Sunteți pe pagina 1din 21

Capitolul I : Repere conceptuale ale creativit ii la pre colarii de 6 7 ani1.

.1 Conceptul de creativitate i delimit rile ei esen iale Societatea contemporan , se caracterizeaz prin schimb ri radicale care se petrec n tiin ,tehnic i cultur . Psihologii sus in c a fi creativ nseamn a crea ceva nou, original i adecvatrealit ii.Astfel Berdiaev N. s u s i n e, c a t r i nt r - o a s e m e n e a l u me pr es u p u n e u n na l t gr a d d e adaptare i de curaj care este legat n mare m sur de creativitate. Prin originea ei, natura uman este creatoare. Omul zilelor noastre are nevoie de culturalizare n interiorul propriei fiin e,justificndu-se n fa a Creatorului nu numai prin isp ire ci i prin crea ie.Dup Rogere C. (1961), adaptarea creativ natural pare a fi singura posibilitate prin careomul poate ine pasul cu schimbarea caleidoscopic a lumii sale. n condi iile ratei actuale aprogresului tiin ei, tehnicii i culturii; un popor cu un nivel sc zut al creativit ii, cu o cultur limitat nu va put ea rezolva eficient problemele cu care se confrunt . Dac oamenii nu vor r e a l i z a i d e i i n o i i o r i g i n a l e n a d a p t a r e a l o r l a m e d i u a t u n c i p o p o a r e l e l o r n u a r m a i f i competitive n plan interna ional.Psihologul Guilford J.P. n 1950 arat c creativitatea are n veder e abilit ile pe care lentlnim la majoritatea oamenilor, fiindc acestea se refer de fapt la modul sui-generis n care ser eu n e s c ns u i r i l e d e p er s o na l i t a t e l a ni v e l u l f i ec r u i i n di v i d. T r s t ur i l e d e c a r a c t er f i i n ds p e c i f i c e f i ec r u i a di nt r e n oi , i f i i n d i nt er es a t d e f el u l n c a r e p er s o na l i t a t ea cr ea t oa r e s e manifest prin aptitudini, atitudini, calit i temperamentale.Dup Allport G.W. , creativitat ea nu poate fi limitat doar la unele dintr e categoriile de manifestare a personalit ii : aptitudini, atitudini i calit i temperamentale. 9

Gallton F. (1869) consider c oamenii geniali sunt nzestra i cu aptitudini intelectuale saumentale excep ionale. C at t e l l J. M. ( 1 9 0 3 ) s t u d i i n d v i a a i a c t i v i t a t e a a o m i e d e p e r s o n a l i t i i e m i n e n t e co ns emnat e n dic ionare, a ajuns la concluzia c ace tia s e defines c prin calit i intelectualeremarcabile care sunt ereditare. Ellis (1904), Cox (1926), White (1931), n diferite perioade au stabilit c ntre con tientulintelectual (QI) i realiz rile profesionale ale geniilor studiate de ei exist corela ii semnificative. Weisberg R. apreciaz , c toate persoanele creatoare (unde exist crea ie exist i geniu)au un num r restrns de tr s turi comune printre care se num r : interes ele de cunoa tere,inteligen a judec ilor, ncrederea n sine, intui ia i o ferm percep ie de sine ca individ creativ.El sus ine c n pr ezent s e cunoa te foarte pu in despre caracteristicile geniului, conceptul de geniu fiind un mit. n sprijinul acestei opinii aduce urm toarele argumente :- se poate ca tr s turile psihologice s nu rela ioneze cauzal cu activitatea creatoare;- creativitatea nu s e manifest nici chiar la cei mai mari arti ti sau oameni de tiin , ceea ce indic faptul c geniul nu este o caracteristic constant ;ge n i u l es t e o c a r a ct er i s t i c p e c a r e s o c i et a t ea o a t r i b u i e r e z u l t a t el or mu n c i i u nu i individ [ 54, p. 14 ].Interpret rile psihologilor romni referitoare la creativitate acoper aproape toate direc iileconsemnate n literatura mondial de specialitate.Astfel, R dulescu Motru se referea la crea ie n termenii personalismului energetic i aivoca iei. R al e a M. consider c originalitat ea este mai mult dependent de sentiment e dect de factori intelectuali. Pavelcu V. aprecia c personalitatea creatoare integreaz specific motiva iile individului. Odobleja . a ncercat n lucrarea sa Psihologia cons onantist 1938 s opera ionalizezecomponent ele cognitive ale descoperirii i inven iei ntr -un model opera ional sui -generis alerela iei, care posed modelul tridimensional al inteligen ei elaborat de Guilford (1967) saumodelul gndirii creative al lui Torrance (1974) [54, pag. 16]. Munteanu Anca n lucrarea sa Incursiune n creatologie ofer informa ii desprecreativitate n toate domeniile. Ea sus ine c a fi creativ nseamn a vedea acela i lucru ca toat lumea, dar a te gndi la ceva diferit [Anca Munteanu, 1994, pp. 309-314]. Ro ca Al. Este de p rere c datorit complexit ii fenomenului crea iei este pu in probabils se ajung la o defini ie unanim recunoscut , deoarece fiecare autor pune accent pe dimensiunidiferite. El arat ca, dup unii autori creativitatea este atitudinea sau capacitatea de a produce 10

ceva nou i de valoare., iar dup al ii ea constituie un proces prin care se realizeaz un produs[56, pag. 16].Dup Popescu Niveanu P. ( 1 9 8 7 ) cr ea t i vi t a t ea pr es u p u n e o di s p o z i i e g e n er a l a personalit ii spre nou, o anumit organizare a proceselor psihice n sistem de personalitate. Elconsider c personalitatea creatoare se caracterizeaz prin interac iunea optim ntre aptitudini i atitudini [51, pag. 52]. Boden Margaret A. (1992) consider c creativitatea const n realizarea de combina iinoi originale, de ideii vechi. Combina iile noi trebuie s aib o anumit valoare. Fuster Michel i Bernardette (1988) sus in c , creativitatea este un concept destul de vag i oarecum imprecis, ar tnd c n mintea omului obi nuit creativitatea este legat de expresii icrea ii artistice, de inven ii tehnologice sau descoperiri tiin ifice, de comunicare interuman , deeduca ie, de comportamente personale i de mi c rile sociale. Ea semnific : adapt ri,imagina ie, construc ie, originalitate, evolu ie libertate interioar , talent literar, distan are fa delucr rile deja expuse [55, pag. 19]. Barron F. (1963) introduce un criteriu dual pentru evaluarea creativit ii. El consider c ,produsul creator trebuie s aib un grad ridicat de neobi nuit, s fie rar ntlnit n colectivitatea nc a r e a a p r u t i n a c e l a i t i mp a c es t pr o d u s cr ea t or s f i e a d e c va t r ea l i t i i . D e mu l t e or i , r spunsurile neobi nuite provin din ignoran , confuzie, st ri alterate de con tiin , ele fiind ntotal neconcordan cu realitatea [5, pag. 32].Una dintre cele mai valoroas e int erpret ri ale creativit ii pe care o reg sim n lucr rilecont emporane, apar ine lui W. Duff i a fost elaborat n sec. XVIII. Ipotezele teoriei sale auf os t f or mu l a t e p l e c n d d e l a a na l i z a i nt el e c t u l u i u n or g e n i i pr ec u m P l a t o n, S ha k es p ea r e, Descartes, Bacon, Newton sau Berkeley. W. Duff a distins trei facult i ale min ii creatoare : imagina ia, judecata i gustul, pe care leconsider principalele componente ale geniului.Imagina ia este facultatea mintal care elaboreaz o infinitate de asocia ii noi princompuner e i descompuner e a ideilor, prin combinar e i recombinar e a lor, crend n final obiecte care nu au existat niciodat n natur .Judecata per mit e combinar ea ideilor elaborate de imagina ie, obs er varea acor dului saudezacordului dintr e el e, reunir ea n aceea i cat egorie a celor omogene i respinger ea celor discordante, n final ur mnd s se det er mine utilitat ea i adev rul inven iilor i descoperirilor produse prin puterea imagina iei.Gustul este un sim intern car e per mit e delimitarea ideilor frumoase de cele urt e, acelor d e c e nt e d e c el e r i d i c ol e. E l s u s i n e c i ma gi na i a s e a s ea m n c u g n di r ea di v er g e nt , i a r 11

judecata cu gndirea conver gent . Gustul este abordat ca un supliment de judecat de factur estetic , care confer elegan a gndurilor noastre.W. Duff a considerat c cele trei facult i ale min ii umane implicate n crea ie sunt ntlnitela to i oamenii, fiind n special prezente la copii, la oameni cu realiz ri excep ionale. El a mai intuit c anumite tr s turi ale creativit ii cum ar fi spontaneitatea, asociativitatea, curiozitatea sunt specifice copiilor i adul ilor nalt creativi [Duff, 1767, pag. 64; 51, pag. 15 ]. Teresa Amabile (1983) consider c adoptarea deciziilor implic deseori creativitatea. Pede o parte, solu iile creative asigur rezolvarea problemei cu o nea teptat eficien i, pe de alt p a r t e, di s p u n d e el e ga n i o u i mi t oa r e s i mp l i t a t e. A u t oa r ea d ex e mp l u u n u i j oc p e nt r u a nt r e na r ea cr ea t i vi t i i s ol i c i t n d s u b i ec i l or s a r a t e : c u m s e p oa t e p u n e m na s t n g n buzunarul drept de la pantaloni, iar cea dreapt n buzunarul stng, n acela i timp ?.R spunsul fiind : Punnd pantalonii invers.Dup p rerea sa a fi creativ nseamn s elaborezi un anumit lucru (unealt , idee, oper deart ), care este absolut inovator i valabil.Ea structureaz creativitatea n urm toarele componente :1. calificarea, gradul de specializare n domeniul respectiv. Sunt inclusecuno tin ele obiective de specialitate, abilit ile t ehnice, talentul special n domeniul respectiv.2. abilit ile creative includ un set cognitiv i unul perceptiv favorabile abord riin rezolvarea unei probleme.3. motiva ia intrins ec , prevede r ealizarea unei activit i pentru c ni s e par ecaptivant , generndu-ne bucurie i satisfac ie.Deci, ce este creativitatea, cum putem s-o cunoa tem i stimula?R spuns la aceast ntrebare o g sim n teoriile savan ilor (Kubie, Piercon, Bejan, PiajetJ., Richard, Muchielli R., Vgotskii L.).Creativitatea n viziunea autoarei este capacitatea de a produce lucruri care sunt att noi,originale, ct i eficient e [Sternberg D. 1995, 1996, 1998; Lubart,1994, 1995; Feist i Runco, 1993; 53 pp. 20-21].Mai nti, trebuie s fim con tien i, i s combatem anumite piedici n calea manifest riiimagina iei, creativit ii.Dup B on a I. i Nico l a I. , creativitat ea - este o capacitat e (proprietate, dimensiune)complex i fundamental a personalit ii, care sprijinindu-se pe date sau produse anterioare, n mb i na r ea c u i n v e s t i ga i i i da t e n oi , pr o du c e c e va n ou , or i gi na l , d e va l oa r e i e d i f i c i e n tiin ific i social-util , ca rezultat al influen elor i rela iilor factorilor subiectivi i obiectivi a 12

posibilit ilor ( i calit ilor) persoanei i a condi iilor ambientale ale mediului socio-cultural [53,pag. 17].Ea poate fi considerat i ca aptitudine, dispozi ie a intelectului de a elabora idei, teorii,modele noi originale. Gndirea este procesul cognitiv cel mai important, fiind apreciat ndeosebiprin cr eativitat e. Gndirea ca o capacitate de prim ordin a personalit ii exist ca gndir euman numai prin creativitate. (I. Kant) [3 pag. 26 ; 53 pag. 32 ]. a) Structura creativit ii : Cercet rile f cute de Gollann (1963) remarc c : no iunea de creativitate are n vedere maimulte accep iuni: creativitatea ca o caracteristic personal ; creativitatea ca produs; creativitatea ca proces specific.P r ob l e ma d ez v o l t r i i cr ea t i vi t i i a f os t c er c et a t n ma i mu l t e d e c e ni i . O da t c u dezvoltarea nv mntului pre colar o aten ie deosebit se acord problemei dezvolt riicreativit ii n psihologie i pedagogie. Ca i la etapele de vrst colar , procesul de dezvoltare acreativit ii la pre colari presupune aceea i structur . Aceast structur exprim independen aexistent ntre produsul creator procesul creator, personalitatea creatoare [16 pag. 28].Produsul creator reprezint , n esen , un element nou n raport cu experien a social anterioar sau cu experien a de via a unui individ: criteriul originalit ii, un cadru de corelarecare reprezint spa iul ierarhic de manifestare a creativit ii, n plan individual sau social.Conceptul pedagogic de creati vitat e propune un model teor etic adaptabil la condi iile unui praxis educa ional deschis autoperfec ion rii permanente. n aceast accep ie,creativitat ea define te: un produs creator situat cel pu in la nivel inventiv; un proces creator o r i e n t a t n d i r e c i a s e s i z r i i i a r e z o l v r i i p r o b l e m l a n i v e l u l g n d i r i i d i v e r g e n t e ; o dimensiune axiologic a personalit ii care valorific resurs ele globale ale sist emului psihicuman, la nivelul interac iunii optime dintre atitudinile i aptitudinile creative [16 pag. 33]. Florin Dru 1 9 9 7 , a f i r m c p n n a ni i 5 0 a t e n i a ps i h ol o g i l or er a c e nt r a t p eanaliza procesului de crea ie, considerat ca un fenomen rar, prezent exclusiv la elitele tiin ifice i la marii creatori de opere literare i artistice. Cuno tin ele elaborate au rezultat n mod esen ialdin analizele biografice ale savan ilor L. Kubie, M. Bejan, H. Piercson, J. Piajet, E. Richard, oamenilor de art , sau din m rturiile pe care le-au l sat unii dintre ei. Dup al doilear zboi mondial, creativitatea apare ca o necesitate social i economic , devenind obiectde cercetare de sine st t tor. Conceptul de creativitate se aplic deja att copilului care sejoac ct i inventatorului sau omului de art [27 pag. 44]. 13

Creativitatea este definit uneori ca fiind procesul prin care un individ sau ungrup plasat ntro situa ie dat elaboreaz un produs nou original n conformitate cunecesit ile i scopurile situa iei respective. Al ii o definesc drept capacitatea de aorganiza (reorganiza) elementele cmpului perceptiv sau imaginativ indiferent c estevorba de joc, principii matematice sau cuvinte [53 pag. 21].Procesul creativ poat e fi realizat n mod int en ionat, el poat e fi nv at i dezvoltat la un mare num r de oameni. La aceste idei se adaug cele ale lui Osbornpotrivit c rora cercetarea de grup poate favoriza n anumite condi ii, creativitate. Opinia lui Osborn, potrivit c reia punctul de plecare al creativit ii este imagina ia. Imagina ia este definit ca aptitudine de a reprezenta obiecte absente i de a combina imaginile acestora ntre ele [5 pag.18]. b) Etapele procesului de crea ieProcesul creator presupune parcurgerea urm toarelor patru etape: Preg tirea ac iunii complex bazat pe urm toarele opera ii: identificarea problemei ntermeni optimi (natur , specific, timp, etc.). Analiza datei problemei n vederea formul rii clarea acestora (premis e, principii, resurs e posibile i necesare,), acumularea i se lec ionarea informa iei necesare pentru abordarea corect a problemei; prelucrarea i sistematizareainforma iei stocate, elaborarea strategiei de rezolvare a problemei la nivelul unui plan operativ[54 pag. 100]. Deci creativitatea de la un loc gol, de la nimic, ea se bazeaz pe un fond ideatic iac ional aperceptiv, ea nseamn i nv are nou , prin documentare i experimentare (analize,sinteze, calcule), care se restructureaz cu cele aperceptive; [18 pag. 153]. Incuba ia o ac iune complex realizabil intensiv sau i extensiv prin diferite opera iid e or ga ni z a r e i r e or ga ni z a r e a i nf or ma i ei p r e g t i t e a nt er i or pr i n pr o c es r i c a r e va l or i f i c experien a individual i social a s ubiectului la nivelul con tiin ei acestuia dar i n planulverigilor sale profunde, dependent e de zona incon tientului dar i a con tientului. Incuba ia presupune asocieri, bisocieri, combin ri, recombin ri, restructur ri de date, structuri, modele. nmod incon tient, sub con tient, precon tient i con tient, care creeaz datele, ideile, structurile,modelele, solu iile noi cu asigurarea condi iilor interne i externe; [18 pag. 154]. Iluminarea a c i u n ea c o mp l ex d e a s o ci er e i d e c o mb i na r e a i nf or ma i ei ca r e d e c l a n ea z mo m e nt u l i ns p i r a i ei , r e s p e c t i v a l d es c o p er i r i i s ol u i ei o pt i me d e r ez ol va r e a problemei. Inspira ia este apari ia brusc a noului, a crea iei, a noilor ideii, modele, sisteme,structuri, teorii, tehnologii, n mod incon tient, subcon tient, precon tient i con tient [18 pag.154]. Verificarea ac iunea complex de evaluare final a solu iei adoptate anterior,r ea l i z a b i l pr i n op er a i i d e a pr e c i er e, va l i da r e, a p l i c a r e, n c o n di i i d e a me n d a r e, f i ni s a r e, 14

ajustare, reorganizare, perfec ionare per manent . Procesul creator implic sesizar ea irezolvarea unor probleme, ac iune complex bazat pe urm toarele opera ii: definirea in eleger ea tipului de problem , avansar ea unor solu ii virtuale, ipotetic a solu iilor probabile, (re)actualizarea activarea cuno tin elor i capacit ilor necesare pentru alegereasolu iei optime, alegerea solu iei optime pe criteriul originalit ii i al eficien ei, aplicareasolu iei optime n cadrul specific definit de problema existent ; verificarea modului derezolvare a problemei n sens managerial (abordare sistematic optim strategic ) [54pag. 101]. Verificarea constituie controlul cr ea iei rezultat din fact orii obiectivi i subiectivi, autenticit ii valorii, aplicabilit ii i eficien ei n plan teoretic i aplicativ. Acest control, f cutadesea prin experiment ri pe sta ii (clase, e antioane, etc.) pilot, probabilele erori sauneconcordan e cu cerin ele reale, evitnd cheltuielile neeconomice sau e ecurile n condi iile generaliz rii crea iilor [18 pag. 154] [vezi Anexa 2].Acelea i idei le ntlnim la Nicola I., Bon a I.Personalitatea creatoare reprezint cea de a treia dimensiune a creativit ii, care eviden iaz resursele sistemului psihic uman, capacitatea acestuia de a angaja un proces creator, sus inut lanivelul con tiin ei individuale cu scopul de a produce ceva nou, original i eficient. Tr s turilepersonalit ii creatoare pot fi grupate la nivelul urm toarelor trei categorii de factori: intelectuali,opera ionali, comportamentali. Func ia pedagogic a creativit ii orienteaz n mod special,realizarea a dou ac iuni complementare: elaborarea unui model de educare a creativit ii;proiectarea unei nv ri creative [15 pag. 105].Elaborarea unui model de educare a creativit ii presupune valorificarea, la diferiteniveluri de generalitate a raportului func ional existent ntre comportamentul creativ iflexibilitatea gndirii creatoare .Obiectivul general vizeaz formarea, dezvoltarea unei personalit i capabile s seangajeze creator n plan cultural, profesional, etic.Reflexii identice referitor la factorii creativit ii g sim i n cercet rile pedagoguluiromn Nicola I. [75 pag. 19].c) Niveluri ale creativit ii A.L. Taylor propune s se disting cinci niveluri de creativitate :1. creativitate expresiv , atunci cnd are loc o liber i spontan exprimare a persoanei, f r preocup ri de utilitate sau valoare, ca n cazul desenelor realizate de copiii mici.2. creativitate productiv , c n d p er s oa na i - a ns u i t pr i c ep er i i d e p r i n d er i c a r e p er mi t s produc lucruri utile, dar n care specificul ei s fie slab exprimat.3. creativitatea inventiv face posibile inven iile mbun t irile adus e produs elor, aparatelor, suficient de importante pentru a fi brevetate i difuzate n produc ie. 15 4. creativitatea inovatoare duce la modific ri ale principiilor ce stau la baza unui domeniu, la noimodalit i de exprimare specifice talentelor.5. creativitatea emergent s e ma ni f es t l a o mu l d e g e n i u ca r e r e v ol u i o n ea z u n d o me n i u tiin ific, ori la crea ia artistic , deschiznd c i noi de abordare [18 pp. 147-148]. d) Factorii creativit ii : For marea i dezvoltarea poten ialului creativ este deter minat de logica for m rii rela iilor fundamentale n societate: personalitate colectiv (asocia ie de copii) societate, familie.J.P. Guilfor d

a identificat ase fact ori ai creativit ii: fluiditat ea gndirii, flexibilitat eaacesteia, originalitatea, elaborarea, sensibilitatea fa a de probleme i redefinirea. Acestui modelal aptitudinilor creative i se aduce obiec ia c e lipsit de dinamism, ntruct nu cuprinde i modulde constituire a raporturilor dintre informa ii ,procesul crea iei fiind determinat de motiva ii sauinfluente externe. Mai complet este modelul elaborat de Gaugh (1957) care cuprinde 5 fact oriincluznd i aspect e comportamentale: aptitudini intelectuale, aptitudinea i nterogativ (dec utare), flexibilitatea cognitiv , sensibilitatea estetic i posibilitatea de sesizare a destinului, ancrederii creatorului n viitorul s u [54 pag. 100].Crea ia este ns un proces complex la care particip ntreaga personalitate, pe baza ac iuniiunitare a factorilor cognitivi, de personalitate i sociali.Exist 3 factori care pot influen a la reu ita pre colarului: Factorii cognitivi opera ionali (intelectuali)Dintre ace ti factori cei mai importan i sunt imagina ia i inteligen a , ntruct ei au func ia dei nt e gr a r e a c el or l a l i f a c t or i c o g ni t i v i a i c r ea t i vi t i i . I nt el i g e n a es t e f or ma s u p er i oa r d e organizar e a comportamentului creativ, care presupune sensibilitatea fa de probleme apoifluen a, flexibilitatea i capacitatea de redefinir e. Imagina ia e un factor fundament al, ntructrealizeaz fuziunea infor ma iilor n structuri noi prin contopire, transfor marea i unificarea imaginilor, a ideilor, a obiectelor i fenomenelor ntr-o nou semnifica ie. Un factor deosebit deimportant e intui ia. O for ma superioar a imagina iei cr eatoar e e ingeniozitatea , finalizat ng sirea unor solu ii simple, surprinz t oare i originale. Un alt factor al imagina iei creatoare eoriginalitatea, caracterizat prin noutate, inventivitate [18 pag. 148].n procesul crea iei importante sunt reprezent rile, cuno tin ele, l rgimea cmpului de idei iaptitudinile specifice. Factorii de personalitate Motiva iile superioare, nivelul de aspira ie, interesele personale, sentimentele i atitudinile,corelate cu temperamentul i aptitudinile speciale orienteaz creativitatea m rindu-i eficienta [43pag. 53]. Factorii caracteriali i cei afectiv-motiva ionali 16

Suplinesc n crea ie un coeficient de inteligenta mai sc zut de 120. Atitudinea interogativ ,ncrederea n for ele proprii, r bdarea, perseveren a, entuziasmul, autoexigen a, angajareasocial , spiritul de grup pun n valoare capacit ile creative [18 pag. 149]. Factorii sociali Activitatea cr eatoar e este stimulat de exigen a unui mediu social economic i cultural- tiin ific care asigura formarea unei personalit i creative permite libertatea crea iei, recunoa te i aplic valorile create [2 pag. 217].Factorii dezvolt rii psihice pot fi externi i interni. Factorii interni pot fi de natur biologic , ereditar

i psihosocial .

Factorii externi : mediul i educa ia.Factorii interni sunt: ereditatea, tr s turile psihosociale ale personalit ii (calit i aleproceselor psihice, trebuin e i motive interne ale ac iunii), apoi experien a personal nemijlocit i concret dobndit de fiin a uman in cursul evolu iei sale [6 pag. 66].Factorii externi sunt alc tui i din ansamblul condi iilor ale element elor i for elor tuturor i nf l u e n el or c a r e s e e x er c i t di n ex t er i or n s c op u l f or m r i i i d e z v o l t r i i p er s o na l i t i i . n cercet rile psihologilor i pedagogilor (M. A. Danilov, V. Zcova, N. A. Mencins kaia, T. A. Vlasova, M. S. Pevzner, A. N. Leontiev, A. R. Luria, A. A. Smirnov, L. S. Slavina, I. Bon a , I.N i c ol a , I . P i a j et , T . S . C o ma r o va , V. S . M u hi na , L . S . V g ot s ki i , A . G a l p er i n) g s i m c nprocesul dezvolt rii psihice, element ele celor dou grupe de factori se intercondi ioneaz , creeaz o anumit fuziune, o ntrep trundere care spore te poten ialul existent al individului id et er mi n o p er ma n e nt r es t r u ct u r a r e a f or me l or d e r ea c i e, r ea l i z n d s c h i mb r i c o nt i nu e, i mp er c ep t i b i l e, da r c a r e s e a c u mu l ea z n nt r ea ga s t r u c t ur a vi e i i p s i hi c e. P e p a r c u r s u l activit ii, factorii int erni i externi se integr eaz n sisteme func ionale unitare, dnd na tere unor produse i structuri opera ionali cu calit i noi i cu eficien sporit [6 pag.67].Elementele esen iale prin care se poate constata existen a creativit ii sunt: flexibilitatea,noutatea i originalitatea, fluen a, senzitivitatea (sensibilitatea senzorial ), ingeniozitatea,expresivitatea.Nonconformismul, tenacitatea, inteligen a i imagina ia creatoare, profunzimea cmpului deimagini i idei sunt factori stimulatori i ideile preconcepute, nencrederea n sine, conformismul,teama de a nu gre i i lipsa de motiva ie sunt factori inhibitori [22 pag. 213]. c) Func iile creativit ii determin structura tridimensional a creativit ii, reflect cerin ele func ionale ale creativit ii la nivel de produs, proces, personalitate.a) Func ia social a creativit ii determin modul de realizare a produsului creator stimulnd i dirijnd acele comportamente ale personalit ii semnificative din perspectivaperfec ion rii raportului cognitiv , afectiv, motiva ional asumat fa de realitatea economic 17

politic , cultural . n aceast accep ie, produsul creativ este cu att mai elefant cu cteste mai extins i mai profund structurarea posibilit ilor personalit ii de n elegere arealit ii sociale. Func ia social a creativit ii urm re te, ns , nu numai calitatea imediat a produsului creator, ci i efectele optimizante ale acestuia care au o sfer de ac iunedin ce n ce mai larg , la nivel temporal i spa ial , mergnd chiar pn la nivelulr ela iilor de macrosist em .Fiecare societate stimuleaz i reflect un tip aparte decreativitate [51 pag. 134].b) Func ia psihologic a creativit ii determin modul de realizare a procesuluicreator angajnd toate resursele existente la nivelul sistemului psihic uman, cu uneleaccent e evident e care vizeaz : inteligen a n calitat e de aptitudine general , care asigur premiza s esiz rii, rezolv rii, invent rii de pr obleme i de situa iiproblem ; gndirea, ncalitate de produs de cunoa tere logic , proiectat multifazic, pe baz a unit ii informa ional opera ional, realizabil n sens convergent, divergent; imagina ia n calitate de procesde cunoa tere logic , specializat n (re)producerea noului prin (re)combinarea informa iilor dobndite anterior, aptitudinile speciale, n calitate de vectori a i ac iunii eficiente, reglatorin anumite domenii de activitate; atitudinile (afective, motiva iona le, caracteriale), n calitatede vectori ai ac iunii eficiente, autoreglatori n orice domeniu de activitate . Privite dinperspectiva func ionalit ii lor creative, toate elementele sistemului psihic uman pot evoluaca nsu iri generale ale personalit ii creatoare implicate de-a lungul ntregului procescreator [18 pag. 152].c) F u nc i a p e da g o g i c a cr ea t i v i t i i d et er mi n mo d u l d e c o mp or t a r e a pers onalit ii creatoare, angajat n proiectarea unor ac iuni educa ionale, did acticerealizabile n condi ii de transfor mare continu a raporturilor subiectobiect. Defini iaconceptului de creativitate pedagogic presupune valorificarea deplin a co mponentelor structuralfunc ionale, anali zate ant erior, interpretabile i realizabile n sens prioritar format iv. Structura creativit ii pedagogice eviden iaz anumite caracteristici specifice,dezvoltate la nivelul: produsului creator, procesului creator, personalit ii creatoare [18 pag.153]. Fluiditatea este posibilitatea de a- i imagina n timp scurt numeroase imagini sau idei,unele f r utilitate, dar printre ele g sindu-se i cele adecvate solu ii c utate; [82 pag. 23]. Plasticitatea este u urin a de a schimba punctul de vedere, modul de abordar e a unei probleme, cnd un procedeu se dovede te inoperant; [82 pag. 23]. Originalitatea - este expresia nout ii, a inova iei; cnd vrem s test m aceast calitate lac i n e va , ea p oa t e d et er mi na pr i n r a p i d i t a t ea s t a t i s t i c a u n u i r s p u ns . A nu me or i gi na l i t a t ea garanteaz valoarea rezultatului muncii creatoare (Vgotskii L. S., Psihologia artei). 18

Disocierea este capacitatea combinatorie a dou sau mai multe lucruri i fenomene pecar e al ii nu au avut curiozitat ea sau abilitatea de a le asocia. F. Bruner scrie Orice for m decreativitate, cre te dintr-o activitate combinatorie [82 pag. 24]. Imagina ia creatoare - constituie o aptitudine important care are la baz predispozi iiereditare, mai mult sau mai pu in dezvoltate. ns dezvoltarea ei presupune mult munc iexerci iu.Factorii aptitudinali include n sine aptitudinile speciale, nivelul gndirii i inteligen ei [82 pag.24].Int eligen a se explic ca o aptitudin e asupra c reia au fost for mulate variate punct e deveder e. Dac o definim ca o aptitudine general care contribuie la for mar ea capacit ilor i adaptarea cognitiv a individului n situa ii noi, atunci ne d m seama c posibilit ile de gndireocup locul central n aceast capacitate complex , influen ate de alte func ii psihice.C r ea t i vi t a t ea c a t r s t u r g e n er a l u ma n p oa t e s s e ma ni f es t e n d e c u r s u l v i e i i personalit ii n mod spontan, ntmpl tor. Se are n vedere c este posibil contactul, ntlnireaspontan a personalit ii cu obiectul i ac iunea social - adecvat ei sau corespunz toare tipuluispecific de dispozi ie creativ . ns acest contact poate sau nu poate avea loc [84 pag. 32]. n a f a r d e f a pt u l c es t e o c a p a c i t a t e i a p t i t u di n e ( di s p o z i i e) a p er s o na l i t i i , a intelectului, este n acela i timp, un produs i un proces. Este un produs pentru c se dobnde teca realitate de a realiza ceva nou (idee, teorie, model, met od , tehnologie etc.) prin activitat e, prin experien , necesitnd foarte mult munc .n ce prive te factorii creativit ii, se poate vorbi, mai nti, de aptitudini pentru crea ie.Exist anumite structuri cer ebrale, pe care nu le cunoa t em, care favorizeaz imagina ia, ele crend predispozi ii de diferite grade pentru sinteza unor noi imagini, noi idei. Totu i e nevoie deinterven ia mediului, a experien ei pentru ca ele s dea na tere la ceea ce numim talent [18 pag.153].E di s o n s p u n ea : c n c r ea i e es t e n e v o i e d e 9 9 % t r a ns p i r a i e i 1 % i ns p i r a i e. E s t et ot o da t i un pr o c es , f i i n d c n e c es i t e v o l u i e n t i mp u l d ez v o l t r i i i , u n e or i , r et r a g er i afactorilor i elementelor noi, necesit nvingerea unor obstacole, etc. [55 pag. 74].Via a, n toate domeniile ei, necesit ca aproape fiecare individ s realizeze unele opera iinoi, ca urmar e a unor combin ri i recombin ri, asocieri etc., a datelor element elor existent e,c a r e s e o b i e c t i v ea z n a nu mi t e s ol u i i ( met o d e et c. ) ut i l e i ma i ef i c i e nt e d e ex e mp l u o inova ie care reprezint unele element e de creativitat e. Confor m opiniei lui Bonta , Piajet,creativitatea propriu zis necesit nzestr ri i capacit i intelectuale etc., deosebite, care s seobiectiveze n produs e noi, originale, nemaintlnit e pn acum i care det er min schimb ri calitative (de valoare i eficien ) ntr-un domeniu anumit [8 pag. 61]. 19

Creativitatea se poate manifesta n toate domeniile cunoa terii i vie ii sociale: tiin ific ,tehnic , economic , artistic , organizatoric (management), pedagogic etc.Creativitatea poate fi cunoscut , m surat i stimulat .Fiecare individ normal posed o doz de creativitate.Creativitat ea ca rezultat al stimul rii i activit ii ns eamn acumul ri de capacit i, abilit i i posibilit i de realizare a ceva nou, original, n plan ideal abstract ca i, dup caz, nplan practic, deci inventivitatea ideatic i practic . Autorii Bon a , Piajet, Nicola I., Comarovaafir m c : la na tere copilul pos ed doar o anumit pot en ialitat e cr eativ , eviden iat de oanumit flexibilitate, fluen i sensitivitate (s ensibilitate) a scoar ei cerebrale ( i a sist emuluinervos n general) [56 pag. 93]. Ulterior, n procesul educa iei i activit ii, al rezolv rii unor probleme ridicate de via , spore te poten ialitatea men ionat (flexibilitatea, fluen a,expresivitatea, s ensitivitatea) desigur, n func ie de dezvoltarea i manifest area factorilor intelectuali, aptitudinali, caracteriali i de mediu, dezvoltndu-se alte niveluri ale creativit ii cum sunt originalitatea i inventivitatea.Pentru a asigura progr esul uman i bun starea mat erial i spiritual a oamenilor, este nevoie de mult creativitate, de depistarea, stimularea i de finalizarea ei n inventivitate ideatic i practic , n toate domeniile. Trebuie cunoscut, stimulat i valorificat acest poten ial.A u s t u di a t f e n o me n u l H . C . L e h ma n, A . F . O s b or n i a l i i . C r ea t i vi t a t ea s e p oa t e manifesta n toate etapele de vrst , pe tot parcursul vie ii, ns vrsta cea mai productiv ncreativitate este ntre 25-40 ani.Factorii creativit ii au asem n ri cu cei ai nv rii eficiente. Au fost studia i de numero ipsihologi, printre care men ion m pe (G. N, Allport, SUA, Caterina Cox). Pe lng coeficientulde inteligen , un rol important n creativitate l au factorii: ereditatea, capacit ile intelectuale,aptitudinile, caracterul, mediul socio-cultural, efortul sus inut de preg tire i investiga ie i altele. d) Procesele fundamentale ale imagina iei Imagina ia, component principal a structurii mentale cr eative, are la baz dou proces efundamentale : analiza i sinteza. Analiza realizeaz o sf rmare a unor asocia ii, o descoperire a unor reprezent ri careapoi, prin sint ez sunt reorganizate n alte structuri deos ebite de cele percepute saugndite anterior. Sinteza are loc n diferite modalit i numite de obicei Procedeele imagina iei.a . A gl u t i na r ea s e pr o d u c e c n d p r i d es c o mp u s e di n di f er i t e f i i n e s a u ob i ec t e s u nt recombinate, astfel dnd na tere unor fiin e sau obiecte cu aspect eterogen.b. Modificarea dimensiunilor umane a dus la imaginarea de uria i i de pitici.c. Multiplicarea erpilor a creat imaginea balaurului cu 7 capete. 20

d. Schematizarea fe ei umane se realizeaz n caricatur , unde ies n relief anumite tr s turidominante.e. Analogia este un procedeu adeseori prezent n tiin i tehnic . Structura atomului a fosti ma gi na t s i mi l a r c u a c e ea a u nu i s i s t e m s ol a r . U ni i v or s e x p l i c e nt r ea ga s i nt e z creatoare prin analogie, ceea ce este un procedeu foarte productiv [18 pp. 152-153].1.2 Creativitatea dimensiune a form rii personalit ii copiilor de 6-7 ani Personalitatea copiilor se dezvolt concomitent n mai multe direc ii : intelectual , afectiv ,v ol i t i v , mor a l i f i z i c . C or es p u nz t or ob i e c t i vu l u i n v m nt u l u i pr e c o l a r , i a nu m e, dezvoltarea armonioas a personalit ii copilului, con inutul acestui nivel de educa ieinstitu ionalizat vizeaz formarea de cuno tin e priceperi, deprinderi i obi nuin e [10 pag. 29].C. Harly sus ine c Personalitatea este considerat ca ideal educa ional, drept o permanent aspira ie a omului. Personal itatea des vr it se ob ine prin activitate, n timpul c reia copilul desprinde adev rul din experien ele proprii, f r ajutorul educatorului.n procesul de formare a personalit ii o importan deosebit revine educa iei multilaterale,bine orientate, n concordan cu vrsta copilului i cu particularit ile sale individuale [59 pag.72].Tot ce acumuleaz copii n aceast perioad cuno tin e, deprinderi, obi nuin e, principii depurtare, tr s turi de caracter n formare, - se dovede te a fi deosebit de trainic i constituie bazap e nt r u d e z v ol t a r ea n c o nt i nu a r e a p er s o na l i t i i . A . S . M a ka r e n k o n ot a : F u n da me nt u l educa iei se pune pn la 5 ani, i ceea ce s-a f cut pn la aceast vrst constituie aproape 90% din ntregul proces educativ, iar mai apoi educa ia omului doar continu .O e d u c a i e j u s t a c o p i l u l u i d e v r s t pr e c ol a r i a s i gu r d e z v ol t a r ea ma i i nt e ns a perceperii mediului ambiant, a gndirii intuitiv expr esive, a imagina iei creat oare, atitudinea emo ional fa de oamenii din jur, compasiunea de nevoile i suferin ele lor [ 66 pag. 23 ].Capacitatea copilului de a percepe frumosul din natur , art , realitat ea nconjur toare nu poate s nu se r sfrng asupra form rii la el a priceperilor elementare de a n elege frumuse ea 21

r el a i i l or , a c i u ni l or oa me n i l or i d e a - i a pr ec i a p r op r i a p u r t a r e c a f i i n d f r u moa s . V . A .Suhomlinski acorda o aten ie deosebit educa iei prin frumos : de la contemplarea i n elegereafrumosului spre crearea frumosului, spre tendin a de a tr i dup legile frumosului [ 74 pag. 11].n esen , creativitatea este o form de rezolvare a problemelor. Dar este una special deoarece implic probleme la care nu exist r spunsuri simple, probleme pentru carer spunsurile populare sau conven ionale nu func ioneaz . Creativitatea implic adaptabilitatea if l ex i b i l i t a t ea g n d i r i i . A c es t ea s u nt e x a ct a c el e a b i l i t i p e c a r e mu l t e s t u di i r ef er i t oa r e l a educa ie le-au demonstrat ca fiind critice pentru elevi [69 pag. 47].Creativitatea reprezint mai mult dect a avea i a folosi un talent artistic sau muzical. nacest context, talentul se refer la posesia unui nalt grad de ndemnare tehnic ntr-un domeniuspecializat. Astfel, un artist poate produce opere impecabile din punct de vedere tehnic f r ns a r eu i s pr o v oa c e e mo i i s a u, d e ex e mp l u , s e nt i me nt u l c a c ea op er es t e u n i c . E s t e d e asemenea important s inem cont de faptul c creativitatea nu se manifest doar n muzic , art i scris ci n toate domeniile curriculare, n tiin a, dar i n studiile sociale [76 pag. 8].Despr e importan a creativit ii nu e nevoie sa spunem multe : toate progr es ele tiin ei,t e h n i c i i i a r t ei s u nt r e z u l t a t e a l e s p i r i t el or cr ea t oa r e. D es i gu r ex i s t ma i mu l t e t r ep t e d e creativitate, C.W. Taylor descrie cinci "planuri" ale creativit ii : a) Creativitatea expresiv se manifest liber i spontan n des enele sau construc iile copiilor mici. Nu s e pune problema, la acest nivel, de utilizare sau originalitate. Este ns un mijlocexcelent de a cultiva aptitudinile creatoare ce se vor manifesta ulterior. b) Planul productiv este planul cr e rii de obiect e, specific muncilor obi nuite. Un olar sau o es toar e de covoare produc obiecte a c ror for ma se realizeaz confor m unei tradi ii, uneitehnici consacrate, aportul pers onal fiind redus. Este planul la nivelul c ruia accede orice ommuncitor. c) Planul inventiv este accesibil unei minorit i foarte importante. E vorba de inventatori, acelepersoane ce reu esc s aduc amelior ri par iale unei unelte, unui aparat, unei teoriicontroversate. ntr-o ar mare, cum este Japonia, se nregistreaz anual peste 100.000 de brevetede inven ii, ceea ce asigura un progres vizibil al produc iei. d) Creativitatea inovatoare o g sim la oamenii caracteriza i ca fi ind "talent e". Ei realizeaz opere a c ror originalitate este remarcata cel pu in pe plan na ional. e) Creativitatea emergent este caracteristic geniului, a omului care aduce schimb ri radicale,r e v o l u i o na r e, nt r u n d o me n i u i a c r u i p er s o na l i t a t e s e i mp u n e d e a l u n gu l ma i mu l t or genera ii [33 pag. 73]. n u l t i ma a na l i z , s oc i et a t ea a r e o i nf l u e n d e os e b i t d e i mp or t a nt p e nt r u nf l or i r ea spiritului creativ ntr-un domeniu sau altul. n primul rnd, intervin cerin ele sociale. Str lucita 22

e p oc a R e na t er i i i t a l i e n e, n d o me n i u l p i c t ur i i i s c u l p t u r i i , s e ex p l i c a pr i n mb o g i r ea negustorilor, atr gnd dup sine cerin a construirii de palate mpodobite cu picturi i sculpturi,care a stimulat talent ele existnd totdeauna ntr -un popor; s -au creat coli ilustre per mi ndridicarea acestor arte pe cele mai nalte culmi. n secolul nostru, dimpotriv , interesele societ iis-au ndreptat spre progresul t ehnicii, aceasta cunoscnd o dezvoltare f r precedent [62 pag. 91].R d cinile creativit ii specifice adul ilor sunt evidente la copii. De ce sa studiem creativitatea la copii? Tot a a cum nu to i copiii sunt la fel de inteligen i, ei nu sunt nici la fel de creativi. Dar nacela i fel n car e to i copiii au manifest ri de inteligen , nc de la na tere, ei prezint deasemenea i manifest ri care eviden iaz poten ialul creativ.n es en , creativitat ea est e o for ma de rezolvar e a problemelor. Dar este una special deoarece implica probleme la care nu exist r spunsuri simple, probleme pentru carer spunsurile populare sau conven ionale nu func ioneaz . Creativitatea implic adaptabilitatea if l ex i b i l i t a t ea g n di r i i . A c es t ea s u nt e x a c t a c el e a b i l i t i p e c a r e mu l t e s t u di i r ef er i t oa r e la educa ie le-au demonstrat ca fiind critice pentru elevi [29 pag. 77].Creativitatea a fost definit ca procesul interpersonal sau intrapersonal al c rui rezultatsunt produse originale, semnificative i de o nalt calitate. n cazul copiilor, accentul ar trebuip u s p e pr oc es , a d i c p e d e z v ol t a r ea i g e n er a r ea d e i d e i or i gi na l e, ca r e p a r e s f i e b a z a poten ialului creativ. n n eleger ea acestui fenomen, este util sa consider m difer en ele dintregndir ea conver gent i cea divergent . Problemele asociate cu g ndirea conver gent au deo b i c ei o s i n gu r s o l u i e c or e c t . G n di r ea di v er g e nt , n s c h i mb , c er e c el u i c a r e r e z ol v problema generarea mai multor solu ii, pu ine dintre acest ea fiind noi, de o calitate nalt i func ionale - ntr-un cuvnt, creative [56 pag. 69].Pentru o n elegere corect a creativit ii copilului, trebuie s distingem creativitatea deinteligen i talent. S-a pus problema dac ntr-adev r creativitatea copiilor poate fi diferen iat d e c el e l a l t e a b i l i t i c o g n i t i v e . S t u di i r ec e nt e, ns , a u a r t a t c a nu mi t e c o mp o n e nt e a l epoten ialului creativ pot fi deosebite de inteligent . Termenul "nzestrat" este utilizat de obiceipentru a des emna un grad nalt de inteligen . Dar se pare ca inteligen a i creativitatea sunt independente. Un copil foarte creativ nu este neap rat i foarte inteligent [53 pag. 85].C e l e m a i f o l o s i t e m e t o d e d e m s u r a r e a c r e a t i v i t i i l a c o p i i s u n t b a z a t e p e f l u e n a idea ional . Probele referitoare la fluen a idea ional cer din partea copiilor generar ea ct mai multor r spunsuri la un anumit stimul, ntr-un mod asem n tor brainstorming-ului. n general,fluen a idea ional este considerat o calitate critica a procesului creativ. R spunsurile copiilor pot fi populare sau originale, cele originale atestnd poten ialul creativ [42 pag. 79]. 23

Pe m sur ce copiii i dezvolt abilitatea de evaluare a ideilor proprii, astfel calitatea lor igenerarea de solu ii devin din ce n ce mai importante. La aceasta vrst , accentul ar trebui puspe evaluarea ideilor proprii, deoarece ace ti copii i explor eaz capacitatea de generare ie va l u a r e a l e s ol u i i l or pr ob l e m e i i i r e v i z u i e s c i d e i l e b a z n du s e p e a c ea s t e va l u a r e. Evaluarea de c tre ter i i criteriile pentru determinarea solu iilor semnificative ar trebui folositenumai n cazul adolescen ilor mari sau al adul ilor [10 pag. 42].Pedagogii trebuie s in cont de faptul c structura r spunsurilor unui copil este foartesubtil . Anumite cercet ri sugereaz ca acei copii care par s fie creativi sunt adeseori implica in jocuri imaginative i sunt motiva i mai mult de factori interni dect de factori externi, cum ar fi recompensele sau cointeresarea [56 pag. 39]. Cum pot adul ii ncuraja creativitatea? - Prin furnizarea unui mediu care per mite copilului s explore ze i s se joace f r restrngeriexagerate.- Prin adaptarea la ideile copilului, f r a ncerca o structurare a ideilor lui astfel nct s sepotriveasc cu cele ale adul ilor.- Prin acceptarea ideilor neobi nuite ale copilului, f r a judeca modul divergent n care acestarezolva o problem .- Folosind modalit i creative pentru rezolvarea problemelor, n special a problemelor ce apar nvia a de zi cu zi.- Alocnd destul timp copilului pentru explorarea tuturor posibilit ilor, pentru trecer ea de la ideile obi nuite la idei mai originale.- ncurajnd procesul, iar nu scopul.Adul ii pot ncuraja creativitatea punnd accentul pe generarea i exprimarea de idei ntr-uncadru non-evaluativ i prin concentrarea att asupra gndirii conver gente, ct i asupra celei divergente. Adul ii pot de asemenea s ncerce s asigure copiilor posibilitatea i siguran a de arisca, de a pune la ndoial , de a vedea lucrurile dintr-un nou punct de vedere.Pentru mul i copii, gr dini a reprezint o prim ans - ocazia de a c p ta un alt sentimental sinelui i o alt viziune asupra vie ii, dect ceea ce li s -a oferit acas . Un profesor care itransmite unui copil ncredere n poten ialul i calit ile sale poate fi un antidot puternic fa defamilie n care o asemenea ncredere lipse te sau n care copilului i se transmite contrariul. Uneducator, tratnd copiii cu egal considera ie, poate s aduc o iluminare pentru copil care selupt s n eleag rela iile umane i care provine dintr-o cas unde o asemenea considera ie esteinexistent . Pedagogul care refuz s accepte concep ia negativ despre sine a unui copil i carepromoveaz continuu o imagine mai bun despre competen ele acestuia are uneori puterea de asalva o via [10 pag. 8]. 24

D a r p e nt r u u ni i c op i i , gr d i ni a es t e o nt e mn i a r e c o ns ol i da t n mo d l e ga l n m i ni l e educatorilor c rora le lipse te fie respectul de sine, fie preg tirea, fie ambele, pentru a - i facemes eria cum trebuie. Sunt educatori care nu stimuleaz , ci umilesc. Ei nu vorbesc limbajul polite ii i stimei, ci pe cel al ridiculiz rii i sarcasmului. Prin compara ii care strnesc invidia, eilaud un copil, jignind un altul. Cu o ner bdare necontrolat , asemenea educatori adncesc fricacopilului de a gre i. Nu au nici o alt no iune despr e disciplin , n afar de amenin rile cup e d ea p s a . E i nu r eu es c s mot i v e z e of er i n d va l o r i , c i f c n d a p e l l a t ea m . E i nu cr e d np os i b i l i t i l e c op i l u l u i ; c r e d nu ma i n l i mi t el e l u i , a p r i nz n d f l c r i n mi n i l e c op i i l or , c istingndu-le [47 pag. 94].Majoritatea pedagogilor doresc s - i aduc o contribu ie pozitiv la dezvoltarea min ilor celi s-au ncredin at. Dac uneori ns fac r u, aceasta nu este inten ionat. Ast zi majoritatea suntcon tien i c una dintre modalit ile prin care pot interveni este cultivarea respectului de sine lacopil. Educatorii tiu c acei copii care au ncredere n ei n i i i a c ror educatori proiecteaz oimagine pozitiv asupra poten ialului lor se descurc mai bine la nv tur dect copiii f r aceste avantaje.Poate un copil s aib o reu it sc zut la nv tur i totu i s aib un bun respect de sine?Desigur. Exist totdeauna motive pentru care un pre colar oarecare nu are mari succes e lanv tur , de la o stare de dislexie i pn la lipsa unei stimul ri cor espunz toar e. S nereamintim c respectul de sine ine de ceea ce se deschide alegerii noastre volitive . El nu poatedepinde de familia n care ne-am n scut, de culoarea pielii sau de realiz rile str mo ilor [34 pag.46].Pe de alt parte, principiul mp c rii cu sine poate avea aici o important ilustrare. Unii copii care provin din culturi etnice diferite, dar care sunt ner bd tori s se adapteze, pot s - inege sau s - i denigr eze cont extul etnic propriu. n asemenea cazuri, evident c este bine s ajut m copiii s - i aprecieze aspectele unice ale rasei sau culturii.Prin educa ie, scria Carl Rogers n Devenir ea persoanei, avem tendin a de a deveni conformi ti, stereotipi, indivizi a c ror educa ie este ncheiat , i nu gnditori liberi, creativi ioriginali [33 pag. 88].Dac obiectivul cor ect al educa iei est e acela de a furniza copiilor fundamentul n ceea ceprive te nevoile es en iale func ion rii eficient e n lumea moder n , atunci nimic nu este maiimportant dect ini ierea n arta de a gndi critic. Iar dac respectul de sine nseamn ncredere ncapacitatea noastr de a dep i provoc rile vie ii, exist ceva mai important dect a nv a cums ne folosim mintea?Activit ile educative i social-culturale sunt deosebit de importante pentru democratizarea i progresul rilor; ele faciliteaz posibilitat ea fiec rui om de a- i completa studiile, de a se 25

perfec iona n munc , de a s e policalifica sau de a - i nsu i o cultur superioar , ca un bun alvie ii personale i sociale, necesar familiei proprii i aspira iilor individuale. i totu i mugurii v i e i i c u l t u r a l ed u ca t i v e cr es c p r i n mot i va i i n o i , pr i n t en d i n a de a s e f or ma c u l i c u o personalitate mai bogat i mereu nnobilat [49 pag. 33]. n a d o u a j u m t a t e a a c es t u i s ec ol a u a p r ut nu m er oa s e l u cr r i d es p r e c r ea t i vi t a t ea n cunoa tere i n ac iune, n tiin e i n tehnologii .Mult interes se acord educa iei pentru creativitate.Este creativitatea educabil ? Ce rol se poate atribui unei metodologii a creativit ii?nainte de a identifica i analiza cele mai importante aspecte intelectuale i de etic , depsihologie, sociologie i pedagogie, vom puncta cteva conexiuni dintre creativitate i educa iepermanent , formulate ca propuneri n direc ia amelior rii activit ii n nv mnt, n profesii in activitatea institu iilor de cercetare, ca i n cea a ntreprinderilor n general [39 pag. 239].Att n educa ia permanent ct i n creativitate trebuie s se mbine studiul i promovareac a l i t i l or p s i h i c e mor a l e, nt r e c a r e nu p ot l i p s i : r i g oa r e a a r gu m e nt r i i l o gi c e i s l b i r ea e ntuziasmului momentan; acuitatea analizei i sintezei bazate pe fapte reale i pe idei variate;capacitatea proiect rii i demersului concret sistemic; modelar ea euristic tehnic ; apeluln e c o nt e ni t l a f a pt el e c o n cr et e. D a r n c a l i t i l e c er c et t or u l u i , ca i ale nv t or u l u i s a u profesorului, nu putem uita calit ile morale i cet ene ti care pot i trebuie s sus in nclina ia,talentul i ncrederea n for ele emergente ale inov rii i descoperirii. Deci vom pre ui onestitateamuncii, demnitatea de a ap ra adev rul, loialitatea fa de colegi i colaboratori, fa de to i membrii societ ii n care tr im [7 pag. 69].Dup cum spunea Nicolae B lcescu nu s e poate fi fericir e f r libertate, i Moon SunMyong nu exist libertate f r responsabilitate i responsabilitate f r atingerea unui rezultat[84 pag. 52].Creativitatea n toate domeniile, inclusiv n educa ie i n didactic , se na te i se dezvolt nlibertat e. Est e vorba de o libertate a tuturor, individual i social , n deplin concordan cu actele sociale constitutive politice i economice, morale i culturale ale societ ii, care permit i asigur independen a personalit ii n voca ie i n ac iune practic [45 pag. 118].Studiul creativit ii i m sura crea iei omului nu sunt nc ridicate la valoarea i eficien a lor cultural i social . Desigur, nu numai discursul generic i abstract al creatologiei va produce mari creatori sau va stimula opere deosebite, dar fiecare observa ie concret i fiecare act oferitcelui ce afirm prin interes, motiva ie i mai ales prin acte noi creative, va putea dovedi eficien areal , direct . Asupra celui ce est e devotat descoperirii propriului talent i propriilor calit icreative. Nu este suficient s ndrum m pe copii la ndrum ri i inven ii; trebuie s nso imndemnul cu exemplul, cu observa ia i autoobserva ia copilului, pentru ca el s beneficieze de 26

marea putere a studiului i exemplelor reale care s -l nso easc n propria sa devenire creatoare.Talentul trebuie s fie ns o it de calit ile morale, de t ria caract erului etic al personalit iindrumate spre crea ie [34 pag. 47].Creativitatea este definit ca o aptitudine complex , distinct de inteligen i defunc ionarea cognitiv i existent n func ie de fluiditatea ideilor, de ra ionamentul inductiv, decalit i perceptive i de personalitate, ca i n func ie de inteligen a divergent n m sura n careea favorizeaz diversitatea solu iilor i rezultatelor [7 pag. 82]. Dezvoltarea imagina iei i creativit ii Creativitat ea gndirii este capacitat ea proprie spiritului omenesc de a dep i prezentul i faptele liniar constituite i de a descoperi adev ruri i realit i noi. Un act creator este recunoscutn m sura n care ofer solu ia unei probleme sau sugereaz realitatea unui produs nou [26 pag.172].Conform pedagogiei Freinet, fundamentul creativit ii l constituie libertatea de manifestare,libertatea de gndire i libertatea de exprimare a cuno tin elor, a gndurilor, a faptelor. n acestsens, sunt adecvate activit ile care cer spontaneitate i contribuie la dezvoltarea independen ei ngndire i n ac iune [18 pag. 163].Creativitatea solicit proces e de combinar e, de conversie, de imaginar e i restructurarecontinu a datelor, prin situarea celui care nva i situa ii problematice care necesit rezolvare. n v a r ea c r ea t i v f or mea z c o p i l u l cr ea t i v. E a p u n e a c c e nt u l p e n v a r ea pr i n c er c et a r e - descoperire, pe nv area prin efort propriu, pe imagina ie i pe gndire creatoare.Niculina Velea, doct orand , Universitatea P edagogic de Stat I. Creang sus ine c : pedagogul trebuie s dispun de vaste cuno tin e profesionale, s posede priceperi de realizare al or n pr a c t i c , s ma ni f es t e a pt i t u di n i cr ea t i v e d e mb i na r e a c u n o t i n e l or c o n c r et e a l e procesului educa ional integral. Un pedagog creativ tie cum s foloseasc ntreb rile pentru ancepe un act creativ, i acestea trebuie s fie deschise i s aib sens i s nu sugereze r spunsuripredet er minat e. ntrebar ea opera ional provoac conduita creatoare, pe ntru c ea dezvolt curiozitatea i creativitatea [83 pag. 38].Rolul pedagogului const n stimularea efortului personal al copilului, stimularea tendin eiacestuia de a aduce o contribu ie, de fi original, inventiv, creativ. Un rol important n crear eaunui climat propice stimul rii i dezvolt rii unei nv ri interactiv-creative l de ine atitudineapedagogului fa de cr eativitatea copiilor i de posibilit ile lor de a s e descurca n situa ii problematice [78 pag. 63].Se practic diferit e modalit i de stimulare a creativit ii. Unele dintre ele se sprijin peantrenamentul imagina iei, alt ele activeaz gndir ea creatoare prin procedee euristice sau prinmodelare. 27

Stimularea activismului i a creativit ii n procesul de instruire presupune favorizarea unuimediu de nv are interactiv i dinamic.Suportul pedagogului la dezvoltarea creativit ii copiilor : Sala de grup este bine organizat pentru o formare creativ Pedagogul stabile te i men ine o atmosfer de predare-nv are creativ Pedagogul investe te timp n r spunsurile i lucr rile creative ale copiilor Pedagogul i manifest satisfac ia cnd copii desf oar o activitate creativ i facprogrese n formarea pentru creativitate. Pedagogul este gata s accepte ini ial orice r spuns Pedagogul stimuleaz opera iile cognitive i creative Pedagogul creeaz condi ii pentru activit i creative n grup Pedagogul ncurajeaz curiozitatea intelectual Pedagogul i ncurajeaz pe copii s ini ieze dialogul [63 pag. 112].Activitatea pedagogic nu poate fi necreativ , deoarece irepetabili sunt copiii, condi iile deinstruire i de educa ie, personalitatea ns i a educatorului i orice decizie pedagogic trebuie s in cont de ace ti factori ne standardiza i.Activitatea educatorului fiind un aliaj al tiin ei i artei, dup ambele componententotdeauna presupune creativitate [12 pag. 9].Creativitatea pedagogic constituie un complex de capacit i, aptitudini i nsu iri psihicef u n da me n t a l e a l e p er s o na l i t i i c a dr u l u i di da c t i c c a r e n c o n di i i f a v or a b i l e i p er mi t s i ma ni f es t e p os i b i l i t i l e s a l e n e l a b o r a r ea t e or i i l or , i d e i l or , t e h n o l o gi i l or va l or oa s e p e nt r u educa ie i instruire.Creativitatea pedagogic e considerat n psihopedagogie ca una dintre cele mai importanteaptitudini ale personalit ii didactice [58 pag. 122].P r i nt r e t r s t u r i l e p er s o na l i t i i p e da g o g u l u i cr ea t i v p u t e m e vi d e n i a : or i e nt a r ea s pr eformarea copilului ca personalitate creatoare, tactul pedagogic, empatia, imagina ia pedagogic ,gndirea divergent , aprecierea i sus inerea de c tre educator a imagina iei copiilor, artistismul,sim ul dezvoltat al umorului, abilitat ea de a crea situa ii de probleme, de a provoca ntr eb ril ecopiilor ct i abilit i creative [11 pag. 59].A adar, creativitatea pedagogic spre deos ebire de alt e feluri de creativitate (artistic ,t e h n i c , et c. ) , r ep r e z i nt u n a c t r el a i o na l , r ea l i z a t n a c t i vi t a t e a c u c o p i i i , ca r e p r es u p u n er e n o v r i , i n v e n i i i a nt i c i p r i c a r e s pr o du c u n s a l t ca l i t a t i v n a c t i vi t a t ea i ns t i t u i i l or pre colare. 28

Randamentul pre colar reprezint nivelul, calitatea, valoarea i eficien a teoretico aplicativ la care a ajuns copilul la un moment dat (ndeos ebi n moment e finale), n procesulnv rii (instruirii). Est e o cerin a creativit ii n situa ia n care el est e ob inut n condi iilepre colarului ,,subiect al educa iei atunci cnd este bazat pe nv tura euristic . Desigur irandamentul pre colar depinde de un sistem de condi ii care favorizeaz ca atare i creativitatea :dezvoltarea gndirii independente i creative n nv are, evitnd gndirea stereotip ; metodologiiproblematizate : metodologii euristice descoperiri i redescoperiri; nv area prin investigare,cercetare, rezolvarea de probleme concrete, legate de practic , i altele [12 pag. 13].Astfel concluzionez c cercetarea pedagogic eviden iaz c nu este ntotdeauna concordan adeplin ntre randamentul pre colar, inteligen a i creativitate. Unii profesori apreciaz pe ceiinteligen i i mai pu in pe cei creativi. Se constata c cei inteligen i nu ob in, n mod obligatoriu i randament maxim la nv tura, mai ales dac nu depun i eforturi de nv are.Totu i, cercetarea i via a au ar tat c atunci cnd inteligen a este mbinat cu eforturile denv are, de aflare (c utare), creativitatea are un rol foarte important [24 pag. 57].Dezvoltarea creativit ii contribuie la asigurarea autonomiei persoanelor, autonomianles ne t e i mbog e te rela iile sociale, iar o bun iner ie social stimuleaz n acela i timpresponsabilitatea i gustul crea iei.Crea ia este adierea blnd a vntului, imagina ie, mbr i area c lduroas a soarelui care id aripi.A fi creativ ns eamn s - i faci timp s adaogi pic turi de avnt s lbatic personalit ii tale [61 pag. 70].