Sunteți pe pagina 1din 4

METODOLOGIA DE ACREDITARE I EVALUARE PERIODIC A CENTRELOR COMUNITARE DE NV ARE PERMANENT

Capitolul I Dispozi ii generale Art. 1. Activitatea de evaluare extern, pentru acordarea acreditrii, respectiv n vederea evalurii externe periodice a centrelor comunitare de nv are permanent, este realizat de Agen ia Romn de Asigurare a Calit ii n nv mntul Preuniversitar, denumit n continuare ARACIP. Art. 2. Activitatea de evaluare extern se desfoar cu respectarea prevederilor Ordonan ei de urgen a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calit ii educa iei, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 87/2006, denumit n continuare ordonan de urgen i ale Hotrrii Guvernului nr. 1258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare al Agen iei Romne de Asigurare a Calit ii n nv mntul Preuniversitar (ARACIP), cu modificrile ulterioare. Art. 3. Activitatea de evaluare extern a centrelor comunitare de nv are permanent se realizeaz n baza unor criterii, indicatori i standarde de evaluare unice la nivel na ional, valabile att pentru nv mntul preuniversitar de stat, ct i pentru nv mntul preuniversitar particular. Capitolul II Procedurile de acreditare i de evaluare extern periodic Art. 4. Centrele comunitare de nv are permanent acreditate fac parte din sistemul na ional de nv mnt i beneficiaz de toate drepturile i obliga iile conferite de lege. Art. 5. (1) Centrele comunitare de nv are permanent au obliga ia de a solicita acreditarea n termen de maximum 2 ani de la data nfiin rii. (2) Dup acreditare, centrele comunitare de nv are permanent se supun procedurii de evaluare periodic, n condi iile prevzute de art. 33 i 40 din ordonan a de urgen . Sec iunea 1 Evaluarea extern n vederea autorizrii de func ionare provizorie, respectiv a acreditrii Art. 6. (1) n vederea ob inerii acreditrii, centrele comunitare de nv are permanent trebuie s depunla ARACIP, o documenta ie, n urmtoarea componen : a) cerere de declanare a procedurii de evaluare extern ( original); b) raport de evaluare intern, structurat n formatul stabilit de ARACIP, n concordan cu domeniile prevzute n standardele na ionale de evaluare: capacitate institu ional, eficacitate educa ional, managementul calit ii, conform formatelor stabilite de ARACIP ( n format electronic); c) ordinul de plat a tarifului de evaluare (copie, conform cu originalul) (2) Anual, ARACIP face public lista documentelor necesare a fi depuse la ARACIP, n vederea ob inerii acreditrii.

Art. 7. (1) Raportul de evaluare intern este nregistrat i repartizat spre expertiz personalului din cadrul ARACIP, rezultatul expertizei fiind comunicat organiza iei depuntoare n termen de maximum 30 de zile de la data nregistrrii. (2) Vizita de evaluare n vederea acreditrii se desfoar n termen de maxim 30 de zile de la data nregistrrii, la ARACIP, a cererii. Art. 8. n vederea desfurrii vizitei de evaluare pentru acreditare, Biroul executiv desemneaz o comisie de evaluare format din 2- 3 persoane, colaboratori externi ai ARACIP, exper i n evaluare i acreditare, nscrii n registrul propriu al exper ilor n evaluare i acreditare. Art. 9. (1) Durata vizitei de evaluare n vederea acreditrii este de 2 zile. (2) In cazuri exceptionale, durata vizitei de evaluare pentru acreditare poate fi prelungit, peste termenul stabilit ini ial, cu aprobarea Biroului executiv al ARACIP. Art. 10. n cadrul vizitelor de evaluare la organiza iile solicitante, membrii comisiilor de exper i verific ndeplinirea standardelor de evaluare, precum i conformitatea cu realitatea pentru informa iile din raportul de evaluare intern depus la ARACIP. Art. 11. (1) Colaboratorii externi ai ARACIP, desemna i pentru desfurarea vizitei de evaluare ntocmesc propriul raport de evaluare extern, pe care l nainteaz, personal, Departamentului de acreditare al ARACIP, n maximum 5 zile lucrtoare de la data finalizrii evalurii. (2) Personalul desemnat al ARACIP primete, nregistreaz i verific rapoartele de evaluare extern ntocmite. n cazul n care, n urma verificrii rapoartelor de evaluare extern ntocmite de ctre comisiile de exper i, se constat neconcordan e ntre datele din rapoarte i documenta ia cuprins n raportul de evaluare intern depus la ARACIP, conductorul Departamentului de acreditare poate dispune completarea sau refacerea raportului. Pentru realizarea noului raport de evaluare extern este desemnat expertul din cadrul ARACIP care a realizat expertiza raportului de evaluare intern depus de organiza ia solicitant. (3) n urma verificrii prevzute la alin. (2), exper ii angaja i aiARACIP valideaz raportul de evaluare extern ntocmit i l nainteaz Biroului executiv al ARACIP n termen de maxim 5 zile de la primirea acestuia. (4) n urma validrii raportului, Biroul executiv al ARACIP, ntrunit n edin ordinar, analizeaz i avizeaz rapoartele de evaluare primite i le nainteaz Consiliului ARACIP spre aprobare. (5) Consiliul ARACIP, ntrunit n edin ordinar, analizeaz i aprob rapoartele de evaluare ntocmite. (6) Dup aprobarea rapoartelor, Consiliul ARACIP propune acordarea / neacordarea acreditrii. (7) Acordarea/ neacordarea acreditrii se realizeaz prin ordin al ministrului educa iei, cercetrii, tineretului i sportului, la propunerea Consiliului ARACIP. (8) Rapoartele de evaluare extern, ntocmite de ctre membrii comisiilor de exper i, se fac publice pe site-ul ARACIP, n maxim 30 de zile de la aprobarea n Consiliul ARACIP. Art. 12. (1) n cazul n care organiza ia respectiv nu a primit acreditarea, aceasta are dreptul de a depune un nou raport de evaluare intern, n termen de maxim 1 an de zile, dup remedierea tuturor deficien elor care au stat la baza emiterii ordinului de neacordare a acreditrii, cu respectarea procedurii prevzute de prezenta metodologie. n cazul n care aceasta nu depune documenta ia men ionat, n vederea acreditrii, aceasta nu mai are dreptul de func ionare ncepnd cu urmtorul an colar.

(2) n cazul men ionat la art. 9 alin (1), raportul de evaluare intern depus de organiza ia respectiv va cuprinde doar informa iile referitoare la remedierea tuturor deficien elor care au stat la baza emiterii ordinului de neacordare a acreditrii. Art. 13. (1) ARACIP ntocmete i actualizeaz periodic Registrul na ional al centrelor comunitare de nv are permanent acreditate. (2) nscrierea centrelor comunitare de nv are permanent n Registrul men ionat la art. 13 alin. (1) se realizeaz dup emiterea ordinului ministrului educa iei, cercetrii, tineretului i sportului de acreditare. Sec iunea 2 Evaluarea extern periodic a centrelor comunitare de nv are permanent acreditate Art. 14. (1) Centrele comunitare de nv are permanent acreditate au obliga ia de a solicita ARACIP desfurarea procedurilor de evaluare extern periodic, la 3 ani de la ob inerea acreditrii.. (2) Evaluarea extern periodic la 3 ani de la ob inerea acreditrii este obligatorie i echivaleaz cu reacreditarea centrelor comunitare de nv are permanent acreditate, atestnd ndeplinirea standardelor minime de func ionare de ctre institu iile respective i renscrierea acestora n Registrul na ional. (3) Evaluarea extern periodic la 3 ani de la ob inerea acreditrii se realizeaz la cererea institu iei acreditate, constituie o obliga ie din partea acesteia i presupune achitarea tarifului de acreditare stabilit prin hotrre a Guvernului. (4) Documentele necesare n vederea realizrii vizitei de evaluare extern se fac publice de ctre ARACIP. Art. 15. (1) Evaluarea extern periodic a calit ii educa iei se realizeaz din 5 n 5 ani, dup ob inerea acreditrii i atest nivelul de calitate existent n institu ia respectiv. (2) Evaluarea extern periodic a calit ii educa iei din 5 n 5 ani se finalizeaz cu atestarea nivelului de calitate realizat la indicatorii de calitate prevzu i de standardele n vigoare i cu eliberarea, de ctre ARACIP, a unui atestat n acest sens. (3) Evaluarea extern periodic a calit ii educa iei din 5 n 5 ani , se realizeaz la cererea institu iei acreditate sau la cererea altor institu ii/organiza ii publice sau private interesate. (4) Evaluarea extern periodic a calit ii educa iei din 5 n 5 ani presupune achitarea tarifului de evaluare periodic stabilit prin hotrre a Guvernului. Art. 16. (1) Calificativele care pot fi ob inute pentru fiecare indicator de performan evaluat din standardele de referin sunt urmtoarele: a) ,,Nesatisfctor, n situa ia nendeplinirii cel pu in a unui descriptor din standardele de acreditare i evaluare periodic; b) ,,Satisfctor, n situa ia ndeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare i evaluare periodic; c) ,,Bine, n situa ia ndeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare i evaluare periodic i cel pu in a unui descriptor din standardele de referin ; d) ,,Foarte bine, n situa ia ndeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare i evaluare periodic i a tuturor descriptorilor din standardele de referin ;

e) ,,Excelent, n situa ia ndeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare i evaluare periodic, a tuturor descriptorilor din standardele de referin , precum i a unor descriptori proprii, defini i de unitatea de nv mnt. (2) Atestarea nivelului de calitate are o valabilitate de 5 ani. Art. 17. (1) La mplinirea termenului de solicitare a primei evaluri externe periodice, centrele comunitare de nv are permanent acreditate pot opta ntre a solicita reacreditarea sau atestarea nivelului de calitate. (2) n cazul n care, n urma desfurrii evalurii externe periodice a calit ii educa iei, centrele comunitare de nv are permanent acreditate ob in cel pu in calificativul ,,Satisfctor, atunci acestea nu mai au obliga ia de a solicita reacreditarea i rmn nscrise n Registrul na ional al centrelor comunitare de nv are permanent acreditate. (3) n cazul n care, n urma desfurrii evalurii externe periodice a calit ii educa iei, centrele comunitare de nv are permanent acreditate ob in calificativul ,,Nesatisfctor, atunci acestea au obliga ia de a solicita reacreditarea, n maxim 1 an calendaristic de la cererea de evaluare extern periodic naintat ARACIP, n caz contrar, institu ia respectiv fiind exclus din Registrul na ional al centrelor comunitare de nv are permanent i nemaiavnd dreptul de a face nscrieri, iar persoanele colarizate fiind transferate la alte institu ii similare.

Capitolul III - Dispozi ii finale Art. 18. La activit ile de evaluare a centrelor comunitare de nv are permanent acreditate, n vederea acreditrii i evalurii externe periodice pot participa, cu statut de observator, reprezentan i ai inspectoratului colar jude ean/ al municipiului Bucureti, reprezentan i ai altor institu ii reprezentative din comunitatea local, ai autorit ilor publice jude ene i locale.