Sunteți pe pagina 1din 144

Istorie.

Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Colec]ia Didactici este coordonat\ de Nicoleta Sasu (Coordonator Programe, Centrul Educa]ia 2000+) Aceast\ lucrare a ap\rut cu sprijinul financiar al Centrului Educa]ia 2000+.

Autori: Daniela Be[liu, nv\]\toare, {coala Central\, Bucure[ti Monica Dvorski, Directoare de Programe, Centrul Educa]ia 2000+, Bucure[ti Mihai Manea, Inspector de Specialitate, Inspectoratul {colar al Municipiului Bucure[ti Eugen Palade, {ef Departament Integrare European\, Centrul Educa]ia 2000+, Bucure[ti Mihai Stamatescu, Profesor de Istorie, Liceul Traian Lalescu, Or[ova Ecaterina St\nescu, Profesoar\ de Istorie, Colegiul Na]ional Mihai Eminescu, Bucure[ti Redactor: Monica Dvorski Copert\: Eugen Gustea Tehnoredactare: Cristina Gvinda

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a Romniei Istorie: sugestii didactice pentru clasa a IV-a / Daniela Be[liu, Monica Dvorski, Mihai Manea Bucure[ti : Educa]ia 2000+, 2006 ISBN (10) 973-87592-8-5; ISBN (13) 978-973-87592-8-2 I. Be[liu, Daniela II. Dvorski, Monica III. Manea, Mihai 371.3:94(498):373.3

Centrul Educa]ia 2000+, 2006

CUPRINS

Capitolul 1: Locul [i rolul istoriei `n `nv\]\mntul romnesc . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Istoria n [coal\: [tiin]\ sau disciplin\ de nv\]\mnt? . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Istoria ca parte a curriculumului na]ional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Putem atrage elevii spre studiul istoriei n [coal\? . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 6 7 9

Capitolul 2: Modelul didactic al disciplinei istorie la clasa a IV-a . . . . . . . . . . . . . 12 Obiectivele cadru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Con]inuturile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Capitolul 3: Sugestii privind organizarea activit\]ilor de `nv\]are `n lec]iile de istorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Capitolul 4: Cteva considera]ii privind evaluarea continu\ . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Capitolul 5: Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Cu privire la utilizarea surselor istorice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 A. Istoria local\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Familia: istoria familiei, s\rb\tori de familie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Vecinii [i comunitatea: teritoriu, monumente, castele [i cet\]i; . . . . . . . . . 54 locuin]a, ocupa]ii [i via]a cotidian\. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Copil\ria de ieri [i de azi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 B. Popoare de ieri [i de azi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Dacii, romanii, grecii, galii, slavii, turcii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Romnii, francezii, ungurii, germanii, ru[ii, srbii, bulgarii . . . . . . . . . . . . . 67 C. Momente ale istoriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Conduc\tori, eroi, evenimente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 C\l\tori [i c\l\torii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Castele, cet\]i [i ora[e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 D. Europa unit\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 BIBLIOGRAFIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Argument

Anul [colar 2006-2007 va aduce n fa]a nv\]\mntului primar din Romnia noi provoc\ri generate de publicarea n anul 2005 a unei noi programe pentru predarea disciplinei istorie la clasa a IV-a, urmat\ de publicarea a nu mai pu]in de zece manuale [colare aferente. Demersul Ministerului Educa]iei [i Cercet\rii a fost unul firesc, care se nscrie n procesul de schimbare nceput n deceniul trecut [i care presupune revizuiri [i adapt\ri periodice la procesul general de modernizare al societ\]ii romne[ti, ct [i la exigen]ele apropiatei integr\ri a Romniei n Uniunea European\. Fire[ti sunt [i nout\]ile aduse de aceast\ nou\ program\ [colar\ de istorie: renun]area la destul de complicatul curs de istorie a romnilor de pn\ acum [i nlocuirea sa cu o suit\ de simple povestiri istorice, urm\rind familiarizarea elevilor cu teme referitoare la trecutul mai apropiat sau mai ndep\rtat al localit\]ii natale, al Romniei [i al Europei1 Ca atare, noua abordare a pred\rii istoriei la clasa a IV-a presupune mai curnd motivarea elevilor pentru studiul istoriei [i mai pu]in prezentarea n ordine strict cronologic\ a tuturor evenimentelor majore ale istoriei romnilor, a[a cum se ntmpla pan\ acum. n acela[i timp, noua program\ l\rge[te cu mult spa]iul istoric abordat, acesta pornind de la istoria local\ [i extinzndu-se spre spa]iul european. De asemenea, prin con]inuturile recomandate, noua program\ ndeamn\ spre o abordare din perspectiv\ multipl\, cu luarea n considerare a remarcabilei diversit\]i culturale existente att n Romnia, ct [i n Europa. Din punct de vedere didactic, programa de istorie pune acumularea de informa]ie istoric\ ntr-un plan secund, acordnd prioritate form\rii [i dezvolt\rii unor competen]e func]ionale exprimate prin obiectivele de referin]\ specifice clasei a IV-a. Acest demers legitim n planul reformei curriculare trebuie nso]it ns\ de o preg\tire adecvat\ a nv\]\torilor [i de publicarea unui ct mai mare num\r de materiale ajut\toare, care s\ le dea acestora [ansa de a n]elege [i aborda predarea istoriei la clasa a IV-a n litera, dar mai ales n spiritul noii programe. Prin publicare acestui ghid practic, Centrul Educa]ia 2000+ [i autorii s\i ncearc\ s\ aduc\ o ct de modest\ contribu]ie n acest sens. Ghidul este structurat n dou\ p\r]i. Prima ncearc\ s\ formuleze o ofert\ didactic\ ct mai consistent\, ncercnd s\ surprind\ locul [i rolul istoriei n nv\]\mntul romnesc [i s\ explice modelul didactic al disciplinei istorie [i specificul programei de istorie de clasa a IV-a. De asemenea, prima parte ofer\ sugestii [i solu]ii practice referitoare la proiectarea activit\]ii didactice, metode de nv\]are activ\ [i tehnici de evaluare eficient\ a rezultatelor [colare. n cea de-a doua sa parte, ghidul ofer\ o bogat\ colec]ie de surse istorice care pot s\ fie utilizate la clasa a IV-a, integral sau par]ial. Fire[te, nu lipsesc referirile bibliografice, inclusiv o list\ de website-uri utile pentru predarea istoriei. Ghidul reune[te ndelungata experien]\ teoretic\ [i practic\ acumulate de autorii s\i att n predarea istoriei, ct [i n cursurile organizate n beneficiul profesorilor de istorie. Sper\m s\ punem astfel la ndemna colegilor no[tri un instrument de lucru util, care s\-i ajute s\ n]eleag\ mai bine att evolu]iile nregistrate n predarea istoriei n Europa ultimilor ani, ct [i implica]iile pe care aceste schimb\ri le au asupra activit\]ii lor de zi-cu-zi.

Programe [colare pentru clasa a IV-a Istorie, aprobat\ prin Ordinul Ministrului nr. 3919 / 20.04.2005, pag. 2 5

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Capitolul 1: Locul [i rolul istoriei `n `nv\]\mntul romnesc

1.1. Istoria n [coal\: [tiin]\ sau disciplin\ de nv\]\mnt?


Pentru a clarifica rosturile pred\rii istoriei n [coal\ trebuie s\ putem r\spunde la cel pu]in dou\ ntreb\ri, pn\ la un anumit punct legate una de alta: (i) care sunt finalit\]ile pred\rii istoriei n [coal\? [i (ii) n [coal\ trebuie s\ trat\m istoria din perspectiva [tiin]ei sau a disciplinei de nv\]\mnt? O defini]ie autorizat\ a locului pe care studiul istoriei trebuie s\-l joace n [coala romneasc\ lipse[te, iar opiniile exprimate n diverse contexte acoper\ o mare diversitate de puncte de vedere. De cele mai multe ori, obi[nuiam s\ vorbim despre rolul fundamental al istoriei n conservarea identit\]ii na]ionale, n punerea n valoare a specificului na]ional. {i cam att. Or, n ultimii ani, predarea istoriei este menit\ s\ acoper\ o arie de interes mult mai larg\, plasat\ mai pu]in la nivelul cuno[tin]elor, ct mai ales la nivelul accep]iunii tinerilor despre societatea n care tr\iesc, despre valorile care guverneaz\ aceast\ lume. Din aceast\ perspectiv\, schimbarea concep]iei despre istorie a celor implica]i n educa]ie (nv\]\tori, profesori, manageri), dar [i a publicului larg este un exerci]iu extrem de dificil [i de lung\ durat\. De[i afirm\m de multe ori c\ studiem istoria pentru a nv\]a din gre[elile trecutului, istoria poate ajunge n situa]ia paradoxal\ de a desp\r]i n loc s\ uneasc\, n m\sura n care accentueaz\ exclusiv asupra valorilor na]ionale. Mai mult chiar, mare parte a celor mai nocive evenimente ale lumii contemporane, conflictele armate, sunt cau]ionate, de toate p\r]ile implicate, prin explica]ii de ordin istoric. Pe de alt\ parte, caracterisitici fundamentale ale lumii contemporane precum globalizarea, proiecte politice majore precum construirea Europei unite, sau migra]ia for]ei de munc\, aduc popoarele [i civiliza]iile lumii tot mai aproape unele de altele. n acest\ nou\ [i complex\ realitate, cu greu [i mai g\se[te locul o istorie care [i propune s\ pun\ n valoare exclusiv elementele de identitate etnic\ [i religioas\. Rolul istoriei nu este ns\ cu nimic diminuat, dimpotriv\ este unul tot mai amplu [i mai important. C\ci, la nceput de secol XXI, istorie trebuie s\-[i extind\ aria de competen]\ n zona civicului, a cultiv\rii comportamentelor democratice, c\tre valorile unei societ\]i democratice, deschise. Cu alte cuvinte, istoria trebuie s\-[i asume, ntr-o manier\ coerent\ [i sistematic\ obiective ale educa]iei pentru cet\]enia democratic\ n]eleas\ ca un set de practici [i activit\]i al c\ror scop este de a preg\ti ct mai bine tinerii [i adul]ii pentru a participa la via]a democratic\ prin asumarea [i exercitarea drepturilor [i responsabilit\]ilor lor n societate2. Din aceast\ perspectiv\, ntre obiectivele activit\]ii profesorului de istorie, dar [i ale nv\]\torului, trebuie s\ se reg\seasc\, cu o pondere din ce n ce mai mare, promovarea drepturilor omului, a democra]iei pluraliste, a suprema]iei legii, respectul fa]\ de diversitate, participarea activ\ la via]a politic\ [i social\ etc. Strategiile didactice adoptate n [coal\ nu trebuie s\ se limiteze la simpla asimilare a cuno[tin]elor aferente educa]iei pentru cet\]enie democratic\, ci s\ faciliteze dezvoltarea gndirii critice, independente, nsu[irea unui stil de via]\ caracterizat prin participarea activ\ [i con[tient\ la via]a public\. Din aceast\ perspectiv\, profesorul de istorie trebuie s\ ofere elevilor s\i [ansa de a cerceta [i discuta probleme economice, sociale [i politice relevante pentru lumea contemporan\, s\ n]eleag\, s\ accepte [i s\ se raporteze la diversitate ca la una dintre sursele valorilor democratice.
Brzea, Cezar ([i al]ii), Manual pentru asigurarea calit\]ii educa]iei pentru ce]\]enie democratic\, UNESCO, Consiliul Europei, CEPS, 2005, p. 24
2

Locul [i rolul istoriei `n `nv\]\mntul romnesc

De asemenea, [coala trebuie s\ faciliteze cunoa[terea [i n]elegerea3 de c\tre elevi a cadrului institu]ional n care func]ioneaz\ democra]ia, n]elegerea [i formarea opiniilor referitoare la lumea contemporan\ (local\, na]ional\, global\) [i la implicarea con[tient\ n via]a social\. Cuno[tin]ele dobndite la ora de istorie trebuie completate de competen]e precum gndirea critic\ [i argumentat\, exprimarea [i justificarea propriei opinii, rezolvarea de probleme, adoptarea deciziilor, precum [i de evaluarea activit\]ii individuale sau colective. Dac\ acestea sunt rosturile pred\rii istorie n [coal\, r\spunsul la cea de a doua ntrebare devine relativ simplu: n [coal\ nu ne putem cantona n zona [tiin]ei, ci ne raport\m la istoire ca la o disciplin\ de nv\]\mnt, parte a unui tot denumit curriculum na]ional, care contribuie prin mijloace specifice la dezvoltarea competen]elor-cadru [i a celor specifice, a[a cum sunt ele formulate `n curriculumul na]ional. Cu alte cuvinte ceea ce ne intereseaz\ n primul rnd nu este transmiterea c\tre elevi a unei cantit\]i ct mai mari de informa]ie, ci, mai curnd, dezvoltarea capacit\]ii elevilor de a g\si singuri informa]ia atunci cnd [i unde au nevoie. Esen]ial pentru elevi este s\ fie n m\sur\ s\ identifice singuri rela]iile de cauzalitate dintre evenimente sau fenomene istorice, dect s\ le memoreze pe cele sugerate de profesor. Prin studiul istoriei elevul va deprinde abilitatea de a citi critic un izvor istoric indiferent de natura acestuia, de a descrifa [i a evalua doza de subiectivism proprie documentelor istorice. Prin intermediul lec]iei de istorie elevul poate ajunge s\ n]eleag\ mai bine lumea n care tr\ie[te, trebuie s\ aib\ revela]ia diversit\]ii lumii contemporane, a faptului c\ aproape niciodat\ oamenii nu gndesc la fel, a eviden]ei c\ un fapt istoric poate fi interpretat din perspective multiple. Trecnd n sfera valorilor, ora de istorie nu trebuie s\-i spun\ elevului ce este bine [i ce este r\u, ce este adev\rat [i ce este fals, ci s\-i ofere acestuia instrumentele cu ajutorul c\rora s\-[i formeze propria accep]iune despre bine [i r\u, frumos [i urt, democratic [i nedemocratic [i, mai ales, s\ dezvolte comportamente [i atitudini conforme acestor valori. Studiul istoriei n [coal\ poate s\ dezvolte toate aceste competen]e ale elevului pe parcursul ntregii [colarit\]i. Ceea ce putem realiza la clasa a IV-a este s\ sensibiliz\m copiii n raport cu frumuse]ea [i misterul istoriei, s\ le strnim curiozitatea, s\-i determin\m s\ citeasc\ pove[ti despre castele [i conduc\tori vesti]i. Desigur, accesul la istorie depinde de n]elegerea timpulului [i a spa]iului istoric, iar la clasa a IV-a ne propunem s\ facem primii pa[i spre n]elegerea acestor no]iuni. Ar fi, ns\, o mare gre[eal\ dac\ am confunda dezvoltarea capacit\]ii elevului de a a[eza o suit\ de evenimente n ordine cronologic\, cu preten]ia de a-l pune n situa]ia de a memora date [i evenimente istorice. Am ob]ine astfel exact efectul contrariu, cei mai mul]i dintre elevi s-ar ndeparta de istorie, poate pentru totdeauna.

1.2. Istoria ca parte a curriculumului na]ional


Orice evaluare a locului [i a rolului pred\rii istoriei n nv\]\mntul romnesc trebuie s\ ]in\ seama de reforma curricular\ ntrodus\ n sistemul educa]ional romnesc dup\ 1998 ca parte a unui amplu proiect de reform\ coerent [i comprehensiv4. Curriculum Na]ional pentru nv\]\mntul obligatoriu. Cadru de referin]\5, este primul document de politic\ educa]ional\ care direc]ioneaz\ rolul profesorului n contextul reformei curriculare. Din acest moment disciplinele de nv\]\mnt nceteaz\ de a mai avea exclusiv obiective de sine st\t\toare, fiind reunite ntr-un ansamblu centrat pe atingerea finalit\]ilor sistemului, adic\ a acelor competen]e, comportamente [i atitudini care nu se formeaz\ prin intermediul unei discipline anume, ci prin contribu]ia tuturor disciplinelor de nv\]\mnt. n acest context, profesorul este pus n situa]ia ca, prin toate situa]iile de nv\]are pe care le organizeaz\, s\ fac\ o leg\tur\ direct\ ntre ce se nva]\ [i de ce se nva]\. Cu alte cuvinte, con]inutul (ce?) nv\]\rii este radical modificat, centrarea pe transmiterea, acumularea [i reproducerea informa]iilor fiind nlocuite cu nevoia de a dezvolta competen]e cognitive prezentate n programa pentru clasa a IV-a6 sub forma obiectivelor de referin]\ specifice acestui nivel de [colaritate. Le red\m n cele ce urmeaz\, n rela]ie cu obiectivele-cadru proprii modelului didactic al disciplinei istorie:
Gollob, R. ([i al]ii), Manual pentru formarea cadrelor didactice n domeniul educa]iei pentru cet\]enie democratic\ [i al educa]iei pentru drepturile omului, Consiliul Europei, 2004, p. 33-35 4 Marga, A., Anii reformei 1997-2000, Editura Funda]iei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2000 5 Cri[an, A. [i al]ii, Curriculum Na]ional pentru nv\]\mntul obligatoriu. Cadru de referin]\, Ministerul Educa]iei Na]ionale, Consiliul Na]ional de Curriculum, Editura Corint, Bucure[ti, 1998, p. 15 6 Programe [colare pentru clasa a IV-a Istorie, aprobat\ prin Ordinul Ministrului nr. 3919 / 20.04.2005, pag. 4-5
3

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

reprezentarea timpului [i a spa]iului istoric s\ ordoneze obiecte dup\ criteriul mai vechi mai nou; s\ ordoneze evenimente personale / evenimente istorice; s\ povesteasc\ aspecte ale leg\turilor dintre mediul geografic [i via]a oamenilor; cunoa[terea [i utilizarea surselor istorice s\ recunoasc\ [i s\ utilizeze informa]ii dintr-o surs\ istoric\; s\ selecteze surse necesare pentru prezentarea unor evenimente / personalit\]i; cunoa[terea [i utilizarea termenilor istorici s\ foloseasc\ termeni istorici n situa]ii diverse; cunoa[terea [i interpretarea faptelor istorice s\ aprecieze rolul oamenilor n desf\[urarea evenimentelor; s\ formuleze puncte de vedere cu privire la evenimente / fapte / personalit\]i s\ compare fapte istorice punnd n eviden]\ schimb\rile survenite; dezvoltarea unei atitudini pozitive fa]\ de sine [i fa]\ de ceilal]i s\ exprime opinii personale n aprecierea faptelor din trecut [i prezent. Astfel, n contextul refomei educa]ionale, principalul scop al pred\rii istoriei nu se mai subordoneaz\ idealurilor enciclopediste, principala sa menire fiind nzestrarea elevului cu un ansamblu structurat de competen]e de tip func]ional. Studiul istoriei este astfel orientat spre nv\]area metodelor [i a c\ilor de a st\pni, a utiliza [i a evalua informa]ia.7 Observnd cu aten]ie programa de istorie pentru clasa a IV-a, vom constata c\ aceasta face un pas decisiv n sensul celor prezentate mai sus. Potrivit acestui document, istoria nceteaz\ s\ mai fie prezentat\ n ordine cronologic\, sau s\ se refere cu prec\dere la multitudinea evenimentelor [i a proceselor istorice. La acest nivel de vrst\, programa ne propune mai degrab\ valorificarea experien]elor afectiv-atitudinale ale elevilor. Cu alte cuvinte, urm\re[te motivarea elevilor pentru studiul istoriei, atragerea acestora spre studiul unei discipline ce ar putea p\rea, la prima vedere, arid\ [i dificil\. A[adar, studiul istoriei la clasa a IV-a porne[te de la universul propriu elevului de 10/11 ani, de la elemente de istorie local\ [i de istorie oral\ direct accesibile. n acela[i timp, programa de istorie de clasa a IV-a urm\re[te familiarizarea elevilor cu instrumente proprii n]elegerii istoriei, precum timpul [i spa]iul istoric. Centrarea activit\]ii nv\]\torului / profesorului pe formarea de competen]e, atitudini [i valori este completat\, din perspectiva noii abord\ri educa]ioanale, de nevoia de a dep\[i grani]ele propriei discipline. n mod tradi]ional, nv\]\mntul romnesc a fost caracterizat prin monodisciplinaritate, iar profesorul era centrat aproape exclusiv pe disciplina pe care o preda, ]innd cont de regulile [i logica sa intern\. Dar competen]e men]ionate n curriculum nu se pot dezvolta prin aportul unei singure discipline de nv\]\mnt. Orientarea spre via]a real\ aduce profesorul n fa]a unei alte mari provoc\ri, aceea de a p\trunde n teritoriile necunoscute reprezentate de alte discipline dect cea n care se simte att de confortabil. Astfel, nv\]\torului / profesorul de istorie nu mai este n situa]ia de a se limita la transmiterea de date [i fapte, la descifrarea unor eventuale legit\]i istorice, ci de a contribui la formarea [i dezvoltarea competen]elor transdisciplinare. Eficien]a activit\]ii de preg\tire a elevilor la ora de istorie n nu va mai putea fi tran[ant desp\r]it\ de aceea de la ora de limba romn\, de [tiin]e, sau chiar de matematic\. C\ci, compartimentarea instruirii, produs\ de modelul pe discipline, se transfer\ n plan cognitiv prin operarea cu structuri foarte clar delimitate, situate n interiorul teritoriilor disciplinare. Problemele concrete de via]\ pe care trebuie s\ le rezolv\m n fiecare zi, au un caracter integrat; buna lor solu]ionare, indiferent dac\ e vorba de probleme foarte simple sau foarte complicate, implic\ apelul la cuno[tin]e, deprinderi, competen]e care nu pot fi ncadrate n contextul strict al unui obiect de studiu sau altul. 8 Un bun exemplu n acest sens, relevant pentru clasa a IV-a, este competen]a de comunicare care poate s\ fie dezvoltat\ n mod adecvat prin aportul disciplinelor din aria curricular\ limb\ [i comunicare, dar [i prin modul n care nv\]area este conceput\ [i desf\[urat\ la ora de istorie, de matematic\ sau
C\pi]\, L., C\pi]\, C., Tendin]e n didactica istoriei, Editura Paralela 45, 2005, p. 32 Ciolan, Lucian, Dincolo de discipline. Ghid pentru nv\]area integrat\/crosscuricular\, Centrul Educa]ia 2000+, Editura Hmanitas Educa]ional, Bucure[ti, 2003, p. 19
7 8

Locul [i rolul istoriei `n `nv\]\mntul romnesc

de [tiin]e. Spiritul n care a fost gndit\ programa de istorie pentru clasa a IV-a invit\ nv\]\torul spre un demers didactic transdisciplinar, n preg\tirea [i n desf\[urarea lec]iei de istorie trebuind s\-[i g\seasc\ locul [i literatura, imaginea video, cuno[tin]ele despre mediul geografic etc.

1.3. Putem atrage elevii spre studiul istoriei n [coal\?


Pentru ca aceast\ ntrebare s\-[i g\seasc\ un r\spuns pozitiv, activitatea nv\]\torului la clas\ trebuie s\ ntruneasc\ cel pu]in trei condi]ii. Despre prima am discutat deja n cele de mai sus. Este vorba despre adecvarea pred\rii istoriei la nivelul de v\rst\ corespunz\tor clasei a IV-a, mai simplu spus s\ nu pretindem elevilor mai mult dect ace[tia pot s\ dea n raport cu nv\]area istoriei [i, mai cu seam\, s\ evit\m nv\]area mecanic\ a datelor [i a faptelor istorice. O a doua condi]ie pentru asigurarea succesului n predarea istoriei la clasa a IV-a este democratizarea rela]iei nv\]\tor - elev. {i n acest caz suntem pu[i n situa]ia de a nlocui modelul tradi]ional al elevului cuminte, a[ezat n banc\, de cele mai multe ori cu minile la spate, care ascult\ ceea ce i se spune [i r\spunde numai atunci cnd este ntrebat. Ce putem a[eza n locul s\u? Elevului secolului XXI trebuie s\ i se creeze un nou mediu de nv\]are n care s\ aib\ ini]iativ\, s\ participe direct la procesul de nv\]are prin valorificarea cuno[tin]elor existente, s\ lucreze independent dar, mai cu seam\, s\ deprind\ abilitatea de a nv\]a n grup, mpreun\ cu colegii s\i, de a se autoevalua [i de a-[i evalua proprii colegi. Este un deziderat preten]ios pentru atingerea c\ruia, att nv\]\torul ct [i elevii s\i trebuie s\ aib\ disponibilitatea de a reconsidera modul n care se proiecteaz\, deruleaz\ [i evalueaz\ activitatea de nv\]are, modalitatea n care ace[tia se raporteaz\ unii la al]ii. n mod tradi]ional, nv\]\torului / profesorului i revenea un rol major [i activ ntr-un proces didactic construit ca modalitate de transmitere a cuno[tin]elor c\tre elevi. Rolul de depozitar al informa]iei [tiin]ifice define[te [i portretul ideal al acestui tip de profesor: foarte bun cunosc\tor al domeniului s\u de activitate, preocupat n permanen]\ de nout\]ile cu caracter [tiin]ific, eventual un orator charismatic. De regul\, comportamentul s\u n clas\ este mai curnd autoritar, deciznd ce [i cnd trebuie s\ nve]e elevii. Nu trebuie s\ uit\m nici maniera n care se f\cea evaluarea rezultatelor [colare care presupune, n cele mai multe cazuri, o ct mai fidel\ reproducere a con]inutului manualelor [colare. Profesorul tradi]ional este preocupat n primul rnd de ct de mult [tiu [i sunt n stare s\ reproduc\ elevii s\i. n consecin]\, elevul era mai curnd un receptor pasiv a cuno[tin]elor transmise de profesor, un executant obedient al sarcinilor stabilite de acesta. n general lipsit de ini]iativ\, elevul nu putea s\ aibe nici un fel de ini]iativ\ n ceea ce prive[te con]inutul nv\]\rii, sau modalitatea de organizare a nv\]\rii. Ambele circumstan]e reflect\ practici educa]ionale proprii unui model de nv\]are pasiv, exercitat de cele mai multe ori ntr-un context educa]ional autoritar, care pune accent pe disciplin\, ca singura modalitate viabil\ de transmitere a cuno[tin]elor c\tre elev. Cu anumite amelior\ri, acest model de nv\]are a supravie]uit de-a lungul timpului. Mai este el oare propriu circumstan]elor secolului XXI [i spectaculoaselor evolu]ii ale cunoa[terii [i tehnologiei? Att n Romnia ct [i n majoritatea statelor lumii, modelul de nv\]are tradi]ional a fost nlocuit cu modelul nv\]\rii active. F\r\ a intra n considera]ii despre fundamentele teoretice ale acestui model, vom spune c\ acesta a oferit contextul pentru schimbarea fundamental\ a ceea ce fac n mod concret nv\]\torii/ profesorii, respectiv elevii n clas\, asupra contribu]iei fiec\ruia la actul de nv\]are. Despre profesor spunem c\ trebuie s\ devin\ un facilitator al procesului de nv\]are, adic\ s\ imagineze [i s\ proiecteze cele mai eficiente contexte care s\ permit\ nv\]area. Astfel, n activitatea didactic\ ponderea unor metode de nv\]are precum prelegerea se va diminua drastic, n favoarea metodelor de nv\]are active, care permit elevului s\ ajung\ la cuno[tin]e de unul singur, sau, de preferat, mpreun\ cu colegii s\i. ntr-o prim\ etap\, sunt deci proiectate obiectivele activit\]ii de nv\]are, sunt descrise activit\]ile specifice care vor conduse spre atingerea obiectivelor (metode [i mijloace de nv\]are), precum [i maniera n care se va evalua nivelul de atingere a cuno[tin]elor. La nivelul proiect\rii, o aten]ie sporit\ trebuie acordat\ succesiunii logice a diferitelor secven]e de nv\]are, precum [i coeren]ei procesului n ansamblul s\u. Aceste situa]ii de nv\]are trebuie gestionate, iar cel menit s\ fac\ acest lucru este nv\]\torul/ profesorul, transformat n manager al situa]iei de nv\]are. Practic, n aceast\ calitate nv\]\torul organizeaz\ [i gestioneaz\ situa]iile de nv\]are proiectate anterior, dar [i construie[te un mediu de nv\]are adecvat (aranjarea mobilierului
9

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

n clas\ n func]ie de caracteristicile metodelor de nv\]are utilizate, pavoazarea clasei etc.). n aceast\ etap\ deosebit de important\ este abilitatea nv\]\torului de a-i pune pe elevi n situa]ia de comunicare direct\, mai cu seam\ prin tehnicile specifice nv\]\rii prin cooperare. A[adar, comunicare n clas\ trebuie s\ aibe loc att pe vertical\ (profesor-elev, elev-profesor), dar [i pe orizontal\, ntre elevi. n ceea ce prive[te sursele nv\]\rii, acestea trebuie s\ fie ct mai variate, mai recente [i centrate pe realitate. Pentru a face nv\]area mai u[oar\ [i mai pl\cut\, se recomand\ utilizarea surselor accesibile elevului n via]a de zi de zi, la [coal\, n familie sau n comunitatea c\reia i apar]ine. Nu trebuie neglijat\ tenta]ia copilului de ast\zi de a utiliza ca surse de informare internetul [i alte mijloace proprii tehnologiei informa]iei. n ceea ce prive[te utilizarea manualelor [colare ca surse, recomand\m o maxim\ precau]ie. ntr-un mediu socio-economic nc\ precar, manualul [colar a r\mas o foarte important\ surs\ de informare. Dar nu trebuie s\ uit\m faptul c\ rolul manualului nsu[i s-a schimbat: manualul unic a f\cut loc unei multitudini de manuale (zece ncepnd cu anul [colar 2006-2007), care ne propun o varietate de modalit\]i de atingere a obiectivelor programelor [colare. Ca atare, informa]iile cuprinse ntr-unul sau altul dintre manuale nu trebuie absolutizate, activitatea nv\]\torului trebuind s\ fie orientat\ de programa [colar\ [i nu de manual. De asemenea, trebuie evitat pericolul utiliz\rii la clas\ a mai multor manuale [colare, din dorin]a de a acoperi toat\ gama de con]inuturi prezentate de acestea. Proiectnd activitatea de nv\]are, nv\]\torul nu trebuie s\ piard\ din vedere caracterul permanent al nv\]\rii n lumea contemporan\. A[adar, pe lng\ atingerea unuia sau altuia dintre obiectivele unei lec]ii, activitatea de nv\]are trebuie s\ facilitez dezvoltarea acelor structuri de gndire care fac posibil\ nv\]area de-a lungul ntregii vie]i. Spre exmplu, este mai pu]in important dac\ elevul a reu[it s\ memoreze anii de domnie ai unui conduc\tor. Ceea ce trebuie s\ ne intereseze n mod deosebit este s\ dezvolt\m abilitatea copilului de a g\si de unul singul acest\ informa]ie dorit\ atunci [i cnd are nevoie de ea. Nu n ultimul rnd, nv\]\torul/ profesorul modern nceteaz\ s\ mai ac]ioneze n mod independent. Acesta a devenit membru al unei comunit\]i educa]ionale care include [i elevii, p\rin]ii, managerii din domeniul educa]ional, sau membri ai comunit\]ii locale. C\ci, n lumea contemporan\, to]i ace[ti factori au un cuvnt de spus n ceea ce prive[te educa]ia copiilor, inclusiv n domeniul con]inuturilor nv\]\rii. Dac\ acesta este un posibil tablou al rolului nv\]\torului/ profesorului n [coala contemporan\, vom n cerca n cele ce urmeaz\ s\ schi]\m rolul elevului. Ca [i n cazul mentorilor s\i, rolul elevului este unul cu mult mai complex dect n [coala tradi]ional\. Din cele prezentate mai sus se desprinde o prim\ tr\s\tur\: elevul nceteaz\ s\ mai fie un receptor pasiv de informa]ii, devenind participant activ la actul nv\]\rii. Aceast\ calitate poate fi realizat\ pe dou\ c\i. Prima se refer\ la posibilitatea elevului de a participa la decizia referitoare la con]inuturile nv\]\rii. Spre exemplu, noua program\ de istorie pentru clasa a IV-a reintroduce conceptul de plaj\ orar\9, dnd [colii posibilitatea s\ rezerve pentru aceast\ disciplin\ una sau dou\ ore pe s\pt\mn\. Or, o asemenea decizie trebuie luat\ de conducerea [colii mpreun\ cu nv\]\torii, dar nu nainte de a consulta elevii, de a investiga interesul acestora pentru studiul istoriei. De asemenea, programa de istorie nu mai cuprinde ni[te con]inuturi obligatorii, nv\]\torii, dar [i copii, avnd posibilitatea de a opta ntre una sau alta dintre personalit\]ile, popoarele, sau cet\]ile recomandate. Posibilitatea elevului de a contribui la definirea con]inuturilor devine [i mai evidente atunci cnd este vorba despre abordarea istoriei locale. Participarea activ\ a elevului la actul de nv\]are se manifest\ [i pe parcursul derul\rii activit\]ilor de nv\]are propriu-zise. Prin modul specific de structurare, aceste dau elevului posibilitatea s\ descoper\ singur informa]ia de care are nevoie, s\ o analizeze critic [i s\ emit\ judec\]i de valoare asupra sa. Capacitatea de a formula puncte de vedere argumentate [i fundamentate critic, a devenit esen]ial\ ntr-o lume n care evenimentele se succed ntr-un ritm din ce n ce mai alert, iar informa]ia este tot mai abundent\. Spre un asemenea tip de demers ne orienteaz\ toate obiectivele opera]ionale men]ionate n programa [colar\. Dar elevul mai este activ [i dintr-o a treia pespectiv\: el nceteaz\ s\ mai nve]e exclusiv pentru sine, contribuind la procesul de nv\]are al colegilor s\i, devenind ... profesor al acestora. Aceast\ calitate se manifest\ mai cu seam\ atunci cnd nv\]area se produce n grup, tehnic\ care faciliteaz\ comunicarea direct\ ntre elevi, repartizarea de sarcini, controlul reciproc asupra realiz\rii sarcinilor, solidaritatea n ceea ce prive[te calitatea produsului final, evaluarea reciproc\ [.a.m.d.

Programe [colare pentru clasa a IV-a Istorie, aprobat\ prin Ordinul Ministrului nr. 3919 / 20.04.2005, pag. 3

10

Locul [i rolul istoriei `n `nv\]\mntul romnesc

Elevul poate avea contribu]ii importante [i n ceea ce prive[te sursele de informa]ie utilizate n procesul de nv\]are. nc\ din clasa a IV-a, elevul trebuie s\ se obi[nuiasc\ cu ideea c\ manualul pe care-l folose[te la clas\ este departe de a fi singura surs\ de informare, sau c\ punctele de vedere exprimate n acel manual sunt singurele valide. A-l pune pe elev n sita]ia de a c\uta singur noi surse pentru a documenta temele n dicu]ie este deosebit de motivant pentru ace[tia [i este de natur\ s\-i preg\teasc\ pentru nv\]area de-a lungul ntregii vie]i. Solicitarea trebuie ns\ atent formulat\ cu luarea n considerare a posibilit\]ilor reale de informare ale copiilor [i pentru a evita ca sarcina de lucru s\ fie transferat\ ... p\rin]ilor. n concluzie, sarcinile care revin pe de o parte nv\]\torului/ profesorului, pe de alt\ parte elevului sunt tot mai complexe [i mai variate. Cum anume pot fi ele aplicate n practic\, vom ncerca s\ demonstr\m, din perspectiva practicianului, n cele ce urmeaz\.

11

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Capitolul 2: Modelul didactic al disciplinei istorie la clasa a IV-a

Pentru elevul din clasa a IV-a, cu vrsta cuprins\ ntre 10 [i 12 ani, ISTORIA [i propune s\ r\spund\ la 10 ntreb\ri.

1. Ce este ISTORIA?
R\spuns: Istoria cuprinde toate evenimentele, faptele, ntmpl\rile care se petrec n jurul nostru [i pe care noi dorim s\ le consemn\m. Ce doresc oamenii s\ re]in\? Tot ceea ce nu vor s\ uite sau ceea ce cred ei c\ genera]iile urm\toare trebuie s\ [tie [i s\-[i aminteasc\. Spre exemplu, avem o istorie a familiei re]inut\ n fotografii, filme sau chiar pe monumente funerare. Avem o istorie a [colii sau a localit\]ii re]inut\ ntr-o monografie, n fotografii sau n filme, ntr-un muzeu sau reprezentat\ simbolic n monumente. Avem o istorie a ]\rii sau a lumii consemnat\ n c\r]i de istorie sau n muzee, filme documentare, fotografii, enciclopedii, ziare [i reviste, pe internet. Putem avea o istorie a persoanelor, a clasei, o istorie a unei c\l\torii, a zilelor [colii, a unei ntreceri sportive sau a unui concurs, a primirii unor oaspe]i de seam\ etc. Tot ceea ce dorim s\ ne amintim mai trziu nseamn\ istorie, fie c\ e consemnat\ ntr-un jurnal, n imagini, ntr-un site pe internet, ntr-o carte de onoare, ntr-un portofoliu sau ntr-o expozi]ie.

2. Cine sunt actorii istoriei?


R\spuns: To]i oamenii contribuie n moduri diferite la facerea istoriei. Ei pot fi mp\r]i]i n trei categorii: actori, implica]i direct n desf\[urarea evenimentelor; martori ai evenimentelor, prezen]i la locul desf\[ur\rii acestora, dar f\r\ s\ se implice n evolu]ia lor; contemporani cu evenimentele, afla]i la distan]\ [i neimplica]i n nici un fel n desf\[urarea evenimentelor;

3. Unde se petrece istoria?


R\spuns: Istoria are loc n orice spa]iu locuit de oameni sau unde oamenii ajung pentru scurt timp. Nu exist\ istorie f\r\ oameni care s-o fac\ [i apoi s-o consemneze. Zonele de[ertice sau spa]iile din jurul polilor sunt spa]ii nelocuite de om, [i n consecin]\ [tim despre ele doar acele lucruri povestite de membrii expedi]iilor [tiin]ifice sau turistice care au ajuns acolo pentru scurt\ vreme. Orice spa]iu luat n st\pnire de oameni, locuit [i controlat, [i a c\rui nf\]i[are a fost schimbat\, este un spa]iu istoric.

4. Cnd se petrece istoria?


R\spuns: Tot timpul! Atta vreme ct exist\ oameni va exista istorie. Timpul istoriei sau timpul istoric ncepe de cnd exist\ oameni care au luat n st\pnire un spa]iu. Chiar dac\ faptele, ntmpl\rile, evenimentele nu sunt

12

Modelul didactic al disciplinei istorie la clasa a IV-a

consemnate de nimeni, lumea aceea exist\ [i face parte din istorie. Nu exist\ oameni n afara istoriei [i n afara timpului istoric.

5. Cine scrie istoria?


R\spuns: Istoria poate s-o consemneze, s-o scrie oricine, cu o singur\ condi]ie: s\ fie onest, sincer [i de bun\credin]\.

6. Cum se scrie istoria?


R\spuns: Istoria se scrie cu ajutorul dovezilor c\ ceea ce istoricul relateaz\ s-a ntmplat cu adev\rat. Dovezile sunt, n acela[i timp, [i sursele istoricului. Orice documente scrise sau relat\ri ale unor oameni, obiecte, imagini de orice fel [i pe orice fel de suport (piatr\, lemn, metal, hrtie fotografic\, celuloid, calculator, telefon etc.), construc]ii sau orice alte urme l\sate de oameni pot reprezenta surse ale celui care reconstituie trecutul [i scrie istoria. Spre exemplu, o sticl\ de ap\ mineral\ este o surs\ istoric\, deoarece ea ne ofer\ informa]ii despre: resursele minerale ale p\mntului folosite de oameni, despre calitatea vie]ii oamenilor, despre calit\]ile apei respective, despre nivelul de tehnologie care a dus la mbutelierea produsului respectiv, despre rela]iile economice [i comerciale care au f\cut ca produsul s\ ajung\ ntr-o fabric\ de mbuteliere, cu ajutorul unor mijloace de transport n magazine [i apoi la un consumator, despre gustul estetic al celor care au produs eticheta sticlei, despre obiceiul oamenilor de a consuma apa mineral\. Fiecare urm\ produs\ de om este o surs\ de informa]ie a celui care consemneaz\ istoria.

7. Cte istorii exist\?


R\spuns: Exist\ attea istorii c]i istorici exist\. Exist\ attea relat\ri ale evenimentelor, faptelor sau ntmpl\rilor petrecute n via]a oamenilor cte persoane care doresc s\ consemneze evenimentele exist\. De ce sunt mai multe istorii? Pentru c\ oamenii sunt diferi]i ntre ei, au interese diverse, au o educa]ie dobndit\ n [coli diferite, au credin]e [i convingeri diferite, au la ndemn\ surse de informare diferite, se raporteaz\ la sisteme de valori diferite sau, pur [i simplu, unii sunt mai inteligen]i dect al]ii. n consecin]\ vor avea perspective diverse asupra evenimentelor despre care povestesc, vor aborda faptele din unghiuri diferite sau, cum spun istoricii, din perspective multiple. Nu exist\, a[adar, o singur\ istorie! Nu exist\ istoria cea adev\rat\, unic\ [i absolut\. Cum ne descurc\m atunci, noi, cei care citim istorie sau vrem s\ afl\m anumite lucruri din trecut? Foarte simplu: apel\m la mai multe c\r]i sau surse de informare diferite [i apoi, dac\ ele difer\ mult ntre ele, fiecare cu mintea proprie, face o munc\ asemenea unui detectiv. S-ar putea s\ fie mai pl\cut [i mai pasionant dect s\ iei de-a gata p\rerile altora!

8. De ce au loc evenimente istorice?


R\spuns: Evenimentele istorice au loc pentru c\ oamenii, prin deciziile [i ac]iunile lor determin\ producerea evenimentelor. Cu alte cuvinte, aproape orice eveniment istoric are cauze umane (cu excep]ia evenimentelor produse din cauze naturale la originea c\rora nu st\ omul cutremure, inunda]ii, alunec\ri de teren, tornade etc.) pentru c\ oamenii sunt actorii istoriei. Pentru istorici exist\ dou\ reguli cu privire la rela]ia cauz\ efect (eveniment): Nici un eveniment istoric nu are o singur\ cauz\. ntotdeauna exist\ un complex, o re]ea de cauzalit\]i care au ca efect producerea unui eveniment; Niciodat\ n istorie acelea[i cauze nu vor produce acelea[i efecte. De ce? Pentru c\ oamenii sunt diferi]i [i vor avea reac]ii diferite la acela[i tip de cauze. Un exemplu banal: la o palm\, un om va ntoarce [i cel\lalt obraz, iar altul va deveni el nsu[i agresiv. Nici m\car acelea[i persoane nu vor reac]iona de dou\ ori la fel n acela[i context.
13

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

n concluzie: istoria nu se repet\ niciodat\, pentru c\ niciodat\ cauzele care au produs un eveniment nu se vor reproduce n mod identic [i pentru c\ ntotdeauna al]ii vor fi oamenii care se vor afla n mijlocul evenimentelor. Pot exista evenimente asem\n\toare, comparabile, dar identice, nu.

9. Ce nu poate fi scris n istorie?


R\spuns: Nu exist\ lucruri interzise pentru istorie. Be]ia, via]a sexual\, blestemele pot s\ stea foarte bine n acela[i raft de bibliotec\ cu revolu]iile [i r\zboaiele. Dac\ dorim s\ vorbim elevilor no[tri despre agresivitatea oamenilor putem alege foarte bine, spre exemplu, ntre al doilea r\zboi mondial [i traficul de persoane din zona Balcanilor n ultimul deceniu. Tot ceea ce ]ine de oameni, de via]a lor, poate fi consemnat n istorie. De la felul n care oamenii [i duc via]a cotidian\ (cu obiceiuri, s\rb\tori, jocuri, vestimenta]ie, hran\, gesturi, simboluri, conflicte, evenimente private), la via]a politic\ sau economic\ [i pn\ la ceea ce oamenii creeaz\ (c\r]i de literatur\, muzic\, tablouri, statui, construc]ii, filme etc) sau ceea ce oamenii descoper\ [i inventeaz\. De aceea istoria este strns legat\ de alte domenii: politic\, economie filosofie, sociologie, psihologie, literatur\, [tiin]\ etc. Istoria le poate cuprinde pe toate [i poate fi o sintez\ a lor. Cu siguran]\, unele evenimente, teme, subiecte sunt mai importante dect altele prin implica]iile [i consecin]ele lor, dar, altfel, tot ceea ce apar]ine umanit\]ii face obiectul istoriei.

10. La ce ne folose[te istoria?


R\spuns: Arhimede a spus: Da]i-mi un punct de sprijin [i v\ r\storn tot universul! Omul, la fel ca [i lumea material\, are nevoie de un punct de sprijin. Nu de unul material, ci de unul psihologic [i moral. Oamenii se simt n siguran]\ atunci cnd se recunosc [i sunt accepta]i ca apar]innd unui grup sau unui popor. Istoria este buletinul de identitate al persoanei, al grupului, al poporului. Este punctul de spijin care ne d\ ncredere [i ne ofer\ certitudini. Istoria ne nva]\ apoi s\ gndim, s\ fim ra]ionali [i responsabili. Putem declan[a conflicte, r\zboaie, revolu]ii, dar cu ce consecin]e? Istoria, chiar dac\ nu se repet\, ne poate da ni[te idei despre ce nseamn\ agresivitatea oamenilor. Putem construi, picta, compune muzic\ sau face filme, dar ce este oare frumosul sau bunul gust sau pl\cerea? Istoria ne ofer\ ni[te r\spunsuri [i ne scute[te de a reinventa totul. Putem face afaceri, strnge bani, averi uria[e, dar ce facem cu toate lucrurile materiale pe care le adun\m? Istoria ne nva]\ cteva lucruri: c\ nu e bine s\ fii sclavul lor, c\ pl\cerea [i bucuria sunt la ndemna noastr\, c\ nici un imperiu nu este nemuritor. {i cte [i mai cte ne nva]\ istoria Aceasta este ISTORIA pentru elevul de clasa a IV-a: o poveste simpl\, despre oameni reali, spus\ n cuvinte simple [i cu onestitate.

Cum citim programa de ISTORIE pentru clasa a IV-a?


n primul rnd, f\r\ s\ uit\m cui se adreseaz\ ea: programa [colar\ ni se adreseaz\ nou\, cadrelor didactice [i NU elevilor no[tri din clasa a IV-a. Noi suntem cei care aplic\m o program\ [colar\ [i purt\m responsabilitatea proiect\rii unui demers didactic coerent [i accesibil pentru elevii de clasa a IV-a. Programa [colar\ face parte din curriculum obligatoriu. Celelalte documente care compun curriculum-ul, n sens larg, sunt planul de nv\]\mnt (obligatoriu [i el), manualele (mai multe la num\r, dintre ele cadrul didactic putnd alege numai unul pe care s\-l foloseasc\ la clas\), ghidurile metodologice (cum este [i cel de fa]\), alte auxiliare didactice (culegeri de texte, h\r]i, literatur\ istoric\ etc). La acestea se adaug\ documentele de proiectare ale cadrului didactic planific\ri, proiecte didactice, teste de evaluare. Toate alc\tuiesc curriculum inten]ionat, adic\ un demers con[tient, deliberat, creat cu un scop.

14

Modelul didactic al disciplinei istorie la clasa a IV-a

n al doilea rnd citim programa de istorie pentru clasa a IV-a f\r\ s\ uit\m prea multe din lucrurile pe care le-am citit n ultimele trei pagini sau m\car n ultimele dou\ rnduri: Aceasta este ISTORIA pentru elevul de clasa a IV-a: o poveste simpl\, despre oameni reali, spus\ n cuvinte simple [i cu onestitate. Modelul didactic al disciplinei istorie pentru clasa a IV-a nseamn\ de fapt r\spunsul la ntrebarea DE CE NV\]\M ISTORIE? Programa de istorie se cite[te ca o re]et\: ea are cteva ingrediente obligatorii, iar n rest ofer\ destul\ libertate n folosirea imagina]iei, priceperii, gustului fiec\ruia pentru a ob]ine produsul final: un copil de 11-12 ani care la sfr[itul clasei a IV-a [tie s\ fac\ (a se citi, n]elege, aprofunda Obiectivele Cadru (OC), Obiectivele de Referin]\ (OR) [i Standardele curriculare de performan]\ prev\zute de programa [colar\). Ele sunt miza cursului de istorie: s\-l nve]e pe copil S| {TIE S| FAC| mai mult dect S| {TIE. S\ lu\m pe rnd ingredientele programei!

Nota de prezentare
Este primul element din alc\tuirea programei. Ea debuteaz\ cu o afirma]ie foarte util\ n n]elegerea a ceea ce avem de f\cut mai departe. Iat-o: Programa propune ca scop al studierii istoriei n clasa a IV-a familiarizarea elevilor cu teme referitoare la trecutul mai apropiat sau mai ndep\rtat al localit\]ii natale, al Romniei [i al Europei, utiliznd mijloace adecvate vrstei acestora. Am subliniat cuvntul familiarizarea pentru c\ el este una dintre cheile programei. Studierea istoriei n clasa a IV-a este o situa]ie similar\ cu cea n care ne afl\m pe plaja unei m\ri [i ncerc\m apa: o vedem, ne-au mai vorbit [i al]ii despre ea, este verde, albastr\ sau neagr\ (cum o vede fiecare!), este rece sau cald\, te ndeamn\ s\ intri [i s\ o atingi, este primitoare sau ne produce fiori [i, n toate zilele (cu soare, cu nori sau furtun\) ascunde ceva ce pare misterios. Istoria pentru clasa a IV-a este primul contact cu marea: poate s\-]i plac\ [i s\ te fascineze sau vei prefera, tot restul vie]ii, muntele, iar la mare vei merge obligat de mprejur\ri. Depinde cine te nso]e[te n aceast\ prim\ ncercare! Urm\toarea fraz\ a Notei de prezentare are [i era cteva elemente cheie: Programa propune experien]e de nv\]are care reprezint\ o prim\ etap\ a unui antrenament intelectual [i o ocazie pentru valorificarea experien]elor afectiv-atitudinale. Rezumat: programa propune, este o prim\ etap\ [i o ocazie pentru a ncerca marea cu degetul. De ce am insistat asupra primelor dou\ paragrafe? Pentru a v\ invita s\ observa]i limitele pe care [i le asum\ programa de istorie pentru clasa a IV-a. Din punctul ei (al programei) de vedere ISTORIA NU ESTE: o [tiin]\ riguroas\ [i sistematic\; un discurs unilateral [i exhaustiv; definitiv\ [i imuabil\; un muzeu ale c\rui exponate [i personaje nu pot fi atinse; o privire longitudinal\ asupra trecutului; divizibil\ n epoci istorice din ra]iuni pur didactice; marcat\ de echilibru cantitativ n studiul perioadelor istorice; o n[iruire de evenimente produse pe principiul cauz\ efect; o istorie a institu]iilor [i structurilor abstracte economice, sociale, politice, culturale. Nota de prezentare enumer\ apoi cteva din elementele care au fost avute n vedere cnd s-a elaborat programa. Adic\, pe ce se bazeaz\ [i se sus]ine programa. ntre toate, dou\ men]iuni speciale: Recomandarea 15 / 2001 a Consiliului Europei cu privire la studierea istoriei n secolul XXI este o RECOMANDARE pe care, dac\ o vei citi (se afl\ n Anexa 1) vei constata c\ ea NU OBLIG|, NU FIXEAZ| NORME, NU CERE IMPERATIV! Ea enun]\ un set de valori [i principii n care ne putem reg\si sau nu, care corespund sau nu, ideilor, concep]iilor [i preferin]elor noastre n materie de atitudini democratice. Memorandumul pentru educa]ie permanent\ elaborat de Uniunea European\ este al doilea document european invocat ca un element de sus]inere al programei. Este un document asumat de Romnia, n care se
15

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

vorbe[te despre CUM trebuie elevul S\ NVE}E S| FAC| n [coal\, astfel nct deprinderile, abilit\]ile [i competen]ele dobndite s\-i fie folositoare pe parcursul vie]ii, s\-l ajute s\ se dezvolte ca persoan\, ca cet\]ean, ca profesionist al unui loc de munc\. Nici unul dintre cele dou\ documente nu indic\ [i nu sugereaz\ m\car, CE? con]inuturi ar trebui studiate, ci mai degrab\ CUM? [i DE CE? Se studiaz\ cle pe care noi le alegem. Nota prezint\ structura programei, adic\ ceea ce cite[ti acum, ntr-o form\ restns\ [i, n final face mai multe afirma]ii cu privire la: Tipul de demers didactic care ar trebui urmat de nv\]\tor: "un traseu de nv\]are n care elevii fac cuno[tin]\ cu trecutul pornind de la situa]ii familiare (aspecte ce ]in de istoria local\ sau de teme privitoare la copil\ria n trecut [i ast\zi) urmate de cele care se afl\ la mai mare distan]\ n timp [i spa]iu; Fixarea obiectivelor cadru n func]ie de limita de vrst\ a elevilor de clasa a IV-a, n vrst\ de 10-11 ani; Diversitatea f\r\ limite de imagina]ie activit\]ilor de nv\]are pe care nv\]\torul le poate utiliza la orele de istorie. Un element tehnic: programa este proiectat\ pentru clase care studiaz\ istoria ntr-o or\ pe s\pt\mn\ sau n dou\ ore pe s\p\mn\. Pentru clasele din a doua categorie sunt indicate Obiective de Referin]\ suplimentare [i toate con]inuturile.

Obiectivele cadru
La istorie, n clasa a IV-a, sunt formulate cinci Obiective Cadru. Ele reprezint\, conform programei obiective cu un grad ridicat de generalitate [i de complexitate, care se refer\ la formarea unor capacit\]i [i atitudini specifice obiectului de studiu [i sunt urm\rite de-a lungul mai multor ani de studiu. Acestea sunt: Reprezentarea spa]iului [i a timpului n istorie; Cunoa[terea [i utilizarea surselor istorice; Cunoa[terea [i utilizarea termenilor istorici; Cunoa[terea [i interpretarea faptelor istorice; Dezvoltarea unui atitudini pozitive fa]\ de sine [i fa]\ de ceilal]i.

OBIECTIVELE DE REFERIN}|
Specific\ rezultatele a[teptate ale nv\]\rii la nivelul fiec\rui an de studiu. Aceasta este indica]ia din program\ cu privire la Obiectivele de Referin]\ la istorie n clasa a IV-a. Programa cuprinde zece Obiective de Referin]\, dintre care opt se adreseaz\ elevilor care studiaz\ istoria ntr-o or\ pe s\pt\mn\. Obiectivele de Referin]\ sunt formulate cu ajutorul unor verbe la modul conjunctiv, ceea ce indic\ faptul c\ la sfr[itul clasei a IV-a elevul va fi capabil: s\ ordoneze, s\ povesteasc\, s\ recunoasc\, s\ utilizeze, s\ selecteze, s\ foloseasc\, s\ aprecieze, s\ formuleze, s\ compare, s\ exprime. Nici un cuvnt care cere elevilor s\ memoreze, s\ [tie, s\ ]in\ minte sau s\ reproduc\ informa]ii, ci doar indica]ii despre CUM S| FAC|? (s\ ordoneze, s\ povesteasc\, s\ utilizeze etc) [i DE CE S| FAC|? (s\ aprecieze, s\ exprime). Cu alte cuvinte, motiva]ie [i metod\ n lucrul cu informa]ia. E ca n via]a de toate zilele: dac\ nu-mi place, nu m\ atrage, nu m\ stimuleaz\, resping [i refuz oameni, informa]ie, obiecte. Dac\ mi atrage aten]ia, voi fi imediat preocupat cum s\ le am pe toate sau m\car s\ [tiu unde s\ le g\sesc atunci cnd am nevoie de un om, de o informa]ie de un obiect.

16

Modelul didactic al disciplinei istorie la clasa a IV-a

EXEMPLELE DE ACTIVIT|}I DE ~NV|}ARE


Sunt EXEMPLE de activit\]i de nv\]are individual\ [i n echip\. Ele nu sunt obligatorii, ci sugereaz\ CUM se poate face ca elevii s\ fie capabili s\ Metodele [i mijloacele didactice, trucurile psihologice, reprezint\ esen]a meseriei de cadru didactic. Utilizarea [i eficien]a lor dau m\sura controlului pe care un profesor sau un nv\]\tor l de]ine n clas\. De aceea rolurile cadrului didactic s-au diversificat. El este: (conform Ghidului metodologic pentru aplicarea programelor de istorie, Bucure[ti 2001) C Creator de curriculum: creeaz\ situa]ii de nv\]are pornind de la programa [colar\, dezvolt\ programa [colar\, mediaz\ rela]ia elevului cu sursele de nv\]are specifice istoriei, proiecteaz\ CD[; Consilier: ncurajeaz\ stilurile [i parcursurile individuale de nv\]are, sus]ine dezvoltarea aptitudinilor personale, ofer\ instrumente de autocunoa[tere, ndrum\ elevul c\tre via]a profesional\; Moderator: modereaz\ rela]iile dintre elevi din perspectiva comunic\rii [i a comportamentului civic; Partener: colaboreaz\ cu fiecare elev sau cu grupul de elevi n realizarea demersului didactic; Evaluator: propune criterii de evaluare, monitorizeaz\ activitatea de evaluare a produselor activit\]ii, proiecteaz\ demersuri diagnostice; Model: se comport\ exemplar n ac]iunea de proiectare, structurare [i valorificare a curriculum-ului. Dac\ un cadru didactic nu este capabil s\ joace m\car jum\tate din aceste roluri, atunci poate fi suspectat c\ este un diletant [i un impostor. {i asta nu de c\tre directorul [colii sau de c\tre vreun inspector, ci de c\tre proprii s\i elevi. De aici ncolo ncepe dezastrul: nencredere, comportament de complezen]\, lips\ de motiva]ie, conflicte.

Con]inuturile
Par c\ reprezint\ cel mai important lucru din sistemul de nv\]\mnt, dar n toate programele de istorie con]inuturile se afl\ n partea de final. Atunci cnd citim con]inuturile unei programe de istorie ar trebui s\ ne lu\m cteva m\suri de precau]ie. Deci, CUM CITIM CON]INUTURILE? 1. ncercnd s\ ne eliber\m de prejudec\]ile noastre. Am s\ v\ ofer o list\ de prejudec\]i: Elevii trebuie s\ [tie toat\ istoria; Exist\ o singur\ istorie adev\rat\ [i mai multe istorii contraf\cute, false, etc.; Istoria nseamn\ date cronologice, personalit\]i, mari evenimente; Istoria trebuie studiat\ din cele mai vechi timpuri pn\ aproape de zilele noastre; Succesiunea evenimentelor istorice nseamn\ o succesiune de tip cauz\ efect; Istoria nseamn\ structuri economice, sociale, politice, culturale; Cea mai important\ este istoria noastr\ comun\; Istoria Romniei sau a romnilor trebuie separat\ de istoria universal\; Romnii sunt un popor a c\rui istorie este marcat\ de numeroase victorii mpotriva tuturor agresiunilor, agresorilor, conspiratorilor, du[manilor, etc.; Cultura romn\ este original\, rezultat al unei crea]ii unice; Noi am nv\]at altfel . Dac\ vom reu[i s\ ne eliber\m de o parte din aceste prejudec\]i care, n mare parte, ne-au fost transmise la [coal\, vom constata c\: Istoria este un discurs complex, aflat ntr-o rela]ie strns\ cu celelate [tiin]e sociale, cu literatura, cu arta. F\r\ s\-[i piard\ identitatea [i fiind transdisciplinar\, istoria [i propune s\ ofere cea mai complet\ imagine asupra societ\]ii. Istoria se poate preocupa de abordarea diversit\]ii ca expresie a unei istorii a oamenilor, a experien]elor lor particulare, individuale, a deciziilor lor, a atitudinilor, comportamentelor [i valorilor care i-au ghidat pe oameni.

17

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Mai mult chiar: istoria nu este exclusiv una a b\rba]ilor [i a majorit\]ii. Este n egal\ m\sur\, una a femeilor, a grupurilor etnice sau sociale minoritare, a variet\]ii limbilor, a obiceiurilor, tradi]iilor etc . Perspectivele multiple asupra istoriei sunt un reflex al accept\rii diversit\]ii. Istoria nu este imuabil\ [i nu poate fi privit\ dintr-un singur unghi de vedere. Apari]ia unor surse noi, interpret\rile diferite care pot fi f\cute asupra surselor sau evenimentelor, creeaz\ ntotdeauna premisa unei istorii deschise spre analiz\ [i interpretare. Critica surselor istorice scrise, vizuale sau de istorie oral\ reprezint\, n contextul anterior, alfabetul istoriei. n acela[i timp, educarea gndirii critice cu privire la modul n care descoperim, recep]ion\m [i interpret\m informa]ia de care avem nevoie este un obiectiv care asigur\ autonomia intelectual\. Abordarea flexibil\ a timpului istoric n contextul n care evenimentul apar]ine duratei scurte a timpului, iar procesele istorice apar]in duratei lungi, precum [i ponderarea studierii evenimentelor n favoarea ansamblului [i perspectivei asupra trecutului, sunt elemente care sus]in aprofundarea [i interpretarea trecutului n locul memor\rii unor serii cronologice, al unei istorii de tip narativ [i enciclopedic. Rela]ia cauz\ efect presupune observarea unor re]ele de determin\ri, de influen]e [i de condi]ion\ri complexe. Niciodat\ aceea[i cauz\, n societate, nu va produce acela[i efect. Asta nu exclude ns\ abord\rile comparative. 2. Observnd c\ istoria pentru elevul de clasa a IV-a ([i pentru to]i elevii, de altfel) este un model didactic complet diferit de modelul [tiin]ific, academic al istoriei. Disciplina de nv\]\mnt ISTORIE nu se confund\ cu [tiin]a ISTORIE. Istoria [tiin]\, cea din tratatele academice, din studiile [i cercet\rile [tiin]ifice, este un demers exhaustiv care [i propune s\ investigheze, s\ prezinte [i s\ interpreteze trecutul de o manier\ integral\ [i detaliat\. Disciplina de nv\]\mnt ISTORIE reprezint\ un model didactic al [tiin]ei ISTORIE, creat n vederea atingerii unor finalit\]i specifice procesului de nv\]\mnt. Atingerea finalit\]ilor presupune proiectarea unor ac]iuni didactice care se raporteaz\ la curriculum [colar (planuri de nv\]\mnt, programe [colare, manuale [i alte auxiliare didactice, metode [i tehnici didactice, experien]e de nv\]are extracurriculare). 3. }innd cont de principiile de construc]ie a unui demers didactic: inten]ionalitate n abordarea demersului didactic reflectat\ n fixarea unor obiective de referin]\, c\rora le sunt asociate prin program\ exemple de activit\]i de nv\]are; operarea unei selec]ii a con]inuturilor care s\ serveasc\ unei ac]iuni didactice deliberate n vederea atingerii obiectivelor stabilite; adecvarea abord\rii con]inuturilor la principiile invocate n documentele de politic\ educa]ional\ [i n recomand\rile europene cu privire la studiul istoriei; [i de premisa c\ [coala este o institu]ie care direc]ioneaz\ inteligent schimbarea social\. Din asta rezult\ c\ ISTORIA un demers didactic care contribuie la: Educarea comportamentului pentru o lume intercultural\; Dezvoltarea deprinderilor sociale: autonomie, gndire critic\, responsabilitate, expresivitate, ncredere n sine [i n cel\lalt, comunicare pozitiv\; Educarea n spiritul mobilit\]ii sociale [i al competi]iei; Dobndirea instrumentelor intelectuale esen]iale ntr-o lume deschis\ [i flexibil\; Educarea capacit\]ii de a descoperi perspective multiple asupra istoriei, societ\]ii, culturii etc. Educarea n spiritul aportului personal [i pe cel al apartenen]ei la o comunitate. 4. Acceptnd principiile de selec]ie a con]inuturilor unanim respectate: Semnifica]ia temelor [i subiectelor propuse n raport cu modelul academic al istoriei; Longevitatea utiliz\rii informa]iei (testul de supravie]uire); Utilitatea informa]iei; Interesele celor care nva]\.

18

Modelul didactic al disciplinei istorie la clasa a IV-a

5. Asumndu-ne toat\ libertatea pe care ne-o ofer\ programa [i care rezult\ din cele patru precau]ii pe care le-am solicitat mai sus [i din formul\rile explicite ale programei plasate n zona con]inuturilor: nv\]\torii au libertatea de a alege Dup\ ce am citit con]inuturile [i, m\car par]ial, am acceptat sensurile de lectur\ enun]ate anterior, nu ne r\mne dect s\ proced\m la realizarea unei grile n care s\ cuprindem Obiectivele de Referin]\ [i Con]inuturile alese de c\tre fiecare dintre noi [i care fac obiectul activit\]ii noastre didactice la istorie timp de un an. Este exact rolul profesorului / nv\]\torului care ne cerea s\ fim creatori de curriculum [i de situa]ii de nv\]are. Deci, CUM ALEGEM CON}INUTURILE? Avem la dispozi]ie mai multe criterii. - S\ asociem Conduc\tori, eroi [i evenimente pe criteriul contemporaneit\]ii sau al rela]iilor dintre conduc\tori [i eroi, pe de o parte, [i evenimente, pe de alt\ parte. Spre exemplu: Decebal cu Traian, Vlad }epe[ cu {tefan cel Mare, Mihai Viteazul cu Alexandru Ioan Cuza, Constantin Brncoveanu cu Napoleon, etc. - S\ asociem Conduc\tori, eroi [i evenimente sau C\tori [i c\l\torii cu Castele, cet\]i [i ora[e . De exemplu: Vlad }epe[ cu Bucure[ti, Alexandru Ioan Cuza cu Ia[i, Carol I cu Castelul Pele[, Badea Cr]an cu Roma, Marco Polo cu Vene]ia s.a.m.d. - S\ asociem Castele, cet\]i [i ora[e pe diverse criterii: Suceava, Ia[i, Trgovi[te, Bucure[ti capitale romne[ti, Vene]ia, Versailles, Viena palate celebre (Palatul Dogilor, Palatul Versailles, Palatul Schonbrun) etc. - S\ asociem Conduc\tori, eroi [i evenimente , C\tori [i c\l\torii , Castele, cet\]i [i ora[e cu B. Popoare de ieri [i de azi sau chiar cu A. Istoria local\ [i D. Europa unit\. Ce vom ob]ine procednd astfel? n primul rnd, ne vom elibera de prejudec\]i [i vom face o proiectare didactic\ n spiritul punctelor 2, 3, 4, [i 5 cu care am nceput discu]ia despre con]inuturi. n al doilea rnd, vom ob]ine demersuri logice [i coerente. n al treilea rnd, vom economisi timp; nu este necesar\ alocarea unei ore pentru fiecare nume propriu men]ionat. Vom putea apoi face demersuri comparative. Vom putea desf\[ura activit\]i de nv\]are activ\ f\r\ s\ fim presa]i de timp. Vom putea crea propriul nostru curriculum. O ntrebare legitim\! Cum folosim manualele n aceast\ situa]ie? R\spuns: n aceast\ situa]ie ([i n oricare alta) folosim manualele ca pe unul dintre suporturile didactice aflate la ndemn\, care sunt o parte a ceea ce nseamn\ curriculum n sens larg, f\r\ a face din ele o biblie. Fiecare autor de manuale a creat de fapt propriul curriculum, care poate fi utilizat ca atare sau poate fi adaptat n func]ie de nevoi. Autorul unui manual nu este ns\ responsabil de felul n care v\ proiecta]i lec]iile. Putem folosi o lec]ie integral sau doar p\r]i din ea; putem utiliza atlase, c\r]i de legende [i povestiri istorice; putem face apel la internet. Pute]i chiar folosi aceast\ carte sau p\r]i din ea. Cu grija de a le explica elevilor ([i chiar p\rin]ilor) punctele 1, 2, 3, 4, 5, despre care am povestit mai sus. Sigur, fiec\ruia pe n]elesul lui.

SFATURI LA FINAL!
n clas\ e[ti doar tu mpreun\ cu elevii. Totul e n minile tale! Exist\ doar buna credin]\ a celor care au alc\tuit programa, ca [i a celor care au ncercat s\ o fac\ mai accesibil\ prin aceast\ carte. Nu [tim dac\ vom reu[i, dar s\ fii sigur c\ ne-am str\duit! Este ca n gluma aceea cu profesorul care iese din clas\ [i se plnge n cancelarie: le-am explicat o dat\ n-au n]eles, le-am explicat a doua oar\ tot n-au n]eles, le-am explicat a treia oar\, am n]eles [i eu dar ei tot n-au n]eles! Succes!

19

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Capitolul 3: Sugestii privind organizarea activit\]ilor de `nv\]are `n lec]iile de istorie

Cum se poate nv\]a istoria la clasa a IV a? Capitolul urm\tor [i propune s\ prezinte activit\]i de nv\]are grupate dup\ obiectivul cadru urm\rit - care pot fi realizate n lec]iile de istorie, cu elevii clasei a IV a. Cadrul didactic va selecta [i va completa aceste activit\]i, n func]ie de nivelul clasei cu care lucreaz\. Nu trebuie s\ se uite c\ scopul nv\]\rii istoriei nu este acumularea de informa]ii, ci exerci]iul pe care l face elevul pentru a n]elege faptele, rela]iile dintre oameni [i evenimente. Cel mai mare c[tig al acestor ore trebuie s\ fie stimularea interesului elevilor fa]\ de cunoa[terea trecutului! OBIECTIVUL CADRU 1: Reprezentarea timpului [i spa]iului n istorie Obiective de referin]\ 1.1. s\ ordoneze obiecte dup\ criteriul mai vechi / mai nou Activit\]i de nv\]are: prezentarea unor obiecte vechi apar]innd familiei nv\]\toarea / nv\]\torul poate cere elevilor s\ aduc\ obiecte de uz casnic sau personale care au apar]inut bunicilor / str\bunicilor. Se poate organiza, n clas\, o miniexpozi]ie cu aceste obiecte. Fiecare elev va fi solicitat s\ precizeze vechimea obiectului / anul n care a fost realizat sau achizi]ionat, persoana c\reia i-a apar]inut, elementul care l deosebe[te de un obiect asem\n\tor folosit ast\zi, s\ povesteasc\, dac\ este posibil, o ntmplare sau amintire legat\ de acest obiect. Pe grupe sau n colectiv, elevii pot realiza o clasificare dup\ vechime a obiectelor expuse n clas\.
alc\tuirea [i prezentarea arborelui genealogic al familiei folosind o schem\ dat\ Activitatea se poate desf\[ura pornind de la cerin]a de a explica expresia arbore genealogic ( se pot folosi cuno[tin]ele elevilor, dac\ ace[tia cunosc termenul, sau dic]ionarele). Modelul grafic prezentat de cadrul didactic va fi discutat mpreun\ cu elevii: con]inut, date necesare, leg\turi de rudenie ntre membrii familiei. Elevii vor fi solicita]i s\ realizeze arborele genealogic al propriei familii pe baza acestui model sau a altuia descoperit n sursele de informare ori gndit chiar de ei. Este bine ca elevii s\ fie anun]a]i despre tema lec]iei anterior desf\[ur\rii acesteia pentru a avea preg\tite datele referitoare la rudele lor. Realizarea arborelui poate fi dat\ [i ca tem\ pentru acas\, oferind elevilor r\gazul de a-[i aduna datele necesare. Solicitnd realizarea arborelui genealogic pe o coal\ A4 (ce poate fi p\strat\ [i n portofoliul individual), cadrul didactic are posibilitatea de a organiza o expozi]ie cu lucr\rile elevilor, punct de plecare pentru discu]ii privind vechimea / istoria familiilor. Un posibil model grafic al arborelui genealogic este urm\torul:

20

Sugestii privind organizarea activit\]ilor de `nv\]are `n lec]iile de istorie

{TEFAN TUDOR 1906-1991 {TEFAN MARIA 1912-1994 IEPURE DUMITRU ?-? IEPURE MARIA ? 1948 NEGULESCU TUDOR ? - 1944 NEGULESCU ELENA ?-? POPA GHEORGHE 1908 1974 POPA PARASCHIVA 1916 - 1980

{TEFAN ION 26/10/1936-3/04/2000

{TEFAN DOMNICA 25/09/1965 {TEFAN NICOLAE 16/08/1962

IEPURE ECATERINA 25/07/1939

{TEFAN VASILE 09/10/1960 {TEFAN MIHAI 10/12/1983

NEGULESCU GEORGE 04/01/1933

NEGULESCU MARIA 03/09/1961 NEGULESCU MIHAI 09/07/1962

{TEFAN CRISTINA 16/01/1988

POPA ELVIRA 25/12/1935

NEGULESCU ANA 13/12/1957

Copacul familiei Se poate realiza n orele de educa]ie tehnologic\, ca o extensie a lec]iei de istorie. Materiale necesare: hrtie colorat\ (verde), creioane, marker sau carioci, pahar de plastic sau un ghiveci de flori mic, polistiren expandat, foarfece, aracet / lipici, crengu]\ cu ramuri pe cel pu]in trei niveluri. Etape de lucru: Se taie o bucat\ de polistiren expandat care poate fi fixat\ n pahar / ghiveci, pentru a sus]ine crengu]a. Aceasta se nfige n suport [i se fixeaz\ bine. Se decupeaz\ frunze din hrtia colorat\ fiecare frunz\ reprezint\ o persoan\ din familia elevului [i trebuie s\ fie suficient de mare pentru a putea fi notat pe aceasta numele. Se poate scrie [i gradul de rudenie cu copilul exemplu: bunica Predescu Maria. Trebuie decupat un num\r suficient de frunze, pentru to]i membrii familiei. Se prind frunzele pe crengu]\, cu aracet, astfel: n vrf, frunzele care reprezint\ genera]ia copilului, p\rin]ii pe al doilea nivel, iar la baz\ bunicii. Pentru un proiect alternativ, se folosesc fotografii care se lipesc pe frunzele decupate, ori se decupeaz\ din hrtie colorat\ mere sau flori pe care vor fi trecute numele membrilor familiei.

1.2. s\ ordoneze evenimentele personale / evenimente istorice Activit\]i de nv\]are: alc\tuirea unui jurnal personal/ jurnal al clasei Elevii trebuie s\ con[tientizeze faptul c\ via]a lor face parte din istorie, c\ aceasta se scrie n fiecare zi, sub ochii no[tri. De aceea, se poate da ca sarcin\ realizarea unui jurnal personal / jurnal al clasei, n care fiecare s\ noteze evenimentele obi[nuite [i deosebite la care particip\. Tot aici pot fi notate evenimentele culturale, politice sau de alt\ natur\ despre care se afl\ pe parcursul anului [colar. (nsemn\rile pot fi realizate [i sub forma inser\rii unor t\ieturi din ziare.) Jurnalul poate con]ine, pe prima / ultima pagin\, un calendar cu datele de na[tere ale membrilor familiei / colectivului clasei [i cu cele mai importante s\rb\tori din via]a familiei elevului / clasei. Este bine ca elevii s\ fie ncuraja]i s\ [i deseneze n acest jurnal, exprimndu-[i prin desen sentimentele provocate de aceste evenimente, s\ caute titluri pentru nsemn\rile lor sau fragmente de texte literare ori memorii care redau fapte asem\n\toare. Un posibil titlu pentru un jurnal personal / al clasei este [i noi facem istoria. n cazul ntocmirii jurnalului clasei este de preferat s\ se acorde fiec\rui elev [ansa de a face nsemn\ri n acesta, ncurajndu-se ini]iativele [i opiniile personale. Nu uita]i: scopul acestui jurnal nu este acela de a se transforma ntr-o carte de istorie, ci de a percepe scurgerea evenimentelor, a istoriei, ca pe ceva firesc (elevii avnd posibilitatea de a le reda a[a cum le percep / n]eleg).
21

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

ordonarea cronologic\ a unor benzi desenate reprezentnd evenimente din via]a personal\ / din via]a oamenilor / din istorie. Activitatea poate completa jurnalul personal sau jurnalul clasei. Se poate realiza un foto-montaj, o colec]ie de fotografii din via]a elevului / clasei ordonate cronologic. Se poate realiza, n colectiv, un col] istoric al clasei. Aici, un panou sau o friz\ poate con]ine imagini (reproduceri xerox din reviste, atlase istorice, de pe internet) reprezentnd evenimente din istoria romnilor [i din istoria universal\, ordonate cronologic. jocul didactic - Recunoa[te [i ordoneaz\ Elevii pot fi solicita]i s\ aduc\ imagini / vederi cu monumente istorice, biserici, cl\diri importante din localitatea de re[edin]\ / din ]ar\ / din Europa. Dup\ prezentarea acestora n fa]a clasei, cu men]iunea denumirii, situ\rii [i vechimii fiec\rui obiectiv (n serii de cre 4-5), imaginile vor fi ar\tate din nou, n alt\ ordine dect cea de prezentare. Cine recunoa[te imaginea prime[te 1 punct. Apoi se ordoneaz\ imaginile dup\ vechime. Cine reu[e[te o ordonare corect\ prime[te nc\ 1 punct. C[tig\ elevul sau grupa care a ob]inut cel mai mare num\r de puncte. rela]ionarea evenimentelor istorice [i raportarea lor la repere temporale date jocul didactic - Axa timpului a) Crearea unei axe a timpului care con]ine evenimentele petrecute de la nceputul anului [colar pn\ n momentul desf\[ur\rii activit\]ii. (Exemplu: ziua nceperii anului [colar, primul test, ntlnirea cu o persoan\ deosebit\, primirea primului calificativ din clasa a IV a, etc.) b) Crearea unei axe personale notarea pe ax\ a anilor importan]i / datelor deosebite din via]a fiec\rui elev. Exemplu ( not\rile pot fi mult mai detaliate): 1996 1998 2000 2003 2006

anul na[terii mele

anul na[terii fratelui meu

intrarea la gr\dini]\

nceputul clasei I

intrarea n cls. aIVa

c) Pe grupe sau individual, elevii vor fi solicita]i s\ fixeze pe axa timpului cteva date / evenimente istorice precizate de nv\]\tor. Pentru a fi mai atractiv\, activitatea se poate realiza contra cronometru oferindu-se un num\r de puncte (stabilit mpreun\ cu elevii) pentru rapiditate [i corectitudine. (De re]inut! - Nu se urm\re[te memorarea anilor sau a numelor personalit\]ilor. Ideea central\ este numai aceea de a vizualiza scurgerea timpului istoric, de a se orienta n timp.) 82 .Hr. 1 d.Hr. Decebal, rege dac 87 d.Hr. Prima unire a romnilor sub conducerea lui Mihai Viteazul - 1600 Alexandru cel Mare ajunge regele Macedoniei 336 .Hr. 2006

ntemeierea Romei -753 .Hr. Cucerirea Daciei de c\tre romani 106 d. Hr. Mircea cel B\trn ajunge domnitorul }\rii Romne[ti -1386 Anul cnd a]i nceput clasa a IV-a Burebista, rege dac 82 .Hr. Marea Unire - 1918

Iat\ [i cteva cerin]e ( Probleme istorice) care pot fi rezolvate ca joc pe axa timpului, f\cnd leg\tura [i cu orele de matematic\. a) C]i ani au trecut de la ntemeierea Romei pn\ n prezent? b) Cte secole au trecut de la prima Unire a lui Mihai Viteazul pn\ la Marea Unire?

22

Sugestii privind organizarea activit\]ilor de `nv\]are `n lec]iile de istorie

c) Stabile[te secolul n care a devenit domnitor Mircea cel B\trn. d) Ce an este mai aproape de prima Unire: anul ncoron\rii lui Mircea cel B\trn sau anul Marii Uniri? e) Fixeaz\ pe axa timpului urm\toarele evenimente: cucerirea Independen]ei de stat a Romniei la 277 de ani de la unirea lui Mihai Viteazul; anul victoriei de la Vaslui, ob]inut\ de {tefan cel Mare, dac\ n 2005 s-au mplinit 530 de ani de la aceast\ victorie.

1.3. s\ povesteasc\ aspecte ale leg\turilor dintre mediul geografic [i via]a oamenilor Activit\]i de nv\]are: citirea h\r]ii geografice [i a celei istorice Manualele con]in h\r]i istorice care ajut\ la localizarea teritoriilor sau localit\]ilor / a[ez\rilor men]ionate n con]inutul lec]iilor. Acestea, dar [i atlasele istorice [i h\r]ile murale sunt absolut necesare pentru ca elevii s\-[i formeze deprinderea de a utiliza, citi [i interpreta harta. Harta istoric\ reflect\ dinamica transform\rilor petrecute pe un anumit teritoriu n timpul [i n urma diferitelor evenimente istorice (modific\ri teritoriale, stabiliri de re[edin]e). Harta mural\, la care elevii trebuie s\ fie nv\]a]i s\ lucreze, ofer\ oportunitatea de a marca diferitele locuri istorice prin stegule]e, triunghiuri, cercuri ori prin alte semne hot\rte la nivelul clasei. Avantajul folosirii h\r]ilor istorice n paralel cu cele geografice const\ n faptul c\ elevii au posibilitatea de a observa schimb\rile teritoriale suferite de-a lungul secolelor ca urmare a evenimentelor politice, ceea ce contribuie la formarea reprezent\rilor despre timpul istoric [i spa]iul istoric / geografic.
citirea unor texte care s\ ilustreze leg\tura dintre om ( ocupa]ii, locuin]e, obiceiuri ) [i mediul n care tr\ie[te Texte care ilustreaz\ leg\tura dintre om [i mediul geografic, accesibile elevilor din clasa a IVa, se g\sesc n multe lucr\ri / culegeri. O surs\ important\, prin chiar faptul c\ este opera unui domnitor c\rturar, o reprezint\ Descrierea Moldovei de Dimitrie Cantemir. Capitolul al VI-lea (Despre cmpiile [i p\durile Moldovei) ofer\ posibilitatea organiz\rii unor discu]ii referitoare la aceast\ tem\: Cmpiile Moldovei, l\udate pentru rodnicia lor att de scriitorii vechi, ct [i de cei mai noi, ntrec cu mult bog\]ia mun]ilor, despre care am vorbit pn\ acum. Cele a[ezate n mijlocul ]inuturilor desp\r]ite prin mun]ii [i rurile Moldovei dau hran\ tuturora, minunnd pe oricine. Semin]e care nu ncol]esc n mun]i din pricina aerului rece, rodesc att de frumos pe cmpii, nct n anii boga]i grul d\ locuitorilor de dou\zeci [i patru de ori s\mn]a sem\nat\, secara de treizeci de ori, orzul de [aizeci de ori, meiul d\ de trei sute de ori, lucru de necrezut pentru cel ce nu vede cu ochii lui. [] Meiul cre[te n Moldova de Jos cum nu se poate mai frumos (de aceea oamenii din ]ara mea au o zical\: meiul din Moldova de Jos [i merele din Moldova de Sus nu au coaj\). Ei l cojesc [i l macin\, l fac pit\ [i o m\nnc\ pn\ nu se r\ce[te, adeseori cu unt. Discu]ia pe baza textului citit poate urma planul de mai jos: Ce parte a Moldovei este prezentat\ n fragmentul citit? ( localizare pe harta geografic\ [i, dac\ este posibil, [i pe cea istoric\) Ce ocupa]ii pot avea locuitorii acestor cmpii? ( agricultori, dar [i cresc\tori de animale) Ce importan]\ are, pentru via]a oamenilor, cultivarea plantelor / cerealelor? n ce mod crede]i c\ via]a oamenilor a fost influen]at\, de-a lungul istoriei, de bog\]ia acestor cmpii? realizarea unor planuri / h\r]i ale locurilor cunoscute Dac\ istoria vorbe[te despre faptele care se petrec n jurul nostru, nseamn\ c\ [i spa]iul de lng\ noi este un spa]iu istoric. De aceea, este interesant pentru elevi s\ realizeze h\r]i [i planuri ale locurilor cunoscute: strada pe care locuiesc, [coala n care nva]\, cartierul lor, centrul localit\]ii, satul bunicilor, o cl\dire interesant\, etc. Privite ca documente, surse de informa]ii pentru istoricii care vor dori s\ studieze via]a de azi, activitatea realiz\rii acestor lucr\ri i va face pe elevi s\ se simt\ ca ni[te cercet\tori, scriitori ai istoriei.

23

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

completarea / situarea unor informa]ii istorice pe h\r]i par]ial completate; Aceast\ activitate se poate folosi att pe parcursul nsu[irii cuno[tin]elor noi, ct [i n scopul fix\rii ori evalu\rii cuno[tin]elor. Exemple: n timpul lec]iei despre Mihai Viteazul, elevii pot primi harta care reprezint\ }\rile Romne din acea perioad\ numai conturul general [i grani]ele dintre acestea. Pe parcursul lec]iei sau n ncheierea acesteia, elevii vor trebuie s\ coloreze diferit }\rile Romne [i s\ le scrie denumirea. Fi[ele de lucru se lipesc n caiete sau se adaug\ n portofoliul personal. Pentru evaluare, la unitatea de nv\]are Castele, cet\]i [i ora[e unul dintre itemi poate fi: * Prive[te harta [i precizeaz\ ce ora[ se afl\ n locul fiec\rei cifre. ( Sibiu, Bucure[ti, Ia[i, Cluj, Curtea de Arge[) [manual pentru clasa a IV a, editura CD Press] * Subliniaz\ cu verde numele ora[elor care au fost sau sunt capitale.

citirea [i comentarea unor imagini / fotografii Activitatea trebuie s\ r\spund\ unor cerin]e: Imaginile s\ fie clare [i suficient de mari pentru a putea fi observate din orice parte a clasei sau elevii s\ aib\ suficient timp la dispozi]ie pentru a le vedea / studia naintea discu]iei. Materialul grafic s\ exprime o idee n concordan]\ cu scopul propus ( S\ fie util [i absolut necesar n lec]ie). Informa]iile care reies din comentarea imaginilor s\ fie esen]iale, importante, s\ nu ncarce memoria elevilor, ci s\-i ajute s\ gndeasc\ / s\ mediteze asupra istoriei. Imaginile [i fotografiile s\ permit\ [i exprimarea unor puncte de vedere personale, stabilirea unor rela]ii ntre fapte. descrierea unor fotografii ilustrnd locuri, cl\diri, preocup\ri ale oamenilor din localitatea reziden]ial\ Analiza [i comentarea unei imagini, n cadrul lec]iilor de istorie, ar putea urm\ri planul: autorul, titlul; evenimentul la care face referire; observarea compozi]iei ( personaje, cadrul n care sunt plasate, culori, dimensiuni, etc.); scopul urm\rit de autor ( de ce a fotografiat / pictat?); (eventual) observa]ii, aprecieri personale; notarea informa]iilor esen]iale / importante ce pot fi re]inute pe baza imaginii. natal\ /

ntocmirea unor fi[e cu tradi]ii [i obiceiuri specifice localit\]ii natale /reziden]iale, desf\[urate cu ocazia unor s\rb\tori mpreun\ cu elevii clasei, nv\]\toarea / nv\]\torul poate stabili un plan al acestor fi[e, care s\-i orienteze pe copii n activitatea independent\ ori de grup. De obicei, pentru avea o imagine complet\ asupra obiceiului
24

Sugestii privind organizarea activit\]ilor de `nv\]are `n lec]iile de istorie

respectiv, se noteaz\: aria / zona de r\spndire; momentul, perioada cnd are loc; cine particip\; descrierea obiceiului. Elevii pot fi l\sa]i s\ realizeze aceste fi[e [i a[a cum simt ei, manifestnd-[i creativitatea. * Se pot alc\tui fi[e pentru obiceiurile calendaristice religioase sau laice: Chiralesa (Boboteaza), Ziua ursului, Filipii de iarn\, Mo[ii de iarn\, M\r]i[orul, Dochiile, Sfin]ii mucenici, Ramura verde de peste an, Dragobetele, Floriile, Smb\ta de dinainte de Rusalii, Focurile, Joile oprite, Snzienele, Hramurile, Obiceiuri de ocrotire a turmelor, Sf. Andrei, Sf. Nicolae, Anul Nou, Martinsgans, Halloween (noaptea groazei), Yom Kipur, Sukkot, Purim, Shavuot, Seker-bairam, Kurban-bairam, etc. Aceste fi[e pot constitui punctul de plecare al unui calendar popular realizat n orele de limba romn\ / limba matern\ sau de educa]ie tehnologic\. Pe lng\ obiceiurile prilejuite de marile s\rb\tori (religioase) - Cr\ciun, Hanuka, Pa[ti, Pesah, Ramadan - se pot culege date [i informa]ii despre s\rb\tori specifice localit\]ii sau regiunii respective. * Se pot realiza fi[e pentru tradi]iile de nunt\, botez [i nmormntare, urm\rindu-se, dac\ se poate, asem\n\rile [i deosebirile ntre obiceiurile diferitelor popoare / comunit\]i . Planul unei fi[e de consemnare a tradi]iilor de nunt\ dintr-o regiune / zon\ geografic\ poate men]iona: durata, invitarea oaspe]ilor, a[ezarea nunta[ilor, ceremonialul sau momentele nun]ii. * Pentru a n]elege importan]a fi[elor cu tradi]ii [i obiceiuri ca surse istorice, se poate apela [i la interpretarea unor fragmente din opere literare, lucr\ri istorice sau din monografii. Jocurile sunt la moldoveni cu totul altfel dect la celelalte neamuri. Ei nu joac\ doi sau patru in[i laolalt\, ca la fran]uji [i le[i, ci mai mul]i roat\ sau ntr-un [ir lung. Altminteri, ei nu joac\ prea lesne dect la nun]i. Cnd se prind unul pe altul de mn\ [i joac\ roat\, mergnd de la dreapta spre stnga cu aceia[i pa[i potrivi]i, atunci zic c\ joac\ hora; cnd stau ns\ ntr-un [ir lung [i se ]in de mini a[a fel c\ fruntea [i coada [irului r\mn slobode [i merg mprejur f\cnd felurite ntors\turi, atunci acesta se nume[te, cu un cuvnt luat de la le[i, dan]. La nun]i, nainte de cununie au obicei s\ joace n ogr\zi [i pe uli]e n dou\ [iruri, unul de b\rba]i, iar cel\lalt de femei. (Dimitrie Cantemir Descrierea Moldovei, capitolul al XVII-lea) * La fel de bine, se pot realiza fi[e cu informa]ii referitoare la ocupa]iile str\vechi [i me[te[ugurile (populare) practicate n zona n care copiii locuiesc sau despre care au auzit (localitatea de re[edin]\ a bunicilor [i rudelor).

OBIECTIVUL CADRU 2: Cunoa[terea [i utilizarea surselor istorice Obiective de referin]\ 2.1. s\ recunoasc\ [i s\ utilizeze informa]ii dintr-o surs\ istoric\ Activit\]i de nv\]are: identificarea informa]iei dintr-o surs\ folosind ntreb\ri ajut\toare Un plan general dup\ care este interpretat un text / document istoric poate fi acesta: autorul, titlul, perioada cnd a fost realizat; evenimentul / persoana la care face referire; analiza ideilor principale care pot fi desprinse din text [i notarea lor; aprecieri personale privind pozi]ia autorului referitoare la evenimentul sau personalitatea despre care se relateaz\. Activitatea se poate realiza printr-o multitudine de metode care s\ conduc\ la o nv\]are activ\ [i creativ\, solicitnd capacit\]ile de analiz\ [i sintez\ ale elevilor, contribuind la dezvoltarea gndirii critice.
a) nv\]area dirijat\ cu ajutorul fi[elor de lucru Elevii pot fi dirija]i s\ descopere informa]ii / cuno[tin]e noi legate de un eveniment, fapt sau tem\, utiliznd fi[e de lucru. Fi[ele de lucru, individuale sau n grup, pot con]ine un text / document sau orice alt\ surs\ istoric\. Elevii sunt pu[i n situa]ia s\ identifice informa]iile, s\ selecteze informa]ii oferite de surse istorice diferite, s\ exprime informa]iile n cuvinte proprii, s\ identifice cauzele unui eveniment, s\ analizeze, s\ compare, s\ concluzioneze, s\-[i exprime opinii proprii, s\ comunice n scris sau oral. Fi[ele pot fi utilizate n activit\]ile de nv\]are individual, n perechi sau n grupe de cte 4-5 elevi. R\spunsurile sunt analizate fie individual, fie frontal, n cadrul unei evalu\ri formative. Fi[ele trebuie nso]ite de ntreb\ri care s\ orienteze elevul n activitatea de selec]ie a informa]iilor.
25

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Exemplu: Lupta de la C\lug\reni, relatat\ de Mihai Viteazul: plecai inimos s\-l ntlnesc (pe Sinan n.n.) cu acei pu]ini oameni ce-i aveam, [i cnd ajunsei la C\lug\reni, aflai c\ to]i sunt gata de lupt\, deci eu chemnd numele lui Dumnezeu, m\ nc\ierai cu ei ntr-o b\t\lie, n a[a fel c\ ]inu toat\ ziua, unde f\cui mare pagub\ turcilor spre ru[inea lui Sinan pa[a, c\ci n lupta aceea nsu[i Sinan pa[a se pr\v\li de pe cal n-tr-o mla[tin\ foarte ntins\, de unde cu mare greutate fu scos, a[a c\ n acea b\t\lie au fost omor]i patru pa[i [i [apte sangeaci [i am c[tigat cincisprezece tunuri [i un steag verde al Profetului Mahomed, mult pre]uit de dn[ii [i foarte respectat, pe care l-am trimis M\riei Sale mp\ratul. (Rudolf al II-lea n.n.) Scrisoarea lui Sinan-Pa[a despre lupta de la C\lug\reni: Ve]i [ti c\ dup\ ce am venit cu o[tile biruitoare pe p\mntul Valachiei blestematul [i nelegiuitul de Mihai a venit cu oastea sa mpotriva armatei musulmane [i dup\ ce ne-am luptat cu el, cu ajutorul [i sprijinul lui Dumnezeu cel prea nalt, a fost nfrnt acest nelegiuit cu oastea sa [i pus pe fug\ [i a[a am sosit n ora[ul Bucure[ti unde pentru ap\rarea armatei s-a pus s\ se ridice nt\rituri din pari, grinzi [i p\mnt, n care dup\ ce am pus pentru paz\ ndestul\toare mul]i solda]i de ai por]ii, akindjii, gebedjii [i topcii am venit n ora[ul Trgovi[te [i acolo de asemenea a nceput s\ se fac\ o cet\]uie [] Cerin]e: Ce lupt\ este relatat\ n primul fragment [i de c\tre cine? Despre ce se vorbe[te n al doilea fragment? Cite[te [i identific\ : - locul desf\[ur\rii luptei; - cele dou\ armate care s-au nfruntat; - conduc\torii celor dou\ armate; - care armat\ era mai numeroas\. Identific\ [i explic\ p\rerea fiec\rui autor despre evenimentul descris.

b) [tiu vreau s\ [tiu am nv\]at Pentru nv\]area metodei se lucreaz\ cu ntreaga clas\, apoi [i n grupuri de cte 4-5 elevi. Se trece n revist\ ceea ce elevii [tiu deja despre o anumit\ tem\, folosindu-se cuno[tin]ele din anii anteriori ob]inute din lecturile cu con]inut istoric sau din mass-media, urmnd apoi a se formula ntreb\ri la care se a[teapt\ g\sirea r\spunsului n lec]ie. Se realizeaz\ pe tabl\ [i n caiete un tabel cu urm\toarele coloane:
{TIU ( Ce credem c\ [tim?) VREAU S| {TIU ( Ce vrem s\ [tim?) AM NV|}AT (Ce am nv\]at?)

Se cere, la nceput, elevilor s\ formeze perechi [i s\ fac\ o list\ cu tot ceea ce [tiu despre tema ce urmeaz\ a fi discutat\. Cteva perechi vor spune colegilor ce au scris pe listele lor [i se noteaz\ la tabl\, n prima coloan\, problemele / aspectele cu care toat\ lumea este de acord. Informa]iile pot fi grupate [i pe categorii. n continuare, elevii trebuie ajuta]i s\ formuleze ntreb\ri despre lucrurile de care nu sunt siguri ori cred c\ ar trebui s\ afle pe parcursul lec]iei. Unele ntreb\ri se pot na[te chiar din dezacorduri ivite ntre elevi n prima etap\. Toate aceste ntreb\ri se noteaz\ n coloana din mijloc. Elevii sunt solicita]i s\ citeasc\ textul lec]iei / copia unui document / un text informativ referitor la tema discutat\. Dup\ lectura textului, se revine la lista de ntreb\ri din a doua coloan\ [i se identific\ problemele care [i-au g\sit r\spuns n text. Aceste r\spunsuri trebuie notate n a treia coloan\, Am nv\]at. Elevii trebuie s\ fie solicita]i s\ enun]e acele informa]ii descoperite n text despre care nu au fost formulate ntreb\ri ini]iale. Aceste r\spunsuri vor completa ultima coloan\. Dac\ exist\ ntreb\ri care nu [i-au g\sit r\spuns, trebuie purtat\ o discu]ie care s\ orienteze elevii cu privire la sursele posibile de informa]ii. Aceste ntreb\ri pot deveni punct de plecare pentru studiul individual / investiga]ii personale sau pentru o activitate ulterioar\. n ncheierea lec]iei se revine la tabel (schema S/V/I) [i elevii decid ce au nv\]at din lec]ie.
26

Sugestii privind organizarea activit\]ilor de `nv\]are `n lec]iile de istorie

c) Tabelul conceptelor Este o metod\ grafic\ util\ pentru a compara evenimente istorice, popoare, aspecte ale copil\riei de ieri [i de azi. Pentru desf\[urarea activit\]ii este necesar\ ntocmirea unui tabel. Acesta cuprinde rubrici n care se trec informa]ii despre conceptul aflat la nceputul rubricii. Tabelul trebuie elaborat astfel nct s\ reflecte aspecte comparabile [i s\ poat\ duce u[or la concluzii. Poate fi utilizat n anumite momente ale lec]iei, dar [i ca strategie pe baza c\reia se construie[te activitatea de nv\]are sau lec]ia de evaluare. Tabelul conceptelor poate fi folosit att n cadrul activit\]ii frontale, ct [i n lucrul individual sau pe grupe / echipe. Exemplu: Tema lec]iei Dacii [i romanii
Problema de nv\]at daci romani Etape de urmat: nv\]\toarea / nv\]\torul explic\ pa[ii ce trebuie urma]i; Se traseaz\ tabelul n caiete, dup\ modelul de la tabl\; Cadrul didactic indic\, pas cu pas, fragmentele de lec]ie ce trebuie citite individual, pentru extragerea informa]iei; Tabelul se completeaz\ individual; Se completeaz\ tabelul de la tabl\, cu ajutorul elevilor. Corectarea eventualelor gre[eli [i l\murirea neclarit\]ilor; Se realizeaz\ unele compara]ii privind dimensiunea teritoriilor, a condi]iilor de via]\; Elevii fac complet\ri (oral), folosind cuno[tin]ele dobndite prin activitatea suplimentar\. Tabelul conceptelor i ajut\ pe elevi s\ realizeze o sintez\ a informa]iilor, s\ le ordoneze, s\ le sistematizeze, s\ gndeasc\, s\ analizeze informa]ii, s\ colaboreze [i s\ comunice ceea ce [tiu sau afl\ dintr-un text. Ar trebui men]ionat c\ aceast\ metod\ i ajut\ pe elevi s\ gndeasc\ sistematic con]inutul unei lec]ii, s\ sintetizeze [i s\ re]in\ numai informa]iile esen]iale, care pot deveni scheletul unei expuneri mai ample. Numele ]\rii/statului Teritoriu/ ntindere (zona geografic\) Limba vorbit\ A[ez\rile omene[ti Ocupa]iile locuitorilor Nume de conduc\tori

d) Scheletul de recenzie Folosirea acestei metode ajut\ la formarea [i dezvoltarea capacit\]ii de a identifica informa]ia ntr-o surs\ istoric\, mbinnd comunicarea oral\, cititul / analiza unui document sau a unei imagini, scrisul [i gndirea critic\ prin emiterea unor judec\]i de valoare, prin r\spunsurile date la cerin]e care reflect\ n]elegerea ideilor, a elementelor de con]inut. Elevii pot lucra individual sau pe grupe. Dup\ studierea materialului, elevii trebuie s\ realizeze postere pe care vor nota r\spunsul la o serie de cerin]e: Scrie ntr-un singur enun] despre ce este vorba n text / la ce face referire documentul studiat. ntr-o expresie, spune ce con]ine textul / sursa. Precizeaz\ ce con]ine textul. Noteaz\ cel mai important aspect (idee, imagine). Realizeaz\ un desen care s\ surprind\ esen]ialul. e) Diagrama Venn-Euler Ca [i metoda anterioar\, este o metod\ grafic\ folosit\ pentru a realiza compara]ii. De regul\, este folosit\ n activit\]ile de nv\]are sau la fixarea cuno[tin]elor, ca tem\ pentru acas\; dac\ nivelul clasei o permite, poate fi utilizat\ [i ca item n probele de evaluare. Diagrama este format\ din dou\ cercuri care se suprapun par]ial. n interiorul p\r]ii comune se trec informa]iile care reprezint\ asem\n\rile, iar n restul cercului, deosebirile. Elevii pot lucra individual, n perechi sau echip\, nv\]nd prin colaborare.
27

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Exemplu: : Unitatea de nv\]are Castele, cet\]i, ora[e Tema: Castelul Versailles [i Castelul Pele[ Castelul Pele[ Castelul Versailles

Sinaia, Romnia; construit `ntre 1875 [i 1883; re[edin]a de var\ a regelui Romniei; locul de desf\[urare a unor consilii de coroan\ importante; personalit\]i care au vizitat castelul: Franz Iosef (`mp\ratul Austro-Ungariei), George Enescu, Vasile Alecsandri.

cl\diri reprezentative pentru arhitecutra romn\ [i francez\; au fost re[edin]e regale; loc de desf\[urare a unor evenimente istorice importante; `n prezent sunt muzee.

lng\ Paris, Fran]a; construit `n secolul al XVII-lea; re[edin]a regelui; aici s-au organizat petreceri somptuoase; locul unde s-au semnat tratate de pace importante; locuit de Ludovic al XIV-lea (Regele Soare), Ludovic al XV-lea [i , Ludovic al XVI-lea; vizitat de cancelarul Otto von Bismarck, prim-ministrul Germaniei (1871).

Pa[ii de urmat n aplicarea metodei: Fiecare elev completeaz\ cercurile cu informa]iile referitoare la problemele de comparat; n zona suprapus\ se noteaz\ asem\n\rile. Dac\ se lucreaz\ n perechi, fiecare elev noteaz\ informa]iile referitoare la una dintre cele dou\ probleme de comparat. Apoi, elevii compar\ informa]iile [i le suprapun, completnd mpreun\ asem\n\rile. Se prezint\ mai multe produse se afi[eaz\ se analizeaz\, f\cndu-se complet\ri [i corecturile necesare. Se poate realiza [i o diagram\ a clasei, pe tabl\, care s\ sintetizeze informa]iile [i observa]iile elevilor. Evaluarea trebuie s\ fie formativ\ sunt l\udate produsele cele mai frumoase [i mai complete, eventual modul de colaborare ntre parteneri, astfel nct elevii s\ se apropie de faptul istoric [i prin bucuria / ideea de a desena [i de a-[i prezenta lucr\rile n fa]a clasei.

f) Cadranele Metoda cadranelor este util\ pentru selectarea [i clasificarea informa]iilor oferite de o surs\ istoric\. Pentru a putea fi utilizat\, se mparte pagina n patru p\r]i, trasndu-se dou\ drepte perpendiculare. Cele patru cadrane ob]inute se numeroteaz\, urmnd ca n fiecare s\ fie notate informa]iile referitoare la un anumit aspect al temei discutate. Fiind o metod\ care dezvolt\ gndirea critic\ [i abilit\]ile de lucru individual, poate fi folosit\ cu succes n toate etapele lec]iei sau pentru realizarea feed-back-ului nv\]\rii. Exemplu: Unitatea de nv\]are Conduc\tori, eroi [i evenimente Tema: Mircea cel B\trn, principe ntre cre[tini

28

Sugestii privind organizarea activit\]ilor de `nv\]are `n lec]iile de istorie

1. Domnia 13861418 (32 de ani) n }ara Romneasc\

2. Fapte lupta de la Rovine, cu sultanul Baiazid I; lupta de la Nicopole ( al\turi de cavalerii din Europa Occidental\); construie[te m\n\stirea Cozia; `ncurajeaz\ comer]ul.

3. Situa]ia ]\rii Romne[ti Teritoriul ]\rii se ntinde de la Olt (n N) pn\ la Dun\re (n S) [i de la Por]ile de Fier (n V) pn\ la Marea Neagr\ (n E). Pl\te[te pentru prima oar\ tribut turcilor.

4. (Desen titlu la alegere)

Etapele aplic\rii metodei: nv\]\toarea / nv\]\torul prezint\ materialul de studiat ( textul lec]iei / fi[a cu extrase din documente, etc.); Elevii traseaz\ cadranele [i noteaz\ cele patru obiective sub forma cerin]elor (titluri); Elevii citesc textul cu aten]ie pentru a face nsemn\rile n cadran. Cadrul didactic ofer\ explica]ii, ndrum\ri [i l\muriri la solicitarea elevilor; Se confrunt\ rezultatele, se dezbat [i se analizeaz\. Se completeaz\ cadranele cu informa]iile esen]iale omise n timpul lucrului; Se reiau informa]iile importante [i se trag concluzii; Se fac aprecieri privind modul de lucru.

Lectura n perechi Aceast\ metod\ este folosit\ pentru n]elegerea ideilor esen]iale dintr-o lec]ie. Elevii, grupa]i n perechi, citesc textul individual, cu foarte mare aten]ie, astfel nct, la sfr[itul fiec\rui fragment sau dup\ citirea textului, s\ re]in\ ct mai multe lucruri din cele citite, s\ poat\ pune ntreb\ri sau s\ dea r\spunsuri, s\ rezume oral con]inutul, s\ alc\tuiasc\ o list\ con]innd informa]iile esen]iale. Pentru unele cerin]e, fiecare elev din pereche va avea, pe rnd, unul dintre urm\toarele roluri: raportorul: rezum\ cu propriile cuvinte con]inutul textului, prezentndu-l interlocutorului, i r\spunde la ntreb\ri; interlocutorul: ascult\ cu aten]ie ceea ce spune raportorul, l completeaz\ [i i pune ntreb\ri privind con]inutul de idei sau solicit\ exprimarea unei opinii personale. Metoda contribuie la nv\]area rapid\ a con]inutului de idei, la n]elegerea [i l\murirea unor probleme, elevul colabornd [i comunicnd cu partenerul. n clas\, elevii din fiecare pereche au cte un num\r: nr.1, respectiv nr.2. Elevul cu num\rul 1 va fi raportorul, iar cel cu num\rul 2 va fi interlocutorul, dup\ care rolurile se schimb\. Pentru nv\]area metodei, se exerseaz\ cu ntreaga clas\, folosindu-se perechi de voluntari. Cadrul didactic va interveni, dirijnd activitatea, astfel nct s\ fie n]eleas\ metoda [i scopurile ei. ntreb\rile puse vor viza n]elegerea con]inutului. Elevii trebuie s\ fie deprin[i s\ pun\ ntreb\ri de forma: Cnd are loc evenimentul prezentat? Care sunt personalit\]ile amintite / men]ionate? Ce fapte pot fi re]inute? Ce nsu[iri ale persoanei prezentate se pot eviden]ia? / Ce importan]\ are evenimentul prezentat? Care este ideea central\ a textului?

29

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Care este p\rerea personal\ fa]\ de evenimentul / persoana prezentat(\) ? Dup\ citirea / studierea sursei de informa]ii, fiecare elev din pereche poate rezuma n scris con]inutul prin cteva idei, apoi se vor citi reciproc textele produse. Se vor face aprecieri, complet\ri, se pot pune ntreb\ri. [Adaptare dup\ Chereja, F. (2004)- Dezvoltarea gndirii critice n nv\]\mntul primar, Centrul Educa]ia 2000+, pg.43-44] h) SINELG Metoda este denumit\ sistem interactiv de notare pentru eficientizarea lecturii [i a gndirii, reprezentnd o cale de codificare a textului. Aplicnd aceast\ metod\ n lec]iile de istorie, elevul are posibilitatea s\ citeasc\ [i s\ n]eleag\ activ un con]inut. Este eficient\ n etapa de realizare a sensului, de nv\]are [i n]elegere a cuno[tin]elor. Cuno[tin]ele anterioare sunt folosite ca baz\ pentru lectura textului. SINELG presupune parcurgerea urm\toarelor etape: Elevii citesc textul (de pe fi[e) individual, n perechi sau n grup de cte trei-patru, marcnd pe margine, n dreptul informa]iilor con]inute, urm\toarele simboluri: v pentru cuno[tin]e confirmate de textul citit; _ pentru cuno[tin]e infirmate / contrazise de text; + pentru cuno[tin]e noi, nentlnite pn\ acum; ? pentru cuno[tin]e incerte, confuze, care merit\ a fi cercetate. La terminarea lecturii, elevii trebuie s\ treac\ informa]iile ntr-un tabel de forma: v

Informa]iile ob]inute se discut\ n grup sau cu ntreaga clas\, nv\]\torul urmnd s\ le centralizeze ntr-un tabel asem\n\tor pe tabl\. Cuno[tin]ele incerte, notate n ultima coloan\, pot constitui teme de cercetare pentru ora urm\toare.

i) Ciorchinele Ciorchinele este o metod\ grafic\ antrenant\ care stimuleaz\ gndirea critic\ [i creativitatea elevilor, putnd fi utilizat\ pentru re]inerea informa]iei dintr-o surs\, dar [i pentru observarea [i comentarea unui tablou sau a unei imagini, a unui text istoric. Metoda stimuleaz\ g\sirea conexiunilor dintre idei, crearea unei structuri grafice utiliznd informa]iile deduse din sursa analizat\ ori descoperirea unor noi informa]ii dup\ lectura unui text. Este o metod\ de brainstorming neliniar\ care poate fi folosit\ n activit\]ile de nv\]are sau de fixare a cuno[tin]elor, dar [i la evaluarea sumativ\ a unei unit\]i de nv\]are. Etapele generale ale acestei metode sunt: Stabilirea modalit\]ii de lucru: individual sau n grup. Realizarea unui nceput al ciorchinelui, pe tema anun]at\, individual: Se scrie un cuvnt / tem\ care urmeaz\ a fi cercetat\, n mijlocul foii / tablei. Se noteaz\ toate ideile, sintagmele, cuno[tin]ele care le vin n minte elevilor n leg\tur\ cu tema propus\, n jurul cuvntului central, tr\gndu-se linii ntre acesta [i informa]iile notate, conform schemei:

30

Sugestii privind organizarea activit\]ilor de `nv\]are `n lec]iile de istorie

Completarea ciorchinelui dup\ citirea documentului, a h\r]ii sau analiza imaginilor (1020 minute).; Schimbul de idei mpreun\ cu colegul de banc\, apoi n grup, elevul discut\ [i completeaz\ ciorchinele individual (se pot folosi, pentru notare, culori diferite pentru a eviden]ia complet\rile, ce a nv\]at fiecare de la colegi); Realizarea unui produs al grupei afi[ pe o coal\ mare, utiliznd o culoare stabilit\ n faza de organizare (se stabile[te timpul de lucru) Afi[area produselor finale [i realizarea turului galeriei observa]ii, ntreb\ri; Prezentarea produsului de c\tre raportorul fiec\rei grupe r\spuns la ntreb\rile formulate de colegi. realizarea unor compuneri / desene pornind de la informa]iile selectate dintr-o surs\ consultat\ (texte, fotografii, etc.) despre personalit\]i, obiceiuri, fapte; Ca [i la orele de limba romn\, elevii trebuie s\ nve]e c\ o compunere trebuie construit\ pe baza unui plan. Fiind vorba despre o compunere la istorie, trebuie stabili]i [i termenii istorici care vor fi utiliza]i. a) Eseul este o crea]ie a elevilor care este folosit\ cu succes n orele de istorie. Poate fi utilizat ca mijloc de evaluare a cuno[tin]elor, dar [i ca un mijloc de a-i face curio[i pe elevi n leg\tur\ cu noile cuno[tin]e, acestea fiind o continuare [i consolidare a cuno[tin]elor expuse n eseu. Exemplu: Tema Vlad }epe[, ap\r\tor al legii Cerin]a (exprimat\ la nceputul orei): Scrie]i un scurt eseu despre Vlad ]epe[. Dup\ ce elevii scriu eseurile (5-10 minute), cteva dintre acestea sunt citite fa]a clasei. Apoi, nv\]\torul i poate ntreba pe elevi ce alte lucruri ar dori s\ afle despre Vlad }epe[, dac\ [tiu numele unor domnitori sau conduc\tori cu care a avut leg\turi, etc, stimulnd interesul elevilor pentru personalitatea despre care se va discuta n lec]ie. Eseul poate fi folosit [i n ultima etap\ a lec]iei, cnd elevii reflect\ asupra cuno[tin]elor dobndite sau [i pot exprima fr\mnt\rile, opiniile n leg\tur\ cu subiectul discutat. Elevii care termin\ eseurile naintea colegilor trebuie ndruma]i s\-[i corecteze textul ori s\ realizeze un desen semnificativ pentru tema discutat\, s\ completeze calendarul istoric al clasei, s\ realizeze lista cu termenii istorici descoperi]i n lec]ie [i care trebuie s\ completeze dic]ionarul istoric. b) Jurnalul cu dubl\ intrare Ofer\ elevilor posibilitatea de a stabili o leg\tur\ ntre textul citit [i propria experien]\ sau curiozitate. Este util la citirea unor texte mai lungi sau la interpretarea unei succesiuni de citate / fragmente. Pentru aplicarea metodei este necesar\ mp\r]irea paginii (de caiet sau coal\ A4) n dou\ p\r]i, prin trasarea unei linii verticale. Elevii sunt solicita]i s\ noteze n partea stng\ citate/ fragmente din textul citit care i-au impresionat, au adus informa]ii surprinz\toare sau chiar con]in elemente care i-au contrariat ori cu care nu sunt de acord. n partea dreapt\, citatul ales va trebui comentat, eviden]iindu-se: de ce a fost ales; la ce i-a f\cut s\ se gndeasc\; ce ntrebare au n leg\tur\ cu acest fragment; ce elemente i-a surprins/ nedumerit; s\-[i exprime p\rerea pro sau contra afirma]iei con]inute n fragment. Comentariile pot fi completate/ nlocuite cu desene semnificative, care s\ exprime elementele esen]iale sau ideea central\. Folosit ca metod\ de dobndire a cuno[tin]elor, jurnalul se completeaz\ n paralel cu parcurgerea textului. Jurnalul este util [i n etapa de consolidare, de reflec]ie, cnd, revenindu-se la text, se solicit\ comentariile elevilor, exprimarea opiniilor personale. Pentru a clarifica modul de lucru, este necesar ca [i nv\]\torul s\ fac\ scurte comentarii prin care s\ atrag\ aten]ia elevilor asupra p\r]ilor din text care sunt esen]iale [i pe care inten]ioneaz\ s\ le discute n clas\. realizarea n grup a unor machete care reprezint\ diverse aspecte ale vie]ii oamenilor n diverse timpuri [i spa]ii istorice ( cet\]i, castele, a[ez\ri omene[ti, monumente, b\t\lii) Utilizarea cu maxim\ eficien]\ a timpului [i cre[terea caracterului stimulator / atractiv al activit\]ii se realizeaz\ dac\ macheta este lucrat\ n ora de educa]ie tehnologic\, planificat\ imediat dup\ sau naintea orei de istorie. Activitatea trebuie preg\tit\ [i orientat\ de cadrul didactic care indic\ elevilor materialele ce pot fi studiate (elevii [i pot alege [i singuri, prin consultare, ce doresc s\ realizeze) sau ofer\ planul dup\ care se realizeaz\ lucrarea.

31

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Pentru realizarea machetelor este necesar un plan al spa]iului ce trebuie realizat, o povestire sau o descriere a locului pentru a afla diferite am\nunte. Suporturi orientative pot fi [i fotografia unei cet\]i, o imagine cu reconstituirea acesteia, o gravur\ de epoc\, dar [i o schi]\ realizat\ de elevi pe baza unui text citit. Materialele ce pot fi folosite: cutii de diferite dimensiuni [i forme (din carton sau din aluminiu doze de suc, cutii de chibrituri), hrtie colorat\, carton drept [i ondulat, materiale din natur\ ( crengu]e, mu[chi, pietre de diferite forme [i dimensiuni), resturi textile, omule]i [i elemente din jocurile de construc]ie ( lego ), polistiren expandat, etc. Exemplu de imagine suport pentru o machet\:

Cetatea Timi[oarei gravur\ de epoc\

realizarea n grup a unei mape [tia]i c\?; Pentru a fi eficient\ [i pentru a stimula interesul tuturor elevilor pentru istorie, este util ca mapa s\ se realizeze la nivelul ntregii clase. Elevii vor fi anun]a]i de la nceputul anului [colar despre inten]ia alc\tuirii acestei mape ce va con]ine aspecte inedite, interesante, cu caracter de noutate sau de curiozitate referitoare la temele discutate n lec]iile de istorie. Se stabile[te cu elevii modul de prezentare (unitar) a materialelor: redactare pe coli A4 sau de dictando, scrise da mn\ (pentru a nu dezavantaja elevii care nu beneficiaz\ de lucrul la calculator), cu margine de ndosariere, cu / f\r\ imagini sau desen, dar [i modul de formulare a titlului (pentru indicarea temei istorice la care face referire) [i de organizare a textului (con]inut [i a[ezare n pagin\). Elevii trebuie s\ fie ncuraja]i s\ realizeze pagini pentru mapa [tia]i c\? ori de cte ori au acces la o informa]ie inedit\ sau consult\ o surs\ istoric\ suplimentar\ / neindicat\ n clas\. Paginile pot fi realizate individual, dar [i n perechi sau pe grupe. colec]ionarea individual\ sau n grup a unor pliante cu fotografii, imagini ale localit\]ii natale / de re[edin]\ din diverse timpuri descrierea unor aspecte ale vie]ii cotidiene dintr-o localitate folosind surse de informare consultate Se poate realiza n scris sau oral. Organizarea unor discu]ii pe aceast\ tem\ c[tig\ din punct de vedere formativ, deoarece stimuleaz\ comunicarea [i transmit elevului mesajul c\ nv\]\torul este interesat de informa]iile pe care le va auzi ( formularea cerin]ei sa face sub forma ntreb\rilor deschise, productive: Po]i s\ descrii? Po]i s\ ne spui despre?). Elevul are posibilitatea de a-[i exprima cuno[tin]ele, sentimentele, atitudinile [i valorile. Un mod de organizare care stimuleaz\ participarea activ\ a elevilor la descrierea aspectelor vie]ii cotidiene dintr-o localitate poate fi urm\torul: Elevii ntreab\ elevii r\spund: nv\]\torul cere elevilor s\ scrie fiecare cte o ntrebare, referitoare la tema studiat\, pe o foaie. Se adun\ foile [i se redistribuie. Fiecare elev r\spunde la ntrebarea primit\. observarea / comentarea unor tablouri, imagini, filme, diapozitive, texte referitoare la evenimente, personalit\]i, aspecte ale vie]ii cotidiene n diferite momente ale istoriei Integrarea mijloacelor audio-vizuale n structura unei lec]ii de istorie trebuie s\ respecte cteva condi]ii: selectarea materialelor, prin vizionare prealabil\ sau studiul [i compararea lor, n raport cu obiectivele lec]iei; stabilirea momentului optim n care vor fi folosite, n func]ie de obiectivul urm\rit: nv\]are activ\, fixarea cuno[tin]elor sau evaluarea acestora;

32

Sugestii privind organizarea activit\]ilor de `nv\]are `n lec]iile de istorie

stabilirea duratei, astfel nct elevul s\ aib\ timp suficient pentru analiza [i comentarea materialului, pentru exersarea capacit\]ilor de lucru individual sau n echip\ ; crearea, naintea prezent\rii materialului, a unui fond psihologic favorabil, prin stimularea interesului [i curiozit\]ii elevilor n leg\tur\ cu problemele ce vor fi prezentate, prin actualizarea cuno[tin]elor care sus]in activitatea de interpretare / comentare a sursei; indicarea problemelor, aspectelor ce trebuie urm\rite pentru a orienta activitatea elevului; stabilirea modului de prezentare a comentariului: eseul scurt, planul de idei, diagram\, metoda ciorchinelui, etc. De subliniat faptul c\ abunden]a mijloacelor audio-vizuale poate conduce la obosirea [i, uneori, la pasivitatea elevilor. De aceea este absolut necesar\ selectarea acelor mijloace care sus]in cel mai eficient realizarea obiectivelor propuse [i mbinarea atractiv\ a acestor mijloace. analiza [i evaluarea produselor individuale sau de grup Turul galeriei Este o metod\ de evaluare interactiv\ [i formativ\ a produselor realizate de grupurile de elevi. n general, se parcurg urm\toarele etape: n perechi sau n grupuri de cte trei sau patru, elevii lucreaz\ la o cerin]\ care se poate materializa ntr-un produs susceptibil de a fi prezentat n diverse forme diagrame, tabele, machet\; Produsele se expun pe pere]ii clasei astfel nct s\ poat\ fi v\zute de to]i elevii; La semnalul nv\]\torului, grupele de elevi trec de la un produs la altul. Membrii fiec\rei grupe examineaz\ [i discut\ produsele expuse. Lng\ fiecare lucrare, nv\]\torul va fixa cte un bile]el autoadeziv sau o foaie de hrtie pe care se pot face observa]ii [i comentarii; n finalul turului galeriei, fiecare grup\ [i va reexamina produsul propriu, comparndu-l cu al celorlalte grupe [i citind comentariile f\cute de colegi. Dac\ se inten]ioneaz\ finalizarea activit\]ii cu un tur al galeriei, elevii trebuie s\ lucreze pe coli A4 ( de exemplu, activit\]ile propuse la identificarea informa]iei - punctele c, d. e, g, i) care prezint\ o serie de avantaje: elevii sunt stimula]i de coala alb\, [tiind c\ trebuie s\ scrie [i sa deseneze mult mai ngrijit, pentru a avea ce s\ expun\ n galerie; alternan]a scriere desen, folosirea culorilor [i a cariocilor face activitatea mai atractiv\, mai interesant\; elevii [i formeaz\ deprinderi de orientare n pagin\ traseaz\ linii, realizeaz\ diagrame [i tabele ca la matematic\; coala alb\ oblig\ la munc\ [i str\duin]\, c\ci spa]iul alb este mai vizibil [i mai deranjant dect n caiet, iar elevii [tiu c\ o foaie alb\ nu poate fi ar\tat\ n turul galeriei; nu n ultimul rnd, colile A4 se p\streaz\ u[or n mape / portofolii, putnd fi legate apoi n c\r]i ale clasei.

2.2. *s\ selecteze surse necesare pentru prezentarea unor evenimente / personalit\]i Activit\]i de nv\]are: identificarea de surse de informare despre tema discutat\ n biblioteca personal\ / a [colii Elevii trebuie nv\]a]i nu numai s\ caute n biblioteca personal\ sau a [colii surse de informare eficiente, ci [i s\ realizeze fi[e pentru documentele bibliografice studiate. Identificarea surselor se realizeaz\, de obicei, dup\ titlu. Acas\, p\rin]ii [i fra]ii mai mari, iar n biblioteca [colii bibliotecarul / documentaristul [colii pot sugera titluri care se refer\ la tema studiat\. n bibliotecile mari, aceast\ identificare se realizeaz\, n cazul n care nu se cunosc titlul [i autorul lucr\rii, prin consultarea cataloagelor de bibliotec\, pe baza cuvintelor cheie / men]iunilor tematice. Fi[ele individuale, de studiu, sunt necesare deoarece sunt cele mai eficiente instrumente de munc\ de documentare, de cercetare bibliografic\. Elemente de tehnica fi[\rii unui document bibliografic: Fi[a individual\ se realizeaz\ pe din coala normal\ A4. La nceputul fi[ei se consemneaz\ descrierea bibliografic\, astfel: pentru c\r]i: numele autorului, urmat de prenume; titlul integral al lucr\rii; subtitlul; datele de apari]ie (localitatea, editura, anul de apari]ie, num\rul de pagini sau num\rul paginii la care se face trimitere);
33

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Exemplu: Djuvara, Neagu . O scurt\ istorie a romnilor povestit\ celor tineri, Editura Humanitas, 2005, 240 pag. pentru studii [i articole: numele, prenumele autorului; titlul articolului; titlul periodicului n care a p\rut materialul; datele de apari]ie; Exemplu: Dobri]oiu, Radu Costin, Babilon. Drama unui ora[ antic. n: Magazin istoric, nr.1 (466), ianuarie 2006, pag.16-17 Fi[a individual\ poate con]ine: citate ( transcrise ntre ghilimele, n form\ exact\), idei ale elevului formulate n urma studierii materialului, un scurt rezumat al textului.

realizarea unui portofoliu care s\ cuprind\ copii ale unor acte personale importante, care n timp vor deveni documente ( certificat de na[tere / de botez, diplome, programe, etc) Portofoliul este considerat a fi un instrument de evaluare complex, integrator, care reflect\ performan]ele [i op]iunile elevului. Este, ns\, [i un mijloc de nv\]are eficient, f\cnd apel la interesele elevului [i la disponibilitatea acestuia de a efectua o munc\ de cercetare / investigare. Putnd fi apreciat sub raport cantitativ [i calitativ, portofoliul se realizeaz\ pe durata unui semestru sau a unui an ntreg. Proiectarea unui portofoliu trebuie realizat\ de nv\]\tor respectnd cteva condi]ii (dup\ I. Neac[u [i A. Stoica): Are ca scop furnizarea de informa]ii imediate (att cadrului didactic ct [i elevului) referitoare la capacit\]ile formate prin opera]ionalizarea obiectivelor unei unit\]i de nv\]are [i despre atitudinile elevului fa]\ de activitatea de nv\]are; Contextul are n vedere particularit\]ile de vrst\ ale elevilor, interesele [i abilit\]ile acestora; Con]inutul unui portofoliu ( cerin]ele standard trebuie fixate ini]ial, la nceputul anului [colar): teme pentru acas\, probe de evaluare, produse ale elevilor realizate n activit\]ile de nv\]are (diagrame, postere, h\r]i, copii xerox dup\ documente personale sau istorice, imagini sau desene, fi[e de lectur\, rezumate, eseuri, minireferate), fotografii realizate cu ocazia particip\rii la diferite s\rb\tori [i ceremonii locale, caietul de noti]e, chestionar privind interesul elevului pentru istorie, (eventual) o fi[\ de autoevaluare a activit\]ii n orele de istorie, alte produse la alegerea elevului, etc. Evaluarea portofoliului se realizeaz\ pentru fiecare produs, n momentul realiz\rii acestuia, sau global, la finalul semestrului sau al anului [colar. Raportarea se face n permanen]\ la obiectivele de evaluare propuse, criteriile trebuind s\ fie cunoscute de elevi. Ace[tia trebuie informa]i asupra modului de evaluare a portofoliului. Portofoliul reprezint\ o carte de vizit\ a activit\]ii la istorie, o posibilitate de cunoa[tere a progresului [colar al elevului. Este o surs\ de informa]ii despre evolu]ia interesului fa]\ de istorie att pentru cadrul didactic, ct [i pentru p\rin]i. Exemplu: O colec]ie de acte personale (copii xerox dup\ certificatul de na[tere [i de botez, diplome [i programe) reprezint\ o parte / secven]\ a unui portofoliu. Aceste documente pot fi nso]ite de un eseu care s\ r\spund\ la ntrebarea Ce informa]ii ar putea afla din acest set de documente un elev, peste 100 de ani?, de un jurnal dublu care s\ dovedeasc\ importan]a / semnifica]ia acestor documente pentru elev [. a. strngerea unor fotografii, ilustra]ii, articole, afi[e care prezint\ un eveniment / personalitate important\ din localitate / din istorie alc\tuirea [i prezentarea unor miniproiecte despre evenimente / personalit\]i ndr\gite
Exemplu: Titlul proiectului - {tefan cel Mare (Evaluare prin proiect) Obiective urm\rite: s\ participe la activitatea de grup, participnd la dezvoltarea climatului afectiv pozitiv; s\ identifice [i s\ foloseasc\ informa]iile provenite din surse istorice/literare; s\ descrie ntr-o manier\ simpl\ un proces istoric, folosind surse istorice indicate; s\-[i asume responsabilit\]i individuale [i de grup. Resursele folosite Materiale: documente istorice, atlase istorice, legende [i poezii care au ca tematic\ domnia lui {tefan cel Mare, vederi, fotografii, citate, etc.; Umane: speciali[ti de la muzeul de istorie, bibliotecarul [colii, nv\]\torul; Etapele realiz\rii proiectului:
34

Sugestii privind organizarea activit\]ilor de `nv\]are `n lec]iile de istorie

I. Etapa organizatoric\: Stabilirea temei [i a timpului de lucru / termenul de finalizare; Organizarea grupelor [i mp\r]irea responsabilit\]ilor n cadrul grupului (nv\]\torul trebuie s\ monitorizeze ca sarcinile s\ fie egale ca dificultate [i volum de lucru); Negocierea con]inutului, formei [i modalit\]ilor de prezentare, n cadrul grupului; Stabilirea criteriilor de evaluare ale proiectului (evaluarea procesului, evaluarea produsului, evaluarea prezent\rii orale); Stabilirea tipuri de activit\]i ce pot fi realizate: selectarea informa]iei, crearea unor texte, colectare de fotografii, vederi, crearea unor colaje; Recomandarea surselor de informa]ie, sugestii, idei. II. Desf\[urarea proiectului: Culegerea [i prelucrarea individual\ a informa]iilor culese: interpretarea lor (cercetare - crea]ie investiga]ie); Discutarea n grup a rezultatelor [i evaluarea par]ial\ a gradului de ndeplinire a sarcinilor; colaborare ntre elevi; Monitorizarea [i ndrumarea activit\]ii elevilor de c\tre nv\]\tor: Observa]ii privind activitatea de grup / individual\ din clas\; semnalarea eventualelor erori de con]inut, organizare a textului sau acurate]e a limbajului; consemnarea observa]iilor pentru realizarea evalu\rii procesului. III. Definitivarea proiectului Stabilirea, n grupul de elevi, a formei definitive (design) [i preg\tirea prezent\rii finale. IV. Prezentarea proiectului: Fiecare grup [i alege forma de prezentare, ]innd seama de criteriile de evaluare cunoscute nc\ din etapa organizatoric\. Fiecare elev va prezenta n timp limitat ce a lucrat, cum a lucrat; Cei care ascult\ pun ntreb\ri, la care primesc r\spunsuri de la elevul care prezint\ sau de la elevi din grup; Elevii care ascult\ completeaz\ dup\ prezentarea fiec\rui proiect o fi[\ de evaluare a prezent\rii eviden]iind claritatea, corectitudinea exprim\rii [i a cuno[tin]elor, originalitatea prezent\rii - criterii care trebuie afi[ate n clas\); Proiectele realizate sunt expuse n [coal\ pentru a putea fi studiate [i de al]i elevi. V. Evaluarea proiectului: nv\]\torul anun]\ [i argumenteaz\ calificativul fiec\rui elev / grupe prezentnd fi[a de observare sistematic\ completat\ pentru fiecare grup\ pe parcursul desf\[ur\rii propriu-zise. Elevii realizeaz\ o autoevaluare a muncii n grup, apreciind gradul de implicare n activitatea echipei. Colegii realizeaz\ o evaluare a proiectului; aprecieri, ntreb\ri, schimb de idei, etc. Con]inutul posibil al unui proiect cu tema indicat\: 1) Arborele genealogic al familiei lui {tefan cel Mare machet\ sau reprezentare grafic\ 2) Copil\ria lui {tefan cel Mare (Stejarul din Borze[ti de Eusebiu Camilar; de Nicole Gane) rezumat 3) {tefan cel Mare n literatura romn\ fi[e de lectur\ Autori: Ion Neculce, Dimitrie Bolintineanu, Barbu [tef\nescu-Delavrancea, Dumitru Alma[ 4) Urcarea lui {tefan cel Mare pe tronul Moldovei - compunere 5) Politica extern\ dus\ de {tefan cel Mare metoda ciorchinelui, fi[e de citate, jurnalul dublu 6) Marile r\zboaie de ap\rare duse mpotriva Imperiului Otoman: Vaslui, R\zboieni benzi desenate, cvintete, eseuri, rebusuri, h\r]i, etc. 7) Cet\]i [i m\n\stiri, ctitorii ale marelui voievod colaje de vederi, descrieri, compuneri, poezii, etc. 8) Culegere de poezii [i cntece despre {tefan cel Mare 9) Scenet\ creat\ de elevi La curtea lui {tefan -Vod\

OBIECTIVUL CADRU 3: Cunoa[terea [i utilizarea termenilor istorici Obiective de referin]\: 3.1. s\ foloseasc\ termeni istorici n situa]ii diverse Activit\]i de nv\]are:
35

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

prezentarea unor evenimente / fapte istorice utiliznd termenii nv\]a]i Gndi]i lucra]i n perechi comunica]i Este o metod\ de nv\]are activ\ ce poate fi folosit\ n orice etap\ a lec]iei. Condi]ia esen]ial\ este aceea de a acorda elevilor timp suficient de gndire, de a crea explora variantele [i de a-[i transforma gndurile n cuvinte [i de a le auzi, comunicnd cu perechea lor. Reguli pentru munca n grup / perechi: se p\streaz\ lini[tea n clas\ ( pe ct posibil); se vorbe[te pe un ton sc\zut, care s\ nu-i deranjeze pe colegi; se ascult\ unul pe cel\lalt; fiecare trebuie s\ contribuie cu idei, iar formularea final\ s\ se fac\ prin negociere, ajungndu-se la enun]uri care s\-i reprezinte prin corectitudinea [i originalitatea informa]iilor; r\spunsurile [i ideile celorlal]i trebuie respectate; colegii care gre[esc trebuie ajuta]i s\ n]eleag\ unde este eroarea pentru a putea s\-[i reformuleze ideea; ideile pot fi notate ntr-o form\ la alegere, pentru a putea sus]ine discu]iile / prezent\rile n fa]a clasei. Cerin]ele pentru aceast\ metod\ pot fi formulate astfel: gndi]i lucra]i n perechi comunica]i [i ar\ta]i ce [ti]i despre, argumenta]i de ce , semnala]i diferen]ele / asem\n\rile dintre , motiva]i de ce , etc. repovestirea unor legende istorice Pentru eficientizarea activit\]ii, este util ca elevii s\ fie nv\]a]i s\ realizeze harta pove[tii. Harta pove[tii este metoda prin care elevii trebuie s\ stabileasc\ [i s\ descopere ntr-un text epic elementele esen]iale de con]inut [i de organizare: timpul ac]iunii, locul, personajele, intriga (problema), evenimentele sau desf\[urarea ac]iunii, solu]ia (deznod\mntul), concluzia [i morala. Urmnd etapele discut\rii [i recept\rii unui text literar, cu care elevii sunt obi[nui]i din orele de limba [i literatura romn\, activitatea conduce [i la realizarea unor leg\turi transdisciplinare. Elevii noteaz\ pe foi, individual, r\spunsurile la cerin]ele enun]ate anterior, crend astfel suportul repovestirii. Pentru a-i ajuta pe elevii care ntmpin\ greut\]i, se poate realiza [i o list\ de ntreb\ri ajut\toare la care elevii pot r\spunde n grup, naintea ntocmirii h\r]ii. Exemplu: Legenda Muma lui {tefan cel Mare de Dimitrie Bolintineanu ntreb\ri ajut\toare (se lucreaz\ n 6 grupe, fiecare primind cte o ntrebare, prezentn-du-se apoi concluziile fiec\rei grupe metoda cubului) : La ce s-a gndit autorul cnd a scris poezia? Care este problema cu care se confrunt\ {tefan cel Mare? Care este purtarea mamei [i ce motive a avut? Ce crede]i c\ s-ar fi ntmplat dac\ mama l-ar fi l\sat s\ intre n castel? De ce crede]i c\ {tefan cel Mare reu[e[te s\-i nving\ pe du[mani? Ce sentimente v\ trezesc versurile legendei fa]\ de cele dou\ personaje? Harta pove[tii: Titlul: Muma lui {tefan cel Mare Autorul Dimitrie Bolintineanu Personajele: {tefan, mama domnitorului, turcii, povestitorul; Evenimentul: lupta cu turcii (R\zboieni) Timpul istoric: domnia lui {tefan cel Mare (secolul al XV- lea) Locul: n fa]a castelului / cet\]ii Intriga: Mama nu-l las\ pe {tefan s\ se retrag\ n cetate. Solu]ia: continuarea luptei f\r\ a se ]ine seama de pierderi Concluzia: necesitatea form\rii unei noi armate Morala: S\ nu te la[i nfrnt niciodat\. S\ ncerci ntotdeauna s\-]i atingi scopul. povestirea unor evenimente / fapte istorice, utiliznd termeni nv\]a]i joc didactic - Roata istoriei Pentru desf\[urarea jocului este necesar\ construirea unei ro]i a istoriei un disc care se poate roti, fiind montat pe un ax [i un ac indicator fix sau un cerc desenat pe un carton de dimensiuni mai mari. Cercul se mparte n sectoare (ca feliile de tort), n fiecare dintre acestea notndu-se numele unei personalit\]i, a unui eveniment /
36

Sugestii privind organizarea activit\]ilor de `nv\]are `n lec]iile de istorie

fapt istoric sau se poate lipi o imagine cu semnifica]ie istoric\. Sectoarele pot fi numerotate, pentru o mai bun\ orientare. Se rote[te discul, l\sndu-l s\ se opreasc\ singur sau se folosesc unul dou\ zaruri care s\ indice num\rul p\r]ii din cerc. Elevul ( reprezentantul unei grupe) identific\ / cite[te faptul istoric indicat de acul fix ori de num\rul dat de zar, apoi prezint\ / poveste[te singur sau cu ajutorul colegilor de echip\ - ceea ce [tie despre respectivul eveniment. Se pot acorda puncte, pe baza unor criterii stabilite la nceputul jocului. n acest caz, jocul se poate desf\[ura sub forma unei ntreceri ntre grupe. completarea unor texte lacunare Variant\ a itemilor cu alegere multipl\, completarea textelor lacunare pune elevul n situa]ia de a alege un r\spuns dintr-o list\ de alternative. Exemplu: Completa]i spa]iile libere cu termenii istorici corespunz\tori din urm\toarea list\: modernizare, reforme, rege, Revolu]ia de la 1848, domnitor, R\zboiul de Independen]\. Carol I a fost ., apoi primulal Romniei. A condus opera (ac]iunea) de .a ]\rii. A condus armata romn\ n timpul . joc didactic S\cule]ul fermecat n varianta jocului didactic, desf\[urat frontal sau pe grupe, enun]urile lacunare se completeaz\ cu termenii nota]i pe jetoane amestecate n s\cule]ul fermecat, pe parcursul extragerii acestora. Termenii pot fi nlocui]i cu imagini portrete de domnitori / personalit\]i sau reprezent\ri ale diferitelor evenimente istorice. n acest caz, se pot realiza postere care s\ fie expuse n clas\ sau n [coal\. ntocmirea unui glosar de termeni Dic]ionarul istoric poate fi realizat individual, ca parte a portofoliului fiec\rui elev, sau pe grupe. Se folose[te un carne]el vocabular, p\strndu-se cte dou\ - trei pagini pentru fiecare liter\ a alfabetului, ori fi[e pe care se noteaz\ un singur termen ce vor fi apoi ordonate alfabetic. Dup\ fiecare lec]ie, se vor indica termenii care trebuie explica]i [i nota]i n dic]ionar, dar elevii vor avea libertatea de a completa dic]ionarul [i cu al]i termeni considera]i mai dificili. joc didactic Alfabetul istoric (variant\): Amintind de paginile ilustrate recapitulative din abecedarul clasei I, un alfabet istoric se poate realiza n grup, n perioada recapitul\rii finale. Pe coli mai mari (A3), fiecare grup\ de elevi va contura un num\r de casete egal cu num\rul literelor din alfabet. n fiecare caset\ va fi trecut\ o liter\ [i un eveniment / fapt istoric sau numele unui conduc\tor / erou despre care au nv\]at la istorie (ori au citit n cadrul lecturilor suplimentare) pe parcursul ntregului an [colar (este de dorit ca elevii s\ fie ncuraja]i s\ fie ct mai originali, creativi, s\-[i pun\ n valoare aptitudinile [i nclina]iile, s\ se accentueze [i latura estetic\ a lucr\rii). Lucr\rile pot fi discutate, devenind suport pentru recapitularea final\, afi[ate n [coal\ sau pot fi p\strate ca material didactic pentru alte lec]ii. alc\tuirea unor enun]uri utiliznd termeni da]i Activitatea presupune respectarea condi]iilor necesare realiz\rii unui eseu structurat, de dimensiuni reduse. Testeaz\ obiective ca: abilitatea de a evoca, organiza [i integra ideile, abilitatea de exprimare n scris, abilitatea de a realiza interpretarea [i aplicarea datelor. Asigur\ o evaluare global\, construind o imagine a modului de interac]iune real\ a cuno[tin]elor, con]inuturilor [i abilit\]ilor. Concomitent cu formularea enun]ului, cadril didactic trebuie s\ realizeze [i o estimare a r\spunsului a[teptat. Enun]urile / textele alc\tuite trebuie s\ conving\ [i vor fi evaluate urm\rindu-se: folosirea corect\ a termenilor istorici indica]i; pertinen]a ideilor exprimate; coeren]a mbin\rii acestor idei. construirea [i rezolvarea unor rebusuri pe teme istorice Rebusul este unul dintre jocurile cele mai apreciate de elevi, oferindu-le satisfac]ia imediat\ a rezolv\rii unei probleme, punndu-le la ncercare nu numai nivelul de cuno[tin]e, ci [i perspicacitatea [i spiritul de observa]ie. Rebusul construit de nv\]\tor se preteaz\ la o rezolvare frontal\, dar [i individual\, putnd fi [i un mijloc de evaluare. Cele mai uzitate rebusuri sunt cele n care elevul are la dispozi]ie defini]iile [i el trebuie s\ completeze cuvntul corespunz\tor n c\su]ele careului / rebusului.
37

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Interesant\ [i atractiv\ este ns\ [i activitatea de construire a rebusurilor, n dou\ variante: se prezint\ rebusul completat, elevii avnd sarcina de a formula defini]iile corespunz\toare cuvintelor; se d\ solu]ia ( cuvntul ce trebuie ob]inut pe vertical\ ) [i se solicit\ construirea unui rebus, utiliznd termeni / cuvinte-cheie care se refer\ la tema sugerat\ de cuvntul-solu]ie. dramatizarea unor lecturi cu con]inut istoric utilizate la clas\ crearea unor versuri cu tematic\ istoric\ Cvintetul Este o poezie de cinci versuri, prin care se poate face sinteza unei lec]ii, caracterizarea unei personalit\]i istorice sau prezentarea unui loc istoric, a unui eveniment. Formarea deprinderii de a scrie cvintete d\ elevilor o mare satisfac]ie, oferindu-le posibilitatea de a-[i exersa capacit\]ile creatoare [i de a-[i exprima sentimentele, gndurile [i atitudinile fa]\ de aspectele studiate. Exerci]iul se efectueaz\ la nceput cu ntreaga clas\, apoi [i individual. (Activitatea se poate realiza [i la orele de limba [i literatura romn\, educa]ie civic\, chiar geografie [i [tiin]e, fiind o metod\ de dezvoltare a gndirii critice [i de nv\]are activ\ care valorific\ inteligen]a verbal\-lingvistic\ a elevilor.) Con]inutul [i modul de realizare a unui cvintet: 1. Primul vers are un singur cuvnt (substantiv). Este cuvntul-cheie din lec]ie (se stabile[te mpreun\ cu elevii, ca o concluzie a lec]iei nv\]ate). 2. Al doilea vers are dou\ cuvinte (adjective). Acestea vor ar\ta dou\ nsu[iri, cele mai evidente [i reprezentative, ale subiectului denumit n primul vers. 3. Versul al treilea va avea trei cuvinte (verbe la gerunziu). Se ncearc\ s\ se exprime ac]iunile ce pot fi f\cute de subiect. 4. Versul al patrulea va fi o propozi]ie alc\tuit\ din patru cuvinte, n care elevul s\-[i exprime propriile sentimente, convingeri, atitudini. 5. Al cincilea vers cuprinde un singur cuvnt (substantiv) care are rol de constatare, de concluzie. Se va nota un cuvnt ce nu a mai fost folosit n versurile anterioare. Exemplu: (cvintete create de elevi din clasa a IV a) Copil\ria Cuza Frumoas\, bun\, n]elept, harnic, Jucndu-se, sprijinind, nv\]nd, conducnd, ascultnd, judecnd, Copiii iubesc aceast\ comoar\, A devenit domnul Unirii, Bucurie. Mndrie. stabilirea de leg\turi [i rela]ii ntre evenimentele / faptele istorice joc didactic Cine dezleag\ misterul? Elevii sunt organiza]i n grupe eterogene de cte 4-5 elevi. Fiecare grup\ prime[te cte un plic cu jetoane; pe acestea sunt notate evenimente [i fapte istorice, nume de participan]i la aceste evenimente, termeni istorici, locuri. Jetoanele trebuie grupate dup\ leg\tura care exist\ ntre ceea ce este notat pe ele, fiind apoi lipite pe un poster, ntr-o structur\ grafic\ negociat\ de membrii grupului. Raportorul fiec\rei grupe prezint\ produsul final, explicnd rela]iile descoperite. Colegii din celelalte grupe pun ntreb\ri, fac complet\ri, cadrul didactic utiliznd conversa]ia pentru a realiza fixarea cuno[tin]elor.

OBIECTIVUL CADRU 4: Cunoa[terea [i interpretarea faptelor istorice Obiective de referin]\: 4.1. s\ aprecieze rolul oamenilor n desf\[urarea evenimentelor Activit\]i de nv\]are: vizite la muzee Vizita la muzeu reprezint\ o form\ de activitate n afara clasei [i a [colii prin care elevii dobndesc cuno[tin]e, adncesc, consolideaz\ [i sistematizeaz\ cuno[tin]ele dobndite anterior, pe baza perceperii directe a obiectivelor
38

Sugestii privind organizarea activit\]ilor de `nv\]are `n lec]iile de istorie

[i fenomenelor n condi]iile lor naturale sau a unor urme sau reproduceri ale acestora p\strate n muzeu. Eficien]a unei asemenea activit\]i depinde ns\ de felul n care este organizat\ [i preg\tit\. Se recomand\ parcurgerea urm\toarelor etape: 1. preg\tirea vizitei Cadrul didactic va stabili scopul, con]inutul [i modalit\]ile de desf\[urare a activit\]ii elevilor. n vederea stabilirii acestor obiective [i con]inuturi, nv\]\torul trebuie s\ se deplaseze n prealabil la muzeul ce va fi vizitat (n unele cazuri, informa]iile pot fi ob]inute [i cu ajutorul pliantelor sau prin internet), pentru a cunoa[te obiectele pe care le vor observa elevii (unelte, arme, podoabe, vase, obiecte de mbr\c\minte, steaguri, monede, medalii, acte [i documente), astfel nct s\ poat\ stabili sarcini concrete pentru fiecare elev sau grup de elevi. Elevii trebuie instrui]i n leg\tur\ cu scopul vizitei, trebuie s\ cunoasc\ foarte bine sarcinile care le revin [i modalitatea de consemnare a observa]iilor, precum [i modul de finalizare a activit\]ii. naintea vizitei propriu-zise elevii vor fi ndruma]i s\ revad\ informa]iile din lec]iile de istorie referitoare la tema propus\ ori, n cazul unor aspecte noi, s\ se documenteze despre tema respectiv\. 2. desf\[urarea vizitei la muzeu Este etapa n cadrul c\reia elevii [i desf\[oar\ activitatea (individual sau, de preferat, n grup), realizndu-se sarcinile de nv\]are: observarea materialelor [i consemnarea rezultatelor. Elevii studiaz\ obiectele [i documentele, noteaz\ cele mai semnificative date, ncearc\ formularea unor concluzii minimale. Cadrul didactic urm\re[te modul n care elevii sau grupele [i ndeplinesc sarcinile, ofer\ sprijin [i informa]ii suplimentare, ajutnd procesul de culegere [i consemnare a datelor. O posibil\ fi[\ de observare, care s\ u[ureze activitatea elevilor, ar putea fi construit\ ca un tabel cu urm\toarele rubrici: obiectul observat (document, machet\); autorul, data [i locul unde a fost realizat / folosit; ce eveniment marcheaz\. 3. prelucrarea datelor, a observa]iilor elevilor [i verificarea lor Constituie etapa final\ a vizitei care se desf\[oar\ n clas\, n ora de istorie imediat urm\toare, avnd scopul de a sistematiza [i corecta observa]iile elevilor. Vizita se poate finaliza [i prin realizarea unor postere, fi[e de impresii [i concluzii ce vor fi ad\ugate n portofoliul personal sau prin organizarea unui concurs tematic. analizarea unor imagini referitoare la activit\]i economice (munca la cmp, me[te[ugari, trguri), desf\[urarea unor confrunt\ri armate Imaginile sunt importante surse de informa]ie istoric\. Analizarea lor se realizeaz\ din plan apropiat spre planul dep\rtat, ncercndu-se eviden]ierea aspectelor esen]iale, importante. Analiza imaginilor trebuie completat\ cu ntreb\ri care vizeaz\ explica]ii, argument\ri, stabilirea unor rela]ii cauzale [i care stimuleaz\ gndirea elevilor, capacitatea lor de analiz\ [i sintez\. Analiza unor imagini despre munca la cmp n evul mediu poate fi completat\ de ntreb\ri de tipul: De ce p\mntul era principala avu]ie a vremii? Ce unelte asem\n\toare celor de azi foloseau ]\ranii? Cum aprecia]i munca n agricultur\, era grea sau nu? Motiva]i. n ce m\sur\ crede]i c\ munca ]\ranilor le asigura cele necesare traiului? participarea la s\rb\tori [i ceremonii locale discu]ii n grup despre relat\ri din scrierile c\l\torilor prin zona respectiv\ citirea [i discutarea unor pasaje din monografii ale localit\]ilor analiza unor fapte [i situa]ii pentru a eviden]ia importan]a deciziilor oamenilor n desf\[urarea evenimentelor a) Punctul de plecare l poate constitui o discu]ie despre evenimentele care au avut loc n clas\, ntr-o anumit\ perioad\ (chiar [i spargerea unui geam sau un conflict ntre elevi). Se pot eviden]ia urm\toarele aspecte; cine a participat la eveniment, care a fost scopul acestei particip\ri, ce decizii s-au luat pe parcursul derul\rii evenimentului [i cine a luat aceste decizii, cum s-ar fi desf\[urat totul dac\ s-ar fi adoptat o alt\ pozi]ie, ce urm\ri a avut fapta, ce urm\ri ar fi putut avea, punctele de vedere [i opiniile celor neimplica]i n eveniment, etc. Se poate discuta despre
39

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

decizii la nivelul localit\]ii n care se afl\ [coala: construirea / d\rmarea unei cl\diri, defri[area / mp\durirea unei zone, organizarea [i desf\[urarea unei ceremonii / a unui eveniment cultural [i altele. Prezentndu-se diferi]i conduc\tori [i eroi, se pot pune n eviden]\ deciziile lor (legi [i hot\rri pentru organizarea vie]ii oamenilor, construirea de cet\]i [i m\n\stiri, alian]e; planificarea unor c\l\torii [i expedi]ii) [i modul cum aceste decizii au influen]at evolu]ia unei ]\ri / regiuni. Este bine ca elevii s\ n]eleag\ c\ oamenii iau decizii n permanen]\, iar acestea devin cauze ale altor evenimente. b) jocul didactic Motiveaz\-]i decizia Este o modalitate de a-l pune pe elev n situa]ia de a juca un rol, de a n]elege modul de a gndi a celuilalt, dezvoltndu-[i gndirea critic\ [i creativitatea. Etapele jocului: Fiecare elev prime[te sau [i alege un rol (personalitate istoric\; se pot face referiri [i la evenimente ). Elevii scriu trei motive probabile care au condus la adoptarea unei decizii a personalit\]ii respective ori au declan[at o ac]iune, eveniment, fapt. Fiecare elev [i prezint\ motivele, n func]ie de rolul asumat. Exemplu: Conduc\tori, eroi [i evenimente E[ti Mihai Viteazul. Motiveaz\-]i decizia de a uni cele trei }\ri Romne identificarea cauzelor unor evenimente istorice joc didactic Alege cauza, alege urmarea! Jocul se poate folosi att n etapa de nv\]are ct [i n cea de fixare sau sistematizare a cuno[tin]elor [i abilit\]ilor. Pa[ii urma]i n joc sunt: nv\]\toarea / nv\]\torul preg\te[te foi de hrtie pe care scrie, cu litere mai mari, pentru a putea fi v\zute de ntreaga clas\, cauze posibile ale unui eveniment istoric, procednd la fel [i pentru urm\ri. Fi[ele se mpart elevilor. Pe tabl\ se scrie numele evenimentului discutat. n fa]a clasei ies elevii care au primit foile pe care sunt notate cauzele evenimentului. Spectatorii activi (clasa) le aleg pe acelea pe care le consider\ adev\rate / cele mai probabile, motivnd alegerea f\cut\. n acela[i mod se procedeaz\ [i pentru urm\ri. Se repet\ cauzele [i urm\rile faptului istoric, prin citirea lor de pe fi[ele elevilor care au r\mas n fa]a clasei (foile pot fi prinse apoi pe tabl\). Elevii noteaz\ n caiete cauzele [i urm\rile evenimentului respectiv. realizarea unui mini-ghid al castelelor [i cet\]ilor romne[ti excursia tematic\ Excursia tematic\ trebuie preg\tit\ din timp, urm\rind acelea[i etape ca [i vizita la muzeu. Elevii trebuie s\ cunoasc\ att scopul excursiei, ct [i sarcinile ce le revin, desf\[urarea traseul, activit\]ile ce vor fi organizate pe traseu, modalit\]ile de consemnare a datelor. n vederea asigur\rii eficien]ei unei excursii tematice, cadrul didactic trebuie s\ stabileasc\ de la nceputul anului [colar, n func]ie de con]inutul programei [i de locul geografic n care este situat\ [coala, perioada [i locul n care se va efectua excursia, obiectivele urm\rite [i, n func]ie de acestea, sarcinile pentru elevi precum [i activit\]ile preg\titoare (discu]ii, consultarea unor surse de informa]ii, realizarea unor leg\turi interdisciplinare pe parcursul lec]iilor de geografie, limba [i literatura romn\, [tiin]e, arte). Obiectivele unei excursii tematice pot fi: a) cunoa[terea istoric\ [i geografic\ a zonei n care se afl\ localitatea de re[edin]\ ( sau a altei zone); b) cunoa[terea vie]ii unei personalit\]i politice sau culturale legate de un anumit loc; c) cunoa[terea fostelor re[edin]e domne[ti ale }\rii Romne[ti / ale Moldovei / vechilor cet\]i [i castele din Transilvania, dar [i a evenimentelor istorice legate de aceste locuri etc.

4.2. s\ formuleze puncte de vedere cu privire la evenimente / fapte / personalit\]i Activit\]i de nv\]are: discu]ii n grup referitoare la faptele unor personalit\]i, la evenimentele desf\[urate ntr-o perioad\ studiat\ Discu]ia este definit\ ca un schimb organizat de informa]ii [i idei, de impresii [i de p\reri pe o tem\ dat\, avnd ca principal scop examinarea [i clarificarea n comun a unor no]iuni / concepte, consolidarea [i sistematizarea
40

Sugestii privind organizarea activit\]ilor de `nv\]are `n lec]iile de istorie

informa]iilor dobndite. Emiterea de idei pe parcursul unei discu]ii presupune, inevitabil, [i receptarea unei multitudini de late idei n acord sau n dezacord cu p\rerile proprii. Etapele unei discu]ii: Stabilirea regulilor de discu]ie [i reamintirea acestor reguli cu ocazia oric\rei noi discu]ii; Dispunerea elevilor (dac\ este posibil) ntr-o forma]ie care s\ le permit\ s\ se vad\, s\ se observe, s\ stabileasc\ un contact vizual; Prezentarea subiectului discu]iei clar, ntr-un mod care s\-i ncurajeze pe to]i elevii s\-[i exprime ideile; Moderarea discu]iei de c\tre nv\]\tor, facilitnd exprimarea tuturor punctelor de vedere. Ac]iuni ale cadrului didactic care au ca scop facilitarea discu]iei: Reformularea unei idei exprimate greoi, astfel nct elevul s\ aib\ siguran]a c\ a fost n]eles, iar colegilor s\ le fie asigurat\ n]elegerea ideii ( Cred c\ ai vrut s\ spui c\); Verificarea n]elegerii, prin adresarea unei ntreb\ri care necesit\ o reformulare din partea elevului; Lauda pentru un aspect sau punct de vedere interesant, original, pertinent; Contracararea unei idei nerealiste printr-un contraexemplu sau prin sugerarea unei noi perspective, f\r\ a critica punctul de vedere exprimat; Destinderea [i energizarea discu]iei prin glume sau aspecte amuzante [i solicitarea expres\ a elevilor mai t\cu]i, timizi; Medierea punctelor de vedere opuse toleran]\; Rela]ionarea interven]iilor elevilor, sublinierea aspectelor comune care conduc spre n]elegerea temei; Rezumarea ideilor principale. realizarea [i prezentarea de reportaje / interviuri cu oameni care au participat la diverse evenimente din via]a localit\]ii, regiunii Interviul este o activitate care are drept scop formarea [i dezvoltarea abilit\]ii de a formula ntreb\ri n urma unei document\ri prealabile privind un anumit subiect, de a asculta [i consemna r\spunsurile. Etape de urmat: Documentarea supra subiectului ce va fi abordat n discu]ie. Asigurarea accesului la interviu prin contactul direct cu persoana care va fi intervievat\ sau printr-o recomandare. Stabilirea datei [i duratei aproximative a interviului. Construirea ghidului de interviu de c\tre elevul / elevii care vor realiza interviul. Ghidul va con]ine 6-8 ntreb\ri deschise (care nu necesit\ r\spunsuri cu da sau nu). Se vor formula [i ntreb\ri de tipul: Ce altceva a]i dori s\ v\ ntreb? Dac\ a]i fi n locul meu, ce alt\ ntrebare a]i adresa?) Realizarea interviului propriu-zis. nregistrarea r\spunsurilor, n scris, dar de preferat cu reportofonul. Transcrierea r\spunsurilor de pe caset\ pe hrtie. Transformarea interviului ntr-o poveste elevul arat\ cum a ob]inut interviul, descrie atmosfera [i persoana intervievat\, red\ ntocmai r\spunsurile la ntreb\ri, [i exprim\ sentimentele n leg\tur\ cu aspectele care l-au impresionat, adaug\ fotografii, etc Prezentarea produsului final n fa]a clasei [i analiza lui. Colegii urm\resc [i noteaz\ cteva aspecte: ce nout\]i au aflat, ce i-a impresionat [i de ce, cum apreciaz\ prezentarea. (adaptare dup\ Iuti[, Gh; Pnzariu, A; Iriciuc, V, Istorie Ghid metodic pentru studen]i [i profesori debutan]i, Ed. Universit\]ii Al. I. Cuza [i Ed. Educa]ia 2000+, Ia[i, 2005) formularea unor opinii personale referitoare la informa]ii provenite din lectura textelor a) Tabelul T poate fi utilizat n clas\ pentru eviden]ierea opiniilor personale (sau ale altor persoane) n leg\tur\ cu personaje istorice, fapte [i evenimente, prin nregistrarea argumentelor pro [i contra. Se poate realiza individual sau n perechi, n activitatea de nv\]are sau de fixare sistematizare. Etape: 1. Se traseaz\ un tabel cu dou\ coloane. ntr-un timp stabilit, elevii completeaz\ prima coloan\ cu argumente pro [i a doua coloan\ cu argumente contra.
41

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

(Problema prezentat\ n materialul studiat): Argumente pro Argumente contra

2. Elevii prezint\ colegilor tabelul realizat. (Acestea se pot afi[a n clas\). 3. Cadrul didactic discut\ cu elevii despre argumentele notate; poate completa aceste argumente sau poate l\muri diferite aspecte neclare, respectnd opinia elevilor. b) Elevilor li se poate solicita alc\tuirea unui text / compunere pe o tem\ studiat\, n care s\ integreze corect, din punct de vedere istoric, termeni, concepte, repere cronologice, personalit\]i, exprimndu-[i opinia personal\ referitoare la informa]iile dobndite. Titluri posibile: O zi sunt copil dac / roman; Sunt reporter la curtea regelui Carol I; Sunt Emil Racovi]\; Pe urmele lui Badea Cr]an; Am participat la Unirea din 1859, [.a. Alte exemple: Copil\ria de ieri [i de azi Prezint\ trei motive pentru care ai dori / nu ai dori s\ fii copil n trecut / n vechiul Egipt; C\l\tori [i c\l\torii Prezint\ trei motive pentru care ai dori s\ pleci n c\l\torie al\turi de Magellan / Marco Polo. identificarea unor mesaje exprimate n diferite enun]uri Se poate cere elevilor exprimarea ideii centrale a unui enun] cu con]inut istoric ntr-o form\ ct mai concis\. Exemplu: Unirea na]ional\ fu visarea iubit\ a voievozilor no[tri cei viteji, a tuturor b\rba]ilor cei mari Pentru dnsa tr\ir\, muncir\, suferir\ [i murir\. (Nicolae B\lcescu) poate fi redus la enun]ul Romnii au luptat pentru unirea lor mult timp / Pentru realizarea unor idealuri este nevoie de timp [i str\duin]\ . studiu de caz Studiul de caz este de preferat atunci cnd se caut\ r\spunsuri la ntreb\rile de tip cum sau ce. De cele mai multe ori, studiul de caz presupune o problem\ care caut\ o n]elegere global\ a unei situa]ii sau a unui eveniment ori se focalizeaz\ pe un context de via]\ real\. Fiind un proces de cercetare, studiul de caz parcurge cteva etape: stabilirea aspectelor de studiat / a ntreb\rilor la care se caut\ r\spuns; inventarierea informa]iilor relevante; stabilirea informa]iilor care trebuie strnse; analizarea datelor [i formularea concluziilor. Pentru a aduna date se folosesc interviurile, analiza unor surse (scrise, iconice, orale, artefacte), chestionare, etc. Exemplu: Tema Copil\ria bunicilor [i p\rin]ilor no[tri Activit\]i posibile: identificarea surselor de informa]ie Ce persoane pot fi intervievate? Ce materiale pot fi consultate? realizarea interviurilor cu persoanele vizate; colectarea surselor scrise [i iconice (imagini, fotografii), a unor obiecte (rechizite vechi, juc\rii); selectarea informa]iilor considerate cele mai importante; raportarea critic\ la opiniile altora [i revizuirea propriilor opinii Ce rela]ii se stabileau ntre p\rin]i [i copii? Care era comportamentul copiilor fa]\ de cei vrstnici? Exist\ deosebiri ntre copiii de ieri [i cei de azi? Care sunt aceste deosebiri? Ce jocuri erau mai frecvente? [.a. realizarea rezultatului cercet\rii ntr-o form\ accesibil\: eseu, poster organizator grafic, prezentare oral\, nregistrare audio / video, etc.

4.3. *s\ compare fapte istorice, punnd n eviden]\ schimb\rile survenite Activit\]i de nv\]are: discu]ii n grup pe teme istorice propuse
competi]ii de grup pe o tem\ istoric\ dat\

42

Sugestii privind organizarea activit\]ilor de `nv\]are `n lec]iile de istorie

Concursuri tematice Concursurile se pot organiza n perioadele de recapitulare [i sistematizare a cuno[tin]elor sau cu prilejul unor s\rb\tori na]ionale ori locale (1 Decembrie, 14 Ianuarie, 9 Mai, etc.). Desf\[urate ntre echipe [i preg\tite din timp, concursurile tematice dau elevilor posibilitatea realiz\rii unei document\ri suplimentare, integrarea n activitatea unui grup, sporirea interesului pentru istorie. Sunt de preferat grupele eterogene, accentundu-se condi]ia ca fiecare membru al grupei s\ participe la activitate. n acest sens, trebuie stabilit un num\r de probe suficient pentru a asigura implicarea tuturor, dar si formularea unor cerin]e care s\ permit\ valorizarea fiec\rui elev (dac\ se cunosc dinainte tipurile de solicit\ri, membrii grupului pot negocia proba la care poate participa fiecare, n func]ie de interesele [i abilit\]ile dezvoltate). Bibliografia obligatorie trebuie comunicat\ elevilor astfel nct s\ se asigure timpul necesar consult\rii ei. Pentru comunicarea ntreb\rilor se poate alege varianta not\rii acestora pe f[ii dreptunghiulare, mp\turite [i a[ezate ntr-un bol transparent, sau n plicuri ce vor fi extrase de reprezentan]ii fiec\rei grupe. R\spunsurile pot fi date de reprezentantul fiec\rei echipe sau dup\ trecerea unui timp (2-3 minute) n care acesta [i consult\ colegii. Punctajele se acord\ de nv\]\tor sau de elevii clasei pe baza argumentelor, conform unor criterii clar stabilite sau de un juriu format din elevi de gimnaziu / liceu cu rezultate deosebite la concursuri de istorie. Se pot recompensa prin puncte suplimentare r\spunsurile originale sau care sunt rodul studierii unor surse suplimentare, deosebite.

OBIECTIVUL CADRU 5: Dezvoltarea unei atitudini pozitive fa]\ de sine [i fa]\ de ceilal]i Obiective de referin]\: 5.1.s\ exprime opinii personale n aprecierea faptelor din trecut [i prezent Activit\]i de nv\]are: discu]ii n grupuri despre fapte petrecute n trecut sau n prezent a) Re]eaua discu]iilor permite valorificarea unor abilit\]i de gndire [i de reac]ie eficient\ ale elevilor, familiarizndu-i cu cerin]ele realiz\rii unei argumenta]ii. Pentru a aplica aceast\ metod\, nv\]\toarea / nv\]\torul solicit\ p\rerea elevilor n leg\tur\ cu un eveniment sau cu o personalitate, invitndu-i s\ se grupeze dup\ convingerile lor n dou\ tabere: una pro [i una contra. Elevii [i vor argumenta alegerea f\cut\. Cei care se ab]in s\ se al\ture uneia dintre tabere a[teapt\ s\ fie convin[i de argumentele colegilor. n func]ie de aceste argumente, cei nehot\r]i pot face alegeri, dar [i unii membri ai grupurilor ini]iale [i pot modifica pozi]ia, dac\ ei consider\ c\ argumentele adversarilor sunt mai puternice. Cteva ntreb\ri posibile pentru a declan[a discu]ia: Ce p\rere ave]i despre ultima ini]iativ\ a clasei voastre? Este util\ localit\]ii noastre propunerea primarului de a ( construi n centru o mare parcare, de exemplu)? A procedat bine Decebal cnd a hot\rt s\-[i ia singur via]a? A fost n]eleapt\ hot\rrea lui }epe[ de a nu mai pl\ti tribut turcilor? Este folositoare Romniei intrarea sa n Uniunea European\? b) Cite[te scrie [i tu este un exerci]iu care urm\re[te att dezvoltarea capacit\]ii de a citi cu aten]ie un text, dar [i dezvoltarea creativit\]ii elevilor. Pa[i de urmat: Fiecare elev cite[te cu aten]ie textul indicat de nv\]\toare / nv\]\tor (fragmente din jurnale de c\l\torie sau din memoriile unor personalit\]i). La recomandarea cadrului didactic, elevii mpart foaia n dou\, transcriind n coloana din stnga un fragment / citat care i-a impresionat sau le-a atras aten]ia. n coloana din dreapta se explic\ succint alegerea f\cut\. n partea de jos a foii se rescrie parte final\ a textului, se creeaz\ un alt sfr[it. Se poate solicita [i reformularea unei p\r]i din text. Se citesc rezolv\rile. Se poate realiza [i o eviden]\ a num\rului de elevi care s-au oprit asupra aceleia[i p\r]i de text, comparndu-se argumentele aduse.
realizarea unor postere cu teme diverse Deoarece chiar alegerea temei sau a imaginilor pentru un poster presupune o op]iune, o opinie personal\, se poate cere elevilor s\ motiveze aceste alegeri, n momentul prezent\rii lucr\rii.

43

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

realizarea unui schimb activ de experien]e Schimbul activ de experien]e este o procedur\ care, folosit\ la nceputul orei, permite angajarea imediat\ n lec]ie [i interac]iunea elevilor. Schimbul de idei [i confruntarea opiniilor porne[te de la cerin]e care solicit\ replici concise. Exemple: Defini]ia unui cuvnt-cheie, care va fi folosit n timpul orei; ntreb\ri despre fapte [i evenimente la care ar fi putut participa [i despre care se va vorbi n or\; Identificarea / localizarea n timp [i spa]iu a unei personalit\]i despre care urmeaz\ s\ se vorbeasc\ n lec]ie; Opinii despre subiectul lec]iei. Fiecare elev va ncerca s\ g\seasc\ un r\spuns ct mai adecvat, apoi colegii de banc\ pot fi solicita]i s\-[i confrunte opiniile. Fiecare pereche de elevi este invitat\ s\ discute r\spunsurile cu perechea cea mai apropiat\. Ideile produse n aceast\ activitate pot constitui punctul de plecare al lec]iei. joc de rol Convinge publicul c\ e[ti Pentru a-[i asuma [i juca un rol, elevii trebuie s\ selecteze informa]iile pe care le consider\ cele mai importante [i mai edificatoare, folosind att cuno[tin]ele dobndite n clas\, ct [i prin consultarea unor materiale suplimentare. Elevii clasei vor fi, pe rnd, actori [i spectatori-comentatori. Rolul poate fi construit dup\ schema: Cine sunt? Cnd [i unde tr\iesc? Trei fapte / evenimente la care am participat. De ce sunt considerat o figur\ important\? Rolurile pot fi scrise pe coli mai mari sau mai mici, nso]ite de imagini ori de obiecte semnificative (putndu-se realiza mici culegeri sau expozi]ii), Colegii spectatori pot face aprecieri privind fluiditatea prezent\rii, dar [i asupra capacit\]ii de convingere a actorului (puterea argumentelor). joc didactic - nceput amuzant Poate fi folosit n debutul lec]iei, pentru a destinde atmosfera [i a asigura participarea afectiv\ a elevilor la lec]ie. Clasa se mparte n grupuri de cte 4-6 elevi. nv\]\toarea / nv\]\torul le cere s\ fac\ haz de unul dintre aspectele discutate n ora anterioar\. Exemplu: Cu cine seam\n\ .? ( G\si]i r\spunsuri ct mai amuzante.) G\si]i ct mai multe modalit\]i n care [i-ar fi putut petrece timpul liber marinarii de pe corabia lui Magellan / Cristofor Columb. Care sunt modalit\]ile cele mai dezastruoase /hazlii n care s-ar fi putut planifica lupta de la Vaslui? Elevii vor fi invita]i s\ prezinte rezultatele, apreciindu-se originalitatea acestora. nv\]\toarea / nv\]\torul poate concura elevii cu o crea]ie plin\ de umor.

44

Cteva considera]ii privind evaluarea continu\

Capitolul 4: Cteva considera]ii privind evaluarea continu\

Noua program\ de istorie pentru clasa a IV-a implic\ provoc\ri pentru nv\]\tori att n ce prive[te temele [i subiectele de studiu ct [i n ceea ce prive[te obiectivele de referin]\. Toate acestea, desigur, au profunde implica]ii asupra procesului de evaluare continu\. ~n capitolul de fa]\ ne propunem s\ supunem aten]iei cititorului cteva ntreb\ri privind evaluarea la clas\ [i, de asemenea, cteva r\spunsuri posibile. De la bun nceput, ]inem s\ subliniem c\ nu ne propunem s\ rediscut\m importan]a evalu\rii continue la clas\ - exist\, deja, o ntreag\ literatur\ de specialitate pe acest domeniu. Din acela[i motiv, nu ne propunem s\ intr\m n detalii privind diferitele tipuri de itemi [i de instrumente de evaluare pe care cadrul didactic le poate folosi n activitatea curent\. Vom atrage, n primul rnd, aten]ia asupra faptului c\ evaluarea este [i trebuie s\ fie parte intrinsec\ a procesului de predare-nv\]are. Reflec]ia asupra a cnd? cum? [i ce evalu\m? trebuie s\ nceap\ nc\ din prima etap\ a organiz\rii demersului didactic cea a planific\rii. Iar aici, permanenta rela]ionare ntre con]inuturi, obiective de referin]\, activit\]i de nv\]are, resurse [i evaluare este, n opinia noastr\, elementul principal care trebuie avut n vedere. n capitolul referitor la modelul didactic al disciplinei s-au f\cut sugestii privind posibilele decupaje [i posibilit\]i de asociere a con]inuturilor astfel nct demersul didactic pe care l construim s\ fie unul clar, logic, coerent [i adecvat. Vom completa acestea aducnd n discu]ie faptul c\ o aten]ie deosebit\ trebuie acordat\ progresului pe care elevii ar trebui s\ l fac\, gradual, pe parcursul ntregului an [colar, n atingerea obiectivelor de referin]\. Pentru construirea treptelor spre atingerea obiectivelor de referin]\, nv\]\torul trebuie s\ descompun\ aceste obiective n pa[i mici, concretiza]i, n ultim\ instan]\, n obiective opera]ionale. Iar acest progres, desigur, trebuie permanent evaluat. Prin urmare, vom ncerca s\ punem n discu]ie cteva aspecte care se subsumeaz\ unor ntreb\ri fundamentale n leg\tur\ cu evaluarea continu\: cnd evalu\m? cum evalu\m? ce evalu\m? Principalele repere n elaborarea unor r\spunsuri la aceste ntreb\ri se reg\sesc, desigur, n formul\rile obiectivelor de referin]\ [i ale standardelor curriculare de performan]\. Pentru o mai bun\ ilustrare, vom prezenta o alt\ punere n pagin\ a acestora, ncercnd s\ demonstr\m rela]iile dintre ele.

45

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Obiective cadru

Obiective de referin]\ La sfr[itul clasei a IV-a, elevul va fi capabil: S\ ordoneze obiecte dup\ criteriul mai vechi / mai nou

Standarde curriculare de performan]\

Reprezentarea timpului [i a spa]iului n istorie

S\ ordoneze evenimente personale / evenimente istorice S\ povesteasc\ aspecte ale leg\turilor dintre mediul geografic [i via]a oamenilor S\ recunoasc\ [i s\ utilizeze informa]ii dintr-o surs\ istoric\

Localizarea n timp [i spa]iu a unui eveniment istoric studiat

Cunoa[terea [i utilizarea surselor istorice

* S\ selecteze surse necesare pentru reprezentarea unor evenimente / personalit\]i


S\ foloseasc\ termeni istorici n situa]ii diverse S\ aprecieze rolul oamenilor n desf\[urarea evenimentelor

Identificarea de informa]ii dintro surs\ istoric\ dat\

Cunoa[terea [i utilizarea termenilor istorici

Relatarea unui eveniment istoric studiat, folosind termeni de specialitate

Cunoa[terea [i interpretarea faptelor istorice

S\ formuleze puncte de vedere cu privire la evenimente / fapte / personalit\]i * S\ compare fapte istorice, punnd n eviden]\ schimb\rile survenite

Prezentarea unui fapt istoric pe baza unui plan simplu de idei

Dezvoltarea unei atitudini pozitive fa]\ de sine [i fa]\ de ceilal]i

S\ exprime opinii personale n aprecierea faptelor din trecut [i prezent

..... (Pentru acest obiectiv, programa nu indic\ standarde curriculare de performan]\.)

Avnd n vedere aceste obiective [i standarde curriculare de performan]\, precum [i con]inuturile nv\]\rii, trebuie s\ ne punem n mod firesc ntrebarea: Cum lu\m decizii n leg\tur\ cu ceea ce pred\m la orele de istorie, cu modul cum pred\m istoria sau, mai bine zis, n leg\tur\ cu situa]iile de nv\]are pe care le creem n clas\? Modul n care este construit curriculum-ul de istorie pentru clasa a IV-a ndeamn\ s\ avem permanent n vedere faptul c\ elevii [i construiesc n]elegerea [i cunoa[terea pe baza a ceea ce deja [tiu [i/sau cred. Este, n primul rnd, important s\ [tim de unde ncepem acel parcurs progresiv n atingerea obiectivelor de referin]\ a[a cum sunt ele formulate n program\. Mai bine zis, care este fundamentul pe care construim? Evaluarea diagnostic\, prin urmare, va permite nv\]\torului s\ identifice lucrurile pe care elevii le [tiu deja, deprinderile pe care deja le au [i, de asemenea, va permite evaluarea dificult\]ilor probabile care pot s\ apar\ pe parcurs. O astfel de evaluare trebuie s\ fie startul n studiul istoriei n clasa a IV-a [i, de asemenea, trebuie s\ fie realizat\ la nceputul fiec\rei unit\]i de nv\]are. Din aceast\ perspectiv\, nv\]\torul se afl\, n cele mai multe cazuri, ntr-o situa]ie privilegiat\ deoarece, dup\ trei ani de lucru cu un colectiv de elevi, are cea mai mare parte a datelor care i permit o astfel de evaluare. n ce m\sur\ evaluarea diagnostic\, n aceast\ situa]ie, trebuie s\ fie una informal\ (obiectivele nu sunt riguros stabilite, iar contextul nu este standardizat) sau una formalizat\?

46

Cteva considera]ii privind evaluarea continu\

Aceasta consider\m c\ este o decizie care apar]ine nv\]\torului. Pentru aceasta, propunem, ca exemple, dou\ ntreb\ri [i teme de reflec]ie:

Cum vom aborda, unitatea de nv\]are Popoare de ieri [i de azi? Ce cuno[tin]e de geografie le sunt necesare elevilor pentru a ajunge s\ localizeze pe harta Europei [i a lumii aceste popoare? (Aceasta n condi]iile n care abia spre sfr[itul clasei a IV-a elevii nva]\, la geografie, despre situarea Romniei n Europa [i pe glob.)
Cnd evalu\m? Permanent ar fi cel mai simplu, dar [i cel mai general r\spuns acceptnd c\ procesul de predare-nv\]are [i cel de evaluare nu sunt activit\]i separate ci se influen]eaz\ reciproc [i permanent. Att elevul ct [i nv\]\torul au nevoie n permanen]\ de informa]ii privind progresele realizate, informa]ii care au menirea, n primul rnd, de a regla ac]iunile urm\toare. Cum evalu\m? Nu vom intra n detalii tehnice n formularea r\spunsului pentru aceast\ ntrebare. Avem la ndemn\ o varietate foarte mare de metode, tehnici [i instrumente. Vom face, ns\, cteva considera]ii privind calitatea procesului de evaluare continu\, pornind de la principiul c\ aceasta are, n primul rnd, un caracter formativ [i urm\re[te un scop pedagogic, de reglare a nv\]\rii.
O prim\ considera]ie: evaluarea nu trebuie s\ se transforme n rutin\. Cu to]ii ne amintim de emo]iile cu care tr\iam prima parte a fiec\rei ore de curs cea n care eram asculta]i [i de oftatul de u[urare cnd pe tabl\ ap\rea titlul unei lec]ii noi. Erau ([i, din p\cate sunt [i ast\zi de multe ori) foarte bine definite [i delimitate cele dou\ momente. Foarte rar, n a doua parte a orei de curs nv\]\torul sau profesorul ne trezea din reveria ascult\rii explica]iilor cu cte o ntrebare r\zlea]\. n rest, schema la tabl\ [i caietul de noti]e erau principala noastr\ preocupare. Era rutina fiec\rei ore de curs... Dar ce putem spune despre ascultare? nainte de a r\spunde, s\ ne amintim c\, pe parcursul carierei, am ntlnit att elevi foarte activi, dornici s\ studieze, s\ afle mai mult [i, mai ales, dornici s\ arate ceea ce [tiu. Cei care ridic\ mna pentru r\spuns chiar nainte de a asculta sfr[itul ntreb\rii pe care o punem. Cei care pun ntreb\ri, sunt curio[i. De asemenea, ns\, avem n fiecare colectiv elevi care respect\ cu sfin]enie principiul minimei rezisten]e. Ei nva]\ att ct consemneaz\ n caietul de noti]e sau att ct este n manual. R\spund cnd sunt ntreba]i direct [i nu o fac aproape niciodat\ voluntar. Nu n pu]ine cazuri, cadrul didactic este acela care, prin rutin\, formeaz\ acest tip de atitudine pasiv\. Elevii care, dup\ un timp, [tiu exact ce vor fi ntreba]i sau ce anume din ceea ce li se pred\ va fi evaluat, mereu acelea[i lucruri, sau acela[i tip de informa]ii, vor adopta n timp practica minimei rezisten]e. Ei vor [ti c\, dac\ trebuie s\ vorbeasc\ despre [tefan cel Mare, trebuie s\ r\spund\ la cteva ntreb\ri standard (cnd a domnit, unde a domnit, cu cine s-a luptat etc.) [i asta este tot! Deci, asta vor nv\]a. Restul, nu are nici o importan]\. Sunt elevi care nva]\ foarte repede c\ vor fi asculta]i numai din ceea ce au notat la clas\. Prin urmare, manualele lor vor fi imaculate [i nefolosite. n cazul utiliz\rii testelor, poate fi generat\ aceea[i situa]ie. Utilizarea excesiv\ a anumitor tipuri de itemi (spre exemplu a itemilor obiectivi relativ u[or de construit, la prima vedere, u[or de corectat [i de notat) duce la o anumit\ rutin\ a test\rii. Ba, mai mult, duce la plictiseal\ lipsa provoc\rii. Prin urmare, evaluarea trebuie s\ fie nu numai riguroas\, valid\ [i obiectiv\. Trebuie s\ fie [i interesant\, provocatoare. Pentru aceasta, instrumentele [i metodele trebuie s\ fie nu numai adaptate nivelului elevilor [i obiectivelor pe care dorim s\ le evalu\m. Ele trebuie s\ fie incitante, variate [i s\ permit\ evaluarea unei scale largi de cuno[tin]e, deprinderi [i aptitudini ale elevilor. Ce metode [i ce instrumente folosim pentru realizarea acestei evalu\ri continue? Ce calit\]i trebuie s\ aib\ instrumentele de evaluare astfel nct acestea s\ ne ajute s\ evalu\m exact ceea ce ne propunem s\ evalu\m? [i nu ne referim aici numai la validitatea de con]inut a unui test (cea care vizeaz\ leg\tura dintre obiectivul curricular, obiectivul de evaluare [i item). Iat\ trei exemple de situa]ii posibile:

47

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

A. Decidem s\ introducem ntr-un test urm\torul item: Coloana B cuprinde nume ale marilor exploratori despre care ai nv\]at, iar coloana A cteva din marile lor realiz\ri. Scrie, n coloana C, asocierea dintre fiecare cifr\ a coloana A [i litera corespunz\toare din coloana B.

A descoperit strmtoarea care leag\ Oceanul Atlantic de Oceanul Pacific A descoperit America A f\cut o lung\ c\l\torie n Asia Central\

Marco Polo

Cristofor Columb
Fernando Magellan

Emil Racovi]\

Dac\ elevii nu au mai rezolvat astfel de itemi de asociere, ce crede]i c\ va eviden]ia modul n care elevii vor rezolva aceast\ sarcin\? Ct din efortul elevilor va fi pentru a n]elege ce au de f\cut [i ct pentru a indica r\spunsurile corecte (pentru a demonstra c\ [tiu c\ Marco Polo a descoperit America, iar Marco Polo a c\l\torit n Asia Central\)?
Ceea ce ]inem s\ subliniem este importan]a ca elevii s\ fie familiariza]i cu tipul de sarcin\ pe care trebuie s\ o rezolve n cadrul unui test, s\ n]eleag\ instruc]iunile. Pentru aceasta, fie folosim exercitii similare n contexte nonevaluative (ca antrenament), fie acord\m suficient timp n]elegerii enun]ului nainte ca elevii s\ rezolve testul ca atare. n orice caz, recomand\m ca, nainte de a invita elevii s\ rezolve o sarcin\ de evaluare, de orice fel, s\ ne asigur\m c\ au n]eles exact ce au de f\cut. O scurt\ discu]ie nainte de rezolvarea propriu-zis\ a unui test, spre exemplu, va asigura validitatea [i obiectivitatea acestuia.

B. Am utilizat, ntr-un test, urm\torul item: Completeaz\ spa]iile libere din propozi]iile de mai jos cu termenii corespunz\tori: ncercnd s\ contrabalanseze influen]a Por]ii, Brncoveanu a trimis soli la ..... [i ...... n perioada domniei sale s-au construit .... [i .... Corectnd testele rezolvate de elevi, identific\m o mare varietate de solu]ii pentru aceast\ sarcin\. Spre exemplu: ncercnd s\ contrabalanseze influen]a Por]ii, Brncoveanu a trimis soli la vecini [i la cur]ile cre[tine. n perioada domniei sale s-au construit m\n\stiri [i palate. ncercnd s\ contrabalanseze influen]a Por]ii, Brncoveanu a trimis soli la ru[i [i la polonezi. n perioada domniei sale s-au construit m\n\stirea Tismana [i palatul Mogo[oaia. ncercnd s\ contrabalanseze influen]a Por]ii, Brncoveanu a trimis soli la curtea austriac\ [i la regele Poloniei. n perioada domniei sale s-au construit m\n\stiriile Horezu [i Tismana [i palatele de la Potlogi [i Mogo[oaia. ncercnd s\ contrabalanseze influen]a Por]ii, Brncoveanu a trimis soli la austrieci, ru[i [i polonezii. n perioada domniei sale s-au construit palate n stil brncovenesc [i m\n\stirea Horezu. Cum apreciem [i cum not\m aceste r\spunsuri ale elevilor, n condi]iile n care toate r\spund corect sarcinii? De ce am ob]inut aceast\ mare varietate de r\spunsuri?
n primul rnd, pentru c\, n formularea sarcinii, nu ne-am asigurat c\ exist\ o singur\ solu]ie corect\. Spa]iile foarte mici alocate termenilor lips\ oblig\ elevul s\ transcrie enun]urile, pentru a le putea completa [i, prin urmare, nu limiteaz\ de nici un fel num\rul de cuvinte pe care le poate folosi pentru rezolvare. Pe de alt\ parte, n
48

Cteva considera]ii privind evaluarea continu\

formularea sarcinii nu se d\ nici o indica]ie privind num\rul de termeni (de cuvinte) pe care elevul le poate ncadra n fiecare spa]iu liber. De asemenea, [i formularea textului lacunar este foarte general\. Cteva solu]ii posibile pentru a se evita o astfel de situa]ie ar fi: listarea unui num\r limitat de termeni din care elevul s\-i aleag\ pe cei necesari complet\rii textului lacunar (spre exemplu: m\n\stirea Tismana, palatul Mogo[oaia, regele Poloniei, ]arul Rusiei); spa]iile libere s\ fie suficient de lungi [i de aceea[i dimensiune, pentru a sugera, pe de o parte, limitarea num\rului de cuvinte care pot fi folosite [i, pe de alt\ parte, pentru a nu sugera r\spunsurile corecte; utilizarea unor formul\ri concise [i clare (spre exemplu: n perioada domniei sale s-au construit palatele .......................................... [i m\n\stirile ..........................................). desigur, cel mai simplu ar fi s\ folosim ca text lacunar un text din manual sau din lec]ia predat\ elevilor. Aceasta, ns\, ar duce mai degrab\ la reproducerea mecanic\ a unei informa]ii [i nu la evaluarea modului n care elevii folosesc informa]ia n contexte noi, spre exemplu. C. Cea de a treia situa]ie se refer\ la utilizarea proiectelor [i portofoliilor, instrumente din ce n ce mai des folosite de c\tre cadrele didactice. Pentru munca individual\ sau pentru munca n echip\, aceste metode complementare de evaluare, utilizate corect, stimuleaz\ creativitatea, ini]iativa [i permit eviden]ieea unei multitudini de abilit\]i ale elevilor. Aceasta, ns\, numai n situa]ia n care sarcinile de lucru sunt suficient de accesibile acestora, pe de o parte, [i numai dac\ elevii cunosc iar nv\]\torii aplic\ consecvent criterii de evaluare clar formulate, pe de alt\ parte.. Sunt frecvente situa]ii n care suntem tenta]i s\ depunct\m un proiect sau un portofoliu realizat de elevi pentru c\ este scris de mn\ (n timp ce altul este ngrijit redactat pe computer), pentru c\ are numai 5 materiale (lucr\ri, fotografii, documente etc.) n timp ce altul cuprinde mai mut de 20 etc. De asemenea, sunt situa]ii n care acord\m acela[i calificativ tuturor membrilor unui grup evalund un proiect. Aici, ar fi cteva aspecte de discutat. Primul la care ]inem s\ ne referim, este, consider\m, unul esen]ial: a cui munc\ o evalu\m? Am ntlnit, adesea, p\rin]i care discutau preocupa]i despre cum s\ rezolve (ei) un proiect sau un portofoliu al copilului. P\rin]i care caut\ nfrigura]i pe internet sau n biblioteci materialele necesare. Tot a[a, cu to]ii am ntlnit n portofolii materiale mult prea sofisticate, texte mult prea elaborate, fie pur [i simplu reproduse din diverse surse, fie elaborate, n mod cert, de fra]i mai mari sau de p\rin]i, dornici s\-[i scuteasc\ proprii copii de povara unei sarcini mult prea complicate, uneori. Este important, n cazul utiliz\rii unor astfel de metode [i instrumente, s\ inform\m p\rin]ii n leg\tur\ cu obiectivele pe care le urm\rim, subliniind importan]a n]elegerii faptului c\ portofoliul sau proiectul trebuie s\ ilustreze ct mai fidel capacit\]ile [i abilit\]ile elevului. Este important, de asemenea, s\ evalu\m nu numai produsul, ci [i procesul. Este important ca, pe parcursul elabor\rii proiectelor [i/sau portofoliilor s\ avem discu]ii cu elevii pentru a evalua modul n care lucreaz\ [i pentru a face corec]iile necesare. Desigur, folosirea instrumentelor de observare sistematic\ a activit\]ii [i comportamentului elevilor necesit\ resurse de timp de care nu dispunem ntotdeauna a[a cum ne-am dori. Totu[i, pentru o evaluare corect\, este important s\ le folosim. Implicarea elevilor n procesul de evaluare este, de asemenea, un aspect pe care trebuie s\ l avem n vedere. Organizarea unor discu]ii (mai mult sau mai pu]in formalizate) sau utilizarea instrumentelor de autoevaluare care s\ eviden]ieze maniera n care elevii s-au raportat la sarcina pe care au avut-o, maniera n care s-au implicat [i [i-au asumat rolurile, ce le-a pl\cut [i ce nu le-a pl\cut, ce dificult\]i au ntmpinat vor constitui surse de informa]ii care ne vor ajuta s\ realiz\m o evaluare corect\, relevant\ att pentru nv\]\tor ct [i pentru elevi. Am considerat necesar ca, n contextul acestui ghid, s\ includem astfel de considera]ii privind evaluarea continu\ pentru c\, a[a cum subliniaz\ textul programei, predarea istoriei la clasa a IV-a [i propune s\ contribuie la rec[tigarea interesului elevilor fa]\ de cunoa[terea trecutului. Pentru aceasta, am accentuat caracterul formativ al evalu\rii, importan]a relevan]ei acesteia att pentru nv\]\tor ct [i pentru elev dar [i caracteristici despre care se vorbe[te [i se scrie mai pu]in: evaluarea trebuie s\ fie un proces natural [i permanent, un proces interesant [i provocator.

49

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Capitolul 5: Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

Cu privire la utilizarea surselor istorice


Sursele prezentate n cadrul prezentului ghid au fost selectate din domenii ct mai diferite. Autorii au dorit s\ nf\]i[eze, n principiu, surse provenind din epoca respectiv\, p\rerile unor istorici trzii, legende [i povestiri populare [i altele. Este recomandabil c\ sursele s\ nu fie nf\]i[ate elevilor n integralitatea lor, ci ca nv\]\torul s\ selecteze aceele fragmente pe care le consider\ potrivite pentru tema lec]iei, nivelul de cuno[tin]e ale elevilor, gradul de accesibilitate al surselor, curiozitatea elevilor. }innd seama de specificul elevilor din [coala primar\, ar trebui ca nv\]\torii s\ prezinte elevilor lor cteva informa]ii generale cu privire la surse, dup\ modelul: 1. 2. 3. 4. 5. Cine este autorul ? Ce reprezint\ sursa ? Cine sunt personajele cele mai importante din cadrul s\u ? Care este ac]iunea din cadrul sursei ? Care este importan]a sursei ?

Sursele prezentate pot fi completate, f\cndu-se apel [i la alte izvoare, ca de exemplu: sursele vizuale (imagini, fotografii, desene, etc), Internet, culegerile de texte sau documente istorice, publicate de-a lungul veacurilor. Foarte important este ca nv\]\torul s\ foloseasc\ [i s\ poten]eze abilit\]ile de gndire, curiozitatea [i interesul elevilor lor.

A. Istoria local\
Familia: istoria familiei, s\rb\tori de familie Istoria familiei
Familia la vechii greci n Atena, ct\ vreme sunt prea mici ca s\ mearg\ la [coal\, copiii sunt l\sa]i numai n grija mamei [i a femeilor din cas\. Mamele [i d\dacele, pe lng\ faptul c\-i cnt\ copilului cntece de leag\n [i diferite melodii, i mai [i spun, de ndat\ ce el este n stare s\ priceap\, pove[ti tradi]ionale [i aceasta era prima lui nv\]\tur\. {tim c\ cei neascult\tori erau amenin]a]i cu tot felul de c\pc\uni,,..Copiilor cumin]i li se istoriseau povestiri nostime, n care rolurile principale le aveau animalele. Mai trziu, copiii erau ini]ia]i n mitologie [i n legende. (Robert Flaceliere, Via]a de toate zilele n Grecia secolului lui Pericle, Bucure[ti, 1976)

50

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

Familia la vechii romani Casa, domus, era mai mult dect o cazarm\, era pur [i simplu o fort\rea]\. Aici, n deplin\ obedien]\, se forma caracterul copiilor. Lor li se spunea c\ n c\min focul nu trebuia s\ se sting\ niciodat\, pentru c\ el reprezenta pe Vesta, zei]a vie]ii. Ea trebuia hr\nit\, aruncnd mereu lemne pe foc precum [i f\rmituri de pine n timpul mesei. Pe pere]i, care erau construi]i din p\mnt sau c\r\mid\, st\teau atrnate mici icoane, reprezentnd fiecare un Lar sau un Penat, spiritele casei, care protejau prosperitatea acesteia [i a ogoarelor. Pe u[a de la intrare se afla efigia lui Ianus care, cu cele dou\ fe]e ale sale, una spre interior [i alta spre exterior, supraveghea pe oricine intra sau ie[ea. Iar peste tot n jur existau Manii, sufletele str\mo[ilor, care r\mneau n preajma casei [i dup\ moarte. A[a c\ nimeni nu putea s\ mi[te f\r\ s\ dea de cte un gardian supranatural care, [i el, f\cea parte din familie. O familie compus\ nu numai din oameni vii, dar [i din cei care i precedaser\ sau care aveau s\-i urmeze. Atmosfera religioas\ n care cre[tea copilul roman urm\rea s\-l fac\ pe acesta nu doar un om bun, n sensul acceptat de noi ast\zi, ci, mai mult, s\-l disciplineze. (Indro Montanelli, Roma-o istorie inedit\, Bucure[ti, 1995) Familia n Europa de vest, n secolele XIII-XIV Copiii mai mari sunt pu[i de c\tre p\rin]i s\ fac\ [i ei cte ceva. Era normal ca o fat\ de negu]\tori, chiar boga]i, s\ colaboreze la toate activit\]ile gospod\riei la care particip\ [i st\pna casei, adic\ fr\mnt\ pinea, g\te[te, spal\, face paturile, toarce, ]ese, coase, brodeaz\ pungu]e de purtat la bru. Ct despre fetele de ]\rani, ele muncesc la fel ca slujnicele, f\r\ nici o deosebire. B\ie]ii se fac [i ei folositori. ncepnd prin a fi comisionari de mici, ei cap\t\ cu timpul mai mult\ autoritate. Desigur, serviciile, via]a cotidian\, via]a profesional\, sunt controlate de p\rin]i. Toate ini]itivele domestice, fie [i cele pur personale (mutatul unui pat, dormitul pe teras\) sunt supuse autorit\]ii p\rinte[ti. Acela[i lucru este valabil pentru alegerea unei meserii: contractele de ucenicie sunt sunt ncheiate de c\tre tat\ [i desigur, tot el le hot\r\[te. Presiunea familal\ se accentueaz\ la c\s\torie. Miza e prea mare pentru a-i l\sa libertatea de decizie celui interesat. (Philippe Aries, Georges Duby, Istoria vie]ii private, Bucure[ti, 1995) Familia unui faimos compozitor Muzicianul acesta delicat (Wolfgang Amadeus Mozart), despre care oamenii supersti]io[i ai timpului cnd a tr\it credeau c\ ngerii i [optesc la ureche minunatele melodii, n\scocite de el f\r\ s\ oboseasc\ vreodat\, avea mare ncredere n bun\tatea omeneasc\. Datoreaz\ aceast\ ncredere p\rin]ilor s\i, care i-au dat o educa]ie ngrijit\, [i suceselor pe care le-a avut foarte devreme. Tat\l s\u era dirijor al orchestrei cur]ii episcopale din ora[, bun violonist [i pedagog pre]uit de concet\]enii lui. Wolfgang a crescut ntr-o cas\ plin\ de instrumente muzicale: clavecin, vioar\, viol\, violoncel, flaut, harp\. De ndat\ ce izbuti s\ fac\ primii pa[i prin cas\, c\ut\ s\ ating\ clapele clavecinului. Nannerl, sora sa mai mare, care exersa de zor, l l\sa s\-[i cufunde degetele n clapele ascult\toare, ceea ce umplea inima copilului de o nespus\ bucurie. A compus la patru ani un Concert pentru pian. Cnd fiul s\u, un n\prstoc de om , i-o cnt\ la pian, cu minile m\runte ct aripile de rndunic\, Leopold Mozart rse din toat\ inima de aceast\ nea[teptat\ isprav\ a odraslei sle. Copilul a fost cum nu se poate mai fericit aflnd c\ tat\l s\u l scult\ cu mult\ aten]ie. Fericrea l cople[i de-a binelea cnd acesta l ridic\ n bra]e [i i spuse: Cu toate c\ nu ai dect patru ani, tu e[ti artistul cel mai mare dintre noi to]i. (George Sbrcea, Primii pa[i spre glorie, Bucure[ti, 1975) Via]a noastr\ la Florica Mama ne d\duse pn\ aici toate lec]iile noastre, ne nv\]ase s\ scriem, s\ citim, geografia, socotelile [i citirea limbii franceze. Acum ns\ g\si c\ nici timpul, nici rolul ei nu-i mai permiteau s\ se consacre cu totul lec]iilor noastre. Sosi din Elve]ia domni[oara Marie Bornand, prima noastr\ institutoare.

51

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

La opt eram n clas\, cu dnsa n capul mesei celei lungi . Cei mari ncepeau, cei mici soseau [i se a[ezau fiecare cu caietele [i c\r]ile lui. Mult\ disciplin\ domnea n clasa noastr\ [i bunul obicei de a ne izola n noi n[ine pentru a putea simultan lucra cu to]ii, cot la cot, la aceea[i mas\, unde se f\ceau dict\ri, se recitau lec]ii [i se explicau reguli care nu priveau dect pe fiecare elev. Pre]ioas\ gimnastic\ pentru restul vie]ii. Din fire vioi [i deprin[i cu via]a de ]ar\, ndeplineam cu prisos dorin]a tatei de a fi independen]i [i de a face sporturi. Dup\ orele de studiu [i de pironire pe scauan, ce alunecu[uri pe deal cu copaia, ce salturi pe fnul ngr\m\dit jos, ce alerg\ri c\lare, fiecare avnd un echipament complet. De cte ori avea o ocazie, tata a dat lec]ii de gimnastic\ b\ie]ilor. Pe ct era ns\ de desmierd\tor [i iubitor, pe att era de sever, cnd cea mai mic\ abatere de la datorie, chiar nensemnat\ n aparen]\, i se p\rea o lips\ de con[tiin]\. (Sabina Cantacuzino, Din via]a familiei Ion C. Br\tianu, Bucure[ti, 1993)

S\rb\tori de familie
Nunta la vechii greci La vechii greci, n ziua nun]ii, casa miresei [i cea a mirelui sunt mpodobite cu ghirlande de frunze de m\slin [i de laur. Tat\l miresei ofer\ un banchet. Mireasa ia parte la el, cu chipul acoperit de un v\l, purtnd podoabele ei cele mai frumoase [i avnd pe cap o cunun\. Ea este nconjurat\ de prietene. {i mirele are al\turi pe cavalerul s\u de onoare. n sala banchetului, b\rba]ii [i femeile cunt a[eza]i separat. La osp\]ul de nunt\ se serveau [i cteva feluri de mncare tradi]ionale. C\tre sear\ se forma alaiul care avea s\ i conduc\ pe cei doi miri pn\ la noua lor cas\. Cei doi mergeau ntr-o c\ru]\ tras\ de catri sau de boi [i mnat\ de un prieten al mirelui. Mireasa ducea un gr\tar [i o sit\, simboluri ale activit\]ii domestice pe care o ncepea. (Robert Flaceliere, Via]a de toate zilele n Grecia secolului lui Pericle, Bucure[ti, 1976) S\rb\torirea na[terii La vechii greci, era obiceiul ca n a cincea sau a [aptea zi de la na[terea copilului s\ aib\ loc o s\rb\toare familial\. Era ceremonia pentru integrarea copilului n grupul familiei. Copilul era luat n bra]e [i purtat n jurul vetrei casei. Cu aceast\ ocazie se ntrunesc to]i membrii familiei. Din acest moment, copilul este acceptat, este luat\ hot\rrea de a-l cre[te. n a zecea zi de la na[tere, membrii familiei se adun\ din nou pentru a se da un nume copilului. Primul b\iat prime[te, de obicei numele bunicului dinspre tat\, dar nu era o regul\. Rudele care au fost invitate, aduc daruri, mai ales, amulete pentru copil. (Robert Flaceliere, Via]a de toate zilele n Grecia secolului lui Pericle, Bucure[ti, 1976) Logodna la romani La vechii romani, c\s\toria era precedat\ de logodn\. Ea consta dintr-o promisiune reciproc\ f\cut\ de logodnici, cu asentimentul ta]ilor respectivi, n fa]a unor rude [i prieteni. Logodnicul nmna logodnicei cadouri [i un inel simbolic. Acesta era f\cut fie dintr-un cerc de fier nconjurat de aur, fie dintr-un cerc de aur asem\n\tor verighetelor noastre. Logodnica avea grij\ s\-l pun\ imediat pe degetul vecin cu degetul mic de la mna stng\, adic\ pe inelar. Aceasta deoarece se spunea c\ un nerv foarte fin porne[te din inelar [i ajunge la inim\. De aceea era foarte potrivit ca onoarea de a purta inelul s\ se acorde acestui deget. Pentru acest\ s\rb\toare, logodnica se mbr\ca n costumul cerut de obicei. Purta o tunic\ f\r\ tiv strns\ cu un cordon de ln\ nnodat de dou\ ori, iar pe deasupra o hain\ de culoarea [ofranului. n picioare avea sandale de aceea[i culoare. P\rul i era strns ntr-un fileu ro[u [i acoperit cu un v\l portocaliu, iar pe deasupra o coroan\, mpletit\ simplu din m\ghiran [i verbin\, sau din mirt [i floare de portocal. (Jerome Carcopino, Via]a cotidian\ n Roma la apogeul imperiului, Bucure[ti, 1979)

Buna-cuviin]\ n ora[ul Floren]a n Floren]a anilor 1500, buna-cuvin]\ [i purtarea politicoas\ a copiilor au [i ele legile lor, care au fost redactate de un scriitor ntr-un manual numit Galateo.
52

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

La mese, s\ nu mesteca]i cu zgomot, nici s\ v\ apleca]i lacom asupra mnc\rii f\r\ a ridica fa]a, ca [i cum a]i sufla ntr-o trmbi]\, [i nici s\ nu sughi]a]i. Asta nu nseamn\ a mnca, ci a nfuleca, [i apoi te murd\re[ti pe mini pn\ la coate, p\tezi fa]a de mas\. Feri]i-v\ de a v\ [terge din]ii cu [ervetul [i nc\ mai pu]in cu degetele; nu v\ sc\rpina]i, nu scuipa]i. n orice caz, nu v\ vr]i nasul n paharul de vin sau n felul de mncare al altuia sub motivul de a le mirosi. Pentru a strni rsul, feri]i-v\ s\ v\ strmba]i gura, ochii, s\ v\ umfla]i obrajii, s\ v\ schimonosi]i. {i feri]i-v\ s\ face]i zgomot cu gura n semn de mirare sau de dispre]. (J. Lucas-Dubreton, Via]a de fiecare zi la Floren]a pe vremea familiei Medici, Bucure[ti, 1976)

Un obicei al germanilor Odat\ cu venirea prim\verii, n luna martie, mul]i dintre germanii din Romnia, s\rb\toresc Schimbarea anotimpului printr-un carnaval cu m\[ti, Fasching-ul, care se organizeaz\ n Miercurea cenu[ii, cnd se s\rb\tore[te [i L\sata secului. S\rb\toarea prim\verii continu\ cu Confirmarea (Palmsontag). n aceast\ zi copiii ntre 14-16 ani, dup\ ce n prealabil sunt preg\ti]i de c\tre preot, dau un mic examen. Ei au trecut mai nainte pe la rude [i cunoscu]i pentru a[i cere iertare de toate sup\r\rile pricinuite. Urmeaz\ ceremonia religioas\, dup\ care b\ie]ii primesc primul lor costum de adolescent- b\rbat. n toat\ s\pt\mna dintre Florii [i Pa[ti, copiii strng verdea]a care urmeaz\ s\ fie folosit\ pentru confec]ionarea cuiburilor n care sunt puse ou\le ro]ii de Pa[te. n Duminica Pa[tilor, copiii caut\ n toat\ curtea cuiburile cu ou\ [i cadouri, dup\ care ntreaga comunitate merge s\ asiste la slujba religioas\. Dup\ ntoarcerea de la biseric\, urmeaz\ osp\]ul cu mnc\ruri tradi]ionale, cu cozonac, dup\ care ncepe ntrecerea de spart ou\. R (Romnia, o Europ\ n miniatur\, Bucure[ti, 2006) Tradi]ii ale bulgarilor S\rb\toarea cea mai spectaculoas\ din calendarul popular bulg\resc este Baba Marta, care, ca [i Baba Dochia, personific\ prim\vara. La sfr[itul lui februarie, bulgarii fac cur\]enie general\ n case, deoarece Baba Marta nu viziteaz\ dect casele ngrijite! B\trnii nu trebuie s\ ias\ prea devreme din cas\, pentru c\ b\trna dore[te s\ ntlneasc\ doar fete tinere [i femei. n ultima zi a lunii februarie, copiii de la sate aprind un foc ct se poate de mare. Ei strig\ ,,Baba Marta, eu te nc\lzesc pe tine azi, iar tu s\ m\ nc\lze[ti pe mine mine!,, [i se adun\ n jurul focului, cu diferite strig\turi, iar cnd focul se stinge, sar peste el. Focul trebuie s\ ard\ ct mai mult [i ct mai sus ca s\ o nc\lzeasc\ pe Baba Marta, care personific\ [i soarele care poate s\ ard\ fe]ele omenilor. R (Romnia, o Europ\ n miniatur\, Bucure[ti, 2006) Tradi]ii ale turcilor La turcii dobrogeni o s\rb\toare de prim\var\ este Hdrlezul, cnd ies la iarb\ verde, n aer liber. Cu aceast\ ocazie femeile preg\tesc ciorb\ de miel, pl\cinte cu brnz\ sau cu carne, turte. Nu sunt uita]i nici cei mor]i. n aceste zile se face cur\]enie la morminte, se r\s\desc flori, se citesc rug\ciuni [i se d\ poman\ la s\raci. Dar cele mai importante s\rb\tori sunt Ramazam Bairamul care ncheie cele treizeci de zile de post cu trei zile de s\rb\toare. n ultima s\pt\mn\ de Ramadam Bairam, tinerii merg n fiecare sear\ cu colinde pentru a recita texte sacre din Coran. Toate colindele se ncheie cu urarea: S\ ne dea Alah s\n\tate, ca la anul s\ ne vedem iar\[i s\n\to[i [i ferici]i! R (Romnia, o Europ\ n miniatur\, Bucure[ti, 2006)

53

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Vecinii [i comunitatea: teritoriu, monumente, castele [i cet\]i; locuin]a, ocupa]ii [i via]a cotidian\ Vecinii [i comunitatea
Cadrul istoric: Oamenii tr\iesc nu izolat, ci ntr-un mediu complex, determinat de c\tre vecini [i comunitatea, n care [i duc traiul. ntr-un astfel de mediu, func]ioneaz\ un cod de convie]uire, respectul reciproc, aceptarea diversit\]ii, colaborarea, sprijinul reciproc. Doar tr\ind ntr-un atare mediu, omul se afirm\ ca o fiin]\ social\.

Iat\! hora se porne[te Sub stejar, la r\d\cin\. Iat\! hora se-nvrte[te... Vin\, puico, vin\. Lng\ mine vin', dr\gu]\, S\ te pot strnge de mn\ Ca ieri seara, la fntn\; Mario, M\riu]\! Duh-de-Spaim\! Piei-N\luc\! Sun\ bine-n cobz\, sun\, S\ nu-]i fac spetele strun\ [i chica m\ciuc\. Tu, Fes-Ro[ cu giubea lung\! Din arcu[ trage mai tare, C\ci n gard am un par mare [i mul]i bani n pung\! Tot a[a pn-n desear\! Mult frumoas\-mi e puicu]a, Ca o zi de prim\var\, Maria, M\riu]a! Tot a[a, tot voinice[te! Nu m\ da]i, m\i, de ru[ine, C\ci guri]a ce-mi zmbe[te Vr\ dracu-n mine.

Mi-am pus flori la p\l\rie, Mi-am pus flori, mi-am pus m\rgele S\ se uite cu mndrie Puicu]a la ele. Am c\ma[\ cu alti]\, Tot de fir [i de m\tas\, Am pe spate-o durduli]\... De nime nu-mi pas\! Nici de vornic, nici de dracul, Nici de vraj\ ciocoiasc\, Nici de turc, nici de cazacul... Tara s\ tr\iasc\! Bate]i to]i ntr-o lovire S\ vuiasc\-n fund p\mntul; Lumea-ntreag\ s\ se mire, [i Dumnezeu sfntul! Sunt s\tul de biruri grele [i de plug, [i de lopat\, De ciocoi, de zapciele [i de sap\ lat\. Ast\zi horele sunt pline! Crape-mi sura opincu]\, [i s\ mor n joc cu tine, Mario, M\riu]\! (Vasile Alecsandri, Hora,
http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/hora.php)

Sat din Moldova n secolul al XIX-lea "Nu [tiu al]ii cum sunt, dar eu, cnd m\ gndesc la locul na[terii mele, la casa p\rinteasc\ din Humule[ti (...) parc\-mi salt\ [i acum inima de bucurie. {i, Doamne, frumos era pe atunci, c\ci [i p\rin]ii, [i fra]ii, [i surorile (mele) mi erau s\n\to[i, [i casa ne era ndestulat\ [i copii [i copilele megie[ilor erau de-apururea n petrecere cu noi, [i toate mi mergeau dup\ plac, f\r\ leac de sup\rare, de parc\ era toat\ lumea a mea!... Stau cteodat\ [i-mi aduc aminte ce vremuri [i ce oameni mai erau prin p\r]ile noastre, pe cnd ncepusem [i eu, dr\g\li]\-Doamne, a m\

54

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

r\dica b\ieta[ la casa p\rin]ilor mei, n satul Humule[ti, din trg drept peste apa Neam]ului; sat mare (r\z\[esc) [i vesel, mp\r]it n trei p\r]i care se ]n tot de una; Vatra Satului, Delenii [i Bejenii... {-apoi Humule[ti [i pe vremea aceea nu erau numai a[a un sat de oameni f\r\ c\p\ti, ci sat vechi, r\z\[esc ntemeiat n toat\ puterea cuvntului; cu gospodari tot unul [i unul, cu fl\c\i voinici [i fete mndre, care [tiau a nvrti hora dar [i suveica, de vuia satul de votale n toate p\r]ile, cu biseric\ frumoas\ [i ni[te preo]i [i dasc\li [i poporani ca aceia, de f\ceau mare cinste satului lor". (Ion Creang\, Amintiri din copil\rie, Bucure[ti, Chi[in\u, 2000)

Despre ceilal]i locuitori ai Moldovei Nu cred s\ mai fie vreo alt\ ]ar\ de m\rimea Moldovei, n care s\ ntlne[ti neamuri att de multe [i att de deosebite. Afar\ de moldoveni, ai c\ror str\mo[i au venit nd\r\t din Maramure[, mai locuiesc n Molova [i greci, albanezi, srbi, bulgari, le[i, cazaci, ru[i, unguri, nem]i, armeni, evrei [i ]iganii cei cu mul]i copii. Grecii, albanezii, srbii [i bulgarii tr\iesc slobozi n Moldova [i parte din ei se ndeletnicesc cu negu]\toria, parte slujesc cu leaf\ domniei. Nem]ii, le[ii [i cazacii sunt pu]ini, fie o[teni, fie slujitori la curte; dintre le[i, c]iva au fost ridica]i n rndul boierilor. Armenii se socotesc supu[i, [i pl\tesc domnului dajdie. Ca [i papista[ii, ei au biserici tot att de mari [i la fel de mpodobite ca [i bisericile dreptcredincio[ilor [i [i urmeaz\ slobozi legea lor. Asemenea [i evreii se socotesc supu[i. }iganii sunt mpr\[tia]i ici [i colo n toat\ Moldova [i nu afli boier care s\ nu aib\ n st\pnirea sa cteva s\la[e de-ale lor. (Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Bucure[ti, 1967) Foametea din Moldova 1946-1947 Prin foamete am trecut cu bine deoarece am avut dou\ vaci. n fiecare zi d\deam cte un pahar cu lapte la doi copii care veneau la noi pentru c\ erau foarte s\raci [i nu aveau mam\. Era greu pentru noi to]i [i nu ne puteam ajuta prea mult ntre noi. Dar totu[i am [tiut s\ r\mnem oameni, nu puteam sa-i las pe al]ii s\ sufere att de mult dac\ eu puteam s\ fac ceva. Uneori m\ duceam pe la alte femei s\ le ajut cu copiii lor, dac\ erau bolnavi [i le mai duceam [i ceva de mncare. n timpul foametei grul a r\s\rit la foarte pu]ini oamnei, iar ace[tia au trebuit s\-l dea altora pentru a face rost de mncare. ntre noi, oamenii din sat, ne mai mprumutam cte o c\ru]\ cu cal sau cu boi, s\-[i adune de pe p\mnturile lui recolta. (Catinca Filip Mor\ra[u, localitatea Ciorte[ti, Ia[i) D\ruind, vei dobndi Asocia]ia Robert Cole este o organiza]ie non-profit ce are drept scop ameliorarea vie]ii copiilor cu nevoi speciale din zona Com\ne[ti [i integrarea [colar\ [i social\ a acestora. Asocia]ia a luat fiin]\ n anul 1996 din ini]iativa Societ\]ii Umanitare Britanice Beggin Hil Romnian Group [i a unui grup de p\rin]i avnd copii cu nevoi speciale. Proiectul Ajut\-i s\ zmbeasc\ a luat fiin]\ n urma activit\]ii mele de voluntariat. Motiva]ia activit\]ii mele este una simpl\: din pu]inul meu am vrut s\ ofer celor afla]i n suferin]\. Avnd posibilitatea de a-i ajuta, nu am putut sta deoparte. Am sim]it c\ ajutndu-i, f\cndu-i s\ zmbeasc\ pe ace[ti copii cu deficien]e, am s\ m\ descop\r pe mine. mplinirea unui om se face doar ajutndu-i pe ceilal]i. (Cristina Ramona Tudos\, Ajut\-]i aproapele. Solidaritate uman\ n comunit\]i de ieri [i azi, Bucure[ti, 2005) Sibiu, capital\ cultural\ european\ 2007 Programul Capitalele Culturii Europene,, a fost ini]iat n anul 1985, considerndu-se c\ Europa a fost [i r\mne spa]iul central al unor activit\]i culturale bogate [i variate, iar ora[ele au jucat un rol important n crearea [i dezvoltarea culturilor europene. n anul 2007 ora[ul Sibiu va fi, al\turi de Luxemburg, Capital\ Cultural\ European\. Timp de secole, ora[ul Sibiu a mbr\]i[at [i alte culturi-germani (sa[i), maghiari, rromi etc. Sa[ii reprezint\ acum circa 2% din popula]ia Sibiului [i sunt descenden]ii coloni[tilor germani care au emigrat, n secolul al XII-lea, din zona actualului stat Luxemburg [i din Valea Rinului. Dialectul german vorbit n Sibiu este foarte asem\n\tor cu dialectul din Luxemburg. Sibiul este locul n care, de un deceniu [i jum\tate, se celebreaz\ diversitatea cultural\ a Romniei. A (Agenda EU-Ro, 2006)

55

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

n ajutorul celorlal]i Uniunea attor ]\ri, adoptarea monedei unice [i toate deciziile luate n comun au f\cut casa european\ tot mai solid\. Prestigiul UE este n cre[tere, dar n privin]a ajutoarelor interna]ionale, rolul UE este deja de prim-plan. Solidaritatea european\ este activ\ n dou\ direc]ii: cooperarea pentru dezvoltare [i ajutoarele umanitare. Se stabile[te n fiecare an ce sum\ din banii UE trebuie cheltuit\ pentru fiecare regiune. Apoi, fiecare stat membru pune la dispozi]ie o parte dintre resursele sale pentru a ajuta restul lumii. Sunt multe moduri de a ajuta: oferirea de ad\post, hran\ sau asisten]\ medical\ popula]iilor lovite de catastrofe naturale (cutremure, inunda]ii, secet\); nl\turarea pagubelor provocate de violen]a naturii sau a omului; salvarea p\durilor tropicale considerate pl\mnii Terrei,,; interven]ii ca pretutindei s\ fie respectate demnitatea [i drepturile oamenilor; asisten]\ sanitar\. V (Vino s\ cuno[ti Uniunea European\. Atlas geografic pentru [colari, Bucure[ti, 2006) Una cte una Un prieten se plimba pe o plaj\ pustie, pe la apusul soarelui. n timp ce se plimba, v\zu n dep\rtare un alt b\rbat. Acesta se tot apleca, ridica ceva de jos [i arunca n ap\. Ajungnd mai aproape observ\ c\ b\rbatul culegea de pe jos stele de mare aruncate de valuri pe ]\rm; le arunca napoi n ap\, una cte una. ,,Trebuie s\ fie mii de stele de mare pe toat\ plaja. Nu po]i s\ le aduni pe toate. Sunt pur [i simplu prea multe. Nu vezi c\ nu are nici un rost? i-a spus el. Localnicul zmbi, se aplec\, mai culese o stea de mare [i, dup\ ce o arunc\ napoi n mare, i r\spunse: Are rost, pentru aceea pe care tocmai am aruncat-o!. (Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Sup\ de pui pentru suflet, Bucure[ti, 1999)

Copil\ria de ieri [i de azi Copil\ria de ieri


A. Jocuri [i juc\rii
n vechiul Egipt, acum aproape patru mii de ani, copiii jucau [i ei jocuri care nu cereau nici o preg\tire. Dac\ b\ie]ii erau n grup, se mp\r]eau n dou\ tabere. n fiecare tab\r\, fiecare juc\tor cuprindea cu bra]ele trupul tovar\[ului s\u din fa]\. Cei doi dinti se nfruntau picior peste picior, [i ncruci[au minile, trudindu-se s\ se r\stoarne. Cei din spate [i ncurajau [eful: Bra]ul t\u este mai tare ca al lui. Nu te l\sa! Ceilal]i r\spundeau: Tab\ra noastr\ e mai tare. Pune]i mna pe ei! Jocul de-a capra e un fel de s\ritur\ peste un obstacol. Doi b\ie]i se a[eaz\ jos, unul n fa]a celuilalt, cu bra]ele [i picioarele ntinse. Ei formeaz\ obstacolul [i ceilalal]i juc\tori trebuie s\ sar\ pe deasupra lor, f\r\ s\ se lase prin[i. Juc\torii care alc\tuiesc obstacolul vor ncerca s\ apuce piciorul celui care sare [i s\ trnteasc\ jos capra. Cel care sare nu are voie s\ n[ele, ci s\ anun]e cnd porne[te, zicnd: }ine-te bine! Sosesc acum! Al]i copii se ntrec la fug\, dar cum ar fi prea u[or s\ alerge cu picioarele, alearg\ n genunchi, cu picioarele ncruci[ate sau ]inndu-[i picioarele cu minile. Feti]ele preferau jocuri de agilitate. Cele mici, urcate pe umerii celor mai mari, [i aruncau mingea. Se luptau [i corp la corp. Dar jocul preferat era dansul. Orice fat\ trebuia s\ [tie s\ danseze, nu numai cele care doreau s\ devin\ dansatoare de profesie. n acest scop [i legau bilu]e n p\r [i ]ineau n mn\ o oglind\. Astfel preg\tite, se nvrteau, s\reau, n vreme ce altele f\ceau o hor\ n jurul lor, cntnd [i b\tnd din palme. Iat\ [i un alt mod de a dansa, plin de neprev\zut: dou\ fete mai mari se a[eaz\ spate n spate [i ntind bra]ele n lateral. Alte patru feti]e, urcndu-se pe picioarele celorlalte dou\, se ga]\ de minile lor ntinse [i r\mn atrnate. La un semn, toate se nvrtesc de cel pu]in trei ori, dac\ nu cumva vreuna cade [i jocul se ntrerupe. (Pierre Motet, Egiptul pe vremea dinastiei Ramses, Bucure[ti, 1973)

Vechii greci Acum peste dou\ mii de ani, Platon, un mare nv\]at grec, recomanda ca, pn\ la vrsta de [ase ani, copiii s\ fie l\sa]i s\ se joace n voie, iar jocurile s\ fie ndreptate spre deprinderea unei meserii viitoare.

56

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

Copiii trebuie s\ fac\ ceva [i pe bun\ dreptate este privit\ drept una din inven]iile frumoase ale lui Architas plesnitoarea pe care o d\m copiilor mici ca s\ nu sparg\ nimic prin cas\ ct timp se joac\ cu ea. Copiii nu pot sta lini[ti]i nici m\car o clip\ [i de aceea plesnitoarea este o juc\rie potrivit\ pentru ei scria cu seriozitate Aristotel. Jocul cu mingea [i cu ar[icele se practica, f\r\ ndoial\ nc\ din prima copil\rie, dar chiar [i adolescen]ii se mai distrau n acest chip. La sfr[itul lunii februarie era o s\rb\toare religioas\, prilej de distrac]ii la care luau parte [i copiii mici, [i n timpul c\rora exista obiceiul s\ li se cumpere juc\rii, fie c\rucioare, fie vase mici, pe m\sura lor. Arheologii au g\sit multe figurine de lut ars care erau juc\riile copiilor mici, ca de pild\ tetine de diferite forme, c\lu]i pe roti]e [i tot felul de animale (porci, coco[i, porumbei) iar pentru feti]e, nenum\rate p\pu[i, dintre care unele mi[cau. Dar juc\riile pe care le iubeau cel mai mult copiii erau cele mai ieftine, cele pe care [i le f\ceau singuri. Iat\ ce scria un tat\ despre fiul lui: Era de-abia un prichindel, cnd modela case de lut, sculpta, acas\, cor\bi de lemn, construia c\rucioare mici de piele [i f\cea de minune broscu]e din coji de rodie. (R. Flaceliere, Via]a de toate zilele n Grecia secolului lui Pericle, Bucure[ti, 1976)

Descrierea unui copil bun Un copil bun, fiind ntotdeauna ocupat cu lucruri serioase [i folositoare, se joac\ foarte pu]in [i atunci doar pentru a-[i antrena corpul. El alege jocuri decente [i onorabile [i tovar\[i care sunt serio[i [i de onoare [i niciodat\ nu se joac\ pe strad\ sau n locurile publice. n timp ce se joac\ el trebuie s\ evite mbrncelile, insultele sau s\ se loveasc\ cu pumnii. (I. Chomatianou, Manual pentru [coala primar\, Grecia, 1839, n Milan Ristovic, [.a., Copiii n istorie, secolele XX-XXI, Belgrad, 2001) Jocurile copiilor din Belgrad Copiii din sate aveau mai mult spa]iu pentru jocurile prin care [i demonstrau for]a fizic\. Cei de la ora[ erau lipsi]i de numeroase jocuri pentru c\, de exemplu, se temeau s\ nu sparg\ geamul unui vecin pe o alee ngust\. Dar chiar [i copiii de la ora[e aveau mai mult spa]iu pentru joac\ dect ast\zi. Ma[inile erau nc\ pu]ine chiar [i c\tre anii 1950 [i copiii puteau s\ se joace lini[ti]i pe strad\. Aceasta era perfect adev\rat [i iarna, cnd toate str\zile n pant\ se transformau n derdelu[uri ideale [i, cu pu]in efort, cur\]indu-se z\pada [i turnnd ap\, str\zi ntregi deveneau patinoare. (Milan Ristovic, [.a., Copiii n istorie, secolele XX-XXI, Belgrad, 2001) Juc\riile la mod\ acum o sut\ de ani A[adar, juc\ria la mod\ anul acesta este...avionul. {i, desigur, ce altceva ar putea fi dup\ isprava lui Bleriot, care a traversat Canalul Mnecii. n afar\ de faptul c\ se aseam\n\ cu cele adev\rate, avioanele simple, cu unul sau dou\ locuri, pot fi aruncate [i...zboar\ prin camer\. Ele pot transporta pasageri. Care sunt p\pu[i. Un alt joc ce a venit de la Paris [i care este foarte c\utat este Cook la Polul Nord. Acesta este, de asemenea, minunat. El nf\]i[eaz\ z\pada de la Polul Nord, sania tras\ de cini [i cu eschimo[ii care l nso]esc pe Cook, cortul exploratorului [i, desigur, pe curajos nsu[i. R (Revist\ pentru copii, Grecia, 1910, n Milan Ristovic, [.a., Copiii n istorie, secolele XX-XXI, Belgrad, 2001)

B. Copil\ria de alt\dat\
La vechii greci n cet\]ile grece[ti, mamele [i d\dacele, pe lng\ faptul c\-i cntau copilului cntece de leag\n [i diferite melodii, i mai spuneau, de ndat\ ce el era n stare s\ priceap\, pove[tile tradi]ionale [i acestea erau prima lui nv\]\tur\. {tim c\ copii neascult\tori erau amenin]a]i cu tot felul de c\pc\uni al c\ror nume era Acco, Gorgo; [i lupul era sperietoare. Copiilor cumin]i li se istoriseau povestiri nostime n care rolurile principale le aveau animalele. Aceste fabule aveau o moral\ [i, prin urmare, con]ineau o nv\]\tur\. Nu ncape ndoial\ c\ tot mamele [i d\dacele erau cele care ini]iau copilul , pu]in mai trziu, n mitologie [i legende, transmi]ndu-le ceea ce nv\]aser\ [i ele, n copil\rie. n felul acesta , ele i preg\teau pentru momentul cnd aveau s\ citeas\ poemele lui Homer, cu profeorul de citire. (R. Flaceliere, Via]a de toate zilele n Grecia secolului lui Pericle, Bucure[ti, 1976)
57

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Copiii munceau n fabrici ntr-o zi, un b\iat avea bra]ele pline de fuse. S-a a[ezat ca s\ se odihneasc\. n cteva momente a adormit. S-a ntmplat ca patronul s\ treac\ pe acolo. F\r\ s\-l averizeze, i-a tras o palm\ puternic\ peste cap, ame]indu-l. Pe jum\tate adormit, a alergat la ma[ina de care avea grij\. Abia trecuser\ cinci minute cnd bra]ul drept i-a fost prins n ma[in\. Dou\ degete i-au fost sf\rmate [i a trebuit s\ fie imediat amputate. C (Capitole din via]a unui b\iat care muncea ntr-o fabric\ din Bandee n anul 1850, n J.F. Aylett, 150 de ani care au schimbat lumea)
Prostul tratament de orice fel este foarte rar. Am vizitat multe fabrici din Manchester [i nu am v\zut nici m\car o dat\ un copil b\tut. Nici nu am v\zut vreodat\ copii prost dispu[i. P\reau s\ fie ntotdeauna veseli [i vioi. Era o pl\cere s\ vezi ndemnarea cu care puneau cap la cap firele rupte. Erau ncnta]i s\-[i arate m\iestria unui str\in. Nu prezentau nici o urm\ de epuizare atunci cnd ie[eau pe poarta fabricii, seara; imdiat ncepeau s\ zburde [i s\ se distreze, la fel ca b\ie]ii care ies de la [coal\. (Dr. Andrew Ure, Filosofia manufactuilor, n J.F. Aylett, 150 de ani care au schimbat lumea)

C. Copil\ria p\rin]ilor [i a bunicilor vo[tri s-a petrecut n Romnia comunist\. n acea perioad\ toate ziarele, revistele [i emisiunile de radio [i de televiziune l\udau n]elepciunea, generozitatea [i grija conduc\torilor comuni[ti fa]\ de tot poporul, [i mai ales, fa]\ de copii. ns\ copiii erau folosi]i pentru scopuri politice [i de propagand\. Educa]ia lor politic\ ncepea la o vrst\ foarte fraged\, prin nv\]area cntecelor despre Partidul Comunist Romn [i despre conduc\torii comuni[ti. Ei erau ncadra]i n organiza]ii precum [oimii Patriei (de la [ase la opt ani) sau Organiza]ia de Pionieri(de la opt la patrusprezece ani). Uniformele acestora [i simbolurile lor (cravata ro[ie, insigna ca o stea n cinci col]uri) aminteau clar despre idealurile politice comuniste care erau transmise copiilor. Articol de propagand\ comunist\ Ap\ra]i de str\lucirea patriei, copiii cresc ca s\ fie curajo[i, inteligen]i [i frumo[i. Cu ne]\rmurit\ recuno[tin]\, copiii Romniei se gndesc ntotdeauna la ntemeietorul Romniei de ast\zi [i de mine, la prietenul [i dasc\lul lor tovar\[ul Nicolae Ceau[escu. Ei se gndesc, de asemenea, la tovar\[a Elena Ceau[escu, personalitate politic\ [i [tiin]ific\ a c\rei grij\ [i dragoste p\rinteasc\ sunt ntotdeauna aproape de inimile lor. Avnd n p\rin]ii lor exemple bune de comuni[ti, pionierii [i elevii, to]i copii din Romnia cresc [i [i mplinesc aspira]iile ntr-o epoc\ luminoas\, n anii de glorie ai patriei noastre, cnd conduc\torul Partidului [i Statului este cel mai iubit fiu al poporului nostru, tovar\[ul Nicolae Ceau[escu. Exemplul s\u, al celui care s-a nrolat din fraged\ copil\rie n slujba Partidului, activitatea sa neobosit\ constituie un imbold puternic c\tre cunoa[tere, un exemplu revolu]ionar str\lucit de abnega]ie, de implicare [i de speran]\ de a realiza totul pentru progresul [i fericirea poporului nostru. A (Almanahul Cutez\torii pentru pionierii romni, 1982, n Milan Ristovic, [.a., Copiii n istorie, Secolele XIX-XX, Belgrad 2001) Amintiri dintr-o copil\rie comunist\ nc\ din copil\rie am relizat c\ sistemul n care tr\iam mi era du[man. Tat\l meu avea o pr\v\lie mic\ de vndut rogojini, co[uri de nuiele [i de papur\ [i farfurii pentru s\rb\toarea de cire[e, n pia]a din Br\ila. Toate astea au durat pn\ n 1947 cnd noul regim i-a demolat pe to]i din pia]\. Eu aveam dosar foarte prost, c\ eram fiu de negustor [i nu fiu al poporului, deci pornisem din start cu stngul. nc\ din primii ani de [coal\ am fost foarte bun la sport. La Br\ila, unde mi-am petrecut copil\ria, am fost campion la gimnastic\ [i la not. La mod\ ns\, la acea vreme, era dictonul lui Ceau[escu: nota zece la sport, nota zece la [coal\. Din p\cate am n]eles numai n timp c\ ceea ce ni se prezenta ca o idee genial\, produs\ de mintea conuc\torului luminat, era de fapt o imposibilitate, ]innd cont de condi]iile pe care le aveam, adic\ de cele pe care nu le aveam. ns\ n acei ani sufeream enorm pentru c\ stnd [apte zile pe s\pt\mn\ n sala de antrenament, nu aveam timpul fizic ca s\ nv\] de nota zece pentru celelalte discipline. {i pentru c\ ajunsesem primul la sport, dar aveam greut\]i cu tabla nmul]irii, ajunsesem s\ fiu torturat de aceast\ neputin]\ de a le face pe amndou\, convins fiind de propaganda asidu\ care spunea c\ este posibil. Cnd am v\zut de ct este nevoie s\ nv\] ca s\-mi trec
58

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

examenele de corigen]\ de la matematic\ [i francez\, c\ nu ai de unde s\ iei timpul necesar dac\ faci sport de performan]\, am n]eles c\ sistemul min]ea. N (Nicolae Ra[cov despre copil\ria din perioada comunist\, n Emanuel Tnjal\, Cristian Dan Turturic\, Romnia de la New York la Los Angeles, Bucure[ti, 1997)

Copil\ria de azi
Cine a inventat mouse-ul? Douglas C.Engelbart, un cercet\tor american, este inventatorul mouse-ului informatic. Brevetul acestei inven]ii a fost depus n 1969. Primele mouse-uri erau formate dintr-o mic\ bil\ metalic\, prev\zut\ cu dou\ ro]i [i un buton. Numele vine de la firul care iese din carcas\ [i care seam\n\ cu coada unui [oarece. Ce este un virus informatic? Un virus informatic este un program introdus n mod inten]ionat [i clandestin n sistemul informatic. El poate provoca deregl\ri de func]ionare mai mult sau mai pu]in grave [i distrugerea fi[ierelor. Viru[ii informatici se r\spndesc prin re]ele [i prin dischete contaminate. Ei sunt comb\tu]i cu programe antivirus. Ce este un hacker? Un hacker (pirat) este o persoan\ care p\trunde ilegal ntr-un sistem informatic. Uneori, pira]ii ac]ioneaz\ din simpl\ curiozitate, dar al]ii distrug sau modific\ fi[ierele. Recopierea n mod clandestin pe dischete a programelor vndute n comer] este un act de piraterie. C (Comunicarea, de la origini la Internet, Bucure[ti, 1999) Restaurant Empire Minunea bit-ic\, aici gastronomic preparat\, este un joc. Personajul este un buc\tar tocmai ie[it de pe u[ile facult\]ii de [tiin]e gastronomice. Se nume[te Armand LeBoeuf care i face o vizit\ unchiului s\u, patronul unui restaurant. Unchiul i-l d\ nepotului, pentru a-[i ncerca norocul. De aici urmeaz\ cam optsprezece scenarii care trebuie rezolvate. Jocul ofer\ trei tipuri de preparate. Fran]uze[ti, americane [i italiene[ti. Mai nti trebuie s\ amenaja]i restaurantul. Jocul v\ ofer\ o multitudine de posibilit\]i, de care pute]i profita n func]ie de suma de bani de care dispune]i. Pasul urm\tor va fi cel al alc\tuirii meniului. Cu ct ve]i avea unul mai variat, cu att va fi mai bine. Trebuie s\ acorda]i o mare aten]ie comportamentului angaja]ilor. Ace[tia pot fi antrena]i s\ devin\ mai calmi, mai respectuo[i. Afacerea va prospera [i noi restaurante [i preparate vor deveni disponibile. (Revista Level, 2003) Conven]ia Drepturilor Copilului Dou\zeci noiembrie 1989 este o zi istoric\ pentru cele dou\ miliarde de copii din lume. n aceast\ zi, Organiza]ia Na]iunilor Unite a aprobat Conven]ia Drepturilor Copilului, care este acum o lege interna]ional\. Legea copiilor declar\ valoarea uman\ deplin\ pentru to]i copiii [i adolescen]ii. Fiecare copil are dreptul de a tr\i, de a cre[te n siguran]\ [i de a fi respectat pentru gndurile [i ideile sale. Interesul superior al copilului trebuie s\ fie ntotdeauna prima prioritate. Orice ]ar\ care refuz\ s\ protejeze copiii care sunt maltrata]i, sau neglijeaz\ necesit\]ile copiilor, ncalc\ legea. Articolul 1 Copil nseamn\ orice persoan\ din lume n vrst\ de pn\ la 18 ani. Articolul 2 To]i copiii au acelea[i drepturi. Copiii nu trebuie s\ fie victimele vreunei discrimin\ri. Articolul 3 La baza Conven]iei Na]iunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului se afl\ interesul superior al copilului. Articolul 7 Orice copil are dreptul la un nume [i o na]ionalitate.

59

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Articolul 9 Orice copil are dreptul de a-[i cunoa[te ambii p\rin]i [i dreptul de a cre[te ntr-un mediu familial sigur. Copilul care nu tr\ie[te cu ambii p\rin]i are dreptul de a-i vedea n mod regulat. Numai n cazuri excep]ionale, [i atunci pentru a asigura interesul superior al copilului, autorit\]ile pot separa copilul de p\rin]ii s\i. Articolul 23 Un copil cu dizabilit\]i are dreptul la o via]\ decent\ [i deplin\. El are dreptul la ngrijire, educa]ie, asisten]\ [i instruire special\. Articolul 28 Orice copil are dreptul la educa]ie. Educa]ia trebuie s\ preg\teasc\ copilul pentru via]\, s\-i dezvolte respectul pentru drepturile omului [i s\-l formeze n spiritul n]elegerii, p\cii [i toleran]ei. Articolul 31 Orice copil are dreptul la joc, odihn\, recreere [i la activit\]i cultural- artistice potrivite vrstei sale.

Copii afla]i n primejdie n fiecare zi, undeva n lume, copiii sunt nevoi]i s\ se refugieze. Ei fug din propria ]ar\ pentru c\ via]a le este amenin]at\. Dac\ nu iau calea refugiului, risc\ s\ fie persecuta]i din cauz\ de ras\, religie, na]ionalitate sau pentru opiniile politice ale p\rin]ilor. Poate c\ fug pentru c\ ]ara n care s-au n\scut este devastat\ de r\zboi. De obicei, copiii nu n]eleg motivele, dar le este team\ [i fug. Iau cu ei cteva lucru[oare, attea ct pot s\ duc\. De cele mai multe ori, nu este loc pentru lucrurile cele mai de pre] [i nu prea au timp s\ le adune. Uneori, copiii care se refugiaz\ nu iau cu ei dect visele [i speran]ele. Atunci cnd oamenii sunt persecuta]i sau ori de cte ori izbucne[te un r\zboi, copiii sunt cei care adesea sufer\ cel mai tare. n haosul [i dezordinea provocate de fug\, copiii pot s\ fie accidental desp\r]i]i de p\rin]i. Uneori solda]ii i r\pesc [i i oblig\ s\ lupte sau s\ le fie servitori. De curnd, n Ruanda, Burundi [i n Republica Democrat\ Congo, mul]i copii au fost desp\r]i]i de p\rin]i. Ei au fost fotografia]i, iar fotografiile lor au fost ar\tate n mai multe tabere de refugia]i. Mul]i p\rin]i [i-au recunoscut copiii pierdu]i [i, n felul acesta, copiii [i-au reg\sit familia. (naltul Comisariat ONU pentru Refugia]i, Copiii refugia]i: fuga de persecu]ie [i de r\zboi)

B. Popoare de ieri [i de azi


Dacii, romanii, grecii, galii, slavii, turcii Dacii [i romanii
Cadrul istoric: La nceputul erei noastre, Imperiul Roman, n expansiunea sa, s-a apropiat de Dun\re. Popula]ia b\[tina[\, geto-dacii a ntre]inut rela]ii cu Roma, fie cordiale, fie ostile, [i a asimilat elemente ale civiliza]iei romane. Geto-dacii se vor opune romanilor din punct de vedere politic si militar vreme de aproape un secol, pna n epoca mp\ratului Traian. Dup\ r\zboaiele din 87-89 d.Hr, 101-102 d.Hr, 105-106 d.Hr dacii sunt nfrn]i de c\tre romani. Dacia este inclus\ n Imperiul Roman [i atinge un nalt grad de dezvoltare material\ [i spiritual\. Procesul de romanizare, a l\sat urme durabile, ce pot fi reg\site pn\ ast\zi n limba romn\, care este de factur\ neolatin\. n anul 271 d.Hr, ca urmare a crizei Imperiului Roman, precum [i a presiunii popoarelor barbare, mp\ratul Aurelian a decis retragerea din Dacia a trupelor, a administra]iei [i a unei p\r]i din popula]ia ora[elor, trecndu-le la sud de Dunare. Cu toate acestea, majoritatea popula]iei daco-romane, a r\mas la nordul Dun\rii, p\strnd leg\turi cu lumea roman\ sud-dun\rean\. Daco-ge]ii ...Elenii i considerau pe ge]i traci. Ei locuiau pe ambele maluri ale Istrului... Dacii [i ge]ii vorbesc aceia[i limb\. La elenii, ge]ii sunt mult mai cunoscu]i, deoarece ace[tia au trecut mereu de pe un ]\rm pe altul al Istrului... Dar, dacii [i ge]ii, dup\ ce for]ele le-au crescut foarte mult, astfel nct puteau s\ trimit\ la r\zboi chiar 200.000 oameni, n prezent, s-au redus doar la vreo 40.000 [i se afl\ pe punctul de a se supune romanilor... (Strabon, Geografia, Bucure[ti, 1974)
60

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

Numele de daci Numesc aceste popula]ii daci, dup\ cum se denumesc ei n[i[i [i dup\ numele folosit de romani, pentru ei, de[i nu sunt ne[tiutor c\ anumi]i autori greci i numesc ge]i, pe drept sau nu; n ceea ce m\ prive[te, [tiu c\ ge]ii sunt popula]ia care locuie[te la nord de Haemus (Mun]ii Balcani), n apropierea malurilor Istrului... (Cassius Dio, Istoria Roman\, Bucure[ti, 1985) Credin]a dacilor n nemurire ... Credin]a este c\ ei nu mor, ci c\ cel care piere se duce la Zamolxis - divinitatea lor - pe care unii l cred acela[i cu Gebeleizis. Tot n al cincilea an, arunc\ sor]ii [i ntotdeauna, pe acel dintre ei care cade sor]ul, l trimit cu solie la Zamolxis, ncredin]ndu-i de fiecare dat\ toate nevoile lor. Trimiterea solului se face astfel: c]iva dintre ei, a[ezndu-se la rnd, ]in cu vrful n sus trei suli]e, iar al]ii apucndu-l de mini [i de picioare, pe cel trimis la Zamolxis, l arunc\ n sus, peste vrful suli]elor. Dac\ n c\dere omul moare str\puns, r\mn ncredin]a]i c\ zeul le este binevoitor; dac\ nu moare, atunci l nvinuiesc pe sol, hulindu-l c\ este un om r\u; dup\ ce arunc\ vina pe el, trimit pe un altul. Tot ceu au de cerut i spun solului, ct mai este n via]\... (Herodot, Istorii, Bucure[ti, 1964) Atribu]iile [i importan]a Senatului roman ...Senatul are, mai nti, dreptul de a dispune de vistieria statului. El hot\re[te, deopotriv\, ce va trebui s\ intre [i s\ ias\ din tezaur. F\r\ o hot\rre a senatorilor, magistra]ii nu pot ntrebuin]a nimic din vistierie, chiar pentru nevoile m\runte ale republicii, f\cnd excep]ie doar cheltuielile care privesc pe consuli. Ct prive[te o cheltuial\ foarte important\ [i care le ntrece pe toate celelalte, anume aceea pe care cenzorii o fac din cinci n cinci ani ca s\ nal]e sau s\ repare cl\diri publice, senatul trebuie s-o aprobe [i pe aceasta, dnd nvoire consulilor s\ ntrebuin]eze banii respectivi. De asemenea, orice nc\lcare a drept\]ii care s-ar produce n Italia [i ar avea nevoie de o anchet\ a autorit\]ii de stat, adic\: tr\d\ri, conspita]ii, otr\viri, asasinate, intereseaz\ Senatul. Mai mult dect att: dac\ se ntmpl\ ca un particular sau o cetate din grija Romei s\ aib\ vreo nen]elegere cu cineva, dac\ se cuvine s\ i se fac\ mustr\ri, dac\ are trebuin]\ de ajutor sau ocrotire, de toate aceste lucruri se ngrije[te Senatul. Tot Senatul este, deopotriv\, cel care trebuie s\-i primeasc\ pe solii care vin la Roma [i s\ hot\rasc\ ce trebuie f\cut cu ace[tia, n ce chip se cade s\ le r\spund\.... (Polibius, Istorii, Bucure[ti, 1970) Suetonius face portretul lui Caius Iulius Caesar [ ]Se spune c\ Cezar era de statur\ nalt\, cu pielea alb\ [i era vnjos; era mplinit la fa]\ [i ochii i erau negri [i vioi; a fost s\n\tos, afar\ doar n cei din urm\ ani ai vie]ii, cnd deodat\ le[ina [i avea co[maruri n somn. A suferit [i dou\ atacuri de epilepsie, care l-au surprins n plin\ activitate. Era foarte grijuliu n felul lui de a fi; nu numai c\ se tundea cu grij\, dar suferea mult din cauza cheliei, [i aceasta a fost ]inta n]ep\turilor r\ut\cioase ale adversarilor s\i. De aceea, el obi[nuia s\ se pieptene aducndu-[i spre frunte pu]inele fire din cre[tetul capului. Nici m\car du[manii n-au t\g\duit c\ el obi[nuia s\ bea pu]in. S-a spus c\ Cezar, dintre to]i cei care s-au apucat s\ r\stoarne republica, a fost singurul om treaz. Se poveste[te c\ el c\ era att de pu]in preocupat de cele ale mnc\rii, nct, o dat\, cnd gazda a servit untdelemn vechi [i to]i comesenii l-au refuzat, doar el a mncat mai mult dect de obicei, ca s\ nu par\ c\ aduce vreo nvinuire gazdei sale, de a nu fi fost cunoscut bunele deprinderi. Ct prive[te talentul oratoric [i militar, el i-a egalat sau i-a ntrecut pe cei mai mari mae[tri...Era cel mai des\vr[it c\l\re] [i militar, rezistnd la eforturi nenchipuit de mari. Parcurgea distan]e foarte lungi cu o iu]eal\ de necrezut. E greu de spus dac\ d\dea mai mult\ dovad\ de prevedere sau de ndr\zneal\ n campaniile sale; niciodat\ nu-[i ducea armata f\r\ a cerceta mai nainte drumurile, dac\ nu cumva era primejdia vreunei capcane du[mane. Iar n Britania a debarcat doar dup\ ce s-a informat despre porturi, naviga]ie [i posibilit\]i de acostare. Pe du[mani el nu-i judeca dup\ purtarea lor sau dup\ norocul lor ntmpl\tor, ci doar dup\ nsu[irile lor fizice; se purta cu ei cu ct\ asprime tot cu atta blnde]e. n felul acesta, [i-a f\cut o armat\ foarte credincioas\ [i vitez\..... (Suetoniu, Vie]ile celor doisprezece cezari, Bucure[ti, 1958)

61

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Grecii
Cadrul istoric: Insulele grece[ti sunt recunoscute drept locul de na[tere al democra]iei [i vie]ii intelectuale, care a inspirat cultura Europei de mai trziu. Grecii au l\sat mo[tenire lumii o mitologie, care este un ansamblu de legende, cu zei [i eroi creatori, cu intrigi [i ntmpl\ri miraculoase. Aceste pove[ti erau cunoscute de c\tre to]i grecii din antichitate [i, n pofida scepticismului unor gnditori, le ofereau oamenilor att ritualuri, ct [i istorie. n secolul al II-lea .Hr. triburile aheilor, dorienilor [i eolienilor supun popula]ia autohton\, denumit\ [i preelen\. Sub influen]a culturii miceniene, Grecia cunoa[te cea mai avansat\ civiliza]ie european\ din mileniile III-II .Hr.. Numele acestei civiliza]ii provine din numele celei mai renumite cet\]i a aheilor, Micene, din Pelopones. ncercand s\ cucereasc\ noi teritorii pe coastele Asiei Mici, aheii au asediat cetatea Troia. Epopeile Iliada [i Odiseea au reconstituit perioada civiliza]iei miceniene. La sfr[itul mileniului II .Hr. p\trund dorienii. Ace[tia au supus pe basileii ahei, distrugnd palate [i stabilindu-se, n final, n Pelopones. Grupuri de eleni migreaz\ spre insulele din Marea Egee [i spre Asia Mic\. Acolo se formeaz\ Grecia asiatic\. Cel mai important teritoriu de acolo s-a numit Ionia, datorita ionienilor aseza]i n provincia Atica, iar apoi [i pe coasta Asiei Mici. Printre ora[ele intemeiate amintim Millet, Pergam sau Efes. Lupta pentru hegemonie ntre Atena, simbolul regimului democratic [i Sparta, simbol al conservatorismului, a dus la r\zboiul peloponeziac (431-404 i.Hr.), care s-a sfr[it prin nfrngerea Atenei [i recunoa[terea temporar\ a autorit\]ii Spartei. Folosindu-se de rivalitatea dintre Atena [i Sparta [i criza lumii grece[ti, regele Macedoniei, Filip al II-lea i nvinge pe greci in batalia de la Cheroneea (338 i.Hr.), impunnd suprema]ia sa asupra lumii grece[ti. Grecii [i marea Vecin\tatea m\rii este pl\cut\ unui ora[, dac\ avem n vedere numai prezentul; dar, cu vremea, ajunge de fapt, nepl\cut\. Comer]ul pe care l nlesne[te marea, ispita c[tigului ce-l ofer\ [i negustorii care i atrage din toate p\r]ile, stric\ moravurile locuitorilor, le d\ un caracter ndoielnic [i viclean [i alung\ buna credin]\ [i ncrederea din leg\turile ce au ntre ei sau cu str\inii... (Platon, Legile, Bucure[ti, 1995) Cei dinti greci ....]ara ce se nume[te azi Elada, odinioar\ n-a avut locuitori statornici; dimpotriv\, nainte vreme se faceau pe acolo str\mut\ri de popoare, ntruct fiecare [i p\r\sea ]inutul, fiind silit de al]ii, care erau mereu mai numero[i. Cum nu exista nc\ negustorie, leg\tura dintre oameni, att pe p\mnt, ct [i pe mare, nu se putea face n siguran]\; fiecare cultiva p\mntul numai ct s\-[i poat\ ]ine zilele [i oamenii nu aceau prisosuri, c\ci nimeni nu ar fi fost n stare s\ [tie dac\ vreun n\v\litor nu avea s\ pun\ mna pe ceea ce fusese agonisit; iar zidurile nu nconjurau cet\]ile; cum oamenii socoteau c\ pot afla pretutindeni hran\, str\mut\rile nu se f\ceau cu greutate. Iat\ pentru ce elenii nu erau puternici, nici prin m\rimea cet\]ilor, nici prin vreo alt\ preg\tire. P\mntul cel mai roditor [i schimba ntotdeauna n cea mai mare m\sur\ locuitorii. Iar sl\biciunea popoarelor vechi mi-o dovede[te ndeosebi urm\torul fapt. Pn\ la r\zboiul Troiei, Elada nu a s\vr[it nimic n comun. Socot chiar c\ nu avea n ntregime acest nume. Ba denumirea nici nu exista nc\. Ci, fiecare neam, d\ruia Greciei cte o denumire mprumutat\ de la nsu[i numele fiec\rui numele fiec\rui neam. Cnd Elena [i copiii s\i au ajuns puternici n provincia Ftiotida [i au fost adu[i n alte cet\]i, ca s\ le fie de ajutor, datorit\ leg\turilor din ce n ce mai strnse cu ei, fiecare dintre neamuri s-a numit elen. Dar a trebuit s\ treac\ mult\ vreme pentru ca numele s\ poat\ nvinge peste tot. Ne-o spune mai cu seam\ Homer. n versurile sale, Homer ntrebuin]eaz\ cuvintele: danai, argii [i ahei..... (Tucidide, R\zboiul peloponesiac, Bucure[ti, 1941) Despre ntemeierea unei cet\]i ...O cetate se na[te am zis eu dup\ cte cred, deoarece fiecare dintre noi nu poate tr\i singur, c\ci duce lips\ de multe. Ori crezi c\ exist\ alt\ pricin\ pentru ntemeierea unei cet\]i? Astfel, fiecare accept\ pe un al doilea; avndu-l n vedere pe un al treilea [i avnd nevoie de al patrulea, iar strngndu-se mul]i ntr-un singur loc pentru a se ntrajutora, ne fac s\ d\m s\la[ului comun numele de cetate, nu?

62

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

De aici rezult\ c\ produsele muncii snt mai numeroase, mai bune [i f\cute mai repede, atunci cnd fiecare face un singur lucru, potrivit cu firea sa, n timpul pe care l are [i f\r\ s\ se preocupe de alte activit\]i.... (Platon, Republica, Bucure[ti, 1970)

Democra]ia la Atena Am de gnd s\ st\rui mai nti asupre faptului c\ la Atena s\r\cimea [i poporul se bucur\ de mai multe drepturi dect bog\ta[ii, fiindc\ poporul este cel ce contribuie la bun\starea patriei, ndrumnd cor\biile pe mare [i nt\rind statul. Este drept c\ mai degrab\ crmacii, comandan]ii [i constructorii de cor\bii sunt adev\ra]ii reprezentan]i ai unei cet\]i dect nobilii sau cet\]enii boga]i. Astfel stnd lucrurile, se cuvine ca to]i cet\]enii s\ aib\ dreptul la conducerea treburilor cet\]ii, fie c\ alegerea se face prin vot sau ridicarea de mini [i fiec\rui cet\]ean care dore[te sa-[i spun\ cuvntul s\-i fie ng\duit s\ o fac\. Sunt oameni care se minuneaz\ de faptul c\ ntotdeauna atenienii favorizeaz\ pe oamenii de rnd, [i nu pe cei boga]i. Aceast\ m\sur\ sluje[te democra]ia, deoarece, atunci cnd s\r\cimea, oamenii din popor a c\ror num\r cre[te mereu sunt mul]umi]i, democra]ia se nt\re[te. S-ar putea totu[i ntreba cineva dac\ omul din popor este realizeze lucruri folositoare lui [i colectivit\]ii. Dar poporul [i d\ bine seama c\ nepriceperea omului, care-i dore[te totu[i binele, este de preferat destoiniciei [i n]elepciunii nobilului care-i vrea r\ul. Fie ]ara orict de bine gospod\rit\, poporul nu dore[te s\ fie robul nobililor, el este dornic de libertate... S (Statul spartan, Statul atenian, vol. I, Bucure[ti, 1958) Discursul lui Pericle cu privire la democra]ia la Atena ...Avem o constitu]ie care nu imit\ legile vecinilor, ci mai degrab\ noi n[ine suntem un exemplu pentru al]ii, f\r\ s\ imit\m pe al]ii. n privin]a numelui din pricin\ c\ este condus nu de c]iva, ci de mai mul]i cet\]eni s-a numit democra]ie, [i, dup\ lege, to]i sunt egali; ct despre influen]a politic\, fiecare este preferat, dup\ cum se distinge prin munca sa, [i nu dup\ categoria social\, ci mai mult dup\ virtute, iar dac\ este s\rac, dar poate s\ fac\ vreun lucru bun pentru cetate, nu este mpiedicat s\ se afirme pentru c\ n-are vaz\. n raporturile cu ceilal]i ne manifest\m liberi activitatea, f\r\ s\ ne mniem pe vecin, dac\ face ceva dup\ pofta inimii lui, [i f\r\ s\ impunem prin lege m\suri, care nu reprezint\ o pedeaps\, dar sunt de nesuferit pentru al]ii. Respect\m, f\r\ s\ ne sup\r\m, interesele altora, nu c\lc\m legile, cnd chibzuim treburile publice, mai ales din respect pentru legi, dnd ascultare [i oamenilor care sunt, la conducerea cet\]ii...Astfel noi le deschidem cetatea tuturor [i nu exist\ vreun eveniment sau spectacol de la care s\ oprim pe cineva s\ ia parte... ... Iubim frumosul, ducnd o via]\ simpl\, [i filozof\m f\r\ s\ ne mole[im. Ne folosim de bog\]ie mai mult ca ajutor pentru fapt\ dect ca podoab\ pentru cuvntare, iar a-[i recunoa[te s\r\cia nu-i pentru nimeni o ru[ine, ci este mai ru[inos s\ nu cau]i s-o nl\turi prin fapt\;...noi n[ine decidem asupra treburilor publice [i nu socotim c\ discu]iile sunt o pagub\ pentru fapte...ntr-un cuvnt, pot s\ spun c\ [i ntreaga cetate este o educatoare a Eladei....
(Tucidide, R\zboiul peloponesiac, Bucure[ti, 1941)

Galii
Cadrul istoric: Galii sunt considera]i str\mo[ii francezilor de ast\zi. Prin nf\]i[area lor exterioar\ prin obiceiurile, prin caracterul [i temperamentul lor, galii au f\cut o impresie puternic\ asupra autorilor antici, care i-au prezentat. Aceasta explic\ deseori lipsa de obiectivitate a autorilor, cu prec\dere, latini, care ajunge uneori la exagar\ri voite [i cu caracter denigrator. Diodor din Sicilia despre gali ...Galii sunt oameni nal]i la trup..Carnea lor este moale, pielea, alb\. P\rul lor este de la natur\ blond [i ei l fac nc\ [i mai b\lai, ngrijindu-l ntr-un anume fel...Unii [i rad barba, iar al]ii o las\ s\ creasc\ potrivit...Nobilii [i rad obrajii, dar las\ must\]ile s\ ajung\ att de lungi, nct le acoper\ gura...Cnd vorbesc nu spun multe lucruri

63

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

[i felul lor de exprimare este foarte nv\luit...de cele mai multe ori trebuie s\ ghice[ti ce vor s\ spun\... Amenin]\ u[or; te iau de sus [i rostesc cuvinte t\r\g\nat... au mintea foarte p\trunz\toare [i sunt bine h\r\zi]i pentru a deprinde nv\]\tura... (Diodor din Sicilia, Biblioteca Istoric\, Bucure[ti, 1981)

Galii n Europa antic\ n antichitate, galii, ..., care erau un popor din neamul cel]ilor, locuia pe teritoriul actual al Fran]ei. n afar\ de galii, existau [i alte popoare, care ajungeau [i pe teritoriul nordului Italiei moderne, ca de exemplu: lepontii, care locuiau la poalele sudice a Alpilor italieni, n provincia Raetia.... n circa 390 .Hr., galii, sub comanda lui Brennus, au ocupat Roma. Galii sunt men]iona]i [i n zona M\rii Egee, locuit\ de c\tre greci... Astfel, o migra]ie a galilor r\s\riteni a ap\rut n Tracia, la nordul Greciei, n 281 .Hr. Un alt c\pitan, numit Brennus, la capul unei armate largi, a renun]at s\ distrug\ Templul lui Apollo de la Delfi, doar n ultimul minut, v\znd, conform unei legende, o amenin]are n form\ de fulger. n acela[i timp, o band\ migratorie de cel]i, cca. 10.000 de lupt\tori, mpreun\ cu femeile, copiii, [i sclavii lor treceau prin Tracia. Trei triburi galice au trecut din Tracia n Anatolia, la invita]ia regelui Bithyniei, Nicomedes I, care a cerut le-a cerut ajutorul n lupta contra fratelui s\u. Ulterior, unii dintre ei s-au stabilit n Frigia [i Cappadocia n Anatolia central\, o regiune care de atunci nainte s-a numit Galatia.... (http://ro.wikipedia.org/wiki/Galia) Via]a social\ n Galia Pretutindeni n Galia dou\ sunt clasele oamenilor cu vaz\ [i care sunt s\ ndeplineasc\ orice dreg\torie. C\ci, poporul este pus aproape n rnd cu sclavii; lui nu i se cere niciodat\ p\rerea. Cei mai mul]i, cople[i]i de datorii, de mul]imea birurilor sau de asupririle celor mai importan]i intr\ n robie la nobili; din cele dou\ clase, una este a druizilor, cealalt\ a cavalerilor. Cei dinti, au n grij\ religia: ei oficiaz\ sacrificiile publice [i private; ei t\lm\cesc datina Druizii nu obi[nuiesc s\ mearg\ la r\zboi [i nici nu pl\tesc biruri la fel cu ceilal]i; au scutire de oaste [i sunt ap\ra]i de orice fel de ndatorire A doua clas\ este cea a cavalerilor. Ace[tia, atunci cnd e nevoie [i dac\ are loc vreun r\zboi se duc cu to]ii la r\zboi (Caesar, Bellum Gallicum VI 13-15, n Proza istoric\ latin\,Bucure[ti, 1962) Invazia galilor n Italia Cet\]uia Romei [i capitoliul au fost la un pas de piezanieC\ci galiiau izbutit s\ ajung\ n vrful stncii, ntr-o t\cere att de des\vr[it\, nct au n[elat nu numai vigilen]a str\jilor, care nu au sim]it nimic, dar nu au trezit nici m\car cinii, care se [tie c\ n timpul nop]ii latr\ la cel mai mic zgomot. Numai pe g[te nu au reu[it galii s\ le n[ele.Cu toat\ marea lips\ de provizii, aceste p\s\ri h\r\zite Junonei fuseser\ cru]ate. ntradev\r aceast\ nt\mplare a adus salvarea romanilor... (Titus Livius, Ab Urbe Condite, Bucure[ti, 1976) Caesar si Vercingetorix ...n timp ce se afla in Italia, galii [i g\siser\ un conduc\tor, pe tn\rul Vercingetorix, fiul lui Celtillus, din neamul arvernilor. Acesta a reu[it s\ strng\ o armat\ de 80 000 de lupt\tori, toti dornici s\-i alunge pe romani din Gallia. Caesar a aflat de cele ntamplate n Gallia [i a trecut cu repeziciune Alpii, dejucnd planurile galilor de izolare a legiunilor romane. nfruntarea decisiv\ dintre Caesar si Vercingetorix a avut loc n Alesia, unde se stabiliser\ galii. Caesar a ordonat ca cetatea s\ fie nconjurat\ de fortifica]ii, pentru ca cei din\untru s\ nu poat\ primi ajutoare. Deoarece c]iva c\l\re]i au reu[it s\ se strecoare din cetate [i s\ cear\ ajutor, Caesar a ordonat s\ se contruiasc\ o noua linie fortificat\, care s\ i apere pe romani de un atac de afar\. Asediul a fost dur pentru ambele p\r]i, iar romanii erau amenin]a]i s\ fie strivi]i ntre lupt\torii din cetate [i ajutoarele sosite din ntreaga Galie. De[i au luptat cu vitejie, galii nu au reu[it s\ ob]in\ victoria. Vercingetorix s-a predat, fiind legat n lan]uri pentru [ase ani, dup\ care a murit... (http://www.harrypotter.as.ro/biblioteca/istorie/cezar/cezar.php)

64

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

Vasile Prvan despre gali [i zonele lor de via]\ Toat\ Galiia liber\ era plin\ de negustori [i de oameni de afaceri romani.. Nici o primejdie nu i nsp\imnta pe ace[ti mari ntreprinz\tori de afaceri [i tot Caesar este acela care ne poveste[te despre necesitatea, n care el s-a g\sit, de a face o ntreag\ expedi]ie pentru a asigura calea liber\ a Galiei peste Alpi, spre Milano... (Vasile Prvan, Dacia, Civiliza]iile antice din ]\rile carpato-danubiene, Bucure[ti, 1972)

Slavii
Cadru istoric: Slavii, care au migrat n Europa central\ [i R\s\ritean\, s-au a[ezat, n secolul al VII-lea, la sud de Dun\re [i au determinat ruperea masei romnilor, a[eza]i pe ambele maluri ale Dun\rii. Cei de la nord, adic\ daco-romanii, au fost separa]i de cei de la sud aromnii, megleno-romnii [i istro-romnii, care s-au a[ezat n vestul [i sud-estul Peninsulei Balcanice. Slavii a[eza]i [i la nord de Dunare au fost asimila]i de b\[tina[i, dar limba lor a l\sat urme n limba romn\. Romnii, care apar]in, nmarea lor majoritate, religiei ortodoxe au adoptat limba veche slavon\ bisericeasc\, ca o limba de cult [i ncepand cu secolele XVI-XVII; la nceputul epocii moderne, ea a fost nlocuit\ n biserica, la curte [i n cultur\ de c\tre limba romn\. Cu privire la slavi Discu]ia n jurul originii slavilor a fost [i nc\ este o problem\ important\, deoarece izvoarele antice nu con]in referiri exacte, a[a cum se ntlnesc n cazul cel]ilor sau germanilor. Unii autori din Antichitate, precum: Tacit [i Pliniu cel B\trn i numesc venezi, locuind n regiunea Vistulei [i la nord de Dun\rea de Jos. Procopiu din Caesarea i aminte[te n secolul al VI-lea cu numele de an]i [i sclavini, iar Iordanes, spune c\ venezii se trag din acela[i trib, care poart\ trei denumiri: venezi, an]i [i sclavini. La rndul s\u, Mauricios scrie despre ei c\ an]ii [i sclavinii se aseam\n\ n ceea ce prive[te modul de via]\, moravurile [i dragostea de libertate. ...Cert este c\, slavii, n migra]ia lor spre vest, au ajuns cel mai devreme n secolul al V-lea, n zona Cehiei de ast\zi, iar n direc]ia sudic\ ei p\trund, n secolele VII-VIII, pn\ la Marea Adriatic\ prin triburile slovenilor [i croa]ilor. Secolul al VII-lea a fost martorul a dou\ mari valuri migratorii. E vorba de masiv\ naintare a slavilor pe continent, de la o baz\ de plecare pe care Iordanes o situeaz\, dup\ cum am v\zut, la mijlocul secolului al VI-lea, ntre gurile Dun\rii, Nistru [i Vistula. De aici, slavii se r\spndesc n trei direc]ii: spre nord-vest, spre bazinul fluviulu Volga [i lacul Lagoda; c\tre vest n direc]ia Balticii [i a Elbei, dar [i spre Mun]ii Boemiei [i Alpii Orientali; spre sud, n Balcani, unde constituie grupuri pe care bizantinii le numesc sclavinii... (http://arheologie.ulbsibiu.ro/publicatii/cursuri/tiplic/8b.htm) Slavii atac\ Imperiul bizantin .. O[tirea slavilor, alc\tuit\ din trei mii de b\rba]i, a trecut fluviul Istru, f\r\ a ntmpina mpotrivire... Ace[ti barbari, care mai nainte nu ndr\zneau nici s\ atace fortifica]ii, nici s\ ias\ n lupt\ deschis\, nici m\car s\ fac\ vreo incursiune n Imperiul Roman, acum au luat cu asalt multe fort\re]e... Comandan]ii armatei romane din Iliria [i din Thracia i-au atacat nti pe unii, apoi pe al]ii. Cu toate acestea, au fost nvin[i, peste orice a[teptare, o parte fiind uci[i, iar al]ii s\pnd prin fuga, n neornduial\...Aceasta s\vr[indu-le,au pustiit nepedepsi]i Thracia toat\ [i Iliria... (Procopius din Cesareea, R\zboiul cu go]ii, Bucure[ti, 1963) Popoarele slave ...Aceste neamuri se deosebesc prin nume unul de cel\lalt, prin obiceiuri;...ns\ nu, [i e v\dit nc\ [i acum c\ vorbesc aceia[i limb\ [i au acela[i grai... Dar a[a [tiu [i pot spune c\ tribalii [i misii, [i ilirii, [i croa]ii, [i polonii, [i sarma]ii vorbesc acela[i grai...[i dac\ din aceasta ar de tras o concluzie, neamul acesta ar fi unul [i acela[i [i de aceia[i origine......Cu timpul ns\, s-au deosebit... n obiceiuri [i ajungnd n alt\ ]ar\, au r\mas cu lociun]ele... (Laonic Chalcocondil, Expuneri istorice, Bucure[ti, 1958)

65

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Turcii otomani
Cadru istoric: Turcii otomani au fost unul dintre cele mai interesante popoare din istorie, care au influn]at, deopotriv\, Europa, Asia, Africa. Ei sunt f\uritorii unei civiliza]ii originale. n decursul istoriei lor, ace[tia au trecut prin mai multe ipostaze, [i anume: supu[i ai altor popoare, mercenari n armatele unor conduc\tori ai lumii, au dominat alte popoare, au luptat pentru cucerirea independen]ei na]ionale. Ace[tia au constituit un stat impun\tor, care a cunoscut mai multe etape, [i anume: ascensiunea (12991453), cre[terea (14531683), stagnarea (16831827), declinul (18281908), pr\bu[irea (1908-1922). Coranul despre r\zboiul sfnt (djihad) 29Lupta]i-v\ mpotriva celor ce nu cred n Dumnezeu (Alah) [i n Ziua de ApoiLupta]i-v\ mpotriva lor pn\ ce vor da tributul din minile lor [i se vor supune 35... n ziua n care foocul Gheenei va fi aprins deasupra capetelkor lor, vor fi nfiera]i cu... aur [i argint pe frun]ile, pe laturile [i spatele lor; [i li se va spune: Iat\ ce a]i agonisit pentru voi n[iv\. Gusta]i cee ce a]i strns... (Bogdan Murgescu [i colectiv, Istoria lumii n texte. De la nceputuri pn\ n zilele noastre, Bucure[ti, 1999) Cu privire la denumirea de turci ...Ca [i n istoria multor altor poare, primele men]iuni despre turci apar]in domeniului legendelor. Astfel, Turk ar fi fost numele unia dintre fii lui Jafes, urma[ul lui Noe, [i p\rintele poparelor turanice. Pe de alt\ parte, denumirea de Targhitaos, amintit\ de Herodot, i-ar desemna pe turci.... (Mustafa Ali Mehmed, Istoria turcilor, Bucure[ti, 1976) Despre Osman sau Othman .El a fost cel dinti din neamul acesta, care a cucerit [i alte ora[e din Asia, dar mai ales, Brusa, un ora[ n Misia (Asia Mic\), nfloritor [i atuncea, pe care mpresurndu-l, l-a silit cu foamea [i cucerindu-l, [i-a a[ezat n ele re[edin]a; [i pornind de acolo, a f\cut ispr\vi mari [i str\lucite; [i s-a s\vr[it din via]\ la Brusa, l\snd n urma sa feciori [i o ]ar\ nu mic\... (Laonic Chalcocondil, Expuneri istorice, Bucure[ti, 1958) Cucerirea Constantinopolului de c\tre turci n 1453 ...]ambalele au nceput s\ r\sune [i buciuma[ii [i trmbi]a[ii au nceput s\ dea semnale...La zidul dinspre port lupta elinilor era foarte drz\ [i turcii au fost respin[i [i, dac\ undeva au apucat s\ se urce pe sc\ri, [i-au pierdut capetele, iar elinii au r\mas st\pni pe zid, unde a atacat nsu[i mp\ratul... ienicerii n\pustindu-se i-au dovedit pe osta[ii genovezilor... [i nsu[i...pe... mp\ratul Constantin ...l-au r\nit la um\r [i a murit... Ienicerii...trecnd peste zidul cel mare, c\ci o mare parte [i dintr-acela a fost dat\ la p\mnt cu tunuri, s-au revarsat pe aici n ora[ [i au nceput s\ jefuiasc\ ora[ul... (Laonic Chalcocondil, Expuneri istorice, Bucure[ti, 1958) Despre Imperiul Otoman ...Imperiul Otoman a fost o mare putere, care [i-a manifestat domina]ia n zona M\rii Mediterane [i care a existat din 1299 pn\ n 1922. n momentul de maxim\ putere n secolul al XVI-lea, Imperiul Otoman st\pnea Anatolia, Orientul Mijlociu, p\r]i din Africa de Nord, Balcanii [i Caucazul, adic\ o suprafa]\ de circa 19.9 milioane de km. Multe dintre provinciile sau regiunile asupra c\reia [i exercita suveranitatea erau doar sub controlul indirect al guvernului central. Imperiul Otoman, de-a lungul celor [ase secole de istorie a fost o punte de leg\tur\ ntre culturile Estului [i Vestului lumii. Imperiul a fost fondat de tribul turcilor oghuzi n vestul Anatoliei [i a fost condus de dinastia Osmanli. Primul sultan a fost Osman I. n 1453, dup\ ce turcii au cucerit Constatinopole, (ora[ul Istanbul din zilele noastre), fosta capital\ a Imperiului Bizantin a devenit a treia capital\ a Imperiului Otoman. ntre secolele al XVI-lea [i al XVII-lea, Imperiul Otoman a fost una dintre cele mai puternice state ale lumii. n momentul de maxim\ ntindere, imperiul st\pnea multe dintre cele mai importante locuri ale Antichit\]ii

66

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

clasice, inclusiv Olimpul lui Homer, Europa lui Zeus, Bosforul lui Io, templul Dianei din Efes, sarcofagul lui Alexandru cel Mare, fluviul Nil, Muntele Predicii [i dealul Golgota din ]ara Sfnt\. Dispari]ia Imperiului Otoman a fost o consecin]\ a victoriei Antantei n primul r\zboi mondial, cnd for]ele Alia]ilor, n rndurile c\rora se aflau [i arabii, i-au nfrnt pn\ n cele din urm\ pe turci n Orientul Mijlociu. La sfr[itul primului r\zboi mondial, guvernul turc s-a dovedit absolut neputincios, iar imperiul a fost mp\r]it ntre puterile nving\toare. n numai c]iva ani au fost proclamate noi state. Unul dintre aceste state noi a fost Republica Turcia.... (http://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_Otoman)

Romnii, francezii, ungurii, germanii, ru[ii, srbii, bulgarii Romnii


Cadru istoric: n secolul I .Hr., n urma cuceririlor succesive, fluviul Dun\rea a ajuns grani]\ ntre Imperiul roman n plin\ expansiune [i lumea dacic\. Dup\ dou\ confrun\ri ndrjite cu dacii condu[i de regele Decebal (87106d.Hr.) r\zboaiele din 101102 d.Hr. [i 105105 d.Hr.- st\pnirea roman\ s-a extins la nord de fluviu, cuprinznd cea mai pare parte a teritoriilor locuite de ace[tia. n noua provincie roman\ numit\ Dacia, popula]ia dacic\ s-a contopit, n timp, cu popula]ia colonizat\ de Imperiul roman. Dup\ ce trupele [i administra]ia roman\ au fost retrase, n spa]iul carpato-danubiano-pontic, popula]ia romanizat\ [i-a continuat existen]a, relativ izolat\, facnd fa]\ valurilor succesive de popoare migratoare. Chiar dac\ limba vorbit\ de popula]ia nord-dun\rean\ limba romn\ prezint\ deosebiri fa]\ de limbile romanice apusene, ea [i-a p\strat caracterul latin [i face parte din familia limbilor romanice. Daco-romanii au asimilat grupuri de popula]ii migratoare care s-au sedentarizat. Prin aceste amestecuri succesive de popula]ie, s-a format poporul romn a c\rui etnogenez\ s-a ncheiat n secolele VII-IX. n secolele II-IV, cre[tinismul a p\truns la nordul Dun\rii. Astfel, se poate spune c\ poporul romn a intrat n istorie ca popor cre[tin.
Romnii n lume Romnii locuiesc n spa]iul carpato-danubiano-pontic, n num\r de aproximativ 26 de milioane. Doar 19,4 de milioane locuiesc n Romnia, restul fiind dispersa]i n ]\rile nvecinate. n Ucraina tr\iesc ca. 409.000 de romni ([i moldoveni), mai ales n regiunile Cern\u]i (181.800) [i Odessa (123.000). De amemenea tr\iesc numero[i romni n regiunea Transcarpatic\: 32.000 (maramure[eni), Nikolajev (16.673) [i Kirovograd (10.694) - moldoveni. Alte comunit\]i mai mici de romni se g\sesc n Voivodina [i Timoc (Serbia, aproximativ 80.000), n Bulgaria [i n Ungaria. Moldovenii sunt un grup de vorbitori de limb\ romn\ din Republica Moldova [i ]\rile nvecinate, care din ra]iuni politice au adoptat acest nume, ndeosebi dup\ Al Doilea R\zboi Mondial, cnd Basarabia a fost separat\ de Romnia [i alipit\ la URSS. Dintre cei 3.050.000 de moldoveni, 2.800.000 tr\iesc n Republica Moldova, iar restul n provinciile Odessa [i Cern\u]i din Ucraina. Se estimeaz\ c\ peste 1 milion de emigran]i romni locuiesc n Statele Unite ale Americii. Cele mai mari comunit\]i se g\sesc n Ohio, Indiana, Michigan, Illinois, Pennsylvania [i New York. n Canada locuiesc peste 300.000 de romni, iar n Germania 250.000 de romni [i 500.000 etnici germani (sa[i [i [vabi) n\scu]i n Romnia. (http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni ) Despre comunit\]ile multietnice Sunt sate n Ardeal, Banat [i Bucovina unde romnii convie]uiesc cu sa[ii ori [vabii, socoti]i de obicei ca reprezentnd superioritatea m\car economic\. Dac\ se p\[e[te pragul gospod\riei unui bufean (b\n\]ean originar din Oltenia) din comlo[, nu se va putea face doesebire de aceea a unui [vab. Gorjanul emigrat acum 200 de ani a g\sit bunul exemplu lng\ el. Pe cnd rudele sale din Gorj tr\iesc poate [i azi tot att de primitiv, ca [i n trecut, pentru c\ nimeni nu le-a nv\]at altfel,
67

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

gorjanul devenit bufean, n Banat, repede a prins ceea ce a v\zut la [vab [i l-a ntrecut n unele privin]e. Tot a[a, dac\ se trece prin Ili[e[ti, sat din Bucovina, jum\tate cu moldoveni [i jum\tate cu nem]i. Nici o deosebire n case, n ornduirea gospod\riei, n cultura p\mntului. Sate ca Seli[te de lng\ Sibiu, ale oierilor odinioar\ pribegi nu sunt prin nimic inferioare fa]\ de cele s\se[ti de al\turi. Unde a avut prilej, romnul a nv\]at, a putut repede s\ se ridice la nivelul altor neamuri cu via]\ mai lini[tit\ n trecut, n orice caz mai lung\ ca preg\tire. (I.Simionescu, Energii romne n str\in\tate, conferin]\ ]inut\ la Ateneul Romn pe 24 februarie 1935, n Cultur\ [i civiliza]ie. Conferin]e ]inute la tribuna Ateneului Romn, Bucure[ti, 1989) Trgul de fete de pe Muntele G\ina Pe Muntele G\ina din Apuseni se organizeaz\ n fiecare an, n cea mai apropiat\ duminic\ de 20 iulie (Sfntul Ilie), cea mai mare s\rb\toare tradi]ional\ romneasc\ n aer liber, Trgul de fete. Importan]a simbolic\ s-a diminuat n timp, fiind acum doar un spectacol folcloric. Legenda spune c\ nainte, cnd mo]ii se ocupau cu extragerea aurului, o g\in\ de aur venea din b\ile de exploatare [i se aseza n vrful muntelui, unde era cuibul s\u n care erau ou\ de aur. Locuitorii comunei Vidra de Sus (aflat\ la poalele mun]ilor) au vrut de multe ori s\ o prind\, dar g\ina a fugit, lund cu ea [i aurul din munte. Trgul de fete a fost men]ionat pentru prima dat\ n anul 1816, dar este cu siguran]\ mai vechi. La nceputul trgului, doi delega]i din partea mo]ilor din Vidra de Sus [i doi delega]i din partea cri[enilor din Bulze[ti tr\geau o linie de desp\r]ire ntre mo]i [i cri[eni. Smbata seara se adunau feciorii care petreceau. Abia a doua zi veneau fetele [i nevestele [i atunci se ncingea dansul (era obligatoriu ca s\ se vad\ c\ fata nu [chioap\ta). La trg participau fetele de m\ritat [i fetele mari care voiau s\ fie pe]ite. Fetele care luau parte la acest trg se preg\teau ani ntregi pentru c\ trebuiau s\ ia cu ele [i zestrea. Fiecare familie care avea o fat\ de m\ritat [i ridica un cort n care expunea zestrea [i a[tepta pe]itorii. Pn\ la ora 10 to]i erau ocupa]i cu vnzarea [i cump\rarea de diverse produse. Cnd [i alegeau fata, feciorii aduceau cu ei o curea frumoas\ plin\ de argint [i de aur. Cel mai important moment era trguirea fetelor. Dup\ ce negociau [i c\deau la n]elegere, fata era invitat\ la joc [i apoi cntarit\ pe o scndur\ n balans, la cap\tul c\reia era pus\ zestrea. Dup\ ce [i alegeau mireasa urma schimbarea de n\fr\mi. Foarte rar se ntmpla ca vreo fat\ care [i-a adus zestrea la trg s\ r\mn\ nemaritat\. Mo]ii credeau c\ numai o ncredin]are pe culmea G\inei poate s\ aduc\ noroc. (dup\ http://www.travelworld.ro/romanesc/traditii_obiceiuri/muntele_gaina.php )

Francezii
Cadru istoric: n antichitate, teritoriul de ast\zi al Fran]ei (cea mai mare ]ar\ din Europa Occidental\) era locuit de cel]i. Romanii i numeau gali, iar teritoriile locuite de ei Galia. n secolul I .Hr., Galia a fost cucerit\ de Imperiul roman iar galii, ncetul cu ncetul, au adoptat cultura [i limba latin\. Din secolul al III-lea, n Galia p\trund francii de neam germanic. Astfel, prin amestecul acestor popula]ii, a luat na[tere poporul francez. n secolele II-III, locuitorii Galiei au adoptat religia cre[tin\. n secolul al V-lea, Clovis a pus bazele regatului franc. Carol cel Mare (768-814) va aduce statul franc la maxima sa dezvoltare [i, astfel, a fost creat Sfntul Imperiu Roman de neam Germanic. n anul 843, Imperiul Carolingian se dezmembreaz\, iar partea sa occidental\ va forma viitoarea Fran]\. Simboluri na]ionale De[i steagul tricolor (ro[u, alb [i albastru) reprezint\ Fran]a, personajul feminin Marianne a r\mas un simbol al Fran]ei, al Revolu]iei [i al republicii. Este vorba despre o tn\r\, care poart\ o bonet\ frigian\ pe cap, iar numele s\u provine din numele compus Marie-Anne, foarte r\spndit n secolul al XVIII-lea. Personajul este reprezentat pe monedele franceze [i pe m\rcile po[tale, ca un simbol al Republicii. {i coco[ul galic este un stravechi simbol al spiritului francez, existnd nc\ din antichitate. A fost reluat n secolul al XVI-lea [i, mai ales, dup\ Revolu]ia de la 1789. Coco[ul apare pe o moned\ de aur francez\ b\tut\ n 1899, este ntlnit chiar [i ca emblem\ sportiv\ pe echipamentul na]ionalei Fran]ei. (http://www.news365.ro/politica/14_iulie__Ziua_Nationala_a_Frant.html )

68

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

Romnii [i francezii Ca de obicei, Ziua National\ a Fran]ei ne prilejuie[te elogiul adus din suflet Fran]ei. Sunt dou\ secole secolele al XIX-lea [i al XX-lea n care Fran]a [i-a pus o puternic\ amprent\ fie pe cultura romnilor, fie pe istoria romnilor. O Frant\ care ne-a fost un partener constant, loial, un prieten adev\rat n toate momentele de cotitur\ din ultimii 200 de ani. n acelasi timp, o Frant\ care a transferat c\tre Romnia valorile democra]iei, valorile republicane, pe care am nceput s\ la n]elegem, cu adev\rat, abia dup\ Revolu]ia din decembrie 1989; valoarea parlamentarismului, a libert\]ii de expresie, de a crea cultur\, f\r\ cenzur\. O Frant\ care ne-a dat foarte mult, dar, n acela[i timp, o Fran]\ c\reia romnii nu au ezitat vreodat\ s\ i dea, la rndu-le, pe m\sur\. n Fran]a au creat Ionesco [i Cioran, n Fran]a se afl\ [i acum Monica Lovinescu. Un romn a dat Fran]ei poate cel mai ndraznet vis, acela de a zbura cu viteza supersonic\; m\ refer la Henri Coand\. Avem deci un parteneriat cu Fran]a [i nu suntem doar un primitor de cultur\, de democra]ie, de prietenie. Aceea[i prietenie pe care ne-a aratat-o Fran]a i-am ar\tat-o [i noi ori de cte ori am avut ocazia s\ o facem. (Discursul pre[edintelui Romniei, Traian B\sescu, cu ocazia Zilei Na]ionale a Republicii Franceze, 14 iulie 2006 n http://www.presidency.ro/?_RID=det&tb=date&id=7851&_PRID=ag )

Ungurii
Cadrul istoric: Ungurii au p\truns n Europa n secolele al VIII-lea [i al IX-lea, venind din stepele de la nordul M\rii Negre [i stabilindu-se n cmpia Pannoniei, pe teritoriul dintre Dun\re [i Tisa. Dup\ ocuparea Panoniei, ungurii s-au amestecat cu popula]iile din zon\ (slavi, germanici, romanici) [i, astfel, s-au pus bazele poporului maghiar. Cre[tina]i sub regele [tefan I cel Sfnt, maghiarii vor juca un rol deosebit de important n istoria Europei. n secolele VIII-XI, maghiarii p\trund n Transilvania, cuceresc forma]iunile statale existente aici [i colonizeaz\ teritoriul intracarpatic att cu etnici maghiari ct [i cu popula]ii de etnie german\. Potrivit recens\mntului din 2002, num\rul celor care se declarau de etnie maghiar\ se ridica la 1.434.377, reprezentnd 6,6% din totalul popula]iei ]\rii. Cei mai mul]i maghiari tr\iesc n jude]ele Harghita, Mure[, Bihor, Covasna, Cluj etc. Ungurii n lume Num\rul total al vorbitorilor limbii maghiare este estimat actualmente la cca. 15 milioane de oameni, dintre care doar 10 milioane tr\iesc pe teritoriul Ungariei. O parte a popula]iei vorbitoare de limba maghiar\ este r\spndit\, ncepnd din anul 1920, n urma tratatelor de pace, n afara Ungariei, pe teritoriul statelor nvecinate. Minoritatea maghiarofon\ din Romnia num\r\ cca. 1,7 milioane oameni. n Slovacia tr\iesc cca. 500.000, n Serbia (Voivodina) cca. 293.000 iar n Ucraina aproximativ 170.000 maghiarofoni. Comunit\]i maghiare importante sunt semnalate n Europa Occidental\, SUA, Canada [i n Australia. Se apreciaz\ c\ ceva mai mult de o treime din num\rul total al maghiarofonilor din Romnia l formeaz\ secuii. (http://ro.wikipedia.org/wiki/Maghiari ) S\rb\tori Principalele s\rb\tori ale etnicilor maghiari din Romnia sunt acelea[i ca ale tuturor maghiarilor de pretutindeni [i sunt comemorate pe 15 martie (este marcat\ Revolu]ia din 1848-1849), pe 20 august (Ziua Sfntului [tefan) sau 6 octombrie (comemorarea martirilor revolu]iei din 1848-1849 de la Arad). (http://www.divers.ro/files/maghiarii.html )

Germanii
Cadrul istoric: n antichitate germanii locuiau teritorii ntinse n Europa Central\ [i erau organiza]i n mai multe triburi, precum alamani, saxoni, frizi [i bavari. Aceste triburi s-au mpotrivit cuceririi romane, astfel nct Imperiul Roman nu a reu[it niciodat\ s\ cucereasc\ toate teritoriile locuite de ei. Din secolul al VI-lea, teritoriile germane au fost incluse n statul franc iar, la mijlocul secolului al X-lea au f\cut parte din Sfntul Imperiu Roman de Na]iune German\. Din secolul

69

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

al XI-lea, germanii au fost organiza]i n multe state mici, n jurul ora[elor importante (ora[e-state), cu conducere [i administra]ie proprie. n secolul al XVIII-lea, dou\ mari imperii (Austria [i Prusia) au ncercat s\ realizeze, fiecare, unitatea politic\ a germanilor. Aceasta se va realiza abia n a doua jum\tate a secolului al XIX-lea, de c\tre Prusia, n timpul cancelarului Otto von Bismarck. Pe teritoriul Romniei, popula]ia de origine etnic\ german\ se mparte n: sa[ii transilv\neni [i [vabii b\n\]eni. Sa[ii transilv\neni (germ. Siebenbrger Sachsen) s-au a[ezat n sudul [i n nord-estul Transilvaniei, ncepnd de la mijlocul secolului al XII-lea [i pn\ la nceputul secolului al XIV-lea. Drepturile [i ndatoririle coloni[tilor au fost stabilite prin documentul numit Andreanum (diploma Andrean\) emis de regele Andrei al II-lea al Ungariei n anul 1224. Prima form\ de organizare a sa[ilor transilv\neni s-a numit Comitatul Sibiului (sau Provincia Sibiului). Ulterior, ntre anii 1325-1329, sa[ii s-au organizat n cadrul unor scaune s\se[ti. [vabii b\n\]eni au emigrat n Banat n secolul al XVIII-lea, venind din diferite regiuni din sudul Germaniei, n special din Suabia (de aici [i denumirea de [vabi). Germanii din Romnia n via]a spiritual\, cultural\ [i economic\ a Bra[ovului, popula]ia de origine german\ a avut o influen]\ deosebit\, constituindu-se ca un adev\rat model de civiliza]ie. Perioada n care coloni[tii germani au emigrat n ]ara Brsei este greu de stabilit, din cauza lipsei de documente. Diploma Andrean\ din 1224 spune despre coloni[tii germani c\ au fost chema]i n Transilvania ntre anii 1141-1162 de c\tre regele Geza al II-lea al Ungariei. n anul 1211, din ordinul regelui Andrei al II-lea, au venit cavalerii teutoni s\ colonizeze ]ara Brsei. Ei au ntemeiat pe teritoriul Bra[ovului de ast\zi trei a[ez\ri germane: Corona, n jurul Bisericii Negre, Martinsberg, la vest de dealul Ccet\]uia, Bartolomeu, n partea r\s\ritean\ a dealului Sprenghi. Cavalerii teutoni au r\mas n ]ara Brsei timp de 14 ani, dup\ care au fost alunga]i tot de regele Andrei al II-lea pentru c\ inten]ionau s\ ntemeieze un stat propriu. Secolele al XIV-lea [i al XV-lea sunt o perioad\ de progres [i transform\ri pentru ace[ti locuitori ai Bra[ovului. De teama n\v\lirilor turce[ti, se recurge la mprejmuirea ora[ului cu ziduri [i turnuri de ap\rare. Mul]i scriitori afirm\ c\ n aceast\ perioad\ sa[ii locuiau ntre zidurile cet\]ii [i n Bartolomeu, celelalte etnii locuind n afara cet\]ii in [chei romnii [i grecii, iar n Bulumana, maghiarii. Ocupa]iile principale ale sa[ilor erau: me[te[ugurile (activitatea me[te[ug\reasc\ era bogat\ [i bine organizat\, fapt dovedit [i de apari]ia n aceast\ perioad\ -1424- a primului regulament de breasl\. Cele mai vechi bresle erau breslele cojocarilor, aurarilor [i cositorarilor) [i agricultura (consituia [i ea o ocupa]ie de baz\; chiar [i or\[enii o practicau n ferme luate n arend\.) (dup\ http://www.brasov.ro/nou/germani.php)

Ru[ii
Cadru istoric: Ru[ii sunt un grup etnic al slavilor r\s\riteni, locuind n principal n Rusia, dar [i n alte ]\ri, n special n cele nvecinate. Teritoriile ntinse ale Rusiei de azi au fost locuite ntre secolele al III-lea [i al VI-lea de triburi diferite, cucerite pe rnd de invadatori precum go]ii, hunii [i avarii. n secolul al VII-lea, grupul scandinav al varegilor (normanzi) a luat n st\pnire aceste teritorii. Slavii au constituit majoritatea popula]iei ncepnd din secolul al VIII-lea, reu[ind s\ asimileze treptat att pe cuceritorii scandinavi ct [i popula]ia fino-ugric\ b\[tina[\. n anul 988, sub cneazul Vladimir, slavii r\s\riteni sunt cre[tina]i. n secolele XIII-XV, teritoriile ruse[ti sunt permanent devastate de atacurile t\tarilor care sl\besc statul [i duc la f\rmi]area acestuia. n secolul al XV-lea, ia fiin]\ cnezatul Moscovei, stat care va constitui nucleul marelui stat rus din secolele urm\toare. Ru[ii n lume Ru[ii sunt cel mai numeros grup etnic din Europa [i unul dintre cele mai numeroase din lume, nsumnd o popula]ie de aproximativ 137 de milioane de oameni pe tot globul. Cam 116 milioane tr\iesc n Rusia [i cam 18 milioane tr\iesc n ]\rile nvecinate. Un num\r important de ru[i, aproximativ 3 milioane de oameni, tr\iesc n alte ]\ri, n special n America de Nord [i Europa Occidental\, dar [ n Europa R\s\ritean\, Asia, [amd. Rusii ocupa cca 24% din populatia Republicii Moldova.
70

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

Cre[tinismul Ortodox este credin]a dominant\ n rndurile ru[ilor. Mai corect spus, marea majoritate a ru[ilor se supun autorit\]ii Bisericii Ortodoxe Ruse, care a jucat un rol esen]ial n dezvoltarea identit\]ii na]ionale ruse[ti. (http://ro.wikipedia.org/wiki/Rus ) Ru[ii lipoveni Etnie de sorginte slav\ oriental\, ru[ii lipoveni apar pe actualul teritoriu al Romniei, ndeosebi n Dobrogea, ncepnd de la mijlocul secolului al XVII-lea, dup\ schisma bisericii ortodoxe ruse. Imediat dup\ sinodul din 1654 n care Patriarhul Nikon a reformat biserica rus\, au nceput o serie de m\suri restrictive din partea autorit\]ilor laice [i religioase ruse, care vor culmina cu venirea la putere a lui Petru I cel Mare (1682-1725) [i introducerea de c\tre acesta a unor m\suri de europenizare. Refuzul unor credincio[i de a accepta nnoirea a f\cut ca ace[tia s\ fie supu[i unor m\suri administrative foarte restrictive [i obliga]i s\ poarte o vestimenta]ie specific\. Nemaiputnd s\ suporte toate aceste restric]ii, staroverii (credinciosii de rit vechi) vor lua calea pribegiei, raspndindu-se n ntreaga lume (Polonia, Canada, Alaska, Japonia), inclusiv la gurile Dun\rii, n Dobrogea. Aceast\ din urm\ destina]ie a fost preferat\ pentru c\, la origine fiind pescari din zona rurilor Don [i Nipru, ei au putut relua practicarea acestei meserii. (http://www.divers.ro/files/rusii_lipoveni.html ) S\rb\tori ale ru[ilor lipoveni Cel mai bine s-au p\strat obiceiurile legate de Maslenita (S\pt\mna Brnzei sau L\sata Secului) s\pt\mna de dinaintea intr\rii n postul Pa[telui. Este o s\pt\mn\ de voie bun\, s\rb\torit\ cu cntece vesele pe str\zile localit\]ilor [i cu preparate lactate specifice: vareniki, blini, piroghi, etc. n timpul slujbei de Florii, podelele bisericilor sunt acoperite cu un covor de iarb\, n timp ce credincio[ii ]in n mini lumn\ri [i crengu]e de salcie sfin]ite cu aceast\ ocazie. Pa[tele, o s\rb\toare foarte important\ pentru ru[ii lipoveni, se s\rb\tore[te n familie, cu ou\ vopsite [i cozonac, ce se sfin]esc n diminea]a nvierii, dup\ liturghie. Mielul nu face parte din tradi]ia ru[ilor lipoveni. n toat\ perioada Pa[telui, exist\ la ru[ii lipoveni obiceiul de a se pupa de trei ori cnd se ntlnesc, pronun]nd Hristos a nviat! (Hristos voskrese!) [i respectiv Adev\rat a nviat! (Voistinu voskrese!). (http://www.crlr.ro/lipoveni_obiceiuri.php )

Srbii
Cadrul istoric: Srbii fac parte din ramura slavilor de sud [i sud-vest. Ei s-au a[ezat la sud de Dun\re n secolul al VII-lea iar n a doua jum\tate a secolului al IX-lea au adoptat religia cre[tin\. n anul 1190, [tefan Nemania proclam\ statul srb independent. Ast\zi, Serbia este situat\ n cuprinsul a dou\ regiuni istorico-geografice, Balcanii de Vest [i partea de sud a Cmpiei Panoniei. Srbii au migrat pe teritoriul Romniei n a doua jum\tate a secolului al XIV-lea [i pn\ n secolul al XVII-lea, stabilindu-se, n special, n Banat [i Cri[ana. Conform recens\mntului din 2002, n Romnia tr\iesc 22.561 de etnici srbi (0,11% din popula]ia ]\rii). Cei mai mul]i tr\iesc n jude]ele Timi[, Cara[ Severin, Arad [i Mehedin]i. Vitdovdanul Vitdovdanul (28 iunie), sau s\rb\toarea Sfntului Vit, este una din cele mai importante s\rb\tori ale comunit\]ii srbe[ti, al\turi de reuniunea carasovenilor (15 august) sau de s\rb\torile religioase cre[tine. Tradi]ia leag\ aceast\ s\rb\toare de confrunt\rile dintre armatele cre[tine [i oastea otoman\. n urma nfrngerii cre[tinilor, la Kosovopolje (1389), Sebia a devenit stat vasal al Imperiului Otoman. Iat\ care este istoria acestei s\rb\tori: La 28 iunie 1389, turcii, condu[i de sultanul Murad, au nvins deta[amentele srbe la Kosovo. Conduc\torul srb, Laz\r, a pierit n timpul luptei, dar nici sultanul turc nu a supravie]uit victoriei, deoarece viteazul srb Milos Obilic a p\truns n tab\ra tuc\, s-a apropiat de cortul sultanului [i l-a str\puns cu spada. Obilic era cinstit ca un erou, ca un simbol al celor ce scap\ lumea de tirani. Timp de mai bine de cinci secole patrio]ii srbi au
71

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

celebrat la 28 iunie s\rb\toarea sfntului Vit Vidovdan, carea avea o dubl\ semnifica]ie: ziua n care [i-au pierdut liberttea, dar [i fapta m\rea]\ a atentatorului-erou. (V.P.Borovica, Atentate care urmau s\ schimbe lumea, Bucure[ti, 1978)

Bulgarii
Cadrul istoric: Bulgarii, popor de neam mongolic, au p\truns la sudul Dun\rii, prin Dobrogea, n anul 681. Aici, au format un stat, recunoscut de c\tre Imperiul Bizantin, iar, prin amestecul cu popula]ia care deja locuia aceste teritorii, au fost slaviza]i. n a doua jum\tate a scolului al IX-lea, n timpul ]arului Boris, cre[tinismul devine religia oficial\ a bulgarilor. Tot atunci, apare alfabetul slav elaborat de fra]ii Kiril [i Metodiu, cunoscut sub numele de alfabet chirilic. Ast\zi, bulgarii locuiesc n Peninsula Balcanic\, la sud de Dun\re. Comunit\]i ale etnicilor bulgari se afl\ n toate statele vecine Bulgariei, dar [i n alte col]uri ale lumii. Pe teritoriul Romniei, bulgarii au venit n special n secolul al XVII-lea, refugiindu-se de sub st\pnirea otoman\. Bulgarii din Romnia Potrivit rezultatelor recens\mntului din 2002, num\rul cet\]enilor romni de origine bulgar\ era de 8025 (sub 0,10%), fa]\ de 9851 (tot sub 0,10%) nregistra]i la recens\mntul din 1992. Dintre ace[tia, cei mai mul]i tr\iesc n vestul ]\rii, n Banat: cam dou\ treimi n jude]ul Timi[, circa o zecime n jude]ul Arad. Restul sunt localiza]i n sudul ]\rii: n Dmbovi]a, o zecime, precum [i n Bucure[ti, jude]ele Constan]a [i Tulcea. Ast\zi, aceast\ popula]ie se compune din dou\ comunit\]i principale, distincte din punct de vedere cultural-istoric [i organizatoric: cea a bulgarilor b\n\]eni, de confesiune catolic\, [i cea a bulgarilor din sudul Romniei, respectiv Oltenia, Muntenia [i Dobrogea, de confesiune ortodox\. Aceste grup\ri ale diasporei bultare au n comun originea etnic\, graiul, unele asem\n\ri n cultura tradi]ional\ [i, n special, caracterul lor agrar. Ele se deosebesc, ns\, prin a[ezare geografic\, religie, particularit\]i culturale [i dialecte pecifice, destin istoric [i gradul de men]inere a caracterului lor etnic. Etnici bulgari tr\iesc [i n nordul ]\rii, la Sighetul Marma]iei, ncadrndu-se n contingentul de 0,55% al minorit\]ilor din ora[, mpreun\ cu etniile evreiasc\, german\, slovac\, ceh\, armean\ etc. (Romnia, o Europ\ n miniatur\, Bucure[ti, 2005) M\r]i[orul Una din s\rb\torile cele mai cunoscute n comunit\]ile bulg\re[ti este M\r]i[orul, asem\n\tor, de altfel, cu tradi]ia romneasc\. Legenda m\r]i[orului este foarte veche, datnd din perioada hanului Asparuh, cel care i-a condus pe bulgari pe teritoriul actualei lor ]\ri, n anul 681. Pe cnd sora sa Huba [i fratele s\u Boian se aflau n prizonierat, Asparuh le-a trimis un [oim care avea legat un fir de a]\ alb\, pentru a-i n[tiin]a c\ i va ajuta s\ evadeze. Cei doi au reu[it s\ fug\, ns\, n apropiere de malul Dun\rii, Boian a fost ucis de urm\ritori. Huba a dat drumul [oimului care avea legat de picior firul de a]\ alb\ nro[it de sngele fratelui s\u, pentru a-i da de veste hanului despre moartea lui Boian. La aflarea ve[tii, de durere, Asparuh a poruncit osta[ilor s\ poarte un fir de ln\ alb\ [i unul de ln\ ro[ie pentru a-i feri de necauzuri, eveniment care ar fi avut loc la 1 martie 681. (dup\ http://www.divers.ro/files/bulgarii.html )

C. Momente ale istoriei


Conduc\tori, eroi, evenimente Alexandru cel Mare
Cadrul istoric: Alexandru Macedon a fost rege al Macedoniei (336-323 .Hr.), fiul al lui Filip II, regele Macedoniei (359-336 .Hr) si al prin]esei Olympia, originar\ din Epir. A fost educat ini]ial de c\tre Leonidas [i apoi de c\tre Aristotel, a c\rui nv\]\tur\ l-a marcat pentru tot restul vie]ii.

72

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

Alexandru cel Mare s-a impus ca un geniu al artei militare a Antichit\]ii, fiind un strateg [i tactician militar de excep]ie. A fost un maestru des\vr[it al folosirii n lupt\ a falangei macedonene. La numai 16 ani i s-a ncredin]at conducerea statului pe perioada campaniei tat\lui s\u contra Bizan]ului, iar la 18 ani a luat parte la lupta de la Cheroneea, unde n fruntea cavalerei a zdrobit deta[amentul sacru teban. La moartea violent\ a tat\lui s\u, de care unele izvoare o acuz\ chiar pe Olimpia, a succedat la tron, cu sprijinul generalilor Parmenion [i Antipatros [i a impus hegemonia Macedoniei n lumea greceasc\. Pentru aceasta a purtat campanii n Tracia [i Illirya, mai precis contra triburilor ge]ilor [i ilirilor. Apoi, a n\bu[it o revolt\ a ora[elor grece[ti-Atena, Arcadia [i Elida, cucerind [i distrugnd Teba (335 .Hr), dar iertnd Atena. n final, este confirmat n calitate de hegemon al Ligii Helenice de la Corint. n aceste condi]ii, a pus n aplicare planul ini]iat de tat\l s\u, de a cuceri Imperiul Persan ntr-o campanie care a r\mas n istorie ca un exemplu str\lucit al artei militare a lui Alexandru (334-323 .Hr.). ncepnd campania, a traversat Hellespontul, la Abidos, dup\ unele izvoare, cu 30000 de infanteri[ti [i 5000 de c\l\re]i [i a nceput luptele cu Darius III Codommanos, suveran al per[ilor (336-332 .Hr). Ini]ial, a urm\rit eliberarea ora[elor grece[ti [i restabilirea independen]ei Egiptului. Dup\ victoriile ob]inute la Granicos (334 .Hr) [i Issos (333 .Hr) [i-a consolidat st\pnirea n Asia Mic\, prelund controlul asupra Misiei, Lidiei, Cariei, Liciei, Frigiei, Pisidiei. A eliberat ora[ele grece[ti Efes, Halikarnas, Milet, iar apoi a cucerit pe rnd Siria, Fenicia, Palestina, Egiptul, ceea ce i-a adus [i perspectiva unei suprema]ii navale n fa]a per[ilor. A z\bovit vreme de [ase ani n Egipt, unde a fondat Alexandria [i a fost primit ca un faraon, dnd dovad\ de un respect deosebit fa]\ de religiile locale. n 331 .Hr a reluat naintarea c\tre nord [i a supus Mesopotamia. S-a c\s\torit cu o prin]es\ sogdian\, Roxana, care i-a dat un fiu. A p\truns c\tre zonele din nordul Indiei, dar n fa]a refuzului trupelor de a merge mai departe a nceput retragerea c\tre Susa. Imperiul s\u s-a ntins din Macedonia n India, din Caucaz la Oceanul Indian, fiind cel mai mare stat, pe care l cunoscuse pn\ atunci lumea antic\. Capitala [i-a stabilit-o la Babilon. Instaurat st\pn al acestui imens imperiu, a trebuit s\ fac\ fa]\ numeroaselor r\scoale, ca de exemplu, cea dezl\n]uit\ de solda]ii macedoneni la Opis. A fondat numeroase a[ez\ri noi, ca de exemplu: Kandahar [i Herat (n Afganistanul de azi). {i-a luat titlul de mare rege, ncercnd s\ se revendice ca un urma[ al Ahemenizilor, dinastia persan\. Ca urmare, s-a c\s\torit pentru a treia oar\ cu una dintre fiicele lui Darius III, pe nume Stateira, s-a nconjurat de nobili per[i, a introdus la curte multe dintre ceremoniile de tip oriental. n 324 .Hr a organizat la Susa o uria[\ nunt\, n cadrul c\reia 10000 dintre ofi]erii [i solda]ii s\i s-au c\s\torit cu persane. S-au pus, astfel, bazele civiliza]iei elenistice, ce reprezint\ o simbioz\ a lumii grece[ti [i a celei orientale. Pe cnd preg\tea o campania mpotriva Arabiei, a pierit la Babilon, probabil otr\vit sau bolnav de malarie. La moartea sa, uria[ul imperiu s-a f\rmi]at. Generalii s\i, denumi]i [i diadohi, au mp\r]it statul [i au pus bazele regatelor elenistice.

Despre personalitatea lui Alexandru Macedon A domnit timp de doisprezece ani [i opt luniEra un b\rbat cu o statur\ foarte frumoas\, foarte viguros, foarte ager [i ndr\zne] ca nimeni altul; c\uta cu patim\ orice prilej de slav\ [i se avnta nebune[te n mijlocul primejdiei Singurul lucru care i f\cea imens\ pl\cere era lauda[i mai avea darul de a [ti cum s\ [i mb\rb\teze oamenii, umplndu-le cugetele de n\dejde [i spulbernd frica din ei, n momentele grele (Arrian, Expedi]ia lui Alexandru Macedon n Asia, Bucure[ti, 1966) Alexandru Macdeon ncepe campania mpotriva per[ilor [i trece strmtoarea Helespont . ...Grecii se adunar\ n Istmul Corintului [i hot\rr\ s\ porneasc\ n expedi]ie mpreun\ cu Alexandru mpotriva per[ilor. Ei l proclamar\ pe acesta comandant suprem. Deoarece veniser\ n num\r mare s\-l vad\ att b\rba]i care se ndeletniceau cu treburile statului, ct [i filozofi, felicitndu-l cu to]ii, Alexandru s-a gndit c\ [i Diogene din Sinope care tr\ia atunci la Corint are s\ fac\ acela[i lucru. Cum acestuia pu]in i p\sa de Alexandru [i r\mnea n tihna lui..., regele se duse la el [i-l g\si ntins la soare. Sosind acolo oameni att de mul]i, Diogene s-a ridicat pu]in ca s\ poat\ [edea [i l-a privit p\trunz\tor pe Alexandru. Acesta l-a salutat [i i-a vorbit, ntrebndu-l dac\ are nevoie de ceva. D\-te zise Diogene pu]in la o parte din lumina soarelui.

73

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Se poveste[te c\ Alexandru a r\mas att de impresionat de cele auzite, nct, de[i acela se uitase la el cu dispre], l cuprinse admira]ia pentru mndria [i demnitatea omului aceluia. Astfel, pe cnd la ntoarcere nso]itorii lui l luau n rs pe Diogene [i f\ceau mare haz de el, regele spuse: Ei bine, dac\ n-a[ fi Alexandru, a[ vrea s\ fiu Diogene... ... Oastea lui Alexandru, dup\ spusele scriitorilor care dau cifra cea mai mic\, num\ra treizeci de mii de pedestra[i [i patru mii de c\l\re]i. Cei care ne dau ns\ cifra cea mai mare sunt de p\rere c\ au fost patruzeci [i trei de mii de pedestra[i [i cinci mii de c\l\re]i. Dar, cu toate c\ pornea n expedi]ie cu mijloace att de slabe [i de m\rginite, el nu s-a urcat n corabie nainte de a fi d\ruit prietenilor cump\nind felul vie]ii fiec\ruia unuia p\mnt, altuia un sat, unui al treilea veniturile vreunei trgu[or sau ale vreunui port. Dup\ ce, n felul acesta, fuseser\ cheltuite [i atribuite n scris aproape toate bunurile regale, Perdiccas l-a ntrebat: Rege, dar ]ie ce-]i la[i? Alexandru i r\spunse c\ lui [i las\ speran]ele. Atunci Perdiccas zise: Ei bine, vom porni [i noi n expedi]ie mp\rt\[indu-]i [i noi din aceste speran]e. Cu astfel de sim]\minte [i nsufle]it de asemenea n\dejdi, Alexandru trecu Helespontul. Urcnd la Ilion, el aduse jertfe Atenei... ntre timp, generalii regelui persan Darius adunaser\ o armat\ puternic\, rnduind-o de-a lungul rului Granicos... Alexandru s-a aruncat n ru cu treisprezece cete de c\l\re]i . El a nfruntat ploaia s\ge]ilor [i locurile pr\p\stioase, care erau nt\rite cu arme [i cai. Valuri mari l acopereau cu apa lor pe Alexandru, mai-mai s\-l trasca cu ele. Alexandru p\rea acum asemenea unui om nnebunit, conducndu-[i oastea mai degrab\ cu disperare dect unei drepte judec\]i... Apoi, l-au atacat c\lare, mpreun\, doi generali: Rhoisaces [i Spithridates. Pe acesta din urm\ Alexandru a putut s\-l ocoleasc\. El a aruncat lancea mpotriva lui Rhoisaces, care purta plato[\. Lancea se frnse [i regele n\v\li asupra lui cu pumnalul. Ei se nc\ierar\ la lupt\. Atunci, Spithridates...i d\du lui Alexandru o lovitur\ cu securea de lupt\ a per[ilor, izbindu-l n smocul coifului [i ntr-una dintre aripile acestuia. Coiful n-a prea rezistat acestei lovituri, a[a ca lui Alexandru tai[ul securii i atinse firele de p\r de pe cap. ...Preg\tindu-se Spithridates s\-i dea cea de-a doua lovitur\, i-a luat-o nainte Cleitos cel Negru, care i-a str\puns mijlocul cu lancea. n acelasi timp s-a pr\bu[it [i Rhoisaces sub lovitura s\biei lui Alexandru. ...Se spune c\ dintre pedestra[ii barbarilor au c\zut dou\zeci de mii, iar dintre c\l\re]i, dou\ mii [i cinci sute. Despre oamenii lui Alexandru, Aristobul afirm\ c\ au murit, n total, patru sute [i treizeci, dintre care nou\ erau pedestra[i. Alexandru porunci s\ li se nal]e statui din aram\, care au fost lucrate de Lisip. mp\rt\[ind apoi grecilor [tirea izbnzii, regele trimise aparte atenienilor trei sute de scuturi de la prizonieri... (Plutarh, Via]a lui Alexandru, 14-19, n Feder, Viewpoints in World History, New York, 1974)

Geo Bogza despre Alexandru Macedon n lumea umbrelor, cteva st\teau de vorb\: Eu am fost locotenent. Am pornit primul la atac. Eu am fost colonel. Regimentul meu s-a acoperit de glorie. Eu am fost general de stat major. Am avut 34 de decora]ii. Dar tu ce ai fost ? ntrebar\ o umbr\, care st\tea mai la o parte. Eu am fost Alexandru cel Mare Alexandru Macedon-st\pnul Orientului ...St\pnul de necontestat al lumii ncepea s\ [i culeag\ roadele nemaipomenitelor [i irepetabilelor lui sucese. n drum spre Babilon, l-au ntmpinat delega]ii de libieni, cartaginezi, ...greci, macedoneni, iliri..., toate prezentndu-i felicit\ri pentru fericita rentoarcere din campanie [i asigurndu-l de bunele lor sentimente. [i chiar dac\ nu o fi avut o n minte pn\ acum, nu e oare normal s\ consider\m c\ cel mai trziu acum se va fi n\scut ideea unui imperiu cu adev\rat mondial...? (Alexandru Suceveanu, Alexandru Macedon, Bucure[ti, 1993)

74

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

Decebal [i Traian
Cadru istoric: Decebal a fost rege al dacilor (87-106). A fost probabil fiul lui Scorillo, rege (?-68/69 d.Hr) [i succesorul lui Duras, rege dac (68/69-87?). Devenit rege, dup\ abdicarea lui Duras, n timpul domniei c\ruia, dacii luptaser\, al\turi de alia]ii lor la sud de Dun\re, contra romanilor, Decebal s-a confruntat cu campania roman\ la nord de Dun\re (87 d.Hr). n cadrul s\u, dovedind reale calit\]i de strateg militar, a nfrnt pe prefectul pretoriului, Corneliu Fuscus, aflat n fruntea a cinci-[ase legiuni, la Tapae (Por]ile de Fier ale Transilvaniei) (87 d.Hr). n anul urm\tor, a sus]inut o nou\ lupt\, de data aceasta, foarte sngeroas\ cu trupele romane conduse de Tettius Iulianus, guvernatorul Moesiei, dar, n cele din urm\, a fost nfrnt. Ulterior, profitnd de dificult\]ile romanilor n r\zboiul cu cvazii [i marcomanii, a ncheiat o pace avantajoas\ cu romanii (89 d.Hr). Astfel, Decebal a devenit client al Imperiului Roman, a cedat romanilor cteva capete de pod la Dun\re, iar n schimb, a primit subsidii [i ingineri romani, pe care i-a utilizat pentru refacerea sistemului de fortifica]ii din Dacia, mai ales din zona Or\[tiei. R\zboiul a reizbucnit n perioada domniei lui Traian, mp\rat (98-117). n timpul primului r\zboi traian (101-102 .Hr), Decebal a fost ns\ nfrnt, din nou, la Tapae, dar spernd c\ poate r\sturna victoria n lupt\ de partea sa, a ini]iat [i condus expedi]ia din Dobrogea, al\turi de sarma]i [i roxolani, pentru a sl\bi presiunea roman\ asupra Banatului (iarna lui 101-102 d.Hr). nfrngnd n acest r\zboi pe daci, n 102, armata roman\ a p\truns n Mun]ii Or\[tiei, cucerind cetatea de la Coste[ti, ceea ce l-a f\cut pe Decebal s\ cear\ pace. Noul tratat a con]inut prevederi dure pentru daci (102). De fapt, acesta nu a fost dect un simplu armisti]iu [i a prefa]at ultimul r\zboi (105-106 d.Hr). Pretextul a fost faptul c\ Decebal a capturat pe Caius Longinus, comandantul trupelor romane din Dacia, care ulterior, s-a [i sinucis. Luptele reizbucnind, armata roman\ a cucerit capitala dacic\, Sarmisegetuza Regia. Conform izvoarelor istorice, Decebal, fiind urm\rit de c\tre romani, s-a sinucis, pentru a evita s\ fie trt n triumful lui Traian de la Roma. Capul [i mna dreapt\ i-ai fost prezentate lui Traian, de c\tre Tiberius Claudius Maximus, n castrul de la Ranisstorum, iar apoi aduse la Roma [i aruncate pe treptele de la Gemoniae. Dacia a fost transformat\ n provincie imperial\ roman\ (106). Traian (53-117) a fost mp\rat roman (98-117), fiind originar din Spania. n perioada domniei lui Domi]ian, a luptat cu triburile germane [i apoi a fost numit guvernator al Germaniei Superior. A fost adoptat de Marcus Cocceius Nerva, care apoi, l-a cooptat la conducere [i, n final, l-a proclamat regent [i succesor la tron (97). Domnia sa a reprezentat apogeul Imperiului Roman, care se ntindea pe trei continente, mai precis: Europa, Asia [i Africa. S-a ar\tat interesat s\ consolideze autoritate central\ [i s\ pun\ ordine n finan]ele Imperiului. A reorganizat [i disciplinat for]ele armate. Totodat\, a fost preocupat de consolidarea grani]ei de pe Rin [i Dun\re. A purtat r\zboaie cu Dacia, condus\ de Decebal, pe care a supus-o dup\ dou\ r\zboaie (101-102; 105-106). A pus bazele provinciei romane Arabia (105). A construit un nou forum la Roma (dup\ 107). Ca urmare a ncerc\rii sale de a ngloba Armenia n sfera de influen]\ a romanilor, a purtat un nou r\zboi cu par]ii (114-115). A cucerit Armenia [i a nfrnt pe par]i, primind titlul de Parthicus Maximus. A redactat o istorie a luptelor cu dacii, care ns\ s-a pierdut. A fost succedat de c\tre Hadrian, care fusese adoptat nc\ din timpul vie]ii de Traian. Despre Decebal Decebal, om cu mare pricepere n treburile r\zboiului, cu mare iscusin]\ n executarea opera]iilor de lupt\. {tia foarte bine cnd era momentul s\ atace [i cnd trebuia s\ se retrag\, era me[ter n a intinde curse [i n a c[tiga victoria n lupt\, iscusit cnd era cazul s\ profite din plin de victorie sau cnd era n folosul s\u s\ p\r\seasc\ b\t\lia, dac\ se sim]ea n inferioritate. Aceste nsu[iri au f\cut din Decebal pentru mult\ vreme un adversar al romanilor demn de temut... (Cassius Dio, Istoria Roman\, Bucure[ti, 1985) Despre activitatea lui Decebal ...Decebalus...concentra o mare n]elepciune cu foarte mult spirit de prevedere, cu modera]ie, curaj, hot\rre rapid\, viclenie [i pricepere militar\, ntr-o atare perfec]iune, nct Duras, predesorul s\u, i-a predeat tronul [i domnia, n credin]a [i convingerea c\ este mult mai demn de ele... (L. A. Gebhardi, Geschichte des Reichs Ungarn und die damit Verlunde neu Statten, Lepizig, 1778)

75

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Despre Traian ...Acesta era un om cu totul deosebit, mai ales prin dreptatea [i b\rb\]ia sa, precum [i prin simplitatea moravurilor sale. Avea un trup vnjos [i nfrunta toate greut\]ile cot la cot cu ceilal]i; iar cu sufletul era la n\l]ime, deoarece nici nu se l\sa purtat de ndr\zneal\, nici mpiedecat de b\trne]e... (Cassius Dio, Istoria Roman\, Bucure[ti, 1985) Activitatea mp\ratului Traian ..De vreme ce toate drumurile din Italia erau ntr-o stare att de proast\, Traian a nceput un program de refacere a drumurilor. n zonele umede [i noroioase a pavat drumurile cu pietre sau le-a n\l]at deasupra nivelului p\mntului, pe taluzuri nalte. A cur\]at solul dur [i spinos [i a construit poduri peste rurile care erau greu de trecut..... Acolo unde un drum era prea lung, el construia unul mai scurt. Dac\ era un drum dificil din cauza nal]imii unor dealuri, el i schimba direc]ia f\cndu-l s\ treac\ prin zone mai u[or de trecut. Dac\ un drum trecea printr-o zon\ care era pustie sau plin\ de animale s\lbatice, nchidea drumul [i construia n schimb unul nou ntr-o zon\ populat\..... (Philip Sauvin, The Old World, London, 1979) Imperiul Roman n perioada domniei lui Traian ...Grani]ele Imperiului Roman, care de la Augustus au fost mai mult ap\rate dect m\rite cu glorie, le-a ntins n lung [i n lat. n Germania, dincolo de Rin, a zidit noi cet\]i. nfrngnd pe Decebal, a cucerit Dacia [i f\cu o provincie din ]\rile de dincolo de Dun\re... Lungimea acestei provincii de jur mprejur este de 1000000 de pa[i... Cuprinde din nou Armenia pe care o ocupaser\ par]ii...., albanilor le d\du un rege..., cuceri [i lu\ n st\pnire... o ntins\ st\pnire din Persia, apoi Seleucia...[i Messenia. P\trunse pn\ n India [i la Marea Ro[ie.... (Eutropius, Istoria roman\, Bucure[ti, 1916) Legend\ popular\ despre Traian Apoi cic\ Traian asta a fost un mp\rat vestit nevoie mare. El a f\cut r\zboiul cu toate popoarele [i pe toate le-a supus. [i tot el cic\ a cuprins ]ara asta care nainte a fost a dacilor. Ce plns [i ce jale era, vai, mam\, pe femeile dacilor! Plngeau de s\rea c\ma[a de pe ele, c\ci vezi dumneata, cine era s\ le mai fac\ lor rostul [i agoniseala casei, cine s\ le mai vad\ de copii? Dar n-a trecut vreme mult [i Traian, ca s\ le mpace, a poruncit s\ fie adu[i de la Roma oameni tot unul [i unul, pe care s\-i dea de b\rba]i nevestelor n locul dacilor uci[i. Din ei s-au tras romnii no[tri de azi.... L (Legende populare romne[ti, Bucure[ti, Chi[in\u, 2001)

Carol cel Mare


Cadrul istoric: Carol cel Mare (742814) a fost rege al francilor (768814) [i mp\rat roman (800814). A fost nepotul lui Carol Martel, majordom al palatului n Austrasia [i Neustria (714741), conduc\tor al francilor (725741) [i fiul cel mare al lui Pepin III Cel Scurt [i al Bertei, fiica lui Caribert, conte de Laon. n 754 a primit din partea papei, al\turi de membrii familie sale, titlul de Patricium Romanorum, care i-a conferit calitatea de ap\r\tor al Romei, func]ie rezervat\ prin tradi]ie exarhului de la Ravenna. La moartea tat\lui s\u a primit o parte din Aquitaine, Austrasia, Frisia Occidental\, Hesa, Franconia, Turingia, Neustria, iar fratele s\u, Carloman, Burgundia [i Provence. Ini]ial a condus al\turi de fratele s\u, Carloman (768771). Ulterior, la moartea lui Carloman, a exclus pe mo[tenitorii fratelui s\u [i ca urmare [i a recunoa[terii lui Carol de c\tre nobilii din teritoriile de]inute de c\tre Carloman, a ref\cut unitatea statului franc. Domnia sa a coincis cu apogeul statului franc, a c\rui hotare au fost mult l\rgite. A fost unul dintre cei mai de seam\ ap\r\tori ai cre[tin\t\]ii [i sus]in\tor al Papei, ncurajnd pe deplin opera de cre[tinare a misionarilor trimi[i de la Roma. Profitnd de cererea de ajutor al lui Adrian I, pap\ (772795) a p\truns n regatul longobard [i a asediat Pavia, Verona, a nfrnt pe longobarzi la Chiuse de Susa [i s-a proclamat rege al Italiei [i protector al Sfntului Scaun. A luptat eroic contra arabilor (778; 796801), saxonilor, pe care i-a convertit prin for]\ la cre[tinism (772804), bavarezilor, condu[i de c\tre ducele Tassilo (787788), avarilor, alia]i cu bavarezii
76

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

(778). A organizat pe baze noi statul franc, a nfiin]at institu]ia trimi[ilor imperiali (missi dominici), care controlau activitatea din provincii, iar la frontiere a pus bazele unor m\rci de ap\rare, precum: oriental\, danez\, Altmark, spaniol\, friul\. Capitala [i-a stabilit-o la Aachen (Aix-la-Chapelle), pe care contemporanii au denumit-o [i Noua Rom\. Centrul puterii sale a fost palatul, unde au ap\rut importan]i demnitari, ca de exemplu: cancelarul, conetabilul, sene[alul. Problemele cele mai importante erau dezb\tute n adun\rile anuale ale laicilor [i ecclezia[tilor, dar Carol a avut ntotdeauna ultimul cuvnt, iar legile au fost promulgate sub forma capitulariilor. Dominnd Occidentul Europei, n anul 800 a fost ncoronat la biserica Sf. Petru de la Roma de c\tre Leon III, pap\ (795-816) n calitate de mp\rat roman, renviind astfel tradi]ia politic\ a Imperiului Roman. Astfel, s-a ref\cut Imperiul Roman sub numele de Sfntul Imperiu, care s-a dorit a fi Imperium Christianum. Noul mp\rat era numit suveran al Occidentului [i [i-a exercitat autoritatea asupra unui teritoriu uria[ de la Oceanul Atlantic la Tisa [i de la Marea Baltic\ [i cea a Nordului pn\ la Insulele Baleare. S-a afirmat ca un promotor al ideii imperiului universal de inspira]ie roman\. Este considerat de c\tre mul]i unul dintre p\rin]ii Europei [i primul mp\rat european. De[i era semidoct [i abia [tiind s\ semneze, a sprijinit dezvoltarea culturii, care a cunoscut a[a-zisa Rena[terea carolingian\. Astrfel, n perioada domniei sale au activat importante personalit\]i ale culturii, precum: Alcuin, Teodulf, Petru din Pisa, Eginhard [i al]ii, au fost puse bazele Academiei Palatine de la Aachen, s-au redactat manuscrise, au avut loc dezbateri privind educa]ie [i semnifica]ia sa. A fost venerat peste veacuri, fiind canonizat n perioada domniei lui Frederic I Barbarosa, mp\rat german (11521190).

Portretul lui Carol cel Mare Era lat [i voinic la trup, nalt de statur\, dar f\r\ a trece prea mult de m\sura potrivit\, c\ci m\sura de [apte ori lungimea picioarelor sale. Avea cre[tetul capului rotund, ochii foarte mari [i ageri, nasul ceva mai lung dect m\rimea obi[nuit\, un p\r alb frumos, fa]a voioas\ [i senin\. De aceea, fie c\ st\tea n picioare, fie c\ [edea, nf\]i[area sa r\spndea o puternic\ impresie de autoritate [i deminitate...Se deda cu rvn\ la c\l\rie [i vn\toare. Pentru el, aceasta era ceva nn\scut, deoarece cu greu s-ar putea g\si pe p\mnt un popor care s\ se poat\ asem\na n acest me[te[ug cu francii... (Eginhard, Vie de Charlemegne, Paris, 1923) Scrisoarea lui Carol cel Mare c\tre Papa Leon III (795) [...] A[ vrea s\ stabilesc cu Domnia Voastr\ o n]elegere inviolabil\ privind credin]a [i ...mil\, prin care... binecuvntarea apostolic\ s\ fie cu mine pretutindeni [i prin care Sfntul Scaun al Bisericii Romane, de la Roma, s\ fie permanent ap\rat, prin devotamentul meu Este rolul meu s\ ap\r oriunde Sfnta Biseric\ a lui Christos, pe de-o parte, cu armele mpotriva atacurilor p\gnilor [i distrugerilor necredincio[ilor; pe de alt\ parte, prin r\spndirea credin]ei catolice. ...Rolul t\u, Prea Sfinte P\rinte, este s\ ]i ridici mnile, mpreun\ cu Moise, pentru a ajuta, prin rug\ciunile tale, victoria armelor noastre. S\ sprijini]i legile canonice [i s\ respecta]i ntotdeauna regulile stabilite de Sfin]ii P\rin]i, astfel nct via]a Dumneavoastr\ s\ urmeze in toate aspectele calea cea sfnt\, pentru ca s\ nu rosti]i, cu gura voastr\, dect rug\ciuni pioase, iar lumina Voastr\ s\ str\luceasc\ naintea tuturor oamenilor. ...Ideile lui Carol cel Mare se reg\sesc n continuare n instruc]iunile nmnate mesagerului la curtea Papei. ...S\ i faci cunoscut n mod clar Papei c\ trebuie s\ tr\iasc\ n virtute [i mai presus de toate, trebuie s\ studieze sfintele canoane. Spune-I c\ trebuie s\ conduc\ Sfnta Biseric\ a Domnului cu pio[enie, potivit n]elegerilor ncheiate... {i reaminte[te-i c\ demnitatea, la care a aspirat, este un lucru trec\tor, pe cnd recompensa promis\ pentru faptele cele bune este etern\. ...Fie ca Domnul s\-I ndrume [i s\-I lumineze inima, ca s\ poat\ conduce cu folos Sfnta Biseric\ a Domnului [i ca s\ poat\ s\ intervin\ n favoarea noastr\, a tuturor.... (Weber, The Western Tradition, vol. I, London, New York, 1998) ncoronarea lui Carol cel Mare ca mp\rat roman ...Dup\ ce Leon III a rostit un jur\mnt n basilica Sf. Petru, totul a fost organizat n ziua de Cr\ciun, n susmen]ionata basilic\ a Sf. Apostol Petru. Apoi, venerabilul [i pa[nicul pontif l-a ncoronat cu propriile sale mini, cu acea foarte pre]ioas\ coroan\. Apoi, to]i credincio[ii romani, care au v\zut ct de ner\bd\tor, era s\ apere [i ct de mult iubea Sfnta Biserica Roman\ [i pe vicarul acesteia, au strigat ntr-un glas:

77

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

{i aceasta a fost voin]a lui Dumnezeu [i a binecuvntatului Petru, cel ce ]ine cheile raiului. Via]\ lung\ [i victorie lui Carol,... ncoronat de Dumnezeu, mare [i pa[nic mp\rat! S-a strigat asta de trei ori naintea confesiunii Sfntului Apostol Petru, n timp ce invocau mai mul]i sfin]i; [i a fost stabilit de to]i drept mp\rat al Romanilor. Apoi, sfntul prelat [i pontif l-a uns pe Carol, cel mai bun dintre fiii s\i, cu sfntul ulei chiar n ziua na[terii St\pnului nostru Iisus Hristos.... L (Landmarks of Civilisation, vol. I, New York, 1999)

Scrisoarea lui Alcuin c\tre Carol cel Mare ...n primul rnd, pn\ n aceast\ zi, trei persoane au ocupat cea mai important\ func]ie n lume, mai precis, de vicar al binecuvntatului Petru, prin] al apostolilor. Gra]ie Grijii Voastre am fost informat de c\tre Leon III despre soarta ultimului reprezentatnt al scaunului papal. n al doilea rnd, este puterea imperial\ [i autoritatea secular\ a celei de-a doua Rome, adic\ Constantinopolul. Zvonul despre obiceiul, lipsit de pio[enie, prin care conduc\torul Imperiului Bizantin era nlocuit, nu de str\ini, ci de rudele [i de concet\]enii s\i s-a r\spndit peste tot. n al treilea rnd, este puterea regal\, acolo unde voi v-a]i nv\]at, ca [i conduc\tor al cre[tinilor; aceasta din urm\, le precede pe celelalte dou\ ca autoritate, c\ci este renumit\ prin n]elepciune [i prin demnitate regal\. Bunul mers al Bisericii este acum n pericol [i se sprijin\ pe voi; voi sunte]i r\zbun\torul celor drep]i mpotriva faptelor diavole[ti, sprijinul celor pierdu]i, cel care i consoleaz\ pe cei care tind c\tre gloria binelui.... L (Landmarks of Civilisation, vol. I, New York, 1999)

Drago[
Cadrul istoric: Drago[ a fost un voievod romn din Maramure[, iar apoi din Moldova (1347?/1352?-1353?/1354?). A fost, conform, p\rerii a numero[i istorici, autorul primului desc\lecat n Moldova. Era, foarte probabil originar din Bedeu, Maramure[. L\snd la o parte legenda ntemeierii Moldovei, de altfel, una dintre cele mai frumoase din istoria romnilor, Drago[ a fost considerat de cronicari [i o parte a istoricilor ca ini]iator al primei etape n crearea statului romnesc de la est de Carpa]i, forma]iune politico-militar\ dependent\, ns\, de corona maghiar\. Plasat n perioade diferite, 1347, 1352 sau 1359 (ultima fiind data propus\ de Grigore Ureche), acest proces s-a desf\[urat n contextul luptei coroanei maghiare mpotriva t\tarilor [i a extinderii sale teritoriale c\tre est. Distingndu-se n timpul acestor lupte, Drago[ a constituit cu sprijinul c\peteniilor locale, pe valea Moldovei, din Carpa]ii R\s\riteni, o marc\ militar\ de grani]\, cu centrul, probabil, la Baia, iar, dup\ al]ii, la Siret. Ulterior, se pare, c\ ]ara s-a extins [i o alt\ re[edin]\ a fost ridicat\ la Roman, fiind cunoscut\, mai apoi, sub numele de Trgul }\rii de Jos. De[i a avut o domnie scurt\ Drago[ ar fi ridicat, prin tradi]ie, biserica de lemn de la Volov\] (1353), n apropiere de R\d\u]i, mutat\ apoi, la Putna de c\tre {tefan cel Mare, domn al Moldovei (1457-1504) [i unde probabil a fost [i nmormntat. Urma[ii s\i, [i anume: fiul s\u, Sas, domn al Moldovei (c1354-1358) [i nepotul s\u, Balc sau Balica, domn al Moldovei (1359?) au r\mas n continuare supu[i ai coroanei maghiare. Ace[tia au fost, n final, izgoni]i din Moldova de c\tre Bogdan din Cuhea, devenit domnitor (c1359-1365?). Unele izvoare spun c\ Dr\go[e[tii, deveni]i Draffi, ar fi revenit n Maramure[ unde ar primit mo[iile confiscate de la Bogdan-Vod\ [i ar fi fi ctitorit biserica din Perii Maramure[ului. Al]ii [i-ar fi purtat obr[ia prin Polonia, punnd bazele familiei nobiliare DragSas. Miron Costin despre ntemeierea Moldovei [i ]\rii Romne[ti {i }ara Transilvaniei [i Maramure[ul [i ]ara de pe Olt erau sub unguri,cnd regele Ladislau al Ungariei, nesuferind pe t\tarii aceia care se ntinseser\ chiar [i n Transilvania, a adunat oaste mpotriva lor.[i mai nti, i-a alungat de peste mun]i, iar dup\ aceea, ducndu-[i oastea [i pe partea cealalt\ a mun]ilorDup\ acea nfrngere, t\tarii s-au retras mai departe n cmpii[i moldovenii au ie[it din Maramure[ cu Drago[, primul lor domn [i au desc\lecat aici, n Moldova (Miron Costin, Opere, Bucure[ti, 1958)

78

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

Activitatea lui Drago[ Din aceast\ ]ar\ a Maramure[ului, n 1359a plecat la vn\toare, pe urma unui bour, voievodul Drago[. Vn\toarea s-a ncheiat dincolo de mun]ii cei nal]i, pe malul unei ape, rul Moldova. Lui Drago[ i-au pl\cut locurile, s-a ntors [i le-a spus tuturor despre frumuse]ea ]\rii, despre ruri [i despre izvoare, ca s\ se a[eze acolo O (O istorie a romnilor, Cluj-Napoca, 1998)

Mircea cel B\trn


Cadru istoric: Mircea cel B\trn, domn al }\rii Romne[ti (1386-1418) era fiul lui Radu I, domn (c.13771383) [i frate de tat\ al lui Dan I, domn (c.13831386). A fost c\s\torit, probabil n dou\ rnduri, a doua sa so]ie numindu-se Mara. A avut mai mul]i copii, dintre care amintim pe Mihail, copil legitim, asociat tat\lui s\u la domnie, nc\ din 1409 sau 1413, iar apoi domn [i pe cei nelegitimi, to]i viitori domni munteni, [i anume: Radu Prasnaglava (Chelul, Ple[uvul) (1421; 1423; 1424-1426; 1427), Alexandru I Aldea (14311436) [i Vlad ]epe[ (1448; 14561462; 1476). A venit la conducerea }\rii Romne[ti ntr-un moment dificil pe plan extern, n care se se manifesta cu putere expansiunea otoman\. n politica intern\ a pus bazele principalelor institu]ii ale statului feudal. De numele s\u se leag\ [i reconstruirea cet\]ii Turnu (1393), ridicarea Nicopolului cel Mic, a cet\]ii de la Giurgiu (1394), nt\rirea [i nmul]irea propriet\]ilor Tismanei, cea mai bogat\ m\n\stire a vremii, precum [i danii importante acordate mn\stirilor Snagov, Glavacioc, Dealul, Govora, etc. n plan extern, profitnd de solicitarea despotului Ivanco, care l chemase s\ l sprijine mpotriva turcilor, a intrat n st\pnirea Dobrogei [i a cet\]ii Silistra (13881389). n aceia[i perioad\, n condi]iile sl\biciunii regatului maghiar, a preluat F\g\ra[ul, Amla[ul (1389) [i }ara Severinului, pe care nainta[ii s\i le st\pnise cndva. Pentru a pre`ntampina reac]ia Ungariei, a ncheiat la nceputul anului 1390, prin mijlocirea lui Petru II Mu[at, domn al Moldovei 13751391) un tratat de alian]\ cu Vladislav II Jagiello, regele Poloniei (13861434). Bunele rela]ii cu statele de la sud de Dunare [i sprijinul constant, care le era acordat, i-a atras du[m\nia lui Baiazid I Ilderim, sultan (13891402). n 1391 a ncercat s\ cumpere pacea, dar ca urmare a interven]iei domnitorului muntean n lupta de la Karinovasi (1394), finalizat\ cu alungarea garnizoanei otomane de aici, sultanul a hot\rt o expedi]ie de pedeaps\ la nordul Dun\rii. Desf\[urat\ la o dat\ pe care sursele o stablilesc, fie la 10 mai 1394 (cele srbe[ti), fie la 17 mai 1395 (cele bizantine), la o rovin\ (loc accidentat), nelocalizat\ precis pe hart\, situat\, conform unor p\reri, probabil pe malul Arge[ului, b\t\lia, soldat\ cu pierderi de ambele p\r]i, a dat sor]i de izbnd\ romnilor. Cople[it ns\ de turci, domnul muntean s-a retras n Transilvania, o parte a ]\rii Romne[ti ntrnd sub controlul lui Vlad Uzurpatorul (13951397), poate fratele lui Dan I. La aceasta s-au ad\ugat tulbur\rile din Moldova, ca urmare a suirii pe tron a lui {tefan I, domn (13941399), care era ostil domnului muntean. n 1395, s-a ncheiat la Bra[ov un tratat cu regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg, n care era prev\zut un sprijin real n lupta antiotoman\. Sprijinul acordat de Mircea n confrunt\rile ulterioare cu Poarta [i participarea sa la cruciada de la Nicopole (1396), unde armata de cavaleri din Europa Occidental\ a suferit un cumplit dezastru n fa]a armatei otomane, au dovedit tr\inicia acestei alian]e. Noile confrunt\ri victorioase cu turcii (1397, 1401), nfrngerea lui Baiazid de c\tre Timur Lenk la Ankara (1402) [i declan[area ntre urma[ii acestuia a luptelelor pentru putere n Imperiul otoman i-au permis s\ promoveze o politic\ ndr\znea]\. Renoirea tratatului cu Polonia (1403), recucerirea Dobrogei [i a Silistrei (1404), ntlnirea cu Sigismund de Luxemburg la Severin (1406), sprijinul acordat lui Musa, fiul lui Baiazid pentru a ob]ine puterea (1409-1411) sunt tot atatea dovezi n acest sens. Victoria lui Mehmed asupra fratelui s\u, Musa (1413), lipsa unui sprijin real n lupta antiotoman\, att din partea Poloniei, ct [i a Ungariei, l-au determinat pe Mircea s\ cedeze temporar, pl\tind pentru prima oar\ tribut lui Mehmed I (1415), n schimbul lini[tii din partea imperiului. Amestecul ulterior n treburile imperiului, prin sprijinul acordat lui Mustafa (1416), un alt frate al sultanului, ct [i [eicului reformator Bedr ed- Din (1417) a determinat reac]ia lui Mehmed I, sultan (1413-1421). Dup\ lupte grele duse n Dobogea, jefuirea cumplit\ a ]\rii [i pierderea cet\]ilor Giurgiu [i Turnu, transformate n raiale (1417), s-a v\zut silit, cu pu]in nainte de moarte s\ renceap\ s\ pl\teasc\ tribut. A fost nmormntat la mn\stirea Cozia, ctitoria sa ridicat\ ntre 1387-1388.

79

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Titlul lui Mircea cel B\trn Eu ntru Hristos Dumnezeu, binecredinciosul, io Mircea mare voievod [i domn, din mila lui Dumnezeu, st\pnind [i domnind peste toat\ ]ara Ungrovlahiei (}ara Romneasc\ n.n) [i al p\r]ilor de peste mun]i, nc\ [i ctre p\r]ile t\t\re[ti, [i Amla[ului [i F\g\ra[ului Her]eg (comite-n.n.) [i domn alSeverinului [i pe amndou\ p\r]ile pe toat\ Podunavia (Dobrogea-n.n.), nc\ [i pn\ la Marea cea mare [i st\pnitor al cet\]ii Drstorului (Bogdan Murgescu, coordonator, Istoria Romniei n texte, Bucure[ti, 2001) Privilegiul comercial acordat de c\tre Mircea cel B\trn negustorilor din Liov (Lvov) ...Noi, Mircea, voievodul }\rii Romne[ti....tuturor negustorilor cet\]ii Liov de fa]\ [i viitori, s\n\tate [i neocontenit\ sporire a celor bune... Negustorii vo[tri [i ai domnului duce al Poloniei..., prea str\luci]i fra]i ai no[tri, s\ poat\ s\ aib\ putin]a, potrivit cu rnduiala obi[nuit\, s\ cutreiere [i s\ str\bat\ ]ara noastr\ cu m\rfurile lor, f\r\ vreo v\t\mare a bunurilor [i persoanelor lor... (Minodora Perovici, Istoria unversal\ n texte, Bucure[ti, 2003) Mircea cel B\trn [i Baiazid ...Iat\ vine-un sol de pace c-o n\fram\-n vrf de b\]. Baiazid, privind la dnsul, l ntreab\ cu dispre]: Ce vrei tu? Noi? Bun\ pace! [i de n-o fi cu b\nat, Domnul nostru-ar vrea s\ vaz\ pe m\ritul mp\rat. La un semn deschis\-i calea [i s-apropie de cort Un b\trn att de simplu, dup\ vorb\, dup\ port. Tu e[ti Mircea? Da-mp\rate! Am venit s\ mi te-nchini, De nu, schimb a ta coroan\ ntr-o ramur\ de spini. Orice gnd ai, mp\rate, [i oricum vei fi sosit, Ct suntem nc\ pe pace, eu ]i zic: Bine-ai venit! Despre partea nchin\rii ns\, Doamne, s\ ne ier]i; Dar acu vei vrea cu oaste [i r\zboi ca s\ ne cer]i, Ori vei vrea s\ faci ntoars\ de pe-acuma a ta cale, S\ ne dai un semn [i nou\ de mila M\riei tale... De-o fi una, de-o fi alta... Ce e scris [i pentru noi, Bucuro[i le-om duce toate, de e pace, de-i r\zboi. Cum? Cnd lumea mi-e deschis\, a privi gnde[ti c\ pot Ca ntreg Aliotmanul s\ se-mpiedice de-un ciot? O, tu nici visezi, b\trne, c]i n cale mi s-au pus! Toat\ floarea cea vestit\ a ntregului Apus, Tot ce st\ n umbra crucii, mp\ra]i [i regi s-adun\ S\ dea piept cu uraganul ridicat de semilun\. S-a-mbr\cat n zale lucii cavalerii de la Malta, Papa cu-a lui trei coroane, puse una peste alta, Fulgerele adunat-au contra fulgerului care n turbarea-i furtunoas\ a cuprins p\mnt [i mare. N-au avut dect cu ochiul ori cu mna semn a face, {i Apusul [i mpinse toate neamurile-ncoace; Pentru-a crucii biruin]\ se mi[car\ ruri-ruri, Ori din codri r\scolite, ori strnite din pustiuri; Zguduind din pace-adnc\ ale lumii nceputuri, nnegrind tot orizontul cu-a lor zeci de mii de scuturi, Se mi[cau ngrozitoare ca p\duri de l\nci [i s\bii,
80

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

Tremura nsp\imntat\ marea de-ale lor cor\bii!... La Nicopole v\zut-ai cte tabere s-au strns Ca s\ steie nainte-mi ca [i zidul nenvins. Cnd v\zui a lor mul]ime, ct\ frunz\, ct\ iarb\, Cu o ur\ ne'mp\cat\ mi-am [optit atunci n barb\, Am jurat ca peste dn[ii s\ trec falnic, f\r\ p\s, Din pristolul de la Roma s\ dau calului ov\s... {i de crunta-mi vijelie tu te aperi c-un toiag? {i, purtat de biruin]\, s\ m\-mpiedec de-un mo[neag? - De-un mo[neag, da, mp\rate, c\ci mo[neagul ce prive[ti Nu e om de rnd, el este domnul ]\rii Romne[ti. Eu nu ]i-a[ dori vrodat\ s\ ajungi s\ ne cuno[ti, Nici ca Dun\rea s\-nece spumegnd a tale o[ti. Dup\ vremuri mul]i venir\, ncepnd cu acel oaspe, Ce din vechi se pomene[te, cu Dariu a lui Istaspe; Mul]i durar\, dup\ vremuri, peste Dun\re vrun pod, De-au trecut cu spaima lumii [i mul]ime de norod; mp\ra]i pe care lumea nu putea s\-i mai ncap\ Au venit [i-n ]ara noastr\ de-au cerut p\mnt [i ap\ {i nu voi ca s\ m\ laud, nici c\ voi s\ te-nsp\imnt, Cum venir\, se f\cur\ to]i o ap\ [-un p\mnt. Te f\le[ti c\ nainte-]i r\sturnat-ai valvrtej O[tile leite-n zale de-mp\ra]i [i de viteji? Tu te lauzi c\ Apusul nainte ]i s-a pus?... Ce-i mna pe ei n lupt\, ce-au voit acel Apus? Laurii voiau s\-i smulg\ de pe funtea ta de fier, A credin]ei biruin]\ c\ta orice cavaler. Eu? mi ap\r s\r\cia [i nevoile [i neamul... {i de-aceea tot ce mi[c\-n ]ara asta, rul, ramul, Mi-e prieten numai mie, iar\ ]ie du[man este, Du[m\nit vei fi de toate, f\r-a prinde chiar de veste; N-avem o[ti, dar\ iubirea de mo[ie e un zid Care nu se-nfioreaz\ de-a ta faim\, Baiazid!... (Mihai Eminescu, Scrisoarea a III-a, n http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/scrisoarea3.php)

Legenda popular\ Condeiele lui Vod\ Mircea cel Mare [i vestit, domn al }\rii Romne[ti, a plecat din Trgovi[te, cu mare alai, la drum lung. Merge M\ria Sa h\t departe n ]ara Leahului (Polonia-n.n.) [i face leg\turi cu ei asupra ungurului. Trecuta M\ria Sa Buz\ul, ...prin valuri tulburi [i apoi...urm\ Rmnicul [i se ndrept\ ctre Foc[ani. M\ria Sa intr\ cu alaiul s\u prin mijlocul unui sat. Ce s\ vad\ M\ria Sa Vod\? La casa [oltuzului erau aduna]i s\tenii [i lucrau. Lucreaz\ cre[tinii n zi de s\rb\toare ! zice Vod\, cu p\rere de r\u. Ia vezi tu, copil de cas\, ce fac romnii aceia ? Trimisul lui Vod\ merge [i ntreab\: Oameni buni, de ce lucra]i ? Ce s\ lucr\m, m\rite boierule ?! Ia ascu]im condeiei pentru M\ria Sa Vod\. Copilul de cas\ duse acest\ veste lui Vod\. Ascut condeie pentru mine? Cum a[a ? Da, M\ria ta. Vod\ curios, merge s\ vad\ si el. S\ ce s\ vad\ ? S\tenii lucrau harnici, dar nu condeie f\ceau ei. Astea sunt condeie? Voi numi]i condeie ceea ce noi numim s\ge]i?
81

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

P\i, Doamne, la du[mani nu se scrie cu alte condeie. Vod\ merse de se ntlni cu craiul Lehiei [i cu domnitorul Moldovei [i se legar\ acolo..c\ vor fi buni prieteni... L (Legende populare romne[ti, Bucure[ti, Chi[in\u, 1999)

Vlad }epe[
Cadru istoric: Fiul lui Vlad Dracul (Dr\culea), Vlad }epe[ a fost domn al }\rii Romne[ti (1448; 14561462, 1476), numit astfel, dup\ Ordinul Dragonului, nalt\ decora]ie german\, care i fusese conferit\ de c\tre mp\ratul Germaniei, [i al Anastasiei, o fiic\ a lui Alexandru cel Bun, domn al Moldovei (1400-1432). A fost numit de c\tre turci ]epe[, iar n str\in\tate deseori, Draculea sau Dracula. Portretul care pare c\ l nf\]i[eaz\ se afl\ n Sala Cavalerilor de la castelul Ambras din Austria. n 1442 a fost adus, al\turi de fratele s\u, Radu cel Frumos, ca ostatic la curtea lui Murad, sultan (1421-1444). Mai apoi, cei doi fra]i au fost trimi[i n cetatea Nimfeon din r\s\ritul Asiei Mici. n 1448 Vlad a reu[it s\ dobndeasc\ tronul }\rii Romne[ti. Dar, dup\ o domnie de numai o lun\ a fost alungat de c\tre Vladislav II, domn (14471448; 14481456). De aceea, s-a refugiat mai nti n Moldova, iar apoi n Transilvania. n 1456 a suit, din nou, pe tron cu ajutorul boierilor Dr\cule[ti [i al lui Iancu de Hunedoara, voivod al Transilvaniei (14411446), guvernator general al Ungariei (14461453), c\pitan general al Ungariei (14531456). A fost renumit pentru modul exemplar de execu]ie, [i anume tragerea n ]eap\. n politica intern\ a urm\rit consolidarea autorit\]ii centrale [i ncetarea luptelor interne. Astfel, a nl\turat pe numero[i boieri, care i-au fost adversari [i a lovit n interesele economce ale negustorilor din Bra[ov [i Sibiu, din considerente legate de politica comercial\ protec]ionist\. Negustorilor autohtoni, le-a impus puncte de desfacere la Trg[or, Cmpulung [i Trgovi[te. De asemenea, a reorganizat sfatul domnesc [i creat dreg\toria arma[ului. Pentru a nt\ri poten]ialul militar a format o oaste mic\ a ]\rii, constituit\ din mercenari [i curteni devota]i. Din perioada domniei sale dateaz\ [i debutul la lucr\rile de fortifica]ie la curtea domneasc\ din Bucure[ti. Un hrisov domnesc din 20 septembrie 1459 a men]ionat Cetatea Bucure[ti. n plan extern, a controlat Amla[ul [i F\g\ra[ul. n 1457, profitnd de luptele dintre Matia Corvin, regele Ungariei (1458-1490) [i Frederic III, mp\rat romano-german (14401493) pentru coroana Ungariei, a p\truns n Transilvania [i a pr\dat, n mai multe rnduri zona Bra[ovului [i Sibiului (1457; 14591460). n 1457 l-a sprijinit pe {tefan cel Mare, domn al Moldovei (1457-1504) s\ ocupe tronul de la Suceava, de[i mai apoi rela]iile ntre cele dou\ ]\ri romne[ti au fost sinuoase. Ca urmare a refuzului de a mai pl\ti, dup\ 1459, tributul de 10000 de galbeni, a intrat n conflict cu otomanii. Astfel, n 1458 a surprins [i nfrnt oastea vizirului Mehmed Pa[a, care se ntorcea dintr-o expedi]ie de prad\ din ]ara Romneasc\. n 1461 a atacat [i pr\dat malul stng al Dun\rii de la Nicopole pn\ la v\rsarea fluviului, elibernd Guirgiu, Drstor, Turtucaia. Mai apoi a dejucat complotul organizat la Giurgiu [i a capturat [i apoi executat, prin tragere n ]eap\, pe Hamza, pa[a de Nicopole [i Yanus-beg (grecul Catavolinos). n fa]a marii expedi]ii din 1462, conduse de c\tre nsu[i sultanul Mehmed II care [i-a propus s\ transforme ]ara Romneasc\ n provincie otoman\ [i a num\rat 100.000 solda]i, a aplicat cu succes tactica p\mntului prjolit, care nu a permis otomanilor s\ fac\ uz de suprema]ia lor numeric\. Astfel, otomanii au fost mereu h\r]ui]i [i nfometa]i. n atacul de noapte de la 16/17 iunie 1462 a atacat, dar f\r\ un succes deosebit, tab\ra sultanului de l\ng\ Trgovi[te. Ulterior, fiind confruntat cu ostilitatea crescnd\ a boierimii incitate de c\tre turci, a fost nevoit s\ caute ad\post la curtea regelui Matei Corvin. n locul s\u, boierii ostili, au adus la tron pe fratele s\u, Radu cel Frumos, domn (1462-1473; 1473-1474; 1474-1475). Ca atare, Vlad a plecat n Transilvania, unde a discutat la Sibiu [i Bra[ov cu Matia Corvin. Regele maghiar, dnd crezare ns\ intrigilor negustorilor sa[i [i mai ales memoriului lui Johann Reudel, parohul Bisericii Negre din Bra[ov [i acuzndu-l de tr\dare, l-a arestat [i nchis pe Vlad, mai nti la Alba Iulia, apoi la Buda, iar, n final, n fort\rea]a de la Visegrad. n 1462 sau 1463 sultanul a acordat o capitula]ie }\rii Romne[ti, prin care [i-a luat angajamnentul de a nu m\ri haraciul. n 1476, dat fiind conflictul antiotoman la care a participat Ungaria, Vlad a fost eliberat din temni]\ [i a reluat tronul, avnd [i sprijinul lui {tefan cel Mare. Nu a mai domnit dect o lun\, fiind ucis de c\tre Laiot\ Basarab, domn (1473; 1474; 14751476; 14761477), care a trecut de partea turcilor. Nu se [tie foarte precis unde a fost nmormntat, dup\ unii la Cotmeana, dup\ al]ii, la Snagov. Capul i-a fost trimis sultanului la Constantinopol. Personalitatea sa l-a inspirat pe scriitorul irlandez Bram Stoker n romanul Dracula.

82

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

Cronicarul Mihail Ducas despre faptele lui Vlad }epe[ ...Sultanul trimite la voievodul Valahiei un sol, anun]ndu-l s\ vin\ n grab\ la nchin\ciune [i s\ aduc\ neap\rat cu sine 500 de b\ie]i [i tributul ce-l d\ n fiecare an, adic\ zece mii de galbeni aur. Voievdul i-a r\spuns ns\: galbenii i are gata s\ i dea, b\ie]ii ns\ nu poate; ct despre sine s\ vin\ nsu[i la nchin\ciune, este mai cu putin]\. Auzind sultanul, acesta s-a nfuriat [i, trimi]nd pe unul din oamenii lui de seam\, cu unul dintre secretarii lui, a spus: Aduce]i-mi tributul ! [i despre celelate m\ voi gndi eu ! [i ei venind, [i ar\tnd valahului cele spuse de c\tre sultan, mai nti, pe ei }epe[ i-a tras n ]eap\, o moarte neomenoas\, dureroas\ [i urt\. Pe urm\ trecnd cu armata, a str\b\tut p\r]ile Distrei... Un comandant din marginile acelea, al sultanului, vrnd s\ se arate cu o fapt\ de mare vitejie, a trecut n Valahia, cu zece mii de turci; vlachul ciocnindu-se cu ei, ... i-a ucis; ...pe care i-a prins vii, pe to]i amarnic i-a osndit la moarte [i pe comandantul lor Hamza, fiind tra[i n ]eap\... (Ducas, Istoria turco-bizantin\ 1341-1462, Bucure[ti, 1958) Atacul de noapte al lui }epe[ (1462) ...Iar despre Vlad se spune c\ el nsu[i a intrat ca iscoad\ n tab\ra mp\ratului (sultanului-n.n)...{i nti s-a produs o spaim\ mare n tab\r\, deoarece oamenii mp\ratului credeau c\ o armat\ str\in\, nou venit\, i-a atacat... Vlad avnd f\clii [i tor]e aprinse [i naintnd cu armata ntr-o ordine des\vr[it\ [i bine nchegat\, s-a pornit nti asupra Por]ii (cortului-n.n) mp\ratului... {i dnd gre[, n-au nimerit curtea mp\ratului, ci au c\zut n cortul vizirilor... {i pr\dnd [i ucignd, dac\ le st\tea cumva n cale cineva, cum era aproape de zori [i se lumina de ziu\, ncep s\ se retrag\ din tab\r\, pierznd n noapte c]iva oameni, pu]ini de tot... (Laonic Chalcocondil, Expuneri istorice, Bucure[ti, 1958) Dimitrie Bolintineanu , N\vala lui }epe[
Noaptea-i furtunoas\, [i superbul domn n de[ert mai cheam\ fug\torul somn: O gndire mare sufletu-i mbat\; Printr-o fapt\ rar\ s\ triumfe cat\. Printre noapte, ploaie, tunete de foc, Cu cinci mii de ro[ii el [i face loc: Cum furtuna cade p-ape dormitoare {i d-odat\-nal]\ valuri mugitoare, n ordia turc\ ro[ii n\v\lesc... Turcii se de[teapt\, strig\, s-ame]esc. Sunetele d-arme, strig\te turbate, Printre vijelie zbor amestecate; Caii calc\ rnduri de f\r\m\turi; Sngele ca ploaia cur\ din s\curi. Mohamed sub cortu-i dulcea pace cat\; Vise gra]ioase sufletu-i mbat\. U[ile, la cortu-i, iat\, se smicesc {i pe cal apare domnul romnesc. Mohamed p-o poart\ repede dispare... Printre umbra deas\ caut\ sc\pare. Cnd pe fruntea nop]ii ziorile se joc, Domnul cu romnii las al luptei loc;
83

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Dar sultanul cearc\ sp\im\-att de rar\, Ct, la miezul zilei, fuge spre hotar\. (Dimitrie Bolintineanu, N\vala lui }epe[, http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/hora.php

Povestiri despre epoca lui Vlad }epe[ ...A circulat nc\ din cele mai vechi timpuri legenda construirii cet\]ii Poenari. Se spune ca Vod\ i-a pedepsit pe boieri s\ nal]e ntr-un timp record cetatea amintit\, ceea ce au [i f\cut, de teama trecerii prin temuta ]eap\. Alte legende ne spun cum nevasta lene[\ a unui ]\ran a fost pedepsit\ pentru ca-[i las\ barbatul s\ umble cu mbr\c\mintea murdar\..., iar cea de-a doua, pentru a nu p\]i ca [i prima, muncea att de mult, nct ]inea pinea pe un um\r [i sarea pe altul, ca sa nu mai piard\ vremea cu statul la mas\. C\lug\rul, vestit pentru c\ era hr\p\re], lund pn\ [i dumicatul din fa]a lui Vod\ pe cnd prnzeau, [i-a g\sit acela[i groaznic sfr[it. Se spune, de asemenea, ca un negu]\tor din Floren]a a r\mas impresionat de cinstea locuitorilor Valahiei printr-o mprejurare, ce a r\mas povestit\.... Fiind jefuit prin alte p\r]i ale lumii, cnd a ajuns n ]ara Romneasc\, acel negu]\tor a mers ...la }epe[ s\ i cear\ ocrotirea fa]\ de ho]i. "Tlhari, n ]ara mea?, s-a indignat voievodul [i i-a spus negustorului s\-[i lase toat\ marfa pe cmp pn\ a doua zi. Florentinul a venit cu toat\ uimirea la ]epe[ s\-i spun\ ca nu-i lipse[te nimic, ba chiar are un galben n plus... (http://www.jurnalul.ro/print.php?id=48574)

{tefan cel Mare


Cadru istoric: {tefan cel Mare a fost domn al Moldovei (14571504), fiul al lui Bogdan II [i al Mariei (Oltea). A fost c\s\torit de trei ori, cu Evdochia din Kiev, Maria din Mangop, Maria, fiica lui Radu cel Frumos, domn al }\rii Romne[ti (14621473; 14731474; 1474; 14741475). S-a remarcat drept unul dintre cei mai importan]i voievozi romni din Evul Mediu, avnd o domnie de o jum\tate de secol. A ocupat tronul n 1457cu ajutorul lui Vlad }epe[, domn al }\rii Romne[ti (1448; 14561462; 1476). Dup\ ce a intrat n Moldova pe apa Siretului, l-a nfrnt pe Petru Aron la Dolje[ti (1457) [i cel din urm\ a fugit n Polonia. n politica intern\ a promovat o politic\ de nt\rire a statului [i a autorit\]ii domniei [i a fost nemilos cu marii boieri, nfrngnd rezisten]a unora dintre ace[tia. S-a sprijinit pe boierimea mic\ [i mijlocie, pe r\ze[i [i pe or\[eni. De[i nu a determinat modific\ri semnificative n ceea ce prive[te organizarea institu]iilor, a reintrodus dreg\toria sa portar al Sucevei [i i-a fixat atribu]ii precise, de pild\ cel din urm\ fiind totodat\ [i comandantul ntregii c\l\rimi [i a lefegiilor. De asemenea, un rol de seam\ a revenit prc\labilor, care erau comandan]i ai cet\]ilor. n timpul domniei sale, au crescut veniturile domniei, mare parte provenind din nego], mai ales ca urmare a scutirilor de taxe vamale, iar voievodul a oferit mari danii mn\stirilor. A ini]iat un important sistem de fortifica]ii, ridicnd la hotare cet\]i, precum: Hotin, Neam], Soroca, Cetatea Alb\, Cr\ciuna, Chilia, Roman. Armata a c\p\tat un rol de seam\ deopotriv\ prin efectivele umane [i materiale implicate, dar [i prin aderean]a p\turilor sociale din care s-a recrutat la programul politic al domniei. Urmare a rolului s\u important n cadrul luptei antiotomane a fost numit de c\tre Sixt IV, pap\ (1471-1484) drept Athletul lui Christos. n politica extern\, grija sa de c\petenie a fost emanciparea ]\rii de sub st\pnirea str\in\. Astfel, prin tratatul de la Overchel\u]i (1459) s-a aliat cu Polonia, pentru a ob]ine un sprijin externe n vederea reinstaur\rii controlului asupra Chiliei [i Cet\]ii Albe, cea dinti fiind reluat\, abia peste [ase ani de la Ungaria, de[i fusese atacat\ nc\ din 1462. A respins ncercarea lui Matei Corvin de a ocupa Moldova (1467), justificat\ prin atacul s\u asupra secuilor, unde se refugiase Petru Aron [i leg\turile cu Polonia, ca [i incursiunile t\tarilor (1470, la Lipnic). A ncercat s\ impun\ pretenden]i pe tronul }\rii Romne[ti, ca de exemplu pe Laiot\ Basarab, domn (1473; 1474; 1475-1476; 1476-1477), Vlad }epe[, Basarab II, domn (1477-1481; 1481-1482), Vlad C\lug\rul, domn (1481; 1482-1495), care, la rndul lor urmau s\ l sprijine n lupta antiotoman\ (1470-1481). A refuzat s\ mai pl\teasc\ tribut turcilor [i a nceput lupta antiotoman\. n 1475 l-a atras pe Soliman n zona ml\[tinoas\ de la Vaslui [i profitnd [i de cea]\ [i panic\ i-a provocat o mare nfrngere. A n]eles ns\ foarte repede c\ se va confrunta cu riposta Por]ii [i de aceea, n ianuarie 1476 a adresat puterilor cre[tine o scrisoare n care le-a solicitat sprijin militar. n vara lui 1476, fiind atacat concomitent [i de t\tari [i de otomani, n fruntea c\rora s-a aflat sultanul Mahomed II, a f\cut fa]\ cu greutate pericolului, mai ales dup\ lupta de la R\zboieni. Rezisten]a cet\]ilor, seceta care a afectat rezervele o[tirii
84

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

otomane, mobilizarea ntregii ]\ri au dus la un rezultat de compromis, {tefan a transformat victoria n nfrngere, iar sultanul s-a retras c\tre Dun\re. S-a ad\ugat n 1484 pierderea cet\]ilor Cetatea Alb\ [i Chilia n favoarea Por]ii. Ulterior, a nl\turat preten]iile de suzeranitate ale Poloniei asupra Moldovei [i l-a nfrnt decisiv pe Ioan Albert, regele Poloniei (1492-1501) n b\t\lia de la Codrii Cosminului (1497). Conform tradi]iei, dup\ fiecare b\t\lie, a zidit cte un l\ca[ religios. Astfel, a ridicat peste 40 biserici [i mn\stiri n Moldova, }ara Romneasc\, Transilvania [i la Muntele Ahos, precum: Putna, Vorone], Bistri]a, Neam], Scheia, {ipote. A fost nhumat la ctitoria sa de la Putna [i a fost canonizat de c\tre Biserica Ortodox\ Romn\.

Cronicarul polonez Ian Dlugosz despre {tefan cel Mare ...O, b\rbat demn de admirat, cu nimic inferior ducilor eroici, pe care att i admir\m, care n timpul nostru primul dintre principii lumii a reportat o victorie att de glorioas\ contra turcilor. Dup\ judecata mea, el este cel mai demn de a i se da conducerea [i st\pnirea lumii [i mai ales func]iunea de comandant contra turcilor, cu sfatul comun, consensul [i hot\rrea cre[tinilor, pe cnd ceilal]i regi [i principi catolici se destind n lene [i desf\t\ri, sau n lupte civile.. (Bogdan Murgescu, coordonator, Istoria Romniei n texte, Bucure[ti, 2001) Prezentarea lui {tefan cel Mare de c\tre Matteo Muriano, trimisul Dogelui Vene]iei (1502) ....El este un om foarte n]elept, vrednic de mult\ laud\, iubit mult de supu[ii s\i, pentru c\ este ndur\tor [i drept, ve[nic treaz [i darnic, arat\ bine la trup pentru vrsta sa... {i turcii au mare fric\ de acest domn... (Minodora Perovici, Istoria universal\ n texte, Bucure[ti, 2003)
Scrisoarea lui {tefan cel Mare adresat\ conduc\torilor Europei (1476) ..Ne-am narmat cu to]ii [i am mers mpotriva necredinciosului turc...[i l-a nvins [i i-a c\lcat n picioare [i pe to]i i-am trecut prin ascu]i[ul sabiei...[i dup\ aceasta, auzind necredinciosul turc lucrul acesta, [i-a pus n cap [i n gnd ca-n luna mai s\ se r\zbune asupra noastr\. Voie[te a-[i supune acetas\ poart\ a cre[tin\t\]ii. Care este ]ara noastr\... {i dac\ aceast\ poart\ ar fi pierdut\, va fi n primejdie toat\ cre[tin\tatea... (Minodora Perovici, Istoria universal\ n texte, Bucure[ti, 2003)

Scrisoare a negustorilor sa[i c\tre {tefan cel Mare ...M\ria Sa a fost trimis de c\tre Dumnezeu pentru crmuirea [i ap\rarea Transilvaniei...De aceea, te rug\m, cu mare cinste [i dragoste s\ faci bun\tatea s\ se apropie de aceast\ ]ar\ spre a o feri de acei turci nespus de crnceni... (Ion Bogdan, Documentele lui {tefan cel Mare, Bucure[ti, 1911) Dimitrie Bolintineanu, Muma lui {tefan cel Mare I. Pe o stnc\ neagr\, ntr-un vechi castel, Unde cur\-n poale un ru mititel, Plnge [i suspin\ tn\ra domni]\, Dulce [i suav\ ca o garofi]\; C\ci n b\t\lie so]ul ei dorit A plecat cu oastea [i n-a mai venit. Ochii s\i alba[tri ard n l\crimele Cum lucesc n rou\ dou\ viorele; Buclele-i de aur cad pe albu-i sn, Rozele [i crinii pe fa]\-i se-ngn. ns\ doamna soacr\ lng\ ea vegheaz\ {i cu dulci cuvinte o mb\rb\teaz\.
II Un orologiu sun\ noaptea jum\tate. n castel n poart\ oare cine bate?
85

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

- Eu sunt, bun\ maic\, fiul t\u dorit; Eu, [i de la oaste m\ ntorc r\nit. Soarta noastr\ fuse crud\ ast\ dat\: Mica mea o[tire fuge sf\r\mat\. Dar deschide]i poarta... Turcii m\-nconjor... Vntul sufl\ rece... R\nile m\ dor! Tn\ra domni]\ la fereastr\ sare. - Ce faci tu, copil\? zice doamna mare. Apoi ea la poart\ atunci a ie[it {i-n t\cerea nop]ii astfel i-a vorbit: - Ce spui, tu, str\ine? {tefan e departe; Bra]ul s\u prin taberi mii de mor]i mparte. Eu sunt a sa mum\; el e fiul meu; De e[ti tu acela, nu-]i sunt mum\ eu! ns\ dac\ cerul, vrnd s\-ngreuieze Anii vie]ii mele [i s\ m\-ntristeze, Nobilul t\u suflet astfel l-a schimbat; Dac\ tu e[ti {tefan cu adev\rat, Apoi tu aice f\r\ biruin]\ Nu po]i ca s\ intri cu a mea voin]\. Du-te la o[tire! Pentru ]ara mori! {i-]i va fi mormntul coronat cu flori!" III {tefan se ntoarce [i din cornu-i sun\; Oastea lui zdrobit\ de prin v\i adun\. Lupta iar ncepe... Du[manii zdrobi]i Cad ca ni[te spice, de securi lovi]i. (http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/mamastefan.php)

Mihai Viteazul
Cadru istoric: Mihai Viteazul se pare c\ a fost fiul nelegitim [i postum al lui P\tra[cu cel Bun, domn }\rii Romne[ti (15541557) [i al Teodorei din Trgul de Floci. Nu se cunosc foarte multe despre copilaria [i tinere]ea sa. Se [tie c\ s-a ocupat cu nego]ul de vite [i pietre pre]ioase. A fost unul dintre cei mai boga]i boieri din }ara Romneasc\, c\ci avea un domeniu uria[ format din 44 de sate [i p\r]i, urcnd n acelasi timp [i treptele dreg\toriilor. n c]iva ani, Mihai a avansat de la demnitatea de ban de Mehedin]i (1588), trecnd prin cea de mare stolnic, mare postelnic, mare ag\, la cea de mare ban al Craiovei (1593). S-a c\s\torit, probabil n 1588, cu jupnesa Stanca din Izvorani. A ocupat tronul, cu costuri uria[e-dup\ unele date, 5.800.000 galbeni, fiind sprijinit [i de o parte important\ a marii boierimi muntene [i beneficiind de sprijnul lui Andronic Cantacuzino, ruda sa dinspre mam\, nepot de sor\ al vestitului Mihail Cantacuzino Seitan Oglu (Fiul Dracului). A ridicat steagul luptei antiotomane la sfr[itul anului 1594, prin r\scoala din Bucure[ti [i uciderea creditorilor turco-levantini, continuat\ de campania de la Dun\re din iarna lui 1594-1595. ~n urma tratatului de la Alba-Iulia (mai 1595), a ob]inut sprijinul lui Sigismund Bathory, principele Transilvaniei (1581-1597;1598-1599; 1601; 1601-1602). A nfrnt pe Sinan Pa[a la C\lug\reni (august 1595). ~n toamna anului 1595 a ob]inut victorii la Targovi[te, Bucure[ti [i Giurgiu. Victoriile obtinute l-au determinat pe sultanul Mehmed III (1595-1603) s\ ncheie pace cu acesta [i s\ i trimit\ steag de domnie. n acela[i timp s-a preocupat de apropierea de Imperiul Habsburgic, n care a ntrez\rit un viitor aliat. Astfel, n 1598 a ncheiat la mn\stirea Dealu de lng\ Trgovi[te un tratat cu Rudolf II de Habsburg, mp\rat romano-german (1576-1612), prin care a primit subsidii pentru ntre]inerea armatei [i sprijin pentru continuarea luptei antiotomane. Ac]iunile nestatornicului Sigismund Bathory, pozi]ia du[m\noas\ a succesorului celui dinti, Andrei Bathory, principe al Transilvaniei (1599), precum [i pericolul polonez (sprijini]i de Movile[ti), l-au determinat s\ treac\ la
86

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

ocuparea Transilvaniei (lupta de la {elimb\r 1599), iar apoi a Moldovei (mai 1600). Astfel s-a nf\ptuit prima unire politic\ a T\rilor Romne. Sc\derea sprijinului intern, ca urmare a atat discutatei [i disputatei leg\turi a lui Mihai, prin care ]\ranii erau lega]i de glie, nesiguran]a domnului n administrarea celor doua noi ]\ri [i mai ales presiunile externe ale marilor puteri vecine a dus la destr\marea unirii politice. n septembrie 1600, a fost nfrnt n lupta de la Mir\sl\u fiind nevoit s\ ia drumul Vienei pentru a cere sprijinul mp\ratului Rudolf II. Cu ajutorul celui din urm\ a ob]inut victoria de la Gur\sl\u (august 1601). Teama de refacerea unirii i-a determinat pe du[manii s\i, care vedeau n el un pericol, s\ ac]ioneze. Asfel n urma complotului organizat, cu sprijinul generalului imperial Gheorghe Basta, Mihai Viteazul a fost ucis la Cmpia Turzii de un deta[ament de mercenari valoni condu[i, conform unor cronici de c\tre Iacob de Beurri. Trupul i-a fost nmormntat pe ascuns, iar capul, adus, dup\ unele opinii, de c\tre paharnicul Turturea, la mn\stirea Dealu, de lng\ Trgovi[te.

C\pitanul Albert Kiraly despre b\t\lia de la C\lug\reni (1595) ..o h\r]uial\ att de serioas\, cum a fost aceasta, nu am mai cunoscut [i nici nu am mai auzit de una, care s\ fi durat att de mult...nsu[i Sinan Pa[a ar fi comunicat c\ a r\mas uimit de atacul supraomenesc al oamenilor no[tri [i c\ trebuie s\ se ru[ineze c\ o oaste att de mic\ a pus pe fug\ for]ele mp\ratului turc [i trei pa[ale...n ce l prive[te pe Mihai Voievod, ...nu pot dect s\-i aduc laud\ c\ci este ...un militar excelent, bun [i viteaz, ceea ce a dovedit cu mna [i cu fapta sa; c\ci el este cu credin]\ fa]\ de cre[tin\tate, nu aparent, ci din convingere, cu tot zelul... (Hurmuzaki, Documente, XII) Mihai Viteazul [i unirea }\rilor Romne [i hotaru Ardealului, Pohta ce-am pohtit, Moldova [i }ara Romneasc\, Io Mihai Voevod D (Documenta Romaniae Historica, B, }ara Romneasc\, volumul XI, Bucure[ti, 1975) Titlul purtat de c\tre Mihai Viteazul n Transilvania (1600) Noi, Mihai, voievod al }\rii Romne[ti [i Moldovei, consilier al Preasacrei Maiest\]i mp\r\te[ti [i Rege[ti [i loc]iitor n Transilvania D (Documenta Romaniae Historica, B, }ara Romneasc\, volumul XI, Bucure[ti, 1975) Prc\labul Sucevei recunoa[te autoritatea lui Mihai Viteazul (1600) Eu, Ioan C\pturi, prc\labul cet\]ii Suceava, jur pe Dumnezeu [i pe sfntul fiul S\u, Isus Hristos, c\ voi fi drept [i cu credin]\ domnului meu, st\pnitorului [i domnul Ardealului, Transalpinei (Transilvaniei-n.n.) [i Moldovei, M\riei Sale lui Mihai Voievod, tot a[a i voi fi drept [i cu credin]\ [ivoi ]ine cetatea ce mi-a fost ncredin]at\ mie, dup\ priceperea mea, pn\ mi va sta capul D (Documenta Romaniae Historica, B, }ara Romneasc\, volumul XI, Bucure[ti, 1975)
Dimitrie Bolintineanu, Mihai Viteazul [i turcii O[tile p\gne pas\ la hotare. Mihai-vod\ [ade la o mas\ mare. C\pitanii-n juru-i beau, se veselesc, Cnd deodat\-n sal\ intr\-un sol turcesc. Padi[ahul nostru m-a trimis la tine S\-i pl\te[ti tributul ce i se cuvine!... Mihai-vod\ tace. Oaspe]i, mare-mic, Cu onor din teac\ spedele-[i ridic. Luna vars\ raze dulci [i auroase, C\pitanii-[i scutur coamele pletoase. Iat-acum se scoal\ doamna-i tineric\ Rumen\, suav\ ca o zambilic\. Sub hlamid\-i salt\ rotungioru-i sn, Crini [i garofi]e pe-al ei chip se-ngn, P\rul pe-a ei frunte joac\ gra]ios, Ochii cu triste]e cat-acum n jos:
87

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Unde este timpul cel de alt\dat\ Cnd Mihai Viteazul [tia s\ se bat\? Cela ce-n primejdii st\ [i se gnde[te Inamicii ]\rii jugu-i preg\te[te. Pentru tron, m\rire, dulcea-i so]ioar\ Gata-i s\ se duc\ [i-n locu-i s\ moar\! Doamne, tu ai dreptul s-o abandonezi, Dar nu ai pe-acela plngnd ca s-o vezi, Du-te, mori n lupt\, dulcele meu mire, C\ de nu e[ti vrednic, plec la m\n\stire! Atunci Mihai-vod\ se scoal\ deodat\ {i spre sol ntoarce fa]a-i gndurat\: Mergi [i spune celui care te-a trimis C\ Mihai Viteazul ochii n-a nchis. Au voie[ti pe ]ar\ biruri noi a pune? Au vrei s\ iau pielea de pe Na]iune?... Padi[ahul vostru, f\r\ de-nconjor, Vrea s\ nimiceasc\ p-acest brav popor. Dar mai bine piar\ dac\ i-a fost dat, Dect cu ru[ine, mic [i atrnat! {i zicnd acestea, ia o bard\-n mn\, Iute strnge-n juru-i armia romn\ {i cu ea de-a valma, f\r' s\ z\boveasc\, Sfarm\ [i respinge armia turceasc\. Chiar [i Sinan-Pa[a, plin de umilin]i, A c\zut n ap\ [i-a pierdut doi din]i. Iar Mihai Viteazul, dup\ dou\ ceasuri, Nal]\-o m\n\stire [i trei parastasuri! (http://ro.wikisource.org/wiki/Dimitrie_Bolintineanu:_Mihai_Viteazul_%C5%9Fi_turcii)

Dimitrie Bolintineanu , Moartea lui Mihai Viteazul Pe Cmpia Turzii, pe un verde plai, Tab\r\ o[tirea marelui Mihai. Acolo, n cortu-i, domnul se gnde[te: Fericirea ]\rii inima-i r\pe[te. Are-o presim]ire ce l-a turburat {i pe mna-i mndr\ capul a plecat. n de[ert speran]a inima-i r\sfa]\; Lacrimile ud\ gnditoarea-i fa]\. naintea celor ce l ocolea, Cu o mant\ d-aur el se ascundea. C\tre c\pitanii ce l nconjoar\: Dragii mei! Ierta]i-mi ast\ l\crimioar\! E o sl\biciune de care ro[esc To]i c]i au un suflet tare, b\rb\tesc. ns\ sunt minute cnd natura cere De la cel mai tare partea-i de durere... Ast\zi pot s\ num\r mai la nou\ ani De cnd noi ne batem cu at]i du[mani. Este-adev\rat, am f\cut, n lume, Neamului acesta cel mai mare nume.

88

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

ns\, ce-i m\rirea, f\r\ de folos? Ceea ce-i n noapte focul mincinos! Singur\ m\rirea nu-i destul\toare, Nu voi foc de stele, ci voi foc de soare. Cte mii de inimi moartea n-a-nghe]at? {i n cte case dorul n-a intrat? }ara este-n lacrimi [i se pustie[te. Floarea tinerimii cmpul nvele[te. {i n raza slavei unde str\lucim, V\z, pe nesim]ite noi ne mistuim! Ast\zi lupta noastr\ orice lupt\ curm\; Ea va fi lovirea cea mai de pe urm\. Ast\zi este timpul ca s\ ispr\vim. Sau romni ne pierdem, sau romni tr\im!" Asfel le vorbe[te... Dar doi soli sosir\, Doi trimi[i ai Bastei. Capii to]i ie[ir\. Basta v\ trimite? Spune]i ce dore[te! Basta, iar\ Basta!... nu mai ispr\ve[te! Ce dore[te? zice unul din c\l\i, Basta porunce[te la vasalii s\i! S\ porne[ti ndat\ banda ta n ]ar\! i r\spunse celalt cu o vorb-amar\. Merge]i, zise domnul, l-al vostru st\pn! Spune]i-i c\ nu e nc\ un romn Care s\ dea arma pn-a nu se bate! De-i b\rb\t, aice vie a combate! Este timp!... [opte[te un ucig\tor. Celalt trage iute palo[ul u[or {i c-o lovitur\ repede [i tare l mplnt\-n snul eroului mare. C\pitanii iute sar, mi-l nconjor, Dar Mihai le zice: Fra]ilor, eu mor... Spune]i doamnei mele s\ nu se mhneasc\ {i-n iubirea ]\rii fiii mei s\-i creasc\. Cnd vor fi n vrst\, s\ le spuie ea C\ nu voi r\zbun\ pentru moartea mea; Numai pentru ]ar\ [i neatrnare Snul lor s\ simt\ sfnta r\zbunare! Iar\ voi, tovar\[i, mie mi jura]i Niciodat\ mna cu str\in s\ da]i! La aceste vorbe cade-ntr-al s\u snge. Toat-a lui o[tire cu durere-l plnge. Apele pe cale stau [i se opresc; P\s\rile-n aer triste ciripesc. Moartea cu-a ei mn\ fa]a lui atinge; Inima-i nghea]\, vorba i se stinge. Iar via]a-i mndr\ zboar\ c\tre nori, Ca mirosul dulce unei stinse flori. (http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/hora.php)
89

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Avram Iancu
Cadru istoric: A fost supranumit de c\tre popor Cr\i[orul mun]ilor. S-a n\scut la Vidra de Sus, ca cel de al doilea fiu, n familia unui ]\ran gospodar, cu oarecare [tiin]\ de carte. Ca urmare, tat\l, Alisandru l-a trimis s\ studieze la Cmpeni [i apoi la gimnaziul din Zlatna (1837-1841). n 1841, fiind atras de nv\]\tur\ [i-a nceput studiile de drept la Colegiul Academic din Cluj, pentru a deveni avocat. Devenit cancelist (practicant) la Tabla regeasc\ din Trgu Mure[, Iancu a luat parte la discu]iile purtate la Dieta din Cluj (1846-1847), n problemele reglement\rii raporturilor dintre ]\rani [i nobili. Nemul]umit de cele discutate viitorul conduc\tor al revolu]iei ar fi spus cuvintele care i vor defini personalitatea sa n\valnic\, [i anume: Nu cu argumente filozofice [i umanitate ve]i convinge pe acei tirani ci cu lancea ca Horea. Izbucnirea revolu]iei de la 1848 n Imperiul Habsburgic, la Viena [i apoi la Pesta, a adus ideile noi ale libert\]ii [i egalit\]ii [i n Transilvania. Proclama]ia lui Simion B\rnu]iu, care a solicitat drepturile fundamentale ale romnilor, [i anume: limba romn\ s\ devin\ limb\ oficial\, desfiin]area iob\giei [i a robotelor [i altele, avea s\ fie r\spndit\ n toate ora[ele transilvane. n acest context, a avut loc la Trgu Mure[ o [edin]\ a canceli[tilor maghiari, la care au participat [i invita]i din partea romnilor. Cu acest prilej, Iancu a sus]inut necesitatea desfiin]\rii iob\giei ]\ranilor romni. n consf\tuirea, care a avut loc la Blaj, la sfr[itul lunii martie 1848, frunta[ii revolu]ionari, printre care [i Avram Iancu, au decis organizarea unei mari adun\ri populare la Blaj, la 3/15 mai, n care urmau s\ fie stabilite revendic\rile poporului romn. Participant la aceast\ adunare n fruntea a ctorva mii de mo]i, Iancu a contribuit la elaborarea programului revolu]ionar denumit Peti]ia Na]ional\, fiind ales n comitetul de conducere al adun\rii. Dieta din Cluj a votat, la sfr[itul lumii mai 1848, anexarea Transilvaniei la Ungaria, iar mpotriva ]\ranilor romni era declan[at\ prigoana, operndu-se arest\ri [i chiar execu]ii, ca de exemplu n comuna Mihal]. n acest context Iancu a solicitat Comitetului Na]ional Romn, ntrunit la Sibiu, organizarea unei noi adun\ri populare, tot la Blaj, pentru luna septembrie n care s\ fie stabilit\ tactica, ce trebuia aplicat\ n perioada urm\toare. La noua ntlnire de la Blaj s-a nt\rit, printr-o nou\ mo]iune, cele stabilite la ntrunirea precedent\ [i s-a decis, n acord cu comandamentul habsburgic, o nou\ mp\r]ire administrativ\ n 15 prefecturi, n unele, precum: F\g\ra[, Ha]eg, Zarand, Alba, fiind chiar instituit\ o administra]ie romneasc\. Tot acum s-au creat [i 15 legiuni militare, Iancu organiznd [i conducnd legiunea Auraria Gemina, format\, n ntregime, de mo]i. Intrarea n Transilvania a armatelor revolu]ionare maghiare, conduse de generalul polonez Iosif Bem, a deschis o nou\ etap\ n istoria revolu]iei. Dup\ alungarea trupelor habsburgice [i cucerirea majorit\]ii ora[elor transilvane, n lunile ianuariemartie 1849 s-au desf\[urat lupte aprige pentru cucerirea Mun]ilor Apuseni. n fa]a rezisten]ei mo]ilor condu[i de Iancu, liderii revolu]iei maghiare au ncercat, c\tre sfr[itul lunii iunie 1849, prin intermediul lui Nicoale B\lcescu, aflat n emigra]ie, realizarea unei n]elegeri cu romnii pentru continuarea revolu]iei. A[adar, n urma insisten]elor lui Nicolae B\lcescu [i Cezar Bolliac a semnat la Seghedin, cu liderul revolu]iei maghiare, Lajos Kossuth, Proiectul de pacificare [i a acceptat s\ se declare neutru n conflictul dintre maghiari [i trupele ]ariste n schimbul recunoa[terii drepturilor na]iunii romne din Transilvania. Trupele ]ariste, venite n sprijinul celor habsburigice, au ob]inut capitularea armatei revolu]ionare maghiare, la [iria la 1/13 august 1849. Iancu a l\sat pu]ina sa avere pentru crearea unei Academii de Drept. A sperat astfel c\ urma[ii aveau s\ ob]in\ drepturile mult visate ale romnilor, pe care el nu reu[ise s\ le ob]in\ dup\ o via]\ de lupt\. Erou al romnilor din Transilvania, cntat n poezie, mai mult dect oricare revolu]ionar de la 1848, Iancu a r\mas n con[tiin]a neamului s\u ca b\rbatul aprig [i hot\rt pentru a-l elibera. Avram Iancu despre necesitatea convie]iurii tuturor locuitorilor din Transilvania Firea ne-a a[ezat ntr-o patrie ca mpreun\ s\ asud\m cultivnd-o, mpreun\ s\ gust\m dulcea]a fructelor ei (Silviu Dragomir, Avram Iancu, Bucure[ti, 1968) Sever Bocu, Drumuri [i r\scruci Revolu]ia lui Avram Iancu, reflex al Revolu]iei din Paris, Viena, Budapesta, Cluj, nu e un produs al ra]ionalismului. C\rturarii vremii lui se sf\tuiesc dou\ zile [i dou\ nop]i n Sibiu, sf\tuiri la cari ia parte taciturn [i un tn\r, abia cunoscut, Avram Iancu, cancelist (aspirant la avocatura-n.n.) la Tabla din Mure[-O[orhei. Concluziile nu se l\muresc n cele dou\ zile de desbateri cari pun la grele ncerc\ri r\bdarea celui mai tn\r membru al

90

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

Adun\rii. Atunci, n ultima sear\, ceru s\ i-se acorde [i lui cuvntul. P\[i din fundul s\lii slab luminate n care a stat pn\ atunci, sfios, se duse pn\ n fa]a b\trnilor, lovi cu pumnul n masa dinaintea lor pe care se cutremurar\ cele dou\ l\mpi [i rosti discursul de o scurtime napoleonian\: Sf\tui]i-v\, mai departe, eu m\ duc n Mun]i [i fac Revolu]ia! Avram Iancu a fost invincibil. Fie c\ a fost subestimat [i for]ele trimise contra lui insuficiente, fie c\ era inexpugnabil, n cetatea lui de mun]i [i c\ pentru zdrobirea lui s'ar fi cerut jertfe dispropor]ionate, adev\rul e c\ lancu n-a fost b\tut de nimeni. Aceasta l nv\luise n o a[a aureol\, nct prin anii 1850, cnd Revolu]ia era stins\, n o carte apreciat\, ap\rut\ n Berlin, autorul, prezint\ tn\rului Franz Iosef o list\ ministerial\, ca unic\ solu]ie, dup\ p\rerea lui, a rezolvirei crizei, n care se zb\tea Monarhia. Schlesinger opina ca Monarhul s\ se nconjoare cu persoane, dinamic, populare. In aceasta list\ l g\sim pe Avram Iancu, trecut ca ministru de R\zboi. O reproduc ca [i curiozitate: EXTERNE: Lubomirsky, Teleky, Doblhof. INTERNE: Pillersdorf Manin. FINAN}E: Kossuth, Stifft. R|ZBOI: Iellacici, Bem, Radctzky, Iancu. JUSTI}IE: Pinkas, Smolka, Deak. INSTRUC}IE: Palacky, Etvs, Purgstall. COMER}: un bancher rutean. Neamul nostru n un asemenea guvern de somit\]i contemporane, n care figurau personalit\]i ca Palacky, Manin, Kossuth, Deak, Etvs, era bine reprezentat. Max Schlesinger era de p\rerea c\ f\r\ ace[ti oameni, dinamici, populari, zeifica]i de na]iunile lor, Austria nu va putea exista, fiindc\ represinta o antinomie. Dup\ principiile ei, represinta ordinea, dup\ caracterele oamenilor, propaga tirania, subt pretextul remedierii anarhiei, ca [i cum arbitrarul ar putea remedia ceva. Ce ar fi fost dac\ Franz Iosef asculta de aceste sfaturi cari precum vedem, nu-i lipseau? 1848 a fost un avertisment pentru Habsburgi... (http://ro.wikisource.org/wiki/Drumuri_%C5%9Fi_r%C4%83scruci)

Stejarul lui Avram Iancu Dup\ revolu]ia de la 1848, Craiul Mun]ilor doinea uneori din fluier cntece de jale la umbra unui b\trn stejar, martor al unor nsemnate evenimente istorice. Tot aici, n luna mai 1688, generalul Anton Caraffa dusese tratative cu Mihai Apafi I n vederea ncorpor\rii Transilvaniei la Imperiul Habsburgic... (Silviu Dragomir, Avram Iancu, Bucure[ti, 1968) Avram Iancu refuz\ decora]iile mp\ratului Austriei n acela[i an a mers la Viena o deputa]iune din cei mai eminen]i b\rba]i ai na]iunii romne din Transilvania, A.T.Laurian, Maiorescu, B\rnu]iu, prefectul A. IancuPrefectul de poli]ie din Viena, din ordinul mp\ratului, a trimis dup\ Iancu [i l-a chemat n pretoriul poli]iei. L-a ntrebat din ce cauz\ a refuzat a primi decora]iile de la doi mp\ra]i, ai Austriei [i al Rusiei. Iancu a r\spuns c\ el nu a luptat pentru decora]ii [i n-are trebuin]\ de ele; s-a luptat pentru poporul roman ca s\ i se dea drepturile ce le-a cerut n Cmpul Libert\]ii la Blaj, n anul 1848 [i pentru care [i-a v\rsat sngele. Prefectul i-a r\spuns c\ el s-ar ]ine mndru [i fericit s\ poarte decora]iuni de la mp\ra]i. Iancu i-a r\spuns: Nu ]i s-a dat c\ci n-ai meritat !... M (Memorialistica revolu]iei de la 1848 n Transilvania, Cluj Napoca, 1988) Testamentul lui Avram Iancu Unicul dor al vie]ii mele e s\-mi v\d Na]iunea mea fericit\, pentru care dup\ puteri am [i lucrat pn\ acuma, durere f\r\ mult succes, ba tocma acuma cu ntristare v\d, c\ speran]ele mele [i jertfa adus\ se prefac n nimica. Nu [tiu cte zile mai pot avea; un fel de presim]ire mi pare c\ mi-ar spune, c\ viitorul este nesigur. Voiesc, dar [i hot\rt dispun, ca dup\ moartea mea, toat\ averea mea mi[c\toare [i nemi[c\toare s\ treac\ n folosul Na]iunii, pentru ajutor la nfiin]area unei academii de drepturi; tare creznd, c\ lupt\torii cu arma legii vor putea scoate drepturile Na]iunii mele. Cmpeni 20 decembrie 1850, Avram Iancu m.p., Avocat [i prefect emerit. (http://ro.altermedia.info/cultura/avram-iancu-si-timpul-sau_3085.html)

91

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Alexandru Ioan Cuza


Cadru istoric: Alexandru Ioan Cuza era originar dintr-o veche familie moldovean\ din p\r]ile F\lciului. Tat\l, Ioan Cuza a ocupat diverse dreg\torii, ca de exemplu postelnic n perioada domniei lui Ioni]\ Sandu Sturdza, domn al Moldovei (1822-1828). Mama sa, Sultana Cozandini, se tr\gea dintr-o familie de origine greac\ [i italian\, iar apoi romnizat\. S-a c\s\torit cu Elena Solescu, numit\ [i Rosetti Solescu (1844), care i-a adus o mare avere. A f\cut studii la un pension francez din Ia[i, unde a fost coleg cu Mihail Kog\lniceanu [i Vasile Alecsandri, apoi la Paris, Pavia [i Bologna. n 1837 a intrat n armat\ cu gradul de cadet, dar peste trei ani a demisionat. ntre 1842-1845 a ndeplinit func]ia de pre[edinte al judec\toriei de la Covrlui. A participat la revolu]ia din 1848-1849 din }\rile Romne. Astfel, a fost men]ionat n cadrul adun\rii populare de la 27 martie 1848 de la Hotelul Petersburg din Ia[i, cu care ocazie a fost arestat. A evadat de sub escort\ la Br\ila [i a trecut n }ara Romneasc\, iar apoi n Transilvania, unde a luat parte la Marea Adunare Popular\ de la Blaj (1848). Apoi, a plecat prin Bucovina n exil la Viena, Paris [i Constantinopol. Revenit n ]ar\, a urcat treptele unei cariere politice [i administrative n timpul domniei lui Grigore Alexandru Ghica, domn al Moldovei (18491856). Astfel, a devenit din nou pre[edinte al judec\toriei de la Covrlui, director n Ministerul de Interne (1851), mare vornic (1855), prc\lab al ora[ului [i portului Gala]i, (1856-1857) func]ie n care a r\mas [i sub c\im\c\mia lui Nicolae Vogoride (18571858). n 1857 a reintrat n cadrul armatei [i a fost naintat la gradul de sublocotenent, iar n anul urm\tor de maior. n august 1858, a fost naintat la gradul de colonel, iar apoi a fost numit, ini]ial, ajutor de hatman, iar, n final, hatman (comandant militar) al Moldovei (1858). n conformitate cu prevederile Conven]iei de la Paris (1858), n urma votului Adun\rilor Elective ale Moldovei (5 ianuarie 1859) [i a ]\rii Romne[ti (24 ianuarie 1859) a fost ales, domn al Principatelor Unite, fiind mai bine cunoscut sub numele de Domnul Unirii (18591866). Fiind o personalitate realist\, a sus]inut permanent c\ s-a aflat pe tron n calitate de loc]iitor al principelui str\in, solicitat, nc\ din 1857, prin votul adun\rilor ad-hoc. A desf\[urat o bogat\ activitate politic\ [i diplomatic\. Astfel, n primii trei ani: 18591861 a ac]ionat pentru recunoa[terea interna]ional\ a Unirii. n aceast\ perioad\ a luptat pentru acceptarea de c\tre marile puteri a dublei sale alegeri-vizita la Constantinopole (1860), a impus des\vr[irea Unirii prin alegerea unei singure capitale Bucure[ti, a unui singur guvern-cel dinti a fost condus de c\tre Barbu Catargiu, a unui singur parlament, organizarea unei armate unice, cu un stat major, unificarea adminstra]iei [i a telegrafului, nfiin]area Cur]ii de Justi]ie [i Casa]ie (1861). n cea de a doua etap\, numit\ [i cea a guvern\rii constitu]ionale (18621864), a ini]iat unele reforme importante, ca de exemplu: cea de secularizare a averilor mn\stire[ti (1863), care a consolidat autonomia ]\rii [i a luptat pentru realizarea unei reforme agrare. n 1862 a acceptat tranzitul armelor ruse[ti prin Principatele Romne n drum spre Serbia, ceea ce i-a adus un respect deosebit din partea srbilor [i o sabie in partea lui Mihail Obrenovici, principe al Serbiei (18601868) cu inscrip]ia Amico certo in re incerta. Totodat\, a privit cu simpatie mi[carea na]ional\ a romnilor din Transilvania, a ungurilor [i polonezilor, multora dintre liderii politici ai ultimilor oferindu-le azil pe teritoriul romnesc. Politica sa a nemul]umit ns\ pe liberalii radicali [i pe conservatori, care au pus bazele monstruoasei coali]ii, ndreptat\ mpotriva domnitorului, care trebuia nl\turat de la tron [i nlocuit cu un principe str\in. n ultima etap\-18641866 Cuza a instaurat o domnie autoritar\. n aceast\ perioad\ au fost publicate reforme semnificative pentru fundamentarea statului modern romn, [i anume: legea constitu]ional\ Statutul dezvolt\tor al Conven]iei de la Paris, legea rural\, cea a instruc]iunii publice, cea comunal\, cea a consiliilor jude]ene, cea privind organizarea puterii armate, cea privind nfiin]area Cur]ii de Conturi, Codul Civil, Codul Penal [i de Procedur\ Penal\ (1864). Pe plan extern au fost impus\ recunoa[terea pa[apoartelor romne[ti, iar unele dintre reprezentan]ele diplomatice romne[ti, ca de exemplu cea de la Constantinopole, au fost ridicate la rangul de agen]ii diplomatice. n 1865 s-a consumat [i ultimul act al raporturilor, devenite tensionate, ntre Cuza [i Mihail Kog\lniceanu, cel din urm\ demisionnd din func]ia de prim ministru. Cuza a ntre]inut o leg\tur\ amoroas\ cu Maria Obrenovici, n\scut\ Catargiu, so]ia lui Milos Obrenovici, principe al Serbiei (18581860), din care au rezultat doi copii, [i anume: Alexandru [i Dimitrie, recunoscu]i de c\tre domnitor, spre surprinderea [i chiar nemul]umirea unor cercuri politice din ]ar\. n cele din urm\, n urma unui complot, pus la cale de c\tre monstruoasa coali]ie, a fost silit s\ abdice [i s\ plece din ]ar\ (10/11 februarie 1866). n alegerile din ianuarie [i aprilie 1870 a fost ales deputat de Mehedin]i [i apoi senator la Turnu Severin [i a dorit s\ se ntoarc\ acas\, dar noile autorit\]i nu i-au permis acest lucru. Grav bolnav, a murit n 1873 Hotel Europa din Heidelberg (Germania). Trupul i-a fost adus n ]ar\ [i nhumat la conacul de la Ruginoasa. n anii celui
92

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

de al doilea r\zboi mondial r\m\[i]ele p\mnte[ti au fost renhumate la biserica Trei Ierarhi din Ia[i. Conform unui sondaj publicat n anul 2000 r\mne una dintre cele mai populare personalit\]i din istoria romnilor.

Discursul lui Mihail Kog\lniceanu la alegerea lui Cuza ca domn al Moldovei ..Alegndu-te pe tine domn n ]ara noastr\, am voit s\ ar\t\m lumei aceea ce toat\ ]ara dore[te: la legi nou\, om nou. O, Doamne ! Mare [i frumoas\ ]i este misiaFii dar omul epocei; f\ ca legea s\ nlocuiasc\ arbitrariul ! F\ ca legea s\ fie tare, iar tu, M\ria Ta, ca domn fii bun, fii blnd, fii bun mai ales pentru acei cari mai to]i domnii trecu]i au fost nep\s\tori sau r\i. Nu uita c\ cincizeci de deputa]i te-au ales domn, ai s\ domne[ti peste dou\ milioane de oameni (Minodora Perovici, Istoria universal\ n texte, Bucure[ti, 2003) Vasile Alecsandri, Hora Unirii Hai s\ d\m mn\ cu mn\ Cei cu inim\ romn\, S\-nvrtim hora fr\]iei Pe p\mntul Romniei!
Iarba rea din holde piar\! Piar\ du[m\nia-n ]ar\! ntre noi s\ nu mai fie Dect flori [i omenie! M\i muntene, m\i vecine, Vin\ s\ te prinzi cu mine {i la via]\ cu unire, {i la moarte cu-nfr\]ire! Unde-i unul, nu-i putere La nevoi [i la durere. Unde-s doi, puterea cre[te {i du[manul nu spore[te! Amndoi suntem de-o mam\, De-o f\ptur\ [i de-o seam\, Ca doi brazi ntr-o tulpin\, Ca doi ochi ntr-o lumin\. Amndoi avem un nume, Amndoi o soart\-n lume. Eu ]i-s frate, tu mi-e[ti frate, n noi doi un suflet bate! Vin' la Milcov cu gr\bire S\-l sec\m dintr-o sorbire, Ca s\ treac\ drumul mare Peste-a noastre vechi hotare, {i s\ vad\ sfntul soare ntr-o zi de s\rb\toare Hora noastr\ cea fr\]easc\ Pe cmpia romneasc\! (http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/hora.php)
93

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Vasile Alecsandri, Cuza Vod\ V\zutu-te-am n pace suind scara m\rirei {i-n pace lu\nd calea augusta-a nemurirei, O! scump amic, domn mare, o! nume cu splendoare S\dit pe miriade de libere ogoare!
O clip\ ap\rut-ai n planul veciniciei {i vecinice mari fapte l\sat-ai Romniei, N\l]nd din p\r\sire antica-i demnitate Prin magica Unire [i sacra Libertate. Ca norul plin de man\ ce trece [i revars\ O ploaie roditoare pe brazda care-i ars\, {i, stnd apoi deoparte, n urma lui prive[te Cum brazda se deschide [i cmpul nflore[te, A[a [i tu din ceruri ai dulcea mngiere {i vezi a ]\rii tale frumoasa renviere, Tu, ce-ai strpit cu sceptrul, unealta de rodire, Din suflete [i cmpuri s\mn]a de serbire, Acum te odihne[te gustnd eterna pace n taina m\iestoas\ a mor]ii care tace, L\snd o lume-ntreag\ la tine s\ gndeasc\ {-a ta legend\, Cuza! cu fal\ s-o rosteasc\... Sunt nume destinate, ca numele t\u mare, S\ steie neclintite pe-a Timpului hotare {i vecinic s\ r\spnda o falnic\ lumin\ Pe seculii ce-n umbr\, trecnd, li se nchin\! (http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/hora.php)

Mihail Kog\lniceanu despre Unirea Principatelor ...Unirea, domnilor, eu nu recunosc nim\nui dreptul s\ zic\ c\ Unirea este opera sa. Unirea este actul energic al ntregii na]iuni romne, e marea noastr\ conquist\ [i, de-aceea, domnilor, nici chiar domnitorului, dar nici unui singur particular, nu-i recunosc [i nici nu-i voi da vreodat\ dreptul acesta de a zice c\ el singur a f\cut Unirea. Nu, domnilor, Unirea na]iunea a f\cut-o, na]iunea care a ales un domn pentru ambele ]\ri, cu misiunea de a realize Unirea (Dan Berindei, Epoca Unirii, Bucure[ti, 1979)

Carol I
Cadru istoric: Carol I a fost domnitor (1866 1881) [i apoi rege al Romniei (1881 1914). A pus bazele familiei regale a Romniei. A fost fiul lui Karl Anton [i al Josephinei de Baden. A fost c\s\torit cu Elisabeta de Wied (Carmen Sylva). Prin intermediul familiei sale s-a nrudit cu familiile regale din Fran]a, Marea Britanie, Belgia, Portugalia. A f\cut studii militare la Munster, Bonn [i Berlin, dup\ care s-a dedicat carierei militare. A c\l\torit mult n str\in\tate, mai precis n Italia, Portugalia, Spania, Fran]a, Algeria. n 1857 a devenit sublocotenent, iar peste nou\ ani a fost avansat la gradul de c\pitan. A servit n cadrul regimentului 2 dragoni [i apoi n garda prin]ului Frederic, viitorul mp\rat Frederic III (1888) [i a luptat n r\zboiul dintre Prusia [i Danemarca (1864). Dup\ refuzul coroanei Romniei de c\tre Filip de Flandra, dup\ abdicarea silit\ din 1866 a lui Alexandru I. Cuza, domn al Principatelor Unite

94

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

(18591866) [i n urma plebiscitului din aprilie 1866, Carol a fost ales la tronul Romniei. La nceputul domniei s-a confruntat cu unele forme de manifestare ale unei mi[c\ri republicane [i antidinastice-mi[carea de la Ploie[ti [i demonstra]ia de la Sala Sl\tineanu de la Bucure[ti (1871), fiind foarte aproape de a renun]a la tron. A coordonat o activitate de ampl\ modernizare a ]\rii, de restructurare a institu]iilor statului, de dezvoltare economic\. Astfel, n perioada domniei sale s-au pus bazele sistemului monetar (1867), s-a ini]iat construc]ia de drumuri [i c\i ferate n 1869 s-a construit calea ferat\ Bucure[ti-Giurgiu, prima din Romnia, s-a inaugurat Gara de Nord (1872), s-a ncurajat dezvoltarea economic\-legi de ncurajare ale industriei (1886, 1906), tarife vamale protec]ioniste (1887, 1912), a fost fondat\ Banca Na]ional\ a Romniei (1880), s-a introdus, n primul rnd la Bucure[ti, tramvaiul, iluminatul electric, nc\lzirea cu gaz, telefonul [i cinematograful, s-a t\iat canalul Sulina (1894), s-a construit podul de la Cernavod\ (1895). Nerezolvarea problemei agrare a determinat ns\ izbucnirea r\scoalelor ]\r\ne[ti din 1888 [i 1907. n plan politic a ac]ionat ca un monarh constitu]ional, de[i a manifestat uneori tendin]e de autoritarism. A promulgat Constitu]ia din 1866, care a pus bazele constitu]ionale ale Romniei moderne. A apreciat pe unii oameni politici, ca de exemplu: Ioan C. Br\tianu, Ioan I. C. Br\tianu, Lasc\r Catargiu, Dimitrie A. Sturdza. Proclamat Alte]\ Regal\ (1878), trei ani mai trziu a devenit rege n urma proclam\rii Regatului. n urma mor]ii unicei sale fiice, Maria, de pe urma scarlatinei (1874), prin Pactul de Familie (1881) s-a reglementat succesiunea la tron, principe mo[tenitor devenind nepotul s\u de frate, Ferdinand, care n 1893 s-a c\s\torit cu Maria de Edinburgh, nepoata reginei Victoria a Marii Britanii (18371901). Consolidnd caracterul constitu]ional al monarhiei, n 1884 Parlamentul a votat legea Domeniilor Coroanei, care cuprindeau 12 propriet\]i. Totodat\, Carol a dorit s\ fie un arbitru al vie]ii politice. Astfel, s-a manifestat ca adept al alternan]ei la guvernare (rotativa guvernamental\) a Partidului Na]ional Liberal [i a Partidului Conservator. Totodat\ a sprijinit tacit mi[carea na]ional\ din provinciile romne[ti aflate sub st\pnire str\in\. n plan militar a ac]ionat pentru reorganizarea armatei na]ionale legea din 1868, a nt\rit centura de forturi din jurul Bucure[tiului [i a ridicat fortifica]iile de la Foc[ani-N\moloasa-Gala]i. A nfiin]at cea mai de seam\ decora]ie a ]\rii Steaua Romniei. n politica extern\ a condus armata romn\ pe cmpurile de lupt\ din Peninsula Balcanic\ n anii r\zboiului pentru independen]\ (18771878). n acela[i timp a fost de acord cu ncheierea tratatului secret de alian]\ cu Puterile Centrale (1883), mai ales n condi]iile politicii Rusiei fa]\ de Romnia n anii 18781879 [i s-a pronun]at permanent pentru intrarea ]\rii n r\zboi al\turi de Germania [i Austro-Ungariei. n 1913 Romnia a luat parte la al doilea r\zboi balcanic, ncheiat cu pacea de la Bucure[ti, de pe urma c\ruia a primit Cadrilaterul de la Bulgaria. La nceputul primului r\zboi mondial a condus Consiliul de Coroan\ de la Sinaia (1914), unde a insistat pentru intrarea ]\rii n r\zboi de partea Puterilor Centrale, dar a fost nevoit, s\ accepte decizia liderilor politici, care spre marea sa p\rere de r\u a prev\zut proclamarea neutralit\]ii Romniei. S-a manifestat ca un protector de seam\ al culturii na]ionale. A ncurajat nv\]\mntulreformele lui Spiru Haret, a fost construit\ cl\direa Universit\]ii din Bucure[ti (1869). A fost ctitor al Castelului Pele[ de la Sinaia, care a devenit re[edin]a familiei regale (construc]ie nceput\ n 1875). A fondat Funda]ia Universitar\ Carol I (ast\zi Biblioteca Central\ Universitar\)[i a pus bazele bibliotecii Academiei Romne. Membru al Academiei Romne. A fost nhumat la biserica episcopal\ de la Curtea de Arge[, care a devenit necropola regilor [i reginelor Romniei.

Istoricul Ioan Bogdan despre regele Carol I Milos cu cei obidi]i [i s\raci, chiar [i cu cei ajun[i din vina lor n s\r\cie, el a exercitat o larg\ [i discret\ d\rnicie, dictat\ de spriritul s\u profund religios [i nepoftitor de recunoa[tere public\. Muncitor neobosit, st\ruitor [i foarte ndem\natic n treburile din l\untru [i respectnd cu sfin]enie legea..., hotrt [i viteaz n r\zboi, prev\z\tor [i econom ntre risipitori, bun ntre r\i, darnic fa]\ de toate institu]iile statului..., Regele Carol I a comb\tut toat\ via]a sa...egoismul [i individualismul exagerat, ce duce la anarhie [i nea ar\tat, prin pove]e n]elepte dar mai cu seam\ prin pilda sa vie, ce cale s\ apuc\m... (Bogdan Murgescu, coordonator, Istoria Romniei n texte, Bucure[ti, 2001)

Legea pentru proclamarea ca regat a Romniei (1881)


...1. Romnia ia titlul de regat, Domnul ei, Carol I, ia, pentru sine [i mo[tenitorii s\i, titlul de rege al Romniei. 2. Mo[tenitorul tronului va purta titlul de principe regal... (Bogdan Murgescu, coordonator, Istoria Romniei n texte, Bucure[ti, 2001)

95

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Vasile Alecsandri , Sergentul Pe drumul de costi[e ce duce la Vaslui Venea un om, cu jale zicnd n gndul lui: "Mai lung\-mi pare calea acum la-ntors acas\... A[ vrea s\ zbor, [i rana din pulp\ nu m\ las\!" {i bietul om, slab, palid, avnd sumanul rupt {i o c\ma[\ rupt\ buc\]i pe dedesupt, P\[ea tr\gnd piciorul ncet, dar pe-a lui fa]\ Zbura ca o lumin\ de glorie marea]\, {i-n ochii lui de vultur adnci, vioi [i mari Treceau lucioase umbre de eroi legendari. Opinca-i era spart\, c\ciula desfundat\, Dar fruntea lui de raze p\rea ncoronat\. Calic\-i era haina, dar str\luceau pe ea {i crucea Sfntul Gheorghe [-a Romniei Stea. Romnul venea singur pe drumul plin de soare, Cnd iat\ c\ aude fanfare sun\toare {i vede nu departe n fa]a lui venind Un corp de oaste mndr\ n aur str\lucind. Erau trei batalioane de garda-mp\r\teasc\ Mergnd voios la Plevna cu dor s-o cucereasc\. n frunte-i colonelul semet, pe calu-i pag, La bravii s\i tovar\[i privea ades cu drag, {i inima n pieptu-i b\tea cu foc, de[teapt\, C\ci el visa, privindu-i, la lupta ce-i a[teapt\. Deodat' el d\ cu ochii de searb\dul romn Ce stase-n loc la umbr\, sub un stejar b\trn, {i mult se minuneaz\, [i nici c\-i vine-a crede Cnd crucea Sfntul Gheorghe pe snul lui o vede {-opre[te regimentul, iar bravul colonel Se-nchin\ la drume]ul, s-apropie de el {i-i zice cu blnde]e: De unde vii, str\ine? Vin tocmai de la Plevna. Cum e acolo? Bine. Dar aste decora]ii cum, cine ]i le-a dat? Chiar domnitorul nostru [-al vostru mp\rat. Dar pentru care fapte? {tiu eu?... Cic\ drept plat\ C\ am luat eu steagul redu]ei... {i pe dat\ Cu el, str\pun[i de glon]uri, ne-am pr\bu[it n [ant... Dar ce rang ai, voinice? Am rang... de doroban]! Atunce colonelul, dnd mna cu sergentul, Se-ntoarce, d\ un ordin... Pe loc, tot regimentul Se-n[ir\, poart\ arma, salut\ cu onor Romnul care pleac\ tr\gnd al lui picior. (http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/hora.php)

Vasile Alecsandri, Od\ osta[ilor romni Juni osta[i ai ]\rii mele, nsemna]i cu stea n frunte! Dragii mei vultani de cmpuri, dragu mei [oimani de munte! Am cntat n tinere]e str\mo[easc\ vitejie, Vitejie f\r\ seam\n pe-acel timp de grea urgie
96

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

Ce la vechiul nostru nume au adaos un renume Dus pe Dun\rea n Marea [i din Marea dus n lume! Vin acum, la rndul vostru, s\ v-aduc o nchinare, Vin cu inima crescut\ [i cu sufletul mai tare, Ca eroi de mari legende, vin s\ v\ privesc n fa]\, Voi, nep\s\tori de moarte, dispretuitori de via]\, Ce-a]i probat cu-avntul vostru lumii pus\ n mirare, C\ din vultur vultur na[te, din stejar stejar r\sare! De la domn pn' la opinc\, du[i de-o soart\ norocoas\, V-a]i legat n logodire cu izbnda glorioas\ {-a]i f\cut ca s\ pricepem a trecutului m\rime, M\surndu-v\ de-o seam\ cu-a str\mo[ilor n\l]ime, {-ar\tnd, precum prin nouri mndrul soare se arat\, Cine-am fost odinioar\, cine iar vom fi odat\! S\ tr\i]i, feciori de oaste! Domnul sfnt s\ v\ ajute A str\bate triumfalnic n cet\]i [i n redute, Ca la Rahova cu turnul, ca la Grivi]a cu zborul, Ca la Plevna, unde ast\zi cei nti a]i pus piciorul, nfruntnd pe-Osman-Gaziul, [i prin fapt de b\rb\]ie Ridicnd otar\ mic\ peste-o mare-mp\r\]ie! O! viteji de vit\ veche! Auzi]i n dep\rtare Acel vuiet f\r\ nume ce r\sun\ ca o mare?... Sunt b\t\ile de inimi a ntregui neam al nostru Ce adun\ zi [i noapte dorul lui cu dorul vostru, Sunt v\rs\rile de lacrimi pentru-acel care se stinge, Sunt ur\rile voioase pentru-acel care nvinge! O! romni, n fa]a voastr\, colo-n tainica cea zare, Vede]i voi o raz\ vie care-ncet, ncet r\sare, Str\b\tnd prin umbra deas\ de lungi secoli adunat\? E voiosul fapt de ziu\ mult dorit\, mult visat\, E lumina re-nvierii, e luceaf\rul sper\rii, E triumful luptei voastre, soarele neatrn\rii! Dragii mei! din focul luptei oteli]i cnd v\-]i ntoarce La c\min, unde romnca, a[teptnd, suspin\, toarce, Tot poporul: rud\, frate, sor\, mam\ [i p\rinte, Ca la domni, cu pini [i sare, vor ie[i vou\-nainte. C\ci din voi fie[tecare poart\-n frunte o cunun\ {i de gloria de ast\zi, [i de gloria str\bun\! Pas dar! pas tot nainte! timpul vechi din nou zore[te! Viitorul Romniei dat-a mugur ce-ncolte[te! O, copii! de voi sunt mndru, simt acea mndrie mare Care cre[te cu m\rirea unui neam n de[teptare. Mi-am v\zut visul cu ochii, de-acum pot s\ mor ferice! Ast\zi lumea ne cunoa[te: Romn zice, Viteaz zice. (http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/hora.php)
97

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Razmund Netzhammer, Amintiri despre Plevna Dac\ era o fericire s\ po]i urm\ri, dup\ propriile sale enunturi, sirul de idei politice ale unui domnitor sub care ]ara crmuit\ de el ajunsese din nceputuri modeste la o nflorire ct se poate de mare, era o pl\cere tot a[a de mare de a auzi vorbind pe regele Carol, nving\torul de la Plevna, ca soldat. Cnd regele vorbea ca soldat [i c\pitan, atunci bucuria [i mndria str\luceau n ochii s\i. Inten]ionat am adus cteodat\ vorba la ultimul r\zboi ruso-turc, n care viteaz\ armat\ romn\, sub destoinicul ei conducator, c[tigase prin lupt\ independen]a Romniei [i sc\pase pe ru[i de la o nfrngere penibil\. Cu pl\cere vorbea regele de trecerea Dun\rii, de fr\]ia de arme cu camarazii ru[i [i cu mari duci, de ntlnirea cu mp\ratul Rusiei, de ploaie [i de viscol, de asediul [i de asalturile disperate n contra puternicelor fortifica]ii turce[ti de la Plevna [i de ntlnirea cu Osman pa[a, nvins, dar foarte viteaz Era o idee cu totul original\, de a trata un teren mare de parc drept harta topografic\ a Plevnei [i a mprejurimilor, de a nfige n schi]a ei multe cote de n\l]imi n form\ de pari exact m\sura]i [i de a umple n sfr[it totul cu p\mnt pn\ la vrfurile parilor. Astfel s-au format dealuri [i v\i [i ntregul teren se nf\]i[a privirii ca o hart\ n relief cu scar\ redus\. Ce bucurie mare pentru comandantul care putea s\ explice toate mi[c\rile armatelor dup\ imaginea exact asem\n\toare. Nu lipsea nici copia unei case de la Poradim, n care locuise comandantul n timpul luptelor de la Plevna. Nu era, a[adar, de mirare c\ regele mi spunea cu privire la interesantul relief din gr\din\: Trebuie s\-l vede]i neap\rat!... Cnd regele vorbea despre campania din Bulgaria se nfl\c\ra ca un simplu soldat care poveste[te acas\ a lor s\i ntmpl\rile din r\zboi. Cu toat\ ardoarea [i cu tot entuziasmul, n povestirea interesant\ n-am observat niciodat\ c\ regele ar fi pus persoana sa n primul plan, cum obi[nuiesc s\ o fac\ adeseori b\trnii lupt\tori n amintirile lor de r\zboi. De[i regele privea cu mndrie spre cmpurile de b\t\lie din Bulgaria, unde se b\tuse cu eroism, nu sim]ea nici o poft\ s\ mai treac\ nca o dat\ Dun\rea cu armata sa. Cnd la nceputul anului 1913 posibilitatea unei campanii n contra Bulgariei se ivi la orizontul politic, regele se tnguia: "Vai de noi, dac\ am fi sili]i s\ mai trecem o dat\!" Era desigur de p\rere ca tn\rul s\u regat mai are nevoie de mul]i ani de dezvoltare [i consolidare intern\ pentru a putea ntreprinde mai trziu cu succes rezolvarea marii probleme a unirii na]ionale a tuturor romnilor (http://www.itcnet.ro/history/archive/mi2000/current5/mi17.htm)

Regina Maria
Cadru istoric: N\scut\ la 17 octombrie 1875, n Eastwell Park (Anglia) era fiica ducelui Alfred de Edinburgh, fiu al reginei Victoria. Mama sa, ducesa Maria Alexandrovna, era unica fiic\ a ]arului Alexandru II al Rusiei. Maria Alexandra Victoria s-a logodit la 16 ani cu Ferdinand de Hohenzollern, principele mo[tenitor al Romniei. C\s\toria a avut loc la 29 decembrie 1892 iar n ianuarie 1893 o nunt\ special\ a fost organizat\ [i la Bucure[ti. ntre 1893 [i 1938, cnd inima reginei a ncetat s\ bat\, sunt cuprin[i patruzeci [i cinci de ani de istorie romneasc\, marca]i de evenimente cu importan]\ deosebit\: primul r\zboi mondial, realizarea Marii Uniri, ncoronarea de la Alba Iulia. Cnd, n 1938, regina Maria a trecut n nefiin]\, trupul i-a fost nhumat n biserica episcopal\ de la Curtea de Arge[. (Ioan L\cust\, Magazin Istoric, 1999) Copil\ria reginei Romnia [i eu. Dar de bun\ seam\ este nevoie s\ privesc [i napoi, cu mult napoi, c\ci despre nici o via]\ nu se poate vorbi, f\r\ a pomeni de copil\rie [i de tinere]e, care sunt marile f\uritoare ale caracterului; [i copil\ria mea a fost o copil\rie fericit\, de care mi-e drag s\-mi amintesc. Copil\ria mea a fost o copil\rie fericit\, fericit\ [i f\r\ griji, copil\ria unor copii boga]i [i s\n\to[i, feri]i de loviturile [i de asprele realit\]i ale vie]ii. Mama ocupa n via]a noastr\ un loc mai important dect tata. El fiind marinar, lipsea adesea dintre noi, ba chiar era ntructva un str\in oarecum minunat, frumos, prlit de soare, cu ochii alba[tri. Aveam noi, oarecare team\ de el? Poate c\ da, pu]intel; ori[icum, el era pentru noi ceva cu totul deosebit [i zilele n care ne b\ga n seam\ erau zile de s\rb\toare pentru noi.
98

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

Dar mama era marea realitate a vie]ii noastre. Ea era cea care hot\ra pentru toate, mama era acea la care alergam, mama care venea s\ ne s\rute la culcare, care ne lua la plimbare pe jos sau cu tr\sura, care ne mustra sau ne l\uda, [i care ne spunea ce trebuie s\ facem [i ce nu. Ne iubea cu patim\. ntreaga-i via]\ era d\ruit\ copiilor ei; noi i eram grija de c\petenie [i nsu[i miezul existen]ei sale. Avea, ns\, ideile ei asupra severit\]ii [i niciodat\ n-a admis vreun amestec ntre genera]ii. N-a fost nicidat\ tovar\[a noastr\, ci n mod foarte hot\rt a r\mas exclusiv mam\, aceea care ntruchipeaz\ autoritatea [i totodat\ dragostea. (Maria, Regina Romniei, Povestea vie]ii mele, Ia[i, 1990)

S\rb\toare pe front Ia[i, miercuri 10 mai 1917. 10 Mai! Ziua noastr\ na]ional\! Aici ziua a fost o zi nduio[\toare, plin\ de adnc\ zguduire sufleteasc\. La ora 10 am plecat pe cmpul de avia]ie unde s-a oficiat nti o slujb\ religioas\. Noi stam n mijlocul cmpului nconjura]i de toate trupele. Regele a decorat mai mul]i ofi]eri [i cteva steaguri de lupt\. Dup\ aceea veni defilarea [i apoi ncepur\ solda]ii s\ joace dansuri na]ionale. Toat\ ceremonia era cu att mai nduio[\toare cu ct ne gndeam cu to]ii c\ cea mai mare parte din ace[ti solda]i nfruntaser\ focul, [i c\ erau r\m\[i]ele unei armate, care la nceput fusese ndoit de numeroas\. Ace[tia erau cei ce r\zbiser\ prin nemaipomenitele greut\]i [i lipsuri ale acestei ierni. Mai erau [i recru]ii foarte tineri din acest an .Ceea ce aveam sub ochii no[tri, nf\]i[a str\dania f\r\ seam\n cu care ncercam s\ recl\dim o armat\ nou\ n mprejur\ri nemaiauzit de grele. (Maria, Regina Romniei, Povestea vie]ii mele, Ia[i, 1990) S\rb\toarea Cr\ciunului Ia[i, 24 decembrie 1918. E ajunul Cr\ciunului romnesc. A trebuit s\ m\ str\duiesc s\ aranjez toate, s\ g\sesc cte ceva de d\ruit fiec\ruia, s\ supraveghez toat\ rnduiala s\rb\torii. Mi-am f\cut apoi obi[nuita vizit\ la spital, unde nu ncetez s\ mpart mereu ]ig\ri [i pesme]i. De obicei m\ a[ez [i eu ctva timp, n capul lungii mese unde-[i beau ceaiul solda]ii. Vorbesc cu ei, mi ndeplinesc rolul de gazd\ [i astfel mul]i au frnt pinea mpreun\ cu mine. La ora 7 am aprins pomul de Cr\ciun [i am primit ntreg personalul casei noastre dup\ buna [i vechea datin\. Toate doamnele [i to]i domnii, to]i pn\ la cel din urm\ ajutor de buc\tar, au primit c\te un dar. Dup\ ce s-au mp\r]it darurile, am oferit tuturor o mas\ mbel[ugat\, care a fost un prilej de mult\ veselie. Suntem cu to]ii laolalt\ [i pentru aceast\ milostivire, fie Dumnezeu binecuvntat. (Maria, Regina Romniei, Povestea vie]ii mele, Ia[i, 1990) Regina Maria v\zut\ de un contemporan Regina Maria este o fiin]\ de care trebuie s\ te sfie[ti. Este str\lucitoare la fizic ca [i moral, nct ]i ia v\zul, nimeni nu o poate ntrece. Frumoas\ de o frumuse]e ncnt\toare, nu cred s\ fi fost n Europa multe femei care s\ se fi putut asemui cu dnsa. Inteligent\, fermec\toare, plin\ de talent pentru pictur\, pentru c\l\rie, pentru scris, o conversa]ie sclipitoare, verv\, umor, spontaneitate n gndire, curaj. Cine nu a v\zut-o la Ia[i n mijlocul epidemiilor mergnd acolo unde primejdia era mai mare? Dragostea de adev\r, de frumos, de bine, nimic nu i-a lipsit. Ad\uga]i la aceasta o hot\rre ne[ov\ielnic\, o bun\tate izvort\ dintr-o real\ pricepere a naturii omene[ti [i o indulgen]\ pe care experien]a o d\ tuturor sufletelor alese. (I.G.Duca, Amintiri politice, Bucure[ti, 1992) Regina bunic\ Ce mi aduc aminte a[a de bine despre Regina Maria este iubirea ei pentru ]ara noastr\, nc\ de cnd eram mic copil. Totdeauna mi vorbea despre frumuse]ile ]\rii [i despre oamenii simpli din sate, pe care i iubea a[a de mult, despre via]a lor de toate zilele. Mai ]in minte de vorbirile cu dnsa, la sfr[it de s\pt\mn\, fie la Balcic, Bran, Cotroceni, Peli[or sau Cop\ceni, care mi-au dat aceea[i n]elegere ca a ei, [i pe care o simt [i ast\zi, dup\ at]ia ani. Bun\tatea ei fa]\ de tinerii [i copiii pe care i ntlnea. i voi fi totdeauna recunosc\tor bunicii mele c\ a fost lng\ mine [i m-a sus]inut n momente grele.

99

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Regina Maria a fost o Regin\ respectat\ [i iubit\ pentru tot ce a f\cut pentru Romnia [i darea ei de sine pentru ]ara noastr\. (Regele Mihai I, 16 iulie 1998)

Ecaterina Teodoroiu
Cadru istoric: n vara anului 1916 Romnia a intrat n primul r\zboi mondial. Scopul s\u era eliberarea provinciilor romne[ti st\pnite de Imperiul Austro-Ungar [i f\urirea statului na]ional unitar. n vara anului 1917, du[manii, care ocupau atunci aproape tot p\mntul ]\rii, se arunc\ asupra Moldovei. Ap\rndu-[i cu str\[nicie ]ara, sub deviza Pe aici nu se trece! romnii au ob]inut str\lucite biruin]e pe frontul de la M\r\[ti, M\r\[e[ti, Oituz. Numele lor a r\mas ncrustat pe vecie n bronzul istoriei. ntre ei: generalul Alexandru Averescu, generalul Eremia Grigorescu, c\pitanul Grigore Ignat, sublocotenetul Ecaterina Teodoroiu, eroina de la Jiu. Mausoleul de la M\r\[e[ti str\juie [i ast\zi ca semnn de cinstire peste veacuri a faptei romne[ti de atunci. Aceast\ biruin]\ a nsemnat nceputul izgonirii du[manului de pe p\mntul ]\rii [i a apropiat ziua unirii celei mari [i depline a romnilor. (Petru Demetru Popescu, Istoria romnilor pentru to]i copiii, Bucure[ti, 2006) Credin]a ntr-o stea Anii au trecut. C\t\lina s-a mutat la [coal\, la Trgu-Jiu. [i aici, noua nv\]\toare a ndr\git-o nespus. A v\zut n ea un copil deosebit. Odat\, la ora de istorie, nv\]\toarea a predat epoca de glorie a Moldovei sub sceptrul lui {tefan cel Mare. A vorbit ca niciodat\, ntrecndu-se pe ea. Elevii o ascultau fermeca]i. La terminarea orei, le ceru copiilor s\ se gndeasc\ acas\ la tot ce le spusese. C\t\lina se gndise [i ea. [i zicea: A avut mii de b\t\lii {tefan. La cele n care a luptat cu du[manii Moldovei se ad\ugau b\t\liile cu el nsu[i. Mult mai grele [i mai numeroase. Cnd {tefan, de[i nvins uneori, se biruia pe sine de orice fric\ [i pornea iar\[i la lupt\ pentru a se ridica deasupra biruitorilor. A doua zi la [coal\, cnd i-a venit rndul, C\t\lina a spus: Eu cred, doamn\ nv\]\toare, c\ {tefan cel Mare, a avut steaua lui. Str\lucitoare [i unic\. Asta pentu c\ el nsu[i a crezut ntr-o stea. Aceasta a fost dragostea pentru Moldova, pentru libertatea [i fericrea ei. A luptat neobosit s\ le nf\ptuiasc\. De aceea l-a urmat cu credin]\ oastea [i rar r\zboi de n-a biruit. [i tot astfel a str\lucit [i steaua lui. Dar tu ai steaua ta, C\t\lino? Deocamdat\ sunt mic\ [i nensemnat\. Dar [i eu voi avea steaua mea, scump\ doamn\ nv\]\toare! {i cum va ar\ta steaua ta, C\t\lino? Mai nti vreau s\ nv\] s\ devin nv\]\toare. E un lucru minunat s\ nve]i pe copii s\ fie buni, cinsti]i, harnici [i curajo[i. Iar mai presus de orice, s\-[i iubeasc\ din inim\ ]ara. Astfel am s\ fiu fericit\. Dar dac\ p\mntul nostru va fi cotropit de pasul du[man, am s\ mbrac straie ost\[e[ti [i steaua mi va fi c\l\uz\ n lupta pentru libertatea ]\rii mele. Am s\ m\ jertfesc pentru ea, de va fi nevoie! (Petru Demetru Popescu, Povestiri istorice, Bucure[ti, 2005) Curajul Ecaterinei Teodoroiu n ziua de 17 noiembrie 1916, pe cnd m\r[\luia spre comuna R\[ina- Gorj, compania n care se afla a fost nconjurat\ de for]e inamice mult superioare. Situa]ia devenise dramatic\, ntruct exista riscul ca ntrega subunitate s\ fie capturat\ de du[man. Doi ofi]eri inamici s-au apropiat cu pas sigur, cernd romnilor s\ se predea. C\t\lina ie[i n fa]\ [i ntreb\, n limba german\, n ce loc s\ depun\ armele. n timp ce ofi]erii ntoarser\ capul pentru a stabili un loc nimerit, fata puse arma la ochi [i trase cu repeziciune uimitoare. Acest gest provoc\ o adev\rat\ derut\ n rndul adversarilor. Osta[ii romni profitar\ de ocazie [i ncercar\ s\ ias\ din mpresurare. Mul]i au reu[it s\ fug\. Dar au intervenit alte trupe inamice iar Ecaterina Teodoroiu, mpreun\ cu al]i c]iva osta[i romni, este luat\ prizonier\. Pentru tn\ra gorjanc\ prizonieratul nsemna robie [i nsemna s\ fie scoas\ din lupt\. Dovedind o mare prezen]\ de spirit, a pndit un moment favorabil, a[a cum chiar ea a povestit: ,,Fiind escortat\ de o santinel\ german\, am scos neobservat\ de nimeni un revolver din sn [i am mpu[cat santinela, [i fiind noapte am fugit. Un soldat german, auzind mpu[c\tura, trase n direc]ia din care se auzeau pa[i. Un glonte o nimeri pe C\t\lina n piciorul drept. De[i r\nit\, ea reu[i, n aceea[i noapte, s\-[i ajung\ din urm\ unitatea. (Ioan Scurtu, Pres\ra]i pe-a lor morminte ale laurilor foi, Bucure[ti, 1978)
100

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

Pre]uire pentru o eroin\ Iat\ cum descrie un martor ocular, colonelul Prvu Boerescu, modul n care a decurs ntlnirea dintre doi eroi: unul la apusul vie]ii, generalul Dragalina, iar cel\lalt la r\s\ritul ei, Ecaterina Teodoroiu: Generalul Dragalina, interesndu-se ndeaproape din ce unit\]i fac parte cei r\ni]i [i pe unde au luptat, observ\ c\ osta[ii suferinzi erau ngriji]i de c\tre o copil\ slab\, avnd minile [i obrajii nro[i]i de frig. ntrebnd-o cine este [i cum s-a ncumetat s\ mearg\ pe cmpul de lupt\ [i s\ adune r\ni]ii, fata a r\spuns: Sunt infirmier\ voluntar\, m\ numesc C\t\lina Teodoroiu! }ara este n primejdie. Nu m-a l\sat inima s\ stau deoparte! Adnc impresionat de curajul tinerei, originar\ din comuna V\deni de lng\ Trgu Jiu, [i v\znd-o c\ tremur\ de frig, generalul a ordonat [oferului s\-i aduc\, dintre cele dou\ mantale, l\sate n ma[in\, pe cea cu poalele mai scurte, mantaua sa de general [i o a[ez\ pe umerii sanitarei. Apoi a ncurajat-o pe C\t\lina cu vorbele: Bravo, copila mea! E[ti o adev\rat\ eroin\! (Emilian Ionescu, Minunatele fapte eroice ale unor copii, Bucure[ti, 1989)

C\l\tori [i c\l\torii Marco Polo


Cadru istoric: n Evul Mediu, n Europa, multe cuno[tin]e legate de geografie, dobndite din Antichitate, s-au pierdut sau nu au fost luate n seam\. Se aduceau mirodenii, m\tase [i alte m\rfuri din China [i India, dar mai ales prin intermediari arabi. ns\ Orientul s-a impus singur aten]iei Occidentului, n jurul anului 1240. Atunci, poporul de c\l\re]i nomazi al mongolilor s-a consolidat sub conduc\torul Ginghis Han. A cucerit mai nti China [i, sub conducerea lui Batu Han, a p\truns pn\ n centrul Europei. Kubilai, nepotul lui Ginghis Han, a devenit n 1259, mare han. Negustorii din Europa apusean\ care plecau n Asia, primeau de obicei [i misiuni speciale, diplomatice, din partea regilor lor.
1252-1255: C\l\toria c\lug\rului Guillaume de Roubrouck, sol al regelui Ludovic IX al Fran]ei, la curtea marelui han Munke. 1271: Marco Polo ncepe c\l\toria spre China, de unde se ntoarce n 1295 1483: Expedi]ia condus\ de F. Kurbski exploreaz\ vestul Siberiei; descoperirea cursului inferior al fluviului Irti[ 1581-1584: Rusul Ermak Timofeevic exploreaz\ vestul Siberiei 1615: Soli ru[i trimi[i n Mongolia 1618-1619: Soli ru[i trimi[i n China 1624: Primul explorator european care a p\truns n mod indiscutbil n Tibet, portughezul Antao Andrade 1643-1644: Expedi]ia rus\ condus\ de M.Staduhin exploreaz\ Siberia de est 1648: Ru[ii Alexeev Popov [i Semion Dejnev traversez\ strmtoarea Behring [i explorez\ ]\rmurile de nord-est ale Asiei 16611664: Iohann Gruebor [i Albert Aurville sunt primii europeni care au str\b\tut podi[ul Tibetului de la nord-est spre sud

Cum l-a trimis Marele Han pe Marco, fiul lui messer Niccolo, n solie n scurt\ vreme, Marco, fiul lui messer Niccolo, a[a de bine nv\]\ obiceiurile, limba [i scrierea t\tarilor, nct deveni un om n]elept [i pre]uit peste m\sur\. [i v\znd marele Han atta destoinicie la acest fecior, l trimise ntr-o solie pentru care c\l\tori din greu [ase luni de zile. Dar tn\rul se ntoarse cu bine [i cu mult\ n]elepciune povesti despre treburile soliei pentru care fusese trimis, dnd de asemena [i alte [tiri pentru c\ el v\zuse mul]i soli care, ntorcndu-se, altceva nu [tiau s\ zic\ dect de treburile soliei; [i Hanul i ]inea pe ace[tia de n\tngi [i zicea c\ mai drag i era s\ asculte povestiri despre obiceiurile din feluritele ]\ri, dect chiar despre treburile soliei. Iar Marco, [tiind acestea, lu\ aminte la toate lucrurile, ca s\ poat\ r\spunde cum se cuvenea marelui Han.
101

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

i pl\cu marelui Han povestirea, [i de asemenea dreg\torilor; [i to]i l socotir\ om n]elept [i de mare virtute. {i mai ziceau c\ dac\ va tr\i, mare om ar putea ajunge.

Despre palatul Marelui Han. S\ [ti]i c\ este adev\rat c\ marele Han locuie[te n ora[ul domnesc numit Camblau trei luni pe an, adic\ decembrie, ianuarie [i februarie. n acest ora[ el are un palat mare, pe care l voi descrie ndat\. Palatul este din zid, este p\trat, [i are o mil\ (aproximativ 1600 de metri) pe fiecare latur\. n zidul dinspre miaz\zi sunt cinci por]i, iar la mijloc este poarta mare, care nu se nchide [i se deschide dect numai ca s\ intre sau s\ ias\ marele Han. Palatul este cel mai mare din cte s-au v\zut vreodat\; el are un acoperi[ foarte nalt. Zidurile s\lilor [i ale camerelor sunt cu totul acoperite cu aur [i argint [i decora]i cu picturi reprezentnd dragoni, p\s\ri, animale [i scene de b\t\lie. Acoperi[ul este [i el bogat decorat, a[a nct de jur mprejur vezi doar aur [i picturi. ntreaga cl\dire este att de mare [i att de bine construit\, nct nici un om din lume, avnd toate mijloacele necesare, nu poate aduce vreo mbun\t\]ire n construc]ie sau n decor. Despre s\rb\toarea alb\ Adev\rat este c\ ei [i ]in s\rb\toarea de anul nou n luna februarie. {i ]in aceast\ s\rb\toare [i marele Han [i oamenii lui. Este obiceiul ca marele Han [i oamenii lui, dac\ pot, s\ se mbrace n ve[minte albe, [i fac aceasta [i b\rba]ii [i femeile pentru c\ au credin]a c\ ve[mintele albe sunt bune [i purt\toare de noroc. {i fac aceasta la nceputul anului, ca s\ le aduc\ tot anul bun\stare [i bucurie. {i tot n aceast\ zi prime[te marele Han n dar mai bine de zece mii de cai albi [i frumo[i [i peste cinci mii de elefan]i acoperi]i cu ]es\turi de m\tase b\tute n aur. (Milionul. Cartea minunatelor c\l\torii ale lui Marco Polo) Civiliza]ia Asiei. }\rile [i ora[ele pe care le-a cutreierat n c\l\toria pe care a f\cut-o n Asia, n Armenia, Mongolia, dar mai ales n China unde a tr\it [aptesprezece ani, au constituit pentru Marco Polo un cmp de observa]ie [i de studii. El a ar\tat lumii europene c\ n ndep\rtatele ]\ri ale Extremului Orient nu numai c\ existau ora[e ca [i n Europa, dar c\ unele popoare aveau o civiliza]ie superioar\ celei europene. Insula Zipanhu (Japonia) n care nu a ajuns, dar despre care a auzit vorbindu-se ca de o ]ar\ a minunilor cu palate acoperite cu aur are un loc important n relatarea f\cut\ de Marco Polo. Este primul care aduce la cuno[tin]a europenilor informa]ii despre acel loc al minunilor [i al frumuse]ilor care este India. (Virgil Hilt, Figuri ilustre din evul mediu - Marco Polo, Bucure[ti, 1963)

Cristofor Columb
Cadru istoric: C\tre sfr[itul secolului al XV-lea, cteva state din Europa erau interesate de deschiderea unor drumuri comerciale cu Orientul. Pn\ atunci m\rfurile de lux precum m\tasea din China sau mirodeniile din insulele Asiei ajungeau, la pre]uri foarte mari, doar prin intermediul negustorilor arabi, vene]ieni [i genovezi. Portugalia [i Spania aveau [i mijloacele necesare unor asemenea c\l\torii: marinari iscusi]i, cor\bii rezistente [i u[or de manevrat, instrumente pentru orientarea pe mare.
14451461: Regele Portugaliei, Henric Navigatorul organizeaz\ primele expedi]ii de explorare a ]\rmurilor vestice ale Africii 14871488 : Portughezul Bartolomeu Diaz navigheaz\ n jurul Africii de Sud [i pe drumul de ntoarcere descoper\ Capul Bunei Speran]e, punctul sudic al Africii 14971498: Portughezul Vasco da Gama ajunge n India nconjurnd Africa 14921493: Prima c\l\torie a lui Cristofor Columb c\tre Lumea Nou\-descoper\ insulele Cuba, Haiti 14931496: A doua c\l\torie a lui Columb descoper\ insulele Dominica, Antigua, Jamaica
102

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

1497: C\l\toria lui John Cabot, navigator italian n serviciul Angliei care exploreaz\ ]\rmul Americii de Nord 14971498: Prima c\l\torie a lui Amerigo Vespucci c\tre America de Sud 14981500: A treia c\l\torie a lui Cristofor Columb descoper\ insula Trinidad 15021504: A patra c\l\torie a lui Columb atinge ]\rmul Americii Centrale 1519: Fernando Magellan ncepe c\l\toria n jurul lumii

Locuitorii Lumii Noi Joi, vineri 11-12 octombrie Oamenii de pe caravela Pinta z\rir\ o trestie [i un baston, pescuir\ un alt baston ncrustat, pe ct p\rea cu fierul, [i v\zur\ nc\ o bucat\ de trestie [i iarb\, din cea care mije[te pe p\mnt. Cei de pe caravela Nina v\zur\ [i alte semne de p\mnt [i un trunchi de m\r\cine plin de fructe ro[ii. Cu aceste semne to]i se sim]ir\ u[ura]i [i se veselir\. To]i oamenii pe care i-am v\zut pe aceast\ insul\ (Bahamas) erau foarte tineri, bine f\cu]i, frumo[i la trup [i la chip. Au p\rul gros, scurt [i c\znd n ochi, afar\ de cte un smoc pe care l arunc\ pe spate, [i l las\ lung, f\r\ s\ l taie niciodat\. Unii se vopsesc gri, al]ii cu alb sau cu ro[u sau cu alt\ culoare; unii [i vopsesc fa]a, al]ii corpul ntreg sau numai ochii, sau numai nasul. Nu poart\ arme [i nici nu le cunosc; cnd le-am ar\tat s\biile, au apucat t\i[ul [i din ne[tiin]\ s-au t\iat la degete. Nu am v\zut la ei fier. Locuitorilor le-am dat bonete ro[ii, m\t\nii de sticl\ [i multe alte obiecte lipsite de valoare, care le-au f\cut o mare pl\cere. Ei s-au purtat att de bine cu noi nct lucrul acesta mi s-a p\rut o minune. Veneau not pn\ la b\rcile unde ne aflam [i ne duceau papagali, gheme de fire de bumbac, [i multe alte lucruri. Mi se p\rea ns\ c\ to]i ace[ti oameni sunt s\raci [i c\ duc lips\ de toate. Lumea Nou\ Mar]i, 23 octombrie Azi voiam s\ pornesc c\tre insula Cuba care dup\ informa]iile pe care mi le dau ace[ti b\[tina[i n privin]a m\rimii [i bog\]iei, socot c\ trebuie s\ fie Cipangu (China). De aceea voi merge nainte [i voi cerceta multe ]inuturi pn\ ce voi fi atins vreun p\mnt bogat [i abundent n roade, dup\ cum mi se pare sigur c\ n acesta unde m\ aflu acum e foarte mare bel[ug de mirodenii. Din nefericire nu le cunosc [i sunt foarte mhnit pentru aceasta, deoarece v\d mii de soiuri de arbori, fiecare cu fructe diferite, care n acest timp sunt fragede [i mbel[ugate, ca n Spania n lunile mai [i iunie, [i mii de feluri de ierburi [i flori. (Cristofor Columb, Jurnalul de bord al primei c\l\torii, Bucure[ti, 1961) Locuitorii Lumii Noi n aceea[i zi, 2 august, de la r\s\rit s-a apropiat o barc\ mare n care se aflau dou\zeci [i cinci de r\zboinici din insula Trinidad (Sfnta Treime). Erau tineri [i bine f\cu]i, pielea lor nu era neagr\, ci mai alb\ dect a tuturor acelora pe care i-am v\zut n Indii, erau zvel]i [i aveau trupuri frumoase. P\rul le era lung [i moale. Erau tun[i la fel ca [i castilienii [i lega]i la cap cu basmale din ]es\turi de bumbac multicolor\ bine lucrat\. Unii aveau basmale legate n jurul [oldurilor [i se acopereau cu ele n loc de pantaloni. Oamenii din barc\ au nceput s\ ne vorbeasc\ pe cnd se aflau nc\ la distan]\ mare de cor\bii. Dar nici eu [i nici nso]itorii mei nu i-am putut n]elege. Nu aveam nimic care s\-i atrag\ s\ se apropie de cor\bii. De aceea am poruncit s\ se scoat\ n turnul de la pupa o tob\ [i am dat ordin unor tineri marinari s\ danseze. Dar ndat\ ce au auzit muzica [i i-au v\zut pe dansatori, ei au l\sat vslele, au luat arcurile [i au nceput s\ le ntind\, iar apoi, acoperindu-se cu scuturuile de lemn, ne-au mpro[cat cu s\ge]i. Muzica [i dansurile au ncetat [i am poruncit s\ se trag\ n ei cu arbaletele. Atunci s-au ndep\rtat. (Cristofor Columb, Jurnal al celei de-a treia c\l\torii, Bucure[ti, 1961) Personalitatea lui Cristofor Columb Columb era solitar, prudent [i b\nuitor. Trecuse prin multe. Spirit ndreptat nspre realizarea unei singure ]inte, obiectiv suprem al vie]ii, mistuit de sentimentul unei datorii sacre, al unei misiuni. Aceasta l-a f\cut s\ soarb\ cu l\comie cuno[tin]ele oferite de via]\, de oamenii cu care se ntlnea. El recunoa[te c\ a c\l\torit mult, c\ a discutat
103

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

cu oameni nv\]a]i, c\ avea cuno[tin]e n arta naviga]iei, astrologie, geometrie, astronomie, c\ a studiat toate [tiin]ele,istoria, filosofia. Uimitoare sunt [i tenacitatea n urm\rirea scopului, curajul s\u, siguran]a [i calmul. Columb era dintr-un alt aluat dect semenii s\i. (S. Goldenberg, S. Belu, Epoca marilor descoperiri geografice, Bucure[ti, 1971)

Meritele primilor c\l\tori spre Lumea Nou\ Cor\bierii ace[tia meritau, desigur, toat\ admira]ia, pentru curajul [i nep\sarea cu care [i ndeplineau datoria, f\r\ speran]e mari [i cu pre]ul unor greut\]i de care n-au idee locuitorii din lumea noastr\. Vasele lor luau ap\. Echipamentul era ct se poate de sumar. H\r]ile erau foarte rele [i gre[ite. C\l\toareau punndu-[i ncrederea n Dumnezeu [i n priceperea lor. Dac\ aveau noroc, se ntorceau acas\ dup\ doi sau trei ani. Dac\ nu, [i l\sau oasele pe vreo plaj\ pustie. Dar, ca tuturor adev\ra]ilor pionieri, le pl\cea riscul. Via]a, pentru ei, era o aventur\ glorioas\. [i uitau [i de suferin]e, de sete, de foame [i de oboseal\, cnd z\reau, n dep\rtare, profilul unui ]\rm necunoscut, sau apele calme ale unei m\ri, care r\m\sese ne[tiut\ de oameni de la nceputul lumii. Trebuie s\ [ti]i c\, n veacurile al XIV-lea [i al XV-lea, navigatorii nu aveau dect un scop, anume, s\ g\seasc\ un drum sigur pn\ n mp\r\]ia Chitaiei (adic\ n China) [i pn\ n insula Zipangu (Japonia) [i pn\ n acel arhipelag misterios, unde cre[teau mirodeniile pe care lumea din Evul Mediu nv\]ase s\ le pre]uiasc\. nainte de a se inventa frigiderul, carnea [i pe[tele se stricau repede [i nu mai puteau fi mncate dect dac\ erau pres\rate cu piper sau cu vanilie. (Hendrik Willem Van Loon, Istoria omenirii, Bucure[ti, 1993) Faima lui Columb De[i Columb nu adusese nici aur, nici mirodenii, a fost s\rb\torit, ncredin]ndu-i-se preg\tirea unor noi expedi]ii. n urm\toarea c\l\torie, Columb a plecat cu 17 nave [i 1500 de oameni. A mai descoperit insule, ns\ nici un fel de comori. n cea de a treia c\l\torie a p\truns n zona sud-american\, la v\rsarea fluviului Orinoco. n a patra c\l\torie voia s\ p\trund\ printre insule [i, ndeplinindu-[i promisiunea, s\ ajung\ n bogata Indie, aflat\, dup\ cum se b\nuia, chiar n spatele lor. Dar nu a g\sit dect America Central\, Golful Honduras [i Istmul Panama, [i nici vorb\ de comori. Columb s-a ntors grav bolnav [i dezam\git, convins n continuare c\ ajunsese n Asia, f\r\ a [ti c\ descoperise, de fapt, o Lume Nou\. Planul lui Columb a fost una dintre cele mai mari [i pline de consecin]e erori ale istoriei. P\rea realizabil numai pentru c\ Toscanelli [i al]i geografi ai vremii calculaser\ gre[it, stabilind circumferin]ei P\mntului o valoare prea sc\zut\. Japonia [i China ar fi trebuit s\ se afle cam n locul n care Columb z\rise p\mnt. Ei nu b\nuiau c\ un ntreg continent le st\tea n cale, nici c\ dincolo de acesta se ntindea uria[ul Ocean Pacific. Dac\ ar fi cunoscut valoarea real\ a distan]elor, America ar fi fost, poate, descoperit\ mult mai trziu. Astfel, faima lui Columb const\ tocmai n aceea c\ a pornit la drum n ciuda tuturor ndoielilor [i obstacolelor. Iar descoperirea f\cut\ de el s-a dovedit cu mult mai pre]ioas\ dect ruta vestic\ spre India. (Rainer Kothe, Marii exploratori [i c\l\toriile lor, Bucure[ti, 2001)

Fernando Magellan
Cadru istoric: La nceputul secolului al XVI-lea, mica [i muntoasa Portugalie a devenit o mare putere colonial\. Din Brazilia [i pn\ n insulele Moluce, de la Lisabona [i pn\ la Capul Bunei Speran]e se ntindeau domeniile vaste ale noului imperiu. Nu ntmpl\tor tocmai printre portughezi s-au g\sit oameni al c\ror nume a intrat n istoria marilor descoperiri geografice. Fernando Magellan, portughezul aflat n slujba Spaniei, a condus prima c\l\torie n jurul lumii. A murit nainte de ncheierea c\l\toriei, dar nu nainte de a fi ar\tat m\rimea Oceanului Pacific. El a rezolvat problema cea mai complicat\, problem\ care pe vremea aceea p\rea ceva fantastic. El a g\sit n extremitatea sudic\ a continentului american strmtoarea prin care se trecea n oceanul pe care el l-a numit Pacific.

104

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

C\l\toria n jurul lumii Ajunser\m pn\ la 49 de grade [i jum\tate c\tre Antarctic. Venind vremea friguroas\, cor\biile intrar\ ntr-un port bun spre a ierna. Aici st\tur\m dou\ luni f\r\ a vedea chip de om. ntr-o zi, pe nea[teptate, z\rir\m un om, cu o statur\ de uria[, care sta gol pe ]\rmul portului, d\n]uind, cntnd [i aruncndu-[i pulbere pe cap. C\pitanul general trimise pe unul dintre ai no[tri la el, ca s\ fac\ acelea[i gesturi n semn de pace; dup\ ce le f\cu, l duse ntr-o insuli]\ n fa]a c\pitanului general. Cnd se afl\ n fa]a lui [i a noastr\, mult se minun\ [i f\cea semn cu un deget n sus, creznd c\ am venit din cer. Era att de nalt, nct de-abia i ajungeam la bru, avea fa]a mare [i pictat\ cu ro[u, n jurul ochilor cu galben, cu dou\ inimi zugr\vite n mijlocul obrajilor. P\rul ea [i el vopsit n alb. Era mbr\cat cu piei de animal cusute m\runt ntre ele. n picioare avea opinci din aceea[i piele, care-i acopereau picioarele ca ni[te ghete. Descoperirea strmtorii dintre Oceanul Atlantic [i Oceanul Pacific Apoi, mergnd c\tre Antarctic, g\sir\m o strmtoare lung\ de o sut\ [i zece leghe [i larg\ cam de o jum\tate de leghe, [i duce ntr-o alt\ mare, numit\ marea Pacific, nconjurat\ de mun]i foarte nal]i acoperi]i cu z\pad\. {i dac\ nu era c\pitanul general nu g\seam aceast\ strmtoare, pentru c\ to]i gndeam [i spuneam c\ era nchis\ de jur mprejur. Intrnd n aceast\ strmtoare, aflar\m dou\ guri, una c\tre sud-est, cealalt\ c\tre sud-vest. Numir\m aceast\ strmtoare Strmtoarea Patagonez\; n ea se ntlnesc porturi foarte sigure, ape foarte bune, lemne numai de cedru, pe[te, ierburi dulci dar [i amare. Cresc n jurul izvoarelor [i mncar\m din ele multe zile, neavnd altceva. Nu cred c\ se afl\ pe lume o strmtoare mai frumoas\ [i mai bun\ ca aceasta. Greut\]ile c\l\toriei peste Oceanul Pacific Mncam biscui]i, dar nu mai erau biscui]i, ci pulberea lor, amestect\ cu gr\mezi de viermi, pentru c\ ace[tia mncaser\ ce era bun; beam ap\ galben\ putrezit\ de multe zile [i mncam ni[te piele de bou. Le l\sam vreme de patru sau cinci zile n mare [i apoi le puneam pe j\ratec [i a[a le mncam, [i de asemenea de multe ori mncam [i rumegu[ de lemn. Dou\zeci [i cinci sau treizeci de oameni se mboln\vir\, pe unii i dureau bra]ele, pe al]ii picioarele sau alte p\r]i, astfel c\ pu]ini r\maser\ s\n\to[i. n aceste trei luni [i dou\zeci de zile am mers aproape patru mii de leghe f\r\ oprire prin aceast\ mare Pacific\ (ntr-adev\r e foarte pa[nic\, pentru c\ n aceast\ mare n-am avut furtun\) f\r\ a vedea nici un p\mnt, ci numai dou\ insuli]e nelocuite, pe unde nu g\sir\m altceva dect p\s\ri [i copaci. (Paul Alexandru Georgescu, Cu Magellan n jurul lumii, Bucure[ti, 1960, Relatarea lui Antonio Pigafetta) Descrierea lui Magellan de c\tre un contemporan Bartolomeu de las Casas, (istoric spaniol) care l ntlne[te pe Magellan n prim\vara anului 1518 la re[edin]a regal\ din Valladolid, izbute[te s\ prind\, n lucrarea Historia de las Indias, ceva din nf\]i[area [i caracterul navigatorului portughez, a[a cum ap\reau ele contemporanilor: un om mai degrab\ scund, dar lat de spate, vnjos [i dnd o impresie de curaj [i de for]\ st\pnit\, ascuns\ chiar. Portretul lui Magellan, p\strat la muzeul naval din Madrid, ntrege[te [i confirm\ impresia lui Las Casas: fa]a n\p\dit\ de barba deas\ [i neagr\, privirea dur\ [i fix\, un chip pu]in ntunecat, respirnd energia nd\r\tnic\, ndr\zneala, pornirea spre lucruri mari. ntr-adev\r, n audien]ele ob]inute la regele Spaniei, Carol I (mai trziu [i mp\rat al Germaniei sub numele de Carol V) Magellan ofer\ mult [i cere mult. Ofer\ o experien]\ naval\ [i militar\ excep]ional\, cuno[tin]e pe care el le consider\ secrete (unele referitoare la insulele Moluce ob]inutede la un prieten , [i cele referitoare la trecerea n Pacific, culese din arhive navale portugheze) [i, desigur, chiar via]a lui. (Paul Alexandru Georgescu, Cu Magellan n jurul lumii, Bucure[ti, 1960) Greut\]ile unei c\l\torii foarte lungi Magellan nceac\ zadarnic s\ i lini[teasc\ pe marinari, care protesteaz\ tot mai tare. S\ nu se sperie dac\ vremea e ni]elu[ cam aspr\, le spune dnsul, [i s\ nu se descurajeze att de repede. S\ reziste viteje[te nc\ vreo cteva zile. La nevoie tot s-ar g\si un loc unde s\ ierneze [i apoi s\ continue c\l\toria de ndat\ ce vremea va fi mai prielnic\. ns\ echipajul nu se mai las\ potolit cu vorbe goale. Au fost tr]i prin pustiet\]i unde nu a c\lcat vreodat\ picior de cre[tin, unde nu s\l\[uiesc nici p\gni [i mnc\tori de oameni, [i nici m\car ur[i [i lupi. Ce-au c\utat pe aici? De ce s\ navigheze tocmai pe ruta aceasta ocolit\, cnd exist\ doar o alt\ cale, aceea care duce
105

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

spre Indiile orientale, de unde ar putea ajunge lesne la insulele cu mirodenii f\r\ s\ dea de pustiet\]i nghe]ate [i de zone att de ucig\toare ca acestea? A[a r\spund marinarii, f\]i[, cu glas tare, asigur\rilor lini[titoare ale amiralului. ntre ei ns\, n umbra ocrotitoare din nc\perile cor\biilor, sunt f\r\ ndoial\ [i mai ndrji]i. Din nou se nal]\ vechea b\nuial\ de care li se [optise nc\ nainte de a porni din Sevilla c\ portughezul acesta joac\ un joc dublu. Nu cumva are de gnd s\ duc\ la pieire cinci cor\bii spaniole att de bune, cu tot cu echipajul lor, numai s\ rec[tige favoarea regelui s\u portughez? (Stefan Zweig, Magellan, Bucure[ti, 1959) Visul lui Magellan Magellan a fost unul dintre cei mai de seam\ eroi ai m\rilor pe care i-a avut omenirea. Via]a lui zbuciumat\ e mpletit\ cu fapte att de extraordinare nct pare de-a dreptul o legend\ miraculoas\, izvort\ din nchipuirea oamenilor. C\l\toriile n necunoscut ale lui Cristofor Columb, care strniser\ n lumea ntreag\ o vlv\ nemaipomenit\, au nfierbntat gndurile portughezului Magellan [i i-au nfiripat un vis care l va munci ani de-a rndul: s\ g\seasc\, pe acela[i drum al nainta[ului s\u, o ie[ire spre Oceaul cel Mare, ca s\ ajung\ n ndep\rtatul Orient [i de acolo, nc\rcat de glorie, s\ se ntorc\ spre apus n patrie, f\cnd astfel ocolul p\mntului pe ap\. N\zdr\vanul vis al cutez\torului Magellan se mplini pn\ la urm\. Dar cu cte necazuri, cu cte str\danii, cu ct\ perseveren]\! nsu[i ini]iatorul acestui vis nu se va mai nscrie printre pu]inii care se vor ntoarce din aceast\ c\l\torie. (Mihail Drume[, Povestiri despre cutez\tori, Bucure[ti, 1989)

Badea Cr]an
Cadru istoric: Provinciile romne[ti Transilvania, Banat, Cri[ana, Maramure[ [i Bucovina erau, n secolul al XIX-lea, sub st\pnirea Imperiului Habsburgic. Romnii erau supu[i la multe nedrept\]i; de aceea ei p\streaz\ dorin]a de libertate [i unire [i lupt\ pentru ea prin p\strarea credin]ei, prin [coli [i prin men]inerea leg\turilor cu romnii de peste mun]i. Badea Cr]an despre unirea romnilor Se spune c\, ntr-o sear\, Cr]an st\tea de vorb\ cu ciobanii n jurul focului. M\i, eu am trecut azi frontiera de trii ori, dar niciodat\ pe aceea[i potec\. M-am plimbat ca prin gr\dina Ci[migiului. P\i, cum s\ nu m\ plimb, cnd sunt n ]ara mea, n Dacia noastr\! Lua]i aminte la ce v\ spun eu: asta e grani]a adus\ de vnt. Tot vntul o s-o spulbere [i atunci vom fi to]i o ]ar\ [i un popor. Le-a vorbit p\storilor despre visul Unirii tuturor provinciilor n cadrul unei Romnii fire[ti. {ti]i voi c\ poetul Alecsandri a scris vorbele pentru Hora Unirii, dar pentru c\ [tia c\ or s\ se prind\ [i ardelenii n hora asta, el a mai scris dou\ strofe pentru ei? Aceste dou\ strofe nu se cnt\ acum, ca s\ nu-l sup\r\m pe mp\ratul. I-auzi]i-le: Ardelean, copil de munte an ridic\-acum cea frunte [i te sufl\ de mndrie C\ e[ti fiu de Romnie Ardeleni, lumea ne vede Mama drag\-n noi se-ncrede C\ de-acum romnu-n lume A fi vrednic de-al s\u nume. (Ion Dianu, Pe urmele lui Badea Cr]an, Bucure[ti, 1979) Badea Cr]an la Bucure[ti Curnd a c\zut ntunericul. Nu-[i pusese ntrebarea unde va dormi, cum nu [i-a pus-o niciodat\, nici pe munte, nici pe B\r\gan. [i va a[terne cojocul la picioarele voievodului (Mihai Viteazul). nainte de a se trnti pe jos, ca s\-[i odihneasc\ trupul ostenit de drum, s-a prosternat, ca ntr-un ritual. Mul]umesc ]ie, Doamne, st\pnul noroadelor, c\ ai ajutat m\ritului domn, Mihai cel Viteaz, s\ biruiasc\ pe p\gnii turci [i pe trufa[ii unguri. F\ ca urma[ii lui s\ treac\ din nou culmile Carpa]ilor [i, cu armiile lor, de pe cmpurile Cr]i[oarei, ale F\g\ra[ului, ale Ardealului ntreg, s\ alunge pe cotropitori, iar n cetatea Alba-Iuliei s\ r\sar\ din nou soarele drept\]ii romne[ti. Dup\ cum, Doamne, o turm\ f\r\ p\stor se pierde [i lupii o destram\, fie ca [i poporul nostru s\ aib\ ciobani buni, care s\-l fereasc\ de lupi. {i du-l spre izb\vire! Amin! (Ion Dianu, Pe urmele lui Badea Cr]an, Bucure[ti, 1979)

106

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

Anun] din ziarul Universul, 10 aprilie, 1896 Cea din urm\ reprezenta]ie a Circului Regal Romn Sidoli. Miercuri, 10 curent, va fi cea din urm\ reprezenta]ie a Circului Regal Romn Sidoli. Aceast\ reprezenta]ie, n adev\r de gal\, se va da n folosul Societ\]ii de binefacere a italienilor din Romnia. Spectacolul va fi unul dintre cele mai variate. La aceast\ reprezenta]ie va asista n loj\ [i Ciobanul Romn care s-a dus pe jos la Roma, unde, dup\ cum se [tie, a fost primit ntr-un mod adev\rat fr\]esc nu numai de c\tre poporul roman, dar chiar de c\tre mini[trii, deputa]ii [i senatorii italieni. Muzeul de la Cr]i[oara n cea de a treia nc\pere a muzeului din Cr]i[oara este p\strat\ amintirea lui Badea Cr]an: c\r]i colectate de el [i ncredin]ate oamenilor pentru lectur\: Cronica lui {incai, Descrierea Moldovei a lui Dimitrie Cantemir. Lor li se adaug\ manuale de istorie, de aritmetic\, reviste, almanahuri. Privindu-le, gndul ncearc\ s\ nchipuie str\dania de a le strnge, de a le purta n desagi peste mun]i, de a le ascunde [i de a le distribui romnilor din Transilvania. Multe din ele poart\ dedica]ii: D\ruit n semn de aducere aminte bunului meu prieten, apostolul na]ional George Cr]an, de preotul Moise Micu, Poiana M\rului, anul 1908, Septembrie, 14 zile; Amintire de la eleva Elvira Mironescu clasa VII-a liceul Constan]a, 1904, 14 sept. Alte rnduri de acest fel, emo]ionante, provin din Bucure[ti, Cmpulung, Sibiu, din multe p\r]i de ]ar\, de la oameni de vrste [i meserii diferite. Muzeul din Cr]i[oara este un loc unde se ntlnesc timpuri diferite, genera]ii trecute, preocup\ri diverse, amintiri ale p\mntului. (Ion Dianu, Pe urmele lui Badea Cr]an, Bucure[ti, 1979)

Sp\tarul Nicolae Milescu


Cadru istoric: n secolul al XVII-lea Rusia [i m\re[te st\pnirea n Asia, c\tre est, ajungnd la grani]ele Chinei. Drept urmare, statul rus are nevoie de informa]ii ct mai numeroase [i mai sigure despre teritoriile cucerite [i despre noul vecin. }arul Alexei Mihailovici a hot\rt trimiterea unei ambasade la Beijing. Primele dou\ solii nu au adus rezultatele dorite. n aceast\ situa]ie ]arul decide s\ trimit\ a treia solie, format\ din 150 de oameni, a c\rei conducere a fost ncredin]at\ lui Nicolae Milescu Sp\tarul, t\lmaci la Departamentul Afacerilor Str\ine din Moscova.
1483: Expedi]ia condus\ de F. Kurbski exploreaz\ vestul Siberiei; descoperirea cursului inferior al fluviului Irti[ 1581-1584: Rusul Ermak Timofeevic exploreaz\ vestul Siberiei 1615: Soli ru[i trimi]i n Mongolia 1618-1619: Soli ru[i n China 1620-1623: Expedi]ia rus\ condus\ de penda exploreaz\ Siberia central\ 1643-1644: Expedi]ia rus\ condus\ de M.Staduhin exploreaz\ Siberia de est 1648: Ru[ii Alexeev Popov [i Semion Dejnev traversez\ strmtoarea Behring [i explorez\ ]\rmurile de nordest ale Asiei

Oameni [i obiceiuri Rul Irt[ este tot de adnc [i de lat ca Dun\rea. Rul acesta nu este cunoscut de geografii vechi sau noi, greci sau latini, deoarece acest ru [i are izvorul n mun]ii cei stnco[i [i curge prin locuri pustii [i de nestr\b\tut. Geografii nu [tiu nimic despre ruri ori despre b\[tina[i, iar dac\ au scris ceva nu sunt dect basme, deoarece ei nu le [tiu dect din auzite Ostiacii tr\iesc pe malurile rului Obi. De[i formeaz\ to]i un singur neam [i au aceea[i credin]\, ostiacii vorbesc limbi diferite, nct cu greu se pot n]elege unii cu al]ii. Unii dintre ei m\nnc\ pe[te crud, al]ii l fierb sau l usuc\. Ei nu cunosc sarea, nici pinea [i se hr\nesc numai cu pe[te [i cu o r\d\cin\ alb\ numit\ susak, pe care o culeg vara, o usuc\ [i o m\nnc\ iarna. Ostiacii locuiesc n iurte [i nu pescuiesc numai pentru hran\; din pielea pe[tilor ei [i fac haine, nc\l]\minte [i p\l\rii pe care le cos cu ma]e de pe[te. Se folosesc de ni[te b\rci de lemn foarte u[oare, n care ncap cinci[ase persoane. Poart\ ntotdeauna arcuri [i s\ge]i ca s\ fie n orice clip\ gata de lupt\. (Nicolae Milescu Sp\tarul, Jurnal de c\l\torie n China, 1675)
107

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Ora[ul capital\ n jurul ora[ului Beijing sunt dou\sprezece por]i mari [i prin ele sosesc din toat\ mp\r\]ia chinez\ o mul]ime de oameni de toate rangurile. Aici vin to]i boierii [i dreg\torii, [i acei care se nscriu printre nv\]a]i deoarece, de orice rang ar fi un b\rbat, el trebuie s\ vin\ la Beijing, c\ci ora[ul este fruntea ntregii mp\r\]ii [i de aici se mpart fiec\ruia dreg\torii [i ranguri. Din acest ora[ porne[te toat\ puterea [i n el se adun\ bog\]iile din toat\ mp\r\]ia chinez\. Nu se poate s\ nu g\se[ti n ora[ tot ceea ce este de trebuin]\ fie pentru via]a de huzur, fie pentru munc\. {i cu toate c\ ora[ul este construit pe un loc neroditor, totu[i omul g\se[te aici orice [i-ar dori. Chinezii au o zic\toare care spune c\ de[i la Beijing nu rode[te nimic, totu[i aici seg\se[te orice. Ora[ul are n partea de miaz\zi dou\ ziduri de o construc]ie puternic\ [i se poveste[te c\ pe ceste ziduri pot alerga f\r\ nici o piedic\ doisprezece c\l\re]i, att sunt de late, c\ci ntre ziduri au turnat p\mnt pe care l-au b\t\torit. Palatul mp\ratului n partea cet\]ii n care tr\ie[te mp\ratul sunt mul]i lei de marmur\, fel de fel de coloane [i statui de o m\iestrie cu totul deosebit\, poduri [i chio[curi minunate [i multe alte lucruri cu mult me[te[ug f\cute spre desf\tare [i pl\cere. Palatele lor nu sunt cl\dite dup\ obiceiul nostru, nici chiar cele de piatr\; zidurile sunt de c\r\mid\, dar tavanul de lemn este sprijinit pe coloane nalte, rotunde, sculptate [i aurite, iar grinzile sunt vopsite n felurite culori. Prin tot ora[ul curge un ru adus de departe [i desf\cut n multe bra]e peste care sunt cl\dite poduri minunate de marmur\. Tot ce se face mai minunat [i mai bun pe p\mntul Chinei, n aceast\ cetate mp\r\teasc\ se afl\. (Nicolae Milescu, Descrierea Chinei, 1675) Sp\tarul prezentat de un contemporan Era un boier, anume Neculai Milescu Sp\tarul, de la Vaslui, [i [tia multe limbi: eline[te, slovine[te, grece[te [i turce[te. {i era mndru [i bogat, [i umbla cu cai de alai domne[ti nainte, cu buzdugane [i palo[e. {i lui {tef\ni]\ Vod\ i era drag [i-l ]inea prea bine [i tot la mas\ l punea [i se juca n c\r]i cu dnsul [i la sfaturi, c\ era atunci gr\m\tic (secretar) la dnsul. Mai trziu s-a dus la Moscova, la marele mp\rat Alexei Mihailovici, la tat\l marelui Petru mp\rat. {i era la mare cinste [i bog\]ie. {i l-a trimis mp\ratul sol la marele mp\rat al chitailor, de a z\bovit la Chitai (China) vreo doi, trei ani. A avut acolo mult\ cinste [i dar de la marele mp\rat, [i multe lucruri de mirat a v\zut. {i i-au d\ruit un blid plin de pietre scumpe [i diamant ca un ou de porumbel. (Ion Neculce, O sam\ de cuvinte, Bucure[ti, 1968) Faima Sp\tarului Milescu Dar faima lui Milescu nu s-a r\spndit numai n Moldova [i n Rusia, unde a tr\it aproape patru decenii, ci ea a trecut departe, n Occident. Un agent diplomatic francez, Foy de Neuville, spune despre Milescu c\ este om de spirit [i cu o conversa]ie foarte agreabil\ [i ntr-o carte despre Rusia i nchin\ un ntreg capitol Culegere a conversa]iilor cu Sp\tarul Nicolae Milescu asupra c\l\toriei n China. Un nv\]at, istoric [i geograf, suedez Sparwenfeld, care c\l\torise prin toat\ Europa [i [tia patrusprezece limbi, ne spune despre Milescu, cu care avusese strnse leg\turi n timpul unei c\l\torii n Rusia, c\ este foarte erudit. Numele lui Milescu a ajuns [i pn\ la marele filosof al timpului, Leibnitz. Astfel, moldoveanul Milescu, care a colindat o lume ntreag\, de la ]\rmurile Senei pn\ n Extremul Orient, a stat n rela]ii cu oamenii de seam\ ai timpului, a izbutit s\-[i creeze un nume care a trecut cu mult peste hotarele ]\rii sale. (Nicolae Cartojan, Istoria literaturii romne vechi, Bucure[ti, 1980) Solul ]arului n China La 25 februarie 1675, Sp\tarul Milescu [i nso]itorii s\i s-au prezentat ]arului n audien]a de r\mas-bun. La plecare, Sp\tarul a primit din partea ]arului mai multe instruc]iuni, pe care trebuia s\ le duc\ la ndeplinire: s\ afle dac\ n viitor vor putea domni rela]ii de prietenie ntre ]ar [i mp\ratul Chinei; s\ afle prin ce teritorii sau ]inuturi ale nomazilor ar fi mai potrivit de mers din Siberia n China; dac\ prin acele locuri supu[ii ]arului n-ar fi
108

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

expu[i vreunei primejdii; cum ar fi mai bine de c\l\torit: pe uscat, pe ap\ sau prin mun]i; ce dep\rtare este de la un ora[ la altul. Dac\ este vreun drum pe uscat, cum se poate merge: cu cai sau cu c\mile; ct se pl\te[te pentru transportul cu animale de povar\. Mai trebuia s\ consemneze ce fel de oameni locuiesc prin ]inuturile dintre Siberia [i China, ce conduc\tori sunt prin partea locului [i dac\ se poart\ r\u cu negustorii care trec pe acolo. Instruc]iunile men]ionau, n continure, c\ trebuie descris ntregul imperiu chinezesc. De toate aceste probleme, Sp\tarul Milescu trebuia s\ se ocupe personal, s\ foloseasc\ orice mijloace pentru a afla adev\rul [i apoi s\-l consemneze cu cea mai mare exactitate n raportul s\u. (V.Hilt, C\l\tori [i exploratori romni, Bucure[ti, 1972)

Emil Racovi]\
Cadru istoric: La sfr[itul secolului al XIX-lea p\rerilor geografilor asupra Antarcticii erau contradictorii [i divergen]ele dintre ei au durat pn\ la nceputul secolului al XX-lea. Mul]i geografi se pronun]au mpotriva p\rerii r\spndite printre nespeciali[ti cu privire la existen]a unui continent antarctic, v\znd n acesta ultimele r\m\[i]e ale vechiului vis despre continentul sudic. Un important geograf german declara: Este foarte probabil c\ o mare parte din uscatul care este ast\zi trecut pe h\r]i n limitele Antarcticii nu are vreo justificare s\ fie nsemnat\ ca atare. Tot uscatul care a fost v\zut doar de departe este ndoielnic. n perioada 1890-1900, n leg\tur\ cu intensificarea vn\torii de balene n Antarctica, se constat\ o cre[tere a interesului pentru explorarea ei. Lumea ghe]urilor Timp de dou\zeci de zile am explorat aceste ]inuturi ca s\ le facem harta. De pe corabie am urm\rit cu b\gare de seam\ tot malul , iar cu luntrea am debarcat de vreo dou\zeci de ori pe uscat. Aceast\ din urm\ opera]ie nu se f\cea cu u[urin]\, talazuri mnioase se sp\rgeau necontenit de malurile stncoase ale insulelor [i ale continentului. Era nevoie de cercet\ri ndelungate ca s\ afli un loc prielnic unde po]i p\[i pe uscat. Om\tul [i ghea]a acoper\ toate p\mnturile, astfel c\ limita z\pezilor persistente se confund\ aproape cu nivelul m\rii, ceea ce nseamn\ c\ om\tul nu dispare complet nici la sfr[itul verii. (Emil Racovi]\, Expedi]ia antarctic\ belgian\) Lumea pe[terilor Dou\ gzuli]e...singurele comori ascunse n pe[teri. Din sac ]i sco]i lampa cu magneziu [i priveli[tea ce-]i procur\ ng\duitoarea flac\r\ ]i umple sufletul de mul]umire. Te-ai cobort n mijocul unei bolte uria[e, ce cuprinde ntre pere]ii ei cenu[ii, b\tu]i n cristale scnteietoare, o arie rotund\ de sute de pa[i. Prin mijloc, albia unui pru mort n[ir\ galbene nisipuri pe podi[ul albicios. De o parte, mormane de stnci, cl\dite ca de zmei; de alta, un m\re] templu egiptean, cu [iruri de masive coloane, lucrate n dungi albe, ro[ii [i vinete, de sus pn\ jos crestate, a[a de puternice [i a[a de bine opintite n plafon, nct ele par c\ sus]in uria[ul acoperi[. De fuga timpului nu-]i dai seama; ai intrat sub p\mnt cnd soarele r\s\rea [i ie[i cnd apune. Din buzunarul cel mai ferit ai scos un tub de sticl\ [i cu lupa cercetezi acum, interesat, plutind n spirt cu ml, dou\ gzuli]e, strnse sub p\mnt. (Emil Racovi]\, Cercetarea pe[terilor) Faima lui Emil Racovi]\ O lume ntreag\ l cuno[tea. Fusese la Polul Sud, cutreierase m\ri [i oceane, se afundase n cele mai tainice [i adnci pe[teri din lume, nfruntase primejdii de moarte, foamea, frigul [i animlele cele mai de temut. Era apreciat [i pentru c\ se exprima ntr-o frumoas\ limb\ moldoveneasc\, ce putea fi invidiat\ de orice literat. Dar cum s\ nu-i fi fost drag\ limba matern\ micului Emil Racovi]\, dac\-l avusese de nv\]\tor, n copil\rie, la Ia[i, pe marele povestitor al poporului romn, Ion Creang\? n fiecare diminea]\ trecea nv\]\torul din P\curari prin dreptul casei prietenului s\u, Gheorghie[ Racovi]\, [uiera o dat\ puternic [i micul Emil ap\rea la poart\. Creang\ l lua de mn\ [i-l ducea la [coal\.
109

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Cum s\ nu-[i iubeasc\ Emil Racovi]\ din tot sufletul graiul str\bun, cnd n casa p\rinteasc\ exista tradi]ia dragostei pentru limba romn\: tat\l s\u, Gheorghie[, colabora la revista Convorbiri literare [i citise cele mai de seam\ opere ale scriitorilor no[tri? Racovi]\ [tia s\ expun\ limpede, sistematic, chiar cele mai nclcite probleme. Exemplul, n acest\ privin]\, i l-au dat Grigore Cob\lcescu [i Petru Poni, profesorii s\i de la liceul Principatele Unite din Ia[i. (Dinu Moroianu, I.M. {tefan, Focul viu, Bucure[ti, 1963)

Via]a n pe[teri Odat\ cu descoperirea n 1904 a unei viet\]i deplin adaptate la via]a subp\mntean\ (picioarele [i antenele nenchipuit de lungi) n pe[tera Cueva del Drach de pe insula mediternean\ Mallorca, Emil Racovi]\ a pus piatra de temelie a noii [tiin]e create de el, biospeologia, care se ocup\ de formele de via]\ din pe[teri. Lucrarea publicat\ n anul 1907 Eseu asupra problemelor biospeologice este considerat\ actul de na[tere al noii [tiin]e create de el. Mai trziu, tot el a ntemeiat, la Cluj, cel dinti Institut de Speologie din lume. (Edmond Nicolau, I.M. {tefan, 100 de oameni de [tiin]\ [i inventatori romni, Bucure[ti, 1987)

C\l\toria `n cosmos
Cadru istoric: Explorarea sistemului solar
PRIMA SURVOLARE Venus Marte Jupiter Mercur Saturn Uranus Neptun PRIMUL SATELIT Venus Marte PRIMA ATERIZARE Venus Marte anul 1962 1965 1973 1974 1979 1986 1989 1975 1971 1967 1971 Numele expedi]iei Mariner 2 Mariner 4 Pioneer 10 Mariner 10 Pioneer 11 Voyager 2 Voyager 2 Venera 9 [i Venera 10 Mariner 9 Venera 4 Marte 3 statul SUA SUA SUA SUA SUA SUA SUA URSS SUA URSS URSS

Iuri Gagrin despre zborul s\u: De la n\l]imea de 175-300 km, P\mntul se vede foarte bine. Se deosebesc foarte bine mun]ii, m\rile, fluviile, insulele, ]\rmurile, lacurile. Am v\zut foarte clar norii care acoper\ P\mntul [i umbrele pe care le las\ pe suprafa]a lui. Cerul este de culoare foarte nchis\. Pe acest cer, stelele se v\d mai str\lucitoare [i mai conturate dect de pe P\mnt. P\mntul are o aureol\ albastr\ foarte frumoas\. Cnd prive[ti linia orizontului, se observ\ foarte bine trecerea lent\ de la albastru deschis la albastru nchis, la violet pn\ la negru absolut. (Radu Nor, C\l\torie n cer, Bucure[ti, 1988) Cosmosul descris de ...un meteorit V-a]i ntrebat vreodat\ cum arat\ cerul v\zut din cer? A[a [i ncepe povestea micul meteorit. De pe P\mnt, cerul arat\ ca o bolt\ care se ridic\ peste capetele voastre, un fel de clopot gigantic, de care sunt aninate [i pe care se plimb\ mi[cate parc\ de un mecanism ascuns Soarele, Luna, stelele. Cnd te afli n cer, departe de P\mnt, ba chiar dincolo de atmosfera lui, toate au alt\ nf\]i[are. P\mntul este un glob imens, acoperit ici colo de nori [i ce]uri, rostogolindu-se f\r\ oprire [i naintnd falnic prin spa]iu. Luminosul astru al zilei, Soarele, pare un uria[ n jurul c\ruia roiesc copiii. l nconjoar\ cele nou\ planete (printre
110

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

care se num\r\ [i P\mntul), i dau ocol asteroizii un fel de planete mai mici, se rotesc n jurul lui comete cu cozi lungi de nu se mai termin\, n sfr[it l ocolim [i noi, roiurile de meteori]i. Toate la un loc alc\tuiesc sistemul solar sau planetar, familia solar\. Dac\ ace[tia sunt copiii Soarelui, nu-i mai pu]in adev\rat c\ mo[neagul are [i ...nepo]i. n jurul unor planete se rotesc corpuri cere[ti care sunt sateli]ii. Jupiter, cea mai mare dintre planete, are nu mai pu]in de doisprezece! Ct despre planeta P\mnt, cine nu [tie c\ are un singur nso]itor, Luna? Ea e doar vecina voastr\ cereasc\ [i se nvrte[te n jurul P\mntului n vreo 27 de zile. La voi, oamenii, se ntmpl\ adesea ca unii copii s\ creasc\ mai mari [i mai voinici dect p\rin]ii lor. n familia Soarelui, a[a ceva nu se ntmpl\ ns\ niciodat\. Soarele este [i r\mne un... Guliver n ]ara piticilor. S\ ne nchipuim c\ am putea aduna toate planetele la un loc, astfel ca s\ facem din ele o singur\ minge enorm\. Fa]\ de Soare, ea ar fi nimica toat\. Pentru a ob]ine un glob ct marele astru al zilei, ar trebui s\ punem la un loc 600 de asemenea mingii! Dac\ ne-am nchipui un om de m\rimea Soarelui [i un altul de m\rimea tuturor planetelor, primul l-ar putea ]ine pe cel de-al doilea n palm\! S\ [ti]i ns\ c\, de[i planetele sunt cu mult mai mici dect Soarele, ele sunt totu[i... destul de mari, dac\ le asemuim cu m\rimile [i dep\rt\rile obi[nuite pe P\mnt. Iat\-l, de exemplu , pe Jupiter. Dac\ ajun[i la suprafa]a lui a]i dori s\-i face]i nconjurul pe la Ecuator, a]i avea de mers aproape jum\tate de milion de kilometri. Chiar dac\ nu v-a]i opri o clip\ din drum, c\l\toria ar dura vreo 11 ani. (I.M. {tefan, Din tainele cerului, Bucure[ti, 1988)

Cercetarea cerului Seara, cnd nu sunt nori, o mul]ime de puncte luminoase str\lucesc pe cer. Unele dintre acestea sunt planetele care, asemenea P\mntului, se nvrtesc n jurul Soarelui care le lumineaz\. Toate celelalte sunt sori foarte ndep\rta]i stelelele. Pentru a le vedea, este suficient s\ st\m ntr-un spa]iu deschis, departe de luminile ora[ului. Astfel, cu ochiul liber, f\r\ ajutorul vreunui instrument, putem nv\]a s\ le recunoa[tem, s\ le observ\m str\lucirea [i culorile diferite sau s\ le urm\rim traiectoria pe cer. {i primii astronomi urm\reau cerul cu ochiul liber. n secolul al XVII-lea au fost inventate instrumentele: luneta [i telescopul. Primul care a folosit luneta pentru a observa cerul a fost italianul Galileo Galilei. Primul telescop a fost realizat de englezul Isaac Newton. Ast\zi, de regul\, a[trii nu mai sunt observa]i n mod direct. Cu ajutorul calculatoarelor, sunt analizate imaginile ob]inute de instrumente. Astfel, se trimit telescoape n atmosfer\ (cu avionul, balonul sau racheta) sau n spa]iu(cu satelitul). De asemenea, sondele spa]iale (precum cea american\ Voyager, cea sovietic\ Venus) fac posibil\ o observare mai am\nun]it\. U (Universul, Enciclopedia pentru tineri, Bucure[ti, 1996) Cercetarea Lunii Cnd privim Luna printr-un binoclu, descoperim la suprafa]a sa mun]i, [esuri [i cratere. Odinioar\, se credea c\ acestea sunt m\ri, [i li s-a dat nume poetice: Marea Serenit\]ii, Marea Lini[tii, Lacul viselor. Aceste nume au fost p\strate, chiar dac\ ast\zi se [tie c\ pe Lun\ nu exist\ ap\. Cu toate c\ este aproape, Luna reprezint\ o lume complet diferit\ de cea a noastr\, f\r\ ap\ [i f\r\ urme de via]\. Solul lunar este plin de fragmente de roci scufundate ntr-un strat gros de pulberi cenu[ii. Omul nu poate tr\i pe Lun\ f\r\ un echipament adecvat, fiindc\, spre deosebire de P\mnt, Luna nu are atmosfer\. Luna este expus\ direct razelor Soarelui; n plin\ zi, temperatura de la suprafa]a Lunii dep\[e[te 100 de grade. Noaptea, dimpotriv\, aceasta poate sc\dea sub 170 de grade. Aceste varia]ii de temperatur\ sunt accentuate de faptul c\ ziua [i noaptea sunt mult mai lungi dect pe p\mnt.Fiecare dintre ele dureaz\ aproximativ dou\ s\pt\mni. Cerul v\zut de pe Lun\ este mereu negru, chiar dac\ Soarele str\luce[te. Universul, Enciclopedia pentru tineri, Bucure[ti, 1996)

111

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Echipamentul astronau]ilor Astronau]ii sunt mbr\ca]i ntr-un echipament special numit scafandru. Acesta este un combinezon care furnizeaz\ oxigenul pentru respira]ie [i care este conceput pentru a proteja de radia]iile periculoase din spa]iu. n primele nave spa]iale, astronau]ii r\mneau cu scafandrul pe ei. Ast\zi, se consider\ c\ interiorul navelor spa]iale este suficient de sigur ca astronau]ii s\ poat\ evolua f\r\ o protec]ie special\. Ei nu mai mbrac\ scafandrul dect de la decolare pn\ n momentul cnd sunt pe orbit\. l mai pun [i pentru ie[irile n spa]iu [i n timpul fazei de ntoarcere, nainte de a reintra n atmosfer\.
Exist\ OZN-uri? OZN-urile (obiecte zbur\toare neidentificate), numite [i farfurii zbur\toare sunt obiecte sau fenomene luminoase trec\toare, observate pe cer [i a c\ror natur\ nu a putut fi identificat\. Prima m\rturie este aceea a unui pilot care, n 1947, n timp ce zbura, a oservat nou\ forme luminoase deplasndu-se pe cer. Diverse institu]ii studiaz\ fenomenele ufologice (de la numele n limba englez\ UFO Unidentified Flying Objects). Totu[i, majoritatea oamenilor de [tiin]\ cred c\ OZN-urile nu sunt nave spa]iale cu echipaj. U (Universul, Enciclopedia pentru tineri, Bucure[ti, 1996)

Castele, cet\]i [i ora[e Bucure[ti


Cadru istoric: Bucure[tiul a nceput ca orice a[ezare de cmpie: un sat de p\stori ntr-un lumini[ al ntinsului codru Vl\sia str\b\tut de Dmbovi]a. Teritoriul s\u a cunoscut o continu\ locuire, urme cercetate de arheologi dateaz\ cu peste 150.000 de ani n urm\. Despre un trg la Bucure[ti, se poate vorbi dup\ mijlocul secolului al XIV-lea. Via]a urban\ era dominat\ de caracteristicile vie]ii agricole. Marea majoritatea a locuitorilor erau plugari [i aspectul general al ora[ului era rural. C\tre sfr[itul secolului al XVI-lea, ora[ul Bucure[ti se impunea ca num\r de locuitori [i for]\ economic\ printre ora[ele cre[tine. ntre Buda, devenit\ re[edin]a unui pa[\ [i Constantinopol, nici un alt ora[ nu-l dep\[ea ca num\r de locuitori [i ca bog\]ie. La 1640 un c\l\tor aprecia c\, la Bucure[ti, n cele 12.000 de case puteau fi num\rate mai mult de 100.000 de suflete. n a doua jum\tate a secolului al XVIII-lea erau nota]i n Bucure[ti 88.000 de locuitori. n acela[i timp, Buda [i Pesta nsumau, potrivit statisticilor austriece, 50.929 locuitori. n prima jum\tate a secolului al XIX-lea ora[ul era, a[a cum o demonstreaz\ o catagrafie din 1831, cel de-al doilea mare ora[ al sud-estului Europei, fiind imediat dup\ Constantinopolul devenit Istanbul, cu un num\r de 70.000 locuitori. n 1877 datele statistice men]ionau 177.302 locuitori. Popula]ia se dublase, ora[ul se ntinsese n toate direc]iile, nsemn\tatea economic\ sporise, cl\dirile publice [i particulare se nmul]iser\. La nceputul secolului al XX-lea n Bucure[ti circulau doar cinci automobile, str\zile erau iluminate cu ajutorul becurilor electrice, dar [i cu l\mpi cu petrol. {i totu[i, elementele progresului [i fac loc cu rapiditate: 1909 a fost admirat\ pentru dat\ evolu]ia unui avion n zbor, deasupra cmpului de la B\neasa, n 1921, aeroportul B\neasa, a fost inugurat pentru zborurile curente. n 1926 a fost inaugurat\ prima linie aerian\ intern\ ntre Bucure[ti [i Gala]i, n 1928 a fost ntemeiat postul Radio Romnia Bucure[ti iar n anul 1929 s-a generalizat transportul electric. Anii 1930-1940 au fost una dintre cele mai dinamice etape din istoria Bucure[tiului. Era cel mai mare, cel mai frumos, cel mai modern, cel mai civilizat ora[ din sud-estul Europei. Perioada comunist\ a deformat [i ora[ul-capital\, prin n planurile de sistematizare: demol\rile au distrus tot ce agonisise cineva de-a lungul unei vie]i [i au nl\turat cu nep\sare criminal\ orice trecut: M\n\stirea V\c\re[ti, biserica Sfnta Vineri, cartierul Uranus. Ocrotitorii Bucure[tilor Odinioar\, ca [i acum, fiecare ora[ [i avea un ocrotitor, adic\ un sfnt, sub a c\rui obl\duire se punea. n vremuri str\vechi ocrotitoarea ora[ului era Buna Vestire, nf\]i[at\ n vechile pece]i ale Bucure[tilor.
112

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

Mai trziu, minunatul [i de Dumnezeu p\zitul ora[ Bucure[ti [i-a luat ca ocrotitori pe Sfin]ii m\ri]i de Dumnezeu, ncorona]i [i ntocmai ca Apostolii, Marii mp\ra]i Constantin [i Elena. n cinstea lor a fost ridicat\ biserica ce a devenit Mitropolia. n ziua de 21 mai, zi n care se pr\znuia hramul, se f\cea mare alai, numit al Sfin]ilor Constantin [i Elena. n vremea n care alaiul mergea la Mitropolie, clopotele de la toate bisericile din Bucure[ti sunau a s\rb\toare. Mai trziu un alt sfnt a devenit ocrotitor. Este Sfntul Dumitru Basarabov, ale c\rui moa[te au fost aduse n anul 1774, din Bulgaria, de c\tre un general. Acesta ar fi dorit s\ le trimit\ n Rusia, ns\ a r\spuns rug\ciunii negu]\torului HagiDimitrie, c\ruia i le-a d\ruit. La rndul s\u le-a oferit Mitropoliei, care nu avea moa[te sfinte. Sunt foarte mul]i ani de cnd sfntul este patronul Bucure[tilor [i de atunci [i pn\ ast\zi popularitatea lui nu s-a [tirbit nici ct o f\rmi]\. [i azi, tot ca [i acum un veac [i jum\tate, n preziua Sfntului Dumitru, ba chiar cu trei-patru zile nainte, colina Mitropoliei mi[un\ de lume. To]i se mbulzesc s\ s\rute mna Sfntului. (D.Caselli, Cum au fost Bucure[tii odinioar\, Bucure[ti, 1994)

Gr\dina Ci[migiu Istoria gr\dinii Ci[migiu ncepe odat\ cu anul 1779, cnd domnitorul Alexandru Ipsilanti, pentru a avea ap\ bun\ de b\ut, a dat porunc\ s\ se construias\ dou\ ci[mele n Bucure[ti. Una dintre ele se afla n partea de nord a gr\dinii, spre strada {tirbei Vod\. Aici se afla o balt\ mocirloas\, cu izvoare subterane care nu secau niciodat\. Trestie [i papur\ cre[teau n ea [i serveau de ad\post ra]elor s\lbatice. La jum\tatea secolului al XIX-lea, domnitorul Nicolae Bibescu a chemat de la Berlin un gr\dinar foarte vestit, Wilhelm Mayer, c\ruia i-a mcredin]at amenajarea gr\dinii Ci[migiu [i a altor gr\dini [i parcuri din Bucure[ti. n c]iva ani, Wilhelm Mayer a realizat o adev\rat\ gr\din\ occidental\. Pentru aceasta a s\pat un canal de doi kilometri lungime legat de Dmbovi]a, pentru mprosp\tarea apei din lacul nou creat. De asemenea, a proiectat trei alei centrale, n linie dreapt\, legate ntre ele prin alei laterale. Pentru parc s-au adus 200 de castani din Gorj, 150 de nuci din Dmbovi]a, [i o mul]ime de plante [i arbu[ti din str\in\tate. n linii mari, gr\dina a fost terminat\ n 1852. ntreaga zon\ a fost mprejmuit\ [i, pentru a o proteja, a fost emis [i un regulament ce urma s\ fie respectat de to]i cei care vizitau Ci[migiul. Accesul era permis de la orele 10 diminea]a [i pn\ la 12 ceasuri de noapte, n nop]ile cu lun\. Se interzicea intrarea tr\surilor [i a cailor, a animlelor domestice, inclusiv a cinilor, vinderea produselor alimentare, pescuitul n lac, distrugerea arborilor [i a florilor, mersul pe iarb\. Paznicii gr\dinii vegheau asupra respect\rii prevederilor regulamentului, cei vinova]i se vor supune la amend\ [i la desp\gubirea oric\rei stric\ciuni s-ar dovedi. (Ionel Z\nescu, Gr\dina Ci[migiu, n Magazin Istoric, 2005)

Cluj
Cadru istoric: Prima atestare documentar\ a unei a[ez\ri pe teritoriul de ast\zi al Clujului a fost f\cut\ de geograful grec Claudius Ptolemeu, care a men]ionat aici una dintre cele mai nsemnate localit\]i din Dacia preroman\, cu numele Napuca. La scurt timp dup\ cucerirea roman\ Napuca a fost distrus\, spre a fonda o nou\ a[ezare urban\ (civitas), Napoca, pe malul drept al rului Samus (Some[). Aceast\ a[ezare fost fondat\ n anul 124 d.Hr., sub numele de Municipium Aelium Hadrianum Napoca. Dup\ retragerea administra]iei romane din Dacia n anul 271 d.Hr., via]a urban\ odinioar\ nfloritoare avea s\ nceteze. Clujul a fost atestat documentar pentru prima dat\ n anul 1167, sub denumirea Castrum Clus. Mari grupuri de coloni[ti sa[i s-au a[ezat n cetatea Clujului n timpul regelui {tefan al V-lea al Ungariei, dup\ decimarea popula]iei ora[ului n timpul atacurilor t\tare. Cetatea Regal\ Castrum Clus a dobndit o organizare urban\ pn\ n secolul XV. mp\ratul romano-german Sigismund de Luxemburg, devenit totodat\ rege al Ungariei, a acordat n anul 1405 Clujului dreptul de ora[ liber. Pe atunci popula]ia era format\ din sa[i, secui [i n mic\ m\sur\ romni. (www.wikipedia.ro)

113

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Cetatea Cluj v\zut\ de un c\l\tor str\in Cetatea Clujului este o construc]ie puternic\, n form\ de p\trat, a[ezat\ la poalele unui deal cu vii, avnd circumferin]a de patru mii de pa[i. Este o cetate cu un zid simplu, cu patruzeci de turnuri [i cu patru por]i, precum [i cu [an]. Cetatea are [i nt\rituri n partea din apus, unde se afl\ una din por]i. Toat\ lumea , intrnd n cetate, a vizitat-o [i a f\cut nego]. Atunci, am intrat [i eu [i am privit-o. Are unsprezece m\n\stiri frumoase [i toate au clopotni]e nalte n form\ de chiparos [i sunt acoperite cu cositor, ca argintul, cu bronz sau cu tabl\. Pe cupola fiec\rei biserici se afl\ cruci aurite de m\rimea omului; pe lng\ biserici se g\sesc [i case preo]e[ti ce servesc pentru [coli. Se mai g\sesc [i case de nego], trguri [i bazaruri. (Evlia Celebi, Cartea de c\l\torii, n C\l\tori str\ini despre ]\rile romne, Bucure[ti, 1976)
Monumente [i cl\diri: Catedrala Ortodox\ a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului [i Clujului, Catedrala RomanoCatolic\ Sf. Mihail, Catedrala Schimbarea la Fa]\, a Episcopiei de Cluj-Gherla, Biserica Romano-Catolic\ Calvaria, Biserica Reformat\ ,Casa [i Statuia lui Matei Corvin, Palatul Bnffy, Teatrul Na]ional [i Opera Romn\, Obeliscul Francisc I (amplasat n Pia]a Muzeului, fost\ Pia]a Carolina), Bastionul Croitorilor, Monumentul Memorandi[tilor Muzee: Muzeul de Art\, situat n palatul contelui Bnffy, Muzeul Na]ional de Istorie a Transilvaniei, Parcul Etnografic Romulus Vuia - cel mai cuprinz\tor muzeu n aer liber din Romnia [i al [aselea din Europa (www.wikipedia.ro)

Statuia Regelui Matei Corvin Statuia este realizat\ de sculptorul Ioan Fadrusz a c\rui machet\ a c[tigat marele premiu al Expozi]iei Universale de la Paris, din anul 1896. Este amplasat\ n centrul Clujului, avnd ca fundal catedrala Sf. Mihail. Statuia este un omagiu adus regelui Matei Corvin (1458-1490), conduc\tor de o[ti [i c\rturar, prezentat c\lare, nconjurat de patru notabilit\]i care i aduc omagiu: Blasiu Magyar, conduc\tor de o[ti, Pavel Chinezul, comite al Timi[oarei, [tefan Bathory, voievod al Transilvaniei [i [tefan Zapolya, guvernator al Vienei. R (Romnia la 1900.CD Rom, Noi Media Print, 2000)
Personalit\]i: Matei Corvin (1443-1490), rege al Ungariei (n casa natal\ de pe strada Matei Corvin nr. 6 [i are sediul Academia de Arte Vizuale Ion Andreescu), Istvn Bocskai (1557-1606), principe al Transilvaniei (n casa natal\ de pe strada Matei Corvin nr. 4 [i are sediul Universitatea Sapientia), Farkas Bolyai (1775-1856), mathematician, Jnos Bolyai (1802-1860), matematician, Ferenc Dvid (1510?-1579), teolog, fondatorul Bisericii Unitariene, Gspr Heltai (1510-1574), pastor luteran, tipograf [i scriitor, Ioan Piuariu Molnar (1749-1815), medic, filolog [i traduc\tor, Iuliu Maniu (1873-1953), prim-ministru al Romniei, Iuliu Hossu (1885-1960), episcop greco-catolic de Cluj-Gherla [i cardinal, Ion Ra]iu (1917-2000), politician, Corneliu Coposu (1914-1995), politican, David Prodan (1902-1992), istoric, Doina Cornea (n. 1929), poet\ [i disident\ anticomunist\ din Romnia, Ionel Haiduc (n. 1937), academician, din 5 aprilie 2006 pre[edinte al Academiei Romne. (www.cluj.ro)

Emil Racovi]\ la Cluj Un caz care merit\ s\ fie amintit este cel n leg\tur\ cu catedra de zoologie de la Facultatea de {tiin]e a Universit\]ii din Cluj pentru care l-am rugat pe domnul Emil Racovi]\ s\ vin\: Vrem s\ veni]i aici, s\ umplem un gol, pe care nu-l putem umple cu altcineva. Ave]i o datorie, att ca patriot ct [i ca om de [tiin]\. Noi v\ d\m posibilit\]i pe care poate c\ la Paris nu le ave]i, adic\ v\ d\m aici tot ce vre]i. Era, ntr-adev\r, tot ce-[i putea visa un om de [tiin]\, [i noi [tiam bine acest lucru. Eu nu m-am gndit niciodat\ s\ m\ mut de la Paris, dar, ca orice cercetator, am [i eu castelele mele spaniole, care de obicei sunt ns\ din carton. Dac\ ar fi ntr-adev\r s\ vin la Cluj, apoi a[ veni cu o condi]ie. A[ vrea s\ fac un Institut de Speologie. Speologia e o [tiin]\ pe care eu am fixat-o c atare [i n care am lucrat foarte mult. Dar nu exist\ nic\ieri n lume, nici n Fran]a, nici n America, nici n Germania, nici n Anglia un institute de speologie. Asta ar fi un lux. Domnule Racovi]\, noi v\ facem institutul. Noi suntem o ]ar\ nou\, dar suntem destul de boga]i pentru a ne permite s\ facem acest pas nainte. (Onisifor Ghibu, Oameni ntre oameni, Bucure[ti, 1990)
114

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

Ia[i
Cadru istoric: Multe din evenimentele importante din istoria romnilor s-au petrecut la Ia[i, capitala Moldovei, timp de trei secole (1564-1862). Aici [i-au avut permanent sau temporar re[edin]a Alexandru cel Bun, {tefan cel Mare, Mihai Viteazul, Alexandru L\pu[neanu, Vasile Lupu [i al]i str\luci]i voievozi ai Moldovei. n secolele XVI-XVII, a fost jefuit [i incendiat n mai multe rnduri de t\tari [i cazaci, ora[ul ref\cndu-se de fiecare dat\. n timpul primului r\zboi mondial, aici s-a aflat capitala temporar\ a ]\rii [i re[edin]a familiei regale, n condi]iile n care Bucure[tii erau ocupa]i de trupele germane (sfr[itul anului 1916- 1918). De asemenea, ora[ul a suferit mari distrugeri n timpul celui de-al doilea r\zboi mondial, n 1944, cnd frontul din Moldova a trecut pe aici. De[i a cunoscut multe momente de cump\n\, Ia[ii au ren\scut de fiecare dat\, devenind ast\zi un ora[ modern. Legenda ntemeierii Cauza ntemeierii acestui ora[ a fost aceea c\ n aceste locuri tr\ise de mult un c\lug\r b\trn care, ajungnd pn\ la Isus, st\tea [i vorbea adeseori cu ucenicii. Acest c\lug\r se numea Ia[ica. Ajungnd un b\trn neputincios, oameni de pretutindeni (autorul folose[te cuvntul necredincio[i, pentru c\ scrie din punctual de vedere al unui musulman) i trimeteau plocoane [i daruri, astfel c\ el a adunat o avere care trecea de o mie de milioane. Murind ntr-o zi acest patriarh Ia[ica, a fost nmormntat acolo unde locuise, iar peste el au zidit cu banii lui o m\n\stire mare care a fost numit\ Ia[ica. Cu timpul s-a ntemeiat pe locul acel un ora[ foarte mare, care a fost numit tot dup\ numele acestui c\lug\r. Ulterior, printr-o pronun]are deformat\ a lui Ia[ica, ora[ul a devenit cunoscut sub numele de Ia[i. (Evlia Celebi, Cartea de c\l\torii, n C\l\tori str\ini despre ]\rile romne, VI, Bucure[ti, 1976) Despre ]inutul Ia[ilor }inutul Ia[ilor: n el se afl\ Ia[ii, pe rul Bahlui, la patru mile mai sus de v\rsarea lui n Prut. Acesta este scaunul ]\rii mutat de la Suceava la Ia[i, pentru ca astfel s\-[i poat\ ap\ra ]ara mai bine chiar din mijlocul ei mpotriva atacurilor turcilor [i t\tarilor, fiindc\ vedea bine c\ nu-i era lesne s-o fac\ din Suceava, care se afla mult mai departe de hotarul dinspre turci. Mai nainte trgul fusese doar un sat de rnd, unde se a[ezaser\ abia trei sau patru familii, [i care avea o moar\ st\pnit\ de un morar b\trn, Ioan, sau cum i se zicea cu un diminutiv, Ia[ii. Voievodul a voit s\ dea numele acestui om trgului pe care l cl\dea [i mai nti a poruncit s\ se zideasc\ o biseric\ ncinat\ sfntului Nicolae [i care este ast\zi biserica cea mai mare; dup\ aceea a poruncit s\ se cl\deasc\ [i palate pentru dnsul [i pentru boieri. Voievodul Radu a poruncit s\ fie mprejmuit cu ziduri; urma[ii s\i l-au nfrumuse]at cu alte podoabe [i cu cl\diri publice, a[a fel c\ ast\zi num\r\ mai mult de patruzeci de biserici, durate parte din piatr\, parte din lemn, cele mai multe destul de frumoase. (Autorul atribuie mutarea capitalei lui {tefan cel Mare; n realitate decizia a fost luat\ de domnitorul Alexandru L\pu[neanu.) (Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Bucure[ti, 1967) Ia[i, istoric Ora[ul Ia[i a fost men]ionat pentru prima oar\ ntr-un privilegiu comercial emis n 1408 de domnul Moldovei Alexandru cel Bun. Legendele ns\ plaseaz\ ntemeierea Ia[ilor n timpuri imemoriale, cnd domnul ]\rii Moldovei striga un cioban pe nume Dediu, s\ ias\ din coliba lui s\ vorbeasc\ cu st\pnul ]\rii Moldovei, astfel: Ie[i pn\ afar\ s\ vorbim ceva!; astfel, ar fi r\mas numele trgului pe care domnul voia s\-l ntemeieze pe locurile str\b\tute de ciobanii lui Dediu. Din punct de vedere istoric, numele reflect\, dup\ p\rerea unor speciali[ti, prezen]a aici a unui grup de alani, ce purtau [i numele de "ia[i". Un num\r mic de istorici consider\ c\ anul 1395 ar fi momentul atest\rii ora[ului, aceast\ dat\ fiind g\sit\ inscrip]ionat\ n biserica armeneasc\ din centrul vechi. (www.wikipedia.ro) Ia[ul copil\riei lui Nicolae Iorga Mai v\zusem ora[ul Ia[i, care continua s\-mi par\ f\r\ pereche, de[i el n-are pe departe aceea[i frumuse]e ca Boto[anii.

115

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Era impun\toare [coala Militar\, cu larga gr\din\ n fa]\, avnd peste drum un negustor de piane. De la un cap\t la altul, lini[te, m\sur\, bun\cuviin]\. Cetele de [colari n diferite uniforme se sfiau s\ ridice dealul cu mi[c\rile unei tinere]i zburdalnice. Tr\surile marilor birjari n mantii de catifea nchis\ erau mnate cu o singur\ u[oar\ amenin]are a biciului, care nu lovea, ci despica aerul ntr-un gest elegant; caii de ras\ ar fi f\cut mndria unui amator din Apus. C\su]a era foarte alb\, foarte cochet\, ngrijit\ cu acea minu]ioas\ pasiune pentru gospod\rie, special\ Moldovei singure, care se p\strez\ foarte deseori [i acum ca o sacr\ tradi]ie, semn al unei rase selec]ionate [i str\b\tut\ de o lung\ via]\ istoric\. (Nicolae Iorga, O via]\ de om a[a cum a fost, Bucure[ti, 1976)

Ia[i, personalit\]i n Ia[i au tr\it [i s-au format oameni ca mitropolitul Varlaam, Dosoftei, Grigore Ureche, Miron Costin, Nicolae Milescu Sp\tarul, Ion Neculce, savantul de renume european Dimitrie Cantemir. Tot de aici s-au ridicat de-a lungul vremurilor Gheorghe Asachi, Mihail Kog\lniceanu, Alexandru Ioan Cuza, Vasile Alecsandri, Alecu Russo, A. D. Xenopol, Vasile Conta, Titu Maiorescu, Mihai Eminescu, Ion Creang\, Garabet Ibr\ileanu, Mihail Sadoveanu, Nicolae Iorga, Grigore Moisil, dr. C. I. Parhon, Horia Hulubei, Gr. Cob\lcescu, Petru Poni, Ionel Teodoreanu, Costache Negruzzi, Alexandru Philippide [i Emil Racovi]\. George Palade( n\scut la Ia[i, a primit premiul Nobel pentru descoperirile n biologie. (www.wikipedia.ro)
Cl\diri [i monumente istorice: Palatul Roznovanu, Casa Pogor, Crucea lui Ferentz. Biserici [i m\n\stiri: Catedrala Mitropolitan\, M\n\stirea Golia, M\n\stirea Galata, M\n\stirea Frumoasa, M\n\stirea Cet\]uia, M\n\stirea Sf. Trei Ierarhi, Biserica Sf. Nicolae Domnesc", Biserica B\rboi, Biserica Sfntul Sava, Biserica Sfntul Spiridon, Biserica Barnovschi, Biserica Armeneasc\, Biserica Catolic\ Veche Muzee, institu]ii culturale: Teatrul Na]ional, Palatul Culturii, Teatrul Na]ional, Casa Dosoftei, Biblioteca Central\ Universitar\, Universitatea Al.I. Cuza, Muzeul Literaturii, Muzeul Teatrului, Muzeul Mihai Eminescu Case memoriale: Bojdeuca Ion Creang\, Casa Mihail Sadoveanu, Casa George Toprceanu, Casa Mihai Codreanu (Casa Sonet"). Parcuri, gr\dini: Parcul Copou, Gr\dina Botanic\, Parcul Expozi]iei. (www.wikipedia.ro)

Sibiu Cadru istoric: Sibiul ocup\ un loc important n rndul ora[elor din Transilvania. Acesta a constituit cadrul propice, n care au interferat mai multe grupuri entice [i orient\ri culturale. 1292: Este atestat primul spital din Romnia 1380: Prima atestare a unei [coli din Romnia 1494: Se deschide prima farmacie din Romnia 1534: Prima moar\ de hrtie din Romnia 1544: La Sibiu se tip\re[te prima carte `n limba romn\ 1551: Conrad Hass experimenteaz\ prima rachet\ `n trepte din lume 1795: Cel mai vechi paratr\znet din sud-estul Europei se instaleaz\ la Sibiu 1797: Samuel von Hahnernann `nfiin]eaz\ primul laborator de homeopatie din lume 1871: Se deschide Muzeul Brukenthal, primul muzeu din Romnia 1852: Apare Telegraful Romn, care de atunci are apari]ie ne`ntrerupt\, cel mai vechi ziar din sudul Europei 1859: Podul Minciunilor este primul pod de fier din Romnia 1875: Prima fabric\ de ma[ini din Transilvania 1895: S-a deschis Muzeul de Istorie Natural\ care cuprinde cel mai vechi ierbar din Romnia 1904: Sibiul este al doilea ora[ din Europa care introduce tramvaiul electric (http://www.sibiu.ro/ro/istoria.htm)
116

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

Cronicarul turc Evelya Celebi despre ora[ul Sibiu n anul 1661 ...Este o cetate ap\rat\ de fluviu (rul Cibin-n.n.)...; este a[ezat\ aproape n ntregime n mijlocul mla[tinilor, fiind nt\rit\ cu 74 de turnuri. Are 11 mari bastioane de piatr\... Este o fort\rea]\ mare, care are 6000 de lupt\tori [i 60000 de oameni. Are cinci por]i. n partea dinspre poarta vestic\ cetatea este a[ezat\ n mijlocul dealurilor [i n aceast\ parte exist\ dou\ rnduri de ziduri, nt\rite cu dou\ rnduri de [an]uri. De celelalte p\r]i nu are [an]uri de ap\rare... Acolo sunt mla[tini artificiale... n mijlocul acestor mla[tini se ntind gr\dini de zarzavat... Sunt palate cu balcoane artistic lucrate, n interiorul c\rora me[terii pictori au creat multe opere minunate. Casele sunt n ntregime acoperite cu [indril\. Fiind un ora[ bogat dispune din bel[ug de variet\]i de vinuri [i ou\. Str\zile lui sunt o mare de oameni.... Are 40 de [coli sub conducerea episcopului, care dispune de case, n care preo]ii predau cele religioase, precum [i [tiin]ele... A[adar, acesta este unul din marile ora[e pe care le-am v\zut n timpul c\l\toriei mele. (Radu Manolescu, coordonator, Ora[ul medieval, Culegere de texte, Bucure[ti, 1976) Din trecutul Sibiului n vremea roman\ zona Sibiului era cunoscut\ sub denumirea de Cibiniensis / Cibinium, de aici derivnd numele rului ce trece prin ora[ (Cibin) [i denumirea romneasc\ a ora[ului. A fost fondat pe locul unei mai vechi a[ez\ri, probabil slave, imediat dupa mijlocul secolului XII de coloni[tii sa[i din teritoriul Rin-Mosela. Prima men]iune a cet\]ii este f\cut\ n 1191 sub numele Cibinium ntr-un document ecleziastic de la Vatican. Prima atestare documentar\ n forma Hermannstadt dateaza din anul 1223, dar exist\ [i men]iuni ale numelui Villa Hermanni. n anul 1241 a fost atacat, cucerit [i, n parte distrus de hoardele mongole. n secolul XIV, Sibiul a devenit un mare centru de comer] [i timp de secole a fost cea mai important\ cetate german\ din Transilvania. Ora[ul era organizat n bresle, fiind cunoscute un num\r maxim de 19 bresle. La Sibiu a fost publicat n anul 1544 Catehismul Lutheran prima carte tip\rit\ n limba romn\. Din 1692, odat\ cu cre[terea influen]ei austriece, Sibiul devine capitala Transilvaniei. Aceasta este o perioad\ nfloritoare a ora[ului, cea mai important\ construc]ie din aceast\ perioad\ fiind Palatul Brukenthal. n secolul XIX se construie[te prima linie de cale ferat\, iar n 1897 Sibiul este primul ora[ electrificat din Romnia. Tot n aceast\ perioad\ Sibiul este sediul asocia]iei ASTRA [i un ora[ important al comunit\]ii romne[ti. Ca urmare a celui de-al doilea r\zboi mondial [i a perioadei comuniste popula]ia s\seasc\ s-a diminuat considerabil prin deport\ri in Siberia [i mai trziu prin emigrarea masiv\ n Germania. (http://ro.wikipedia.org/wiki/Sibiu)

Suceava
Cadru istoric: Ora[ul Suceava se numar\ printre cele mai vechi [i mai importante a[ez\ri ale ]\rii, n care a pulsat Datorit\ rolului jucat, de fost\ capital\ a Moldovei, ora[ul Suceava apare ulterior men]ionat n numeroase izvoare documentare ale vremii. Suceava, face parte din vechile ora[e ale ]\rii. Prin complexitatea [i caracterul divers al elementelor componente, specifice structurii urbane, prin p\strarea lor de-a lungul veacurilor, prin tradi]iile de baza n arhitectura, prin caracterul de continuitate, ca [i prin monumentele sale, istoria ora[ului Suceava este direct legata de istoria na]ional\. Nicolae Iorga despre cetatea Sucevei Intrnd n cetate, dup ce f\cuse cuno[tin]\ cu biserica [i cu casa de locuin]\ a domnitorului, c\l\torul ntlnea pr\v\lii foarte asem\n\toare cu cte una din cele ce se mai vad [i acuma n pivni]e enorme erau instalate crciumile Pr\v\liile exterioare aveau acoperi[ul mare al vechilor case romne[ti. Obloanele seara, se prindeau n crlige. Casele particulare se nf\]i[au pierdute n mijlocul gr\dinilor Dincolo de zidurile puternice, ce rezistaser\ asediilor, era mai mult satul ptruns n ora[ dect ora[ul ntinzndu-se n dauna satului (Nicolae Iorga, Istoria romnilor prin c\l\tori, Bucure[ti, 1982)

117

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Istoria cet\]ii Suceava ...Cetatea Sucevei a fost construita de Petru I Musatinul. Fortul cet\]ii, de plan rectangular, avea dimensiunile de 42,5 x 45 m, era construit din zid de piatr\ nalt de 10 m, avnd grosimea de 2,5 m, fiind prev\zut cu col]uri [i la mijlocul fiec\rei laturi cu turnuri.... n exterior, ap\rarea era asigurat\ de un [an], f\r\ ap\... Cel ce va contribui cel mai mult la fortificarea cet\]ii va fi {tefan cel Mare. Acesta va construi un al doilea zid nconjurator nalt de 15 metri, cu grosime de 2 pn\ la 4 metri. Cetatea Sucevei nu a fost niciodat\ cucerit\ prin lupt\. n anul 1564 Alexandru L\pu[neanu mut\ capitala de la Suceava la Ia[i, importan]a cet\]ii sc\znd ...pn\ cnd, la porunca turcilor, Dumitra[cu Cantacuzino. Iata cum descrie Grigore Ureche asediul cet\]ii de c\tre trupele regelui Poloniei, Ioan Albert in anul 1497. Deci craiul le[esc au venit cu toat\ puterea sa la cetatea Sucevei, duminic\, n septemvrie 24 de zile. Iar\ n 26, mar]i de c\tra sara, au nceput a bate cetatea [i au b\tut la dnsa trei s\pt\mni [i zioa [i noaptea [i nimic n-au folositu... Deoarece n jurul anului 1673, n Cetatea Sucevei, se ad\postiser\ o[ti poloneze, Dumitra[cu Cantacuzino, n in]elegere cu turcii, o umple cu lemne [i i d\ foc. La s\rbatorirea a 400 de ani de la stingerea din via]\ a lui {tefan cel Mare (2 iulie 1904), cetatea [i pierduse aspectul falei de alta data... Germanul Wickenhauser scria: Vezi acolo, pe malul Sucevei, jele[te o regin\ p\r\sit\. Str\lucirea purpurei ei a p\lit, cununa de aur de pe fruntea ei zace f\rmat\ la picioare. n t\cere [i supunere [i jele[te zilele tinere]ii,... cnd regii i f\ceau curte! Asta e Suceava. C]i principi n-au t\b\rt n jurul ei, c]i n-au umblat s\-i c[tige cu armata mare gra]ia ei!... Ct snge a nnro[it zidurile ei pentru a o p\stra sau c[tiga!". (http://www.infosuceava.ro/index.php?action=odinioara)

Trgovi[te
Cadru istoric: Ora[ul Trgovi[te ocup\ un loc important n istoria }\rii Romne[ti. A fost pentru o lung\ perioad\ de timp re[edin]\ domneasc\. Simbolul s\u peren este Curtea Domneasc\, cu Turnul Chindiei. Cu privire la istoria Trgovi[tei S\p\turile arheologice efectuate pe teritoriul [i n mprejurimile ora[ului, au dovedit c\ aceast\ regiune era locuit\ nc\ din neolitic. n Muzeul de Arheologie se g\sesc vestigii ale culturilor de tip Stancevo-Cris, Gumelni]a, Co]ofeni, apoi din perioada bronzului [i din epoca fierului. Bine ilustrate n muzeu sunt podoabe [i unelte getodacice din vremea regilor Daciei, Burebista [i Decebal, [i ulterior monede ce dovedesc cuprinderea zonei n aria culturii materiale daco-roman\ (secolele I-III) [i apoi bizantin\ (secolele V-VI). n cartierul Suseni din actualul Trgovi[te s-au g\sit urme ale unei a[ez\ri din secolele II-V peste care este suprapus\ alta protoromn\ din secolele VIII-X. Peste acestea, s-a format o a[ezare rural\ n sec. XII-XIV, din care s-a dezvoltat trgul medieval. Prima men]iune a ora[ului, la 1396, este f\cut\ de cruciatul bavarez Johann Schitberger. Primul act oficial, din 1406, este scris pe hrtie c\tre m\n\stirea Tismana de c\tre Mircea cel B\trn. Din 1424 se p\streaz\ prima reglementare comercial\ f\cut\ de domnitorul Dan II, ce stabile[te rela]iile vamale ale trgove]ilor locali cu al]i negustori. Voievodul Radu cel Mare recl\de[te ncepnd cu 1499 biserica Sf. Nicolae din Deal cunoscut\ azi ca M\n\stirea Dealu, care va fi terminat\ de urma[ul s\u, Vlad cel Tn\r. Pictura acesteia va fi realizat\ n 1514 sub Neagoe Basarab de zugravul Dobomir din Trgovi[te. Mihai Viteazul a reu[it n 1600, pentru prima oar\ Unirea celor trei principate romne[ti - }ara Romneasc\, Moldova [i Transilvania. Prestigiul lui de ap\r\tor al cre[tin\n\]ii era recunoscut n ntreaga Europ\. n anul 1609 mp\ratul Rudolf ns\rcineaz\ pe contele Camillo Cavriolo s\ duc\ lui Radu {erban un steag de general al Imperiului. Primirea acestui steag se f\cu cu deosebit\ pomp\, nu la Bucuresti, c\ci era ru[ine domnului s\ arate capitala d\rmat\ [i pustie, ci la Trgovi[te, care suferise ceva mai pu]in. La primirea steagului imperial, ne spune Spontoni, Radu {erban, pentru a-i face [i mai mult\ onoare, i ie[i nainte cu dou\ din vechile steaguri ale ]\rii cari erau considerate ca de minuni f\c\toare. (Ionescu-Ghion). Matei Basarab (1632-1654) a fost un mare sprijinitor al culturii. El a nt\rit fortifica]iile ora[ului, a reparat vechi biserici [i a construit multe altele noi.
118

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

Revolu]ia condus\ de c\tre Tudor Vladimirescu, din 1821, dup\ ce str\luce[te la Bucure[ti, restabilind domniile p\mntene pe scaunul ]\rii, se sfr[e[te trist la Trgovi[te. Tudor Vladimirescu [i mul]i dintre solda]ii s\i sunt masacra]i de eteri[ti pe locul din fa]a bisericii Mitropoliei. Modernizarea societ\]ii romne[ti la sfr[itul secolului XIX a nsemnat un mare avnt economic, ilustrat prin iluminarea ora[ului n 1863, inaugurarea cursei de diligen]e [i apoi de cale ferat\ Bucure[ti-Trgovi[te, nfiin]area primei ntreprinderi industriale Arsenalul Armatei, construirea rafin\riilor de petrol. (http://www.dambovitanet.ro/e107_plugins/content/content.php?content.42)

Grigore Alexandrescu, Adio la Trgovi[te Culcat pe-aste ruine, sub care adncit\ E gloria str\bun\ [i umbra de eroi, n lini[te, t\cere, v\d lumea adormit\ Ce uit\-n timpul nop]ii necazuri [i nevoi. Dar cine se aude [i ce este \st sunet? Ce oameni sau ce armii [i ce repede pas? P\mntul l cl\te[te r\zboinicescul tunet, Zgomot de taberi, [oapte, trece, vjie-un glas... ......................... Dar unde sunt acestea? S-au dus! Au fost p\rere. C\ci armele, vitejii [i toate au t\cut. A[a orice m\rire nemicnicit\ piere! A noastr\, a Palmirei 1 [i-a Romei a trecut. {i pe ]\rna-aceea, de care-odinioar\ Se sp\imntau tiranii, de fric\ tremurnd, Al nop]ii tlhar vine [i p\s\ri cobe zboar\, Pe monumente trece p\storul [uiernd. ..................... M\ scol, m\ mut de-aicea; duc pasurile mele, Ce pip\iesc c\rarea, n fundul unui crng. {i las aste morminte cu suvenire grele, Pe care nu am lacrimi destule ca s\ plng. Aicea am speran]\ s\ aflu mul]umire; Eu voi s\ aud unda [i cerul s\-l privesc, S\ v\d a aurorii mult vesel\ zmbire, Razele dimine]ii ce norii auresc; Aci stejari cu fal\ se-nal], se ndrepteaz\, Urcnd ale lor ramuri spre-azurele cmpii; Aci plopii cu frunza o vale-ncoroneaz\; Acolo se v\d dealuri, [-aici s\lbatici vii. Din coasta-acestor stnce, din vrful \stui munte, De unde [i apuc\ vulturul al s\u zbor, A nop]ii stea revars\ lumin\ pe-a mea frunte {i raza-i se reflect\ pe limpede izvor. Aci zefirul vesel prin frunze-ncet suspin\; Aicea orizontul e dulce, luminos; Aici aceste ruri... Dar unda lor e lin\, Iar sufletu-mi e-n valuri, n-am soare seninos. Din snul maicii mele, n\scut n griji, necazuri, Restri[tea mi-a fost leag\n, cu lacrimi m-am hr\nit, Ca ale m\rii repezi [i groaznice talazuri, De vntul relei soarte spre stnci am fost gonit.
119

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Acuma pretutindeni ntorc a mea vedere, Dar ochii-mi mul]umire deloc nu ntlnesc, C\ci nimenea nu simte cumplita mea durere, {i oamenii pe mine trecnd m\ ocolesc. A[a! a[a! iubite, s-a dus scumpul meu bine; V\znd c\ nu-mi r\mne pl\cere pe p\mnt, V\znd c\ pentru mine s-au dus zilele line, Pui mna pe-a mea frunte [i caut un mormnt. Din zilele trecute, din vechea fericire, Din vrsta mea de aur, din sfntul lor amor, Idei au r\mas numai, precum o n\lucire R\mne diminea]a din visuri care zbor; A[a, f\r\-ndoial\, amara mea via]\ De-acum e pentru mine nisip neroditor, Ce vara l usuc\ [i iarna l nghea]\ {i nici o floare n-afl\ s\rmanul c\l\tor. Dar ns\ suvenirul fiin]elor iubite Va fi la al meu suflet etern nf\]i[at Ca frunzele aduse de vijelii pornite La vechea lor tulpin\ ce-odat\ le-a purtat. De visurile voastre, speran]e-am\gitoare, Acum peste m\sur\ m\ v\d ndestulat; Fugi]i, zadarnici zile, ce griji omortoare Pe tn\ra mea vrst\ curnd a]i adunat. Cnd toamna se arat\ al iernii rece soare, Copacii plini de jale pierd frunza, se usuc: A[a nenorocirea uscnd a vrstei-mi floare, Zic lumii un adio: iau lira [i m\ duc. (http://www.agonia.ro/index.php/poetry/145737/index.html)

Curtea de Arge[
Cadru istoric: Curtea de Arge[ a fost re[edin]\ voievodal\ n secolul al XIII-lea, apoi capitala }\rii Romne[ti n secolul al XIV-lea [i prima re[edin]\ a mitropoliei muntene ntemeiat\ n anul 1359. Prin istoria sa [i prin monumentele sale, Curtea de Arge[ se leag\ strns de nceputurile statului feudal }ara Romneasc\. n mijlocul ora[ului se p\strez\ vestigii din Curtea domneasc\, ntemeiat\ , probabil n secolul al XIII-lea [i ref\cut\ c\tre 1340. Biserica Domneasc\ Sfntul Nicolae a fost n\l]at\ de Basarb I [i de urma[ul acesteia, Nicolae Alexandru. Un alt monument celebru este Biserica episcopl\, cunoscut\ mai ales sub denumirea de M\n\stirea Curtea de Arge[, ctitorit\ de Neagoe Basarab. Legenda M\n\stirii Arge[ului Peste Muntenia a domnit odat\ Neagoe Basarab. Acestui domn i pl\cea foarte mult s\ ridice la biserici [i la m\n\stiri. El pl\nui s\ cl\deasc\ pe malul frumos al Arge[ului o m\n\stire cum nu se mai afla alta. Neagoe tocmi la lucru pe cei mai iscusi]i lucr\tori de pe atunci, pe vestitul me[ter Manole, cu al]i nou\ tovar\[i ai s\i. El le f\g\dui averi mari [i ranguri nalte, dac\ i vor n\l]a o m\n\stire frumoas\ cum nu mai era alta; dac\ nu, i amenin]\ s\-i zideasc\ de vii, chiar n temelii. Me[terii se apucar\ de lucru. Ce s\ vaz\ ns\ ei? Zidul ce f\ceau ziua se d\rma noaptea. Azi a[a, mine a[a, vreo patru zile lucrar\ n zadar. Domunl, v\znd c\ zidul nu spore[te, se ncrunta la ei [i-i amenin]a s\-i pun\ de vii, chiar n temelii. Cel mai ntristat dintre to]i era me[terul Manole. El [i frngea minile, ne[tiind ce s\ fac\. ntr-o zi, adormind, el vis\ c\ zidul se va surpa tot mereu, dac\ nu vor zidi pe cea dinti so]ie sau sor\ care va veni a doua zi, s\ le aduc\ de mncare. Povestind acest vis tovar\[ilor s\i, to]i se jurar\ s\ fac\ ceea ce le spunea
120

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

visul, adic\ s\ zideasc\ n zid pe cea dinti so]ioar\ sau surioar\ care se va ivi ntre ei, a doua zi, n zori. A doua zi, Manole se urc\ sus pe schele s\ priveasc\ ce so]ie se vede. Cnd, vai! Ce z\ri? So]ia lui venea nc\rcat\ cu de-ale mc\rii. Bietul Manole ncepe s\ plng\ [i, c\znd n genunchi, se rug\ lui Dumnezeu astfel: D\, Doamne, pe lume O ploaie cu spume, Mndra s\-mi opreasc\; S-o opreasc\-n vale, S-o-ntoarc\ din cale. Dumnezeu i ascult\ ruga. Dete ploaie cu nemiluita de se umplur\ drumurile de ap\. So]ia lui Manole ns\ nu se ntorcea. Ea venea mereu. Manole se rug\ din nou cu foc lui Dumnezeu s\ sufle un vnt puternic ca s\-i ntoarc\ so]ia din drum. Dumnezeu l ascult\ [i acum: sufl\ un vnt a[a de puternic, nct smulgea copacii din r\d\cin\. Pe so]ia lui Manole ns\ nu o putu ntoarce. Ea ajunse cea dinti la cl\dire. Me[terul Manole, plin de durere, i ie[i nainte, o s\rut\ cu drag [i o duse pe zid. Pref\cndu-se c\ glume[te, el i zise: St\i, mndru]a mea, Nu te speria, C\ vrem s\ glumim {i s\ te zidim! La nceput, dnsa se ncrezu. Cnd ns\ v\zu c\ zidul se ridic\ pe lng\ ea, ncepu s\ plng\ [i s\ se roage: Manole, Manole, Me[tere Manole, Zidul r\u m\ strnge, Trupu[oru-mi frnge! Manole ns\ ofta [i zidea mereu. Peste pu]in, so]ia lui nu se mai vedea. Numai din zid se auzeau cuvintele: Manole, Manole, Me[tere Manole, Zidul r\u m\ strnge, Via]a mi se stinge! De acum nainte, zidul nu se mai surpa. Me[terii putur\ s\ ispr\veasc\ m\rea]a m\n\stire. Neagoevod\, auzind c\ m\n\stirea este ispr\vit\, veni s-o vaz\ [i s\ se nchine n ea. Cnd dnsul v\zu falnica zidire, ntreb\ pe me[teri dac\ ei pot s\-i fac\ o m\n\stire mult mai frumoas\ ca aceea. Me[terii, ca s\ se mndreasc\, i r\spunser\ ntr-astfel, de sus de pe acoperi[: Ca noi me[teri mari, Calfe [i zidari, Al]ii nici c\ sunt Pe acest p\mnt, Afl\ c\ noi [tim Oricnd s\ zidim Alt\ m\n\stire, Pentru pomenire, Mult mai luminoas\ {i mult mai frumoas\.! Neagoe r\mase atunci pe gnduri [i, ca s\ nu mai fie alt\ m\n\stire mai frumoas\ ca aceasta, hot\r s\ piarz\ pe me[teri. El porunci s\ ridice schelele [i sc\rile, [i me[terii s\ fie l\sa]i sus, pe acoperi[, s\ putrezeasc\. Ace[tia [i f\cur\ aripi din [indril\ [i cu ele se aruncar\ de sus. Nu le folosir\ ns\ la nimic aripile, c\ci, cum c\deau jos, r\mneau mor]i pe loc. Pe locul unde a c\zut Manole, a ie[it un izvor cu ap\ s\rat\ ca lacrimile. L (Legende populare romne[ti)

M\n\stirea Arge[ului v\zut\ de un c\l\tor str\in Iat\ descrierea m\n\stirii: chiliile, n form\ de patrulater, sunt cl\dite frumos din piatr\ cu un cerdac mai sus [i unul mai jos. n mijloc se nal]\ biserica. Ea este ntr-adev\r, a[a cum se spune, un prilej de uimire pentru minte [i este f\r\ pereche printre m\n\stirile din aceast\ ]ar\.
121

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Se spune c\, neputndu-se g\si nici un fel de marmur\ n acest\ ]ar\, spre a-[i face rost din bel[ug de acest material, Neagoe voievodul a folosit urm\torul me[te[ug. El a dobndit un act de la sultanul turcilor pentru a cl\di o moschee n ora[ul Vidin. {i cu aceast\ viclenie a adus marmur\ [i piatr\ din ]ara turceasc\ pe Dun\re, n cor\bii, pn\ n aceast\ localitate. n acest timp, el a tocmit , ca pentru cl\direa unei moschei, arhitec]i [i al]i me[teri pietrari [i cioplitori de marmur\ [i i-a pus s\ lucreze la aceast\ biseric\, pentru a c\rei n\l]are era mnat de inspira]ia divin\. C\ci pe locul pe care st\ biserica fusese odinioar\ o balt\ format\ din izvoare, [i n mijlocul ei s-a descoperit o icoan\ a Maicii Domnului, pe care unul din preo]i a venit s\ o duc\ la biserica din ora[, o biseric\ n\l]at\ Sfntului Nicolae. Dumnezeu l-a luminat dup\ aceea pe Neagoe Voievod, care a venit atunci n acest loc [i a nceput zidirea acestei m\n\stiri. Dar mai probabil pentru c\, dup\ cum se sune, scaunul domniei }\rii Romne[ti, fusese n vremurile str\vechi n acest ora[ Arge[. Cnd s-a ispr\vit biserica, ea a r\mas f\r\ pereche, cel pu]in n ceea ce prive[te frumuse]ea ei pe dinafar\. n jurul ei este un drum de trecere mprejmuit cu stlpi de piatr\, n num\r de 318, spre a corespunde, dup\ cum se crede, num\rului celor ns\rcina]i , din porunca voievodului, cu strngerea [i supravegherea banilor pentru cl\direa bisericii. Nu este cu putin]\ s\ dai o descriere potrivit\, att de felurite sunt sculpturile [i ferestrele bogat mpodobite. Deasupra ferestrelor sunt arcade mici, la mpreunarea c\rora sunt 84 de discuri sculptate. Se spune c\ voievodul a a[ezat cte o pas\re de bronz, cu aripile ntinse, ca [i cnd ar zbura. Cnd vntul bate tare, aceste p\s\ri [uier\ la suflarea sa [i se clatin\ clopo]eii atrna]i sub aripile lor. P (Paul de Alep, c\l\tor din secolul al XVII-lea)

M\n\stirea Arge[ului v\zut\ de un c\l\tor romn n mijlocul unei lunci, ce se a[terne pu]in mai n sus, pe malul stng al Arge[ului, la poalele Carpa]ilor, ca din vr\jirea unor basme, r\sare uimitor de frumoas\, cu turlele ei zvelte aurite, ncinse de brie albe, sculptate-n piatr\, str\lucitoare ca un giuvaer, mndra biseric\ a Cur]ii de Arge[, ridicat\ pe la nceputul veacului al [aisprezecelea, de n]eleptul [i cuviosul Domn Neagoe Basarab. Stricat\ de vreme, de foc [i de cutremure, ea o fost din nou ntemeiat\ [i mpodobit\ dup\ vechile-i izvoade. Zidit\ toat\ din piatr\, mbr\cat\ ca ntr-o re]ea de sculpturi mig\lite cu o rar\ m\iestrie, cl\direa ntreag\ pare c-ar fi dintr-o singur\ bucat\ [i, ori din ce parte o prive[ti, ]i nf\]i[eaz\ o des\vr[it\ armonie de linii [i de propor]ii. E, f\r\ ndoial\, una intre cele mai frumoase biserici ale r\s\ritului cre[tin. (Alexandru Vlahu]\, Romnia pitoreasc\, Bucure[ti, 1963) M\iestria celor care au ridicat M\n\stirea Arge[ului A[ezat pe ]\rmul stng al Arge[ului, ora[ul Curtea de Arge[, odinioar\ cetate de scaun, a p\strat din dep\rtatul trecut urme ale unor str\mo[i de seam\. n centrul ora[ului se ridic\ cea mai veche [i una din cele mai pre]ioase comori de art\ ale ]\rii Romne[ti Biserica domneasc\, singura zidire ce s-a p\strat din vechiul ansamblu al cur]ii domne[ti. n\l]area acestei ctitorii a nceput n ultimii ani ai domniei lui Basarab I. Fiul [i urma[ul lui la tron, Nicolae Alexandru, s-a ngrijit de continuarea lucr\rilor ce vor fi terminate de Vladislav Vlaicu (1364-cca.1377). Biseric\ de curte [i totodat\ gropni]\ domneasc\, acest edificiu ad\poste[te 14 morminte, dintre care unul se presupune a fi chiar al lui Basarab I. Lespezile care le-au acoperit sunt unicate printre pietrele de mormnt din }ara Romneasc\. n mijlocul unei abundente vegeta]ii se nal]\ singuratic\, semea]\, biserica m\n\stirii Curtea de Arge[. Acum mai bine de 450 de ani, domnul }\rii Romne[ti, Neagoe Basarab, dornic de a-[i dovedi autoritatea, dar [i avu]ia, a hot\rt zidirea acestui edificiu, menit s\ ntreac\ n frumuse]e tot ce se f\cuse pn\ atunci. M\re]ia, perfec]iunea propor]iilor ca [i bog\]ia decora]iilor acestei construc]ii au g\sit un puternic ecou n sufletul cnt\re]ilor populari care i-au nv\luit obr[ia n aburul legendei. Sub dalta me[terilor, al c\ror nume se pierde n anonimat, piatra a prins via]\. Sub palma lor aspr\, ea [i-a pierdut duritatea, mulndu-se n variate forme decorative. La cele dou\ turle mici ale monumentului, piatra s-a r\sucit ascult\toare n jurul unui ax vetical, sugernd faldurile moi ale unei stofe. n biserica Cur]ii de Arge[ a fost n nmormntat n 1521 Neagoe Basarab. Tot aici se afl\ mormntul lui Radu de la Afuma]i, voievod al }\rii Romne[ti. Sub ngrijirea acestuia , n 1526, mna lui Dobromir Zugravul a mpodobit interiorul cu minunate fresce. Timpul [i desele nenorociri de tot felul, ab\tute asupra m\n\stirii, au distrus aceast\ podoab\ mural\ din care
122

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

ne-au r\mas numai fragmente. N-a fost cru]at\ nici biserica. Ajuns\ ntr-o avansat\ stare de degradare, ea a fost supus\, ncepnd cu anul 1875, unor ample lucr\ri de restaurare, conduse de arhitectul francez Lecomte de Nouy. Peste drum de acest monument se afl\ o fntn\, Fntna me[teului Manole. Legenda spune c\ ea a fost durat\ pe locul unde a c\zut cnd [i-a dat drumul de pe acoperi[ul bisericii abia terminat\. (Maria Cordoneanu, Victoria Nedel, 100 de monumente [i locuri istorice ale patriei, Bucure[ti, 1987)

Roma
Cadru istoric: Roma este unul din ora[ele simbol ale istoriei universale, inclusiv a istoriei romnilor, fie c\ ne gndim doar la Columna lui Traian. Cronologie: 753 .Hr. ntemeierea legendar\ a Romei 509 .Hr. Sfr[itul regatului roman, nfiin]area Republicii romane 450 .Hr. Legea celor XII Table: Autorizarea c\s\toriilor ntre patricieni [i plebei (Lex Canuleia) 366 .Hr. Accesul plebei la consulat pentru prima oar\ 312 .Hr.308 .Hr. Via Appia, de la Roma la Capua 306 .Hr. Tratatul ntre Roma [i Cartagina 265 .Hr. Supunerea Etruriei; Roma - st\pna Italiei, f\r\ Galia Cisalpin\ 264 .Hr.241 .Hr. Primul r\zboi punic; Sicilia - prima provincie roman\ 231 .Hr. Sardinia [i Corsica devin provincii romane 225 .Hr.218 .Hr. Supunerea Galiei Cisalpine 218 .Hr.201 .Hr. Al doilea r\zboi punic 148 .Hr.146 .Hr. Al treilea r\zboi punic 146 .Hr. Distrugerea Cartaginei; Macedonia, Ahaia, Africa preconsular\ devin provincii romane 83 .Hr.82 .Hr. R\zboi civil 82 .Hr.79 .Hr. Dictatura lui Sylla 73 .Hr.71 .Hr. R\zboiul mpotriva r\scoalei condus\ de c\tre Spartacus 60 .Hr. Primul triumvirat: Cezar - Pompei - Crassus 58 .Hr.50 .Hr. R\zboiul cu galii 52 .Hr. Anarhie la Roma; Pompei - consul unic 49 .Hr.44 .Hr. R\zboi civil. Cezar trece Rubiconul; B\t\lia de la Pharsalos 45 .Hr.44 .Hr. Dictatura lui Cezar 44 .Hr. Iulius Cezar este asasinat 43 .Hr. Al doilea triumvirat: Antoniu - Octavian - Lepidus 31 .Hr. Actium. B\t\lie ntre Octavian [i Antoniu 27 .Hr. nceputul principatului; Organizarea provinciilor 27 .Hr.14 d. Hr. Domnia lui August 1437 Domnia lui Tiberius (familia Claudia) 3741 Domnia lui Caligula 4154 Domnia lui Claudius 43 Cucerirea Britaniei 5468 Domnia lui Nero 64 Incendierea Romei. Primele persecu]ii mpotriva cre[tinilor ini]iate de Nero 6979 Domnia lui Vespasian. ncepe dinastia Flavilor 70 Cucerirea [i distrugerea Ierusalimului de c\tre Titus 79 Erup]ia Vezuviului [i distrugerea ora[elor Pompei [i Herculanum 8196 Domnia lui Domi]ian 9698 Domnia lui Nerva 98117 Domnia lui Traian 101102 Prima expedi]ie mpotriva dacilor 105106 A doua expedi]ie mpotriva dacilor
123

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

106 Dacia devine provincie roman\. 114 R\zboi cu par]ii. Traian este proclamat "cel mai bun dintre principi" (optimus) 117138 Domnia lui Hadrian 211217 Domnia lui Caracalla 212 -- Edictul lui Caracalla acord\ cet\]enia roman\ locuitorilor tuturor provinciilor 235284 Frontierele imperiului sunt amenin]ate din toate p\r]ile. Se succed mp\ra]i efemeri. Epidemie de cium\. 271 Retragerea din Dacia. Aurelian construie[te o centur\ fortificat\ 284 Urcarea pe tron a lui Diocle]ian 293 Organizarea tetrarhiei 307337 Domnia lui Constantin cel Mare 306337 Edictul de la Milano ce ofer\ toleran]\ religioas\ 313 Capital\ imperiului devine Constantinopol 330 mp\r]irea imperiului: Constant n Occident (337-350); Constan]iu II n Orient (337-361) 395 mp\r]irea imperiului ntre fiii lui Teodosiu: Honorius (395-423) n Occident, avnd capitala la Milano, apoi la Ravenna [i Arcadius (395-408) n Orient, cu capitala la Constantinopol 406 Invazii barbare 410 Cucerirea Romei de c\tre Alaric, c\petenia go]ilor 476 C\derea lui Romulus Augustulus; Cucerirea Romei de c\tre Odoacru, c\petenia herulilor, care-i trimite mp\ratului Orientului, Zenon, nsemnele Imperiului lundu-[i titlul de patrician

Legenda ntemeierii Romei Silvia a n\scut doi b\ie]i peste fire de voinici [i frumo[i. De aceea, Amulius... a poruncit unui slujitor s\-i ia [i s\-i arunce... Punnd deci slujitorul pruncii ntr-o albie, a cobort la ru ca s\ i dea pe grl\... Valurile au luat albia [i purtnd-o u[or au dus-o pe un loc [es... Era ns\ n apropiere un smochin s\lbatic... Aici se spune c\ au fost l\sa]i pruncii [i a venit lupoiaca s\-i al\pteze... Faustulus, porcarul lui Amulius a luat pruncii, f\r\ s\ [tie nimeni. Se spune c\ copiii au nv\]at s\ scrie [i toate celelalte cte trebuie s\ nve]e fii de nobili. Se spune c\ ei au c\p\tat numele de Romulus [i Remus de la al\ptat, pentru c\ fuseser\ v\zu]i sugnd de la lupoaic\... (Plutarh, Vie]i paralele, Bucure[ti, 1960) Roma este atacat\ de c\tre go]i ... n ziua urm\toare go]ii socotir\ c\ vor lua Roma prin mpresurare, f\r\ nici o greutate, din pricina m\rimii cet\]ii... Zidul mprejmuitor al cet\]ii are [aptesprezece por]i mari [i cteva mai m\runte. Nefiind n stare s\ mpnzeasc\ cu toat\ oastea zidul de jur mprejur, go]ii f\cur\ [ase nt\rituri [i atacau pe ntindere de cinci por]i. ...Locul unde zidul mprejmuitor se nal]\ deasupra curentului apei, este drept [i destul de u[or de str\b\tut. n dosul acestui loc, dincolo de Tibru, se ntmpl\ s\ fie un deal mare unde n vechime fuseser\ construite toate morile cet\]ii, deoarece venea ap\ mult\ pe apeduct, pn\ la vrful dealului [i curgea de acolo cu putere mare. De aceea romanii de demult hot\rr\ s\ nconjoare cu zid [i malul din cealalt\ parte, spre a nu da cu putin]\ du[manilor s\ distrug\ morile [i, trecnd rul, s\ pricinuiasc\ u[or pagube zidului mprejmuitor al cet\]ii. Cl\dind acolo un pod peste ru, se gndir\ s\-l lege cu zidul, [i dup\ ce n\l]ar\ multe case pe locul din fa]\, f\cur\ ca Tibrul s\ curg\ prin mijlocul cet\]ii... Dup\ ce se a[ezar\ n chipul acesta, go]ii sf\rmar\ toate apeductele, s\ nu mai p\trund\ pe acolo ap\ n cetate, m\car ct de pu]in\. Apeductele Romei sunt n num\r de patrusprezece, zidite de oamenii de pe vremuri din c\r\mid\ ars\ [i avnd atta l\rgime [i n\l]ime; nct poate merge prin ele un om c\lare... Apoiu, v\znd regele Vottigis ct\ u[urin]\ au du[manii de a scoate din cetate orice voiau [i de a duce n ea cele trebuitoare pe uscat [i pe ap\, se gndi s\ pun\ mna pe port, numit de romani Portus. Acela se g\se[te acolo unde [i are gurile rul Tibrul, care venind din Roma, cnd ajunge aproape de mare, se desparte n dou\ [i face acolo a[a-numita Insul\ Sfnt\; ...pe ]\rm romanii ridicar\ pe vremuri o cetate, nconjurat\ cu ziduri puternice, [i o numir\ Portus, dndu-i acela[i nume ca [i portului... Calea care duce din Portus spre Roma a fost f\cut\ de romani, de la nceput, neted\ [i f\r\ piedici. n port se afl\ ntotdeauna ntr-adins, un num\r mare de b\rci [i n apropiere stau gata preg\ti]i boi destul de mul]i. Cnd negusorii ajung cu cor\biile n port, trag afar\ nc\rc\tura [i o a[eaz\ n b\rcile de povar\, apoi plutesc pe Tibru spre Roma f\r\ s\ foloseasc\ de loc pnze sau vsle,
124

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

deoarece acolo vasele nu pot fi puse n mi[care de vnt, iar rul nu curge drept, ci cu ncol\cire mult\, [i vslele nu-s bune la nimic pentru au mereu mpotriv\ curentul apei. Ei leag\ funiile b\rcilor de gturile boilor [i le trag ca pe ni[te c\ru]e pn\ la Roma.... (Procopius din Caesarea, R\zboiul cu go]ii, ed. II., Bucure[ti, 1963)

Scrisoarea cronicarului Manuel Chrysoloras c\tre mp\ratul bizantin Ioan VIII Paleologul cu privire la Roma (1415) ...Eu ar trebui s\ pun cap\t acestei expuneri c\tre Majestatea Voastr\ Totu[i, n-a[ vrea s\ nendrept\]esc ora[ul nostru prin aceasta; [i a[ face-o dac\ a[ ncheia acum. C\ci n timp ce priveam construc]iile [i frumuse]ile mai sus amintite, admiram acest ora[ Roma din pricina m\re]iei [i puterii ei de odinioar\. Totu[i, cea mai mare bucurie m-a cuprins, gndindu-m\ la asem\narea cu ora[ul nostru natal, adic\ Constantinopol. Dup\ cum Majestatea Voastr\ [tie, sim]im peste simpla asem\nare, pe care o descoperim n felurite lucruri, desf\tare; bun\oar\, cnd vedeam cum un fiu seam\n\ tat\lui, o fiica mamei sau fra]ii ntre ei, mai cu seam\ cnd ne une[te vreo leg\tur\ de rudenie cu ei. Cred c\ exist\ n Constantinopol mult [i nu pu]in, care poate s\ bucure pe om, mai ales pe unul iubitor de patrie, care r\mne departe de ]ar\ [i de prieteni. C\ci niciodat\ n-a fost o fiic\ s\ semene att de mult mamei sale precum Constantinopolul Romei. Pe ct posibil eu compar ora[ele cum au fost ele odinioar\. C\ci ceea ce a produs natura sau arta n Roma, nu se putea g\si [i la noi? Chiar [i ruinele sunt asem\n\toare. Cnd n anumite priviin]e acest ora[, adic\ Roma, pare s\ aib\ ceva n plus, avem altele pe care sa le punem al\turi. Au existat sau exist\ la noi multe, care n Roma nu-[i gasesc replic\, [i la noi a fost adus aproape de des\vr[ire. Pe drept cuvnt, c\ci priveam Roma ca s\ m\ exprim astfel - n mare; f\r\ a avea un model, este suficient s\ ntreci totul f\r\ mare greutate. La Constantinopol totul este mai frumos [i mai str\lucitor. n ntrecere cu un altul, un om poate s\ nal]e operele sale, la o mai mare frumuse]e. La fel, frumuse]ea p\rin]ilor conduce, de cele mai multe ori, la o mai mare frumuse]e a copiilor ... Trebuie s\ fim mndrii pentru cele dou\ ora[e, nc\ [i mai mndrii c\ unul care poate sa-[i urce noble]ea cu mult timp n urm\ [i ar putea s\-[i enumere nu numai p\rin]ii mari [i frumo[i ci [i str\bunii [i rudele, unele chiar de o putere superioar\. Nici nu se c\dea ca Roma s\ fie ora[ul mam\ al altei funda]ii, nici Constantinopolul, funda]ie [i fiic\ alteia, fapt pentru care nic\ieri nu exist\ o mai mare asem\nare ntre mama [i fiic\, precum e aici. A[a cum un foc sau fulger devine mai puternic, cnd el strne[te altul, tot a[a [i frumuse]ea Romei este sporit\ prin ora[ul nostru...
(Herbert Hunger, Byzantinische Geisteswelt. Von Konstantin dem Grossen bis zum Fall Konstantinopels, Baden-Baden, 1958, p.21-23, n Ora[ul Medieval, Culegere de texte, Editat de Radu Manolescu [i colectiv, Bucure[ti, 1976)

Importan]a cunoa[terii artelor plastice n epoca Rena[terii la Roma ...Eu cred c\ un curtean nu ar trebui n mod cert s\ neglijeze desenul [i arta picturii... [i nu fi]i surprin[i c\ eu cer asemenea aptitudine, chiar dac\ n zilele noastre ar putea p\rea nepotrivit\ pentru un cavaler. C\ci mi amintesc c\ am citit n lumea antic\, [i mai ales n Grecia, copiilor de origini nobile li se cerea s\ studieze pictura la [coal\ulterior, a fost emis\ o lege prin care se interzicea predarea ei pentru sclavi [i au existat, in ora[, o mul]ime de pictori celebri apar]innd unor familii ilustre. De fapt, prin pictur\ se dezvolt\, [i la Roma, multe aptitudini utile pentru scopuri militare [i urbanistice, ca de exemplu: proiectarea ora[elor, rurilor, citadelelor, fort\re]elor [i alte astfel de lucruri (Baldasare Castiglione, The Courtier in the Early Modern Age, London, 1967)

Viena
Cadru istoric: A[ezat pe Dun\re, Viena este un ora[ minunat al muzicii, culturii, artelor, n general. El a concentrat momente decisive ale istoriei Europei Centrale [i de R\s\rit, inclusiv a romnilor.
125

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Din trecutul Vienei La origine a fost o a[ezare celtic\, apoi principala tab\r\ militar\ roman\ n Panonia superioar\. n timpul domniei mp\ratului Vespasianus a fost ridicat\ la rangul de muncipiu. n secolul al V-lea a fost grav afectat\ de invaziiile pustiitoare ale hunilor. n 881 izvoarele o men]ioneaz\ cu numele de Venia, iar n 1030, cu numele de Viennis. n 1137 a[ezarea ob]ine o chart\ de ora[ [i margraful Leopold al III-lea de Babenberg construie[te un castel pe n\l]imea Kahlenberg. La finele secolului al XII-lea [i nceputurile secolului al XIII-lea este martora constiturii unei p\ture bogate de bancheri [i de negustori. Secolul al XV-lea este marcat de conficte ntre patriciat (nobiline) [i breslele me[te[ug\re[ti, care doreau s\ participe la dministrarea ora[ului. De aceea, n 1462, popula]ia vienez\ a asediat pe mp\ratul Frederic al III-lea n castelul s\u... (Victor Tufescu, Capitalele lumii, Bucure[ti, 1971) Prezentare general\ a Vienei ...Ora[ul Viena (n limba german\ Wien) este capitala Austriei. Ea este situat\ n estul ]\rii [i este travesat\ de Dun\re. Are o popula]ie de 1,8 milioane de locuitori, este un important centru politic interna]ional (n mare, datorit\ neutralit\]ii ]\rii), pentru c\ aici se afl\ sediul unor organiza]ii ca de exemplu: Organiza]ia ]\rilor Exportatoare de Petrol, Agen]ia Interna]ional\ pentru Energie Atomic\, precum [i diverse agen]ii al Na]iunilor Unite. Pe parcursul istoriei a fost capitala Sfntului Imperiu Roman, [i mai trziu a Imperiului Austro-Ungar. Aici s-a desf\[urat Congresul de la Viena, 1815. Pentru multe secole, Viena a fost centrul muzicii clasice [i al operei. Christoph Willibald Gluck, Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johannes Brahms [i Anton Bruckner [i al]ii, au lucrat la Viena [i Antonio Vivaldi chiar a murit aici. Johann Strauss al II-lea [i familia sa [i-au creat valsurile aici, iar ora[ul a devenit casa a[a-numitei A Doua [coal\ Vienez\, cu Arnold Schoenberg, Alban Berg [i Anton Webern to]i fiind n\scu]i aici. Este [i casa Orchestrei Filarmonice Vieneze. Viena este notabil\ [i pentru arhitectura sa. Multe cl\diri n stilul baroc exist\, de[i sunt reprezentate toate stilurile. Palatul de var\ al mp\ra]ilor, Palatul Schnbrunn, a fost construit ca [i un rival celui de la Versailles, dar de[i imens [i ornat, nu a devenit la fel de mare. Gr\dina Zoologic\ de la Schnbrunnunn se afl\ n incinta palatului. Catedrala Sfntului [tefan, care a fost construit\ n secolul al XII-lea este de asemenea de o mare valoare. Centrul istoric al ora[ului Viena face parte din patrimoniul mondial al UNESCO din anul 2001.... (http://ro.wikipedia.org/wiki/Viena_(land) Poveste despre Viena ...Cnd am nceput s\ scriu povestea mea despre Viena am vrut sa-mi creez atmosfera specific\, a[a c\ am nceput s\ ascult melodii compuse de c\tre Johann Strauss. nainte, ns\, mi-am pus ntrebarea dac\ ar trebui s\ scriu [i eu despre Viena. Au f\cut-o al]ii naintea mea, dar am hot\rt s\ scriu, gndindu-m\ c\ poate eu voi exprima ceva. Poate c\ trebuia s\-mi intitulez povestea: Legenda [i adev\r , sau Viena fermecat\ , dar pn\ la urm\ aceasta este doar una dintre pove[tile despre Viena: povestea mea. n drumul meu prin via]\ trebuia s\ fac un popas la Viena. Mereu am fost ndr\gostit\ de palate, prin]ese, rochii elegante [i nu de pu]ine ori m-am imaginat mergnd cu calea[ca sau valsnd la bal. Viena este atat de complicat de frumoas\, este ca o piatr\ nestemat\, a c\rei str\lucire nu piere niciodat\. De cum intri in Viena sim]i c\ te afunzi n istorie, te pierzi n trecut [i ncepi s\ savurezi pove[tile. Te transformi ncet, ncet ntr-un personaj de basm. Vezi cale[ti trase de cai superbi, care te fac s\ vrei s\ fii Cenu[\reasa [i s\ te ascunzi n spatele perdelu]elor, mpreun\ cu un print [i s\ str\ba]i la galop str\zile late [i curate ale ora[ului, s\ te opre[ti din cnd n cnd n fa]a vitrinelor mari [i limpezi, n care parc\ te scufunzi; faci apoi un popas n centrul ora[ului [i admiri brazii imen[i [i s\n\to[i, mpodobi]i cu becuri [i ghirlande [i cnd frigul coboar\ peste ora[ te opre[ti s\ te nc\lze[ti la o cafea vienez\ [i la o pr\jitur\ rafinat\. Viena nseamn\ [i cladiri mari catedrale interminabile, construite n stil gotic [i baroc, nseamn\ gr\dini imense cu plante exotice, nseamn\ concerte de oper\ [i operet\ sau spectacole de balet, sau chiar baluri, n adev\ratul sens al cuvantului. O croazier\ pe Dun\re face foarte u[or trecerea de la trecut la Viena actuala, la Viena modern\, cu cl\diri de birouri, din sticl\, nalte de zeci de etaje [i foarte moderne.
126

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

n final, sunt cateva cuvinte, care definesc simplu Viena: romantism, stil, elegan]\, rafinament, `mplinire, lini[te regal. Catedrala Sfntul {tefan este cea mai important\ [i impozant\ construc]ie n stil gotic din Austria, datnd din secolul al-XII-lea. ~n ultimele zile ale celui de-al doilea r\zboi mondial catedrala a ars [i a fost ref\cut\ cu contribu]ia poporului, fiind redeschis\ in 1948. Biserica Capucinilor ad\poste[te mormintele imperiale, fiind locul de odihn\ al membilor dinastiei de Habsburg. Opera a fost deschis\ n 1869, cu una dintre compozi]iile lui Mozart Don Giovanni. Prim\ria a fost construit\ ntre anii 1872-1883, `n stil neogotic, de faimosul arhitect Friedrich Schimidt. Vara se pot admira ronduri enorme de flori, iar iarna se desf\[oar\, ntr-un decor feeric, vestita Pia]a de Cr\ciun. Palatul Hofburg palatul de iarn\ al Habsburgilor, a fost cetatea de scaun de unde s-a condus Imperiul AustroUngar, datnd din anul 1279. ntre anii 1480 [i 1580, respectiv 16201806, a fost re[edin]a oficial\ a suveranilor Sfntului Imperiu Roman. Palatul Hofburg este ast\zi re[edin]a pre[edintelui Austriei. Palatul Belvedere re[edin]a de var\ a prin]ului Eugeniu de Savoia, cuprinde dou\ palate [i gr\dini magnifice cu bazine, fntni, sculpturi, cascade, care leag\ cele dou\ palate. Palatul are [i o importan]\ istoric\ deosebit\, numele lui fiind legat de semnarea Tratatului de la Viena, din 1955, care a restabilit suveranitatea Austriei. Palatul Schonbrunn palatul de var\ al mp\ra]ilor, a fost construit pentru a rivaliza cu Palatul de la Versailles [i are 1441 de camere, fiind recunoscut pentru frumuse]ea [i bog\]iile sale; Ast\zi, `n Viena, tramvaiele circul\ f\r\ zgomot, la cteva minute distan]\ unul de cel\lalt, urcarea facndu-se direct de la nivelul bordurii, transportul cu tramvaiul, aici, fiind unul dintre cele mai bine dezvoltate. Cafenelele [i cofet\riile n Viena au o adev\rat\ istorie, ele fiind, la origine, locuri de ntlnire ale celor ndr\gosti]i de literatur\ [i poezie... (http://www.fanclub.ro/showthread.php?t=16424)

Constantinopol
Cadru istoric: Constantinopol reprezint\ denumirea ora[ului Istanbul de ast\zi, aflat pe strmtoarea Bosfor, din Turcia. Numele s\u original a fost Bizan]. Constantinopol se traduce prin "Cetatea lui Constantin", dup\ numele mp\ratului roman Constantin cel Mare, care l-a transformat n capitala Imperiului Roman (330 d.Hr). Constantinopol a fost capitala Imperiului Roman de R\s\rit, numit apoi Bizantin. A fost jefuit [i cucerit n perioada celei de-a patra cruciad\ din 1204 [i apoi recapturat, n 1261, de for]ele bizantine, conduse de Mihail VIII Paleologu. Pe 29 mai 1453 turcii au cucerit Constantinopolul, iar ora[ul a devenit capitala statului sultanilor vreme de cteva secole. Cnd a fost fondat\ Republica Turcia n 1923, capitala a fost mutat\ de la Istanbul la Ankara. nceputurile ora[ului Constantinopolul este situat pe stramtoarea Bosfor, care desparte Europa de Asia. Aici ajung drumurile aurului, ale m\t\silor [i ale mirodenilor, venite din Africa, Asia, [i cele ale ambrei [i ale bl\nurilor venite din Europa de Nord. Constantinopolul este totodat\ [i un port foarte important, de unde negustorii [i vasele venite din Vene]ia pornesc spre Orient. Acest comert este favorizat de moneda Bizantin\, banul de aur, pe care negustorii chinezi [i indieni prefera monedei lor. Prin anul 1000 la Constantinopol, tr\iesc aproape un milion de locuitori, iar ora[ul se mbog\]este datorita biruririlor pl\tite de provinciile imperiului. Ca [i romanii, bizantinii pot s\ se adune n forumuri, pie]e publice mpodobite cu colonade. Centrul ora[ului este palatul imperial, legat de hipodrom, unde se desf\[oar\ cursele de care, obicei mo[tenit de la Roma... (http://www.harrypotter.as.ro/biblioteca/popoare/bizantini.php) Cronicarul Zosimos despre fondarea ora[ului Constantinopol Ajuns la Byzantion, Constantin cel Mare, fiind ncntat de a[ezarea acestui ora[, a decis s\ l m\reasc\ foarte mult [i s\ l fac\ astfel n stare s\ devin\ o re[edin]\ imperial\. Ora[ul se ntindea pe o colin\ [i ocupa o parte a istmului ce separa Propontida de ceea ce se nume[te Cornul de Aur. Poarta sa era situat\ odinioar\ n apropierea porticurilor ce le construise mp\ratul Severus. ...Zidul cobora pn\ la mare n partea apusean\, iar nspre nord pn\ la portul zis al Arsenalului. {i la mare, unde se afla o strmtoare, care, pe o lungime de circa 300 de stadii, permite s\ se ajung\ la Pontul Euxin... (Radu Manolescu, coordonator, Ora[ul medieval, Culegere de texte, Bcure[ti, 1976)
127

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Cucerirerea Constantinopolui de c\tre crucia]ii apuseni n 1204 ..Crucia]ii nu aveau posibilitatea s\ caute hran\, c\ci aveau foarte pu]in\... {i s\ ei erau n mare pericol, c\ci niciodat\ nu au fost asedia]i at]ia oameni ntr-un ora[ de ctre a[a de pu]ini... Asaltul a fost puternic [i dur. Tumultul era a[a de mare nct p\rea c\ ap\ [i p\mnt se pr\bu[esc....mp\ratul....Constantinopolului a luat din tezaur ceea ce a putut lua [i a fugit, p\r\sind cetatea... (Minodora Petrovici, Istoria Universal\ n texte, Bucure[ti, 2003) Cronicarul bizantin Ducas descrie cucerirea Constantinopolului de c\tre otomani (1453) P\trunznd n\untru [i r\spndindu-se de la poarta lui Charsias pn\ la palat, ucideau pe cine le ie[ea n cale, ca [i pe cine fugea. A[a au ucis oameni buni de lupt\ pn\ la dou\ mii. Turcii se temeau, c\ci ei mereu socotiser\ c\ n\untrul ora[ului vor fi cel pu]in la cinzeci de mii de lupt\tori. Cu gndul acesta au m\cel\rit [i cele dou\ mii. C\ci de-ar fi [tiut c\ toat\ oastea sub arme nu trece de opt mii, n-ar fi ucis pe nici unul; c\ci neamul acesta, fiind iubitor de bani, chiar uciga[ul tat\lui de le-ar c\dea n mn\, pentru bani i dau drumul... Azapii de la curtea sultanului, care au [i numele de ieniceri, unii au alergat n\v\lind n palat, al]ii spre mn\stirea, numit\ Petra [i la mn\stirea Maicii Domnului... O ceat\ mare dintre nelegiui]i au luat-o pe drumul ce duce spre biserica cea mare ...Atunci turcii, pr\dnd, omornd, robind, au ajuns la biseric\, nainte nc\ de a fi trecut ora nti din zi, [i g\sind u[ile ncuiate, le-au dat jos cu topoarele f\r\ nici o ntrziere. Intrnd n\untru cu s\biile n mn\ [i v\znd poporul adunat cu zecile de mii, fiecare [i lega robul lui; c\ci acolo nu mai era nimeni care s\ spun\: nu; sau care s\ nu se predea ca un miel. Cine ar putea povesti nenorocirea de acolo? Cine va povesti plnsetele [i ]ipetele copiilor [i lacrimile cu strig\t mare ale mamelor [i vaietele p\rin]ilor ce s-au f\cut atunci? Cnd bizantinii au v\zut pe turci n\untrul ora[ului, au izbucnit n glas de durere [i strignd: vai c\deau jos de pe zid, c\ci... nu mai aveau acolo nici o putere de rezisten]\. Atunci [i turcii de pe cor\bii, v\znd pe cei din\untru, au cunoscut c\ ora[ul e cucerit, s-au repezit n\untru []. Iar cei din Galata, cnd au v\zut aceast\ nenorocire nemainchipuit\, au [i nceput s\ alerge cu femei [i copii la ]\rmul m\rii, c\utndu-[i b\rcile [i, unde d\deau peste vreun caiac, intrau n ele [i se urcau pe cor\bii, l\sndu-[i n urm\ lucrurile [i casa. [i au fost mul]i care, de graba cea mare, [i-au pierdut comorile n fundul m\rii [i au indurate [i alte pagube ngrozitoare. Toate acestea se ntmplaser\ de la ora nti din zi pn\ la ora opt. Atunci [i sultanul a intrat n ora[ cu vizirii lui [i cu celelalte pa[ale... Cobornd la Biserica cea Mare, a desc\lecat [i intrnd n\untru a r\mas n extaz la vederea ei... {i a spus: Ajung\-v\ comorile [i robii! Cl\dirile ora[ului sunt ns\ ale mele. C\ci i p\rea r\u sultanului de nvoirea ce-a dat-o, cnd a v\zut comorile scoase [i robii lua]i f\r\ de sfr[it... (Ducas, Istoria turco-bizantin\ (1341-1462), Bucure[ti, 1958) Consecin]ele cuceririi Constantinopolului de c\tre otomani ...Cucerirea Constantinopolului a conferit lui Mehmed al II-lea calitatea celui mai prestigios conduc\tor musulman de la primii patru califi ncoace. Sultanul otoman [i d\dea perfect seama de importan]a politic\ [i moral\ extraordinar\ a acestei victorii n cadrul lumii musulmane [i, de aceea, a insistat asupra caracterului ei religios. De[i Mehmed al II-lea a fost sultanul otoman care s-a aflat, poate, cel mai departe de tipul despotului islamic fanatic, fiind mai degrab\ apropiat de tipul suveranului renascentist, el a c\utat n acest mod s\ canalizeze energia ntregii lumi islamice pe linia noii politici otomane viznd domina]ia mondial\ . Din punctul de vedere al lumii cre[tine, cucerirea Constantinopolului putea s\ aib\ [i a avut consecin]e nefaste, exact invers propor]ionale sub toate aspectele, cu cele benefice pe care acela[i eveniment le-a adus lumii turcootomane [i islamice, n general. Aceasta [i explic\ sentimentele de surprindere [i de groaz\ care au nso]it aflarea ve[tii n Europa cre[tin\. C\derea marelui ora[, este adev\rat, ajuns n ruine, dar cu o valoare strategic\ [i de simbol de neegalat, nsemna, n primul rnd, pierderea oric\ror speran]e serioase de a-i mai putea alunga pe turci din Europa. Apoi nsemna o cre[tere constant\ a presiunii otomane asupra ntregului spa]iu pontic care, dintr-o plac\ turnant\ a rela]iilor comerciale interna]ionale din evul mediu, risca s\ devin\, a[a cum s-a [i ntmplat, un simplu lac turcesc.... (Ileana C\zan, Eugen Denize, Marile puteri [i spa]iul romnesc n secolele XV-XVI n http://www.unibuc.ro/eBooks/istorie/mari_puteri/Capitolul%20I1.htm.)

128

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

Vene]ia
Legenda ntemeierii Vene]ia se proclama singur\ drept o crea]ie extraordinar\ [i plin\ de mister, la a c\rei grandoare a contribuit [i altceva dect spiritul omenesc. Exist\ o legend\ despre ntemeierea ei solemn\: la 25 martie 413, la prnz, coloni[ti veni]i din Padua, puneau piatra de temelie la Rialto, care trebuia s\ devin\ un ad\post inatacabil [i sfnt al Italiei sf[iate de barbari. Preotul care a slujit sfin]irea ora[ului a strigat c\tre cer: De ne-am ncumeta cumva la lucruri mari ajut\-ne. ngenunchem acum n fa]a unui altar s\rac [i te implor\m, dar dac\ leg\mintele noastre nu vor fi degeaba, ]i vom, ridica odat\, aici, Doamne, o sut\ de temple de marmur\ [i de aur. (Jacob Burckhart, Cultura Rena[terii n Italia, 1860) Vene]ieni faimo[i Pictorul vene]ian Iacopo Bellini a ajuns att de des\vr[it, nct a izbutit ca, n meseria sa, s\ fie [i cel mai mare, [i cel mai renumit. {i pentru ca renumele c\p\tat n pictur\ s\ se p\streze [i s\ creasc\, datorit\ familiei [i urma[ilor s\i, a avut doi fii, puternic nclina]i c\tre art\, nzestra]i cu un frumos [i deosebit talent: Giovanni [i Gentile. Cnd cei doi fii au crescut ndeajuns, Iacopo nsu[i le-a dat, cu mult\ r\bdare, primele lec]ii de desen. Fiind duse n Turcia, de c\tre un ambasador, mai multe portrete pentru sultan, acesta a fost cuprins de atta uimire [i mirare nct le-a primit cu mare bucurie, de[i legea lor mahomedan\ nu ng\duie picturile. {i aducnd laude neprecupe]ite att artei ct [i artistului, a cerut pe deasupra s\-i fie trimis [i maestrul care pictase acele portrete. }innd seama c\ Giovanni era la o vrst\ la care cu greu ar fi putut ndura greut\]ile c\l\toriei, [i nevoind s\ v\duveasc\ ora[ul de un om att de mare, Senatul a hot\rt s\-l trimit\ pe Gentile, socotind c\ avea s\ fac\ aceea[i treab\ ca [i acesta. L-au dus, n deplin\ siguran]\ cu galerele vene]iene, pn\ la Constantinopol, unde, fiindu-i nf\]i[at lui Mahomed de c\tre trimisul Signoriei, a fost primit cu bucurie [i r\sf\]. Gentile i-a ar\tat [i o preafrumoas\ pictur\, mult admirat\ de c\tre acel principe, c\ruia nu-i prea venea s\ cread\ c\ un muritor oarecare ar avea n el puterea aproape dumnezeiasc\ de a nf\]i[a cu atta via]\ lucrurile din natur\. N-a trecut prea mult\ vreme pn\ cnd Gentile avea s\-i fac\ mp\ratului Mahomed un portret, n m\rime natural\, [i att de bine executat, nct a trecut drept o adev\rat\ minune. Iar dac\ n Turcia ndeletnicirea aceasta nu ar fi fost oprit\ prin lege, mp\ratul nu i-ar mai fi dat niciodat\ drumul. La desp\r]ire, Gentile nu i-a cerut nimic altceva dect o scrisoare de recomanda]ie c\tre serenissimul Senat [i prestr\lucita Signorie din Vene]ia, patria sa. (Giogio Vasari, Vie]ile pictorilor, sculptorilor [i arhitec]ilor, 1568) Vene]ieni obi[nui]i Vene]ia este a copiilor. Ei sunt pretutindeni, de la cei purta]i n bra]e, du[i n co[uri de rufe, purta]i prin c\rucioare unde e mai ngust\ strada [erpuitoare [i pn\ la p\pu[ile care discut\ pe sc\ri de b\trne biserici, n margini de canale, pn\ la eroicii lupt\tori sub zece ani care escaladeaz\ statuile [i se a[eaz\ aproape sus n capul celebrit\]ilor de care nu le pas\ sau se dedau la ntreceri r\zboinice, preg\tind faptele eroice ale viitorului. A disp\rut copil\retul zgomotos [i obraznic din vremuri, care urm\rea, cer[ind uneori, pe str\in. Acum ]i se fac [i tumbe gratuit. Iar dac\ ntrebi de drum, [i mai ales cnd ntrebarea este n numele unui grup de str\ini, porne[te s\ te ajute gratuit, n strig\te de triumf. Este preg\tirea [colar\ care merge [i pn\ la ultimele dintre odraslele s\r\cimii, ngriji]i [i condu[i de un personal de stat, le-a dat, peste admirabila inteligen]\ [i vioiciune a rasei, nsu[iri de bun\-cuviin]\. Iat\ sunt sub ferestrele mele, dou\ feti]e care p\[esc grav, urm\rind cine [tie ce poveste care le absoarbe tot interesul. Dac\ li s-ar trimite, pe fereastr\, frumoasa cutiu]\ de rahat adus\ de la Bucure[ti? Un scurt zbor, [i dulcea prad\ n cutia nflorit\ cu inscrip]ii romne[ti cade ntre cele dou\ feti]e. Acum ar dori [i numele: Cose? {i apoi, ca s\ continue delicioasa comedie, vine rndul pesme]ilor [i, n sfr[it, ciocolata. Dar, cnd li se spune c\ tot acolo este o doamn\ care este bolnav\ serios, mi[cat\, ntrega trup\ se mut\ n pia]eta vecin\. Pe lng\ sim]ul social a[a de dezvoltat la to]i ace[ti minuna]i gnd\cei, unul mai frumos [i mai plin de gra]ie dect cel\lat, este [i sim]ul etic. Uite a[a se formeaz\ oamenii! (Nicolae Iorga, C\l\torii peste hotare, 1938)
129

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Podul Rialto Rialto este cel mai vechi pod dintre cele trei care traveseaz\ Canal Grande. A fost construit din lemn, n secolul al XV-lea. Avea un mecanism special care permitea ridicarea p\r]ii din mijloc, astfel nct s\ poat\ trece vasele mai nalte. Podul era, totu[i, nesigur [i de aceea s-a hot\rt reconstruirea lui n seclul al XVI-lea. A fost anun]at un concurs de proiecte care a atras participarea unor arhitec]i vesti]i precum Michelangelo Buonarotti. C[tig\tor a fost Antonio da Ponte care a ncheiat ridicarea podului n anul 1592. Podul are un singur arc, lungimea sa este de 28 de metri (aici canalul are cea mai mic\ l\]ime) iar n\l]imea maxim\, n mijlocul s\u, este de 7,5 metri. Capetele podul sunt a[ezate pe 12.000 de piloni din lemn afunda]i n mlul canalului. V (Vene]ia, ghid turistic) Bazilica San Marco n anul 828 moa[tele Sfntului Evanghelist Marcu au fost aduse n Vene]ia de la Alexandria. Pentru aceasta s-a hot\rt ridicarea unei biserici care s\ ad\posteasc\ pre]ioasa relicv\. De asemenea, bazilica trebuia s\ arate bog\]ia [i gustul locuitorilor ora[ului. Construc]ia a fost ridicat\ de-a lungul mai multor secole (XI-XV) [i este ridicat\ prin mbinarea armonioas\ a mai multor stiluri: bizantin, romanic, gotic [i chiar islamic. Pe terasa care separ\ cele dou\ nivele se afl\ vesti]ii cai din bronz. Caii au fost adu[i de la Constantinopol de c\tre dogele Enrico Dandolo in anul 1204, ns\ ei au fost realiza]i n Grecia, probabil n secolul IV .Hr. Interiorul este decorat cu mozaicuri realizate de c\tre me[te[ugari vene]ieni. V (Vene]ia, ghid turistic) Problemele Vene]iei Cnd un vestit umorist american a ajuns pentru prima dat\ n Vene]ia, a trimis acas\ urm\toarea telegram\: Str\zi pline de ap\. V\ rog s\ m\ sf\tui]i ce s\ fac. ntr-adev\r acesta este primul lucru care ]i vine n minte atunci cnd te gnde[ti la Vene]ia: faptul c\, aici marea este o strad\. Vene]ia este un ora[ al comorilor, dar este nconjurat\ de pericole. Ora[ul este amenin]at de inunda]ii, fa]adele monumentelor sunt afectate de poluare, iar uscatul se scufund\. Pentru a rezolva aceste probleme, s-au angajat att guvernul italian, ct [i institu]ii interna]ionale. Aceasta pentru c\ Vene]ia nu este numai un ora[ italian, ci el apar]ine tuturor oamenilor. Ea a contribuit la civiliza]ia omenirii mai mult dect orice ora[ de m\rimea ei prin pictur\, sculptur\, arhitectur\ [i muzic\, prin elegan]\, bune maniere [i arta de a tr\i. Lumea ntreag\ are fa]\ de Vene]ia o datorie enorm\. (John Julius Norwich, Vene]ia-comoara n pericol, Encarta, 1993)

Versailles
Cadru istoric: Palatul de la Versailles este deopotriv\ un simbol [i un monument al istoriei. El reprezint\ nu doar abosolutismul monarchic, dus pn\ la extrem de c\tre Regele Soare, dar [i un model de re[edin]\ regal\, unde regele domin\ nobilimea [i pe care Europa a dorit s\ l imite, fie [i par]ial. Ceremonialul de[tept\rii Regelui Soare (Ludovic al XIV-lea) la Versailles ..Regele se scoal\ la ora pe care a hot\rt-o seara nainte de a se culca [i totu[i, dac\ nu se scoal\ la ora pe care a indicat-o, primul valet de camer\ l va de[tepta... Cu un sfert de or\ nainte ca Regele s\ se trezeasc\, de obicei pe la ora 8 [i jum\tate, primul valet intr\ ncet n camera Majest\]ii Sale, unde un b\iat vine s\ fac\ focul... n acela[i timp, vale]ii deschid `ncet obloanele ferestrelor, scot lumn\rile... dup\ ce au fost aprinse toat\ noaptea... Ei scot de asemenea, urmele gust\rii de noapte... Cnd ora pe care Regele a indicat-o sun\, primul valet de camer\ se apropie ncet de patul Regelui, c\ruia i spune: Sire, iat\ ora!, apoi, deschide u[a vale]ilor, [ambelanului [i primului gentilom al camerei.... Regele este nc\ n pat, primul valet ]ine n mn\ un flacon cu alcool, pe care l vars\ pe minile Majest\]ii Sale, sub care ]ine o farfurioar\ din argint aurit... Marele [ambelan prezint\ Majest\]ii Sale vasul cu apa sfiin]it\ asupra c\ruia regele face semnul crucii...
130

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

nainte ca regele s\ se ridice din pat, peruchierul [i b\rbierul Regelui vine [i prezint\ n fa]a Majest\]ii Sale mai multe peruci de difrite dimensiuni. Regele o alege pe cea care i place... , (Bogdan Murgescu [i colectiv, Istoria lumii n texte. De la nceputuri pn\ n zilele noastre, Bucure[ti, 1999)

Palatul Versailles n epoca Regelui-Soare ...Localitatea Versailles apare pentru prima data men]ionat\ n documente in anul 1038. Dup\ mai multe perioade de dezvoltare [i de dec\dere, n secolul XVII intr\ n aten]ia Casei Regale a Fran]ei, cnd Ludovic al XIII-lea venea frecvent la vn\toare pe teritoriile baronului de Versailles, Martial de Leomenie, de la care cumpar\ terenul, o veche cas\ n ruine [i cteva ferme [i unde construie[te un pavilion de vn\toare. n 1661, Ludovic al XIV-lea devine rege al Fran]ei [i trimite pe arhitectul s\u oficial, Louis Le Vau [i pe Andre Le Notre, pentru a transforma pavilionul de vn\toare de pe domeniile Versailles, ntr-un castel demn de Curtea Fran]ei. La 6 mai 1682 regele [i Curtea Regala se mut\ la Versailles, iar acesta devine capitala neoficial\ a Fran]ei pn\ n 1715 ([i din nou ntre 1722 [i 1789, sub Ludovic al XV-lea [i Ludovic al XVI-lea [i iar\[i ntre 1871 [i 1879, n timpul Comunei din Paris). n vremea lui Ludovic al XIV-lea, palatul Versailles era cel mai mare [i impun\tor palat regal din Europa. n aceast\ epoc\ palatul era deservit de 35.000 slujitori. Regele Soare atr\gea pe noii veni]i care primeau terenuri foarte ieftin, dac\ respectau dou\ reguli: o tax\ anual\ [i construirea unei case n conformitate cu planul de sistematizare, dar care s\ nu dep\[easc\ cota de nivel de la n\l]imea Cur]ii de Marmur\ din fa]a palatului. Latura nordic\ g\zduia apartamentele private ale regelui, care au suferit mai multe remodel\ri. Camerele din componen]a apartamentelor au primit nume ale zeit\]ilor din mitologia greac\ [i roman\. Iar pe latura sudica, se aflau apartamentele reginei. Fiecare nc\pere a fost bogat decorat\. Fiecare salon purta numele unei zeit\]i din Olimp. n Salonul lui Apollo se afla sala tronului lui Ludovic al XIV-lea. Salonul R\zboiului era impodobit cu o reprezentare, care-l arata pe Ludovic al XIV-lea c\l\rind victorios. Sala Oglinzilor a fost edificat\ de Jules Hardouin-Mansart, ntre 1678 [i 1684, prin unirea unor nc\peri din apartementul Regelui, ale Reginei [i o teras\. ncepind cu anul 1681 Sala Oglinzilor a fost decorat\ de Charles Le Brun, cu picturi alegorice, care ilustrau cele mai importante momente ale celor 27 ani de domnie ai lui Ludovic al XIV-lea. Sala Oglinzilor a fost folosit\ ca loc de desf\[urare al marilor ceremonii oficiale, primiri ale ambasadorilor extraordinari, etc. Tot aici, n 1919, a fost ratificat Tratatul de la Versailles, care punea cap\t Primului R\zboi Mondial. n 1678, Mansart preia lucr\rile de construc]ie, adaug\ cele dou\ imense aripi: sudic\ (destinat\ apartamentelor marilor nobili) [i nordic\, unde ncepe [i amenajarea unei Capele Regale (terminat\ n 1710). Regele participa la slujba duminical\ de la balconul capelei, n timp ce curtenii st\teau la parter. Capela Regal\ a fost ultima mare lucrare efectuat\ la Palatul Versailles, sub domnia lui Ludovic al XIV-lea. Pentru a sc\pa de protocolul strict de la Curtea Regal\, Ludovic al XIV-lea construie[te la cap\tul vestic al Gr\dinilor Palatului, Palatul Trianon (Grand Trianon), loc n care era nso]it [i de metresa sa, Madame de Maintenon. n 1715 Regele-Soare moare. Curtea se mut\ la Paris, iar palatul este abandonat, pana n 1722 cnd Ludovic al XV-lea readuce administra]ia la Versailles [i cl\de[te n 1762 Petit Trianon. Ludovic al XVI-lea adaug\ o sala de oper\, pe care o termin\ n 1770, la timp pentru celebrarea c\s\toriei sale cu Maria-Antoaneta. n anul 1883 regele Ludovic-Filip decide ca Palatul Versailles s\ devin\ muzeu de istorie a Frantei. Planul localit\]ii Versailles a fost folosit de arhitec]ii americani pentru sistematizarea capitalei Statelor Unite ale Americii, Washington. (www. fotomagazin.ro, ianuarie 2006)

Castelul Huniazilor
Cadru istoric: Castelul Huniazilor este cel mai important monument de arhitectur\ gotic\ din Transilvania. Are ca nucleu un vechi castru regal, d\ruit n 1409 cneazului Voicu, amplificat [i modernizat n stil gotic de c\tre Iancu de Hunedoara [i Matei Corvin. A fost transformat ntr-o somptuoas\ re[edin]\ nobiliar\ cu s\li de recep]ie, capel\ [i apartamente de locuit.

131

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Ioan Corvin [i corbul Tr\iau n ]inutul Hunedoarei trei fra]i: Radu, Mogo[ [i Voicu, ce erau cnezi romni. Dintre ace[tia, Voicu a plecat la curtea regelui unguresc din Buda, unde a intrat n garda regeasc\. La plecare l\sase pe so]ia sa cu un copil mic, numit Ioan, [i i dete un inel, pe care s\-l arate cnd va veni la Buda. Mergnd pe drum c\tre Buda [i fiind cald, c\l\torii hot\rr\ s\ se odihneasc\ la umbra unui copac. B\iatul se juca cu inelul cnd un corb care era pe copac se repezi la Ioan [i-i smulse inelul din mn\. B\iatul ncepu s\ ]ipe, unchiul s\u lu\ arcul [i o s\geat\ [i trase n corb. Corbul c\zu la p\mnt, mpreun\ cu inelul. C\l\torii au continuat drumul[i au ajuns la Buda. Regelui i-a pl\cut de Ioan [i l-a dat la [coal\, ca s\ nve]e carte. Cnd a fost mare, s-a f\cut [i el soldat [i a ajuns [i general. n luptele cu turcii, Ioan s-a ar\tat foarte viteaz, a[a c\ regele i-a dat, drept r\spalt\, mai multe mo[ii [i castelul Hunedoara. La nceput i ziceau [i lui, ca [i tat\lui s\u, Ioan Romnul. Dup\ castelul de la Hunedoara, i ziceau Ioan Hunedoreanul. Regele i-a mai dat [i dreptul ca stema sau semnul familiei s\ fie un corb cu un inel n cioc, de aceea i ziceau [i Ioan Corvinul, adic\ Corbeanul. (Legende populare romne[ti)

Castelul de la Hunedoara v\zut de c\l\tori romni Castelul de la Hunedoara este o construc]ie m\rea]\, cu acoperi[uri nalte [i divers colorate, cu turnuri [i turnule]e, ferestre [i balcoane mpodobite cu dantel\ria pietrei cioplite. Ridicat n secolul al XIV-lea, pe locul unei vechi nt\rituri, pe o stnc\ la picioarele c\reia curge prul Zla[ti, castelul era un cuib gata s\ apere hotarul mpotriva n\v\litorilor ce soseau din pasul Banatului. Fiind una dintre cele mai mari [i mai vestite propriet\]i ale lui Iancu de Hunedoara, castelul cunoa[te n timpul acestuia nsemnate transform\ri. El devine astfel o somptuoas\ locuin]\, nu numai un punct strategic nt\rit. Cu trecerea anilor, diver[ii st\pni ai castelului i-au modificat nf\]i[area, mbog\]indu-l cu turnuri, s\li [i camere de onoare. Galeria [i donjonul ultimul turn de ap\rare (turnul Ne boisa Nu te teme), r\mase neschimbate de pe timpul lui Iancu de Hunedoara, precum [i Turnul Capistrano (dup\ numele unui vestit c\lug\r de la curtea castelului) reprezint\ cteva dintre cele mai semnificative p\r]i ale construc]iei. Mai pot fi amintite Sala cavalerilor (o mare nc\pere de recep]ii), Turnul buzduganelor [i Bastionul alb care servea ca depozit de bucate, Sala Dietei, cu medalioane pictate pe pere]i (printre ele [i portrete ale domnitorilor Matei Basarab din ]ara Romneasc\ [i Vasile Lupu din Moldova). n aripa castelului numit\ Matia se mai deslu[e[te, destul de vag, o pictur\ referitoare la legenda cu corbul de la care se zice c\ [i trag numele urma[ii lui Iancu de Hunedoara. n curtea castelului, al\turi de capela zidit\ tot n timpul lui Iancu de Hunedoara, se afl\ o fntn\ adnc\ de 30 de metri. Dup\ o legend\, aceast\ fntn\ ar fi fost s\pat\ de trei prizonieri turci, c\rora li s-a promis libertatea dac\ vor ajunge la stratul de ap\. Dar dup\ 15 ani de trud\, cnd au terminat fntna, st\pnii nu s-au ]inut de cuvnt. Se spunea c\ inscrip]ia de pe zidul fntnii nseamn\ Ap\ ave]i, dar suflet, nu. n realitate, con]inutul descifrat de speciali[tu este urm\torul: Cel care a scris aceast\ inscrip]ie este Hasan, care tr\ie[te ca rob la ghiauri, n cetatea de lng\ biseric\. (Maria Cordoneanu, Victoria Nedel, 100 de monumente [i locuri istorice ale patriei, Bucure[ti, 1987)

Castelul Bran
Cadru istoric: Castelul Bran poart\ numele unui sat aflat de-a lungul drumului comercial care lega odinioar\ }ara Romneasc\ de Transilvania. Drumul se afla n interiorul unei trec\tori m\rginite de o parte [i alta de Mun]ii Bucegi [i Piatra Craiului. Castelul a fost construit n 1377 de c\tre locuitorii Bra[ovului, fiind amplasat pe o stnc\ nalt\, pentru a permite supravegherea ntregii regiuni. n 1395, Mircea cel B\trn, domnitorul }\rii Romne[ti, a ncheiat un tratat de alian]\ cu Sigismund de Luxemburg, regele Ungariei, primind n posesie Castelul Bran. n secolul al XVII-lea, castelul a fost preluat de austrieci [i a revenit Romniei abia n 1918. n anul 1946, Branul a intrat n administra]ia ora[ului Bra[ov, mpreun\ cu terenurile din jurul s\u.
132

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

Castelul Bran v\zut de un c\l\tor str\in Se g\se[te un alt castel foarte puternic a[ezat pe o n\l]ime n ntregime stncoas\, n mijlocul unei v\i nguste, prin care se trece n }ara Romneasc\. Pe sub castel curge un ru de munte limpede, care d\ nu numai cei mai gusto[i pe[ti, ci [i pietri[ de aur curat n mare bel[ug. O asemenea pescuire de aur este ng\duit\ numai acelora care au nvoirea principelui. Castelul acesta se nume[te Bran [i este foarte bine p\zit [i totdeauna bine nzestrat cu tot ce e trebuitor pentru o ap\rare puternic\. (Giovan Andrea Gromo, c\l\tor str\in din secolul al XVI-lea)

Castelul Bran v\zut de c\l\tori romni n defileul m\rginit de Mun]ii Bucegi [i m\gurile desprinse din Piatra Craiului, a fost n\l]at n secolul al XIV-lea castelul Bran, ca avanpost al cet\]ii Bra[ov, p\zind drumul comercial dintre Bra[ov [i Cmpulung. Construit n scopul ap\r\rii acestei nsemnate c\i de leg\tur\ dintre Transilvania [i }ara Romneasc\, acest castel a fost d\ruit n 1395 de regele Ungariei lui Mircea cel B\trn, domnul }\rii Romne[ti, ca simbol al n]elegerii stabilite n lupta comun\ mpotriva pericolului otoman. Intrat apoi n st\pnirea cet\]ii Br[ov, castelul era [i un loc de vam\ important. Cl\direa v\mii, mpreun\ cu un han, se aflau la poalele dealului pe care se ridic\ Branul. Alte fortifica]ii [i un [an] de ap\rare nconjurau castelul. De-a lungul secolelor, castelul a suferit nenum\rate midific\ri [i transform\ri, cele mai importante datnd din veacurile XVII-XVIII. Adev\rat\ oper\ de arhitectur\ gotic\, castelul este o construc]ie sobr\, dar nenum\ratele sale turnuri i ndulcesc aspectul, ntreaga cl\dire decupndu-se gra]ios pe fundalul verde al p\durilor [i pe albastrul cerului. Devenit din 1957 muzeu, castelul prezint\ n s\lile sale, boltite n arc frnt, valoroase obiecte de art\, colec]ii de arme [i armuri medievale. n curtea castelului a fost amenajat, n aer liber, un muzeu etnografic cu obiecte [i construc]ii caracteristice zonei Branului. (Maria Cordoneanu, Victoria Nedel, 100 de monumente [i locuri istorice ale patriei, Bucure[ti, 1987) M\iestria me[terilor. Me[terii care au pl\nuit [i construit Branul au dat dovad\ de pricepere [i curaj, c\ci era nevoie de nvingerea unor mari greut\]i pentru a putea construi acest cuib de vulturi, a c\rui zid\rie se mbin\ att de armonios cu stncile abrupte ale M\gurii Branului. Dup\ ce p\durea a fost t\iat\, dup\ ce locul a fost nivelat att ct se putea nivela, au nceput lucr\rile de construc]ie. Cetatea a fost conceput\, de la bun nceput, ca un complex de cl\diri, care aveau binen]eles rol militar, dar mai ndeplineau [i rolul de ad\post al v\mii, mutat aici de la Ruc\r. Complexul de cl\diri cuprindea postul avansat de ap\rare, alc\tuit din dou\ rnduri de ziduri menite s\ nchid\ trec\toarea spre sud, deci spre hotarul }\rii Romne[ti. ntre cele dou\ ziduri se g\seau cl\dirile oficiului vamal. Castelul are un zid de incint\ construit din piatr\ de calcar brut\, pu]in cioplit\ pentru a nu forma ie[ituri; un donjon, mult mai nalt dect restul cl\dirii, a[ezat n partea de nord, un turn rotund la parterul c\ruia se p\stra praful de pu[c\. Turnul por]ii, dreptunghiular, este construit din blocuri mari, t\iate n piatr\ de calcar. Poarta, la nivelul primului etaj al turnului p\trat, r\spunde n curtea interioar\. Prima nc\pere era folosit\ drept camer\ de gard\. La camerele de locuit, a[ezate pe trei nivele, se ajunge cu ajutorul unor sc\ri din lemn. (Ana Maria Henegariu, Cetatea Bran, Bucure[ti, 1987)

Castelul Pele[
Cadru istoric: ntre re[edin]ele monarhice, castelul Pele[ din Sinaia, re[edin]a de var\ a regilor Romniei, are un profil bine determinat. Crea]ie a gustului regelui Carol I al Romniei (18661914), dar [i al [tiin]ei arhiec]ilor Johannes Schultz [i Karel Liman, precum [i al m\iestriei unor decoratori prestigio[i ca J.D. Heymann din Hamburg, August Bemb din Mainz [i Berhard Ludwig din Viena, castelul Pele[ poate fi considerat un unicat. Totodat\, el este, prin valoarea sa istoric\ [i artistic\, unul din cele mai importante monumente de acest fel din Europa celei de a doua jum\t\]i a secolului al XIX-lea.
133

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Lucr\rile au nceput nc\ din anul 1873, pe un teren aflat n proprietatea privat\ a suveranului, denumit ini]ial domeniul Piatra Ars\ [i ulterior domeniul regal de la Sinaia. {antierul de pe Valea Pele[ului a reunit, la un moment dat, aproape 300 de lucr\tori [i poate fi considerat cel mai important de pe cuprinsul Vechiului Regat n veacul trecut

Pele[ul, castelul regal Petrecerea noastr\ anul acesta la Sinaia a fost foarte nepriincioas\, din cauza timpului nefavorabil. {i construc]ia a suferit din cauza aceasta. Cnd ploaia f\cea s\ se piard\ o mare cantitate din aprovizionarea cu c\r\mizi, cnd nghe]urile de peste noapte desf\ceau cimentul de pe zidurile temeliei ce se cl\dise! Vara umed\ a pricinuit de asemenea numeroase [i importante n\ruiri pe terenul de construc]ie toate acestea au adus mari ntrzieri. Avem nc\ trebuin]\ de trei s\pt\mni de vreme frumoas\ pentru a termina lucr\rile de siguran]\ a temeliilor castelului. Castelul, pe care noi l-am botezat Castelul Pele[ trebuie s\ fie terminat pn\ la acoperi[ n anul viitor, dar abia de vom putea intra n el nainte de anul 1878. M\re]ia acestei construc]ii face n toat\ ]ara o excelent\ impresie [i toat\ lumea se bucur\, pentru c\ se vede n aceasta o garan]ie a stabilit\]ii regimului. E [i numit de pe acum Castelul regal- ceea ce va putea prea bine s\ devin\ ntr-o zi! Fie ca nainte de toate s\ devin\ leag\nul dinastiei noastre, c\ci f\r\ aceasta, viitorul ]\rii nu e asigurat! M (Memoriile Regelui Carol I al Romniei, Bucure[ti, 1993) Construirea Pele[ului Asupra mersului lucr\rilor [i a componen]ei echipelor de muncitori, regina Elisabeta nota: Italieni zidari, romni pentru terasamente, ]igani salahori. Albanezii [i grecii lucrau n cariere, nem]ii [i ungurii, dulgheri. Turcii ardeau c\r\mida. Au fost mae[trii polonezi [i cioplitori n piatr\ cehi. Francezii desenau, englezii m\surau, astfel c\ pe [antier se ntlneau sute de costume na]ionale [i se vorbeau patrusprezece limbi; se cnta, se njura [i se certa n toate dialectele [i pe toate tonurile; era un amestec nostim [i zgomotos de oameni, de cai, de boi [i de bivoli. Dificult\]ile tehnice, reprezentate de alunec\rile de teren ce necesitau ziduri puternice de sus]inere, ct [i prezen]a multitudinii de izvoare subterane ce trebuiau captate, au impus aducerea la Sinaia a unei autorit\]i n materie, arhitectul-profesor Wilhelm von Doderer. Lupta cu elementele capricioase ale naturii [i supunerea acestora a durat doi ani. Problemele tehnice au determinat amnarea ceremoniei punerii pietrei de temelie pentru anul 1875, n data de 10/22 august. n temelii s-au zidit actul de funda]ie [i actul de construc]ie, al\turi de cteva monede cu efigia lui Carol I. Pe perioada de func]ionare a [antierului, suveranul a urm\rit cu foarte mare aten]ie lucr\rile, pn\ n cele mai mici detalii. Arhitectul a prezentat mai multe proiecte: primul era n stilul rena[terii franceze, inspirat de arhitectura castelelor de pe Valea Loirei; al doilea era evident inspirat de edificiile vieneze. Ambele proiecte implicau ns\, prin amploarea [i monumentalitatea viitoarei re[edin]e, cheltuieli pe care bugetul lui Carol nu le puteau suporta. Al treilea proiect, de[i mult simplificat, nu a ntrunit nici el dorin]ele acestuia; astfel, n anul 1876, arhitectului i s-a reziliat contractul. n acela[i an, 1876, conducerea [antierului precum [i realizarea unei noi serii de planuri, i-au fost ncredin]ate arhitectului Johannes Schulz. Colaborator al profesorului-arhitect Doderer, Johannes Schulz a devenit diriginte de [antier la Sinaia. Dup\ 1883 p\r\se[te Curtea regal\ a Romniei pentru a se ntoarce la Viena. Proiectul final, propunnd o cl\dire cu aspectul unui chalet, a corespuns att viziunii [i gustului artistic, ct [i posibilit\]ilor financiare ale regelui Carol I. Edificiul s-a realizat n intervalul 18791883.

134

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

Imul regal Versuri de Vasile Alecsandri


Tr\iasc\ Regele n pace [i onor De ]ar\ iubitor {i-ap\r\tor de ]ar\. Fie domn glorios Fie peste noi, Fie-n veci norocos n r\zboi. O, Doamne sfinte Ceresc p\rinte Sus]ine cu a Ta mn\ Coroana Romn\.

Tr\iasc\ patria Ct soarele ceresc Rai vesel p\mntesc Cu falnic nume Fie-n veci el ferit De nevoi Fie-n veci locuit De eroi. O, Doamne sfinte Ceresc p\rinte ntinde mna Pe ]ara Romn\.

D. Europa Unit\
Simbolurile Uniunii Europene (drapel, imn, ziua Europei) Uniunea European\
Cadru istoric: Uniunea European\ de ast\zi este rezultatul unui ndelungat proces, nceput acum mul]i ani (n 1957, la Roma, s-a constituit Comunitatea Economic\ European\ cu scopul de a mbun\t\]i economia ]\rilor membre). Multe lucruri s-au schimbat de atunci. Uniunea s-a m\rit, primind treptat noi state, dar [i-a precizat [i ]elurile. La fiecare extindere , alian]a a devenit mai puternic\, iar familia european\ mai unit\. Au sporit avantajele pentru cet\]eni. Un num\r tot mai mare de persoane au mp\rt\[it idealurile Uniunii Europene. Aceast\ dezvoltare a mbog\]it ntreaga Europ\. Construirea casei europene Dac\ prive[ti o hart\ politic\ a Europei, te afli n fa]a unui mare mozaic ale c\rui piese au m\rimi diferite. Limitele lor reprezint\ grani]ele teritoriilor numite state na]ionale. n fiecare dintre ele tr\iesc comunit\]i de persoane cu propriile forme de guvernare, legi, limb\ [i cultur\. De secole, statele europene au purtat r\zboaie

135

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

ntre ele. Apoi, acum mul]i ani, unele au n]eles c\, unite, puteau s\ rezolve mai bine multe dintre problemele lor [i s\ ob]in\ avantaje importante, cum ar fi avu]ii mai mari [i o via]\ mai bun\ pentru to]i cet\]enii. Atunci [i-au deschis frontierele [i au nceput s\ construiasc\ o cas\ comun\. Uniunea European\. n curnd, alte ]\ri au dorit s\ fac\ parte din aceast\ mic\ familie unit\, care num\r\ ast\zi dou\zeci [i cinci de membri. {i povestea nu s-a sfr[it nc\: trei state sunt pe cale s\ intre n casa european\ dup\ 2004. (Vino s\ cuno[ti Uniunea European\. Atlas geografic pentru [colari, Bucure[ti, 2006)

Uniunea European\, cele mai importante institu]ii Uniunea European\ este un organism interna]ional foarte extins [i divers; sistemul ei de guvernare este unic n lume. Uniunea func]ioneaz\ prin intermediul unor institu]ii cu sediul la Bruxelles, Strasbourg [i Luxemburg. Fiecare institu]ie are rolul s\u [i mpreun\ sunt responsabile de promulgarea legilor care guverneaz\ modul de via]\ al statelor membre. Parlamentul European reprezint\ cet\]enii statelor membre ale Uniunii, fiind cel mai amplu Parlament multina]ional din lume. Consiliul de Mini[tri este format din cte un reprezentant, la nivel ministerial, al fiec\rui stat membru. Are sediul la Bruxelles, [i poate amenda, adopta sau respinge propuneri de legi. Comisia European\, cu sediul la Bruxelles, este puterea executiv\, de guvernre a Uniunii Europene. Ea ini]iaz\ propuneri legislative [i urm\re[te aplicarea lor; trebuie s\ se asigure c\ guvernele na]ionle respect\ tratatele ncheiate. Consiliul European este format din pre[edin]ii sau prim-mini[trii statelor membre. Se ntrune[te de dou\-patru ori pe an cnd se discut\ [i se definesc orint\rile [i priorit\]ile politicii generale ale Uniunii Europene. (www.europa.eu.int; Agenda Eu-Ro, 2006)

Educa]ia [i n afara [colii Obi[nuim s\ numim educa]ia oferit\ de [coal\ drept educa]ie formal\, iar activit\]ile educative organizate de alte institu]ii, cum ar fi muzeele, bibliotecile, cluburile elevilor, etc., drept educa]ie nonformal\. Influen]ele spontane sau neorganizate din mediu, familie, grup de prieteni, mass media constituie educa]ia informal\. Educa]ia nonformal\ ofer\ un set de experien]e sociale necesare, utile pentru fiecare copil, tn\r sau adult. n educa]ia nonformal\ profesorii devin moderatori, facilitatori sau animatori. La nivel european, Programul TINERET reprezint\ un bun exemplu de astfel de activit\]i [i experien]e pentru tineri: vizite de studiu, dezbateri, ateliere teoretice [i practice (pictur\, muzic\, fotografie, grafitti, teatru), activit\]i culturale (vizite la muzee, centre culturale), jocuri interculturale (Trenul European), jocuri de cooperare, discu]ii n grupuri mai mari sau mai mici pe teme de interes comun. (www.e-tineret.ro; www.e-scoala.ro; Agenda Eu-Ro, 2006)

Cultura nseamn\ ceea ce este important pentru valorile voastre, ceea ce pre]uie[te fiecare dintre noi. Ea face parte din tot cee ce este frumos, din tot ceea ce v\ impresioneaz\ [i reprezint\ valoare. Cele [apte fecioare trufa[e Odat\, demult, n castelul Sconberg, pe malurile Rinului tr\ia un conte cu cele [apte fiice ale sale: [apte fecioare pe ct de frumoase, pe att de trufa[e. Att de mndre erau nct nimeni nu era vrednic de ele, chiar dac\ le pe]eau pn\ [i regi. [i dispre]uiau [i-[i alungau to]i pe]itorii, dar nu nainte de a-i face s\ trag\ speran]e, ca s\ poat\ rde mai bine de suferin]ele lor dup\ aceea. Au venit [apte fermieri cinsti]i, [apte negustori boga]i, [apte scutieri veseli [i tineri ca p\durile n luna mai, [apte cavaleri curajo[i, [apte baroni cu o[tenii lor cu tot, [apte con]i cu alaiul lor domnesc de paji, scurtieri, [i o[teni, [apte duci cu alaiul lor de curteni, [ambelani [i generali. Dar to]i au plecat f\r\ s\ le poat\ convinge. {i a[a cele [apte surori trufa[e tr\iau n castelul din Schonberg, dispre]uindu-[i pe]itorii, care soseau ntr-una, att de mare le era faima. ntr-o zi, un tn\r menestrel veni la Sconberg [i cnt\ cntece [i scrise versuri n cinstea lor iar ele i d\dur\ voie s\ r\mn\ cu ele c\ci laudele lor le nveseleau. El cnta cntece despre toate, dar cel mai adesea privirile lui se a]inteau spre mezin\ [i ea [tia bine acest lucru.
136

Sugestii de lecturi pentru `nv\]\tori

Ar fi o glum\ bun\, le spuse ea surorilor ei, s\-i zdrobesc inima [i s\-i amu]esc cntecele acetui prost\nac ncrezut. O s\-l fac s\ cread\, o vreme, c\-l iubesc [i eu. A[a c\ ea zmbea, ba uneori se uita la menestrel [i chiar o dat\ l\s\ s\-i scape un trandafir ca s\-l ridice el. n[elat de vicle[ugul fetei, el credea c\ [i ea l iube[te [i era fericit. A[a c\ ntr-o zi i vorbi despre dragostea lui a[a cum numai un poet [tie s\ o fac\. Fata l ascult\ pn\ la cap\t [i apoi fetele toate au rs de el [i l-au alungat. Nefericitul menestrel se ridic\ [i o lu\ la fug\ spre malul Rinului. Fie ca ntr-o bun\ zi s\ pl\teasc\ pentru toat\ r\utatea lor! Strig\ el aruncndu-se n ap\, [i nimeni nu-l mai v\zu vreodat\. Cele [apte surori rser\ cnd auzir\ de sfr[itul menestrelului. S\ se bucure Rinul de el, ziser\ ele. Din partea noastr\, tov\r\[ia lui era plicticoas\ [i cntecele lui erau nvechite. Dar Rinul ascult\ de rug\min]ile menestrelului [i r\zbun\ nedreptatea ce i se f\cuse. ntr-o bun\ zi cele [apte surori merser\ s\ se plimbe pe malul rului dar nu mai venir\ napoi niciodat\. Se spune c\, n timp ce se plimbau, s-a n\l]at din ru un val uria[ [i le-a tras n ap\ necndu-le, n timp ce ele strigau dup\ ajutor, dar nimeni nu le auzea. {i pn\ n ziua de azi, cnd apa rului scade, se pot vedea [apte stnci la fel de aspre ca inimile celor [apte surori. (Pove[ti eroice [i povestiri populare germane, Bucure[ti, 2001)

}\ranul [i lupul Cu mult\ vreme n urm\, cmpia de la Bessans era acoperit\ de o p\dure uria[\. ntr-o zi, un ]\ran s\rac se ntorcea acas\, prin p\dure, aducnd cu sine cele dou\ pini pe care le cump\rase. Mergea agale, fluiernd mul]umit, cnd dintr-o dat\, un lup sur, uria[, s\ri n potec\, t\indu-i calea. Omul nostru ncremeni, mort de fric\. [tia c\ ar fi fost inutil s\ fug\, a[a c\ st\tu pe loc, n timp ce lupul se apropia de el. Atunci, i veni o idee: Fii binecuvntat lupule, pari cam nfometat; ce-ar fi s\ gu[ti din pinea mea? Lupul ncepu s\ m\nnce, iar ]\ranul plec\. A[a ajunse la coliba sa [i-i povesti nevestei toat\ p\]ania. Sfnta pine risipit\ pe un netrebnic de lup, exclam\ nemul]umit\ nevasta sa. Multe luni mai trziu, dup\ mult\ munc\, cei doi so]i au reu[it s\ adune destui bani pentru a-[i putea cump\ra o vac\. A[a c\ b\rbatul porni spre trgul din Saint Maurice. La un moment dat, un b\rbat ciudat, nalt [i sub]ire, cu fa]a ascu]it\, i ap\ru n fa]\. Sunt multe vaci n grajdul meu. Alege-o pe cea mai bun\ dintre ele [i o vei primi n dar. {i uite aici [i o cutiu]\, un cadou pentru nevasta ta. Ai grij\ s\ o deschid\ doar ea, [i numai cnd va fi singur\. Minunndu-se, ]\ranul lu\ [i cutiu]a [i-l ntreb\: Dar pentru ce e[ti att de bun cu mine, ntreb\ ]\ranul. ]i aminte[ti cnd ai fost milos cu un lup din p\dure pe care l-ai hr\nit cu pinea ta? Ei bine, acel lup eram eu [i obi[nuiesc s\ r\spund cu bun\tate la bun\tate [i cu cruzime la cruzime. Uluit [i ncntat, ]\ranul plec\ spre cas\, prin p\dure. Dar curiozitatea l f\cu s\ se ntrebe ce-i n caset\. A[a c\ ridic\ cu grij\ capacul. Din\untru izbucni o flac\r\ nalt\, care aprinse un copac din apropiere. Copacul ardea dar cum el nu se pricepea s\ sting\ focul a plecat mai eparte c\tre coliba sa, gndindu-se Ei poftim, dac\ ar fi deschis-o so]ia mea, i-ar fi luat foc tot p\rul [i s-ar fi r\nit d moarte. ntre timp, focul se r\spndi [i cea mai mare parte a p\durii se transform\ n cenu[\. Dup\ aceast\ poveste se poate na[te ntrebarea: Ce-i mai bine, n Savoia, s\ fii sau nu, curios? (Legende, pove[ti [i basme fran]uze[ti, Bucure[ti, 2001)

137

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

BIBLIOGRAFIE

*** Programe [colare pentru clasa a IV-a, Istorie, Ministerul Educa]iei [i Cercet\rii, Consiliul Na]ional pentru Curriculum, Bucure[ti, 2005

Manuale [colare Pene[, Marcela; Troncot\ Ileana, Istorie. Manual pentru clasa a IV-a, Editura Ana 2000, Bucure[ti, 2006 , Manea, Mihai; Fier\scu, Aurelia; Lapovi]\, Ana, Istorie. Manual pentru clasa a IV-a, Editura CD Press, Bucure[ti, 2006 B\lu]oiu, Valentin; Radu, Dumitra, Istorie. Manual pentru clasa a IV-a, Editura Didactic\ [i Pedagogic\, Bucure[ti, 2006 Mih\ilescu, Cleopatra; Pi]il\, Teodora; Vlad, Stelu]a, Istorie. Manual pentru clasa a IV-a, Editura Aramis, Bucure[ti, 2006 Teodorescu, Bogdan, Istorie. Manual pentru clasa a IV-a, Editura Corint, Bucure[ti, 2006 Bercea, Marilena; Petre, Zoe (coord.); St\nescu, Ecaterina; Selevet, Mihaela; Tache, Silvia, Istorie. Manual pentru clasa a IV-a, Editura Corint, Bucure[ti, 2006 , Oane, Sorin; Ochescu, Maria, Istorie. Manual pentru clasa a IV-a, Editura Humanitas Educa]ional, Bucure[ti, 2006 Berciu-Dr\ghicescu, Adina; Giurescu Dinu C. (coord), Grigore, Simona, Daniela, Istorie. Manual pentru clasa a IV-a, Editura Sigma, Bucure[ti, 2006 Ad\sc\li]ei, Felicia; Laz\r, Liviu (coord.); Lupu, Viorel, Istorie. Manual pentru clasa a IV-a, Editura Corvin, Bucure[ti, 2006 Stan, Magda; Vornicu, Cristian, Istorie. Manual pentru clasa a IV-a, Editura Niculescu, Bucure[ti, 2006 Didactic\ , Baseler, Marja; Z\treanu, Mihaela, O [coal\ primitoare. Sfaturi practice pentru nv\]\tori, Bucure[ti, 2004 Brzea, Cezar ([i al]ii), Manual pentru asigurarea calit\]ii educa]iei pentru ce]\]enie democratic\, UNESCO, Consiliul Europei, CEPS, 2005 Bratu, Gabriela (coordonator), Aplica]ii ale metodelor de gndire critic\ la nv\]\mntul primar, Bucure[ti, 2004 C\pi]\, Carol; C\pi]\, Laura, Tendin]e n didactica istoriei, Editura Paralela 45, 2005 Chereja, Florica, Dezvoltarea gndirii critice n nv\]\mntul primar, Bucure[ti, 2004 Ciolan, Lucian, Dincolo de discipline. Ghid pentru nv\]area integrat\ / crosscuricular\, Centrul Educa]ia 2000+, Editura Hmanitas Educa]ional, Bucure[ti, 2003 Cri[an, Alexandru [i al]ii, Curriculum Na]ional pentru nv\]\mntul obligatoriu. Cadru de referin]\, Ministerul Educa]iei Na]ionale, Consiliul Na]ional de Curriculum, Editura Corint, Bucure[ti, 1998 Dobra, Sobia; Stoicescu, Daniela, Recuperarea r\mnerii n urm\ la lectur\ (nv\]\mnt primar), Modul pentru dezvoltarea profesional\ a cadrelor didactice, ap\rut n cadrul Proiectului pentru nv\]\mntul Rural, Bucure[ti, 2005 Gollob, R. ([i al]ii), Manual pentru formarea cadrelor didactice n domeniul educa]iei pentru cet\]enie democratic\ [i al educa]iei pentru drepturile omului, Consiliul Europei, 2004 Iuti[, Gheorghe; Pnzariu, Argentina; Iriciuc, Valerica, Istorie. Ghid metodic pentru studen]i [i profesori de istorie, Bucure[ti, 2005 Manea, Mihai; Palade, Eugen; Sasu, Nicoleta, Istorie. Predarea istoriei [i educa]ia pentru cet\]enie democratic\: demersuri didactice inovative, Bucure[ti, 2006 Marga, Andrei, Anii reformei 1997-2000, Editura Funda]iei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2000 P\curari, Otilia; Trc\, Anca; Sarivan, Ligia, Strategii didactice inovative, Editura Sigma, Bucure[ti, 2003 R\dulescu, Eleonora; Trc\, Anca, Adaptarea curriculum-ului la contextul rural, Modul pentru dezvoltarea profesional\ a cadrelor didactice, ap\rut n cadrul Proiectului pentru nv\]\mntul Rural, Bucure[ti, 2005
138

Bibliografie

Stasy, Bird; Ulrich, Louis, Istorie oral\ Spunem pove[ti [i scriem despre via]\, Bucure[ti, 2000 Stoicescu, Daniela; Manolache, Mimia; Ilie[, Beatrice Georgeta, Predarea simultan\, Modul pentru dezvoltarea profesional\ a cadrelor didactice, ap\rut n cadrul Proiectului pentru nv\]\mntul Rural, Bucure[ti, 2005 }epelea, Adriana; Ioni]\, Florin, Evaluarea continu\ la clas\, Modul pentru dezvoltarea profesional\ a cadrelor didactice, ap\rut n cadrul Proiectului pentru nv\]\mntul Rural, Bucure[ti, 2005

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Resurse Agenda Eu-Ro, 2006 Comunicarea, de la origini la Internet, Enciclopedia pentru tineri, Larousse, Bucure[ti, 1999 Documenta Romaniae Historica, B, ]ara Romneasc\, volumul XI, Bucure[ti, 1975 De la Drago[ la Cuza Vod\. Legende populare romne[ti, Bucure[ti, 1968 naltul Comisariat ONU pentru Refugia]i. Copiii refugia]i: fuga de persecu]ie [i de r\zboi, Bucure[ti, 2002 Landmarks of Civilisation, vol. I, New York, 1999 Legende populare romne[ti, Bucure[ti, Chi[in\u, 1999 Legende populare romne[ti, Bucure[ti, Chi[in\u, 2001 Legende, pove[ti [i basme fran]uze[ti, Bucure[ti, 2001 Revista Level, Games, Hardware & Lifestyle, iulie, 2003 Memorialistica revolu]iei de la 1848 n Transilvania, Cluj Napoca, 1988 Milionul. Cartea minunatelor c\l\torii ale lui Marco Polo, Bucure[ti, 1958 National Geographic Magazine, 1913 O istorie a romnilor, Cluj-Napoca, 1998 Povestiri eroice [i pove[ti populare germane, Bucure[ti, 2001 Readers Digest, Cnd, Unde [i Cum s-a ntmplat, Bucure[ti, 2005 Romnia, o Europ\ n miniatur\, Bucure[ti, 2006 Romnia la 1900. CD Rom, Noi Media Print, 2000 Statul spartan, Statul atenian, vol. I, Bucure[ti, 1958 Universul, Enciclopedia pentru tineri, Larousse, Bucure[ti, 1996 Vino s\ cuno[ti Uniunea European\. Atlas geografic pentru [colari, Bucure[ti, 2006

Arrian, Expedi]ia lui Alexandru Macedon n Asia, Bucure[ti, 1966 Aylett, J.F., 150 de ani care au schimbat lumea, Bucure[ti, 2001 Berindei, Dan, Epoca Unirii, Bucure[ti, 1979 Bogdan, Ion, Documentele lui {tefan cel Mare, Bucure[ti, 1911 Borovica, V.P., Atentate care urmau s\ schimbe lumea, Bucure[ti, 1978 Burckhart, Jacob, Cultura Rena[terii n Italia, Bucure[ti, 1969 Caesar, Bellum Gallicum VI 13-15, n Proza istoric\ latin\, 1962 Canfield, Jack, Mark Victor Hansen, Sup\ de pui pentru suflet, Bucure[ti. 1999 Cantacuzino, Sabina, Din via]a familiei Ion C. Br\tianu, Bucure[ti, 1993 Cantemir, Dimitrie, Descrierea Moldovei, Bucure[ti, 1967 Carcopino, Jerome, Via]a cotidian\ n Roma la apogeul imperiului, Bucure[ti, 1979 Carol I al Romnie, Memorii, Bucure[ti, 1993 Cartojan, Nicolae, Istoria literaturii romne vechi, Bucure[ti, 1980 Caselli, D., Cum au fost Bucure[tii odinioar\, Bucure[ti, 1994 Castiglione, Baldasare, The Courtier in the Early Modern Age, London, 1967 Cassius Dio, Istoria Roman\, Bucure[ti, 1985 C\zan, Ilean; Denize,Eugen, Marile puteri [i spa]iul romnesc n secolele XV-XVI n http://www.unibuc.ro /eBooks/ istorie/mari_puteri/Capitolul%20I1.htm Celebi, Evlia, Cartea de c\l\torii, n C\l\tori str\ini despre ]\rile romne, Bucure[ti, 1976 Cizek, Eugen, Epoca lui Traian, mprejur\ri istorice [i probleme ideologice, Bucure[ti, 1980 Cordoneanu, Maria; Nedel, Victoria, 100 de monumente [i locuri istorice ale patriei, Bucure[ti, 1987 Costin, Miron, Opere, Bucure[ti, 1958

139

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

Creang\, Ion, Amintiri din copil\rie, Bucure[ti, Chi[in\u, 2000 Creang\, Ion, Povestiri, Bucure[ti, Chi[in\u, 1999 Cristofor Columb, Jurnalul de bord, Bucure[ti, 1961 Dianu, Ion, Pe urmele lui Badea Cr]an, Bucure[ti, 1979 Diodor din Sicilia, Biblioteca Istoric\, Bucure[ti, 1981 Dragomir, Silviu, Avram Iancu, Bucure[ti, 1968 Drume[, Mihail, Povestiri despre cutez\tori, Bucure[ti, 1989 Duca, I.G., Memorii, I, Bucure[ti, 1992 Ducas, Istoria turco-bizantin\ 1341-1462, Bucure[ti, 1958 Eginhard, Vie de Charlemegne, Paris, 1923 Eutropius, Istoria roman\, Bucure[ti, 1916 Flaceliere, R., Via]a de toate zilele n Grecia secolului lui Pericle, Bucure[ti, 1976 Gebhardi, L. A., Geschichte des Reichs Ungarn und die damit Verlunde neu Statten, Lepizig, 1778 Georgescu, Paul Alexandru, Cu Magellan n jurul lumii, Bucure[ti, 1960 Ghibu, Onisifor, Oameni ntre oameni, Bucure[ti, 1990 Goldenberg, S.; Belu, S., Epoca marilor descoperiri geografice, Bucure[ti, 1971 Gromo, Giovan Andrea, c\l\tor str\in din secolul al XVI-lea, n C\l\tori str\ini despre ]\rile romne, vol.II, Bucure[ti, 1970 Henegariu, Ana Maria, Cetatea Bran, Bucure[ti, 1987 Herodot, Istorii, Bucure[ti, 1964 Hilt, Virgil, C\l\tori [i exploratori romni, Bucure[ti, 1972 Hilt, Virgil, Figuri ilustre din evul mediu-Marco Polo, Bucure[ti, 1963 Hurmuzaki, Documente, XII Ionescu, Emilian, Minunatele fapte eroice ale unor copii, Bucure[ti, 1989 Iorga, Nicolae, C\l\torii peste hotare, vol.I, Bucure[ti, 1980 Iorga, Nicolae, Istoria romnilor prin c\l\tori, Bucure[ti, 1982 Iorga, Nicolae, O via]\ de om a[a cum a fost, Bucure[ti, 1976 Kothe, Rainer, Marii exploratori [i c\l\toriile lor, Bucure[ti, 2001 Laonic Chalcocondil, Expuneri istorice, Bucure[ti, 1958 L\cust\, Ioan, Regina Maria, Expozi]ie de fotografii n cadrul Muzeului Na]ional, n Magazin Istoric, no.1(ianuarie) 1999 Lucas-Dubreton,J, Via]a de fiecare zi la Floren]a pe vremea familiei Medici, Bucure[ti, 1976 Maghidovici, I.P., Istoria descoperirilor geografice, Bucure[ti, 1959 Manolescu, Radu [i colectiv, Ora[ul medieval, Culegere de texte, Bucure[ti, 1976 Maria, Regina Romniei, Povestea vie]ii mele, Ia[i, 1990 Mehmed, Mustafa Ali, Istoria turcilor, Bucure[ti, 1976 Moroianu, D.; {tefan, I.M., Focul viu, Bucure[ti, 1963 Montet, Pierre, Egiptul pe vremea dinastiei Ramses, Bucure[ti, 1973 Murgescu, Bogdan, [i colectiv, Istoria lumii n texte, De la nceputuri pn\ n zilele noastre, Bucure[ti, 1999 Murgescu, Bogdan [i colectiv, Istoria Romniei n texte, Bucure[ti, 2001 , Neculce, Ion, O sam\ de cuvinte, Bucure[ti, 1968 Nicolae Milescu Sp\tarul, Descrierea Chinei, Bucure[ti, 1958 Nicolae Milescu Sp\tarul, Jurnal de c\l\torie n China, Bucure[ti, 1963 Nicolau, E., {tefan, I.M., 100 de oameni de [tiin]\ [i inventatori romni, Bucure[ti, 1987 Nor, Radu, C\l\torie n cer , Bucure[ti, 1988 Norwich, John Julius, Vene]ia - comoara n pericol, 1993, n Enciclopedia Encarta, II Paul de Alep, C\l\tor din secolul al XVII-lea, n C\l\tori str\ini despre ]\rile romne, vol. VI, Bucure[ti, 1976 Prvan, Vasile, Dacia, Civiliza]iile antice din ]\rile carpato-danubiene, Bucure[ti, 1972 Perovici, Minodora, Istoria unversal\ n texte, Bucure[ti, 2003 Philippe Aries, Georges Duby, Istoria vie]ii private,vol.III, Bucure[ti, 1995 Platon, Legile, Bucure[ti, 1995 Platon, Republica, Bucure[ti, 1970
140

Bibliografie

Plutarh, Via]a lui Alexandru, 14-19, n Feder, Viewpoints in World History, New York, 1974 Plutarh, Vie]i paralele, Bucure[ti, 1960 Polibius, Istorii, Bucure[ti, 1970 Popescu, Petru Demetru, Istoria romnilor pentru to]i copii, Bucure[ti, 2006 Popescu, Petru Demetru, Povestiri istorice, Bucure[ti, 2005 Procopius din Cesareea, R\zboiul cu go]ii, Bucure[ti, 1963 Racovi]\, Emil, Expedi]ia antarctic\ belgian\, n Hilt, V., C\l\tori [i exploratori romni, Bucure[ti, 1972 Ristovic,Milan, [.a., Copiii n istorie, secolele XX-XXI, Belgrad, 2001 Philip Sauvin, The Old World, London, 1979 Sbrcea, George, Primii pa[i spre glorie, Bucure[ti, 1975 Scurtu, Ioan, Pres\ra]i pe-a lor morminte ale laurilor foi, Bucure[ti, 1978 Simionescu, I., Energii romne n str\in\tate, conferin]\ ]inut\ la Ateneul Romn pe 24 februarie 1935, n Cultur\ [i civiliza]ie. Conferin]e ]inute la tribuna Ateneului Romn, Bucure[ti, 1989 Strabon, Geografia, Bucure[ti, 1974 Suceveanu, Alexandru, Alexandru Macedon, Bucure[ti, 1993 Suetoniu, Vie]ile celor doisprezece cezari, Bucure[ti, 1958 {tefan, I.M., Din tainele cerului, Bucure[ti, 1988 {tef\nescu, Aristide, Bucure[tii anilor 30, Bucure[ti 1995 Tnjal\, Emanuel; Turturic\, Cristian, Dan, Romnia de la New York la Los Angeles, Nemira, 1997 Titus Livius, Ab Urbe Condite, Bucure[ti, 1976 Tucidide, R\zboiul peloponesiac, Bucure[ti, 1941 Tufescu, Victor, Capitalele lumii, Bucure[ti, 1971 Van Loon, Hendrik, Willem, Istoria omenirii, Bucure[ti, 1993 Vasari, Giorgio, Vie]ile pictorilor, sculptorilor [i arhitec]ilor, vol.II, Bucure[ti, 1968 Vlahu]\, Alexandru, Romnia pitoreasc\, Bucure[ti, 1963 Weber, The Western Tradition, vol. I, London, New York, 1998 Z\nescu, Ionel, Gr\dina Ci[migiu, n Magazin Istoric, no.7 (460) iulie / 2005 Zweig, {tefan, Magellan, Bucure[ti, 1959
Resurse on-line Enciclopedii Mai mul]i editori de anciclopedii posed\ n prezent [i versiuni on-line care fie asigur\ facilitatea de c\utare gratuit\, n general pentru articole sau r\spunsuri succinte la anumite ntreb\ri, fie c\ permit accesarea gratuit\ pentru o perioad\ de prob\ a ntregii versiuni. http://www.eb.com/search (n cazul Enciclopediei Britanica, perioada gratuit\ este de 30 de zile.) http://Encarta.msn.com (Enciclopedie universal\ n care pute]i g\si articole, imagini, h\r]i, documente istorice.) http://gi.grolier.com (Grolier Online este o alt\ enciclopedie electronic\ ce ofer\ informa]ii despre istoria Europei n secolul XX.) http://ro.wikipedia.org (Wikipedia este un proiect de enciclopedie n mai multe limbi, avnd con]inut deschis tuturor, dezvoltat\ prin colaborarea unui mare num\r de persoane [i administrat\ de funda]ia non-profit Wikimedia. n 2006 acoper\ deja un spectru larg de subiecte [i are peste 1 milion de articole n limba englez\. Con]ine, de asemenea, peste 3 milioane de articole n toate limbile, inclusiv n limba romn\.) Alte resurse http://www.castlesontheweb.com (Acest site ofer\ informa]ii istorice despre castele din ntreaga lume.) http://www.davidrumsey.com (Colec]ia David Rumney cuprinde un mare num\r de h\r]i ale Americii de Nord. Acestea pot fi folosite pentru a urm\ri evolu]ia coloniilor engleze din America de Nord, apoi a teritoriului Statelor Unite ale Americii.) www.didactic.ro (Acest site are inten]ia de a oferi tuturor cadrelor didactice posibilitatea de a se informa, de a discuta [i colabora cu colegii lor din Romnia. Pute]i g\si aici planuri de lec]ii, teste, resurse didactice, prezent\ri ale unor publica]ii de specialitate etc.)

141

Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a

www.divers.ro (Acest site prezint\ informa]ii variate despre istoria [i via]a minorit\]ilor entice din Romnia.) www.cluj.ro (Acest site prezint\ informa]ii utile cu privire la ora[ul Cluj, fiind un site cu [i destre Cluj. Pot fi identificate pe internet pagini asem\n\toare despre majoritatea ora[elor din Romnia.) http://eawc.evansville.edu (Acest site con]ine o mare varietate de surse importante pentru cunoa[terea epocii antice [i a evului mediu. Cuprinde cinci categorii de informa]ii: cronologie, scurte prezent\ri, imagini, site-uri [i surse primare. La rndul lor, acestea sunt grupate astfel: Orientul Apropiat, India, Egipt, China, Grecia, Roma, Islamul timpuriu [i Europa medieval\.) http://www.harrypotter.as.ro (Este un portal de divertisment [i educa]ie. n sec]iunea http://www.harrypotter. as.ro/biblioteca/biblioteca_terra.php pute]i g\si numeroase resurse pentru predarea diverselor obiecte de studiu, inclusiv pentru istorie imagini [i texte scrise ntr-un stil foarte accesibil [i atr\g\tor.) http://magazinistoric.itcnet.ro (Pagina Funda]iei Culturale Magazin Istoric publica]ie lunar\ de cultur\ istoric\.) http://www.peles.ro (Acest site con]ine informa]ii despre muzeul Pele[. Cuprinde patru categorii de informa]ii: arhiva foto, muzeul Pele[, info utile [i leg\turi. La categoria muzeul Pele[ ve]i reg\si informa]ii cu privire la: [antierul, arhitec]i, decoratori [i re[edin]\ regal\.) http://reference.searchbeat.com (Acest site permite leg\tura cu site-urile unora dintre cele mai mari muzee [i galerii din lume. Este o ocazie deosebit\ pentru a explora comorile ad\postite de acestea. Sunt informa]ii despre muzee de art\, muzee de [tiin]\ [i muzee de istorie.) http://www.romanianvoice.com (Acest site include un mare num\r de poezii romne[ti apar]innd autorilor clasici [i contemporani, crea]ii folclorice, muzic\ precum [i imagini cu cl\diri [i obiective importante din toate zonele ]\rii.) http://ro.wikisource.org (Wikisource este o colec]ie de texte de orice fel , de la literatur\ la documente istorice, care nu sunt protejate de drepturi de autor sau sunt publicate sub licen]a GFDL. Acest sit face parte din funda]ia Wikimedia [i este un proiect multilingual frate cu proiectul Wikipedia, ce [i propune s\ realizeze o enciclopedie complet\ [i exact\ cu un con]inut liber. Wikisource are deocamdat\ 3.989 de pagini.)

142

143

Format: 8/61 x 86 Coli tipo: 18 Tiprit la :

144

Evaluare