Sunteți pe pagina 1din 16

REZUMATUL tezei de doctorat intitulat MANAGEMENTUL N VITICULTUR I VINIFICA IE

CUPRINS Capitolul I Capitolul II Viticultura subsistem al economiei na ionale Dimensiunea capitalului viticol

Capitolul III Filiera vinului Capitolul IV Managementul vitivinicol Capitolul V Marketingul vitivinicol Capitolul VI Pia a produselor vitivinicole Capitolul VII Concluzii i propuneri CUVINTE CHEIE Capital natural critic componenta fundamental a capitalului natural alctuit din aer, ap, sol i biodiversitate, de care depind existen a i progresul societ ii omeneti. Exprim nivelul minim necesar reproducerii biologice a ecosferei i care reprezint condi iile naturale fundamentale. Capital viticol form a capitalului natural constituit din totalitatea ecosistemelor viticole antropizate, n msura n care se conserv legit ile naturii. Unitatea sistemic indestructibil i func ional dintre solul viticol i planta denumit vi a de vie, generat de ntreptrunderea unor procese biologice i economice, din care rezult resursa economic denumit planta ie viticol. Este denumirea modern a fondului viticol, impus de noile transformri intervenite n con inutul acestuia. Ecomanagement parte a sistemului integrat de management, care cuprinde structura organizatoric, activit ile de planificare, procedurile i

procedeele, practicile i resursele fundamentrii necesare elaborrii, realizrii, controlului i evalurii politicilor de mediu. Ecosistem viticol entitate distinct a mediului natural, structuralfunc ional, complex i dinamic, exprimnd unitatea ntre biocenoz i biotop, ultimul fiind suportul de mediu fizic i chimic necesar existen ei i regenerrii biocenozei. n interiorul fiecrei componente i ntre ele se manifest rela ii de intercondi ionare, care imprim ecosistemului viticol calitatea de sistem cibernetic deschis. Func ie a ecosistemului viticol rolul, destina ia culturii viticole, potrivit obiectivelor economico-sociale i ecologice ale gestionrii durabile a capitalului viticol, cu luarea n considerare a poten ialului natural-biologic. Se exercit prin multitudinea de activit i economico-sociale i de mediu specifice sectorului viticol, ce se desfoar prin interven ia factorului uman, a societ ii n general. Gospodrirea capitalului viticol ac iune complex exercitat de factorul uman specializat n aplicarea i realizarea unui ansamblu de msuri economice i de mediu, n vederea men inerii calit ii capitalului viticol n stare normal de func ionare, inclusiv de mbunt ire a acestuia, n vederea exercitrii func iilor economice, sociale i ecologice ale acestuia. Management viticol form special a managementului general aflat sub influen ele particularit ilor ecologice i economice ce caracterizeaz ecosistemul viticol, cultura vi ei de vie. Management vinicol form distinct a managementului general aflat sub impactul particularit ilor ecologice i economice ce caracterizeaz activitatea de prelucrare, distribu ie i comercializare a vinului. Marketing vitivinicol form distinct a marketingului, aflat sub impactul particularit ilor pie ei vitivinicole, considerat un neofactor de produc ie cu rol semnificativ n sporirea performan elor economice n sectorul vitivinicol.

Mix-ul de marketing component operativ a activit ii de marketing, prin intermediul creia se realizeaz multiplele obiective ale politicii de marketing de pia , produs, pre , distribu ie, promovare etc. Zonarea culturii vi ei de vie ac iune managerial fundamentat pe criterii tiin ifice de natur ecologic i economic, prin care se delimiteaz partea din capitalul funciar destinat culturii vi ei de vie.

SINTEZA PR ILOR PRINCIPALE ALE LUCRRII PRIMUL CAPITOL VITICULTURA SUBSISTEM AL ECONOMIEI NA IONALE este structurat n cinci paragrafe, n cadrul lor analizndu-se procesul istoric al apari iei i evolu iei vitiviniculturii, locul viticulturii i al viniculturii n economia na ional, conceptele fundamentale ale sistemului no ional al acestor dou tiin e i activit i practice, particularit ile i semnifica ia economico-social i ecologic a viticulturii. n prima subdiviziune ( 1.1. Dimensiunea istoric a activit ii vitivinicole) structurat n dou pr i, se analizeaz principalele repere istorice ale culturii vi ei de vie ( 1.1.1.) i ale activit ii vinicole ( 1.1.2.), reliefndu-se evolu ii fluctuante ale acestor dou ndeletniciri ancestrale ale omenirii, cauzele care au determinat progresele i recesiunile n diferite etape istorice, subliniindu-se concluzia potrivit creia istoria lor constituie partea intrinsec a istoriei civiliza iei materiale i spirituale a omenrii. n 1.2. Viticultura subsistem al horticulturii s-a delimitat con inutul activit ilor viticole i a celor vinicole, sub aspect teoretic i practic, prin precizarea obiectului, subiectului, scopului i metodelor care identific aceste activit i. O aten ie deosebit a fost acordat explicrii sistemului conceptual al vitiviniculturii, reliefrii con inutului no iunilor de capital viticol, ecosistem viticol, soi i specii, respectiv de vin.
3

Analiza con inutului capitalului viticol s-a realizat n cadrul unui paragraf distinct ( 1.3.), folosindu-se, n acest scop, con inutul conceptelor de capital n general, capital real (de exploatare) i respectiv de capital natural. n paragrafele urmtoare, 1.4 i respectiv 1.5., se analizeaz particularit ile generale ale activit ii viticole i semnifica ia acesteia, aspecte care sunt intregite cu noi elemente n 3.2.3. AL DOILEA CAPITOL, DIMENSIUNEA CAPITALULUI VITICOL este divizat n dou paragrafe. n 2.1. Capitalul viticol pe plan mondial i european analiza a fost concentrat pe reliefarea evolu iei dimensiunii cantitative a capitalului viticol la nivel mondial i european i distribu iei inegale a acestuia pe continente i principalele state ale lumii contemporane. n acest context, sunt relevate tendin a general de diminuare a suprafe elor cultivate cu vi de vie i modificrile survenite n mrimea ponderilor suprafe elor ocupate cu vi de vie pe diferite continente i ri. Pe plan mondial, continentul european, cu toate c nregistreaz o anumit diminuare absolut i relativ a suprafe elor cultivate, se afl n pozi ia de lider autoritar n domeniu. n cadrul 2.2. Patrimoniul viticol na ional n prima parte se realizeaz o retrospectiv a evolu iei culturii vi ei de vie n ara noastr ( 2.2.1.) urmat de o analiz a strii generale a capitalului viticol romnesc ( 2.2.2.). Retrospectiva cuprinde analiza modificrilor intervenite n mrirea ponderii suprafe elor ocupate cu vi de vie pe perioada 1250-2007 n totalul suprafe ei funciare, perioad care a fost analizat n cadrul a dou etape de evolu ie a capitalului viticol profiloxeric i postfiloxeric. n analiza caracterizrii generale a vitiviniculturii romneti, n prima parte a fost vizat reliefarea locului i rolului acestei ndeletniciri economice ancestrale n existen a i progresul rii noastre ( 2.2.2.1.), continuate cu o analiz exhaustiv a strii actuale i perspectivelor dezvoltrii capitalului viticol ( 2.2.2.2.). Pe baza acestei analize au fost relevate principalele concluzii care se refer la diminuarea suprafe elor cultivate, nrut irea structurii soiurilor aflate pe

rod, care a afectat calitatea capitalului viticol romnesc, ndeosebi a celui aflat n proprietatea exploata iilor viticole familiale. CAPITOLUL III, FILIERA VINULUI este structurat n trei paragrafe, primul destinat relevrii con inutului i semnifica iei filierei agroalimentare ( 3.1.), al doilea complexit ii structurale a filierei vitivinicole ( 3.2.), iar al treilea construirii unui model de finan are a unei cooperative vitivinicole ( 3.3.). Primul paragraf are un profund caracter teoretic i metodologic, analiza fiind orientat spre elucidarea coordonatelor esen iale ale conceptului de filier agroalimentar, structurii i con inutului proceselor specifice acesteia, relevndu-se, totodat, diferite clasificri ale filierei. n primul paragraf, filiera agroalimentar a fost abordat n optica teoriei economice clasice ( 3.1.1.), iar n cea de-a doua subdiviziune ntr-o viziune modern, opera ional, sub forma Organizrii Comune de Pia ( 3.1.2.). Prin compararea trsturilor celor dou optici de abordare a filierei agroalimentare sunt eviden iate deosebirile dintre ele, prezentndu-se, n acest sens, schema opera ional privind structura filierei vinului, construit pe fundamentele teoretice i metodologice ale noii viziuni (schema nr. 3.1.). n paragraful 3.2. Complexitatea structural a filierei vinului sunt supuse analizei serviciile de produc ie ( 3.2.1.), principalii actori economici participan i la realizarea filierei ( 3.2.2.), locul central n cadrul filierei vinului ( 3.2.3.), locul i semnifica ia procesului de vinifica ie ( 3.2.4.), precum i ale distribuirii produsului final ( 3.2.5.). Aceste elemente structurale ale filierei vinului sunt analizate prin prisma con inutului atribu iilor ce le revin n derularea filierei, a neajunsurilor ce se manifest n cadrul acesteia i a msurilor de perfec ionare a lor. n 3.3. Integrarea produc iei vitivinicole n Romnia se analizeaz necesitatea consolidrii filierei vitivinicole ( 3.3.1.) i se elaboreaz un model de finan are a cooperativelor vitivinicole ( 3.3.2.). n acest context, se subliniaz adversitatea nc puternic manifestat de popula ia comunit ilor rurale fa de micarea cooperatist, generat de umilin ele la care acestea au fost supuse n
5

regimul politic anterior, dar care ar trebui atenuat i treptat eliminat, prin ncrederea pe care ar trebui s-o capete locuitorii statelor n procesul formrii unor asocia ii cooperatiste, ndeosebi n domeniul aprovizionrii i desfacerii. n acest sens, se insist asupra necesit ii consolidrii filierei vinului, prin constituirea n viticultur a cooperativelor de marketing, modelul de finan are a unei cooperative vitivinicole fiind interpretat ca un mijloc de stimulare i de sporire a ncrederii viticultorilor n constituirea unor forme asociative de organizare a produc iei i comercializrii rezultatelor ei. CAPITOLUL IV, MANAGEMENTUL VITIVINICOL este structurat n opt subdiviziuni, ceea ce relev complexitatea i importan a acestui factor n realizarea eficient a multiplelor func ii ale organiza iei economice. n 4.1. Organiza ia economic vitivinicol sistem cibernetic, se analizeaz o serie de aspecte teoretice i metodologice, care privesc unit ile economice, locul i rolul acestui pilon al economiei de pia , interac iunile dintre factorii endogeni i exogeni, care se refer la binomul ntreprindere-pia i care impun abordarea ntreprinderilor vitivinicole ca un sistem cibernetic deschis. Pe suportul unor criterii tiin ifice, se delimiteaz diferite tipuri de organiza ii economice, care func ioneaz n sectorul vitivinicol, cele mai importante fiind exploata iile viticole familiale, ca urmare a domina iei lor cvasimajoritare n structurile organizatorice ale sectorului vitivinicol i marile firme comerciale care reprezint elementele de referin privind realizarea unei performan e economice ridicate, urmare a aplicrii n activitatea lor a principiilor managementului, considerat un neofactor de produc ie de relevan n eficientizarea activit ii vitivinicole. n 4.2. Specificitatea managementului vitivinicol se relev interdependen ele dintre managementul general i cel specific diferitelor sectoare de activitate, printre care se nscrie i managementul vitivinicol al crui con inut este generat de particularit ile ecologice i economice ce caracterizeaz ecosistemul viticol, (managementul viticol), respectiv activitatea de prelucrare, distribu ie i
6

comercializare a vinului (managementul viticol). n condi iile complexit ii filierei vitivinicole, activitatea din sectorul vitivinicol impune utilizarea unui management integrat, care cuprinde ansamblul formelor specifice fiecrei activit i componente a filierei, inclusiv ecomanagementului, prin intermediul cruia se asigur eficientizarea tuturor activit ilor desfurate n cadrul filierei vitivinicole. Probleme ale ecomanagementului specific activit ii vitivinicole sunt analizate i n 4.3. Managementul impactului mediului natural i antropic asupra gestionrii i gospodririi resursei viticole n cadrul cruia sunt analiza i principalii factori care influen eaz func ionalitatea i capacitatea productiv a ecosistemului viticol i a activit ii de vinifica ie, factori care i pun amprenta asupra evolu iei dimensiunilor cantitative i calitative ale cererii i ofertei de produse vitivinicole. n acest sens, se analizeaz inciden ele temperaturii, apei, aerului, solului, la care se adaug impactul activit ii antropice asupra activit ii viticole. Pe aceast baz, se relev concluzia privind necesitatea lurii n considerare de ctre manageri a acestor influen e, inclusiv de cei care organizeaz i conduc activitatea n exploata iile viticole familiale. ntregul proces de administrare, gestionare i gospodrire a vitiviniculturii necesit utilizarea larg de ctre factori i organisme cu atribu ii n organizarea i controlul activit ii vitivinicole a unei activit i manageriale eficiente, prin care s se asigure eficientizarea pe ansamblu a sectorului vitivinicol. n acest context problematica 4.4. Managementul administrrii i gestionrii vitiviniculturii este analizat n cadrul a dou sec iuni, prima se refer la locul i rolul organismelor publice centrale n administrarea activit ii vitivinicole ( 4.4.1.), iar cealalt, la organiza iile profesionale i interprofesionale din sectorul vitivinicol ( 4.4.2.). n cadrul 4.4.1. se analizeaz atribu iile ce revin MADR, ONVV, ONDOV i ISCTV n domeniul coordonrii, dezvoltrii i perfec ionrii activit ii vitivinicole pe plan central i care au drept partener institute specializate (ONIV, PNVV, ADAR etc.), iar n cadrul 4.4.2. se analizeaz atribu iile Consiliului pe produs,

organiza iilor profesionale ale productorilor (ONIV), organiza iile patronale (PNVV, APVV) etc. Din analiza acestor organisme, se constat c n domeniul administrrii i gestionrii activeaz pe filiera vitivinicol numeroase organiza ii profesionale i interprofesionale, concentrate n veriga de procesare a strugurilor, n timp ce la nivelul exploata iilor viticole familiale formarea unor astfel de asocia ii se afl ntro faz incipient; n cadrul celor existente se manifest profunde disfunc ii pe linia produc iei, dar mai ales a distribu iei i comercializrii, ceea ce necesit msuri urgente i eficiente privind extinderea unor asemenea asocia ii ale productorilor la nivelul acestor exploata ii vitivinicole, care de in partea covritoare din suprafa a cultivat cu vi de vie. n 4.5. Zonarea produc iei viticole se analizeaz una din componentele activit ii de management vitivinicol, care prezint o deosebit semnifica ie n asigurarea progresului economiei vitivinicole. Delimitarea celor mai favorabile zone de cultur a vi ei de vie, n func ie de cerin ele cele mai favorabile naturalclimatice, dar i economice, n a cror unitate criteriul ecologic este prioritar, este o ac iune de mare responsabilitate economic i ecologic, de interes na ional i local. Dup analiza acestor dou criterii care stau la baza zonrii produc iei viticole se prezint taxonomia culturii vi ei de vie n ara noastr, i care se continu cu o prezentare succint a zonelor viticole, a regiunilor viticole n cadrul fiecrei zone, a podgoriilor i centrelor viticole din ara noastr. n cadrul fiecrei podgorii se consemneaz principalele sortimente de vinuri pe care le comercializeaz. n 4.6. Managementul calit ii vinului, considerat o form specific a managementului general, analiza se refer la un ansamblu de activit i desfurate de manageri din domeniu, care vizeaz nfptuirea unor obiective privitoare la calitatea produselor organiza iei economice, realizate n condi iile optimizrii resurselor disponibile, prin luarea n considerare a criteriului ecologic. Conceptul de management al calit ii este definit prin termenii trilogiei calit ii, care se refer la trei procese de management independente, dar aflate la
8

interac iune: planificarea calit ii; monitorizarea calit ii n produc ie; mbunt irea calit ii, acestea fiind elementele preluate din domeniul financiar. Se subliniaz cele dou orientri principale n domeniul managementului calit ii tehnomanagerial i ra ional responsabilizate, prima punnd accentul pe mbunt irea proceselor din ntreprindere, ntreaga responsabilitate revenind managerilor, n timp ce cea de-a doua pune accentul pe responsabilitatea individual a personalului firmei. n finalul paragrafului, aspectele opera ionale ale acestui concept se raporteaz la ara noastr, unde se manifest mari deficien e care afecteaz pia a vinului, ndeosebi pe planul exportului, solu ionarea lor necesitnd schimbarea radical a comportamentului managerial fa de calitatea produselor vitivinicole, nainte de toate a vinului, prin comercializare, cu prioritate, a vinurilor cu denumire de origine, sus inute printr-o intens activitate de promovare. Pentru ara noastr este necesar sporirea efortului investi ional prin care s se asigure dotarea marilor firme vitivinicole cu infrastructura corespunztoare realizrii managementului calit ii, extinderea metodelor de referin de analiz izotropic. 4.7. Eficien a activit ii vitivinicole este consacrat explicrii con inutului conceptului de eficien economic, considerat caracteristica general a oricrei activit i economico-sociale, ale crei dimensiuni cantitative, calitative i structurale depind de calitatea actului managerial. Se explic deosebirile pe linia con inutului ntre termeni de eficien , performan i competitivitate economic, precum i ntre eficien a economic i cea ecologic. Pe plan metodologic sunt analizate unele clasificri ale eficien ei economice i ale factorilor care influen eaz performan a economic. Pentru ilustrarea performan ei economice n viticultur se prezint un set de date care se refer la dinamica rentabilit ii livrrilor de vin n perioada 1980-1989 n unit i ce apar in podgoriei Dealu Mare, care cuprinde unit i localizate pe raza jude elor Prahova i Buzu.

Din analiza datelor rezult urmtoarea concluzie: marile societ i comerciale vitivinicole, ca urmare a managementului corespunztor i al tehnologiilor vitivinicole moderne, care dispun i de un factor uman de calitate, au ob inut performan e economice ridicate, n timp ce exploata iile viticole familiale rezultate din dezmembrarea vechilor CAP-uri, au ob inut, mai ales dup 1989, rezultate economice slabe, singura cale de asigurare a viabilit ii lor fiind organizarea acestora n asocia ii ale productorilor priva i. n ultimul subcapitol, 4.8. Perfec ionarea managementului vitivinicol se insereaz concluziile desprinse din analiza ntregului capital i care vizeaz coordonatele economice, manageriale, tehnice, tehnologice, social-culturale, politice, juridico-institu ionale i ecologice, n cadrul crora se precizeaz msurile care converg spre perfec ionarea activit ii vitivinicole. CAPITOLUL V, MARKETINGUL VITIVINICOL este structurat n trei subdiviziuni, n cadrul lor analizndu-se interdependen ele dintre organiza iile vitivinicole i pia ( 5.1.) specificitatea marketingului vitivinicol ( 5.2.) i direc iile de perfec ionare a mix-ului de marketing ( 5.3.). n cadrul primului paragraf ntreprinderrea vitivinicol[ i pia a sunt elucidate aspecte teoretice i metodologice referitoare la interdependen ele dintre firm i mediul ei extern, pia a fiind considerat principalul factor exogen care, prin func iile pe care le exercit, are o importan hotrtoare n sporirea performan ei economice. n acest context, se analizeaz con inutul conceptului de pia , complexitatea structural a acesteia i func iile pe care le exercit n cadrul activit ii vitivinicole. Pe acest suport, se relev disfunc ionalit ile care se manifest n rela ia ntreprindere-pia generate, n principal, de viziunea ngust a managerilor care, deseori, reduc pia a doar la procesul de vnzare a bunurilor, fr a lua n considerare, nainte de toate, satisfacerea nevoilor cumprtorilor. De aceea, n 5.2. Specificitatea marketingului vitivinicol se analizeaz unele aspecte teoretice, metodologice i opera ionale legate de locul i rolul pie ei n asigurarea unei performan e economice ridicate, elucidndu-se astfel unele aspecte legate de
10

con inutul i semnifica ia marketingului vitivinicol, form distinct a marketingului general ( 5.2.1.), precum i unele aspecte specifice mix-ului de marketing vitivinicol ( 5.2.2.). n continuare, se subliniaz necesitatea utilizrii marketingului n toate structurile organizatorice ale organiza iilor vitivinicole, inclusiv la nivelul exploata iilor vitivinicole familiale, al fermelor din domeniu, ceea ce necesit elaborarea unei politici de marketing, care s in seama de ansamblul de factori endogeni i exogeni specifici unit ilor viticole, din a cror combinare rezult mix-ul de marketing. n viziunea specialitilor, mix-ul de marketing reprezint componenta operativ a marketingului, care i gsete expresia n combinarea celor 4P (produs, pre , plasare (distribu ie) i promovare), care corespund celor 4C (clientul, cheltuielile, comoditatea (n achizi ionare) i comunicare). n continuare, n 5.3. se analizeaz starea i necesitatea perfec ionrii vectorilor mix-ului de marketing, fiecare n subdiviziuni separate: n 5.3.1. politica de produs; n 5.3.2. politica de pre ; n 5.3.3. politica de distribu ie; n 5.3.4. politica de promovare. Fiecare vector este analizat sub aspectul con inutului i semnifica iei lui practice, al disfunc iilor ce se manifest n via a economic, al msurilor care privesc perfec ionarea elementelor constitutive ale politicii de pia . Din analiza acestor patru vectori, se subliniaz ideea potrivit creia disfunc iile ce se manifest n ara noastr pe planul activit ii mix-ului de marketing caracterizeaz ntreaga economie vitivinicol totui, pe prim plan se situeaz cele care privesc mix-ul de promovare a produselor vitivinicole, n spe a vinului. CAPITOLUL VI, PIA A PRODUSELOR VITIVINICOLE este consacrat analizei realizrii produsului vin, fiind structurat n patru subdiviziuni, abordate sub aspect teoretic, metodologic i pragmatic, precizndu-se locul pie ei vinului n structura tipologiei pie ei bunurilor economice. n 6.1. Pia a vinului component a pie ei agroalimentare este abordat att n viziunea teoriei economice clasice, ct i n cea a marketingului. n
11

acest sens, se precizeaz c pia a vinului se ncadreaz n sistemul pie elor agroalimentare i se caracterizeaz prin intersectarea ei, ntr-o msur mai mare sau mai mic, cu multitudinea tipurilor de pia , care func ioneaz n economia contemporan. n 6.2. Cererea i oferta dimensiuni corelative ale pie ei produselor vitivinicole, analiza a vizat cele dou laturi esen iale ale pie ei, acestea caracterizndu-se nu numai prin existen a corelativ a lor, dar i prin contradic iile dintre ele, aspectele teoretice, metodologice i opera ionale ale cererii fcnd obiectul investiga iilor n 6.2.1., iar ale ofertei n 6.2.2. Analiza a fost orientat spre definirea conceptelor de cerere i ofert, pe reliefarea rela iilor cauzale dintre cantitatea cerut, respectiv oferit i pre ul produselor vitivinicole; pe relevarea formelor de manifestare a acestora n func ie de natura bunurilor economice care fac obiectul lor i de nivelul de referin ; eviden ierea factorilor (condi iilor) care influen eaz nivelul i dinamica lor, reflectat n gradul de elasticitate; descrierea formelor de manifestare a elasticit ii n raport cu mrimea coeficien ilor de elasticitate calcula i n func ie de pre i venit; eviden ierea semnifica iei practice a cererii i ofertei n fundamentarea procesului decizional al organiza iei etc. n continuare, se analizeaz, n cadrul 6.3. Particularit i ale pie ei vinului, n raport cu alte pie e prin care se tranzac ioneaz bunuri economice, inclusiv cu pie ele din sistemul pie elor agroalimentare. Ele se refer la: complexitatea, calitatea i diversitatea produsului vin; consumul de vin i comportamentul consumatorilor; disparit ile n domeniul pre urilor practicate; eterogenitatea operatorilor, primele dou particularit i fiind supuse unei analize exhaustive. n cea de-a patra sec iune a capitolului 6.4. Pia a vinului, analiza a fost orientat spre elucidarea unor multiple aspecte care in de evolu ia acesteia pe plan interna ional i na ional. n 6.4.1. Pia a interna ional a vinului este analizat sub aspectul evolu iei produc iei de struguri, vinului i consumului de vin, n
12

decursul ultimilor 15 ani, reliefndu-se puternice turbulen e manifestate pe plan mondial i continental, iar n interiorul acestora i pe plan na ional, distribu ia inegal a ofertei i cererii pe diferite zone ale mapamondului, precum i ale accenturii procesului concuren ial ntre diferite state ale lumii mari productoare de produse vitivinicole apar innd Lumii Veci i Lumii Noi. Cu toate schimbrile intervenite pe pia a interna ional a vinului, Europa continu s domine pia a interna ional a vinului, care la nivelul anului 2003 de inea ponderea de 68,7 % din totalul produc iei mondiale de vin, din care UE 25 de inea 61 %. n domeniul consumului de vin, oscila iile sunt i mai profunde, continentul european de innd pozi ia de leader n acest domeniu. Pe fondul fluctua iilor consumului de vin s-a manifestat o tendin de scdere a consumului mediu de vin, mai profund n Europa, n condi iile n care n unele ri a crescut. n ultima parte a paragrafului se analizeaz evolu ia principalelor pie e viticole ale lumii contemporane ( 6.4.1.2.), UE, american i australian, eviden iindu-se starea i perspectivele evolu iilor lor i accentuarea contradic iilor pe aceste pie e. n 6.4.2. Pia a vinului n Romnia, dup prezentarea unor considera ii generale privind perioada anterioar anului 1989 i perioada de dup 1989 ( 6.4.2.1.), analiza a fost direc ionat spre reliefarea evolu iei produc iei de struguri i de vin, pn n anul 2007. La nivelul anului 2007, produc ia de struguri i de vin este analizat la nivel jude ean i vizeaz structura acesteia, probleme de calitate i perspectiva perfec ionrii structurii ofertei. Din aceast analiz se desprind, printre altele, urmtoarele concluzii: ponderea extrem de ridicat a soiurilor de struguri hibrizi, care afecteaz calitatea de ansamblu a vinului romnesc; cantitatea extrem de redus de vinuri de categorie DOC, care confirm prima concluzie;

13

necesitatea restructurrii capitalului viticol romnesc n direc ia sporirii suprafe elor cultivate cu vi nobil, cu predilec ie pentru producerea vinurilor roii. n 6.4.3. se analizeaz consumul de vin n Romnia, cu referire la evolu ia consumului mediu de vin, care dup 2004, nregistreaz o tendin de scdere, completat cu analiza evolu iei consumului mediu anual de buturi alcoolice (vin, bere i spirtoase) i a autoconsumului, care ocup o pondere extrem de ridicat la nivelul locuitorilor din comunit ile rurale. n ultimul paragraf al capitolului se analizeaz starea actual a comer ului exterior de vin romnesc ( 6.4.4.), n care se semnalizeaz necesitatea intensificrii eforturilor institu iilor centrale cu competen n domeniu, n primul rnd a productorilor vitivinicoli din ara noastr, pentru promovarea vinului romnesc pe pia a interna ional a vinului, n vederea creterii prestigiului rii noastre pe plan mondial, care a fost afectat de o serie de evenimente de natur ecologic, dar i economic i politic. CAPITOLUL VII CONCLUZII I PROPUNERI sintetizeaz procesele i fenomenele caracteristice sectorului vitivinicol la nivel mondial, european i na ional, care dau o imagine general, relevant asupra strii actuale i perspectivelor dezvoltrii i consolidrii sectorului viticol romnesc. Totodat se fac o serie de propuneri, care vizeaz perfec ionarea proceselor economice specifice vitiviniculturii i care privesc, n principal, mbunt irea activit ii de management i marketing vitivinicol, cile de sporire a performan ei economice n acest sector economic tradi ional. De asemenea, lucrarea con ine un numr nsemnat de tabele (39) i anexe (17), care cuprind date relevante pentru sus inerea concluziilor subliniate pe parcursul lucrrii, precum i scheme (14) i figuri (7), care ntregesc imaginea strii i perfec ionrii dezvoltrii vitiviniculturii romneti.

14

CURRICULUM VITAE
DATE PERSONALE Numele i prenumele: Data i locul naterii: Starea civil: STUDII: Specializare: Limbi strine: TITLURI TIIN IFICE: BOBOC DAN 23.12.1953, Bucureti cstorit Universitatea de tiin e Agricole i Medicin Veterinar, Bucureti Facultatea de Horticultur Limba englez scris i vorbit Limba francez scris i vorbit Doctor n tiin e agronomice, TEMA: Marketingul vinurilor romneti destinate exportului a) n ar ef ferm horticol, ntreprinderea de Legumelor Uzunu, jud. Giurgiu Ing. Tehnolog, Vinalcool Bucureti ef Grupa de Export Vinuri, Centrala Vinului ef Combinat de vinuri, Vinalcool Bucureti Director SC Euforis Comprod SRL, Bucureti Lector univ. ASE Conferen iar universitar ASE Profesor universitar ASE b) n strintate Pe linie administrativmanagerial 1994-prezent 2000-2002 a) n ar Preedinte Executiv al Asocia iei Degusttorilor Autoriza i din Romnia ADAR Director Oficiul Na ional al Denumirilor de Origine ONDOV
15

FUNC II OCUPATE: Pe linie profesional 1979 1980 1987 1990 1993 1995 2003-2007 2007 prezent

producerea

2002-prezent

Director tiin ific al Patronatului Na ional al Viei i Vinului PNVV Director departament Relatii cu mediul de afaceri al Asociatiei Facultatilor de Economie din Romania - AFER b) n strintate Membru al European Association of Wine Economists

2008-prezent

2008-prezent

16

S-ar putea să vă placă și