Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR - Etapa pentru suplinire -

4 august 2011

Proba scrisă la LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

 

Varianta 1

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

ElaboraŃi un eseu structurat în care să prezentaŃi specificul artei narative în creaŃia unui scriitor român, având ca suport critic următoarea afirmaŃie:

Romanul românesc urmează şi el o linie dublă. Prin Slavici, Agârbiceanu, Rebreanu sau Preda ilustrează socialul, politicul, fresca şi aventura; prin Duiliu Zamfirescu, G. Ibrăileanu, Hortensia Papadat-Bengescu şi Holban ilustrează analiza psihologică, tipologia feminină, dramele sufletului.

(Nicolae Manolescu, Arca lui Noe)

În elaborarea eseului, veŃi avea în vedere:

− prezentarea concepŃiei despre arta narativă a scriitorului selectat;

− încadrarea a două texte reprezentative ale scriitorului selectat într-o categorie specifică, având în

4 puncte

vedere citatul oferit ca suport critic;

4 puncte

− evidenŃierea a două particularităŃi de limbaj şi stil ale textelor selectate;

4 puncte

− analiza comparativă a unei trăsături specifice construcŃiei personajului din fiecare dintre cele

4 puncte

− exemplificarea adecvată a patru dintre următoarele concepte operaŃionale: acŃiune, conflict,

două texte selectate;

relaŃii temporale şi spaŃiale, discurs, perspectivă narativă, tehnici narative, incipit, final, instanŃe ale

comunicării narative.

4 puncte

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. Pentru conŃinutul eseului se acordă 20 de puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinŃă/ reper); pentru redactarea eseului se acordă 10 puncte (organizarea ideilor în scris – 2 puncte; abilităŃile de analiză şi de argumentare – 2 puncte; integrarea adecvată a conceptelor de teorie literară specifice – 2 puncte; utilizarea limbii literare – 1 punct; respectarea normelor de exprimare, de ortografie şi de punctuaŃie – 3 puncte). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 3 pagini.

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

ScrieŃi, pe foaia de concurs, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinŃe cu privire la textul de mai jos:

Dacă îi deschide portiŃa, ce credeŃi că mi-Ńi văzu? O umbră de om, un bătrân cu barba până la genunchi, slab şi pipernicit şi cocoşat de parcă mânca numai vinerea. El se cruci când văzu pe Făt-Frumos, şi-i spuse că n-a mai văzut om de când era copilandru. Acest bătrân era portarul curŃii şi fusese lăsat acolo să păzească palatul până s-o găsi cineva care să desfacă făcutul locului aceluia.

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Dacă intră Făt-Frumos înăuntru, bătrânul îi puse o masă curată şi pe masă nişte pâine albă ca zăpada şi nişte legumă bună de mâncare, însă gătită fără multe meşteşuguri. Băiatul îmbuca lupeşte, căci nici el nu mai ştia de când nu mâncase. După ce mâncă şi se sătură, se puse la vorbă cu unchiaşul. Bine, tătuŃule, ca ce să fie asta, de n-am întâlnit eu, cale de atâtea zile de când viu, niciun sufleŃel de om p-aci pe la voi, fără numai grămezi, grămezi de oase de oameni, risipite colea şi colea? Ş-apoi şi aici la palaturile acestea, numai pe tine te găsesc cu sufletul în oase, încolo parcă ar fi în împărăŃia morŃii? − Ei, tătişorule, povestea împărăŃiei acesteia este mare. Eu Ńi-oi spune o câtinică din ea.

(***, Voinicul cel cu cartea în mână născut, basm cules de Petre Ispirescu)

1. NumiŃi mijloacele interne de îmbogăŃire a vocabularului prin care s-au format următoarele cuvinte

din text: atâtea, desfacă, Făt-Frumos.

2. MenŃionaŃi câte un sinonim contextual pentru următoarele cuvinte: umbră, să păzească, lupeşte. 3 puncte

3. PrezentaŃi, prin enunŃuri potrivite, trei sensuri diferite ale verbului a deschide.

3 puncte

3 puncte

4. ElaboraŃi un text de 3-5 rânduri, în care să explicaŃi valoarea stilistică a elementelor de limbaj

familiar/ popular în fragmentul dat.

3 puncte

5. ExemplificaŃi, prin trei enunŃuri, valori morfologice diferite ale cuvântului o.

3 puncte

6. MotivaŃi utilizarea cratimei în structura mi-Ńi (văzu). 3 puncte

7. SelectaŃi o locuŃiune din text, menŃionând şi tipul acesteia.

2 puncte

8. TranscrieŃi două propoziŃii subordonate diferite din text, precizând şi tipul acestora.

4 puncte

9. AnalizaŃi morfologic cuvintele subliniate: Bine, tătuŃule, ca ce să fie asta, de n-am întâlnit eu,

cale de atâtea zile de când viu, niciun sufleŃel de om p-aci pe la voi, fără numai grămezi, grămezi

de oase de oameni, risipite colea şi colea?

10. TransformaŃi vorbirea directă din fragmentul următor în vorbire indirectă, explicând pe scurt

modificările care au avut loc:

După ce mâncă şi se sătură, se puse la vorbă cu unchiaşul.

Bine, tătuŃule, ca ce să fie asta, de n-am întâlnit eu, cale de atâtea zile de când viu, niciun

sufleŃel de om p-aci pe la voi, fără numai grămezi, grămezi de oase de oameni, risipite colea şi colea? Ş-apoi şi aici la palaturile acestea, numai pe tine te găsesc cu sufletul în oase, încolo parcă ar fi în împărăŃia morŃii?

Ei, tătişorule, povestea împărăŃiei acesteia este mare. Eu Ńi-oi spune o câtinică din ea.

3 puncte

3 puncte

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

ProiectaŃi un test scris, însoŃit de baremul de evaluare şi de notare, pentru evaluarea sumativă la finalul anului şcolar, la disciplina/una dintre disciplinele la care susŃineŃi concursul, pentru învăŃământul gimnazial/liceal. În vederea acordării punctajului:

- veŃi menŃiona următoarele elemente: disciplina/modulul de pregătire profesională, clasa, capitolele/conŃinuturile şi timpul de lucru;

- veŃi construi 2 itemi obiectivi, 2 itemi semiobiectivi şi 2 itemi subiectivi;

- veŃi redacta un barem în care se distribuie 90 de puncte şi se acordă 10 puncte din oficiu.