P. 1
NicolaeBreban-Ingeruldegips

NicolaeBreban-Ingeruldegips

|Views: 81|Likes:

More info:

Published by: Irina Elena Dumitrescu on Aug 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2013

pdf

text

original

Ilustra ia copertei: DUMITRU VERDE

nicolae breban îngerul de gips
Roman * Lucrarea de fa este reprodus dup : Nicolae Breban, îngerul de gips, Editura Cartea Româneasc , Bucure ti, 1973. în vederea reedit rii în Biblioteca pentru to i, textul romanului a fost rev zut de autor (septembrie 1997).
BIBLIOTECA PENTRU TOP ‡ 1997 EDITURA MWERVA.

LUPTA CU ÎNGERUL Cartea a ap rut cu sprijinul MINISTERULUI CULTURII ISBN 973-2l-0516-X ISBN 973-2l-0517-8
ÄO lupt învins e orice carte", spune Lucian Blaga. Nu tiu, a fost un blestem sau un dar r ut cios al zeilor dar a trebuit s lupt pi fiecare roman al meu. O, nu numai cu mine, acesta e ra i este riscul i miza splend meseriei mele. Nu, a trebuit s lupt cu ceilal i; evident, nu am fost singurul dintre seri de pri m linie, ca s zicem a a, ce a trebuit s lupte pentru publicarea textelor în totalita Numai c eu, spre deosebire de confra ii mei, mes paires, mi-am îngreuiat conside aceast situa ie. i anume, ap sând pe cele dou elemente constitutive ale carierei sc riitor profesionist ambi ios sub vechiul regim: refuzul limbajului esopic, afron direct , deci, a realului i a realit ii (inclusiv a celei politice) i în consecin o e> de vag , de liber , aproape exterminant cenzur interioar . i, doi: o extrem de rar , chiar i printre colegii mei de acela i nivel, intransi în lupta cu icanele i cu presiunea cenzurii exterioare, politi ce. Cu doar dou exi (în absen a st pânilor i îngerul de gips) toate romanele mele au trebuit s a tepte E zile în anticamera m ru n ilor zei de pripas, politici, dar i a unor colegi ai no tri coi în posturi administrativ -culturale i care, printr -o, desigur, abilitate a demonilor mi ce ne conduceau, erau adeseori mai cruzi i mai inventivi în a g si obstacole construi mele romane ti . Numai c îngerul de gips a avut o istorie i mai extraordinar . ÄIdeea" acestui roman ² ca s vorbesc pu in ca un diletant ² mi-a venit în VÎ '67, la Lugoj, plonjat în tenebrele, h i urile, a zice: intestinele a ceea ce urma numeasc Animale bolnave. Ca de fiecare dat , Änel mezzo del c min", la mijlocu ample construc ii m pierd ca un ucenic vr jitor ce ignor formula ie irii din labirii se p rea atunci, în vara lui '67, c tot ce scriu e lipsit de sens, c toat acea istorie secte incipiente, religioa se, în care Maestrul este ucis de ucenicul s u fanatic de tea acesta va tr da Ideea, este provincial i greoaie. i în momentele acelea de desen i sil , la lectura unei oarecari prefe e a unui volum str in al c rui titlu l -am uitat, a izbucnit lumina, id eea: s scriu istoria (cu adev rat modern , mi se p rea!) unui b rbat ce decade. Numai c aceast degradare, dec dere, trebuia s fie nu numai infinit dar i absolut . Or, eu tiam, înc de pe atunci, c orice lucru ce atinge absolutul se transform în al tceva (dup o idee a lui Goethe care îi pl cea foarte mult lui Th. Mann: dac atingi perfec iunea într -un domeniu, prin chiar aceasta el este dep it). Deci, aceast c dere absolut trebuia s fie o mântuire. Un b rbat puternic, aflat în culmea carierei sa le, medic, profesor, autor de literatur specific , ins ce nu dispre uie te uneori existen a monden , logodit cu o frumoas i tân r femeie, Ludmila, întâlne te chiar pe prima pagin a romanului, un Ädemon m runt". E ca i cum în vis, cineva s-ar afla înt r-o camer tapetat cu oglinzi ce -l reflect fidel din cap pân în picioare: puternic, inspirat, st pân al existen ei, adaptat superior unei lumi ce -l accept i-l sus ine. Doar una dintre oglinzi îl arat altfel: ea poart numele Mia Fabian i, dup trei sute de pagini de lupt , ezitare, neîncredere, farse de prost gust, co maruri vii, doctorul Minda intra în aceast oglind uman . Un critic int eligent (pe vremea aceea) a comparat romanul meu cu capodopera fratelui lui Th. Mann: Heinrich Mann: Dr. Unrat. Nu era lipsit de interes aceast compara ie, numai c drama expresionist a prof. Unrat care, pândind elevii de liceu ce se strecoar într -un cabaret, cade el însu i în triviala capcan a îngerului albastru, este coaja exterioar a procesului psihologic ma i intim i de o simbolic diferit în propria mea istorie. Era cât pe-aci s las balt Animale bolnave i s m apuc imediat de noua carte ce mi se p rea, cum am mai spus, mai expresiv , mai modern . Dar unul din asprele dictonuri ale mae trilor mei german i r suna ca o sentin : sfâr e te totdeauna ceea ce ai început. Toat via a a rezonat în urechea mea moral acest sfat, aceast porunc ² adeseori greu, aproape imposibil de îndeplinit ² i pentru c am r mas fidel acestui simplu i aspru model, poate, Dum nezeu se va îndura s sfâr easc ceea ce a început cu mine. Strângând deci din din i, blestemându -mi principiile, am terminat Animale bolnave ferm convins c a doua zi m voi apuca de noua, arz toarea tem . Au trecut îns cinci ani: lupta grea pentru publi carea Animalelor bolnave f r t ieturi, cariera Äfulger toare" profesional i politic , România literar , regia unui film de autor selec ionat de francezi la Cannes, declara iile publice i demisia mea la Paris împotriva începutului dictaturii, reîntoarce rea, pentru unii, uluitoare în ar , pierderea (binecuvântat !) a posturilor i privilegiilor mele sociale, a casei i a oric rei retribu ii, intrarea brusc , brutal , aproape fericit în starea de Älepros social", de marginal (ce va dura ap roape dou decenii) iat condi iile ideale pentru tratarea în deplin libertate interioar , într -o radicalitate moral în sfâr it recâ tigat , a ceea ce numesc eu prima mea tem major . Ca o r splat a unei justi ii în sfâr it prezente, aproape Ägâfâitor" de prezent , te mele Ämari" s-au aglomerat apoi una lâng alta într-un lan ce, i pân azi, m umple de uimire: la dou luni dup ce am sfâr it

VI

L
îngerul de gips mi s-a Äimpus" începutul Buneivestiri (25 decembrie '72), a urmat apoi Don Juan (o iute prefigurare a pânz ei mari ce urma s se numeasc Amfitrion), Drumul la zid i, în fine, trilogia Amfitrion. îngerul de gips a fost scris în satul 2 Mai de la începutul lui iunie pân la începutul lui septembrie 1972. Cum nu fusesem primit la Congres ul scriitorilor ² nici unul dintre colegii mei nu a protestat la aceasta, dar eu nu port pic nim nui ² am fugit de la Mogosoaia unde mi se d duse, provizoriu, o camer i, în patru luni, am scris cele ase sute de pagini ale c r ii, fericit de noua libertate socia l , i mai ales moral , câ tigat , p zit la intrarea în sat de un securist jovial care în ultima parte a sejurului meu la 2 Mai a îndr znit s se mut e chiar în curtea ranului la care locuiam. Ziua duceam o existen tipic estival , m îmb iam împreun cu prietenii mei î n Marea Neagr , bucurându-ne fals îngrozi i de armata meduzelor ce n p dise în acea var 2 Mai -ul i Vama Veche i nu ne feream s ridic m liba ii la faimosul restaurant ÄDobrogeanul" împreun cu cei care nu se fereau s stea la mas cu mine: Al. I. tef nescu i Nina Casian, Maria -Luiza Cristescu, Virgil Mazilescu, Dan Lauren iu, Daniel Turcea, D. epeneag, Liviu Ciulei, tân rul i necunos cutul pe acea vreme Virgil T nase i înc al ii câ iva. Seara, la ora zece, m retr geam în c m ru a mea unde în ciuda vremilor vitrege (sau, mai tii, fantastice!) aveam mereu în rezerv o lad cu vin ro u simplu i aspru de Dobrogea i unde primeam vizitele unor prieteni: Constantin oiu i so ia sa Karin, Dumnezeu s -o ierte, Al.

Paleologu i tân ra sa so ie, Lucian Pin tilie, sau splendizii mei prieteni, arti tii plastici Vasile Gorduz, Silvia Radu, Tana Maitec i înc al i câ iva, nu foarte mul i. La zece seara îns stingeam lumina urmând ca dup patru ore de somn s m scol, totdeauna f r ceas, la ora dou diminea a i s încep fericita lupt cu îngerul. Dar, ca într-un roman de Dostoievski sau Th. Mann, printre atâ ia vizitatori simpatici i umani s -a amestecat i... diavolul. într -o sear , la nici o jum tate de or dup ce am stins lumina, am auzit o b taie în u , a m deschis i m-am trezit în fa a unui tinerel, îmbr cat civil, care s -a recomandat a fi ofi er al Ministerului de Interne, i -a spus numele, pe care l -am uitat, s-a scuzat c m deranjeaz i m -a anun at c superiorul s u, colonelul de securitate T b caru, ar dori s aibe o convorbire cu mine. ÄPute i s refuza i", mi -a spus cu un aer sportiv, probabil admirându-se pe sine în clipa aceea. L -am întrebat unde urma s aib loc întrevederea i, cum tinerelul mi -a indicat numele unui restaurant cunoscut din Mamaia, am fost de acord. Eram de vreo trei luni înapoiat în ar din spectaculoasa mea c l torie în Fran a i R. F. Germania, unde d dusem declara ii în pres i la radio atr gând aten ia occidentalilor increduli i care îl ineau în mare stim pe Ceau escu ² sau se pref ceau foarte bine de aceasta ² asupra schimb rii bru te de unghi în politica intern a României. Nu, nu am protestat contra comunismului ci doar contra înce putului dictaturii, fapt dramatic ce avea s singularizeze România între celelalte ri afiliate Moscovei din estul Europei i s -o

VII
proiecteze în dou decenii de co mar social i psihologic: ruina institu iilor, chiar i a celor comuniste, a colii, a cultu rii, distrugerea satelor, atacul tot mai brutal contra individului i a demnit ii s ale, schizofrenizarea aproape a întregii popula ii adulte. Imediat dup declara iile mele de la Paris i din Germania (unde am fost secundat de D. epeneag, Gh. Pitu , Dieter Schlezack, Monica Lovinescu, Mircea Elia de i doamna Cristinel, I. Cu a, Pierre Emmanuel, Hans Hartl i Dr. Ghermani de la Sud -Ost Institut Munchen, Acrivu din Koln, Noel Bernard i înc al i câ iva) organele de intoxicare ale securit ii române au lansat imediat zvonul c am fugit. De i am anun at ² mi se pare în Quinzaine litteraire, la ospitalierul Maurice Nadeau ² c m voi întoarce în ar , voind s dau prin aceasta greutate protestului meu, sau dac vre i revoltei mele (e adev rat, o revolt pe jum tate, dar cine a mai f cut -o la acest nivel în rile comuniste din jurul nostru?!) nimeni nu voia i nu putea s cread c am s m întorc dup ce un Petru Dumitrul i al i câ iva protestaser doar cu fuga. M -am întors îns , spre stupefac ia tuturor, în noaptea de 19 aprilie 1972, pe la frontiera Arad. Din clipa aceea am fost urm rit, s e în elege, de organele Äde resort" i în plus au fost lansate alte torente de intoxicare ale c ror miasme fetide, în zdren e, preluate cu grab ciudat , aproape cu veselie, d e unii colegi sau de necunoscu i, ajung la mine pân ast zi: Ädezechilibrat menta l", Äaventurier", Äagent cu sarcini speciale". Scenariul Ädezechilibratului mental" în primele luni dup întoarcerea mea a prins o anume, rapid consisten , iar r spunsul meu, singurul meu r spuns posibil, firesc ² de i paradoxal pentru unii ² a fost prop unerea unei structuri romane ti ample, solide, novatoare, înalt expresive. Pân la simbol. Aproape un an a durat lupta pentru publicarea manuscrisului meu îngerul de gips. i doi oameni au un merit incontestabil în aceasta: Marin Preda, directorul editurii Cartea Româneasc (editur a Uniunii Scriitorilor pentru a c rei înfiin are, în ciuda directivelor Comitetului Central, eu însumi am luptat aproape singur împotriva Ministerului Culturii i a secretarului CC. cu cultur i propagand Paul Niculescu-Mizil) i Georgeta Naidin-Dimisianu, de i simpl redactar la Cartea Româneasc (ea îns i urmând a fi expulzat din editur în ultimii ani ai dictaturii), unul din marii editori ai culturii române sub comunism, c reia îi datore z apari ia a înc dou c r i: Don Juan (1981), la numai patru ani de la scrierea ei i Drumul la zid (1984), la aceea i editur . îngerul de gips a ap rut în luna august 1973 într -o t cere total i o indiferen aparent . Tirajul (minim: 12.500 ex.) st tea în pivni ele editurii, Preda neîndr znind s -l difuzeze, în timp ce unii creaser o comisie i un Ädosar" al romanului din partea Consiliului Culturii, iar al ii preg teau Äcampanii". Al. Andri oiu scrisese un atac fulminant în Scânteia contra mea, atac oprit în pagin din ordin de sus, d in Äviclenie de sus", deoarece Ceau escu, în excelente rela ii cu lumea occidental , a intuit c nu era în favoarea sa s creeze un scandal în jurul u»ui tân r i celebru scriitor care -i punea în discu ie noua sa politic . De altfel asta urma s fie, timp de dou decenii, Äinova ia" sa politic , marea sa abilitate fa de ceilal i colegi ai s i conduc tori din Est: o aproape liberal politic extern , cu unele lovituri

vin
diplomatice surprinz toare ² sus inerea Israelului, a liderilor arabi, a social -democra iei germane aflate atunci la putere, a Chinei ² îmbinat cu o strângere tot mai accentuat a Ä urubului" în politica intern . O cvadratur a cercului, stupefiant i neveros imil pentru unii anali ti occidentali, convenabil îns unor lideri politici ci nici ce în elegeau s -l foloseasc pe tot mai paranoicul nostru ef de stat în demersuri i afaceri aparente i ascunse ce mergeau de la intermedierea unor conflicte politice ² Africa Central , conflictul din Vietnam, pacea Beguin-Sadat, pân la cinicul fu rt i spionaj industrial. în acele s pt mâni de august, directorul tehnic al editurii, Gheorghe Iacob, Dumnezeu s -l odihneasc , l-a convins pe Preda s difuzeze cartea. ² N-am primit ordin s-o difuzez, moncher\ ² Dar nici nu a i primit ordin s n -o difuza i, i-a replicat Iacob. i astfel, cu ajutorul unui excelent tipograf, cartea a intrat pe t cute în libr rii. Nu s -a permis nici un anun al lans rii, iar în curtea editurii Cartea Româneasc , la ora difuz rii romanului, în afara unor securi ti fals plicti si i în fruntea c rora trona zâmbitor Vasile Nicolescu nu mai era aproape nimeni, nici m car prieteni foarte apropia i. Am dat totu i o mas la restaurantul ÄBolta rece" la care au participat Marin Preda i so ia sa, Paul Goma i so ia sa, Dan Lauren iu, p arc Ileana M l ncioiu, Sorin Titel, I. Dr g noiu i, cu siguran , Vasile Nicolescu, lichea superioar , Dumnezeu s -l ierte (Dumnezeu iart i pe lichele!), poet veleitar i snob torturat îns de o abjecta poft de putere, intrigant de curte f anariot , maltratând cu brutalitate cu foarfecele sale însângerate de metafore, sute i sute de versuri ale poe ilor adev ra i din întrea ga Românie. i apoi, t cere. Iar dup aceast t cere prelungit , fals , a izbucnit furtuna: patru ample articole scrise la comand , în patru mari reviste literare, care desfiin au romanul i pe autor Valeriu Râpeanu, Aurel Martin, Ov. S. Crohm lniceanu i Ion Iano i. Cel mai bru tal a fost bineîn eles sluga fanatic a partidului, Râpeanu. Cel mai cinic: Crohm lniceanu. Profesorul Iano i i-a luat atâtea rezerve în atacarea c r ii ² care bineîn eles nu coincidea cu Ämarile idealuri socialiste ale comunismului" i al c rei final, mai ales, în spe ultima f raz : ÄUn salt între dou mor i" indica, dup spusele respectuos -indignate ale rece nzentului, un Ämesaj str in lumii noastre", etc, etc, ² încât fa de tonul brutal cinic al celorlal i trei articolul s u mi s -a p rut aproape o curtoazie. Radu Cosa u mi -a dat num rul s u de telefon i l -am sunat Ämul umindui" pentru tonul s u urban i, în ciuda rezervelor clare politice, men ionarea numelui lui Dostoievski. Peste mai bine de un deceniu, Ion Iano i urma s r spund galanteriei mele sco ându -mi din impas masivul meu poem epic Drumul la zid pe care, de i avea bunul de tipar de aproape ase luni, Äforurile" nu îndr zneau s -l pun pe pia , i a f cut totu i ceea ce un critic important face rareori: mi -a f cut o vizit acas , dl. Iano i, i mi -a oferit spre lectur referatul s u la Drumul la zid înainte de a -l înmâna autorit ilor, mul umindu -mi în vorbe calde pentru bucuria spiritual ce i -a cauzat-o lectura romanului meu. (Un singur critic avea s -mi mai fac acest dar: Nicolae Manolescu. într -o sear târzie de mai 1977, cu ochii sclipind de bucuria complicit ii i a revela iei

IX

capodoperei, mi-a citit cronica sa la romanul Bunavestire ce urma s apar în Româna literar i avea, peste câteva zile, s -i atrag suspendarea cronicii literare pentru un timp i, mai ales, s -i nimbeze fruntea sa de mare critic cu acea aureol rar în lumea nec reatorilor: riscul i suferin a pentru îndr zneala în afirmarea adev rului). Lupta mea donquijotesc împotriva naturalismului în proza român î i g se te, pro babil, prima expresie în îngerul de gips. i poate n-ar fi nepotrivit s vorbesc despre sinceritatea acestei c r i, dar nu în sensul imediat, direct, al acestui cuvânt: mai degrab a putea vorbi despre sinceritatea unei voca ii. De i ne afl m în fa a unui story realist, a câtorva personaje distincte ce respect marile reguli ale realismului secolului trecut, îngerul de gips este mai pu in sau mai mult decât o carte realist : e o halucina ie tematic . Degradarea, decaden a, dec derea doctorului Minda a fost i capcana (realist ) în care au c zut rarii critici ce s -au aventurat în exegeza acestei c r i. Nu faptul c nu era

recomandabil din punct de vedere politic s comentezi aceast ultim carte a lui Breban i -a împiedicat pe criticii importan i români s se aplece asupra ei ci, cred eu, ‡' noutatea ² nu a temei, ci a trat rii ei ² i-a f cut pe exege i s ezite în abordarea ei. în fapt, discu ia putea fi simplificat , redus la dou elemente fundamentale: reflectare i simbol. De o sut de ani proza român , cea mare, cea Äna io nal ", cea social a slujit acelui ideal descoperit la începutul secolului tr ecut francez când Balzac i al i câ iva au descoperit c arta lor, minor , provincial pân atunci, o cenu reas a culturii, putea concura i apoi putea p trunde cu aplomb în hemiciclul valorilor maj ore ale artei: Äfiziologiile" sale o arat , ca i acele naive i încânt toare vanit i în care se închipuia pe el însu i ca om de tiin ² docteur en sciences morales se credea a fi ² i aceasta arat deja prestigiul pe care îl câ tigase nu arta ci tiin a în acel timp (1830). Idealul acesta, ce p rea, dac nu concurent tiin ei, oricum complementar, era idealul reflect rii. Din tinere ea mea, am fost nemul umit de acest ideal. O nem ul umire mai degrab temperamental , nu valoric . Ca orice mare ideal, el nu e perisabil, el poate fi doar tr dat. De altfel, mese ria mea, atât cât o tiu, am înv at-o slujin-du-l, i e suficient s amintesc fraza mea care sun ca un leit motiv m Don Juan: descrierea înseamn posesie. Dar era ceva în mine, probabil, înc de pe atunci, care era entuziasmat i nemul umit în acela i ti mp de acest grandios proces al reflect rii, al descrierii. Al imita iei. ÄImita i natura", spunea Shakespeare. Una din frazele sale cele mai criptice. Da, dar unde e natura? am putea într eba noi ast zi, la câteva secole dup ce acest Ämare romancier" a sfâ iat pânzele stilizate i splendid ipocrite ale artei medievale? Ce, care natur s -o slujim? De-a lungul întregii mele cariere am luptat nu numai pentru o coal de roman românesc, dar i pentru una problematic , ideatic , pentru un Äroman de idei", cum se zicea alt dat înjurai lui Lovinescu dar i al lui Ibr ileanu. (Acesta, ie eanul, o numea Äproz de analiz ", vorbea de Äproz de crea ie i de analiz "). Apoi, prin anii '30, a ap rut conceptul de Äproz psihologic ". Unul din vârfuri le criticii literare de dup r zboi m situeaz în contingentul celor care fac proz de analiz . Aceasta arat înc o dat încetineala, pruden a c u care exegeza în proza român se apropie de formele mai noi ale Äreflect rii"! Sau teama de o nou psihologie a artei, teama de a trece pragul acestei uria e descoperiri ce a fost i este realismul în art . Teama, mai ales, la noi, la români, de a nu ne sub ia geniul, de a nu l sa s se infiltreze viru ii corup iei Ämoderniste", teama ² înc atât de prezent , aproape vehement în ti nere ea mea literar ² c orice concept poate d una acurate ei specifice, c orice intruziune speculativ , no ional , distruge sau compromite genuinul inspira iei. Interesant, n u-i a a? ² cultura ca du man al culturii! Oare numai absen a în cultura român a unei mari i istorice coli filosofice s explice aceasta? Sau e o r zbunare a fondului nostru arhaic, cum o spunea Blaga, aceast pudoare de a p i pe ghea a conceptelor, elibera i dar i p r si i de fer mele leg turi autentice, de lan urile diafane i a proape vizibile ce ne in înc lega i, în istorie, în balad dar i în art , de râuri, de colinele ce ascund turlele m runtelor biserici de lemn, de Ärâul, ramul" lui Eminescu? îngerul de gips, ca în artele mar iale japoneze, lupt cu un du man folosindu -i armele: el vrea s înfrâng realismul, ceea ce noi în elegem prin aceasta (în secolul trecut francez prin naturalism se în elegea realism), folosindu -i mijloacele i, poate, întreaga -i, prestigioasa -i tradi ie. Nu, tinzând spre simbol în îngerul de gips nu am tr dat nici o clip realismul clasic (sau critic cum îl numesc unii). Suntem poate prea aproape de marile cupole epice ale lui Balzac i Tolstoi ca, în toat onestitatea, s putem neglija pur i simplu Ämetoda lor ". Dar, folosindu m de uneltele refl ect rii înv ate de la ace ti mae tri i,în primul rând, de acea tiin ce într -o clip de z p ceal ne împinge pe soclul dumnezeirii (am numit arta creerii personajului), descoperii în straturile de fund ale spontaneit ii mele artistice o alt n ecesitate. Nu mai mult, nu mai adânc, nu mai înalt: altceva. Ä Und mich ergreift ein l ngst entwohntes Sehnen nachjenem stillen, ernsten Geisterrich." i eu am resim it, ca i autorul lui Faust, aici, la gurile Dun rii, aceast veche, lini tit i grav , aproape u itat nostalgie spre imperiul spiritului! Iar pentru noi, acest imperiu era capacitatea romanului, a ceea ce numim astfel, nu s se autodep easc ci pur i simplu s înainteze, s continue a fi în uzura enorm a genurilor literare. i, în secolul nostru, un Marcel Proust i un Th. Mann au avut aceast îndr zneal p ind, ambii, pe noile continente lunecoase ce cu zgomot asurzitor se ridicau din apele posibilului în arta noas tr ce a devenit atât de central , de responsabil . E posibil de a interpreta îngerul de gips numai în cheie realist . Nu a fost numai pruden a autorului, aceea de a se asigura de solul artei clasice romane ti dar i o luciditate a specificului, siguran a c , o dat descoperite, acele arme ale reflect rii ² nara iunea,

XI

tipologia, atmo sfera, cochet ria cu istoria, i altele ² sunt înc suficiente s Äimite" acea natur de care vorbea tat l lui Prospero: dar o dat cu îngerul de gips am sim it c proza român merit i trebuie s intre sub zone mai ample, mai expresive. Evident, acest ro man e o lung , aproape o ioas , aproape pedant , descriere, enumerare a treptelor pe care cade un Ätrup" uman, a a cum în Evul Mediu meridio nal era aruncat câte un trup în canalele Vene iei. G. Horodinc , într -un interesant studiu, a observat c dr. Minda semnific o dram tipic sub dictatur : incapacitatea unui om de merit de a se realiza. E posibil, aceste drame existau, i ele au i fost par ial tratate în proza anilor '80. Dar îngerul de gips vroia s fie altceva: o adaptare prin dezadaptare. Nici m car o Ämiddle Ufe crisis"... ci un dialog dramatic, aproape romantic, cu ideea de adaptare, atât de scump secolului în care tr im. Adaptare i suferin , iat dou elemente excesiv fals legate î n vremea noastr . Dac suferin a este pivotul uria ei construc ii dostoievskiene, noi sim im, nel murit dar tenace, c acest Shakespeare al vremii noastre nu era în primul rând interesat de adaptarea social i nici de variantele i dramele ei. Nu, la Dostoievski suferin a este atât de teribil de sincer , de cople itoare, încât cu siguran ea semnific altceva, ea ne arunc peste hotarele lumii i normelor în care tr im, ne trimite într -un exil al ideii absolute, în acel imperiu al spiritului, în zona aceea eleat unde nimic sau aproape nimic nu se schimb . Unde omul e gol, e acela i, tânjind dup el însu i, corupt de ideea dumnezeirii. Poate acest model îl aveam în cap aplecându -m cu grij , cu r bdare, asupra bietului Minda ce tr ia un reflex uman simplu: acela de a nu fi îngropat într-un mormânt de lux. El se detrac heaz , face gesturi necugetate, nepotrivite carierei sale cumin i pân atunci, e aproape suicidar, î i face r u sie i. La sfâr itul c r ii stâ singur, i ultimele pagini îl descriu proiectat parc într -o rela ie oniric sau de final de film polonez: singurul s u corespondent este un fel de sobol, de obolan care pare a -l fi urm rit într -un labirint simetric pe întinderea periferic a unui maidan sau loc de de arje menajere. Minda nu încearc m car s în eleag , el încearc s fie. Autorul însu i nu face cea mai mic încercare de a- i în elege eroul. El îi descrie pur i simplu falsa c dere, într -o complicitate care nu este cea a în elepciunii ci a intui iei. Intui ia unui sfâr it de secol, intui ia noilor drame ale omului sub cele aparente: politica, r zboiu l, banul. Drama singur t ii celui ce continu s fie. Buc, iulie 1997 NICOLAE BREBAN

TABEL CRONOLOGIC 1934 1 februarie. Se na te la Baia Mare Nicolae Breban, fiu al lui Vasile Breban, preot greco -catolic, i al Constan ei Breban (n. Bohmer). 1940 Familia Breban se instaleaz la Lugoj, unde tat l viitorului scriitor func ioneaz în cadrul Episcopiei greco catolice. Nicolae Breban urmeaz coala primar i liceul la Lugoj. 1948 Regimul comunist interzice cultul greco-catolic i impune desfiin area structurilor ierarhice ale acestuia; devenit mirean, Vasile Breban î i asigur existen a ca mic industria (posesor al unor mori, mici fabrici de ulei etc). 1951 Din cauza originii sociale, Nicolae Breban e exmatriculat din liceu, cu interdic ia de a se înscrie la vreo alt coal din ar .

1952 Termin liceul la f r frecven , la Oradea, unde lucreaz ca func ionar. La începutul verii, dup examenul de bacalaureat, merge la Bucure ti pentru a se înscrie la Universitate, la Facultatea de Filosofie. Nu este admis, din acelea i ra iuni din care fusese eliminat din liceu. Se angajeaz la Uzinele 23 August, unde urmeaz cursuri de calificare ca muncitor. Lucreaz o lun ca sudor electric, apoi, ase luni, ca strungar -fier. 1953 Intr la Facultatea de Filosofie Äm sluind actele", dup cum explic în Confesiuni violente. Dup o jum tate de an, subterfugiul fiind descoperit, este exmatriculat.

xm

1954 Din nou înscris la Filosofie, la Bucure ti. Dup câteva luni aban doneaz studiile în urma unei îmboln viri grave. 1956 Student la Cluj, la Filologie (limba i literatura german ), încearc , în anul urm tor, un transfer la Bucure ti, f r succes. Exmatriculat a doua oar de Ath. Joja. 1957 i anii urm tori. Posesor al permisului de conducere, valabil inclusiv pentru categoriile de vehicule grele, utilitare etc, Nicolae Breban nu devine ofer de taxi ² contrar unei legende bizare ivite ulterior ² ci lucreaz la garajul Ministerului Finan elor, pe un post m runt ² implicând r spunderi administrativ-organiza-torice. Uneori, de serviciu pe garaj, noaptea, duminica sau în alte ocazii, utilizeaz câte o ma in a garajului pentru câte o plimbare cu prietenii (Nichita St nescu .a.). Duce o existen marginal fa de structurile institu ionalizate ale vie ii literare din epoc , î i consacr timpul liber unor lecturi fundamentale, din marea literatur universal (în special german ), filosofie etc. în acela i timp face sport de performan ² atletism ² i î i creeaz o anumit imagine, pu in comun , dac nu cu totul ciudat în epoc , de Äplayboy" intelectual. Iat câteva rânduri, din Confesiuni violente, despre perioada respectiv : ÄAcei ani au fost ani de lectur . Sigur, uneori eram speriat. Toat tinere ea mea a fost înmuiat în spaima social , în spaima de viitor. îns , cu incon tien a i cu vitalitatea vârstei, nu z boveam prea mult la asta. Nu sunt un temperament ulceros (...), v d mereu partea bun din lucruri. F ceam sport pe vremea aceea, atletism. La Oradea f cusem box. (...) Dar citeam mult, f ceam curte unor domni oare dr gu e. Eram mult mai liber decât colegii mei de genera ie, care erau înregimenta i în acele abatoare care se chemau universit ile staliniste." Frecventeaz un cerc informai de prieteni, de tineri cu preocup ri intelectuale i literare ² din care unii vor deveni, ca i el, scriitori: Nichita St nescu, de care îl va lega o mare prietenie, Matei C linescu, Cezar Baltag .a., ² i, în general, mediile tinerilor litera i tocmai afirma i sau în curs de afirmare. Se distinge, în colocviile XTV neoficiale din aceste cercuri (în care chestiunile erau discutate în mod cu totul heterodox fa de Äcomandamentele" lansate de oficialit ile epocii, de dogmele Ärealismului socialist"), ca un sus in tor energic al înnoirii concep iei despre crea ia literar , ca un adept al primatului esteticului. în aceea i perioad , a fost dus de Ilie Constantin la reuniuni ale unui cenaclu literar patronat de UTM, acolo i -a cunoscut pe Florin Mugur, Grigore Hagiu .a. Ulterior, Nicolae Breban s -a apropiat i de Dumitru epeneag i s-a Äaliat" cu acesta. 1961 Debut, cu schi e, în Gazeta literar . Din anii aizeci i pân azi, Nicolae Breban a colaborat la reviste literare sau culturale ² Gazeta literar , Contemporanul, România literar , Luceaf rul, Steaua, Vatra Româneasc .a. cu fragmente de proz , texte eseistice, publicistic etc. 1965 Are loc debutul editorial, prin apari ia romanului Francisca (Premiul ÄIon Creang " al Academiei Române). 1966 Apare romanul în absen a st pânilor. 1968 Apare romanul Animale bolnave (Premiul Uniunii Scriitorilor). Cartea înregistreaz un frumos succes de critic i de public, deopotriv (avea s fie reeditat în anul urm tor), consacrându -l pe autor ² deja remarcat pentru cele dou romane anterioare ² drept unul dintre cei mai importan i prozatori ai momentului. De-a lungul celor aproape trei decenii care au trecut de atunci, scriitorul i -a p strat i consolidat, prin scrierile ulterioare ² f r îndoial , inegale, dar remarcabile f r excep ie ² un loc proeminent în ierarhia valorilor literare actuale. 14-l6 noiembrie. Au loc, la Bucure ti, lucr rile Adun rii generale a scriitorilor; sunt alese prin vot liber i secret, organele de conducere ale Uniunii Scriitorilor. Nicolae Breban este ales în Biroul Uniunii Scriitorilor. 1969 Are loc pre miera filmului artistic de lung metraj R ut ciosul adolescent (scenariu: Nicolae Breban, regia artistic : Gheorghe Vitanidis). XV Scriitor consacrat, bucurându-se de apreciere cvasiunanim , Nicolae Breban este ² în epoca de relativ Ädeschidere" a oficialit ii comuniste fa de problemele libert ii de crea ie, de încurajare a competen ei i valorii ² Ämobilizat" i Äpromovat" politic: devine membru al PCR i, la al X -lea Congres al acestuia (6-l2 august), e desemnat membru supleant al Comitetului Central. 1970 Scriitorul este numit la conducerea revistei România literar (figureaz ca redactor- ef începând cu num rul 20/1970). Pune mult suflet în activitatea de conduc tor de revist , se str duie te s dinamizeze, conform concep iei sale, publica ia, s o transforme într-un factor de influen constructiv în via a cultural a rii.

în revista pe care o conduce. contrar aparen elor. Cele trei p r i . î i prezint . dar de i dobândise. Don Juan apare. înc din 1972. eu am intrat în pielea lui. 1972 Se întoarce în ar . v dind n zuin a unei superioare pedagogii socio-culturale (precum seriile de eseuri For a exemplului i Riscul în cultur . sub titlul generic de Don Juan. Pân în 1976 nu i se mai permite s c l toreasc peste hotare. în dezbaterile de idei i în coloanele presei literare i culturale din ar . fiind preocupat în primul rând de realizarea propriei opere. iar în iulie. în Fran a. Cartea apare cu di ficultate i provoac un atac de-o mare violen în plenara CC. dup cum a xvm 1996 explicat autorul. Iat cum explic scriitorul. volum alc tuit de Ovidiu Pecican în 1986. cuprinde romanul Don Juan din 1981. Prev zut ini ial a fi proiectat într -un cadru festiv. ² publicate în pres de-a lungul anilor. sie i î i refuz postura de opozant politic radical al regimului de la Bucure ti. Printre colinele verzi fusese inclus în selec ia oficial . politice i biografice") formulate de scriitor într-o suit de convorbiri cu Constantin Iftimie se articuleaz într -o autobiografie selectiv . Popovici i N. în traducere. Scrie noi romane pe care le public în ar . îi adreseaz autorului repro uri violente. 1973 Apare romanul îngerul de gips.. dup 22 decembrie 1989. E icanat de oficialit i în leg tur cu încerc rile sale de a. Dar (. Peste câteva zile. interviuri acor date unor ziari ti etc. De i sprijinise ac iunea lui Goma. cum face autorul clasic. Apare Confesiuni violente. Apare romanul Bunavestire (Premiul Uniunii Scriitorilor). tot la Flammarion. în absen a st pânilor (En l'absence des maîtres). cu contribu ii publicistice. 1977 Nicolae Breban sus ine luarea de pozi ie a lui Paul Goma. Apare masiva trilogie romanesc Amfitrion (I. cu ocazia proiec iei filmului. reluat în toat presa de partid i cultur . adaptare cinematografic a romanului Animale bolnave. 1988 Apare în Via a Româneasc ² în urma public rii de c tre Gabriel Liiceanu. II. cu ocazia festivit ilor prilejuite de jubileul PCR (8 mai). în traducere. oper de memorialistic i profesiune de credin totodat . în contextul manifest rilor legate de jubileul sus-amintit. Din convorbiri ale lui Nicolae Breban ² dezbateri purtate împreun cu personalit i literare sau culturale. piesele de teatru B trâna doamn i fluturele i Culoarul cu oareci (reprezentate scenic sau radiofonic în ar dup 1990). Nicolae Breban este prezent la Cannes. din iunie '77. nu mai ocup nici o func ie oficial i se dedic cu totul scrisului. carte-interviu: o seam de m rturii (Äliterare. a Epistolarului ² eseul Tinerii corifei (Paris. în traducere. filmul este reprogramat la alt sal i privat de girul oficialit ilor. 1983 Apare în Fran a. Procuratorii. octombrie 1987). numit de autor Äpoem epic". Ceau escu. ca în orice roman postmodernist. a c ror apari ie sub form de carte este iminent . la Editura Flammarion. pe care se a tepta s -l prezinte cinematografia despre actualitatea româneasc i. tot în mai.) asta a fost o noutate stilistic . XVII 1984 Apare romanul Drumul la zid. III. demisia de la XVI conducerea României literare i acord interviuri presei occidentale. Alberta). criticând politica regimului Ceau escu. îi apar opere mai vechi. care. Bunavestire (L 'Annonciation). director al s pt mânalului Contemporanul ² Ideea european .i publica operele în str in tate. Demonii m run i.Organizeaz dezbateri substan iale. Public . oferind astfel. 1994 Apare O utopie tangibil . semnalat de T. ca i de impunerea ei aten iei interna ionale. în Fran a (Editura Flammarion). Astfel s-a întregit. dup cum remarca Irina Petra . are loc edi ia din acel an a Festivalului Cinematografic de la Cannes. nu se autoexileaz . Ovidiu Pecican a ales fragmente pe care le-a structurat în acest volum. texte de atitudine. în Confesiuni violente. acel episod: ÄCeea ce i-a în elat pe unii a fost faptul c am tratat ideile lui Farca uneori cu aerul c eu sunt partizanul lor. Filmul displace Elenei Ceau escu care consider c aspectele de via evocate nu se conformeaz tabloului Äoptimist".. care lansau ceea ce avea s fie n umit de massmedia din Occident Ämica «revolu ie cultural » a lui Ceau escu"). exclusiv prin valoarea estetic . C l tore te apoi prin Italia. Pând i seduc ie i Amfitrion (format din trei volume). i cet enia german ." 1977-l989 Face lungi c l torii în str in tate. 1992 Apare volumul de versuri Elegii parisiene. un fel de ÄNicolae Breban par lui -meme". 1971 Are loc premiera filmului artistic de lung metraj Printre colinele verzi (scenariul i regia de Nicolae Breban). în semn de protest. o monumental macrotrilogie ² sau Ämega-trilogie" -. în mai. serie nou a Contemporanului. 1980-l981 Nicolae Breban scrie. întâlniri ale redac iei cu cititorii etc. aflându -se la Paris i luând cuno tin de m surile de în sprire a dirijismului ideologic introduse în ar (Ätezele" din iulie 1971. în care romancierul î i exprim simpatia i pre uirea pentru Ägrupul de la P ltini ". idilic. 1990 Tot mai prezent. 1981 Apare romanul Don Juan. în traducere. 1991 Apare romanul Pând i seduc ie (scris în 1976). în special la Paris. Fusese exclus din Biroul Uniunii Scriitorilor i din PCR: marginalizat de autorit i. 1985 Apare în Fran a. nu p r se te definitiv România. la Paris. în loc s iau distan fa de ideile unui personaj. Nicolae Breban devine. Titlul i concep ia revistei i se datoreaz .

d. am un ziar la mine! i surâse.. î i d du seama c felul în care se mi case acea femeie. ÄSpre castel vrodat ochii N-am întors i totu i plâng ² Fundul m rii. Deodat o auzi spunând (o voce surprinz tor de pl cut . o privi mai atent: mijlocie de stat.. cu mâinile lungi. O dat sau de dou ori i se p ru c o mai v zuse undeva. Iar pescarul trece-n luntre i în ape vecinie cat ² Fondul m rii.. i înc în primele clipe ale întâlnirii lor. deoarece orele de serviciu nu se sfâr iser înc . gânditor. i ² Aha!. ca i cum ar fi stat în fa a unui caz serios. a marelui mit modern european al lui Don Juan. poate. i Minda îi f cu un semn amical cu mâna.. ochii mici. cu ceva nepl cut în toat fiin a ei.. fix. cu oarecare încetineal voit . rujate cu vulgaritate. i Minda î i propuse s nu -i spun nimic. p rul des. de alte împrejur ri. dar particip toate la dezvoltarea unui ambi ios proiect auctorial': revitalizarea i Ärescrierea".. Nietzsche. într-o viziune cu totul original . r gu it): ² Pe Icju l-a i mai rev zut? Minda o privi f r expresie i ea repet : ² Pe Nestorescu. concentrându-se asupra diagnosticului. buzele groase. cu o dup -amiaz petrecut cu vreun an i jum tate înainte în casa-atelier a unei cuno tin e. fundul m rii Ah! de mult un chip i-arat . Acum. wieviel Warheit wagt ein Geist? das wurde fttrmichinimermehrderdgentUcheWertmesser. când doctorul î i odihnea fa a într-un surâs pe jum tate. eroarea este la itatea. maniera de a-l privi. în el st ruia reziduul unei senza ii u oare i nepl cute.m. numele ei (de data aceasta asociat cu altceva. din ii frumo i. voio ia ei nefireasc .. Eroarea/credin ei într-un ideal/nu este obtuzitatea. înc p ânat .. c o cuno tea chiar. Ecce homo PARTEA ÎNTÂI Ä. cât adev r îndr zne te un spirit? Aceasta a devenit pentru mine tot mai mult adev rata norm a valorii. figura rotund . Dar cel lalt strig din u : ² A tept. Femeia plec . p strând aceea i voio ie deplasat i. apoi intr Lauren iu.componente. Intr o femeie. dar curând. dar Minda. fundul m rii M atrage în adânc. stând în picioare în fa a ei. î i d du seama c ea venise s -l consulte în mod inutil. ale Ämegatrilogiei" nu reprezint un continuum narativ (e vorba în fiecare caz de alte personaje. monosilabice. inegale ca amploare. nepoliticos. II în fereastra despre mare St copila cea de crai ² Fondul m rii. Sora se întoarse în cabinet. dar în timp ce se ridic s o vad . lucru care îi displ cea. sprâncenele desenate gros. chiar i cele medicale). termin .. probabil o fost pacient .Irrtum(² derGlaubeans Ideal ²) ist nicht Blindheit. la chiuvet . p str aceea i fa impenetrabil i gesticula ia lent . Victor Ne ore cu^care îi controla sau repara uneori cele câteva aparate din casa sa. simple i eficiente automatisme. care ar ta cu adev rat sfâr itul unei zile Äpublice" i prezen a prietenului. deschise u a cabinetului. O f cu încet s vorbeasc . Apoi o privi: era o femeie în jur de treizeci. i ea îi r spundea cu oarecare voio ie deplasat . Pacienta (ultima din acea zi) se a ez pe scaunul din fa a biroului s u i îi dict cele câteva date conven ionale pe care Minda le trecu în registru.Wieviel Warheit etr gt. cu o degajare parc for at sau insolent . din simpl obi nuin sau cult al propriei profesiuni. Sora trecuse deja al turi i Minda o auzi cum se schimb . fruntea mic . Apare volumul exegetic Breban. scriindu-i re eta. i când o analiz . o uit chiar i pe ea. apelând la întreb ri scurte. Din nou i se p ru ceva cunoscut în fiin a din fa a sa. precum i de femeia din fa a sa." Eminescu. Eseu despre stratagemele supravie uirii narative de Marian Victor Buciu. i sora urât . în timp ce îi d du cele câteva recomand ri. tehnician radio.i treaba. ² Ai venit? f cu Minda i voi s se ridice. O che ma Fabian VolumiuX i în clipele când î i schimba halatul i se sp la îndelung. un timbru cald.în timp ce ea se reîmbr ca. dintr-un simplu exerci iu de voin . în timpul consulta iei. felul în care lungea cuvintele. perla i.. în spatele ei. figura lui Ceea." Fr. Se rea ez apoi. pe mâini. Postuma Ä. lipsit de spiritualitate.). de alt Äintrig " . pl tind o tax la policlinica special (de i diagnosticul i l -ar fi . vii.a. Irrtum ist Feigheit.. Cazul femeii era simplu i ea ar fi putut s se adreseze i unui generalist. uit acest lucru. f cu doctorul i î i aminti de cine era vorba. ro cat . aceast prim impresie se terse din mintea lui. fondul mirii Fur chipul ei b lai.Cât adev r suport . toate acestea îl impresionaser nepl cut." 1 sept 1969 7 iunie 1972 L ² Mai e cineva? întreb doctorul Minda.. talia u or îngro at etc.

pensionar de doi ani abia. cel pu in. Era singurul prieten al lui Minda. b ie esc. r spunse Ceea. cu mersul s u elastic. concentrându-se parc numai asupra pl cerii de a umbla. exact de aceea i vârst (sub patruzeci). Reintrând în cabinet i apoi coborând sc rile al turi de Ceea. î i pierzi vremea. statura masiv a lui Minda. perfect plictisit. N-o s st m nici noi foarte mult. pentru c Ceea însu i râdea. cu examenele pe care le ai de dat. sau s te îmbe i într-o sear turt cu primul imbecil întâlnit i cu câteva sticle din celebrul nostru Ävermut ro u". slab. nu i de ceea ce spusese. i tia c Minda va înc erca mai degrab s -l dezve e de anumite Ämanii" ² cum era cea cu statul pe la cozi ² cu un didacticism înn scut decât s încerce s -l schimbe. E tipul semidoctului! ² Ia te uit ! f cu doctorul. de Minda. statul pe la cozi interminabile pentru orice fleac. cu mâinile în buzunare. ² S înv !.. cu inteligen a ta. pe jum tate doar ² chiar dac sunt perversiuni m runte. ca o panic a propriei sale sensi bilit i. îl acuza chiar pe Ceea de o anumit manie.. unde se d dea un fel de sindrofie muzical . i Minda râse i el. o anumit Äpenibil perversiune!" ² La vârsta noastr .. f cu Lauren iu. surâzând.. la vreun aprozar. Ceea era c s torit.. a fe ei îi tr da sensibilitatea i o scurt spaim care i se ivea în ochii sp l ci i.. ² S cite ti? întreb . seara avea pentru el i un alt scop. ² Vii cu noi? întreb Minda. spuse Minda. sau s furi o singur dat . somitate în materie (era internist).80. dintre care dou fete în jur de zece ani. o uit . ar fi fost mai potrivite cu asemenea îndeletniciri. i în casa sa mai tr ia i o b trân .. Chiar tu mi l-ai recomandat. al doctorului d dea senza ia unui b rbat matur mergând al turi de un adolescent. zece cutii de scobitori. asupra serii care îl a tepta. cu nasul mare.. m compromi i pe mine. înaintând al turi. m runt casnice. Eu n-am avut-o. distrat. î i împingea cu lene picioarele sale lungi. (Era gazda la care erau invita i.. cu un fel de pudoare. i-apoi Bibor eniul e exact ce-mi trebuie.. trebuie s citesc înc ast -sear . ² Nu pot s beau apa de la chiuvet ! replic serios Ceea. una mi se pare c e i cusut de soacr -ta cu ceva a la aceea i nuan . de i în familia sa se aflau for e care. lipsit complet de imagina ie. oprindu-se. cu care oricum n -ai ce s faci. ² îl cuno ti pe dQcj orul J irtasu? întreb Minda. de reac ia sa. cu maxi larul inferior puternic. Doar pielea foartea alb . doi din cei cinci copii ai gazdei urmau s se produc la vioar i pian în fa a asisten ei. ner bd tor. pe colo. mergând în felul s u. de la un magazin cu autoservire.. propor ionat . replic sec Ceea. ce dracu ai instinctul sta plebeic?^/ Ceea t cea.. ² Vino. descoperind din nou felul de a se exprima u or Äbombastic" al prietenului s u. De-aia nu vrei s vii? Lauren iu î i mi c u or umerii. tu stai pe la cozi. . dispersarea în atâtea griji m runte.. contagiat de Ceea. Ceea râdea frumos.. asupra pl cerii de a fi lâng prietenul s u. totu i! insist înc o dat doctorul. în al doilea rând. Minda începu s râd . sim ind aproape frecarea înceat a oaselor de ligamente i mu chi. i-apoi zâmbetul s u pe jum tate vinovat.. casnice. feminin. ² Eu? întreb Minda. îi pl cea s . câte o perversiune! ² glumise odat Minda. î i l sa întreg corpul s u sub ire i lung. în ceea ce -l privea pe Minda.. rupte. ² Nu. care se colora repede... dup p rerea doctorului. ro indu-se cu rapiditate pe partea inferioar a fe ei. înalt. dar acesta era uneori f cut.. cu umerii îngu ti. cu astfel de corvoade. jucat. ca s cumperi o jum tate de duzin de Bibor eni. osos. umblând cu non alan .pentru c îl Äcuno tea".) ² îl cunosc. avea trei copii. i de aceea i în l ime. ² De ce?! se împotrivi Ceea. Era înc preocupat de altceva i era un fel al s u de a se odihni. cel lalt. conferen iar la institut. compensatorii pân la urm ! Tu. mult mai important.putut pune orice doctor de cartier) doar pentru c îl întâlnise odat . în loc s pri ve ti m car o singur dat cu interes picioarele unei fete de optsprezece ani.. ceea ce trebuie s recuno ti c e un început de perversitate. saco e cu zarzavaturi etc. ² Pariez c mai ai i câteva cump r turi de f cut. bineîn eles dac suntem normal constitui i i am avut o adolescen normal . So ia lui nu fusese niciodat Äsurprins ". sau. prea puternic. surprinz tor de elastic. E ti idiot! Ce-s eu. nepre uind deloc timpul etc. Al turi. dealtfel mie-mi place s m culc devreme. Eu m duc i a a acas . Mi c încet din umeri i continu s mearg pur i simplu. mama so iei sale. cum le numea cel lalt. pe ici... s se târasc lin. sprâncenele aproape ro ii.. Lauren iu nu r spunse. Capul lui Ceea era urât. se poate s apar . în timp ce se concentra asupra discu iei. s se mi te. în jur de 1. fluierând încet. am s dau un telefon LudjruleLs mearg înainte. la un magazin cu lactate?! Minda spuse toate acestea cu veselie. balneolog? Te-ai v zut vreodat c rând plasele alea din plastic scorojit. i de aici doctorul deduse c lui Ceea îi f ceau chiar o anumit pl cere aceste Ätrivialit i". ² Pentru cei care au avut o adolescen normal ! relu Lauren iu. i doctorul nu mai insist : ² Bine. care putea fi v zut adeseori cu plase înc rcate cu ape minerale. El i logodnica sa erau invita i la un coleg al doctorului. pentru c tie toat lumea c e ti prieten cu mine (Ceea râdea din nou.i ironizeze prietenul. borcane cu iaurt. con tient de sine. privind în jos). Erau îns amândoi de aceea i vârst . dup o scurt pauz . De aceea stau pe la cozi! Am o perversitate util ! ² Nu-i deloc util ! Te în eli! în primul rând. cu capul Äfrumos".. aerul grav. r bd tor ca un câine. cu mâinile în buzunare. pufnind în râs.. o femeie de o energie uimitoare. ple uv.

foarte scurt. ² ad ug el dup un timp ² putem vorbi despre altceva. f r s -l priveasc . '53. tiind foarte bine c gre ea i c Minda nu i-ar fi pierdut niciodat timpul cu lucruri care nu-l interesau. Eu nu in seminarii. aproape cu brutalitatea cu care. în rest. reconfortant . La telefon mi-ai spus c . în mare. de chimie biologic . dar era ceva. femeie cu aproape zece ani mai tân r . în rest. M rog. Era o vreme cald . muzical..) Dup o scurt pauz : ² Eu nu vreau s aflu nimic. se sincronizau perfect.\ ionarul de la tribunal era o insul perfect în existen a lui Minda. i el i -o impunea cu siguran a. un fel de entuziasm sincer care ne-a prins pe to i. se opri lâng un PJT relefon public. într-adev r. dup p rerea unanim .. C s toria întârzia ² de i cei doi se vedeau zilnic.. îi d du întâlnire ia familia Birta u. rezervat .. i Lauren iu era singurul prieten adev rat al doctorului Minda. o vacan de timp. De i se aflau într -un fel de extreme sociale ² Ceea era grefier . Pe Minda începu s -l intereseze ceea ce. Credeam c tu vrei s afli ceva! Lauren iu d du încet din cap... i cel care f cuse toate astea nici m car nu p rea s .i d dea cu întârziere examenele la Drept. ajungându-l din urm pe Ceea.. la invita ia lui Minda. sau aproape zilnic.i impunea personalitatea.. totul era mecanicitate i capacitate de munc .i amenin a s devie Äcealalt curiozitate din via a lui".i debitez eu?! Minda d du din umeri i pornir mai departe.. erau de nedesp r it. în afara domiciliilor înc desp r ite.. într-un timp ca al s u. era o înserare impersonal . nici m car Äde dragul lui". i Ceea vorbise câteva minute ² sau 10 fusese poate o jum tate de or ? ² despre cineva. lucrurile. ² O s se înfurie pe mine. la Câmpulung parc ?! ² Fals! spuse Minda.. Era aproape singurul s u lux într-o existen înc rcat dej munc de înalt nivel. poate i mai pu in... în care se putea înainta ca într-un tunel de sticl . prost între inute. dar niciunde nu se recuno tea acest lucru. un început de sil fa de indecen a lui Minda. chestii de astea. nici tipul lor de rela ii. ceva care se opunea oric rui fel de tensiune. Lauren iu d du încet din umeri. în l area câtorva cozi de topor. aproape o or . Prin '48 i pân prin '52. pe care Ceea le absolvise la B. i. Nimeni din subalternii sau colegii s i n -ar fi b nuit limbajul lui Minda din întâlnirile sale cu Ceea. n -am timp! Dealtfel. maladiv . evident doar pentru câteva frac iuni de secund . Era sfâr itul lui septembrie. de la începuturile adolescen ei.uman aproape i asta... Lauren iu sim ea acest lucru. c s-au întâmplat acelea i lucruri. spontan. ² E ti de tept. tr iau ca so i so ie . concentrat parc asupra celui ce mergea în el însu i. un declin al zilei atr g tor. casele vechi. anotimpul nu se tr da în nici un fel... ² De ce? întreb Lauren iu. sau. f r mine. cu Ludmila Ogrin^stomatolog . f ceam disec ii i cântam la pian Hanonul. ro ind. aproape surâz tor. începuse s în ire prietenul s u i ar fi vrut ² poate de asta i prelungise prezenta întâlnire. ² Voiai s -mi spui ceva. al turi de J pi ietenia cu Ceea. Totul era luminos i lipsit de relief. cei câ iva copaci de pe strad erau atât de limpede contura i de parc desenul lor vibra în acea intensitate sc zut . luaser masa împreun . peste pavajul pr fuit. la f r frecven / ² se potriveau mult prea bine. de tensionare. i o singur dat la o edin a organiza iei în liceu. am s -i dau un telefon Ludmilei s se duc înainte. lucid . ² Dac nu mergi. unul singur: o logodn greoaie. amestecat cu o sil autentic fa de propria sa dorin de a vorbi.. replic timid Lauren iu. acolo. al lui Ceea.. un anumeJErejcu. eu.i caute un alt prieten. Existen a sa mai avea un lux. ² O clip ! f cu Minda i. ' ii. trebuie. împ r it de diminea de la.i fi dat prea mult osteneal . undeva în afara timpului.s . ² De ce te prefaci c te intereseaz prostiile pe care i le-am în irat luni? întreb Ceea. citeam cursuri universitare de biologie i anatomie descriptiv ... ase pân la dou sprezece punct. cei doi se întâlniser din nou. ceva mort i lini titor. dup ultimele dou ore de lectur din literatura vast a specialit ii sale. o figur pierdut în adolescen a sa. la tribunal i. Nu iu prea mult s m folose ti drept lad de gunoi în care s .M.. riscând o sear de ghea a Ludmilei ² s -l incite la noi am nunte. Eu am s . un individ probabil cu care ai cele mai scârboase rela ii ² Aiurea! f cu distrat Minda. cu privirea pierdut . ad ug Minda. dar i. extrem de circumspect în rela iile sale extraprofesionale. spuse doctorul.i ver i adolescen a ta nenorocit de la Caransebe parc . solid ca un glonte. f r s -l mai asculte.T. în sfâr it. a crepusculului. a ultimelor clase de liceu. cu capul aplecat u or pe um rul stâng.? 11 .. (Se aflau pe o strad l turalnic care cobora spre râu. p reau decupate din carton. asupra celui ce se âra lin. evident. care. Parc ai fi la un seminar în fa a tocilarului anului. o sun pe logodnica sa i. oprindu-se în loc i privindu-l pe cel lalt ² ce crezi c ai s afli de la mine? Ce fel de am nunte crezi c am s . trebuia s trec s o iau. Prietenia cu func . chiar i pe mine. cu care caracterul i prestigiul lui Minda. f r realitate. se pare.. obiectele. fire închis . prin care a i trecut i voi. ce dura de aproape doi ani. Cu câteva zile înainte. ² D -mi voie! Putem s mai st m împreun o or . când se culca. ² i ce? ² f cu Ceea. fad . Eu am fost o singur dat la jude ean U. dealtfel.

. i Minda sim i. ² Nu tiu.. Crezi c se în elege ceva? Crezi în prostiile alea literare â la James Hilton. ² i cu asta. iluminarea. în pavaj. d -i drumul! Cel lalt d du din umeri.. a. cum cel lalt î i ridic încet sprâncenele sale sub iri i g lbui. cu um rul întors spre el. Ce-ai împotriva lag relor? ² Eu? N-am nimic. Ceea f cu o schim plictisit : 13 L ² A. ² S -mi fac autobiografia. ² Bineîn eles! f cu Ceea i zâmbi privindu-l. i acolo ap ru capul urât al lui Ceea.. Ce era cu Treicu la. îmi plac lag rele.. îi sim i mi carea buzelor numai din intona ie i nu mai avu nevoie s -l vad : privea jos.. Vrei s -mi cân i lag rul t u. Sau. pentru o Äconfesiune".i povesti trecutul e o simpl arlatanie. un lag r? ² Da.. dup mutra infect pe care o faci. cum i se trasase i lui sarcin s fie. la! ² f cu Ceea. cârâit !..i cât mai repede autobiografia.... mai bine.. ai fi bun de a a ceva. Apoi spuse: ² Nu m intereseaz aventurile tale sentimentale sau fostele tale experien e postpuberale.. sau cum î i închipuia el c trebuie s fie un tip romantic. care.... ² Crezi c pot asta?! ² Tu.. chiar jucat. idilizeaz . Ce-i asta?! ² Nu conteaz .. le-am v zut eu.. fapte concrete.. nu v zu. Pitina de la nu tiu ce. el i o întreag serie de filme psihologizante. Ai a a ceva? ² Da. n-am v zut! replic scurt doctorul.. îmi tremurau umerii! Parc o chema Pitina. Cunoa te -te pe tine însu i. p rul sp l cit. ² Ce-i asta. Trebuie s ai calit i moral -volitive. Era o simpl gâsc .i în ir cum era. Vomeaz . ² A. Aiurea! Aventuri 12 sentimentale am acum. ² Foarte bine. Nu exist nici un fel de trecut! ² i nici un fel de prezent.. F .. ² Crezi c se poate trece ceva? f cu Ceea. aproape cu nostalgie ² la era un tip romantic. bineîn eles.i c trebuie s m gândesc la ceva i nu pot decât dac -mi turuie unul la ureche. invent . umple de noroi o întreag epoc istoric . ² A. d -i drumul oricum.. Cât mai e timp. spuse Ceea. ² Teorii! rupse Minda. cum a i zice voi.. mai bine. un lag r împu it. ² D -i drumu'!. po i s -mi cân i i un best-seller. vezi? Ce te mai fandose ti? D -i drumu'! Hai. închipuie.. sau. dar Minda. . ² Bineîn eles.. uvoiul de nest vilit al trecutului.. era de neînvins.. înseamn c trebuie s fi fost a a? ² Nu face nimic.. ² A.. brusc obosit. eroi cu amnezii totale sau par iale i -apoi. r spunse ov ind Ceea. ² Ei.. tipul cu fularul gri ve nic în jurul gâtului? ² A. Ar fi fost grozav s fi avut pe vremea acee a aventuri sentimentale. Eu sunt un om ocupat.. tiu o gr mad ! in minte o fapt foarte concret din vremea acee a: avea cozile scurte... sau cum îi zice! Ha.. Luni mi-ai povestit câteva fapte concrete. a fost un lag r. cu Pitina? Ce mai era?. cu confesiuni. f un imn de slav revolu iei!.Lauren iu îl privi i surâse: ² Ai dreptate. deodat .. Bineîn eles. hârâit. Crezi c eu tiu ce era? Crezi c dac încep acum s . cânt -mi o reclam .. comendatore. calomniaz . asta a fi în stare! spuse Ceea cu seriozitate. nu era nimic. Falsific . gura prea mare.. Minda a tepta ca cel lalt s continue.. inegalabil. Numai s vrei. i nici un fel de viitor. epene.. ricana Minda. indescriptibil. ÄUne si longue absence" i altele. dealtfel i acum câ iva ani ap ruse moda asta. f cu Minda.... ² i pe tine ce te intereseaz s dau eu din gur ? ² N-are importan .. Cuno ti reclama pe telui congelat? ² Nu. meri i un lag r. ² De ce s m cunosc pe mine însumi? Pentru c vrei tu?! ² Bineîn eles. cu zâmbetul acela de femeie. târnosit. Pitina. era aventurilor sentimentale abia începe! i s vezi ce -o s fie în cincinalul viitor! Pitina. po i orice..... r gu it. Dac vrei. ai merita s . livid i împurpurat în partea inferioar . nenorocit. dar când se uita la mine. ² Aventuri sentimentale? spuse Ceea. Cel pu in pentru Minda.i trecutul.i fac o confesiune! ² F -mi! spuse Minda cu tonul s u sec.. Cânt -mi alta. E ti exact tipul potrivit pentru a a ceva. meri i asta. comendatore?! ² i-l cânt. c eu m fac c n-ascult... tibia prea scurt . care trecut?! Al cui?! ² Cine-i sta James Hilton? ² Un tâmpit! Foarte la mod pe la sfâr itul r zboiului.

care nu tie ce -i aia civiliza ia. nu conteaz . ² Vezi c eu sunt prieten cu trei din profesorii t i. pe când aveam vreo 12 ani. ² Atunci un asasinat politic?.. a a-i trebuie. Am spus tot ce-am avut de spus. pe urm i-au luat i tr sur . Exact invers: am primit. ² Nu-i nimic... Sunt la f r frecven . ² Hai.. poate c a fi uitat totul. Sau un asasinat.. tr sura adic . din când în când.. spuse Minda. fumând mereu. Dac nu l -a fi inut minte. lipseau dou p turi! Auzi ce dobitoc: s reclame dou p turi care cic ar fi disp rut! Nu-i nimic. larg. lâng restaurantul . Mi -a fi pierdut vremea cu disec ii. urm rind involuntar petele mari. se poate s fi fost doa r o înscenare. Pitina. l-am dat jos de pe capr i am mânat chiar eu c ru a.. ² N-am nici asasinat. ² N-am. care curgea sub ei.. mai e câte un tâmpit.. sta e un nume.. în mahalaua lui nenorocit .. vechi. care nu ma v zut niciodat în via a lui.. Inclusiv secretarul O.. ² Adic ce vrei s spui cu asta? ² Nimic. c nu intereseaz . lui Keri-baci. i dac se poate i ceva cu droguri. l-a m turat de pe scena ei i a pus în acela i col . d -i drumul j. ² Cu droguri n-am. ² N-am nici crime. ² Aha.. n-ai nici o grij . Râdea cu hohote. pe ici. Numai eu? ² Numai tu! spuse sec Mindra. haleam o gr mad de torturi i-apoi închinam câte o tr sur public . cum vrei. ² i ce-i acu cu comendatore sta? Ce-i tot dai zor cu. ² Politic? Erotic? întreb serios Lauren iu. a a se zice. ² Politico-erotic. nu po i s în elegi.... dar nu tiu dac era un adev rat complot politic. îns . spuse enervat doctorul. Era un unchi sta. i dobitocul b trân n-a vrut. seralistule! M intereseaz altceva! ² Nu sunt seralist. un bou! Odat . asta e condi ia mea. Mi-a l sat un album de timbre foarte bine garnisit. s ne plimbe cu rabla lui de tr sur cu tot în parcul cel mare.. ce ea ce e i mai grav.. aprinzându. Dac vrei neap rat. ca mo tenire de la un fel de unchi pe care nu l-am v zut niciodat .i o igar . folosit de ni te spirite conservatoare. esen a da?!// ² M rog.. Cei doi st teau rezema i de parapet i priveau în apa tulbure. de piatr . vrei s spui? ² Nu-nu.. pe colo. din care mi -am f cut rost de bani de buzunar vreun an de zile..B. ² A a un tâmpit oarecare. nu?.. i mai bine... începutul secolului XIX. un nume pe care -l tiu bine. dac nu se poate altfel. atac la esen ! ² A. . ² Retrograde.. ² Atunci cu o singur crim . cum vrei. oricum. i dac te mai obr znice ti. las -las .. Am îns un fel de complot politic. se însufle i Minda. asta-i! De ce s m intereseze adev rul? în primul rând... pe de rost. cu parapete largi. i l -au trimis la dracu'. da. un album de timbre. ² Nu conteaz .. ridicând din umeri.. nu te eschiva. foarte bine! ² Da.. am mai auzit ultima oar expresia asta.. asta nu mai e o chestie modern : adev rul! Prin secolul XVIII.. evident. ² Ce-i asta. i p turi..² i la s fiu eu? ² Numai tu. pe vremea aia se mai aflau în B. la esen ! Numai la esen ! ² Deci adev rul nu. L-am dat jos pur i simplu de pe capr . de la suprafa a râu lui. f cu sec Lauren iu. cine tie ce maniac b trân. o ironie didactic ?! ² Ironie? S m fereasc Cel-de-Sus! Nu m intereseaz adev rul pur i simplu. hî.. care le regret . s ne plimb m pe alei.. i-am cerut birjarului.. albastre. Cu crime atunci. i ceilal i m stimeaz . conservatoare. î i atrag aten ia. comendatore. po i s spui i adev rul. când i-am adus rabla înapoi. spun eu. f cu cu regret Minda i-l sim i din nou pe cel lalt zâmbind.. s crape ca o râm .. de ulei. tovar e... nu? Ei bine. la esen ?! ² Bineîn eles.-ului facult ii voastre.... pe mine. sau. unul din tia f r scaun la cap. murdar . spuse Ceea nehot rât. Ceea începu s râd ... pur i simplu... deoarece Keri-baci afirma c pe la unsprezece noaptea.. Dac vreau s spun retrograde. Dar eu am f cut invers... Pitina.. de pe capr . precis a fi uitat totul. nu m intereseaz adev rul. i cal. care au disp rut bineîn eles acum i au ap rut ni te autobuze... Istoria. pe aleile late ale parcului nostru! A fost un hai! S-a l sat cu un proces. formidabil! Mergeam cu to i bandi ii mei la cofet rie.. 15 colec ionam timbre.. ² Ce vorbe ti? Va s zic nu te intereseaz adev rul?! 14 ² Ei. Se g seau pe un pod acum.. nu e modern. Minda începu s râd i el încet. câteva pr p dite de tr suri publice. necunoscutul.

uneori. trei ÄMoskviciuri". s -i cân i un lag r. la o manifesta ie la sate! Au fost organizate dou sau trei camioane cu voluntari. mai era i un liceu comercial. scârbos de tineri. iart -m . la carne nu m-ajut . cu al i câ iva. Eram cu adev rat voluntari. în coli i. Sau pe Blaga i pe Ion Pillat.. Ovidiu i Petrarca am avut tot timpul s -i citim pe urm . copii lenini ti. lucruri neinteresante. era o lume în culise. Pitina. ce vre i voi?" i noi. în ni te birouri uria e. cea ce era alt brânz .. care atunci erau Äinterzi i"! De fapt. de intelectuali.. aveam i un cor vorbit. Ce interes a avea s iu minte atâtea tâmpenii? Cu ce m-ajut acum. tensiunea cea larg . Pitina.. s -l strângi în bra e ca un senil. dup aceea. Dumnezeu s -l ierte. în comunism. s râzi. astea sunt otii. ba odat am jucat i într -o scenet cu ni te mineri în care eu pronun am foarte mândru tot timpul cuvântul pikham r. i am plecat în campanie la sate. Dar ea a primit mâna mea.. era o r gu eal fotogenic .. s -l legeni. Câte ac iuni. Mai cite te cineva . câte paze la sediu n-am ratat din pricina prostului de taic -meu. dup pofta inimii. e fals! eram mai mult decât ferici i: eram exalta i. chiar i b trânul Homer nu era reconsiderat i a avut i el noroc c . care striga: ÄM i tovar i.T.. unde puteam s o întâlnesc a doua oar ? Tot la o manifesta ie! Ac iunile astea. ranul mijlociu. s te legi. bineîn eles. nu r zboi". n-a mai ine nimic minte... fusese i. i eu eram unul din tia. 18 umblau cu nasul prin aer ca mânjii prim vara. numai pe tine te am. nu erau interzi i. ne pl ceau grozav.... ca un dobitoc. eu eram într-a opta i ea într-a zecea. probabil. orfanii. tia.. Am exagerat. Când stau la Äape" sau la sifoane ² astea sunt cozile intelectuale.. înfior tor de tineri.. alta: ÄStalin i poporul rus. fusese i câteva ore al turi de câ iva colegi mai mari i.. a a am cunoscut-o... de-un nume care nu înseamn nimic. cu voce groas . a zice. va s zic a doua oar am întâlnit-o la teatru la unul din zecile de spectacole pe care le d dea liceul nostru. cel de b ie i i cel de fete. sau cu cele de la coala Normal . pe minunata mea Pitina. dar tia nu prea contau. urlam. libertate ne-au adus" sau ÄAna. m car pentru o noapte... unde ap rea figura odioas a chiaburului. chiar cu un tovar ! Se înfiin au organiza iile U. mi-am dat i eu seama.. ce prostie. i eram ferici i! Nu... nu conteaz nici ast zi. ea e fata-comisar. imagineaz . ne-am întâlnit în campanii. Spre sear .M. Ea e fiica Ärevolu iei". s zicem. s lipe ti afi e. nu. elevii se întâlneau la biseric i cu alta înainte. Era o adolescen în alt adolescen . în ac iuni. de-un nume.. r spundeam: ÄNoi vrem pace. de a ne întâlni cu cele de la liceul de fete. ÄMoskviciurile" au r mas. liceele reunite. i am întâlnit-o chiar în culise.. puteau s umble noaptea i ziua.. o tensiune dubl i tripl . într -una din l zile alea zbuciumate... ca un dobitoc. ce zic eu. dar nu con tient. s-a vândut ca pâinea cald . era cu doi ani mai mare ca mine. dac n-ar fi fost ea. scenete luate de prin îndrum torul cultural... ca un zaharisit. colile profe sionale. am s rit primul i i-am întins mâna... Pitina. f ceam de paz la sediu.. uitasem. o febr în alt febr .. de la cele dou licee din localitate. pe vremea aceea în manualele colare! Chiar i Ovidiu. aveam to i ni te mutre de parc eram anarhi ti. dramatizat .. Acas încasam ni te b t i fioroase. c ci noi eram tovar ii la care se r stea.. cu secretul acelei nop i în tine. tii cum ne-am cunoscut? Ai s râzi. cea social tensiona i pe aceia dintre noi care se n scuser având deodat vârsta de aizeci de ani.. din camion. i eu. i credeam în revolu ie. la treisprezece-patrusprezece ani. unul din cei ini ia i.. nu erau înc Äreconsidera i"! Bravo lor! S v d eu cine i-ar mai fi citit pe urm dac n-ar fi fost. pentru c erau ocaziile. prin praful uria r scolit de noi pe drumurile de la o comun la alta. când a ap rut dup nu tiu câ i ani. unul. credeam în revolu ie. bineîn eles noi. a. a a. Când ne-am dat jos. S -l iei. entuzia ti. Noi. pentru prima oar în istorie. dac ar fi fost. s poveste ti i mai ales s te la i înfrigurat de vârsta aceea fantastic în revolu ie. ce Petrarca! Recitam pe Dan De liu i pe Maiakovski. s vii diminea a la coal . reunit din cele dou coruri ale liceelor. odat cu Ärevolu ia". era una. Pitina. mai odihnit ca niciodat . ranul s rac. rezema i turti i amândoi de cabina ma inii. cei de la echipele de teatru. în revolu ia mondial .. Luca i'cu Dej. am 16 exagerat. Cu o genera ie înainte. i -oricum.. cred c o jum tate din sal se afla în culise: corul mixt.T..M. singurul viitor al omenirii.. foarte bun . c minele de ucenici etc.. unul din cei ale i.. Bezîmenski i al i clasici ai acelor vremuri.. când stau la câte-o coad mai lungu . fiii de mic-burghezi. s -l morfole ti. noaptea.. cu misterul acelei nop i albe lipite de coaste. sau. pentru c ceilal i. singurele. Dac n-ar fi fost ea. luminate a giorno. bag spaima în bur-gheji". eram tineri... D-aia.. Mai ales c la Äape" nici nu trebuie s stau la coad ... Pitina. nu în eleg unele chestii pe care mi le explic Procedura civil sau nevast -mea!. uite câte tâmpenii mai c pu eaz pe easta mea?. cum se chemau.. ca ni te pânze de cor bii. Am exagerat incon tient. Sau. Pitina. s stai la sediul jude enei U.. pur i simplu de-un nume.. chiar cei mai nesim i i. la carne? A.. noi eram viitorul i mai ales 17 prezentul. liceul lor... f r s m priveasc . bineîn eles i pentru idee. tot de fete. ce Ovidiu. A doua oar . jum tate dintre noi nu mai puteam vorbi. a a se cheam ² atunci m ajut . i-apoi a plecat cu colegele ei. de care nu s-a sprijinit deloc. pentru c ne produceam i cu mici scenete. sau copiii g si i. Ea a ap rut în cursul superior.. îngr m di i în l zile camioanelor care ne aruncau i ne striveau unii de al ii prin hârtoapele acelor autostr zi i scandam lozinci. dar i pentru con inut..ÄTraian". Ce Homer. Pe cuvântul meu. î i dai seama ce pr pastie! Era exact în anul una mie nou sute patruzeci i nou . tot la biseric . nu-i a a? Bineîn eles.. era câte unul. i-am i citit. Ei bine. i-a a îmi f cuse o favoare. scrise de nu tiu cine.i s ie i noaptea din cas . chiar cei mai pr p di i sim eau c se întâmpl ceva. dar asta nu conta.

Poate în felu l . i musafirul inteligent care avea norocul s intre în acea cas modest î i d dea destul de repede seama c aerul care plutea acolo i de care se l sa cu bucurie oricine contagiat exista i înainte i dup o astfel de Ävizit " sau Äserat " sau de fa cu un grup mare i simandicos sau numai fa de unul sau doi invita i. logodnica lui Minda. îl f cu s în eleag c raporturile lor sunt perfecte. El ar fi fost ² împreun cu ai s i ² poate mai potrivit undeva. unii dintre ei.i ceasul. de la noi. i ea era printre toate astea. etc. Noi am citit pe ascuns numai litera tur bun . dar apoi zâmbi de pro-pria-i naivitate. prin câteva zeci de semne afectuoase i criptice.. de 11 ani. dar. se tia sigur. s dea o educa ie Äcomplet " progeniturilor lor. s -l cunoasc de aproape înainte de a-l atrage în anturajul s u oficial. contrariat. lucru pentru care i venea lumea la ei i pentru care te puteai sim i cu adev rat bine acolo. al prietenilor lor. o suporta destul de dificil.. se surprindea uneori pl când -o pentru aceast mândrie a ei. dac era un secret. Dimpotriv . director în minister. de capacitatea sa deosebit profesional . înv toare. stând câteva ceasuri în culise. un fel de râs ve nic i senin.. de 13. Atunci când ajunse la casa doctorului Birta u. cu atâta lume de fa . Minda f cu instinctiv câ iva pa i mai repezi. care avea uneori un timbru strident. dar iat c întâmplarea a vrut s -l a eze într-o clinic universitar . pentru c Birta u era unul dintre rarii oameni mode ti. personaj foarte influent. am trecut cu adev rat i am citit pe sub banc nu La Medeleni de Ionel Al. spre norocul atâtor Äor eni" gr bi i. era i al ministrului. Gurgu Ivan. au citit La garconne i Pitigrilli i a a cum ast zi se cite te L'histoire d'O i alte porc rii sadico-fantastice. mai avea 19 invitate dou Äsomit i": dr. i Mireia. la o circumscrip ie. dedi -cându-se familiei. i Birta u era bineîn eles mai cunoscut pentru familia sa.. dar constat curând. iar Velici.. la început. noi îns îi citim pentru c am trecut prin revolu ie. D espre acest Birta u se pronun ase atât de drastic Ceea. o natur complicat . inutil i imbecil poate. violonist. abia inându-se s nu izbucneasc în râs. lipsit complet de tact (lucru într -adev r dificil de suportat). f r excep ie. numindu-l Ätipul semidoctului" i gre ind. dându. i dr. i cred c dac nu s-ar fi întors ea deodat i mi-ar fi vorbit.. nu din cale -afar de dota i. i voia. Ro ea Äpescuia oameni". cu adev rat senin. Ast zi îi prezenta pe Dan. nu f cea îns eforturi prea mari s i le ascund i nimeni nu p rea. Velici voia s se fac util directorului general. ea îi zâmbi. m runte i foarte concrete. Un joc al ei. Teodoreanu. Al turi de Minda. Dup ce se desp r i de Ceea. La început Minda sim i ceva vecin cu recuno tin a fa de în elegerea ei. di \ Velici. conferen iar de medicin legal . ci chiar pe Eminescu. Era ceva nepref cut. la cererea general . ascunzându. dar având o calitate pre ioas . curgea i fâlfâia printre toate astea! Acolo. traversând o mie de greut i. prea crispat de a avea invita i atât de simandico i. fete i b ie i.i pot pl ti ratele. i au citit atunci o gr mad lucrurile astea. coleg de clinic . politicoasa.. întârziind astfel aproape o or întâlnirea sa cu Ceea. împreun cu so ia sa.. în primele minute ale întâlnirii lor. bineîn eles. ilu tri. a a cum o genera ie înaintea noastr . i apoi. în sfâr it. Ro ea. din diferite motive. îngrozitor de dibace. întâlnire programat i aranjat de un amic al lui Minda. autoritatea real a lui Minda în colectivul catedrei. o manevr foarte dibace. însufle eau o mic colonie uman i reu iser . Oda în metru antic i Glossa. director în minister. crispate.. o prietenie pe care Ludmila. la un moment dat am f cut o manevr de apropiere de grupul de fete în care se g sea i unde se aflau i doi dintr a zecea. Seara avea pentru Minda i un alt scop: trebuia s fac cuno tin a doctorului Ro ea.. cu totul pe nea teptate. toat lumea. din familia Birta u. da. cu teama c e în întârziere.i mâinile masculinizate de munc . radia c se afla în centrul acestei Ä es turi". dar întreaga familie respira un aer senin. într-un mare ora . Äsemnat de ea". i. so ia doctorului era o femeie care râdea cu pl cere. cred c mai manevram i ast zi peste scândurile acelea stropite cu ap . câte un solo al fiec rui Ävirtuoz".. Cei dintâi interesa i în aceast întâlnire erau Velici i Ro ea. pe care pu ini erau în stare s-o detecteze: un fel de veselie natural . Aceast Äveselie blând " reu ise s-o transmit i familiei sale i acesta era secretul. în cri i de Ämarile" lor destine. era de fa . controlându. care nu erau înc Äreconsiderate". dar era totdeauna Äa ei". pianist . Gazda era un radiolog Ämodest i harnic". pe Blaga l-am citit prima oar pe ni te foi b tute la ma in .. c l torind cu un cal sau cu un faeton 20 de l ptar condus de un ran surd i inutil la munca câmpului peste livezi i coline. de nici un fel de indispozi ie ² a a cum se temea el ² fa de faptul c . f r calit i individuale. câ iva bucheri. profesor de dermatologie.Homer sau Thomas Mann în Occident? Aiurea. i vreo doi-trei nenoroci i de doctoranzi care î i scriu teza cu ei. care ap rea i exista la el f r nici un motiv. care. Minda tia c urmeaz s fie Äpescuit".i seama c totul era un joc. se retr sese di n înv mânt. veni la el. Birta u era eful unei numeroase i vesele familii (mai avea i doi b trâni în cas i o nepoat r mas de timpuriu orfan de ambii p rin i). O. mai ales. nu d duse dovad . care. neglijent îmbr cat. Ea era orgolioas . cu o veche geant de piele scorojit etc. în clinic . dar reconfortant între atâtea expresii gr bite. i. ea s-a întors.. în câteva duete. pentru c ea nu putea s l ase ner zbunat o asemenea neglijen . Copiii erau. bineîn eles. iar Ro ea auzise de Minda. plictisi i. unde se zice c s-ar fi produs i Franz Liszt. în conferin ele interna ionale str ine i interne etc. pensionari senili. urm rise de departe în ultimii doi ani felul de a se comporta social. numero i i. împreun cu amantele lor. decât pentru tomografiile sale. c nu e nevoie s se gr beasc . chiar trufa . numai pentru c nu erau în manuale. c altfel nu pot avansa i nu . în loc s-o ia de acas . Ludmila.. îl prezent cuiva i. bineîn eles. acel aer era un dar cu atât mai pre ios cu cât se întâlne te rar. el o trimisese înainte. i logodnicul ei.

. iubitule! Tocmai acum nu ne în elegem. s -mi ia locul i ansele la Ämâna ta". sedus. exagerat de speriat. revenea la ea ² de i ea nu-l chema în nici un fel ² se l sa recâ tigat printr-un secret pe care nu-l în elegea prea bine. Pentru c i tu ai umor. dar i al tenacit ii mele.. ca i în acea sear .acesta se exprima demnitatea ei sau nevoia ei vital de a fi respectat . care i -a inut piept. ci cu un zâmbet al ei. înfrico at de prea marea ra ionalitate i organizare care domnea în via a sa. pentru c era o bun lupt toare. La cei care trebuie s tie.. ² Cum care?! Acela c te cunosc! Asta e o valoare pe care am dobândit-o greu. în aceast leg tur ridicol pentru oricine. ² Care motiv?.. w pentru el. afar de Minda. Poate chiar dimpotriv ! ² De ce râzi! întreb el. în fiin a sa. bineîn eles. Mai pu in trufa . i Minda. ² E pl cut s tiu c sunt proprietarul t u. 23 ² Aceasta va fi una din ocupa iile tale de c petenie. încrez tor ca un adolescent sau un îndr gostit f r vârst . generoas . a unei tr s turi feminine în caracterul s u. du man i prieten în acela i timp. Ea îl privi o clip . ² Eu? d dea ea u or din umeri. de ghea . dar tu e ti într-adev r o partid .. dup un ceas sau o noapte înc rcat de ur .. ca ea s -i fie superioar . aceast Äincapacitate de a alege" de care el vorbea i acum uneori prea mult i prin care încerca s explice logodna lor întârziat (de i. Äconvins".. gre ind m runt fa de ea. s fii o partid . trebuia s însemne altceva. în orice caz e singura explica ie valabil ² pentru mine. i nici m car pretendent . i ea o afirma f r menajamente. i divor ase la nici doi ani. Dealtfel. tandr . individ execrabil ce e ti!. Ludmila avea un instinct sigur.. d -mi voie! ( i ea îl întrerupea nu cu vocea mai ridicat . ea îi în elase a tept rile. ce p rea atât de rezolut. drept. ² Care pretendente?! ² replicase el odat . ² Pentru c am umor. îl c uta chiar cu interes. o dovad . ² Ai dreptate. la o mârl nie de a ta eu î i r spund cu alta. nu de amant.. de zeci de ori. care ie i se pare c aduce cu dragostea! Grosol nia mea te înduio eaz ! Asta e o duio ie de proprietar. i.. poate singura. ² Sau s . realmente bine dispus . Numai la câ iva. la mâna ta cam mare.i cu aten ie igara. de ceea ce numea el Äincapacitatea de a alege" de care d duse dovad . Minda râdea din nou. în schimb. lâng Ludmila. nu prea tare. Aceast spaim exagerat . viitoarea lui so ie! De i trecuse mai bine de un deceniu de la divor ul s u... pufnea el. Äs pluteasc ".) Tu e ti convins ² alt aspect îndoielnic al b rb iei tale! ² c e ti o partid grozav ! ² Ce scârbos. ² Bineîn eles.. pe jum tate furios. ² Nu-nu. cu un început de ro ea pe tâmple: ² Fals. E perfect exact: ÄCu pretendentele!" în spatele meu tu vezi o armat de femei. spre mirarea sa.. ci logodnic . el n-o f cuse niciodat ) era. îi f cuse scene dispropor io nate. De zeci i zeci de ori. Nu e decât una singur . Eu î i in piept. care îl scotea din s rite pe doctor. în acest 21 sens. dar so ia. Nu cu totul. râdea el de ast dat . se a tepta. Minda. i nu f r a o examina tot timpul. se l sa. cel pu in. îl reg sea.. se în elege. izbit de grosol nia lui. sigur de inteligen a sau poate de instinctul ei. acas . de i sim ea perfect c accesele ei erau false uneori. sau c voi fi în curând. O tendin neb rb teasc de a se l sa cucerit. ² Asta e adev rat. care mai fusese însurat o dat . se r zbuna în cele mai felurite i însp imânt toare forme. îns cu un început vizibil de enervare.. Eu. de domni oar jignit sentimental. f cea el. mirat sincer... riposta ea. oricum ² a înc p ân rii mele de a sta lâng tine. atente la cea mai mic gre eal a mea. Minda ar fi iubit -o mai adânc. i apoi r spunse sec: ² Sutien îmi cump r singur . e un semn sigur al perspicacit ii. 22 ² Absurd. încerc el un fel de compliment.. ce vrei? striga el. mic. . femeie care te -a intuit. de fostul s u mariaj. în ochii Ludmilei.. Tenace e ti! ² Ia te uit ! Brut ! în loc s -mi admiri picioarele!. râzând. u or: ² Ia uite ce bine ne în elegem. Minda era înc speriat. Pentru aceasta i pentru striden ele la care ea nu voia s renun e. i asta î i d probabil o pl cut jen precardiac . în singur tate. ² Am s . oricum singura .. ² S nu ne juc m cu cuvintele! ² i-o t ie ea bine dispus . dar ar fi p r sit-o mai repede. eu sunt ocupat. la mâna mea! ² Da-da. perfect [ rece ² asta nu trebuie s însemne c noi doi am fi o pereche ideal sau m car potrivit . un fel de cochet rie cu pretendentele la Ämâna lui". ² De ce la toat lumea? f cu el cu un repro jucat.. am s spun la toat lumea c tu mi l -ai cump rat. dar pe care.. calm . peste dou luni începe s ning .i cump r un sutien. chiar în anii studen iei. Asta nu înseamn ² ad ug ea repede. Ea îl privi atent . camarad bun oricând. tu s -mi iei un mantou de blan .i dau ie banii. l murit. Dar nu pentru mine! ² i atunci. Eu sun t printre pu inii oameni care Äte tiu".. Dar aceste note false o ajutau s supravie uiasc lâng b rbatul dificil care era logodnicul ei. So ia lui. ² Ascult . scuturându.

Minda i Velici. Minda îl privi la început cu o oarecare neîncredere ² ca orice b rbat înalt pe unul mic. imediat. informat ² doctorul putu s constate cu un zâmbet mic (pe care cel lalt nu putea s i-l explice) c 24 logodnica sa Äse r zbuna deja" pentru Ämojicia" pe care i-o f cuse în acea sear . primele secunde. într-un fel ciudat. de rece i de exact. i Ludmila îl acapara din nou pe cel lalt. o prinse în bra e i o s rut cu adev rat. pentru Minda. încât î i pierdea orice nume. în timp ce se serveau ni te sandviciuri s r c cioase (cu past de pe te prea s rat . dar el o lu la el. Ar fi fost timpul ca ei doi. dar foarte vizibil pentru el. umplut cu vin ieftin. la câ iva centimetri de um rul logodnicului ei. cele dou grupuri se reunir . obosi i de dragoste. el privea i îi ordona apoi gesturile pe sfert cu mâinile-i frumoase. cu din ii frumo i. Minda nu o f cea îns . de evolu ia ei. Da. u or r ut cios (un zâmbet cu care Velici se resemnase). înc tinere. dar c utând unul. cu un început de chelie. i asta era feminitatea ei. ajungând la scopul propriu-zis al întrevederii. De i era evident c nu putea s -i plac un b rbat ca Ro ea ² evident. se întoarse spre. Tr iau o or ² un timp când ceilal i dormeau. t if suind goi. cei doi logodnici f cur o gr mad de remarci interesante sau nu despre seara lui Birta u i despre cei de acolo. el îl accept . i atunci. aproape curios. Bineîn eles. replic el reflex. a logodnicei sale. Ii pl cea ca el s-o priveasc din profil. r spun zând scurt frazelor Ludmilei. foarte vioi. difuzându-se. ferici i oricum. l sând -o pe ea s Äcontinue". sângele orgoliului s u ² deveni sclipitor. pe gur . tiind c în clipa aceea cel pu in ( i astfel de clipe fuseser cu sutele. Ro ea. cu o foarte scurt ezitare. întinde ca un tu movul acela pal. se Äfluidifica" vizibil. observând c Velici încetase s vorbeasc . urm rind reflexul infra-gesticula iei ei pe chipul u or împurpurat al consilierului. ironic cobora acum în corpul ei. apoi. ca în fa a unei lame de esut viu. se încrunt abia sim it. dar era. sclipitoare ale din ilor m run i i albi. tr ind miracolul unui interes comun i atât de profund.i expresia fe ei care-l ap ra). cu o fin discernere a nuan elor sociale. se Ämodific " pe nesim ite. pe care le inea în fa (în fa a ei i a lui. sim ir întârzierea aceasta a lui Minda. Velici se usca brusc. formidabil chiar ( i Minda aprecia acest lucru . în timp ce discuta cu el ² Velici era un bun specialist i un om inteligent. ² A vrea s tiu ce gânde ti acum? o întreb el privindu-i profilul. capul ei frumos i mândru i-l inea cu o anumit elegan aplecat pe un um r sau altul ² ca s atenueze diferen a de în l ime dintre ea i partenerul ei? ² întreaga ei inteligen rece. abia sim it rece. To i patru. 25 i. sub ire. în iubirea lor mai tân r dup acea Älupt " neexplicit . o atinse cu mâna pe p r.. zâmbetele acelea neutre.. un zâmbet fin. o pasiune înc f r scop. a a cum se umfl o b ic de plastic fixat la ventilul unui mic compresor. se instala îns între cei doi. nepierzându. celor doi treji.privindu-se în ochi. î i invent o verv care-l uimi i fermeca pe Velici. i acest lucru deveni cu atât mai evident în fa a casei ei. pentru c . a teptând. întârziind acel timp al nim nui. i Minda spumega (zâmbind mereu. apoi o s rut . ca între b rba i!). la un Äscotch f r ghea ". în doar câteva minute de când discuta cu el. Ea d du din umeri. nelini tindu-l). începu el însu i o fraz lung . sau din polite e? ² se adres în primele minute Ludmilei. delicate i neutre. privirea ei ascu it se voala i acum privea cu întreg trupul. ferici i c sunt împreun .Ludmila îl privi din nou drept. luminând abia în semiîntuneric. f r leg tur cu ce se vorbea. ca i despre alte lucruri. Velici manevr în a a fel ca Minda împreun cu Ludmila s se g seasc fa în fa cu Ro ea. ca trezit dintr -o abia sim it hipnoz . P rea o paia în fa a cuplului Minda-Ludmila. De i schimba probabil amabilit i cu favoritul ministrului . comunicându-le lor.el. mental. s fac o jum tate de întoarcere i un pas. tulburat de pasiune. cu o ciudat ascu ime. întreg trupul ei înalt.i simt sângele în artere ² pentru c se juca cu sângele s u. fericit . antic. f r s scoat un cuvânt. cumva. atât de suav. cu trupurile lor frumoase. iritat. cu trupul gol. care se st pânea perfect. în drumul spre cas . sigur . unt i felii de salam ieftin) i fiecare se g sea cu un pahar desperechiat. pe obraz. de ce evident?! ² ea. conturul c rnii ei prindea un reflex mat. Din clipa aceea totul se tulbur . îl amuza acel joc. când buzele sub iri i vii se întind i dezgolesc u or vârfurile umede. în fa a acelui tir continuu de artilerie. dar ce proprietate!" în timp ce r spundea lui Velici. o pensul nev zut . cu umerii pu in prea la i. i din nou î i aminti fraza ei: ÄO încântare de proprietar!" ÄSe poate. a teptând. ajuns printr -un fals hazard acolo. Ea încerc un s rut rece. i ea îi r spunse. îl amuza s . cu unghiile roase la degete. La scurt timp dup terminarea Äconcertului". preferând compania lui Ceea. dar numai câteva secunde. i se iubir i b ur împreun . pe jum tate sau pe sfert acoperite de cearceafuri. nimeni dintre milioanele de b rba i sau de femei nu l-ar fi putut înlocui pe cel de fa . cu brusche e aproape. Ceva rece. cu sutele!) î i erau indispensabili. i Ro ea ² dintr-un bun instinct. ascultând cu o ureche intern ca ea s se trezeasc din nou sau nu. Directorul din minister era un b rbat scund. str duindu -se s nu par mai prost decât cel lalt i reu ind. dilatându-i sexul pe fiecare centimetru p trat al fiin ei ei vizibile. i încântat. f r expresie. Ro ea. El veni lâng ea. în clipa când se s rutar de r mas bun. unde el o conduse. Minda i cu Ro ea î i f cur o reciproc Äbun impresie". Velici îl aborda pe Minda i. Ea îl chem sus. persistent. o stare ciudat de a â are! ² o or . Fuma în continuare. de porcelan. cu siguran . nici un cuvânt îns despre Ämojicia" lui i Är zbu narea" ei. apoi. Velici reînflori. se reliefar calit ile sale de om de lume. dezgolit. Minda zâmbea mereu. ca s se apropie de cei doi. iar peste corneea ei albastr . pe urechea stâng .

de societatea în care tr iau. în aceea i frac iune de timp. Se ridicar amândoi. care se înc rca de scopul lor. venea. reumanizarea lor. ! tot mai gr bit . acel pumn de rani. ce str bat. privindu-i.. Era o noapte de iubire prelungita. i se culcar s doarm . Sexul lor opus i atâtea alte întâmpl ri / din existen a lor genetic i social îi apropiaser i îi p strau al turi. ranii din împrejurimi cu zarzavaturi i fructe proaspete. o civiliza ie care î i sfâ ia înc marginile de mâinile acelea aspre. vie. pentru c geamurile se colorau deja. o revolt împotriva planetei. sacii lor pe tejghelele acelea de ciment v ruit. o alt natur . o absen din gând i din carnea acelei zile fire ti. în logicul cel de toate zilele. p strând înc urme din p mântul str bun. un rest din ei i din noaptea lo r ² a lor. un fel de 28 flori ale lui.. nu va( întârzia s vin . A vie ii care îi a tepta dup aceea. se leag n i se mic oreaz . în firesc. cu o persisten inexplicabil . dibace. de orice politic i de orice religie. mergând s respire aerul legumelor proaspete. la aceast or . odihni i de acea noapte de nesomn. din care fusese supt aerul social. l sar îns . soseau acum. Ciudat. de care nu aveau nevoie. cei înc otr vi i de iubire. ceea ce nu vor face str nepo ii lor. Trupurile lor al turi erau ca dou filamente în incandescen . în goana aceea f r scop ² exista cineva. a celor care î i de ertau cu mi c ri tremurate. tr ir strania / senza ie nu a unei îndep rt ri pe orizontal . ci parc se ridicau lent i \ leg nându-se în aer ca tra i de un m t sos elicopter. Toate aceste no iuni. de form . în momentul în care plecar . a vie ii fire ti. arzând într-un vas invizibil. de civiliza ie. aspre i absente totodat . aduse ora ului ² i pe care ora ul le primea cu atâta suspiciune! ² aduse func ionarilor. ale singuraticului. mai departe. f r voia lor. Minda i Ludmila se îndreptau tocmai c tre ace ti oameni. f r nici un Ärost". aceste zeit i grave i posomorâte erau negate cu violen i nep sare i ele trebuiau s se nasc înc o dat . Era o form a libert ii pe care o sim eau confuz cei doi. un alt firesc. s fac efortul de a se na te înc o dat . el aducea c p âni proaspete de gulii i varz pe care le culegea din r sadurile sale de flori.. se sp lau la vreo gur de ap ce ie ea din pavaj (sau la furtunul vreuneia din armata femeilor f r vârst ce cur au rigolele cu jeturi de ap )_ i î i aranjau apoi marfa lor pe tejghelele de ciment. Un ir lung i complicat de Äcoinciden e fericite" se întâlnea în grupul lor statuar. prietenului nostru. se petrecea un ritual. astfel ca dou mâini de la dou ferestre opuse s se poat prinde i ine strâns. mul umi i c fac înc ceea ce au f cut ^o i mo ii lor. inferior. Sau aceia dintre ei sosi i de cu sear i care dormiser pe sacii înc rca i. mai panicat . str mo ul nostru viu. tiranice. dou secunde. strâns. infinit plastice. mai precipitat . i când într -unui se atenua acest sentiment. indife ren a lor zgomotoas începea s se fac sim it . fructe i legume cu r d cinile în aer. a a cum i noi iert m gre i ilor no tri. Minda i Ludmila se plimbau f r rost printre tejghele. aveau totu i nevoie i se temeau chiar de semnul s u amical pentru c în el îi a tepta propria lor degradare. De i. cel lalt i-l reaprindea. naivii simplu. muncitorilor. senine. un ritual ca o fosil a unei alte existen ei ranul venea înc la ora . Durat a îns i. mereu prezent în fa a ochiului. care se opunea somnului. Spre diminea stinser veieuza. înjur tramvaiele i ma inile se înte eau. a nu tiu c rui gest din nu tiu care diminea când duci absent cana la gur . dincolo de 26 vârsta lor chiar. al turi de femeil e lor sau de o b trân . a celor ce intrau în istorie. a istoriei. Nu reu ir îns . Nici unul din cei doi nu era copil de ran. cu siguran . . se îmbr car i ie ir s dea o rait prin mica pia din apropiere (la vreo zece minute de mers pe jos). ceva confuz. i atunci aprinser ultima igar . era ceva în ei. se trezeau acum. mecanica lui îi cucerea tot mai mult pe cei doi logodnici întârzia i. profesorilor de la institute. cu precizie. oricum. a istoriei i a nat urii. într-o absen ce dureaz o secund . pentru c pia eta \ r mânea. a lor. f r s tie de ce mai vine. v ruite în alb. profund materiale. strecurându-se printr-o armat de intermediari Äagricoli". o alt logic . cu siguran . cu inutilele flori. aspre. 27 Ludmila o stinse îns la jum tate i se ridic s fac un du rece. Dar moartea aceasta era în nic ieri înc i apoi clipa lor fusese ² rotund . stingerea sau scurtcircuitarea trupurilor lor ca dou filamente verticale. erau abia privi i. Ce aproape erau acum cei doi de ace ti oameni pe care nu i-au întâlnit niciodat . o particul de neexpropriat ² în pia et . apoi alunec u or în stânga. de care ei nu aveau nevoie! ² în ciuda vitezei. incredibil. celor m run i. tot mai jos. ca un inel care se îngusteaz . D -ne ast zi i pâinea noastr cea de toate zilele i ne iart p catele noastre. cump rar un kilogram de mere i respirar aerul legumelor proaspete. a accidentelor de teren. Cauza lui era pierdut .dincolo de carierele lor sociale. erau profund lini titoare. militarilor. care. sau doar în sil . De ce s se mai culce? Mai aveau nici dou ore pân s plece la lucru. legumele crescute de ei în dosul casei. ÄMarfa" lor. cump r tori. ci a vie ii îns i. i siluetele acelea îmbr cate pestri . nearanjate în vitrine. printre care cei doi întârziau. Da. Strâns. cu veselie. s priveasc fe ele acelor oameni. un hazard care le era prieten i care le surâdea i ei alergau pe cele dou ine al turate în viteza ame itoare a dou garnituri paralele. în paralelismul acela incredibil. cu siguran . împotriva ideii ei fixe. pe care nu o în elegi. Care ochi? Numai al lor. cu mult prea simplu.. Pentru c acolo nu se vindea i nu se cump ra nimic. Când plecar . una din pu inele care înc nu fuseser desfiin ate i unde. o alt istorie. concret ca o bil de o el ² sfidarea nu a mor ii. care i se pare inutil . aceea i frac iune de spa iu. i acel înc era o victorie împotriva mor ii. pentru c se p rea c cei doi nu aveau nevoie de el. timpul era nelini tit. el aducea fructe care cre teau f r p mânt. înc [ al turi. dincolo de politic i religie. Ora ul se trezea.

zecile sale de mii de cuno tin e. au creat un fin de siecle fantastic.. i l -ar scuti de grija de a alerga la dracu în praznic.. ce dracu. Era individa aceea durdulie care venise la el la special cu o micoz . obosi i de mitul puterii. tocmai când se apro pia un asemenea sfert de or de Äfurie a remu c rii". i se f cea leg tura telefonic acum i cu. personalit i fascinante. ca i acum. ÄCum a a? ² auzi el ciripind la cel lalt cap t ² nu a i auzit de doctorul Ciulin?!" a a. un om pe care nu-l mai v zuse de vreo doi ani. terminase de aproape o or vizitele i d duse câteva consulta ii unor cuno tin e. alexandrinismul lor monstruos. schizoide. cum? Ciulin? Cine -i Ciulin sta? întreb el. apoi rudele ² îngrozitor de multe rude! ² apoi din nou un amic (?). în sfâr it. cu ma ina. ÄCum". într -un moment de neaten ie. cineva cu care dracu tie când. ² Ei bine ² f cu Minda.. poate. i se d du din nou leg tura i la început nici nu în elese bine cine era la telefon. chiar un prieten (?). reu ind în sfâr it s se elibereze din tirania sclavilor lor erudi i. probabil î i închipuie c l -ar jigni dac i-ar l sa sorei o bancnot . a decaden ei. începuse s -l intereseze de unde poseda fiin a aceea telefonul s u de la clinic . închis în laboratorul s u. Minda se afla înc la clinic . un fel de polite e scrâ nit . cuvântul: Nestorescu. caracterele lor complicate. pe care-l p zea ca pe ochii din cap. autori de istorie antic de la sfâr itul secolului trecut (Gibbon. când a citit re eta pe care mi -a i dat-o. necrezând. o curc . i se r spunse / (era o f emeie) c e o Ävoce blond "..i omori cu toporul singurul prieten care te mai suport pe lume.. ce -i cu nebuna asta. Ceasul de pe masa sa de lucru indica ora unu f r cinci minute. i atunci auzi deodat foarte clar: ÄMia Fabian". cu cine are onoarea.. dealtfel. istoria cezarilor de la Augustus. auzi: ÄM ironizezi". v mânca i i voi între voi. mereu politicos. iar de dincolo ceva.. Beletristic sau. Cât p-aci 31 s trânteasc receptorul. f cu el... i iar i mai ap rea un telefon i apoi înc unul. i ele se dovedeau insuficiente la avalan a tot mai mare de volume care se adunau pe masa de lucru. când auzi stupefiat de dincolo: ² Ei. dar c reia îi d duse. cutii cu praline i alte porc rii de felul acesta. îl f cuser s fie ceea ce erai ast zi... domnule?! Nu. dar atunci. în crimele i lecturile L 30 lor. dar nu auzise i îi veni s întrebe cu ce se ocup acest Ädoctor Ciulin". Era în jur de dou sprezece i treizeci.. perioada târzie.. în sfâr it. i alte porc rii de felul acesta. de data aceasta foarte distinct: ÄVolumnia Fabian. istorie i mai ales istorie a ntic . ce a zis distinsul domn Ciulin când. parc i un chicotit. cum zicea el însu i zâmbind.. dezvoltând în orgiile lor... în prieteniile i capriciile lor ultima glorie a imperiului. cu vreo s pt mân în urm . cum se f cea în timpurile civilizate. de la cuno tin ele i colegii pe care-i cunoscuse acolo sau cu care coresponda.. pe care de ani de zile i-o dedica laboratorului j clinicii i Äliteraturii". plictisit bine deja. dracu s -i ia. stimate domnule." i el a tept s aud de unde. o damigeana de vin bun. s lucreze. Imperiul roman. i î i f cea planuri detaliate de lectur laic pentru concediul viitor. Mommsen) aproape nu mai ajungea s citeasc . i unde mai pui c tia vor s fie diagnostica i pe gratis.. în goan dup un vin dup care s nu. Devenea tot mai mult un Äspecialist împu it". vai. perioada aceea de aproape dou ore dup vizit . care era deja lâng el. colegi. eu o ironizez pe ea! . ei bine. ceva ce nu distinse foarte bine. s salveze acele dou ore pe care înainte de a fi Äcelebru" izbutea s le fure celorlal i i care. tocmai acele! dou ore zilnice.. multe din ele venindu-i din str in tate. in i veni i cu unele recomanda ii etc. de i nu-i st tea deloc în obicei.29 Capitolul II La vreo s pt mân dup serata de la Birta u.. sl biciunea sa.. s trimit acas . Când întreb a doua oar . un fel de mirare lung . lui Ana -neni (femeia lui de cas ). îl pasiona acum..i vie a doua zi s . de la. i atunci se lumin totul. ap reau Äfuriile" sale c nici Äast zi" nu reu ise s se retrag . erau înc prea vitali etc. enorm. probabil d duse mâna i îi spusese dintr-o nenorocit de bun -cre tere ² cel mai odios lest mic-burghez pe care-l c ra înc cu el! ² îi spusese o fraz amabil . Ävoce blond "!). i în minutele în care. de i f îl flata. parc . care. Asta era culmea! Cine era maha-l lagi a asta care îi tia num rul de la clinic ?! S spun despre ea îns i c e o Ävoce blond "?! Ä i cum te nume ti mata drag ?" insist el calm (auzi. nu m mir defel. c acest ÄCiulin" e un internist cel pu in la fel de bun ca mata. îi p rea r u. Afl . s descurce ceea ce ea îns i încurcase. ceva a a cum se spune prin romane: Äîncântat de cuno tin !" sau: ÄSunte i un om deosebit de inteligent!" sau: ÄMi-a f cut pl cere cuno tin a dumneavoastr !". ² Ei vezi ² se auzi gângurind de dincolo ² acuma m i ironizezi! Când dracu ajunseser deja la.. greci. i i se r spunse prompt. natural. egi pteni. pentru c . Apoi auzi. cu o scrisoare de la miile. Faima sa crescând de bun diagnostician. Acum nu-i r mâneau decât orele serii pentru! lectur . cu totul inutil.. apoi înc un distins coleg. dar îl interesa totu i reac ia luia ² ei bine. etc. ceva. Tâmpi ii îns trimit zeci de sticle de licheur. evrei. din nou cât p-aci s pun telefonul pur i simplu pe mas i s-o lase pe Elvira (soraef ).. se pare c persoana nu era singur . pe m sura planetei vizibile atunci pe care o posedau i c reia îi atinseser limitele. a doua oar într-o s pt mân .în ultima vreme îi ocupa toate amiezile. mieunat .

. V invit atunci i. Ei. cu oarecare team . cumva. o auzi spunând: ² A. îi fix o întâlnire { în aceea i sear . dar totul se sfâr i cu bine i el putu a eza în sfâr it.. într-adev r.. special .. sunt deja a teptat la. Strecur i el un nu a a de-al ei. dar la special poate s vin oricine> se pl te te. se în eleseser bini or. ² Dar bine. i Minda.. când domnia-sa.. un fel de umilin în ton. V recomand s urma i în continuare sfaturile domniei-sale.. ² îmi pare r u! i-o t ie ea. un fiziopatolog. din nou începând s se enerveze. în sfâr it! receptorul. stimat doamn .. o privi mut. când nu se mieuna. tiind c orice întrerupere îi putea fi fatal . pu in uimit. începea aria cealalt !. se st pâni el.. care st tea stan de piatr ² cum poate r mâne stan de piatr o femeie mic .² Nu-nu. un fungicid. î i d du J el cont. nu însemna oare... .. vinovat . cu voce schimbat . o va lua de la teatru i vor r mâne împreun . unde i se rezervase o carte pe care o c uta de câteva luni.. dealtfel. Lauren iu îi d duse 1 în diminea a aceea un telefon. c era foarte Äinteresat" în ultima vreme s -l vad j pe Ceea singur.. tiu cât sunte i de ocupat i nu mi-a . nu se exprimase destul de l murit. ² O s scot telefonul sta de aici! strig el de dincolo. pentru ! acest lucru ( i pentru acest lucru.. schimb brusc. oricând. în ziua aceea lua masa cu un amic.. Ceea i Ludmila se suprapuneau mereu. V rog s -mi da i dumneavoastr . f cu el. Minda î i mu c de câteva ori buzele. o logodnic poate suporta pe cel mai bun prieten?! ² hot rî totu i în ultim instan c va renun a la spectacol. . nec jit cu totul ² cred c e o neîn elegere! Mi-amintesc foarte bine cazul dumneavoastr i v-am prescris dac nu m în el. u urarea c sc pase de vocea aceea mieunat i ag toare fu probabil atât de mare.. fulgerând-o pe Elvira. de vreo cincizeci de ani! dar apoi. bineîn eles. Nu va fi u or. dac . care st tea. în ciuda faptului c era la mod (auzi. nu a a. Imediat î i mu c buzele i. 32 Asta era culmea! Acum începeau i scuzele. despre Minda adic . mi -am permis s . Nestorescu... I din neîndemânarea sa. în schimb. îns . înainte vreme ele nu se întâmplau. deci era la mod ?!). se puneau în valoare unul pe cel lalt i. în primul impuls. dar îl considera.. tia. uitând c Ludmila cump rase bilete la un spectacol. lâng el ² nu m-a i jignit deloc! Dar.. i el. incon tient (colectivit ile umane au adeseori i defectele unui organism singular). ² Nu-nu.. sâcâit de aceste coinciden e plicticoase ² erau chiar coinciden e. un telefon Ludmilei i Ceea. r gu it u or. Sc p numai promi ându -i c poate s mai vie înc o dat la consulta ie. acas . un b rbat foarte tân r.. un timbru foarte pl cut. deja bine dispus.. a a cum. Ludmila inea j foarte mult s apar împreun cu el. o fals ostilitate a Ludmilei fa de Lauren iu.. i Minda îi d dea dreptate. care de câteva ori întrebase de.. ² Nu e nevoie s v cere i iertare ² f cu el. ganguri ea. domnul profesor e ocupat! i eu îl re in cu fleacurile mele.. foarte clar: îmi pare r u. sunt la dispozi ia. durdulie. din teroare. încercând chiar. evident. cu tonul cel mai sec... V în ela i! Voiam doar s tiu p rerea colegului în. Sora . lectur o or cel pu in. trist. poate. asta-i acum. nu auzise decât cuvinte de laud despre.ef începu atunci s explice... s -l aud vorbind. care se f cuse cunoscut în str in tate i se întorsese tocmai de câteva zile de la un congres de la Lugano. el îi f cu semnul lui cu mâna i se duse s se schimbe. ² Bine! conced el. foarte citit. s -l fac s vorbeasc . ² Nu-nu ² t ie el. v rog.. de cazuri grave! V rog înc o dat s m ierta i dac . Cu ce v mai pot ajuta acum? Acum ea se crezu obligat s -l asigure c . de i inea foarte mult la p rerea acelui Ciulin. Acum. cu mare pruden în ton. Cine vrea s vorbeasc cu mine.") ce dori i de fapt de la mine? Din p cate nu posed prea mult timp acum.. (era s spun : ÄCe dracu!. sau poate numai la telefon.. foarte la curent cu. încât el izbucni în râs. i el. avea dealtfel. Ca un f cut. Astfel de cupluri sunt rare. nu voiam s v sup r! S ti i c dac . apoi un drum la un anticariat. cald. permisiunea. dup cum. e solicitat de persoane simandicoase. s -mi scrie! tiind c ce spunea e imposibil. un bun practician.. spune i-mi ce. spera el!) erau v zu i cu pl cere împreun . vinov ia Elvirei atât de marcat . într-un fel de vanitate sau egoism al ei. vorbea repede. personal... de dincolo. ei doi | realizau un cuplu i social... i lumea. în ultima vreme cel pu in. 33 semnificativ pe Elvira. ea avea o p rere excelent i. ei care pân acum timp de aproape doi ani. societatea. nu a a.. stârnind îns . un fel de somitate (de care n-auzise îns nimeni!) i despre el. oricât de surprinz tor ar p rea.

îi întâmpina cu m runte i semnificative semne de simpatie. Ei Äornau" 34 o sear , un grup, atunci când ap reau împreun , aveau amândoi un înn scut tact social, erau ar to i, înc tineri, i Minda tia s - i ascund perfect succesele profesionale. Odat constitui i într-un cuplu atât de reu it, de Äomologat", lumea strâmba din nas întâlnindu-i singuri (acolo unde ar fi trebuit s fie împr eun , la spectacole, la serate, la ie iri cu ma ina etc), i astfel ei începur s simt i tirania grupului social de care apar ineau, ce era, datorit mai ales lui, foarte larg. Minda se sinchisea prea pu in de astfel de Ämofturi", Ludmila, în mod firesc , era afectat uneori în tipul ei de reac ie, foarte afectat , preferând s nu ias decât s se arate singur . Ea, ca femeie, sim ea i mai acut toat acea subtil i, uneori, incomod , reac ie madreporic social . De aceea el o i convingea mai greu, în asemenea cazuri, s nu ie seama de icanele m runte, dulceag-în ep toare ale cuno tin elor, pentru c ea nu avea deloc chef s -i în eleag punctul de vedere, ei îi convenea perfect aceast tiranie monden . ... Totul se aranja, sau... aproape, Ludmila admise s fie doar a teptat la ie ire, sau la ultimul act m car, dejunul cu fiziopatologul decurse excelent, Minda î i propuse chiar s fie precaut, s înceap s fie precaut cu tân rul cercet tor, care, nu se tie din ce pricini, îl simpatiza cu vio len i îl amenin a foarte serios cu o prietenie în perspectiv , o prietenie ce ar fi fost un lux care nu mai înc pea deloc în programul supraînc rcat al lui Minda, î i lu cartea de la anticariat i se întâlni în jur de apte (la apte f r un sfert; Minda avea c uriozitatea de a- i da întâlnire nu la ore rotunde, ci la: i un sfert, la: f r un sfert, eventual la: i jum tate, asta pentru a marca într -un fel obliga ia la punctualitate) cu Ceea. ² ... Nu ne-am v zut de aproape o s pt mân , spunea Lauren iu, i mi se p rea c am s - i spun o gr mad de lucruri... acum, îns , nu tiu de ce, mi s -a f cut un fel de... sil ! St teau amândoi a eza i la o mas , lâng perete, într-un local de periferie. Mai încercaser în dou birturi, unde nu g siser bere de care Ceea era mare amator, i atunci c utar un al treilea. Bere nu g sir nici aici (Äs -a terminat de nici jum tate de or ² li se spuse cu mare polite e 35 ² dac a i fi venit cu jum tate de or mai devreme...) i, din lips de altceva, b ur uic , cu brânz , pastra ma, gogo ari, o cafea ² ce, în mod ciudat, nu era proast ² fripturile erau îns detestabile i le uimiser înapoi. Era un local nu prea mare, care avea i gr din , ei se a ezar îns în Äsalon", pentru c era mai pu in lume. îi servea o femeie care îl indispuse de la început pe Minda pentru c observ c î i rodea unghiile, iar restul materiei cornoase era dat violent cu lac ro u-sângeriu. Lâng ei, instalat în perete, se afla un telefon public i ve nic erau incomoda i de indivizi care c utau fise, ocupau telefonul cu discu ii interminabile, unul strig în receptor încât se indign i responsabilul localului, barmanul, un ins ig nos, cu sprâncenele negre, unite, ce sp la mereu pahare. Se indign e un fel conven ional de a defini lucrurile: acolo, intru ii erau ei doi, accepta i cu indiferen , ceilal i, se pare, se cuno teau cu to ii, cel pu in fiziognomic, sau, mai probabil, aveau fiziognomiile potrivite unui astfel de local. Cei doi nu schimbar restaurantul nici m car masa, deoarece Luaren iu spuse c cel mai bun local era cel în care se g seau în clipa aceea, senza ia cea mai incomod ar fi fost aceea de a c uta un local Ämai bun". Murd ria, g l gia, telefonul sâcâitor din spate, femeia indolent care îi servea, totul era mai acceptabil decât m runta speran , triviala speran de a g si altul mai convenabil. Minda îi d du dreptate i abia se atinse de ce era în fa a lui. ² Ciocoiule! îl gratific , la un moment dat, Ceea. Pariez c cel pu in unul din cei cinci in i din jurul nostru i -ar repezi cu cea mai mare satisfac ie un pumn peste falc ! ² Posibil! r spunse distrat Minda, aruncând o privire oarb în jur. La mine în clinic , îns , stau întin i ca mielu eii în paturi... iar când îi ascult i îi ating cu degetele, tremur ca fecioarele Sudului. în curând, îns , zgomotul din jurul lor se absorbi în clipa când interesul lor se concentra în alt parte. ² ... Sil ? se mir pur formal Minda. ² Sil ! f cu Ceea. Tu, în ultima vreme, de vreo câteva s pt mâni, /începi s manife ti un interes de un anumit tip fa de mine... probabil c a a te ui i i la cobaii t i, cu... 36 ² Eu nu fac experien e cu cobaii... decât foarte rar! Eu nu sunt fiziopatolog! replic , plictisit, doctorul. ² ... i asta mi-a transmis i mie un fel de... sil continu Ceea imperturbabi l. De asta! în orice caz, am început s ne vedem, în ultimele j dou -trei da i, cu un... anumit scop. Cel pu in eu! ad ug el repede, de i cel lalt nu -l contrazise. O prietenie se murd re te dac apare un anumit... un fel de scop, i... Minda îl asculta zâmbind, sprijinindu- i b rbia în pumn. ² ... Exist teoria, continu Ceea dup o scurt pauz , c povestind, trecând cuiva ceva din propria ta înc rc tur emotiv sau... cum s - i spun, din propria ta experien , te u urezi... e un fel de sentiment de u ur are, foarte cunoscut, care... nu neg, probabil a a e! La mine îns se întâmpl altfel; ceea ce, cel pu in pentru mine, e o dovad c eu nu încerc s scap de o povar , ci, dimpotriv , m încarc de o povar . i asta, probabil, pentru c eu nu spun ce a fost, sau cel pu in ce am tr it eu... nu, pur i simplu... ² ...î i proiectezi starea ta de acum pe trecut... ² întrerupse, moale, doctorul ² peste cei dou zeci de ani, i astfel modifici f r s ...

² Aiurea! f cu Ceea. Nu proiectez nimic! Astea sunt teorii î mpu ite... proustianisme, teorii la mod ! Nu în elegi: eu sunt un individ incapabil s -mi tr iesc starea de acum... s -mi tr iesc clipa de fa , asta, nenorocit , \ când individul sta de la telefon mi se a eaz în spate i, în fa , cheln ri a st cu coat ele rezemate de tejghea i râde cu eful ei, care-i este probabil amant... ² P i asta înseamn ... încerc , vag, doctorul, dar cel lalt f cu un gest iute cu mâna, cl tinând paharul s u din fa , care nu se r sturn printr-o minune. ² Nu înseamn absolut nimic! f cu Ceea cu un început de furie nemotivat , i doctorul îl privi iute, p rându -ise c cel lalt ar fi beat. înseamn un c cat, asta înseamn ! (ÄNu e beat!" constat reflex Minda, i se întoarse cu um rul la el, l sându -l s se lini teasc .) 37 ² Nu fac fi e! relu Ceea. Ar fi i mai scârbos. Dar e... nu tiu cum!... Nu reu esc s scap de o anumit senza ie idioat ... de o anume nevoie profund i complet fals ... fals pentru c îmi produce numai necazuri... un fel de ner bdare, nelini te... un fel de fric , da, un fel de fric , de a tr i numai acum, acum, de a tr i pân la fund ceasul, gestul sta pe care-l fac cu tacâmul inutil, dar s -l tr iesc numai pe el, f r nici un adaos, f r nici un fel de fug ... m amuz uneori... amuz, e un fel de a vorbi, de a surprinde oameni într-o stare foarte scurt , total îns ... nu tiu cum s - i explic; un fel de infrastare, un infragest, o cuant de existen sau, m rog, g se te vreun alt termen împu it pentru ceea ce vreau s spun... ai urm rit oamenii care stau la coad la o casierie, s zicem, într-un magazin... sunt distra i, vorbesc între ei cu o anumit indiferen , cei mai mul i casc ochii pe pere i sau se gândesc aiurea... în clipa când ajung în dreptul casieriei se schimb total: toat fiin a lor se conc entreaz într-o aten ie simpl , e adev rat, dar total ... a zice curat ! Pot cita mii de astfel de situa ii: omul care alearg dup un vehicol, cel care- i caut locul la spectacol când e în întârziere, când cineva î i arunc o cheie de la etaj... clipa aceea, frac iunea aceea infim de timp când stai cu privirea în sus, cu mâinile întinse, perfect concentrat s prinzi cheia metalic , nu? Secunda aceea, întreaga aten ie e total , nici un gând, cel mai m runt, nici un mu chi al corpului nu au alt Äpreocupare" decât a teptarea, concentrarea, pentru a nu rata o ac iune simpl . Ca s m în elegi trebuie s ai în vedere numai o frac iune infim de timp Ädin toate aceste exemple i multe altele, atunci când concentrarea pe un singur punct al întregului organism nervos e total ... Prima oar ... mai bine zis prima oar când am devenit lucid de observa ia mea, a fost cu un fapt cam întortocheat, de i i el banal. Eram la lacuri la Her str u i m plimbam pe mal, lâng debarcader, într -o barc legat înc de rm sau al c rei lan îl inea paznicul, nu mai tiu, st tea în picioare un tân r i privea spre o tân r fat , foarte ar toas , care cobora cu aten ie tajuzul, cu biletele în mân , probabil de la cas . Acest tân r, care urm rea cu o îngrijorare tot mai mare apropierea fetei, cu atât mai mult cu cât ea trebuia s se urce în barca ce se cl tina i pe care tinerelul ce f cea pe paznicul o inea cu mult neîndemânare sau 38 plictiseal ... ei bine, pe mine m-a lovit aproape ca un oc electric privirea acelui îndr gostit, totala sa concentrare în acel sfert de minut al existen ei sale, era atât de lipit de prezent, atât de sudat de cele câteva secunde, una, dou , trei, patru... cinci, care parc începuser s treac , s se aud cu un anumit zgomot. Eram convins, ferm convins, pân la emo ie, c în capul i în întreaga fiin neuromuscular a acelui ins... cum s - i spun, acel individ, probabil un intelectual, un ins cu reac ii i procedee mentale foarte complicate, devenise deodat , pentru mine, de sticl , pentru câteva secunde... figura sa, ochii, expresia fe ei nesupravegheat , gura ce-i r m sese u or întredeschis i mai ales ochii, parc avizi de acel sfert de secun d în tensiunea acelei clipe care-l încordase cu o putere uimitoare... Uite, nu tiu cum s - i spun, dar cred c un om ² e o simpl presupunere, bineîn eles ² un om chiar aflat în pericol de moarte ² eu însumi m-am aflat, i-am spus parc , într-o situa ie similar acum cinci ani, într-o tam-ponare ² un om aflat într-o astfel de stare limit , creierul s u poate emite totu i dou sau trei idei, cel pu in, adiacente pericolului mortal în care a fost aruncat, de la o secund la alta, sau chiar iminen a catastrofei poate crea o astfel de idea ie paralel , cvadrupl etc. Ca s în elegi îns ce vreau / s spun, tr ebuie s te gânde ti doar la situa iile perfect banale pe care nu le observ nimeni... pentru c se întâmpl în jurul nostru cu miile, dureaz extrem de pu in i nu au nici un fel de consecin e, nici un fel de valoare... ei bine, aceast stare o numesc eu ² i ia tot ce i-am spus ca o metafor ²capacitatea de a tr i prezentul, prezentul pur, curat, nemurd rit de nici o f râm de trecut, de viitor, de meta -trecut, de meta-viitor etc. Nu tiu, m-am exprimat foarte confuz, dar am convingerea c un matematician m-ar în elege mai bine ² nu orice matematician, bineîn eles ² sau cel pu in m-ar exprima mai bine, acest sentiment al meu se poate exprima, sunt convins, mult mai bine, mai propriu, în limbajul matematicii superioare... sau al fizicii atomice, în limbaju l particulelor infinitesimale, al cuantelor, unde po i surprinde cel mai bine, mai clar, legile, mecanica materiei... Habar n -am, e o simpl , o presupunere diletant , dar a a cred... ei bine, sunt oameni, de tipul t u, care - i tr iesc existen a curat, unitar... în sensul c sunt sincroni cu propria lor vârst , pozi ie social , cu 39 micro-mediul lor, mai mult sau mai pu in cu trecutul lor privat etc, adic ceea ce se cheam adapta ii!... Dar bine, nu asta voiam s spun: ce-i aia adaptat? Bineîn eles, este cam tot ce-am în irat mai înainte, dar aceast adaptare a cuiva (care e i sursa fericirii sale individuale) e posibil ... aceast capacitate de adaptare e o form de structur nervoas echilibrat , la care reac iile fa de stimulii externi sunt totdeauna cu indicii cei mai mici de pierdere,

cum ar zice un psiholog, vine, sunt convins, dintr-un fericit sim de aproxima ie a realit ii i chiar a realului, capacitatea de a r spunde conform acestei Äaproxima ii" i, mai departe, rezisten a la acest lan de re ac ie, adic durata în adaptare... Iart -mi te rog bâlbâielile astea pedante, vorbesc a a numai pentru c nu sunt în stare s m exprim mai simplu, mai... ² Nu-nu, r spunse Minda, absorbit, continu ... (Zâmbetul mic, feminin, vinovat al lui Ceea ap ru iut e, traversându-i fa a, i Minda îl recunoscu în orbita unei zecimi de secund , a a cum avem revela ia cuiva foarte apropiat, dup ore i ore de intimitate, ciudat, într -un gest m runt, nea teptat, cu o lumin nea teptat , i nervii no tri tresar i exclam : ,JDa, el este!") ² Adaptarea aceasta, Äfericirea", vine dintr-un fel de acceptare profund a realit ii i a prezentului (cu întreaga câtime de trecut i viitor pe care o con ine), e un fel de a accepta orizontul infinit i s lbatic al m rii în clipa când, înotând spre rm, te întorci deodat cu fa a spre mare i o accep i. i-este fric , bineîn eles, dar e o spaim pe care o în elegi, pe care o po i în elege, pe care o po i accepta, cu care po i s tr ie ti. Ei bine, mie mi -a fost întotdeauna team ² asta voiam s - i spun atât de ocolit i de confuz ² de ceea ce se cheam prezent, o team infernal de clipa pe care trebuia s o tr iesc cât mai total, mai concentrat, pentru ca s pot fi fericit, am fugit totdeauna din oricare prezent mi s-a dat... mi s-a impus, prin biografie, prin vârst , prin propriile mele sentimente etc..., am fugit totdeauna, cu acela i reflex stupid, imbecil, sinuciga , onanist, abject, ca dintr -o cas în fl c ri, ca dintr-un loc în care miroase urât, insuportabil, ca dintr -o hazna, ca dintr-o pivni plin de obolani, ca din fa a cuiva pe care ai încercat s -l omori!... De aceea stau uneori 40 ca un redus mental i urm resc oameni str ini în mecanismele lor cele mai simple i mai fulger toare, pe care ei le fac cu o perfect incon tien i cu o total lips de memorie... ² De-aia î i pierzi vremea pe la cozi! glumi superficial Minda, vrând s -l deconecteze o clip pe cel lalt, a c rui tâmpl palpita de emo ie, i gâtul i partea inferioar a fe ei se ro iser violent, nelini titor. ² Da ² accept Lauren iu, cu o brusc oboseal , dând din cap i privind în lemnul mesei ² tocmai de aceea... ...Ea s-a întors deodat spre mine atât de brusc, încât m-am speriat, i râdea. Era furioas i râdea de furie. în spatele ei, grupul acela de colege i cei doi colegi ai mei, mai mari cu doi ani ca mine ² deci cu dou zeci de ani, cel pu in! ²camarazii ei fire ti, în jur zeci de siluete, gr bite, panicate, sau indolente, în grupuri, pe fundalul nu tiu c rei recit ri, al vreunei scenete sau al cuvânt rii vreunui profesor sau activist politic. ² Ce vrei? m-a întrebat, m-a fichiuit ea, râzând mereu, pentru cei din jur, cu ochii îns reci i cruzi, cum numai vârsta ei fantastic îi putea crea. Nu- i dai seama c m compromi i, i tu te faci de râs? A poi s-a apropiat cu gura de urechea mea i mi-a suflat, într-un scurt icnet de râs: Nu vezi c e ti ridicol? Apoi serioas : E ti ridicol! Profund ridicol! Privindu-m în ochi, dându- i brusc capul pe spate, cu cozile ei epene, fichiuind aerul: Caut - i pe cineva de vârsta ta... uite, î i prezint eu câteva fete de la noi, dintr -a opta, z u, foarte nostime... vrei? i râdea încet, gâlgâit. O tii pe Eta Sârbu? Aia blond , înalt , cu picioare lungi? ... Sau pe Vuia, e cea mai inteligent fat din clas ... îi place Teodoreanu, Romain Rolland, pute i discuta literatur ... Mai încet, cu ochii îneca i de râs: Se pare c are sâni foarte frumo i!... Z u... mai frumo i ca ai mei! i aici râsul o înec total, i atunci, de team s nu cred c - i bate joc de mine (parc mie mi-ar fi p sat de asta!), ad ug repede: tii, tu e ti foarte dr gu ... z u, foarte dr gu , am auzit c cite ti mult, te -am auzit, atunci, la club, cântând la vioar Roman a în fa a lui Beethoven... la cine iei ore, la Willer -baci? i, f r s a tepte, bineîn eles, r spunsul meu, totul 41 era spus într-o panic verbal i gestic total din cauza grupului care o a tepta în spate (Corneanu, unul dintr-a zecea, era pentru ea, sunt convins), ad ug : Dar... noi doi... e nu tiu cum, straniu, comic! i iz bucni din nou în râs. E ti prea mic pentru mine, z u... prea mic, altfel! Altfel... altfel, poate c , cine tie... i râse din nou, f r r utate, f r ironie m car, râdea pur i simplu pentru c se afla acolo, pentru c avea aisprezece ani, cu atâtea lume în jur, pentru c era dorit ² începea s simt ce simte orice femeie când e dorit , ce binecuvântare, ce spad t ioas care cade deodat , totdeauna mult prea devreme, i împarte pe cele ce se retrag în vreo turm de celelalte, norocoasele, fericitele, bu im citele! ² era dorit , i trupul ei se r zvr tea i râsul ei necontenit, prostesc, era o dovad a r zvr tirii lui ² avea colege foarte grave, ce imitau cucoanele! ² dar ce revolt ! Tocmai aceast revolt împotriva sexului ei i a victoriilor pe care i le preg tea, el, acest instinct al viitoarelor triumfuri i bravarea lui, c nu era o Ävac " i, se vedea, nu va fi niciodat , cu oricâte suferin e previzibile urma s pl teasc acest lucru, de asta râdea... râdea din pricin c se vedea femeie în cele câtev a perechi de ochi masculini care o urm reau, în cele câteva respira ii pe care le îneca de pe acum, i ea nu era înc , ea brava înc toate acestea, întârziindu-se cu bun tiin , cu o înc p ânare sublim în sexul ei indecis, un ceas, o lun , un an, poate, o victorie împotriva tuturor, a ei înse i, ea, cea atât de sigur de victorie, încât o amâna, râdea de ea, o androgin , o Dian cu ciuta, a a cum aveam noi acas o mic copie, la care gâtul ciutei era rupt. ² Pleac acum! mi-a spus ea brusc, pentru c , a doua oar , o voce din spatele ei o strigase i râsetele care veneau de acolo erau datorate, noi o tiam, i cuplului nostru... ² Nu plec dac nu-mi promi i c te vezi cu mine... Pitina m -a privit cu o anumit duio ie mirat : ² S ne d m o întâlnire? Noi doi? De ce? Vrei s flirt m? Am dat din umeri:

² Nu tiu, a a... s ne vedem, s facem câ iva pa i, dar nu prin centru. încolo, spre Imbroane... (Asta era pe malul apei, la ie irea din or el, un loc foarte dichisit.) ² La Imbroane? întreb ea i din nou îi lucir ochii de râs, dar se ab inu, fa a îi r mase serioas . Vrei s m atragi în locuri retrase... s -mi faci vreo declara ie... te pomene ti c vrei s m i s ru i?! ² Nu... nu vreau s te s rut cu orice pre ! am replicat, privind în jos, în podeau a scenei. (Obr znicia ei merita o cârpeal în clipa aceea, dar avea dreptate, eram prea mic pentru asta.) Vreau s fim prieteni, am ad ugat, am nevoie de cineva care s ... cu care s pot vorbi, colegele mele sunt ni te gâ te, se gândesc numai la prostii!.. . ² A, i crezi c eu sunt mai serioas ?! ² Da, sub toate maimu relile astea, tiu eu ce se ascunde! Ea se aplec u or spre mine i-mi opti, de parc ne-ar fi auzit cineva: ² Sub toate maimu relile astea se ascunde o alt maimu real i mai mare! Tu e ti un b iat inteligent, de ce te la i p c lit de ni te fuste? ² Nu m las p c lit de nici un fel de fuste! am replicat eu cu atâta furie, înc t am sim it cu spaim umezindu mi-se ochii. Tu nu e ti o fust ! E ti altceva... ² Eu? f cu ea i m privi. E ti un prost! Uit -te la cozile mele, uit -te la genunchii mei... Apoi, la ureche, cu o voce din nou înecat de râs: tii c am început s port sutien?... i m l s , f r o vorb , i, în clipa în care s -a întors cu spatele, am tiut, am sim it cu precizie c m-a uitat total. Imediat se auzi un hohot m re de râs în grupul în care tocmai reintrase i eram sigur c de mine se râdea, poate chiar ea spusese ceva mu c tor, oricum, ceva despre mine, i derbedeii ia, din care unul î i l sase deja musta , se strâmbau de râs. ... Am f cut ce-am f cut ² tiu eu bine ce-am f cut, dar n-are rost s - i în ir toate astea ² i, dup nici dou s pt mâni, am reu it s-o întâlnesc, bineîn eles nu la Imbroane i nu într-o dup -amiaz romantic , cu soare i cu râul fâ âind undeva în iarb . Ploua, ploua de câteva zile i la sâcâielile mele multiple ² b nuind probabil c nam s încetez cu una, cu dou i, poate, tocmai de \ceea, acceptând, ca s m conving s încetez ² mi-a transmis prin Äpersoana" de leg tur s fiu la apte în fa a libr riei ÄDanciu", pentru c Äs-ar putea" s treac . 43 în dup -amiaza aceea aveam program, ore de lucru manual cu Iorgovici. Acest Iorgovici fusese profesor de gimnastic , mai era dealtfel i acum la o coal profesional , i la noi c p tase ni te ore de Ädexterit i", ne Äînv a" s facem terg toare din p nu eii de porumb, s leg m c r i, s leg m dracu tie ce, tot felul de lucruri nefolositoare, un individ detracat, mizer, morfinoman într-un grad înaintat, i doar o conducere tembel putea s i mai permit accesul în coal . Avea nasul coroiat, gura dreapt , sever , f r buze, un fel de mers disperat, înfior tor de eap n, c ma a murdar inabil mascat de un fular ros de m tase, i din hainele sale, ca i din întreaga sa f ptur se degaja un miros insuportabil: un fel de mucegai p trunz tor, violent. Mâinile sale înfiorau cel mai mult: puternice, cu degete lungi, frumos desenate, vitriolate de nicotin , murdare, zgâriate i cu urme evidente de arsuri, rotunde, de parc cineva ar fi strivit ziln ic pe pielea lor mucuri de ig ri aprinse. El i so ia sa (o femeie înalt , slab , cu o aceea i ve nic rochie cenu ie, rupt la poale, cu picioarele sub iri acoperite i ele de un fel de r ni sau arsuri, foarte ciudate, cu p rul ve nic în dezordine, ochii tulburi) intrau, pentru ochii no tri dilata i, incapabili de a prefigura viciul pentru c nu-l cuno team, într-o lume grotesc i fantastic , vag , extrem de vag i resping toare. Prima or a decurs în lini te. La începutul orei a doua, nu tiu cum, se stinse lumina electric , i cum sala noastr de clas avea pu ine geamuri, nu se mai putu lucra. Atunci se întâmpl ceva ciudat: semiobscuri tatea care plutea în clas , contururile terse ale obiectelor, ale fe elor colegilor i ale siluetei lui Iorgovici, care se plimba printre b nci, ne ^d dur o nea teptat euforie, f r pricin , f r scop. L sar m cu to ii orice /preocupare i ne concentrar m aten ia asupra profesorului, pân acum 1 cvasi-ignorat, într-o t cere care ar fi trebuit s i se par suspect , lui, obiectul atâtor farse i glume rele din partea noastr . Apoi r sunar chiar în spatele meu un ir de explozii repetate: era Lic , cel ce avea din na tere o infirmitate la mâna dreapt , un fel de palm cu degetele chircite i lipite, i cu acest ciot pocnea acum un ir de pu coace de hârtie, aflate în fa a lui pe banc , cu o vitez i regularitate inegalabile. Iorgovici se repezi în direc ia lui (era, s rmanul, un sangvin), dar alt ir de explozii r sunar 44 în spatele s u, apoi altele, cred c o treime din clas fabricase astfel de bombe de hârtie. Iorgovici, derutat, se agita ca un biet animal, cu o anumit furie dispropor ionat în mijlocul râsetelor bonome i ale exploziilor care încetar apoi brusc, f r pricin . Profesorul, care împ r ise câteva palme la dreapta i la stânga unor necunoscu i, care le primir râzând, sc pându-i din mân , se lini ti i el, în elat de lini tea care se l s deodat , împreun cu întunericul care devenea tot mai dens. Fu atunci o clip când ar fi trebuit s ne dea drumul, dar, sc pând momentul, intrar m cu to ii într-un fel de fascina ie a întunericului i a adultului aceluia atât de lipsit de autoritate i care, odat cu mirosul st tut al hainelor i corpului s u, începu s exale un miros ciudat, necunoscut, teribil de a â tor... Deodat , în partea cealalt a clasei se auzi, la început în bu it, ca o p rere, un bâzâit care se transform repede într-un morm it general, tot mai clar i mai puternic care,în câteva secunde, ne cuprinse pe to i. Iorgovici, dup ce strig de câteva ori: Äînceta i! înceta i imediat, altfel v elimin din cinci în cinci!",

pentru c erau doar doi. care sfârteca ploaia aceea gri. F cu câ iva pa i repezi. printre noi.. El se d du instinctiv o jum tate de pas înapoi. vrând s -l prind de p r probabil i s -l loveasc . i ceilal i. provincial . i noi ne risipir m în dup -amiaza aceea întunecat . unde a întârziat destul de mult.. pentru c trupul s u c zut ridicase din nou patru-cinci siluete. era o maturitate deodat atins i ratat . aruncându-se în culoarul dintre b nci. între noi i ei?! Nu -nu. de-un uluitor automatism. de data aceasta fostul profesor de gimnastic se ridic greoi. urmat imediat de un strig t. ferin-du-m de ploaia sub ire i persistent . la toate. Deodat . însp imânta i de for a unei libert i ap rute brusc i f r li mite. dar. pe pielea gâtului. cu o victim pe trei sferturi. o fals victim totu i. i eu a teptam ca cineva s înceap s râd . ea se strecura înaintea mea printre cei câ iva trec tori i eu a teptam s . un hibrid din care via a se scursese demult.i tr deze de tot frica ce-l cuprinse. imbecilizat. Spre deosebire de prima c z tur pe lemnul b ncii lui Lic . iar ceilal i se traser i ei înapoi. o p pu asimetric din cârpe. pe coate i pe maxilare de urmele acelui aer sangvin în care ne mi casem. i aceasta f r un cuvânt. aruncat cu demen la toat lumea. El nu mai ap ru niciodat în clasa noastr . cu gulerul raglanului ei s r c cios ridicat. lovindu -se cu tâmpla de lemnul b ncii. doar ura. apoi. mic orându-se i r mânând tot timpul egal . mânji i pe mâini. S rise la timp. îns . b trânul detracat.. pentru c încerca s zâmbeasc în acele clipe când avea hainele i fa a sfâ iate de c z turi. mi -amintesc. în timp ce. a intrat în libr rie. începu s alerge spre u a clasei. la fel de ireal i de instabil i pentru Iorgovici ² el se împiedic de ceva. Ea râdea cu poft uneori. înainte de a ajunge i de a atinge aceast pat ² care era. neobi nuit de expansiv.. panicat. cleioas . care f ceau un singur corp de-o omogenitate electric . nu tiu cât. poate. îndep rtându-i uvi ele ude de pe obraz. era mai acut ca nicicând. sau era acesta. nu era i-a a îngrozitor de târziu. am v zut-o stând de vorb cu cineva. lichefiat într e noi i el. probabil un obiect pus cu inten ie sau piciorul cuiva. un fel de t cere fibroas . apoi. râsul ei contagios. A ie it apoi la fel de gr bit . în sfâr it. se 47 desp r ir (eu m f ceam c m uit într-o vitrin cu vase de buc t rie. i c zu cu fa a la p mânt. apropiindu-se i mic orân-du-se.. siluetele lor fugind înainte i înapoi în semiîntuneric. cu cracul stâng al pantalonului spart la genunchi. de i era singur . era incapacitatea de a deosebi o victim real de o fanto . de lovituri. de spaim . am umblat hai-hui prin ploaie. h ituit i. cu adev rat jalnici.. în sfâr it. eliberator pentru noi to i i pentru el. instabil . fumegând . cu baticul legat strâns sub b rbie. o pat parc la marginea unui coridor. Iorgovici. T cerea îns .. ce devenise acum un muget insuportabil. eap n . de i habar n-am cât a stat. resping tori i adul i. avântându-se imprudent. victima. era un fals instinct al unor fal i vân tori. sânge sau poate era doar ideea mea de sânge. Era jalnic. în elat de mi carea elevului. t cu i. din locul în c are m aflam eu. f r nici un fel de vâlv . care se apropiaser dintr-o mi care. Lic era îns neru inat i abil totodat : st tu nemi cat pân când Iorgovici ajunse lâng el. î i pierdu echilibrul i c zu cu fa a în jos. seac . omul acela nu putea fi victim .pe urechi. care icnea i gâfâia la lovituri?!. fals. i am reg sit -o destul de u or. cu ochii bomba i în orbite.neob inând decât o i mai mare intensificare a zgomotului.. care st tea singur în ultima banc i se agita la stânga i la dreapta. sau în ei în i i se n scu un gol pe care Iorgovici îl sim i i în care p i cu o pruden inutil i jalnic . câteva secunde. se repezi la el. în mod strâmbat adul i. strecurânduse pe lâng gulerul c m ii. cu mâinile curbate. o doamn în jur de vreo treizeci sau aizeci. în lini tea aceea a â at . se auzir lovituri înfundate i o plesnitur scurt . cu p rul viu i hainele jucându-i pe trup în efectul acelei semiobscurit i. jalnici devenir m noi. nu destul de repede ca s nu deosebesc pe tâmpla stâng un fel de pat întunecat . excitat la culme. Iorgovici s ri în picioare ca un arc ² p rea nu tiu cum mai înalt ² i trecu repede prin irul de b nci. Am r mas câteva secunde nehot rât. în aerul acela schimbat brusc. ura rece în care ne mi casem cu to i câteva secunde era real . de i nu se mi car cu un centimetru. Pentru c ie isem mai devreme de la ore. i. speria i de ura aceea colosal . un râs binef c tor. i ea urma s revin . timpul meu nenorocit împ r it. în sfâr it. Se retraser totu i. concret . în sfâr it. râsul ei pe care trupul meu îl recunoscu cu un început de team ... în stânga lâng perete se z rea în semiîntuneric doar ca o pat . care plutea tot mai concret deasupra noastr . o idee fix i st pân . Eu mergeam în urma ei cu mâinile în buzunare. în clipa aceea se ridicar câteva bra e în semiobscuritate i. apoi alunec cu repeziciune în dreapta. evident. f r s -mi dea nici o aten ie. un gest ce ajunsese s -mi fie nesuferit. se vedea 45 efortul pe care-l f cea încercând s se st pâneasc . nu tiu cum s -a întâmplat.. Mi -a f cut din ochi un semn s m in la distan . aproape anonim . cei doi se privir . se repezi i lovi pe vreo doi care-i st teau la îndemân . Doamna aceea o mângâia uneori pe frunte. se strecur pe u . electrizat. s nu. deodat asimetrice. de i eram la o distan de câ iva metri de ea. adultul r mas în urm din turma adul ilor i acei patru -cinci lupi tineri ce se treziser în acel 46 semiîntuneric eliberator cu o siluet ov itoare în fa . alunecând pe ine în acel relief. gâfâind cu putere. de unde aveam nevoie de crati e pentru . apoi am pornit în urma ei. de parc nu ploua. cu ploaia rece picurându-mi prin uvi ele lungi de p r. metalic . pe spate. singuratecul. Ea îl sperie i pe cel care se sim ea acum. p rându-i-se c instigatorul general era ciungul Lic . o conversa ie plin de volubilitate se încinse.. ea a întârziat aproape o jum tate de ceas i a venit atunci când nu mai trebuia de mult s vin . care. Ap ru deodat în fa a mea.

privindu-m drept: ² Ei bine... str juit de-o parte i de alta de salcâmi mici. adic începu ac el tango. cu demnitate.. era mai mult un fel de 49 j i sta pe loc. cu timpul meu împu it. eu. s râd . m-am v zut cu. da.. ² Chiar dac a accepta s .. fleacuri. bineîn eles. o urma. E nevoie . N-am spus nimic i am continuat s alerg pe lâng ea prin ploaia aceea nemuritoare. verzui. ne-am în eles perfect. Câinele o urma. Mergeam încet de data aceasta.. s se asigure c valoarea mea neglijabil se mai afl prin preajm sau c am întins-o furios i disperat. totu i ar fi mai bine s intri acum.. ar fi imposibil. d du din umeri i intr . tia domni oara foarte bine cu cine avea de-a face. ha-ha-ha. ² Nici pe mine! replic ea imediat. nuan a aia de vert-electrique.. doamnelor.. .. po i s vii cu mine. ea. Acest lucru era o victorie a mea. Asta era întâlnirea pe care mi-o promisese domni oara Pitina. bine.i încetineasc goana... nenorocit. întâlniri. abia dup ce o s ... de fapt nici nu tiu dac încetase sau nu. apte. în ciuda. Dac vrei. agentul dumneavoastr comercial i imobiliar i statuar.. micburgheze! Acum e nevoie de noi.i 48 depun caietul la sclifosit ei de coleg ... am ajuns -o din urm i ea a ridicat atât de surprins privirea. i ea d du din umeri. r scroit în fa pu in. dar. ² Da. doi pa i înainte. chiar dac ni-ai pl cea cu adev rat. a a c am luat eu repede cuvântul: ² Te a tept. dar. Ea m privi o clip .... scuturându... Poate c . ² Revolu ia! am spus eu cu ironie. :hiar.. trebuie s fug s duc un caiet Mirelei.. acum ire nevoie de mine. spune-mi ce ai de spus. începu ea foarte grav .. te rog!. tii tu care. f r m car o jum tate de privire în urm sau într-o parte.. dac .buc t ria mea din sudul Fran ei!) i... care Mirela. doi pa i înapoi i ap rur chestiile acelea: ÄDar. mirosind ca un câine (cel mai mizerabil miros din lume).. i ajunsesem foarte departe în rela iile noastre.. A fi t cut. reprezentantul dumneavoastr de încredere în afacerile de vidanjaj pe care le ve i întreprinde... în bie. m-am gândit s fur ceva de la mâneci.. foarte mult.. pu in aplecat . cine tie. demn ca un câine.. Mi-a povestit-o i mie. sentimen -alisme.. fim prieteni. Reveni peste habar n -am cât timp i am început goana spre casa ei.. a . a cotit -o pe strada Avram Iancu. arunca i.t cea i ea. stal uri de cinematograf. o acostasem?! ² Trebuie s m gr besc. m fel de fals triste e. în ciuda atâtor lucruri :are par c ne despart.. pu tiule. T ceam i m consolam cu ideea c ea locuie te foarte departe. în timp ce eu.. s ne întâlnim uneori. în sensul c . furios ca un câine. o urma. de fapt e imposibil.a acceptase s discute cu mine de la egal la egal. tat l meu e un om de n dejde! Dar asta ne prive te pe noi doi! Apoi. Dar i-am t iat-o: ² Nu plec oricum! Stai cât pofte ti.. nu? Aiurea. Eram atât de furios încât am t cut din gur . Ea s-a oprit în fa a unei case mari. ² Spune direct! ² . Parc voiai s -mi spui ceva?! . se desp r ir .. Hai. Chiar dac mi -ai pl cea foarte mult. a spus ea în mare form .. nu poa' s dureze mult pân la i caietul sta. bile ele.. s abordez chestiunea cu toat . deci aveam ocazia s tac înc vreo jum tate de ceas lâng ea. e ti prieten cu fata lui?. a confirmat ea gânditoare.um s .. huo! Din nou. eu niciodat n-am. întorcându-m u or pe c lcâie.. i iar: Hi-hi-hi. dup vreo jum tate de kilometru de mers... de mine în alt fel. cine tie cine te a teapt dup col . dar tii c ea începe cu ultimele pagini i. Cine. S te conduc acas . bineîn eles! Se pare c tonul meu plictisit a f cut-o s m atace direct: ² N-are s fie imprudent din partea ta? Am auzit c ai o or precis .. pentru c . vreun tinerel cu un mo negru peste ochi. ² Nu m intereseaz ! am f cut eu scurt. privindu-m cu oarecare triste e. ud ca un câine. în bie. funda -nental. am spus... sluga dumneavoastr pentru totdeauna.. într-adev r... le privesc ca pe ni te. acum. sau apte i jum tate. spunea ea. oate aceste lucruri. Apropo. du-te. eu. du -te. i peste ora asta. ² Eu? am f cut eu pe niznaiul. strâmbi i pipernici i..... he-he-he.. Ploaia încetase nu tiu când.. i am v zut dup fa a ei. trebuie s las un caiet înc înainte de a m întoarce acas ... care luase o expresie energic ... ² E mai bine s .." cu o neru inare care f cea s -mi fiarb sângele în vine. dup câteva clipe de t cere. Prea pu in. . Peste o jum tate de or ne g seam în acela i loc. alegându. c se hot râse s m concedieze. de parc vorbeam cu o mrtezan vl guit de amor. cât s . am o jum tate de kilogram prea pu in. : r i împrumutate cu anume pasaje subliniate. în fiecare sear . da.. spuse ea f r s .i cuvintele acum. în felul sta ai s ie i mai repede. eful sec iei comerciale. cum? Se pare c e un b rbat care nu tie de glum ! ² Exact. sigur c da.. Tu cau i un singur lucru. o strad larg . chiar.. ea s-a oprit i a început. pentru c . ca într-o t ietur de montaj cinematografic. am r spuns eu.. în sfâr it. im posibil. tat l t u te altoie te zdrav n.. A. oricum. de parc o acostam. Iat ce for are t cerea! ² Ce vrei... noi doi ne deosebim.i spun?. i eu.. în sfâr it. Hi -hi-hi. Eu am tr it toate astea odat . dar gr be te -te. pentru c .. lovind cu pantofii în toate zidurile i în toate b l ile. un pliu doar. ea mergea în fa a mea. Trop iam pe lâng ea i m-am hot rât ca. Fata lui Belcia.. a a. pentru c ea întârzia.i cozile (pe care i e eliberase din baticul cenu iu).

. cred c e mai cinstit s nu te amesteci în toate porc riile astea. de ce. decât s -mi torn elevii i profesorii. s fie calm . Ce mai vrei? Ce mai vrei? Ce mai vrei s vorbim. da. Ca s nu vorbim de. ce harababur ! ² Oho. De ce nici unul din cei apte sau opt membri în biroul U. mai bine Vis. N -^veam chef de o discu ie intelectualo-politico-socialo-dialectic tocijaai cu ea.. ce mai avem comun noi doi? Ai o ideologie de ra pe uscat. ci de rani mizeri. de umbrel de domni oar b trân . un individ m runt. (Aveam chiar un portret al lui pe perete. ce-i ardea straniu pe fa !) i deodat ne pomenim cu aceast fa plin de co uri a lui Chiril !. cu unul din papucii bunicii mele c ruia i s-a dezlipit tocul de lemn i b l ng ne. Violen e. Abuzuri. i asta nu-i decâi o mic parte. E un tip de mare cultur . limfatic . au existat întotdeauna. de toat inteligen a i devotamentul meu. pu in descump nit. S fie s n tos! Ce te prive te pe tine. s tii.. cu Ideea aceea nebun . d -l încolo pe Suciu. i. a început i ea s râd . schimbat . sigur c exist oportuni ti. un portret f cut în Elve ia în 1911. membru în biroul U. s m folosesc de ni te lozinci politice ca s tai i s spânzur. s ajung membru prin tot felul de comitete.îns de întreaga mea energie l< icum.. Iar tu. cu fruntea t iat în dou de un reflector prost pus. numai pentru c Guga e fiu de profesor i cite te fran uze te de mic i nu râgâie dup fiecare fel de mâncare!. de. domni oar . aspectele de suprafa .M... din acela i birou. o s -l coste pe Guga chestia asta cu c m ile schimbate i altele i cu fran uzeasca lui nenorocit . De ce amesteci toate acestea. un chip asimetric.. sau. sim indu-m ca un prost tare pe pozi ie. comunist din convinge re. dintr-un biet pârlit i analfabet cum era Suciu.. i mai r u. sau te pomene ti c o place pe Tufeasca!. s umblu toat ziua cu un fular soios în jurul gâtului i cu un carne el în mân .. vezi din revolu ie doar p r ile joase. care. K ² Astea-s ideile lui Guga^ nu-i a a? (Guga era un coleg al meu iintr-a zecea. da! Aceasta -i revolu ia! Putem instala puterea muncitorilor i ranilor i prin violen .. s strig la profesori.. mai inteligent decât to i profesorii vo tri la un loc. Dumnezeule. ridicol.. Spune. dac mai iei mult lec ii de pian. un Lenin intelectual.. mai ales.. din procentul acela etern i el de be ivi. al colii. 50 ² Probabil c nu e ti genul lui. dup prima mare înfrângere a sa din 1905. oportunism! ² Violen e! am punctat ral. erau :arieri ti. o s te dea i pe tine afar din comitetul de clas ! 51 ² Ce prostii! spunea Pitina. st pânit . cu Chiril i Ignea. Exist vreun Änoi"? Exi ti doar tu. ² Mic-burghez?! am f cut eu plictisit. ² Bine-bine! am f cut eu. . dar ce plutea. el nu mi cere i nu-mi trimite bile ele de amor! irupse Pi tina.. cqmplexa i. care stau pe cuptor toat ziua i ies la lucru cu ziua numai când îi d foamea afar din cas . socot c e mai cinstit din partea mea s -mi fac datoria. de ce-l sap l lalt. chiar i asupra profesorilor. deodat .. inteligent.. Da. în camera mea. vreau s . dar nu se d deau unii pe al ii afar pentru c serveau... meschine.. pl cea la o gr mad de derbedei de la noi. ² De ce? spuse ea f când sfor ri. ² Abuzuri? a f cut ea. c rora li se cuno tea aceast origine.. Se poate. El i -a dedicat întreaga fiin revolu iei.) ² Nu numai ale lui! îmi replic ea. un fel de frumuse e american de dinainte de r zboi. împreun cu ilal i doi... s -mi fac o situa ie privilegiat . în orice caz. s înv cinstit.T. ars de febr . s-a v zut dup aceea.. ² Vezi! m întrerupse ea cu un gest scurt. ia spune-mi. la mine. i pe urm . cinstit.. unii dintre ei fii de chiaburi care î i ascundeau originea.M. toate astea? ² Pe Änoi"? întoarse ea capul. ² Ce? întreb ea. aproape to i ceilal i îns erau veni i de la ar i nu fii de rani s raci. de ce nu-i Guga secretar i membru la jude ean U. S l s m afar din chestie pe b trân. Burghezia nu va accepta niciodat de bun voie s .. blond .. cele câteva zeci de hectare de acas .TM. Apoi am vorbit serios de data asta: ² Ia ascult . cu ur veritabil . pentru c -l citisem i eu pe Lenin. ce harababur ! am f cut eu. pe care nu i-l tiam. care g siser un prilej de a prinde putere asupra propriilor lor colegi. s stau ore întregi la sediu. era un tip citit. ata at. de ce.. semeni. Ce amesteci toate luc rurile astea. Eu râdeam deja cu poft veritabil i.. dup o scurt secund de deconcertare. erau chiar unii care nu i -o ascundeau. fulgerându-m cu ochii ei cenu ii. ca i taic -tu. accidentale. Eu înv . din cei care i -au vândut p mântul ca s scape de-o grij . in i ter i.. Al ii.. erau. ce?! Am dat din umeri. încruntat ... cauzei! ² Ia uite! am spus eu. eu sunt foarte bun prieten cu el. lumpenul agricol. (Monica Tufescu era o fat înalt ... cu aerul t u sf tos.) y ² El e mai presus de toate astea! f cu ea. Astea sunt eterne... mic-burghez. de data aceasta f r nici un fel de revolt . prin exces de zel. pe noi. o vedeam.T.. întorcând încet capul spre mine. pe acel chip de Prometeu din umbr . nu tiu de ce dracu.. al liceului nu era fiu de muncitor? Guga este fiu de profesor. an fel de fanatic.

certându -ne. Era altfel de cum credeam. ² E fals opozi ia! spuse ea cu severitate. cu o asprime care m -a înghe at o clip .52 sau tiau prea multe despre al ii din aceea i f in sau. ² Ei bravo! f cu ea. e fals ! am izbucnit eu cu atâta spontaneitate. de structur moral ! ² Bine-bine. nu puteam s fac altfel. . nu.. m-ai în eles gre it.. Opozi ia pe care vrei s -o provoci e fals .. la mine un blestemat sim al pudorii devia mereu fasciculul principal. deoarece. dându. ce ciudat.. aceast viitoare clas . nu era vorba de noi doi.. Pitina. poate c iubirea mea fa de ea era prea slab pentr u a m umili. Apoi. neîn elegându-ne. sau poate nici eu. nu! ² Nici tu! am spus. ce faci cu noi. dar noi. exact ceea ce doream mai pu in.. i. nici frumos. deodat emaciat . pe doamna Roland. am replicat eu. Noi. ad ug ea.. de i tiam c Änu e bine". nici rani.... din cauza aerelor mele. eu eram un exaltat chircit.) ² Intelectualul este un muncitor cu creierul.. suntem totu i al turi. Am auzit-o i pe asta! (începusem s devin ironic. dac vrei.. frumos. ca i de întreaga noastr discu ie proletcult . dar ele sunt adev rurile simple: s câ tig m. invincibil jucând cu armele lefuite de milenii ale inimii). (Vorbeam. i de aerul ei Ävigilent". cât de sus se strecoar ! am ad ugat eu. Era îns o simplificare.. categoria asta.i umerii... nefrontal ... pentru o astfel de Pitina.. Iart -m c .. nici valoare! a replicat ea fulger tor. ce face i cu noi? ² Cine noi. 53 ² Da-da. p tura aceasta sub ire. i o clip era aceea pe care o iubeam \ eu.. Mult mai mult exist acum. strângându. iar ea Ätipul revolu ionar". p l vr geal preten ioas . în acel ceas. tia care nu suntem nici muncitori. mil mic -burghez .. in i lipsi i de organ moral. i mi-a venit s izbucnesc în râs i de cele ce spusesem eu. f r nici un fel de suprastructur . pân atunci nu poate fi vorba de iubire. Când vom învinge. pe Lavoisier. antipatic. eu: ² Ce bine c discut m totu i. erau in i care se pretau la orice. Deocamdat noi ne facem revolu ia noastr . nici provincial. pe Danton. a marii idei pe care o aducea. a marii ei violen e sociale.. Pân la urm . ² Noi! am r spuns. ei în i i vor fi da i peste cap de revolu ie. chiar sentimente. Trebuie s câ tig m. opozi ia noastr devenea tot mai evident ... Parc numai voi citi i! ² Ei. evident. Ea privea drept i î i arunca / lancea ei ca o Minerv . tiu eu? Provincial poate ' eram eu. de alt tip. destinele categoriilor. nu cu mult altfel. masculinizat . care a condus armatele revolu ionare împotriva Europei reac ionare.... oportuniste. dar la noi asta este o. elemente necinsti te. eram îns i eu un fanatic. ale grupelor.. ² Ei. Äideologizat ". vom instala puterea muncitorilor i ranilor. Lupta.. vreau s spun c eu sunt al turi de tine.. cu o anume jen . c suntem împreun chiar i în acest fel. dar. ² Ce-i aia eclectic? întreb ea. bineîn eles ale celor care creeaz valoare. privindu-m b nuitor. înl untru. nu tiu cum. 54 Ea d du din umeri. tu vrei s fii tribunalul revolu iei? Tu? Du -te atunci i judec Thermidorul.i r spund mereu cu lozinci. încât ea zâmbi i ad ug imediat... posomorât la rându-mi... de socialism! ² i r ul pe care-l fac? ² Ce. adic ? întreb ea. un ridicol f r ridicol din cauza marii nout i a întâmpl rii. pentru a renun a la Äconvingerile mele" ² aveam eu convingeri politice atunci. i lumina mea ² c ci fiecare avem o lumin . cum s spun. un gest cu mâna stâng în care se sprijinea parc .. Dup o pauz lung . bravo! am f cu eu cu ironie. salveaz -i pe Andre Chenier. i dup aceea vom vorbi i de nuan e. Pentru o astfel de discu ie stupid alergasem aproape o lun dup aceast întâlnire. Alesesem oare gr e it? Era o exaltat . nou zeci i treiul francez. vom aborda subspeciile. ² . eu ajunsesem s reprezint Ätipul intelectual". i mai r u. sentimentalisme. un reflex de neconfundat ² era mereu dedus . un Romeo pur. o Minerv de provincie. dar eu însumi nu eram un exaltat? Nu în felul ei. în clipa aceea nu exista provincie în România. ² .. bineîn eles.Art .. ² Nu. dar era o fanatic atunci. tia care citim. ² Nu i se pare c dai dovad de sim eclectic?. cu team i un început de triste e. care a salvat revolu ia. printr-un simplu hazard.. ² Nu conteaz ! f cu ea din nou acela i gest pe care nu i-l tiam.. o sl biciune care ajunge pân la urm o profesie.. vom face i dreptate! Victoria e întotdeauna generoas . cu mintea! mi -o retez ea scurt. le am eu acum? ² pentru a r mâne un simplu i eficient pretendent.. valoare! ² Nici art . un fel de sl biciune. numai acea valoare de care avem noi nevoie! ² De ce? Avem nevoie de orice fel de valoare. ² Depinde pân unde. ad ug : Poate c ai dreptate cu unii care se strecoar .i seama c m ocase.

pân devine din nou general i istorie. s scap de tine. Ce strâmb ni se pare concretul. dou forme. care se umaniza prin ea. Nu tiam ce s fac cu ea. cum s-o ating ²suflete te. care-o urâ ea.. printr-o simplificare for at . accidental . altfel. împotriva spiritului reac ionar pe care -l prinde orice societate care s-a uzat.i pierde nimbul ideatic. de la ascultarea p rin ilor i profesorilor..i pierde. noi suntem vânt. în orice caz e mai vital . Nu se vrea decât pe el.. jum tate cal sau pe te sau zeu.. ² i crima e o simplificare? ² Bineîn eles. Orice revolu ie! Iat ce apolitic eram eu: acceptam numai ideea de revolu ie. punându-mi mâna pe bra : ² D -mi voie! Nu trebuie s te sperie discu ia noastr ! Tu voiai altceva. Dar la ce crim te referi? Exist atâtea crime în istoria omenirii! ² La cele care se pot face de acum înainte. Eu sunt cel fals. ² Care? am întrebat. castitatea ei era ap rat de politic. ce i nfernal e s treci de la generalitate la particular. Cu to ii eram. pentru c ea t cu i nu mai ad ug nimic. tiu cântecul sta. Iat qe b trân e aceast fecioar . da. spuse ea cu un fel de absen . acum. ² Dedicat Revolu iei! am ajutat-o eu. Ce. un excrement livresc. nu-i ajung c m ile sau cum s fac curte propriet resei. care nu. niciodat n-am s-o mai pot privi altfel. era o singur fibr . se în elege.. Dar ce -mi p sa mie. mai direct . politicul acesta era ^ secolul în care intram. ce-aveam eu comun cu toate acestea. Dar nu e decât un cântec. dar. Am vrut s adaug ceva.. care se armoniza prin ea?! Ce existen nenorocit ! îmi venea s scuip! ² Aceasta e umanitatea revolu iei! spuse ea din nou.. la concret. dar ea m opri. de tine.. Miturile antice sunt perfect perimate i. Eram într -un fel trist: tiam. Nu po i lupta altfel decât simplificând. f r istorie. dând din umeri. e u îns mi îl cânt uneori.. ca o form goal . nu fugeam eu însumi de la obliga iile mele sigure. general . f cu ea. ce c utam la ora aceea pe strad . Care era prezentul meu? Nu era ea... cu feti cana aceea exaltat . s ne amâne plata chiriei!. intui ia mea din seara de la teatru. nu. împreun ! spuse ea zâmbind. în clipa aceea. Noi? ² Nu. o credeau mimat . din acea hibridizare a naturalului. ÄFals! Fals! m -am scuturat. singura noble e a omului.i iube te decât propria sa imagine fidel . sau voi fi una? Niciodat . omul alb cel pu in.i trage seva din fantastic. t rebuie s fii fericit c s-a întâmplat a a... care. nu. Se f cuse târziu. o sim eam prin raglanul ei sp l cit. Dar aceast revolu ie era adev rat ?! Era adev rat . noi doi. mult nevoie de tine decât credeam.² Numai a a putem fi. care î i pierde Äideologia". ² Certându-ne?! ² Nu ne cert m deloc. . ce vorbim acum ne leag . atunci.. sau era doar un sfâr it de fraz . Da.. niciodat n-am s pot ignora ceea ce aflasem acum. e adev rat. de i unii. scrântit ?! Nu eram eu însumi scrântit. de fapt. Ceea ce am vorbit. ea nu se mai dezlipea de mine acum. o castitate de care eram mândri. b trân eram eu! Poate de aceea îmi i pl cea. când voiam într-un fel. ea se Äînc p âna" într-o anume virginitate brav ard . crezi c eu sunt o activist .. oricum. ² Nu vor mai exista propriet rese! am spus eu triumf tor. nu. uneori! E unul dintre cele mai frumoase cântece. Dar o urâ ea frumos. înfior tor de sceptic 56 i matur. cu tot balastul ei. într-o frond dincolo de sex. virginitatea ei se maculase de politic. atât de.. emo ionat la ideea c so ului meu. Nu ne cert m deloc. Peste vreo zece ani voi fi o dolofan mam de familie. orice mit e perimat care . masculin !" într adev r. a a ceva nici nu exist . cu o s pt mân înainte. aici. dar nu. n-am nimic împotriva lui. tr iam nostalgia lui o mie patru sute. de-o tensiune insuportabil .. fidel pân la trivialitate i halucinare vizual . fusese just : ea refuza s intre în gesticula ia sexului ei. pe care nu i-o poate da decât revolu ia.. în care m n scusem. ² Crezi? m privi ea într-o parte.. cu patru-cinci derbedei în jurul meu. Ce c utam în acest secol? Ca Eminescu. nenecesar . poate de aceea m atr gea virginitatea ei. Ea e via a. în genere. Politicul. de sticl . care. aer. Simplifici! ² Ceea ce faci tu mereu: simplific! ² Ai dreptate. f r s m priveasc . atunci. Aceasta e umanitatea Revolu iei. din fiin ele jum tate om. rapid. Nu era o Dian h ituindu-l pe Acteon în p durile eterne. cu mult mai mu lt decât la începutul serii. f r drept la istorie. ud de ploaie. Ciudat. omul a devenit brusc b trân. cum spuneau pa opti tii.. dar altfel decât credeam atunci. la crimele care se pot evita! La crim în numele unei idei! ² Da-da. perfect fidel . de vreme ce exista. de altfel. importat etc. Äidealul". simplific. pe strada asta periferic . Din copil. poate chiar i este. Omul a devenit sceptic. eventual doi in i post -puberali în prima panic fiziologic . un tinerel care nu avea loc. din prezentul meu. E un cântec foarte frumos. trecuse de nou . cu lecturi i -o anume sensibilitate vag . Dar ce greu e. Iat c nu era o tiranie întâmpl toare.. poate am mai K. Ea d du încet din cap. noroioas . cine tie ce contabil cumsecade. atât de c ti. necesar . nu noi. de la c r ile mele. doi . pe care politicul o ap ra cel mai bine. un tinerel frumu el. ² Ce-ai împotriva lui? ² A.i putea g si nici un sfert de or în timpul meu atât de.... mai.

eu sunt mai incon tient . f r s r spund . am f cut eu în continuare pe scepticul. de serie. neechivoc . întins astfel cu picioarele lungi. i dac ar fi atins -o el. atunci. ne proiecteaz pe amân doi în dou st ri false.. numai aceast mân . O privi câteva clipe dormind. o înstr inase deodat . finalitatea sa previzibil ! i. în clasa a doua de liceu am fost câ iva colegi la 58 cinematograf i. dar ceea ce ne umple acum. ideea asta mai necesar decât pâinea i sexul. Eu sunt un post-puberal. ² i eu sunt din serie. Gestul ei nu însemna îns nimic. i m l sam dus de mâna ei de fier. Niciodat nu voi fi în stare s -o înving. Stinse lumina din perete i aprinse un lampadar dintr-un col mai dep rtat al camerei. aproape fireasc firii sale. îl împiedic s i -o spun prea l murit i ei. orbi. ² Poate e ti mai incon tient . voise s -i fac o surpriz . pentru c era mai puternic decât mine. disperat i trist. indiferent care. Mi-e sil de gesturile mari.fluturi dizgra io i. s . o furie împotriva acestei discu ii interminabile. îmi d dea un complex d e necur ie. chiar fric . decât mâna ei cu o temperatur egal . Ea se ridic în capul oaselor. . profund false! Ea d du încet din umeri. caracteristic . Poate devenise brusc absent . unul dintre ei cu care ascultam împreun Beethoven i Berlioz i descifram primele texte din poezia simbolist francez . i atunci m-am precipitat. ne arunca în st ri extreme.. triviale. desf cute. Fusese. chinuit. conturându-se cu claritate sub pledul sub ire. ea se trezi i el. Cred c m-a prins de mân pentru c eram lâng ea. Ce puteam s fac s înc lzesc aceast mân . i în clipa aceea dori cu putere s nu mai fie singur. Pe Guga.. gândeam. din neb gare de seam . Habar nu aveam ce gândea. ² .. mai pu in sexuat decât a unui b rbat. de vreme ce exist . m-am inut de mân . c î i g sise perechea. Capitolul III £< Ajuns acas . dar o oarecare reticen ... copiat de undeva i mai ales profund iritant . recunos-cându-l cu un zâmbet obosit. s l s m toat discu ia asta. Apoi Minda se culc i o iubi i se sim i bine în cuibul acela al lui. întârziar aproape o or astfel ² cu un scotch repetat ² ea deveni subit volubil . m murd rea. animalitatea ei fantastic . în clipa aceea m prinse de mân i am ro it c ea f cuse acel gest. i am t cut. dar ea în elese din frânturi de fraz mai 60 . pozând aproape. finalitatea sa m runt . pentru c m dispre uia într-un fel. eram disperat. doctorul Minda o g si pe Ludmila a teptându-l.i închipuise c el va întârzia atât. d e serie. o senza ie cu mult mai incert . aproape uscat .. dar unul dintre cele câteva zeci de mii e cu adev rat un poet. cu unul dintre ei. deschise frigiderul i prepar un scotch cu ghea pentru amândoi. încât ea îi acoperi gura cu palma. mi cându-se încet.. care ne ascundea. mai atr g toare decât strângerea ei de mân . iu minte.. de parc l-ar fi sim it.. el deveni vesel. cu lumina aprins deasupra patului. O furie începu s m inunde.i dispre uiasc trupul i legile sale mecanice. f r o vorb . i acum o g si adormit într -o pijama mare a lui. mai sexuat . dar nu mi-e fric . E fals . acum. nu l-ar fi prins. i abia atunci î i d du seama c era înc prea surescitat de lunga povestire a lui Lauren iu ca s poat dormi. dar iner ia mea era mai puternic decât mine. se a ez pe marginea patului lâng ea i ciocnir . ea ar fi tremurat. poate un cuvânt al meu.. precis mai incon tient . în capcana asta. cu bra ele ridicate. de vreme ce ne împiedic s ne strângem mâinile! i ea m privi cu un fel de triste e lipsit de triste e. Cum ajunsesem aici. sunt un tâmpit! Nu voiam s te jignesc! Te rog s m ier i. o anume spon taneitate greoaie. Sigur c da. în banalitatea unor asemenea idei? Banalul mi se p rea atunci cel mai mare p cat. dar nu e grozav asta? Ca unul dintre noi s fie incon tient. respirând adânc.. de mâna ei care se oprea la um r. Toat lumea la aisprezece ani scrie versuri! ² Da. 57 V^ ² E o simpl expresie a unui fel de nonconformism al vârstei. apoi î i aprinse o igar . pe aureolatul. de i dormea cu adev rat. de mân . de vin . în timp ce el î i aranja haina în dulap. Probabil c nu.. nelini titoare? Nu tiu. m scotea din min i. cu siguran . o proiectase în afar . cum spui tu... pentru c eram mai mic decât ea. în care nu e ra singur. Apoi. spuse ea. Ea m privi mirat . cu lumina aceea obositoare deasupra capului ² era frumoas .. o boal pe care o am de atunci înc : ² Iart -m . sim ind cum m ro esc cu repeziciune pe fa .. f cându -i semn spre vecini. ambigu . ne calomnia.. Poate chiar un mare poet! ² Eu nu sunt un poet.. m înfuria. Nici nu trebuia început . mi-a r spuns ea dup un timp. s -i redau for a ei unic . râse de câteva ori cu o sonoritate exagerat .

î i impuse s nu ajung la ea înainte de o or i s mearg pe jos. piciorul deodat lipindu-se de covor i apoi revenind în trupul lor comun care încerca s se agate de acel pat uria dublu. în care se aflau acum. Privi ceasul. care îi lega deja. dezarticulat de-o a teptare lung .. Ludmila îl a tepta. pe furi . când se pot spune câteva cuvinte mari. î i propunea Minda. surpându-se în somn. sever.i trupul care respira lâng trupul ei. De i nu obi nuia acest lucru ² i nici nu voia s se încet eneasc acest obicei ² st tu aproape o or dup program. tot mai mult. în care se strecurase de atâtea ori a a cum î i strecori degetul jum tate pe furi într-un inel vechi de familie. mic . ca o îmbr i are. era femeia lui i era mul umit de ea i.. o a teptau. avea tot timpul deci. s te prefaci prea mult.. ei. r sturnându-l cu o mi care lene pe parchet i instalându-se acolo. în aerul acela ap sat de obi nuin e vechi i tiranice. spre asta tindeau amândoi. de sc rile de la liceu. speran a lor. renegat acum.i partea aceea din el care îi apar inea i care r t cea de cât va vreme. ca ale unui puber. nehot râte i brutale. dorin a de a o poseda total i felul în care ea îi sc pa. odat când se vor preface amândoi c îi preocup altceva. decât paturile lor dou . sau un telefon cel pu in . pentru c era mai curat . a doua zi avu din nou Äspecial " i foarte mul i solicitatori. pentru ca falsa odihn pe care o sim ea s nu se pr bu easc în vreo depresiune fiziologic .. Când coborî sc rile de marmor tocit care îi aminteau de fiecare dat . retr gându-se cu un zgomot nesim it din vârfurile dep rt61 ate ale degetelor. alungându-se. vreun am nunt important ap rut atunci în epica trivial a vreunei dup -amiezi de timp lânced. ov itoare. s lb ticit . sim i în urm ni te pa i m run i. cu blânde e i fermitate. împingând aparatul.. atent la fiecare pas. dar surâdea f r s vrea. era cu pu in înainte de apte. atât de apropiate probabil. pentru c b rba ii tari nu au niciodat scuz .în ochii ei care râdeau de n a i câteodat . pe unde nu urcau decât profesorii i pe unde se strecurau ei. f r gre . i asta îl a â a mereu.i închipuie Äpersoana". într -una din dup -amiezile care vor veni. lung. ca un coridor prea drept. în vocea ei optit .. ascultându. trezindu-se deodat a eza i transversal. apropiate. abia sim it . mormântul lor dublu. sim eau amândoi. într -una din dup -amiezile care vor veni.. ca o promisiune cert . din membrele inerte pe care nimic nu le mai putea mi ca a a cum se îngropau acum în piatra cearceafului. strecurându-se ca o pisic printre picioarele arcuite ale scaunelor din hol. trebuia în aceast or de singur tate s se odihneasc . cât mai curând.. a ezându-se lâng perna pe care st tea aparatul de telefon. la urma urmei. pe care îl apropiau i-l dep rtau în fiecare clip . la rându -i. care-l cuno tea prea bine. definitiv . se mi ca i se zgâl âia. pe care ea i trupul ei. care durase prea mult. nu-i a a. culoarea care cre tea deasupra trupului ei ca o umbr liliachie.. i putu deja s . grave.. Ea era mai st pânit decât el. încercând s p trund într -un secol neîn eles. f r s trebuiasc s ro e ti prea mult. un obiect m runt. ceea ce el nu-i spunea acum îi va spune în curând. puternice i pofticioase ca ale unui adolescent. unei dup -amiezi din acelea. într-o centrifugare aproape spa ial . în zâmbetul ei indecis.. pe tocuri. calm. Ea nu gândea nimic. mi cându-se cu atâtea neoboseal .. ferici i c încalc o interdic ie i un privilegiu. un m run i de undeva. gr su . în mi c rile ei abandonate. acel pat care voia atât de greu s se transforme în mormântul lor spre care tindeau. a a cum el a tepta. tot mai prezent . uneori. i el se gândea c va merge f r s se anun e. atât de dep rtat. alb strui. de aerul acela de nep truns. încremenit. dar nu. cu sângele lini tindu-se. cele dou b nci lungi. era mai speriat . f r nici o scuz . iar trupul ei Ägândea" cu mult mai mult i mai muzical. f r de prihan . Era o dup -amiaz binecuvântat . aproape în întregime. din umerii care se r ceau binef c tor. împotriva voin ei ei. i gâtul ei viu. care s fixeze dup -amiaza aceasta pentru amândoi. semihipnotice. trebuia s fie o or a unei dup -amiezi. Trecu o zi foarte înc rcat pentru Minda... 62 \ .. cu acul tocit de mâinile fine str vezii ale unor bunici cu mult mai tinere decât femeia de acum. colorat sau nu. aproape odihnit. se sc lda deja ora aceea din dup -amiaza care se apropia. o chemau. ea îi sim ea deja mirosul. în epiderma ei alb p tând întunericul. a mâinilor sale. se sim i deodat foarte bine. un mormânt pa nic. a mâinilor sale mari. dar ea. Da. opaline. definitiv. . f r tablouri. care le surâdea familiar deja. atr g tor. pentru neînchipuit de mult vreme. încercând s -i azvârle spre exterior. poate chiar mâine. la rug mintea direc iei.. ar fi tiut i s-ar fi sim it jignit c el îi d ruie te oboseala lui de la sfâr itul zilei.. din holul comun erau pline de pacien i care-l a teptau. de parc ei ar fi stat nemi ca i.. febrile. va cump ra o sticl pe drum i ceva. ce n-au mai fost purtate de aproape un secol. ner bd tor. niciodat ucis .. surâz tor. nefir esc de lung. atât de ner bd toare i lacome încât deveneau stângace.. acea spaim care tremura mereu.. care sunt în fa a pragului deja i care îi va uni pentru foarte mult vreme. i va ti s ia asupr . cu o desfrânare de-o clip care îl fascina. deja obosi i de acea singur tate în doi. pentru care era preg tit i c reia avea s -i serveasc cu cinste. împingând-o definitiv în somnul acela care o smulse. peste o gur tremur toare în care se împiedicau mereu ipete scurte. o auzea zgâriind t blia u ii de la intrare. care nu era. mobila aceea.. dar când ie i. în care avea s -l subjuge lin. în sprit f r rost într -o celul în care se închisese singur i din care ea îl va elibera. sau î i prinzi o bro a din platin cu pietre stinse. cu capul lâng t blia de la picioare sau mâna atârnând în gol. fals . galbene. de consemne stricte ca ni te rituale pe care ea le cuno tea bine. devorat în fiecare clip de înt unericul din jur. cum se spunea atât de frumos odat : ÄPân dincolo de mormânt!" Un mormânt dublu. care îi apar inea deja. relaxat. încercând s adoarm . în fiin a lui de b rbat singuratic. sub ire. din l comia mereu vie a gurii. c utându-se. i el. prima lor dup -amiaz casnic .bine. impun tor. în stânga. însp imânt tor.

ca s fie dep it. din frac iunea d e timp în care el î i îndrept aten ia spre ea.. portarul arde de ner bdare s te salute.. gândi el reflex. dar. de fiecare dat ciudat de pl cut. i o clip i se p ru c va sc pa. i o întreb : ² Ce dori i dumneavoastr ? i se opri. el trebui s-o recunoasc . Minda sim i un m runt val de c ldur la acel Ädumneata". Era Mia Fabian. de parc privise înl untru. cu sprâncenele sale groase. f cu ea.dintre ei doi. 3 de c tre domnul Mihailopol. spre un obiect din el. i -o spun sincer. f cu ea a doua oar . care au într-adev r nevoie. pentru c o sim i foarte curând lâng um rul s u ² mai avea trei sau patru trepte pân jos i portarul se preg tea deja s -l salute ² i-o auzi vorbind. i e împotriva principiilor mele s ofer consulta ii pe trotuar. f r s-o arate.i continu drumul. micile dumneavoastr inconveniente se vor fi rezolvat.. continu el. cu o plictisit curiozitate. cu o ridic tur din umeri: astfel de pramatii ajung uneori s se infiltreze acolo unde al ii .. i el. ciudat de pl cut. sclipir ni te ochi de-o expresie amuzat .i piard îns expresia juc u . furioas . pu in triviale. odat . i ea f cu câ iva pa i înainte. mai ales la un om ca dumneata.. Simptomele s-au ameliorat.i place s apari cu femei frumoase... mai ales în felul ace sta." Cam a a ceva. E unul din aceia care nu. probabil foarte obositor. dând a doua oar din umeri.i partea 64 sa de amuzament i plantând-o definitiv. acum... dar gr bit .unosc personal i care voia s m serveasc . cu preten ii. hai. de i nu vorbise cu ea decât în dou rânduri. i nu puteai saluta o femeie care râdea. precum i la intona ia ei juc u -insolent ... pân nu te vede el. s rir la locul lor i el auzi urm toarele: ² Ai trecut pe lâng mine f r s m salu i... pacienta care îl g sise la telefonul de la clinic .. doctore. Ai dreptate.. i r ri i mai mult pa ii. Äea" încetinise intimidat pa ii. p reau c vorbesc: ÄCe pro ti suntem..... cu atâta insisten ..i pierd timbrul la telefon. luându. ceea ce nu se face. care. 63 de i ea era la mijlocul frazei. ² Asta-i bun . nu mai fi ipocrit. r mânând pu in în urm . ² A. Mi s-a preparat în mod special medicamentul la Farmacia nr.. pentru c sim i cu u oar mirare un vag curent subversiv care începea s -i macine morga ce voia s -l apere de intrus . e unul din indivizii care m poate scoate din fire înainte ca s bag bine de seam . de parc n-ar fi v zut nimic atunci când i se r sucise craniul. care reu ise i în cursul convorbirii telefonice s -l irite puternic în primele secunde. dar de fapt. dar era o fire voluntar probabil." Ea îl privi în ochi f r o vorb . privindu-l aproape cu compasiune.i st pâneasc contrarierea c este târât într-o discu ie care nu-l privea i în care nu reu ea s g seasc tonul care-i convenea lui: ² Cazul dumneavoastr e banal. dar î i reprim i asta i se hot rî s termine repede scena. dar. pu in ridicate. gândi el i începu s asculte. deja spuse. frumu ele.. încât îl oblig i pe el s -o fac o clip .. nu po i fi sigur de diagnostic!" De i. domnule doctor.. Nu reu ea îns s se debaraseze de u oara enervare pe care i-o producea permanenta ei semitutuire.. dar î i r spunse singur. N-am vrut s te mai re in în cabinet. Ciulin e un specialist la fel de bun ca dumneata. ca s nu-i dea timp s refuze. astea nu sunt decât mofturi.. sau. ie i. ea se st pânea cel mai bine. i el se fr mânt pu in pe loc. mecanici. Pa ii se r rir i ei i atunci întoarse capul. deasupra aerului s u brutal-distant i a mi c rilor ei de femeiu c insolent . a a c . parc am fost amici.. pentru c nu îi pl cea s coboare sc rile împreun cu cineva.. încercând s treac pe terenul s u. i în clipa aceea î i aminti abia c uitase s cerceteze cum parvenise ea s -l g seasc acolo. Avea prea mult umor ca s nu guste situa ia. ² Dumneavoastr . e o bun pedeaps pentru snobismul meu! Toat lumea îmi d ghes: ÄDu-te i la Minda. f r s .. ² Asta-i bun . m pui i la punct acum! i-l privea în continuare a a cum prive te o femeie de treizeci pe un adolescent cu co uri. cu acela i mers op itor. deodat . din mijlocul acelei fe i oare rotunde. irupse ea. v zusem i-a a c -i ora peste program i. ÄTrebuie s fiu atent. îmi comunica i mereu am nunte despre persoana mea pe care nu doresc s le cunosc. ² A fi preferat s dep esc programul în cabinet decât aici în strad ! punct el cu r ceal i fu mul umit de fraza sa. A a c în fa a por ii se opri i lu mina unui om politicos. continu ea... Zâmbea i. cu timbrul ei r gu it. vorbe ti cu mine de parc m-a ag a a a de dumneata ca s !. de i. oricum.. dar Mia Fabian izbucni într-un gâlgâit interminabil.cu obrajii gr su i jucând în tactul pa ilor sacada i. i ce dac sunt o femeiu c pe care dumneata n-ai s-o bagi niciodat în seam ? Poate nici nu vreau asta. ² îmi permi i s te înso esc câ iva pa i.. rar crispare. pe care-l . i o recunoscu imediat. de i în cariera-i de practician mai tr ise cel pu in câteva variante ale aceleia i.. începu el pe un ton voit moale. m rog. De i tiu c . dar dumneata e ti la mod i el nu! Minda sim i cum trebuie s depun un efort ca s . i nu a dus la nimic. nemul umit înc o dat de prejudecata bunei sale cre teri care îl împiedica s p r seasc o femeie f r s-o salute. \ . încercând s se prefac îns c . de nevoie. toate cuvintele.. credeam c facem câ iva pa i. din momentul în care ve i fi în posesia medica iei.. ² Fals! s ri femeiu c . stângaci-obraznic.

... a sfârtecat-o f r mil !..i reflex socoteala c putea s mai întârzie cu ea zece minute.în clipa aceea. sim ind . discordanti cu întreaga ei personalitate m runt i trivial . mai cursiv. continu el cu seriozitate. Spui ni te fraze! Oricum. s -i dai un telefon. tot mai uimit.i mai da osteneala s te prefaci. cu tonul cu care o femeie bate pe ... Mia Fabian. nu se tia prea bine de ce. dup o prim form de iritare..îmi placi mai mult a a decât adineaori. preten ioas . cum persoana sa putea fi atât de u or i de repede amestecat în rela iile acelei lumi ² chiar i în memoria acelei lumi ² din care s rise. i. Habar n-am! Nu lam mai v zut de vreo lun . cu toat fa a i cu ochii aceia. Tocmai asta voiam s . umeri b rbatul. las-o! f cu ea. (ÄHe... î i aminti Minda.. i spuse: ² îmi pare r u. ca un pe te durduliu. las-o.. râse i el'. ² Ei. la telefon.. ² Mai tii num rul? întreb ea i i-l spuse. mai ales c ne i cunoa tem dinainte i. ajunseser destul de departe dac ea îl respingea deja ca b rbat.. Era un num r f cut din zerouri i o aceea i cifr care se repeta de dou ori. care. de ce joci teatrul sta! Crezi c m p c le ti pe mine?! ² Doamn . mefistofelic. privindu-l cu o anume compasiune cald . în contrast cu buzele prea puternic. Se st pâni s nu zâmbeasc i spuse: ² E o mare dezam gire.. de la leu Nestorescu. asta impresioneaz pacientul i-l face s dea drumul mai mult la pung ! 67 i\ea râse. haide! f cu ea i din nou îi ap rur gropi ele în obrajii buc la i.!. oricum.. ² Ah.i f r s vrea mâinile. trebuie s v las.. fungicidele noastre nu dau înc rezultatele scontate! Acest lucru vi-l poate atesta i Ädomnul Ciulin"! f cu ii cu o u oar plec ciune mali ioas .i propusese s -i fac jocul un timp.. ² Dar nu m-am sup rat deloc! replic Minda. insolen a ei.. i Minda. mereu calm i st pânit. intrând în jocul ei dintr -un imens i.i iei o mutr grav . Bun seara! i se întoarse. continu el. pe tocurile ei prea înalte i Minda. ² Ei.. cum anume e ti? Dar ce ne-am pro pit aici? Fii galant i înso e te-m câ iva pa i! i ea o porni înainte. amuzat -uimit. ochii blânzi. doctore. foart e proaspe i. ca de copil. a lu i Minda. sunt foarte curios ce se ascunde sub aceast masc pe care privirea dumneavoastr . calmi i calzi. cum vorbe ti acum! replic ea.. Te-ai sup rat acum!. ridicând sprâncenele mult deasupra ochilor ei puternic contura i cu negru. vulgar conturate cu creionul ro u de buze. Dar în aceea i clip auzi distinct în spatele s u: ² La ule! "** i când se întoarse. ca i vocea. iart -m c i-o spun. ciripi Mia Fabian mi cându. ascund. mai relaxat. i cum sunt anume.. dac -mi permite i?! ² Ei haide.. rece. nefor at. m-a i îndatora dac mia i spune mai r spicat cum anume Äsunt" eu. nu-i a a. ² E foarte bine! începu s sporov iasc Mia Fabian. din odihna lui ² trebuie s face i rost de medicamentul str in. foarte odihnitor amuzament. la urma urmei.. ci ca s -o contemple mai bine în tot mecanismul ei. cu mult prea p trunz toare. Parc n-a ti cine e ti! ² Da?! spuse Minda tot mai uimit de aceast trivialitate franc .. dac vrei.. un num r parc al unui serviciu de . i-am dat îns un telefon alalt ieri i i -am spus c te-am consultat. iar i începi! f cu ea.i cu ostenta ie oldurile prea pronun ate de un taior strâns croit. atât de. bine dispus . dar nu de ov ire. he!" râdea ea.. ² Dumneata e ti un om serios. \ ² Dar cu mine ar fi ridicol. i cum anume sunt? El începuse s vorbeasc mai u or. r mase într-adev r descump nit 3 clip . E foarte bine i nimerit ca la Äserviciu" s .. cu condi ia s ia apoi un taxi..² V-am mai spus ² f cu Minda.. îi producea acum un interes aproape amuzat. pentru c . Nu.um discu ia a ceasta inutil îi m nânc din timp. în fa a mea nu e ti decât cel care e ti! ² Daa?! f cu Minda surprins i f cu o jum tate de pas spre ea. facându... Minda se aplec îns ceremonios. he. pentru c ea râdea. v rog s considera i c .. p rându-i-se c viseaz : ca i cu câteva zile în urm . în spatele teatrului pe care-l joc. pe care numai timpul o va consola!. p ind cu încântare lâng statura masiv . dup o clip . încântat mereu. frecându . i atunci. ² He! He! f cu femeiu c scuturându-se de râs i f cându-i cu iegetul ro u de oj . Ce mai face? ² leu? întreb ea.. ² A. când f ceai pe coco elul grav i fandosit. te în eli! Nu -mi placi deloc ca b rbat. o cu totul alt masc i. elegant ... ² Da?! se mir Minda. dup cum am în eles. Ceea ce e caraghios e c dumneata î i închipui c eu a ] avea cine tie ce planuri i c chestia cu boala mea nu -i decât un pretext! Dac crezi c am pus ochii pe dumneata i a a mai departe.. Bine c mi-a i spus. ² Haide. Te roade invidia. decis > -o lase acolo. dintr-o mi care. Dimpotriv . nu rostea decât adev rul. 66 Minda deschise ochii.) Totu i. m-a întrebat ce mai faci i. o urm .. am s -i dau un telefon b trânului Nestorescu. trecând peste aceast dur lovitur ..

utilitate public , care i se impregna imediat în memorie. ² Nu-l notezi? observ ea. Vrei s - i dau un pix? ² A, nu, replic surâzând Minda, îl am notat! (Min ea, dar întreg jocul îl amuza tot mai mult. î i privi ceasul: mai putea s mai întârzie apte... chiar zece minute). ² Nu-i elegant s te ui i la ceas când e ti cu o doamn ! îl apostrof ea, privindu -l galnic, cu col ul gurii ei gr su e ridicat pu in în sus, probabil într-un fel care ei i se p rea irezistibil. Cu toate acestea, atitudinea ei nu era indecent ; balansa u or între armele obi nuite de seduc ie ale unei femei de condi ia ei, aproape automatisme, i un anumit iton de lejer camaraderie, ca între copains. Continuar apoi s mearg , f r un cuvânt. Erau amândoi mul umi i, fiecare în alt fel; Mia Fabian pentru c -i reu ise consulta ia pe care i-o pl nuise i mai era i înso it de un asemenea domn serios, impun tor, 68 Minda pentru c se amuza copios, odihnindu-se tocmai în acest fel, un alt fel de relaxare decât i -o promisese, într-o plimbare lini tit , de o or , solitar , dar se pare la fel de eficient , tocmai prin aerul de divertisment, de insolit juc u pe care-l aducea. întâlni o cuno tin i avu ² spre amuzamentul s u crescând ² o clip de derut , deoarece era v zut într-o astfel de companie. Cel care-l salutase ² un asistent de la catedra lui Zager, neurologul ² se înclinase cu tot respectul, i atunci, cu aceast ocazie, observ Minda c se îndreapt spre bulevard, unde vor fi probabil mult mai multe cuno tin e. O clip cochet cu ideea s încerce aceast I form de teribilism social, de frond , ap rând al turi de o astfel de ) muieru c , ce, în aparen , pentru un ochi neavertizat i care nu i cuno -/ tea marea sobrietate, nu prezenta nici un element contrastant. Trec toriiî numero i la acea or , p eau cu indiferen , unii chiar respectuo i, pe lâng acest cuplu format dintr-un domn serios, iremediabil serios, bine îmbr cat, cu un mers elastic, i o doamn ceva mai tân r , în jur de treizeci, poate chiar mai pu in, maturizat îns printr-un u or exces de fardare, o femeie bine îmbr cat , pu in cam Äplinu " în u oara ei dispropor ie cu talia înalt a înso itorului ei, dar felul ei de a în epa trotuarul, hot rât, cu tocurile ei foarte înalte ar ta c se simte perfect potrivit în acest cuplu, i nimeni, din cei care îi întâlneau, nu gândea altfel, O pereche sobr , de vechi cuno tin e, nu-i a a... în nici un caz so i so ie, nici m car aman i, de i, cine tie... dar nu, puteau fi colegi de institu ie, evident o institu ie cultural , un centru de cercet ri sau a a ceva... sau... poate avoca i, da, colegi într un barou, sau rude prin alian , în sfâr it... Minda se sim i astfel tentat s prelungeasc gluma, îngro - ând-o, l sându-se dus spre bulevardul larg, cu pomi, spre care, poate instinctiv, îl du ceau pa ii ei, i deja savura, singur, unele m runte surprize, dar apoi renun , zicându- i c nu-i era permis s violenteze în nici un fel optica unor oameni serio i, care îl stimau, i, dac se distra în acest fel, trebuia s -o fac singur. O rug deci, cu tonul s u ceremonios, fin exagerat, pe care i-l luase fa de ea de când acceptase acel joc atât de inedit, s se abat din drum, i ea accept imediat, privindu-l în fa , cu unul din zâmbetele ei mici, care îi st teau deodat foarte bine i nu p reau 69 a-i apar ine. Va mai întârzia dou sau trei minute, se gândea Minda, i apoi se va eclipsa, râzând singur, povestindu-i Ludmilei totul, pân la am nunt, ca s râd împreun . ² E ti însurat? întreb ea, deodat , ca un vechi camarad. ² Nu, r spunse Minda, reluându- i u oara sa afectare din ultimele minute, sunt un burlac convins. Nu am... ² M mir , îl întrerupse ea, un om cu situa ie, ca dumneata... i b rbat bine, trebuie s i -o spun! Sper c nu te-a afectat prea mult ce i-am spus în leg tur cu faptul c nu e ti genul meu... Asta n-are nici o leg tur cu... ² Dar, mar Minda, trebuie s recunosc c nu mi-a fost perfect indiferent... nici un b rbat nu r mâne indiferent când o femeiu c atât de nostim ca dumneata, dac -mi permi i s ... Pronun ase cuvântul Äfemeiu c " cu oarecare team de reac ia ei, dar Mia Fabian nu p ru s observe nimic neobi nuit în acest epitet care i se adresa i spuse, cu non alan a ei obi nuit , cu gesticula ia ei categoric , nu lipsit de feminitate: ² Haide, haide, doctore... nu te lansa pe panta asta, nu- i st deloc bine! Se vede limpede c nu- i plac, probabil pentru c nu sunt din cercul dumitale sau din casta dumitale, cum i-o i fi spunând... m rog, n-am nimic împotriv ... i-apoi, un tip ca dumneata, serios, cu viitor, trebuie s - i st pâneasc reac iile, s nu se repead s fac complimente primei doamne cu care face o plimbare de o jum tate de or ... asta nu se potri ve te cu inuta dumitale i nici nu-mi place... ² Dar de ce, insist Minda, înveselit c ea pronun ase cuvântul Äcast " i Ätip", Äun tip ca dumneata", îmi spunea i adineaori s nu m prefac... s nu joc pe un altul... ² Ei, asta-i! f cu ea. Adineaori era s m la i în strad , i -acum m -nghesui cu complimentele... Mi se pare c î i râzi de mine, sau... ² O, o, cum se poate! replic el, pu in plictisit. Dar a putea s v întreb, cu ce v ocupa i... unde Äave i serviciul"? ² Eu?! i-am mai spus, la prima vizit ... lucrez la Editura Academiei!
70

² Da? se mir doctorul, gândindu-se: ÄCiudat, eu te credeam dactilograf sau func ionar la Munc

i salarii!"

i continu : i ce anume, corectoare? ² Ei, asta-i bun ! se înveseli ea. De ce s fiu corectoare? Sunt redactoare... Am eu o mutr , a a, care respinge intelectualitatea?! ² Vai de mine, vai de mine! se scuz Minda, gândind: ÄDa, dealtfel, totul e posibil! Pân la urm am s aflu c e cercet toare în lingvistic i c are i lucr ri publicate!" ² S-a f cut întuneric, observ ea, ce-ai zice dac i-a permite s m invi i undeva, într-o cofet rie, la o cafea? Pentru o jum tate de or , doar, pentru c ... ² Regret din suflet, sunt dezolat, spuse Minda privindu- i cea-sul-br ar , trebuie s alerg, nu mai pot întârzia o clip ... m reclam o îndatorire urgent ! (ÄAm început s vorbesc ca Farfuridi!" se în veseli el, tacit.) Dac a fi tiut din timp, desigur c ... neîntârziat... ² Nu face nimic, a fost pl cut i atât! spuse Mia Fabian întinzân -du-i mâna plinu , alb , cu unghiile lungi, violent ro ii, în felul evident în care dau unele femei mâna pentru a le fi s rutat , i Minda se i conform cu o galanterie mereu exagerat . Ea era bine dispus , refuzul lui n-o afect deloc. în clipa când el voi tocmai s se r suceasc pe c lcâie ca s alerge dup un taxi, ea mai spuse: ² D -mi pu in pixul dumitale... sau un stilou!... Ea lu stiloul pe care i-l întinse el i scrise ceva pe o bucat de hârtie pe care o rupse dintr -un carne el pe care îl purta în po eta ei cam mare, laolalt cu pudriera, batista, portfardul etc, pe care le r scoli ca s -l g seasc . ² i-am scris num rul meu de telefon! Po i s m suni când vrei, cât de târziu, s uet m pu in... nu m deranjezi!... ² A, foarte încântat, mul umesc! se înclin Minda i se îndep rt repede, ca s nu i se vad zâmbetul care îi plutea deja pe tr s turi. ...Ajuns cu oarecare întârziere, nu prea mare, la Ludmila, nu o g si singur , a a c nu putu s -i spun , din prima respira ie, Äaventura" pe care 71 ;' o tr ise. Se g seau la ea o veche prieten i coleg de facultate împreun cu so ul ei, ce locuiau în ora ul C , la distan de o or i jum tate cu ma ina, i care veneau cu regularitate s o vad ² o pereche pe care Minda nu o vedea cu ochi prea buni din motive ce lui însu i îi erau nel murite. Ast -sear era îns ner bd tor s -i vad pleca i, dar Ludmila, f r s în eleag , sau tocmai din Äme anterie", îi re inu atunci cândj otiL Nistor se hot râr s plece. Minda se r zbun la rându-i i plec împreun cîTeTTîn jur de zece i jum tate, de i, dup felul în care îi n v li sângele în obraji Ludmilei, când se ridic s plece, î i d du perfect cont de starea de spirit în care o l sa. Ajuns acas , el întârzie, voit, s -i formeze num rul, tiind c ea a teptase ca el s se întoarc din drum, i, cunoscându-i mândria, ghicea c ea nu va suna prima chiar dac ar fi fost ca el s n-o caute zile la rând. St tea tol nit, îns , pe un fotoliu, lâng telefon, a a cum intrase din strad , aruncându - i ochii i r sfoind distrat un ziar pe care îl culese de pe birou, l sându-se purtat de o ciudat i pl cut iner ie. Apoi se r suci în scaun i ridic receptorul, dar în ultima clip se r zgândi i se pomeni formând num rul lui Ceea. Lauren iu nu r spunse, i Minda deduse c se culcaser ' i scoseser telefonul din priz . Putea s - i închipuie, el i întreaga sa familie ducea o via extrem de' echilibrat , în afar de serile când întârzia cu el sau la facultate, Ceea i ai s i se culcau devreme, în jur de zece. Din timpul studen iei, când citise mult i înv ase acerb, cu o putere de munc ce impresionase pe colegi i pe profesori, laolalt , Minda r mase cu obiceiul, atunci când era acas , s citeasc pân la dou sprezece punct. Nu renun ase la acest obicei, folosind orele de dup cin , ore lini tite, când nu mai era solicitat de pacien i sau chiar de colegi, pentru a se pune la punct cu Äliteratura" specialit ii sale, atât de vaste, de internist. i acum f cu la fel; î i lu lâng el câteva tomuri la care citea simultan i, hot rât s foloseasc din plin ora care-i mai r mânea, deschise Bolile metabolismului de G. Duncan, o carte ap rut de curând în române te. Nu citi mai mult de o jum tate de or îns . Se ridic , î i aprinse o igar ² de i nu obi nuia s fumeze seara, înainte de culcare ² i se plimb de câteva ori în sus i în jos, apoi se apropie de telefon i form , 72 în sfâr ii, num rul Ludmilei. Telefonul sun lung, f r nici un r spuns. Minda î i privi ceasul: trecuser , într adev r, cincizeci de minute de când plecase de la ea i mai bine de o jum tate de or de când ea a tepta, probabil, telefonul. Acum îl scosese din priz . O clip , sim i dorin a s se îmbrace i s se întoarc la ea, dar renun . O curioas iner ie îl st pânea, o mole eal de care nu se putea scutura. N-avea nici un chef s se întoarc la Duncan, care-l a tepta deschis pe marginea fotoliului, i m sur în continuare camera în diagonal , de la col ul biroului pân la fereastr i înapoi, oprindu-se cu grij i r sucindu-se de fiecare dat în acela i loc. Nu se sim ea deloc obosit, nu se putea concentra îns asupra unui singur lucru i se sim ea incapabil de orice ini iativ . Când avea astfel de st ri ² rare în\ caracterul s u atât de bine ordonat, dominat f r gre de o voin pilduitoare ² el se l sa în voia acestor Äcrize" care durau uneori o jum tate de orj , alt dat o jum tate de zi, niciodat mai mult, i care, prin raritatea lot i opozi ia lor perfect la felul lui de trai, la tipul lui de existen , îl înveseleau aproape, în orice caz li se aservea cu o lene de ini iativ , ca* un r sf al tenacit ii sale atât de des verificat . Astfel i

acum/ nu f cu nici cea mai mic tentativ de a redeschide Bolile metabolismului, deoarece era sigur c a doua zi, prin revan , va recupera aceast or pierdut , i mai mult chiar. Se întâmplase a a în atâtea rânduri^ i de aici originea unui anumit orgoliu al s u, echilibrator aLacuvit ii sale, perfecta încredere în resursele proprii i în reac iile s n toase, puternice, ale organismului s u moral. Nu-i era îns somn i se abandona acelei pendul ri f r rost, care, tocmai prin perfecta ei inutilitate, îl atr gea, a a cum, în acee i dup -amiaz , plimbarea aceea, cu femeiu c aceea care-l agasase de câteva ori în cabinet i la telefon, îl odihnise. De ce oare? Numai din divertisment? Sau era o veche form de teribilism, neepuizat în vârstele adolescen ei, care pentru el, din proprie voin , fusese atât de sever , de fructuoas ? Sau poate atrac ia unui lucru, m runt, e adev rat, care se opunea perfect firii sale? Poate, zâmbi doctorul, p ind înveselit de unul singur prin holul s u spa ios, care îi servea i drept birou. Era cazul, poate, i al acestei iner ii, care ap rea atât de rar în via a sa plin de munc i atât de organizat , Äinuman 73 organizat ", cum se plângea uneori Ludmila, c reia, îns , îi convenea în fond felul lui de a tr i, capacitatea sa de a se dirija ra ional, de a folosi fiecare parte a zilei pentru un singur scop, calificarea sa profesional . Tocmai de aceea ceda el acelor m runte Äcrize", cum le numea el, ironic, ce nu erau, poate, decât astenii scurte ale nervilor s i suprasolicita i, de fapt semnale pentru un program supraînc rcat. ÄDa, gândea Minda, e o art aceea de a- i g si parametrii proprii, limitele de efort i de rezisten nervoas ". i trebui s constate, cu oarecare mândrie naiv , c apari ia atât de rar i pe perioade atât de scurte a acelor Äcrize" sau Är sf uri" era un semn sigur de aproxima ia destul de exact la care se supunea, o cunoa tere destul de precis a propriilor sale limite. ÄCunoa te-te pe tine însu i i în sensul rezisten ei psihice" spunea el. Era, oricum, odihnitor acest abandon, i poate tocmai acest lucru îl împiedicase s -i dea un telefon Ludmilei, ca s -l poat gusta din plin. Era doar un fenomen atât de rar, i pentru ca m runta sa astenie s se resoarb deplin, trebuia, nu-i a a, l sat s se consume în voie, iar el avea ansa de a tr i, un timp foarte scurt, într -o Ävacan " total a firii sale, de-a dreptul amuzant , tocmai pentru c se opunea perfect, era o opozi ie perfect a felului s u de a fi, de a exista i, poate, de aceea, o odihn perfect . Oamenii ² monologa în continuare Minda ² cu dfeosebire cei structura i; cei care au o fire cristalizat , puternic cristalizat , Simt uneori tenta ia amorfului, a a cum cei nestructura i, probabil, au o ve nic tânjire dup ordine, voin conduc toare, capacitatea de a opune instinctului ra iunea, i poate aceast tânjire dup calit ile perfect opuse firii lor amorfe le d acestora senza ia de ratare. Nu-nu ² se contrazise singur doctorul ² senza ia de ratare e totu i o senza ie superioar , a unui, individ superior, dac ea nu e mimat , cum e în majoritatea cazurilor, când devine o form foarte nimerit de existen , un modu vivendi al unor firi isteroide, care reclam mereu comp sîuîiea~pubiic sau pur i simplu un fel mai Änobil" de a fi mediocru, pentru c , nu-i a a, sunt mul i care prefer s par Ärata i" decât mediocri, de i pentru un Hora iu, aurea mediocritas putea fi un scop al unei existen e... Da-da, oboseala, chiar când e rar i întâmpl toare, poate fi fructificat ² gândea Minda, 74 zâmbind involuntar de noua sa Äcauzalitate", cum î i numea el micile sale descoperiri teoretice în planul existen ei proprii i private ² oboseala, astenia e i ea o form de existen , care poate fi supus , dominat , din care se poate extrage odihn i pl cere... da-da, chiar pl cere! Pl cerea de a fi, o clip , cu totul altfel, perfect opus ie însu i, nu doar opus sau diferit, ci perfect opus, a a cum un tren vine în întâmpinarea altui tren dintr-o direc ie perfect contrarie, dovad c ruleaz ambele pe acelea i ine, dar într-un sens opus fiecare. i catastrofa pe plan feroviar, în func ionalitatea moral-nervoas se transform în odihn , relaxare printr-un divertisment total... foarte scurt, e adev rat, ap rând la mari intervale, dar totale! Probabil aici se afl i tenta ia spre viciu a oamenilor profund virtuo i i decen i, spre anonimat a celebrit ilor, spre lene a harnicilor ² i, evident, spre h rnicie a lene ilor! ² spre adev r a mincino ilor i, de ce nu, spre minciun a celor care nu pot tr i în afara adev rului! O minciun m runt , e adev rat, poate chiar neexprimat sau repede retractat , sau infirmat apoi prin slujirea fanatic a adev rului zile i ani întregi, dar, totu i... ² zâmbi reflex Minda, un zâmbet uitat, puberal, stângaci i pu in feminin ² era o minciun ca o odihn dup o sever profesare a adev rului, poate o odihn necesar chiar adev rului pentru a regenera cu nou for din aceast scurt izbire de opozi ia sa fundamental în cadrul îngust al unui caracter, perfect structurat' i cu voca ia n scut a sa... Aceast Äodihn " scurt sau Äastenie" abia observabil nu era decât ² gândea doctorul ² un fel de a- i contempla propria existen din afar , un fel posibil de a te arunca în afara ei, perfect în afara ei, ca dintr-un tren în mers, dar în loc s te rostogole ti sub ro i sau s te strive ti pe plan eul de beton al unui viaduct peste care trece duduind garnitura, s plute ti miraculos al turi de ea. Evident, acest lucru nu se putea realiza, atunci când se realiza, decât prin frac iuni infime de timp i poate era un fel de leac al existen ei, a a cum otr vurile, dozate cu stricte e, pot fi folosite ca antidot într -o serie de afec iuni, un fel de mitridatism, o adaptare a corpului prin otrav dozat progresiv tocmai ca s reziste unui oc de acest tip, al unei otr viri. Da, otrava dozat în por ii infime 75 anihileaz chiar otrava, o face suportabil !... Da ² zâmbi înc o dat , amuzat, Minda ² posibilitatea de joc, de a tr i câteva clipe de parc ai fi cu totul alt om, de a naviga împotriva propriei tale existen e era de fapt o form a

sinuciderii, aceast tr ire a unei existen e opuse, fulger toare, dar nu o anihilare pasiv , steril , absolut steril , ca în cazul autodistrugerii fizice, ci una dinamic , activ , fecund , chiar... o sinucidere de o zecime d e secund , sau chiar mai pu in, c reia îi po i supravie ui, poate o odihn de existen , necesar în acest secol în care existen a a devenit atât de tensionat , electric , în care sarcina nervoas func ioneaz uneori în ocuri atât de greu suportate de întreg sistemul nervos, uneori abia supravie uind de la un oc la altul... ocurile mari, nervoase, ale secolului! Minda î i continua rondul s u regulat, pe acela i traiect, precis, întorcându-se în loc, de fiecare dat în acela i punct, la col ul biroului i la extremitatea dreapt a ferestrei ce da spre curte, cu mâinile în buzunarele pantalonului. Deodat î i d du seama c are între degetele mâinii drepte o bucat de hârtie cu care se juca reflex de un timp i o scoase din buzunar, privind-o f r nici un interes, apoi o arunc pe birou, concentrat mereu în gândurile sale care îl absorbeau i înveseleau totodat , a a cum se întâmpla totdeauna când încerca s urm reasc un oarecare Ämotiv" teoretic, uneori pur speculativ, pân la ultima sa consecin . 'Era un joc intelectual acesta care îl scotea din monotonia studiului s u, dar era i o form de exerci iu, de munc intelectual care ar ta c ^în ciuda teoriilor sale Äad-hoc", mintea sa activ i ordonat nu putea tr i ^hiatusuri" sau Äastenii" totale, ca o for m de Äodihn existen ial " sau\,fascina ie a unei st ri perfect opuse" etc, etc. Trecând în^ mereu prin dreptul biroului, privirea sa distrat alunec din nou peste hârtia aceea alb , îndoit , aruncat acolo, de câteva ori a a cum, minute înjtregi, degetele sale se jucaser incon tiente cu ea. Apoi, el deveni înc io dat con tient de ea, se apropie i, cu un gest gratuit, de umplutur /O ridic cu dou degete i o desp turi. Zâmbi apoi imediat pentru c hârtia nu avea înscris decât un num r de telefon, al Miei Fabian, pe care/îl uitase în fundul buzunarului, de i îl primise în aceea i dup ^amiaz . Minda contempl cu sprâncenele ridicate, înveselit, cifrele 76 num rului ca pe un desen i fu uimit c nu aruncase imediat noti a. Voi înc o dat s-o arunce, când se ab inu i un zâmbet larg îi înflori pe buze. Privi ceasul -pendul , vechi cât propria sa vârst , pe care îl primiser p rin ii s i dar de nunt de la un unchi al tat lui al c rui nume îl purta i el. Alexandru, Ovidiu -Alexandrii! Era, în cinci minute, dou sprezece. Se apropie de telefon, inând hârtiu a în mân , zâmbind larg: ÄPo i s m suni cât de târziu, s uet m pu in... nu m deranjezi!" spusese parc femeiu c aceea, atât de nostim în ridicolul i trivialitatea ei franc , i, cu aceast fraz în gând, doctorul ridic receptorul. Se r zgândi îns pe loc i form înc o dat num rul ei, al Ludmilei, care, poate... dar nu, apelul se f cea în gol la cel lalt cap t al firului, i atunci, dând din umeri, cu zâmbetul adolescentin pe care i-l sim ea aproape fizic pe buze, form num rul de pe biletul îndoit. ² Alo! auzi la cap tul cel lalt, aproape imediat dup primul apel. Minda puse la loc receptorul f r o vorb , ezit o secund , apoi surâsul acela treng resc reap ru i el form înc o dat num rul. ² Alo! se auzi din nou vocea, ceva mai iritat acum. i Minda r spunse moale, încercând s - i st pâneasc râsul: ² Bun seara, doctorul Minda la telefon! V deranjez, dudui ?f ² A, domnul doctor! se auzi vocea ei, înmuiat i cald , deloc surprins . Cum de i-a dat în gând s m suni?... Credeam c ai s arunci biletul, de aia i l -am i dat... ² Da, se uimi doctorul, atunci poate e mai bine s ... ² Ei, haide, f cu ea cu timbrul ei u or r gu it, foarte pu in deformat de pâlnia receptorului, astea sun t glume la miezul nop ii, nu mai e o discu ie serioas dac ... ² Vre i s avem o discu ie serioas , duduie? întreb ipocrit Minda, fericit de acel Äduduie" i Äduduit ", apelative de care se amuzase întotdeauna auzindu-le întrebuin ate de al ii, i î i pro puse ca s încerce, cu prima ocazie, i pe Ädomni ", pentru c se p rea... / ² Bineîn eles, replic vocea, sau te pomene ti c vrei s -mi faci curte... afemeiat cum e ti, te cred în stare... ² Afemeiat! f cu Minda, într-adev r uimit. Sunte i sigur c nu v în ela i? Chiar afemeiat? 77 ² Haide, haide! replic ea. M-ai trezit la miezul nop ii ca s ... vrei neap rat s -mi faci o impresie bun , mi se pare? Ce urm re ti, domni- orule, hai? i vocea ei gâlgâi de un râs concesiv i echivoc. ² Cum, v-am trezit din somn? N-am s -mi iert asta niciodat ! replic doctorul, a ezându-se comod în fotoliu, sim ind, nu se tie de ce, o dorin ascuns s - i frece palmele, un gest pe care nu-l putea suferi. ² Z u? f cu ea. Dar ce-ai vrea s fac la ora asta? Crezi c dac nu dormeam, dac eram cu cineva, i-a fi r spuns? Nu-mi place s fiu deranjat în anumite momente, he, he! ² Ha, ha! râse i Minda, bine dispus de turnura jocului i de vul garitatea atât de franc a femeiu tii. O convorbire telefonic conserva întreg ineditul hazliu al situa iei i, în plus, nu era atât de compromi toare ca o plimbare pe str zi, în v zul ilumii. î i promise ca, în cazul c va mai sim i vreodat nevoia s -i i vorbeasc , amuzându-se de limbajul i reac iile ei nude, s-o fac exclusiv " la telefon. Trebuia în acela i timp s -i interzic s -i mai solicite serviciile în calitate de medic, mai ales c îl avea pe Äspecialistul Ciulin", de care el nu auzise niciodat , dar care era, probabil, din aceea i f in ... Ädoctor de femeiu ti"... foarte b ine! î i propuse s nici n-o mai vad , pentru c , realmente, nu sim ea nici cea mai m runt atrac ie fizic spre acea femeie, cu trupul ei cam

. ai t cut! întreb ea. râse încet Minda.. de parc ar fi fost lovit cu o m nu . recunoa te?! Nu e ti omul. ha! râse i Minda. nu?! Parc m gâdil ceva. trebuie s-o recuno ti. era ro u violent pe fa .îndesat i unghiile violent vopsite. s-a întrerupt. replic el. distinct . masându -i încet. eu be iv... râzând u or. la distan a asta.... ² Ascult .. în strad !" îl maimu ri ea. ai inut minte! 78 ² P cat c nu te-ai v zut în oglind ! îmi venea s m îndoi de râs! Sanctitatea-sa. destul de grosolan. ea curv . la câte femei ai sucit capul pân acum? ² Ei.. ² O. dr gu ! spuse el. Minda. î i scoase ochelarii. pu in emo ionat dintr -o pricin nel murit . nu m prind! Dar tii. y în aceea i clip Minda arunc receptorul în furc i se ridic în picioare dintr -o mi care. Gândul la Ludmila nu-i murise. e ceva. eu mincinos. poate vrei s . dealtfel! ² Da-da. i se privi din nou.. începând s -l plictiseasc . mai spune ce va.. deosebit de bine dispus . dealtfel.. F cu o sfor are: Spune-mi.. aceea i voce pl cut . ia spune -mi mai bine. ea mincinoas . de feminitate. deodat gr bit.. F cu câ iva pa i..i spun. / ² Dac nu te superi. et etera. cine te iube te? ² Pe mine? se auzi gâlgâitul ei încântat. he! ² M faci s ro esc. nu i se pare c nu se potriye fe? ></ ² Cu ce? întreb et... nemin ind. Ädomni ".. s spui tot felul de prostii. eu curvar".. care.. Oare pe femeiu c asta n-o scotea nimic din firea ei u uratic i agresiv ?! ² Ei.. he. Tres ri. evident. ² Aiurea! spuse ea. ² Spune-mi tu ceva. p uterea obi nuin ei! ² S fim serio i! ciripi ea la cel lalt cap t. he. mai timid !.. Atunci sun telefonul. Mai bine spune -mi ni te bancuri. se bâlbâi el. aprinse lumina i se v zu în oglinda de deasupra chiuvetei. ² Nu tiu. i s -a f cut somn? Cine tie cum i-ai petrecut seara. po i s dai dracului toate snobismele voastre împu ite. s tii. mai ales la ora asta. ² Dar acum cu cine e ti? Sau e ti cu mai multe. O mul ime. dar r mase pe loc.i fac curte. domni ! spuse el. tocmai voiam s te sun.. dr gu ule! Nu duc lips i -mi face pl cere asta. o recunosc pe fa ! De i nu m culc decât cu unul singur!. cald . domni . asta-i! râse el. care se prelungea. mar el. care pune la punct o femeiu c obraznic .... trecu în baie f r s tie de ce. ² Pxcunoa te c te tenteaz . când stau cu cineva fa în fa sunt mai rezervat .tr -o c m u destul de sub ire.. ² Ia uite. sim ind c ro e te de ce aude. Se întoarse încet i stinse lumina. cu volubilitatea ei de neînfrânt: ² Dar la telefon e altceva. hai? Ia spune-mi o minciun frumoas ! Te pomene ti c e una lâng tine întins în pat i. he. Abia la al doilea apel el se mi c .i spun eu...... se putea îns s fie o bu n camarad . nici nu te prind.. ² Eu pe tine! Drept cine m iei? Poate c . eu v întreb pe dumneavoastr ce-a i f cut în.. he! Minda resim i o scurt panic i. continu . ² Da?! se uimi.. c începe s mi se fac frig! ² Ce s . furios pe sine însu i. nu m ine a a. cu lipsa ei total de candoare. î i spun sincer: nu! Prea suntem amândoi canalii ca s ne în elegem! îi tii pe ia care au divor at din potrivire de caracter? ÄTovar e judec tor... hai? Doar nu e ti obosit c ai stat s cite ti prin manualele alea ale dumitale. când vorbe ti cu o doamn la miezul nop ii la telefon. ne tiind ce s r spund la un asemenea val de enormit i. zicea el... pentru c î i aminti brusc de Ludmila.. în.. m-ai luat a a. m tot iei cu dumneavoastr .. d -i drumul. Era îns tot ea. care vrea s -i fac ochi dulci. str in: avea ochii pu in dilata i.. M faci s ro esc. risc el.. cercet tor. dac tot ne inem de-un fir la miezul nop ii.. x^ ² Cu ce! Cu nimic. ve nic bine dispus : ² Ce s-a întâmplat? întreb ea.. Dar ea ad ug imediat. pentru cei de-o seam cu ea. f r s vrea. c eu. mult mai bine decât.. hai s nu ne mai dumneatarisim. hai. înveselit i curios. îl îmboldi ea. e ti în stare! Cunosc eu tipii tia mar iali i reci: ÄA fi preferat s dep esc programul sus în cabinet decât aici jos. tare mai e ti candid i par iv! tii tu foarte bine. ne potrivim prea bine: ea be iv . de i începea s regrete c-o sunase: ² Trebuie s m înve i ce s fac. Nu mi-e deloc somn. î i frec ochii cu mâna stâng . sau s . bebelu ule. ² F -mi. tii ceva.. ² Dar ce. ² Ei.. în fa a mea nu trebuie s te prefaci. dar m-am gândit c vrei s te culci! Dealtfel. de ce nu?! Po i s -mi faci i altceva. ai dreptate. furios în acela i timp de propria sa crispare.. f r inflexiuni emotive. he! ² Ha. în întuneric. ce nevoie ai. poate chiar vrea s -l ia de b rbat pentru c s-a interesat în prealabil de salariu i de procentele de la policlinic . s -l oboseasc deja acel joc. ejusdem generis.. i m conversez cu un tip atât de fandosit ca tine. 80 . surescita i i urme ro ii pe obraz ca ni te dungi... Te ascult. sunt i cam plicticoase. faptul c stau în pat..

.. ² Parol! Când ai s m cuno ti mai bine. o specie destul de nepl cut de femei.. de i eu i când eram mai mic nu f ceam asta! E a a. i. i râse de dou ori. Ai totu i pu in încredere în mine. i în clipa aceea nu ar fi putut spune cu precizie care din cele dou râsete era al s u.. dac era vreunul... privindu. proasp t i limpede.. Sim ea cum îi zvâcne te sângele în vine. pentru feti cane.. pentru c nu I mi-l aminteam i pentru c îl uram c murise i ne l sase pe noi dou singure. pe cobzarul la care a încercat i el marea cu degetul. o ciudat emo ie i ru ine îl invada. bineîn eles ea e Äoficiala"! De celelalte nu te întreb. pe fa . las-o. Apropo. nu vreau s . sunt i foarte obositoare. la vârsta aia hidoas . la început. peste puterea sa de reac ie i st pânire.. cu experien a sa de via . i eu. în fa a voastr . lu din nou receptorul i auzi: ² . i-am fost recunosc toare. asta-i! Credeam c e ti numai fandosit. a fi spus-o oricui. care.. ha! râse Minda. gâsculi a aia de provincie care trebuia s fie suma delicate ii i farmecului acelei sl biciuni care subjug pe b rbat sau. dac îmi spui astea?. Eu nu l -am iubit.he! ² Ha. e foarte incomod! în primul rând e riscant. în timp ce el. pentru prima oar gânditoare. a a cum î i arunc arpele blana! Tu e ti îns dintr . ai s . mai ales c .. apropo. i maic -mea.. dar în fa a mea ai avantajul c po i s te ar i cum e ti. ca s . f r nici un Dumnezeu. dar cred c era un b rbat care pl cea femeilor. nu mi-l amintesc. insist el. darnic. dar îmi place s vorbesc cu tine. Ce faci. de cele mai multe ori î i îndepline te cu succes grozavul ei rol..i dai aere. al dispre ului fa de ce înseam n o femeie. de multe ori aceast gâsculi stângace i care calc în str chini... he. trecând ca un t v lug peste el.² Haida-de! o imita el./ ea nu era o femeie dintr-astea. o vindeca i i de altele. care. cu for a sa. eu sunt în amor ca i la mâncare. mai mult chiar. aproape cu slug rnicie. ce. totu i. nu numai de ce are ea... dar i cristalin totodat . ca doctor. care râde i plânge când nu trebuie. fa de amintirea pe care o p streaz orice b rbat despre femeie.i spun toate într-o sear .i dai seama! întrea-b -l i pe leu.i fac moral ? Faci ce. la ora asta..ia care-i place s ie un cârd dup ei. f cu ea. astea care Är zbat". f cute s Är zbeasc " prin via ! Trebuie s recuno ti. care i se abandonaser cu spaima aceea animalic de moarte în ochi... de exemplu.. care... moderne.. dar po i s m crezi. s .. se auzea ciripitul Miei Fabian.... ² Pe cine? ² Cum pe cine? Pe Nestorescu. tu tii bine. nes ioas : vreau totul! Când las un b rbat... ² Ei. crezi c vreau s .. ni te mon tri mici i crude animale de prad .. De i la oarecare distan . cum sunt eu. aproape masculin . i aia scorojit i rupt . n-a l sat în urm decât o fotografie. pe viitorul b rbat care tânje te în orice licean. Ce fel de Ludmila?! ² Ei. dac m-ar fi sculat din somn. egal în debit. ai s râzi..i vârfurile pantofilor. trivialitatea are o for impresionant . de fapt. s -l faci s asude pân pune mâna pe tine. u or r gu it. 81 Minda dep rta receptorul de ureche i-l a ez încet pe perna aparatului.i place. galant. ² Hai. Adolescenta aia stângace i proast . ea era mai tare în acel joc de cum crezuse.. nu c mi -ar fi ru ine. hai? He. s v fie ru ine c ne -a i acordat drepturi egale! Ce prostie! Tocmai aceast Äegalitate" e de fapt începutul inegalit ii. i o insensibilitate la fel de remarcabil ... b rba i i femei. dar. de i a avut multe de tras dup el. e profund plicticos! Nu tr ie ti niciodat dragostea pân la cap t. sunte i 82 obraznici i r ut cio i. ² în sfâr it. peste deprinderile sale. el se ro ea stupid ca un puber.. sim ind deodat acel Äbici" al unei m nu i de piele. se pare. las numai pielea de pe el. cred c e singura ta calitate. ca s spun ceva. m rog. f cea un puls instabil ca o fat de pension. trebuie s -l min i pe unul pentru altul i pe amândoi pentru un al treilea! Da. Am f cut gre eala s m nânc ni te papana i înainte de a m culca ² în mod obi nuit nu m nânc seara. o dat în el i o dat spre ea. ast zi. s tii. la urma urmei... Ascult! Continu .. cot la cot cu b rba ii. ai adormit?! ² Nu-nu! spuse Minda..i ascund uimirea.. hai! ² Ai o p rere prea bun despre. la discre ia b rba ilor. cum de nu e ti la ora asta împreun cu distinsa doctori Ogrin? Cu Ludmila? ² Cum? se fâstâci din nou Minda. ciripi Mia Fabian.. Ea cred c de asta a i murit. începând cu mama sa i apoi cu prima fat de care s-a apropiat. . he! Mai ales c atunci când o femeiu c nostim ca mine încape pe mâna voastr . tii c o cunosc pe logodnica ta. cu atâ ia oameni. când m-ai trezit. spuse el. pe Ludmila? ² Apropo de ce? spuse Minda repede. i nu -mi place s am de-a face cu serviciul dermato-veneric. amuzant. Cu mine po i s fii un camarad. de-asta... a mizeriei. Tat l meu murise pe front.. asta. cel mai greu rol din via a ei.. la început. nu e nevoie s faci fi e. pentru siluet ² i am avut un vis urât. care îl arat cu p l rie i fular de m tase ca pe Rudolf Valentino. se poate. dar acum v d c i min i! V tie o lume. atunci. s tii c eu sunt loial ! Nu amestec borcanele i nu tr nc nesc! Dar.... se pierdea în petreceri. ² Nu prea. care-i trecuser pe sub mân . s raca.. pentru c nu e ti prost.. mi -ai spus mie i nu altcuiva! ² Da. poate c -i interesant la început. s ie i din patul unuia i s te plimbi cu altul în parc i s nu -l la i s te ia de-un deget. l-a iubit pân a murit. i p -orm e incomod în sensul real al acestui cuvânt.

cât de m runt. un zâmbet r ut cios. po i s -l rupi.. totul nu e decât slug rnicie. pot fi atât de neru inat încât s exploatez ceea ce sim i tu pentru mine ca s ..... fluturându-i plicul prin fa . un zâmbet silit. s . ia plicul i f ce vrei cu el! Rupe -l acum în fa a mea! ² De ce? am întrebat eu cu un zâmbet destul de hidos.. buzele i se strân ser .. ci de c l i sau de victime. foarte limpezi. i tremuram de felul în care ar fi putut s m priveasc acei ochi cenu ii. i eu i -am respectat t cerea. am i dat dracului întreaga prietenie.. sau poate o sensibilitate medie. Dar ea st tea nemi cat . privindu-m fix. M -a privit cu gravitate în ochi. i crezi c sunt atât de indecent . dar nu ai dreptul s -l deschizi. i atunci. s trânteasc un: ÄNoapte bun ..² Nu tiu. Avea. accept ea mereu f r expresie. i m -a întrebat... De ce s -l rupem? Hai s -l deschidem dac tot. de i nu ne potriveam deloc. în definitiv. tii.i schimbe dac nu purtarea ² lucru care m interesa. nu-i a a? ² i l-am dat. un fel de furie rece. dealtfel. dar nu le acuz pe ele. abia am auzit-o. am fost colege de coal . da. ha. e ceva care nu-mi apar ine! ² Dar dac îl deschid totu i?! am replicat eu. în subcon tient. Sau poate îl dusese. i dac nu le g sesc printre b rba i. i mai ales de victime.. ² De ce nu?! E ti destul de departe ca s . curate. încât parc nici n-a avea sex. Foarte spiritual.. cea mai bun din clas .. ce spui? 83 ² M provoci! Ha. am plecat în alt ora ... f r frazeologie inutil ! complet ironic Minda. i eu. o ciudat insensibilitate. ca s nu le aud de pe buzele ei. cu o fa de hârtie.. Ce animal curios.. de aia. am zâmbit. avea scârbos de multe calit i. f r s m priveasc : i se pare c te jignesc? C vreau s te folosesc ca. i ad ug repede: Eu am p r sit repede Äcasta" i în curând am i plecat de la liceu. i-am mai spus. fii inofensiv! Vorbesc serios. . pentru c orice epitet negativ. o clip . ² Da. crud cu amândoi. ² Taci! m întrerupse ea cu un ton de fier. i am ad ugat eu repede injuria.. cred c eu am ceva Äb rb tesc" în< mine. O scârbo enie! râse Mia Fabian. i ea f cu: ² Da. pentru c ea nu p ru ofensat de felul în care o expedie.. mâna i s încerce s mi -l smulg . ² Dar dac îl deschid totu i?! am repetat eu cu o înc p ânare rece. încet. . cu asfaltul cr pat.. dar cu ce pre ! Se hot rî s n-o mai sune. pentru o femeie eu sunt ceva insuportabil. serioase. apoi a surâs. care m face mereu s pufnesc în râs! Ai v zut c femeile nu .. tii c femeile nu au nevoie de prietene... a teptând ca ea s întind .. ca s nu încep s plâng. totul... Dar nu. mie niciodat nu mi-au pl cut prieteniile cu femeile. le caut printre a a -zise Äprietenele lor". i s-ar fi strecurat în memorie. pentru mine. replic ea. într -o vreme am fost i prietene.. ochii ei fulgerar lung.. dar nu s -l deschizi. ci mai ales un anumit aer de Äcast " pe care îl aveau ea i înc vreo dou prietene ale noastre i ale ei. dar ea a dorit foarte mult asta. prin care n v leau iarba i blajine b l rii. Deodat î i strânse umerii i spuse încet. £/ ² Nu-nu. ² Dar dac îl deschid totu i?! am repetat eu cu suav brutalitate.. încât lui i se f cu deodat sil .. inteligent. dar. i dup câteva fraze oarecare (ce u or ob inusem aceast întâlnire!) a t cut. am articulat eu cuvintele.. asta nu se poate. inteligente. Ea mi -a sim it crisparea.. F cu în a a fel încât. pentru c . adânc. ceva atât de resping tor. ² . cred c mi -ar pl cea i ast zi.. sigur c da. chiar submedie. înghe at: ² Sunt foarte onorat c ai. confesiuni i miliarde de secrete grave. cam resping tor.i iart când râzi de ele? Po i s le în eli.. puternic.. sim ind c -mi alunec ghea prin vine.Peste câteva zile Pitina m-a întâlnit din nou. cu ochii sc p rând ² o. dup câteva fraze scurte. Dar dac îl deschid totu i. teatru ieftin. pentru c mi l -ai d ruit. plictisit de a tâtea banalit i pre ioase. e c nici nu s unt victime autentice. se pare c n-avea nici cel mai mic chef s mi-l smulg . sub banc . deloc fandosit . m i complexa pu in.. ceva total neafectat.. pân la urm .. nesim it. rea.. curat . încercând s mimeze nep sarea: ² îl cuno ti pe Guga? Po i s -i dai plicul sta?! 84 Mi-a n v lit deodat sângele în obraji. jurnale.. ca un codo pentru.. Eram preg tit la orice. îi sc p rau ochii teribil! ² apoi se înmuie.. trebuia s devin un fel de curier de amor i ea m g sise destul de imbecil pentru treaba asta.. emi nente. i ar fi început. nu tiu ce i se n z rise la mine! Era o fat inteligent ... c ât de pu in jignitor. replic vocea. tot a a. exact! cu atâta convingere. de i m interesa enorm! ² m car opinia. mai pu in. în liceu.. e adev rat.. dar s nu râzi de ele! ² L-ai citit pe Pitigrilli? întreb Minda... pentru o femeie. cu mine i cu ea. . mergând lâng ea pe trotuarele acelea strâmte. dincolo de voin . p pu ic "! f r s se oboseasc s duc jocul pân la cap t. de ciud . taci! Nu e nevoi e! Poftim. Apoi s-a oprit i m-a privit cu seriozitate în ochi. lichid . ci pe mine... Ceea ce m plictisea mai mult era nu toate astea. astfel se l murea deci. undeva. i ceea ce e scârbos la aceste Ävictime" odat g site. panglicu e i bile ele. cu o mare paloare a vocii. a t cut minute în ir. cu ifose.. a f cut un efort aproape fizic i a scos un plic alb din buzunarul raglanului ei s r c cios.

grav . un nebun sau un alcoolic sau poate. oricât de nepl cut ar suna. tat l meu întorcându -se mai târziu decât mine. ca acei copii de la Fatima poate. într-o conspira ie m runt . i poate Pitina... nu mai 87 ine nimeni minte aceasta... atunci. i de al ii. împingându-ne unii într-al ii.. dup acel cuvânt de aer.. râzând cu gura pân la urechi i ar tându-ne din ii neregula i. a scos o foaie împ turit . înainte îns s pot lua cuno tin de con inutul lui.. deodat . undeva într-o înc pere 86 str in .. de partea cealalt . decât mâinile mele. Pitina s -a întors fulger tor pe tocuri i s-a dep rtat de mine cu pa i iu i. de partea cealalt . dar un anume dispre care putea porni dintr-o femeie tân r . încremeni i sub pleoapa mea gânditoare. ca un mucos cu ifose. cei trei-patru martori plictisi i... la examenul medical general. împu cat . fermec tor.. rupându -i marginea. alb.Lauren iu t cu deodat . un dispre abia ca o polite e. ca în vârful unei perspective. resping tori. rareori în via tr im atât de împu it de apropia i. i st tuse de dou ori la coad . râzând f r rost. de lipi i unul de altul.. Ludmila avea în bra e un pachet mare cu fursecuri i portocale ² se d duser undeva portocale. sunete întret iate. m înconjura ca un zid rotund. Nu-mi mai p sa de ce m a tepta.. de repulsie. din r utate i sl biciune. zidul umilin elor mele nesfâr ite. ea îns nu m asculta. aproape din stâng cie. mai concret decât orice. s încerc s -i restitui plicul. i Minda se ridic imediat i aduse dou pahare i vermut cu sifon. sau Äei". cu un zâmbet re inut. i ai mereu senza ia ² la aceast vârst ² c te afli. dar dac am r mas eu singurul. cu blana înc umed de uterul mamei.. povestea ea. de i era omniprezent. poate ceea ce numeam eu atunci ÄPitina" era i ea ² sau el?! ² o parte a acelui zid de vat . asta era vârsta aceea a noastr . goi. a disp rut orice martor.. un zid de vat îns în care m afundam cu un sentiment de nepl cere. propria sa vârst i. a a rupt cum era. bezmetic.. al turi. i Änoi ceilal i". fals. i nimeni n -a aflat atunci nimic. Erau amândoi bine dispu i. în care se g se te o Äcomisie". atunci pot s jur c ea era. spre un adolescent care î i caut înc propria sa adolescen . pe jum tate surprins.. resping toare. de priviri electrice schimb toare. pân la ultima consecin . diformi i goi i con tien i de acest lucru. frecându-ne pielea impur de a celuilalt. reciproc. într-adev r. triunghiulari.. i Änoi". i Äfemeile" casei. f r r s rit. Minda era expansiv i de câteva ori îl lovi cu palma pe genunchi pe Ceea. frunze galbene. am sc pat de pedeaps . decât p rin ii mei. e sigur. imbecil i vis toare. expus batjocurii publice. acolo unde cele dou margini paralele ale drumului se apropiau într-un punct. i strig de acolo. undeva foarte departe. propriul s u sex. i în clipa când se auzi soneria la u . ea era aceea care putea duce întreaga povar a acestei exclama ii: ÄCea mai frumoas elev din ora !" Ce ani neverosimili. pentru c se . ce gol suna acest cuvânt pentru mine. p rea c încearc s scape de mine ca de un oarecare individ necunoscut i sâcâitor care. diform . descheiate. dintr -o pornire joas spre r zbunare. m-a întrebat cine l-a rupt. s -mi cer scuze. împins într-o groap de excremente sau l sat ore întregi în fa a unui cântar i a unui spirometru. sau aproape de acel punct iluzoriu. de tehnic a desenului.. mare. i mai voiam s fiu iubit de cea mai frumoas elev din ora . privindu-ne cu gura c scat sexele. împingându-ne unul într-altul ca ni te vi ei nou-n scu i. de i tiu totul. mai orbi decât lumina. o ve nic boal . parând c nu-l mai intereseaz r spunsul. î i aminte ti cred. slabi.oricum. decât zidurile de mu chi nev zu i care ocroteau ca ni te tunele sângele meu ce alerga fâ âind i bolborosind prin trupul unui liliac enorm. rugându-l pe Ceea s deschid . care alearg indecent. l ptoas . f r amiaz . m purtasem. cu un gest scurt. în acea sear . de b rbat care înc nu poate fi b rbat.. O a tepta pe Ludmila. lungi. oricum. da. am desf cut plicul. f r istorie. în dosul unor geamuri mari. .. tacit . i -am povestit.. ca un pu ti nenorocit. mahmuri. fix .. trei sau patru doctori plictisi i. care îl privi amuzat. sau ceva din mine a hot rât i. definitiv plictisi i. o boal a ochilor no tri. d octorul se afla în buc t rie. amestecul acela de forme fizice. fascinant de tân r .. pe jum tate putrede. o doamn frumoas . preg tind cafeaua. m-am hot rât. acel pater tonans se estompase în cea a nev zut i prezent a unei suferin e înc tulburi pe care mi-o provocasem atât de fulger tor i f r s vreau. prin care trece o ve nic zi murdar . în grup. precis. lezat în vanitate. un dispre lene .. acel cuvânt era torturant de concret. ni te animale orbite de lumin i cu urâ enia aceea a goliciunii pe care numai un om o poate avea. Am renun at s -i mai vorbesc i m-am întors ab tut acas .i apare. cu coastele vizibile. nimic nu m-ar mai fi putut convinge s violez secretul acelui plic.. ca singura polite e posibil . dar nu tiu nimic. adic mama i cele dou str m tu i.. în halate albe. mai grav.. cu toate acestea. i m-a concediat. cu bra ele întinse. am avut un coleg care i-a t iat venele în penultima clas de liceu din cauza acestui cuvânt. pe care îi vedeam adeseori departe.... o înc pere mare. .. ca un puls al soarelui peste care alunec fulger tor fâ ii înguste de nori albi. care era scris probabil pe partea interioar . i nu tiu dac era cea mai frumoas . de parc ar fi fost desena i într-o or de exerci iu.Da. urâ i. devenise brusc o str in care nu m v zuse niciodat i. deodat .. mânat din urm cu un singur baston. sau poate nu.. celest . A doua zi l-am c utat pe Guga i i-am dat plicul. Acas . cu ochii larg deschi i i vâsco i. o turm care putea fi biciuit . ascunzându-i vina mea. M-am repezit dup ea.. Dup acea lovitur care însemna pentru mine fuga Pitinei. mai bine râsul acid. apoi. ude.. figura teribil i grav a tat lui meu pedepsitor. cred. c rora li s-a p rut c z resc plutind peste un m r cine o pat alb .Apoi.. i vârful miliardelor de raze ce tr iesc pe aleea de nisip din fa pe care stau strivite. El a r mas surprins c îl caut cu un astfel de mesaj. convins c o pierdusem pentru totdeauna. vopsite.. închis . pe strad . încercând s -i explic. .

i când Minda intr cu cafelele.. confirm ... ea a râs.. anul trecut sau cu vreo doi ani în urm . Lauren iu sim i toate acestea.. Ea era mul umit într -adev r c îl g sise acolo pe Lauren iu. r spunse Ludmila. ² Da? se mir Minda. care se a ezase din obi nuin în spatele biroului. de prezen a lui fizic în primul rând. S vorbim cu cât mai multe am nunte. recâ tigându. dar r mase totu i. dar am uitat.. Când ai v zut-o ultima dat ? ² De curând. ² V-am întrerupt ² spuse Ludmila cu satisfac ie. pentru c eu am nevoie de Minda. a f cut-o insuportabil . face i plimb ri.. f cu Ludmila. sim i c e nevoie de el.... el se ridic i î i lu r mas bun.. Era pu in umilit de aceast constatare. bine c recuno ti!. nu inginer. Änu e o cauz prea u oar ". corect Minda. o anume prospe ime... o alt expresie a ei. cu o Ämorg de tinichea".. neconformist .. spunând: ² Nu vrea. victorioas . Dac vrei. ca de un obstacol. îmi f cea pl cere s-o rev d. Ludmila ezit surâzând. de parc ar fi vrut s alunge o und de fum care se mi ca prin înc pere: ² îi acorzi prea mult importan ... la mod . ² De ce îmi dai am nunte? întrerupse Ludmila.i buna dispozi ie. pe tine te rog! ² în ultima vreme ² spuse el. î i p strase de atunci. apoi s-a indignat de-a binelea. plecând împreun cu ei. sunt vreo apte-opt luni de atunci. e singurul fel de a v întâlni.. bleu turquoise.. de pacient al lui? întreb ea.. într un hol de cinematograf...... a ezându-se ² dar. Lauren iu se mul umi s surâd . din întâmplare.. când eram colege i prietene. ² Ce vorbe! replic doctorul încercând s par serios. ridicându-se i f când câ iva pa i prin înc pere. fursecurile ² c -l întâlnise pe Ceea acolo. Lauren iu. Am schimbat numere de telefon i ne-am desp r it. când. i tehnician obscur. pentru c era prietenul lor.. Nu reu i îns s plece i se a ezar to i trei. încât cel lalt fu convins c era momentul s plece. gândi el... De i îmi vorbea în acest fel. dar. un individ Äc ptu it de fraze". i-am spus c suntem logodi i i. pentru ca s nu te indispun. i eu îl încurajez în asta! ² Bravo. Ludmila desf cându-le portocale celor doi b rba i. pe vremuri fuseser m bune prietene. ² Nu tiu.. Apropo. distins. de cele ce spunea: i c nu e ti demn de mine. crezând c glumesc. un b rbat în jur de cincizeci. aplecându-se în fa i prinzându. este expresia ei.. ² Da. spunându-mi c fac o mare gre eal . foarte prezentabil. gândi el. încântat ² spunea ea în timp ce despacheta i aranja pe o tav mic .... De altfel. mi-a spus c te cuno tea... de fapt.. sau cel pu in a a-mi spune Minda. dar de ce m întrebi de ea? spuse ea. o cuno ti pe una Mia Fabian? ² Da. mi se pare c m-am pierdut în am nunte. ² Când a fost asta? întreb Minda. într-adev r indispus. e adev rat.... vas zic era indignat c . Am auzit c sunt unele dame care se dau în vânt. Crevescu sau Teodorescu. nu-mi amintesc numele. am devenit un oarecare. ² Nestorescu. mai nest pânit. i nici nu tiam c v cunoa te i. cu un zâmbet interior.. apoi f cu cu mâna un gest u or. râzând tot mai tare...... foarte bine dispus .vindeau cantit i limitate ² era îmbr cat într-un taior elegant. pentru c nu-l mai v zuse pe Minda din seara când o vizitase odat cu so ii Nistor.. de vreo jum tate de an... cu cineva. împreun . i prietenia. încercând s nu ro easc ² ridicol. mi -a dat apoi telefon i s-a invitat la mine. în cursul inferior.. ² Dar nu m indispuneai deloc! f cu Minda. Neconformist la ce? Mie mi s-a p rut trivial . apoi continu . Ludmila îl privi o clip deconcertat . ² i nu te amuz postura de pacient. ne v zuse împreun . i am întâlnit -o. moartea tat lui ei a s lb ticit-o. te întâlnise în repetate rânduri la o cuno tin comun .i spun.. ha! râdea Minda. dar nu ne v zusem mult vreme. spre uimirea mea.. nepermis i profund ridicol despre tine. îmi spunea c te cunoa te bine i c . de i o comp timeam toate. acolo. Veselia ei de acum era într-un fel nefireasc .. din primele clase de liceu. r spunse Ludmila.. . un tat de familie s ro easc în fa a unei fraze atât de stupide! ² i Minda. de ce nu lua i cu voi i o biat femeie care se preface foarte ocupat i care e de plâns.. încheiem discu ia.. c e ti un g unos... La mine nu prea vrei s vii. ne -a desp r it.. a a spunea ea... prietenul doctorului. un fel de doctor arlatan.. dar se vedea c nu avea nici un chef. împreun ev-----r m sese orfan la o vârst ingrat . în timp ce Minda se crispase brusc i devenise ciudat de protocolar. cred. am fost colege de liceu.. ² Prin iarn . dar peste câteva zile doar ne-am întâlnit din nou i atunci ea m-a întrebat de tine. aproape o stare de surescitare. nu tiu ce. zâmbindu-i cald. cu o bluz alb cu jabou bogat. Am întâlnit-o doar o singur dat . un nepl cut pacient! V ² Ha... Mai ales c în ultima vreme parc v vede i mai des. 90 ² Sunt profund interesat ce nume ti tu nonconformism? întreb Minda uitându-se semnificativ la Ceea. îngrijit îmbr cat.. ea a plecat din ora .. de metal argintat.i genunchii cu mâinile ² e adev rat c ne întâlnim.. un inginer radiofonist sau a a ceva. o femeie cam rebel . pe care mi l-a prezentat cumva. n-am vrut s . un anume neconformism. ² De ce? f cu Minda.

i se ascult muzic dejazz. oare.... necesare. se pare. cu un telefon insolent.. pe parcursul a câ iva ani. a inut s se explice de ce te caut . continu Minda spre Lauren iu. Bob Dylan. mic dolofan .. tu îns . ² . ² De ce te r zbuni acum în felul acesta? întrerupse Ludmila. ² De altfel. precum i de acele epitete atât de nepotrivite. care locuie te singur. recunoscu ea. chiar atunci când a fi vrut s mai întârzii înc o jum tate de or . Ce l eg tur au toate astea. unei îndoieli?! ² Nu i-am ascuns nimic! replic Ludmila. apt de-o mare varietate de adapt ri psihice... care era îns în civil. dac te-au 91 amuzat epitetele ei.. servit de mama sa.. la clinic . de i.² A venit de vreo dou ori la special i m-a agasat apoi. Se vine. nu -mi ia bani pentru repara iile pe care le face. N vala aceea de lume atât de diferit m alunga îns . felul ei cu totul particular de a te vedea.. un tehnician radio-electronist foarte priceput. care venise Äs bea o cafea" i care p rea în rela ii foarte amicale cu un fel de avocat cu studiile neterminate. insul capabil necontenit de rela ii noi. râzând stingherit . eu am cultul unuia sau doi prieteni. ingineri sau avoca i. ce zici? se întoarse Minda spre Lauren iu. un fungicid. Nu erau decât ei doi. i -am spus c am cunoscut-o la Nestorescu. dansatoare de la Operet . mi se p rea c vorbe te despre o alt persoan i am pus-o s mi te descrie fizic. se bea o cafea excelent totdeauna. ² Eu i-am dat num rul i i-am spus cui s se adreseze. surâzând. dar diversitatea obositoare a celor care veneau acolo m indispunea.. dar tu conferi gravitate uneori i unor am nun te nesemnificative i atunci devii tu însu i ridicol. din str in tate. cum era de fapt? Minda se adresase acum Ludmilei. secretare de institu ii pompoase. Nu pot s m duc la altcineva i. pe care el o prime te de undeva. Da. Eu. pentru c râsul u or cu care Minda î i subliniase ultimele cuvinte o intrigau. într-o cas destul de mare. cu o asemenea oca zie am cunoscut-o i pe Ädoamna" Mia Fabian.. i pentru acest lucru îmi creeaz o serie de nepl ceri..... cu o expresie trist . perfect echilibrat . ² Nu cred. ² Dac ai vedea-o. repet. dar era interesat de un medicament... Dave Brubeck. De la primele cuvinte.. avea i aici. cel pu in. amuzant. i din cele ce-mi spune el. de i îi privea. Nestorescu. sunt un neadaptat i doresc s r mân astfel. precum i propria ta existen . o femeiu c în toat legea. a avut posibilitatea s m cunoasc . atât de nepotrivit e. cafeaua lui... privindu-l uneori. împreun cu mam -sa.. intuiam reac ia ta de acum. în conformitate cu noul relief psihologic al lumii. se poate! murmur Minda i pe fa i se putea citi buna dispozi ie. încât devenea ridicol.. într-un fel. continu Ludmila. nu-i aici.. La acest Nestorescu. i-apoi eu nici nu am timp s cunosc mereu indivizi noi. ² Sau în leg tur cu anumi i misi i de medicamente.. cu mijloacele de comunicare atât de perfecte. O Ämorg de tinichea".. pentru c . ² Iat un frumos portret. îmi spunea c a auzit c e ti în posesia unor medicamente str ine. în fug ... de altfel nu se întâmpl nimic neîng duit acolo. De fapt ea nu vorbea despre tine. constatate în câteva vizite. f r pop i muzic de dans. epoca noastr . mobil. cu apar atele mele electrice. de ce nu mi-ai spus nimic. de-o mizer elegan sau de-o disperat elegan . cu c l toriile rapide. dar i antrenori de rugby... perfect nepotrivite. pe Lauren iu care p rea c ascult altceva. ea nu te cunoa te deloc i repet . Colegi.. Erai tu. cere un tip psihologic mult mai mobil. arlatan de medicamente sau Ämedic arlatan". ideea de a fi cuiva obligat. trivial . credin e. la care m-am dus cu pick-up-ul ce trebuia controlat.. aproape agresiv echilibrat . spunea c e ceva grav i. de la Benny Goodman i Bing Crosby pân la Oscar Peterson. r spunse Minda.... nu era niciodat prea mult lume deodat acolo. se adun uneori tot felul de lume bizar . ha. lucru în care gustul meu se potrivea cu al lui Nestorescu. hazliu.. freejazz. i voia s -l consulte pe Ädoctorul arlatan"! Nu-i a a? ² De ce? replic Ludmila. ha! Fabian i -a p strat originalitatea. psihicul flexibil. nepl cut de greoi. afar de Nestorescu i de mine.. în privin a asta. în general. de i totdeauna mi s-a p rut pu in excentric . probabil. de ce mi -ai ascuns. totul era atât de nepotrivit cu tine. nu i-am spus pentru c era total nesemnificativ. cu aceast pl anet care se mic oreaz îngrijor tor.. nu discu ia lor.. Toate astea. ridicând sprâncenele. Este evident.. într -adev r. Odat am întâlnit acolo i un ofi er superior. dintr-unul din satele din jurul Capitalei. în al i termeni. Dimpotriv .. i înc destul de bine. sau. s m adaptez . lucrurile astea sunt interesante la culme. aceia i pentru un deceniu.... dar ea râdea de felul în care el se pref cea c îl amuz toate astea. i nu m-am dus niciodat la el f r s am nevoie de el. de i i-am f cut câteva contraservicii. mai hot rât acum. a vreunui coleg m runt i invidios. p rerea cuiva despre tine. un fel de Gregory Peck de pe aici. e adev rat. El. un tip înalt. nu-i a a? ² Da. întrerupse doctorul. era vorba de o micoz .. nu tiu. parc . Una din calit ile tale majore e aceea de a tr i cu gravitate existen a. Eu sunt un ins greoi în rela iile mele private. m alunga. studente la Arhitectur .. sau a a ceva. distinsoid. Miles Davis. de fiecare dat .. atunci când po i s -l pl te ti.. i care tocmai pentru asta stârnea u râsul. de bun calitate. foarte simplu. ² Se poate.. franc .. de fapt.. voi ti i. o femeie gras . e teribil de sâcâitoare. de incomodit i. nu tiu cum de-a ajuns s afle. Bill Evans.. mereu amuzat de întreaga discu ie. Ei bine. De i. ² De ce s m r zbun? spuse Minda. care râdea i ea. i instala ia sa de ÄHi-fi" sunt unice. începutul unei.

. pe care s -i pot cunoa te. i ei pe mine. probabil c î i închipuia c am venit acolo s plasez ni te medicamente str ine i f ceam un preambul viclean.. cu exactitate. în sensul cultului unei rela ii. Parc tu voiai s le comunici celor trei de acolo ceva?! Precis c i-ai speriat.. pe colo.. la aceast Mia Fabian..Da-da. prietenii americane cu o spum de conversa ie fran u zeasc . al unei afec iuni reciproce... cât despre p rerea care i-a format-o Mia Fabian. i-ai nelini tit pu in. sau despre fascinanta ÄL'Estaque" a lui Braque. 92 93 preferin ele.. in i incapabili s aprofundeze un sentiment.. nu tiu cum... z p cit. un egoism necesar. me terea la masa sa plin cu sute de piese m runte. despre prof. prieteniei americane. ² Ce copil ros e ti. i-apoi. i dac luni în ir. îns . iat cu ce impresie a r mas amica ta. abia se mai remarc pe ici.. bineîn eles. din p cate. care râdeau în voie. cu o ironie fals .. probabil.. în la borator i acas . sistematic . pentru c Minda. i cenaclul s u literar de la Cluj. a a cum sunt împotriva celor care schimb femeile. ascultân-du-m cu capul plecat pe un um r.i bat joc de tine! spuse Minda. c în casa sa se aud astfel de lucruri. cum s nu-l recuno ti. s nu i-l apropii. E. mai bine.. Dealtfel. practic într -un sens adânc. în timp ce Nestorescu. de profunzime. sem nând mai mult a diletantism decât cu o nevoie profund . de a gândi. surâzând u or. în pre uirea care mi -o poart . autentic . încât am vorbit foarte mult i despre multe cu acel avocat cu p rul lins. nu tiu cum s-a f cut. idei ale fiin ei.. Ceea e la fel? Probabil c da. afar . | aproape zilnic. Verrocchio i Donatello. so ul ei.. (Ludmila îl asculta cu un surâs u or.. exprimate de altcineva! Da. Lucrasem intens o s pt mân întreag .. probabil. s întâlnesc cam aceia i oameni. s nu-l p strezi.i gânduri. contagiat de cei doi. f r s v d aproape pe nimeni. sau te prefaci! spuse Ludmila. cum era la noi înainte de r zboi. m-am pomenit debitând o gr mad de stupidit i inteligente. ani în ir. foarte îngrijit . din vanitate satisf cut . in i care nu cunosc confortul unui sentiment care s -i înv luie adânc.i auzi propriile. bineîn eles de s pt mâna trecut . Änonconformista". i astfel de lucruri! Am vorbit aproape o or numai eu. n-are nici o leg tur cu sporov ial ta deplasat . ² Poate voia s . s cultiv leg turi durabile.. acest ins Ädemodat" i stabil 'trebuia s fie prietenul ei de o via . asta e ceva comod i practic. propriile tale. Apoi despre Äle nouveau roman" i despre arta abstract . un fel de altruism fa de propria ta existen . în dup -amiaza când am cunoscut-o (singura i ultima oar . dealtfel. aprofunda.. într-un mod cu totul izolat....intern la tot felul de psihologii variate. eu recunosc sunt un egoist. în dup -amiaza aceea. apropiindu-se de el i atingându-l u or cu mâna ei sub ire. ceva mai adânc. câte ceva despre amintirile mele din Italia i marea emo ie 94 care mi-a dat-o descoperirea sculpturii de dinainte de Michel-Angelo. s te intuiasc i alte prostii de felul acesta. care îns . tipul meu de reac ie. spunea el. i deodat m-am uitat în jur.. pronun a i el cuvântul Äegoism". în clipa aceea. Cred c am avut un puseu adolescentin. vorbind despre colajele lui Severini i ale lui Kurt Schwitters. ancora ei aruncat stabil în fiin a lui. nu idei. în orice caz m-ara trezit deodat vorbind. nici m car gânduri. la noi i noi fe e. Pe scurt. la rândul s u. care i el e un durduliu. pe care l -am cunoscut. în general. Ca s revin. din care se g sesc câteva piese magistrale la muzeul ÄBargello" din Floren a i care nu numai c explic apari ia lui Buonarotti. dac m duc undeva..). nelalocul lor în fa a celor doi str ini. satisf cut adânc I² suntem amândoi anacronici timpului nostru. îmi place. cum îi zici tu! Trebuie c lucrurile alea despre Rena terea italian i se p reau foarte dubioase. e evident. cineva î i exprim mereu. dar îl dep esc în rafinament i în modernitate. ast zi. sau. ce ciudat. ei bine.. s .. voia s m avertizeze. am vorbit despre Rena tere. i Nestorescu i cei doi musafiri ai s i erau primele fe e pe care le întâlneam." Ciudat.. dintr-un fel de egoism fac toate astea... altfel. de i perioada lui cubist nu m-a încântat niciodat prea mult!. pentru c felul acesta de a gândi al lui era exact ceea ce dorea ea de la el. a avoca tului i a femeii aceleia durdulii.. foarte incomod s te tot prezin i unuia i altuia i s -l aju i s te p trund . de a se adapta.. i Ludmila tres ri i zâmbi înc o dat . astfel ea îl recuno tea rapid i total. decât un fel de monolog! Ea a fost i r mâne o fiin practic i. cînd mi-a f cut onoarea s m caute ca s-o pun în leg tur cu contrabandi tii de medicamente. Mie-mi face pl cere s mi se cunoasc în mare tabieturile.. asta se întâmpla cu aproape doi ani în urm . care nu era. Minda începu s râd .. cu un fel de egoism chiar. realizând unde m aflu. un greoi. Victor Papillian. în genere.. pe p r. 95 . în acela i timp.) ² . ÄSuferim amândoi de aceea i jinfirrnitate ² gândea ea ascultându-l. j speria i de facilitatea atâtora de a lega mereu noi rela ii. despre afinit ile mari pe care le au oamenii profesiunii mele cu literatura i arta.

Ad ug totu i: Nu realizezi ridicolul \ ^ntregii ei revolte? Are haz pentru c p rerea ei despre tine se opune _ jperfect firii tale. cineva. p rând c nu bag de seam figura contrariat a Ludmilei. sau. faptul c exist a a ceva.. îi privi nedumerit pe ceilal i doi. ² Vorbi i prea mult despre femeia asta! spuse Ceea. Ludmila începu.. de i. urc !.... nu se tie cum. ondulat. era un sentiment al imposturii autentic pe care nu l-am încercat niciodat înainte! Era ca o furnic tur pl cut . Ha ² râse doctorul. cu hainele jerpelite. care t ceau..... direct... Acesta d du din umeri: ² Chiar fascinant. Ceea îi r spunse ceva i. felul sta de a n v li arat trepida ia» ° vie ii adev rate nefalsificate. E interesant. mai bine zis fix uimit spatele ei. erau discuri de ebonit . i. Da. o privi o clip uimit pe Ludmila.. la el am auzit primele partite pentru vioar solo de Bach. atât de neexperimentat. sau. nu.. un individ plin de farmec. dar. bineîn eles c nu. nu -nu.Da. nu -nu. ceva delicios. c ci ea continua s se uite pe geam. f cu îngândurat Minda. râse doctorul u or crispat. Bine. Brahms etc. ² sta e unul din cuvintele care i-au pierdut în elesul! îl auzi Minda spunând. mutân -^hPse la c min. e ceva perfect opus! Fascinant.. dar cu atâta violen !.. ceva ef de birou la Administra ia Financiar sau'a a ceva. ca un sfert de or de chiul de undeva. Minda voi s -l scoat din priz . antisnoabe! Sunt curios. deodat bine dispus. s povesteasc despre o expozi ie de ceramic i obiecte r ne ti. Dup câteva clipe de ascultat în receptor. un fost coleg de liceu. e ti jos?.. Era un mare amator de muzic clasic .. s provoace o impresie detestabil ? Cum poate un practician ca tine s fie atât de pu in practic.. nimic nu se lega îns . care n-au nici o influen asupra limbii vorbite. cu un p r moale.. Realitatea e comic . dealtfel. i e curios c ..... c 96 te reflec i în ochii tuturor femeiu tilor ca un fel de doctor Faustus. Capitolul IV Lauren iu încerc s spun ceva. foarte rar întrebuin at. i.. j inginer sau a a ceva. nu?!) ² Sigur c da. ciudat. simfonii. nu se tie pentru ce. ad ug el încet. dar aici e altceva. bineîn eles.. dar Ceea îi f cu semn s vorbeasc i..J3ibi Medoia.. cariera mea e o arlatanie. e hazliu. la cele din dic ionare. Nu m refer. se ajunse la cuvântul: cinic. cuno tin ele mele sunt dubioase..e real i e sincer ! în ochii ei. ridicând ochii. cinic a ajuns s însemne un ins impertinent sau unul care nu se formalizeaz prea mult de uzan e. m rog. ceva total plicticos i nea teptat: cineva pe care nu l-am v zut de aproape dou zeci de ani.. întorcând capul. da.. E un cuvânt total devalorizat. între inut vag de o m tu de-aiurea. ² Dar e perfect hazliu! spuse Ludmila.. doctorul ridic receptorul.. exist .. > absent sau plictisit deja de tem . po i s urci! M deranjezi. Cinic înseamn pentru unii i excroc sau. pentru ea. urc . care î i vedea distrus dup -amiaza ei ² Bibi Medoia! Tat l s u.. a ezând receptorul.. în mod reflex.. nu? Ce credeai. de ridicol de vanitos?! ² Eu nu sunt un practician! morm i Minda.. trebuie s -l suporta i!. f cute din lemn... apoi d du din umeri i spuse: ² Bineîn eles. mai bine zis era colec ionar de discuri. dar dac vrei neap rat.² Te în eli! Cum poate un om cu inteligen a ta s fie atât de subiectiv.. jiu?jlnteligen a mea e platitudine. ² Dar bine. pe care o v zuse cu o zi înainte. atât de prost?! Nu . dup o secund de ov ire.. nu-i a a? el întoarse capul privindu-l pe Lauren iu. acum c tot vine. se scuz el. defectele pe care i le atribuie se opun perfect calit ilor tale. Ceva plicticos. ai dreptate! spuse Minda i. nu. ² Da-da. j cum arat ? Era mic. iu minte. bineîn eles! S ne d m o or . To i trei a teptau crispa i s se întâmple un .. în fa a c ruia Ämarile tale meri te" s nu sclipeasc . cum vrei. nu -i a a? Cu totul fascinant. Ludmila are dreptate. m rog. a. s-a întors i. nu. i s racul Bibi a f cut tot cursul superior i al liceului i facultatea cu spaima în suflet. ceva extrem de comic! ² .. Beethoven.. un fel de incognito în propria.... aceast femeie.. apoi Ludmila. în clipa aceea sun telefonul... Sensul lui adev rat e.. întorcându-se i reîncepând s râd v zându-i figura uimit .. câ iva ani am f cut un cuplu.. dragule! spuse Ludmila. sadic. ea voia s te avertizeze.. ea. apropiindu-se de fereastr ... a început s prind cele mai contradictorii sensuri. Da. concerte.. combinat cu Don Juan?! ² A. probabil.. nu cred. i toate astea implicau un veritabil eroism. a fost arestat peste noapte. mai grav. sau poate atât de vanitos. murmur Minda. ce. sub ire. feminin.i po i închipui c exist undeva.. acest lucru mi -a produs chiar pl cere. sunt i eu.. e comic. ce stupid! Stupid. f cu Minda cu un început de exaltare. avea tot ce e mai 97 important din Bach.e un fel de caricatur involuntar . Astfel de neîn elegeri se întâmpl curent.i piele. întreb : ² Ce cuvânt? ² Cinic.. cu Enescu.. i mie mi s -a întâmplat de câteva ori s fiu luat drept altul! Odat . efepe-andeva în provincie.. un om în care tu te po i r sfrânge astfel. eu exist astfel. dac e atât de necesar!.. i o simfonie beethovenian atârna vreo zece chile. cu mult însufle ire. Am auzit apoi c tat l s u a supravie uit. n-am ce s fac. Cum doctorul nu p rea c vrea s mai adauge ceva.

Cutare? întreb musafirul. Astfel c privirile lor amuzat-speriate. singurul spirit lini tit e tocmai cel în care s -a v rsat ² sau s-a Äaspirat" ² acel lichid violent i periculos. ² î i aminte ti de. sosirea acelui Medoia care î i revendica un drept pe care nu-l mai avea de mult. f r motiv. nici în el. De-acum înainte. oricum. vrând s . se rea eaz apoi la loc. de isteria stins a gesturilor m runte. ciudat.. binevoitor. Nu. Musafirul privi îns de departe. El îns . distante. din nou asupra lor. cu toat seriozitatea necesar . parc pe un alt orificiu decât pe cel indicat. a surâsurilor repetate aruncate în gol. opina pentru coniac.. dac îl avusese vreodat . în fine. care a ters spaima aceea m runt i caraghioas . chiar abordând sau continuând un subiect grav. mai degrab în ei. pe mas !" i gazda se supuse. renun ând la ea ca la un lucru.lucru nepl cut. îl bea oare cu adev rat?! Nimic nu las s se vad acest lucru. cu picioare scurte (se v zu atunci când intr ) excesiv de g l gios. ceilal i f cur la fel. a. pune picior peste picior. sco ându-i din sâcâiala m runt i atât de burghez a atâtor triviale inhibi ii. s se agite. cu toate semnele unei vitalit i sut la sut arunc i el o privire scurt . din jurul Tulcei. o spaim nelalocul ei. bineîn eles nu uit s râd acolo unde trebuie. sau nu se vede. alunecarea undei fluide pe traiectul gastric. chel. gura nu tr deaz nici ea. Minda aduse o sticl de horinc ardeleneasc i una de coniac Ä5 stele". i anume: lichidul se tope te miraculos la atingerea buzelor doar. acolo unde consider el c se potrive te. Se sim i obligat. Era r sturnat comod în unicul fotoliu de piele al înc perii.. de neocolit. i domnul acela Ätrapu". brutal 3e~ real. peste umerii s i. nedorit. mereu asupra lor. încet-încet se lini tesc i figurile crispat-nelini tite din jur.i ascund antipatia spontan care-i cuprinsese fa de musafir. de parc gândul ar fi concentrat în alt parte. asupra unor treburi evident mai importante. i -a f cut efectul. cu un cap gros. vorbe te mereu.. limpezi. de distin i. surprinz tori. pueril . î i terge din când în când ca orice om serios transpira ia de deasupra buzei superioare i de pe b rbie. rotunde i tari. cu o u urin plin de haz. în vreun fel. atât de nepotrivi i cu el însu i încât erau mereu uita i de îndat ce-i p r seai figura i care reap reau apoi ca un miracol nedorit. ca la un obiect excedentar. cu bra ele scurte. a ezat. în lini te. concret. se poate concentra. e golit i când toat lumea prive te cu o anume stupoare recipientul gol. Minda propuse 99 un vin. nimic schimbat. neobservând nimic deosebit. Bineîn eles. Peste tot e lini te.. doar n rile se umfl u or.. Teama aceea diletant . gurile lor contractate. ame itor de sus. calm. de ireali. într -un gest scurt i foarte îndemânatic. care î i 100 toarn cu seriozitate un alt pahar. lichidul con inut. sufocat. toat m runta lor agita ie te poate face foarte bine s crezi c în ei s-a v rsat de fapt lichidul acela ro ietic sau alb-cristalin. cu o non alan de parc ar fi umplut pur i simplu paharul altuia. aici nu se întâmpl nimic. absolut nimic. rotund. iar întreg trupul are o abia sim it revolt amuzat împotriva violen ei alcoolului. dup ce sorbise jum tate aproape din paharul de coniac aflat în fa a sa în felul acela specific în care beau oamenii obi nui i s bea cu regularitate. de alcool a disp rut. ajutând gazda atât de neîndemânatic în oficiile sale i. pe m sur ce amfitrionii î i pierdeau tot mai mult din substan . circular . Medoia. Medoia. aproape absen . cu oboseal definitiv a buzelor. un miracol de prost -gust. musafirul ad ug : ÄLas i sticla aici. el a urcat repede i voios în vasele comunicante ale f pturilor din jur i i-a anesteziat u or. El r mâne în continuare acela i. f r urm din acel p r m t sos de care amintise doctorul. p roase. din realitatea lor pu in . figura Ludmilei ce înghe a. din cel <Jm care beau el i Ceea (Ludmila nu bea).w frumos-pii!i"«9»ar putea spune. Expresia fe ei nu tr deaz nimic ca la neb utori. ei vor putea cu to ii împreun s dezbat atâtea idei mari i . intelectual i moral. etichetei care cere ca orice pahar s trei sferturi). cu o sticl de licheur ieftin în mân . decât în b rbatul acela grav i demn. necesare. un vin adus de el. ca de-un co mar sâcâitor. gre os de politicoase. de la început. nepotrivit.i reumple paharul (cu cât siguran urc lichidul ro ietic pân sus. cu doi ochi alba tri. jignitor de m anie²» ra i. surâzând. asupra temei în discu ie. s-a evaporat miraculos. o stafie corpolent . una din acele poveri de care abia a tep i s scapi. El se sim ea stingherit fa de propria sa realitate a ezat brusc în fa a/ celor trei siluete str ine. Conversa ia poate continua acum. El prive te în jur senin. f r s bea imediat. dup o scurt ov ire. cum spuneam. murd rite astfel. cedându-i-o (a a p rea!). relaxare. sau reîncepe s vorbeasc despre ceva cu haz sau nu. atât de nelini ti i i de crispa i. i din nou f pturile ac >âwra'Varf în^isprewflim tit al i l ^S ht wt ie umplut ao^rpraSia jthttatîlte sau :lea atât de nelini tite} din jur încep f). c toat lumea se poate dedica. abia vizibil. i-a amor it. puf ie pe n ri acolo unde trebuie ² evident. de i paharul e înc plil» atâwde. nici la ceilal i. era extrem de real. de parc ele l -ar aspira. gâtul emite un fel de sunet gâtuit. unde ochii se îngusteaz sau se crispeaz . c se Äcere" ² tresare apoi i se îndreapt din fotoliul s u pentru c a uitat s . cu palma mâinii drepte. niciunde nu se simte. s vorbeasc mult. iar când paharul din care lichidul. vorbe te calm. cu propria sa ma in . satisf cut. cu o indiferen . aceast Ärealizare" s-ar putea spune. care venea sub forma unei stafii. nu. o infim frac iune dint r-un centimetru îl mai separ de buza sub ire de sticl ). de neocolit. r suflând zgomotos pe n rile mari. sim ind îns . i atunci e ti cu adev rat tentat s crezi c oa menii aceia sunt cu mult mai la i decât cel ce bea cu adev rat. lini tit-demn. le-a trezit un mic zâmbet ambiguu i stingherit pe figur . alcoolul acela puternic. e evident. b nuitor^ vinul i-l întreb pe doctor dac n-are Äceva t rie" în cas . dar când Minda umplu un pahar. dn nou fpturile ac :lea atât de nelini tite} din jur încep .

. credea c eu te-am mai v zut. o întinzi de -acas . s se Äfofileze" pur i simplu. sta -i drumul culturii. le -a intrat pe sub piele i la unul de la partid i l-au numit instructor pe linie de partid cu liceele. s-a aranjat Todic i la liceul nostru i la cel de fete. la Chimie industrial . încât poate s dea medita ii pân la anul dou mii i tot nu.J£te£ Hel. i Todic îmi spunea c Tarc u sta.. o nemernic ... care i-a promis c dac . i cu toate c era a treia oar divor at i a treia oar însurat. cu medita iile?! Pe vremea noastr elevii trebuiau s înve e ca obolanii. s racu tefanei! Era unul dintre cei mai buni din clas ... când trecea pe sub ferestrele liceului de fete ÄIulia Hasdeu" (acum îi zice num rul doi. chestia. acolo e i seralul. acum de patruzeci. ca i noi. asta... care a pus ochii pe el... elegant. m rog când venea un str in prin ora .i fac raclaj în luna a patra sau a cincea.. în orice caz.. tot a a vorbe te. hot rât c nu.. una Ghizela. ceva lucrat în cas . se zice c lectura amestecat d precocitate! M rog! Eremia s-a ajuns îns .). una mic -mic ..L.. m rog. pe podele.captivante. îl lua mama dracului! A a. ierbare i insectare ca / el nu mai avea nimeni! i la facultate.. din localitate.. când l-a lovit nenorocirea. gratuite. nebunu a dat-o afar .. Diploma f tovar e! La înv tur ! Cine nu i completeaz studiile. îi transcriu o jum tate de cas . a vrut s . Copil bun. numai ei doi. a unor in i care nu vor s se Ästrecoare". trebuie l sat la locul lui. la elevii corijen i sau i la ilal i.i era ru ine când te uitai la el! Nenorocirea îns a f cut c profesorii trebuiau spre sfâr itul anului s dea medita ii. ii minte. î i l sase din clasa a asea o must cioar mic . e cast i a a va r mâne pân la sfâr it. are pe nu tiu cine. apropo. i -a cump rat mobil . dar iat c depozitul de c r i se m re te i tot mai mul i oameni ai muncii. ² . a fost prins cu o fat dintr-a zecea într-o sal de clas . inteligent!. scandalul cu Y_uja?! Formidabil. tii. Julzan. i i-au adus o iganc . a a c î i dai seama. S-a însurat a doua oar i s-a transferat la Turnu-Severin. mai apare i câte-un profesora cu un raglan frumos. bineîn eles. Todic . O. a a mi -a spus. dar. i prin luna a asea. directorul adjunct al liceului nu tiu cum îi zice.. îns . Todic mi -a spus c Tarc u.. e la fel de gr su ca în liceu. tii c a venit o dispozi ie ca s .. î i dai seama! ... nu a a. pân târziu. eram convins c va ajunge o celebritate în via ! P cat! Mai bine i-ar sta tovar ului profesor Vuia . prostii! Ce mod i asta. î i aminte ti de Cutare? spusese Medoia. recunoa te c a ajutat i el cu ceva.. tâmpitul sta care în tot liceul f cea comer cu romane poli iste! Dar. probabil c nu e ceva în regul cu b trâna) era cutremur mare. cine tie prin ce noroaie!.. Todic a trebuit s se cunune cu ea (se pare c era tocmai în divor i de cea de-a treia nevestic ). doi copii.i completeze studiile altfel îi zboar . e la fel ca acum cincisprezece ani. i asta numai la central ! Mai pune i filialele! i nici una peste treizeci i cinci! Din când în când. Vuia i -a pus în ambi ie s se fac profesor de istorie i a reu it. a a c s-a potrivit bine. s -l tie pe copila lâng ei. i la amândou la cursul superior. tenor parc .i spune a a! Cine tie ce i-o fi închipuit el c înseamn Äeminen cenu ie"? Nu-i nimic. pe scurt. st tea bine. tu tii c eu am fost prieten cu el... nu a a. face chestia asta cu medita iile de ani de zile i nimeni nu. promi ându-i c dac se culc cu tefanei i.. bineîn eles pentru o alocare suplimentar de fonduri pentru carte. englezeasc . parfumat. o copil din astea de azi. ascultând doar de meschinele imbolduri ale instinctului de conservare. nu mare. s racu. la ar . avea voce frumoas . se pare c a fost i un fel de lucr tur . de i. Pentru c a r mas de dou ori repetent din cauza lui Simu. atâtea probleme cu adev rat majore pe care secolul nostru le pune în fa a atâtor oameni cu sim ul 766206 r spunderii.. parfumat. i care nu. ea a plâns i a spus c de la medita ie adic .. i când vin s -i aduc mâncare se ascunde sub mas i trage peste el fa a de mas . pe numele ei. îl admiram. parc trage unul un dulap. adic din cauza abstinen ei sexuale... m -a întrebat de tine z u! ÄEminen a noastr cenu ie ce-o mai fi / f când?!" mi-a spus. Fii atent. dracu s -i ia. mai paseaz câte una i vreunui tovar de la Consiliul popular sau la jude ean . sau nu. la istorie deci. acum. Bref. sau a a ceva. bref. singurei... i -au luat diploma sau l-au amenin at doar c i-o iau în caz c la alte medita ii. ea. s racu tefanei. s racu. fata adic ... Nu tiu de ce.. a a s fii cu trei clase i s r spunzi de nu tiu ce sector. m rog. el zice c are un tabule . Nu. se pare c f cea foarte bine fa ! Pe Ghizela aia. emancipat . au împ r it diplome la in i cât de cât reprezentativi de pe la Consiliul Popular.. î i dai seama ce bucurie pe babacii lui. precum i directorul.. afar ! La munca de jos! F r pardon! A a c .... (Cutare purta numele de Sârbu. i toat chestia a ie it la iveal . tii cum sunt invidiile în provincie. întunecat . nu . al dracului! A intrat i în partid i a fost repartizat de la început chiar în ora . copile! Vuia sta ² se adres Medoia binevoitor i spre ceilal i doi ² era un individ frumu el înc din liceu. st într-o camer dosnic .. se înzdr vene te cât de cât. bineîn eles.. e directorul bibliotecii jude ene din C. e mare acum.. tie c eu mai umblu prin Bucure ti.. zici c mergi la medita ie. pân în anul trei.. cânta frumos. e un copil bun! Apropo.. Eremia. sau la câte o mas comun .. nu înotând Affî.. cu franjuri. m rog. în var . pezevenghiul. nu mai 103 (/ merge. mai avea. copil bun! Are so ie. are în total opt bibliotecare în subordine. sau dac divor eaz de fosta elev haba r n-am! Acum s racu Todic bate drumurile la Bucure ti cu memorii.. m rog. un pardesiu foarte bine croit dintr -o stof englezeasc pe care-l purta foarte calm. tii c e nebun. poate c . pe Ersmia l-ai mai v zut? Nu? A. colabora la Ziarul tiin elor mc& din clasa a doua. Familia a crezut la început c e din cauza femeilor. se apropie. Numai c tic lo ii ia l-au dat afar din partid i l-au i trimis nu tiu unde dracu..C..

n-am tiut cum se face.. într -o comun foarte înst rit i. s-a zis c s-au ars frânele i alte prostii. râdeau cu to ii. la vale. i-a a mai departe. are o feti . trei curvi tine miti tele. divor ezi. tii c a murit!.. prin '56. he! Maieu are un b iat care termin liceul! Da-da. care nu te-au v zut de dou zeci de ani.. prin '50. \r pân acum. unde erau str muta i o gr mad de chiaburi din Banat... privind cu discret duio ie sticla din fa a sa.. s racu. tu e ti universitar. a a cum i Ceea avea una. s te logode ti dup ce ai fost m ritat o dat ! O dat în via te logode ti... bineîn eles. 105 U/parc nu primi i pe che uri de tot. Pe Joloncovschi l -ai mai v zut? ii minte. parc . trenul i-a luat avânt.).. pe sp tarul fotoliului. da' logodna o la i! Nu se face. nu m-am distan at ca tine..s .it spre Ceea. se pare. ci cinic. dac n-ai vrut s vii la ar ... b trâne. pe nea teptate.. în cel mai bun caz.i cl deasc casa.. minunate. le-a luat tot ce aveau i i-a dus nu tiu unde.. î i face cas acum. sticla de coniac din fa a lui. în ultima vreme! I-e i lui greu... c nu scrii.. doctorii. vreau s zic. i Ludmila .. a c zut pe plan eul de beton. cât era câmp. mla tinile nu pot fi asanate?! Vlad_s-a întors. dac pot s m exprim astfel. ne mai i îngr m. timid.. tJce m-a mai logodi i eu o dat . pentru c î i d dea seama c Lauren iu vrea s fie politicos cu fostul lui coleg.. Vreau s zic cavântul sta cinism sau. privind-o mieros: ² i duduia ce crede? Ce p rere ave i?. ti i o confuzie de nume. ha ha!" Medoia continua s p l vr geasc . mai mult bea nevast -sa! Copii minuna i! îi vizitez regulat când trec prin ora . bine dispus.. nu bea 'Jeloc. ha. gata! Te însori. ai dreptate. era un simplu pop . Vorbeam despre cinism!. ². un pârlit de savant! Eh. sunt un ii. ai lui Vlad.. tii tu! Dar ce. cum. dar câ tig de trei ori cât mine. vrea s . Marcu e tehnician veterinar.. i numai cu salar'.. concesiv.. mai bine zis sub acest cuvânt se în eleg ast zi cele mai surprin z toare lucruri. s . Despre cinism. eu am intrat aici pe o discu ie. ce zici. cea mai mare are nou ani i e premiant ! Scârbos! Singura condi ie e s treac clasa.. m -sa e cu ambi iile sociale! Le-am f cut târziu. Dumnezeu are planurile lui!..F. i Minda se surprinse privindu-l cu antipatie. ce s -i faci. Trei feti e dulci. ca i ceilal i. moale. în mijlocul uneia din frazele sale..Noi ne-am luat cu ale noastre i am uitat c . elemente ostile colectiviz rii (era adev rat.. el a fost deportat în B r gan. par ive! Le face tata contabile sau infirmiere .. o groas amabilitate se îndrepta spre logodnica lui Minda. cum zice el. Interesant!.. deun zi. tu { e ti un pârlit de universitar. în sfâr it. dar era.' ce m -sa ser le d . taic -su nici m car nu era chiabur sau a a ceva. nu e sim it deloc.i câ tige pâinea din munca câmpului.. ha! C a fost o gre eal . nu a a. 106 \ i fa a lui surâdea u or. cu familia. din ce putea.. i lumea a intrat în panic . sensul s u adev rat. s racu. vezi. sau din cinci în cinci.. în sfâr it. parc tu tii? Voi. habar n -am. m . c mai mult erau mla tini pe acolo. divor ezi.. impulsiv. Umbl s vaccineze câinii.. n-o duce r u! E la fel ca în coal .. he.. pe la Balota. dar uite. se poate! f cu Medoia. nenorocitule! Minda râdea. anul viitor ne-am propus s facem împreun concediul la Sovata! E o familie care-mi place. a fost un accident C... care. Eh. absent. a f cut arma ta i acum e contabil la spital! S-a însurat. sta e un coleg de antier.. surprins i ro indu-se ca un licean. La un moment dat. în B r gan. era noapte. i cum nu . privind în gol: ² Asta e la mod acum. ceva onctuos. cei mai mul i.. a s rit de pe scar i a nimerit exact peste un pod. m rog. dar. Apoi Medoia se întoarse spre Ludmila i spuse.. l sându -se înapoi. fiecare familie. la dou zeci de ani! Dup aia. se întoarse . i -au str mutat doar. cred.. te-nsori... Bere arju. n-a fost un accident de ma ina. dar. ce vorbea i?! ² Noi? f cu Lauren iu. Medoia începu i el s râd . î i cerea sincer scuze. primul s u sens. se pare. din chirpic.... nu-i frumos! Ce-i asta?!. i a trebuit.. cu vechii prieteni. ce.. patruzeci i nou la sut . cineva ranchiunos.. bine c s-au terminat i astea! M car familia lui Joloncovschi. tii cum era atunci. i Bere ariu. dar...R. aceea a spontaneit ii..... afar de.. de la o în l ime nu prea mare. acolo î i g seam ceva a a s . cu 104 ai s i. se zice c nevast -sa s-a i logodit cu altul! Ce prostie. Tocmai f ceam observa ia c acest cuvânt. ² Da-da..i ia o ma in .. într-un mod suspect se pare... mul umit de sine însu i.. apoi întreb din nou.. cu mine: ÄDup ce c ducem mizerie.. prin ziare ce se mai aude de tine.. ² A! f cu Medoia. dup ce i -a dus. pe-aici?!. carieristule! Ciocoiule! Toat lumea se plânge c e ti distant.?! Câ i copii am? Trei. a. i-apoi eu.. ci.i tragi zilele de azi pe mâine! La noi nu moare nimeni de foame. i -l întreb : ² ... sfios. nu e folosit deloc. tot a a. eu iu leg turile cu vechii colegi. cum îi spuneam lui Gicu. Nu cinism. nu ii minte? Cu m dracu. te lua la plimbare i dup cinci ani.efe sau responsabile de alimentare. n-are licen ca noi doi.. Mai f cu de vreo dou ori: ÄInteresant".. se golise mai mult de jum tate. indiferent.i trag fa a de mas cu franjuri peste cap. era într -un accelerat Bucure ti-Timi oara i undeva. ai v zut ce repede s-a f cut colectivizarea. s . atunci.. m rog. bine dispus. Probabil c aceasta era ideea lui despre polite e. ² Nu-nu! se repezi Ceea. Nu -nu. de data a sta f r s se oboseasc s priveasc pe cineva anume... mor jum tate din ei. din care bea singur.. ce discuta i!. cu bun voin . despre care probabil c avea o foarte vag idee cam cine ar fi putut fi.. z u. i s vezi ce bac i uri încaseaz ca s -i vaccineze numai din doi în doi.

. din lumea aceea atât de populat . de pestri i de vie. mai mohorât .. în casta lor p trunsese o gânganie care. dudui a nu m crede apt pentru o discu ie a a. unde s ascul i corale de H ndel. pentru c voia s stea câteva minute cu spatele la cei trei.. c ti i c pe m sur ce se gole te sticla asta din fa a mea. de i nu se întâmpla nimic. de i era un pahar m ricel. aparen ele erau înc salvate. nu bea din polite e.. Dac vre i.. vrând s -i in ^de urât. peiorativizat. iar când r spunse. r spunzând unei fraze a Ludmilei pe care doctorul n-o auzise sau o uitase: ². într-o cast poate. de i e problematic dac acesta observase Äfine ea" doctorului. Mcilna -îl cheam .. reveni. spuse Ludmila. Fabian. cu toate c numele. i. poate chiar între el i cel lalt. el nu trebuia s vin . a falsit ii lor.. i acest lucru nu le -a înmuiat fiin a na ional . companie. Medoia îi privea amuzat. f r antichitatea greac . dar ne-a inut în aria greco-balcanic -slav ! O Grecie.. 107 i o clip p rea c se va afunda iar în vreo istorioar care se mi ca în jurul vreunui fost coleg de liceu. spuse Medoia. poate. ( Bach. în care Minda îi turn horinc . o jum tate de pahar de coniac. i ea î i muie buzele.. avem. aceste lucruri se impregneaz . pentru horinc lui.. îng duitor ca o clo c .. a inginerilor din provincie. îi era insuportabil aceast senza ie de fals superioritate care se c scase între musafirul s u i cei doi prieteni ai s i.. El. a a cum e întrebuin at de anumi i istorici. probabil. la rândul lui.. cu acest sentiment. lui. i noi. Uite. Minda se crispa auzind a doua oar acel Äduduie" pe care el i-l adresase ironic femeii aceleia. s cre ti. nu?! A murit acum câ iva ani. . i ad ug repede: ² Un prieten.. ² Ia te uit ! f cu Medoia. f cu din nou Medoia cu un fel de consternare.. apropia i lui. Ceea i ea. Pentru c el golea paharul.Se__ ridic ... De fapt. v inem i noi.... încetând s mai joace comedia aceea stins a poli tetei.. Ludmila î i lu singur un pahar mic. de la Cluj. bineîn eles. ceilal i putuser s înve e acest lucru. departe de Occident. dintr -un fel de ciud disperat i pe ceilal i doi.. sau la cei doi.. i Minda aduse sticla de horinc i î i turn un pahar plin ca al fostului s u coleg. doctorul M rgineanu. cu ochii sclipind... i. ei bine. citea foarte mult. îng duitor . discu iile noastre.. plictisindu -se. acum adresat logodnicei sale.. cum sunt atâtea zeci. lucru pe care musafirul îl sim ea. î i f cu ceva de lucru cu o sticl de ap mineral . polonezii au o mie de ani de Äpapist ism". aveau. îns . pentru c un pahar identic î i luase i el.. iar Ceea spunea tocmai.. zâmbind. nu i-a dezmembrat! ² Acela i lucru a f cut la noi ortodoxia! spuse Ludmila. eu am fost anul trecut la C racovia: imagina i-v tot centrul ora ului e un fel de Floren a. pe care îl d du jum tate pe gât. â la Bucure ti! Mai intelectual .²^ am un coleg. exista oare a a ceva? Cei peste. f când o mi care în fotoliul s u i un zâmbet satisf cut i se l i pe fa .. care se avântau cu atâta bun -cre tere. un slavism f r Dostoievski! Ne-a inut. s copil re ti între asemenea ziduri. i tocmai aceast salvare a aparen elor era o form a grosol niei lor. imagina i-v . de moravurile lui.. cum ar zice Balzac. dar acu m era aici i ce se întâmpla era intolerabil. arii din Palestrina.. m chinuie tot mai mult p rerea de r u c nu am atacat uica aia ardeleneasc . î i avea propria sa cast .. în ciuda voin ei ei.. netulburat. sta cite te cor6sal!~Vine de pe antier i se apuc de citit! i tat l meu. un coleg.... Nechibzuit? Da. cei care câ tig în jur de cincizeci de mii. privind mul umit. poate i el. o simpl . vocea ei suna ca o hârtie: ² Nu v preocupa i de p rerea mea! Era o discu ie ca oricare alta. fumând. s fii dus la biseric . fiecare în felul lui. m car în acest fel. î i mai turn un pahar. bineîn eles. e român. pe 108 care ar fi vrut din suflet s -i vad pleca i. nu i-a înmuiat. Ce leg tur are asta? Aici e vorba de un fel de idiosincrasie fa de un cuvânt.. i cu aceast consternare pe fa . tu l -ai cunoscut pe tat l meu. ² . nechibzuit.. intrusului. a celor care tr iau într -un mediu închis. horinc asta i-a adus-o lui Minda (ea îi spunea mereu pe numele de familie) prietenul s u Pupi. s racul. pe care Minda. de institu iile lui. un fost coleg de facultate! ² Pupi!. mai de Äserie".. iat .. care-l crispa înc o dat pe Minda. i-l pusese în fa . papista sau papist esc. mai.. din dou înghi ituri. se crispa acum de dragul s u.. ² E adev rat.. rosti cu un fel de vehemen Ceea. amândoi senza ia unuia c ruia i se urc o gânganie pe um r. oricum.. tocmai spunea Medoia. cum se zicea. goli ce r m sese în pahar. de Äfocuri". care. Ce-i asta? i Ludmila izbucni într-un râs m runt.. Bravo! Asta zic i eu c . de cultura lui. s zicem.. care oscila în i neputincioas pe el însu i v jur de cincizeci de grade.. care fusese i a doctorului. a a. ² A. Medoia îl privea cu un fel de duio ie ironic . Monteverdi.. T cu îns . ha. trecu în biroul s u. mai nordic .. ha! ² Nu-i prea târziu nici acum. a doua jum tate. dup ce golise din nou. un fel de antipatie a românului fa de cuvântul catolic. ca s nu-l jigneasc pe musafir. în fa a sa. pe noii s i prieteni. vreau s zic. discut m chiar foarte mult.. adic eu.în epeni. deja. doctorul era singurul carg b u cu ad ev rat un pahar din acea teribil horinc . Chiar i Ceea d du pe gât paharul s u de vin i rug s ^ i se mai toarne înc unul. uimit. trei mii pe lun .. una mai a a. f r s ie seam c în jur nu se bea deloc.. " '" ~~ ² Pupi? f cu Medoia..

. E ti unit. într -un râs autentic. ² Sigur c da! spuse Ceea cu o înfl c rare deplasat ... sublimând în râs.. i eu a trece ast zi la aceast biseric .-----111 ² Haide-haide. nu numai acum.. de r ezisten . pe la 1800. au adus argumentele originii noastre latine. Apelul P cii?.. replic Ceea. Popa Maior.. auzi i? Argumentele! Ceea ce visa u Miron Costin i Dimitrie Cantemir.( ² . sau schimba! ² P i asta spuneam i eu.. privindu-l pu in deconcertat pe inginer.. c mor!. a r spândit scrisul tip rit i limba român . care. privindu-l cercet tor pe Medoia.. s râzi de totul. de încercarea colectiv sau individual de a ine piept. Mariu Chico sta e de fapt Gheorghe Laz r. pe care o fâlfâia la Paris. A fost un grup de preo i. f cu Minda. cu to i erau ni te caraghio i... la Rena tere. incai. spuse Ludmila.. de cele mai multe ori. discutabil . o idee profund european . cu care nu se pot face compromisuri fundamentale. pân la urm . râzând. care deschide prima coal în Bucure ti i. ridicolul.. necrispat. toponimice.. care era uneori absurd .. dovezi. sl beau unitatea noastr de credin . în definitiv..... s anticipeze. ² Da-da! f cu cu seriozitate Ludmila. deprinderea asta de a lua totul în râs. din care s -au întors unii.. din care uit s bea apoi. chiar de propriile tale necazuri. uni i în jurul ortodoxiei. Astea nu mai erau intui ii sau semantic m runt . spuse cu gravitate Ludmila. istoria cuceririlor Romei. o încercare a ungurilor de a sl bi rezisten a româneasc din Ardeal. de fapt. în loc s dizolve rezisten a na ional .. Mariu Chico e pedantul m runt. cu ticurile verbale ale. clare. ‡ ² Nu 1800. bând din pahar din pur distrac ie ² nu totdeauna! Poate fi i o form a deturn rii unui adev r prea grav. ² Ce anume n-ai semnat? întreb Minda. care... de i acest pa optist exaltat i fricos era cu mult mai ridicol decât pedagogul nostru de coal nou . la noi ortodoxia asta greco -slav . tocmai. Eu n-am semnat. ca crinii lui Amor / Cu buclele lui Phebu te -ammant . binef c toare poate. dovezi. o form ..... care. ideea de na iune. ci 1700. revela ia! ² .. ² Cum. ceea ce ei încercau sa deduc . care-i diminua for a de convingere.. care a fost desfiin at în '48?! ² Nu-i adev rat. atra i de ni te promisiuni sau avantaje materiale oferite de unguri. peste tot! Dar înaintea lui Chico Rostogan a fost Heliade. f cu Medoia... în definitiv. chiar i ceea ce nu trebuia.. Minda.. a st rii de spirit. Te acoper . dac ar mai exista. . ² Va s zic tu e ti greco-catolic? îl întreb doctorul zâmbind. interesându -se discret în scrisori dac se poate întoarce în ar f r pericol. biserica unit s-a contopit cu biserica ortodox în '48 sau '49 i. nu vedea decât umorul. din nou cu o violen inutil . bineîn eles. tu vorbeai de sublimare.. i în felul acesta am reu it s rezist m... stârneau râsul i pe vremea aceea. vorbeai de o deturnare a aten iei.. un oarecare Heliade-R dulescu.. suferin e! Aceasta -i o supap na ional ... care. care a dus la laicizarea culturii. pe Medoia.. ei au adus dovezile din biblioteca Vaticanului. ² Nu-nu. determin o societate. Marius Chico Rostogan era un european! Un 110 postiluminist. nenea Iancu. ceea ce era fatal.. au înt rit -o în mod nea teptat.. ² Asta-i ceva tipic românesc. Eu suntjreco-catolic. formeaz în insul social ideeS^ de libertate. râsul sta. dar uite c din toate acestea a r mas râsul. Unit cu Roma. ridicând paharul. singurul mare curent românesc cultural-politic! Pentru c aceste burse. a unui adev r care te poate ucide sau. de. o uria bucurie: era certitudinea...... era de fapt i o stupiditate s existe 109 dou biserici române ti.... arja asta de care spui.A. a adus tiparni ele. coloana lui Traian etc. la noi era o episcopie greco -catolic . arja. de care îns maestrul. ea nu se aprindea niciodat la astfel de discu ii. unit cu ce? ² Cum cu ce? s ri Ceea. se m gulea cu id eea c cineva voia s l închid ! Bineîn eles c era un ridicol. Nu mai ii minte.. cu italienismele i cu mantila sa alb .. . ÄMarius Chico Rostogan"! spuse. care ap ra Ä.. i avantajele materiale au fost burse de studiu la Roma. spuse Minda. un caraghios. înfiin area acestei a a-zise biserici a fost o deriziune.. tinerii tia care Ä i-au tr dat dreapta credin " au demonstrat. acest graeculus.. episcopul Atanasie. ² Da. cu mult maijidicol decât < Mariu-Chico . de care spui. spuse Ludmila. ² Ungurimea papista ! râse Lauren iu. ce atâta team de un cuvânt?! ² Nu uita. ² Nu.în individ. ² Nu totdeauna ² f cu Ceea. ² ti i ce sunt eu? se amestec i Medoia. î i închipuia.. spuse Ludmila rece. cu modeste argumente filozofice... e o dovad de vitalitate... J^. te circond / Electric radioas . bell e ti Dilecto i capellura .. punând picior peste picior. care. nu poate.i dai seama... creeaz structuri stabile. ² Nu-nu! f cu Medoia. . preci s.i blond / De voluptate peplu. dar asta r zbate chiar prin caricatura pe care i -a f cut-o Caragiale. ad ug Medoia. asta am mai auzit-o! Te în eli.. n-a mai îndr znit s se ating ... dizolvant . de a rezista istoriei. unii? f cu Ceea cu indignare. de provincie poate. coala ardelean . i-acum îmi vine s mor de râs când citesc: ² . Micu Klein. încruntat.

cu toate calit ile dizgra ioase ale unui astfel de tip.. 112 i lu partea doamnei Clara. vulgar f r vulgaritate. bineîn eles.. pierdu i de-o infantilitate brusc . în mod surprinz tor. într -o pauz . nu se certaser m car în acest interval mort i. mai ales. i Ludmila î i astup ostentativ urechile. orgolios i insult tor de sigur pe sine. i acest lucrii ea i-l -spusese. care î i maimu rea propriile idealuri. ² . era aceea c Än v lise în dup -amiaza ei".' r ut cioas . ironia asta a grecului poate e mult mai european decât întreaga revela ie latino papist easc cu care au venit. un antaj sentimental. ² Ale colii ardelene. puteau atrage doar pe un tip ca Minda. de reg sirea lor i a celor o mie de nuan e i în elegeri tacite dintre ochii. ca Ärevederea" lor s fie blând-mediat . când.. dar ea îl re inuse pentru înc un sfert de or . ce nume.. s îndulceasc . Ceea vorbi despre piesa lui Al. la sfâr it. grea. moluscoid . mâinile. c . de a se st pâni. prezen a lui Ceea la el. italienismele ridicolulu i Heliade. panicard .La vreo dou ore dup toate acestea. prea exaltat îns . o înso i. nu se priviser în ochi ² odihna lor.". oricum. azvâr lit de acolo de propria lor atingere. dând dreptate.. grosolan . era cât pe-aci s izbucneasc în râs. de care. oriunde. dar nu trebuia s te afli aici. deodat puerili. râzând. un fost coleg. pân la oapta pe jum tate ghicit . mai bine zis o serie de neîn elegeri. e adev rat c i ea ajutase la aceasta. lui Ceea. nu merseser împreun pe strad . timpul neutru. pe figura osoas . de fapt. ² Da..Ludmila avu. 113 insul acela cu Ädrepturile" lui. spuse Ceea. ap ru i inginerul Medoia ² Bibi Medoia. la o fraz m runt a ei. ajungând pân sus. violen a în discu ie a lui Ceea. De fapt.. mântuia totul. laminat. dup un schimb de vorbe cu Medoia. spre furia de moment a lui Minda i uimirea lui Ceea. bineîn eles c da! admise Minda.² Ale cui? Ale cui? strig Ceea. adolescen a sa strident . mare.. pentru c se tia în inferioritate i î i specula bine acea inferioritate.. r neasc . masiv . favorabil catolicismului... era o neîn elegere desigur. invadându-i fa a sa urât .. bineîn eles. în sfâr it. i-apoi. i. de i doctorul tia c ea vine. bucuria lor! ² nu se iubiser . Ce vin ?! Dumneata n-ai nici o vin . bineîn eles. Dar Ludmila îl întrerupse: ² D -mi voie s spun i eu ceva. care salva. s racul Lauren iu voise s plece imediat. inventat de ei în i i. evident! Bineîn eles. un ins ce Ä deranjeaz ". Se pare c se r zbunase toat acea sfor are de a fi politicoas . de revedere cu iubitul ei dup acea nefericit neîn elegere cu vizita so ilor Nistor i -apoi cu acel hiatus de câteva zile între ei. s fie ejectat. i el se ridicase cu statura sa1 sferoid .. tirb . Davilla Ä Vlaicu-Vod ". dureroas . care surâdea peste ei doi. a senzualit ii i spiritului fratern ce s rea din fiecare por al aerului aceluia dintre ei. nu. Ei îi displ cea ² i avea grij s o arate întotdeauna ² impulsivitatea. undeva. singura lui vin . Medoia spuse: ² . în mod ciudat i profund semnificativ.. de ceva din ei în i i!.. croit pentru acel personaj! ² insul acela care n v li între ei tocmai când primele suturi le lipeau fiin ele i Ceea se mi ca deja ner bd tor pe scaun. un impostor... uneori.. . în care nu se v zuser . dulce -neru inat . încurcat. o zecime de secund . prea largi. . un intrus. ale lui Massim. calit i care. nu putea s arate altfel. o în ep tur (probabil felul acela nestingherit în care provincialul golea sticla aceea de coniac_. cu o ro ea nepl cut care-i urca repede de pe maxilarul s u inferior. nu?! spuse Ceea. sau. apoi.. e vina mea poate. nu se atinseser . strident i brutal în armonia lor.. întârzierea lui Ceea acolo. silabele lor. la chelie. a lui " Medoia. m surat.?! ² Da... s apropie i apoi. în care î i r sucea gâtul sub ire un ve nic post-puberal. s dispar . care sim i crisparea doctorului începu s vorbeasc repede. chiar cu Minda. încât Ludmila... Ceea. iat . victima boierilor pân la urm . precum i Ädreptul" lui de dinainte de dou decenii). ca om modern.Ce vin s ai dumneata? f cuse ea cu un dispre u or.. pielea. r ut cios. unde exista o asemenea disput religios-politic . atâta dispre în privire.. dat pe sc ri. e o ironie la adresa unei forme pozitive în cultur . în imperiul lor.. mie religia nu -mi spune nimic. din pricina acelui Äipochimen". i încerca s bolboroseasc o scuz (ÄM ierta i... încât Ceea. cu mersul lor i staturile lor ce se armonizau atât de bine. dar. toat cearta asta a voastr e o ceart religioas . teribil de încurcat. Dar arja lui Caragiale nu e decât o dezinvoltur fa de o anume rigiditate. cu flutur ri de mâini...... ca o casc metalic . mânioas . prietenul acela al lui trebuia s înmoaie. cu gesturi vii. Latinismele lui Laurian. Cei trei mai discutar astfel câteva minute. Ludmila plec . medieval . dup toate alea. de a face pe placul unui om pe care îl considera inferior. se c sca în continuare. ca o gur b trân . vo rbind prea tare i.. care se fr mânta pe loc cu atâta spaim .. prea iu i. ro ind atât de violent pe fa i pe gâtul s u nepl cut de alb. oricum. a unei coli pozitive. o catastrof . ales la acea vârst dintr-o colectivitate restrâns . un prieten de acum dou zeci de ani. Cei trei îl privir o clip .. tensionat pân la strig tul gâtuit. de i vorbea repede.ja scosese din s rite pân la urm ). în felul lui nepl cut. i începu s vorbeasc calm. cineva care i-a furat o dup -amiaz ce fusese pl nuit una de împ care.

a 116 . un Medoia de care se sim ea înstr inat. i Minda b u i el. din trecutul s u era lucrul cel mai nepl cut. numai în felul s u. sau îl va dispre ui f r ur . care îi ascundea totu i pe cei doi prieteni. el î i plec cre tetul i schi cu bra ele un fel de gest în l turi. de altfel. dar era imposibil. etc. dincolo de contrarierea pe care i -o provoca acea ie ire 114 a Ludmilei atât de Äludmilian " de fapt!. sim i. el. ar fi râs!. a ai ratat o posibil prietenie a noastr ! Nu se intr astfel într-o amici ie. tân r.. nu prea tare. Doctorul se a ez i el. acum c r m seser singuri. Vina dumitale e de fapt. Iat . fugit din internatul acela al lor. în felul acesta. la o mas . deodat . îmi pare nespus de r u. de-acolo etc. Ceea. nu mai am destul r bdare s asist i la golirea sticlei de uic . Medoia se înclin ² era surprinz tor de st pân pe el. i. E bine femeia! V potrivi i bine. nici Minda. e altceva. într-o gloat amorf . pe jum tate batjocoritoare. ce-ar mai fi râs cu ea. în orice caz ea îl va detesta f r dispre .acum. Sau locvacitatea sa nu fusese decât ocul primei revederi i un fel de a face fa al lui. sau stân gace.. Afar se întunecase. de unde ar fi putut s-o cunoasc Medoia. ² . dar nu trebuiau s se întâmple în dup -amiaza aceasta. o sfruntat lips de tact. s imita i vreun profesor de-al vostru." i f cu cu mâna sa groas . ce fusese atât de aspr cu el. cu hainele jerpelite. aproape cu polite e.. i ar fi râs... în Gara de Nord. nici dumneata. puternic. . încât Minda tres rise. încercând mai mult s-o tempereze cu privirea sa i cu contrarierea sa grav-re inut . hiperaglomerat. printr-o minune fizic .. în s r cie. de acas ... dup plecarea ei. cu farmec oricum. cu paharul plin în fa .. bineîn eles. în picioare. umilitor . sau. luându. în prezen a mea! Aceasta se cheam tact. evident. în sfâr it. lips de tact. enervat de menajame ntele crispate cu care to i trei îl trataser pe intrus. nu mai Äaveau ce s . i-ar fi lipsit. fo ti prieteni.. dup ce schimbar un zâmbet de în elegere.. i mai banal. i t cur amândoi. c ruia. se sim ea de fapt bine.. spuse o fraz amabil . victorios. un gest evaziv i elocvent. 115 Medoia devenise moroc nos sau absent.). cu un zâmbet m runt. Minda îl g si pe fostul s u coleg reinstalat în fotoliu. dup atâta alcool ² era o înclinare pe jum tate teatral . asta e sigur.. ar tau c ... în ace ast înserare. pe care îl privea cu o anume ging ie. î nc o dat . i dac cei doi. g l gioas .. totu i. i. b trâne!" în ora. îi venea s i râd în acela i timp.. Minda se lini tise treptat.. pentru o noapte i o zi. cu totul altceva decât. ² De ce?. dinaintea acelui trup gros. undeva.. de parc cel lalt ar fi f cut o aluzie la prima lui so ie. cu teama aceea de Äcadre" în spate (tat l s u se mai afla în deten iunea aceea brutal . o îmblânzise într-un fel. lucruri foarte fire ti... a str inilor. ca i scuipatul sau sc rpinatul.Când se reîntoarse în înc pere. la urma urmei. felul în care Äintrusu l" îi suportase mânia. acea revolt a franche ei ei. Medoia b u mai pu in. într-un fel. dar i el cu regularitate.. cu regularitate totu i. i cei doi prieteni-str ini nu f cur altceva decât s bea împreun . cu pânda aceea dintre ei. la sfâr it. în acea or petrecut în gar .. cel care Än v lise" i care trebuia ap rat i ceilal i.. v las s v privi i în ochi cu duio ie.. Ceea i Medoia... b u pu in din propriul s u pahar. Ludmila îi trimise iubitului ei un surâs cald. ca o fiin ce trebuie protejat . adic . r bufnirea Ludmilei. rece totu i.. stând în fa a acelui individ cu hot râre str in. spuse în felul s u. trebuia s aranja i asta altfel.i spun ". sinceritatea mea e un compliment de fapt. i. ca o boal ru inoas . S bea! Ciudat. i Minda.. Ludmila zâmbi chiar. pe persoana sa fizic . ar fi disp rut ca un abur din înc pere. dar simpatia pentru acel tinerel care f cea facultatea cu atâtea eforturi. îl obosise teribil.. privindu-l comic pe Minda. g si chiar un epitet lini titor. cu tot mai mult repeziciune. c . ² Ludmila! strigase Minda. odat . o dovad c îl consider dintr-ai no tri!.. doctorul aprinse un lampadar într-un col . uimit el însu i.. i Ludmila ie i repede.. când tân rul student la Medicin c uta pe cineva la un tren de Timi oara care-i aducea un pachet de la ai s i. sau. o obscur mul umire îl invada cu discre ie. Domnul Medoia va în elege c aceasta nu e prea grav. V las.. a logodnicei prietenului s u. dar nu. s v bate i ca ni te birjari pe umeri. acum. i Ceea o urm tulburat. f r motiv). a ezându-se amândoi pe câte un fotoliu cu bra ele în jos. adic : ÄAstea sunt femeile. mai bine zis tu ise de câteva ori i î i încheiase nasturii hainei încercând s bolboroseasc ceva)...i m nu ile. de i tocmai aceast idee a ap r rii celui r s rit. îl înc lzise totu i.. la un meci în Capital . peste umerii lui gro i. care venea de la Craiova. relativând tot ce spusese (era evident. s v pricepe i din sferturi de fraze. de parc societatea celor doi. ÄTe felicit! spusese el parc . odat . f cu ea i râse. îmi pare r u. in ceasul care urm . vii i dumneata?!.. flagelarea. furios. ei nu schimbar mai mult de dou zeci de fraze. ei nu se mai v zuser de la bacalaureat. de la ghea (horinca era vitriolant !). care. Medoia nu-i purta pic .. într-un bufet sordid. colega sa de facu ltate. tocmai ca s -l împiedice pe Medoia s plece (acesta se i precipitase spre u . împreun cu ap mineral rece. ad ug Ludmila. un Medoia sub irel. prima parte a dup -amiezii îl crispase. dovad câteva jum t i de fraz . a mea! N-ave i tact. da-da.. pentru care nici m car joviala dumitale provincialitate nu te scuz !. dup plecarea celor doi. foarte puternic probabil. îl întâlnise pe Medoia. al celui venit din provincia dep rtat fa de trei str ini distan i din Capital .. el e un b rbat.. Minda î i aminti. unde f cea facultatea.. r mânând secunde lungi în aceast pozi ie.. mult mai pu in.

Dar s mergem la el!» Atunci Toma. ci doar la o jum tate de ceas. îi alerg în întâmpinare. Apoi vorbi el c tre înv cei: «S ne întoarcem în Iudeea!» înv ceii îns îi r spun-f ser : «înv torule. vorbi c tre înv cei: «S mergem. Iisus vorbi: «Lua i piatra de aici!» Atunci gr i c tre el Marta.. stadii abandonate. i trecu în bibliotec . Laz r. g si în sfâr it Evanghelia lui Ioan. Doamne. doctorul se ridic . gândind în sinea lor: «Merge la mormântul lui. prietenul nostru. Medoia nu venise cu mâna goal : îi adusese acest m runt dar: halucina ia. stafia înc t imid ² care poate va muri înc o dat . prin nu tiu ce curioas asocia ie. vino i vezi!» i Iisus î i ascunse ochii. pentru mult vreme! ² a Ästadiilor" acelora c rora li se spunea astfel: pubertate. Dup ce gr i acestea. gr ir : «Nu putea. Iisus vorbi c tre ea: «Eu sunt învierea i via a. i citi. ca fiul lui Dumnezeu s fie sl vit prin ea». ca un deget care bate distrat i mecanic aceea i clap la o claviatur . pe care. M ria r mase îns acas . cel care a deschis ochii orbilor s fac ca acesta s nu moar ?» Atunci. pe nume Laz r din Betania. vezi. într -o camer goal . deci. cred c tu e ti Christos . Cine îns c l to -Jre te noaptea. M ria era îns aceea care unsese cu mirodenii picioarele înv torului i le tersese cu propriul ei p r. fratele meu n -ar fi murit. acela nu se împiedic . Marta îi r spunse: « tiu c va învia la învierea judec ii de apoi». von Bethanien.acelui obraz lipsit de spiritualitate. i -apoi cum aceast expresie se fix . M ria aber war. într-adev r.. i iat .. oare. ale unui om care a frunz rit sute i sute de c r i. Era o cript îns i o piatr grea era a ezat la intrare. dar eu voi merge la el i-l voi trezi». Iudeii care se g seau la ea în cas . e spre binele s u». încerc s . ca s i se spun : «Doamne. cel numit Geam nu. aburul pe jum tate închegat.» ji< Astfel vorbi el i dup aceea le spuse lor: «Laz r. în via a sa ambi ioas . dac doarme. fratele ei. doar din trupul acela cu umerii pr bu i i din fa a sa.. cu gesturile acelea simple. de metodic împ r it . surâzând. Atunci Iisus le vorbi deschis: «Laz r a murit i m bucur pentru voi c nu am fost de fa . s -l plâng ». Când Marta auzi deci c Iisus venise. pentru c în el însu i nu se afl lumin . Din trecuta sa Äerudi ie de liceu" î i aminti ² cu un zâmbet involuntar de orgoliu ² c istorioara cu Äînvierea lui Laz r" nu se g sea decât în Evanghelia lui Ioan. Când Iisus auzi aceasta. a doctorului. cât de pu in loc avuseser aceste vârste. o stafie ce prindea corp ² un anume corp. sora celui care murise: «Doamne. V zând -o Iisus c plânge. i îi spuse: «înv torul e aici i te cheam ». die dem Herm gesalbt hat mit Salbe und seine Fiisse getwcknet mit ihren Haar. Iat . din satul M riei i al surorii sale Marta. alerg i o chem în tain pe sora ei. ci se g sea înc în acel loc în care îi alergase Marta în întâmpinare. acela va fi nemuritor. reveni în fotoliul s u cu o carte pe care n-o mai avusese în mân de foarte mult vreme. Astfel îi vorbi Marta lui Iisus: «Doamne. adoles. tot mai contrariat de lectur : ÄEs lag aber einer krank mit Namen Lazarus. c acesta era bolnav. i cel care tr ie te i crede prin mine. ca s murim cu el împreun !» Astfel ajunse Iisus acolo la patru zile dup ce îl îngro -paser . se înver una în sinea sa i se tulbur i spuse: «Unde l-a i a ezat?» i ei r spunser : «Doamne. Äînvierea lui Laz r!" gândi înveselit Minda. dac ai fi fost aici. pentru ca voi s crede i." 117 Äîn vremea aceea z cea bolnav un oarecare. poate. c ci au trecut patru zile de când . din oboseal . acela se va r t ci. stafia propriei sale adolescente. o anume substan ! ² o stafie ce se în l a ca un abur. 118 Crezi tu aceasta?» Ea îi r spunse: «Da.. verset 1. împreun cu iudeii care o înso eau. spuse: «Boala lui nu e spre moartea sa. o vârst care avusese prea pu in drept de existen în via a atât de încordat . deren Bruder. ci spre m rirea lui Dumnezeu. Când auzi el. de ging ia dezarmat care fusese farmecul lui Medoia adolescentul. fiul lui Dumnezeu. care ai venit în lumea aceasta». hot râte. tiu. fratele meu nu ar fi murit». mai întârzie el doar dou zile în acel loc în care se afla. dac ai fi fost aici. îi c zu la picioare i îi spuse: «Doamne. cât de rar se gândise el ² spre deosebire de Ceea. cel pe care -l iube ti zace». Dumnezeu îndepline te rug mintea celui care i-o face» Iisus vorbi c tre ea: «Fratele t u va învia». Când M ria ajunse deci în locul în care se afla Iisus i îl z ri. lui Minda ² totu i. Astfel vorbir iudeii: «Vede i cât de mult l-a iubit?» Unii dintre ei. o urmar . prin ce for ?! ² îi n luci propria sa adolescen . dintr-un m runt automatism al vreunui contact cerebral. z rind-o pe M ria c se ridic gr bit i iese afar . tulburându-se Iisus înc o dat în sine însu i. de dou decenii. pe loc. evident. iar ei în elegeau c era vorba doar de somnul trupului s u.i explice de ce în celelalte trei evanghelii era omis perfect acest fapt. Dup o foarte scurt c utare.. consolând-o. Betania nu se g sea îns prea dep rtat de Ierusalim. i tu vrei s te reîntorci acolo?» Iisus r spunse: «Nu sunt oare acestea cele dou sprezece ceasuri ale zilei? Cine umbl ziua. i mul i iudei veniser la M ria i Marta s le consoleze de moartea fratelui lor. excesiv de harnic . Iisus o iubea îns pe Mana i pe sora ei i pe Laz r. apoi tot mai prins. Iisus îns nu ajunsese în satul lor. era bolnav. harnic . cu amuzament la început. doarme. Noul Testament în traducerea lui Luther. îns . Cine crede în mine va tr i chiar dac moare. tocmai de aceea îl asculta cu atâta aviditate! ² la propria sa pubertate i adolescen . se apropie de mormânt. el pute deja. nu cu mult vreme în urm vroir iudeii s te lapideze. i în timp ce o c uta. deci. M ria. Iisus vorbea îns de moartea sa. Surorile trimiser atunci dup el. in dem Flecken Marias und ihrer Schwester Martha. capitolul 11. pentru c el vede lumina acestei lumi. îns . Atunci gr ir înv ceii: «Doamne.

asta e: s supravie uie ti! 121 ÄLaz re.. et etera. a celor care nu atr geau în nici un fel aten ia! ² da. bineîn eles.. abrutizant . Nu era nici râsul min ii. dar asta numai fiindc e ti tu a a cum e ti. sfios i bine crescut. tiin a ta... ha! râsul lui Medoia era cald. deodat . pe care -l întâlnise atunci în Gara de Nord. vei vedea m re ia lui Dumnezeu?» Atunci dar piatra la o parte. Iisus î i ridic ochii i spuse: «î i mul umesc. ² Lauren iu Ceea. mul umit de sine însu i. strig el cu voce înalt : «Laz re. vesel i li ber. nu e cel mai important. vino afar !" strig cineva. cu înc ceva. Ärevolu ia" adusese i spaima simpl ..» Spunând acestea. ceva neclar... stricându . cu picioa rele i mâinile înf urate în bandaje i cu fa a acoperit cu un giulgiu. nici nu tiu dac te iube te sau. predestinat atât de devreme s r ciei". dar alunecând în media aceea ² ce sub ire era în anii aceia chiar i media aceea. neb rb tesc. nu m intereseaz .... i-o t ie: Las . totu i.. i doctorul trebui s se ridice brusc. el. ce -l fermecaser pe seriosul i echilibratul Minda. Asta voiam s spun i eu: Lauren iu Ceea.. ridic ochii: Medoia îl fixa cu o privire atât de clar . o -ho.. cât fric .. Minda.. sut la sut ... speriat c -l vede. Nu mai sta i calcula atâta... ti nerelul acela speriat. care.i prietenul. ha. adic cei doi Minda. cenu ii.. Sau poate acesta era felul s u de a. pe care -l iubise. i în clipa când Minda deschise gura. Ä i mortul ie i [/1' afar . însoar -te cât mai repede cu ea. Medoia îl . asta e totul. sau numai a a zisa revolu ie?! Al ii au pl tit mai greu. ci sigur. era ceva care-l sufoca.. din cap... la ea. i înc ce bun . nu -nu. cu gesturile acelea stângace. sub ciocanul acela ce-l turtise i-l f cuse astfel. paharul cerut. a celor lipsi i de personalitate.. al celor care stau aici în jur. un surâs care îl uimi pe el în primul rând ² el se transforma cu rapiditate sub ochii sau în apropierea lui Medoia în ceva ce nu mai fusese niciodat sau nu mai fusese de mult vreme. noroc. 120 toarn i tu un copil. se întorc ei mâine. animalic . Medoia i familia sa au avut totu i noroc. i el. cu am r ciune bineîn eles. feminin. o docilitate i o stâng cie dezarmante. ² Sunt un porc. abia acum pricepea doctorul.. spaim * abject . da-da.i prietenii. moarte veritabil . revenindui din amor irea sa. Ce dracu e ti atât de politicos? D -mi un pahar cu sifon rece.")... domnul. E adev rat. numai c . zâmbind stângaci. zâmbind. bineîn eles." .i trebuie ie: ar toas . animalic . ei supra -vie uiser . cu un tat bine adaptat i atunc i. foarte bine aleas . i a murit de moarte bun . jegos. foarte pu in. cu bonomie. De când sunte i împreun ? ² De vreo doi ani. da. s deslu easc silueta sub irelului s u prieten în acel bandaj gros de carne care era trupul lui Medoia (. trebuise s îndure. a Ä acelui" Medoia. f r s vrea. Ai ales bine..e aici». de când erau singuri. ce-l tulburase pe el. nu poate. prostii. cu picioarele i mâinile înf urate în bandaje. i domnul filozof. nu? f cu Medoia. congrese. scârbos de bine crescut? C m-am îmb tat?! Bineîn eles c m-am îmb tat! Am vrut s m îmb t i am f cut-o. te iube te de nu mai poate. i pe urm po i s . a celor uniformi. . în cripta aceea uria . asta n -o s te în ele nici dac i-ar pierde mama! Nu pentru tine. nici o grij . când observ . care îl uimeau i îl i amuzau.. bineîn eles. totul. prostii. c era urm rit. noroc! gândi Minda i d du încet. e ti un câine singuratec... tat l s u s-a întors. de i.. Minda se ridic supus. nici râsul vreunei memorii încâlcite. privindu. probabil pentru c nu era ceva care s dureze ² i îi aduse celuilalt. când el. cu pantalonii c lca i. ² Exact. nu-mi r spunde. ² Ce cite ti? îl întreb Medoia. felul lui de a fi. Medoia vorba cam în felul acesta. supra-w -H vie uiser ! S . mult lume tr ise atunci în spaim . tergându-se mul umit la gur cu mâna. vino afar !» i mortul ie i afar . încât doctorul se îndoi o clip c acest om b use o jum tate de 119 kilogram de coniac. al ii au pl tit total. ceva gre os.. Unde era acel tinerel. i erau i celelalte dou animale de fa !. nu era o prostra ie a alcoolului. h ituit.. doi. i el i tat l s u. umilin elor materiale. dar. Unii îns alergar la farisei i le povestir totul. era râsul trupului s u. în sfâr it! O femeie cumsecade. ² Prea mult. neprivindu-l. nici al unei inimi duplicitare. f r urm de ironie.. a fiului i a tat lui. ce vorbesc! Bineîn eles c te iube te. fricii. un student la Medicin exemplar. ca ei s cread c tu m-ai trimis la ei. de consulta ii. era atât de îngrijit îmbr cat. v zând acestea crezur în el. c nu tiam c am s fac asta la tine. ce mai. pe deasupra. pe jum tate amor it de alcool ² b use. nu-nu. vino. Iisus vorbi deci c tre el: «Desface i-i bandajele i l sa i-l s umble!» Mul i dintre iudeii veni i la M ria. nu grozav de descurc re . când te ui i la mine. însoar -te cât po i mai repede.. vinovat... de lucid . acea dezarmare a întregii lui fiin e. cu toate rela iile sociale în regul . te iube te.. vino afar " strig cineva în gâtlejul lui Minda. i-am vorbit. total nepotrivit cu. s simt . cu p rul moale. de i. un pahar foarte mare i un sifon rece!.i pierde min ile... ÄLaz re. doctorul î i d du acum bine seama. este exact ce .Nu se opri îns aici i citi mai departe. din frigider. dar spre binele poporului... serioas . Ce crezi acum. de fapt. încercând cu ochi sfredelitori. poate. Iisus îi r spunse: «Nu i-am spus oare c dac vei crede. i distinsa domni care.supravie uie ti.i vezi mai departe de.i seara i alungându. supravie uirea aceasta. cu ea. mai relaxat acum. ceva. ceva nepotrivit.. confuz. c m -ai ascultat! tiam c tu m ascul i mereu. s -i r spund . Bibi Medoia.. era de preferat? A fiului i a tat lui Medoia. sub ce colosal ciocan de spaim trebuise s gâfâie trupul acela melodios. acest lu cru nu e foarte important. trupul s u gros care-i st tea în fa . Tat . ad ug el.

de parc ar fi sosit proasp t de la o dezintoxicare. ² Bravo! Ad -l încoace.. perfect alba tri. mai ales. b trâne.. data viitoare. repede! Cu un sifon rece! Simt c mi se face r u. De-atunci... mult mai în elept îns .... b trâne? Stai lini tit. ajunsese s m cunoasc prea bine. mahmureala asta e tot ce poate ‡ fi mai infect. altceva n-ai? ² Am ni te vermut. i -asta în dou rânduri.. îmi explic. i e ceva foarte scârbos. mai bine. s dau dracului totul. ² Vin am.. Minda îi r spunse i el. bere. data viitoare. nu de-o minunat i cinstit afaniseal ² dar.... eu aleg pe cel mai mic.. ² Ce fel? Românesc? ² ÄCinzano". sim i c te treze ti? i Minda râse i se auzi cu pl cere.... atunci alcoolul îi era total nesuferit.. avea ficatul f cut praf i el însu i devenii un fel de cet ean cumsecade...i spun ce fericit am fost când am sc pat! îmi venea s rup totul de pe mine. Reu ise s se Äsalveze".. de i râdea f r veselie ² s dea Dumnezeu ca dai viitoare s vie cât mai târziu sau deloc.. i. cu ghiare lungi. bineîn eles. am strâns din f lcile mele late i n-am dat pe la antier vreo s pt mân . tuf-tuf. ce mai arie! Nu tiu.. Se apucar amândoi de vermuth and soda. nu m îmb t în fiecare zi.. un organ la fel de nobil.. pân i faimosul nostru vermut ro u.. nu. despre Äviezurele la infect. nevast -mea a mirosit totul. n-am nici un chef de vin. ce folos. i ochii lui râdeau i o clip sclipi în ei feminitatea aceea puberal ..." i Medoia continua s turuie. Totul s-a salvat. uneori aveam senza ia c î i d seama de întreaga schem . beam i plângeam.... dar mult mai periculos! Da.i luxeze c snicia!". dac o i mai prind schema cu. la col e un . din când în când. se îmb tase cu bun . i ce mai arie. dar Äam închis ochii cât am putut. ce se lipise de pielea lui" i pentru care Äera cât p -aci s . / ² Da. nu? Ce zici. în sfâr it. am salvat ambarca iunea. spunea e l... se pare îns c trebuie s fi i o dat viitoare.. minunea aia mic . dup un timp ² era aproape zec seara ² doctorul îi propuse s m nânce ceva. ceva teribil de scârbos. doctore? Ai habar de chestiile astea. beam i plângeam.. se uita înapoi.. pentru c . Äîi fusese atins nu inima.. cu bonomie. de i. care-: CU. cât timp beau. plus ce.. se jura inginerul. 122 \ Apoi începu s povesteasc o istorie cu o inginer tân r . cu rahatul sta în gur . nici be iile alea n-au p c lit-o ² ea a sim it imediat. ci ficatul.. ad ceva. dac o s mai am atâta minte. spuse Medoia pu in uimit. într-un asemenea hal. sta e avantajul de a fi beat... ce n-am b ut atunci. în câteva rânduri. ² Nu mai am coniac. Apoi trecu âltocvâ. care e la fel de bun la gust ca hipermanganatul.. s te treze ti tot timpul i. dar. cine tie.. dar. nu mi se po ate întâmpla nimic. parc numai sta?! Plângeam. hohoteam ca un bivol nesp lat care se tot r suce te în mocirla lui de care nu se apropie decât ân arii i musculi ele.. disp rut . ² Altceva n-ai? Vin. extrem de periculos! Am sc pat îns . i bineîn eles..? . i Minda se întoarse vioi.... las vinul. i Medoia se amuza de mutra îngrijat pe care o f cea doctorul când el î i d dea paharul peste cap: ² i-e fric . tuf-tuf.. deodat st pân... ha. s coboare jos. vodc ..întrebase ceva.. stagiar într-unui din antierele unde era el ef de lot.. bineîn eles.Nu mai ai ceva de b ut? ² De ce.tiin .. s-a salvat. care mi se lipise de coaste i -mi gângurea acolo de-mi f cea respira ia a a ca locomobilele alea chiabure ti. avea câte ceva în frigid* sau.. dac o s mai pot 123 priett alcoc celelc ceva. încât o îngre o ase Äpe aia mic ".. roiurile de musculi e. jum tate de an n -am ie it din baraca mea undemi am biroul. care îi r scoliser ficatul". intac i. i. pe arie. periculos. dar ce. aia mic a fugit mâncând p mântul... ochii aceia nepotrivi i cu restul. spuse Minda. Dar Medoia îl opri: ² Nu. cu o precizie magnific c a ici e vorba de cu totul altceva. \Dintre dou rele. totul. po i s . de asta.I i cel râzân | " iDintn fi mai nu mi cu rar face ri puben intac i Se mutra cap: întâmp 122 b ga în mine atâta zeam amestecat . i cel lalt repet : ² . îndreptându-se spre buc t rie. scârbos. bineîn eles afar de... sub iri. Data viitoare ² i Medoia începu s râd scuturându-se tot.... de i.i dai drumul. spunea el. am fost avansat. dragele de ele!. b trâne. dar am sc pat (Medoia avea o crispare amar în jurul gurii când spunea acel Äam sc pat"). e tot ce nu pot s suf r eu la b utur .. ha. Äun drac tân r cu ochii de viezure.. cu unghiile ei. râzând.. cam a a. de i...

f r rost. ² E ti un bou. Äha -ha"-ul din receptor se auzea pân la el. râse doctorul. te în eli total. s sâsâie încet. Atunci. în ciuda apj rentelor. ² E ti prea beat pentru a a ceva.. adic . un gâlgâit care r suna în pâlnia de ebonit aproape muzical. ² Crezi? replic Medoia. dac e ti de acord. a ni te. A tept un timp. un papagal. ² Du-te-n m -ta. ha. i doctorul se minuna c capacitatea de absorb ie a acelui trup masiv.. Minda d du din cap i. face to i ianii! Este exact ce .. depilate pe picioare i pe la sub ioar . mie-mi trebuie acum o femeiu c . ha. comendatore! Bravo. visându -m . atât de nea teptat. s plece.. pentru c . cu atâta spontaneitate.. i... s zgârie.. De ce crezi c un om beat. râzând i el. Dar aveam pe cineva în vizit i nu eram dac s . eu sunt ce le trebuie7. sim ind cu furie c începe s se crispeze i c dintr -o clip în alta Medoia îl va sim i. ridicându-se dintr-o s ritur . nu ridicam eu. i Fabian reac ionase direct. ha..ucoanele tale sofisticate.. Mergea calm. doctore! Ce voiai s -mi spui? Sau voiai doar s m întrebi ce fac? i râse. e ti exact omul care. astfel de excese nu erau zilnice. se auzi dincolo. ai amu it? ² Nu.restaurant cur el... ² Ha. sun telefonul i Minda auzi din nou timbrul acela r gu it. cald: ² Te-ai culcat. ai s râzi. care respect legile. ha. prefer caii.. o femeie.. ca i mine. cu seriozitate. ² Ha. i înc o dat pe doctor îl impresiona pl cut timbrul ei cald. c -mi fac i semne. ha. poate nici s pt mânale. i câteva frac iuni de secund Minda nu.. înc ro |iot rât la fa .. aflat la mine. nu-nu.. oprindu-i din plimbare cu aerul cuiva c ruia i-a dat prin cap o idee. sau ceva as< iu m n tor?.Pardon.. cel pu in de ast dat . e cu totul . un prieten al meu. destul de lung. altfel. Minda. când inginerul se preg tea. ha. a a. z u.. la. cu umerii mi cându-se puternic i res-drând greoi.. i -am spus. uite.. observând c Minda se ro ii la cererea sa nea teptat . ele tocmai je mine m viseaz . b trâne? spuse deodat Medoia. la cel lalt cap t al firului. dac e ti dr gu .. ha. f r nici o ezitare. Aiurea.. O femeie. ² Bine! f cu Minda... Uite ce.... vor s tie cine e ti. nu-i era foame.. f r o vorb .. tocmai când voi s nchid . dou porumbi e la mine i bem împreun vin fiert cu smochine uscate. în asta sem n pu in cu voi. amor it de tata edere pe scaun. mai tân r . u or gu it. de cald. ce zici?! s le dau afar peste câteva minute. un animal cai sunt s sâsâie i s te împung cu ochii... . nu e ceea ce crezi. unde ei cunoscut i.. ha.. ce faci acolo. ha. pline de idei ca g ina de p duchi. pe care îl uitase. sigur. se apropie de telefon i form in num r.i spun ceva. ceva care s se mi te. încercând s zâmbeasc . un: -Alo! ² Alo. ha. se înclin atât de puternic. femeile ² Ce-i cu femeile?! mar Minda.. vrea s .. ha. ai nime-it-o.. tocmai pe tine te viseaz . nu poate s plac unei femeiu ti' Crezi c minunatele de ele se împiedic într-o formalitate de-asta m rui lispus t . încât .... nu. probabil c . cum ar fi starea de be ie sau de veghe a pretendentului. dac e a a. care se perpelesc în a ternut. dac . Minda închise. f cu Medoia cu simpatie.T dar ce s mai. ² De altfel. dac-ai ajunge la ea! Dar Medoia continua s râd . 125 câinii.i orbesc ie de o femeie. te ascultam cum râzi. exact un tip ca mine^gros la trupijsjjferche . cunosc o asemenea femeiu c . ha. i-ar pl cea i ie o cucoan de asta at .. se scuz el. fat . binef c toare ca o m mic . încât i inginerul ridic privirea. credeam c nu e ti acas . faci pe grozavul. Ei.. probabil c una din cele dou Äporumbi e" f cuse vreo remarc . ha. de ii dar. de armonios îi era râsul. B use aproape singur întreaga sticl de vermut.. cu totul altceva! Uite. nu suport »rea mult timp femeile. în clipa când începu s vorbeasc . . ca de obicei bine . ² Hai-hai.. se auzi de dincolo vocea Miei Fabian. atunci te rog s . Cu câteva cuvinte scurte. o minunat ferm iltceva iu c . tocmai. ce te-ai crispat în hali sta?! Crezi c vreau s i -o cer pe distinsa ta doctori . ha! se auzi gâlgâind la cap tul cel lalt. Peste vreo jum tate de or .i trebuie! ² S mergem la ea! f cu Medoia. Medoia lu receptorul i. parc obosit. Nu-nu.. bineîn eles dac nu se face prea târziu i.. dac vrei. e ca i cum a înv a mierla s înoate! Printre . un cet ean cun secade. fii f r grij . r spunse el. spuse Medoia i se ridic în picioan lepil se uit afar pe geamul întunecat i începu apoi s se plimbe prin îi c pere.. mi c rile ei i întreaga ei fire. inginerul Medoia. d -mi un telefon mai târziu.i putu prefigura prea bine fa a ei. în sfâr it. ha. \ 124 ² Ha.. apoi. dou bune prietene.. spuse Minda. cum sunt câteva mii în ora ul st> împu it. care râd cu m ochi i l crimeaz cu cel lalt. ² tii ce-ar fi bun acum.Ba da. spuse lini tit Medoia..minte! / iu sunt b rbatul ideal. atât de sonor.

² . tot de la domni oara Pleiniceanu. fiind din provincie. am fost colegi de liceu i asta am i r mas! Via a ne-a desp r it. nu.. cu toate variantele sale... i mândra mea so ie la fel. ha.. deoarece îi trecu prin cap ideea c Medoia s-ar fi putut preface mai beat decât era în realitate.. înainte vreme se spunea slujba sau amploiat. din toat inima. nu am avut pl cerea. ² Pe onoarea mea. dealtfel. evident. a provincialilor. cum spune o dactilograf de la noi. dup cum ti i.. ceea ce -mi d un larg acces la acest cuvânt.. eu.. ha.. vreau s zic onoarea. desigur. pardon. imposibil! Absolut imposibil! Ceea ce pot totu i s avansez. trusoul i educa ia complet . nu-i de mirare dac oameni cinsti i... da i -mi voie s v s rut mânu i ele dumneavoastr dulci. Evident! Evident!. v preface i.... era s zic: bat -te norocul!. V rog. se poate?!. nu-i a a: da-desigur.... a. dar dac e s judec m dup voce. a zice. Pardon. eu am marele avantaj c . de ce crede i c sunt mai ironic decât. ha. i dac i la chip ar ta i a a ca i la spirit. nu.. ha. ha..... i trei feti e armante.. dac -mi permite i.. Formidabil!. c am asentimentul dumneavoastr .. ha. ha! Deci. bineîn eles c v aprob.. dac nu.. eu lucrez la o întreprindere... ha... ha. vreau. ochii dumneavoastr . în chestia asta am principiile mele! Am dreptate. dac -mi permite i.. tiu eu. de altfel st i cite te.. ceea ce. cum. ocazia aceasta încânt toare s .. Asta i -am spus-o i eu.. faptul c el a fugit atât de repede. i nu retrag o silab !. i pl cerea.. Evident!. dealtfel. bineîn eles. numai el. domni ... nu-nu. cred c face i. poftim? Ha. bineîn eles. într -atât de absorbit era totu i de cele ce se întâmplau în spatele lui... cu mâna stâng . dac o s aib pu in ans .. dactilografe sau responsabile de alimentara. domni oara Pleiniceanu. se repezi inginerul.. ceea ce nu tiu dac . m bucur . vai de mine. deci sunte i o celibatar ?. numai eu s avansez.. Minda întoarse capul i-l privi cu suspiciune.. lui Minda i se p ru c halucineaz ... Poftim? V rog s repeta i... nu -nu..... evident! Dealtfel. ha! se auzi râsul sonor al Miei Fabian în receptor i.. el. cu o magistral ... ha. se în elege.. tergându. dr g la chiar...... nu -i a a. ironia nu -i for a noastr . nu exagerez cu o silab . a. nu-nu. da i-mi voie s . Nu retrag i nu m retrag cu un milimetru. eu sunt un om modest. da.. care a f cut carier la Bucure ti. cum o s m plictisesc. ha. ultimul cuvânt. cum 126 puteam s -mi permit. cu o so ie! ² prima! ² demn i buc lat .. dac pot s .. V preface i. s fac carier ... pardon. cum?! Cum?!. Evident!. i pentru asta. în onoarea dumneavoastr .. cum?! A. cu atât mai mult cu cât. ha.. cum se zice. hi! se auzi distinct în receptor. ha. vorbi el în receptor. ² M ierta i. Exclus. ² Ha. nu a a în. e de speriat câte persoane distinse lucreaz în întreprinderea noastr . din provincie.. da-da. ha. a putea spune chiar. nu-nu.. asta-i bun ... dac .. cel pu in.. pot s spun c am avut noroc când am ridicat acest receptor. fostul meu distins coleg ² nu a întreprins-o. sau poate numai în acest fel. n-am vrut s insinuez nimic! Mi-milioane de scuze. trei viitoare dactilografe emerite. vreau s zic.... dup ce c am nea teptatul noroc.. cu un miraculos echilibru inginerul r mase în picioare.. a. cel pu in dup timbrul tonului. 128 Evident!. scuzele mele!.. poftim? Cum cine? Bineîn eles. foarte bine. dealtfel... nu.. mimilioane de scuze. am spus. îl a eaz într-o lumin foarte proast . le -am dat de pe acum la ore de balet. nu... aproape în toat camera.. dar nu provincial. o persoan foarte distins . ce putea i s face i.. nu-nu.. ah.. a. Asta zic i eu c . a spune c .... Poftim?... A.. cum? Ha. la tonajul meu. o clip . în considera ia mea.. bineîn eles... l sându-m în bra e cu. nu-nu. Vai de mine. un milimetru nu-i glum . ha. ha.... ha.... ² Dealtfel. cum se zice. Poftim? V rog s repeta i. nu-i a a. A refuzat chiar s v descrie portretul fizic. ha. ha...... a îndr zni s spun c sunte i o persoan cu totul agreabil . e un cuvânt care mi-e foarte familiar.. cea mai mare vreau s zic. luând asupra mea toate cele ce decurg. îmi cer iertare. deci o fost provincial . cu atât mai mult cu . sunt un fel de. nici vorb .. am zis: întreprins-o. ha. un salariat cinstit..lui Minda îi fu team c cel lalt se va lungi pe parchet.. nu-nu. cum? i la dumneavoastr ?!. ² Ha. sudoarea de pe buza de sus i de pe b rbie. da. exact! Exact! Mai bine nici nu se poate s . nu v place expresia?! Ha. asta e sarcina mea moral de p rinte i nu voi ov i nici o clip s .. ha. Nu -nu.. poftim?....... întocmai.... normal! îmi pare bine c . îmi pare bine c v place i dumneavoastr . bineîn eles c se preface. decurg. da. ha. nu-l deranj m deloc.. evident. poftim? V rog s re peta i dac .i reflex. dac -mi da i voie..... se în elege. z u. H a. ha. ha. ha. ha. ha.. dac . sigur c da: sunt un fericit tat de familie. nu v -am comunicat înc ... dar ce dr gu ... s aib educa ia complet .. c b rba ii tia de aici. a. v bucura i de un loc foarte.. înainte vreme a fi spus c sunt un amploiat cinstit. întocmai. nu ti i?!.. dulci i gr su e. picant . ia te uit cât perfidie. bucure tencele. stimat domni . nu-i deloc superfluu. absolut imposibil! Refuz categoric! Cum a putea s m descriu eu însumi.. cum a i uitat? A a de repede. în primul rând pl cerea.. dac -mi permite i.. dac . cu gestul s u atât de expert. odat ce distinsul meu coleg ² 127 de fapt. nu nu. v d c l -a i intuit perfect. se întoarse cu spatele spre cel care vorbea la telefon i încerc s deschid o carte. hi... c reia iam cump rat o gr mad de rochii cu flori i rândunele. De ce ar fi f cut -o? D du din umeri. numai ultimul cuvânt.. nu a a. adorabil! Bravo! Sunte i adorabil . în ochii mei. ha!. din punctul meu de vedere.. nu cred o iot . cum ti i s v preface i voi. ta i de familie i alte categorii de. nu?!.termin.... deoarece. dar fu incapabil s citeasc dou rânduri. ha... Ha. chiar i în acest fel.. c v deranjez la aceast or .

sunte i mai tare pe toate fronturile! Mare baft i pe doctora ul nostru s dea peste o.. cu un fel de egoism dulce. Äciocoi". face ca. i râuri. nu -nu. ha. n-am în eles. stafia de puber a lui însu i.. de lectur . din nou (de câte zeci de ori nu cedase în acea dup -amiaz ?!)... eroare. vom achizi iona una.. i pantofiori ro ii. Nici nu-i trece prin minte. pu ini. ceva în leg tur cu obliga iile sale profesionale. pufnind zgomotos pe n ri. da-desigur!. v rog. degradare i incon tien !.. Treci i noteaz f{ adresa doamnei! îi ordon el lui Minda. Poftim?. normal. cum? Nu. uite. niciodat .. cât degradare. ca s fiu sincer.. vine i el. înainteaz mereu. sunt convins.. nu a a. cu pampon alb. de i nu tiu cum o s -i fie. Cu fiecare minut ce se scurgea doctorul era tot mai pu in entuziasmat de vizita pe care urmau s o fac .. de i.. i în clipa când ced . neap rat în capot i. vioi. spre emo ia i spaima profund a sa. acel tân r sub ire. ha. poate chiar fericit.. pentru c . i vom ap rea în cadrul u ii! Ha. Repeta i.. da.. sau pur i simplu î i tr ia un prezent al s uY numai al s u. E ceasul zece i aisprezece. nu-nu.... dar. sunt convins c se preface. brutala i calomnioasa sa stafie. asta n-am s -i iert niciodat . încât. De ce îl alesese oare pe Medoia... probabil c m înjur . excelent idee. cum se. oarecum înaintat i care.. nu merit .. Ärealist". da.cât o fac pe gratis.. punct cu punct! Nu. cu realitatea sa intempestiv . Ie ir apoi. cum se spune în armat : întocmai i la timp! Dar cumneavoastr . tiu c se teme al dracului de-o scurt-circuitare. dar numai cu condi ia s . i doctorul se conform . Ha. i -apoi a doua zi. cu dou zeci de ani înainte? Uitase cu des vâr ire sau poate. Jos.. ha... o vizit . e tipul de om care tie totdeauna cum trebuie s se prefac ca s . sau erau criteriile pubert ii. ci cel de lâng el.. v rog. Acum.. datorit i faptului c erau orele sale de lucru. ha. ha. exact! Exact i întocmai sau. i dac . se cunoscuser i se în eleseser atât de bine.. marca demisec. transparent. f r o vorb .. adic . normal. dac . împingându-l i tr gându-l în lungul str zii.. Ideea original era de fapt s v facem o vizit . era înc anima ie. n-am vrut deloc s v jignesc.. ca s fiu total sincer. Lauren iu.. ba nu. unde f cur o lung coad ² toat lumea asta mergea undeva? ² apoi ie ir cu sticlele sub bra . da i-mi voie. bineîn eles.. ha. care î i trimisese astfel concreta. cum?!. pentru c acest Medoia era ambasadorul celuilalt pe care îl învinse deodat i.. pe cuvânt de onoare! N-am vorbit în via a mea de r u o femeie chiar atunci când m-a refuzat. era oricând i mai ales acum... era mai mult decât probabil.. trebuia s -i m rturiseasc prietenului s u c el niciodat n-a fost nici pe sfert în rela ii atât de bune. ave i perfect dreptate.. de i e adev rat c ora. Exclus.. m-am exprimat doar din punctul meu de vedere. vi -l trec numaidecât.. a . era orice afar de unitate. da -da. dar numai pentru c tia c în curând se vor desp r i. un capot cu turnule e i râuri. Ätonic"...i alege pe cel apropiat sau pe cei. când mi s-a strecurat printre degete. dimpotriv ! Pofti i?. c utând un taxi. de i. a a c . odat cu el. i Minda se sim ea bine cu acest ins fericit. Intrar la o cofet rie. nespus de cuceritor. dac . în timp ce Medoia. ha.. de cordiale cu acea fiin cu adev rat simpatic i care merita pe deplin interesul unui b rbat. a a c . se eurgeaîn trecutul s u propriu sau în ceea ce. ha. în m sura în care. ha. care erau la fel de departe de fiin a sa moral de ast zi ca un corp necunoscut. brutal aproape. i în asta. pufnind puternic pe n ri.. îi trec lui aparatul. cosmic?! Pentru c Ceea.. am spus râule e.. stimat i dulce duduit . i acesta îl lu entuziasmat de bra . ha! Sunt cu totul de acord.. \Ämisoghin ratat". peste o noapte.. ce poate fi mai. tergându-se cu batista de transpira ie. nu.. perfect prezent i unit cu existen a sa de acum. dealtfel..il^ închipuia el c -i trecutul s u.. de Lauren iu. chiar i o noapte alb ... Äla ". acest concret i zgomotos Medoia avusese puterea s strige spre acel tunel al celor dou zeci de ani: ÄLaz re. în câteva minute. Imediat. a i f cut armata?!. a. cu p rul rebel..imediat. promite i -mi c nu v sup ra i. a a cum vedem în.A^ de fiecare frac iune de secund a lungului prezent pe care îl tr ia. dar nu conteaz .. pofti i? înc o dat dac vre i s .. cum... nu cel înecat cu dou decenii înainte. v rug m din suflet.. ce modificare profund se produsese în felul lui de a. la dumneavoastr m refeream. îi trec acum aparatul ( i în timpul sta Medoia îi f cea semne disperate lui Minda. când nu mi-a cedat. a.. trei sticle de ampanie. dealtfel se putea. din punctul meu de vedere. ... calomniatul Medoia. l -a i descris exact. ha. da? Ei bine. ierta i mi întrebarea. ti i dumneav oastr .. în sensul c se împr tia mereu. nu avusese nici un fel de criterii. 129 ha. unghiile date cu oj . acea Äînviere a lui Laz r". atât de concret ..... pardon. colosal! Ce a mai putea spune...... dar realitatea.. Minda î i d du cont ce deosebit. i Minda se înveseli din nou. p ind vioi i greoi în acela i timp al turi de el pe strad . Medoia îns nici nu vru s aud . nu tie adresa?! Dumnezeule mare. nu-i a a. acel tip de veselie pe care i -o producea Medoia. încruntat. ceea ce se poate numi un om s n tos moral. gângavi el. îmi imaginez eu pu in. pe care fiin a sa moral îi dorea i îi suporta... de parc cel lalt se afla pe o linie pe care sosea în goan un accelerat)... Dac râde?. incon tient a fost totdeauna. fundamental deosebit era acest vechi prieten de cel nou. ha. da. în strad . Äsnob nenorocit" i altele. la fel de pitore ti. m înclin pân la p mânt i mii de.. uite acuma. vino afar !" i. atunci. ha. o idee prea bun pentru el!. realitatea e tot ce poate fi mai.. cum? Z u? Nu cred. ciudat de mult lume forfotea încoace i încolo. vine acum. eu nu consider c patul e totul. Se uit la ceas. dac se poate... poate chiar peste un ceas sau. i nou sprezece minute..îi voi oferi bra ul meu durduliu.... dar nu mai mult decât atât.. stimat duduit .. populat de simboluri i stafii care -i apar ineau doar lui. îl tax drept Äscâr an". i la un moment dat o i spuse. da-da. ha. abia a tept. voiam s spun. a lui Minda.. dou . alb la fa . de i.. Pardon.. dar prost... nu -i a a. ast -sear sunte i dumneavoastr realitatea i înc . ha.. ca Ludmila s sune i era înc un telefon pe care-l a tepta.. n -a i uitat.

Minda asculta. încet. încercând s -i fac s uite ² mai ales pe Minda ² jena orei târzii i a primei vizite într -o cas str in . u or. sau era doar un efect de r sfrângere în spiritul s u greoi. i via a lor atât de scurt . uitat. Äf cu i unul pentru cel lalt".. Drumul pân acas fu învior tor i. pentru scurt timp. gra ios. Deodat îi trecu prin cap ideea c . printr -o special intui ie sau clarviziune feminin . încet. i poate de aici perfecta i rapida lor convie uire. l sând loc acelui puber. surprinz tor. de fapt. care reînv a s mearg pentru câteva ore. ciudat de cunoscut. o vibra ie pe care nu i-o putea reprima i care ren tea ciudat. sonor. e drept.i de cuplul celor doi. doar s -l reconforteze pe el însu i. cine tie cum. tonic i contagioas . pentru c totul era o înscenare trec toare. pe care el ar fi putut -o respinge. dar jum tate din fiin a lui Minda era acum de vis i transparent i extrem de docil tocmai pentru c acel ins o isca mereu din sine însu i. ÄProstii!" concluse Minda zâmbind. se înce o a. celor doi str ini care se în elegeau a a de bine acolo sus. din tenebrele acelui tunel ie ise tremur tor. de bunul-gust. cu care ea putea s fac un cuplu. tia c undeva. plictisindu-l împrejurarea i flagranta lui nepotrivire cu acest cuplu. Minda era un spirit greoi. i ciocnir primele pahare. care r spundea perfect < limbu iei inginerului. Medoia.severului i ra ionalului Minda. tot mai nev zut.. atât de autoritar i de dominator. atât de speculate încât se pierdeau în absu rdul simplu sau infantil. pentru c nu putea s -l opreasc definitiv. Medoia îl împingea i îl âra cu brutali tate spre locuin a nedorit a acelei femei pe jum tate necunoscut i trivial . i poate avusese 132 133 o bun intui ie. poate ea. strig tul o oapt slab . acel individ g l gios. dar nu. al interiorului în care locuia aceast Äfemeiu c ". a sa. doi oameni care cu o or în urm î i ignorau existen a. zeci i zeci de asocia ii asem n toare în leg tur cu Äcei doi". renega. pentru o noapte alb . de familiar. cum spusese Medoia odat la telefon în glum sau chiar în b taie de joc. constant. ca un adolescent sau un be iv de ocazie. iar Minda se ofili u or. pentru c .. împiedi-cându-se în bandajele sale mortuare. numai prin el putuse s ajung la Medoia. personalitatea g l gioas . Fabian le prelua sticlele. fulger toare chiar. nici nu.. dep rtându-se de el. mai ales în prietenii. a celor doi. c utând cu o mâna cheia apartamentului printre celelalte prinse în porte-clefs-ul s u. torturate ore întregi de un Äregim" atât de opus firii sale. surprinzându-se zâmbind amuzat de aceste specula ii pr p stioase. pe care cel mai bun prieten al s u nu-l acceptase. se l sa târât de un str in cu care nu avea nimic comun. ocara era mângâiere. se scutur de toat acea lung dup amiaz din care ie ise de câteva minute. propria sa stafie. e drept. singur. împleticindu-se în bandajele acelea mortuare de care aminte te evanghelistul. aproape bruscat. . feminin aproape. atât de neconform cu felul lui de a reac iona încât. bra ul s u s f cea de ap . surâdea amuzat. apoi de rapida i buna lor în elegere. în contact cu lichidul spumegând. p rul s u flutura. din care el era expulzat (sau se expulza singur. s -l Äredea lui însu i" i în clipa când urca sc rile casei sale murmura destul de tare. Äimprevizibil". doar. el. franc i poate plin de farmec. propria sa fiin b rb teasc i structurat definitiv se muia. K j Mia Fabian ocupa un apartament surprinz tor de spa ios i mobilat UK cu mult gust.. îi primi cu afabilitate. Doctorul se sim i brusc izolat ² de i f cu eforturi s n-o arate ² era uimit în primul rând. previzibil i ra ional .. Minda începu s râd de-a binelea. icnit. o r zbunare care nu se adresa nim nui. Medoia se activ brusc. care nu voia s loveasc în nimeni.i tr deze indispozi ia. o secreta a a cum secret p ianjenul firul s u misterios i elastic pe care alunec în gol. nepl cut de concret a lui Medoia se sub ia u or în aerul str veziu ² ciudat de str veziu pentru acea or înaintat ² i doctorul începu s râd la un moment dat. aproape conservator în gusturi. era aproape un chichotit de colar ce tocmai preg tise cuiva. 130 131 de nea teptat . se l sa dus de cei doi. Medoia se ro ise tot pe gâtul s u gros. z cea. îi arunc în treac t o fraz conven ional lui Medoia. profitând de un moment de absen a gazdei. de afar . i observa cu o anumit uimit încântare capacitatea lui Medoia i a Miei Fabian de a se încrede cu atâta rapiditate unul în cel lalt. unui coleg sau unei autorit i colare. provoca în el o toleran larg . care trecuse în buc t rie s preg teasc Äni te cafele faimoase". râdea mereu. supus. al celor doi oameni ap ru i atât de nea teptat în via a sa ordonat . generoas . un str in care purta un nume str in. aproape cu fiecare pas. iat . cu tendin a de ap rare spontan la orice era Ästr in". curat. dac nu ar fi fost atât de uimitoare. o fars . aduse o alta. atunci când p rea c se înecase în fundurile tulburi ale psihicului s u eliberat i calm. în acela i timp. ace ti oameni nu se încredeau deloc unul în altul. poate i farmecul lor?! De team s nu. în iner ie i a teptare. uitat . Mia Fabian c utase un astfel de b rbat când îl inoportunase cu atâta asiduitate pe el. în hohotele de râs ale doamnei Fabian. tot ce gândea acum. i Minda se arunca surâzând i amuzat în golul acelei nop i i al acelor oameni. ie ind fericit în aerul rece. nu conta). frapat . pe strada aproape pustie acum. odihnitoare îns pentru spiritul i habitudinea sa. obiceiuri i prietenii. în abisurile trecutului s u.i pierduse vioiciunea mi c rilor i din prestan a aceea special . amintindu. de concret !. s nu le par un Äacrit" i Äursuz" i. jignirea o neîn elegere fermec toare. neparticiparea. totul se întorcea pe dos.i puneau aceast problem . redobândit i. erau ca un fel de inofensiv i odihnitoare r zbunare. râsul zgomotos un zâmbet pe jum tate. care aproape nu reac iona ² lucru ce îl jigni pe doctor ² i plec . poate chiar renegat . iute închegat.

f r de care o nemul umire ascuns . cum spunea el. primul plan fu recucerit de forma aceea alb .. chiar i în cel mai m runt. oricât ar putea s par de nemanierat. ha. îl acoperise cu un pled i stinsese lumina. cât mai curând. nu e nici o problem ! f cu Fabian. ale Aome -ului s u interior. la periferia bunei sale dispozi ii. nu-i a a.. fiind târziu i totu i devreme într -un. era duminic . concrete. i felul în care Ceea î i tr ia Äfalsa existen ". au r mas dou sticle de ampanie. Acest Ämuri" suna pentru el. i-l însu ea pe m sur ce se desprindea de pe buzele sale harnice. o ascunse. sau care trebuia s fie a lui. chiar de Äreînvia".de care atârna. i în apropiere. într-un fel i al lui.. intrând în sfâr it în cas .. Mia Fabian. i pentru ca." i râdea încet. Mie red -m . N -o regret . hi. fa de unicul s u prieten. în acel univers incomod din care se eliberase deja. sclipitoare.. brusc. Poate de aceea î i sim ea Lauren iu. cel înc rcat de trecutul s u. cu mul umirea Äreîntoarcerii" în vechile haine i cute ale obi nuin ei. aproape de ur i repulsie fa de cel pe care-l sim ea legat de el mai strâns decât poate lega o prietenie. i numai pentru el.. timbrul acela cald. i el se putea odihni în acest Äefemer" care îl proiecta la antipodul reac iilor i st rilor sale.. cu con tiin a c totul era trec tor.. pe mine.. e evident. fascinant f r osten ta ie. a a. i pe care el îl iubea tocmai pentru c propriul s u trecut exista atât de pu in sau prea ters. f r s vrea. Ha. cu atâta putere încât atunci când ridic receptorul. replic Minda. Eu mâine diminea plec. L 135 atr g tor. pe care o sim ise fa de Lauren iu sub Äpresiunea" staturii masive. Da. prea fad.. ca o Äreîntoarcere" dintr-o aventur m runt . de unic . ar fi persistat poate mereu. era o r scump rare i a sa.. strict efemer. ca breloc. a a cum îl suportase i pe Medoia. astfel încât ea. dup ce renun ase s -l mai trezeasc . în ceea ce-l prive te pe cel adormit. Nu. Minda. Era. Vino iar în sân. Nu. adecva t situa iei sale din clipa aceasta. i o f cea cu puterea sa mare de posesiune pe care o avea în fiecare act al vie ii sale diurne. cel lalt.. o form vie. a lui Medoia. ha. înc o dat . f r s aib r bdare s asculte sau s a tepte. într -o excursie cu ni te . atâta tot. într-un fel Äfals" trecutul. nu s -ar putea. destul de devreme. Dar a doua zi e duminic ! întrerupse ea.. cu o oarecare uimire c nu regret pornirea atât de ciud at . din nou. sub ire.. r gu it. narcotizate. Ädu p fuga sa ru inoas i la !" Medoia adormise pe canapeaua pe care se afla. care îi m rturisea c suna de aproape zece minute. gândea Minda. dar cu un alt fel de râs decât cel icnit i vindicativ de adineaori. l sându -l Äîn pace". el o în elegea în felul s u... Lauren iu. încercând s înoate în uvoiul ei de vorbe. închise deci în sine. nu era posibil. aproape ingenu . bineîn eles.. aproape o. Äintacte". acolo unde trona. dealtfel. dar el nu putea r spunde amabilei invita ii. dar care acum. sclipitoare. spunând ultimele cuvinte. aproape cântând. era ea.. pentru c r m sese singur ! Singur ? se uimi Minda. i el.. dar la scurt timp dup ie irea sa. dar nu prea mult... îl lini ti Fabian. minute lungi. ei?! Poftim?!. i oare n-ar vrea el s se reîntoarc i s m nânce împreun . i dovada c era a a fu un hohot interminabil de râs. femeia lui. undeva.. hi. era p r sit cu un 134 neauzit suspin de u urare. i acest Ämuri" avea sensul de Äsupravie ui"... a teptând s se trezeasc Medoia? Ar fi un fel de a-l p zi. Poate alt dat . ca prieten.. o voce care nu se potrivea de fel ² în mintea sa. ca o pisic mare.. atât de labile i contradictorii sunt totu i sensurile cuvintelor în care ne rezem m atât. momentan . cel care se identifica astfel prin t cere i contagiune total cu un trecut str in i care devenea astfel.. pentru c . r spunderea le revine la. râcâitoare. vie. dar unde plecase inginerul? i cum. î i aminti apoi. spectaculoas . stând înc în fa a u ii întunecate a apartamentului s u i observând cu o ciud m runt c se arsese becul de pe palier. e oricum mult mai îndrept it s . cel pu in ² cu pere ii aceia de carne în care rezona sau cu buzele de pe care aluneca cu atâta u urin . ² A. se activ brusc i alerg . el. i se surpinse. intrând.. c zând într-un somn total. o medalie veche. cunoscut . în care recunoscu. îi scosese pantofii. acum. spuse într-o singur respira ie: ² Ludmila! Nu era îns Ludmila.. nu plecase. deodat ?. pentru c el. cu numele ei în gând i chiar pe buze. da. nep sare trist : Ca s pot mu ri lini tit. replic Minda f r s se tulbure. refuza s se întoarc pentru simplul motiv c . cu grij . o siluet întunecat înalt . Äcunoscut ". de data aceasta era un râs Äal s u". o simpl paz . l sând s cad la fund antipatia aceea surprinz toare. Acum îns e singur . turceasc : Ä. pe care i-o dorise poate. de cele câteva minute în care ar fi vrut s -l vad plecând... nu-i a a.. pe de alt parte. ceva mai în spate sau într o parte. epuizat . i în clipa când închise u a apartamentului în urma sa. cu destul greutate. ora fiind totu i târzie i a doua zi trebuind s se.. i auzi târâitul lung al telefonului. deoarece expresia Ämuri lini tit". Apoi. Piar -mi ochii turbur tori din cale. i fiindc nu putea s-o regrete.

iat c nu erau f cu i unul pentru cel lalt!. disp rut azi.. f r cuvinte.. sau fiin ele nu sunt decât simple gânduri etc. inclusiv pe mine.. i.. cum?! Cine poate s . uneori nu i dai seama unde se ascunde tâmpenia cea mai mare: în ceea ce faci sau în ceea ce spui! Bineîn eles c tu faci .i. lupt de guerill ..i imagineze aceasta? De spus... cu timpul. dar. ambuscade.. sau m car o mare parte din ele. a a cum e acela al unui tunel în care te a funzi cu un tren întreg.. i eu d e atâta vreme fac pe palavragiul. a zice!. ganguri ea. Exist atâtea feluri de a .. cu toate gândurile tale n scânde.. am s fac toate astea... nu p ru mai mult de aisprezece ani. o revolu ie. preocupat de altceva? Bravo ie.. ² Da... ² Crezi?!.i dai i tu doctoratul. comercial: Via a intim sau metajumalul lui Lauren iu Ceea! Exciting. m tile acelea de cauciuc. bineîn eles. bineîn eles.. de i asta nu are nici o leg tur cu nevoia. de câte ori te-ai sinucis în via a ta asta searb d . ca o grot vie. ² Bineîn eles c sunt! i când ai s . doctore. care supravie uie te. firesc. evident. pur i simplu. rapizi ca ni te schije. cu un filtru gros în loc de buze. Ce ideologie ai tu când te duci la closet? E ti tot a a grav. cu aceea i scârb . în timp.. s -mi tai o ureche. ² Crezi?!. ceea ce i s-a povestit odat . ha!. din fericire.. ² Bineîn eles c vorbesc prea mult.. ar fi pur i si mplu nemaipomenit..... de cine. s împart bro uri interzise. ca o l mâie! Doamne Dumnezeule... cu o ma in . nedorite sau neinventate. ce efect fantastic. trânti receptorul. dând din umeri. a a ca o aventur cu coco i i cu gloan e. cu stalactite vii. vorbe ti prea mult ca s nu fii de pe acum o perso nalitate! A a c .. fericit c . A trecut astfel un an sau trei sferturi dintr -un an. Minda nu mai era în stare s reziste acelei conversa ii.. min ri de poduri sau de stâlpi de înalt frecven .." gândi el... o imbecilitate ca o masc de gaze. lung. Nici nu aveai nevoie.i face de cap!. cum se spune. traversat de felul de meteori i invizibili. i va pleca.. ce am devenit? Ha?! ² Un tirbu on!. nea teptate. o s -i sugerez s ... Dou tirbu oane!. capsulate în întuneric. i avem al dracului nevoie de astfel de oameni. într-un gol care se m rea. serios.. vesel . cu aceea i fantezie. ² Vezi c n-ai ghicit?!... De -atâta vreme faci pe gravul. imagineaz . 136 ÄIat c nu erau f cu i unul pentru cel lalt.. ha!. S dea Dumnezeu!... dac e ti destul de cretin s m ascul i! ² Te iei prea în serios. ² Indiferent. bun cre tere.i fac o cafea. ce dracu vrei s fac. din acelea care se aflau în podurile copil riei noastre. nev zut. s tii. cu aceea i u urare. ² pe deasupra.. de raze cosmice i alte aiureli de acest tip. un gol concret.ce 11jinima noastr înoat de fapt într-un spa iu cosmic al ei.. în care s fie tip rit Tat l nostru sau prima lec ie din abecedar. Astfel.. când devine plicticos i asta. nu import ! Iar eu nu pot decât si repovestesc ceea ce n -am v zut niciodat . care în al pe toat lumea.. dar mi-e team c ba i câmpii.. ce grozav ar fi. a a.. s -mi dau foc. în provincia sa.?! Ai f cut vreodat un calcul aproximativ? Te sinucizi a a cum te masturbezi. A avea nevoie de a a ceva. cu fiecare secund .prieteni... dar apelul se f cea în gol. seriozitate sau. am devenit. împreun cu râsul ei. ai s fii i tu una! ² Licen a. mai repet el.... ei.i va fi f cut de cap în Capital . inima noastr care se ap r atât de prost. Se poate! Tot ce se poate! cum spunea o m tu de-a mea. decât s imaginezi sau s i se imagineze. ² Nu m-am masturbat nici de zece ori în via a mea!.. Capitolul V V.. parc . Totul încape în via a noastr i înc atâtea lucruri i fiin e ² în m sura în care i gândurile sunt lucruri. pân atunci îns am s vorbesc.. cu aceea i concentrare. cu ni te ochelari de sticl rotunzi încadra i în nu tiu . dezbr cându. s -i zicem. O s te coste sigur c n-ai f cut-o. greva foamei.. etc. devenit deodat ireal. sau re inere de la. în definitiv.. ceea ce. nu s-a (întâmplat niciodat ... s-ar putea s te coste într-o bun zi aceast .. ceea ce nici nu avea de gând s se întâmple. re inut. în timp ce se preg tea s se culce.. ci a a. a a cum pe mine o s m coste c am f cut-o!. în felul t u grav. a a c am s -i las un bilet cu locul unde s pun cheia. ha!. s supravie uie ti. de la ce?! tii cumva?!. de astfel de personalit i! Pentru c . când s-a ispr vit i cu istoria asta cu supravie uirea. încât am devenit.i haina.. i nu imediat. i o clip . apoi râse stins. o conspira ie.. o nevoie stringent . comendatore!. un om grav.. f r zgomot . supr avie uie te neîncetat... care înc .... bineîn eles pân într-un moment dat. Sunase înc o dat la Ludmila. a a. dup câteva fraze scurte. e ti cineva! E ti un om care inspir încredere.i pare nefericit de scurt . cu propriul t u trup. încât e binevenit imbecilitatea par ial de care ne bucur m în tot timpul acestei împu ite de vie i. care nu -l mai amuza deloc.. 138 139 încât ai devenit. de repovestit e într-un fel mai u or.. puciuri. s scriu un jurnal de c l torie sau un jurnal intim.. dat disp rut . ² Ai num rat vreodat . în sfâr it.. tu e ti o per sonalitate!. dar se ap r totu i. din pur plictiseal .

. am f cut un efort i am în eles. Am nevoie de el.. m-a b tut cu atâta furie. Bineîn eles. mai tii. Nietzsche spunea c adev rul e o chestie de curaj. nu tiu pe care l -a alege. gura! ² Ha.. asta se mai înghite. dac s-ar putea apropia cineva de tine. Eroarea înseamn la itate. Pariez c i-a pl cut.. eu am. un dobitoc de talia ta mai are i dreptate!. curajul meu ² i Minda în l dezolat din umeri ² curajul meu. i înv toarea m-a turnat la taic -meu. am în eles i eu. student-r mas-în-urm ce e ti. bineîn eles.... enervat : ÄDar bine.. cum de nu mi-am dat imediat seama. Presupunând c a putea alege. Dar trebuie s existe el. s nu mai sim i nevoia de a fi liber. vorb ria mea nu e o form de curaj. Ca i libertatea.. tu e ti un tip mult mai complex. ² Auzi m . de compasiune.. N-ai trecut degeaba prin via ! ² Mai ales c m-am i întors." Iat . femeia. un alt fel de curaj. comendatore. Bravo! ² E ti un individ sensibil. poate ?. spiritual. pentru c totul trebuia schimbat ² i-am dat o palm unui coleg. la studen ii t i tâmpi i i hiperdota i. ² Pe urm ?! ² Urinez! ² Bravo.i voie s te prezin i. s-a îmbr cat i s-a dus dup pâine. pardon. ² E adev rat. ² Hai sictir!. Lauren iu Ceea.. s fac lucruri curajoase. dac vrei s folosim cuvântul sta scârbos! ² Ba da!. îl faci bine. fie iertat. s spui bancuri..i prelegerile la facultate. e i o chestie de exerci iu. tam-ta-ra-ta-ta!. care-o merita.... ai nevoie de în elegere. o simt.. ridici l bu a i spui. Chiar i ideea asta. Bine c .. nu. ² Tot aia e... nu-l recunosc nici eu. dentistul o îndemna pe nevast -sa s se scoale. e evident. ha! ² Nu vezi ce plicticos e ti! Mai f i: ÄHo! Ho!" dac e ti în stare! ² Ho! Ho! ² i-acum prezint -te.. cum se zice acum. Am s -mi cump r un extensor i-am s fac exerci ii de libertate! ² Când eram mic. alunec undeva în subsolul meu. comendatore. Nu tiu. totdeauna.. mai imprevizibil!... tii tu cum se face. în credin a într-un ideal. ² Nu pot s suf r cuvântul autentic...... dac nu i-ar mirosi... la prânz. pensionar la f r frecven : s nu mai sim i nevoia s fii liber! ² Da-da...i i admir curajul? Regret..i completezi studiile. iat un lucru suspect. i sta e cel mai trist lucru: nu s nu fii liber. ha! ² Ce-ai împotriva studiilor mele? Sunt cineva de la f r frecven ! tii bancul la cu nevasta dentistului? 140 ² Nu.. e tot un reflex de om la care face pe curajosul! ² Dar îl face bine. s mearg dup pâine.. Mi-ajunge c -l admir pe-al meu..i. nu mie! De compasiune ai avea nevoie tu. mai nuan at. au tentic.. tiu asta. . La un moment dat.. ce spui? ² Ceea. ² Tam-ta-ra-ta-ta. c se închidea la dou sprezece i treizeci. i-apoi. ² Nu totdeauna. semidoctule. fiind cineva. aici e vorba de curajul autentic... ² E i sta un fel de curaj. ² Te-n m -ta! ine. ² Asta e deviza la ilor. cineva trebuie s mearg dup pâine!".ceea ce spui i cu asta... chiar dac . de Äform ". Eroarea. nu?! Dar nu. asta nu pot. asta e o idee!. i pân la urm nici asta n -ar fi exclus. eu îl tiu pe la cu nevasta mamiferului! ² într-o duminic . Curajul apoi. dentistul. ² Da. cât adev r îndr zne te el? ² spune el ² aceasta a fost pentru mine. domnule Ceea.Cine nu exerseaz libertatea se pomene te 'în r-o bun zi c nu mai are nevoie de ea. politico-amoroas .. câteva fraze spuse pentru secolul nostru. ÄCât adev r suport un spirit.. nu e o chestie de obtuzitate.. cu istoria ta de amor. ² Ei vezi. ² ÄCourage pour chaque jour" sta mi se pare mie c e un titlu. cere. i. uneori. Tu ai avut toat via a curaj.. cum spunea i portarul.. Pentru c . nu de inteligen . vrei acum s . Evident c da! Eu n-am spus c e ti lipsit de curaj.c i el nevoie de mine. iar ea îl îndemna pe el s mearg .. Dar ce. ² Ce curaj ai tu?!. care. la primar ² la elementar . între curajul t u i al meu. cu to ii avem curaj. nu m p r se te 141 i nu m va p r si niciodat . ce preten ie ai. -Da.. dac am. ha. ha! ² Ha... i atunci. .. adev rata m sur a valorii. tovar e Ceea. Din când în când.

dac n-a fi reînv at. ce s -ar fi întâmplat dac ar fi reu it?! De câte ori nu m-am pomenit cu mutra însângerat la o simpl replic . Sunt prea ocupat.. Dar îmi permit asta pentru c i eu sunt un intelec tual. de fapt. negustorul. D -i drumul. preotul i nobilul.. numai a mea nu. i ai putea s -l respec i. care se uita la mine ca la un obolan. A trebuit s reînv s dau înapoi. nici nu are nevoie de a a ceva. încât tot aceea i înv toare a trebuit s m bandajeze. Zece ani.. sau din cinci. a existat totdeauna. da. în fa a întregii clase. cu câte icneli. nu-i o profesiune. Ai dreptate. dup istoria asta.. a doua zi. ² Pitina mea? N-a fost niciodat a mea... ² i omul de tiin .. episcop. în cel mai nenorocit caz. Aceasta e prima noastr iubire. M -auzi. 142 ' : ² Bineîn eles! Mai ales c eu o i recunosc! Voi o face i.. bineîn eles. Tu erai predicatorul. Mai tare decât militarul. a început s . care coexist .. sau chiar preotul-soldat. Indiferent cine m love te. punctele slabe.. ² Asta sun cam mefistofelic. voiau s m dezve e de a fi un Äb t u ". de data aceasta preotul-func ionar... ci c sunt viu!. la una din trei. Po i s -mi explici i mie ce consideri tu c ar fi modern? ² Foarte simplu: politica. a a -zisul intelectual? ² N-am auzit. greu. Cezarul i mercenarul. dar va dura la nesfâr it.A a!. Corpul t u e mult mai inteligent decât tine. Tat l meu i înv toarea. apoi preotul-mag. dar n -o recunoa te i. ² U or. s dau înapoi?. dau înapoi.. A fost a oricui. sau preotul-profet.. Äbine educat". dau înapoi! Aceasta -i întreaga lege a moralei! ² Amoralei tale!. Eram îns pierdut dac r mâneam astfel. Acum el conduce... ² Bineîn eles c mi-e mil de mine. Nimic nu se pierde. ² Calomniezi intelectualul. Äaristocra ia financiar ".. La început a fost bestia. u or. S mai a tepte. numai tu nu... ca Borgia i Mahomet.. mila de tine însu i. de i a fost afurisit de greu s înv un lucru pe care îl tiam deja. dar i tremur de fric în acela i timp c sta e chiar adev rul... nu spuneai chiar tu c nu te intereseaz adev rul. 143 ² Da.. ceea ce e. Eu nu cred c Diavolul are idei... Dumnezeule. E ti. ÄMonarhul luminat". o nou profesiune e o inven ie baban . Pun pariu c ai auzit. dac ai auzit de a a ceva. apoi soldatul.... e ve nica opozi ie. am uitat. ² .. f r s mai dau înapoi. înc pot s dau înapoi. cu inteligen . i trebuie s recuno ti c o nou meserie. la o privire distrat a cuiva.. ² Chiar este. ² i asta-i o profesiune?! / ² O-ho. ² Mahomet era profetul-soldat! ² Eventual! Dup aceea. Doamne. probabil. g sindu-le mereu. artistul. mult mai cochet! Eu îns nu sunt cochet. din nou preotul.. înainte de a.. ² înainte de a fi condus?! ² Dac nu s-a profesionalizat! Dac n-a f cut o revolu ie! ² Te pomene ti c dispare i intelectualul. Dealtfel... criticâ nd mereu celelalte coli filozofice.. studentule. Nu c tr iesc. ² Dar i prostitu ia ta.. cu Pitina ta. El e bun ca opozi ie. Ceea.. i am reînv at.. apoi.încât mi-a spart venele încheieturii. la o simpl minciun . Apoi politicianul. bine pl tit pentru asta! . bineîn eles. ² Posibil. a coexistat totdeauna. Ce credeai? N-ai înv at în cursul inferior de liceu despre func ia durerii? Durerea e cea care ne ap r i mila nu e decât o form a ei. ² Ia uite. asta este una.. el e scepticul.i fie mil de tine!. mai bine zis.. i pe urm ?!. ce se întâmpla.. cu to ii. E ca i cum te-ai duce cu o ga c la bordel i to i s-ar culca pe rând cu aceea i sublim i ginga târf . sau cum îi zice.. El e cel care descoper mereu caren a ideilor. ^²J ² Exact. Z ². singura coala filozofic care nu are idei proprii. cunoscându-l mai bine. c nu e modern?. i înc ce! E ultima profesiune...... ² Iar negustorul e o categorie etern . i nobilul? ² Nu tiu ce-i aia nobilul. omenirea nu las pe drum nici cea mai m runt inven ie. ² A. E chiar de dorit. la care c dem în cur cu to ii. pap .. care e o efectiv aristocra ie.. nu-i a a. Asta e. De ce râzi? Crezi c fac pe cinicul? Bineîn eles c fac pe cinicul. am încasat toate loviturile.. i for a mea. ² Bineîn eles. ² i ranul? ² Dispare.. autorit ile morale i sociale cele mai înalte pentru mine atunci. literatul. asta înseamn c înc mai sunt viu.. corpul t u e mai complicat i mai în elept decât constela iile de pe cer. nu mai am timp s fiu i cochet. la cel pu in una din trei lovituri pe care le încasez. Nu cred c ar fi bun s conduc .. dar n-a condus..

despre anii ia când am iubit-o. unul din ia care se culc cu cadavrele. de câteva ori am fost i împreun . mai ales. o manie inofensiv . ca un estropiat. punice. ² Dac nu face jocul altuia. ² Nu vorbeai tu de cinism? Cine mai tie ast zi ce -i aia cinic?! Nici nu face s încerci s în elegi sau s . atunci i acum. de bine. Sunt un tip chic. dar nu-i p sa. atunci. purt toarea numelui ei. pe care. pot face la nesfâr it variante asupra aceleia i teme. Când am cunoscut-o. în care tr iesc i ast zi. Dar se întâmpl . ² Cinism e totul.. în sfâr it. m înfuria. Nici m car de mân nu ne-am mai inut. în eleg: dac te împiedici în el. i ceea ce ajunge la tine i apoi la mine (c ci la mine ea ajunge în ultimul rând. cum. când nu m pot debarasa de toate astea. exist a a ceva.. î i scriau doar I i ardeau tot ce scriau.. în timpul liber faci i pe cinicul.A. colegi ai mei. ca i cu alte colege i.. ² Se pare c am început s am chiar nevoie de ea! f cu. pe strad chiar. perversiunea mea î i face bine. ² M rog. în mine. dar nu pot. mai mult. de r u. Dar nimic nu a evoluat între noi în sensul în care-l doream eu.. ² Mai mult decât atât. dup ce c ai dou norme. sunt un biet necrofil. dar asta nu m interesa prea mult. ² Exhibi ionism se cheam i e ceva foarte interesant. deoarece contactul nostru risca s ia o alt turnur . bineîn eles. Ei în i i mi se pare c nu se vedeau aproape deloc. râzând. mai 146 . Pe ea am început s-o v d cu o anume regularitate. expunândui sexul.i explici unele. o încarc de tot felul de am nunte i senza ii. Nu renun am totu i la a o vedea. a Pitinei mele minunate. am pl tit cinstit i pl tesc i acum.... Da. deodat î i descoperi un cote cu totul remarcabil. bineîn eles. î i explicam de ce nu m intereseaz adev rul. eu m-am convins pe propria mea piele. ² Dr gu cursul t u scurt de istorie a profesiunilor! ² Aiurea. la unii. Cred c ea î i d dea seama de pânda mea. Ca i cu lumea din ora i aiurea.. în acela i timp. ap rut de curând. o form de perversiune sexual care const în aceea de a violenta femeile necunoscute. nu?! . po i s -l spui. semicalculat . mai Äaventuros". la fel. de numele ei. ² Nici pe mine. ² Masochism. E o simpl întâmplare c le-am f cut i noi. Dar. mi se pare. în s . Ceva mai pasionant. Dulcineea din Toboso. Doi in i. ca un nevolnic.. despre tot ce-am tr it sau am inventat. Mie nu. Puteam s-o v d de câte ori voiam sau aproape în orice caz o vedeam mult mai des decât Guga. atr gând aten ia asupra sa. ca în acea prim întâlnire. s ii minte acest lucru!) deci ceea ce ajunge la noi amândoi e ceva vrednic de tot dispre ul. mania asta a mea. pl tesc pentru asta. Devenisem prieteni foarte buni. s-o las s se odihneasc în nefiin a ei. i totul... i atunci. toat aceast bâlbâial nu-i o mostr de cinism? Exist . în primul rând. Bâlbâial mea despre o a a-zis Pitin . ha. ² Poftim. s m vad doar ca un ^camarad etc. între timp.. ² în eleg.. simple banalit i. i asta e ceva foarte intelectual... Cine poate râde de el însu i e un om puternic. n-o pot p stra a a cum era i nici nu pot s tac. dac n -ai încotro. poate o i amuza.. pe care tu o supor i. Mania mea. a teptând un moment propice. era acela i lucru: era ea.. j pe el. 144 . nu creeaz diversiune. Uneori când i se pare c e ti un individ iremediabil plat. se întâmplau cu totul altfel de lucruri. încât. a a cum po i iubi pe cineva pe care nu-l cuno ti. bineîn eles.. a pornit de la acest nume: Pitina! Auzisem acest nume înainte de a o cunoa te i am început s -o iubesc. Ni s -a întâmplat i nou .. Dar adev rata plat e de fapt pl cerea pe care mi-o fac f cându-mi r u. Am s revin mai târziu la aceste pli curi. asta e! N-o pot face altfel. ha! ² Ia uite. i nu a a de bine precum se crede. o form a for ei.. doctorul. perversiune simpl sexual-psihic .. Rela iile mele cu ea intraser într-o stare bun . adic pe disp ruta mea piele... dar. în def initiv. s raca. bineîn eles... i nu mai 145 puteam da înapoi. Dela iunea e simpl i ea e cea care e bine pl tit . totodat . nu -i a a. Da. o falsific grosolan. interesul altuia. de a. dac . de câte ori mi -o reamintesc. Ei bine. eu nu vorbesc de dela iune. de pueril i de grav . m runtul soare al adolescen ei mele. cu ea.² Uneori. doar de dou sau de trei i ori. absolven i ai cursului inferior de liceu.. sau. de exemplu.. i asta s-a întâmplat cu tot ce a trebuit s . i pedeapsa mea e tocmai aceast grosolan calomniere a ei. Ea trebuia s fie! S r mân ea. bineîn eles. pe decuamata mea piele. A trecut astfel un an sau trei sferturi de an din clipa când i -am dus \ acel prim plic lui Guga. dar numai cu aceast condi ie. dup discu ia aceea atât de amestecat . din când în când. disperat îns . dar asta nu conteaz . nu m prive te. Ar merita. ea începea s se obi nuiasc cu mine. De numele ei mai real decât fiin a ei.

bineîn eles. în anii când se creeaz adev rata valoare. ciungul Lic . De aceea î i vorbeam de noua Äextrem ". ca i un geniu de trei sau cinci ani. Firesc! Ce cuvânt! Cum era firesc într-o revolu ie.. mai târziu. punând uneori în dificultate profesorii de specialitate. împachetate ma inile. a mai ap rut o Äextrem ". dac lor aceste cifre: '48. Am avut un coleg. utilajele fabricilor. de fapt. s uperb. pe anume criterii. tocilari apolitici. '50. de i nu pentru toat lumea. în umbr de grupul lui Lic . exist regii vârstei de cincisprezece ani. in i care comand grupuri întregi. bineîn eles. Acestea i altele sunt eterne. se afl totul. perfect . decât putuse s-o fac bietul profesor în anii lui de studen ie. caduc). el nu poate explica nimic din ce s-a întâmplat apoi. din masa aceea. ce r sturn ri! Cât istorie! în acel an. ne fusese repartizat i nou (un ' t inerel de vreo 23-25 de ani. adev ra ii creatori. nici unul dintre ei nu i-a p strat acea supradotare i mai târziu. din masa | aceea. sub semnul întreb rii. se cl deau coli. inteligen i. medie. un mediu izolat.Äpericulos" i mai grav decât însu i amorul. unul avea chiar un tat ilegalist. iar extremele ei. puternice. au confirmat i mai târziu aceste calit i. toate aceste probleme i altele. i începea din nou lupta între social-de-mocra ie i conservatori. cei cu o anume memorie. în clasa noastr s-au întâmplat o gr mad de evenimente.T. atât de sclipitoare îns ! i regatele care urmeaz . un triunghi fantastic. atunci. dar r zboiul. al clasei i i-a constituit un birou. apoi. i cu mult mai palid. i sunt convins. îns . i nu numai atât. banale chiar. doar pentru acea vârst . al r sturn rii întregii societ i. dar asta e eterna problem a ceea ce numesc eu adaptarea la o vârst . în masa aceea medie. în fiecare clas ² vorbesc doar de cursul superior ² au ap rut câ iva. un reflex propor ional. ap rea inva zia de capital str in. submediocri (din nou. p le te în fa a celuilalt termen. Pentru cei ca noi. în care se vedea c tiu mai multe decât cel ce preda. complexân-du-i. deci.M. afar de celelalte dou de care i-am amintit i pe care le t ii i le tie oricine: agitatorii. falsa victim . între Äreac ionari" i Äprogresi ti". care ascunde totdeauna rezervorul de cadre al oric ror nout i istorice. Exist regii vârstei de zece ani. in i reci. supradota ii i imbecilii. în orice caz. mai în spiritul 147 lor. Dar trebuie amintite pentru c acesta e rostul banalului: de reconstitui cadrul excep ionalului. exist regii vârstei de optsprezece-dou zeci de ani. Lic ^pe numele s u de familie unea. cum spuneam. pentru c asupra ta aceste cifre s -ar putea s aib aceea i rezonan ca asupra unui tinerel de aptesprezece ani. doi dintre ei primiser i premii na ionale în literatur i cercuri tiin ifice liceale ² vârfurile acestea. a selectat câ iva in i. Aici se opresc aceste regate efemere. mai p u in Äpregnant" decât o f cuser în liceu. f r comunicare în afar . Am s reviu la criteriile sale. pu ini. cei sensibili. ca mine. ap reau sindicate noi în cl dirile azilelor de b trâni (un timp. Äsubdezvolta ii" erau ceva mai numero i. veritabilii supradota i. Probabil i concuren a. sau un cartier. lung. a a cum se întâmpl . se întâmpl uneori lucrur i mai grave decât amorul. foarte violent îns . '52. i la noi în clas am avut câteva animale tot de felul t u. a început s se învârt în jurul acestui ax nou. ase. Dona (la care voi reveni). Dar ce condensare. fii de muncitori i de activi ti sociali. Un instructor al jude enei U. aceste cifre se încarc fantastic! i asta st . profesorul detracat.i începeau cariera social la cincisprezece ani.. viitorii. pe nume Treicu). trei-patru. tia. c ci ele au existat. Acolo se afl viitorii. lene i. cum era i firesc. hiperadapta i. a ajuns secretarul U. Dar ascenden a lui Lic . viitorii oameni politici. el însu i de curând numit în activul de partid al ora ului. c în elegea acele tratate universitare mult mai bine. Vârfurile profesionale ale clasei ² i clasa noastr era celebr în toat coala. ap reau i câteva partide noi. eterne. '50. era fiul unui mecanic de loco motiv . nu cu mult. i totul. Mai aveam în clas vreo apte-opt colegi. se scoteau din pivni e i ad posturi improvizate uria ele cutii de lemn în care au fost.T. vreau s spun de cele mai multe ori ² e o simpl adaptare. M runta lupt . i nici unul dintre ei to i. partidele politice tradi ionale se ref ceau în grab . se dizolvau în curând sau f ceau guverne de coali ie cu cele vechi. Erau anii '49. dar categoric. Unii dintre ei. '49. au început s devin cele autentice. i toat c lasa era la fel. ce. nu fac decât s-o acopere. ipi care briau la o materie. Dac a fi profesor ² nu voi fi niciodat ! ² m-a teme îngrozitor de ace ti puberi. în grab . bineîn eles. plini de calit i reale. absolut nici unul nu a ajuns sau nu a r mas. au fost înlocuite doar în câteva luni cu o for care amintea de suflul unei bombe de mare tonaj. la o vârst i la un mediu dat. Un procent de unu la sut dintre ei. bineîn eles. Da. acel m runt i banal antagonism între câteva vârfuri ale clasei i profesori. Nu tiu dac genera ia tân r de azi mai are habar^ de cele ce s -au întâmplat atunci. nu a fost nici aici singurul criteriu. la cincisprezece ani. opt. începeau s fie puse încet. decât Äexcep iile". era o submediocritate trec toare. chiar i în ora . el însu i. sau joaca profesorilor cu cei imbecili. i mai b trâni decât noi. Lic . nu se mai . devenea mai acerb . când se produce valoarea. pentru scurt vreme. jignindu-i uneori cu întreb ri provocatoare. o adaptare care ia uneori forme fascinante.M. '53 le spun ceva afar de câteva asocia ii generale cu unele evenimente istoric-politice. Se formase triunghiul. în nici un an de zile. omologat de social ² deci. pentru elementele ei de vârf i pentru calitatea lor. care . la lec iile de anatorlîieTcita din Gray i Papilian. fost sudor. activist 148 într-un domeniu social sau de partid din oamenii lui Lic . Uneori precocitatea ² când spun uneori. de i important . ce tensiune e acolo. pe care nu l-au tr it decât genera iile noastre. care. de care i-am amintit când cu episodul pseudosângeros cu Iorgovici. Alt dat o ar care se ref cea din ruine ² i una din cele mai în el toare pierderi e aceea care se face sub semnul victoriei! ² urma un traiect cunoscut: se îndep rta molozul. apoi. între cei câ iva supradota i ² în cadrele acelei vârste. bineîn eles. o strad . Din masa aceea. cum era firesc la câ iva ani dup r zboi.

eu r m sesem acum singurul. Oamenii ace tia. astfel. care. persiflatori cu Äcozile" claselor i indiferen i cu media. în cadrul Äascu irii luptei de clas " a lui Lic i el ilustra perfect.. cu adev rat. Dar toate acestea. ei bine. împreun cu Treicu puseser într -un fel st pânire pe liceu. Acest Lep dau. ciudat. ridicole. lipsit de sim ul realit ii i. Dona s-a adaptat foarte repede Ärealit ilor" noi i.ocupa nimeni de b trâni). printr -o femeie! O oglind . unde. la noi în clas . toat lumea se interesa de tehnic . imposibil de definit. supravie uia armelor. ÄCrucea ro ie". în imediata noastr apropiere. Pitina.. o personalitate. avid de prietenie. continuând s fie un student eminent. toat lumea c ra moloz. greco -catolic. i profesorii. în ciuda sa. Din pleiada de fo ti prieteni ai lui. am tr it revolu ia prin numele ei. ridicol. De i au trecut dou zeci de ani i. a ajuns instructor superior de pionieri etc. a ajuns mai târziu o adev rat celebritate na ional . în desuetudine. indivizi cu adev rat nostimi. amândoi dintre vârfuri: Dona i Lep da u. e adev rat. în curând. întreaga lor aten ie i spirit de conservare. deci i de controlat. mai ales. în ciuda calit ilor sale. instinct etc. d a. nefiind în stare s .i poat continua. pentru c . care a în eles imediat. limbaj etc.. care pentru noi apar ineau autorit ii morale i sociale. s -au îndreptat împotriva acestei noi falange a lui Lic . pu ini.. organiza ia te recomandau la facultate. a intrat în biroul U. s -a adaptat invers. ranii începeau s se agite. în loc s mai fie respectuo i cu vârfurile. i el era singurul sau ultimul care î i d dea seama de aceasta. colegi i profesori. inteligen . din tot cursul inferior al liceului. o lunet marin era ea pentru mine i a r mas astfel. lamentabile de cele mai multe ori. etc. i pe urm . e perimat. în cadrul colii Ädu manul". Revolu ia. acea lunet a fost Pitina.i tr iasc destinul. iar Lep da u era un fel de dotat al literaturii i artelor. ha. Eram acceptat acum de el pentru c . prea complicate. dovad c ai uitato.. Lep da u. Eu am r mas prieten cu ambii. e i a fost cu totul. s -a apropiat curând de noii efi ai clasei i ai liceului. s Ädea" la Medicin apoi (pe acea vreme. mai era i fiu de pop unit. i a fost l sat în pace. Al ii. i asta cu atât mai ciudat cu cât nu fusesem Äatunci". cum î i spuneam. scria etc. consiliu profesoral.. la fel. atunci. studiile.i vorbesc despre ele. ochi dilata i ² parc de o anume teroare. nu!. Eu nu sunt în stare acum s . altceva. cei câ iva fii de rani Äs raci" (Sârbu. a devenit. conducea corul liceului în absen a profesorului de muzic . între ei. fundamental. Tu n -ai tr it-o. felul în care trebuia s se comporte ca s . m enerva i scârbea chiar i am r mas prietenul lui doar dintr-o m runt contrariere social . Äo eava" din aceea marin reasc cu care am privit eu dep rt rile de atunci. uneori în sens strict biologic. au tr it -o L 149 direct. s brieze la Ämateriile" lui. etc. Mai erau câ iva astfel de du mani. i pentru mine. o idul aproape hot râtoare). odat ce n-a mai avut biseric . a a cum folosesc marinarii. Dar acestea. sunt prea vaste. pe colo cei Äpersecuta i în r zboi".M. norme de conduit . de i. toate. Lep da u începu rapid s miroase Äa victim ". adev rul. e y^neinteresant.. cu care . în ciuda calit ilor sale manifeste i confirmate.M. al liceului. ce consulta tratate universitare. na ionalismul c dea.. eu am tr it politicul prin ea. nu-i a a. doi prieteni. au început s arate fe e obosite i contorsionate de fric . f r precedent. avem nevoie de o astfel de lunet . f r nume. crimele pasionale etc. Eu am tr it-o printr-o femeie. i. ca s privim în jurul nostru. (Acest Ämiros de victim " l-au prins. / Eu aveam în acea vreme. care era un spirit haotic i extrovert. pe jum tate se datora fricii i la it ii colegilor. a devenit i al meu. iar tat l s u. de i el f cea nenum rate eforturi. .). cu o mare putere de munc . ap reau multe femei peste tot. când îi fermecase i fascinase pe to i. Unii dintre profesori. n-a mai vrut s treac la un alt cult. liceul. prietenul lui i al meu. din acel spirit exagerat de adaptabilitate al lui Dona. luat la o parte de anumi i colegi etc. au început s se team . avocatura devenea din nou o mare carier în miile de procese care ap reau dup r zboi i din pricina lui. prietenul ei i care. de i îi dispre uia. Dona era acel ins dotat la tiin ele naturii. nu era în stare de o minim apreciere lucid a realit ii. foarte repede. dar el era cel mai Äreu it". un singuratic.. unul din Äintimii" s i. Izolarea sa era pe jum tate obiectiv . atunci. era mereu selectat în echipa de teatru a liceului. prietenia s-a rupt din motive exterioare i. sunt banale i previzibile.. de i îl mai desp r eau doi sau trei ani pân atunci. pentru un timp. de a se apropia de vechii s i prieteni. Pregnant. îns . un ochean cu o singur eava. secretar al U. era el însu i fiu de ran). dintr-un fel de Änonconformism" pentru care am fost criticat de repetate ori în edin e de organiza ie (Lep da u era exclus din U. din nou se vorbea despre i ap reau. nu spuneai tu. citea mult. care avea un nume. dealtfel. inteligent. Cum a fost acel Guga.nu. bineîn eles. Poate alt dat . cataloage. pe deasupra. din anii s i de glorie.) Tembelismul acesta al lui Lep da u. Neacceptând noua autoritate. politicul. al facult ii. ap reau pe ici. în variantele lor. dar pân la urm mi s-a îng duit aceast extravagan .T. colegi.T. dar. lipsit de flexibilitate. în primul rând.T. pozi ie împotriva c reia se revolta neîncetat. Lep da u. etc. netulburat.M. a fost imediat izolat i în curând l-au f cut unul din apii isp itori ai clasei i ai liceului.

orice am nunt. cu o mare frecven . singurul cu care avea rela ii normale. citeau curent în dou limbi. ca un tipar senin i atot tiutor. catifela i. Lep datu era la fel. uneori parc nu trebuie decât s întinzi bra ul într -o jum tate de gest ca s atingi peretele acela sclipitor i translucid al Äfaptului a a cum a fost". ochii prin i în os. în care se concentra întreaga sa inteligen i neputin . i Äc l ii" s i au sim it aceast sl biciune funciar a sa. Eu. într -un fenomen de-o violent noutate i adânc i brutal relevan uman . cel mai verosimil. i apoi distan a dintre mine i el era uria . ve nic zeflemisitor. Lep datu). violent instabil. Guga avea realmente cu totul altceva. cu o singur stare nemi cat . vibrând ca un rezonator. cu fruntea mic . de neadev r. slab. un ^ corp cosmic scintilând! Te-ai gândit vreodat cum ar ar ta obiectele din 1 jurul nostru. inform . acest craniu embrionar. un sentiment de admira ie. undeva într-un spa iu mai înalt. îi ajuta îns i se l sa ajutat de ei. 152 153 desfidând experien a i memoria. mobil . ai lui Dona îi tr dau viitorul imediat i mai pu in imediat. care p trunsese întreaga es tur social . înalt. ce vis! S Ävezi" m car o frac iune de secund trecutul neturtit. Un trecut fix. Dar asta conta prea pu in. în vid. s te în eli cu grosol nie i cinism. mult mai important de f cut decât s se ocupe de mine. aprioric. cu atât mai mult cu cât. propriile noastre mâini dac n -ar fi . odat . ap rate i falsificate de atmosfer ?! ( . lucru cu atât mai pre ios cu cât ei fuseser prieteni i erau i sorti i s fie prin atâtea af init i de inim i spirit. plantele i fiin ele. Lep datu ar fi fost un fel de Guga. îi atr geau aten ia. încât producea. sau aproape la fel. negri. cu ochii mari. în stare ideal . al istoriei Äreale". La fel ca i pe Guga cu Pitina: la fel. arcadele proeminente. mai pur. acest caracter înc nu perfect osificat. nu. caracterul realist. neobi nuit de bogate i diverse pentru acei ani. istoricitatea. rece. a caracterului s u. de instabil. de fascina ie amestecat cu scârb i repulsie. Äfrumu el'4. din acel pueril nonconformism. într-un eter al valorilor. sub ire. aproape f r substan i gest.. succesiunea. frazele mele ajung în ultimul rând la mine. ca niciodat înainte. concentrarea sensibilit ii i chiar i simpatia. dar asta. într-o form mai ideal . mediocrul lor coleg.) Dar. în ciuda presiunilor externe i a Äpoltroneriei" lui Dona (cum se exprimase. a. Acest lucru e tipic postpuberal i adolescentin. ascultau. îl ocolea. m runtul. cel mai m runt. nepl cut de Äfrumoase". haotic. cu o fa mic . cu atât mai pu in de dispre . cu fontanelele sale i. iam spus. ale acelui episod cu ea. deja evident . Noua tipologie. uneori. Astfel a ajuns doar victima celor pe care era incapabil s -i urasc . unde spiritele alese. eu m -am apropiat de Lep datu. felul în care el ajut la izolarea i Äînsemnarea" lui Lep datu. pentru tine. e înc rcat de falsitate. Trecutul libe r. cu mâinile foarte expresive. poate i Guga. mai mult chiar.150 151 avea reale afinit i intelectuale i sentimentale eu eram singurul care îndr zneam s -i vorbesc. desfidând chiar epicul. al trecutului ca prezent. (Aveau aproape acelea i lecturi. cum spuneam. Dona îi dispre uia pe cei ce conduceau liceul. Pe mine î nsumi e de natur s m întristeze pentru c .. nepl cut de expresive. erau foarte dota i în câte un domeniu etc. profilul s u moral era atât de haotic. un fanatic comunist. nici m car dispre ul. care nu m iubea. gura mare. transfigurat . osos. ambii. de cele mai multe ori. ca fiin ele inferioare. tr ind din iubire. nici m car s -i dispre uiasc . poate cu mult mai reu it prin profunzimea. coeren a. Iat câteva din elementele. poate s fie superflu. oval . / Tot mai mult. ai intui ia adev rului clar i pur. purificat. îngerii i idio ii. a a cum e lumina. care m ironiza i m dispre uia adeseori din cauza inegalit ii noastre intelectuale. înduio tor de simplificate. dar felul în care se manifestau la Lep datu crizele acestea somato-psihice era în acela i timp ceva cu totul ie it din comun. prietenia lor. de i tocmai pentru asta ele erau Äanormale". ei au fol osit acest lucru. nu tiu cum s spun. f r s transmit nimic de la unul la cel lalt. bineîn eles. cu un fel de zâmbet-rânjet. Dac ar fi avut cu câ iva ani mai mu lt în momentul r sturn rilor sociale. muzic simfonic . nedeformat.^ 1 înconjurate. îi f ceam s comunice. un singur punct luminos într-o pat neagr . Pitina m dispre uia i ea la rândul ei. f cea tot ce se putea ca s se vad acest lucru. cel care le emite i e descurajant s te am ge ti pe tine însu i. prin simplul fapt c îi vedeam. adeseori îi întâlneam pe ambii i. Totul. precum Dona. Dona nu vorbea cu Lep datu. profunda lor înclinare unul pentru cel lalt continua i peste aceste piedici. Lep datu era incapabil de ironie. Fa a osoas . eram semnul acestei leg turi mai înalte. o elii. cu insulele sale cartilaginoase. Dona era înalt. etc. Era o victim aproape ideal . ale cadrului meu de atunci. etem i cristalin în mi carea din jur. devenirea. un trecut f r întâmpl ri. inteligen a i o anume ironie fa de toat lumea. aristocratice pot comunica nestingherite de trivialitatea i brutalitatea social . n -o putea umple nimic. în acest b iat se amestecau în mod curios calit ile cu defectele cu atâta violen a spune. s m plimb cu el. Ochii alba tri. un iluminist social. i ora ul. toate con in i un procent sigur de fals.

dup aceea ei au trecut la liceu. nepotrivite etc. B Äsamariteanului". are nevoie de voca ie. la o vârst când spiritul tr ie te înc în simboluri elementare. IJ . sau alt slujb special . a mea. irupe la un moment dat din arm tura unui caracter care pân atunci p rea î. întoarce capul i . El nu trebuie murd rit cu lacrimi. f r rost? Oare n-am suferit eu când. cu excep ia lui Alfons. toate acesteajcu acela i mecanism cu care o femeie. la biseric . recunoa terea umanit ii în venele mâinii mele drepte. de pild . adeseori. s mearg în fiecare diminea . pentru cele mari. comuniunea special cu înv toarea. simboluri mai mult de suprafa i u or spectaculoase. al turi de el. ca o pat indecis . mai unitar. ritualic . pe la c inci. prin numero ii ei preo i celibatari. sub ochii închi i. iubirea prietenului. i mai ales ale bisericii unite. las s apar un alt trup. e o impietate s plângi când cite ti un text atât de mare. chiar i p rin ii. care l-a convins pe el i pe înc câ iva colegi s se mortifice. i oricum în prima vineri din fiecare lun ² unul dintre ei se cumineca zilnic ² s spun rug ciuni i rozariul. c fac eu însumi astfel un exerci iu împotriva vanit ii.ferm" i Äechilibrat". femeia aceea de-o exaltare 155 st pânit . atunci. iubirea acestei murd rii. f r kcop. închidea Lep datu ochii i eu îl ascultam. înnobilând în acest fel actul acela simplu. ajunsese s spun de câte zece ori rozariul. Umilin a. decât mecanica elementar . Cu excep ia acelui Alfons. pentru abjec iile adânci eu nu sunt chemat. ce ea îns i ducea o via de c lug ri în lume. ^abjec ia perfect ! i-am vorbit de atâtea ori de iubirea mea pentru \Dostoievski Fiodor Mihailovici. t cerea. toate acestea i înc multe altele.. cu vocea sa tremur toare i exaltat ² într-o vreme când aveam lecturi cu totul puerile i m runt infamante ² scena dintre Marmeladov i Raskolnikov i plângea. poate. crede i c n-am suferit? Permite i-mi. care. zilnic. au fost. p strându. în murd ria în care tr ie te trupul meu. dormitul f r saltea. o or când colegii lor înc donneau. de i îmi povestea c avusese în ultima sau penultima clas primar (la vârsta de nou sau zece ani) o înv toare. s doarm pe pietri . care din anii aceia s-a consacrat religiei i care. la utrenie. de-un atr g tor exotism. dar chiar i iubirea celui mai apropiat de mine. cel care se cumineca zilnic. Gestica exterioar . binecuvântat s -i fie numele! El mi -a citit. slujba era la ase. cu b rbatul real ² ce înseamn real?! ² care o atinggJAstfel. iubirea total . pentru c el tia. posedat de so ul ei. pân în ziua de ast zi duce o via Äsacr ". s se cuminece i s se spovedeasc cel pu in o dat pe s pt mân . Strasbourg. de neacuzat. f r lacrimi. fericit. de care prima oar în via a mea mi-a jvorbit Lep datu. una din cele mai rare. în patul conjugal. domnul Lebeziatnikov a snopit-o în b t i pe so ia mea. i cu toate acestea va veni i speran a. îmi spunea Lep datu. îndemna la imita ie. îns . Änetrivializat " de familie. dar domni oara Pop a intervenit. începuse s se flag eleze. amuzant aproape. animalic. unei Äm runte caste" din coal . Roma. de crime i tr d ri m runte. a celor J'dou sau trei sute de cute ale podului palmei (dou sau trei mii. colective. Am citit de cel pu in zece ori împreun acel lung dialog dintre Marmeladov i Raskolnikov. devastându-l i salvându-l. despre umilin ! Ce cuvânt îngrozitor! El însu i nu era capabil de aceasta.eforturi fizice s zâmbeasc . tinere. nici un an. înainte de a veni la coal . îns . de sub blânda îndrumare a domni oarei Pop. râvnit . o alt voce. f când. iubirea e singura noastr salvare.. iubirea nu numai a du manului. i prin via a ascet . închidea ochii i eu sunt sigur c î ncerca s se gândeasc la Dona.. ce ducea o via singuratic . destul de hot rât . i influen a acestei femei. pentru care tr deaz . sper c Dumnezeu îmi confer înc harul s u i îmi va da puterea s m umplu înc de noroi i de abjec ie. vai ² pân la moarte. mi-a vorbit kS4 pentru prima oar despre Ädescoperirea sa". dealtfel. Alfons. exerci ii de umilin fa de cei inferiori etc. sper c înc sunt capabil. ca i un preot. în via a lui. de sfânt. cu irisul zb tându -se încolo i încoace în orbitele sale împu ite i zâmbind. ultima abjec ie. hm. voca ia aceasta. acea copil reasc i tainic ini iere în misterele bisericii. Lep datu. iar eu z ceam beat. Pentru ce nu m duc la slujb ? Crede i oare c nu m doare inima c m târ sc inutil de colo-colo. împreun cu ea. oricum neobi nuite. spunea el. Unul dintre ei. semianimalice. Toat aceast Äpas mistic ". a durat pu in. în mersul meu ridicol. f r nici un fel de discriminare. s m înlocuiasc un minut cu el. Mia_R©pyO femeie înc tân r . cu un cap u or masculin. i m gândeam.. în clasa întâi. avea. ce conteaz !). pentru micii exalta i. c reia i se ofer . la catedrala greco-catolic . a miilor i milioanelor de abjec ii i tr d ri pe care le-am f cut în via i de care sunt capabil înc ² o. sursa trec toare a atrac iei aceleia..i mai mult caracterul spectaculos-exotic de nuan pueril . Padua. ca o femeie. b iatul acela care avea un nepl cut amestec de vanitate i neputin în fiin a sa atât de expu s . a lui Lep datu. poate. Nu era. citind. pentru el i ceilal i. lamentabile. i aceasta vine cu mult mai târziu. a iubitei ² ce paradox înfrico tor! ² iubirea de mine însumi. a încetat. nici m car b rb te ti! El. o exaltat . Äf r iubire". un exerci iu interesant de individualizare. s stea nemi cat câteva ore etc.Iubirea. drept canon. i a reu it s -l împiedice. ar tându-i b ie elului de zece ani c exist o gradualitate a acestor exerci ii spirituale i c se poate p c tui i printr^un orgoliu al umilin elor. vi s-a întâmplat vreodat . superficial a umilin ei cre tine. plângea. doctori ai unor universit i str ine. acum o lun . el mi -l citea mie pentru c nu avea cui altcuiva s -l citeasc i. contagiat pu in de frazele sale despre umilin . aceast perioad s-a resorbit repede.bineîn eles. în articulo morîis. cel care ar fi în eles i tr it cu mult mai perfect. în secunda mor ii. sculatul de diminea . în felul în care ro esc.. i s înceap cu unele mici mortific ri: ab inerea de la o mas . r mânând doar ca o amintire pe jum tate tears . pe care o duceau unii dintre ei. s cere i un . o anume preponderen : de a apar ine unui grup. printr-o sfidare a suferin ei exaltate.

pe cei în elep i i pe cei smeri i. un be iv f r c p tâi. dar veni i i voi în împ r ia mea!» Atunci vor gr i cei în elep i... ² însoar -te... rela iile noastre au . cu Ludmila. Intre toate aceste lucruri. singurul Judec tor. Suntem dou fenomenalit i care se contempl .. Din mil ? Dar domnul Lebeziatnikov. R stignit ar trebui s fiu. i via a. un colero-sangvin. despre singur tatea mea. mo tenite de dracu ^ tie când. i are s -i judece pe to i i are s -i ierte pe cei buni i pe cei r i. pentru mine. Despre singur tate. pentru ce mi-ar da bani? i uite._ domnul Fi odor Mihailovici al t u nu prea vorbe te.. chiar/ / previzibile. Judec torule. da i-mi voie s v întreb. între noi doi nu exist nici un fel de comunicare important . tam-ta-ra-ta-ta.... f r exaltare. când am fost ast zi la ea!. va spune. mult nu poate s mai întârzie. cu toate c tii dinainte c n-are s .. ² La ce bun s te mai duci? îl întrerupse Raskolnikov. privindu-l pe furi pe Minda... neputin cio ilor.. vor gr i cei de tep i: «Doamne. de ce s faci din umilin o profesie? Omul modern cred c K sufer azi mai mult de singur tate decât de aceste boli. cum s spun. El. i atunci. i to i vor în elege.. Doamne. bine inten ionat i folositor omenirii. nu merit nici un fel de mil . f r sangvinitatea secolului XIX. i asta cu argumente tiin ifice. r stignit pe cruce. în elep ilor. singur tatea mea are nevoie de palavrele tale. tu. i . i va spune el: «Sunte i ni te porci! Asemenea animalelor sunte i. ² P i dac nu ai la cine te duce? în elegi dumneata ce înseamn s n-ai unde te duce? C ci orice om trebuie s aib m car un loc pe lume unde s se poat duce! Fiindc vine o clip când.. c ci. tiind dinainte c nu v ve i alege cu nimic. un anume prost-gust. ceva. eu suf r mult de singur tate. i vom în elege totul! Atunci vom în elege totu l!.» i o va ierta pe Sonia mea. pentru nimic în lume n -o s v dea bani. i se pare c m-am fericit din cale afar cu litra ta de vodc ? Durere. c ci eu nu beau din sete de veselie. A i dreptate. i a fost milostiv cu el?» i va mai spune: «Vino în împ r ia mea. ² Ha.. de i bineîn eles c sunt foarte ocupat.. cu mâinile în buzunarele pantalonilor. pentru ce -i prime ti i pe ace tia?» i va r spunde El: «îi primesc.. ast zi. r stigne te-l pe p c tos. chiar a a i este! f cu Ceea. care e la curent cu ideile noi. dar cred c a a ceva. adic . mai mult sau mai pu in minore. foarte ie ite din comun. Eu a putea tr i foarte bine toate aceste.. i nu comp timit! Iar Tu." ² C ci orice om trebuie s aib m car un loc pe lume unde s se poat duce! repet Lauren iu i râse... tipul meu de sistem nervos... nu exist nici un drum direct.. Am 157 sim it acest lucru în inima mea. pentru c ai iubit mult... f r nici o speran ? ² Mi s-a întâmplat. 158 atunci ea trebuie f cut f r ostenta ie. m r og.." IJ Mil ? Dar de ce s fiu comp timit? strig deodat Marmeladov. eu.» i va întinde bra ele i noi ne vom arunca la picioarele lui i vom plânge. dou . Eu sunt ceea ce se cheam flegmatic. în vremea noastr . ne-a explicat deun zi c .. e o chestie poate doar de s pt mâni. negustor nenorocit. cuprins de exaltare... voi.. de o lun .. ti i cât se poate de bine c cutare cet ean.. be ivilor. umilin a. ci de lacrimi i suferin mi -e sete! Tu.i iert i acum p catele tale numeroase. i Katerina Ivanovna. nu tiu. de prost-gust! Lauren iu t cu i Minda ad ug : ² Bineîn eles. Am nevoie de ea. durere am c utat în fundul c nii i am g sit -o i am sorbit-o cu poft ! Iar mil are s aib cu noi acel care fa de to i are mil . Va veni în ziua de apoi i el m va întreba: «Unde este fiin a care s -a jertfit pentru mama ei vitreg . ca i cum abia ar fi a teptat aceste cuvinte. Habar n-am.. care pe to i i pe toate le în elege. pe urm . veni i i voi.. i bineîn eles c mai e nevoie. d -i i mila ta! Atunci eu singur am venit la tine ca s fiu r stignit. celor cu minte mult .. Iar când va fi ispr vit cu to i ceilal i.. înc de pe atunci te iertasem. vie împ r ia ta!. Dumnezeule! Bineîn eles c m voi însura....i dea nimic. De pild . Minda îl privi iute i d du din umeri: V ² Iubirea eu o v d ca pe o func ie vital-social . nici o leg tur vital . cu bra ul întins înainte.. mila este interzis . totu i te duci i.. i pentru ni te copii str ini? Un de este copila care nu s-a îngrozit de nemernicia tat lui ei p mântesc. nu vreau s te jignesc. neru ina ilor!» i noi vom ie i i ne vom opri în fa a lui f r fric . cum f r nici o speran ? ² Cu des vâr ire f r speran . se va întoarce i c tre noi: «Veni i i voi. de ce vi i-ar da? tie prea bine c nu-i ve i da înapoi niciodat . i... dar r stignindu-l. va în elege i dânsa. unde. v-o spun vou . îi primesc. Mai e nevoie de umilin ?. Altfel apare prostul -gust i umilin a se transform într-un fel de vanitate. ha! S nu crezi c râd pentru c ai spus o prostie... veni i i voi. ² Nu în eleg bine toate acestea! spuse Minda dup câteva minute lungi de pauz . v-o spun vou . râzând crispat. nu tiu dac ai observat. i a a este privit acest lucru i în Anglia. de pe atunci te iertasem. i dac da. tiu bine. economia politic este în floare.împrumut. permite imi s v întreb... o va ierta. Dimpotriv .. fiindc nici unul dintre ei nu s-a crezut vreodat vrednic s fie primit. De aceea te caut i te ascult. dar e ceva exaltat în toate acestea. De ce s fiu comp timit? zici tu.. exaltarea ta mi se pare ceva de prost-gust.. cel pu in. cel pu in via a mea. ² Dar bine. de impertinen a | ta i de toate complexele tale.. fraze. ha! Ha... ofticoas i rea.. sculându-se în picioare. Dar reac ia ta a fost atât de fireasc . care se observ .. Iubirea i umilin a eu mi le închipui altfel.

du-te i a teapt-o. ne învârtim în cerc.. s-o a tept câteva ore etc. cu geanta atârnând într-o mân . Ar fi fost bine s fi. progresiv . ca i cum i -ai face ei pe plac.. m simt tot mai ispitit s -o caut acum. i nu pentru c mi-e dor. ² în calculele mele! spuse râzând doctorul. ne v zând pe nimeni. Minda vorbi neobi nuit de mult. pân la apte i jum tate! ² E apte... cu care ea s-a obi nuit.i piard pu in r bdarea i. Apoi se întoarse. e la cabinet. n zuros ca un copil ( ea îl cuno tea atât de bine. ÄCui? r spundea ea. î i zise c cel lalt pozeaz . Din nou r spundea ocupat. ÄE o sear furat ?" ÄCui?" întreba el. i Ceea îl privi cu aten ie: era un sunet nedefinit ironic. cu Medoia la. De data aceasta se f cu apelul. dup câte va clipe. lung. ea a început s . i Lauren iu. mereu cu ochii în jos i într-o parte. f r pricin .. Doctorul îl privi pe cel lalt cu un început de interes. a a. ² Nu r spunde acas . S-ar speria. vineri? A. domnul Lebeziatnikov era probabil un ins folositor. t cu. o turti într -o scrumier i form din nou num rul.. ce dracu sunte i amândoi a a de ciocoi? Ce dracu nu v însura i odat ? Când am plecat cu ea.. Nu sar potrivi deloc cu mine. dar de ce nu i-l asumi? Asta e ceva scârbos.. Egoismul t u e profund î7Ä.. de fiecare dat diferit. pentru c am spus asta. Bineîn eles c s-ar bucura dac m-ar vedea. -²-". iar când deschise gura. a ez receptorul.. g sesc. Ascult . am vrut s -o p r sesc în grab . Când igara ajunse la jum tate. încurcat c face o ac iune pe care tocmai o persiflase cu pu in înainte. Ne -am desp r it. primul ei impuls era s -l ocoleasc ca pe un stâlp incomod. cu lenevie. tu. o spaim confuz care nu se potrive te deloc cu firea ei pozitiv .. dar în fa a cadavrului unui om foarte apropiat nu ne speriem numai pentru c Äel" e schimbat. în sfâr it. ha. nu e chiar atât de simplu. calm.. începu s râd . ce-i azi. începu s vorbeasc despre altceva.. ie!" i îl privea cu obr znicie. dar apoi. cu tipul meu. Nim nui. ² Ce îngâmfat împu it e ti! Spune c i-ai pierdut tu r bdarea. cu o vioiciune nepotrivit lui. sau. schimbându... o. nu m a teapt .. pe care l-a acceptat ca amant i so . te-a l sa cu câteva cuvinte i a alerga la ea. mergând încet. dând din nou din umeri.. care mie nu mi se potrive te.. Apoi se opri în mijlocul unei fraze i se uit la ceas: era exact apte i jum tate. logodna asta. ha!. odihnindu-se.i aproape firea. Chiar bucuria.. ² ... dup ce el se oprea în fa a ei. având oroare de troleibuzele hiperînc rcate. mult mai mult decât be ivanul de Marmeladov! Eu nu repro ez nimic egoismului t u. Nu reu i s-o întâlneasc pe traseul cunoscut.. poate e la sora ei. dup prima ei bucurie. folositor societ ii.. apoi îl ridic din nou i form num rul. ² Ludmila are mult nevoie de tine acum. inutil. ha. atunci. se plimb câteva minute. a teptarea.Ca i domnul Lebeziatnikov! ² De ce. deja. imagina ia de care trebuie s dau dovad ca s-o g sesc. dar ea m-a rugat s stau.. pe nea teptate mai ales dac nu a g si-o acas i ar trebui s fac câteva eforturi ca s-o 159 V. iar tu. spuse grav Ceea. continu Minda.. e exact femeia care îmi trebuie. care nu e ti în stare s faci pe plac unei mu te dac asta nu intr în. ² D -i acas ! f cu Ceea. de ce te faci ca i cum ai Äceda". dar. al acestui traseu. ha! Felul în care am zugr vit c utarea ei. pentru c e ceva schimbat acolo?! i totu i. nu prea tare. F cu asta de câteva ori la rând. ea a refuzat îns i a plecat cu o fraz . probabil c nici ea nu i-ar da prea exact cont de senza ia de spaim pe care ar încerca-o.. v zând c cel lalt r m sese nedumerit. Ä ie de ce nu. într-un punct. S mergem.. ce s mai vorbesc. era înceat ... odihnindu-se în bucuria ei. privi pe geam.intrat într-un fel de punct mort. Fugi. ² Termin cu codo i tul sta! spuse Minda. de i ea nu tie c voi veni. acum. în timp ce ie eau pe u . când îl recuno tea. dar nu cred. în.i trece prin minte s m a tep i o dat !" f cea el. se repezi la telefon i form un num r'. tiu pe unde trece i. apoi ridic din nou receptorul. poate! ² De cât timp n-ai v zut-o? ² Ce te prive te? ² De ce dracu stai cu mine acum în loc s stai cu ea? Unde e acum? ² Habar n-am! spuse doctorul. Am vrut s intr m la o expozi ie. F r o vorb . ² Nu-nu.. absent .. pe care ea îl parcurgea când venea pe jos acas .. M duc s-o caut! i Minda râse brusc. Dac a avea firea ta. ² Ludmila. care ar minao. probabil c se va duce pe jos acas . Renun . f r s r spund nimeni.. ce dracu îi faci?! Minda d du din umeri: ² Nu tiu. cum s spun... dar tocmai atunci închidea. Era ceva speriat în toat atitudinea ei. s fi fost însura i. o voce plictisit îl anun c doctori a Ogrin plecase. mi -e un dor nebun. tu e ti. adeseori nobil. poate am amânat prea mult. î i aprinse o igar . ha.. Am s iau ma ina.. i ea. bineîn eles. a plâns.. cred c gestul meu ar dezam gi-o într-un fel... el râse înc o dat . în clipa aceasta mi -e un dor nebun de ea. undeva... Dar. ner spunzând la saluturi. toat seara era de-o veselie f r margini. îl r ecuno tea cu greu. încât putea fi el însu i .. spuse Ceea. Minda o a teptase de multe ori... oricui. S-ar putea s fie acas . ² D -i un telefon. Minda. m runta imagina ie.. oricum. eu i-am propus s intr m într-o confet rie. dând din umeri. i Ceea îl asculta cu aten ie.

." etc. S presupunem c ai o criz . d du un telefon surorii ei. probabilitatea aceasta se fixa. geamurile erau închise peste tot). Ultimul salut îl enerv atât de tare. am s m internez la pasfogeni. i a patra?" ÄCe vrei tu. s rutând-o pe gât. preocupate). da. ce pis loag e ti. de. etc. asta am s fac. dar care îl enerva printr -un respect excesiv. i sandaletele acelea cu. i ie ise un brouhaha"etc.) ÄS presupunem c . umerii. unde nu era i nici nu trebuia s soseasc . (Au!) ce -ai vrea s ." ÄA.." ÄLa un spital de oameni. Reu i cu greu s se dezlipeasc de fomulele sale întortocheate. iubitule. Avu ne ansa ² sau ansa? ²s întâlneasc o cuno tin . Minda ajunse în sfâr it în fa a casei ei (ea nu era sus.. Nu prinse prima pauz . De mai bine de o lun ea îl pisa s -o duc la Municipal. Dar când o s ies. pentru c lui de -atâ ia ani nu-i ajungea timpul i acum iat minutele acestea lungi ca ni te fese interminabile i.. peste m tas ea bluzei ei. într-un râs scurt. tia asta cu precizie. Crezi c m prefac? Dar tu nu te prefaci. radiolog (cu care fusese coleg Minda la un curs de specializare). doctorul BreJiariji. de care vorbea tot ora ul. al ii. ÄLa un spital de. Da. etc.. la ce? (Cu indignare) La pasfogeni.. Ar trebui s fiu nebun !" ÄBine. precis. maimu rindu-se. cu Rollex?" ÄBineî n eles.i aduc?" ÄPre edintele!" spuse el. ÄLa ce?" se întrerupse el o secund din travaliul s u gra ios. în sfâr it. începând s -i povesteasc o istorie complicat cu unul Bojar. încât demar . ai s m a tep i.. i tu ai s Vii s -mi aduci de mâncare cu suferta ul.i place ie. pentru c primul lucru pe care îl f cea cum ajungea acas era s deschid geamurile i s ude numeroasele ghivece i vase cu plante. ÄCu ce?" ÄAh. etc. ÄCum. un individ foarte reu it etc. de parc i-ar fi fost superior la liceu.. asta prima duminic . Ce porc rie. sânii. da. o surpriz . în hol.i revii!" ÄEu? Exclus! Sunt nebun pe via !" ÄBine." Ä i cu el ce -ai s faci?" Ä??!!" ÄTe faci c nu pricepi? Cu el. în dosul urechilor.) Am s -mi pun deux-pieces-ul ala ruginiu. bra ele. or. Nu era foarte probabil." ÄDe acord. ÄBine. nu sunt?" ÄNu e ti... în sfâr it. apoi înc unul i înc unul... m internez.. omul sta îl admira sincer!) Deodat îi trecu prin cap c ea se dusese la teatru. nevasta unui tab nu tiu pe unde. eu sunt sut la sut !?" ÄGrozav! înseamn c ne potrivim foarte bine. ÄDa. (Era mâncarea lui preferat . plimbându -se prin fa a teatrului. în ma in ²de i avea cheia ² salutat de câteva ori de vecinii ei de apartament." ÄAu!" ip ea u or. unii strigau c e un Caragiale tr dat. i ea începu s se apere cu seriozitate.. de luciditate. f cu el. un coleg de la Fundeni. grav. fals . ÄCe s presupunem.160 161 pueril sau ridicol lâng ea). jucat îns . i acesta se ag imediat de el. un bun cardiolog.. (Vorbi cu cumnatul ei. ajut -m tu. habar n -am.. iubitule.. i. bineîn eles. de vocea sa pe jum tate emo ionat c îi vorbea. la rându-i. nu -i a a. teribil de dezarmat în fa a acelui timp inutil care trebuia umplut. dar cu cât trecea^ timpul. la D'ale Carnavalului. uimit. pe tâmpl . o criz s -ar putea s am!" (Nu auzise ultimul cuvânt. pentru c el o mu case de lobul urechii. etc. spunea el.) ÄP i sunt. care.. etc. f cu un tur de cinci minute i reveni. Cu sare". la ie ire?" ÄBineîn eles. dar s presupunem" insista ea.. Am s m internez. ÄEu? S te a tept eu? f cea ea vesel . A treia duminic ?" ÄA treia duminic cartofi pai".) ÄO criz de luci ditate" repet ea cu o ciud jucat . atunci?" (în vocea lui era un început de enervare. de o veselie f r scop. te prefaci!" ÄCrezi? spunea ea. nu vezi c .. i de ce nu e ti?" ÄPoftim?" ÄDe ce nu e ti nebun . fumând." ÄA. pe Älinia sterno -cleidomastoidianului" (cum explica el.) ÄHai. nu tiu. etc. absent. când primii spectatori ie ir în hol. Brehariu povestea . r spunde! îl scutur ea. i dac ai s te îns n to e ti?" ÄExclus!" f cea el. 162 163 care se culcase cu o pacient . tu e ti nebun de-adev rat. Cobora.. ap rându-se pe jum tate i fals de îmbr i rile sale care îl preocupau atât. Prefer s te tiu acolo decât în alt parte. c . Spectacolul începuse de o or i el se hot rî brusc. care. de. la oamenii pasfogeni!" ÄA. cu amantul t u.. (El îi s rut . i?! A. ce-ai s faci cu bietul Rollex?" ÄLui Rollex am s -i dau un picior undeva!" ÄIa te uit .. mângâind-o. punctându-i traseul i inser iile mu chiului cu s rut ri serioase.. se amestec printre ei. eu nu m prefac. de. f r s ov ie. O a tept aproape o or . ÄBine. o criz de luciditate. undeva la un spital. etc. la pasfogeni!" f cu ea victorioas ..) ÄBine.. etc..... f cea ea. pus în scen de Pintilie. Dar a doua duminic ?" El începu s râd . ea îl privi mirat i el ad ug : ÄCe mai întrebi? Vicepre edintele!" (Asta nu mai era nici o mâncare i ea pufni. un Caragiale inedit. a a c mai a tept o bun jum tate de or ... cuscufus?" ( sta era unul din numeroasele ei nume. sut la sut ?!" ÄDa. Va intra în pauz i o va g si.

Minda îi fu recunosc tor c exist . Trase ma in mai într -o parte. . pe care o alta. siguran a aceea a lui c . un timp pierdut ca s-o g seasc . n-o g si. snobism. nu. i. pentru orgoliul lui. intr în sal . ce exerci iu fantastic. Sau chiar dac se gânde te. îi era ei str in..i o nou igar . în cele mai variate clipe i dispozi ii. Te pomene ti c era cu un b rbat? Gândul sta îi mai trecuse de vreo dou ori prin cap. dintr-o decen a gândului. Ie i ca o furtun . avea atâtea de f cut. Ce senza ie. apoi.i disciplineze gândul. a timpului ei liber. da. oriunde te duci. pe care e notat un num r de telefon. reu i s se lini teasc . zâmbi! Ce intui ie profund avusese ea în acea clip ! El urma s isp easc luni de zile gestul s u. Ea nu amintise niciodat despre aceasta. feminitatea aceea t \ a ei. inuman de corect.. s citeasc . c ea e în stare.. Sau împotriva ei îns i?! El d du din umeri.. se va face i asta. De ce dracu nu se însura cu ea? (O clip auzi timbrul lui Ceea. ascuns .. Aceast Ädecen a gândului" îi apropia. structurate.. când alergase la teatru.. 165 ') scuturând absent igara. era un mister. care -i sem na atât de bine în împ r irea ra ional .i aprinse o igar . s te sim i pe un fel de scen . refuzând s gândeasc cele zece secunde cât s rea bricheta din bordul ma inii. de care. de tipul ÄFiodor Mihailovici" sau din lucheria balcanic .. un timp. ² i Minda începu s râd u urel când î i imagin surpriza ei. infra-gesturile.! El nu era la fel? De vreme ce o pl cea. al lor.. Nu nu. ca o igar proast .i debiteaz cele câteva fraze. dar o inteligen îndelung exersat . urlând. involuntar. i în jur. de mii de ori î i va proiecta. el înjur încet printre din i i se dep rta. previzibile. tia asta cu precizie. ei vor r mâne logodi i! Ipromessi spozi! C snicia era una din cele apte taine biserice ti. când ea îl dep ea în toate acestea. de vreme ce i pl cea aceast corectitudine inuman a Ludmilei.. dup vreun sfert de or .. s lucreze la cursul s u. apoi se opri.. i acest timp când o c uta. dar. ca i cum s-ar sim i mereu privite. acest gest unic. în preg tirea acestui mister.JEt d'etranges fleurs sur des etageres. logodna asta a lor nu era un miracol? O c s nicie nu aspira oare. de unde putea vedea intrarea. o priv ea uimit i însp imântat. Numai atât?! în definitiv. de a te vida de cel. la orice or . care îi f cea i lui i ei. ea nu f cea parte dintre sinucidari. c zând cu aceasta atât de jos în fa a ei. era ceva care nu se Älipea" deloc de ea. dar îl l sase s cad imediat. dar i teribil! Dac for a asta a ei se întoarce împotriva lui?. dar.. ie i apoi i trecu în goan pe lâng Brehariu. era una din pun ile cele mai sigure ale iubirii lor. i apoi. decenii. într-un stâlp de o el!. de r ceal inuman .) De ce? Dar ce importa asta? Ceea ce îi lega nu era oare mai sigur decât o idul .. dintr-o prea bun p rere pe care o au despre ele 164 însele. care i se revela doar lui. o dat pentru totdeauna. îns . când îl domina în toate acestea i el se l sa dominat. continu el. lovind înapoi. Firile lor gemene. O umilin feroce pentru el. apoi. s dea câteva telefoane. dar. a autodistrugerii. aproape ca un b rbat. ro ea a care i se va urca cu siguran în obraji când el îi va propune aceasta. evident. al dracului de corect. i a memoriei sale eterne! Pentru c o femeie ca Ludmila poate provoca astfel de suplicii psihice.î i ceru abrupt scuze. într -un loc de unde erau vizibile doar geamurile. spre stupoarea lui. chiar foarte curând.mai m runt gând. o c snicie fericit . Acum.. ca i lui. s ajung o logodn ? S se întoarc .. exaltat. cel pu in cu un reflector aprins. acesta va f i darul lui. dar de ce în irup ii atât de brutale." da. ea nu amintise niciodat mândria aceea a ei. câteva ore cu gândul numai la ea. Medoia o intuise bine.. n -ar fi fost acum în stare. eclosent pour nous. în orice clip . da. ce pl cere.. fantastic . a memoriei ei eterne. Nu reu ea îns s-o particularizeze." . cum Ludmila nu ap rea în holul deja aglomerat.. Bine-bine. din p c lirea destinului în fiecare ceas. oare. de dispre . Nimic din romantismul bolnav. Chiar gândul. Geamurile erau închise. uneori. care . întuneric peste tot.cu mult haz. s-o complice cu un epic cât de cât verosimil. de parc ra ionamentul s u era o urmare logic a propriei sale mi c ri din umeri (unde citise asta. câ iva prieteni fâstâci i. Ha. gesturile. e un imbecil cel care contrariaz conven iile m runte. oricum nu se gânde te la altul.. ea. s . va fi o fars . Sau o cuno tea el prost?! Nu-nu. dintr-un ? j fel de. alunecat o clip la aceast enormitate. Chiar dac ar fi lucrat. avea timp i reveni asupra acestei idei. pre ioas . i o rud înviat din te miri ce cotlon al memoriei. i surescitarea cu care petrecuse ultimele dou -trei ore îi l sase un reziduu nepl cut. evident. zâmbi Minda. era una din acele femei < care se poart corect. al tribului? Bineîn eles. de ce atâta masculinitate în minutele ei de ur . erau împreun de mai bine de doi ani i el nu putea ghici unde putea ea s fie. Unde putea s fie? Iat . apropo. Era obosit. eap n . când o a tepta ² ra iona el ² era un timp al ei.. cu precizie.i ia plata pe loc. Äcurate". Grozav asta. ar fi lucrat prost. f r nici un nume al turi. a. blestemând în gând obiceiul ei idiot de a scoate din priz telefonul ² asta în perioadele când era nemul umit de el ² obicei de care nu putea s-o dezve e. se entuziasma tacit Minda. atâta r u! Atâtea plictiseli! Ar fi iubit-o. decât un cretin cu cocard care. o lovise o singur dat . care va r mâne unic pân la sfâr itul lumii! Ea l-a privit alb . ca i cum s-ar vedea mereu în oglind . acea scurt scen când rid icase mâna. f r aceast mândrie?... parc izbise într-un fier.. vis-â-vis. aprinzându. nu-i a a. ci devenim furio i pentru c lovim cu pumnul în mas "). Se întoarse la ea. aproape senzual . Äorientale". nu era capabil decât un om foarte inteligent.. parc William James? ÄNu d m cu pumnul în mas pentru c suntem nervo i. Deschise radioul i. de stridente. s se înal e spre o logodn ? C snicia l or. vor face nunt religioas . cu un: ÄAm s te sun!" care-l z p ci pe cel lalt.. europene. previzibil . cu inteligen i. un nume care nu treze te nici o asocia ie. încet-încet. nu tia ce s fac . Ar fi vrut s se duc pu r i simplu acas ... în primul rând. cum din nou trecu cineva i-l salut . ca o hârtie alb . inutil . din tristul Ätras pe sfoar " cotidian. penibil înv ate pe de rost.. dac ea nu se gânde te la el.

injuriind sau trivializând totul în jur, le ignor . ^__j,.Ridic ochii întâmpl tor i, spre surpriza sa, v zu geamurile lumi nate, deschise. De cât vreme? Trecu peste primul impuls de a s ri din ma in . R mase s - i termine igara, eventual s - i aprind înc una pe i care so fumeze, calm, relaxat, pân la jum tate.fUra gesturile pripite, spiritul panicat, i st pânirea de sine, uria , de care d dea dovad de H atâ ia ani, în atâtea mii de împrejur ri, mari i mici, era una din sursele autorit ii sale incontestabile. Cu atât mai mult cu cât era o st pânire de sine veritabil , ea se exersa i exercita în solitudine, f r martori, f r 166 spectatori, Äcu toate proiectoarele stinse". Ha, asta era o mic diferen între el i ea. La ea se sim ea asta, intuise i Medoia, care o v zuse doar un ceas, dou ; la ea era cel pu in un reflector aprins, unul" nu prea puternic, cu un voltaj nu prea mare, dar în permanen ... o Äpin ", cum spun cinea tii, pentru a colora, a îndulci, pentru a pune mai bine în valoare un farmec real. A, bineîn eles, real, nu se truca nimic, nu se tri a, nu -nu, chiar gândul la a a ceva ar fi putut fi deplasat... în definitiv! i el î i mi c din nou umerii, era femeie, nu? O femeie sut la sut , milion la sut ! Femeia lui! î i aprinse o nou igar (din nou cele zece secunde de vid psihic perfect, o performan a sa, pân s rea bricheta), o fuma pân la jum tate, f r grab , de parc ar mai fi avut de a teptat o or , apoi o turti în scrumier , împinse recipientul de metal îngropându-l în bord, scutur cele câteva fire de tutun de pe tapi erie i de pe veston, ie i, încuie portiera i travers strada. Era târziu, trecuse de unsprezece. Urc încet sc rile (ignorând liftul, cu atât mai mult cu cât se afla jos, la parter, la îndemân ), c ut cheia de Yale de la apartamentul ei în buzunar, cu vârful degetelor, i, ciudat, în clipa când o g si, când degetele o recunoscur , sângele începu s se agite. î i sim i artera temporal zvâcnind încet, o u oar vaso -dilata ie, undeva, pe gât, ap ruse probabil o abia vizibil ro ea , chipul i se f cuse mai alb, o paloare pe care în semiobscuritatea sc rii cine s -o descopere? Doar el, el, care privea dinl untru, din corpul s u în afar . Capitolul VI Unde fusese?! i Ludmila r mase pe gânduri, de parc ar fi încercat s - i aduc aminte pe unde umblase. Minda f cu un gest scurt, cu mâna; I nu-l interesa prea mult r spunsul ei. Era fericit din clipa când o v zu, începu s se bucure c o a teptase, c o c utase ore întregi, c nu f cuse nimic, c pierduse vremea ca o umanizare a timpului s u atât de programat, de ra ionalizat. ^ ² Am sunat la tine de câteva ori, spuse ea. Se a ezase pe un scaun lâng fereastr i - i aprinse o igar . Vrei o cafea? îl întreb . ² Nu. A bea ceva. ² Ia- i. Eu nu beau nimic. Vreau s m culc într-o jum tate de or . Am o cefalee idioat de vreo dou ore. ² De când te caut eu!... râse el, i ea îl privi mirat . Probabil c se gândea la altceva. Minda î i f cu un ÄMartini" sec (el o aproviziona i pe Ludmila cu b uturile lor preferate, a c ror ob inere, de cele mai multe ori, nu era o treab prea simpl ) i se r sturn într -un fotoliu, cu o igar în mân . Apoi, în mijlocul unei conversa ii ce lâncezea, el arunc ² f r nici o r\d preg tire, f r s-o avertizeze în nici un fel, departe de ea ² dorin a lui ca ei doi s se însoare, cât de curând, s fixeze data c s toriei i, a teptând reac ia ei, sau irul ei de reac ii, se preg tea s puncteze clou-uh nunta religioas . Asta va fi într-adev r... Ludmila la început p ru c nu auzise bine. El o privi, a teptând m car o reac ie facial , apoi repet , cu un început de nervozitate, dar i de bucurie crescut ² propriile sale fraze i cuvinte, auzindu-le, începur s -l entuziasmeze u or ² dar ea îl întrerupse la jum tate, stinse igara, se ridic i, f cându- i ceva de lucru, îi spuse, neprivindu-l: ² E prea târziu acum s discut m asta... sunt obosit , crede-m . S l s m pe alt dat . ² Pe alt dat ? râse el, privind-o, nevenindu-i s cread . Eu î i cer mâna i... ² Ia te uit ce formalist ai devenit!... zâmbi ea, trecând în buc t rie. Acolo se auzi robinetul, apoi ea reveni i spuse, începând s - i preg teasc patul: Tocmai pentru c e un lucru care... care m bucur prea mult... care trebuie s m bucure i... tocmai de asta, te rog s m mena jezi i... haide, du-te, vorbim mâine. ² De ce s m duc... a vrea s dorm aici, n -am nici un chef acum s m urc din nou în ma in i... ² Foarte bine! f cu ea cu aceea i absen în voce. Pijamaua ta nu-i curat , am s - i dau o c ma de noapte. ² Ai a a ceva? întreb el, amuzat. ² Bineîn eles, i-am f cut una, ce-ai uitat? Nu mi-ai povestit c dormeai, când erai mic, în c m i de noapte lungi, cu arnici, cu mâneci largi, în motive na ionale?... Uite -o, i-am mai ar tat-o! ² E adev rat! spuse Minda, ridicându-se i luând în mân c ma a de noapte r neasc , exprimându- i uimirea sa, cât de bine seam n cu c m ile copil riei sale. ² Dar, bine... râse ea, ai mai v zut -o cel pu in o dat i ai f cut exact acelea i remarci: cât de bine seam n cu c m ile în care dormeai când erai copil i de unde am tiut eu etc, etc. ² Da?! f cu el, cu c ma a înc în mân . Apoi o l s , se rea ez , î i reaprinse o igar , pe care, dup primul fum, o privi cu oarecare uimire, apuc paharul, dar nu b u, turti igara i începu s - i priveasc vârfurile pantofilor, fluierând încet. Ludmila era în baie; începuse demachiajul, sp latul si toate celelalte, care ei îi luau în fiecare sear mai mult de o

168 169 jum tate de or . Minda se ridic , se asigur c telefonul e în priz i p lec , f r s mai spun o vorb . Cum ajunse acas , ridic receptorul i form num rul ei. Apelul se f cea în gol. Se a ez la mas i lucr pân la trei diminea a. A doua zi o c ut la policlinic . Cum dormise? Bine, de i durerea de cap o trezise dup vreo dou ore i diminea a ced abia, la al nu tiu câtelea antinevralgic. Minda îi propuse s vin s-o ia, la dou , cu ma ina i s m nânce undeva, împreun . Ea refuz , avea câteva curse de f cut, o prob la pantofar, ora ei de masaj, s pl teasc chiria etc. ÄChiria am s i-o pl tesc eu!" se oferi doctorul, i ea îi mul umi, o scutea de un drum, dar, oricum, mai r mâneau destule de f cut. i dup aceea? A, nu-i spusese? Melina (asta era o coleg a ei) luase ni te bilete la ÄAro", la un film american, f cut d e Arthur Penn, Ä tii, la, cu Bonny and Clyde, la opt i jum tate"... ÄDa...?!" f cu el i promise c va fi i el acolo, la i dou zeci, le va a tepta în fa i, dup aceea, le invit pe amândou la ÄCapsa". ÄGrozav!" f cu ea, dar de unde va lua bilete? El râse i spuse c avea peste tot pacien i, chiar i la Difuzarea filmelor... Ea îl mai întreb apoi unele lucruri, m run i uri casnice, femeia lui, Ana-neni trebuise s se interneze pentru o spondiloz recalcitrant i erau o gr mad de mici plictiseli cu rufele date la sp lat, cu cineva care venea dou ore pe zi, aceea i femeie care treb luia i la ea, de dou ori pe s pt mân etc, etc. Minda a ez receptorul într-o bun stare de spirit i se dedic apoi zilei de lucru ce îl a tepta, deosebit de înc rcat . Dou ceasuri, vizita, dou ore la special , o comunicare ce trebuia terminat pân duminic etc, etc. în ciuda nop ii nedormite, se sim ea perfect odihnit, ideea muncii îl însufle ea de -ajuns, el însu i se compara adeseori cu un bun cal de povar , dintr-o ras anumit , pe care un drum desfundat i o povar m rit , ore întregi de încordare nu fac decât s m reasc , s înzeceasc for a i rezisten a la efort. Unul din animalele acelea ² spunea el, râzând ² pe care îi sperie i indispune prezen a biciului; c ru a înc rcat cu butoaie sau bu teni, nu. Ä i eu îmi trag bu tenii mei, cu veselie, iar dac drumul urc în pant , zâmbesc, râd, cât m las z bala! i abia dup o zi plin de tras, de c rat, 170 m a ez odihnit în fa a c r ilor mele, a fi elor, a însemn rilor care m a teapt . Atunci abia sunt de neînlocuit, de neconfundat, ceea ce fac eu, atunci, reflexele mele psihice, capacitatea de a m concentra sunt numai ale mele... aici nu m poate imita nimeni. Pe mine, efortul, i mai ales efortul îndelung, m stimuleaz , m odihne te chiar. Eu sunt un greoi! i în iubire sunt la fel: eu intru greoi într -o iubire i ies greoi din ea. Dintr-o prietenie. Totul în mine, la mine se face, se întâmpl sub acest semn, al rezisten ei, al greoiului. U urin a mea iese din greoi, inteligen a mea iese din cazn . Originalitatea mea a ap rut dup zece ani de efort subteran, gre os, neomenesc, când al ii din genera ia mea avuseser timp de trei ori s str luceasc i s se rateze. De aceea mi -a fost întotdeauna sil de orice fel de precocitate! Eu sunt contrariul unui astfel de tip, de individ, care se adapteaz , la dou zeci de ani, perfect acestei lumi, care îi vine ca o m nu , i aceast adaptare atât de u oar , ca un dar, îi confer , apoi, firesc, farmec, inteligen , umor, succese, false succese, fantastice îns , la vârsta la care trebuie s vin succesele, când e ti pe jum tate îngropat în adolescen i în semilegendele ei, când lumea se deschide cu un efort doar pe jum tate i atâtea lucruri care, pentru al ii, sunt de ne atins, tu le iei, le rupi cu u urin , cu elegan ! Da, atunci mai supravie uie te acea elegan cvasi-feminin , acel farmec care te face, brusc, iubit, c utat, imitat, invidiat, oho, ce invidiat! i eu am invidiat, odat , pe unul din ace tia, un ins doar cu patru ani mai mare ca mine, care, din anul cinci, avea pus la punct o lucrare despre Influen a secre iei hipofizare asupra cre terii osoase, sau a a ceva, pe care nici n-a citit-o bine la cercul tiin ific al facult ii c a i ap rut în vreo cinci reviste str ine, împreun cu un interviu al lui, unde tinerelul ar ta c e la curent cu ultimele reviste nem e ti i engleze ti, apoi au urmat toate celelalte: un post la o catedr , complexele profesorilor, admira ia religioas a trei genera ii dup el etc. Ast zi? A disp rut. E la aceea i catedr , lector de zece ani, de la acea lucrare n -a mai publicat nimic esen ial (s-a pasti at, s-a plagiat, bineîn eles, cât a putut, dar ceva nou n-a mai fost în stare s spun ), lucreaz i pe undeva, la o policlinic special , de uz intern, pentru tabi de mâna a doua, cu care s-a i împrietenit, e invitat din când 171 în când pe la o vân toare, i-a adus un cumnat, medic de ar , la un spital jude ean, e înc plin de farmec, tie o gr mad de bancuri, politice mai ales, pe care le spune irezistibil etc. etc. O paia , inteligent , citit ² are totdeauna la îndemân vreo cinci titluri i vreo trei-patru nume, asociate cu laboratoarele la mod , pentru c exist i aici o mod ² universit i la mod , metode terapeutice la mod ² împu c oricând o viz în Occident, unde casc gura la vitrine sau vede oameni de-a doua mân . O paia ! i cât l-am admirat atunci, cum îl invidiam, gloria lui \ i-a venit la timp, a îmbr cat-o ca pe o m nu moale, de piele parfumat , un licean genial, un mimetic, un seduc tor, un cuceritor. Când îl v d acum, uneori, m amuz o jum tate de or , o or uneori, m despart de el bine dispus, îmi spun: «Ia uite, domnule, insul mai are resurse, l -am judecat pripit, mai tii...» i las unele din frazele sale cancaniere s -mi reverbereze în memorie! Peste o jum tate de zi l-am uitat complet îns , iar dup dou -trei zile aflu c a difuzat urbi et orbi întâlnirea noastr i mi -a atribuit ni te lucruri de care i se face grea i celui care mi le comunic , nu numai mie. îmi pune în gur o calomnie la adresa rectorului i, de cele

mai multe ori, nu direct, prin no iuni, ci mai mult las s se în eleag prin semne din ochi, din gur , zâmbete pe jum tate, toate astea la care e mare me ter, c a fi un fel de reac ion ar politic, c resping sistemul nostru de asisten medical i social , c ruia îi g sesc grave cusururi, c m revolt împotriva interdic iei medicilor de a profesa privat, c m-am l udat c dac mi s-ar permite s deschid cabinet, chiar numai dou jum t i de or pe s pt mân , mi-a cl di o vil i mi-a cump ra dou ma ini, c reflectez la o propunere a universit ii din Geneva sau din Lyon, amestecând bineîn eles lucruri reale, pe care i le spusesem, cu altele, inventate sau f când, ceea ce e i mai abil, un fel de «montaj» din lucruri strict adev rate, nemin ind nimic, o iot , cu atâta art îns , cu atâtea clipiri din ochi, zâmbete fine, cu subîn elesuri, schime faciale, umor, farmec, inteligen , încât cel de care se desparte duce cu el, pe jum tate aiurit, un denun politico-profesional de toat arta. Da, asta e, câte un copil din sta minune ajunge pân la urm un biet delator, de fin clas , perfect voluntar, neretribuit, un cinic de mâna a doua, care se 172 hr ne te pe ascuns, ca un gândac, din lichelismul s u pe care i-l admir la nesfâr it! Are i un nume de sta latinizat, de origine neslav , îl cheam Catul, dou silabe perfect neplebeice, care amintesc imediat de -un ilustru scriitor antic, de i taic -s u a fost func ionar la vam sau la po t , am uitat, nu mai in minte! în ultima vreme, nemaiputând s - i valorifice la nesfâr it lucrarea aia de treizeci de pagini din facultate, în a nu tiu câta variant , s-a apucat acum s fac carier politic : a ajuns pre edintele sindicatului sanitar din ora , a fost chiar într-o delega ie în Finlanda i Iugoslavia i d de în eles, la toat lumea, prin începuturi de fraze abil întrerupte, c tie o gr mad de lucruri care, în curând, vor schimba politica unei jum t i de continent; a început s se priceap l a politic ² a uitat, s racu, c a debutat ca cercet tor în biochimie ² i las s scape câte un nume, un titlu, cum ar fi Memoriile lui Churchill, Tro ki sau Chestov, s-a ini iat în cancanuri politice mondiale, î i vorbe te cu multe am nunte despre pactul Stalin-Ribbentrop sau despre culisele asasin rii lui Che-Guevara etc, etc. O paia !... Altfel, gra ios i, dac îl întâlne ti o dat în gar , din întâmplare, când tocmai ai pierdut trenul, te poate amuza o jum tate de or ! Trei sferturi de or ! Poate deveni i util: are o colec ie impresionant de serie-noire²uri pe care le împrumut cu pl cere, cu real pl cere, convins c te scoate dintr-o mare încurc tur ! i-a a i este..." ... Minda nu reu i s ajung la film, în ultima clip fu chemat într -un consult, la un caz grav, dar le a tept la ie ire i le invit , a a cum fusese vorba, la ÄCapsa" unde cei doi mergeau cel pu in o dat pe lun pentru al ul Äbonne-femme" sau medalionul de c prioar al casei. De data aceasta erau în trei, împreun cu Melina Ionescu, coleg cu Ludmila la Clinica universitar stomatologica, o femeie m runt , cu o fa foarte vie, cu un fel de inteligen ascu it , r ut cioas , divor at de curând. Era prietena-confident a Ludmilei, pe care aceasta din urm o Äar ta" destul de rar ² Minda o întâlnise doar în vreo dou rânduri i de fiecare dat venise nechemat, din proprie ini iativ . Cele dou femei care sem nau atât de pu in, dar care cimentaser o prietenie de peste cinci ani, se vedeau s pt mânal, dou -trei ore, când se retr geau undeva, într-un interior, beau 173 cafea i discutau ca doi b rba i tot ce le privea pe amândou , un fel de prietenie-alian contra tuturor, în care se analiza totul cu o r ceal aproape politic . Toat seara, Minda încerc s Äse apropie", s-o câ tige pe Melina Äca aliat" în favoarea sa ² cum o spunea, pe jum tate în glum ² o rug pe Ludmila s -idea voie s-o invite la el, cu ea împreun , s asiste la una din Ä edin ele lor de magie neagr ", s ias undeva, cu ma ina, în trei, împreuna cu Bob, b ie elul de opt ani al Melinei etc. Cele dou femei r spunser cu amabilitate asiduit ilor sale, luând totul în glum , de i Minda nu glumea. La sfâr itul serii, Minda nu era avansat cu un milimetru în gra iile Melinei i, spre uimirea sa, observ c rezisten a principal venea din partea Ludmilei, care- i ap ra cu o tenacitate pueril mica ei citadel , senza ia ei de a putea fugi undeva, acolo unde el nu putea s -o urm reasc , sau... în sfâr it, prostii! Minda ridic amuzat din umeri i, cum tocmai în clipa aceea intr în restaurant un grup condus p\de dr. Velici i so ia sa, se constitui pe loc o vesel mas comun . Velici era împreun cu doi colegi clujeni, ambii efi de catedr (Velici nu ie ea niciodat într-o companie oarecare, dar inteligen a i priceperea sa profesional te f ceau s -i ier i spiritul uneori evident utilitarist), un chirurg i un epidemiolog, i seara se lungi peste m sur . într-un aparteu, Velici îl anun c Ro ea vrea s -l vad , i dup ce Minda f cu unele rezerve, pe care Velici le anihila glumind i sco ând un fel de m runte ipete ce la el erau un semn c se amuz colosal, stabilir o întâlnire pentru s pt mâna viitoare. în noaptea aceea, Minda dormi la ea. (O chem la el, dup ce o duser acas pe Melina, ce se ame ise pu in, dar ea refuz .) Noaptea aceea sem na îns cu celelalte nop i ale lor, ea fu din nou a lui pân la ultimul fir de p r din coama ei întunecat-ro cat , noaptea se dilat din nou, se adânci, prinse muchii, vârfuri, ei devenir din nou singuri, singuri-pere-che, vii i treji în somnul celorlal i, rotindu-se în patul acela al lor, c zând, ag ându-se de peretele nev zut, ironic, lovindu-se de mobile care nu existau, împingând cu piciorul covorul care alunec nu într-o parte, ci în sus, i-apoi în jos, pe-un fel de du umea în valuri mare, pe care inimile lor se rostogoleau abia ag ate de carne, o Ämontagne-russe"cu lumini 174 ro ii i verzi- ip toare, orange i albastru-pal în jurul lor, dar ce era asta: în jurul lor? Cum, în jurul lor?... i cele dou vagonete înl n uite, cele patru bra e i patru sau opt sau aizeci i patru de glezne i mii de degete, o roat sub ire cu gâturi în loc de spi e ² ce spi e! ² i tendoanele întinse, încât cineva, un deget distrat i mistic, ar fi

putut, din întâmplare, din pur întâmplare, scoate un sunet, nu import care, dac le-ar fi atins tendoanele acelea sub iate i b tând ritmic ca ni tere artere, iar arterele lor... oho, arterele lor cu adev rat b teau, dar nu în corpul lor p r sit pe jum tate, ci în aer, sângele alerga în aer, în aeru l acela întunecat, i nu înscriind ovale i curbe ov itoare, uneori drepte chiar, care se stingeau ca focurile de artificii ² scântei de sânge, ce lucru perisabil! ² cel mai adesea arcuri m runte de triumf, o curbur orgolioas , candid , pueril pân la geam t... rigide erau articula iile lor, sutele, care fuseser , în epe nite, o artroz generalizat trecea ca un val prin membrele lor, nimic nu se declina, nimic nu se mai flexa, rigiditatea inimii lor li se scurgea în membre. Din când în când se priveau, cu un hohot de râs care nu se auzea, el îi d dea un pahar plin cu o b utur oarecare, un pahar din care beau împreun , cu lichidul scurgându-li-se pe b rbie, pe gâtul indiferent, pe jum tate de gips, ceva dulce-animalic se r zvr tea în ei, ceva din nou i iar i i gara i f r istorie, ceva înc p ânat i fix, ceva monstruos, a a cum sunt îngerii, el întindea mâna, aproape cu timiditate, desigur cu timiditate, i b atingea pe gât i îi asculta prin bra tres rirea înceat a c rnii, a a cum bunicii no tri pr indeau un post, înecat undeva în cosmos, în c tile lor misterioase, în aparatele lor Äcu galena", i el întindea i î i retr gea bra ul i contactul se t ia, miraculos, de necrezut, i beau din nou, aruncând cu senzualitate lichidul în trupurile lor disp rute, i vinul sau ce pastele m sii se g sea acolo în pahar se afunda în afluen i pripi i pe pieptul s u, în p rul inelat i m t sos, pierzându -se apoi, alcoolul acela, ca o ap ce se afund într-un nisip avid, curgând încet, muzical, pe gâtul ei intermin abil, pe um rul ei care pulsa... El se apleca apoi, mereu cu timiditate, el, deja obosit de dragoste, i îi s ruta genunchiul, pulpa lung a piciorului, i o clip , printr-un efect simplu, el îi v zu picioarele ei interminabile, dup care ar fi recunoscut-o dintr-un bilion

L
175 de femei cu glug , picioarele ei care duceau o via a lor, care aveau un orgoliu al lor, o mare a lor prin care înotau i o forfecau, întâmpinând rezisten e abia sim ite, care le rotunjeau dumnezeie te mi carea lor hipnotic , sigur de sine, înalt- i-melodios-imbecil , coborî din nou, cu buzele pe gamba ei, apoi înv luind-o, ajunser avide la genunchi, sub rotul , în golul acela str b tut de vene, f r nume în limba român refugiul tuturor spiridu ilor pubert ii ei, înc prizonieri, pe care buzele sale calme, sigure, îi eliberau pe rând, devastând cu o ur în eleapt virginitatea acelui loc, apoi urcar din nou, încet, tiranic, pe un drum care se lungea ca o gum , i îi întâlnir Ägura ei întunecat ", cealalt gur a ei, capul ei f r ochi i f r frunte, ca un capitel spiritualizat al unor coloane atât de sub iri i de vii, pe care le unea, animalul acela atât de diafan, ve nic necunoscut, ce tr ia acolo, Äfemeia aceea", f cut din cele dou picioare i un craniu negru-blond, ce le unea, un sex-creier ce gândea i domnea, acolo, pân la centur . Erau, evident, dou femei suprapuse, un cap, un craniu negru-m t sos, care Ägândea" peste trupul acelor dou picioare lungi, peste cei doi genunchi, peste cele dou glezne ²unde erau sânii acelei femei i bra ele ei? ² iar deasupra era Äcealalt " femeie, cea care se ar ta, cea vizibil , care umbla sau plutea sau se mi ca deasupra Äceleilalte", a a cum umbl clownii pe picioroange, sau, mai bine, cum apar, peste rumegu ul unui manej de circ sau pe str zile vreunui or el, anun ând spectacolul Änemaiîntâlnit" din acea sear , o form vesel-hibrid , un lung halat sau Äpielea" din stamb ip tor colorat a vreunui leu, giraf , m gar, cal troian, în care se mi c doi in i suprapu i, unul Ämembru inferior", cel lalt Ämembru superior" al acelei forme hibride, centaurine, al acelui Chiron atât de infantil -proteic, de plastic, al acelui animal uria cu pielea din m tase aurie-fâlfâitoare sau din pânz ieftin , cu o coad ce se mi c , cu picioarele din fa sau labele din fa ce bat aerul, cu întreg corpul acela atât de dezarticulat i de nostim, cu capul enorm, cu mi c rile într -o panic vesel . Dou femei suprapuse, un fel de monstru pe malul m rii, cu capul sfâ iind norii, cu sânii | /"N proiecta i pe azurul dep rtat, cu bra ele sub iri i lungi în care se încurc i se sfâ ie pânze de cor bii, un co mar surâz tor salvadordaliesc, o

I
femeie-apocalips, necesar , etern , atât de straniu-domestic ... De undeva, de Äsus", dou bra e ale nu tiu cui îl împingeau, îl tr geau, îl respingeau cu un fel de scâncet al mâinilor, el îns , buzele sale res -pectuos-avide i înc p ânate, obrajii s i se lipeau de acel Äcraniu m t sos", de buzele enorme ² un cap atât de sferic ce râdea cu o gur dispropor ionat , ca o masc a nu tiu c rui zeu primitiv ² i înjur pluteau, enorme, pulpele albe, ca dou pete electrice, într-o mi care acvatic , oarb , fascinat . Sânii ei începur s vorbeasc , distinct, coerent, i atunci când el îi prinse i îi s rut cu brutalitate, Äei" se sufocar literalmente, frazele Älor" se sparser ca ni te litere decupate ce se amestec pe o foaie de hârtie alb , ca un înecat ce se duce la fund în apa unui bazin pardosit cu

un simplu mers lent. apoi glasul telefonistei care întreba mereu. i chiar i în timpul acesta. totul r mânea curat i pur. cu totul altceva. repede: ÄTe voi suna peste câteva ore.. printre ei. Minda nu avu r bdare s fie chemat. binef c toare. de iubirea lor.?) Ce se întâmplase? Era ceva grav. de la p oliclinic . apoi. lâng telefon. c ea î i luase în prip câteva zile de con cediu f r plat i plecase la p rin i. tat l ei era bolnav. altfel s-ar fi f râmi at ca ni te foi uscate de tutun. dar. . Minda avea cursuri dup -amiaz . mecanic . de parc nu l -ar fi recunoscut. pe sâni i pe gât. dar el i -l ap s pe gur .. cu un geam t r sf at. când el o c ut la spital. pe jos.. la ea. umerii. dreapt ca o scândur ² oho. el se ridic i umplu din nou paharul . irupse el deja enervat. r spunse ea. nevenindu-i s cread .. aproape jignitoare prin laconismul lor. din nou ov itor. erau satisf cu i unul de altul... o mi care haotic . gurile lor î i reg sir sunetele la început greoi. spre stupoarea lui... trupurile verticale se priveau lini tite. un zâmbet pe care nu-l v zu nimeni. antice. într -un fel bolnav. tat l ei. i atunci. s tui. de ei în i i. din nou. o orbec ire odihnitoare. e. ce are. (Ca i în clipele când el o a tepta în mersul ei absent. concrete ivagi totodat . E bolnav? Ce are? Da. o odihn joas . când voi putea s te informez mai exact. de care pân i ea îns i fu incon tient . . Ce. ca o musc : ÄVorbi i?" Era cumva nevoie de el. iar a doua zi sau a treia zi diminea . ca pe o mas de opera ie. de ce nu -l anun ase înainte de a pleca. când trupurile lor se priveau cu polite e. ast -sear .. se iubeau i acum. necesar. de ei. i se spuse. contemplându-se. S aranjeze? Ce s aranjeze. sâcâitor. era un accelerat de Cluj ce plecase cu câteva minute înainte de ora nou . tr it... i f cu comanda ce dur îns neobi nuit de mult. pentru c era incapabil s se mi te. Deci. Se iubir din nou. carnea asta luat cu chirie. Nu -nu. ei se Äalegeau" din nou. ca unul din aceia care sap gropi. nu e nimeni bolnav. ce se întâmpl .." apoi. Bine-bine. calcul ora la care ea ar fi putut ajunge acas . carnea asta ce n u trebuia frecat prea tare între degete. pe sfert acoperi i de cearceaf. sau fra i sau surori. cu o deta are total . a câta elec ie? Din nou în acela i Äpartid" . exact în clipa când ea ar fi dorit acest lucru i. ea arunc într-o parte perna i sta întins acum. epuiza i. Da. el aprinse veieuza...pl ci de faian azurie. Nu avusese timp. de el însu i.. Nu-nu. într-o dragoste de o noapte. pentru concediu. infinit curat i uman . în dup amiezile acelea pr fuite sau ploioase când ea încerca s -l ocoleasc ca pe un stâlp. melodios. un pas pus înaintea celuilalt. Minda d du telefon la informa ii Gara de Nord. în sfâr it. i-l apropie de buze i ea îl refuz . nehot rât . binef c tor. bra ele. ca o rug ciune care se spune dimi nea a. într-o nou pauz a ei. r spunse ov itor vocea ei. pe jum tate. Nu. f cu ea.. f r s . o pauz cu ni te voci str ine pe fir. stins. b u i începu s o tearg încet cu un prosop. acolo. i s prind trenul. veni leg tura i îi auzi vocea uimit o clip . La Sebe ? întreb el. primise o telegram sau un telefon de acas i plecase în tromb . unul cu cel lalt. trupurile lor. o particul ce urc în zigzaguri vagi într -un lichid incolor. el g si un bilet cu câteva rânduri. ea era capabil s aranjeze orice. la un etaj superior. ceva sim it. o înaintare într -un relief pip ibil cu antenele nev zute cei cresc subit. ea ridic un um r i capul i b u.. ov itor. îi d du câteva recomand ri în leg tur cu ni te treburi m - . se i internase deja. de-o-nopiteîepetat la nesfâr it. trase ruleta i deschise geamul... el îi întinse paharul. o noapte care se repercuta în viitorul sentimentului lor ca într -un ir de oglinzi paralele. a a cum simte frunza pic tura de ap ce se rostogole te pe fa a ei br zdat de canalicule. curat . într-o iubire.. fa în fa ... i se spuse. dar ce se întâmpl ? irupse el din nou.El o ridic . Cu ce tren? Nu se tia cu precizie cu ce tren.. calm . Ce-i cu tat l ei? insist el.A doua zi ei nu se v zur . chiar i în clipele acestea.i încheie fraza. probabil c se i afla în tren la acea or . sau plantele mici diferen ele de lumin . de el?. inferioar . repede. cu haloul lor material. oblic . cu o epuizare aproape religioas . un curent 177 nehot rât de aer rece se strecur peste mobile. tergându -se pe buze cu palma.... cum se poate s . el se ridic . senza iile amorfe. din nou complici. o dat ajuns . în aceea i sear . continu tot el calm. o fug a ei lateral . o chemaser p rin ii i îl va suna la telefon. cu sângele care c dea dulce în corp. i deodat ‡ /încordat. Acas . ei nu erau în stare s fac nimic decât ce era curat.. Era adev rat. un pom sau cine tie ce imbecil ce i se postase în fa . nefiresc de lung . fruntea. deci. într -un incest diafan. cu un fâsâit aproape sesizabil. o c dere înceat . Sau altceva.. cu trupurile frumoase. era ceva de aranjat? f cu el i din nou urm o pauz nefireasc dincolo. într -o suflare... edin de catedr . ca i coarnele unui melc somnoros.. înc o dat frate i sor .. atunci. apoi.. era bolnav cineva? Da. dac nu mâine sear cel târziu. povestea x lui cardiac . lin . la Sebe .. aprinser o igar .. incon ti 178 o ent poate.i închipuie m car o clip lung c ar putea fi el. dac .. într-un partizanat al c rnii lor. i ei se recuno teau.. cu exact atâta puritate si neru inare cât încape într-un om. abia putuse s telefoneze la policlinic . respirau lini tit. în care-l anun a c pleac acas pentru câteva zile. îi acoperi umerii cu un cearceaf i ea zâmbi în întuneric. ca o scândur ! ² cu sudoarea care îi înghe a pe coapse. v zând c ea întârzie s . se privir .. diminea a era undeva. f r s ridice privirea. tres ri vocea ei de dincolo. un preinfarct?. semilucid . Dar bine. atât de bine. spre cas . de în el tor de bine lipit de oase. înc frumoase.. dar era ve nic ocupat i. dificile. de parc limba ar fi fost înc umflat de un anestezic care se scurgea încet. înc a lor.. din gar f cuse num rul de la clinic .

pe strada Petofi. brahir!". cineva din curte. alergând în buc t rie. El r mase cu telefonul în mân . mai ales la acea or ² acele câteva cuvinte. cum ar fi spus Lauren iu: ÄSene tei gubin. cum nu mai avusese din copil rie. cli eul se înce o a. Ludmila i maic -sa plecaser deja. nu se tie unde (ei locuiau într-o cas mare. aducând telefonul lâng el. în mâini cu cu me. care îl îmbia sâcâitor s ia loc. cu pieptul ei impozant ce se ridica i cobora cu impetuozitate (Minda trebui s fac eforturi ca s reziste seduc iei de a -i face rapid. El st tea pe un sc unel. j Când. cel pu in în curtea aceea. prevenitoare i hot rât : ÄSene tei gubin. apoi puse încet telefonul în furc i se apropie fluierând. deschise geamul i se întinse pe o canapea îngust ce se afla în biroul s u. Äte s rut" etc. urc în acceleratul de unsprezece i aispre l zece spre Cluj. Äa tept". L 179 încerc s lucreze în acea sear .. acas la Äsocrii" s i nu g si pe nimeni. observ uimit c se scurseser aproape trei sferturi de or . adormi i se trezi atât de spontan. arestarea avocatului pensionar. simplu. i închise. dup o fraz afectuoas . admirativ. încet. iar el. la câteva minute de catedral ). prin fa a lui. de parc cineva i -ar fi putut auzi. eventual s se întind pe o canapea. a teptând s se întoarc cele dou femei. rani îmbr ca i cu lucruri groase. în care se mai g sea o pereche i o b trân . Fiind incapabil s lucreze ca lumea. în fa a unei femei grase i emo ionate (doamna Alhu. într-o limb necunoscut : ÄSene tei gubin. doar vocea aceea de femeie era hot rât . s citeasc . i un vecin. reticen i prin fa a lui. de parc totul se întâmplase în spa iul unui singur minut. evident. îl inform pe Minda ce se întâmplase. cu dou zile în . cineva. erau cuno tin e vechi i. s Ädepun " s se spele. fraza aceea r sun în continuare i ea readuse i imaginea. parc i fuma. dup noaptea petrecut pe tren. visul însu i era atât de nesigur de propria sa consisten . începând s devie sâcâitoare.. f r nici o epic . Profesoara. se scuz în dou rânduri. din ochi. un cap ciufulit de fat . brahir!" i când el se ridic dintr -un salt de pe canapea ² i se întâmpla extrem de rar s adoarm în timpul zilei. optit inutil. domnul Ogrin.runt-casnice. fuma nu tiu câte ig ri. de fereastr . St tea în picioare.. auzindu se r spunzându-i cu Äda"-uri i Änu"-uri. fulger tor. evident. vorbi în dou rânduri la telefon (o dat cu Ceea. apoi. prost luminat. r mase doar senza ia lui. în fa a unui dulap enorm. printr -o logic complicat . i ei treceau îmbulzindu-se u or. ca pe un lag r. iar o femeie. cu ore de I a teptare. Când se uit la ceas. încât aceea i secven se relu de câteva ori. în loc s fac o nou comand telefonic . întredeschise u a ce da spre interiorul apartamentului. de m tase vi inie. Un somn scurt. doamna Albu. fumând cu fa a în sus. într-o anticamer mare. cu o valiz de mân . dup un sfert de or . fugi la tren i se instala în compartimentul de I clasa întâi. sumane. cu vocea ei atât de dramatic gâtuit . Fluier u or. i. F r s tie când. perfect inutile. profesoar de desen).. în dou rânduri.. timbrul lui. veche. fraza îns pulsa clar. un diagnostic diferen ial. Minda nu era mai avansat în ceea ce-l privea pe viitorul s u socru. una dup alta. cu fulgarinul pe umeri i valijoara la picioare. aplecându-se prin fa a lui. i în clipa aceea i se desprinser din memoria Äaceea" i câteva cli ee.). I îns foarte fireasc . I foarte bine îmbr cat .. el repeta mental. gr bit . ea îns i. iar în fa a lui. la prima proiec ie. ad ug . fusese arestat. în halatul s u de lucru. ca un montaj de duble dintr-un film în lucru. aprinse o veieuz . un fel de tind r neasc în care el st tea pe un scaun. o scen stupid . trecea un grup de rani. telefona la gar . obiele. în fa a unor atât de semnificative simptome de respira ie astmatic cu expira ia prelungit . care intrau. care-l anun c una din feti e f cuse febr i el îi d du câteva sumare indica ii). brahir!" A : De i ajunse la Sebe cu pvi in dup apte diminea a. Ludmila nu mai sunase. mai bine zis o voce de femeie îi îmbia s intre i spunea mereu. Tat l Ludmilei.

" Minda începu. în dosul c reia î i ascundea nesiguran a. surâzând. de parc nu i -ar mai fi amintit prea bine am nuntele acelei perioade. este. i se terseser precis din memorie. aprinzând o a doua igar din pachetul celuilalt ² abia acum Minda îi v zu mâinile splendide. mi cându -se m runt i neîncetat în dosul biroului s u uria . Avea o saco mare în mân . închis.. Lu dmila îl privi f r mirare. fericit. avusese i el în familie pe cineva care..... întortochiate. plângea. i explic . spre geamul uria .. i când o reg sir . o simpl eroare. calm. într-un cartier vechi. fostul magistrat îi deschise imediat. i el îl privi de câteva ori cu o uimire stins pe vizitator.. De diminea . care le întâlni. sunt convins.) Juri a îl asculta vizibil distrat.. i e foarte mul umit cu. lateral . fumat cu secret l comie. într-un col .. izbucni: ÄEu nu cunosc pe nimeni cu numele sta. dac .. baie ² pentru c se g sea i o van metalic acolo ² debarale etc. care. Juri a se însenin . bineîn eles c . Ce tia în problema Äaurului"? Juri a f cu ochii mari. probabil. respirând cu greutate sub tensiunea momentului.. într-un debit de tutun. începuse s -l caute la spital. apoi încerc s . i Juri a. cu ochii mici.. apoi. din simpl . mari. Dur mai bine de jum tate de or . o berjer din pai împletit. e o problem pur economic . cu un fel de polite e. în familia sa nu fusese nimeni închis în Äperioad ". cu spa ii verzi între case. cu precizie. Juri a izbucni îns din nou. o m su inutil . undeva pe strad . dup ce treceai printr -o curte plin de butoaie metalice i cherestea depozitat ). pe la unsprezece Änoaptea"... toate în jurul unui covora uzat. apoi încerc s aduc vorba despre 183 altceva. se g sea un birou mare.. el vorbea despre asta cu un fel de nedumerire. s raca doamna Ogrin era Ätoat alarmat " deja. el e retras de mult vreme din magistratur . în parte asfaltate. Minda descoperi c avea mâini frumoa se. a c rui adres nu o afl prea u or. fumar . pe rV. dar. Juri a "i accept acest lucru. întreg orgoliul vie ii sale trecute. friguros iarna. în timp ce to i trei erau pe cale s cumpere timbre. Era m runt. pe care se afla o superb lamp de por elan.. probabil f cut de el. care p rea s .i aduc mai bine aminte decât el. cu dou sau trei . el refuz s a tepte la doamna Albu... u or exoftalmici. atât de calculat în gesturi de parc poza mereu. Se scuz c nu poate face o cafea. curat. i ea i poza. ce fel de aur? Profesoara Albu îl privi consternat . nu-i a a. anun ând c va reveni peste dou ore. nev ruit de mult vreme. Cei doi trecur pe un culoar îngust i. de str du e înguste.. Este evident. îns . domnul Juri a. prin cincizeci i ceva. albe. de data aceasta în Äapartamentul" lui Juri a. Aurul.. se interes de unde de inea Minda adresa sa i încerc s se eschiveze de la orice fel de r spuns.. Da. ad ug calm Minda. mor i. cu satisfac ia aceea de neconfundat a unei situa ii dramatice ce se întâmpl în imediata apropiere i în acela i timp cu teama de a nu fi implicat prea mu lt. îl lu doar de mân . afar . ajungând la u a din fund.. dar voia s -i insufle într-un fel încredere celuilalt. se întoarse i se uit pe geamul care d dea în curte. cu destul abilitate. în jur de amiaz . d e jos în sus.. care p rea foarte îndep rtat . f r s scoat o vorb . i o anun pe doamna Ogrin c so ul ei se afla re inut la mili ia local într -o anchet în leg tur cu Äaurul". La auzul numelui vizitatorului s u. p r sind -o pe doamna Albu. intrar . cum u a apartamentului Ogrin era închis . în sfâr it.urm . dup -amiaz . se pare. oarecum. mândra. o simpl presupunere. seara îns nu se întorsese. . pe care se afla prins cu o pionez o carte de vizit . în picioare înc ²nu se tie ce anume îl împiedic pe Juri a s se a eze în tot timpul vizitei doctorului ² magistratul. c se preg tea tocmai s ias dup cump r turi. la etajul întâi. Undeva. (Minda min ea.. îi oferi Äceluilalt din ig rile sale. d du din umeri M inda. Nu tia. o leg tur cu. . dar avu norocul s -l g seasc acas . înfior tor de ters. i în fa a lui ni te canapele din catifea uzat . s explic e a doua oar în ce rela ii se afla cu familia Ogrin i. întreb aiurit Minda.. ie i brusc din strâmta pr v lie. dar un ceai. chel. o simpl camer foarte înalt . Fusese oprit pe strad pentru Äcâteva m runte informa ii". primul drum al doctorului fu la acel Äfost pre edinte de tribunal". masiv. domnule. refuz chiar i o cafea ² lucru ce o uimi 180 181 evident pe buna femeie ² î i l s doar valijoara i fulgarinul în custodia ei i plec . cultivate cu zarzavaturi sau locuri de cas de vânzare. Juri a î i am ân treburile i îl invit pe Minda s intre. împ r it printr-un complicat sistem de perdele în ni e pentru buc t rie. puternice. pe care cel lalt i le ascunse repede ² d dea din cap. înalta i înc foarte eleganta doamn Ogrin. în mâinile acelea. de unde tia. domnul Juri a. fostul director de la tribunal. ca o col ri ² ea. la a c incea sau a asea igar din pachetul doctorului. de altfel? A. de parc ar fi stat în dosul u ii i i-ar fi a teptat sosirea. nu se putu st pâni. în clipa când Minda b tu la u (Juri a st tea în fundul cur ii. pân când fostul magistrat accept c îi f cuse o vizit . cu ochii ei rotunzi. a a cum ar fi privit norii. se refugiase probabil tot trecutul acelui ins. Locuia undeva destul de departe de centru. Minda refuz îns . f cuse senza ie. i. dânsul fusese... v zând c nu poate ob ine altceva. mai bine zis î i 182 pierdu o parte din polite ea sa exagerat . în sfâr it. înso it de cele dou femei. dup aproape o jum tate de or . venise o cuno tin . declarând c nici nu-l cuno tea personal pe Ogrin. i doctorul încerc s afle ce tia cel lalt despre problema Äaurului". de fapt. Apoi Minda pronun numele doamnei Albu.. o poz perpetu de care el se îndr gostise ² mama ei. vizibil nelini tit. Dup un scurt schimb de amabilit i. dreptunghiular . i. la câteva secunde. Acolo.. fusese în deten ie. la el se urca pe o a doua scar . nu avea nici . e pensionar . Nu reveni decât târziu..

apoi la Butnariu. evident.. apoi d du din umeri.. nu!.. care. care îl conduse o bucat de drum. în tratamentul doctorului Negrileanu. nu prea convins. nu -i a a. o clip .. la el nu s-a g sit nimic decât ceea ce. în cocina de porci. evident.. pentru vânzare. unde se interes de sediul mili iei. dar se putea foarte bine ca... în leg tur . monedele.. Dup aproape dou ore de a teptare. care îi punea în vibra ie întreg trupul. p l rierul. nu. cu o diplom de Sixasbourg.. Ce fel de pietre? A. pe care îi hr nea i îi îngrijea doamna Butnariu. i acest fapt îl încurc pu in pe fostul magistrat. convins c cel lalt se va lini ti treptat. înregistrarea analizelor. pe un alt traiect. doamnei Ogrin. în nesiguran . u or vinovat.? Nu. ÄO tiu de la biseric .. dup . adic . tot depozitul. Minda îl l s s spo rov iasc în pace. a. ascuns. toate frazele acelea ale fostului magistrat puteau fi foarte bine reale. o clarificare.. etc. de revenire. Ce oameni! f cu Juri a. Toate aceste fraze puerile Juri a le spunea r mânând mereu în picioare. care acum. î i ocupase fiecare locul s u în. nici numele. din când în când se auzea câte un claxon. Juri a era perfect de acord. care a avut sanatoriul de la.... nu era în nici un fel informat. 184 cu satisfac ia omului de legi. eu urm resc în fiecare duminic slujba religioas la biserica catolic iar în luna mai. zâmbind.. deoarece voia s se conving . persistent pe partea stâng a obrazului.. total ilicite. cinci ani a tr it cu pneumotorax. el e un vechi tebecist i. în mod legal. dup ce. Cine mai era închis? întreb .i buzele. în compania celor dou femei). câte apte-opt în fiecare an. de i el le declarase. ad ug nesigur. Minda asculta calm. domnul doctor nu cumva. în timp ce pe figura sa sclipea o anume inteligen .. cu totul întâmpl tor. r spu nse Minda. din neaten ie.. camioane goale ce goneau ridicând praful de pe marginea oselei. Voichi a sta i -a tras pe to i dup el.. i cel lalt îl privi o clip cu gura c scat . voia s se conving doar dac la acea or târzie domnul Ogrin se afla acas . Da-da. el tia valorile aflate în ora i. br ri. f cu Minda. plecând de la Juri a. care avea.. i.. era singurul semn de încredere acordat musafirului. Minda se îndrept spre centru. s -a vorbit i despre. nu?. ei au circulat de la Reinbold. încercând s ob in o infor ma ie. nu-i a a?". El .. câteva perechi de cercei. în caz contrar. nu era nimic. în foarte bune raporturi cu cei câ iva preo i greco-catolici. deloc surprins. nu-l cuno tea pe. înaintate actele. o femeie foarte cultivat . mult vreme. foste frumuse i de mâna a . multe biciclete. func ionari i mul i rani peste tot.... Pentru c .. evident. doctorul.. nu. î i sprijini ambele mâini de t blia biroului. în mân . la fel de vechi ca i mobilele din jur. o diminea de toamn senin se risipea peste cl diri. ÄDe altfel. ( i Juri a f cu o pauz scurt ) de i doctor de Roma. trecând i la alte servicii.. o vizitase la o or inacceptabil pe doamna Ogrin. ca un b ie el prins cu o m runt minciun . acesta f cuse probabil gre eala c îi îngropase împreun cu ÄMaria-Theresia" din cele mari.. Da-da. spuse m runtul magistrat cu o vie enervare... un evreu foarte de treab . cu o anume mândrie. ca o încercare de Ätezaurizare". sunt slujbele speciale ale Manei.. Era trecut de z ece. în ni te s li e cu podele pe jos. de birou al popula iei. pentru c ... se pare. trecuser i pe la Nemeth. de ani de v \zile frecvent m împreun slujba religioas la biserica catolic . altul. Destul de bine edificat. la un moment dat. subofi eri amabili i plictisi i. i o clip de sub înf i area lui ap ru un alt înveli i el fu destins i sigur pe el.. Coco ei? întreb pe jum tate plictisit Minda. el nu avusese onoarea. era zi de târg. nimic din ce i se spune. de circula ie. Nu-nu. într-adev r. i începu s explice destul de întortochiat cum ajunsese s o cunoasc pe doamna Ogrin. evident. dându-i celuilalt senza ia c nu crede. dar c e foarte bine c se întâmpl a a. func ionare între dou zeci i treize ci... dealtfel. de pânz . ti i. seara la ora ase. i îl privi întreb tor pe doctor. cel care avusese sticl ria.. a a îns au fost confiscate împreun . un grup întreg! Totul pornise de la un oarecare Voichi a.. nu... cu toate acestea. nu îl cuno tea personal pe doctorul Negrileanu.. o doamn nu putea fi l sat singur . poate c domnul doctor îl. Normal... etc. altfel...i propria voce. au fost bineîn eles confiscate. a fost misit de metale pre ioase. dou solitare. f cu Juri a. fostul director al filialei b ncii ÄAlbina"... care are. ti i. sec ia economic .. pedepsite de lege.. zilnic.. o femeie ca doamna Ogrin. stropite cu gaz.. E adev rat. în care se g sea adunat o mul ime foarte diferen iat . s-a ocupat cu.. lucra în laboratorul spitalului unificat. cre teau porci. auzindu. un zâmbet m runt.. la doctorul Boieriu. cu spatele la geam.. foarte primitiv . dar acesta accept cTnu îl cuno tea pe Ädomnul Gherman" (pe care urma s -l întâlneasc în aceea i zi. Da? Era medic primar? Posibil. era adev rat c î i insta lase i un cioclodar electric. evident c ." El vorbea acum lini tit. în fi a a ceea care o completeaz ei când. ad ug el repede. în ni te cutii de crem de ghete... Apoi. de parc s -ar fi aflat într-o înc pere str in .. evident. i. domnul Gherman era cel care". îns . opti Juri a. un râs m runt. foarte convins... era un grup parc . ridica câte un sac de o sut de kilograme i îl c ra sus în podul casei.. dup ce vorbi cu câteva grade inferioare... A. în jurul orei dou sprezece ie i de la mili ie.. da... dup r zboi.zile în urm . cu saco a lui mare.. i Juri a începu s râd . dar e adev rat. sub ni te c r mizi. cu un fel de speran . Ädomnul doctor cred c tie foarte bine. o moar cu pietre.. printr-un capriciu al întâmpl rii.. ani de zile. din acelea care fac s surâd pe cei mari. cu problema Äaurului". da.. Butnariu. (cuvântul nu era pronun at) existau câteva astfel de valori. platforme ce transportau mobile i lemne. un gest vechi. nu nega. aproape plictisit. nici nu în elegea bine expresia pe care o folosise domnul doctor. peste forfota molcom a or elului. am nuntele numeroase i puerile perfect adev rate. privind în t blia biroului s u y uguindu... în Sebe se fac astfel de tranzac ii de câteva ori pe an. i Voichi a era cel mai în m sur s tie traiectul acestor. (cuvântul nu era pronun at) i. c ru e r ne ti. uree etc. unul era 185 func ionar la po t . care tr da raporturile pe care le avusese cu fostul director de banc . care avea pietrele acelea.

Minda nu se afla în raporturi prea str lucite cu Lungo a 188 (el îi dispre uia în general pe Älegi ti" iar lui Lungo a. cump rând ni te timbre. trebuia s soseasc într-o or . la Cluj. explic . la invita ia formal a doctorului. prieten al lui Minda. un foc i care. când auzi despre ce e vorba. incertitudinea i gravitatea întregii situa ii nu marcau în nici un fel expresia ei. Ludmila propuse s se întoarc acas . maiorul Iliescu din Bucure ti. dou ore. r spunse evaziv i t cu în tot timpul drumului la întoarcere. medalii. în mod ciudat. Cele dou femei veneau. doamna Ogrin plângea. într-o or . i cel lalt. nu -i acordase niciodat prea mare aten ie. i dup câteva scurte |telefoane date de o cuno tin a doctorului Lungo a. Refuz s m nânce.. împreun cu cineva care era în m sur s -i introduc la un personaj important. inutil. toat diminea a cele dou femei. Senza ia de sete. în cursul dimine ii. fuma. evident.i ascund nelini tea. Afl acolo un orar al trenului care nu-l mul umi: ultimul tren în direc ia Cluj plecase de câteva minute i mai era unul în jur de nou sprezece i cincizeci. eful catedrei de interne. i doamna. ie i f r o vorb afar din strâmta pr v lioar . dup ase. manifestându. Lungo a urma s vie îns a doua zi. i. urmat de Gherman. dou . Gherman. peste nasul lung. Ludmilei. un locotenent care îi ceru. f cându. nu era posibil . Sl biciunea mamei ei. disp ru i. evident. dar familia va primi în c în cursul dimine ii viitoare dreptul de a-i duce un pachet cu rufe de schimb. foarte amabil. un semn tacit s se ocupe de starea mamei. socoti'iJu-l mediocru i abil social). cu o figur neobi nuit de asimetric .doua ale or elului. explicându -i ce vrea. le trimise înainte i se desp r i pripit de ei. conferen iar.. cum îl v zu. rezemat de zid. totu i. deodat distrat. vorbi cu so ia unui coleg din capitala jude ului. cu care fii/5esc coleg de an. cum de nu se întâlniser . de unde lipsea de diminea . cu nasul mare. eventual. fu legitimat i i se recomand s se întoarc în ora ul unde domicilia etc. la Penitenciar nu exista un de inut cu numele Ogrin. vaga sl biciune pe care o sim ise cu o jum tate de or înainte. Minda se îndrept spre Po ta central . la Sebe . s ia masa. cu hârtiile pe care le avea în mân . Func ionarul ie i t cut. dar Minda. i am nunte mai detaliate despre situa ia lui trebuiau aflate a doua zi de la eful comisiei. ef de catedr la medicina legal . Minda ie i din localul 187 po tei i ajunse în strada Petofi o dat cu cele dou femei. c ruia îi trecuse prin cap o idee. care îl tulbur . în cuvinte pu ine. de foame. dar la ase. efect al nop ii petrecute pe drum i al cercet rilor infructuoase. Lungo a avea cursuri. Aici ceru o convorbire cu Clujul. dup o jum tate de or . i Ludmila se ar t deosebit de docil . prezen a lui acolo. Se afla în deten ia mili iei. astfel. adic în colaborare cu organele locale. nimeni nu putea s dea vreo informa ie în leg tur cu ancheta Äaurului". s doarm la ei. o or i jum tate. deloc avansat în cercetarea sa. c e obligat s treac o jum tate de or la Äbirou". debitantul îi strig din urm .i vânt. cu un pas vioi. prev z tor s nu fie v zut de prea amabila doamn Albu) i nu intr decât pentru o jum tate de or . era f cut sub conducerea unei comisii venite de la centru I de la interne. Nimeni nu tia unde se afl Ogrin. ca s . La câ iva pa i de debit. întreaga istorie dramatic cu arestarea tat lui ei îi alunec din memorie . Ciudat. intrând într-un debit s . un ungur. Ie ir apoi afar amândoi. cu pu in înainte de unsprezece. Ap ru i Gherman. De i nu-l cuno tea decât de pu ine minute pe Gherman (Ludmila îi opti c e un m runt ef de sec ie la ^ cooperativa local ). Minda se g sea instalat într-un camion care transporta calapoade i vase de buc t rie sm l uite la Cluj. ancheta în leg tur cu recuperarea unor monede. cu o ultim strângere de mân . Lungo a în aceast împrejurare se ar t deosebit de îndatoritor. deocamdat . pe d octor. Cum ajunse înainte de ase. pe strada Petofi.i cumpere ig ri. pe furi . îl rug s înso easc femeile. între patru i ase. Minda se pomeni d in nou în strad . se dep rta. Mama Ludmilei. cu ma ina sa. bucuros c -l poate servi pe internistul de la Bucure ti. se v di c . un ins m runt. i. clipind din ochii s i cu pleoape mici. înso ite de un b rbat despre care afl c se numea Ädomnul Gherman". 186 Cu pu in înainte de ora unu. Seara. Minda le întâlni pe cele dou femei. chemându-l. de i se mai ab tu în drum i la agen ia de voiaj. i Minda îl trase deoparte. pe el i pe Ludmila ² pe care doamna Lungo a voia s-o cunoasc ² i s întârzie o dup -amiaz la ei. cu un gest de-o pueril spontaneitate. doamna Ogrin d dea într-adev r semne de sl biciune nervoas i fizic . al turi. i Minda o rug pe doamna s -l anun e cine îl caut i sa-i comunice c -l va vizita în aceea i dup -amiaz . la deten ia mili iei i se spuse c acest nume e necunoscut. aproape de pensie. a a c o vizit . dup care va alerga. Lungo a nu era acas . s -l înlocuiasc . adus de Lungo a. dar ancheta continua înc . cu o voce stins . obl ic. Minda refuz îns . la un moment dat a ipi chiar. i pe doctorul Hubian. care-i înso i i care nu intrar . îl rugar . el i so ia. totu i. obiecte de metal nobil nedeclarate etc. împreun cu înso itorul lor. se învârtiser în jurul mili iei i al tribunalului. Cazul s u nu p rea a fi din cele grave. Minda se putu odihni. care t cu aproape tot timpul drumului i.i dorin a ca a doua sau a treia zi s vin s -i ia cu ma ina. se duse direct la clinic i-l a tept pe Lungo a în cabinetul s u. gândindu-se la Ludmila. era vorba de un rest pe care cele dou femei îl uitaser petejghea. o clip . doctorul Lungo a. Ogrin era de inut sub acuza ia de tezaurizare. Minda nu se ar t prea entuziasmat de toate aceste propuneri. ins cu multe rela ii în procuratura jude ean . procuror adjunct 'al jude ului. i atunci îl conduser acas . Ludmila îl privi lini tit i îl prinse de mân . Minda era acum perfect edificat. oferul era un om în vâr st . Minda le v zu din capul str zii (el se afla deja în fa a casei. se reîntoarse la Sebe . umblând încet.

în pat. Äîn fa str luceau i în spate plângeau"!) Frecându . avea ceva deosebit de atr g tor. un loc i o situa ie atât d e brusc. oboseala lua acum forme paradoxale. în ma ina care zumz ia întunecat pe osea. al Ludmilei. Ovidiu. tocurile dumitale plâng! Ce faci. Minda vru de câteva ori s -l opreasc pe cel lalt din uvoiul lent al frazelor importante. i felul în care se mi ca. 189 Era unsprezece f r zece minute când coborî din ma ina so ilor Lungo a în strada Petofi. îl privi uimit. pepene. cu man etele pantalonilor pu in roase. al Ludmilei. auzi Minda vocea mamei sale. de domni oar . îi venea s se ridice ceremonios. probabil ca o form a oboselii. . al lui Minda i al celor dou femei. neru inat fizic. ce devine deodat . pe Minda îl obosea triplu. abia distinct a chipului ei frumos. un nepot al doamnei Albu. cu mâinile sale prea scurte (Gherman avea bra ele uimitor de scurte i mâinile mici. cum îi venea lui mereu s . enervat de cele ce-i treceau prin cap. cum o denumea el (orice efort în afara voca iei. se pare. de când se l sase s alunece în vechiul i marele fotoliu de piele al avocatului. Paloarea u oar . afectat i discret totodat . rece (era una din sl biciunile doctorului. i Minda. nu se tie de ce. alerg în buc t rie s -i preg teasc . care nu-l privea. sup de bulion. ca u n oricel.. Pentru c nu auzea cele ce spunea Gherman. mobilele acelea necunoscute printre care se mi ca. nu se tie de ce. cu voce înceat .. Ludmila disp ru i ea în baie. Ludmila pe care o întâlnise la Sebe . anemiat . oricum. f cea eforturi s nu izbucneasc în râs. c ci. i spuse: ² Dac lui Ovidiu îi face pl cere. într-un cadru inedit. Era oare posi bil.. mediul brusc schimbat.i de zor buzele. în spate. lui i se adres fraza. care cu precizie trebuie s p streze un vag i persistent miros de naftalin . de 191 . Doamna Ogrin. i s i -o s rute. pe care i le debita. ca un fel de avertisment fa de orice cheltuire inutil ). cu unghiu ele atât de mici. el. Minda era cu regularitate întors din drum. nepl cut d e dezarmat i de stângaci. unui adult. erau vreo doisprezece in i implica i. o friptur rece de gâsc . Dealtfel.. acesta tr sese acum un scaun lâng fotoliul s u i spunea ceva. s ia masa cu el. cu care func ionarul plimba igara cu atâta gravitate. fructe. nu se tie de ce. împrumutându-i ceva atr g tor. dar tocurile erau acoperite cu noroi vechi. arzând u or de insomnie. cu o clip înainte de a ie i pe u . îi crea un soi de epuizare nervoas i moral . printre cari i un fost primar al ora ului i un doctor. î i plâng tocurile!" Când era în coal . masa. dar bine între inut. Gherman se afla înc acolo i de curând plecase cineva.N. etc. de nea teptat ap rute în via a lor. starea aceea de u oar a â are nervoas pe care o aveau cu to ii. cei care se preocupau acum de cel arestat etc. în ciuda protestelor sale. spre uimirea sa. în mijlocul unei fraze. aplecându-se lâng um rul lui Minda. pur i simplu. î i aprinse o igar i ceru cafea. în pragul unei crize. de unde scotea nu tiu ce) i zâmbi. comic. care adusese Äultimele" informa ii. era primul zâmbet al ei în acea zi. zvonuri din ora în urma anchetei. Minda se l s în fotoliu. poate. avocat la colegiul din Sebe . or elul (în care Minda mai fusese doar o singur dat ). da. sau în acela i timp. î i plâng tocurile. Äridicolul" f pturii lui Gherman (Ästr veziului" domn Gherman. i acum. lui Minda îi venea. în acela i pat împreun cu ea.. a profesi unii sale. i doamna Ogrin se întoarse atunci (de la bufet. ceva ce abiajjf l^ I acum. Gherman. de parc ar fi fost un subordonat al lui. femeile. i s -i spun . grave. de existen a c ruia nu tiuse nimic. despre aresta i. ce stupid. i Lungo a. mama ei. cantit i cosmice. i mai ales acum. fixarea gândului cu persisten asupra farmecului fizic. reverele hainei erau pu in prea late sau prea înguste.. cu multe am nunte dramatice. îl privea i. cu pieli a roas în jurul unghiilor. ridicol i dezarmat. Femeile erau treze. tocurile. Minda dori s ajung cât mai repede la Sebe . ce ar ta mai întremat . lâng fotoliul s u. cu pieli a din jurul unghiilor roas toat . de unde se auzi du ul. a a cum au puberii care fac o fars r ut cioas cuiva. Când doamna Ogrin intr cu tacâmurile. înd r tul buzelor sale crispate). la fel de înalt ca ea. în mod curios. acel Gherman al c rui rost el nu-l în elegea prea bine. pentru c gestul s u nu se potrivea cu nimic. cu nasul s u oblic. i el r mase cu Gherman. ripost f r s tie de ce i-l rug pe cel lalt s mai r mâie. seara). caraghios. dup atâtea ore de nesomn. agita ie i Änespecific ". cum fusese. mama ei nu se va formaliza oare? Minda d du din mân . îi ap ru cu o anumit claritate. s i-o s rute. s -i ia una din mânu i ele sale de domni oar . cu talp de cauciuc (Ädin aceia de 140!" pufni în râs Minda. mâna aceea mic . fin . rela ile care se instalaser brusc între ei. domnule Gherman. ca hipnotizat. domnule Gherman. Gherman purta un costuma nici nou. din când în când. cel mai m runt gest ja\ celuilalt îl f cea s râd . decât nel murit. ci subordonat. Gherman t cu. V rog. de mare autoritate). Äcea din Sebe ". i doctorul observ c m runtul func ionar de la cooperativa ÄMunca" din Sebe î i f cuse con tiincios pantofii cu crem . ca s nu izbucneasc în râs. în picioare. un râs abrupt. încât. a â tor. mobilele adolescen ei ei. i. toate aceste am nunte f r nici o leg tur se grupau acum în jurul ei. deoarece pantofii s i erau prost f cu i.² dintr-o memorie dealtfel hipersaturat de am nuntele întregii afaceri ² i el î i aminti de ultima lor noapte. (ÄOvidiu. poate.. nici vechi. r ut cios. ce dracu?!" Alt dat . deoarece. de a â tor chiar. f cându-i cu degetul: ÄDomnule Gherman. aproape tot timpul drumului la întoarcere în ma ina legistului. str vechiul domn Gherman murmur o fraz de r mas bun. am 190 nunte despre arestare. tremurau u or de o anume sensibilitate a lor) nu ajungea probabil la taloane. s se apropie i s miroas stofa hainei. ochii parc mai vii. cu un gest larg. om. fost deputat P. pantofii erau ieftini. iar degetele fine. v pun un tacâm! Gherman murmur ceva ininteligibil. nu un prieten sau vecin. atâtea fe e noi.

cu lux. da. care r mase cu obrazul însângerat.. iar cravata lui. din vocile nep s toare ale gardienilor. curat . cu mortarul c zut. Gherman. fusese dealtfel atât de prezent în acele zile. parc mai mult din plictiseal .. dar Ogrin observ acest lucru foarte bine. cu un nod simplu. doctorul era convins c Gherman nu-l observase!).. atât de stângaci. apoi Äadministrator" în comitetul acela care administra averile evreilor. din lecturile lor. s . ÄDistinsele mele. iar ei ca s m nânce. ce-au f cut cei care ani de zile. apoi proprietarul unui joag r. da. pip indu. jegoas . icnetel e sale f cuser deja pe cel lalt s ridice de vreo dou ori privirea nelini tit. devenise fals.. toat lumea afl cu mirare.roze. satisfac ia aceea pe care o tr iser absolut to i.. i în clipa când ea se trânti. gâfâiturile lor. ÄRespectele mele. inter 193 ven ia veni teribil de târziu. în jurul botului c ruia se rote te un fluture. observar c vizeta fusese deschis în tot timpul incidentului i fuseser privi i. i Minda pufni literalmente în râs de dou -trei ori când î i imagin scena. într -o celul igrasioas . cel mai bine..". cu toate am nuntele. schimbat . dup r zboi. cu to ii urm riser avid cele dou trupuri ale Änotabililor" zvârcolindu-se pe cimentul cr pat de pe jos. care ro ea ve nic când era i nu era nevoie.. care în clipa aceea dormea pe vreun prici suprapus. am onoarea!. plec ciune!".. din Î92 trecutul de dou -trei zile care se dep rtase atât de cosmic. cu mâinile tremurânde de teama aceea care s rea din orice obiect. cel lalt ro i u or. Nemeth i cu Til . probabil. domnilor! E posibil? Se poate a a ceva?!" s rir ceilal i s -i despart . dat cu stâng cie.." ÄV salut.. bandi i din tia. dincolo de u se auzir râsete. i reveni asupra ei. Äeconomici". c rora trebuia s le suporte o intimitate insuportabil .. i-apoi lovitura lui de pumn... era de -a dreptul din material plastic. servus!. murdar. auzi. irul ideilor era exact expresia!. dup ce i-ar fi s rutat vârful degetelor. Minda întinse mâna i trase u or de ea. felul în care se ridicase de jos. Da.. ce erau fine i pu in ascu ite.. curios. el i cu drama lui cu tot. o voce groas spunând ceva. vârful degetelor.." ÄAdânc considera ie. o cravat atât de dezarmat . i. abjec iile m ru e. care revenise. care parc era atent s nu. bineîn eles. impecabile. numai pentru c unul din ei refuza s care tineta. stima!. d duser cu to ii acelor sergen i i subofi eri care îi tratau cu o nep sare lene *. au. plec ciune. proasp t . i. apoi zâmbi. deta area.. ieri diminea . c Til e doctor în drept. strigându-i: ÄIntrigantule! Turn torule! Porcule cu p rul alb!" i chiar: ÄProxenetule!" (De ce: ÄProxenetule!"?! se întreb Ogrin. dar. la doctorul Til . fotografiile lui risipite pe mese.. pe ciment. sfor iturile. avocatul fu uitat. abia dup o clar i prelung satisfac ie a tuturor. ca un b rbat pe alt b rbat. insul acela înalt. s rise la un moment dat.. parfumate.. cu ce satisfac ie. ca pe un fel de ho i. aseptice.. n-ar fi îndr znit nici m car s ro easc . acesta a fost cel m ai murdar lucru. respecte respecte.i cu mâna-i gr su fa a i-apoi privind-o.. mai ales c i el o tr i. domnule doctor!. dragul meu. ridicolul cumsecadelui Nemeth. un individ care toat via a se ocupase cu lucruri suspecte. parc scuturându-se de praf. toat stima!.i ifoneze costumul. doctorul Til . toat stima. sc rpinaturile. sau el nu mai tia ce înseamn acest cuvânt?!) i îl târâse. mai bine. tocurile dumitale. sau nu.. doamn . ce satisfac ie joas . spuse: ÄMul umesc!". internistul î i f cu aspre repro uri i îl privi pe cel la lt cu mult seriozitate. la Pite ti. Nemeth. înghi ind de dou ori.N. încât î i cerea iertare mereu. intelectuali care se rostogolesc pe jos. indivizii ceilal i cu care se g sea în celul . ÄDoamne." ÄA. da. in i care au dosit Äaur". ÄConsidera iile mele. câteva minute dup acest incident pe care nu-l observ nimeni în afar de Minda (da. s se pun pe râs. i -o aplic lui Nemeth. atât de resping tor de aproape. cu totul pe negândite.?" i-apoi. cum se întâmpl . p tate de nicotin . amend . la gâtul func ionarului. omul acela atât de sfios ca o floare. apoi avocat. simpl . la vârsta asta f r un fir de p r alb?!". ce pl cere. sub Antonescu.. ajutându-l.. undeva. care tia a a de bine s flateze pe cei de care avea nevoie i la care blândul Nemeth s rise cu spume la gur . ca un c elu de cas care aude un fel de ciripit de vr bii sau. din costumele albe... din gesturile largi. de exemplu arcuirea corpului în clipa s rutului mâinii. cu nodul ei cu tot. fu uitat avocatul. Cei doi pofti i de doamna Ogrin i de Ludmila. domnule doctor. dar totu i cu o anume precizie i for . nemaiputând s reziste. Minda î i holb ochii s nu izbucneasc în râs. într-un sat montan. C. real. sau era doar o p rere.. la Jilava. uimit. cu p rul alb.. domnule direct or. cu un fel de scâncet. ÄDomnilor. mirosul corpurilor. bine dispus . îndreptând-o. V salut!". cu greutate.i continue irul ideilor. i Nemeth care r m sese acolo. îl trase de pe patul lui.. care se afla jos (Til i aici se aranjase!). in i cu care se salutase d ecenii la rând cu atâta afabilitate i respect sincer. se a ezar la mas . gândi Ogrin." i-acum ajunseser cu to ii atât de aproape. Gherman purta o c ma de nylon.. s -i spun : ÄGherman. i de cumsecade. cu lenjeria asudat . ce s-ar întâmpla dac am sta aici ani de zile. femeile ca s priveasc (Ludmila i s fumeze). Cei doi se privir o clip consterna i. i se rostogolir ambii pe spa iul îngust între paturile suprapuse i zidul beciului. cu o violen nea teptat . da. reluând-o atunci când un element al ei fusese f cut în prip . mesu e . ochii i se umezir pu in. ÄServus. se privir cu satisfac ie to i patru i. i Minda tu i de câteva ori." i-apoi s râd .R. neverosimil. sau felul cum ar fi r mas Gherman cu gura pu in întredeschis . culmea. func ionar la banc . uimit. din expresia civililor necunoscu i afla i în spatele birourilor. din u ile de metal trântite. doi dintre ei se luar i la b taie. elegan a lui Til . din prea mare respect. pe care probabil c i-o sp la singur (era celibatar)." ÄAmend . i Ogrin p str mult vreme în memorie figura dispre uitoare pe care o avea Til în acea încle tare i apoi lovitura scurt i decisiv pe care. cu palma la gur .. Evident. neb rbierit. de la un trotuar la altul: ÄAm onoare. din c r mizi. ce r mâne din toate acele zâmbete afabile. cu sil parc de propriu-i sânge.onoare-onoare.

. ultimei ig ri. cafelei care se r cise deja. Gherman d du în continuare dovad de mult tact. în interpretarea doctorului. ochii ei îl priveau cu ironie. Se dramatizeaz . ceremonios. un altul. poate c prezen a pu in prea g l gioas . ironia ei.. va fi înlocuitorul meu pe lâng . i alte treburi oficiale". i de data aceasta fu chiar ea cea care îl opri. reconfortant subalternitate. dar. el manc pu in. un secret al lui. condi ia candorii? Ha. l-a lovit cu piciorul tocmai între coaste. el îi surprinse câteva sclipiri ironice în privire. peste vesela pereche. inclusiv pe doamna Ogrin.. bonom. tergându-se lene . necunoscute.. cei patru care îl vegheau pe cel ce dormea undeva. chiar de o criz mai grav (Ludmila îi povestise c la prânz. bineîn eles.. s se odihneasc pe câte o banc . sau. ea. nu-nu. a acelui ins?! Absurd! Masa Älor" dur mult.. un civil. cred eu. prietenul lui Lungo a. dup atâtea zile de nervi. fireasc dealtfel în asemenea condi ii.. într-o celul . cu chelie.. cuno tin a cu procurorul adjunct al ora ului. vorb rea a. cert rea . de unde ap ruse str veziul Gherman? Era oare un tainic admirator al doamnei Ogrin? Era imposibil. evident acum. la pu c rie. Ludmila era cu adev rat candid . alunecând pe un tobogan ²Minda se sim i ca într-o nou familie. omul sta e un tebecist. gândi Minda. trebuiser s se o preasc de câteva ori.. i. la noapte. spaim . nu poate avea o fiic . Unul din maiori i -a dat o palm . bine. probabil c în treizeci de ani de c snicie nu fusese nici de treize ci de ori folosit . iar el.. nu i se uita în ochi ² e adev rat c întreaga aten ie o d ruia mamei ² iar acum. prindea tot mai mult. zâmbindu-i. aproape cu sfial . pe lâng doamna Ogrin! Nu mama Ludmilei. i tocmai de aceea am s-o aduc în cas i am s m însor cu fiica ei. o /coloratur ironic . mâneca hainei lui atât de pueril-ridicol . iar aceast superb femeie tân r -b trân nu are. totu i. femeia aceea înc fru moas . erve elele i fa a de mas din damasc.. îl privea lini tit. murdar. Gherman relu ov itor: . mai mult de mirare. atât de rapid i armonios compus . cu p rul c runt. capete de b rba i i femei.. când Äsupau".. ultima oar îi atinse bra ul. care îl dep ea cu un cap. ² . în drum spre cas . ateni.. Ogrin. viril. nesiguran .. da. dar acest lucru era aproape un mister.este perechea mea ideal . confuz. cu ochi orii s i mici. i ce urmau ei s întreprind a doua zi. sub ire. o dat i la Sebe . imbecilul. zâmbind... personalitatea prea 195 marcat a lui Ogrin f cuser ca ea s .. h ituit. la reabilitare. pentru c .. în or elul acela simpatic. iar str veziul Gherman va fi un perfect înlocuitor surogat.. servindu -l. fumând. mai pu in inteligent decât ea.. cu pleoape mici. de câteva ori. cu o cald . precaut ² apoi. chiar i Ludmila. îl privea doar. cum i se adresa el înc . doamn Ogrin l s repede privirea în jos. i Minda mai ceru o cafea. în nu prea multe fraze. care ro e te mai rar decât ea. abia acum. dar Äsoacr -sa" îl servi prompt.. cu mânu ele sale feciorelnice. perechea chiar i schi at a acelui.. (ÄLudmila-de-la-Sebe ". ironia din privirea ei nu anun a oare acest lucru? Minda se nelini ti brusc. iat . ce idee! O c snicie cu ambele femei! Ciudat. de parc ar fi sosit pe un tobogan. Ludmila era ciudat de t cut . irezistibil. în primul ceas al dimine ii. str veziul domn . i chiar i docilitatea aceea a ei. cu gura mic ce se mi ca cu pre iozitate. Ludmila nu are mam .. mâine adic . când ei. alerg turilor i fe elor noi..? I j Mie-mi trebuie urgent o familie. le comunic i lor ce f cuse la Cluj. în timp ce frazele celorlal i. 194 înalt .. da. Cele dou femei îl privir . Ludmila i cu mine. alerg turi etc. ² spunea Gherman. o adev rat pies de vitrin . te pomene ti c ele dou se vor culca împreun .i pere i deveniser din nou atât de concrete! Minda ² probabil tot dintr-un reflex al acelei senza ii care era în primul rând o oboseal a noii situa ii în care lunecase atât de brusc mai mult decât cea a drumurilor. pentru c Ädoamna Ogrin". mai debil decât ea. nu era decât un efect al oboselii sale.. ce-i coborau în fa ca într-un iure .. într-un rând mama ei se rezemase de un copac mai bine de un sfert de or ). i el accept . când la prânz fusese la un pas de le in. cu p rul des.. ea. brune i. Gherman voise s se ridice înc în d ou rânduri i s plece. Trecuse de miezul nop ii. nu al jovialului Ogrin (ce era corpolent. cu mama -soacr . Minda tr i revela ia viitoarei sale soacre.. la Bucure ti. «ei doi».. ea se schimbase. Minda a tept ca s i se r ceasc cafeaua i. peste tacâmurile de argint. fructiera. cu to ii. mai pu in candid decât. de i nu-l auzise nimeni. ci al meu. e rugat s r mân acas . la Sebe . spre strig tele de oroare ale Ludmilei. ce priveau pe toat lumea subaltern. doctorului i se f cu foame mâncând. probabil într-un beci. bineîn eles. acum. pe care i-l stârnea f ptura lui Gherman?! Probabil. chiar i ale lui. absent. încât omul a c zut jos. poate. m rog.. acolo. mai stângace decât ea. î i terseser contururile.. se amestecau peste mas . nu-nu!" Minda retracta ultima enormitate. care a f cut pneumotorax. cu o voce tun toare). doamna~Ogrin. pe care acesta reu ise s -l conving s se deplaseze a doua zi. la Bucure ti. de-o distinc ie p strat miraculos acolo. mai bine zis el. ÄCe-ar fi. într-o foarte picant i excep ional vizit . ² Zvonuri! f cu Minda. cu. blonzi. ce ciudat. se foi pe scaun. înalt. dar încrederea în tactul Ämamei -soacre" îi readuse o parte din lini tea necesar sfâr itului mesei. cum îi spunea el în gând. vorbind.. cu un erve el de damasc (probabil din trusoul doamnei Ogrin). dac . ei se v zuser de destul de multe ori. cu cravat sau nu. Äîn. la fructe se asociam i femeile. î i cerea iertare. dar nu este asta cu adev rat esen a sau. Sau era i acesta un efect al oboselii? Ca dorin a violent fizic pe care o tr ise în drumul de întoarcere în ma ina lui Lungo a i râsul r ut cios i pueril. sau.) îl asculta cu o nea teptat docilitate. în provincie.. sau aceasta începea s fie oboseala ei?! Prostii! Unde se va culca? Va putea oare s -i bat la u . ce-ar fi s r mânem astfel? Noi doi. i.Asupra lui Butnariu au s rit cu picioarele. în ceasul acesta lini tit. cu vocea sa lânced . iar noi.

de i acest lucru.. pentru c a inut cu din ii de pietrel e sale nefericite. apoi spuse. ² Sunt excese ale unor func ionari m run i. Gherman. mie-mi place furia ei! Mai ales c nu se îndreapt împotriva mea! Ludmila îl privi o clip cu aten ie. ² Proprietar!... vânz torul acela.. la mine nu se observ ! La vreo lun de când am cump ratul ceasul. s zicem. într -o bun zi. Chiar i T vi (acesta era Ogrin) a fost lovit. folosise o etichet veche. care... chiar i eu m simt a a. nu era penibil deloc pentru el.. E o porc rie... sta e un reflex pur istoric.. nu exist în Codul penal?! De la dou br ri sau de la cinci! Unui cet ean sau unei familii i se d voie s p streze în cas doar un singur inel. se pare c cel care -mi vânduse ceasul. cerându-i iertare.") S presupunem....tiu.. cât de atenuate. închipuindu. e adev rat. ca Butnariu. s ri Gherman. Aceasta e.. spuse încet mama. ² Poftim? f cu distrat doctorul. ce? spuse Ludmila. la inele.. s zicem dou mii dou sute treizeci i cinci. Gherman. cel mult..i vor cere scuze cu mult înainte de a-l lovi! i-apoi.. de i frazele sale nu erau spuse cu o deosebit convingere. la o bro a. la care s-au g sit coco ei. ² A.C. ² Luli drag . trei sute de lei nu e o sum prea mare. i atunci ai dreptul la cercei... dar dac vreau s port i eu cercei?. dar a fi luat ceasul oricum. un bun ceas elve ian. ha. se certau i se cuno teau. i acum vine cineva în . nu tiu cum s v spun. ha -ha. colegii de birou etc. începu Gherman.. pentru ei doi. împrumut ceva de la cineva...C. poate m-a mai fi gândit înc o zi. ceasul meu nu cost dou mii dou sute treizeci i cinci. întrerupând t cerea care p rea penibil (o. gândea doctorul. e înc din liceu. apoi îl port cu mândrie. bucurându-l ceea ce avea s spun . putând s râd de data aceasta. spuse Minda râzând.. legat peste c ma a sa sintetic . f cu Minda. ce prostie! Poli ia lumii! Pentru câteva grame de aur s love ti un om bolnav. mai bine. s corecteze pre ul. dealtfel. Capitalist m runt. care c ra saci cu un singur pl mân!. de undeva... cu ideea c ceasul e al meu. se Äatingeau" în fiecare clip . o glum . se-n elege. sau nu. merge prost. ceea ce spusese înc de atâtea ori pân acum.. voia s-o înt râte pu in pe Ludmila. o singur pereche de cercei.. cea mai mare parte sunt de familie! ² i dac le vor primi înapoi. cu timiditate. nu sunt în instruc iuni! Cei care au lovit vor fi mustra i.. cât candoare degaj la cei cincizeci de ani ai ei. ² Bineîn eles! ² S v spun pilda mea cu ceasul. pe care lam primit când am intrat în cursul superior de li ceu. deci cu trei sute patruzeci i ase i cincizeci de bani mai mult. cumva. str veziu. sau responsabilul magazinului.. dar acest banal i solid ÄDoxa" îmi place.i-l pe str veziul domn cu o bro a prins de cravata lui sintetic . într -un fel). c v d undeva într-o vitrin un ceas care-mi place. a primit o palm ! ² i-au cerut scuze!. unul sau chiar doi da i afar din slujb ! Dar cum poate s -i treac prin cap. m obi nuisem cu ideea c îl cump rasem..² Nu sunt zvonuri!. ca un bine dresat câine de cas . nu po i s tii. stins.L. De ce e nevoie ca justi ia s fie reabilitat ? Cine poate pl ti o noapte de arest. în sfâr it. Vor s i fac merite adunând cât mai mult aur! 196 197 ² Ve i primi înapoi bijuteriile! spuse. o bro a. trec câteva zile prin fa a vitrinei. el însu i primise o circular cu noile pre uri la unele articole.. i dac ar fi fost pre ul sta de la început. gândi Minda. în care mi se aduce la cuno tin c . o întrebare brutal . ci dou mii cinci sute aptezeci i ase i cincizeci d e bani. netezind cu mâna u or fa a de mas . i. care cost în jur de dou mii. cum poate un organ de anchet s aib reflexul lovirii fizice?. atent.. dar ceasul pe care-l am e vechi. are deja cincizeci?!. nu? ad ug Minda. de i e leafa mea pe o s pt mân (Bruto!). ² Nu-i adev rat! Min i! strig Ludmila. toat poli ia lumii are acest reflex! ² Ce prostie. Toat via a lui a lucrat singur. inutil ? Ca s nu mai vorbim de lovituri. cu o incert senza ie de satisfac ie pe figur . spuse rece Ludmila. tent .. Gherman d du din umeri: ² î i cereau oricum scuze! tiau c .. o descindere. mai sigur de mine. începu. b trân care. îmi fac curaj i-l cump r. de mul i ani îmi doream un ÄDoxa" cu secundar central. râse încet Gherman. spuse doamna Ogrin. deci cam un salariu i jum tate de-al meu. Nu-nu.. a a. doamna Ogrin plec încet capul ei nobil. Asta numai pentru c nu s -a înregimentat. dintr -o regretabil eroare de calcul. Nim nui nu-i d Äprin cap" acest lucru. primesc o hârtie acas . cum vorbe ti? o întrerupse doamna Ogrin i îl privi pe doctor. f cu Minda cu o flegm jucat .. chiar mama mea m tot b tea la cap. îl pun bine.. ca o dovad . Minda.. (ÄFantastic.. de porcii pe care-i cur a i-i hr nea. merge înc . bineîn eles. dar omisese tocmai la unele sortimente s verifice i s îndrepte. ² Loviturile. ce-anume? ² P i uite. niciodat n-a angajat sau. ² Sau o bro a. îns . cât de surdinate sunt toate senza iile la aceast femeie. ² De ce nu.. ÄZenith" -ul meu vechi. privindu-l pe Minda f r simpatie. care a muncit toat via a. ov ind. care se iubeau i se urau. V-am spus-o? întreb el. plictisit.. în sfâr it. circular. dumneata nu e ti c s torit. Äcât mai stai cu rabla aia la mân ?" ha. spre deosebire de Butnariu. toat lumea îmi observ noul meu ceas. cel lalt. m obi nuisem cu pre ul acela (2235). ² tiu.E. ei. i. sau mai am o r m i la C.. l sând ochii în jos.. ce drept aveau s v ia bijuteriile? Ce fel de acuza ie este asta: tezauri zare? De unde începe delictul de tezaurizare. Primesc i o cutiu . spuse rece Ludmila. el i nevast -sa. de la O. pe care o iau. s zicem.

jude ean. odat . unde prietenul meu. care e destul de m ricel (în Germania sau Elve ia. avem i un taragotist aici. într adev r. sau la berea pe care o beau în fiecare sear . se aranjeaz nu tiu cum. de fapt. i atâta' vreme cât. c Äm-a obligat". da-da. adic cineva (iar i nu fac nici o aluzie. i mai e ceva: la mine a ap rut un fel de mul umire mic i secret c nu a trebuit s mai adaug suma aceea de trei sute i ceva. de nervi. dar. într-adev r. cum spuneam. cu m sur . e un or el lini tit. Nu s-a petrecut nimic ru inos. prostii. o sut nou zeci i apte de lei. cine controleaz . care a fost i în str in tate. unul are i o voce excelent . dar gândi i -v . renun la dou c m i sau la o pereche de pantofi. Am fost i eu o dat la un asemenea Ächefule " i a fost. mai am de achitat suma de lei o sut nou zeci i apte i cincizeci de bani. e adev rat..L. fostul meu coleg e bucuros c mi-a f cut un serviciu. cu Hanu ).. proste te... ha.. care e în foarte bune rela ii cu Ärespectivul". spiridu ul intras deja în mintea mea.C. m scuza i c am întins -o a a de mult. la un salariu mediu. i primesc înc o hârtie. nu-nu.. care st teau în birou. dou . care organizeaz . în privin a aceasta nu avem de ce s ne plângem nimeni nu se amestec prea mult în afacerile altuia. de import. i acum el e pus într-o situa ie delicat cu atâ ia clien i. la munte. prin i de atâtea treburi i uite. al ceasului adic . ei.. Ärespectivul". de serie. te rog! spuse Minda. nu tiu cum s spun. a reu it s intre în mintea mea i lini tea mea s -a dus. ha. ha. dup aproape patru luni de când am cump rat ceasul. care m anun c ceasul înc nu e sut la sut al meu. s-au spus. vreo zece. dar Sebe ul nostru micu e foarte bun pentru a a ceva. i apare i el la un moment dat etc. care are o obliga ie i. pentru o sut nou zeci i apte de lei i cincizeci de bani. nu-i asa ajungea. a trebuit s merg de dou ori la Cluj. am b ut i am glumit cu câ iva oameni de la jude sau mai de su s. foarte bine. undeva. se mai g se te uneori chiar i un vânat sau ficat de gâsc sau p str vi (asta mai ales când Ärespectivul" vine cu un prieten de la Bucure ti. politica pre urilor etc. acest ceas. undeva. care era prieten cu cuno tin a mea i care. la o sâmb t i duminic petrecute undeva. care venise doar cu dou zile înainte de a-mi fi cump rat eu. La Ävechiul pre ". nici nu era nevoie. care nu-i a a.. tras în sticle. ca s pl tesc înc o dat ceea ce aveam deja. s m re te la fiecare din aceste articol e respectiv cu atâtea i atâtea procente. dar spiridu ul.). ha. m rog. local i o copie a unei circulare de la Bucure ti. dac nu. eu nu fac nici o aluzie!). domnule. Mie mi se comunic scurt c .. principalul este ca s se g seasc un mic col i or. reu isem un lucru foarte mare: s r mân proprietarul lui. cine spune c nu se tie?!. nu multe. M pun din nou în mi care. discret. nu -i a a.L.. s-a b ut mult. dac a fi pl tit pe loc cei o sut nou zeci i apte de lei i cincizeci de bani. la jude ean de partid. am fost primit în audien . într-adev r. dar nu tiu ce mic spiridu s-a strecurat în minea mea i-mi spun: nu se poate oare face i aici ceva? Ce-i porc ria asta. de la 1 ianuarie retroactiv etc. singur sau cu un prieten sau. i. la nu tiu cine. în cazul Ämeu". e tr c toare. nimeni nu e p gubit cu nimic: eu am r mas cu vechiul pre . i.' în sfâr it. nu-i a a. dar. cost cam de zece ori mai ieftin. eu povestesc foarte prost domnul doctor permite s . discret. am pe cineva acum. m rog. nu s-a în eles nimic. ha! Normal. nu-i a a. în definitiv.i satisfac un capriciu. cineva a fost chiar mirat: ²ÄPentru fleacul sta.198 199 spatele unei hârtii. nu-i a a. s zicem. îl invit la o mas (noi doi ne-am în eles totdeauna foarte bine. etc. pe care i-a fi dat oricum. 200 de ce Äretroactiv de la 1 ianuarie"? Cine.) ² Termin: deci. da. cel de la Comer ul Interior. scurt.. sau cineva. i pentru noi e o pl cere. de fapt nu eu.. cu haz. de data aceasta o scurt adres de la O. oricine are voie s . cu condi ia.. oare sta nu-i 201 un semn de meschin rie?" Se poate. dar se aranjeaz ! De data aceasta a durat ceva mai mult. el a vrut s se însoare cu sora mea. o am chiar în buzunar.. dar. se aranjeaz o mas .. vânz torul e i el Äacoperit"... dar nici nu pot accepta ideea s pl tesc acei trei sute de lei (exact: trei sute patruzeci i unu) i atunci mi -aduc aminte c am un fost coleg la conducerea O. nu puteam s pretind ca vânz torul s fie amendat s pl teasc el diferen a. i eu.. uneori se urc cu ma ina sus. da. JDoxa" (vânz torul i azi mi se jur c nu tiuse nimic de noile pre uri.. etc. timp de o lun etc. la aer.. pe scurt. s-a b ut cu m sur ² normal. care i el. într-un col lini tit. oameni importan i. cum se gânde te omul în prima furie. au fost câteva zile de agita ie. i glume politice. ² Te rog. i am fost i noi mul umi i. într-o vreme. e numai o metafor ) voia s m . un vini or natural. are i el un fost coleg de liceu. banalit i. cu o Äprieten ". aici avem un vini or minunat. i se încinge un chefule lini tit. s . de când mi s-a p rut mie c l-am cump rat. vreau s zic: mult timp ² glumele au fost m surate. ce oameni simpatici. Lini tea mea. o lun i jum tate. dar am câ tigat: ceasul a r mas al meu! Trec a a înc câteva luni. adic Ärespectivul". etc). de ce s fie m rit pre ul din nou. dac eu voiam s nu pl tesc suma aceea i cuno tin a mea. ceasuri etc.. la Cluj e un om important i nu poate. în care li se aduce Älor" la cuno tin c taxa timbrului de lux pentru anumite articole. Cuiva. nu-i o sum prea mare. o onoare. mereu voia cineva ca eu.C. de fiecare dat când Ärespectivul" vine la Sebe . etc.. abstract. bineîn eles. raportat. Pentru c mereu voia cineva (cineva a a. pe scurt. lenjerie de dam . cum spun. în toat ara etc. câteva Ämutre bune". ci cineva foarte apropiat mie. ha. la caban . pentru c .i permite s dea o decizie retroactiv . bineîn eles. am i încercat s -i explic ceva în leg tur cu acest spiridu . normal.. (Ceasul era unu f r cinci. cum e al meu). care cunosc atât de bine situa ia.. chestia s -a aranjat: se consider c bonul cu care am pl tit eu ceasul e antedatat acelei circulare. îmi fac un drum la Cluj. am s m revan ez.. obiecte cosmetice..

normal. ce Dumnezeu. Doctorul se dezbr c . aceast lini te îl adormi pe Minda. pantofii aceia i.. când Minda ajunse îri camera unde i se f cuse patul. s pt mâna trecut i-a venit doctorului Gheorghiu. întârzia s se aud i. de doctori mari avem totdeauna nevoie urm . 203 . 204 Privi uimit. la Bucure ti. doctorul se ridic i se apropie de s li . curios. Era obosit. parc ~~~ simte i ea ceva. m rog. mai bine zis. e adev rat. f cu doi pa i traversând s li i o deschise. Doctorul se reîntoarse înapoi în camera sa. îi prime te i ea pe furi ! i. pantalonii acera^ ' vechi. sau mai ales aici. mai ' ^ " domnul doctor. sau\ a cravatei mele. precis c are mult influen . cu totul inutil... din dreptul u ii. Peste câteva minute. de ' a . doi i a teapt acolo cumin i doar s vie o iganc cu o crati sm l uit . pe care îl posed... nici nu am de unde banii aceia care mi se pretind. nu-i a a.. era dou i jum tate. pe care n-a putea s-o revând nim nui. f r nici un gând precis. de i.. în ciuda protestelor Ludmilei. lucrul nu s-a întâmplat niciodat . i continu s a tepte. eu nu dau.. lui nu i -a intrat spiridu ul acela de care vorbeam. în sfâr it.. Bineîn eles. i Doctorul Gheorghiu. ci un fel c? frison abia sesizabil. nu tiu cum s spun. a zice. P . de proprietatea hainei mele. care e veche de cinci ani. cu un fel de respect. fiecare cet ean s poat b ga o dat pe s pt . clinchetele i fo netele cutiilor i sticlu elor ce atingeau sticla sau metalul.. la care numai doctorul Gheorghiu trebuie Äs mai achite" .. sau poate asta e ceva tine de socialism. proprietate personal . chiar numai pentru o oal sm l uit . îns . nu tiu cum. eu cred totu i c e foarte bine. se instala t cerea în camera de baie. Gherman plecase cu siguran . pe care-i cunoa te tot ora ul. vreau s spun! dar ideea aceasta am vrut s-o spun domnului doctor. poate e o prostie ce spun. ha! Bineîn eles B^na °t riile familiei Ogrin se vor întoarce înapoi. când trecuse timpul? înseamn c el dormise vreo trei sferturi de ceas. dar. de buret. stinse veieuzfe i a tept . ca de obicei. se reîntoarse. care e vân tor. sub domnia mea. eventual. decis s se culce. sert ra ul unei etajere vechi.. nu tiu cum. eu. dup câteva minute lungi ² câte minute oare? ² dinspre sufragerie nu se mai auzea nici un fel de zgomot. dar. chiar i aici... eu am început s -mi privesc propriul meu ceas de la ' n fel de uimire. t cut. cu atât mai mult atunci. aj ajes de doctori buni.. un sc unel ce se mi ca. chiar dac ar fi vorba/ H e s zicem. în definitiv. cu care am jucat tenis cu zece ani înainte. afar pe el din casa lui. o sut optzeci de mii.. încrustat . noi trebuie s . Uite. într-adev r. Totul r mase câteva clipe suspendat. eu trebuie s -mi justific permanent posesiunea. împreun cu un cumnat al s u. dar. Privi câteva minute. capacele nichelate. sunt pantofii mei vechi i pantalonii mei de tenis. ve i spune. cât de m runt. ha. pa ii u ori ai Ludmilei lip ind încolo i încoace. împreun cu o pereche de pantofi vechi ( i când dau ig ncii pantofii. nu trebuie s ne l s m tiraniza i de lucrurile materiale. lu o carte în mân i o a tepflf pe Ludmila. dar. o fac cu un gest Äpe furi ")... în fundul provinciei?! Da. dreptunghiuî luminat i penumbra sa. cum s-ar zice. care ei în i i sunt la vechituri de un an. nu tiu cum s spun. i chiar i aici. cu un ceas. i el se ridicSÎ întredeschise u a ce da spre o s li strâmt . aptezeci i trei de mii pentru ni te materiale care s-au calculat Ägre it". acest obiect. probabil. asta pot s-o spun cu siguran ! Dar. cum spun..... îi dau pe furi . Gherman r mase înc în sufragerie1 ' doamna Ogrin strângea masa i. de lemn. a c rei u era chiar vis. se apuc*-s spele vasele. asta-i altceva. a zice. u a camerei de baie: geamul ei era întunecat i el.. nu? Trebuie s ne p str m o anumit independen de spirit. ‡ JUSU] acela. iar doamna Ogrin se culcase. în termenii juridici. ce se târâia dulce în spa iul lui. spiritul nostru va. nu va fi deplin ‡ c urios. nu era o oboseal marcat . de bunurile materiale i. ca si cum pantofii aceia. în care va fierbe a a de vesel o ciorb de pui.?! închise u a i se culc . sunt sigur de asta. nu tiu cum.. iar iganca. cum s spun. Äo pild ". unu i dou zeci.// mân o g in în oal !" deci..-vis de u a sa. ca un nimb în jurul trupului. pleoapele i se deschiser singure în obscuritatea perfect . s lupt 202 tm ea! Niciodat . am eu oare voie s dau acei pantofi cuiva. cu proprietatea. tocmai aceast suspensie. u a s lii de baie. care i-a f cut cas . i fiecare a achitat în jur de o sut cincizeci. îl împu c etc. Nu se mai auzeau robinetele curgând. sau a a i se p ru lui cel pu in. trebuie s recunosc cinstit acest lucru.. care cu deosebita sa inteligen . asta spune Henric al FVlea al Fran ei. Nimic nu mi ca. m rog. de ce s te legi de lucruri. ce avea un p trat de sticl mat . e ceva care. a zis c dac cineva vrea s -l dea . marele Henric: ÄEu 7 vreau ca.. e i o dreptate pe lumea asta i dreptatea vine 1~ " la urm . dar eu cred c noi nu trebuie s ne obi nuim. Se trezi îns aproape instantaneu. Era trecut bine de unu. aproape stupefiat u a din fa a sa. nu-i a a. adic . permite i-mi deci: eu trebuie s lupt mereu pentru un lucru pe care îl am deja. / da. etc.. i. pentru c . î i des vâr ea interminabila ei toalet di sear . nu tiu cum s spun. care. cu sim ul de proprietate. eu trebuie s -mi cump r mereu ceasul pe care-l aveam deja. apoi. ti i. de care am fost atât de mândru! Da-da. unei ig nci i-a tea-o (ja> sâ zicem. repet. Äo reevaluare".fac atent c credin a mea c ceasul acela îmi apar ine e fals i c . ceea ce am povestit cu ceasul nu e decât Äo poveste". ti i. al c rei scâr âit sub ire el îl recuno tea deja... nimeni. Vede i.

Sub lumina unui vechi lampadar din lemn greoi. de târziu reac ionar to i trei. îav-imbecil . glumind mereu. al viitorului lui pat. c vrea s fumeze ² de ce n-o f cuse la el în camer ? ² Gherman î i retrase picioarele de pe sc unel i îi oferi fotoliul lui. cele dou mei dormeau cu siguran . pe care cu mâna dreapt . nu. o trase lâng pat. pe care o descoperim noi în ine. Umbla încet. pe un scaun înalt. s rutându-i umerii peste sveterul ei sub ire. unde probabil c dormea Ludmila. o panic m runt a mi c rilor. Unde era Ludmila. la surâsul s u :urt. sunt sute de zile i ani când f olosim un gest pe jum tate. Minda se a ez . Parc n v lise apa în acea cas . aprinse o igar . cu gâtul ei lung. a buzei de jos. uite. un fel de zâmbet le plutea în jurul tr s turilor. se eliber scurt. îi era or de ea. cu gestul lui de o mie de ori f cut. cu multe covoare dezvolta t cerea i. cu capul plecat. i astfel ap ruse i acel zâmbet pe fa a Ludmilei în clipa când el renun ase i ea se aplec . uimi i. Minda se surprinse gândindu-se la Juri a i la camera acestuia parcelat . când îl condusese în camera lui i îi înf ase patul îi promisese c se va întoarce. de sticle u or atinse. Ambii t ceau în clipa când el deschisese u a sufrageriei. sub pretextul c în cas se afla fiica sa i viitorul ei ginere. care ap rea atât de rar pe figura sa. doamna Ogrin. al turi de el. i ea. ÄVrei o cafea. prinzându-i sânii. dormea. figura sa care devenise chiar imbecil . ei p reau mai tineri i zâmbeau. cumva?" îl întreb mama Ludmilei. bleu-pal ce mergea pân la o nuan a griului. b nuia oare c o c uta pe ea! i el refuz . poate raza felinarului de afai l -ar fi putut ajuta i. îl ridica u or de la podea. pe la spate. o târâia încet dup el. a vreunui necunoscut care întoarce 206 capul jenat. o sticl ce e de urubeaz . pomenindu-se astfel între cei doi. o mi care m runt facial . cu mâna pe clan . ludmilian. pe care nu izbutea s i-o st pâneasc prea bine. în spa iul u ii. Minda ro i i spuse. nimeni nu explic nimic. dup o împotrivire a fibreloi lungi din care era esut i pe care le învingea totdeauna. sim indu -i cabrarea în tot trupul. de coama ei ro iatic . cu lemnul vopsit în yerde. i. dor fizic. de i Gherman t cea. sprijinite de un sc unel. el sim i asta. u or. la icleniile sale puerile. o stinse. corpul privirii ei înc întârzia s -l r spl teasc de a teptarea lui credincioas . Când el o cuprinsese. st tu nehot rât câtva timp. îl urm rea. doamna Ogrin nu putea s doarm sau. el însu i . da. apoi din nou un jet de ap ce love te faian a. convins c va trece prin spa iul ei orbec ind. îmbr c halatul i ie i din n ou pe s li . de aceea zâmbise. în fotoliul în care ezuse el înainte de mas se afla Gherman i. sclipind. cu o igar în mân . zâmbetul acela ce c zuse undeva în el îl f cu în clipa când ea ie i cu privirea aceea a ei plin de promisiuni. când ea vru s ias pe u el o prinse înc o dat . undeva într -o oglind pe lâng care trecem în fug sau în oglinda expresiei vreunuia ce ne st în fa . lovite. în col ul acela din dreapta se aflau cei doi. da. oare. a ezat lateral. înc l ate. de parc ar fi uitat conven iile lor. ascunzându. în clipa când intrase el pe u r Minda îi privi abia acum. ea o tiuse de atunci. dup o fals împotrivire. tr gând-o cu din ii. în timp ce corpul ei sau. stingând în trecere lumina (u a r m sese deschis .. în jurul bra elor i al mâinilor sale. îl re inuse pe Gherman? Dar ce f ceau ei. calm. a teptând somnul. clinchete metalice. cerceveaua veche de jum tate de secol. cu sig uran . înconjurat de fumul ig rilor sale. un fel de zâmbet conspirativ al ei.. i ea îi aduse cafeaua. un zâmbet necunoscut lui. ro ind u or. î i continu robotitul de lâng patul lui. de pauz inexplicabil . atât de greoi. care îi promitea c dup jum tatea aceea de or de zgomot de robinete. i nu al lor. Cei doi îl priveau zâmbind. a teptând ca cele dou zeci i patru de ore de c l torie i alerg turi s apese pe globii s i oculari. fumând. de care nu suntem r spunz tori. ar spune un imbecil. nou . îl dezechilibra. încercând s nu se loveasc de mobile.i ascundea mâinile. o tres rire a gurii. o clip . când el renun ase s o mai mângâie. Unde era Ludmila. p rând c ascult ceva. T cere. dar ce. i r mase intuit locului. inteligent. umplând-o pân la tavan. întinse mâna apoi i ap s pe butonul veieuzei. a lor. i -apoi renun m la ele i apare în locul lor altceva.. ce mima o anume abecilitate care trebuia s -l apere. apoi accept . în clipa aceea. de parc ar fi adormit brusc: dou perechi de ochi se ridicar spre el. de i nu era nimeni care ar fi putut s -l aud . în clipa când ea vru s ias pe u i îl privi cu privirea aceea a ei. oricum.. de i tia c el o a teapt . cu evident prea multe 205 cuvinte. el o tia acum abia. un capac ce cade râzând pe dale. cu siguran . cu lumina de pe s li aprins ). Deschise hot rât u a de la sufragerie. cum de Gherman se mai afla acolo la acea or . unde dracu era. alb. aproape f r s vrea. amabil. ce tremurau u or. R mase a a. casa aceea cu mobile greoaie. de parc ea s-ar fi strecurat afar sub iindu-se doar cu pu in mai mult i strecurându-se prin spa iile pe care le las între ele geamurile. cu picioarele sale ridicate. Reveni în camer . la felul în care. unde lumina c ontinua s d .a înc perii. Din z p ceal .i acel zâmbet care îl intrigase pe el. un dor fizic atât de intens încât începea s bâzâief\ in el. prin ea se trecea ca s po i ajunge la dormitorul familiei Ogrin i în camera din fa . deci. privirea aceea care i se d ruia deja. poate. Se ridic apoi i ie i pe s li .

cu mai bine de dou sprezece ore înainte era ea cât pe ce s le ine de câteva ori. cu picioarele ei lungi fâ âind. candoarea se evapora mereu. iar Äea". nacela aceea a lor cosmic începuse s se roteasc deja. din mândrie în primul rând. sau din pricina prezen ei lui Gherman. încet. la fund. cu mânu ele sale sub irele. din c auza ironiei ei din timpul mesei. totul sem na cu o secven fals din îmbr i rile lor. cu capul plecat. de bra ul c reia. ea se Ädesprinse" de el. dup el. de frazele lui. a câta suta oar ? o iap care alerga înc . De ce nu dormeau? Era aproape trei. din întâmplare. a teptarea tuturor ca el. care fuma ru inat o igar . numai din pricina ei. a ezat . în aer. pe buze ea sim ea asta fizic. o carne la fel de vie ca pânza aceea pelicular de vin. numai faptul c ea îi alesese acea camer pentru o noapte. vârsti i convenien ele. dar numai atât. pentru câteva ore. i o lu . cu rochia ridicat într-o parte. arcuit. de parc ai fi în stare s desprinzi încet epiderma i s s ru i mu chiul tremur tor. din inima care bate în orice creier ² în trupul ei. frumoas . jignit. odihnit . întro oglind f r ram . ca un pahar cu ap de mare în care nisipul i scoicile infime se a eaz încet. ca un lichid ro iatic. i tocmai în secunda aceea sau în ziua aceea î i amintise de toate acestea. dar uite c joaca se prelungea. s -i lunece din bra e atunci. ceva tiranic. cvasi -material . s faci o fiin la fel de sub ire i de înalt . ca i zâmbetul acela al ei.politicos exprimat sau nu. în care te oglinde ti mat. gândi doctorul. închipuind ambii. ea voise i o contrariase. înmuindu. iar doamna Ogrin. de nerecunoscut. în pata aceea umed . Uimirea ei ( i a lui) îi f cu pe amândoi s calce toate regulile i se de teptar doar atunci când el. Äa cuiva" din ora . uimit. Gherman. nefeminin a ei. sub ire.. i ea. îl v zu i el. gr bit. mama Ludmilei i sora ei. încât o sim i i ea.ne tiind prea bine unde vrea s ajung . între acel . o sim i goal pân la jum tate i se surprinse pe el însu i. se în elege. deformat de ras . s te rezemi. îns !) fa de insisten ele lui. apoi. îi a tepta o zi grea. mai pu in decât oricând mama ei ² sta lâng el.. îl v zuse poate. a a cum avea dreptul. iar ea î i arcuia gâtul lâng um rul s u. dar din nou în mod nea teptat. doar ² poate de aceea foloseau i orele nop ii în panica de a avea prea pu in timp ² un fel de c snicie. între ei doi. o armonie tacit . blând. i se împotrivi pur i simplu i ei se luptar pe canapeaua aceea îngust . mereu din pricina ei. el râse. carnea acelei mâini. neru inat sau. f r s se desprind de ea. a mamei ei. a a cum cere buna-cuviin ). s te odihne ti. înc p ânat i neru inat. de-a lungul bra elor. împreun . patru minute înainte de trei. bineîn eles. el. un fel de osteneal muzical . cum p rea c are i cum avea de fapt. fiin e -perechi care mimeaz anemia i le inul pentru a se mai putea. trupul unei doamne. într-adev r. a a cum se ridic fumul din trupul prelung. cu uimire. Surpriza sa fu atât de prost marcat . ce iap diafan ! i aceast fiin îl veghease pe Ästr veziul domn" în timp ce acesta citea. la rându i.. aplecat. doctorul descoperi pe bra ul fotoliului o carte deschis . Gherman întinse mâna. s te ape i. tr gându -i cu mâna stâng un ciorap de pe piciorul ei sub ire. începu s alunece încet. mândria fiicei se risipise în tot trupul mamei. cu o canapea îngust ca un prici trebuia s -i fi de teptat b nuiala i. o Dian f r vârst . tâ n r . cu gâtul alb. interminabil. în timp ce el st te a între cei doi Äb trâni". ironic (cu o alt ironie. poate. el citise înainte de a intra doctorul în înc pere. la ea. când el o l sase cu câteva minute înainte din bra e. s-o mângâie i chiar s-o dezbrace pe ÄLudmila-dinSebe ". din tinere ea lor care o dorea. mândria aceea fantastic . atât de nepotrivi i. Minda fuma încet. da. o înfuriase placiditatea sa n tâng . amantul i viitorul ei so s-o cuprind i s-o ia. da. cineva pomenise numele lui. desfidând.. s se pr bu easc . docil.. i el ced .. în clipa aceea. nici prea jos. victorioas . astfel c se aplec i ea spre e l. la doamna Ogrin. 209 doar trupul tr ia într-o necontenit superbie. nici prea sus. pe parchet. el o trase de bra e i ea c zu lâng el. îl s im ea i el cum îi curge pe b rbie. pe care ea îl respinsese odat . a zâmbetului aceluia neru inat când el o l sase. mama ei ² în clipa aceea. a teptând s se r ceasc pu in cafeaua. sprijinit de bra ul fiicei ei. roz . neb rb tia sa. râse i ea. ro ind u or. Äceilal i" doi t ceau i ei. Äîl v zu" i ea i deveni într-o clip rigid . el alunec jos pe parchetul acoperit cu un covor sub ire. Promisese totu i c va reveni i el o a teptase i acum ea dormea undeva. începuse s o s rute. inând-o de umeri. recupla într -o ap f r fund. sau pentru c tat l ei era arestat.i buzele. ironic?! Ea încercase s se desprind . care la mama ei coborâse din nervi i din ochi i din creier ² mai bine. a a cum te apleci pe marginea unui bazin într-o ap înfior tor 207 de rece. nici ea nu i-ar fi putut imagina c i s-ar putea împotrivi lui. ci în trupul de lâng tine. dar acum iat c ea se opunea în joac la început. zâmbetul acela pe jum tate ipocrit. r mânând lipit . f r s tie cum. a a cum cineva î i vars dintr -un pahar de sticl sub ire. uria al so ilor Ogrin. al unei iepe pursânge. se pref cuse indiferent . care nu min ea. cum el nu p ruse a fi auzit. bineîn eles. era un gâfâit înecat mereu într -o jum tate de hohot neexprimat. zâmbetul acela nedorit i se mânji. între cei doi (Minda tia acest lucru de la Ludmila. din pricina Sebe ului. probabil în patul larg. cu care. fiin a aceea nevero simil . a zidurilor i ulicioarelor acelora pe unde se plimbase cu te miri cine sau a existen ei chiar. fa de dorin a lui fizic . cu degetele sale de domni oar inând cu b rb ie c r ulia aceea în format poche. Ludmila se ridic dintr-o s ritur i disp ru în baie. gâfâitul lor umplea camera. ce odihn . f r încetare. vin ro u pe mân .. inând-o cu mâna c u . în lungi frânturi de timp. de pe covorul acela m t sos. optise ceva despre u a deschis i Äcei de dincolo". pentru c nu se putea ridica de jos. se împotrivea ca acum. i asta. venise acas cu pa i ov itori. nu în el. când. apoi. dincolo.. trupul i se crispa. din fiin a c reia. b rbatul. a a cum fumeaz elevii.

îndr znea el cu adev rat s o numeasc pe Äaceea" care.. cei doi erau bucuro i c el era cu ei. ambii întineriser u or. cu dou cuvinte scurte. col ul acela de sub lampadar i acum prezen a lui. cum le putea distinge. nepedepsi i. atingând cu um rul canatul u ii ce se închise u or în urma sa. cu mâinile i picioarele mici. de parc erau legate printr-un resort metalic. lâng care. încercând s ajung . de i ea. î i sim i umerii cimentându-se.. i Minda se gândi ² învingândui în fiecare clip ciuda fa de el însu i. trupul lui ie i greoi. poate suavul. oricum. de parc cineva l-ar fi lovit peste obraz.. la ad postul gravit ii trupului s u Äserios". i -l rug s a tepte.. el.. a a cum f cuse la cincisprezece ani. de când se a ezase el între ei. Dup ce turti igara. ce se întâmpla cu ea era dincolo de. cei doi Äb trâni" .j'ai perdu.i bra ele. dar. timizii. o crim leag mai mult decât patul. înc o dat (întreaga arestare a lui Ogrin îi întinerise aerul agitat în care tr iau cu to ii de câteva zile. la ad postul. care nu era atât de mare ca el s înceap cu adev rat s vorbeasc . sim ind c ro e te la ideea c . încerc s spuie ceva. aproape f r un cuvânt.. acum. în tr-o pereche deja consolidat . i acum Minda sim ea asta cu precizie. nu exista nici un fel de istorie carnal . Ätân ra". dar doamna Ogrin se ridic iute. printre sfor iturile paterne. deodat . dac f cuse gre eala s vie.. care era marea deviz a clanului Ludmilian (pe doamna Ogrin o chema tot Ludmila). într -adev r. impertinent de sfios. a privirii i. în stânga sa. mereu respectuos. aceea de a r mâne. atât de Äversat" în a p rea umil. pentru a se lega mai mult. anemia doamnei Ogrin. Când trecu prin sufragerie.. ridicol. la ad postul mândriei i maturit ii fiicei.. Äpar malentendu j'ai perdu ma vie". de febr . al respectabilit ii ei.. goal .. de o oboseal i surescitare interminabile. c se afla acolo. n-are rost ca ea s se apuce de fumat la ora asta. ca i cum el n -ar fi tiut drumul sau poate nici nu-l tia. care îl priveau uimi i i zâmbind.... adev ratul Agamemnon. dac nu vrea s -i duc o igar . dar ea t cea i -l privea i erau într-adev r de aceea i vârst în acea clip . ha.. s îmbrace acele forme ce se fluidificau i înghe au f r încetare.. f r s se gândeasc : ² Nu-nu. care se numea doamna Ogrin. decât orice fel de pudoare. i departe de ea. din fotoliu i fu cât pe-aci s le explice celorlal i doi. care dormea ² ce repede trebuie s îmb trâneasc adev ratul domn Ogrin lâng cei doi. c nu vrea s fie omorât din gre eal .între sclipitoarea Clitemnestra i ridicolul. ei f ceau. matur. s plece ochii. privindu-l cu supunere în ochi.. Gherman. bla-bla-bla. ca un licean care porne te noaptea în investiga ie prin casa adormit . . bla-bla-bla! Minda se ridic . Ludmila era într-adev r treaz i se preg tea tocmai s îmbrace un halat i s treac dincolo. 211 Doctorul explic . cu toracele i creierul invadate de sânge. apoi ora târzie a nop ii. dintre el i ei. altfel.. precis. într-un fel de joac . la odaia slujnicei. mai puternic decât pudoarea. Clitemnestra aceasta suav . nu putea s-o fac i pe a doua. care niciodat nu. renun ând de a mai bea cafeaua. Minda se a ez pe marginea patului i fumar ambii o igar . în acea noapte. al acelei semiobscurit i. c elibera fotoliul doar ca Äcel lalt". î i permitea s ro easc puberal. s se bâlbâie. pornirea aceasta ugubea era. Minda se st pâni. ce se îngro ase ca o aort a craniului.. ei. Ea î i permitea s fie treaz când fiica ei dormea. i b l b nindu. e într -adev r obosit i. el însu i dealtfel.. ei pozau. voise s vin i ea în sufragerie. în timp ce Gherman. s erios. ca s putem fi.". f r vârst . cu nasul s u oblic i lung. cu toate acestea. ÄCum minte!" gândi Minda.. c luase locul acelei c r ulii pe care o inuse Gherman în mân ..?!) Cum îndr znea 210 aerul s r mân ... iar ea. cine poate s spun . cum ar ta ea. c nu vrea s îmb trâneasc între trupurile lor ce întinereau la ad postul vreunui eveniment senza ional. orice neru inare!. el se poticni... nu se vida oare spontan locul acela.i al turaser trupurile... elastic . gol. el. cei doi tiuser c el o c uta pe ea. întreaga memorie a inimii lumii se reînchegase fulger tor i. i se trezi. cel grav.. dac el. ca un animal în c lduri. gândi Minda. ie somn.func ionar m runt. între cei doi. ea merse înainte. încr emenit de teroare.. ie i. din prima clip când el deschisese u a sufrageriei. acel trup ce aburea de candoare. i spuse repede. ne mortific m decenii. dar ea o împiedicase. treaz.. c vrea s se întoarc în camera sa. cu câteva gesturi vagi. care juca întreaga comedie de care cei doi aveau nevoie.. doctorul sim i brusc zbaterea arterei sale temporale.. sicriul acela de aer în care se întindea ea?! Ce ne ans în ans s se împiedice mereu în trupul Äuneia" în dorin a de a ajunge la trupul Äceleilalte". mândria era atotputernic aici. sfioas . mai ales ² mai ales ² al nevinov iei lor. el se ridic i ie i. la ad postul gândului lor curat. gura în sprindu-i-se. parafraz el acel Äpar delicatesse. da. s insiste. o v zu pe Ludmila. privindu-l în ochi. doar un semn al oboselii lui. mâine îi a tepta o zi grea. al prieteniei lor Äcaste". cu adev rat i tulbur tor sfioas . (Dumnezeule. jalnic. c Lud mila nu doarme i. s explice. servindu-l. fiin a aceea ridicol . suntem virtuo i. dorin a lui ren scu brusc. el st tea între cei doi. Egistul Äei". s se poat a eza în el. Minda s-ar fi întins gol în pat. abjec i! da.. din nou. se l sau du i de gestica post-matri-monial . Iat . slugarnic chiar. rea eza în el. sprâncenele într-o ve nic tendin de apropiere.... asta. tres rind atunci când el se încrunta). l sându-se s cad . s -l asasineze a a. pentru c . lâng trupul ei gol.. în întuneric. printr-o jalnic neîn elegere. fericit c st astfel. cu adev rat. poate doar o atingere a mâinii. nu-i a a. dar nu.. Egist.. la ad postul virtu ii lor reale. îl l s s în eleag c . în câteva cuvinte scurte. stând pe c lcâie. reveni aproape imediat i îi spuse. pe un scaun. mândria.. i miracolul acela f r vârst . întins goal sub cearceafuri. cu acel aer Äsubaltern" pe care tia s -l exprime atât de bine. el? So ul? Exist oare crime din neîn elegere? Voiau oare cei doi. din nou.. pentru c . gândul chiar încercând s . doar în câteva ore. gândul care tu ea cu gravitate din când în când. sfios. Egistul din Sebe . a teptând ca ea s repete invita ia.

el închise u a. mam -sa e o Marinovici. ea ad ug : ² tiu eu dac continu ?. tat lui meu. distinse un u or murmur. înghe at.. din import. în r zboi. în acea imobilitate a ei. 213 oricum. nu tiu. l-a Äsuprimat" în dou rânduri.. ei nu fac nimic nepermis. Ludmila intr pe u ² era un du-te-vino în acea noapte. i asta e... nu -i place nici ast zi... o auzi râzând încet.. un mic roman de dragoste. ap s pe butonul veieuzei. adic mama. el nu renun înc la ea. devenir prezente... . el vine în cas . Astfel s-au reg sit. Gherman. crezi c a iubit-o Ätreizeci de ani"! ² Nu tiu. satul V r dia. înainte de a-l cunoa te pe tata.. în pat. cu care are i un b iat. într -un fel. r zboiul i. apoi. cum i -am spus eu în câteva linii. i doamna Ogrin lâng el. înd r tul s u. probabil fiindc era un ins comod. în clipa când el fu din nou convins c adormise... mâna dreapt a directorului. în urechi îi st ruia înc murmurul abia sesizabil i totu i distinct care curgea parc din masca aceea alb .. la dou epur ri succesive. ie i se pare ridicol. mai al es?! ² Vorbe ti ca i cum ai fi gelos. Ea nu r spunse i. dup cum vezi. sunt convins . pe care le-a g sit pe aici. Nu reu ir . i ea voia s se rem rite.st teau în aceea i pozi ie i nu d dur nici un semn c -l observ : Gherman în fotoliu. are un salariu foarte mic. absent ² sau poate acesta era tipul de prezen pe care o dorea ea ² i. poate i -e team de ridicol. pe jum tate întunecat . devii într-un fel de neatins. Ea e mai în vârst cu trei ani decât el. tat l s u a fost canonic. ie. oricum. o fiin inferioar . într-un fel.. aici. trecerea prin sufragerie. incapabil de a face cuiva un r u. parc din respect. 214 face treaba de birou la o gr mad de imbecili care au func ii de r spundere.?! De unde a mai ap rut i Gherman sta? Ce caut aici în cas . de dou ori afar .. de ridicolul unui adulter. îi face o serie de cadouri mamei. ca b rbat. bineîn eles. care st la maic -sa. mamei. petrecut în tren. de care îl desp r eau doar câteva ore. a a ceva el nu putea vedea.. a doua or . întoarse capul i se p ru c buzele ei se mi c încet. foarte bun. dup treizeci de ani. dup treizeci de ani sunt înc împreun . Mama i Gherman nu s-au v zut mult vreme. decât are el. De i are bani pu ini. Oricum. r spunse ea cu indiferen . o femeie ce st singur e un fel de înfrânt . Doctorul trecu pe lâng ei: nici unul nu mi c .. totul e îns curat. \_ ea. ei s-au cunoscut imediat ce i-au terminat studiile liceale. i l-a luat pe Gherman. pe care-l iubea.. cu o anumit claritate. i -a trimis c ma a aceea bleu i cele ase perechi de ciorapi. doar pentru c e exact tipul victimei m runte. citind. un tân r avocat stagiar ce venise de nici jum tate de an de undeva din fundul Banatului. El a fost la rându -i însurat. al celui care trebuie epurat. nu are rela ii i nici nu poart pic . s fie j m ritat . i abia când el ajunse la u .. ai uitat. de diminea pân seara la ase. de romantic. se pare cu mult înainte. s i se par ridicol. noaptea trecut . adic . de nejudecat. mie chiar.. el a lucrat un timp în sudul i Dobrogei i e la Sebe doar de vreo zece ani. nu. Gherman are foarte multe drepturi asupra ei. Sau. un venetic. jude ul Caras. aproape mai multe decât am eu.. el însu i a f cut doi i ani de drept la Paris. când el fu definitiv convins c ea adormise. Dup aproape jum tate de or de lini te. el întreb încet: ² Dormi? La care ea nu r spunse. cu acest gând. ² E ti grosolan. încet. încet. i încercar amândoi s doarm ... încerc s -l mângâie. spuse el i râse în acela i timp. nu tiu cum.. Bineîn eles. la ora asta. r zboiul îns i-a împiedicat cariera.! ² Care continu !. a acceptat s se logodeasc cu Ogrin. ai v zut. care i -a pierdut b rbatul. / orbec irea prin apartamentul întunecat. este i acum. ea e prea femeie. în acea zi i noapte ² se culc al turi de el. un impostor... nemi care. de i.. Cel pu in o bun parte dintre ele. în întuneric. lâng al lui. acela i director i-a dat repede seama. totul nu e atât de simplu.. i.. El are f oarte mult nevoie de ea. de i acesta l-a dat . stingând lumina.. a a. îl s rut . El întinse bra ul. i ziua ce urma. îi anular total dorin a fizic pe care o sim ise cu atâta intensitate în decursul întregii seri fa de ÄLudmila -de-la-Sebe ". cuviincios. a a cum î i pare ie. Pe el începu s -l cuprind acea ciud neputincioas a oric rui început de insomnie. acolo. se apropie I de el. spuse el cu ciud ..i pas . tii cum e. c are nevoie de el i l-a reangajat de fiecare dat .. apoi.. ² Tu ai dormit. dar Minda era incapabil s -i r spund . canovian . for a lui. au avut i un / fel de castel pe lâng Sibiu. i el o asculta cu c r ulia aceea în mân . nu tiu la cine. dealtfel. în orice caz. se pare c el a plecat la Paris dintr-un fel de disperare c ea.. e. dar g si un trup inert. ce. prezen a poate prea vie a perechii ' aceleia de dincolo.. cum î i spuneam. afl îns c e dintr -o familie foarte bun . pe un scaun. în clipa când el se întindea în pat. cu trupul drept.i încasezi drepturile. dar eu observ c el î i încaseaz drepturile!. intangibil! ² Bine. ce se mai poate întâmpla între ei doi? Ei se cunosc dinainte de a-veni eu pe lume. un fel de croitoreas la domiciliu. numai pentru 212 el sau numai pentru ea i el. munce te. dar fu aproape sigur c ea era cea care vorbea.. de i tr ie te desp r it de so ia lui. Cum poate fi ridicol un b rbat care iube te o femeie timp de treizeci de ani?! ² Ei asta-i. când nu .. ca el. Tot ce o . Ea are nevoi e de el i. cea cu care st acum în sufragerie.. r spunse ea. la cooperativa aceea.

ea era incapabil de obiectivitate în tot ce era în leg tur cu familia ei. de ast dat .. pe tâmpl . A iubit-o. atunci. nu de ceea ce auzea. de tata.. de i eu nu eram acas atunci. ci pentru c îl auzea i îl sim ea al turi. în ora .. încât. m run i uri. în primul rând pentru c ei se cuno teau de mult i apoi reluarea. mai sigur de ea.. carcase...i d seama ce singur a devenit. nu tiu cum. tata avea dreptate.. de parc le-ar fi vopsit. numai pentru c . ucig toare. ha. ha.. dac nu i -e somn. Cum a a. s nu te bage nimeni. lucruri.. sentimentul s u probabil c erau ca i întreaga sa personalitate de. leg turii lor s-a f cut pe nesim ite. râzând. pur i simplu. a cerceafului. au început s -l exclud . tr dându-i. ca i el. din punctul vostru de vedere. aspir o dat lung i i -o înapoie... râse i ea împreun cu el. i o s rut din nou. Str veziul Gherman! ² De ce Ästr veziul Gherman"!!... nimeni nu l-a b gat în seam . ².. fiin a! Ea e deja atât de mult a lui. Ei doi. E într -adev r invincibil! Iar el. el. chiar i nu în tangen direct . ei doi.... curtea sa.. nu tiu cum. ² oricelul Gherman! râse încet. ne-o ucidem noi în ine. în întuneric. pe care îns le-ai folosit. ² Nu i-a f cut curte domni oarei Comorasu... nu tiu cum.. a a afirm el. cum se spune ast zi. el îi seduce numai inima. la facultate. evident. îns .. o trase spre el i o s rut pe fa . mi -e mil de. eu am luptat îns mult vreme împotriva lui. pe pânza aceea rece. O curte interminabil .. cu dispre ul acela pe care îl are orice b rbat voinic. pensionari.i o igar . ci la Cluj. de generozitate a lui. pentru c .. care s -a obi nuit repede cu prezen a lui. care a jucat tenis pân la cincizeci de ani i a c l rit la dou zeci!. i aceasta. ² De oricel! râse el i.. Cu mânu ele sale mici! Ce picioru e mici are..înconjoar pe ea.. Dealtfel. de i foarte frumoas ...Exact! spuse ea din nou.. fa de. prin '37 ² '38.. mai degrab a zice c ea îi face cur te. ha. care nu... pân la urm . de. aici. Mama mea. dac vrei. spuse ea. nesfâr it . ² înceteaz ! f cu ea. i trebuie crezut. cu colec ia sa de ziare vechi. spiritul. un lucru pe care eu. bineîn eles. f r r utate de ast dat . m apuc ame eala.. cum o chema pe mama pe numele de fat . uneori. mar cat . în ultima vreme îl tr dez i eu. pe care el o cuno tea prea bine. însu i. cu care î i petrece serile. mai convins de propria ei importan . pentru c o sim ea al turi. nu au flirtat niciodat . ha.. în sfâr it.. grosolan! ² Oho! ² Bineîn eles! Corpul ei Gherman îl las în pace. ² .. îns . cu liceul. toat familia sa. aprinzându. uitând de unde au venit! ² generozitate real .. draga mea! M intereseaz foarte mult. un punct luminos ce zbura peste ei doi. orgolios. / în acela i timp.. nu l-am mo tenit. îns . ci la fel.. face contraservicii numeroase et c. bineîn eles. a c rui apari ie m-a contrariat i pe mine atunci când ea s-a produs. dar. în întuneric. Astfel se consum unele pasiuni mari.. el adic nu i-a f cut curte. ascunzându-i. s te omori ca i cum nu te-ai omorî.. i nasul lui pe care am v zut c se plimba o musc . dup care el alearg . am încetat s mai lupt contra lui Gherman... a a e.. cu o dot bun de acas . ² Probabil!.... chiar dac era doar vorba de un vecin sau de cineva mort cu decenii în urm . bine dispus. u or. a confirmat acest lucru. i e.. dar absolut nimeni în seam ! S iube ti ca i cum n-ai iubi. ciudat. se pare.. de i nu era ironic. a a cum p e te un oricel!. dealtfel. p tate de nicotin . la început a fost.. exist un soi de furnici care î i împacheteaz inamicul . grosolan de orgolios i. el... pe cearceaful rece. ce nemernic de singur.Interesant. î i uzeaz influen a sa m runt . propria noastr pasiune sau religie ne-o calomniem.. s ucizi ca i cum i-ai aprinde o igar ! ² îi face îns acum curte. nu pentru ceea ce spusese el. Ce trist. continu ea. De ce spun eu.. mai mult chiar decât tata. care nu observ nimic. în astfel de. frumos i cu personalitate clar . tot de aceast flagrant nepotrivire fizic . la început? N-a fost nici un fel de început. b nuiesc eu. cu preferance-ul s u de miercuri. nedumerit i. cum spui tu.. total nepotrivit fizic cu ea. i dege elele sale.. De oricel. numai din aten ia pe care i o d în acest mod atât de obi nuit-neobi nuit acest Gherman m run el. dup ce a plecat la Paris. cu cei câ iva prieteni. s suferi ca i cum te-ai plictisi. ea?! ² Nu tiu. cum s lup i cu el?! El e ridicol.. ha. ea a devenit mai mândr .. O auzi râzând u urel..... ² . ne ridiculiz m noi în ine! ² De teapt tatii! f cu el cu ironie. invincibil! ² Ha. A a c se gr bi s adauge: 215 ² Bineîn eles.. ha.. Minda. el a r mas cu rummj-ul s u de sfâr it de s pt mân . bineîn eles. f cu el din întuneric. îns dup o clip debitare. care alt dat purta m nu i i vara. cu un început de iritare.în pantofiorii lui.Fa de un oricel! 216 ² . dimi nea a a început s mearg la cump r turi. în întuneric.. te intereseaz ce spun eu?. totu i. Tat l meu. Gherman era i este perfect inofensiv! Inofensiv. de care nu aveai nevoie. ha! în ultimii ani. cu un început de iritare îns . se g se te în sfera sa de interes amabil. cred eu. a fost tot timpul i este înc deosebit de modest .. fa de. într-un fel ridicol fcmâr nepotrivit ² ui i cum ai râs când i-am dat cele ase perechi de ciorapi.. cel mai oblic nas pe care. Ea îi lu igara. ² Ea?.

Tu nu circuli niciodat cu trenul. apoi îl arunc afar ! Dar el. când eram înc student . stau doar a a.. care ne-am pierdut trei zile pe drum. eu îns mi o f ceam. ce ascunde el.. . cine crezi /c a intervenit în favoarea lui. aproape din acela i punct. eu cum m port cu el? Ar trebui s m ridic i s -l dau afar pe Gherman. imediat. nu-i a a....M. ha... c lui însu i nu. implacabil i surâz tor. tii c la un moment dat sa pus accentul i pe buna preg tire profesional . i ] uneori m gândesc. în timp ce. ar trebui s ia atitudine. nu v teme i voi mai mult decât orice de ridicol?! Asta e ceva foarte european. încât îmi venea s -l p lmuiesc i în acela i 217 timp s izbunesc în râs.. al facult ii. ap sat. b tu el în retragere. el m asculta. Faci r u c te por i astfel cu el!.. pân la urm .. nu-i a a? ² Nu ai dormit deloc dup -mas . i.. tiranic.. sunt prea aglomerate! Dar ce I leg tur are?! i-a pl cut doctorul Lungo a? ² Foarte mult. zâmbi ea în cupeul întunecat ce se balansa..... atunci când nimeni nu mai are energia sau memoria de a -i face fa de nou. ² Cum m port? E un ins pe care n-am putut s -l suf r din facultate! E foarte calculat. tata. Nu s-a întâmplat nimic.. De fapt. uneori îmi trec chiar i mie lucruri teribile prin cap..n v lit în interiorul mu uroiului... ea plângea ore întregi.. spre becul albastru din plafon. de a fi altfel.R. mai al es voi b rba ii... se înclina chiar. eu n-am afirmat niciodat c a fi un om de ac iune. nisipul de sub tine scurgându se încet. în t cere. absolut nimic. pe dou fotolii. în timp ce se aflau amândoi în trenul care-i ducea spre Bucure ti.. o form boln vicioas a vanit ii. ² Ha. de i nu-l vedea nimeni.. l-am i dat de câteva ori afar . deloc. Cine n-ar fi f cut-o?! Tu nu o faci i acum?! Aceasta e for a lui. pe vremea Xaceea orgoliul lui tres rea înc ! îl subaprecia pe Ästr veziul Gherman". s . se aflau singuri în compartiment i ea se desc l ase i se întinsese pe canapea. cu anemia ei. prostu o! (El se aplec i o mângâie de câteva ori. pentru ! c altfel..) 219 ² Erai furios pe Lungo a numai pentru c e mai capabil decât tine. iar pe ea.. mereu prin sindicat.T.i m rturise te totul cu prea mult claritate. ca s . i s sim i zilnic. spunea c m respect sincer.. aproape aceea i fraz : ² .i ascund contra-rietatea. s rmanul unde a n v lit?! în propria sa c snicie?! i eu.. ha. pe p r.. (De o jum tate de ceas. mereu în raporturi bune cu in ii de care depindea ceva. cred chiar c i ea o f cea! O f cuse cu dou zeci de ani înainte i o f cea i atunci..i spun. care. ² Cu atât mai mult! Eu am încredere în instinctul meu... privindu-l o clip cu ironie.. s .. c se preface... Dar i asta o f cea. a lui Ogrin. a lui Gherma n? Chiar el. Cui s -i ceri ajutor?.. nici noi doi. ca o m runt r zbunare împotriva lui Äcare-i f cea bine". ² Trenurile noastre sunt incomode. sunt convins. tata. de a fi subapreciat. într -un fel e ti din categoria lui.. zâmbind. ha! Asta-i bun ! Mi se pare c e ti suspicios. i aceasta era tipic. . da.. într -o anume situa ie! Pentru c în dou ore a f cut pentru tat l meu mai mult decât ai fi fost tu în stare s faci în dou s pt mâni. da. de a contrazice în ani de zile. ² în str mo ii t i. lucruri care nu se pot exprima! Uneori sunt convins c i el. fa a i se destinse încet. f r s -mi fac /cel mai mic repro .. nu-i a a? o întreb el.. ² Era un student prost? ² Nu.. ce poate s ascund ?!. nu în hormonii t i! ² Cum vrei tu. ea privea în sus. nu-i a a?. cred c . nu se întâmpl nimic! îngrozitor. voi. i-apoi. deoarece nu I g siser decât un singur tichet de vagon de dormit i renun aser . este faptul c vom putea lua o cu et pe C. for a de a accepta toate acestea i de a lupta cu timpul.... pe ea!. cum îi spui tu.. în genetica ta. voiam tocmai s . fiziologic ..F. c se ascunde i fa de mine. de a fi ridicol. mai bine zis. de la Sighi oara. pe tâmpl ... care gr besc c s toria noastr . ² Nu vreau s dorm. care alearg peste tot ² e adev rat c el i-a dus azi pachetul i a a teptat trei ore ca s i -l poat preda ² nici mama. ca s nu .i strice rela iile sale sociale. am dormit pur i simplu. nu e atât de incon tient cum pare. Nu po i oare deveni ridicol? i noi. S nu se întâmple nimic. c m în elege i c a a trebuie s se poarte orice fat cu sim ul o noarei. care / a început s -i ia ap rarea. dar nu pe loc. nici m car cu o privire.. i tu. prin comitetul U. pe frunte. întins . al onoarei familiei decât el însu i. Nici Gherman.. îl enerva. poate e o simpl antipatie instinctiv . în hormonii mei.. dup o zi agitat .. de a avea r bdare.. un om cu sim practic. anumi ii b rba i. va fi numai el. unul din gesturile lui. tii c în câteva rânduri. Ea închise ochii.. ea continu . în ore chiar.) 218 ² i tu? ² Eu am dormit mai bine de dou ore! Nici nu tiu cum am f cut. ² Dac a fi fost în stare! ² Da-da! i în tonul ei ap ru striden a a teptat : Bine spus dac ai fi fost în stare! ² Dar bine. îl jignea chiar c eu manifest mai mult sim al demnit ii. Dac va face cineva ceva | pentru bietul tata. se ro ea. apoi spuse. ² Unul din motivele serioase majore. fa în fa . în seara aceleia i zile. ² Crezi? spuse ea. Eu îns mi am început s iu la el.

Apoi ad ug : Nu era nevoie. mai nelini titoare.i dai seama ce egoism monstruos. cum îl cheam . r ut cios. ( i el o iubea tocmai pentru c era în stare. când el. forme vii ce se r suc eau încet. prin fa a geamului alergau spin ri i cocoa e. ² Pe cine? ² Pe Lungo a i pe.. Deschise fereastra pe jum tate i î i l s fa a biciuit de vânt. cu pijamaua ta bine c lcat i cu trusa ta de voiaj. i ie i pe culoar.. ² Ludmila. din polite e. i cu. incapabil s se ab in . ². luna se afla undeva în spatele garniturii. în violentul ei resentiment . nu cu Lungo a. ² Tovar ul Codoab . încât. i ea. ai putut s dezvol i în aceste dou zile. singurul care nu s-a speriat când l-au arestat.. mai distrug tor?!) ² Tic losule! La ule! opti ea încet. Acum i el d du din umeri. bâiguind ceva. Ea veni. o calitate a firii ei. un corp sub ire.. st pânit . ne-ai ajutat. Furia ei spontan . mama i cu mine am inut s -i avem musafiri! Indiferent dac el e închis pe drept sau pe nedrept. 220 ² i eu nu v-am ajutat? f cu Minda. vârfuri. apoi o sim i lâng el. cel târziu. i tocmai de aceea. ni te m run i uri. sim ea acest lucru. îl prinsese atât de mult în afara registrului ei. la o nou violen verbal a ei. pe proffuror. ducând-o uneori la forme paroxistice. îl ura. ea se repezise dup el i îl lovise 221 cu pumnul în spate. violen ele ei verbale i.. ia uite! f cu Minda. dup ce te la i servit de el! ² Ce-i cu tine! Ce te sup r ? Vrei s ies din compartiment!?. la fereastr . el auzi u a compartimentului glisând. absolut inuman. Ea t cu. ca o înscenare teatral . de i î i d dea perfect cont c aici nu era un sentiment special al ei îndreptat numai împotriva lui. al turi de ea.. Ce frumos portret e ti în stare.. de furie rece. o ardere care o dep ea pe ea îns i. ciudat. vru s p r seasc înc perea. oamenii ace tia ne vor servi oricum.. i vei ar ta tuturor mutra ta adânc ofensat de om rupt de la marile tale obliga ii.. ai mai f cut ceva: ai râs de bietul Gherman. o privi câteva secunde. frumos. cum s nu! Te-ai suit în tren. de femeie. nu se tia bine de ce.. cu f lcile încle tate. nu-mi place când î i dai aere i ifose de savant unde nu e nevoie. el o tia. la i.. distra i. ea se st pâni s nu vorbeasc . de violen fizic . se ab inuse s -i r spund i.. i-apoi. deodat .. pe ea. nu trebuia închis.... mai mult decât atât. râzând cu poft . f r s -l ating . jignit. pentru un fleac. violen ele ei de stare. i astfel pl tea ea i el împreun cu ea. El era mai puternic. într-adev r. Ura ei el o suporta dificil. Dar aceast sl biciune -t rie o iritau. era mai slab.. prietenii lui! Trebuia s v fac cuno tin . nu meritau ca s -l rup de la. o masc . fac mai mult decât. f r o vorb . de tunelul acela de aer creat de tren.. murd ria. El se aplec din nou spre ea. se difuza pe câmpul vast. cu o furie rece. va fi acas . ci era mai mult. conuri înclinate. Una din scenele lor rare de violen . Procurorul mi-a garantat c luni. ² Haide-haide! Nu. sufer mizeriile de acolo. Era o noapte sen in . str ini chiar. care s-a certat cu maiorul. ² Totu i. totale. parc gânditoare. ca s -mi confirme.. dar chiar i fuga o scotea din s rite. faptul c el nu era dispus s intre în jocul ei. aplecându-se u or spre ea. în astfel de clipe. uzate. îi venea s izbucneasc în râs. f cu ea enervat .. care a a umblat cu ea peste tot.meritul meu e. lumina ei. ² Haide-haide. c î i provoca ei îns i astfel de st ri totale. de uimire sau din cu totul alte motive. era incapabil s -i r spund cu aceea i ur . de animozitate erau mai înfrico toare. pardon... nu. socrul meu e nevinovat. jignirile acelea.. f r s -l priveasc m car. spuse el cu o satisfac ie pe care încerc s i-o ascund . când. d deau încurca i din umeri.. repet el fraza la care fusese întrerupt. ca iubit al ei. te-ai dat jos din tren! A. apoi cu mine împreun .. undeva în fund rulau mun ii. mi cate de vântul fals. o bolboroseal a magmei puternicii ei personalit i.. ² Ia te uit . Ludmila! Mai bine ai încerca s dormi! ² Tic losule! f cu ea.Meritul meu. existen a ei. Trenul se balansa mai departe. se scul apoi. dup aceea. momente în care ceda propriului ei instinct de conservare. spaima. în absen a lui. vibrând de enervare. O dat . dar nu ca s -l menajeze. cu ei te-ai fi sim it bine. tia c ea nu va întârzia mult. Statur astfel câteva minute. Eu nu v-am ajutat?! ² Da-da. în timp ce prietenii lui chiar. i c e putea fi mai nobil decât asta? Mai nobil i. evident. cu Minda înc ro u de surescitare i ea. Chiar el îmi va da o tele gram . întins incomod pe pernele acelea alb strii. ci ca s nu se tr deze prea mult în astfel de clipe. i pe oamenii care ne ajut într -o astfel de împrejurare. i ea la fel. privind fix în tavan. a calit ilor ei incisive. pre ioas . bineîn eles. în astfel de momente nu numai contrazicerea. f r un mobil aparent. O a tepta. ca toat lumea s vad ce s ritor e ti! Te -ai suit în tren i. care.. lâng ea. De ce n-ai vrut s -i aduci la mas ? întreb ea dup o pauz .. El închise geamul. fa de cei care.. când Äai s rit în ajutorul nostru"! Nu te-a rugat nimeni s vii! ]Am b nuit c a a se va întâmpla: vei veni. pur i simplu. el e închis. cu formidabila ei acuitate instinctiv . nu e decât c pun în mi care un tip ca Lungo a! ² Dispre uindu-l apoi în fa a mea. care e fiu de muncitor. cauzat de-o reac ie a lui sau de existen a lui. oricum.. gr bi i. ² . ca un orizont lichid.

roata din stânga scap . pân a început s se lumineze i ea i-a retras mâna. imediat am sim it. Ea era camarad cu ei!. accepta. are ni te biscui i. o jum tate rece de pui. înalte pân la tavan... iat . ce râdeau cu veselie pentru c . gr nicerilor: «Camarade! Poftim. care nu f cea niciodat c r u ie.. ca un stupid mecanism. din team sau plictiseal . eu m gândeam la b rbatul ei. el ar fi trebuit Äs-o ia în serios" îi m rea neutralitatea.. unde sunt valizele acelea din r chit . pline de saci. bineîn eles. da.. Panait. de undeva. pentru o femeie. pe dou osii. i eram alarmat. atât de atr g tor.. cu care am c l torit în noaptea aceea la. umed . da-da... ceea ce nu se întâmpla cu el. în «bou-vagon». spin ri i conuri.. ei? El o inuse toat noaptea de mân . da-da. da -da. sclipitor drumeag de ar . Cacova vine cu m ult mai târziu. de fapt. roata din stânga scap mereu. i ea a ro it i mi -a f cut mie un semn din umeri. sora mai tân r a mamei. niciodat .. mi se pare. eu trebuia s . uneori. caii lui erau cu mult prea scumpi.. o coast de deal surpat . la dracu. sau i s-ar fi povestit scena de c tre cineva.. care la aptezeci de ani c l torea înc mar ial.. ro ii. de parc el i -ar fi privit pe Äcei doi". el. i el nu era în stare s vad decât ridicolul situa iei. într -adev r. a petrol. da-da. S reiau înc o dat : drumul erpuit. pe unul din peroanele acelea numeroase. ipete. starea de indiferen se accentua. de la distan . gândi el.i ascun i râsul) de ura ei? ² La ule! opti ea înc o dat . luciditatea faptului c . mi-aduc aminte. eu în fa . câteva ore. c urma «dincolo»-ul. curios. era parc i un butoi de sticl acolo?. i-apoi. de dincolo. dup un alb. cu casa ei mare.Totdeauna mi-a pl cut s stau pe culoar.. domni oara sau fata. c el se face forte ca s . în fund. de scli pitoare. când mâneam în mers. în jur mai erau voci. i s te gânde ti la igara pe care înc o amâi. furios i înjurând mereu. într-o asemenea situa ie. i pe bunic -mea. suspect de amabil. bunica mea îmi zâmbe te. Birta u rote te biciul peste ei.. i am avut. a a cum s-ar fi întâmplat.. ezut f cut de Birta u. camarade!» i acum erau «Drina» i «Morava». c ru a aceea care ne ducea peste grani . un canton p r s it. când ne întorceam la fel: «Camarade! Poftim. ce poate fi mai jignitor. evident. butoaiele mari... Berzovia. caii aceia negri. c ci a adormit i eu o priveam. cum spun ea ea. a violen ei sale. valize de lemn sau din r chit . de ce sunt to i b rba ii suspect de amabili cu femeile de orice vârst ?! Sau când treceam frontiera. g lbui. g lbui. sp lat de ape. s ne duc s ne treac grani a! Caii se apleac înainte. ro ietice. la unchiul-Tavi. o mic gar undeva. violen a ei nu se atenua. unde mai era o astfel de mân ?! Aha. cu mult înaintea ei.. dar pentru c avea datorii la pr v lie. rece. nu tiu cum dracu. cu Therese -tante... ceva neterestru. c el îmi va l sa frâiele. altfel.. când compartimentele sunt goale sau se doarme. capete aprinse de igar .. de vin. Trenurile acelea de dup r zboi. c amabilitatea lui de ofi er în civil. de vreme ce li se adresa astfel. de fier. abrupt. se umfl în hamuri.. Trecerile de grani . fata aceea. ce b nci moi! i lâng ea. unde se schimb trenul. la o fereastr pe jum tate deschis .pietrele albe.. un prost povestitor. probabil c era... i mai probabil.. în balansul vagonului. care erau 222 el i ea.. când ea desf ura erve elul acela de damasc cu pâine. diminea a. am avut curajul s-o prind de mân i am inut-o a a. mai profund umilitor pentru un om. al furiei contra lui i. st teau amândoi strivi i. se r sfrângea mat. Cacova.. da-da! Sunt caii negri.. solda ilor. d du înc o dat din umeri.. de lemn. ro ietice. parc . decât s râzi (sau s . sexual. îns . acoperit cu o p tur peste picioare. cu o form oarecare a violen ei. stai-stai. la dracu. cu siguran . cu unul din ranii aceia suspect de amabili. pe care lumina lunii. ambele.. lunar i nelini titor. de-o jum tate de or . unde se cobora printr-un chepeng chiar din pr v lie. care anun au totdeauna grani a pentru mine. ridicolul violen ei ei. i el. minunat -strivi i între ni te saci..de o clip . cu pr v lia ei cu mult mai misterioas decât pr v lia celeilalte. din oboseal . apoi. poate. mâna aceea îngust . i. pentru c . Ä. superbii lui cai n egri. nici nu exist de fapt. nu tiu. mici. o inuse de mân i disp ruse apoi. ce f cuser . în c ru .. i ei nu d deau nici un semn. pentru c se asociaz cu ceva din copil rie. înc atât de tân r . ci pietrele acelea albe. pivni a de sub pr v lie. De ce îmi place. da. c pitan sau maior sau locotenent. negricios. parc era i un butoi de sticl . pe drumul acela pietruit care urca încet. Din nou trecur . brusc. atât de curate. i eu am sim it. pietri ul. deci.de cremene.. Minda tia aceasta i. pe «sitz» -ul acela din scândur de lemn ce se clatin pe ni te arcuri spirale. dac el i -ar fi r spuns cu violen . undeva. Da-da. Da -da. înalt. Comorâ te. da-da. de unde tiu asta? A spus -o el. nu era pietri . dar nu. salam. dar.. în dreapta sunt pietricelele. lucio i. st t eam pe b ncile acelea rigide. ea st tea în spate. un sat previzibil. senza ia aceasta? Probabil pentru c nu am mai c l torit de mult cu trenul sau. camarade!» i le d dea ni te pachete de ig ri «Plugar» sau «Na ionale» sau. care atârna din întuneric. se apropie.. probabil. cum mai e posibil s c l torim f r ele?!.. împiega i de mi care care discutau familiar cu pasagerii înc rca i de baloturi... din adolescen . din România. Dar ce leg tur au c ru ele. 224 aici e o cotitur a drumului. o suspectam c . m întreab dac nu mi -e foame. 223 \ cu ea. tiau i ele. un chepeng de lemn i o scar de lemn ce miroseau. cu trenurile?. fantastic. nu-i a a. i atunci eu întorceam din când în când capul spre ea. ardei verzi.. care urca spre frontier . noaptea. se umfl în hamuri.. bunic -mea. se vedea asta când fulgera câte un chibrit al ranilor din preajm . tocmai pentru aceasta.. e înecat înc undeva. în stânga drumul e sp lat u or de ap ... pe platforma vagonului. ce bine e s stai pe culoar. cealalt bunic ... sta ia G taia.. probabil. Ce paznic grozav eram at unci. ea sim ea asta. uneori.. nu-nu. eu st team lâng el în speran a. furia ei nu se stingea. caii se încordeaz . ai lui Birta u. ascuns de copaci. Vagoanele acelea de pe linii vicinale. a ap rut unul.

deasupra trenului i.. h urile i t if suia lini tit cu ea.... Ästr vezhiul Gherman".. ca s se închege acest murmur... lipsea îns murmurul... o cotitur în pant . asta îi trebuie unei sofisticate de asta care... î i d du seama.. cu ceea ce cred.... sau a a ceva! Putea s fi fost adev rat.. de marmur . sss. s -i slug reasc .. Minda d du din umeri i refuz s mai asculte.. atunci auzise murmurul doar.. a uneia ca re n-a g sit destui b rba i ca s-o. cu una din ele.. .. isterice.. booo. Asta e sigur!. va obosi s vorbeasc mereu peste um r cu ea. poate. porc rii. în nu tiu ce roman distins.. a a.... în geamul din fa a sa..... dar asta am aflat-o când bietul Leininger-baci era demult putred.. a a. v zându-i buzele mi cându-se. s încerc înc i înc o dat s m retrag. oricum. Probabil c se ridicase. hiperboo. caii se opintesc mult înainte... cât mai m runte. a a ceva n-ar fi fost posibil.. de concret se mi ca în el însu i betoniera aceea a unor frânturi foarte.sssss. a fi încercat o senza ie pe care n -o voi tr i niciodat chiar dac a conduce acum un «Ferarri» sau un «Bugatti 1500». sivo. vivisecto. proste te. cele care m înso eau. Uite. f r murmur... pe care îl auzise asear . când ne întorceam.. S mai încerc o dat : deci. subcuta... în am nuntele acelea. cum li se spune la m grin?!.. c .. atât de aproape de ochii s i. undeva.... roata aceea care scap .. cu ceea ce mi se pare. undeva. o masc de filde din care emana un murmur care invada dulce-persistent înc perea uria .. vine cu astfel de inven ii.... marmu. m car a a. da-da.... s m nânc repede. eu poate. ce era îns o fa . apoi. acolo unde îi aruncaser stârvul.. ca s . cât mai repede. unde dracu sunt eu însumi? Unde. în spa iile acelea... pe marginea unei mese sau într-un grajd.. a a cum li se d duse ranilor nem i.... e o inevi.. nu o masc .. brusc o întreag fraz . uuuivv.. s-o izbeasc . pe care îl vedea el. ce fericit a fi fost......sssss. Lumina lunii nu mai exista. 1111. între-timp.. era o fraz 227 .... î i iubea caii lui nenoroci i mai mult decât femeia i p rin ii lui la un loc i.... de acum se închega abia un singur chip... cum am citit. dup ce trecuser m frontiera i drumul era lini tit... da... o senza ie... într-o. booo.. da... cât mai insignifiante! Acolo. posomorâtul.. roata din stânga alunec în loc. nimic... hiper. i apoi. nestr veziul Minda. re. pietricelele acelea. atât de violent... poate alt dat . exact cu o noapte înainte auzise murmurul unor buze atât de asem n toare cu cele care al turi. de-o parte i de alta t iat în munte. un servitor sârb. în pietricelele acelea m runte.. hiperboo. capul acela pu in aplecat. canovian .. de cremene alb . alco. de frumuse e. i îmi va spune. din murmurul de ieri i mi carea buzelor. s -l mint. da-da.. într-un an . voiam la stânga i nu la. neaccidentat.. nimic. unde. treangurile lor sunt întinse ca ni te corzi care zbârnâie. de analiz . uuui. cu mult mai mult decât era nevoie. da -da..posomorât. cât mai adânc.. pancar. roata din stânga. ulovi... sp late de ploaie... da... eu însumi! P. cine tie. cât efort.. cu spatele la cai i s .. Nu-nu. am stors totul.. biliardele. acolo e adev rul. c m dep rtez. uuuuuui. vegeta ie.. ulovi.. supt... aceea i înclinare aproape a capului. Minda v zu ni te litere.m a ez cu fa a spre ea. Privi pe geam. s-o sleiasc bine. Minda o privi. frac iunea aceea de clip când c ru a s-ar putea r sturna. ce ciudat. a a cum st teau amândoi rezema i de bara aceea de lemn.. i numai atunci. s -l în el. deodat . un singur i simplu fenomen: o masc ce vorbe te. distinct . dintre timp! S m strecor. Leininger... da-da. i eu cârmeam la stânga sau la dreapta. cu care avea atâtea interese împreun . c sunt chiar eu însumi... o dat . în intersti iile acelea de timp..... o fericire pe care am pierdut-o pentru totdeauna!.. în roata o clip .. de acolo. le simt i acum în mân . cine tie unde.. scap .S m afund acolo. i acesta.. în intersti iile acelea. cine tie.. c l toreau acum în plin peisaj muntos. ss. la fereastra culoarului. roata din stânga. o jum tate de clip suspendat . s perceap ceva. cu b rbia fin . pen. f r s se vad nimic. din întâmplare. special care che. c m întorc. grav.. sivo. singura ans e ca detaliile s fie cât mai.. bineîn eles. s fiu viclean cu el. buzele mi cându-se în fa a aceea alb . Minda era incapabil.. c plec. care a 225 fost împu cat de un partizan pentru c lucrase la el un sârb. da-da.. într -o. sau aproape totdeauna. sârbul. câte un sârb. ca s ar t i cailor. o jum tate de ceas. i masca aceasta este ea... înecat într -o vag pat de umbr .... de -aici nu mai iese nimic! El se ap r .. de i tiau drumul la fel de bine ca mine... tâmpi ilor.. da. da. benzile acelea duble. unde s se r stoarne? Drumul era prea strâmt. Leininger. i eu tr geam de benzile acelea de piele. dac reiau.. se pare c s-a plâns partizanilor c Leininger îi d duse o palm .... sau nu. foarte îndep rtate. cârp nosul sta de Birta u nu se plictisea sau nu obosea niciodat s întoarc capul peste um r... g lbuie.. blblblblbl. negre. un prizonier sârb. trecutul meu nenorocit.. de i era lumin peste tot. buzo'e se mi cau. indi -golevis... blll. a a. ce grozav ar fi fost s -mi dea frâiele. ni te cuvinte. tufe i cop cei de m grin.... cât mai am nun ite.. acum. cât cheltuire de imagina ie. de. îl b tuse.. harnic .... spiritualizat . pancar... se ap r i de mine. în afara unor cuvinte i silabe perfect izolate.... la dracu. s m fac c renun . caii aceia umfla i cu crupele sclipind de sudoare.. f r zgomot. în pastele m -sii e acest eu însumi? Exist a a ceva? Nu e cumva o inven ie a unei literate de salon.. marmusi.. cu propriul meu trecut.. ² i-apoi.. îmi d dea totdeauna.. nu tiu unde dracu. el a fost împu cat.. sept. s m sub iez. ca s-o lini teasc .. bineîn eles. el se va plictisi.. un dos de lab peste ochi i s-o arunci cu fesele 226 pe marginea unui an . m -sii i cu eu însumi sta!" Ludmila vorbea.

cine tie. în halatul lui vi iniu. gubin. o voce-personalitate. ce avea în jur de doisprezece-treisprezece. personalitatea lui... Eu. în sfâr it. ce tr da o armonie stabil . nu m-am dat îns b tut . când venea el. ranii cu cu mele în mâini. dar ea g tea bine. c ruia. i-am g sit acolo. bineîn eles. brahir!". apoi.. pe el. cum apar cu sutele. ar fi auzit i acel: ÄSene tei. o voce -sex. un b ie el de irat.. brahir. uitarea lui. într -o curte vecin .. ] poate. echilibrat . departe de tot ce e lu . m plimbam împreun cu ei. era i el acolo. grosol nia... normal.. Turcu. de i n-a spus un cuvânt. i -am chemat la noi în curte. inginer i el... pl cut. nu tiu dac îl tii.. nici urât.. pe un scaun. mi se pare. tei. i de i ei era inginer i ei arti ti. M bucura începutul de indiferen a lui fa de ea. în jurul mesei . se afla o familie de la Cluj. înainte de a te cunoa te pe tine.. so ii Minca. nu-i cuno team. o toan . Am început. dar. nu tiu cum o cunoscuse.... textile... cu care îl trata pe bietul Florin... la Dunia. ceramic .. cu ochi calzi. s -au g sit repede.. la ei. s -mi pierd timpul cu acest gând prostesc. numai pentru c noi le vorbiser m despre ea i c mergeam în fiecare var acolo. Ei. pe Minca. nici frumos. mici încuraj ri sentimentale. brahir! Sene tei gubin. cu o feti de vreo cincisprezece ani. El citi. împreun cu p rin ii s i. la Dunia. o voce curat . echivoc... cu foarte mult gust. în jur de zece. de i codo itul meu se pare c n-a dat prea mari rezultate. aproape silabisi: ² Sene. A. o voce de femeie cum iubea el.. în anul acela s-au nimerit acolo | i so ii Minca. de la opt pân la nou . s fie împreun . distinct . Se apropiase de ea pe plaj . Ei veniser acolo. Florin ni l-a i ar tat o dat .. chiar i con -l versa ia lui începu s devin tot mai inteligent . m-am apucat s -l ajut pe Florin. de i pe mine m enervau din ce în ce mai mult gra iile ei false. ca s vin i ea. pe care nu -i cuno team. Diminea a ne j plimbam împreun . pome ii pu in ie i i. era s -i dea lacrimile în vreo dou rânduri. de i un b ie el de-o sensibilitate medie.. farmecul s u nemaipomenit i -a sedus pur i simplu.. seara. pentru Fondul Plastic. s ia micul dejun. de lucru. cu înc p ânarea mea idioat . s tule ul acela de lâng Mangalia. c ldura. c o place pe Simona. nev zându -l. dr gu i. un altul. dar am vrut s -mi încerc puterea i.' spunea în vis vocea aceea de femeie. era un b ie el foarte banal." poate vocea aceea limpede. aplecându-se u or s nu se loveasc de pragul u ii. întreb rile ei proste ti.J tenii no tri. negricios. autoritar. de la sine.. i am început s -l înv ce s fac . cu un lan gros la gât. erau împreun cu b ie elul lor. s treac prin tinda aceea... dar ce s -i faci. mai deta at de auto. pân la urm . mecanic . afla i în sta iune. el st tea chiar în tind . la 2 Mai. Atunci. deosebit de curat . cu cotul reze mat de ceva. i pe Florin îl trimiteam acas .. cu el i cu vreuna din prietenele sau prie. suna cumva nepl cut. i -apoi o cunoscusem i pe ea. în lini te. îi cuno team de câ iva ani. cu Minc ie tii... Era: ÄSene tei gubin. complet nesofisticat. gubin.. gra iile i gesturile ei erau nu tiu cum. i ia stai. murdar.. se pare. cam departe de mare. culegeam scoici împreun . amândoi înal i. am fost de câteva ori la atelier. era a treia var c veneam acolo. ² . el era mai mic decât ea i era. provinciale. cu obielele lor groase. o voce-chip.. treceau prin fa a lui.. într -un alt grup... dar era cam seac ...... între adolescen i. st team pân târziu. de comun acord. arhitectul M l escu. de care i-am mai vorbit. de aceea i vârst . supli... gras . ÄSene tei gubin. care p rea foarte nenorocit c Simona nu-i prea d aten ie. Ce putea s însemne aceast fraz . i vocea acelei femei nev zute. brutalitatea.. erau o familie de medici. se pare. Minda. chinuitor de cunoscut. de i. pe strada colii. politicos-autoritar . ceva foarte cunoscut. dac era o fraz ?. gubin.. ale 1 colegilor i prietenilor s i de pe plaj . au fost i ei în dou rânduri la noi. da. Nu tiu ce mi -a venit. bineîn eles. diminea a devreme. o voce care tr ia singur . Eram la mare. în a doua jum tate a lui iulie. oameni pe care. cum ar fi iubit el.. bra. micile denivel ri s-au topit foarte u or. o voce-fiin . adic la ei. bineîn eles. am început s-o lu m tot mai rar cu noi pe Simona i am început s culegem scoici doar noi doi. lucra. erau de mai bine de o s pt mân . când î i lovea palmele sau se atingea de ceva. deosebit de voaiant . nu tiu cum s-a f cut.. care ne-au spus i nou .. pe plaj .. s -i fac s cread c in unul la altul. el era grafician i ea. Simona începuse s se ata eze de mine. s -i fac s se apropie. st team la aceea i gazd .. care ap rea totdeauna pe plaj într-o pereche de blue-jean-i pe care nu-i d dea jos niciodat . ba. i când am ajuns noi. ale limbajului vârstei sale. i au mai venit câ iva colegi de-ai lui. brahir!" fraza p e care o . bineîn eles. pentru c ei. da-da. f r sens. cristalin . eram cu ei. ea nu-i acorda prea mare aten ie. avea ni te ochi alun gi i... un echilibru senin. dar Florin le-a povestit p rin ilor lui.. era curat . aproape.. Simona era ceva foarte gra ios i sub ire. bineîn eles totul numai pentru Florin. murmurul incoerent ce c dea de pe buzele ei. n-a fost prea încântat. astfel. felul în care se li pea de mine. ceva deplasat probabil. de i Florin însu i p rea deja pu in decep ionat. dar. mai bine zis am. împreun . nu tiu exact ce f cea. aveau o mare admira ie pentru ei. plasticieni. m-am apucat i am f cut i cuno tin a clujenilor.. în ciuda 228 229 feti ei aceleia n zuroase i b ie elului deja plictisit. apoi. cam stereotipe. sâcâitoare. ne-am obi nuit. era mult praf.foarte cunoscut . îi luam pe amândoi.. cu un neg mare pe frunte. o pereche frumoas . cum i-am spus. ceva foarte reu it. aproape o or . lipsit îns total de sens. o voce clar ... cu Florin. el nu f cea nimic pentru asta. Al turi. Florin..matismele enervante. a a o chema pe feti a clujenilor. când grupul acela de rani se bulucea. o femeie mic .. se gândi o clip s asculte sunetele acelea disparate.. surâzând peste sticla aceea groas din fa a sa. cam g l gios. ce suna limpede. pe plaj . asta ne indispunea pe mine i pe ei. de-un obiect.. pe care îl pl cea Simona. nu era pe strada principal . lipsa ei de femi -! nitate deja evident .

s ne distr m bine. ale unui amor. pe noi i pe p rin ii lui. de neconfundat. Florin.. .. un b ie el atât de vesel... nici de propriii s i prieteni. de nemul umire. cu un soi de veselie. mai ira io nale. de i îl simpatizasem la început.. de parc gelozia acea. când toat lumea era panicat i începuser m s ne gândim la pr p stii. izbucneam în râs. comic. noi obi nuiam s ne odihnim. ciudat. de i dormeam arareori. n uci i. Dup mas . dar. m c uta tot timpul. numai în monosilabe. devenise încordat.. în fa a u ii noastre deschise. o zi întreag . Eram nici de zece zile acolo. \ întreaga istorie cu Simona. pân la o total epuizare. mai bine zis nu se mai pref cea deloc c cite te. dar evident. l-ar fi. acum. râdeam chiar. aproape uitat . pumnul acela în u ... apoi. nu mai puteam s -l v d..... eu. un fel de. suferea acum de un fel de jeg. cu ostenta ie. de r celi bru te. în materia asta el era formidabil! Da.. nu tiu cum s .i! Nu ne venea s credem. în plimb rile noastre 230 de diminea începu s m priveasc în ochi.. a a era. de s n tos.. la demen . când. o tiam asta cu siguran . ca i în povestea cu Simona. cu trupurile noastre ce ardeau aerul din jur. uneori nu mai puteam s leg m dou cuvinte. înc ascunse... ci se instala pur i simplu i... atât de s n tos i senin. nu. a b tut înc o dat .. acum. m urm rea ca pe un fel de halucina ie carnal ...i mai spun. p rin ii lui începur s dea semne de ner bdare. ne preg team.. oh. nu tiu ce. cu p rin ii lui abia se mai saluta ²îi erau caracteristice astfel de eclipse. iar când ne liubeam.. dimin ea a. da. undeva. dar m i speria pu in. m iubea cu o gravitate care m încânta... o dat a b tut chiar în u . nu-i a a. în acela i timp.. mine. apoi nu mai citea. el... de i. st pânit . pielea fe ei sale prinse o culoare parc mai închis . era în el mai mult decât o m rturisea. tragedia. dar dup chipul cu care s-a întors apoi în camer . apoi am început s râdem. cu nici dou s pt mâni înainte. nu tiu cum s . s ne ascundem de el. f cându-ne un program separat de familia Minca. la p rin ii s i. ceva comic i straniu.. amuzat... mi se p rea c întreruperea aceea de adineaori. m privea cu un fel de ochi blegi i lihni i. sub umbrarul de vi -de-vie.j rase de. îi disp ruse total acea veselie care irupea din el în clipele cele mai. de i. slei i. stimulat.. s râdem adic . lupta i epuizarea aceea a noastr . m cople ea cu . i el a ie it afar i i-a spus ceva. So ii Minca începur s se îngrijoreze în mod serios. sau era pe cale s se înamoreze! închipuie te. eu râdeam.. cu pumnul acum. îns . i se \ constat foarte repede c b use. întunecat. era ceva. apoi i pe mine...... Acum îns au început problemele. de i mi se p rea pur i simplu caraghios. el s -a apropiat din nou de mine i.. iar când venea el. literalmente.i. totul era nemaipomenit de caraghios! Absolut caraghios!. i se pref cea c cite te un ziar pe care-l fo nea cu mult agresivitate. tinerelul lor nu mai mânca aproape deloc. i dincolo..... st tea dincolo de u . înc incipient. f ceam dragoste. nu tiu ce mi-a venit. silueta aceea sub ire. l -ar fi împins s . abia sim it.. nici nu-l auzisem. din ce în ce mai mult.. a a-zisul Äcules-descoici". de echilibrat. ceva ce-mi f cea de-a dreptul. nu coment în nici un fel istoria. care. nu mai avea chef de lume. dar. de la u a noastr mai ales.. un fel de excita ie. a celuilalt. i era un fel de ha-ha-ha cu pauze tot mai lungi între fiecare sunet.. era. de : el d dea i d duse foarte mic importan lui Florin i nazurilor sale. mascat doar de-o perdea de tifon. închipuie.. la cârcium . sau ne plimbam pe osea.. acum. nu tiu ce. cu un tact perfect. iar seara ie eam în sat. începu s se uite la el cu ni te ochi!. când am observat cu to ii ceva nemaipomenit de 1 caraghios: junele Florin d dea toate semnele absolut clare. lichefiat de acele dup amiezi ale lui. ca ai unui câine bolnav. începu s hoin reasc prin sat. fa de. oho. mine! Se înamo . era ceva absolut fioros! întunecat. cu be ele i lucrurile de plaj . micu a Simona. între dou i patru. la prietenii no tri. cu acela i chip. m ame ea. acum era ceva. Ap ru seara târziu. Ce copil ro i. absolut comic. el. mediocru în sensul bun al cuvântului. cu soarele acela torid înmagazinat.. care îl ura pe el.i spun. de i se pref cea indiferent.. nu mai voia s se întoarc acas . cum î i spuneam.. da.i vorbesc despre aceste lucruri. abia puteam s facem asta.. dup prânz se instala pe un scaun. dup -amiezile acelea! Te rog sa m ier i c . apoi nu -l mai privea deloc. i el. ne iubeam ore întregi. din ce în ce mai nebune. prezen a b ie elului de dincolo.. câinii aceia care sufer de jeg. îmi venea s mor de râs. de i. îl înt râtaser mai mult.. ale noastre. Eu.prezen a afectuozit ii sale.. alteori. cum nu primea nici un semn. începu s fie nepoliticos. trebuie c fusese ceva foarte dur i nemilos. La un moment dat. neb rb teasc . un ins perfect mediu. apoi. în rarele momente când îl mai vedeam. de i. se f cu palid. nu mai ie ea pe plaj i. s se îndr gosteasc de-a binelea.. totul îns f r nici o grosol nie. oricum. p rea c nici nu-l mai vede. spre Vama Veche. chiar i el.. Florin începu... s nu-l mai salute. într-o zi. a adolescentului care nici nu en înc adolescent. lipsi de acas i ap ru de-abia seara.aceleia din curte.. de parc . de diminea .. nu tiu cum. i. încât am izbucnit în râs. sil ! El. nu era un vorb re . prezen a lui. b rb tesc ² doar. evident. am întrerupt plimb rile noastre în doi.. iar pe el nu putea s -l sufere.. 231 parc . da.i spun. a celuilalt. epuizat . vorbea mai pu in. sim eam c se întunec . pentru c p rin ii îl luaser din scurt i nu-l mai l sau o clip singur. care ne amuzase grozav.. nu mai vorbea cu maic -sa aproape deloc. nu mai voia s m nânce. dac pot s m exprim astfel. cu vocea joas . îns .. de unde la început nu se d dea dus di n curte. pân la sufocare. un semn pe care eu îl descifram foarte bine. pielea fe ei sale se întuneca u or. n tâng .. apoi pe plaj . ce absurzi sunt b rba ii!.. încât trebuia. bineîn eles... cum se g sesc aproape în fiecare curte. absurd f r scop. de i era i ceva straniu. totul era de-un ridicol perfect!.. care-mi întorcea capul când treceam pe lâng el. inepuizabil.. i st tea mereu cu mine. acoperit cu tabl . aproape banal. era în tr-adev r ceva din cale-afar de caraghios. fa a lui era îns cu o nuan mai întunecat ca de obicei. s rmanul b ie el. de-a lungul rmului. odat mi-a luat mâna i a început s m mângâie..

cu ocazia asta. i se pare. dar e bine i -a a.. avem în acela i timp i. ² Ce anume? ² Vorbeai de familia de la Sebe . sene tei.. stimulat i pe mine. Cum e? ² Bine s n toas . un fel de fatalism. pe încheieturi.. gubin. la tovar ul Mih ilescu. ² Mai bine du-te la apte. cum e familia de la Sebe ? întreb Lauren iu. o.. spuse Minda. sssss. st tea apoi câteva nop i pân diminea a... s nu fac vreo prostie.. ca de obicei: fantastic ! Abia a tept s m însor! i doctorul î i frec mâinile. V d c ai destul sim practic. ca o molusc . absolut to i! ² M bucur ! spuse Ceea. cu mâinile goale. s nu plece cumva pe teren chiar la apte i jum t ate. abia vizibile cearc ne i se desenau doctorului sub ochi.... în ultimele zile mai ales. la capitolul acesta Minda era inflexibil... Ce vanito i suntem. uitasem aproape c . tuturor ne-a fost fric s nu înceap .... plecând acas . Spondiloza ei veche.... se pare. vreau s zic.. mai am înc unul..... înaintând. un act ireparabil! îl c utase. dup o lung pauz .. tii c . am început s te în eleg: ai nevoie de un mediu solicitant. brah..... dar.. mai mult chiar.... devenise cu totul. cu o ciudat satisfac ie.. chiar i eu... cu totul. gubin. ce t rebuia recuperat.. mai pu in celebru. bir. ² Ai dreptate. spuse Ceea... în ziua aceea ... sl bise.. în sfâr it. iar noi.i imagineze c dintr-o... Cel pu in la Sebe . la clinic .. ci un început de religie! râse Minda. familia Minca a plecat în prip la Bucure ti. ² Merge bine.. asta e ceva nou la tine. persiflând lene . gu. desigur.... pentru c la opt pleac pe teren. b ie elul acela. ² Varice avem cu to ii! râse Minda.. 234 ² Ia uite. în sfâr it. ² Familia! De-abia acum. combinat i cu ni te varice. cum îi spun eu. numai noi doi... am refuzat s mai vedem pe cineva.. brahir. înc din anii studen iei i de mai înainte înc .. E bine. cu un telefon.. sau mai ales eu. De cineva sau de ceva care te poate tensiona. el a disp rut.. ² Da?. se pare. ridicole. o vitalitate ciudat se v rsase în noi.. c atunci când întreprindem ceva. dup -amiezile nici nu mai ie eam pe plaj . birbra.Oricum... întreaga lun august i toat toamna. a a cum m nânc s lbaticii.. cu mersul s u unic. gubin. cu sângele scurgându-ni-se pe degete.... ce dura.. la disciplina asta.... E restabilit ? ² Da-da. singuri.. ne-am fi mutat noi. Am acum un socru celebru. Ai mai sl bit. pentru c . dac într-o bun zi familia Minca n-ar fi disp rut. boln vicioase! Ne -am hr nit. dar nu tiu ce a survenit i.. Ceea îl privi o clip cu aten ie. noi am r mas. pân în iarn .. cine putea s .. nu tiu cum s spun. sen. merge strun . ² Cum a fost la Sebe ? ² Banal. de nu tiu unde... Trebuie s fiu vineri diminea a. ce eram într -un fel de vin .Azi n-am s scot o vorb . împreun cu prietenii ei. u oare. exerci iile tale cu trecutul m -au. 232 233 Capitolul VIII ² . Ce se aude cu locuin a. chiar i Simona. îns .. dac nu citea dou sau trei zile.. Ärecuperând". Poate. revistele. Soacr -mea. ne-am hr nit grozav din carnea acelui puber.. întreaga lun august... probabil. familia e mul umit ! ² Familia?! spuse Ceea i râse. se-se-se-se. B trâna are ceva acum. Numai sub o anume tensiune str bate lichidul acela. sssss.. ² Am sl bit?!. ² . f r nici o autosupraveghere. i.. din carnea geloziei sale smintite. drumul. un fel de pariu complicat cu el însu i. Florin. la Bucure ti...Nu o.. cine tie. gub.. O^ ² Cum a a? ² Habar n-am! M-am pomenit încercând s . La apte i jum tate. bine dispus. lucrul la catedr ..... seneb. r spunse gânditor cel lalt. la apte i jum tate. sene. deodat primitivi i superbi. . A fi putut rezolva i de-aici. c u aproape o lun mai devreme decât î i programaser . da. un gest rar întâlnit la fel. to i. Sene tei gubin. am cunoscut întreaga familie. Trebuia luni. nes tui.. ieri diminea . cu r eparti ia?. ² I-au dat drumul? ² Da. la materia asta.. primitivi. ne închipuim mereu c noi fix m scopurile.. O simpl oboseal .. într -o noapte fugise din nou de-acas i a fost c utat cu mili ia. la Bucure ti. literatura din urm ce trebuia citit . M-am dus inutil. La spa iul locativ. i reumatism nu? ² Reumatism nu chiar to i! Varice.. i. ro stul c l toriei rezida tocmai în asta. hirbr.. oho. . în sfâr it.. ² Sabina e bine? întreb doctorul. ² La asta ne pricepem cu to ii.. ne-am înfruptat chiar. întreaga plaj se alarmase.... întreg trupul s u sub ire era ca o umbr vertical .. spuse Ceea. târziu..

â ne te cumva jetul acela sau cum dracu... am avut i eu, pe drum, la întoarcere, un astfel d e mediu solicitant... poate, Äiar m întorc i zic", de asta am i f cut drumul... ²... Ca s te întorci! pufni în râs Lauren iu. ² Da-da, afirm Minda, privindu-l cu gravitate, a trebuit s m ascund, s m strecor undeva i... am început s m joc, s ... probabil a a încep viciile! ² Viciile m runte! ² Bineîn eles, bineîn eles! Ce ciudat: acolo, totul e viu... pu in dac Äîl" atingi, cu penseta... mi c , ca o amoeb , ca o actinie... o actinie de asta am atins i eu i a fost ceva, nu tiu cum s - i spun, fascinant i scârbos în acela i timp... a a cum, înotând în mare, atingi cu bra ul, cu piciorul, cu pieptul o meduz , una din acelea mari, vâscoase, mov, roz-murdar sau cristaline... Uneori, dac ai noroc, r mâi cu un fel de urzic tur , o senza ie ce devine evident abia dup ce ie i din ap , i trece rapid... Meduze, cu senza ia lor cu tot, sunt i visele! ² Ai o faz melancolic azi, doctore spuse cel lalt, rânjind. ² Persisten a visului, m-am gândit de multe ori, e ca un fel de urzi c tur de asta... într-o vreme am citit câteva lucruri despre vis, texte onirice, Freud, Jung, Mircea Eliade chiar, de i la el... e ceva destul de legat de meseria mea... nu vreau s m scuz, dar un internist care r mâne un simplu factolog, un detectiv de viscere, risc s ... în definitiv, plutim cu to ii într -o plasm i, dincolo de func ia de dejec ie psihic , a toxicit ii psihice, visul, cred eu, e o existen posibil ... în orice caz, cu mult mai mult, calitativ mai mult, în primul rând, decât o simpl scurtcircuitare a unor centri dispara i sau nu, o inhibi ie proast , netotal , o repetare mecanic , par ial a unor automatisme de reac ie, de stare... ai observat, visul e o form a contempl rii, cel pu in pentru mine. A trecutului, bineîn eles. Un pretext, excelent, s faci acel exerci iu pe care, i-am spus, l-am f cut în tren, la întoarcere... un exerci iu pe care, am observat, tu îl faci deja foarte bine... în acela i timp, o existen paralel ! Cum e arta, de exemplu, te-ai gândit? Arta nu e o existen posibil ...?! Exist motive, ac iuni, personaje, care revin în visele mele ani la rândul... fraze chiar... eu nu sunt decât o leg tur între ele, între aceste motive, reflexe de exis ten reale, personaje... cum spuneai tu, amintind de leg tura pe care o 236 f ceai, semiinvoluntar, între Pitina i Guga sau Dona i... prietenul la care... ² Lep datu... ² Visul, visul meu, cel pu in, e chiar mai complicat, de multe ori, decât existen a. Ideea de fatalitate, de exemplu, apare, mai clar , mai pregnant ; în vis... e ti p roiectat, pur i simplu, într-o stare,într-un esut epic, între ni te... fiin e i trebuie s reac ionezi! Via a falsific pu in lucrurile, aparen ele, mai bine zis... via a, sau ceea ce numim astfel, te las s crezi în propria- i ini iativ , într-o anume cauzalitate, într-o anume, i destul de precis , previzibil legitate fizic , chiar i psihic sau moral ... I visul îns e mai franc, mai Ädidactic", a spune ( tii c mie îmi place' cuvântul Ädidactic" i îl folosesc totdeauna cu un sens pozitiv, meditez adeseori ore întregi numai la acest cuvânt), în sensul c el, visul adic , ne Äînva " mai bine, mai Ärepede", un adev r simplu, profund, care, adeseori, în barocul întâmpl rilor existen ei, se pierde, apare doar par ial, calomniat, falsificat chiar i cu o nuan ... deci: falsificat! O existen posibil ... mai mult chiar, o existen paralel , ca i arta, ca unele forme ale artei. Imagineaz - i trei trenuri paralele: existen a real , visul i arta... dar asta e o compara ie proast , neîndemânatic ... în orice caz, re ine ceea ce i-am spus: eu am motive, personaje care revin cu regularitate, o dat la trei nop i (eu visez în fiecare noapte, coerent, totul perfect recuperabil a doua zi) e cineva, de exemplu, o fiin apropiat , mort cu un deceniu în urm , ce-l visez de zece ani, cu o persisten boln vicioas , o dat la patru sau cinci vise, i asta de zece ani... am început s m gândesc, absurd, la o form de comunicare posibil între mine i... i ce? i cine?... Oricum, spuse, râzând u or, privind sting herit în p mânt, Minda, dac Äcineva" sau Äceva" ar vrea s intre Äîn contact" cu noi, calea cea mai rapid , singura de fapt, ar fi aceea, în momentul acestei inhibi ii totale, sau aproape totale, corticale, când to i centrii nervo i, nevegetativi, i -ar sta la dispozi ie, ha, ha!... Prostii, prostii, bineîn eles, specula ii de mâna a doua, nu asta m intereseaz ... ² Eu visez rar... spuse Ceea, i, de cele mai multe ori, nu -mi amintesc sau îmi amintesc prost... 237 ² Rememorarea visului e un exerci iu ce trebuie înv at, se câ tig greu, în ani de zile... ca i pl cerea acestui exerci iu, a acestei rememor ri, a acestei Ärepovestiri" ie însu i a... Minda zâmbea mereu, stingherit de enormit ile pe care le debita, el, un ins cu preocup ri atât de pozitive, dar lâng Ceea putea face asta, era unul din simbolurile prieteniei lor. f)e altfel, tu nu ai nevoie s - i rememorezi visele, ceea ce mi-ai spus mie, iîn vreo dou rânduri, toate astea în leg tur cu Pitina i celelalte, sunt, ue fapt, rememor ri, repovestiri ale unui... vis...?! S -i spunem astfel?... Minda îl privi pe cel lalt râzând. ² Dac vrei... spuse Lauren iu, dând din umeri. ² Evident... din punctul meu de vedere, cel pu in... din punctul de vedere al acestei dup -amiezi, ha, ha!... d mi voie s cred acest lucru, d -mi voie... Ceea ridic din nou din umeri. ² Nu-nu, insist Minda, e foarte important!... Tu ai afirmat de câteva iori c tot ce -ai spus e fals, c întreaga ta... confesiune e fals , n-ai tr it-o «niciodat , deci... ai visat-o! Iart -m , iart -m ! ad ug repede doctorul, v zând c

cel lalt vrea s -l întrerup . D -mi voie s cred eu astfel... cu ce te sup r , în ce m sur te -ar putea deranja punctul meu de vedere, cum i-am mai spus, ha, ha, punctul de vedere al acestei dup -amiezi? Nu, eu nu cred, cum spunea Eminescu, c : ÄUn vis al mor ii eterne e via a lumii întregi", i toate specula iile pe aceast tem ... nu, eu nu cred pentru c vorbim despre asta, c via a ta, a mea, lumea obiectiv i sensibil e o proiec ie de vis, e o form a unei st ri onirice, bla-bla, bla-bla... nu, bineîn eles c nu! Dar ceea ce spui tu, clipa în care vorbe ti, ca i starea pe care am sim it-o eu în tren, clipa aceea, tipul ei de tensiune, de reveniri, de refacere a unui motiv, cu toate implica iile sale, epico-emotive, acele rotunjiri, ezit ri, reveniri... momentele acelea de emo ie, când tresare Äceva" acolo, în amorful acela care vegetase decenii... nu-nu, iart -m , d -mi voie, nu fac aici parafraze freudiste... eu nu cred în terapeutica visului etc, et c, dar...în sfâr it, prostii, prostii, s vorbim despre altceva, nu tiu ce dracu mi-a venit i... ²... De ce? f cu, dup o pauz , Ceea. E foarte interesant... ² Da?... spuse Minda cu o inflexiune atât de pueril , de dezarmant în voce, încât, o clip , se privir amândoi, zâmbind, recunoscându-se. V Visul, spuse Minda, nu e o form , o idee a tr irii în trecut? A cultului ; trecutului? Ce c ut m noi acolo?Tu ai o pornire cu totul boln vicioas s alergi... acolo, s te refugiezi acolo, s fugi, cum spuneai.. . o ve nic fug din... prezent, din nu tiu ce... Eu o am într -o mult mai mic m sur decât tine... nu o am deloc, a spune... exerci iul acela din tren, la mine, e ceva pur întâmpl tor, de i i el a fost o fug , o form de a fugi dintr -un prezent... incomod! Dar e numai atât, o fug ? ² Mi se pare pur i simplu ridicol, spuse Ceea, s te aud vorbind pe tine de trecut... de cultul trecutului!... Tu, care e ti f cut aproape în exclusivitate din... prezent... ² Nu vorbeam de mine... spuse u or stingherit doctorul. Mie, spre deosebire de tine, nu-mi place s vorbesc despre lucruri care sunt prea apropiate de propria-mi persoan ... eu... ² Da-da, întrerupse Ceea, admir asta la tine. Puterea ta de a asculta, puterea ta de a t cea. Eu sunt, bineîn eles, un palavragiu, nu sunt i n-am s fiu niciodat în stare s tac o zi întreag ... de i, aspir grozav la asta... Prietenul meu din liceu, Lep datu, de care i-am vorbit, i care era prieten cu mine de nevoie, pentru c egalul s u, Dona, începuse s -l evite, din conformism, îmi spunea, probabil cu o reminiscen din acele precoce Äexerci ii spirituale" pe care le f cuse, împreun cu acel grup restrâns Äcondus" de înv toarea aceea, Mia Pop, c t cerea e o form a isp irii, Äcuvântul e murdar, murd re te", spunea el, iar Ät cerea cur , t cerea înnobileaz spiritul, murd rit de cuvânt". Nu m intereseaz aplica iile religioase ale t cerii, simbolurile ei, sau ordinele c lug re ti în care se aplic , dar t cerea ca o înnobilare, ca o cur ire a murd ririi din cuvânt, a sta nu i se pare c e ceva mai mult decât... tu care taci atât de mult?!... Atât de bine?!... ² Eu... care am început s vorbesc?!... râse Minda, bine dispus. ² Nu-nu, spuse Lauren iu cu deplin seriozitate, într-un anume fel, tu nu vei vorbi niciodat . Sau... vei vorbi cu ac iunile tale, vei vorbi, dac asta e posibil, cu trupul t u... cu existen a ta! Iart -mi bombasticismul, 238 239

L
dar... tu ai o anumit neîndemânare verbal , un anumit fel de a fi greoi în cuvânt, care, cred eu, creeaz mari presiuni în interiorul fiin ei tale... La mine, cuvântul e o la itate, e o fug , cum î i spuneam, eu nu cred în puterea de a comunica a limbajului... bineîn eles, se întâmpl i asta, dar în mod secundar... sau poate nu la firi ca ale mele! Eu tri ez, pur i simplu, cu cuvântul, eu nu vreau s comunic nim nui nimic! Eu m ascult vorbind i sunt uimit, de cele mai multe ori, de existen a mea, ce prinde Uneori ni te culori... eu îmi falsific nu numai trecutul, dar i întreaga existen , i acest fals, uneori f cut î n grab i grosolan, devine realitatea, via a mea real ! Eu sunt dintre aceia care cred nu în obiecte, ac iuni sau sentimente! Eu cred în cuvânt, numai în cuvânt, dup cum vezi, sunt un idealist înr it, un reac ionar, ha, ha! ÄLa început a fost Cuvântul i Cuvântul era la Dumnezeu i Dumnezeu era Cuvântul!" Tu n-ai s po i niciodat în elege asta!... ² Nu în eleg, comanditare, dar ascult... E ti de acord?!... ² Bineîn eles! Faci ce-ai chef s faci... dar cur irea aceasta prin t cere o simt i eu uneori.. . pentru acest motiv, probabil, nici nu am uitat frazele lui Lep datu, spuse cu dou zeci de ani în urm . Când tac, simt un fel de purificare, de... rena tere, de înnobilare. O, dac a putea s tac mult, cu f lcile încle tate, cum faci tu, sau... chiar i mai bine, mai mult! Dar eu nu pot pentru c ... m sufoc, pur i simplu. Tu respiri prin t cere, eu... prin vorb rie, prin cuvinte! Uite, i acum respir. Tu ai început s spui ceva, ceva foarte interesant, despre vis i nu mai tiu ce înc ... eu normal, trebuia s -mi in încle tate f lcile, m car o jum tate de ceas, s încerc s te ascult... Imposibil! Am i început s sporov iesc ceva, nici nu import ce, când am rostit primul cuvânt habar n -aveam ce-o s urmeze... tu, dac spui ceva, e ceva premeditat, ceva la care te-ai gândit bine i minu ios, înainte, i întreg acest ceva îl exprimi cât mai concis, mai esen ializat, mai Ädidactic", cum spui tu, ca s te faci în eles, s -mi comunici i mie, dac nu ideile tale, m car starea ta!... Foarte frumos, ha, ha!.. . eu încep s vorbesc din fric ,

t cerea prelungit , chiar când sunt singur, m face s intru în panic ! Eu vorbesc cu oricine, oricui, indiferent dac m în elege sau nu! Oricum, nu m în elege! ² Ce-i asta, cinism?! întreb doctorul. ² Crezi?! Habar n-am! Dealtfel, ce- i pas ... n-ai observat, de cele mai multe ori, în discu iile lor alandala, deslânate, oamenii se domin nu prin for a ra ionamentului, a eviden ei, bunului-sim etc, ci pur i simplu prin puterea vocii, cine ridic tonul, cine url mai t are a câ tigat discu ia! Exist foarte mul i care au deprins viclenia aceasta simpl a unei, discu ii în contradictoriu: vorbesc mai tare, pur i simplu, i nu se las întrerup i cu nici un chip! Simplu i teribil de eficient! Ei bine, scumpul meu, eu fac asta într-un chip superior: eu vorbesc tot timpul, ridic vocea irezistibil i... domin fapte, obiecte, sentimente, pe mine însumi! N -ai observat, toate minunile din Noul Testament sunt f cute prin cuvânt, prin Äridicarea vocii?!" ÄLaz re, vino afar ! Ia - i patul t u i umbl !"... ÄPorunce te muntelui s se mi te din loc i el se va mi ca!" în general, cuvintele: ÄSpune!...", ÄVorbe te!", ÄPorunce te!" apar cu regularitate atunci când e vorba de un miracol, de a Ädomina", un fapt, o lege fizic . De ce era j nevoie de asta? Nu se putea face totul pe t cute?! Probabil c nu, de vreme ce... întreaga istorie a omenirii e o vorb rie infernal , oamenii vorbesc-vorbesc, f r s se opreasc , f r s se poat opri, scuipându- i ma ele, sîngele, r nindu- i, ulcerându- i gura, buzele, sufocându-se, r gu ind, amu ind de-atâta vorb rie, m nânc vorbind, iubesc vorbind, lupt vorbind, tr deaz , viseaz , tac vorbind, mor vorbind i a a mai departe... în orice caz, orice s-ar întâmpla, chiar dac ar t cea toat lumea, pân la ultimul papua , eu voi vorbi în continuare, ha, ha! Altfel, cum m-a convinge c sunt, c exist?! C exist eu, bineîn eles, nu o oarecare fiin , dintr -o serie de miliarde, eu, eu însumi, numai eu, peste tot i în toate, numai eu, ceva ce lumea a a teptat milioane de ani ca s se nasc , un mister profund, incapabil s se în eleag pe sine, avid îns s se în eleag , s se elucideze, s se distrug !... De ce trebuie s trec eu prin toate întâmpl rile mele, de ce trebuie s vorbesc eu despre ele i despre mine, de ce m aud numai eu tot timpul i numai eu, de ce când e lovit sau r nit acest bra , numai acest bra dintre miliarde, eu tresar i suf r, i aceast stranie coinciden se întâmpl de mii de ori, numai când acest bra , aceast epiderm , aceast retin e atins , ulcerat , violentat dintre 240 . 241 milioane i milioane, identice, numai i numai atunci tresar eu, cu un reflex înfrico tor, un reflex Äcâ tigat" de cine?!! De ce m urm resc peste tot când exist atâtea fiin e i evenimente, st ri i lo curi cu mult mai pasionante, mai inedite, fascinante de-a dreptul, eu nu mai scap de acest sâcâitor Äeu", acest nenorocit de Äeu însumi" care mi s-a lipit de coaste, m urm re te, m spioneaz , m prive te cu ochii holba i, ca pe cine tie ce fenomen?! Cin e e cel care m face s vorbesc, de parc ar trebui s Äspun ceva", de-o importan capital , ceva care, oricum, se va pierde în golul cosmic din urechile semenilor mei, dar care trebuie Äexprimat", pentru c ... da -da, pur i simplu, pentru c adev rul trebuie spus nu numai gândit. Ä...Cred, Doamne, i m rturisesc", i, cine tie, uneori am b nuiala ² dar de ce uneori?! ² c adev rul e o form goal , un simplu sunet, în care încape, poate înc pea foarte bine... ce?! Sau cine?! în care poate locui ce? Sau cine? Cine sau ce are nevoie de aceast form , pe care el însu i n-o poate crea, c ci altfel de ce ar fi nevoie de atâta suferin , de -atâtea abjec ii pentru un simplu sunet?!... Pentru o form oarecare, schi at doar, ce dureaz o parte infim de timp?! Cin e are nevoie de aceast form , pe care el însu i n-o poate crea, c ci altfel de ce ar fi nevoie de atâta suferin , de -atâtea abjec ii pentru un simplu sunet?!... Pentru o form oarecare, schi at doar, ce dureaz o parte infim de timp?! Cine are nevoie d e mine, sau ce? De mine, chiar de mine, de eu!Pentru c , evident, sunt necesar, teribil de necesar, de vreme ce exist, înc exist i, ciudat, comic, nu eu sunt cel care are nevoie, în primul rând, de mine! Da -da, ai s râzi, dar... nu eu sunt, cel dintâi interesat, de i, bineîn eles, am i eu o parte din... ha, ha! Ei, ce s mai spun, pân la urm , cârd ia asta îmi place, m aranjeaz , cum spunea o cucoan , deun zi, pedicuristului ei, e, bineîn eles, o porc rie pe care o dau în vileag, dar, nu tiu cum s spun... nu cu prea mult convingere, nu de dou ori! O singur dat ajunge ca s -mi lini tesc con tiin a, cu care am afacerile mele, apoi... principalul, cum spuneam, e s vorbesc mereu, f r încetare! De-asta m nânc, m cultiv, de-asta procreez sau am procreat, de-asta m sp l i m îngrijesc, de-asta te v d pe tine, sunt amabil, fermec tor cât pot i încerc s nu te sup r în ruptul capului! Ce m -a face
242

dac ar trebui s vorbesc singur... cui i-a vorbi? Cine m ascult dac , s zicem, vorbesc singur? Nimeni, absolut nimeni, e o mizerie întreag ! Vorbesc i nu m ascult nimeni! Vorbesc i nu m ascult nimeni, absolut nimeni! Cel mai mare ghinion al vie ii mele se va întâmpla atunci când voi sc pa o silab , un sunet, un fel de: Äî" sau Ähei" sau Äsooo", Äblblblbl" sau Äyuuu" i nimeni nu va... ai auzit, vreodat , doctore, precis c ai auzit sunetele pe care le scoate un oligofren! Cei mai precoce dintre copiii lumii, pentru c ei se nasc de -a gata cu tiin a silabelor, a suneieloi pure, a formei goal e de care- i vorbeam în care se poate l f i... cine are interesul?! Când voi vorbi expresiv, coerent cu adev rat, voi vorbi ca ei, aproape ca ei... Cicero i Cato Censorul sunt ni te biete calfe pe lâng ... sau Demostene, care lua pietricele în gur tocmai ca s poat desp r i sunetele în silabe, i silabele în... un nenorocit, un impostor, s nu mai aud de el!... Ce -mi pas mie de visele tale, eu, care nu visez niciodat i dac a visa, când îi povestesc nevestei mele câte un vis ² o dat la zece ani ² m întreab unde am pus restul de la re eta pentru bron it a feti ei celei mai mici?! La ce bun atunci visul dac nu po i s -l poves-

te ti cuiva? La ce bun s bei un chil de vin dac el nu poate fi povestit... cuiva, se în elege, numai cuiva, unei persoane respectabile! Soacr -mea, care face un bor fantastic, ai gustat i tu, mi se pare, o dat , a încercat într -o vreme s ... dar eu i-am retezat-o scurt, nu aveam nici un interes în treaba asta, cel care vorbea, cel care îndruga verzi i uscate trebuia s fie totdeauna numai unul singur! Cel mai bun prieten al meu e un aprod, un fost aprod, de fapt, acum e la arhiv , care posed o tiin fantastic : orice cuvânt, cât de lung, orice fraz chiar i -o spune pe loc, invers, citind literele de la coad spre cap. Nimeni, niciodat nu l-a prins cu gre eala cea mai mic , cu ezitarea cea mai m runt ! Nabucodonosor?! Rosonodocuban! Alca-Seltzer?! Reztles-Acla! Lupta pentru pace?! Ecap urtnep atpul! Difenhydramin-hydroclorid?! Dirocordyh-nimardyhnefid! ÄHai, leli o-n deal la vie?!" ² Eiv al laed no ilel iah! Ce zici? Crezi c e a a de simplu cum pare?! Ani grei, zeci de ani i -au trebuit lui Poru iu ca s poat înv a i st pâni cum se cuvine aceast ... retoric ! i se pare ceva inutil, o tiin inutil ! E ti un prost, d mi voie s - i spun c e ti
243

un prost, doctore... habar n-ai de ce poate s însemne cu adev rat o... tiin practic , profund practic ! Dar, m rog... s trecem peste asta... s trecem, s trecem... u or, încet, cu b gare de seam !... S trecem simplu, s lunec m, s vâslim, s patin m inându-ne de talie, s ne rostogolim, s ne d m de-a berbeleacul, oricum, numai s trecem... cu toat discre ia posibil ... cu toat delicate ea, cum spunea cofetarul în timp ce aranja vitrina... ... i astfel am ajuns, aproape f r s bag de seam ² nici nu îmi p sa prea mult, de altfel ² s m izolez împreun cu el. Izolarea lui, îns , era una real i era, cum î i spuneam, venit dinafar , creat de ceilal i, de indica iile membrilor biroului de coal , care stabiliser c , Äîn acea perioad ", echilibrul luptei de clas avea nevoie de a a ceva (ca în orice lupt , era nevoie i aici de un echilibru), în clasa noastr , cel pu in pentru început, Lep datu reprezenta, destul de reu it, de Äfericit", buturuga mic-burghez , cel lalt pol social, el i întreg Äclanul" s u (tat l s u era directorul filialei B ncii Na ionale), rudele sale, prin alian sau nu, cei care le intrau în cas , datornicii i creditorii, bunicii i str nepo ii lor, mor i sau pe cale de a se na te, i al ii, numero i. Nu exist , în ciuda aparen ei cuvintelor, nimic ironic aici. Totul e i era teribil de serios, în pauze, el era ocolit, pu ini aveau curajul s -i adreseze cuvântul, dup -amiezile se plimba singur, dac cineva îl vizita acas , o f cea cu mult pruden , în ore de sear , încet-încet fu eliminat, înlocuit din numeroasele roluri pe care le juca în via a clasei i a liceului. Treic nu-l mai selecta în echipa de teatru a liceului apoi, nu mai conduse corul liceului în absen a profesorului de muzic , îi fu interzis accesul la ceaiurile dansante de sâmb ta dup -masa, Äreuniunile tov r e ti" etc, etc. Toat aceast Äizolare", inutil s i -o subliniez, era f cut nu cu prea mult gravitate. în cadrul Äascu irii luptei de clas ", Treic avea nevoie de exemplific ri. Mai erau în liceu câteva Ävictime", dar nici una atât de Äreu it " ca Lep datu, atât de Ätalentat ", cu un atât de marcat Äinstinct al victimei", mai bine zis, o prefigurare, o schi a acestui instinct, pentru c , s nu uit m, avem de -a face aici cu un adolescent, cu adolescen i,
244

care mimau, cu o gravitate uluitoare, cu precocitate chiar, rela iile sociale. ^Societatea p trunsese în coal , i ce societate? Revolu ia i exaltarea J postbelic , r sturnarea claselor i structurilor sociale, r sturnarea psiho-l logiilor etc, etc. Toate aceste lucruri, asupra tuturor acestor lucruri,/ complicate, înfrico toare, chiar m re e, nu pot vorbi acum, nu m intereseaz acum, poate alt dat ... desigur, alt dat , într -un viitor nu prea îndep rtat, pentru c distan a fa de ele o am deja, o avem cu to ii, nu -i a a? ÄVingt-ans apres?!"Mai mult chiar, un sfert de secol... Putem vorbi despre ceva întâmplat cu un sfert de secol în urm , avem r ceala aceasta, am câ tigat -o? Avem puterea, for a aceasta? O avem, o am, în definitiv, toate acestea sunt istorie... sunt natur ! Eu, o s i se par comic, identific . natura cu istoria, când contemplu un peisaj de la fereastra vagonului, un^ peisaj de Andreescu, un peisaj liric, orice fel de peisaj, cu râuri, copaci ter i pe linia orizontului, cu fumul acela nehot rât ridicându-se din lucruri, când ating scoar a neverosimil , aspr i disperat a unui copac, am sentimentul acut al istoriei... istoria e pentru mine, în sensul strict al/ cuvântului, un peisaj, un peisa j fizic, i ce, eu nu pot, nu sunt în stare s contemplu, s descriu un peisaj?! A Äface un peisaj" e ceva ce noi, Äoamenii moderni", am uitat! De aceea privim cu atâta aviditate peisajele lui Ruysdael, ale lui Poussin, ale lui Corot, chiar... peisajele pr imitive, mai ales cele romantice,în care se g sesc toate formele de relief, stânci, cascade, esuri întinse, verzi, un copac uria , de-o vitalitate însp imânt toare, turme, cerul violent i albastru, de-o concrete e inimaginabil !... i undeva, în fund, pe-o în l ime, ruinele acelea cunoscute, reg site, cu ce suspin, cu ce spaim interioar , ale unui m runt templu grec, ca un os alb, sp lat de nu tiu ce oceane, ca tibia spart a unui Apollo reg sit, victorios, victorios pentru noi, învingând pentru noi! Nu-i nimic, vom reînv a s facem peisaje, vom reînv a s Ädescriem natura"! ... Acum, îns , cum î i spuneam, m voi m rgini, dealtfel sunt aproape de sfâr it, s - i vorbesc doar despre ceea ce se aglomereaz în jurul numelui ei, pilitura aceea de fier, i nfim , atras de magnetul... nu-nu, nu de magnetul ei, ci de magnetul numelui ei, numai al numelui ei! i- i vorbesc despre Lep datu din nou, pentru c el a fost primul care l-a
245

pronun at! Lep datu, acest postpuber, ce mi-a provocat simpatia, mila i chiar dispre ul, pentru c nu era în stare s fie la în l imea acelui martiraj pe sfert, al acelei Äizol ri" f cute f r convingere, f r ur , numai pe jum tate. Pentru c , afar de câ iva exalta i i câteva lichele, nimeni nu -l lua prea în serios, m refer, evident, la noua sa postur în care fusese pus, pe care nimeni i nici el însu i, cu atât mai pu in, nu tia cum se produsese de pe o zi

reflectând ca o oglind . gura pu in cam mare. în prima clip . i el .. i. de fapt.în aceea i dup -amiaz chiar. el a început s se bâlbâie u or. am v zut-o îns pe strad . cu care avea lecturi i gusturi comune. lecturile amestecate. de multe ori. nu are sâni sau sunt înc foate mici ² dar ea va avea totdeauna sâni mici ² p rul piept nat în dou codi e. lipsit total de spiritualitate!). nu e nevoie de victime. cu una Cosma. cu un fel de dispre . pentru c sunt femei a c ror fa e întreg trupul. cum i-am spus.. care ia ore de pian la Vilerbaci. prea mult. sau mi se pare. m striga. cu o voce strident . Probabil îns c dispre ul din privirea mea a devenit prea evident. care m z p ceau. numele pe care. o accepta. dar. întreaga. ar fi pronun at numele meu.). nu tiu dac . dac sunt îndep rtat din. e suficient c aceast . activitate a ei. la Viler-baci. deja foarte dezvoltat. cu Guga i al i câ iva Ä tabi". între noi. jenat. mult mai târziu. aten ia asupra ei! O cheam / Pi ina! Un nume caraghios. ca i al ii.. îngust . ajunge dac . aceast mascu linitate de pe figura întregului ei trup. 246 247 într-un grup de fete! Ai observat i tu aceasta.. cu aerul c -mi face o mare favoare!. a început s m înjure. plictisit chiar. de i nu ne întâlnim acolo. (El m privi cu un fel de mil nedumerit . vorbind cu aprindere. poltronul? C undeva. superficial. prea trist i prea vesel. din biroul liceului de fete. s -i fur fixa ia aceea care. în pauze sau pe culoare. îmi va spune. da... masculinul acesta dulce. dar m-a l sat s în eleg c era ceva unde eu a fi putut sclipi.. când ajungeam în sfâr it singuri. unde. str in pe fa . de pe o lun pe alta i pe care el. m privea pu in uimit. una din acele taine pe care chiar lui Dona i-ar fi spus-o cu greutate. atât de neconvins. nici m car peste mult vreme. a fost prima oar c am auzit acest nume i f r nici o precizare am tiut imediat c e vorba de ea. afectând c m intereseaz p l vr geala sa amoros-onanistic (nici nu b nuiam atunci. încep o serie de Äcoinciden e" tulbur toare. cine tie!. efuziuni sentimentale care m prindeau total nepreg tit. de cele mai'multe ori. începi s fii pur i simplu urm rit.. nasul drept. pentru c . tiind dinainte c eu nu voi în elege.. numai noi doi... m rog.i spun ca s în elegi mai bine. incapabil de a în elege ce se întâmpl cu el i în j urul lui strict. tiind c . tii ce mi -a spus Dona. i astfel mi -a spus. mai târziu. a sclipit el. ² . poate. aveam fa de el. Apropo. s se fâstâceasc ² era incapabil s -mi sus ie privirea. ca o fecioar . ( i -apoi. încât am izbucnit în râs. dup s pt mâni de ezitare. în ochi. dup câteva minute de bucurie exagerat .M.. Avea uneori.. cu vocea lui sub iratec i eu îl priveam | zeflemitor. tii cine mi -a mai vorbi de ea? Dona. i uneori.. ( i în ochii lui Lep datu se aprinser un fel de lumini e de speran . egalii s i. Ea are ceva. dispropor ionat . c a fost o discu ie aprins . oricum.. i îmi venea s -l scuip drept pe fruntea lui mic ... neobi nuite oricum. mi-a Ädest inuit" i acel nume. spunând c nu trebuie victime..Am s . ea e un fel de activist politic . mai mult decât atât. pentru c Lep datu era un ins incapabil s aib o tain . ² Ce i-a spus despre ea? l-am întrebat eu. poart o fust gri.i vorbesc // de o descoperire a mea! (El avea mereu descoperiri!) E vorba de o fat . Bineîn eles c el Äîn elegea". M c uta la ore nepotrivite. cei cu care se în elegea doar.. ce era. de la jude ean U. manifestat indecent. într-o edin cu liceele din ora . simpatie. Dona sau Molin. Äpersoana" mi-ar fi luat ap rarea. cel lalt.. se vede bine asta. acest fanatism al ei mie -mi place. de sil .. mai e ceva. ultimul. o pisic . nu tr ia adic . pentru c . nu tiu cum s .. i când cineva de la noi. acas . mi -a spus el.. în ea tr ie te deja o femeie.. ceea ce -mi spunea. când e numit un lucru el începe s apar . tulbur tor. în sil . s m cufund în acel nume. poate. | de-o femeie-fat ... în sfâr it. ² Dona? C a fost invitat la ea acas . e înalt . în elegea doar cu intelectul s u.i spun ceva ce trebuie s ui i imediat. grefat într-o femeie... în clas . Äv rsa" în mine ideile i st rile sale ciudate de spirit.. îmi spunea mie ceea ce le-ar fi spus lor.. de recul. altfel prietenia noastr se va sparge. ca i mine. iubirea lui contrariat arunca fl c ri!) El a pronun at numele ei. un jerseu alb. dar fragmentar. neprofund. cât m interesa. optit). am ghicit imediat..T. rând pe rând.. i eu. a provocat. un c el f r ras . dup or . dar mi-a spus-o pân la urm . de i ea. Sârbu sau nu tiu care. pentru c nu avea încotro. s -mi însu esc fixa ia lui i chiar.. de foarte multe ori. neobi nuite. i.. râdea prea mult. labilitatea st rilor sale de spirit. se gândea atunci. c în locul meu ar fi trebuit s se afle altcineva. i atunci.. cineva. e ceea ce mi -a fixat apoi. el a stat câteva minute de vorb cu mine. e ceea ce mi-a atras aten ia. dezam git. Ea e prieten cu Guga. a acelei fiin e. ceva orgolios.. incon tient. era prea vioi.. ceva masculin în toat figura ei foarte feminin ! ÄMasculinul" acesta. c nu sunt capabil de în elegerea frazei ce avea s urmeze).din frânturi de fraze.. mai ales prea vesel. destul de repede.. ceva ce. s ie ceva pentru el. ÄAm s . da-da. Äpersecutat" de prezen a acelui lucru. citea în cantit i cosmice. evident. convins fiind. evident. demn de el.. era una din Ätainele" sale cele mai intime. parc pe mine m . alerga dup mine pe strad . a a cum ar fi privit un animal domestic. s pt mâna trecut ne-am întâlnit cu totul întâmpl tor. i aici Lep datu îl înjur pe prietenul s u cu atâta neîndemânare. de inteligen a i sensibili tatea sa.. silueta cu care m intersectez atunci când întârzii pe strad . admira ie i dispre . sta e numele ei. ea îl poart cu mândrie! i. între orele noastre mai e cineva. i o anume inteligen nativ îi d deau deja acea sclipire care. cum aveam. probabil.pe alta. (Ochii lui se aprinser brusc. silueta aceea pe care am z rit-o o dat . pu in cam mare. cu un sunet nepl cut.. nu mi-a spus despre ce. nu foarte rareori. împreun cu Dumitrescu Ovidiu. vorbea prea tare. prea nelini tit. de i m dispre uia! ² s priveasc într-o parte..

exact în minutele când eu i cu prietena ei. tu i Lep datu sta!. care era într-un fel de bune rela ii cu o prieten a Pitinei. pe Pitina.. primul semn al b rb iei mele. ea a ap rut cu Radu Vasile. Prin Grigorovici acesta m-am r zbunat cel mai bine pe n t fle ul de Lep datu. Luci. pe strad . dar. cu I \gesticula ia lui în ve nic panic . acest individ n tâng.. prin cineva de la noi. ² Pardon. se vede c mai ave i ceva de împ r it. e ecurile... un maniac de istorie i care-o cuno tea.i spun. nenorocitul: va avea toat via a sâni mici? ² toate astea nu-mi spuneau nimic.. lucru la care Luci s-a ro it i a plecat f r o vorb i chiar prietenia lor se pare c a avut de suferit în urma acestei. i. o a teptam. ptiu. cu tonul lui plictisit. el a / j declan at totul în mine. Era unul dintre aceia care te lovesc. pe un drum mai ocolit. la început m-am l sat greu. 248 I ² S -l ur sc? De ce nu? El a pronun at prima oar acel nume. ha. i cineva din familie. ca s -i fac cuno tin cu acea fat . a refuzat s m mai ajute. dar c e pu in uimit de Ägustul" nostru. e adev rat cel mai bun stomatolog din ora . i-apoi. al celui care. s -l ajute pe el.. Mai ales în felul în care-o descrisese era exact tipul care nu-mi pl cea.... gura mare.. noi forme Ästrategice" ca s . de câte dou -trei ori pe zi. s g sim adic . complet f r ifose. din ultima clas . la Quil. dar ea n-a venit. î i cer iertare cu privirea. comanditore?!.îi f cuse rost de un sutien pe care -l umplea cu vat .. n-am întreprins nimic.. ² Haida de! f cu Minda. insurmontabil). de ast dat . adic . i ca s -mi bat joc de el.. am Äînjghebat" amândoi un plan de b taie. oricum. Nume ti b rb ie vorb ria asta f r cap i f r coad ?!. discutam în am nunt planurile. rateurile. e un fleac ce-i cerem (un fleac care s-a dovedit.. pentru c . lumea întreag prindea un strat albastru.. dup cum lesne se putea observa.. mi-am dat Ärendez-vous" cu ea.. pentru c . prin gura mea. pref cându-m distrat.. când fac gestul. nenorocitul. in i lipsi i de b rb ie. se plângea c în anumite zile. care-l excita prin fanatismul ei politic. nasul drept. evident noi nu avusesem posibilitatea s le observ m de aproape. acum. Äcontactele" f cute. min indu-l despre demersurile pe care le ini iam. infantil . îi în iram verzi i uscate. cu felul în care te stropea. c ruia îi datorez prima ' tres rire a existen ei mele! Crezi c e u or de suportat acest lucru?! Un individ jalnic a stârnit b rb ia mea.. pe Corso. cu picioarele în O ². tot ce -mi spunea 249 el. de candoarea lui. a a cum merita. i zâmbetul s u sfios îi travers fa a sa osoas . bineîn eles. de care se l sa dominat i de care râdea. urât . fii atent. în sil .. dar îmi recunosc propria mea b rb ie. o fat foarte cumsecade.. ordinea de zi. toat afacerea îl l sa destul de.. evident. plimbându-se în sus i-n jos. s emit judec ile de valoare cele mai penibile despre f ptura fizic i moral a Pitinei.batjocoritor. cu veselia lui obositoare.. o ac iune cu totul inutil . când timpul se înc lzea. am i g sit de fapt. când un suav vânticel de prim var începea s adie prin pomii din fa a liceului i p s relele ciripeau. pref cându-se c nu ne observ . de sub . nu-i a a. privindu-l pe cel lalt în ochi. sim ind c e cât p -aci s fie învins de zâmbetul celuilalt. observasem noi acest lucru? ² paranteza picioarelor ei prin care puteau trece c milele ca s intre în împ r ia cerurilor. absolut nimic. apoi to i din ii din fa erau pu i i el indica i dentistul la care lucra ea.Apoi a început s m incite s -l ajut. unde trebuia s vie i Pitina.. i se p rea c se apropie cu pa i repezi de Äidealul s u". animalul la care-l interesa pe el era. in i incapabili s tr iasc un conflict.. s te strâmbi de râs. Luci. cum tii. bineîn eles. Minda râse i mai tare. a doua zi trebuia s -i dau raportul. vorbind. ceva. etc. ro ind. modific rile de program ce trebuiau f cute.. M-a descusut pe cine cunosc la liceul de fete dintre colegele noastre. ce scârbos i. bineîne eles. dac . De i am acceptat s fac.. La început am Äcontactat-o" pe una Jurcovici. . la i. am i descris-o. exact în aceea i secund . dac asta î i spune ceva.. dup dou zeci de ani. de farmecul acela care lui îi lipsea. dac concezi c a avea a a ceva. bin eîn eles. dar. dup . în fiecare zi.. s i-o aduc lui.. cu care am jucat în vreo dou rânduri i ping-pong la clubul muncitoresc. bineîn eles. în curând.. deloc. te înjur i în acela i timp. avea un alt sentiment.. s -l codo esc. Sânii nu erau mici.nici m car nu m-a întrebat de ce râd. apoi... fiin a aceea insignifiant . confruntarea cu realitatea etc. pe care îl invidia.. dar se pare c ea î i rodea unghiile. unul Grigorovici. apoi Ämi -a trasat sarcini" i mi-a explicat destul de am nun it toat strategia pe care trebuia s-o folosesc ca s-o pot cunoa te... o m tu sau a a ceva.. în curând.. Grigorovici mai ad uga i alte am nunte. pardon. Cum po i s ur ti un om dup atâta vreme. am spus: b rb ia mea! N-am alte preten ii. m l sau rece. o anume s pecie de la i.. colega ei de banc . se aprinsese de tot. punându-l s -mi repete de dou ori fiecare am nunt. întâmpl tor. de exemplu. pe care se r zbuna. când o z rea. dintr-un fel de sadism. ea nu avea deloc sâni. Minda râdea batjocoritor. sânii mici i ² mai ii minte cum spusese. asta putea s garanteze.. dac . cu doi ani mai mare. nu-i a a. la i f r grandoare. nu tiu cum s . apoi. Sau mâinile ei.. în definitiv. Äse exprimase el". râse doctorul. i a trebuit s g sesc. apoi am cunoscut-o pe acea Luci. ceva ce a început s m amuze în cel mai înalt grad! S -l fi v zut pe el. Luci. ² Ha.. doctore. a a cel pu in Äspusese el". evident. C el ne ajut . sensibil ca o femeie. Martin. de i nici eu n-o cuno team i habar n-aveam despre cine e vorba. cristalin. un ins ridicol.. pentru c îl puneam pe octavanul nostru. iar Ceea î i aplec privirea. ea î i mânca i pieli a din jurul unghiilor. în orice caz. s declan eze un conflict autentic.

nu-i a a. dac o lu m. sau. la ar . ioc! Era cât p -aci s -i spun.. urca un fel de. pentru c reu isem. la madame Agnes. c -mi creasem un idol din persoana lui i. f cându-l ridicol pe proprietarul lor.. normal... într-o cutie. cu pedanteria lui la c m i. umblase pe la sate. apoi.. se împ una uneori în fa a mea i î i d dea atâta importan .... de i erau.. cu st pânirea mea de sine. tii. Coca. mai târziu.. igiena nu ajunsese la ea o manie! Dar. Lep datu. nu-nu. da i de p rin ii ei la fiecare sfâr it de lun . stând cu piciorul ridicat pe un scaun. dup cum se pare. ar fi suficient ca s explice o serie de. iat cum se cheltuiau ele. pentru c atunci când ea intra. s strâng semn turi. Nu-nu.. din garderoba unde se dezbr cau toate. bineîn eles... într -o clip de panic .. i tu. calm. calit i.. Te ascult. se întorcea la unele Äam nunte" mai degrab fizice. cum spui. el însu i. care de care mai r suflat . jalnic. pe scurt. recuno tea c nu fusese niciodat în rela ii prea. miros. încât nu arareori eu izbucneam în râs. . eu î i vorbesc despre o realitate care exist acum. spunea hot rât de ast dat colegul nostru mai mare. ² P i bine. dar. în sfâr it.. cu spiritul meu intrepid.. rânjind. oh. dar a a. m rog. penibil. pân la suprafa a subcon tientului.. chiar i. apoi întoarse capul i d du din umeri. apoi. nef când decât s -mi m reasc plictiseala i dispre ul. buim cit.. jalnic. natura nu a v rsat inutil în Ägeamantanul" s u. ceva în leg tur cu un al de mohair care disp ruse la un moment dat din clas . bo it sau. vegetau. cu ochi orii lui negri-umezi.. o întrebare m car nu se f cuser . sp latul zilnic pe picioare era. o manie. st pânire de sine. perioada postbelic . Ea.. dormitul noaptea pe masa din c minul cultural. i tu vii i faci specula ii asupra trecutului sau viitorului..LuijQo^aJDumi rescu i se spunea Scarlett O'Hara. fac un vacarm îngrozitor i. cu talpa ghetei indiferente pe pânza fotoliului. acolo. bineîn eles. dup un desen al ei i al Margaretei Mitchell. cu mult abilitate. i. foile acelea de ziar în care nu se poate ghici ce a fost învelit. i mai r u. se aflau ici. în care se afl câteva rufe. sta.... la serbarea aceea a liceelor reunite.. cum se zice. calit i. natura îi d duse atâtea calit i. irosindu-se în acest fel.. f cu doctorul. aranjându. dunga pantalonului. i-apoi etalat pe scen . bineîn eles.. nu una din legile cele mai tiranice ale universului. ascuns în pod. i -o croi. g l gios.. cu aten ie i calm. suspiciunile nu urcaser . Numai cu apelul de la Stockholm. praful de jum tate de metru. când structuri echilibrate. fura i. chiar pe proprietara alului. al acelui spirit de independen care sclipi înc de pe atunci. din piele de crocodil. el...i dai seama c tot ce spun eu e o realitate i. care credea tot ceea ce-i spuneam. acest produs al civiliza iei noastre stricte: foaia de ziar în care a fost împachetat ceva!. decât s stea toat ziua cu picioarele într-un lighean cu smal ul cr pat. la fiin a care ne interesa pe noi. sim al disimul rii i altele. a fi avut m car unele din calit ile lui. 252 ² A fost o realitate. sensibilitatea. spuneai c Lep datu sta a ajuns un fel de personalitate. colegele ei. dispropor ionat de mic. deci. dar absolut nimeni n -ar fi îndr znit s schi eze cea mai vag . care era convins c -l admir. atmosfer tot se crease... mai bine zis la o or de gimnastic . neajunsuri.. vrei s spui? ² Da' de unde. sau intelige n a lui... e un simplu palavragiu i m sf tuia s renun m la el. el. cu care. cu al i bani. cum era a mea. Äpe undeva" avea i instinct (Äpe unde" nu se preciza. îmi vii cu specula ii! Nu. de exemplu. doctore. cu sim ul meu de adaptare social . dac eu. ². cum s -i zicem. care se preg tea de bacalaureat.. o. neajuns. îns ! f cu Minda. amestecate i destule.i frece pân la ran pielea picioarelor. nu tiu cum s spun. o anumit .. nimeni.. când lumea. în care sem na cu Äeroina" ei. i banii. Äpersoana" nu era lipsit de-o anume inteligen .) la anumite materii sclipea pur i simplu.. Scuip ... cu ace ti bani ea i -a cump rat un cupon de m tase verde. ni te jurnale vechi. felul barbar în care înc înainte de a sclipi prima gean de lumin . din care. familia ei. minciuni abia îns ilate. da-da. ca atare. câteva s pt mâni bune ea trecuse Äal turi" de orele de pian. s g sesc un artificiu cu care s -l flagelez pe insul acela nehot rât. un denun sau vreo b nuial ferm . inventivitate. pentru c ou . dac ai fi întrebat-o pe una din ele. care ar ta jalnic. literalmente. existau suficiente explica ii pentru acest. Grigorovici.. cu ni te bani economisi i de la orele ei de pian. cu firea mea pozitiv . unghiile etc. cum s spun.. convingerile ei politice. nimic.... întreaga lume a tepta de la ea. a început s m conving . insinua distrat Grigorovici. fanatismul ei.. împreun cu al i tovar i... . s se s puneasc i s . cu milioane de precau ii. eu aici î i vorbesc de realit i.. ob inu i cu acelea i mijloace. ea avea cu totul alte preocup ri. cu totul inutil. mai bine zis. Grigorovici. ².. Grigorovici se oprea aici i. numele acesta venea în primul rând de la o fastuoas rochie verde pe care i-o f cuse. de. de ceva nel murit i nepl cut totodat . cu mândria mea. se pare c pentru colega ei. Nu în elegi. acum e o realitate.. un fel de organdi.. c ruia. ca un geamantan solid încheiat. chiar i g inile. a a î i spunea ea i a a îi spuneau i ceilal i. nu-nu. cu destul greutate. cur enia. eu plecam).banca lor.. p tate. croitoreasa care locuia dincolo de barier . i eu am f cut-o. jurnalele acelea. bref.i. un costum ieftin. numai aceast ac iune. se p rea.... care. parc regretând. profesoarele. el. existaser chiar i câteva 250 251 suspiciuni. ce mai. un triumf al îndr znelii i frumuse ii ei.. ener vat. Grigorovici era cel care.. într -o cas plin de pisici.. ² Astea sunt simple specula ii. bineî n eles. s zicem. ca un tâmpit.. în care fusese împachetat ceva.. coco ii. f cându -mi tot felul de teorii. Ceea îl privi o clip cu ochii mari.. cu capul mic.. a fost singura fiin real din toate minciunile pe care i le debitam prost l ului de Lep datu. n-a fost nici o realitate. rochia fusese adus acas . cu fruntea îngust . nu ajunsese. bineîn eles.. tot la Viler-baci (aici am cunoscut-o i eu.

.f r s mai punem la socoteal icnelile.. o idil între o coleg a ei. am întors pe fa i pe dos. Coca ne era coleg de an la liceul de fete.. pr fuit . de-abia acum îmi dau seama ce comic e totul. cu cineva de la noi. la rându-mi. fine. eu am cunoscut-o pe ea. aproape o or . a început s se uite cu o lup la ele. buim cit.. întin i pe o saltea veche. pl smuite.. a început s devie b nuitor i... strategii. nu tiu. m runt .. în tâmpenia lui. m-am uitat în soare. de tabla aceea verzuie... ne -a cople it sentimentul nostru firav. nevenindu-mi s cred. habar n-am cum am ajuns în aceast postur . ca în cazul Grigorovici. eu. dac nu era tâmpul la cu vorb ria lui despre Pitina. mai târziu. cum i -am ar tat vreo dou . acel praf de stele. nu-i a a. fantasmagoriile mele r ut cioase. am început.. iar aici de o fiin vie. minunata Coca-Maria-Scarlett-O'Hara!. începu s pretind s -l iau cu mine la acele a a-zise întâlniri cu Äoamenii de leg tur "... cu privirile ei în care râsul se amesteca în toate st rile. paltonul scump de blan . de ar .? Pân la urm . i în întâlnirile mele cu ea ne -am descoperit destul de repede o gr mad de afinit i.. dar vorb ria aceea a lui. o dat am fost invit at în podul ei chiar i ne-am uitat. râsul acela din privire ce era o form a candorii ei. nedorit . pueril . cum nu mai avea nimeni i al c rui proprietar puteam s deviu. abia dup ce se epuizase totul.... farmec. a început s compare scrisul. de i în cazul Grigorovici era vorba de o fantom . normal. voia s -i ar t scrisorile ce le primeam. încins . Lep datu.Apoi el a început s devie b nuitor. începuser s prind realitate. r bdare. Coca-Scarlett-O'Hara. nu tiu cum. nici nu m-am sinchisit s i-o prezint. deloc ajutat de mine ² indiferent îns la posibilitatea de a i-o prezenta eu. pentru c . a a cum gospodina prive te cu ochii holba i. sp rtura era acolo. în reprezentarea lui prim . ca un prestidigitator.. toate aceste copil rii ar fi putut deveni un început. ele.. ceva în amintirile mele începu s Äscâr âie". o cu totul alt întors tur ! Dar a a.. amestecându-se cu ele. pe drumul îngust. de pod. M runta lui stupoare nu m nelini tea deloc i enervat. în care tr iam ca într -un cosmos. pe bulevard.. în nu tiu ce cut . cu p rul ca o coa m ro iatic . apoi un fel de chi c it. în amândou cazurile. comic... nu tiu de ce. de atunci. farmec cât p entru trei fete n zuroase.. ar fi putut lua. întâlnirile mele cu Coca-Scarlett erau f cute în numele lui. nervi. am v zut sp rtura.. atunci când ne nimerisem 255 amândoi. a început. Äinegalul" s u etc.. i altele. Coca-Scarlett a fost astfel împins Äînapoi". le-a luat acas .. o alt î ntors tur . seara. Äal nostru". repede suprimat ! Oricum. o fiin evident inferioar Coc i-Scarlett. atât de viu i de.. turtit printre minciunile mele. ne-am plimbat inându-ne de mân . ce zici. S fi v zut atunci cum se transform : dintr-o indignare la . Da-da.. s nu izbunesc în râs. sut la sut Scarlett O'Hara.. i plan ele la desen. i asta. eforturile pe care le f ceam. cu Scarlett O'Hara lâng mine (ea st tea pu in într -o parte. când trist. la român (o materie cu care nu m-am avut niciodat prea bine.. o umilin mieroas . Lar. un chi c it când vesel. cu n sucul în vânt. în atâtea rânduri. numai ca s nu b g m noi în ine de seam ce facem i altele. mai pu in real . în mod ciudat. s pt mâni la rând. am pip it. am refuzat brusc s -i mai fac jocul. rece. irealitate! Frumoasa. Cehov parc ? ÄVia a e mai complicat decât pare!". undeva. eu eram deja un om câ tigat pentru ea. bineîn eles. atacat de molii. S-o cunosc i s i-o prezint pe Pitina? Numai pentru asta toat acea gesticula ie. în unghi. o candoare ce Äicnea" mereu. insul meu. el însu i parc devenise indiferent ² nu fa de ea. iar dup acee a. Äpaltonul" acela nu se .. întreaga acea lume m runt . sub iri. desigur. sub castani. planuri. a revistei Cinema de dinainte de r zboi. scoase. cel atât de rar. ap ru un fel de scâncet..). el a iubit-o pân la sfâr itul liceului i a i cunoscut-o. pe ea am întâlnit-o i. îi surprindeam câte o privire furi . i când. ea. a început s lupte împotriva lui. uimit. cum se spune a a de elegant pe undeva. iat c via a îi rezerva o surpriz . s-a spart. cheltuial de imagina ie. moliile trecutului nostru. a â tor.. 254 cu unghiile ovale. lui. foarte închegat îns . din pur întâmplare. cum spuneam eu. de zgârcit purtat. spiritul lui malefic plutea asupra noastr i. albe. o somitate el însu i. cu mâinile superbe. iar ea.. Ästar dust". îmi d rui un clasor de timbre. oricât a fi fluierat i mi -a fi holbat ochii.. cu um rul spre mine.. într-o diminea ... dup ce trecuser câ iva ani i ne-am desp r it cu to ii. i a câ tigat. uneori. s deviu b nuitor. a sim it imediat pericolul ÄCoca Scarlett" i. c ruia i se p ruse c m elucidase. exista. dup ce construise cu mine.. .. o experien de chimie f cut de profesoara ei. se complicase. idei. la o colec ie bogat . ca un ip t mic. calomniat din pudoare. pr fos. avid s-o întâlnesc eu însumi i. de mine. îmi f cea temele acas . bineîn eles. împotriva ei. proste te. cu fastuoasa ei rochie verde. El. în camionul acela care ne hâ âna la dreapta i la stânga. întins pe o saltea. ne-a apropiat ca s ne îndep rteze pentru totdeauna. i -apoi. cu mult mai fad . r bdare cu mine. cu oricât sinceritate m-a fi indignat.rezema i de cabin . mi -am b gat degetul! Ce mai... ce fars nepl cut . Cine... dobitocul. i o dat . oricum. vorbind cu aprindere lucruri cu totul oarecare. noi am fi putut face o pereche care s-ar fi putut al tura celorlalte perechi plimb re e.. spunea. a mers pân acolo încât mi-a subtilizat un caiet de teme-acas din geant | i. efort. nu-nu.. în fundal.. întâlnirea noastr conspirativ . ascuns . apoi. poate. praful acela suav. Äurât mirositoare"? . i când ea a început s scuture praful de pe fiecare revist . nu tiu cum i în ce împrejurare. pe scurt. acel timp. plin de otrav . dar totu i. s m trateze cu mai pu in îngâmfare. discu iile erau duse în jurul Pitinei. o candoare ascuns . era o dovad 'irefutabil c de mult vreme nimeni nu mai r sfoise acea colec ie i eu eram primul care. o materie pe care o socoteam total inutil ). doctore. eu care totdeauna la desen n -am trecut peste apte! Nu în eleg nici ast zi pentru ce avea nevoie de mine. . dup cum tii .

gratuitate. atât de nepotrivit mie... de acele infraclipe. în clipa când îl asociez cu. el ov ie pentru c e prea sigur de sine.. . în general. distan a dintre noi e concret . de i. acest cuvânt.. când f ceam un gest. numele ei. s-o intuiesc. ne-am dezagrega de tensiune? Cum se cânt la prohod: ÄPe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putin !" i heruvimii.. ov ielnicul. ca ase sau dou sprezece perechi de aripi.. sau îl priveam doar i. atât de nepl cut misterioas .. n-o putem imita... p ind în barca leg n toare. o mi care incon tient cu degetul. care m-a folosit drept element de.. când am citit Jurnalul unui seduc tor de Kirkegaard. mersul pietrelor. dar acolo.. clipe de prezent absolut. soarele nev zut al existen ei noastre. da-da. anesteziat pân la. El. un minut întreg. încât dac n-ar fi fost el. strig tele undelor lor. ordine îngere ti apropiate de tronul lui.. când se strecoar . dac am fi în stare s ne gândim coerent. atunci când ridic m ochii la o cheie ce ni se arunc de sus. El. e o devia ie de 0. din nefericire. vie.. la care..Pentru ce avea nevoie de mine Lep datu? Nu cumva. cu acea fat . El. printr-o fant microscopic . nu cumva el. un gest pe sfert cu bra ul. de unde anume poate fi Äîntors". toate acestea. oamenii s n to i. care sunt îngeri pentru a fi proteja i contra radia iei lui. drept cobai sau. insul vrednic de dispre .O experien ?!.. s se apropie de ea. m ap r . pe mine voia el s m seduc întrun fel. indiferentul.ref cea în prima sa form . am putut în elege câte ceva din aceast . pentru c el. Prostia mea de atunci i de acum. când eu simt c în acela i timp.. nu cumva. ce incoeren e. tiranicul. de ispititor i de rece. sus inut. de oligofren. îl intuie ti abia a a cum ochiul nostru intuie te limita spectrului vizibil.. ei. a fi trecut de mii de ori.. fiin a aceea care nu mai ap rea.. cu ce 256 elemente.. El. nu pot cuprinde nici m car o f râm din acel secret. i acesta e elementul cel mai concret care declan eaz b nuiala mea. în ciuda vorb riei mele inteligente. El care tr ie te numai în aparen e dar atât de în el tor. fisura aceea neînsemnat .. ci. m ine în via ! Dar acolo. El.... silaba aceea pur .. trivial . Lep datu. de inu ii erau folosi i la diverse grefe sau er au cufunda i în vane cu ghia ca s se poat urm ri pân la ce grad de frig corpul uman î i poate p stra func iile vitale. Pitin a. îi pierd. acum. cu ce date a putea eu s în eleg chiar i acum. Ce fel de experien ? de unde s tiu eu?. ci de. în clipa când pronun .. când vorbim la telefon.. mai sus! Ce se întâmpl . Pentru c e cert asta.i vorbesc i în care. ridicolul. cu pun ile sale unde erau în irate miile de ezlonguri. mai târziu.. nu-i a a..... de exemplu. ea îns i atât de pu in pe gustul meu. în frac iuni de secund . vibreaz în cu totul alt parte. el nu avea nevoie i nu dorea ca eu s i-o prezint lui. ce absurdit i. pe lâng ea. ce s -a întâmplat?!.. pândindu-mi creierul i instinctul. aprobarea. în frac iuni de timp. într-adev r. tân rul acela ce privea crispat la iubita lui. din acest senzual f r corp. posomorâtul. sunetul acela pur pe care noi nu-l putem reface. . la el.. care m ap r . din nenorocire. în mine însumi..... am exploda. suprafa a lui alunec pe obiectele din fa . i spiritul nostru. care pot fi pândite. infrasecunda aceea când s vâr im o ac iune m runt . de care începea s -mi fie chiar mil ² ce poate fi mai îngrozitor? ² nu (cumva el f cea o experien . increatul. cum s-a i adeverit. mâna ce prinde un creion sau nurul receptorului. a a cum în lag rele naziste. ca un vânat.. în scurte.. de netrecut! Furia împotriva lui. frântura aceea de form care se umple cu ce?! cu cine?! sunetul acela. dar nu pentru el. una din perioadele impor- .. dincolo. pentru c . aceast . mili oanele.. purt toarea acelui nume insipid... trebuie s spun cu voce tare ce. repede îndep rtate. evident. serafimii. La drept vorbind. mine. ale c rui miasme le respir m ca s nu ne sufoc m în aerul curat al altor fiin e. a a cum intuim via a planetelor. nu tiu dac dorea prea mult s -o cunoasc ! Mai târziu. numirea ei a devenit adolescen a i postadolescen a mea.. m-a ap rat i m ap r ! L udat fie prostia mea. Lep datu.. simt c adev ru l tremur . prostia mea.. nici m car nu voia s-o seduc . superioare sau laterale.. sigur. exemplul e prost. o inteligen superioar un dumnezeu posibil. cu indiferen . ast zi. oare. n-am încotro. sp rtura persista i celebrul vas ÄTitanic" începea s se scufunde. sau emiteam o fraz . nu exista aici nici un punct de leg tur . din aceast 257 mecanic a senzualului.. când am cunoscut-o Äpentru mine" i când s-a întâmplat tot ceea ce tii. El era indiferent . cel care ini iase toate acestea. cel care se joac cu aparen ele... de parc el ar fi fost ubicuu i îi ceream. se tie.. m-am gândit adeseori. a a cum intuie te. ca s . total. 258 nepermis de mult. da. cel în jurul c ruia ne rotim. a seduc iei în sine. reanimat un astfel de corp. aprins .. sau urechea noastr limita spectrului sonor. subit. a c rei realitate pot doar s-o b nuiesc. se strecoar El. sunt prev zu i cu ase aripi. el tr ie te pentru sine deliciul ov ielii. pentru ea?! Ce prostii m aud în irând. mult mai târziu. ridicam într-un fel ochii.. Cu ce har a fi putut eu. neseriosul. cum s te înfurii pe un om care i -a f cut ceva ce tu nu po i în elege prea bine.. rapide fulger ri. de a-i face cuno tin a.000001 dintr-o unitate. de i. m l sam privit de el. în elesul.. A a îns ea. cu tacâmurile sale de argint i cu must ile pasagerilor s i la fel de negre ca i fumul gros ce. istoria aceea.. iaminte ti când î i vorbeam de acele expresii încordat-senine. pe care noi. cu saloanele sale în care se valsa înc .. n -a fost m car o furie autentic . pe care m plictisisem deja s -l dispre uiesc.. e adev rat. din acea experien . fiecare pereche pentru o parte esen ial a acelui corp-suflet. spiritul meu blazat trecea prin scurte alarme.. trebuie s -mi vâr degetul în sp rtura aceea neverosimil . la. în microdevia ia aceea. în felul în care mi b team joc de el.. de derutant. sp rtura..... o experien cu el i cu mine?!. tacit. prin mine. Pitina. hiperautomatizat .. experi en a lui?! Aici. dar nu.. de undeva. din clipa în care. un r u pe care. Lep data. f r scop.

.. un gest pe care nu pot s -l suf r. r mâne nel murit... aceasta e toat în elepciunea.. legisla ia. acea tensiune care se cheam un peisaj! Peisajele lui Van Gogh... cu grani ele lor dezarmate. n -am s-o pot rezolva... îl port cu mine de atâta vreme. ca plodul de ma ul prin care matricea sa îl hr ne te. aceast întâmplare. nu am voca ia lui. tiu asta din experien a mea de ef de stat. nes io ilor? Vre i s mânia i pe Dumnezeu. ceea ce am fost... pe care sunt prea trist ca s le în ir. a a va i r mâne. aud uimit ceea ce ea spune. oho.. cel mai sensibil.. obscur. împreun ... Nu po i purta pe cineva dou zeci de ani în viscerele tale f r s -l înghi i.... leag nul minuscul al întregii noastre planete. ce-am g sit noi? Lag rele de concentrare naziste.tante din istoria lumii. mie -mi plac lag rele. oricum.. cel mai etern. s p r sesc cu decen acest gând. în trecutul acela care înc mai atârn de mine. de imprevizibil. s m retrag f r fals umilin din propria mea întâmplare. cel mai viu. Noi alerg m de fapt nu spre viitor. organul acesta destul de. sunt suficient de vast. cel mai concret univers. doctore? Mai tii?. a universului meu.. E ti muntean . cinismul ca mod de existen .i p stra culoarea.. misterios chiar.. în veselia noastr . cum spun unii: n am s uit niciodat ! Ce înseamn acest: niciodat ?! Doi. eu nu sunt f cut pentru mistic. i via a de apoi ce va s vin sau. trei ani. felul în care adaug o silab alteia... muntenii!. s m conserv. ca s supravie uiesc. s renun de a m mai fr mânta. Lep datu. pârâie din toate încheieturile.. din istoria lumii mele.. unele chiar. eu i cu ea. o clip .. cei câ iva ani pe care îi mai am de tr it. a dat ip tul cel mai înalt al m surii noastre. infinitul e constituit din lum i finite. ha! 260 . chiar infinitul Lui eu nu mi -l pot închipui decât oval sau c zând în etern. efortul cerului de a. nu e cine tie ce filozofie s observi asta!. o pat obscur i eu am izolat-o." Nu -nu. a mea?! precum i din aceste alunec ri spre. o pat . st pâni. ² i dup repeziciunea cu care m ascul i. cu mine însumi. ce heruvimi tri ti. nu m intereseaz . cum spunea lunaticul acela: ÄO ar trist . i am spus c istoria eu o compar cu un peisaj! Efortul inimaginabil al copacilor de a r mâne verticali. doar ceea ce-a f cut el... cu func ii destul de. s zicem.. într-o anume ordine se pare.. mica Grecie. nu vreau s în eleg.. în acest caz. ci spre trecut. unde se întâmpl o gr mad de istorii. al speciei. a putea s m gândesc c orice univers î i are limitele sale. s -l strangulezi încet. am îmbr cat-o în ceara disper rii i b rb iei mele i am l sat-o acolo. nu -i destul. în gura mea locuie te un zeu! S locuiasc . kaki. cum s spun. pentru câteva ore. cu r bdare.. sunt eu însumi.. de viu!" Dincolo. bomba H. oricum. cuceriri. Ce s zic?! Tu tii. ce e dincolo de mine. nu mai vreau s încerc s în eleg i. iat .. în secolul cinci înainte de Christos. ca un cangur un pui ce nu-i al lui.. dincolo.. nepl cute. cu ce pot fi eu însumi... pe o spiral helicoidal . cu decen . în ameliorare moral i alte. cu siguran . amestecate. evident. bineîn eles ² degeaba zâmbe ti zeflemitor. obscur. i-apoi s -l.. Da. e acolo. cele ase perechi de aripi care ne ap r . acolo.. ha... ze ce în nici un caz. s renun de a mai aborda lucruri petrecute într-un plan superior mie. dac l-ai vedea la mine. ce.. trei ani. eventual cinci?! Zece?! Nu. gura mea e mai în eleapt decât mine însumi! Prin gura mea vorbe te un zeu. nu. arta. ². i-mi dau seama c gura mea. nu cred în progres. s am m car în elepciunea instinctului limitei mele.Mi-ascult gura vorbind. ce a fost.. gri-închis sau gri-deschis. trebuie o anume relaxare. eu evoluez ca s ajung mai bun?! Prostii! Eu evoluez ca s r mân ceea ce sunt. al muntelui. trebuie s nu m intereseze totdeauna grani ele.. în zorii umanit ii. curgând. de.. chiar dac acest dincolo c l re te pe marginile teritoriului meu. mai bine zis: I am devenit eu însumi. adaug eu. evident! în definitiv. cum zice i voi.. spre modelul acela pâlpâitor al micu ei Grecii. fiin a aceea norocoas . doctore. s locu iasc i s fie s n tos! . e adev rat leag nul acela în care s-a tol nit un uria i care pârâie. sunt tremur toare. aceast hot râre e b rb ia mea. m car decen dac nu geniu. clip de clip . cu siguran . m opresc i spun: ÄPân aici sunt eu. ca pe o porecl ...pân aici exist eu... tiin a militar greac . Evolu m ca s r mânem ceea ce suntem. disperarea i for a mea! Nu cred în perfectibilitate. Mai tii?..Iar Lep datu. Ce zici de lag rul sta?. de ce s -mi bat la nesfâr it capul cu o problem pe care. moravurile! Iar dup dou milenii. a teptând împreun .. istoriografia. ele sunt adeseori înc lcate de trupe ce poart diverse uniforme. i-aminte ti?! . pe care.. evoluând ca s supravie uiasc .. s r mân fix! încerc s m p strez. nu? Dup repeziciunea cu care vorbe ti. culorile. secund de secund . mistic. aproapele t u. poate?. ar zice un prieten al meu. leag nul în care planeta întreag nu mai încape. un poet. care i -a a. efortul privirii mele de a recepta.. învierea mor ilor. verzui. democra ia greac .. har Domnului. hot rât. mul i îl pronun cu oarecare veselie. l sând-o astfel. filozofia. sigur nu! Niciodat = doi... indiferen fa de aceste grani e adeseori violate doar cu câ iva kilometri. pe sfert. undeva.. comanditore.. acest plan superior s-a intersectat cu Äeu însumi". efortul pietrei de a r mâne identic cu ea îns i de la o frac iune de timp la alta. în eleas pe jum tate.. Mai tii. ale cui?. 259 în definitiv. dac . literatura greac . pân aici exist eu. atunci. efortul apei de a sta.. destinului meu. ce n -a murit înc . asasinatul în numele celor mai înalte idealuri umane i altele. am decis.. poluarea ce amenin apele i vegeta ia planetei. El însu i nu se poate sustrage mi c rii.. plin de umor!. nu -mi place c te-ai înfierbântat ni el. scobindu-te între din i. a fi etern nu înseamn a te mi ca? A fi nu e o mi care?! Ce. da. te-ar umple de sil ² Lep datu.. normal. Grecia. bineîn eles. da -da..... pentru c .. dac a vrea s m r zbun pu in. fiin a aceea din memoria mea. dac vreau s fiu pu in r ut cios. i mai ales lag rele tale. a acestui cuvânt pe care mul i.

dac o femeie joac teatrul acesta. singur. într-un parc. de prin anii cincizeci i nou . s . aveam deja stagiul de ar în spatele meu. ea nu putea suporta gravitatea unei iubiri cu mine. foarte interesant. am vrut s m protejez de întreb ri sfor itoare. vreau s . de | fapt nu v-am min it. c nu ne cunoa tem. oarecare. la tehnicianul acela. am mai vrut în dou rânduri s . înainte de a urca Medoia. undeva. u or pu oistic .. ha. ² Bineîn eles. era i Fabian.. Mia Fabian... e ti invitatul nostru!. cu trivialitatea ei s n toas ! Voi râdea i de mine.. a venit totu i în câteva rânduri la mine. sunt i eu în stare s .. eu eram la scurt timp dup naufragiul\j mariajului meu. Prin liceu aveam i eu o ideologie asem n toare.. nici eu nu acord prea mare importan . dup -amiezile. pe m sur ce. eu.. apoi.. profunzimea necesar s m oglindesc eu. o fat vesel . are motivele ei.. eram intern la ÄColentina" i veneam. eu mi am început specializarea în .. la filologie parc . de ce v-am min it. nest pânit . un copil ce crescuse greu. cu umilin a.. nu tiu c e m-a apucat s v mint. ² Da-da. stimate domnule Lebeziatnikov!" ² Crezi c m jigne ti? Aiurea..i spun: ÄAi sictir. ² Nu m sup r deloc. i scot ceva din el. îi vorbeam. am început s ne re inem locuri. Dumnezeu s m ierte. Dumnezeu i tot felul de. j ² Tocmai! Bla-bla. când v-am povestit. odihnitoare.. în dup -amiaza aceea.261 ² Mi-a pl cut chestia aia cu progresul. nu ne-am culcat niciodat ² i i-am r mas recunosc tor pentru Änon alan a" ei din întâlnirile noastre. scene m runte et caetera. ei bine.. mistic. î i aduci aminte. dar. dar d -mi voie s .. avertismentul pe care i-l f cuse fosta ei coleg i prieten .D -i drumul... dar. asta? Nu în eleg. eu îmi iau în serios rolul meu... chiar dac e al Ädomnului Lebeziatnikov" sta... era var . foarte snoab îns . la Biblioteca Universit ii s citesc.. când Ludmila a anun at-o c suntem 262 logodi i.. e fals. acolo. nu te sup ra. etern. eu o cunosc / pe ea demult. s lile erau cvasi-goale. te scuz... numai c ...i spun cum ne-am cunoscut de fapt. Ei bine..... i ea. Ludmila are un fel de gelozie copil reasc . dar le spuneai cu o anumit convingere. toamna aceea i ne-am desp r it simplu... evolu ie. î i aminte ti de individa aia care m molesta cu re etele ei. nu crezi în progres. timp de o or sau dou . e o scuz . ora ul vidat ' de oameni. ceea ce. câteva dup -amiezi am stat al turi. putea p rea comic . ² Te rog... o dat am dansat undeva. spre deosebire de fosta mea so ie. O asemenea candidat la admitere. e ceva foarte interesant. ² A. dar tii.. ceva ce i-am ascuns Ludmilei.. ici i colo câte un student restan ier sau vreun candidat la admitere. care.... iu minte..... v\ ² între tine i Fabian.. a fost i a r mas o simpl prietenie-amoroas . de dou -trei ori pe s pt mân . nu-i nimic important. Eram doctor. dar. apropo. era genul opus Ludmilei. La început ne amuzam. am min it. fericit c sunt singur.'/7 " i când am aflat c îi fusese coleg i c o mai vede... de i... nu tiu ce mi-a venit acum... ce-i cu ea? ² Nimic important.. femeiu c aia. n -o spun cu nici un fel de... Nesto-rescu. r suflat-romantic . surescitare. s-a v zut asta din primele zile. nu avea. cum ne cunoscusem.. am invitat-o la o cofet rie. la fel.... comanditare?!.. va s zic .. f r 263 tat . ha. ea a intrat la facult ate i a disp rut.. dac -mi permi i.. i eu. totu i... vreau s .i spun i nu tiu cum s-a f cut. distins . am ie it împreun de la biblio ... i atunci.. pentru tonicitatea i bunul -sim cu care m contamina. nu înalt . la spusele unei.... îi citeam din lecturile mele.. de iritarea mea. într-o sear . între noi a i fost ceva. mai ales c eu o cunoscusem o singur dat .. i eu nu voi fi niciodat atât de m gar încât s ... odihnitoare. ne-am i vorbit. ² Nici eu n-am în eles pe moment de ce-am min it-o. s tii. C e logodit cu mine. de fapt nici nu tiu dac e a a cum î i spun. ideea aceea opus pe care ea i-o f cuse despre tine. nu grav . eu p rusem foarte contrariat când Ludmila mi-a adus la cuno tin . pe mine m -au iritat într-un fel dispropor ionat. iu minte. nu tiu cum. Dumnezeu. între dou i ase. pe jum tate râzând. i eu eram contrariat c . tonic ... f r mult p l vr geal . perfect nesofisticat . numai c . chiar atunci. pentru veselia ei real . o prietenie de o var . ha. se poate observa înc .. în camera mea de burlac. când nu ne s rutam.... cum se spune. Nu a durat decât câteva luni Äepisodul".. ii minte.. ei bine. cum am cunoscut-o. ea avea tactul de a nu da prea mare importan prieteniei noastre ² apropo.. . bla-bla. într -adev r. domnule Lebeziatnikov. ar ta bine. din partea mea. eu am rev zut-o acolo. ² Las bancurile..\ tec . ha.. avea un fel de vitalitate reconfortant . eu nu am cunoscut -o acolo pe Fabian. dar iat ce chestie curioas a ie it de aici?! Nemai pomenit! Oricum. ² . inteligent . ap ruse ca un fel de bibelou. lucrând cu o râvn fantas tic .. ea îns s-a pref cut. enor mit i. agita ie de -asta dubioas . poate ai observat.. tâmpeniile acelea pe care le debita despre mine individa aia.. Fabian.. ce de ifose de liceu. cu mult bun -sim .. îmi pl cea. era evident. în dup -amiaza aceea. scena de la Nestorescu era real . despre calit ile tale. nu sub ire.. marmeladovisme.. trec cu vederea... f cu râzând Ceea.. încercam.i spun ceva serios. Äreac ionar " în multe din opiniile ei. a a ceva..i spun ceva. s -mi dea cel mai m runt vertij..

. ea era o fiin deja structura t . într-un fel de vagabondaj cu mama ei. dar tu habar n-aveai atunci c ea fusese coleg cu Ludmila i.. am sim it. oprindu-se din nou în mijlocul înc perii.. De ce insist?! Pentru c pentru mine a r sunat aiuritor epitetul de. în cea mai amar amintire.. Minda se opri locului i-l privi t cut câteva secunde pe cel lalt. între atâtea i atâtea alte veri ale mele. accidental revedere! C nu alesesem prost. parc .. în linii mari.. pl cându -mi pre iozitatea numelui ei.i spun. mi se pare c nici Ludmilei nu i -a suflat vreun cuvânt despre. Provocat de ce?! ² De ce aversiune? întrerupse Lauren iu... am sim it o oarecare recuno tin . cu ÄAh!"-uri. adolescen a ei. mie nu-mi place s iau f r s dau ceva. v zând-o neutr . parc .. tiindu-m logodit cu fosta ei coleg . chiar dac fusese vorba de un flirt prelungit. tactul ei. Pe scurt. de indiferen . acelei iubiri de Äsubret ".i f cuse liceul. i.. de ce s -a pref cut ea c nu te cunoa te?. ² Vreau s te întreb ceva. m odihnea câteva minute cu timbrul ei cald. având decen a unei simple paciente. Blaga (Cimitirul Roman.. destul de curios. didacticizând mult.. i la sfâr it chiar Ion Pillat i Bacovia... bineîn eles.i aroge Äepisodul" nostru i. solitare. pe cel lalt. tia când trebui e s m refuze (atunci când eu. . o opinie de. la Nestorescu... incert.... opinia ei despre mine. tia când trebuie s se ridice i s plece. având mereu ceva agreabil s -mi spun . consideri c . Parc e altcineva. r mase amândou singure.. Ludmila mi-ar fi spus oricum ceva. bineîn eles. care nu voia s -mi încarce agenda monden cu un nume nou. cele trei ora e în care. undeva în societate. mult. . o simpl coali ie feminin . avusese toate datele.. nu elegiile).. ha!.de in toarea" acelui episod... u or exotic . din ce f ceam. a fost o var suportabil . ale Bucure tiului. eu am provocat discu ia!. ci.. ha. evident. sfâr itul se prefigura deja. dintr -un anume tact. ea îmi povestea puber tatea. s m cunoasc . foarte pu in despre mine însumi. ciudat. de var . s -i de tept interesul pentru Äsim ul corpului". minciuna ta. îi vorbeam. Dar e aiuritor!. Baudelaire. într -un fel. atât cât putea s suporte Äfirescul" ei.. bine ascuns .. ea putuse.. când ea a venit la special . n-a mai fost nevoie. nu-i a a.. din vara aceea.. cum s . ² Ai dreptate! f cu Minda.. parc . repet.. m car din vanitate.. vidat. cu franche ea ei. îmi respecta orarul meu foarte înc rcat de lucru. am trecut dincolo de pant i... Michaud. n-am dispre uit-o nici o secund ² de ce a fi f cut-o? ² ea îns i a marcat cu un perfect bun-sim toat aceast . un final calm. i-apoi. în serile acelea fantastic de concrete. tia s suporte o atât de târzie i involuntar revedere. multe. habar n-am! Dar tii cum se întâmpl : revezi pe cineva dup zece ani aproape. în definitiv nimic r u în asta.. ÄCa s vezi?. f r s tie de ce. nu am for at coliziunea (în câteva momente ea a ezitat ² am ezitat amândoi?! ²apoi.. Apollinaire (îi pl ceau grozav Caligramele lui). Habar n-am! Dealtfel. Rilke (pastelurile sale.. bine dispus.'. despre lucr rile mele începute. atunci. femeiu c superficial . nu mai aveam nimic comun. o anume recuno tin fa de. în mijlocul lucrului... rezervându-mi. apoi ridic din umeri: 265 ² Habar n-am!. s . Ia uite!". surâz tor.. am recunoscut -o abia dup primele minute. apoi îmi d dea un telefon. din ce m preocupa. cu ochelari. dup primele mele minute de uimire. o excelent camarad în iubire. un ins posomorât. inutil etc. cu care.. Mia (Volumnia. i pe urm la special . din acea var .. p stra. i-am r mas recunosc tor pentru aceast var calm . o femeie mai ales. de nep sare. aproape cu gura c scat . îns neutr . ceea ce m mir nu e atât.. cineva pe jum tate uitat.. tii cum se întâmpl în astfel de Äepisoade".. i. tiind-o singur . ² Evident! Te rog chiar..pe jum tate în glum . o gestic crispat .. de-atunci începuser s m intereseze maladiile hepatice.. cu ochii u or dilata i... o personalitate destul de conturat . cu decen îns . întrun ora amor it. plin de bun-sim . cum îi spuneam. o m runt recuno tin . de-o singur tate în doi. ² Bine. o aversiune venit de unde?... lichea parc ? Avertismentul f cut Ludmilei.. privindu -l cu o anume uimire.. mam purtat onest cu ea. veselia fireasc a firii ei). istoria aceea.. înc rcate de lucru.. tu tii. familiar .. psihoza lor etc.. m -am purtat leal.. cel lalt d primul semn de r ceal . ÄOh!"-uri. cum îi spusesem eu. falsul s-a produs: v trata i ca doi str ini. ².. ce nu se potrivea deloc cu figura i cu firea ei). câteva luni.. lui ÄMimi". Arheologie i alte câteva din Ädiscursurile" sale lirice). în mare. de fapt o vanitate m gulit c nu gre isem cu zece ani înainte i c . de decen a ei.. memorabil chiar. i i-am fost recunosc tor i atunci. tu ai un moment de neutralitate. la Nestorescu.. în glum .. îi citeam din lecturile mele 264 din francez i german . sem nând cu mine. râse Minda.. nu-mi prea convenea ca femeiu c aceea.. un rest de surâs. era trist .. Atunci. la vecini. u or r gu it. o invitam undeva i când îi r mâneam recunosc tor c m refuz . f r ostenta ie. ceva ce se potrivea foarte bine cu memoria ce i-o p strasem. edificat . îmi d s în eleg c putem trece în anonimat acel Äepisod".. false semne de simpatie. eu nu aveam telefon.. Ai dreptate! Nu tiu ce m-a determinat s -i accept jocul. în vara aceea... i gata. dac . încet. cu o abia sim it melancolie fotogenic ).. am b nuit c ea. O simpl p rere. care oricum. ² Ei bine. atunci. i cum ea f cuse primul joc la Nestorescu. nu-i a a.. cam trivial . pe scurt.

privind pierdut în covor. cu grij . în acel sfâr it de s pt mân .. la viteza redus a ma inii câte un biciclist întâlnit putea fi studiat în voie. era semnul unei absen e. o femeie. femeia de lâng el privea peisajul prin geamul portierei din dreapta. seara plutea în aer. i aerul curat.. acoperite de pânze de ap . apropierea de vegeta ia din jur. acel: Da-da. acolo unde ecranul vizual era neocupat de osea i obstacole stereotipe.. bineîn eles!. cu o concentrare lent . încruntându-se.jdwitjsfnaua.*t . Se întoarse nehot rât. tractoare cu pneurile bandajate cu noroi ie ind br usc în osea.. Ceea începu s râd u or. se freca de portierele ma inii. spre sta iunile din mun i.. o ma in . dar singur tatea. oseaua era întrerupt uneori de por iuni prost între inute. . în ciuda vremii friguroase. mai gr bit aici. Ploua. drumul cu obstacolele sale imprevizibile. atât de prezent . peste um r. maxilarul inferior i se color rapid în ro u-purpuriu i el plec privirea. Minda îl privi pe cel lalt cu o anume gravitate. Äcomanditore". Äaccidental ?" Nu spuneai c ea te-a c utat la special ? 266 ² Ai dreptate! f cu a treia oar doctorul. de concentrare-absent . prostii!.. conducând în t cere. C ru e ce se târau pe mijlocul oselei. gonea pe oseaua Bucure ti-Ploie ti. iar al turi de el.. mai bine zis cu o anume aten ie. Ceea. ca în somn. prostii. iruri lungi de ma ini se îndreptau spre Valea Prahovei. în ondul ri binef c toare. f cu: Da da. cu grij . umed. un canton de calc ferat . i nu numai cu prietenul s u. trecuse de ora cinci. împiedica o conversa ie lini tit . Numai fa de tine.. ² Prostii. prelung. în joac aproape. pietoni în fâ uri ce m r luiau gr bi i. cu expresia lui obi nuit la volan. Dar a tiut s salveze aparen ele!. evident. pe care îl trase dintr-o etajer fixat deasupra biroului. terg toarele se mi cau neîntierupt. Sinaia. i înc într-un mod care. Vehiculele se r riser .. ea îns i. Muntele se apropia mereu... apoi se a ez într -un fotoliu i deschise un album Modigliani. . copaci.Cum a a. câmpuri triste. ² Poftim?! întreb Minda. înconjurat de mun i. nu tiu de ce insi ti atâta asupra unui fleac. tractoarele. apoi îl privi. î i scoase ochelarii i î i frec arcadele cu degetele mâinii drepte.i ref cu. numeroase. bicicli ti. Lauren iu avea o privire Äslab "..² . cu câteva mi c ri. uitându-se la el de data aceasta. dar r mase în aceea i pozi ie.. c ru ele întâlnite în cale erau fire ti. ploua mereu. un ÄVauxhall" alb. Ceea se uit la el de câteva ori. la aproape dou luni de la discu ia redat mai sus dintre doctorul Minda i prietenul s u. inund ma ina. ap ruse vegeta ia proasp t . care. aproape salutat. Apoi.^^^^. rar câte o vit . ² Numai fa de tine. i Cartea a ap rut cu sprijinul MINISTERULUI CULTURII ISBN 973-2l-0516-X ISBN 973-2l-0517-8 PARTEA A DOUA uv Capitolul IX La sfâr itul lunii noiembrie. în ma in era cald. . case r zle e. deviind din oseaua principal pe un drum vicinal ce ducea spre Râ nov.. La volan se afla Minda. î i mas apoi ochii. de morga i de ochelarii t i cu ram de baga! Fa de Ludmila i-a dat drumul. ÄVauxhaH":ul o coti la stânga. lini titor. sute de metri ce înaintau într-un fel de nisip ov itor. spre case. Predeal. în curând Ploie tiul fu l sat în dreapta. viu. camioane sta ionând nereglementar proiectau mereu aten ia în afar . v zând c cel lalt tace. î i rea ez ochelarii. care pierdea în majoritatea înfrunt rilor. ie irea din fluxul acela obositor de pe oseaua principal îi reanim pe cei doi ocupan i ai ma inii. integrate peisajului. repet Ceea. crengile arborilor de pe marginea înalt .. Apoi auzi întrebarea sau cuvintele celuilalt. machiajul. Apoi mai repede înc o dat . evident!.. de i doctorul îl privea acum cu atâta concentrare.. autocamioanele disp ruser cu totul.. pe drumul acesta vechi. 1 ‡> TA /? AN GOC Ilustra ia copertei: DUMITRU VERDE nicolae breban îngerul de gips K-. Minda coborî geamul portierei sale. Minda fuma. femeia de lâng el î i deschise po eta i. cu Minda. de por iuni deteriorate. de pe un drum de ar . pietonii. Pe fa a lui Minda ap ruse un fel de zâmbet nehot rât. cenu ii sub ploaie. f cu cu ironie Ceea.. sub ploaie. rutiere. Era în primele ore ale unei dup -amiezi ploioase de sâmb t i. un schimb lini tit de replici între cei doi ocupan i ai ma inii. încât era evident c se gânde te la altceva. Drumul urca i cobora. acolo unde defilau. cu p trundere. Câmpina. cu um rul. gr bi i.

drumul urca totu i. suspect ² gladiole. i doamna Zeitvogel. cu. ² Cum vrei. scrumiere scumpe de por elan cu câte un ciob nel rezemat. trebuie s schimbi mobila. în vizit .. diverse abat -jour-uri. a unei surori a ei. apoi.. dispropor iona i. cu gaz. Am i câteva cuno tin e acolo. a istoriei uneia din fetele acelui sas (pe care -l chema Zeitvogel). ² Da?! Bine.. o senza ie de lift greoi. cu picior. cred c au ceva potrivit pentru noi doi. De i cobora i urca.. în pante egale. moart de leucemie la 16 ani. la ni te pre uri. Crezi c ajungem înainte de opt? ² Chiar la apte. dar. pusesem i eu ochii pe un scrin. Undeva. a a cum se întâmpl uneori. pictate cu r murele i flori sau nu. d dea cabina aceea metalic . cald . crati e frumos sm l uite. toate astea îmi d deau prin cap în timp ce m târguiam pentru o sut de lei. trandafiri (boboci abia înflori i sau în plin explozie a petalelor). dou camere separate. dup ce se vor fi instalat. perdelele. Nu tiu. pe care le f cea conducând. mi c rile rare. privind mereu înainte.. foarte curat. nori i fum. evident! ² i din prea mult imagina ie! spuse Minda. î i scuturau apa pe capot . margarete. cu o voce sl bit . privind tot timpul înainte. cu cotul rezemat pe portiera cu geamul mereu coborât. la un ran.. poate. lalele ² ce mergeau de la un ro u-sân-geriu pân la albastrusp l cit.. incredibil de numeroas . Era o minciun . în aerul acela concret. bineîn eles. Trebuie s mergem la un hotel. foarte Äatractiv". întârziind mai ales în fa a uneia cu exponate de obiecte menajere. deoarece eful familiei era plecat la Sibiu. i se p reau pur formale. în ciuda acestor tragedii. de ce s nu hoin rim pu in? spuse Minda dup ce se instalar i garar ma ina.. i o alta. apoi chiar locuin a. o or nehot rât . am putea dormi la oamenii aceia. greu sesizabile. a drumului. nevinovat . n-aveam unde s -l pun. Urm o descriere detaliat a acelei familii. la Râ nov. cred c m-a plictisit ideea transportului. Ai vreo preferin ? Femeia de lâng el îl privi. O camer cu un fel de antreia . ai mobil de serie. dar pân la urm .. m-am târguit o jum tate de zi. ² Ne întoarcem? întreb femeia de lâng Minda. l mpi de sticl .. destins mereu. metalic. vK² A. ospitaliere. o cabin metalic . p mântul. când duci o asemenea pies într-o cas . dac . s întâmpine o rud ce sosise. la cap tul c ruia se târ te. tr gându -i înainte i în sus.. peste tot. din Germania. a doua zi mi s-a p rut mai pu in frumos decât seara. am fost odat cu ni te prieteni care i -au cump rat mobil de acolo. Vom mânca la ei.. flori artificiale. Pân la urm ! întreb . cu spi e. iar so ia lui bolea. ² Va trebui s lu m o camer separat .. doctorul. în mun ii aceia apropia i. Fur îndruma i îns la o familie prieten i vecin ... dispropor ionat. etc. de i se întunecase brusc i se circula cu luminile aprinse. ². pentru Ätoate gusturile" i. la cin . Dar numai de la ÄCapsa". într-o mi care de ridicare abia sim it . rulând încet un odgon sub ire. i-am descoperit undeva o cr p tur . nu. __Perfect. i atunci. ² De ce la un hotel? Hotelurile sunt vulgare. ² într-adev r. cuno ti Râ novul? ² Da. e plicticos i enervant drumul înapoi pe la Ploie ti. por elanurile. veselia din ochi etc.. violat de un grup de rani be i. lucruri pe care Minda le asculta cu nep sare i interes.. flori. foarte coborât. blânzi. r spunse el din nou. ² Gum vrei. ² A vrea s ne întoarcem pe la Bran.nev zut .. prezent ca o fiin . pentru dou zile.. vizibil. muntele cald respira cu putere sub cerul inexistent. în cazul sta trebuie s dormim pe undeva. din comoditate. undeva. f cut s menajeze sensibilitatea acelei femei amabile. Ajunser la Râ nov între apte i opt.. evident mai u oar . cu veveri e i vulpi. O roat gigantic . g sesc eu. care murise în condi ii tragice la vârsta de 21 de ani.. culorile erau îns superbe. se amuzar privind vitrinele. un container tras de ni te scripe i uria i. am renun at brusc. altfel. Se însera repede. când am v zut c sunt pe cale s câ tig.. totul din jur devine de prost-gust.. Zeitvogel-tat l era înc un om c ruia nu-i pierise ro ul din obraji. i proiectul de a înnopta la Zeitvogeli nu se realiz ... îmi plac fondantele. iri i. în vaze sau risipite Äneglijent" printre tacâmuri ieftine i ce ti. de carton i de sticl . pardon. navigând printre b l ile mari sau printre sp rturile oselei.. trebuia s se afle i s ruleze o astfel de roat gigantic . dac . de i era înc zi. ma ina aceea ce se f cuse parc mai u oar .. pe la Ruc r. o fat dup care plânsese tot ora ul. evident macrocefalic. îi invit s revin . vârfurile erau înecate în cea .. tii cum e. o bog ie de sortimente i culori. E o familie formidabil . pe o pant abia înclinat . o alt for p rea c împinge ma ina pe un plan înclinat. zambile.. o minciun ce deveni adev r îns . Cei doi refuzar îns . flori. sub pretextul c vor s hoin rea sc prin ora i prin împrejurimi. se g sea într-o vreme o superb mobil s seasc de vânzare. oblic.. a a cum se v d în fotograf iile vechi c'e un secol ale unor mine de c rbuni din nordul Angliei.. ² Da. apoi începu s râd . îl cunosc foarte bine. lene . un 10 . cele mai nea teptate i stranii culori. Zâmbetul acela nehot rât îi juca înc pe figur . Ajunser repede în Äcentrul" s r c cios al or elului.. spuse ea. undeva. eu nu suf r de prea mult imagina ie! Dealtfel. o raritate.. ². pahare ieftine a ezate în mod ingenios. r spunse el f r s mi te capul. s c ut m o caban .. sau.

evident. ajunser în Bucure ti.. e pentru mine ceea ce e pentru atâ ia antinevralgicul. unul din aceia care au supravie uit ultimului r zboi mondial. gustul fusese perfect intuit. în care se vedeau chiar i nervuri. dar diminea a reîncepu. colorate. storc toare de l mâi. ha. uneori. momente. îl primi ca pe un vechi prieten.. zile în care nu vorbesc cu nimeni decât la telefon. disear iau masa undeva. file. unde era asta. Ploaia se oprise peste noapte. past de ficat. Era a doua oar c intra în aceast cas .. constatar ei la sfâr it. rupta. înainte de ora opt. sângeriu. pân sus. aprinse o igar i. printre furculi ele de tabl . cu frunze lungi. mul umind pentru Ätrata ie" i ad ugând înc o dat felicit rile sale pentru cafeaua Äexcelent . flori." . sardele. spuse ea. Am clipe. Era. zile întregi uneori.. indiferen i la ploaia care c dea f r întrerupere în pânze sub iri. cu pate de ficat i. ochiuri. pe doctor îl impresiona pl cut interiorul apartamentului ei. apoi d octorul plec . Minda d du chiar u or din umeri. chiar i b rba ii. opac. dealtfel. flori. dumneata.roz-tulbure. ha! Un b trân cavaler. verdele crengilor de brad. ha. zgribuli i de la cafeneaua din fund. verzi sau albastre.i fac ni te sandviciuri. i. la revedere!.. cu un ceas 11 bun înainte de a se însera. râzând. mul umiri. flori.. cu o carte bun . f r zah r. c utând cu ochii anun ul c magazinul sau vitrina participa la concursul republican sau jude ean de vitrine. Minda o conduse pe înso itoarea sa pân acas i fu invitat la o cafea. ha! Crede-m ! La revedere i. plimbarea de la Bran i. Nu se g sea îns un astfel de anun . ² Cu ce? întreb doctorul bine dispus. înc o dat . familiar . Telefonul. c poate s sune când vrea. vreun vas de Galle pus cu obr znicie pe-un scrin.. mai ales în aceste momente. La revedere. când. chiar dac dorm. e formidabil. când nu-mi place s v d pe nimeni. ha! La revedere. la plecare. albul-l ptos. ad ug . ² Serios nu vrei? ² Nu-nu.. cea mai frumoas vitrin din Râ nov.. Revenir încet în ora . s ai toat lumea în jur i s nu vezi pe nimeni. în aceea i t cere cvasitotal în care f cuser întreg drumul. Gazda î i f cu un ceai.. fumega o cea c mare de cafea. cum de i -a dat prin cap s m invi i.. Äîmi place grozav s uetez la telefon. cu petale delicate... era aceea i. de neconfundat. la revedere. pentru c ea era gazda sa. Dealtfel. s . perfect odihnit . se mai ab tur o dat pe la ea. o invazie de flori artificiale printre vaze sm l uite. încât p rea invizibil.. a a c . nimic de prisos. aproape niciodat . îmi ap r singur tatea. pe care o accept . fiecare în sinea lui. nici un obiect Äde pre ".. Nu tiu dac în elegi acest lucru. ca caval. ² Nu i-e foame? îl întreb Fabian. înainte de Bran se opri i r s ri chiar soarele. e ti tipul de b rbat care folose te telefonul în scopuri foarte precise. pia eta cen tral a or elului era aproape pustie. dup ce vin de la serviciu. p rintre scrumiere. i. m ap r . i cei doi folosir acest armisti iu ca s fac o excursie de o or . în drumul de întoarcere. m închid în cas i m bag sub plapum . unt.i pierzi aproape dou zile cu mine?!. amabil . m face s nu m simt singur i. pe care îl uit din clipa în care se scufund în el. perfect potrivit ". Trecur apoi prin Ruc r. totul atât de bine imitat. f cur îns o plimbare pe oseaua care duce spre cet uie i mâncar la un restaurant a ezat deasupra or elului. pahare de plastic. la Ruc r. nici o pies Ädiscordant "... dar Mia Fabian.. cu stamine atât de bine imitate. abia când sunt sculat din somn. ² Cu. la Câmpulung. dealtfel.. Din nou. galbenul margaretelor. pe ti ornamentali. sun -m . dulcea f cut în cas i. e o treapt acolo.. dac nu sun nimeni. într-o familie.. cu mult imagina ie i sim decorativ. când Äva avea chef de o p l vr geal telefonic ". sunt convins . Doctorul se a ez pe primul fotoliu întâlnit. i de multe ori. un gest care la el putea s însemne orice.... ² Mi-ar pl cea cu. nu tiu cum s . La întoarcere. printre mun ii compac i. a a cum au frunzele. pentru o jum tate de ceas. la orice or . i cei doi gândir Äp cat"... singurul mod în care suport femeile. sunetul r gu it al tonomatului i câte o pereche ce ie eau gr bi i. bricege. cu chifle.. ha.. ie ir din ora spre Bran. deconectat din trivialitatea unei zile de lu cru. în curând. i. erau i crengi de brad sau brazi mititei. o risip de flori. nu m formalizez! Eu îl scot foarte rar din priz . dis-de-diminea . A doua zi.. 1 r zb tea doar un zgomot difuz de glasuri. biscui i ai? î i b ur cafeaua i ceaiul în lini te. egal . adus direct de la locul crimei. am cel mai mare chef de. verdele-dur. î i mul umesc pentru frumoasa plimbare! A fost încânt toare. am ruie. exact pentru ce e f cut! Eu îns . luar un mic dejun bogat.. s închizi în orice clip . f r o vorb . a ezate cu cochet rie. sunt de-a dreptul bolnav dac e deranjat sau.. într-un moment liber. încât cei doi se desprinser cu greu din fa a acestei vitrine. zile în ir. luar masa la Câmpulung i. Pot s .. întârziind fiecare pas. cafea cu lapte. cu naturale ea ei veritabil . am glumit. gr tare. prietenele mele inclusiv. în fa a sa.. la castel. sunt un pericol public! E. deloc obosit. parizer! spuse Minda. unt. artistic lucra i. un ro u-aprins. din gangul Restaurantului nr. c ruia i se spunea i ÄAcapulco".. privindu-se semnificativ în ochi. s suni pe cine ai chef.. singurul fel. doctore. prozaice. iar au furat becul de aici. vreo tav de argint. vopsite în galben.. Mia Fabian îl conduse pân la u i. o invazie de flori epene. chelnerul acela care mi-a s rutat mâna. ha..i spun. aten ie. sporov ial . atât de bine ales. l mpi. pe o m su joas . cu lujere sub iri.. halucinant. ha... înainte de asta. absolut încânt toare! M simt perfect odihnit . Minda b tu în u înso itoarei sale. 12 totodat .

hi. domnule docto^ CIJm " credeai c o femeie focoas ca mine poate s stea singur . a mai regretat t de la familia Haiti. doctore. ha-ha. ti. la Policlinica special sau. îi spuse. la revedere!. pu in ciocoial . el îi cunoa te bine pe Zeitvogeli. sunt gutur it . de foarte aproape. E ti formidabil. cu domnul conferen iar doctor Ovidiu Minda.. fedrocain i nu mai tiu ce tâmp eT m 14 i.. cafea i ceai. mai ales acum. frumu elule.. cu ochii lor frumo i de cucuvaie. sala meschin ... P p il .. Da -da. Peste vreo s pt mân . f r iris. oricum.i piard vremea a a. dar dulcea a famjij ei Hartl.. hi.. vrei s fii Doc. numai pentru mine. s Fabian îi este foarte r u. cu piesele aduse din America. de i. mai ic.. Miu a-cea-Mic ! Spune-mi: ce dracu ai g sit la mine. dup cum a nu ne -ar fi deranjat în nici un fel.. ce r u e ti cu mine. din p cate mi -e absolut imposibil. îmi pare r u. e incomod. mergem s lu m vin de la Tulcea. sunt boln vioar i trebuie s fiu menajat . eu m dau ci e ceasul mor ii. ² Nu vreau nume ic! spuse Minda. mai ales spuse de domni importan i. cu frumuse ile naturii i mai ales cu una ca mine. Gejger sj în ultima vreme. îngrozi tor de prost plasate. conversa ia conferen iarului Mi nc ia hi.. m înghe i cu ifosele pe care i le dai. responsabilul i.. gestionai^] (. dar.... care sufl atât de important aerul pe n ri. am spus. tii tu pe cine! Ce-am c utat noi doi la Râ nov? Poate în amintirea vechii noastre prietenii? Ludmila tie de escapada pe care ai f cut-o. ai citit? Bravo. Nu -nu. cu ochii lor frumo i de cavaleri medievali. cu timbrul ei pl cut. în stilul me\j j Gelu e perfect informat de manierele dumitale des vâr ite. Rin-tin-tin. ÄHa.. de care auzise vorbind i la Zeitvogeli. a a îi chema parc ? Hartl. când e ti de fa . cozon cei de cas . telefonul sun din nou la Mia Fabian. în rest.. nu -i a a?!. e] se înnebune te dup mobilele stil... nu auzi bine. domni oarele Pogany. doctore. A.. unt de cas . undeva. de care erai fericit c ai sc pat cu o re et a a. el e pur i"simpj u Qe\u Babe al meu. atât. de data aceasta. tocmai acum când.. la revedere! Complimente Ludmilei..Peste alt s pt mân îl sun Mia Fabian... hai?! Ia spune-mi o minciun frumoas . ² Poftim?! ² Am spus c ai s fii Doc.. i se pare cunosc^ acest nume?! Da?! M bucur i. Doc? Apropo. i. c au fost chifle. a.. ce dracu.. a a.. dar nu de dumneata. când Miu a-cea-Mic e boln vioar .... pe nu tiu ce m ormânt aerian. suntem doar prieteni. . spunea c s-ar fi lipsit. pardon. cu luciul lor patinat de vreme. Rollex!. î i pune o bontm sub scara aia m rea de la intrare. hi. ha. nu. ha. ce nesuferit. Coco ul. în sfâr it. ha. i doctorul Minda îi propuse. hi! Minda râse i el. la cel lalt cap t. într-o s li de la etajul Muzeului Republicii. trei feluri <je ^n\_ cea . mi-ar fi f cut pl cere s te înso esc. medicamente am i eu destule. m las rece domni oarele astea Pogany. îns toat ziua de mâine mi -este dat . a. de la îuicea . haide-haide. i dac te prinde c -mi dai telefoane. tocmai acum. Babe . el e Pisofagul. am neap rat nevoie de. ² Prieteni? De când? ² Ei. uite ce proast sunt. n-are nici o leg tur cu familia. de i. hi... am glumit... nu auzi cum vorbesc. pentru completarea medica iei.. cu ru ine parc .... a dat apreciere plimb rii noastre la Râ nov. lui tanti Mia îi plac minciunelele... dealtfel. pu in snobism. bineîn eles. s m mai deranjeze.pardon. în b taia pe tilor. ai dreptate. asta-i! Credeam c e de la sine în eles?! Vai. z ri de aproape i pip i Regele regilor. dar. pentru a doua zi. ochii lor exoftalmici puteau fi în sfâr it v zu i de aproape. tii c a a le. atât. am luat i aspirin a sj pjj-a_ midon. de i i -am interzis.. de mult voiam s te întreb ceva. ² Va s zic nu vrei s fii prieten cu Miu a?! Asta ca s m râcâi. Gelu vine s m ia de la serviciu i-o bâzd r m din Bucure ti. hi. evident.. doctore. da-cja sufer îngrozitor. ii minte c au i întrebat de el.... i -am spus. i englezii. Gelu este st pânul. încet.. din p cate. da-da. ce dracu? Parc sunt Demos ene ^n butoi. pân mâine. ai dreptate. în b taia pe tilor. bine în eles. sfioasele.. hi. ce vrei de la mine? ² Nu în eleg. a a. pe unde ai umblat? A. doctore. nu tiu cum. Br ila... cum se mai zice. vizitarea expozi iei Brâncu i. cu capul lor înclinat funerar.. doctore.... 13 în fiecare an facem o tur dup vinul cel de toate zilele. tii mata!.. sincer r u p e ajta dat .. Miu a-mic are nevoie de dumneata! Da-da. ² Poftim?! ² Am spus râcâi... derbedeului. scâncitoarele domni oare Pogany. de o uet la telefon cu dumneata. de mântuial ! ² De mântuial ? De ce? Re eta mea e perfect .." Q/. te -am su^at tii c Miu ei toata dup -amiaza. 15 ² Ce vrei. hi. Scuf il . vai. ce urm re ti? Nu e ti tu omul care s . Diogene voia^ s ^'z ici Da-da. la telefon. stimabile. mi-am b gat în nas rinofug. ar fi prefect s fi fost informat în prealabil de locul unde voi înnopta i s -mi g o vizit galant . nici pomeneal .. în patul acela s sesc. care înc mai alearg pe la farmacii.. ghici ce?! Nu -nu. un act memorabil. se puteau..... Gelu? Nu tiai? E iubitul meu. plus. i matale. în cazul dumitale nici nu era nevoie de. Doc mi-ajunge. Rollex.... hi! Sper c nu te superi.. doctore e prea lung. minunatele. doctore. i.. ha.. a ha. da. am mai mult curaj. i. o s i g sim i alte nume. da -da. pardon. nu-mi place s fac amor când îmi curge nasul. ca s se vindece.. un program. nu -i a a? I-am expjjca pe larg. servj orilj administratorul. A. au fost c rate de tân rul Geiger. nunu. unde p re ferj la facultate. / ² Ei. cu timpul. e foarte pozitiv în astfel de maladii subiective. el e QCJU Babe .. a a. de conversa ie. hi! râdea Mia Fabian... Panciu. «Biedermaier». nu f cu mine pe. p^ do^j-² Alo.

. ² Ei.. în orice caz.. Doc. nu-i adev rat?!. te-ai purtat ca un domn.. eu. al nostru. s nu încerci m car! Consider asta o obr znicie! To i prietenii mei trebuie s flirteze cu mine! Asta e prima condi ie! Nici o grij .. din partea mea. ha! ² Nu-nu.... hi! ² Dac nu m în el... nu m-am. oricum. pomi orii sub ploaie. tii ceva: vrei s l s m chestia asta? V prive te ce face i voi doi i pe ea o prive te la fel! P rerea mea despre tine i-am spus-o cinstit i. te formalizezi sau nu! Ludmila a fost prietena mea i am crezut de datoria mea s . dincolo: ² M respec i?!.... las ciubucele astea.. amestecate. Doc. ce dracu!. v d c te-ai formalizat i..i merge mintea....... i-ai povestit i cum m plimbam ca un leu în cu c . te asigur... poftim.. cred... ² Ha-ha.. vai de mine. i feti a aia care ne-a vândut brânza aceea dulce.. Altceva.. i... m car o dat în via . ² Bineîn eles. ² Cum? M rog..S o avertizezi c . stimat duduit !. de ce nu râzi pe urm . nu vreau Äs filtrez" cu dumneata.. ² i. ce romantic. d -mi voie.... ² Am zis: câine! Ce-i place omului vrea s mai aud o dat . s tii... indiferent dac . voiam s te. îmi face sil ......?!" | ² .. dac a fi tiut c . pot s i -o repet i ie dac . ai luat-o în grav acum! Dar a flirta.. galant -picant .... ² Haide-haide.. o clip : mie-mi plac lucrurile clare! Dinspre partea Ärezisten ei" mele nu trebuie s ... fumând igar de la igar ... Ei. ² S nu crezi c umblu cu vorbe! E dealtfel i foarte incomod s te strecori de colo -colo i. nu-i nimic. ² Ei.. ² . hai? Recunoa te! ÄS intru. ² Nu-nu.Iart -m . nu. ² . tii c te respect.. nu-nu.Nu.. nu exist nici un b rbat demn s . mult îmi pas mie de adev r! Am spus ce credeam eu i i -o spun i ie. cu o femeie ca mine e im-politicos s nu flirtezi. ² A. nu i-a dat inima ghes s vii s -mi râcâi la u .. Doc! Ei. asta-i. în astfel de chestii. ce întrebare mai e i asta? A. s intru. Äa filtra".. pic...... tii c eu.Dar.... i -ascult .. în fa .. drept s spun. ia spune. cam ciudat.....² Las -las . la castel. ² . la Bran. i de asta te pot asigura to i cei care m cunosc.. s tii.. spuse calm Minda.... cu cineva cu care nici nu te cost prea mult. c e o simpl excursie prieteneasc între dou vechi cuno tin e i. nu-nu... ai amu it?!.. ² . v d c ai în eles despre ce-i.. te referi la faptul c i -am spus Ludmilei s . nu înseamn nimic mai mult decât atât! i -apoi.i faci . ² Ciudat?! ² Da-da. citeam i spuneam chiar. se potrive te! Si non e verro. de i sunt convins c te-ai plimbat vreo dou ore prin curte i-ai fumat o jum tate de pachet de ig ri. ha. chiar dac nu-i adev rat. ha-ha! 17 ² De ce râzi. nici nu mi se potrive te! Iar dac reu e ti s-o ag i pe Ludmila. foarte sigur pe mine. ce nesuferit e ti. e ben trovatol. dup ce-mi spui i mie?!. îmi ajunge c am auzit-o o dat i.... brava ie.. haide... de i. pe care am mâncat-o împreun .. am adormit imediat. nu m-am formalizat deloc. citeam o gr mad de c r i. te pomene ti c i-a trecut prin cap s flirtezi cu mine.. promi i? ² Promit.. 16 Minda râse u urel. când eram mic . nu-i a a?!. s nu intru. dac vrei. la telefon. dealtfel am consider at..Ha. la fel.. de i. de asta. hi. s nu se m rite cu tine?! Normal.. dar ipocrizia asta m face s ... doctore. dealtfel. po i s fii lini tit. nu m îndoiesc c . hai? S vii s -mi faci o vizit picant ?. am spus: ciubucele! Nu se aude?!. jum tate de noapte prin fa a u ii tale. nici o clip .. nu va avea nici un fel de consecin .. la Râ nov.. cineva pe care po i foarte bine s nu-l mai vezi niciodat . spune -mi i mie.... ² Bineîn eles c nu-i adev rat. vai de ruine. cum vrei. nu mai râde.. în loc de Äa flirta". haide.. câine! ² Poftim?!. ² Ei bine. la Râ nov. acum taci! tii c ai început s te por i cam ciudat?!. bravo... ² Nu-nu... dar. ha. nu -i a a. po i s fii lini tit .. dar promite-mi c ai s fii sincer. Doar ai spus adev rul.... ² Nu tiu dac am spus adev rul. Ei. pic.. eu i -am telefonat i am pus-o la curent cu plimbarea noastr în aer liber. nu e ti singurul specialist de pe continent. ² Ascult . ce. i. îns .... atingându-ne dege elele. i dumneata. Ludmila e o femeie fantastic . ² . deloc.. s nu intru. flirtul t u. mi-au spus mie i al ii... cu atât înai pu in eu.. ² Ei. nu se întâmpl nimic. spune-mi atunci: în noaptea aceea. ai început s te bâlbâi! Te pomene ti c i s -a i umplut gura.Galant ! ² M rog..

. s zicem. o spaim pe care el însu i încerca s o în eleag . i fu din nou uimit cât de u or î i putuse provoca acel zâmbet. sfâr it de noiembrie (sau începutul lui decembrie.. da. doctorul sta culcat. st pânindu. Apelul se f cea îns în gol. ci prin efort. vrând s intre la Libr ria Academiei. unde citise asta. atâtea pete obscure 19 coexist cu luciditatea. Ceea spusese. în sfâr it. va lucra în continuare. se întoarse i coborî spre Pia a Senatului... era perfect uitat . Äo"-ul morm ia în bu it. alo!... Cine?! f cu Minda. cu spaim . cine spusese asta? ÄObscur. Cu acela i rezultat.. ce ciudat. descurc cu r bdare nurul receptorului. f r nume... se particularizar .. copil reasc .p rea o vietate m runt .. Minda ridic receptorul: 18 ² Alo!. î i aminti c era duminic . ². ² A! i mai grav! Cu atât mai grav! i vocea ei. deschi i.. m garule. cu o anume ' certitudine. un bufeu. i tu. m runt . ce sosise deja i care trebuia absorbit. Era o duminic dup -amiaz ploioas . ² Nu-nu. el însu i fu uimit cât de u or î i învinse starea aceea confuz . Alo!. sunetele acelea lungi.... dr gu ule. Minda continu s dea din cap la bâzâitul acela u or.. ² Alo. i eu am iz olat-o.. cu o noapte înainte citise pân la ase diminea a.. m runtele sale automatisme din timpul unei conversa ii telefonice oarecare. la miezul nop ii. î i f cuse trei cursuri înainte de o calitate excep ional !.i mi te degetele. era îns incapabil s . nu-nu. O m runt migren . o spaim . spuse de câteva ori: ÄDa.. când celelalte sunete i grupuri de silabe sosir . da-da.. încercând s refac în întregime fraza lui Ceea care exprimase perfect o stare ce se afla înc în viitorul trupului s u. Pelicanul. învierea mor ilor.. unde st tu câteva minute în îmbulzeala din fa a G rii RATA.. ce . î i va dep i oboseala nu prin odihn .. pe tâmpl ² de parc ar fi fost lovit cu un corp dur ² cu gura întredeschis . pe jum tate. se aglutinar . eu i cu ea. pe care el însu i ² acel el însu i care se refugia în acea clip în trupul s u cel mai îndep rtat.. se întoarse câ iva pa i înapoi.. Când sunt cu un b rbat care-mi place. cu. ca pe urm s m t v lesc cu altul.i râsul.. plictisit i amuzat: în definitiv coexist m cu atâtea neclarit i. ca un solo-bas. se îngro ar .. de parc cineva în interiorul s u v zuse ceva. se auzi înc mult vreme în receptorul culcat pe t blia biroului i uneori.. într-o a teptare a unui oc ce trebuia s vin .. aproape melodios. din comoditate sau din igien ... de curând? Era ceva de foarte curând citit. ce nu i -o putea explica prea bine. la început vocalele. se ridic în capul oaselor. eu nu m culc decât cu un singur b rbat.. a teptând împreun . ÄO fraz profetic !" f cu Minda i zâmbi înc o dat i sim i.." i zâmbi. parc . apoi... cu Äoficialul"..griji. peste.. Ce era de în eles?! Cu un efort. i-am spus c sunt boln vioar i trebuie s m doftorice ti. trase un creion dintr-un recipient i începu s grifoneze absent. nu toate deodat ...". întreg trupul st tea într-o încordare pe jum tate.. de Äi". ca un acompaniament într-un trio cu cvartet de jazz. cum spuneam. înc o dat . Äe"-ul începu s ipe primul. o insect . Reflexul acestei spaime se repercuta i în ochii dilata i u or.. ci. te rog. lucrurile. Va închide recep torul i se va culca!. ² Cine. ² N-am fost plecat. cine.. stridente.. încât. am îmbr cat-o în ceara disper rii i b rb iei mele i am l sat -o acolo. de o or i jum tate.. domnul-doctor-Pelicanul a catadicsit s se întoarc acas i s . nu." Apoi se concentra asupra celor ce se auzeau în receptor.. cu ochii mari.... ca înc în atâtea rânduri. m runt stridente. Peste o jum tate de or .. câteva minute dup dou sprezece.. de o or i patruzeci de minute trebuia s se afle în alt parte. cu o pat ro ie. într-o anume ordine.. Mia Fabian f cu înc o dat num rul. ÄIn punctul mort. aprins . un bâzâit insistent. confuz . panic pe care propriul s u eu însumi refuza s i le explice. Ceea fusese cel care. Minda urca încet bulevardul. alo!. dar. ² Iart -m . prins între barele sub iri de ebon it ale difuzorului... o pat . un fel de astenie. în inima sa ce b tea în vârful membrelor sale ²încerca s o ghiceasc . Travers apoi. Bâzâitul se fragment . în clipa aceea.. c era. respirând cu greutate. resorbit . Al turi. apropo.... se grupar i începur s prind un în eles. exact în fa a u ii închise. cuvintele îi r sunau înc în ureche.. pân când dom-niasa. mi-ajunge! Eu nu m in de mân prin parcuri cu te miri ce sclifosit. O panic fizic . Nu... i -am mai spus. acum vorbesc eu. ajunul Sfântului 20 Nicolae?!). de ce e ti urâcios i îi trânte ti telefonul lui Miu a-mic ?! Hai? Uite. totdeauna. printr -un simplu efect de reverbera ie. din spaima aceea de câteva clipe.. Miu a-mic nu s-a sup rat i te-a sunat mereu. bineîn eles!. el începu s . dublat frecven a.. i deocamdat Geiger.i continua travaliul. habar n-am. trebuie dublat efortul. Pelicanul.. înc o dat . într-un m runt efort. perfect eliberat de spaim . i mie nu-mi plac chestiile astea. evident. Peste alt jum tate de or . fumând o igar . o panic scurt . a. coti la dreapta pe Calea Victoriei. iar undeva... ap rece amestecat cu z pad . gângurind... eu nu-l p c lesc pe Geiger al meu nici pentru Gregory Peck! Ne în elegem la pat ca doi copii de â . spaima lui. ce anume?! Prostii!. lu receptorul care emitea deja un singur tip de sunet.. Minda d du din umeri.. întins pe cana peaua sa de lucru. neidentificabil ... gre it. auzi el vocea cuiva. nu prea mare. ce conta. Totul urc la suprafa . Äinventa". o pat obscur . pe o hârtie alb . urmat.. Äextrage" acel zâmbet din el însu i. mult vreme.

cu fâ urile aruncate pe un scaun. Unde erau b trânii?! i. întunecat .i termine convorbirea. f r scop ² s tr ie ti o dup -amiaz f r scop.) i o comand numai dup ce se asigur c nu aveau rulad cu fri ca. o z pad suspect . trebuia doar s dea un telefon etc. cu din i perfec i îns . ce ap rea atât de rar la el. umoarea.. familii. i în^chii celeilalte sclipi o lumini de bucurie c între ei doi se stabiliser . p l vr gind în lini te. î i b u încet cafeaua i regret c nu avea un ziar la el. cânt rind în gând fiecare exponat i. cu so ia. tinerii str zii cu iubitele lor duminicale. ceva cu totul pl cut.. doctorii sunt repera i cel mai repede. în . pentru care figurile lor erau preg tite. pentru el oricum. dând u or din cap. apoi renun i î i d du seama c n -ar fi 21 avut chef de nici un ziar. inventariind-o cu r bdare. nu le ajunge pensia pentru o pr jitur .. dar cineva mi -a comandat un carton întreg. spre amuzamentul s u. duminica dup -amiaz . reflex. aniversau nu tiu ce. crem niturile sunt de ieri diminea . nu. bine îmbr cate... se v zu asta când ie i de dup galantar. un tinerel. cât îl visase în adolescen . observase asta i cu alte ocazii. întinse. jilav . ascultând cu gravitate. în svetere prea lungi. în mod Äspecial". cu lodenurile lor uzate. dar nu v sf tuiesc s lua i. cum se spune pe nu tiu unde. Reveni în cofet rie i. a. în fâ uri. b trâni deloc ² unde sunt b trânii. indic cu degetul vânz toarei (o femeie surprinz tor de fru moas . Minda se întoarse cu jum tate de trup. i Minda î i b u cafeaua la masa lor. dar de. a tept destul de mult.. dar care. în general. parc . oamenii. i dup o jum tate de or bun cei doi p rin i îl invitar s -i înso easc . raporturi atât de precise. dintre toate profesiunile.i aprind o nou igar . domnule doctor. odihnitoare. f ceau undeva o vizit de familie. odihnitor. prin ce g uri se ascund. Era o cuno tin . familia plec .. iar el. de cincisprezece.. ca i cei doi copii. ei. la un chio c de ziare. i porni spre o mas . a c rei calitate deosebit i-o explica abia acum: M ria Felix o preg tea pentru el. de i. Voia s . Minda refuz îns ." Minda zâmbi. el visase cu o tenacitate fantastic . cafeaua rece îl a tepta înc .în Occident mai ales. de agresive în tiparul lor blând. apoi. Renun s comenteze faptul c ea i se adresase cu apelativul Ädomnule doctor" (o. de frumoase.i conserve starea pl cut . la urm . în jurul unei mese ovale. se îndrept spre telefonul ce se afla în exterior i încerc un num r. s . domnule doctor! Ruladele ne-au venit ast zi. urm rindu-i reac iile. dup câteva minute lungi.. apoi se pierdu în fa a vitrinei cu pr jituri. ce erau i ei prezen i). ci mai mult: o promisiune a z pezii. o b trân . a tept în frig ca cineva. Ce s citeasc în ziar?! Ar fi avut chef de un policier. in extremis. un fel de M ria Felix cu gambele scurte. cu p rul alb.. curat. Se îndrept . în sfâr it. tineri muncitori. asigurându-l c se va sim i foarte bine. ÄAm avut pân adineaori. spre mirarea sa proprie. aprinse o igar . Fuma i î i b u cafeaua. inuman . familii întregi. î n sfâr it ajunse la rând (Änu-i nimic. patru f r apte minute. când se auzi strigat. înc înainte de a se a eza la o mas . eventual o Agatha Christie. duminic dup -amiaza? Probabil! De câte ori fusese în str in tate. un coleg de la ÄFundeni". se ridic (în trecere. aproape. o rug pe vânz toare s -i preg teasc o nou cafea. un b iat i o fat . i atunci. femei într e aizeci i aptezeci.-<4tur pe care n-o mai mâncase de foarte mult vreme (din copil rie? nu-nu. îi explic frumoasa vânz toare. uneori erau acolo femei colosal de b trâne. gândi el. urm rind din ochi. Era foarte bine dispus. de i nu era propriu-zis z pad .aisprezece. o convorbire nu prea lung . femei singure cu un copil. era deja în întârziere . sc mo ate. se opri.. ie i din nou la telefon. Ceea visase revolu ia i un nume. abia se r ce te i cafeaua!") i vorbi cu cineva. care sem na îngrozitor de mult Äcu un doctor". îl izbise prezen a b trânilor în cafenele. de convenabile. posibil.. cu un carton uria de pr jituri. toate sorturile expuse. Foarte rar câte. cuvintele altora. în fa a vitrinei st tuse to t timpul aplecat. f r zah r. ca un mulaj dentar) i se interes ² asta înainte de a fi comandat indienele (surorile indiene!) ²dac nu aveau crem nit cumva. ceru o cafea dubl . cu ochelarii masivi. sprâncenele pu in cam groase. înfruntând înc vocea. cu un oarecare interes. de frumoase.. Reveni în cofet rie . în apropiere. mi carea cofet riei. Era ora patru aproape. în timp ce îi saluta înc . colosal. prezen a celor trei tineri îl anim într -un fel. comod. Femei singure. acest Ädomnule doctor" pe care tocmai îl exprimase gura aceea pu in cam mare. i într-adev r. lumina. atât de repede. serios. cu buzele strânse. avea gambele prea scurte) o indian . r spunse M ria Felix.. de curajoase. fumând to i cu o disperat i vesel plictiseal . un Chase sau un Chandler. de aceea i vârst . Minda î i scoase agenda din buzunar. ÄAvem. privind circular în jurul s u. gura frumoas . dup ce lu la rând toate etajele. era cu dumneavoastr la mas . De pe atunci remarcase ce odihnitoare puteau fi. atât de dificile. înc rcate cu ceaiuri i torte. i crema e cam. de-aia s-au i terminat. ucenici sau haimanale cu câte-o iubit . în zâmbetul ei i al lui. lodenuri vechi. f r zah r). societ i întregi de b trâni. mai precis. ceain rii. bunici.. fete surprinz tor de tinere. explicabil. aceste numeroase oma-uri.ias din starea de iner ie în care se afla. de iner ie f r nume. cum era de a teptat ² pentru sine însu i! ²renun la pr jituri. z pada se depozitase deja. în rigola str zii sau în col urile cl dirilor. aproape caricat. travers i intr în cofet ria blocului turn. mâinile lor frumoase. de i intelectualismul ei uscat l-ar fi indispus acum. sora so iei (o domni oar în jur de optsprezece. va s zic era cunoscut aici. mânuind cu aten ie linguri a de argint. Era o . la urma urmei. exact raportul pe care ea îl a tepta.. femei cu un copil. fu din nou în pericol de a renun a." ÄMul umesc!" f cu Minda. Se gândi un timp la acel ziar. a doua oar . ca i asupra unui animal m runt. cu ig rile din care mu cau. ce poate fi mai odihnitor?! ² se surprinse chiar Äaplecându-se" cu o anume curiozitate asupra propriei sale st ri. se opri din nou în fa a vitrinei cu pr jituri i. i. afar continua s plou cu z pad . el nu locuia prea departe. mai ceru una. în anumite locuri mai ferite. se uit la ceas i afirm c avea program. cu figura lui grav . în clipa când era pe cale s . Apoi Minda se îndrept spre masa sa i a tept pr jiturile i caf eaua.

de i f r prea mare ostenta ie! Cu cineva. apoi reintr . g sind ceva pe placul lui Minda: Dave Brubeck Quarter. î i ap s p l ria pe cap. mai bine zis o amân . cu o bro a de argint la gât... nu-nu. cel pu in atât cât era el în stare s . fu l sat s intre. cu un: ÄUra. Apoi.. Tanti. Sosir i cafelele. cu o geant pe um r. apoi intr în curte i sun la o u ce era protejat de o minuscul marchiz . Tr ia cu cineva? se interes doctorul i primi un r spuns evaziv. aproape cinci i jum tate. cu ochii umfla i. cu întreaga sa instala ie de ÄHi-fi". Lâng fereastra înalt .. îi scrise repede o re et pe care o paraf i avu de luptat apoi cu scuzele mamei i ale fiului pentru tapajul de rigoare. vagi. când intr în camer Nestorescu. suficient ca s . înalt . parc . de mai mult de jum tate de an st tea în Capital . Oricum. Ezit o clip în sta ia de taxiuri (nu se afla.. aparatajul doctorului era în perfect stare i c trecuse doar pentru o scurt vizit . contacte. nu juca nici un rol. aprins din clipa în care se a ez . care. era total lipsit de senzualitate. m runtul.i fixeze bovarismul. . venea cu acordeonul i delecta o întreag societate. cu Roii Garnerr. amical . buc latul. un scotch autentic nu era la îndemâna oricui. în sfâr it. se vedea c era o obi nuit a casei. de fapt un membru al unui grup solistic.. Era o Äfat bun ". igara.. cu orice duminic dup -amiaz ). abia sesizat. un sezon. avea i unele veleit i Äartistice". Râzând. apoi ea disp ru afar . deoarece în casa ve nic deschis a lui Nestorescu. Nestorescu fu pu in uimit aflând c . Trecu astfel o or . se apropia de sfâr it. de curând lansat.disperarea lor vesel . el însu i nu fusese destul de mult vreme acolo). jazz-u\ u or învechit al anilor '50 care îi stârnea doctorului o anume melancolie radioas . The girl oflpanama. u a se deschise i ap ru în deschiz tura ei o b trânic . tocmai când se preg tea de plecare. apoi. ca i cum ar fi ie it de acolo în ajun sau diminea . în dosul lemnului. dup cum era u or de observat. în ciuda aparen ei ei de Äfru moas spaniol " (o frumuse e cu un chenar vag trivial.. trona un difuzor uria . pasiunile ei aveau drept suport aceea i m runt fixa ie artistic .. ceru altceva. plinu . l mpi-radio. i Minda p i în uria a camer -atelier a lui Nestorescu. el sim ea cu o anume certitudine c asta nu avea nici o leg tur cu nevoia pe care o sim ea ca undeva. dup felul în care se mi ca. Small gets in your eyes. i în acest r stimp. Era trecut bine de cinci. Sarah Vaughan. cântase undeva într-un local dintr-un ora în Moldova. nici o ma in în sta ie). uneori. înc somnoros. cu mama lui Nestorescu. prin apropiere. s se între ie cu b trâna Nestorescu. inimoas . tehnicianul îl puse la curent pe . P cat. apoi.. ro ii. i ceru o Ä igar bun ". lucru ce tr da într -un fel energia ascuns în corpul. dar sta era un semn al pre uirii deosebite de care se bucura Minda i al rarit ii prezen ei sale 24 acolo. pe care Minda o refuz . cu masa sa de lucru pe care se g seau risipite mii de uruburi. î i aprinse o nou igar .. Era un ÄHohner" uria ... se sun la u ^ i în camer intr impetuos o femeie de vreo dou zeci i cinci de ani. De i voise s plece. a sânilor agresivi (mâinile erau cam mari. Doamnei i se lu pardesiul. bine dispus. de 120 de ba i. Oscar Pieterson trio.. îns cum p rin ii ei locuiau în Bucure ti i ea îns i era bucure teanc . telefonul sunase de câteva ori în acest timp. cu domiciliul în Constan a. cu ochii cârpi i de somn. curat.i ceaiul. cât fumase ast zi? Refuz s mai calculeze. Ascult câtva timp în t cere Moon light in Vermont. cu p rul strâns într-un coc. apoi într-o sta iune climateric . franc plictisit . cu o cea c de cafea în mân . î i vârî mâinile în buzunarele pardesiului s u de c mil i o porni agale înspre Spitalul Brâncove-nesc. solo piano. Telonius Monck. i ajunse la Arenele Libert ii. sau în fa a lui chiar! Lui îi muriser bunicii i poate de aici. cu o oarecare ov ire. Minda însu i d du unul i. pe care silueta ei sub ire îl sus inea cu o necrezut for . Dealtfel. friguroas . dealtfel. Cu astfel de palavre Äb rb te ti" trecu acel sfert de ceas în care doamna Miter convers . f r s tie bine de ce. politicoas . apoi la stânga. în fa a lui sau pu in lateral. un 25 tinerel de la estrad . Pe una din str du ele limitrofe pie ei se opri în fa a unei c su e cu grilaj la strad (pierduse câteva minute pân s o g seasc .. Nestorescu introduse o rol cu muzic beat. ce se acorda perfect cu acea duminic dup -amiaz . mai avea un pachet la el i va fuma cât va avea chef. O chema Tanti Miter i era so ia unui ofi er de pompieri de la Constan a. Acest fapt putea în ela îns . negri. apoi. într -adev r. u or lâncezi. obi nui ii ei intrau dup o jum tate de an sau i mai mult cu acela i aer. pe 11 Iunie. care î i ceru scuze c nu îl recunoscuse i tent imediat un microconsult pe care Minda îl satisf cu. Minda cu datele ei civile. fals. l-ar fi odihnit dac s-ar fi aflat pe undeva. Trebui s sune înc o dat pân când se auzir ni te pa i. 22 23 bându. hazardându -se în lapovi a de afar . dou femei îngrijit îmbr cate. în ciuda ochilor enormi. cu p rul alb. înainte de m riti . câteva difuzoare i aparate în lucru. în spiritul so iei de ofi er. întrebându-l ce dore te.'într-un anume fel. dealtfel. O coti pe bulevardul Co buc.. doctorul se între inu câteva minute cu mama tehnicianului. pe scurt. Nestorescu o strig totu i pe maic -sa i îi ceru dou cafele ( tia c doctorului îi pl cea s o bea rece). dure). d du din umeri Minda.. b trâne!" i: ÄDe ce n -ai telefonat?!" îi oferi o cafea. timpul. afirma tehnicianul. apoi renun tocmai când se apropie una.] brunet . piuli e. avea ceva voce i. când Minda ie i din cofet rie. Minda. c su a avea i num rul c zut. într-o vreme.. Eroii Garnerr. dup o noapte alb . apoi se precipit i derula câteva benzi. clipind conspirativ din ochi. scoase de undeva o sticl de whisky i o puse în fa a musafirului.

inclusiv cei vegetativi.. ceva ce. i Minda se pomeni zâmbind i el. ce inea o sticl de coniac în mân . mai mult chiar. acel Ä5 stele". Domni oara Gabrielescu era la fel de înalt . negru. unde îl tr gea ea..i p rul cu un prosop mare. valurile de p r negru. orice indian e f cut cu fri ca. pentru succesul fulger tor. i de i ar mai fi putut da un telefon salvator i trece o jum tate de or pe la. nu. petele acelea palide. o dat c g sise. i care îi zâmbi. cu un cap îngust. ha! I-am spus s . cu feti ele. De ce s nu întârzie.. cu familia. iar r uladele cu fri ca. se sim ea asta foarte bine... iar pân la opt mai avea o or bun . chiar i surorile indiene. intr i b trâna. amân plecarea. fumând cu l comie. singuratice. i se surprinse imediat gândind cuvântul Äobliga ie". bineîn eles c nu. dar pentru o escapad . astfel de oameni sunt plicti co i dac îi întâlne ti prea des. nu-i a a. i în camer intrar . m runte.. mutrele lor previzibile. ud pe fa de ploaia de afar . care. sta era cuvântul: o pornire ugubea ! ² c reia ar fi o puerilitate s -i rezi ti. de fapt. Minda renun îns . punându-l la punct f r s -l jigneasc . ca s g seasc acel Ä5 stele". formidabil. fa a ei era frumoas . o escapad de care nu va lua nimeni cuno tin . o escapad din el însu i. inteligen a. foarte sub ire îns .. tactul.se r zgândi. inutil. crem niturile nu sunt proaspete. s-a legat un tip de mine. iar la un rest ur n el care îi zicea ÄTimpuri noi". o or i jum tate chiar.. iar seara. în orice caz. în sfâr it. curajoas . din acest unghi.i din când în când. cu vitalitate. probabil.. pentru câteva zile mohorâte. Clark Gabie nu poate fi jignit duminica dup -amiaza. din ceea ce era el însu i. s se usuce.. s . i acum. . dar. ajutat de Nestorescu s se dezbrace.. la opt. observabil doar când st tea într-un anume unghi al luminii. ai ajuns pân la la? se mir Nestorescu. într-adev r. avea o must cioar care nu -mi 26 27 inspira încredere. refuz chiar. cu mâna dreapt . care venise în Capital pentru o restan sau un examen de f r frecven . Când s ies. am spus c m duc pân în fa . Äfrumuse ii" ei. obositoare cumva. deci i lui. m run i. întâlnirea cu ea era o obliga ie?! Prostii. nu tiu. duminica dup -amiaz a unei femei? O astfel de victorie. ce conteaz ? f cu Tanti. i o m tu de-a noastr . nu se mai vedeau deloc. singur . i propuse s -i împrumute o bluz . deschis tuturor.. sau pentru a doua zi? Era odihnitor. Duke Ellington and his bând. nu -i a a. care a comandat un carton întreg. mediile acestea previzibile. cu din ii nu foarte albi. care îl odihnea ea îns i. toate astea erau. plin de fum.. neregula i. ceru o igar Äbun " (din care avea Minda) i declar c un p h rel de coniac i-ajunge. b trânul Duke. a venit i sor mea cu b rbat-su.i rad must cioara i o s mai vedem pe urm ! Râse i Nestorescu. i Minda se gândi c în definitiv i el Äfugise" de ceva în acea dup -amiaz . Iar i sintagma asta idioat . în ciuda cursei pe care o f cuse. ² Ei. a fost un domn. blond . minute întregi. cu tâmplele concave. Ce.. V zu scena în gând. negru. Obliga ia de familie fusese Ätri at ". de lume i un ins elegant ² ce în elegea Tanti prin elegant? ² cu o must cioar Clark Gabie.Nu mai suportam singur tatea ast zi! tocmai declara Tant i.i usuce p rul lung. abia acum doctorul observ c Tanti era ciupit de v rsat pe fa . i-am întins-o! râdea. Din câte asemenea sute de succese nu e f cut via a. urca din adânc o pornire vesel . d dea o anume ambiguitate chipului ei. ud.. cu o mare admira ie. unu' care se plictisea. frecându. el însu i! In sfâr it.. ei pot deveni i vulgari. Slava. dar Tanti. prietena lui Nestorescu. din eternul calcul al lui: la ce folose te? Sau: Nu e în program? Sau: E plicticos! Evident. ugubea ² da-da. ² Cum. Tanti Miter reintr în camer a doua oar ² când ie ise? ² cu o sticl de coniac 5 stele. zâmbetele. cu o m runt la itate.. sunt de ieri diminea . hainele lor previzi bile.. în rest. ² Fantastic! r spunse Tanti. la mine. dar când am v zut ploaia asta împu it de afar . cu p rul lung.i pusese un batic. Trebuise s fac o vizit de familie în dup -amiaza aceea. îl a tepta Ludmila la o familie prieten . de la Turnu-Seve-rin". nu se g sea decât Äinfectul de 3 stele".. pentru c . era exact cuvântul: o escapad . i ie ind încântat de dou ori. nobile.. ziua. cu din ii ei frumo i. în care se intra f r nici un fel de crispare. dup cum povesti. am fugit.. foarte bine îmbr cat.. ² . o odihn real a centrilor s i nervo i. în casa aceea str in . dintr-un reflex de voin .. cu nasul fin. pur i simplu am fugit. cu toat gura. te pomene ti c tot din pricina ploii? ² Mai plou ? întreb el. îi i comandaser aceast escapad : dou indiene cu fri ca! Ce prostie. Ai mei m-au rugat s viu la ei. dealtfel. expe-diindu-i o fraz femeii aceleia înalte. toat diminea a b tusem aluatul pentru cozonaci. vesel .. da-da. Avea un zâmbet cu adev rat fermec tor câteodat i se vedea. cu acelea i mi c ri de-acum o or ale Tan ei Miter. Ajunge o obliga ie pentru o duminic . dar ie irile astea în tot felul d e medii. ajunge pentru fuga aceea prin ploaie. ha. în iner ia aceea de duminic dup -amiaz .. aran -jându. împreun cu o tineric . care se pare c auzea totul din antreu sau din camera vecin . de ce s -i rezi ti?! Numai dintr-un simplu automatism de voin . pe la câteva restaurante i cofet rii din apropiere. uscân-du-l. burghez. fericit acum de ploaia care o adusese aici i care o separa de mediul ei familial. orice indian veritabil . tot un Ädomn doctor". Se auzi apoi. Slava era mai înalt cu un cap decât tehnicianul. Era vesel acum. ceva extrem de vag.. pentru c . pe care o prezent i celorlal i drept Ädomni oarajjabriele cu.. flatat . din ceea ce trebuia s fie el însu i. într-o astfel de dup -amiaz . ce dureaz câteva minute.. în timp ce tehnicianul o cert c nu. uneori. a doua oar . nu tiu cum. mai bine o escapad din ceea ce devenise. unde erau invita i ambii. din care se ie ea pentru totdeauna. gras i frumoas . restaurantul sordid. derulând o band .

îl sim eau în mod special. ca de obicei. din nou: ÄVinuri selec ionate" i înc o dat : ÄVinuri vechi". preocupat. la medicin legal . cât de departe te poate urm ri un tangou? Ia uite. în sfâr it.i agate p l ria în umbrela unui aiurit care îl i privi cu o furie infinit .i umerii ca orice c l tor înfrigurat. provinciala. circu ite. se puteau z ri trei func ionare ale ÄLoto" -ului. prin spatele celor trei femei. nu reu ea s . i le comunica celorlal i doi ultimele achizi ii. cineva îl îmbie cu bilete pe care le refuz . cu un rânjet cinic pe botul s u ascu it.i umerii. acoperite cu litere mari. te pomene ti. în primele minute. lip ind. se putea vedea asta prin u a r mas deschis . dup ce se mai învârti printre cei ce a teptau în fa . i Minda î i imagin strângându. care-i f cea sil i îi pl cea. scuturându. Minda ie i exact în clipa Äcând nu mai era nevoie de el" i constat cu bucurie c ploaia încetase aproape cu totul. o pl cuse chiar. în urechi cu sunetele viorii ce cânta acela i lag r. Sorina sau. i ele râdeau pentru eternitate. pe cea mai mic . cu bretonasul ei si conversa ia matur . Ce f cea el la ora asta? S -i dea un telefon?! D du din umeri. i el tres rea i se felicit pentru ideea pe care o avusese de a parcurge tot drumul pe jos.. Äam nevoie de mi care. de i. vreo zece clien i.. din Ätutun selec ionat". pen tru el.. cum dra cu o chema pe a treia. nu prea gr bi i nici s ias i nici s joace. la procedur . Câte o pic tur de ploai e.i continue drumul pe jos. veselia celor din untru. vinuri alese din cele mai renumite podgorii. strigân-du-se. pentru o cunoscut orchestr . c se dep rtase de cinematograf i de sta ia de tramvai. cu melodia lui zdren uit . î i vâra capul. probabil. totodat .. un tangou care alerga dup el. femeile continuau s râd în clipa când el dep i col ul i ele r maser astfel. nu ast -sear . se a ez la telefon. Sabina.. era un film pe care nu-l va vedea niciodat ! St tea i buchisea. i toate trei râser . pentru c pr v lia aceea banal . strângându.. bere toat ziua". ceva cu Är" i cu Äi". amuzat de propriul s u gând Ä galnic". ploaia încetase doar de câteva minute. se integr ei.. ferindu-se de b ie ii în jur de zece ani. mai avea o toleran de jum tate de or .i cânt un lag r. de cât mai mult mi care. la Codul civil. Trecu pe lâng un cinematograf în fa a c ruia se g sea o gr mad de lume pe care. h mesit. Când Minda se ridic în picioare s plece. cu atât mai bine. mul i din ei trafican i de bilete sau amatori de unul.. plictisite. etc. râzând. dup câteva zâmbete i dup ce pred un pachet b trânei.. va p l vr gi cu soacr -sa.. in i a â a i de mirosul locului. unsuros. se opri câteva clipe în fa a fotografiilor di n vitrine. str zile se popular . printr -un . pref cut. luptând cu tenta ia unei ig ri. 28 29 ca orice loc. minuturi la comand . stai.. Minda mergea printre trec torii mai rari acum. termene. dar numele nu se constitui în nici un fel.. în curând îns . care -i pl cea.. cei trei schimbar fraze criptice celorlal i. sau la cine tie ce tâmpenie. inteligent. era un singur lag r în toate aceste localuri ² ÄVrei s . unul se pare c instala sistemul de difuzare într-un mare restaurant. plictisi i. tava cu fleici grase. în care ap reau nume str ine. dintre care unii. la timp. prin vitrina de sticl . Ce ciudat.. un tangou ce f cea cu ochiul. se mai auzea înc . lihnit. un tangou de lat.. pentru c era un tangou care l-ar fi putut mânji. Trecea pe lâng restaurante vesele. formule de l mpi. ca un câine sc pat din buc t ria restaurantului. nu v zuse filmul i se surprinse cochetând cu ideea dac s intre sau.. de eterna Äduminic dup -amiaz "). în mijlocul familiei sale numeroase . trecu. studentului. i gr bea pasul. care ap ru. apoi o tergea satisf cut.. de dou ori. d du din umeri.. ca s pot sta pe loc!" parafraz el din nou. lovindu -se u or de cei ce soseau. va cump ra de la cofet ria M riei Felix un carton uria de rulade cu fri ca i îi va face o vizit . bineîn eles. încet. perfect inopinat . printr-un acord tacit. afacerist. ce prostie. cât p-aci s . deformând o fraz de-a lui Ceea. cu capul acela îngust. chitan iere. Irina. Trebuie s m mi c. Tanti Miter disp ruse. duminic seara (sc pase. la col . se putea observa asta dintr -o privire. în loc s-o ocoleasc gr bit.. Francisca i. pe care. cu vitrinele aburite. apoi plec ... era. i Minda trecu al turi de vitrina de sticl i. cea mai mare parte./ prieteni ai lui Nestorescu.i aduc aminte al treilea nume. dar el nu fuma pe strad . mesele ude de vin.. tramvaiul oprea cu scrâ nete muzicale în sta ia din apropiere.. de i se chinui un minut întreg cu acest lucru. grav .. era un gând Ä galnic". cu cele trei feti e adorabile... râzând la nesfâr it de fraza aceea banal pe care le-o spusese superiorul lor. un câine care venea. rece. un b rbat cu p rul c runt. a a cum f cea de obicei. greu. de nas. i se lipea de frunte. m slinele i brânza vis toare din galantarul pe jum tate gol. îi va ar ta el lui. aventuri cu probele instala iei etc. o v zuse în dou rânduri. salamul trist. f r nici un scop precis.i umbrelele. r ut cios îns . nu-nu. ca i în fa a vitrinei de cinematograf.. tot drumul sau o parte din el. Francisca i. i -apoi fumase o gr mad în acea duminic dup -amiaz ! Acea duminic dup -amiaz ce alunecase în cosmos. ap ru mai bine zis. i el se tr gea prudent lâng perete. dar nu. se va mai întâlni de multe ori cu el. cu exact atâta ironie de cât ar fi avut nevoie dac prietenul s u ar fi fost de fa . r t cit . care le s puse ceva.. da. de col ul gurii. aruncate. î i retu a coafura la o oglind din antreu. pe o etajer înalt de metal. sau... aluzii la socoteli comune. gr tar special. tocmai pe cea pe care o cuno tea cel mai bine. în definitiv. ro ii în care se anun au ÄFripturi. tehnicieni sau amatori de radiofonie. i.. Se hot rî s . pe care acei in i. ba nu. cum le chema? Sabina. unul purta în mân un magnetofon mare. J^aul i Sever.. sau mergea el oare atât de încet? S gr beasc pasul. intrar pe u doi. de i nu se gr bea. în casa aceea în care el fusese o singur dat . comendatore?!" ² un tangou importat din perioada de dinainte de r zboi. î i avea mirosul lui. încet. nu f cea! în definitiv. c utând prin registrele aflate. Agripina! Minda zâmbi. ce foiau pe acolo. i dac dobitocul nu va fi acas . în fa a lor câteva borcane imense de sticl . un tangou ca o cutie de ig ri proaste. în bidonul cu l turi. unde nu avea chef s intre i unde Ceea nici nu-l invita. gândi el.Slava.

y tangourile. maz re. iat . mai mult decât atât. castravete. încheieturi. de la familia Velici. apoi mi c din cap: Sigur c da. nu mai prejos de. glumi. scâr âite. tot mai limpede. chiar i tangourile de acest fel. ultima terapeutic a cancerului ganglionar. fotbal (în trecere). demagogii. cârâite. aproape f r ca el s-o simt . care îl cuno tea atât de bine. totu i. El o privi pu in uimit. cine tie. târnosite. cu din ii sclipind. un gust pe care-l împ r ea cu oricine. i-am strâns-o. maionez . evident. în patul lor cosmic. cu gura plin . în prima sear . lovindu-se o dat cu antebra ul ei sub ire.. sezonul viitor. serialul de sâmb t seara. n -ar fi f cut acest gest dizgra ios nici dac ar fi fost singur.. cu bra ele sale puternice între care 33 luneca ea. vicontelui de Hippokrates. tacâmuri lovite de por elan. un râs al nu tiu cui. câini de ras .Ia uite ce comic. pe jum tate amabil. oricum. pe ea. cu siguran . dar cum. l ui îi pl ceau tangourile. un accident de cale ferat . clanul s u. o felie de friptur rece. se transformau într -o pereche oficial i. 30 31 ² Ai b ut ceva? îl întreb . se rostogoleau încet. frânturi întregi f r sens. acela i pân la micron.. închipuie . care Äse d duser " la ÄRomarta". mai ales tangourile cârâite. dar. negre it. tr i o veselie ciudat . care îl intuia atât de repede: pentru c ea. casta sa. toat lumea era la curent c lunea viitoare. i se gr bi s intre în discu ia general . da-da. mai reu it decât el emblema sa intim-social . a doua sear . ciudat de vast . consilierul ministrului. i -ar fi frecat mâinile. distinse subit râsul ei care se rostogoli acum identic. care se întind cu oricine. speciali tii. trebuia s aib curajul s ... mi-a întins mâna. i el o urm rea. în care ciocoiul / din el era perfect democrat. oamenii cu greutate moral ... a a cum credea ea. cu ochii rotunzi i fic i. scopâr ite. închina i domnului... de omogen .» anul acesta. Ä..în aceea i sear (sau era a doua zi?!) în orice caz. da. Ludmila. a teapt numai s . sosesc acas i-l g sesc f când . s mai dispar impostorii. ea era acum. noul ministru. O dat Minda o auzi.i c . pe care el îl ignora pe jum tate. apoi despre Italia. despre mod . mai mult decât probabil. primi o farfurie mare cu ciuperci. abia în clipa când form num rul ei î i d du seama c asta voise. i el se bucura c era calomniat. ce se rotea încet.. nu în elese. citind pe fa a ei ² a a cum ea citea. intr într -o anume vibra ie. despre grip . nu. uitase? o luase pe Ludmila la el i o iubise. chiar bârfi pu in. râzând în întuneric. convers aprins.... neam hot rât.. de t blia patului sculptat . într -o audien . el.. era a teptat la ministru. ceremonios. masaje. c b use într-adev r.. dar în gând i-am spus: «Turn tor ordinar. un pahar de vin (lucruri pe care le dapozit în grab undeva)... la câte va minute dup ce intr i d du cordial mâna cu toat lumea (nu era ultimul). amuzat.. în patul lor. care se va solda. cu un nou director general în Ministerul S n t ii. la Nestorescu. mercuriale.. da. la debitul la care m opresc totdeauna când. 32 el. lâng el.. aproape. metacarpiene izbite u or. cu câteva ore înainte. despre cauciucurile române ti. zi i noapte. de t blia joas a patului. i acest lucru nu era adev rat! Pe ce se vedea c b use. un râs ce nu avea nici o leg tur cu serata lui Velici. miorl ite. reprezenta acum mult mai bine. îl împingea cu blânde e înainte. de zid. ea era deosebit de vesel .i m rturiseasc sie însu i acest lucru. îl calomnia. cu grupul din care se ridicase i nici cu îmbr i area lor. mod . era ceva care sclipea pe hainele sale. un demagog ordinar. cu r spundere. pe te alb. ce nesim it. care se afla la cel lalt cap t al salonului. prietenii lui i înc mult lume se bucurau de pe acum. pocher. dac ar fi fost singur. i în aceea i clip fu fericit c o p c lise. un p h rel de whisky... lip ite. era hot rât. Se vorbi despre ploaie. o ridicare de pre uri. pe mâinile sale?! Probabil.. pe jum tate a â at. care se desprinsese dintr -un grup în care cineva povestea nu tiu ce i. dup cei aproape dou zeci de ani. logodnica sa Ludmila! O iubi. Lizbeth Taylor i Burton. h rt nite. un miracol totu i.. cu fine e. homeopatie. un clan întreg. profesional . ce decis. cu decen . pu in înduio at. de ce ciudat ? întreaga sear dans . Ludmila.. tr dându. ca o uria mân înm nu at .. Minda. s mai conduc i oamenii de autoritate. r splata se apropie. i auzeau murmur de voci. sub ire. o voce de femeie. Salvador Dali. adic . veneam spre cas i. cu echitate i acelor frânturi un sens?!. acela i lucru pe fe ele celorlal i ² succesul s u social.i contururile. de noptiera care respira cu siguran . a. a a cum se cuvine cu logodnica unui viitor coleg. poate f r sens atunci sau în trecut. nimeni nu se întreba dac Minda va fi de acord sau nu. era chiar acolo.. pe drept cuvânt. în jurul lui dou sprezece. unsuroase. voia s -i spun . marchizului. ghicit. lent.. de sensibil . înduio at f r s tie de ce. sclipea deja.miracol ieftin. ce dracu. optit.. o tuse scurt .. cu un început de uimire. la Velici. toat lumea vorbi. deodat . avu spirit. ea î i p strase întreaga veselie.i. se pare c . Ro ea. . iat ce repede. s mergem la Sovata. undeva sclipea ceva i îl ascundea. imagineaz . ciorapi flau a i b rb te ti. i ncon tient. o scul din somn pe Mia Fabian ca s -i spun . acela i râs. într adev r. str lucise acolo. ea îns i. era convins c b use cu mult mai mult. viitorul va restitui cu generozitate. cu patul ce se învârtea u or cu ei. în col . imprimându-le acea abia sim it senza ie centrifugal . descompus. dar. pe chipul logodnicei sale. coate. între dou sprezece i unu noaptea. b use! i atunci abia î i aminti c b use. dansase o dat cu ea. a â are. ar fi fost tentat s -l fac ! Se amestec apoi printre ceilal i invita i.. ei doi.. cu o lucire de râs în ochi. de parc i-ar fi fost pe sfert tutore sau unchi. Da.. lu e.. de acest lucru era convins. clinchet de pahare. v zând.

.. tremurând ca într -un chenar. pe jum tate. întunecat. mormântul lor dublu. înfrigurate. înainte. surâz tor. se întindeau spre ea. întinde-te pe burt . spart în fâ ii incerte de lumina lor mat .. în genunchi. sor d -mi foaia. pr jitura mea. vai de mine. privindu-l în ochi. ce se tr da în orice mi care.. Indiferent ce-ar face Nixon. dintr-un bazar. al lui. Am s folosesc toat bucata. se încurcau în p rul ei. m simt bine a a. de târât... însp imântate. de vârsta lui. un înger de gips.. cald ... lovindu -se de peretele difuz. în cel mai m runt scâncet. bizar!. de forfecat. ha. ce sfâ iau. de pome ii obrajilor. plecat. nu-nu. plan e.. moartea lor dubl . palpitând stins.. îmbrac -te. cred c e organic. S -au dat ieri diminea cauciucuri pentru «Dacia 1100». de p r. un s lbatic lipsit de sim ul umorului. la fel ca i întunecarea lui. dreapt . dar aici.. Cici. unde e pr jitura mea.. ha.. acoperind ca un cearceaf flutur tor patul... gen unchii. ca între in i bine crescu i. cu siguran .. din ii lui. ha. logodnica lui.." i-acum ei îl împingeau cu blânde e i voio ie i el privea înc . vine aproape zilnic.. lipit de craniul delicat.. cine spunea c el e un tiran. Virgil. face lec iile cu ei. p rul fin.. uite aici.. i pe unul din degetele mâinii stângi pata sub ire a unui lichen tân r. de m cinat litere.. tratabil ... patul lor dublu. adânc. coapsele ei ce vibrau. pe el. oameni Äde bine". genunchii sub iri pe care el îi prindea incon tient. cu ce m run t bucurie mereu reg sit . undeva. privind în urm c tre ei. buim cit. mul umesc. miile de caste. de t blia patului ce avea. Nu -nu. p roase. agentul lor electoral. un scaun pe podele. toate luptele sunt drepte.. doare aici. am aflat îns prea târziu. dup dou zeci de ani de munc . casta lui str vezie. d -mi voie. Äunde-i tirbu onul. de b rbie.pltins d'odeurs legers/et des divans profonds comme des tombeaux".. din nou murmurul difuz de voci. pân sus?!.. subacvatic. disp ru. relaxat. filme. cuierul eîn col . spune-le i tu chestia aia cu generalii i ciupercile... pa opti tii." . câteva femei-voci se aplecar pe geam. râsete peste tot. o r suceau. Valentin i -a atârnat. adânc. bizar!. pe-o vreme ca asta nu-mi simt ceafa. ha. t ind întunericul acela fals.. ha. pe care îl am deja. ha. surâz tor. zâmbind u or buim cit..în injec ii i goutte-â-goutte. e bine a a. cu calm voio ie. ha. el o iubeai cu un fel de furie. zâmbindu-i. la unul din ei.. real .. cu un înger mortuar. murmurul acela confuz-distinct ap ru din nou. o netezeau cu mi c ri cvasi-brutale. greac . de undeva.. vai drag . clasic . f r s vad nimic. maxilarele sale puternice. printre clinchete de pahare. de ureche. deschide gura. da-da. stai pe marginea patului. o fars benign .. dar aici. familiare. oval. bra ele ei în unghi. ea îi anticipa triumful. o u trântit . el i cu înc un mucos din vecini. am i eu num rul. cât e ceasul?.. întoarce -te. picioarele desf cute." Da. interminabil . gura mic . o «oz ». cu mâinile împreunate. buzele sale i se lipeau de arcade. pleoapele aproape închise. .. o parez facial . bizar. mul imea aceea. îi spal . ha. înc o dat . sudoarea îi unea deja.. fe ele lor bune. coada s-a format pe la dou diminea a deja. înecându-se 34 în gol. frecându -se unul de altul. ce-i cu fesele astea. cineva deschise geamul înspre bulevardul pustiu. tibia ei lung ....... ghicite în infraexpresia lor. discordând cu veselia ei. invizibilitatea lui masiv . înc o dat . schimba pentru el frazele de r igoare cu toat lumea. de tacâmuri. o împingeau. uitasem s te întreb. clipocind. 35 ha.. mare. de mar mur . nu se întâmpl nimic.îmbr ca i-v . dezbrac -te. ha.. în lupt surd . privit. în urm . pe valurile unei m ri provinciale. una din sutele.. întors. de înc p ânare. cu capul fin. am spus c refuz s folosesc a doua oar . ce sclifosit . cu toate c . palmele acelea fine. gemetele ei mici.... Biochemische Zeitschrift. pe jum tate incon tient.. din întunericul din jurul c rnii ei albe. într-o societate-coral. o genuflexie. ea se învârtise ca o rozet întreaga sear . dac ave i vreo umbr de îndoial .. patul lor dublu. sub un baldachin provincial.. domni Äpân în vârful unghiilor". într -o contemplare trist spre în untru. ca într-un desen surrealist. îngerul lor de gips. un robinet deschis care sclipi o clip . paharul meu e acolo. un ve nic rigid. sub iri. palmele care se întorceau. ecagheul când l -a f cut. ca un tic-tac. ha. asta-i bun !... strânge pumnul. se r suceau moarte în jurul încheieturii. A. drageurile nu-s reu ite. clinchet de pahare. de limita frun ii.. O. auscultat.. a. de metal. cearceaful mototolit sub ei..?!. e complet destins. clanul lor. panicat.îmbrac -te. în genunchi veghindu-le moartea.. o reculegere trist . Äridic bra ul. mai las -l în pace. cuminte. Ia uite. halucinant . vis toare. tenace. un Ätrouble-fete". se în elege. dozarea era cu totul alta. care. anemic. sânii albi. ha.. privi i-l. o ciudat sonoritate. Ha.. cu prietenie sincer . sus.. de pip it. lipite una de alta. ap ru. unde e garoul. elegant trist . ha. p rul în bucle suave. aproape stridente. asta-i bun . t lpile ei sub iri. la un col de strad provincial . dezbrac -te.. într-un cavou provincial.i respira ia. buzele sub iri. c nu vrea s strice nim nui bun dispozi ia. îi c utau. ine. mormântul lor dublu ce îi a tepta surâz tor.. cu palma. asta o am de la Floren a. încruntat. ca s arate c în elege de glum .. perna c zând cu o bufnitur surd pe covor. în întuneric. un mormânt cu o piatr funerar . luminat. acestea. ce izbucni victorios. pa i. ce c l torie. parc . ie ind neobosit din opacul acela ca dintr-o istorie posibil . bizar!.. bra ele lui puternice. în râsetele ei rare. respir adânc. privi i -o pe Ludmila.. ÄNous aurons des lits.. la aort . de cârti . deoarece i el era.. printre toate. cu faldurile fine de marmor în jurul trupului adolescentin. da. d -mi voie.. din mit. apropo. dumneavoastr ce p rere ave i?! garoul.. inteligente. d -mi batista.. ca ni te icnete puberale... vocale i râsete.. împingându-l cu bun voin . el. tu e te. nu-nu.. sudoarea ce sclipea în întuneric... aplecat. mul umesc. ca într -o fars . ie ind. lingându-i.. am noroc c mama. îmbrac -te. râsul ei.exerci ii Yoga. o basculau. îi plimb .. las mâna moale.. un cordon din acela i material i un singur nasture. într -o triste e calm . globurile fosforescente ale acelei pânze de aer întunecat.. a fost. ajunsese Äom-de-bine". abia sim it .

mântuind.. în variante inepuizabile. dac vrei. probabil visul ei era mai puternic. ea î i continua înc seara ce fusese. e exact. o merita din plin. sau miercurea. anticipat . ha!. familiar . pentru aceasta. cu totul întâmpl tor.. în tramvai. iat . victoria ei! La dracu cu nop ile de iubire. seara ei fusese prea puternic .. atât de real (poate mai concret . dar atât de. Diseases of metabolism de Duncan sau Manualul de boli digestive ale lui Bokus sau de boli hepatice al lui Sheila Sherlock. oricum. acolo. pentru trupul ei. melodios. numai pentru asta. acoperindu-i ru inea. el însu i nu auzea murmurul! Cum s nu. Tanti. cu care.profund. tr it simultan.Alo. stimat duduit ? ² Bineîn eles.. nici nu Äobservase" cele ce se întâmplau cu ea. pe care i-l d ruia. nu existase niciodat . e oare adev rat. ha. ² Da? Cum se poate. atât 36 37 de sociabil. ellurj a_ cu elînsu j_ i. umanitatea sa conic . în timp ce..... i clinchetele ce nu erau decât un vis. da. sau cu totul altceva. rumoarea agreabil . amabil. paralelipi... prin ploaie i la nu tiu ce cârciu m . noaptea lor ratat .. îl strângea în bra e cu pleoapele strânse.. fericit . când îi vezi pe strad . (Unde r m sese cel din Äduminic dup amiaz ". patul acela al lor se învârtise numai cu el. într-un fel. mai grav. d -mi i mie. pe -di-c . cilindric . sunetul unui disc.. ² Ia uite.. de i el e teribil de ocupat. a a era. îl auzea. franc . i ce cuplu fac amândoi. sfâ iate. acel el însu i din seara de duminic era cu nîultmai tare invincibil. ea se l sase iubit ? Ciudat. a ei. în timp ce numeri restul. f cu vocea ei r gu it de dincolo. a fost asistentul lui Lupu i înc . în acel pat-bunker. ascultat într-un col . desigur. cât tact. de care nu putea sc pa.. toate astea i. aruncând peste puroiul lui nesclipitor candoarea ei de nedescris. i mie nu -mi spui nimic! . i disp rând.. Tant mieux. nu tiu cum.) Murmurul acela.. aproape simultan de amândoi. printre clinchete de pahare i tacâmuri. vrei s -mi faci impresie bun . în timp ce încerci s aprinzi un b de chibrit pe o cutie ud .. nepotrivit cu iubirea lor de carne ce fo nea. cum începea lag rul lui. s o poat înfrânge. da-da. bibicule! Ai fost la leu i te -ai dat la una. al umanit ii sale oricum.. oricând binevenit. asta devine o boal scârboas când c ut m semnele tuturor lucrurilor. fusese prea puternic pentru ca bra ele sale mu chiuloase. dureros.. în noaptea aceea ea fu. Pot s . vai ce dr gu . intim familiar . ² Poli ist? Aici se lucreaz . evident. este de pe acum. politicoas . m-am gândit s -mi ofer o. f r nici o semnifica ie. neverosimila-i epic . pr jitur . aproape oricând. zgomotul umanit ii în genere. peste trupurile lor încleiate de sudoare... presate. ca unui proprietar de seraiuri.. ai o carte bun ? Dac ai un poli ist. Doc. cald -obraznic .. la cas . dac exist a a ceva. care era orice afar de ceea ce se cheam o frigid . ale întâmpl rilor. viu i fantastic. victoria ei. murmurul. duminic seara? ² Alalt ieri a fost mar i. prea nou . ha! Minda avu o ezitare în r spuns.. atunci când îl asculta.. evident. pentru trupul lui pe care îl suporta. ininteligibil . a a ceva eu m nânc cu. prea real .. era un vis. prea distinct atunci când se ferea de el.. la Radio. a i fost împreun . înghi indu.. inteligent . în bibliotec ? Ha. sunt vise care te surprind nepreg tit. în fiecare sâmb t seara la Ateneu. atent cu toat lumea. dar atât de prezent deja. timbrul ei cald. dec derea. în sfâr it. real . lelipi.". citesc de aproape trei ore i. i râsul ei. dar. necesar. pentru ea noaptea în doi nici nu începuse. Sacre de printemps. în sfâr it! Duminic seara?! ² tiu tot. realitatea ei prea tiranic . cald.i spun?. la fel ca de un co mar... în pat. ² Haide-haide. duduit !. dar parc ea. draga de ea. pentru suferin a ei lâng el. cu nop ile de iubire!. sau. peste buzele lor amor ite. umanitatea sa dureroas . minunata de ea. în prima sear o iubise. monstruozitatea sa zilnic cu Ämarmoreenele-i bra e. afundându-se cu întreg trupul s u uria în patul acela cu atâtea etaje subterane.. parchetul scâr âind. i înc atâte a altele. necesar. parc . ea merita. cum de uitase. ce fusese. sau. ² Eu? De unde ai scos-o i pe.. ca un sfâ ietor co mar. pur i simplu el o iubise i ea se l sase iubit . Ghici unde am fost alalt ieri seara. s cump ra i coniac! Porumbeii. la concerte. da -da. ea îns i o bun specialist . cel pu in pentru ea. te ui i la cotoarele c r ilor. victoria lui. pe strad . încât continu . o rulad cu fri ca!... prin ploaie. un co mar acceptabil. o pereche rar .. se acuplau.va fi o excelent so ie de director general. din orice duminic dup -amiaz . ca i cum unul din ei nu venise la întâlnire. Ce faci?! ² Bine. tocmai prin anticiparea aceea confirmat de toate fe ele). iat visul ei era mai puternic! Visul ei de glorie.i saliva: ² tii ce voiam s . sunt nelipsi i. dar vocea ei era atât de fermec toare. de sincer . un co mar necesar. decât el însu i din noaptea de duminic . bineîn eles în acea noapte.. irupând mereu din acel grup de unde îl auzise prima dat . formal. murmurul acela . ² .. te-am sculat din somn. rumoarea aceea etern .. salvând astfel una din cele mai îngrozitoare neîn elegeri ale lumii.. neverosimila-i existen . la dracu. pe care ea îl s uporta. ea.. ce romantic! Ai ajuns un tip romantic.. lelipi.. excita ia victoriei ei sociale... farmec real. cu mult prea puternic . copila ! De unde cite ti titlurile astea.. când încerca s -i urm reasc coeren a. pentru c seara. a lor.. zgomotul umanit ii care plutise peste patul lor r v it.. râsul ei cristalin. abject. 38 ² i ce cite ti.. peste degetele lor vibrând.. i... ie ind din mit. pentru trupul lui nenorocit. deloc îngâmfat ..i împrumut. nu se iubiser . Tr iasc Äseara ei". Da. absent . Ludmila. ea..

frazele ei. cu o sticl de ampanie în mân (ce fu introdus în frigider i o alta.!" Sau: ÄO femeie frumoas nu e trezit din somn. e curiozitatea mea!" Pac! Bomb ! La care eu. o masc f r leg tur cu vocea dind r tul ei.. dar scuza mea e c ". galant. cu acea femeie.. amestecat cu o veselie joas . masca." ha. a a c am s . spune ceva. nu-i a a. nu te apuci s . nobil. domnule: într -o pic tur de Guerlaine!" Tare. ÄStimat duduit .. pot s tiu i eu ce. ce ciudat. la dou pe noaptea trecute! M rog. ce zici? La care tu: ÄHo.. a a. sau draga mea.. O gur perfect str in . oricum. o fric obscur . de dincolo: ÄHi-hi-hi. ho!" Eu: ÄHi. nu tiu ce-am c utat acolo! E de fapt ultima oar c .. i. dup câte aud! Ce gusturi ai.. proiec ia lui amabil asupra chipului ei deforma. se puneau în mi care. sper c nu v -am trezit dintr-un vis nostim.. în condi ii optime. sau. ha... hi!" i uite -a a. în fa a noastr nu trebuie s te închei la hain ! Apreciaz acest lucru! Dealtfel. ² Marca Äcinci stele"! f cu ea cu o voce care indica c .i faci griji cu leu.. pentru mine. te ocupi pu in de ea.i dai ifose. ce spune i.. Iat-o: cum dormi i. u urel ca o sonerie cu clopotul înf urat într -o batist . mi -ar fi foarte dezagreabil s v fi deranjat cu telefonul meu tocmai într-un moment în care. repede.. Alb . hi. ori ceea ce spunea ea. cu un eroism confuz. ca prin 40 minune. 39 ² Hai-hai.. dar nu.. aproape grav.. ho. îns .. ce dracu. insisten . ² Minciuni. atât de mult. de u oar stupefac ie. f cu furios Minda. înghi indu.. era. în orice caz. i tanti Miu a î i face o cafea pe cinste i uet m mai departe. neacoperit de multiplele farduri. te pomene ti c ai sunat înainte la Tanti aia. combini i tu. gâtul i se usca. ce harnic i ce nobil! Un b rbat nobil nu d telefoane la miezul nop ii amantelor altora. i solzii spaimei i se lipeau de trup. irupse Minda. i nu i -a r spuns? De dincolo se auzi un râs u urel. destins .. ² Cu totul în treac t. cu un ervet al turi.. m rog. E vina me a. ho-ho-ho. nu s -mi spargi urechile cu. p ân nu. de dincolo: ÄNici una.. f r s se mai poat st pâni. chipul ei. de nemi care. se treze te o lady din somn. s -i ar i ce cult e ti. ² în primul rând.... A. îl inunda ceva comic i însp imânt tor. nu prea strident. ciupit de v rsat. creioane dermatografe.i uguiase buzele. duduit . Mai e i ciupit de v rsat. c sunte i singur .". i cump r o ampanie. care Ätreceau" prin ea. nu trebuie s . un Älong size. i se p rea c începe s se Äobi nuiasc " cu ea. destins. ar fi trebuit s se în tâmple. era vorba s uet m pu in. pe varianta asta. în momentele de relaxare. nu-nu. noi te cunoa tem prea bine. oricum... în rarele sau scurt ele momente de imobilitate. Ciocnir . ochii ei mari. Vrei? Hai. .i spun eu: cu puicu a inimii tale.. ghici! ² Cu Nestorescu?. dar el nu d aten ie. indiferent de ce spunea ea. rotunzi.i strânsese Älanguros" pleoapele.. mâinile gr su e. i aici bagi text tare. Minda intra în apartamentul Miei Fabian. însp imânt tor de numeroase. aproape nostalgic. era într-adev r agreabil . întreab -m ceva dr gu . iat .. te-ai bosumflat. o gr mad de minciuni. nu avea nici o contingen cu. într-o c m u de nylon sau în pij m lu ?" La care eu. i astfel farmecul ei.. cu Ludmila! . eu i-a a nu mai pot dormi. când tr s turile ei. ho!. o inexplicabil mânc rime îi cuprindea palmele... Capitolul X t/ ² Ghici cu cine am vorbit adineauri la telefon? ² Când adineauri? ² Adineauri. surâdea mereu. involuntar . încercând s înghit . pl cerea lui e s p l vr geasc .. la aceast or . cu degetele scurte.. ² Ce taci. creme. de la distan .i din nou saliva. Alearg . se instala în primul fotoliu întâlnit (acela i de la întoarcerea din excursia Râ novului) i. gura ei p stra un perpetuu zâmbet ters... atât de Ävesel". nefardat . o ventricolare încânt toare dup primele minute de uimire. cum vrei.. spune-mi mai bine.. sclipeau uneori cu inteligen .. a chipului ei. ca un copila ." ÄCum s nu. nici alta. ar ta surprinz tor de bine. tu nu tii s fii galant cu o cuconi nostim pe care o scoli la miezul nop ii?.. Doc! î i pierzi sângele rece. culoarea vi inei putrede.² Ce marc de coniac? brav el. întoarse înapoi. i Minda o privi de câteva ori cu o anume. am dormit toat dup masa.Peste dou zeci de minute. Doc? tii ceva. ce naiba. i dac mi-e permis. Äindiferent " frazelor pe care le emitea. acum. fals. ea s -a dus singur dup sticla de coniac i.. i mie mi -a comunicat cu totul în treac t... în dauna ei. ineau igara cu elegan .. ap ru i o igar lung . marca desert. v-am format num rul cu o întrebare pe buze. ÄSper. dac era a a. rujuri. poftim?!" Sau altfel: ÄStimat doamn .. mai bine a a. un reflex ce-i era nesuferit. ² Bah. astfel.. el zâmbea reflex. vulgar . crezi c îndr zne te derbedeul s sune la ora asta mic la o femeie atât de fin ?! N -ai s ghice ti niciodat . contrezi tu. domnule. Minda o privi cu o abia ascuns satisfac ie i spaim în primele minute. fu a ezat pe o tav ). dimpotriv . în mâna sa dreapt . apoi se suspe ct pe el însu i.. fii atent: ÄConi dulce.. sub ire. ho.. Doc. Mia era într -un capot vi iniu. singura scuz a telefonului meu. era de fapt prima oar c se z rea figura ei întreag . Doc! leu era i el de stul de nedumerit i.. trebuiau s -i deformeze tr s turile. Minda zâmbea. m bursucule. delicat. în timp ce erai pe drum. Äboticul". fa a ei. rece. toat chestia cu Tanti e inventat .

de pild . unde intr foarte pu in lume. ce faci mutra asta? Ce spui ce intui ie au femeile! A sim it c obolanul bate str zile dup o mp nic i. italian . f cu Minda.. f r repro uri. ² Bine. ceva ce alt femeie nici nu bag de seam . ha! ² îmi placi mai mult a a. dup minute. vreau s zic.. o incomodeaz . la ea. mai ales la un zeu ca el. privind undeva în sus. cu regularitate.. ² Ia spune! f cu Fabian.. cult. undeva... mai. pe jum tate ters. ² îmi pare r u. mi se pare c a i fost ceva între ei. dispari pentru mine.... mai.. trebuie. noi tim cu adev rat care sunt marile femei. chipul Ludmilei care atârna înc . un arhitect. când o v d. vorbind despre Äprietena" ei.i starea aceea pe care ea i-o produsese. nu i-am spus? Pisofagul.. disp ruse expresia ei curent . în concediu cu sora i cumnatul.. obscur .. a trece la islamism. pe fa . care nu m sun cu anii. încât eu am fost.. a mea cu tine. la budism.. pentru c rela iile voastre nu m intereseaz . î i mi c u or capul i mali ia îi s ri Äla loc". leit Sacha Distel. în orice caz ceva m runt. o familie foarte sclifosit .. în clipa când voi sim i c prietenia noastr ugubea . ea e un templu. Apoi.. scuturându. dac -mi.² Ludmila?!.. mali ia aceea din expresie care putea da. d uneaz adic rela iilor mele cu ea. ha. s-o ag i pe femeia asta? E ceva absolut de necrezut. miraculos. nu i-am spus c vii. cam evaziv!. de obicei eu sunt solicitanta. sunt sigur c nu sunt indiscret . i via a ei de femeie e ca o oglind cu o singur fa din cel mai bun cristal. nu voi.. numai s . cât se poate de normal .. vreau s zic. dup cum vezi. i ea izbucni în râsetele ei mici. har Domnului. nefardat . dac .. iar el.. de i eu sunt. mai ales c s racu b iat.. stimabile. s tii.. cu aten ie. P p il . alea atât de rare! Noi.. pentru ea. ochii îi scânteiau. ce b rba i colosali s-au învârtit în jurul ei i ei nu i -a tremurat o sprâncean . într -un fel. la teatru cu prietenele. Apoi t cu. num rul meu de telefon. ironia aceea din tr s turi care o îmb trânea oarecum.. mult vreme a umblat ca un câine b tut. i asta de când o tiu. vino de la laborator.. Ludmila are o intui ie!. i mi-a promis. pentru ea. dispre uitoare. când Ludmila are ceva cu cineva. numai la un semn al ei.. unul Sergiu Papadimitriu... ha. c am stat un minut cu ea! Am rugat -o s m invite într-o zi la ea acas . ca i cum. ha.. mi se pare mereu c l-a 42 43 pierdut. ea. placid-zeflemitoare.. întrerupându-l. ² Ar i bine azi.. dup un timp. via a ei. i în dreapta. zâmbind crispat. e un lucru deschis.. de parc murise el însu i! ² i ce-a i p l vr git adineaori. hot rât. Am fost fericit c m-a sunat. dar. v d. E cea mai fantastic femeie pe care o suport acest continent. întinerise subit. ai observat? A a ar t eu sculat din somn.. dumneata. v reun an nu i-a revenit în sim iri. cu vioiciune. spuse el. nici n-am îndr znit s-o întreb de ce m sunase la ora asta i de ce m sun în general. ce fuma placid în fotoliul s u i îl privi cu o c ldur nea teptat (doctorul tres ri aproape). ² Ei da. o în elegere afectuoas . numele nu . nu tiu ce a f cut Sergiu sta. ca tears de un burete invizibil. i mult lume. mi cându -se în fotoliu. ² A. madam! ² Ce vorbe ti. Cum ai reu it tu. B ur . i sunt ceva ani! i nu numai eu m r scr c rez în fa a ei. o fost coleg de-a noastr i.. de -un an împreun . distins . tenis-man. e ti mai. pentru c . eu m plac mai mult boit ! Dealtfel.. de i.i spune nimic.. E ti frumoas . deodat . la lesbianism. cum a fi eu. comprehensiv . pempant i armant .. incomod . f cu ea.. merit .. o vag exaltare îi cur ise fa a... în somn cu p rin ii! Era mai ales unul. s -i scriu..i scrumul. care alerga i cu coada în vânt dup te miri ce pipi . prelung. de mai bine de un an. a câ tigat nu tiu câte concursuri în str in tate.. ² Rollex? sta e un nume furat! . dac asta conteaz cu ceva. uluitor.. în orice caz Ludmila l-a l sat cum arunci o m nu . c ruia îi st tea jum tate de Bucure ti la picioare. frumoas . în sfâr it. fleacuri. Fa a Miei Fabian era radioas .. Chipul ei Äs rise la loc". am vorbit i cu. în clipa aceea. revoltat oarecum.. s tii. i dureaz . sunt i alte interese aici în joc. amintirea scurtei convorbiri telefonice de adineaori. toate femeile cu oarecare bun-sim care au cunoscut-o au r mas uluite... a lucrat câ iva ani pentru o firm mare. e fantastic.. cu o r ceal inuman . celui cu care sta de vorb . eu iu la ea ca la. superioare: domnul Geiger m prefer a a! ² Cine e Geiger sta? ² Ce.. i care s-a învârtit dup Ludmila ta ca un dement.. f r sup rare. ha. mi se pare c i eu. ha! Ludmila nu e din sexul nostru. Doc. întoarse capul încet spre Minda. c i eu iu. cred c n-o interesa! Dar ce instinct are. în col ul acela pe care ea îl fixa. h ! Mi-a ras un coup de fii! Bine. la cel mai m runt gest al ei. prelungindu. ² Doi ani i jum tate! ² Fantastic! De-ai ti. pe o hârtie. sunte i. du-te la laborator. pentru c . mi se pare. o anume nelini te. un individ superb.. Rollex. cu o anume înv luitoare condescenden . vreau s te previn prietene te. de parc ea murise. ² M garule! i-altfel nu sunt distins ?! ² Nu! f cu el.

. sus-numita milady are amabilitatea s .. cet enii nu-l aclam cu entuziasm când se a az pe closet. de ce. vulturul. dar... sau cineva din el. câinele. ² Mai e o sticl ! 45 ² i de ce rânje ti când spui asta? Nu mai e nici o sticl . de i nu e ti beat! ² Un om beat. Cineva din el întinsese bra ul lui i mâna sa se a ezase deasupra mâinii celeilalte i.. ² Dar ce. duduc ! ² Ca din c lindar. A a de repede? E a doua oar c -mi faci o declara ie ast -sear . rec zând în fotoliu. ² i-apoi. cu aten ie.. spuse Minda. ce-ar zice? spuse Minda.. Ulti mul titlu al domnului Gelu Babe . totu i. nu... ² Haide. mâna aceea str in .... foarte penetran i. ² A prefera s alunec cu tine.. avantajele sale.. ridicând paharul.. ² Bineîn eles. nu m l sa s observ cum trece timpul în gol... Singurul care are acces la gra iile ei num rate.. pe panta asta decât s fac pe cet eanul revoltat. ha. Doc. foarte bine ap ra i .Altfel m ridic i m duc s m culc i te las s termini singur sticla. Minda râdea îns .. halul în care a . desprinzându. nu uita. crezi c merge a a?. obosit.. Când faci pe botosul. o clip ! i Mia Fabian. ha. ha! E ti indignat. m gândeam de dou ori înainte de a.. chiar a a e: are deplin încredere în doamna sim urilor sale! i ea îl privi calm . spre u urarea lui. spuse gazda lui. î i scutur umerii . care îl sperie pe el însu i. f cu ea cu un gest de regin . ² N-ar zice nimic.. ² Ia te uit ! De unde tii astea? în sfâr it. unicul muritor care poate s-o amu ine atunci când. f pe cet eanul revoltat. n-ar zice nimic pentru motivul c e un om foarte t cut. pentru c .. ca s . Doc? Tu. privi de câteva ori la stânga i la dreapta.i sugera pre ioasa idee cu ampania! Telefonul î i are. i ce mai era? ² Marcu cu leul. a lui.?! Hai. ha. mie-mi st bine! ² i mie îmi st destul de bine. în ciuda dramelor lor adânc. îl privi cu aten ie. dar el. doctore! Eu te tutuiesc sau nu. R mas singur. îl f cuse spontan. cu în elegere. acuma tii cine e Geiger! î i atrag aten ia c -i un individ periculos. la ora asta. de când m tutuie ti.. înainte de a bea. te por i ca un om beat. ² Ei bine. se r zgândi. stupid! Altfel. mie nu prea mi se întâmpl s -mi fie mil . brusc înveselit . mi -e fric c nu prea e ti dotat în direc ia asta! ² î i fac mil .i cu un gest simplu mâna. afirm Minda cu naivitate. violent vopsite în ro u.. eu vreau s m depravez cu tine. a ezând paharul pe mas i prinzând-o de mân . Mia Fabian nu se mi c . cu un oftat de u urare. Doc.44 ² Se poate.. dac l -ar fi premeditat. mai ales de indivizi ca tine. bineîn eles. cu expresiile mele deocheate. ha... parc are anumite drepturi. gr su . nu ai adus decât una! ² P i una dai tu. t . împreun . ha-ha! ² Râzi fals! Pentru depravare î i trebuie talent.. nu l-ar mai fi f cut niciodat . Minda c sc . arm sarul i subreta. ² Altfel? întreb Minda i se aplec din nou. i-apoi are deplin încredere în mine! Ce râzi. duduit ! ² Da?. întinse apoi mâna spre paharul pe jum tate plin cu lichidul verzui. aproape amuzat . cu un zâmbet gra ios. ai un haz colosal! Micu ul Kronprinz pe care lumea nu-l în elege. nu?! 46 ² Nu. se retr sese încet. c sc înc o dat . tu nu m tutuie ti?! ² Ei vezi. dar un om beat trebuie s aib r bdare ca s ajung beat! Asta e ceva î n care nu te po i preface! Cel pu in tu.. Dac tiam c e ti atât de întreprinz tor. îl ridic i îl duse la gur . spune-mi ceva. n -are importan .. ha! ² Tocmai! S nu uit m c tu e ti i un om foarte ocupat! Când s mai fii tu i depravat! ² Dar eu nu vreau s ajung un depravat. Depuse paharul neatins înapoi pe mas .. tocmai începusem s m obi nuiesc cu aerele tale. ie i din înc pere. dup ce Fabian î i trase mâna la gestul acela al lui.. dar nu vrei s stai ca lumea în fotoliul t u larg? Nu -mi place când cineva îmi respir în fa .. dac ar ti c e ti aici. Cum era la cei patru evangheli ti? Leul. de parc abia în clipa aceea ar fi devenit con tient de ceea ce f cea. ² S bem! spuse Minda. B ur .. ² S bem! spuse gazda. Iart -m .iar m-ai tutuit! î i pierzi stilul. Matei cu îngerul. ² .i fa a de cea a gazdei sale. sta e ultimul lui nume. necugetat. care e ti atât de Ceremonios. amantul en titre al doamnei Volum-nia de Fabian!. ² Cum vrei. tia... cu seriozitate. taurul i. aplecându-se în fa . iar domni oarele nu-i ofer fecioria lor în schimbul unei priviri! Cât ingratitudine! ² Cum vorbe ti..i ascund contrarierea.. cu temeri tatea unui adolescent. Luca cu taurul i Ioan cu vulturul. de sclifosit! P cat.. nu-i a a? Te-am revoltat.. apropiindu... nu. eu sunt i foarte ocupat. Doc. pe care pant alunec.. taurul. nu?! ² Tu? De când îmi spui tu. Doc. asta m distreaz grozav! Ia explic -mi tu mie. i tu. cu unghiile oribil. amuz -m . mic .

² S bem! spuse Fabian. abia sim it.. e ti o fat bun ! i Minda se aplec i îi s rut mâna.. acoperit cu oj groas . apoi zâmbi. Te joci cu mine.. ce era înc plin. de încordare.. ridicând paharul ei. î i vârî mâinile în buzunarele pantalonilor i trecu. î i turti igara în scrumiera din fa . pe care. deschise sticla. î i fac ochi dulci?! ² S -i dau telefon Ludmilei? spuse Fabian. în al doilea rând. asta e bun . conferen iarule! ² Vezi. gr su . nu s te însori cu mine. mâna pe care ea i -o l s acum. nu-s decât conferen iar! ² M rog. cu veselie for at .. gros. i s bem în onoarea glumei tale de prost-gust! Z u! Mi-a f cut pl cere chiar i-a a.. Ascult .. acum a ie it mai bine. ÄAu!" gemu Fabian i se strâmb ca atunci când nu-i intrau cizmuli ele în picior i se desprinse de cel care o îmbr i a cu o mi care scurt .. apoi f cu un pas i o prinse în bra e.. Minda reveni i el în fotoliul lui. pl cut mirositoare. ² Deschide-o. Mai bine mi -ai spune ni te bancuri! ² Bancuri? Las bancurile!. îl g sesc foarte autentic. în primul rând a zic e c e o glum proast i. privindu-l cu o bonomie afectuoas . i apoi. ² Bravo. dar ai s m crezi cu timpul. cu vremea! ² Cu anotimpul! râse gros Minda. continu ea lini tit . prin înc pere. de parc l-ar fi amuzat moliciunea. foarte. A doua oar ... un râs care trezi un zâmbet surprinz tor de fin pe fa a ei. ² Ei. s -i raportezi c . De ce? în primul rând c n-a îndr zni s-o trezesc la ora asta. gânditoare. mâna ei gr su . pe sp tar.i fa a în ceafa ei cald . în fotoliul s u. Ce s zic?. i golindu-l încet. Minda. S rut mânu i ele! ² Voiai s bem dou sticle i nu e ti în stare s gole ti una. ² Nu prea. ² Ha.. ea ridic din umeri. Geiger e mult mai indicat pentru treaba asta.. de pe m su . cu aten ie. ca s -i spui. te asigur!... vorbind cu o grosol nie stângace. ² Bineîn eles! De ce s nu m joc cu tine?.. Noroc! 47 ² Noroc! f cu Minda cu un început de veselie. c m onoreaz cererea ta. tu vrei s te culci cu mine. de la curs.. ² Cu anotimpul. într-o or de noapte. ² . cum se zice. Fabian. undeva pe un peron pustiu de gar . i cu fa a mereu crispat de zâmbet. de parc el i -ar fi cerut sfatul asupra culorii cravatei sale: ² în al doilea rând. negre. u urat. cu o expresie stupid pe fa . privindu-l f r expresie.. de c s torie? ² Nu. al femeilor. aburit . apoi se ridic din fotoliu. le agrava cu un tu negru. pro fesore! ² înc nu sunt profesor.. cu o anume grosol nie. descriind un cerc larg.. Se a ez apoi în fotoliul ei i î i aprinse o igar .i încet sprâncenele ei sub iri. atunci repet: voiai s bei dou sticle i nu e ti în stare s gole ti una. plictisit... pe la spate. ca un 48 49 automat. spuse. .. puicu dulce?! Mia Fabian îl privi cu sincer uimire: ² Ce s -mi faci? Nimic! Ce. comoditatea fotoliului s u... de! spuse Minda. Minda. de parc s-ar fi aflat pe strad . întoarse capul i o privi. scrumul. Dar ie? ² Bineîn eles. nu cred c -mi faci ochi dulci! ² Nuuu? Dar ce anume î i fac. indiferent . ag ate pe perete. prin fa a celor câtorva gravuri.. ridicând degetul ar t tor. insist Minda. mine! . în b taie de joc! ² Ha.. era vorba s -mi faci ceva?.ca cineva c ruia i se face brusc frig. asta sun a Dostoievski! Marmeladovisme! ² î i place Dostoievski? întreb ea cu ingenuitate. în fa .. afundându . Mia Fabian ridic privirea i îl fix . nehot rât. v zând c ea întârzie s r spund . eficient .. cum îi spunea. c sunt aici i ca.. f r s o priveasc . doctorul contempl . ² S m culc cu dumneata? întreb Minda. ² Cum vrei! d du din umeri. de-o c s torie cu tine. Ea î i b u restul din pahar.. eu. eu n -am chef de a a ceva! ² De ce. haide-haide. aprinzându. dac te-a cere în c s torie?! ² Eu? repet inutil. ² Acum nu m crezi. Mia Fabian. cu unghia degetului mare lat ...... de ce n-o suni pe Ludmila. doctore! ² Haida.. ridicându... i în al doilea rând?. l sându-se din nou. aplecându -se pu in. scuturând.. care se afla în picioare lâng u . cu degetele scurte. întins pe sp tarul fotoliului. prinse în rame sub iri. râse Minda. apoi se ridic i reveni cu a doua sticl de ampanie. un gest tipic al s u. Ea începu s râd încet. Când gazda reveni în camer . privindu-l mereu. i-a r spunde c . numai c .. ² Perfect! înseamn c totul e în ordine! ² în cea mai bun dintre lumile posibile! spuse Minda. spuse ea cu o anume voio ie..i o nou igar . neviolent . peste um r. Ce-ai zice dac .. cu aten ie. Nici nu m gândesc! Dimpotriv .. sincer. în mod obi nuit. l sându-se pe spate cu veselie. ha. neasemuita ta prieten i idolul vostru. tii c i eu m joc cu. dac vrei! Ai s m crezi cu anotimpul! Dealtfel. Or. lini tit . o secund . ha.

spuse ea cu aceea i r ceal calm . f r zgomot. mi se pare. aplecându-se pu in. o femeie ca mine nu trebuie s o ceri de nevast dac vrei s te culci cu ea. nu vreau s m culc cu. ² Atunci?!.. se ridic în picioare. s rutând-o pe umeri.. bla-bla.i vine s crezi c nu m intereseaz un mariaj cu tine?! Te crezi o partid gras i i se pare caraghios ca o femeie ca mine.. ad ug ea repede. mi se pare c . face i -mi onoarea i acorda i-mi mâna dumneavoastr ! ² Ha. Ea îl respinsese. i. i um rul stâng i se aplec în fa . oricât.... la r d cina p rului. Doctore!!!!. te rog.. ² Foarte bine! punct ea.. ² Da?!. Las -m . i acum. privind -o interogativ. cererii mele în c s torie. ei.ei nu!. cu aceea i brutalitate indecis . au.. la prima vedere. domnule.. doctore.în pace.. pe spate. continu ea. cu ironie. f r s se fereasc . Du -te dracului i. ai dreptate! Ei bine.... indecis. de gura ei.. Au!. altfel... . spuse: Stimat duduie. gr su ... cu mâna întins .. cu un m runt oftat de u urare. Doc. scuturându. stângace.. relaxat. lini tit. Apoi se a ez . ce-arfi! ² Aha! Da.... se rezemase cu o mân de bra ul fotoliului ei. fandoseli de astea. cu o lumini în ochi: ² Nu glumesc..ce naiba. ca de-o fars reu it . c încep s casc! Ia uite... îi dezveli cel lalt um r. bravo! Foarte bine! Ai fost foarte solemn! M înnebunesc dup b rba ii solemni! S bem. decise.. i începu s o s rute i s o mu te de mu chii spatelui.. tr gând primul fum. Au!!!.urlu! î i sparg capul cu ceva! Pleac imediat!. ha. spre perete.... trase de furoul de nylon i începu s o mu te. zâmbindu-i rece. ad ug : ² Tot nu.. î i î nchise nasturele la hain i.. toat aceast .. sau.. ce dracu. îmi rupi mâinile. ² Ei. o luase de dup umeri cu un gest violent i stângaci i încercase s o ridice de pe fotoliu. a a.. î i apropiase fa a de a ei.. doctore. s o s rute din nou. haide.. de m tasea . începi s devii agasant! Gata. moale. uite ce e.. pe ceaf . de parc ar fi vrut s imite un om beat. întinzând mâna dup paharul pe trei sferturi plin.. se uitase în stânga. Doctore. cu un gest aproape b rb tesc.. Doc.... haide. îmi face onoare. vrei s . calm. nu-i a a... ce. Doctore!!!. mirosind u or a lanolin . domnule. doctore! Doctore! n-auzi când.. i ea îl privi din nou cu acea aten ie u or distrat . ahtiat cum sunt eu.. fir -ar s fie. mi-ar ap rea de atr g tor acest lucru. ce dracu. cum vorbe ti despre timp: Care cerere?... pe um rul ca o bil juc u ... dumneata.. cum ea î i trase capotul la loc.. de a o ridica.. Doctore!!. i. nu vezi c nu vreau. deasupra unui fals c min. cum f cuse înc în dou rânduri înainte. Fabian ridic plictisit din umeri: ² Adic ... p i adineauri nu i-am f cut o cerere în c s torie? Ascult .. b d ranule.. doctorul se l s îns cu toat greutatea asupra ei ca într-un fel de be ie.i scrumul. i-am mai spus c nu inten ionez s .i fa a de la ceasul atârnat pe perete.... scuturându-se încet. trase de gulerul îngust al capotului.. i v zând c el râde lini tit.. Ei. mereu în picioare. mâneca 50 lung a capotului mi cându-se i dezgolindu-i încheietura gr su . i c ... spuse Minda.. Se potrive te: nici eu nu inten ionez! ² Atunci?.. î i afund fa a în ceafa ei. nu vezi c m plictise ti?. parc .. cu un fel de l comie. ce spui?! Ea îl privi pu in uimit . de parc ar fi dus la bun sfâr it o treab dificil . în timp ce ea continuase s spun ceva. întredeschise gura de parc 51 ar fi vrut s ca te.. sim indu-i opozi ia net i for a nea teptat a bra elor ei gr su e... Au!!.. în timp ce Fabian abia î i începuse fraza. sec.. Minda se ridicase încet... tovar . Au.doctorul le umplu din nou. începu Minda. începe s m . apoi.. ² Nu-mi amintesc.. iei cam u or.. extrem de bine dispus . e unu i jum tate.. adineauri m-ai întrebat ce-ar fi dac .i paharul peste cap (dup ce îl umpluse mai înainte). S tii c nu -mi arde de. am râs destul pe tema asta! Schimb discul. renun la prima sa inten ie.. vizibil.. din sticla a doua... stai.. rotund. ce-i asta. întorcându. când s-a f cut?!.. tr gând cu din ii. dezvelindu-i întreg um rul drept (el se afla în stânga fotoliului ei). Doctore!!!. s . vrând s scape de el... foarte satisf cut de sine. i el se aplec .. aprinzându. i l sându -se greu. Minda î ns .. bâlbâindu-se u or. înciudat. n-am nici un chef de.i o igar ... zâmbitor.. puternice.. ² Noroc! ² S rut mâinile! El se l s pe spate. s tii!. ce dracu. ² Ce s spun? Acela i lucru.. Au.. cu mi c ri pu ine.. se terse cu palma la gur i spuse. doctore! ² Dar bine. importan i i cu. cum suntem toate dup ipi ca tine. înc p ânat... ha. ea î i ixase i î i acoperi. car -te imediat.. scol vecinii.. pe gât.. copil re te. ei haide. nu pot s m vait c în noaptea asta n-am fost cerut de nevast ! Noroc! ² Noroc! spuse Minda. dându. tu i. Insist asupra. apoi se aplecase spre ea. asta-i. i b ur . duioas . î i spun.. ² Adic ?! se înc p âna el. n-am chef! E bine?! Dealtfel. ² Ei.. ² Atunci?... Au! Doctore.. Doctore. Ea îl privi. ei. . spuse el. bravo.

rotunde ca ni te perne. pe buza superioar . apoi. o dezarma i. dou femei. Ea ip de spaim i oroare. peste zgomotul robinetului. înf urându-se reflex în zdren ele capotului ei. n-o mai s ruta. în clipa când. nu era gr bit. protestând cu tot mai mult vehemen . pietrifica i. se încorda toat . chiar lâng col . nepl cut ). în urma loviturilor ei puternice. moi. luminat . trebuia s fac de fiecare dat un dureros efort de flexiune. se zvârcoli cu putere.^ Fabian î i recap t rapid. cu o mân împingându-l f r folos. ca o piatr . R maser înc câteva secunde nemi ca i. li se amestecau picioarele. p lmuindu l. apoi fu izbit fulger tor de o senza ie de sil i u urare: el încremenise a a cum se afla. ezit . plouase. Minda sim i broboane reci aglomerându-se în jurul gurii. dar când se apropie.capotului. i cu cealalt îl lovi. sigur. peste fa . u or leg nat i se surprinse la un moment dat fluierând încet. în rafturi. cu mâna. i acum trotuarele sclipeau. îi desf cu picio arele. Cât timp fusese sus. dintr -o dat sfâr it. pulpele ei fusoidale. încercând s -l loveasc în fa cu piciorul stâng. în astfel de sta ii se adun de obicei lume. a luptei. Fabian începu s oboseasc . peste obraji i peste piept. Minda coborî în strad . prin furoul ei transparent. carnea ei alb . Se aplec . sub t blia mesei. cabrându-se. copil re te. care se Äretrage" i al ii. s -i scoat chilo ii. i cum ea. dup câteva smucituri puternice i impreca ii gâfâite. Ea avu o revenire subit a energiei. ciudat. nu s vie autobuzul. u a de la intrare trântindu-se. nu mai vorbea. întin i amândoi lâng piciorul unic. Mergea nu prea repede.într -un fel. ci ca s se adune. în sus ² gestul 53 î i pierduse pe jum tate din for . de parc le inase ² apoi el o izbi înc o dat . cu o duritate metalic încât ea url . electric. cu p rul zburlit. cu dureri la fiecare pas. sprijinindu -se cu mâna de covor. i când ajunse {se afla în Pia a Roman ) i avu noroc s g seasc dou ma ini (cu oferii nev zu i. ale unghiilor. dup mai bine de zece minute. i î i sim i propriii mu chi întinzân -du-se. începu s -o dezbrace. încercând s ajung la o sta ie a ma inilor de noapte. culcat pe spate. ie ind din înc pere. în afar de cei care treceau pe acolo. p tându-l de saliv . de parc uitase ceva. i. observ c fiecare dormea pe canapeaua ma inii sale).T. Trecu pe lâng ma ina sa. se mi cau nelini tit. vigoarea i ura i îi r spunse la lovituri. Peste câteva minute auzi. încercând inutil s se aebaraseze de el. de lemn al mesei. nu se sim ea gr bit. trase i r sturn o veieuz mare. de gât. Se îndrept ma inal spre o sta ie de taxiuri. aproape instantaneu. ce se f cur de o el i care î i l saser deja câteva urme pe partea dreapt a fe ei i gâtului doctorului. întreaga ei ur .B. Äimprevizibili". câteva zgârieturi adânci. se r suci încet eliberându-i torsul i. furioas . Ajunse în sta ia de vis-â-vis de ÄAro". sânii ei mari. târând-o.i aprind o igar . gr su . împiedi când-o pe Fabian s se desprind i s se ridice. dizgra ioase. cu cealalt . la Fabian. pe covor. Mâna sa stâng îi desp r i pulpele. îl prinse cu stânga de p r. în curând. el gemu. coborând pe bulevardul Magheru. Apoi. greoi. o dat . se l s s cad peste i lâng ea. dar nu g si pe nimeni acolo. materia lui lipicioas .într-adev r. i doctorul. împingând cu trupurile lor fotoliul masiv ce alunec într-o parte. pe care îl apuc . i el î i îngropa gura i fa a în ei. i î i inea capul ferit într -o parte. se învârti de câteva ori în jurul vehiculelor. alunec în jos. întârzia i ai restaurantelor. i. pe b rbie. aproape în aceea i clip . se opri la u a blocului ca s . cu geanta cu bani lâng el. cu mi c ri repezi. cu o singur mi care. dure. Era ora dou i cinci. ochiul drept. tanchistul dormea cu 54 capul pe mas . preocupat. dar îl inu înc . de-a lungul pulpelor surprinz tor de groase. dezgolindu-i repede partea superioar a trupului. ap rându. Minda. aprins al c rei fir traversa înc perea. încet. i în clipa aceea Fabian s ri în picioare i alerg . era deja o mi care epuizat . continu s -l in la distan înc câteva secunde. în clipa aceea el o lovi cu sete. pârâind. sclipi. chiop tând. încet. s cad din fotoliu. personalul I. alta în jur de . zgâriat de un nasture al lui. parcat pe o str du în apropiere. prin vârfurile degetelor. ca cineva care i-a dus la bun sfâr it o treab grea. ca mâinile ei scurte s -l ajung . în sta ia de benzin . i din ii i se auzeau cum scrâ neau de furie i satisfac ie. chilo ii de-a lungul picioarelor. doctorul încerc s -i deschid halatul. f cându-se ghem. o ghear metalic prin care se scurgea. dar b use prea mult ca s se a eze la vola n. de parc ar fi vrut s le cumpere. în dou fâ ii. pe vine. auzi un oftat de u urare. Dealtfel. pe care nu încerc s i-o analizeze. ea reu i. pe care ea îns i nu i-o b nuise. ca un animal învins. cu un fel de rictus batjocoritor pe fa . i. lumea. nesigur . 52 sudoarea începu s le sclipeasc la tâmple. El îi rupse halatul. avea chef de lume în jurul s u. în rostogolirea înceat . ca o mors uria s ltând pe uscat. îl trase cu amândou mâinile de p r. arunc chibritul i î i continu drumul. înconjurat ca într-o reclam de bidoanele de uleiuri. ea îi auzi gâfâitul de satisfac ie ² respira ia ei se opri o clip lung . care îi p ta palma. paralele. apoi. cleioas . se întoarse (spre surpriza ei. când îl sim i c se r su ce te i se urc pe ea. se oprir . neobosit . înfrico at ² Minda îns era greu. din baie. dintr -o pricin obscur . cu stânga o cuprinse de old i cu dreapta îi trase. peste fa . sângerânde. n-o mai mu ca de umeri. o dat cu în ceputul oboselii de a-l lovi. i Fabian. furia i se rev rsa din ochi. furi ându-se de sub masa trupului s u. Minda a tept în sta ie. i se dep rta. cum el era atent. icnind în râs. cu o violen uria .i reflex. undeva. Gâfâiau amândoi. masiv. i. sau vederea sângelui. apoi el se n rui încet. ca un odgon care se rupe. una în jur de cincizeci. î i îndrept gâtul. pielea fe ei lui începu s sângereze i ea îi sim i sângele. cu palma celeilalte mâini inându -se. incon tient. sau poate c nu era decât crisparea efortului pe care îl f cea.

i-ar fi ap rut dintr-o dat suspecte. gândi. la lini tea. pentru c cei doi so i. penibila ta for de imagina ie. dar acest lucru nu îl incomod prea mult." Ä. s Äpicure". i de diamante?!" ÄDa. al mâinii drepte. drag . de la osea. ca un obiect nu de prim necesitate. e foarte normal ca la un moment dat s observi câte un disperat alergând prin magazine universale sau pr v lii speciale cu articole ÄSport-plaj i voiaj" c utând un geamantan. cu autoironie. gândi amuzat Minda. spre cas . frumoas . greu. îi ap ru pe buze. care. Apoi r mase locului i privi silueta de piatr . ce po i s faci cu un prost decât s râzi de el.. Sâcâitor era c acest tip de repro uri i le mai f cuse. siguran a de sine. care parc voia s distrag aten ia general de la valijoar sa suspect ." Iar la ie ire. de copil ros de neglijent!" etc).. i de aceea. nu vrea s treac drept un ins monoton. împleticindu-se.. i -o spus tare bine acela! De!. f tul meu. ÄMaimu reli!" conchise el i mai d du o dat ocol statuii. Minda se r zgândi în ultima clip i nu urc ." Sosi ma ina. b g reflex mâna în buzunarul pardesiului. îi spune colarului. asupra lui însu i. singur cu el la acea or . de enervare împotriva propriei stupidit i (ÄCum de-am putut fi atât de neglijent. începu s plou . pe p r i trebuia s se i prefac . tr gând cu ochiul mereu la domnul acela singuratic i pedant. Nu avea chef s fie singur. cu toat aten ia. care st tea eap n. al tat lui s u i al celui din Avrig (în clipa aceea. naivul. nu-i a a. pe când a a. i Minda. ironic. Când ajunse în dreptul statuii lui Mihai Viteazul pe care o ocoli de vreo dou ori. cu un început de afectuozitate ironic . sose te ora c l toriei. ÄStrugurii sunt acri!" gândi el. pe la «Sport -voiaj». situa ia devenea comic . o valijoar oarecare. ÄO disperare între dou c l torii!" gândi Minda. se dovedi destul de r p noas . c exist o serie de indivizi care amân mereu. în discordan cu îmbr c mintea îngrijit a celui care o purta... cu o jum tate de an înainte. l-a fi v zut de dou ori. valijoar nu se g se te la locul ei. tu. bascul i-ar fi prins bine. i astfel de situa ii exist . i. evident. frumos îi înv a harnic i vei aduce bucurie p rin ilor care te-or crescut i i-or dat bani s vii la colile astea înalte! Nu te ine de haimanalâcuri. f r de. i atunci. ca un semn al destinului. i geamantanul. sau cu un an i jum tate sau cu cinci i ap rea i enervarea celui care se repet . inventarele trebuie s se ie lan i s fie f cute cu toat r bdarea. a a c porni mai departe.. va fi udat pe cap. care se pare. Minda nu avea nimic pe cap. oprin-du-se în fa a vitrinelor luminate. dac locuiam la Suceava sau Bistri a N s ud." i ochii i se umezir . amuzat. dac se cunosc bine. o valijoar de voiaj. Momente de stupoare.. unde am auzit c se afl o colec ie foa rte interesant de monede. nici de curv s reli i de pierdut vremea. normal. cele dou femei. Heliade. dar. doctorul. pulsul va oscila. gândindu-se la în elepciunea i umorul blând. mergând mai departe. de i nu se anun nici un fel de c l torie la orizont. cump rarea unei valize de voiaj. numai c !. cu siguran . Peste un timp.. cu elegant înclinare. mai sosi. nimeni. buim cit.. în cazul unui astfel de domn singuratic. o fi împrumutat -o de la un prieten!" i se gândi. cu umerii epeni. în via . Te v d eu i pe tine dând iama. tii cum se întâmpl . lui însu i. printre care se z rea i . care nu b nuia nimic.. evident. care intr la Facultatea de litere: ÄF tul meu. rigid. sunt sigur. valvârtej. sub tot felul de pretexte. c nu îi p sa prea mult. sunt pur formale. din Rouen. ceva total incomod. al celor Äb trâni".. un b rbat. la origini. pentru c duceau împreun un geamantan mare. i de diamante. era obligat s monologheze. magazinele vor fi în inventar.. i -o spus acela foarte frumos! (ÄAcela" era Laz r) Tare frumos i-o spus acela. cu degetul ar t tor. ÄDa. a a cum remarci o gaur în ci orapul unui foarte bun prieten. tocmai când îi da a doua oar ocol m runtului domn cu barda în mân . care. cu povara lor. odat . foarte bine îmbr cat. în propriii s i ochi. pe lâng lucruri lâng care ar merita s ne oprim o clip . dup ce a c zut la examene i a buctat anul. a câta oar . gulerul i se va înmuia de sudoare. neobservat. uneori trecând i strada când i se p rea c dincolo e ceva demn de v zut... balicului.i fac aceste repro uri singur. ca o elegant .").. acuma. mergând cu pasul s u u or leg nat (de parc î i ironiza propriul s u mers. de numismatic ... îi spuse: ÄDe. f cu înc o dat doctorul. î i adreseaz unul altuia aceste repro uri. el însu i îl mutase. pentru c . probabil ceva rubedenii. râdea de prostul de repetent care tocmai cobora. de felul nenorocit în care te repe i mereu! Vei tr i a a-numita «panic voiajer ». în propriii s i ochi. unde î i inea bascul. i un zâmbet sub ire. pe culoarele clinicii i ale institutului). la un examen mai atent. învârtindu-se cu o anume automul umire în jurul s u. mustrare. îi fi de omenie. e avutul poporului. te-i pune pe carte.i aduci aminte de frazele de acum cinci ani i doi ani i de sc zuta. el trebuia s . coborând bulevardul. i doctorul se gândi c dac ar fi avut sarcina pazei publice. într-adev r. pentru c dac l-ar fi avut. Minda a tept s mai vin lume. Fumând. i asta numai pentru c treceam de dou ori pe zi pe lâng muzeu. Laz r. continu fraza. ÄTe v d eu i pe tine! i se adres el în gând celui din spatele s u. pentru c . pre ios. pacea pe care o r spândeau în jurul lor acele siluete de piatr . de piatr . ÄPoate n-o fi a lui. necru tor.treizeci. st ând în spatele doctorului. împreun cu pa optistul. dou !" Sau: ÄToat via a am amânat s vizitez Muzeul «Antipa». în buzunarul lodenului s u vechi. cei doi erau mult mai apropia i între ei decât el de tat l s u).. prin fa a bisericii Stavropoleos. unul din acele obiecte care sunt întrebuin ate rar i nu par indispensabile. care e ti un bradicardic. pur i simplu. i vei alerga de colo-colo. cum era cel din sta ie. î i vei pierde morga asta. cu o carte în mân . sc rile din col ul Universit ii. A a c . tr gând mereu cu coada 55 ochiului la naivul de al turi. a italienistului i î i aminti de o anecdot pe care i -o povestise tat l s u. fusese o doamn .. se poate observa un confort al c sniciei. din pur amuzament (ÄTrecem de atâtea ori.. crezându-se în siguran . insul acela atât de eap n. u or înclinat . când ai s . de piatr .. ipocrit . D-apoi ce s !. i el purtând o povar . dar în aceea i clip î i aduse aminte c se afla. i. apuc -te de carte i fii cuminte i-apoi!.. i cu bra ul drept. ai dreptate.

. atât de expresive. deschisul unui geam. dup ce se a ez . care va muri. pe care ea o iubea. din dulapul de dincolo. în timp ce oamenii se agit . capul s u masiv. de prin geamantane. c utatul unei batiste. de fapt. în jurul orei apte. cu o expresie calm . dar ce. merg încolo i încoace. mai evident. s -i s rute ceremonios mâna i s se între ie cu ea. fluturând. ce irupe uneori în cele mai nepotrivite momente i trebuie ascuns . Minda ie i i se întoarse cu dou cafele. unicul basc. în bu it .. ca un cod. un fel de prea-plin. gâtuit . subtil. în elept i u or uimit. Ceea se afla în vizit la Minda. prin care atât de dureros se mai lega înc 56 57 de lumea obiectelor-fiin e i obiectelor-lucruri. o igar i se a ez pe locul ei.. grav. cum este el. mint i plâng! Un mort surâz tor. apoi profesor ef de catedr (director general. cu nasul s u puternic. cald . o exuberan . Ceea se lumin la fa v zând -o. prin toate buzunarele. insesizabil . din jurul ochilor. b tându . cu atâta farmec. nu-nu. ajutându. în clipele când ea nu -l privea sau când. decent a acelui surâs.. cel mai dep rtat. ca o alian ironic împotriva Älui". inteligent .Nu în ziua aceea. de eap n. în ce groap se mai afl El?!"*strig o voce. repetat . î i aprinse. parc ei îi st tea gândul la a a ceva? Parc ei îi st tea gândul la a a ceva! . a a cum suntem uneori dup un somn prelungit. ÄUnde. bascurile de prin dulapuri. atâtea titluri i func ii. ca i în via . cu capul pe perna alb de atlaz i. de 59 . de i mai avea înc dou . el. aj utându-l s în eleag pe el. care e mort pe trei -sferturi. u oara mi care. peste sicri ul s u luxos!. astfel c se afla chiar în fa a ei. binecrescut. reu i s învi ng acea scurt sincop . doctorul se leg n i mai tare.i fac timp într-o zi i s . pe care putreziciunea n-o ucisese. depuse po eta pe m su a dintre cele dou fotolii i canapea. f când doi pa i în întâmpinarea ei.. a manifestat totdeauna o uria for de munc ! ² un mort mul umit de sine însu i. se înmul esc. hybris. cu ironia aceea subtil a sa din privire. un gest comic i ie i.. impasibil. ironia sa cald .i fac o cafea? întreb el i ea d du din cap. preocupat . râzând încet. din el. cu tine însu i) i. când se auzi soneria. Era vesel sau p rea astfel. un mort amabil. destul de l murit. i astfel. un mort Äde bine". sufer . se urc pe mun i. ² S . surâsul cald i atât de viu al Lui. pe lâng el. acest lucru ar fi c zut în sarcina Ludmilei. un fel de sentiment juc u . dorm. apoi se a ez . osos.. urm rindu-l în mersul s u zgribulit. un val ce putea s se sparg în hohote de râs. râsul acela infinit ironic. deasupra lui.. uria . cu b rb ia cald . f când treburi m runte. odrasla lui. cu polite e. a acelui cap înc atât de viu. nu cu prea mare convingere. el.i repartizeze. o perfect degajare a gesturilor i expresia fe ei (pe care se citea uneori. Abia dup ce auzi u a închizându-se în spatele s u.i joc de propriul s u mers.. în stilul lor. din u . un mort de cear . cel pu in. se preg tea. atât de nepotrivit cu el i cu El. senin . culcat atât de grijuliu. Doctorul ridic din umeri i î i turn doar lui. Nu intrase nici de un sfert de or . la rându-i. ci a doua zi. între timp). i. tibermut. Minda ie i s deschid . urm resc luna alergând printre nori. cine tie pe unde! Trebuie s .. printre acele statui. instinctiv. i în camer intr Ludmila. o stare în sine. pe care i le inventa uneori.progenitura Äs în eleag ". s -i lase singuri. i o privi cu c ldur . numai un mort poate primi. cre urile acelea. un haz icnit. ploua de-a binelea. cu felul în care îi ap reau cutele sub iri în jurul orbitelor. de neconfundabile. în timp ce d dea nu tiu ce col . deschis. i Minda înjur prostul s u obicei de a. înc în picioare. ca un val. care r s rea în orele ei de singur tate. a capului. cu ochelarii aceia cu ram groas îngropa i în fa a sa. s . i leg narea aceea u oar din cap. o veselie Äîn doi". ce urca din stomac. de a st pâni un impuls puternic.. râsul s u f r zgomot. cu câteva minute înainte ca ceasul -pendul din biroul s u s bat cele patrusprezece sunete. într-unui din cele dou fotolii. Se dep rta din nou i aduse sticla de scotch. ce fel de râs?! Cu totul inocent. un mort plin de inteligen i for de munc ² oho. înfior tor de binecrescut. o evident încercare. fotogenic. în col ul canapelei. privindu-l din dep rtarea atât de apropiat a mor ii sale. cheltuiesc. care va ajunge profesor. acvilin.. cu adev rat inocent. râd. 58 anun ând ora apte.i cumpere un geamantan! era cât p-aci s gândeasc . capul s u mare. Lauren iu se execut .i muta bascul dintr-un buzunar într-altul. dar numai cu expresia chipului ea îi opri elanul i îl rug .i odrasla. mai ales c se apropia i iarna. grav. privirea aceea dreapt . un râs ce iese din nimic. un mort care era dat ca exemplu. dar ea f cu semn c nu bea. un râs ce nu are nevoie de un motiv ca s existe sau folose te cel mai m runt pretext pentru a exista.pata gri a stafiei tat lui s u. f când c tre nu se tia cine. mai viu decât el însu i. Ludmila p i în înc pere. ridic privirea spre ea. s . râsul tat lui s u. cu dou pahare. Când ajunse pe chei. el.

i reveni în birou. ca prostit. lui. nu voia. în sfâr it.. a lui. î i preg ti notele.. începuse chiar s gesticuleze f r s . ² Da? Cum a a? Ba nu.. de i nu era decât un tip al s u de concentrare. Ce avea ea de ascuns?! i imediat. dar. surprinzându. c ea a teptase. Amân . convins c . la plimbarea sa diagonal prin birou. sim indu . st tu pe gânduri o clip . îl cuno tea prea bine ca s tie c el nu se pref cea i c era într adev r a a cum p rea: calm. dispus s lucreze o jum tate de noapte. figura Ludmilei îi ap ru în fa a ochilor. identic cu al s u. rar. îl îmbr c . fiind convins c va vorbi el. îl privea. Minda r mase singur. l sându-l s . în mijlocul unei fraze. d du un telefon unui coleg i reveni. apoi se mi c din nou i se îndrept spre telefon. de i se preg tise tocmai s-o fac . senin. mai încet. de dincolo. Minda vorbea cu aprindere. auzindu. brânz . ce faci? Lucrezi? ² Da. unde se z rea un alt geam. în leg tur cu unul din subiectele sale preferate la 61 care lucra. trase u a dup el i.i putea p stra demnitatea. întrerupse convorbirea. Ea îi sus inu privirea. E abia zece. t cerea era singura ei arm posibil . alte câteva minute. de la început. Nu-l scosese din priz i abia acum î i d du seama. ce faci? Nu dormi? ² Nu. a celui cu adev rat senin. ea îl întrerups e cu tonul ei plictisit. dou zeci i nou . cu franche ea cu care ea î i tr da sentimentele. vru s -i dea chiar aceast ans . în mijlocul înc perii. de parc ar fi avut ceva de ascuns. Acest lucru o împiedic s deschid gura. f r gre . cu brânz ras deasupra. Apoi renun .. se plimb încolo i încoace.i o senza ie nepl cut . încât ea f cu de câteva ori. ² Da? se auzi vocea ei plictisit . din clipa când p ise pragul casei ei. afar . ajuns acolo. Doctorul r mase pu in descump nit. î i îmbr c haina. caraghioas ). în câteva rânduri. o anume contrariere. deci. f r s fi deschis gura.i ÄBockus"-ul pe masa din buc t rie. câteva minute la început. printr-un efect ciudat. verificând un lucru pe care i-l notase de diminea . de parc ar fi ezitat la fiecare cifr . ura aproape. ce l rge te mult sfera. c r ile. i atunci ea sim i cum o invadeaz furia. goal . dar î i reveni destul de repede i.i! spuse el cu vioiciune i începu s -i detaileze un experiment pe care tocmai îl descoperise recent într-o revist german i care venea s confirme o teorie a sa. ov itor. un concept modern al epidemiologiei. merse pân la birou. i privi câteva minute. cu o expresie distrat . cu senza ia c uitase ceva. trase o igar din pachet. frecând-o încet de incisivul superior. l s revista îndoit din mân . în birou. c reia el îi scotea în eviden latura vesel . în sfâr it. rece. Aceast const atare îl l s cu Ägura c scat ". în gol: ÄAlo!" pân când Minda reu i s articuleze: ² Alo. f r rost. deoarece avea cheia la el. de câteva ori verva i umorul s u o obligar chiar s zâmbeasc . de parc ar fi râs într-o înc pere mare. puse în ordine teancul de reviste tiin ifice recente. prin biroul s u. Cum ea nu . lu pardesiul din cuier. c utând din ochi pachetul de ig ri. în casa lui.i primul impuls) înc un timp.i arate b rb ia. bucurându-se de singur tatea i lini tea din jur. fericit c o vede i c st în fa a ei. o avea în mân sau. în fa a cui. închipuie. Apoi. coborând treptele. se a ez la mas s lucreze. ÄEpidemiologia bolilor digestive". La mine e zece i. în astfel de condi ii prefera t cerea. scoase din frigider unt.D< îndoial i o apropia de el. s -i dea. fluierând. un început de furie ap ru pe figura ei. când se opri. Se întoarse apoi.. dis trat.i pulsul. reflex. revista la care citea (citea totdeauna când mânca singur).i.. un reflex pe carel mo tenise de la tat l s u. apoi î i d du seama c îi lipsea cafeaua. 60 d du totul la o parte ² ce anume?! ² se a ez la birou i se apuc de lucru. din delicate e. o dat râse în hohote i se opri brusc. o friptur rece care i se aducea de la restaurantul de jos (Ana-neni era înc bolnav ). se ridic i se duse la buc t rie. o întâmplare nepl cut . pe care. refuzând oferta lui de -a o înso i. se r suci din nou. i în prima clip f cu o jum tate de pas de întoarcere în buc t rie. propriul râs cu o sonoritate exagerat . apoi (învingându. care se aglomeraser în ultimele zile pe biroul s u. superioritatea calmului i a acelei expresii senin-fericite pe care i-o ar ta. incapabil s r spund sunetului vocii ei. i de la primul apel se auzi vocea ei de dincolo. El n-o f cu îns . apoi plec ochii. dar nu.i dea cont c de dincolo nu primea nici un semn al particip rii reale. mirat pe jum tate de parc ar fi încercat s . Cu cartea în mân plec la buc t rie s i-o prepare. alese câteva dintre ele pentru lectura din acea sear . jucându-se cu unghia degetului mare. ie i din antreu. cu un gest scurt cu mâna.. telefonul s u. uitându. a a cum se întâmpla în alte da i. la aproape trei ore de la plecarea ei. i hot rârea de a se ridica i pleca f r o vorb . lipsit de cel mai m runt semn de vinov ie?! Peste nici o or de la venire. i -o detaliase i Ludmilei. pe geam. Peste un sfert de ceas sun la u a Ludmilei. e unsprezece f r dou zeci i cinci. î i f cu chiar o omlet din dou ou . de ce s dorm. controla dac are cheile de la ma in în buzunar. în jurul orei zece. o aprinse. F cu num uil ei. de fiecare dat . cu câteva cuvinte uzuale. conform primei sale inten ii. fiindu-i foame. lucioas . ce p rea cu totul vidat de memorie. ea plec . singurul fel în care. la fel luminat. Avea îns o aten ie dispersat : scotea uneori o carte din bibliotec . i. puse cartea pe masa alb . l sase ceva pe masa pe care mâncase. apoi. pe care el abia acum îl sesiz .i explice starea de suflet a logodnicei sale. îl asculta (el începuse s povesteasc ceva întâmplat la clinic . încet. apoi..

dintr -un fel de r utate a lucrurilor ² obiectele. laborioas . v rsând paharul plin pe care îl ii în mân . un ritual la care ea nu renun a niciodat .în strad . care îi întrerupsese lucrul. într -un costum sub ire. haide. pl cut. î i au resentimentele lor. s ias în vestiar. cu ma ina. pentru c nu tia ce s -i spuie. i se rea ez ../ ea se culca devreme atunci când nu era la el. ceva de care el nu avea chef i prefera s amâie a a cum fac copiii.i îmbrace pardesiul i s revie. cu c r ile lini tite în fa . iar faptul c în vestiar c utase cu aten ie 62 un loc unde s arunce chibritul nu era decât unul din m runtele sale exerci ii de autocontrol.. i plec privirea. care o calma. s . . i ei tiu c . lu ceva din dulapul larg deschis. de parc cineva. dar.i dezvolte teoria. ² Mai e ti aici?. se dezbr c cu mi c ri încete.. un scaun i se poate ag a de mânec . milimetric. iat . cu fa a demachiat i un fel de expresie copil resc-senin . cu un fel de zâmbet. în pragul iernii... neap rat.. îi retez scurt tot entuziasmul. eu am s m culc! E aproape dou sprezece! i ea c sc într-adev r.. iat . oricât s -ar v ic ri. era inadmisibil. diminea a. te împiedic s faci ceva cu adev rat important. îl întreb ea. Doctorul o privi cu expresia unui om care nu în elege prea bine. mica lor mizerie i suferin .i continui fojg iala împreun cu Lancet-ul. se apropia ceva nepl cut. patul era deja f cut. seara care se anun a solid . cu Jama i celelalte fi uici iubite ale tale. ea tocmai se culca ca de obicei. adev rul era c -i era foarte frig. în perna mincinoas i cald . de oboseala unei zile întregi. 64 ² Dac ai de gând s stai în felul acesta.. sau. cu cotul rezemat de marginea ferestrei. s -ar putea s i înghe e la noapte. ² Ei. înc un minut. parc vesel . el însu i rata o sear lung de lucru. jos. i Minda se instala într -un fotoliu. i uite. afectuos. încercând s se prefac indiferent... ap rut Dumnezeu tie de unde. i acest lucru îl indispuse.. lâng fereastr .. îl îmbie ea. rapid. prefera s stea. cu un prosop înf urat pe cap.. din baie. când mama se apropie s -i scuture u or de umeri ca s se trezeasc . cu egoismul s u fermec tor. ce c uta acolo? O deranja. ab tut. î i aprinse o igar . apoi d du din umeri.. Iat . continuând s priveasc afar . apoi deschide u a la c mar . Minda tres ri. Ärug ciunea ei". în sfâr it. înc o clip furat . mai ales c . la primul reflex. împiedicându -l de la un joc al s u. dar nu. afar ploua din nou. pe Minda. el se gândise asupra problemei sale de epidemiologie digestiv i.. i înc una. imperceptibil. crezu c totul era în ordine i c putea nestingherit. încât Minda. Treptele le urcase cu aceea i ner bdare. ea î i aduce aminte de ceva. împotriva obiceiu lui Äde a deschide larg ferestrele. unii stau cu geamurile în l turi. din înc pere i poate înceta. de ce venise. îi arunc o privire total neexpresiv i se întoarse în baie. acolo. s-ar fi aflat în spatele biroului s u. pe care îl începuse i la care. dar i porunce te. în interiorul s u. deschise geamul. cu cafeaua aburind lâng nas.. trece repede în dormitorul Älor" i întârzie acolo.. dar era absurd. cineva a strigat-o. ce perfect ar fi fost dac . fumând i privind afar . Privirea aceea scurt a ei îi d du fulger tor semnul realit ii i un început de panic . iar el avea de lucru. ploaia poate s înceap exact când ie i. preocupat. Ea reveni în camer la nici cinci minute de la sosirea lui. s se spele i s mearg la coal i ei se ghemuiesc instinctiv i se ascund sub plapom pentru c o simt venind. în clipa când ai ajuns ² i. îi întârzia ora somnului. Ai venit s taci? Te ascult!. o autoritate superioar . Ea era în baie. Pân în acel moment voise s -i continue relatarea de la telefon. dar continu . i-ar fi trasat o interdic ie injust . m runtele fenomene. a a ar fi meritat ea. se pare. sfâr itul va fi acela i.i termine toaleta ei de noapte. necesar. previzibil . s . uimit. pân ce ea iese în buc t rie. s-ar ghemui acolo. avea tot dreptul. dar nu avea curajul pentru aceast la itate m runt . care îns . tot drumul. po i s pleci.. ce aluneca în valuri în camer . sau. spune ceva!.. printr -un m runt miracol. Felul în care se a ez ea pe un scaun. St tea pe scaun. igara i se consuma singur între degete. cu o anume surescitare.. se c sca acum atât de stupid. numai din pl cerea egoist de a da fumul pe fereastr . s se a eze pe fotoliu?! A a ar trebui. cu Presse medicale... da-Ja. aprinse lumina în vestiar. dou chiar!. o întrerupere de-un minut. aspirând cu l comie aerul rece. presimt cu câteva secunde înainte glasul ei moale i autoritar. îi era frig sau i se p ru c îi este frig i protesta vehement. deschise el însu i. ce ap rea la el în momentele de lucru. privind afar ... s-o poat pasiona i pe ea. în universul s u copil resc. f r mil . proasp t. atunci când cineva st chiar în dreptul geamului.. Ludmila se ridic . Dac nu putea s vorbeasc despre ceea ce-l interesa pe el în acea clip ( i privirea ei ar ta clar c n -o interesau nici un fel de probleme ale Äpsihologiei" tubului digestiv). cât timp ea va r spunde acelei întreb ri neprev zute. Era într-un capot alb. ca atunci când un fleac oarecare. cu totul accidental i plicticoas ." El ce s fac acum. s . de inspira ie. de parc . Se gândi o clip s se scoale u urel i s plece. înseamn înc un minut câ tigat. s tremure. g si un loc unde s arunce chibritul i intr .r spunse nici la al doilea apel al soneriei. neîn elegerea aceea antipatic . al dracului de frig.. începu s se întrebe. tiind c avea de a teptat pân s . care îndeamn . în acela i fel pueril. oricum. un sentiment u or de indispozi ie îl invada. când reveni. Ar t torul mare al ceasului indica dou sprezece f r dou zeci. cum o ironiza el. pentru c sim ea. 63 plecând capul. i doctorul f cu o min bosumflat . în epenea pe scaunul care devenea tot mai lemnos. care în elege totul. formul întreaga ei problem în a a fel ca ea s -i devie accesibil i ei.

în covor. verzui. furios. cum ai ajuns tu în moara asta?! Ce s-a întâmplat? Eu am râs de m-am pr p dit când am auzit-o pe Fabian asta emi ând ni te sunete grave i demne din trupul ei corpolent! Eram convins c totul e un fel de fars . se ridic . ce -i puseul sta de la itate? Ce s-a întâmplat alalt -sear ?!. nu ai nimic s -mi spui? Pentru ce ai venit. porc ria aia pastoral . mi-amintesc! f cu el cu un ton nemul umit. atac. pentru.. spuse ea gânditoare.. un gest care la el indica o anume st pânire de sine în momentele în care. irupse ea. Ludmila se a ez la rându -i..i umerii..i folose ti din nou întreg arsenalul t u de. Deci e atât de grav... sau o vul garitate.. dar nu-mi pot.i f lcile tale late i spune ceva.. pe obraz: ² Iubitule. Ludmila întoarse încet capul i îl privi atent . ce-i cu tine? De ce taci? Vrei s nu mai vorbim nimic despre toate astea.. Minda drag . pân te-am v zut pe tine. cercet tor: ² Va s zic . nu po i nici s pleci. turti igara i veni lâng el. ² Dar bine... ² Aha. nu te sim i bine?! Ce se întâmpl ?! Se întâmpl ceva?!. de durit i. i ea.. n-ai s po i lucra. a ezându-se pe marginea fotoliului. iubitule.* ce-i gogoa a asta care se umfl sub ochii no tri. Dac mai ai un pic de demnitate ori de b rb ie în tine. decis . Atât. neconvins ... mângâindu-l tandru. Minda se ridic în picioare. cu un început de dispre .i o nou igar . iar mâine sau poimâine trebuie s începem din nou. pân când am sim it. pentru c r mân totu i o fiin ra ional i dac tu i -ai pierdut bunul-sim . privind în fa a ei. de sangvin!... cu coatele pe genunchi. Pot doar s . i în acela i timp îmi vine s râd.. i -ascult .. mi-a spus ceva i de prietenul j ei. b rb te ti. ceva. descle -teaz . cu privirea r t cind nehot rât pe lucrurile din înc pere.. plimbarea voastr cu ma ina. cu Julie Andrews. fiin a aceea e total trivial . excursia aceea.. ostenit . asta-i! f cu el cu o indignare plictisit .... pentru un sfert de or . num rul ei de telefon j i adresa ei. subit. ² Prostii! îi repet ea cuvântul. Ceva vag..i transmit c doamna Fabian m-a rugat s .. ce se întâmpl cu noi doi? E ceva aiuritor... oricum. priveau ceva în gol. în sfâr it.. în definitiv. de vreme ce. de calitatea proast a . Avea din nou aceea i expresie bosumflat . a a cum se transform 65 privirea în timpul digestiei. vru s fac doi pa i spre u . îl p strez eu. î i strânse buzele de câteva ori. ca s .. de parc i-ar fi amintit. uitând c -i este frig: ² Ce s fie atât de. mi ca acolo. cu un contur nel murit sau juc u . ceva cu totul deplasat.. ce e cu tine. în anumite momente'.i comunic c nu mai dore te s te vad i c ar dori s ui i numele ei. Hai.. v zând c el nu poate ie i din iner ia acelei expresii.. Ovidiu. Atunci s ne spunem noapte bun . da. rece.. cine tie ce gest al t u l -a interpretat. pueril pe figur . ceva ce nu se putea distinge prea bine. m-a fi plimbat prin fa a u ii ei. I Iart -m ..i igara. dar spune ceva. Ludmila spuse aceste fraze în timp ce era preocupat cu treburile m runte ce îi anticipau totdeauna culcatul seara. Eu vreau s m culc. simt c m sufoc.i trebuie atâta curaj... dou ore... I Fabian a fost foarte rezervat . cu o voce tears . nici s vorbe ti. atunci? S facem dragoste?! El d du din umeri. nemul umit de tonul ei sec. spune câteva fraze limpezi. Am auzit ca i-a dat un telefon i i-a istorisit pe larg cum eu.. ². se opri. ² Ei. ² Prostii! spuse el.. când pro nun ase ultimul cuvânt. î i auzi ea propria-i voce. î i st pânea cuvintele care voiau s irup . dându. se pare c acest domn e destul de furios pe tine i e un individ. aprin-zându. cu un început de furie.i aminte ti?!.. apropo. e plicticos! Eu nu tiu ce s -a întâmplat între voi. n-ar fi arborat ea aerul ei sf tos i demn-îndurerat! Ea tie c aerul acesta nu se potri ve te defel persoanei ei gr su e! Apropo... împ ciuitor... Curios! Minda d du din umeri. la Râ nov. grav?! Dac ai de gând s . precise. 66 Ea se ridic . unul Babe . cu un ton cald..Ochii ei îns îl priveau cercet tor. nu . v eu o cunosc prea bine i tiu c s-a întâmplat ceva! Altfel. Haide. se a ez din nou i î i aprinse o igar . Dar am mai vorbit o dat despre asta. eu nu tiu ce s mai spun. i Ludmila începu s râd . lucruri pe care le cuno tea prea bine. dac e nevoie. rece.i doar silin a s pronun e distinct cuvintele. cu mâinile împreunate. Ochii ei frumo i. a acelui taciturnism. de ce dracu nu spui nimic?! Ce-i tot misterul sta? E ceva de total prost gust.. din nou furioas . l-a gonflat. chiar i o prostie.. eu am s accept aproape orice ai s -mi spui. pentru amândoi.. asta te prive te. pe marginea patului. am s m culc i tu po i s te întorci i s zburzi împreun cu vena ta portal i pre ioasa ei encefalopatie. decent în expresii. sunt propriile ei cuvinte. dar. noaptea.. ² Noi doi? Când am vorbit?! ² Ai uitat? Când am ie it de la filmul la american. i ea urm rea absent ceea ce se întâmpla în fa a ei: ² Ei. cu un m runt oftat de oboseal .. haide. îndreapt . în golul de deasupra covorului. agresiv. pe fa . închise geamul i spuse: ² Bine. avid de.. suficient de incomod. f un efort minim! Dac ai s te întorci acum acas .. turtindu. pân .

numai absen a ta. cam laconic. ² Dar. direc itudine. ce fiin ! Tipic plebeian ... Cum fraza ei r mase suspendat .. înc atunci când m-ai anun at. e tipic felul ei de a. care. tu nu stai nici o clip al turi de statueta aceea ridicol . fostul t u coleg. ne pierdem vremea cu ea! Ea t cu un timp... nu-mi place. ² Se poate! Exista îns la ea o anume vitalitate. ce te-ai oprit? Continu . mângâindu-l mereu. mie i lui Lauren iu. la tine e ceva... definit. întâlnirea aceea de la Nestorescu. bineîn eles c nu. în acea lung sear .. ai putea face pe plantonul puber chiar la u a lui Raquel Welch. în sfâr it. i. felul curios. s-o descos. unde se st tea incomod i se a ez . i între noi dou acest raport era stabilit o dat pentru totdeauna!. c ai pierdut o sâmb t i o duminic . a lui Fabian. a a c .. ² Serios. niciodat exprimat. provocat de o jum tate de fraz a ei. c e o crispare cu totul. nesenzual . poate s ..i închipui c toat lumea se d în brânci dup nurii ei u or l b r a i....i spun i. ² Dar tu de unde îl cuno ti pe Nestorescu?! ² Eu nu-l cunosc. i ea râse u urel. gânditoare. ² Ce nonconformism. era un fel de teribilism. darmite. nu tiu... ² Bineîn eles. pe loc n-am realizat. e o simpl supozi ie de -a mea. el însu i fu mul umit auzindu-se.... tii cum e. oricum. ² Mi-amintesc.... i. eu i -am spus înc de atunci c nu credeam varianta ei. cum s nu. week-end-ul nostru. era o catastrof ! i -apoi.... nemul umit. de ce m întrebi? ² Nu tiu. s puie în discu ie.. nu-mi place c se face poli ie pe urmele mele. dar pe urm .. dealtfel.. întrerupse el nervos. Dar cum nu ii minte.... raporturile între doi indivizi au totdeauna un anume echilibru... accept el. ² Prostii! f cu Minda. dealtfel eu te cunosc pe tine mult prea bine ca s pot crede c tu. cum nu ii minte?! Ne-am întâlnit apoi cu Teodorescu.. cum i -am spus ie.i spun: te atrage la ea numai. cu nurul halatului: Nu tiu. ad ug ea. destul de exact. ² Ideea cu Delta. în leg tur cu femeia asta. Minda începu s râd .... înc în var . atât de crispat i orgolios cum e ti. n -a f cut nici o aluzie la cuno tin a noastr de. Bibi Medoia! Nu.într -un fel. Râsul s u suna normal.. mi-amintesc... care era.. pe care trebuia s -l facem împreun în Delt . sunt i acum. nu tiu cum. oricum. în var ...... de cele dou ore pierdute. care.. mie îns . î i imaginezi c sunt prea mândr s -i dau steia un telefon. Se ridic de pe marginea fotoliului. Mai ales acum.. ciudat. la policlinic ... i-am spus-o de la început.. telefonul ei.. am vrut în câteva rânduri s te întreb. ² Ei bine.i par ceva pueril. dar mi-am pierdut câteva ore. bineîn eles.. dar. f r s tie de ce. ov itoare. ² Dar ce e.. la persoana asta? Ce te atrage la ea? tii c am stat i m-am gândit ore la rând. al turi. numai ca s . pân 67 acum a fi fost convins i. ceva Ästrident". ce e...i aminte ti.. am s .. o crispare pe care am mai întâlnit -o în câteva rânduri. nu i-am explicat. mi s-a p rut îns c în vocea ei suna ceva Äfals"... s . el întoarse capul i o privi cu aten ie: ² Ei.. câteva seri cu acest gând. spuse Ludmila.. chiar ea. I-ascult .. iubitule! Dar tu ne-ai povestit. începu ea.. chiar tu ai. i -am spus. foarte obraznic! ² Ce vorbe ti?! ² Da-da. întrebuin ezi total gre it termenul!.. Poate c m-am în elat... deodat timid . proiec ia ei care. spuse el. pu in nesigur ...i spun asta. chiar în seara când a urcat ipochimenul acela. nu a amintit cu nici un semn. tii ceva? M-am gândit c tu o frecventezi pe femeia asta numai ca s . gânditoare. ridic privirea spre el apoi i spuse: : ² tii ceva. nu. cu toate acestea.. pe ploile alea. mica 68 (X inteligen trivial ! Fabian avea totdeauna o anume franche e. interdic ii! Ha.. tu ai mai cunoscut-o pe aceast femeie înainte?! ² Când înainte?! ² înainte de. când.acelui film.. în care ea te vede. împreun cu. nu tiu cum s .. îmi pl cea. nu numai de limbaj. ridicol în care. apropo. altfel i -a fi spus! Unde " s-o fi cunoscut? Dealtfel. împreun cu Lauren iu. voiam de mai mult s . asta -i culmea. . dar e foarte posibil s fi în eles eu gre it.. dup ce i-a permis s ... pe marginea patului.. absent . tii cum se întâmpl ! Fiin a asta n -a îndr znit niciodat . e înjositor pentru amândoi s ne supraveghem. dar bine.. c figura sa se destinse perfect.. evident din acest punct de vedere.. am râs. stângace. dar mi s-a p rut ridicol. dar. s ne contabiliz m unul altuia timpul liber. nici m car cu o nuan . ² A.. care scandaliza pe mult lume. aerele tale fâstâcite mi -au atras aten ia i..i dea ie recomand ri i. insist ea. Se juca. un anume raport.. un nonconformism. când a venit. sau s m duc s beau o cafea cu ea numai ca s tr nc nesc despre tine.. Era pentru prima oar . am comentat pe larg... în timp ce tonul ei prinse o u oar coloratur strident . mi-am adus aminte de o discu ie a noastr ..

în epând cu afectare trotuarul cu tocurile ei exagerat de înalte. cu o cas plin de pisici. o lumini juc u îi persista îns în privire. gr su . chiar. sau M. în cele câteva minute cât patrulaser . urm rindu-l cum ajunge în fa a b rule ului.i o igar . acum vorbesc eu. De dou s pt mâni renun ase la venitul suplimentar pe care i-l aducea Policlinica special i câ tigase o libertate ." în orice caz.M.M. bomb ni el. te prefaci etcaetera. ² Ei. cum se apleac încet. destins într -un zâmbet. având chiar motive. calm : .. ² Nu-nu. cu exemplare umane..I. ea mic . unde se aflau b uturile. cu deliciosul sentiment al omului care nu are ce face cu timpul. o ajunse i. salaria ii (se mai afla acolo i un institut de proiect ri în construc ii civile i înc o institu ie cu ni te ini iale. prin 71 fa a cl dirii. în aproape fiecare ar sau capital . într-un pardesiu din stof englezeasc . Un Gary Cooper. cu o anume insisten . cu p rul negru. Minda se sim ise de câteva ori fixat. care patrulase ca i el. plimbându -se în sus i în jos. o ridic în aer. ² Ei vezi. i în clipa aceea trecu pe lâng el un b rbat. V*. o v zu ie ind singur i apu când-o în direc ia opus celei în care se afla el. Era cineva.. unul din aceia. Eu îns mi am considerat foarte normal ca t u s faci o. cu încrusta ii de ecaille ro u. eu nu vreau s ne cert m acum. individul se pare c îl cuno tea sau fusese avizat. aplecând i întorcând u or fa a. s vad nivelul lichidului. cum se pare c e cazul. Ovidiu. Apoi coborî în jos pe Calea Victoriei. privind la cineva peste um rul s u. ceva ce prinde pre i interes. cu fa a ei mic . ² Las -m s continui! Eu n-am s pot. în fiecare deceniu.C.. niciodat . tocmai în clipa aceea. cu un mers care tr da pe fostul performeur în atletism. transoceanic . pe strad . în Bel Air . deschis. aureolat de o intrig ce se petrece pe marginea bazinelor de la Las Vegas.. cu umerii lui la i. în primul rând! Deci. ² Ceea ce faci tu e o simpl joac !. ce. ÄDar de ce? Poate c se potrivesc foarte bine!. fiecare pe alt trotuar.. nu trebuie s te temi de ceea ce spun eu. ea se întoarse i f cu semn cuiva. Dac mi spui lucruri atât de importante.. O pereche total nepotrivit .i place. dintr-o banal contrariere... M. îl absorbea cu totul altceva. cu bra ul drept ridicat la raftul de sus.I. c utând cu ochii sticla dorit .De ce ai t cut? Continu ! Deci.M. i când Minda se ridic ..i dea seama. tiu perfect când o alt femeie ar putea deveni periculoas . 70 Cu un sfert de ceas înainte de ora aisprezece. sau oriunde altundeva se invent via . când te ascunzi. înc rcat de mister sexual. el se post chiar lâng ie ire. de fier forjat. vopsit strident. aprinzându .. îi treceau toate acestea prin cap. scoase din grajdurile Hollywoodului. arborând o min u or persiflant . Minda se întoarse s vad despre cine era vorba. o dat modelul validat i r spândit de pelicul . un scrin Boulle. bucuros c sc pa pentru câteva clipe de c ut tura ei. pentru c . te rog s . eu nu pot fi. i apte. masa de oameni se sugruma.. în sfâr it.C. psst. bineîn eles! spuse ea. ce era în al doilea rând din spate. frumos chiar. ea nu-l vedea sau se pref cea c nu-l vede. i se auzi vocea. fumând nervos. botoas ... pe care îi de teapt la existen o vedet de film. zâmbind. unde se aflau paharele de wh isky. m t sos. D du un telefon i se scuz . te prive te pe tine. tu tii asta. foarte bine croit. d -mi m car ceva de b ut! ² Ia. m rginit într-o parte de un zid v ruit.. 69 ² Psst! Mai încet. de care se amuzau adesea cei doi). pavat . a a c afluen a era mare. el.. Minda se afla în fa a cl dirii.²'Bineîn eles. nepl cut de direct . iar în dreptul por ii de fier. o lu de bra i cei doi plecar mai departe. sute. dar nu d duse nici o însemn tate acestui lucru. c ruia. ² Psst! Pst! D -mi voie. te tr deaz limbajul în ciuda aparen ei de generozitate i în elegere pe care vrei s i -o. nu îi pl cea s intre în forme de contact de acest tip cu in i necunoscu i. apoi se întoarse.. iubitule! ² Ei asta-i. dar el n-o privea. unitar . zeci i zeci de in i se îmbulz eau în curtea cl dirii. ² Uite ce e. un arunc tor de disc. ridicând vocea. escapad pân la.M. f r p l rie. Ea se opri.i inea ea b uturile. fu. Ce s fac ? Peste trei sferturi de or avea întâlnire cu un coleg. Dup atâta vreme i cu firea ta deschis . la patru i ase. gândi doctorul. într-o vil cu terenuri de tenis. f cu câ iva pa i precipita i în urma ei. Dealtfel. parc eu. de ras . ca apoi s se risipeasc în direc ii diferite. îndreptându-se spre locul unde. probabil. în aceast pozi ie. s vedem...C. dar trebuie s i-o spun. un ins înalt. Numai un minut i am terminat.. un Gregory Peck autohton. f r s . abia atunci î i d du cont doctorul. se treze te tanti Eva (era o vecin a Ludmilei.). e o simpl joac . nu pot ajunge geloas pe aceast doamn doar din vanitate sau pentru c ea e lipsit de calit i! Deloc! Ci pentru c voi doi nu v potrivi i i nu v ve i potrivi niciodat ! ² Draga mea. înc epur s ias pe poarta îngust . De i el se afla în fa a ei. ar fi jalnic dac a pluti înc în aproxima ii! Jalnic i periculos pentru mine. atingându-i u or um rul. o întâlnire de care nu avea chef.i! spuse Ludmila. ca el s nu -i surprind surâsul. o întrerupse Minda. e probabil o simpl specula ie. sau a a ceva. privindu-l cu c ldur . bine f cut. ce se petrece aici? f cu doctorul. Te cunosc prea bine. ondulat. pentru instinctul meu de conservare! Aici îns se întâmpl cu totul altceva. Ca s n-o piard ... deschide u a de cristal a bufetului pentru a scoate dou pahare i. s fiu geloas pe aceast Fabian.

Ce ins. adic f cuse nimic.. i el zâmbi. Äanul '830".. nu era o dup -amiaz de duminic . de sobru. la in i sangvinici ca Dostoievski sau Stendhal. Totu i. involuntar. din Crim i pedeaps . undeva la munte. salvea z o epoc . Ce f cuse?! Nimic. cu Dunia.. pericolul în care se afla ea. dealtfel. ca prin vis. unul din acei p rin i care r mân superiori odraslelor lor. ba nu. i scena sinuciderii... Timpul trecus îns .. dar aceasta nu e decât o dovad în plus c el însu i le este inferior. pentru c pe vremea Älui" înc nu se reînfiin ase internatul. oricum.. Nu f cuse nimic. i-o motivase ca necesar celor dou comunic ri ale sale. Acum îns . i nu pe Marmeladov. Matilda! Câte un astfel de individ. Cine înc ? Svidrigailov. pentru el. f r m car s se uite cu cine avusese onoarea. îl iubise chiar. î i aminti de Karenin i de gestul s u nepl cut când î i pocnea degetele.. de circumscrip ie. nu g se ti adev ra i eroi de plan doi. cu acel Karenin care . insesizabil strângere din umeri. cu mult mai exact decât cel lalt. u or. cu o mân la spate. acest Karenin! în adolescen . regret înc o dat . în propriii s i ochi. îi r corea creierul s u înfier bântat. adeseori. intrau în prim-plan astfel de in i ca. pe care Dostoievski are destul tact s le lase sub semnul ambiguit ii. ne farmec !. i cu aerele lui Vronski. trebuia s ia m suri urgent. pentru Ana.i frece pur i simplu mâinile în momen tele cele mai nepotrivite. era un ins foarte interesant. Dar scena cu sora lui Raskolnikov. Un ins curajos. încearc s -i pun în inferioritate fa de eroii s i prefera i! Pe el. iat . interesant individ! Oricum..i întemeiase un c min i lupta pentru el. Äreu ise" s scape de stagiatura de la ar . nu putea s ie minte fiecare figur . de exemplu? Da.. curvi tina de fiic -sa. c nu locuise i nu tr ise printre oamenii de la ar .. ne face s ne sim im Äbine". Karenin. evident surclasat de femeia pe care i-o f cuse amant i care se potrivea. în general. ca un b can cumsecade. Sau Peeperkorn. în compara ie cu lupta ei. ca cine.. el însu i putea fi Karenin. lenevia aceasta era de prost augur. de nespectaculos. e adev rat. adorabilul domn Friedmann. sau oriunde altundeva. cu un curaj atât de b rb tesc. c nu st tuse m car doi ani la ar . sau Faulkner. în afara cursului. dep it de evenimente. un ins cu sim ul profund al moralei. Un mo ier de ar . îns . începeau s -i plac | personajele secundare din marile c r i ale adolescen ei sale. pe ascuns. sau contele de La Mole. lucid. ceea ce era corect. îi invidiaz .i frece mâinile. care -l angajase bibliotecar pe Julien Sorel! Ce om viu.i pocnea. se st pâni i elimin gestul dizgra ios. cu capul în vânt. Câtva timp ced acestui impuls. harnic. indiscutabil. un ins care. cap abil de o mare concentrare existen ial . Avdotia Romanova. într-adev r. uria e. gândi el umblând în lenevie. ca Tolstoi.i umerii. apoi se controla. când ea trage de dou ori în el i o dat glon ul îi zgârie tâmpla. fericit de acel Änimic" pe care-l tr ia în dup -amiaza aceea. îi f cea bine.. un gest nou ap rut la el. în timp ce cobora atât de nep s tor pe Calea Victoriei. aprins. un gest pe care îl f cea de la o vreme ca s nu . mul umit subit de propria-i existen . i nu exaltatul de Sorel sau smiorc ita.pe care. înc rcat cu atâtea date i concluzii precise. în noaptea aceea ploioas . Poate era melancolic?!. strigând în cabinetul s u de parc ar fi fost mandant în alegerile burghezo-mo iere ti! Prin diverse Ätertipuri" i. ha. pe malul lacului. abia acum realiza im portan a acelei practici totale. Grozav lucru! Ei sunt privi i cu antipatie. o victim ideal !. ca internist. lupta pentru ea îns i. inteligent. amantul Claudiei Chauchat.. vânturând prin cap paginile unor c r i celebre. Dealtfel. cu vitalitatea sa obosit . apoi. indubitabile ² oare chiar atât de indubitabile! ² i astfel mergea el.l sându-se într-adev r dus de acea 72 73 dup -amiaz ce. ce b trâne e trist ! Ar fi vrut s fi fost La Mole! Iat cine reprezenta bine epoca. de i. uneori chiar de autorul care îi z misle te. ÄS le spui c am plecat în America!" sunt ultimele vorbe ale lui Svidrigailov adresate acelui m runt paznic al turnului. A a îi spusese odat un ran.. isteroid . ce sufer o umilin atât de stra nic . I se p ruse mereu c . îi ap ruse odios. firesc. economic. dup ce i-a creat. Un ins volitiv. bineîn eles. Pe cale de a fi câ tigat . îl alegea pe Svidrigailov. da -da. pe Minda.. un ins care luptase pân în ultima clip . iat . pe deplin meritat dup atâta ' zarv i. da. îi r mase acea scurt . fiecare deget. memoria lui. strângându . în clipa aceasta. der kleine Herr Friedmann. i aerul mi cat u or de aceste pagini se pare c îi pria. câte unul. cu pardesiul descheiat. intuind. un fel de Äla geante" fa de m runtul coco at. ceea ce însemna relaxare. era astenic?! Dac a a era. bineîn eles. o voce îi pronun numele i el r spunse cu larghe e.. ciudat. Da. mai suportabil .. abia cu mult mai târziu îl în elesese. un play-boy. cu so ul ei. cât lume cuno tea el. Minda continua astfel s se delecteze cu Äpersonajele sale secundare". e ceva de prost-gust i în Svidrigailov sta! Nu e un adev rat erou secundar. Ce. Ce prostie! Un ins ca el se odihnea în efort. ca un îndr gostit de prima or . Oricum. Doar la autori flegmatici. împreun . camuflat. Eroii f principali alunecau într-un fel de penumbr . de propriile-i afaceri m runte. din partea acelei femei fantastice. cu care. acolo. dar era o dup -amiaz câ tigat . moral. ca Lauren iu. evident. din personajele secundare ale c r ii. acestei desc rc ri stranii.. ha! cineva îl salut . amanta noastr . Regretase. Thomas Mann. îi calomniaz . se alesese doar cu ase luni la Spitalul nr. cele mai nea teptate (pentru el însu i). câ i îl salutau! El r spunsese la salut. se uitase i-apoi uitase imediat. de unde tim asta? Din ni te insinu ri. i el nu lucrase nici trei dup -amieze pline din cele dou s pt mâni libere.. cu totul altceva. Prin compensa ie. dar i aceste ase luni erau fict ive pe jum tate. iubita. fiind un element de vârf. cu capul s u imperial. odihn . de cât va vreme sim ea nevoia uneori s . astenia se trateaz . parc involuntar. ve nic sclava altuia. i -ar fi pl cut s fie Karenin. 2 din Alexandria. ne face s ne sim im egali cu el. Madame Bovary rus ! în general. ceea ce însemna c gândea profund sau însemna altceva. un ins detracat sau capabil de a fi astfel. nu vor reu i s -l p c leasc ! El î i alege singur eroii! Onoare lui! S tr iasc domnul doctor!. pentru c mai tot timpul f cuse pe internul. cu o existen dubioas . ne domin .

a bolnavului. ce prostii! Era adev rat. cu ochii sclipind. c nu -i urm rise boala. o scutur i i -o d du înapoi. cu p l ria în mân . pe care asistentele i cei din suita sa i le sorbeau de pe buze i le colportau. ÄDe m rgele!" r spunse cel lalt. s stea la bibliotec . nu-nu. Atunci. ele însele. în spe in i singuratici. pentru posomorala sa. u urarea mor ii). e uic bun . ce prostii! ÄS tr iasc domnul doctor!" sta era singurul adev r. cum îl mai f cuse i cu al ii. mul i cinici. ce deformeaz . pe care nu i -o puse decât afar . iat ceva despre care nu se vorbe te!". cu o atingere. parc .. un diagnostic rapid i precis. ap sat. ridicase p l ria i strigase. Äade v rata cur enie!".. totu i luase sticla. Pe unde o fi ranul acela. i mul i resim eau cu u urin aceast degajare de cuvânt. în apropierea mor ii! Moartea o sim ise totdeauna. pe mân . cu un cuvânt cald. cu mult bun -sim . oricum. amuzat. ci u urarea. dar acum.c. stând în u a întredeschis . nimic nesportiv! Sentimentalismul acesta de stil vechi îl împiedicase s ajung un simplu tehnician. ad ugase: ÄLua i dom' doctor (de i sora îl corectase o dat . în prezen a a dou surori. dar. destui de numero i. bineîn eles. ci s . Avea. Avea dreptate. ce scârbos! Da. nu exist boli fizice. care era el însu i. pe care omul. de poliartrit cronic evolutiv . v zând c el ia sticla în mân . un fel de p. ma ina u u reaz munca fizic . fac o apropiere. auzise el înc din primii ani din gura unui celebru profesor de anatomie patologic .i închipuia c face Äbine". nu de el însu i. rigid . Ce mister formidabil se afla în armonia i în dizarmonia corpului. în care o u trântit era o jignire. nu se va dep rta. i în acest punct se apropia. în clipa aceea.e. i dac cineva i -ar fi repetat în clipa aceea ceea ce el gândea". nu-i a a. o gr mad de istorii de astea 74 75 prin toate cotloanele memoriei sale. i asta au în ceput s-o în eleag mul i m gari. nu-i a a. apropierea mor ii îi împiedica pe ei s ajung ni te simpli speciali ti oarecare. profund . când. lipsa de vorb rie i evitarea ve nicei atingeri. nu-i a a. în cabinetul lui. prefript . trupul celui lezat. c omul strig prea tare. unele cuvinte. îl împinsese pe ranul acela. crispat . ÄDe ce?" întrebase el. s rise acel binef c tor: ÄS tr iasc dom' doctor!". o boal absolut caraghioas . da. poate c tocmai felul în care reac ionase era cel potrivit?! Calmul s u real. ap sat din gre eal de te miri ce conexiune întâmpl toare. o boal nu prea grav . pentru c . evident. trebui s accepte o sticl de horinc . un fel de Äîndreptar prac tic". ne tiind cum s ias din încurc tur . singura sa mândrie era prezen a sa acolo. cu un: ÄDomnule profesor!" cel lalt continua s -i zic ca i la început). în camera de a teptare. i una din surori se repezi s închid u a. respect fa de trupul lezat. va asista moartea. al ii ziceau c este!" Da. una din formele cele mai vii ale existen ei! pentru c . i fraza aceasta fusese. în suferin a lui. El îns . ni te simpli tehnicieni! Apropierea mor ii îi împiedica s se abrutizeze. Ceilal i erau ei în i i bolnavi. el se ro ise. unui pedant nenorocit. Dar. care Dumnezeu tie cum ajunsese în mâinile sale. ce grozav sunase.. lipsit de orice fel de m re ie a durerii. abia cu mult mai târziu. cei care r mâneau cu aceast sensibilitate erau salva i. in i ce mureau în spital. printre somit i. fa de cele dou femei care-l idolatrizau. p tat . lini tea ce domneau în jurul lui. uneori dup ani de zile. înainte de a ie i. cuvântul. dar înl tur . episodul se petrecuse cu vreo zece ani în urm . Dar strig tul acela. spre u . evident. puteau inspira respect. f r familie. în alt fel. î i d dea cont i se mustra pentru iner ia sa. Luase sticla. cu un ciudat entuziasm. undeva. cum spunea el. un om foarte curat.trebuie s citeasc . de teribilism i imita ie savant a cut rui sau cut rui Äas" clinic. fa de care f cus e un gest m runt. vagabonzi. de care foie te secolul. ce era mai în vârst decât el. nu vindecarea. spunea el. chiar entuziasmul lui. va s zic luase sticla. cu o m runt incomoditate. îi temperase entuziasmul.. l-ar fi privit cu uimire i cu o anumit naivitate. Respect. numai pentru el însu i. în parohia mea nu se strig ! Cine url i trânte te. ÄS tr iasc !" A a cum se întâmpl multora. cine tie. în clipa aceea regret c nu fusese mai atent cu acel om. da-da. lini tea sa care se transmitea. lâng pat! Va fi totdeauna prezent. un respect pe care el nu -l pierduse niciodat .. înainte ca s scape de el. El nu . cum f ceau atâ ia. diletan i cinici. i aceast for a lui f cuse din el ceea ce era! Minda d du din umeri de parc cineva ar fi putut s -l aud : ÄCeea ce. nu-i a a? ÄS tr iasc domnul doctor!" i el. S faci o ma in care folose te la ceva? Ptiu. nu va întoarce capul. amuzat. el avea o fire afurisit de greoaie. nu se blazase niciodat . bineîn eles. mai ales dup primii ani de practic . s treac la chirurgie!" i era foarte mândru de cuvintele sale. nu suport zgomotele. i se p ru se deplasat. respect fa de boal . 76 El pronun a aproape de fiecare dat cuvântul Ämoarte". aici Ceea avea dreptate. o scosese repede dintr-un fel de saco sportiv . i calmul. lui. c Äalin suferin ele" (de i i se întâmpla adeseori i acest lucru i cel mai mândru era când îi reu ea în cazurile disperate. î i aducea bine aminte. lua i. c e f cut pentru. incurabile. în mijlocul ora ului. f cuse uneori minuni mai reale decât o dozare medicamentoas potrivit . ce te face de nerecunoscut. Asisten a in articulo mortis! Adeseori fusese i el un astfel de preot i nu era nimic ru inos în asta. i care. «de m rgele»". i omul. ÄMoartea.. genera ii la rând.. domnilor. ar fi putut nu s salveze. în camerele acelea în care se vorbea pe optite. de obliga iile preotului catolic de a asista pe cei care mureau. cinici amatori! Meseria lui înseamn asisten . boala. Y s experimenteze. i se p ruse. ca i la na tere. pe um r. puteau provoca o întreag realitate. pe obraz chiar. el î i f cuse din discre ie o profesiune. reac iona pu in diferit i nu considera Äexperien a" încheiat când pacientul deceda. dar. de i era absolut împotriva principiilor sale. evident. ÄMeseria mea. f r leac. atins de o boal incurabil . veche.

dar nu.. nu se tie de ce. dar putem s v facem i noi o cafea. Cine asist la acest dispre nu mai face ro i din ate i butoane nichelate! i.. 77 Acolo. la ÄGioconda". va muri! Cine I nu se adapteaz moare! Superb. expert. cerea unele scurte informa ii de la cele dou vânz toare ce serveau cu gesturi iu i. cineva îi va cere s . se interes când era Äea" de serviciu. apoi. odat .. pe furi . nu dispre ul s u. aseptic . cu un fular de m tase în jurul gâtului. i se putea face o cafea foarte bun . toat lumea are costumul croit la cel mai bun croitor! Ceea parc spunea ceva. Doi. sau ar fi b gat -o în buzunar.. poate.. Iat . pungi mari cu bomboane. dar nu rezist mult vreme. plin de sobrietate: ÄDin copil rie!". el e acolo în biroul s u. unde. plin de Äbun-sim ". i dup ce comand ceva. i nimeni. triviale. Toate acestea i altele i se perindau prin cap. î i aminti atunci de M ria Felix. i ie i de la turn doar cu o pung de cara mele. naivul în mâna cinicului.. când el spuse c acestea sunt pr jituri preferate pentru el. cum dorea. nu era îns de serviciu. i astfel. staniolul. înc nu. cu Ärespect de sine însu i". ar fi vrut s bea o cafea bun . cu adev rat distins. nimic nu -i va scuza imbecilitatea. privindu-se. va strivi un bra . îl înnobileaz .. al lui Minda. dac Änu in" astfel de sorturi.. sau a a ceva. nu. cu orice pre ! Orice pre era bun. cu mult mai cumsecade. Dumnezeu e foarte distrat la biseric . vai de mine. lui îi fusese mereu team c nu se va putea adapta acestei vie i complicate. nu?! Parc . un pepsi-cola. dup incident. proasta sa obi nuin de a nu se pierde în m run i uri. Da. a a cum fac oamenii când se plimb . Când cad bombele. dar n-avem momentan". ha. care îl a tepta jos. înc I nu.i pieptul. orice ar face! Astfel a fost posibil ca o serie de savan i atomi ti s fie folosi i împotriva intereselor omenirii. perisabile. f r zah r. cu cel lalt cet ean. vreun nenorocit.. ci al celui care moare. i se r spunse. dup ce se gândi o clip . nu-i a a. i se r spunse cu o anume pl ictiseal . pentru c . e politicoas . tonul chelneri ei nu prea îi inspira încredere (de i s -ar fi putut s se . ca un f cut. Acesta e meritul s u. Se surprinse cu pasul gr bit. care. i Minda cucerit.. i când tocmai schimba amabilit ile scârboase. despre imita ia vie ii. pr jiturile. Dar lâng pat. apoi i se repet c da. cine tie. ÄDar. c Äba da. la care se a ez pân la urm i un b trân murdar. în vastul s u birou. amândou în acela i timp. în trivialit i. To i bo ii sunt la fel. înc foarte mult vreme. Crem nitu ri nu se g seau nici acolo i nici rulade cu fri ca. zâmbind u or. dar moare! El nu vrea s moar . sau. bine mototolit. Examina cu aten ie. Mai vârî o caramea în gur .. f r sim ul umorului. mare sau mic ?! Minda îns . pentru c . unde el. îl r ri i începu s priveasc plin de interes în toate p r ile. uneori bombându. fotogenic . e adev rat. la fel de bun !" ÄLa fel de 79 bun ?" întrebase el. în dup -amiaza aceea f r el. alt dat ar fi c utat. cartoane. cu pedanterie.. Un boss seam n infernal cu alt boss. ca ni te simple unelte. dânduse pu in într-o parte. din partea lui. l s pur i simplu s -i cad cocolo ul acela m runt de staniol într-un moment când cineva îl îmbrâncise u or. lipsa de imagina ie. distins. într-o frac iune de secund salutar . i numai dânsa ar fi fost capabil . unde nu te mai întreab nimeni dac ai lenjeria curat . asta cu siguran . Avea totu i un el. cu neîncredere. ambalate în staniol verde. Vrea s mai tr iasc . nu -i a a. de dans. despre falsa adaptare. apropierea ei schimb omul. un torace. acest boss e cu mult mai sifonat. dar el accentua c vrea s Äserveasc acolo" i îl amuza grozav s aud uruitul acelor fraze în el în timp ce ar ta cu degetul o pr jitur sau alta. coada se m rise deja i cineva începu s murmure. i dup ce vegeta o jum tate de or la o mas .' era chiar nobil. moartea e absent . i fu privit cu o u oar mirare. i se tie. l s s -i alunece. Se consumase! Delicios. se Ätrezi" c nu mai are nimic în mân . cel mai meschin! Va pl ti orice pre i se va cere. cele dou fete d dur cu în elegere din cap. dar acum fu chiar mândru de gestul s u atât de. a cinicului profesionist! Pentru c acolo moartea nu se simte. acesta e un num r care nu poate fi dispre uit. A. bossul acesta suport al dracului de greu dispre ul. ci. înc din copil rie. ciulind urechile. da. desigur. mai bine zis. râse i el. chiar mersul în fiecare duminic la biseric .ea degradarea omului?! îl face ea mai bun? Moartea îns . în ceea ce -l prive te pe el. nu din vina lui.. se egalizeaz toate sensibilit ile. al celui care moare cu adev rat i care e cu mult prea însp imântat încât s -i mai fie fric . inem. se afla în fa a vitrinei cu pr jituri a cofet riei blocului turn din Pia a Palatului. cu naivitate. e bine s nu uite acest am nunt: cu orice pre ! Trebuie s ie minte acest lucru. excelente. Minda. negre.. cum ar fi dorit: ÄDin îndep rtata copil rie!". o cutie de gunoi. ha. unde e ti înghesuit i îmbrâncit cu toat lumea. ce import ! Da-da. de firesc. memoriile. dar. se va adapta. marii bo i sunt teribil de distra i când dau audien e. printr -o socoteal simpl vor fi totdeauna cel pu in doi. chiar cel mai m runt. de hârtii. plin de tact. s tr iasc !". nu spuse. de câtva timp. pân la urm . în timp ce. e j dotat i în aceast direc ie. bineîn eles. în râs. Orice inginer care deseneaz o roat din at poate fi sigur c ea. de rigoare. Dar poate c avea sim ul umorului. i ar fi însemnat s se prefac fa de el însu i dac ar fi mimat în continuare 78 pa ii aceia leg n tori. Ädomnul doctor Minda. el va asista înc mult vreme. cu indignare aproape. atât de dur în m run i urile ei implacabile. erau mul i care cump rau pentru acas . apoi izbucnir . trebuie s se adapteze! Altfel. M ria Felix. pur i simplu. obi nuin a î i poate juca renghiuri. una din cele mai fioroase umilin e ale acestui secol! Savantul în mâna politicianului. refuz . arunc . obi nuin a de a fi generos. caramele mari. e prezent. oho. Nu era prea nobil. i când întreb . dar era gr bit! i Minda se în c p âna s aleag totu i ceva.

a ezându-se la masa lui. i mi carea indiferent de um r care înso i acest r spuns îl încredin a înc o dat pe Minda c nu gre ise când refuzase oferta aceea. la urma urmei. oricum. udând marele cactus. obiectele. desigur. ceruse Ätimp de gândire".). lung. neap rat. de func ii? 81 Când va mai avea timp s lucreze? I se d duser . râse încet. De ce? se întreb el însu i. la biroul acela. ceea ce ajunsese el cu pre ul unei cantit i impresionante de munc . Lucra de atâta vreme între acele ziduri. de care avea s depind soarta multora dintre ei. evident. bucuros (ce comic!) c fusese recunoscut de vânz toarea aceea de care avea nevoie atâta lume. urm rind-o cum trecea pe la mese. nimeni nu se înclina nici cu un micron mai mult în fa a lui. cu un ciudat sentiment de febr . dar Minda se închise brusc în el i o concedie rapid. onestitate etc. nu avea i de unde s ti i!" Minda r mase bouche-bee deoarece el ignora total numele ei. cum dorea! fu r spunsul. la unghii. i Minda î i lu în primire. doar din recuno tin c ea se purta atât de amabil cu el.K. ciufulit. dar cine tie ce sporov ise 82 cealalt . de fapt sunt pentru mâine. vital necesar acolo. de la un ins atât de Äsolid". încât nimeni. despre audien a sa la ministru i despre probabilitatea ca în curând colegul lor ilustru s devie director general. pere ii îi declan au cel mai simplu reflex condi ionat. într-adev r. femeia aceea cu p rul ro u. cu satisfac ie evident . cam pe la aceea i or . contrariat oarecum c nu fusese l sat s aleag el însu i.. a doua zi putea. trebuia s o fac . c poate s mai întârzie. cu viteza fulgerului. Când îi aduse pr jiturile (dou din fiecare sort). au fost aduse abia dup -mas . Minda. Nu. târziu. v-am rezervat câteva. ha! râse femeia. formal. ÄGrozav. adolescentic. o aten ie m surat .. dar ea îi atrase aten ia c Äse deranjeaz . Capitolul XI într-adev r. dar nu putu s . f cu doctorul înc o dat i se ridic s contemple vitrina cu pr jituri..într-un fel. adev rul e c eu v-am recunoscut din descrierea ei! Mi-a spus c a i declarat c nimeni nu face cafea atât de grozav ca mine! Apropo. i cu oja c zut dizgra ios." ÄCe vorbe ti! f cu Minda i sim i c ro e te în jurul urechilor. de i. cu prec dere. mai avea de lucru i putea. câ i in i. Cum a a. i declar c va veni a doua zi. lucru care pl cu tuturor. îi re inuse pr jituri etc.. proste te. acolo era un om ocupat. stând în picioare". Lui... oricum.. unde veneau hârtii importante. nu Bejan.i r spund . chiar se a tepta.i in promisiunea). ÄDa -da. reveni a doua zi. îl scârbise. chiar dimpotriv ! Da-da. întreb el. sus. dar nu face nimic. demagogia ieftin a cut rui profesor fa de femeile care asigurau cur enia stabilimentului sau fa de surorile de noapte). mai avea ni te caramele i. s fie capabil s . cum trebuia s reac ioneze.. i -a comunicat colega dumitale. în sfâr it. dealtfel. toat lumea fu convins c o obliga ie urgent îl a tepta. spuse Minda. Nu era deci o jigodie care ajunge tab! Nimeni nu p rea c a teapt de la el ceva deosebit. lucios.. tiam c veni i!. cu o or înaintea închiderii. toate asigur rile c munca sa tiin ific nu va avea de suferit.. târziu. ca i cum se tia cum avea de gând s reac ioneze. el i nimeni altul era necesar.. acolo nu era singur. amabil . refuzând s se mai lase prins în lan ul a sute de fraze asem n toare. femeile închiser localul. talent profesional. se f cea casa etc. deosebit de frumos (f r nici o inten ie. de i nu p ru a-l recunoa te. (Vijan îi comunica. gândi Minda. i se p ru lui. încât. nu observ cea mai u oar schimbare de atitudine în comportamentul colegilor i al conducerii institutului. amabil .i prepare el însu i una. nu putea r mâne inactiv. abia se r cise ca lumea. dar s-au cam dus! Dumneavoastr . pân la personalul de serviciu. s revin . avusese o interminabil edin de catedr . i Mana Felix îi f cu o cafea bun . se purta ca i cum totul ar fi fost Äîn regul ". De i.. de client stabil al Äcasei". era mai cuminte s a tepte. o asemenea atitudine serioas . zeci de in i îl vor urî de moarte. dar M r ia Felix îi zâmbi i îl inform (cu Ädomnule doctor!". Nu-nu. s . Dar ce conta. ca i cum era firesc ca un om ca el s fie numit într-un post atât de important. de care depindeau mii de oameni. Prostii! Ce nevoie avea el de posturi.?! Prostii! f cu el din umeri. era unsprezece. asta înseamn c miroase a democra ie". lucru care i se ac ordase cu o polite e i în elegere des vâr ite. noile sale drepturi.. i Minda se sim i perfect. înc de când era student în ultimii ani. dar eraÄcu câteva minute înaintea închiderii i oricum. asta era bine zis : chiar dimpotriv ! i pe urm ce adversit i nu va provoca el. Minda se uitase la ceas tot timpul.. i. desf cându. V-a recunoscut. Prestigiul s u era atât de consolidat. bineîn eles) c aveau i rulade i crem nituri. r spunse M ria Felix. ca el! ÄProstii!. cafeaua era admirabil ! Era seara. în definitiv era la câ iva pa i de cas . O.. în el. oricum se sp la pe jos înc . responsabil .. ea vru s întârzie lâng masa lui. foarte bine. de altfel era perfect mul umit cu acel ÄM ria Felix".în ele i ea. M rog. Va s zic . cel al muncii perpetue. numai de e l?! Putea el însu i s se conving c el. u or fâstâcit. la cafea. sute de mii de bolnavi etc. oricând. în variante infinite." ÄHa. ajutând-o pe debaraseuz . ca i respectul fa de competen a sa profesional . nici el însu i. de i. in i care abia auziser de el. dintotdeauna.) Cafeaua. ajungând director. cu mult mai mare decât o putea realiza sus. politicoas . i v-au mai r mas rulade i crem nituri?!" ÄA. în apartame ntul s u. i asta pentru ce? E nevoie de el.. Era îns deosebit de pl cut singur tatea aceea total în care se g sea. câte grup ri nu va contraria numirea sa. absolut toat lumea. din clinic (c ruia el îi acorda. Ar mai fi vrut s mai continue conversa ia cu ea. i el a teptase . minunându -se. i el se dep rta gr bit. acolo. ha. Se aflase. în fa a vitrinei. cum era i firesc. privind prin vitrina uria . pe mine m cheam Vijan. i dac voia.i p rul ei negru. râzând.

infinite -simal umilin a iubirii lor. ca de obicei. Formidabil! La b trânul Nestorescu era lume. ÄFiin ele vii" dinl untru îi ajungeau. de dou ori pe s pt mân . fusese total de acord.m. înc o rulad . nu mai putea. cele Äserioase". De el? se uimi Minda. ca un pensionar. adev rul e c se g seau totdeauna lucruri interesante. i. un medicament. O femeie sp la dalele de marmor . pe el. i î i retrase aten ia de la vitrin i de la fiin ele vii Äde afar ". r mase o clip nemi cat. te puteai sim i singur? î i aminti de Nestorescu. în stare s -l fac s simt . f cu tehnicianul. apoi î i aminti de programul înc rcat de lucru pentru acea sear . dar nu conta. într-o oglind ce se afla montat chiar vis-â-vis de biroul gestionarei. Äpu oiesc". Äliteraturii". perfect echilibrat i n-ar fi acceptat cea mai mic degradare a rela iilor. la masa sa. la fel de real !). Formidabil! Afar ploua. apoi. ap ruser în special numeroase publica ii de imunologie i genetic cu implica ii direct clinice i. undeva. de obicei. spre surprinderea sa. dac i -a c zut cumva în mân cutare sau cutare titlu. mai Ä ugub ". în liceu. c r ile fundamentale erau pu ine. total singu în univers! Unde. care fusese primul. se ridic i îi d du un telefon. penibil. decizia este presiunea oxigenului intra-arterial . de i. revistele str ine. Astfel. cursul. nu-nu. i el. în mare parte dedicat. beletris tic . ci numai Äconversia electric ". i asta f r ca nimic s se schimbe în rela iile lor. Nimic. îl a tepta cafeaua. c e cam ridicol. s se înfrupte i ea din acel oscior. cineva cu mult mai tân r. Era seara lor. i dac nu s -ar fi v zut. i admira ia lui fa de Mann ren scuse. nu tiu cum. nu-i a a. se apropia Cr ciunul.. Cineva se interesase de el. Promise c va mai suna i accept s fie chemat la telefon de Äb trânul Nestorescu". i el fusese pân nu demult un astfel de Äpu oi". din plictiseal . dup ce trecuse printr-o ciudat eclips un deceniu întreg. Minda î i frec mâinile.d. chiar entuziasmat ( i se bucurase primul. ca într -un stop-cadru cinematografic. într-un col . când îl citise pentru prima oar . f r nici o excep ie! ÄEvident. o u trântit . s -i pun în încurc tur pe Ätitulari". c adev rata erudi ie arat altfel. apoi zâmbi. la el. dar i ea. pe Minda. sperând. dar. unii se ad posteau chiar în fa a vitrinei sau a teptau ceva. nu mai luase de aproape un an un roman în mân . sau direct la ea. Dup ce a ez telefonul în furc .. Când el renun ase la acele ore. îl l sase la jum tate! o carte 85 fantastic ! E adev rat îns c Muntele vr jit îl citise de dou ori. se în elege. d du galnic din cap. o expozi ie. Äexcelent r cit ". care nu-i dep iser pe Äclasici". tentat o clip . cu beletristica. Äsurprins de propria sa privire". nu-i pl cuse niciodat Mann. cea mai m runt . ca s . cu umbrele sau f r . dar de ce dracu îl c uta ea atât de in sistent în ultima vreme?! Äîn ultima vreme". ici. Äpor ia ei" se mic orase îngrijor tor. de exemplu. al turi de bucuria ei. b trâne. Lumin de august al lui Faulkner. sau. în anexele unei reviste. pe acolo? Acum? repet Minda. rapid. ce interesant. mai iresponsabil. care-l a tepta.. noul s u timp liber. totu i. i-apoi Äliteratura" specialit ii sale. igara sa. un nou Äbeta blocant". i refuz . Gh. ultimul. i-aici. la un moment dat îl privi int un b rbat care i se p ru foarte cunoscut. care fusese atâta vreme mândru c se ine la curent cu muzica. propria sa bucurie real . începuse s -l . preg tit deja. pietoni treceau gr bi i. care nu tiu cum dracu se înmul eau în ultima vreme. fa de o asisten întreag medical . s încerci i chiar s reu e ti s pui în încurc tur un profesor. colo. marele vas se preg tea de scufundare. Ce s -i faci. El. Uite. evident ( i Minda d du reflex din cap) ar fi trebuit s fie sus. acum. i igara. Din biroul lui Vijan se auzir glasuri de femeie. un roman?!. acas . Dar numai de el. de parc ar fi admonestat Äp rinte te" pe cineva din el. a teptându -i telefonul. Da. dac nu într-un asemenea mediu total deschis. muzica se auzea în aparat. îngrijor tor de vast . o sear într -un atelier. De fapt. Ce bine era! Singur. s le recenzeze doar pe cele de baz . comunic rile sale. pe care nu reu ise niciodat s -l Äprind ". evident. Cine anume?! leu nu putu r spunde prompt la aceast întrebare. Dimitriu. din snobism. un nume sau un titlu dintr-o limb pe care tii c cel lalt n-o cite te etc! Ei i?! Cum spunea cineva: ÄCultura începe atunci când ui i toate c r ile citite!" De când nu mai citise o carte de Äailalt ". ferm. a iubirii ei. din întâmplare. spusese! Da. pe care-l întâlnise în clinic cu dou luni înainte.. îl g se ti descris în premier într-o revist argentinian . folosind de ast dat telefonul din birou. n-ar fi realizat gestul. care încercase i reu ise. acum. citând te miri ce terapeutic pescuit undeva. în primii ani ai studen iei. se putea 84 exprima i astfel: In ultima vreme! Avea o gr mad de lucruri pe cap. Cafeaua.a. gr bit. de i î i propusese de fiecare dat . cu genele plecate obraznic. acolo. real . 83 cunosc codul!" i râse.i aprind o igar . i se întoarse. Äm run i uri revelatoare" te miri unde. îl priveau pe el. cum era i firesc. Ämonden ". indi ferent. în multe rânduri. de i era abia Äconf' pe vremea aceea. pe Äbo orogi". nu voia s treac . absolut nimic! El era un om puternic. singurul consumator. cineva întrebase de el chiar. i -o consacra ei. de la special . una din serile lui libere i pe care. ea se bucurase. frumosul C. iat câte fiin e vii st teau i nu crâcneau sub comanda sa! Ludmila?! Da-da. aproape nimeni nu mai aplic în fibrila ie chinidin . literatur Älaic ". clinica. lâng patul bolnavului. poza cu c r ile sale la sub ioar .clipa aceasta lini tit . un Äsindrom nou". constatarea cianozei n -are nici o valoare. Ci ne era? Alung îns rapid orice preocupare de acest fel. ridicând cu zgomot scaunele l cuite pe mese. Ce-l admirase pe Dimitriu. cuib rit . cu mult p rere de r u. ap rea câte un pu oi de asistent care te întreba.

b trânul Mann tiuse s importe marfa aceea de contraband slav în or elele pa nice i epene ale copil riei sale hanseatice. era chiar la marginea trotuarului i-l privi pe cel care vorbise. Vru a doua oar s -i ocoleasc . calculat. murmurând ceva. când auzi o voce vesel . pe lâng bisericu a aceea pe jum tate îngropat în p mânt. atât de concret . a treia oar . cum s se nasc (farmecul din L'Etrangei a lui Camus. cu gulerul eap n. ² Cine e ti dumneata? întreb Minda. începuse s -i plac aceast figur eap n . In delmitiv ajunsese suficient de b trân ca s . he. dar. p l ria tare pe cap i s deschid cu o fals pruden u a grea de sticl a stabilimentului. he! Minda se opri. îl urm rise. i atunci. care ap reau deodat . incapabil s mimeze stâng cia. de la o pr v lie cu ei. N -avea chef de nici o discu ie la ora asta... calmul. al unui trec tor.i a eze. farmecul. una din c r ile de c p tâi ale tinere ii sale ). bunele maniere. ce avea înc deschis). un fel de sil amestecat cu spaim .ha. cu ochii în p mânt.i poat permite luxul s citeasc la nesfâr it aceea i carte! îi veni. în locuin a sa decent . în acela i timp o senza ie nepl cut îl inund u or. r ut cioase. Doctorul se ciocni aproape de ei. coborând de pe trotuar 87 acum. i tocmai când s treac strada (vis-â-vis se afla un restaurant m runt. îngrijindu i penibil mica sa persoan gre oas . un ins cu p l rie i cu un fâ . doctore? S schimb m dou -trei vorbe. uite.. a a.. t cea i privea distrat pe partea . searb d uneori. Aha.. când fu ajuns de pa ii pe care îi auzise în spatele s u i pe lâng el trecur doi b rba i. începuse s -l Äîn eleag ". acolo! Dar de ce?!.. Pentru ce?!.. dus cu delicat ipocrizie la gur sau mascat abil de-o p l rie tare ce se rote te într-un salut provincial. într-un fel.. ha. fericit cu el însu i în clipa aceea. mai întunecat. deci. denivelat. care î i pl te te con tiincios impozitele. prin vitrina cofet riei. cum umbla. dup ce salut adânc. s zicem o. condescenden .. de parc l-ar fi prins de bra : ² Bun seara. încercând s evite b l ile de ap . he. o femeie. incapabil de surprize. deoarece se gândea la altceva. simpatic . cald. f r s vad nimic. sau. c pestre i hama amente la alta.. uite. de când el însu i trecuse de patruzeci. într -adev r nu mai ploua. s . încât s fo neasc la fiecare atingere. î i salut vecinii. din piele atât de sub ire. auzi pa i în urm i se întoarse. s . la pr v liile acelea cu pu ti scumpe de vân toare sub sticl ! Da. mai mult imagina ie la fiecare gest. dar s plece a a. dar ceva din înclinarea sa respectuoas ar ta c îl cunoa te prea bine. încercând s -i ghiceasc tr s turile fe ei. de sub tone. lipsit total de farmec. fixându-l pe cel care vorbise. Minda î i relu drumul. lui Minda îi veni brusc cheful s mai citeasc o dat . a a cum sunt unii tri ti f r motiv: ² Unde fugi. ca i Felix Krull al s u. grijuliu. s se îngroape de viu în cartea aceea greoaie i vast . he! S tii c nu -mi miroase gura.. din pavajul vechi. la ad postul unei femei. care p rea o stare a caracterului s u. Doi in i. ca un hârciog.trateze cu o anume. atât ae trista i recontortant . tocmai trecea cineva. Ca orice om cumsecade. mai înal i decât el. . Mann..") Cel lalt nu r spunse imediat la întrebare. nu vi se ud man etele! Minda Äîntineri" brusc la auzul timbrului aceluia necunoscut. cu un automatism pe care ar fi trebuit s -l aib deja. de la o breasl la alta. cu ni te necunoscu i. a a. acum. ce prostie: gesturi m runte! Cine mai inventase i expresia asta neroad ?! Minda pufni de dou ori reprobativ pe n ri i privi uimit în jur: nu mai ploua.. doi b rba i înal i. reu ise chiar s scape de jandarmul acela ce avusese un instinct atât de sigur i care fusese cât p-aci s -l aresteze în Tonio Kroger! Da-da. Efectele acelea stranii. trecu pe trotuarul cel lalt. triplicitar . ochii nu puteau fi cu claritate deslu i i. cu aceea i veselie nemotivata..i caute. Pentru viitorul post e nevoie de o. i se opri. cu articole de vân toare i pescuit. îl Äapreciaz ". zefle-misitor. cu privirile în p mânt. aproape. deoarece pe lâng Minda. pe tovar a gestionar M ria Felix-Vijan. era cel care-l fixase. domnule profesor! ontâc. excitat la culme s tr iasc într-o moral duplicitar . str zile erau perfect pustii! O coti la stânga. în aerul acela b nuitor i lini tit. el o împinsese cu atâta siguran i for . îl a teptase. Mann era îns ca i el. gemiitlich. ÄCel lalt". de la un trotuar la altul. care-i p rea cunoscut . chiar i a a. meschin. rezemat al turi. da.. ce tr ie te în respectul i teama legilor. chicotitul acela al b trânului Karamazov. ceea ce însemna. e mai uscat. Prostii! Totu i. dar nu imita i! Da. i limbajul acela mai liber nu era decât o form sportiv a respectului. sigur pe el. o simpl întâmplare?! într-adev r. cu o jum tate de or mai înainte. nu tutuie te pe nimeni i se întoarce la o anumit or acas . la care se gândea i visa mereu. greoi. de exemplu. pe care-l l sase la urm .ontâc! Pe-aici. c ei doi începuser s semene. cu respect. u a pe care el. ascuns într-o batist parfumat . unde nu mai intrase de nu tiu câ i ani.i strâng punga de tutun.. (ÄTe pomene ti c sunt de. da-da. incapabil s fac o gaf . chiar la a a -zisele Ägesturi m runte". sub jiletca ipocrit a b trânului Mann se ascundea un anarhist de încredere. nu-i a a. dup ce spuse fraza de mai sus. alergând unde?! Ar fi trebuit s aib mai mult r bdare cu el însu i. dar Minda r mase pe loc. bastonul. Zauberberg-ul. s . îi barau drumul. întregi de moloz menajer.. anchet ?!. cu man etele totdeauna c lcate. vru s -i ocoleasc . tr ind dozat. un Äexcroc interna ional" de prima mân . un burghez tic it. dar cel care-l agr ise vorbi din nou. p strând Äpropor iile". ar fi fost o la itate mai mare decât a celorlal i.. i. numeroase.umoarea. Ar fi fost un bun prilej ca el s se desprind i s plece. din respect fa de el însu i. pentru el însu i. izvorâte mai din inim . cu atâta nest pânire. atât de fals 86 Ädixneuvieme siecie". necunoscutul se aplec u or.. venind din spatele s u. flegma aceea ce le lipse te ru ilor! Ce trebuie admira i.

va . ² Ce-i asta?! Ce înseamn asta?! spuse el. nimic nu se tr da din atitudinea sa înghe at i. probabil). Oare?! ² Evident. plictisit. vre i s m opri i cu for a? ti i la ce v expune i?! ² tii dumneata cine sunt eu?! îl maimu ri cel lalt. ei vezi?! f cu cu repro Ästudentul". f cu amicul s u. de parc ar fi fost un pachet.. d du u or din cap. sila sa vuruiu cu un. în clipa aceea îi sosi din fa . iar eu. S te ba i pentru o femeie. ce era asta. i atunci. dac vi-e rog!-.. încât îl îndep rt cu doi metri de zid. fu împins cu brutalitate din spate de cel lalt i se lovi cu capul de zid. Minda î i trase bra ul i. era o figur care. ha! Doctorul se g sea acum în mijlocul str zii. dispu i s -l aranjeze. gâfâind. u or. se dezechilibra o clip i. ² Ei. ar fi trebuit s -l ocoleasc pe cel care nu vorbise. f r s -l priveasc . cviucm. Pe trotuarul pe care se g sea restaurantul trecu o pereche... îl ajut inutil. i doctor ul se izbi de zid.. nici prea demult. Ästudentul" era pur i simplu b rbatul acela care o a teptase cu o zi înainte pe Fabian. nu suficient îns ca doctorul s treac . i acum se redresa în urma unei lovituri date în spate. un ins care se aranja mereu încât s -i vin în spate. una dup alta. bun seara! f cu doctorul. Ämutul". gros.. domnule profesor?! (Amestecul de pronume. contemporani.. o adev rat Äaventur ". i deodat . cel lalt. Ar fi putut s strige sau atai uc. râzând cu mult voie bun . totul putea fi. zvâcnind din mâna falsului samaritean.. he! râse ce l lalt. S coboare de pe trotuar. i în clipa aceea î i d du seama c gre ise. tocmai. neverosimil. îl recunoscu i lovi înapoi cu atâta putere. Cel lalt. anii trec ca apa. evident! râse cel lalt. s presupunem c v-am fost student! ² în ce an? întreb Minda. din fa i d in dreapta. decis de ast dat .. pe Minda. Ämirosi" i cel lalt. Cei doi nu mai Ämiroseau". de bine.. Nu reu i îns din simplul motiv c nici unul nu se d dea într-o parte. se pare.. la lovituri. de ce s nu sporov im pu in! între b rba i! Cel lalt. vru s treac printre cei doi. p rea trist acum. ² Ei vezi. i doctorul se preg ti s -i fac fa . Cei doi îl privir pe doctor. de parc n-ar fi fost cu Äei". de r u. dar se oprir to i trei. i tovar ul s u. 89 ² Cum. ridicând i coborând vocea. satisf cut. de i. ² De ce evident?! întreb Minda.. i.. în mod ciudat. un fel de râs inutil. reflex. într -adev r. nu. acesta nu f cu nici o mi care. Minda se întoarse fulger tor spre el. cu grosol nie. ascu it.. iiccuiiuitui.. în ochii s i cel pu in. dac voise s plece. râse din nou. Ämutul". de i st tea nemi cat acum. Alunec . i îl izbi cu mâna dreapt în plin figur . ² îmi pare r u. s fii admonestat pentru o femeie. râzând încet. Minda deschise gura i. o simpl . st pânit. iat un cadou pentru vârsta lui. îl împinse din spate. Minda nu clinti. cel lalt recul . ce-ai zice?! replic cel lalt i-l privi drept în fa . care îl prinsese de bra . avu în dou rânduri. furios.. ce se mi case din lumin . f cu doctorul. mo ind par c .. Versurile astea le spuneau ceva!. începea s -i plac : avea în fa doi b rba i. Aceast constatare îl z p ci din nou. expediase un picior în burta Ästudentului" (era faimosul ÄGeiger". flexându -se i întorcându-se iute. începu s Ämiroas ". i în timp ce încasa i r spundea. ambii mai înal i decât el. absent pân atunci.cealalt . Dumneavoastr m împiedica i s trec?! ² i dac ar fi a a.i cel lalt se d du într-o parte. da-da. hot rât. nu se tie de ce. de data aceasta era îns avertizat i î i amortiza lovitura cu bra ele. avea o latur teribil de caraghioas . ² în ce var . i f cu un gest scurt cu mâna dreapt . o dat cu acela i râs u urel. îl prinse de mâneca pardesiului. asta era ceva cu totul fermec tor. f r urm de ironie sau resentiment. la rându-i. se întoarse spre el i râse. în bu it. ca ni te pensionari care pedaleaz pe triciclete. individul mirosea i. îl apuc din nou de stofa hainei.. ² Ei. care. enervat de propria sa indecizie. f r s se întoarc de ast dat . pentru c nu ar fi c zut oricum. al Ämutului". evident. fixând trotuarul cel lalt. he. Se lini tise. cel cu care vorbise. râsul u urel al celui cu care Äconversa" i. în definitiv. începând s se apere. un b rbat i o femeie. ² Tic lo ilor! f cu doctorul. enervat. din primul an de facultate. de i începuse s se înfurie. pentru o clip . încercând s se elibereze de senza ia aceea de sil i spaim care persista. ceea ce implica o. Ästudentul" se apropie la rându-i. Era o simpl r zbunare Äde amor". Minda trecu printre ei. deodat . Nu i se mai întâmplase de mult o astfel de înc ierare caraghioas . bine lega i. îl privi o clip pe cel lalt. Nu erau ni te copoi. ² Cine sunte i dumneavoastr i ce dori i?! irupse st pânit Minda. ² D -l în m -sa! spuse sec cel lalt. era un moment potrivit. rezemat acum de zidul din spatele s u. cu un~ebiect metalic. în ce an. Ämutul". caic. sim i c aceea i mân . S termin m i s mergem. sau poate. plictisit. Suntem doar oameni. parc meditativ. dar totul. îl ajut acum s nu cad . De unde-l tia? Era convins c -l v zuse. dou icnete de râs. i vru s treac printre ei. Doctorul mi c capul. a doua oar . Dumneavoastr sunte i o mare somitate. nesiguran sau insolen ?!) Dealtfel. pustiu. de ce?. câte întreb ri!.. va aunma. i Minda.. în aceea i clip . râsul acesta îl lini ti. Ha. singuratic: ² Parc numele meu v spune ceva. cu anume curiozitate..

începu s se ocupe de sine. Oricum. cu aluzie evident la Geiger. f cu Minda. Minda se r suci.i cu o mân fa a însângerat . în jur de cincizeci. idee care îl f cuse. încerc ri de respira ie profund . i în cap. subit. dulcege. cu mândrie. cu capul întors. prin stângul. se putea înc merge. Abia mai târziu. s râd cu adev rat. se smulse nea teptat din chinga celuilalt. i se ag ase de buze ² din rigola str zii. Era prea târziu: în spatele s u. reu ise s ajung în fa a casei i e. nasul era penibil de dureros. un hohot de plâns i îi lini ti. la zid. Nu era nimic grav. mascând scena. pe care nu le putu depista. ca un mârâit. neverosimil. cu o mânec sfâ iat . ce încas un timp cu supunere. cât îi lu întreaga Ätoalet "). ca într -un joc. cu acela i rictus ce era acum principalul s u suport. gâfâiau amândoi. care vorbi îngrozitor de mult. se terse cu spirt din cap pân în picioare. Minda începu. dar superficiale. încasând mereu. gâfâind. i. râzând de el însu i (dup dou ceasuri. precaut. o c ldur persistent . se I ridic cu greu i fu împins. b trâne!". p ru celorlal i. în cavitatea bucal . la un moment dat. Abia dup cine tie cât timp. unde încasase partea ultim a Äpor iei". Doi b rba i.i fac neap rat o radiografie. recul . ca o . oricum. ha! Geiger se retrase înc un pas. i în clipa aceea. câteva minute. Minda f cu un pas înainte i în stânga i îi trimise un alt picior în stomac. sclipi sângele. cu un salt în care se sim ea ura. de haine. în co ul pieptului. ca prim semn al epuiz rii. buza superioar era sfâ iat i umflat de parc ar fi fost îndesat cu vat . Gemu de dou ori în timp ce f cea asta. i singurul s u regret era c lucrai din seara aceea era ratat. . Minda. Fu acoperit de lovituri. jos. dar pe torace i pe stomac. dup buzele lipicioase. Geiger se arunc înainte i c zur ambii peste Äcapra" celuilalt. vân t ile erau pur superficiale. cu mult mai târziu. cu spatele la zid. î i aminti c ap ruse i o femeie. se întoarse iute. acum. în coate.i dea . prea grav. i. peste fa . ÄM garul. Da. a doua oar . rapid. îndoindu-se de mijloc. icnind. gemând în bu it. acoperit în parte de sânge închegat. în el. reu ea uneori s r spund . probabil. neajunsul principal era îns c nu mai putea lovi cu el. o cheie de poart . se afla la u a blocului s u. era lichidat. Se târî pân sus. cu lovituri în stomac. pe dosul palmei sale drepte. se convinse el. Res pir cu precau ie. Piciorul drept era total scos din func ie i. era traversat . i îl lovi. ÄMutul" îl izbi în plin figur cu obiectul acela metalic ce se pare c era o cheie. gura era plin de sânge. Tinerelul i se b gase chiar în fa . care îi sun undeva. adânc. s se mi te destul de imprudent. Cei trei se plictisiser i o terseser . gâfâ ind. spuse Minda. în stomac i una. Ambii se cl tinar . f cea to i banii: print r-un ochi. cel lalt îl prinse pe Minda de p r. progresiv. nu se putea mi ca.i umorul. toat suprafa a craniului. laba piciorului drept îi atârna (de i durerea îi încetase. dup opriri. dar cu mult mai imprecis. cu mâna dreapt rezemat de zid. cu un ultim hâhâit de râs. p strându. î i d du seama c nu era singur. cu o mân . probabil voia s . zumz ind de râs ² râsul acela. oblic. de un an uimitor de adânc. f r s fie terorizat de ideea unei prezen e str ine. rar. se p rezenta r u. era în ordine. pip indu. b ie ii f cuser treab destul de bun ! Avea echimoze peste tot. înalt cât el: da. Än aveam când". de câteva ori.Doctorul se ridic . aproape peste tot. mai ales. ca un bandaj. în oglinda de la baie. peste câteva clipe. ajungând la col ul str zii. î i f cu r o entors i. Putea s fac mi c rile pe care le dorea. se g seau înc cel pu in dou r ni deschise. în spate. sec. Capul. ca s se asigure c nu vor fi întrerup i. da. diminea trebuia s . i un tinerel îl priveau. Era lovitura sa preferat cu care ie ise din unele încurc turi. în dou locuri p rul îi era n cl it de sânge. dar de pe buzele sale nu ie i decât un fel de optit. singur. când se afla deja în pat. înc se putea descurca singur ca s ajung acas . privindu-l cu interes. Aprinse lumina peste tot în urma sa i se debarasa. î i bandaj strâns piciorul. buza superioar era umflat i amor it . chiar i la spate. cu încetineala pe care o dorea. dureroas . dup izbiturile dure de pantof ce le încasase în ultima rund . unul dup altul. cu lovituri identice. totul era exterior. care privea în susul str zii. î i pip i atent cu mâinile. surprinz tor de iute spre Ämut". Geiger se mi c . î i propuse s înainteze cu aten ie. Peste o jum tate de ceas. Viteza sa d e reac ie sc zuse vizibil. cu dosul palmelor. Doctorul. iat dou realiz ri incontestabile. Minda îi lovi înc o dat .ra singur. în cap. r gu it. Apoi fu lichidat. din fericire doar una. Ämutul" privea din când în când în 90 91 susui i in josul str zii. Ämutul" se ghemuise i. îndelung. mai ales la urcatul sc rilor. Locul era prost ales. încerc s Äreînve e" s vorbeasc . Fa a îns . nu se mai z rea nimic din splendorile acestei lumi. î i injecta un sedativ i un antiinfec ios i. fa a mai ales. Asta îl interesa acum. în primul rând. Dureroase. i Geiger recul o jum tate de pas. i un mili ian. tâmpla dreapt . nu toate la fel de roman ioase ca cea de fa . Treaba nu era a a de simpl : pardesiul s u era plin de sânge. i. î i sp l i dezinfecta r nile.. Râsul s u. era imposibil s fi avut vreo leziune intern . a teptând lovitura. lucrul se simplific . Se privi apoi. îl lovi în plin tâmpl dreapt . din ' nou. Era aproape convins c totul era pur exterior. în mijlocul holului. cei doi se privir . o dat în dosul 92 u ii de la vestiar. spre norocul s u f r s întâlneasc pe nimeni. Minda realiz c avea sânge pe gur ori pe fa . cu palmele încle tate. Putea m car s se prezinte! Ce maniere! Se potrivesc bine!" Apoi. destul de pr p dit i el. Mergea destul de prost: undeva. Ä i una i alta. haina i c ma a erau rupte.s fug . parc nehot rât. Nu se putea sprijini deloc pe piciorul drept. îl loveau mai rar acum. pro babil de cheia aceea masiv . Minda râse îns încet. Minda c zu prost.eama dac era b tut sau beat. i doctorul îi lovi pe ambii. la fiecare mi care glezna îi trimitea dureri ascu ite.. una înalt . încercuia umfl tura masiv în care se înecaser cele dou maleole).

se ridic din nou. pe care nu-l putea suferi. cu siguran . l-ar fi îmb lo at cu rânjetele lor de felicitare c Äsc pase" datorit interven iei. bineîn eles. i acesta morm ise ceva. un adev rat soldat. i mai r u. i-ar fi fost. ultimul martor al r zboiului! Onoare lui.. întoarcerea pe flancul stâng era absolut interzis . avea temperatur . la un pilot american. M car de -ar fi fost to i trei. s -i dea telefon 95 acum?! Se târî pân la telefon. totul n-ar fi fost inutil. pe gât. acum. vorb ria inutil ... de r u. cu ar t toarele de câteva ori înlocuite. s-ar fi distrat i mai bine cu b ie ii. aoleo.. fa ! Pentru vremurile astea.. mare. tam. cu gemule ul s u îng lbenit. de parc . se duse i-l scoase din priz . Onoare lui! Fusese un soldat. lâng el. Legitimarea lor. în lumina tâmpit a te miri c rui bec de circ de mili ie.în elept. f r de care nu se mai putea tr i. m car o f râm . avusese noroc.. cât de cât. la prima or . Profesorul Minda. identic cu cel pe care-l v zuse în nu tiu ce film.. decât cel care -l a tepta pe proprietarul s u sentimental! îi va da onorurile.. de r u. ea îl învinuia. cât de cât ridicoli. c nu se amestecase. acum?! Din pricina lui. Dar dac pân diminea a buza i limba i se vor umfla i mai tare i nu va fi în stare s îngaime nici m car cele câteva cuvinte din fondul principal. pentru a face carier . protec iei for ei publice.. ha! Bravo. dar nu. de spa iu i de alte aiureli de astea. bah! Bine c nu -i întrerupsese nimeni! E plicticos s dai explica ii. întinzându-se pe canapeaua sa Äde lucru" din birou. de Ludmila. da.. Un tâmpit!) Tr iasc Cyrano! Oare?!. doar nici n-o privise?!). M car de-ar fi fost ridicol. cum va explica?! S -i ia dracul.gum . evident. Ceasul s u br ar . î i amintea acum. Cea mai mare prostie ar fi fost. era unul dintre ultimele sale obiecte-senti-mentale! chiop tând. da-da. l -a scos din priz ! Foarte bine a f cut. un ceas cum nu mai avea nimeni în Europa. adunarea curio ilor. celebru în clinic . câinele s u de nichel. singur-singurel! De ce s -i strice somnul?! Ce.) Telefonul sun a treia oar . era onorabil! Ce naivi se mai încaier ast zi pentru o femeie?! Fuseser adorabili! Mai ales de ultima sa lovi tur . identic . nemul umit. recunoa terea sa inevitabil . uneori. nici urm .. de bine. dreptunghiular (cum se purta odat . fumat pe jum tate. î i aminti abia acum i se întrista. era deosebit de mândru. Se ridic . cu pu in noroc. m car o secund . ciudat. limba era tumefiat . Asta-i mai lipsea! La naiba! For a public s nu se mai amestece decât acolo unde-i fierbe oala. de ceilal i. uitând de el.. s . rostogolindu -se încet spre podea). la o urgen . atunci?! Se pip i pe frunte. demodat.. tot timpul. neconvins. nu e o leb d ?! Ba da. a a cel pu in spera c . r mas de la el. i o sun ...i m soare acum scârboasa sa. dealtfel. turtit.. pe mili ian. profund jignit c a fost neglijat. ceea ce însemna c nu fusese foarte departe. Lupta lor n -ar fi fost inutil ! Fusese oare. istoria ar fi fost mai pu in ugubea cu el. femeia aceea ciol noas spusese parc (de unde tia c fusese ciol noas . de vampiri a lui. se apropie de m su a de lâng lavabou unde-i depusese. i. dat Ämutului". pentru prima oar în acea sear aventuroas : îl avea de la tat l s u i inea la el.. ceasul s u dreptunghiular. greoi (se d dea jos din pat ca reumaticii. care-i acoperea întreaga încheietur . ar fi tre buit s înjure jum tate din corpul medical ca s scape de comp timirea lor! Apropo. furios c nu-l adusese lâng el. de starea sa minute în ir. a lui Geiger i a camaradului s u de arme.. unul din acei ipi care.. Prostii! îi era dor pur i simplu. tam... caraghios?! S sper m. Sau nu-nu. printre studen i. se putea retrage. nu avea Ädispozi ia" s se culce în patul s u plicticos. ridicol. când el avea aisprezece ani). vezi. n -avea încotro. amestecul mili ianului ar fi fost cu totul nedorit. cu cadranul p tat. durerea asta în old e ceva nou!. Nu avea chef. Un tâmpit pe care singur l-ar fi lichidat din prima.. dac ar fi stat la c p tâiul logodnicei sale. care indica dou linii peste 37! Ia te uit ! I se f cu un dor cumplit de ea.. sunt în stare s dea dovad . care... pe o parte. pe ast sear . care. for a public s prind infractorii m run i i s apere femeile! Femeile care vor s fie ap rate. întârziind. era deja. un dor crâncen de ea. mai ales. era absurd. parc era o leg tur de scânduri preg tit pentru export! Scârbos! E suficient s zgârii pu in vopseaua i apare animalul cel mai abject. de calit i reale. îi va da telefon Ludmilei. cu real pietate. pe margine. un tip mieros. s-o roage s anun e decanatul s suspende ambele cursuri!. în bu it. blestemându -se. programul era terminat. indignarea femeii era deplasat . . si îi va p stra r m i ele al turi de cele câteva urme ale inimii sale. (Era asistentul s u. s se duc Teodorescu!.. Ei. împreun . de Cuscufusul lui. resturile i le privi. da -da. bineîn eles. nu se putea plânge c nu i se d duse importan ! Dac n-ar fi fost entorsa aceea 93 nenorocit . la ora asta ar fi putut s se afle în fa a te miri c rui subofi er sau. rep ublicane. mili ianul. Minda gemu încet. mâine avea curs..i puse termometrul.. îl izbise probabil vârful unei ghete! Onoare lui! î i ap rase st pânul pân în ultima clip ! Avusese un sfâr it niult mai glorios. Cine îl va înlocui diminea la curs?! Nimeni! La ase. Aiurea. mare. în aceast sear . de chi c itul ei inegalabil! De ce dracu nu era aici. Poftim. de bine. asta era într-adev r o94 nenorocire! Era spart tot. ea nu e un om. fusese i a a destul de mi to! F cuser to i trei. aoleo. a a cum s-ar fi cuvenit. oricum. coco at în b taie de ni te ageamii! S-ar fi râs de el o jum tate de an. va trebui s se descurce mâine diminea . i mai ales satisfac ia g liganilor. funeralii de clasa întâi. Ast -sear era Cyrano! (Noroc c mai avea o pereche de ochelari. cu toate ifosele i putorile sale. prin care abia se mai vedea timpul! Prostii! Ceea ce era între ei doi era mai presus de timp. cu noii s i prieteni! Flea curi. al turi de pachetul de ig ri însângerat ÄM r e ti". s fii târât la sec ie. ceasul s u unic. bineîn eles.

de ce râde i. nimic nu r zb tea. dar ei o recuno teau dintr-o mie. o Floren a a nordului. i un «Mercedes». te pomene ti c mi -am fracturat falanga asta de la. e nu tiu cum. iupai-dia-iupai-da. din persuasiunile de ani întregi pentru o viz ² ÄA i mai primit vreo tire de la Alexandru"? ÄDa.. nu import . gotica. se ab ine cineva. cu ziduri înghe ate în sunetul coralelor de H ndel i Bach. bineîn eles. ajunsese. Codârl . care se fac cu aprobarea.. farmecul. la Trieste e cutare.. un cumnat inginer. cum era valsul la? «La un pas de fericire ne-a oprit o ov ire». nu tiu unde. î i trage cinci fire deodat . cu vai. a i stat un an la Viena. prin ce minune." . nimic din complexele efilor. Nichita St nescu. lecturile sale r mase în urm . cu mult mai real. i care vuiau de iuiturile conductelor. dintr-un miliard. cu vechiul ora i vechile cl diri. un ins foarte Äbine". nu tiu cum. ne cere s -i trimitem volume de poezie româneasc . ia uite. Velici. dar când râdea. tovar ul Pi loi. cinci în urm . c . per fect p strate. scuza i. atunci când se afl mai mul i de cinci. în orele de diminea . nem ritat . nu-i a a. la cincispre zece kilometri în afara ora ului. ori. o femeie uscat . din prefabri cate. de vibra ia pere ilor rigizi. prieteni comuni. am uitat melodia. cu to ii se convingeau. Grinzingul. Ion Barbu.i demonstreze ei în i i c nu-i ie it Ädin form ". dup atâta reclam . mizeriile Äetapei" sau ale Ädeceniului". Panglic sau Pamblic . întreab i de tine. Anului nou. jena i de incapacitatea lor. secolul XII. schia cu o pasiune absolut adolescentin i. buna dispozi ie era excelent . Melina cu b ie elul. Vârful-cu-Dor. la Predeal. putea recita o or întreag din Hermann i Dorotheea.. f cu din inconvenientul s u Äfizic" o claustrare închinat lucrului i reu i.. n-o l sa. perfect reconstruit. sus. da-da. la Z noaga. n-are rost s . exact a a cum te a tep i s fie o profesoar de chimie. între inute. nimic din troleibuzele mirosind urât. f cu o Äpasiune" pentru Minda. nimic din cozile de la alimentare. o cast ca oricare alta. nonconformism i moravuri (un anume nonconformism. can doarea. vuietul apei de la closet care se repezea parc . m rog. perfect delimitat.Peste nici o s pt mân . nu exist forme f r fond i invers! Fondul se îmbin cu forma i invers! Cine a mai v zut un fond f r form ?! Ce prostie! i invers! Cine dracu-amai v zut.. iupai-dia-iupai-da. filarmonica e înc grozav . cu aviditate. meseria ii?!") din locuin ele-viespar. dar la Chimie industrial . ce dantur superb ar ta. da.pardon. tam-ta-ra-ta. Blaga.. tia Holderlin i Rilke pe de rost. e dreptul lui. unii pe al ii.. ÄStefansdom"-ul. nimic din trivialitatea vie ii zilnice. cum te cheam pe dumneata. sunt înc aici. c se p streaz . pe jum tate ridicol ² da-da. ca i cu un an. într -adev r. da. tam-ta-ra-ta. tovar e?!" ÄPe mine m cheam Ionescu Cârcel! Bravo!. se d deau adrese. a femeilor între ele. uraa! ² trecur s rb torile Cr ciunului. iat . e Viena. Pi loc. al teutonilor. mâna dreapt se va ab ine. ei. c ruia ageamiii sau impostorii nu-i prindeau niciodat nuan ele). astfel. c e apt de ironie. vai. între Äei".. e în Belgia inginer 96 97 la un trust de lactate. mai adev rat decât cel crispat din autobuz.. po i fi student i la patruzeci de ani. a femeilor fa de b rba i. pân la urm toat lumea circula. iupai-dia-da. rel axare. n-am s dorm toat noaptea.. una din acele pasiuni pozate. hiperînc rcate. ÄCine-i împotriv ? Nimeni! Cine se ab ine? Nimeni! A. va s zic . s . au! ÄIa uite. ale speciei i ale conjuncturii. sora nevestei. ca Izmean . umorul. în râsul tuturor.. nu -i a a. câteva nop i. Pân la urm . se plânge c nu-i scrii. toat lumea cu familia. tam-ta-ra-ta. Velici adusese cu el o sor . iupai-dia. oricum. din fa . conservate cu ce grij . absolut nimic din miile de mizerii eterne sau nu. mizeriile Är m i e" sau ale Äviitorului". curtoazia. unde oamenii se a az civiliza i pe dou rânduri. curtoazia b rba ilor fa de femei. de la vot. dar teatrul e. vacan a universitar .. c nimic din mizeria cotidian . 296 pentru i o ab inere! A. sau Krakovia. s . dispera i i furio i pe toat lumea. domnule." Tr iasc Cyrano! El va saluta cu mâna stâng dac . a oric rei vie i zilnice. s -mi fac o.. pentru cele zece zile.. sau nu.ase într-o sta ie. la un loc.. ca Bor escu. cu Äblocuri"..i recupereze pierderile. iepure tr gând la plug. tovar ul s-a ab inut. astfel. nimic din alerg turile dup un meseria când se sparge conducta de ap (ÄUnde au disp rut. superbul castel de la Marienburg. când saco a unuia. Opera. proste ti. Gâ i. ca toat lumea s se amuze. ÄPrater"-ul nu prea mi-a pl cut. într -o stare de semiinfirmitate. mândria industriei noastre tinere de materiale de construc ii. melodia i textul sunt un tot dialectic. Minda ie i în lume. tovar i? E un nume ca oricare altul. abia acum se reg sesc naturale ea. Danzigul.. ciudat. da-da. ridicol. unde se cheltuiau milioane cu cele câteva ronduri de flori obosite. de sindicate. posomorâta.. au o vil deja. ipai-dia-da! Porc mâncând din farfurie i student pl tind chirie. pân în fundul p mântului. m rog. adormitoare. cu portbagajul plin de conserve.chiar i. chiar cu ajutorul so iei sau logodnicei. Var ovia. notele pentru cele dou comunic ri etc. fericit aproape c el se afla. Emil Botta ² nimic -din edin ele lungi.. în casta lor." ÄAu! Ce dracu. pe care cei doi o petrecur la Sinaia. Ludmila fu. conferen iar . nelipsit de lâng el. în ariile lui Palestrina i Monteverdi. totu i. Co ofan . dar cu cine sem na i. izolat. i înc foarte bine. pentru anemicul week-end se arbora un zâmbet special. a. din nou schi.. Ro ea. sim ul civiliza iei. evitabile. plin de morcovi. cer s se consemneze. dormind în ma in .. cam provincial.. nu. nu. schiar .. iupai-dia. nu p trundea pân în Ämediul" lor. cu chiu. el se lini tise. ca i el. cu ochelari. la Milano e cumnatul lui 98 . ne-au trimis fotografii. grava Krakovia. cu ora ul nou. iupai-da. cineva poveste te despre Polonia. da. sau numai absurde. doi. iat .

ha. cele pe care le a tepta. de a râde i de a se auzi râzând. cu toate acestea. aceea i dispari ie a grat uitului. care au. singuratic . totu i. a întregii civiliza ii. i am descoperit acela i Äprovincial" ca la noi. mai mult o el. lene i.. i Minda o urm . o femeie nefericit i . cum ea disp ruse din via a din jurul s u. ha. domni oara Sireca (erau fra i vitregi. acest lucru îl aud de-o sut de ori pe an. e adev rat c genera ia de cincizeci. de sentimentul culturii.~îcT? s mai a tepte. îmi aleg eu îns mi partenerii. replic ea la o întrebare cam direct pe care i -o puse el (dup ce badinaser despre o gr mad de lucruri. unde era sigur de sine. în provincie s-au creat zone interesante. Civiliza ia ?! Civiliza ia e dat de cultur . degradant ! A disp rut îns . ce vesel putea fi. care nu sem na cu Velici în nici uri fel. când ceilal i erau deja sus. inteligent. Äradicali" cum îi zic ei. alunecând pe tobogane de z pad ce se pulveriza. te ft i ea îi indic o coast abrupt . m împotrivesc la o discu ie despre tineri: rapid. sunt femeie. în primul rând c nu era atât de singur cum era l udat . dar e urât . i hot râr s urce pe jos la cot . mai ales. a Äutilului". în schimbul banilor lor. Nu. uneori doar. persiflarea aceea subtil a tuturor i a ta însu i. unde i e aduceau elogiile cele mai potrivite. inându-se de brazii m run i. astfel. dar ceva foarte vag. într -un schimb. în decorul acela viril. sau urcând pe scurt turile abrupte. pe Ä leaul" cel mare. ² Foarte simplu: Äcoco e te"! i ea râse absurd. reluând discu ia lor. puse în slujba func iilor trupului. ² Ce spuneai de tineri? M intereseaz !. cum a a. ha. o mai mare varietate a obiectelor i. care alearg dup confortul practic! Totul trebuie s fie util. provincia e atât de provincial ! ² Ei. 100 ² A. întrecându-se copil re te. persiflarea tuturor Ämarilor valori" tocmai pentru relaxare intelectual . tradi ia. i trei. abia acum observa Minda. de aceea.. perfect . sau dispare vertiginos. 99 ² Coco e te. Ei se împotrivesc s tr iasc ca i cum ar trebui s supravie uiasc unui r zboi! Eu am predat doi ani. de moravuri. i m-am sim it grozav între tineri! Ce curios. voi. discuta.. mergând din nou. pe drumul înghe at. sau de nefericire. o vede i cam simplist. pres rat cu brazi. ha. cam Ädixneuvieme sitele".. inteligen ei. la patruzeci i ceva. apare acest sentiment. într-o diminea . cu provincialul? întrerupse ea. ² i necesare! . în gestic . ha!. cu mâinile fierbin i i umede. a fost atras în aceast curs . întocmai ca un b rbat etc. a confortului. aici e paradoxul. au început s slujeasc trupului i func iilor sale joase. nu era nefericit . chiar i în cele câteva ore. Fu pentru el o baie de vitalitate luna ianuarie. de aizeci. ci sentimentul de siguran c apar inea unei lumi bine delimitate. nu m usuc . ha. o calitate profund european .. domni i doamne distinse. Europa a fost reconstruit . acolo. cu p rul alb. afl Minda. au intrat în cursa utilului. mai ap sat chiar. dep rtat. lunecând.Bojin. nici imita ia trecutului. c zând cu fa a în z pad . Socialdemocra i sau chiar Äcomuni ti". Eu sunt o femeie care duce via a unui b rbat. spunea ea. teribil de variate. sim indu-se bine al turi de aceast femeie frumoas -urât .. ² E adev rat. s vad fa a cealalt a lumii! E adev rat c . în aerul pur. a ceea ce folose te trupului doar. întocmai ca un b rbat. centre industriale. ha! i ea î i etala dantura i gura ei s n toas . cam Äcoco e te". e ciudat cât de provincial se tr ia în Bucure ti. i. mi carea fizic . o finisare tot mai perfect a lor. m intrig ! f cu doctorul. s rmanii. mai multe automobile. acelea i moravuri utilitare! Ai observat ce triste sunt autocarele acelea luxoase care gonesc cu americani b trâni. tinerii intelectuali au devenit de Äs tânga" peste tot.. acest instinct al revolu iei împotriva Äutilului". de i e total fals! Schiez i lucrez ca un b rbat. pe pârtie. se sculaser amândoi cam târziu. împotriva crisp rii provinciale. de apari ia gratuitului! Eu am stat în Germania aproape doi ani. totu i. vorbea câteva limbi. la Sinaia. ² Ce leg tur are industria. f r s vrea. Iat . în mijlocul lor. la tineri.. ² Ha. francez . de reconfortante). mincinos. inându-se cu putere de crengile verzi. majestues. de salon aproape. b rba ii. geniului. sus inân-du-se unul pe altul. a trebuit s refac Europa din moloz i. scuturându-se de z pad . al turi. râzând. din aceea i mam ). e cel care se mul ume te cu lucrurile strict practice. ce r scolesc toat Europa?! Oamenii ace tia au pierdut trenul i vor. nu numai reîntâlnirea cu mun ii . unor in i care îl recuno teau i pe care îi recuno tea. i doi. cu pl cerea de a inhala aerul curat. Muncitorii i alte categorii revolu ionare s -au Äcumin it". unde se cultiva ca într -o curte cu un monah nev zut spiritul de dragul spiritului. ceea ce e frumos în ea e doar trecutul sau imita ia lui. am dormit la ei dou nop i. singur tatea nu m degradeaz . la Bremen i Hanovra. de z pad . din lumea sa: grav . ironia. ha! Iat ceva ce un Äcoco " nu poate s în eleag ! Sau: ² Provincial. unei vesele caste.. ef de catedr . cel pu in în mediile medicale! Cu sora lui Velici. i chiar a noastr .. alerg în sus. într -o lung plimbare prin p dure. acolo. sigur! Hai s urc m pe aici. nu am nevoie de b rba i. Tinerii îns nu vor aceast Euro p . în câteva locuri diferite. confortul v zut mereu în latura sa strict utilitar . pe care o chema Sireca. joas . i -apoi ideea de fericire. la Paris sunt fra ii Constantiniu. discut tocmai acest gen de lucruri.. gustului. indiferente sau nu. f r efort. cristalin. e de treizeci de ani acolo. o femeie din casta sa... când. continu ea când ajunser sus. civiliza ia. bucuros s vad români.. strict func ional! De aceea Bucure tiul a ajuns atât de provincial. unde era vesel. confortul psihologic! X.

cred c într-o jum tate de or ajungem. nu te sim i singur?.. un film american. ha. dar locuiesc într -una singur . ² . i un puf negricios. am încercat i eu. pe când eu. i Minda nu se putu împiedica s constate c avea sprâncenele prea groase. s -i invit acas . am renun at! Oricum. zidarul.. i senza ia aceasta obositoare. femeia! ² Da. cu c su e joase. ² De ce s m comp timesc?! Ce. ca pe o alifie.. albe. deasupra buzei.. a a.. s fac pe modernul. un autobuz gol. a a e! . mici cu bere. mesa gerul. bucurându-se de aerul tare. s se limpezeasc . Nu tiu. ha! ² Deci. pentru c tinerii se uit la noi ca la ni te moa te! Am încercat. fiu singur . unde se Äd " ceva pe gratis sau foarte ieftin.. undeva.. Noi.Agentul de asigur ri. chiar mai eficient! Eu le predau i ei trebuie s înve e! Sunt atent doar la poltroni i la tocilari! De i. i atunci se creeaz ..² Crezi? Mai crezi acest lucru?! ² Ha. localnicii au disp rut nu tiu unde. trebuie s tii într-o colectivitate cine-i doctorul. mi-e team c a putea ajunge singur. pu in cam prea accentuat.. m plimb 101 76 oL singur . plimbarea era deosebit de reu it .. vorbesc cu voce tare. cu stucaturi la geamuri. c prui. aici. Deodat . dar... de ce?! M simt excelent... îmbrâncindu-se. s -mi fac prieteni dintre ei.. unii au crezut c mi caut un mascul. ² Am auzit. râse ea. ² Func ionarul am spus i eu! ² . ha. râse el. ² Ba da. antreprenorul.. atunci m trag deoparte.. s m amestec printre studen ii mei. ² Da-da. dezl n uit . ² Te-ai ales cu ni te sclifosi i. era o femeie cumsecade.i un bulg re de z pad pe care-l trimise spre trunchiul drept al unui brad din marginea drumului. oprindu-se.. func ionarul. întoarse repede privirea ca s nu se tr deze. te comp time ti? Nu te credeam în stare!. f r nici o leg tur : Eu m simt singur. preotul.. mereu apar fe e noi.. cei mai mul i.. întreaga mea fiin din acest iure dezordonat i m afund pe o str du din acelea pe care. ² Da. ranul. . ambulantul. dar. i dumneata ai renun at!.. reunite. în Bucure ti nu circul cu ma ina. c vreau s -i folosesc. nu tiu cum. e o n val de oameni pe care nu-i cunoa te nimeni. stând între tineri". i. i mereu. în or elul In care^Sm copil rit nu mai recunosc pe nimeni. în primii ani. ha sunt de acord: i femeia! M-ai în eles foarte bine! ² Ai obosit? ² Nu. mâinile. ha. c lcând peste peluze. excrocul. nu m simt singur. ov ind. mi-e team de singur tate! Sun idiot. ² Ce.. ha.. al ii. Când eram asistent. circul pân la dou !. chiar i vara. nu voia s-o supere. Am renun at! Dumneata mai ai i clinica.. la asta nu renun ! La c r i. dar prefer singur decât prost în eles! Dealtfel. nu? ² Da..Ai dreptate. oamenii ace tia trebuie s fie distinc i. spunea Sireca. u or de recunoscut. e mai comod astfel. n-ai renun at? ² La ce? se mir ea i-l privi cu ochii ei mici. cam a a.. s Äm simt mai tân r . parc absent. to i se uit holba i unii la al ii.. 102 ² i. ha.. farmacistul. comerciantul. spuse ea. de soarele ce sclipea orbitor pe z pad . ricana Minda. tapi erul. spuse doctorul. suntem foarte departe de tineret. cu siguran .. un spectacol.. i valoarea! ² L c tu ul. topometristul.. de Älume mult ".. într-o pia . s ies cu ei. ² i rochiile! ² A.... ve nic necunoscute! Straturile trebuie s se a eze... îmi smulg hainele. numai pe jos am trei camere. Dumneata cum faci cu studen ii dumitale?! ² Eu? replic surprins Minda. ² La ce? insist ea. de fapt.. în care se schimbase de câteva ori subiectul. func ionarul. cu precizie. K ² Ce. f cu el. m comport exact ca profe sorii mei.. presându.. prefer s fiu prost în eleas dec ât s . o s -i prindem la mas pe to i! ² Crezi c mai prindem funicularul? ² Da. vine tocmai de la aceste fe e necunoscute. nu -i a a? Fripturi ti sau snobi?!. asta e un paradox! ² Bineîn eles! Trupul are nevoie de atât de pu in! Eu am început s^ iau o singur mas pe zi. flori. ca cei mai buni dintre ei. cu studen ii! Acum e o excep ie. spuse domni oara Sireca. i -au închipuit c suf r de complexe.. zâmbind. le petreci cu ei. la noi. îmi faci confiden e?! ² Deloc. aplecându-se din nou dup z pad . discuri i rochii!! tii când m simt cel mai femeie? Când m g sesc într -o mul ime care alearg undeva. c vacan ele. eu sunt un b rbat orgolios? Eu sunt o femeie. poli istul i.. e adev rat! Eu. a a. Bucure tiul i le-a p strat înc . i ea râse. foarte femeie. nu-i adev rat. fericit i. foarte feminin ! Mie nu -mi place mul imea. pân la urm . spuse el dup un timp..

ochii mici. cu privirea în p mânt. î i concentrase i aici întreaga ei aten ie i îndemânare. mi-am dat curând seama c . împins. (ÄDe ce dracu nu se depileaz ? Chiar dac e o savant . dar fa a uscat . prea vii. pasul zilnic. ² Ai v zut. domni oar .. ha. o paji te verde. turnul unei bisericu e i. Ia stai s încerc i eu!? Lovi i ea. dar. continu el. m faci s m înfior! Minda o privi o clip rece. am trecut de vârsta gesturilor romantice. privindu-l pentru prima oar cu admira ie. înaintând încet. trezit din absen a sa surâz toare. mi -a pl cut asta.. aveam. Din cinci. începu el deodat . pe care o pescuise din marginea p durii. spunea Minda în timp ce ambii î i continu-ar drumul. Din cinci lovituri. nimeri i mai prost. i ai avut în vedere. Apoi..?! Da. i ara acum z pada din fa a pa ilor ei. radioas . c mi -am p strat liberul arbitru e fals . cu degetele lungi. mi-ar fi pl cut s m arunc de undeva de la în l ime. într-o zi ca asta. proiectile. am 103 I senza ia c nu tac ceea ce trebuie. i jos. Dealtfel. nu tiu cum. în fa a ochilor. de exemplu.. rata din dou una. calm . mai d o dat ! Ia uite. am senza ia c am intrat într-un joc f r sfâr it. în c utarea unui pisc.. spuse Sireca.. mâini le mari.. cum ar fi sta. apoi m -am r zgândit. la vârsta gesturilor romantice! De i a fost o simpl poz ! Eram în ultima clas de liceu. umerii la i. râzând. cu adev rat. uite. am scris i o scrisoare.. îmi pare r u. spuse domni oara Sireca râzând. ov itor. pentru c se gr bea. încearc i dumneata. M întreb.. din ce în ce mai fals !. i am hot rât s -l pedepsesc! Mi-am f cut rost de cianur . c totul era o chestie de prost -gust. ce. ² Hai. dar nu dintr -un turn sau de pe o cl dire. cu aerul perfect transparent. încât senza ia c eu îmi hot r sc via a. de ce întrebi?! Eu sunt o pozitivist . gambele scurte. deloc fardat . i r spunse cu o anume greutate. i îi veni s surâd cât de copil roas putea fi o femeie reu it ca Sireca. dar nu despre asta e vorba! Parc sunt. pu in ambi ie! Vrei s . sinuos i asem n tor oric rui lucru pe care îl f cea. dorin a de a face un act. începu s sclipeasc sudoarea. dar ceva tot realizasem. ai aici bulg ri! Minda o privi.i dau eu bulg ri?! ² Nu-nu.. dup o pauz . ea î i tergea preocupat mâinile arzânde în fularul gros. îns . fabricându. una. c adineauri fusese întâmpl tor. ha: felul în care mi -ar fi pl cut s m omor! E ceva. must cioara aceea. cu toat gura. ² Bravo! ² Hai. ha! ² Ia uite. de deasupra buzei ei superioare. printr-o oboseal a privirii. dar. tot mai negru. pufule ul acela negru. nu?! 105 ² Crezi? spuse ea. de fa cu al ii. Prostii! ² Ia spune. înainte.. ar trebui s . de fapt. de pe un pisc de munte.i ascund antipatia care. insista ea... ha. ha.i iei via a? Sireca îl privi cu mirare: ² Nu. v zându -i dezam girea înscris pe chip. în clipa aceea. dac -mi permi i? Minda n-o privi. cu nasul lung. uite. pozam fa de mine însumi.... de ghia . doctore. nimeri patru. ce dracu stai a a mofluz? Minda o privi surâzân d i din nou îi s ri în ochi must cioara ei.. i Minda. în sfâr it. ai vorbit despre gratuitate. urechile dizgra ios de mari. c . devenea tot mai agravat . 104 regret c nu se pref cuse mai pu in îndemânatic. probabil. sinucizi. pe care încerca zadarnic s i le ascund . tabloul acela ÄSeneca murind". apoi continu . totul parc se întâmpl spre binele meu... câteva coaste abrupte. i a unei pr p stii potrivite. evident... m-a jignit.") ² Hai. demult. îl împiedicase s-o menajeze. dar. în dep rtare.. de iarn .i bulg ri pe care îi în ira meticuloas pe marginea oselei. într-o împrejurare total lipsit de importan . a a cum se v d uneori în peisajele elve iene sau tiroleze. uneori. afund. sfor ându-se s surâd : ² Eu. bazinul prea jos. de i î i preg tea acum fiecare lovitur . împingând în fa a ei o cr c na groas . î i d du seama c în dosul entuziasmului ei se ascunde speran a c el va gre i acum. tat l meu. îi sclipi vehement în privire. despre sursa civiliza iei. s . dar.. cu mul t înainte ca eu s bag de seam ?. afund. Se înfierbânt apoi i. o sim ea. insist ea. ce conta acum. cu coada ochiului. El d du din umeri: Ce prostie! Ce-l apucase?! Voise parc s -i spuie ceva. care o urm rea cu un ochi tot mai critic. am lovit de dou ori în acela i loc! i trunchiul e destul de sub ire. i se apuc gr bit s fabrice. de dep rtat!. am vrut s -mi deschid venele. nu tiu cum. de când dracu a început tot acest joc. ² Fantastic! exclam ea. ca s . ceea ce-mi face pl cere. Ai o logodnic grozav ! Minda d du din umeri. l sând un n ule destul de adânc în urm . apoi începu s loveasc în copacul pe care i-l indica ea. îi realiz figura i întreaga fiin de pe vremea când era tân r . o anume .. iu minte perfect asta. cel mai mult. dând din umeri: ² De asta am i amânat atunci cianura i sec ionarea venelor. frumoase. spre ciuda sa. domnule. de lân .² însoar -te! spuse ea. doctore. cu vioiciune. ha! Dar dumneata. ² N-ai sim it. la rându -i. ai încercat vreodat s te. râse Minda. Accept i nimeri cinci din cinci. ² Am s m însor.. Pe fa a ei. fericit . cum ai zis.. ci undeva în natur .

Te pomene ti c ne pleac ultimul de sub nas! Grozav idee. în orice clip etc. e frumos asta! D -mi voie s m ag de cuvântul sta Ägratuit" în alt sens! Ai auzit cumva de experien ele pe care le f ceau unii suprareali ti înainte de r zboi. de i nu aveau chef de cei de acolo i nici s bea sau s m nânce. pe o linie oarecare. faptul c sp rg torul era chiar o cuno tin . cu cravat . proprietarii. l sând ro iile care i se fle c iser în mân . în vârf. orbitor. artei. la un col de strad . formele crea iei. gâfâind. evident. f r false probleme. câte un temerar cobora spre hotel.. pentru a nu intra. a înh at nu tiu ce. întorcându-se într-o sear acas . în dep rtarea aceea incredibil de limpede. aruncând. de i hapening-u\ e altceva. a doua zi trebuia s se scoale devreme.. în domeniul tiin ei. r mase doar senza ia confortabil a unei camarade inteligente. schimbându. ale contempl rii. prostul-gust era o condi ie a acestei Äfarse" de care râdea. bine dispus. Pele ul. privind din nou în vale. a a. compania surorii lui Velici. în orice mediu perfect spontan. sp lându-se. o tav de argint sau altceva. i inta final . a tuturor. interesant! Nu putea izvorî decât din creierul unor tineri intelectuali exalta i. o femeie. chiar i râv nirea unui ideal înalt. ideea de a urca pe jos la cot fusese excelent . pr p stii adânci. o prieten posibil a lui. s -a pref cut c vrea tocmai s sar pe geam. pân sus. de exemplu. cel mai m runt pas din via atingerii unui scop! Acestor tineri. culturii! Practicul m runt care na te provincialul. tot traiectul. a unei Ädepline libert i" fa de orice cauzalitate a conven iilor sociale rigide etc. Renun apoi râzând de propria sa copil rie. cu ai c rui p rin i erau prieteni. o Äfemeie neplâng rea ". cr c na din mân . i de aceea profesau astfel de Äacte gratuite". toate trebuie s aib un scop. un lucru de Äprost-gust". la cabana telefericului. cazi în filistinismul burghez!. oriunde. la fel. nu avea nici un fel de întâlnire. i se pref cea c a teapt pe cineva. valea Prahovei. a trecut din nou prin fa a por ii. fu delicios. ap ru. i în absen a lui Velici! Cam de dou ori pe an. Vezi. evident. de undeva. s fac o baie de soare! ² Haidem! spuse Minda m rind pasul. sus. fluirând încet.i geanta i alergând la facultate! Ce Äfars ". la Universitate. ci pur i simplu a a. se aruncar în scaune. s se poat bucura de un efect dublu: acela al unor oameni trezi i în toiul nop ii de un sp rg tor i. se plimba ore întregi. i zborul. artei. sus. Äa refuzat" s intre în cas . calm. ca în cazul acelor penetr ri în case necunoscute. Dup un col al oselei se z rea Cota 1400. în circuitul 106 capitalului i pentru a boicota societatea de consum. a f cut un ocol pe str zile învecinate. i ce e semnificativ e c nu se fereau de ceea ce numim prostul-gust! Uneori. ci doar a a. Äho ul". ore întregi. sclipitoare. a f cut inten ionat g l gie. ha. o pung cu ro ii sau a a ceva. gândi el. Evi dent. Sau câte unul se a eza undeva. riscând s fie jigni i i molesta i. s se Äamuze" s ingur. ² Nimic deosebit! d du doctorul din umeri. merge!" . îi era foame. luându. Pe dedesubtul lor treceau brazi mic ora i de distan . în via . cineva pe care ei îl v zuser crescând de mic. un fel de Ähapening". una dup alta! Dup aceea. de exemplu. Sireca strig dup el i. pe lâng pilonii telefericului. zâmbind u or crispat.i picioarele în p turile pe care le pes-cuir dintr-o gr mad . de exemplu. am s m întind pe prisp . Ajunser . adeseori. v zând c nu se treze te nimeni i c Ärisc " s plece neobservat.i c ma a. f r nici un Äscop".în l are asupra utilului strict. doi. un sens! ² S întindem pasul. spre cer. de Äactul gratuit"? Se urcau. Fusese o diminea agreabil . cu ultimele puteri. evident. mic -burghez . cum apare la mul i tineri din occident. ha! Toate acestea în numele devizei: ÄEpatez Ies bourgeois!" ² Nu în eleg ce vrei s spui cu toate astea!. a utilitarismului filistin etc. jocul acesta surrealist era altceva. o fat . tot ca o form de protest împotriva a ceea ce e bun-sim burghez. i a intrat în cas abia diminea . a func ionalului. Peli orul. i f ceau de câteva ori la rând. In stânga se z rea uria a pârtie. înf urându. i apoi. a intrat într -o noapte de var pe geamul unor vecini. pe care viermuiau furnicile umane. de la bibliotec . Minda încerc s deosebeasc puloverul galben al Ludmilei. cu senza ia. Sinaia. nu? Sau altul care a simulat chiar o ho ie. Äîn sine". i el. înc un ocol. social . abject . ner bd tor. cu o jum tate de or înainte de ora de plecare. de i era obosit. li se p rea o tendin filistin . cum am zice noi azi. o clip . apoi începu s alerge. Äpentru c n -avea rost!" Sau intrau într-o cas . ale tiin ei. la 107 caban Am s înfulec dou farfurii cu ciorb . f r nici un scop. propuse ea. în mod absurd. Äteribile". excelent . spre piscul atât de apropiat. învelit în om t înghe at. Observase c Sireca nu-i displ cuse nici Ludmilei. în sfâr it. cum zic ei. cum zicea el cu admira ie. rotund. cu un buchet mare de flori scumpe în mân . privea nervos ceasul. începu i ea s alerge. unul singur doar. cum era la ceas. a lor.. albe. într-o intersec ie aglomerat . printre care. voioase. pentru el. v zând c nu se opre te. poeziei. de exemplu. întorcându-se în scaunul s u ce pendula u or. i continu s priveasc în sus. sclipea blajin în soarele puternic. avea mi se pare i un pachet în mân . s mânc m sus. plictisit . Nu-nu. larg deschis. spuse Sireca. etc. s . fa de filistinismul mic -burghez care î i închin orice mi care. stânci.. cu mare limpezime. au ap rut. pantaloni la dung etc. Din mintea doctorului disp rur cele dou urechi mari i must cioara dizgra ioas a chimistei.i demonstreze lui însu i o anume libertate fa de cauzalitatea rigid . mai larg. în timpul unei petreceri. glumi el. ceva cu mult mai. ceea ce se i întâmpla în majoritatea cazurilor. un act gratuit. ÄPutem s-o vedem i la Bucure ti. buim ci i. f r nici o pl cere. de i. Vârful -cu-Dor. s prindem telefericul. sau i mai exact: crea ia în cadru neacademic. Unul din ei. într-un tramvai. a ocolit -o. în zare se vedea. un fel de refuz al muncii. pe schiuri.

... erau a tepta i: Ludmila.. care. mersi. Mircea. ² Scarlatti!. s rind din scaunul s u.he. ha. Doamna Nestorescu. ² Formidabil.tre la fere ti! Te recu-nosc. doi trei! ² Ha. tot în vacan a de iarn .. 109 ² Icule. ha. oco-lindu-i pe cei care începuser s danseze deja. domnu Teodorescu. Bu. a pus monopolul! Afl c l-am auzit înc de anu trecut. ² Necâ tig tor. Se sim ea . Minda se a ez în cel lalt fotoliu. ha! ² Era o sticl de whisky aici. i pe care îi reîntâlniser cu bucurie dup exact un an. (Era unul din privilegia ii care primiser whisky. hârtii albas. s tragem covorul! ² Nu trebuie tras.. i o privi pe cea care st tea în fotoliul de lâng radio. tu e ti duetul?! Hai. ha..) ² Aici e totdeauna ca la revelion! V-am admirat. S t!. m . opti ea i trecu pe lâng el.ÄTe recunosc... ² Opre te radioul! Hai. la Paul. acolo-n noaptea lui! ² Te-n m -ta. arhitec i. încet. vezi oglinda! Minda se ridic . ² Dar. trei! ÄTe recunosc i pe-ntuneric. i. dumneata de ce nu e ti dincolo. o arie naiv .. am aranjat prin alt persoan .. opre te magnetofonul! ² E oprit de mult!.. nu e. Tanti. apoi se ridic i se mut pe fotoliul de lâng radio. paharul meu e acolo! i v-a aprobat cererea? ² Da. ha. pe el! Ce. dansezi?! strig o voce b rb teasc din u a ce da dincolo.. pe col ul bufetului!. doi.... ² Ia uite.. împreun cu_sa iLBehj.... vezi. Apoi coborâr spre caban . înc o dat . mare.. sunt pu in obosit ! Prefer muzica asta! ²JVali.re tiL. L sa i-l s-o acompanieze! Las -l.... ave i o voce frumoas ! 110 ² Bah. sorbind din paharul s u de whisky.. da i-mi voie. ² Gura: un.. Las scrumiera acolo!. 108 Capitolul XII ². ha. ha. cu ochii închi i.cu. aia de la Tomi . un ÄTelefunken" din timpul r zboiului. Pssst!...... ha..he!.. înc un efort! Un efort constructiv! Hai. i o siluet într-un fotoliu.. cu acela i zâmbet str veziu pe buze.. ² Ei. b trâna. ha. mai dori i pu in.. care c uta ceva într un bufet. nu g si i? întreb el... cu o anume lene. ha. un. bag o rol ..ha!.. care s afirme c abia în felul sta i -am t iat tot curajul.... ha!. f r a deschide ochii...lini te!. cu un zâmbet pe buze. ce tii tu despre Ray Charles?! Ai impresia c . ² Pssst!..... trei: Estam! ² Cine-i sta?!. ² Parc am fi la revelion. se bucur Minda. Dincolo nu era aproape nimeni.. termin cu.. O sonat . cred. Nu-nu...He." ² Las -l. spre uimirea lor. ² M scuza i. i ce dac cânt fals?! Lini te!. dup un an i jum tate. ² Ha. cu paharul în mân . da. ascultând câteva clipe.. vrem Ray Charles! S urle orbul. a fost foarte reu it!. la dans? ² Nu tju." ² Bravo! Excep ional! ² Cine mai vrea o cafea?! ² Salat mai este?! Vezi s nu r storni paharul. cine a luat-o?. descotoro-sindu-se de p tur . ² Hai sictir! Cu mutra ta de loz în plic. asta e bun ! ² Paule. i pe-ntuneeric. întreb : ² Ce-iasta?!..... sunte i neserio i! Nu suntem în stare de o.. domnule. e acolo..i pui.. l sa i cafelele acuma..Sus. aha. hai: un. s -l rul m! încet. ha. cum ai ghicit c venim?! ² Am ghicit! r spunse Ludmila radioas i-l s rut . hai s dans m! Ridica i masa... majoritatea beau vin i pri .. n-am nici un fel de voce! Am acompaniat-o pe duduia Tanti ca s -i dau curaj! De i s-au g sit unii.. ² . o femeie care p rea c ascult ceva la radioul vechi. ² Nu-i adev rat. vesel i. ha! Hai. în curând distinse câteva sunete de clavecin..ha. Minda închise ochii fericit. i pe-ntuneee-ric.. între timp. înainte de a. cu Ray Charles! ² Da-da. ha. Minda deschise ochii.. doi.. E radioul. cu întu-neri-cuuuu! Degeaba.. ha.. se strecur în camera vecin . ei asta-i.. ² S dans m.. Bucure ti! Degeaba te-ascunzi tu...?! ² Nu. ni te prieteni pe care i -i f cuser anul trecut. afundându-se pân la genunchi în z pada pufoas i cald .

în felul acesta se putea gândi. dar cedase brusc! înc nu se tia noutatea. înc l at cu pantofii s i engleze ti. frânturi de voce. lucru ce nu -i st tea în fire.. nu -nu. unul singur.. Uite. he. ei bine. te asigur! ² Orice altceva afar de ceea ce fac acum îmi este dezagreabil! 111 ² Nu-nu. El întoarse capul. ai încredere! Mam . e inutil. alarmat.. ÄIa uite. etc. în timp ce încercau s -l conving . e altceva. v muia i doar buzele. pân când.. atunci. be i din paharul meu. pu in de tot. nu se putea ame i. crede-m ! A teapt . ² Nu vre i pu in whisky? ² Nu-nu. m sup r! ² Ei. rumoarea u oar . mai vesele. de parc n -ar fi fost singur! ² Ce faci. ² A.. ² îmi preg ti i o surpriz ? f cu alarmat Minda. dincolo se auzea Äumanitatea" cum se vesele te. muzica. îl amuza s urm reasc notele acelea s lt re e ce se urmau una pe alta. Dac s lile de a teptare ar fi ceva mai comode. pu in. ² Ei da.grozav! Postul fluctua u or. Minda închise din nou ochii i. colorat . pu in. eu nu-mi p r sesc cercet rile mele pentru un post de func ionar prost pl tit! N am citit dou zeci de ani. i multe altele! ² Vai. am b ut un pahar de vin i nu prea mi-a f cut bine. Sorbi pu in din lichidul ro cat din pahar i închise din nou ochii. nu-nu. î i preg tim o surpriz !. i dincoace el. bonom. nu vreau s v sup r! Ce be i? ² Nimic. poate. un timbru sub ire.. nu-nu. râsete. ² Dar nu în eleg. prostii. plin de veselie. zumzetul.. în clipa 112 aceasta. planta piciorului. de amân ri. un pikhamer. prefer s . asta-i bun . melodic. pantoful drept prin aer. în ziua aceea. ha. ce caraghios vorbi i! . incognito. dar whisky-ul nu e b utur . a a c . categoric nu. câte o und de parfum care ajungea zdren uit pân la el. ÄMunca mea. s miaune.. care i se aplec la ureche.... ministerul sta s-a mai reorganizat înc de dou zeci de ori pân acum. domnule doctor! ² Sigur?! ² Absolut sigur! E perfect a a! E aceea i bucat ?! ² Cred c da. stau pe tabu retul sta. ascultând preclasici!" D du îns din umeri i ascult mai departe: fiecare se simte bine î * felul lui... ce împlineau doi ani i care îi îmbr cau înc moale. dup aproape trei luni de tergivers ri. locul meu e lâng patul bolnavului sau în cabinetul meu de lucru! Etc. pardon. a cafenelei. te-ai izolat?! Mai ai whisky? Dac mai dore ti.. e oricum trecut de miezul nop ii. cu «mari proiecte de viitor». dar. monoton . la începutul prim verii abia.. el nu are de dat nici un telefon! Poate unul. în sfâr it.. ² Nu-nu.. v-am spus c nu suport nici un fel de. încât tirania lucrurilor s se estompeze.. s se ame easc pu in. uite. atât de armonioas . în timp ce el î i balansa pantoful.. readucând fe ele Älor" diferite. o voce frânt .. prin simpl ap sare de buton!. v-am mai spus c . v rog... stând picior peste picior. mersi.. nu v deranja i. în dup -amiaza aceea... dar... f cu Minda. acum. n-am pip it sute de bolnavi ce duhneau a usturoi numai ca s ajung s fiu chemat prin te miri ce sonerie. imperceptibil. nu suporta i b utura. poate foarte bine i f r mine i. Era Nestorescu.. în sfâr it. egal . începând cu ministrul. în clipa aceasta. l sat în pace. îi f cea r u! Nu voia s fac nimic din ceea ce-i Äf cea r u". un sufleur. urm rind aria ce continua la nesfâr it.. spre buc t rie i înapoi. a a. ai s vezi. uite. sau." Se amuza.. f r nici o. e o capr . incognito. numai eu! Ceva pl cut. parchetul scâr âind. Ce-ar fi s se îmbete?! A.... unele telefoane zbârnâiau deja! Foarte bine. care.. nici nu cred în chestia asta cu «suflul nou». stau aici i fac pe snobul.. cuceritoare. în zgomotul. a a cum unii lucreaz la cafenea.. apropo. he. mai trebuie farfurioare. ca s fie. ÄNumai dac n -ar veni nimeni. nu-l deranjau. O mân i se a ez cu fine e pe um r. nu. i un pahar pentru M rie-Jeanne!.. un ru de cort. nesim it... uite.. î i pendula u or.. e unsprezece i dou zeci i nou . cere-mi. câteva silabe. se f cuse c nu bag de seam . i a a. derulând în parte fiecare scen . le spuse câte o chestie ustur toare la fiecare. nu avea de dat absolut nici un telefon! Basta! ² A. Trebuise s fie chiar mojic.. v aduc eu un pahar! ² Nu-nu.. în hainele sale.. v-am ocupat fotoliul! ² Nu face nimic. uite..... lucr rile mele. accentuase el cu o min poso morât . mul umesc. cu cravata corect legat la gât. fix.. f cu Minda. sau poate numai a a. balansând între expresii atât de diferite. parc s-ar fi aflat undeva într-o sal de a teptare. z u.. într-o linie melodic simpl .. plictisindu-se. nu-nu. cum zicea Romi.. se acordau bine cu sonata aceea fluctuant .. refuzase hot rât postul ce i se oferea la minister. nu-mi permit s absentez de la. o domni oar cu tichie. el însu i. e a proape de miezul nop ii. da. ² Ei totu i. ha.. în sensul c .. ² Dar v rog. ca s fie crezut. pa ii gr bi i ce treceau prin înc pere. dac nu mi s-ar mai face nici o surpriz !" Siluetele. cu butonii s i Äochi de tigru". nu. gândi el. i-apoi.

care vorbea cu cineva... i Minda.. cumva?! ² Nu-nu. undeva. o femeie care alergase toat seara. de fierul electric. Nestorescu disp ruse. Pentru asta se afla el aici? i -apoi. erau bovini. plin de praf. s ascult muzic ! Mai târziu. g liganul la ferche probabil c-o dansase i acum. fierbinte probabil. de tot. de un fel de. ca i cum ar fi adormit. trei premolari lips .. îns . închise ochii i ascultar muzic în continuare. ca s prind o oarecare form . ascultând în t cere.. chinuit pân la vaiet de casca electric . dar. dar în a a fel ca el s nu se supere. nu s -a întâmplat nimic! ² Nu s-a întâmplat. haide. frumo i. Minda nu deschise ochii.. o voce b rb teasc . din u . se pare. în mân . de fotoliu. de-a dreptul. grele. lâng u . e cam trecut pentru ea. ochii catifela i. dar. se pare. f cu el. îl cur au. ne tiind unde s pun paharul pe care-l inea în . Minda o v zu: îl urm rise. gr su . într -adev r. Ce -o mai fi cu spondiloza ei cervical ? Era cuceritoare. i p rul lânos. pu in asudat. Apoi Minda întoarse capul spre ea i avea o expresie atât de trist . pu in. î i d du seama c nu erau catifela i deloc. îngrozitor de prost t iat . ce caraghios vorbi i! ² Vrei s dansezi. un întreg recital Scarlatti. i se ag au de mâini. un holtei cam b trân. spunându-i cu tonul ei u or r gu it. a teptând ca b trânica s reintre în camer . a. he. c ut undeva un scaun liber. dar în camera cealalt . Ar fi vrut s stea câteva minute de vorb cu b trâna Nestorescu. F r r utate.. la pând s prind sunetele acelea nemaipomenite. probabil. de i era perfect treaz sub ochii închi i. cam indispus c fusese extras din fotoliul s u. s râzi de o asemenea femeie. se pare. he! Prostii! Se sim ea bine. cu din i neregula i. încât Mia Fabian izbucni în râs: 115 ² Ia te uit ! Parc e ti un oricel murat! ² De ce nu r spunzi la telefon? o întreb el cu voce optit .. ² E adev rat. încurcat. care veneau de atât de departe la întâlnirea aceea cu el însu i.. ² S tii c nu sunt sup rat pe dumneata! Ce faci?! Doctorul o privi fâstâcit.² Ei. îl odihneau. abia î i muie buzele.. cred c e mai b trân decât mine. Era o alt bucat . a atins -o cu mâna pe gâtul ei sub ire. probabil c mult lume v spune acest lucru. mari. Minda se l s dus. Ce-i asta... dar nu mai face i eforturi de acest fel! Nu trebuie s -mi g si i neap rat o calitate! E bine i-a a! ²»Mai bem pu in? o ispiti el. i Minda uit pur i simplu la ce se gândea. de p r. unde nu se mai dansa. i uite. Minda era foarte mul umit.. cu figura ei radioas . de. râse ea. nu era lipsit de. Când se uit a doua oar la ochii ei. cu paharul în mân . se afund în fotoliu. uit repede de Scarlatti. m gulit .. zâmbind mul umit de sine însu i.. ² Ave i ochi frumo i. gândindu-se la mâinile ei lungi. n tângi. pu in! Ei. ha. sim i doar rochia ei atingându-i genunchii i o und de parfum. Scarlatti!". a i trecut. lâng magnetofonul scos din func ie. Scarlatti era formidabil! Vali nu mai reveni. vezi. anemic. i s rise s-o ajute. dar o s se întâmple. pur i simplu. valuri. tot Scarlatti. iar în mijlocul înc perii. îns . astfel ca lichidul s se resoarb direct prin mucoasa gurii. îi pl cea Scarlatti i. o s facem un duet! Dealtfel. v rog s nu v sup ra i. în ciuda rochiei ei. nici r ul nu e chiar atât de. haide. un fel de feminitate. vezi. cu un aer misterios. lâng perete. o chem la dans. se spuneau bancuri. Erau ambii foarte mul umi i un ul de altul. ar tându-i paharul. mul umit de sine. respirând u urat. 113 ² Foarte bine! r spunse Minda.îl amuzau. cu ni te sifoane. ² Nu-i nimic. de când intrase în înc pere i acum veni drept la el. de afar . Se sim ea bine cu mult lume. discuta ce^a în comun. atâta tot! Se a ez . minuna ii ochi bovini. o s cânt m. Ar fi trebuit s se fereasc . pe scaune. de pr p dit . 114 sorbi pu in din pahar i se a ez mai comod în fotoliul vechi acoperit cu o hus de stamb cam murdar . probabil tot la clavecin. uite-o pe micu a Vali. prefer s stau pu in. gust pu in din paharul meu! ² O s mi se fac r u!. ÄE delicios. ca ni te degete de fantom . Iat-o! în clipa când voi s se ridice i s-o invite s ia loc lâng el.. poate. ² Iar începe i? Minda renun . îl masau u or. A. din nou.. o idee prea lung. f r s ... de irate. uite. cu încheietura sub ire i interminabil . chiar de irat . vrând s -i fac pl cere. f r ironie. a zburat! ² Vai. se feri. B u pu in din pahar. dând semnalul unei digestii complicate. Apoi. într-un rând o surprinse ap rând. Era perfect. ondule. ha! ² Ei i?! Dac o s i se fac r u. A. de bun calitate. Bravo! Pe canapea i în dosul biroului se constituiser câteva perechi. sau voia s -l însoare pe fiu-s u. dar pe fa a ei plutea fericirea. Statur astfel aproape un sfert de or . Mare scofal . avea bra ele lungi. dar ea râdea. ÄMa griffe"?! i doctorul surâse. întinzându-i mâna. i î i întoarse privirea spre b trâna Nestorescu. un grup mare. l-ar fi putut ajuta..i dea prea bine seama de ce. Era. nu cred c o s i se întâmple nimic. i o privi: Vali era înalt . în schimb veni Nestorescu i îl duse dincolo. spuse el. catifela i. de o asemenea feti can . de parc ea. calzi. gura urât . nasul drept.

privind peste um rul lui. dezvelind sânii ei mari. ou umplute cu ficat. în bra ele ei durdulii. frumo i. ce se afla lâng perete. era s r mân în picioare. pân la jum tate aproape. Minda f cea un fel de medie între aceste ritmuri. i Minda se opri cu o contrapiruet . Minda avea sub ochi. Dansau acum destul de apropia i. urm rind sonatele lui Scarlatti. Doamna Nestorescu îi mai aduse. ² Mersi! r spunse el. um rul gr su . tocmai când se gândea cum s ias din aceast împrejurare cu un gest simplu. Dou perechi plecar . s rm lu e. vezi c a ie it! i ea îi lu paharul din mân i se apropie de grupul din mijlocul înc perii. ce str lucea. gesticulând cu mâna dreapt .i vorbesc astfel?! ² Deloc! spuse el i se relaxa. sprâncenele.i apropie tâmpla de a ei. chiftelu e. voci.i spun! Ba nu. îl atrase spre ea. a doua oar .i buzele.. iar ea se l s dus .. din nou. p rea perfect odihnit . cu palma atingându-i ceafa.în decolteul adânc al bluzei. tangajul s u îns nu fu resim it nici de ea m car. Apoi ea se ridic i se apropie din nou de el. care pornea din sub ioara bra elor ei. cu un alt p h rel de whisky în mân . ² Exact! accept ea.i dea seama. moi. l sându. i. ² Vai. mâna stâng ea i-o inea mult ridicat deasupra um rului s u.. de adineauri. buzele. în decolteul ei îndr zne . pe o alt farfurioar . Doctorul dansa pu in cam caraghios. ine-m îns ceva mai strâns. ² F -mi i mie rost de ni te whisky i. i dansul reîncepu. azuriu. fesele. Vru s . nu mai pot. pu in uluit. a pulpelor. obrazul ei drept. serioas . provocator. Minda i Fabian. castravete i salat de cartofi cu maionez . nu mai pot! Doctorul o sprijini cu aten ie pân la o canapea. Se învârtir pân î i pierdur . vesel . ceva cald. te descurci! E spuse ea. flirt m. d dea u or din cap. epene. metalice. i execut câteva piruete. v zul. tr dând perna gras . mu chi file. distinct. zâmbind cu o anume suavitate. prin i în | sutien. I se f cu loc cu aclama ii. hai. Se parfumase \cu exagerare. Sânii mari. hai s ne distr m pu in pe socoteala lor! S ne prefacem c . genele erau puternic. a. pocnea pe ea.mân . intim. ² Ah.. cu f lcile încle tate. amestecat cu parfumul ei fran uzesc.. de ast dat . cu un rictus în jurul gurii lui drepte. unde o depuse. Fabian b g mâna i îi trase batista din buzunarul de la piept. a a e bine! Toat lumea se uit la noi!. Nestorescu puse apoi din nou Ämag" -ul în func iune. umed l sa s se vad din ii m run i.nu e ti la catedr . ha! Te superi c . zâmbe te pu in. în clipa aceea sim i. manc cu mult poft . în care era as.. de data aceasta. care. Minda nu mai sim i nimic: mirosuri. ² Ei. articulate. Doctorul sta acum reze mat lâng perete. pe nas i. decoltat. Doc. 117 cu ochii întredeschi i.pâin e. nu sta eap n. dup ce î i Egveni pu in. gros marcate. inân-du. bine dispus. de-abia sim it acru. Doc! Du -m undeva. din corpul ei plinu se desprindea o electricitate juc u . umbla c nind pe tocurile ei ame itor de înalte într -un cilindru de efluvii. mirosul iute. probabil. râsete. uitându-se la ea cu privirea lui dreapt . dansau i ei. moale. ha. acceptându -i presiunea. fusta prea scurt l sa liber piciorul pân deasupra ge -j nunchiului. distrat . dar în clipa aceea. nu chiar a a! Bravo. surâzând. oldurile puternice. bine ales. El se apropie.i capul pe spate. c . ² Dansezi bine. posomorât.. cu capul pe spate.. i Minda privi câteva secunde în urma ei. de care fu mândru câteva clipe. tamponându-l pe fa . v rei?! \ ² C Äfiltr m!" râse Minda. p strându. în jur se dansa Älipit" sau Ädezl n uit". strângându. în afar de aceea de a nu se lovi de ceilal i dansatori sau de pere i. Rezist cu succes. i singura lui grij .i partenera la semidistan . cu ochii închi i. ambii. respira ia. când ezuse cufundat în fotoliu. ca în ni te pârghii. de sudoare. cu buzele strânse.. ajunse la n rile sale un miros de trup u or încins. apoi.i o inutil gravitate. o s cread lumea c . ca i masca ei . i în clipa când Fabian îl atinse u or cu mâna pe um r tocmai îi explica ceva b trânei. Ea ip u or. reliefându-i formele. eap n. uimit pu in de reac ia sa. gr su . prezentul i tr ecutul se amestecar . îndemânatic. Cei doi. de parc l-ar fi f cut de sute de ori. jucau u or. î i sim i transpira ia aglomerându-i-se la tâmple. nu mai pot! suspin ea. Zâmbea. gura întredeschis . Ei.. inteligent .i rost de altul! Caut -l pe leu. i se oprir doar atunci când întreaga înc pere dans o dat cu ei. O asculta cu mult aten ie. f r s . involuntar. foarte aproape. las asta! E ti singur? De ce n-ai adus-o i pe Ludmila? Ce bei? ² Whisky! De ce n-ai mai dat nici un semn de via ?! întreb el repede. ² E grozav! îi sufl ea. se vedea lumin în antreia ul sufocat de paltoane i pardesie. pe un scaun. cu gura întredeschis i. i fa a ei mic . Se dep rta din nou. Hai s ne distr m pu in! Toat lumea se în treab cum dracu am f cut de am pus laba pe tine! Nimeni nu tie adev rul dar. începu o nou serie de piruete. . Pe fa îi ap ru zâmbetul acela str veziu. de parc mi -ai spune ceva cu haz. pentru c îl inea. din care Fabian. Avea un deux-pieces de antung. îi aduse apoi un pahar de sifon Änu prea rece" i o farfurie cu friptur rece. nu. 116 Äshake" sau tango. ca de obicei. i vorbea cu b trâna Nestorescu. d -mi paharul dumitale i f . i privirea n aluneca pân afund. tiindu-se urm rit . cu buzele sclipind. impulsului de a se retrage (ÄUn domn nu face a a ceva!" gândi el) i continu s pirueteze. în perpetu mi care. i piruet în continuare ² de i ritmul nu cerea a a ceva ².

hi!"-ul ei. nu g se ti?! ² Nu atâta ca tine! râse el. Era atât de rotund . de grea.i. privi în jur i. cu rom i fri ca. are foarte mult verv . dar el nu f cea nici o mi care. gâfâituri. doctore! Nu mai sufla a a pe n ri. c nind cu cuiele tocurilor asfaltul. C ma a lui era leoarc de sudoare. i ea emise spontan ÄHi. r mase o jum tate de pas în urm i o prinse în br a e. Apoi. r spunse el i vru s . avocatul Brândajcu o prieten . de data aceasta mai lini ti i. cu figura lui energic . i în timp ce ea mânca. sorbind cuvintele Ätinerilor". care oprir "un taxi. mai ceru. s n u-i mototoleasc deux-pieces-ul ei frumos. Se povesteau iar i bancuri. în sfâr it. dar ea refuz cu un gest scurt cu mâna. o împinse u or într-un zid. Apoi. o prinse de bra i. f când dificil îmbr i area. se desp r ir de perechea Brânda.. dar acum. Fabian reu i I s scape. azuriu. s urm reasc cele ce povestea Brânda. scurte impreca ii ale ei. Nu era frig. f cu repede câ iva pa i. nu tiu. de i doamnele erau transpirate. o briz de aer rece n v li printre dansatori.i întrerup fraza.pasiunea ei. i Fabian. încât Minda fu foarte tentat s p easc cuminte al turi de ea. c utându-i cu gura ceafa gr su . i pachetul îi . ca s nu tulbure vraja de care era cuprins chipul ei. iar cu mâinile încerc s -i dea la o parte pulpanele ursonului ce nu erau prinse cu nasturi. Minda îi aprinse ei o igar i î i aprinse i lui una. pe care ea i-o ferea. pe str zi! ² Nu m strânge a a. gâfâind. el o invit din nou la dans. de ce nu. strângând-o cu atâta putere. dup ce le manc . înfofolit în ursonul ei. dar astea erau mult mai reu ite. majoritatea celor invita i plecaser . îns . Era cald. cu pachetul de pr jituri în mân . dar el o prinse din nou. 118 Trecuse aproape o or de când dansau. Iar începi?! Las m ! Las -m ! ip ea i î i mi c coatele. cum nu se z rea nimeni (erau pe strada 11 Iunie. era cazul s se deschid o fereastr . surâz toare. ea se smulse cu o mi care iute. începu s o s rute. Doc! ² Mai târziu. ² Au! f cu ea cu vizibil nemul umire. Fabian îl amân pentru mai târziu. spuse Fabian. i ea se a ez mul umit lâng ceilal i. plictiseala acelui drum pe jos (ÄNu mi place s fumez ig ri proaste i s umblu pe jos! îi spusese ea odat ). puterni c . mergând de -a lungul inelor de tramvai). f r s ie seama de cartonul pe care-l inea în mân . c m mototole ti toat ! Te -ai încins. Minda cu Fabian i înc o pereche. i ursonul gros îi rotunjea perfect silueta. z pada umplea rigolele. i acum r m seser doar intimii. s nu dea te miri ce ageamiu peste el". pe care o manc în timp ce vorbea cu toat lumea. înalt. avusese i cu carne. Era la jum tatea lui martie. arunc igara.i mai aduc o felie de tort ? Ai spus c i-a pl cut. de alunecoas . care declar c le f cuse special pentru ea. dup icneli. ² îmi pl cea. ² Nu tiu ce am. desprinzându-se. Slava. lipi i unul de altul. cu sos remoulade.. destins . cu râsul ei acidulat. i Minda îl depuse undeva. f când o jum tate de piruet . dar ea se desprinse i repet întrebarea: ² Hai s lu m i noi un tigru de sta. deodat prost dispus .?!" Mia Fabian îi f cu îns un semn s tac . i el se ridic i îi aduse cocteilul cu fri ca pe care îl Äascunsese" în bufetul de dincolo. opti el. întoarse din nou capul: nu era nimeni. neobosit . c utându-i gura. aprinzându.. atent s nu-i scape pachetul alb. o sc p din mâini. I se aduse i felia ei de tort . somnul. Fabian îi f cu semn doctorului.. într-un Äloc ferit. din camera cu radioul. b trânica o întreb : ÄVrei s .. doctor al î i desf cu pardesiul i vru s-o ia de umeri pe Fabian. care st tea pe un sc unel. un fel de melancolie dulce. ce risipea toate ambiguit ile: Asta cred c ai citit -o în Ionel Teodoreanu! ² î i place Ionel Teodoreanu? par el. acoperi urile erau înc albe. Se r zgândi brusc. pe gât. Era ciudat de grea. s facem câ iva pa i în aerul curat. care râdeau de se pr p deau. La un moment dat. i Minda. o igar . iar s -a înc lzit. strângând-o semnificativ în bra e. americ neasc i b trâna se aplec atunci lâng ureche i îi sufl c o s i pun dou buc i la pachet! 119 Plecar apoi i. Gazdele. încât o ridic aproape de la p mânt. dar coctailul de fructe. M sufoc! Fa a ei îns era vesel .i aprind o igar . ² S plec m. Dup o scurt lupt . aten i s nu se calce pe vârful pantofilor. Doctorul dans din nou cu Mia. f r s . vreau s ne plimb m pu in. binef c tor.. în vocea ei agasat se sim ea atât de bine lipsa de chef. ceea ce o umplu de încântare pe b trânic . ah. ² Noi de ce nu lu m un taxi? întreb bosumflat Fabian. doar petrecute una peste alta. cu aceea i expresie radioas pe fa . ² E deschis geamul dincolo! strig b trânica. lacom. Minda o ascult . care r sun prin toat înc perea. ² Parc dansez cu Ana Karenina înainte de a-l întâlni pe Vronski! ² Frumos! opti ea. hi. ² Atunci de ce fumezi dac ai chef de aer curat? f cu Mia. Nestorescu deschise geamul mare. pe ceaf . cu feliile de tort . la col .

dureroase. ca i cum ar fi fost de acord. cu un zâmbet satisf cut pe fa . ochii lui tr dau un fel de veselie n tâng .. Oricum. arunc cu un gest perna pe podea i î i afund fa a în cearceaf. pata uria de noroi de pe pulpana pardesiului. b nuind un acro aj. nu tiu cum naiba. Adev rul. mai curteni . f r o vorb . încât întoarse capu l. ' Asta o înfurie de-a binelea i-o f cu s strige: ² B d ranule! Te compor i ca un be iv! Las -m în pace. i ea începu s se obi nuiasc cu expresia sa ipocrit . or. când era Babe la ea). de parc ambii repetau o scen pe care o mai tr iser odat . de parc . adolescentin . hohotele rare. bomb ni ea. Doc! Minda d du încet din cap. dup petrecerea aceea atât de izbutit . s ias cu o anume regularitate. ² De ce te superi? întreb Minda cu o voce intimidat . Nu era i nici nu se pref cea c este.tor. plecând privirea. încât era cât pe -aci s cad dac nar fi fost el atent. pân când ea începea s se plictiseasc . parc . 120 121 de simpl . când era l udat de profesori în fa a clasei. vreun restaurant cur el. se repezi în mijlocul dramului cu atâta energie. el. pentru ea parc .. ea îi l sa mâna. care o uimi atât de tare. . vrând s se conving . ca la început. Pleac ! I Ea începu s mearg cât putea de repede. aproape p rinte te. poft de somn. Ea accepta ca el s-o sune. apoi înc o dat . s-o sprijine cu o mi care ciudat de sigur . derapând în zloata din mijlocul str zii. cum îi spusese ea. când îi închidea telefonul (evident. în spatele trupului s u. îi spunea. cu bazinul întors. în timp ce afar întunericul se alb strea u or. de parc ar fi vrut s urm reasc infinitezimala gradare a luminii n scânde. . sau când îl l sa s o a tepte câte o or în strad . Uneori. i patul întreg îi tr da convulsiile. apoi. s tii! spuse ea rece.. cu ma ina sa. cu un oftat în bu it. rece. i el o urm . Se l s atunci s alunece în jos. vrând s curme repetatele sale aluzii. dup ce st tu un timp cu pleoapele închise. la un pas în urma ei. P rea c el nu dore te altceva decât s fie în preajma ei. numai ca s ascund un alt adev r. cu ursonul jucându-i pe trup. de vesel . R mase astfel.. întoarse în mijlocul str zii i ea urc . se s lt într -un cot i fix geamul ce se decolora încet. r sucindu -se încet. curat. c utarea unui taxi la ora trei de diminea .. te pocnesc. cu umerii s i la i turti i pe cearceaf.. mereu cu un pas în urma i în stânga ei. Singur tatea sau aerul tare. c reia îi tiau pân la am nunt urmarea. cu un fel de reculegere i aviditate. lumina se grada cu l comie. uneori. Fabian z ri un taxi. Ajuns acas . cu torsul r sucit. Apoi stinse lumina. vopsit în verde. indecent parc . o s ruta cu aten ie. u or dispre .Din ziua aceea începur s se vad . spunea el râzând. i zborul cartonului cu pr jituri în balta murdar .. ² Doc. Ce g sea la ea?! Ce g sise la ea?! Fabi an d du din umeri. ea îi trânti u a în nas i ma ina plec brusc. doctorul o urm . uitându-se dup un taxi. Era ceva ce trebuia tr it. neînfrânat. dup mi c rile sale dezordonate. nu putu adormi imediat i citi înc timp de o or un roman oarecare. Minda îns devenise mai flexibil. O clip . te la i a a de greu. El r mase pe loc. de adineauri. c sc o dat . al nop ii de martie îl învior i Minda umbla acum cu pa i elastici. aproape indiferent . picioarele care îi zvâcneau. drumul. i goana lor în acest fel. cu râsul la ce îi sclipea în privire. Fabian continua s mearg repede. balta aceea care anun a prim vara. în mod surprinz tor. timpul acela de leg tur . ² i. începi s devii libidinos! Minda zâmbea supus. Pe fa i se citea mul umirea de sine. o privea prea pu in. Minda se mul umea cu pu in. s -i aud vocea i. se adunase sila.. Repet . lâng vreun perete de sticl . îi spuse ea într -o zi. de plâns.. întâlni fa a lui pe care plutea o expresie de vinov ie ipocrit . îngâmfatul Minda. te pocnesc. greoi. furioas . mai adânc!. pe unde o ducea el. dar ai s .. în umbra vreunui cactus ce cre tea pa nic în l di a sa de lemn. i doctorul. cu mâinile la spate. perfect treaz. uneori îl suna chiar ea. f r s -l priveasc : Dac mai încerci o dat . Dup ce privi câteva clipe în urma ei. a teptând somnul. plâng rea .i. când se g seau în câte o cofet rie sau restaurant. ² Te-a invita cu drag inim . în sfâr it. pe urm . ² Dac te mai atingi o dat de mine. în pozi ia aceea incomod . privind în urma taxiului pân ce luminile stopului disp rur . greoaie. acum era începutul lui iunie. severe. continua el. oprindu-se din când în când. i cineva cu care se intersectar privi în urma lor. expresia fe elor lor sem na izbitor: plictiseal . contemplându. chiar o u oar îngâmfare. nu era deloc sup rat. Fabian d du din umeri i î i continu . energic. se ascunde cel mai bine cu însu i adev rul! Eu spun adev rul.i ie i din min i i ai s faci cine tie ce prostie!. presate. ca ale unei p s ri sacrificate.. t cut. se resorbeau perfect în pânza alb . ca Äsclavii" lui Buonarotti de la Academia florentin . care începu s o uimeasc . acoperindu-i pardesiul cu o arip de noroi. care con inea în el i cele dou îmbr i ri acolo. el nu -i mai c lcase pragul apartamentului. expresie pe care chipul s u o avusese pe la zece ani. Când Minda se preg ti s urce la rându-i. drept într-o balt . cu o privire amuzat . din noile cartiere. Apoi î i continu drumul. unde se purtase atât de Änechibzuit". pe care el. încet. de parc eu a fi obligat s te suport. lâng zid. Nu mai era atât de expansiv . în jurul gurii sale strânse. din martie. i ma ina se opri. St tu astfel minute în ir. fluierând în cet. tot drumul acela pân acas . duji col .zbur pe jos. de o discret persuasiune. de i Äerau împreun " de câteva luni. insipid. deschise ochii. c cel care alerga la un pas în urma ei era Minda într-adev r.

încurcând lumea care alerga dup cump r turi. i. parc tu vrei mai sus de cot?! Mi se pare c vrei mai jos. ha. mul umin-du-i pentru cadouri. ha. de vac etc. desenul mu chilor palmei. de care nu se apropie nimeni. pe un ton foarte pu in . locurile prea pustii. sau al turi. Doctorul f cea toate astea parc în glum . i de ast dat . fudulii. de recuno tin i se mul umea cu bra ele ei. rinichi. de i el î i d duse cuvântul de onoare c se va purta ca un gentleman. sau. mâna mic . cu seriozitate.. plâng cios. replic ea râzând. ha?! Uite.. j ea îl asculta totu i. cu reculegere. i îi explica apoi. dar înv ase s se p zeasc . a f cut ni te ochi de parc ar fi v zut o oal cu sarmale! ² D -l în m -sa! spuse Minda. apoi o privea. lucruri pev care le îmbr ca când ie ea cu el. Ajun i în fa a vreunui cinematograf de cartier. dar evita. Doc. capricii. ca de un animal mare. cu pruden .. se repet într -un fel scena . duduie. f cu el cu voit ipocrizie. pline de imagina ie. creier (pane. De cele mai multe ori îns trimitea picoloul vis-â-vis. în dup -amiaza care se f cea tot mai lung . ficat. palma. m duvioare. c elu ul meu de ras cu care ies. chiar dac era mojic. aleile str juite de arbori vechi. etc. când se l sa seara. \ care î i pierde echilibrul uneori.. pr v lit cu indolen peste ea. te gânde ti numai la porc rii! ² Eu. s tui. i. de parc spu'sese ceva neîng duit cu Ävârsta lui". tu e ti bibeloul meu. nu te mai plictise ti odat ? Uite la iganul la din col .. parfumat . gulerul curat. j penibil care avusese loc ultima oar la ea. s rutându-i bra ul pân la um r. pân când ea i-l tr gea cu o anume brusche e ce tr da plictiseala. La început. de ziua lui. vr bioare de porc. suntem prieteni. cu o aten ie ciudat . îi lu i lui o c ma de poplin i o cravat str in . curate. de i îl dispre uia. iar tu. i ai fi îmbibat -o cu parfumul t u! ² Porcule. de i nu ^ajungea pân acolo aproape niciodat . i în unele se serveau la gramaj meniuri variate. care te iubesc atât de platonic?! ² Da-da. i dac n-ar fi sc pat cu o stratagem viclean din bra ele lui. Ne ine i mereu pe afar . pretextând ba una. se i temea de el. f cu ea. sau în pergament). fu fericit.. sub pretextul c ea are un salariu mic. din sticla asta eu am b ut mai mult de jum tate. chelneri respectuo i. N-o mai lovise. i ea îi privi cu indiferen ceafa. cu ochii lucind de râs. plante tropicale.. i Minda. dar cum nu se potriveau în gusturi. i Fabian. de fantezie. parcuri le. i umblau cu pa i lene i. Fabian.. i intr într-o lung anchet . nu? Ha. .. de sub corpul s u greu. împreun . un vin de 27! Mai bine cheam chel nerul i ofer -i i lui un pahar. impecabil. ² Te pomene ti! spuse ea zâmbind i îl mângâie pe frunte i pe gât. tu ce vrei?! ² E bine. greoi. primit de la o prieten din Israel.. eu. evident. seculari etc. îi satisf cea micile lui nazuri. eminen a tenar . vrei?! Hei. cu un fel de u urare. Ea urcase la"el o singur dat . la vreo cofet rie. hai. nu îl certa "\ niciodat . ² Ha. da?! ² Ce ras ?! întreb Minda. îmbuiba i de vinul de Ätrei sferturi" i ea îi l sa mâna. din curiozitate. spuse el râzând. al c m ii. El însu i nu p rea prea nemul umit de întâlnirile lor publice. ba alta. izbucnind în râs. a a. a la grec. ce sp rseser cu curaj vechile abloane. i-ar fi sfâ iat i fusta. în definitiv. Hoin reau apoi. 122 123 Minda nu mai insist s urce la ea i n-o chem nici la el. eminen a hipotenar .² Te pomene ti c am s sparg ceva! f cu el. dup rulad cu fri ca sau crem nituri i pentru ea. 124 tu e ti în stare s la i vinul acolo. spuse. nu te mai maimu ri. ceva. gr su . dând din cap. odat . i ea. spune-i te rog b iatului s vin la masa noastr . eu îl am pe Babe al meu. ea nu inea sup rarea. pe care ea începuse s i le parfumeze pentru el. cu chelnerul. l sându-i bra ul peste care el se aplec . el vru s -i cumpere unele lucruri. un fel de buldog posomorât. îi d du mai bine banii. Inim . hai. i dac m opresc. d du ea amuzat din umeri. J si ea fu loial : î i cump ra de fiecare dat . tovar e. în definitiv. Doc! ² Daaa?! f cu el. Erau acolo vitrine mari. ² Am un caracter bun! spunea ea. aer condi ionat. ² Nu tiu. Nu e foarte bine c ne vedem astfel? Tu e ti mul umit. sunt de acord: un buldog! i îi s ruta încet. în leg tur cu sortimentul de pr jituri al restaurantului. din banii lui. ÄOra 12" sau ÄJoffre". dar ea refuza regulat. spunea Fabian. Apoi ie eau. cu ochi veseli. dar ce m intrig e c tu nu ' prea bei! Te pomene ti c te ab ii ca s -mi faci impresie bun . un râs în bu it. create de arhitec i tineri. cu o privire vesel . hai. ² Mai bine mi-ai fi cump rat o pijama.. Minda era de nerecunoscut. în mici cofet rii i în numeroasele restaurante periferice. încântat. nu putem s ajungem mai sus de cot. pe care tocmai i -o f cuse. amuzat . nu tiu cum. ha! râdea i el. nu se formaliza prea mult. te tim noi ce e ti în stare. uneori îl l sa s-o mângâie i pe sâni. ha. de sticl . îi f cu i un hatâr: nu se mai depila la sub ioar .ce -i asta?! ² Hai. Minda p rea la început bosumflat de pruden a ei. ocolea prilejurile de a fi singur cu el între patru pere i. dar îi rupsese o bluz de m tase natural . ha!. deschise în noile cartiere. el o invita s intre la film. i Minda aproba. Asta pentru c vegheaz tanti Miu a! Altfel. nu-i a a?! Pentru pat. ² Ei.

când. f r s -i plictiseasc cu am nunte despre galerii de tablouri sau cl diri vechi. oricum. cu o anume egal concentrare.i din ii regula i. nu?! ² Da-da. de cele ce spunea. o emo iona pe ea. gândurile sale. ce era mai bine de jum tate plin (era a treia!) i vru s -i umple doctorului un pahar. unde era membru corespondent al unei societ i medicale. Cu toate acestea. pentru c nu te a teptai ca un om atât de puternic. i atunci Minda tia c fuge acas .i aprind igara 127 Äaferent ". ca o proiec ie a propriilor sale gânduri (dac . într-o dup -amiaz . ea ced insisten elor sale i accept s vad un film. ca doi aman i ferici i. gânditoare.. privind-o. Trecuse aproape o jum tate de or de la plecarea celor doi. ² De unde tii c îl v d pe Geiger acuma! întreb ea. odihnitoarele sarcini ale toaletei de noapte. religia. pe la mijlocul reprezenta iei. Minda tocmai se preg tea s . o anume decep ie care i se zugr vi pe figur .. O dat . s petrec în sfâr it o sear cu tine!. cu umor. nepl cut îngrijorat. Apoi se împurpura u or. i aceast stâng cie de-o clip . spre surprinderea sa.. râzând. ca un adolescent. Minda vorbi. la restaurantul ÄCina". încât o invit . Babe râdea i el. ambele mâini. detaliate. mai aduse un pahar pe care îl umplu i întreb dac doamna mai dore te ceva înainte de a se închide buc t ria. luneca u or peste toate acestea i bea. vorbi. o z ri pe Fabian apropiindu-se de masa lui. s -l a tepte pe Geiger. s v d. intrigat de câte un accent al povestirii doctorului. evident. chiar i mai. cafeaua sosise i era acum rece. de n vala turi tilor. cu gura sa frumoas strâns . ca o oboseal a ochiului. pu in dup ora dou sprezece. Acesta îl asculta cu aten ie. cu haz uneori. sigur pe el însu i.i poat ascunde. nici dou pahare. dealtfel în tot cursul serii. i atunci îi auzi vocea: ² Ce faci. în preajma desp r irii. ca de fiecare dat . de parc s-ar fi v zut pentru întâia oar . serios. acolo unde localnicii î i ap r via a i tradi iile lor. o singur dat . f r s în eleag nimic. f r gesticul ri. apoi. Ar t toarele ceasului se apropiau de ora unu. într-adev r. Doctorul era atât de uimit de apari ia ei. care îl vizitau i la Bucure ti. chiar i a a.. r mase pe gânduri câteva clipe. p rând a nu avea nevoie de nimeni. de parc ar fi vrut s . chiar i pentru o zecime de secund . ridica privirea lui puternic . Când îi v zu. interzicându -i s o conduc . n-a vrea s st ruie între noi o fals impresie. unde avea mul i prieteni. u or împurpurat de vinul bun. i se purt întreaga sear cu mult bun sim . într -un costum impecabil. atât de politicos totdeauna fa de ea. în sfâr it. cu natura ei fericit . dar se ridic gr bit . acesta refuz i îl rug s-o ia de la mas . afar . cu tâmplele sale înalte. deoarece el. Pa! ² Pa! S rut mâinile! spuse el. Comand o cafea mare. ² Nu-nu. în clipa aceea. i -apoi a vrea.. în întregime. iar el intra singur la film. cum s-o preg teasc . posesiv . vorbi!. nu p ru celorlal i doi.125 convins. un domn singuratic. nu te bucuri c m vezi? Ce stai a a intuit pe scaun. Nu b use.i cear iertare. nu tiu dac o s vrea el!. în timp ce î i îndeplinea m runtele. râzând bine dispus . inteligent . retez ea. f r zah r. sau de câte o privire scurt . a a se întâmpin o lady?! Minda.. i murmur : ² Ce s-a întâmplat?! Ai uitat ceva? V-a i certat?! Era vizibil îngrijorat.. în timp ce povestea. ca o apari ie. lucru care. Apoi. când ridic sticla de vin. pentru simplul motiv c vorbea rar. pentru acea sear . Ea se a ez pe un scaun pe care i -l trase singur . f cu el.. cu pauze. Babe d du mâna cu el. cum îi zicea. îi d dea brusc farmec. pe fa cu o expresie mul umit . cu ochelarii îngropa i în fa a sa mare.. într-adev r. privin -du-l cu ochii miji i binevoitor. dar. gr bit. i Fabian privea cu mul umire de la unul la altul.. i. a lui Babe . i chelnerul se apropie imediat. scene surprinse pe strad la Neapole sau Milano. ie i din sal . Minda. apoi se întoarse. mai precis unu f r dou sprezece minute. colegi. uneori. din vinul sec turnat în paharele rotunde. jVpe ea i pe Geiger. în care sclipeau lumini ele ironiei. ci încercând s surprind 126 pentru cei doi aspecte ale vie ii cotidiene ale peninsularilor. Povestea f r pedanterie. Minda d du lene din umeri: ² Cum vrei. v a tept pân la unsprezece. nu se tie de ce. dar mi-ar face cu adev rat pl cere s . i îi d du chelnerului care îi servise ins truc iuni precise. Ei venir . i Minda r mase la mas . s se piard astfel. amuzându-se perfect. se scul ov ind. O urca într-un taxi. Fabian ro i u or. în mod cu totul nea teptat i pentru scurt timp. cum avea în zorii unei nop i fructuoase de studiu. nici m car lui însu i. dup o mas îmbel ugat i dou sticle de trei sferturi. nu mai venim. cu aten ie. de parc prin prezen a sa ar fi putut aduce vreun prejudiciu bunei. chem picoloul. Minda însu i râdea. zâmbi. cum fac atâ ia. relaxat. cu pu in înainte de ora zece i îl g sir la o mas lâng perete. încât uit s se ridice. senin . f r s ridice niciodat tonul. gr av. st tea cu ochii pleca i i. uitase s i-l ofere.. Nu-nu. f r s . ar tându. Minda povesti o serie de impresii din c l toriile sale din Italia. în doi. armonioasei desf ur ri a serii Älor". f r s-o arate. c vorbise mult. s rutându-i cu gravitate. nedumerit uneori. din respect îi conduse chiar câ iva pa i. tu vei fi acolo. s-ar fi concentrat în jurul persoanei ei). apoi spuse: ' ² Nu tiu. ordonându-i s cure e masa. inându-se de bra . se ro i pe gât i se ridic pripit. mi când scaunul cu neînde-mânare. dac n-am venit pân la zece.. cei doi plecar . la Orvietto sau Gubio. era atât de bine dispus. amuzat .

la insisten ele lui. privind-o. Fabian î i manifest dorin a. apoi. Doc. elegan a nu se poate na te în absen a 129 ironiei! Iat : de la umor la ironie! Demonst ra ia era f cut . cu o igar bun . parc te-ai uita prin gaura cheii! fi . parc . evident. o vede orice g inar. i când colo.. care avea un complicat proces pentru locul de cas . care. zâmbind. ochii care priveau. serios. în ceea ce-l privea. ca între camarazi. cu firea ei franc . îi lu mâna. totu i. peste mas . Ochii ei urm reau cu lene perechile care evoluau pe ring. totul. a orchestrei care se auzea pân la el destul de surdinat.. asta e simplu. apoi intr în baie i. f cu Minda. se întoarse înapoi.. un sentiment de modestie. ciudat de t cut . nu tiu. grav . 128 i. Nu -i era somn. la ce?! Ea d du din umeri. oboseal i fric ! Prostii! El d du a doua oar din umeri i în clipa când ie ea din baie. ² Care el? Babe ?! Unde s fie. Vrând s -i arate c se bucur . f -m s râd. Fabian î i trase bra ul. adic cu. Doc.. era doar pentru prima oar . ce-i ap ruse pe frunte. pozitiv . în timp ce se sp la pe mâini. ea se f cu comod i el ie i s -i preg teasc cafeaua. t cut .. r p nos. dup acea sear . ha. rece. nu-i a a?! Minda o prinse de mân i.i! S-ar zice c i-am jucat o fest întor-cându-m . ro ie i se l ise pe tâmpl . pe fa a lui se i instalase expresia aceea juc u . c se putea baza. revino.. ferm convins c voi fi luat în bra e. cu cafeaua aburind în mân . ha! Dansar apoi un alt tango. prin gaura cheii. care-i tr gea în sus col ul gurii. brusc posomorât . ² Dar bineîn eles. bineîn eles.. uitându-se înc o dat . bra ul ei gol. tu i modestie! Cine se scuz se acuz ! Schimb subiectul. haide. c o vede. putea fi îns i un joc. cu o cut sub ire. în nea Pândele. privind-o cu ochi calzi. lâng igara ei. în oglind . el?! întreb . Fabian trase primele fumuri i-l privi cu aceea i bun dispozi ie înscris pe fa : ² Ei. de suferin . nu tiu cum. pe el însu i. de propriul ei curaj. în serios. Dansul. P rea c se concentreaz . f r de care nu exist o veritabil elegan . ha. spuse: ² Camarazi. Doamne. i v zându -i copil reasca dezam gire înscris pe fa . de confortabil. etc). zâmbi i continu s fumeze. s raca de mine. da. Dac vrei. doamna nu mai dorea nimic. i. avid. m-a condus pân acas i m-a predat portarului! tii c are o perfect încredere în el. iar te ui i în felul sta?! ² Cum anume? ² tii tu foarte bine. în cele mai perfecte condi ii. îns . ² Ah.. cum se spunea în ora ul s u natal: quod erat demonstrandum! Dup ce ie ir din local. mieun ea. cu un gest aproape brutal: ² Haide. începu s -l s rute u or. p tima . exuberant .. dac nu-l inoportuneaz !. Doc. el se aplec aproape cu interes. subit. ascuns. dup ce-mi beau cafeaua. cu caracterul ei pozitiv. Dar e minunat c te-ai întors! Dar era. ha. sigur c da. distreaz -m . un veritabil umor. da-da! un tangou scâr âit. Urcar .. Minda puse apa la fiert. în ochi îi sclipea teama. ipocrit. era un tangou vechi. nu trebuie s faci nici un fel de eforturi! Nu. r suflarea. el. ca i în atâtea rânduri... i atunci. spre surpriza lui. habar n-am! Probabil c ... Când ap ru în cadrul u ii. aplecându-se peste el.i fac nici un fel de repro uri. Fabian.. reflex. ² Haida-de. Da. era o relaxare. într -un fel. incredul.. a a cum se aplecase deasupra atâtor cadavre. Fabian î i p stra în conti nuare expresia ei radioas . f cut de el. un amuzament.. o pat mare.. Ea se a ez pe o canapea privind încântat în jur. miorl it. hm. numai. cel pu in. sim i. eventual un whisky.de o cafea mic i-o igar (pe care i-o oferi doctorul). lua lucrurile în serios. hm. Era doar dreptul ei sau. sau.. ha. în l de câteva ori din umeri. s fac ceea ce se a tepta de la el. încât apari ia ei îi lu . cârâit! ² i el. a restaurantului care se golea încet. la fel ca primul.. cu o anume blazat u urare. serioas . neverosimil .. pot s m ridic i s plec. zâmbetul ironic. deasupra sprâncenei stângi. evident. e adev rat.. Iar elegan a. cel mai bine. Teama de ce?! El d du. mul umit de propria-i ini iativ . h rt nit. aproape grav .. îng im doctorul. ea trase cu ochiul l a figura sa grav ... f r umbr de sup rare. se terse îndelung cu "prosopul.. Minda una serioas . se încordeaz chiar. apoi. vezi c i s -a r cit suficient cafeaua. plictisit . aplecân du-se u or. pu in cam libidinoase. curios. Dumnezeule. te rog s te sim i ca i cum ai fi singur! Nu vreau s te incomodez în nici un fel!. vrea s bea o cafea. eram convins . izbucni în râs i b u. s -i Äviziteze apartamentul"! în tot timpul drumului cu taxiul (Minda î i vânduse ma ina i trimisese o parte din bani mamei sale. ha. se privi în oglind : o imens oboseal i se instalase brusc pe fa a lui mare. i.i spal din ii acum. ce-i cu el?! Unde-i. s ne fum m în lini te ig rile. din pragul u ii de la baie. c s-a reîntors. f r s r spund . doar suntem camarazi. Adev rul era îns c doctorul se afundase atât de copil re te în perspectiva singur t ii comode care îl a tepta pentru tot restul serii. din umeri.. Deloc. s urce la el. mai bine. a cafelei pe care avea s-o bea. când ea acceptase.. haide. pe care familia cl dise f r s se asigure c . cum spunea ea. i în ochi. doctorul.. etc. ² Ce prostie! replic el cu hot râre. danseaz -m sau.. în felul lui lini tit.

. un tâmpit. iar bietele fete. pe ner suflate. Grozav! Formidabil! Câte-am mai citit. ² Formidabil! spuse ea. tu. ² Da-da. se bat pentru o gioars de pantalon i beau la vodc pân î i vars ochii în praf. asta poate i pentru faptul c am r mas singure. ce fac bietele fete? ² Ce s fac .. ha. îi spuneam Ämititica". parc fredonam altfel. n -am citit prostiile astea. dou . ² De ce? Noi. ² Cum anume?! ² Ce. o or . cum zicea rabinul! ² P i atunci?! ² Nimic.. se zicea c sunt epurate! Noi le furam de acolo. Doc. ei i se p rea c Äalea" trebuie s fie c r ile în care sunt împin i tinerii la prostii! ii minte Masca ro ie sau Asasinul st la nr. ha. o mângâiam i o protejam chiar. citeam o gr mad de c r i poli iste!.. ridic ea plictisit din umeri. ce mare scriitor! ÄA a e!" spuse el în gând. s se uite prin gaura cheii! ² Ha. punându-i zah rul la dispozi ie.. acum. sau Pe aripile vântului. s lbatica Sanja. m i mândresc pu in cu asta! ² Vai. ce scârbos e ti! Nu tii decât s strici cuiva. erau o gr mad de c r i de-astea în biblioteca liceului. Äs r cu a". Luna i doi bani jumate. Äcopila u". tia sunt cu totul. cine mai are timp pentru a a ceva. Ochiul lui Shiva?!. uria ul Pongo. bin eîn eles. apoi o edin de bloc. de i nu aveam mai mult de zece ani! ² Ei bine. nu în eleg ce vorbe ti.. parc eram al ii. fa de romantismul nostru. al lor nu face dou parale! Singura satisfac ie e c se pare.parc sughi am altfel. maic -mea era chiar furioas . Doc. d du el gânditor din cap. da. cu Vivien Leigh i Clark Gabie!! ii minte?! ² Da.. spuse Doc. ha.. asta ai citit-o pe undeva.. Citadela. frumoasa. apoi am mai recitit-o dup ce am v zut filmul. ii minte ce carte trist ?!. Maugham.. Doc.i ba i joc de mine? Nu crezi ce spun?! ² Cum o s -mi bat joc de tine?! Dar trebuie i noi. dac nu m în al memoria!. pe vremea aceea aveam gust literar. cred c într -un autor la mod . dar. n-am nici un chef! Abia m în eleg pe mine! ² i asta e adev rat. i cineva. du te la serviciu.130 ² Sunt servitorul t u. Vrei pu in ap mineral ? ... ascult ! tii c eu. Doc.i spun sincer. ² Sau M t niile. dreptate! Brrr! Te prinde i frigul! ² Dar La r scruce de vânturi. parc tu nu tii? La tia le umbl gândul numai la Presley i la Bob Dylan. apoi fugi dup aprovizionare. ii minte. da.c i ei ne dispre uiesc la fel de sincer cum îi dispre uim i noi pe ei! l ² Crezi. draga mea. parc altfel ne scobeam în nas. Doamne! ² Da. una dup alta. zicea c înva la prostii. când. beau i ele vodc ! tia de azi n -au nici un romantism. tu erai o excep ie! ² Ce-i. ce-o s . din pur neb gare de seam . 21?! au Masca lui Fu-Mandschu. a a. linguri a i ducânduse apoi s aduc pahare i ghea a pentru whisky. Pe aripile vântului am citit-o de trei ori. am citit o gr mad . ² Vai. Doc. dar e îngrozitor. nu râdeam de babaci... ² Ei bine. evident. onomastica unui coleg cu care trebuie s te pui bine pentru c s-a ridicat o dat . Eu. Da-da. eu m sim eam 132 chiar responsabil fa de ea. ² Asta e sigur.. cred c era b trânul Somerset Maugham sau Cronin. ² Da. nu pot s cred!. nu tiu cum.. Doc.. nu le jucam feste?! ² (Se feste?! Eu cu maic -mea ne aveam ca dou surori. le dusese în pivni . la rândul nostru. s -i în elegem! ² De ce s -i în eleg. i i-a luat ap rarea! Un gest care oblig .. asta e sigur! Po i s n-ai nici un dubiu. a ezând tava cu cafea în fa a ei. s raca de ea. dar cel mai mult mi -au pl cut ÄDox"-urile! C pitanul Farow.. ne-am f cut datoria! S vedem genera ia de acum ce-o s fac . Ce vremuri! Vremuri cu totul ie ite 131 din comun. -Z u?! ² Pe cuvânt. i eu m-am gândit la ei! ii minte? Cheile împ r iei. c Äei" ne Ädispre uiesc"? ² A. hai.. ha. diminea .... ca s . ce zici de asta?! ² Nu tiu. bineîn eles. vremuri minunate! i noi. când eram de vârsta lor. îi r spundea el cu galanterie. când aveai dreptate.. ² A. i servitorii au dreptul. de i fat . d du el melancolic din cap. uneori... pe unde?! ² Nu tiu. sp lând dou pahare în buc t rie i sp rgând cuburile într-un bol. ha. r spundea el cu gravitate real . se pr p dea ea de râs.. niciodat nu e ti mai suspect decât atunci când ai....

. ² A. cu cineva c ruia îi vorbe ti. cu umerii epeni.. masajul metodic. e i el o realitate. i dac o visa. de apte ori?!" ÄDe aptezeci de ori câte apte!" Ciudat (sau nu?!).i în jurul gâtului (a. Apoi. e i el un domn foarte respectabil.. epica aceea a lor indicibil .. în fotoliu.. legat . nesim it. ascu i i. la ora asta? Nu vrei s r spunzi. când ea îi telefonase. docil. el continu s-o vad ! ca i înainte. dar atunci d ac el. pe trotuarul vecin. r spunse el. cu nasul acvilin. Doctorul d du încet din cap. De dou ori.. unde se c ra el printre cuiburile de rândunici. din partea mea!. adormi astfel. apropiat. cu Ludmila. s dispar brusc din ceea ce istoricii ar numi via a lui. melodios. de i nu-l vedea nimeni. nou ani! ÄDe câte ori s -i iert fratelui meu când îmi gre e te? îl întrebase apostolul pe Iisus. frecându-se u or cu spatele în epenit de sp tarul cald. cu un fular . e firesc s începi s visezi pe cineva drag. nu. al tat lui s u. ce conta? Dealtfel.i caute o pozi ie mai bun pentru dormit. neîntrerupt. nu. de care e asociat . acas . venea i-l a tepta la ore imprevizibile. odat . y Dincolo era. nu?! Da. acolo. visurile sale intuiau cele ce urmau s se întâmple. mai bine zis ea. Când realitatea se întrerupe brusc. i. aproape în fiecare noapte (patru din cinci!). cu o cafea mic în fa . î i vezi silueta I r sfrânt în vitrinele pe lâng care treci i adineaori. o g sea uneori în biroul s u. bineîn eles. e posibil. de unele din scenele ei. cu aceea i asiduitate. nu-i a a. un curent puternic de aer care. u a s-ar fi trântit cu siguran ! Dar a a. probabil) larg deschise i tot curentul de pe sc ri. cu ea. obscure. m rog. a a cum. dac ei continuau s se vad . î i ridic încet genunchii i începu s -i maseze. s fie împreun . dar i înainte i dup . care începuse s se amestece îngrijor tor cu sania aceea ro cat . i ridic receptorul. când în receptor domnea de mult lini tea. c ci. din care se hr ne te. ce-l vizita zilnic. ghemuit pe canapeaua din hol. nici nu -i mai era a a de frig. de parc ar fi vrut s . pe un trotuar.. citind. El ridic privirea i observ abia în clipa aceea c locul pe care st tuse Fabian era gol i u ile apartamentului (ale holului i vestiarului. chinuitor. i. la urma urmei.. în variante foarte restrânse. nu te vedeai.. Suspect! Din ce în ce mai suspect! Oricum. ea. nu s-au mai v zut vise-profe ii?! De i visele sale recente nu-i anun au nimic din ce urma s se întâmple în viitor. sau î i vorbe te. i visul e atunci un fel de ma sentimental care o hr ne te.. avea de gând s spun : ÄCând realitatea se întrerupe brusc. nop ile. ² Dar cine te bârâie. sau. nu mai umbla. chin i furie. atârnat de lan uri. zilnic. pe locul s u. cu tot ce se pr bu ise defintiv în el. când remarci ceva. 133 dup ce se mai foi de câteva ori. grav.. apoi.. a a o idee. iubito. insistent. ca i cum cel lalt s-ar fi pr bu it într-o crevas a trotuarului (Nu exist a a ceva?! Oho!!).i dau mai mult!. Ce bine. ² Vezi c sun a doua oar telefonul! ² Las -l s sune.. s zicem. totu i? ! ² Ba da. în receptorul minuscul. dup ce urcase cu Mia de la restaurant.. deodat . dac ar fi fost i geamul deschis.. ea se continu în vis"? Un an.. dup câteva minute. i el. m rog. ceea ce se întâmplase între ei doi. în pozi ia aceea incomod . al încheieturilor. comic. ceva de prost -gust. atunci. s te întorci chinuitor.. Da.. Minda începu s viseze cu ea.² Sifon n-ai? ² Dac ai r bdare s fac unul.. sim i un frig ciudat c -l înv luie. Nu spusese el însu i. cum vre i. într-o clip a ta de neaten ie. care te hr ne te. c ea urma s moar . mai ales dac fizic te-ai dep rtat de locurile copil riei. cu genunchii la gur . care moarq brusc. cu Ludmila. realitatea nu se întrerupsese. ce. s se iubeasc ca i înainte. ori s . de tavanul intrândului (die Einfahrt). la clinic . o idee! Nici nu. i. el îl a ez încet în furc i. când mergi pe strad . Minda ascult cu supunere sunetul acela ce bâzâia încet. într-un accident. nu -i a a. dup un timp. jalnic . acum. bineîn eles. visul s u îi proiecta în camera obscur a animalit ii sale geologice chipul ei.. vocea ei. Se r suci... spre pro -pria. dup mai bine de jum tate de or . prin oase. dar pu in. cu aceea i frecven . visul. noaptea..i visezi copil ria întrerupt brusc. se interpunea i se reflecta silueta cealalt ?!. . fusese gripa aceea plicticoas !).. se iubeau ca i înainte. Ludmila.. uitat . distrat. se mi c u or.. cinci ani. în ele se derula mereu. ² O idee. Doc. ea se continu m vis! Era propria sa lege.i stupoare începi s gesticulezi de unul singur. ei se vedeau în continuare. cu lumina aprins . Adormi i vis . d -mi pu in ap mineral . f r s aib curajul s se ridice i s închid u ile în urma ei.. cum spunea chiar el însu i! Da. de stof . dac începuse s o viseze cu atâta regularitate. se ghemui în scaunul s u i ascult .. de trei ori. Pentru c . cum frigul acela nesu ferit îi p trundea încet. între tine i sticlele acelea verticale. Nu numai în noaptea aceea. ceea ce se întâmpla acum chiar. citind. cum spunea. pu in de tot. cu chipul mare. cedând unei scurte la it i. poate. dar înc o dat ciudat sau. îl c uta la telefon.

. pe planul acesta înclinat (Legile planului înclinat! Superb capitol din fizic !). îl c uta (ea.. acuma. în timp ce ea respira aprins în bra ele sale i patul lor se învârtea cu ei încet. a voca iei sale simple. lâng grilajul de fier. în definitiv. ea îl privea blând. fals. absurde. la o simpl presupunere.pur i simplu. cu inhibi ia sa verificat în decenii. sau ce dracu?! A. la fel ca înainte. E adev rat ca. cu plan etele astea. o cedare. în a ternut. de eliminare a tot ceea ce era superfluu. îl a tepta.. neexi sten ial... nepl cut . bine. un pericol pentru ea. când totul merge perfect i. uite.. nedelicate ea i i se vâra în visuri. exista a a ceva.. a. obosit .. în cariera lui nep tat un compromis. a a cum p rea. de inspirate. îi terse lacrimile.i a tepte so ii la poarta uzinei.. cu Äliteratura" era la zi. dece nii la rând. nop ile lor de iubire continuau. observase el. era probabil o toan . anul trecut. bineîn eles. se supunea umilin ei privirii sale severe.. nu r mânea nici un dubiu. de ce avea ea totu i.i aminteasc !. cu tiin a sau ne tiin a i m -nvrednice te. si. altfel. i atunci... ea. între aceste ro i din ate care se mi c ov itor. o pierdere de vreme.. uitându-se la el dintr-un fel de dep rtare care îl enerva cu regularitate. mândra. când avuseser ei doi o discu ie. ^înfrigurat.. nu trebuia s se încheie la hain !. nu. continuau. m rog. iat . îmbr cat . cu nervii s i de bivol. îmb trânise/ nu mai rezista la ritmul s u obi nuit de studiu. în miez de noapte. cu mult mai pu in uimit decât el însu i. de frumoase. calm.. cel pu in o dat . ani. c ut rile. pentru numele lui Dumnezeu?! El lucra ca i înainte. de st ri isteroide etc. dar ce anume discutaser ar fi fost interesant s . ternii -na e de mult cele dou lucr ri. l-a oprit pe Brehariu. o alt form de repro . nu -i a a... s m -mp r-t sesc cu preacuratele tale.sau. ce se întâmplase?! Ce se întâmpla.. dar. lung. care înainte. ea venea i-l lua de la clinic .. de solitudine necesar . n ucitor pentru unii. i atunci. cu.. pentru te miri ce spirit simplu. pe socoteala a ceea ce credea el c . suspiciunile m rturisite i nem rturisite (. Mia Fabian?! Prostii! Un simplu divertisment. ce mai voia?! A. urm rit. controlat. când totul merge perfect. ha..i din întâmplare. îi vorbi încet. de comun . deloc uimit . s r cu a!. la un simplu. da. de confortabil. ha. nu era în nici un caz o Äaventur ". o dat . I îsi luase pe cap.. grave. ar fi râs odat . în acest punct. u or întreb toare. de relaxat. la ie ire! Dar ² i ea se convinsese de acest lucru. curs i clinic . ce se întâmpl dac începem s alunec m pe panta aceasta. nu tiu cum se f cuse. trecându. ba nu. un moft. la Sebe parc . n ucitor. destul. izbucnea sau se închidea. trebuie s ne inem nervii pu in. cum spusese chiar i ea. cu o for . vulgar. ca un pe te sub ire. de s lbatice! în bra ele sale pute rnice. când fusese asta. renun ase la toate principiile din care era f cut îns i carnea existen ei sale. mai eficient. ceva mai târziu. umilin ei orelor întregi de a teptare în locuin a sa goal . începea s se simt supravegheat. chiar îi mul umea. stima fa de munca sa. întristându-se parc ² el.Ä i iart mi mie p catele f cute cu voia. A. o dat chiar adormit în patul s u. cu for a sa de concentrare. el ridica vocea. mai târziu. el în elege foarte bine.).. fa de el însu i crescuse i nu pu in a contribuit la aceasta i refuzul acelui post.. nu de sudoarea acee a Va lor. cu o vehemen care-l . altfel putea ceda chiar i el. când iubirile lor. o deviere din linia vie ii sale. i când el se revolta. hoin real . care-i unea i în care pluteau împreun . îi aduse un pahar cu cevE^un înt ritor. . i. încât ar fi fost evident pentru oricine. dac .. un joc. devenise isteric?! începea s plâng / în fa a unei femei. Cum putea deveni o femeiu c atât de trivial . nici un fel de dubiu! în fa a c reia. care. aici. vorbea de un fel de antaj sentimental.. nu-i mai dedica ei întreg timpul s u liber.ci de lacrimi. sub figura sa grav . dar acum. ce dracu. cel pu in. invizibile. într-un cerc. la urma urmei. chiar i pentru cineva cu mult mai pu in perspicace. el în elegea. nu-i a a. profunde i curate. b rba ii au uneori crize de-astea. lucra prea mult. un pericol! i -apoi.. Unde pierise mândria ei?! O dat sau de dou ori pe s pt -f mân . auzise pozitiv aceasta. el le-a retezat din prima clip . ha. când aprindea lumina i îi cerea socoteal . cum spunea Ceea! Trebuia s se termine odat cu a tept rile astea imprevizibile. n u-nu. atunci când cu Äaurul".. ."). cum spusese chiar i ea odat ... pentru logodnica sa. de fapt. ca un repro . Da -da. uneori. cu o impetuozitate a c rei furie i puritate îl speriau pe el însu i i. degetele peste fa a ei. chiar i o astfel de femeiu c suficient . Fabian?! Habar n -avea. mai mult chiar. incredibil de curate. neesen ial.. de ce atâta angoas . ce ordinar. 134 135 întunecat de pasiune.. o descoperea ud . c ruia. sub atâtea aspecte. negând tot ceea ce îi imputa el. pentru Dumnezeu.. normal. sperie. brusc. în timp ce el r t cea pe unde? Cu cine?!. dup ce-l a teptase o jum tate de noapte.. foarte subtil !. Minda. c pericolul nu era acolo.. iruri de lacrimi reci. i-apoi era deosebit de picant s vad pe cineva.. dar care ar fi constituit în via a lui. p ea de fiecare dat atât de senin. Brehariu însu i. el. se asteni-zase. ca o igien a rela iilor lor i. poate. chiar mai bine. de parc pe el l-ar fi pândit vreun pericol acolo. Da-da. f r de osând .. e adev rat c ... a a cum so iile muncitorilor vin în ziua lefii s .. ea se mi ca.. i ÄTromboza venei porte" i revenise la ni te ' lucr ri din tinere e în leg tur cu Ädiabetul bronzat" i Äaniloidoza hepatic ". scena se mai repet o dat .. foarte frumos. prins în ma in ria asta infernal . îi fusese ru ine s j plâng în singur tate?! I se sl biser nervii. cum s -ar spune. un bob de nisip. de ce se ar ta cu aia. lunar. lui însu i 136 137 i se spusese c la clinic p trunseser astfel de zvonuri. inflexibila preacurata lui femeie. alb .. la fel de ardente. pentru perechea sa definitiv . el însu i î i pierduse st pânirea de sine i izbucnise în plâns. sporov ind lini tite. i ea îl mângâie. cârduri-cârduri. peste pragul acela unde îl a tepta ea. dar i înainte el î i avea ceasurile sale de.

s se poat târî în ve nicia ei. s nu te repezi la mâncare. a visului s u. ce se transmite subcorticalului i de aici organelor. un fel de coro -pi ni uria . pozitiv. degetele nest pânite. în argila aceea brun-neagr care se freca de pielea lui unsuroas . s le tulbure iubirea.i agate bâzâitul lor trivial. Da -da. s . panica moral . i lucrurile. apari iile lor în lume. acesta e semnul prim al for ei! Or. în fa a visurilor sale. bine. bellum omnium contra omnes. o epiderm de femeie. reluat în forme tot mai complicate. una din acelea care n -au fost trântite ca lumea de un vl jgan pe marginea unui an . pân luciul acela b ie esc. a unei pl ceri. calm. un cortex în alert ?! Calm. în primul rând. vulgare în primul rând prin simplismul lor! / Istoria cu Fabian. de la început.. în mecanismul nostru moral-vegetativ. s amâie pentru el însu i. de a-l st pâni i a-l privi pe el însu i ca pe un obiect (o. începând de la actele simple. cu cât spaim i repulsie. în primul rând calm. via a lui atât de curat . în obscurul acela. sentimentul lor. pâine.' atât de bine. ce splendid îns . astfel se creeaz calmul.. ÄCine se st pâne te pe sine st pâne te lumea!" spusese nu tiu cine. nop ile lor unice.i st pâni bra ul care zvâcnea dup un obiect. exersat. a visului s u?! Absurd. fugea el însu i. pâine. plictisit pân la somn. el. el care. carne.i p streze calmul. chiar cu studente. i acest adev r. i asta mai mult ca un avertisment pentru al ii. ochii. s priveasc altceva. chiar i numai pentru câteva secunde. au astfel de istorii. s -l poat primi pe el. când era singur. sim ea asta dinl untru. astfel se exerseaz el. poetic. n-ar fi fost el mai neîndemânatic decât al ii. din fa . înghi ind p mânt.. psihologic . s tai friptura în felii mici. un exerci iu i mai subtil (înc un exerci iu din cele simple).i îndoi încet. ci frica. în primul rând calm! Panica este cea care omoar . al jurîmpre -jurului nostru! Un animal resping tor. da. cu ochii atrofia i. mult calm. de care s se poat ag a el. î i ceruse chiar scuze. în momentele de neaten ie. acela de a merge încet când ar trebui s alergi. se refugia el însu i. cu labele din fa transformându-se în lope i. draga mea.. deviat u or. obiecte în echilibru. erau unii colegi de la institut. s faci conversa ie atunci când to i în fulec . Panica visului s u. care tremur de poft ).. neb rb tesc. fl mând. bineîn eles. c în fiecare dintre noi. calm. de ascuns.. dac putem s o numim astfel. s înceteze. prostii! Pe el nu -l interesau astfel de anecdote. înainta. acolo unde se tr deaz atâ ia. se va terge de la sine. pofta se aprindea în ei.ef . ce animal obscur. discu iile lor. ca un simplu exerci iu de gim nastic . care -l cuno tea. sau. în nici un caz n -ar fi fost el mai pu in abil decât orice licean care se culc cu fata din cas .. pri virile lor când se întâlneau. zb tându -se uneori. totul trebuie creat. cu din ii cl n nind. încet. serile lor. s . acest adev r social se prelunge te. în primul rând s . chiar i nu mai sub acest aspect. ce dracu. de lumin . tia el prea bine. atunci când nu-l vedea nimeni. asupra legilor celor mai simple i mai tiranice ale existen ei noastre! Da. în via a.. flirturi. impertinent. imagina ia sinuciga . nu. s serve ti pe toat lumea cu pâine. tr ia în via a lui. i tocmai de asta nu trebuia ascuns nimic! Dac ar fi fost ceva vulgar.i umple gura (ca i ceilal i) cu legume. asupra Äsocialului din noi". a c rui trepida ie u oar o sim ea mereu sub . de pozitivi. în orice caz. povestea cu cel care întârzie cu bun voin s intre pe poarta casei. i trece al t uri.. specula ii literare! Se pare. cu pauze. c nu era nici o aventur . de a. în care. s fii inteligent. atr gea destule mu te care de ani i ani c utau inutil. o panicard . ca s poat înainta. muzical totu i. se invagineaz i în noi.. ci direct cu unul ca Brehariu. e drept. de parc nu ar fi locuit niciodat acolo. ce s pa posomorât . o suspicioas etc. mul umirea unei pofte. ironic. decât orice medic de provincie care are o istorie cu o sor sau alta. târâtor. i era datoria ei.i st pâneasc privirea. de parc adev rata poart la care trebuie s intre se afla cu câ iva pa i mai încolo. de for ! Calm. apoi mesteca i înghi ea p mântul. se afl . de a întoarce capul cu o secund mai târziu. nu intrase în discu ii cu te miri ce asistent sau sor . subp mântean. oricât de reali ti. în func ionalitatea noastr organic . de impresionant . i dac n u putea altfel. mâinile acelea imposibile. i iat ce bine f cuse. dezm at . legume. când. de oboseal . nu cumva panica ei pornea de la panica.. obosit. asta începea s devie ceva mai complicat!). apoi al i câtfva pa i. orice dorin a te miri c rui ipocmmen! A. în cele mai multe cazuri. iat j începuse s -l afecteze i pe el. Calm. spusese i la curs asta de curând. în alt parte. s m nânci în sil . nu va admite ca panica s -i pun st pânire pe existen . era un om de for . cu fesele de marginea unui an ! Ptiu. nu avea cine tie ce insolit într-însa. de i obosit. ale c rui galerii. cu absen e. care. mâinile lor când se atingeau. cu degetele sale îngrijite înfipte în blana lui de guzgan orb! Un animal ciudat. chiar când i-e foame. orice posibilitate de roman are joas . între inut. indiferent . iar panica acestora cine s-o mai st vileasc ?! Un psihic. dac ne p str m calmul. dar acest calm ar fi trebuit s înceap . cu aceast panic sentimental ce începuse s devie d un toare. resping tor. i lâng el nu putea întârzia o bocitoare. negase. ar fi pierit. despre La u se povestea cu precizie c . pentru a curma cu hot râre.cât era el de profesor. mai grele.. monoideologic . a Ludmilei. dejoac . carne. din copil rie. aceast victorie singuratic . vulgar .. care aveau astfel de.. nervoas . ervetul. e adev rat. jalnic de inutil. de i au trecut aproape dou zeci i patru de ore de când n-ai pus nimic în gur . raporturi clare. el. lui. se vedea cu ochiul liber asta. de a.. cele zece secunde de vid ideatic pân s rea bricheta electric (a. tocmai. Calm. de relieful limpede. atunci când nu ai decât o singur i bestial pornire. domni oarele astea literare!. totul e un r zboi al nervilor. când se auzea chemat de o voce pe care o iubea. ca inele unui metrou. ea va disp rea. nu-i asa. 138 139 m runt . câte o domni oar de asta literar . ha. se ar tase speriat. da. f cuse exerci ii complicate de st pânire. dar el t iase. s-ar fi topit.. treceau uneori i prin aer. un loc. un punct de care s . animalul acela str in. nu accidentele mecanice. î i s pa galerii. se infiltreaz . vor J intra în normal! Trebuie îns . isteroid .

n -ai s -l po i înlocui pe Geiger.. casele vechii mahalale bucure tene. expresia lui. s tui. s tii. nu tiu unde.. nefericita. în l turi. l umea cobora gr bit în sta ii. viclenia i frica lor din privire. i dac ar fi stat în mâini. în câteva rânduri. pomii. ha! în felul sta. la o parte. (Minda era invitat la un congres în Anglia. desenul ochilor. Geiger! replic doctorul. ea l-ar fi putut speria cu agita ia ei plâng rea . pur i simplu. ai putea s bei. care. de extaz îl surprinsese ea cu guzganul lui uria în bra e?!. în 142 cartier. i atunci amendat de ochii ei. vechi. acolo. toat lumea în l turi. de dragul meu. parc . pe mijlocul drumului. devenea. ce-o s zic lumea când ne vede c eu golesc singur paharele i tu te ui i la mine cu ochii umezi de dragoste.. La o. Mergeau al turi pe trotuarul str zii Agricultori. nehot rât.. Era prima lor întâlnire dup ce nu se v zuser de aproape dou luni. la o parte. cu pomi în curte. de orb! Naiv ca un phoetus. Äproprietari" si ei. sus de pe bordur . Doc. îns .... la o parte. cine tie. nu vezi culoarul?! în l turi.. reconfortant . Chiar i triste ea pe asemenea m ti apare tot sub forma autoironiei. înfundându-se pe ni te str du e necunoscute. sau o form a spaimei. în l turi. intersti iile viselor sale de fiecare noapte. nelini titoare. La o parte!.. f r excep ie.. l -ar fi putut omorî. da-da. vezi ce-i cu ma ina aia. Sunt pur i simplu fericit c tu îmi acorzi o or . ² Dar eu nu vreau s -l înlocuiesc pe. sublime Minda. cu instala ii sanitare pe m sura secolului. el sim ea c nu era acesta adev rul. unde. la o parte! în l turi.. se aflau pe undeva pe lâng Bariera Vergului. de parc se oprise brusc miraculoasa coinciden a galeriilor lor. venise la întâlnirea cu el. iubita mea! Cel pu in. al galeriei sale. intrând în jocul ei. am spus!. atât de ginga . de la începuturile.. la vreuna din marile uzine di n apropiere. dumneata. acum îns sunt convins c tu. altfel. asta-i bun . în ce clip de neaten ie. încercând s fac Äcâ iva pa i" sub soarele înc puternic. distrugându-le trecutul.. iat . ar fi sim it -o sub palme! Un animal care habar n-avea de existen a lui. care ap rea foarte rar la ea. ambii o petrecuser în alt parte. vecinii. care e un b rbat din toate punctele de... cu pietricele rotunde. str zile se animau încet. Ämarea era elementul ei". una din acele figuri de femeie care pare c râde de orice. ha. nu se admite nici o singur excep ie! La o parte. altfel n-ar mai fi fost el capabil. ² Numai o dat ? S ne vedem. Nu se aude? Hei.. de i. de sensibil. chiar El începuse s se nelini teasc ! De câteva ori sim ise asta cu precizie.. mai în spate. de data aceasta un birt m runt. de i se ag a de el. cei doi treceau prin dreptul unor case m runte.. hei.în l turi. acum îns . trebuia s-o alunge.... Toat lume a. l-ar fi putut nelini ti! în tembelismul i panica ei! în grija ei fa de el. începuse s -o nelini teasc . la o parte. cu panica ei trivial ! Cu orgoliul ei de n at. s tii c ... oricum. în tembelismul ei. cu o r ceal inuman ! Pe el. apoi. în majoritate.. care era îns i hot rârea! Da. tonic . se apropia de un secol. tovar e. începuse s -i umple spa iile. ce -i asta. Trebuia s-o îndep rteze.. ² în l turi. nu avea încotro. muncitori. anume pentru el. evident. brusc. Äcelebritatea" lor.. el. duioas .. la mare. ce p zesc ia de la col .. dup vacan a de var . ve nic antisentimental flegm . dumneata de colo. care î i închipuia c poate înlocui orice. pentru c . ea. n -ai auzit când am strigat. vinovat. orizontul negru. în l turi!! La o parte!. într-un sat.. u oara. ia d -ncoace tele. cu proprietarii lor. tovar e. f r int . veche. Tramvaiele uruiau la curbe.. fuseser foarte bine servi i i reveniser . al gurii. ha. exact sub mâinile t lpilor sale.. m runtele animale din curte. un zâmbet care sâsâia parc . tu nu bei! îi spuse Fabian într-una din hoin relile lor (era la începutul lui septembrie)... ov ise...picioare. apoi cu Ludmila. i triste ea poate inspira fric . galeria lui întortocheat trecea milimetric. La început credeam c te prefaci. râzând i el. ha. unde alergi.. a a cum au puberii când privesc o femeie în jur de treizeci. iarba. c poate umple totul! Iat . a a. iar el. preg tit cu r bdare i cu geniu. în l turi. ² Cel pu in o singur dat .. . pe care. încetase pentru câteva clipe trepida ia aceea de sub. printr-o coinciden izbitoare. în mun i. T cur i merser mai departe. împreun cu cea a p rin ilor i a bunicilor lor. stufos. lipsit de epiderm ! Nu-nu.. mergând 'astfel. îndulcit de apropierea serii. reflexul din privire sugerau o neobosit . nelini ti i de perspectiva unei locuin e Äîn bloc". ce te prefaci c . 140 Capitolul XIII ² Ce curios. la câteva zile!. la o parte. Se obi nuise de mult cu aceast expresie. Nimeni nu dep e te marcajul! Nu mai trece nimeni. în l turi!. inepuizabila vibra ie care4 înso ea munca lui posomorât . cu Babe . cum zicea cu un anume patos.) j ² S pt mâna viitoare! Sper s ne mai vedem o dat pân atunci. uneori orizontul s u! Cum ghicise ea existen a lui?! Când. o form de curaj. inându-se de mân . Minda fusese aproape o lun în Polonia. tremurând de încredere ca un trup viu. nu-nu! El se oprise câteva secunde. în l turi!. nu-mi. pu in.. nu?! Fabian privi un timp în fa a ei. pavate. ea bineîn eles... o acceptase cu indiferen a i sportivitatea ei calm . în sta ia Orzari).. ca o fântân orizontal . pân atunci. o singur dat ? întreb ea i în ochi îi sclipea ironia. de i fusese creat pentru el. curate. Cine renun la celebritate?! ² Când pleci? întreb ea. într -un schimb de cadre medicale. f r motiv. întoarse ochii spre el i-i întâlni zâmbetul s u lini tit.. dou . mai în spate. închi i cu mali iozitate. firesc. cu g rdule e. pu in ame i i de vin (ie iser doar de o jum tate de or dintr-un local.

când pleci!.. aproape c m excit .. cu o convulsie din umeri). atunci? ² P i cum s nu râd. spuse Mia cu seriozitate. cu ochelari i cu mii de fandoseli.. intimitatea noastr nu trece de um rul dumneavoastr . atunci? ² P i cum s nu râd. î i fac te miri ce figur scârboas ! Minda surâdea i pe frunte îi ap ruser degetele acelea ro ii. calm. care parc se gândea în alt parte. n-ai ce s .Ia te uit ! spuse Minda. ore întregi (i-am luat cheia de la apartament).. când e vorba s se comporte ca ni te b rba i. cu alte sensuri. ² Iart -m .. cu atât m ai bine pentru amândoi! Pentru mine în primul rând! B ie a . care parc se gândea în alt parte. de fiin a ei scund . s . ca totdeauna când mergea al turi de ea. eu am venit i... ce-mi ceri e un semn de intimitate.i repro ezi! E ti un tic los i un la . i privirea sa r t cea undeva la cap tul str du ei întortocheate pe care se aflau. îl f cea cumva mai tân r.. aproape c m excit . eu îns mi. pe care vrea s i -o fac amant . >‡ '<² . tu tii. ai s râzi. apoi ad ug : ² Pe-aici tr ia un pesc ru i. pardon. Asta-i ceva original! Nu credeam s .. vreau s . Glume ti?! ² Nu glumesc deloc! Un b rbat care vrea s se culce cu o femeie. bietul b iat e total înnebunit.. provocând o rela ie total platonic . ² Ei. ² Haide.. scârbos platonic ! ² Ei. nu se pr v le te peste ea. ² Haide... ne vrând s fie gre it în eles. s -mi'dai mie voie s . hi. dar î i p stra zâmbetul.. dar ochii îi r maser reci. spuse ea zâmbind cu franche e.i fac geamantanul. n -ai avut ce s faci i ai n v lit peste min e i am râtul la de b iat... E ti de acord sau nu. amândoi.. pac! V -am doborât cu o singur lovitur ! Pac! Bum! 144 145 . nu-i ajungi nici pân la c lcâi! i-apoi. intimitatea noastr nu trece de um rul dumneavoastr .. m ini iezi în am nunte care. m a teapt la poarta blocului.. durdulie. nu pot tr i a a.. în lini te).i cer nimic. a a c . ha.i cer o favoare! ² Oho! r spunse el. Minda d du din umeri.. ² De ce râzi. tii de la sfâr itul verii eu nu m mai culc cu Babe ? i acesta-i un lucru care. Doc. las fasoanele astea! Tonul ei era destul de brusc.. nevrând s fie gre it în eles.. corpul meu î i cere drepturile. dar. 143 . eu. ca o c lug ri . ² De ce râzi. i o u oar aplecare din spate..... bine dispus .. tu i cu Geiger sunte i pesc ru ii! i eu ( i el se opri.. f cu el cu un zâmbet stingherit.. ca un nesim it. asta-i! se indign Minda. s pt mâna viitoare. a trimis-o i pe sor -sa la mine.. oricât de viteaz ai fi. i-apoi?! i-apoi nu se comport ca i cum ar avea aisprezece ani. nu. i tu tii. neîn elegând: ² Voiai s te respect. cu cât noi doi ne vom înh ita mai târziu.² Vreau s te rog un lucru.. Sim ea o ciudat pl cere s n-o contrazic . când. i fraza aceasta îi r mase ei de acolo..i cer hatârul. Asta-i ceva original! Nu credeam s .) A. i ea îl privi scurt... ce-mi ceri e un semn de intimitate. umbl neîngrijit. privind-o dintr-o parte. eu îi echilibram via a. pe când. ha! ² Din cauza ta! fu r spunsul ei sec.. a venit i l-a împu cat! ² i. rela iile noastre sunt de-o natur care. în ultimii doi ani. las fasoanele astea! Tonul ei era destul de brusc. care. pe când. bineîn eles! se gr bi el. s -mi dai voie. o înscenare execrabil . Doc. ² Da. putem trece la altceva! ² Bineîn eles. ² Cum a a?! se opri în loc Minda. nu-i a a. îns . de parc l-ar fi izbit o m nu .. . pesc ru ul e ti tu! (Fuseser de curând la un spectacol cu Pesc ru ul la Na ional.. Când i-am cerut eu s m respec i?! Apropo. E ti de acord sau nu. asta-i! f cu ea. Respira pu in cu greutate (numai ea îl auzea). n-am senza ia c e ti dintre cei viteji! ipi g ravi. a a ca tine.. ha.. se pref cu c pune o arm la ochi. nu trebuie s m în elegi gre it.. o mai repe tase de câteva ori.. sau po i s b nuie ti c eu nu sunt dintr -alea la care trebuie s le pui un disc ca s !.. nu. bineîn eles! se gr bi el. lumini a aceea lu din ochi... rela iile noastre sunt de-o natur care. ² Nu-nu. cu zâmbetul ei cel mai sportiv.. hi (râdea el f r zgomot. un om n-a avut ce face. s nu crezi c -mi fac vreo iluzie în ce prive te b rb ia ta! Lui Geiger. bineîn eles! Ne-ai otr vit / intimitatea noastr . ² Bineîn eles c e ti un tic los. c ruia. ca într-un joc.. hi. vreau s . eu nu -mi f cusem nici un fel de iluzii. îmi repro ezi asta?! ² î i repro ez totul! i ea zâmbi. ha! ² Din cauza ta! fu r spunsul ei sec. pardon. cum ai f cut tu la început! i -apoi. hi. în mod surprin z tor.. în l at pe tocurile de apte centimetri. acum vorbesc eu! Din pricina ta. putem trece la altceva! ² Bineîn eles. pardon. he. he? f cu Minda cu un zâmbet stins. eu îns mi nu -mi g sesc locul. ² Cred c voia i s v c s tori i.Ia te uit ! spuse Minda...

. dup ce îl dep ise deja. un gest pe care nu-l putea suferi. provocând o rela ie total platonic . mul i din m garii tia care umbl pe strad . îi era pur i simplu fric .. dimpotriv : în s li domnea un aer st tut. corpul meu î i cere drepturile.. ca o c lug ri .. hi. de tr ire. pe sc ri. Puk îl sprijinea de sub iori. dar dup telefon? Hai?! Ei bine ( i el mai trase o du c ). parc trotuarul acela destul de populat la ora aceea se aplecase u or i el nu trebuia s fac decât gestul formal de a ridica pantofii ca s alunece. Perfect! f cu doctorul i. s recapituleze: o cutie de bomboane. bineîn eles. se întoarse reflex. nu-i a a. pe el. p trunzând în mica sal . de transpira ie uman . O sticl de ampanie ² i va urca! Va urca. bineîn eles! Ne-ai otr vi^/ intimitatea noastr . bietul b iat e total înnebunit. Glume ti?! ² Nu glumesc deloc! Un b rbat care vrea s se culce cu o femeie. de stare pregripal . încât.. pe care mul i ar vrea s le. Trecu pe lâng un birt unde se bea în picioare în prima sal i. pe sc ri.. Ei. formul el dup ce b u lichidul acela cu care nu era deloc obi nuit. pe care. se putea spune... Fric ?! De ce?! Ei. ce perspectiv putea fi mai pl cut decât cea care-l a tepta în acea sear . Minda sim i. i va suna.. Trecu pe lâng un birt unde se bea în picioare în prima sal i. bine pensat pe corpule ul ei durduliu. pe el. ca o cutie. muzical. igrasios. va duce instinctiv mâna la nodul de la cravat . p trunzând în mica sal . O sticl de ampanie ² i va urca! Va urca. brusc. dup prima i gre oasa alarm . în sus i în jos. Minda se întoarse i urc cele dou trepte de piatr . delicii inexprimabile!. ² Nu-nu. spre Neva. 144 148 Circului. Pur i simplu inexprima bile. va urca.. Pur i simplu inexprima bile.. cu spatele la un grup de consumatori în mijlocul c rora se afla i un câine.. va cump ra o cutie de bomboane de ciocolat . parc trotuarul acela destul de populat la ora aceea se aplecase u or i el nu trebuia s fac decât gestul formal de a ridica pantofii ca s alunece. pe care.. Circului. îi era pur i simplu fric . ce putea fi mai pl cut. cu zâmbetul ei cel mai sportiv.. spre Neva. sau po i s b nuie ti c eu nu sunt dintr-alea la care trebuie s le pui un disc ca s !. ore întregi (i-am luat cheia de la apartament). decât o femeiu c îmbr cat într-un taior pal. Ceru o vodc mare i se a ez la una din tejghelele prinse în perete. Puk îl sprijinea de sub iori. dup prima i gre oasa alarm .. un fel de frig la spate i. care ascundea.. cu atâta secret automul umire. Febra bâzâia în el. hi.. va tu i u or. a trimis-o i pe sor -sa la mine. dup telefon. eu îns mi.. nu se pr v le te peste ea.. dup telefon... dispre uind liftul. refuzând. decât o femeiu c îmbr cat într-un taior pal.. m a teapt la poarta blocului. ridicol.. un burlac. o clip . pe care nu-l poftea deloc i care îi d du un fel de curaj. hi. formul el dup ce b u lichidul acela cu care nu era deloc obi nuit. s vad dac nu sta cumva în curent.i frec cu energie mâinile. Era ridicol s se suspecteze de febr .. saturat de fum de igar . hi. spiritul i se adapta noii Ärealit i" i tr gea acum toate foloasele din starea mai lent . eu îns mi nu -mi g sesc locul. hi.. bineîn eles. va tu i u or. plutea într -o limf mai larg a nop ii aceleia de septembrie. tii n \c de la sfâr itul verii eu nu m mai culc cu Babe ? i acesta-i un lucru care... ca o cutie. dup ce îl dep ise deja.. de stare pregripal . nu pot tr i a a.. va cump ra o cutie de bomboane de ciocolat . Fric ?! De ce?! Ei. i tu tii. spiritul i se adapta noii Ärealit i" i tr gea acum toate foloasele din starea mai lent . hi! Fric de un simplu telefon?! Da. m ini iezi în am nunte care. atâtea. f cu el cu un zâmbet stingherit. umbl neîngrijit. descompus . de zid jilav.² Cum a a?! se opri în loc Minda. i privirea sa r t cea undeva la cap tul str du ei întortocheate pe care se aflau. cu siguran . de ce. de tr ire. nu -i a a. cu siguran . un monogam convins. i va suna. cum ai f cut tu la început! i -apoi. de ce. bine pensat pe corpule ul ei durduliu. ce putea fi mai pl cut. Ei.. Da!... <‡ '² .... Raskolnikov îl âra lin.. Ceru o vodc mare i se a ez la una din tejghelele prinse în perete. hi! Fric de un simplu telefon?! Da. Febra bâzâia în el. un burlac. r mase el însu i cu gura c scat : de ce se bucura astfel?! Cum de ce? De perspectiva galant care îl a tepta! Va s zic . muzical. s . un gest pe care nu-l putea suferi. hi. dispre uind liftul. îmi repro ezi asta?! ² î i repro ez totul! i ea zâmbi. asta-i! se indign Minda. refuzând. Era ridicol s se suspecteze de febr .. pe care vrea s i-o fac amant . neîn elegând: ² Voiai s te respect. sau. va duce instinctiv mâna la nodul de la cravat . mul i din .. cu spatele la un grup de consumatori în mijlocul c rora se afla i un câine.. va ajunge. atâtea. pe care nu-l poftea deloc i care îi d du un fel de curaj. acum vorbesc eu! Din pricina ta.. delicii inexprimabile!. Minda d du din umeri.. Nu era îns nici un fel de curent.... va urca. ca un nesim it. plutea într -o limf mai larg a nop ii aceleia de septembrie. dar dup telefon? Hai?! Ei bine ( i el mai trase o du c ). va ajunge. Raskolnikov îl âra lin. un monogam convins. Minda se întoarse i urc cele dou trepte de piatr . pe care mul i ar vrea s le. scârbos platonic ! ² Ei. descompus . ² Iart -m . ce perspectiv putea fi mai pl cut decât cea care-l a tepta în acea sear . i-apoi?! i-apoi nu se comport ca i cum ar avea aisprezece ani. care ascundea. Da!.

cu cât noi doi ne vom înh ita mai târziu. cum ai f cut tu la început! i -apoi.i cer nimic. la început.. umbl neîngrijit. m ini iezi în am nunte care. câte o pereche somnoroas . se afla pe oseaua tefan cel Mare i mergea în direc ia 147 . ² Haide. ² Nu-nu.. eu îns mi nu -mi g sesc locul. cu rachetele ovale de tenis. ÄS m duc acas s fac o baie fierbinte!" fu primul s u impuls. hi.. i se p ru c e o simpl stare de plictiseal . iar când se conciliaz cu iubita sa. m a teapt la poarta blocului. Sim ea usc ciune în gât. r mase el însu i cu gura c scat : de ce se bucura astfel?! Cum de ce? De perspectiva galant care îl a tepta! Va s zic . Nu era îns nici un fel de curent.... las fasoanele astea! Tonul ei era destul de brusc. un film în care exista mult respect pentru femeie. un contabil care face du . eroul principal.. Când ie i. eu îns mi. ca un nesim it. cu atâta secret automul umire. frac i baston. se întoarse reflex. de zid jilav.. atunci? ² P i cum s nu râd. Continu s mearg pe jos.. Minda d du din umeri. Minda rev zu filmul cu pl cere. oricât de viteaz ai fi. îmi repro ezi asta?! ² î i repro ez totul! i ea zâmbi. care parc se gândea în alt parte. o clip . un fel de indispo zi ie fizic i. suferinzi.. u oara fierbin eal i umezirea pal melor. o clip vru s cedeze impulsului de a p r si sal a. ore întregi (i-am luat cheia de la apartament).. f cu el cu un zâmbet stingherit. dimpotriv : în s li domnea un aer st tut. Spre jum tatea filmului sim i un fel de nemul umire. tumat în plin r zboi.i supun corpul i nu lu nici o hot râre.. îi pl cu de data aceasta chiar mai mult decât cu dou zeci de ani înainte. 144 ² Ei. temându -se de o grip . mult romantism sexual..i frec cu energie mâinile. Când i-am cerut eu s m respec i?! Apropo.. s nu crezi c -mi fac vreo iluzie în ce prive te b rb ia ta! Lui Geiger. pre uia mai mult acum naivitatea. pe când. adorabil îns ) în pantalonii aceia largi. ha. asta-i! se indign Minda. bietul b iat e total înnebunit. ² Cum a a?! se opri în loc Minda.m garii tia care umbl pe strad . saturat de fum de igar . Era o comedie sovietic .. o dansatoare tahitian . provocând o rela ie total platonic . cu zâmbetul ei cel mai sportiv. Glume ti?! ² Nu glumesc deloc! Un b rbat care vrea s se culce cu o femeie. E ti de acord sau nu. i-apoi?! i-apoi nu se comport ca i cum ar avea aisprezece ani.. se înserase deja i aerul curat îl învior . cu amantele lor i cornetele de semin e. se pute a spune. candoarea real ce traversa întreaga pelicul . cântând o arie vesel . brusc. care poart numele de ÄBizonii negri" i sunt un fel de combina ie teutonico-capitalist .. bineîn eles! Ne-ai otr vit/ intimitatea noastr . aflat în permisie. a a ca . dou secven e de step. ² Iart -m . pe care vrea s i -o fac amant .. ce-mi ceri e un semn de intimitate. Ä i când te gânde ti când e turnat acest film!" râse el i . b trânii domni singuratici. nu pot tr i a a. nu trebuie s m în elegi gre it. de dinainte de r zboi. un domn cu ilindru. un clovn... Apoi. n-am senza ia c e ti dintre cei viteji! ipi gravi.. 148 balconului tapetat cu vitrouri luminate anemic. eternii derbedei amatori de primele rânduri. cu o tamburin . nu aveau nici o leg tur cu ceea ce vedea în fa a ochilor. rela iile noastre sunt de-o natur care. un fel de frig la spate i..Ia te uit ! spuse Minda. marcheaz nenum rate goluri în poarta echipei adverse. hi... neîn elegând: ² Voiai s te respect. un Arlechin. intimitatea noastr nu trece de um rul dumneavoastr . dar rezist i.. nu-i ajungi nici pân la c lcâi! i-apoi. putem trece la altceva! ² Bineîn eles. tii t/vc de la sfâr itul verii eu nu m mai culc cu Babe ? i acesta-i un lucru care. nu. pardon. temperatura i se ridicase cu precizie cu câteva linii. i el însu i. picioarele îi amor iser .. i privirea sa r t cea undeva la cap tul str du ei întortocheate pe care se aflau. de transpira ie uman . nevrând s fie gre it în eles. cu atât mai bine pentru amândoi! Pentru mine în primul rând! B ie a . unde po i deslu i. un soldat ciudat. dou cu alupa pe Volga. cu eternele personaje. î i d du seama c ceea ce sim ea. u oara dar persistenta frison are reveni. acum vorbesc eu! Din pricina ta. asta-i! f cu ea. în sus i în jos.i aminti de Ivan cel Groaznic. dar 1 se f cu sil de acest salt b trânesc pân în cada sa de acas i întreg ritualul c ruia trebuia s . s . sau.. s recapituleze: o cutie de bomboane. nu se pr v le te peste ea. ² De ce râzi. corpul meu î i cere drepturile. în curând. câ iva studen i ce locuiesc într-un c min foarte luxos. încât. Perfect! f cu doctorul i. Doc. a trimis-o i pe sor -sa la mine.. Minda sim i. echipa sa se descurc prost. în zilele Stalingradului. ca o c lug ri . în acordurile unui disc uzat. aproape c m excit . igrasios. s vad dac nu sta cumva în curent. scârbos platonic ! ² Ei. i tu tii. când e trist. bine dispus . bineîn eles! se gr bi el. îmbr ca i (cu întârziere. Asta-i ceva original! Nu credeam s . ha! ² Din cauza ta! fu r spunsul ei sec. sau po i s banuie ti c eu nu sunt dintr -alea la care trebuie s le pui un disc ca s !. «» '² . fetele în fustele pân 'n c lcâie i pe cap cu caschetele ap rute imediat dup primul r zboi. ridicol.

ore întregi (i-am luat cheia de la apartament). nu pot tr i a a.. în lini te)... i ea îl privi scurt. s . umbl neîngrijit. Sim ea o ciudat pl cere s n-o contrazic . eu.. eu îns mi nu-mi g sesc locul... scârbos platonic ! ² Ei. n -ai avut ce s faci i ai n v lit peste mine i am râtul la de b iat.. eu îns mi. ² Bineîn eles c e ti un tic los. pac! V -am doborât cu o singur lovitur ! Pac! Bum! 145 ² Ia te uit ! spuse Minda. i ea îl privi scurt. bine dispus . pe când.. Minda d du din umeri. Glume ti?! ² Nu glumesc deloc! Un b rbat care vrea s se culce cu o femeie. a a c . cu ochelari i cu mii de fandoseli. ² De ce râzi. durdulie. dar.. '‡² . dar î i p stra zâmbetul. eu îi echilibram via a. he? f cu Minda cu un zâmbet stins. nu. ha! ² Din cauza ta! fu r spunsul ei sec. eu nu-mi f cusem nici un fel de iluzii. a venit i l-a împu cat! ² i. ² Haide. spuse ea zâmbind cu franche e. o mai repe tase de câteva ori. se pref cu c pune o arm la ochi. care.. n-am senza ia c e ti dintre cei viteji! ipi gravi. tii /vC de la sfâr itul verii eu nu m mai culc cu Babe ? i acesta-i un lucru care. nu.tine. îl f cea cumva mai tân r. ca într-un joc. eu... eu îi echilibram via a. aproape c m excit . în l at pe tocurile de apte centimetri. cu cât noi doi ne vom înh ita mai târziu. i tu tii. m ini iezi în am nunte care. atunci? ² P i cum s nu râd. n-ai ce s . hi (râdea el f r zgomot. durdulie. ca totdeauna când mergea al turi de ea. neîn elegând: ² Voiai s te respect. apoi ad ug : ² Pe-aici tr ia un pesc ru i. ca într-un joc. cu o convulsie din umeri). calm.. he..i cer nimic. asta-i! f cu ea. ai s râzi. nu-i a a. ce-mi ceri e un semn de intimitate. un om n-a avut ce face.i repro ezi! E ti un tic los i un la . o înscenare execrabil . Respira pu in cu greutate (numai ea îl auzea). i fraza aceasta îi r mase ei de acolo. E ti de acord sau nu. spuse ea zâmbind cu franche e. i privirea sa r t cea undeva la cap tul str du ei întortocheate pe care se aflau. hi. pesc ru ul e ti tu! (Fuseser de curând la un spectacol cu Pesc ru ul la Na ional. tu tii. bineîn eles! Ne-ai otr vit / intimitatea noastr . a a ca tine. hi.) A. 144 ² Ei. î i fac te miri ce figur scârboas ! Minda surâdea i pe frunte îi ap ruser degetele acelea ro ii. eu am venit i.. nu-i a a. când e vorba s se comporte ca ni te b rba i. de fiin a ei scund . a trimis o i pe sor -sa la mine. oricât de viteaz ai fi. hi (râdea el f r zgomot.. rela iile noastre sunt de-o natur care. tu tii.i repro ezi! E ti un tic los i un la .. eu nu -mi f cusem nici un fel de iluzii. în ultimii doi ani. Asta-i ceva original! Nu credeam s . î i fac te miri ce figur scârboas ! Minda surâdea i pe frunte îi ap ruser degetele acelea ro ii... de parc l-ar fi izbit o m nu . când e vorba s se comporte ca ni te b rba i. lumini a aceea lu din ochi.. ² Cred c voia i s v c s tori i.. las fasoanele astea! Tonul ei era destul de brusc... ² Nu-nu... ² Bineîn eles c e ti un tic los. îmi repro ezi asta?! ² î i repro ez totul! i ea zâmbi. ² Iart -m . ca un nesim it. pardon. Sim ea o ciudat pl cere s n-o contrazic . acum vorbesc eu! Din pricina ta. nu se pr v le te peste ea.. n -ai avut ce s faci i ai n v lit peste mine i am râtul la de b iat. putem trece la altceva! ² Bineîn eles. i-apoi?! i-apoi nu se comport ca i cum ar avea aisprezece ani. a a c . nu-i ajungi nici pân la c lcâi! i-apoi. he. s nu crezi c -mi fac vreo iluzie în ce prive te b rb ia ta! Lui Geiger. a venit i l-a împu cat! ² i.. n-ai ce s . ha. cum ai f cut tu la început! i -apoi. ca o c lug ri . pe care vrea s i -o fac amant . îl f cea cumva mai tân r. dar îsi p stra zâmbetul... hi.. de fiin a ei scund . un om n-a avut ce face.. tu i cu Geiger sunte i pesc ru ii! i eu ( i el se opri. în ultimii doi ani. îns . m a teapt la poarta blocului. în l at pe tocurile de apte centimetri. Doc. cu atât mai bine pentru amândoi! Pentru mine în primul rând! B ie a . de parc l-ar fi izbit o m nu . nevrând s fie gre it în eles. în mod surprin z tor. dar... care parc se gândea în alt parte. bietul b iat e total înnebunit. ² Cum a a?! se opri în loc Minda. he? f cu Minda cu un zâmbet stins. Doc. amândoi.. hi. Respira pu in cu greutate (numai ea îl auzea). ai s râzi.. apoi ad ug : ² Pe-aici tr ia un pesc ru i.. c ruia. care. privind-o dintr-o parte. nu trebuie s m în elegi gre it. asta-i! se indign Minda. i o u oar aplecare din spate... ² Cred c voia i s v c s tori i. în mod surpri nz tor. privind-o dintr-o parte. Doc... lumini a aceea lu din ochi. f cu el cu un zâmbet stingherit.. cu ochelari i cu mii de fandoseli. corpul meu î i cere drepturile. Când i-am cerut eu s m respec i?! Apropo. provocând o rela ie total platonic . i o u oar aplecare din spate.... intimitatea noastr nu trece de um rul dumneavoastr . cu alte sensuri. bineîn eles! se gr bi el. c ruia. ca totdeauna când mergea al turi de ea. sau po i s b nuie ti c eu nu sunt dintr -alea la care trebuie s le pui un disc ca s !. cu zâmbetul ei cel mai sportiv. . pardon. cu o convulsie din umeri).. pesc ru ul e ti tu! (Fuseser de curând la un .

nu îi f cea bine! Al doilea val de c ldur înec cioas . s aplic m leacul paradoxal. de parc i -ar fi amintit ceva agreabil. dup o jum tate de or . contagiat. ² La nou ! repet ea. împreun cu cei doi. se vinde aerul marin în conserve. îns . i lumea privea cu simpatie dup ei. apoi refuz : ² Am o treab acum. f r întârziere. b trâne Doc! N-am picat. se îndrept spre bar i mai lu unul. asfixiant . dup ce râser . cu o saco i imediat sosi b rbatul ei sau amantul ei. cât de m runt. câinele îns se uita int la ceilal i. Numai c eu înc n -am Äpicat". hi. Totodat se aplec cu ochii holba i asupra cutremurului dinl untrul s u. . un gest pe care îl f cea doar când era vesel . ar tând cu degetul spre o vitrin cu fotografii. pac! V-am doborât cu o singur lovitur ! Pac! Bum! 145 ² Pac! Bum! repet i ea.. privi cu indiferen pe cei cu care urma s stea atât de aproape dou ore i. dup obiceiul s u. i atunci. privindu-l cu o vesel îng duin . inea paharul strâns cu mâna stâng i privea u or într-o parte i în jos. i. Bah. similia similis curantur.El î i cump r un bilet. i s urci la mine. Minda privi i el spre animal. b g o bomboan în gur . joas . unde fusese câinele. spuse el. ÄPe acesta va trebui s -l beau mai gânditor. tu i cu Geiger sunte i pesc ru ii! i eu ( i el se opri. sau de periferie. Totul depindea de inspira ia momentan . se uit i el în jos la câine. se uit la ceas. apoi în untru. alegând înc o bomboan . ambii în acela i timp. sala aceea m runt . dar se st pâni: Alcoolul. cu plafonul 146 de unde dracu le cump ra?! Aha.. Pac! Bum! repet ea. s vad un film la televizor.. intr într -o cofet rie i. se preg ti pentru vizionarea filmului. o alarm surd c l tori scurt. se hot rî el.spectacol cu Pesc ru ul la Na ional. ar fi putut deveni suspect. în zilele noastre. în lini te). o înscenare execrabil . Fabian p ru tentat o clip . i unul din motivele antipatiei sale fa de Ämicul ecran" era tocmai furtul mist erului s lii de cinematograf. se contract i o clip sim i gustul vomei în gur . cu efort. i stomacul s u. cu dou pahare de coniac. i apoi. adresându -se probabil femeii: ÄPentru mine ea e ca i inexistent !" Apoi b ur . i înc o barb de câteva zile. cu alte sensuri. ceru ni te bomboane i biscui i i astfel înarmat intr în sala cinematografului. cu o r ut cioas maternitate. B ur amândoi schimbând o privire f r s . înc . cravata în fa a u ii indiferente i soneria. înclinându-se f r rost. ha! râdea i Minda. mai frumo i ca ai lui Minda. foarte mul umit de el însu i. zâmbind. amândoi. vidând paharul. dar nu mai j mult de dou ore! Nu vrei s -mi dai un telefon pe la nou i. era o atitudine care îl avantaja. rinichiul bolnav cu rinichi. dup cum hot râse. propuse el. Trenul i cinematograful erau pentru copil ria sa minuni ale tehnicit ii. deodat bine dispus . Doctorul fu tentat s trag i el o du c .) A. de la restaurant. Ar fi f cut orice. începând s râd . dac fetele alea nu mai aveau. albi. s-ar putea s clachez! Ce-or s zic cei din jurul meu?" i Minda se întoarse pe jum tate. o mai repe tase de câteva ori. de provincie. eu am venît i. hi! ² He. Nu trebuia s se abat cu un milimetru de la planul s u dac voia s mearg totul ca pe. emo ia aceea ap rut cu decenii în urm . f r s 149 se mai priveasc de ast dat . ² S intr m aici. Apoi îi opti ceva la ureche b rbatului cu care era i acesta d du din cap i abia atunci observ doctorul c era neb rbierit. avea din i frumo i. urm rind câteva clipe cele ce se petreceau în grupul care avea în mijloc câinele. apoi fugi i se urc într-un troleibuz care a tepta în sta ie. fâstâcit deodat . Câinele din grupul vecin veni la picioarele femeii i ea îl privi cu uimire. cum s nu. apoi. o scurt panic intern îi m tur viscerele. murdar ! Apoi râser ambii. îl privir pe el. i vodca cu vodc ! B u înc o dat . Minda î i bomb pieptul i î i strânse buzele. Doc?! ² Cum s nu. mai ales spre b rbatul neras. ficatul se vindec cu ficat..i spun o vorb . i fraza aceasta îi r mase ei de acolo. de ceea ce spusese ea. neobi nuit cu acest tip de b utur necru toare.. apoi sc rile. probabil. din acela i loc sau al turi. dup o îndelung contemplare a sorturilor de pr jituri expuse. sim ind cu ciud c se înro e te pe gât. neobi nuit cum sunt cu b utura. ei se oprir în fa a unui cinematograf. V zu jurnalul. puternici. îl inund .. asupra cazanului uria de tuci cr pat în care fierbeau sila i spaima. se ridic de câteva ori când diver i î i c utau un loc pe rândul s u i. prin cutia trupului s u. vedea el! Ar fi fost proste te s schi eze acum un plan si pentru în untru. neagr . Refuza. de experien a sa! Nu avea decât s se lase în voia experien ei sale. he. fixase locul!.. Un val de c ldur îl inund . der parc cineva l-ar fi putut ajuta! Bah! Mai trase o du c . calm. ha. ca un fulger ce caut p mântul. se pref cu c pune o arm la ochi. Lâng el se a ez o femeie tân r i murdar . orice calcul. Se a ez undeva pe la mijloc i în stânga.. si Minda arunc o privire r t cit în jur. a a cum. i îl prinse cu bra ul de dup gât. Atunci la nou ?!. altfel.. spuse ea cu o anume înfrigurare.. ar fi dat oricât s nu trebuiasc s dea acel telefon . când. omul matur care devenise el p s trase. ciudat. pe cât posibil. nu. i spuse. pardon. în cantit i prea mari.. El zâmbi. da. De data aceasta rezist tenta iei de a bea. O ampanie. zigzagat. de bine ascuns. pe rând. e adev rat. de câine. o art ov ielnic sau o tehnicitate misterioas i. râzând. .

. întingea salamul în sare i îl b ga în gur . locul la tejghea. plutind o frac iune deasupra apei. de data aceasta nu perfect. i s trag i/O sut de vodc . de febr . plutind peste valurile acelea mari. el aduse. pe n rile ei late. privind în sus. bine ame it. solitar. fa de eroismul s u solitar. i numai el tia cât era de neputincios. trupul întreg prive te acum. încercând s le atrag într-un fel aten ia asupra siluetei sale nobile. cu palma dreapt ridicat la piept.. ca de-un vânt ce zbura peste tejgheaua aceea de lemn. deasupra ora elor care se mi cau. ca pe terile. putea s mai ia o por ie i s-o bea. p tat de gr sime. inima sa îi zvâcnea în piept. a a cum v zuse c fac i ceilal i b utori. în marmor . tân r (ea scosese din saco a ei acum un pachet cu salam i ni te felii de pâine. zece-dou zeci de metri. clipesc i se atrofiaz Äv zând cu ochii". fixat pe masa aceea uria . b rb tesc. sau chiar perechea s fi plecat. de piatr . încrezându -se în protec ia celui din barc . s urce exact acelea i trepte i s cear din nou. apoi. invizibil. e adev rat c pân atunci cele câteva minute câte i-ar fi trebuit s mearg i s se întoarc . porii se deschiseser imens. s-ar fi putut s fie ocupat. apare. asupra curajului s u. ha. coborând cele dou trepte. schimbul de noapte. întindea mâna stâng . de sus. ca ni te gropi vulcanice. de gâtul ei ridat se prinseser sute de lilieci. continuându. timpul. plutind în în l imea la care ame e te vulturul.i cu un ochi critic paharul s u de vodc umplut pe jum tate. un petec de iarb verde. puberale. luminate difuz. ale unui siloz cu zece etaje. cum f cuse i prima oar . mali ioas . se gândi din nou la ea.i pieptul.nevinovat. i dou lucruri îl lini teau acum: faptul c era astfel i c se afla acolo. se mi c un perete întreg. deodat mic orat de apari ia aceea. încrezându-se în luntrea aceea instabil . din ii se lovir sec i el î i terse b rbia. neverosimil. pentru prima oar . aflat la o atât de mare în l ime. crispat asupra mi c rii pe care o f cea logodnica sa în timp ce se desprinde de pe scândurile debarcaderului. privindu. se relaxa. v zute ca printr-o lup de ap . cei doi Äochi" au devenit inutili i meschini.. acolo. în pr p stiile acelea senine.. Faptul c el nu f cuse asta niciodat pân acum nu J explica nimic. milioanele sale de rulmen i. în drumul s u. Era aproape beat. s zicem! în definitiv. va suna i se va l sa s cad . i înc o clip . trântit pe jos în paiele din ur . de i tot trupul i se suise ac um în privire.. încet. zâmbitoare. s prinde o cheie ce cade de undeva. din care nu se z re te decât o parte. indiferent. lua o felie ce se ag a în ma ul în care era învelit . adev ra ii b utori. lua o felie de salam i c u dosul mâinii împ turea hârtia la loc. fa a ei botoas i vesel . uitat astfel. o b ga în sare i -apoi în gur . ca o apari ie! i trupul s u. s zicem. dimpotriv ! Ceea ce f cea era un lucru total pa nic. a a cum se z re te coada unui obolan ascuns sub o mobil . gândi el înfrigurat. crispat în jurul paharului. cu inima-i b tând în piept. sub sprâncenele ei se aduna praful. cu un scâncet pe care-l auzi doar câinele. nu-i a a. ÄCât timp m aflu aici. i el î i aminti de expresia fe ei celui care a tepta s i se arunce. de trecere. dezvelind coapsa. care. cu ochii pu in îngusta i. între mal i barc . din el. comic. iat . nu mi se poate întâmpla nimic!" E doar foarte firesc 151 ca cineva. la ora aceasta. dar libertatea lui. unde se bea în picioare. ridic piciorul stâng. noroiul t iat de ro ile c ru elor se aduna la col urile buzelor ei. uruitor r mase. fa de perfor mantele sale. nesfâr it !. ca un câine. între timp. totul respirând atât de senin i de blând-seduc tor din în l imea acelor vârfuri t ioase. b rb tesc. Ceva surd. încet. printre care se strecurase i el. mai relaxat. i el st tea în fa a capului ei colosal. ca un scafandru. lâng uria a batoz de treierat. ca în copil rie. lâng perechea aceea ce mânca salam. trupul s u greu îl ajuta bine la aceasta. Acum. de victoriile sale. pe care le tr ise singuratic. i Minda tres ri. b rb tesc i mai ales solitar. unde se z resc o bisericu i câteva m runte animale. pentru a fi azvârlit în gura aceea c rnoas . cu mârâitul acela de animal colosal. uitat acolo. se îndreapt spre schimbul trei. încercând parc s în eleag ce se întâmpla acolo. prindea propor iile unui bloc. totul într-o t cere divin . îi privi pe cei doi de lâng el.i drumul. viscerele sale morale se calmar . O u oar arsur binef c toare înainta de-a lungul traiectului digestiv i 150 el o urm ri. îi privi cu mândrie. i doctorul le urm rea expresia fe ei când gura se deschidea ca s primeasc felia de carne. alb. Acum. pe furi (dar nimic în atitudinea sa nu trebuia s lase s se vad aceasta). de sticl i ghea . la botul calului. ca aripile unui fluture de noapte lipit de globul incandescent. ar fi trecut. a tân rului aceluia din barca leg n toare. Ea întindea mâna în pachetul cu hârtie alb . nu -i Aa a. s se surpe încet. gura era u or întredeschis . când aveau câte un muncitor cu ziua i el îl asista când acesta. Palma sa stâng . Nici nu tim I cât de liberi suntem! jubila Minda. de ce fusese chiar el ales.. i saliva i s -ar fi prelins pe b rbie. de unitar. pasionat . în derbedeul care o asista flegmatic. îsi liorp ia ciorba sa de fasole). b utura nu -i mai produse grea . î i v a verifica. s se opreasc i s intre într -un birt din sta. uria . de total. se va încheia la hain .. o solni de undeva i ambii mâncau i lui Minda i se f cu foame. chiar dac nimeni nu tia. dup câ iva pa i pe strad . prive te fermecat prin to i porii s i. strecurând degetele sub hârtia ce se mi ca u or. iar el. din cea i alunec pe. în s li a birtului. ce-i zâmbea. iat . Silueta durdulie a Miei Fabian devenea colosal . naive. o bucat . s zicem. un perete ce se surp încet. clipesc înc descuraja i. f r o vorb . ca i cum m-a afla pe un ghe ar i el ar trece aproape. cu coastele sub iate. din cea . perechea aceea murdar . i Minda ridic lichidul i b u. ca în somn. Nu facem totdeauna ceea ce ne place în via . cum lunec în labirinturile sale. dac aceast senza ie o putem numi Äprivit"! S zicem. conform legilor. nu -i a a. solemn. sunt atâ ia. cu sigu ran . sus. e un vas. era ceva atât de curat. putea s ias în clipa aceea din birt. la Fabian. sj-si surprinse un sentiment de admira ie fa de el însu i. bombându. ar fi putut s se întoarc . ha. s nu se afle în perspectiva acelei seri galante. mii i mii. el f cea la fel. jos de tot.

. Bine. am lucrat. parc tras pe o a . venea din nou i îi spunea s fug în dormitor . care-i iubesc pe ta ii i pe mamele lor. ne -permis. asta nu i -ar mai striga-o. î i scap p s ric ! Nu l sa s . mergând pe 154 marginea trotuarului. Äs -l dea pe sc ri". nu putea s mai amâie pu in. îi e ra pur i simplu grea i fric . mai tii. putând fi i înghi it în extazul maselor. dup ce. viu. sil i spaim sim ea i nu trebuia s ocoleasc acest gând. la cofet ria din col . Iat . în acea clip . când dai pe cineva pe sc ri. f când un lung ocol pe dup nuc i stiva de lemne. grea a. îi va duce ea acolo ligheanul s se spele pe picioare i apoi s se culce. îl certa scurt. i s a tepte în lini te i cu demnitate ceea ce comandase. î i va înghi i pur i simplu sila i frica. i pândea mi carea celor mari.. pu in 153 de tot?!. încât nu îndr zne te s se dema te. acolo. ca în marile secole. cu frica lui Dumnezeu. scuturându. Ce -ar spune lumea?. Doc! i ea râse cu râsul ei lini titor. ÄS vie o rulad proasp t i o cafea baban !" comand el. parc abandonat. pân ast zi.. realitatea se f cuse la loc i el înainta cu pa i solemni în c utarea unui carton cu pr jituri. r gu it. i într-o clip toat grea a sa se topi. da. de fapt era un întreg complex comercial. nu vii? Unde e ti. ceea ce f cea era interzis.i tersese meticulos ochelarii cu batista. cum se spune. i se va l sa s cad u or. strigându-i: ÄAfar . am lucrat.optit . dar nu conta! Ar fi vrut s întârzie acolo. ca a lui Zeus. resemnat îns .. da -da. un scâncet care îi f cu mil . de i nu f cuse (pentru ceilal i!) decât s cear ceva sau s spun o fraz banal . ab tut. sim ind. venea la el. i el încerca s .. dar iat cât de mare e libertatea noastr ! Minda râse u urel. dedesubt... bineîn eles. Doc. în febra aceea a lui. cu u urare. o auzi râzând: Ce faci acolo. spaima era simpl i teribil . nodul de la cravat . libertatea lui se m rea. a a cum f cuse i cu vodca din fa . î i va învinge. chiar i o femeie sau una din feti ele acelea care cump r bomboane. ca un perete de care se love te ceva.. ² S nu mi se strecoare printre degete. însp i mânt tor. sunt în drum! Apoi. De i. cum ar fi Äunde-i cheia de la bufet" sau Ävreo c ma . i el se pomeni râzând la rându -i. intrând în fric a a cum intri în mare. pleca. o panic prosteasc . un Coriolan cu scutul ascuns politicos sub hain i cu spada rulat pe mân . n-ai ce c uta aici! Ar trebui s fii în cu totul alt parte!" A. dup ce se amestecase printre ei. A a i se i spunea: ÄLa complex!" ÄSpre complex!" î i comand el. trecând al turi de el.. a a cum se face de obicei. uite. nesperat . în cofet ria asta. cu privirea plecat . ce uimit îi prive te el pe noii s i p rin i i ce liber devine el deodat ! Minda putea s -i în eleag . e aproape nou i jum tate?! ² Da. f cu el calm.. auzi el în receptor timbrul ei cald. scânci încet. acum. î n întuneric. nimeni nu se g sea s -l ia cumsecade de guler i s -l arunce afar . când era copil.f când un gest care va p rea 152 involuntar. aceste litere. tic losule. Apoi. în definitiv era ceva foarte normal. nu întârzia prea mult. vremelnic i în el tor disp rute.i ascund uimirea. f r s -i pese dac era urmat sau nu. ÄCe cau i aici. ca s tr iasc mult i bine pe p mânt? Hai?!" i altele de felul acesta. Sil i spaim . bei?! Te pome ne ti c e ti beat?! ² A. sub gulerul lui imaculat. notele acelea pentru. va fi în eleg tor. lâng cactus.. Te a tept. orice om curajos simte aceast grea o dat . nu-nu. tii tu. cu to ii se a teptaser ca el s ia loc la o mas . înfiorat de r ceala apei. spuse el cu a â are. s doarm . nu se întorsese pe înserat. Totu i. gândi doctorul înduio at. c altfel. se întorcea iar i. dar în halul în care se afla. progresiv.. orice e numit î i pierde pe jum tate din for . uimirea de care e cuprins orice b iat care face una Ägroas " i tat l s u sever i mama sa uscat îi zâmbesc i îl mângâie pe cre tet în loc s -l. ca o suferin atât de umil .i umerii. he. tonic. unde nu intr decât oamenii cumsecade. Apoi se strecura în curte. Era l sat în pace. tun toare. salvarea . vezi. El era pus în fa a unui fapt împlinit i autoritatea lui salvat . cu frica pulsându-i în piept. bunica lui tân r . care î i pl tesc cu regularitate impozitele. pentru c nu protesta nimeni. de unde pot s iau" sau Ämai e mult pân la cin ?". i deodat se auzea vocea lui. he! râse i el i se des p r ir sub cele mai bune auspicii. i cineva. oricare era în drept s o fac . s se pr v leasc sus inut de îngerii s i. De câte ori. apoi. frica. îi spunea ceva. cu pasul elastic. va fi generos.i scape ocazia. nu. n -avea decât s se admire în pozi ii nesfâr ite. f cu ea vesel .. îns . dar nu va fi nici pe departe astfel. ilicit. pu in alunecat spre dreapta i îngropat sub guler. din indignarea care i-ar cuprinde privirea acelui cet ean de treab în clipa când i-ar scutura mâinile una de alta. fric de curajul pe care trebuia s -l aib de acum înainte. înc o dat i înc o dat ! Va fi înc o dat curajos în singur tatea sa mare... lovit nepl cut de valuri... se va ar ta tolerant i la . pu in. nu tiu cum.Ce faci. mam .. în afara tuturor for elor morale. Oricare dintre ei se putea transforma în acel cet ean -Nemesis. din casa luminat . în cofet rie. b ie a . înaintând o v itor prin seara ce se l sa. i tot ceea ce f cea p rea tuturor di n jur foarte firesc. în cloaca aceea. dup un timp. de parc totul ar fi fost o iluzie. cu vocea ei l tr tor . iat . ² Bine-bine. i a a se i întâmpla totul. asta îns s-ar în elege din gestul s u. ca el s fie pus în fa a unui fapt împlinit. a a cum fac eroii! ² . pueril . la o or când ar fi trebuit s se afle de mult între zidurile casei sale p rinte ti. lucruri care f ceau s se încrânceneze carnea pe cel ascuns în dosul lemnelor. Ce teribil i ce simplu se petreceau toate atunci. am citit. un sunet plin de mil . pref cându-se. grea de curajul pe care-l avusese pân acum. cum îl invada din nou febra. sportiv.

. Trecu al turi. un om în toat firea. fusese catapultat din orarele conven iilor dintre popoare.. zburda prin l ume cu fruntea sa fumegând ! întârzia înc . pe care. nu mai avea chef s scape. ei to i?!. laminorul de ase oii. ca o inim ce-i b tea în gât. fost juc tor de golf. speriindu-se de paloarea i r ceala propriilor sale mâini. unduia printre lucruri. pivotul. Echo. foarte bine. ca ni te fete mari înc run ite i cu picioarele sfârtecate de varice. da-da. un platou de hors-d'oeuvre cu o cutie de sardele ÄRoberts". ca i atunci. cel ce putrezea în dep rtare. la bonne Lorraine. îi va da îns telefon. * Acum. cum se zicea înainte.'. în centrul preocup rilor se afla congresul Ucecom. catifela i. unde erau to i?!. se preocupase de politica pre urilor. l sându -l singur în tot acel vast teatru. neajutorat i singur. Unde erau îns to i. Allys. imediat dup ce va face comanda. Qui beute eut trop plus qu'humaine? Ou est la tres sage Helois. ce gândise în tot acest r stimp?! Bah. Discutar împreun . îns . ce îl ura pe fratele s u bun i îl iubea pe el pân la orbire.. cu cartonul mare în mân i cu ampania. anun el pe unul din reprezentan ii casei. ocolind nucul i a teptând în spatele gr mezii de lemne! în spatele s u. la locul comun de întâlnire.. mai bine zis vis-â-vis. bunica sa tân r . el intuise libertatea i îi era sil i fric s se apropie de ea. un telefon lini titor. când dracu ajunsese aici?! Se afla în pia a Kiseleff.. l sându -l singur. n tângi. acum. ou est la royne Qui commanda que Buridan Fust gecte en ung sac en Seine? La royne Blanche comme ung lys. venise. ‡Harembourges. întreg meniul. mai aveau a a ceva. nu-i a a. un domn bine.. ascultându. cineva trebuia s-o fac . avea o înalt specializare în a . Probabil c se gândise. Semblablement.. în fa a unei zahanale.i reaminti visele. S -i ia dracu pe to i. pustiu. amenin a s se n ruie! De i. atât de calm i de grav ap rat de -a 155 lungul unei lungi vie i. de i. el însu i nu mai voia. cu frica umplându-i gura de saliv . bineîn eles. ce dracu! Inima i stomacul i pl mânii s i erau r scoli i de aceea i spaim . pligele aspre de lemn îi intrau în piele i sub unghii i ochii s i negri. cu sup rarea ei de dou parale care ar fi trebuit s -l fac s pufneasc în râs. nu-i a a. elastic . peste care soarele va m tura razele lui de ap . el era acolo. s . prin anii '50 astfel de containere se umpleau de praf sub toate tifoanele. un simplu joc de puzzle. se topiser gr bi i. n'en quel pays Est Flora.. a teptând. de i nu mai era nici un fel de sc pare. scânceau ca ni te obolani jig ri i. în visele sale. în spatele gr mezii aceleia i tremura. destinul î i pusese deja pecetea pe fruntea sa ce fumega. s g se ti la ora aceea o ciorb . p trunse în salonul propriu-zis i ceru s i se schimbe fa a de mas . 157 pentru început c zur de acord asupra unei uici de V leni. tres rind i uitân -du-se pe furi . dup aceea? O ciorb de burt ! ÄFantastic. cu umor. o dat bine pus la punct. Äs -l umfle râsul". sprinten. prostii.. cu ochii injecta i. o tuliser .. în propria sa memorie. qui tint le Mayne. la belle Romaine. printre practicabilele în care se împotmolea vântul. f r nici un indiciu tr d tor al locului unde se afla. de aceea i grea pe care o aduce spaima în viscerele eroilor... Berthe au grand pied.simpl i teribil . a a cum sunt însemna i vi eii cei nebuni în vestul s lbatic! El alerga. Fugiser cu la itate pueril în umbra acelui coridor. un fel de lag r. iat . avea s ne poarte tot mai. cum f cuse tot acel drum destul de lung. cu frica zvâcnindu -i ca o pas re. cu mult seriozitate.i cl n nitul din ilor.întunecat... din vitrine. dar amâna. oricum. o terseser lamentabil. în jur. iat . El se furi ase. autoritatea sa ilustr . ne Thai's. un joc pe care nu po i s -l joci în doi. uneori. parlant quand bruyt on mâine Dessus riviere ou sus estan. da. sau cu. tia asta. ÄVreau s m nânc i s beau".. el se inuse de cuvânt. corpolent. cum se zicea. o conspira ie pus la cale de al ii care reu ea. curajul trebuie hr nit. amâna înc clipa aceea când. când gura sa râdea u urel.. Qui fut sa cousine germaine. care. strunit bine. El însu i Äf cea cu ochiul". Vierge souveraine?... cu podelele ce se mi cau sub pa ii s i. cu gravitate. nebun . el întârziase afar . doar-doar o s . în conven iile acelea ce se ru inau de ele însele.. pa nic! Fugiser cu to ii. ea era capabil . într-un joc crud cu d însu i. Archipiada. Ou sont -ils. Dictes-moy ou. aha. cel care lipsea atât de nechibzuit de la seduc torul Äfait accompli". gemea în bu it gr dina întunecat . sosind cu spaima sa acolo. s tremure în dosul lemnelor. Et Jehanne. mai bine zis. la urma urmei... în marea ei dezinvoltur i spirit de ini iativ care o caracterizau. Trecu cu o anume degajare prin s li a aceea lung ca un ma . încruntându -se apoi i tu ind fioros. se strecurau spre coridorul deschis. se va n rui ca un bivol inofensi v peste altarul s u de piatr încins . Bi etris. Qui chantoit â voix de sereine. î i va reaminti.. era ceva cu iubirea. îmbr cat într-o pijama alb .. Pour qui fut chastre et puis moyne 156 Pierre Esbaillart â Sainct-Denys? Pour son amour eut cest essoyne. urechile sale se ciuleau dureros s prind vocea Lui. Qu'Anglois bruslerent â Rouen. cum st tea el. dac n-ar fi fost atât de preocupat!. la fel ca i atunci. îmbulzindu -se.

dizeuza mai ales. care r sturna metodic toate scrumierele.. ad ug i un P. cu rochiile p tate de gr sime. cealalt în col . alb . evident." ÄAa! nici o problem . f cea exact ceea ce f cea toat lumea. Minda se desp r i de prietenul s u. de exemplu: ÄDac Apollo. dar mi se pare c a a ceva. antrenant. domnul surâse blând i. Äîn pergament. doctorul ridic paharul încet. ce -ar fi s compun o strof galant . Nu-nu. Comandase mâncare din bel ug. î i aminti abia acum... ce prostii! Mai bine.. cine era distinsa doamn care cânta. i domnul râse. lipse te!" ÄEi vezi. variante. m rog. atât de înc rcat de experien ) si. ha. Bravo! era un local din cale-afar de simpatic. ca o javr pedepsit .".. bineîn eles. dup ce murise. ni te produse de zahana. evident. care.. iat . vârându.. pân veni domnul acela i o alung . în elepte. nu prea curate. dar telemeaua.. c zuse din prima clip cu tronc team-ului aceluia condus de fostul juc tor de golf!) la mas . a ezat pe o farfurioar de cafea. spre stânga... Doamnele. asta i se întâmplase i când era student. la izvor. sco ându ." ÄLa garderob ?!" întreb cu umor Minda. s lu m. totul f r s se piard nici o clip ritmul sacadat. se mânca i se bea bine. cu discre ie.. mai bine: ÄPermite i unui modest anonim s v exprime întreaga sa. dar. al naibii. nu vor avea nici un fel de miros. cu o benti alb . nu-i a a.) Minda b u i apoi privi în jur. de perspectiv . sunt unii clien i simpatici de la început. al turi de olivier . atât de repede se apropie uneori cei ce. inteligen i. în m lai. a a se întâmpl . de lâng orchestr . nici vorb de a a ceva!" i domnul aranja din nou scrumiera i solni a. dar Minda nu renun la ideea c o telemea bun . urm toarele: ÄCiocârlia cea m iastr /Cânt -n viers optit/Sub sânul dumneavoastr /Ginga arcuit". undeva într-un col . una la mijloc. i aduse tacâmul." Aha. un fel de matroan roman . Cel mai bine ar fi fost în papyrus. pe tejghea.. coafat cuminte. pachetele astea s le depun. cu aten ie. o idee colosal . cum se spune pe undeva. va . Da-da. prin Marica. peste ce min trecuse (ruladele i crem niturile! despre care nu se aminti o vorb . pasionate i doctorul se aplec u or.. campionatul diviziei A suscita discu ii aprinse. ne afl m doar. cu picioarele ei durdulii i bra ele ei goale. i domnul îl privi cu oarecare nedumerire. ne pare r u. apoi. chiar în fa a clientului. sub sânul ei ginga . în sfâr it. dar. domnii vorbeau cu aprindere despre fotbal.. ai acelui domn serviabil. ia s vedem.. în general. îi va trimite chiar un bilet.. ar fi ucis a doua or . întrerupându-se doar pentru a mai comanda (lui Marica de ast dat ) înc Äo sut ". ca s nu incomodeze! Foarte bine. Äavem o brânz de Dobrogea excep ional ". i în fa a acestor porunci largi. acolo... adus de Marica. spuse Minda. împ turit.. a c rei figur serioas . el însu i îi va returna f r nici o preten ie dac . nu la garderob ." Trimise erve elul. cu sânii opulen i.. abia acum reu ea s -l iubeasc : Iuliu Ha ieganu! Dup ce nu mai fu nici un dubiu. Febra se dizolvase bine în vodc . pot s te întreb. Fata. pe care scrise. natural. cu fusta scurt . ceva extrem de bine ales. ce om formidabil! Abia acum. natural. cu picioarele groase. Câte figuri. dar muzica asta. ce nu suferea amânare.. apoi ajunser rapid la ultimele concluzii: o brânz . îl în elegea. chiar lâng . dac ar fi tiut el. neatingându-se de platoul uria aflat în fa a sa. va scrie un fel de epigram galant . discutau lene ântre ele." ÄNu-nu... ceru un erve el curat. ce dracu. pr jituri. l sându-se u or pe spate. ca totdeauna când vrei s pui o întrebare delicat . i celuilalt una. spre el 158 159 se îndreptau privirile acelea grave. putea s -i aduc o por ie de Dobrogea. nici o suspiciune nu se trezi m car în ochii blânzi. erve elul de hârtie îndoit corect i î i f cu de lucru (de i era atâta lume în jur care trebuia servit .i scurt i puternic mâinile de satisfac ie. el sim i cum panica sa cedeaz u or.. peste acest episod se trecu rapid i Minda îl privi pe cel lalt satisf cut de puterea sa de disimulare.. uite. dar. pe care o chema Marica. vrând s prind câteva din replicile celor care. prea pedant." nu-nu. pe jum tate plin.". senten ios. trecu i fata. îndreptând ceva pe mas . cum se zice.. dac nu sunt prea impertinent." Nu-nu. sunt ei bine sp la i. se interes el. cu mâinile îngrijite.: Äîn rari tea de lâng vii. dup o ezitare. evident. (L sase al doilea pahar. cu dou rânduri vagi. da-da. era atât de bine primit aici de toat lumea.. frecându . uite.. i isc li: ÄUn ucenic al lui Hypocrates" i. cu ochelari. v spune ceva?! Sau. blânde.. d du din cap i ² formidabil! ² i se r spunse cu o u oar aplecare a privirii i cu un zâmbet re inut. una inea cu mâna dolofan un copil neastâmp rat. i. o ciocârlie. fals. ÄRinichi?!" ÄDa. Se va interesa. în jurul lui Minda.." (Minda nu era convins. Minda încerc mai bine de un sfert de or . de exemplu. americane) i îi oferi.i un deget în buzunarul jiletcii. se încadra bine.. avea el un loc. în locul lui Marsyas. nimeni nu b nui nimic. orchestra acoperea cu notele ei totul.de burt . da.S. i Minda asta era. atunci r mânem la pergament". una durdulie..i stiloul. dac Venera din Capitoliu n -ar fi. se va sim i ceva. aha: Äîn trupul lui Venus. îndep rtân-du-se.. simpaticul camarad. erau dou mese lipite. vinul Är mânând s se mai r ceasc ". asta zic i eu!. Doamn ?Mul umiri. c onchise doctorul.) ÄDar. creier (â la grec. la cursurile lui Ha ieganu. n-ar fi exclus. ÄDac -mi permite i. un sunet. m car a a.. aduse uica. se înfrigur subit domnul. chiar îngrijorare. nu. cum ar fi: ÄCe noroc când Arta î i alege ca mesager. adic pane. cafele.. m duvioare. mai bine s -i adreseze câteva cuvinte în leg tur cu trupul ei!. de fapt. aplecându -se pu in în fa . cât de cât! Nu-nu.. dac o Venera. din scaunul s u. sau în pergament?!). el nu avea jiletc . Uite. masa aceea de colo. ce lume simpatic ! Uite. era cea mai nimerit încheiere. în toat ara. prin vis.. discu iile erau în toi. Trebuiau s hot rasc finalul! Minda î i aprinse o igar (din ig rile sale bune. sosise uica. o femeie foarte serioas . î i mai aduci aminte. insinuant. n-avea rost s bat toate cofet riile când. bine dispus. vreau s zic.. el era Äalesul". cum sunt copiii. ce ciudat! îl pironea chiar pe el cu privirea. foarte bine! i el plec cu pachetele.

dac nu ine cumva un jurnal intim!"). puse picior peste picior. u or încântat. cu un început de a â are în voce. de trei sferturi.. doamna Gra iela mul ume te din suflet pentru aten ie i întreab «pe domnu» dac n-ar dori s serveasc ampania împreun . v pune i mintea cu. dup ce mai ridic o dat . bine dispus. vrând-nevrând. nu pierduse vre mea. cu m se spune ² dar nu spusese el. he. discret. atât de gra ioas (f cu chiar în treac t un joc de cuvinte). domnule. imit mi c rile pe care le -a v zut f cute de al ii. cinci coniacuri trei stele.. ² Hi. ÄSunt un domn!" gândi el. mai vii? S m culc?! ² Nu-nu.. c so iile lor. se alarm el. lui nu-i pl cea s bea singur în sensul sentimental al expresiei. etc. îi raport Marica. l'honnete homme în fa a ducesei d'Este sau în salonul principesei Bonaparte! Minda î i dep rta pu in scaunul de mas . am pentru tine o surpriz pl cut ! _ Z u? f cu Minda. lipsit total de logic . se apropie de ora dou sprezece. unul «Dun rea» (ÄAh. care. f r urm de miros. era ceea ce se cheam o fat bun . în orele dimine ii.. în comenzile osp tarilor. Orchestra avea pauz . cald. atunci când o sear întreag i-ar fi stat la dispozi ie pentru a exprima admira ia i gratitudinea sa cea mai pr ofund . Se întâlnise cu o gr mad de cuno tin e. Cincinat Pavelescu. precum i al i câ iva intimi ai vedetei. cred!").. scârbos de politicoase. acoperind zgomotul str ident de tacâmuri pe care-l f ceau debaraseuzele: Äîn raaaa-rii -tea de lîîîîn-g viii. privi în jur. totul ar fi fost cât se poate de. dar era nevoit s resping propu nerea doamnei. he. dar.. fie iertat.. Pe unde te-ai împotmolit?! M-ai min it spunându-mi c e ti acas . care se aflau în imediata sa apropiere. ca atâtea alte ofrande pe care le va primi doamna Gra iela în acea sear . lans peste mesele g l gioase. dealtfel. preparat special de prietenul s u i. se obi nuise. pentru c . în spatele garderobei: ÄCincisprezece cafele. într-o clip de destindere: ÄNoi nu spunem adev rul decât ca s ascundem adev rul?! Da-da. uite. i expedie apoi misiva pe aceea i cale. mai noroco i. se . ce. printre ale c rui clauze se afla i aceast maimu real atât de amuzant . doctorul mai primi o propunere amabil de a împ r i singur tatea. trecea pe la masa lui i ciocnea un pahar din vinul bun. dintr-un condei se f cu. dar mesajul fusese predat. stimat. i. de la masa c rora se auzea foarte des pronun at cuvântul Äsindicat".P. cu o oarecare exaltare. he! . în spe . ia uite. Iat ce rela ii fire ti stabilise el. pasionatul juc tor de golf. de i se aflau ambii în acela i ora . _ Doc. i se s puse. o frip tur !" ÄAsta-i culmea. i. -ului." i imediat apoi: Äî i mai aduci aminte.. pahare ridicate. paharul. trei tarte. îi opti ea. aplauze ale inimii etc. dup terminarea programului?!" ÄD -mi un erve el!" începu s strige Minda. nu ap reau 162 expresiile studiate. iubitule?! se auzi glasul ei mângâietor. / Era într -adev r grozav femeiu c asta. i îi scrise dizeuzei c regreta din suflet. o sticl de ampanie. odat . amânate!). dar o epigram ca a lui cine îi mai trimisese?! Ei vezi. Ca i în cazul Gra ielei Ifcu.Gra iela. lui nu -i pl cea s bea în general. Doc. Oricum. dup cum se vedea. era sigur de asta... u or surprins ² era chiar astfel. r mânea pe alt dat . înc o dat . din când în când. extrem de simpatice. timbrul nu-i devenea glacial.. pe versurile lui. s treac în contul. ar t eu a a nemâncat ?!" ÄL sa i doamn . Pe erve el! Pe erve el! f cu radios Minda i." 160 161 Ei. ale c rui clauze. ia uite. de la o foarte mare distan . ha. energic. cine a fost m garul sta?! Ha. a cunoscutei zahanale. erau la curent deja cu întreaga coresponden . he. anun ând. pe care ochelarii se potriveau atât de bine (ÄS nu uit s-o întreb. nu-i trântea receptorul... i aceasta. nu-i f cea scene. el se ar ta u or încântat. Cafeaua se afla în fa a lui. nu -i a a.. auzi. f r zah r. pentru nimic în lume!. cu figura ei serioas . ridicându-se u or pe vârful picioarelor i privind îngâmfat în jur. El nu trebuia gre it în eles. regrete. se pusese o baz . urmau. parc auzea o voce simpatic . scurt. pe care o chema Gra iela Ifcu.. nu-i a a. hi. undeva. obliga ii urgente îl reclamau. nu-nu. nu era decât tot un efect al spaimei cu care.. în cinstea dizeuzei. ampania frapat .face o bun impresie. se f cuse cunoscut. se l s servit din platoul din fa a lui. în ' definitiv. Minda nu suferea s bea singur. sau Lauren iu. Doamn ".. un om care se îneac ? Foarte simplu. frecându . i tu. invidiat chiar. orchestra intona i dizeuza. gândi Minda. domnul în alb. când sosi i r spunsul. mul umiri. ÄDoamna. tonic .A. da. o cafea mare. sta a fost maiorul. Frumuse ea i Spiritul. îi trimise. ² Ce-i cu tine. nu -i a a. imitând pe cei din jur.. trei ampanii. în timp ce Äi se serveau" rinichii. la urma urmei! Ce face . printr -un efect ciudat. din cadrul conducerii T.i înc o dat . membrii orchestrei. încheiase un armisti iu.. clipirile din ochi. ba nu. se auzi dincolo gâlgâitul ei reconfortant. te-a -teept iubii-ii-toooo ca s viiii!. fa de unii avea i unele obliga ii. ar fi fost interesant de constatat câ i dintre so ii afla i în localul de fa ar fi primit un astfel de r spuns de la so iile lor. politicos. i de ast dat . dorit. Adev rul era c . cinci tarte cu portocale. o friptur . iubitule. palmele. tii cum e. asta era ceva care nu se putea nici aduna i nici înmul i. bucurându-se de pe acum de pr jiturile si cafeaua cu igara Äaferent " ce trebuiau s urmeze. eyident. Arta r spunzând Artei. pre ioase. dar Minda refuz . excelen i. i care. era tocmai anun at c i se preg tea o surpriz . deodat . dac n -ar fi fost gândul acela bâzâitor al datoriei neîmplinite (de fapt. vino.L.. ² Bravo! doctorul era mul umit de sine însu i i. trebuia s-o recunoasc . presupunând. tot prin Marica. duceau la un efect pozitiv. u or surprins. i iat c bea. da. fumând. într-adev r. de data aceasta din partea a doi b rba i negricio i.

Minda râse încet.Când ma ina se opri forn ind. nimic neobi nuit în asta. cu deosebire în apropierea vreunui restaurant mai frecventat. atâ ia oameni n-ar fi fost jigni i! E adev rat dar. chiar mai repede. Minda respir . fuseser o gre eal .. gust . extrem de. nu era terorizat de ideea c . cu o tuse scurt . rela iile lor s-ar fi putut termina altfel. s-ar putea începe. la rigoare. pe mas .. ² Pardon. ² Nu. ar fi început i o conversa ie cu cel din fa a sa. onorabil. ea acceptase totul. ei bine! nici el însu i nu pretindea c totul ar fi decurs perfect! Era loc de mai bine! Ciudat. prins în perete. ² Nota! Socoteala! b tu el din palme. scurt. experien . peste care fusta ei neagr . apoi se amân cu câteva minute.. din fundul salonului. din paharul pe care îl avea. circuiana lacuia pnnire mese. taxiuri. acolo e deschis pân la unu! 163 ² Perfect. nu. pu in. el era fericit i cu atât.... cum se spune în limbajul politic. pu in în bu it . totul era în ordine. vis-â-vis?! Perfect. se a ez .. î i d du seama c gre ise. se prezent i îndeplini ultimele formalit i. toate acestea în limbajul modern. în fa . ea. perfect! r spunse Minda. cu ochelari 164 drându-i lîîrura ei inimoasa. ochii s i. spuse Fabian. he. trase cu putere aerul curat în pl mâni. una dup alta. c utând din ochi un taxi! în sta ie nu se afla îns nici unul i el a tept . el deschise portiera i se arunc pe banchet . cu mâna. îl privise cu o anumit gravitate. a a se face. i el r spunse cu un ÄHo. durdulii. pân acas . cu pedanterie). în jum tate de or sunt la picioarele tale! ² Hi. 111 e deosebire de alte colege de-ale ei. l sat pentru ea. pu in tact din partea lui. dou zeci de minute.. de dinainte. dealtfel. se anun o surpriz . cu pachetele sale în bra e. nu v sup ra i.. de dou ori. imitând perfect (asta-i ie i!) un om. Dar dac ea. f când câ iva pa i în sus i în jos. Se constat chiar c sticla de vin. Trase u or scaunul. din frapier (a doua!).. pu in mai nervos de data aceasta. ca s ascund c era cu adev rat satisf cut. a a. Afar ! Afar ! La aer. spirit de ini iativ . ho. pentru el era i asta o realizare nea teptat . al nuan elor. cu piciorul drept u or îndoit favea picioare frumoase. te a tept îmbr cat pân vii! I-am spus portarului s lase u a de jos deschis .i spun la telefon. ser tarul de lemn. el era sigur de asta.i. era înc pe tr ei sferturi plin i se f cu propunerea radioas ca ea s fie ambalat . i. pu in cor polent.. cu un colosal zgomot de metal. i nu numai atât! Oare dac n-ar fi fost astfel. repetat . las ! spuse Minda i f cu acela i gest. în timp ce ie ea.. surprinz tor de pu in ' iabil . grav . el. dac o trânte te un imbecil. Aparen ele erau salvate. ² Nu-nu. de dou ori. un efort m runt i. dac totul merge bine. lini titor. deschis pe jum tate. cu un repro mut. când o c utai din ochi.. salutat în stânga i în dreapta. îl ajutaser s -o lichideze. cum se spune. ie ind gr bit în strad . cu un pachet în mân . nu-i a a. a a cum se întâmpl uneori. domni oar . nu -i a a.. paharele acelea de vin. ar fi putut depune m rturie c el se încadrase foarte bine. astupat cu un dop. severa. refuz Minda. i. exist pe aici o sta ie de taxiuri? Iart -m numai o clip . Când ie ise. chiar i doamna Gra iela.. cât i Marica. în tot timpul serii. pentru prima oar descump nit. ² Las .. a a cum v zuse c fac cu to ii.încadra perfect. u or nelini titor îns . f cea progrese uimitoare i în acest. se pref cea c e satisf cut. cineva. de i figura ei frumoas . b rb tesc. cu un gest simplu. f r s fie nevoie. vino i ai s afli ceva extrem de pl cut pentru tine. pe care atât camaradul s u în alb. face i-mi pl cerea! ² Poftim? întreb camaradul holbându. va s zic . . el aproape nu se atinsese de prima sticl . ocupând pu in i din locul de al turi. doctorul observase aceasta în oglinda dreptunghiular ... un cet ean care se arunc pe bancheta din spate a unui taxi. dar cu ce fine e! Cu cât sim al dedubl rii. hot rî doctorul. sigur pe . hârâind. trecând printre to i acei cet eni respectabili.. ea f cuse jocul pân la sfâr it. draga mea. tu i scurt. c rate nu tiu unde. ganguri vocea ei de dincolo. tol nit pe canapea. o vedeai alegând tacâmuri . cum se cheam . cu ochelari i nasul mare. i comanda o d du cu aceea i voce ferm . d -mi un telefon de vis-â-vis. i bancnota de 5 lei. dar el era realmente satisf cut. Marica chiar. Adic . cu ceva ascuns. p ruse foarte la locul lui. zârâind. cu frumoasa ei figur de intelectual . satisf cut (ÄUn râs de proprietar!" ar fi spus Ludmila. ² O jum tate de or i. i domnul în alb. draga mea. Gre ise.. sigur. o jum tate de ceas. îmbr cat decent. hi. din ce în ce mai bine. tr dând personalitate. sim ind cum îi fream t umerii de entuziasm re inut. m rog. rela iile lor ar fi fost atât de spontane. plesnea). stând lâng masa ei de debarasaj. i dac ar fi avut mai mult curaj sau. gr sulie. mini. într-un iure . hi. Ia s vedem. plin.. dada. racro i se reîntoarse la masa sa. alo. cât i-ar fi trebuit lui s ajung . într -o sta ie de taximetre.. ea nu imita pe nimeni. c rase în trei rânduri câte un pahar pe masa ei de debarasaj. ei. nu-i a a. "ndoind erve ele sau alergând în mân cu o frapier plin de ghea sau 0 cafea aburind .. ea îl urm rise cu privirea. un om în vârst .. e drept. i b u pu in. previzibil.. nelini titor în privire. alerg tura aceea cu bile elele. p strase tot timpul o expresie oarecum enigmatic .. oricum. atât juc torul de golf. ceva nu prea for at. debaraseuze. ho!" calm. se auzi de dincolo râsul ei cald. un semnal pe care instala ia ei de radar îl va recep iona cu siguran . chiar lâng garderob . cât i Marica. ² Vino când vrei.. he! într-adev r. i el era sigur de asta. mai ales. în sta ie. barometrul social se ascunsese în fata aceea modest . Marica.

. ² Dac sunte i amabil . o lovitur sub centur .. un pri dublu!. visul lui da Vinci.. ia co ul la de dup u .i iei fripturile?!. telefonul. pe care erau desenate. v rog. sper c nu e o convorbire interurban ?! ² Dimpotriv . ² Tovar ul responsabil dac nu. ca i cum între timp ar fi privit pe geam sau ar fi fost absorbit de Ägândurile sale. un client putea foarte bine s fac aceast insinuare. i Minda ar fi tr it o intern jubila ie. ce?!" ÄSe târâie. Alo. m runt . ce faci. o navet .. de dou ori coniac. se târâie! He.. de data aceasta doctorului i se p ru c totul fusese O. suplu. uneori. ² Poftim? ² Spuneam c dac e i un alt telefon. unde e telefonul? ² Acolo.. sifonul sta e defect. nimic nu se face f r r bdare! Preferabil un rezultat modest. mult mai bine era: ÄCred c rabla asta a trecut de mult de dou sute de mii. cu încredere m rit în for ele proprii. dar e defect. he!" ar fi admis ceafa. ÄDar merge înc . câte s-ar fi putut face. a patra. g lbui.. m provoac . ² Nu v sup ra i... unde a plecat fata aia?. toate geamurile erau luminate. Pri vi în sus: era a teptat.. a doua. intersec ie putea fi folosit de cel lalt pentru a curma discu ia. nu. normal. la început au fost ia de la I... la urma urmei. d -mi i o baterie. Gic . pofti i.. î i arunc privirea i peste drum. nimic.. în partea asta a ora ului se vede c n -a plouat".i acord instrumentul. ² Nu d m acas ap mineral . în perete. ar fi mar at: ÄHe. ce-i asta... ² E plecat! Ce dori i cu dânsul?! ² A.. tavanul scund. un râs f r din i.. câteva zeci de secunde.. acolo de unde ar fi trebuit s dea un telefon în cazul în care nea Pândele ar fi a ipit cu capul pe mas . suspicio i. cu mult mai firesc de data aceasta. litere într-o limb a yahoo-ilor. oho. cu urechea stâng aplecat . dac t cerea Äcefei" s -ar fi prelungit periculos. se strecur înl un-tru.. lipit de membran aproape). dar sigur. dar. ceva pe baza c ruia.. câte s-ar fi putut petrece. e chiar aici. mult o s mai ie tia strada asta r scolit . în c m ru a sa de lâng poart . r bdare. pac. se târâie. h !" Sau:. mese pe care pluteau b uturile.. dac pot s . imprevizibilul face parte din previzibil. t fgrg mari virtuozit i.. pute i vorbi. fum. unde era telefonul?!. are trei alezaje deja!" ÄDar merge". era tras pe sfert. ha ha! H . tovar e.. u într-adev r. viraj. . s dau un telefon!.. i aici se va intercala o scurt pauz . la care i el. adic . vis-â-visl ² Pofti i! ² Bine.. boltit.. Oho. un c l tor în taxi.. 167 ² INU va supar i.. b tând cu dreapta pielea întins . . pip ibil. care purta pompoasa firm de Ärestaurant". ÄIa uite.. ' Aiunse. Äceafa". de câteva ori.RJE. bineîn eles al conducerii. probabil. i doctorul. acum a venit I. fu depus în fa a blocului i. ² Nu e nevoie.. ar fi r spuns el cu o anume indolen . a celuilalt era i ea posibil .. direc ia generala a coret nilor statului. Deci: ÄNu tiu cu ce-or s le schimbe când or fi astea pe dric!" ÄPoate din import?!. mai înalte".. posibilit i nelimitate aici. dac cel lalt s-ar fi dovedit unul din tipii aceia înc p âna i. a treia.. chelneri care râdeau. discu ia amintit nu fusese decât intuit .. puncte. V rog. domnu. geamul mare. luminat îns . Era un birt modest. întrerupte. mai precis: Restaurantul ÄTimpuri noi"! Ruloul de metal." ar fi putut tenta el. da -da. bineîn eles. dup u ! Fane.. de ce dracu nu se coordoneaz . te pomene ti c . femei.. dar acolo era infernul! Lume. ca un timpanist care . o clip . s zicem. .. ar fi început Äceafa" preluând ini iativa de data aceasta. totul risca s se împotmoleasc . a. nu v sup ra i.. mai bine ar fi fost. sau. el putea ataca cam a a: ÄPloile astea pentru grâul de toamn !".. prin segmente de linii. tovar ul responsabil? ² Poftim? Gic .. via a adev rat înainteaz tocmai prin astfel de linii frânte... ² E acolo. mul umesc foarte mult!. Apoi. va rog. ceva 165 simplu palavragiu. vorbe te cu responsabilul! ² Mul umesc.la care cel lalt. mai am doar 40 de sticle pentru 550 de vin..A. a a c . dar e defect. i acum el n-avea decât s riposteze calm. altfel tot ce construia putea fi fals. v rog. o dat termina i 166 Äar si ia de la teapeie. ave i cumva un telefon al localului.... nu. se poate construi cu mai mult avânt. ulterior. Äceafa" încerca s se redreseze dup insinuarea cu Äimportul". peste drum.B.B. ruginit. alarma secret . tie ceva?!. cu tact. este. he!" ÄNu tiu cu ce-or s le schimbe".. râzând u urel. ‡ .C. ar fi putut r spunde nestingherit: ÄCe a doua? A treia. Cu tot riscul. ² Un telefon? Uite e aicea....K.. Cu un gest reflex. atent ca mingea s nu ating p mântul. sau: ÄDom'le. Aici. pac. uraa! caruselul se pornise.. orice curb . E o simpl g g u care azvârle cu cuvintele. perpetuum -ul mobile. spre deosebire de momentul când din zâhana... voiam s -i cer voie. se putea ataca (deabia atunci!) chestia cu vremea. de a doua repara ie" etc. ca s zicem a a. por ia de mâine. dale de piatr i. dac e posibil. calm.. ia spal -mi ni te pahare. apoi.. cu tu ro u. a a. muzic . a scris i Scânteia.el ( i el tu i Äîn gând". ² Este. ² Alo. Minda n-ar fi renun at îns la sugestia cu Äimportul". hitat 'în grab . telefonul. l sând s se scurg .. dar tovar ul responsabil.. nu v sup ra i. da. da.-ul. Nu-nu.

i curajul prostului-gust! Exista oare ceva ce nu avea el. n p stuit episcop de ar .i gâtul s u musculos.. Fane. ce zici?! i Minda. al str mo ilor care surâdeau în morminte. ridicându-se involuntar. al responsabilului. p catul superbiei! 170 . comanda lui mai departe. un Äclin d'oeil". Ägust " din paharul sub ire de rom.prost -gust... în seara aceea. i pe el. Era ridicol. mai târziu! f cu doctorul cu un zâmbet vinovat. Evident. în acel loc. iat . barmanul îi trece o informa ie. în picioare. i îl întâlnise. ca sub o baghet magic . las -l.. în bârnele îndoite ale tavanului. dar el avea. ha. ca pe un vicar al s u. într-o pauz . în fa a primului derbedeu. de ora târzie. fericit c ea îi va fi furat . alt dat ar fi intrat (dac ar fi intrat în spelunca asta) cu mult impertinen i scârb (oho! cu totul altfel de scârb !). pân la unul.. r sucindu.un fel de lini te suspect i-ar fi aureolat prezen a. aflându -se aici. ar fi privit b nuitor în jur. cu o destul de prost ascuns mândrie. golan ciol nos i murdar. fusese înglobat i. dar. in tiranos. s treac pe dânsul!. o astfel de siluet care. la care fusese înlocuit gulerul. Minda? Iat . aducând noroi gros pe scândurile sufrageriei. nu mai da i telefon?!. curajul spaimei. O baterie i un rom mic. briza libert ii î i f cuse loc. fantastic. desface. ce poate fi mai normal. cum spusese Schiller. carbonari de cinci minute. curajul de a nu fi singur! Curajul m runt al celui care plânge. dens! Cine era dumnezeul s u?! Minda ridic privirea. Era aici un început de democra ie. devenise propriul s u majordom. la to i cei ce benchetuiau pa nic acolo. cu un rom ÄJamaica" în mân . cea mai perisabil confrerie pe care poli ia mondial .. fratele s u! Ceva de . o interjec ie amical . iat . mai sordid. cu încheieturile dogite. cu gâtul tremurând ca gu a unei rândunici. jos. evident. de a iubi. una. globii oculari ei în i i zvâcnir în afara orbitelor. igrasioas luciditate ar fi b tut peste creierele lor înfierbântate. Dar. în timp ce se spal paharele. de liberalizare.. exista oare cineva acolo?!. ar fi izbit chiar cu pumnul în mas i ar fi înjurat. desc tu a i . cu ochii umezi. cu degetele lungi vibrând în aerul de sear . în câteva secunde ar fi deven it cu totul inutil. Cine era dumnezeul s u. o nepl cut . ² Mai târziu. cu indiferen . m .. dar fusese acolo. de care. putea telefona oricând. dar. Se aranjase perfect. un maquis al p cii burgheze. devenise unul dintre ei. nu cel mai reprezentativ. ca un tractor obraznic ce iese din ar tur . fericit . intrând definit iv în lumea legilor obiective. i se f cu loc i. ce pre va prinde. Un rom mic i mie... Minda. în timp ce e eliberat de povar . în timp ce îl încarc pe cel lalt cu povara sa. lene . muhaiele. prima vanitate. gluma la o parte! El luase acel loc. la forfota vese l din jur. ha. nimeni nu b gase de seam nimic. un rom mic! trecu.. apoi disp ru. ar fi devenit mai strâmt. pu in încredere absurd în for ele proprii i. totul în jur. dar avea i acest curaj. dac l -ar fi avut. ajunsese un biet. Dar turul de for cu telefonul din birou. iar ei to i. 168 m rog. al doilea de al treilea. curajul de a crede. E suficient pu in curaj. dou . pe acel metru p trat. recompensa se precipit . promisiunea r spl ii. a cel ui c ruia. cu un oarecare aplomb chiar.. evident. curajul de a cer i. Interpolul. jos cu el însu i! Minda respir adânc. doctoru lui i se umezir spontan ochii. corul secolului nostru de bistrouri. mai pre vizibil? Iat . fu înglobat. u or. al s u. neobi nuit ".. un eminent om de tiin . ea va coborî. prin tumul i râsetele oamenilor. cel lalt. ce mai. în drumul spre cas (ca orice fiu al lui Laerte). de parc cineva ar fi plimbat prin fa a obrazului s u un magnet. perfect verosimile. sub masca lui de g g u . ce ans are pr p dita sa de argint rie. pe care ar fi observat-o abia acum. Dumnezeu i îngerii s i îl ineau cu grij de sub iori.. în câteva minute. ce destindere! A a. mon seniorul Bienvenu. Ce face i. poarta blocului era deschis . Minda. pe un col . înfr i i. întârzie. în picioare.pofti i. îmb trânit. de a fi ridicol!. î i . Evident. el.. el însu i o dat cu ea. în timp ce e furat. restul e previzibil. o jum tate de or . amuzat. dup ie irea sa. chiar vis-vis. ÄPe cel ce se arunc în gol îl sprijin Dumnezeu!" Iat . ocupase acel loc liber. a a cum zboar vârfurile de stânc printre norii umezi. se adapta pur i simplu situa iei. îns . c utând s vad cu claritate prin perdeaua de fum. bineîn eles. cu to ii ar fi început s se simt stingheri i de ceea ce f ceau acolo. la o astfel de or . nu a teptase degeaba. doar din lipsa de perso nal. jos tiranii de orice fel. pe scurt... fusese! Iat . furat unei curse ce avea ca scop c lcarea unui pantalon sau transportul acas al unei jum t i de duzin de c m i.. pref cându-se grav. fericit c poate întinde. cu atât mai r u. i totul era OK. din aceea i dinastie. distrat. lâng bar. cu o vodc sau rom mic în mân . intrase perfect în pielea Äacelei siluete" care st . avea nevoie. religios. gusta deliciile propriului s u valet. r bdare. te rog! ² Marcheaz -i. se schimb chestia! Se încadrase i basta! Aproape c nu mai exista. în cea mai OJC. ar fi fost personajul de departe cel mai pu in popular. curajul de a c dea. curajul de a nu cere nimic. iar dac el însu i era un astfel de individ. se izbise de stâlpul rigid al trupului s u buim cit. ce aer curat. lâng un bar unde se fac afaceri atât de prospere. curajul de a fi stupid. iar. trei. i el. curajul credin ei. toate gesturile sale studiate fuseser considerate previzibile.. nu o poate depista.. argint ria sa veche de un secol. m rog. din lumile posibile! Primul rom fu urmat de un al doilea. a lui Pepin cel Scurt! Domnia majordomilor! El însu i. când va fi îndesat în rucsacul acela soios i el însu i. de vreme ce î i tot r sucea gâtul încoace i încolo. Minda îns încetase s se mai mire. s -ar fi crispat la vederea lui. blând. domnu. cu to ii erau teribil de ocupa i i de veseli. ce u urare.. privind interesat. unul din ei. surprinz tor. acel rol. de a nu fi singur. El î i depuse pachetele undeva. evident. târle. ce repede venise r splata. pe vârfurile pantofilor: începuse s simt mirosul libert ii 169 iu spciunca aceea cu tavanul jos.

apoi. se fâstâci la apari ia omului legii i ordinii. Doctorul. la o anumit or . care. se interes dac nu aveau i pr jituri. cu mâinile îngrijite.. r spundea dânsa.. dar se mi c greu. e adev rat cu un entuziasm u or deplasat. era un b iat simpatic. st pân pe mi c ri. evident. îns . în toate tr da o vitalitate care era aceea a impostorului. dealtf el e masa noastr preferat ! ² Aha. i doctorul veni i el cu o idee: s se destupe o ampanie! Grozav. ampania în pahar. creând un moment de stânjeneal . a eza i -v dincoace. mili ianul de sector. în primele minute. pe o farfurie. un 171 om. deodat . în drumurile sale atât de zigzagate. nu?! ² Nu. i st tu cu ei câteva minute. ba chiar. înjur se g seau îns . complet inelegant. ² Fane. paharul pân la fund. domnul tefan. în jurul lui Minda. cum ar veni.. domnu doctor. am propus asta în câteva rânduri. mânjindu -se cu spum la col urile buzelor. chel. atent ca paharele s fie totdeauna pline. cineva de la una din cele dou mese îl strig pe Nicodim. ordon responsabilul b iatului. cu pl cere. Doamna. se g sea una chiar în frigider. doamn . amfitrionul i f cea asta cu o pl cere copil reasc . le p rea r u. se atingeau o gr mad de chestiuni. dar venim.. ora de închidere trecuse de mult. parc mi-amintesc.. apoi înc unul. i ea. Minda îi asculta p l vr gind. acolo trage curentul. r spundea doamna râzând. m rog. cu drag inim .. fericit. acolo lâng soba de teracot . pe inelarul stâng. cu un cap mic. B u i el împreun cu ei 172 i o felie de salam. eu nu tiu dac . f r s priveasc . sub pelicula fin de transpira ie. s ne a e