P. 1
TEZA DOCTORAT

TEZA DOCTORAT

|Views: 138|Likes:

More info:

Published by: Baciu Adrian Catalin on Aug 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2013

pdf

text

original

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Cu titlu de manuscris CZU 371(043.3)

KEREKEŞ ADELHAIDA

CONCEPTUALIZAREA ŞI PROIECTAREA DISCIPLINEI INTEGRATE ŞTIINŢE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL 13.00.01 – Pedagogie generală

AUTOREFERAT al tezei de doctor în pedagogie

CHIŞINĂU 2006

Teza a fost elaborată în laboratorul Curriculum, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Conducător ştiinţific: Ion Botgros, dr în şt. fiz.-mat, conf. univ.,

Referenţi oficiali: 1. Guţu Vladimir, dr hab în ped., prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova 2. Bocancea Viorel, dr în ped., conf. univ., Universitatea de Stat din Tiraspol

Susţinerea va avea loc la _____________2006, ora ___, în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat DH 38 13.00.01 – 08 din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, str. Magda Isanos, 16, Chişinău, MD2020 Teza de doctorat şi autoreferatul pot fi consultate la biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. Autoreferatul a fost expediat la __________________2006

Secretar ştiinţific al Consiliului ştiinţific specializat, dr în ped. Conducător ştiinţific, dr în şt. fiz.-mat. Autor

Cara Angela Botgros Ion Kerekeş Adelhaida
© Kerekeş Adelhaida

Gradul de cercetare a problemei. Efortul însă se soldează cu perfecţionarea metodologilor de investigaţie. Integralizarea cunoaşterii ştiinţifice în învăţământul modern se dovedeşte a fi astfel principiul şi activitatea definitorie a acestuia. rezultatele sale putând reprezenta ca posibile soluţii pentru alte ştiinţe. au durat ale curriculumului şcolar (epistemologică. interdisciplinaritatea reprezintă manifestarea concretă în educaţie şi învăţământ a principiului general universal al unităţii lumii – integralitatea. Dezbaterile şi studiile cu privire la problematica interdisciplinarităţii. Un alt principiu congruent interdisciplinarităţii este unitatea epistemologică a cunoaşterii ştiinţifice. Boisot consideră necesar a extinde investigaţia la nivelul învăţământului gimnazial. oricare ar fi aceea. se deduce astfel că nici şcoala contemporană nu poate ocoli problematica 1 .-A. de a cerceta global problemele complexe ale realităţii. Conform lui L. noutatea provocărilor sau a problemelor conduce la noutatea răspunsurilor. ca şi proiectele privind integrarea ştiinţelor exacte. precum şi practicii.sau transdisciplinar al acestor noi conţinuturi”. devine tot mai actuală maxima Non multa. interdisciplinaritatea. iar rezolvarea lor reclamă reunirea eforturilor factorilor de cultură. cultură şi societate. devine unul constitutiv. Or. Stenhouse. Pornind de la ideea unităţii epistemologice a cunoaşterii lumii. epistemologice şi pedagogice. la precizarea naturii ei filozofice. tehnologie. teleologică. educaţie.PRELIMINARII Actualitatea temei. inclusiv interdisciplinară. marcat şi de o explozie informaţională fără precedent. Preocuparea noastră în cercetarea descrisă în teză s-a manifestat la nivelul proiectării educaţiei ştiinţifice (EŞ). sed multum. dintr-un principiu regulativ al educaţiei şi învăţământului.K. vieţii sociale şi învăţământului derivă din imposibilitatea unei ştiinţe. În general însă rezultatele fiecărei ştiinţe sunt specifice disciplinei date. noile educaţii sunt purtătoare de noi obiective şi mesaje. M. Necesitatea abordării interdisciplinare a problemelor ştiinţei. după cum „caracterul global al PLC (problematicii lumii contemporane .) determină caracterul inter. Deoarece ştiinţa este foarte semnificativă în elaborarea tuturor componentelor educaţiei şi învăţământului modern. Problemele actuale ale învăţământului sunt deosebit de complexe datorită progresului cunoaşterii umane şi interacţiunii dintre ştiinţă. ştiinţă şi educaţie. şi reprezintă modele limitate de cercetare a fiinţei umane şi a lumii. În acest context. şi cunoscând obiectivele generale ale disciplinei integrate Ştiinţe din învăţământul primar. care se realizează la nivel proiectiv şi la nivelul transpunerii concrete. conţinutală. care consideră esenţială nu volumul cunoştinţelor ci calitatea lor. metodologică). Ca principiu general de cunoaştere.

Al. La începutul anilor optzeci G..conceptele fundamentale comune” ale disciplinelor care făcea trecere de la interdisciplinaritate spre transdisciplinaritatea instrumentală.Collin. la experienţe şi la idei de integralizare a conţinuturilor educaţionale. în baza teoriilor şi conceptelor de cunoaştere integralizată a lumii.aproape două decenii. Chimia şi predarea-învăţarea acestora în discipline separate. N. au elaborat un proiect privind . în baza epistemologică comună a disciplinelor şcolare Fizica. O cercetare valoroasă cu privire la integralizarea conţinuturilor disciplinelor şcolare a realizat T. 2 . Se simte nevoia conceptualizării disciplinei şcolare Ştiinţe pe principiile integralizării şi interdisciplinarităţii. A. Cozma. trecând prin formularea scopurilor. obiectivelor şi prin încorporarea acestora în conţinuturi. rămâne la latitudinea cadrelor didactice. Văideanu. Dar transpunerea interdisciplinarităţii în mediile educaţionale ale învăţământului. inclusiv prin depistarea . Plomp. la toate nivelurile. R. Biologia. s-a făcut simţită cu claritate tendinţa de aplicare a principiului interdisciplinarităţii în învăţământ. arată G. Pelgrum. izolat al educaţiei ştiinţifice în şcoala modernă. Cercetări aferente abordării de tip inter. XX şi supus evaluării zece ani mai târziu în 1985 cu tema Promovarea interdisciplinarităţii în învăţământul preuniversitar. lansat de UNESCO în zece ţări din întreaga lume la începutul deceniului al şaptelea din sec. de Landsheere despre reformele din Franţa şi Anglia arată că s-a vizat reforma curriculară. tentative etc.şi transdisciplinar se regăsesc în lucrările lui F. Bilanţul a fost mai degrabă pozitiv.Birişcan. Văideanu. În încercările de aplicare în câteva şcoli şi licee (la câteva discipline). începând cu redefinirea idealului educaţional şi cu a misiunilor educaţiei. cu deschidere spre sesizarea relaţiilor diferitelor discipline menită să permită accesul spre inter-/transdisciplinaritate şi sfârşind cu sistemele de evaluare în direcţia eficientizării externe a sistemului educativ.Luca. Obiectul investigaţiei: integralizarea educaţiei ştiinţifice a elevilor din clasele gimnaziale. Abia în anii '80. cu consideraţii la tipurile de curriculum.D. Un exemplu impresionant este cel al proiectului Ştiinţe integrate. Astfel se conturează problema cercetării care constă în creşterea tot mai evidentă a rolului interdisciplinarităţii în cunoaşterea modernă a lumii şi caracterul încă vădit separat. Excepţionala sinteză a lui G. care încearcă să dezvolte noile modalităţi de organizare şi transmitere a conţinuturilor legate de evoluţia cunoaşterii şi a culturii. problematica interdisciplinarităţii în învăţământul românesc a rămas la nivelul unor studii. R. H. Gonod.remediilor” ce trebuiau aplicate tentativelor viitoare. cu ajutorul mai multor cercetători şi zeci de profesori..Cerchez. T. Gugiuman.

A. H. Crişan. a disciplinelor şcolare Fizica. modelul de interdisciplinaritate (G. Tyler. teoria curriculumului (J. idei. H. Biologia. care să integralizeze disciplinele şcolare tradiţionale Fizica. Biologia. Ciomoş. Creţu. la nivel de curriculum proiectat. Biologia. filozofice. Sharen. C. metoda integrativă (L. Vl. Văideanu. Ciascai). • Elaborarea unui model de curriculum pentru disciplina integralizată Ştiinţe. Vl. Hameyer.Scopul cercetării: stabilirea/elaborarea unor repere psihopedagogice (principii. Pâslaru. în baza unor principii psihopedagogice specifice educaţiei ştiinţifice a elevilor. G. • Stabilirea/elaborarea principiilor de integralizare a educaţiei ştiinţifice a elevilor claselor gimnaziale. Goodlad. conţinuturi şi metodologii de educaţie ştiinţifică. Ionescu. • Formularea unor metodologii specifice educaţiei ştiinţifice integralizate a elevilor.J. care principii. Radu. B. M. Ferenczi. Botgros). Obiectivele generale ale cercetării: • Stabilirea reperelor pedagogice şi epistemologice de formare la elevi a viziunii unitare asupra tabloului ştiinţific al lumii. M. V. în particular: • vor determina şi argumenta reperele conceptuale ale disciplinei şcolare Ştiinţe. • vor marca metodologii de educaţiei ştiinţifică în baza unei epistemologii de integralizare a lumii vii. sociologice etc. Al. Guţu. Cristea. L. psihologice. Văideanu. I. Predescu. 3 . • vor sistematiza conţinuturile educaţiei ştiinţifice ale celor trei discipline şcolare tradiţionale. Not. S. Vl. Chimia într-un sistem unitar de obiective. R. F. Tabler. I. Chimia. drept bază de cercetare au servit: conceptul de interdisciplinaritate (C. Biologia în disciplina şcolară Ştiinţe. prin integralizarea teleologiei disciplinelor tradiţionale Fizica. • Integralizarea conţinuturilor de educaţie ştiinţifică ale disciplinelor Fizica. Preda. • Elaborarea unui sistem de obiective pentru educaţia ştiinţifică a elevilor claselor gimnaziale. Not. B. C. • vor fundamenta un sistem integralizat de obiective pentru educaţia ştiinţifică a elevilor. R. Ipoteza cercetării: Formarea la elevii claselor gimnaziale a viziunii unitare asupra integrităţii tabloului ştiinţific al lumii este esenţial determinată de proiectarea şi realizarea unui curriculum disciplinar Ştiinţe. L.Bloom. J. Chimia. Schwas. În mod particular. Seguin. Cucoş. Epistemologia cercetării s-a constituit din concepte. I. concepte) de integralizare. Chimia. Baez.Pâslaru).T. teorii şi modele educaţionale. • Validarea prin experiment a modelului de curriculum disciplinar Ştiinţe. Boisot).

conţinuturi.experimentarea curriculumului integrat la clase în paralel cu implementarea curriculumului naţional. criteriile. legităţile. Experimentul s-a desfăşurat în anii de învăţământ 2002-2003 şi 2003-2004. Baza experimentală a cercetării au constituit-o clasele a V-B (de control. 22 de elevi) de la Colegiul Naţional Mihai Viteazul din Turda – mediu urban. Biologia.. • corelarea interdisciplinară a monodisciplinelor Fizica. metodologii). III . IV . • chestionarea. unităţile de învăţare. Chimia şi integralizarea tuturor componentelor definitorii ale celor trei discipline. convorbirea. oferind o imagine unitară asupra fenomenelor şi proceselor studiate în cadrul disciplinelor Fizica.aplicarea acestor probe eşantionului de elevi. Valoarea praxiologică a investigaţiei constă în: 4 . conţinuturilor şi metodologiilor învăţării cu implicaţii asupra strategiei de proiectare a curriculumului. şi exprimă conceptul învăţământului formativ. şi clasele a VI-A (de control. 28 de elevi) şi a VI-B (experimentală. • organizarea obiectivelor.elaborarea probelor de evaluare şi aplicarea lor la clasele de control şi cele experimentale.interpretarea rezultatelor experimentului. Biologia. II . Cercetarea experimentală s-a desfăşurat în România. ideilor. • experimentul pedagogic. teoriilor. Metodologia cercetării a inclus următoarele tipuri de metode: • teoretice: cercetarea teoretică a tezelor. principiul interdisciplinarităţii etc. pe etapele: I . • stabilirea reperelor teoretice pentru integralizarea disciplinei şcolare Ştiinţe. Chimia. modelizarea teoretică.). Inovaţia ştiinţifică şi valoarea teoretică a cercetării constă în: • elaborarea modelului curriculumului integralizat la disciplina Ştiinţe. • conceptul de trecere de la interdisciplinaritate (care vizează doar conţinutul educaţiei şi exprimă conceptul unei învăţări centrate pe conţinuturi) la integralizare. conceptelor. 24 de elevi) de la Liceul Teoretic Avram Iancu din Cluj-Napoca – mediu urban. • matematice: prelucrarea matematică a datelor statistice ale experimentului. principiilor metodologice. timp de un an. 28 elevi) şi a V-C (experimentală.idei şi principii cu privire la integralizarea disciplinelor şcolare (principiul integralizării cunoaşterii umane. etapele şi nivelurile ştiinţifice. principiilor. care antrenează toate componentele curriculumului (obiective.

• identificarea obiectivelor educaţionale integralizate. 6. nonformală şi informală. care pot acoperi cât mai deplin cunoştinţele de bază ale celor trei discipline tradiţionale (Fizica. • accentuarea codurilor de referinţă şi de interpretare. Curriculumul integralizat la disciplina Ştiinţe se fundamentează pe dimensiunile teleologică. punctelor slabe. 3. Modelul integralizat al curriculumului la Ştiinţe contribuie la realizarea unui învăţământ formativ. reflectarea mai deplină a problematicii lumii contemporane în conţinuturile educaţiei ştiinţifice. având atitudine pozitivă faţă de învăţare. receptive la demersul educaţional al societăţii moderne. iar demersul metodologic interactiv proiectat de curriculum asigură o interevaluare pe principiul a învăţa să acţionezi. • valorificarea complexă a performanţelor elevilor. Integralizarea pe verticală a conţinuturilor educaţiei ştiinţifice constă în continuitatea cunoştinţelor de la o clasă la alta. iar integralizarea pe orizontală – în transferarea cunoştinţelor dintr-un domeniu al cunoaşterii în alte domenii de cunoaştere şi de viaţă. • realizarea de transferuri. biologie. în baza curriculumului integralizat. Conceptualizarea şi proiectarea disciplinei integralizate Ştiinţe reprezintă un instrument important de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice. la valorificarea relaţiilor interdisciplinare. Evaluarea formării elevilor prin instruire interdisciplinară conduce la stabilirea punctelor tari. • asigurarea unor conţinuturi de educaţie ştiinţifică flexibile şi diversificate. iau în considerare tipul de comportament pe care învăţământul vrea să-l determine în elev. la 5 . orientarea lor la formarea unei personalităţi apte să producă şi să fie receptivă la schimbare. Obiectivele educaţiei ştiinţifice în cadrul disciplinei integrate Ştiinţe se definesc în baza principiilor integralizării cunoaşterii şi educaţiei ştiinţifice. care se vor reflecta în programele şcolare. către educaţia formală. Tezele ştiinţifice propuse pentru susţinere: 1. deschiderea către problemele de viaţă. Elaborarea conţinuturilor integralizate ale educaţiei ştiinţifice constă în selectarea unor teme cu caracter interdisciplinar. a oportunităţilor şi ameninţărilor. Chimia Biologia). ceea ce va duce la o descongestionarea conţinutului informaţional. 2. epistemologică. 4. şi în conformitate cu tendinţele individului de a se forma ca entitate. chimie). care permit individului de a-şi continua pregătirea. de a se reorienta spre alte domenii ale cunoaşterii şi ale profesiilor. la nivelul conţinuturilor (fizică. • elaborarea unei metodologii a educaţiei ştiinţifice integralizate. caracterul lor operaţional. strategică şi praxiologică. 5.

în baza unei epistemologii constituite din teorii integraliste.compatibilizarea conţinuturilor şi tehnologiilor educaţiei ştiinţifice cu planurile şi programele analitice. CONŢINUTUL DE BAZĂ AL TEZEI În Capitolul I. bibliografie (183 de titluri). conţinuturile şi metodologiile celor trei discipline şcolare tradiţionale: Fizica. Etapele cercetării. cu finalităţile de formare. Cercetarea s-a desfăşurat în anii 2000-2005. Perspectiva interdisciplinară. obiectivele. Curriculumul disciplinei şcolare integrate Ştiinţe reprezintă un construct teoretic-aplicativ.2000-2003: conceptualizarea teoretică şi proiectarea curriculumului integrat. Reperele conceptuale ale disciplinei şcolare Ştiinţe sunt şi reperele conceptuale (epistemologia) ale unui posibil curriculum de Ştiinţe. acesta este reprezentat de principiul integralizării. care integralizează. integralitatea şi unitatea fiinţei umane şi a lumii. cele care redau epistemologia fiecărei componente ale acesteia. Biologia. precum şi experienţele unor ţări europene de integralizare a acestei discipline. Ca şi concept general. II – 2002 -2004: desfăşurarea experimentului pedagogic.Stanciu. adnotare şi termenii cheie (în română. trei capitole. asociat/concretizat în/cu interdisciplinaritatea. Stanciu cu privire la interdisciplinaritate ca una dintre trăsăturile definitorii ale progresului ştiinţei contemporane. Fundamentele psihopedagogice ale integralizării obiectivelor. III – 2004-2005: prelucrarea datelor. Conceptul de disciplină şcolară integrată a antrenat idei ale unor autori de referinţă: • Ideea lui M. programe analitice. a subiectului şi obiectului cunoaşterii. Ştiinţele reclamă un concept nou de disciplină şcolară. Epistemologic. antrenează câteva categorii de argumente interdependente: 6 . Chimia. sunt prezentate ideile şi conceptele principale care au condus la integralizarea disciplinei şcolare Ştiinţe. conţinuturilor şi metodologiilor educaţiei ştiinţifice a elevilor din clasele gimnaziale. elaborarea concluziilor şi recomandărilor practice. activitate didactic-educativă de validare a curriculumului integralizat la Ştiinţe şi participare la foruri ştiinţifice şi numeroase seminarii metodologice: Structura disertaţiei. rusă). 15 anexe. expertizarea tezei şi îmbunătăţirea textului. engleză. Aprobarea rezultatelor investigaţiei s-a făcut prin publicaţii. Este precizată noţiunea de interdisciplinaritate. În teză sunt inserate 28 tabele şi 24 figuri. concluzii generale şi recomandări practice. pe următoarele etape: I . conform lui M. Teza s-a constituit din preliminarii.

ca dinamică a ştiinţei şi vieţii sociale.. Conceptul pedagogic al interdisciplinarităţii valorifică ambele perspective.. 7 . ca manifestare în spaţiu şi timp.cel puţin la nivelul ştiinţei contemporane . epistemologică. dar şi a integrării diverselor sfere şi paliere. epistemologic şi de generarea de noi discipline – vizează transferul metodologic dintr-o disciplină în alta.de ordin ontologic: în plan existenţial.unitatea întregii cunoaşteri ştiinţifice (M. Interdisciplinaritatea se realizează la nivel teoretic şi social. surprinderea complexităţii vieţii reclamă elaborarea unei paradigme corespunzătoare. Smirnov.. …de unitatea crescândă a structurii epistemologice a ştiinţelor” (Cf. Morin) sau a unei . a unei . prin intersecţia teoretico-metodologică a disciplinelor în procesul de cercetare.logici a complexităţii” (E. . procesele de socializare a naturii. strâns corelată cu dezvoltarea socială şi economică. fundamentul interdisciplinarităţii se află sub influenţa a două aspecte: ontologic . aplicarea în domeniul învăţământului. finalitatea sa fiind ea însăşi una interdisciplinară. Radu). lumea ni se dezvăluie . UNESCO.unitatea esenţială a diferitelor domenii de studiu ale ştiinţei .epistemologice: dezvoltarea unor structuri de ordin epistemologic sau îmbunătăţirea caracteristicilor generale calitative ale cunoaşterii ştiinţifice. S.logici naturale” (P. N.şi epistemologic . unificându-le în contextul transpunerii didactice cunoaştere – acţiune. La nivel teoretic. .de ordin epistemologic: interdisciplinaritatea rezultă din valorizarea în plan epistemologic a ideii de totalitate ontologică: „Fundamentul epistemologic al interdisciplinarităţii ţine de unitatea întregii cunoaşteri ştiinţifice.de ordin psihopedagogic: în acest aspect. ca aplicare a soluţiilor elaborate prin valorificarea mai multor ştiinţe la luarea unei decizii sau la proiectarea unei acţiuni. Interdisciplinaritatea. Astfel.ca o totalitate. Cucoş a interdisciplinarităţii (1996) angajează două categorii de funcţii: . precum şi PLC reclamă cu necesitate o gândire interdisciplinară.de ordin social: dinamica fenomenelor vieţii sociale se înscrie pe coordonatele aceleiaşi logici a complexităţii. prin cele trei niveluri ale sale – aplicativ. Botezatu).sociale: elaborarea fundamentelor teoretice necesare rezolvării problemelor importante de ordin social. 1986). • Definiţia lui C. interdisciplinaritatea este tratată ca demers al practicii educaţionale. interdisciplinaritatea se defineşte din dublă perspectivă: şi pragmatică. ştiinţei şi tehnologiei a unei politici coerente. . Ionescu şi I. .

transferul şi rezolvarea de noi probleme. care duc la un anumit tip de reducţionism (J. logica. . generale (aplicate unui număr foarte mare de discipline) şi specifice (proprii unei discipline). interdisciplinaritatea a devenit un principiu orientativ (regulativ) fundamental. din viziune epistemologică. interdisciplinaritatea în învăţământ are următoarele aplicaţii practice: poate modifică actualele planuri şi programe de învăţământ. ca strategie inovatoare de organizare a conţinuturilor. inclusiv axiologice – criteriile şi modalităţile de stabilire a interesului în studierea problemelor Psihopedagogic. Sintetiza experienţelor mondiale cu privire la integralizarea EŞ ne-a condus la concluziile: . . permiţând mai multe demersuri de abordare a învăţământului integrat: . Dezavantajele sunt legate de faptul că uneori se poate cădea într-un dogmatism interdisciplinar.sinteze integrative în interiorul unei ramuri ştiinţifice. Gazzer. facilitează transferul. abordarea economică a raportului dintre cantitatea de cunoştinţe şi volumul de învăţare.corelarea disciplinelor. sunt: problemele de evaluare a elementelor constituente ale acţiunii educaţiei. se asociază cu informatizarea. Stilbeck). sinteze interdisciplinare (N. principiilor şi conceptelor activităţii intelectuale. concepute pe strategii intradisciplinare. cooperare interdisciplinară. Gardner. lingvistica.niveluri de integrare: în interiorul unei discipline. antrenând ca domenii privilegiate teoria generală a sistemelor.• Conform lui G. dar care integrează principii. şi principiul interdisciplinarităţii. 8 . coordonatele integralizării la disciplina Ştiinţe. în generalizări abuzive. teoria ansamblurilor. pedagogice interdisciplinare. . epistemologice – realizarea analizei conceptuale şi a metodelor de cunoaştere ştiinţifică. probleme şi materiale noi (E. ontologice – analiza determinărilor valorice ale EŞ. Din această perspectivă se conturează posibilitatea a două concepte de cercetare: principiul integralizării cunoaşterii umane. atribuie integritate procesului de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice.studiul disciplinei Ştiinţe în clasele primare realizează fundamentul ştiinţific necesar studiului ulterior al disciplinelor particulare. urmărite în cercetare. combinaţia a două sau mai multe discipline în proporţii egale.1976). discipline similare. Watson). 1979). epistemologia (D’Hainaut. corelaţii interdisciplinare în jurul unei discipline-axă. metodologice – alegerea modalităţilor corecte de abordare a problematicii integralizării. Rutheford şi H. Astfel.

şi exprimă conceptul învăţământului formativ. Ambele principii orientează EŞ a elevilor spre perceperea-înţelegerea unitară a lumii şi a cunoaşterii. Bloom. . . .principiul general al ştiinţei şi EŞ. cu menţinerea logicii specifice fiecăreia. în baza unui concept unic. 9 . România şi R. structurarea celor trei discipline pe conţinuturi integrate şi sistematizarea unor metodologii comune de EŞ. . că experienţele mondiale pozitive în abordarea interdisciplinară a Ştiinţelor sunt preluate creativ în ambele ţări româneşti. de asemenea. Chimie în disciplina Ştiinţe. duce spre dezvoltarea priceperilor ştiinţifice şi deschide drumul spre o gândire integralizată. conţinutale şi metodologice) curriculumului Ştiinţe.Moldova. obiectivelor. .formează viziune unitară asupra lumii vii. Cerghit.pornind de la curiozitatea naturală a copilului. Vlăsceanu. care se adresează tuturor componentelor curriculumului. propunem trecerea de la interdisciplinaritate (care vizează doar conţinutul educaţiei şi exprimă conceptul unei învăţări centrate pe conţinuturi) spre cel al integralizării. • metodologică: perfecţionarea criteriilor.valorilor general-umane. ideea potrivit căreia învăţământul ar avea ca unic obiectiv instruirea sau transmiterea de cunoştinţe este anulată de principiul integralizării cunoaşterii şi EŞ. 1988). Or.promovează autoinstruirea şi educaţia permanentă. S-a constatat. • de individualizare a obiectivelor: ancorarea unor obiective ale programelor şcolare într-un spaţiu educativ concret.. pe care tinerele generaţii le asimilează treptat sub influenţa educaţiei” (B. Integralizarea obiectivelor EŞ urmează să se realizeze pe direcţiile: • axiologică: obiectivele constituie o expresie esenţială a .stimulează cunoaşterea ştiinţifică şi dezvoltă atitudini noi faţă de experienţa proprie. sistematizare şi definire a obiectivelor (I. Astfel.interdisciplinarităţii . L.realizează deschiderea spre folosirea de tehnologii moderne.la clasele gimnaziale se sintetizează disciplinele de graniţă.integralizării cunoaşterii umane: omul cunoaşte în mod integrat tabloul unit al lumii. soluţii pertinente fiind elaborate pentru integralizarea disciplinelor Fizică. . normelor de selecţie. Biologie.. în primul rând. care este dat de principiile: . Curriculumul integrat la Ştiinţe presupune crearea unui nou sistem de obiective. 1971). În baza acestora am stabilit repere de integralizare a tuturor componentelor (teleologice.

• realizarea de transferuri. Biologie. în concordanţă cu exigenţele societăţii şi cu tendinţele de dezvoltare în ritm propriu ale individului. interdisciplinaritatea reprezintă o modalitate de organizare a obiectivelor. Or. la nivelul conţinuturilor de fizică. la reorientarea oportună în domeniile cunoaşterii şi profesional (Ibidem). 10 . oferind o imagine unitară asupra fenomenelor şi proceselor studiate în cadrul disciplinelor Fizică. • formarea educaţilor a tehnicilor de muncă intelectuală. chimie. Modelizarea curriculumului integrat ştiinţe pentru învăţământul gimnazial. Chimie şi integralizarea tuturor componentelor definitorii ale celor trei discipline. aria aspectelor activităţii şcolare asupra cărora interdisciplinaritatea are incidenţă evidentă. • reflectarea mai activă a PLC în conţinuturile EŞ. • asigurarea cu prioritate a unui caracter operaţional conţinuturilor EŞ (o legătură mai strânsă cu viaţa. care să-l conducă pe elev la o pregătire continuă. • accentuarea codurilor de referinţă şi de interpretare în conţinuturile EŞ. În Capitolul II. V-VI: • plasarea învăţării în centrul demersului şcolii – important este nu ceea ce profesorul a predat. sunt prezentate coordonatele concrete ale integralizării curriculumului la disciplina Ştiinţe. ceea ce va duce la o descongestionare a conţinutului informaţional al EŞ. • asigurarea unui conţinut de EŞ flexibil şi diversificat. biologie. stabilirea obiectivelor şi experienţelor educaţionale susceptibil a fi integralizate. a aspectelor comune şi a notelor deosebitoare a inter-. conţinuturilor şi metodologiilor învăţării cu implicaţii asupra întregii strategii de proiectare a curriculumului. care să contribuie realizării educaţiei formale. Cercetarea teoretică a marcat mai multe probleme ale procesului de integralizare: determinarea categoriilor şi conceptelor cu care se operează. nonformale şi informale. • promovarea metodelor activ-participative. • orientarea conţinuturilor EŞ la cultivarea unei atitudini pozitive faţă de învăţare. ci ceea ce elevul a învăţat. pregătirea elevului ca agent al schimbării). Integralizarea metodologiilor EŞ antrenează: • principiul interiorizării în plan mintal a operaţiilor realizate în plan extern cu obiectele (J. multi. • organizarea în viziune interdisciplinară a conţinuturilor EŞ pe verticală. Piaget).Integralizarea conţinuturilor EŞ presupune: • identificarea obiectivelor EŞ integralizate în programele şcolare. cl.şi transdisciplinarităţii. natura schimbărilor pe care le provoacă în diferitele planuri ale activităţii de învăţământ. angajarea în schimbare.

Tyler) şi modelul de curriculum integrat al lui M. specifice şi transversale. . • introducerea unor noi modalităţi de selectare şi de organizare a obiectivelor şi a conţinuturilor. a V-a şi a VI-a. Păun şi D. S-a urmărit structurarea competenţelor în generale. ca repere teleologice în formarea/dezvoltarea la elevi a unui sistem de competenţe educaţionale. Preda). Când? şi De ce? se învaţă ceea ce se învaţă. interesele şi aptitudinile elevilor. Noi considerăm conţinuturile drept mijloace de atingere a obiectivelor curriculare. ci bine. Pentru a deveni operante. • flexibilitatea ofertei de învăţare venită dinspre şcoală. biologie. 11 .instruirea interactivă şi tehnologia didactică propuse de E. • posibilitatea realizării unor parcursuri şcolare individualizate. de comunicare. şi la ce anume serveşte mai târziu ceea ce s-a învăţat în şcoală. Proiectarea curriculară integralizată. motivante pentru elevi. Văideanu şi Piramida informaţiilor ştiinţifice (I.Ferenczi.obiectivele de referinţă şi conţinuturile propuse. • adaptarea conţinuturilor învăţării la realitatea cotidiană şi la preocupările. conform principiului Nu mult. intelectuale (cognitive).W. pe care o propunem spre susţinere. la valorificarea personalizată a programei. renunţă la programele analitice elaborate ca inventare ale unor unităţi de conţinut. de relaţionare socială. prin corelarea/corespondenţa dintre: . Integralizarea Curriculumului la Ştiinţe a avut ca bază definirea modernă a curriculumului (R.la practici didactice reflexive autentice. iar a tehnologiilor . Biologie s-a realizat în aşa fel încât să se poată dezvolta la elevi competenţe specifice gândirii integrate. chimie şi obiectivele de referinţă propuse. S-a conturat astfel şi o nouă paradigmă a proiectării demersurilor didactic-educative. la citirea personalizată a manualului. care presupune trecerea de la o succesiune fixă a conţinuturilor educaţionale. competenţele s-au articulat în structuri operaţionale.• orientarea învăţării spre formarea de capacităţi şi atitudini. la selectarea şi structurarea conţinuturilor de către profesori. precum şi prin folosirea strategiilor participative în activitatea didactic-educativă. Chimie.. fără o precizare clară a finalităţilor educaţiei. Cât de bine?. . Ingram. la demersuri didactice personalizate.obiectivele EŞ în cl. În selectarea conţinuturilor am folosit Cadrul metodologic propus pentru conţinuturi al lui G. prin dezvoltarea competenţelor proprii rezolvării de probleme.conceptele de fizică. a IV-a cu cele pentru cl. Integralizarea obiectivelor EŞ în baza disciplinelor Fizică. prezentate în manuale unice . a atitudinilor şi comportamentelor acestora. asigurând rezolvarea creatoare a problemelor de natură intelectuală şi practică. de luare a deciziilor etc. Potolea. V.

alături de autoevaluare. şi în sfârşit cunoştinţele (concepte şi metodologii). Factorii care determină timpul de parcurgere al unei sarcini la clasele experimentale au fost: aptitudinea specifică elevului faţă de sarcina respectivă. rolul autoevaluării sistemice fiind mult sporit. capacitatea de a înţelege. La conceperea conţinuturilor pentru curriculumul integrat Ştiinţe s-a „răsturnat” triada tradiţionale a structurii obiectivelor. timpul didactic pus la dispoziţia elevului. apoi priceperile şi obişnuinţele. în moderator al actelor de învăţare ale acestora. Kolb (1984). de Landsheere). includ obiective socio-afective şi cognitive. Potolea. care cuprinde demersuri pentru o instruire interactivă. timpul pe care elevul este dispus să-l aloce. a căror combinare determină comportamentul de învăţare al elevilor: experienţă concretă (EC) – observare reflexivă (OR) – conceptualizare abstractă (CA) – experimentare activă (EA) şi care circumscriu două dimensiuni polar opuse: EC/CA şi OR/EA.conţinuturile propuse şi instrumentele de evaluare (Cf. D. Păun. calitatea instruirii. L. ca evaluare alternativă. şi interevaluarea. Definirea şi realizarea obiectivelor EŞ s-a realizat în raport cu categoriile care definesc/provoacă comportamentele: valori (convingeri etice) – scopuri – obiective . Biologia).Ciocan). corelat cu modelul învăţării eficiente al lui D . 12 . Acesta este centrat pe competenţele transversale (CT). Proiectarea curriculară s-a rezultat cu un Model al curriculumului la Ştiinţe (Modelul). el transformându-se în organizator al experienţelor de învăţare ale elevilor. Metodologiile educaţiei ştiinţifice recomandate de Curriculumul integralizat la Ştiinţe prevăd creşterea rolului şi responsabilităţilor profesorului. Au fost selectate temele care pot acoperii cel mai mult cunoştinţele vizate de cele trei discipline (Fizica. Sarcinile de învăţare au fost concepute astfel în cercetare încât să fie măsurabile în unităţi de timp. în ghid şi supraveghetor al activităţii didactic-educative. În evaluare. ulterior continuându-se cu teme care le dezvoltă.A. E.situaţii de învăţare (G. Iambert-Jamati ne-au condus la stabilirea obiectivelor care integralizează cunoştinţele ce produc elevilor transformări de comportament..obiectivele de referinţă urmărite şi instrumentele de evaluare. Chimia. Modelul indică transformări esenţiale atât în optica gândirii pedagogice cât şi în tehnologia didactic-educativă. tot mai mult teren câştigând. Integrarea conţinuturilor s-a urmărit pe verticală (între clasele V-VI) şi pe orizontală (în cadrul unei clase). . care identifică patru stiluri de învăţare. . care sunt educative. accentul este pus pe caracterul său formativ. pe primul plan trecând atitudinile şi capacităţile. continuu şi dinamic. Ideile lui V. formator.

capacităţile şi atitudinile preconizate a fi formate/dezvoltate la clasele primare atât în România cât şi în Republica Moldova. Experimentul a demonstrat posibilitatea de aplicare a interdisciplinarităţii şi a demersului interdisciplinar la clasele V-VI. Feed (a alimenta) + forward (înainte) 13 . Aceste mecanisme au fost aplicate şi la evaluarea elevilor din clasele experimentale şi din cele de control. profesor) şi Modelul sistemic de tehnologie didactică pentru instruirea interactivă (pt. valabilă pentru toate ariile curriculare. inspiraţie creativă. biologie. şi una particularizată la o arie curriculară. sunt examinate rezultatele experimentului. părţi componente ale Modelului: Modelul sistemic de tehnologie didactică interactivă (pt. pe metodologie şi pe atitudini. Conexiunea inversă rapidă a fost reglementată de mecanismele de feed-back şi de feed-forward1. Elementul generator al planificării calendaristice este unitatea de învăţare. care reprezintă esenţa retroacţiunii în învăţare eficientă.Relaţia dintre cei doi subiecţi ai actului educaţional a fost proiectată de două modele tehnologice. Rezultatele experimentului s-au explicat raportate la competenţele de cunoaştere ştiinţifică integralizate pe discipline. Stabilirea temei de către profesor se face pe baza lecturii programei. având în vedere cunoştinţele. talent pedagogic. care reclamă profesorului o înţelegere profundă a scopurilor activităţii sale. Forma imediat manifestată a curriculumului proiectat este Programa integralizată a disciplinei şcolare Ştiinţe. disciplinele şcolare Fizica. chimie). iar instrumentul acestuia este unitatea de învăţare. Au fost abordate ca şi conţinut principal temele Arborii şi Energia. elev). utilizând surse diverse (de fizică. care vizează coerenţa transversală şi verticală a competenţelor. Structura programei include o componentă generală. pornind de la considerentul că aceste teme dezvoltate pe o programă integralizată. sistemul obiectivelor interdisciplinare pentru învăţământul general a fost: 1 Feed (a alimenta) + back (înapoi). capabile să determine reuşita acţiunilor didactic-educative şi estomparea sau chiar dispariţia influenţelor factorilor aleatori. clasele V-VI. Biologia. Programa începe cu regândirea detaliată a obiectivelor de referinţă. Valori ale cunoaşterii ştiinţifice performate de elevi în baza studierii integralizate a Ştiinţelor. elaborată de noi. Chimia. a distribuţiei conţinutului pentru predarea disciplinei Ştiinţe la clasele V-VI. pot duce la dezvoltarea unei gândiri integrate. Identificarea unei unităţi de învăţare se face prin tema acesteia. Temele sunt enunţuri complexe legate de analiza obiectivelor EŞ. Astfel. Conceptul central al proiectării didactice este demersul didactic personalizat. Fiecare unitate de învăţare se încheie cu o evaluare sumativă şi formativă. În Capitolul III. Modelul a luat în considerare şi trebuinţele elevilor.

Biologie. atitudini faţă de propria persoană. nu mai centrează acţiunea educaţională pe conţinuturi (ca în instruirea tradiţională. Fiecare competenţă întemeiată pe principiul integralizării cunoaşterii umane indică modul de corelare a valorilor competenţelor cu valorile conţinuturilor (interdisciplinaritatea axiologică). care s-a experimentat. urmărirea eficienţei realizării obiectivelor integralizate de EŞ. pe parcursul anului şcolar. care dau sens cunoaşterii. învăţarea bazată pe participare. capacităţile proprii unei gândiri sistemice. ci pe formarea de competenţe educaţionale complexe. disciplina integralizată Ştiinţe. capacităţi de comunicare. Or. 14 . unde conţinuturile sunt considerate vectori principali în instruire). asigură demersul interdisciplinar axiologic şi transferul sistemului de valori de la o disciplină la alta. Astfel. respectiv cu metodologiile de predare-învăţare-evaluare. înţelegerea şi valorificarea informaţiilor tehnice. b) Capacităţi metodologice: capacităţile de muncă intelectuală. iar cunoştinţele integrate şi relaţionate în scheme cognitive. În elaborarea tehnologiei didactic-educative s-au parcurs patru etape: proiectarea – realizarea – evaluarea . realizează corelaţii interdisciplinare prin legături logice. Obiectivele şi conţinuturile integralizate asigură transferuri de cunoştinţe. ceea ce a confirmat ipoteza cercetării noastre. perspectivele pe care le oferă această disciplină prin atingerea obiectivelor integralizate. Planificării calendaristice anuale şi semestriale i-a urmat proiectarea unităţilor de învăţare. studiu individual. căutare şi descoperire.reglarea activităţii didactice. Eficienţei învăţării s-a urmărit prin identificarea unor nevoi în formarea de competenţe: dezvoltarea conceptelor ştiinţifice şi a gândirii integrate. transformarea valorilor în modele atitudinale şi comportamentale. c) Atitudini fundamentale: atitudini şi comportamente necesare integrării într-o cultură ştiinţifică. Sinteza datelor experimentului demonstrează un plus semnificativ în formarea la elevii din clasele V-VI unei comprehensiuni integre a tabloului ştiinţific al lumii. Competenţele urmărite în Curriculumul integralizat la Ştiinţe se referă la comunicare.a) Competenţe disciplinare: culegerea şi vehicularea informaţiei. informaţiile asimilate de elevi sunt integrate în cunoştinţe. inclusiv stimularea curiozităţii şi a inventivităţii în investigarea mediului apropiat. astfel ca acestea să reflecte unitatea şi întrepătrunderea disciplinelor Fizică. formarea de atitudini. Chimie. utilizarea informaţiei. relaţionarea mediului natural şi social.

15 .92 VI-A 5.90 V-B 6. Figura 1). 8 ore. 7 ore. S-au folosit notele şi standardele de performanţă. testul final Eşantion experimental Eşantion de control/martor Rezultatele testului final V-C 8. Tabelul 1. testul formativ Eşantion experimental Eşantion de control/martor Rezultatele testului formativ V-C 8. iar rezultatele arată că la clasa experimentală competenţele elevilor se grupează preponderent în jurul valorilor foarte bune.75 VI-B 7.Primul exemplu a reprezentat un exerciţiu de proiectare la clasele V-C (experimentală) şi V-B (de control) de la Liceul teoretic Avram Iancu din Cluj-Napoca. După un an s-au putut înregistra progresele elevilor din clasele experimentale. Media rezultatelor şcolare la clasele V-VI. neobservându-se nici un salt calitativ (Tabelul 2). din cadrul unităţii de conţinut Populaţia din iarbă. iar la clasa de control atingerea obiectivelor educaţionale. unitatea de învăţare ARBORII.81 V-B 6. Al doilea exemplu a reprezentat experimentul cu elevi din clasa VI. Fiecare obiectiv de referinţă a unităţii de învăţare a fost trecută în matricea de evaluare. care progrese confirmă ipoteza că sporirea coerenţei conţinuturilor şi amplificarea conexiunilor disciplinare duc la sporirea eficienţei învăţării (Tabelul 1).50 Testul final a fost dat la cele două clase. Schimbări în mediul nostru. Media rezultatelor şcolare la clasele V-VI. S-au monitorizat pe parcursul anului şcolar 2002-2003 clasa V-C şi VI-B (experimentale) şi V-B şi VI-A (de control). Activitatea didactic-educativă s-a centrat pe unitatea de învăţare ENERGIA. distribuţia cunoştinţelor integrate rămâne uniformă. după un an de experimentare. care evidenţiază instrumentele prin care profesorul determină măsura în care a realizat obiectivele EŞ pe care şi le-a propus. încadrată într-o unitate mai mare de conţinut.37 VI-B 6. Tabelul 2. Colegiul Naţional Mihai Viteazul din Turda. Elevii au fost evaluaţi după modelarea grafică a posibilităţilor de realizare a feed-backului.25 Saltul calitativ este foarte evident în cazul clasei unde s-a aplicat curriculumul integralizat şi metodele de lucru au fost cele interactive (Tabelul 3.67 VI-A 5. Pentru evaluarea rezultatelor şcolare s-a folosit o matrice de evaluare.

) iar în clasele experimentale se descoperă şi se formulează de către elevi.25 test initial test formativ test final VI A (de control) Figura 1. punţile care le leagă. precizări ale conceptelor etc.Tabelul 3.75 7.81 6. văd mai clar ideile principale.27 7.90 6.67 6. educaţia pentru sănătate etc. în clasele de control se explică (definiţii. Pe măsură ce conexiunile se amplifică ei descoperă din ce în ce mai bine unitatea disciplinelor. Sinteza datelor la cele trei etape ale experimentului Etape experiment Eşantion Experimental De control Clasa V-C VI-B V-B VI-A Preexperimentală (pretest) 7..90 7..37 8. • Amplificarea şi sistematizarea conexiunilor deschide perspectiva unei mai temeinice realizări a obiectivelor (integralizate) specifice disciplinei Ştiinţe: educaţia relativă la mediu.92 8 6.46 6.37 6.21 Experimentală (test formativ) 8.87 6.50 5. 16 . subsistem. Comparatrea datelor si rezultatelor 10 Notele Mediile claselor 8.21 5.). Aşa se produc lucrurile cu concepte cum sunt sistem (natural.92 5.67 5. pe căutare şi descoperire.50 Postexperimentală (test final) 8. ecosistem etc.87 7.27 7 6 5 4 3 2 1 0 Clasele V C (experimental) V B (de control) VI B (experimental) 6. social etc.46 6.25 Rezultatele şcolare mai semnificative la educaţia ştiinţifică prin aplicarea Curriculumului integralizat la Ştiinţe sunt: • Elevii stăpânesc mai bine partea conceptuală a disciplinelor. întrucât acestea au caracter interdisciplinar. Rezultatele şcolare la finele experimentului • Capacitatea elevilor de a opera extrapolări de concepte şi metodologii sporeşte: învăţarea bazată mai mult pe participare.75 9 7.81 6.

Astfel: elevii au ştiut care au fost aşteptările explicite în ceea ce priveşte învăţarea – în termeni de profesorii şi-au reglat demersul didactic în funcţie de limitele stabilite de standarde. care desigur vor găsi şi locul precis al unor discipline particulare. capacităţi şi atitudini – precum şi criteriile de evaluare a performanţelor la disciplina Ştiinţe. care a fost aplicat în experiment. Alături de aspectele teoretice. cunoştinţe. mult 1 1 2 1 5 Mult 4 5 1 3 2 15 Suficient 7 6 5 10 7 35 Puţin 4 5 3 5 3 20 F. Atitudinile profesorilor faţă de conţinuturile manualelor şcolare Criteriul Esenţializarea cunoştinţelor Caracterul formativ-educativ Sugestii practice în tripla specializare Promovează interdiasciplinaritatea Viziunea modulară TOTAL F. este şi o alternativă de evaluare la cea bazată pe note. puţin 1 2 1 3 3 10 Luarea în considerare a principiului integralizării în selectarea şi ordonarea conţinutului învăţământului asigură un fond real şi pentru explicarea şi soluţionarea problemei transferului. Opiniile profesorilor de fizică. Valorificarea răspunsurilor obţinute arată următoarele rezultate (Tabelul 4). ştiinţifice. Elaborarea acestor categorii şi niveluri ale disciplinei integralizate Ştiinţe. înţelegerea mai profundă a complexităţii situaţiilor sau fenomenelor sociale. clasele V-VI. Tabelul 4. înţelegerea şi trăirea valorilor culturale.• Noi perspective se deschid şi în cazul atingerii unor obiective globale sau a unor finalităţi cum sunt: descoperirea interdependenţelor dintre fenomene. dintre ştiinţele naturii şi cele socio-umane. dintre tehnologie şi cultură. cât şi sub aspect operaţional (transferul schemelor. la ce discipline se poate realiza cu eficienţă conţinutul integralizat şi la ce nivel de abstractizare şi generalizare. 17 . Model al curriculumului la Ştiinţe. însă cu deschideri spre discipline integralizate. o problemă de ordin tehnologic care se ridică în perspectiva realizării unui învăţământ integralizat este aceea de a preciza în ce clasă şcolară este posibilă integrarea informaţiilor. atât sub aspect informaţional. Ne-a interesat în ce măsură conţinuturile manualelor actuale îndeplinesc anumite criterii de pertinenţă. operaţiilor mintale). economice. biologie. chimie în această problemă au fost stabilite prin aplicarea unui chestionar unui număr de 85 de cadre didactice. eşalonarea orizontală (în aceeaşi clasă şcolară) şi verticală (în succesiunea claselor şcolare) în funcţie de scopul şi obiectivele urmărite presupune experimente riguroase interdisciplinare. Rezultatele experimentului confirmă ideea fundamentală a unităţii dintre instruire şi educaţie.

90 VI-A (de control) 6.27 6. condiţia de a-şi găsi drumul. De aceea.cunoştinţe (Tabelele 5 şi 6). Fişele de analiză şi interpretare a evaluării arată că testele date la cele două clase urmăresc triada de obiective capacităţi – priceperi . formative şi finale la clasele a V-a Clasa Test iniţial Test formativ Test final V-C (experimentală) 7. aplicând principii şi metode de integralizare a demersului didactic-educativ la disciplinele Fizică. Media testelor iniţiale. Tabelul 5. Biologie şi Chimie în mod separat. a unei gândiri sumative la elevi.67 Tabelul 6. fiind astfel 18 . formative şi finale la clasele a VI-a Clasa Test iniţial Test formativ Test final VI-B (experimentală) 6. VI-A) cunoştinţele formate prin învăţarea tradiţională a ştiinţelor Fizică. el nu mai defineşte ce se poate aştepta de la elev. Ele au motivat elevii pentru învăţarea continuă şi au condus la structurarea capacităţilor proprii învăţării active. Media testelor iniţiale. performanţă. în general. ci teste centrate pe obiectivele de atins. CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI Cercetarea efectuată a permis să stabilim posibilităţile dezvoltării şi valorificării gândirii integrate a elevilor din clasele V-VI. La clasele experimentale (V-C. sunt centrate pe elev şi sunt relevante din punctul de vedere al motivării acestuia pentru învăţare. ci îl descrie doar. Biologie şi Chimie au dus la dezvoltarea.21 5. Chimie. testele utilizate în teză nu sunt teste de selecţie. recunoscându-se că îi sunt deschise toate uşile. Testul a câştigat în calitate şi rigoare. a dus la formarea unei gândiri integrate. aplicate în evaluarea elevilor.81 7.92 6. în baza unui curriculum integralizat la disciplina Ştiinţe. VI-B). a descriptorilor şi a itemilor de evaluare.37 8. unde s-a urmărit această triadă de obiective. Diagnosticarea rezultatelor s-a accentuat pe descoperirea şi explicarea punctelor slabe şi a deprinderilor defectuoase care s-au manifestat la clasele unde s-au predat disciplinele Fizică.46 6. Pentru atingerea standardelor s-au folosit teste de o nouă generaţie. Standardele EŞ.50 5.87 8.75 V-B (de control) 7.- conceptul de curriculum integralizat a asigurat un sistem de referinţă coerent şi unitar cu privire evaluatorii au avut la dispoziţie repere de la care să pornească elaborarea nivelurilor de la performanţele elevilor. Biologie.25 La clasele de control (V-B. dar cu aplicarea metodelor interactive.

care au contribuit la sistematizarea cunoştinţelor. aplicării şi dezvoltării: • principii fundamentale ale cunoaşterii şi educaţiei moderne: . Curriculumul integralizat la Ştiinţe a fost elaborat în baza unui sistem de principii corelate epistemologic.principii privind curriculumul ca întreg. conţinuturi semnificative psihopedagogic. 1. axiologiei educaţionale. Curriculumul integralizat la Ştiinţe reprezintă un model conceptual şi practic de integralizare a demersului educaţiei ştiinţifice la nivelul teleologiei (sistemele de obiective). statuarea explicită a unei paradigme didactice relevante pentru disciplina Ştiinţe. teleologic. • . comune educaţiei ştiinţelor pe materii din fizică. iar pentru soluţionarea acestei probleme educaţia ştiinţifică ar trebui să fie reconsiderată conceptual. asigurarea unui nivel mediu de generalitate şi complexitate a obiectivelor curriculare (obiective cadru şi obiective de referinţă) şi a standardelor de performanţă. propriu educaţiei ştiinţifice moderne. prezentele concluzii generale şi recomandări practice. integralizate asupra ştiinţelor. activităţi centrate pe elev. conform căruia omul cunoaşte lumea în mod integrat. care fapt s-a rezultat cu validarea teoretică. capacităţi şi atitudini. al elaborării curriculumului şcolar. Criteriile determină coerenţa funcţională metodologică a întregului curriculum integralizat: centrarea curriculumului pe obiective care urmăresc formarea de cunoştinţe. capacităţile şi cunoştinţele elevilor nu se dezvoltă la nivelul potenţialului lor real. care-i asigură coerenţă la nivelul proiectării. confirmată ipoteza cercetării. adică o organizare a acţiunii educative în care elevul este plasat în situaţii educative semnificative şi efectuează activităţi care cer competenţe dobândite la mai multe discipline şcolare. . Elemente de integralizare a educaţiei ştiinţifice se găsesc în număr suficient în toate componentele învăţământului general din România şi Republica Moldova. În baza curriculumului actual monodisciplinar. conţinutal şi metodologic în baza principiului integralizării. 3. • principii privind predarea-învăţarea-evaluarea etc. (conţinuturile educaţionale) şi tehnologiei ca şi de 19 . biologie. Un învăţământ interdisciplinar poate fi realizat printr-un curriculum integralizat. 2. precum şi de tezele înaintate pentru susţinere.principiul interdisciplinarităţii. Se asigură trecerea de la nivelul general al principiilor la cel concret.atins scopul cercetării şi obiectivele generale. valoarea teoretică şi valoarea practică a cercetării. 4. practică şi experimentală a unor valori. atitudinile. Demersurile metodologice folosite au fost cele interactive. chimie. prin care s-a urmărit formarea la elevi a unei viziuni sistemice.principiul integralizării cunoaşterii umane. reprezentate de inovaţia ştiinţifică.

revendicate de procesele de europenizare şi globalizare şi acceptată de România prin aderarea la programul Educaţie şi Formare Profesională 2010. Cu atât mai actuală este această revendicare cu cât curriculumul la Ştiinţe are caracter integralist. Perspectiva interdisciplinară este în momentul de faţă cea mai adecvată pentru abordarea fenomenelor complexe. numite şi competenţe transversale. Biologia în vederea elaborării unui curriculum integralizat pentru toate clasele învăţământului general. 3. unitare de abordare a realităţii. restructurarea şi reformularea de probleme. Fiind curriculumul documentul normativ principal şi instrumentul de lucru de bază al cadrului didactic. cu denumirea Ştiinţe. ar trebui ca cercetarea şi dezvoltarea lui să-i antreneze şi pe profesori. Deoarece Curriculumul integralizat la Ştiinţe oferă deschideri pentru formarea unor competenţe specifice educaţiei ştiinţifice. care obţin instrumente eficiente de formare elevilor a gândirii integralizate. În contextul aplicării Curriculumului integralizat la Ştiinţe. Biologie. Chimie. ca subiecţi principali ai acţiunii educaţionale. Prin aplicarea Curriculumului integralizat la Ştiinţe se poate ajunge la o reformă în domeniul educaţiei şi formării profesionale. contribuie la însuşirea unor metode active.5. valoarea cărora constă în caracterul lor complex. întregi. a şti să fii. adică o învăţare inovatoare. a şti să devii (a învăţa să înveţi). Curriculumul integralizat la Ştiinţe arată aspectele pozitive pentru promovarea interdisciplinarităţii în învăţământ. Recomandări practice: 1. 6. care conduc la perceperea ca întreg al tabloului ştiinţific al lumii. atrage atenţia că este nevoie de o educaţie care să aducă schimbarea. 20 . inclusiv prin integralizarea conţinuturilor educaţionale la disciplinele şcolare Fizică. este evidentă oportunitatea reconsiderării curriculumului la disciplinele Fizica. 2. progresive. 7. s-a obţinut dezvoltarea la elevii din clasele V-VI a unor competenţe specifice educaţiei ştiinţifice. Aplicarea Curriculumului integralizat la Ştiinţe este semnificativă atât formării la elevi a concepţiei unitare asupra tabloului ştiinţific al lumii cât şi profesorilor. ele integralizând demersurile a şti cu a şti să faci. Chimia.

11. Formarea competenţelor viitorilor profesori în perspectiva aderării la Declaraţia de la Bologna.0. nr. nr.a.. 39-52 .48-75 . Kerekeş..a. 3. Sesiunea judeţeană de comunicări pentru elevi şi profesori „Ştiinţă şi tehnică”.Cluj-Napoca. ALL. În: Supliment la revista Univers pedagogic.1.Ideile principale ale tezei sunt reflectate în următoarele publicaţii de autor: 1. A. RISOPRINT. PRO VITA.a. Vol. Conceptualizarea proiectării disciplinei integrate Ştiinţe în învăţământul gimnazial // Buletin de informare şi documentare a cadrelor didactice.. 4. Copil.0.18 c.5 / Consiliul Naţional pentru Curriculum. Conceptualizarea şi proiectarea disciplinei integrate Ştiinţe în învăţământul gimnazial..a. Kerekeş. p. V. În: Noi tendinţe în Educaţie.18 c. Kerekeş.11-25 .. et al. 2005 . Kerekeş. 2004.a. 35-39 . Copil. Kerekeş.77-102 ..15 c. Ediţia I.16-21 .3c. Aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe ale naturii” (Biologie).4 c.Bucureşti. p.Cluj-Napoca.7.. 2004 . 5.4 .. cl. 2004. M. A. Kerekeş.25 c. nr.. A. 19-24 iulie / Universitatea Babeş-Bolyai.. Abordarea interdisciplinară în proiectarea disciplinei integrate Ştiinţe în învăţământul gimnazial // Univers Pedagogic..a.45 c..0. A. În: Curriculum Naţional.0 c. Kerekeş. A.1. Ed..a. 5.. 10. Conceptualizarea şi proiectarea disciplinei integrate Ştiinţe în învăţământul gimnazial .Cluj-Napoca. Aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe ale naturii” (Ştiinţe. Kerekeş. Şcoala de vară.6. 1999. 2005. 2000 . p. V. Predarea integrată în cadrul disciplinei Ştiinţe.0 c. 7. 25-27 noiembrie 2005 .. M. A.9 c. Turda. (coord. Ciobanu. 12-13 .92 p.. Ed.0. Programe şcolare pentru clasele V-VIII.3. p. E.a. III-VI). 2005. Huţanu. A. Manual de biologie pentru clasa a IX-a .0. p. Cluj-Napoca. Predarea integrată a disciplinei Ştiinţe în învăţământul gimnazial // Biomet. În: Curriculum Naţional. nr. Vol. Kerekeş. Kerekeş. iunie 2003 .. 2005. p.Kerekeş. 1999. 2. A..0. Bucureşti. A. 6. p. Ed.-0. Predarea integrată în cadrul disciplinei Ştiinţe..a. 21 .. Metodologia proiectării curriculumului integrat Ştiinţe pentru învăţământul gimnazial. Copil..a. Programe şcolare pentru clasele V-VIII. A. p. 3.)..7. 8.. 9.5 / Consiliul Naţional pentru Curriculum. et al.5 c. V. A.a.. În: Conferinţa Internaţională Predarea de calitate pentru învăţarea de calitate a Geografiei şi prin geografie. Ciobanu. Bucureşti.

realized on the international and worldwide level. competences in scientific knowledge. responsible for the world unitary and scientific picture. the scientific world frame 22 . the author proves that these subjects offer only partial solutions for the modern approach of integrated scientific education and suggests an original curriculum integrating all the three subjects. has been concluded with the formation of the students’ transversal abilities. axiological and technological perspectives for the teachers who are students in the accomplishment of the modern integrated scientific educational approach. According to the test of the curricular monodisciplinary capacity in Physics. both of them being included by their definition in the processes of globalization and Europeanizing of modernity. in Romania and in Moldavia: the principles of the integration of the human cognition and of the interdisciplinary education. Chemistry and Biology. It has been proved that education in the two countries contains numerous elements in favor of the students’ integrated scientific education. contents and educational technologies. the concept of integrated school. the methodology of scientific education to children. which integrates the three traditional disciplines at the level of teleology (of systems of objectives). as well. The Science curriculum is a theoretic-practicing notion. on the basis of integrated knowledge and interdisciplinary education. the experimental appliance of the integrated curriculum in Sciences. because this offers great possibilities so that the contemporary students’ scientific education should become efficient. The author synthesizes theoretic and epistemological references for the knowledge and the scientific education of the people. the contents of scientific education. which have been materialized in principles specific to the integrated scientific education. as well as on the comparative level. In Romania. the integrated concept in scientific education of children. KEY WOARD The human knowledge. The actuality of the investigation is determined by the processes of integration of the modern scientific knowledge as well as by the tendencies of integrating the modern educational approach.SUMMARY The research Conceptualizing and projecting the integrated discipline Sciences in secondary education is dedicated to the problem of developing the integrated thinking of the students in secondary school by means of an integrated curriculum at Science discipline. grades V-VI. The author recommends the elaboration of an integrated curriculum in Science for all grades and levels of study. focused on the already mentioned aspects. the school curriculum. the theleology of scientific education. and with epistemological. the scientific education.

по всем классам и ступеням обучения. Химия. интегрированного куррикулума по предмету Познание мира. ибо такой куррикулум открывает широкие возможности улучшения научного воспитания современных учащихся. 23 . аксиологического и технологического порядка в современном научном воспитании. теоретические и эпистемологические основы научного познания и воспитания. в Румынии и в Республике Молдова: принципы интегрализации в человеческом познании и междисциплинарности в воспитании. а также в сравнительном плане. как и тенденциями интегрирования современного овразования. Доказано. содержание научного воспитания. интегрированный школьный предмет. методология научного воспитания учащихся. что общее среднее образование двух названных стран содержит многочисленные элементы для интегрированного нучного позния мира учащимися. ответственные за создание единой научной картины мира. в Румынии. научное воспитание. что они содержат лишь незначительные возможности для осуществления современной концепции научного интегрированного воспитания. Актуальность исследования определено процессами интегрирования современного научного познания. Автор синтетизирует. а также открывающие учителям неизвестные возможности эпистемологического. На основе изучения способности монопредметов Физика. в свою очередь. принципы интегрализации научного воспитания учащихся. посредством интегрированного куррикулума по предмету Познание мира. и др. обе тенденции органично вписываясь в процессы европеизации и глобализации современности. Экспериментальное применение. Познание КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Интегрализация человеческого познания. на национальном и всемирном уровне. способствовало формированию у учащихся сквозных компетенций. школьный куррикулум. научная картина мира. конкретизируются в специфических прнципах интегрированного научного познания. автор продемонстрировала. на основе принципов интегрированного познания мира и межпредметности. содержания и технологий воспитания.РЕЗЮМЕ Исследование Концептуализация и проектирование интегрированного учебного предмета мира в гимназическом образовании посвящено проблеме формироования интегрированного мышления учащимся средних классов. Куррикулум учебного предмета Познание мира представляет собой теоретико-практический проект. которые. в результате предлагая оригинальный интегрированный куррикулум для вышеназванных учебных предметов. Биология в указанном аспекте. Автор указывает на необходимость разработки интегрированного куррикулума для всего учебного предмета Познание мира. телеология научного воспитания. в V-VI классах. компетенции научного познания мира. который интегрирует три традиционные предметы на уровне телеологии (системы целей).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->