ITEMII DE EVALUARE

PROBĂ – ORICE INSTRUMENT DE EVALUARE PROIECTAT, ADMINISTRAT ŞI CORECTAT DE CĂTRE ÎNVĂŢĂTOR / PROFESOR ITEM – ELEMENT COMPONENT AL UNEI PROBE Item = întrebare + formatul acesteia + răspunsul aşteptat Tipuri de itemi ITEMI OBIECTIVI Caracteristici:  Testează un număr mare şi o varietate mare de elemente de conţinut, dar de cele mai multe ori, capacităţi cognitive de nivel inferior      Fidelitate şi validitate ridicate ( sunt folosiţi în teste standardizate) Obiectivitate şi aplicabilitate ridicate Scheme simple de stabilire a descriptorilor de performanţă Timp scurt de răspuns şi de corectare Posibilitatea utilizării unui număr mare de astfel de itemi într-un test

Dezavantaje:      elaborarea de distractori plauzibili şi paraleli este dificilă raţionamentul prin care elevul ajunge la răspuns nu poate fi evidenţiat (urmărit) posibilitatea ghicirii răspunsurilor familiarizarea elevilor cu această tehnică şi deci obişnuirea cu un anumit tip de învăţare necesitatea explicaţiilor la început

a) Itemi cu alegere duală – solicită răspunsuri de tip DA / NU, adevărat / fals, acord / dezacord b) Itemi de tip pereche – solicită stabilirea de corespondenţe / asocieri între elemente aşezate pe două coloane. Criteriile pe baza cărora se stabileşte răspunsul corect sunt enunţate explicit în instrucţiunile care preced coloanele de premise şi răspunsuri. c) Itemi cu alegere multiplă – solicită alegerea unui singur răspuns corect / alternativă optimă dintr-o listă de soluţii / alternative.

tipul de răspuns trebuie precizat în cazul unităţilor numerice b) Item de completare – enunţ incomplet care solicită completarea de spaţii libere cu 1-2 cuvinte care să se încadreze în contextul dat. semiobiectiv sau minieseu ) legate printr-un element comun Modul de prezentare include: • • • • un material / stimul ( texte. Recomandări: . nu însă şi descriptorii de performanţă Solicită răspunsuri deschise . grafice ) subîntrebări date suplimentare alte subîntrebări Atenţie: Răspunsul la fiecare subîntrebare nu trebuie să fie dependent de răspunsul corect la subîntrebarea precedentă a) Item cu răspuns scurt – întrebare directă care solicită un răspuns predefinit de tipul: expresie. acestea trebuie să aibă aceeaşi lungime c) Întrebări structurate – mai multe subîntrebări ( de tip obiectiv.răspunsul solicitat să fie scurt . şi abilitatea de a structura cel mai corect şi mai scurt răspuns  Uşurinţă şi obiectivitate în notare Dezavantaje:  Nu verifică realizarea unor capacităţi şi competenţe cu caracter foarte complex cuvânt.dacă într-o frază există mai multe spaţii de completare. date. utilizează materiale auxiliare Elevii trebuie să producă efectiv răspunsul Libertate restrânsă de a reorganiza informaţia şi de a formula răspunsul în forma dorită Elevii trebuie să demonstreze. pe lângă cunoştinţe. număr. formă. conţinut. simbol etc.ITEMI SEMIOBIECTIVI Caracteristici:      Răspuns limitat ca spaţiu. prin structura enunţului / întrebării Sarcină foarte bine structurată. Recomandări: .spaţiul liber nu va fi pus la începutul propoziţiei . diagrame. ITEMI SUBIECTIVI Caracteristici:   Uşor de construit întrebarea.să nu existe dubii ( ambiguităţi în formulare ) .

sinteză. menită să rezolve o situaţie-problemă. indicii. se evaluează elemente de gândire convergentă şi divergentă. .  Evaluează procese cognitive de nivel mai înalt Verifică obiective care vizează creativitatea. transfer etc. originalitatea. nu impune cerinţe de structură. diferită de activităţile de învăţare curente. originalitatea Dezavantaje:    Fidelitate şi validitate scăzută Necesită descriptori de performanţă mai greu de alcătuit Corectarea durează mai mult a) Rezolvarea de probleme ( situaţii – problemă) – activitate nouă. orientat şi ordonat cu ajutorul unor cerinţe. evaluare. Exemplu: Compunere / eseu după un plan de idei Eseul liber (nestructurat ) – valorifică gândirea creativă. creativitatea. Aceşti itemi pot fi: • • Eseu structurat / semistructurat – răspunsul aşteptat este dirijat. sugestii.) b) Itemi de tip eseu – solicită elevilor să construiască / producă un răspuns liber ( text ) în conformitate cu un set de cerinţe date. operaţii mentale complexe (analiză.

Respectarea logicii interne a disciplinei / unităţii de învăţare .Estimarea timpului necesar abordării tuturor itemilor.fără explicaţii secvenţă cu secvenţă. pentru facilitarea stabilirii calificativului final • Succesiunea itemilor .Varietatea. singular . de la uşor la greu. nr.tip pereche (coloane) . expresie) . să permită rezolvarea integrală.Formularea explicită. semi) . itemilor nu trebuie să fie neapărat egal cu cel al obiectivelor .cu alegere multiplă Itemii semiobiectivi – cu răspuns scurt ( cuvînt. .Acoperirea tuturor obiectivelor operaţionale stabilite . da / nu. după clasa I .întrebări structurate (subîntrebări legate printr-un element) Itemii subiectivi – rezolvarea de probleme .Gândirea concomitentă a descriptorilor de performanţă • Numărul itemilor .de stabilire a formatului acesteia . joc. teoria inteligenţelor multiple) . motivantă. de la simplu la complex • Structura itemilor .de stabilire a răspunsului aşteptat / posibil • Conţinutul itemilor .Respectarea conţinuturilor / obiectivelor prevăzute pentru trunchiul comun . structurat sau liber • Elaborarea itemilor = Activitate riguroasă -de selectare a conţinutului ( întrebării) . subiectivi) .Formă atractivă. număr. preferabil la pers.de completare (lacunar) . în ritm mediu de lucru.Număr impar de itemi.Formularea unitară. semiobiectivi. adaptată vârstei (culoare. ambiguităţilor. acord / dezacord) .de tip eseu.Stabilirea procedurii de rezolvare / mai multe variante (itemi subiectivi.SUGESTII METODOLOGICE REFERITOARE LA ITEMII DE EVALUARE • Să ne reamintim varietatea itemilor de evaluare înaintea proiectării fiecărei probe de evaluare Itemii obiectivi – cu alegere duală (adevărat / fals. evitarea dubiilor. personaje) • Utilizarea modelelor de itemi – Realizarea bateriilor de itemi. îmbinarea tipurilor de itemi (obiectivi.Respectarea principiul gradării efortului. în cadrul comisiei metodice din şcoală .Adaptarea itemilor la particularităţile colectivului de elevi (itemi obiectivi. a II-a.

Discermământ în preluarea integrală a testelor din auxilarele didactice / site-ul Didactic..ro .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful