Sunteți pe pagina 1din 15

1.

Punerea problemei i aspecte documentare Atrac ia pentru soft-ul educa ional const n, elementul aleator, competitivitate, i flexibilitatea de i n procesul instructiv-

dinamica desenului, ini iativa utilizatorului, documenta ia programului adaptare. Prezen a calculatorului i a programelor informatice n coal educativ este o necesitate, dictat de cerin e actuale, cum ar fi: progresele uimitoare ale tiin ei, tehnologiei, industriei i serviciilor;

informatizarea accelerat a diverselor sectoare ale vie ii socio-economice; necesitatea adapt rii colii la obiectivele i necesit ile unei societ i informatizate; explozia hardware-ului i software-ului pe pia a mondial , cu modele i pachete tot mai perfec ionate. Cercetarea experimental const n verificarea utilit ii softului educa ional la clas , dac aceast strategie didactic mbun t e te calitatea nv rii, n acela i timp stimulnd interesul i motiva ia colarilor pentru nv are. Procesul de predare nv are evaluare cap t noi dimensiuni i caracteristici prin utilizarea noilor tehnologii. Astfel, principala utilitate a calculatorului n coal este de a asista nv area, adic de a oferi condi ii pentru transmiterea i asimilarea informa iei, pentru individualizarea nv de alt parte, operare cu un model al nv rii i evaluarea performan elor. Realizarea i func ionalitatea acestor func ii presupune, pe de o parte, cunoa terea tehnicilor de operare a calculatorului, iar pe rii compatibil cu structura calculatorului. n cadrul acestui experiment privind utilizarea softului educa ional, mi-am propus s ar t valen ele pozitive ale acestei strategii didactice la disciplina matematic . Att cadrul didactic, ct i elevii trebuie s aib cuno tin e minime de a lucra cu calculatorul. Clasa experimental a fost ini iat n utilizarea calculatorului, de aceea n lec iile de matematic elevii au fost interesa i, iar colaborarea cu institutoarele a fost eficient . inute cu ajutorul calculatorului nu s-au ntmpinat greut i. Atmosfera din timpul activit ilor a fost foarte pl cut ,

2.Ipoteza cercet rii Cercetarea este o ac iune de cunoa tere i interpretare tiin ific , o ac iune con tient de precizare a unei probleme care necesit mbun t iri metodice, problem care este rezolvat apoi pornindu-se de la formularea unei ipoteze de lucru. Alegnd aceast lucrare, am avut n vedere c dezvoltarea impetuoas a tiin ei, tehnicii i culturii reclam o preg tire a viitorilor profesioni ti astfel nct s fac fa creativit ii elevilor. Omul epocii contemporane nu poate rezolva problemele foarte complicate ce le pune via a, nu poate participa activ, con tient la fluxul uria de mpingere nainte a progresului f r echipament intelectual i afectiv-voli ional, care s dep easc modalit ile de echilibrare ale organismului prin r spuns la stimuli la nivel dominant senzorio-perceptiv. n consecin , omul modern este un rezolvitor de probleme i un f uritor de decizii, este un constructor de probleme i de sisteme ideatice necesar rezolv rii lor, transpunerii lor din plan ideatic n plan creativ. coala trebuie s devin un laborator de cercetare n care elevul s vin pentru a face descoperiri. Analiznd lec iile n care am realizat predarea-nv area no iunilor matematice m-am ntrebat adesea: - Cum pot face ca dintr-un obiect care este prin defini ie abstract s realizez o activitate concret , pl cut este i pl cut i a teptat de copii cu ner bdare? - Cum pot s -i determin pe elevi s n eleag c matematica, pe lng faptul c este util , i poate fi n eleas foarte u or? tur , s diminuez procesul - Cum pot s captez i s men in mereu treaz aten ia elevilor? - Cum s ndep rtez fenomenul de r mnere n urm la nv de mediocritate? - Cum pot face elevii s n eleag necesitatea studierii matematicii? - Cum s sporesc eficien a lec iilor la disciplina matematic ? -Cum s corespunz toare? Folosirea softurilor educa ionale i o bun preg tire i organizare a lec iilor este un r spuns la toate aceste ntreb ri. n cadrul acestui experiment ipoteza general este urm toarea: dac profesorul utilizeaz softul educa ional n cadrul lec iilor de matematic , atunci faptul acesta va contribui la dezvoltarea interesului pentru studiul i aplicarea matematicii.
3

cerin elor mereu

crescnde ale societ ii. Astfel, n fa a colii, se pune cu att mai mult sarcina dezvolt rii

consolidez mai bine i mai rapid cunostin ele, deprinderile i priceperile

Pornind de la aceast ipotez , putem s avem n vedere i alte aspecte: utiliznd softul educa ional nv area este mai eficient , elevii asimileaz mai u or i rapid informa iile prezentate ntr-un mod atractiv; se dezvolt percep ia vizual ( i auditiv dac sunt utilizate n acela i timp i dispozitive audio); contribuie la cre terea ncrederii n for ele proprii; elevii i dezvolt gndirea logic , selectiv i analitic , sunt mai motiva i n nv are.

3. Obiectivele cercet rii i stabilirea e antioanelor ntregul program experimental este dirijat de obiectivele cercet rii, care trebuie stabilite cu mult exactitate. Pentru aceast cercetare experimental obiectivele au fost:  stimularea interesului cu ajutorul softurilor educa ionale pentru nv area matematicii;  dezvoltarea capacit ii de a folosi softurile educa ionale pentru a nv a la matematic ;  dezvoltarea unor competen e cu efecte n plan formativ i performan ial, privind cuno tin ele necesare n societatea cunoa terii. Pentru acest experiment mi-am ales clasa experimental din coala A cu un efectiv de 15 elevi i clasa de control- B , clasa a III-a, cu un efectiv de 16 de elevi . Cele dou clase sunt de valori aproximativ egale. Referitor la e antionul de con inut am avut n vedere stimularea interesului elevilor la disciplina matematic avnd ca scop ob inerea unor rezultate mai bune utiliznd softurile educa ionale dect folosind metodele tradi ionale de predare nv are evaluare.

4.Metodologia cercet rii 4.4.1. Perioada de cercetare: semestrul I II al anului colar 2010 2011 etapa pre-test: octombrie noiembrie; etapa interven iei experimentale: decembrie februarie; etapa post-test: martie aprilie. Locul cercet rii: coala A, laboratorul de informatic . 4.2. Etape i subetape:

n etapa pre-test am aplicat la clasa experimental un chestionar, din care am aflat c i elevi au acas calculator, cu ce scop l folosesc (ascult muzic , pentru jocuri, caut informa ii pe Internet, vorbesc pe Internet), precum i timpul alocat calculatorului (ct timp stau n fa a calculatorului). Dup cteva s pt mni am aplicat un test de evaluare ini ial la ambele clase pentru a testa nivelul cuno tin elor fiec rui elev la matematic . Apoi am asistat la mai multe ore de matematic pentru ca s observ cum se desf oar lec ia n condi ii obi nuite, folosind metodele tradi ionale de predare nv are, s observ rela ia dintre elevi, felul n care coopereaz / interac ioneaz . n etapa interven iei experimentale am inut o lec ie de matematic utiliznd softul educa ional: nmul irea numerelor naturale prin joc, n cadrul c reia elevii au exersat opera iile de nmul ire sub form de joc didactic i, n acela i timp, au v zut i rolul practic pe care l are aceast opera ie n via . Dup aceast lec ie am aplicat un test de evaluare la ambele clase pentru a afla rezultatele n urma utiliz rii softului educa ional n lec ia de matematic la clas fa de metodele tradi ionale utilizate la clasa de control. n etapa a doua am aplicat un test de control la ambele clase pentru a verifica cuno tin ele referitoare la ordinea opera iilor i folosirea parantezelor rotunde n concentrul 0-1000. n aceast lec ie am folosit, la clasa experimental , softuri educa ionale pentru n elegerea utiliz rii parantezelor rotunde i ordinea efectu rii opera iilor. n cadrul acestei lec ii predarea s-a f cut cu ajutorul softului educa ional descris n am nunt n capitolul anterior. Elevii, prin efort propriu, au descoperit rolul parantezelor rotunde, au efectuat exerci ii cu mai multe opera ii, respectnd regulile de calcul, au stabilit semnele matematice/ opera iile/ ordinea corespunz toare rezolv rii exerci iilor, au rezolvat/ compus probleme, apoi le-au transformat n exerci ii cu mai multe opera ii. Elevii au reu it n scurt timp s parcurg pa ii softului, au n eles rolul parantezelor rotunde i au fost entuziasma i de rezultatele lor. n orele ce au urmat au compus singuri teste folosind aplica ia Edu Integrator. La clasa de control s-au folosit metode tradi ionale de predare. n etapa post-test am aplicat un test de evaluare final la ambele clase dup lec iile: nmul irea i mp r irea numerelor naturale n concentrul 0 100 i Ordinea efectu rii opera iilor i folosirea parantezelor rotunde. La acest test am avut n vedere timpul alocat rezolv rii exerci iilor, num rul exerci iilor rezolvate corect, procedeul de lucru utilizat de elevi. Am analizat datele ob inute, pe baza tuturor documentelor, i am prelucrat datele cercet rii n vederea interpret rii lor. 4.3. Metode, procedee i tehnici de cercetare
5

La nceputul cercet rii, n etapa pre-test am utilizat ca metod

de cercetare

chestionarul, pentru a ob ine informa ii despre elevi n leg tur cu folosirea calculatorului. O alt metod utilizat n timpul cercet rii a fost observarea direct a elevilor, pentru a cunoa te rela ia dintre ei, comportamentul lor n cadrul lec iilor. n etapa post-test am realizat o analiz finale de evaluare. 4.4. Mijloace de nv mnt utilizate au fost: chestionarele, testele de evaluare, calculatorul, softurile educa ionale, videoproiector, manualul, culegeri. 4.5. Metodologia de prelucrare a datelor i valorificarea cercet rii: prelucrarea chestionarului aplicat la clasa experimental ; prelucrarea testului ini ial de evaluare aplicat la ambele clase; prelucrarea testelor de control aplicate la ambele clase, n urma utiliz rii softurilor educa ionale la clasa experimental fost aplicate metodele tradi ionale; Obiective: O.1. s scrie nmul irile reprezentate prin desen; O.2. s scrie adunarile repetate de termeni egali ca nmul iri; O.3. s efectueze exerci ii de nmul ire folosindu-se de tabla nmul irii; O.4.s identifice factorul lips ; O.5. s calculeze exerci ii cu 2 3 opera ii, innd cont de ordinea opera iilor; O.6.s dea dovad c recunoa te terminologia specific opera iei de nmul ire, completnd corect enun urile date; O.7. s rezolve o problem cu cel mult dou opera ii, parcurgnd etapele de rezolvare; O.8. s compun o problem dup un exerci iu dat, care se rezolv prin dou opera ii, din care una de nmul ire. prelucrarea testului final de evaluare aplicat la ambele clase. Pentru testul ini ial de evaluare am avut n vedere urm toarele obiective: i la clasa de control, unde au a produselor activit ii elevilor, toate materialele folosite pe tot parcursul cercet rii: chestionarele, testele ini iale de evaluare, testele

Descriptori de performan :
Foarte bine I1 Scrie corect cele trei nmul iri Bine Scrie corect dou nmul iri 6 Suficient Scrie corect o nmul ire reprezentate

reprezentate prin desene I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 Scrie ca nmul iri cele trei adun ri repetate Identific cele 7 produse. G se te factorul necunoscut la 6 nmul iri Calculeaz corect 3 exerci ii Completeaz corect 6 enun uri din cele 6 enun uri date Rezolv corect problema cu plan de rezolvare. Compune problema pe baza exerci iului dat ntr-un mod original.

reprezentate prin desene Scrie ca nmul iri dou adun ri repetate Identific 5 produse. G se te factorul necunoscut la 4 nmul iri Calculeaz corect 2 exerci ii Completeaz corect 4 enun uri din cele 6 enun uri date Rezolv problema cu plan de rezolvare i erori de calcul. Compune par ial problema.

prin desene Scrie ca nmul iri o adunare repetat Identific 3 produse. G se te factorul necunoscut la 2 nmul iri Calculeaz corect 1 exerci iu Completeaz corect 2 enun uri din cele 6 enun uri date Rezolv problema f r plan de rezolvare. Compune problema cu abatere de la exerci iul dat.

Test de evaluare 1.Scrie nmul irile reprezentate prin desene:

______________________________________________________________
2. Scrie ca nmul iri adun rile repetate: 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = ___ x ___ = ____ 7 + 7 + 7 + 7 = ___ x ___ = ____ 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = ___ x ___ = ____ 3.Calcula i: 4 x 6 = ___ 5 x 8 = ___ 6 x 7 = ___

7 x 8 = ___ 3 x 7 = ___ 9 x 5= ___

2 x 3 x 9 = ___

4. Completa i factorul lips : 9 x ___ = 36 3 x ___ = 27 ___ x ___ = 45


7

7 x ___ = 9 . C l l

___ x 8 = 0 corect vei afla cte l

8 x ___ = 0 n rele a a ezat fiecare copil n brad . Ali 89 2 x x 7 = ... = .. Luci 6x9+5x8 = = .

Cri i 57 + x 7 = .. .................. = . 6. Completeaz enun urile:

Numerele care se nmul esc se numesc . Rezultatul nmul irii se nume te Num rul de 5 ori mai mare dect 9 este 5 este num rul de 7 ori mai mare dect Dublul num rului 9 este Triplul num rului 10 este 7. Cristinu a are 9 creioane, iar Lucic are de ori mai multe . Cte creioane au mpreun ?

8.Compune i o problem dup exerci iul: 9 + 9 x . n etapa a doua am aplicat urm torul test: Testul 2 Obiective: O1: s calculeze respectnd ordinea efectu rii opera iilor; O2: s afle suma a trei numere necunoscute; O : s identifice diferen a dintre un num r i produsul a trei numere; O : s rezolve problema prin trei opera ii ntocmind i planul de rezolvare.

Ceri e: 1. Calcula i:
8

x 9 + 15 = 6 5x 8=

+ 28 5 x 9 = 100 9 x 8 + 12 =

2. Afla i suma a trei numere naturale care ndeplinesc condi iile: a = 7; b = x a; c = b 6. . Afla i diferen a dintre 100 i produsul numerelor 8, 5 i 2. Rezolva i problema printr-un singur exerci iu. . Un vagon are 10 compartimente cu cte 10 locuri fiecare. Care este num rul maxim i minim de pasageri dac 6 compartimente sunt complete, iar n rest sunt minim 5 pasageri i maxim 7 pasageri? Rezolva i problema cu plan de rezolvare.

Descri t ri de perf rman :


Itemi I.1. I. . FB Afl suma celor

numere dup ce a

Afl numerele, dar nu afl suma lor Afl doar produsul i diferen a, f r a scrie ntr-un exerci iu Rezolv problema cu num r maxim i minim de pasageri, f r plan de rezolvare

efectuat cele 2 opera ii Afl produsul i diferen a numerelor, punndu-le ntr-un singur exerci iu Rezolv problema cu num r maxim i minim de pasageri i plan de rezolvare

I. .

I. .

Etapa a treia nainte de aplicarea testului de evaluare final , s-au alocat trei ore de recapitulare pentru cele dou unit i de nv are. La clasa experimental s-au folosit softurile educa ionale i metode interactive de nv are, iar la clasa de control metode tradi ionale de predare.

Test l final

Calculeaz corect

exerci ii

B Calculeaz corect exerci ii

S Calculeaz corect 2 exerci ii Afl doar 1 num r Afl doar produsul numerelor

Rezov problema doar cu num r maxim sau minim de pasageri

Prin evaluarea ntreprins am urm rit nivelul cuno tin elor nsu ite de elevi n urma pred rii/ nv rii nmul irii i mp r irii numerelor naturale n concentrul 0 -100 i Ordinea efectu rii opera iilor i folosirea parantezelor rotunde. Scopul elabor rii acestui set de probe a fost nu numai de a ob ine date constatative, ci mai ales de a m informa unde trebuie s insist pentru a ridica performan ele elevilor. Testul final 1. Calcula i i completa i: 2 x 7 = ___ 9 x 4 = ___ 3 x 9 = ___ 8 x 6 = ___ 8 x x = 40 3 = 27 8x6+9x8= = ......................... = .......

2. Efectua i, respectnd ordinea opera iilor: 7 x 7 39 = 64 + 8 x 7 = = .................... = ........ = ................... = .......

12 + 3 x 9 2 x 8 = . =.. =. 3. Afla i: num rul cu 7 mai mare dect 9: . num rul de 5 ori mai mare dect 7 : suma numerelor 6 i 8 ....................................... produsul numerelor 9 i 8 .............................. Dublul num rului 9 este ....................................... Triplul num rului 10 este ........................................ 4. Scrie exerci iul corespunz tor fiec rui enun , apoi rezolv : a) Din produsul numerelor 8 i 8 scade num rul 32.

..

b)

La num rul 28 adun triplul num rului 9.


10

c) Cu ct este mai mare produsul numerelor 8 i 6 dect num rul 34?

. 5. Bunicul a plantat n livad 2 rnduri cu cte 9 meri pe fiecare rnd i 5 rnduri cu cte 7 pruni pe fiecare rnd. C i pomi a plantat bunicul n total ?

Plan de rezolvare: ............................................................................................................................. ................................ ................................................................................................... .......................................................... ............................................................................................................................. ................................ ......................................... .................................................................................................................... ............................................................................................................................. ................................ R: .................................. Scrie i rezolvarea sub forma unui exerci iu: .................................. .................................................................................................... Obiective opera ionale: s efectueze nmul iri cu doi sau trei factori; s afle factorul necunoscut; s efectueze exerci ii cu cele trei opera ii nv ate , respectnd ordinea efectu rii lor; s recunoasc expresiile care presupun efectuarea unor opera ii de adunare,sc dere.nmul ire; s scrie i s rezolve exerci iul corespunz tor unui enun dat; s rezolve o problem cu trei opera ii cu plan de rezolvare; s scrie rezolvarea problemei sub forma unui exerci iu.

Descriptori de performan :
11

I2

Efectueaz corect toate exerci iile, respectnd ordinea efectu rii opera iilor; Recunoa te expresiile i efectueaz corect toate opera iile; crie i rezolv toate exerci iile corespunz toare enun urilor date;

Efectueaz corect 2 exerci ii, respectnd ordinea efectu rii opera iilor; Recunoa te expresii i efectueaz corect opera ii; crie i rezolv 2 exerci ii corespunz toare enun urilor date;

I5

Rezolv corect o problem cu trei opera ii cu plan de rezolvare i scrie rezolvarea problemei sub forma unui exerci iu cu mai multe opera ii.

Rezolv o problem cu trei opera ii cu plan de rezolvare i scrie rezolvarea problemei sub forma unui exerci iu cu cteva gre eli de calcul.

Rezolv dou dintre opera iile problemei.

.5.Prezentarea i interpretarea rezultatel r: Centraliznd datele ob inute la test l ini ial redau mai jos dinamica rezultatelor ob inute de elevi:

Clasa

7 6
5 4
FB - 7 elevi B - 5 elevi S- 3 elevi

Clasa de control
2 1
0
FB - 5 elevi B - 8 elevi S - 3 elevi

Foarte bine

Bine

Suficient

Fig. 1 Dinamica rezultatelor de la testul ini ial

12

crie i rezolv 1 exerci iu corespunz tor enun ului dat;

I1

Efectueaz corect toate nmul irile i afl factorii necunoscu i

Efectueaz corect nmul iri i afl factorii necunoscu i

Efectueaz corect 2 nmul iri Efectueaz corect 1 exerci iu, respectnd ordinea efectu rii opera iilor; Recunoa te 2 expresii i efectueaz corect opera ii;

Item

Foarte bine

Bine

uficient

Test l 2 La clasa experimental s-au ob inut urm toarele calificative: FB 9 elevi; B- 6 elevi; - 1 elev. La clasa de control 5 elevi au ob inut calificativul FB, 7- B i - . Diagrama se prezint astfel:
9 8
6 5

3 2 1 0

Fig. 2 Dinamica rezultatelor de la testul nr.2 Prelucrnd rezultatele test l i final am ob inut urm toarea diagram :

2
0

Fig. . Dinamica rezultatelor de la testul final de evaluare Analiznd diagramele ntocmite se observ c , n etapa a treia, dup folosirea softurilor educa ionale n predarea nmul irii i mp r irii, precum i n nv area ordinii opera iilor i folosirea parantezelor rotunde, rezultatele elevilor din clasa experimental au crescut foarte mult. Diagrama cre terii rezultatelor se prezint astfel, pentru clasa experimental :

778 76 5 224 2 3 2 2 2 2 10

'

( '& %

Clasa d Clasa

ntr l

22 2@ 9 22 2 3 2 2 2 2 10

!$ #! "

art bin

in

ufi i nt

art bin - 8 l vi in - 5 l vi ufi i nt- 2 l vi

Clasa experimental

art bin - 5 l v i in - l vi ufi i nt- l vi

' '& %


Clasa experimental

Clasa d

ntr l

2 Bine

Testul 1

Suficient Testul 2 Testul 3

Fig.

. Dinamica diferen elor dintre rezultate de la testele de evaluare la clasa experimental

iar pentru clasa de control diagrama cre terii rezultatelor este urm toarea:

8 7
6 5 Suficient

3
2 Bine 1

arte bine

Testul1

Suficient
Testul2

Testul3

Fig. 5. Dinamica diferen elor dintre rezultate de la testele de evaluare de la clasa de control

CB

CB

CB

arte bine

Bine

HG

8 7

6
5

Suficient
Bine arte bine

arte bine

6. Concluziile cercet rii Comparnd rezultatele testelor aplicate la ambele clase, am observat c to i elevii au fost la nivelul programei colare. Diferen ele dintre rezultatele ob inute la clasa de control nu sunt foarte mari, n timp ce diferen ele dintre rezultatele ob inute la clasa experimental sunt mult mai mari. Am mai constatat diferen e i n ceea ce prive te num rul exerci iilor rezolvate ntr-un timp mai scurt de c tre elevii din clasa experimental , iar n cazul compunerii de probleme, pe baza exerci iului dat, elevii din clasa experimental au dovedit o mai mare originalitate, deoarece au realizat probleme cu teme variate, cei din clasa de control au formulat probleme aproape identice. Un alt aspect de remarcat la clasa experimental este faptul c ei au fost mult mai activi la or . Dup ce s-au obi nuit cu comenzile, unii au atins rezultate foarte bune, privind rezolvarea exerci iilor ntr-un timp foarte bun. Al i elevi au rezolvat problemele demonstrnd o imagina ie de apreciat, iar al ii au g sit mai multe modalit i de rezolvare a problemelor. Sintetiznd, se constat o cre tere a rezultatelor elevilor la clasa experimental datorit mbun t irii strategiei didactice prin folosirea softurilor educa ionale i a metodelor interactive. Lucrnd cu calculatorul, am economisit nu numai mult timp, dar i obiecte consumabile, astfel am reu it s rezolv m mai multe exerci ii ntr-o or dect utiliznd mijloacele clasice de nv mnt (tabla, creta, caietul, pixul), cre te gradul de curiozitate, sunt mai motiva i, cresc ansele pentru o nv are eficient . Cu ajutorul softurilor educa ionale am reu it s captez aten ia elevilor foarte u or, ceea ce constituie un succes.

15