Sunteți pe pagina 1din 7

OFERT

n conformitate cu Normele Tehnice Pentru Proiectarea, Executarea i Exploatarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale publicate n Monitorul Oficial, partea I, nr.255 bis din 16.04.2009:  art.14.39: consumatorii,persoane juridice sau fizice ce de in instala ii de utilizare a gazelor naturale au obligativitatea de a efectua verificarea tehnica a instala iilor la maxim 2 ani i de a face revizii tehnice la maxim 10 ani;  art.8.3.al.2: pentru cazul n care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construc ie special (securizat, tip Termopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel pu in 2% metan (CH4 ) n aer, care ac ioneaz asupra robinetului de nchidere (Electro-ventil) a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazo i. Aceste opera ii pot fi efectuate numai de c tre operatori autoriza i ANRE. Compania noastr fiind autorizat ANRE conform autoriza iei 9168/11.12.2008 v nainteaz oferta de pre privind aceste opera iuni: - efectuare verificare tehnic periodic la 2 ani pentru instala ie 1 CT + 1 MA 450 RON; - efectuare revizie tehnic periodic la 10 ani - se va face devizul dup deplasarea pe teren a inginerului de specialitate; - montaj electrovalv (manoper ): diam.3/4 1250 RON; diam.1 1/4 2450 RON; diam.2 1/4 4680 RON. Preturile nu includ TVA. Totodat v putem asigura kit-ul detector gaze cu electrovalv . Remedierea defectelor g site n instala iile verificate se va face contra cost n baza devizului aprobat n prealabil de c tre beneficiar. V anex m lista opera iilor n cazul reviziilor i verific rilor .

office@karan.ro

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 8. INSTALA II INTERIOARE DE UTILIZARE Utilizarea gazelor naturale n cl diri 8.1. Utilizarea gazelor naturale este admis numai n nc peri n care nu exist pericol de: a) incendiu, prin aprinderea materialelor i elementelor combustibile; b) explozie a materialelor i substan elor combustibile / inflamabile aflate n interior; c) intoxicare sau asfixiere a utilizatorilor cu gaze combustibile sau gaze de ardere. 8.2. Condi ii tehnice pentru func ionarea n siguran a instala iilor interioare de utilizare a gazelor naturale combustibile: a) volumul interior minim al nc perilor: i) 18,0 m3 pentru orice tip de nc pere, cu excep ia buc t riilor i b ilor; ii) 7,5 m3 pentru b i i buc t rii. b) asigurarea aerului necesar arderii; c) ventilare natural sau mecanic ; d) evacuarea total a gazelor de ardere n atmosfer ; e) suprafe e vitrate: ferestre, luminatoare cu geamuri, u i cu geamuri sau goluri, sau suprafe e asimilate acestora: panouri care conform specifica iei tehnice date de produc tori cedeaz la presiuni de cel pu in 1180 Pa (0, 0118 bar). 8.3. (1) Toate nc perile n care se monteaz aparate consumatoare de combustibili gazo i se prev d, spre exterior sau spre balcoane /terase vitrate, cu suprafe e vitrate, definite conform art. 8.2., lit. e),cu suprafa a minim total de: a) 0,03 m2 pentru fiecare m3 de volum net de nc pere, n cazul construc iilor din beton armat; b) 0,05 m2 pentru fiecare m3 de volum net de nc pere, n cazul construc iilor din zid rie. (2) Pentru cazul n care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construc ie special (securizat, tip Thermopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel pu in 2% metan (CH4 ) n aer, care ac ioneaz asupra robinetului de nchidere (electroventil) a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazo i. (3) n cazul utiliz rii detectoarelor, suprafa a vitrat poate fi redus la 0,02 m2 pe m3 de volum net de nc pere. (4) Volumul net reprezint volumul total al nc perii, din care se scade volumul elementelor de instala ii sau de construc ii existente n nc pere, n care nu se pot acumula gaze. 8.4. n b i nu sunt admise: a) aparate consumatoare de combustibili gazo i pentru prepararea instantanee a apei calde de consum;

office@karan.ro

b) aparate consumatoare de combustibili gazo i pentru nc lzire central sau local , prev zute cu arz tor atmosferic i rupere de tiraj, chiar dac au termostat de co . 8.5. Fac excep ie de la prevederile art. 8.2., lit. a) i art. 8.4., aparatele consumatoare de combustibili gazo i la care prin tubulatur etan se asigura accesul din exterior al aerului necesar arderii i evacuarea n exterior sub presiune a gazelor de ardere (cu camer de ardere etan i tiraj for at). 8.6. Debitul total al aparatelor cu flac r liber care se pot instala ntr-o nc pere trebuie s satisfac condi ia: 15 m3 volum interior de nc pere pentru fiecare metru cub debit instalat de gaze naturale.

office@karan.ro

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16.IV.2009 EXPLOATAREA INSTALA IILOR DE UTILIZARE 14.36. Consumatorii de gaze naturale sunt obliga i s asigure exploatarea i ntre inerea instala iilor de utilizare, n conformitate cu specifica iile tehnice n vigoare. 14.37. Consumatorii, persoane juridice, sunt obliga i s ntocmeasc i s afi eze la locuri vizibile: a) instruc iuni specifice de utilizare i exploatare pentru fiecare aparat consumator de combustibili gazo i; b) numerele de telefon ale echipelor de interven ie proprii i ale operatorului SD. 14.38. (1) Exploatarea aparatelor consumatoare de combustibili gazo i const din efectuarea urm toarelor opera iuni: a) aprinderea i stingerea focului; b) supravegherea arderii i respectarea parametrilor tehnologici pentru func ionare n condi ii optime; c) supravegherea aparatelor de m sur i control i a echipamentelor de siguran ; d) supravegherea instala iilor de automatizare; (2) Verificarea i repararea aparatelor consumatoare de combustibili gazo i se face la cererea consumatorului prin unit i specializate, ori de cte ori este nevoie; acestea se efectueaz de c tre operatori economici autoriza i de organisme abilitate. 14.39. (1) ntre inerea instala iilor de utilizare const din efectuarea urm toarelor opera iuni: a) controlul eventualelor sc p ri de gaze; b) supravegherea, ntre inerea curent , vopsirea p r ilor supraterane; c) verificarea tehnic a instala iilor de utilizare la maximum 2 ani; d) revizia tehnic a instala iilor de utilizare la maximum10 ani. (2) Consumatorii, persoane juridice, ce de in instala ii industriale de utilizare a gazelor naturale, efectueaz controlul eventualelor sc p ri de gaze la intervale de cel mult 72 ore, n func ie de: a) complexitatea instala iei; b) procesul tehnologic; c) posibilitatea sc p rii i infiltr rii gazelor. 14.40. (1) Verificarea tehnic periodic a instala iilor de utilizare se face conform instruc iunilor specifice i const din efectuarea urm toarelor opera iuni: a) verificarea arz toarelor i a st rii mbin rilor i garniturilor de etan are aferente; b) verificarea stabilit ii conductelor montate aparent pe suporturi;

office@karan.ro

c) verificarea etan eit ii mbin rii conductelor i arm turilor la presiunea de lucru a gazului din instala ie, cu spum de ap cu s pun sau cu alte tehnologii de verificare a etan eit ii; d) verificarea func ion rii aparatelor de m surare, control, reglare i de siguran ; e) demontarea / debran area punctelor de consum f r aprobare legal i a conductelor de alimentare aferente; f) verificarea func ion rii echipamentului de reglare din instala iile de utilizare; g) verificarea st rii r sufl torilor i a c minelor existente; h) verificarea documentelor, emise cu maximum 6 luni nainte de data verific rii, prezentate de consumator, care s ateste verificarea de c tre operatori economici autoriza i, conform reglement rilor n71 vigoare, a aparatelor consumatoare de combustibili gazo i, a cur irii co urilor i canalelor de evacuare a gazelor arse; i) verificarea st rii construc iilor care ad postesc sta iile i posturi de reglare sau reglarem surare. (2) Se efectueaz i verificarea tehnic periodic conform alin.(1) a instala iilor de utilizare comune, care deservesc mai mul i consumatori, cuprinse ntre sta iile sau posturile de reglare i contoare. 14.41. (1) Revizia tehnic periodic a instala iilor de utilizare const n: a) efectuarea tuturor opera iunilor prev zute la verificarea tehnic periodic , revizia din anul respectiv nlocuind verificarea; b) efectuarea probei de rezisten la presiune, conform prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, numai pentru partea de instala ie la care s-au f cut nlocuiri i / sau modific ri; c) efectuarea probei de etan eitate la presiune, conform prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, a ntregii instala ii. (2) Se efectueaz i revizia tehnic periodic conform alin.(1) a instala iilor de utilizare comune care deservesc mai multor consumatori, cuprinse ntre sta iile sau posturile de reglare i contoare. 14.42. Revizia tehnic a instala iilor de utilizare este obligatorie la termenul prev zut la art. 14.39., alin. (1), lit. d) i n urm toarele situa ii: a) dup ntreruperea utiliz rii instala iei pentru o perioad timp care dep e te 6 luni; b) dup orice eveniment care ar fi putut afecta instala ia de utilizare gaze naturale. 14. 43. (1) Verific rile i reviziile tehnice periodice se consemneaz , dup caz, n: a) Fi a de eviden a lucr rilor periodice de verificare tehnic a instala iilor de utilizare a gazelor naturale apar innd consumatorilor persoane juridice, ntocmit conform cu Anexa 19; b) Fi a de eviden a lucr rilor periodice de revizie tehnic a instala iilor de utilizare a gazelor naturale apar innd consumatorilor persoane juridice, ntocmit conform cu Anexa 20;

office@karan.ro

c) Fi a de eviden a lucr rilor periodice de verificare tehnic a instala iilor de utilizare a gazelor naturale la consumatorii casnici, ntocmit conform cu Anexa 21; d) Fi a de eviden a lucr rilor periodice de revizie tehnic a instala iilor de utilizare a gazelor naturale la consumatorii casnici, ntocmit conform cu Anexa 22. (2) Operatorul economic autorizat care efectueaz verificarea sau revizia tehnic periodic a instala iei de utilizare are urm toarele obliga ii: a) s preia de la operatorul SD copii ale fi elor de eviden a lucr rilor tehnice periodice, anterior efectu rii verific rilor sau reviziilor tehnice; b) s transmit operatorului SD un exemplar original al fi elor de eviden a lucr rilor tehnice periodice, ntocmite n conformitate cu alin. (1), completate, semnate i stampilate. (3) Fi ele de eviden a lucr rilor periodice de verificare i revizie tehnic se p streaz , n cte un exemplar, la: a) consumator; b) operatorul economic care a efectuat revizia sau verificarea instala iei de utilizare; c) operatorul SD; d) furnizorul de gaze naturale. 14.44. (1) Remedierile defec iunilor constatate n instala iile de utilizare i nlocuirea elementelor defecte sunt obliga ia consumatorului i se realizeaz de c tre operatori economici autoriza i de ANRE, pe cheltuiala consumatorului. (2) Dup remedierea /nlocuirea instala iei de utilizare, aceasta se supune probelor de presiune, conform prevederilor cap. 12. (3) Probele de presiune se efectueaz numai dup demontarea contoarelor, scoaterea din func iune a instala iei i blindarea acesteia. (4) Sunt interzise solu iile provizorii de remediere a defectelor. (5) Condi iile de efectuare a probelor de presiune se consemneaz n procesul verbal de recep ie tehnic a instala iei de utilizare, ntocmit conform Anexei 3. 14.45. (1) Pentru modific ri ale instala iei de utilizare a gazelor naturale, consumatorul este obligat s nainteze spre avizare operatorului SD documenta iile tehnice pentru executarea lucr rilor, ntocmite conform prevederilor art.2.7. (2) nlocuirea instala iei existente de utilizare a gazelor naturale, n cazul n care nu se aduc modific ri de debit instalat, presiune, m surare a consumului de gaze, traseu al instala iei, loc de amplasare a aparatelor consumatoare de combustibili gazo i etc. se efectueaz pe baza i cu respectarea documenta iei tehnice care a stat la baza execut rii instala iei de utilizare, avizat de operatorul SD, existent la operatorul SD i / sau la consumator. 14.46. Repunerea n func iune a instala iilor modificate / nlocuite conform cu art. 14.45. se face n acelea i condi ii ca i pentru instala iile noi.

office@karan.ro

14.47. Repunerea n func iune a instala iilor dup efectuarea reviziei tehnice, dup repararea unei defec iuni i / sau ntreruperea accidental , se face conform instruc iunilor specifice de utilizare i exploatare, numai dup : a) efectuarea controlului func ion rii aparatelor / echipamentelor de m sur , control, reglare i siguran din componen a instala iei de utilizare a gazelor naturale; b) verificarea punerii n pozi ia nchis a tuturor arm turilor de la aparatele consumatoare de combustibili gazo i. 14.48. La ntreruperea accidental a furniz rii gazelor naturale, consumatorii trebuie s nchid robinetele de pe conductele de alimentare i s aplice m surile prev zute n instruc iunile tehnice proprii de exploatare. 14.49. Punerea n func iune a aparatelor consumatoare de combustibili gazo i se face n prezen a reprezentan ilor operatorului SD i, dup caz, ai unui operator economic autorizat de organismul abilitat, pentru punerea n func iune a aparatelor consumatoare de combustibili gazo i. 14.50. Verificarea aparatelor de m surare a gazelor naturale, supuse controlului metrologic obligatoriu al statului, se efectueaz n conformitate cu art. 14.54. 14.51. Consumatorii, persoane juridice, stabilesc planuri de ac iune pentru prevenirea accidentelor n alimentarea cu gaze naturale, instruind personalul propriu n vederea aplic rii lor.

office@karan.ro