Sunteți pe pagina 1din 4

$i'$pCiA:' t{cdr,iiJMiC COi.!StLluL t t ,,, lnreei:;iri.

i *- iS "'1r1/

o^,.^ -:':.i-"'it' ./lt


DECLAR.ATIEDE AVERE a' fkla' f7' .r7^ /f 27 ,t zl

si Teoroc Stefanav6ndfuncliade membruplen la ConsiliulEconomic SocialCNP Subsemnatul domiciliul in Judetul llfov" oras Bragadiru.strada I . cunoscdnd prevederile aft.292 din Codul penal privirid falsul in declaralii,declar pe propria rdspundere impreundcu familiar' cd detin urm6toarele:

I. Bunuri imobile 1. Terenuri NOTA: Se vor declarainclusiv cele aflate?nalte pri.


Aclresa sa[t z()llir

('alesoria':' I

Anrrl

( oiu-par'lc |

\'lt'.lrrl de clobundirc

Titularul:

* Categoriile indicate sunt: ( I ) agricol: (2 ) fbrestien (3) intravilaru (4) luciu de apA:(5) alte categorii de terenuri extravilane-dacd se aflfr in circuitul civil.

2. Cl6diri NOTA: ?n inclusiv celeaflate altet6ri. Sevor declara


Adfesa sail 7-(lnil Blitgud iltr

( ategoria':'

I I

i\nut dolrirrdilii

Suplala{a

('()ta-partc I ()0 I (,0

| _
|

i l(x,,1
| l()(18

Bt'u:.rfidit'rr

7tt.-i 97..s

Titulalul:) Modul tJr' irc dot'riind Crcdil ip()tecar" Teoloc Stelhrr J eoroc Stelhn C'redit p()lecirl

* Caregoriile indicate sunt: ( I ) apartamentl(2) casi de locuit: (3) casdde vacantrat spatii comerciale/deproduclie. (4) tt Prin.familie se inlelege solul/so1iagi copiii afla{i in intre{inereaacestora. :) La "Titular" se men{ioneazi in cazul bunurilor proprii. numeleproprietarului (titularul. solul/so1iacopilul), iar in cazul bunurilorin coproprietate. cota-partegi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile caresuntsupuse l. Autovehicule/autoturisme, tractoare. maqiniagricole,qalupe. iahturi qi alte mijloacede transport inmatriculiri i, potrivit legii
Nirtrrril

\'l arca l)dtrucot

\r. dc hucit.i

\nul rJcliitrricatic

\4oduldc clobindirr:
curllpillilre

.{,u{oturis'n

:{}01

bijuterii. obiectede artd qi de cult. coleclii de artd si numismatici"obiecte 2. Bunuri sub form6 de metalepretioase, 5.000de euro depdgegte a insumat6 carefac partedin patrimoniulculturalnationalsau universal, cdror valoare NOTA: Se vor menliona toate bunurile aflate in proprietate.indiferent dacd ele se afid sau nu pe teritoriul RomAnieila momentuldeclardrii.
1)cscritl-c srrtttittir

,,\rrul dohiirrdirii

Valrxileit cst!nlati

gi III. Bunuri mobile, a ciror valoare depipegte3.000 de euro fiecareo bunuri imobile instrflinate in ultimele l2

luni
Nalula hurrului iristrrrr:lrt I Data irrstrlirrririi Pcrsoarr:r ciirc carc s-a iirstr.lirrat .. . -._,1--, -l:-:::r-=.,Forrra iristrainirii \,'aloarea

--1---*---.*-"--

IV. Active financiare gi l. Conturi gi depozitebancare, fonduri de investilii. forme echivalente economisire investire,inclusiv cardurile de de credit, dacdvaloarea?nsumatS tuturor acestora a depdqegte 5.000de euro NOTA: Se vor declarainclusiv cele aflatein bancisau instirutii financiaredin sffdindtate.
I nstit rrlia carc ac{rlin istrcazii ircestera si ac1resa r lpul" Valuta I)cschis irr tinul Soldrvaloatela zi

*e-*) Categoriile indicate sunt: (l) Cont curenl sau echivalente(inclusiv card): (2) Depozit bancar sau echivalente:(3) Fonduri de investilii sau echivalente- inclusiv fonduri privare de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele afbrente anului fiscal anterior).

gi 2. Plasamente, investiliidirecte imprumuturi acestora depdgeqte a acordate" valoarea pia16 dacd de insumatStuturor 5.000de euro NOTA: qi Sevor declara inclusivinvestiliile participdrile strdindtate. in
Enritent tiriulsocietateain care persoanaesteaclronar sau asocial,rbencflciar iurnrunrLrl c-lir

'l-iPul*

Nr. de titlrrli' ('ota de oarticinare

Valoarea tttrtrlalt zi

*) Categoriile indicate sunt: (l) hdrtii de valoare delinute (titluri de star. certificate, obligaliuni); (3) actiuni sau pa4i sociale in socier1{icomerciale: (3) inrprumuturi acordafe nume personal. in

3. Alte active producatoarede venituri nete. care insumate depdqescechivalentul a 5.000 de euro pe

NOTA: Se vor declarainclusiv cele aflate?nstrdinitate-

V. Datorii bunuri. in Debite, ipoteci,garaniii emisein beneficiulunui te4. bunuri achizilionate sistemleasinggi alte asemenea euro. de 5.000 depdgegte a insumatd tuturor acestora dac6 valoarea NOTA: trnanciare acunrulate strdindtate. in Se vor declarainclusiv pasivele
(-rcditor ('rqdit []rrronc ll:rrrli
( ' o n l r - a e l a ti r r a r t L i i

Scatlurt la

Vriloiirc

l00rJ

l0is

t. I l 7 - j 5 . 1e ( ' t { t

*--*:=-=--

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven{ionatefafi de valoareade pia{i din partea unor nationalesau institufii publice persoane,organizalii, societeficomerciale,regii autonome, cornpanii/societ5{i romAnegtisau sfieine, inclusiv burse,credite, garantii, decontiri de cheltuieli, altele dec$t celeale angajatorului, a cSror valoare individuali depflqegte de euro* fl)O
I i i S e r v i c i u lp r e s t a l : ( ) b i e c t u l c1c lrenet'Alor vctill i i \/eniiui anualirlcasai

* Se excepteazi de la declarare cadourile gi trataliile uzualeprimite din panea rudelor de gradul | al Il-lea. 5i

VII. Venituri ale declarantului gi ale membrilor s6i de familie, realizatein ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 4l din Legea nr. 571/2tf03privind Codul fiscalocu modificflrile gi completflrile ulterioare) NOTA: Se vor declarainclusiv veniturileprovenitedin strdindtate.
t C i n ea r e a l i z av e n i t u l l. Venituridin salarii
| .l. I-itular l-eoroc Stelirn S i n d i c a t u iN a t i o n a la l de ilenciale Lrrcrat.rrili';r Perr de Contract indivicir.ral muncit S u l s av e n i t u l t r i : rrurttele-:rdlcsir

ul Obier:tul Servici prestatr


' a t o rd c r ' e n i t

Venitul anual incasat

Proiect OIRPOSDRl'i lD 5 5 7 l l t , ' 2l{0 )

prcstari servicii I Conventie

?06:tl_t.l

2. \'enituri din :rctivi

3. \'enituri din ccdere:rtirlosi e i b u n u r i k r r


.l.l . -l-irular

-3.4. Stlt./stltic

- 1 .\ ' c n i t u r i d i r r i n r c s t i i i i

. : 1." I i t u l a r l
- 1 . 1 S t r 1 , ' sio t . c

5. \'cnituri din nensii i. l. Iitrrl:u 5 . 1 .S o t ' s o t i c


(r, \jeni(uri din activit:iti asricole 'l-itrrliir 6. l.

6 . 1 .S o 1 ' s oe it 7 . \ / e n i t u r id i n -l"iruiar" 7 -l .
rrri dc ilor'{rc

('opii 7..1.
f l . \ ' e l r i t u r i d i r r : r l t r .s u r s c L l. l'itular leoroc Stclarr li. ). Sot,tsol ie

. \ t n i r r cS . , . \

{'oritlacl incliilicre

Prezenta declaralieconstituieact public Ai rSspund potrivit legii penalepentruinexactitatea caracrerul sau incomplet al datelormentionate.

Data completdrii: 27 iulie 20ll

S-ar putea să vă placă și