EXTRAS din

NOMENCLATORUL DE TAXE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2011/2012
aprobat în şedinŃa Senatului UniversităŃii “Titu Maiorescu”din data de 17.05.2011

I.

TAXE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ
TAXA ANUALĂ (în euro) SPECIALIZAREA FACULTATEA DE DREPT FORMA DE ÎNVĂłĂMÂNT
ZI ID

FACULTATEA

a) Drept b) AdministraŃie Publică FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE a) FinanŃe şi bănci b) Contabilitate şi informatică de gestiune c) Administrarea afacerilor FACULTATEA DE PSIHOLOGIE Anul I Anul II şi III FACULTATEA DE INFORMATICĂ FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI MEDICINĂ DENTARĂ a) Medicină Anul I şi II Anul III - VI b) AsistenŃă medicală generală Anul I+II Anul III-IV c) Medicină dentară Anul I+II Anul III-VI d) Tehnică dentară Anul I+II Anul III FACULTATEA DE ŞTIINłE SOCIALE ŞI POLITICE Comunicare şi RelaŃii Publice RelaŃii InternaŃionale şi Studii Europene ŞtiinŃe Politice FACULTATEA DE DREPT TG. JIU Drept

500 350

500 -

500 500 500

500 500 -

900 700 600

900 700 600

2100 1800 1500 1200 2850 1800 2950 1700

500 500 500 470 -

2. TAXE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT FACULTATEA DREPT DREPT ( dublă diplomă .FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE TG.curs 2 ani) Drept internaŃional şi European ŞTIINłE ECONOMICE PSIHOLOGIE TAXA ANUALĂ (în euro) 300/semestru 300 /semestru –anul 1 650/semestru – anul 2 350/semestru Psihoterapii cognitiv comportamentale Psihologie clinică.D. după cum urmează: ANUL I ANII II.P. după cum urmează : semestrul I 17 octombrie 2011 semestrul II 12 martie 2012 2 .D. VI 1. crt. 1. turismului şi serviciilor 470 470 - Plata taxelor de studii universitare de licenŃă se face în trei rate egale. V. după cum urmează : 1 Rata I 17 octombrie 2011 2 Rata II 12 martie 2012 V. se face semestrial.P. III. TIPUL TAXEI Taxa de studii DPPD (modul I) Taxa de studii DPPD (modul II) CUANTUM (euro) 75 euro/sem. TAXE DE STUDII D.P.P. Rata I 30 septembrie 2011 10 octombrie 2011 2. Nr. Rata II 16 ianuarie 2012 3. hipnozăşi intervenŃii terapeutice de scurtă durată Psihanaliză şi psihologie psihanalitică Psihologia resurselor umane Tehnici de comunicare şi influenŃă psihosocială Psihologie şcolară şi consiliere educaŃională INFORMATICĂ MEDICINĂ Anul I 650/semestru 500/semestru 500/semestru 400/semestru Anul II 500/semestru 500/semestru 500/semestru 400/semestru 400/semestru 375/semestru 500/semestru 500/ semestru Plata taxelor de studii universitare de masterat se face semestrial. Rata III 14 mai 2012 III. Plata taxelor de studii D. IV. 100 euro/sem. JIU a) Contabilitate şi informatică de gestiune b) Economia comerŃului.

VII. transfer. adeverinŃe. TAXA DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT Nr. susŃinerea examenului de licenŃă/disertaŃie şi altele) pot fi consultate la sediul Rectoratului UniversităŃii Titu Maiorescu şi la secretariatele facultăŃilor. înmatriculare/reînmatriculare. crt. 3 . retragere. NOTĂ: Plata taxelor se face în lei. după cum urmează : 17 octombrie 2011 pentru semestrul I 12 martie 2012 pentru semestrul II Taxele speciale (admitere. 1 TIPUL TAXEI CUANTUM (euro) Taxă de studii pentru doctoranzii în: Medicină Dentară Anul I 750 euro/semestru Anul II 500 euro /semestru Anul III 500 euro/semestru 2 Drept Anul I 750 euro/semestru Anul II 500 euro /semestru Anul III 500 euro/semestru Plata taxelor de studii universitare de doctorat se face semestrial. la cursul BNR valabil pentru ziua în care se face plata.