Sunteți pe pagina 1din 1

Cursul I

I. ]}{ANAGfrTENT . C.0Nf,PT,

DEFINTTT{

I. Coceptul de manfrgemeftt Managementul este urt terrnen p'rovenit din timba englezB gi adoptat ea atare, cu o semafltici foarte complex6" care desemneazi Stiinta conducerii organiza{iilor gi conducerea qtiinlific6 a acestora Termenul management provine din latinescul maneo eare inseamnf, a rdffine de unde a ajuns la termenul franezmaison (case) gi lamewi- Apoi de la substantirarl latia nranus (m4ndi s-a format in italiffin maneggio (prelucrare manuald). Din francezh sau italiaq5, aceste cuvinte au cdpltat, in engled, forma verbului to manage, cu diverse inlelesuri printre care gi acelea de a administra" a conduce. Englezii au format apoi corcspunzitor substantivole manager gi management; Conturarea managementului ca gtiinl4 cilre a inceput in primii ani ai secolului XX, a constat in sedimentarea succesivi a contribufiilor unor curente diferite de gdndire, ale unor prsonalitafi gtiinfifice sau ale vi$ii practice, in jurul cirora s=au consti&rit gcoli gi mi@i carc au jalcrnat pnoeqyl respctiv. Deqi conducerea a existat, intr-o forml rudimentarE, practic de la incepirtul viefii organizrte a comunita$i omenegti, aparitra tdrzie a interesului deosebit pentru domeniul managementului qi a pdmelor studii sistematice ale acestuia se explicd prin aceea cI doar la un anurnit grad al dezvoltdrii industriale pi tehno@ice a societdlii esfs posibil* gi nffsarA sistematizara ctnogin{qlor gi inchegarea unor teorii
specifice.

inceputurile inchegfuii managemenfului ca gtiin{[ se identificd cu migcarea pentru conducerea qtiinfifica, apirutii in SUA in primul deceniu al secolului )C( care lupta peqfu ideea existenliald a maximizdrii rezultatelot activitn{ii individuale sau colective cu eforbn mlfiru.
2. Conceptul de rmnager Dinlre accepliunile multiple gi definifiile date de citre diverqi teoreticieni qi practicieni tennenului de
management, prezent6m in continuare cdteva: {rederick W. Taylor defire marragenrentul , in cartsa sa Shp t{c$agffipilq publicatii in 1903, astfel: ,,a $i exact ce doresc sd fscn oamenii Ei ai supraveghea ca ei sd realizeze f,ceasta pe calea cea mai bund qi mai ieftin6"; -H{tri Fayol, in cafisa sa ,y{dministrationindustrielle et generale", publicatd in 1916, mentiona c6 ,,a administra tnseamnd a prevede4 aargariz4 a comand4 a coordona qi a controla,'; -Peter Drucker considerd cI managemenhrl este echivalent cu ,,persoanele de conducerd', ter1nenul de ,,marragement$ fiind doar un eufemism pentr,u*,,,$ef' ,,Principala poate siiigura sareina a managementului este de a mobiliza energiile unit{ii economice pentru indeplinirea sarcinilor cunoscute 6i definite", iar testul reugitei, sus{ine Drucker, consti in ,,obfinerea unei eficienle ridicate $i adaptarea ta

ii

-Richard L. Draft: ,,I\4an4gementul presupune atingerea scopurilor organizalionale printr-o conducere efectivd qi eficient5, ca tumare a planificirii, organizirii, coordondrii li-controlului reiurselor organizaliei." (Managemenf, New Yorl! The Drzden Press, 1989, p.755) -Philippe Hurmel: ,"Ir4anagementul este ansamblul demersurilorn metq5lelor gi proceselor de planificarg organizare, alosare a resurseloro control, activare gi nnimare a unei iiitr"p.i"ierl.,, (eualite et management strategique, 1989) -H. Mescon, M. Albert, Fr. Kedouri: ,"I\4anagernentul este procesul de planificare, orgutirnre, antrentre p control al efortulila'r membtilor unei organizalii qi folosirea altor resurse organizatian{e p"ntru atingerea scopurilor organizafionale." (Management: Individunl and Organizationat ffiitiveness, lgt1) -Mary Parker Follel ,,Arta de a realiza'lucrurile (obiectivele) prin altri oameni." Dia examinarea trestor dcfinitii r@ilti conlinrtrd eensitrit diftrit atribuit gtiintei managementului fnheprinderii, fiecare specialist avdnd in vedere dcar unele elemente care constituie de fapt obiectul acestei fliinle, neindicdnd suficient de riguros specificul sdu. Managementul firmelor reprezint6 studierea proceselor 9i relaliilor de management din cadrul lor, in vederea descoperirii legalitililor 9i principiilor care le guverneazS, a conceperii de noi sisteme, metodq tehnici 9i modalitigi de conducere, de natur[ sE asigure oblinerea $i crqsterea competitivitafii

modi fi cirile din exterior".