Sunteți pe pagina 1din 11
SAAS PYSHIG... a Ye 4 me a “ (0%) be Ng Qe S MoS AS HB aS \ We \ ~ x a fe re, pa ti = mi = tor do- mo- ii - toa : re. te a eee) i \ eee eee = 6 iW % > 7oocN > Ng Oe 4 zs % y ste ou + mi-lin = $8 les - ni - cioa : a tu-w- hy fay im wm wy @ 8 4 = S aere " gg ee ke eg i ee \ ” ee q \ {( -r0r__ prea ors - gis - toa : 38, 0! Prea - fu- moa ht ra i” Se = % acre w a5 % \ : si pus. - siti - et we () im (wa) “we ws i i So ee * 3.4 » w ce tor ce wr je min en les Oh t Y w tar ««) " aI SS Se * " it cu s6- ra - cl a sh tra; las - a. Deci (ann) is) im) cK) tay 8h im ow fa . - a F © oo ee Laer TF fd fy - fu = mon - s8 pus - tl e im wr aw - Yh The ee ee 8 1 SS a4 - . = 5 ae 1h ca iw - bi : a miai fost mi ety w «) 4 Seana Ss din mi-ca__ eo - pl is =a E e. imi i) op (yy im si cu bra : te ie ute, a uw) a ao - hy Se Re BS S28 eS a 8s sae ~~ q we oce Wi no prea - iu - bi : tet (axminy) a & 9 Reel i Ae * Seb Fira Gian SB 23> tt As ga-dor si tu prem : ne, ma in-brd-ti- i GD : Paes og ee ee ee we q sea mola u - ne. Prea - fu om a wy TOS Sh3 5 — SB Ie rmiez de, miez de noap in) (etm WS Six 8 SOLS SS > a - fru - moa - s& pus- i - ot - ww) rea ear See — ie aa Team iu - bit ca pee we : (ay Seen Sos ee oe s19 8 Sh NSS co ou 8 . woe su - fa -™ wm Be 5 ee ee ee > i _m__ pe owe - 0 - A mee iw) - 3 Sh sp eS LS AS q plo; oni de a ww i 5 e. 5 Bet a ao 1H 8 a (ESE FS — -moa - sé pus = ti Bd o ve) mR) tw we nm Oey 8 Se Ca . c = dl Chi mar 5 tori am doa te w- Be w “s) (ar us mk eh Pa ee 5s He I 0! Proa - fu