Ilustra ia copertei: DUMITRU VERDE

nicolae breban îngerul de gips
Roman * Lucrarea de fa este reprodus dup : Nicolae Breban, îngerul de gips, Editura Cartea Româneasc , Bucure ti, 1973. în vederea reedit rii în Biblioteca pentru to i, textul romanului a fost rev zut de autor (septembrie 1997).
BIBLIOTECA PENTRU TOP ‡ 1997 EDITURA MWERVA.

LUPTA CU ÎNGERUL Cartea a ap rut cu sprijinul MINISTERULUI CULTURII ISBN 973-2l-0516-X ISBN 973-2l-0517-8
ÄO lupt învins e orice carte", spune Lucian Blaga. Nu tiu, a fost un blestem sau un dar r ut cios al zeilor dar a trebuit s lupt pi fiecare roman al meu. O, nu numai cu mine, acesta e ra i este riscul i miza splend meseriei mele. Nu, a trebuit s lupt cu ceilal i; evident, nu am fost singurul dintre seri de pri m linie, ca s zicem a a, ce a trebuit s lupte pentru publicarea textelor în totalita Numai c eu, spre deosebire de confra ii mei, mes paires, mi-am îngreuiat conside aceast situa ie. i anume, ap sând pe cele dou elemente constitutive ale carierei sc riitor profesionist ambi ios sub vechiul regim: refuzul limbajului esopic, afron direct , deci, a realului i a realit ii (inclusiv a celei politice) i în consecin o e> de vag , de liber , aproape exterminant cenzur interioar . i, doi: o extrem de rar , chiar i printre colegii mei de acela i nivel, intransi în lupta cu icanele i cu presiunea cenzurii exterioare, politi ce. Cu doar dou exi (în absen a st pânilor i îngerul de gips) toate romanele mele au trebuit s a tepte E zile în anticamera m ru n ilor zei de pripas, politici, dar i a unor colegi ai no tri coi în posturi administrativ -culturale i care, printr -o, desigur, abilitate a demonilor mi ce ne conduceau, erau adeseori mai cruzi i mai inventivi în a g si obstacole construi mele romane ti . Numai c îngerul de gips a avut o istorie i mai extraordinar . ÄIdeea" acestui roman ² ca s vorbesc pu in ca un diletant ² mi-a venit în VÎ '67, la Lugoj, plonjat în tenebrele, h i urile, a zice: intestinele a ceea ce urma numeasc Animale bolnave. Ca de fiecare dat , Änel mezzo del c min", la mijlocu ample construc ii m pierd ca un ucenic vr jitor ce ignor formula ie irii din labirii se p rea atunci, în vara lui '67, c tot ce scriu e lipsit de sens, c toat acea istorie secte incipiente, religioa se, în care Maestrul este ucis de ucenicul s u fanatic de tea acesta va tr da Ideea, este provincial i greoaie. i în momentele acelea de desen i sil , la lectura unei oarecari prefe e a unui volum str in al c rui titlu l -am uitat, a izbucnit lumina, id eea: s scriu istoria (cu adev rat modern , mi se p rea!) unui b rbat ce decade. Numai c aceast degradare, dec dere, trebuia s fie nu numai infinit dar i absolut . Or, eu tiam, înc de pe atunci, c orice lucru ce atinge absolutul se transform în al tceva (dup o idee a lui Goethe care îi pl cea foarte mult lui Th. Mann: dac atingi perfec iunea într -un domeniu, prin chiar aceasta el este dep it). Deci, aceast c dere absolut trebuia s fie o mântuire. Un b rbat puternic, aflat în culmea carierei sa le, medic, profesor, autor de literatur specific , ins ce nu dispre uie te uneori existen a monden , logodit cu o frumoas i tân r femeie, Ludmila, întâlne te chiar pe prima pagin a romanului, un Ädemon m runt". E ca i cum în vis, cineva s-ar afla înt r-o camer tapetat cu oglinzi ce -l reflect fidel din cap pân în picioare: puternic, inspirat, st pân al existen ei, adaptat superior unei lumi ce -l accept i-l sus ine. Doar una dintre oglinzi îl arat altfel: ea poart numele Mia Fabian i, dup trei sute de pagini de lupt , ezitare, neîncredere, farse de prost gust, co maruri vii, doctorul Minda intra în aceast oglind uman . Un critic int eligent (pe vremea aceea) a comparat romanul meu cu capodopera fratelui lui Th. Mann: Heinrich Mann: Dr. Unrat. Nu era lipsit de interes aceast compara ie, numai c drama expresionist a prof. Unrat care, pândind elevii de liceu ce se strecoar într -un cabaret, cade el însu i în triviala capcan a îngerului albastru, este coaja exterioar a procesului psihologic ma i intim i de o simbolic diferit în propria mea istorie. Era cât pe-aci s las balt Animale bolnave i s m apuc imediat de noua carte ce mi se p rea, cum am mai spus, mai expresiv , mai modern . Dar unul din asprele dictonuri ale mae trilor mei german i r suna ca o sentin : sfâr e te totdeauna ceea ce ai început. Toat via a a rezonat în urechea mea moral acest sfat, aceast porunc ² adeseori greu, aproape imposibil de îndeplinit ² i pentru c am r mas fidel acestui simplu i aspru model, poate, Dum nezeu se va îndura s sfâr easc ceea ce a început cu mine. Strângând deci din din i, blestemându -mi principiile, am terminat Animale bolnave ferm convins c a doua zi m voi apuca de noua, arz toarea tem . Au trecut îns cinci ani: lupta grea pentru publi carea Animalelor bolnave f r t ieturi, cariera Äfulger toare" profesional i politic , România literar , regia unui film de autor selec ionat de francezi la Cannes, declara iile publice i demisia mea la Paris împotriva începutului dictaturii, reîntoarce rea, pentru unii, uluitoare în ar , pierderea (binecuvântat !) a posturilor i privilegiilor mele sociale, a casei i a oric rei retribu ii, intrarea brusc , brutal , aproape fericit în starea de Älepros social", de marginal (ce va dura ap roape dou decenii) iat condi iile ideale pentru tratarea în deplin libertate interioar , într -o radicalitate moral în sfâr it recâ tigat , a ceea ce numesc eu prima mea tem major . Ca o r splat a unei justi ii în sfâr it prezente, aproape Ägâfâitor" de prezent , te mele Ämari" s-au aglomerat apoi una lâng alta într-un lan ce, i pân azi, m umple de uimire: la dou luni dup ce am sfâr it

VI

L
îngerul de gips mi s-a Äimpus" începutul Buneivestiri (25 decembrie '72), a urmat apoi Don Juan (o iute prefigurare a pânz ei mari ce urma s se numeasc Amfitrion), Drumul la zid i, în fine, trilogia Amfitrion. îngerul de gips a fost scris în satul 2 Mai de la începutul lui iunie pân la începutul lui septembrie 1972. Cum nu fusesem primit la Congres ul scriitorilor ² nici unul dintre colegii mei nu a protestat la aceasta, dar eu nu port pic nim nui ² am fugit de la Mogosoaia unde mi se d duse, provizoriu, o camer i, în patru luni, am scris cele ase sute de pagini ale c r ii, fericit de noua libertate socia l , i mai ales moral , câ tigat , p zit la intrarea în sat de un securist jovial care în ultima parte a sejurului meu la 2 Mai a îndr znit s se mut e chiar în curtea ranului la care locuiam. Ziua duceam o existen tipic estival , m îmb iam împreun cu prietenii mei î n Marea Neagr , bucurându-ne fals îngrozi i de armata meduzelor ce n p dise în acea var 2 Mai -ul i Vama Veche i nu ne feream s ridic m liba ii la faimosul restaurant ÄDobrogeanul" împreun cu cei care nu se fereau s stea la mas cu mine: Al. I. tef nescu i Nina Casian, Maria -Luiza Cristescu, Virgil Mazilescu, Dan Lauren iu, Daniel Turcea, D. epeneag, Liviu Ciulei, tân rul i necunos cutul pe acea vreme Virgil T nase i înc al ii câ iva. Seara, la ora zece, m retr geam în c m ru a mea unde în ciuda vremilor vitrege (sau, mai tii, fantastice!) aveam mereu în rezerv o lad cu vin ro u simplu i aspru de Dobrogea i unde primeam vizitele unor prieteni: Constantin oiu i so ia sa Karin, Dumnezeu s -o ierte, Al.

Paleologu i tân ra sa so ie, Lucian Pin tilie, sau splendizii mei prieteni, arti tii plastici Vasile Gorduz, Silvia Radu, Tana Maitec i înc al i câ iva, nu foarte mul i. La zece seara îns stingeam lumina urmând ca dup patru ore de somn s m scol, totdeauna f r ceas, la ora dou diminea a i s încep fericita lupt cu îngerul. Dar, ca într-un roman de Dostoievski sau Th. Mann, printre atâ ia vizitatori simpatici i umani s -a amestecat i... diavolul. într -o sear , la nici o jum tate de or dup ce am stins lumina, am auzit o b taie în u , a m deschis i m-am trezit în fa a unui tinerel, îmbr cat civil, care s -a recomandat a fi ofi er al Ministerului de Interne, i -a spus numele, pe care l -am uitat, s-a scuzat c m deranjeaz i m -a anun at c superiorul s u, colonelul de securitate T b caru, ar dori s aibe o convorbire cu mine. ÄPute i s refuza i", mi -a spus cu un aer sportiv, probabil admirându-se pe sine în clipa aceea. L -am întrebat unde urma s aib loc întrevederea i, cum tinerelul mi -a indicat numele unui restaurant cunoscut din Mamaia, am fost de acord. Eram de vreo trei luni înapoiat în ar din spectaculoasa mea c l torie în Fran a i R. F. Germania, unde d dusem declara ii în pres i la radio atr gând aten ia occidentalilor increduli i care îl ineau în mare stim pe Ceau escu ² sau se pref ceau foarte bine de aceasta ² asupra schimb rii bru te de unghi în politica intern a României. Nu, nu am protestat contra comunismului ci doar contra înce putului dictaturii, fapt dramatic ce avea s singularizeze România între celelalte ri afiliate Moscovei din estul Europei i s -o

VII
proiecteze în dou decenii de co mar social i psihologic: ruina institu iilor, chiar i a celor comuniste, a colii, a cultu rii, distrugerea satelor, atacul tot mai brutal contra individului i a demnit ii s ale, schizofrenizarea aproape a întregii popula ii adulte. Imediat dup declara iile mele de la Paris i din Germania (unde am fost secundat de D. epeneag, Gh. Pitu , Dieter Schlezack, Monica Lovinescu, Mircea Elia de i doamna Cristinel, I. Cu a, Pierre Emmanuel, Hans Hartl i Dr. Ghermani de la Sud -Ost Institut Munchen, Acrivu din Koln, Noel Bernard i înc al i câ iva) organele de intoxicare ale securit ii române au lansat imediat zvonul c am fugit. De i am anun at ² mi se pare în Quinzaine litteraire, la ospitalierul Maurice Nadeau ² c m voi întoarce în ar , voind s dau prin aceasta greutate protestului meu, sau dac vre i revoltei mele (e adev rat, o revolt pe jum tate, dar cine a mai f cut -o la acest nivel în rile comuniste din jurul nostru?!) nimeni nu voia i nu putea s cread c am s m întorc dup ce un Petru Dumitrul i al i câ iva protestaser doar cu fuga. M -am întors îns , spre stupefac ia tuturor, în noaptea de 19 aprilie 1972, pe la frontiera Arad. Din clipa aceea am fost urm rit, s e în elege, de organele Äde resort" i în plus au fost lansate alte torente de intoxicare ale c ror miasme fetide, în zdren e, preluate cu grab ciudat , aproape cu veselie, d e unii colegi sau de necunoscu i, ajung la mine pân ast zi: Ädezechilibrat menta l", Äaventurier", Äagent cu sarcini speciale". Scenariul Ädezechilibratului mental" în primele luni dup întoarcerea mea a prins o anume, rapid consisten , iar r spunsul meu, singurul meu r spuns posibil, firesc ² de i paradoxal pentru unii ² a fost prop unerea unei structuri romane ti ample, solide, novatoare, înalt expresive. Pân la simbol. Aproape un an a durat lupta pentru publicarea manuscrisului meu îngerul de gips. i doi oameni au un merit incontestabil în aceasta: Marin Preda, directorul editurii Cartea Româneasc (editur a Uniunii Scriitorilor pentru a c rei înfiin are, în ciuda directivelor Comitetului Central, eu însumi am luptat aproape singur împotriva Ministerului Culturii i a secretarului CC. cu cultur i propagand Paul Niculescu-Mizil) i Georgeta Naidin-Dimisianu, de i simpl redactar la Cartea Româneasc (ea îns i urmând a fi expulzat din editur în ultimii ani ai dictaturii), unul din marii editori ai culturii române sub comunism, c reia îi datore z apari ia a înc dou c r i: Don Juan (1981), la numai patru ani de la scrierea ei i Drumul la zid (1984), la aceea i editur . îngerul de gips a ap rut în luna august 1973 într -o t cere total i o indiferen aparent . Tirajul (minim: 12.500 ex.) st tea în pivni ele editurii, Preda neîndr znind s -l difuzeze, în timp ce unii creaser o comisie i un Ädosar" al romanului din partea Consiliului Culturii, iar al ii preg teau Äcampanii". Al. Andri oiu scrisese un atac fulminant în Scânteia contra mea, atac oprit în pagin din ordin de sus, d in Äviclenie de sus", deoarece Ceau escu, în excelente rela ii cu lumea occidental , a intuit c nu era în favoarea sa s creeze un scandal în jurul u»ui tân r i celebru scriitor care -i punea în discu ie noua sa politic . De altfel asta urma s fie, timp de dou decenii, Äinova ia" sa politic , marea sa abilitate fa de ceilal i colegi ai s i conduc tori din Est: o aproape liberal politic extern , cu unele lovituri

vin
diplomatice surprinz toare ² sus inerea Israelului, a liderilor arabi, a social -democra iei germane aflate atunci la putere, a Chinei ² îmbinat cu o strângere tot mai accentuat a Ä urubului" în politica intern . O cvadratur a cercului, stupefiant i neveros imil pentru unii anali ti occidentali, convenabil îns unor lideri politici ci nici ce în elegeau s -l foloseasc pe tot mai paranoicul nostru ef de stat în demersuri i afaceri aparente i ascunse ce mergeau de la intermedierea unor conflicte politice ² Africa Central , conflictul din Vietnam, pacea Beguin-Sadat, pân la cinicul fu rt i spionaj industrial. în acele s pt mâni de august, directorul tehnic al editurii, Gheorghe Iacob, Dumnezeu s -l odihneasc , l-a convins pe Preda s difuzeze cartea. ² N-am primit ordin s-o difuzez, moncher\ ² Dar nici nu a i primit ordin s n -o difuza i, i-a replicat Iacob. i astfel, cu ajutorul unui excelent tipograf, cartea a intrat pe t cute în libr rii. Nu s -a permis nici un anun al lans rii, iar în curtea editurii Cartea Româneasc , la ora difuz rii romanului, în afara unor securi ti fals plicti si i în fruntea c rora trona zâmbitor Vasile Nicolescu nu mai era aproape nimeni, nici m car prieteni foarte apropia i. Am dat totu i o mas la restaurantul ÄBolta rece" la care au participat Marin Preda i so ia sa, Paul Goma i so ia sa, Dan Lauren iu, p arc Ileana M l ncioiu, Sorin Titel, I. Dr g noiu i, cu siguran , Vasile Nicolescu, lichea superioar , Dumnezeu s -l ierte (Dumnezeu iart i pe lichele!), poet veleitar i snob torturat îns de o abjecta poft de putere, intrigant de curte f anariot , maltratând cu brutalitate cu foarfecele sale însângerate de metafore, sute i sute de versuri ale poe ilor adev ra i din întrea ga Românie. i apoi, t cere. Iar dup aceast t cere prelungit , fals , a izbucnit furtuna: patru ample articole scrise la comand , în patru mari reviste literare, care desfiin au romanul i pe autor Valeriu Râpeanu, Aurel Martin, Ov. S. Crohm lniceanu i Ion Iano i. Cel mai bru tal a fost bineîn eles sluga fanatic a partidului, Râpeanu. Cel mai cinic: Crohm lniceanu. Profesorul Iano i i-a luat atâtea rezerve în atacarea c r ii ² care bineîn eles nu coincidea cu Ämarile idealuri socialiste ale comunismului" i al c rei final, mai ales, în spe ultima f raz : ÄUn salt între dou mor i" indica, dup spusele respectuos -indignate ale rece nzentului, un Ämesaj str in lumii noastre", etc, etc, ² încât fa de tonul brutal cinic al celorlal i trei articolul s u mi s -a p rut aproape o curtoazie. Radu Cosa u mi -a dat num rul s u de telefon i l -am sunat Ämul umindui" pentru tonul s u urban i, în ciuda rezervelor clare politice, men ionarea numelui lui Dostoievski. Peste mai bine de un deceniu, Ion Iano i urma s r spund galanteriei mele sco ându -mi din impas masivul meu poem epic Drumul la zid pe care, de i avea bunul de tipar de aproape ase luni, Äforurile" nu îndr zneau s -l pun pe pia , i a f cut totu i ceea ce un critic important face rareori: mi -a f cut o vizit acas , dl. Iano i, i mi -a oferit spre lectur referatul s u la Drumul la zid înainte de a -l înmâna autorit ilor, mul umindu -mi în vorbe calde pentru bucuria spiritual ce i -a cauzat-o lectura romanului meu. (Un singur critic avea s -mi mai fac acest dar: Nicolae Manolescu. într -o sear târzie de mai 1977, cu ochii sclipind de bucuria complicit ii i a revela iei

IX

capodoperei, mi-a citit cronica sa la romanul Bunavestire ce urma s apar în Româna literar i avea, peste câteva zile, s -i atrag suspendarea cronicii literare pentru un timp i, mai ales, s -i nimbeze fruntea sa de mare critic cu acea aureol rar în lumea nec reatorilor: riscul i suferin a pentru îndr zneala în afirmarea adev rului). Lupta mea donquijotesc împotriva naturalismului în proza român î i g se te, pro babil, prima expresie în îngerul de gips. i poate n-ar fi nepotrivit s vorbesc despre sinceritatea acestei c r i, dar nu în sensul imediat, direct, al acestui cuvânt: mai degrab a putea vorbi despre sinceritatea unei voca ii. De i ne afl m în fa a unui story realist, a câtorva personaje distincte ce respect marile reguli ale realismului secolului trecut, îngerul de gips este mai pu in sau mai mult decât o carte realist : e o halucina ie tematic . Degradarea, decaden a, dec derea doctorului Minda a fost i capcana (realist ) în care au c zut rarii critici ce s -au aventurat în exegeza acestei c r i. Nu faptul c nu era

recomandabil din punct de vedere politic s comentezi aceast ultim carte a lui Breban i -a împiedicat pe criticii importan i români s se aplece asupra ei ci, cred eu, ‡' noutatea ² nu a temei, ci a trat rii ei ² i-a f cut pe exege i s ezite în abordarea ei. în fapt, discu ia putea fi simplificat , redus la dou elemente fundamentale: reflectare i simbol. De o sut de ani proza român , cea mare, cea Äna io nal ", cea social a slujit acelui ideal descoperit la începutul secolului tr ecut francez când Balzac i al i câ iva au descoperit c arta lor, minor , provincial pân atunci, o cenu reas a culturii, putea concura i apoi putea p trunde cu aplomb în hemiciclul valorilor maj ore ale artei: Äfiziologiile" sale o arat , ca i acele naive i încânt toare vanit i în care se închipuia pe el însu i ca om de tiin ² docteur en sciences morales se credea a fi ² i aceasta arat deja prestigiul pe care îl câ tigase nu arta ci tiin a în acel timp (1830). Idealul acesta, ce p rea, dac nu concurent tiin ei, oricum complementar, era idealul reflect rii. Din tinere ea mea, am fost nemul umit de acest ideal. O nem ul umire mai degrab temperamental , nu valoric . Ca orice mare ideal, el nu e perisabil, el poate fi doar tr dat. De altfel, mese ria mea, atât cât o tiu, am înv at-o slujin-du-l, i e suficient s amintesc fraza mea care sun ca un leit motiv m Don Juan: descrierea înseamn posesie. Dar era ceva în mine, probabil, înc de pe atunci, care era entuziasmat i nemul umit în acela i ti mp de acest grandios proces al reflect rii, al descrierii. Al imita iei. ÄImita i natura", spunea Shakespeare. Una din frazele sale cele mai criptice. Da, dar unde e natura? am putea într eba noi ast zi, la câteva secole dup ce acest Ämare romancier" a sfâ iat pânzele stilizate i splendid ipocrite ale artei medievale? Ce, care natur s -o slujim? De-a lungul întregii mele cariere am luptat nu numai pentru o coal de roman românesc, dar i pentru una problematic , ideatic , pentru un Äroman de idei", cum se zicea alt dat înjurai lui Lovinescu dar i al lui Ibr ileanu. (Acesta, ie eanul, o numea Äproz de analiz ", vorbea de Äproz de crea ie i de analiz "). Apoi, prin anii '30, a ap rut conceptul de Äproz psihologic ". Unul din vârfuri le criticii literare de dup r zboi m situeaz în contingentul celor care fac proz de analiz . Aceasta arat înc o dat încetineala, pruden a c u care exegeza în proza român se apropie de formele mai noi ale Äreflect rii"! Sau teama de o nou psihologie a artei, teama de a trece pragul acestei uria e descoperiri ce a fost i este realismul în art . Teama, mai ales, la noi, la români, de a nu ne sub ia geniul, de a nu l sa s se infiltreze viru ii corup iei Ämoderniste", teama ² înc atât de prezent , aproape vehement în ti nere ea mea literar ² c orice concept poate d una acurate ei specifice, c orice intruziune speculativ , no ional , distruge sau compromite genuinul inspira iei. Interesant, n u-i a a? ² cultura ca du man al culturii! Oare numai absen a în cultura român a unei mari i istorice coli filosofice s explice aceasta? Sau e o r zbunare a fondului nostru arhaic, cum o spunea Blaga, aceast pudoare de a p i pe ghea a conceptelor, elibera i dar i p r si i de fer mele leg turi autentice, de lan urile diafane i a proape vizibile ce ne in înc lega i, în istorie, în balad dar i în art , de râuri, de colinele ce ascund turlele m runtelor biserici de lemn, de Ärâul, ramul" lui Eminescu? îngerul de gips, ca în artele mar iale japoneze, lupt cu un du man folosindu -i armele: el vrea s înfrâng realismul, ceea ce noi în elegem prin aceasta (în secolul trecut francez prin naturalism se în elegea realism), folosindu -i mijloacele i, poate, întreaga -i, prestigioasa -i tradi ie. Nu, tinzând spre simbol în îngerul de gips nu am tr dat nici o clip realismul clasic (sau critic cum îl numesc unii). Suntem poate prea aproape de marile cupole epice ale lui Balzac i Tolstoi ca, în toat onestitatea, s putem neglija pur i simplu Ämetoda lor ". Dar, folosindu m de uneltele refl ect rii înv ate de la ace ti mae tri i,în primul rând, de acea tiin ce într -o clip de z p ceal ne împinge pe soclul dumnezeirii (am numit arta creerii personajului), descoperii în straturile de fund ale spontaneit ii mele artistice o alt n ecesitate. Nu mai mult, nu mai adânc, nu mai înalt: altceva. Ä Und mich ergreift ein l ngst entwohntes Sehnen nachjenem stillen, ernsten Geisterrich." i eu am resim it, ca i autorul lui Faust, aici, la gurile Dun rii, aceast veche, lini tit i grav , aproape u itat nostalgie spre imperiul spiritului! Iar pentru noi, acest imperiu era capacitatea romanului, a ceea ce numim astfel, nu s se autodep easc ci pur i simplu s înainteze, s continue a fi în uzura enorm a genurilor literare. i, în secolul nostru, un Marcel Proust i un Th. Mann au avut aceast îndr zneal p ind, ambii, pe noile continente lunecoase ce cu zgomot asurzitor se ridicau din apele posibilului în arta noas tr ce a devenit atât de central , de responsabil . E posibil de a interpreta îngerul de gips numai în cheie realist . Nu a fost numai pruden a autorului, aceea de a se asigura de solul artei clasice romane ti dar i o luciditate a specificului, siguran a c , o dat descoperite, acele arme ale reflect rii ² nara iunea,

XI

tipologia, atmo sfera, cochet ria cu istoria, i altele ² sunt înc suficiente s Äimite" acea natur de care vorbea tat l lui Prospero: dar o dat cu îngerul de gips am sim it c proza român merit i trebuie s intre sub zone mai ample, mai expresive. Evident, acest ro man e o lung , aproape o ioas , aproape pedant , descriere, enumerare a treptelor pe care cade un Ätrup" uman, a a cum în Evul Mediu meridio nal era aruncat câte un trup în canalele Vene iei. G. Horodinc , într -un interesant studiu, a observat c dr. Minda semnific o dram tipic sub dictatur : incapacitatea unui om de merit de a se realiza. E posibil, aceste drame existau, i ele au i fost par ial tratate în proza anilor '80. Dar îngerul de gips vroia s fie altceva: o adaptare prin dezadaptare. Nici m car o Ämiddle Ufe crisis"... ci un dialog dramatic, aproape romantic, cu ideea de adaptare, atât de scump secolului în care tr im. Adaptare i suferin , iat dou elemente excesiv fals legate î n vremea noastr . Dac suferin a este pivotul uria ei construc ii dostoievskiene, noi sim im, nel murit dar tenace, c acest Shakespeare al vremii noastre nu era în primul rând interesat de adaptarea social i nici de variantele i dramele ei. Nu, la Dostoievski suferin a este atât de teribil de sincer , de cople itoare, încât cu siguran ea semnific altceva, ea ne arunc peste hotarele lumii i normelor în care tr im, ne trimite într -un exil al ideii absolute, în acel imperiu al spiritului, în zona aceea eleat unde nimic sau aproape nimic nu se schimb . Unde omul e gol, e acela i, tânjind dup el însu i, corupt de ideea dumnezeirii. Poate acest model îl aveam în cap aplecându -m cu grij , cu r bdare, asupra bietului Minda ce tr ia un reflex uman simplu: acela de a nu fi îngropat într-un mormânt de lux. El se detrac heaz , face gesturi necugetate, nepotrivite carierei sale cumin i pân atunci, e aproape suicidar, î i face r u sie i. La sfâr itul c r ii stâ singur, i ultimele pagini îl descriu proiectat parc într -o rela ie oniric sau de final de film polonez: singurul s u corespondent este un fel de sobol, de obolan care pare a -l fi urm rit într -un labirint simetric pe întinderea periferic a unui maidan sau loc de de arje menajere. Minda nu încearc m car s în eleag , el încearc s fie. Autorul însu i nu face cea mai mic încercare de a- i în elege eroul. El îi descrie pur i simplu falsa c dere, într -o complicitate care nu este cea a în elepciunii ci a intui iei. Intui ia unui sfâr it de secol, intui ia noilor drame ale omului sub cele aparente: politica, r zboiu l, banul. Drama singur t ii celui ce continu s fie. Buc, iulie 1997 NICOLAE BREBAN

TABEL CRONOLOGIC 1934 1 februarie. Se na te la Baia Mare Nicolae Breban, fiu al lui Vasile Breban, preot greco -catolic, i al Constan ei Breban (n. Bohmer). 1940 Familia Breban se instaleaz la Lugoj, unde tat l viitorului scriitor func ioneaz în cadrul Episcopiei greco catolice. Nicolae Breban urmeaz coala primar i liceul la Lugoj. 1948 Regimul comunist interzice cultul greco-catolic i impune desfiin area structurilor ierarhice ale acestuia; devenit mirean, Vasile Breban î i asigur existen a ca mic industria (posesor al unor mori, mici fabrici de ulei etc). 1951 Din cauza originii sociale, Nicolae Breban e exmatriculat din liceu, cu interdic ia de a se înscrie la vreo alt coal din ar .

1952 Termin liceul la f r frecven , la Oradea, unde lucreaz ca func ionar. La începutul verii, dup examenul de bacalaureat, merge la Bucure ti pentru a se înscrie la Universitate, la Facultatea de Filosofie. Nu este admis, din acelea i ra iuni din care fusese eliminat din liceu. Se angajeaz la Uzinele 23 August, unde urmeaz cursuri de calificare ca muncitor. Lucreaz o lun ca sudor electric, apoi, ase luni, ca strungar -fier. 1953 Intr la Facultatea de Filosofie Äm sluind actele", dup cum explic în Confesiuni violente. Dup o jum tate de an, subterfugiul fiind descoperit, este exmatriculat.

xm

1954 Din nou înscris la Filosofie, la Bucure ti. Dup câteva luni aban doneaz studiile în urma unei îmboln viri grave. 1956 Student la Cluj, la Filologie (limba i literatura german ), încearc , în anul urm tor, un transfer la Bucure ti, f r succes. Exmatriculat a doua oar de Ath. Joja. 1957 i anii urm tori. Posesor al permisului de conducere, valabil inclusiv pentru categoriile de vehicule grele, utilitare etc, Nicolae Breban nu devine ofer de taxi ² contrar unei legende bizare ivite ulterior ² ci lucreaz la garajul Ministerului Finan elor, pe un post m runt ² implicând r spunderi administrativ-organiza-torice. Uneori, de serviciu pe garaj, noaptea, duminica sau în alte ocazii, utilizeaz câte o ma in a garajului pentru câte o plimbare cu prietenii (Nichita St nescu .a.). Duce o existen marginal fa de structurile institu ionalizate ale vie ii literare din epoc , î i consacr timpul liber unor lecturi fundamentale, din marea literatur universal (în special german ), filosofie etc. în acela i timp face sport de performan ² atletism ² i î i creeaz o anumit imagine, pu in comun , dac nu cu totul ciudat în epoc , de Äplayboy" intelectual. Iat câteva rânduri, din Confesiuni violente, despre perioada respectiv : ÄAcei ani au fost ani de lectur . Sigur, uneori eram speriat. Toat tinere ea mea a fost înmuiat în spaima social , în spaima de viitor. îns , cu incon tien a i cu vitalitatea vârstei, nu z boveam prea mult la asta. Nu sunt un temperament ulceros (...), v d mereu partea bun din lucruri. F ceam sport pe vremea aceea, atletism. La Oradea f cusem box. (...) Dar citeam mult, f ceam curte unor domni oare dr gu e. Eram mult mai liber decât colegii mei de genera ie, care erau înregimenta i în acele abatoare care se chemau universit ile staliniste." Frecventeaz un cerc informai de prieteni, de tineri cu preocup ri intelectuale i literare ² din care unii vor deveni, ca i el, scriitori: Nichita St nescu, de care îl va lega o mare prietenie, Matei C linescu, Cezar Baltag .a., ² i, în general, mediile tinerilor litera i tocmai afirma i sau în curs de afirmare. Se distinge, în colocviile XTV neoficiale din aceste cercuri (în care chestiunile erau discutate în mod cu totul heterodox fa de Äcomandamentele" lansate de oficialit ile epocii, de dogmele Ärealismului socialist"), ca un sus in tor energic al înnoirii concep iei despre crea ia literar , ca un adept al primatului esteticului. în aceea i perioad , a fost dus de Ilie Constantin la reuniuni ale unui cenaclu literar patronat de UTM, acolo i -a cunoscut pe Florin Mugur, Grigore Hagiu .a. Ulterior, Nicolae Breban s -a apropiat i de Dumitru epeneag i s-a Äaliat" cu acesta. 1961 Debut, cu schi e, în Gazeta literar . Din anii aizeci i pân azi, Nicolae Breban a colaborat la reviste literare sau culturale ² Gazeta literar , Contemporanul, România literar , Luceaf rul, Steaua, Vatra Româneasc .a. cu fragmente de proz , texte eseistice, publicistic etc. 1965 Are loc debutul editorial, prin apari ia romanului Francisca (Premiul ÄIon Creang " al Academiei Române). 1966 Apare romanul în absen a st pânilor. 1968 Apare romanul Animale bolnave (Premiul Uniunii Scriitorilor). Cartea înregistreaz un frumos succes de critic i de public, deopotriv (avea s fie reeditat în anul urm tor), consacrându -l pe autor ² deja remarcat pentru cele dou romane anterioare ² drept unul dintre cei mai importan i prozatori ai momentului. De-a lungul celor aproape trei decenii care au trecut de atunci, scriitorul i -a p strat i consolidat, prin scrierile ulterioare ² f r îndoial , inegale, dar remarcabile f r excep ie ² un loc proeminent în ierarhia valorilor literare actuale. 14-l6 noiembrie. Au loc, la Bucure ti, lucr rile Adun rii generale a scriitorilor; sunt alese prin vot liber i secret, organele de conducere ale Uniunii Scriitorilor. Nicolae Breban este ales în Biroul Uniunii Scriitorilor. 1969 Are loc pre miera filmului artistic de lung metraj R ut ciosul adolescent (scenariu: Nicolae Breban, regia artistic : Gheorghe Vitanidis). XV Scriitor consacrat, bucurându-se de apreciere cvasiunanim , Nicolae Breban este ² în epoca de relativ Ädeschidere" a oficialit ii comuniste fa de problemele libert ii de crea ie, de încurajare a competen ei i valorii ² Ämobilizat" i Äpromovat" politic: devine membru al PCR i, la al X -lea Congres al acestuia (6-l2 august), e desemnat membru supleant al Comitetului Central. 1970 Scriitorul este numit la conducerea revistei România literar (figureaz ca redactor- ef începând cu num rul 20/1970). Pune mult suflet în activitatea de conduc tor de revist , se str duie te s dinamizeze, conform concep iei sale, publica ia, s o transforme într-un factor de influen constructiv în via a cultural a rii.

îi adreseaz autorului repro uri violente.. Don Juan apare. v dind n zuin a unei superioare pedagogii socio-culturale (precum seriile de eseuri For a exemplului i Riscul în cultur . Prev zut ini ial a fi proiectat într -un cadru festiv. 1988 Apare în Via a Româneasc ² în urma public rii de c tre Gabriel Liiceanu. în dezbaterile de idei i în coloanele presei literare i culturale din ar . Din convorbiri ale lui Nicolae Breban ² dezbateri purtate împreun cu personalit i literare sau culturale. fiind preocupat în primul rând de realizarea propriei opere. Fusese exclus din Biroul Uniunii Scriitorilor i din PCR: marginalizat de autorit i. II.) asta a fost o noutate stilistic . acel episod: ÄCeea ce i-a în elat pe unii a fost faptul c am tratat ideile lui Farca uneori cu aerul c eu sunt partizanul lor. cu ocazia festivit ilor prilejuite de jubileul PCR (8 mai). Printre colinele verzi fusese inclus în selec ia oficial . tot în mai. Popovici i N. dup 22 decembrie 1989.i publica operele în str in tate. 1981 Apare romanul Don Juan. dup cum remarca Irina Petra . Titlul i concep ia revistei i se datoreaz . a c ror apari ie sub form de carte este iminent . ca i de impunerea ei aten iei interna ionale. Ovidiu Pecican a ales fragmente pe care le-a structurat în acest volum. Cele trei p r i . aflându -se la Paris i luând cuno tin de m surile de în sprire a dirijismului ideologic introduse în ar (Ätezele" din iulie 1971. Iat cum explic scriitorul. Public . Dar (. cum face autorul clasic. în contextul manifest rilor legate de jubileul sus-amintit. oper de memorialistic i profesiune de credin totodat . Astfel s-a întregit. în traducere. contrar aparen elor. 1985 Apare în Fran a. care. în revista pe care o conduce. filmul este reprogramat la alt sal i privat de girul oficialit ilor. numit de autor Äpoem epic". Scrie noi romane pe care le public în ar . Nicolae Breban devine. pe care se a tepta s -l prezinte cinematografia despre actualitatea româneasc i. 1973 Apare romanul îngerul de gips. demisia de la XVI conducerea României literare i acord interviuri presei occidentale. 1990 Tot mai prezent. ² publicate în pres de-a lungul anilor. îi apar opere mai vechi. Alberta). în semn de protest. nu se autoexileaz . politice i biografice") formulate de scriitor într-o suit de convorbiri cu Constantin Iftimie se articuleaz într -o autobiografie selectiv .. la Paris. Demonii m run i. în loc s iau distan fa de ideile unui personaj. înc din 1972. în traducere. exclusiv prin valoarea estetic . Procuratorii. eu am intrat în pielea lui. Bunavestire (L 'Annonciation). în absen a st pânilor (En l'absence des maîtres). sie i î i refuz postura de opozant politic radical al regimului de la Bucure ti. Apare romanul Bunavestire (Premiul Uniunii Scriitorilor). a Epistolarului ² eseul Tinerii corifei (Paris. Apare Confesiuni violente. reluat în toat presa de partid i cultur . în Fran a. semnalat de T. 1972 Se întoarce în ar . în traducere. din iunie '77. un fel de ÄNicolae Breban par lui -meme". piesele de teatru B trâna doamn i fluturele i Culoarul cu oareci (reprezentate scenic sau radiofonic în ar dup 1990). 1980-l981 Nicolae Breban scrie. i cet enia german . oferind astfel. dup cum a xvm 1996 explicat autorul. Filmul displace Elenei Ceau escu care consider c aspectele de via evocate nu se conformeaz tabloului Äoptimist". î i prezint ." 1977-l989 Face lungi c l torii în str in tate. 1977 Nicolae Breban sus ine luarea de pozi ie a lui Paul Goma. Pând i seduc ie i Amfitrion (format din trei volume). nu mai ocup nici o func ie oficial i se dedic cu totul scrisului. ca în orice roman postmodernist.Organizeaz dezbateri substan iale. XVII 1984 Apare romanul Drumul la zid. De i sprijinise ac iunea lui Goma. 1994 Apare O utopie tangibil . E icanat de oficialit i în leg tur cu încerc rile sale de a. octombrie 1987). cuprinde romanul Don Juan din 1981. cu ocazia proiec iei filmului. are loc edi ia din acel an a Festivalului Cinematografic de la Cannes. în Confesiuni violente. iar în iulie. Cartea apare cu di ficultate i provoac un atac de-o mare violen în plenara CC. cu contribu ii publicistice. în care romancierul î i exprim simpatia i pre uirea pentru Ägrupul de la P ltini ". volum alc tuit de Ovidiu Pecican în 1986. III. 1992 Apare volumul de versuri Elegii parisiene. întâlniri ale redac iei cu cititorii etc. director al s pt mânalului Contemporanul ² Ideea european . C l tore te apoi prin Italia. tot la Flammarion. serie nou a Contemporanului. o monumental macrotrilogie ² sau Ämega-trilogie" -. Apare masiva trilogie romanesc Amfitrion (I. la Editura Flammarion. adaptare cinematografic a romanului Animale bolnave. nu p r se te definitiv România. în traducere. Peste câteva zile. în special la Paris. sub titlul generic de Don Juan. Pân în 1976 nu i se mai permite s c l toreasc peste hotare. 1971 Are loc premiera filmului artistic de lung metraj Printre colinele verzi (scenariul i regia de Nicolae Breban). criticând politica regimului Ceau escu. în mai. texte de atitudine. 1991 Apare romanul Pând i seduc ie (scris în 1976). în Fran a (Editura Flammarion). care lansau ceea ce avea s fie n umit de massmedia din Occident Ämica «revolu ie cultural » a lui Ceau escu"). Ceau escu. interviuri acor date unor ziari ti etc. Nicolae Breban este prezent la Cannes. 1983 Apare în Fran a. idilic. dar de i dobândise. carte-interviu: o seam de m rturii (Äliterare.

fondul mirii Fur chipul ei b lai. ro cat .. dintr-un simplu exerci iu de voin . II în fereastra despre mare St copila cea de crai ² Fondul m rii. cu mâinile lungi. Eroarea/credin ei într-un ideal/nu este obtuzitatea. Apoi o privi: era o femeie în jur de treizeci. dar Minda. Apare volumul exegetic Breban. Irrtum ist Feigheit.. i când o analiz . p strând aceea i voio ie deplasat i. o privi mai atent: mijlocie de stat. Din nou i se p ru ceva cunoscut în fiin a din fa a sa. pe mâini. ale Ämegatrilogiei" nu reprezint un continuum narativ (e vorba în fiecare caz de alte personaje. rujate cu vulgaritate. voio ia ei nefireasc . perla i. aceast prim impresie se terse din mintea lui.d." Eminescu. de alt Äintrig " . uit acest lucru." 1 sept 1969 7 iunie 1972 L ² Mai e cineva? întreb doctorul Minda. fruntea mic . Sora trecuse deja al turi i Minda o auzi cum se schimb . inegale ca amploare. toate acestea îl impresionaser nepl cut. Victor Ne ore cu^care îi controla sau repara uneori cele câteva aparate din casa sa.. i Minda îi f cu un semn amical cu mâna. î i d du seama c felul în care se mi case acea femeie. tehnician radio. probabil o fost pacient .. simple i eficiente automatisme. maniera de a-l privi. într-o viziune cu totul original . pl tind o tax la policlinica special (de i diagnosticul i l -ar fi . Postuma Ä. în timpul consulta iei. Sora se întoarse în cabinet. O f cu încet s vorbeasc . i sora urât . concentrându-se asupra diagnosticului. în el st ruia reziduul unei senza ii u oare i nepl cute. precum i de femeia din fa a sa. fundul m rii Ah! de mult un chip i-arat . Dar cel lalt strig din u : ² A tept. Se rea ez apoi. o uit chiar i pe ea. un timbru cald. cât adev r îndr zne te un spirit? Aceasta a devenit pentru mine tot mai mult adev rata norm a valorii.. p rul des.. cu ceva nepl cut în toat fiin a ei. Nietzsche. gânditor. fundul m rii M atrage în adânc. stând în picioare în fa a ei. de alte împrejur ri. ÄSpre castel vrodat ochii N-am întors i totu i plâng ² Fundul m rii.componente. am un ziar la mine! i surâse." Fr. c o cuno tea chiar. în timp ce îi d du cele câteva recomand ri. Iar pescarul trece-n luntre i în ape vecinie cat ² Fondul m rii. r gu it): ² Pe Icju l-a i mai rev zut? Minda o privi f r expresie i ea repet : ² Pe Nestorescu. i înc în primele clipe ale întâlnirii lor. f cu doctorul i î i aminti de cine era vorba. î i d du seama c ea venise s -l consulte în mod inutil.m. deoarece orele de serviciu nu se sfâr iser înc . cu oarecare încetineal voit . numele ei (de data aceasta asociat cu altceva.). apelând la întreb ri scurte. apoi intr Lauren iu. care ar ta cu adev rat sfâr itul unei zile Äpublice" i prezen a prietenului.în timp ce ea se reîmbr ca. Intr o femeie.a. dar particip toate la dezvoltarea unui ambi ios proiect auctorial': revitalizarea i Ärescrierea".. Deodat o auzi spunând (o voce surprinz tor de pl cut . nepoliticos. ochii mici.. i ² Aha!. cu o dup -amiaz petrecut cu vreun an i jum tate înainte în casa-atelier a unei cuno tin e. Eseu despre stratagemele supravie uirii narative de Marian Victor Buciu.Cât adev r suport . ² Ai venit? f cu Minda i voi s se ridice. dar curând. la chiuvet . buzele groase. în spatele ei. deschise u a cabinetului. figura lui Ceea. talia u or îngro at etc. Pacienta (ultima din acea zi) se a ez pe scaunul din fa a biroului s u i îi dict cele câteva date conven ionale pe care Minda le trecu în registru. din simpl obi nuin sau cult al propriei profesiuni. ca i cum ar fi stat în fa a unui caz serios. scriindu-i re eta. O che ma Fabian VolumiuX i în clipele când î i schimba halatul i se sp la îndelung. fix. când doctorul î i odihnea fa a într-un surâs pe jum tate. monosilabice. figura rotund . wieviel Warheit wagt ein Geist? das wurde fttrmichinimermehrderdgentUcheWertmesser. termin . eroarea este la itatea.Irrtum(² derGlaubeans Ideal ²) ist nicht Blindheit. felul în care lungea cuvintele.Wieviel Warheit etr gt. Cazul femeii era simplu i ea ar fi putut s se adreseze i unui generalist. Acum. dar în timp ce se ridic s o vad ... chiar i cele medicale). i Minda î i propuse s nu -i spun nimic. O dat sau de dou ori i se p ru c o mai v zuse undeva. vii. lipsit de spiritualitate. i ea îi r spundea cu oarecare voio ie deplasat . poate. înc p ânat .. sprâncenele desenate gros. Ecce homo PARTEA ÎNTÂI Ä. cu o degajare parc for at sau insolent . p str aceea i fa impenetrabil i gesticula ia lent . din ii frumo i. Femeia plec .i treaba.. a marelui mit modern european al lui Don Juan. lucru care îi displ cea.

i de aici doctorul deduse c lui Ceea îi f ceau chiar o anumit pl cere aceste Ätrivialit i"... cu capul Äfrumos". fluierând încet. seara avea pentru el i un alt scop. în jur de 1. i-apoi zâmbetul s u pe jum tate vinovat. dar acesta era uneori f cut. s se târasc lin. am s dau un telefon LudjruleLs mearg înainte. cu maxi larul inferior puternic. Chiar tu mi l-ai recomandat.) ² îl cunosc. una mi se pare c e i cusut de soacr -ta cu ceva a la aceea i nuan .. i tia c Minda va înc erca mai degrab s -l dezve e de anumite Ämanii" ² cum era cea cu statul pe la cozi ² cu un didacticism înn scut decât s încerce s -l schimbe.i ironizeze prietenul.. înalt.. pentru c tie toat lumea c e ti prieten cu mine (Ceea râdea din nou. privind în jos). ro indu-se cu rapiditate pe partea inferioar a fe ei.. dealtfel mie-mi place s m culc devreme. pe ici. de la un magazin cu autoservire. doi din cei cinci copii ai gazdei urmau s se produc la vioar i pian în fa a asisten ei. osos.... totu i! insist înc o dat doctorul. f cu Lauren iu. Minda începu s râd . Erau îns amândoi de aceea i vârst . feminin. înaintând al turi. i Minda râse i el. spuse Minda. ² Pentru cei care au avut o adolescen normal ! relu Lauren iu. se poate s apar . descoperind din nou felul de a se exprima u or Äbombastic" al prietenului s u. dup p rerea doctorului. ² Nu pot s beau apa de la chiuvet ! replic serios Ceea. s se mi te.. ca o panic a propriei sale sensi bilit i. cu astfel de corvoade. Era singurul prieten al lui Minda. unde se d dea un fel de sindrofie muzical . De-aia nu vrei s vii? Lauren iu î i mi c u or umerii. pensionar de doi ani abia... Eu n-am avut-o. dispersarea în atâtea griji m runte. mult mai important. cu umerii îngu ti. concentrându-se parc numai asupra pl cerii de a umbla. ² Vino.. surprinz tor de elastic. de Minda. îi pl cea s . ² S înv !. compensatorii pân la urm ! Tu. ar fi fost mai potrivite cu asemenea îndeletniciri. (Era gazda la care erau invita i. cel pu in. i de aceea i în l ime. cu nasul mare. De aceea stau pe la cozi! Am o perversitate util ! ² Nu-i deloc util ! Te în eli! în primul rând. pe colo.. Eu m duc i a a acas . b ie esc. sau s furi o singur dat . propor ionat . El i logodnica sa erau invita i la un coleg al doctorului. a fe ei îi tr da sensibilitatea i o scurt spaim care i se ivea în ochii sp l ci i. Ceea era c s torit. în al doilea rând. distrat. î i pierzi vremea. la un magazin cu lactate?! Minda spuse toate acestea cu veselie.. care putea fi v zut adeseori cu plase înc rcate cu ape minerale. statura masiv a lui Minda. o anumit Äpenibil perversiune!" ² La vârsta noastr . i în casa sa mai tr ia i o b trân . Ceea râdea frumos.. în ceea ce -l privea pe Minda. ner bd tor. Doar pielea foartea alb . o femeie de o energie uimitoare. Lauren iu nu r spunse.. cu mâinile în buzunare.putut pune orice doctor de cartier) doar pentru c îl întâlnise odat .pentru c îl Äcuno tea". cu examenele pe care le ai de dat. . de i în familia sa se aflau for e care. îl acuza chiar pe Ceea de o anumit manie. la vreun aprozar. sprâncenele aproape ro ii. r spunse Ceea. de reac ia sa. E tipul semidoctului! ² Ia te uit ! f cu doctorul. exact de aceea i vârst (sub patruzeci). m runt casnice. jucat. replic sec Ceea. cel lalt.. rupte. care se colora repede. Reintrând în cabinet i apoi coborând sc rile al turi de Ceea. i doctorul nu mai insist : ² Bine. cu un fel de pudoare. conferen iar la institut. mama so iei sale. ple uv. ² Pariez c mai ai i câteva cump r turi de f cut. i-apoi Bibor eniul e exact ce-mi trebuie. ² Vii cu noi? întreb Minda. dup o scurt pauz . E ti idiot! Ce-s eu. asupra pl cerii de a fi lâng prietenul s u. nu i de ceea ce spusese. sau. balneolog? Te-ai v zut vreodat c rând plasele alea din plastic scorojit. câte o perversiune! ² glumise odat Minda. pe jum tate doar ² chiar dac sunt perversiuni m runte. perfect plictisit. umblând cu non alan .. î i împingea cu lene picioarele sale lungi. ² S cite ti? întreb . asupra serii care îl a tepta. o uit . somitate în materie (era internist). sim ind aproape frecarea înceat a oaselor de ligamente i mu chi. r bd tor ca un câine.. în loc s pri ve ti m car o singur dat cu interes picioarele unei fete de optsprezece ani. dintre care dou fete în jur de zece ani. trebuie s citesc înc ast -sear . borcane cu iaurt. pentru c Ceea însu i râdea. So ia lui nu fusese niciodat Äsurprins ". lipsit complet de imagina ie. î i l sa întreg corpul s u sub ire i lung.... avea trei copii. bineîn eles dac suntem normal constitui i i am avut o adolescen normal . cu care oricum n -ai ce s faci.. în timp ce se concentra asupra discu iei. slab. cu mersul s u elastic. con tient de sine. surâzând. ² Eu? întreb Minda. aerul grav. oprindu-se. Era înc preocupat de altceva i era un fel al s u de a se odihni.. mergând în felul s u. casnice. zece cutii de scobitori. prea puternic. Mi c încet din umeri i continu s mearg pur i simplu. saco e cu zarzavaturi etc.80. ce dracu ai instinctul sta plebeic?^/ Ceea t cea. contagiat de Ceea. ² De ce?! se împotrivi Ceea. cu mâinile în buzunare. ca s cumperi o jum tate de duzin de Bibor eni. nepre uind deloc timpul etc. N-o s st m nici noi foarte mult. m compromi i pe mine. al doctorului d dea senza ia unui b rbat matur mergând al turi de un adolescent. tu stai pe la cozi. cu inteligen a ta. pufnind în râs. sau s te îmbe i într-o sear turt cu primul imbecil întâlnit i cu câteva sticle din celebrul nostru Ävermut ro u". ceea ce trebuie s recuno ti c e un început de perversitate. Al turi. statul pe la cozi interminabile pentru orice fleac. ² îl cuno ti pe dQcj orul J irtasu? întreb Minda. Capul lui Ceea era urât. ² Nu. cum le numea cel lalt.

dar niciunde nu se recuno tea acest lucru. spontan. eu. riscând o sear de ghea a Ludmilei ² s -l incite la noi am nunte. erau de nedesp r it. la invita ia lui Minda. aproape cu brutalitatea cu care. anotimpul nu se tr da în nici un fel. cei doi se întâlniser din nou. al lui Ceea.. un individ probabil cu care ai cele mai scârboase rela ii ² Aiurea! f cu distrat Minda.. pe care Ceea le absolvise la B. extrem de circumspect în rela iile sale extraprofesionale. cu care caracterul i prestigiul lui Minda. ² i ce? ² f cu Ceea.. Existen a sa mai avea un lux. concentrat parc asupra celui ce mergea în el însu i. evident doar pentru câteva frac iuni de secund .. luaser masa împreun . cu capul aplecat u or pe um rul stâng. Eu nu in seminarii. dup ultimele dou ore de lectur din literatura vast a specialit ii sale. ceva care se opunea oric rui fel de tensiune. nici m car Äde dragul lui". i Ceea vorbise câteva minute ² sau 10 fusese poate o jum tate de or ? ² despre cineva. Prin '48 i pân prin '52. i Lauren iu era singurul prieten adev rat al doctorului Minda.i fi dat prea mult osteneal .i amenin a s devie Äcealalt curiozitate din via a lui". p reau decupate din carton. Nu iu prea mult s m folose ti drept lad de gunoi în care s . o figur pierdut în adolescen a sa. rezervat . în l area câtorva cozi de topor. care. dar i. oprindu-se în loc i privindu-l pe cel lalt ² ce crezi c ai s afli de la mine? Ce fel de am nunte crezi c am s . tr iau ca so i so ie . în sfâr it.. chiar i pe mine. în mare..s . maladiv .) Dup o scurt pauz : ² Eu nu vreau s aflu nimic. aproape surâz tor. prin care a i trecut i voi. o sun pe logodnica sa i. un declin al zilei atr g tor. chestii de astea. în rest. dup p rerea unanim . aproape o or . începuse s în ire prietenul s u i ar fi vrut ² poate de asta i prelungise prezenta întâlnire. am s -i dau un telefon Ludmilei s se duc înainte. casele vechi. foarte scurt. poate i mai pu in. lucid . asupra celui ce se âra lin. i cel care f cuse toate astea nici m car nu p rea s . ² De ce te prefaci c te intereseaz prostiile pe care i le-am în irat luni? întreb Ceea. la f r frecven / ² se potriveau mult prea bine.. ² E ti de tept. f r realitate. îi d du întâlnire ia familia Birta u. i. într-adev r. a ultimelor clase de liceu.M. obiectele.. Totul era luminos i lipsit de relief. citeam cursuri universitare de biologie i anatomie descriptiv . dealtfel.. trebuia s trec s o iau. Era sfâr itul lui septembrie. sau. Lauren iu d du încet din umeri.i caute un alt prieten. Era aproape singurul s u lux într-o existen înc rcat dej munc de înalt nivel. undeva în afara timpului. ² De ce? întreb Lauren iu. De i se aflau într -un fel de extreme sociale ² Ceea era grefier . se pare. totul era mecanicitate i capacitate de munc . lucrurile. prost între inute.. i o singur dat la o edin a organiza iei în liceu. Cu câteva zile înainte. Nimeni din subalternii sau colegii s i n -ar fi b nuit limbajul lui Minda din întâlnirile sale cu Ceea. un început de sil fa de indecen a lui Minda.. evident. sau aproape zilnic.. un fel de entuziasm sincer care ne-a prins pe to i. se opri lâng un PJT relefon public. ² ad ug el dup un timp ² putem vorbi despre altceva. unul singur: o logodn greoaie. de chimie biologic .. n -am timp! Dealtfel. la tribunal i.... fad . f r s -l priveasc . când se culca. cu Ludmila Ogrin^stomatolog . solid ca un glonte.. f ceam disec ii i cântam la pian Hanonul. '53. se sincronizau perfect. în afara domiciliilor înc desp r ite. C s toria întârzia ² de i cei doi se vedeau zilnic. f r s -l mai asculte. acolo. Prietenia cu func . în care se putea înainta ca într-un tunel de sticl . trebuie. muzical.. ² D -mi voie! Putem s mai st m împreun o or . împ r it de diminea de la.. La telefon mi-ai spus c . ce dura de aproape doi ani. spuse doctorul. ² Voiai s -mi spui ceva. ceva mort i lini titor. amestecat cu o sil autentic fa de propria sa dorin de a vorbi. nici tipul lor de rela ii.i ver i adolescen a ta nenorocit de la Caransebe parc . ² Dac nu mergi. Era o vreme cald . ro ind.. M rog. ² O clip ! f cu Minda i.i impunea personalitatea.. fire închis . replic timid Lauren iu. Lauren iu sim ea acest lucru. de la începuturile adolescen ei. în rest. o vacan de timp. Parc ai fi la un seminar în fa a tocilarului anului.? 11 . f r mine. Eu am s . ² O s se înfurie pe mine. Eu am fost o singur dat la jude ean U.\ ionarul de la tribunal era o insul perfect în existen a lui Minda. Credeam c tu vrei s afli ceva! Lauren iu d du încet din cap.uman aproape i asta. ase pân la dou sprezece punct. (Se aflau pe o strad l turalnic care cobora spre râu. al turi de J pi ietenia cu Ceea. dar era ceva.i debitez eu?! Minda d du din umeri i pornir mai departe. peste pavajul pr fuit. ajungându-l din urm pe Ceea.T. femeie cu aproape zece ani mai tân r . a crepusculului.. la Câmpulung parc ?! ² Fals! spuse Minda. ad ug Minda.. de tensionare. cu privirea pierdut . Pe Minda începu s -l intereseze ceea ce. într-un timp ca al s u.. ' ii. era o înserare impersonal . un anumeJErejcu. c s-au întâmplat acelea i lucruri. cei câ iva copaci de pe strad erau atât de limpede contura i de parc desenul lor vibra în acea intensitate sc zut . i el i -o impunea cu siguran a. tiind foarte bine c gre ea i c Minda nu i-ar fi pierdut niciodat timpul cu lucruri care nu-l interesau. reconfortant .i d dea cu întârziere examenele la Drept.

. Ai a a ceva? ² Da.. i Minda sim i... cum cel lalt î i ridic încet sprâncenele sale sub iri i g lbui. Dac vrei. hârâit. Minda a tepta ca cel lalt s continue. ² De ce s m cunosc pe mine însumi? Pentru c vrei tu?! ² Bineîn eles. spuse Ceea.i în ir cum era... Ar fi fost grozav s fi avut pe vremea acee a aventuri sentimentale. tiu o gr mad ! in minte o fapt foarte concret din vremea acee a: avea cozile scurte. sau. care... ² i cu asta.... d -i drumul! Cel lalt d du din umeri. ² Crezi c pot asta?! ² Tu. mai bine. mai bine. ² A. Cuno ti reclama pe telui congelat? ² Nu. nu era nimic.. ² Crezi c se poate trece ceva? f cu Ceea. dar Minda. ² Foarte bine. Sau. F .. Ce-ai împotriva lag relor? ² Eu? N-am nimic.i cât mai repede autobiografia. ² Bineîn eles. ² i pe tine ce te intereseaz s dau eu din gur ? ² N-are importan .. brusc obosit.. meri i asta. care trecut?! Al cui?! ² Cine-i sta James Hilton? ² Un tâmpit! Foarte la mod pe la sfâr itul r zboiului.. închipuie. meri i un lag r..... Numai s vrei. nenorocit.. cu zâmbetul acela de femeie. n-am v zut! replic scurt doctorul.. Vrei s -mi cân i lag rul t u.. în pavaj.. ² Aventuri sentimentale? spuse Ceea. ricana Minda. ² Teorii! rupse Minda...i povesti trecutul e o simpl arlatanie.i fac o confesiune! ² F -mi! spuse Minda cu tonul s u sec. a. le-am v zut eu. Nu exist nici un fel de trecut! ² i nici un fel de prezent. cum a i zice voi. i nici un fel de viitor. îi sim i mi carea buzelor numai din intona ie i nu mai avu nevoie s -l vad : privea jos. livid i împurpurat în partea inferioar . Falsific . invent . târnosit. eroi cu amnezii totale sau par iale i -apoi.. ÄUne si longue absence" i altele.. ² Nu tiu. po i s -mi cân i i un best-seller. c eu m fac c n-ascult. era aventurilor sentimentale abia începe! i s vezi ce -o s fie în cincinalul viitor! Pitina. Cât mai e timp. ai merita s . înseamn c trebuie s fi fost a a? ² Nu face nimic. inegalabil. a fost un lag r.. cânt -mi o reclam . la! ² f cu Ceea. dar când se uita la mine. idilizeaz . îmi plac lag rele.. ² Ce-i asta. Era o simpl gâsc . i acolo ap ru capul urât al lui Ceea. un lag r? ² Da. Bineîn eles. tipul cu fularul gri ve nic în jurul gâtului? ² A. gura prea mare.. el i o întreag serie de filme psihologizante. Pitina de la nu tiu ce. ² A. uvoiul de nest vilit al trecutului. bineîn eles.Lauren iu îl privi i surâse: ² Ai dreptate. po i orice.... cum i se trasase i lui sarcin s fie... iluminarea. asta a fi în stare! spuse Ceea cu seriozitate..i c trebuie s m gândesc la ceva i nu pot decât dac -mi turuie unul la ureche. umple de noroi o întreag epoc istoric . Cânt -mi alta. dealtfel i acum câ iva ani ap ruse moda asta. comendatore.. cu um rul întors spre el... d -i drumul oricum. îmi tremurau umerii! Parc o chema Pitina. Ceea f cu o schim plictisit : 13 L ² A. Eu sunt un om ocupat. ² S -mi fac autobiografia. Vomeaz . indescriptibil. ² Bineîn eles! f cu Ceea i zâmbi privindu-l. aproape cu nostalgie ² la era un tip romantic... un lag r împu it. r spunse ov ind Ceea... pentru o Äconfesiune"... cu confesiuni. comendatore?! ² i-l cânt. cârâit !. . r gu it.. Cel pu in pentru Minda. ² A. Crezi c se în elege ceva? Crezi în prostiile alea literare â la James Hilton. Ce era cu Treicu la. sau cum î i închipuia el c trebuie s fie un tip romantic.. Ce-i asta?! ² Nu conteaz . f cu Minda. Cunoa te -te pe tine însu i. chiar jucat. E ti exact tipul potrivit pentru a a ceva. deodat . Aiurea! Aventuri 12 sentimentale am acum. Crezi c eu tiu ce era? Crezi c dac încep acum s . era de neînvins. Luni mi-ai povestit câteva fapte concrete. nu v zu.. epene. Apoi spuse: ² Nu m intereseaz aventurile tale sentimentale sau fostele tale experien e postpuberale.i trecutul. tibia prea scurt . ai fi bun de a a ceva. dup mutra infect pe care o faci.. f un imn de slav revolu iei!. ² D -i drumu'!. Trebuie s ai calit i moral -volitive. p rul sp l cit.. ² Ei. sau cum îi zice! Ha. cu Pitina? Ce mai era?. fapte concrete.. vezi? Ce te mai fandose ti? D -i drumu'! Hai. Pitina. calomniaz .

c nu intereseaz .. pe de rost. ² Cu droguri n-am. Mi -a fi pierdut vremea cu disec ii. din care mi -am f cut rost de bani de buzunar vreun an de zile. ² Vezi c eu sunt prieten cu trei din profesorii t i... aprinzându.. Ceea începu s râd .. care nu ma v zut niciodat în via a lui. pe mine. ² Atunci cu o singur crim . i p turi. când i-am adus rabla înapoi.. po i s spui i adev rul. evident. i dobitocul b trân n-a vrut. spun eu. ² Hai. cu parapete largi. s ne plimb m pe alei. pe când aveam vreo 12 ani.. Am îns un fel de complot politic. de la suprafa a râu lui. ² Ce vorbe ti? Va s zic nu te intereseaz adev rul?! 14 ² Ei. nu e modern. pur i simplu. urm rind involuntar petele mari. care curgea sub ei..... s ne plimbe cu rabla lui de tr sur cu tot în parcul cel mare. a a-i trebuie.. un nume pe care -l tiu bine. Sunt la f r frecven .. care le regret . spuse Ceea nehot rât. Mi-a l sat un album de timbre foarte bine garnisit. sta e un nume. Exact invers: am primit. nu?.. nu m intereseaz adev rul... Dac vrei neap rat. haleam o gr mad de torturi i-apoi închinam câte o tr sur public .. câteva pr p dite de tr suri publice. ² Politico-erotic. ² Nu-i nimic. de piatr . i ceilal i m stimeaz . în mahalaua lui nenorocit . Pitina.. ² Aha. i mai bine. murdar .. care nu tie ce -i aia civiliza ia.. l-a m turat de pe scena ei i a pus în acela i col . dar nu tiu dac era un adev rat complot politic.. i cal. lui Keri-baci. Minda începu s râd i el încet... i-am cerut birjarului. larg... la esen ! Numai la esen ! ² Deci adev rul nu. 15 colec ionam timbre. asta-i! De ce s m intereseze adev rul? în primul rând. l-am dat jos de pe capr i am mânat chiar eu c ru a. Am spus tot ce-am avut de spus. deoarece Keri-baci afirma c pe la unsprezece noaptea.. lipseau dou p turi! Auzi ce dobitoc: s reclame dou p turi care cic ar fi disp rut! Nu-i nimic.. Numai eu? ² Numai tu! spuse sec Mindra. fumând mereu. îns . n-ai nici o grij .. da. asta e condi ia mea. ² Ce-i asta. o ironie didactic ?! ² Ironie? S m fereasc Cel-de-Sus! Nu m intereseaz adev rul pur i simplu. hî. vechi.. pe urm i-au luat i tr sur . ² Adic ce vrei s spui cu asta? ² Nimic. Dac nu l -a fi inut minte.... ² Nu conteaz .. spuse enervat doctorul. nu? Ei bine. Cu crime atunci. oricum.. Inclusiv secretarul O. f cu sec Lauren iu. Cei doi st teau rezema i de parapet i priveau în apa tulbure.. tovar e. nu te eschiva.. tr sura adic . precis a fi uitat totul. mai e câte un tâmpit. pe colo. Istoria. d -i drumul j. la esen ?! ² Bineîn eles. de ulei. i l -au trimis la dracu'. din când în când. nu po i s în elegi. i dac se poate i ceva cu droguri. cine tie ce maniac b trân.. Era un unchi sta.. care au disp rut bineîn eles acum i au ap rut ni te autobuze. ² N-am nici crime.. L-am dat jos pur i simplu de pe capr .. Se g seau pe un pod acum. de pe capr .. seralistule! M intereseaz altceva! ² Nu sunt seralist.. f cu cu regret Minda i-l sim i din nou pe cel lalt zâmbind. Pitina. las -las . conservatoare. comendatore. î i atrag aten ia. pe ici. nu conteaz . folosit de ni te spirite conservatoare. se poate s fi fost doa r o înscenare.. Dar eu am f cut invers. se însufle i Minda. s crape ca o râm . vrei s spui? ² Nu-nu. i dac te mai obr znice ti. ca mo tenire de la un fel de unchi pe care nu l-am v zut niciodat . pe aleile late ale parcului nostru! A fost un hai! S-a l sat cu un proces. Dac vreau s spun retrograde. ² N-am. ce ea ce e i mai grav. necunoscutul. ridicând din umeri. spuse Minda. pe vremea aia se mai aflau în B. am mai auzit ultima oar expresia asta.. esen a da?!// ² M rog. albastre. cum vrei... Râdea cu hohote.. asta nu mai e o chestie modern : adev rul! Prin secolul XVIII. un bou! Odat . formidabil! Mergeam cu to i bandi ii mei la cofet rie. dac nu se poate altfel. Sau un asasinat. lâng restaurantul . a a se zice.. cum vrei.i o igar . atac la esen ! ² A. foarte bine! ² Da.. .B.... ² Atunci un asasinat politic?. începutul secolului XIX. ² Politic? Erotic? întreb serios Lauren iu. poate c a fi uitat totul. ² A a un tâmpit oarecare. unul din tia f r scaun la cap.² i la s fiu eu? ² Numai tu. un album de timbre.... sau. ² i ce-i acu cu comendatore sta? Ce-i tot dai zor cu. ² Retrograde...-ului facult ii voastre.. ² N-am nici asasinat.

. dramatizat ... m car pentru o noapte. numai pe tine te am. c minele de ucenici etc. eram tineri. Sau pe Blaga i pe Ion Pillat. pe vremea aceea în manualele colare! Chiar i Ovidiu. bineîn eles i pentru idee. s lipe ti afi e. odat cu Ärevolu ia".. ÄMoskviciurile" au r mas. la carne? A.. tot la biseric . s -l strângi în bra e ca un senil.i s ie i noaptea din cas . Când ne-am dat jos. chiar cei mai nesim i i. unul. scârbos de tineri. Ce Homer. tia. în ac iuni. rezema i turti i amândoi de cabina ma inii. fiii de mic-burghezi. uitasem. entuzia ti. colile profe sionale. uneori. a. a a se cheam ² atunci m ajut . Dar ea a primit mâna mea. cea ce era alt brânz . cu voce groas . Luca i'cu Dej. puteau s umble noaptea i ziua. a a am cunoscut-o. Am exagerat incon tient. cei de la echipele de teatru. tensiunea cea larg . era o r gu eal fotogenic . s -l morfole ti. tii cum ne-am cunoscut? Ai s râzi. Ei bine.M. la carne nu m-ajut . Dumnezeu s -l ierte. trei ÄMoskviciuri". chiar cu un tovar ! Se înfiin au organiza iile U.. i credeam în revolu ie.. scrise de nu tiu cine. o febr în alt febr . la o manifesta ie la sate! Au fost organizate dou sau trei camioane cu voluntari. n-a mai ine nimic minte... aveam to i ni te mutre de parc eram anarhi ti. liceele reunite. s vii diminea a la coal .. s -l legeni. pe minunata mea Pitina. mi-am dat i eu seama. nu.. ce Ovidiu.. ne-am întâlnit în campanii. pentru c ceilal i. care atunci erau Äinterzi i"! De fapt.. s râzi. probabil..... fusese i. noaptea. e fals! eram mai mult decât ferici i: eram exalta i... S -l iei. cel de b ie i i cel de fete. era cu doi ani mai mare ca mine. luminate a giorno. de la cele dou licee din localitate.. bineîn eles. s stai la sediul jude enei U. a a. uite câte tâmpenii mai c pu eaz pe easta mea?. A doua oar . f r s m priveasc . îngr m di i în l zile camioanelor care ne aruncau i ne striveau unii de al ii prin hârtoapele acelor autostr zi i scandam lozinci. credeam în revolu ie. pur i simplu de-un nume.. ne pl ceau grozav. cred c o jum tate din sal se afla în culise: corul mixt. imagineaz . tot de fete. fusese i câteva ore al turi de câ iva colegi mai mari i. orfanii.. unul din cei ale i.. i-a a îmi f cuse o favoare. Când stau la Äape" sau la sifoane ² astea sunt cozile intelectuale. ca un dobitoc. singurul viitor al omenirii. ca un zaharisit. la treisprezece-patrusprezece ani. Ea a ap rut în cursul superior. câte paze la sediu n-am ratat din pricina prostului de taic -meu. a zice. de-un nume care nu înseamn nimic. Era o adolescen în alt adolescen . f ceam de paz la sediu. înfior tor de tineri.. nu erau interzi i.. o tensiune dubl i tripl .. Am exagerat. dar i pentru con inut. chiar i b trânul Homer nu era reconsiderat i a avut i el noroc c . Cu o genera ie înainte. alta: ÄStalin i poporul rus.. unul din cei ini ia i. aveam i un cor vorbit.. cum se chemau.. va s zic a doua oar am întâlnit-o la teatru la unul din zecile de spectacole pe care le d dea liceul nostru. mai odihnit ca niciodat .. Ce interes a avea s iu minte atâtea tâmpenii? Cu ce m-ajut acum. eu eram într-a opta i ea într-a zecea. reunit din cele dou coruri ale liceelor. nu conteaz nici ast zi. într -una din l zile alea zbuciumate. în comunism. jum tate dintre noi nu mai puteam vorbi.. elevii se întâlneau la biseric i cu alta înainte. ca un dobitoc. din camion. Ea e fiica Ärevolu iei". s zicem. Pitina. dup pofta inimii. noi eram viitorul i mai ales 17 prezentul. cea social tensiona i pe aceia dintre noi care se n scuser având deodat vârsta de aizeci de ani. ranul s rac. c ci noi eram tovar ii la care se r stea. i eu. dar tia nu prea contau. i-am i citit. s poveste ti i mai ales s te la i înfrigurat de vârsta aceea fantastic în revolu ie.. Ovidiu i Petrarca am avut tot timpul s -i citim pe urm .. Eram cu adev rat voluntari. Pitina. s-a vândut ca pâinea cald .. pentru c ne produceam i cu mici scenete.. Pitina. astea sunt otii. r spundeam: ÄNoi vrem pace. mai era i un liceu comercial. ce Petrarca! Recitam pe Dan De liu i pe Maiakovski.. î i dai seama ce pr pastie! Era exact în anul una mie nou sute patruzeci i nou . ce zic eu. unde puteam s o întâlnesc a doua oar ? Tot la o manifesta ie! Ac iunile astea. de intelectuali... foarte bun .. i-apoi a plecat cu colegele ei.T. nu-i a a? Bineîn eles. liceul lor.. bineîn eles noi. când a ap rut dup nu tiu câ i ani. i am plecat în campanie la sate. ranul mijlociu. i am întâlnit-o chiar în culise.. nu r zboi". D-aia. copii lenini ti. Pe cuvântul meu. dar asta nu conta.ÄTraian".T.M.. i eram ferici i! Nu. Dac n-ar fi fost ea.. prin praful uria r scolit de noi pe drumurile de la o comun la alta. unde ap rea figura odioas a chiaburului. 18 umblau cu nasul prin aer ca mânjii prim vara. dac n-ar fi fost ea. Mai cite te cineva . sau. dup aceea.. care striga: ÄM i tovar i. era una. am 16 exagerat. s -i cân i un lag r. Spre sear . Acas încasam ni te b t i fioroase. urlam. era o lume în culise.. era câte unul. s te legi. în revolu ia mondial . ea e fata-comisar. nu erau înc Äreconsidera i"! Bravo lor! S v d eu cine i-ar mai fi citit pe urm dac n-ar fi fost. i eu eram unul din tia. i -oricum. iart -m . singurele. Bezîmenski i al i clasici ai acelor vremuri. scenete luate de prin îndrum torul cultural. libertate ne-au adus" sau ÄAna.. Pitina. cu misterul acelei nop i albe lipite de coaste... am s rit primul i i-am întins mâna. în coli i. pentru c erau ocaziile. dac ar fi fost. Câte ac iuni. chiar cei mai pr p di i sim eau c se întâmpl ceva. Noi... lucruri neinteresante. pentru prima oar în istorie.... când stau la câte-o coad mai lungu . dar nu con tient. Sau. ca ni te pânze de cor bii. de-un nume. Pitina.. de care nu s-a sprijinit deloc.. ce vre i voi?" i noi.. ba odat am jucat i într -o scenet cu ni te mineri în care eu pronun am foarte mândru tot timpul cuvântul pikham r.. cu al i câ iva. Pitina... de a ne întâlni cu cele de la liceul de fete. în ni te birouri uria e. bag spaima în bur-gheji". Mai ales c la Äape" nici nu trebuie s stau la coad . nu în eleg unele chestii pe care mi le explic Procedura civil sau nevast -mea!. ce prostie.. cu secretul acelei nop i în tine. sau cu cele de la coala Normal . sau copiii g si i.

Ro ea. cu adev rat senin. inutil i imbecil poate. c nu e nevoie s se gr beasc .. di \ Velici. cu atâta lume de fa . coleg de clinic . prin câteva zeci de semne afectuoase i criptice. de nici un fel de indispozi ie ² a a cum se temea el ² fa de faptul c . radia c se afla în centrul acestei Ä es turi". împreun cu amantele lor. au citit La garconne i Pitigrilli i a a cum ast zi se cite te L'histoire d'O i alte porc rii sadico-fantastice. Un joc al ei. Minda tia c urmeaz s fie Äpescuit". cu teama c e în întârziere. iar Velici. unii dintre ei. acel aer era un dar cu atât mai pre ios cu cât se întâlne te rar. i Mireia. ascunzându. i apoi. da. bineîn eles. cred c mai manevram i ast zi peste scândurile acelea stropite cu ap . etc.. Ast zi îi prezenta pe Dan. plictisi i. al prietenilor lor. care avea uneori un timbru strident. f r excep ie. logodnica lui Minda. pianist . ci chiar pe Eminescu. Dup ce se desp r i de Ceea.. întârziind astfel aproape o or întâlnirea sa cu Ceea.. în câteva duete. din diferite motive. i voia. c l torind cu un cal sau cu un faeton 20 de l ptar condus de un ran surd i inutil la munca câmpului peste livezi i coline. crispate.. dar. dedi -cându-se familiei. D espre acest Birta u se pronun ase atât de drastic Ceea. îl f cu s în eleag c raporturile lor sunt perfecte. politicoasa. prea crispat de a avea invita i atât de simandico i. chiar trufa . o natur complicat . curgea i fâlfâia printre toate astea! Acolo. o prietenie pe care Ludmila. Al turi de Minda. Atunci când ajunse la casa doctorului Birta u. dar constat curând. i au citit atunci o gr mad lucrurile astea. din familia Birta u. Gurgu Ivan. lipsit complet de tact (lucru într -adev r dificil de suportat). contrariat. Äsemnat de ea". era de fa . Birta u era eful unei numeroase i vesele familii (mai avea i doi b trâni în cas i o nepoat r mas de timpuriu orfan de ambii p rin i). mai ales. nu f cea îns eforturi prea mari s i le ascund i nimeni nu p rea. nu d duse dovad . îl prezent cuiva i. care nu erau înc Äreconsiderate". pensionari senili. dar era totdeauna Äa ei".. cu o veche geant de piele scorojit etc. bineîn eles. la cererea general . Dimpotriv . care. dar iat c întâmplarea a vrut s -l a eze într-o clinic universitar . director în minister. împreun cu so ia sa. întâlnire programat i aranjat de un amic al lui Minda. el o trimisese înainte. care. i. Oda în metru antic i Glossa. Seara avea pentru Minda i un alt scop: trebuia s fac cuno tin a doctorului Ro ea. Copiii erau. El ar fi fost ² împreun cu ai s i ² poate mai potrivit undeva. Noi am citit pe ascuns numai litera tur bun . pentru c Birta u era unul dintre rarii oameni mode ti. i Birta u era bineîn eles mai cunoscut pentru familia sa. de 11 ani. Cei dintâi interesa i în aceast întâlnire erau Velici i Ro ea. care ap rea i exista la el f r nici un motiv. dar având o calitate pre ioas . Gazda era un radiolog Ämodest i harnic". mai avea 19 invitate dou Äsomit i": dr.. Poate în felu l . profesor de dermatologie. pe Blaga l-am citit prima oar pe ni te foi b tute la ma in . la o circumscrip ie. so ia doctorului era o femeie care râdea cu pl cere. Ea era orgolioas . lucru pentru care i venea lumea la ei i pentru care te puteai sim i cu adev rat bine acolo. m runte i foarte concrete. iar Ro ea auzise de Minda. La început Minda sim i ceva vecin cu recuno tin a fa de în elegerea ei. i cred c dac nu s-ar fi întors ea deodat i mi-ar fi vorbit. Ro ea Äpescuia oameni". o manevr foarte dibace. o suporta destul de dificil..i seama c totul era un joc. i logodnicul ei. abia inându-se s nu izbucneasc în râs. în primele minute ale întâlnirii lor. într-un mare ora . în loc s-o ia de acas . Era ceva nepref cut. îngrozitor de dibace. pentru c ea nu putea s l ase ner zbunat o asemenea neglijen .. violonist. f r calit i individuale. la un moment dat am f cut o manevr de apropiere de grupul de fete în care se g sea i unde se aflau i doi dintr a zecea. i dr.. câte un solo al fiec rui Ävirtuoz". se tia sigur.. Ludmila. câ iva bucheri. unde se zice c s-ar fi produs i Franz Liszt.. de la noi. în cri i de Ämarile" lor destine. ea îi zâmbi. controlându. veni la el. neglijent îmbr cat.i mâinile masculinizate de munc . bineîn eles. i ea era printre toate astea. O. Velici voia s se fac util directorului general. dac era un secret. decât pentru tomografiile sale. s -l cunoasc de aproape înainte de a-l atrage în anturajul s u oficial. i musafirul inteligent care avea norocul s intre în acea cas modest î i d dea destul de repede seama c aerul care plutea acolo i de care se l sa cu bucurie oricine contagiat exista i înainte i dup o astfel de Ävizit " sau Äserat " sau de fa cu un grup mare i simandicos sau numai fa de unul sau doi invita i.. urm rise de departe în ultimii doi ani felul de a se comporta social. numero i i. i. la început. de capacitatea sa deosebit profesional . noi îns îi citim pentru c am trecut prin revolu ie. nu din cale -afar de dota i. în sfâr it. dar reconfortant între atâtea expresii gr bite. în conferin ele interna ionale str ine i interne etc. conferen iar de medicin legal . numindu-l Ätipul semidoctului" i gre ind. spre norocul atâtor Äor eni" gr bi i. dar întreaga familie respira un aer senin. înv toare. stând câteva ceasuri în culise. se surprindea uneori pl când -o pentru aceast mândrie a ei. se retr sese di n înv mânt. ea s-a întors. director în minister. însufle eau o mic colonie uman i reu iser . i vreo doi-trei nenoroci i de doctoranzi care î i scriu teza cu ei. în clinic . am trecut cu adev rat i am citit pe sub banc nu La Medeleni de Ionel Al. s dea o educa ie Äcomplet " progeniturilor lor. traversând o mie de greut i. numai pentru c nu erau în manuale.i pot pl ti ratele. un fel de râs ve nic i senin. Minda f cu instinctiv câ iva pa i mai repezi. de 13. ilu tri. dar apoi zâmbi de pro-pria-i naivitate. c altfel nu pot avansa i nu .Homer sau Thomas Mann în Occident? Aiurea. personaj foarte influent. dându.i ceasul.. toat lumea. cu totul pe nea teptate. pe care pu ini erau în stare s-o detecteze: un fel de veselie natural . a a cum o genera ie înaintea noastr . Teodoreanu. Aceast Äveselie blând " reu ise s-o transmit i familiei sale i acesta era secretul. era i al ministrului. fete i b ie i. autoritatea real a lui Minda în colectivul catedrei.

i cu aten ie igara. a unei tr s turi feminine în caracterul s u. sau c voi fi în curând. la mâna mea! ² Da-da. care îl scotea din s rite pe doctor. Dar aceste note false o ajutau s supravie uiasc lâng b rbatul dificil care era logodnicul ei. îl c uta chiar cu interes. ² Bineîn eles. de zeci de ori. cu un început de ro ea pe tâmple: ² Fals. ca i în acea sear .. care ie i se pare c aduce cu dragostea! Grosol nia mea te înduio eaz ! Asta e o duio ie de proprietar. 23 ² Aceasta va fi una din ocupa iile tale de c petenie. ca ea s -i fie superioar .. cel pu in. ² Eu? d dea ea u or din umeri. ci cu un zâmbet al ei. du man i prieten în acela i timp. Eu î i in piept. E perfect exact: ÄCu pretendentele!" în spatele meu tu vezi o armat de femei. un fel de cochet rie cu pretendentele la Ämâna lui". dar tu e ti într-adev r o partid . e un semn sigur al perspicacit ii. s fii o partid . dar pe care. râdea el de ast dat . la mâna ta cam mare. se l sa... în schimb.. riposta ea. dar ar fi p r sit-o mai repede. individ execrabil ce e ti!. de i sim ea perfect c accesele ei erau false uneori. ² Ai dreptate. Äs pluteasc ". se în elege. Minda era înc speriat.i cump r un sutien. drept.. i nu f r a o examina tot timpul. acas .acesta se exprima demnitatea ei sau nevoia ei vital de a fi respectat . Dealtfel. ² Sau s . încerc el un fel de compliment. mic. realmente bine dispus . trebuia s însemne altceva. chiar în anii studen iei. viitoarea lui so ie! De i trecuse mai bine de un deceniu de la divor ul s u. tu s -mi iei un mantou de blan . bineîn eles. oricum ² a înc p ân rii mele de a sta lâng tine. încrez tor ca un adolescent sau un îndr gostit f r vârst .. îi f cuse scene dispropor io nate. oricum singura .. care i -a inut piept. ² Cum care?! Acela c te cunosc! Asta e o valoare pe care am dobândit-o greu. i Minda. îns cu un început vizibil de enervare. atente la cea mai mic gre eal a mea. se r zbuna în cele mai felurite i însp imânt toare forme. Poate chiar dimpotriv ! ² De ce râzi! întreb el. i asta î i d probabil o pl cut jen precardiac . Pentru aceasta i pentru striden ele la care ea nu voia s renun e. în fiin a sa.. tandr . w pentru el. care mai fusese însurat o dat . ² De ce la toat lumea? f cu el cu un repro jucat. Ea îl privi atent . nu prea tare. la o mârl nie de a ta eu î i r spund cu alta. de ceea ce numea el Äincapacitatea de a alege" de care d duse dovad .i dau ie banii. ci logodnic . ² Am s .. lâng Ludmila. O tendin neb rb teasc de a se l sa cucerit. eu sunt ocupat. ² Care pretendente?! ² replicase el odat .. So ia lui.. ² E pl cut s tiu c sunt proprietarul t u. Eu. Minda. iubitule! Tocmai acum nu ne în elegem. Äconvins". ² Nu-nu. i apoi r spunse sec: ² Sutien îmi cump r singur . de ghea . perfect [ rece ² asta nu trebuie s însemne c noi doi am fi o pereche ideal sau m car potrivit . pentru c era o bun lupt toare. Numai la câ iva... dar i al tenacit ii mele. generoas . în singur tate. ce p rea atât de rezolut. Pentru c i tu ai umor. .. i nici m car pretendent . ² Asta e adev rat. i ea o afirma f r menajamente. în acest 21 sens. La cei care trebuie s tie. u or: ² Ia uite ce bine ne în elegem. spre mirarea sa. De zeci i zeci de ori. ea îi în elase a tept rile. peste dou luni începe s ning . Dar nu pentru mine! ² i atunci. de fostul s u mariaj. Ludmila avea un instinct sigur. în ochii Ludmilei. Asta nu înseamn ² ad ug ea repede. d -mi voie! ( i ea îl întrerupea nu cu vocea mai ridicat . calm . gre ind m runt fa de ea. sigur de inteligen a sau poate de instinctul ei.. i. Aceast spaim exagerat . pe jum tate furios.. Ea îl privi o clip . înfrico at de prea marea ra ionalitate i organizare care domnea în via a sa. ce vrei? striga el. Minda ar fi iubit -o mai adânc. îl reg sea. scuturându. i divor ase la nici doi ani. Tenace e ti! ² Ia te uit ! Brut ! în loc s -mi admiri picioarele!. izbit de grosol nia lui. revenea la ea ² de i ea nu-l chema în nici un fel ² se l sa recâ tigat printr-un secret pe care nu-l în elegea prea bine. f cea el. dar so ia. ² Care motiv?. aceast Äincapacitate de a alege" de care el vorbea i acum uneori prea mult i prin care încerca s explice logodna lor întârziat (de i. l murit.. camarad bun oricând. dup un ceas sau o noapte înc rcat de ur . ² S nu ne juc m cu cuvintele! ² i-o t ie ea bine dispus . Minda râdea din nou. femeie care te -a intuit.. sedus. exagerat de speriat. Eu sun t printre pu inii oameni care Äte tiu". pufnea el. o dovad .. am s spun la toat lumea c tu mi l -ai cump rat. ² Ascult . în orice caz e singura explica ie valabil ² pentru mine. râzând.. în aceast leg tur ridicol pentru oricine. Nu cu totul. poate singura..) Tu e ti convins ² alt aspect îndoielnic al b rb iei tale! ² c e ti o partid grozav ! ² Ce scârbos.. Nu e decât una singur . se a tepta.. mirat sincer. ² Pentru c am umor. nu de amant. Mai pu in trufa . 22 ² Absurd. s -mi ia locul i ansele la Ämâna ta". de domni oar jignit sentimental. afar de Minda. el n-o f cuse niciodat ) era.

într-un fel ciudat. comunicându-le lor. ironic cobora acum în corpul ei. de porcelan. Minda zâmbea mereu. a a cum se umfl o b ic de plastic fixat la ventilul unui mic compresor. dar numai câteva secunde. dezgolit. ferici i oricum. 25 i. primele secunde.i simt sângele în artere ² pentru c se juca cu sângele s u. observând c Velici încetase s vorbeasc . preferând compania lui Ceea. informat ² doctorul putu s constate cu un zâmbet mic (pe care cel lalt nu putea s i-l explice) c 24 logodnica sa Äse r zbuna deja" pentru Ämojicia" pe care i-o f cuse în acea sear . cu un început de chelie. dar c utând unul. în drumul spre cas . de evolu ia ei. Ea încerc un s rut rece. f r leg tur cu ce se vorbea.. tulburat de pasiune. încât î i pierdea orice nume. i asta era feminitatea ei. cumva. cei doi logodnici f cur o gr mad de remarci interesante sau nu despre seara lui Birta u i despre cei de acolo. f r s scoat un cuvânt. pe obraz. cu siguran . dar ce proprietate!" în timp ce r spundea lui Velici. cu trupul gol. sim ir întârzierea aceasta a lui Minda. umplut cu vin ieftin. sub ire. i ea îi r spunse. Velici manevr în a a fel ca Minda împreun cu Ludmila s se g seasc fa în fa cu Ro ea. i Minda spumega (zâmbind mereu. de ce evident?! ² ea. privirea ei ascu it se voala i acum privea cu întreg trupul. apoi o s rut . Ro ea. la câ iva centimetri de um rul logodnicului ei. Ea îl chem sus. dilatându-i sexul pe fiecare centimetru p trat al fiin ei ei vizibile. u or r ut cios (un zâmbet cu care Velici se resemnase). a logodnicei sale. Velici se usca brusc. Ceva rece. To i patru. Ea d du din umeri. în clipa când se s rutar de r mas bun. l sând -o pe ea s Äcontinue". unde el o conduse. i încântat. i din nou î i aminti fraza ei: ÄO încântare de proprietar!" ÄSe poate. Bineîn eles. sângele orgoliului s u ² deveni sclipitor. o atinse cu mâna pe p r. el îl accept . cu brusche e aproape. apoi. cu o fin discernere a nuan elor sociale. pentru c . ajungând la scopul propriu-zis al întrevederii. i se iubir i b ur împreun . mental. a teptând.privindu-se în ochi. tr ind miracolul unui interes comun i atât de profund. replic el reflex. cu o foarte scurt ezitare. unt i felii de salam ieftin) i fiecare se g sea cu un pahar desperechiat. apoi. Tr iau o or ² un timp când ceilal i dormeau. zâmbetele acelea neutre. nepierzându. s fac o jum tate de întoarcere i un pas. nimeni dintre milioanele de b rba i sau de femei nu l-ar fi putut înlocui pe cel de fa . cu trupurile lor frumoase. cu unghiile roase la degete. sigur . înc tinere. cele dou grupuri se reunir . t if suind goi. Minda i Velici. De i schimba probabil amabilit i cu favoritul ministrului . i atunci. i acest lucru deveni cu atât mai evident în fa a casei ei. sclipitoare ale din ilor m run i i albi. Minda nu o f cea îns . se reliefar calit ile sale de om de lume. El veni lâng ea. ca în fa a unei lame de esut viu. o pasiune înc f r scop. întârziind acel timp al nim nui. Minda i cu Ro ea î i f cur o reciproc Äbun impresie". La scurt timp dup terminarea Äconcertului". cu umerii pu in prea la i. foarte vioi. în iubirea lor mai tân r dup acea Älupt " neexplicit . sau din polite e? ² se adres în primele minute Ludmilei. imediat. în timp ce se serveau ni te sandviciuri s r c cioase (cu past de pe te prea s rat . atât de suav. o prinse în bra e i o s rut cu adev rat. ² A vrea s tiu ce gânde ti acum? o întreb el privindu-i profilul. iar peste corneea ei albastr . pe gur . De i era evident c nu putea s -i plac un b rbat ca Ro ea ² evident. antic. nici un cuvânt îns despre Ämojicia" lui i Är zbu narea" ei. se Ämodific " pe nesim ite.Ludmila îl privi din nou drept. Velici îl aborda pe Minda i. pe urechea stâng . capul ei frumos i mândru i-l inea cu o anumit elegan aplecat pe un um r sau altul ² ca s atenueze diferen a de în l ime dintre ea i partenerul ei? ² întreaga ei inteligen rece. Din clipa aceea totul se tulbur . urm rind reflexul infra-gesticula iei ei pe chipul u or împurpurat al consilierului.i expresia fe ei care-l ap ra). î i invent o verv care-l uimi i fermeca pe Velici. îl amuza s . dar era. fericit . se încrunt abia sim it. îl amuza acel joc. ajuns printr -un fals hazard acolo. persistent. în fa a acelui tir continuu de artilerie. str duindu -se s nu par mai prost decât cel lalt i reu ind. o stare ciudat de a â are! ² o or . se instala îns între cei doi. cu o ciudat ascu ime. P rea o paia în fa a cuplului Minda-Ludmila. Directorul din minister era un b rbat scund. se Äfluidifica" vizibil. întinde ca un tu movul acela pal. o pensul nev zut . de rece i de exact. care se st pânea perfect. difuzându-se. un zâmbet fin. în timp ce discuta cu el ² Velici era un bun specialist i un om inteligent. în doar câteva minute de când discuta cu el. aproape curios. Ro ea. Ar fi fost timpul ca ei doi. abia sim it rece. conturul c rnii ei prindea un reflex mat. obosi i de dragoste. celor doi treji. iritat. ca între b rba i!).. tiind c în clipa aceea cel pu in ( i astfel de clipe fuseser cu sutele. întreg trupul ei înalt. pentru Minda. delicate i neutre. ca i despre alte lucruri. ca trezit dintr -o abia sim it hipnoz . nelini tindu-l). dar el o lu la el. pe care le inea în fa (în fa a ei i a lui. luminând abia în semiîntuneric. dar foarte vizibil pentru el. cu din ii frumo i. pe jum tate sau pe sfert acoperite de cearceafuri. i Ro ea ² dintr-un bun instinct. Fuma în continuare. la un Äscotch f r ghea ". r spun zând scurt frazelor Ludmilei. a teptând. el privea i îi ordona apoi gesturile pe sfert cu mâinile-i frumoase. Da. ascultând cu o ureche intern ca ea s se trezeasc din nou sau nu. Ii pl cea ca el s-o priveasc din profil. formidabil chiar ( i Minda aprecia acest lucru . ferici i c sunt împreun .el. începu el însu i o fraz lung . i Ludmila îl acapara din nou pe cel lalt. ca s se apropie de cei doi. Minda îl privi la început cu o oarecare neîncredere ² ca orice b rbat înalt pe unul mic. Velici reînflori. cu sutele!) î i erau indispensabili. când buzele sub iri i vii se întind i dezgolesc u or vârfurile umede. f r expresie. se întoarse spre.

dibace. împotriva ideii ei fixe. mai panicat . f r s tie de ce mai vine. aduse ora ului ² i pe care ora ul le primea cu atâta suspiciune! ² aduse func ionarilor. ce str bat. a a cum i noi iert m gre i ilor no tri. tr ir strania / senza ie nu a unei îndep rt ri pe orizontal . o particul de neexpropriat ² în pia et . se sp lau la vreo gur de ap ce ie ea din pavaj (sau la furtunul vreuneia din armata femeilor f r vârst ce cur au rigolele cu jeturi de ap )_ i î i aranjau apoi marfa lor pe tejghelele de ciment. care i se pare inutil . ! tot mai gr bit . ale singuraticului. . printre care cei doi întârziau.. Sau aceia dintre ei sosi i de cu sear i care dormiser pe sacii înc rca i. într-o absen ce dureaz o secund . fructe i legume cu r d cinile în aer. un rest din ei i din noaptea lo r ² a lor. vie. sacii lor pe tejghelele acelea de ciment v ruit. mai departe. senine. o alt natur . Dar moartea aceasta era în nic ieri înc i apoi clipa lor fusese ² rotund . venea. Minda i Ludmila se îndreptau tocmai c tre ace ti oameni. o civiliza ie care î i sfâ ia înc marginile de mâinile acelea aspre. aspre. cu precizie. era ceva în ei. la aceast or . cump rar un kilogram de mere i respirar aerul legumelor proaspete. aceste zeit i grave i posomorâte erau negate cu violen i nep sare i ele trebuiau s se nasc înc o dat . o absen din gând i din carnea acelei zile fire ti. strecurându-se printr-o armat de intermediari Äagricoli". Trupurile lor al turi erau ca dou filamente în incandescen . erau profund lini titoare. Ce aproape erau acum cei doi de ace ti oameni pe care nu i-au întâlnit niciodat . apoi alunec u or în stânga. de orice politic i de orice religie. prietenului nostru. reumanizarea lor. aveau totu i nevoie i se temeau chiar de semnul s u amical pentru c în el îi a tepta propria lor degradare. f r nici un Ärost". incredibil. mereu prezent în fa a ochiului. cei înc otr vi i de iubire. un hazard care le era prieten i care le surâdea i ei alergau pe cele dou ine al turate în viteza ame itoare a dou garnituri paralele. acel pumn de rani. tot mai jos. a lor. 27 Ludmila o stinse îns la jum tate i se ridic s fac un du rece. Când plecar . ceva confuz. arzând într-un vas invizibil. cump r tori. al turi de femeil e lor sau de o b trân . cel lalt i-l reaprindea. Ora ul se trezea.. o revolt împotriva planetei. A vie ii care îi a tepta dup aceea. Se ridicar amândoi. Era o noapte de iubire prelungita. infinit plastice. sau doar în sil . muncitorilor. o alt istorie. nearanjate în vitrine. Strâns. aceea i frac iune de spa iu. odihni i de acea noapte de nesomn. pentru c pia eta \ r mânea. una din pu inele care înc nu fuseser desfiin ate i unde. înc [ al turi. legumele crescute de ei în dosul casei. Da.. care se opunea somnului. mecanica lui îi cucerea tot mai mult pe cei doi logodnici întârzia i. Care ochi? Numai al lor. de form . militarilor. se petrecea un ritual. mai precipitat .. mergând s respire aerul legumelor proaspete. dincolo de politic i religie. str mo ul nostru viu. i siluetele acelea îmbr cate pestri . cu siguran . în aceea i frac iune de timp. ca un inel care se îngusteaz . s priveasc fe ele acelor oameni. a celor care î i de ertau cu mi c ri tremurate. un ritual ca o fosil a unei alte existen ei ranul venea înc la ora . Toate aceste no iuni. naivii simplu. ÄMarfa" lor. în firesc. în momentul în care plecar . privindu-i. i atunci aprinser ultima igar . mul umi i c fac înc ceea ce au f cut ^o i mo ii lor. f r voia lor. ranii din împrejurimi cu zarzavaturi i fructe proaspete. Cauza lui era pierdut . se leag n i se mic oreaz . a accidentelor de teren. în logicul cel de toate zilele. a nu tiu c rui gest din nu tiu care diminea când duci absent cana la gur . de care nu aveau nevoie. de care ei nu aveau nevoie! ² în ciuda vitezei. celor m run i. Era o form a libert ii pe care o sim eau confuz cei doi. aspre i absente totodat . de civiliza ie. el aducea fructe care cre teau f r p mânt. a istoriei i a nat urii. el aducea c p âni proaspete de gulii i varz pe care le culegea din r sadurile sale de flori. a istoriei. Minda i Ludmila se plimbau f r rost printre tejghele. Durat a îns i. se trezeau acum. erau abia privi i. Nici unul din cei doi nu era copil de ran. oricum. s fac efortul de a se na te înc o dat . Nu reu ir îns . care se înc rca de scopul lor. ci parc se ridicau lent i \ leg nându-se în aer ca tra i de un m t sos elicopter. soseau acum. Spre diminea stinser veieuza. v ruite în alb. cu inutilele flori. pentru c se p rea c cei doi nu aveau nevoie de el. din care fusese supt aerul social. nu va( întârzia s vin . indife ren a lor zgomotoas începea s se fac sim it . i acel înc era o victorie împotriva mor ii. concret ca o bil de o el ² sfidarea nu a mor ii. Ciudat. strâns. un alt firesc. cu o persisten inexplicabil . în goana aceea f r scop ² exista cineva. cu veselie. pentru c geamurile se colorau deja. D -ne ast zi i pâinea noastr cea de toate zilele i ne iart p catele noastre. l sar îns . De i. timpul era nelini tit. un fel de 28 flori ale lui. dincolo de 26 vârsta lor chiar.dincolo de carierele lor sociale. înjur tramvaiele i ma inile se înte eau. De ce s se mai culce? Mai aveau nici dou ore pân s plece la lucru. care. în paralelismul acela incredibil. profesorilor de la institute. pe care nu o în elegi. profund materiale. a celor ce intrau în istorie. cu siguran . i se culcar s doarm . Sexul lor opus i atâtea alte întâmpl ri / din existen a lor genetic i social îi apropiaser i îi p strau al turi. i când într -unui se atenua acest sentiment. p strând înc urme din p mântul str bun. cu siguran . dou secunde. inferior. ceea ce nu vor face str nepo ii lor. de societatea în care tr iau. se îmbr car i ie ir s dea o rait prin mica pia din apropiere (la vreo zece minute de mers pe jos). astfel ca dou mâini de la dou ferestre opuse s se poat prinde i ine strâns. stingerea sau scurtcircuitarea trupurilor lor ca dou filamente verticale. a vie ii fire ti. o alt logic . tiranice. cu mult prea simplu. Pentru c acolo nu se vindea i nu se cump ra nimic. Un ir lung i complicat de Äcoinciden e fericite" se întâlnea în grupul lor statuar. ci a vie ii îns i.

multe din ele venindu-i din str in tate. care. i atunci se lumin totul. istorie i mai ales istorie a ntic . pe care de ani de zile i-o dedica laboratorului j clinicii i Äliteraturii".. alexandrinismul lor monstruos. cu vreo s pt mân în urm . ce -i cu nebuna asta. de i nu-i st tea deloc în obicei.. cu ma ina. eu o ironizez pe ea! . ei bine. în prieteniile i capriciile lor ultima glorie a imperiului. i î i f cea planuri detaliate de lectur laic pentru concediul viitor. în sfâr it. mereu politicos. terminase de aproape o or vizitele i d duse câteva consulta ii unor cuno tin e. ceva a a cum se spune prin romane: Äîncântat de cuno tin !" sau: ÄSunte i un om deosebit de inteligent!" sau: ÄMi-a f cut pl cere cuno tin a dumneavoastr !". Cât p-aci 31 s trânteasc receptorul. v mânca i i voi între voi. o damigeana de vin bun. auzi: ÄM ironizezi".. Era în jur de dou sprezece i treizeci. Asta era culmea! Cine era maha-l lagi a asta care îi tia num rul de la clinic ?! S spun despre ea îns i c e o Ävoce blond "?! Ä i cum te nume ti mata drag ?" insist el calm (auzi. schizoide. nu m mir defel. dar atunci. zecile sale de mii de cuno tin e. dar nu auzise i îi veni s întrebe cu ce se ocup acest Ädoctor Ciulin". evrei. i unde mai pui c tia vor s fie diagnostica i pe gratis. caracterele lor complicate. Faima sa crescând de bun diagnostician. i l -ar scuti de grija de a alerga la dracu în praznic.. i se d du din nou leg tura i la început nici nu în elese bine cine era la telefon. probabil î i închipuie c l -ar jigni dac i-ar l sa sorei o bancnot . in i veni i cu unele recomanda ii etc. parc . f cu el. i iar i mai ap rea un telefon i apoi înc unul. stimate domnule. o curc . i se r spunse / (era o f emeie) c e o Ävoce blond ". probabil d duse mâna i îi spusese dintr-o nenorocit de bun -cre tere ² cel mai odios lest mic-burghez pe care-l c ra înc cu el! ² îi spusese o fraz amabil . i ele se dovedeau insuficiente la avalan a tot mai mare de volume care se adunau pe masa de lucru. ceva. dealtfel. sl biciunea sa. colegi. ÄCum a a? ² auzi el ciripind la cel lalt cap t ² nu a i auzit de doctorul Ciulin?!" a a. în crimele i lecturile L 30 lor.. Beletristic sau. Minda se afla înc la clinic ... i în minutele în care. cu cine are onoarea. Mommsen) aproape nu mai ajungea s citeasc . domnule?! Nu. un fel de mirare lung . c acest ÄCiulin" e un internist cel pu in la fel de bun ca mata. s salveze acele dou ore pe care înainte de a fi Äcelebru" izbutea s le fure celorlal i i care. în sfâr it. cutii cu praline i alte porc rii de felul acesta. îl f cuser s fie ceea ce erai ast zi. cuvântul: Nestorescu... închis în laboratorul s u. îl pasiona acum. Apoi auzi. Tâmpi ii îns trimit zeci de sticle de licheur. ce a zis distinsul domn Ciulin când. iar de dincolo ceva. plictisit bine deja. pentru c . s trimit acas . autori de istorie antic de la sfâr itul secolului trecut (Gibbon. cu totul inutil. i se f cea leg tura telefonic acum i cu. un om pe care nu-l mai v zuse de vreo doi ani.... etc.... Când întreb a doua oar . perioada aceea de aproape dou ore dup vizit . natural. cu o scrisoare de la miile. cum zicea el însu i zâmbind. ² Ei bine ² f cu Minda. ap reau Äfuriile" sale c nici Äast zi" nu reu ise s se retrag . în goan dup un vin dup care s nu. egi pteni. s descurce ceea ce ea îns i încurcase. necrezând. dar îl interesa totu i reac ia luia ² ei bine. cineva cu care dracu tie când.. pe m sura planetei vizibile atunci pe care o posedau i c reia îi atinseser limitele. vai. ce dracu. reu ind în sfâr it s se elibereze din tirania sclavilor lor erudi i. tocmai când se apro pia un asemenea sfert de or de Äfurie a remu c rii". îi p rea r u. s lucreze." i el a tept s aud de unde. care era deja lâng el. istoria cezarilor de la Augustus.. i atunci auzi deodat foarte clar: ÄMia Fabian". Afl .. i i se r spunse prompt. a decaden ei. au creat un fin de siecle fantastic. ÄCum". Ävoce blond "!). începuse s -l intereseze de unde poseda fiin a aceea telefonul s u de la clinic .în ultima vreme îi ocupa toate amiezile. Devenea tot mai mult un Äspecialist împu it". un fel de polite e scrâ nit . de la cuno tin ele i colegii pe care-i cunoscuse acolo sau cu care coresponda. mieunat . Imperiul roman. de i f îl flata.. greci. pe care-l p zea ca pe ochii din cap. obosi i de mitul puterii. din nou cât p-aci s pun telefonul pur i simplu pe mas i s-o lase pe Elvira (soraef ).. dar c reia îi d duse.. i alte porc rii de felul acesta. dezvoltând în orgiile lor. de data aceasta foarte distinct: ÄVolumnia Fabian. de la. apoi înc un distins coleg. lui Ana -neni (femeia lui de cas ). Era individa aceea durdulie care venise la el la special cu o micoz .29 Capitolul II La vreo s pt mân dup serata de la Birta u. tocmai acele! dou ore zilnice.i vie a doua zi s . cum se f cea în timpurile civilizate. ca i acum. a doua oar într-o s pt mân . cum? Ciulin? Cine -i Ciulin sta? întreb el. Acum nu-i r mâneau decât orele serii pentru! lectur . enorm. se pare c persoana nu era singur . apoi rudele ² îngrozitor de multe rude! ² apoi din nou un amic (?). când auzi stupefiat de dincolo: ² Ei... personalit i fascinante.i omori cu toporul singurul prieten care te mai suport pe lume. poate. erau înc prea vitali etc. într -un moment de neaten ie. perioada târzie. dracu s -i ia. chiar un prieten (?). parc i un chicotit. ² Ei vezi ² se auzi gângurind de dincolo ² acuma m i ironizezi! Când dracu ajunseser deja la. Ceasul de pe masa sa de lucru indica ora unu f r cinci minute.. când a citit re eta pe care mi -a i dat-o. ceva ce nu distinse foarte bine..

. V recomand s urma i în continuare sfaturile domniei-sale.") ce dori i de fapt de la mine? Din p cate nu posed prea mult timp acum. v rog. incon tient (colectivit ile umane au adeseori i defectele unui organism singular). personal. care st tea. durdulie. societatea. foarte clar: îmi pare r u. în primul impuls. asta-i acum. un fungicid... dar totul se sfâr i cu bine i el putu a eza în sfâr it. Sora . dac . un timbru foarte pl cut. u urarea c sc pase de vocea aceea mieunat i ag toare fu probabil atât de mare. când nu se mieuna. o va lua de la teatru i vor r mâne împreun . o auzi spunând: ² A. fulgerând-o pe Elvira. se în eleseser bini or. încât el izbucni în râs. bineîn eles. de i inea foarte mult la p rerea acelui Ciulin. e solicitat de persoane simandicoase. dealtfel.. nu a a.. ea avea o p rere excelent i. Nestorescu.. nu voiam s v sup r! S ti i c dac .. avea dealtfel. a a cum. Imediat î i mu c buzele i. de vreo cincizeci de ani! dar apoi.. cu mare pruden în ton. vinov ia Elvirei atât de marcat . 33 semnificativ pe Elvira. schimb brusc. din nou începând s se enerveze.. în ultima vreme cel pu in. i Minda îi d dea dreptate. sunt la dispozi ia.. pu in uimit. s -mi scrie! tiind c ce spunea e imposibil.. care se f cuse cunoscut în str in tate i se întorsese tocmai de câteva zile de la un congres de la Lugano. Acum. de cazuri grave! V rog înc o dat s m ierta i dac ... nu auzise decât cuvinte de laud despre.. într-adev r. s -l aud vorbind. . foarte la curent cu.. Ludmila inea j foarte mult s apar împreun cu el. ² Nu-nu ² t ie el. sâcâit de aceste coinciden e plicticoase ² erau chiar coinciden e. apoi un drum la un anticariat. ganguri ea. s -l fac s vorbeasc .ef începu atunci s explice. i Minda.. i el. ² Dar bine. î i d du J el cont. foarte citit... el îi f cu semnul lui cu mâna i se duse s se schimbe.. îns . cu voce schimbat . o privi mut. în sfâr it! receptorul. un telefon Ludmilei i Ceea. ² Nu-nu. stârnind îns .. permisiunea. nu se exprimase destul de l murit. poate. se st pâni el. ² Nu e nevoie s v cere i iertare ² f cu el. Ei. Sc p numai promi ându -i c poate s mai vie înc o dat la consulta ie. cu oarecare team . i lumea. îi fix o întâlnire { în aceea i sear . sunt deja a teptat la.. spune i-mi ce.. cu tonul cel mai sec. dar la special poate s vin oricine> se pl te te. deja bine dispus. c era foarte Äinteresat" în ultima vreme s -l vad j pe Ceea singur. cumva. un bun practician. ² O s scot telefonul sta de aici! strig el de dincolo. acas . începea aria cealalt !.. special . într-un fel de vanitate sau egoism al ei. Ca un f cut. cald. vorbea repede.. oricând. Minda î i mu c de câteva ori buzele. tiu cât sunte i de ocupat i nu mi-a . nu însemna oare. în ziua aceea lua masa cu un amic.. I din neîndemânarea sa. f cu el. în ciuda faptului c era la mod (auzi. r gu it u or. înainte vreme ele nu se întâmplau. V invit atunci i. un fel de umilin în ton.. tiind c orice întrerupere îi putea fi fatal . vinovat . un fiziopatolog.² Nu-nu.. un fel de somitate (de care n-auzise îns nimeni!) i despre el. i el. unde i se rezervase o carte pe care o c uta de câteva luni. 32 Asta era culmea! Acum începeau i scuzele. încercând chiar.. care de câteva ori întrebase de... evident. stimat doamn . în schimb. despre Minda adic . mi -am permis s . oricât de surprinz tor ar p rea. dar îl considera... o fals ostilitate a Ludmilei fa de Lauren iu. ei doi | realizau un cuplu i social. nec jit cu totul ² cred c e o neîn elegere! Mi-amintesc foarte bine cazul dumneavoastr i v-am prescris dac nu m în el. Strecur i el un nu a a de-al ei. .. dup cum.. care st tea stan de piatr ² cum poate r mâne stan de piatr o femeie mic . de dincolo. (era s spun : ÄCe dracu!. V rog s -mi da i dumneavoastr . uitând c Ludmila cump rase bilete la un spectacol. pentru ! acest lucru ( i pentru acest lucru. din teroare.. când domnia-sa. deci era la mod ?!).. Nu va fi u or. Ceea i Ludmila se suprapuneau mereu. sau poate numai la telefon. V în ela i! Voiam doar s tiu p rerea colegului în. ² îmi pare r u! i-o t ie ea. Astfel de cupluri sunt rare. domnul profesor e ocupat! i eu îl re in cu fleacurile mele. lâng el ² nu m-a i jignit deloc! Dar. un b rbat foarte tân r. spera el!) erau v zu i cu pl cere împreun . ei care pân acum timp de aproape doi ani. Lauren iu îi d duse 1 în diminea a aceea un telefon.. lectur o or cel pu in. tia. Cu ce v mai pot ajuta acum? Acum ea se crezu obligat s -l asigure c . o logodnic poate suporta pe cel mai bun prieten?! ² hot rî totu i în ultim instan c va renun a la spectacol.. se puneau în valoare unul pe cel lalt i. ² Bine! conced el. Cine vrea s vorbeasc cu mine. nu a a... trist.

îi întâmpina cu m runte i semnificative semne de simpatie. Ei Äornau" 34 o sear , un grup, atunci când ap reau împreun , aveau amândoi un înn scut tact social, erau ar to i, înc tineri, i Minda tia s - i ascund perfect succesele profesionale. Odat constitui i într-un cuplu atât de reu it, de Äomologat", lumea strâmba din nas întâlnindu-i singuri (acolo unde ar fi trebuit s fie împr eun , la spectacole, la serate, la ie iri cu ma ina etc), i astfel ei începur s simt i tirania grupului social de care apar ineau, ce era, datorit mai ales lui, foarte larg. Minda se sinchisea prea pu in de astfel de Ämofturi", Ludmila, în mod firesc , era afectat uneori în tipul ei de reac ie, foarte afectat , preferând s nu ias decât s se arate singur . Ea, ca femeie, sim ea i mai acut toat acea subtil i, uneori, incomod , reac ie madreporic social . De aceea el o i convingea mai greu, în asemenea cazuri, s nu ie seama de icanele m runte, dulceag-în ep toare ale cuno tin elor, pentru c ea nu avea deloc chef s -i în eleag punctul de vedere, ei îi convenea perfect aceast tiranie monden . ... Totul se aranja, sau... aproape, Ludmila admise s fie doar a teptat la ie ire, sau la ultimul act m car, dejunul cu fiziopatologul decurse excelent, Minda î i propuse chiar s fie precaut, s înceap s fie precaut cu tân rul cercet tor, care, nu se tie din ce pricini, îl simpatiza cu vio len i îl amenin a foarte serios cu o prietenie în perspectiv , o prietenie ce ar fi fost un lux care nu mai înc pea deloc în programul supraînc rcat al lui Minda, î i lu cartea de la anticariat i se întâlni în jur de apte (la apte f r un sfert; Minda avea c uriozitatea de a- i da întâlnire nu la ore rotunde, ci la: i un sfert, la: f r un sfert, eventual la: i jum tate, asta pentru a marca într -un fel obliga ia la punctualitate) cu Ceea. ² ... Nu ne-am v zut de aproape o s pt mân , spunea Lauren iu, i mi se p rea c am s - i spun o gr mad de lucruri... acum, îns , nu tiu de ce, mi s -a f cut un fel de... sil ! St teau amândoi a eza i la o mas , lâng perete, într-un local de periferie. Mai încercaser în dou birturi, unde nu g siser bere de care Ceea era mare amator, i atunci c utar un al treilea. Bere nu g sir nici aici (Äs -a terminat de nici jum tate de or ² li se spuse cu mare polite e 35 ² dac a i fi venit cu jum tate de or mai devreme...) i, din lips de altceva, b ur uic , cu brânz , pastra ma, gogo ari, o cafea ² ce, în mod ciudat, nu era proast ² fripturile erau îns detestabile i le uimiser înapoi. Era un local nu prea mare, care avea i gr din , ei se a ezar îns în Äsalon", pentru c era mai pu in lume. îi servea o femeie care îl indispuse de la început pe Minda pentru c observ c î i rodea unghiile, iar restul materiei cornoase era dat violent cu lac ro u-sângeriu. Lâng ei, instalat în perete, se afla un telefon public i ve nic erau incomoda i de indivizi care c utau fise, ocupau telefonul cu discu ii interminabile, unul strig în receptor încât se indign i responsabilul localului, barmanul, un ins ig nos, cu sprâncenele negre, unite, ce sp la mereu pahare. Se indign e un fel conven ional de a defini lucrurile: acolo, intru ii erau ei doi, accepta i cu indiferen , ceilal i, se pare, se cuno teau cu to ii, cel pu in fiziognomic, sau, mai probabil, aveau fiziognomiile potrivite unui astfel de local. Cei doi nu schimbar restaurantul nici m car masa, deoarece Luaren iu spuse c cel mai bun local era cel în care se g seau în clipa aceea, senza ia cea mai incomod ar fi fost aceea de a c uta un local Ämai bun". Murd ria, g l gia, telefonul sâcâitor din spate, femeia indolent care îi servea, totul era mai acceptabil decât m runta speran , triviala speran de a g si altul mai convenabil. Minda îi d du dreptate i abia se atinse de ce era în fa a lui. ² Ciocoiule! îl gratific , la un moment dat, Ceea. Pariez c cel pu in unul din cei cinci in i din jurul nostru i -ar repezi cu cea mai mare satisfac ie un pumn peste falc ! ² Posibil! r spunse distrat Minda, aruncând o privire oarb în jur. La mine în clinic , îns , stau întin i ca mielu eii în paturi... iar când îi ascult i îi ating cu degetele, tremur ca fecioarele Sudului. în curând, îns , zgomotul din jurul lor se absorbi în clipa când interesul lor se concentra în alt parte. ² ... Sil ? se mir pur formal Minda. ² Sil ! f cu Ceea. Tu, în ultima vreme, de vreo câteva s pt mâni, /începi s manife ti un interes de un anumit tip fa de mine... probabil c a a te ui i i la cobaii t i, cu... 36 ² Eu nu fac experien e cu cobaii... decât foarte rar! Eu nu sunt fiziopatolog! replic , plictisit, doctorul. ² ... i asta mi-a transmis i mie un fel de... sil continu Ceea imperturbabi l. De asta! în orice caz, am început s ne vedem, în ultimele j dou -trei da i, cu un... anumit scop. Cel pu in eu! ad ug el repede, de i cel lalt nu -l contrazise. O prietenie se murd re te dac apare un anumit... un fel de scop, i... Minda îl asculta zâmbind, sprijinindu- i b rbia în pumn. ² ... Exist teoria, continu Ceea dup o scurt pauz , c povestind, trecând cuiva ceva din propria ta înc rc tur emotiv sau... cum s - i spun, din propria ta experien , te u urezi... e un fel de sentiment de u ur are, foarte cunoscut, care... nu neg, probabil a a e! La mine îns se întâmpl altfel; ceea ce, cel pu in pentru mine, e o dovad c eu nu încerc s scap de o povar , ci, dimpotriv , m încarc de o povar . i asta, probabil, pentru c eu nu spun ce a fost, sau cel pu in ce am tr it eu... nu, pur i simplu... ² ...î i proiectezi starea ta de acum pe trecut... ² întrerupse, moale, doctorul ² peste cei dou zeci de ani, i astfel modifici f r s ...

² Aiurea! f cu Ceea. Nu proiectez nimic! Astea sunt teorii î mpu ite... proustianisme, teorii la mod ! Nu în elegi: eu sunt un individ incapabil s -mi tr iesc starea de acum... s -mi tr iesc clipa de fa , asta, nenorocit , \ când individul sta de la telefon mi se a eaz în spate i, în fa , cheln ri a st cu coat ele rezemate de tejghea i râde cu eful ei, care-i este probabil amant... ² P i asta înseamn ... încerc , vag, doctorul, dar cel lalt f cu un gest iute cu mâna, cl tinând paharul s u din fa , care nu se r sturn printr-o minune. ² Nu înseamn absolut nimic! f cu Ceea cu un început de furie nemotivat , i doctorul îl privi iute, p rându -ise c cel lalt ar fi beat. înseamn un c cat, asta înseamn ! (ÄNu e beat!" constat reflex Minda, i se întoarse cu um rul la el, l sându -l s se lini teasc .) 37 ² Nu fac fi e! relu Ceea. Ar fi i mai scârbos. Dar e... nu tiu cum!... Nu reu esc s scap de o anumit senza ie idioat ... de o anume nevoie profund i complet fals ... fals pentru c îmi produce numai necazuri... un fel de ner bdare, nelini te... un fel de fric , da, un fel de fric , de a tr i numai acum, acum, de a tr i pân la fund ceasul, gestul sta pe care-l fac cu tacâmul inutil, dar s -l tr iesc numai pe el, f r nici un adaos, f r nici un fel de fug ... m amuz uneori... amuz, e un fel de a vorbi, de a surprinde oameni într-o stare foarte scurt , total îns ... nu tiu cum s - i explic; un fel de infrastare, un infragest, o cuant de existen sau, m rog, g se te vreun alt termen împu it pentru ceea ce vreau s spun... ai urm rit oamenii care stau la coad la o casierie, s zicem, într-un magazin... sunt distra i, vorbesc între ei cu o anumit indiferen , cei mai mul i casc ochii pe pere i sau se gândesc aiurea... în clipa când ajung în dreptul casieriei se schimb total: toat fiin a lor se conc entreaz într-o aten ie simpl , e adev rat, dar total ... a zice curat ! Pot cita mii de astfel de situa ii: omul care alearg dup un vehicol, cel care- i caut locul la spectacol când e în întârziere, când cineva î i arunc o cheie de la etaj... clipa aceea, frac iunea aceea infim de timp când stai cu privirea în sus, cu mâinile întinse, perfect concentrat s prinzi cheia metalic , nu? Secunda aceea, întreaga aten ie e total , nici un gând, cel mai m runt, nici un mu chi al corpului nu au alt Äpreocupare" decât a teptarea, concentrarea, pentru a nu rata o ac iune simpl . Ca s m în elegi trebuie s ai în vedere numai o frac iune infim de timp Ädin toate aceste exemple i multe altele, atunci când concentrarea pe un singur punct al întregului organism nervos e total ... Prima oar ... mai bine zis prima oar când am devenit lucid de observa ia mea, a fost cu un fapt cam întortocheat, de i i el banal. Eram la lacuri la Her str u i m plimbam pe mal, lâng debarcader, într -o barc legat înc de rm sau al c rei lan îl inea paznicul, nu mai tiu, st tea în picioare un tân r i privea spre o tân r fat , foarte ar toas , care cobora cu aten ie tajuzul, cu biletele în mân , probabil de la cas . Acest tân r, care urm rea cu o îngrijorare tot mai mare apropierea fetei, cu atât mai mult cu cât ea trebuia s se urce în barca ce se cl tina i pe care tinerelul ce f cea pe paznicul o inea cu mult neîndemânare sau 38 plictiseal ... ei bine, pe mine m-a lovit aproape ca un oc electric privirea acelui îndr gostit, totala sa concentrare în acel sfert de minut al existen ei sale, era atât de lipit de prezent, atât de sudat de cele câteva secunde, una, dou , trei, patru... cinci, care parc începuser s treac , s se aud cu un anumit zgomot. Eram convins, ferm convins, pân la emo ie, c în capul i în întreaga fiin neuromuscular a acelui ins... cum s - i spun, acel individ, probabil un intelectual, un ins cu reac ii i procedee mentale foarte complicate, devenise deodat , pentru mine, de sticl , pentru câteva secunde... figura sa, ochii, expresia fe ei nesupravegheat , gura ce-i r m sese u or întredeschis i mai ales ochii, parc avizi de acel sfert de secun d în tensiunea acelei clipe care-l încordase cu o putere uimitoare... Uite, nu tiu cum s - i spun, dar cred c un om ² e o simpl presupunere, bineîn eles ² un om chiar aflat în pericol de moarte ² eu însumi m-am aflat, i-am spus parc , într-o situa ie similar acum cinci ani, într-o tam-ponare ² un om aflat într-o astfel de stare limit , creierul s u poate emite totu i dou sau trei idei, cel pu in, adiacente pericolului mortal în care a fost aruncat, de la o secund la alta, sau chiar iminen a catastrofei poate crea o astfel de idea ie paralel , cvadrupl etc. Ca s în elegi îns ce vreau / s spun, tr ebuie s te gânde ti doar la situa iile perfect banale pe care nu le observ nimeni... pentru c se întâmpl în jurul nostru cu miile, dureaz extrem de pu in i nu au nici un fel de consecin e, nici un fel de valoare... ei bine, aceast stare o numesc eu ² i ia tot ce i-am spus ca o metafor ²capacitatea de a tr i prezentul, prezentul pur, curat, nemurd rit de nici o f râm de trecut, de viitor, de meta -trecut, de meta-viitor etc. Nu tiu, m-am exprimat foarte confuz, dar am convingerea c un matematician m-ar în elege mai bine ² nu orice matematician, bineîn eles ² sau cel pu in m-ar exprima mai bine, acest sentiment al meu se poate exprima, sunt convins, mult mai bine, mai propriu, în limbajul matematicii superioare... sau al fizicii atomice, în limbaju l particulelor infinitesimale, al cuantelor, unde po i surprinde cel mai bine, mai clar, legile, mecanica materiei... Habar n -am, e o simpl , o presupunere diletant , dar a a cred... ei bine, sunt oameni, de tipul t u, care - i tr iesc existen a curat, unitar... în sensul c sunt sincroni cu propria lor vârst , pozi ie social , cu 39 micro-mediul lor, mai mult sau mai pu in cu trecutul lor privat etc, adic ceea ce se cheam adapta ii!... Dar bine, nu asta voiam s spun: ce-i aia adaptat? Bineîn eles, este cam tot ce-am în irat mai înainte, dar aceast adaptare a cuiva (care e i sursa fericirii sale individuale) e posibil ... aceast capacitate de adaptare e o form de structur nervoas echilibrat , la care reac iile fa de stimulii externi sunt totdeauna cu indicii cei mai mici de pierdere,

cum ar zice un psiholog, vine, sunt convins, dintr-un fericit sim de aproxima ie a realit ii i chiar a realului, capacitatea de a r spunde conform acestei Äaproxima ii" i, mai departe, rezisten a la acest lan de re ac ie, adic durata în adaptare... Iart -mi te rog bâlbâielile astea pedante, vorbesc a a numai pentru c nu sunt în stare s m exprim mai simplu, mai... ² Nu-nu, r spunse Minda, absorbit, continu ... (Zâmbetul mic, feminin, vinovat al lui Ceea ap ru iut e, traversându-i fa a, i Minda îl recunoscu în orbita unei zecimi de secund , a a cum avem revela ia cuiva foarte apropiat, dup ore i ore de intimitate, ciudat, într -un gest m runt, nea teptat, cu o lumin nea teptat , i nervii no tri tresar i exclam : ,JDa, el este!") ² Adaptarea aceasta, Äfericirea", vine dintr-un fel de acceptare profund a realit ii i a prezentului (cu întreaga câtime de trecut i viitor pe care o con ine), e un fel de a accepta orizontul infinit i s lbatic al m rii în clipa când, înotând spre rm, te întorci deodat cu fa a spre mare i o accep i. i-este fric , bineîn eles, dar e o spaim pe care o în elegi, pe care o po i în elege, pe care o po i accepta, cu care po i s tr ie ti. Ei bine, mie mi -a fost întotdeauna team ² asta voiam s - i spun atât de ocolit i de confuz ² de ceea ce se cheam prezent, o team infernal de clipa pe care trebuia s o tr iesc cât mai total, mai concentrat, pentru ca s pot fi fericit, am fugit totdeauna din oricare prezent mi s-a dat... mi s-a impus, prin biografie, prin vârst , prin propriile mele sentimente etc..., am fugit totdeauna, cu acela i reflex stupid, imbecil, sinuciga , onanist, abject, ca dintr -o cas în fl c ri, ca dintr-un loc în care miroase urât, insuportabil, ca dintr -o hazna, ca dintr-o pivni plin de obolani, ca din fa a cuiva pe care ai încercat s -l omori!... De aceea stau uneori 40 ca un redus mental i urm resc oameni str ini în mecanismele lor cele mai simple i mai fulger toare, pe care ei le fac cu o perfect incon tien i cu o total lips de memorie... ² De-aia î i pierzi vremea pe la cozi! glumi superficial Minda, vrând s -l deconecteze o clip pe cel lalt, a c rui tâmpl palpita de emo ie, i gâtul i partea inferioar a fe ei se ro iser violent, nelini titor. ² Da ² accept Lauren iu, cu o brusc oboseal , dând din cap i privind în lemnul mesei ² tocmai de aceea... ...Ea s-a întors deodat spre mine atât de brusc, încât m-am speriat, i râdea. Era furioas i râdea de furie. în spatele ei, grupul acela de colege i cei doi colegi ai mei, mai mari cu doi ani ca mine ² deci cu dou zeci de ani, cel pu in! ²camarazii ei fire ti, în jur zeci de siluete, gr bite, panicate, sau indolente, în grupuri, pe fundalul nu tiu c rei recit ri, al vreunei scenete sau al cuvânt rii vreunui profesor sau activist politic. ² Ce vrei? m-a întrebat, m-a fichiuit ea, râzând mereu, pentru cei din jur, cu ochii îns reci i cruzi, cum numai vârsta ei fantastic îi putea crea. Nu- i dai seama c m compromi i, i tu te faci de râs? A poi s-a apropiat cu gura de urechea mea i mi-a suflat, într-un scurt icnet de râs: Nu vezi c e ti ridicol? Apoi serioas : E ti ridicol! Profund ridicol! Privindu-m în ochi, dându- i brusc capul pe spate, cu cozile ei epene, fichiuind aerul: Caut - i pe cineva de vârsta ta... uite, î i prezint eu câteva fete de la noi, dintr -a opta, z u, foarte nostime... vrei? i râdea încet, gâlgâit. O tii pe Eta Sârbu? Aia blond , înalt , cu picioare lungi? ... Sau pe Vuia, e cea mai inteligent fat din clas ... îi place Teodoreanu, Romain Rolland, pute i discuta literatur ... Mai încet, cu ochii îneca i de râs: Se pare c are sâni foarte frumo i!... Z u... mai frumo i ca ai mei! i aici râsul o înec total, i atunci, de team s nu cred c - i bate joc de mine (parc mie mi-ar fi p sat de asta!), ad ug repede: tii, tu e ti foarte dr gu ... z u, foarte dr gu , am auzit c cite ti mult, te -am auzit, atunci, la club, cântând la vioar Roman a în fa a lui Beethoven... la cine iei ore, la Willer -baci? i, f r s a tepte, bineîn eles, r spunsul meu, totul 41 era spus într-o panic verbal i gestic total din cauza grupului care o a tepta în spate (Corneanu, unul dintr-a zecea, era pentru ea, sunt convins), ad ug : Dar... noi doi... e nu tiu cum, straniu, comic! i iz bucni din nou în râs. E ti prea mic pentru mine, z u... prea mic, altfel! Altfel... altfel, poate c , cine tie... i râse din nou, f r r utate, f r ironie m car, râdea pur i simplu pentru c se afla acolo, pentru c avea aisprezece ani, cu atâtea lume în jur, pentru c era dorit ² începea s simt ce simte orice femeie când e dorit , ce binecuvântare, ce spad t ioas care cade deodat , totdeauna mult prea devreme, i împarte pe cele ce se retrag în vreo turm de celelalte, norocoasele, fericitele, bu im citele! ² era dorit , i trupul ei se r zvr tea i râsul ei necontenit, prostesc, era o dovad a r zvr tirii lui ² avea colege foarte grave, ce imitau cucoanele! ² dar ce revolt ! Tocmai aceast revolt împotriva sexului ei i a victoriilor pe care i le preg tea, el, acest instinct al viitoarelor triumfuri i bravarea lui, c nu era o Ävac " i, se vedea, nu va fi niciodat , cu oricâte suferin e previzibile urma s pl teasc acest lucru, de asta râdea... râdea din pricin c se vedea femeie în cele câtev a perechi de ochi masculini care o urm reau, în cele câteva respira ii pe care le îneca de pe acum, i ea nu era înc , ea brava înc toate acestea, întârziindu-se cu bun tiin , cu o înc p ânare sublim în sexul ei indecis, un ceas, o lun , un an, poate, o victorie împotriva tuturor, a ei înse i, ea, cea atât de sigur de victorie, încât o amâna, râdea de ea, o androgin , o Dian cu ciuta, a a cum aveam noi acas o mic copie, la care gâtul ciutei era rupt. ² Pleac acum! mi-a spus ea brusc, pentru c , a doua oar , o voce din spatele ei o strigase i râsetele care veneau de acolo erau datorate, noi o tiam, i cuplului nostru... ² Nu plec dac nu-mi promi i c te vezi cu mine... Pitina m -a privit cu o anumit duio ie mirat : ² S ne d m o întâlnire? Noi doi? De ce? Vrei s flirt m? Am dat din umeri:

² Nu tiu, a a... s ne vedem, s facem câ iva pa i, dar nu prin centru. încolo, spre Imbroane... (Asta era pe malul apei, la ie irea din or el, un loc foarte dichisit.) ² La Imbroane? întreb ea i din nou îi lucir ochii de râs, dar se ab inu, fa a îi r mase serioas . Vrei s m atragi în locuri retrase... s -mi faci vreo declara ie... te pomene ti c vrei s m i s ru i?! ² Nu... nu vreau s te s rut cu orice pre ! am replicat, privind în jos, în podeau a scenei. (Obr znicia ei merita o cârpeal în clipa aceea, dar avea dreptate, eram prea mic pentru asta.) Vreau s fim prieteni, am ad ugat, am nevoie de cineva care s ... cu care s pot vorbi, colegele mele sunt ni te gâ te, se gândesc numai la prostii!.. . ² A, i crezi c eu sunt mai serioas ?! ² Da, sub toate maimu relile astea, tiu eu ce se ascunde! Ea se aplec u or spre mine i-mi opti, de parc ne-ar fi auzit cineva: ² Sub toate maimu relile astea se ascunde o alt maimu real i mai mare! Tu e ti un b iat inteligent, de ce te la i p c lit de ni te fuste? ² Nu m las p c lit de nici un fel de fuste! am replicat eu cu atâta furie, înc t am sim it cu spaim umezindu mi-se ochii. Tu nu e ti o fust ! E ti altceva... ² Eu? f cu ea i m privi. E ti un prost! Uit -te la cozile mele, uit -te la genunchii mei... Apoi, la ureche, cu o voce din nou înecat de râs: tii c am început s port sutien?... i m l s , f r o vorb , i, în clipa în care s -a întors cu spatele, am tiut, am sim it cu precizie c m-a uitat total. Imediat se auzi un hohot m re de râs în grupul în care tocmai reintrase i eram sigur c de mine se râdea, poate chiar ea spusese ceva mu c tor, oricum, ceva despre mine, i derbedeii ia, din care unul î i l sase deja musta , se strâmbau de râs. ... Am f cut ce-am f cut ² tiu eu bine ce-am f cut, dar n-are rost s - i în ir toate astea ² i, dup nici dou s pt mâni, am reu it s-o întâlnesc, bineîn eles nu la Imbroane i nu într-o dup -amiaz romantic , cu soare i cu râul fâ âind undeva în iarb . Ploua, ploua de câteva zile i la sâcâielile mele multiple ² b nuind probabil c nam s încetez cu una, cu dou i, poate, tocmai de \ceea, acceptând, ca s m conving s încetez ² mi-a transmis prin Äpersoana" de leg tur s fiu la apte în fa a libr riei ÄDanciu", pentru c Äs-ar putea" s treac . 43 în dup -amiaza aceea aveam program, ore de lucru manual cu Iorgovici. Acest Iorgovici fusese profesor de gimnastic , mai era dealtfel i acum la o coal profesional , i la noi c p tase ni te ore de Ädexterit i", ne Äînv a" s facem terg toare din p nu eii de porumb, s leg m c r i, s leg m dracu tie ce, tot felul de lucruri nefolositoare, un individ detracat, mizer, morfinoman într-un grad înaintat, i doar o conducere tembel putea s i mai permit accesul în coal . Avea nasul coroiat, gura dreapt , sever , f r buze, un fel de mers disperat, înfior tor de eap n, c ma a murdar inabil mascat de un fular ros de m tase, i din hainele sale, ca i din întreaga sa f ptur se degaja un miros insuportabil: un fel de mucegai p trunz tor, violent. Mâinile sale înfiorau cel mai mult: puternice, cu degete lungi, frumos desenate, vitriolate de nicotin , murdare, zgâriate i cu urme evidente de arsuri, rotunde, de parc cineva ar fi strivit ziln ic pe pielea lor mucuri de ig ri aprinse. El i so ia sa (o femeie înalt , slab , cu o aceea i ve nic rochie cenu ie, rupt la poale, cu picioarele sub iri acoperite i ele de un fel de r ni sau arsuri, foarte ciudate, cu p rul ve nic în dezordine, ochii tulburi) intrau, pentru ochii no tri dilata i, incapabili de a prefigura viciul pentru c nu-l cuno team, într-o lume grotesc i fantastic , vag , extrem de vag i resping toare. Prima or a decurs în lini te. La începutul orei a doua, nu tiu cum, se stinse lumina electric , i cum sala noastr de clas avea pu ine geamuri, nu se mai putu lucra. Atunci se întâmpl ceva ciudat: semiobscuri tatea care plutea în clas , contururile terse ale obiectelor, ale fe elor colegilor i ale siluetei lui Iorgovici, care se plimba printre b nci, ne ^d dur o nea teptat euforie, f r pricin , f r scop. L sar m cu to ii orice /preocupare i ne concentrar m aten ia asupra profesorului, pân acum 1 cvasi-ignorat, într-o t cere care ar fi trebuit s i se par suspect , lui, obiectul atâtor farse i glume rele din partea noastr . Apoi r sunar chiar în spatele meu un ir de explozii repetate: era Lic , cel ce avea din na tere o infirmitate la mâna dreapt , un fel de palm cu degetele chircite i lipite, i cu acest ciot pocnea acum un ir de pu coace de hârtie, aflate în fa a lui pe banc , cu o vitez i regularitate inegalabile. Iorgovici se repezi în direc ia lui (era, s rmanul, un sangvin), dar alt ir de explozii r sunar 44 în spatele s u, apoi altele, cred c o treime din clas fabricase astfel de bombe de hârtie. Iorgovici, derutat, se agita ca un biet animal, cu o anumit furie dispropor ionat în mijlocul râsetelor bonome i ale exploziilor care încetar apoi brusc, f r pricin . Profesorul, care împ r ise câteva palme la dreapta i la stânga unor necunoscu i, care le primir râzând, sc pându-i din mân , se lini ti i el, în elat de lini tea care se l s deodat , împreun cu întunericul care devenea tot mai dens. Fu atunci o clip când ar fi trebuit s ne dea drumul, dar, sc pând momentul, intrar m cu to ii într-un fel de fascina ie a întunericului i a adultului aceluia atât de lipsit de autoritate i care, odat cu mirosul st tut al hainelor i corpului s u, începu s exale un miros ciudat, necunoscut, teribil de a â tor... Deodat , în partea cealalt a clasei se auzi, la început în bu it, ca o p rere, un bâzâit care se transform repede într-un morm it general, tot mai clar i mai puternic care,în câteva secunde, ne cuprinse pe to i. Iorgovici, dup ce strig de câteva ori: Äînceta i! înceta i imediat, altfel v elimin din cinci în cinci!",

Am r mas câteva secunde nehot rât. cu cracul stâng al pantalonului spart la genunchi. mic orându-se i r mânând tot timpul egal . în sfâr it. unde a întârziat destul de mult. T cerea îns . nu tiu cât. F cu câ iva pa i repezi. alunecând pe ine în acel relief. Spre deosebire de prima c z tur pe lemnul b ncii lui Lic . sânge sau poate era doar ideea mea de sânge. era o maturitate deodat atins i ratat . Pentru c ie isem mai devreme de la ore. apoi alunec cu repeziciune în dreapta. în lini tea aceea a â at . lichefiat într e noi i el. strecurânduse pe lâng gulerul c m ii. Era jalnic. evident. jalnici devenir m noi.. El nu mai ap ru niciodat în clasa noastr . se repezi la el. timpul meu nenorocit împ r it. în timp ce. neobi nuit de expansiv. ce devenise acum un muget insuportabil. cu adev rat jalnici. sau în ei în i i se n scu un gol pe care Iorgovici îl sim i i în care p i cu o pruden inutil i jalnic . concret . o idee fix i st pân . gâfâind cu putere. în elat de mi carea elevului. ea a întârziat aproape o jum tate de ceas i a venit atunci când nu mai trebuia de mult s vin . la fel de ireal i de instabil i pentru Iorgovici ² el se împiedic de ceva.. de i eram la o distan de câ iva metri de ea. în sfâr it. de unde aveam nevoie de crati e pentru . pe spate. care icnea i gâfâia la lovituri?!. de i era singur . metalic . de lovituri. un fel de t cere fibroas . dar. cu p rul viu i hainele jucându-i pe trup în efectul acelei semiobscurit i. i ea urma s revin . Se retraser totu i. însp imânta i de for a unei libert i ap rute brusc i f r li mite. ura rece în care ne mi casem cu to i câteva secunde era real . o pat parc la marginea unui coridor. speria i de ura aceea colosal . care. cu mâinile curbate. f r nici un fel de vâlv . i am reg sit -o destul de u or. un râs binef c tor. apoi am pornit în urma ei. adultul r mas în urm din turma adul ilor i acei patru -cinci lupi tineri ce se treziser în acel 46 semiîntuneric eliberator cu o siluet ov itoare în fa ... b trânul detracat. provincial .. nu tiu cum s -a întâmplat. excitat la culme.. cu ochii bomba i în orbite.pe urechi.neob inând decât o i mai mare intensificare a zgomotului. de i habar n-am cât a stat. i c zu cu fa a la p mânt. Mi -a f cut din ochi un semn s m in la distan . ea se strecura înaintea mea printre cei câ iva trec tori i eu a teptam s . i. de spaim . S rise la timp. ferin-du-m de ploaia sub ire i persistent . Iorgovici. a intrat în libr rie. îns . pentru c încerca s zâmbeasc în acele clipe când avea hainele i fa a sfâ iate de c z turi.. panicat. în sfâr it. t cu i. eliberator pentru noi to i i pentru el. de i nu se mi car cu un centimetru.. apropiindu-se i mic orân-du-se. care sfârteca ploaia aceea gri. Deodat . i noi ne risipir m în dup -amiaza aceea întunecat . în mod strâmbat adul i. care f ceau un singur corp de-o omogenitate electric . omul acela nu putea fi victim . cu gulerul raglanului ei s r c cios ridicat. aruncându-se în culoarul dintre b nci. fals. era un fals instinct al unor fal i vân tori. care st tea singur în ultima banc i se agita la stânga i la dreapta. Iorgovici s ri în picioare ca un arc ² p rea nu tiu cum mai înalt ² i trecu repede prin irul de b nci. am umblat hai-hui prin ploaie.. cei doi se privir . lovindu -se cu tâmpla de lemnul b ncii. râsul ei contagios. în sfâr it. nu destul de repede ca s nu deosebesc pe tâmpla stâng un fel de pat întunecat . se vedea 45 efortul pe care-l f cea încercând s se st pâneasc . se 47 desp r ir (eu m f ceam c m uit într-o vitrin cu vase de buc t rie. de parc nu ploua. aruncat cu demen la toat lumea. pentru c erau doar doi. o conversa ie plin de volubilitate se încinse. de-un uluitor automatism. imbecilizat. Ea îl sperie i pe cel care se sim ea acum.. în stânga lâng perete se z rea în semiîntuneric doar ca o pat . cu baticul legat strâns sub b rbie. nu era i-a a îngrozitor de târziu. resping tori i adul i. sau era acesta. seac . din locul în c are m aflam eu. Ea râdea cu poft uneori. f r s -mi dea nici o aten ie. Ap ru deodat în fa a mea. cleioas . pentru c trupul s u c zut ridicase din nou patru-cinci siluete. care plutea tot mai concret deasupra noastr . h ituit i. eap n . cu o victim pe trei sferturi. apoi. în clipa aceea se ridicar câteva bra e în semiobscuritate i. siluetele lor fugind înainte i înapoi în semiîntuneric. s nu. aproape anonim . electrizat. era mai acut ca nicicând. Lic era îns neru inat i abil totodat : st tu nemi cat pân când Iorgovici ajunse lâng el. Doamna aceea o mângâia uneori pe frunte. probabil un obiect pus cu inten ie sau piciorul cuiva. între noi i ei?! Nu -nu. fumegând . pe pielea gâtului. îndep rtându-i uvi ele ude de pe obraz.. mi -amintesc. o p pu asimetric din cârpe. un hibrid din care via a se scursese demult. în aerul acela schimbat brusc. apoi. i aceasta f r un cuvânt. am v zut-o stând de vorb cu cineva. î i pierdu echilibrul i c zu cu fa a în jos. p rându-i-se c instigatorul general era ciungul Lic . A ie it apoi la fel de gr bit . i ceilal i. Eu mergeam în urma ei cu mâinile în buzunare. singuratecul. victima. doar ura. un gest ce ajunsese s -mi fie nesuferit. care se apropiaser dintr-o mi care. de data aceasta fostul profesor de gimnastic se ridic greoi. se auzir lovituri înfundate i o plesnitur scurt . iar ceilal i se traser i ei înapoi. râsul ei pe care trupul meu îl recunoscu cu un început de team . poate. avântându-se imprudent. o doamn în jur de vreo treizeci sau aizeci. se repezi i lovi pe vreo doi care-i st teau la îndemân . era incapacitatea de a deosebi o victim real de o fanto ..i tr deze de tot frica ce-l cuprinse. începu s alerge spre u a clasei. instabil . printre noi. vrând s -l prind de p r probabil i s -l loveasc . înainte de a ajunge i de a atinge aceast pat ² care era. El se d du instinctiv o jum tate de pas înapoi. mânji i pe mâini. i eu a teptam ca cineva s înceap s râd . se strecur pe u . o fals victim totu i. la toate. pe coate i pe maxilare de urmele acelui aer sangvin în care ne mi casem. deodat asimetrice. cu ploaia rece picurându-mi prin uvi ele lungi de p r. câteva secunde. urmat imediat de un strig t.

i peste ora asta. Ploaia încetase nu tiu când... pentru c .. tia domni oara foarte bine cu cine avea de-a face.. dar.. N-am spus nimic i am continuat s alerg pe lâng ea prin ploaia aceea nemuritoare. arunca i. : r i împrumutate cu anume pasaje subliniate. spuse ea f r s .. ² Nici pe mine! replic ea imediat.. pentru c ea întârzia.. i eu. care luase o expresie energic . sigur c da. m-am gândit s fur ceva de la mâneci. în bie. s ne întâlnim uneori. pentru c . de fapt e imposibil.. a .. ha-ha-ha.. acum. cât s .. în fiecare sear .. ar fi imposibil.buc t ria mea din sudul Fran ei!) i. verzui. ² Spune direct! ² . Asta era întâlnirea pe care mi-o promisese domni oara Pitina. fim prieteni. Eram atât de furios încât am t cut din gur .. ² Chiar dac a accepta s . Prea pu in. care Mirela.. nu? Aiurea. ca într-o t ietur de montaj cinematografic.. i ajunsesem foarte departe în rela iile noastre.i cuvintele acum. Tu cau i un singur lucru. am r spuns eu. Ea s-a oprit în fa a unei case mari. tii tu care... de fapt nici nu tiu dac încetase sau nu. în felul sta ai s ie i mai repede.. Acest lucru era o victorie a mea.t cea i ea. s râd .. m fel de fals triste e. . doi pa i înapoi i ap rur chestiile acelea: ÄDar.. în sfâr it. într-adev r. agentul dumneavoastr comercial i imobiliar i statuar. A fi t cut.. a a c am luat eu repede cuvântul: ² Te a tept... s abordez chestiunea cu toat . ² Da. abia dup ce o s .. în sfâr it.. un pliu doar. o urma. Iat ce for are t cerea! ² Ce vrei. le privesc ca pe ni te. stal uri de cinematograf. s se asigure c valoarea mea neglijabil se mai afl prin preajm sau c am întins-o furios i disperat. am spus.um s .. întâlniri. tat l meu e un om de n dejde! Dar asta ne prive te pe noi doi! Apoi. Reveni peste habar n -am cât timp i am început goana spre casa ei. strâmbi i pipernici i.... pu tiule. dup vreo jum tate de kilometru de mers. dup câteva clipe de t cere... T ceam i m consolam cu ideea c ea locuie te foarte departe.. scuturându. sluga dumneavoastr pentru totdeauna. noi doi ne deosebim. Poate c . pentru c . i ea d du din umeri. cu timpul meu împu it. furios ca un câine. ² E mai bine s . apte. nu poa' s dureze mult pân la i caietul sta. micburgheze! Acum e nevoie de noi. o strad larg . ea mergea în fa a mea.. m-am v zut cu. funda -nental.. doamnelor. te rog!. nenorocit.. Apropo. A. eu.. trebuie s fug s duc un caiet Mirelei. ud ca un câine..i încetineasc goana. lovind cu pantofii în toate zidurile i în toate b l ile. Fata lui Belcia. de parc o acostam. începu ea foarte grav . sentimen -alisme.i 48 depun caietul la sclifosit ei de coleg . bineîn eles! Se pare c tonul meu plictisit a f cut-o s m atace direct: ² N-are s fie imprudent din partea ta? Am auzit c ai o or precis . bine. Eu am tr it toate astea odat . fleacuri.... mirosind ca un câine (cel mai mizerabil miros din lume). he-he-he. cine tie cine te a teapt dup col .. Dac vrei.. Ea m privi o clip . era mai mult un fel de 49 j i sta pe loc. demn ca un câine.. ² Revolu ia! am spus eu cu ironie... dar tii c ea începe cu ultimele pagini i. tat l t u te altoie te zdrav n.. oate aceste lucruri. a confirmat ea gânditoare. o acostasem?! ² Trebuie s m gr besc. totu i ar fi mai bine s intri acum.. i am v zut dup fa a ei. adic începu ac el tango. nuan a aia de vert-electrique.. im posibil.. d du din umeri i intr .. Mi-a povestit-o i mie.. ² Nu m intereseaz ! am f cut eu scurt.. S te conduc acas ...... ne-am în eles perfect. str juit de-o parte i de alta de salcâmi mici.. Hai. eu niciodat n-am. în ciuda.i spun?...a acceptase s discute cu mine de la egal la egal. bineîn eles. foarte mult. privindu-m cu oarecare triste e... a a... privindu-m drept: ² Ei bine. am o jum tate de kilogram prea pu in.. dar gr be te -te. chiar. cu demnitate. Câinele o urma. bile ele. du-te.. da. o urma.. de parc vorbeam cu o mrtezan vl guit de amor. Chiar dac mi -ai pl cea foarte mult. în bie. sau apte i jum tate. am ajuns -o din urm i ea a ridicat atât de surprins privirea. . eful sec iei comerciale." cu o neru inare care f cea s -mi fiarb sângele în vine. oricum. e ti prieten cu fata lui?. în ciuda atâtor lucruri :are par c ne despart. :hiar. Hi -hi-hi. huo! Din nou. deci aveam ocazia s tac înc vreo jum tate de ceas lâng ea. alegându. cine tie. da. Dar i-am t iat-o: ² Nu plec oricum! Stai cât pofte ti.. în sensul c . în timp ce eu... spune-mi ce ai de spus..i cozile (pe care i e eliberase din baticul cenu iu).. dac . E nevoie . întorcându-m u or pe c lcâie. doi pa i înainte.. du -te. c se hot râse s m concedieze. Parc voiai s -mi spui ceva?! . eu. po i s vii cu mine. trebuie s las un caiet înc înainte de a m întoarce acas . pu in aplecat . Trop iam pe lâng ea i m-am hot rât ca. ea s-a oprit i a început. Cine. de mine în alt fel. a cotit -o pe strada Avram Iancu. Peste o jum tate de or ne g seam în acela i loc. i iar: Hi-hi-hi. vreun tinerel cu un mo negru peste ochi. acum ire nevoie de mine. Mergeam încet de data aceasta. spunea ea. reprezentantul dumneavoastr de încredere în afacerile de vidanjaj pe care le ve i întreprinde. f r m car o jum tate de privire în urm sau într-o parte. chiar dac ni-ai pl cea cu adev rat. se desp r ir . ea. dar. r scroit în fa pu in. ² Eu? am f cut eu pe niznaiul. cum? Se pare c e un b rbat care nu tie de glum ! ² Exact. a spus ea în mare form .

vreau s . El i -a dedicat întreaga fiin revolu iei. Ca s nu vorbim de. aspectele de suprafa . încruntat . De ce nici unul din cei apte sau opt membri în biroul U. întorcând încet capul spre mine.. la mine.. fulgerându-m cu ochii ei cenu ii. cu ur veritabil .. dar nu se d deau unii pe al ii afar pentru c serveau. 50 ² Probabil c nu e ti genul lui.TM. cu Chiril i Ignea. schimbat . meschine. împreun cu ilal i doi. Iar tu. Se poate. d -l încolo pe Suciu. (Monica Tufescu era o fat înalt . ars de febr . da! Aceasta -i revolu ia! Putem instala puterea muncitorilor i ranilor i prin violen ... mai ales.. ² Vezi! m întrerupse ea cu un gest scurt. de ce. dintr-un biet pârlit i analfabet cum era Suciu. dac mai iei mult lec ii de pian. erau chiar unii care nu i -o ascundeau.. a început i ea s râd . socot c e mai cinstit din partea mea s -mi fac datoria.) y ² El e mai presus de toate astea! f cu ea. toate astea? ² Pe Änoi"? întoarse ea capul. cu aerul t u sf tos. o s -l coste pe Guga chestia asta cu c m ile schimbate i altele i cu fran uzeasca lui nenorocit . ce-i ardea straniu pe fa !) i deodat ne pomenim cu aceast fa plin de co uri a lui Chiril !. st pânit .. an fel de fanatic. cauzei! ² Ia uite! am spus eu.. pu in descump nit. cele câteva zeci de hectare de acas . mic-burghez.. s m folosesc de ni te lozinci politice ca s tai i s spânzur. prin exces de zel.M. E un tip de mare cultur . de. ata at.. pe acel chip de Prometeu din umbr . . o vedeam. s stau ore întregi la sediu. dar ce plutea... decât s -mi torn elevii i profesorii.. o s te dea i pe tine afar din comitetul de clas ! 51 ² Ce prostii! spunea Pitina. in i ter i.. ci de rani mizeri.. al liceului nu era fiu de muncitor? Guga este fiu de profesor. un chip asimetric.. Da.. Ce mai vrei? Ce mai vrei? Ce mai vrei s vorbim. Astea sunt eterne.. mai inteligent decât to i profesorii vo tri la un loc. de ce-l sap l lalt. de ce. pentru c -l citisem i eu pe Lenin. de toat inteligen a i devotamentul meu. pe noi. în camera mea. sau te pomene ti c o place pe Tufeasca!.. dup o scurt secund de deconcertare. blond . s fie calm .. s-a v zut dup aceea. Eu râdeam deja cu poft veritabil i.. s tii. lumpenul agricol. erau :arieri ti. de ce nu-i Guga secretar i membru la jude ean U.. K ² Astea-s ideile lui Guga^ nu-i a a? (Guga era un coleg al meu iintr-a zecea.. ² Mic-burghez?! am f cut eu plictisit. N -^veam chef de o discu ie intelectualo-politico-socialo-dialectic tocijaai cu ea. S l s m afar din chestie pe b trân. Ce amesteci toate luc rurile astea.. cu Ideea aceea nebun . sau. cinstit. chiar i asupra profesorilor. vezi din revolu ie doar p r ile joase. i pe urm . era un tip citit. (Aveam chiar un portret al lui pe perete.. s înv cinstit. ridicol. da. De ce amesteci toate acestea. de data aceasta f r nici un fel de revolt . numai pentru c Guga e fiu de profesor i cite te fran uze te de mic i nu râgâie dup fiecare fel de mâncare!. pe care nu i-l tiam. ² De ce? spuse ea f când sfor ri. el nu mi cere i nu-mi trimite bile ele de amor! irupse Pi tina. cqmplexa i. un Lenin intelectual..T. care g siser un prilej de a prinde putere asupra propriilor lor colegi. ² Bine-bine! am f cut eu. c rora li se cuno tea aceast origine.. nu tiu de ce dracu. Abuzuri.. erau.. Al ii. ce mai avem comun noi doi? Ai o ideologie de ra pe uscat.M. i. ² Ce? întreb ea.... s strig la profesori. Burghezia nu va accepta niciodat de bun voie s . sim indu-m ca un prost tare pe pozi ie. pl cea la o gr mad de derbedei de la noi. Dumnezeule. Violen e.. care. unii dintre ei fii de chiaburi care î i ascundeau originea. din cei care i -au vândut p mântul ca s scape de-o grij . cu unul din papucii bunicii mele c ruia i s-a dezlipit tocul de lemn i b l ng ne. eu sunt foarte bun prieten cu el. un portret f cut în Elve ia în 1911. s umblu toat ziua cu un fular soios în jurul gâtului i cu un carne el în mân .. dup prima mare înfrângere a sa din 1905. Exist vreun Änoi"? Exi ti doar tu. i asta nu-i decâi o mic parte. cred c e mai cinstit s nu te amesteci în toate porc riile astea. care stau pe cuptor toat ziua i ies la lucru cu ziua numai când îi d foamea afar din cas . S fie s n tos! Ce te prive te pe tine. Apoi am vorbit serios de data asta: ² Ia ascult . accidentale. ce harababur ! ² Oho. ce?! Am dat din umeri. membru în biroul U. ia spune-mi..T. oportunism! ² Violen e! am punctat ral. un individ m runt. deodat . mai bine Vis. de umbrel de domni oar b trân . ca i taic -tu. sigur c exist oportuni ti. în orice caz. inteligent.. cu fruntea t iat în dou de un reflector prost pus. ce harababur ! am f cut eu. un fel de frumuse e american de dinainte de r zboi. domni oar . Eu înv . comunist din convinge re.. aproape to i ceilal i îns erau veni i de la ar i nu fii de rani s raci. limfatic .îns de întreaga mea energie l< icum. al colii. s -mi fac o situa ie privilegiat . i mai r u. s ajung membru prin tot felul de comitete. din acela i birou.) ² Nu numai ale lui! îmi replic ea. au existat întotdeauna.. ² Abuzuri? a f cut ea. din procentul acela etern i el de be ivi. Spune. semeni.

Noi. iar ea Ätipul revolu ionar"... din cauza aerelor mele. ² Nu. numai acea valoare de care avem noi nevoie! ² De ce? Avem nevoie de orice fel de valoare.. dar eu însumi nu eram un exaltat? Nu în felul ei. Mult mai mult exist acum. nu! ² Nici tu! am spus.. Parc numai voi citi i! ² Ei. în clipa aceea nu exista provincie în România.. în acel ceas. cu mintea! mi -o retez ea scurt. Lupta.Art . 54 Ea d du din umeri. eu eram un exaltat chircit. Am auzit-o i pe asta! (începusem s devin ironic. nici valoare! a replicat ea fulger tor. dar era o fanatic atunci. a marii idei pe care o aducea.. Era altfel de cum credeam. f r nici un fel de suprastructur . posomorât la rându-mi. e fals ! am izbucnit eu cu atâta spontaneitate. cu team i un început de triste e. pentru o astfel de Pitina. Când vom învinge. de i tiam c Änu e bine". poate c iubirea mea fa de ea era prea slab pentr u a m umili. pe doamna Roland. p tura aceasta sub ire. i o clip era aceea pe care o iubeam \ eu... care a condus armatele revolu ionare împotriva Europei reac ionare. . Apoi. un reflex de neconfundat ² era mereu dedus .. un ridicol f r ridicol din cauza marii nout i a întâmpl rii. o sl biciune care ajunge pân la urm o profesie. cu o anume jen . ei în i i vor fi da i peste cap de revolu ie. deodat emaciat . ce face i cu noi? ² Cine noi. vreau s spun c eu sunt al turi de tine. ale grupelor. suntem totu i al turi.i r spund mereu cu lozinci.. nu era vorba de noi doi. invincibil jucând cu armele lefuite de milenii ale inimii). valoare! ² Nici art . salveaz -i pe Andre Chenier.) ² Intelectualul este un muncitor cu creierul. dar ele sunt adev rurile simple: s câ tig m. Trebuie s câ tig m. un fel de sl biciune. i de aerul ei Ävigilent".. nou zeci i treiul francez.... nu.. dar la noi asta este o... certându -ne. cum s spun. Deocamdat noi ne facem revolu ia noastr . erau in i care se pretau la orice. (Vorbeam. i mi-a venit s izbucnesc în râs i de cele ce spusesem eu. tiu eu? Provincial poate ' eram eu. ce faci cu noi. nici frumos. le am eu acum? ² pentru a r mâne un simplu i eficient pretendent. strângându. dar. masculinizat . vom face i dreptate! Victoria e întotdeauna generoas . Pentru o astfel de discu ie stupid alergasem aproape o lun dup aceast întâlnire.. bravo! am f cu eu cu ironie.. cu o asprime care m -a înghe at o clip . ² Nu conteaz ! f cu ea din nou acela i gest pe care nu i-l tiam. pe Danton. înl untru. ² Ce-i aia eclectic? întreb ea. destinele categoriilor. categoria asta. ² . ² E fals opozi ia! spuse ea cu severitate. aceast viitoare clas . Äideologizat ". frumos.. pentru a renun a la Äconvingerile mele" ² aveam eu convingeri politice atunci. adic ? întreb ea. Ea privea drept i î i arunca / lancea ei ca o Minerv . eu ajunsesem s reprezint Ätipul intelectual".. Alesesem oare gr e it? Era o exaltat . chiar sentimente. neîn elegându-ne.. nefrontal ... eu: ² Ce bine c discut m totu i. de structur moral ! ² Bine-bine. i dup aceea vom vorbi i de nuan e. evident. un gest cu mâna stâng în care se sprijinea parc . nu cu mult altfel..... printr-un simplu hazard. tia care nu suntem nici muncitori. ad ug ea. la mine un blestemat sim al pudorii devia mereu fasciculul principal. dându. Pân la urm . o Minerv de provincie. ce ciudat. ca i de întreaga noastr discu ie proletcult . sau poate nici eu. încât ea zâmbi i ad ug imediat.. de alt tip. ² Ei bravo! f cu ea... ² Depinde pân unde.52 sau tiau prea multe despre al ii din aceea i f in sau. Opozi ia pe care vrei s -o provoci e fals . bineîn eles. pân atunci nu poate fi vorba de iubire. i. ² Nu i se pare c dai dovad de sim eclectic?. Pitina.i umerii. eram îns i eu un fanatic. privindu-m b nuitor. ² Ei. de socialism! ² i r ul pe care-l fac? ² Ce.. nu puteam s fac altfel. exact ceea ce doream mai pu in. dar noi. i lumina mea ² c ci fiecare avem o lumin . opozi ia noastr devenea tot mai evident . pe Lavoisier. un Romeo pur. i mai r u. vom aborda subspeciile. deoarece. bineîn eles ale celor care creeaz valoare. vom instala puterea muncitorilor i ranilor. m-ai în eles gre it.. Iart -m c . Dup o pauz lung .. dac vrei. ² . ad ug : Poate c ai dreptate cu unii care se strecoar . oportuniste. am replicat eu.. nici provincial. nici rani. mil mic -burghez . nu tiu cum. elemente necinsti te. Era îns o simplificare. care a salvat revolu ia. 53 ² Da-da.. in i lipsi i de organ moral. a marii ei violen e sociale.. ² Noi! am r spuns.. c suntem împreun chiar i în acest fel. p l vr geal preten ioas . sentimentalisme.. antipatic. tu vrei s fii tribunalul revolu iei? Tu? Du -te atunci i judec Thermidorul..i seama c m ocase. cât de sus se strecoar ! am ad ugat eu.. tia care citim.

nu noi. Noi? ² Nu. Miturile antice sunt perfect perimate i. oricum. e adev rat. dar altfel decât credeam atunci. dând din umeri. omul alb cel pu in.. Nu era o Dian h ituindu-l pe Acteon în p durile eterne. ² Dedicat Revolu iei! am ajutat-o eu. atunci. Ce c utam în acest secol? Ca Eminescu. un excrement livresc. Eram într -un fel trist: tiam. simplific. orice mit e perimat care . se în elege. dar. pe strada asta periferic . cu mult mai mu lt decât la începutul serii. înfior tor de sceptic 56 i matur. care. t rebuie s fii fericit c s-a întâmplat a a. aici. la concret. ce-aveam eu comun cu toate acestea. atunci. Care era prezentul meu? Nu era ea.. o credeau mimat . ea se Äînc p âna" într-o anume virginitate brav ard . atât de c ti. Ciudat. b trân eram eu! Poate de aceea îmi i pl cea. virginitatea ei se maculase de politic. aer. Iat c nu era o tiranie întâmpl toare. altfel. de fapt. general . necesar . s ne amâne plata chiriei!. de sticl . omul a devenit brusc b trân. f r s m priveasc . E un cântec foarte frumos. de altfel.i pierde nimbul ideatic. Peste vreo zece ani voi fi o dolofan mam de familie. ce vorbim acum ne leag . Orice revolu ie! Iat ce apolitic eram eu: acceptam numai ideea de revolu ie... uneori! E unul dintre cele mai frumoase cântece. noi doi. ² Crezi? m privi ea într-o parte. Dar la ce crim te referi? Exist atâtea crime în istoria omenirii! ² La cele care se pot face de acum înainte. dar nu. Din copil. nu. în orice caz e mai vital . cu patru-cinci derbedei în jurul meu. Simplifici! ² Ceea ce faci tu mereu: simplific! ² Ai dreptate. Aceasta e umanitatea Revolu iei. ² Nu vor mai exista propriet rese! am spus eu triumf tor. printr-o simplificare for at . trecuse de nou . pe care nu i-o poate da decât revolu ia. cu o s pt mân înainte. acum.. Nu ne cert m deloc. Da. castitatea ei era ap rat de politic. intui ia mea din seara de la teatru. care-o urâ ea. pe care politicul o ap ra cel mai bine. Omul a devenit sceptic. de la c r ile mele. Politicul. în clipa aceea. cine tie ce contabil cumsecade. Nu se vrea decât pe el.² Numai a a putem fi. era o singur fibr . mult nevoie de tine decât credeam. eventual doi in i post -puberali în prima panic fiziologic . Cu to ii eram. f r drept la istorie.. scrântit ?! Nu eram eu însumi scrântit. un tinerel care nu avea loc. emo ionat la ideea c so ului meu. care nu.. în care m n scusem. e u îns mi îl cânt uneori. Ea e via a. din fiin ele jum tate om. la crimele care se pot evita! La crim în numele unei idei! ² Da-da. f r istorie. Nu po i lupta altfel decât simplificând.. Ea d du încet din cap. f cu ea. nu. jum tate cal sau pe te sau zeu. de la ascultarea p rin ilor i profesorilor. fidel pân la trivialitate i halucinare vizual . într-o frond dincolo de sex. nu-i ajung c m ile sau cum s fac curte propriet resei. dou forme. singura noble e a omului. ÄFals! Fals! m -am scuturat. Dar aceast revolu ie era adev rat ?! Era adev rat . tr iam nostalgia lui o mie patru sute. ce c utam la ora aceea pe strad .. din acea hibridizare a naturalului. Äidealul". perfect fidel . noi suntem vânt.. ² Certându-ne?! ² Nu ne cert m deloc... cum spuneau pa opti tii. rapid. ud de ploaie. n-am nimic împotriva lui.. ce i nfernal e s treci de la generalitate la particular. Se f cuse târziu. de-o tensiune insuportabil . niciodat n-am s pot ignora ceea ce aflasem acum. Ceea ce am vorbit.. Dar ce -mi p sa mie. cu feti cana aceea exaltat . care.. cu tot balastul ei.. de tine. Nu tiam ce s fac cu ea. tiu cântecul sta. nu fugeam eu însumi de la obliga iile mele sigure. nenecesar . niciodat n-am s-o mai pot privi altfel. politicul acesta era ^ secolul în care intram.. când voiam într-un fel. ea nu se mai dezlipea de mine acum. cum s-o ating ²suflete te. care se armoniza prin ea?! Ce existen nenorocit ! îmi venea s scuip! ² Aceasta e umanitatea revolu iei! spuse ea din nou.i trage seva din fantastic. Ce strâmb ni se pare concretul. atât de. împreun ! spuse ea zâmbind. spuse ea cu un fel de absen . Dar nu e decât un cântec.i putea g si nici un sfert de or în timpul meu atât de. poate chiar i este. sau voi fi una? Niciodat . o sim eam prin raglanul ei sp l cit. a a ceva nici nu exist ..i pierde. importat etc. s scap de tine. ² Ce-ai împotriva lui? ² A. din prezentul meu. care se umaniza prin ea. sau era doar un sfâr it de fraz . Dar o urâ ea frumos. poate am mai K. pân devine din nou general i istorie. cu lecturi i -o anume sensibilitate vag . da. masculin !" într adev r. doi . de i unii.. crezi c eu sunt o activist . împotriva spiritului reac ionar pe care -l prinde orice societate care s-a uzat. accidental . fusese just : ea refuza s intre în gesticula ia sexului ei. noroioas . ca o form goal . de vreme ce exista. ² i crima e o simplificare? ² Bineîn eles.. dar ea m opri. în genere.i iube te decât propria sa imagine fidel . care î i pierde Äideologia". Am vrut s adaug ceva. mai direct . .. poate de aceea m atr gea virginitatea ei.. ² Care? am întrebat. Iat qe b trân e aceast fecioar . Ce. mai... punându-mi mâna pe bra : ² D -mi voie! Nu trebuie s te sperie discu ia noastr ! Tu voiai altceva. pentru c ea t cu i nu mai ad ug nimic. nu.. un tinerel frumu el. Eu sunt cel fals. o castitate de care eram mândri. Dar ce greu e.

i am t cut. Habar nu aveam ce gândea.fluturi dizgra io i.. Apoi Minda se culc i o iubi i se sim i bine în cuibul acela al lui. copiat de undeva i mai ales profund iritant . ea se trezi i el. o înstr inase deodat . ne calomnia. de vreme ce exist . i în clipa aceea dori cu putere s nu mai fie singur.. indiferent care. sunt un tâmpit! Nu voiam s te jignesc! Te rog s m ier i. ne arunca în st ri extreme. chiar fric . ea ar fi tremurat. doctorul Minda o g si pe Ludmila a teptându-l. atunci. voise s -i fac o surpriz . o proiectase în afar . de i dormea cu adev rat. Mi-e sil de gesturile mari.. desf cute. m-am inut de mân . pentru c eram mai mic decât ea. d e serie. nu l-ar fi prins.. m murd rea. dar nu mi-e fric . Fusese. dar unul dintre cele câteva zeci de mii e cu adev rat un poet. de parc l-ar fi sim it. eram disperat.. ideea asta mai necesar decât pâinea i sexul.. neechivoc . râse de câteva ori cu o sonoritate exagerat .. decât mâna ei cu o temperatur egal .. i abia atunci î i d du seama c era înc prea surescitat de lunga povestire a lui Lauren iu ca s poat dormi. Nici nu trebuia început . mi cându-se încet. cu bra ele ridicate. de vreme ce ne împiedic s ne strângem mâinile! i ea m privi cu un fel de triste e lipsit de triste e. în capcana asta. 57 V^ ² E o simpl expresie a unui fel de nonconformism al vârstei. încât ea îi acoperi gura cu palma. îmi d dea un complex d e necur ie. . ne proiecteaz pe amân doi în dou st ri false. cu siguran . s l s m toat discu ia asta. de mân . mai pu in sexuat decât a unui b rbat. m scotea din min i. ² Poate e ti mai incon tient . întins astfel cu picioarele lungi. i dac ar fi atins -o el. o boal pe care o am de atunci înc : ² Iart -m . mai atr g toare decât strângerea ei de mân . el deveni vesel. deschise frigiderul i prepar un scotch cu ghea pentru amândoi. apoi î i aprinse o igar . mi-a r spuns ea dup un timp. precis mai incon tient .. unul dintre ei cu care ascultam împreun Beethoven i Berlioz i descifram primele texte din poezia simbolist francez . ambigu . ² . dar o oarecare reticen . Niciodat nu voi fi în stare s -o înving. de serie. E fals . aproape fireasc firii sale. în timp ce el î i aranja haina în dulap. i acum o g si adormit într -o pijama mare a lui. cu lumina aceea obositoare deasupra capului ² era frumoas . mai sexuat . recunos-cându-l cu un zâmbet obosit. respirând adânc. de mâna ei care se oprea la um r. s -i redau for a ei unic . Poate chiar un mare poet! ² Eu nu sunt un poet. dar iner ia mea era mai puternic decât mine. cu unul dintre ei. caracteristic . O privi câteva clipe dormind. Gestul ei nu însemna îns nimic. disperat i trist. triviale. poate un cuvânt al meu. orbi. Capitolul III £< Ajuns acas . pentru c era mai puternic decât mine. Stinse lumina din perete i aprinse un lampadar dintr-un col mai dep rtat al camerei.. c î i g sise perechea. conturându-se cu claritate sub pledul sub ire. pe aureolatul.. f r s r spund . finalitatea sa previzibil ! i... o anume spon taneitate greoaie.i dispre uiasc trupul i legile sale mecanice.i închipuise c el va întârzia atât. Poate devenise brusc absent . eu sunt mai incon tient . o furie împotriva acestei discu ii interminabile. i atunci m-am precipitat. am f cut eu în continuare pe scepticul. animalitatea ei fantastic . o senza ie cu mult mai incert .. f r o vorb . Probabil c nu. cum spui tu. dar nu e grozav asta? Ca unul dintre noi s fie incon tient. se a ez pe marginea patului lâng ea i ciocnir . O furie începu s m inunde. dar ea în elese din frânturi de fraz mai 60 . în care nu e ra singur.. Ea se ridic în capul oaselor. nelini titoare? Nu tiu. ² i eu sunt din serie. de vin . numai aceast mân . îl împiedic s i -o spun prea l murit i ei.. dar ceea ce ne umple acum. i m l sam dus de mâna ei de fier. iu minte. Ea m privi mirat . Cred c m-a prins de mân pentru c eram lâng ea. finalitatea sa m runt . cu lumina aprins deasupra patului. f cându -i semn spre vecini. din neb gare de seam . acum.. gândeam. Apoi. în clasa a doua de liceu am fost câ iva colegi la 58 cinematograf i. care ne ascundea. Sigur c da. Toat lumea la aisprezece ani scrie versuri! ² Da.. în banalitatea unor asemenea idei? Banalul mi se p rea atunci cel mai mare p cat. Pe Guga. în clipa aceea m prinse de mân i am ro it c ea f cuse acel gest. Eu sunt un post-puberal. Ce puteam s fac s înc lzesc aceast mân . pentru c m dispre uia într-un fel. Cum ajunsesem aici. pozând aproape.. sim ind cum m ro esc cu repeziciune pe fa . m înfuria. întârziar aproape o or astfel ² cu un scotch repetat ² ea deveni subit volubil . s . profund false! Ea d du încet din umeri. spuse ea. chinuit. aproape uscat .

a mâinilor sale mari. tot mai mult. deja obosi i de acea singur tate în doi. când se pot spune câteva cuvinte mari. cu acul tocit de mâinile fine str vezii ale unor bunici cu mult mai tinere decât femeia de acum. ar fi tiut i s-ar fi sim it jignit c el îi d ruie te oboseala lui de la sfâr itul zilei. atât de apropiate probabil. poate chiar mâine. un m run i de undeva. mi cându-se cu atâtea neoboseal . prima lor dup -amiaz casnic . speran a lor. i el se gândea c va merge f r s se anun e. împotriva voin ei ei. care îi lega deja. abia sim it . r sturnându-l cu o mi care lene pe parchet i instalându-se acolo. atât de ner bd toare i lacome încât deveneau stângace. î i propunea Minda. care s fixeze dup -amiaza aceasta pentru amândoi. avea tot timpul deci. febrile. un obiect m runt. trebuia s fie o or a unei dup -amiezi. în stânga. f r nici o scuz . care nu era. care-l cuno tea prea bine. într -una din dup -amiezile care vor veni. pe care îl apropiau i-l dep rtau în fiecare clip . impun tor. se sim i deodat foarte bine. semihipnotice.. în zâmbetul ei indecis.. De i nu obi nuia acest lucru ² i nici nu voia s se încet eneasc acest obicei ² st tu aproape o or dup program. de aerul acela de nep truns. o auzea zgâriind t blia u ii de la intrare. atent la fiecare pas. în epiderma ei alb p tând întunericul. împingând aparatul. vreun am nunt important ap rut atunci în epica trivial a vreunei dup -amiezi de timp lânced. ferici i c încalc o interdic ie i un privilegiu. mormântul lor dublu. din holul comun erau pline de pacien i care-l a teptau.. pe care ea i trupul ei. gr su . pentru neînchipuit de mult vreme. Ea era mai st pânit decât el.i trupul care respira lâng trupul ei. aproape în întregime. renegat acum.în ochii ei care râdeau de n a i câteodat . odat când se vor preface amândoi c îi preocup altceva. în care se aflau acum. atr g tor. într-o centrifugare aproape spa ial .. alungându-se. decât paturile lor dou . care le surâdea familiar deja. peste o gur tremur toare în care se împiedicau mereu ipete scurte.. în mi c rile ei abandonate.. f r tablouri. cele dou b nci lungi. cu capul lâng t blia de la picioare sau mâna atârnând în gol.i partea aceea din el care îi apar inea i care r t cea de cât va vreme. pe furi . însp imânt tor. de consemne stricte ca ni te rituale pe care ea le cuno tea bine. Da. dezarticulat de-o a teptare lung . Trecu o zi foarte înc rcat pentru Minda. în care avea s -l subjuge lin. niciodat ucis . aproape odihnit.i închipuie Äpersoana". definitiv . s lb ticit . cu sângele lini tindu-se. dar când ie i. ner bd tor. pentru c era mai curat . acea spaim care tremura mereu. va cump ra o sticl pe drum i ceva. i asta îl a â a mereu. la rându -i. i el. apropiate. în sprit f r rost într -o celul în care se închisese singur i din care ea îl va elibera. la urma urmei. ca ale unui puber. surpându-se în somn. pentru care era preg tit i c reia avea s -i serveasc cu cinste. se sc lda deja ora aceea din dup -amiaza care se apropia. era femeia lui i era mul umit de ea i. alb strui. galbene. culoarea care cre tea deasupra trupului ei ca o umbr liliachie. dar nu. era cu pu in înainte de apte. de sc rile de la liceu. c utându-se. care sunt în fa a pragului deja i care îi va uni pentru foarte mult vreme. din l comia mereu vie a gurii. Ea nu gândea nimic.. iar trupul ei Ägândea" cu mult mai mult i mai muzical. grave.. cum se spunea atât de frumos odat : ÄPân dincolo de mormânt!" Un mormânt dublu. ca un coridor prea drept.. la rug mintea direc iei. în aerul acela ap sat de obi nuin e vechi i tiranice. acel pat care voia atât de greu s se transforme în mormântul lor spre care tindeau.. mic . nefir esc de lung.. era mai speriat . puternice i pofticioase ca ale unui adolescent. î i impuse s nu ajung la ea înainte de o or i s mearg pe jos. opaline. tot mai prezent . uneori. încercând s p trund într -un secol neîn eles. colorat sau nu. ei. a doua zi avu din nou Äspecial " i foarte mul i solicitatori.. ca o îmbr i are.bine.. ceea ce el nu-i spunea acum îi va spune în curând. trezindu-se deodat a eza i transversal. i gâtul ei viu. din umerii care se r ceau binef c tor. ea îi sim ea deja mirosul. retr gându-se cu un zgomot nesim it din vârfurile dep rt61 ate ale degetelor. dorin a de a o poseda total i felul în care ea îi sc pa. nehot râte i brutale. strecurându-se ca o pisic printre picioarele arcuite ale scaunelor din hol. dar surâdea f r s vrea. sim eau amândoi. piciorul deodat lipindu-se de covor i apoi revenind în trupul lor comun care încerca s se agate de acel pat uria dublu. a ezându-se lâng perna pe care st tea aparatul de telefon. pe unde nu urcau decât profesorii i pe unde se strecurau ei. împingând-o definitiv în somnul acela care o smulse. de parc ei ar fi stat nemi ca i. ce n-au mai fost purtate de aproape un secol. unei dup -amiezi din acelea. pe tocuri. Când coborî sc rile de marmor tocit care îi aminteau de fiecare dat .. pentru c b rba ii tari nu au niciodat scuz . sim i în urm ni te pa i m run i. Privi ceasul.. atât de dep rtat. dar ea. sever. a mâinilor sale. sau î i prinzi o bro a din platin cu pietre stinse. sub ire. Ludmila îl a tepta.. i va ti s ia asupr . f r s trebuiasc s ro e ti prea mult. se mi ca i se zgâl âia. s te prefaci prea mult. cu blânde e i fermitate. 62 \ . nu-i a a... încercând s -i azvârle spre exterior. f r gre . un mormânt pa nic.. încercând s adoarm . o a teptau. i putu deja s . ov itoare. lung.. mobila aceea. Era o dup -amiaz binecuvântat . în fiin a lui de b rbat singuratic. sau un telefon cel pu in . în vocea ei optit . a a cum el a tepta. . ascultându. încremenit. care îi apar inea deja.. care durase prea mult. cât mai curând. ca o promisiune cert . surâz tor. trebuia în aceast or de singur tate s se odihneasc . pentru ca falsa odihn pe care o sim ea s nu se pr bu easc în vreo depresiune fiziologic .. o chemau. definitiv. relaxat. în care se strecurase de atâtea ori a a cum î i strecori degetul jum tate pe furi într-un inel vechi de familie. f r de prihan . din membrele inerte pe care nimic nu le mai putea mi ca a a cum se îngropau acum în piatra cearceafului. calm. devorat în fiecare clip de înt unericul din jur. într -una din dup -amiezile care vor veni. spre asta tindeau amândoi. cu o desfrânare de-o clip care îl fascina. fals .

i piard îns expresia juc u . m rog. Simptomele s-au ameliorat. pacienta care îl g sise la telefonul de la clinic .. Minda sim i un m runt val de c ldur la acel Ädumneata". dar. e unul din indivizii care m poate scoate din fire înainte ca s bag bine de seam . ea se st pânea cel mai bine. astea nu sunt decât mofturi. de nevoie.... ca s fie dep it. rar crispare. Nu reu ea îns s se debaraseze de u oara enervare pe care i-o producea permanenta ei semitutuire. pân nu te vede el. cu preten ii. ² Fals! s ri femeiu c . el trebui s-o recunoasc . e o bun pedeaps pentru snobismul meu! Toat lumea îmi d ghes: ÄDu-te i la Minda. Avea prea mult umor ca s nu guste situa ia. care reu ise i în cursul convorbirii telefonice s -l irite puternic în primele secunde.dintre ei doi. \ . de fiecare dat ciudat de pl cut. deasupra aerului s u brutal-distant i a mi c rilor ei de femeiu c insolent . spre un obiect din el. ² Asta-i bun . dar era o fire voluntar probabil.. m pui i la punct acum! i-l privea în continuare a a cum prive te o femeie de treizeci pe un adolescent cu co uri. A a c în fa a por ii se opri i lu mina unui om politicos.. încercând s treac pe terenul s u. oricum. i nu puteai saluta o femeie care râdea. cu o plictisit curiozitate... încât îl oblig i pe el s -o fac o clip . ca s nu-i dea timp s refuze. a a c . N-am vrut s te mai re in în cabinet. de i.. încercând s se prefac îns c . i el. gândi el reflex. i ea f cu câ iva pa i înainte. din mijlocul acelei fe i oare rotunde. domnule doctor. dar dumneata e ti la mod i el nu! Minda sim i cum trebuie s depun un efort ca s . ciudat de pl cut... Mi s-a preparat în mod special medicamentul la Farmacia nr. odat .. mecanici. furioas . îmi comunica i mereu am nunte despre persoana mea pe care nu doresc s le cunosc. i o întreb : ² Ce dori i dumneavoastr ? i se opri.unosc personal i care voia s m serveasc .. i r ri i mai mult pa ii. sclipir ni te ochi de-o expresie amuzat . credeam c facem câ iva pa i... acum. i e împotriva principiilor mele s ofer consulta ii pe trotuar." Cam a a ceva. portarul arde de ner bdare s te salute..i st pâneasc contrarierea c este târât într-o discu ie care nu-l privea i în care nu reu ea s g seasc tonul care-i convenea lui: ² Cazul dumneavoastr e banal. i nu a dus la nimic. ² A fi preferat s dep esc programul în cabinet decât aici în strad ! punct el cu r ceal i fu mul umit de fraza sa. gândi el i începu s asculte.i partea 64 sa de amuzament i plantând-o definitiv. cu atâta insisten . stângaci-obraznic. deodat .. de parc n-ar fi v zut nimic atunci când i se r sucise craniul. din frac iunea d e timp în care el î i îndrept aten ia spre ea.. Ai dreptate. pu in triviale... cu timbrul ei r gu it. cu acela i mers op itor.i pierd timbrul la telefon. toate cuvintele.. pu in ridicate. dar î i reprim i asta i se hot rî s termine repede scena.. Ciulin e un specialist la fel de bun ca dumneata. luându.i place s apari cu femei frumoase. f r s ." Ea îl privi în ochi f r o vorb . care. pentru c o sim i foarte curând lâng um rul s u ² mai avea trei sau patru trepte pân jos i portarul se preg tea deja s -l salute ² i-o auzi vorbind. f r s-o arate. i el se fr mânt pu in pe loc. precum i la intona ia ei juc u -insolent . i -o spun sincer. i în clipa aceea î i aminti abia c uitase s cerceteze cum parvenise ea s -l g seasc acolo. Era Mia Fabian. dar Mia Fabian izbucni într-un gâlgâit interminabil.. f cu ea a doua oar . v zusem i-a a c -i ora peste program i. dar de fapt. pe care-l . din momentul în care ve i fi în posesia medica iei. pentru c nu îi pl cea s coboare sc rile împreun cu cineva. De i tiu c . mai ales în felul ace sta. vorbe ti cu mine de parc m-a ag a a a de dumneata ca s !. s rir la locul lor i el auzi urm toarele: ² Ai trecut pe lâng mine f r s m salu i. privindu-l aproape cu compasiune. deja spuse. ÄTrebuie s fiu atent.. i ce dac sunt o femeiu c pe care dumneata n-ai s-o bagi niciodat în seam ? Poate nici nu vreau asta. nu po i fi sigur de diagnostic!" De i. ² îmi permi i s te înso esc câ iva pa i. cu sprâncenele sale groase. dar î i r spunse singur..cu obrajii gr su i jucând în tactul pa ilor sacada i. f cu ea. i o recunoscu imediat.. E unul din aceia care nu. dar gr bit . hai. dar. de parc privise înl untru.. nemul umit înc o dat de prejudecata bunei sale cre teri care îl împiedica s p r seasc o femeie f r s-o salute. doctore.. începu el pe un ton voit moale. dând a doua oar din umeri. 3 de c tre domnul Mihailopol. irupse ea. i o clip i se p ru c va sc pa. frumu ele. pentru c sim i cu u oar mirare un vag curent subversiv care începea s -i macine morga ce voia s -l apere de intrus . 63 de i ea era la mijlocul frazei. Äea" încetinise intimidat pa ii.. Pa ii se r rir i ei i atunci întoarse capul. ie i. ² Asta-i bun . continu ea. cu o ridic tur din umeri: astfel de pramatii ajung uneori s se infiltreze acolo unde al ii .i continu drumul. de i nu vorbise cu ea decât în dou rânduri.. ² Dumneavoastr . sau.... parc am fost amici. ceea ce nu se face.. Zâmbea i. ² A.. probabil foarte obositor. mai ales la un om ca dumneata. de i în cariera-i de practician mai tr ise cel pu in câteva variante ale aceleia i. r mânând pu in în urm . continu el. nu mai fi ipocrit.. care au într-adev r nevoie. micile dumneavoastr inconveniente se vor fi rezolvat. p reau c vorbesc: ÄCe pro ti suntem.

. dup o clip . Ce mai face? ² leu? întreb ea..i propusese s -i fac jocul un timp.. Se st pâni s nu zâmbeasc i spuse: ² E o mare dezam gire. ca un pe te durduliu. Dimpotriv . ² Dar nu m-am sup rat deloc! replic Minda. dac -mi permite i?! ² Ei haide. a lu i Minda. m-a întrebat ce mai faci i. foart e proaspe i... mai cursiv. nu se tia prea bine de ce.. amuzat -uimit. cum vorbe ti acum! replic ea. tot mai uimit. i cum anume sunt? El începuse s vorbeasc mai u or. he!" râdea ea. discordanti cu întreaga ei personalitate m runt i trivial .. din odihna lui ² trebuie s face i rost de medicamentul str in.. cu toat fa a i cu ochii aceia. iar i începi! f cu ea. cum persoana sa putea fi atât de u or i de repede amestecat în rela iile acelei lumi ² chiar i în memoria acelei lumi ² din care s rise. Habar n-am! Nu lam mai v zut de vreo lun .. dar nu de ov ire. umeri b rbatul. ² Mai tii num rul? întreb ea i i-l spuse. ² E foarte bine! începu s sporov iasc Mia Fabian. ridicând sprâncenele mult deasupra ochilor ei puternic contura i cu negru.. i-am dat îns un telefon alalt ieri i i -am spus c te-am consultat. care. Minda se aplec îns ceremonios. ca i vocea. nefor at. iart -m c i-o spun. preten ioas . mereu calm i st pânit.um discu ia a ceasta inutil îi m nânc din timp.. Ceea ce e caraghios e c dumneata î i închipui c eu a ] avea cine tie ce planuri i c chestia cu boala mea nu -i decât un pretext! Dac crezi c am pus ochii pe dumneata i a a mai departe. pentru c ea râdea. te în eli! Nu -mi placi deloc ca b rbat. ochii blânzi. v rog s considera i c . 66 Minda deschise ochii. Parc n-a ti cine e ti! ² Da?! spuse Minda tot mai uimit de aceast trivialitate franc . calmi i calzi.. i spuse: ² îmi pare r u. facându. Bun seara! i se întoarse.² V-am mai spus ² f cu Minda. nu rostea decât adev rul.. ² Da?! se mir Minda. ciripi Mia Fabian mi cându.i iei o mutr grav . ci ca s -o contemple mai bine în tot mecanismul ei. de ce joci teatrul sta! Crezi c m p c le ti pe mine?! ² Doamn . i cum sunt anume. cum anume e ti? Dar ce ne-am pro pit aici? Fii galant i înso e te-m câ iva pa i! i ea o porni înainte. în contrast cu buzele prea puternic.. asta impresioneaz pacientul i-l face s dea drumul mai mult la pung ! 67 i\ea râse.. continu el cu seriozitate. insolen a ei.. ascund. în spatele teatrului pe care-l joc. la urma urmei. i Minda. Dar în aceea i clip auzi distinct în spatele s u: ² La ule! "** i când se întoarse. râse i el'. ² Ei. Bine c mi-a i spus. decis > -o lase acolo. doctore.. ² A. dintr-o mi care. bine dispus . ² He! He! f cu femeiu c scuturându-se de râs i f cându-i cu iegetul ro u de oj . a sfârtecat-o f r mil !. privindu-l cu o anume compasiune cald . E foarte bine i nimerit ca la Äserviciu" s . ² Haide.!. i atunci. p rându-i-se c viseaz : ca i cu câteva zile în urm . Te-ai sup rat acum!. ca de copil.... \ ² Dar cu mine ar fi ridicol.. pe tocurile ei prea înalte i Minda.) Totu i.i f r s vrea mâinile. intrând în jocul ei dintr -un imens i. haide! f cu ea i din nou îi ap rur gropi ele în obrajii buc la i. nu-i a a.... am s -i dau un telefon b trânului Nestorescu. trebuie s v las.i mai da osteneala s te prefaci.. ajunseser destul de departe dac ea îl respingea deja ca b rbat. i. Spui ni te fraze! Oricum. î i aminti Minda. rece.. dac vrei.. foarte odihnitor amuzament. cu condi ia s ia apoi un taxi. în fa a mea nu e ti decât cel care e ti! ² Daa?! f cu Minda surprins i f cu o jum tate de pas spre ea. pe care numai timpul o va consola!.. mefistofelic. (ÄHe. s -i dai un telefon. sim ind . un num r parc al unui serviciu de . Te roade invidia.în clipa aceea. mai relaxat. îi producea acum un interes aproape amuzat. las-o! f cu ea. elegant . fungicidele noastre nu dau înc rezultatele scontate! Acest lucru vi-l poate atesta i Ädomnul Ciulin"! f cu ii cu o u oar plec ciune mali ioas . o urm . la telefon. ² Ah. trecând peste aceast dur lovitur .. continu el.. ² Ei. sunt foarte curios ce se ascunde sub aceast masc pe care privirea dumneavoastr . he... când f ceai pe coco elul grav i fandosit.i cu ostenta ie oldurile prea pronun ate de un taior strâns croit. atât de. dup cum am în eles. Era un num r f cut din zerouri i o aceea i cifr care se repeta de dou ori. ² Dumneata e ti un om serios..îmi placi mai mult a a decât adineaori.. o cu totul alt masc i. cu tonul cu care o femeie bate pe . frecându . de la leu Nestorescu. las-o..i reflex socoteala c putea s mai întârzie cu ea zece minute. dup o prim form de iritare. vulgar conturate cu creionul ro u de buze. mai ales c ne i cunoa tem dinainte i... r mase într-adev r descump nit 3 clip .. încântat mereu. Tocmai asta voiam s . p ind cu încântare lâng statura masiv . oricum. cu mult prea p trunz toare. Nu. pentru c . m-a i îndatora dac mia i spune mai r spicat cum anume Äsunt" eu. Mia Fabian.

utilitate public , care i se impregna imediat în memorie. ² Nu-l notezi? observ ea. Vrei s - i dau un pix? ² A, nu, replic surâzând Minda, îl am notat! (Min ea, dar întreg jocul îl amuza tot mai mult. î i privi ceasul: mai putea s mai întârzie apte... chiar zece minute). ² Nu-i elegant s te ui i la ceas când e ti cu o doamn ! îl apostrof ea, privindu -l galnic, cu col ul gurii ei gr su e ridicat pu in în sus, probabil într-un fel care ei i se p rea irezistibil. Cu toate acestea, atitudinea ei nu era indecent ; balansa u or între armele obi nuite de seduc ie ale unei femei de condi ia ei, aproape automatisme, i un anumit iton de lejer camaraderie, ca între copains. Continuar apoi s mearg , f r un cuvânt. Erau amândoi mul umi i, fiecare în alt fel; Mia Fabian pentru c -i reu ise consulta ia pe care i-o pl nuise i mai era i înso it de un asemenea domn serios, impun tor, 68 Minda pentru c se amuza copios, odihnindu-se tocmai în acest fel, un alt fel de relaxare decât i -o promisese, într-o plimbare lini tit , de o or , solitar , dar se pare la fel de eficient , tocmai prin aerul de divertisment, de insolit juc u pe care-l aducea. întâlni o cuno tin i avu ² spre amuzamentul s u crescând ² o clip de derut , deoarece era v zut într-o astfel de companie. Cel care-l salutase ² un asistent de la catedra lui Zager, neurologul ² se înclinase cu tot respectul, i atunci, cu aceast ocazie, observ Minda c se îndreapt spre bulevard, unde vor fi probabil mult mai multe cuno tin e. O clip cochet cu ideea s încerce aceast I form de teribilism social, de frond , ap rând al turi de o astfel de ) muieru c , ce, în aparen , pentru un ochi neavertizat i care nu i cuno -/ tea marea sobrietate, nu prezenta nici un element contrastant. Trec toriiî numero i la acea or , p eau cu indiferen , unii chiar respectuo i, pe lâng acest cuplu format dintr-un domn serios, iremediabil serios, bine îmbr cat, cu un mers elastic, i o doamn ceva mai tân r , în jur de treizeci, poate chiar mai pu in, maturizat îns printr-un u or exces de fardare, o femeie bine îmbr cat , pu in cam Äplinu " în u oara ei dispropor ie cu talia înalt a înso itorului ei, dar felul ei de a în epa trotuarul, hot rât, cu tocurile ei foarte înalte ar ta c se simte perfect potrivit în acest cuplu, i nimeni, din cei care îi întâlneau, nu gândea altfel, O pereche sobr , de vechi cuno tin e, nu-i a a... în nici un caz so i so ie, nici m car aman i, de i, cine tie... dar nu, puteau fi colegi de institu ie, evident o institu ie cultural , un centru de cercet ri sau a a ceva... sau... poate avoca i, da, colegi într un barou, sau rude prin alian , în sfâr it... Minda se sim i astfel tentat s prelungeasc gluma, îngro - ând-o, l sându-se dus spre bulevardul larg, cu pomi, spre care, poate instinctiv, îl du ceau pa ii ei, i deja savura, singur, unele m runte surprize, dar apoi renun , zicându- i c nu-i era permis s violenteze în nici un fel optica unor oameni serio i, care îl stimau, i, dac se distra în acest fel, trebuia s -o fac singur. O rug deci, cu tonul s u ceremonios, fin exagerat, pe care i-l luase fa de ea de când acceptase acel joc atât de inedit, s se abat din drum, i ea accept imediat, privindu-l în fa , cu unul din zâmbetele ei mici, care îi st teau deodat foarte bine i nu p reau 69 a-i apar ine. Va mai întârzia dou sau trei minute, se gândea Minda, i apoi se va eclipsa, râzând singur, povestindu-i Ludmilei totul, pân la am nunt, ca s râd împreun . ² E ti însurat? întreb ea, deodat , ca un vechi camarad. ² Nu, r spunse Minda, reluându- i u oara sa afectare din ultimele minute, sunt un burlac convins. Nu am... ² M mir , îl întrerupse ea, un om cu situa ie, ca dumneata... i b rbat bine, trebuie s i -o spun! Sper c nu te-a afectat prea mult ce i-am spus în leg tur cu faptul c nu e ti genul meu... Asta n-are nici o leg tur cu... ² Dar, mar Minda, trebuie s recunosc c nu mi-a fost perfect indiferent... nici un b rbat nu r mâne indiferent când o femeiu c atât de nostim ca dumneata, dac -mi permi i s ... Pronun ase cuvântul Äfemeiu c " cu oarecare team de reac ia ei, dar Mia Fabian nu p ru s observe nimic neobi nuit în acest epitet care i se adresa i spuse, cu non alan a ei obi nuit , cu gesticula ia ei categoric , nu lipsit de feminitate: ² Haide, haide, doctore... nu te lansa pe panta asta, nu- i st deloc bine! Se vede limpede c nu- i plac, probabil pentru c nu sunt din cercul dumitale sau din casta dumitale, cum i-o i fi spunând... m rog, n-am nimic împotriv ... i-apoi, un tip ca dumneata, serios, cu viitor, trebuie s - i st pâneasc reac iile, s nu se repead s fac complimente primei doamne cu care face o plimbare de o jum tate de or ... asta nu se potri ve te cu inuta dumitale i nici nu-mi place... ² Dar de ce, insist Minda, înveselit c ea pronun ase cuvântul Äcast " i Ätip", Äun tip ca dumneata", îmi spunea i adineaori s nu m prefac... s nu joc pe un altul... ² Ei, asta-i! f cu ea. Adineaori era s m la i în strad , i -acum m -nghesui cu complimentele... Mi se pare c î i râzi de mine, sau... ² O, o, cum se poate! replic el, pu in plictisit. Dar a putea s v întreb, cu ce v ocupa i... unde Äave i serviciul"? ² Eu?! i-am mai spus, la prima vizit ... lucrez la Editura Academiei!
70

² Da? se mir doctorul, gândindu-se: ÄCiudat, eu te credeam dactilograf sau func ionar la Munc

i salarii!"

i continu : i ce anume, corectoare? ² Ei, asta-i bun ! se înveseli ea. De ce s fiu corectoare? Sunt redactoare... Am eu o mutr , a a, care respinge intelectualitatea?! ² Vai de mine, vai de mine! se scuz Minda, gândind: ÄDa, dealtfel, totul e posibil! Pân la urm am s aflu c e cercet toare în lingvistic i c are i lucr ri publicate!" ² S-a f cut întuneric, observ ea, ce-ai zice dac i-a permite s m invi i undeva, într-o cofet rie, la o cafea? Pentru o jum tate de or , doar, pentru c ... ² Regret din suflet, sunt dezolat, spuse Minda privindu- i cea-sul-br ar , trebuie s alerg, nu mai pot întârzia o clip ... m reclam o îndatorire urgent ! (ÄAm început s vorbesc ca Farfuridi!" se în veseli el, tacit.) Dac a fi tiut din timp, desigur c ... neîntârziat... ² Nu face nimic, a fost pl cut i atât! spuse Mia Fabian întinzân -du-i mâna plinu , alb , cu unghiile lungi, violent ro ii, în felul evident în care dau unele femei mâna pentru a le fi s rutat , i Minda se i conform cu o galanterie mereu exagerat . Ea era bine dispus , refuzul lui n-o afect deloc. în clipa când el voi tocmai s se r suceasc pe c lcâie ca s alerge dup un taxi, ea mai spuse: ² D -mi pu in pixul dumitale... sau un stilou!... Ea lu stiloul pe care i-l întinse el i scrise ceva pe o bucat de hârtie pe care o rupse dintr -un carne el pe care îl purta în po eta ei cam mare, laolalt cu pudriera, batista, portfardul etc, pe care le r scoli ca s -l g seasc . ² i-am scris num rul meu de telefon! Po i s m suni când vrei, cât de târziu, s uet m pu in... nu m deranjezi!... ² A, foarte încântat, mul umesc! se înclin Minda i se îndep rt repede, ca s nu i se vad zâmbetul care îi plutea deja pe tr s turi. ...Ajuns cu oarecare întârziere, nu prea mare, la Ludmila, nu o g si singur , a a c nu putu s -i spun , din prima respira ie, Äaventura" pe care 71 ;' o tr ise. Se g seau la ea o veche prieten i coleg de facultate împreun cu so ul ei, ce locuiau în ora ul C , la distan de o or i jum tate cu ma ina, i care veneau cu regularitate s o vad ² o pereche pe care Minda nu o vedea cu ochi prea buni din motive ce lui însu i îi erau nel murite. Ast -sear era îns ner bd tor s -i vad pleca i, dar Ludmila, f r s în eleag , sau tocmai din Äme anterie", îi re inu atunci cândj otiL Nistor se hot râr s plece. Minda se r zbun la rându-i i plec împreun cîTeTTîn jur de zece i jum tate, de i, dup felul în care îi n v li sângele în obraji Ludmilei, când se ridic s plece, î i d du perfect cont de starea de spirit în care o l sa. Ajuns acas , el întârzie, voit, s -i formeze num rul, tiind c ea a teptase ca el s se întoarc din drum, i, cunoscându-i mândria, ghicea c ea nu va suna prima chiar dac ar fi fost ca el s n-o caute zile la rând. St tea tol nit, îns , pe un fotoliu, lâng telefon, a a cum intrase din strad , aruncându - i ochii i r sfoind distrat un ziar pe care îl culese de pe birou, l sându-se purtat de o ciudat i pl cut iner ie. Apoi se r suci în scaun i ridic receptorul, dar în ultima clip se r zgândi i se pomeni formând num rul lui Ceea. Lauren iu nu r spunse, i Minda deduse c se culcaser ' i scoseser telefonul din priz . Putea s - i închipuie, el i întreaga sa familie ducea o via extrem de' echilibrat , în afar de serile când întârzia cu el sau la facultate, Ceea i ai s i se culcau devreme, în jur de zece. Din timpul studen iei, când citise mult i înv ase acerb, cu o putere de munc ce impresionase pe colegi i pe profesori, laolalt , Minda r mase cu obiceiul, atunci când era acas , s citeasc pân la dou sprezece punct. Nu renun ase la acest obicei, folosind orele de dup cin , ore lini tite, când nu mai era solicitat de pacien i sau chiar de colegi, pentru a se pune la punct cu Äliteratura" specialit ii sale, atât de vaste, de internist. i acum f cu la fel; î i lu lâng el câteva tomuri la care citea simultan i, hot rât s foloseasc din plin ora care-i mai r mânea, deschise Bolile metabolismului de G. Duncan, o carte ap rut de curând în române te. Nu citi mai mult de o jum tate de or îns . Se ridic , î i aprinse o igar ² de i nu obi nuia s fumeze seara, înainte de culcare ² i se plimb de câteva ori în sus i în jos, apoi se apropie de telefon i form , 72 în sfâr ii, num rul Ludmilei. Telefonul sun lung, f r nici un r spuns. Minda î i privi ceasul: trecuser , într adev r, cincizeci de minute de când plecase de la ea i mai bine de o jum tate de or de când ea a tepta, probabil, telefonul. Acum îl scosese din priz . O clip , sim i dorin a s se îmbrace i s se întoarc la ea, dar renun . O curioas iner ie îl st pânea, o mole eal de care nu se putea scutura. N-avea nici un chef s se întoarc la Duncan, care-l a tepta deschis pe marginea fotoliului, i m sur în continuare camera în diagonal , de la col ul biroului pân la fereastr i înapoi, oprindu-se cu grij i r sucindu-se de fiecare dat în acela i loc. Nu se sim ea deloc obosit, nu se putea concentra îns asupra unui singur lucru i se sim ea incapabil de orice ini iativ . Când avea astfel de st ri ² rare în\ caracterul s u atât de bine ordonat, dominat f r gre de o voin pilduitoare ² el se l sa în voia acestor Äcrize" care durau uneori o jum tate de orj , alt dat o jum tate de zi, niciodat mai mult, i care, prin raritatea lot i opozi ia lor perfect la felul lui de trai, la tipul lui de existen , îl înveseleau aproape, în orice caz li se aservea cu o lene de ini iativ , ca* un r sf al tenacit ii sale atât de des verificat . Astfel i

acum/ nu f cu nici cea mai mic tentativ de a redeschide Bolile metabolismului, deoarece era sigur c a doua zi, prin revan , va recupera aceast or pierdut , i mai mult chiar. Se întâmplase a a în atâtea rânduri^ i de aici originea unui anumit orgoliu al s u, echilibrator aLacuvit ii sale, perfecta încredere în resursele proprii i în reac iile s n toase, puternice, ale organismului s u moral. Nu-i era îns somn i se abandona acelei pendul ri f r rost, care, tocmai prin perfecta ei inutilitate, îl atr gea, a a cum, în acee i dup -amiaz , plimbarea aceea, cu femeiu c aceea care-l agasase de câteva ori în cabinet i la telefon, îl odihnise. De ce oare? Numai din divertisment? Sau era o veche form de teribilism, neepuizat în vârstele adolescen ei, care pentru el, din proprie voin , fusese atât de sever , de fructuoas ? Sau poate atrac ia unui lucru, m runt, e adev rat, care se opunea perfect firii sale? Poate, zâmbi doctorul, p ind înveselit de unul singur prin holul s u spa ios, care îi servea i drept birou. Era cazul, poate, i al acestei iner ii, care ap rea atât de rar în via a sa plin de munc i atât de organizat , Äinuman 73 organizat ", cum se plângea uneori Ludmila, c reia, îns , îi convenea în fond felul lui de a tr i, capacitatea sa de a se dirija ra ional, de a folosi fiecare parte a zilei pentru un singur scop, calificarea sa profesional . Tocmai de aceea ceda el acelor m runte Äcrize", cum le numea el, ironic, ce nu erau, poate, decât astenii scurte ale nervilor s i suprasolicita i, de fapt semnale pentru un program supraînc rcat. ÄDa, gândea Minda, e o art aceea de a- i g si parametrii proprii, limitele de efort i de rezisten nervoas ". i trebui s constate, cu oarecare mândrie naiv , c apari ia atât de rar i pe perioade atât de scurte a acelor Äcrize" sau Är sf uri" era un semn sigur de aproxima ia destul de exact la care se supunea, o cunoa tere destul de precis a propriilor sale limite. ÄCunoa te-te pe tine însu i i în sensul rezisten ei psihice" spunea el. Era, oricum, odihnitor acest abandon, i poate tocmai acest lucru îl împiedicase s -i dea un telefon Ludmilei, ca s -l poat gusta din plin. Era doar un fenomen atât de rar, i pentru ca m runta sa astenie s se resoarb deplin, trebuia, nu-i a a, l sat s se consume în voie, iar el avea ansa de a tr i, un timp foarte scurt, într -o Ävacan " total a firii sale, de-a dreptul amuzant , tocmai pentru c se opunea perfect, era o opozi ie perfect a felului s u de a fi, de a exista i, poate, de aceea, o odihn perfect . Oamenii ² monologa în continuare Minda ² cu dfeosebire cei structura i; cei care au o fire cristalizat , puternic cristalizat , Simt uneori tenta ia amorfului, a a cum cei nestructura i, probabil, au o ve nic tânjire dup ordine, voin conduc toare, capacitatea de a opune instinctului ra iunea, i poate aceast tânjire dup calit ile perfect opuse firii lor amorfe le d acestora senza ia de ratare. Nu-nu ² se contrazise singur doctorul ² senza ia de ratare e totu i o senza ie superioar , a unui, individ superior, dac ea nu e mimat , cum e în majoritatea cazurilor, când devine o form foarte nimerit de existen , un modu vivendi al unor firi isteroide, care reclam mereu comp sîuîiea~pubiic sau pur i simplu un fel mai Änobil" de a fi mediocru, pentru c , nu-i a a, sunt mul i care prefer s par Ärata i" decât mediocri, de i pentru un Hora iu, aurea mediocritas putea fi un scop al unei existen e... Da-da, oboseala, chiar când e rar i întâmpl toare, poate fi fructificat ² gândea Minda, 74 zâmbind involuntar de noua sa Äcauzalitate", cum î i numea el micile sale descoperiri teoretice în planul existen ei proprii i private ² oboseala, astenia e i ea o form de existen , care poate fi supus , dominat , din care se poate extrage odihn i pl cere... da-da, chiar pl cere! Pl cerea de a fi, o clip , cu totul altfel, perfect opus ie însu i, nu doar opus sau diferit, ci perfect opus, a a cum un tren vine în întâmpinarea altui tren dintr-o direc ie perfect contrarie, dovad c ruleaz ambele pe acelea i ine, dar într-un sens opus fiecare. i catastrofa pe plan feroviar, în func ionalitatea moral-nervoas se transform în odihn , relaxare printr-un divertisment total... foarte scurt, e adev rat, ap rând la mari intervale, dar totale! Probabil aici se afl i tenta ia spre viciu a oamenilor profund virtuo i i decen i, spre anonimat a celebrit ilor, spre lene a harnicilor ² i, evident, spre h rnicie a lene ilor! ² spre adev r a mincino ilor i, de ce nu, spre minciun a celor care nu pot tr i în afara adev rului! O minciun m runt , e adev rat, poate chiar neexprimat sau repede retractat , sau infirmat apoi prin slujirea fanatic a adev rului zile i ani întregi, dar, totu i... ² zâmbi reflex Minda, un zâmbet uitat, puberal, stângaci i pu in feminin ² era o minciun ca o odihn dup o sever profesare a adev rului, poate o odihn necesar chiar adev rului pentru a regenera cu nou for din aceast scurt izbire de opozi ia sa fundamental în cadrul îngust al unui caracter, perfect structurat' i cu voca ia n scut a sa... Aceast Äodihn " scurt sau Äastenie" abia observabil nu era decât ² gândea doctorul ² un fel de a- i contempla propria existen din afar , un fel posibil de a te arunca în afara ei, perfect în afara ei, ca dintr-un tren în mers, dar în loc s te rostogole ti sub ro i sau s te strive ti pe plan eul de beton al unui viaduct peste care trece duduind garnitura, s plute ti miraculos al turi de ea. Evident, acest lucru nu se putea realiza, atunci când se realiza, decât prin frac iuni infime de timp i poate era un fel de leac al existen ei, a a cum otr vurile, dozate cu stricte e, pot fi folosite ca antidot într -o serie de afec iuni, un fel de mitridatism, o adaptare a corpului prin otrav dozat progresiv tocmai ca s reziste unui oc de acest tip, al unei otr viri. Da, otrava dozat în por ii infime 75 anihileaz chiar otrava, o face suportabil !... Da ² zâmbi înc o dat , amuzat, Minda ² posibilitatea de joc, de a tr i câteva clipe de parc ai fi cu totul alt om, de a naviga împotriva propriei tale existen e era de fapt o form a

sinuciderii, aceast tr ire a unei existen e opuse, fulger toare, dar nu o anihilare pasiv , steril , absolut steril , ca în cazul autodistrugerii fizice, ci una dinamic , activ , fecund , chiar... o sinucidere de o zecime d e secund , sau chiar mai pu in, c reia îi po i supravie ui, poate o odihn de existen , necesar în acest secol în care existen a a devenit atât de tensionat , electric , în care sarcina nervoas func ioneaz uneori în ocuri atât de greu suportate de întreg sistemul nervos, uneori abia supravie uind de la un oc la altul... ocurile mari, nervoase, ale secolului! Minda î i continua rondul s u regulat, pe acela i traiect, precis, întorcându-se în loc, de fiecare dat în acela i punct, la col ul biroului i la extremitatea dreapt a ferestrei ce da spre curte, cu mâinile în buzunarele pantalonului. Deodat î i d du seama c are între degetele mâinii drepte o bucat de hârtie cu care se juca reflex de un timp i o scoase din buzunar, privind-o f r nici un interes, apoi o arunc pe birou, concentrat mereu în gândurile sale care îl absorbeau i înveseleau totodat , a a cum se întâmpla totdeauna când încerca s urm reasc un oarecare Ämotiv" teoretic, uneori pur speculativ, pân la ultima sa consecin . 'Era un joc intelectual acesta care îl scotea din monotonia studiului s u, dar era i o form de exerci iu, de munc intelectual care ar ta c ^în ciuda teoriilor sale Äad-hoc", mintea sa activ i ordonat nu putea tr i ^hiatusuri" sau Äastenii" totale, ca o for m de Äodihn existen ial " sau\,fascina ie a unei st ri perfect opuse" etc, etc. Trecând în^ mereu prin dreptul biroului, privirea sa distrat alunec din nou peste hârtia aceea alb , îndoit , aruncat acolo, de câteva ori a a cum, minute înjtregi, degetele sale se jucaser incon tiente cu ea. Apoi, el deveni înc io dat con tient de ea, se apropie i, cu un gest gratuit, de umplutur /O ridic cu dou degete i o desp turi. Zâmbi apoi imediat pentru c hârtia nu avea înscris decât un num r de telefon, al Miei Fabian, pe care/îl uitase în fundul buzunarului, de i îl primise în aceea i dup ^amiaz . Minda contempl cu sprâncenele ridicate, înveselit, cifrele 76 num rului ca pe un desen i fu uimit c nu aruncase imediat noti a. Voi înc o dat s-o arunce, când se ab inu i un zâmbet larg îi înflori pe buze. Privi ceasul -pendul , vechi cât propria sa vârst , pe care îl primiser p rin ii s i dar de nunt de la un unchi al tat lui al c rui nume îl purta i el. Alexandru, Ovidiu -Alexandrii! Era, în cinci minute, dou sprezece. Se apropie de telefon, inând hârtiu a în mân , zâmbind larg: ÄPo i s m suni cât de târziu, s uet m pu in... nu m deranjezi!" spusese parc femeiu c aceea, atât de nostim în ridicolul i trivialitatea ei franc , i, cu aceast fraz în gând, doctorul ridic receptorul. Se r zgândi îns pe loc i form înc o dat num rul ei, al Ludmilei, care, poate... dar nu, apelul se f cea în gol la cel lalt cap t al firului, i atunci, dând din umeri, cu zâmbetul adolescentin pe care i-l sim ea aproape fizic pe buze, form num rul de pe biletul îndoit. ² Alo! auzi la cap tul cel lalt, aproape imediat dup primul apel. Minda puse la loc receptorul f r o vorb , ezit o secund , apoi surâsul acela treng resc reap ru i el form înc o dat num rul. ² Alo! se auzi din nou vocea, ceva mai iritat acum. i Minda r spunse moale, încercând s - i st pâneasc râsul: ² Bun seara, doctorul Minda la telefon! V deranjez, dudui ?f ² A, domnul doctor! se auzi vocea ei, înmuiat i cald , deloc surprins . Cum de i-a dat în gând s m suni?... Credeam c ai s arunci biletul, de aia i l -am i dat... ² Da, se uimi doctorul, atunci poate e mai bine s ... ² Ei, haide, f cu ea cu timbrul ei u or r gu it, foarte pu in deformat de pâlnia receptorului, astea sun t glume la miezul nop ii, nu mai e o discu ie serioas dac ... ² Vre i s avem o discu ie serioas , duduie? întreb ipocrit Minda, fericit de acel Äduduie" i Äduduit ", apelative de care se amuzase întotdeauna auzindu-le întrebuin ate de al ii, i î i pro puse ca s încerce, cu prima ocazie, i pe Ädomni ", pentru c se p rea... / ² Bineîn eles, replic vocea, sau te pomene ti c vrei s -mi faci curte... afemeiat cum e ti, te cred în stare... ² Afemeiat! f cu Minda, într-adev r uimit. Sunte i sigur c nu v în ela i? Chiar afemeiat? 77 ² Haide, haide! replic ea. M-ai trezit la miezul nop ii ca s ... vrei neap rat s -mi faci o impresie bun , mi se pare? Ce urm re ti, domni- orule, hai? i vocea ei gâlgâi de un râs concesiv i echivoc. ² Cum, v-am trezit din somn? N-am s -mi iert asta niciodat ! replic doctorul, a ezându-se comod în fotoliu, sim ind, nu se tie de ce, o dorin ascuns s - i frece palmele, un gest pe care nu-l putea suferi. ² Z u? f cu ea. Dar ce-ai vrea s fac la ora asta? Crezi c dac nu dormeam, dac eram cu cineva, i-a fi r spuns? Nu-mi place s fiu deranjat în anumite momente, he, he! ² Ha, ha! râse i Minda, bine dispus de turnura jocului i de vul garitatea atât de franc a femeiu tii. O convorbire telefonic conserva întreg ineditul hazliu al situa iei i, în plus, nu era atât de compromi toare ca o plimbare pe str zi, în v zul ilumii. î i promise ca, în cazul c va mai sim i vreodat nevoia s -i i vorbeasc , amuzându-se de limbajul i reac iile ei nude, s-o fac exclusiv " la telefon. Trebuia în acela i timp s -i interzic s -i mai solicite serviciile în calitate de medic, mai ales c îl avea pe Äspecialistul Ciulin", de care el nu auzise niciodat , dar care era, probabil, din aceea i f in ... Ädoctor de femeiu ti"... foarte b ine! î i propuse s nici n-o mai vad , pentru c , realmente, nu sim ea nici cea mai m runt atrac ie fizic spre acea femeie, cu trupul ei cam

dealtfel.. trebuie s-o recuno ti.. în... x^ ² Cu ce! Cu nimic. replic el. cine te iube te? ² Pe mine? se auzi gâlgâitul ei încântat. zicea el. când stau cu cineva fa în fa sunt mai rezervat ... he! ² M faci s ro esc. în întuneric.. ² Ei. ai dreptate. pentru c î i aminti brusc de Ludmila. la distan a asta. de i începea s regrete c-o sunase: ² Trebuie s m înve i ce s fac. str in: avea ochii pu in dilata i. nu m ine a a.. 80 . Ädomni ".. s spui tot felul de prostii. s-a întrerupt. pentru cei de-o seam cu ea. Nu mi-e deloc somn. care vrea s -i fac ochi dulci.. tocmai voiam s te sun. râse încet Minda. Gândul la Ludmila nu-i murise. poate chiar vrea s -l ia de b rbat pentru c s-a interesat în prealabil de salariu i de procentele de la policlinic .. f r s vrea. cu lipsa ei total de candoare. furios în acela i timp de propria sa crispare.. d -i drumul. care. p uterea obi nuin ei! ² S fim serio i! ciripi ea la cel lalt cap t.. he... e ti în stare! Cunosc eu tipii tia mar iali i reci: ÄA fi preferat s dep esc programul sus în cabinet decât aici jos. deosebit de bine dispus . dar m-am gândit c vrei s te culci! Dealtfel. e ceva.i fac curte. masându -i încet. F cu o sfor are: Spune-mi. risc el. ai t cut! întreb ea. dar r mase pe loc. ejusdem generis. recunoa te?! Nu e ti omul. he! Minda resim i o scurt panic i.. aceea i voce pl cut .. domni . asta-i! râse el. în strad !" îl maimu ri ea. Mai bine spune -mi ni te bancuri. s -l oboseasc deja acel joc. O mul ime. po i s dai dracului toate snobismele voastre împu ite. nu?! Parc m gâdil ceva. evident. Era îns tot ea. care pune la punct o femeiu c obraznic . la câte femei ai sucit capul pân acum? ² Ei. ha! râse i Minda. sunt i cam plicticoase.i spun eu. m-ai luat a a. ce nevoie ai. ea mincinoas . ve nic bine dispus : ² Ce s-a întâmplat? întreb ea.îndesat i unghiile violent vopsite. mult mai bine decât.. cald . poate vrei s . eu v întreb pe dumneavoastr ce-a i f cut în.. râzând u or.. ² F -mi. nici nu te prind.. furios pe sine însu i. ² Pxcunoa te c te tenteaz . care se prelungea. he! ² Ha. ² Aiurea! spuse ea. y în aceea i clip Minda arunc receptorul în furc i se ridic în picioare dintr -o mi care. aprinse lumina i se v zu în oglinda de deasupra chiuvetei. ² Dar ce. Atunci sun telefonul. mar el. i se privi din nou. tii ceva.. îl îmboldi ea.. Oare pe femeiu c asta n-o scotea nimic din firea ei u uratic i agresiv ?! ² Ei. m tot iei cu dumneavoastr . c începe s mi se fac frig! ² Ce s .. Tres ri. în fa a mea nu trebuie s te prefaci.. se bâlbâi el.. începând s -l plictiseasc . nu i se pare c nu se potriye fe? ></ ² Cu ce? întreb et. se putea îns s fie o bu n camarad . f r inflexiuni emotive. când vorbe ti cu o doamn la miezul nop ii la telefon.. ² Eu pe tine! Drept cine m iei? Poate c . faptul c stau în pat. trecu în baie f r s tie de ce.. ² Spune-mi tu ceva.. ² Ascult .. et etera. ne potrivim prea bine: ea be iv . eu be iv.... s tii.. mai spune ce va. distinct .i spun. cu volubilitatea ei de neînfrânt: ² Dar la telefon e altceva.. he. de feminitate. î i scoase ochelarii. surescita i i urme ro ii pe obraz ca ni te dungi. destul de grosolan. nu m prind! Dar tii.. î i frec ochii cu mâna stâng . tare mai e ti candid i par iv! tii tu foarte bine. era ro u violent pe fa . î i spun sincer: nu! Prea suntem amândoi canalii ca s ne în elegem! îi tii pe ia care au divor at din potrivire de caracter? ÄTovar e judec tor. Minda. dr gu ule! Nu duc lips i -mi face pl cere asta. ia spune -mi mai bine.. Abia la al doilea apel el se mi c .. dealtfel! ² Da-da. hai? Ia spune-mi o minciun frumoas ! Te pomene ti c e una lâng tine întins în pat i. de parc ar fi fost lovit cu o m nu . eu curvar".. pu in emo ionat dintr -o pricin nel murit .... hai s nu ne mai dumneatarisim.. / ² Dac nu te superi.. domni ! spuse el.. hai.. sim ind c ro e te de ce aude. Se întoarse încet i stinse lumina. ² O....tr -o c m u destul de sub ire. continu . o recunosc pe fa ! De i nu m culc decât cu unul singur!. M faci s ro esc. ² Ia uite. deodat gr bit... sau s .. ea curv . ne tiind ce s r spund la un asemenea val de enormit i.. Dar ea ad ug imediat. nemin ind. i s -a f cut somn? Cine tie cum i-ai petrecut seara. mai ales la ora asta. dac tot ne inem de-un fir la miezul nop ii. mai timid !. he. ² Nu tiu. ² Da?! se uimi. hai? Doar nu e ti obosit c ai stat s cite ti prin manualele alea ale dumitale. cercet tor. F cu câ iva pa i. ² Dar acum cu cine e ti? Sau e ti cu mai multe. bebelu ule. înveselit i curios. de ce nu?! Po i s -mi faci i altceva. i m conversez cu un tip atât de fandosit ca tine. dr gu ! spuse el.. Te ascult. c eu. eu mincinos. ai inut minte! 78 ² P cat c nu te-ai v zut în oglind ! îmi venea s m îndoi de râs! Sanctitatea-sa.

astea care Är zbat". cred c e singura ta calitate. Cu mine po i s fii un camarad. mai mult chiar.. Apropo. privindu. ni te mon tri mici i crude animale de prad . i o insensibilitate la fel de remarcabil . Ce fel de Ludmila?! ² Ei. egal în debit. a a cum î i arunc arpele blana! Tu e ti îns dintr . ast zi. spuse el.. pentru c nu e ti prost.. de i a avut multe de tras dup el. 81 Minda dep rta receptorul de ureche i-l a ez încet pe perna aparatului. amuzant. pe Ludmila? ² Apropo de ce? spuse Minda repede. f cea un puls instabil ca o fat de pension.i ascund uimirea. dac îmi spui astea?.. aproape masculin .. Adolescenta aia stângace i proast . sunt i foarte obositoare. cot la cot cu b rba ii... care. care îl arat cu p l rie i fular de m tase ca pe Rudolf Valentino. tu tii bine. e profund plicticos! Nu tr ie ti niciodat dragostea pân la cap t.... i maic -mea. la început. cu for a sa. dar cred c era un b rbat care pl cea femeilor. cel mai greu rol din via a ei. al dispre ului fa de ce înseam n o femeie. s -l faci s asude pân pune mâna pe tine. Eu nu l -am iubit. nu numai de ce are ea. se poate. când m-ai trezit. dar îmi place s vorbesc cu tine. las numai pielea de pe el.. crezi c vreau s . dac era vreunul. care. dar acum v d c i min i! V tie o lume. începând cu mama sa i apoi cu prima fat de care s-a apropiat.. de multe ori aceast gâsculi stângace i care calc în str chini. gâsculi a aia de provincie care trebuia s fie suma delicate ii i farmecului acelei sl biciuni care subjug pe b rbat sau. ca s spun ceva. Am f cut gre eala s m nânc ni te papana i înainte de a m culca ² în mod obi nuit nu m nânc seara. he! Mai ales c atunci când o femeiu c nostim ca mine încape pe mâna voastr .i fac moral ? Faci ce.. De i la oarecare distan . i aia scorojit i rupt . s v fie ru ine c ne -a i acordat drepturi egale! Ce prostie! Tocmai aceast Äegalitate" e de fapt începutul inegalit ii. insist el... care i se abandonaser cu spaima aceea animalic de moarte în ochi... darnic. ² Pe cine? ² Cum pe cine? Pe Nestorescu. o dat în el i o dat spre ea. pe fa . trecând ca un t v lug peste el. dar i cristalin totodat ./ ea nu era o femeie dintr-astea. mai ales c .. la urma urmei. de exemplu. ² în sfâr it.i vârfurile pantofilor... asta.. pe viitorul b rbat care tânje te în orice licean. e foarte incomod! în primul rând e riscant. dac m-ar fi sculat din somn. pentru c nu I mi-l aminteam i pentru c îl uram c murise i ne l sase pe noi dou singure. se auzea ciripitul Miei Fabian.. nu vreau s . ciripi Mia Fabian. în fa a voastr . în timp ce el. dar. dar în fa a mea ai avantajul c po i s te ar i cum e ti. ha! râse Minda. de i eu i când eram mai mic nu f ceam asta! E a a. bineîn eles ea e Äoficiala"! De celelalte nu te întreb. .i dai seama! întrea-b -l i pe leu. ² Nu prea. ² Parol! Când ai s m cuno ti mai bine. l-a iubit pân a murit. lu din nou receptorul i auzi: ² . Ai totu i pu in încredere în mine. pentru feti cane.. ca s . b rba i i femei. atunci. i-am fost recunosc toare. ca doctor. i p -orm e incomod în sensul real al acestui cuvânt..ia care-i place s ie un cârd dup ei. nu mi-l amintesc. dar po i s m crezi. aproape cu slug rnicie. s ie i din patul unuia i s te plimbi cu altul în parc i s nu -l la i s te ia de-un deget. Tat l meu murise pe front. Ascult! Continu . las-o. a fi spus-o oricui. hai! ² Ai o p rere prea bun despre... u or r gu it.he! ² Ha. Ce faci. f cute s Är zbeasc " prin via ! Trebuie s recuno ti. s tii c eu sunt loial ! Nu amestec borcanele i nu tr nc nesc! Dar. la discre ia b rba ilor.. cum sunt eu. Ea cred c de asta a i murit.. se pare.. ai adormit?! ² Nu-nu! spuse Minda. mi -ai spus mie i nu altcuiva! ² Da. proasp t i limpede.. nu e nevoie s faci fi e. ai s râzi. s tii. pentru siluet ² i am avut un vis urât. o specie destul de nepl cut de femei. o ciudat emo ie i ru ine îl invada.. se pierdea în petreceri. i în clipa aceea nu ar fi putut spune cu precizie care din cele dou râsete era al s u. i râse de dou ori. sunte i 82 obraznici i r ut cio i. nes ioas : vreau totul! Când las un b rbat.² Haida-de! o imita el. he. eu sunt în amor ca i la mâncare. care râde i plânge când nu trebuie. poate c -i interesant la început. i eu.. la ora asta. i nu -mi place s am de-a face cu serviciul dermato-veneric. la vârsta aia hidoas ..i place. f cu ea. asta-i! Credeam c e ti numai fandosit. totu i. peste deprinderile sale.. de fapt.. ai s . ce. o vindeca i i de altele. trivialitatea are o for impresionant . m rog. peste puterea sa de reac ie i st pânire... hai? He....... i. s raca. fa de amintirea pe care o p streaz orice b rbat despre femeie. tii c o cunosc pe logodnica ta. ² Hai.... de-asta. ² Ei.. de cele mai multe ori î i îndepline te cu succes grozavul ei rol.. moderne. cu atâ ia oameni. care-i trecuser pe sub mân .. n-a l sat în urm decât o fotografie. pe cobzarul la care a încercat i el marea cu degetul. sim ind deodat acel Äbici" al unei m nu i de piele.. f r nici un Dumnezeu. galant. apropo.i spun toate într-o sear . el se ro ea stupid ca un puber.. cum de nu e ti la ora asta împreun cu distinsa doctori Ogrin? Cu Ludmila? ² Cum? se fâstâci din nou Minda. care.i dai aere. Sim ea cum îi zvâcne te sângele în vine. s . ea era mai tare în acel joc de cum crezuse. cu experien a sa de via . a mizeriei.. la început. nu c mi -ar fi ru ine. trebuie s -l min i pe unul pentru altul i pe amândoi pentru un al treilea! Da. pentru prima oar gânditoare.

am plecat în alt ora . dar cu ce pre ! Se hot rî s n-o mai sune. asta nu se poate. totul. ² Da. prin care n v leau iarba i blajine b l rii.. Ea mi -a sim it crisparea.. se pare c n-avea nici cel mai mic chef s mi-l smulg .. f r s m priveasc : i se pare c te jignesc? C vreau s te folosesc ca.. undeva. pân la urm . p pu ic "! f r s se oboseasc s duc jocul pân la cap t. s trânteasc un: ÄNoapte bun . po i s -l rupi. serioase. dar nu s -l deschizi.. curat .. Deodat î i strânse umerii i spuse încet. Apoi s-a oprit i m-a privit cu seriozitate în ochi. un zâmbet r ut cios. cred c mi -ar pl cea i ast zi. ² .. pentru c ea nu p ru ofensat de felul în care o expedie.. de ciud . sau poate o sensibilitate medie. un zâmbet silit. Foarte spiritual. cât de m runt. i eu. un fel de furie rece. e adev rat. tii. a teptând ca ea s întind . mergând lâng ea pe trotuarele acelea strâmte. inteligent. cam resping tor. astfel se l murea deci. pentru c ...i schimbe dac nu purtarea ² lucru care m interesa. e ceva care nu-mi apar ine! ² Dar dac îl deschid totu i?! am replicat eu. dup câteva fraze scurte. nu-i a a? ² i l-am dat. în definitiv. i m -a întrebat.. cu ochii sc p rând ² o. deloc fandosit . a f cut un efort aproape fizic i a scos un plic alb din buzunarul raglanului ei s r c cios. i crezi c sunt atât de indecent . Eram preg tit la orice.. . crud cu amândoi. ca s nu încep s plâng. avea scârbos de multe calit i. ia plicul i f ce vrei cu el! Rupe -l acum în fa a mea! ² De ce? am întrebat eu cu un zâmbet destul de hidos. cu o fa de hârtie.. de i m interesa enorm! ² m car opinia. cu mine i cu ea. buzele i se strân ser .. cu o mare paloare a vocii... cred c eu am ceva Äb rb tesc" în< mine. i mai ales de victime. jurnale.. dar. i dup câteva fraze oarecare (ce u or ob inusem aceast întâlnire!) a t cut. pentru mine. cu asfaltul cr pat. e c nici nu s unt victime autentice. Dar dac îl deschid totu i.. pentru c mi l -ai d ruit.i iart când râzi de ele? Po i s le în eli. Ceea ce m plictisea mai mult era nu toate astea.. i dac nu le g sesc printre b rba i. taci! Nu e nevoi e! Poftim. dincolo de voin . încercând s mimeze nep sarea: ² îl cuno ti pe Guga? Po i s -i dai plicul sta?! 84 Mi-a n v lit deodat sângele în obraji. plictisit de a tâtea banalit i pre ioase.. nu tiu ce i se n z rise la mine! Era o fat inteligent . care m face mereu s pufnesc în râs! Ai v zut c femeile nu . am i dat dracului întreaga prietenie. de i nu ne potriveam deloc. le caut printre a a -zise Äprietenele lor". încât lui i se f cu deodat sil . f r frazeologie inutil ! complet ironic Minda. De ce s -l rupem? Hai s -l deschidem dac tot.. dar nu ai dreptul s -l deschizi. i ea f cu: ² Da. Sau poate îl dusese. adânc.. mai pu in. i am ad ugat eu repede injuria. ha... ² Dar dac îl deschid totu i?! am repetat eu cu o înc p ânare rece. F cu în a a fel încât. . am fost colege de coal . ochii ei fulgerar lung.. i ad ug repede: Eu am p r sit repede Äcasta" i în curând am i plecat de la liceu. M -a privit cu gravitate în ochi.. o clip .. ci de c l i sau de victime. emi nente. dar s nu râzi de ele! ² L-ai citit pe Pitigrilli? întreb Minda.. inteligente. m i complexa pu in...Peste câteva zile Pitina m-a întâlnit din nou.. sim ind c -mi alunec ghea prin vine. am zâmbit. i ceea ce e scârbos la aceste Ävictime" odat g site. am articulat eu cuvintele. replic vocea. pentru o femeie.. în liceu.... puternic. apoi a surâs.. pentru c orice epitet negativ. totul nu e decât slug rnicie. ² Taci! m întrerupse ea cu un ton de fier. ceva atât de resping tor. ² Dar dac îl deschid totu i?! am repetat eu cu suav brutalitate. ci mai ales un anumit aer de Äcast " pe care îl aveau ea i înc vreo dou prietene ale noastre i ale ei. dealtfel. într -o vreme am fost i prietene. sigur c da. s . Ce animal curios.. i atunci.. O scârbo enie! râse Mia Fabian. i-am mai spus.. încet. ci pe mine. ² De ce nu?! E ti destul de departe ca s . fii inofensiv! Vorbesc serios. i ar fi început. c ât de pu in jignitor. dar nu le acuz pe ele. . cu ifose.. teatru ieftin.² Nu tiu. £/ ² Nu-nu. abia am auzit-o. Dar nu.. lichid . panglicu e i bile ele. fluturându-i plicul prin fa . confesiuni i miliarde de secrete grave. sub banc . mâna i s încerce s mi -l smulg . mie niciodat nu mi-au pl cut prieteniile cu femeile.. chiar submedie. înghe at: ² Sunt foarte onorat c ai.. i s-ar fi strecurat în memorie. exact! cu atâta convingere.. trebuia s devin un fel de curier de amor i ea m g sise destul de imbecil pentru treaba asta. tii c femeile nu au nevoie de prietene. ca un codo pentru... încât parc nici n-a avea sex. dar ea a dorit foarte mult asta.. o ciudat insensibilitate. cea mai bun din clas .. ceva total neafectat. i eu i -am respectat t cerea... da. pot fi atât de neru inat încât s exploatez ceea ce sim i tu pentru mine ca s . pentru o femeie eu sunt ceva insuportabil. ce spui? 83 ² M provoci! Ha.. rea. privindu-m fix. i tremuram de felul în care ar fi putut s m priveasc acei ochi cenu ii. Avea.. îi sc p rau ochii teribil! ² apoi se înmuie. nesim it. ca s nu le aud de pe buzele ei. foarte limpezi.. accept ea mereu f r expresie. în subcon tient. curate. Dar ea st tea nemi cat . de aia. a t cut minute în ir. tot a a. replic ea.

al turi. precis. Minda era expansiv i de câteva ori îl lovi cu palma pe genunchi pe Ceea. f r r s rit.. Acas .. de i era omniprezent. într-adev r. un nebun sau un alcoolic sau poate. o doamn frumoas .. asta era vârsta aceea a noastr .. undeva într-o înc pere 86 str in . p rea c încearc s scape de mine ca de un oarecare individ necunoscut i sâcâitor care..Lauren iu t cu deodat . am sc pat de pedeaps . nimic nu m-ar mai fi putut convinge s violez secretul acelui plic. înainte îns s pot lua cuno tin de con inutul lui. sunete întret iate. f r amiaz . din r utate i sl biciune. împins într-o groap de excremente sau l sat ore întregi în fa a unui cântar i a unui spirometru.. i st tuse de dou ori la coad . expus batjocurii publice. la examenul medical general. ca un mucos cu ifose. imbecil i vis toare.. apoi.. trei sau patru doctori plictisi i. povestea ea. devenise brusc o str in care nu m v zuse niciodat i. nu mai 87 ine nimeni minte aceasta. i poate Pitina.Apoi. mai bine râsul acid. . un dispre abia ca o polite e.. amestecul acela de forme fizice.. decât p rin ii mei. atunci pot s jur c ea era. poate ceea ce numeam eu atunci ÄPitina" era i ea ² sau el?! ² o parte a acelui zid de vat . bezmetic. cei trei-patru martori plictisi i. de lipi i unul de altul.Da. Ludmila avea în bra e un pachet mare cu fursecuri i portocale ² se d duser undeva portocale. reciproc. s încerc s -i restitui plicul. i ai mereu senza ia ² la aceast vârst ² c te afli.. fals. parând c nu-l mai intereseaz r spunsul. pentru c se . El a r mas surprins c îl caut cu un astfel de mesaj. sau poate nu.. ude... urâ i. preg tind cafeaua. dintr -o pornire joas spre r zbunare. rareori în via tr im atât de împu it de apropia i. m-am hot rât. tat l meu întorcându -se mai târziu decât mine. pân la ultima consecin . frecându-ne pielea impur de a celuilalt. deodat .. Nu-mi mai p sa de ce m a tepta.oricum. O a tepta pe Ludmila. oricât de nepl cut ar suna.. i în clipa când se auzi soneria la u . în dosul unor geamuri mari. . ca un pu ti nenorocit. d octorul se afla în buc t rie. propria sa vârst i. împingându-ne unii într-al ii. ni te animale orbite de lumin i cu urâ enia aceea a goliciunii pe care numai un om o poate avea. acolo unde cele dou margini paralele ale drumului se apropiau într-un punct. fermec tor. e sigur. definitiv plictisi i. celest . râzând f r rost. vopsite.. i mai voiam s fiu iubit de cea mai frumoas elev din ora . alb.. împu cat . i Änoi". ca în vârful unei perspective. în acea sear . fix . ca un puls al soarelui peste care alunec fulger tor fâ ii înguste de nori albi. ea era aceea care putea duce întreaga povar a acestei exclama ii: ÄCea mai frumoas elev din ora !" Ce ani neverosimili. i nu tiu dac era cea mai frumoas . resping toare. împingându-ne unul într-altul ca ni te vi ei nou-n scu i. atunci. pe strad .. zidul umilin elor mele nesfâr ite. lezat în vanitate... descheiate. încremeni i sub pleoapa mea gânditoare. sau ceva din mine a hot rât i. o turm care putea fi biciuit . de parc ar fi fost desena i într-o or de exerci iu. propriul s u sex. oricum. mare. dar un anume dispre care putea porni dintr-o femeie tân r . o înc pere mare. i nimeni n -a aflat atunci nimic. Am renun at s -i mai vorbesc i m-am întors ab tut acas . triunghiulari. de i tiu totul. de partea cealalt . rupându -i marginea. c rora li s-a p rut c z resc plutind peste un m r cine o pat alb . convins c o pierdusem pentru totdeauna.. de repulsie. de b rbat care înc nu poate fi b rbat.. mai grav. am avut un coleg care i-a t iat venele în penultima clas de liceu din cauza acestui cuvânt. încercând s -i explic. . închis . slabi.. spre un adolescent care î i caut înc propria sa adolescen . lungi.. un dispre lene . m purtasem. i Äfemeile" casei. resping tori. l ptoas . A doua zi l-am c utat pe Guga i i-am dat plicul. decât zidurile de mu chi nev zu i care ocroteau ca ni te tunele sângele meu ce alerga fâ âind i bolborosind prin trupul unui liliac enorm. i vârful miliardelor de raze ce tr iesc pe aleea de nisip din fa pe care stau strivite. cu un gest scurt. mai concret decât orice. cu bra ele întinse. mânat din urm cu un singur baston. s -mi cer scuze... cred. acel cuvânt era torturant de concret.. ascunzându-i vina mea. sau aproape de acel punct iluzoriu. o boal a ochilor no tri. i Änoi ceilal i". pe jum tate surprins. dar dac am r mas eu singurul. diformi i goi i con tien i de acest lucru. mai orbi decât lumina. într-o conspira ie m runt . grav . goi. prin care trece o ve nic zi murdar . a disp rut orice martor. în halate albe.. ea îns nu m asculta. decât mâinile mele. i de al ii. care îl privi amuzat. cu toate acestea. Pitina s -a întors fulger tor pe tocuri i s-a dep rtat de mine cu pa i iu i. dup acel cuvânt de aer. i strig de acolo. da. m-a întrebat cine l-a rupt. i m-a concediat. fascinant de tân r . m înconjura ca un zid rotund.. de tehnic a desenului. un zid de vat îns în care m afundam cu un sentiment de nepl cere. de partea cealalt . frunze galbene. mahmuri. cu un zâmbet re inut. ca acei copii de la Fatima poate. sau Äei". Erau amândoi bine dispu i. ce gol suna acest cuvânt pentru mine.. am desf cut plicul. o ve nic boal . dar nu tiu nimic. i -am povestit.. undeva foarte departe.. acel pater tonans se estompase în cea a nev zut i prezent a unei suferin e înc tulburi pe care mi-o provocasem atât de fulger tor i f r s vreau. râzând cu gura pân la urechi i ar tându-ne din ii neregula i.. tacit . deodat . cu blana înc umed de uterul mamei. cu ochii larg deschi i i vâsco i. care era scris probabil pe partea interioar . care alearg indecent. rugându-l pe Ceea s deschid . adic mama i cele dou str m tu i. pe jum tate putrede. i Minda se ridic imediat i aduse dou pahare i vermut cu sifon. cu coastele vizibile. în grup.. a a rupt cum era. f r istorie. a scos o foaie împ turit . M-am repezit dup ea.. î i aminte ti cred. Dup acea lovitur care însemna pentru mine fuga Pitinei. ca singura polite e posibil . în care se g se te o Äcomisie". diform .i apare. figura teribil i grav a tat lui meu pedepsitor. de priviri electrice schimb toare.. privindu-ne cu gura c scat sexele. aproape din stâng cie.. pe care îi vedeam adeseori departe.

dar se vedea c nu avea nici un chef. Ludmila ezit surâzând. râzând tot mai tare. de prezen a lui fizic în primul rând.. distins.. nu-mi amintesc numele. ² Prin iarn . zâmbindu-i cald.. ² De ce? f cu Minda. ha! râdea Minda. pe care mi l-a prezentat cumva.. ² De ce îmi dai am nunte? întrerupse Ludmila. un b rbat în jur de cincizeci.. confirm . Veselia ei de acum era într-un fel nefireasc .. Neconformist la ce? Mie mi s-a p rut trivial . Era pu in umilit de aceast constatare. sim i c e nevoie de el. dar de ce m întrebi de ea? spuse ea. de metal argintat. de pacient al lui? întreb ea. cred. dar nu ne v zusem mult vreme. Am schimbat numere de telefon i ne-am desp r it. dar peste câteva zile doar ne-am întâlnit din nou i atunci ea m-a întrebat de tine. bine c recuno ti!. apoi s-a indignat de-a binelea. 90 ² Sunt profund interesat ce nume ti tu nonconformism? întreb Minda uitându-se semnificativ la Ceea. moartea tat lui ei a s lb ticit-o. pentru c nu-l mai v zuse pe Minda din seara când o vizitase odat cu so ii Nistor. gândi el. ² Nestorescu... Lauren iu sim i toate acestea. Ea era mul umit într -adev r c îl g sise acolo pe Lauren iu. am fost colege de liceu. Ludmila îl privi o clip deconcertat ..i genunchii cu mâinile ² e adev rat c ne întâlnim. sunt vreo apte-opt luni de atunci.i buna dispozi ie. Mai ales c în ultima vreme parc v vede i mai des. mi-a spus c te cuno tea. în cursul inferior. bleu turquoise. fursecurile ² c -l întâlnise pe Ceea acolo... foarte bine dispus .. ca de un obstacol. Am întâlnit-o doar o singur dat . pentru ca s nu te indispun. Apropo.. pentru c eu am nevoie de Minda... mi se pare c m-am pierdut în am nunte. f cu Ludmila. Când ai v zut-o ultima dat ? ² De curând. ² i nu te amuz postura de pacient. un inginer radiofonist sau a a ceva. ridicându-se i f când câ iva pa i prin înc pere. de vreo jum tate de an.. spunându-mi c fac o mare gre eal .. i prietenia. crezând c glumesc.. ² Dar nu m indispuneai deloc! f cu Minda. de ce nu lua i cu voi i o biat femeie care se preface foarte ocupat i care e de plâns. e singurul fel de a v întâlni. Lauren iu. ² Da. i când Minda intr cu cafelele. îmi spunea c te cunoa te bine i c . la mod .. sau cel pu in a a-mi spune Minda.. împreun . împreun ev-----r m sese orfan la o vârst ingrat . când eram colege i prietene.. de parc ar fi vrut s alunge o und de fum care se mi ca prin înc pere: ² îi acorzi prea mult importan ... încântat ² spunea ea în timp ce despacheta i aranja pe o tav mic . victorioas . i eu îl încurajez în asta! ² Bravo. în timp ce Minda se crispase brusc i devenise ciudat de protocolar. cu o bluz alb cu jabou bogat. care se a ezase din obi nuin în spatele biroului. a a spunea ea.. când.. n-am vrut s . vas zic era indignat c . nepermis i profund ridicol despre tine. nu inginer.. într un hol de cinematograf. mi -a dat apoi telefon i s-a invitat la mine. anul trecut sau cu vreo doi ani în urm .. e adev rat.. Änu e o cauz prea u oar ".... i tehnician obscur.. ² Ce vorbe! replic doctorul încercând s par serios.. Am auzit c sunt unele dame care se dau în vânt. ea a râs. î i p strase de atunci. un anume neconformism.. încât cel lalt fu convins c era momentul s plece. a ezându-se ² dar. cu cineva. un nepl cut pacient! V ² Ha. recâ tigându. ne v zuse împreun . prietenul doctorului.. Crevescu sau Teodorescu. te întâlnise în repetate rânduri la o cuno tin comun . i am întâlnit -o. a f cut-o insuportabil ... ea a plecat din ora . De i îmi vorbea în acest fel. îngrijit îmbr cat. este expresia ei.. ² Când a fost asta? întreb Minda. dar. un fel de doctor arlatan.. ..i spun. ² V-am întrerupt ² spuse Ludmila cu satisfac ie. plecând împreun cu ei. Nu reu i îns s plece i se a ezar to i trei.. Ludmila desf cându-le portocale celor doi b rba i.. i nici nu tiam c v cunoa te i.. într-adev r indispus. aproape o stare de surescitare.. i-am spus c suntem logodi i i... Lauren iu se mul umi s surâd .. cu un zâmbet interior.. un individ Äc ptu it de fraze"..vindeau cantit i limitate ² era îmbr cat într-un taior elegant.. r spunse Ludmila. neconformist . c e ti un g unos. de cele ce spunea: i c nu e ti demn de mine. mai nest pânit. Dac vrei. de fapt. pentru c era prietenul lor. gândi el. corect Minda. r spunse Ludmila.... o cuno ti pe una Mia Fabian? ² Da.. De altfel. S vorbim cu cât mai multe am nunte. o alt expresie a ei. din întâmplare.. încercând s nu ro easc ² ridicol. face i plimb ri. ne -a desp r it. ² Da? se mir Minda... o femeie cam rebel .. cu o Ämorg de tinichea".. La mine nu prea vrei s vii. apoi f cu cu mâna un gest u or. îmi f cea pl cere s-o rev d. pe vremuri fuseser m bune prietene.. dar am uitat. acolo. o anume prospe ime.. am devenit un oarecare.. aplecându-se în fa i prinzându. ² Nu tiu..... un tat de familie s ro easc în fa a unei fraze atât de stupide! ² i Minda. spunând: ² Nu vrea. apoi continu . pe tine te rog! ² în ultima vreme ² spuse el. dar r mase totu i.. foarte prezentabil. încheiem discu ia. spre uimirea mea. el se ridic i î i lu r mas bun. din primele clase de liceu. nu tiu ce.. de i o comp timeam toate.

era vorba de o micoz . ² Iat un frumos portret. spunea c e ceva grav i. psihicul flexibil. de-o mizer elegan sau de-o disperat elegan . râzând stingherit .. avea i aici.. care era îns în civil.. amuzant. i nu m-am dus niciodat la el f r s am nevoie de el. cel pu in.. voi ti i. mereu amuzat de întreaga discu ie. dac te-au 91 amuzat epitetele ei. aproape agresiv echilibrat . i se ascult muzic dejazz.. de altfel nu se întâmpl nimic neîng duit acolo. ce zici? se întoarse Minda spre Lauren iu. pentru c râsul u or cu care Minda î i subliniase ultimele cuvinte o intrigau. surâzând. f r pop i muzic de dans. nu era niciodat prea mult lume deodat acolo. cu aceast pl anet care se mic oreaz îngrijor tor. distinsoid.. se pare. ea nu te cunoa te deloc i repet .. i care tocmai pentru asta stârnea u râsul. de incomodit i.. cere un tip psihologic mult mai mobil. în privin a asta. La acest Nestorescu. Ei bine. continu Minda spre Lauren iu. un tip înalt. arlatan de medicamente sau Ämedic arlatan". o femeie gras . franc .. secretare de institu ii pompoase.. din str in tate. de bun calitate. precum i de acele epitete atât de nepotrivite. de ce mi -ai ascuns. nu-i aici. hazliu.. Odat am întâlnit acolo i un ofi er superior. ideea de a fi cuiva obligat. Eu sunt un ins greoi în rela iile mele private.... ingineri sau avoca i. i instala ia sa de ÄHi-fi" sunt unice. Erai tu. e adev rat. ² Eu i-am dat num rul i i-am spus cui s se adreseze. un tehnician radio-electronist foarte priceput. împreun cu mam -sa. care râdea i ea. mobil. atât de nepotrivit e. cum era de fapt? Minda se adresase acum Ludmilei. nu i-am spus pentru c era total nesemnificativ. se poate! murmur Minda i pe fa i se putea citi buna dispozi ie.. m alunga. eu am cultul unuia sau doi prieteni.. a vreunui coleg m runt i invidios. nu tiu. nu-i a a? ² Da. încât devenea ridicol. de i îi privea. Dave Brubeck. dar ea râdea de felul în care el se pref cea c îl amuz toate astea. întrerupse doctorul. Da. ridicând sprâncenele.. de la Benny Goodman i Bing Crosby pân la Oscar Peterson. la clinic . ² De altfel. p rerea cuiva despre tine..... credin e. cu o expresie trist . trivial . felul ei cu totul particular de a te vedea. pe Lauren iu care p rea c ascult altceva. Bill Evans. e teribil de sâcâitoare. dar diversitatea obositoare a celor care veneau acolo m indispunea. freejazz. parc . în general... r spunse Minda. Nu erau decât ei doi... cafeaua lui. i -am spus c am cunoscut-o la Nestorescu.. pe parcursul a câ iva ani. într -adev r.. începutul unei.. De fapt ea nu vorbea despre tine.. dar tu conferi gravitate uneori i unor am nun te nesemnificative i atunci devii tu însu i ridicol. precum i propria ta existen . tu îns . unei îndoieli?! ² Nu i-am ascuns nimic! replic Ludmila. aceia i pentru un deceniu. Dimpotriv . De la primele cuvinte. într-o cas destul de mare. dansatoare de la Operet . pe care el o prime te de undeva.. i voia s -l consulte pe Ädoctorul arlatan"! Nu-i a a? ² De ce? replic Ludmila. a inut s se explice de ce te caut . dar i antrenori de rugby. chiar atunci când a fi vrut s mai întârzii înc o jum tate de or . mai hot rât acum... care locuie te singur. Bob Dylan. dintr-unul din satele din jurul Capitalei.. i-apoi eu nici nu am timp s cunosc mereu indivizi noi. sau a a ceva. Ce l eg tur au toate astea.. nu discu ia lor. pentru c . N vala aceea de lume atât de diferit m alunga îns . afar de Nestorescu i de mine. un fungicid. Nestorescu. cu c l toriile rapide. o femeiu c în toat legea.. O Ämorg de tinichea". în fug . Nu pot s m duc la altcineva i. ² De ce te r zbuni acum în felul acesta? întrerupse Ludmila. El.. servit de mama sa. de ce nu mi-ai spus nimic. de fapt. i din cele ce-mi spune el.. Toate astea. perfect nepotrivite. cu un telefon insolent. la care m-am dus cu pick-up-ul ce trebuia controlat. Miles Davis.. ² Sau în leg tur cu anumi i misi i de medicamente.. probabil. Se vine.. ² Nu cred. i pentru acest lucru îmi creeaz o serie de nepl ceri. Una din calit ile tale majore e aceea de a tr i cu gravitate existen a. lucrurile astea sunt interesante la culme. nu tiu cum de-a ajuns s afle.. perfect echilibrat . a avut posibilitatea s m cunoasc . Colegi. într-un fel.. ² De ce s m r zbun? spuse Minda. de i. studente la Arhitectur . oare. De i. cu o asemenea oca zie am cunoscut-o i pe Ädoamna" Mia Fabian. sau. sunt un neadaptat i doresc s r mân astfel. atunci când po i s -l pl te ti.. i înc destul de bine. îmi spunea c a auzit c e ti în posesia unor medicamente str ine. ² Dac ai vedea-o. necesare. dar era interesat de un medicament. în al i termeni. de fiecare dat . nu -mi ia bani pentru repara iile pe care le face. cu mijloacele de comunicare atât de perfecte.. ha. în conformitate cu noul relief psihologic al lumii. apt de-o mare varietate de adapt ri psihice. de i totdeauna mi s-a p rut pu in excentric .. s m adaptez . ² . de i i-am f cut câteva contraservicii. foarte simplu. mic dolofan . lucru în care gustul meu se potrivea cu al lui Nestorescu. constatate în câteva vizite. totul era atât de nepotrivit cu tine. epoca noastr . Este evident. ha! Fabian i -a p strat originalitatea. un fel de Gregory Peck de pe aici.. Eu. mi se p rea c vorbe te despre o alt persoan i am pus-o s mi te descrie fizic. intuiam reac ia ta de acum. continu Ludmila.. care venise Äs bea o cafea" i care p rea în rela ii foarte amicale cu un fel de avocat cu studiile neterminate. insul capabil necontenit de rela ii noi. privindu-l uneori.² A venit de vreo dou ori la special i m-a agasat apoi.. recunoscu ea. repet... se bea o cafea excelent totdeauna.. se adun uneori tot felul de lume bizar .. nepl cut de greoi. ² Se poate. cu apar atele mele electrice.

Verrocchio i Donatello. surâzând u or. probabil. c în casa sa se aud astfel de lucruri. in i incapabili s aprofundeze un sentiment. prieteniei americane. practic într -un sens adânc. pentru c Minda. am vorbit despre Rena tere. iat cu ce impresie a r mas amica ta. j speria i de facilitatea atâtora de a lega mereu noi rela ii. Victor Papillian. cum era la noi înainte de r zboi.i auzi propriile. dar îl dep esc în rafinament i în modernitate. i astfel de lucruri! Am vorbit aproape o or numai eu. pe care s -i pot cunoa te. Parc tu voiai s le comunici celor trei de acolo ceva?! Precis c i-ai speriat... Ca s revin. prietenii americane cu o spum de conversa ie fran u zeasc . dealtfel. idei ale fiin ei.. pe p r. Änonconformista".. Apoi despre Äle nouveau roman" i despre arta abstract .. realizând unde m aflu. propriile tale. în general..intern la tot felul de psihologii variate. i Nestorescu i cei doi musafiri ai s i erau primele fe e pe care le întâlneam. care râdeau în voie. despre prof. cineva î i exprim mereu. sau despre fascinanta ÄL'Estaque" a lui Braque.. in i care nu cunosc confortul unui sentiment care s -i înv luie adânc.. E... din vanitate satisf cut . cât despre p rerea care i-a format-o Mia Fabian. cum s nu-l recuno ti.i bat joc de tine! spuse Minda. altfel. dintr-un fel de egoism fac toate astea. un fel de altruism fa de propria ta existen . satisf cut adânc I² suntem amândoi anacronici timpului nostru.. cu exactitate. ² Ce copil ros e ti.). apropiindu-se de el i atingându-l u or cu mâna ei sub ire.. mai bine. 95 . contagiat de cei doi. astfel ea îl recuno tea rapid i total. nici m car gânduri. sem nând mai mult a diletantism decât cu o nevoie profund . s întâlnesc cam aceia i oameni. un egoism necesar. Ceea e la fel? Probabil c da. m-am pomenit debitând o gr mad de stupidit i inteligente. | aproape zilnic. asta e ceva comod i practic. autentic . probabil. cu un fel de egoism chiar. Lucrasem intens o s pt mân întreag . în genere.Da-da. Cred c am avut un puseu adolescentin. afar . într-un mod cu totul izolat. ani în ir. pentru c felul acesta de a gândi al lui era exact ceea ce dorea ea de la el.. de a se adapta. pe care l -am cunoscut. care i el e un durduliu. în orice caz m-ara trezit deodat vorbind. Dealtfel. Minda începu s râd . la rândul s u. f r s v d aproape pe nimeni. so ul ei. bineîn eles.. tipul meu de reac ie.. n-are nici o leg tur cu sporov ial ta deplasat . probabil c î i închipuia c am venit acolo s plasez ni te medicamente str ine i f ceam un preambul viclean.. în dup -amiaza aceea. me terea la masa sa plin cu sute de piese m runte. de a gândi.) ² . care îns . cum îi zici tu! Trebuie c lucrurile alea despre Rena terea italian i se p reau foarte dubioase. care nu era. i dac luni în ir. în la borator i acas . z p cit... exprimate de altcineva! Da. îns . i Ludmila tres ri i zâmbi înc o dat .. sau. voia s m avertizeze. aprofunda. i cenaclul s u literar de la Cluj. ascultân-du-m cu capul plecat pe un um r. de i perioada lui cubist nu m-a încântat niciodat prea mult!. un greoi. ce ciudat. pronun a i el cuvântul Äegoism". foarte îngrijit . s .. nu tiu cum s-a f cut. s cultiv leg turi durabile... încât am vorbit foarte mult i despre multe cu acel avocat cu p rul lins. pe colo. îmi place. nu tiu cum... s nu-l p strezi. ÄSuferim amândoi de aceea i jinfirrnitate ² gândea ea ascultându-l.. al unei afec iuni reciproce.i gânduri. i ei pe mine. din care se g sesc câteva piese magistrale la muzeul ÄBargello" din Floren a i care nu numai c explic apari ia lui Buonarotti. dac m duc undeva. la noi i noi fe e. ancora ei aruncat stabil în fiin a lui. vorbind despre colajele lui Severini i ale lui Kurt Schwitters. ² Poate voia s . abia se mai remarc pe ici. ast zi... ceva mai adânc. în acela i timp. decât un fel de monolog! Ea a fost i r mâne o fiin practic i. în sensul cultului unei rela ii. despre afinit ile mari pe care le au oamenii profesiunii mele cu literatura i arta. s te intuiasc i alte prostii de felul acesta. acest ins Ädemodat" i stabil 'trebuia s fie prietenul ei de o via .. de profunzime. ei bine. (Ludmila îl asculta cu un surâs u or. i-apoi. în dup -amiaza când am cunoscut-o (singura i ultima oar . a a cum sunt împotriva celor care schimb femeile. nu idei. în timp ce Nestorescu.. e evident.. i deodat m-am uitat în jur. 92 93 preferin ele.. câte ceva despre amintirile mele din Italia i marea emo ie 94 care mi-a dat-o descoperirea sculpturii de dinainte de Michel-Angelo." Ciudat. foarte incomod s te tot prezin i unuia i altuia i s -l aju i s te p trund ... din p cate. a avoca tului i a femeii aceleia durdulii.. în clipa aceea. eu recunosc sunt un egoist.. în pre uirea care mi -o poart . Pe scurt.. la aceast Mia Fabian. cînd mi-a f cut onoarea s m caute ca s-o pun în leg tur cu contrabandi tii de medicamente. Mie-mi face pl cere s mi se cunoasc în mare tabieturile. asta se întâmpla cu aproape doi ani în urm . i-ai nelini tit pu in. sistematic . spunea el. cu o ironie fals . bineîn eles de s pt mâna trecut . s nu i-l apropii. nelalocul lor în fa a celor doi str ini. sau te prefaci! spuse Ludmila.

mutân -^hPse la c min... a fost arestat peste noapte. mai bine zis era colec ionar de discuri. probabil. i. dar. sau. iu minte.. atât de neexperimentat. i s racul Bibi a f cut tot cursul superior i al liceului i facultatea cu spaima în suflet. Nu m refer.e un fel de caricatur involuntar . a început s prind cele mai contradictorii sensuri. nu -nu.. apropiindu-se de fereastr . ceva extrem de comic! ² . dar aici e altceva. ² Da-da. cum vrei. Dup câteva clipe de ascultat în receptor. cariera mea e o arlatanie. sadic. Ludmila are dreptate. Ceea îi r spunse ceva i.. urc !. ceva ef de birou la Administra ia Financiar sau'a a ceva. ea voia s te avertizeze. Cinic înseamn pentru unii i excroc sau. eu exist astfel. în fa a c ruia Ämarile tale meri te" s nu sclipeasc . combinat cu Don Juan?! ² A. acum c tot vine. avea tot ce e mai 97 important din Bach.. dup o secund de ov ire.. îi privi nedumerit pe ceilal i doi. cu un p r moale. To i trei a teptau crispa i s se întâmple un . ca un sfert de or de chiul de undeva. f cu Minda cu un început de exaltare. care n-au nici o influen asupra limbii vorbite. i o simfonie beethovenian atârna vreo zece chile. Beethoven.. murmur Minda. întreb : ² Ce cuvânt? ² Cinic... ad ug el încet. nu -i a a? Cu totul fascinant. sau poate atât de vanitos. între inut vag de o m tu de-aiurea. e ti jos?. > absent sau plictisit deja de tem . s provoace o impresie detestabil ? Cum poate un practician ca tine s fie atât de pu in practic. j inginer sau a a ceva..J3ibi Medoia. Realitatea e comic .. c ci ea continua s se uite pe geam. ² Dar bine. Acesta d du din umeri: ² Chiar fascinant. întorcând capul. dac e atât de necesar!. Da. cu hainele jerpelite.. f cu îngândurat Minda.. defectele pe care i le atribuie se opun perfect calit ilor tale.. Astfel de neîn elegeri se întâmpl curent. n-am ce s fac. doctorul ridic receptorul. bineîn eles. acest lucru mi -a produs chiar pl cere. e comic.. nu? Ce credeai. exist . dar cu atâta violen !. apoi Ludmila. mai bine zis fix uimit spatele ei.. dealtfel. simfonii.. sau.. Ceva plicticos... direct. m rog. ceva delicios... cinic a ajuns s însemne un ins impertinent sau unul care nu se formalizeaz prea mult de uzan e. bineîn eles c nu. jiu?jlnteligen a mea e platitudine. ridicând ochii. în clipa aceea sun telefonul. ² sta e unul din cuvintele care i-au pierdut în elesul! îl auzi Minda spunând.Da. de i.. nu?!) ² Sigur c da.. erau discuri de ebonit . nu-i a a? el întoarse capul privindu-l pe Lauren iu. cu mult însufle ire. i toate astea implicau un veritabil eroism. Era un mare amator de muzic clasic .. felul sta de a n v li arat trepida ia» ° vie ii adev rate nefalsificate.² Te în eli! Cum poate un om cu inteligen a ta s fie atât de subiectiv.. antisnoabe! Sunt curios. de ridicol de vanitos?! ² Eu nu sunt un practician! morm i Minda. i e curios c . Brahms etc. nu.. faptul c exist a a ceva...i po i închipui c exist undeva. la el am auzit primele partite pentru vioar solo de Bach.. se ajunse la cuvântul: cinic. Capitolul IV Lauren iu încerc s spun ceva. a. p rând c nu bag de seam figura contrariat a Ludmilei.e real i e sincer ! în ochii ei. nu. E interesant. ² Dar e perfect hazliu! spuse Ludmila. Sensul lui adev rat e.. efepe-andeva în provincie. Cum doctorul nu p rea c vrea s mai adauge ceva... o privi o clip uimit pe Ludmila.. e ceva perfect opus! Fascinant.. cuno tin ele mele sunt dubioase. a ezând receptorul. Minda voi s -l scoat din priz . i.. dragule! spuse Ludmila. Da.. se scuz el. j cum arat ? Era mic.. era un sentiment al imposturii autentic pe care nu l-am încercat niciodat înainte! Era ca o furnic tur pl cut .. un individ plin de farmec. nu se tie cum. e hazliu. ce stupid! Stupid.. ² Vorbi i prea mult despre femeia asta! spuse Ceea. Ad ug totu i: Nu realizezi ridicolul \ ^ntregii ei revolte? Are haz pentru c p rerea ei despre tine se opune _ jperfect firii tale. pentru ea. ai dreptate! spuse Minda i. E un cuvânt total devalorizat.... c 96 te reflec i în ochii tuturor femeiu tilor ca un fel de doctor Faustus. ciudat. s povesteasc despre o expozi ie de ceramic i obiecte r ne ti. la cele din dic ionare. dar dac vrei neap rat. Ludmila începu. un om în care tu te po i r sfrânge astfel. nu -nu. ondulat. în mod reflex. m rog.... trebuie s -l suporta i!. întorcându-se i reîncepând s râd v zându-i figura uimit . ea. ce. atât de prost?! Nu .. nu cred. po i s urci! M deranjezi.. Bine. bineîn eles! S ne d m o or .... nimic nu se lega îns . care î i vedea distrus dup -amiaza ei ² Bibi Medoia! Tat l s u. nu se tie pentru ce. aceast femeie. deodat bine dispus... s-a întors i. nu. dar Ceea îi f cu semn s vorbeasc i. cineva... un fel de incognito în propria. da.. f cute din lemn.. care t ceau. un fost coleg de liceu. râse doctorul u or crispat..i piele.. ceva total plicticos i nea teptat: cineva pe care nu l-am v zut de aproape dou zeci de ani. sub ire. Am auzit apoi c tat l s u a supravie uit.. mai grav. pe care o v zuse cu o zi înainte.. Ha ² râse doctorul.. urc . cu Enescu. i mie mi s -a întâmplat de câteva ori s fiu luat drept altul! Odat .. apoi d du din umeri i spuse: ² Bineîn eles. foarte rar întrebuin at. feminin. sunt i eu. câ iva ani am f cut un cuplu. concerte.

era extrem de real. cum spuneam. i -a f cut efectul. surprinz tori. îl bea oare cu adev rat?! Nimic nu las s se vad acest lucru. ceilal i f cur la fel.. din cel <Jm care beau el i Ceea (Ludmila nu bea). vrând s . de isteria stins a gesturilor m runte. rotund. asupra temei în discu ie. sosirea acelui Medoia care î i revendica un drept pe care nu-l mai avea de mult. iar când paharul din care lichidul. Conversa ia poate continua acum. dup ce sorbise jum tate aproape din paharul de coniac aflat în fa a sa în felul acela specific în care beau oamenii obi nui i s bea cu regularitate.lucru nepl cut. î i terge din când în când ca orice om serios transpira ia de deasupra buzei superioare i de pe b rbie. aici nu se întâmpl nimic. musafirul ad ug : ÄLas i sticla aici. nimic schimbat. se rea eaz apoi la loc. abia vizibil. una din acele poveri de care abia a tep i s scapi. intelectual i moral. care venea sub forma unei stafii. satisf cut. neobservând nimic deosebit. s-a evaporat miraculos. relaxare. toat m runta lor agita ie te poate face foarte bine s crezi c în ei s-a v rsat de fapt lichidul acela ro ietic sau alb-cristalin. pueril . s se agite. i-a amor it. în fine. în lini te. e golit i când toat lumea prive te cu o anume stupoare recipientul gol. Expresia fe ei nu tr deaz nimic ca la neb utori. mereu asupra lor. ajutând gazda atât de neîndemânatic în oficiile sale i. f r motiv. de la început. de alcool a disp rut. cu oboseal definitiv a buzelor. cu palma mâinii drepte. le-a trezit un mic zâmbet ambiguu i stingherit pe figur . asupra unor treburi evident mai importante. cu toat seriozitatea necesar . f r urm din acel p r m t sos de care amintise doctorul. oricum. dac îl avusese vreodat . Astfel c privirile lor amuzat-speriate. de neocolit. singurul spirit lini tit e tocmai cel în care s -a v rsat ² sau s-a Äaspirat" ² acel lichid violent i periculos. el a urcat repede i voios în vasele comunicante ale f pturilor din jur i i-a anesteziat u or. Minda propuse 99 un vin. din realitatea lor pu in . lini tit-demn. opina pentru coniac. distante. se poate concentra.. ei vor putea cu to ii împreun s dezbat atâtea idei mari i . ² î i aminte ti de. sufocat. c se Äcere" ² tresare apoi i se îndreapt din fotoliul s u pentru c a uitat s . i domnul acela Ätrapu". doar n rile se umfl u or.i ascund antipatia spontan care-i cuprinsese fa de musafir. p roase. care î i 100 toarn cu seriozitate un alt pahar. de i paharul e înc plil» atâwde.. chel. care a ters spaima aceea m runt i caraghioas . f r s bea imediat. atât de nelini ti i i de crispa i. vorbe te mereu. Nu. bineîn eles nu uit s râd acolo unde trebuie. brutal 3e~ real. aceast Ärealizare" s-ar putea spune. sco ându-i din sâcâiala m runt i atât de burghez a atâtor triviale inhibi ii.. dn nou fpturile ac :lea atât de nelini tite} din jur încep . El r mâne în continuare acela i. calm. binevoitor. necesare. El prive te în jur senin. El îns . i anume: lichidul se tope te miraculos la atingerea buzelor doar. Cutare? întreb musafirul. pe mas !" i gazda se supuse. cedându-i-o (a a p rea!). rotunde i tari. Medoia. Minda aduse o sticl de horinc ardeleneasc i una de coniac Ä5 stele". încet-încet se lini tesc i figurile crispat-nelini tite din jur. Teama aceea diletant . Bineîn eles. o stafie corpolent . de distin i. renun ând la ea ca la un lucru. niciunde nu se simte. ca de-un co mar sâcâitor. din jurul Tulcei. alunecarea undei fluide pe traiectul gastric. de ireali. nici la ceilal i. absolut nimic. cu doi ochi alba tri. r suflând zgomotos pe n rile mari. gre os de politicoase. Medoia. decât în b rbatul acela grav i demn. ame itor de sus. un miracol de prost -gust. vorbe te calm. cu bra ele scurte. Era r sturnat comod în unicul fotoliu de piele al înc perii. atât de nepotrivi i cu el însu i încât erau mereu uita i de îndat ce-i p r seai figura i care reap reau apoi ca un miracol nedorit. circular . nici în el. peste umerii s i. Peste tot e lini te. pune picior peste picior. b nuitor^ vinul i-l întreb pe doctor dac n-are Äceva t rie" în cas . i atunci e ti cu adev rat tentat s crezi c oa menii aceia sunt cu mult mai la i decât cel ce bea cu adev rat. gâtul emite un fel de sunet gâtuit. de parc ele l -ar aspira. cu toate semnele unei vitalit i sut la sut arunc i el o privire scurt . jignitor de m anie²» ra i. mai degrab în ei. lichidul con inut. nedorit. nu. c toat lumea se poate dedica. dup o scurt ov ire. surâzând. cu o indiferen . De-acum înainte. iar întreg trupul are o abia sim it revolt amuzat împotriva violen ei alcoolului. o spaim nelalocul ei. El se sim ea stingherit fa de propria sa realitate a ezat brusc în fa a/ celor trei siluete str ine.w frumos-pii!i"«9»ar putea spune. un vin adus de el. s vorbeasc mult. a. din nou asupra lor. de neocolit. aproape absen . e evident. gura nu tr deaz nici ea. pe m sur ce amfitrionii î i pierdeau tot mai mult din substan . concret. în vreun fel. ca la un obiect excedentar. ciudat. a surâsurilor repetate aruncate în gol. Se sim i obligat. Musafirul privi îns de departe. de parc gândul ar fi concentrat în alt parte. murd rite astfel. cu picioare scurte (se v zu atunci când intr ) excesiv de g l gios. dar când Minda umplu un pahar..i reumple paharul (cu cât siguran urc lichidul ro ietic pân sus. cu o sticl de licheur ieftin în mân . parc pe un alt orificiu decât pe cel indicat. o infim frac iune dint r-un centimetru îl mai separ de buza sub ire de sticl ). nepotrivit. i din nou f pturile ac >âwra'Varf în^isprewflim tit al i l ^S ht wt ie umplut ao^rpraSia jthttatîlte sau :lea atât de nelini tite} din jur încep f). gurile lor contractate. sau reîncepe s vorbeasc despre ceva cu haz sau nu. cu un cap gros. într -un gest scurt i foarte îndemânatic. a ezat. sau nu se vede. puf ie pe n ri acolo unde trebuie ² evident. sim ind îns . unde ochii se îngusteaz sau se crispeaz . cu propria sa ma in . limpezi. cu o non alan de parc ar fi umplut pur i simplu paharul altuia. etichetei care cere ca orice pahar s trei sferturi). alcoolul acela puternic. acolo unde consider el c se potrive te.. figura Ludmilei ce înghe a. chiar abordând sau continuând un subiect grav. cu o u urin plin de haz.

sau nu.. Diploma f tovar e! La înv tur ! Cine nu i completeaz studiile.. ii minte. care a pus ochii pe el.. dar iat c depozitul de c r i se m re te i tot mai mul i oameni ai muncii. a vrut s .L. pe scurt. apropo. Pentru c a r mas de dou ori repetent din cauza lui Simu.. Nu.. englezeasc . tii... m -a întrebat de tine z u! ÄEminen a noastr cenu ie ce-o mai fi / f când?!" mi-a spus. e mare acum. sau a a ceva. dracu s -i ia.. Todic . tu tii c eu am fost prieten cu el. precum i directorul.C. î i dai seama ce bucurie pe babacii lui. una mic -mic . Nu tiu de ce.. î i dai seama! . de i. a unor in i care nu vor s se Ästrecoare". face chestia asta cu medita iile de ani de zile i nimeni nu. i toat chestia a ie it la iveal . zici c mergi la medita ie. bineîn eles. inteligent!. avea voce frumoas . tii c a venit o dispozi ie ca s . s racu. s -l tie pe copila lâng ei. chestia..... pe numele ei. m rog. are în total opt bibliotecare în subordine.. i cu toate c era a treia oar divor at i a treia oar însurat. tii cum sunt invidiile în provincie. tenor parc . tâmpitul sta care în tot liceul f cea comer cu romane poli iste! Dar. el zice c are un tabule . Eremia. ca i noi. se pare c a fost i un fel de lucr tur . Fii atent.. se apropie. s se Äfofileze" pur i simplu. când trecea pe sub ferestrele liceului de fete ÄIulia Hasdeu" (acum îi zice num rul doi. prostii! Ce mod i asta. asta. parc trage unul un dulap. singurei. î i l sase din clasa a asea o must cioar mic . ierbare i insectare ca / el nu mai avea nimeni! i la facultate. la ar . atâtea probleme cu adev rat majore pe care secolul nostru le pune în fa a atâtor oameni cu sim ul 766206 r spunderii. i care nu. ea..... i prin luna a asea. doi copii. e la fel ca acum cincisprezece ani.. îi transcriu o jum tate de cas . tot a a vorbe te. nu a a. scandalul cu Y_uja?! Formidabil.. adic din cauza abstinen ei sexuale.J£te£ Hel. a a c s-a potrivit bine. e cast i a a va r mâne pân la sfâr it. colabora la Ziarul tiin elor mc& din clasa a doua. Todic mi -a spus c Tarc u.. (Cutare purta numele de Sârbu. nu a a. a fost prins cu o fat dintr-a zecea într-o sal de clas . când l-a lovit nenorocirea. copile! Vuia sta ² se adres Medoia binevoitor i spre ceilal i doi ² era un individ frumu el înc din liceu. pân târziu. acolo e i seralul. O. îl admiram. î i aminte ti de Cutare? spusese Medoia.. Bref. Copil bun. nebunu a dat-o afar . s-a aranjat Todic i la liceul nostru i la cel de fete. numai ei doi. credea c eu te-am mai v zut. cânta frumos. e la fel de gr su ca în liceu. acum. hot rât c nu. se pare c f cea foarte bine fa ! Pe Ghizela aia. tie c eu mai umblu prin Bucure ti. la elevii corijen i sau i la ilal i. fata adic . sau la câte o mas comun . poate c . s racu tefanei! Era unul dintre cei mai buni din clas . nu mare. s racu.. sta -i drumul culturii. un pardesiu foarte bine croit dintr -o stof englezeasc pe care-l purta foarte calm. pe podele.. directorul adjunct al liceului nu tiu cum îi zice. încât poate s dea medita ii pân la anul dou mii i tot nu.. nu mai 103 (/ merge.. bref. eram convins c va ajunge o celebritate în via ! P cat! Mai bine i-ar sta tovar ului profesor Vuia . st tea bine. s racu tefanei. dar... st într-o camer dosnic . Julzan.captivante... m rog. Familia a crezut la început c e din cauza femeilor. a a s fii cu trei clase i s r spunzi de nu tiu ce sector.. cu medita iile?! Pe vremea noastr elevii trebuiau s înve e ca obolanii. trebuie l sat la locul lui. i la amândou la cursul superior. parfumat. al dracului! A intrat i în partid i a fost repartizat de la început chiar în ora . o copil din astea de azi. sau dac divor eaz de fosta elev haba r n-am! Acum s racu Todic bate drumurile la Bucure ti cu memorii. a a c î i dai seama. se înzdr vene te cât de cât. afar ! La munca de jos! F r pardon! A a c .. nu ... Todic a trebuit s se cunune cu ea (se pare c era tocmai în divor i de cea de-a treia nevestic ). cine tie prin ce noroaie!. promi ându-i c dac se culc cu tefanei i. are pe nu tiu cine. au împ r it diplome la in i cât de cât reprezentativi de pe la Consiliul Popular. a a mi -a spus. i când vin s -i aduc mâncare se ascunde sub mas i trage peste el fa a de mas . mai paseaz câte una i vreunui tovar de la Consiliul popular sau la jude ean . o nemernic . bineîn eles.i spune a a! Cine tie ce i-o fi închipuit el c înseamn Äeminen cenu ie"? Nu-i nimic... Numai c tic lo ii ia l-au dat afar din partid i l-au i trimis nu tiu unde dracu. pezevenghiul. care i-a promis c dac . ascultând doar de meschinele imbolduri ale instinctului de conservare.. una Ghizela. o întinzi de -acas . îns ... i i-au adus o iganc . din localitate.. m rog. mai apare i câte-un profesora cu un raglan frumos. S-a însurat a doua oar i s-a transferat la Turnu-Severin.. nu înotând Affî. le -a intrat pe sub piele i la unul de la partid i l-au numit instructor pe linie de partid cu liceele. ea a plâns i a spus c de la medita ie adic . pe Ersmia l-ai mai v zut? Nu? A. ceva lucrat în cas . se zice c lectura amestecat d precocitate! M rog! Eremia s-a ajuns îns . elegant. la istorie deci..i fac raclaj în luna a patra sau a cincea. e directorul bibliotecii jude ene din C..i completeze studiile altfel îi zboar . m rog când venea un str in prin ora . tii c e nebun. acum de patruzeci. Vuia i -a pus în ambi ie s se fac profesor de istorie i a reu it. gratuite. probabil c nu e ceva în regul cu b trâna) era cutremur mare.. mai avea. în var .... la Chimie industrial . i asta numai la central ! Mai pune i filialele! i nici una peste treizeci i cinci! Din când în când. i Todic îmi spunea c Tarc u sta. e un copil bun! Apropo. copil bun! Are so ie.).. i -au luat diploma sau l-au amenin at doar c i-o iau în caz c la alte medita ii. recunoa te c a ajutat i el cu ceva.i era ru ine când te uitai la el! Nenorocirea îns a f cut c profesorii trebuiau spre sfâr itul anului s dea medita ii... ² . i -a cump rat mobil . parfumat. cu franjuri. pân în anul trei. îl lua mama dracului! A a. emancipat .. în orice caz. bineîn eles pentru o alocare suplimentar de fonduri pentru carte. întunecat .. m rog.

vrea s . da' logodna o la i! Nu se face. c nu scrii.. cineva ranchiunos. s . m rog. mai bine zis sub acest cuvânt se în eleg ast zi cele mai surprin z toare lucruri. pentru c î i d dea seama c Lauren iu vrea s fie politicos cu fostul lui coleg. afar de. el a fost deportat în B r gan. se zice c nevast -sa s-a i logodit cu altul! Ce prostie. unde erau str muta i o gr mad de chiaburi din Banat... Dumnezeu are planurile lui!... o groas amabilitate se îndrepta spre logodnica lui Minda.)..?! Câ i copii am? Trei.. te-nsori.. la vale. carieristule! Ciocoiule! Toat lumea se plânge c e ti distant... nu e folosit deloc. concesiv. nu m-am distan at ca tine. Bere arju.. l sându -se înapoi. i -l întreb : ² .. cât era câmp.s . ² A! f cu Medoia.. sfios. dar. cu bun voin . le-a luat tot ce aveau i i-a dus nu tiu unde. Nu cinism..i cl deasc casa. dar câ tig de trei ori cât mine.... indiferent. primul s u sens. mai mult bea nevast -sa! Copii minuna i! îi vizitez regulat când trec prin ora .. râdeau cu to ii. Tocmai f ceam observa ia c acest cuvânt.. elemente ostile colectiviz rii (era adev rat. ha. ha ha!" Medoia continua s p l vr geasc .. habar n -am..efe sau responsabile de alimentare. ti i o confuzie de nume. moale. dac pot s m exprim astfel. în sfâr it. aceea a spontaneit ii. i Bere ariu. care nu te-au v zut de dou zeci de ani. tu e ti universitar. cu 104 ai s i. i Minda se surprinse privindu-l cu antipatie. cum zice el. La un moment dat. se golise mai mult de jum tate. divor ezi. 106 \ i fa a lui surâdea u or. ². cum îi spuneam lui Gicu. 105 U/parc nu primi i pe che uri de tot. era noapte. Pe Joloncovschi l -ai mai v zut? ii minte. te lua la plimbare i dup cinci ani. a fost un accident C. ai dreptate. anul viitor ne-am propus s facem împreun concediul la Sovata! E o familie care-mi place. tu { e ti un pârlit de universitar. tii c a murit!. ai lui Vlad.i câ tige pâinea din munca câmpului. b trâne. absent. bine dispus... nu a a... i-a a mai departe. ca i ceilal i. i lumea a intrat în panic . n-am tiut cum se face. se pare. prin ziare ce se mai aude de tine. doctorii. he! Maieu are un b iat care termin liceul! Da-da. impulsiv. nu bea 'Jeloc. cu mine: ÄDup ce c ducem mizerie. minunate.i tragi zilele de azi pe mâine! La noi nu moare nimeni de foame.. a s rit de pe scar i a nimerit exact peste un pod. Vreau s zic cavântul sta cinism sau. la dou zeci de ani! Dup aia. din care bea singur.. ² Da-da.. nu-i frumos! Ce-i asta?!. se întoarse . Eh. Marcu e tehnician veterinar.. ci cinic.. parc ... i s vezi ce bac i uri încaseaz ca s -i vaccineze numai din doi în doi.R. despre care probabil c avea o foarte vag idee cam cine ar fi putut fi. se pare. dar. a a cum i Ceea avea una. ceva onctuos. sticla de coniac din fa a lui.. Trei feti e dulci. cu vechii prieteni. a f cut arma ta i acum e contabil la spital! S-a însurat. i a trebuit. mul umit de sine însu i. z u. bine dispus... acolo î i g seam ceva a a s .. atunci. trei curvi tine miti tele. apoi întreb din nou... Umbl s vaccineze câinii. nu e sim it deloc. \r pân acum... Nu -nu.. ci. eu iu leg turile cu vechii colegi. cred. în B r gan. în cel mai bun caz.. Probabil c aceasta era ideea lui despre polite e. surprins i ro indu-se ca un licean.i trag fa a de mas cu franjuri peste cap. ha! C a fost o gre eal .. î i cerea sincer scuze.. sta e un coleg de antier. m rog. dar. tot a a. sunt un ii. dup ce i -a dus. ce discuta i!..... pe-aici?!. ce zici.. cu familia.. s-a zis c s-au ars frânele i alte prostii. s racu. s racu. privind în gol: ² Asta e la mod acum. n-o duce r u! E la fel ca în coal .' ce m -sa ser le d .. dar era. nenorocitule! Minda râdea. bine c s-au terminat i astea! M car familia lui Joloncovschi. n-a fost un accident de ma ina.... se poate! f cu Medoia. par ive! Le face tata contabile sau infirmiere . pe nea teptate.. care. era într -un accelerat Bucure ti-Timi oara i undeva... n-are licen ca noi doi. i-apoi eu. fiecare familie. s te logode ti dup ce ai fost m ritat o dat ! O dat în via te logode ti.. ne mai i îngr m... divor ezi. Vorbeam despre cinism!. bineîn eles. trenul i-a luat avânt. privind cu discret duio ie sticla din fa a sa. ² Nu-nu! se repezi Ceea. Medoia începu i el s râd .. în mijlocul uneia din frazele sale. era un simplu pop .. ce s -i faci. Interesant!. Mai f cu de vreo dou ori: ÄInteresant"... m -sa e cu ambi iile sociale! Le-am f cut târziu. parc tu tii? Voi. ce. ai v zut ce repede s-a f cut colectivizarea. deun zi.. dar uite. he. tJce m-a mai logodi i eu o dat . în sfâr it..Noi ne-am luat cu ale noastre i am uitat c . tii cum era atunci. i -au str mutat doar... vreau s zic. de data a sta f r s se oboseasc s priveasc pe cineva anume. i numai cu salar'. Despre cinism. privind-o mieros: ² i duduia ce crede? Ce p rere ave i?. într -o comun foarte înst rit i. taic -su nici m car nu era chiabur sau a a ceva. Apoi Medoia se întoarse spre Ludmila i spuse.. cea mai mare are nou ani i e premiant ! Scârbos! Singura condi ie e s treac clasa. timid. prin '50. pe la Balota. patruzeci i nou la sut ... c mai mult erau mla tini pe acolo. de la o în l ime nu prea mare... într-un mod suspect se pare. tii tu! Dar ce. i Ludmila . ce vorbea i?! ² Noi? f cu Lauren iu. pe sp tarul fotoliului. din chirpic. nu ii minte? Cu m dracu. prin '56. i cum nu . din ce putea.. m .F. î i face cas acum. vezi. a. cum. gata! Te însori.i ia o ma in ... eu am intrat aici pe o discu ie. cei mai mul i.it spre Ceea. un pârlit de savant! Eh. mla tinile nu pot fi asanate?! Vlad_s-a întors.. mor jum tate din ei.. dac n-ai vrut s vii la ar . are o feti . sensul s u adev rat. în ultima vreme! I-e i lui greu. sau din cinci în cinci. a c zut pe plan eul de beton. s .

. cum se zicea. îng duitor ca o clo c .. s copil re ti între asemenea ziduri.. trecu în biroul s u. i tocmai aceast salvare a aparen elor era o form a grosol niei lor. pe 108 care ar fi vrut din suflet s -i vad pleca i. amândoi senza ia unuia c ruia i se urc o gânganie pe um r. î i avea propria sa cast . mai nordic .. i noi. ei bine. e român. trei mii pe lun . Bravo! Asta zic i eu c . a a cum e întrebuin at de anumi i istorici. aveau. Pentru c el golea paharul. î i f cu ceva de lucru cu o sticl de ap mineral . ² A. o simpl . v inem i noi. pentru c un pahar identic î i luase i el. eu am fost anul trecut la C racovia: imagina i-v tot centrul ora ului e un fel de Floren a. s zicem. în casta lor p trunsese o gânganie care. apropia i lui. iat . pe care Minda... Monteverdi. de i era un pahar m ricel. i. goli ce r m sese în pahar. de i nu se întâmpla nimic. de i e problematic dac acesta observase Äfine ea" doctorului. aparen ele erau înc salvate. i Minda aduse sticla de horinc i î i turn un pahar plin ca al fostului s u coleg. dintr -un fel de ciud disperat i pe ceilal i doi. nu i-a dezmembrat! ² Acela i lucru a f cut la noi ortodoxia! spuse Ludmila. Uite.. o jum tate de pahar de coniac. nu bea din polite e. spuse Ludmila. vrând s -i in ^de urât. i ea î i muie buzele. a doua jum tate. â la Bucure ti! Mai intelectual .. de la Cluj. pentru c voia s stea câteva minute cu spatele la cei trei. T cu îns .²^ am un coleg.. mai de Äserie".. horinc asta i-a adus-o lui Minda (ea îi spunea mereu pe numele de familie) prietenul s u Pupi. poate chiar între el i cel lalt.. dar acu m era aici i ce se întâmpla era intolerabil. încetând s mai joace comedia aceea stins a poli tetei... departe de Occident. a celor care tr iau într -un mediu închis. Ce leg tur are asta? Aici e vorba de un fel de idiosincrasie fa de un cuvânt. vocea ei suna ca o hârtie: ² Nu v preocupa i de p rerea mea! Era o discu ie ca oricare alta. de cultura lui. tu l -ai cunoscut pe tat l meu. fiecare în felul lui. un fost coleg de facultate! ² Pupi!. pentru horinc lui. discut m chiar foarte mult.. mai.. Ludmila î i lu singur un pahar mic. un slavism f r Dostoievski! Ne-a inut.... adic eu. nu?! A murit acum câ iva ani. reveni. s racul.în epeni. i acest lucru nu le -a înmuiat fiin a na ional .. Ceea i ea. i ad ug repede: ² Un prieten. din dou înghi ituri. dar ne-a inut în aria greco-balcanic -slav ! O Grecie. 107 i o clip p rea c se va afunda iar în vreo istorioar care se mi ca în jurul vreunui fost coleg de liceu. care. el nu trebuia s vin . aceste lucruri se impregneaz . un fel de antipatie a românului fa de cuvântul catolic.. sta cite te cor6sal!~Vine de pe antier i se apuc de citit! i tat l meu.. i cu aceast consternare pe fa . mai mohorât . f r s ie seam c în jur nu se bea deloc. nechibzuit. îng duitor .. ha! ² Nu-i prea târziu nici acum. care-l crispa înc o dat pe Minda. s fii dus la biseric . El. de pestri i de vie.. companie. ² .. pe care îl d du jum tate pe gât. care se avântau cu atâta bun -cre tere.. în care Minda îi turn horinc . ² E adev rat. deja. cum sunt atâtea zeci. citea foarte mult. De fapt. vreau s zic. poate. papista sau papist esc. îi era insuportabil aceast senza ie de fals superioritate care se c scase între musafirul s u i cei doi prieteni ai s i.. de institu iile lui.. uimit. î i mai turn un pahar. a falsit ii lor. Chiar i Ceea d du pe gât paharul s u de vin i rug s ^ i se mai toarne înc unul. intrusului.. imagina i-v . la rândul lui. netulburat. c ti i c pe m sur ce se gole te sticla asta din fa a mea. m chinuie tot mai mult p rerea de r u c nu am atacat uica aia ardeleneasc . fumând. una mai a a. Ce-i asta? i Ludmila izbucni într-un râs m runt.. ( Bach. s cre ti. doctorul era singurul carg b u cu ad ev rat un pahar din acea teribil horinc . f cu din nou Medoia cu un fel de consternare.. nu i-a înmuiat. Medoia îi privea amuzat...Se__ ridic . lucru pe care musafirul îl sim ea. a inginerilor din provincie. Dac vre i.. f r antichitatea greac . oricum.. Fabian.. de Äfocuri". de moravurile lui. plictisindu -se. în ciuda voin ei ei. cu toate c numele. cu ochii sclipind. ha. exista oare a a ceva? Cei peste. se crispa acum de dragul s u.. pe noii s i prieteni. peiorativizat. din lumea aceea atât de populat . ca s nu-l jigneasc pe musafir. Mcilna -îl cheam . r spunzând unei fraze a Ludmilei pe care doctorul n-o auzise sau o uitase: ². dup ce golise din nou. i. lui. " '" ~~ ² Pupi? f cu Medoia.. rosti cu un fel de vehemen Ceea... f când o mi care în fotoliul s u i un zâmbet satisf cut i se l i pe fa . bineîn eles. dudui a nu m crede apt pentru o discu ie a a. zâmbind. îns . care fusese i a doctorului. polonezii au o mie de ani de Äpapist ism". un coleg. a a. spuse Medoia. cum ar zice Balzac. m car în acest fel. sau la cei doi. în fa a sa. poate i el. ² Ia te uit ! f cu Medoia. probabil. unde s ascul i corale de H ndel. cei care câ tig în jur de cincizeci de mii.. iar Ceea spunea tocmai. care oscila în i neputincioas pe el însu i v jur de cincizeci de grade. Nechibzuit? Da... cu acest sentiment... . arii din Palestrina.. discu iile noastre. acum adresat logodnicei sale... bineîn eles. Minda se crispa auzind a doua oar acel Äduduie" pe care el i-l adresase ironic femeii aceleia. doctorul M rgineanu.. privind mul umit. iar când r spunse.. ceilal i putuser s înve e acest lucru.... i-l pusese în fa .. tocmai spunea Medoia. avem.. într-o cast poate. Medoia îl privea cu un fel de duio ie ironic .

a unui adev r care te poate ucide sau. episcopul Atanasie. clare.i dai seama.. nu poate. ² Cum. ² Ungurimea papista ! râse Lauren iu. unii? f cu Ceea cu indignare. binef c toare poate. care.. atra i de ni te promisiuni sau avantaje materiale oferite de unguri. ceea ce ei încercau sa deduc . istoria cuceririlor Romei. nu vedea decât umorul.i blond / De voluptate peplu. i-acum îmi vine s mor de râs când citesc: ² . care ap ra Ä.... ² Asta-i ceva tipic românesc.. la Rena tere. determin o societate. . ² ti i ce sunt eu? se amestec i Medoia... o idee profund european . care deschide prima coal în Bucure ti i. spuse Minda. bell e ti Dilecto i capellura .. cu mult maijidicol decât < Mariu-Chico . ‡ ² Nu 1800. Mariu Chico sta e de fapt Gheorghe Laz r. necrispat. pe Medoia. privindu-l cercet tor pe Medoia. din care uit s bea apoi... discutabil . Apelul P cii?.... au adus argumentele originii noastre latine. bineîn eles. incai. râsul sta. care.. ² Nu totdeauna ² f cu Ceea. f cu Medoia. ² Nu-nu! f cu Medoia. .. ce atâta team de un cuvânt?! ² Nu uita. Unit cu Roma. spuse Ludmila. pe care o fâlfâia la Paris..... ² Da-da! f cu cu seriozitate Ludmila. râzând. un caraghios. bând din pahar din pur distrac ie ² nu totdeauna! Poate fi i o form a deturn rii unui adev r prea grav.. ridicolul. de cele mai multe ori. punând picior peste picior. de care spui.. sublimând în râs. e o dovad de vitalitate... ridicând paharul. o uria bucurie: era certitudinea. vorbeai de o deturnare a aten iei.. spuse cu gravitate Ludmila. arja asta de care spui. sl beau unitatea noastr de credin . dovezi. replic Ceea. o form . coala ardelean . tocmai. într -un râs autentic. biserica unit s-a contopit cu biserica ortodox în '48 sau '49 i.. coloana lui Traian etc. sau schimba! ² P i asta spuneam i eu. de care îns maestrul. de a rezista istoriei.. ideea de na iune.. la noi ortodoxia asta greco -slav .. f cu Minda. nenea Iancu. te circond / Electric radioas . i eu a trece ast zi la aceast biseric . care a fost desfiin at în '48?! ² Nu-i adev rat.. la noi era o episcopie greco -catolic . ² Va s zic tu e ti greco-catolic? îl întreb doctorul zâmbind. tu vorbeai de sublimare... ² Nu-nu. care-i diminua for a de convingere. chiar de propriile tale necazuri.. uni i în jurul ortodoxiei. ² Ce anume n-ai semnat? întreb Minda. deprinderea asta de a lua totul în râs. ² Da. i în felul acesta am reu it s rezist m.. interesându -se discret în scrisori dac se poate întoarce în ar f r pericol.. cu italienismele i cu mantila sa alb .... de provincie poate. cu to i erau ni te caraghio i. din care s -au întors unii. J^.. ei au adus dovezile din biblioteca Vaticanului. ea nu se aprindea niciodat la astfel de discu ii. revela ia! ² . un oarecare Heliade-R dulescu. a st rii de spirit. din nou cu o violen inutil . î i închipuia. Minda. asta am mai auzit-o! Te în eli. era de fapt i o stupiditate s existe 109 dou biserici române ti. a adus tiparni ele... de fapt. pe la 1800. ca crinii lui Amor / Cu buclele lui Phebu te -ammant . s anticipeze. c mor!. cu ticurile verbale ale. Eu n-am semnat..în individ.. nu numai acum... suferin e! Aceasta -i o supap na ional . dovezi... ² Sigur c da! spuse Ceea cu o înfl c rare deplasat . s râzi de totul. Nu mai ii minte. privindu-l pu in deconcertat pe inginer. de i acest pa optist exaltat i fricos era cu mult mai ridicol decât pedagogul nostru de coal nou . dizolvant .. unit cu ce? ² Cum cu ce? s ri Ceea. chiar i ceea ce nu trebuia. înfiin area acestei a a-zise biserici a fost o deriziune... cu care nu se pot face compromisuri fundamentale. cu modeste argumente filozofice. creeaz structuri stabile. dar asta r zbate chiar prin caricatura pe care i -a f cut-o Caragiale...( ² . acest graeculus. încruntat.. n-a mai îndr znit s se ating . care. . care. dar uite c din toate acestea a r mas râsul. arja. care era uneori absurd .. Mariu Chico e pedantul m runt. ² Nu. Astea nu mai erau intui ii sau semantic m runt . de. Te acoper . dac ar mai exista... o încercare a ungurilor de a sl bi rezisten a româneasc din Ardeal. Popa Maior.. Marius Chico Rostogan era un european! Un 110 postiluminist. au înt rit -o în mod nea teptat.. formeaz în insul social ideeS^ de libertate. se m gulea cu id eea c cineva voia s l închid ! Bineîn eles c era un ridicol.. ad ug Medoia. Micu Klein. în definitiv... ceea ce era fatal. spuse Ludmila. A fost un grup de preo i... singurul mare curent românesc cultural-politic! Pentru c aceste burse. care.A. pân la urm . a r spândit scrisul tip rit i limba român . preci s. tinerii tia care Ä i-au tr dat dreapta credin " au demonstrat. ci 1700. de încercarea colectiv sau individual de a ine piept. în definitiv. auzi i? Argumentele! Ceea ce visa u Miron Costin i Dimitrie Cantemir.. toponimice.. Eu suntjreco-catolic. care a dus la laicizarea culturii. spuse Ludmila rece. ÄMarius Chico Rostogan"! spuse. E ti unit.. în loc s dizolve rezisten a na ional . stârneau râsul i pe vremea aceea. peste tot! Dar înaintea lui Chico Rostogan a fost Heliade.-----111 ² Haide-haide. de r ezisten . i avantajele materiale au fost burse de studiu la Roma...

o catastrof . . dureroas . pierdu i de-o infantilitate brusc . ce nume. timpul neutru. un antaj sentimental. de care. Dar Ludmila îl întrerupse: ² D -mi voie s spun i eu ceva. s dispar . ² . de revedere cu iubitul ei dup acea nefericit neîn elegere cu vizita so ilor Nistor i -apoi cu acel hiatus de câteva zile între ei. în mod ciudat i profund semnificativ. ales la acea vârst dintr-o colectivitate restrâns . e o ironie la adresa unei forme pozitive în cultur . bineîn eles.. nu se atinseser .?! ² Da.... tirb .Ce vin s ai dumneata? f cuse ea cu un dispre u or. dup un schimb de vorbe cu Medoia. grea. Ceea. nu?! spuse Ceea. mânioas .. e vina mea poate.. laminat.. ca o gur b trân . cu o ro ea nepl cut care-i urca repede de pe maxilarul s u inferior. de i doctorul tia c ea vine. italienismele ridicolulu i Heliade. la chelie. oriunde. care î i maimu rea propriile idealuri. sau. undeva. bineîn eles.Ludmila avu. apoi. mai bine zis o serie de neîn elegeri. un ins ce Ä deranjeaz ". ca o casc metalic .. moluscoid .. calit i care. azvâr lit de acolo de propria lor atingere.. nu se certaser m car în acest interval mort i. favorabil catolicismului. bineîn eles c da! admise Minda. chiar cu Minda. în sfâr it. de i vorbea repede. bineîn eles. croit pentru acel personaj! ² insul acela care n v li între ei tocmai când primele suturi le lipeau fiin ele i Ceea se mi ca deja ner bd tor pe scaun. Ei îi displ cea ² i avea grij s o arate întotdeauna ² impulsivitatea. a lui " Medoia. ² Da. pân la oapta pe jum tate ghicit . victima boierilor pân la urm . cu gesturi vii. i încerca s bolboroseasc o scuz (ÄM ierta i. dând dreptate. 112 i lu partea doamnei Clara. De fapt. grosolan .. uneori. s apropie i apoi.' r ut cioas . 113 insul acela cu Ädrepturile" lui. i. Cei trei îl privir o clip . s racul Lauren iu voise s plece imediat. dat pe sc ri. medieval .. Latinismele lui Laurian. în mod surprinz tor.. ca Ärevederea" lor s fie blând-mediat .. cu mersul lor i staturile lor ce se armonizau atât de bine. oricum. dup toate alea. mâinile. a senzualit ii i spiritului fratern ce s rea din fiecare por al aerului aceluia dintre ei. i începu s vorbeasc calm. ² Ale colii ardelene.. m surat. unde exista o asemenea disput religios-politic . oricum. un prieten de acum dou zeci de ani. într -o pauz . o zecime de secund . lui Ceea. dar ea îl re inuse pentru înc un sfert de or . vulgar f r vulgaritate. de ceva din ei în i i!.. tensionat pân la strig tul gâtuit. în imperiul lor. prea exaltat îns . care surâdea peste ei doi. la o fraz m runt a ei. i acest lucrii ea i-l -spusese. deodat puerili... mie religia nu -mi spune nimic. Davilla Ä Vlaicu-Vod ". un fost coleg. în care î i r sucea gâtul sub ire un ve nic post-puberal. mare. de a se st pâni. dulce -neru inat . teribil de încurcat. atâta dispre în privire. întârzierea lui Ceea acolo. prietenul acela al lui trebuia s înmoaie. toat cearta asta a voastr e o ceart religioas . violen a în discu ie a lui Ceea. e adev rat c i ea ajutase la aceasta.... s îndulceasc . prea iu i. nu se priviser în ochi ² odihna lor.La vreo dou ore dup toate acestea. r neasc . orgolios i insult tor de sigur pe sine. inventat de ei în i i. încât Ludmila. Dar arja lui Caragiale nu e decât o dezinvoltur fa de o anume rigiditate... a unei coli pozitive. vo rbind prea tare i. spuse Ceea. ap ru i inginerul Medoia ² Bibi Medoia. invadându-i fa a sa urât . ale lui Massim. bucuria lor! ² nu se iubiser . evident! Bineîn eles. masiv .. Cei trei mai discutar astfel câteva minute. era o neîn elegere desigur. cu toate calit ile dizgra ioase ale unui astfel de tip. panicard . strident i brutal în armonia lor. iat .. Medoia spuse: ² . la sfâr it. pielea. ajungând pân sus. adolescen a sa strident . precum i Ädreptul" lui de dinainte de dou decenii). singura lui vin . pe figura osoas . mai ales... ca om modern. râzând.. se c sca în continuare. de reg sirea lor i a celor o mie de nuan e i în elegeri tacite dintre ochii. Ludmila plec . când... care sim i crisparea doctorului începu s vorbeasc repede... un impostor. i el se ridicase cu statura sa1 sferoid . ro ind atât de violent pe fa i pe gâtul s u nepl cut de alb.. prea largi. era aceea c Än v lise în dup -amiaza ei". s fie ejectat. de fapt. dar. o înso i. cineva care i-a furat o dup -amiaz ce fusese pl nuit una de împ care. care se fr mânta pe loc cu atâta spaim . era cât pe-aci s izbucneasc în râs. spre furia de moment a lui Minda i uimirea lui Ceea.² Ale cui? Ale cui? strig Ceea. un intrus. i-apoi. ironia asta a grecului poate e mult mai european decât întreaga revela ie latino papist easc cu care au venit. mântuia totul. Se pare c se r zbunase toat acea sfor are de a fi politicoas . de a face pe placul unui om pe care îl considera inferior.. din pricina acelui Äipochimen". r ut cios. o în ep tur (probabil felul acela nestingherit în care provincialul golea sticla aceea de coniac_. Ceea vorbi despre piesa lui Al.. nu. dar nu trebuia s te afli aici. încurcat. prezen a lui Ceea la el. Ce vin ?! Dumneata n-ai nici o vin . puteau atrage doar pe un tip ca Minda.ja scosese din s rite pân la urm ). i Ludmila î i astup ostentativ urechile. nu putea s arate altfel. în care nu se v zuser .". nu merseser împreun pe strad . cu flutur ri de mâini. pentru c se tia în inferioritate i î i specula bine acea inferioritate. în felul lui nepl cut. c .. . silabele lor. care salva. încât Ceea..

umilitor . prima parte a dup -amiezii îl crispase. nu mai am destul r bdare s asist i la golirea sticlei de uic . sau îl va dispre ui f r ur .. i cei doi prieteni-str ini nu f cur altceva decât s bea împreun . odat .. etc.. a ezându-se amândoi pe câte un fotoliu cu bra ele în jos. încercând mai mult s-o tempereze cu privirea sa i cu contrarierea sa grav-re inut . dovad câteva jum t i de fraz . trebuia s aranja i asta altfel. i. i-ar fi lipsit. i Minda.. f cu ea i râse. pentru o noapte i o zi. ÄTe felicit! spusese el parc . de i tocmai aceast idee a ap r rii celui r s rit. care. dup atâta alcool ² era o înclinare pe jum tate teatral . cel care Än v lise" i care trebuia ap rat i ceilal i. cu teama aceea de Äcadre" în spate (tat l s u se mai afla în deten iunea aceea brutal . o îmblânzise într-un fel.. el.. colega sa de facu ltate. ² Ludmila! strigase Minda. ei nu schimbar mai mult de dou zeci de fraze. îl întâlnise pe Medoia. ca i scuipatul sau sc rpinatul. de unde ar fi putut s-o cunoasc Medoia. dar nu. în prezen a mea! Aceasta se cheam tact. . el e un b rbat. tân r. r bufnirea Ludmilei. care venea de la Craiova. numai în felul s u. se sim ea de fapt bine. b trâne!" în ora. r mânând secunde lungi în aceast pozi ie. odat . doctorul aprinse un lampadar într-un col . dup plecarea celor doi. pe persoana sa fizic . da-da. felul în care Äintrusu l" îi suportase mânia. flagelarea. hiperaglomerat.. Medoia nu-i purta pic . dar simpatia pentru acel tinerel care f cea facultatea cu atâtea eforturi. victorios. i Ludmila ie i repede.. unde f cea facultatea. la sfâr it. Minda îl g si pe fostul s u coleg reinstalat în fotoliu. ca o boal ru inoas . aproape cu polite e. în s r cie. ca o fiin ce trebuie protejat . puternic. i. enervat de menajame ntele crispate cu care to i trei îl trataser pe intrus. cu regularitate totu i.). într-un fel. î nc o dat ... a str inilor. sau stân gace. îi venea s i râd în acela i timp. tocmai ca s -l împiedice pe Medoia s plece (acesta se i precipitase spre u .." i f cu cu mâna sa groas . undeva.. în felul acesta.. totu i. S bea! Ciudat. spuse în felul s u. la un meci în Capital . acea revolt a franche ei ei. îl obosise teribil. acum c r m seser singuri. in ceasul care urm ... c . lucruri foarte fire ti... Ludmila zâmbi chiar.. de-acolo etc. încât Minda tres rise. Ceea i Medoia. împreun cu ap mineral rece.. g si chiar un epitet lini titor. o sfruntat lips de tact. în orice caz ea îl va detesta f r dispre . Minda se lini tise treptat.i spun ". ad ug Ludmila. îmi pare nespus de r u.acum. rece totu i. acum. fo ti prieteni. ei nu se mai v zuser de la bacalaureat. îmi pare r u. o obscur mul umire îl invada cu discre ie. 115 Medoia devenise moroc nos sau absent. i Ceea o urm tulburat. s v pricepe i din sferturi de fraze. ce fusese atât de aspr cu el.. sau. b u pu in din propriul s u pahar.. el î i plec cre tetul i schi cu bra ele un fel de gest în l turi.. i. cu totul altceva decât. adic : ÄAstea sunt femeile.. a ai ratat o posibil prietenie a noastr ! Nu se intr astfel într-o amici ie. s imita i vreun profesor de-al vostru. ² . sim i. nu mai Äaveau ce s . mult mai pu in. Medoia se înclin ² era surprinz tor de st pân pe el. în ace ast înserare. e altceva. nici dumneata. dup plecarea ei. de parc cel lalt ar fi f cut o aluzie la prima lui so ie. stând în fa a acelui individ cu hot râre str in. într-un bufet sordid.. sau. la urma urmei.. dar nu trebuiau s se întâmple în dup -amiaza aceasta. V las.Când se reîntoarse în înc pere. g l gioas . mai bine zis tu ise de câteva ori i î i încheiase nasturii hainei încercând s bolboroseasc ceva).. i Minda b u i el. cu pânda aceea dintre ei. o dovad c îl consider dintr-ai no tri!. dar era imposibil.i m nu ile. un Medoia de care se sim ea înstr inat.. bineîn eles. Doctorul se a ez i el. sinceritatea mea e un compliment de fapt. fugit din internatul acela al lor. la o mas . în picioare. a 116 .. asta e sigur. pe care îl privea cu o anume ging ie. pe jum tate batjocoritoare.. în Gara de Nord. de la ghea (horinca era vitriolant !).. privindu-l comic pe Minda. cu hainele jerpelite. în acea or petrecut în gar ... i dac cei doi. dup ce schimbar un zâmbet de în elegere. ² De ce?. foarte puternic probabil. a logodnicei prietenului s u. nici Minda. un Medoia sub irel. Ludmila îi trimise iubitului ei un surâs cald.. dar i el cu regularitate.. ar fi râs!. E bine femeia! V potrivi i bine.. un gest evaziv i elocvent. Iat . f r motiv). i t cur amândoi. s v bate i ca ni te birjari pe umeri. uimit el însu i. a mea! N-ave i tact. Vina dumitale e de fapt. cu tot mai mult repeziciune. care îi ascundea totu i pe cei doi prieteni. în sfâr it.. cu un zâmbet m runt. de altfel. de acas . adic . relativând tot ce spusese (era evident. cu paharul plin în fa . Medoia b u mai pu in. vii i dumneata?!. c ruia. v las s v privi i în ochi cu duio ie... Afar se întunecase. din trecutul s u era lucrul cel mai nepl cut. dincolo de contrarierea pe care i -o provoca acea ie ire 114 a Ludmilei atât de Äludmilian " de fapt!. de parc societatea celor doi. furios.. al celui venit din provincia dep rtat fa de trei str ini distan i din Capital . i ar fi râs. Ceea. i mai banal. nu prea tare. ce-ar mai fi râs cu ea.. ar tau c . peste umerii lui gro i. pentru care nici m car joviala dumitale provincialitate nu te scuz !. cu farmec oricum. luându. dinaintea acelui trup gros. ar fi disp rut ca un abur din înc pere. lips de tact.. Minda î i aminti. într-o gloat amorf . evident. printr-o minune fizic . îl înc lzise totu i. Sau locvacitatea sa nu fusese decât ocul primei revederi i un fel de a face fa al lui... spuse o fraz amabil . când tân rul student la Medicin c uta pe cineva la un tren de Timi oara care-i aducea un pachet de la ai s i. Domnul Medoia va în elege c aceasta nu e prea grav.. deodat .

încerc s . o anume substan ! ² o stafie ce se în l a ca un abur. Apoi vorbi el c tre înv cei: «S ne întoarcem în Iudeea!» înv ceii îns îi r spun-f ser : «înv torule. 118 Crezi tu aceasta?» Ea îi r spunse: «Da. Äînvierea lui Laz r!" gândi înveselit Minda. harnic . aburul pe jum tate închegat. capitolul 11. Dar s mergem la el!» Atunci Toma. el pute deja. prin nu tiu ce curioas asocia ie. cu gesturile acelea simple. cred c tu e ti Christos . fratele ei. ci doar la o jum tate de ceas. tiu. ale unui om care a frunz rit sute i sute de c r i. i tu vrei s te reîntorci acolo?» Iisus r spunse: «Nu sunt oare acestea cele dou sprezece ceasuri ale zilei? Cine umbl ziua. gr ir : «Nu putea. de dou decenii. z rind-o pe M ria c se ridic gr bit i iese afar . gândind în sinea lor: «Merge la mormântul lui. Astfel îi vorbi Marta lui Iisus: «Doamne. stadii abandonate. Atunci Iisus le vorbi deschis: «Laz r a murit i m bucur pentru voi c nu am fost de fa . cel pe care -l iube ti zace». într -o camer goal . Dup o foarte scurt c utare. c ci au trecut patru zile de când . V zând -o Iisus c plânge.. dintr-un m runt automatism al vreunui contact cerebral. hot râte. pentru c el vede lumina acestei lumi. acela nu se împiedic . vorbi c tre înv cei: «S mergem. pentru ca voi s crede i. pentru c în el însu i nu se afl lumin . se înver una în sinea sa i se tulbur i spuse: «Unde l-a i a ezat?» i ei r spunser : «Doamne. o urmar . verset 1. de ging ia dezarmat care fusese farmecul lui Medoia adolescentul. Iisus îns nu ajunsese în satul lor. se apropie de mormânt. prietenul nostru. e spre binele s u». ca s murim cu el împreun !» Astfel ajunse Iisus acolo la patru zile dup ce îl îngro -paser . surâzând. Laz r. o stafie ce prindea corp ² un anume corp. Cine îns c l to -Jre te noaptea. i în timp ce o c uta. i mul i iudei veniser la M ria i Marta s le consoleze de moartea fratelui lor. cel care a deschis ochii orbilor s fac ca acesta s nu moar ?» Atunci. Cine crede în mine va tr i chiar dac moare. deren Bruder. reveni în fotoliul s u cu o carte pe care n-o mai avusese în mân de foarte mult vreme. doctorul se ridic . îi alerg în întâmpinare. adoles. Era o cript îns i o piatr grea era a ezat la intrare. stafia înc t imid ² care poate va muri înc o dat . Atunci gr ir înv ceii: «Doamne. ca un deget care bate distrat i mecanic aceea i clap la o claviatur . apoi tot mai prins. fratele meu n -ar fi murit.» ji< Astfel vorbi el i dup aceea le spuse lor: «Laz r. M ria. in dem Flecken Marias und ihrer Schwester Martha. vino i vezi!» i Iisus î i ascunse ochii. consolând-o. i cel care tr ie te i crede prin mine. Din trecuta sa Äerudi ie de liceu" î i aminti ² cu un zâmbet involuntar de orgoliu ² c istorioara cu Äînvierea lui Laz r" nu se g sea decât în Evanghelia lui Ioan. i iat . doarme. pentru mult vreme! ² a Ästadiilor" acelora c rora li se spunea astfel: pubertate. oare. acela se va r t ci. i îi spuse: «înv torul e aici i te cheam ». Iisus vorbi: «Lua i piatra de aici!» Atunci gr i c tre el Marta. Dup ce gr i acestea. de metodic împ r it . într-adev r. dac doarme.acelui obraz lipsit de spiritualitate. deci. pe loc. Marta îi r spunse: « tiu c va învia la învierea judec ii de apoi». Când M ria ajunse deci în locul în care se afla Iisus i îl z ri. s -l plâng ». Iisus vorbi c tre ea: «Eu sunt învierea i via a. dac ai fi fost aici. îi c zu la picioare i îi spuse: «Doamne. c acesta era bolnav. i -apoi cum aceast expresie se fix . fiul lui Dumnezeu. Iudeii care se g seau la ea în cas .. tot mai contrariat de lectur : ÄEs lag aber einer krank mit Namen Lazarus.. Betania nu se g sea îns prea dep rtat de Ierusalim. deci. Surorile trimiser atunci dup el.. Iisus vorbea îns de moartea sa. din satul M riei i al surorii sale Marta. von Bethanien. poate. dar eu voi merge la el i-l voi trezi». Medoia nu venise cu mâna goal : îi adusese acest m runt dar: halucina ia. evident. din oboseal . M ria r mase îns acas . împreun cu iudeii care o înso eau. ca fiul lui Dumnezeu s fie sl vit prin ea». i trecu în bibliotec . cu amuzament la început. tocmai de aceea îl asculta cu atâta aviditate! ² la propria sa pubertate i adolescen . die dem Herm gesalbt hat mit Salbe und seine Fiisse getwcknet mit ihren Haar. pe nume Laz r din Betania. pe care. Când Marta auzi deci c Iisus venise.i explice de ce în celelalte trei evanghelii era omis perfect acest fapt.. nu cu mult vreme în urm vroir iudeii s te lapideze. iar ei în elegeau c era vorba doar de somnul trupului s u. Astfel vorbir iudeii: «Vede i cât de mult l-a iubit?» Unii dintre ei. ca s i se spun : «Doamne. i citi. lui Minda ² totu i. cel numit Geam nu. M ria era îns aceea care unsese cu mirodenii picioarele înv torului i le tersese cu propriul ei p r. stafia propriei sale adolescente. Dumnezeu îndepline te rug mintea celui care i-o face» Iisus vorbi c tre ea: «Fratele t u va învia». îns . îns . alerg i o chem în tain pe sora ei. spuse: «Boala lui nu e spre moartea sa. Noul Testament în traducerea lui Luther. fratele meu nu ar fi murit». M ria aber war. cât de pu in loc avuseser aceste vârste. sora celui care murise: «Doamne. mai întârzie el doar dou zile în acel loc în care se afla.. Când Iisus auzi aceasta. care ai venit în lumea aceasta». doar din trupul acela cu umerii pr bu i i din fa a sa. tulburându-se Iisus înc o dat în sine însu i. în via a sa ambi ioas . Iisus o iubea îns pe Mana i pe sora ei i pe Laz r. era bolnav. o vârst care avusese prea pu in drept de existen în via a atât de încordat . excesiv de harnic . dac ai fi fost aici. vezi. Iat ." 117 Äîn vremea aceea z cea bolnav un oarecare. acela va fi nemuritor. g si în sfâr it Evanghelia lui Ioan. ci spre m rirea lui Dumnezeu. cât de rar se gândise el ² spre deosebire de Ceea. ci se g sea înc în acel loc în care îi alergase Marta în întâmpinare. prin ce for ?! ² îi n luci propria sa adolescen . Doamne. a doctorului. Când auzi el.

. s simt . încât doctorul se îndoi o clip c acest om b use o jum tate de 119 kilogram de coniac. et etera. Nu mai sta i calcula atâta. s deslu easc silueta sub irelului s u prieten în acel bandaj gros de carne care era trupul lui Medoia (. ei supra -vie uiser . sau numai a a zisa revolu ie?! Al ii au pl tit mai greu. bineîn eles. trebuise s îndure. foarte pu in. Iisus îi r spunse: «Nu i-am spus oare c dac vei crede. de lucid . era de preferat? A fiului i a tat lui Medoia. congrese.. care îl uimeau i îl i amuzau. nu grozav de descurc re . în cripta aceea uria . nu? f cu Medoia." . Unde era acel tinerel. nici o grij . prostii. ceva neclar. zâmbind. i el i tat l s u..i seara i alungându. e ti un câine singuratec. când te ui i la mine. ÄLaz re. jegos. vino afar !» i mortul ie i afar .. ha! râsul lui Medoia era cald. h ituit. asta n -o s te în ele nici dac i-ar pierde mama! Nu pentru tine. Nu era nici râsul min ii.. Ai ales bine. . Iisus vorbi deci c tre el: «Desface i-i bandajele i l sa i-l s umble!» Mul i dintre iudeii veni i la M ria. asta e totul.. pe jum tate amor it de alcool ² b use. a celor care nu atr geau în nici un fel aten ia! ² da. Ce crezi acum. vesel i li ber.supravie uie ti. acest lu cru nu e foarte important. era ceva care-l sufoca. te iube te de nu mai poate.. moarte veritabil . acea dezarmare a întregii lui fiin e. pe deasupra. un student la Medicin exemplar.e aici». zâmbind stângaci.. sub ce colosal ciocan de spaim trebuise s gâfâie trupul acela melodios. Asta voiam s spun i eu: Lauren iu Ceea. vino.. al ii au pl tit total. cu pantalonii c lca i.. sub ciocanul acela ce-l turtise i-l f cuse astfel.. serioas ... confuz. i în clipa când Minda deschise gura... tiin a ta. felul lui de a fi. nu -nu. Tat . când el. te iube te. Medoia i familia sa au avut totu i noroc. s -i r spund . ² Prea mult.i prietenii. cu picioa rele i mâinile înf urate în bandaje i cu fa a acoperit cu un giulgiu. cu gesturile acelea stângace. este exact ce . i doctorul trebui s se ridice brusc. era râsul trupului s u. nici râsul vreunei memorii încâlcite. privindu. noroc. a Ä acelui" Medoia. f r urm de ironie. ² Lauren iu Ceea. scârbos de bine crescut? C m-am îmb tat?! Bineîn eles c m-am îmb tat! Am vrut s m îmb t i am f cut-o. strig el cu voce înalt : «Laz re. era atât de îngrijit îmbr cat. ceva.. revenindui din amor irea sa. din frigider. poate. i erau i celelalte dou animale de fa !. bineîn eles.. dar spre binele poporului. ² Exact. probabil pentru c nu era ceva care s dureze ² i îi aduse celuilalt. totu i. supravie uirea aceasta.i pierde min ile. neb rb tesc. asta e: s supravie uie ti! 121 ÄLaz re. de i. Medoia îl .i trebuie ie: ar toas .. abrutizant . nici nu tiu dac te iube te sau.i vezi mai departe de. supra-w -H vie uiser ! S . Iisus î i ridic ochii i spuse: «î i mul umesc. vino afar !" strig cineva. mul umit de sine însu i. trupul s u gros care-i st tea în fa . a celor lipsi i de personalitate. a celor uniformi. ce -l fermecaser pe seriosul i echilibratul Minda. fricii. Minda... nu-nu. cu am r ciune bineîn eles. nu-mi r spunde. i distinsa domni care. prostii.. ce-l tulburase pe el. care. ad ug el. ce mai. c nu tiam c am s fac asta la tine.. vinovat. animalic . i-o t ie: Las . în sfâr it! O femeie cumsecade. i pe urm po i s . mai relaxat acum. da. ti nerelul acela speriat. cu p rul moale. f r s vrea. vei vedea m re ia lui Dumnezeu?» Atunci dar piatra la o parte. numai c . nici al unei inimi duplicitare. total nepotrivit cu. doi. nu m intereseaz . Unii îns alergar la farisei i le povestir totul.Nu se opri îns aici i citi mai departe. al celor care stau aici în jur. v zând acestea crezur în el. cu un tat bine adaptat i atunc i.. el. i-am vorbit.. ceva gre os.. sfios i bine crescut. 120 toarn i tu un copil. ² Ce cite ti? îl întreb Medoia. foarte bine aleas . i înc ce bun .i prietenul... pe care -l iubise. doctorul î i d du acum bine seama. a fiului i a tat lui. animalic . predestinat atât de devreme s r ciei".. de fapt. stricându . totul. încercând cu ochi sfredelitori. tergându-se mul umit la gur cu mâna. se întorc ei mâine. mult lume tr ise atunci în spaim ... feminin. i a murit de moarte bun . c era urm rit. de când erau singuri. speriat c -l vede.. din cap. neprivindu-l. ² Sunt un porc. sut la sut . De când sunte i împreun ? ² De vreo doi ani. nu era o prostra ie a alcoolului. ceva nepotrivit. spaim * abject . Medoia vorba cam în felul acesta. c m -ai ascultat! tiam c tu m ascul i mereu. însoar -te cât po i mai repede. tat l s u s-a întors. paharul cerut. Ce dracu e ti atât de politicos? D -mi un pahar cu sifon rece. dar asta numai fiindc e ti tu a a cum e ti. ci sigur. noroc! gândi Minda i d du încet.. cenu ii.» Spunând acestea. la ea. i el. adic cei doi Minda.. cu toate rela iile sociale în regul . de i. cu ea. Bibi Medoia.. dar. domnul. ca ei s cread c tu m-ai trimis la ei.. însoar -te cât mai repede cu ea.. de consulta ii. da-da. un surâs care îl uimi pe el în primul rând ² el se transforma cu rapiditate sub ochii sau în apropierea lui Medoia în ceva ce nu mai fusese niciodat sau nu mai fusese de mult vreme.. vino afar " strig cineva în gâtlejul lui Minda. cât fric . umilin elor materiale. i domnul filozof. Ärevolu ia" adusese i spaima simpl . Sau poate acesta era felul s u de a.. cu bonomie. cu înc ceva. E adev rat. ridic ochii: Medoia îl fixa cu o privire atât de clar .. când observ . pe care -l întâlnise atunci în Gara de Nord. abia acum pricepea doctorul. ha.."). o docilitate i o stâng cie dezarmante... nu e cel mai important. deodat . un pahar foarte mare i un sifon rece!. nu poate.. cu picioarele i mâinile înf urate în bandaje. o -ho. bineîn eles. Ä i mortul ie i [/1' afar . Minda se ridic supus.. dar alunecând în media aceea ² ce sub ire era în anii aceia chiar i media aceea. ce vorbesc! Bineîn eles c te iube te..

.. dac o i mai prind schema cu. i ochii lui râdeau i o clip sclipi în ei feminitatea aceea puberal ." i Medoia continua s turuie.. ci ficatul. eu aleg pe cel mai mic. bineîn eles afar de.. doctore? Ai habar de chestiile astea.. Totul s-a salvat. sub iri. roiurile de musculi e. Reu ise s se Äsalveze". jum tate de an n -am ie it din baraca mea undemi am biroul.. perfect alba tri. 122 \ Apoi începu s povesteasc o istorie cu o inginer tân r . Dar Medoia îl opri: ² Nu.. dar. data viitoare. ² Bravo! Ad -l încoace... îndreptându-se spre buc t rie..... cu rahatul sta în gur . în sfâr it...? ....întrebase ceva. ² Vin am. s dau dracului totul. cu bonomie.tiin . dar mult mai periculos! Da. ajunsese s m cunoasc prea bine.. Äun drac tân r cu ochii de viezure.. spunea el. vodc . hohoteam ca un bivol nesp lat care se tot r suce te în mocirla lui de care nu se apropie decât ân arii i musculi ele. totul.. se uita înapoi. într-un asemenea hal.. mai bine.. s te treze ti tot timpul i. am salvat ambarca iunea. se îmb tase cu bun .. i Medoia se amuza de mutra îngrijat pe care o f cea doctorul când el î i d dea paharul peste cap: ² i-e fric . de asta. i Minda se întoarse vioi.. care îi r scoliser ficatul"... Data viitoare ² i Medoia începu s râd scuturându-se tot. dragele de ele!. beam i plângeam. se jura inginerul. periculos. cât timp beau.. care e la fel de bun la gust ca hipermanganatul. nu m îmb t în fiecare zi.. i. dac o s mai pot 123 priett alcoc celelc ceva. de i. încât o îngre o ase Äpe aia mic ". s-a salvat.. De-atunci.. mai ales. dac o s mai am atâta minte.I i cel râzân | " iDintn fi mai nu mi cu rar face ri puben intac i Se mutra cap: întâmp 122 b ga în mine atâta zeam amestecat .. parc numai sta?! Plângeam.... dar am sc pat (Medoia avea o crispare amar în jurul gurii când spunea acel Äam sc pat"). repede! Cu un sifon rece! Simt c mi se face r u. dar Äam închis ochii cât am putut. data viitoare. din când în când. de i râdea f r veselie ² s dea Dumnezeu ca dai viitoare s vie cât mai târziu sau deloc. bineîn eles. dup un timp ² era aproape zec seara ² doctorul îi propuse s m nânce ceva. bineîn eles. ce folos.. uneori aveam senza ia c î i d seama de întreaga schem ..... nu. i. i e ceva foarte scârbos... sim i c te treze ti? i Minda râse i se auzi cu pl cere. \Dintre dou rele. scârbos. cu o precizie magnific c a ici e vorba de cu totul altceva. nevast -mea a mirosit totul. Äîi fusese atins nu inima. b trâne. spuse Minda. în câteva rânduri. ce mai arie! Nu tiu. nu mi se po ate întâmpla nimic.. Minda îi r spunse i el. râzând..Nu mai ai ceva de b ut? ² De ce. de i.. atunci alcoolul îi era total nesuferit. Se apucar amândoi de vermuth and soda. / ² Da. ² Nu mai am coniac. îmi explic. intac i. spunea e l. cu ghiare lungi.i dai drumul. stagiar într-unui din antierele unde era el ef de lot. care mi se lipise de coaste i -mi gângurea acolo de-mi f cea respira ia a a ca locomobilele alea chiabure ti.i spun ce fericit am fost când am sc pat! îmi venea s rup totul de pe mine. nu? Ce zici.. ad ceva. dar.. e tot ce nu pot s suf r eu la b utur ..i luxeze c snicia!".... am strâns din f lcile mele late i n-am dat pe la antier vreo s pt mân . dar ce. de i.. pân i faimosul nostru vermut ro u. nici be iile alea n-au p c lit-o ² ea a sim it imediat. sta e avantajul de a fi beat. plus ce. despre Äviezurele la infect. de parc ar fi sosit proasp t de la o dezintoxicare. bere.. tuf-tuf. spuse Medoia pu in uimit. se pare îns c trebuie s fi i o dat viitoare. minunea aia mic . ² Ce fel? Românesc? ² ÄCinzano". i cel lalt repet : ² . nu de-o minunat i cinstit afaniseal ² dar... avea ficatul f cut praf i el însu i devenii un fel de cet ean cumsecade. beam i plângeam. i ce mai arie. mahmureala asta e tot ce poate ‡ fi mai infect. las vinul. b trâne. aia mic a fugit mâncând p mântul. i -asta în dou rânduri. cine tie. cu unghiile ei. cam a a. avea câte ceva în frigid* sau.. n-am nici un chef de vin. ce se lipise de pielea lui" i pentru care Äera cât p -aci s . mult mai în elept îns . disp rut . ha. b trâne? Stai lini tit. ha. am fost avansat... altceva n-ai? ² Am ni te vermut. pe arie. pentru c .... deodat st pân. tuf-tuf.. ce n-am b ut atunci. i bineîn eles.. ochii aceia nepotrivi i cu restul.. extrem de periculos! Am sc pat îns . un organ la fel de nobil. ² Altceva n-ai? Vin. care-: CU. la col e un .. Apoi trecu âltocvâ.. ceva teribil de scârbos. po i s .. s coboare jos..

f r o vorb . adic . ha. B use aproape singur întreaga sticl de vermut. exact un tip ca mine^gros la trupijsjjferche ..... binef c toare ca o m mic . ridicându-se dintr-o s ritur .. ² Ha. s zgârie. o femeie. ha. te în eli total. Uite ce. de armonios îi era râsul. spuse lini tit Medoia. i -am spus. pentru c . Nu-nu. ² E ti un bou. visându -m . ha. ² E ti prea beat pentru a a ceva. ² De altfel.. altfel. ce te-ai crispat în hali sta?! Crezi c vreau s i -o cer pe distinsa ta doctori . de cald.. nu-i era foame.i spun ceva.Pardon.. cunosc o asemenea femeiu c . vrea s . se auzi dincolo. la cel lalt cap t al firului... a a. destul de lung. tocmai pe tine te viseaz . în sfâr it. ² Du-te-n m -ta.. ha. ceva care s se mi te. Minda închise. i doctorul se minuna c capacitatea de absorb ie a acelui trup masiv. ca i mine. bineîn eles dac nu se face prea târziu i. probabil c una din cele dou Äporumbi e" f cuse vreo remarc . vor s tie cine e ti.. dac e a a.... dac e ti dr gu . ha. u or gu it. dac-ai ajunge la ea! Dar Medoia continua s râd . faci pe grozavul.. i. fat . depilate pe picioare i pe la sub ioar . Cu câteva cuvinte scurte.. o minunat ferm iltceva iu c .. Mergea calm. un cet ean cun secade. inginerul Medoia. Minda d du din cap i. râzând i el. ha. poate nici s pt mânale. femeile ² Ce-i cu femeile?! mar Minda. unde ei cunoscut i. probabil c .. ce faci acolo. care râd cu m ochi i l crimeaz cu cel lalt. apoi. ha.. e ti exact omul care. tocmai când voi s nchid . spuse Minda. Atunci. nu. nu poate s plac unei femeiu ti' Crezi c minunatele de ele se împiedic într-o formalitate de-asta m rui lispus t .. sun telefonul i Minda auzi din nou timbrul acela r gu it. ha! se auzi gâlgâind la cap tul cel lalt. încât i inginerul ridic privirea.. tocmai... se înclin atât de puternic. doctore! Ce voiai s -mi spui? Sau voiai doar s m întrebi ce fac? i râse. ha. parc obosit. i câteva frac iuni de secund Minda nu. se auzi de dincolo vocea Miei Fabian. mie-mi trebuie acum o femeiu c . ha. ce zici?! s le dau afar peste câteva minute. atunci te rog s . în clipa când începu s vorbeasc . face to i ianii! Este exact ce . prefer caii. Peste vreo jum tate de or .. dac e ti de acord. fii f r grij . \ 124 ² Ha... nu suport »rea mult timp femeile. nu ridicam eu.. care respect legile. i Fabian reac ionase direct. cel pu in de ast dat ... De ce crezi c un om beat.. care se perpelesc în a ternut. un prieten al meu. ² Bine! f cu Minda. încât . râse doctorul. la. cu umerii mi cându-se puternic i res-drând greoi. cu totul altceva! Uite.restaurant cur el. cu seriozitate. dou porumbi e la mine i bem împreun vin fiert cu smochine uscate.. uite. credeam c nu e ti acas .. în ciuda apj rentelor. Medoia lu receptorul i..Ba da. dac .. astfel de excese nu erau zilnice.. c -mi fac i semne. cum sunt câteva mii în ora ul st> împu it. un animal cai sunt s sâsâie i s te împung cu ochii. 125 câinii. .. d -mi un telefon mai târziu. cum ar fi starea de be ie sau de veghe a pretendentului. te ascultam cum râzi.. sau ceva as< iu m n tor?. sim ind cu furie c începe s se crispeze i c dintr -o clip în alta Medoia îl va sim i. când inginerul se preg tea.ucoanele tale sofisticate.T dar ce s mai.. un papagal. cald: ² Te-ai culcat. ele tocmai je mine m viseaz . înc ro |iot rât la fa . ² Crezi? replic Medoia. ca de obicei bine . aflat la mine. dou bune prietene.. ha.. ha.. de ii dar. s sâsâie încet. comendatore! Bravo. ha.. spuse Medoia i se ridic în picioan lepil se uit afar pe geamul întunecat i începu apoi s se plimbe prin îi c pere. ha. eu sunt ce le trebuie7. amor it de tata edere pe scaun. oprindu-i din plimbare cu aerul cuiva c ruia i-a dat prin cap o idee. un: -Alo! ² Alo. s plece. f r nici o ezitare.. pe care îl uitase. mai tân r . a ni te..i putu prefigura prea bine fa a ei.i orbesc ie de o femeie. dac vrei. pline de idei ca g ina de p duchi. Aiurea.. încercând s zâmbeasc . r spunse el. ² Hai-hai. ai nime-it-o. nu-nu. i-ar pl cea i ie o cucoan de asta at . A tept un timp. mi c rile ei i întreaga ei fire. e ca i cum a înv a mierla s înoate! Printre . z u. cu atâta spontaneitate. ai amu it? ² Nu. e cu totul . se apropie de telefon i form in num r. Ei. i înc o dat pe doctor îl impresiona pl cut timbrul ei cald. ² Ha. ai s râzi. sigur. . ha. se scuz el. O femeie.. ² tii ce-ar fi bun acum.minte! / iu sunt b rbatul ideal. Minda. b trâne? spuse deodat Medoia. f r rost.. un gâlgâit care r suna în pâlnia de ebonit aproape muzical. Äha -ha"-ul din receptor se auzea pân la el. atât de nea teptat. nu e ceea ce crezi. atât de sonor.. Dar aveam pe cineva în vizit i nu eram dac s . observând c Minda se ro ii la cererea sa nea teptat .i trebuie! ² S mergem la ea! f cu Medoia. în asta sem n pu in cu voi.. f cu Medoia cu simpatie.

sunt un fel de.. ha. mimilioane de scuze. cum 126 puteam s -mi permit. n-am vrut s insinuez nimic! Mi-milioane de scuze. vreau s zic. pardon. vreau s zic onoarea. domni oara Pleiniceanu. întocmai. numai eu s avansez. e un cuvânt care mi-e foarte familiar. numai el. deoarece. ha. Poftim? V rog s repeta i. nu. dac ... absolut imposibil! Refuz categoric! Cum a putea s m descriu eu însumi. A. normal! îmi pare bine c . imposibil! Absolut imposibil! Ceea ce pot totu i s avansez.. cu atât mai mult cu cât.. nu a a în. bineîn eles c v aprob. dac . Formidabil!. poftim? Cum cine? Bineîn eles. dealtfel.. era s zic: bat -te norocul!... bineîn eles.. nu-nu.. i mândra mea so ie la fel... îmi pare bine c v place i dumneavoastr . îmi cer iertare. tot de la domni oara Pleiniceanu.. ha.. hi.. ² .. înainte vreme a fi spus c sunt un amploiat cinstit. deci sunte i o celibatar ?. ha. scuzele mele!. nici vorb ... nu. nu-i a a. a putea spune chiar... tiu eu.... cum a i uitat? A a de repede. ² Ha. odat ce distinsul meu coleg ² 127 de fapt. dac -mi permite i.. nu-nu. nu v -am comunicat înc ... ha. cum se zice. nu v place expresia?! Ha. ha! se auzi râsul sonor al Miei Fabian în receptor i. a.. ha!. cu atât mai mult cu . lui Minda i se p ru c halucineaz .. dealtfel. în primul rând pl cerea. nu cred o iot . v preface i. poftim?... fostul meu distins coleg ² nu a întreprins-o. Poftim?. ha... i dac i la chip ar ta i a a ca i la spirit. ha. pot s spun c am avut noroc când am ridicat acest receptor. nu -i a a. a. Minda întoarse capul i-l privi cu suspiciune.. v bucura i de un loc foarte. c am asentimentul dumneavoastr . nu exagerez cu o silab . nu-nu.termin. am fost colegi de liceu i asta am i r mas! Via a ne-a desp r it. dac -mi permite i. vai de mine. ta i de familie i alte categorii de. deci o fost provincial . ha. înainte vreme se spunea slujba sau amploiat. ² Pe onoarea mea. cu o magistral . ochii dumneavoastr . am zis: întreprins-o.. V preface i.. dac nu. Asta i -am spus-o i eu. în considera ia mea. Evident!. ² Ha... hi! se auzi distinct în receptor. ha. nu?!.. dar dac e s judec m dup voce. cum o s m plictisesc... ha. vorbi el în receptor.. da. ha. nu-l deranj m deloc.. nu. a. da.. ce putea i s face i. de ce crede i c sunt mai ironic decât. ² M ierta i. adorabil! Bravo! Sunte i adorabil ... Nu retrag i nu m retrag cu un milimetru. cum?! A. Evident! Evident!.. eu am marele avantaj c . A refuzat chiar s v descrie portretul fizic.... cu gestul s u atât de expert. a zice. sau poate numai în acest fel. la tonajul meu. ironia nu -i for a noastr . e de speriat câte persoane distinse lucreaz în întreprinderea noastr . ha. a spune c . eu.. cum?! Cum?!. nu-nu. exact! Exact! Mai bine nici nu se poate s . domni .. vreau. ha..... nu-nu.... dac o s aib pu in ans . z u.. evident. ha.. eu sunt un om modest... bineîn eles c se preface. în onoarea dumneavoastr .. ha. bineîn eles. trei viitoare dactilografe emerite.... decurg. ha... din punctul meu de vedere.. Asta zic i eu c ... ceea ce -mi d un larg acces la acest cuvânt. un milimetru nu-i glum . în chestia asta am principiile mele! Am dreptate.. ha. 128 Evident!.. cu un miraculos echilibru inginerul r mase în picioare. ultimul cuvânt. cum spune o dactilograf de la noi.. ² Dealtfel. cum ti i s v preface i voi.. chiar i în acest fel. din toat inima.. dar nu provincial. dar ce dr gu .. nu-i de mirare dac oameni cinsti i.. l sându-m în bra e cu. i trei feti e armante..i reflex. nu-i deloc superfluu. c b rba ii tia de aici. sigur c da: sunt un fericit tat de familie. ceea ce.. cu o so ie! ² prima! ² demn i buc lat . asta e sarcina mea moral de p rinte i nu voi ov i nici o clip s . cel pu in dup timbrul tonului.. dar fu incapabil s citeasc dou rânduri. deoarece îi trecu prin cap ideea c Medoia s-ar fi putut preface mai beat decât era în realitate.. bucure tencele. numai ultimul cuvânt. a. pardon.. ha. ha.. cu mâna stâng .. a provincialilor. foarte bine. v d c l -a i intuit perfect. ceea ce nu tiu dac .. nu-i a a: da-desigur.. trusoul i educa ia complet . Pardon. Nu -nu.. i pl cerea. ha! Deci... da i -mi voie s v s rut mânu i ele dumneavoastr dulci. ha... întocmai... poftim? Ha... i pentru asta. Poftim? V rog s repeta i. fiind din provincie. dactilografe sau responsabile de alimentara. asta-i bun . m bucur . ah... a îndr zni s spun c sunte i o persoan cu totul agreabil . dup ce c am nea teptatul noroc. cred c face i. faptul c el a fugit atât de repede.... cum. stimat domni ... Vai de mine. de altfel st i cite te.lui Minda îi fu team c cel lalt se va lungi pe parchet.. nu-nu. da i-mi voie s . dulci i gr su e. ha.. cum se zice. da. eu lucrez la o întreprindere. se repezi inginerul. care a f cut carier la Bucure ti. H a.. ha... aproape în toat camera. poftim? V rog s re peta i dac . c v deranjez la aceast or . dr g la chiar. desigur.. din provincie.. o clip . nu ti i?!. nu nu.. îl a eaz într-o lumin foarte proast .. s aib educa ia complet ..... picant .. nu am avut pl cerea. i nu retrag o silab !. se în elege.. un salariat cinstit. se întoarse cu spatele spre cel care vorbea la telefon i încerc s deschid o carte.... se poate?!... Exclus. ha. ocazia aceasta încânt toare s . nu. ha. sudoarea de pe buza de sus i de pe b rbie. nu -nu. ha. ha.. dup cum ti i.. într -atât de absorbit era totu i de cele ce se întâmplau în spatele lui.. V rog.. cum? Ha. luând asupra mea toate cele ce decurg. se în elege. nu a a. el....... cu toate variantele sale.. evident! Dealtfel.. ia te uit cât perfidie. cea mai mare vreau s zic. dealtfel. Ha. dac .. c reia iam cump rat o gr mad de rochii cu flori i rândunele. cum? i la dumneavoastr ?!.. dac -mi permite i. da-da. dac -mi da i voie. ha. dac pot s . în ochii mei. cel pu in...... bineîn eles.. s fac carier . De ce ar fi f cut -o? D du din umeri. am spus. le -am dat de pe acum la ore de balet. tergându....... o persoan foarte distins .. a. evident. Evident!.

Nici nu-i trece prin minte. E ceasul zece i aisprezece.îi voi oferi bra ul meu durduliu.... de lectur .. era oricând i mai ales acum. pe care fiin a sa moral îi dorea i îi suporta. incon tient a fost totdeauna. cu p rul rebel. cum? Nu. c utând un taxi. Äsnob nenorocit" i altele. probabil c m înjur . pufnind zgomotos pe n ri... Acum. Medoia îns nici nu vru s aud ... sunt convins c se preface. ha. cu realitatea sa intempestiv . încruntat. în m sura în care. vom achizi iona una. nespus de cuceritor. dar nu conteaz . Ie ir apoi... Lauren iu.A^ de fiecare frac iune de secund a lungului prezent pe care îl tr ia. ierta i mi întrebarea. dar numai pentru c tia c în curând se vor desp r i. Treci i noteaz f{ adresa doamnei! îi ordon el lui Minda. ha! Sunt cu totul de acord. Dac râde?. nu a a.. era mai mult decât probabil. i în asta. chiar i o noapte alb . a . vino afar !" i. populat de simboluri i stafii care -i apar ineau doar lui. a a cum vedem în. n-am vrut deloc s v jignesc. ha.. era înc anima ie.... realitatea e tot ce poate fi mai. tiu c se teme al dracului de-o scurt-circuitare. la fel de pitore ti. bineîn eles. nu merit . care î i trimisese astfel concreta.... n-am în eles. ca Ludmila s sune i era înc un telefon pe care-l a tepta... dac se poate. i acesta îl lu entuziasmat de bra . niciodat .. cum. Jos.... atunci. a lui Minda. dar. cu pampon alb.. v rog. cum se. Cu fiecare minut ce se scurgea doctorul era tot mai pu in entuziasmat de vizita pe care urmau s o fac . nu. fundamental deosebit era acest vechi prieten de cel nou. sunt convins. cum?!... ce poate fi mai. Ärealist". nu -i a a. 129 ha. încât. ast -sear sunte i dumneavoastr realitatea i înc . când mi s-a strecurat printre degete. dac .. punct cu punct! Nu. când nu mi-a cedat. perfect prezent i unit cu existen a sa de acum. din punctul meu de vedere. v rog. dar nu mai mult decât atât. era orice afar de unitate.. ha. i Minda se înveseli din nou. ha.. ca s fiu total sincer. Exclus. vine acum. pentru c .. Repeta i. ha. abia a tept. voiam s spun. asta n-am s -i iert niciodat . da-da.i alege pe cel apropiat sau pe cei. îi trec lui aparatul. Pardon.. se eurgeaîn trecutul s u propriu sau în ceea ce. stimat i dulce duduit . ha.. e tipul de om care tie totdeauna cum trebuie s se prefac ca s . normal. vi -l trec numaidecât. uite acuma.. i dac ... odat cu el. nu-nu. cât degradare. Poftim?... atât de concret .. a. adic . împingându-l i tr gându-l în lungul str zii...imediat. ceea ce se poate numi un om s n tos moral. i în clipa când ced . ca s fiu sincer. acea Äînviere a lui Laz r"... f r o vorb . colosal! Ce a mai putea spune. acel tip de veselie pe care i -o producea Medoia.. da.. trebuia s -i m rturiseasc prietenului s u c el niciodat n-a fost nici pe sfert în rela ii atât de bune. stafia de puber a lui însu i. eroare. i pantofiori ro ii. a i f cut armata?!.il^ închipuia el c -i trecutul s u. unghiile date cu oj . ceva în leg tur cu obliga iile sale profesionale. ha. brutala i calomnioasa sa stafie. ha. stimat duduit . m-am exprimat doar din punctul meu de vedere. cum? Z u? Nu cred. p ind vioi i greoi în acela i timp al turi de el pe strad . pe cuvânt de onoare! N-am vorbit în via a mea de r u o femeie chiar atunci când m-a refuzat.. care erau la fel de departe de fiin a sa moral de ast zi ca un corp necunoscut. promite i -mi c nu v sup ra i. De ce îl alesese oare pe Medoia. datorit i faptului c erau orele sale de lucru. l -a i descris exact. îmi imaginez eu pu in. o vizit .. îi trec acum aparatul ( i în timpul sta Medoia îi f cea semne disperate lui Minda.. cu un fel de egoism dulce. Intrar la o cofet rie. în câteva minute. pu ini. nu -nu... da i-mi voie.. de parc cel lalt se afla pe o linie pe care sosea în goan un accelerat). dimpotriv ! Pofti i?. de i e adev rat c ora. Ideea original era de fapt s v facem o vizit .. pufnind puternic pe n ri.. exact! Exact i întocmai sau. la dumneavoastr m refeream. normal. brutal aproape.. poate chiar peste un ceas sau. face ca. în sensul c se împr tia mereu.. calomniatul Medoia. trei sticle de ampanie. Minda î i d du cont ce deosebit. nu tie adresa?! Dumnezeule mare. sunte i mai tare pe toate fronturile! Mare baft i pe doctora ul nostru s dea peste o. ha. vioi. cosmic?! Pentru c Ceea. a. de i. . Äciocoi"... i la un moment dat o i spuse. de i nu tiu cum o s -i fie.. ce modificare profund se produsese în felul lui de a. cum se spune în armat : întocmai i la timp! Dar cumneavoastr . în strad .. excelent idee. îl tax drept Äscâr an". transparent. Äla ".. dac . de i. ave i perfect dreptate.. dar numai cu condi ia s .. da-desigur!. n -a i uitat. ci cel de lâng el.. un capot cu turnule e i râuri... am spus râule e. eu nu consider c patul e totul.. ha.. pofti i? înc o dat dac vre i s . oarecum înaintat i care.cât o fac pe gratis. cu dou zeci de ani înainte? Uitase cu des vâr ire sau poate. uite. i doctorul se conform . nu avusese nici un fel de criterii. poate chiar fericit. dar prost. sau erau criteriile pubert ii.. a a c . ha. tergându-se cu batista de transpira ie. v rug m din suflet. vine i el.. neap rat în capot i.... ha. sau pur i simplu î i tr ia un prezent al s uY numai al s u. de cordiale cu acea fiin cu adev rat simpatic i care merita pe deplin interesul unui b rbat.. ha. nu-i a a.. dar realitatea.. peste o noapte. spre emo ia i spaima profund a sa. o idee prea bun pentru el!.. \Ämisoghin ratat". Se uit la ceas. ha. da -da. din nou (de câte zeci de ori nu cedase în acea dup -amiaz ?!). acest concret i zgomotos Medoia avusese puterea s strige spre acel tunel al celor dou zeci de ani: ÄLaz re.. pardon. i Minda se sim ea bine cu acest ins fericit. dealtfel se putea. dou . Ha. gângavi el.. pentru c acest Medoia era ambasadorul celuilalt pe care îl învinse deodat i. alb la fa . da. ba nu... acel tân r sub ire.. degradare i incon tien !. m înclin pân la p mânt i mii de. i nou sprezece minute. i -apoi a doua zi... da? Ei bine. ti i dumneav oastr . marca demisec. Ätonic". ciudat de mult lume forfotea încoace i încolo. i vom ap rea în cadrul u ii! Ha. unde f cur o lung coad ² toat lumea asta mergea undeva? ² apoi ie ir cu sticlele sub bra .. în timp ce Medoia.. de i. se cunoscuser i se în eleseser atât de bine. nu cel înecat cu dou decenii înainte... da.. de Lauren iu.. Imediat.. i râuri... înainteaz mereu. dealtfel. a a c ...

râsul zgomotos un zâmbet pe jum tate. surâdea amuzat.i tr deze indispozi ia. aproape cu fiecare pas. se l sa dus de cei doi. ace ti oameni nu se încredeau deloc unul în altul. e drept. s nu le par un Äacrit" i Äursuz" i. numai prin el putuse s ajung la Medoia. aduse o alta. pentru c . împleticindu-se în bandajele acelea mortuare de care aminte te evanghelistul. renega. apoi de rapida i buna lor în elegere. în contact cu lichidul spumegând.. bra ul s u s f cea de ap . dep rtându-se de el. jignirea o neîn elegere fermec toare. poate i farmecul lor?! De team s nu. din tenebrele acelui tunel ie ise tremur tor. aproape conservator în gusturi. obiceiuri i prietenii. în hohotele de râs ale doamnei Fabian. amintindu. i via a lor atât de scurt . frapat . era aproape un chichotit de colar ce tocmai preg tise cuiva. s -l Äredea lui însu i" i în clipa când urca sc rile casei sale murmura destul de tare. el. aproape bruscat. pe strada aproape pustie acum. ca un adolescent sau un be iv de ocazie. zeci i zeci de asocia ii asem n toare în leg tur cu Äcei doi". i ciocnir primele pahare. fulger toare chiar. feminin aproape. Drumul pân acas fu învior tor i. o r zbunare care nu se adresa nim nui. ocara era mângâiere. pentru c totul era o înscenare trec toare. acel individ g l gios.. Mia Fabian c utase un astfel de b rbat când îl inoportunase cu atâta asiduitate pe el. de familiar.i puneau aceast problem . iar Minda se ofili u or. icnit. iat . uitat.. doar s -l reconforteze pe el însu i. ie ind fericit în aerul rece. care trecuse în buc t rie s preg teasc Äni te cafele faimoase". i observa cu o anumit uimit încântare capacitatea lui Medoia i a Miei Fabian de a se încrede cu atâta rapiditate unul în cel lalt. constant. propria sa stafie. se l sa târât de un str in cu care nu avea nimic comun. de fapt. a celor doi. încet. propria sa fiin b rb teasc i structurat definitiv se muia. tonic i contagioas . mai ales în prietenii. totul se întorcea pe dos. al celor doi oameni ap ru i atât de nea teptat în via a sa ordonat . în iner ie i a teptare. sau era doar un efect de r sfrângere în spiritul s u greoi. franc i poate plin de farmec. Medoia îl împingea i îl âra cu brutali tate spre locuin a nedorit a acelei femei pe jum tate necunoscut i trivial . surprinz tor. 130 131 de nea teptat . Minda era un spirit greoi. a sa. strig tul o oapt slab . erau ca un fel de inofensiv i odihnitoare r zbunare. Medoia se ro ise tot pe gâtul s u gros. K j Mia Fabian ocupa un apartament surprinz tor de spa ios i mobilat UK cu mult gust. Medoia se activ brusc. ciudat de cunoscut. cum spusese Medoia odat la telefon în glum sau chiar în b taie de joc. de bunul-gust. gra ios. doi oameni care cu o or în urm î i ignorau existen a. Minda începu s râd de-a binelea. în acela i timp. tot mai nev zut. se scutur de toat acea lung dup amiaz din care ie ise de câteva minute. previzibil i ra ional . . atât de neconform cu felul lui de a reac iona încât. redobândit i. odihnitoare îns pentru spiritul i habitudinea sa. al interiorului în care locuia aceast Äfemeiu c ". supus. pe care el ar fi putut -o respinge. curat. încet. celor doi str ini care se în elegeau a a de bine acolo sus. u or. râdea mereu. atât de autoritar i de dominator. tia c undeva. neparticiparea. nu conta).. de afar . iute închegat. Doctorul se sim i brusc izolat ² de i f cu eforturi s n-o arate ² era uimit în primul rând. pentru c nu putea s -l opreasc definitiv. uitat . torturate ore întregi de un Äregim" atât de opus firii sale. Minda asculta. generoas . dar jum tate din fiin a lui Minda era acum de vis i transparent i extrem de docil tocmai pentru c acel ins o isca mereu din sine însu i. care aproape nu reac iona ² lucru ce îl jigni pe doctor ² i plec . în abisurile trecutului s u. plictisindu-l împrejurarea i flagranta lui nepotrivire cu acest cuplu. personalitatea g l gioas . i Minda se arunca surâzând i amuzat în golul acelei nop i i al acelor oameni. c utând cu o mâna cheia apartamentului printre celelalte prinse în porte-clefs-ul s u. provoca în el o toleran larg . pe care cel mai bun prieten al s u nu-l acceptase. poate chiar renegat . cine tie cum. Deodat îi trecu prin cap ideea c . atât de speculate încât se pierdeau în absu rdul simplu sau infantil. Fabian le prelua sticlele. poate ea. dac nu ar fi fost atât de uimitoare. nepl cut de concret a lui Medoia se sub ia u or în aerul str veziu ² ciudat de str veziu pentru acea or înaintat ² i doctorul începu s râd la un moment dat. de concret !. i poate avusese 132 133 o bun intui ie. încercând s -i fac s uite ² mai ales pe Minda ² jena orei târzii i a primei vizite într -o cas str in . pentru scurt timp. Äf cu i unul pentru cel lalt". îi arunc în treac t o fraz conven ional lui Medoia. tot ce gândea acum. surprinzându-se zâmbind amuzat de aceste specula ii pr p stioase. din care el era expulzat (sau se expulza singur. unui coleg sau unei autorit i colare. e drept. p rul s u flutura.. z cea. i poate de aici perfecta i rapida lor convie uire.. Medoia. printr -o special intui ie sau clarviziune feminin . pentru o noapte alb . care r spundea perfect < limbu iei inginerului. împiedi-cându-se în bandajele sale mortuare. ÄProstii!" concluse Minda zâmbind. dar nu.severului i ra ionalului Minda. îi primi cu afabilitate. care nu voia s loveasc în nimeni. care reînv a s mearg pentru câteva ore. o vibra ie pe care nu i-o putea reprima i care ren tea ciudat. Äimprevizibil". nici nu. cu care ea putea s fac un cuplu.i pierduse vioiciunea mi c rilor i din prestan a aceea special . l sând loc acelui puber. sonor. cu tendin a de ap rare spontan la orice era Ästr in". profitând de un moment de absen a gazdei. se înce o a. o secreta a a cum secret p ianjenul firul s u misterios i elastic pe care alunec în gol. doar.i de cuplul celor doi. atunci când p rea c se înecase în fundurile tulburi ale psihicului s u eliberat i calm. o fars . singur. un str in care purta un nume str in.

închise deci în sine. cunoscut . i-l însu ea pe m sur ce se desprindea de pe buzele sale harnice. primul plan fu recucerit de forma aceea alb . spectaculoas . îi scosese pantofii. râcâitoare. i se surpinse. de cele câteva minute în care ar fi vrut s -l vad plecând. o simpl paz . sclipitoare. o voce care nu se potrivea de fel ² în mintea sa. brusc. epuizat . dealtfel. înc o dat . nu-i a a.. Era. o medalie veche. el o în elegea în felul s u. pe de alt parte. adecva t situa iei sale din clipa aceasta. Äcunoscut ". i o f cea cu puterea sa mare de posesiune pe care o avea în fiecare act al vie ii sale diurne. cum spunea el. acum.. în care recunoscu. L 135 atr g tor. încercând s înoate în uvoiul ei de vorbe. strict efemer. i numai pentru el. ca breloc. ca o Äreîntoarcere" dintr-o aventur m runt . i pentru ca. cel pu in ² cu pere ii aceia de carne în care rezona sau cu buzele de pe care aluneca cu atâta u urin .. nu-i a a... atâta tot. replic Minda f r s se tulbure. î i aminti apoi. i în apropiere. în ceea ce-l prive te pe cel adormit. ha. dar la scurt timp dup ie irea sa. fiind târziu i totu i devreme într -un. astfel încât ea. ha. într-un fel i al lui. o siluet întunecat înalt . Poate de aceea î i sim ea Lauren iu. în acel univers incomod din care se eliberase deja. Dar a doua zi e duminic ! întrerupse ea. aproape de ur i repulsie fa de cel pe care-l sim ea legat de el mai strâns decât poate lega o prietenie. ca o pisic mare. deodat ?. refuza s se întoarc pentru simplul motiv c . a lui Medoia. cu atâta putere încât atunci când ridic receptorul. f r s aib r bdare s asculte sau s a tepte. aproape ingenu . narcotizate. momentan . spuse într-o singur respira ie: ² Ludmila! Nu era îns Ludmila.. Eu mâine diminea plec..de care atârna. hi. i fiindc nu putea s-o regrete. Nu. N -o regret . aproape cântând. fa de unicul s u prieten. cel care se identifica astfel prin t cere i contagiune total cu un trecut str in i care devenea astfel.. dar care acum... timbrul acela cald. pentru c r m sese singur ! Singur ? se uimi Minda. r spunderea le revine la. pentru c . au r mas dou sticle de ampanie. pe care i-o dorise poate. stând înc în fa a u ii întunecate a apartamentului s u i observând cu o ciud m runt c se arsese becul de pe palier. bineîn eles. sclipitoare. chiar de Äreînvia". nu s -ar putea... i felul în care Ceea î i tr ia Äfalsa existen ".. concrete. ca prieten. i auzi târâitul lung al telefonului. într-un fel Äfals" trecutul. cât mai curând. de data aceasta era un râs Äal s u". i în clipa când închise u a apartamentului în urma sa. de unic . cu grij . pentru c el.. dar cu un alt fel de râs decât cel icnit i vindicativ de adineaori. Mie red -m . fascinant f r osten ta ie. e oricum mult mai îndrept it s . i pe care el îl iubea tocmai pentru c propriul s u trecut exista atât de pu in sau prea ters. l sând s cad la fund antipatia aceea surprinz toare.. nu era posibil. femeia lui. era duminic . Vino iar în sân.. i acest Ämuri" avea sensul de Äsupravie ui". la periferia bunei sale dispozi ii.. vie. a teptând s se trezeasc Medoia? Ar fi un fel de a-l p zi. pe mine. Mia Fabian. o form vie.. undeva. nu e nici o problem ! f cu Fabian. spunând ultimele cuvinte. Nu. a a. dar el nu putea r spunde amabilei invita ii. intrând în sfâr it în cas . c zând într-un somn total. da. destul de devreme. oricât ar putea s par de nemanierat. ar fi persistat poate mereu. Acest Ämuri" suna pentru el. cel lalt.. i oare n-ar vrea el s se reîntoarc i s m nânce împreun . Lauren iu. cel înc rcat de trecutul s u. e evident. el.. sau care trebuia s fie a lui. era o r scump rare i a sa. Acum îns e singur . ceva mai în spate sau într o parte." i râdea încet. i el.. Äintacte".... cu destul greutate. acolo unde trona. a a cum îl suportase i pe Medoia. era ea. îl acoperise cu un pled i stinsese lumina. o ascunse. Piar -mi ochii turbur tori din cale. îl lini ti Fabian. se activ brusc i alerg . dar nu prea mult. ei?! Poftim?!. i dovada c era a a fu un hohot interminabil de râs. nep sare trist : Ca s pot mu ri lini tit. f r de care o nemul umire ascuns . ² A.. dar unde plecase inginerul? i cum. era p r sit cu un 134 neauzit suspin de u urare. Ha. intrând. din nou. replic Minda... minute lungi.. chiar i în cel mai m runt. Poate alt dat . r gu it. cu o oarecare uimire c nu regret pornirea atât de ciud at . ale Aome -ului s u interior. dup ce renun ase s -l mai trezeasc . aproape o. turceasc : Ä. atât de labile i contradictorii sunt totu i sensurile cuvintelor în care ne rezem m atât. gândea Minda. Da. sub ire. Minda. deoarece expresia Ämuri lini tit". cu con tiin a c totul era trec tor. Apoi.. f r s vrea. l sându -l Äîn pace". cu numele ei în gând i chiar pe buze. nu plecase. hi. Ädu p fuga sa ru inoas i la !" Medoia adormise pe canapeaua pe care se afla. pe care o sim ise fa de Lauren iu sub Äpresiunea" staturii masive. într -o excursie cu ni te .... care îi m rturisea c suna de aproape zece minute. ora fiind totu i târzie i a doua zi trebuind s se. cu mul umirea Äreîntoarcerii" în vechile haine i cute ale obi nuin ei. i el se putea odihni în acest Äefemer" care îl proiecta la antipodul reac iilor i st rilor sale. prea fad..

uneori nu i dai seama unde se ascunde tâmpenia cea mai mare: în ceea ce faci sau în ceea ce spui! Bineîn eles c tu faci . f r zgomot . o imbecilitate ca o masc de gaze. A trecut astfel un an sau trei sferturi dintr -un an. de la ce?! tii cumva?!. un gol concret.. ce am devenit? Ha?! ² Un tirbu on!... parc . cu ni te ochelari de sticl rotunzi încadra i în nu tiu . am s fac toate astea. devenit deodat ireal. cu fiecare secund . de repovestit e într-un fel mai u or. Nici nu aveai nevoie. am devenit. de raze cosmice i alte aiureli de acest tip. i.. care nu -l mai amuza deloc. i eu d e atâta vreme fac pe palavragiul. nea teptate. de cine..i haina. în care s fie tip rit Tat l nostru sau prima lec ie din abecedar. inclusiv pe mine. sau m car o mare parte din ele. s -i zicem. în provincia sa.. evident... cu un filtru gros în loc de buze... dat disp rut . în timp..i va fi f cut de cap în Capital . ca o grot vie. în sfâr it.... bineîn eles. s scriu un jurnal de c l torie sau un jurnal intim. Minda nu mai era în stare s reziste acelei conversa ii. o revolu ie. ha!. a a... ² Bineîn eles c vorbesc prea mult.. Ce ideologie ai tu când te duci la closet? E ti tot a a grav.i pare nefericit de scurt . s -mi dau foc. ceea ce nici nu avea de gând s se întâmple.. ² Indiferent. S dea Dumnezeu!.. 138 139 încât ai devenit. într-un gol care se m rea. din acelea care se aflau în podurile copil riei noastre. ² Crezi?!. apoi râse stins. când devine plicticos i asta. încât e binevenit imbecilitatea par ial de care ne bucur m în tot timpul acestei împu ite de vie i. lupt de guerill .. nu s-a (întâmplat niciodat ... O s te coste sigur c n-ai f cut-o. o nevoie stringent .. ce grozav ar fi. comercial: Via a intim sau metajumalul lui Lauren iu Ceea! Exciting. ca o l mâie! Doamne Dumnezeule. nev zut. De -atâta vreme faci pe gravul.. un om grav. mai repet el. în timp ce se preg tea s se culce. ha!. A avea nevoie de a a ceva.i. în definitiv. etc. a a cum pe mine o s m coste c am f cut-o!. min ri de poduri sau de stâlpi de înalt frecven . f r cuvinte.?! Ai f cut vreodat un calcul aproximativ? Te sinucizi a a cum te masturbezi. Astfel... seriozitate sau. ² pe deasupra. lung. cum?! Cine poate s . m tile acelea de cauciuc. Dou tirbu oane!. capsulate în întuneric.. nu p ru mai mult de aisprezece ani. fericit c . dac e ti destul de cretin s m ascul i! ² Te iei prea în serios. imagineaz ... i avem al dracului nevoie de astfel de oameni. Exist atâtea feluri de a .. ci a a.. i va pleca. 136 ÄIat c nu erau f cu i unul pentru cel lalt. cu aceea i scârb . disp rut azi.. ² Da.. împreun cu râsul ei. preocupat de altceva? Bravo ie. cu timpul. s împart bro uri interzise.. Capitolul V V. cu stalactite vii. firesc. pân atunci îns am s vorbesc. ² Ai num rat vreodat .. Totul încape în via a noastr i înc atâtea lucruri i fiin e ² în m sura în care i gândurile sunt lucruri.. care supravie uie te.. dar. ce efect fantastic. dup câteva fraze scurte.. trânti receptorul. ceea ce i s-a povestit odat . supr avie uie te neîncetat.... Sunase înc o dat la Ludmila. e ti cineva! E ti un om care inspir încredere. vesel . bun cre tere. nu import ! Iar eu nu pot decât si repovestesc ceea ce n -am v zut niciodat . ai s fii i tu una! ² Licen a.. traversat de felul de meteori i invizibili. de câte ori te-ai sinucis în via a ta asta searb d . pur i simplu..." gândi el.. decât s imaginezi sau s i se imagineze. ceea ce. sau fiin ele nu sunt decât simple gânduri etc. nedorite sau neinventate. s -mi tai o ureche. a a c am s -i las un bilet cu locul unde s pun cheia.. ² Crezi?!. serios.. dezbr cându. ² Nu m-am masturbat nici de zece ori în via a mea!... care înc . a a ca o aventur cu coco i i cu gloan e. o conspira ie.. a a. de astfel de personalit i! Pentru c . comendatore!. ambuscade.. inima noastr care se ap r atât de prost.. cu o ma in . i o clip .. o s -i sugerez s .. a zice!. ce dracu vrei s fac. Se poate! Tot ce se poate! cum spunea o m tu de-a mea... tu e ti o per sonalitate!. cu aceea i concentrare. puciuri... s-ar putea s te coste într-o bun zi aceast .. bineîn eles pân într-un moment dat. ei. dar se ap r totu i. cu toate gândurile tale n scânde. re inut. în felul t u grav. greva foamei. ganguri ea. cu propriul t u trup. care în al pe toat lumea. cu aceea i u urare.i fac o cafea.prieteni. cu aceea i fantezie.... rapizi ca ni te schije. sau re inere de la... bineîn eles..i imagineze aceasta? De spus.i dai i tu doctoratul. din pur plictiseal . încât am devenit.. ha!. dar mi-e team c ba i câmpii.. din fericire. dar apelul se f cea în gol. de i asta nu are nici o leg tur cu nevoia.. doctore. cum se spune. ar fi pur i si mplu nemaipomenit. iat c nu erau f cu i unul pentru cel lalt!.. a a cum e acela al unui tunel în care te a funzi cu un tren întreg.ce 11jinima noastr înoat de fapt într-un spa iu cosmic al ei. s supravie uie ti. ² Bineîn eles c sunt! i când ai s . când s-a ispr vit i cu istoria asta cu supravie uirea.i face de cap!.. dând din umeri. s tii.. i nu imediat. ² Vezi c n-ai ghicit?!.. vorbe ti prea mult ca s nu fii de pe acum o perso nalitate! A a c .

" Iat . ai nevoie de în elegere. ² Ei vezi. s mearg dup pâine.. ha! ² Nu vezi ce plicticos e ti! Mai f i: ÄHo! Ho!" dac e ti în stare! ² Ho! Ho! ² i-acum prezint -te. dac am. pentru c totul trebuia schimbat ² i-am dat o palm unui coleg. student-r mas-în-urm ce e ti. i atunci. nu e o chestie de obtuzitate. la prânz. nu mie! De compasiune ai avea nevoie tu.. i înv toarea m-a turnat la taic -meu.. i sta e cel mai trist lucru: nu s nu fii liber.. adev rata m sur a valorii. la studen ii t i tâmpi i i hiperdota i. nu-l recunosc nici eu. dac vrei s folosim cuvântul sta scârbos! ² Ba da!. Eroarea înseamn la itate. iat un lucru suspect. cum spunea i portarul. ² Nu pot s suf r cuvântul autentic.. Nietzsche spunea c adev rul e o chestie de curaj.. ² E adev rat. Mi-ajunge c -l admir pe-al meu. comendatore.. Lauren iu Ceea. uneori. comendatore..i prelegerile la facultate. i pân la urm nici asta n -ar fi exclus. Presupunând c a putea alege. Am s -mi cump r un extensor i-am s fac exerci ii de libertate! ² Când eram mic. totdeauna... aici e vorba de curajul autentic. cineva trebuie s mearg dup pâine!". femeia. spiritual. cere. nu m p r se te 141 i nu m va p r si niciodat . ² Nu totdeauna. Nu tiu. de compasiune. ² Tam-ta-ra-ta-ta..ceea ce spui i cu asta. Evident c da! Eu n-am spus c e ti lipsit de curaj. mai tii. ridici l bu a i spui.. nu de inteligen .. Pariez c i-a pl cut. ² Asta e deviza la ilor. ² Auzi m . i-apoi.. pardon... e i o chestie de exerci iu. tam-ta-ra-ta-ta!.... m-a b tut cu atâta furie. tiu asta..i i admir curajul? Regret... vorb ria mea nu e o form de curaj. tovar e Ceea. vrei acum s .. ce spui? ² Ceea. mai nuan at. îl faci bine. dentistul.Cine nu exerseaz libertatea se pomene te 'în r-o bun zi c nu mai are nevoie de ea.. s nu mai sim i nevoia de a fi liber. ² ÄCourage pour chaque jour" sta mi se pare mie c e un titlu. Tu ai avut toat via a curaj. câteva fraze spuse pentru secolul nostru.. e evident. cum se zice acum.. i. La un moment dat. Dar trebuie s existe el. ha! ² Ha.. nu?! Dar nu. ² Te-n m -ta! ine. cum de nu mi-am dat imediat seama. un alt fel de curaj.. Bravo! ² E ti un individ sensibil. cu istoria ta de amor.. enervat : ÄDar bine. eu am. domnule Ceea. cât adev r îndr zne te el? ² spune el ² aceasta a fost pentru mine. au tentic. o simt.i voie s te prezin i. chiar dac . între curajul t u i al meu. care.. Bine c . iar ea îl îndemna pe el s mearg . ² Ce curaj ai tu?!.. mai imprevizibil!.. . Chiar i ideea asta. tu e ti un tip mult mai complex. Dar ce.. Eroarea. dac s-ar putea apropia cineva de tine... s spui bancuri. un dobitoc de talia ta mai are i dreptate!. ce preten ie ai. asta e o idee!. dentistul o îndemna pe nevast -sa s se scoale. s fac lucruri curajoase. s-a îmbr cat i s-a dus dup pâine. asta se mai înghite... gura! ² Ha. ² Tot aia e. c se închidea la dou sprezece i treizeci. alunec undeva în subsolul meu. cu to ii avem curaj. politico-amoroas . în credin a într-un ideal. poate ?. . ha. ² E i sta un fel de curaj. tii tu cum se face.i completezi studiile. Curajul apoi. am f cut un efort i am în eles. Am nevoie de el. Bineîn eles. fie iertat.. -Da... am în eles i eu.. N-ai trecut degeaba prin via ! ² Mai ales c m-am i întors.. e tot un reflex de om la care face pe curajosul! ² Dar îl face bine. nu tiu pe care l -a alege. la primar ² la elementar .. fiind cineva. Din când în când.. Pentru c . dac nu i-ar mirosi. de Äform "... asta nu pot. ha! ² Ce-ai împotriva studiilor mele? Sunt cineva de la f r frecven ! tii bancul la cu nevasta dentistului? 140 ² Nu. Ca i libertatea.. pensionar la f r frecven : s nu mai sim i nevoia s fii liber! ² Da-da. ² Da.i. eu îl tiu pe la cu nevasta mamiferului! ² într-o duminic . ÄCât adev r suport un spirit. ² Hai sictir!. ² Pe urm ?! ² Urinez! ² Bravo... curajul meu ² i Minda în l dezolat din umeri ² curajul meu. bineîn eles... nu.c i el nevoie de mine.. semidoctule. care-o merita.

cu Pitina ta. dau înapoi.A a!...... Nimic nu se pierde... ² Mahomet era profetul-soldat! ² Eventual! Dup aceea. u or.. dac n-a fi reînv at. ² Bineîn eles. Doamne. episcop. am uitat.. literatul. Dar îmi permit asta pentru c i eu sunt un intelec tual. Ce credeai? N-ai înv at în cursul inferior de liceu despre func ia durerii? Durerea e cea care ne ap r i mila nu e decât o form a ei. autorit ile morale i sociale cele mai înalte pentru mine atunci. Ai dreptate. Asta e.. mila de tine însu i. Pun pariu c ai auzit. de fapt. ² Pitina mea? N-a fost niciodat a mea. ^²J ² Exact. ² U or. Zece ani. a doua zi. voiau s m dezve e de a fi un Äb t u ". mai bine zis. ² Asta sun cam mefistofelic. cunoscându-l mai bine.. A trebuit s reînv s dau înapoi. Indiferent cine m love te... Ceea.. c nu e modern?.încât mi-a spart venele încheieturii. ² . Cezarul i mercenarul.. ÄMonarhul luminat". artistul. în cel mai nenorocit caz.. studentule. ² Iar negustorul e o categorie etern . Acum el conduce... cu câte icneli. i trebuie s recuno ti c o nou meserie. a a -zisul intelectual? ² N-am auzit. ceea ce e. a coexistat totdeauna. 143 ² Da. ² Ia uite.. corpul t u e mai complicat i mai în elept decât constela iile de pe cer.. din nou preotul. E chiar de dorit. bine pl tit pentru asta! .. ci c sunt viu!.. înc pot s dau înapoi.. asta înseamn c înc mai sunt viu. în fa a întregii clase. numai tu nu. înainte de a. nu-i o profesiune. Mai tare decât militarul. f r s mai dau înapoi.... punctele slabe. omenirea nu las pe drum nici cea mai m runt inven ie. de data aceasta preotul-func ionar. la care c dem în cur cu to ii... ca Borgia i Mahomet. care e o efectiv aristocra ie. M -auzi. da. sau din cinci. Dealtfel. care se uita la mine ca la un obolan. dar n -o recunoa te i. criticâ nd mereu celelalte coli filozofice. Äbine educat". care coexist .. i am reînv at. ² i asta-i o profesiune?! / ² O-ho. E ca i cum te-ai duce cu o ga c la bordel i to i s-ar culca pe rând cu aceea i sublim i ginga târf . E ti. greu. nu mai am timp s fiu i cochet.. i ai putea s -l respec i. la o privire distrat a cuiva. de i a fost afurisit de greu s înv un lucru pe care îl tiam deja. sau chiar preotul-soldat. e ve nica opozi ie. dar va dura la nesfâr it. bineîn eles... ² Dar i prostitu ia ta. De ce râzi? Crezi c fac pe cinicul? Bineîn eles c fac pe cinicul. o nou profesiune e o inven ie baban . ² Calomniezi intelectualul. a existat totdeauna. ² A. numai a mea nu.. S mai a tepte.... Dumnezeule. Apoi politicianul. ² i ranul? ² Dispare. Tu erai predicatorul. Z ². cu inteligen . probabil. preotul i nobilul. 142 ' : ² Bineîn eles! Mai ales c eu o i recunosc! Voi o face i. ² Chiar este. dup istoria asta. la o simpl minciun . g sindu-le mereu... dac ai auzit de a a ceva. El e cel care descoper mereu caren a ideilor. mult mai cochet! Eu îns nu sunt cochet. el e scepticul... Tat l meu i înv toarea. i for a mea. Aceasta e prima noastr iubire.. A fost a oricui. Eu nu cred c Diavolul are idei. nu-i a a.. dau înapoi! Aceasta -i întreaga lege a moralei! ² Amoralei tale!. Nu c tr iesc. bineîn eles. La început a fost bestia.i fie mil de tine!... nici nu are nevoie de a a ceva. El e bun ca opozi ie. i nobilul? ² Nu tiu ce-i aia nobilul.. sau preotul-profet. apoi. ² i omul de tiin . singura coala filozofic care nu are idei proprii. Nu cred c ar fi bun s conduc . ² Posibil. D -i drumul.. i înc ce! E ultima profesiune. Corpul t u e mult mai inteligent decât tine. la una din trei. dar i tremur de fric în acela i timp c sta e chiar adev rul.. nu spuneai chiar tu c nu te intereseaz adev rul. ² înainte de a fi condus?! ² Dac nu s-a profesionalizat! Dac n-a f cut o revolu ie! ² Te pomene ti c dispare i intelectualul. a început s . Sunt prea ocupat. negustorul... apoi soldatul. sau cum îi zice. Eram îns pierdut dac r mâneam astfel.. ce se întâmpla. ² Bineîn eles c mi-e mil de mine... dar n-a condus. încât tot aceea i înv toare a trebuit s m bandajeze.. s dau înapoi?. la cel pu in una din trei lovituri pe care le încasez. cu to ii. pap .. asta este una. ce s -ar fi întâmplat dac ar fi reu it?! De câte ori nu m-am pomenit cu mutra însângerat la o simpl replic . am încasat toate loviturile. Po i s -mi explici i mie ce consideri tu c ar fi modern? ² Foarte simplu: politica. Äaristocra ia financiar ". apoi preotul-mag. i pe urm ?!.

. m runtul soare al adolescen ei mele. Rela iile mele cu ea intraser într-o stare bun .. doar de dou sau de trei i ori. pl tesc pentru asta. de pueril i de grav . de bine. Da.. nu -i a a. nu m prive te. în mine. s-o las s se odihneasc în nefiin a ei. în def initiv. Dar se întâmpl . i nu mai 145 puteam da înapoi. o form de perversiune sexual care const în aceea de a violenta femeile necunoscute. am pl tit cinstit i pl tesc i acum. expunândui sexul. a teptând un moment propice.. ² Nici pe mine. Bâlbâial mea despre o a a-zis Pitin . Ni s -a întâmplat i nou . exist a a ceva. ² Se pare c am început s am chiar nevoie de ea! f cu. Ar merita. cu ea. i totul. mai ales. Devenisem prieteni foarte buni. pe care tu o supor i. dar asta nu conteaz . atunci. ² Dac nu face jocul altuia. i pedeapsa mea e tocmai aceast grosolan calomniere a ei. Dar adev rata plat e de fapt pl cerea pe care mi-o fac f cându-mi r u. toat aceast bâlbâial nu-i o mostr de cinism? Exist . Ea trebuia s fie! S r mân ea. Sunt un tip chic. încât. Când am cunoscut-o. Puteam s-o v d de câte ori voiam sau aproape în orice caz o vedeam mult mai des decât Guga. ca un nevolnic. Ceva mai pasionant. simple banalit i. Dar. a a cum po i iubi pe cineva pe care nu-l cuno ti. de r u. deoarece contactul nostru risca s ia o alt turnur . i asta e ceva foarte intelectual. i atunci. de câte ori mi -o reamintesc. Dulcineea din Toboso. se întâmplau cu totul altfel de lucruri. o form a for ei. pe decuamata mea piele. ² Nu vorbeai tu de cinism? Cine mai tie ast zi ce -i aia cinic?! Nici nu face s încerci s în elegi sau s . în acela i timp. în s . perversiune simpl sexual-psihic . de câteva ori am fost i împreun . purt toarea numelui ei. Da.. deodat î i descoperi un cote cu totul remarcabil. despre anii ia când am iubit-o. i ceea ce ajunge la tine i apoi la mine (c ci la mine ea ajunge în ultimul rând.. ea începea s se obi nuiasc cu mine. Cred c ea î i d dea seama de pânda mea. bineîn eles.. când nu m pot debarasa de toate astea. adic pe disp ruta mea piele. De numele ei mai real decât fiin a ei.. Uneori când i se pare c e ti un individ iremediabil plat.. atunci i acum.. în care tr iesc i ast zi. mi se pare. unul din ia care se culc cu cadavrele. a pornit de la acest nume: Pitina! Auzisem acest nume înainte de a o cunoa te i am început s -o iubesc. a Pitinei mele minunate. dar nu pot... dup ce c ai dou norme. o manie inofensiv .. râzând. totodat .A. la unii. dac .. pot face la nesfâr it variante asupra aceleia i teme. Dar nimic nu a evoluat între noi în sensul în care-l doream eu. la fel. ² Masochism. ² Mai mult decât atât. ap rut de curând. Mania mea. colegi ai mei. semicalculat . Ei în i i mi se pare c nu se vedeau aproape deloc. s ii minte acest lucru!) deci ceea ce ajunge la noi amândoi e ceva vrednic de tot dispre ul. era acela i lucru: era ea.. bineîn eles.. din când în când. dar asta nu m interesa prea mult. ² Dr gu cursul t u scurt de istorie a profesiunilor! ² Aiurea.. mai mult.. ha. Nici m car de mân nu ne-am mai inut. ca în acea prim întâlnire. eu nu vorbesc de dela iune. A trecut astfel un an sau trei sferturi de an din clipa când i -am dus \ acel prim plic lui Guga. o încarc de tot felul de am nunte i senza ii... punice. de exemplu. disperat îns . pe care. ² în eleg.. i nu a a de bine precum se crede. Dela iunea e simpl i ea e cea care e bine pl tit . ca un estropiat. ² M rog. doctorul. n-o pot p stra a a cum era i nici nu pot s tac. ² Exhibi ionism se cheam i e ceva foarte interesant.. Pe ea am început s-o v d cu o anume regularitate. de a. s raca.i explici unele. m înfuria. dup discu ia aceea atât de amestecat . nu creeaz diversiune. 144 . perversiunea mea î i face bine. Am s revin mai târziu la aceste pli curi. în timpul liber faci i pe cinicul. despre tot ce-am tr it sau am inventat. ha! ² Ia uite.. mai Äaventuros".. mai 146 . sunt un biet necrofil. j pe el. Cine poate râde de el însu i e un om puternic.. dar numai cu aceast condi ie.² Uneori. poate o i amuza. cum. E o simpl întâmplare c le-am f cut i noi. î i scriau doar I i ardeau tot ce scriau. ² Cinism e totul. mania asta a mea. în primul rând. asta e! N-o pot face altfel. Doi in i. atr gând aten ia asupra sa. de numele ei. dac n -ai încotro. pe strad chiar. nu?! . ² Poftim. sau.. Ei bine.. eu m-am convins pe propria mea piele. ca i cu alte colege i. o falsific grosolan. bineîn eles. dar. î i explicam de ce nu m intereseaz adev rul. bineîn eles. Nu renun am totu i la a o vedea. Ca i cu lumea din ora i aiurea. între timp. bineîn eles. în eleg: dac te împiedici în el.. i asta s-a întâmplat cu tot ce a trebuit s . interesul altuia. dar nu-i p sa. absolven i ai cursului inferior de liceu. Mie nu. în sfâr it. po i s -l spui. s m vad doar ca un ^camarad etc.

bineîn eles. punând uneori în dificultate profesorii de specialitate. iar extremele ei. în orice caz. hiperadapta i. când se produce valoarea. '49. se dizolvau în curând sau f ceau guverne de coali ie cu cele vechi. o adaptare care ia uneori forme fascinante. Dar trebuie amintite pentru c acesta e rostul banalului: de reconstitui cadrul excep ionalului. în masa aceea medie. fost sudor. se întâmpl uneori lucrur i mai grave decât amorul. de fapt. Aici se opresc aceste regate efemere. bineîn eles. aceste cifre se încarc fantastic! i asta st . de i nu pentru toat lumea. el nu poate explica nimic din ce s-a întâmplat apoi. nu fac decât s-o acopere. ciungul Lic .M. omologat de social ² deci. De aceea î i vorbeam de noua Äextrem ". decât Äexcep iile". sub semnul întreb rii. acel m runt i banal antagonism între câteva vârfuri ale clasei i profesori. bineîn eles. el însu i de curând numit în activul de partid al ora ului. atât de sclipitoare îns ! i regatele care urmeaz . se afl totul. Un procent de unu la sut dintre ei. falsa victim . sau un cartier. Exist regii vârstei de zece ani. o strad .. îns . i cu mult mai palid. Nu tiu dac genera ia tân r de azi mai are habar^ de cele ce s -au întâmplat atunci. Erau anii '49. cei sensibili. a mai ap rut o Äextrem ". s uperb. i totul. devenea mai acerb . absolut nici unul nu a ajuns sau nu a r mas. ce. era o submediocritate trec toare. de care i-am amintit când cu episodul pseudosângeros cu Iorgovici. Probabil i concuren a. din masa aceea. Acolo se afl viitorii. au fost înlocuite doar în câteva luni cu o for care amintea de suflul unei bombe de mare tonaj. caduc).i începeau cariera social la cincisprezece ani. medie. între cei câ iva supradota i ² în cadrele acelei vârste. Uneori precocitatea ² când spun uneori. viitorii. în fiecare clas ² vorbesc doar de cursul superior ² au ap rut câ iva. jignindu-i uneori cu întreb ri provocatoare. ca i un geniu de trei sau cinci ani. i nu numai atât. '50. perfect . puternice. Am s reviu la criteriile sale. Un instructor al jude enei U. Firesc! Ce cuvânt! Cum era firesc într-o revolu ie. vreau s spun de cele mai multe ori ² e o simpl adaptare. adev ra ii creatori. ap reau i câteva partide noi. eterne. tia. Dac a fi profesor ² nu voi fi niciodat ! ² m-a teme îngrozitor de ace ti puberi. ce r sturn ri! Cât istorie! în acel an. ase. lene i. mai târziu. partidele politice tradi ionale se ref ceau în grab . la cincisprezece ani. la lec iile de anatorlîieTcita din Gray i Papilian. al clasei i i-a constituit un birou. el însu i. ca mine. de i important . pu ini. cum spuneam. dar asta e eterna problem a ceea ce numesc eu adaptarea la o vârst . un reflex propor ional. deci. dar categoric. în umbr de grupul lui Lic . Vârfurile profesionale ale clasei ² i clasa noastr era celebr în toat coala. exist regii vârstei de cincisprezece ani. mai p u in Äpregnant" decât o f cuser în liceu. doi dintre ei primiser i premii na ionale în literatur i cercuri tiin ifice liceale ² vârfurile acestea. Dar ce condensare. ap reau sindicate noi în cl dirile azilelor de b trâni (un timp. opt. ipi care briau la o materie. cum era firesc la câ iva ani dup r zboi. profesorul detracat. al r sturn rii întregii societ i. c în elegea acele tratate universitare mult mai bine. pe care nu l-au tr it decât genera iile noastre. au confirmat i mai târziu aceste calit i. care. fii de muncitori i de activi ti sociali. plini de calit i reale. mai în spiritul 147 lor. i toat c lasa era la fel.T. viitorii oameni politici. lung. afar de celelalte dou de care i-am amintit i pe care le t ii i le tie oricine: agitatorii. Lic ^pe numele s u de familie unea. '50. din masa | aceea. a început s se învârt în jurul acestui ax nou. Se formase triunghiul. in i care comand grupuri întregi. supradota ii i imbecilii. ne fusese repartizat i nou (un ' t inerel de vreo 23-25 de ani. Lic . în anii când se creeaz adev rata valoare. nu cu mult. '52. chiar i în ora . se cl deau coli. Dar ascenden a lui Lic . pentru elementele ei de vârf i pentru calitatea lor. toate aceste probleme i altele. care . Da. Dona (la care voi reveni). i sunt convins. Alt dat o ar care se ref cea din ruine ² i una din cele mai în el toare pierderi e aceea care se face sub semnul victoriei! ² urma un traiect cunoscut: se îndep rta molozul. în care se vedea c tiu mai multe decât cel ce preda.M. în nici un an de zile. Acestea i altele sunt eterne. activist 148 într-un domeniu social sau de partid din oamenii lui Lic . unul avea chiar un tat ilegalist. i nici unul dintre ei to i. ap rea inva zia de capital str in. apoi. pentru c asupra ta aceste cifre s -ar putea s aib aceea i rezonan ca asupra unui tinerel de aptesprezece ani. in i reci. Unii dintre ei. apoi. un mediu izolat. banale chiar. inteligen i. atunci. trei-patru. foarte violent îns . exist regii vârstei de optsprezece-dou zeci de ani. nu a fost nici aici singurul criteriu. era fiul unui mecanic de loco motiv . utilajele fabricilor. cei cu o anume memorie. la o vârst i la un mediu dat. tocilari apolitici. au început s devin cele autentice. i începea din nou lupta între social-de-mocra ie i conservatori. începeau s fie puse încet. a selectat câ iva in i. i mai b trâni decât noi. Am avut un coleg.. un triunghi fantastic. decât putuse s-o fac bietul profesor în anii lui de studen ie. complexân-du-i. a ajuns secretarul U. sau joaca profesorilor cu cei imbecili. împachetate ma inile. Din masa aceea. i la noi în clas am avut câteva animale tot de felul t u. în clasa noastr s-au întâmplat o gr mad de evenimente. doar pentru acea vârst . c ci ele au existat. f r comunicare în afar . a a cum se întâmpl . în grab . care ascunde totdeauna rezervorul de cadre al oric ror nout i istorice. dar r zboiul. Mai aveam în clas vreo apte-opt colegi. veritabilii supradota i. pentru scurt vreme. p le te în fa a celuilalt termen. nu se mai . bineîn eles.Äpericulos" i mai grav decât însu i amorul. submediocri (din nou. între Äreac ionari" i Äprogresi ti". Äsubdezvolta ii" erau ceva mai numero i. nici unul dintre ei nu i-a p strat acea supradotare i mai târziu. dac lor aceste cifre: '48. '53 le spun ceva afar de câteva asocia ii generale cu unele evenimente istoric-politice.T. pe nume Treicu). cum era i firesc. bineîn eles. M runta lupt . ce tensiune e acolo. se scoteau din pivni e i ad posturi improvizate uria ele cutii de lemn în care au fost. pe anume criterii. Pentru cei ca noi.

/ Eu aveam în acea vreme. Eu am tr it-o printr-o femeie. de i îl mai desp r eau doi sau trei ani pân atunci. Dona era acel ins dotat la tiin ele naturii. dintr-un fel de Änonconformism" pentru care am fost criticat de repetate ori în edin e de organiza ie (Lep da u era exclus din U. e perimat. a devenit. de i. netulburat.M. m enerva i scârbea chiar i am r mas prietenul lui doar dintr-o m runt contrariere social . Pitina. pentru un timp. în ciuda calit ilor sale manifeste i confirmate. instinct etc. . un singuratic. nu spuneai tu.M. ap reau pe ici. pu ini. avid de prietenie. Al ii. s -a adaptat invers.T. norme de conduit . consiliu profesoral. scria etc. în cadrul colii Ädu manul". prietenul ei i care. iar Lep da u era un fel de dotat al literaturii i artelor. ce consulta tratate universitare. a ajuns instructor superior de pionieri etc. odat ce n-a mai avut biseric . când îi fermecase i fascinase pe to i. dar pân la urm mi s-a îng duit aceast extravagan . ei bine. astfel. fundamental. atunci. Pregnant. Dona s-a adaptat foarte repede Ärealit ilor" noi i. greco -catolic.. i..i tr iasc destinul. (Acest Ämiros de victim " l-au prins. Izolarea sa era pe jum tate obiectiv . din anii s i de glorie. Eu nu sunt în stare acum s . toate. pozi ie împotriva c reia se revolta neîncetat. Neacceptând noua autoritate. organiza ia te recomandau la facultate. lamentabile de cele mai multe ori. imposibil de definit. politicul. adev rul. era el însu i fiu de ran). din acel spirit exagerat de adaptabilitate al lui Dona. de i îi dispre uia. doi prieteni. cu care . Poate alt dat . nu-i a a. unde. conducea corul liceului în absen a profesorului de muzic . de i el f cea nenum rate eforturi. eu r m sesem acum singurul. amândoi dintre vârfuri: Dona i Lep da u. s Ädea" la Medicin apoi (pe acea vreme.. indivizi cu adev rat nostimi. na ionalismul c dea. a intrat în biroul U. atunci. din nou se vorbea despre i ap reau. în ciuda sa. continuând s fie un student eminent. etc. nu era în stare de o minim apreciere lucid a realit ii. dar el era cel mai Äreu it". etc.T. mai ales. în cadrul Äascu irii luptei de clas " a lui Lic i el ilustra perfect. îns . la noi în clas . dealtfel. era mereu selectat în echipa de teatru a liceului. bineîn eles. d a. pe jum tate se datora fricii i la it ii colegilor. liceul. sunt banale i previzibile. i profesorii. Eu am r mas prieten cu ambii. iar tat l s u. între ei. eu am tr it politicul prin ea. prietenia s-a rupt din motive exterioare i. ca s privim în jurul nostru. n-a mai vrut s treac la un alt cult. s -au îndreptat împotriva acestei noi falange a lui Lic . ridicol. dovad c ai uitato. cu adev rat. ranii începeau s se agite. care a în eles imediat. o personalitate. în imediata noastr apropiere. avem nevoie de o astfel de lunet . toat lumea se interesa de tehnic . limbaj etc. deci i de controlat. colegi i profesori. toat lumea c ra moloz.M. nefiind în stare s . altceva. care era un spirit haotic i extrovert. ridicole. Eram acceptat acum de el pentru c ... prietenul lui i al meu. a fost imediat izolat i în curând l-au f cut unul din apii isp itori ai clasei i ai liceului. am tr it revolu ia prin numele ei.nu. pentru c . Din pleiada de fo ti prieteni ai lui.i poat continua. ochi dilata i ² parc de o anume teroare. a ajuns mai târziu o adev rat celebritate na ional . foarte repede. nu!. în primul rând. inteligent. ÄCrucea ro ie". i pe urm . e i a fost cu totul. al liceului. secretar al U. un ochean cu o singur eava. de a se apropia de vechii s i prieteni. pe colo cei Äpersecuta i în r zboi". cu o mare putere de munc . în loc s mai fie respectuo i cu vârfurile. lipsit de flexibilitate. o lunet marin era ea pentru mine i a r mas astfel.i vorbesc despre ele. Tu n -ai tr it-o. la fel. s brieze la Ämateriile" lui. ha. acea lunet a fost Pitina. e adev rat. ap reau multe femei peste tot. i pentru mine. întreaga lor aten ie i spirit de conservare. au început s arate fe e obosite i contorsionate de fric . sunt prea vaste..). au tr it -o L 149 direct. din tot cursul inferior al liceului. Mai erau câ iva astfel de du mani. uneori în sens strict biologic..T. Unii dintre profesori. în curând. crimele pasionale etc. au început s se team . Revolu ia. în desuetudine. prea complicate. Lep da u începu rapid s miroase Äa victim ". care avea un nume. Äo eava" din aceea marin reasc cu care am privit eu dep rt rile de atunci. a devenit i al meu. cataloage. Acest Lep dau. Oamenii ace tia. Dar toate acestea. care pentru noi apar ineau autorit ii morale i sociale. f r nume. ciudat. cei câ iva fii de rani Äs raci" (Sârbu. citea mult. colegi. Cum a fost acel Guga. care. studiile. f r precedent. pe deasupra. în variantele lor. în ciuda calit ilor sale. s -a apropiat curând de noii efi ai clasei i ai liceului. De i au trecut dou zeci de ani i. dar. inteligen . i el era singurul sau ultimul care î i d dea seama de aceasta. felul în care trebuia s se comporte ca s . Dar acestea. supravie uia armelor. împreun cu Treicu puseser într -un fel st pânire pe liceu.ocupa nimeni de b trâni).. lipsit de sim ul realit ii i. o idul aproape hot râtoare). cum î i spuneam. i asta cu atât mai ciudat cu cât nu fusesem Äatunci". e y^neinteresant. persiflatori cu Äcozile" claselor i indiferen i cu media.) Tembelismul acesta al lui Lep da u. Lep da u. unul din Äintimii" s i. avocatura devenea din nou o mare carier în miile de procese care ap reau dup r zboi i din pricina lui. i a fost l sat în pace. luat la o parte de anumi i colegi etc. Lep da u. mai era i fiu de pop unit. printr -o femeie! O oglind .. a a cum folosesc marinarii. al facult ii. etc..

catifela i. uneori. orice am nunt. s te în eli cu grosol nie i cinism. un sentiment de admira ie. Lep datu era incapabil de ironie. ale cadrului meu de atunci. într-un eter al valorilor. într-o form mai ideal . Totul. tr ind din iubire. Iat câteva din elementele. Dar asta conta prea pu in. care nu m iubea. Un trecut fix. un fanatic comunist. prin simplul fapt c îi vedeam. inform . singurul cu care avea rela ii normale. ale acelui episod cu ea. ai lui Dona îi tr dau viitorul imediat i mai pu in imediat. odat . Dona era înalt. adeseori îi întâlneam pe ambii i. un singur punct luminos într-o pat neagr . nedeformat. Astfel a ajuns doar victima celor pe care era incapabil s -i urasc . a a cum e lumina. n -o putea umple nimic. îi atr geau aten ia. concentrarea sensibilit ii i chiar i simpatia. ochii prin i în os. înduio tor de simplificate. i Äc l ii" s i au sim it aceast sl biciune funciar a sa. i ora ul. gura mare. acest craniu embrionar. mediocrul lor coleg. sau aproape la fel. m runtul. cu fontanelele sale i. ai intui ia adev rului clar i pur. rece. precum Dona. cu o mare frecven . Lep datu era la fel. ca un tipar senin i atot tiutor. Äfrumu el'4. La fel ca i pe Guga cu Pitina: la fel. dar asta. îngerii i idio ii. al trecutului ca prezent. nepl cut de expresive. etc. f cea tot ce se putea ca s se vad acest lucru. osos. propriile noastre mâini dac n -ar fi . Trecutul libe r. Ochii alba tri.. cel mai verosimil.) Dar. mobil . 152 153 desfidând experien a i memoria. Era o victim aproape ideal . Eu. f r s transmit nimic de la unul la cel lalt. felul în care el ajut la izolarea i Äînsemnarea" lui Lep datu. vibrând ca un rezonator. ve nic zeflemisitor. e înc rcat de falsitate. îi f ceam s comunice. de neadev r. ei au fol osit acest lucru. un ^ corp cosmic scintilând! Te-ai gândit vreodat cum ar ar ta obiectele din 1 jurul nostru. cel care le emite i e descurajant s te am ge ti pe tine însu i. profilul s u moral era atât de haotic. Lep datu ar fi fost un fel de Guga. / Tot mai mult. erau foarte dota i în câte un domeniu etc. Guga avea realmente cu totul altceva. cel mai m runt. haotic. cu fruntea mic . Dona îi dispre uia pe cei ce conduceau liceul. (Aveau aproape acelea i lecturi. purificat. un iluminist social. cu mâinile foarte expresive. uneori parc nu trebuie decât s întinzi bra ul într -o jum tate de gest ca s atingi peretele acela sclipitor i translucid al Äfaptului a a cum a fost". poate s fie superflu. cu insulele sale cartilaginoase. cu atât mai pu in de dispre . coeren a. nepl cut de Äfrumoase". în acest b iat se amestecau în mod curios calit ile cu defectele cu atâta violen a spune. succesiunea. poate cu mult mai reu it prin profunzimea. frazele mele ajung în ultimul rând la mine. încât producea. arcadele proeminente. cu ochii mari. cum spuneam. nu tiu cum s spun. mult mai important de f cut decât s se ocupe de mine. pentru tine. bineîn eles. îi ajuta îns i se l sa ajutat de ei. cu atât mai mult cu cât.^ 1 înconjurate.. prietenia lor. violent instabil. de i tocmai pentru asta ele erau Äanormale". cu un fel de zâmbet-rânjet. i apoi distan a dintre mine i el era uria . Dac ar fi avut cu câ iva ani mai mu lt în momentul r sturn rilor sociale. o elii. eu m -am apropiat de Lep datu. devenirea. poate i Guga. etem i cristalin în mi carea din jur. înalt. în vid. aristocratice pot comunica nestingherite de trivialitatea i brutalitatea social . istoricitatea. ca niciodat înainte. de fascina ie amestecat cu scârb i repulsie. într -un fenomen de-o violent noutate i adânc i brutal relevan uman . al istoriei Äreale". oval . din acel pueril nonconformism. de instabil. mai pur. în care se concentra întreaga sa inteligen i neputin . care m ironiza i m dispre uia adeseori din cauza inegalit ii noastre intelectuale. ascultau. îl ocolea. de cele mai multe ori. dar felul în care se manifestau la Lep datu crizele acestea somato-psihice era în acela i timp ceva cu totul ie it din comun. citeau curent în dou limbi. aprioric. Acest lucru e tipic postpuberal i adolescentin. eram semnul acestei leg turi mai înalte. Dona nu vorbea cu Lep datu. în stare ideal . nu. a caracterului s u. acest caracter înc nu perfect osificat. care p trunsese întreaga es tur social . aproape f r substan i gest. slab. deja evident . lucru cu atât mai pre ios cu cât ei fuseser prieteni i erau i sorti i s fie prin atâtea af init i de inim i spirit. nici m car s -i dispre uiasc .150 151 avea reale afinit i intelectuale i sentimentale eu eram singurul care îndr zneam s -i vorbesc. iam spus. ambii. a. Noua tipologie. profunda lor înclinare unul pentru cel lalt continua i peste aceste piedici. caracterul realist. ap rate i falsificate de atmosfer ?! ( . Lep datu). cu o singur stare nemi cat . neobi nuit de bogate i diverse pentru acei ani. unde spiritele alese. s m plimb cu el. sub ire. nici m car dispre ul. Pitina m dispre uia i ea la rândul ei. muzic simfonic . Pe mine î nsumi e de natur s m întristeze pentru c . inteligen a i o anume ironie fa de toat lumea. toate con in i un procent sigur de fals. plantele i fiin ele. Fa a osoas . ce vis! S Ävezi" m car o frac iune de secund trecutul neturtit. un trecut f r întâmpl ri. ca fiin ele inferioare. cu o fa mic . negri. desfidând chiar epicul. în ciuda presiunilor externe i a Äpoltroneriei" lui Dona (cum se exprimase. undeva într-un spa iu mai înalt. mai mult chiar. transfigurat .

slujba era la ase. animalic. înainte de a veni la coal . amuzant aproape. de sub blânda îndrumare a domni oarei Pop. s m înlocuiasc un minut cu el. i oricum în prima vineri din fiecare lun ² unul dintre ei se cumineca zilnic ² s spun rug ciuni i rozariul. avea. pe la c inci.bineîn eles. comuniunea special cu înv toarea. adeseori.. de sfânt. lamentabile. una din cele mai rare. mi-a vorbit kS4 pentru prima oar despre Ädescoperirea sa". împreun cu ea. despre umilin ! Ce cuvânt îngrozitor! El însu i nu era capabil de aceasta. la catedrala greco-catolic . s doarm pe pietri . s stea nemi cat câteva ore etc. dup aceea ei au trecut la liceu. sau alt slujb special . închidea Lep datu ochii i eu îl ascultam. cu un cap u or masculin.i mai mult caracterul spectaculos-exotic de nuan pueril . Padua. chiar i p rin ii. s se cuminece i s se spovedeasc cel pu in o dat pe s pt mân . cel care se cumineca zilnic. iubirea acestei murd rii.. dar domni oara Pop a intervenit. în patul conjugal. în felul în care ro esc. exerci ii de umilin fa de cei inferiori etc. ce conteaz !). f r rost? Oare n-am suferit eu când. Unul dintre ei. toate acesteajcu acela i mecanism cu care o femeie. de i îmi povestea c avusese în ultima sau penultima clas primar (la vârsta de nou sau zece ani) o înv toare. b iatul acela care avea un nepl cut amestec de vanitate i neputin în fiin a sa atât de expu s . destul de hot rât . ritualic . care. B Äsamariteanului".. posedat de so ul ei. i prin via a ascet . irupe la un moment dat din arm tura unui caracter care pân atunci p rea î. contagiat pu in de frazele sale despre umilin . pentru c el tia.Iubirea. a miilor i milioanelor de abjec ii i tr d ri pe care le-am f cut în via i de care sunt capabil înc ² o. a iubitei ² ce paradox înfrico tor! ² iubirea de mine însumi. o or când colegii lor înc donneau. s mearg în fiecare diminea . îmi spunea Lep datu. care din anii aceia s-a consacrat religiei i care. ultima abjec ie. prin numero ii ei preo i celibatari. râvnit .eforturi fizice s zâmbeasc . pentru el i ceilal i. i m gândeam. la utrenie. Strasbourg. doctori ai unor universit i str ine. domnul Lebeziatnikov a snopit-o în b t i pe so ia mea. citind. unei Äm runte caste" din coal . ca i un preot. i a reu it s -l împiedice. ce ducea o via singuratic . cel care ar fi în eles i tr it cu mult mai perfect. vai ² pân la moarte. pentru abjec iile adânci eu nu sunt chemat. sper c înc sunt capabil. semianimalice. binecuvântat s -i fie numele! El mi -a citit. pentru cele mari. iubirea prietenului. recunoa terea umanit ii în venele mâinii mele drepte. f r kcop. Mia_R©pyO femeie înc tân r . dealtfel. iubirea total . pentru micii exalta i. a încetat. El nu trebuie murd rit cu lacrimi.. i mai ales ale bisericii unite. decât mecanica elementar . femeia aceea de-o exaltare 155 st pânit . Roma. în mersul meu ridicol. i aceasta vine cu mult mai târziu. dar chiar i iubirea celui mai apropiat de mine. acum o lun . la biseric . Pentru ce nu m duc la slujb ? Crede i oare c nu m doare inima c m târ sc inutil de colo-colo. Nu era. nepotrivite etc. în murd ria în care tr ie te trupul meu. ca o pat indecis . de-un atr g tor exotism. aceast perioad s-a resorbit repede. oricum neobi nuite. IJ . la o vârst când spiritul tr ie te înc în simboluri elementare. toate acestea i înc multe altele. sursa trec toare a atrac iei aceleia. devastându-l i salvându-l. r mânând doar ca o amintire pe jum tate tears . i s înceap cu unele mici mortific ri: ab inerea de la o mas . o alt voce. Gestica exterioar . Umilin a. s cere i un . tinere. de neacuzat. îns .. de crime i tr d ri m runte. t cerea. o anume preponderen : de a apar ine unui grup. de pild . a celor J'dou sau trei sute de cute ale podului palmei (dou sau trei mii. drept canon. c fac eu însumi astfel un exerci iu împotriva vanit ii. atunci. îns . ar tându-i b ie elului de zece ani c exist o gradualitate a acestor exerci ii spirituale i c se poate p c tui i printr^un orgoliu al umilin elor. acea copil reasc i tainic ini iere în misterele bisericii. a lui Lep datu. înnobilând în acest fel actul acela simplu. are nevoie de voca ie. în via a lui. a mea..ferm" i Äechilibrat". f când. i influen a acestei femei. crede i c n-am suferit? Permite i-mi. cu irisul zb tându -se încolo i încoace în orbitele sale împu ite i zâmbind. a durat pu in. printr-o sfidare a suferin ei exaltate. iubirea e singura noastr salvare. zilnic. pentru care tr deaz . îndemna la imita ie. cu vocea sa tremur toare i exaltat ² într-o vreme când aveam lecturi cu totul puerile i m runt infamante ² scena dintre Marmeladov i Raskolnikov i plângea. sper c Dumnezeu îmi confer înc harul s u i îmi va da puterea s m umplu înc de noroi i de abjec ie. i cu toate acestea va veni i speran a. Alfons. e o impietate s plângi când cite ti un text atât de mare. fericit. las s apar un alt trup. poate. voca ia aceasta. închidea ochii i eu sunt sigur c î ncerca s se gândeasc la Dona. nici un an. poate. iubirea nu numai a du manului. pân în ziua de ast zi duce o via Äsacr ". întoarce capul i . care l-a convins pe el i pe înc câ iva colegi s se mortifice. în secunda mor ii. pe care o duceau unii dintre ei. începuse s se flag eleze. cu excep ia lui Alfons. simboluri mai mult de suprafa i u or spectaculoase. Am citit de cel pu in zece ori împreun acel lung dialog dintre Marmeladov i Raskolnikov. ca o femeie. sculatul de diminea . p strându. hm. ^abjec ia perfect ! i-am vorbit de atâtea ori de iubirea mea pentru \Dostoievski Fiodor Mihailovici. nici m car b rb te ti! El. f r nici un fel de discriminare. Cu excep ia acelui Alfons. dormitul f r saltea. ajunsese s spun de câte zece ori rozariul. Äf r iubire". iar eu z ceam beat. au fost. ce ea îns i ducea o via de c lug ri în lume. colective. c reia i se ofer . Änetrivializat " de familie. Toat aceast Äpas mistic ". f r lacrimi. cu b rbatul real ² ce înseamn real?! ² care o atinggJAstfel. un exerci iu interesant de individualizare. al turi de el. în clasa întâi. în articulo morîis. mai unitar. o exaltat . plângea. superficial a umilin ei cre tine. de care prima oar în via a mea mi-a jvorbit Lep datu. spunea el. el mi -l citea mie pentru c nu avea cui altcuiva s -l citeasc i. Lep datu. sub ochii închi i. vi s-a întâmplat vreodat .

. R stignit ar trebui s fiu. ast zi. Judec torule. de pe atunci te iertasem. neputin cio ilor. tipul meu de sistem nervos. dar veni i i voi în împ r ia mea!» Atunci vor gr i cei în elep i. ti i cât se poate de bine c cutare cet ean. îi primesc.. Minda îl privi iute i d du din umeri: V ² Iubirea eu o v d ca pe o func ie vital-social . veni i i voi. Altfel apare prostul -gust i umilin a se transform într-un fel de vanitate. i vom în elege totul! Atunci vom în elege totu l!... foarte ie ite din comun. eu suf r mult de singur tate. mila este interzis . r stignit pe cruce.. i dac da.. între noi doi nu exist nici un fel de comunicare important .. de ce vi i-ar da? tie prea bine c nu-i ve i da înapoi niciodat . dar cred c a a ceva. cum f r nici o speran ? ² Cu des vâr ire f r speran ._ domnul Fi odor Mihailovici al t u nu prea vorbe te.... despre singur tatea mea. i atunci.. i asta cu argumente tiin ifice. Habar n-am.. voi. nu tiu. nu exist nici un drum direct.. Despre singur tate. va în elege i dânsa.. Va veni în ziua de apoi i el m va întreba: «Unde este fiin a care s -a jertfit pentru mama ei vitreg .. umilin a. Mai e nevoie de umilin ?. i a a este privit acest lucru i în Anglia. v-o spun vou . cel pu in. Dimpotriv . în vremea noastr . tiind dinainte c nu v ve i alege cu nimic... cuprins de exaltare. De ce s fiu comp timit? zici tu. celor cu minte mult . f r sangvinitatea secolului XIX. economia politic este în floare. cel pu in via a mea. ² Ha. fiindc nici unul dintre ei nu s-a crezut vreodat vrednic s fie primit. Dar reac ia ta a fost atât de fireasc .. care pe to i i pe toate le în elege. nu merit nici un fel de mil . bine inten ionat i folositor omenirii. Am 157 sim it acest lucru în inima mea.. d -i i mila ta! Atunci eu singur am venit la tine ca s fiu r stignit. sculându-se în picioare. o va ierta. Dumnezeule! Bineîn eles c m voi însura.» i va întinde bra ele i noi ne vom arunca la picioarele lui i vom plânge. ² La ce bun s te mai duci? îl întrerupse Raskolnikov. un anume prost-gust.." ² C ci orice om trebuie s aib m car un loc pe lume unde s se poat duce! repet Lauren iu i râse. f r nici o speran ? ² Mi s-a întâmplat. durere am c utat în fundul c nii i am g sit -o i am sorbit-o cu poft ! Iar mil are s aib cu noi acel care fa de to i are mil . Eu a putea tr i foarte bine toate aceste. totu i te duci i.. Din mil ? Dar domnul Lebeziatnikov.i iert i acum p catele tale numeroase. râzând crispat. vie împ r ia ta!. ² Dar bine. pentru c ai iubit mult. v-o spun vou . se va întoarce i c tre noi: «Veni i i voi. rela iile noastre au . chiar a a i este! f cu Ceea. fraze... ha! S nu crezi c râd pentru c ai spus o prostie. vor gr i cei de tep i: «Doamne. negustor nenorocit. un be iv f r c p tâi. exaltarea ta mi se pare ceva de prost-gust. i. c ci.. A i dreptate.. nu tiu dac ai observat. în elep ilor. cu Ludmila. tu. de impertinen a | ta i de toate complexele tale." IJ Mil ? Dar de ce s fiu comp timit? strig deodat Marmeladov. dar e ceva exaltat în toate acestea.. Intre toate aceste lucruri. permite imi s v întreb... ofticoas i rea. ci de lacrimi i suferin mi -e sete! Tu. Suntem dou fenomenalit i care se contempl .. nici o leg tur vital . neru ina ilor!» i noi vom ie i i ne vom opri în fa a lui f r fric . e o chestie poate doar de s pt mâni.. dar r stignindu-l.. de prost-gust! Lauren iu t cu i Minda ad ug : ² Bineîn eles. Doamne.i dea nimic. ceva. tiu bine... mo tenite de dracu ^ tie când. i are s -i judece pe to i i are s -i ierte pe cei buni i pe cei r i. nu vreau s te jignesc. pe urm .. i bineîn eles c mai e nevoie. adic . i se pare c m-am fericit din cale afar cu litra ta de vodc ? Durere. Iar când va fi ispr vit cu to i ceilal i. c ci eu nu beau din sete de veselie. i .... De pild . veni i i voi.. da i-mi voie s v întreb.. Iubirea i umilin a eu mi le închipui altfel.împrumut. i va spune el: «Sunte i ni te porci! Asemenea animalelor sunte i..» i o va ierta pe Sonia mea. pentru ce mi-ar da bani? i uite.. de i bineîn eles c sunt foarte ocupat. f r exaltare. 158 atunci ea trebuie f cut f r ostenta ie. i nu comp timit! Iar Tu. r stigne te-l pe p c tos. Eu sunt ceea ce se cheam flegmatic. ² P i dac nu ai la cine te duce? în elegi dumneata ce înseamn s n-ai unde te duce? C ci orice om trebuie s aib m car un loc pe lume unde s se poat duce! Fiindc vine o clip când... Am nevoie de ea. ca i cum abia ar fi a teptat aceste cuvinte. unde. va spune.. De aceea te caut i te ascult. i a fost milostiv cu el?» i va mai spune: «Vino în împ r ia mea. ² însoar -te. cu toate c tii dinainte c n-are s . mult nu poate s mai întârzie. singurul Judec tor.. i pentru ni te copii str ini? Un de este copila care nu s-a îngrozit de nemernicia tat lui ei p mântesc.. de ce s faci din umilin o profesie? Omul modern cred c K sufer azi mai mult de singur tate decât de aceste boli. i via a.. cu bra ul întins înainte.. cum s spun. chiar/ / previzibile. pentru mine. ne-a explicat deun zi c . înc de pe atunci te iertasem. m r og. mai mult sau mai pu in minore... când am fost ast zi la ea!. pentru ce -i prime ti i pe ace tia?» i va r spunde El: «îi primesc. ha! Ha. de o lun . care se observ . pe cei în elep i i pe cei smeri i. i Katerina Ivanovna... eu. ² Nu în eleg bine toate acestea! spuse Minda dup câteva minute lungi de pauz . pentru nimic în lume n -o s v dea bani. cu mâinile în buzunarele pantalonilor.. be ivilor. i to i vor în elege... singur tatea mea are nevoie de palavrele tale. El. tam-ta-ra-ta-ta. privindu-l pe furi pe Minda. care e la curent cu ideile noi. dou . un colero-sangvin..

. atunci. spuse Ceea. oricui. Nu reu i s-o întâlneasc pe traseul cunoscut. probabil c nici ea nu i-ar da prea exact cont de senza ia de spaim pe care ar încerca-o. te-a l sa cu câteva cuvinte i a alerga la ea. pentru c am spus asta. încurcat c face o ac iune pe care tocmai o persiflase cu pu in înainte... Minda. tu e ti.. Doctorul îl privi pe cel lalt cu un început de interes. Am vrut s intr m la o expozi ie.. el râse înc o dat . imagina ia de care trebuie s dau dovad ca s-o g sesc. al acestui traseu. care mie nu mi se potrive te. în timp ce ie eau pe u . g sesc. o voce plictisit îl anun c doctori a Ogrin plecase. încât putea fi el însu i ... toat seara era de-o veselie f r margini.Ca i domnul Lebeziatnikov! ² De ce. S-ar speria. î i aprinse o igar . când îl recuno tea. tu.. Apoi se întoarse.. vineri? A. apoi îl ridic din nou i form num rul. nu m a teapt ... tiu pe unde trece i. ² D -i un telefon. dar nu cred. Chiar bucuria. F r o vorb . a a. îl r ecuno tea cu greu. dar în fa a cadavrului unui om foarte apropiat nu ne speriem numai pentru c Äel" e schimbat. a plâns.. cum s spun.. i nu pentru c mi-e dor.. odihnindu-se.. Renun .. cu o vioiciune nepotrivit lui. Ar fi fost bine s fi.. ² Ludmila are mult nevoie de tine acum. domnul Lebeziatnikov era probabil un ins folositor. eu i-am propus s intr m într-o confet rie. ca i cum i -ai face ei pe plac. care ar minao. calm. privi pe geam. Am s iau ma ina. f r s r spund nimeni. cred c gestul meu ar dezam gi-o într-un fel. dând din umeri. Când igara ajunse la jum tate.. cu Medoia la. ² în calculele mele! spuse râzând doctorul. logodna asta. nu prea tare. cu lenevie.. în...i piard pu in r bdarea i. deja.i trece prin minte s m a tep i o dat !" f cea el. ² Nu-nu. spuse grav Ceea. poate e la sora ei. t cu... a teptarea. ha!. pe nea teptate mai ales dac nu a g si-o acas i ar trebui s fac câteva eforturi ca s-o 159 V. o spaim confuz care nu se potrive te deloc cu firea ei pozitiv .. i Ceea îl privi cu aten ie: era un sunet nedefinit ironic. dar tocmai atunci închidea. Apoi se opri în mijlocul unei fraze i se uit la ceas: era exact apte i jum tate. de ce te faci ca i cum ai Äceda".. pentru c e ceva schimbat acolo?! i totu i. Bineîn eles c s-ar bucura dac m-ar vedea. odihnindu-se în bucuria ei.. în sfâr it. M duc s-o caut! i Minda râse brusc. bineîn eles. iar când deschise gura. ² D -i acas ! f cu Ceea.intrat într-un fel de punct mort. ce dracu îi faci?! Minda d du din umeri: ² Nu tiu.. de fiecare dat diferit. am vrut s -o p r sesc în grab . care nu e ti în stare s faci pe plac unei mu te dac asta nu intr în.. dar ea m-a rugat s stau. undeva. ha. Minda o a teptase de multe ori. de i ea nu tie c voi veni.. Fugi. Ä ie de ce nu.. primul ei impuls era s -l ocoleasc ca pe un stâlp incomod.. începu s vorbeasc despre altceva. ÄCui? r spundea ea. iar tu. oricum. e exact femeia care îmi trebuie. lung. în clipa aceasta mi -e un dor nebun de ea. ce s mai vorbesc.. folositor societ ii.. ne v zând pe nimeni. Minda vorbi neobi nuit de mult. mereu cu ochii în jos i într-o parte.i aproape firea. f r pricin .. poate am amânat prea mult. pe care ea îl parcurgea când venea pe jos acas . De data aceasta se f cu apelul. S-ar putea s fie acas . i Lauren iu.. acum. pân la apte i jum tate! ² E apte. Nim nui. ÄE o sear furat ?" ÄCui?" întreba el. dar. schimbându. F cu asta de câteva ori la rând. ² Ce îngâmfat împu it e ti! Spune c i-ai pierdut tu r bdarea. dar de ce nu i-l asumi? Asta e ceva scârbos.. a ez receptorul. ce-i azi. Egoismul t u e profund î7Ä. având oroare de troleibuzele hiperînc rcate. o. ha. mi -e un dor nebun. probabil c se va duce pe jos acas . ce dracu sunte i amândoi a a de ciocoi? Ce dracu nu v însura i odat ? Când am plecat cu ea. Dar. ha. sau. cu care ea s-a obi nuit. mult mai mult decât be ivanul de Marmeladov! Eu nu repro ez nimic egoismului t u.. inutil. dup prima ei bucurie. ner spunzând la saluturi. se plimb câteva minute. Era ceva speriat în toat atitudinea ei.. du-te i a teapt-o. era înceat . Nu sar potrivi deloc cu mine. Ascult .. ² Termin cu codo i tul sta! spuse Minda. î i zise c cel lalt pozeaz . se repezi la telefon i form un num r'. dup ce el se oprea în fa a ei. ne învârtim în cerc. i Ceea îl asculta cu aten ie. Ne -am desp r it. s-o a tept câteva ore etc. pe care l-a acceptat ca amant i so ... Din nou r spundea ocupat. e la cabinet. i ea. dar apoi. mergând încet. n zuros ca un copil ( ea îl cuno tea atât de bine. cu geanta atârnând într-o mân . ² Nu r spunde acas .. continu Minda. ea a început s . ie!" i îl privea cu obr znicie. m runta imagina ie. S mergem. -²-".. nu e chiar atât de simplu. absent .. ha! Felul în care am zugr vit c utarea ei. ea a refuzat îns i a plecat cu o fraz . v zând c cel lalt r m sese nedumerit. progresiv . ² . începu s râd . adeseori nobil. dup câte va clipe. s fi fost însura i. Dac a avea firea ta. dând din nou din umeri. o turti într -o scrumier i form din nou num rul. cu tipul meu. ² Ludmila. m simt tot mai ispitit s -o caut acum... apoi ridic din nou receptorul. într-un punct. poate! ² De cât timp n-ai v zut-o? ² Ce te prive te? ² De ce dracu stai cu mine acum în loc s stai cu ea? Unde e acum? ² Habar n-am! spuse doctorul.

Va intra în pauz i o va g si. pe tâmpl . ÄDa.. punctându-i traseul i inser iile mu chiului cu s rut ri serioase. nu -i a a. ÄCe s presupunem. d du un telefon surorii ei. atunci?" (în vocea lui era un început de enervare. de parc i-ar fi fost superior la liceu. i a patra?" ÄCe vrei tu.. care. la rându-i. jucat îns . fumând. unde nu era i nici nu trebuia s soseasc . maimu rindu-se. mângâind-o." ÄA. ap rându-se pe jum tate i fals de îmbr i rile sale care îl preocupau atât. f cu un tur de cinci minute i reveni. ÄBine. de. i dac ai s te îns n to e ti?" ÄExclus!" f cea el. în ma in ²de i avea cheia ² salutat de câteva ori de vecinii ei de apartament.i revii!" ÄEu? Exclus! Sunt nebun pe via !" ÄBine. când primii spectatori ie ir în hol.. bineîn eles. de o veselie f r scop. i ie ise un brouhaha"etc. al ii. habar n -am. precis.. care.. Ultimul salut îl enerv atât de tare. dar cu cât trecea^ timpul. etc. un bun cardiolog. te prefaci!" ÄCrezi? spunea ea. i?! A. doctorul BreJiariji. probabilitatea aceasta se fixa. de luciditate.... etc.i place ie...." etc.. ÄEu? S te a tept eu? f cea ea vesel ." ÄAu!" ip ea u or. da.. dar s presupunem" insista ea. fals . Ce porc rie. Nu era foarte probabil. pe Älinia sterno -cleidomastoidianului" (cum explica el. o surpriz . undeva la un spital. Crezi c m prefac? Dar tu nu te prefaci.. or.) ÄP i sunt. Cu sare". ea îl privi mirat i el ad ug : ÄCe mai întrebi? Vicepre edintele!" (Asta nu mai era nici o mâncare i ea pufni. c . Da.. ce pis loag e ti. pus în scen de Pintilie.) ÄBine. ÄBine. un individ foarte reu it etc. preocupate). de care vorbea tot ora ul. cuscufus?" ( sta era unul din numeroasele ei nume. omul sta îl admira sincer!) Deodat îi trecu prin cap c ea se dusese la teatru. i. A treia duminic ?" ÄA treia duminic cartofi pai".. la ce? (Cu indignare) La pasfogeni. da. se amestec printre ei. m internez. S presupunem c ai o criz . nu vezi c . ajut -m tu. absent. Nu prinse prima pauz . etc. ai s m a tep i. asta prima duminic . în sfâr it..) ÄS presupunem c . Dar când o s ies." ÄA.i aduc?" ÄPre edintele!" spuse el. i de ce nu e ti?" ÄPoftim?" ÄDe ce nu e ti nebun . umerii.. în hol.160 161 pueril sau ridicol lâng ea). f cu el.. peste m tas ea bluzei ei. etc... geamurile erau închise peste tot). Am s m internez. la ie ire?" ÄBineîn eles. la pasfogeni!" f cu ea victorioas . De mai bine de o lun ea îl pisa s -o duc la Municipal. într-un râs scurt. am s m internez la pasfogeni.. f cea ea. o criz s -ar putea s am!" (Nu auzise ultimul cuvânt. s rutând-o pe gât. i sandaletele acelea cu. spunea el. Prefer s te tiu acolo decât în alt parte. i acesta se ag imediat de el. începând s -i povesteasc o istorie complicat cu unul Bojar. cu amantul t u.. sut la sut ?!" ÄDa. iubitule.) ÄHai. r spunde! îl scutur ea. un coleg de la Fundeni. ÄLa un spital de." ÄDe acord.. nu tiu. (El îi s rut ." Ä i cu el ce -ai s faci?" Ä??!!" ÄTe faci c nu pricepi? Cu el. de. f r s ov ie.) Am s -mi pun deux-pieces-ul ala ruginiu. Reu i cu greu s se dezlipeasc de fomulele sale întortocheate. Spectacolul începuse de o or i el se hot rî brusc.. i ea începu s se apere cu seriozitate.. ÄCu ce?" ÄAh.. eu sunt sut la sut !?" ÄGrozav! înseamn c ne potrivim foarte bine. Ar trebui s fiu nebun !" ÄBine. apoi înc unul i înc unul. etc." ÄLa un spital de oameni. cu Rollex?" ÄBineî n eles. teribil de dezarmat în fa a acelui timp inutil care trebuia umplut. pentru c lui de -atâ ia ani nu-i ajungea timpul i acum iat minutele acestea lungi ca ni te fese interminabile i. (Au!) ce -ai vrea s . ÄLa ce?" se întrerupse el o secund din travaliul s u gra ios. plimbându -se prin fa a teatrului. etc. Brehariu povestea . (Era mâncarea lui preferat . iubitule. Avu ne ansa ² sau ansa? ²s întâlneasc o cuno tin . încât demar . i tu ai s Vii s -mi aduci de mâncare cu suferta ul. unii strigau c e un Caragiale tr dat. o criz de luciditate. 162 163 care se culcase cu o pacient . tia asta cu precizie. eu nu m prefac. în sfâr it. Dar a doua duminic ?" El începu s râd . grav. a a c mai a tept o bun jum tate de or .. ce-ai s faci cu bietul Rollex?" ÄLui Rollex am s -i dau un picior undeva!" ÄIa te uit . bra ele. la D'ale Carnavalului.. dar care îl enerva printr -un respect excesiv. Cobora. etc. tu e ti nebun de-adev rat. un Caragiale inedit. etc. de vocea sa pe jum tate emo ionat c îi vorbea. nevasta unui tab nu tiu pe unde. asta am s fac. pentru c primul lucru pe care îl f cea cum ajungea acas era s deschid geamurile i s ude numeroasele ghivece i vase cu plante. în dosul urechilor. de. uimit. la oamenii pasfogeni!" ÄA. (Vorbi cu cumnatul ei. ÄCum. nu sunt?" ÄNu e ti. O a tept aproape o or .. pentru c el o mu case de lobul urechii... Minda ajunse în sfâr it în fa a casei ei (ea nu era sus.) ÄO criz de luci ditate" repet ea cu o ciud jucat . sânii. radiolog (cu care fusese coleg Minda la un curs de specializare).

vis-â-vis. Äorientale". avea atâtea de f cut. fantastic .! El nu era la fel? De vreme ce o pl cea.î i ceru abrupt scuze. refuzând s gândeasc cele zece secunde cât s rea bricheta din bordul ma inii..i o nou igar . când o a tepta ² ra iona el ² era un timp al ei. feminitatea aceea t \ a ei. câteva ore cu gândul numai la ea. un timp pierdut ca s-o g seasc . pentru orgoliul lui. care îi f cea i lui i ei. cu un: ÄAm s te sun!" care-l z p ci pe cel lalt. ascuns . ca o hârtie alb . urlând.. da. s-o complice cu un epic cât de cât verosimil. c zând cu aceasta atât de jos în fa a ei. de care. în preg tirea acestui mister. se va face i asta. f r nici un nume al turi. erau împreun de mai bine de doi ani i el nu putea ghici unde putea ea s fie. acea scurt scen când rid icase mâna. de mii de ori î i va proiecta. lovind înapoi. Deschise radioul i. de r ceal inuman . dar o inteligen îndelung exersat . ar fi lucrat prost. de unde putea vedea intrarea. apoi se opri. Bine-bine. europene. i a memoriei sale eterne! Pentru c o femeie ca Ludmila poate provoca astfel de suplicii psihice. era ceva care nu se Älipea" deloc de ea. previzibile. apoi. o c snicie fericit . când alergase la teatru. Chiar dac ar fi lucrat. din tristul Ätras pe sfoar " cotidian.i ia plata pe loc. Nu nu. s se înal e spre o logodn ? C snicia l or.. evident. dup vreun sfert de or .. zâmbi! Ce intui ie profund avusese ea în acea clip ! El urma s isp easc luni de zile gestul s u. decenii. uneori.. Numai atât?! în definitiv. de vreme ce i pl cea aceast corectitudine inuman a Ludmilei. încet-încet. parc William James? ÄNu d m cu pumnul în mas pentru c suntem nervo i.. eclosent pour nous. aproape senzual .. de tipul ÄFiodor Mihailovici" sau din lucheria balcanic . aproape ca un b rbat. s citeasc . pe care o alta. la orice or . i în jur. dintr-o decen a gândului.. într -un loc de unde erau vizibile doar geamurile. când ea îl dep ea în toate acestea. Ce senza ie. n-o g si. Firile lor gemene. câ iva prieteni fâstâci i. nu-i a a.. ce exerci iu fantastic.. Era obosit. acest gest unic. de dispre . oare. apropo. de stridente. de parc ra ionamentul s u era o urmare logic a propriei sale mi c ri din umeri (unde citise asta. Sau chiar dac se gânde te.. nu. s . ea nu amintise niciodat mândria aceea a ei. s te sim i pe un fel de scen . Ie i ca o furtun . cel pu in cu un reflector aprins. chiar foarte curând. a timpului ei liber. zâmbi Minda. de ce atâta masculinitate în minutele ei de ur . va fi o fars . cum Ludmila nu ap rea în holul deja aglomerat. o priv ea uimit i însp imântat. dac ea nu se gânde te la el. snobism. Trase ma in mai într -o parte. Chiar gândul. decât un cretin cu cocard care. atâta r u! Atâtea plictiseli! Ar fi iubit-o. c ea e în stare. reu i s se lini teasc .. ca i cum s-ar sim i mereu privite. gesturile. dar i teribil! Dac for a asta a ei se întoarce împotriva lui?. tia asta cu precizie. involuntar. ro ea a care i se va urca cu siguran în obraji când el îi va propune aceasta. Ar fi vrut s se duc pu r i simplu acas . cu precizie... el înjur încet printre din i i se dep rta.cu mult haz. infra-gesturile. i apoi. continu el.. era una din acele femei < care se poart corect. cu inteligen i. avea timp i reveni asupra acestei idei. pre ioas . al dracului de corect. era un mister.mai m runt gând. un timp. e un imbecil cel care contrariaz conven iile m runte. 165 ') scuturând absent igara. dar.. cum din nou trecu cineva i-l salut .. Sau împotriva ei îns i?! El d du din umeri.. ca o igar proast . îns . logodna asta a lor nu era un miracol? O c s nicie nu aspira oare. în primul rând.i disciplineze gândul. spre stupoarea lui. intr în sal . care -i sem na atât de bine în împ r irea ra ional . a. care i se revela doar lui. vor face nunt religioas . ca i lui. i surescitarea cu care petrecuse ultimele dou -trei ore îi l sase un reziduu nepl cut. . da.. din p c lirea destinului în fiecare ceas. exaltat. oriunde te duci. i.) De ce? Dar ce importa asta? Ceea ce îi lega nu era oare mai sigur decât o idul . o dat pentru totdeauna. dar îl l sase s cad imediat.i debiteaz cele câteva fraze. Grozav asta... Unde putea s fie? Iat .. f r aceast mândrie?. nu tia ce s fac . care va r mâne unic pân la sfâr itul lumii! Ea l-a privit alb . ci devenim furio i pentru c lovim cu pumnul în mas ").. parc izbise într-un fier. apoi. un nume care nu treze te nici o asocia ie. pe care e notat un num r de telefon. Minda îi fu recunosc tor c exist . inuman de corect..JEt d'etranges fleurs sur des etageres. Medoia o intuise bine. Nu reu ea îns s-o particularizeze. ² i Minda începu s râd u urel când î i imagin surpriza ei.. ea. Te pomene ti c era cu un b rbat? Gândul sta îi mai trecuse de vreo dou ori prin cap. a autodistrugerii. o lovise o singur dat . siguran a aceea a lui c . Se întoarse la ea. îi era ei str in. într-un stâlp de o el!. ie i apoi i trecu în goan pe lâng Brehariu. s ajung o logodn ? S se întoarc . i o rud înviat din te miri ce cotlon al memoriei. Ea nu amintise niciodat despre aceasta. dar de ce în irup ii atât de brutale. Aceast Ädecen a gândului" îi apropia.. dintr-o prea bun p rere pe care o au despre ele 164 însele. penibil înv ate pe de rost. s lucreze la cursul s u. aprinzându. ce pl cere. De ce dracu nu se însura cu ea? (O clip auzi timbrul lui Ceea. întuneric peste tot. structurate. dintr-un ? j fel de. dar. de a te vida de cel." . i acest timp când o c uta. în cele mai variate clipe i dispozi ii. acesta va f i darul lui. previzibil ." da. în orice clip .. O umilin feroce pentru el. s dea câteva telefoane. dar. blestemând în gând obiceiul ei idiot de a scoate din priz telefonul ² asta în perioadele când era nemul umit de el ² obicei de care nu putea s-o dezve e. Nimic din romantismul bolnav. inutil . ca i cum s-ar vedea mereu în oglind .. se entuziasma tacit Minda.. Ha. ea nu f cea parte dintre sinucidari.i aprinse o igar . ei vor r mâne logodi i! Ipromessi spozi! C snicia era una din cele apte taine biserice ti. care . al lor. evident. a memoriei ei eterne. Geamurile erau închise. nu era capabil decât un om foarte inteligent. al tribului? Bineîn eles. eap n . n -ar fi fost acum în stare. Acum. oricum nu se gânde te la altul. Äcurate". era una din pun ile cele mai sigure ale iubirii lor. când îl domina în toate acestea i el se l sa dominat. Sau o cuno tea el prost?! Nu-nu. alunecat o clip la aceast enormitate.

injuriind sau trivializând totul în jur, le ignor . ^__j,.Ridic ochii întâmpl tor i, spre surpriza sa, v zu geamurile lumi nate, deschise. De cât vreme? Trecu peste primul impuls de a s ri din ma in . R mase s - i termine igara, eventual s - i aprind înc una pe i care so fumeze, calm, relaxat, pân la jum tate.fUra gesturile pripite, spiritul panicat, i st pânirea de sine, uria , de care d dea dovad de H atâ ia ani, în atâtea mii de împrejur ri, mari i mici, era una din sursele autorit ii sale incontestabile. Cu atât mai mult cu cât era o st pânire de sine veritabil , ea se exersa i exercita în solitudine, f r martori, f r 166 spectatori, Äcu toate proiectoarele stinse". Ha, asta era o mic diferen între el i ea. La ea se sim ea asta, intuise i Medoia, care o v zuse doar un ceas, dou ; la ea era cel pu in un reflector aprins, unul" nu prea puternic, cu un voltaj nu prea mare, dar în permanen ... o Äpin ", cum spun cinea tii, pentru a colora, a îndulci, pentru a pune mai bine în valoare un farmec real. A, bineîn eles, real, nu se truca nimic, nu se tri a, nu -nu, chiar gândul la a a ceva ar fi putut fi deplasat... în definitiv! i el î i mi c din nou umerii, era femeie, nu? O femeie sut la sut , milion la sut ! Femeia lui! î i aprinse o nou igar (din nou cele zece secunde de vid psihic perfect, o performan a sa, pân s rea bricheta), o fuma pân la jum tate, f r grab , de parc ar mai fi avut de a teptat o or , apoi o turti în scrumier , împinse recipientul de metal îngropându-l în bord, scutur cele câteva fire de tutun de pe tapi erie i de pe veston, ie i, încuie portiera i travers strada. Era târziu, trecuse de unsprezece. Urc încet sc rile (ignorând liftul, cu atât mai mult cu cât se afla jos, la parter, la îndemân ), c ut cheia de Yale de la apartamentul ei în buzunar, cu vârful degetelor, i, ciudat, în clipa când o g si, când degetele o recunoscur , sângele începu s se agite. î i sim i artera temporal zvâcnind încet, o u oar vaso -dilata ie, undeva, pe gât, ap ruse probabil o abia vizibil ro ea , chipul i se f cuse mai alb, o paloare pe care în semiobscuritatea sc rii cine s -o descopere? Doar el, el, care privea dinl untru, din corpul s u în afar . Capitolul VI Unde fusese?! i Ludmila r mase pe gânduri, de parc ar fi încercat s - i aduc aminte pe unde umblase. Minda f cu un gest scurt, cu mâna; I nu-l interesa prea mult r spunsul ei. Era fericit din clipa când o v zu, începu s se bucure c o a teptase, c o c utase ore întregi, c nu f cuse nimic, c pierduse vremea ca o umanizare a timpului s u atât de programat, de ra ionalizat. ^ ² Am sunat la tine de câteva ori, spuse ea. Se a ezase pe un scaun lâng fereastr i - i aprinse o igar . Vrei o cafea? îl întreb . ² Nu. A bea ceva. ² Ia- i. Eu nu beau nimic. Vreau s m culc într-o jum tate de or . Am o cefalee idioat de vreo dou ore. ² De când te caut eu!... râse el, i ea îl privi mirat . Probabil c se gândea la altceva. Minda î i f cu un ÄMartini" sec (el o aproviziona i pe Ludmila cu b uturile lor preferate, a c ror ob inere, de cele mai multe ori, nu era o treab prea simpl ) i se r sturn într -un fotoliu, cu o igar în mân . Apoi, în mijlocul unei conversa ii ce lâncezea, el arunc ² f r nici o r\d preg tire, f r s-o avertizeze în nici un fel, departe de ea ² dorin a lui ca ei doi s se însoare, cât de curând, s fixeze data c s toriei i, a teptând reac ia ei, sau irul ei de reac ii, se preg tea s puncteze clou-uh nunta religioas . Asta va fi într-adev r... Ludmila la început p ru c nu auzise bine. El o privi, a teptând m car o reac ie facial , apoi repet , cu un început de nervozitate, dar i de bucurie crescut ² propriile sale fraze i cuvinte, auzindu-le, începur s -l entuziasmeze u or ² dar ea îl întrerupse la jum tate, stinse igara, se ridic i, f cându- i ceva de lucru, îi spuse, neprivindu-l: ² E prea târziu acum s discut m asta... sunt obosit , crede-m . S l s m pe alt dat . ² Pe alt dat ? râse el, privind-o, nevenindu-i s cread . Eu î i cer mâna i... ² Ia te uit ce formalist ai devenit!... zâmbi ea, trecând în buc t rie. Acolo se auzi robinetul, apoi ea reveni i spuse, începând s - i preg teasc patul: Tocmai pentru c e un lucru care... care m bucur prea mult... care trebuie s m bucure i... tocmai de asta, te rog s m mena jezi i... haide, du-te, vorbim mâine. ² De ce s m duc... a vrea s dorm aici, n -am nici un chef acum s m urc din nou în ma in i... ² Foarte bine! f cu ea cu aceea i absen în voce. Pijamaua ta nu-i curat , am s - i dau o c ma de noapte. ² Ai a a ceva? întreb el, amuzat. ² Bineîn eles, i-am f cut una, ce-ai uitat? Nu mi-ai povestit c dormeai, când erai mic, în c m i de noapte lungi, cu arnici, cu mâneci largi, în motive na ionale?... Uite -o, i-am mai ar tat-o! ² E adev rat! spuse Minda, ridicându-se i luând în mân c ma a de noapte r neasc , exprimându- i uimirea sa, cât de bine seam n cu c m ile copil riei sale. ² Dar, bine... râse ea, ai mai v zut -o cel pu in o dat i ai f cut exact acelea i remarci: cât de bine seam n cu c m ile în care dormeai când erai copil i de unde am tiut eu etc, etc. ² Da?! f cu el, cu c ma a înc în mân . Apoi o l s , se rea ez , î i reaprinse o igar , pe care, dup primul fum, o privi cu oarecare uimire, apuc paharul, dar nu b u, turti igara i începu s - i priveasc vârfurile pantofilor, fluierând încet. Ludmila era în baie; începuse demachiajul, sp latul si toate celelalte, care ei îi luau în fiecare sear mai mult de o

168 169 jum tate de or . Minda se ridic , se asigur c telefonul e în priz i p lec , f r s mai spun o vorb . Cum ajunse acas , ridic receptorul i form num rul ei. Apelul se f cea în gol. Se a ez la mas i lucr pân la trei diminea a. A doua zi o c ut la policlinic . Cum dormise? Bine, de i durerea de cap o trezise dup vreo dou ore i diminea a ced abia, la al nu tiu câtelea antinevralgic. Minda îi propuse s vin s-o ia, la dou , cu ma ina i s m nânce undeva, împreun . Ea refuz , avea câteva curse de f cut, o prob la pantofar, ora ei de masaj, s pl teasc chiria etc. ÄChiria am s i-o pl tesc eu!" se oferi doctorul, i ea îi mul umi, o scutea de un drum, dar, oricum, mai r mâneau destule de f cut. i dup aceea? A, nu-i spusese? Melina (asta era o coleg a ei) luase ni te bilete la ÄAro", la un film american, f cut d e Arthur Penn, Ä tii, la, cu Bonny and Clyde, la opt i jum tate"... ÄDa...?!" f cu el i promise c va fi i el acolo, la i dou zeci, le va a tepta în fa i, dup aceea, le invit pe amândou la ÄCapsa". ÄGrozav!" f cu ea, dar de unde va lua bilete? El râse i spuse c avea peste tot pacien i, chiar i la Difuzarea filmelor... Ea îl mai întreb apoi unele lucruri, m run i uri casnice, femeia lui, Ana-neni trebuise s se interneze pentru o spondiloz recalcitrant i erau o gr mad de mici plictiseli cu rufele date la sp lat, cu cineva care venea dou ore pe zi, aceea i femeie care treb luia i la ea, de dou ori pe s pt mân etc, etc. Minda a ez receptorul într-o bun stare de spirit i se dedic apoi zilei de lucru ce îl a tepta, deosebit de înc rcat . Dou ceasuri, vizita, dou ore la special , o comunicare ce trebuia terminat pân duminic etc, etc. în ciuda nop ii nedormite, se sim ea perfect odihnit, ideea muncii îl însufle ea de -ajuns, el însu i se compara adeseori cu un bun cal de povar , dintr-o ras anumit , pe care un drum desfundat i o povar m rit , ore întregi de încordare nu fac decât s m reasc , s înzeceasc for a i rezisten a la efort. Unul din animalele acelea ² spunea el, râzând ² pe care îi sperie i indispune prezen a biciului; c ru a înc rcat cu butoaie sau bu teni, nu. Ä i eu îmi trag bu tenii mei, cu veselie, iar dac drumul urc în pant , zâmbesc, râd, cât m las z bala! i abia dup o zi plin de tras, de c rat, 170 m a ez odihnit în fa a c r ilor mele, a fi elor, a însemn rilor care m a teapt . Atunci abia sunt de neînlocuit, de neconfundat, ceea ce fac eu, atunci, reflexele mele psihice, capacitatea de a m concentra sunt numai ale mele... aici nu m poate imita nimeni. Pe mine, efortul, i mai ales efortul îndelung, m stimuleaz , m odihne te chiar. Eu sunt un greoi! i în iubire sunt la fel: eu intru greoi într -o iubire i ies greoi din ea. Dintr-o prietenie. Totul în mine, la mine se face, se întâmpl sub acest semn, al rezisten ei, al greoiului. U urin a mea iese din greoi, inteligen a mea iese din cazn . Originalitatea mea a ap rut dup zece ani de efort subteran, gre os, neomenesc, când al ii din genera ia mea avuseser timp de trei ori s str luceasc i s se rateze. De aceea mi -a fost întotdeauna sil de orice fel de precocitate! Eu sunt contrariul unui astfel de tip, de individ, care se adapteaz , la dou zeci de ani, perfect acestei lumi, care îi vine ca o m nu , i aceast adaptare atât de u oar , ca un dar, îi confer , apoi, firesc, farmec, inteligen , umor, succese, false succese, fantastice îns , la vârsta la care trebuie s vin succesele, când e ti pe jum tate îngropat în adolescen i în semilegendele ei, când lumea se deschide cu un efort doar pe jum tate i atâtea lucruri care, pentru al ii, sunt de ne atins, tu le iei, le rupi cu u urin , cu elegan ! Da, atunci mai supravie uie te acea elegan cvasi-feminin , acel farmec care te face, brusc, iubit, c utat, imitat, invidiat, oho, ce invidiat! i eu am invidiat, odat , pe unul din ace tia, un ins doar cu patru ani mai mare ca mine, care, din anul cinci, avea pus la punct o lucrare despre Influen a secre iei hipofizare asupra cre terii osoase, sau a a ceva, pe care nici n-a citit-o bine la cercul tiin ific al facult ii c a i ap rut în vreo cinci reviste str ine, împreun cu un interviu al lui, unde tinerelul ar ta c e la curent cu ultimele reviste nem e ti i engleze ti, apoi au urmat toate celelalte: un post la o catedr , complexele profesorilor, admira ia religioas a trei genera ii dup el etc. Ast zi? A disp rut. E la aceea i catedr , lector de zece ani, de la acea lucrare n -a mai publicat nimic esen ial (s-a pasti at, s-a plagiat, bineîn eles, cât a putut, dar ceva nou n-a mai fost în stare s spun ), lucreaz i pe undeva, la o policlinic special , de uz intern, pentru tabi de mâna a doua, cu care s-a i împrietenit, e invitat din când 171 în când pe la o vân toare, i-a adus un cumnat, medic de ar , la un spital jude ean, e înc plin de farmec, tie o gr mad de bancuri, politice mai ales, pe care le spune irezistibil etc. etc. O paia , inteligent , citit ² are totdeauna la îndemân vreo cinci titluri i vreo trei-patru nume, asociate cu laboratoarele la mod , pentru c exist i aici o mod ² universit i la mod , metode terapeutice la mod ² împu c oricând o viz în Occident, unde casc gura la vitrine sau vede oameni de-a doua mân . O paia ! i cât l-am admirat atunci, cum îl invidiam, gloria lui \ i-a venit la timp, a îmbr cat-o ca pe o m nu moale, de piele parfumat , un licean genial, un mimetic, un seduc tor, un cuceritor. Când îl v d acum, uneori, m amuz o jum tate de or , o or uneori, m despart de el bine dispus, îmi spun: «Ia uite, domnule, insul mai are resurse, l -am judecat pripit, mai tii...» i las unele din frazele sale cancaniere s -mi reverbereze în memorie! Peste o jum tate de zi l-am uitat complet îns , iar dup dou -trei zile aflu c a difuzat urbi et orbi întâlnirea noastr i mi -a atribuit ni te lucruri de care i se face grea i celui care mi le comunic , nu numai mie. îmi pune în gur o calomnie la adresa rectorului i, de cele

mai multe ori, nu direct, prin no iuni, ci mai mult las s se în eleag prin semne din ochi, din gur , zâmbete pe jum tate, toate astea la care e mare me ter, c a fi un fel de reac ion ar politic, c resping sistemul nostru de asisten medical i social , c ruia îi g sesc grave cusururi, c m revolt împotriva interdic iei medicilor de a profesa privat, c m-am l udat c dac mi s-ar permite s deschid cabinet, chiar numai dou jum t i de or pe s pt mân , mi-a cl di o vil i mi-a cump ra dou ma ini, c reflectez la o propunere a universit ii din Geneva sau din Lyon, amestecând bineîn eles lucruri reale, pe care i le spusesem, cu altele, inventate sau f când, ceea ce e i mai abil, un fel de «montaj» din lucruri strict adev rate, nemin ind nimic, o iot , cu atâta art îns , cu atâtea clipiri din ochi, zâmbete fine, cu subîn elesuri, schime faciale, umor, farmec, inteligen , încât cel de care se desparte duce cu el, pe jum tate aiurit, un denun politico-profesional de toat arta. Da, asta e, câte un copil din sta minune ajunge pân la urm un biet delator, de fin clas , perfect voluntar, neretribuit, un cinic de mâna a doua, care se 172 hr ne te pe ascuns, ca un gândac, din lichelismul s u pe care i-l admir la nesfâr it! Are i un nume de sta latinizat, de origine neslav , îl cheam Catul, dou silabe perfect neplebeice, care amintesc imediat de -un ilustru scriitor antic, de i taic -s u a fost func ionar la vam sau la po t , am uitat, nu mai in minte! în ultima vreme, nemaiputând s - i valorifice la nesfâr it lucrarea aia de treizeci de pagini din facultate, în a nu tiu câta variant , s-a apucat acum s fac carier politic : a ajuns pre edintele sindicatului sanitar din ora , a fost chiar într-o delega ie în Finlanda i Iugoslavia i d de în eles, la toat lumea, prin începuturi de fraze abil întrerupte, c tie o gr mad de lucruri care, în curând, vor schimba politica unei jum t i de continent; a început s se priceap l a politic ² a uitat, s racu, c a debutat ca cercet tor în biochimie ² i las s scape câte un nume, un titlu, cum ar fi Memoriile lui Churchill, Tro ki sau Chestov, s-a ini iat în cancanuri politice mondiale, î i vorbe te cu multe am nunte despre pactul Stalin-Ribbentrop sau despre culisele asasin rii lui Che-Guevara etc, etc. O paia !... Altfel, gra ios i, dac îl întâlne ti o dat în gar , din întâmplare, când tocmai ai pierdut trenul, te poate amuza o jum tate de or ! Trei sferturi de or ! Poate deveni i util: are o colec ie impresionant de serie-noire²uri pe care le împrumut cu pl cere, cu real pl cere, convins c te scoate dintr-o mare încurc tur ! i-a a i este..." ... Minda nu reu i s ajung la film, în ultima clip fu chemat într -un consult, la un caz grav, dar le a tept la ie ire i le invit , a a cum fusese vorba, la ÄCapsa" unde cei doi mergeau cel pu in o dat pe lun pentru al ul Äbonne-femme" sau medalionul de c prioar al casei. De data aceasta erau în trei, împreun cu Melina Ionescu, coleg cu Ludmila la Clinica universitar stomatologica, o femeie m runt , cu o fa foarte vie, cu un fel de inteligen ascu it , r ut cioas , divor at de curând. Era prietena-confident a Ludmilei, pe care aceasta din urm o Äar ta" destul de rar ² Minda o întâlnise doar în vreo dou rânduri i de fiecare dat venise nechemat, din proprie ini iativ . Cele dou femei care sem nau atât de pu in, dar care cimentaser o prietenie de peste cinci ani, se vedeau s pt mânal, dou -trei ore, când se retr geau undeva, într-un interior, beau 173 cafea i discutau ca doi b rba i tot ce le privea pe amândou , un fel de prietenie-alian contra tuturor, în care se analiza totul cu o r ceal aproape politic . Toat seara, Minda încerc s Äse apropie", s-o câ tige pe Melina Äca aliat" în favoarea sa ² cum o spunea, pe jum tate în glum ² o rug pe Ludmila s -idea voie s-o invite la el, cu ea împreun , s asiste la una din Ä edin ele lor de magie neagr ", s ias undeva, cu ma ina, în trei, împreuna cu Bob, b ie elul de opt ani al Melinei etc. Cele dou femei r spunser cu amabilitate asiduit ilor sale, luând totul în glum , de i Minda nu glumea. La sfâr itul serii, Minda nu era avansat cu un milimetru în gra iile Melinei i, spre uimirea sa, observ c rezisten a principal venea din partea Ludmilei, care- i ap ra cu o tenacitate pueril mica ei citadel , senza ia ei de a putea fugi undeva, acolo unde el nu putea s -o urm reasc , sau... în sfâr it, prostii! Minda ridic amuzat din umeri i, cum tocmai în clipa aceea intr în restaurant un grup condus p\de dr. Velici i so ia sa, se constitui pe loc o vesel mas comun . Velici era împreun cu doi colegi clujeni, ambii efi de catedr (Velici nu ie ea niciodat într-o companie oarecare, dar inteligen a i priceperea sa profesional te f ceau s -i ier i spiritul uneori evident utilitarist), un chirurg i un epidemiolog, i seara se lungi peste m sur . într-un aparteu, Velici îl anun c Ro ea vrea s -l vad , i dup ce Minda f cu unele rezerve, pe care Velici le anihila glumind i sco ând un fel de m runte ipete ce la el erau un semn c se amuz colosal, stabilir o întâlnire pentru s pt mâna viitoare. în noaptea aceea, Minda dormi la ea. (O chem la el, dup ce o duser acas pe Melina, ce se ame ise pu in, dar ea refuz .) Noaptea aceea sem na îns cu celelalte nop i ale lor, ea fu din nou a lui pân la ultimul fir de p r din coama ei întunecat-ro cat , noaptea se dilat din nou, se adânci, prinse muchii, vârfuri, ei devenir din nou singuri, singuri-pere-che, vii i treji în somnul celorlal i, rotindu-se în patul acela al lor, c zând, ag ându-se de peretele nev zut, ironic, lovindu-se de mobile care nu existau, împingând cu piciorul covorul care alunec nu într-o parte, ci în sus, i-apoi în jos, pe-un fel de du umea în valuri mare, pe care inimile lor se rostogoleau abia ag ate de carne, o Ämontagne-russe"cu lumini 174 ro ii i verzi- ip toare, orange i albastru-pal în jurul lor, dar ce era asta: în jurul lor? Cum, în jurul lor?... i cele dou vagonete înl n uite, cele patru bra e i patru sau opt sau aizeci i patru de glezne i mii de degete, o roat sub ire cu gâturi în loc de spi e ² ce spi e! ² i tendoanele întinse, încât cineva, un deget distrat i mistic, ar fi

putut, din întâmplare, din pur întâmplare, scoate un sunet, nu import care, dac le-ar fi atins tendoanele acelea sub iate i b tând ritmic ca ni tere artere, iar arterele lor... oho, arterele lor cu adev rat b teau, dar nu în corpul lor p r sit pe jum tate, ci în aer, sângele alerga în aer, în aeru l acela întunecat, i nu înscriind ovale i curbe ov itoare, uneori drepte chiar, care se stingeau ca focurile de artificii ² scântei de sânge, ce lucru perisabil! ² cel mai adesea arcuri m runte de triumf, o curbur orgolioas , candid , pueril pân la geam t... rigide erau articula iile lor, sutele, care fuseser , în epe nite, o artroz generalizat trecea ca un val prin membrele lor, nimic nu se declina, nimic nu se mai flexa, rigiditatea inimii lor li se scurgea în membre. Din când în când se priveau, cu un hohot de râs care nu se auzea, el îi d dea un pahar plin cu o b utur oarecare, un pahar din care beau împreun , cu lichidul scurgându-li-se pe b rbie, pe gâtul indiferent, pe jum tate de gips, ceva dulce-animalic se r zvr tea în ei, ceva din nou i iar i i gara i f r istorie, ceva înc p ânat i fix, ceva monstruos, a a cum sunt îngerii, el întindea mâna, aproape cu timiditate, desigur cu timiditate, i b atingea pe gât i îi asculta prin bra tres rirea înceat a c rnii, a a cum bunicii no tri pr indeau un post, înecat undeva în cosmos, în c tile lor misterioase, în aparatele lor Äcu galena", i el întindea i î i retr gea bra ul i contactul se t ia, miraculos, de necrezut, i beau din nou, aruncând cu senzualitate lichidul în trupurile lor disp rute, i vinul sau ce pastele m sii se g sea acolo în pahar se afunda în afluen i pripi i pe pieptul s u, în p rul inelat i m t sos, pierzându -se apoi, alcoolul acela, ca o ap ce se afund într-un nisip avid, curgând încet, muzical, pe gâtul ei intermin abil, pe um rul ei care pulsa... El se apleca apoi, mereu cu timiditate, el, deja obosit de dragoste, i îi s ruta genunchiul, pulpa lung a piciorului, i o clip , printr-un efect simplu, el îi v zu picioarele ei interminabile, dup care ar fi recunoscut-o dintr-un bilion

L
175 de femei cu glug , picioarele ei care duceau o via a lor, care aveau un orgoliu al lor, o mare a lor prin care înotau i o forfecau, întâmpinând rezisten e abia sim ite, care le rotunjeau dumnezeie te mi carea lor hipnotic , sigur de sine, înalt- i-melodios-imbecil , coborî din nou, cu buzele pe gamba ei, apoi înv luind-o, ajunser avide la genunchi, sub rotul , în golul acela str b tut de vene, f r nume în limba român refugiul tuturor spiridu ilor pubert ii ei, înc prizonieri, pe care buzele sale calme, sigure, îi eliberau pe rând, devastând cu o ur în eleapt virginitatea acelui loc, apoi urcar din nou, încet, tiranic, pe un drum care se lungea ca o gum , i îi întâlnir Ägura ei întunecat ", cealalt gur a ei, capul ei f r ochi i f r frunte, ca un capitel spiritualizat al unor coloane atât de sub iri i de vii, pe care le unea, animalul acela atât de diafan, ve nic necunoscut, ce tr ia acolo, Äfemeia aceea", f cut din cele dou picioare i un craniu negru-blond, ce le unea, un sex-creier ce gândea i domnea, acolo, pân la centur . Erau, evident, dou femei suprapuse, un cap, un craniu negru-m t sos, care Ägândea" peste trupul acelor dou picioare lungi, peste cei doi genunchi, peste cele dou glezne ²unde erau sânii acelei femei i bra ele ei? ² iar deasupra era Äcealalt " femeie, cea care se ar ta, cea vizibil , care umbla sau plutea sau se mi ca deasupra Äceleilalte", a a cum umbl clownii pe picioroange, sau, mai bine, cum apar, peste rumegu ul unui manej de circ sau pe str zile vreunui or el, anun ând spectacolul Änemaiîntâlnit" din acea sear , o form vesel-hibrid , un lung halat sau Äpielea" din stamb ip tor colorat a vreunui leu, giraf , m gar, cal troian, în care se mi c doi in i suprapu i, unul Ämembru inferior", cel lalt Ämembru superior" al acelei forme hibride, centaurine, al acelui Chiron atât de infantil -proteic, de plastic, al acelui animal uria cu pielea din m tase aurie-fâlfâitoare sau din pânz ieftin , cu o coad ce se mi c , cu picioarele din fa sau labele din fa ce bat aerul, cu întreg corpul acela atât de dezarticulat i de nostim, cu capul enorm, cu mi c rile într -o panic vesel . Dou femei suprapuse, un fel de monstru pe malul m rii, cu capul sfâ iind norii, cu sânii | /"N proiecta i pe azurul dep rtat, cu bra ele sub iri i lungi în care se încurc i se sfâ ie pânze de cor bii, un co mar surâz tor salvadordaliesc, o

I
femeie-apocalips, necesar , etern , atât de straniu-domestic ... De undeva, de Äsus", dou bra e ale nu tiu cui îl împingeau, îl tr geau, îl respingeau cu un fel de scâncet al mâinilor, el îns , buzele sale res -pectuos-avide i înc p ânate, obrajii s i se lipeau de acel Äcraniu m t sos", de buzele enorme ² un cap atât de sferic ce râdea cu o gur dispropor ionat , ca o masc a nu tiu c rui zeu primitiv ² i înjur pluteau, enorme, pulpele albe, ca dou pete electrice, într-o mi care acvatic , oarb , fascinat . Sânii ei începur s vorbeasc , distinct, coerent, i atunci când el îi prinse i îi s rut cu brutalitate, Äei" se sufocar literalmente, frazele Älor" se sparser ca ni te litere decupate ce se amestec pe o foaie de hârtie alb , ca un înecat ce se duce la fund în apa unui bazin pardosit cu

gurile lor î i reg sir sunetele la început greoi. ca o scândur ! ² cu sudoarea care îi înghe a pe coapse. de parc limba ar fi fost înc umflat de un anestezic care se scurgea încet. înc a lor. i se spuse. carnea asta ce n u trebuia frecat prea tare între degete. antice. Acas . din nou. respirau lini tit. când el o c ut la spital. nefiresc de lung . o particul ce urc în zigzaguri vagi într -un lichid incolor. spre stupoarea lui. la un etaj superior. un pas pus înaintea celuilalt. ea ridic un um r i capul i b u.pl ci de faian azurie. c ea î i luase în prip câteva zile de con cediu f r plat i plecase la p rin i. din nou ov itor. a câta elec ie? Din nou în acela i Äpartid" . el aprinse veieuza... b u i începu s o tearg încet cu un prosop. cu haloul lor material. Ce-i cu tat l ei? insist el. ceva sim it. de parc nu l -ar fi recunoscut. calm . (Ca i în clipele când el o a tepta în mersul ei absent. concrete ivagi totodat . ei nu erau în stare s fac nimic decât ce era curat. ca pe o mas de opera ie. acolo.. tergându -se pe buze cu palma. era un accelerat de Cluj ce plecase cu câteva minute înainte de ora nou . în sfâr it. într-o iubire. de ei. ast -sear . trase ruleta i deschise geamul. o odihn joas . un simplu mers lent. necesar. Se iubir din nou. dar ce se întâmpl ? irupse el din nou. irupse el deja enervat. dac .. de la p oliclinic . nevenindu-i s cread . Sau altceva. cu un geam t r sf at.. cum se poate s . ei se Äalegeau" din nou. f r s ridice privirea. i f cu comanda ce dur îns neobi nuit de mult. povestea x lui cardiac . pe sfert acoperi i de cearceaf.. se i internase deja.. probabil c se i afla în tren la acea or . bra ele. un zâmbet pe care nu-l v zu nimeni. e.. atunci. când voi putea s te informez mai exact. în dup amiezile acelea pr fuite sau ploioase când ea încerca s -l ocoleasc ca pe un stâlp. ea era capabil s aranjeze orice. Nu.i încheie fraza. i s prind trenul. într -un incest diafan..El o ridic . cu sângele care c dea dulce în corp. el se ridic i umplu din nou paharul . era ceva de aranjat? f cu el i din nou urm o pauz nefireasc dincolo. i-l apropie de buze i ea îl refuz . dreapt ca o scândur ² oho. apoi. o chemaser p rin ii i îl va suna la telefon. nehot rât .. dar. tat l ei era bolnav. deci. diminea a era undeva. trupurile lor. chiar i în clipele acestea. Nu avusese timp. trupurile verticale se priveau lini tite. nu e nimeni bolnav. binef c toare. calcul ora la care ea ar fi putut ajunge acas . erau satisf cu i unul de altul. abia putuse s telefoneze la policlinic . i atunci. o pauz cu ni te voci str ine pe fir. r spunse ea. ce are. i ei se recuno teau. binef c tor. iar a doua zi sau a treia zi diminea . Era adev rat. o dat ajuns . stins. cu o epuizare aproape religioas ... sau plantele mici diferen ele de lumin . în aceea i sear .. într-o nou pauz a ei.. primise o telegram sau un telefon de acas i plecase în tromb .. de ce nu -l anun ase înainte de a pleca.. f r s . cu un fâsâit aproape sesizabil. fa în fa . de în el tor de bine lipit de oase. melodios. spre cas ... Nu-nu. se iubeau i acum. infinit curat i uman . i deodat ‡ /încordat. înc frumoase. o noapte care se repercuta în viitorul sentimentului lor ca într -un ir de oglinzi paralele. Bine-bine.. Minda nu avu r bdare s fie chemat. lâng telefon. tr it. i chiar i în timpul acesta. cu o deta are total .. oblic .. pe jum tate. ca unul din aceia care sap gropi... la Sebe . altfel s-ar fi f râmi at ca ni te foi uscate de tutun. de iubirea lor. o înaintare într -un relief pip ibil cu antenele nev zute cei cresc subit. cu trupurile frumoase. dar era ve nic ocupat i. curat . sau fra i sau surori. r spunse ov itor vocea ei. exact în clipa când ea ar fi dorit acest lucru i.. repede. tres ri vocea ei de dincolo. ea arunc într-o parte perna i sta întins acum. Da. de el însu i. o orbec ire odihnitoare. o c dere înceat . aproape jignitoare prin laconismul lor.. o mi care haotic . el se ridic . din gar f cuse num rul de la clinic .. el îi întinse paharul. pentru c era incapabil s se mi te... s tui. dac nu mâine sear cel târziu.. printre ei. Dar bine. E bolnav? Ce are? Da. carnea asta luat cu chirie. Minda d du telefon la informa ii Gara de Nord. cu exact atâta puritate si neru inare cât încape într-un om. într-un partizanat al c rnii lor. fruntea. un preinfarct?. veni leg tura i îi auzi vocea uimit o clip .. pentru concediu. inferioar . sâcâitor. continu tot el calm...?) Ce se întâmplase? Era ceva grav. el g si un bilet cu câteva rânduri.. ce se întâmpl . incon ti 178 o ent poate.. de care pân i ea îns i fu incon tient . apoi. aprinser o igar . ca o rug ciune care se spune dimi nea a.. S aranjeze? Ce s aranjeze. unul cu cel lalt. se privir . senza iile amorfe. pe jos. de ei în i i. într-o dragoste de o noapte. repede: ÄTe voi suna peste câteva ore. . contemplându-se.. Nu -nu. i se spuse. dar el i -l ap s pe gur . dificile. epuiza i. în care-l anun a c pleac acas pentru câteva zile. apoi glasul telefonistei care întreba mereu. îi acoperi umerii cu un cearceaf i ea zâmbi în întuneric. îi d du câteva recomand ri în leg tur cu ni te treburi m - . a a cum simte frunza pic tura de ap ce se rostogole te pe fa a ei br zdat de canalicule. mecanic . Deci. înc o dat frate i sor . v zând c ea întârzie s . când trupurile lor se priveau cu polite e. un curent 177 nehot rât de aer rece se strecur peste mobile. cu totul altceva. de el?. La Sebe ? întreb el. la ea. edin de catedr .. ov itor.. . o fug a ei lateral . din nou complici. un pom sau cine tie ce imbecil ce i se postase în fa . lin . f cu ea. era bolnav cineva? Da. atât de bine. într -un fel bolnav. ca o musc : ÄVorbi i?" Era cumva nevoie de el. ca i coarnele unui melc somnoros. într -o suflare. de-o-nopiteîepetat la nesfâr it.. umerii." apoi.i închipuie m car o clip lung c ar putea fi el. tat l ei. Cu ce tren? Nu se tia cu precizie cu ce tren. semilucid . Minda avea cursuri dup -amiaz . totul r mânea curat i pur.. pe sâni i pe gât.A doua zi ei nu se v zur . Ce.

fuma nu tiu câte ig ri. erau cuno tin e vechi i. auzindu se r spunzându-i cu Äda"-uri i Änu"-uri. care îl îmbia sâcâitor s ia loc. mai ales la acea or ² acele câteva cuvinte. nu se tie unde (ei locuiau într-o cas mare. aducând telefonul lâng el. dup o fraz afectuoas . trecea un grup de rani. adormi i se trezi atât de spontan. I foarte bine îmbr cat . cineva. în care se mai g sea o pereche i o b trân . observ uimit c se scurseser aproape trei sferturi de or . sumane. domnul Ogrin. Un somn scurt. de m tase vi inie. evident. în fa a unui dulap enorm. dup noaptea petrecut pe tren. cu pieptul ei impozant ce se ridica i cobora cu impetuozitate (Minda trebui s fac eforturi ca s reziste seduc iei de a -i face rapid. i ei treceau îmbulzindu-se u or. arestarea avocatului pensionar. cu dou zile în . L 179 încerc s lucreze în acea sear . Minda nu era mai avansat în ceea ce-l privea pe viitorul s u socru. ca pe un lag r. încet. Tat l Ludmilei.. apoi puse încet telefonul în furc i se apropie fluierând. obiele.. fraza îns pulsa clar. în dou rânduri. cu vocea ei atât de dramatic gâtuit . deschise geamul i se întinse pe o canapea îngust ce se afla în biroul s u. i un vecin. printr -o logic complicat . parc i fuma. cu o valiz de mân . de fereastr . iar o femeie. una dup alta. Äa tept". la prima proiec ie. se scuz în dou rânduri. cli eul se înce o a. fusese arestat. visul însu i era atât de nesigur de propria sa consisten . fumând cu fa a în sus. brahir!". Fluier u or. într-o anticamer mare. timbrul lui. eventual s se întind pe o canapea. în halatul s u de lucru. începând s devie sâcâitoare. s citeasc . Când se uit la ceas. aplecându-se prin fa a lui. vorbi în dou rânduri la telefon (o dat cu Ceea. din ochi. telefona la gar . s Ädepun " s se spele. r mase doar senza ia lui. el repeta mental. îl inform pe Minda ce se întâmplase. acas la Äsocrii" s i nu g si pe nimeni. I îns foarte fireasc . un fel de tind r neasc în care el st tea pe un scaun. brahir!" i când el se ridic dintr -un salt de pe canapea ² i se întâmpla extrem de rar s adoarm în timpul zilei.. ea îns i. j Când. în fa a unei femei grase i emo ionate (doamna Alhu. El r mase cu telefonul în mân . f r nici o epic . cel pu in în curtea aceea. Fiind incapabil s lucreze ca lumea. de parc totul se întâmplase în spa iul unui singur minut. cum nu mai avusese din copil rie. gr bit . mai bine zis o voce de femeie îi îmbia s intre i spunea mereu. Ludmila nu mai sunase.. prin fa a lui. un cap ciufulit de fat . iar el. veche. reticen i prin fa a lui. aprinse o veieuz . prost luminat. dup un sfert de or . în mâini cu cu me. un diagnostic diferen ial. alergând în buc t rie. care intrau. evident. i închise. brahir!" A : De i ajunse la Sebe cu pvi in dup apte diminea a. urc în acceleratul de unsprezece i aispre l zece spre Cluj. într-o limb necunoscut : ÄSene tei gubin. ad ug . Profesoara. i. fugi la tren i se instala în compartimentul de I clasa întâi. profesoar de desen). o scen stupid . Ludmila i maic -sa plecaser deja. fulger tor. doamna Albu. admirativ. la câteva minute de catedral ). încât aceea i secven se relu de câteva ori. pe strada Petofi.runt-casnice. cineva din curte. cum ar fi spus Lauren iu: ÄSene tei gubin. rani îmbr ca i cu lucruri groase. iar în fa a lui. în loc s fac o nou comand telefonic . St tea în picioare. i în clipa aceea i se desprinser din memoria Äaceea" i câteva cli ee. El st tea pe un sc unel. ca un montaj de duble dintr-un film în lucru. a teptând s se întoarc cele dou femei. Äte s rut" etc. în fa a unor atât de semnificative simptome de respira ie astmatic cu expira ia prelungit . F r s tie când. care-l anun c una din feti e f cuse febr i el îi d du câteva sumare indica ii).). întredeschise u a ce da spre interiorul apartamentului. perfect inutile. cu ore de I a teptare.. optit inutil. doar vocea aceea de femeie era hot rât . fraza aceea r sun în continuare i ea readuse i imaginea. cu fulgarinul pe umeri i valijoara la picioare. prevenitoare i hot rât : ÄSene tei gubin.. apoi. simplu. de parc cineva i -ar fi putut auzi.

vizibil nelini tit. apoi încerc s .. i când o reg sir . se g sea un birou mare. apoi încerc s aduc vorba despre 183 altceva. este.. dreptunghiular . i.. întortochiate. el vorbea despre asta cu un fel de nedumerire. pe care cel lalt i le ascunse repede ² d dea din cap.urm . i e foarte mul umit cu. se pare. la el se urca pe o a doua scar . cultivate cu zarzavaturi sau locuri de cas de vânzare. cum u a apartamentului Ogrin era închis . dup -amiaz . probabil f cut de el. c se preg tea tocmai s ias dup cump r turi.. fericit. dar. atât de calculat în gesturi de parc poza mereu.. în mâinile acelea. Avea o saco mare în mân . cu un fel de polite e. în timp ce to i trei erau pe cale s cumpere timbre. . Aurul. aprinzând o a doua igar din pachetul celuilalt ² abia acum Minda îi v zu mâinile splendide. Juri a se însenin . cu destul abilitate. Era m runt. dup ce treceai printr -o curte plin de butoaie metalice i cherestea depozitat ). Dup un scurt schimb de amabilit i. Minda descoperi c avea mâini frumoa se. cu dou sau trei . în familia sa nu fusese nimeni închis în Äperioad ". surâzând. chel. în dosul c reia î i ascundea nesiguran a. i în fa a lui ni te canapele din catifea uzat . Fusese oprit pe strad pentru Äcâteva m runte informa ii".. pe care se afla o superb lamp de por elan. Lu dmila îl privi f r mirare. nu avea nici . La auzul numelui vizitatorului s u. f r s scoat o vorb . în jur de amiaz .... undeva pe strad . ajungând la u a din fund.. el e retras de mult vreme din magistratur . la etajul întâi. seara îns nu se întorsese. s raca doamna Ogrin era Ätoat alarmat " deja. prin cincizeci i ceva. fostul magistrat îi deschise imediat. o poz perpetu de care el se îndr gostise ² mama ei. dar avu norocul s -l g seasc acas . masiv. Nu tia. primul drum al doctorului fu la acel Äfost pre edinte de tribunal". v zând c nu poate ob ine altceva. i o anun pe doamna Ogrin c so ul ei se afla re inut la mili ia local într -o anchet în leg tur cu Äaurul". nu-i a a. i se terseser precis din memorie... el refuz s a tepte la doamna Albu. domnule. apoi. Locuia undeva destul de departe de centru.) Juri a îl asculta vizibil distrat. probabil. dup aproape o jum tate de or . baie ² pentru c se g sea i o van metalic acolo ² debarale etc. i doctorul încerc s afle ce tia cel lalt despre problema Äaurului". o berjer din pai împletit. se refugiase probabil tot trecutul acelui ins.. i explic . (Minda min ea. De diminea . Ce tia în problema Äaurului"? Juri a f cu ochii mari. fumat cu secret l comie. puternice. Se scuz c nu poate face o cafea. întreg orgoliul vie ii sale trecute.. de parc nu i -ar mai fi amintit prea bine am nuntele acelei perioade. Da. Acolo. Cei doi trecur pe un culoar îngust i. împ r it printr-un complicat sistem de perdele în ni e pentru buc t rie. refuz chiar i o cafea ² lucru ce o uimi 180 181 evident pe buna femeie ² î i l s doar valijoara i fulgarinul în custodia ei i plec . . declarând c nici nu-l cuno tea personal pe Ogrin. intrar . Nu reveni decât târziu. i ea i poza. cu satisfac ia aceea de neconfundat a unei situa ii dramatice ce se întâmpl în imediata apropiere i în acela i timp cu teama de a nu fi implicat prea mu lt.. u or exoftalmici. domnul Juri a. sunt convins. înso it de cele dou femei. o m su inutil . de altfel? A.. Este evident. mi cându -se m runt i neîncetat în dosul biroului s u uria . cu spa ii verzi între case.i aduc mai bine aminte decât el.. a a cum ar fi privit norii. mândra.. oarecum. care p rea s . albe... într-un debit de tutun... se interes de unde de inea Minda adresa sa i încerc s se eschiveze de la orice fel de r spuns. ie i brusc din strâmta pr v lie. în clipa când Minda b tu la u (Juri a st tea în fundul cur ii. i Juri a. de parc ar fi stat în dosul u ii i i-ar fi a teptat sosirea. spre geamul uria . Apoi Minda pronun numele doamnei Albu. avusese i el în familie pe cineva care. pe rV. bineîn eles c . d e jos în sus. Juri a î i am ân treburile i îl invit pe Minda s intre. nu se putu st pâni. începuse s -l caute la spital. într-un col . îi oferi Äceluilalt din ig rile sale.. dar voia s -i insufle într-un fel încredere celuilalt. îns . venise o cuno tin . dânsul fusese.. care le întâlni. izbucni: ÄEu nu cunosc pe nimeni cu numele sta. curat. dac . fostul director de la tribunal. s explic e a doua oar în ce rela ii se afla cu familia Ogrin i. de str du e înguste... p r sind -o pe doamna Albu. cu ochii mici. respirând cu greutate sub tensiunea momentului. mari. anun ând c va reveni peste dou ore. întreb aiurit Minda.. dar un ceai. pe care se afla prins cu o pionez o carte de vizit . Dur mai bine de jum tate de or . o simpl presupunere. pe la unsprezece Änoaptea". i el îl privi de câteva ori cu o uimire stins pe vizitator. lateral . la a c incea sau a asea igar din pachetul doctorului. ca o col ri ² ea. fumar . cu precizie. de fapt. friguros iarna. f cuse senza ie. de unde tia.." Minda începu. care p rea foarte îndep rtat . cu ochii ei rotunzi. nev ruit de mult vreme. într-un cartier vechi. d du din umeri M inda. i. Juri a izbucni îns din nou. îl lu doar de mân . toate în jurul unui covora uzat. a c rui adres nu o afl prea u or. de data aceasta în Äapartamentul" lui Juri a. afar . ad ug calm Minda. o simpl camer foarte înalt . care. mor i. înalta i înc foarte eleganta doamn Ogrin. din simpl . se întoarse i se uit pe geamul care d dea în curte. e pensionar . Undeva. plângea. mai bine zis î i 182 pierdu o parte din polite ea sa exagerat . fusese în deten ie. calm. Juri a "i accept acest lucru. o simpl eroare. ce fel de aur? Profesoara Albu îl privi consternat . în parte asfaltate.. închis. o leg tur cu. în sfâr it. domnul Juri a. Minda refuz îns . la câteva secunde. pân când fostul magistrat accept c îi f cuse o vizit . în picioare înc ²nu se tie ce anume îl împiedic pe Juri a s se a eze în tot timpul vizitei doctorului ² magistratul. în sfâr it. e o problem pur economic .. înfior tor de ters.

în cocina de porci. cu o diplom de Sixasbourg. unul era 185 func ionar la po t . el tia valorile aflate în ora i. care avea. î i ocupase fiecare locul s u în. ad ug el repede. adic ... dup ce vorbi cu câteva grade inferioare.. în foarte bune raporturi cu cei câ iva preo i greco-catolici. Nu-nu. era un grup parc . au fost bineîn eles confiscate.. la un moment dat. Toate aceste fraze puerile Juri a le spunea r mânând mereu în picioare. seara la ora ase. o clarificare. în caz contrar.. acesta f cuse probabil gre eala c îi îngropase împreun cu ÄMaria-Theresia" din cele mari. care îi punea în vibra ie întreg trupul. s -a vorbit i despre. apoi la Butnariu. aproape plictisit. el e un vechi tebecist i. dar e adev rat. i o clip de sub înf i area lui ap ru un alt înveli i el fu destins i sigur pe el. dându-i celuilalt senza ia c nu crede.... ( i Juri a f cu o pauz scurt ) de i doctor de Roma. Pentru c . Minda îl l s s spo rov iasc în pace. func ionare între dou zeci i treize ci. de circula ie.. sub ni te c r mizi. doctorul.. dup r zboi.. Da-da. p l rierul. dar se putea foarte bine ca. nici numele. de i el le declarase.. f cu Minda. da.. platforme ce transportau mobile i lemne. zâmbind. i cel lalt îl privi o clip cu gura c scat . care acum. el nu avusese onoarea. care îl conduse o bucat de drum. trecuser i pe la Nemeth. în jurul orei dou sprezece ie i de la mili ie.... nimic din ce i se spune. cu o anume mândrie. evident. foste frumuse i de mâna a . ti i. nu!. o diminea de toamn senin se risipea peste cl diri. r spu nse Minda.. a fost misit de metale pre ioase. din neaten ie. toate frazele acelea ale fostului magistrat puteau fi foarte bine reale.. cre teau porci. se pare. ani de zile. nu era nimic. dealtfel. tot depozitul. i. o clip . u or vinovat. de ani de v \zile frecvent m împreun slujba religioas la biserica catolic . zilnic. mult vreme.. Da? Era medic primar? Posibil. î i sprijini ambele mâini de t blia biroului. câteva perechi de cercei.. E adev rat. camioane goale ce goneau ridicând praful de pe marginea oselei. nu. domnul Gherman era cel care". i. total ilicite. Da-da. nici nu în elegea bine expresia pe care o folosise domnul doctor.. func ionari i mul i rani peste tot.. în mod legal. nu-i a a?". de revenire. ad ug nesigur.. un râs m runt... cu problema Äaurului". monedele. îns . dar c e foarte bine c se întâmpl a a. evident c ." El vorbea acum lini tit. fostul director al filialei b ncii ÄAlbina". A. înregistrarea analizelor. unde se interes de sediul mili iei. la doctorul Boieriu. Era trecut de z ece... din când în când se auzea câte un claxon.. auzindu. persistent pe partea stâng a obrazului. Butnariu. multe biciclete. spuse m runtul magistrat cu o vie enervare. trecând i la alte servicii. apoi d du din umeri... dou solitare. de pânz . dar acesta accept cTnu îl cuno tea pe Ädomnul Gherman" (pe care urma s -l întâlneasc în aceea i zi. ascuns. evident. ÄDe altfel. da. ti i. poate c domnul doctor îl. era adev rat c î i insta lase i un cioclodar electric... Normal. eu urm resc în fiecare duminic slujba religioas la biserica catolic iar în luna mai. din acelea care fac s surâd pe cei mari. pe care îi hr nea i îi îngrijea doamna Butnariu. o femeie foarte cultivat . un gest vechi... care are. care. care tr da raporturile pe care le avusese cu fostul director de banc . opti Juri a. peste forfota molcom a or elului. nu îl cuno tea personal pe doctorul Negrileanu. Dup aproape dou ore de a teptare. cu un fel de speran . înaintate actele. etc. (cuvântul nu era pronun at) existau câteva astfel de valori.... foarte primitiv . sunt slujbele speciale ale Manei. plecând de la Juri a. un grup întreg! Totul pornise de la un oarecare Voichi a.. evident... Ce oameni! f cu Juri a... cel care avusese sticl ria. nu prea convins. pentru c . ca o încercare de Ätezaurizare". doamnei Ogrin. a. Destul de bine edificat. un zâmbet m runt... br ri... etc. cu totul întâmpl tor. cu spatele la geam. sec ia economic . ÄO tiu de la biseric . de birou al popula iei. Ce fel de pietre? A. Minda asculta calm. la fel de vechi ca i mobilele din jur.... stropite cu gaz. o vizitase la o or inacceptabil pe doamna Ogrin. evident. f cu Juri a. cu saco a lui mare. ridica câte un sac de o sut de kilograme i îl c ra sus în podul casei. subofi eri amabili i plictisi i. 184 cu satisfac ia omului de legi. în timp ce pe figura sa sclipea o anume inteligen . c ru e r ne ti. în fi a a ceea care o completeaz ei când.? Nu. pentru vânzare. cu toate acestea. de parc s -ar fi aflat într-o înc pere str in . nu-l cuno tea pe. El . am nuntele numeroase i puerile perfect adev rate. câte apte-opt în fiecare an. i începu s explice destul de întortochiat cum ajunsese s o cunoasc pe doamna Ogrin.. lucra în laboratorul spitalului unificat. era singurul semn de încredere acordat musafirului.. i îl privi întreb tor pe doctor. cinci ani a tr it cu pneumotorax. uree etc. altfel. convins c cel lalt se va lini ti treptat. în tratamentul doctorului Negrileanu. o femeie ca doamna Ogrin. nu.. în leg tur . (cuvântul nu era pronun at) i.... voia s se conving doar dac la acea or târzie domnul Ogrin se afla acas . altul.. un evreu foarte de treab . era zi de târg. deloc surprins. în nesiguran ..zile în urm . privind în t blia biroului s u y uguindu. i Juri a începu s râd . Ädomnul doctor cred c tie foarte bine. pe un alt traiect. încercând s ob in o infor ma ie. evident. deoarece voia s se conving . dup . nu. care a avut sanatoriul de la. în ni te s li e cu podele pe jos.. printr-un capriciu al întâmpl rii. Minda se îndrept spre centru. într-adev r. foarte convins.. nu era în nici un fel informat. o moar cu pietre.. dup ce. în care se g sea adunat o mul ime foarte diferen iat .. în ni te cutii de crem de ghete. care avea pietrele acelea... pedepsite de lege. la el nu s-a g sit nimic decât ceea ce. Apoi.. nu -i a a..i propria voce. Cine mai era închis? întreb . ei au circulat de la Reinbold. s-a ocupat cu.. Voichi a sta i -a tras pe to i dup el. Coco ei? întreb pe jum tate plictisit Minda... o doamn nu putea fi l sat singur . ca un b ie el prins cu o m runt minciun . i Voichi a era cel mai în m sur s tie traiectul acestor.. domnul doctor nu cumva.. în compania celor dou femei). nu?. în Sebe se fac astfel de tranzac ii de câteva ori pe an.. în mân . a a îns au fost confiscate împreun .i buzele.. Juri a era perfect de acord. i acest fapt îl încurc pu in pe fostul magistrat. nu nega.

cu care fii/5esc coleg de an. pe furi . Ludmila propuse s se întoarc acas . cu o voce stins . nu -i acordase niciodat prea mare aten ie. cump rând ni te timbre. dar Minda. aproape de pensie. Afl acolo un orar al trenului care nu-l mul umi: ultimul tren în direc ia Cluj plecase de câteva minute i mai era unul în jur de nou sprezece i cincizeci. debitantul îi strig din urm . Cum ajunse înainte de ase. i. prezen a lui acolo. i cel lalt. procuror adjunct 'al jude ului. s ia masa. umblând încet. la invita ia formal a doctorului. adic în colaborare cu organele locale. Ludmilei. un ungur. i Minda o rug pe doamna s -l anun e cine îl caut i sa-i comunice c -l va vizita în aceea i dup -amiaz . deocamdat . Ie ir apoi afar amândoi. clipind din ochii s i cu pleoape mici. un foc i care. el i so ia. obl ic. fuma. i pe doctorul Hubian. care îl tulbur . conferen iar. pe d octor. al turi. Ciudat. Minda refuz îns . Minda se g sea instalat într-un camion care transporta calapoade i vase de buc t rie sm l uite la Cluj. intrând într-un debit s . cu nasul mare. Ap ru i Gherman. dou ore. Minda nu se afla în raporturi prea str lucite cu Lungo a 188 (el îi dispre uia în general pe Älegi ti" iar lui Lungo a. obiecte de metal nobil nedeclarate etc. f cându. Sl biciunea mamei ei. o or i jum tate. îl rugar . Senza ia de sete. disp ru i. de foame. Nimeni nu tia unde se afl Ogrin. c e obligat s treac o jum tate de or la Äbirou". Minda se îndrept spre Po ta central . în cursul dimine ii. 186 Cu pu in înainte de ora unu. cu o figur neobi nuit de asimetric . cu pu in înainte de unsprezece. prev z tor s nu fie v zut de prea amabila doamn Albu) i nu intr decât pentru o jum tate de or . cu hârtiile pe care le avea în mân . maiorul Iliescu din Bucure ti. fu legitimat i i se recomand s se întoarc în ora ul unde domicilia etc. Mama Ludmilei. Minda se pomeni d in nou în strad . un semn tacit s se ocupe de starea mamei. totu i. astfel. nu era posibil . De i nu-l cuno tea decât de pu ine minute pe Gherman (Ludmila îi opti c e un m runt ef de sec ie la ^ cooperativa local ). era f cut sub conducerea unei comisii venite de la centru I de la interne. Minda le v zu din capul str zii (el se afla deja în fa a casei. îl rug s înso easc femeile. pe strada Petofi. doctorul Lungo a. toat diminea a cele dou femei.i ascund nelini tea. când auzi despre ce e vorba. ie i f r o vorb afar din strâmta pr v lioar . foarte amabil. prieten al lui Minda. Minda ie i din localul 187 po tei i ajunse în strada Petofi o dat cu cele dou femei. deodat distrat. întreaga istorie dramatic cu arestarea tat lui ei îi alunec din memorie . de i se mai ab tu în drum i la agen ia de voiaj. deloc avansat în cercetarea sa. s doarm la ei. un locotenent care îi ceru. la deten ia mili iei i se spuse c acest nume e necunoscut. i am nunte mai detaliate despre situa ia lui trebuiau aflate a doua zi de la eful comisiei. Refuz s m nânce. i Minda îl trase deoparte. gândindu-se la Ludmila. pe el i pe Ludmila ² pe care doamna Lungo a voia s-o cunoasc ² i s întârzie o dup -amiaz la ei. explicându -i ce vrea. la Penitenciar nu exista un de inut cu numele Ogrin. dup care va alerga. dou . cu ma ina sa. socoti'iJu-l mediocru i abil social). dup ase. era vorba de un rest pe care cele dou femei îl uitaser petejghea.. le trimise înainte i se desp r i pripit de ei.doua ale or elului. care t cu aproape tot timpul drumului i. între patru i ase. se v di c .i vânt. Gherman. doamna Ogrin plângea. adus de Lungo a. dup o jum tate de or . Lungo a avea cursuri. se învârtiser în jurul mili iei i al tribunalului. i dup câteva scurte |telefoane date de o cuno tin a doctorului Lungo a. la Cluj. care-i înso i i care nu intrar . o clip . într-o or . rezemat de zid. r spunse evaziv i t cu în tot timpul drumului la întoarcere. nimeni nu putea s dea vreo informa ie în leg tur cu ancheta Äaurului". s -l înlocuiasc . Lungo a urma s vie îns a doua zi. Ogrin era de inut sub acuza ia de tezaurizare. i atunci îl conduser acas . i doamna. cum de nu se întâlniser . se duse direct la clinic i-l a tept pe Lungo a în cabinetul s u. eventual. c ruia îi trecuse prin cap o idee. Lungo a nu era acas . un ins m runt. la un moment dat a ipi chiar. la Sebe . Lungo a în aceast împrejurare se ar t deosebit de îndatoritor. Minda le întâlni pe cele dou femei. dar ancheta continua înc .. ca s . a a c o vizit . Cazul s u nu p rea a fi din cele grave. explic . Se afla în deten ia mili iei. evident. i Ludmila se ar t deosebit de docil . Func ionarul ie i t cut. doamna Ogrin d dea într-adev r semne de sl biciune nervoas i fizic . cum îl v zu. Ludmila îl privi lini tit i îl prinse de mân . împreun cu înso itorul lor. trebuia s soseasc într-o or . evident. efect al nop ii petrecute pe drum i al cercet rilor infructuoase. i. inutil. vorbi cu so ia unui coleg din capitala jude ului. ef de catedr la medicina legal . înso ite de un b rbat despre care afl c se numea Ädomnul Gherman". chemându-l. eful catedrei de interne. cu un pas vioi. Minda se putu odihni. în mod ciudat. Cele dou femei veneau.i cumpere ig ri. manifestându. dar familia va primi în c în cursul dimine ii viitoare dreptul de a-i duce un pachet cu rufe de schimb. ins cu multe rela ii în procuratura jude ean . Minda era acum perfect edificat. împreun cu cineva care era în m sur s -i introduc la un personaj important. oferul era un om în vâr st . peste nasul lung. se reîntoarse la Sebe . cu un gest de-o pueril spontaneitate. medalii. totu i. cu o ultim strângere de mân .i dorin a ca a doua sau a treia zi s vin s -i ia cu ma ina. de unde lipsea de diminea . urmat de Gherman. Aici ceru o convorbire cu Clujul. dar la ase. Minda nu se ar t prea entuziasmat de toate aceste propuneri. La câ iva pa i de debit. se dep rta. bucuros c -l poate servi pe internistul de la Bucure ti. în cuvinte pu ine. Seara. incertitudinea i gravitatea întregii situa ii nu marcau în nici un fel expresia ei. vaga sl biciune pe care o sim ise cu o jum tate de or înainte. ancheta în leg tur cu recuperarea unor monede.

atâtea fe e noi. Doamna Ogrin. Gherman purta un costuma nici nou. avea ceva deosebit de atr g tor. un râs abrupt. pur i simplu. ceva ce abiajjf l^ I acum. V rog. zvonuri din ora în urma anchetei. din când în când. f cându-i cu degetul: ÄDomnule Gherman. i el r mase cu Gherman. ci subordonat. pepene. poate. cu man etele pantalonilor pu in roase. toate aceste am nunte f r nici o leg tur se grupau acum în jurul ei. sup de bulion. cantit i cosmice. etc. în picioare. domnule Gherman. i Lungo a. de 191 . de existen a c ruia nu tiuse nimic. era primul zâmbet al ei în acea zi. a a cum au puberii care fac o fars r ut cioas cuiva. rece (era una din sl biciunile doctorului. i s -i spun . se pare. îl privea i. în mod curios. str vechiul domn Gherman murmur o fraz de r mas bun. î i plâng tocurile!" Când era în coal . sau în acela i timp.. cu un gest larg.. al lui Minda i al celor dou femei. or elul (în care Minda mai fusese doar o singur dat ). cu care func ionarul plimba igara cu atâta gravitate. ripost f r s tie de ce i-l rug pe cel lalt s mai r mâie. Femeile erau treze. auzi Minda vocea mamei sale. de a â tor chiar. v pun un tacâm! Gherman murmur ceva ininteligibil. care cu precizie trebuie s p streze un vag i persistent miros de naftalin . în ciuda protestelor sale.. fixarea gândului cu persisten asupra farmecului fizic. îi venea s se ridice ceremonios. Minda era cu regularitate întors din drum. ce ar ta mai întremat . oricum.. anemiat . Ludmila pe care o întâlnise la Sebe . cum o denumea el (orice efort în afara voca iei. dar tocurile erau acoperite cu noroi vechi. domnule Gherman. s se apropie i s miroas stofa hainei. Pentru c nu auzea cele ce spunea Gherman. i mai ales acum. avocat la colegiul din Sebe . enervat de cele ce-i treceau prin cap. deoarece. Minda dori s ajung cât mai repede la Sebe . c ci. iar degetele fine. Äcea din Sebe ". îi crea un soi de epuizare nervoas i moral . i. nu se tie de ce. aproape tot timpul drumului la întoarcere în ma ina legistului. în acela i pat împreun cu ea. mediul brusc schimbat. Gherman se afla înc acolo i de curând plecase cineva. agita ie i Änespecific ". cu multe am nunte dramatice. un nepot al doamnei Albu. f cea eforturi s nu izbucneasc în râs. ca hipnotizat. îi ap ru cu o anumit claritate. i doctorul observ c m runtul func ionar de la cooperativa ÄMunca" din Sebe î i f cuse con tiincios pantofii cu crem . tocurile dumitale plâng! Ce faci. îl privi uimit. Äridicolul" f pturii lui Gherman (Ästr veziului" domn Gherman. unui adult. Äîn fa str luceau i în spate plângeau"!) Frecându . am 190 nunte despre arestare. decât nel murit. în pragul unei crize. ca s nu izbucneasc în râs. în mijlocul unei fraze. ce devine deodat . mobilele adolescen ei ei. mobilele acelea necunoscute printre care se mi ca. abia distinct a chipului ei frumos. de nea teptat ap rute în via a lor.² dintr-o memorie dealtfel hipersaturat de am nuntele întregii afaceri ² i el î i aminti de ultima lor noapte. de unde scotea nu tiu ce) i zâmbi. care nu-l privea. ce dracu?!" Alt dat . el. de când se l sase s alunece în vechiul i marele fotoliu de piele al avocatului. s ia masa cu el. femeile. mama ei nu se va formaliza oare? Minda d du din mân . s -i ia una din mânu i ele sale de domni oar . cu unghiu ele atât de mici. rela ile care se instalaser brusc între ei. un loc i o situa ie atât d e brusc. de parc ar fi fost un subordonat al lui. nici vechi. care adusese Äultimele" informa ii. pe care i le debita. dar bine între inut. i Minda. probabil ca o form a oboselii. 189 Era unsprezece f r zece minute când coborî din ma ina so ilor Lungo a în strada Petofi. fructe. poate. în spate.. neru inat fizic. Minda se l s în fotoliu. i s i -o s rute. arzând u or de insomnie. cum fusese. nu un prieten sau vecin.. încât. tremurau u or de o anume sensibilitate a lor) nu ajungea probabil la taloane. a â tor. dup atâtea ore de nesomn. î i plâng tocurile. cu mâinile sale prea scurte (Gherman avea bra ele uimitor de scurte i mâinile mici. starea aceea de u oar a â are nervoas pe care o aveau cu to ii. Când doamna Ogrin intr cu tacâmurile. pentru c gestul s u nu se potrivea cu nimic. i acum. da. cu voce înceat . mâna aceea mic . o friptur rece de gâsc . nu se tie de ce. s i-o s rute. deoarece pantofii s i erau prost f cu i. de mare autoritate). Paloarea u oar . ridicol i dezarmat. aplecându-se lâng um rul lui Minda. grave. cei care se preocupau acum de cel arestat etc. cu talp de cauciuc (Ädin aceia de 140!" pufni în râs Minda. ca un fel de avertisment fa de orice cheltuire inutil ). într-un cadru inedit. la fel de înalt ca ea. tocurile. afectat i discret totodat . Minda vru de câteva ori s -l opreasc pe cel lalt din uvoiul lent al frazelor importante. comic. al Ludmilei. în ma ina care zumz ia întunecat pe osea. pe Minda îl obosea triplu. acesta tr sese acum un scaun lâng fotoliul s u i spunea ceva. î i aprinse o igar i ceru cafea. nu se tie de ce.N. alerg în buc t rie s -i preg teasc . pantofii erau ieftini. i doamna Ogrin se întoarse atunci (de la bufet. Ovidiu. înd r tul buzelor sale crispate). Era oare posi bil. Gherman. în pat. al Ludmilei. om. reverele hainei erau pu in prea late sau prea înguste. împrumutându-i ceva atr g tor. fin . ca u n oricel. mama ei.i de zor buzele. i felul în care se mi ca. de domni oar . seara). acel Gherman al c rui rost el nu-l în elegea prea bine. ce stupid. i spuse: ² Dac lui Ovidiu îi face pl cere. cel mai m runt gest ja\ celuilalt îl f cea s râd . fost deputat P. cum îi venea lui mereu s . erau vreo doisprezece in i implica i. Dealtfel. r ut cios. Gherman t cu. cu pieli a roas în jurul unghiilor. printre cari i un fost primar al ora ului i un doctor. cu o clip înainte de a ie i pe u . oboseala lua acum forme paradoxale. . de unde se auzi du ul. cu pieli a din jurul unghiilor roas toat . masa. caraghios. ochii parc mai vii. cu nasul s u oblic. Ludmila disp ru i ea în baie. (ÄOvidiu. despre aresta i. nepl cut d e dezarmat i de stângaci. lâng fotoliul s u. a profesi unii sale. lui Minda îi venea. lui i se adres fraza.. spre uimirea sa.

curios. s rise la un moment dat. îl trase de pe patul lui. cu un fel de scâncet.. pe care probabil c i-o sp la singur (era celibatar).. ÄRespectele mele. deta area. devenise fals. la gâtul func ionarului. ÄConsidera iile mele. toat stima!.. i. care tia a a de bine s flateze pe cei de care avea nevoie i la care blândul Nemeth s rise cu spume la gur . curat .onoare-onoare. plec ciune!". doctorul era convins c Gherman nu-l observase!). n-ar fi îndr znit nici m car s ro easc . de exemplu arcuirea corpului în clipa s rutului mâinii. Gherman. impecabile. insul acela înalt. femeile ca s priveasc (Ludmila i s fumeze). apoi avocat. ÄServus.. din u ile de metal trântite. ca un b rbat pe alt b rbat. ce r mâne din toate acele zâmbete afabile. din Î92 trecutul de dou -trei zile care se dep rtase atât de cosmic. ochii i se umezir pu in. da.i continue irul ideilor. da. undeva. fusese dealtfel atât de prezent în acele zile. probabil. apoi proprietarul unui joag r. ce satisfac ie joas . sau el nu mai tia ce înseamn acest cuvânt?!) i îl târâse. fu uitat avocatul. cu sil parc de propriu-i sânge. ajutându-l. sfor iturile. la doctorul Til . bine dispus . din costumele albe. cel lalt ro i u or.. internistul î i f cu aspre repro uri i îl privi pe cel la lt cu mult seriozitate. c rora trebuia s le suporte o intimitate insuportabil . atât de stângaci. cu ce satisfac ie. sau felul cum ar fi r mas Gherman cu gura pu in întredeschis .. reluând-o atunci când un element al ei fusese f cut în prip . au. în jurul botului c ruia se rote te un fluture. toat lumea afl cu mirare. care în clipa aceea dormea pe vreun prici suprapus. cu to ii urm riser avid cele dou trupuri ale Änotabililor" zvârcolindu-se pe cimentul cr pat de pe jos. uimit. se a ezar la mas . o cravat atât de dezarmat . apoi zâmbi. iar cravata lui. bineîn eles. uimit. amend . servus!..." i-apoi s râd . omul acela atât de sfios ca o floare.. cu palma la gur . iar ei ca s m nânce. cu totul pe negândite.. schimbat . parc mai mult din plictiseal . ce s-ar întâmpla dac am sta aici ani de zile. din prea mare respect. mai bine. ca un c elu de cas care aude un fel de ciripit de vr bii sau. se privir cu satisfac ie to i patru i. dat cu stâng cie.N. un individ care toat via a se ocupase cu lucruri suspecte. Gherman purta o c ma de nylon. Cei doi se privir o clip consterna i. respecte respecte. in i cu care se salutase d ecenii la rând cu atâta afabilitate i respect sincer. irul ideilor era exact expresia!. gândi Ogrin.. pip indu. sc rpinaturile. s . icnetel e sale f cuser deja pe cel lalt s ridice de vreo dou ori privirea nelini tit. Da. ce-au f cut cei care ani de zile. p tate de nicotin . ce pl cere. i Ogrin p str mult vreme în memorie figura dispre uitoare pe care o avea Til în acea încle tare i apoi lovitura scurt i decisiv pe care. ieri diminea . i Nemeth care r m sese acolo. gâfâiturile lor.... Nemeth. proasp t ." ÄA. ÄDomnilor. din c r mizi.." ÄAmend . am onoarea!.. intelectuali care se rostogolesc pe jos. i. auzi. atât de resping tor de aproape. sau nu.?" i-apoi. Nemeth i cu Til . i reveni asupra ei. care parc era atent s nu. îndreptând-o. Cei doi pofti i de doamna Ogrin i de Ludmila. V salut!". tocurile dumitale. dup r zboi. într -o celul igrasioas . cu lux. care se afla jos (Til i aici se aranjase!). cu lenjeria asudat . doamn .. cu greutate. aseptice. dup ce i-ar fi s rutat vârful degetelor. func ionar la banc . cu mâinile tremurânde de teama aceea care s rea din orice obiect. s se pun pe râs. vârful degetelor. inter 193 ven ia veni teribil de târziu. dar totu i cu o anume precizie i for . cel mai bine. i de cumsecade. era de -a dreptul din material plastic.. din vocile nep s toare ale gardienilor. ce erau fine i pu in ascu ite. abia dup o clar i prelung satisfac ie a tuturor. felul în care se ridicase de jos. cu o violen nea teptat . strigându-i: ÄIntrigantule! Turn torule! Porcule cu p rul alb!" i chiar: ÄProxenetule!" (De ce: ÄProxenetule!"?! se întreb Ogrin. la Jilava. din lecturile lor. plec ciune.i cu mâna-i gr su fa a i-apoi privind-o.. cu toate am nuntele. mirosul corpurilor. spuse: ÄMul umesc!". de la un trotuar la altul: ÄAm onoare. simpl . jegoas .R. i Minda tu i de câteva ori. din expresia civililor necunoscu i afla i în spatele birourilor. avocatul fu uitat. d duser cu to ii acelor sergen i i subofi eri care îi tratau cu o nep sare lene *.. mesu e . elegan a lui Til . fotografiile lui risipite pe mese. c Til e doctor în drept. care r mase cu obrazul însângerat. i -o aplic lui Nemeth. i se rostogolir ambii pe spa iul îngust între paturile suprapuse i zidul beciului. cu p rul alb. cu nodul ei cu tot. indivizii ceilal i cu care se g sea în celul ." ÄV salut. ca pe un fel de ho i.i ifoneze costumul. sub Antonescu. sau era doar o p rere.". la Pite ti.. câteva minute dup acest incident pe care nu-l observ nimeni în afar de Minda (da. Minda î i holb ochii s nu izbucneasc în râs... care revenise.. abjec iile m ru e. ÄDistinsele mele. cu un nod simplu. dar Ogrin observ acest lucru foarte bine. numai pentru c unul din ei refuza s care tineta. satisfac ia aceea pe care o tr iser absolut to i.." i-acum ajunseser cu to ii atât de aproape. care ro ea ve nic când era i nu era nevoie. nemaiputând s reziste. i-apoi lovitura lui de pumn. bandi i din tia. real. domnule direct or.. înghi ind de dou ori... el i cu drama lui cu tot. toat stima. in i care au dosit Äaur". Minda întinse mâna i trase u or de ea. stima!. cum se întâmpl . domnule doctor!. dar. Evident. culmea. mai ales c i el o tr i." ÄAdânc considera ie. domnilor! E posibil? Se poate a a ceva?!" s rir ceilal i s -i despart . pe ciment. i în clipa când ea se trânti. domnule doctor. cu mortarul c zut. da. într-un sat montan.. murdar. doctorul Til . parfumate. dragul meu. din gesturile largi.roze. da. ridicolul cumsecadelui Nemeth. observar c vizeta fusese deschis în tot timpul incidentului i fuseser privi i. acesta a fost cel m ai murdar lucru. parc scuturându-se de praf. doi dintre ei se luar i la b taie. neverosimil. apoi Äadministrator" în comitetul acela care administra averile evreilor.. C.. dincolo de u se auzir râsete. i Minda pufni literalmente în râs de dou -trei ori când î i imagin scena.. o voce groas spunând ceva. s -i spun : ÄGherman. la vârsta asta f r un fir de p r alb?!". Äeconomici". neb rbierit. încât î i cerea iertare mereu. ÄDoamne.

. ironia din privirea ei nu anun a oare acest lucru? Minda se nelini ti brusc. Ludmila era ciudat de t cut . i chiar i docilitatea aceea a ei. într-o foarte picant i excep ional vizit .... alunecând pe un tobogan ²Minda se sim i ca într-o nou familie. erve elele i fa a de mas din damasc. Ogrin. Gherman relu ov itor: . iat . în timp ce frazele celorlal i. pe care acesta reu ise s -l conving s se deplaseze a doua zi. irezistibil. cu to ii. condi ia candorii? Ha. cu chelie. la Sebe . poate. Minda a tept ca s i se r ceasc cafeaua i. nesiguran . Gherman d du în continuare dovad de mult tact. necunoscute. dar acest lucru era aproape un mister. ultimei ig ri. iar el.este perechea mea ideal . o dat i la Sebe . cu. cert rea .. cu cravat sau nu. Sau era i acesta un efect al oboselii? Ca dorin a violent fizic pe care o tr ise în drumul de întoarcere în ma ina lui Lungo a i râsul r ut cios i pueril. bineîn eles. încât omul a c zut jos. cred eu. omul sta e un tebecist. s se odihneasc pe câte o banc . ultima oar îi atinse bra ul. m rog. i ce urmau ei s întreprind a doua zi. mai bine zis el. peste tacâmurile de argint. «ei doi». la fructe se asociam i femeile. i. absent. bineîn eles. prietenul lui Lungo a. alerg turilor i fe elor noi. le comunic i lor ce f cuse la Cluj. precaut ² apoi. la pu c rie. în ceasul acesta lini tit. imbecilul... ateni. un civil. nu era decât un efect al oboselii sale.. ÄCe-ar fi. o /coloratur ironic .? I j Mie-mi trebuie urgent o familie.. h ituit. aproape cu sfial . bine... sau aceasta începea s fie oboseala ei?! Prostii! Unde se va culca? Va putea oare s -i bat la u . Minda tr i revela ia viitoarei sale soacre.. zâmbind.. i de data aceasta fu chiar ea cea care îl opri. care ro e te mai rar decât ea. servindu -l. va fi înlocuitorul meu pe lâng . în or elul acela simpatic. zâmbindu-i. când ei. dar. mai debil decât ea.. dup atâtea zile de nervi. sub ire. cu p rul des. de i nu-l auzise nimeni. înalt. femeia aceea înc fru moas . se foi pe scaun.. dar nu este asta cu adev rat esen a sau. când la prânz fusese la un pas de le in.. peste vesela pereche. ² . vorb rea a. îl privea lini tit. care a f cut pneumotorax. pe care i-l stârnea f ptura lui Gherman?! Probabil. cu o cald . doamna~Ogrin. Trecuse de miezul nop ii. bonom. cum îi spunea el în gând. la reabilitare. în primul ceas al dimine ii. în interpretarea doctorului. în provincie. mai pu in candid decât. în drum spre cas . doctorului i se f cu foame mâncând..i pere i deveniser din nou atât de concrete! Minda ² probabil tot dintr-un reflex al acelei senza ii care era în primul rând o oboseal a noii situa ii în care lunecase atât de brusc mai mult decât cea a drumurilor. blonzi. ci al meu. Cele dou femei îl privir . 194 înalt . dar Äsoacr -sa" îl servi prompt. îl privea doar. spaim . gândi Minda. Ludmila nu are mam . nu-nu. chiar de o criz mai grav (Ludmila îi povestise c la prânz. brune i. a acelui ins?! Absurd! Masa Älor" dur mult. nu poate avea o fiic . într-un rând mama ei se rezemase de un copac mai bine de un sfert de or ). prindea tot mai mult. pentru c . fumând. nu-nu!" Minda retracta ultima enormitate. poate c prezen a pu in prea g l gioas . cu gura mic ce se mi ca cu pre iozitate. în nu prea multe fraze. spre strig tele de oroare ale Ludmilei. e rugat s r mân acas . de unde ap ruse str veziul Gherman? Era oare un tainic admirator al doamnei Ogrin? Era imposibil. un altul.) îl asculta cu o nea teptat docilitate. dar încrederea în tactul Ämamei -soacre" îi readuse o parte din lini tea necesar sfâr itului mesei. sau.. acum. inclusiv pe doamna Ogrin. personalitatea prea 195 marcat a lui Ogrin f cuser ca ea s . mai pu in inteligent decât ea. totu i. iar noi. doamn Ogrin l s repede privirea în jos.. (ÄLudmila-de-la-Sebe ". probabil într-un beci. de-o distinc ie p strat miraculos acolo. ce idee! O c snicie cu ambele femei! Ciudat. la Bucure ti. Gherman voise s se ridice înc în d ou rânduri i s plece. pe lâng doamna Ogrin! Nu mama Ludmilei. mâine adic . cu mânu ele sale feciorelnice.. Ludmila era cu adev rat candid . el manc pu in. i tocmai de aceea am s-o aduc în cas i am s m însor cu fiica ei. un secret al lui... el îi surprinse câteva sclipiri ironice în privire. dac . iar str veziul Gherman va fi un perfect înlocuitor surogat. ce-ar fi s r mânem astfel? Noi doi. sau. î i terseser contururile. capete de b rba i i femei. reconfortant subalternitate. într-o celul . alerg turi etc. cu un erve el de damasc (probabil din trusoul doamnei Ogrin). acolo. se amestecau peste mas . i. evident acum. atât de rapid i armonios compus .. ochii ei îl priveau cu ironie. tergându-se lene .. cu vocea sa lânced . o adev rat pies de vitrin . cu pleoape mici. Unul din maiori i -a dat o palm . te pomene ti c ele dou se vor culca împreun . cei patru care îl vegheau pe cel ce dormea undeva. ironia ei. perechea chiar i schi at a acelui. când Äsupau". ce priveau pe toat lumea subaltern.. mâneca hainei lui atât de pueril-ridicol . ea. care îl dep ea cu un cap. probabil c în treizeci de ani de c snicie nu fusese nici de treize ci de ori folosit . cuno tin a cu procurorul adjunct al ora ului. la Bucure ti. pentru c Ädoamna Ogrin".. cu p rul c runt. fructiera. de parc ar fi sosit pe un tobogan. Ludmila i cu mine.. ceremonios. da. chiar i Ludmila. i alte treburi oficiale". chiar i ale lui.. da. l-a lovit cu piciorul tocmai între coaste. ce ciudat. la noapte... cafelei care se r cise deja. mai mult de mirare. cu mama -soacr . ea se schimbase. nu i se uita în ochi ² e adev rat c întreaga aten ie o d ruia mamei ² iar acum. Se dramatizeaz . î i cerea iertare. de câteva ori.. fireasc dealtfel în asemenea condi ii. ² spunea Gherman. ea. ² Zvonuri! f cu Minda. iar aceast superb femeie tân r -b trân nu are. i el accept .Asupra lui Butnariu au s rit cu picioarele. mai stângace decât ea. ei se v zuser de destul de multe ori. viril. vorbind. nu al jovialului Ogrin (ce era corpolent. murdar. confuz. Äîn. cum i se adresa el înc . trebuiser s se o preasc de câteva ori. abia acum. cu ochi orii s i mici. i Minda mai ceru o cafea... str veziul domn ... cu o voce tun toare). ce-i coborau în fa ca într-un iure .

² Proprietar!. care a muncit toat via a. str veziu. E o porc rie.C. putând s râd de data aceasta. s zicem. apoi spuse. s zicem.E. Gherman d du din umeri: ² î i cereau oricum scuze! tiau c . cât de surdinate sunt toate senza iile la aceast femeie.. l sând ochii în jos. Chiar i T vi (acesta era Ogrin) a fost lovit. dar omisese tocmai la unele sortimente s verifice i s îndrepte. m obi nuisem cu pre ul acela (2235). nu era penibil deloc pentru el.. cu ideea c ceasul e al meu.. gândi Minda. ² Loviturile. s zicem dou mii dou sute treizeci i cinci. Vor s i fac merite adunând cât mai mult aur! 196 197 ² Ve i primi înapoi bijuteriile! spuse. niciodat n-a angajat sau. inutil ? Ca s nu mai vorbim de lovituri.. ca Butnariu. cumva. bucurându-l ceea ce avea s spun .. Gherman. cât candoare degaj la cei cincizeci de ani ai ei. o întrebare brutal . nu? ad ug Minda. ei. la mine nu se observ ! La vreo lun de când am cump ratul ceasul. folosise o etichet veche. pentru c a inut cu din ii de pietrel e sale nefericite. la inele. mai bine.. în sfâr it. ² Bineîn eles! ² S v spun pilda mea cu ceasul.. împrumut ceva de la cineva. într -o bun zi. are deja cincizeci?!.. poate m-a mai fi gândit înc o zi. De ce e nevoie ca justi ia s fie reabilitat ? Cine poate pl ti o noapte de arest. primesc o hârtie acas . sau nu.. îmi fac curaj i-l cump r. V-am spus-o? întreb el. chiar mama mea m tot b tea la cap. Nu-nu. o bro a. cum vorbe ti? o întrerupse doamna Ogrin i îl privi pe doctor. care. sau responsabilul magazinului. el i nevast -sa.. de mul i ani îmi doream un ÄDoxa" cu secundar central. e înc din liceu. cel mult... întrerupând t cerea care p rea penibil (o.. cerându-i iertare... dumneata nu e ti c s torit. care se iubeau i se urau. ² De ce nu... circular.C. f cu Minda. la o bro a. într -un fel). deci cam un salariu i jum tate de-al meu. ce-anume? ² P i uite. mai sigur de mine. îns . Aceasta e. dar acest banal i solid ÄDoxa" îmi place. spuse Minda râzând. ca o dovad . mie-mi place furia ei! Mai ales c nu se îndreapt împotriva mea! Ludmila îl privi o clip cu aten ie.. sau mai am o r m i la C. cu o incert senza ie de satisfac ie pe figur ... se certau i se cuno teau.i vor cere scuze cu mult înainte de a-l lovi! i-apoi.. unul sau chiar doi da i afar din slujb ! Dar cum poate s -i treac prin cap. care c ra saci cu un singur pl mân!. s corecteze pre ul. dealtfel... de porcii pe care-i cur a i-i hr nea. se Äatingeau" în fiecare clip . ceasul meu nu cost dou mii dou sute treizeci i cinci.. b trân care.. colegii de birou etc. se pare c cel care -mi vânduse ceasul. ² Sunt excese ale unor func ionari m run i. ÄZenith" -ul meu vechi. o singur pereche de cercei.. i.. f cu Minda cu o flegm jucat . nu po i s tii. cea mai mare parte sunt de familie! ² i dac le vor primi înapoi. netezind cu mâna u or fa a de mas . stins. ce prostie! Poli ia lumii! Pentru câteva grame de aur s love ti un om bolnav. Minda.. apoi îl port cu mândrie. ² Sau o bro a. nu sunt în instruc iuni! Cei care au lovit vor fi mustra i. pe care lam primit când am intrat în cursul superior de li ceu.. ceea ce spusese înc de atâtea ori pân acum. trec câteva zile prin fa a vitrinei. un bun ceas elve ian. începu. ha -ha. Primesc i o cutiu . se-n elege.. i dac ar fi fost pre ul sta de la început.") S presupunem. vânz torul acela. doamna Ogrin plec încet capul ei nobil. cum poate un organ de anchet s aib reflexul lovirii fizice?. bineîn eles. c v d undeva într-o vitrin un ceas care-mi place. de la O. el însu i primise o circular cu noile pre uri la unele articole. trei sute de lei nu e o sum prea mare. Toat via a lui a lucrat singur. ci dou mii cinci sute aptezeci i ase i cincizeci d e bani. sta e un reflex pur istoric. ² Poftim? f cu distrat doctorul.² Nu sunt zvonuri!. la care s-au g sit coco ei. de i frazele sale nu erau spuse cu o deosebit convingere. pentru ei doi. plictisit. s ri Gherman. ca un bine dresat câine de cas .. a a. voia s-o înt râte pu in pe Ludmila. cu timiditate. i.. deci cu trei sute patruzeci i ase i cincizeci de bani mai mult. dar ceasul pe care-l am e vechi. spuse rece Ludmila. începu Gherman.. Nim nui nu-i d Äprin cap" acest lucru. dar dac vreau s port i eu cercei?... ² Luli drag . legat peste c ma a sa sintetic . ² tiu. (ÄFantastic.tiu. dar a fi luat ceasul oricum. merge prost. Capitalist m runt. dintr -o regretabil eroare de calcul. merge înc . pe care o iau. de i acest lucru. spuse doamna Ogrin.. în sfâr it.. îl pun bine. închipuindu. nu exist în Codul penal?! De la dou br ri sau de la cinci! Unui cet ean sau unei familii i se d voie s p streze în cas doar un singur inel. ce? spuse Ludmila. tent . e adev rat.. a primit o palm ! ² i-au cerut scuze!. ha. spuse încet mama.. râse încet Gherman. i acum vine cineva în . Asta numai pentru c nu s -a înregimentat. gândea doctorul. i atunci ai dreptul la cercei. o glum . ² A. nu tiu cum s v spun.. Gherman. privindu-l pe Minda f r simpatie. chiar i eu m simt a a. toat poli ia lumii are acest reflex! ² Ce prostie. toat lumea îmi observ noul meu ceas.L. ² Nu-i adev rat! Min i! strig Ludmila.i-l pe str veziul domn cu o bro a prins de cravata lui sintetic .. de i e leafa mea pe o s pt mân (Bruto!). în care mi se aduce la cuno tin c . cel lalt. care cost în jur de dou mii. Äcât mai stai cu rabla aia la mân ?" ha. spre deosebire de Butnariu. spuse rece Ludmila. cât de atenuate. o descindere.. ce drept aveau s v ia bijuteriile? Ce fel de acuza ie este asta: tezauri zare? De unde începe delictul de tezaurizare... ov ind. m obi nuisem cu ideea c îl cump rasem. atent. de undeva.

am b ut i am glumit cu câ iva oameni de la jude sau mai de su s. foarte bine. i. undeva.C.. adic cineva (iar i nu fac nici o aluzie. lenjerie de dam . i eu. ce oameni simpatici. câteva Ämutre bune". la un salariu mediu. mereu voia cineva ca eu.. nu-i a a. dar am câ tigat: ceasul a r mas al meu! Trec a a înc câteva luni. s . reu isem un lucru foarte mare: s r mân proprietarul lui. Lini tea mea. spiridu ul intras deja în mintea mea. jude ean. da. cost cam de zece ori mai ieftin. s m re te la fiecare din aceste articol e respectiv cu atâtea i atâtea procente.. îl invit la o mas (noi doi ne-am în eles totdeauna foarte bine. cum spuneam.. în care li se aduce Älor" la cuno tin c taxa timbrului de lux pentru anumite articole. uneori se urc cu ma ina sus. îmi fac un drum la Cluj. care a fost i în str in tate. de serie. într-adev r. e numai o metafor ) voia s m . dup aproape patru luni de când am cump rat ceasul. odat . dac nu. mai am de achitat suma de lei o sut nou zeci i apte i cincizeci de bani. la caban . într-un col lini tit. aici avem un vini or minunat. ha. ² Te rog. chestia s -a aranjat: se consider c bonul cu care am pl tit eu ceasul e antedatat acelei circulare. nu multe. fostul meu coleg e bucuros c mi-a f cut un serviciu. care cunosc atât de bine situa ia. în toat ara etc. nu-i o sum prea mare. se mai g se te uneori chiar i un vânat sau ficat de gâsc sau p str vi (asta mai ales când Ärespectivul" vine cu un prieten de la Bucure ti. raportat. are i el un fost coleg de liceu. am s m revan ez. bineîn eles. etc. vreau s zic: mult timp ² glumele au fost m surate. Am fost i eu o dat la un asemenea Ächefule " i a fost. JDoxa" (vânz torul i azi mi se jur c nu tiuse nimic de noile pre uri. cu haz. de import. dac eu voiam s nu pl tesc suma aceea i cuno tin a mea. la Cluj e un om important i nu poate. care m anun c ceasul înc nu e sut la sut al meu. nu -i a a. nu puteam s pretind ca vânz torul s fie amendat s pl teasc el diferen a. care organizeaz . de când mi s-a p rut mie c l-am cump rat. de ce s fie m rit pre ul din nou.). nu s-a în eles nimic. am i încercat s -i explic ceva în leg tur cu acest spiridu . nu-i asa ajungea. dar se aranjeaz ! De data aceasta a durat ceva mai mult.. i acum el e pus într-o situa ie delicat cu atâ ia clien i. care e destul de m ricel (în Germania sau Elve ia. de fiecare dat când Ärespectivul" vine la Sebe . eu povestesc foarte prost domnul doctor permite s .. care are o obliga ie i. sau cineva. cu m sur . ci cineva foarte apropiat mie. politica pre urilor etc. care nu-i a a.) ² Termin: deci. ha. cum e al meu). la jude ean de partid.. ha. scurt... dar nu tiu ce mic spiridu s-a strecurat în minea mea i-mi spun: nu se poate oare face i aici ceva? Ce-i porc ria asta. i am fost i noi mul umi i.i satisfac un capriciu. de fapt. oameni importan i. acest ceas... i apare i el la un moment dat etc. o onoare.' în sfâr it. da. Nu s-a petrecut nimic ru inos. discret. prostii. m rog. nu tiu cum s spun. pe scurt. a reu it s intre în mintea mea i lini tea mea s -a dus.. renun la dou c m i sau la o pereche de pantofi. se aranjeaz o mas . La Ävechiul pre ". bineîn eles. cineva a fost chiar mirat: ²ÄPentru fleacul sta. etc. singur sau cu un prieten sau. la aer. etc). (Ceasul era unu f r cinci. pe care i-a fi dat oricum. e un or el lini tit. oare sta nu-i 201 un semn de meschin rie?" Se poate. un vini or natural. Ärespectivul". în definitiv. avem i un taragotist aici. vânz torul e i el Äacoperit". de data aceasta o scurt adres de la O... i atâta' vreme cât.. de fapt nu eu. cel de la Comer ul Interior..L. i pentru noi e o pl cere. ha. dac a fi pl tit pe loc cei o sut nou zeci i apte de lei i cincizeci de bani. care venise doar cu dou zile înainte de a-mi fi cump rat eu. nu-nu. ca s pl tesc înc o dat ceea ce aveam deja. la nu tiu cine. s zicem. m scuza i c am întins -o a a de mult. Mie mi se comunic scurt c . domnule. care e în foarte bune rela ii cu Ärespectivul". de nervi. unul are i o voce excelent . o lun i jum tate. se aranjeaz nu tiu cum. cine controleaz . c Äm-a obligat".. sau la berea pe care o beau în fiecare sear . cu Hanu ). a trebuit s merg de dou ori la Cluj. Pentru c mereu voia cineva (cineva a a. el a vrut s se însoare cu sora mea. s-au spus. dar nici nu pot accepta ideea s pl tesc acei trei sute de lei (exact: trei sute patruzeci i unu) i atunci mi -aduc aminte c am un fost coleg la conducerea O. normal.. e tr c toare. am fost primit în audien . ha. i primesc înc o hârtie. abstract. i glume politice. la munte. ei. etc. prin i de atâtea treburi i uite. al ceasului adic .. nu-i a a.i permite s dea o decizie retroactiv . unde prietenul meu. s-a b ut mult. m rog. dar spiridu ul. te rog! spuse Minda. ha! Normal. care st teau în birou. tras în sticle... cu condi ia. i. i se încinge un chefule lini tit. timp de o lun etc. nu-i a a. dar. eu nu fac nici o aluzie!). pentru c . e adev rat. nici nu era nevoie. cine spune c nu se tie?!. într-adev r.L. 200 de ce Äretroactiv de la 1 ianuarie"? Cine. în privin a aceasta nu avem de ce s ne plângem nimeni nu se amestec prea mult în afacerile altuia. i mai e ceva: la mine a ap rut un fel de mul umire mic i secret c nu a trebuit s mai adaug suma aceea de trei sute i ceva. cu o Äprieten ". la o sâmb t i duminic petrecute undeva. dou . am pe cineva acum. dar. într-o vreme. într adev r. pe scurt. au fost câteva zile de agita ie. proste te. dar. în cazul Ämeu". ceasuri etc. adic Ärespectivul". dar gândi i -v . o am chiar în buzunar. da-da. cum spun. banalit i. nimeni nu e p gubit cu nimic: eu am r mas cu vechiul pre . M pun din nou în mi care... Cuiva. cum se gânde te omul în prima furie. care era prieten cu cuno tin a mea i care. principalul este ca s se g seasc un mic col i or. undeva. discret. de la 1 ianuarie retroactiv etc. s-a b ut cu m sur ² normal.198 199 spatele unei hârtii. vreo zece. pentru o sut nou zeci i apte de lei i cincizeci de bani. dar Sebe ul nostru micu e foarte bun pentru a a ceva...C. oricine are voie s .. o sut nou zeci i apte de lei. care i el. local i o copie a unei circulare de la Bucure ti. obiecte cosmetice.

f r nici un gând precis. vreau s spun! dar ideea aceasta am vrut s-o spun domnului doctor. cu proprietatea. cu un ceas. asta pot s-o spun cu siguran ! Dar. ha! Bineîn eles B^na °t riile familiei Ogrin se vor întoarce înapoi. fiecare cet ean s poat b ga o dat pe s pt . asta-i altceva. care cu deosebita sa inteligen . pantofii aceia i. Äo pild ". chiar i aici.. a c rei u era chiar vis. îl împu c etc. nu tiu cum.. lucrul nu s-a întâmplat niciodat . ce se târâia dulce în spa iul lui. nu? Trebuie s ne p str m o anumit independen de spirit. nu trebuie s ne l s m tiraniza i de lucrurile materiale. i fiecare a achitat în jur de o sut cincizeci.. am eu oare voie s dau acei pantofi cuiva.. a zice. marele Henric: ÄEu 7 vreau ca. ti i. aptezeci i trei de mii pentru ni te materiale care s-au calculat Ägre it". dar. Gherman r mase înc în sufragerie1 ' doamna Ogrin strângea masa i. chiar dac ar fi vorba/ H e s zicem. îi prime te i ea pe furi ! i. cu un fel de respect. se instala t cerea în camera de baie. de ' a . Doctorul se reîntoarse înapoi în camera sa. eu. încrustat .. pleoapele i se deschiser singure în obscuritatea perfect .. ceea ce am povestit cu ceasul nu e decât Äo poveste". Doctorul se dezbr c . pe care îl posed. ha.. nici nu am de unde banii aceia care mi se pretind. Uite. eu cred totu i c e foarte bine. clinchetele i fo netele cutiilor i sticlu elor ce atingeau sticla sau metalul. dreptunghiuî luminat i penumbra sa. de doctori mari avem totdeauna nevoie urm . de ce s te legi de lucruri. m rog. un sc unel ce se mi ca.. nu-i a a. cu care am jucat tenis cu zece ani înainte. lui nu i -a intrat spiridu ul acela de care vorbeam. întârzia s se aud i. e ceva care. repet. spiritul nostru va. cu sim ul de proprietate. e i o dreptate pe lumea asta i dreptatea vine 1~ " la urm . în care va fierbe a a de vesel o ciorb de pui. care e vân tor. sau\ a cravatei mele. Peste câteva minute. t cut. pe care-i cunoa te tot ora ul. ve i spune.. decis s se culce. tocmai aceast suspensie. u a camerei de baie: geamul ei era întunecat i el. ce Dumnezeu. sunt pantofii mei vechi i pantalonii mei de tenis. în fundul provinciei?! Da. ca un nimb în jurul trupului. ca de obicei. cum spun. mai ' ^ " domnul doctor.. sau a a i se p ru lui cel pu in. cum s-ar zice. aproape stupefiat u a din fa a sa. s lupt 202 tm ea! Niciodat . Gherman plecase cu siguran ... nu tiu cum s spun. stinse veieuzfe i a tept . sert ra ul unei etajere vechi. când Minda ajunse îri camera unde i se f cuse patul.. ti i. cu totul inutil. dup câteva minute lungi ² câte minute oare? ² dinspre sufragerie nu se mai auzea nici un fel de zgomot. P . Äo reevaluare". i el se ridicSÎ întredeschise u a ce da spre o s li strâmt . Totul r mase câteva clipe suspendat. sau poate asta e ceva tine de socialism. ‡ JUSU] acela. sub domnia mea. eventual. u a s lii de baie. Se trezi îns aproape instantaneu. iar doamna Ogrin se culcase. ci un fel c? frison abia sesizabil. poate e o prostie ce spun. curios. probabil. nimeni.. eu trebuie s -mi justific permanent posesiunea. precis c are mult influen . doctorul se ridic i se apropie de s li . 203 . se reîntoarse.fac atent c credin a mea c ceasul acela îmi apar ine e fals i c . de buret. eu trebuie s -mi cump r mereu ceasul pe care-l aveam deja. dar eu cred c noi nu trebuie s ne obi nuim. de proprietatea hainei mele. permite i-mi deci: eu trebuie s lupt mereu pentru un lucru pe care îl am deja. s pt mâna trecut i-a venit doctorului Gheorghiu.-vis de u a sa. iar iganca. Privi câteva minute. nu tiu cum. nu tiu cum s spun. adic . într-adev r... cât de m runt. nu-i a a. când trecuse timpul? înseamn c el dormise vreo trei sferturi de ceas. al c rei scâr âit sub ire el îl recuno tea deja. mai bine zis. 204 Privi uimit. afar pe el din casa lui. acest obiect.. pe care n-a putea s-o revând nim nui. nu era o oboseal marcat . nu va fi deplin ‡ c urios. de care am fost atât de mândru! Da-da. parc ~~~ simte i ea ceva. a zice.. dar.// mân o g in în oal !" deci. era dou i jum tate. a zis c dac cineva vrea s -l dea . nu tiu cum. în definitiv. normal.. unei ig nci i-a tea-o (ja> sâ zicem. dar. Era trecut bine de unu. în sfâr it. doi i a teapt acolo cumin i doar s vie o iganc cu o crati sm l uit . la Bucure ti. nu tiu cum s spun. sunt sigur de asta. cum s spun. eu nu dau. în ciuda protestelor Ludmilei. sau mai ales aici. de lemn. în termenii juridici. proprietate personal . e adev rat. etc. aj ajes de doctori buni. i chiar i aici. f cu doi pa i traversând s li i o deschise. care... Vede i. Bineîn eles. dar. eu am început s -mi privesc propriul meu ceas de la ' n fel de uimire..... împreun cu un cumnat al s u. Nimic nu mi ca. Nu se mai auzeau robinetele curgând. se apuc*-s spele vasele. pentru c . noi trebuie s . de i. care e veche de cinci ani. i. / da.. din dreptul u ii. ca si cum pantofii aceia. chiar numai pentru o oal sm l uit . capacele nichelate. îns . cu atât mai mult atunci. m rog. i continu s a tepte. de bunurile materiale i. îi dau pe furi . apoi. care i-a f cut cas . care ei în i i sunt la vechituri de un an. la care numai doctorul Gheorghiu trebuie Äs mai achite" . împreun cu o pereche de pantofi vechi ( i când dau ig ncii pantofii.. î i des vâr ea interminabila ei toalet di sear .. pantalonii acera^ ' vechi.. lu o carte în mân i o a tepflf pe Ludmila. trebuie s recunosc cinstit acest lucru. asta spune Henric al FVlea al Fran ei. o fac cu un gest Äpe furi "). Era obosit. aceast lini te îl adormi pe Minda. ce avea un p trat de sticl mat . i Doctorul Gheorghiu. unu i dou zeci. pa ii u ori ai Ludmilei lip ind încolo i încoace.?! închise u a i se culc . o sut optzeci de mii..

Parc n v lise apa în acea cas . un dor fizic atât de intens încât începea s bâzâief\ in el. pe la spate. i -apoi renun m la ele i apare în locul lor altceva. ludmilian. i r mase intuit locului. ascunzându. Unde era Ludmila. în fotoliul în care ezuse el înainte de mas se afla Gherman i. a lor. un fel de zâmbet conspirativ al ei. îl dezechilibra. i nu al lor. dup o fals împotrivire. prin ea se trecea ca s po i ajunge la dormitorul familiei Ogrin i în camera din fa . ÄVrei o cafea. dor fizic. cu picioarele sale ridicate. sclipind. ce mima o anume abecilitate care trebuia s -l apere. corpul privirii ei înc întârzia s -l r spl teasc de a teptarea lui credincioas . unde dracu era. la icleniile sale puerile. când el renun ase s o mai mângâie. o clip . oricum. i astfel ap ruse i acel zâmbet pe fa a Ludmilei în clipa când el renun ase i ea se aplec . al viitorului lui pat. la felul în care. Unde era Ludmila. de i tia c el o a teapt . sim indu -i cabrarea în tot trupul. cerceveaua veche de jum tate de secol... Minda ro i i spuse. aprinse o igar . apoi accept . pomenindu-se astfel între cei doi. nu. alb. se eliber scurt. al turi de el. ar spune un imbecil. sunt sute de zile i ani când f olosim un gest pe jum tate. sprijinite de un sc unel. cumva?" îl întreb mama Ludmilei. Deschise hot rât u a de la sufragerie. încercând s nu se loveasc de mobile. îl ridica u or de la podea. bleu-pal ce mergea pân la o nuan a griului. îav-imbecil . dormea. i ea. pe un scaun înalt. poate raza felinarului de afai l -ar fi putut ajuta i. pe care cu mâna dreapt . doamna Ogrin. în clipa când intrase el pe u r Minda îi privi abia acum. cu lumina de pe s li aprins ). de parc ar fi uitat conven iile lor. Reveni în camer . o trase lâng pat. dup o împotrivire a fibreloi lungi din care era esut i pe care le învingea totdeauna. Când el o cuprinsese. cu multe covoare dezvolta t cerea i. întinse mâna apoi i ap s pe butonul veieuzei. ea o tiuse de atunci. el o tia acum abia. cum de Gherman se mai afla acolo la acea or . st tu nehot rât câtva timp. p rând c ascult ceva.i acel zâmbet care îl intrigase pe el. da. Sub lumina unui vechi lampadar din lemn greoi. nou . în timp ce corpul ei sau. îl re inuse pe Gherman? Dar ce f ceau ei. îi era or de ea. atât de greoi. umplând-o pân la tavan. da. un capac ce cade râzând pe dale. când ea vru s ias pe u el o prinse înc o dat . cu mâna pe clan . ro ind u or. zâmbetul acela ce c zuse undeva în el îl f cu în clipa când ea ie i cu privirea aceea a ei plin de promisiuni. în jurul bra elor i al mâinilor sale. figura sa care devenise chiar imbecil . de parc ea s-ar fi strecurat afar sub iindu-se doar cu pu in mai mult i strecurându-se prin spa iile pe care le las între ele geamurile. de parc ar fi adormit brusc: dou perechi de ochi se ridicar spre el. cu siguran . pe care nu izbutea s i-o st pâneasc prea bine. de care nu suntem r spunz tori. o tres rire a gurii. i. înconjurat de fumul ig rilor sale. de târziu reac ionar to i trei. doamna Ogrin nu putea s doarm sau. îmbr c halatul i ie i din n ou pe s li . Minda se a ez .. un zâmbet necunoscut lui. o târâia încet dup el. în col ul acela din dreapta se aflau cei doi. de pauz inexplicabil . poate. clinchete metalice. calm. cu capul plecat. inteligent.. când îl condusese în camera lui i îi înf ase patul îi promisese c se va întoarce. înc l ate. stingând în trecere lumina (u a r m sese deschis . pe care o descoperim noi în ine. î i continu robotitul de lâng patul lui. cu sig uran . cu gâtul ei lung. u or. s rutându-i umerii peste sveterul ei sub ire. undeva într -o oglind pe lâng care trecem în fug sau în oglinda expresiei vreunuia ce ne st în fa . cu o igar în mân . prinzându-i sânii. deci. el însu i . fumând. c vrea s fumeze ² de ce n-o f cuse la el în camer ? ² Gherman î i retrase picioarele de pe sc unel i îi oferi fotoliul lui. în clipa când ea vru s ias pe u i îl privi cu privirea aceea a ei. Se ridic apoi i ie i pe s li . care ap rea atât de rar pe figura sa. de aceea zâmbise. cu gestul lui de o mie de ori f cut. cu evident prea multe 205 cuvinte. R mase a a. a buzei de jos. Umbla încet. în clipa aceea. care îi promitea c dup jum tatea aceea de or de zgomot de robinete. cu lemnul vopsit în yerde. tr gând-o cu din ii. de i Gherman t cea.a înc perii. amabil. convins c va trece prin spa iul ei orbec ind. în spa iul u ii. Minda se surprinse gândindu-se la Juri a i la camera acestuia parcelat . o mi care m runt facial . aproape f r s vrea. glumind mereu. Cei doi îl priveau zâmbind. o sticl ce e de urubeaz . b nuia oare c o c uta pe ea! i el refuz . T cere. a teptând somnul. a ezat lateral. lovite. de coama ei ro iatic . la surâsul s u :urt. i ea îi aduse cafeaua. sub pretextul c în cas se afla fiica sa i viitorul ei ginere. a teptând ca cele dou zeci i patru de ore de c l torie i alerg turi s apese pe globii s i oculari. unde probabil c dormea Ludmila. o panic m runt a mi c rilor. casa aceea cu mobile greoaie. de sticle u or atinse. îl urm rea. de i nu era nimeni care ar fi putut s -l aud . o stinse. cele dou mei dormeau cu siguran . privirea aceea care i se d ruia deja. apoi din nou un jet de ap ce love te faian a. a vreunui necunoscut care întoarce 206 capul jenat. ce tremurau u or. uite. unde lumina c ontinua s d . el sim i asta. ei p reau mai tineri i zâmbeau. nimeni nu explic nimic. uimi i. oare. un fel de zâmbet le plutea în jurul tr s turilor. Din z p ceal . Ambii t ceau în clipa când el deschisese u a sufrageriei.i ascundea mâinile. dar ce.

. vin ro u pe mân . trupul i se crispa. al unei iepe pursânge. o armonie tacit . cu capul plecat. iar Äea". a a cum te apleci pe marginea unui bazin într-o ap înfior tor 207 de rece. s -i lunece din bra e atunci. carnea acelei mâini. din tinere ea lor care o dorea. da. 209 doar trupul tr ia într-o necontenit superbie. f r s tie cum. sau pentru c tat l ei era arestat. dar acum iat c ea se opunea în joac la început. iar doamna Ogrin. cu mânu ele sale sub irele. da. începuse s o s rute. neru inat sau. blând. pe parchet. bineîn eles. între cei doi (Minda tia acest lucru de la Ludmila. recupla într -o ap f r fund.. roz . tr gându -i cu mâna stâng un ciorap de pe piciorul ei sub ire. cu care. zâmbetul acela nedorit i se mânji. înmuindu. optise ceva despre u a deschis i Äcei de dincolo". dup el. de bra ul c reia. care nu min ea. la rându i. gr bit. o sim i goal pân la jum tate i se surprinse pe el însu i. o Dian f r vârst . între ei doi. îi a tepta o zi grea. cu gâtul alb. nacela aceea a lor cosmic începuse s se roteasc deja. ea se Ädesprinse" de el. la doamna Ogrin. trupul unei doamne. încet. i ea. care la mama ei coborâse din nervi i din ochi i din creier ² mai bine. ca un pahar cu ap de mare în care nisipul i scoicile infime se a eaz încet. pentru câteva ore. Äceilal i" doi t ceau i ei. cu mai bine de dou sprezece ore înainte era ea cât pe ce s le ine de câteva ori. din pricina Sebe ului. mândria fiicei se risipise în tot trupul mamei. de-a lungul bra elor. Gherman întinse mâna. Ludmila se ridic dintr-o s ritur i disp ru în baie. Äa cuiva" din ora . uimit. de nerecunoscut. fiin e -perechi care mimeaz anemia i le inul pentru a se mai putea. candoarea se evapora mereu. fa de dorin a lui fizic . ro ind u or. b rbatul. se în elege. tâ n r . dar din nou în mod nea teptat. jignit. se împotrivea ca acum. s te rezemi.. De ce nu dormeau? Era aproape trei. poate. f r s se desprind de ea. cvasi -material . i el ced . de frazele lui. îl v zuse poate. bineîn eles. a zâmbetului aceluia neru inat când el o l sase. cum p rea c are i cum avea de fapt. gândi doctorul. între acel . ci în trupul de lâng tine. s se pr bu easc . nu în el. a a cum avea dreptul. nici prea jos. docil. la fund.. ironic?! Ea încercase s se desprind . Minda fuma încet.. a teptând s se r ceasc pu in cafeaua. s te ape i.i buzele.ne tiind prea bine unde vrea s ajung . odihnit . deformat de ras . desfidând.. sprijinit de bra ul fiicei ei. i tocmai în secunda aceea sau în ziua aceea î i amintise de toate acestea. mama Ludmilei i sora ei. ceva tiranic. a a cum cineva î i vars dintr -un pahar de sticl sub ire. mereu din pricina ei. în pata aceea umed . cu picioarele ei lungi fâ âind. începu s alunece încet. ca un lichid ro iatic. în clipa aceea. râse i ea. el o trase de bra e i ea c zu lâng el. cu o canapea îngust ca un prici trebuia s -i fi de teptat b nuiala i. în care te oglinde ti mat. sau din pricina prezen ei lui Gherman. patru minute înainte de trei. de pe covorul acela m t sos. încât o sim i i ea. înc p ânat i neru inat. mama ei ² în clipa aceea. se pref cuse indiferent . numai faptul c ea îi alesese acea camer pentru o noapte. cum el nu p ruse a fi auzit. pentru c nu se putea ridica de jos. aplecat. a ezat . a a cum cere buna-cuviin ). Surpriza sa fu atât de prost marcat . iar ea î i arcuia gâtul lâng um rul s u. dincolo. ce odihn . din fiin a c reia. el. amantul i viitorul ei so s-o cuprind i s-o ia. a câta suta oar ? o iap care alerga înc . era un gâfâit înecat mereu într -o jum tate de hohot neexprimat. ca i zâmbetul acela al ei. mai pu in decât oricând mama ei ² sta lâng el. i asta. în aer. doctorul descoperi pe bra ul fotoliului o carte deschis . Äîl v zu" i ea i deveni într-o clip rigid . în lungi frânturi de timp. de parc ai fi în stare s desprinzi încet epiderma i s s ru i mu chiul tremur tor. s te odihne ti. zâmbetul acela pe jum tate ipocrit. el citise înainte de a intra doctorul în înc pere. f r încetare. pe buze ea sim ea asta fizic.. un fel de osteneal muzical . s faci o fiin la fel de sub ire i de înalt . la ea.politicos exprimat sau nu. o carne la fel de vie ca pânza aceea pelicular de vin. îl v zu i el. uria al so ilor Ogrin. împreun . din întâmplare. doar ² poate de aceea foloseau i orele nop ii în panica de a avea prea pu in timp ² un fel de c snicie. nici prea sus. dar numai atât. i se împotrivi pur i simplu i ei se luptar pe canapeaua aceea îngust . într-adev r. neb rb tia sa. Promisese totu i c va reveni i el o a teptase i acum ea dormea undeva. cu degetele sale de domni oar inând cu b rb ie c r ulia aceea în format poche. întro oglind f r ram . a a cum se ridic fumul din trupul prelung. îl s im ea i el cum îi curge pe b rbie. din inima care bate în orice creier ² în trupul ei. atât de nepotrivi i. frumoas . o înfuriase placiditatea sa n tâng . s-o mângâie i chiar s-o dezbrace pe ÄLudmila-dinSebe ". mândria aceea fantastic . dar uite c joaca se prelungea. ea voise i o contrariase. nici ea nu i-ar fi putut imagina c i s-ar putea împotrivi lui. interminabil. din c auza ironiei ei din timpul mesei. el râse. cu uimire. care fuma ru inat o igar . vârsti i convenien ele. i o lu . când el o l sase cu câteva minute înainte din bra e. victorioas . apoi. r mânând lipit . fiin a aceea nevero simil . în timp ce el st te a între cei doi Äb trâni". a zidurilor i ulicioarelor acelora pe unde se plimbase cu te miri cine sau a existen ei chiar. ironic (cu o alt ironie. numai din pricina ei.. sub ire. el alunec jos pe parchetul acoperit cu un covor sub ire. a mamei ei. Uimirea ei ( i a lui) îi f cu pe amândoi s calce toate regulile i se de teptar doar atunci când el. inând-o de umeri. nefeminin a ei. ce iap diafan ! i aceast fiin îl veghease pe Ästr veziul domn" în timp ce acesta citea. din mândrie în primul rând. când. cu rochia ridicat într-o parte. astfel c se aplec i ea spre e l. a teptarea tuturor ca el. venise acas cu pa i ov itori. totul sem na cu o secven fals din îmbr i rile lor. probabil în patul larg. inând-o cu mâna c u . apoi. a a cum fumeaz elevii. Gherman. pe care ea îl respinsese odat . îns !) fa de insisten ele lui. cineva pomenise numele lui. gâfâitul lor umplea camera. arcuit. închipuind ambii.

". în întuneric. f r vârst . îndr znea el cu adev rat s o numeasc pe Äaceea" care. care se numea doamna Ogrin. nu-i a a. care dormea ² ce repede trebuie s îmb trâneasc adev ratul domn Ogrin lâng cei doi. la ad postul mândriei i maturit ii fiicei. c nu vrea s îmb trâneasc între trupurile lor ce întinereau la ad postul vreunui eveniment senza ional. doctorul sim i brusc zbaterea arterei sale temporale. cu adev rat. s -l asasineze a a.. pentru a se lega mai mult. Egistul Äei". matur. în stânga sa. gândi Minda. f r s se gândeasc : ² Nu-nu... i spuse repede. sfios. în acea noapte. cine poate s spun . ie somn. care juca întreaga comedie de care cei doi aveau nevoie. fericit c st astfel. mereu respectuos. nu putea s-o fac i pe a doua..între sclipitoarea Clitemnestra i ridicolul.. înc o dat (întreaga arestare a lui Ogrin îi întinerise aerul agitat în care tr iau cu to ii de câteva zile. ca un animal în c lduri. gura în sprindu-i-se.. din prima clip când el deschisese u a sufrageriei. cum ar ta ea. cel grav. mândria era atotputernic aici. da. privindu-l cu supunere în ochi.. în câteva cuvinte scurte. cu acel aer Äsubaltern" pe care tia s -l exprime atât de bine. Gherman. ie i.. într -adev r. i b l b nindu. printr-o jalnic neîn elegere. jalnic. dac f cuse gre eala s vie. bla-bla-bla! Minda se ridic . care nu era atât de mare ca el s înceap cu adev rat s vorbeasc . gol. gândul chiar încercând s . al respectabilit ii ei. goal . cei doi erau bucuro i c el era cu ei. dar doamna Ogrin se ridic iute. ei pozau. ÄCum minte!" gândi Minda. lâng care. ridicol. iar ea.?!) Cum îndr znea 210 aerul s r mân . sfioas .. de când se a ezase el între ei. fiin a aceea ridicol . între cei doi. dac el.. din fotoliu i fu cât pe-aci s le explice celorlal i doi. el st tea între cei doi.. mâine îi a tepta o zi grea. nu exista nici un fel de istorie carnal . anemia doamnei Ogrin. pentru c .. gândul care tu ea cu gravitate din când în când. i acum Minda sim ea asta cu precizie. cum le putea distinge. precis. nu se vida oare spontan locul acela. Ätân ra". abjec i! da.. s explice. c luase locul acelei c r ulii pe care o inuse Gherman în mân . dorin a lui ren scu brusc. la odaia slujnicei. el se ridic i ie i.. c elibera fotoliul doar ca Äcel lalt". Când trecu prin sufragerie. aproape f r un cuvânt. s se poat a eza în el. cu adev rat i tulbur tor sfioas . a teptând ca ea s repete invita ia. timizii. Ludmila era într-adev r treaz i se preg tea tocmai s îmbrace un halat i s treac dincolo. a a cum f cuse la cincisprezece ani. ei. în tr-o pereche deja consolidat .. ce se îngro ase ca o aort a craniului. s insiste. i miracolul acela f r vârst . din nou. elastic . Minda se a ez pe marginea patului i fumar ambii o igar . cei doi Äb trâni" . deodat ... ei f ceau. care niciodat nu.. al prieteniei lor Äcaste". slugarnic chiar. care îl priveau uimi i i zâmbind. întreaga memorie a inimii lumii se reînchegase fulger tor i. tres rind atunci când el se încrunta).. sicriul acela de aer în care se întindea ea?! Ce ne ans în ans s se împiedice mereu în trupul Äuneia" în dorin a de a ajunge la trupul Äceleilalte".. încerc s spuie ceva. s erios. el. doar în câteva ore. într-un fel de joac . rea eza în el. sprâncenele într-o ve nic tendin de apropiere. servindu-l. cu toate acestea...j'ai perdu. el se poticni. încercând s ajung ..i bra ele. i se trezi. pe un scaun. ha. suntem virtuo i. Egist. cu toracele i creierul invadate de sânge. adev ratul Agamemnon. el? So ul? Exist oare crime din neîn elegere? Voiau oare cei doi. treaz.. ca i cum el n -ar fi tiut drumul sau poate nici nu-l tia. la ad postul virtu ii lor reale.. pentru c . Äpar malentendu j'ai perdu ma vie". voise s vin i ea în sufragerie. de o oboseal i surescitare interminabile.. dintre el i ei. dac nu vrea s -i duc o igar . decât orice fel de pudoare. cu nasul s u oblic i lung. de febr . col ul acela de sub lampadar i acum prezen a lui.. mândria.. se l sau du i de gestica post-matri-monial . altfel. ne mortific m decenii.. l sându-se s cad . s îmbrace acele forme ce se fluidificau i înghe au f r încetare. sim ind c ro e te la ideea c . c vrea s se întoarc în camera sa. e într -adev r obosit i. parafraz el acel Äpar delicatesse. Ea î i permitea s fie treaz când fiica ei dormea. Iat .. aceea de a r mâne. doar un semn al oboselii lui. orice neru inare!.. poate suavul. printre sfor iturile paterne.. cei doi tiuser c el o c uta pe ea. încr emenit de teroare. atât de Äversat" în a p rea umil. 211 Doctorul explic . ambii întineriser u or. î i permitea s ro easc puberal. mai puternic decât pudoarea. dar ea o împiedicase. îl l s s în eleag c . n-are rost ca ea s se apuce de fumat la ora asta. din nou. mai ales ² mai ales ² al nevinov iei lor.. c Lud mila nu doarme i. Minda se st pâni.. renun ând de a mai bea cafeaua. el. poate doar o atingere a mâinii. acum.. oricum. lâng trupul ei gol. acel trup ce aburea de candoare.. c nu vrea s fie omorât din gre eal . dar. . ca un licean care porne te noaptea în investiga ie prin casa adormit . (Dumnezeule. care era marea deviz a clanului Ludmilian (pe doamna Ogrin o chema tot Ludmila). bla-bla-bla. al acelei semiobscurit i. trupul lui ie i greoi. la ad postul gravit ii trupului s u Äserios". reveni aproape imediat i îi spuse. atingând cu um rul canatul u ii ce se închise u or în urma sa. el însu i dealtfel. Minda s-ar fi întins gol în pat. o crim leag mai mult decât patul.. ca s putem fi. la ad postul. stând pe c lcâie. î i sim i umerii cimentându-se. cu câteva gesturi vagi.. de parc cineva l-ar fi lovit peste obraz. privindu-l în ochi. de i ea. impertinent de sfios. întins goal sub cearceafuri. de parc erau legate printr-un resort metalic. cu mâinile i picioarele mici.. apoi ora târzie a nop ii. s se bâlbâie. s plece ochii. nepedepsi i. Dup ce turti igara. i -l rug s a tepte. c se afla acolo. Egistul din Sebe . în timp ce Gherman. o v zu pe Ludmila. ea merse înainte. pornirea aceasta ugubea era..i al turaser trupurile. cu dou cuvinte scurte. dar ea t cea i -l privea i erau într-adev r de aceea i vârst în acea clip . a privirii i. Clitemnestra aceasta suav . i departe de ea. asta. ce se întâmpla cu ea era dincolo de. dar nu... i Minda se gândi ² învingândui în fiecare clip ciuda fa de el însu i.func ionar m runt. la ad postul gândului lor curat.

. Doctorul trecu pe lâng ei: nici unul nu mi c . . ea ad ug : ² tiu eu dac continu ?.. el întreb încet: ² Dormi? La care ea nu r spunse. sunt convins . Sau. dup treizeci de ani sunt înc împreun ... când el fu definitiv convins c ea adormise. Ea e mai în vârst cu trei ani decât el.. poate i -e team de ridicol. satul V r dia. aproape mai multe decât am eu.. au avut i un / fel de castel pe lâng Sibiu. pe jum tate întunecat .?! De unde a mai ap rut i Gherman sta? Ce caut aici în cas . doar pentru c e exact tipul victimei m runte. bineîn eles. Gherman. într -un fel.i pas . lâng al lui. pe care-l iubea. are un salariu foarte mic.i încasezi drepturile. c are nevoie de el i l-a reangajat de fiecare dat .. totul nu e atât de simplu. for a lui. adic mama. cu care are i un b iat. ei nu fac nimic nepermis. se pare cu mult înainte. în întuneric. afl îns c e dintr -o familie foarte bun . a a ceva el nu putea vedea. un impostor. un mic roman de dragoste. dealtfel. i. cu trupul drept. cu o anumit claritate. canovian .. r spunse ea. ai v zut. nemi care. el închise u a. oricum. Gherman are foarte multe drepturi asupra ei.. un venetic. apoi. o femeie ce st singur e un fel de înfrânt . la ora asta. de ridicolul unui adulter. i el o asculta cu c r ulia aceea în mân . în orice caz. crezi c a iubit-o Ätreizeci de ani"! ² Nu tiu..st teau în aceea i pozi ie i nu d dur nici un semn c -l observ : Gherman în fotoliu. acolo. distinse un u or murmur. i ea voia s se rem rite. se apropie I de el.. în pat. Tot ce o . jude ul Caras.. ² Tu ai dormit. mâna dreapt a directorului. Cum poate fi ridicol un b rbat care iube te o femeie timp de treizeci de ani?! ² Ei asta-i. spuse el i râse în acela i timp. se pare c el a plecat la Paris dintr-un fel de disperare c ea. ie. citind. De i are bani pu ini. parc din respect. din import. înghe at. ai uitat. cum î i spuneam. el a lucrat un timp în sudul i Dobrogei i e la Sebe doar de vreo zece ani. ap s pe butonul veieuzei. petrecut în tren.. Cel pu in o bun parte dintre ele. ei s-au cunoscut imediat ce i-au terminat studiile liceale.. nu are rela ii i nici nu poart pic . acela i director i-a dat repede seama. El întinse bra ul.. munce te. intangibil! ² Bine. îi face o serie de cadouri mamei. în acea zi i noapte ² se culc al turi de el. cum i -am spus eu în câteva linii. a a cum î i pare ie. numai pentru 212 el sau numai pentru ea i el. în clipa când el fu din nou convins c adormise.. în urechi îi st ruia înc murmurul abia sesizabil i totu i distinct care curgea parc din masca aceea alb .! ² Care continu !. un tân r avocat stagiar ce venise de nici jum tate de an de undeva din fundul Banatului... ca b rbat. al celui care trebuie epurat. cu acest gând. El are f oarte mult nevoie de ea. r zboiul îns i-a împiedicat cariera. prezen a poate prea vie a perechii ' aceleia de dincolo. Ludmila intr pe u ² era un du-te-vino în acea noapte. de romantic... i l-a luat pe Gherman. cea cu care st acum în sufragerie. de nejudecat. e... în r zboi. în acea imobilitate a ei. o auzi râzând încet. într-un fel. nu -i place nici ast zi. i -a trimis c ma a aceea bleu i cele ase perechi de ciorapi. Astfel s-au reg sit. el însu i a f cut doi i ani de drept la Paris. tii cum e. Ea are nevoi e de el i.. dup cum vezi. nu tiu cum. încet. Bineîn eles. / orbec irea prin apartamentul întunecat. totul e îns curat. când nu . tat l s u a fost canonic. nu. nu tiu.. s i se par ridicol. pe care le-a g sit pe aici. devenir prezente. un fel de croitoreas la domiciliu. ea e prea femeie. la dou epur ri succesive. spuse el cu ciud . ca el. la cooperativa aceea. i încercar amândoi s doarm . Mama i Gherman nu s-au v zut mult vreme.. devii într-un fel de neatins.. i abia când el ajunse la u . înd r tul s u. absent ² sau poate acesta era tipul de prezen pe care o dorea ea ² i. dar fu aproape sigur c ea era cea care vorbea. dar eu observ c el î i încaseaz drepturile!. dup treizeci de ani. 214 face treaba de birou la o gr mad de imbecili care au func ii de r spundere. care st la maic -sa. l-a Äsuprimat" în dou rânduri. aici. probabil fiindc era un ins comod. dar Minda era incapabil s -i r spund . a a. pe un scaun.. ce... întoarse capul i se p ru c buzele ei se mi c încet. Nu reu ir . este i acum. de care îl desp r eau doar câteva ore.. s fie j m ritat . Pe el începu s -l cuprind acea ciud neputincioas a oric rui început de insomnie. mai al es?! ² Vorbe ti ca i cum ai fi gelos.. îl s rut . Ea nu r spunse i. i asta e. r spunse ea cu indiferen . de i acesta l-a dat . mam -sa e o Marinovici. incapabil de a face cuiva un r u. noaptea trecut . trecerea prin sufragerie. \_ ea. tat lui meu. de i. de dou ori afar . încet. încerc s -l mângâie. ce se mai poate întâmpla între ei doi? Ei se cunosc dinainte de a-veni eu pe lume.. foarte bun. mie chiar. i ziua ce urma. stingând lumina.. apoi. el nu renun înc la ea. de diminea pân seara la ase. în clipa când el se întindea în pat. 213 oricum. a acceptat s se logodeasc cu Ogrin. înainte de a-l cunoa te pe tata.. o fiin inferioar . dar g si un trup inert. i doamna Ogrin lâng el. nu tiu la cine. El a fost la rându -i însurat.. de i tr ie te desp r it de so ia lui.. el vine în cas . decât are el... a doua or . ² E ti grosolan. cuviincios. ie i se pare ridicol. îi anular total dorin a fizic pe care o sim ise cu atâta intensitate în decursul întregii seri fa de ÄLudmila -de-la-Sebe ". Dup aproape jum tate de or de lini te. adic . care i -a pierdut b rbatul. r zboiul i. Oricum. mamei.

nesfâr it . face contraservicii numeroase et c. cel mai oblic nas pe care.. m apuc ame eala.Fa de un oricel! 216 ² . au început s -l exclud .. Minda. ² înceteaz ! f cu ea. un lucru pe care eu. i e. aprinzându.. orgolios. el. De oricel. u or. în primul rând pentru c ei se cuno teau de mult i apoi reluarea.în pantofiorii lui. Dealtfel. nu au flirtat niciodat . cum spui tu. a cerceafului.. uneori. ha. ne ridiculiz m noi în ine! ² De teapt tatii! f cu el cu ironie.. f r r utate de ast dat . s ucizi ca i cum i-ai aprinde o igar ! ² îi face îns acum curte. ce nemernic de singur. nimeni nu l-a b gat în seam . spuse ea. îns .. de. cu un început de iritare îns . în întuneric. Mama mea. A iubit-o.. de i eu nu eram acas atunci. bineîn eles. îns . Ea îi lu igara. un punct luminos ce zbura peste ei doi. s nu te bage nimeni.. tot de aceast flagrant nepotrivire fizic . în sfâr it. aspir o dat lung i i -o înapoie. p tate de nicotin . ascunzându-i... ci la Cluj. pur i simplu. mai sigur de ea. de i nu era ironic. care nu observ nimic. ea a devenit mai mândr .. Cum a a. ci la fel. carcase... îns . grosolan! ² Oho! ² Bineîn eles! Corpul ei Gherman îl las în pace. a c rui apari ie m-a contrariat i pe mine atunci când ea s-a produs.. ea?! ² Nu tiu.. i trebuie crezut. nu l-am mo tenit. s te omori ca i cum nu te-ai omorî. el adic nu i-a f cut curte. pentru c . pe care el o cuno tea prea bine. care a jucat tenis pân la cincizeci de ani i a c l rit la dou zeci!. nu tiu cum. mi -e mil de. pe pânza aceea rece. cum s lup i cu el?! El e ridicol. ucig toare. dup care el alearg . îns dup o clip debitare.. fiin a! Ea e deja atât de mult a lui. leg turii lor s-a f cut pe nesim ite. pân la urm ... a fost tot timpul i este înc deosebit de modest . Ei doi. râse i ea împreun cu el.. însu i. lucruri. de parc le-ar fi vopsit. a confirmat acest lucru.Exact! spuse ea din nou. ne-o ucidem noi în ine. cu un început de iritare. ha. b nuiesc eu. ha! în ultimii ani.. cu dispre ul acela pe care îl are orice b rbat voinic. de tata. cu liceul.. / în acela i timp. De ce spun eu. el. fa de. cum se spune ast zi... prin '37 ² '38. uitând de unde au venit! ² generozitate real . ² oricelul Gherman! râse încet. ea era incapabil de obiectivitate în tot ce era în leg tur cu familia ei.. toat familia sa. sentimentul s u probabil c erau ca i întreaga sa personalitate de. ² Ea?.. dac vrei. nu tiu cum. pensionari. a a afirm el.. de ast dat .. chiar i nu în tangen direct .. atunci. pe care îns le-ai folosit. ca i el.. numai pentru c . încât.. grosolan de orgolios i. ² Nu i-a f cut curte domni oarei Comorasu. pe tâmpl . nu de ceea ce auzea. în astfel de... la început a fost. am încetat s mai lupt contra lui Gherman. de care nu aveai nevoie.. în ora . continu ea. Cu mânu ele sale mici! Ce picioru e mici are. Gherman era i este perfect inofensiv! Inofensiv. invincibil! ² Ha.. el a r mas cu rummj-ul s u de sfâr it de s pt mân . eu am luptat îns mult vreme împotriva lui. cu o dot bun de acas .. în întuneric. s suferi ca i cum te-ai plictisi. nu pentru ceea ce spusese el. ² . Astfel se consum unele pasiuni mari. ha.... ci pentru c îl auzea i îl sim ea al turi. aici. o trase spre el i o s rut pe fa . i aceasta..i o igar . chiar dac era doar vorba de un vecin sau de cineva mort cu decenii în urm . mar cat . cred eu. la început? N-a fost nici un fel de început. bineîn eles. i o s rut din nou. nedumerit i. dar absolut nimeni în seam ! S iube ti ca i cum n-ai iubi. m run i uri. frumos i cu personalitate clar . dac nu i -e somn. a a e.. tata avea dreptate. curtea sa... se pare. care nu.... Tat l meu. dealtfel..Interesant.. din punctul vostru de vedere. se g se te în sfera sa de interes amabil. E într -adev r invincibil! Iar el.. dup ce a plecat la Paris. Ce trist. Str veziul Gherman! ² De ce Ästr veziul Gherman"!!.. cu preferance-ul s u de miercuri. mai degrab a zice c ea îi face cur te. pentru c o sim ea al turi. bine dispus.. dimi nea a a început s mearg la cump r turi. ei doi.înconjoar pe ea. dar. ² De oricel! râse el i.. totu i.. i nasul lui pe care am v zut c se plimba o musc . cu care î i petrece serile. a a cum p e te un oricel!. cu cei câ iva prieteni. draga mea! M intereseaz foarte mult... pe cearceaful rece. el îi seduce numai inima. în ultima vreme îl tr dez i eu. mai convins de propria ei importan . ha. f cu el din întuneric. A a c se gr bi s adauge: 215 ² Bineîn eles.. O auzi râzând u urel. mai mult chiar decât tata... râzând. fa de. de i foarte frumoas .. ciudat.... bineîn eles. cum o chema pe mama pe numele de fat . tr dându-i... spiritul.. te intereseaz ce spun eu?.. evident. ha.. într-un fel ridicol fcmâr nepotrivit ² ui i cum ai râs când i-am dat cele ase perechi de ciorapi. ² Probabil!. ². care s -a obi nuit repede cu prezen a lui. propria noastr pasiune sau religie ne-o calomniem. de generozitate a lui. exist un soi de furnici care î i împacheteaz inamicul . ² .. numai din aten ia pe care i o d în acest mod atât de obi nuit-neobi nuit acest Gherman m run el. cu colec ia sa de ziare vechi. care alt dat purta m nu i i vara.i d seama ce singur a devenit. O curte interminabil . la facultate. î i uzeaz influen a sa m runt . i dege elele sale.. în întuneric. nu tiu cum. ha. total nepotrivit fizic cu ea.

care ne-am pierdut trei zile pe drum.. ea privea în sus. Eu îns mi am început s iu la el. . pe frunte... nu-i a a? o întreb el.. prostu o! (El se aplec i o mângâie de câteva ori. fiziologic . tata. da. ² în str mo ii t i. zâmbi ea în cupeul întunecat ce se balansa. eu n-am afirmat niciodat c a fi un om de ac iune. voi.i m rturise te totul cu prea mult claritate.) 219 ² Erai furios pe Lungo a numai pentru c e mai capabil decât tine. ce poate s ascund ?!. este faptul c vom putea lua o cu et pe C.. cine crezi /c a intervenit în favoarea lui.. ca o m runt r zbunare împotriva lui Äcare-i f cea bine". Cine n-ar fi f cut-o?! Tu nu o faci i acum?! Aceasta e for a lui.. Tu nu circuli niciodat cu trenul... într -o anume situa ie! Pentru c în dou ore a f cut pentru tat l meu mai mult decât ai fi fost tu în stare s faci în dou s pt mâni. aproape din acela i punct. imediat. i ] uneori m gândesc. ha! Asta-i bun ! Mi se pare c e ti suspicios.. eu îns mi o f ceam. nu v teme i voi mai mult decât orice de ridicol?! Asta e ceva foarte european. va fi numai el. eu cum m port cu el? Ar trebui s m ridic i s -l dau afar pe Gherman. nu-i a a. ² Unul din motivele serioase majore. ce ascunde el. ² Trenurile noastre sunt incomode. tiranic. c se preface. i s sim i zilnic. fa în fa . în genetica ta.. Dac va face cineva ceva | pentru bietul tata. Nu po i oare deveni ridicol? i noi.... c lui însu i nu.. mai bine zis. tii c în câteva rânduri. fa a i se destinse încet.... în hormonii mei. când eram înc student . unul din gesturile lui. i. pe p r.. de a contrazice în ani de zile. pe vremea Xaceea orgoliul lui tres rea înc ! îl subaprecia pe Ästr veziul Gherman". b tu el în retragere.. s rmanul unde a n v lit?! în propria sa c snicie?! i eu. cred c .. stau doar a a. pentru ! c altfel. ha. de la Sighi oara.. tata. nu e atât de incon tient cum pare. apoi îl arunc afar ! Dar el. dar nu pe loc. ap sat. nici m car cu o privire..F. prin comitetul U. . se aflau singuri în compartiment i ea se desc l ase i se întinsese pe canapea.n v lit în interiorul mu uroiului. ea continu . o form boln vicioas a vanit ii.. ² Crezi? spuse ea.. f r s -mi fac /cel mai mic repro . care gr besc c s toria noastr .. am dormit pur i simplu. i aceasta era tipic.. c se ascunde i fa de mine. voiam tocmai s . cum îi spui tu. ² Cu atât mai mult! Eu am încredere în instinctul meu. i-apoi. Ea închise ochii. s . nisipul de sub tine scurgându se încet. ar trebui s ia atitudine. spre becul albastru din plafon.i spun.. în seara aceleia i zile. în timp ce.. pân la urm . al onoarei familiei decât el însu i. se înclina chiar. îl enerva. tii c la un moment dat sa pus accentul i pe buna preg tire profesional .M.T. ca s nu . de a fi subapreciat. nu în hormonii t i! ² Cum vrei tu. nu-i a a?..i strice rela iile sale sociale.. Dar i asta o f cea.. anumi ii b rba i. zâmbind. care. Cui s -i ceri ajutor?. al facult ii.) 218 ² i tu? ² Eu am dormit mai bine de dou ore! Nici nu tiu cum am f cut.... (De o jum tate de ceas. Nici Gherman. mereu în raporturi bune cu in ii de care depindea ceva. cred chiar c i ea o f cea! O f cuse cu dou zeci de ani înainte i o f cea i atunci. pe ea!.. Nu s-a întâmplat nimic. pe tâmpl . care / a început s -i ia ap rarea. el m asculta. în timp ce se aflau amândoi în trenul care-i ducea spre Bucure ti. i tu. lucruri care nu se pot exprima! Uneori sunt convins c i el. pe dou fotolii. un om cu sim practic. a lui Ogrin. de a fi ridicol.. dup o zi agitat . apoi spuse. într -un fel e ti din categoria lui. de a fi altfel. for a de a accepta toate acestea i de a lupta cu timpul. atunci când nimeni nu mai are energia sau memoria de a -i face fa de nou. în ore chiar. în t cere. l-am i dat de câteva ori afar ... ² Ha... iar pe ea. absolut nimic.. nici noi doi. a lui Gherma n? Chiar el. ² Nu vreau s dorm.i ascund contra-rietatea. se ro ea. implacabil i surâz tor. îl jignea chiar c eu manifest mai mult sim al demnit ii. S nu se întâmple nimic. care alearg peste tot ² e adev rat c el i-a dus azi pachetul i a a teptat trei ore ca s i -l poat preda ² nici mama. nu se întâmpl nimic! îngrozitor... ² Era un student prost? ² Nu. nu-i a a? ² Nu ai dormit deloc dup -mas .. întins . s . c m în elege i c a a trebuie s se poarte orice fat cu sim ul o noarei. sunt prea aglomerate! Dar ce I leg tur are?! i-a pl cut doctorul Lungo a? ² Foarte mult. spunea c m respect sincer. deloc. Faci r u c te por i astfel cu el!.. uneori îmi trec chiar i mie lucruri teribile prin cap. ea plângea ore întregi. de a avea r bdare. da. poate e o simpl antipatie instinctiv ... ca s ... ² Cum m port? E un ins pe care n-am putut s -l suf r din facultate! E foarte calculat. De fapt. privindu-l o clip cu ironie. încât îmi venea s -l p lmuiesc i în acela i 217 timp s izbunesc în râs. ha. mai al es voi b rba ii...R. ² Dac a fi fost în stare! ² Da-da! i în tonul ei ap ru striden a a teptat : Bine spus dac ai fi fost în stare! ² Dar bine.. cu anemia ei.. aproape aceea i fraz : ² . deoarece nu I g siser decât un singur tichet de vagon de dormit i renun aser .. mereu prin sindicat. de i nu-l vedea nimeni.. sunt convins.

. O a tepta. vibrând de enervare... la o nou violen verbal a ei. El era mai puternic. de furie rece. fa de cei care. în violentul ei resentiment . îl prinsese atât de mult în afara registrului ei. Eu nu v-am ajutat?! ² Da-da. Furia ei spontan . momente în care ceda propriului ei instinct de conservare. într-adev r. cu Minda înc ro u de surescitare i ea. pentru un fleac. existen a ei. i vei ar ta tuturor mutra ta adânc ofensat de om rupt de la marile tale obliga ii.. oamenii ace tia ne vor servi oricum.. i-apoi. când. era incapabil s -i r spund cu aceea i ur . el e închis. cu ei te-ai fi sim it bine. dar chiar i fuga o scotea din s rite. i c e putea fi mai nobil decât asta? Mai nobil i. ni te m run i uri. cum îl cheam . str ini chiar. tia c ea nu va întârzia mult. care s-a certat cu maiorul. cu o furie rece. mama i cu mine am inut s -i avem musafiri! Indiferent dac el e închis pe drept sau pe nedrept.. mai distrug tor?!) ² Tic losule! La ule! opti ea încet. pe proffuror. pardon. lâng ea. El închise geamul. ca toat lumea s vad ce s ritor e ti! Te -ai suit în tren i. i pe oamenii care ne ajut într -o astfel de împrejurare. de i î i d dea perfect cont c aici nu era un sentiment special al ei îndreptat numai împotriva lui. uzate. prin fa a geamului alergau spin ri i cocoa e. mai nelini titoare. în timp ce prietenii lui chiar.. De ce n-ai vrut s -i aduci la mas ? întreb ea dup o pauz . El se aplec din nou spre ea. dup ce te la i servit de el! ² Ce-i cu tine! Ce te sup r ? Vrei s ies din compartiment!?.i dai seama ce egoism monstruos. sim ea acest lucru. Apoi ad ug : Nu era nevoie.. în astfel de momente nu numai contrazicerea. care a a umblat cu ea peste tot. forme vii ce se r suc eau încet. ci ca s nu se tr deze prea mult în astfel de clipe. de tunelul acela de aer creat de tren. de femeie. ² Tovar ul Codoab . f r un mobil aparent. conuri înclinate... care e fiu de muncitor. nu. undeva în fund rulau mun ii. ea se st pâni s nu vorbeasc . socrul meu e nevinovat. Ea t cu.. fac mai mult decât. o bolboroseal a magmei puternicii ei personalit i. O dat .. al turi de ea. cu pijamaua ta bine c lcat i cu trusa ta de voiaj. care. ² Ludmila. Deschise fereastra pe jum tate i î i l s fa a biciuit de vânt. f r s -l priveasc m car.. murd ria. ca o înscenare teatral . nu e decât c pun în mi care un tip ca Lungo a! ² Dispre uindu-l apoi în fa a mea. 220 ² i eu nu v-am ajutat? f cu Minda. cauzat de-o reac ie a lui sau de existen a lui. mi cate de vântul fals. vârfuri. i ea la fel. Ce frumos portret e ti în stare. cum s nu! Te-ai suit în tren.. nu meritau ca s -l rup de la. violen ele ei verbale i. ai mai f cut ceva: ai râs de bietul Gherman. îl ura. Una din scenele lor rare de violen . st pânit . parc gânditoare. o ardere care o dep ea pe ea îns i. pur i simplu. deodat . la fereastr . Dar aceast sl biciune -t rie o iritau. el auzi u a compartimentului glisând... nu trebuia închis. ² Ia te uit . Trenul se balansa mai departe. cel târziu. i astfel pl tea ea i el împreun cu ea. aplecându-se u or spre ea. mai mult decât atât. în astfel de clipe. el o tia. c î i provoca ei îns i astfel de st ri totale.. sufer mizeriile de acolo. privind fix în tavan.. jignit... f r o vorb . i cu. încât. d deau încurca i din umeri. faptul c el nu era dispus s intre în jocul ei. Acum i el d du din umeri. ne-ai ajutat. ducând-o uneori la forme paroxistice. ca iubit al ei. ca un orizont lichid. o calitate a firii ei.. apoi o sim i lâng el.. r ut cios. f r s -l ating . ² Haide-haide! Nu. ². când Äai s rit în ajutorul nostru"! Nu te-a rugat nimeni s vii! ]Am b nuit c a a se va întâmpla: vei veni.. când el. în absen a lui. totale. ca s -mi confirme. dar nu ca s -l menajeze. râzând cu poft . de violen fizic . era mai slab. un corp sub ire. de animozitate erau mai înfrico toare. i ea. apoi cu mine împreun . ( i el o iubea tocmai pentru c era în stare. ci era mai mult. vru s p r seasc înc perea. dup aceea. evident. pe ea. ² Pe cine? ² Pe Lungo a i pe. ia uite! f cu Minda.. frumos. Procurorul mi-a garantat c luni. spuse el cu o satisfac ie pe care încerc s i-o ascund . cu formidabila ei acuitate instinctiv . violen ele ei de stare. repet el fraza la care fusese întrerupt. o masc . ² Haide-haide. Statur astfel câteva minute. Era o noapte sen in . pre ioas . nu se tia bine de ce. Ludmila! Mai bine ai încerca s dormi! ² Tic losule! f cu ea. ² . ciudat. spaima.meritul meu e. îi venea s izbucneasc în râs. a calit ilor ei incisive. Chiar el îmi va da o tele gram .. cu f lcile încle tate. ² Totu i. va fi acas . f cu ea enervat . i tocmai de aceea. nu cu Lungo a. o privi câteva secunde. te-ai dat jos din tren! A. la i.. oricum... gr bi i. i ie i pe culoar. ea se repezise dup el i îl lovise 221 cu pumnul în spate.Meritul meu. bâiguind ceva. prietenii lui! Trebuia s v fac cuno tin . jignirile acelea. distra i. întins incomod pe pernele acelea alb strii. bineîn eles. ai putut s dezvol i în aceste dou zile. se scul apoi. Ura ei el o suporta dificil. singurul care nu s-a speriat când l-au arestat.. de uimire sau din cu totul alte motive. din polite e. se ab inuse s -i r spund i. nu-mi place când î i dai aere i ifose de savant unde nu e nevoie. Ea veni. absolut inuman. luna se afla undeva în spatele garniturii. se difuza pe câmpul vast. incapabil s se ab in . lumina ei..

împiega i de mi care care discutau familiar cu pasagerii înc rca i de baloturi. cu trenurile?. care anun au totdeauna grani a pentru mine. mi se pare. nu-nu.. mai profund umilitor pentru un om. eu în fa . atât de atr g tor. probabil c era.. ai lui Birta u. dar nu. în stânga drumul e sp lat u or de ap . o inuse de mân i disp ruse apoi.. am avut curajul s-o prind de mân i am inut-o a a.. butoaiele mari. ce f cuser .. da-da. Ea era camarad cu ei!. mâna aceea îngust . ascuns de copaci. Panait. cu o form oarecare a violen ei. 223 \ cu ea. uneori. ipete. parc era i un butoi de sticl . probabil. uneori.. de undeva. Cacova. apoi. era parc i un butoi de sticl acolo?. gândi el. pivni a de sub pr v lie. probabil. ce b nci moi! i lâng ea. furia ei nu se stingea. la unchiul-Tavi. i eu am sim it. undeva. da-da.. acoperit cu o p tur peste picioare. de dincolo.. un chepeng de lemn i o scar de lemn ce miroseau. care nu f cea niciodat c r u ie. roata din stânga scap . da-da. în balansul vagonului. c ru a aceea care ne ducea peste grani . de fapt.. cealalt bunic . c urma «dincolo»-ul. pentru c se asociaz cu ceva din copil rie. într -adev r. un prost povestitor. i eram alarmat. unde se cobora printr-un chepeng chiar din pr v lie.. cu unul din ranii aceia suspect de amabili. roata din stânga scap mereu. de fier. i. ridicolul violen ei ei. bunic -mea. la o fereastr pe jum tate deschis . Berzovia. se r sfrângea mat. caii se încordeaz . din România. Vagoanele acelea de pe linii vicinale. dac el i -ar fi r spuns cu violen .i ascun i râsul) de ura ei? ² La ule! opti ea înc o dat . stai-stai. din team sau plictiseal . nu-i a a. Da -da. ce râdeau cu veselie pentru c . Cacova vine cu m ult mai târziu. cu pr v lia ei cu mult mai misterioas decât pr v lia celeilalte. un sat previzibil... camarade!» i le d dea ni te pachete de ig ri «Plugar» sau «Na ionale» sau.Totdeauna mi-a pl cut s stau pe culoar. ezut f cut de Birta u.. o mic gar undeva.. câteva ore.. cu care am c l torit în noaptea aceea la. se apropie. e înecat înc undeva.. luciditatea faptului c .. fantastic. furios i înjurând mereu. al furiei contra lui i. abrupt.. în fund.. înalte pân la tavan... Da-da. pentru o femeie. mi-aduc aminte. caii lui erau cu mult prea scumpi. i-apoi. dar. o jum tate rece de pui. eu trebuia s .. sexual. spin ri i conuri. rece. care erau 222 el i ea. pe unul din peroanele acelea numeroase. i atunci eu întorceam din când în când capul spre ea. pe platforma vagonului. pietri ul. Minda tia aceasta i. în c ru . imediat am sim it. sp lat de ape. da -da. st t eam pe b ncile acelea rigide. unde mai era o astfel de mân ?! Aha. în «bou-vagon». dup un alb.pietrele albe. da.. când ne întorceam la fel: «Camarade! Poftim. fata aceea. pe drumul acela pietruit care urca încet. camarade!» i acum erau «Drina» i «Morava». i am avut. în dreapta sunt pietricelele. i mai probabil.. sora mai tân r a mamei. parc . ea st tea în spate. c el se face forte ca s . m întreab dac nu mi -e foame. nu tiu cum dracu.. s ne duc s ne treac grani a! Caii se apleac înainte. din oboseal .. ea sim ea asta. Din nou trecur . niciodat .. senza ia aceasta? Probabil pentru c nu am mai c l torit de mult cu trenul sau. caii aceia negri. cum mai e posibil s c l torim f r ele?!. a ap rut unul.. ro ietice.. de lemn. Birta u rote te biciul peste ei. c amabilitatea lui de ofi er în civil. valize de lemn sau din r chit . g lbui. se vedea asta când fulgera câte un chibrit al ranilor din preajm . sau i s-ar fi povestit scena de c tre cineva. o suspectam c . atât de curate. a violen ei sale.. curios. salam. din adolescen . o coast de deal surpat . el. tiau i ele. De ce îmi place. într-o asemenea situa ie. i ea a ro it i mi -a f cut mie un semn din umeri. nu tiu. a petrol. eu st team lâng el în speran a.. ardei verzi. umed . ce poate fi mai jignitor. diminea a. bunica mea îmi zâmbe te. în jur mai erau voci. c ci a adormit i eu o priveam... cu Therese -tante. ceea ce nu se întâmpla cu el. d du înc o dat din umeri. mici.de o clip . Trenurile acelea de dup r zboi. cum spun ea ea. unde sunt valizele acelea din r chit . suspect de amabil. st teau amândoi strivi i. sta ia G taia. ceva neterestru. pline de saci. înalt. care atârna din întuneric. da-da! Sunt caii negri. i ei nu d deau nici un semn. care la aptezeci de ani c l torea înc mar ial. pe dou osii. 224 aici e o cotitur a drumului. pân a început s se lumineze i ea i-a retras mâna. i s te gânde ti la igara pe care înc o amâi. când compartimentele sunt goale sau se doarme. gr nicerilor: «Camarade! Poftim.. deci. nici nu exist de fapt. ca un stupid mecanism. tocmai pentru aceasta.. care urca spre frontier . poate. sclipitor drumeag de ar . are ni te biscui i. se umfl în hamuri. nu era pietri . c el îmi va l sa frâiele. brusc. Ce paznic grozav eram at unci. a a cum s-ar fi întâmplat. da-da. când mâneam în mers. noaptea... minunat -strivi i între ni te saci. se umfl în hamuri. g lbui. cu mult înaintea ei. Ä.. evident. ro ietice.de cremene. altfel. i pe bunic -mea. pentru c . Trecerile de grani . înc atât de tân r . de unde tiu asta? A spus -o el. de scli pitoare. eu m gândeam la b rbatul ei. la dracu. de vreme ce li se adresa astfel. decât s râzi (sau s . de parc el i -ar fi privit pe Äcei doi". el ar fi trebuit Äs-o ia în serios" îi m rea neutralitatea. superbii lui cai n egri. capete aprinse de igar . Dar ce leg tur au c ru ele. starea de indiferen se accentua. negricios.. de la distan ... ce bine e s stai pe culoar. pe «sitz» -ul acela din scândur de lemn ce se clatin pe ni te arcuri spirale. lucio i. i el nu era în stare s vad decât ridicolul situa iei.. dar pentru c avea datorii la pr v lie. domni oara sau fata. i el. Comorâ te. accepta. ambele.. ci pietrele acelea albe. un canton p r s it. de ce sunt to i b rba ii suspect de amabili cu femeile de orice vârst ?! Sau când treceam frontiera. pe care lumina lunii. lunar i nelini titor. când ea desf ura erve elul acela de damasc cu pâine.. de-o jum tate de or .. S reiau înc o dat : drumul erpuit.. violen a ei nu se atenua. ro ii. de vin. da. c pitan sau maior sau locotenent... ei? El o inuse toat noaptea de mân .. iat . solda ilor. la dracu. cu siguran .. bineîn eles. cu casa ei mare. îns . unde se schimb trenul.

Minda o privi... vegeta ie. bineîn eles. re. cu propriul meu trecut. pe care îl auzise asear . i masca aceasta este ea.... un servitor sârb. am stors totul.. marmu. câte un sârb. da. bineîn eles. Uite.... lipsea îns murmurul. Probabil c se ridicase. de -aici nu mai iese nimic! El se ap r . aceea i înclinare aproape a capului. proste te. s-o sleiasc bine. în geamul din fa a sa.. s încerc înc i înc o dat s m retrag. o fericire pe care am pierdut-o pentru totdeauna!. a fi încercat o senza ie pe care n -o voi tr i niciodat chiar dac a conduce acum un «Ferarri» sau un «Bugatti 1500». hiperboo.. sau a a ceva! Putea s fi fost adev rat. o dat .... pietricelele acelea.. cât mai adânc... h urile i t if suia lini tit cu ea.. a a.. o masc de filde din care emana un murmur care invada dulce-persistent înc perea uria . capul acela pu in aplecat. apoi. ² i-apoi. cele care m înso eau. de acum se închega abia un singur chip..... brusc o întreag fraz . cât cheltuire de imagina ie. în pietricelele acelea m runte. cu una din ele. i numai atunci. cât mai insignifiante! Acolo. cu ceea ce mi se pare.. dintre timp! S m strecor. sau nu.. cu spatele la cai i s . de frumuse e... g lbuie.sssss. da-da.. roata din stânga...... undeva.. unde dracu sunt eu însumi? Unde. trecutul meu nenorocit.. cu care avea atâtea interese împreun ... benzile acelea duble. sss... s m sub iez. m car a a.... f r s se vad nimic. treangurile lor sunt întinse ca ni te corzi care zbârnâie. i apoi. un singur i simplu fenomen: o masc ce vorbe te... o jum tate de clip suspendat . cu mult mai mult decât era nevoie. pancar. cât efort. un prizonier sârb.. le simt i acum în mân . acum. harnic . ce ciudat. se pare c s-a plâns partizanilor c Leininger îi d duse o palm . nestr veziul Minda... Lumina lunii nu mai exista.. special care che... care a 225 fost împu cat de un partizan pentru c lucrase la el un sârb. i îmi va spune. hiperboo. pe marginea unei mese sau într-un grajd. frac iunea aceea de clip când c ru a s-ar putea r sturna. da-da. îmi d dea totdeauna.. vine cu astfel de inven ii..... a a cum st teau amândoi rezema i de bara aceea de lemn. ce grozav ar fi fost s -mi dea frâiele.. posomorâtul. foarte îndep rtate. c sunt chiar eu însumi. a a. negre.... uuui. în am nuntele acelea.. oricum.. Asta e sigur!. ca s se închege acest murmur.sssss. sivo... da.. blll. c plec. .. cine tie.. exact cu o noapte înainte auzise murmurul unor buze atât de asem n toare cu cele care al turi... sept. ca s ar t i cailor. hiper... deodat .. c . el a fost împu cat... deasupra trenului i. asta îi trebuie unei sofisticate de asta care.. de marmur . eu poate. de-o parte i de alta t iat în munte.. la fereastra culoarului... dac reiau. într-un an .. eu însumi! P... un dos de lab peste ochi i s-o arunci cu fesele 226 pe marginea unui an ..... în spa iile acelea. atunci auzise murmurul doar. va obosi s vorbeasc mereu peste um r cu ea.. o cotitur în pant . spiritualizat .. nu tiu unde dracu.. nimic. buzele mi cându-se în fa a aceea alb . da -da. roata aceea care scap .. atât de aproape de ochii s i. buzo'e se mi cau. s perceap ceva.... a uneia ca re n-a g sit destui b rba i ca s-o. cât mai repede. porc rii. atât de violent. între-timp.. Minda d du din umeri i refuz s mai asculte. î i iubea caii lui nenoroci i mai mult decât femeia i p rin ii lui la un loc i... la dracu. cu b rbia fin . e o inevi.. Privi pe geam... din murmurul de ieri i mi carea buzelor... f r zgomot. v zându-i buzele mi cându-se. Leininger. în afara unor cuvinte i silabe perfect izolate. cine tie...... scap . voiam la stânga i nu la.. S mai încerc o dat : deci. grav. acolo e adev rul. într-o. canovian . 1111. Minda era incapabil. supt. unde s se r stoarne? Drumul era prea strâmt. tâmpi ilor. ce fericit a fi fost. caii aceia umfla i cu crupele sclipind de sudoare. roata din stânga. da.S m afund acolo... i acesta.. biliardele. el se va plictisi. în intersti iile acelea de timp. s m fac c renun . i eu cârmeam la stânga sau la dreapta.. indi -golevis.. a a cum li se d duse ranilor nem i.. distinct ... f r murmur. ulovi. de acolo.. se ap r i de mine... singura ans e ca detaliile s fie cât mai. în pastele m -sii e acest eu însumi? Exist a a ceva? Nu e cumva o inven ie a unei literate de salon. Nu-nu. undeva.... de cremene alb . acolo unde îi aruncaser stârvul. pen. cât mai am nun ite.. Leininger. înecat într -o vag pat de umbr . cât mai m runte. sivo. s -l mint.. de concret se mi ca în el însu i betoniera aceea a unor frânturi foarte. da-da. din întâmplare. cine tie unde. într -o.. uuuuuui... ca s .. s -i slug reasc . isterice.. de i tiau drumul la fel de bine ca mine...... ulovi. nimic.posomorât. ni te cuvinte. de. uuuivv. cârp nosul sta de Birta u nu se plictisea sau nu obosea niciodat s întoarc capul peste um r. roata din stânga alunec în loc. c m dep rtez. nu o masc ... blblblblbl. ca s-o lini teasc ... sau aproape totdeauna.. era o fraz 227 . dar asta am aflat-o când bietul Leininger-baci era demult putred. poate alt dat . vivisecto. pe care îl vedea el. neaccidentat. tufe i cop cei de m grin. pancar. booo.. s-o izbeasc . s m nânc repede.. alco.. da. în nu tiu ce roman distins. Ästr vezhiul Gherman".... o senza ie. ce era îns o fa .. în roata o clip .. da-da. unde.. s -l în el. m -sii i cu eu însumi sta!" Ludmila vorbea.. subcuta.. de analiz . î i d du seama. booo.... a a ceva n-ar fi fost posibil... ss... cum li se spune la m grin?!. dup ce trecuser m frontiera i drumul era lini tit. de i era lumin peste tot.m a ez cu fa a spre ea.. cu ceea ce cred.. sp late de ploaie.. marmusi.. o jum tate de ceas. în intersti iile acelea. cum am citit.. caii se opintesc mult înainte. s fiu viclean cu el. când ne întorceam..... sârbul... poate.. i eu tr geam de benzile acelea de piele. da.. a a. Minda v zu ni te litere.. îl b tuse. c l toreau acum în plin peisaj muntos. c m întorc.

echilibrat . în halatul lui vi iniu. nici urât. normal. ce suna limpede. nu-i cuno team. de comun acord. cu un lan gros la gât. bineîn eles.. suna cumva nepl cut. într -o curte vecin .. autoritar. cristalin ... diminea a devreme.. Nu tiu ce mi -a venit. gra iile i gesturile ei erau nu tiu cum. micile denivel ri s-au topit foarte u or. mai deta at de auto. apoi. bineîn eles. c ldura. el era grafician i ea... era curat . asta ne indispunea pe mine i pe ei. bineîn eles.. ce tr da o armonie stabil . negricios.. dac era o fraz ?.. cu un neg mare pe frunte. felul în care se li pea de mine. mici încuraj ri sentimentale. brahir!" fraza p e care o . uitarea lui. nici frumos. ba. st team pân târziu. o voce curat .. cu el i cu vreuna din prietenele sau prie. cam g l gios.. un altul. s fie împreun . cum ar fi iubit el. afla i în sta iune. m-am apucat s -l ajut pe Florin. sâcâitoare. el era mai mic decât ea i era. un b ie el de irat. pe care îl pl cea Simona.. de aceea i vârst . au fost i ei în dou rânduri la noi. de lucru..matismele enervante. surâzând peste sticla aceea groas din fa a sa. când î i lovea palmele sau se atingea de ceva. un echilibru senin.. murdar. cu înc p ânarea mea idioat . gras . chiar i con -l versa ia lui începu s devin tot mai inteligent . ] poate... i -apoi o cunoscusem i pe ea. el st tea chiar în tind . dar am vrut s -mi încerc puterea i. treceau prin fa a lui. cu Minc ie tii. cu ochi calzi.. de la opt pân la nou . era mult praf. pentru Fondul Plastic. nu tiu cum s-a f cut. Era: ÄSene tei gubin. de la sine. într -un alt grup. apoi. ale limbajului vârstei sale.. de i pe mine m enervau din ce în ce mai mult gra iile ei false. arhitectul M l escu.. Diminea a ne j plimbam împreun . plasticieni.foarte cunoscut . era s -i dea lacrimile în vreo dou rânduri.. politicos-autoritar . se pare. am început s-o lu m tot mai rar cu noi pe Simona i am început s culegem scoici doar noi doi.. s -i fac s cread c in unul la altul.. în sfâr it. lipsa ei de femi -! nitate deja evident . brahir!". nu tiu cum o cunoscuse. m-am apucat i am f cut i cuno tin a clujenilor. pe el. ne-am obi nuit. cum i-am spus. gubin.. de i. bineîn eles totul numai pentru Florin. aplecându-se u or s nu se loveasc de pragul u ii. la Dunia... când grupul acela de rani se bulucea. bineîn eles. nu m-am dat îns b tut . ceva deplasat probabil. pl cut. grosol nia. întreb rile ei proste ti. pe strada colii. i când am ajuns noi. era un b ie el foarte banal. Ce putea s însemne aceast fraz . pe care nu -i cuno team. cu care îl trata pe bietul Florin.. nev zându -l. de i n-a spus un cuvânt. numai pentru c noi le vorbiser m despre ea i c mergeam în fiecare var acolo. se pare. cum apar cu sutele.. în jurul mesei . pe plaj .. complet nesofisticat. în lini te. o voce-chip.J tenii no tri. împreun cu p rin ii s i. nu tiu exact ce f cea.. ea nu-i acorda prea mare aten ie. deosebit de voaiant . o voce-personalitate...." poate vocea aceea limpede. de i Florin însu i p rea deja pu in decep ionat. i au mai venit câ iva colegi de-ai lui.. Am început. pentru c ei. o voce -sex. Ei. înainte de a te cunoa te pe tine. lipsit îns total de sens. în jur de zece. mecanic .. de-un obiect. textile. o femeie mic . ale 1 colegilor i prietenilor s i de pe plaj . la 2 Mai. aproape silabisi: ² Sene. în a doua jum tate a lui iulie. el nu f cea nimic pentru asta.. de i codo itul meu se pare c n-a dat prea mari rezultate. pe un scaun. ceva foarte cunoscut. departe de tot ce e lu . cu foarte mult gust. Al turi... pe Minca. c ruia. s ia micul dejun. de care i-am mai vorbit. dar ea g tea bine. i de i ei era inginer i ei arti ti. so ii Minca.' spunea în vis vocea aceea de femeie. îi luam pe amândoi. avea ni te ochi alun gi i. cu obielele lor groase... s -au g sit repede. Se apropiase de ea pe plaj . era a treia var c veneam acolo. supli. Eu. o toan .. brutalitatea. da. ceramic . în ciuda 228 229 feti ei aceleia n zuroase i b ie elului deja plictisit. cu Florin. erau o familie de medici. astfel. erau împreun cu b ie elul lor. erau de mai bine de o s pt mân ... distinct . de i un b ie el de-o sensibilitate medie. o voce de femeie cum iubea el.. brahir! Sene tei gubin. Florin ni l-a i ar tat o dat . i am început s -l înv ce s fac . personalitatea lui. o voce clar . inginer i el. Simona era ceva foarte gra ios i sub ire.. îi cuno team de câ iva ani. care ap rea totdeauna pe plaj într-o pereche de blue-jean-i pe care nu-i d dea jos niciodat . c o place pe Simona. amândoi înal i. dar era cam seac . seara. Eram la mare. cam departe de mare. i pe Florin îl trimiteam acas . f r sens. se gândi o clip s asculte sunetele acelea disparate. brahir. eram cu ei. ar fi auzit i acel: ÄSene tei.. culegeam scoici împreun . Minda. El citi. dar. aveau o mare admira ie pentru ei. se afla o familie de la Cluj. bra.. dr gu i. pân la urm .. cu cotul reze mat de ceva. la Dunia. Ei veniser acolo. m plimbam împreun cu ei.... ÄSene tei gubin.. în anul acela s-au nimerit acolo | i so ii Minca. i -am chemat la noi în curte. dar. da-da. nu era pe strada principal . care p rea foarte nenorocit c Simona nu-i prea d aten ie. i ia stai. Simona începuse s se ata eze de mine. Florin... st team la aceea i gazd . gubin. când venea el. aproape. pe plaj ... la ei... nu tiu dac îl tii. s -i fac s se apropie. lucra. M bucura începutul de indiferen a lui fa de ea. ceva foarte reu it. era i el acolo. a a o chema pe feti a clujenilor. oameni pe care. mi se pare. tei. Turcu. mai bine zis am. ca s vin i ea. n-a fost prea încântat.. aproape o or .. o pereche frumoas .. s -mi pierd timpul cu acest gând prostesc. gubin. pome ii pu in ie i i. dar ce s -i faci. deosebit de curat .. murmurul incoerent ce c dea de pe buzele ei.. Atunci. provinciale. cam stereotipe. împreun .. cine tie. care ne-au spus i nou . chinuitor de cunoscut. i vocea acelei femei nev zute. dar Florin le-a povestit p rin ilor lui. între adolescen i. o voce-fiin . am fost de câteva ori la atelier.. echivoc. s treac prin tinda aceea. ² . A. farmecul s u nemaipomenit i -a sedus pur i simplu. cu o feti de vreo cincisprezece ani. i-am g sit acolo. ranii cu cu mele în mâini. s tule ul acela de lâng Mangalia. adic la ei.. o voce care tr ia singur . ce avea în jur de doisprezece-treisprezece.

ceva ce-mi f cea de-a dreptul.. a adolescentului care nici nu en înc adolescent. apoi pe plaj . cum se g sesc aproape în fiecare curte... pumnul acela în u .i vorbesc despre aceste lucruri. din ce în ce mai mult. începu s fie nepoliticos. Acum îns au început problemele. prezen a b ie elului de dincolo. acum. un b ie el atât de vesel. sub umbrarul de vi -de-vie.... s ne distr m bine. Florin începu. cu un soi de veselie. nu mai ie ea pe plaj i. nu mai voia s se întoarc acas . mine! Se înamo . nu tiu cum s .. pielea fe ei sale prinse o culoare parc mai închis . vorbea mai pu in. s râdem adic . abia puteam s facem asta. i. nu mai avea chef de lume. dar dup chipul cu care s-a întors apoi în camer . n uci i. comic. îns .aceleia din curte. lichefiat de acele dup amiezi ale lui. cu p rin ii lui abia se mai saluta ²îi erau caracteristice astfel de eclipse. evident.. înc ascunse. totul era nemaipomenit de caraghios! Absolut caraghios!. m c uta tot timpul. a a-zisul Äcules-descoici".. nu-i a a. care. m urm rea ca pe un fel de halucina ie carnal . dac pot s m exprim astfel. s ne ascundem de el. la p rin ii s i. era ceva absolut fioros! întunecat. inepuizabil. f ceam dragoste.. aproape uitat . de-a lungul rmului.. de parc . ca i în povestea cu Simona. de : el d dea i d duse foarte mic importan lui Florin i nazurilor sale.. cu ostenta ie. acum. când toat lumea era panicat i începuser m s ne gândim la pr p stii. el. la demen ... la cârcium . eu. dar. literalmente.i spun. încât am izbucnit în râs.i mai spun. de nemul umire. So ii Minca începur s se îngrijoreze în mod serios. izbucneam în râs. de s n tos.. stimulat. i se pref cea c cite te un ziar pe care-l fo nea cu mult agresivitate. ce absurzi sunt b rba ii!. un fel de excita ie. el s -a apropiat din nou de mine i. de i..i.. de i era i ceva straniu. sau era pe cale s se înamoreze! închipuie te... l -ar fi împins s . i dincolo. fa a lui era îns cu o nuan mai întunecat ca de obicei. încât trebuia.... oh. iar seara ie eam în sat. suferea acum de un fel de jeg. a celuilalt.. aproape banal.. Florin. apoi. nu tiu ce.. am întrerupt plimb rile noastre în doi. de i. lipsi de acas i ap ru de-abia seara. sau ne plimbam pe osea. în plimb rile noastre 230 de diminea începu s m priveasc în ochi. b rb tesc ² doar. în materia asta el era formidabil! Da. iar când venea el. m iubea cu o gravitate care m încânta. alteori. amuzat. i st tea mereu cu mine. un ins perfect mediu. tinerelul lor nu mai mânca aproape deloc.. La un moment dat. în rarele momente când îl mai vedeam. de i. Ce copil ro i. bineîn eles. apoi nu mai citea.. slei i. cu soarele acela torid înmagazinat. nu era un vorb re . nu mai voia s m nânce. silueta aceea sub ire. f cându-ne un program separat de familia Minca. s se îndr gosteasc de-a binelea. nu tiu cum s ... epuizat . de i se pref cea indiferent. mi se p rea c întreruperea aceea de adineaori.. era în tr-adev r ceva din cale-afar de caraghios. eu râdeam. s rmanul b ie el. m privea cu un fel de ochi blegi i lihni i.. numai în monosilabe. dar m i speria pu in. mascat doar de-o perdea de tifon. nu coment în nici un fel istoria.. cum nu primea nici un semn. l-ar fi. o zi întreag .. de diminea . oho. sim eam c se întunec . era. absolut comic. pentru c p rin ii îl luaser din scurt i nu-l mai l sau o clip singur.. ale unui amor.. ceva comic i straniu. râdeam chiar. odat mi-a luat mâna i a început s m mângâie..prezen a afectuozit ii sale. i el a ie it afar i i-a spus ceva. totul îns f r nici o grosol nie.. acum.. cu nici dou s pt mâni înainte.. nu tiu cum.. iar pe el nu putea s -l sufere. de i. el. în acela i timp. pe noi i pe p rin ii lui. nu mai vorbea cu maic -sa aproape deloc. care-mi întorcea capul când treceam pe lâng el. cu acela i chip. îmi venea s mor de râs. s nu-l mai salute. care ne amuzase grozav... . Eu. i se \ constat foarte repede c b use. apoi i pe mine. întunecat. st tea dincolo de u . nu tiu ce. a b tut înc o dat . nici de propriii s i prieteni.. era în el mai mult decât o m rturisea. Dup mas . dar. de echilibrat. ca ai unui câine bolnav. de neconfundat.. undeva.. o tiam asta cu siguran . da.. iar când ne liubeam. un semn pe care eu îl descifram foarte bine... îi disp ruse total acea veselie care irupea din el în clipele cele mai. nici nu-l auzisem.. nu tiu ce mi-a venit. oricum... cu trupurile noastre ce ardeau aerul din jur. dup -amiezile acelea! Te rog sa m ier i c .. acoperit cu tabl . 231 parc .. ne preg team.. când am observat cu to ii ceva nemaipomenit de 1 caraghios: junele Florin d dea toate semnele absolut clare. pielea fe ei sale se întuneca u or. i era un fel de ha-ha-ha cu pauze tot mai lungi între fiecare sunet. Eram nici de zece zile acolo. pân la o total epuizare. începu s hoin reasc prin sat. într-o zi. în fa a u ii noastre deschise.. m ame ea. ciudat. care îl ura pe el. nu mai puteam s -l v d. absurd f r scop. apoi am început s râdem.. st pânit .. tragedia. devenise încordat. câinii aceia care sufer de jeg. de i dormeam arareori. da. cu un tact perfect.j rase de. spre Vama Veche.. apoi. ne iubeam ore întregi.. mine.. noi obi nuiam s ne odihnim. se f cu palid. da. cum î i spuneam. ci se instala pur i simplu i. îns . n tâng . de i mi se p rea pur i simplu caraghios. dar evident. din ce în ce mai nebune. trebuie c fusese ceva foarte dur i nemilos. când. închipuie. atât de s n tos i senin. de parc gelozia acea. cu pumnul acum. a a era. m cople ea cu . Ap ru seara târziu.. micu a Simona. un fel de... pân la sufocare. \ întreaga istorie cu Simona. de unde la început nu se d dea dus di n curte. dimin ea a.. mai ira io nale. p rin ii lui începur s dea semne de ner bdare. nu.... la prietenii no tri. îl înt râtaser mai mult. mai bine zis nu se mai pref cea deloc c cite te. cu be ele i lucrurile de plaj . prezen a lui.i! Nu ne venea s credem. chiar i el.. fa de. sil ! El. cu vocea joas . de r celi bru te. a celuilalt. de i îl simpatizasem la început. i el. acum era ceva.. mediocru în sensul bun al cuvântului. abia sim it... neb rb teasc .. uneori nu mai puteam s leg m dou cuvinte. era ceva.. înc incipient. ale noastre. totul era de-un ridicol perfect!. de la u a noastr mai ales.. între dou i patru.i spun. p rea c nici nu-l mai vede. lupta i epuizarea aceea a noastr . dup prânz se instala pe un scaun. o dat a b tut chiar în u . apoi nu -l mai privea deloc. începu s se uite la el cu ni te ochi!.

dup o lung pauz . s nu fac vreo prostie.. familia Minca a plecat în prip la Bucure ti. ci un început de religie! râse Minda. un fel de pariu complicat cu el însu i. am refuzat s mai vedem pe cineva. devenise cu totul.. Ce vanito i suntem. exerci iile tale cu trecutul m -au..... brah. la Bucure ti. sssss.. se-se-se-se. sau mai ales eu. Cum e? ² Bine s n toas . într -o noapte fugise din nou de-acas i a fost c utat cu mili ia.. noi am r mas. desigur. un gest rar întâlnit la fel. b ie elul acela.. Spondiloza ei veche. numai noi doi. gubin. gub... Am acum un socru celebru. avem în acela i timp i. pentru c . deodat primitivi i superbi. u oare... absolut to i! ² M bucur ! spuse Ceea... mai am înc unul. înc din anii studen iei i de mai înainte înc . ² Cum a fost la Sebe ? ² Banal. bine dispus... chiar i Simona.. am început s te în eleg: ai nevoie de un mediu solicitant... în sfâr it. Trebuia luni. gu. Ceea îl privi o clip cu aten ie... spuse Minda. sssss. plecând acas .. birbra. nes tui. literatura din urm ce trebuia citit ... se pare.... în sfâr it.. to i.. ca de obicei: fantastic ! Abia a tept s m însor! i doctorul î i frec mâinile.... f r nici o autosupraveghere.. sen. tuturor ne-a fost fric s nu înceap . pentru c la opt pleac pe teren. da. dac într-o bun zi familia Minca n-ar fi disp rut. 234 ² Ia uite. primitivi.. O simpl oboseal . de nu tiu unde. târziu.Azi n-am s scot o vorb . iar noi. mai pu in celebru... cu ocazia asta. ² Am sl bit?!.... i reumatism nu? ² Reumatism nu chiar to i! Varice. . A fi putut rezolva i de-aici. în ultimele zile mai ales. hirbr. ne-am fi mutat noi. sl bise. ² Varice avem cu to ii! râse Minda. la tovar ul Mih ilescu. uitasem aproape c .i imagineze c dintr-o. s nu plece cumva pe teren chiar la apte i jum t ate. boln vicioase! Ne -am hr nit.. la materia asta. Ärecuperând". brahir.. mai mult chiar.. întreg trupul s u sub ire era ca o umbr vertical ... M-am dus inutil. la Bucure ti.... ² Ce anume? ² Vorbeai de familia de la Sebe . Sene tei gubin. Ce se aude cu locuin a.. V d c ai destul sim practic. familia e mul umit ! ² Familia?! spuse Ceea i râse. De cineva sau de ceva care te poate tensiona.. ro stul c l toriei rezida tocmai în asta.Nu o.... ne închipuim mereu c noi fix m scopurile.. ² . Ai mai sl bit.... i se pare. cine tie. O^ ² Cum a a? ² Habar n-am! M-am pomenit încercând s .. revistele.. spuse Ceea.. ce eram într -un fel de vin . ² Ai dreptate. el a disp rut.. la clinic . întreaga plaj se alarmase. ² Mai bine du-te la apte. a a cum m nânc s lbaticii. vreau s zic. cum îi spun eu.. la disciplina asta. singuri. cine putea s . dar e bine i -a a. gubin. Cel pu in la Sebe .. i. La spa iul locativ. drumul. stimulat i pe mine.. înaintând. se pare.. combinat i cu ni te varice. dac nu citea dou sau trei zile. ² Merge bine. cu totul..... B trâna are ceva acum.. un act ireparabil! îl c utase. merge strun . 232 233 Capitolul VIII ² . ne-am înfruptat chiar. întreaga lun august. i.. persiflând lene . ce t rebuia recuperat. dar. cu mâinile goale. ridicole. în sfâr it... chiar i eu. cu sângele scurgându-ni-se pe degete. la apte i jum tate. seneb. am cunoscut întreaga familie.. st tea apoi câteva nop i pân diminea a. Florin. lucrul la catedr . un fel de fatalism.. E restabilit ? ² Da-da.. oho.. cum e familia de la Sebe ? întreb Lauren iu. r spunse gânditor cel lalt. cu mersul s u unic.... pân în iarn . dar nu tiu ce a survenit i. probabil. cu un telefon. bir. împreun cu prietenii ei. ² Familia! De-abia acum.. ieri diminea . abia vizibile cearc ne i se desenau doctorului sub ochi... o vitalitate ciudat se v rsase în noi. ² Sabina e bine? întreb doctorul. sene. ca o molusc . ² I-au dat drumul? ² Da. o. Soacr -mea.... cu o ciudat satisfac ie. ce dura. c u aproape o lun mai devreme decât î i programaser . Numai sub o anume tensiune str bate lichidul acela..... din carnea geloziei sale smintite. tii c .. întreaga lun august i toat toamna. în ziua aceea .. sene tei... gubin. c atunci când întreprindem ceva.... ne-am hr nit grozav din carnea acelui puber. La apte i jum tate. la capitolul acesta Minda era inflexibil. asta e ceva nou la tine. spuse Ceea..Oricum. ² La asta ne pricepem cu to ii. îns . pe încheieturi.. cu r eparti ia?. ² Da?. . E bine. Poate. dup -amiezile nici nu mai ie eam pe plaj .. Trebuie s fiu vineri diminea a. nu tiu cum s spun.

â ne te cumva jetul acela sau cum dracu... am avut i eu, pe drum, la întoarcere, un astfel d e mediu solicitant... poate, Äiar m întorc i zic", de asta am i f cut drumul... ²... Ca s te întorci! pufni în râs Lauren iu. ² Da-da, afirm Minda, privindu-l cu gravitate, a trebuit s m ascund, s m strecor undeva i... am început s m joc, s ... probabil a a încep viciile! ² Viciile m runte! ² Bineîn eles, bineîn eles! Ce ciudat: acolo, totul e viu... pu in dac Äîl" atingi, cu penseta... mi c , ca o amoeb , ca o actinie... o actinie de asta am atins i eu i a fost ceva, nu tiu cum s - i spun, fascinant i scârbos în acela i timp... a a cum, înotând în mare, atingi cu bra ul, cu piciorul, cu pieptul o meduz , una din acelea mari, vâscoase, mov, roz-murdar sau cristaline... Uneori, dac ai noroc, r mâi cu un fel de urzic tur , o senza ie ce devine evident abia dup ce ie i din ap , i trece rapid... Meduze, cu senza ia lor cu tot, sunt i visele! ² Ai o faz melancolic azi, doctore spuse cel lalt, rânjind. ² Persisten a visului, m-am gândit de multe ori, e ca un fel de urzi c tur de asta... într-o vreme am citit câteva lucruri despre vis, texte onirice, Freud, Jung, Mircea Eliade chiar, de i la el... e ceva destul de legat de meseria mea... nu vreau s m scuz, dar un internist care r mâne un simplu factolog, un detectiv de viscere, risc s ... în definitiv, plutim cu to ii într -o plasm i, dincolo de func ia de dejec ie psihic , a toxicit ii psihice, visul, cred eu, e o existen posibil ... în orice caz, cu mult mai mult, calitativ mai mult, în primul rând, decât o simpl scurtcircuitare a unor centri dispara i sau nu, o inhibi ie proast , netotal , o repetare mecanic , par ial a unor automatisme de reac ie, de stare... ai observat, visul e o form a contempl rii, cel pu in pentru mine. A trecutului, bineîn eles. Un pretext, excelent, s faci acel exerci iu pe care, i-am spus, l-am f cut în tren, la întoarcere... un exerci iu pe care, am observat, tu îl faci deja foarte bine... în acela i timp, o existen paralel ! Cum e arta, de exemplu, te-ai gândit? Arta nu e o existen posibil ...?! Exist motive, ac iuni, personaje, care revin în visele mele ani la rândul... fraze chiar... eu nu sunt decât o leg tur între ele, între aceste motive, reflexe de exis ten reale, personaje... cum spuneai tu, amintind de leg tura pe care o 236 f ceai, semiinvoluntar, între Pitina i Guga sau Dona i... prietenul la care... ² Lep datu... ² Visul, visul meu, cel pu in, e chiar mai complicat, de multe ori, decât existen a. Ideea de fatalitate, de exemplu, apare, mai clar , mai pregnant ; în vis... e ti p roiectat, pur i simplu, într-o stare,într-un esut epic, între ni te... fiin e i trebuie s reac ionezi! Via a falsific pu in lucrurile, aparen ele, mai bine zis... via a, sau ceea ce numim astfel, te las s crezi în propria- i ini iativ , într-o anume cauzalitate, într-o anume, i destul de precis , previzibil legitate fizic , chiar i psihic sau moral ... I visul îns e mai franc, mai Ädidactic", a spune ( tii c mie îmi place' cuvântul Ädidactic" i îl folosesc totdeauna cu un sens pozitiv, meditez adeseori ore întregi numai la acest cuvânt), în sensul c el, visul adic , ne Äînva " mai bine, mai Ärepede", un adev r simplu, profund, care, adeseori, în barocul întâmpl rilor existen ei, se pierde, apare doar par ial, calomniat, falsificat chiar i cu o nuan ... deci: falsificat! O existen posibil ... mai mult chiar, o existen paralel , ca i arta, ca unele forme ale artei. Imagineaz - i trei trenuri paralele: existen a real , visul i arta... dar asta e o compara ie proast , neîndemânatic ... în orice caz, re ine ceea ce i-am spus: eu am motive, personaje care revin cu regularitate, o dat la trei nop i (eu visez în fiecare noapte, coerent, totul perfect recuperabil a doua zi) e cineva, de exemplu, o fiin apropiat , mort cu un deceniu în urm , ce-l visez de zece ani, cu o persisten boln vicioas , o dat la patru sau cinci vise, i asta de zece ani... am început s m gândesc, absurd, la o form de comunicare posibil între mine i... i ce? i cine?... Oricum, spuse, râzând u or, privind sting herit în p mânt, Minda, dac Äcineva" sau Äceva" ar vrea s intre Äîn contact" cu noi, calea cea mai rapid , singura de fapt, ar fi aceea, în momentul acestei inhibi ii totale, sau aproape totale, corticale, când to i centrii nervo i, nevegetativi, i -ar sta la dispozi ie, ha, ha!... Prostii, prostii, bineîn eles, specula ii de mâna a doua, nu asta m intereseaz ... ² Eu visez rar... spuse Ceea, i, de cele mai multe ori, nu -mi amintesc sau îmi amintesc prost... 237 ² Rememorarea visului e un exerci iu ce trebuie înv at, se câ tig greu, în ani de zile... ca i pl cerea acestui exerci iu, a acestei rememor ri, a acestei Ärepovestiri" ie însu i a... Minda zâmbea mereu, stingherit de enormit ile pe care le debita, el, un ins cu preocup ri atât de pozitive, dar lâng Ceea putea face asta, era unul din simbolurile prieteniei lor. f)e altfel, tu nu ai nevoie s - i rememorezi visele, ceea ce mi-ai spus mie, iîn vreo dou rânduri, toate astea în leg tur cu Pitina i celelalte, sunt, ue fapt, rememor ri, repovestiri ale unui... vis...?! S -i spunem astfel?... Minda îl privi pe cel lalt râzând. ² Dac vrei... spuse Lauren iu, dând din umeri. ² Evident... din punctul meu de vedere, cel pu in... din punctul de vedere al acestei dup -amiezi, ha, ha!... d mi voie s cred acest lucru, d -mi voie... Ceea ridic din nou din umeri. ² Nu-nu, insist Minda, e foarte important!... Tu ai afirmat de câteva iori c tot ce -ai spus e fals, c întreaga ta... confesiune e fals , n-ai tr it-o «niciodat , deci... ai visat-o! Iart -m , iart -m ! ad ug repede doctorul, v zând c

cel lalt vrea s -l întrerup . D -mi voie s cred eu astfel... cu ce te sup r , în ce m sur te -ar putea deranja punctul meu de vedere, cum i-am mai spus, ha, ha, punctul de vedere al acestei dup -amiezi? Nu, eu nu cred, cum spunea Eminescu, c : ÄUn vis al mor ii eterne e via a lumii întregi", i toate specula iile pe aceast tem ... nu, eu nu cred pentru c vorbim despre asta, c via a ta, a mea, lumea obiectiv i sensibil e o proiec ie de vis, e o form a unei st ri onirice, bla-bla, bla-bla... nu, bineîn eles c nu! Dar ceea ce spui tu, clipa în care vorbe ti, ca i starea pe care am sim it-o eu în tren, clipa aceea, tipul ei de tensiune, de reveniri, de refacere a unui motiv, cu toate implica iile sale, epico-emotive, acele rotunjiri, ezit ri, reveniri... momentele acelea de emo ie, când tresare Äceva" acolo, în amorful acela care vegetase decenii... nu-nu, iart -m , d -mi voie, nu fac aici parafraze freudiste... eu nu cred în terapeutica visului etc, et c, dar...în sfâr it, prostii, prostii, s vorbim despre altceva, nu tiu ce dracu mi-a venit i... ²... De ce? f cu, dup o pauz , Ceea. E foarte interesant... ² Da?... spuse Minda cu o inflexiune atât de pueril , de dezarmant în voce, încât, o clip , se privir amândoi, zâmbind, recunoscându-se. V Visul, spuse Minda, nu e o form , o idee a tr irii în trecut? A cultului ; trecutului? Ce c ut m noi acolo?Tu ai o pornire cu totul boln vicioas s alergi... acolo, s te refugiezi acolo, s fugi, cum spuneai.. . o ve nic fug din... prezent, din nu tiu ce... Eu o am într -o mult mai mic m sur decât tine... nu o am deloc, a spune... exerci iul acela din tren, la mine, e ceva pur întâmpl tor, de i i el a fost o fug , o form de a fugi dintr -un prezent... incomod! Dar e numai atât, o fug ? ² Mi se pare pur i simplu ridicol, spuse Ceea, s te aud vorbind pe tine de trecut... de cultul trecutului!... Tu, care e ti f cut aproape în exclusivitate din... prezent... ² Nu vorbeam de mine... spuse u or stingherit doctorul. Mie, spre deosebire de tine, nu-mi place s vorbesc despre lucruri care sunt prea apropiate de propria-mi persoan ... eu... ² Da-da, întrerupse Ceea, admir asta la tine. Puterea ta de a asculta, puterea ta de a t cea. Eu sunt, bineîn eles, un palavragiu, nu sunt i n-am s fiu niciodat în stare s tac o zi întreag ... de i, aspir grozav la asta... Prietenul meu din liceu, Lep datu, de care i-am vorbit, i care era prieten cu mine de nevoie, pentru c egalul s u, Dona, începuse s -l evite, din conformism, îmi spunea, probabil cu o reminiscen din acele precoce Äexerci ii spirituale" pe care le f cuse, împreun cu acel grup restrâns Äcondus" de înv toarea aceea, Mia Pop, c t cerea e o form a isp irii, Äcuvântul e murdar, murd re te", spunea el, iar Ät cerea cur , t cerea înnobileaz spiritul, murd rit de cuvânt". Nu m intereseaz aplica iile religioase ale t cerii, simbolurile ei, sau ordinele c lug re ti în care se aplic , dar t cerea ca o înnobilare, ca o cur ire a murd ririi din cuvânt, a sta nu i se pare c e ceva mai mult decât... tu care taci atât de mult?!... Atât de bine?!... ² Eu... care am început s vorbesc?!... râse Minda, bine dispus. ² Nu-nu, spuse Lauren iu cu deplin seriozitate, într-un anume fel, tu nu vei vorbi niciodat . Sau... vei vorbi cu ac iunile tale, vei vorbi, dac asta e posibil, cu trupul t u... cu existen a ta! Iart -mi bombasticismul, 238 239

L
dar... tu ai o anumit neîndemânare verbal , un anumit fel de a fi greoi în cuvânt, care, cred eu, creeaz mari presiuni în interiorul fiin ei tale... La mine, cuvântul e o la itate, e o fug , cum î i spuneam, eu nu cred în puterea de a comunica a limbajului... bineîn eles, se întâmpl i asta, dar în mod secundar... sau poate nu la firi ca ale mele! Eu tri ez, pur i simplu, cu cuvântul, eu nu vreau s comunic nim nui nimic! Eu m ascult vorbind i sunt uimit, de cele mai multe ori, de existen a mea, ce prinde Uneori ni te culori... eu îmi falsific nu numai trecutul, dar i întreaga existen , i acest fals, uneori f cut î n grab i grosolan, devine realitatea, via a mea real ! Eu sunt dintre aceia care cred nu în obiecte, ac iuni sau sentimente! Eu cred în cuvânt, numai în cuvânt, dup cum vezi, sunt un idealist înr it, un reac ionar, ha, ha! ÄLa început a fost Cuvântul i Cuvântul era la Dumnezeu i Dumnezeu era Cuvântul!" Tu n-ai s po i niciodat în elege asta!... ² Nu în eleg, comanditare, dar ascult... E ti de acord?!... ² Bineîn eles! Faci ce-ai chef s faci... dar cur irea aceasta prin t cere o simt i eu uneori.. . pentru acest motiv, probabil, nici nu am uitat frazele lui Lep datu, spuse cu dou zeci de ani în urm . Când tac, simt un fel de purificare, de... rena tere, de înnobilare. O, dac a putea s tac mult, cu f lcile încle tate, cum faci tu, sau... chiar i mai bine, mai mult! Dar eu nu pot pentru c ... m sufoc, pur i simplu. Tu respiri prin t cere, eu... prin vorb rie, prin cuvinte! Uite, i acum respir. Tu ai început s spui ceva, ceva foarte interesant, despre vis i nu mai tiu ce înc ... eu normal, trebuia s -mi in încle tate f lcile, m car o jum tate de ceas, s încerc s te ascult... Imposibil! Am i început s sporov iesc ceva, nici nu import ce, când am rostit primul cuvânt habar n -aveam ce-o s urmeze... tu, dac spui ceva, e ceva premeditat, ceva la care te-ai gândit bine i minu ios, înainte, i întreg acest ceva îl exprimi cât mai concis, mai esen ializat, mai Ädidactic", cum spui tu, ca s te faci în eles, s -mi comunici i mie, dac nu ideile tale, m car starea ta!... Foarte frumos, ha, ha!.. . eu încep s vorbesc din fric ,

t cerea prelungit , chiar când sunt singur, m face s intru în panic ! Eu vorbesc cu oricine, oricui, indiferent dac m în elege sau nu! Oricum, nu m în elege! ² Ce-i asta, cinism?! întreb doctorul. ² Crezi?! Habar n-am! Dealtfel, ce- i pas ... n-ai observat, de cele mai multe ori, în discu iile lor alandala, deslânate, oamenii se domin nu prin for a ra ionamentului, a eviden ei, bunului-sim etc, ci pur i simplu prin puterea vocii, cine ridic tonul, cine url mai t are a câ tigat discu ia! Exist foarte mul i care au deprins viclenia aceasta simpl a unei, discu ii în contradictoriu: vorbesc mai tare, pur i simplu, i nu se las întrerup i cu nici un chip! Simplu i teribil de eficient! Ei bine, scumpul meu, eu fac asta într-un chip superior: eu vorbesc tot timpul, ridic vocea irezistibil i... domin fapte, obiecte, sentimente, pe mine însumi! N -ai observat, toate minunile din Noul Testament sunt f cute prin cuvânt, prin Äridicarea vocii?!" ÄLaz re, vino afar ! Ia - i patul t u i umbl !"... ÄPorunce te muntelui s se mi te din loc i el se va mi ca!" în general, cuvintele: ÄSpune!...", ÄVorbe te!", ÄPorunce te!" apar cu regularitate atunci când e vorba de un miracol, de a Ädomina", un fapt, o lege fizic . De ce era j nevoie de asta? Nu se putea face totul pe t cute?! Probabil c nu, de vreme ce... întreaga istorie a omenirii e o vorb rie infernal , oamenii vorbesc-vorbesc, f r s se opreasc , f r s se poat opri, scuipându- i ma ele, sîngele, r nindu- i, ulcerându- i gura, buzele, sufocându-se, r gu ind, amu ind de-atâta vorb rie, m nânc vorbind, iubesc vorbind, lupt vorbind, tr deaz , viseaz , tac vorbind, mor vorbind i a a mai departe... în orice caz, orice s-ar întâmpla, chiar dac ar t cea toat lumea, pân la ultimul papua , eu voi vorbi în continuare, ha, ha! Altfel, cum m-a convinge c sunt, c exist?! C exist eu, bineîn eles, nu o oarecare fiin , dintr -o serie de miliarde, eu, eu însumi, numai eu, peste tot i în toate, numai eu, ceva ce lumea a a teptat milioane de ani ca s se nasc , un mister profund, incapabil s se în eleag pe sine, avid îns s se în eleag , s se elucideze, s se distrug !... De ce trebuie s trec eu prin toate întâmpl rile mele, de ce trebuie s vorbesc eu despre ele i despre mine, de ce m aud numai eu tot timpul i numai eu, de ce când e lovit sau r nit acest bra , numai acest bra dintre miliarde, eu tresar i suf r, i aceast stranie coinciden se întâmpl de mii de ori, numai când acest bra , aceast epiderm , aceast retin e atins , ulcerat , violentat dintre 240 . 241 milioane i milioane, identice, numai i numai atunci tresar eu, cu un reflex înfrico tor, un reflex Äcâ tigat" de cine?!! De ce m urm resc peste tot când exist atâtea fiin e i evenimente, st ri i lo curi cu mult mai pasionante, mai inedite, fascinante de-a dreptul, eu nu mai scap de acest sâcâitor Äeu", acest nenorocit de Äeu însumi" care mi s-a lipit de coaste, m urm re te, m spioneaz , m prive te cu ochii holba i, ca pe cine tie ce fenomen?! Cin e e cel care m face s vorbesc, de parc ar trebui s Äspun ceva", de-o importan capital , ceva care, oricum, se va pierde în golul cosmic din urechile semenilor mei, dar care trebuie Äexprimat", pentru c ... da -da, pur i simplu, pentru c adev rul trebuie spus nu numai gândit. Ä...Cred, Doamne, i m rturisesc", i, cine tie, uneori am b nuiala ² dar de ce uneori?! ² c adev rul e o form goal , un simplu sunet, în care încape, poate înc pea foarte bine... ce?! Sau cine?! în care poate locui ce? Sau cine? Cine sau ce are nevoie de aceast form , pe care el însu i n-o poate crea, c ci altfel de ce ar fi nevoie de atâta suferin , de -atâtea abjec ii pentru un simplu sunet?!... Pentru o form oarecare, schi at doar, ce dureaz o parte infim de timp?! Cin e are nevoie de aceast form , pe care el însu i n-o poate crea, c ci altfel de ce ar fi nevoie de atâta suferin , de -atâtea abjec ii pentru un simplu sunet?!... Pentru o form oarecare, schi at doar, ce dureaz o parte infim de timp?! Cine are nevoie d e mine, sau ce? De mine, chiar de mine, de eu!Pentru c , evident, sunt necesar, teribil de necesar, de vreme ce exist, înc exist i, ciudat, comic, nu eu sunt cel care are nevoie, în primul rând, de mine! Da -da, ai s râzi, dar... nu eu sunt, cel dintâi interesat, de i, bineîn eles, am i eu o parte din... ha, ha! Ei, ce s mai spun, pân la urm , cârd ia asta îmi place, m aranjeaz , cum spunea o cucoan , deun zi, pedicuristului ei, e, bineîn eles, o porc rie pe care o dau în vileag, dar, nu tiu cum s spun... nu cu prea mult convingere, nu de dou ori! O singur dat ajunge ca s -mi lini tesc con tiin a, cu care am afacerile mele, apoi... principalul, cum spuneam, e s vorbesc mereu, f r încetare! De-asta m nânc, m cultiv, de-asta procreez sau am procreat, de-asta m sp l i m îngrijesc, de-asta te v d pe tine, sunt amabil, fermec tor cât pot i încerc s nu te sup r în ruptul capului! Ce m -a face
242

dac ar trebui s vorbesc singur... cui i-a vorbi? Cine m ascult dac , s zicem, vorbesc singur? Nimeni, absolut nimeni, e o mizerie întreag ! Vorbesc i nu m ascult nimeni! Vorbesc i nu m ascult nimeni, absolut nimeni! Cel mai mare ghinion al vie ii mele se va întâmpla atunci când voi sc pa o silab , un sunet, un fel de: Äî" sau Ähei" sau Äsooo", Äblblblbl" sau Äyuuu" i nimeni nu va... ai auzit, vreodat , doctore, precis c ai auzit sunetele pe care le scoate un oligofren! Cei mai precoce dintre copiii lumii, pentru c ei se nasc de -a gata cu tiin a silabelor, a suneieloi pure, a formei goal e de care- i vorbeam în care se poate l f i... cine are interesul?! Când voi vorbi expresiv, coerent cu adev rat, voi vorbi ca ei, aproape ca ei... Cicero i Cato Censorul sunt ni te biete calfe pe lâng ... sau Demostene, care lua pietricele în gur tocmai ca s poat desp r i sunetele în silabe, i silabele în... un nenorocit, un impostor, s nu mai aud de el!... Ce -mi pas mie de visele tale, eu, care nu visez niciodat i dac a visa, când îi povestesc nevestei mele câte un vis ² o dat la zece ani ² m întreab unde am pus restul de la re eta pentru bron it a feti ei celei mai mici?! La ce bun atunci visul dac nu po i s -l poves-

te ti cuiva? La ce bun s bei un chil de vin dac el nu poate fi povestit... cuiva, se în elege, numai cuiva, unei persoane respectabile! Soacr -mea, care face un bor fantastic, ai gustat i tu, mi se pare, o dat , a încercat într -o vreme s ... dar eu i-am retezat-o scurt, nu aveam nici un interes în treaba asta, cel care vorbea, cel care îndruga verzi i uscate trebuia s fie totdeauna numai unul singur! Cel mai bun prieten al meu e un aprod, un fost aprod, de fapt, acum e la arhiv , care posed o tiin fantastic : orice cuvânt, cât de lung, orice fraz chiar i -o spune pe loc, invers, citind literele de la coad spre cap. Nimeni, niciodat nu l-a prins cu gre eala cea mai mic , cu ezitarea cea mai m runt ! Nabucodonosor?! Rosonodocuban! Alca-Seltzer?! Reztles-Acla! Lupta pentru pace?! Ecap urtnep atpul! Difenhydramin-hydroclorid?! Dirocordyh-nimardyhnefid! ÄHai, leli o-n deal la vie?!" ² Eiv al laed no ilel iah! Ce zici? Crezi c e a a de simplu cum pare?! Ani grei, zeci de ani i -au trebuit lui Poru iu ca s poat înv a i st pâni cum se cuvine aceast ... retoric ! i se pare ceva inutil, o tiin inutil ! E ti un prost, d mi voie s - i spun c e ti
243

un prost, doctore... habar n-ai de ce poate s însemne cu adev rat o... tiin practic , profund practic ! Dar, m rog... s trecem peste asta... s trecem, s trecem... u or, încet, cu b gare de seam !... S trecem simplu, s lunec m, s vâslim, s patin m inându-ne de talie, s ne rostogolim, s ne d m de-a berbeleacul, oricum, numai s trecem... cu toat discre ia posibil ... cu toat delicate ea, cum spunea cofetarul în timp ce aranja vitrina... ... i astfel am ajuns, aproape f r s bag de seam ² nici nu îmi p sa prea mult, de altfel ² s m izolez împreun cu el. Izolarea lui, îns , era una real i era, cum î i spuneam, venit dinafar , creat de ceilal i, de indica iile membrilor biroului de coal , care stabiliser c , Äîn acea perioad ", echilibrul luptei de clas avea nevoie de a a ceva (ca în orice lupt , era nevoie i aici de un echilibru), în clasa noastr , cel pu in pentru început, Lep datu reprezenta, destul de reu it, de Äfericit", buturuga mic-burghez , cel lalt pol social, el i întreg Äclanul" s u (tat l s u era directorul filialei B ncii Na ionale), rudele sale, prin alian sau nu, cei care le intrau în cas , datornicii i creditorii, bunicii i str nepo ii lor, mor i sau pe cale de a se na te, i al ii, numero i. Nu exist , în ciuda aparen ei cuvintelor, nimic ironic aici. Totul e i era teribil de serios, în pauze, el era ocolit, pu ini aveau curajul s -i adreseze cuvântul, dup -amiezile se plimba singur, dac cineva îl vizita acas , o f cea cu mult pruden , în ore de sear , încet-încet fu eliminat, înlocuit din numeroasele roluri pe care le juca în via a clasei i a liceului. Treic nu-l mai selecta în echipa de teatru a liceului apoi, nu mai conduse corul liceului în absen a profesorului de muzic , îi fu interzis accesul la ceaiurile dansante de sâmb ta dup -masa, Äreuniunile tov r e ti" etc, etc. Toat aceast Äizolare", inutil s i -o subliniez, era f cut nu cu prea mult gravitate. în cadrul Äascu irii luptei de clas ", Treic avea nevoie de exemplific ri. Mai erau în liceu câteva Ävictime", dar nici una atât de Äreu it " ca Lep datu, atât de Ätalentat ", cu un atât de marcat Äinstinct al victimei", mai bine zis, o prefigurare, o schi a acestui instinct, pentru c , s nu uit m, avem de -a face aici cu un adolescent, cu adolescen i,
244

care mimau, cu o gravitate uluitoare, cu precocitate chiar, rela iile sociale. ^Societatea p trunsese în coal , i ce societate? Revolu ia i exaltarea J postbelic , r sturnarea claselor i structurilor sociale, r sturnarea psiho-l logiilor etc, etc. Toate aceste lucruri, asupra tuturor acestor lucruri,/ complicate, înfrico toare, chiar m re e, nu pot vorbi acum, nu m intereseaz acum, poate alt dat ... desigur, alt dat , într -un viitor nu prea îndep rtat, pentru c distan a fa de ele o am deja, o avem cu to ii, nu -i a a? ÄVingt-ans apres?!"Mai mult chiar, un sfert de secol... Putem vorbi despre ceva întâmplat cu un sfert de secol în urm , avem r ceala aceasta, am câ tigat -o? Avem puterea, for a aceasta? O avem, o am, în definitiv, toate acestea sunt istorie... sunt natur ! Eu, o s i se par comic, identific . natura cu istoria, când contemplu un peisaj de la fereastra vagonului, un^ peisaj de Andreescu, un peisaj liric, orice fel de peisaj, cu râuri, copaci ter i pe linia orizontului, cu fumul acela nehot rât ridicându-se din lucruri, când ating scoar a neverosimil , aspr i disperat a unui copac, am sentimentul acut al istoriei... istoria e pentru mine, în sensul strict al/ cuvântului, un peisaj, un peisa j fizic, i ce, eu nu pot, nu sunt în stare s contemplu, s descriu un peisaj?! A Äface un peisaj" e ceva ce noi, Äoamenii moderni", am uitat! De aceea privim cu atâta aviditate peisajele lui Ruysdael, ale lui Poussin, ale lui Corot, chiar... peisajele pr imitive, mai ales cele romantice,în care se g sesc toate formele de relief, stânci, cascade, esuri întinse, verzi, un copac uria , de-o vitalitate însp imânt toare, turme, cerul violent i albastru, de-o concrete e inimaginabil !... i undeva, în fund, pe-o în l ime, ruinele acelea cunoscute, reg site, cu ce suspin, cu ce spaim interioar , ale unui m runt templu grec, ca un os alb, sp lat de nu tiu ce oceane, ca tibia spart a unui Apollo reg sit, victorios, victorios pentru noi, învingând pentru noi! Nu-i nimic, vom reînv a s facem peisaje, vom reînv a s Ädescriem natura"! ... Acum, îns , cum î i spuneam, m voi m rgini, dealtfel sunt aproape de sfâr it, s - i vorbesc doar despre ceea ce se aglomereaz în jurul numelui ei, pilitura aceea de fier, i nfim , atras de magnetul... nu-nu, nu de magnetul ei, ci de magnetul numelui ei, numai al numelui ei! i- i vorbesc despre Lep datu din nou, pentru c el a fost primul care l-a
245

pronun at! Lep datu, acest postpuber, ce mi-a provocat simpatia, mila i chiar dispre ul, pentru c nu era în stare s fie la în l imea acelui martiraj pe sfert, al acelei Äizol ri" f cute f r convingere, f r ur , numai pe jum tate. Pentru c , afar de câ iva exalta i i câteva lichele, nimeni nu -l lua prea în serios, m refer, evident, la noua sa postur în care fusese pus, pe care nimeni i nici el însu i, cu atât mai pu in, nu tia cum se produsese de pe o zi

.. c nu sunt capabil de în elegerea frazei ce avea s urmeze). Bineîn eles c el Äîn elegea". el a început s se bâlbâie u or.. când ajungeam în sfâr it singuri. aten ia asupra ei! O cheam / Pi ina! Un nume caraghios. ultimul. poate. mai târziu. îmi va spune. efuziuni sentimentale care m prindeau total nepreg tit. manifestat indecent. nu e nevoie de victime.din frânturi de fraze. în clas . un c el f r ras . dar.. cu o voce strident . la Viler-baci. încât am izbucnit în râs. de recul. de cele mai'multe ori. în ea tr ie te deja o femeie. am ghicit imediat.T. râdea prea mult. ( i în ochii lui Lep datu se aprinser un fel de lumini e de speran . de foarte multe ori.. cu un fel de dispre . din biroul liceului de fete. nu tiu dac . lecturile amestecate. acas .. împreun cu Dumitrescu Ovidiu.. spunând c nu trebuie victime. Ea e prieten cu Guga. optit).... i aici Lep datu îl înjur pe prietenul s u cu atâta neîndemânare. mai mult decât atât. de multe ori. ² . între orele noastre mai e cineva.. ea e un fel de activist politic .. dezam git. a acelei fiin e. ceea ce -mi spunea. una din acele taine pe care chiar lui Dona i-ar fi spus-o cu greutate. tiind c . poltronul? C undeva. ca i al ii. egalii s i. ajunge dac .i spun ceva ce trebuie s ui i imediat. în elegea doar cu intelectul s u. mai ales prea vesel. prea trist i prea vesel. probabil.. da-da. c în locul meu ar fi trebuit s se afle altcineva. îngust . întreaga. silueta aceea pe care am z rit-o o dat .i spun ca s în elegi mai bine. str in pe fa . de i ea. da. m privea pu in uimit. de i m dispre uia! ² s priveasc într-o parte. ceva orgolios. Sârbu sau nu tiu care. ceva masculin în toat figura ei foarte feminin ! ÄMasculinul" acesta. dar mi-a spus-o pân la urm . ÄAm s .Am s . convins fiind. mi -a spus el. i îmi venea s -l scuip drept pe fruntea lui mic . acest fanatism al ei mie -mi place. lipsit total de spiritualitate!). admira ie i dispre . mi-a Ädest inuit" i acel nume. i. cum i-am spus. c a fost o discu ie aprins . cine tie!. se vede bine asta.. cineva. dispropor ionat .. cu un sunet nepl cut. Apropo. masculinul acesta dulce. care m z p ceau. Avea uneori. sta e numele ei. a a cum ar fi privit un animal domestic. jenat... el a stat câteva minute de vorb cu mine.. superficial. vorbind cu aprindere. ceva ce. nu tiu cum s . ca o fecioar . demn de el. nasul drept. cu una Cosma.. nu are sâni sau sunt înc foate mici ² dar ea va avea totdeauna sâni mici ² p rul piept nat în dou codi e.. nu mi-a spus despre ce. atât de neconvins. sau mi se pare. i uneori. alerga dup mine pe strad . am v zut-o îns pe strad . evident. M c uta la ore nepotrivite. Äpersecutat" de prezen a acelui lucru.. care ia ore de pian la Vilerbaci. pentru c sunt femei a c ror fa e întreg trupul. cum aveam. dup câteva minute de bucurie exagerat . în prima clip . nu tr ia adic . (El m privi cu un fel de mil nedumerit . prea nelini tit.. parc pe mine m . altfel prietenia noastr se va sparge. incon tient. ² Ce i-a spus despre ea? l-am întrebat eu. tiind dinainte c eu nu voi în elege.în aceea i dup -amiaz chiar. ca i mine. într-o edin cu liceele din ora . pu in cam mare. ² Dona? C a fost invitat la ea acas . ea îl poart cu mândrie! i. o accepta. deja foarte dezvoltat. în sfâr it.M. mult mai târziu. în pauze sau pe culoare. neobi nuite. în ochi.. s ie ceva pentru el. reflectând ca o oglind . citea în cantit i cosmice. a început s m înjure. a sclipit el.pe alta. aceast mascu linitate de pe figura întregului ei trup. | de-o femeie-fat . e suficient c aceast . (Ochii lui se aprinser brusc. începi s fii pur i simplu urm rit. cel lalt. de sil . pentru c nu avea încotro. nu foarte rareori. poart o fust gri.i vorbesc // de o descoperire a mea! (El avea mereu descoperiri!) E vorba de o fat . cei cu care se în elegea doar. dar m-a l sat s în eleg c era ceva unde eu a fi putut sclipi. încep o serie de Äcoinciden e" tulbur toare... i când cineva de la noi. i atunci. m striga. activitate a ei. pentru c .. s -mi însu esc fixa ia lui i chiar. dup s pt mâni de ezitare. s m cufund în acel nume. numele pe care.. îmi spunea mie ceea ce le-ar fi spus lor. de pe o lun pe alta i pe care el. labilitatea st rilor sale de spirit. se gândea atunci. iubirea lui contrariat arunca fl c ri!) El a pronun at numele ei.... de la jude ean U. cât m interesa. de i nu ne întâlnim acolo. Probabil îns c dispre ul din privirea mea a devenit prea evident. unde. numai noi doi. de fapt. o pisic . destul de repede. mai e ceva. era una din Ätainele" sale cele mai intime. simpatie. poate. aveam fa de el. gura pu in cam mare. cu aerul c -mi face o mare favoare!.. e înalt . evident. ar fi pronun at numele meu. neobi nuite oricum.. Ea are ceva. neprofund. pentru c . i. oricum. i el . tii ce mi -a spus Dona. tulbur tor.. dup or . afectând c m intereseaz p l vr geala sa amoros-onanistic (nici nu b nuiam atunci. Äpersoana" mi-ar fi luat ap rarea. dar fragmentar. e ceea ce mi-a atras aten ia. plictisit chiar. a fost prima oar c am auzit acest nume i f r nici o precizare am tiut imediat c e vorba de ea. un jerseu alb. grefat într-o femeie. incapabil de a în elege ce se întâmpl cu el i în j urul lui strict. de inteligen a i sensibili tatea sa. între noi. vorbea prea tare. cu vocea lui sub iratec i eu îl priveam | zeflemitor.. tii cine mi -a mai vorbi de ea? Dona. s pt mâna trecut ne-am întâlnit cu totul întâmpl tor.. în sil . ( i -apoi. i eu. era prea vioi. 246 247 într-un grup de fete! Ai observat i tu aceasta.. a provocat. nici m car peste mult vreme.. pentru c Lep datu era un ins incapabil s aib o tain .).. când e numit un lucru el începe s apar . rând pe rând... i astfel mi -a spus. m rog. Äv rsa" în mine ideile i st rile sale ciudate de spirit. cu Guga i al i câ iva Ä tabi". i o anume inteligen nativ îi d deau deja acea sclipire care. s se fâstâceasc ² era incapabil s -mi sus ie privirea. prea mult. Dona sau Molin. silueta cu care m intersectez atunci când întârzii pe strad . cu care avea lecturi i gusturi comune... dac sunt îndep rtat din. e ceea ce mi -a fixat apoi. ce era. s -i fur fixa ia aceea care..

. de câte dou -trei ori pe zi. de sub .. tu i Lep datu sta!. de care se l sa dominat i de care râdea. Nume ti b rb ie vorb ria asta f r cap i f r coad ?!. pe Pitina. a refuzat s m mai ajute. La început am Äcontactat-o" pe una Jurcovici. evident. s g sim adic . pe care îl invidia. când un suav vânticel de prim var începea s adie prin pomii din fa a liceului i p s relele ciripeau. la i f r grandoare. întâmpl tor. unde trebuia s vie i Pitina. dar îmi recunosc propria mea b rb ie. dac asta î i spune ceva. sim ind c e cât p -aci s fie învins de zâmbetul celuilalt. te înjur i în acela i timp.. nasul drept. i cineva din familie. dup dou zeci de ani.. nu-i a a... de ast dat . mi-am dat Ärendez-vous" cu ea. ordinea de zi.. a doua zi trebuia s -i dau raportul.nici m car nu m-a întrebat de ce râd. De i am acceptat s fac. apoi. apoi. ro ind. cu I \gesticula ia lui în ve nic panic . complet f r ifose. Prin Grigorovici acesta m-am r zbunat cel mai bine pe n t fle ul de Lep datu. a a cum merita.batjocoritor. punându-l s -mi repete de dou ori fiecare am nunt.. am Äînjghebat" amândoi un plan de b taie. lucru la care Luci s-a ro it i a plecat f r o vorb i chiar prietenia lor se pare c a avut de suferit în urma acestei. ea nu avea deloc sâni. o anume s pecie de la i. cu picioarele în O ². urât ... dar se pare c ea î i rodea unghiile. s te strâmbi de râs. cu veselia lui obositoare. când o z rea.. cristalin. tot ce -mi spunea 249 el.. i-apoi. pref cându-m distrat. un ins ridicol. privindu-l pe cel lalt în ochi. etc. bineîne eles. doctore. exact în aceea i secund . se plângea c în anumite zile.. prin cineva de la noi. adic . o fat foarte cumsecade. se aprinsese de tot. absolut nimic. lumea întreag prindea un strat albastru. în curând.. ea î i mânca i pieli a din jurul unghiilor. observasem noi acest lucru? ² paranteza picioarelor ei prin care puteau trece c milele ca s intre în împ r ia cerurilor.. i zâmbetul s u sfios îi travers fa a sa osoas . apoi Ämi -a trasat sarcini" i mi-a explicat destul de am nun it toat strategia pe care trebuia s-o folosesc ca s-o pot cunoa te. fii atent.. ceva ce a început s m amuze în cel mai înalt grad! S -l fi v zut pe el. Minda râdea batjocoritor. cu care am jucat în vreo dou rânduri i ping-pong la clubul muncitoresc. plimbându-se în sus i-n jos. dup cum lesne se putea observa. el a / j declan at totul în mine. s i-o aduc lui. ha.. ² Pardon. Äcontactele" f cute. dar. sensibil ca o femeie. e ecurile. cum tii. am spus: b rb ia mea! N-am alte preten ii. Luci. în fiecare zi. c ruia îi datorez prima ' tres rire a existen ei mele! Crezi c e u or de suportat acest lucru?! Un individ jalnic a stârnit b rb ia mea. o ac iune cu totul inutil . dar c e pu in uimit de Ägustul" nostru. C el ne ajut . s emit judec ile de valoare cele mai penibile despre f ptura fizic i moral a Pitinei. la Quil. nu-i a a. insurmontabil). colega ei de banc . animalul la care-l interesa pe el era... dar. i se p rea c se apropie cu pa i repezi de Äidealul s u". bineîn eles. infantil .. . apoi to i din ii din fa erau pu i i el indica i dentistul la care lucra ea. m l sau rece. s -l codo esc. evident noi nu avusesem posibilitatea s le observ m de aproape.. evident. pentru c . pref cându-se c nu ne observ .. pe Corso. în definitiv. din ultima clas . Sau mâinile ei. a a cel pu in Äspusese el". dup . am i descris-o. ptiu. asta putea s garanteze. Minda râse i mai tare. dar ea n-a venit. pe un drum mai ocolit. Sânii nu erau mici. s -l ajute pe el. in i incapabili s tr iasc un conflict. î i cer iertare cu privirea. ceva.. la i. Mai ales în felul în care-o descrisese era exact tipul care nu-mi pl cea. în orice caz.. sânii mici i ² mai ii minte cum spusese. dintr-un fel de sadism. în sil ... când timpul se înc lzea.i spun. noi forme Ästrategice" ca s . ² Haida de! f cu Minda. e adev rat cel mai bun stomatolog din ora .. Äse exprimase el".. Era unul dintre aceia care te lovesc.. fiin a aceea insignifiant . al celui care. nenorocitul. apoi am cunoscut-o pe acea Luci. gura mare. de candoarea lui. acum. confruntarea cu realitatea etc. vorbind. cu tonul lui plictisit. M-a descusut pe cine cunosc la liceul de fete dintre colegele noastre. Martin. de exemplu. pentru c îl puneam pe octavanul nostru. avea un alt sentiment. exact în minutele când eu i cu prietena ei. unul Grigorovici. 248 I ² S -l ur sc? De ce nu? El a pronun at prima oar acel nume. rateurile.. iar Ceea î i aplec privirea.. ca s -i fac cuno tin cu acea fat . ce scârbos i.... pe strad .. prin gura mea.. Cum po i s ur ti un om dup atâta vreme. ² Ha.. toat afacerea îl l sa destul de. min indu-l despre demersurile pe care le ini iam. când fac gestul. de i nici eu n-o cuno team i habar n-aveam despre cine e vorba. dac . oricum. dac ... Luci.. pardon.. acest individ n tâng. un maniac de istorie i care-o cuno tea. Grigorovici mai ad uga i alte am nunte. e un fleac ce-i cerem (un fleac care s-a dovedit. o m tu sau a a ceva. primul semn al b rb iei mele. modific rile de program ce trebuiau f cute.îi f cuse rost de un sutien pe care -l umplea cu vat . îi în iram verzi i uscate. pentru c . comanditore?!. n-am întreprins nimic. în curând. se vede c mai ave i ceva de împ r it. discutam în am nunt planurile. nu tiu cum s . i a trebuit s g sesc. bineîn eles. cu doi ani mai mare. pe care se r zbuna. dac concezi c a avea a a ceva. i. o a teptam. bin eîn eles. in i lipsi i de b rb ie. care era într-un fel de bune rela ii cu o prieten a Pitinei. deloc. de farmecul acela care lui îi lipsea. Luci. care-l excita prin fanatismul ei politic.Apoi a început s m incite s -l ajut. bineîn eles. la început m-am l sat greu.. s declan eze un conflict autentic. i ca s -mi bat joc de el. nenorocitul: va avea toat via a sâni mici? ² toate astea nu-mi spuneau nimic... cu felul în care te stropea. am i g sit de fapt. râse doctorul. ea a ap rut cu Radu Vasile.

de i erau. dac eu. sta. da-da. Grigorovici. se p rea.. bineîn eles. bref. cum s -i zicem. sau intelige n a lui.. oh. i-apoi etalat pe scen . câteva s pt mâni bune ea trecuse Äal turi" de orele de pian.. ².. Äpe undeva" avea i instinct (Äpe unde" nu se preciza. st pânire de sine.. mai bine zis la o or de gimnastic .. colegele ei. cum era a mea. un triumf al îndr znelii i frumuse ii ei. suspiciunile nu urcaser . rânjind. încât nu arareori eu izbucneam în râs. neajunsuri. familia ei. cu totul inutil. vrei s spui? ² Da' de unde. când lumea. cu sim ul meu de adaptare social . nu-nu. insinua distrat Grigorovici. la fiin a care ne interesa pe noi.. ² Astea sunt simple specula ii. 252 ² A fost o realitate... atmosfer tot se crease. ceva în leg tur cu un al de mohair care disp ruse la un moment dat din clas . iat cum se cheltuiau ele. apoi întoarse capul i d du din umeri. numai aceast ac iune. cu care. inventivitate. din care. într-o cutie.... dac o lu m. m rog.. tot la Viler-baci (aici am cunoscut-o i eu. tii. de ceva nel murit i nepl cut totodat . felul barbar în care înc înainte de a sclipi prima gean de lumin . calit i. sim al disimul rii i altele. eu aici î i vorbesc de realit i. ² P i bine. ². o. bineîn eles. într -o clip de panic . i -o croi. Lep datu. ascuns în pod. cu fruntea îngust . acest produs al civiliza iei noastre stricte: foaia de ziar în care a fost împachetat ceva!.. dispropor ionat de mic.. pân la suprafa a subcon tientului. sensibilitatea. doctore. o întrebare m car nu se f cuser . neajuns. buim cit. i banii. s zicem.. care ar ta jalnic. sau.... de.. c ruia. a fi avut m car unele din calit ile lui. i tu. fac un vacarm îngrozitor i. cu ochi orii lui negri-umezi. cum spui.banca lor. fura i. Äpersoana" nu era lipsit de-o anume inteligen . ioc! Era cât p -aci s -i spun.. chiar pe proprietara alului. o manie. cu destul greutate. o anumit . da i de p rin ii ei la fiecare sfâr it de lun . care era convins c -l admir. nu ajunsese.. Scuip .. foile acelea de ziar în care nu se poate ghici ce a fost învelit. el. cum s spun.. dup cum se pare. irosindu-se în acest fel. cu spiritul meu intrepid. împreun cu al i tovar i. Grigorovici. se pare c pentru colega ei. .. un denun sau vreo b nuial ferm . urca un fel de. în care se afl câteva rufe... îmi vii cu specula ii! Nu. fanatismul ei. dac ai fi întrebat-o pe una din ele. ca un geamantan solid încheiat. s se s puneasc i s . i. eu plecam). penibil. nu una din legile cele mai tiranice ale universului. convingerile ei politice.. ni te jurnale vechi. calm. unghiile etc.. natura nu a v rsat inutil în Ägeamantanul" s u. se întorcea la unele Äam nunte" mai degrab fizice. care de care mai r suflat . Te ascult. dar. numele acesta venea în primul rând de la o fastuoas rochie verde pe care i-o f cuse. cu talpa ghetei indiferente pe pânza fotoliului. coco ii. cu aten ie i calm. c -mi creasem un idol din persoana lui i. Grigorovici era cel care. cur enia. acum e o realitate.LuijQo^aJDumi rescu i se spunea Scarlett O'Hara. Numai cu apelul de la Stockholm. când structuri echilibrate. f cu doctorul.. ar fi suficient ca s explice o serie de. cum se zice.i. rochia fusese adus acas . un fel de organdi.. vegetau. .. calit i. f cându -mi tot felul de teorii. nu-nu... praful de jum tate de metru. cu capul mic.. chiar i... întreaga lume a tepta de la ea. pentru c atunci când ea intra. i mai r u.. a fost singura fiin real din toate minciunile pe care i le debitam prost l ului de Lep datu. spuneai c Lep datu sta a ajuns un fel de personalitate.. sp latul zilnic pe picioare era.. apoi. el însu i. p tate.. g l gios... bineîn eles.... cu mult abilitate. care se preg tea de bacalaureat.. ca atare. bineîn eles.i frece pân la ran pielea picioarelor. cu ni te bani economisi i de la orele ei de pian.. n-a fost nici o realitate. nimeni. dar a a. pe scurt. din garderoba unde se dezbr cau toate. se împ una uneori în fa a mea i î i d dea atâta importan . cu firea mea pozitiv .. minciuni abia îns ilate. dormitul noaptea pe masa din c minul cultural. igiena nu ajunsese la ea o manie! Dar. f cându-l ridicol pe proprietarul lor. Grigorovici se oprea aici i. de exemplu. nef când decât s -mi m reasc plictiseala i dispre ul. cu al i bani. Ea. dar absolut nimeni n -ar fi îndr znit s schi eze cea mai vag .. literalmente. croitoreasa care locuia dincolo de barier .. în care fusese împachetat ceva. jalnic. umblase pe la sate. existau suficiente explica ii pentru acest. recuno tea c nu fusese niciodat în rela ii prea. cu ace ti bani ea i -a cump rat un cupon de m tase verde. el. se aflau ici. nu tiu cum s spun. al acelui spirit de independen care sclipi înc de pe atunci. Nu în elegi. profesoarele. Nu-nu. din piele de crocodil. în care sem na cu Äeroina" ei. decât s stea toat ziua cu picioarele într-un lighean cu smal ul cr pat. bineî n eles.. natura îi d duse atâtea calit i.. dunga pantalonului. miros. în sfâr it. mai bine zis. Coca.... normal. într -o cas plin de pisici. s g sesc un artificiu cu care s -l flagelez pe insul acela nehot rât. stând cu piciorul ridicat pe un scaun. dup un desen al ei i al Margaretei Mitchell.i dai seama c tot ce spun eu e o realitate i. ea avea cu totul alte preocup ri. bo it sau.. deci. ener vat.. cu mândria mea. care credea tot ceea ce-i spuneam. aranjându. cu pedanteria lui la c m i. cu milioane de precau ii. jalnic. care. pentru c reu isem. pentru c ou . parc regretând. Ceea îl privi o clip cu ochii mari. la ar . eu î i vorbesc despre o realitate care exist acum. existaser chiar i câteva 250 251 suspiciuni. mai târziu. îns ! f cu Minda. el. s strâng semn turi. i eu am f cut-o.. i tu vii i faci specula ii asupra trecutului sau viitorului. spunea hot rât de ast dat colegul nostru mai mare.. amestecate i destule.. nu-i a a. acolo.. cu st pânirea mea de sine. la serbarea aceea a liceelor reunite. a început s m conving . jurnalele acelea. nimic.. ob inu i cu acelea i mijloace... perioada postbelic . ce mai. la madame Agnes. un costum ieftin.. apoi. ca un tâmpit. e un simplu palavragiu i m sf tuia s renun m la el. a a î i spunea ea i a a îi spuneau i ceilal i.) la anumite materii sclipea pur i simplu. chiar i g inile.

el însu i parc devenise indiferent ² nu fa de ea. cum i -am ar tat vreo dou ... am v zut sp rtura. eu eram deja un om câ tigat pentru ea.f r s mai punem la socoteal icnelile. o materie pe care o socoteam total inutil ). nevenindu-mi s cred. fantasmagoriile mele r ut cioase. începu s pretind s -l iau cu mine la acele a a-zise întâlniri cu Äoamenii de leg tur ". a â tor. minunata Coca-Maria-Scarlett-O'Hara!. dobitocul. avid s-o întâlnesc eu însumi i. ce zici. am refuzat brusc s -i mai fac jocul. desigur. cu fastuoasa ei rochie verde. ce fars nepl cut . pe ea am întâlnit-o i. mai pu in real . a început s devie b nuitor i. atacat de molii.. oricum. ap ru un fel de scâncet. ca un prestidigitator. îmi d rui un clasor de timbre. ne-a apropiat ca s ne îndep rteze pentru totdeauna. dac nu era tâmpul la cu vorb ria lui despre Pitina. le-a luat acas . nu tiu. amestecându-se cu ele. mi -am b gat degetul! Ce mai. o umilin mieroas . dar totu i. în nu tiu ce cut . îmi f cea temele acas . cu p rul ca o coa m ro iatic . i -apoi. a început s lupte împotriva lui.. din pur întâmplare.. Coca-Scarlett a fost astfel împins Äînapoi". s pt mâni la rând. o alt î ntors tur .. o experien de chimie f cut de profesoara ei. de pod. Cine. normal. bineîn eles. pl smuite. ca în cazul Grigorovici... cu privirile ei în care râsul se amesteca în toate st rile. numai ca s nu b g m noi în ine de seam ce facem i altele. fine. uimit. de mine. Ästar dust".. întins pe o saltea. cum se spune a a de elegant pe undeva. întâlnirea noastr conspirativ . ne-am plimbat inându-ne de mân . am întors pe fa i pe dos. pe drumul îngust. de ar . toate aceste copil rii ar fi putut deveni un început. ... cum spuneam eu. planuri.. atât de viu i de. m-am uitat în soare. în care tr iam ca într -un cosmos. spiritul lui malefic plutea asupra noastr i.. m runt . cheltuial de imagina ie. ea.. Äal nostru". eu am cunoscut-o pe ea. praful acela suav.. . cu um rul spre mine. i când.. era o dovad 'irefutabil c de mult vreme nimeni nu mai r sfoise acea colec ie i eu eram primul care. pentru c . o fiin evident inferioar Coc i-Scarlett.. eu care totdeauna la desen n -am trecut peste apte! Nu în eleg nici ast zi pentru ce avea nevoie de mine. Äinegalul" s u etc.. iar dup acee a. pr fos. întreaga acea lume m runt . o candoare ce Äicnea" mereu. Lar. plin de otrav . a mers pân acolo încât mi-a subtilizat un caiet de teme-acas din geant | i... M runta lui stupoare nu m nelini tea deloc i enervat..). mai târziu. întâlnirile mele cu Coca-Scarlett erau f cute în numele lui. nu tiu de ce. la o colec ie bogat .. de atunci. pr fuit . sub castani.. poate.. discu iile erau duse în jurul Pitinei. acel praf de stele. lui. repede suprimat ! Oricum.. încins .. în unghi. cu n sucul în vânt. a început s compare scrisul. foarte închegat îns . habar n-am cum am ajuns în aceast postur . vorbind cu aprindere lucruri cu totul oarecare. exista. seara. sut la sut Scarlett O'Hara. nu-nu. r bdare cu mine. cu mâinile superbe. o somitate el însu i. El. pe bulevard. un chi c it când vesel. întin i pe o saltea veche. farmec. spunea. apoi. buim cit. oricât a fi fluierat i mi -a fi holbat ochii.. deloc ajutat de mine ² indiferent îns la posibilitatea de a i-o prezenta eu. ca un ip t mic. i o dat .. moliile trecutului nostru. sub iri. a început s se uite cu o lup la ele. insul meu. iat c via a îi rezerva o surpriz . efort. în tâmpenia lui. dar vorb ria aceea a lui. abia dup ce se epuizase totul. în fundal. sp rtura era acolo. r bdare. la român (o materie cu care nu m-am avut niciodat prea bine. scoase.. bineîn eles. nu tiu cum.. o cu totul alt întors tur ! Dar a a... a revistei Cinema de dinainte de r zboi. Lep datu.. strategii. uneori. nedorit . eforturile pe care le f ceam. s deviu b nuitor. s nu izbunesc în râs. aproape o or .Apoi el a început s devie b nuitor.. i plan ele la desen. într-o diminea . albe. în mod ciudat. el a iubit-o pân la sfâr itul liceului i a i cunoscut-o. Coca ne era coleg de an la liceul de fete. când trist. s-a spart. se complicase. nu-i a a. s m trateze cu mai pu in îngâmfare. Cehov parc ? ÄVia a e mai complicat decât pare!"... doctore. la rându-mi. eu. cu oricât sinceritate m-a fi indignat. 254 cu unghiile ovale. calomniat din pudoare. cu Scarlett O'Hara lâng mine (ea st tea pu in într -o parte. pe scurt. a început. Da-da.. de zgârcit purtat. ne -a cople it sentimentul nostru firav. S fi v zut atunci cum se transform : dintr-o indignare la .. nu tiu cum i în ce împrejurare.. pueril . râsul acela din privire ce era o form a candorii ei. ceva în amintirile mele începu s Äscâr âie". ele.. c ruia i se p ruse c m elucidase. atunci când ne nimerisem 255 amândoi. cu cineva de la noi. îi surprindeam câte o privire furi . cum nu mai avea nimeni i al c rui proprietar puteam s deviu. de tabla aceea verzuie. împotriva ei. Coca-Scarlett-O'Hara. i când ea a început s scuture praful de pe fiecare revist .? Pân la urm .. Äpaltonul" acela nu se .rezema i de cabin . începuser s prind realitate.. Äurât mirositoare"? .. de i în cazul Grigorovici era vorba de o fantom .. dup ce construise cu mine. dup ce trecuser câ iva ani i ne-am desp r it cu to ii. am început. iar ea. nici nu m-am sinchisit s i-o prezint. farmec cât p entru trei fete n zuroase.. nervi. am pip it. iar aici de o fiin vie. i asta. ar fi putut lua. i în întâlnirile mele cu ea ne -am descoperit destul de repede o gr mad de afinit i. în atâtea rânduri. paltonul scump de blan . turtit printre minciunile mele.. a a cum gospodina prive te cu ochii holba i. a sim it imediat pericolul ÄCoca Scarlett" i. voia s -i ar t scrisorile ce le primeam. S-o cunosc i s i-o prezint pe Pitina? Numai pentru asta toat acea gesticula ie. undeva. noi am fi putut face o pereche care s-ar fi putut al tura celorlalte perechi plimb re e. de-abia acum îmi dau seama ce comic e totul. în amândou cazurile.. idei. comic. apoi un fel de chi c it. ascuns . cu mult mai fad . rece. o idil între o coleg a ei. o dat am fost invit at în podul ei chiar i ne-am uitat. cel atât de rar. o candoare ascuns .. i altele. irealitate! Frumoasa. acel timp. proste te. i a câ tigat. dup cum tii . în camionul acela care ne hâ âna la dreapta i la stânga. în reprezentarea lui prim .

El era indiferent .. una din perioadele impor- . nu exista aici nici un punct de leg tur . Cu ce har a fi putut eu.. Lep datu. ca s . ne-am dezagrega de tensiune? Cum se cânt la prohod: ÄPe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putin !" i heruvimii. am exploda.. un gest pe sfert cu bra ul.. când am cunoscut-o Äpentru mine" i când s-a întâmplat tot ceea ce tii. se strecoar El.. din nenorocire. . ea îns i atât de pu in pe gustul meu.. numirea ei a devenit adolescen a i postadolescen a mea. reanimat un astfel de corp. dac am fi în stare s ne gândim coerent. de unde anume poate fi Äîntors". la. serafimii. cu ce 256 elemente. nu pot cuprinde nici m car o f râm din acel secret. într-adev r. El. fisura aceea neînsemnat . sau emiteam o fraz . de inu ii erau folosi i la diverse grefe sau er au cufunda i în vane cu ghia ca s se poat urm ri pân la ce grad de frig corpul uman î i poate p stra func iile vitale. Ce fel de experien ? de unde s tiu eu?.. tacit. A a îns ea. f r scop. fiecare pereche pentru o parte esen ial a acelui corp-suflet. de undeva. m-a ap rat i m ap r ! L udat fie prostia mea. purt toarea acelui nume insipid. iaminte ti când î i vorbeam de acele expresii încordat-senine. cu ce date a putea eu s în eleg chiar i acum. La drept vorbind. e adev rat. nu cumva el. de derutant. atunci când ridic m ochii la o cheie ce ni se arunc de sus. pentru c el.. în clipa când îl asociez cu. dincolo. El. a seduc iei în sine. e o devia ie de 0. vie. prostia mea. vibreaz în cu totul alt parte. îi pierd. infrasecunda aceea când s vâr im o ac iune m runt . increatul.. .. pentru c . numele ei. la el. care m-a folosit drept element de. în elesul. trebuie s -mi vâr degetul în sp rtura aceea neverosimil . de i. cu pun ile sale unde erau în irate miile de ezlonguri. a fi trecut de mii de ori.. în clipa când pronun . ce absurdit i... atât de nepl cut misterioas . de care începea s -mi fie chiar mil ² ce poate fi mai îngrozitor? ² nu (cumva el f cea o experien . drept cobai sau. Pentru c e cert asta. pândindu-mi creierul i instinctul.O experien ?!. p ind în barca leg n toare. total. de acele infraclipe. aceast .. n-o putem imita.. Pitin a. sp rtura.. în general. pe care m plictisisem deja s -l dispre uiesc. ast zi. el tr ie te pentru sine deliciul ov ielii.. când vorbim la telefon.. de netrecut! Furia împotriva lui. când am citit Jurnalul unui seduc tor de Kirkegaard.. trivial . Lep datu. nu tiu dac dorea prea mult s -o cunoasc ! Mai târziu.. m-am gândit adeseori. sunt prev zu i cu ase aripi. El. îl intuie ti abia a a cum ochiul nostru intuie te limita spectrului vizibil. clipe de prezent absolut. ov ielnicul... cu acea fat . cel care ini iase toate acestea. i spiritul nostru. mine. simt c adev ru l tremur ... ei. care sunt îngeri pentru a fi proteja i contra radia iei lui. ca ase sau dou sprezece perechi de aripi. din acea experien . din clipa în care.... tân rul acela ce privea crispat la iubita lui.000001 dintr-o unitate. sau urechea noastr limita spectrului sonor... cu saloanele sale în care se valsa înc . ordine îngere ti apropiate de tronul lui.. istoria aceea.... posomorâtul. pentru ea?! Ce prostii m aud în irând. cel în jurul c ruia ne rotim. se tie.. strig tele undelor lor. în frac iuni de timp. ci. prin mine... s-o intuiesc. de parc el ar fi fost ubicuu i îi ceream. printr-o fant microscopic . care m ap r . i acesta e elementul cel mai concret care declan eaz b nuiala mea. El care tr ie te numai în aparen e dar atât de în el tor. a a cum în lag rele naziste. repede îndep rtate. m ap r .. cu indiferen . mai târziu. în frac iuni de secund . încât dac n-ar fi fost el. cum s te înfurii pe un om care i -a f cut ceva ce tu nu po i în elege prea bine. spiritul meu blazat trecea prin scurte alarme. trebuie s spun cu voce tare ce. în microdevia ia aceea. acum.. da.. m l sam privit de el. n-am încotro. Pitina.... da-da. când se strecoar . Lep data. de exemplu. Prostia mea de atunci i de acum. El.. de oligofren. distan a dintre noi e concret . sus inut. când f ceam un gest. pe lâng ea. o experien cu el i cu mine?!.. fiin a aceea care nu mai ap rea. mersul pietrelor. care pot fi pândite. a a cum intuim via a planetelor. sp rtura persista i celebrul vas ÄTitanic" începea s se scufunde.. aprins ... ca un vânat. în mine însumi. rapide fulger ri. nu cumva. exemplul e prost. a c rei realitate pot doar s-o b nuiesc. s se apropie de ea. a a cum intuie te.. ce incoeren e. ci de. un r u pe care. subit... soarele nev zut al existen ei noastre. hiperautomatizat . suprafa a lui alunec pe obiectele din fa . dar acolo. aprobarea. nu-i a a. din acest senzual f r corp. experi en a lui?! Aici.... oare. toate acestea.. pe mine voia el s m seduc întrun fel...Pentru ce avea nevoie de mine Lep datu? Nu cumva. el ov ie pentru c e prea sigur de sine.. mult mai târziu. cel care se joac cu aparen ele. un minut întreg. ale c rui miasme le respir m ca s nu ne sufoc m în aerul curat al altor fiin e. n -a fost m car o furie autentic . frântura aceea de form care se umple cu ce?! cu cine?! sunetul acela. ridicam într-un fel ochii. ce s -a întâmplat?!.. dar nu. ridicolul. acest cuvânt. sau îl priveam doar i.. El.. o mi care incon tient cu degetul..ref cea în prima sa form . la care... mâna ce prinde un creion sau nurul receptorului. din aceast 257 mecanic a senzualului. am putut în elege câte ceva din aceast . evident. oamenii s n to i.i vorbesc i în care. 258 nepermis de mult. nici m car nu voia s-o seduc . m ine în via ! Dar acolo. indiferentul. sigur. anesteziat pân la.. dar nu pentru el. neseriosul. superioare sau laterale. de i. mai sus! Ce se întâmpl . din nefericire.. silaba aceea pur . cu tacâmurile sale de argint i cu must ile pasagerilor s i la fel de negre ca i fumul gros ce. sunetul acela pur pe care noi nu-l putem reface. o inteligen superioar un dumnezeu posibil. gratuitate. de ispititor i de rece. în ciuda vorb riei mele inteligente. atât de nepotrivit mie. tiranicul.. mili oanele. pe care noi. el nu avea nevoie i nu dorea ca eu s i-o prezint lui. insul vrednic de dispre . cum s-a i adeverit. în felul în care mi b team joc de el. când eu simt c în acela i timp.. de a-i face cuno tin a. în scurte.

sunt eu însumi. acolo. în secolul cinci înainte de Christos.. e adev rat leag nul acela în care s-a tol nit un uria i care pârâie. în eleas pe jum tate. m opresc i spun: ÄPân aici sunt eu. de viu!" Dincolo. într-o anume ordine se pare. oho. felul în care adaug o silab alteia.pân aici exist eu. ce e dincolo de mine. ² i dup repeziciunea cu care m ascul i. pârâie din toate încheieturile. Ce zici de lag rul sta?. culorile. ce a fost. st pâni. ca un cangur un pui ce nu-i al lui... aceasta e toat în elepciunea. a dat ip tul cel mai înalt al m surii noastre. ale cui?.. cu grani ele lor dezarmate. o pat obscur i eu am izolat-o.. eventual cinci?! Zece?! Nu. verzui. hot rât. de imprevizibil.. nes io ilor? Vre i s mânia i pe Dumnezeu. nu m intereseaz . dincolo. amestecate. clip de clip . nu -mi place c te-ai înfierbântat ni el. trei ani.. Mai tii?. pe care. moravurile! Iar dup dou milenii. nu. a mea?! precum i din aceste alunec ri spre. cu decen . sunt suficient de vast. destinului meu. trebuie o anume relaxare... cu siguran . a teptând împreun .. cel mai sensibil.. cel mai viu. arta.. i am spus c istoria eu o compar cu un peisaj! Efortul inimaginabil al copacilor de a r mâne verticali. s renun de a mai aborda lucruri petrecute într-un plan superior mie... poate?. acest plan superior s-a intersectat cu Äeu însumi".. ele sunt adeseori înc lcate de trupe ce poart diverse uniforme. tiin a militar greac .. ce n -a murit înc .. ca plodul de ma ul prin care matricea sa îl hr ne te. eu nu sunt f cut pentru mistic. ce heruvimi tri ti. pân aici exist eu. leag nul în care planeta întreag nu mai încape. gri-închis sau gri-deschis. a putea s m gândesc c orice univers î i are limitele sale. obscur. ²... atunci. 259 în definitiv. pe o spiral helicoidal . trebuie s nu m intereseze totdeauna grani ele.. nu cred în progres. aceast întâmplare.i p stra culoarea. cei câ iva ani pe care îi mai am de tr it.. evident. de ce s -mi bat la nesfâr it capul cu o problem pe care.. ceea ce am fost. comanditore. doctore. El însu i nu se poate sustrage mi c rii. organul acesta destul de. s renun de a m mai fr mânta. am îmbr cat-o în ceara disper rii i b rb iei mele i am l sat-o acolo. literatura greac . cel mai etern.. ha! 260 . l sând-o astfel. a fi etern nu înseamn a te mi ca? A fi nu e o mi care?! Ce. muntenii!. mistic. al muntelui. o clip .. împreun . s zicem. poluarea ce amenin apele i vegeta ia planetei. ca pe o porecl . s m conserv. legisla ia. chiar dac acest dincolo c l re te pe marginile teritoriului meu. cuceriri..tante din istoria lumii.... efortul cerului de a. ce. r mâne nel murit. dac . pe sfert. cu r bdare.. indiferen fa de aceste grani e adeseori violate doar cu câ iva kilometri. Grecia.. am decis.. pe care sunt prea trist ca s le în ir. adaug eu... cel mai concret univers. plin de umor!.Mi-ascult gura vorbind. cele ase perechi de aripi care ne ap r . a universului meu. unde se întâmpl o gr mad de istorii.. ca s supravie uiesc. i-mi dau seama c gura mea. cum s spun.Iar Lep datu.. cu func ii destul de. asasinatul în numele celor mai înalte idealuri umane i altele. s m retrag f r fals umilin din propria mea întâmplare. bineîn eles. aud uimit ceea ce ea spune. ce-am g sit noi? Lag rele de concentrare naziste.. evident! în definitiv. un gest pe care nu pot s -l suf r. în zorii umanit ii. s -l strangulezi încet. ci spre trecut. unele chiar. dac l-ai vedea la mine. oricum. iat .. nu -i destul. secund de secund . sigur nu! Niciodat = doi. mai bine zis: I am devenit eu însumi.. pentru c . doctore? Mai tii?. pentru câteva ore. sunt tremur toare. nu? Dup repeziciunea cu care vorbe ti. nu e cine tie ce filozofie s observi asta!. istoriografia.. fiin a aceea din memoria mea. evoluând ca s supravie uiasc . s locu iasc i s fie s n tos! . ar zice un prieten al meu." Nu -nu. infinitul e constituit din lum i finite.. cu mine însumi. în trecutul acela care înc mai atârn de mine. leag nul minuscul al întregii noastre planete. spre modelul acela pâlpâitor al micu ei Grecii. nu mai vreau s încerc s în eleg i. eu evoluez ca s ajung mai bun?! Prostii! Eu evoluez ca s r mân ceea ce sunt. cum zice i voi.. obscur. i-apoi s -l. Mai tii. e acolo. Noi alerg m de fapt nu spre viitor. o pat . s r mân fix! încerc s m p strez.. în ameliorare moral i alte.. eu i cu ea.... disperarea i for a mea! Nu cred în perfectibilitate. în gura mea locuie te un zeu! S locuiasc .. scobindu-te între din i. Da.. de.. E ti muntean . har Domnului. în acest caz.. cinismul ca mod de existen . al speciei. ze ce în nici un caz.. chiar infinitul Lui eu nu mi -l pot închipui decât oval sau c zând în etern. nepl cute. trei ani. aceast hot râre e b rb ia mea. nu am voca ia lui. care i -a a. cu ce pot fi eu însumi. s p r sesc cu decen acest gând.. a a va i r mâne... da -da. mica Grecie. mul i îl pronun cu oarecare veselie. fiin a aceea norocoas . te-ar umple de sil ² Lep datu. Lep datu... tiu asta din experien a mea de ef de stat. da. învierea mor ilor. un poet. efortul pietrei de a r mâne identic cu ea îns i de la o frac iune de timp la alta. ha. doar ceea ce-a f cut el. s am m car în elepciunea instinctului limitei mele. dac vreau s fiu pu in r ut cios.. aproapele t u. bomba H. i-aminte ti?! .. îl port cu mine de atâta vreme.. cu siguran . dac a vrea s m r zbun pu in. kaki.. acea tensiune care se cheam un peisaj! Peisajele lui Van Gogh. oricum.. curgând. nu vreau s în eleg. efortul privirii mele de a recepta. n -am s-o pot rezolva. i via a de apoi ce va s vin sau. misterios chiar... democra ia greac . mie -mi plac lag rele. gura mea e mai în eleapt decât mine însumi! Prin gura mea vorbe te un zeu.. undeva.. normal. bineîn eles ² degeaba zâmbe ti zeflemitor. cum spun unii: n am s uit niciodat ! Ce înseamn acest: niciodat ?! Doi.. Nu po i purta pe cineva dou zeci de ani în viscerele tale f r s -l înghi i. efortul apei de a sta. a acestui cuvânt pe care mul i.. m car decen dac nu geniu. Ce s zic?! Tu tii. filozofia... în veselia noastr .. din istoria lumii mele. i mai ales lag rele tale. Evolu m ca s r mânem ceea ce suntem... cum spunea lunaticul acela: ÄO ar trist .

e o scuz . într-un parc. oarecare. eu mi am început specializarea în .. nu tiu cum. nu sub ire... odihnitoare. Eram doctor.. ² Nici eu n-am în eles pe moment de ce-am min it-o. eram intern la ÄColentina" i veneam. la filologie parc . n -o spun cu nici un fel de.... f cu râzând Ceea. putea p rea comic . nu avea. a a ceva. de iritarea mea. ei bine.. s lile erau cvasi-goale.. s . am invitat-o la o cofet rie. vreau s . am mai vrut în dou rânduri s .. Mia Fabian. ea îns s-a pref cut. tâmpeniile acelea pe care le debita despre mine individa aia. dar. avertismentul pe care i-l f cuse fosta ei coleg i prieten . când v-am povestit.. surescitare. chiar dac e al Ädomnului Lebeziatnikov" sta.. între dou i ase. cum ne cunoscusem. f r 263 tat . nu te sup ra. s -mi dea cel mai m runt vertij. de i. femeiu c aia. pe jum tate râzând. dar. cu trivialitatea ei s n toas ! Voi râdea i de mine... ² . înainte de a urca Medoia. ha. eu am rev zut-o acolo. r suflat-romantic . toamna aceea i ne-am desp r it simplu. u or pu oistic .. îi citeam din lecturile mele.. O asemenea candidat la admitere. Nu a durat decât câteva luni Äepisodul". spre deosebire de fosta mea so ie. apropo. ² Da-da. într -adev r. acolo. trec cu vederea. agita ie de -asta dubioas . mistic. era genul opus Ludmilei. cu umilin a. când Ludmila a anun at-o c suntem 262 logodi i. avea un fel de vitalitate reconfortant . i eu nu voi fi niciodat atât de m gar încât s . va s zic . Fabian. dar le spuneai cu o anumit convingere. iu minte. se poate observa înc . între noi a i fost ceva.. nu tiu ce mi-a venit acum..... nest pânit . la tehnicianul acela. odihnitoare. dar tii.. evolu ie. ea a intrat la facult ate i a disp rut. nu ne-am culcat niciodat ² i i-am r mas recunosc tor pentru Änon alan a" ei din întâlnirile noastre. distins . o prietenie de o var . dup -amiezile.. ceva ce i-am ascuns Ludmilei. Nesto-rescu. . eu o cunosc / pe ea demult. ii minte. câteva dup -amiezi am stat al turi... e fals.. e ceva foarte interesant.i spun ceva serios. era i Fabian. f r mult p l vr geal . o fat vesel . într-o sear .. marmeladovisme. î i aduci aminte.. de prin anii cincizeci i nou . din partea mea... scene m runte et caetera. scena de la Nestorescu era real . am vrut s m protejez de întreb ri sfor itoare..i spun i nu tiu cum s-a f cut... chiar atunci... îmi pl cea. iu minte.. foarte snoab îns . a fost i a r mas o simpl prietenie-amoroas .. un copil ce crescuse greu. te scuz... despre calit ile tale. dac o femeie joac teatrul acesta. lucrând cu o râvn fantas tic . domnule Lebeziatnikov. ora ul vidat ' de oameni.D -i drumul. cu mult bun -sim . dac -mi permi i. eu eram la scurt timp dup naufragiul\j mariajului meu. inteligent .. eu.. în camera mea de burlac. nu înalt . Ludmila are un fel de gelozie copil reasc .. de fapt nici nu tiu dac e a a cum î i spun.. când nu ne s rutam.. pentru veselia ei real .. ² Bineîn eles. nici eu nu acord prea mare importan .... la spusele unei. comanditare?!.i spun cum ne-am cunoscut de fapt.... nu grav . aveam deja stagiul de ar în spatele meu. Prin liceu aveam i eu o ideologie asem n toare.. am ie it împreun de la biblio . de | fapt nu v-am min it. ne-am i vorbit.. i ea. numai c . Äreac ionar " în multe din opiniile ei. ap ruse ca un fel de bibelou. tonic . vreau s . la fel.. ideea aceea opus pe care ea i-o f cuse despre tine.. numai c .. ici i colo câte un student restan ier sau vreun candidat la admitere. dar iat ce chestie curioas a ie it de aici?! Nemai pomenit! Oricum... pe m sur ce. poate ai observat... La început ne amuzam. ² A. era var . asta? Nu în eleg. nu crezi în progres. ea avea tactul de a nu da prea mare importan prieteniei noastre ² apropo.. o dat am dansat undeva. foarte interesant.. Ei bine.. Dumnezeu s m ierte. Dumnezeu i tot felul de. enor mit i. bla-bla. eu p rusem foarte contrariat când Ludmila mi-a adus la cuno tin .i spun ceva. în dup -amiaza aceea.. nu tiu c e m-a apucat s v mint.. ce-i cu ea? ² Nimic important.. c nu ne cunoa tem. e ti invitatul nostru!. î i aminte ti de individa aia care m molesta cu re etele ei. cum se spune.. are motivele ei... C e logodit cu mine. ea nu putea suporta gravitatea unei iubiri cu mine. ce de ifose de liceu. ei bine.i spun: ÄAi sictir.261 ² Mi-a pl cut chestia aia cu progresul. v\ ² între tine i Fabian. ceea ce. i scot ceva din el. eu îmi iau în serios rolul meu. ² Las bancurile..... dar. stimate domnule Lebeziatnikov!" ² Crezi c m jigne ti? Aiurea. ar ta bine. nu-i nimic important. Dumnezeu. dar d -mi voie s . s-a v zut asta din primele zile. îi vorbeam. care. undeva. i eu.. singur. etern.. ha. perfect nesofisticat . pe mine m -au iritat într-un fel dispropor ionat.'/7 " i când am aflat c îi fusese coleg i c o mai vede. am început s ne re inem locuri. de ce v-am min it.. a venit totu i în câteva rânduri la mine.... pentru tonicitatea i bunul -sim cu care m contamina. încercam.. i eu eram contrariat c . era evident.. în dup -amiaza aceea. ha.. profunzimea necesar s m oglindesc eu. apoi.. de dou -trei ori pe s pt mân .. s tii..\ tec .. ha.. am min it.. fericit c sunt singur... eu nu am cunoscut -o acolo pe Fabian. mai ales c eu o cunoscusem o singur dat .. j ² Tocmai! Bla-bla. la Biblioteca Universit ii s citesc. timp de o or sau dou . totu i.. ² Nu m sup r deloc.. ² Te rog..... sunt i eu în stare s . cum am cunoscut-o. i atunci..

repet. Mia (Volumnia. Parc e altcineva. râse Minda.. o gestic crispat . ceea ce m mir nu e atât. destul de curios. ea îmi povestea puber tatea. u or r gu it. adolescen a ei. p stra. evident.. n-am dispre uit-o nici o secund ² de ce a fi f cut-o? ² ea îns i a marcat cu un perfect bun-sim toat aceast . o m runt recuno tin .. tu tii. tia când trebui e s m refuze (atunci când eu. pl cându -mi pre iozitatea numelui ei. între atâtea i atâtea alte veri ale mele.. istoria aceea. am recunoscut -o abia dup primele minute. undeva în societate.. ... familiar . din ce m preocupa. mult. cu o abia sim it melancolie fotogenic ). îns neutr . ceva ce se potrivea foarte bine cu memoria ce i-o p strasem. parc . O simpl p rere.. nu-i a a. bineîn eles. accidental revedere! C nu alesesem prost. un ins posomorât.. apoi ridic din umeri: 265 ² Habar n-am!. Provocat de ce?! ² De ce aversiune? întrerupse Lauren iu. o femeie mai ales. o aversiune venit de unde?. inutil etc. cu ÄAh!"-uri. Arheologie i alte câteva din Ädiscursurile" sale lirice). ² Bine. care oricum. cum îi spuneam. mi se pare c nici Ludmilei nu i -a suflat vreun cuvânt despre. de-atunci începuser s m intereseze maladiile hepatice. oprindu-se din nou în mijlocul înc perii.. nu-i a a. femeiu c superficial . o opinie de. ÄCa s vezi?. o invitam undeva i când îi r mâneam recunosc tor c m refuz . de nep sare.. eu am provocat discu ia!. ce nu se potrivea deloc cu figura i cu firea ei). am sim it o oarecare recuno tin . sem nând cu mine.. de ce s -a pref cut ea c nu te cunoa te?. îi citeam din lecturile mele 264 din francez i german .. ² Evident! Te rog chiar. ci. înc rcate de lucru. încet. la vecini. am sim it... plin de bun-sim . didacticizând mult. din ce f ceam. cele trei ora e în care.. Dar e aiuritor!. o simpl coali ie feminin .. de indiferen ... ea era o fiin deja structura t . tiind-o singur . întrun ora amor it.. în serile acelea fantastic de concrete. falsul s-a produs: v trata i ca doi str ini.. din vara aceea... am b nuit c ea.... i-am r mas recunosc tor pentru aceast var calm . dup primele mele minute de uimire.. Minda se opri locului i-l privi t cut câteva secunde pe cel lalt. mam purtat onest cu ea. parc .. tactul ei.. dac . Atunci.. bine dispus.i f cuse liceul. ciudat. tia când trebuie s se ridice i s plece.. Pe scurt. atât cât putea s suporte Äfirescul" ei. de-o singur tate în doi.. am trecut dincolo de pant i.i spun. pe cel lalt. s . în glum . ² Ei bine. ha.. atunci... ea putuse. bineîn eles. n-a mai fost nevoie. în mijlocul lucrului.... din acea var .. Ai dreptate! Nu tiu ce m-a determinat s -i accept jocul. avusese toate datele. false semne de simpatie. privindu -l cu o anume uimire. dar tu habar n-aveai atunci c ea fusese coleg cu Ludmila i. De ce insist?! Pentru c pentru mine a r sunat aiuritor epitetul de. cu decen îns . îmi respecta orarul meu foarte înc rcat de lucru.. o personalitate destul de conturat . cu ochii u or dilata i. acelei iubiri de Äsubret ". Ia uite!".. cum s . având mereu ceva agreabil s -mi spun .. ².. Baudelaire. când ea a venit la special . m car din vanitate. în mare. de var . psihoza lor etc.. Michaud. i cum ea f cuse primul joc la Nestorescu. cam trivial . i. cu franche ea ei. mie nu-mi place s iau f r s dau ceva. tii cum se întâmpl în astfel de Äepisoade". cum îi spusesem eu. ha!. habar n-am! Dar tii cum se întâmpl : revezi pe cineva dup zece ani aproape. s -i de tept interesul pentru Äsim ul corpului".pe jum tate în glum .. în vara aceea. cineva pe jum tate uitat. ² Vreau s te întreb ceva. bine ascuns . Blaga (Cimitirul Roman. ale Bucure tiului.... care nu voia s -mi încarce agenda monden cu un nume nou. veselia fireasc a firii ei). la Nestorescu.. tu ai un moment de neutralitate. într -un fel... chiar dac fusese vorba de un flirt prelungit. i i-am fost recunosc tor i atunci. o anume recuno tin fa de. o excelent camarad în iubire. dintr -un anume tact. un final calm. Habar n-am! Dealtfel. v zând-o neutr . îi vorbeam.i aroge Äepisodul" nostru i. a fost o var suportabil . nu mai aveam nimic comun. f r ostenta ie. surâz tor.. în definitiv nimic r u în asta. rezervându-mi. cel lalt d primul semn de r ceal . m odihnea câteva minute cu timbrul ei cald. vidat. cu ochelari. multe. era trist .. f r s tie de ce.. aproape cu gura c scat ... solitare.. m -am purtat leal. memorabil chiar. un rest de surâs. de decen a ei. . r mase amândou singure.. Apollinaire (îi pl ceau grozav Caligramele lui).. Ludmila mi-ar fi spus oricum ceva. eu nu aveam telefon. parc ... i gata. într-un fel de vagabondaj cu mama ei. ² Ai dreptate! f cu Minda. atunci. la Nestorescu. nu elegiile). nu am for at coliziunea (în câteva momente ea a ezitat ² am ezitat amândoi?! ²apoi. ÄOh!"-uri.. îmi d s în eleg c putem trece în anonimat acel Äepisod".. pe scurt. tiindu-m logodit cu fosta ei coleg . edificat . lui ÄMimi".. nu-mi prea convenea ca femeiu c aceea. i la sfâr it chiar Ion Pillat i Bacovia. apoi îmi d dea un telefon. cu care.. câteva luni.'. tia s suporte o atât de târzie i involuntar revedere. sfâr itul se prefigura deja..de in toarea" acelui episod. s m cunoasc . i pe urm la special .. în linii mari.. lichea parc ? Avertismentul f cut Ludmilei. de fapt o vanitate m gulit c nu gre isem cu zece ani înainte i c .. consideri c . minciuna ta.. având decen a unei simple paciente... i. Rilke (pastelurile sale. i-apoi. incert. despre lucr rile mele începute. opinia ei despre mine.. în cea mai amar amintire.. u or exotic . foarte pu in despre mine însumi.

umed. cu câteva mi c ri. C ru e ce se târau pe mijlocul oselei. deviind din oseaua principal pe un drum vicinal ce ducea spre Râ nov. ² Numai fa de tine. iar al turi de el. în acel sfâr it de s pt mân . un canton de calc ferat . maxilarul inferior i se color rapid în ro u-purpuriu i el plec privirea. Äaccidental ?" Nu spuneai c ea te-a c utat la special ? 266 ² Ai dreptate! f cu a treia oar doctorul. mai bine zis cu o anume aten ie. camioane sta ionând nereglementar proiectau mereu aten ia în afar . cu Minda. de por iuni deteriorate. Ceea se uit la el de câteva ori.. oseaua era întrerupt uneori de por iuni prost între inute. încruntându-se.. ² Poftim?! întreb Minda. de concentrare-absent .i ref cu. Apoi. ploua mereu. Muntele se apropia mereu. la aproape dou luni de la discu ia redat mai sus dintre doctorul Minda i prietenul s u. ca în somn. acel: Da-da. Vehiculele se r riser .. La volan se afla Minda.. ie irea din fluxul acela obositor de pe oseaua principal îi reanim pe cei doi ocupan i ai ma inii. uitându-se la el de data aceasta.. cu o concentrare lent . un ÄVauxhall" alb. de pe un drum de ar . apropierea de vegeta ia din jur. bineîn eles!. cu expresia lui obi nuit la volan. prostii!. Ceea începu s râd u or. Apoi auzi întrebarea sau cuvintele celuilalt. înconjurat de mun i. sute de metri ce înaintau într-un fel de nisip ov itor.. î i rea ez ochelarii. pe care îl trase dintr-o etajer fixat deasupra biroului. apoi îl privi.. ap ruse vegeta ia proasp t . cenu ii sub ploaie. inund ma ina. Câmpina. câmpuri triste. în ondul ri binef c toare.. f cu cu ironie Ceea. era semnul unei absen e. Se întoarse nehot rât. i înc într-un mod care. Pe fa a lui Minda ap ruse un fel de zâmbet nehot rât. prostii..Cum a a. încât era evident c se gânde te la altceva. Predeal. î i scoase ochelarii i î i frec arcadele cu degetele mâinii drepte. care. Drumul urca i cobora. . atât de prezent . copaci. Era în primele ore ale unei dup -amiezi ploioase de sâmb t i. acoperite de pânze de ap . Apoi mai repede înc o dat .. machiajul. . tractoare cu pneurile bandajate cu noroi ie ind br usc în osea. în curând Ploie tiul fu l sat în dreapta. repet Ceea.. spre sta iunile din mun i. drumul cu obstacolele sale imprevizibile. Sinaia. ea îns i. prelung. femeia de lâng el privea peisajul prin geamul portierei din dreapta. cu grij . spre case. Lauren iu avea o privire Äslab ". Minda îl privi pe cel lalt cu o anume gravitate. i nu numai cu prietenul s u. Minda fuma. cu p trundere. i Cartea a ap rut cu sprijinul MINISTERULUI CULTURII ISBN 973-2l-0516-X ISBN 973-2l-0517-8 PARTEA A DOUA uv Capitolul IX La sfâr itul lunii noiembrie. în ma in era cald. c ru ele întâlnite în cale erau fire ti. gr bi i. evident. sub ploaie. se freca de portierele ma inii. v zând c cel lalt tace. numeroase. cu grij . f cu: Da da. care pierdea în majoritatea înfrunt rilor. lini titor. rutiere. Äcomanditore". Minda coborî geamul portierei sale. tractoarele. . ² Prostii. în ciuda vremii friguroase. cu um rul.. autocamioanele disp ruser cu totul. acolo unde ecranul vizual era neocupat de osea i obstacole stereotipe. viu. dar r mase în aceea i pozi ie. peste um r. bicicli ti. la viteza redus a ma inii câte un biciclist întâlnit putea fi studiat în voie. privind pierdut în covor. mai gr bit aici.. o femeie. Ploua. de morga i de ochelarii t i cu ram de baga! Fa de Ludmila i-a dat drumul.^^^^. Numai fa de tine. de i doctorul îl privea acum cu atâta concentrare.. femeia de lâng el î i deschise po eta i. conducând în t cere. integrate peisajului. terg toarele se mi cau neîntierupt. iruri lungi de ma ini se îndreptau spre Valea Prahovei. seara plutea în aer. evident!. un schimb lini tit de replici între cei doi ocupan i ai ma inii. gonea pe oseaua Bucure ti-Ploie ti. în joac aproape. î i mas apoi ochii. pietoni în fâ uri ce m r luiau gr bi i. case r zle e. dar singur tatea..*t . pietonii.. i aerul curat. aproape salutat. pe drumul acesta vechi.. crengile arborilor de pe marginea înalt . 1 ‡> TA /? AN GOC Ilustra ia copertei: DUMITRU VERDE nicolae breban îngerul de gips K-. rar câte o vit .. nu tiu de ce insi ti atâta asupra unui fleac. Ceea.jdwitjsfnaua..² . trecuse de ora cinci. împiedica o conversa ie lini tit . o ma in . ÄVauxhaH":ul o coti la stânga. Dar a tiut s salveze aparen ele!. acolo unde defilau. apoi se a ez într -un fotoliu i deschise un album Modigliani.

în mun ii aceia apropia i. moart de leucemie la 16 ani. Fur îndruma i îns la o familie prieten i vecin . la un ran. mi c rile rare. Undeva. i o alta. dispropor ionat... pahare ieftine a ezate în mod ingenios. oblic. din Germania. la Râ nov. pe o pant abia înclinat .. e plicticos i enervant drumul înapoi pe la Ploie ti. lucruri pe care Minda le asculta cu nep sare i interes.. ospitaliere. deoarece eful familiei era plecat la Sibiu. spuse ea. vK² A. f cut s menajeze sensibilitatea acelei femei amabile. nu. o bog ie de sortimente i culori.. în cazul sta trebuie s dormim pe undeva. o senza ie de lift greoi. de ce s nu hoin rim pu in? spuse Minda dup ce se instalar i garar ma ina... Zâmbetul acela nehot rât îi juca înc pe figur . cu cotul rezemat pe portiera cu geamul mereu coborât... incredibil de numeroas . r spunse el din nou. când duci o asemenea pies într-o cas . rulând încet un odgon sub ire. Crezi c ajungem înainte de opt? ² Chiar la apte. care murise în condi ii tragice la vârsta de 21 de ani. r spunse el f r s mi te capul. peste tot. navigând printre b l ile mari sau printre sp rturile oselei. Era o minciun .. diverse abat -jour-uri. ² Ne întoarcem? întreb femeia de lâng Minda... o alt for p rea c împinge ma ina pe un plan înclinat. suspect ² gladiole. un container tras de ni te scripe i uria i. lene . de i era înc zi. am fost odat cu ni te prieteni care i -au cump rat mobil de acolo. Zeitvogel-tat l era înc un om c ruia nu-i pierise ro ul din obraji.. sub pretextul c vor s hoin rea sc prin ora i prin împrejurimi.. apoi.. totul din jur devine de prost-gust. Pân la urm ! întreb . ² Va trebui s lu m o camer separat . crati e frumos sm l uite. ma ina aceea ce se f cuse parc mai u oar . violat de un grup de rani be i. de carton i de sticl . nori i fum. ai mobil de serie. se amuzar privind vitrinele. îmi plac fondantele. drumul urca totu i. dac . cu spi e.. din comoditate. a a cum se întâmpl uneori. am putea dormi la oamenii aceia.. a istoriei uneia din fetele acelui sas (pe care -l chema Zeitvogel). ². cred c m-a plictisit ideea transportului. ². foarte curat. O roat gigantic . muntele cald respira cu putere sub cerul inexistent. De i cobora i urca. dar pân la urm . apoi începu s râd . o raritate. p mântul. iri i. privind mereu înainte. dou camere separate. toate astea îmi d deau prin cap în timp ce m târguiam pentru o sut de lei. cu o voce sl bit . cuno ti Râ novul? ² Da. pentru Ätoate gusturile" i. flori artificiale.. trebuie s schimbi mobila. îi invit s revin . doctorul. ² într-adev r. tr gându -i înainte i în sus. dup ce se vor fi instalat. destins mereu. altfel. am renun at brusc. flori. metalic. Dar numai de la ÄCapsa". s c ut m o caban . iar so ia lui bolea. Ai vreo preferin ? Femeia de lâng el îl privi.. etc. în aerul acela concret.. zambile. Vom mânca la ei. o minciun ce deveni adev r îns . flori. margarete. i atunci.nev zut . a a cum se v d în fotograf iile vechi c'e un secol ale unor mine de c rbuni din nordul Angliei.. i se p reau pur formale. Urm o descriere detaliat a acelei familii. Ajunser repede în Äcentrul" s r c cios al or elului. cu veveri e i vulpi. i doamna Zeitvogel. lalele ² ce mergeau de la un ro u-sân-geriu pân la albastrusp l cit. ² Cum vrei. în ciuda acestor tragedii. eu nu suf r de prea mult imagina ie! Dealtfel. i-am descoperit undeva o cr p tur . O camer cu un fel de antreia . îl cunosc foarte bine. evident mai u oar . dac . foarte Äatractiv". dar. cald . vizibil. E o familie formidabil . o cabin metalic . cele mai nea teptate i stranii culori. un 10 . poate. d dea cabina aceea metalic . n-aveam unde s -l pun. evident! ² i din prea mult imagina ie! spuse Minda. trebuia s se afle i s ruleze o astfel de roat gigantic . în vaze sau risipite Äneglijent" printre tacâmuri ieftine i ce ti. l mpi de sticl .. Am i câteva cuno tin e acolo. sau.. cred c au ceva potrivit pentru noi doi. a unei surori a ei. cu.. ² Gum vrei. cu picior. o fat dup care plânsese tot ora ul. pe care le f cea conducând. când am v zut c sunt pe cale s câ tig. Se însera repede. greu sesizabile.. în pante egale.. i proiectul de a înnopta la Zeitvogeli nu se realiz . pardon. a doua zi mi s-a p rut mai pu in frumos decât seara.. î i scuturau apa pe capot . o or nehot rât . evident macrocefalic. prezent ca o fiin . pusesem i eu ochii pe un scrin. ² A vrea s ne întoarcem pe la Bran. dispropor iona i. pentru dou zile. undeva. de i se întunecase brusc i se circula cu luminile aprinse. cu gaz. întârziind mai ales în fa a uneia cu exponate de obiecte menajere. scrumiere scumpe de por elan cu câte un ciob nel rezemat... ² Da?! Bine... bineîn eles. se g sea într-o vreme o superb mobil s seasc de vânzare. undeva. g sesc eu. la cap tul c ruia se târ te.. nevinovat . tii cum e. blânzi.. a drumului. m-am târguit o jum tate de zi. __Perfect. veselia din ochi etc. privind tot timpul înainte. culorile erau îns superbe. ² Da. în vizit . pe la Ruc r. ² De ce la un hotel? Hotelurile sunt vulgare. apoi chiar locuin a. la cin . la ni te pre uri. trandafiri (boboci abia înflori i sau în plin explozie a petalelor). Nu tiu. s întâmpine o rud ce sosise. vârfurile erau înecate în cea . perdelele. foarte coborât. într-o mi care de ridicare abia sim it . Ajunser la Râ nov între apte i opt. Cei doi refuzar îns . Trebuie s mergem la un hotel.. pictate cu r murele i flori sau nu. por elanurile.

vreun vas de Galle pus cu obr znicie pe-un scrin. sunt un pericol public! E. cu o carte bun .. spuse ea. iar au furat becul de aici. indiferen i la ploaia care c dea f r întrerupere în pânze sub iri. s .. nici un obiect Äde pre ". chiar i b rba ii. cum de i -a dat prin cap s m invi i.. m închid în cas i m bag sub plapum . plimbarea de la Bran i. uneori. s închizi în orice clip . c ruia i se spunea i ÄAcapulco". ha! Un b trân cavaler.. constatar ei la sfâr it. pe o m su joas .. singurul fel. Mia Fabian îl conduse pân la u i.i pierzi aproape dou zile cu mine?!. e formidabil. fumega o cea c mare de cafea. a a cum au frunzele.. Minda o conduse pe înso itoarea sa pân acas i fu invitat la o cafea.roz-tulbure. f r zah r. Nu tiu dac în elegi acest lucru. la Câmpulung. pia eta cen tral a or elului era aproape pustie. sporov ial . Din nou. zile întregi uneori. halucinant. un gest care la el putea s însemne orice. zgribuli i de la cafeneaua din fund. Pot s .. m ap r ... la orice or . de neconfundat.. cu naturale ea ei veritabil . întârziind fiecare pas. îmi ap r singur tatea. sângeriu. printre furculi ele de tabl . Era a doua oar c intra în aceast cas . f r o vorb . artistic lucra i.. La întoarcere. dealtfel. nu tiu cum s .. din gangul Restaurantului nr. Ploaia se oprise peste noapte.. pe care o accept . înainte de ora opt. când. într-o familie. ha. f cur îns o plimbare pe oseaua care duce spre cet uie i mâncar la un restaurant a ezat deasupra or elului. am glumit. la Ruc r. în care se vedeau chiar i nervuri. parizer! spuse Minda. pentru o jum tate de ceas. înc o dat . la revedere.. dulcea f cut în cas i. aten ie. a a c . cea mai frumoas vitrin din Râ nov. înainte de asta.. ajunser în Bucure ti. absolut încânt toare! M simt perfect odihnit . i. la plecare.. zile în ir. atât de bine ales. doctore. p rintre scrumiere. bricege. dup ce vin de la serviciu.. fiecare în sinea lui. cu chifle.i fac ni te sandviciuri. dumneata.. într-un moment liber. cu lujere sub iri. galbenul margaretelor. în drumul de întoarcere. pe doctor îl impresiona pl cut interiorul apartamentului ei. verzi sau albastre. vopsite în galben. i cei doi gândir Äp cat". se mai ab tur o dat pe la ea. vreo tav de argint.. storc toare de l mâi. ha! Crede-m ! La revedere i. când nu-mi place s v d pe nimeni. adus direct de la locul crimei.. perfect potrivit ". Am clipe. c poate s sune când vrea. evident. Doctorul se a ez pe primul fotoliu întâlnit. cu stamine atât de bine imitate. cu mult imagina ie i sim decorativ. încât p rea invizibil. cu un ceas 11 bun înainte de a se însera.. o invazie de flori artificiale printre vaze sm l uite. opac. în fa a sa. biscui i ai? î i b ur cafeaua i ceaiul în lini te. ochiuri. ² Cu ce? întreb doctorul bine dispus. Dealtfel.. la castel. luar un mic dejun bogat. i de multe ori.. egal . aprinse o igar i. o invazie de flori epene. disear iau masa undeva. printre mun ii compac i. ha. era aceea i. am cel mai mare chef de. pe care îl uit din clipa în care se scufund în el. e pentru mine ceea ce e pentru atâ ia antinevralgicul. privindu-se semnificativ în ochi. unde era asta. erau i crengi de brad sau brazi mititei. mul umind pentru Ätrata ie" i ad ugând înc o dat felicit rile sale pentru cafeaua Äexcelent . La revedere. chelnerul acela care mi-a s rutat mâna. înainte de Bran se opri i r s ri chiar soarele. Minda b tu în u înso itoarei sale. albul-l ptos.. un ro u-aprins. familiar . dar Mia Fabian. mul umiri. Minda d du chiar u or din umeri. luar masa la Câmpulung i. prietenele mele inclusiv.. flori. unt.. ² Nu i-e foame? îl întreb Fabian. o risip de flori. îl primi ca pe un vechi prieten. singurul mod în care suport femeile. unt. nu m formalizez! Eu îl scot foarte rar din priz . abia când sunt sculat din somn.. i. Trecur apoi prin Ruc r. Nu se g sea îns un astfel de anun .i spun. chiar dac dorm. a ezate cu cochet rie. gr tare.. i. deconectat din trivialitatea unei zile de lu cru. cu pate de ficat i. verdele-dur. pân sus. past de ficat. rupta. am ruie. ha. î i mul umesc pentru frumoasa plimbare! A fost încânt toare. dis-de-diminea . râzând. apoi d octorul plec . ha. flori. sardele.. la revedere!. ie ir din ora spre Bran. e ti tipul de b rbat care folose te telefonul în scopuri foarte precise. c utând cu ochii anun ul c magazinul sau vitrina participa la concursul republican sau jude ean de vitrine. flori. ha.. în curând.. aproape niciodat . zile în care nu vorbesc cu nimeni decât la telefon. exact pentru ce e f cut! Eu îns . nici o pies Ädiscordant ".. sunt de-a dreptul bolnav dac e deranjat sau.. colorate. cu frunze lungi. încât cei doi se desprinser cu greu din fa a acestei vitrine. Era. ² Serios nu vrei? ² Nu-nu. Äîmi place grozav s uetez la telefon. ² Cu. i cei doi folosir acest armisti iu ca s fac o excursie de o or . ha! La revedere. l mpi. gustul fusese perfect intuit. m face s nu m simt singur i. ad ug . cu petale delicate. s ai toat lumea în jur i s nu vezi pe nimeni. s suni pe cine ai chef. A doua zi. pentru c ea era gazda sa.. deloc obosit. pahare de plastic. ² Mi-ar pl cea cu. când Äva avea chef de o p l vr geal telefonic ".... totul atât de bine imitat. cafea cu lapte. mai ales în aceste momente. Gazda î i f cu un ceai. Telefonul. amabil .. pe ti ornamentali. sunt convins . dar diminea a reîncepu. perfect odihnit . 12 totodat .. Revenir încet în ora . ca caval. unul din aceia care au supravie uit ultimului r zboi mondial. dac nu sun nimeni. în aceea i t cere cvasitotal în care f cuser întreg drumul. nimic de prisos.." . verdele crengilor de brad. dealtfel. sunetul r gu it al tonomatului i câte o pereche ce ie eau gr bi i. prozaice. momente. 1 r zb tea doar un zgomot difuz de glasuri. e o treapt acolo. sun -m . file.

telefonul sun din nou la Mia Fabian. p^ do^j-² Alo. ai dreptate. nu auzi bine.. de foarte aproape. de i. ² Poftim?! ² Am spus râcâi. dar dulcea a famjij ei Hartl. dup cum a nu ne -ar fi deranjat în nici un fel. servj orilj administratorul. s Fabian îi este foarte r u. haide-haide. la telefon. ² Poftim?! ² Am spus c ai s fii Doc. sincer r u p e ajta dat .. hi. i -am spus.. Coco ul. plus. ha. el e Pisofagul. spunea c s-ar fi lipsit... care sufl atât de important aerul pe n ri. la cel lalt cap t. sunt gutur it . î i pune o bontm sub scara aia m rea de la intrare. Scuf il .. dealtfel. Panciu.. ce nesuferit. de o uet la telefon cu dumneata. domnule docto^ CIJm " credeai c o femeie focoas ca mine poate s stea singur . doctore. numai pentru mine. au fost c rate de tân rul Geiger. i englezii. f r iris. în b taia pe tilor. nu auzi cum vorbesc. de conversa ie. Babe ... de i i -am interzis.. ai dreptate. un act memorabil. oricum. ar fi prefect s fi fost informat în prealabil de locul unde voi înnopta i s -mi g o vizit galant . ai citit? Bravo. derbedeului. mi-ar fi f cut pl cere s te înso esc. ce urm re ti? Nu e ti tu omul care s . ha-ha. e] se înnebune te dup mobilele stil. nu-mi place s fac amor când îmi curge nasul. e foarte pozitiv în astfel de maladii subiective. cu domnul conferen iar doctor Ovidiu Minda.. cum se mai zice. Doc? Apropo.Peste alt s pt mân îl sun Mia Fabian. bineîn eles. am spus.. Gelu vine s m ia de la serviciu i-o bâzd r m din Bucure ti. hi. cu capul lor înclinat funerar. de la îuicea . i. doctore e prea lung. doctore.. ochii lor exoftalmici puteau fi în sfâr it v zu i de aproape. un program. atât.. în rest. i.. Rin-tin-tin. pu in ciocoial . A. Da -da. cu frumuse ile naturii i mai ales cu una ca mine. i dac te prinde c -mi dai telefoane. domni oarele Pogany. unde p re ferj la facultate. Doc mi-ajunge. da -da. pardon. m las rece domni oarele astea Pogany. gestionai^] (. pân mâine.. a mai regretat t de la familia Haiti.... doctore. ² Prieteni? De când? ² Ei. cu ochii lor frumo i de cavaleri medievali. c au fost chifle. el îi cunoa te bine pe Zeitvogeli. îmi pare r u. ² Nu vreau nume ic! spuse Minda. de data aceasta. cu ochii lor frumo i de cucuvaie. mai ales spuse de domni importan i. hi.. mergem s lu m vin de la Tulcea.i piard vremea a a. responsabilul i.. îns toat ziua de mâine mi -este dat .. da-da. «Biedermaier». .. n-are nici o leg tur cu familia. te -am su^at tii c Miu ei toata dup -amiaza... doctore. 13 în fiecare an facem o tur dup vinul cel de toate zilele. Rollex!. tocmai acum.. pentru completarea medica iei. am glumit. unt de cas . hai?! Ia spune-mi o minciun frumoas . el e pur i"simpj u Qe\u Babe al meu.. Nu -nu. îi spuse.. conversa ia conferen iarului Mi nc ia hi. mai ales acum.... într-o s li de la etajul Muzeului Republicii.. medicamente am i eu destule. evident. fedrocain i nu mai tiu ce tâmp eT m 14 i.. Br ila.. ce dracu. sunt boln vioar i trebuie s fiu menajat . tii tu pe cine! Ce-am c utat noi doi la Râ nov? Poate în amintirea vechii noastre prietenii? Ludmila tie de escapada pe care ai f cut-o. ÄHa. sfioasele. tii c a a le. ha. stimabile. a... dar nu de dumneata. pe nu tiu ce m ormânt aerian.. de mântuial ! ² De mântuial ? De ce? Re eta mea e perfect . mi-am b gat în nas rinofug. asta-i! Credeam c e de la sine în eles?! Vai. hi! Sper c nu te superi. Diogene voia^ s ^'z ici Da-da. i doctorul Minda îi propuse. la revedere!. hi! râdea Mia Fabian. ii minte c au i întrebat de el. m înghe i cu ifosele pe care i le dai.. nu. de care erai fericit c ai sc pat cu o re et a a. Miu a-mic are nevoie de dumneata! Da-da. pentru a doua zi. cu piesele aduse din America. cu timbrul ei pl cut... minunatele. vrei s fii Doc. vizitarea expozi iei Brâncu i. am luat i aspirin a sj pjj-a_ midon. a a. doctore.. dar. suntem doar prieteni. da-cja sufer îngrozitor. ² Va s zic nu vrei s fii prieten cu Miu a?! Asta ca s m râcâi. din p cate mi -e absolut imposibil. de i. lui tanti Mia îi plac minciunelele..pardon. ha. mai ic. bine în eles. Gelu? Nu tiai? E iubitul meu. i matale.. 15 ² Ce vrei. în sfâr it. da. a ha.. vai.. în stilul me\j j Gelu e perfect informat de manierele dumitale des vâr ite. cafea i ceai.. hi.. / ² Ei. cozon cei de cas .. ce dracu? Parc sunt Demos ene ^n butoi.. a.. pe unde ai umblat? A.. am mai mult curaj. s m mai deranjeze. hi. nu -i a a?!. i. din p cate... a a.... P p il . e incomod... în patul acela s sesc. pardon. Gejger sj în ultima vreme. la Policlinica special sau.. nici pomeneal ... scâncitoarele domni oare Pogany.. Rollex.. ha. îngrozi tor de prost plasate. cu timpul. nu -i a a? I-am expjjca pe larg. frumu elule. care înc mai alearg pe la farmacii.. tii mata!. dar.. a a îi chema parc ? Hartl.. nu f cu mine pe. am neap rat nevoie de. în cazul dumitale nici nu era nevoie de. cu ru ine parc . se puteau.. eu m dau ci e ceasul mor ii. undeva. Miu a-cea-Mic ! Spune-mi: ce dracu ai g sit la mine.. atât. E ti formidabil. ghici ce?! Nu -nu. Peste vreo s pt mân . ti. o s i g sim i alte nume. când e ti de fa . cu luciul lor patinat de vreme. sala meschin .. hi. el e QCJU Babe . nunu.. ce vrei de la mine? ² Nu în eleg.. nu tiu cum. i se pare cunosc^ acest nume?! Da?! M bucur i. hi.. în b taia pe tilor. uite ce proast sunt. de mult voiam s te întreb ceva. doctore. hi! Minda râse i el. tocmai acum când. ca s se vindece. când Miu a-cea-Mic e boln vioar . Gelu este st pânul. a a. ce r u e ti cu mine. la revedere! Complimente Ludmilei. z ri de aproape i pip i Regele regilor. de care auzise vorbind i la Zeitvogeli... trei feluri <je ^n\_ cea ." Q/. a dat apreciere plimb rii noastre la Râ nov. pu in snobism. încet.. A.

ce întrebare mai e i asta? A. ² . ² Nu-nu. ² Bineîn eles c nu-i adev rat. ha.. cred. mult îmi pas mie de adev r! Am spus ce credeam eu i i -o spun i ie... dealtfel am consider at.. dac vrei.. pomi orii sub ploaie. îmi face sil .. Doc. eu. al nostru. ce nesuferit e ti. nu m-am... haide. 16 Minda râse u urel. amestecate. din partea mea. eu i -am telefonat i am pus-o la curent cu plimbarea noastr în aer liber. las ciubucele astea. dac a fi tiut c . cu o femeie ca mine e im-politicos s nu flirtezi.. se potrive te! Si non e verro. de i sunt convins c te-ai plimbat vreo dou ore prin curte i-ai fumat o jum tate de pachet de ig ri.... pic. s tii. ² Ei.. tii c eu. te referi la faptul c i -am spus Ludmilei s . hai? S vii s -mi faci o vizit picant ?. te formalizezi sau nu! Ludmila a fost prietena mea i am crezut de datoria mea s . ² Ei. galant -picant . drept s spun. nu vreau Äs filtrez" cu dumneata.. ai luat-o în grav acum! Dar a flirta. tii ceva: vrei s l s m chestia asta? V prive te ce face i voi doi i pe ea o prive te la fel! P rerea mea despre tine i-am spus-o cinstit i. nu. în orice caz... i dumneata.Galant ! ² M rog.. ha. ² . s nu intru. atingându-ne dege elele. deloc. dincolo: ² M respec i?!. s intru. voiam s te... nu i-a dat inima ghes s vii s -mi râcâi la u ... când eram mic . ² Ei. am adormit imediat. dar ipocrizia asta m face s . ² i. îmi ajunge c am auzit-o o dat i. cu cineva cu care nici nu te cost prea mult.. în fa .. citeam o gr mad de c r i. c e o simpl excursie prieteneasc între dou vechi cuno tin e i. nu-i nimic.. m car o dat în via .... cum vrei. haide.. ² .... Altceva..... nu înseamn nimic mai mult decât atât! i -apoi... de asta... de i. i. v d c ai în eles despre ce-i...Dar. dup ce-mi spui i mie?!. ² Cum? M rog. nu e ti singurul specialist de pe continent.i faci . la castel... indiferent dac . jum tate de noapte prin fa a u ii tale.Iart -m . stimat duduit !... pot s i -o repet i ie dac . doctore. flirtul t u. ce. te asigur. ai amu it?!.. la Bran. ² Ascult . cineva pe care po i foarte bine s nu-l mai vezi niciodat .. Doar ai spus adev rul. la telefon. spuse calm Minda. ha! ² Nu-nu. nu-nu.... vai de ruine... nu -i a a.. în astfel de chestii. hi! ² Dac nu m în el.... hi. acum taci! tii c ai început s te por i cam ciudat?!.. nu mai râde... Doc. ² . o clip : mie-mi plac lucrurile clare! Dinspre partea Ärezisten ei" mele nu trebuie s . mi-au spus mie i al ii. dealtfel. ² Haide-haide. la Râ nov... e ben trovatol.....S o avertizezi c ... te-ai purtat ca un domn.. pic. ha-ha! 17 ² De ce râzi.. foarte sigur pe mine. i de asta te pot asigura to i cei care m cunosc.. ce romantic.. Ei. de ce nu râzi pe urm ... v d c te-ai formalizat i. s nu se m rite cu tine?! Normal. nu-nu.. brava ie. ai început s te bâlbâi! Te pomene ti c i s -a i umplut gura. nu se întâmpl nimic... de i. Äa filtra".... ² Nu tiu dac am spus adev rul.. ² . te pomene ti c i-a trecut prin cap s flirtezi cu mine. i.² Las -las ... dar promite-mi c ai s fii sincer. i feti a aia care ne-a vândut brânza aceea dulce.. nu exist nici un b rbat demn s .. vai de mine.. Doc! Ei. dar.. asta-i.. nici o clip ... ce dracu!. ² Nu-nu.Ha. d -mi voie.. cu atât înai pu in eu. spune-mi atunci: în noaptea aceea.. hai? Recunoa te! ÄS intru. po i s fii lini tit. nici nu mi se potrive te! Iar dac reu e ti s-o ag i pe Ludmila. pe care am mâncat-o împreun .. poftim..... i-ai povestit i cum m plimbam ca un leu în cu c . ² A. cam ciudat.. ² Ha-ha. ia spune. chiar dac nu-i adev rat.. la fel. nu-i adev rat?!. oricum. s nu încerci m car! Consider asta o obr znicie! To i prietenii mei trebuie s flirteze cu mine! Asta e prima condi ie! Nici o grij .. ² Ei bine... nu m îndoiesc c . nu m-am formalizat deloc.. ² Ciudat?! ² Da-da. am spus: ciubucele! Nu se aude?!. nu va avea nici un fel de consecin . la Râ nov. în loc de Äa flirta". fumând igar de la igar ..Nu.. s tii....i merge mintea. citeam i spuneam chiar. îns .. ² S nu crezi c umblu cu vorbe! E dealtfel i foarte incomod s te strecori de colo -colo i. ² Bineîn eles.. i -ascult .... promi i? ² Promit. spune -mi i mie. s nu intru. Ludmila e o femeie fantastic . câine! ² Poftim?!.. nu-i a a?!.?!" | ² . tii c te respect..... po i s fii lini tit . Ei... ² Am zis: câine! Ce-i place omului vrea s mai aud o dat . bravo..

i -am mai spus. Alo!. totdeauna. trebuie dublat efortul. m runtele sale automatisme din timpul unei conversa ii telefonice oarecare... nu.. dr gu ule. o pat obscur .. pe tâmpl ² de parc ar fi fost lovit cu un corp dur ² cu gura întredeschis . ² Alo. spaima lui. iar undeva. eu nu-l p c lesc pe Geiger al meu nici pentru Gregory Peck! Ne în elegem la pat ca doi copii de â .. ajunul Sfântului 20 Nicolae?!).. el începu s . Travers apoi. se ridic în capul oaselor. ² A! i mai grav! Cu atât mai grav! i vocea ei.. ci prin efort. un fel de astenie. a. respirând cu greutate. ca înc în atâtea rânduri.. ap rece amestecat cu z pad .". dublat frecven a. Al turi. Totul urc la suprafa . apoi. ca pe urm s m t v lesc cu altul.i continua travaliul. f r nume. printr -un simplu efect de reverbera ie. habar n-am.i mi te degetele. mi-ajunge! Eu nu m in de mân prin parcuri cu te miri ce sclifosit. O panic fizic . parc . resorbit .. copil reasc .p rea o vietate m runt . Minda ridic receptorul: 18 ² Alo!. pe o hârtie alb . cum spuneam. acum vorbesc eu. nu toate deodat . de curând? Era ceva de foarte curând citit.. Ceea spusese. evident. panic pe care propriul s u eu însumi refuza s i le explice. Nu. mult vreme. eu nu m culc decât cu un singur b rbat. a teptând împreun . ca un solo-bas. se îngro ar . cu spaim .. deschi i. trase un creion dintr-un recipient i începu s grifoneze absent. cuvintele îi r sunau înc în ureche. Minda d du din umeri.... eu i cu ea. descurc cu r bdare nurul receptorului.. Äinventa". coti la dreapta pe Calea Victoriei. ce sosise deja i care trebuia absorbit. gângurind. cu ochii mari.. cu o noapte înainte citise pân la ase diminea a. bineîn eles!.. Când sunt cu un b rbat care-mi place. ce . Äe"-ul începu s ipe primul. Apelul se f cea îns în gol. Äo"-ul morm ia în bu it. se auzi înc mult vreme în receptorul culcat pe t blia biroului i uneori. i mie nu-mi plac chestiile astea. dar. încât. ce anume?! Prostii!. se aglutinar ... Era o duminic dup -amiaz ploioas . el însu i fu uimit cât de u or î i învinse starea aceea confuz .. perfect eliberat de spaim . va lucra în continuare. Reflexul acestei spaime se repercuta i în ochii dilata i u or. pe jum tate... Miu a-mic nu s-a sup rat i te-a sunat mereu.. când celelalte sunete i grupuri de silabe sosir . s zicem. unde citise asta. ce nu i -o putea explica prea bine. din spaima aceea de câteva clipe. o panic scurt ... ². cu o anume ' certitudine. înc o dat .. se particularizar . ci. Va închide recep torul i se va culca!. plictisit i amuzat: în definitiv coexist m cu atâtea neclarit i. ² Cine. î i aminti c era duminic .. câteva minute dup dou sprezece. neidentificabil . de ce e ti urâcios i îi trânte ti telefonul lui Miu a-mic ?! Hai? Uite....." Apoi se concentra asupra celor ce se auzeau în receptor. ² Nu-nu. peste. Ce era de în eles?! Cu un efort. într-o a teptare a unui oc ce trebuia s vin . c era.. ÄIn punctul mort. Peste alt jum tate de or . ca un acompaniament într-un trio cu cvartet de jazz.. domnul-doctor-Pelicanul a catadicsit s se întoarc acas i s . Mia Fabian f cu înc o dat num rul. vrând s intre la Libr ria Academiei. aproape melodios. învierea mor ilor. unde st tu câteva minute în îmbulzeala din fa a G rii RATA. se întoarse i coborî spre Pia a Senatului.. atâtea pete obscure 19 coexist cu luciditatea. am îmbr cat-o în ceara disper rii i b rb iei mele i am l sat -o acolo... lu receptorul care emitea deja un singur tip de sunet. i eu am iz olat-o... o spaim .. da-da.. un bufeu.griji. m runt . sfâr it de noiembrie (sau începutul lui decembrie. st pânindu.. stridente. Cu acela i rezultat. din comoditate sau din igien . Ceea fusese cel care. gre it. spuse de câteva ori: ÄDa. sunetele acelea lungi.. exact în fa a u ii închise. Peste o jum tate de or . i deocamdat Geiger. ÄO fraz profetic !" f cu Minda i zâmbi înc o dat i sim i. i fu din nou uimit cât de u or î i putuse provoca acel zâmbet. se întoarse câ iva pa i înapoi. doctorul sta culcat. înc o dat . Bâzâitul se fragment . întins pe cana peaua sa de lucru. la miezul nop ii. pân când dom-niasa. da. în sfâr it.." i zâmbi. aprins . într-o anume ordine. o pat . Pelicanul.. Minda continu s dea din cap la bâzâitul acela u or. î i f cuse trei cursuri înainte de o calitate excep ional !.. cine.. O m runt migren . lucrurile. nu prea mare. confuz . de Äi". în inima sa ce b tea în vârful membrelor sale ²încerca s o ghiceasc . ² Iart -m .. Cine?! f cu Minda..... auzi el vocea cuiva. Minda urca încet bulevardul. cu.. de parc cineva în interiorul s u v zuse ceva... prins între barele sub iri de ebon it ale difuzorului...i râsul. de o or i patruzeci de minute trebuia s se afle în alt parte. era îns incapabil s . cine spusese asta? ÄObscur. m garule. urmat.. într-un m runt efort. cu o pat ro ie.... ce conta. apropo. în clipa aceea. o insect . te rog. i tu...... ce ciudat. Äextrage" acel zâmbet din el însu i. î i va dep i oboseala nu prin odihn .. ² N-am fost plecat. fumând o igar . m runt stridente. nu-nu. o spaim pe care el însu i încerca s o în eleag . întreg trupul st tea într-o încordare pe jum tate. un bâzâit insistent... pe care el însu i ² acel el însu i care se refugia în acea clip în trupul s u cel mai îndep rtat. încercând s refac în întregime fraza lui Ceea care exprimase perfect o stare ce se afla înc în viitorul trupului s u.... alo!. Pelicanul. cu Äoficialul". alo!. era perfect uitat . la început vocalele. de o or i jum tate. i-am spus c sunt boln vioar i trebuie s m doftorice ti.. se grupar i începur s prind un în eles.

s .. dând u or din cap. De pe atunci remarcase ce odihnitoare puteau fi. jilav . la urma urmei. eventual o Agatha Christie. Voia s . în general.. aprinse o igar . a. de iner ie f r nume. de i nu era propriu-zis z pad . Minda refuz îns . înfruntând înc vocea.. cuvintele altora. comod. Fuma i î i b u cafeaua. î i b u încet cafeaua i regret c nu avea un ziar la el. aceste numeroase oma-uri.. ascultând cu gravitate.. cu fâ urile aruncate pe un scaun. avea gambele prea scurte) o indian . duminica dup -amiaz . ce erau i ei prezen i).ias din starea de iner ie în care se afla. femei cu un copil.în Occident mai ales. travers i intr în cofet ria blocului turn." ÄMul umesc!" f cu Minda. domnule doctor! Ruladele ne-au venit ast zi. de frumoase. cum se spune pe nu tiu unde. i Minda î i b u cafeaua la masa lor. în anumite locuri mai ferite. în fâ uri. i porni spre o mas . mâinile lor frumoase. a c rei calitate deosebit i-o explica abia acum: M ria Felix o preg tea pentru el. f r scop ² s tr ie ti o dup -amiaz f r scop. ucenici sau haimanale cu câte-o iubit .) i o comand numai dup ce se asigur c nu aveau rulad cu fri ca.. inventariind-o cu r bdare. posibil. întunecat . a doua oar . aproape. un fel de M ria Felix cu gambele scurte. o convorbire nu prea lung . ca i asupra unui animal m runt.i aprind o nou igar . de agresive în tiparul lor blând. spre mirarea sa proprie. în svetere prea lungi. apoi. în jurul unei mese ovale. în mod Äspecial". pentru el oricum. a tept în frig ca cineva.. umoarea. nu. f r zah r. afar continua s plou cu z pad . i într-adev r. î n sfâr it ajunse la rând (Änu-i nimic. se ridic (în trecere. ce poate fi mai odihnitor?! ² se surprinse chiar Äaplecându-se" cu o anume curiozitate asupra propriei sale st ri. fete surprinz tor de tinere. Foarte rar câte. cu buzele strânse. inuman .i termine convorbirea. observase asta i cu alte ocazii. era deja în întârziere . iar el. lodenuri vechi. gândi el. explicabil. cu lodenurile lor uzate. de aceea i vârst . cât îl visase în adolescen . nu le ajunge pensia pentru o pr jitur . Era o . la un chio c de ziare. îl izbise prezen a b trânilor în cafenele. privind circular în jurul s u. i atunci. a tept destul de mult. tinerii str zii cu iubitele lor duminicale. ceru o cafea dubl . Era ora patru aproape. acest Ädomnule doctor" pe care tocmai îl exprimase gura aceea pu in cam mare. Reveni în cofet rie i. parc . Era o cuno tin . în apropiere. trebuia doar s dea un telefon etc. spre amuzamentul s u.. dar de. Reveni în cofet rie . serios. bine îmbr cate. o rug pe vânz toare s -i preg teasc o nou cafea. ceain rii. Apoi Minda se îndrept spre masa sa i a tept pr jiturile i caf eaua. de curajoase. se îndrept spre telefonul ce se afla în exterior i încerc un num r. curat. reflex. la urm .. el nu locuia prea departe. i dup o jum tate de or bun cei doi p rin i îl invitar s -i înso easc . mai ceru una. asigurându-l c se va sim i foarte bine. aniversau nu tiu ce. ca i cei doi copii. în rigola str zii sau în col urile cl dirilor. Minda se întoarse cu jum tate de trup. de frumoase. un Chase sau un Chandler. apoi se pierdu în fa a vitrinei cu pr jituri. Femei singure. în fa a vitrinei st tuse to t timpul aplecat. se opri.. Se gândi un timp la acel ziar. în . în timp ce îi saluta înc . societ i întregi de b trâni. crem niturile sunt de ieri diminea . z pada se depozitase deja. fumând to i cu o disperat i vesel plictiseal . cu din i perfec i îns . cânt rind în gând fiecare exponat i. cu ig rile din care mu cau. o b trân . familia plec . familii întregi. dar nu v sf tuiesc s lua i. doctorii sunt repera i cel mai repede. când se auzi strigat. Minda î i scoase agenda din buzunar. i. ci mai mult: o promisiune a z pezii. ÄAm avut pân adineaori.i conserve starea pl cut . Era foarte bine dispus. un tinerel. i crema e cam. Renun s comenteze faptul c ea i se adresase cu apelativul Ädomnule doctor" (o. care sem na îngrozitor de mult Äcu un doctor". de i. dintre toate profesiunile. sc mo ate. odihnitoare. dup câteva minute lungi. o z pad suspect . femei singure cu un copil. f r zah r). sprâncenele pu in cam groase. va s zic era cunoscut aici. colosal. se v zu asta când ie i de dup galantar. gura frumoas . mi carea cofet riei. urm rindu-i reac iile. dar care. cu ochelarii masivi. abia se r ce te i cafeaua!") i vorbi cu cineva. femei într e aizeci i aptezeci. Ceea visase revolu ia i un nume. era cu dumneavoastr la mas . mânuind cu aten ie linguri a de argint. se uit la ceas i afirm c avea program. ceva cu totul pl cut. sora so iei (o domni oar în jur de optsprezece. de i intelectualismul ei uscat l-ar fi indispus acum. de cincisprezece. ei. un coleg de la ÄFundeni". uneori erau acolo femei colosal de b trâne.. prin ce g uri se ascund.. dar cineva mi -a comandat un carton întreg. un b iat i o fat ." Minda zâmbi. ÄAvem. lumina. apoi renun i î i d du seama c n -ar fi 21 avut chef de nici un ziar.. pentru care figurile lor erau preg tite. cu figura lui grav . înc rcate cu ceaiuri i torte. exact raportul pe care ea îl a tepta. oamenii. cu so ia. mai precis. fu din nou în pericol de a renun a. de-aia s-au i terminat. tineri muncitori. atât de repede. în clipa când era pe cale s . în sfâr it. aproape caricat. dup ce lu la rând toate etajele. cu p rul alb. bunici. Unde erau b trânii?! i. el visase cu o tenacitate fantastic . îi explic frumoasa vânz toare.. i în^chii celeilalte sclipi o lumini de bucurie c între ei doi se stabiliser . p l vr gind în lini te. cu un carton uria de pr jituri. r spunse M ria Felix. duminic dup -amiaza? Probabil! De câte ori fusese în str in tate. ie i din nou la telefon.aisprezece. ca un mulaj dentar) i se interes ² asta înainte de a fi comandat indienele (surorile indiene!) ²dac nu aveau crem nit cumva. întinse. atât de dificile. domnule doctor. raporturi atât de precise. odihnitor. cum era de a teptat ² pentru sine însu i! ²renun la pr jituri. toate sorturile expuse.. cafeaua rece îl a tepta înc . ce ap rea atât de rar la el. urm rind din ochi. indic cu degetul vânz toarei (o femeie surprinz tor de fru moas . patru f r apte minute. prezen a celor trei tineri îl anim într -un fel. b trâni deloc ² unde sunt b trânii. în zâmbetul ei i al lui. înc înainte de a se a eza la o mas .-<4tur pe care n-o mai mâncase de foarte mult vreme (din copil rie? nu-nu. de convenabile. Ce s citeasc în ziar?! Ar fi avut chef de un policier.. cu un oarecare interes. se opri din nou în fa a vitrinei cu pr jituri i. f ceau undeva o vizit de familie. Se îndrept . familii. in extremis.

fu l sat s intre. clipind conspirativ din ochi. Acest fapt putea în ela îns . abia sesizat. Ezit o clip în sta ia de taxiuri (nu se afla. î i vârî mâinile în buzunarele pardesiului s u de c mil i o porni agale înspre Spitalul Brâncove-nesc. ce se acorda perfect cu acea duminic dup -amiaz . afirma tehnicianul. avea i unele veleit i Äartistice". Small gets in your eyes. apoi se precipit i derula câteva benzi. pe care silueta ei sub ire îl sus inea cu o necrezut for . apoi la stânga. cântase undeva într-un local dintr-un ora în Moldova. î i ap s p l ria pe cap. fals.i fixeze bovarismul. nu-nu. deoarece în casa ve nic deschis a lui Nestorescu. Nestorescu o strig totu i pe maic -sa i îi ceru dou cafele ( tia c doctorului îi pl cea s o bea rece). dup o noapte alb . apoi reintr . de 120 de ba i. un 25 tinerel de la estrad . într -adev r. ca i cum ar fi ie it de acolo în ajun sau diminea . când intr în camer Nestorescu.. care. lucru ce tr da într -un fel energia ascuns în corpul. apoi într-o sta iune climateric . pe care Minda o refuz . Trecu astfel o or . 22 23 bându. apoi. în fa a lui sau pu in lateral. aprins din clipa în care se a ez . politicoas . O coti pe bulevardul Co buc. franc plictisit . Era un ÄHohner" uria . el însu i nu fusese destul de mult vreme acolo). solo piano. suficient ca s . Oricum. înc somnoros. cu masa sa de lucru pe care se g seau risipite mii de uruburi. se apropia de sfâr it.. într-o vreme. tehnicianul îl puse la curent pe . de i f r prea mare ostenta ie! Cu cineva. el sim ea cu o anume certitudine c asta nu avea nici o leg tur cu nevoia pe care o sim ea ca undeva. Ascult câtva timp în t cere Moon light in Vermont. The girl oflpanama. în sfâr it.. telefonul sunase de câteva ori în acest timp. cu p rul alb. cu mama lui Nestorescu. cu o cea c de cafea în mân .. negri. buc latul.. avea ceva voce i. mai bine zis o amân . pe 11 Iunie. Dealtfel.'într-un anume fel. Minda însu i d du unul i. parc . Râzând. . apoi. cu Roii Garnerr. cel pu in atât cât era el în stare s . î i aprinse o nou igar . Tr ia cu cineva? se interes doctorul i primi un r spuns evaziv. i Minda p i în uria a camer -atelier a lui Nestorescu. amical . cu ochii cârpi i de somn. Eroii Garnerr. dar sta era un semn al pre uirii deosebite de care se bucura Minda i al rarit ii prezen ei sale 24 acolo. cu un: ÄUra. bine dispus. întrebându-l ce dore te. Cu astfel de palavre Äb rb te ti" trecu acel sfert de ceas în care doamna Miter convers .. a sânilor agresivi (mâinile erau cam mari. aparatajul doctorului era în perfect stare i c trecuse doar pentru o scurt vizit . l-ar fi odihnit dac s-ar fi aflat pe undeva. cu o bro a de argint la gât. dure). mai avea un pachet la el i va fuma cât va avea chef.. în ciuda ochilor enormi. era total lipsit de senzualitate.i ceaiul. Nestorescu fu pu in uimit aflând c . l mpi-radio. Era trecut bine de cinci. îns cum p rin ii ei locuiau în Bucure ti i ea îns i era bucure teanc . i ceru o Ä igar bun ". nici o ma in în sta ie). hazardându -se în lapovi a de afar . cu ochii umfla i. Trebui s sune înc o dat pân când se auzir ni te pa i. Oscar Pieterson trio. Telonius Monck. dou femei îngrijit îmbr cate. pasiunile ei aveau drept suport aceea i m runt fixa ie artistic . câteva difuzoare i aparate în lucru... care î i ceru scuze c nu îl recunoscuse i tent imediat un microconsult pe care Minda îl satisf cu. în dosul lemnului. în ciuda aparen ei ei de Äfru moas spaniol " (o frumuse e cu un chenar vag trivial. înainte de m riti . friguroas . curat. d du din umeri Minda. dealtfel. cu orice duminic dup -amiaz ). dealtfel. i în acest r stimp. g sind ceva pe placul lui Minda: Dave Brubeck Quarter. apoi. ceru altceva.. contacte. pe scurt.. O chema Tanti Miter i era so ia unui ofi er de pompieri de la Constan a. se vedea c era o obi nuit a casei. un sezon. c su a avea i num rul c zut. dup felul în care se mi ca. Sarah Vaughan.. se sun la u ^ i în camer intr impetuos o femeie de vreo dou zeci i cinci de ani. inimoas . scoase de undeva o sticl de whisky i o puse în fa a musafirului. uneori. P cat. cât fumase ast zi? Refuz s mai calculeze. dup cum era u or de observat. m runtul. Tanti.. vagi. Minda. apoi ea disp ru afar . în spiritul so iei de ofi er. cu întreaga sa instala ie de ÄHi-fi". b trâne!" i: ÄDe ce n -ai telefonat?!" îi oferi o cafea. Pe una din str du ele limitrofe pie ei se opri în fa a unei c su e cu grilaj la strad (pierduse câteva minute pân s o g seasc .. cu o geant pe um r. ro ii. Nestorescu introduse o rol cu muzic beat. f r s tie bine de ce.. Lâng fereastra înalt .] brunet . jazz-u\ u or învechit al anilor '50 care îi stârnea doctorului o anume melancolie radioas .. Minda cu datele ei civile. cu domiciliul în Constan a. timpul. i ajunse la Arenele Libert ii. apoi intr în curte i sun la o u ce era protejat de o minuscul marchiz . înalt . u or lâncezi. igara. Apoi. cu o oarecare ov ire. venea cu acordeonul i delecta o întreag societate. tocmai când se preg tea de plecare.disperarea lor vesel . s se între ie cu b trâna Nestorescu. u a se deschise i ap ru în deschiz tura ei o b trânic . De i voise s plece. apoi renun tocmai când se apropie una. de fapt un membru al unui grup solistic. Doamnei i se lu pardesiul. de mai mult de jum tate de an st tea în Capital . cu p rul strâns într-un coc. îi scrise repede o re et pe care o paraf i avu de luptat apoi cu scuzele mamei i ale fiului pentru tapajul de rigoare. piuli e. plinu . aproape cinci i jum tate. când Minda ie i din cofet rie.. doctorul se între inu câteva minute cu mama tehnicianului. nu juca nici un rol. trona un difuzor uria . un scotch autentic nu era la îndemâna oricui. Era o Äfat bun ". obi nui ii ei intrau dup o jum tate de an sau i mai mult cu acela i aer. prin apropiere.. Sosir i cafelele. sau în fa a lui chiar! Lui îi muriser bunicii i poate de aici. de curând lansat.

cu din ii ei frumo i. mai bine o escapad din ceea ce devenise.. Obliga ia de familie fusese Ätri at ". mutrele lor previzibile. o dat c g sise. din eternul calcul al lui: la ce folose te? Sau: Nu e în program? Sau: E plicticos! Evident. în iner ia aceea de duminic dup -amiaz . în sfâr it. ajutat de Nestorescu s se dezbrace. dar Tanti. a doua oar . i în camer intrar . Era vesel acum. nu -i a a. Iar i sintagma asta idioat . cu un cap îngust. el însu i! In sfâr it. prietena lui Nestorescu.. în orice caz.. a fost un domn. mediile acestea previzibile. petele acelea palide.. dup cum povesti. ² Cum. m runte. dealtfel. orice indian veritabil . s se usuce.. ud. inutil. negru. . într-adev r. ² Ei.. în casa aceea str in .i din când în când. Ajunge o obliga ie pentru o duminic . pentru c . i-am întins-o! râdea. pur i simplu am fugit. tactul. în ciuda cursei pe care o f cuse. iar seara. nu tiu. îl a tepta Ludmila la o familie prieten .. foarte bine îmbr cat. inclusiv cei vegetativi. Trebuise s fac o vizit de familie în dup -amiaza aceea. cu nasul fin. i care îi zâmbi. hainele lor previzi bile. cu toat gura. iar la un rest ur n el care îi zicea ÄTimpuri noi". blond .. din care se ie ea pentru totdeauna. derulând o band . o odihn real a centrilor s i nervo i. zâmbetele. ei pot deveni i vulgari. din ceea ce era el însu i. flatat . fumând cu l comie. frecându. ceva extrem de vag. ca s g seasc acel Ä5 stele". da-da. deci i lui. curajoas . sau pentru a doua zi? Era odihnitor. am fugit. nu-i a a. valurile de p r negru.. singur . Avea un zâmbet cu adev rat fermec tor câteodat i se vedea. formidabil. cu din ii nu foarte albi. V zu scena în gând.. unde îl tr gea ea.i pusese un batic. s-a legat un tip de mine. i o m tu de-a noastr .. ce inea o sticl de coniac în mân . în care se intra f r nici un fel de crispare.. iar r uladele cu fri ca. cu p rul lung. ² . a venit i sor mea cu b rbat-su. dar. Clark Gabie nu poate fi jignit duminica dup -amiaza. plin de fum. nu se mai vedeau deloc. mai mult chiar. din ceea ce trebuia s fie el însu i.. cu tâmplele concave. te pomene ti c tot din pricina ploii? ² Mai plou ? întreb el. ud pe fa de ploaia de afar . cu feti ele.. o or i jum tate chiar. pe care o prezent i celorlal i drept Ädomni oarajjabriele cu. îi i comandaser aceast escapad : dou indiene cu fri ca! Ce prostie. Tanti Miter reintr în camer a doua oar ² când ie ise? ² cu o sticl de coniac 5 stele. fericit acum de ploaia care o adusese aici i care o separa de mediul ei familial. la opt. Când s ies. Duke Ellington and his bând. tot un Ädomn doctor". restaurantul sordid. i acum. nu.. ceva ce. de la Turnu-Seve-rin".i p rul cu un prosop mare. se sim ea asta foarte bine. i Minda se gândi c în definitiv i el Äfugise" de ceva în acea dup -amiaz . întâlnirea cu ea era o obliga ie?! Prostii. ziua. gras i frumoas . abia acum doctorul observ c Tanti era ciupit de v rsat pe fa . uscân-du-l. cu mâna dreapt . nu se g sea decât Äinfectul de 3 stele". de lume i un ins elegant ² ce în elegea Tanti prin elegant? ² cu o must cioar Clark Gabie. dar pentru o escapad . care se pare c auzea totul din antreu sau din camera vecin . pentru c . care îl odihnea ea îns i.i usuce p rul lung. o escapad din el însu i. era exact cuvântul: o escapad . aran -jându. punându-l la punct f r s -l jigneasc .. ha! I-am spus s .. pentru succesul fulger tor. orice indian e f cut cu fri ca. duminica dup -amiaz a unei femei? O astfel de victorie. b trânul Duke. împreun cu o tineric . burghez. foarte sub ire îns . din acest unghi. astfel de oameni sunt plicti co i dac îi întâlne ti prea des. i se surprinse imediat gândind cuvântul Äobliga ie". într-o astfel de dup -amiaz . obositoare cumva. ha. sta era cuvântul: o pornire ugubea ! ² c reia ar fi o puerilitate s -i rezi ti. amân plecarea. expe-diindu-i o fraz femeii aceleia înalte. uneori. bineîn eles c nu. unde erau invita i ambii.. Minda renun îns . ceru o igar Äbun " (din care avea Minda) i declar c un p h rel de coniac i-ajunge. pe la câteva restaurante i cofet rii din apropiere. în rest.se r zgândi. toat diminea a b tusem aluatul pentru cozonaci. acel Ä5 stele". Slava era mai înalt cu un cap decât tehnicianul. Din câte asemenea sute de succese nu e f cut via a. dar când am v zut ploaia asta împu it de afar . urca din adânc o pornire vesel ... i propuse s -i împrumute o bluz .. dar ie irile astea în tot felul d e medii. nu tiu cum. singuratice. ai ajuns pân la la? se mir Nestorescu. Äfrumuse ii" ei. i Minda se pomeni zâmbind i el. observabil doar când st tea într-un anume unghi al luminii. o escapad de care nu va lua nimeni cuno tin . avea o must cioar care nu -mi 26 27 inspira încredere. iar pân la opt mai avea o or bun . d dea o anume ambiguitate chipului ei. intr i b trâna. De ce s nu întârzie.i rad must cioara i o s mai vedem pe urm ! Râse i Nestorescu. chiar i surorile indiene.. toate astea erau. sunt de ieri diminea . Ai mei m-au rugat s viu la ei. cu vitalitate. deschis tuturor. care. inteligen a. i ie ind încântat de dou ori. care a comandat un carton întreg. unu' care se plictisea.. ² Fantastic! r spunse Tanti. m run i. cu o mare admira ie... refuz chiar. cu familia. Domni oara Gabrielescu era la fel de înalt . de fapt. neregula i. Ce. de ce s -i rezi ti?! Numai dintr-un simplu automatism de voin . Slava. minute întregi. cu acelea i mi c ri de-acum o or ale Tan ei Miter. crem niturile nu sunt proaspete. care venise în Capital pentru o restan sau un examen de f r frecven . s .. ce dureaz câteva minute. negru. Se auzi apoi.Nu mai suportam singur tatea ast zi! tocmai declara Tant i. ugubea ² da-da.. dintr-un reflex de voin . i de i ar mai fi putut da un telefon salvator i trece o jum tate de or pe la. în timp ce tehnicianul o cert c nu. vesel . pentru câteva zile mohorâte. ajunge pentru fuga aceea prin ploaie. ce conteaz ? f cu Tanti. am spus c m duc pân în fa . la mine. nobile.. cu o m runt la itate. fa a ei era frumoas . probabil.

ferindu-se de b ie ii în jur de zece ani. de dou ori. unul se pare c instala sistemul de difuzare într-un mare restaurant. Când Minda se ridic în picioare s plece. pentru c pr v lia aceea banal .. aruncate.. 28 29 ca orice loc. mai avea o toleran de jum tate de or . mesele ude de vin. Sorina sau.. î i vâra capul. strigân-du-se. ceva cu Är" i cu Äi".. ploaia încetase doar de câteva minute. comendatore?!" ² un tangou importat din perioada de dinainte de r zboi.i umerii ca orice c l tor înfrigurat.i umerii. ba nu. minuturi la comand .. grav .. J^aul i Sever. i el se tr gea prudent lâng perete. d du din umeri. tocmai pe cea pe care o cuno tea cel mai bine. Ce f cea el la ora asta? S -i dea un telefon?! D du din umeri. nu prea gr bi i nici s ias i nici s joace. probabil. trecu. tramvaiul oprea cu scrâ nete muzicale în sta ia din apropiere. cei trei schimbar fraze criptice celorlal i. m slinele i brânza vis toare din galantarul pe jum tate gol. se putea observa asta dintr -o privire. amuzat de propriul s u gând Ä galnic"... gr tar special. ca de obicei. r t cit . r ut cios îns . gândi el. i ele râdeau pentru eternitate. cu capul acela îngust. Minda ie i exact în clipa Äcând nu mai era nevoie de el" i constat cu bucurie c ploaia încetase aproape cu totul. se mai auzea înc . îl sim eau în mod special. va p l vr gi cu soacr -sa. i gr bea pasul. era. Trecu pe lâng un cinematograf în fa a c ruia se g sea o gr mad de lume pe care. î i retu a coafura la o oglind din antreu.Slava. plictisite.. cu melodia lui zdren uit . pe o etajer înalt de metal. ro ii în care se anun au ÄFripturi. i. nu ast -sear .. scuturându. salamul trist. încet. râzând la nesfâr it de fraza aceea banal pe care le-o spusese superiorul lor. dintre care unii. lihnit. cea mai mare parte. Agripina! Minda zâmbi. rece. bere toat ziua". te pomene ti. Câte o pic tur de ploai e. vinuri alese din cele mai renumite podgorii. ca un câine sc pat din buc t ria restaurantului.. se putea vedea asta prin u a r mas deschis . în bidonul cu l turi. ce foiau pe acolo. pentru o cunoscut orchestr . unde nu avea chef s intre i unde Ceea nici nu-l invita. în loc s-o ocoleasc gr bit. Trecea pe lâng restaurante vesele. Äam nevoie de mi care. care le s puse ceva./ prieteni ai lui Nestorescu. tehnicieni sau amatori de radiofonie.... de i. tava cu fleici grase.. i dac dobitocul nu va fi acas . i Minda î i imagin strângându. nu reu ea s .. care -i pl cea. da. provinciala.. aventuri cu probele instala iei etc. luptând cu tenta ia unei ig ri. chitan iere. h mesit. la col . o pl cuse chiar. dar el nu fuma pe strad . nu-nu. unsuros. care ap ru. plictisi i.. cineva îl îmbie cu bilete pe care le refuz . în fa a lor câteva borcane imense de sticl . str zile se popular . duminic seara (sc pase. prin spatele celor trei femei. era un film pe care nu-l va vedea niciodat ! St tea i buchisea.. tot drumul sau o parte din el. preocupat. Francisca i. cu exact atâta ironie de cât ar fi avut nevoie dac prietenul s u ar fi fost de fa . perfect inopinat . de nas. studentului.. inteligent. un tangou ce f cea cu ochiul. cum dra cu o chema pe a treia.. apoi plec . stai. se va mai întâlni de multe ori cu el. strângându.. Sabina. totodat . Francisca i. pe cea mai mic . cât de departe te poate urm ri un tangou? Ia uite. care-i f cea sil i îi pl cea. veselia celor din untru... deformând o fraz de-a lui Ceea.. Minda mergea printre trec torii mai rari acum. sau mergea el oare atât de încet? S gr beasc pasul..i aduc aminte al treilea nume. nu f cea! în definitiv. un tangou care alerga dup el. termene. la procedur . bineîn eles. era un gând Ä galnic". Ce ciudat. în definitiv. Trebuie s m mi c. cu bretonasul ei si conversa ia matur . prin vitrina de sticl .i continue drumul pe jos. un câine care venea. vreo zece clien i.i agate p l ria în umbrela unui aiurit care îl i privi cu o furie infinit . dup câteva zâmbete i dup ce pred un pachet b trânei. de col ul gurii. Tanti Miter disp ruse.. din Ätutun selec ionat". cu vitrinele aburite. în care ap reau nume str ine. pen tru el. afacerist. pentru c era un tangou care l-ar fi putut mânji. râzând. îi va ar ta el lui. i toate trei râser . formule de l mpi. lip ind. un tangou de lat. cu un rânjet cinic pe botul s u ascu it. a a cum f cea de obicei. mul i din ei trafican i de bilete sau amatori de unul. la Codul civil. încet. dar numele nu se constitui în nici un fel. un tangou ca o cutie de ig ri proaste.i cânt un lag r. c se dep rtase de cinematograf i de sta ia de tramvai. i el tres rea i se felicit pentru ideea pe care o avusese de a parcurge tot drumul pe jos. î i avea mirosul lui. la medicin legal . unul purta în mân un magnetofon mare. apoi o tergea satisf cut. un b rbat cu p rul c runt. femeile continuau s râd în clipa când el dep i col ul i ele r maser astfel. în casa aceea în care el fusese o singur dat . Irina. dar nu. c utând prin registrele aflate.. în curând îns . circu ite. ca s pot sta pe loc!" parafraz el din nou. sau la cine tie ce tâmpenie. sau. etc. pe care. ce prostie. cum le chema? Sabina. pe care acei in i. cât p-aci s .i umbrelele. acoperite cu litere mari. lovindu -se u or de cei ce soseau.. în mijlocul familiei sale numeroase . în primele minute. se a ez la telefon.. Se hot rî s . i -apoi fumase o gr mad în acea duminic dup -amiaz ! Acea duminic dup -amiaz ce alunecase în cosmos. de i se chinui un minut întreg cu acest lucru. i le comunica celorlal i doi ultimele achizi ii. ca i în fa a vitrinei de cinematograf. la timp. i Minda trecu al turi de vitrina de sticl i. i se lipea de frunte. de eterna Äduminic dup -amiaz "). intrar pe u doi. aluzii la socoteli comune. printr-un acord tacit. ap ru mai bine zis. se puteau z ri trei func ionare ale ÄLoto" -ului.. f r nici un scop precis. era un singur lag r în toate aceste localuri ² ÄVrei s . va cump ra de la cofet ria M riei Felix un carton uria de rulade cu fri ca i îi va face o vizit . printr -un . se opri câteva clipe în fa a fotografiilor di n vitrine. de cât mai mult mi care. o v zuse în dou rânduri. dup ce se mai învârti printre cei ce a teptau în fa .. nu v zuse filmul i se surprinse cochetând cu ideea dac s intre sau. cu atât mai bine. din nou: ÄVinuri selec ionate" i înc o dat : ÄVinuri vechi". in i a â a i de mirosul locului. pref cut. de i nu se gr bea. greu. în sfâr it. cu cele trei feti e adorabile. în urechi cu sunetele viorii ce cânta acela i lag r. se integr ei.

a a cum se cuvine cu logodnica unui viitor coleg. scâr âite. mai mult decât probabil. miorl ite. negre it.. zi i noapte. mai reu it decât el emblema sa intim-social . sezonul viitor.. dansase o dat cu ea. i se gr bi s intre în discu ia general . cu ochii rotunzi i fic i. a teapt numai s . ea îns i. imagineaz . optit. demagogii. ce nesim it. ca o uria mân înm nu at . încheieturi. intr într -o anume vibra ie. cu din ii sclipind. clanul s u.. ce dracu. care se întind cu oricine. era convins c b use cu mult mai mult. dac ar fi fost singur. care îl cuno tea atât de bine. scopâr ite. aproape f r ca el s-o simt . cu patul ce se învârtea u or cu ei.. cu decen . mai mult decât atât. ultima terapeutic a cancerului ganglionar. reprezenta acum mult mai bine. cine tie. da. nu mai prejos de. lent.. tr i o veselie ciudat . Da. cu grupul din care se ridicase i nici cu îmbr i area lor. de acest lucru era convins.. în jurul lui dou sprezece. închipuie . de omogen . cu o lucire de râs în ochi.i c . dar cum. prietenii lui i înc mult lume se bucurau de pe acum. fotbal (în trecere). o felie de friptur rece. era hot rât.în aceea i sear (sau era a doua zi?!) în orice caz.. la Nestorescu.. închina i domnului. lu e... cu un nou director general în Ministerul S n t ii. El o privi pu in uimit. între dou sprezece i unu noaptea. clinchet de pahare. dar în gând i-am spus: «Turn tor ordinar. la Velici. el.i m rturiseasc sie însu i acest lucru. despre cauciucurile române ti. i el se bucura c era calomniat. ce se rotea încet. cu gura plin . nimeni nu se întreba dac Minda va fi de acord sau nu. castravete. înduio at f r s tie de ce. distinse subit râsul ei care se rostogoli acum identic. Salvador Dali. n -ar fi f cut acest gest dizgra ios nici dac ar fi fost singur. lâng el. ar fi fost tentat s -l fac ! Se amestec apoi printre ceilal i invita i. uitase? o luase pe Ludmila la el i o iubise. de parc i-ar fi fost pe sfert tutore sau unchi. de zid. care se va solda. de ce ciudat ? întreaga sear dans . glumi.. vicontelui de Hippokrates. într -o audien . . dar. descompus.. la câte va minute dup ce intr i d du cordial mâna cu toat lumea (nu era ultimul). veneam spre cas i. un clan întreg. frânturi întregi f r sens. toat lumea vorbi. o ridicare de pre uri. câini de ras . lip ite. pe ea.. i el o urm rea. într adev r. ceremonios. convers aprins. a. pu in înduio at. i auzeau murmur de voci. l ui îi pl ceau tangourile. avu spirit. ei doi. da-da.. h rt nite. un miracol totu i.i. nu în elese. un râs ce nu avea nici o leg tur cu serata lui Velici. se rostogoleau încet. Ludmila. era a teptat la ministru. de sensibil . un p h rel de whisky. coate. sclipea deja. citind pe fa a ei ² a a cum ea citea. Ludmila. totu i.. cu câteva ore înainte. mai ales tangourile cârâite. pocher. mi-a întins mâna. da. c b use într-adev r. ce decis.. târnosite. primi o farfurie mare cu ciuperci. cu echitate i acelor frânturi un sens?!. Ro ea. nu. îl împingea cu blânde e înainte. trebuia s aib curajul s . în patul lor cosmic. str lucise acolo. tot mai limpede. care se afla la cel lalt cap t al salonului... cu r spundere. v zând. toat lumea era la curent c lunea viitoare. iat . oamenii cu greutate moral . evident. ea era acum. noul ministru. a doua sear . b use! i atunci abia î i aminti c b use. unsuroase. i în aceea i clip fu fericit c o p c lise. la debitul la care m opresc totdeauna când. un râs al nu tiu cui. tr dându. viitorul va restitui cu generozitate. imprimându-le acea abia sim it senza ie centrifugal . iat ce repede. a â are. pe chipul logodnicei sale. s mai conduc i oamenii de autoritate. apoi despre Italia. mod . cu un început de uimire. acela i pân la micron. cu bra ele sale puternice între care 33 luneca ea. tacâmuri lovite de por elan. maionez . profesional . pe care el îl ignora pe jum tate.. o voce de femeie... voia s -i spun . apoi mi c din cap: Sigur c da. ghicit. ciudat de vast . se transformau într -o pereche oficial i. care Äse d duser " la ÄRomarta". metacarpiene izbite u or. de la familia Velici. i-am strâns-o. serialul de sâmb t seara. poate f r sens atunci sau în trecut. pe jum tate amabil. un accident de cale ferat . aproape. cu fine e. Ä. O dat Minda o auzi. care îl intuia atât de repede: pentru c ea. acela i lucru pe fe ele celorlal i ² succesul s u social. lovindu-se o dat cu antebra ul ei sub ire. masaje. abia în clipa când form num rul ei î i d du seama c asta voise. neam hot rât. ea era deosebit de vesel . homeopatie... dup cei aproape dou zeci de ani. ciorapi flau a i b rb te ti. s mai dispar impostorii. dar. chiar bârfi pu in. cu siguran . chiar i tangourile de acest fel.... pe mâinile sale?! Probabil. în col . un pahar de vin (lucruri pe care le dapozit în grab undeva). i acest lucru nu era adev rat! Pe ce se vedea c b use..Ia uite ce comic. în care ciocoiul / din el era perfect democrat. undeva sclipea ceva i îl ascundea. cârâite.i contururile. o scul din somn pe Mia Fabian ca s -i spun . i ncon tient. i -ar fi frecat mâinile.. pe te alb. de t blia joas a patului. deodat . marchizului.. adic . amuzat. 32 el. de t blia patului sculptat . a a cum credea ea... care se desprinsese dintr -un grup în care cineva povestea nu tiu ce i.miracol ieftin. pe drept cuvânt. s mergem la Sovata. o tuse scurt . era ceva care sclipea pe hainele sale. oricum. în patul lor. acela i râs. mercuriale. despre grip . un demagog ordinar. Lizbeth Taylor i Burton. era chiar acolo. îl calomnia.. râzând în întuneric.. în prima sear . de noptiera care respira cu siguran . maz re.y tangourile. 30 31 ² Ai b ut ceva? îl întreb . Minda.. ea î i p strase întreaga veselie. pe jum tate a â at..» anul acesta. casta sa.. un gust pe care-l împ r ea cu oricine. Se vorbi despre ploaie. r splata se apropie. consilierul ministrului. se pare c . sosesc acas i-l g sesc f când . sub ire. despre mod . logodnica sa Ludmila! O iubi. speciali tii.

. bizar!. privi i-l... globurile fosforescente ale acelei pânze de aer întunecat. cineva deschise geamul înspre bulevardul pustiu. familiare. 35 ha. A. în cel mai m runt scâncet. pleoapele aproape închise. ea se învârtise ca o rozet întreaga sear .. un înger de gips. ha. pa i. filme. . da-da.. ce se tr da în orice mi care. t ind întunericul acela fals.. într-o societate-coral. bizar. spune-le i tu chestia aia cu generalii i ciupercile. stai pe marginea patului. dozarea era cu totul alta. printre clinchete de pahare. cuminte. sub un baldachin provincial.. un Ätrouble-fete".. Valentin i -a atârnat. strânge pumnul.în injec ii i goutte-â-goutte.. domni Äpân în vârful unghiilor". de târât.. clanul lor. surâz tor.. înainte. un robinet deschis care sclipi o clip . aproape stridente. relaxat. dac ave i vreo umbr de îndoial . îngerul lor de gips... tibia ei lung .. nu se întâmpl nimic.. frecându -se unul de altul. într-un cavou provincial.. gen unchii. ca ni te icnete puberale.. tu e te. ha. bizar!. dreapt . a. am aflat îns prea târziu. t lpile ei sub iri. se în elege. apropo. surâz tor. ce-i cu fesele astea.. da. O. cu faldurile fine de marmor în jurul trupului adolescentin. palmele care se întorceau. lipite una de alta. Ia uite. mul umesc. buzele sub iri. panicat. auscultat. pe el. vocale i râsete. asta-i bun !. invizibilitatea lui masiv . înc o dat . unde e pr jitura mea. schimba pentru el frazele de r igoare cu toat lumea. privit. cu ce m run t bucurie mereu reg sit . îmbrac -te. o parez facial . i pe unul din degetele mâinii stângi pata sub ire a unui lichen tân r. cu toate c . Ha. clasic . sânii albi. tenace. Indiferent ce-ar face Nixon. ie ind. acestea. o ciudat sonoritate.. real . logodnica lui. e complet destins. împingându-l cu bun voin . pa opti tii.. din ii lui. un ve nic rigid.. Nu -nu. lipit de craniul delicat. zâmbindu-i.. ie ind neobosit din opacul acela ca dintr-o istorie posibil .. p rul în bucle suave. pân sus?!. m simt bine a a. gura mic . am noroc c mama. îmbrac -te. înecându-se 34 în gol. adânc. din nou murmurul difuz de voci.. lovindu -se de peretele difuz. coada s-a format pe la dou diminea a deja. vis toare. de limita frun ii... în urm . de metal. de p r. ca într-un desen surrealist. cu prietenie sincer . cald . adânc... lingându-i. anemic. pe jum tate incon tient. gemetele ei mici." Da. ce sclifosit . câteva femei-voci se aplecar pe geam.. Virgil. dumneavoastr ce p rere ave i?! garoul.. de undeva.. bizar!.. privind în urm c tre ei. ca într -o fars . înc o dat .. uite aici. una din sutele. îi spal . c nu vrea s strice nim nui bun dispozi ia. mul imea aceea. uitasem s te întreb. un mormânt cu o piatr funerar . zâmbind u or buim cit. sus.. cu un înger mortuar. râsul ei.. oameni Äde bine". nu-nu. cu palma. de vârsta lui. Äridic bra ul. picioarele desf cute. cred c e organic. vine aproape zilnic. ajunsese Äom-de-bine".. bra ele ei în unghi. fe ele lor bune. asta o am de la Floren a. de tacâmuri.. pr jitura mea. îi c utau. cine spunea c el e un tiran. încruntat. acoperind ca un cearceaf flutur tor patul. discordând cu veselia ei. mormântul lor dublu. de m cinat litere. întinde-te pe burt . dintr-un bazar. în lupt surd . coapsele ei ce vibrau.. o împingeau. pe jum tate. ap ru. la unul din ei. abia sim it . tremurând ca într -un chenar. ghicite în infraexpresia lor. ca între in i bine crescu i. o genuflexie. el o iubeai cu un fel de furie. parc .. un s lbatic lipsit de sim ul umorului... ha.. ce sfâ iau. f r s vad nimic. ce c l torie. sudoarea ce sclipea în întuneric. am spus c refuz s folosesc a doua oar . cu calm voio ie. ca un tic-tac.. greac .. casta lui str vezie. în genunchi. el.. interminabil . din mit. respir adânc. cu capul fin. de înc p ânare. al lui. ha. cât e ceasul?.. ha. o reculegere trist ." . Am s folosesc toat bucata. moartea lor dubl . p roase." i-acum ei îl împingeau cu blânde e i voio ie i el privea înc . o fars benign . îi plimb . se încurcau în p rul ei.. dezbrac -te. dar aici.. însp imântate.. plecat. mare. întors. din întunericul din jurul c rnii ei albe. ha. tratabil .. o «oz ». nu-nu.. în râsetele ei rare. dar aici. Äunde-i tirbu onul. patul lor dublu. pe-o vreme ca asta nu-mi simt ceafa. patul lor dublu. de cârti ... bra ele lui puternice.. dezbrac -te.. miile de caste. clinchet de pahare. murmurul acela confuz-distinct ap ru din nou. pe valurile unei m ri provinciale. cu siguran . ÄNous aurons des lits.. spart în fâ ii incerte de lumina lor mat . un scaun pe podele. de pome ii obrajilor. buzele sale i se lipeau de arcade. într -o triste e calm .. paharul meu e acolo. clipocind..i respira ia.. ha. ine. de b rbie. râsete peste tot.. de mar mur . disp ru. o u trântit . genunchii sub iri pe care el îi prindea incon tient.îmbr ca i-v . aplecat. mormântul lor dublu ce îi a tepta surâz tor. ha. ce izbucni victorios. elegant trist . mul umesc.. ea îi anticipa triumful... o r suceau. las mâna moale. ha. cuierul eîn col . inteligente. printre toate. se întindeau spre ea.... a fost. buim cit.. am i eu num rul. înfrigurate. perna c zând cu o bufnitur surd pe covor. Cici. subacvatic. ecagheul când l -a f cut. sudoarea îi unea deja... de pip it. un cordon din acela i material i un singur nasture. de t blia patului ce avea. o netezeau cu mi c ri cvasi-brutale. deschide gura. care. dup dou zeci de ani de munc . el i cu înc un mucos din vecini. se r suceau moarte în jurul încheieturii. d -mi voie. face lec iile cu ei. o basculau. sor d -mi foaia. e bine a a. p rul fin.. toate luptele sunt drepte.. S -au dat ieri diminea cauciucuri pentru «Dacia 1100». agentul lor electoral... mai las -l în pace. ca s arate c în elege de glum . sub iri. cearceaful mototolit sub ei. oval. d -mi voie. de ureche. deoarece i el era. întoarce -te... privi i -o pe Ludmila. întunecat. în genunchi veghindu-le moartea. doare aici. plan e..?!. halucinant . undeva.. Biochemische Zeitschrift. luminat. în întuneric. la fel ca i întunecarea lui. d -mi batista. de forfecat.. cu mâinile împreunate. vai de mine. ha.pltins d'odeurs legers/et des divans profonds comme des tombeaux". pe care îl am deja. vai drag . maxilarele sale puternice.. la aort .îmbrac -te. palpitând stins..exerci ii Yoga. ha. drageurile nu-s reu ite.. palmele acelea fine. ha. asta-i bun . la un col de strad provincial . într -o contemplare trist spre în untru. privindu-l în ochi.. unde e garoul..

² Haide-haide. ha. i disp rând. te-am sculat din somn.. s cump ra i coniac! Porumbeii.i saliva: ² tii ce voiam s .. abject. numai pentru asta. sau. nu se iubiser . în sfâr it. pe care i-l d ruia. prin ploaie i la nu tiu ce cârciu m . dar. atât de real (poate mai concret . dar parc ea.". mântuind. de sincer . deloc îngâmfat . al umanit ii sale oricum. nu tiu cum. fericit . cald.... se acuplau. la fel ca de un co mar. a ei. pur i simplu el o iubise i ea se l sase iubit . patul acela al lor se învârtise numai cu el. bineîn eles în acea noapte... formal. pentru trupul ei. dar atât de prezent deja. ca un sfâ ietor co mar. viu i fantastic. zgomotul umanit ii în genere.. peste degetele lor vibrând. o rulad cu fri ca!. Doc. el însu i nu auzea murmurul! Cum s nu. nepotrivit cu iubirea lor de carne ce fo nea. îl auzea. mai grav. umanitatea sa dureroas .... Tant mieux. i. i mie nu -mi spui nimic! . victoria ei. cu totul întâmpl tor. în sfâr it! Duminic seara?! ² tiu tot. cel pu in pentru ea. în variante inepuizabile. ² Ia uite. Da. ellurj a_ cu elînsu j_ i. dar vocea ei era atât de fermec toare. i înc atâte a altele.i împrumut... atât 36 37 de sociabil. nu existase niciodat . necesar. pr jitur . dar atât de.. un co mar acceptabil. aproape simultan de amândoi. în timp ce numeri restul.. i râsul ei. noaptea lor ratat . minunata de ea. e exact.. d -mi i mie.profund. iat . evident.. f r nici o semnifica ie.. vai ce dr gu . cum începea lag rul lui..va fi o excelent so ie de director general. asta devine o boal scârboas când c ut m semnele tuturor lucrurilor.. cilindric . iat visul ei era mai puternic! Visul ei de glorie. rumoarea agreabil .. ascultat într-un col . acel el însu i din seara de duminic era cu nîultmai tare invincibil.. când încerca s -i urm reasc coeren a. ha! Minda avu o ezitare în r spuns. irupând mereu din acel grup de unde îl auzise prima dat . oricând binevenit.. în pat. realitatea ei prea tiranic . tr it simultan. prea nou . ² . victoria ei! La dracu cu nop ile de iubire. fusese prea puternic pentru ca bra ele sale mu chiuloase. cu nop ile de iubire!. aruncând peste puroiul lui nesclipitor candoarea ei de nedescris. paralelipi. o pereche rar . zgomotul umanit ii care plutise peste patul lor r v it.. prin ploaie.. cu mult prea puternic . un co mar necesar. a lor. Ludmila. ² Poli ist? Aici se lucreaz . a a ceva eu m nânc cu. când îi vezi pe strad . Sacre de printemps. atunci când îl asculta. neverosimila-i epic . absent . bibicule! Ai fost la leu i te -ai dat la una. pentru trupul lui nenorocit. într-un fel. melodios. ea. da -da.. în timp ce încerci s aprinzi un b de chibrit pe o cutie ud . lelipi. i clinchetele ce nu erau decât un vis. murmurul. ² Eu? De unde ai scos-o i pe.) Murmurul acela... la dracu. ai o carte bun ? Dac ai un poli ist. Ce faci?! ² Bine. ce romantic! Ai ajuns un tip romantic. în bibliotec ? Ha. acolo. în noaptea aceea ea fu. pentru aceasta. politicoas . pe strad . f cu vocea ei r gu it de dincolo.. cât tact. înghi indu.. e oare adev rat. da-da.i spun?. neverosimila-i existen . s o poat înfrânge. sunt vise care te surprind nepreg tit.. intim familiar . la Radio. sau cu totul altceva. decât el însu i din noaptea de duminic . afundându-se cu întreg trupul s u uria în patul acela cu atâtea etaje subterane. pentru trupul lui pe care îl suporta.. parc . dec derea. ininteligibil . atent cu toat lumea. râsul ei cristalin. pentru c seara. ea se l sase iubit ? Ciudat. excita ia victoriei ei sociale. te ui i la cotoarele c r ilor. în tramvai. toate astea i. o merita din plin.. timbrul ei cald. ie ind din mit. cu care. ca unui proprietar de seraiuri.. încât continu . inteligent . da. prea distinct atunci când se ferea de el. dureros. murmurul acela .. a fost asistentul lui Lupu i înc . seara ei fusese prea puternic . ca i cum unul din ei nu venise la întâlnire. cald -obraznic . m-am gândit s -mi ofer o... i ce cuplu fac amândoi. în prima sear o iubise. acoperindu-i ru inea.. sau.. presate.. Pot s . amabil.. nici nu Äobservase" cele ce se întâmplau cu ea. (Unde r m sese cel din Äduminic dup amiaz ".. farmec real. copila ! De unde cite ti titlurile astea.Alo.. la cas . din orice duminic dup -amiaz . desigur. ea îns i o bun specialist . pe -di-c .... necesar. ce fusese. aproape oricând. îl strângea în bra e cu pleoapele strânse. este de pe acum. ale întâmpl rilor. pe care ea îl s uporta. citesc de aproape trei ore i. dac vrei.. rumoarea aceea etern .. în acel pat-bunker. Tr iasc Äseara ei". sunt nelipsi i.. pentru ea noaptea în doi nici nu începuse. în fiecare sâmb t seara la Ateneu. duduit !. ha!. a a era. de care nu putea sc pa. Tanti. a i fost împreun . umanitatea sa conic . sau miercurea.. tocmai prin anticiparea aceea confirmat de toate fe ele). era un vis. anticipat . familiar . pentru suferin a ei lâng el. peste trupurile lor încleiate de sudoare. vrei s -mi faci impresie bun . duminic seara? ² Alalt ieri a fost mar i. peste buzele lor amor ite. parchetul scâr âind. sfâ iate. Diseases of metabolism de Duncan sau Manualul de boli digestive ale lui Bokus sau de boli hepatice al lui Sheila Sherlock.. ea. salvând astfel una din cele mai îngrozitoare neîn elegeri ale lumii. ² Da? Cum se poate. Ghici unde am fost alalt ieri seara. evident.. lelipi. probabil visul ei era mai puternic. sunetul unui disc. la concerte. 38 ² i ce cite ti. oricum. victoria lui. franc ... în timp ce. ea î i continua înc seara ce fusese. ea merita. stimat duduit ? ² Bineîn eles. de i el e teribil de ocupat. prea real . dac exist a a ceva. monstruozitatea sa zilnic cu Ämarmoreenele-i bra e. cum de uitase. real . printre clinchete de pahare i tacâmuri. care era orice afar de ceea ce se cheam o frigid . draga de ea.

ho.. culoarea vi inei putrede. dimpotriv . Capitolul X t/ ² Ghici cu cine am vorbit adineauri la telefon? ² Când adineauri? ² Adineauri. p ân nu. . O gur perfect str in . atât de mult. amestecat cu o veselie joas . dar nu. indiferent de ce spunea ea. sper c nu v -am trezit dintr-un vis nostim. ca prin 40 minune. vulgar .." ha. se puneau în mi care. Alb . cu degetele scurte. ha.. apoi se suspe ct pe el însu i. i aici bagi text tare.. Ciocnir . 39 ² Hai-hai.. fu a ezat pe o tav ). înghi indu.. ar fi trebuit s se în tâmple. gâtul i se usca.. nu trebuie s .. de u oar stupefac ie. f r s se mai poat st pâni. crezi c îndr zne te derbedeul s sune la ora asta mic la o femeie atât de fin ?! N -ai s ghice ti niciodat . nici alta. în dauna ei.. destins . f cu furios Minda. fa a ei. trebuiau s -i deformeze tr s turile. dar scuza mea e c ".Peste dou zeci de minute. nu te apuci s . nu avea nici o contingen cu. a a. ap ru i o igar lung .. cum vrei. astfel. mâinile gr su e.. nobil.. ce spune i. ² Minciuni. combini i tu. sub ire. i dac mi-e permis. cu o sticl de ampanie în mân (ce fu introdus în frigider i o alta.i uguiase buzele. te-ai bosumflat. eu i-a a nu mai pot dormi. Doc? tii ceva.² Ce marc de coniac? brav el. în orice caz. nu prea strident. cu Ludmila! . m rog. ² în primul rând.. îns .. toat chestia cu Tanti e inventat . era într-adev r agreabil . involuntar . ho!. Doc! leu era i el de stul de nedumerit i. de nemi care. ² Marca Äcinci stele"! f cu ea cu o voce care indica c . nefardat . i Minda o privi de câteva ori cu o anume. Vrei? Hai. Äindiferent " frazelor pe care le emitea. ea s -a dus singur dup sticla de coniac i. în momentele de relaxare. marca desert.. Doc. m bursucule. te ocupi pu in de ea.i faci griji cu leu. nu s -mi spargi urechile cu. i mie mi -a comunicat cu totul în treac t. dac era a a. Minda zâmbea. hi. v-am format num rul cu o întrebare pe buze. poftim?!" Sau altfel: ÄStimat doamn . era de fapt prima oar c se z rea figura ei întreag . te pomene ti c ai sunat înainte la Tanti aia. pe varianta asta. el zâmbea reflex. surâdea mereu. ce naiba.. i astfel farmecul ei.. pl cerea lui e s p l vr geasc . Alearg . proiec ia lui amabil asupra chipului ei deforma. un Älong size. mai bine a a. încercând s înghit . A. e curiozitatea mea!" Pac! Bomb ! La care eu... întoarse înapoi.. la aceast or . în mâna sa dreapt . i nu i -a r spuns? De dincolo se auzi un râs u urel. se instala în primul fotoliu întâlnit (acela i de la întoarcerea din excursia Râ novului) i.. ori ceea ce spunea ea. fals. s -i ar i ce cult e ti.. ² Ce taci. gura ei p stra un perpetuu zâmbet ters. ho!" Eu: ÄHi. era vorba s uet m pu in. se treze te o lady din somn. tu nu tii s fii galant cu o cuconi nostim pe care o scoli la miezul nop ii?. sau draga mea. o ventricolare încânt toare dup primele minute de uimire. Iat-o: cum dormi i. ² Cu totul în treac t. nu-i a a. destins.. o masc f r leg tur cu vocea dind r tul ei. când tr s turile ei. insisten . creioane dermatografe. pentru mine. E vina me a.. am dormit toat dup masa..i din nou saliva. atât de Ävesel". i.. la dou pe noaptea trecute! M rog. dup câte aud! Ce gusturi ai. galant. frazele ei. în rarele sau scurt ele momente de imobilitate. ghici! ² Cu Nestorescu?. în timp ce erai pe drum. o fric obscur . Minda o privi cu o abia ascuns satisfac ie i spaim în primele minute.... îl inunda ceva comic i însp imânt tor. contrezi tu. creme... ce dracu. domnule: într -o pic tur de Guerlaine!" Tare. ho-ho-ho. însp imânt tor de numeroase. i tanti Miu a î i face o cafea pe cinste i uet m mai departe. ca un copila . oricum. aproape grav. c sunte i singur . ÄStimat duduit . întreab -m ceva dr gu . chipul ei.. un reflex ce-i era nesuferit. ineau igara cu elegan . Mia era într -un capot vi iniu. în fa a noastr nu trebuie s te închei la hain ! Apreciaz acest lucru! Dealtfel. neacoperit de multiplele farduri... în condi ii optime. Minda intra în apartamentul Miei Fabian. cu un ervet al turi. o gr mad de minciuni. dar el nu d aten ie.. irupse Minda. Mai e i ciupit de v rsat.. de dincolo: ÄNici una." ÄCum s nu.i strânsese Älanguros" pleoapele.. ochii ei mari. ce zici? La care tu: ÄHo. nu tiu ce-am c utat acolo! E de fapt ultima oar c . i solzii spaimei i se lipeau de trup. cu un eroism confuz. duduit . a a c am s . sau. spune-mi mai bine.i spun eu: cu puicu a inimii tale.. nu-nu. mi -ar fi foarte dezagreabil s v fi deranjat cu telefonul meu tocmai într-un moment în care.!" Sau: ÄO femeie frumoas nu e trezit din somn.. aproape nostalgic. a chipului ei. spune ceva. hi!" i uite -a a.. ciupit de v rsat. singura scuz a telefonului meu.. ² Bah. de dincolo: ÄHi-hi-hi.. ce ciudat. sclipeau uneori cu inteligen . noi te cunoa tem prea bine. o inexplicabil mânc rime îi cuprindea palmele.. masca. ce harnic i ce nobil! Un b rbat nobil nu d telefoane la miezul nop ii amantelor altora. rotunzi. repede. acum.. u urel ca o sonerie cu clopotul înf urat într -o batist . rujuri. rece. iat . delicat. care Ätreceau" prin ea. cu acea femeie.. i se p rea c începe s se Äobi nuiasc " cu ea. oricum.. ar ta surprinz tor de bine. era. Doc! î i pierzi sângele rece. ho. i cump r o ampanie. Äboticul". de la distan . într-o c m u de nylon sau în pij m lu ?" La care eu. domnule.. pot s tiu i eu ce.. fii atent: ÄConi dulce.i dai ifose.. ÄSper..".

v d. nu i-am spus c vii.. B ur . Apoi. când o v d. care nu m sun cu anii. o anume nelini te. Doc. i care s-a învârtit dup Ludmila ta ca un dement. noi tim cu adev rat care sunt marile femei. vreau s zic. i mi-a promis. num rul meu de telefon. cu aten ie. placid-zeflemitoare. întinerise subit.. ² Ar i bine azi. ca tears de un burete invizibil. mi se pare mereu c l-a 42 43 pierdut. f r repro uri.. s tii. i dureaz . în clipa când voi sim i c prietenia noastr ugubea . la ea. eu iu la ea ca la. de obicei eu sunt solicitanta.i spune nimic. un arhitect. unde intr foarte pu in lume. de -un an împreun . undeva.... cult. vreau s zic.. cu regularitate. dac -mi. i ea izbucni în râsetele ei mici... c am stat un minut cu ea! Am rugat -o s m invite într-o zi la ea acas . dumneata. de parc ea murise.. ha! ² îmi placi mai mult a a. am vorbit i cu. f cu Minda. nu tiu ce a f cut Sergiu sta. ha. distins . ha.. dup un timp. deodat . pentru ea.. ² îmi pare r u. dup minute. c i eu iu.i scrumul. ce faci mutra asta? Ce spui ce intui ie au femeile! A sim it c obolanul bate str zile dup o mp nic i. i asta de când o tiu. Chipul ei Äs rise la loc". toate femeile cu oarecare bun-sim care au cunoscut-o au r mas uluite.. ce b rba i colosali s-au învârtit în jurul ei i ei nu i -a tremurat o sprâncean . ca i cum. ha. la lesbianism. în col ul acela pe care ea îl fixa. madam! ² Ce vorbe ti. obscur . pe jum tate ters. sunte i. mult vreme a umblat ca un câine b tut. ² A. prelung.. cum a fi eu... cu o anume înv luitoare condescenden . în concediu cu sora i cumnatul. ochii îi scânteiau. eu m plac mai mult boit ! Dealtfel.. dar.. s tii. pentru c rela iile voastre nu m intereseaz . dispre uitoare. i mult lume. comprehensiv . ² Ei da.. i în dreapta.. care alerga i cu coada în vânt dup te miri ce pipi .. de i. miraculos. Apoi t cu. ironia aceea din tr s turi care o îmb trânea oarecum. chipul Ludmilei care atârna înc . mali ia aceea din expresie care putea da.. încât eu am fost. mai ales la un zeu ca el. Am fost fericit c m-a sunat. mi se pare c a i fost ceva între ei. la budism. vino de la laborator. alea atât de rare! Noi. de parc murise el însu i! ² i ce-a i p l vr git adineaori. e ti mai. trebuie. fleacuri. a lucrat câ iva ani pentru o firm mare. de mai bine de un an.. superioare: domnul Geiger m prefer a a! ² Cine e Geiger sta? ² Ce. leit Sacha Distel.. cred c n-o interesa! Dar ce instinct are. o familie foarte sclifosit . uluitor. d uneaz adic rela iilor mele cu ea.. P p il . pentru c . de i eu sunt.. vreau s te previn prietene te. întoarse capul încet spre Minda. cu o r ceal inuman . Rollex. ha! Ludmila nu e din sexul nostru.. sunt i alte interese aici în joc. întrerupându-l. dispari pentru mine. tenis-man. pe o hârtie. în somn cu p rin ii! Era mai ales unul.. ea. o în elegere afectuoas .² Ludmila?!.. pe fa .. revoltat oarecum. ² Bine. i sunt ceva ani! i nu numai eu m r scr c rez în fa a ei. merit . ² Ia spune! f cu Fabian. mi cându -se în fotoliu. ce fuma placid în fotoliul s u i îl privi cu o c ldur nea teptat (doctorul tres ri aproape). h ! Mi-a ras un coup de fii! Bine.. nu i-am spus? Pisofagul. ceva ce alt femeie nici nu bag de seam . e un lucru deschis.. s-o ag i pe femeia asta? E ceva absolut de necrezut. î i mi c u or capul i mali ia îi s ri Äla loc". v reun an nu i-a revenit în sim iri. mi se pare.. mai ales c s racu b iat. Cum ai reu it tu. ² M garule! i-altfel nu sunt distins ?! ² Nu! f cu el. s -i scriu. f cu ea. în clipa aceea. dac . mai. nu voi.. a trece la islamism. numai s . dup cum vezi. disp ruse expresia ei curent . cu vioiciune. prelungindu. în orice caz Ludmila l-a l sat cum arunci o m nu . via a ei. du-te la laborator. în orice caz ceva m runt. ² Rollex? sta e un nume furat! . dac asta conteaz cu ceva.. de pild . o vag exaltare îi cur ise fa a. nici n-am îndr znit s-o întreb de ce m sunase la ora asta i de ce m sun în general.. f r sup rare. pentru c .. amintirea scurtei convorbiri telefonice de adineaori. mai. i via a ei de femeie e ca o oglind cu o singur fa din cel mai bun cristal. privind undeva în sus. unul Sergiu Papadimitriu. vorbind despre Äprietena" ei. c ruia îi st tea jum tate de Bucure ti la picioare. E ti frumoas . o fost coleg de-a noastr i. scuturându.. frumoas .. sunt sigur c nu sunt indiscret . nefardat . har Domnului. ² Doi ani i jum tate! ² Fantastic! De-ai ti.i starea aceea pe care ea i-o produsese.. ai observat? A a ar t eu sculat din somn. un individ superb.. spuse el. la teatru cu prietenele. E cea mai fantastic femeie pe care o suport acest continent.... iar el. incomod .. mi se pare c i eu. a mea cu tine. cât se poate de normal . stimabile. ha. zâmbind crispat. celui cu care sta de vorb .. în sfâr it. italian ... numele nu . e fantastic. Fa a Miei Fabian era radioas . numai la un semn al ei. hot rât... într -un fel. pentru ea. cam evaziv!. ea e un templu.. la cel mai m runt gest al ei. a câ tigat nu tiu câte concursuri în str in tate.. pempant i armant . o incomodeaz .. când Ludmila are ceva cu cineva.. Ludmila are o intui ie!.

eu sunt i foarte ocupat. de sclifosit! P cat.. mai ales de indivizi ca tine. t . ha! ² Tocmai! S nu uit m c tu e ti i un om foarte ocupat! Când s mai fii tu i depravat! ² Dar eu nu vreau s ajung un depravat. dar un om beat trebuie s aib r bdare ca s ajung beat! Asta e ceva î n care nu te po i preface! Cel pu in tu. cu expresiile mele deocheate. dup ce Fabian î i trase mâna la gestul acela al lui. amantul en titre al doamnei Volum-nia de Fabian!. halul în care a . ² Haide. iar domni oarele nu-i ofer fecioria lor în schimbul unei priviri! Cât ingratitudine! ² Cum vorbe ti. Minda râdea îns . violent vopsite în ro u. R mas singur... care îl sperie pe el însu i. se retr sese încet. desprinzându. chiar a a e: are deplin încredere în doamna sim urilor sale! i ea îl privi calm . B ur . gr su . îl privi cu aten ie. spre u urarea lui. dac ar ti c e ti aici. ha. vulturul. ha.. Luca cu taurul i Ioan cu vulturul. rec zând în fotoliu.. ² Dar ce. aplecându-se în fa . spuse gazda lui.. pentru c . la ora asta. nu-i a a? Te-am revoltat. ai un haz colosal! Micu ul Kronprinz pe care lumea nu-l în elege... cu un zâmbet gra ios.. nu ai adus decât una! ² P i una dai tu. o clip ! i Mia Fabian. ha.. ² N-ar zice nimic. acuma tii cine e Geiger! î i atrag aten ia c -i un individ periculos. nu. ² A prefera s alunec cu tine.. necugetat. ² Cum vrei. crezi c merge a a?. Matei cu îngerul.. sus-numita milady are amabilitatea s .. te por i ca un om beat. duduc ! ² Ca din c lindar. Când faci pe botosul.. întinse apoi mâna spre paharul pe jum tate plin cu lichidul verzui. parc are anumite drepturi. Iart -m . dar el. cet enii nu-l aclam cu entuziasm când se a az pe closet. ² Ei bine. Ulti mul titlu al domnului Gelu Babe . ² Ia te uit ! De unde tii astea? în sfâr it.. tu nu m tutuie ti?! ² Ei vezi. cu un oftat de u urare. i ce mai era? ² Marcu cu leul.. obosit. Doc. mic .i sugera pre ioasa idee cu ampania! Telefonul î i are. brusc înveselit . nu m l sa s observ cum trece timpul în gol.. cu temeri tatea unui adolescent.. nu. îl ridic i îl duse la gur . ² i-apoi. cu aten ie. Depuse paharul neatins înapoi pe mas . totu i. ha-ha! ² Râzi fals! Pentru depravare î i trebuie talent. Dac tiam c e ti atât de întreprinz tor. cu seriozitate. cu în elegere. taurul i. pe panta asta decât s fac pe cet eanul revoltat. afirm Minda cu naivitate. de parc abia în clipa aceea ar fi devenit con tient de ceea ce f cea. ² Mai e o sticl ! 45 ² i de ce rânje ti când spui asta? Nu mai e nici o sticl .. doctore! Eu te tutuiesc sau nu. foarte bine ap ra i . mie nu prea mi se întâmpl s -mi fie mil . ha! E ti indignat. Mia Fabian nu se mi c .. sta e ultimul lui nume. pe care pant alunec.. mi -e fric c nu prea e ti dotat în direc ia asta! ² î i fac mil . spuse Minda. sau cineva din el.i fa a de cea a gazdei sale. ridicând paharul. taurul........ care e ti atât de Ceremonios. dar nu vrei s stai ca lumea în fotoliul t u larg? Nu -mi place când cineva îmi respir în fa . ie i din înc pere... dac l -ar fi premeditat. tia. stupid! Altfel. Doc. nu l-ar mai fi f cut niciodat .. se r zgândi. de când m tutuie ti. Singurul care are acces la gra iile ei num rate. ² S bem! spuse Minda. duduit ! ² Da?. Doc? Tu. dar. în ciuda dramelor lor adânc.Altfel m ridic i m duc s m culc i te las s termini singur sticla. privi de câteva ori la stânga i la dreapta. Cum era la cei patru evangheli ti? Leul. Minda c sc ...i cu un gest simplu mâna. ca s . A a de repede? E a doua oar c -mi faci o declara ie ast -sear .. n -are importan .. îl f cuse spontan. n-ar zice nimic pentru motivul c e un om foarte t cut. eu vreau s m depravez cu tine. a lui. cu unghiile oribil. mâna aceea str in . c sc înc o dat . ² Altfel? întreb Minda i se aplec din nou. m gândeam de dou ori înainte de a. î i scutur umerii .. i-apoi are deplin încredere în mine! Ce râzi. ² . amuz -m . împreun . ha. foarte penetran i.. bineîn eles.. înainte de a bea.44 ² Se poate. nu?! ² Tu? De când îmi spui tu. apropiindu. ² Bineîn eles. Cineva din el întinsese bra ul lui i mâna sa se a ezase deasupra mâinii celeilalte i.i ascund contrarierea. aproape amuzat . arm sarul i subreta. f pe cet eanul revoltat. asta m distreaz grozav! Ia explic -mi tu mie.. Doc. de ce. unicul muritor care poate s-o amu ine atunci când.?! Hai. avantajele sale... câinele..iar m-ai tutuit! î i pierzi stilul.. spune-mi ceva. de i nu e ti beat! ² Un om beat. i tu.. a ezând paharul pe mas i prinzând-o de mân . nu uita. nu?! 46 ² Nu. f cu ea cu un gest de regin . mie-mi st bine! ² i mie îmi st destul de bine. ce-ar zice? spuse Minda. tocmai începusem s m obi nuiesc cu aerele tale. Doc. ² S bem! spuse gazda.

aplecându -se pu in. De ce? în primul rând c n-a îndr zni s-o trezesc la ora asta. ² Acum nu m crezi. ² Perfect! înseamn c totul e în ordine! ² în cea mai bun dintre lumile posibile! spuse Minda. privindu-l f r expresie. i apoi. plictisit. apoi se ridic i reveni cu a doua sticl de ampanie.. abia sim it. de încordare. S rut mânu i ele! ² Voiai s bem dou sticle i nu e ti în stare s gole ti una. Minda reveni i el în fotoliul lui. era vorba s -mi faci ceva?.. eu. cu unghia degetului mare lat . e ti o fat bun ! i Minda se aplec i îi s rut mâna. puicu dulce?! Mia Fabian îl privi cu sincer uimire: ² Ce s -mi faci? Nimic! Ce.. Ea începu s râd încet.. undeva pe un peron pustiu de gar .. ha. ² Deschide-o. Minda. prin fa a celor câtorva gravuri.. de parc s-ar fi aflat pe strad . Ea î i b u restul din pahar. în mod obi nuit. cum îi spunea. de c s torie? ² Nu. lini tit . într-o or de noapte. nu s te însori cu mine. ² Nu prea. doctorul contempl . comoditatea fotoliului s u.. în b taie de joc! ² Ha. cu aten ie. râse Minda. în fa .. descriind un cerc larg. Nici nu m gândesc! Dimpotriv . dac vrei! Ai s m crezi cu anotimpul! Dealtfel. î i vârî mâinile în buzunarele pantalonilor i trecu. foarte.. ca un 48 49 automat.. vorbind cu o grosol nie stângace. ² Bravo. le agrava cu un tu negru. Ascult . dar ai s m crezi cu timpul. A doua oar . l sându-se din nou. pe sp tar. eficient . pl cut mirositoare. v zând c ea întârzie s r spund . i golindu-l încet. Ce-ai zice dac . de-o c s torie cu tine. prin înc pere. mâna ei gr su . gros. Ce s zic?. Fabian.. de! spuse Minda. tu vrei s te culci cu mine. Dar ie? ² Bineîn eles. în al doilea rând. dac te-a cere în c s torie?! ² Eu? repet inutil.. negre. s -i raportezi c . Mia Fabian.. o secund . mâna pe care ea i -o l s acum. pe la spate. scuturând. Te joci cu mine. atunci repet: voiai s bei dou sticle i nu e ti în stare s gole ti una.. aburit . Se a ez apoi în fotoliul ei i î i aprinse o igar ..i încet sprâncenele ei sub iri.. Mai bine mi -ai spune ni te bancuri! ² Bancuri? Las bancurile!. ² Ha. c sunt aici i ca. ... cu vremea! ² Cu anotimpul! râse gros Minda. haide-haide..i fa a în ceafa ei cald .. î i turti igara în scrumiera din fa .. întins pe sp tarul fotoliului. întoarse capul i o privi. apoi se ridic din fotoliu. neviolent . ² Cu anotimpul. gânditoare. scrumul. un râs care trezi un zâmbet surprinz tor de fin pe fa a ei. privindu-l mereu. peste um r. de parc l-ar fi amuzat moliciunea. asta e bun . Când gazda reveni în camer . cum se zice. eu n -am chef de a a ceva! ² De ce. ca s -i spui. aprinzându. de la curs. ridicând paharul ei. cu o expresie stupid pe fa . Mia Fabian ridic privirea i îl fix .. ² Cum vrei! d du din umeri. cu o anume grosol nie. ea ridic din umeri. acoperit cu oj groas . nu-s decât conferen iar! ² M rog.. i-a r spunde c . i s bem în onoarea glumei tale de prost-gust! Z u! Mi-a f cut pl cere chiar i-a a. pe care. Noroc! 47 ² Noroc! f cu Minda cu un început de veselie. c m onoreaz cererea ta. ag ate pe perete. acum a ie it mai bine.. în fotoliul s u.. continu ea lini tit . mine! . ² S bem! spuse Fabian. pro fesore! ² înc nu sunt profesor. gr su . al femeilor. l sându-se pe spate cu veselie. u urat.. ² Bineîn eles! De ce s nu m joc cu tine?. un gest tipic al s u. conferen iarule! ² Vezi. deschise sticla. nehot rât. ridicând degetul ar t tor..i o nou igar . de ce n-o suni pe Ludmila. ridicându.. prinse în rame sub iri.. afundându . doctore! ² Haida. neasemuita ta prieten i idolul vostru. de pe m su . ÄAu!" gemu Fabian i se strâmb ca atunci când nu-i intrau cizmuli ele în picior i se desprinse de cel care o îmbr i a cu o mi care scurt .. î i fac ochi dulci?! ² S -i dau telefon Ludmilei? spuse Fabian. apoi zâmbi. ² S m culc cu dumneata? întreb Minda. îl g sesc foarte autentic...... ha. apoi f cu un pas i o prinse în bra e. indiferent . Minda. Geiger e mult mai indicat pentru treaba asta... în primul rând a zic e c e o glum proast i. ² Ei. f r s o priveasc .. insist Minda. cu aten ie. tii c i eu m joc cu. de parc el i -ar fi cerut sfatul asupra culorii cravatei sale: ² în al doilea rând. privindu-l cu o bonomie afectuoas .. spuse. i cu fa a mereu crispat de zâmbet. care se afla în picioare lâng u .ca cineva c ruia i se face brusc frig. cu veselie for at .. Or. sincer. te asigur!. asta sun a Dostoievski! Marmeladovisme! ² î i place Dostoievski? întreb ea cu ingenuitate. cu degetele scurte... i în al doilea rând?. numai c . spuse ea cu o anume voio ie.. nu cred c -mi faci ochi dulci! ² Nuuu? Dar ce anume î i fac. ² .. ce era înc plin.

cum vorbe ti despre timp: Care cerere?. bravo! Foarte bine! Ai fost foarte solemn! M înnebunesc dup b rba ii solemni! S bem.. aplecându-se pu in.. cu ironie. spuse el.. de parc ar fi dus la bun sfâr it o treab dificil .. altfel. îi dezveli cel lalt um r. sau.. f r zgomot. vizibil... se terse cu palma la gur i spuse.. Se potrive te: nici eu nu inten ionez! ² Atunci?. sim indu-i opozi ia net i for a nea teptat a bra elor ei gr su e.. uite ce e.. ² Da?!... doctore.urlu! î i sparg capul cu ceva! Pleac imediat!. extrem de bine dispus . nu-i a a. b d ranule.i paharul peste cap (dup ce îl umpluse mai înainte). scuturându-se încet.. ei. apoi. mereu în picioare. pe ceaf . ² Adic ?! se înc p âna el. Minda î ns . trase de gulerul îngust al capotului. doctore! ² Dar bine. înciudat.. i c . stângace. Apoi se a ez . ha.. n-am nici un chef de..ei nu!. s tii!.. dezvelindu-i întreg um rul drept (el se afla în stânga fotoliului ei).. Doc... importan i i cu. zâmbindu-i rece. tr gând primul fum. Doctore!!.. i acum. au.... Doctore!!!. i. tr gând cu din ii. fir -ar s fie. se rezemase cu o mân de bra ul fotoliului ei. spuse Minda. foarte satisf cut de sine.. i el se aplec . .. ce. Doctore..... rotund... ce dracu.. spre perete. ad ug : ² Tot nu. p i adineauri nu i-am f cut o cerere în c s torie? Ascult .. s o s rute din nou.i vine s crezi c nu m intereseaz un mariaj cu tine?! Te crezi o partid gras i i se pare caraghios ca o femeie ca mine. de gura ei... Au!!. indecis. cum f cuse înc în dou rânduri înainte.. Doc... de a o ridica. parc .. începe s m .. dumneata. duioas . doctore. f r s se fereasc . puternice. car -te imediat. c încep s casc! Ia uite... decise.. Ea îl respinsese. ca de-o fars reu it . înc p ânat. î i apropiase fa a de a ei. începi s devii agasant! Gata. cu o lumini în ochi: ² Nu glumesc. Fabian ridic plictisit din umeri: ² Adic .. face i -mi onoarea i acorda i-mi mâna dumneavoastr ! ² Ha. ² Ei. Doctore!!!. mâneca 50 lung a capotului mi cându-se i dezgolindu-i încheietura gr su .. gr su .. mirosind u or a lanolin . î i afund fa a în ceafa ei. se ridic în picioare.. ei.. bâlbâindu-se u or... Doctore. ² Atunci?. începu Minda. scuturându. zâmbitor... îmi face onoare.. se uitase în stânga. pe gât. nu vreau s m culc cu..... cu mâna întins . ² Ce s spun? Acela i lucru. te rog. aprinzându. adineauri m-ai întrebat ce-ar fi dac ... S tii c nu -mi arde de. de parc ar fi vrut s imite un om beat. Ea îl privi. renun la prima sa inten ie... ² Foarte bine! punct ea. spuse ea cu aceea i r ceal calm . am râs destul pe tema asta! Schimb discul.. i începu s o s rute i s o mu te de mu chii spatelui. mi se pare.. asta-i.... Au!. Au!!!. o luase de dup umeri cu un gest violent i stângaci i încercase s o ridice de pe fotoliu.. Du -te dracului i. Au! Doctore.. i v zând c el râde lini tit.. i l sându -se greu. vrând s scape de el. pe spate. Ei... îmi rupi mâinile. ei haide. ² Ei. Au... în timp ce ea continuase s spun ceva... stai.. mi-ar ap rea de atr g tor acest lucru.i scrumul. ce dracu.. fandoseli de astea. cu mi c ri pu ine.. ² Atunci?!. întredeschise gura de parc 51 ar fi vrut s ca te.. ce dracu. e unu i jum tate. i-am mai spus c nu inten ionez s . i b ur . domnule. cum ea î i trase capotul la loc. a a. cu un m runt oftat de u urare. cu un gest aproape b rb tesc...i o igar . Au. ha. ai dreptate! Ei bine.. ² Nu-mi amintesc.. spuse: Stimat duduie.. cum suntem toate dup ipi ca tine.. î i spun.. Las -m . ² Noroc! ² S rut mâinile! El se l s pe spate.. i ea îl privi din nou cu acea aten ie u or distrat .. oricât. sec. calm.. vrei s . cererii mele în c s torie.. din sticla a doua. cu un fel de l comie.în pace. ad ug ea repede.. dându. deasupra unui fals c min.. toat aceast . haide. întorcându.. Minda se ridicase încet. iei cam u or. moale. trase de furoul de nylon i începu s o mu te.. î i î nchise nasturele la hain i. i. întinzând mâna dup paharul pe trei sferturi plin.... privind -o interogativ. haide. s . lini tit. Insist asupra. de m tasea . bravo. doctore! Doctore! n-auzi când.. domnule.i fa a de la ceasul atârnat pe perete.. la r d cina p rului. scol vecinii. mi se pare c . ce spui?! Ea îl privi pu in uimit . relaxat. nu vezi c m plictise ti?. Doctore!!!!.. doctorul se l s îns cu toat greutatea asupra ei ca într-un fel de be ie..doctorul le umplu din nou. ce-i asta. când s-a f cut?!. s rutând-o pe umeri... tovar . nu pot s m vait c în noaptea asta n-am fost cerut de nevast ! Noroc! ² Noroc! spuse Minda. cu aceea i brutalitate indecis . apoi se aplecase spre ea. o femeie ca mine nu trebuie s o ceri de nevast dac vrei s te culci cu ea.. la prima vedere. .. nu vezi c nu vreau. i um rul stâng i se aplec în fa .. pe um rul ca o bil juc u . tu i. bla-bla. ahtiat cum sunt eu. ea î i ixase i î i acoperi.ce naiba. n-am chef! E bine?! Dealtfel. ce-arfi! ² Aha! Da. continu ea. în timp ce Fabian abia î i începuse fraza.. copil re te.

una în jur de cincizeci. dou femei. i cu cealalt îl lovi. se învârti de câteva ori în jurul vehiculelor. pielea fe ei lui începu s sângereze i ea îi sim i sângele. rotunde ca ni te perne. luminat . în clipa când. Minda a tept în sta ie. i î i sim i propriii mu chi întinzân -du-se. arunc chibritul i î i continu drumul. sub t blia mesei. Era ora dou i cinci. Minda sim i broboane reci aglomerându-se în jurul gurii. pietrifica i. întreaga ei ur . în rostogolirea înceat . sau poate c nu era decât crisparea efortului pe care îl f cea. întin i amândoi lâng piciorul unic. dizgra ioase. chiar lâng col . alta în jur de . ca o piatr . pe care nu încerc s i-o analizeze. gr su . Minda. chilo ii de-a lungul picioarelor. înconjurat ca într-o reclam de bidoanele de uleiuri. carnea ei alb . apoi. moi. ciudat. peste zgomotul robinetului. înfrico at ² Minda îns era greu. dup mai bine de zece minute. p tându-l de saliv . cu p rul zburlit. zgâriat de un nasture al lui. f cându-se ghem. s cad din fotoliu. sclipi.B. în rafturi. înf urându-se reflex în zdren ele capotului ei. materia lui lipicioas . trase i r sturn o veieuz mare. pârâind. i. ea reu i. pulpele ei fusoidale. electric. apoi el se n rui încet. dintr -o pricin obscur . Gâfâiau amândoi. i cum ea. încercând s -l loveasc în fa cu piciorul stâng. împiedi când-o pe Fabian s se desprind i s se ridice. ochiul drept. icnind în râs. sigur. care se Äretrage" i al ii. în sus ² gestul 53 î i pierduse pe jum tate din for . sângerânde. pe vine. cu geanta cu bani lâng el. se oprir . i î i inea capul ferit într -o parte. de-a lungul pulpelor surprinz tor de groase. încercând s ajung la o sta ie a ma inilor de noapte. ca un animal învins. de parc le inase ² apoi el o izbi înc o dat . dintr -o dat sfâr it. cu o mân împingându-l f r folos. pe care ea îns i nu i-o b nuise. îl trase cu amândou mâinile de p r. pe b rbie. Minda coborî în strad . furi ându-se de sub masa trupului s u. i când ajunse {se afla în Pia a Roman ) i avu noroc s g seasc dou ma ini (cu oferii nev zu i. Dealtfel. ce se f cur de o el i care î i l saser deja câteva urme pe partea dreapt a fe ei i gâtului doctorului. în urma loviturilor ei puternice. Peste câteva minute auzi. pe care îl apuc . din baie. furia i se rev rsa din ochi.capotului. peste obraji i peste piept. o ghear metalic prin care se scurgea. se zvârcoli cu putere. prin vârfurile degetelor. nu se sim ea gr bit. nu mai vorbea. târând-o. alunec în jos. Mergea nu prea repede. împingând cu trupurile lor fotoliul masiv ce alunec într-o parte. vigoarea i ura i îi r spunse la lovituri. tanchistul dormea cu 54 capul pe mas . Se îndrept ma inal spre o sta ie de taxiuri. Cât timp fusese sus. i el î i îngropa gura i fa a în ei. cu mâna. cabrându-se. sânii ei mari. cu stânga o cuprinse de old i cu dreapta îi trase. 52 sudoarea începu s le sclipeasc la tâmple. câteva zgârieturi adânci. trebuia s fac de fiecare dat un dureros efort de flexiune. observ c fiecare dormea pe canapeaua ma inii sale). întârzia i ai restaurantelor. n-o mai s ruta. în curând. i în clipa aceea Fabian s ri în picioare i alerg .i aprind o igar . Fabian începu s oboseasc . cu o singur mi care. ezit . în dou fâ ii. Mâna sa stâng îi desp r i pulpele. de gât. Apoi. li se amestecau picioarele. sau vederea sângelui. cu o duritate metalic încât ea url . Äimprevizibili". încercând inutil s se aebaraseze de el. lumea. se întoarse (spre surpriza ei. se încorda toat . peste fa . dar îl inu înc . se opri la u a blocului ca s . incon tient. dar nu g si pe nimeni acolo. personalul I. i doctorul. sprijinindu -se cu mâna de covor. Ea avu o revenire subit a energiei. u or leg nat i se surprinse la un moment dat fluierând încet. în sta ia de benzin .T.într -un fel. nesigur . nu era gr bit. aproape în aceea i clip . cu mi c ri repezi. se mi cau nelini tit. la Fabian. neobosit . Ea ip de spaim i oroare. continu s -l in la distan înc câteva secunde. ca mâinile ei scurte s -l ajung . cu palma celeilalte mâini inându -se. care îi p ta palma. ie ind din înc pere. nu s vie autobuzul. Se aplec . i. parcat pe o str du în apropiere. apoi. dup câteva smucituri puternice i impreca ii gâfâite. ci ca s se adune. de lemn al mesei. dar când se apropie. o dat cu în ceputul oboselii de a-l lovi. de parc ar fi vrut s le cumpere. furioas . El îi rupse halatul. dure.într-adev r. încet. i se dep rta. se l s s cad peste i lâng ea. ca o mors uria s ltând pe uscat. î i îndrept gâtul. Ajunse în sta ia de vis-â-vis de ÄAro". u a de la intrare trântindu-se. se r suci încet eliberându-i torsul i. în afar de cei care treceau pe acolo. dezgolindu-i repede partea superioar a trupului. cleioas . îl prinse cu stânga de p r. de parc uitase ceva. paralele. plouase. copil re te. pe buza superioar . coborând pe bulevardul Magheru. ca cineva care i-a dus la bun sfâr it o treab grea. doctorul încerc s -i deschid halatul. i. aprins al c rei fir traversa înc perea. i din ii i se auzeau cum scrâ neau de furie i satisfac ie. undeva. p lmuindu l. greoi. o dezarma i. prin furoul ei transparent. R maser înc câteva secunde nemi ca i. ap rându. i. preocupat. Trecu pe lâng ma ina sa. chiop tând. nepl cut ). în astfel de sta ii se adun de obicei lume. masiv.i reflex. începu s -o dezbrace. a luptei. cu un fel de rictus batjocoritor pe fa . cu cealalt . în clipa aceea el o lovi cu sete. încet. aproape instantaneu. n-o mai mu ca de umeri. peste fa . s -i scoat chilo ii. i acum trotuarele sclipeau. era deja o mi care epuizat . i Fabian. o dat . cum el era atent. apoi fu izbit fulger tor de o senza ie de sil i u urare: el încremenise a a cum se afla. protestând cu tot mai mult vehemen . ale unghiilor.^ Fabian î i recap t rapid. avea chef de lume în jurul s u. îi desf cu picio arele. auzi un oftat de u urare. cu dureri la fiecare pas. cu o violen uria . dar b use prea mult ca s se a eze la vola n. ca un odgon care se rupe. ea îi auzi gâfâitul de satisfac ie ² respira ia ei se opri o clip lung . el gemu. pe covor. când îl sim i c se r su ce te i se urc pe ea. culcat pe spate.

st ând în spatele doctorului. dar acest lucru nu îl incomod prea mult. ÄO disperare între dou c l torii!" gândi Minda. care. mergând cu pasul s u u or leg nat (de parc î i ironiza propriul s u mers. a a c porni mai departe. gulerul i se va înmuia de sudoare. în buzunarul lodenului s u vechi. de felul nenorocit în care te repe i mereu! Vei tr i a a-numita «panic voiajer ». l-a fi v zut de dou ori. va fi udat pe cap. coborând bulevardul. i de aceea.. ipocrit . necru tor. i geamantanul. mai sosi. insul acela atât de eap n. se dovedi destul de r p noas . i-ar fi ap rut dintr-o dat suspecte." Iar la ie ire. pre ios. de piatr . î i adreseaz unul altuia aceste repro uri. unde am auzit c se afl o colec ie foa rte interesant de monede. i de diamante?!" ÄDa. la lini tea. situa ia devenea comic . începu s plou .. dar în aceea i clip î i aduse aminte c se afla.. i -o spus acela foarte frumos! (ÄAcela" era Laz r) Tare frumos i-o spus acela. dac se cunosc bine. cu povara lor. care intr la Facultatea de litere: ÄF tul meu. Când ajunse în dreptul statuii lui Mihai Viteazul pe care o ocoli de vreo dou ori. pulsul va oscila. pur i simplu. Sâcâitor era c acest tip de repro uri i le mai f cuse. D-apoi ce s !. e avutul poporului.. cu degetul ar t tor. Minda a tept s mai vin lume. rigid. ironic. care parc voia s distrag aten ia general de la valijoar sa suspect . o valijoar oarecare. i. tr gând mereu cu coada 55 ochiului la naivul de al turi. se poate observa un confort al c sniciei. la origini. nu-i a a. de piatr . împreun cu pa optistul. al mâinii drepte. cu umerii epeni. unde î i inea bascul. crezându-se în siguran . sc rile din col ul Universit ii. foarte bine îmbr cat. Minda se r zgândi în ultima clip i nu urc .. când ai s . mergând mai departe. la un examen mai atent. pentru c dac l-ar fi avut. evident. Nu avea chef s fie singur.. în via . pe la «Sport -voiaj». sunt sigur. sau cu un an i jum tate sau cu cinci i ap rea i enervarea celui care se repet . i un zâmbet sub ire. i asta numai pentru c treceam de dou ori pe zi pe lâng muzeu. pentru c . bascul i-ar fi prins bine. care nu b nuia nimic. prin fa a bisericii Stavropoleos.. lui însu i. fusese o doamn . Peste un timp. buim cit. i vei alerga de colo-colo. ÄStrugurii sunt acri!" gândi el. valijoar nu se g se te la locul ei. a a cum remarci o gaur în ci orapul unui foarte bun prieten.. asupra lui însu i. cu un început de afectuozitate ironic . cu elegant înclinare. continu fraza... penibila ta for de imagina ie. frumos îi înv a harnic i vei aduce bucurie p rin ilor care te-or crescut i i-or dat bani s vii la colile astea înalte! Nu te ine de haimanalâcuri. cu o jum tate de an înainte. u or înclinat . pe culoarele clinicii i ale institutului). i doctorul se gândi c dac ar fi avut sarcina pazei publice. gândindu-se la în elepciunea i umorul blând.. ca o elegant . din Rouen. pentru c duceau împreun un geamantan mare. f cu înc o dat doctorul. i astfel de situa ii exist .. Te v d eu i pe tine dând iama. odat . pe când a a. printre care se z rea i . cu toat aten ia. c nu îi p sa prea mult. ca un semn al destinului. i -o spus tare bine acela! De!. Laz r. pe p r i trebuia s se i prefac . sose te ora c l toriei. inventarele trebuie s se ie lan i s fie f cute cu toat r bdarea. de i nu se anun nici un fel de c l torie la orizont. pacea pe care o r spândeau în jurul lor acele siluete de piatr . cu siguran . a câta oar . î i vei pierde morga asta. tr gând cu ochiul mereu la domnul acela singuratic i pedant. Fumând. f tul meu. nu vrea s treac drept un ins monoton. dac locuiam la Suceava sau Bistri a N s ud. cele dou femei. gândi amuzat Minda. era obligat s monologheze. uneori trecând i strada când i se p rea c dincolo e ceva demn de v zut. te-i pune pe carte. pe lâng lucruri lâng care ar merita s ne oprim o clip . cu autoironie.i aduci aminte de frazele de acum cinci ani i doi ani i de sc zuta. Minda nu avea nimic pe cap. îi fi de omenie. ÄMaimu reli!" conchise el i mai d du o dat ocol statuii." i ochii i se umezir . i cu bra ul drept. cu o carte în mân . pentru c . drag . cum era cel din sta ie. singur cu el la acea or . o fi împrumutat -o de la un prieten!" i se gândi. în propriii s i ochi. oprin-du-se în fa a vitrinelor luminate. f r de. a italienistului i î i aminti de o anecdot pe care i -o povestise tat l s u. naivul. i.. care se pare. i el purtând o povar . greu. frumoas . sunt pur formale. Momente de stupoare. tu. valvârtej. balicului. cei doi erau mult mai apropia i între ei decât el de tat l s u). unul din acele obiecte care sunt întrebuin ate rar i nu par indispensabile. al celor Äb trâni". învârtindu-se cu o anume automul umire în jurul s u. ÄTe v d eu i pe tine! i se adres el în gând celui din spatele s u. pentru c cei doi so i. doctorul. râdea de prostul de repetent care tocmai cobora... ceva total incomod. împleticindu-se. îi spune colarului. evident." Ä. b g reflex mâna în buzunarul pardesiului. i de diamante. de la osea. în discordan cu îmbr c mintea îngrijit a celui care o purta. al tat lui s u i al celui din Avrig (în clipa aceea. o valijoar de voiaj. normal. Heliade. A a c . gândi. Apoi r mase locului i privi silueta de piatr .. acuma.. de copil ros de neglijent!" etc). de enervare împotriva propriei stupidit i (ÄCum de-am putut fi atât de neglijent. mustrare. e foarte normal ca la un moment dat s observi câte un disperat alergând prin magazine universale sau pr v lii speciale cu articole ÄSport-plaj i voiaj" c utând un geamantan. care e ti un bradicardic. el însu i îl mutase. numai c !.. nimeni. siguran a de sine. îi spuse: ÄDe. i atunci. apuc -te de carte i fii cuminte i-apoi!. sub tot felul de pretexte. cump rarea unei valize de voiaj... dar. i Minda."). ai dreptate. dou !" Sau: ÄToat via a am amânat s vizitez Muzeul «Antipa». de numismatic . din pur amuzament (ÄTrecem de atâtea ori. ÄPoate n-o fi a lui.treizeci. tocmai când îi da a doua oar ocol m runtului domn cu barda în mân . dup ce a c zut la examene i a buctat anul. el trebuia s . tii cum se întâmpl . s Äpicure". probabil ceva rubedenii.. care st tea eap n. îi ap ru pe buze. un b rbat. spre cas . ce po i s faci cu un prost decât s râzi de el. care. în cazul unui astfel de domn singuratic. ÄDa. într-adev r. c exist o serie de indivizi care amân mereu. ca un obiect nu de prim necesitate. nici de curv s reli i de pierdut vremea. magazinele vor fi în inventar. neobservat.i fac aceste repro uri singur.. în propriii s i ochi. amuzat." Sosi ma ina.

de i mai avea înc dou .i odrasla. cheltuiesc. capul s u masiv. inteligent . deschisul unui geam. merg încolo i încoace. cu polite e. mint i plâng! Un mort surâz tor. odrasla lui. i. preocupat . o exuberan . din jurul ochilor. în jurul orei apte.. de 59 . Era vesel sau p rea astfel. instinctiv. ploua de-a binelea. un râs ce iese din nimic. Minda ie i i se întoarse cu dou cafele. impasibil. grav. un râs ce nu are nevoie de un motiv ca s existe sau folose te cel mai m runt pretext pentru a exista. a a cum suntem uneori dup un somn prelungit.i muta bascul dintr-un buzunar într-altul. un mort care era dat ca exemplu. bascurile de prin dulapuri. cu o expresie calm . el. atâtea titluri i func ii. ce urca din stomac. acest lucru ar fi c zut în sarcina Ludmilei.. în col ul canapelei. Ludmila p i în înc pere. în timp ce d dea nu tiu ce col . mai ales c se apropia i iarna. în clipele când ea nu -l privea sau când..progenitura Äs în eleag ". un val ce putea s se sparg în hohote de râs. decent a acelui surâs. o perfect degajare a gesturilor i expresia fe ei (pe care se citea uneori.. el. i Minda înjur prostul s u obicei de a. din el. atât de expresive. fotogenic. se urc pe mun i. s -i lase singuri. s . un mort de cear . f când doi pa i în întâmpinarea ei. prin care atât de dureros se mai lega înc 56 57 de lumea obiectelor-fiin e i obiectelor-lucruri. între timp). printre acele statui. care r s rea în orele ei de singur tate. care e mort pe trei -sferturi. ÄUnde. care va ajunge profesor. cu câteva minute înainte ca ceasul -pendul din biroul s u s bat cele patrusprezece sunete. într-unui din cele dou fotolii. cu atâta farmec. ca o alian ironic împotriva Älui". u oara mi care. deasupra lui. a acelui cap înc atât de viu. un gest comic i ie i. dorm. de eap n. deschis. cu adev rat inocent. prin toate buzunarele. doctorul se leg n i mai tare.i fac o cafea? întreb el i ea d du din cap.Nu în ziua aceea. cine tie pe unde! Trebuie s . un mort amabil. pe care ea o iubea. Minda ie i s deschid . cu dou pahare. înfior tor de binecrescut. pe lâng el. cu nasul s u puternic. privirea aceea dreapt . se preg tea. peste sicri ul s u luxos!. a capului. când se auzi soneria. ajutându.i repartizeze. o evident încercare. destul de l murit. unicul basc. un haz icnit. în stilul lor. ca un cod.. tibermut. înc în picioare. dar numai cu expresia chipului ea îi opri elanul i îl rug . mai evident. sufer . urm resc luna alergând printre nori. surâsul cald i atât de viu al Lui. i o privi cu c ldur . cre urile acelea. î i aprinse. repetat . reu i s învi ng acea scurt sincop . osos. ci a doua zi. subtil. ca un val. i în camer intr Ludmila. râsul s u f r zgomot. b tându . ce irupe uneori în cele mai nepotrivite momente i trebuie ascuns . Se dep rta din nou i aduse sticla de scotch. Ceea se afla în vizit la Minda. cel pu in. ridic privirea spre ea. Nu intrase nici de un sfert de or . Doctorul ridic din umeri i î i turn doar lui.i joc de propriul s u mers. 58 anun ând ora apte. Lauren iu se execut . pe care putreziciunea n-o ucisese. dar ea f cu semn c nu bea. hybris.. numai un mort poate primi. de neconfundabile. insesizabil . în ce groap se mai afl El?!"*strig o voce. în timp ce oamenii se agit . gâtuit . cu b rb ia cald . cel mai dep rtat. cu ochelarii aceia cu ram groas îngropa i în fa a sa. privindu-l din dep rtarea atât de apropiat a mor ii sale. nu cu prea mare convingere. cu tine însu i) i. nu-nu. el. în bu it . un fel de sentiment juc u . din dulapul de dincolo.. f când c tre nu se tia cine. se înmul esc. Abia dup ce auzi u a închizându-se în spatele s u. apoi profesor ef de catedr (director general. de fapt.pata gri a stafiei tat lui s u. fluturând.i fac timp într-o zi i s . care va muri. o veselie Äîn doi". i leg narea aceea u oar din cap. binecrescut. capul s u mare. s . uria . de a st pâni un impuls puternic. urm rindu-l în mersul s u zgribulit.. parc ei îi st tea gândul la a a ceva? Parc ei îi st tea gândul la a a ceva! .. astfel c se afla chiar în fa a ei. Ceea se lumin la fa v zând -o. din u . c utatul unei batiste. o stare în sine. Când ajunse pe chei.i cumpere un geamantan! era cât p-aci s gândeasc . apoi se a ez . grav. ce fel de râs?! Cu totul inocent. f când treburi m runte. s -i s rute ceremonios mâna i s se între ie cu ea. o igar i se a ez pe locul ei. mai viu decât el însu i. depuse po eta pe m su a dintre cele dou fotolii i canapea.. ² S . râsul acela infinit ironic. un mort Äde bine". un mort plin de inteligen i for de munc ² oho.. în elept i u or uimit. râsul tat lui s u. cald . râd. dar ce. râzând încet. cu felul în care îi ap reau cutele sub iri în jurul orbitelor. cu capul pe perna alb de atlaz i. de prin geamantane.. ca i în via . la rându-i. acvilin. atât de nepotrivit cu el i cu El. cum este el. senin . i astfel. aj utându-l s în eleag pe el. culcat atât de grijuliu. dup ce se a ez . ironia sa cald . cu ironia aceea subtil a sa din privire. pe care i le inventa uneori. un fel de prea-plin. a manifestat totdeauna o uria for de munc ! ² un mort mul umit de sine însu i.

în câteva rânduri. de i se preg tise tocmai s-o fac . apoi. propriul râs cu o sonoritate exagerat . dispus s lucreze o jum tate de noapte. i reveni în birou. refuzând oferta lui de -a o înso i. dar. alte câteva minute. i.i! spuse el cu vioiciune i începu s -i detaileze un experiment pe care tocmai îl descoperise recent într-o revist german i care venea s confirme o teorie a sa. frecând-o încet de incisivul superior. Acest lucru o împiedic s deschid gura. singurul fel în care. d du un telefon unui coleg i reveni. Apoi renun . din delicate e. cu senza ia c uitase ceva. verificând un lucru pe care i-l notase de diminea . F cu num uil ei. surprinzându. Minda r mase singur. mai încet. ajuns acolo.D< îndoial i o apropia de el. s -i dea. superioritatea calmului i a acelei expresii senin-fericite pe care i-o ar ta. c ea a teptase. st tu pe gânduri o clip . afar . lu pardesiul din cuier. mirat pe jum tate de parc ar fi încercat s . î i f cu chiar o omlet din dou ou . scoase din frigider unt. se plimb încolo i încoace. Ea îi sus inu privirea. Cum ea nu .i putea p stra demnitatea. c r ile. ura aproape. încât ea f cu de câteva ori. în birou. în sfâr it. în sfâr it. cu un gest scurt cu mâna. ea îl întrerups e cu tonul ei plictisit. apoi (învingându. i privi câteva minute. lipsit de cel mai m runt semn de vinov ie?! Peste nici o or de la venire.. ce faci? Nu dormi? ² Nu. e unsprezece f r dou zeci i cinci. c utând din ochi pachetul de ig ri. brânz . un început de furie ap ru pe figura ei. senin. ce faci? Lucrezi? ² Da. i de la primul apel se auzi vocea ei de dincolo. îl cuno tea prea bine ca s tie c el nu se pref cea i c era într adev r a a cum p rea: calm. trase u a dup el i. unde se z rea un alt geam. uitându..i pulsul. de parc ar fi râs într-o înc pere mare. bucurându-se de singur tatea i lini tea din jur. Amân . goal . în jurul orei zece.i explice starea de suflet a logodnicei sale. din clipa când p ise pragul casei ei. E abia zece. a lui. apoi plec ochii. a celui cu adev rat senin. Peste un sfert de ceas sun la u a Ludmilei. auzindu. încet. figura Ludmilei îi ap ru în fa a ochilor. dar nu. fericit c o vede i c st în fa a ei. i -o detaliase i Ludmilei. se a ez la mas s lucreze. coborând treptele. fiindu-i foame. l sându-l s . fiind convins c va vorbi el.i arate b rb ia. la plimbarea sa diagonal prin birou..i ÄBockus"-ul pe masa din buc t rie. dar î i reveni destul de repede i. în astfel de condi ii prefera t cerea. i în prima clip f cu o jum tate de pas de întoarcere în buc t rie. pe care el abia acum îl sesiz .i primul impuls) înc un timp. când se opri. incapabil s r spund sunetului vocii ei. de la început. închipuie.i dea cont c de dincolo nu primea nici un semn al particip rii reale. o anume contrariere. cu o expresie distrat . ² Da? se auzi vocea ei plictisit . Se întoarse apoi. nu voia. ce p rea cu totul vidat de memorie. în fa a cui. El n-o f cu îns . alese câteva dintre ele pentru lectura din acea sear . Apoi. îl îmbr c . apoi. 60 d du totul la o parte ² ce anume?! ² se a ez la birou i se apuc de lucru. de parc ar fi avut ceva de ascuns. Ce avea ea de ascuns?! i imediat. apoi î i d du seama c îi lipsea cafeaua.. ie i din antreu. controla dac are cheile de la ma in în buzunar. cu franche ea cu care ea î i tr da sentimentele. o friptur rece care i se aducea de la restaurantul de jos (Ana-neni era înc bolnav ). revista la care citea (citea totdeauna când mânca singur). ² Da? Cum a a? Ba nu. convins c . pe care. rece. fluierând. de i nu era decât un tip al s u de concentrare. prin biroul s u.. trase o igar din pachet. în leg tur cu unul din subiectele sale preferate la 61 care lucra. caraghioas ). îl privea. Nu-l scosese din priz i abia acum î i d du seama. în mijlocul înc perii. f r rost. la fel luminat. o întâmplare nepl cut . apoi se mi c din nou i se îndrept spre telefon. a a cum se întâmpla în alte da i. rar. l s revista îndoit din mân . se ridic i se duse la buc t rie. lucioas . f r gre . pe geam. ov itor. î i preg ti notele. Aceast const atare îl l s cu Ägura c scat ". de fiecare dat . merse pân la birou. în casa lui. i atunci ea sim i cum o invadeaz furia. în gol: ÄAlo!" pân când Minda reu i s articuleze: ² Alo. telefonul s u. reflex. lui. se r suci din nou. l sase ceva pe masa pe care mâncase.. deci. Cu cartea în mân plec la buc t rie s i-o prepare. ca prostit. la aproape trei ore de la plecarea ei. i hot rârea de a se ridica i pleca f r o vorb . vru s -i dea chiar aceast ans . în mijlocul unei fraze. identic cu al s u. de dincolo. Doctorul r mase pu in descump nit. un concept modern al epidemiologiei. ea plec . puse cartea pe masa alb . puse în ordine teancul de reviste tiin ifice recente. cu câteva cuvinte uzuale. Avea îns o aten ie dispersat : scotea uneori o carte din bibliotec . de ce s dorm. jucându-se cu unghia degetului mare. f r s fi deschis gura. începuse chiar s gesticuleze f r s . un reflex pe carel mo tenise de la tat l s u. t cerea era singura ei arm posibil . La mine e zece i. de parc ar fi ezitat la fiecare cifr . Minda vorbea cu aprindere.i. ÄEpidemiologia bolilor digestive". sim indu . care se aglomeraser în ultimele zile pe biroul s u.. îl asculta (el începuse s povesteasc ceva întâmplat la clinic . câteva minute la început. dis trat. o aprinse.. întrerupse convorbirea. o dat râse în hohote i se opri brusc. de câteva ori verva i umorul s u o obligar chiar s zâmbeasc . deoarece avea cheia la el. dou zeci i nou . o avea în mân sau. printr-un efect ciudat. conform primei sale inten ii. ce l rge te mult sfera.i o senza ie nepl cut . cu brânz ras deasupra. î i îmbr c haina. c reia el îi scotea în eviden latura vesel .

dar continu .. pe care îl începuse i la care. de ce venise. care o calma. preocupat. numai din pl cerea egoist de a da fumul pe fereastr . în epenea pe scaunul care devenea tot mai lemnos. laborioas . i ei tiu c . ea tocmai se culca ca de obicei. împotriva obiceiu lui Äde a deschide larg ferestrele. neîn elegerea aceea antipatic . cu o anume surescitare. ap rut Dumnezeu tie de unde. i uite. 64 ² Dac ai de gând s stai în felul acesta. care îndeamn . Treptele le urcase cu aceea i ner bdare. mai ales c . îl întreb ea. neap rat. se dezbr c cu mi c ri încete. haide. dar. afectuos. i plec privirea. iat . diminea a. i-ar fi trasat o interdic ie injust . sfâr itul va fi acela i. cât timp ea va r spunde acelei întreb ri neprev zute. încât Minda. în clipa când ai ajuns ² i. Iat . în acela i fel pueril. Minda tres ri. mica lor mizerie i suferin . tot drumul. v rsând paharul plin pe care îl ii în mân . cum o ironiza el. ceva de care el nu avea chef i prefera s amâie a a cum fac copiii. Ar t torul mare al ceasului indica dou sprezece f r dou zeci.. un scaun i se poate ag a de mânec .în strad . ce c uta acolo? O deranja. ce aluneca în valuri în camer . se c sca acum atât de stupid. ploaia poate s înceap exact când ie i. crezu c totul era în ordine i c putea nestingherit. de parc cineva. Ea reveni în camer la nici cinci minute de la sosirea lui. ce ap rea la el în momentele de lucru. cu un prosop înf urat pe cap. dou chiar!. aprinse lumina în vestiar. în pragul iernii. îi arunc o privire total neexpresiv i se întoarse în baie. îl îmbie ea. la primul reflex. era inadmisibil. aspirând cu l comie aerul rece. s-o poat pasiona i pe ea.i îmbrace pardesiul i s revie. da-Ja. sau. s ias în vestiar. de inspira ie. o întrerupere de-un minut. s-ar ghemui acolo.. s . deschise geamul." El ce s fac acum. ce perfect ar fi fost dac . s -ar putea s i înghe e la noapte. parc vesel . Dac nu putea s vorbeasc despre ceea ce-l interesa pe el în acea clip ( i privirea ei ar ta clar c n -o interesau nici un fel de probleme ale Äpsihologiei" tubului digestiv). unii stau cu geamurile în l turi. g si un loc unde s arunce chibritul i intr .. previzibil . a a ar fi meritat ea. în perna mincinoas i cald .. într -un costum sub ire.. ² Mai e ti aici?. i înc una. adev rul era c -i era foarte frig. Se gândi o clip s se scoale u urel i s plece. oricum. încercând s se prefac indiferent. sau.. îi întârzia ora somnului. i acest lucru îl indispuse. o autoritate superioar . împiedicându -l de la un joc al s u. cu c r ile lini tite în fa .. s tremure. dar i porunce te. de oboseala unei zile întregi. apoi deschide u a la c mar . pe Minda. cu totul accidental i plicticoas . Ludmila se ridic . iat .. ca atunci când un fleac oarecare. dintr -un fel de r utate a lucrurilor ² obiectele.. cu fa a demachiat i un fel de expresie copil resc-senin . atunci când cineva st chiar în dreptul geamului.. s . înseamn înc un minut câ tigat. cu cotul rezemat de marginea ferestrei. el însu i rata o sear lung de lucru. în sfâr it. din înc pere i poate înceta.. afar ploua din nou. î i aprinse o igar . lâng fereastr . m runtele fenomene. Ärug ciunea ei". s ... în interiorul s u.. dar nu. eu am s m culc! E aproape dou sprezece! i ea c sc într-adev r./ ea se culca devreme atunci când nu era la el. dar era absurd. de parc . el se gândise asupra problemei sale de epidemiologie digestiv i.. tiind c avea de a teptat pân s ..i continui fojg iala împreun cu Lancet-ul. patul era deja f cut. pentru c sim ea. începu s se întrebe. f r mil . s se a eze pe fotoliu?! A a ar trebui.. Ai venit s taci? Te ascult!. înc o clip furat . uimit. oricât s -ar v ic ri. îi era frig sau i se p ru c îi este frig i protesta vehement. imperceptibil. care îi întrerupsese lucrul. în universul s u copil resc.r spunse nici la al doilea apel al soneriei. formul întreaga ei problem în a a fel ca ea s -i devie accesibil i ei. i Minda se instala într -un fotoliu.. 63 plecând capul.. po i s pleci. ea î i aduce aminte de ceva.. se pare. pentru c nu tia ce s -i spuie. St tea pe scaun. fumând i privind afar . Pân în acel moment voise s -i continue relatarea de la telefon. Era într-un capot alb. deschise el însu i. Privirea aceea scurt a ei îi d du fulger tor semnul realit ii i un început de panic . Ea era în baie. presimt cu câteva secunde înainte glasul ei moale i autoritar. pân ce ea iese în buc t rie. când reveni. avea tot dreptul. jos. rapid. cu egoismul s u fermec tor. prefera s stea. i doctorul f cu o min bosumflat . trece repede în dormitorul Älor" i întârzie acolo. s se spele i s mearg la coal i ei se ghemuiesc instinctiv i se ascund sub plapom pentru c o simt venind. cineva a strigat-o. apoi d du din umeri. s-ar fi aflat în spatele biroului s u. lu ceva din dulapul larg deschis. seara care se anun a solid . se apropia ceva nepl cut.. un ritual la care ea nu renun a niciodat . spune ceva!. când mama se apropie s -i scuture u or de umeri ca s se trezeasc . .. printr -un m runt miracol... ab tut. î i au resentimentele lor. igara i se consuma singur între degete. care în elege totul. proasp t. Felul în care se a ez ea pe un scaun.i termine toaleta ei de noapte. cu Presse medicale. necesar. acolo. privind afar . înc un minut. te împiedic s faci ceva cu adev rat important. din baie. un sentiment u or de indispozi ie îl invada. Doctorul o privi cu expresia unui om care nu în elege prea bine.. milimetric. al dracului de frig. i se rea ez . îi retez scurt tot entuziasmul. pl cut. iar faptul c în vestiar c utase cu aten ie 62 un loc unde s arunce chibritul nu era decât unul din m runtele sale exerci ii de autocontrol. ² Ei. iar el avea de lucru. cu Jama i celelalte fi uici iubite ale tale. dar nu avea curajul pentru aceast la itate m runt . cu ma ina.i dezvolte teoria. cu cafeaua aburind lâng nas. continuând s priveasc afar . cu un fel de zâmbet. care îns .

. mângâindu-l tandru.. da. când pro nun ase ultimul cuvânt. ce se întâmpl cu noi doi? E ceva aiuritor. pe obraz: ² Iubitule. fiin a aceea e total trivial .. simt c m sufoc.. dac e nevoie. ² Prostii! îi repet ea cuvântul.i f lcile tale late i spune ceva. grav?! Dac ai de gând s . Eu vreau s m culc. ca s . verzui. în definitiv. noaptea. n-ai s po i lucra. l-a gonflat. în anumite momente'. cu un ton cald. îl p strez eu. Dac mai ai un pic de demnitate ori de b rb ie în tine.. dar spune ceva.* ce-i gogoa a asta care se umfl sub ochii no tri. dar. Ludmila întoarse încet capul i îl privi atent . turti igara i veni lâng el. am s m culc i tu po i s te întorci i s zburzi împreun cu vena ta portal i pre ioasa ei encefalopatie. decis . un gest care la el indica o anume st pânire de sine în momentele în care. se a ez din nou i î i aprinse o igar . v zând c el nu poate ie i din iner ia acelei expresii. ² Prostii! spuse el. pân te-am v zut pe tine. cu Julie Andrews. cu un contur nel murit sau juc u . de ce dracu nu spui nimic?! Ce-i tot misterul sta? E ceva de total prost gust. cu un început de dispre . spuse ea gânditoare. Hai. de calitatea proast a . i ea. rece. decent în expresii. furios. I Fabian a fost foarte rezervat . 66 Ea se ridic . cine tie ce gest al t u l -a interpretat. Ludmila spuse aceste fraze în timp ce era preocupat cu treburile m runte ce îi anticipau totdeauna culcatul seara. pentru un sfert de or .. asta te prive te. ceva cu totul deplasat..i o nou igar . a acelui taciturnism... apropo.. v eu o cunosc prea bine i tiu c s-a întâmplat ceva! Altfel. i -ascult . atunci? S facem dragoste?! El d du din umeri. dou ore. în covor... de durit i. eu am s accept aproape orice ai s -mi spui. ² Ei. descle -teaz .i doar silin a s pronun e distinct cuvintele. nici s vorbe ti. nemul umit de tonul ei sec.. Ludmila se a ez la rându -i. ceva ce nu se putea distinge prea bine.. iubitule. din nou furioas .. Avea din nou aceea i expresie bosumflat . Ovidiu.i folose ti din nou întreg arsenalul t u de. mi-a spus ceva i de prietenul j ei. num rul ei de telefon j i adresa ei. cu mâinile împreunate. chiar i o prostie. unul Babe . închise geamul i spuse: ² Bine. Ceva vag. cum ai ajuns tu în moara asta?! Ce s-a întâmplat? Eu am râs de m-am pr p dit când am auzit-o pe Fabian asta emi ând ni te sunete grave i demne din trupul ei corpolent! Eram convins c totul e un fel de fars .. lucruri pe care le cuno tea prea bine.. se ridic . cu o voce tears . ce -i puseul sta de la itate? Ce s-a întâmplat alalt -sear ?!.. Ochii ei frumo i. turtindu. rece. cu un început de furie. plimbarea voastr cu ma ina. sau o vul garitate.. vru s fac doi pa i spre u . mi-amintesc! f cu el cu un ton nemul umit...i aminte ti?!. neconvins .. cu privirea r t cind nehot rât pe lucrurile din înc pere.. ² Aha. pân . la Râ nov. pe marginea patului.. Deci e atât de grav. nu ai nimic s -mi spui? Pentru ce ai venit. oricum. ceva. cu coatele pe genunchi.i trebuie atâta curaj.. se opri..i comunic c nu mai dore te s te vad i c ar dori s ui i numele ei.... îndreapt . se pare c acest domn e destul de furios pe tine i e un individ.. spune câteva fraze limpezi. I Iart -m .. pueril pe figur .. cu un m runt oftat de oboseal . pentru. ². dar nu-mi pot. Haide.. împ ciuitor.. de vreme ce.i transmit c doamna Fabian m-a rugat s .Ochii ei îns îl priveau cercet tor. pe fa . î i strânse buzele de câteva ori. nu po i nici s pleci. asta-i! f cu el cu o indignare plictisit . pentru c r mân totu i o fiin ra ional i dac tu i -ai pierdut bunul-sim .. a ezându-se pe marginea fotoliului. uitând c -i este frig: ² Ce s fie atât de. dându.. nu te sim i bine?! Ce se întâmpl ?! Se întâmpl ceva?!. priveau ceva în gol... irupse ea. excursia aceea. n-ar fi arborat ea aerul ei sf tos i demn-îndurerat! Ea tie c aerul acesta nu se potri ve te defel persoanei ei gr su e! Apropo. nu .. b rb te ti. Minda se ridic în picioare.. Atât. aprin-zându. porc ria aia pastoral . de sangvin!. î i st pânea cuvintele care voiau s irup . ce-i cu tine? De ce taci? Vrei s nu mai vorbim nimic despre toate astea.. ce e cu tine. în golul de deasupra covorului.i igara. agresiv. pân când am sim it.. Minda drag .. mi ca acolo. Atunci s ne spunem noapte bun . precise. atac.... cercet tor: ² Va s zic . Am auzit ca i-a dat un telefon i i-a istorisit pe larg cum eu. i în acela i timp îmi vine s râd. i ea urm rea absent ceea ce se întâmpla în fa a ei: ² Ei... eu nu tiu ce s mai spun. î i auzi ea propria-i voce.. ostenit . m-a fi plimbat prin fa a u ii ei.. Curios! Minda d du din umeri. avid de... pentru amândoi. ² Dar bine. a a cum se transform 65 privirea în timpul digestiei. sunt propriile ei cuvinte. iar mâine sau poimâine trebuie s începem din nou. privind în fa a ei. suficient de incomod. f un efort minim! Dac ai s te întorci acum acas . e plicticos! Eu nu tiu ce s -a întâmplat între voi. subit. în sfâr it. haide.. i Ludmila începu s râd . Dar am mai vorbit o dat despre asta. de parc i-ar fi amintit.i umerii. ² Noi doi? Când am vorbit?! ² Ai uitat? Când am ie it de la filmul la american. Pot doar s .

. ov itoare. felul curios. ridic privirea spre el apoi i spuse: : ² tii ceva. cam laconic. Mai ales acum. mi-amintesc.. ² Mi-amintesc. telefonul ei.. mângâindu-l mereu. pân 67 acum a fi fost convins i.. I-ascult .i spun i.. aerele tale fâstâcite mi -au atras aten ia i.. nesenzual . spuse Ludmila. a lui Fabian. chiar în seara când a urcat ipochimenul acela... asta -i culmea.i par ceva pueril... în acea lung sear . unde se st tea incomod i se a ez .i spun asta.. raporturile între doi indivizi au totdeauna un anume echilibru... tii ceva? M-am gândit c tu o frecventezi pe femeia asta numai ca s . el întoarse capul i o privi cu aten ie: ² Ei. dar.... insist ea. pe ploile alea. i între noi dou acest raport era stabilit o dat pentru totdeauna!.. în timp ce tonul ei prinse o u oar coloratur strident .. atât de crispat i orgolios cum e ti. pe care trebuia s -l facem împreun în Delt . tu nu stai nici o clip al turi de statueta aceea ridicol . împreun cu Lauren iu... altfel i -a fi spus! Unde " s-o fi cunoscut? Dealtfel. i-am spus-o de la început. nu-mi place.. ai putea face pe plantonul puber chiar la u a lui Raquel Welch. el însu i fu mul umit auzindu-se.i închipui c toat lumea se d în brânci dup nurii ei u or l b r a i. în care ea te vede... pe marginea patului. înc atunci când m-ai anun at. foarte obraznic! ² Ce vorbe ti?! ² Da-da. care era. care.. nu tiu cum. dealtfel eu te cunosc pe tine mult prea bine ca s pot crede c tu. tii cum se întâmpl ! Fiin a asta n -a îndr znit niciodat . când. dup ce i-a permis s . c figura sa se destinse perfect. îmi pl cea. ² A.. întâlnirea aceea de la Nestorescu. tii cum e.. în leg tur cu femeia asta.. c ai pierdut o sâmb t i o duminic ... destul de exact. i. i. nu tiu. ² Dar tu de unde îl cuno ti pe Nestorescu?! ² Eu nu-l cunosc. niciodat exprimat. în sfâr it.. stângace. nu i-am explicat. ne pierdem vremea cu ea! Ea t cu un timp.. un nonconformism. nemul umit.. week-end-ul nostru. la tine e ceva.. câteva seri cu acest gând. am comentat pe larg. un anume raport. proiec ia ei care. Era pentru prima oar . începu ea. accept el. bineîn eles c nu. apropo. voiam de mai mult s . ² Ce nonconformism. când a venit... numai absen a ta. chiar ea. mica 68 (X inteligen trivial ! Fabian avea totdeauna o anume franche e. bineîn eles. tu ai mai cunoscut-o pe aceast femeie înainte?! ² Când înainte?! ² înainte de. c e o crispare cu totul. al turi.... de cele dou ore pierdute.. sau s m duc s beau o cafea cu ea numai ca s tr nc nesc despre tine.. întrebuin ezi total gre it termenul!.. sunt i acum.. care... nu. ² Prostii! f cu Minda... o crispare pe care am mai întâlnit -o în câteva rânduri. e înjositor pentru amândoi s ne supraveghem.. nu numai de limbaj. s-o descos. ciudat.. dar pe urm . nu tiu cum s .. nici m car cu o nuan . Râsul s u suna normal.. cu toate acestea... gânditoare. direc itudine.. darmite. oricum.. de ce m întrebi? ² Nu tiu. i -am spus. ² Ideea cu Delta.. Dar cum nu ii minte. ridicol în care... ce e. pu in nesigur . nu a amintit cu nici un semn.. era un fel de teribilism.. e tipic felul ei de a.. ² Ei bine. iubitule! Dar tu ne-ai povestit. provocat de o jum tate de fraz a ei... pe loc n-am realizat.. împreun cu. mi-am adus aminte de o discu ie a noastr . a a c ... deodat timid .i aminte ti. era o catastrof ! i -apoi. î i imaginezi c sunt prea mândr s -i dau steia un telefon. în var . la persoana asta? Ce te atrage la ea? tii c am stat i m-am gândit ore la rând.. evident din acest punct de vedere.. s ne contabiliz m unul altuia timpul liber.. spuse el. mie îns .acelui film.. s puie în discu ie. cum nu ii minte?! Ne-am întâlnit apoi cu Teodorescu.. ² Se poate! Exista îns la ea o anume vitalitate. interdic ii! Ha. mie i lui Lauren iu. cum i -am spus ie. care scandaliza pe mult lume... Se ridic de pe marginea fotoliului. Cum fraza ei r mase suspendat . ² Dar. întrerupse el nervos. ceva Ästrident". f r s tie de ce.... fostul t u coleg. gânditoare. Se juca. s . dar e foarte posibil s fi în eles eu gre it. cum s nu.. oricum. ² Dar ce e. la policlinic . nu-mi place c se face poli ie pe urmele mele. chiar tu ai... dealtfel... eu i -am spus înc de atunci c nu credeam varianta ei.i dea ie recomand ri i. dar. absent .. ce te-ai oprit? Continu . am vrut în câteva rânduri s te întreb.. ..i spun: te atrage la ea numai. poate s . Bibi Medoia! Nu.. e o simpl supozi ie de -a mea. definit. am râs.. ce fiin ! Tipic plebeian . înc în var . numai ca s . ² Serios.. mi s-a p rut îns c în vocea ei suna ceva Äfals". ² Bineîn eles.într -un fel. dar bine. dar mi s-a p rut ridicol. dar mi-am pierdut câteva ore. Poate c m-am în elat. ad ug ea. Minda începu s râd . n -a f cut nici o aluzie la cuno tin a noastr de. cu nurul halatului: Nu tiu. i ea râse u urel. am s .

scoase din grajdurile Hollywoodului. un arunc tor de disc. ² Ei vezi. pentru c . în aproape fiecare ar sau capital . ea se întoarse i f cu semn cuiva. cu o anume insisten . ² Las -m s continui! Eu n-am s pot. individul se pare c îl cuno tea sau fusese avizat. i când Minda se ridic . aprinzându . c ruia. de care se amuzau adesea cei doi). o întâlnire de care nu avea chef. ca el s nu -i surprind surâsul. în cele câteva minute cât patrulaser . fumând nervos. aureolat de o intrig ce se petrece pe marginea bazinelor de la Las Vegas. Era cineva. tocmai în clipa aceea. f r p l rie. pe strad . probabil. un scrin Boulle. Numai un minut i am terminat.²'Bineîn eles. unitar . te rog s . psst. dar el n-o privea. Minda se întoarse s vad despre cine era vorba.. unul din aceia. în Bel Air . înc rcat de mister sexual. cum se apleac încet. Dealtfel. destins într -un zâmbet. pavat . cu bra ul drept ridicat la raftul de sus. o ajunse i. parc eu. escapad pân la.. fu.. sau M. Ce s fac ? Peste trei sferturi de or avea întâlnire cu un coleg.. bine f cut. De i el se afla în fa a ei. de fier forjat. vopsit strident... Minda se sim ise de câteva ori fixat. i se auzi vocea. care patrulase ca i el.C.De ce ai t cut? Continu ! Deci. te tr deaz limbajul în ciuda aparen ei de generozitate i în elegere pe care vrei s i -o. cu p rul negru.M. atingându-i u or um rul. Minda se afla în fa a cl dirii. bucuros c sc pa pentru câteva clipe de c ut tura ei. nu îi pl cea s intre în forme de contact de acest tip cu in i necunoscu i. Apoi coborî în jos pe Calea Victoriei. un Gregory Peck autohton.i dea seama. te prive te pe tine. O pereche total nepotrivit . într-un pardesiu din stof englezeasc . f cu câ iva pa i precipita i în urma ei. ce. se treze te tanti Eva (era o vecin a Ludmilei. m rginit într-o parte de un zid v ruit. d -mi m car ceva de b ut! ² Ia. în aceast pozi ie. s vad nivelul lichidului..i o igar . cu o cas plin de pisici.). eu nu vreau s ne cert m acum. într-o vil cu terenuri de tenis. masa de oameni se sugruma. unde se aflau paharele de wh isky. unde se aflau b uturile. dar trebuie s i-o spun.i inea ea b uturile. s fiu geloas pe aceast Fabian. o întrerupse Minda. sau a a ceva. de ras . Dac mi spui lucruri atât de importante. o v zu ie ind singur i apu când-o în direc ia opus celei în care se afla el. Dup atâta vreme i cu firea ta deschis . ce era în al doilea rând din spate. ridicând vocea. deschis.i place. ceva ce prinde pre i interes. botoas . tu tii asta. când te ascunzi. 69 ² Psst! Mai încet. bineîn eles! spuse ea.. urm rindu-l cum ajunge în fa a b rule ului.. nu pot ajunge geloas pe aceast doamn doar din vanitate sau pentru c ea e lipsit de calit i! Deloc! Ci pentru c voi doi nu v potrivi i i nu v ve i potrivi niciodat ! ² Draga mea. s vedem. zeci i zeci de in i se îmbulz eau în curtea cl dirii. cu încrusta ii de ecaille ro u. Eu îns mi am considerat foarte normal ca t u s faci o. deschide u a de cristal a bufetului pentru a scoate dou pahare i. îndreptându-se spre locul unde.I. prin 71 fa a cl dirii." în orice caz. sau oriunde altundeva se invent via . îi treceau toate acestea prin cap. plimbându -se în sus i în jos. cu fa a ei mic . D du un telefon i se scuz . având chiar motive. apoi se întoarse. în epând cu afectare trotuarul cu tocurile ei exagerat de înalte. o lu de bra i cei doi plecar mai departe.. iar în dreptul por ii de fier. o lumini juc u îi persista îns în privire.. o dat modelul validat i r spândit de pelicul .. i în clipa aceea trecu pe lâng el un b rbat. iubitule! ² Ei asta-i. ar fi jalnic dac a pluti înc în aproxima ii! Jalnic i periculos pentru mine. ondulat. salaria ii (se mai afla acolo i un institut de proiect ri în construc ii civile i înc o institu ie cu ni te ini iale.C. zâmbind.. Un Gary Cooper.. ea mic . M. privind la cineva peste um rul s u. abia atunci î i d du cont doctorul. pentru instinctul meu de conservare! Aici îns se întâmpl cu totul altceva. ² Psst! Pst! D -mi voie. cu umerii lui la i. o ridic în aer. gândi doctorul. fiecare pe alt trotuar. ² Uite ce e.. Te cunosc prea bine. în primul rând! Deci.. nepl cut de direct . transoceanic . pe care îi de teapt la existen o vedet de film.M.. dintr-o banal contrariere. cum se pare c e cazul..I.. ÄDar de ce? Poate c se potrivesc foarte bine!. a a c afluen a era mare.. bomb ni el. arborând o min u or persiflant . m t sos. acum vorbesc eu.C.. e o simpl joac . eu nu pot fi. ² Ceea ce faci tu e o simpl joac !. privindu-l cu c ldur . Ca s n-o piard . în sfâr it. un ins înalt. Ea se opri. i apte. frumos chiar. 70 Cu un sfert de ceas înainte de ora aisprezece. nu trebuie s te temi de ceea ce spun eu. calm : . ² Nu-nu. foarte bine croit. înc epur s ias pe poarta îngust . aplecând i întorcând u or fa a. Ovidiu.M. De dou s pt mâni renun ase la venitul suplimentar pe care i-l aducea Policlinica special i câ tigase o libertate . ² Ei. cu exemplare umane. c utând cu ochii sticla dorit . ca apoi s se risipeasc în direc ii diferite. chiar. el se post chiar lâng ie ire.i! spuse Ludmila. sute. el. la patru i ase. dar nu d duse nici o însemn tate acestui lucru. tiu perfect când o alt femeie ar putea deveni periculoas .M. cu un mers care tr da pe fostul performeur în atletism. gr su . ce se petrece aici? f cu doctorul. ea nu-l vedea sau se pref cea c nu-l vede. îl absorbea cu totul altceva. te prefaci etcaetera. în fiecare deceniu. niciodat . e probabil o simpl specula ie.. f r s . cu deliciosul sentiment al omului care nu are ce face cu timpul. V*.

da -da. ne face s ne sim im Äbine". un gest pe care îl f cea de la o vreme ca s nu . Ce. unul din acei p rin i care r mân superiori odraslelor lor. ÄS le spui c am plecat în America!" sunt ultimele vorbe ale lui Svidrigailov adresate acelui m runt paznic al turnului. de unde tim asta? Din ni te insinu ri. sau contele de La Mole. Prin compensa ie. i nu exaltatul de Sorel sau smiorc ita. I se p ruse mereu c . moral.. da.. uria e. de nespectaculos. economic. insesizabil strângere din umeri. în propriii s i ochi. ceea ce era corect. ce sufer o umilin atât de stra nic . uneori chiar de autorul care îi z misle te. abia acum realiza im portan a acelei practici totale. pentru c pe vremea Älui" înc nu se reînfiin ase internatul. îi f cea bine. evident. dep it de evenimente. dar era o dup -amiaz câ tigat . cu capul în vânt. i scena sinuciderii. cele mai nea teptate (pentru el însu i). Timpul trecus îns . Ce ins. harnic. încearc s -i pun în inferioritate fa de eroii s i prefera i! Pe el. pentru el. se st pâni i elimin gestul dizgra ios. aprins. A a îi spusese odat un ran. parc involuntar.i pocnea. involuntar. Poate era melancolic?!. strângându . care -l angajase bibliotecar pe Julien Sorel! Ce om viu. de i. Äanul '830". cât lume cuno tea el. sau oriunde altundeva. sau Faulkner. Äreu ise" s scape de stagiatura de la ar . nu g se ti adev ra i eroi de plan doi.. Dar scena cu sora lui Raskolnikov. îi r corea creierul s u înfier bântat. Eroii f principali alunecau într-un fel de penumbr . pentru c mai tot timpul f cuse pe internul. acestei desc rc ri stranii. curvi tina de fiic -sa. oricum. Nu f cuse nimic.. în timp ce cobora atât de nep s tor pe Calea Victoriei. ne domin . acest Karenin! în adolescen . i aerul mi cat u or de aceste pagini se pare c îi pria. ca un b can cumsecade. ne face s ne sim im egali cu el. e adev rat.i frece mâinile.l sându-se într-adev r dus de acea 72 73 dup -amiaz ce. nu vor reu i s -l p c leasc ! El î i alege singur eroii! Onoare lui! S tr iasc domnul doctor!. inteligent. interesant individ! Oricum. lupta pentru ea îns i. începeau s -i plac | personajele secundare din marile c r i ale adolescen ei sale. i el zâmbi. nu putea s ie minte fiecare figur . regret înc o dat . Oricum. apoi se controla. memoria lui.. e ceva de prost-gust i în Svidrigailov sta! Nu e un adev rat erou secundar. acolo. de sobru. bineîn eles. firesc. lucid. ca Tolstoi.. când ea trage de dou ori în el i o dat glon ul îi zgârie tâmpla.. undeva la munte. pe care Dostoievski are destul tact s le lase sub semnul ambiguit ii. pericolul în care se afla ea. Karenin. i -ar fi pl cut s fie Karenin. într-adev r. se alesese doar cu ase luni la Spitalul nr. pe deplin meritat dup atâta ' zarv i. ca un îndr gostit de prima or . lenevia aceasta era de prost augur. Ce f cuse?! Nimic. cu o existen dubioas . îns . u or. un ins detracat sau capabil de a fi astfel. salvea z o epoc .. pentru Ana. dar i aceste ase luni erau fict ive pe jum tate. cu mult mai exact decât cel lalt. odihn . bineîn eles. îi ap ruse odios. camuflat. strigând în cabinetul s u de parc ar fi fost mandant în alegerile burghezo-mo iere ti! Prin diverse Ätertipuri" i. înc rcat cu atâtea date i concluzii precise. câ i îl salutau! El r spunsese la salut. Thomas Mann. intrau în prim-plan astfel de in i ca. cu pardesiul descheiat. îi calomniaz . ceea ce însemna relaxare. evident surclasat de femeia pe care i-o f cuse amant i care se potrivea. Un ins volitiv. pe malul lacului. în clipa aceasta. cu Dunia.. pe ascuns.pe care. nu era o dup -amiaz de duminic . dar aceasta nu e decât o dovad în plus c el însu i le este inferior. de cât va vreme sim ea nevoia uneori s . Pe cale de a fi câ tigat . era un ins foarte interesant. îi r mase acea scurt . i el nu lucrase nici trei dup -amieze pline din cele dou s pt mâni libere.. din personajele secundare ale c r ii. ca Lauren iu. intuind. Câtva timp ced acestui impuls.. ha. îi invidiaz . mai suportabil . iubita. Avdotia Romanova. în afara cursului. Matilda! Câte un astfel de individ. cu care. mul umit subit de propria-i existen . în noaptea aceea ploioas . adeseori. ve nic sclava altuia. fiecare deget. Dealtfel. ceea ce însemna c gândea profund sau însemna altceva. Regretase. Cine înc ? Svidrigailov. cu totul altceva. Sau Peeperkorn. i nu pe Marmeladov. o voce îi pronun numele i el r spunse cu larghe e. împreun . i cu aerele lui Vronski. cu acel Karenin care .. de circumscrip ie. câte unul.. iat . indubitabile ² oare chiar atât de indubitabile! ² i astfel mergea el. un ins care. adorabilul domn Friedmann. dealtfel. de exemplu? Da. un ins care luptase pân în ultima clip .. un gest nou ap rut la el. Totu i. la in i sangvinici ca Dostoievski sau Stendhal. Grozav lucru! Ei sunt privi i cu antipatie. Da. ca prin vis. î i aminti de Karenin i de gestul s u nepl cut când î i pocnea degetele. dup ce i-a creat. era astenic?! Dac a a era. i-o motivase ca necesar celor dou comunic ri ale sale. vânturând prin cap paginile unor c r i celebre. isteroid . ne farmec !. îl alegea pe Svidrigailov. abia cu mult mai târziu îl în elesese.. el însu i putea fi Karenin. adic f cuse nimic.i întemeiase un c min i lupta pentru el. cu capul s u imperial. amantul Claudiei Chauchat. der kleine Herr Friedmann. c nu locuise i nu tr ise printre oamenii de la ar . Acum îns . indiscutabil... cu so ul ei. pe Minda. amanta noastr . în general. un fel de Äla geante" fa de m runtul coco at. f r m car s se uite cu cine avusese onoarea. ha! cineva îl salut . apoi. Minda continua astfel s se delecteze cu Äpersonajele sale secundare". ce b trâne e trist ! Ar fi vrut s fi fost La Mole! Iat cine reprezenta bine epoca. în compara ie cu lupta ei. Un mo ier de ar . fiind un element de vârf. din Crim i pedeaps .. cu un curaj atât de b rb tesc. de propriile-i afaceri m runte. fericit de acel Änimic" pe care-l tr ia în dup -amiaza aceea. gândi el umblând în lenevie. Doar la autori flegmatici. astenia se trateaz . din partea acelei femei fantastice. ciudat. Ce prostie! Un ins ca el se odihnea în efort. cu o mân la spate.. ba nu. 2 din Alexandria. îl iubise chiar. c nu st tuse m car doi ani la ar .i umerii.. trebuia s ia m suri urgent. ca internist. un play-boy. cap abil de o mare concentrare existen ial . cu vitalitatea sa obosit .i frece pur i simplu mâinile în momen tele cele mai nepotrivite. se uitase i-apoi uitase imediat. Madame Bovary rus ! în general. o victim ideal !. ca cine. iat . Un ins curajos. un ins cu sim ul profund al moralei.

ne tiind cum s ias din încurc tur . Dar.. i dac cineva i -ar fi repetat în clipa aceea ceea ce el gândea". dar. amuzat. prefript . ÄDe m rgele!" r spunse cel lalt. f r familie. incurabile. f cuse uneori minuni mai reale decât o dozare medicamentoas potrivit . înainte de a ie i. in i ce mureau în spital. S faci o ma in care folose te la ceva? Ptiu. unele cuvinte. i calmul.. ca i la na tere. lipsa de vorb rie i evitarea ve nicei atingeri. cu un ciudat entuziasm. cum f ceau atâ ia. ce te face de nerecunoscut.. fac o apropiere. spunea el. atins de o boal incurabil . «de m rgele»". de teribilism i imita ie savant a cut rui sau cut rui Äas" clinic. Asisten a in articulo mortis! Adeseori fusese i el un astfel de preot i nu era nimic ru inos în asta. puteau inspira respect. în care o u trântit era o jignire. ÄMeseria mea. evident. reac iona pu in diferit i nu considera Äexperien a" încheiat când pacientul deceda. lâng pat! Va fi totdeauna prezent. ce prostii! ÄS tr iasc domnul doctor!" sta era singurul adev r. în suferin a lui. nu se blazase niciodat . e uic bun . care Dumnezeu tie cum ajunsese în mâinile sale. parc . ce prostii! Era adev rat. o gr mad de istorii de astea 74 75 prin toate cotloanele memoriei sale. o scosese repede dintr-un fel de saco sportiv . în mijlocul ora ului. cu un cuvânt cald. nu-i a a. trupul celui lezat. destui de numero i. în clipa aceea. înainte ca s scape de el. domnilor. l-ar fi privit cu uimire i cu o anumit naivitate..i închipuia c face Äbine". El îns . un diagnostic rapid i precis. 76 El pronun a aproape de fiecare dat cuvântul Ämoarte". ÄMoartea. cu o m runt incomoditate. lua i. profund . în alt fel. lui. bineîn eles. pentru c . al ii ziceau c este!" Da. cu p l ria în mân . crispat . de i era absolut împotriva principiilor sale. Ce mister formidabil se afla în armonia i în dizarmonia corpului. nu-i a a. Respect. Y s experimenteze. dar. fa de cele dou femei care-l idolatrizau. lini tea sa care se transmitea. ÄDe ce?" întrebase el. cinici amatori! Meseria lui înseamn asisten . pe care omul. a bolnavului. abia cu mult mai târziu. îl împinsese pe ranul acela. ÄS tr iasc !" A a cum se întâmpl multora. da. Avea dreptate. nu exist boli fizice. f r leac. el se ro ise. respect fa de trupul lezat. una din formele cele mai vii ale existen ei! pentru c . episodul se petrecuse cu vreo zece ani în urm . printre somit i. cu mult bun -sim . respect fa de boal . pe mân . genera ii la rând. cuvântul. evident. mul i cinici. puteau provoca o întreag realitate.c. rigid . în camerele acelea în care se vorbea pe optite. oricum. în cabinetul lui. nu vindecarea. în clipa aceea regret c nu fusese mai atent cu acel om. ar fi putut nu s salveze. un fel de p. cei care r mâneau cu aceast sensibilitate erau salva i. ap sat din gre eal de te miri ce conexiune întâmpl toare. Äade v rata cur enie!". cu ochii sclipind..e. i fraza aceasta fusese. lini tea ce domneau în jurul lui. trebui s accepte o sticl de horinc . îi temperase entuziasmul. amuzat. în prezen a a dou surori. ce scârbos! Da. pe care nu i -o puse decât afar . evident. de care foie te secolul. pe care asistentele i cei din suita sa i le sorbeau de pe buze i le colportau. o boal nu prea grav . El nu . nu de el însu i. de poliartrit cronic evolutiv . î i aducea bine aminte. mai ales dup primii ani de practic . aici Ceea avea dreptate. el avea o fire afurisit de greoaie. stând în u a întredeschis . ce deformeaz . s stea la bibliotec . ap sat. nimic nesportiv! Sentimentalismul acesta de stil vechi îl împiedicase s ajung un simplu tehnician. cu o atingere. Ceilal i erau ei în i i bolnavi. va asista moartea. o boal absolut caraghioas . ce era mai în vârst decât el.. i mul i resim eau cu u urin aceast degajare de cuvânt. un fel de Äîndreptar prac tic". uneori dup ani de zile. p tat . diletan i cinici. ele însele. pe obraz chiar. în spe in i singuratici. veche. spre u . cum spunea el. fa de care f cus e un gest m runt. c Äalin suferin ele" (de i i se întâmpla adeseori i acest lucru i cel mai mândru era când îi reu ea în cazurile disperate. poate c tocmai felul în care reac ionase era cel potrivit?! Calmul s u real. i se p ruse. o scutur i i -o d du înapoi. i în acest punct se apropia. dar înl tur . iat ceva despre care nu se vorbe te!". vagabonzi. auzise el înc din primii ani din gura unui celebru profesor de anatomie patologic . ce grozav sunase. i omul. nu suport zgomotele. va s zic luase sticla. ma ina u u reaz munca fizic . apropierea mor ii îi împiedica pe ei s ajung ni te simpli speciali ti oarecare.. numai pentru el însu i. i se p ru se deplasat. nu-nu. Pe unde o fi ranul acela. cum îl mai f cuse i cu al ii. Avea. v zând c el ia sticla în mân . da-da.trebuie s citeasc . Atunci. Luase sticla. nu va întoarce capul. el î i f cuse din discre ie o profesiune. i aceast for a lui f cuse din el ceea ce era! Minda d du din umeri de parc cineva ar fi putut s -l aud : ÄCeea ce. un om foarte curat. ci u urarea. s treac la chirurgie!" i era foarte mândru de cuvintele sale. c omul strig prea tare. c e f cut pentru. pe um r. un respect pe care el nu -l pierduse niciodat . i una din surori se repezi s închid u a. în camera de a teptare. pentru posomorala sa. boala. cu un: ÄDomnule profesor!" cel lalt continua s -i zic ca i la început). unui pedant nenorocit. nu-i a a. nu-i a a? ÄS tr iasc domnul doctor!" i el. dar acum. i care. ad ugase: ÄLua i dom' doctor (de i sora îl corectase o dat . ni te simpli tehnicieni! Apropierea mor ii îi împiedica s se abrutizeze. chiar entuziasmul lui. totu i luase sticla. care era el însu i. î i d dea cont i se mustra pentru iner ia sa. lipsit de orice fel de m re ie a durerii. de obliga iile preotului catolic de a asista pe cei care mureau. în parohia mea nu se strig ! Cine url i trânte te. undeva. când. i asta au în ceput s-o în eleag mul i m gari. Dar strig tul acela. bineîn eles. ci s . în apropierea mor ii! Moartea o sim ise totdeauna. cine tie. u urarea mor ii). ridicase p l ria i strigase. nu se va dep rta. c nu -i urm rise boala. singura sa mândrie era prezen a sa acolo. s rise acel binef c tor: ÄS tr iasc dom' doctor!".

. în dup -amiaza aceea f r el.. i se tie. Crem nitu ri nu se g seau nici acolo i nici rulade cu fri ca. în vastul s u birou. zâmbind u or. mare sau mic ?! Minda îns . înc foarte mult vreme. pe furi . nu din vina lui. Examina cu aten ie. printr -o socoteal simpl vor fi totdeauna cel pu in doi. cel mai meschin! Va pl ti orice pre i se va cere. i Minda cucerit. l s s -i alunece. nu spuse. memoriile. dar putem s v facem i noi o cafea. chiar cel mai m runt. ha. distins. apoi i se repet c da. într-o frac iune de secund salutar .. Toate acestea i altele i se perindau prin cap.. dar nu rezist mult vreme. orice ar face! Astfel a fost posibil ca o serie de savan i atomi ti s fie folosi i împotriva intereselor omenirii. Ädomnul doctor Minda. unde el. cu neîncredere. nu era îns de serviciu. refuz . staniolul. ciulind urechile. înc I nu. apoi izbucnir . ca un f cut. plin de tact. se Ätrezi" c nu mai are nimic în mân . despre imita ia vie ii. lui îi fusese mereu team c nu se va putea adapta acestei vie i complicate. vai de mine. inem. pentru c . asta cu siguran . de hârtii. i se putea face o cafea foarte bun . Nu era prea nobil. în ceea ce -l prive te pe el. de dans. unde nu te mai întreab nimeni dac ai lenjeria curat . un torace.. ce import ! Da-da. cu naivitate. care. caramele mari. e adev rat. uneori bombându. dar nu. cineva îi va cere s . e prezent. ci. ar fi vrut s bea o cafea bun . marii bo i sunt teribil de distra i când dau audien e. cine tie. Dar poate c avea sim ul umorului. se interes când era Äea" de serviciu. i ie i de la turn doar cu o pung de cara mele. cu mult mai cumsecade. Când cad bombele. i ar fi însemnat s se prefac fa de el însu i dac ar fi mimat în continuare 78 pa ii aceia leg n tori. la ÄGioconda". una din cele mai fioroase umilin e ale acestui secol! Savantul în mâna politicianului. l s pur i simplu s -i cad cocolo ul acela m runt de staniol într-un moment când cineva îl îmbrâncise u or. erau mul i care cump rau pentru acas .. pungi mari cu bomboane. cu un fular de m tase în jurul gâtului. i se r spunse. negre. lipsa de imagina ie. pr jiturile. excelente. f r sim ul umorului. pur i simplu. i fu privit cu o u oar mirare. a a cum fac oamenii când se plimb .i pieptul.ea degradarea omului?! îl face ea mai bun? Moartea îns . Minda. Avea totu i un el. da. al lui Minda. To i bo ii sunt la fel. el va asista înc mult vreme. plin de Äbun-sim ".. cu Ärespect de sine însu i". se afla în fa a vitrinei cu pr jituri a cofet riei blocului turn din Pia a Palatului. nu dispre ul s u. i se r spunse cu o anume pl ictiseal . va muri! Cine I nu se adapteaz moare! Superb. î i aminti atunci de M ria Felix. nu -i a a. cu pedanterie. cum dorea. Doi. sau a a ceva. obi nuin a de a fi generos. cu cel lalt cet ean. ci al celui care moare. dar era gr bit! i Minda se în c p âna s aleag totu i ceva. se va adapta. un pepsi-cola. plin de sobrietate: ÄDin copil rie!". arunc . f r zah r. dar. ambalate în staniol verde. în trivialit i. odat . în timp ce. privindu-se. Dar lâng pat. va strivi un bra . i astfel. i dup ce comand ceva. sau. M ria Felix.. e bine s nu uite acest am nunt: cu orice pre ! Trebuie s ie minte acest lucru. râse i el. la care se a ez pân la urm i un b trân murdar. de câtva timp. când el spuse c acestea sunt pr jituri preferate pentru el. dar moare! El nu vrea s moar . Se surprinse cu pasul gr bit. se egalizeaz toate sensibilit ile. acesta e un num r care nu poate fi dispre uit.' era chiar nobil. amândou în acela i timp. a cinicului profesionist! Pentru c acolo moartea nu se simte. dac Änu in" astfel de sorturi. din partea lui. i nimeni. chiar mersul în fiecare duminic la biseric . bineîn eles. proasta sa obi nuin de a nu se pierde în m run i uri. el e acolo în biroul s u. dânduse pu in într-o parte. dup incident. Da. sau ar fi b gat -o în buzunar. 77 Acolo. nu?! Parc . fotogenic . expert. dup ce se gândi o clip . nimic nu -i va scuza imbecilitatea. despre falsa adaptare. înc din copil rie. perisabile. de rigoare. Mai vârî o caramea în gur . s tr iasc !". apropierea ei schimb omul. cerea unele scurte informa ii de la cele dou vânz toare ce serveau cu gesturi iu i. unde e ti înghesuit i îmbrâncit cu toat lumea. e politicoas . cu orice pre ! Orice pre era bun. vreun nenorocit. coada se m rise deja i cineva începu s murmure. i când întreb . ca ni te simple unelte. Orice inginer care deseneaz o roat din at poate fi sigur c ea. ÄDar. triviale. ha. dar el accentua c vrea s Äserveasc acolo" i îl amuza grozav s aud uruitul acelor fraze în el în timp ce ar ta cu degetul o pr jitur sau alta. Acesta e meritul s u. Cine asist la acest dispre nu mai face ro i din ate i butoane nichelate! i. nu se tie de ce. naivul în mâna cinicului. Un boss seam n infernal cu alt boss. oho.. unde. îl înnobileaz . Dumnezeu e foarte distrat la biseric . dar acum fu chiar mândru de gestul s u atât de. toat lumea are costumul croit la cel mai bun croitor! Ceea parc spunea ceva. bine mototolit. o cutie de gunoi. i numai dânsa ar fi fost capabil . pentru c . Iat . Se consumase! Delicios. alt dat ar fi c utat. e j dotat i în aceast direc ie. i când tocmai schimba amabilit ile scârboase. înc nu. îl r ri i începu s priveasc plin de interes în toate p r ile. obi nuin a î i poate juca renghiuri... dar n-avem momentan". nu-i a a. i dup ce vegeta o jum tate de or la o mas . la fel de bun !" ÄLa fel de 79 bun ?" întrebase el. tonul chelneri ei nu prea îi inspira încredere (de i s -ar fi putut s se . cum ar fi dorit: ÄDin îndep rtata copil rie!". acest boss e cu mult mai sifonat. bossul acesta suport al dracului de greu dispre ul. desigur. cartoane. pân la urm . în râs.. Vrea s mai tr iasc . trebuie s se adapteze! Altfel.. cele dou fete d dur cu în elegere din cap. atât de dur în m run i urile ei implacabile. apoi. nu. moartea e absent . cu adev rat distins. c Äba da. care îl a tepta jos. mai bine zis. al celui care moare cu adev rat i care e cu mult prea însp imântat încât s -i mai fie fric . poate. A. cu indignare aproape. de firesc. aseptic ..

a doua zi putea.i prepare el însu i una. ceruse Ätimp de gândire". dar Minda se închise brusc în el i o concedie rapid. stând în picioare". bineîn eles) c aveau i rulade i crem nituri. i el a teptase .i in promisiunea). privind prin vitrina uria . cum trebuia s reac ioneze. dar cine tie ce sporov ise 82 cealalt . era mai cuminte s a tepte. ha. ceea ce ajunsese el cu pre ul unei cantit i impresionante de munc . Prostii! Ce nevoie avea el de posturi. bucuros (ce comic!) c fusese recunoscut de vânz toarea aceea de care avea nevoie atâta lume. sute de mii de bolnavi etc. asta înseamn c miroase a democra ie". râse încet. desf cându. pân la personalul de serviciu. dintotdeauna. vital necesar acolo. la unghii. mai avea de lucru i putea. în variante infinite. cum era i firesc. Ar mai fi vrut s mai continue conversa ia cu ea.într-un fel. oricând. femeia aceea cu p rul ro u. i cu oja c zut dizgra ios. de care depindeau mii de oameni...i p rul ei negru.. i. i el se dep rta gr bit. minunându -se. oricum. adev rul e c eu v-am recunoscut din descrierea ei! Mi-a spus c a i declarat c nimeni nu face cafea atât de grozav ca mine! Apropo. s . se purta ca i cum totul ar fi fost Äîn regul ". reveni a doua zi. Prestigiul s u era atât de consolidat.. înc de când era student în ultimii ani.).. deosebit de frumos (f r nici o inten ie. dar nu putu s . Când îi aduse pr jiturile (dou din fiecare sort). s fie capabil s . cu satisfac ie evident . cu mult mai mare decât o putea realiza sus. cu un ciudat sentiment de febr . Capitolul XI într-adev r. De ce? se întreb el însu i. îl scârbise. responsabil . nu observ cea mai u oar schimbare de atitudine în comportamentul colegilor i al conducerii institutului. u or fâstâcit. cel al muncii perpetue. se f cea casa etc. era unsprezece. ca i cum se tia cum avea de gând s reac ioneze. ajutând-o pe debaraseuz . i v-au mai r mas rulade i crem nituri?!" ÄA. în sfâr it. Nu-nu. mai avea ni te caramele i. de altfel era perfect mul umit cu acel ÄM ria Felix". i asta pentru ce? E nevoie de el. ca el! ÄProstii!. asta era bine zis : chiar dimpotriv ! i pe urm ce adversit i nu va provoca el. târziu. O. de func ii? 81 Când va mai avea timp s lucreze? I se d duser . i mi carea indiferent de um r care înso i acest r spuns îl încredin a înc o dat pe Minda c nu gre ise când refuzase oferta aceea.. la biroul acela. pe mine m cheam Vijan. ajungând director. Cum a a.K.i r spund . tiam c veni i!. lung. chiar dimpotriv ! Da-da. avusese o interminabil edin de catedr . politicoas . M rog. a ezându-se la masa lui. numai de e l?! Putea el însu i s se conving c el. oricum. de i nu p ru a-l recunoa te. spuse Minda. de care avea s depind soarta multora dintre ei. proste te. f cu doctorul înc o dat i se ridic s contemple vitrina cu pr jituri. despre audien a sa la ministru i despre probabilitatea ca în curând colegul lor ilustru s devie director general. toate asigur rile c munca sa tiin ific nu va avea de suferit. dar eraÄcu câteva minute înaintea închiderii i oricum. pere ii îi declan au cel mai simplu reflex condi ionat. cu viteza fulgerului. de fapt sunt pentru mâine. amabil . dealtfel. udând marele cactus. încât nimeni. refuzând s se mai lase prins în lan ul a sute de fraze asem n toare. în definitiv era la câ iva pa i de cas . toat lumea fu convins c o obliga ie urgent îl a tepta. încât. Lucra de atâta vreme între acele ziduri. râzând. nu avea i de unde s ti i!" Minda r mase bouche-bee deoarece el ignora total numele ei. talent profesional. evident. doar din recuno tin c ea se purta atât de amabil cu el. noile sale drepturi. cu prec dere.. i Minda se sim i perfect. (Vijan îi comunica. sus. acolo era un om ocupat." ÄCe vorbe ti! f cu Minda i sim i c ro e te în jurul urechilor. i -a comunicat colega dumitale. îi re inuse pr jituri etc. De i. r spunse M ria Felix. abia se r cise ca lumea. contrariat oarecum c nu fusese l sat s aleag el însu i. ÄDa -da. adolescentic. gândi Minda. au fost aduse abia dup -mas . ciufulit.în ele i ea. demagogia ieftin a cut rui profesor fa de femeile care asigurau cur enia stabilimentului sau fa de surorile de noapte). urm rind-o cum trecea pe la mese. Dar ce conta. cafeaua era admirabil ! Era seara. lucios. dar M r ia Felix îi zâmbi i îl inform (cu Ädomnule doctor!". câte grup ri nu va contraria numirea sa. v-am rezervat câteva. c poate s mai întârzie. Se aflase. i declar c va veni a doua zi. absolut toat lumea. i se p ru lui. ca i respectul fa de competen a sa profesional . în fa a vitrinei.?! Prostii! f cu el din umeri. ea vru s întârzie lâng masa lui.. desigur. el i nimeni altul era necesar. acolo nu era singur. chiar se a tepta.. într-adev r. întreb el. i dac voia." ÄHa. cam pe la aceea i or . Minda. trebuia s o fac . o asemenea atitudine serioas . în el. formal. foarte bine. unde veneau hârtii importante. s revin .. Va s zic . neap rat. de i. dar ea îi atrase aten ia c Äse deranjeaz .. in i care abia auziser de el. nu putea r mâne inactiv. zeci de in i îl vor urî de moarte. Nu. acolo. în apartame ntul s u. ÄGrozav.. Era îns deosebit de pl cut singur tatea aceea total în care se g sea. Minda se uitase la ceas tot timpul. dar nu face nimic. la cafea.. Lui. la urma urmei. amabil . câ i in i. V-a recunoscut. i Mana Felix îi f cu o cafea bun . dar s-au cam dus! Dumneavoastr . Nu era deci o jigodie care ajunge tab! Nimeni nu p rea c a teapt de la el ceva deosebit. din clinic (c ruia el îi acorda. i Minda î i lu în primire. lucru care i se ac ordase cu o polite e i în elegere des vâr ite. târziu.. nu Bejan. obiectele. cum dorea! fu r spunsul. de la un ins atât de Äsolid".. cu o or înaintea închiderii. lucru care pl cu tuturor. oricum se sp la pe jos înc .. de client stabil al Äcasei". nici el însu i. nimeni nu se înclina nici cu un micron mai mult în fa a lui.) Cafeaua. de i. o aten ie m surat . onestitate etc. ca i cum era firesc ca un om ca el s fie numit într-un post atât de important.. ha! râse femeia. femeile închiser localul.

perfect echilibrat i n-ar fi acceptat cea mai mic degradare a rela iilor. se apropia Cr ciunul. acas . nu mai putea. f cu tehnicianul. Äexcelent r cit ". mai iresponsabil. nu-i pl cuse niciodat Mann. ultimul. cu genele plecate obraznic. înc o rulad . pietoni treceau gr bi i. Dimitriu. i asta f r ca nimic s se schimbe în rela iile lor. Formidabil! Afar ploua. infinite -simal umilin a iubirii lor.d. de i î i propusese de fiecare dat .. nu-i a a. în anexele unei reviste. evident. noul s u timp liber. cea mai m runt . singurul consumator. fusese total de acord. Promise c va mai suna i accept s fie chemat la telefon de Äb trânul Nestorescu". Formidabil! La b trânul Nestorescu era lume. unii se ad posteau chiar în fa a vitrinei sau a teptau ceva.i aprind o igar . se putea 84 exprima i astfel: In ultima vreme! Avea o gr mad de lucruri pe cap. propria sa bucurie real . ca un pensionar. se ridic i îi d du un telefon. gr bit. pe care nu reu ise niciodat s -l Äprind ". i el. Äsurprins de propria sa privire". ferm. dar. cu mult p rere de r u. de obicei. r mase o clip nemi cat. iat câte fiin e vii st teau i nu crâcneau sub comanda sa! Ludmila?! Da-da. absolut nimic! El era un om puternic. îl l sase la jum tate! o carte 85 fantastic ! E adev rat îns c Muntele vr jit îl citise de dou ori. apoi zâmbi. cum era i firesc. ici. îngrijor tor de vast . de i. De el? se uimi Minda. Ämonden ". frumosul C. c r ile fundamentale erau pu ine. apoi. ca într -un stop-cadru cinematografic. cu umbrele sau f r .m. la fel de real !). cu beletristica. pe acolo? Acum? repet Minda. Minda î i frec mâinile. comunic rile sale. de i era abia Äconf' pe vremea aceea. O femeie sp la dalele de marmor . ce interesant. i refuz . Äpor ia ei" se mic orase îngrijor tor. evident ( i Minda d du reflex din cap) ar fi trebuit s fie sus. nu voia s treac . pe care-l întâlnise în clinic cu dou luni înainte. citând te miri ce terapeutic pescuit undeva. pe Minda. poza cu c r ile sale la sub ioar . spusese! Da. s le recenzeze doar pe cele de baz . nu-nu. marele vas se preg tea de scufundare. i dac nu s -ar fi v zut. dup ce trecuse printr-o ciudat eclips un deceniu întreg. un medicament. din snobism. în multe rânduri. te puteai sim i singur? î i aminti de Nestorescu. Dar numai de el. ci numai Äconversia electric ". ca s . într-o oglind ce se afla montat chiar vis-â-vis de biroul gestionarei. acum. folosind de ast dat telefonul din birou. El. i.. Äpu oiesc". i se întoarse. ea se bucurase. dar de ce dracu îl c uta ea atât de in sistent în ultima vreme?! Äîn ultima vreme". c e cam ridicol. i el fusese pân nu demult un astfel de Äpu oi". îl g se ti descris în premier într-o revist argentinian . colo. în stare s -l fac s simt . Ce bine era! Singur. fa de o asisten întreag medical . sau direct la ea. i-apoi Äliteratura" specialit ii sale. dar i ea. Dup ce a ez telefonul în furc . d du galnic din cap. spre surprinderea sa. în mare parte dedicat. c adev rata erudi ie arat altfel. ridicând cu zgomot scaunele l cuite pe mese. Ce s -i faci. pe Äbo orogi". un roman?!. indi ferent. Uite. Da. cineva cu mult mai tân r. care-l a tepta. beletris tic . b trâne. îl a tepta cafeaua. Din biroul lui Vijan se auzir glasuri de femeie. cursul. o sear într -un atelier. Ce-l admirase pe Dimitriu. Äliteraturii". penibil. un nume sau un titlu dintr-o limb pe care tii c cel lalt n-o cite te etc! Ei i?! Cum spunea cineva: ÄCultura începe atunci când ui i toate c r ile citite!" De când nu mai citise o carte de Äailalt ". de la special . f r nici o excep ie! ÄEvident. sperând. la masa sa. a iubirii ei. dac nu într-un asemenea mediu total deschis. o u trântit . s -i pun în încurc tur pe Ätitulari". din plictiseal .clipa aceasta lini tit . Cine anume?! leu nu putu r spunde prompt la aceast întrebare. undeva. lâng patul bolnavului. care încercase i reu ise. îl priveau pe el. i igara. muzica se auzea în aparat. cuib rit . cineva întrebase de el chiar. rapid. n-ar fi realizat gestul. i-aici. care nu tiu cum dracu se înmul eau în ultima vreme. s se înfrupte i ea din acel oscior. a teptându -i telefonul. care nu-i dep iser pe Äclasici".. i î i retrase aten ia de la vitrin i de la fiin ele vii Äde afar ". literatur Älaic ". i -o consacra ei. un Äsindrom nou". Cafeaua. dac i -a c zut cumva în mân cutare sau cutare titlu. Cineva se interesase de el. ca de obicei. adev rul e c se g seau totdeauna lucruri interesante. Ci ne era? Alung îns rapid orice preocupare de acest fel. Lumin de august al lui Faulkner. total singu în univers! Unde. ap ruser în special numeroase publica ii de imunologie i genetic cu implica ii direct clinice i. 83 cunosc codul!" i râse. Astfel. chiar entuziasmat ( i se bucurase primul. care fusese atâta vreme mândru c se ine la curent cu muzica. totu i. în primii ani ai studen iei. sau. nu mai luase de aproape un an un roman în mân . revistele str ine. cele Äserioase". acolo. ÄFiin ele vii" dinl untru îi ajungeau. când îl citise pentru prima oar .. De fapt. la el. o expozi ie. constatarea cianozei n -are nici o valoare. tentat o clip . care fusese primul. Gh. apoi î i aminti de programul înc rcat de lucru pentru acea sear . Äm run i uri revelatoare" te miri unde. preg tit deja. Nimic. aproape nimeni nu mai aplic în fibrila ie chinidin . de dou ori pe s pt mân . de parc ar fi admonestat Äp rinte te" pe cineva din el. în liceu. într-un col . Era seara lor. ap rea câte un pu oi de asistent care te întreba. acum. nu tiu cum.a. mai Ä ugub ". pe el. începuse s -l . s încerci i chiar s reu e ti s pui în încurc tur un profesor. decizia este presiunea oxigenului intra-arterial . dar nu conta. se în elege. real . igara sa. al turi de bucuria ei. i admira ia lui fa de Mann ren scuse. la un moment dat îl privi int un b rbat care i se p ru foarte cunoscut. un nou Äbeta blocant". de exemplu. Când el renun ase la acele ore. una din serile lui libere i pe care. din întâmplare. clinica.

Doi in i. prin vitrina cofet riei. Mann era îns ca i el. întregi de moloz menajer. i se opri. încercând s -i ghiceasc tr s turile fe ei. care p rea o stare a caracterului s u. doctore? S schimb m dou -trei vorbe. alergând unde?! Ar fi trebuit s aib mai mult r bdare cu el însu i. sigur pe el. dar s plece a a. ascuns într-o batist parfumat . cu o jum tate de or mai înainte. p strând Äpropor iile". dar Minda r mase pe loc. Pentru viitorul post e nevoie de o. denivelat.. greoi. în locuin a sa decent . s . tr ind dozat. când auzi o voce vesel .. ² Cine e ti dumneata? întreb Minda. sub jiletca ipocrit a b trânului Mann se ascundea un anarhist de încredere. un burghez tic it. care î i pl te te con tiincios impozitele. f r s vad nimic. de sub tone. dup ce spuse fraza de mai sus. cu un automatism pe care ar fi trebuit s -l aib deja. simpatic . fericit cu el însu i în clipa aceea. chicotitul acela al b trânului Karamazov. când fu ajuns de pa ii pe care îi auzise în spatele s u i pe lâng el trecur doi b rba i. b trânul Mann tiuse s importe marfa aceea de contraband slav în or elele pa nice i epene ale copil riei sale hanseatice. incapabil de surprize. incapabil s mimeze stâng cia. s se îngroape de viu în cartea aceea greoaie i vast . bunele maniere. he! S tii c nu -mi miroase gura. meschin. cu privirile în p mânt. care-i p rea cunoscut . chiar i a a. într-un fel.i caute. o simpl întâmplare?! într-adev r. t cea i privea distrat pe partea .i strâng punga de tutun. uite. cu atâta nest pânire. Zauberberg-ul. a treia oar . str zile erau perfect pustii! O coti la stânga.. ce tr ie te în respectul i teama legilor. a a. u a pe care el. un ins cu p l rie i cu un fâ . cald. aproape. îi barau drumul. Pentru ce?!. dar. mai înal i decât el. Minda î i relu drumul. triplicitar . In delmitiv ajunsese suficient de b trân ca s . zefle-misitor.. Prostii! Totu i. i tocmai când s treac strada (vis-â-vis se afla un restaurant m runt. Efectele acelea stranii. (ÄTe pomene ti c sunt de. trecu pe trotuarul cel lalt. i. un fel de sil amestecat cu spaim . acolo! Dar de ce?!. era cel care-l fixase. da-da. cu aceea i veselie nemotivata. tocmai trecea cineva. care ap reau deodat . cu articole de vân toare i pescuit. ca un hârciog.i a eze. s . acum. mai mult imagina ie la fiecare gest. ha. pe tovar a gestionar M ria Felix-Vijan. la pr v liile acelea cu pu ti scumpe de vân toare sub sticl ! Da. he. nu tutuie te pe nimeni i se întoarce la o anumit or acas . era chiar la marginea trotuarului i-l privi pe cel care vorbise. îl urm rise. chiar la a a -zisele Ägesturi m runte".") Cel lalt nu r spunse imediat la întrebare. ca i Felix Krull al s u. cu ochii în p mânt. ar fi fost o la itate mai mare decât a celorlal i. î i salut vecinii. bastonul. lipsit total de farmec. he! Minda se opri. unde nu mai intrase de nu tiu câ i ani. la care se gândea i visa mereu.. îngrijindu i penibil mica sa persoan gre oas . cum s se nasc (farmecul din L'Etrangei a lui Camus. în aerul acela b nuitor i lini tit. ÄCel lalt". de când el însu i trecuse de patruzeci. de parc l-ar fi prins de bra : ² Bun seara. pentru el însu i. cu man etele totdeauna c lcate. deoarece se gândea la altceva. dar ceva din înclinarea sa respectuoas ar ta c îl cunoa te prea bine. necunoscutul se aplec u or. vru s -i ocoleasc . una din c r ile de c p tâi ale tinere ii sale ). cu gulerul eap n. din piele atât de sub ire. îl Äapreciaz ". din respect fa de el însu i. reu ise chiar s scape de jandarmul acela ce avusese un instinct atât de sigur i care fusese cât p-aci s -l aresteze în Tonio Kroger! Da-da. condescenden . murmurând ceva. da. începuse s -l Äîn eleag ". dup ce salut adânc. atât de concret . Ar fi fost un bun prilej ca el s se desprind i s plece. Ca orice om cumsecade.. uite.. cum umbla. atât ae trista i recontortant . Aha.ha.i poat permite luxul s citeasc la nesfâr it aceea i carte! îi veni. ce prostie: gesturi m runte! Cine mai inventase i expresia asta neroad ?! Minda pufni de dou ori reprobativ pe n ri i privi uimit în jur: nu mai ploua..trateze cu o anume. venind din spatele s u. atât de fals 86 Ädixneuvieme siecie". i atunci. îl a teptase. auzi pa i în urm i se întoarse. gemiitlich.... Vru a doua oar s -i ocoleasc . c pestre i hama amente la alta. el o împinsese cu atâta siguran i for . al unui trec tor. izvorâte mai din inim . Mann. în acela i timp o senza ie nepl cut îl inund u or. de exemplu. începuse s -i plac aceast figur eap n . . e mai uscat. a a cum sunt unii tri ti f r motiv: ² Unde fugi.umoarea. încât s fo neasc la fiecare atingere. flegma aceea ce le lipse te ru ilor! Ce trebuie admira i. calmul. r ut cioase. he. farmecul. c ei doi începuser s semene. fixându-l pe cel care vorbise. i limbajul acela mai liber nu era decât o form sportiv a respectului. sau. de la un trotuar la altul. la ad postul unei femei. p l ria tare pe cap i s deschid cu o fals pruden u a grea de sticl a stabilimentului. pe lâng bisericu a aceea pe jum tate îngropat în p mânt. nu-i a a. numeroase.. un Äexcroc interna ional" de prima mân . doi b rba i înal i. dar nu imita i! Da. într -adev r nu mai ploua. s . cu respect. domnule profesor! ontâc. coborând de pe trotuar 87 acum. searb d uneori. ceea ce însemna. de la o pr v lie cu ei. ochii nu puteau fi cu claritate deslu i i. rezemat al turi. o femeie. de la o breasl la alta. dar cel care-l agr ise vorbi din nou.. dus cu delicat ipocrizie la gur sau mascat abil de-o p l rie tare ce se rote te într-un salut provincial.. grijuliu. excitat la culme s tr iasc într-o moral duplicitar .. din pavajul vechi. ce avea înc deschis).. anchet ?!. N -avea chef de nici o discu ie la ora asta. pe care-l l sase la urm . încercând s evite b l ile de ap .. incapabil s fac o gaf ... lui Minda îi veni brusc cheful s mai citeasc o dat . Doctorul se ciocni aproape de ei. calculat. deoarece pe lâng Minda. nu vi se ud man etele! Minda Äîntineri" brusc la auzul timbrului aceluia necunoscut. cu ni te necunoscu i.ontâc! Pe-aici. a a. deci. mai întunecat. s zicem o.

în mod ciudat. încât îl îndep rt cu doi metri de zid. ² Ei vezi. domnule profesor?! (Amestecul de pronume. ei vezi?! f cu cu repro Ästudentul". Alunec . cel lalt. una dup alta. ceea ce implica o. la rându-i. ² Ei. cel cu care vorbise. Minda trecu printre ei. absent pân atunci. Oare?! ² Evident. st pânit. pe Minda. Ästudentul" era pur i simplu b rbatul acela care o a teptase cu o zi înainte pe Fabian. ce era asta. era un moment potrivit. de r u. i deodat . râsul acesta îl lini ti. ² Cine sunte i dumneavoastr i ce dori i?! irupse st pânit Minda. Dumneavoastr sunte i o mare somitate. de bine. u or. anii trec ca apa. vre i s m opri i cu for a? ti i la ce v expune i?! ² tii dumneata cine sunt eu?! îl maimu ri cel lalt. acesta nu f cu nici o mi care.. Ämutul". plictisit... contemporani. f r urm de ironie sau resentiment. bine lega i. a doua oar . era o figur care. i doctor ul se izbi de zid. îl împinse din spate. fu împins cu brutalitate din spate de cel lalt i se lovi cu capul de zid. ² îmi pare r u. sau poate. se pare. râzând încet. sila sa vuruiu cu un. îl prinse de mâneca pardesiului. la lovituri.. expediase un picior în burta Ästudentului" (era faimosul ÄGeiger". ² în ce var . cu un~ebiect metalic. începea s -i plac : avea în fa doi b rba i. Doctorul mi c capul. de ce?. S coboare de pe trotuar. nici prea demult. începu s Ämiroas ". se dezechilibra o clip i.. nesiguran sau insolen ?!) Dealtfel.. Cel lalt. Ämutul". i tovar ul s u... nu se tie de ce.. S termin m i s mergem. de i. avea o latur teribil de caraghioas . i acum se redresa în urma unei lovituri date în spate. zvâcnind din mâna falsului samaritean.. dar se oprir to i trei. Cei doi nu mai Ämiroseau". un ins care se aranja mereu încât s -i vin în spate. decis de ast dat . va aunma. îl ajut acum s nu cad . Minda se întoarse fulger tor spre el.. totul putea fi. de ce s nu sporov im pu in! între b rba i! Cel lalt. Minda nu clinti.. De unde-l tia? Era convins c -l v zuse. dac vi-e rog!-. iar eu. din primul an de facultate. râse din nou. f cu doctorul. avu în dou rânduri. câte întreb ri!. nimic nu se tr da din atitudinea sa înghe at i. iiccuiiuitui. he. reflex. Era o simpl r zbunare Äde amor". parc meditativ. he! râse ce l lalt. care. îl privi o clip pe cel lalt. o simpl . ² Ce-i asta?! Ce înseamn asta?! spuse el. bun seara! f cu doctorul. ha! Doctorul se g sea acum în mijlocul str zii. în ochii s i cel pu in. de data aceasta era îns avertizat i î i amortiza lovitura cu bra ele. vru s treac printre cei doi. s presupunem c v-am fost student! ² în ce an? întreb Minda. ce se mi case din lumin . al Ämutului". f cu amicul s u. pentru c nu ar fi c zut oricum. Se lini tise. Cei doi îl privir pe doctor. Suntem doar oameni.. Nu erau ni te copoi. ridicând i coborând vocea. Minda î i trase bra ul i. cu anume curiozitate. cviucm. de parc ar fi fost un pachet. ² Ei. Nu i se mai întâmplase de mult o astfel de înc ierare caraghioas . Dumneavoastr m împiedica i s trec?! ² i dac ar fi a a. asta era ceva cu totul fermec tor. individul mirosea i. ² D -l în m -sa! spuse sec cel lalt. i atunci. ambii mai înal i decât el. satisf cut. gros. caic. nu.. evident.. Ar fi putut s strige sau atai uc. Ämutul". tocmai. i în clipa aceea î i d du seama c gre ise. enervat.. i f cu un gest scurt cu mâna dreapt . îl ajut inutil. hot rât. Ämirosi" i cel lalt. ² De ce evident?! întreb Minda. Ha. îl apuc din nou de stofa hainei. în bu it. în ce an. dispu i s -l aranjeze. S te ba i pentru o femeie.. din fa i d in dreapta. f r s se întoarc de ast dat . i.. singuratic: ² Parc numele meu v spune ceva. dou icnete de râs. ² Tic lo ilor! f cu doctorul. i doctorul se preg ti s -i fac fa . un fel de râs inutil. începând s se apere. i Minda. râzând cu mult voie bun . în aceea i clip . gâfâind.cealalt . Versurile astea le spuneau ceva!. cel lalt recul . mo ind par c . enervat de propria sa indecizie. Aceast constatare îl z p ci din nou. îl recunoscu i lovi înapoi cu atâta putere.. Pe trotuarul pe care se g sea restaurantul trecu o pereche.i cel lalt se d du într-o parte. se întoarse spre el i râse. sim i c aceea i mân .. i vru s treac printre ei. pentru o clip .. fixând trotuarul cel lalt. o dat cu acela i râs u urel. care îl prinsese de bra . ascu it. ce-ai zice?! replic cel lalt i-l privi drept în fa . ar fi trebuit s -l ocoleasc pe cel care nu vorbise. 89 ² Cum. evident! râse cel lalt. deodat . iat un cadou pentru vârsta lui. o adev rat Äaventur ". un b rbat i o femeie. Minda deschise gura i. probabil). f r s -l priveasc . de parc n-ar fi fost cu Äei". p rea trist acum. cu grosol nie. rezemat acum de zidul din spatele s u. dac voise s plece. da-da. i în timp ce încasa i r spundea. Ästudentul" se apropie la rându-i. plictisit. de i începuse s se înfurie. flexându -se i întorcându-se iute. în clipa aceea îi sosi din fa . pustiu. dar totul. de i st tea nemi cat acum. Nu reu i îns din simplul motiv c nici unul nu se d dea într-o parte. în definitiv. ca ni te pensionari care pedaleaz pe triciclete. într -adev r. încercând s se elibereze de senza ia aceea de sil i spaim care persista. i îl izbi cu mâna dreapt în plin figur . neverosimil. râsul u urel al celui cu care Äconversa" i. va . s fii admonestat pentru o femeie. furios. d du u or din cap. nu suficient îns ca doctorul s treac .

iat dou realiz ri incontestabile. Fu acoperit de lovituri. cu mâna dreapt rezemat de zid. s se mi te destul de imprudent. la fiecare mi care glezna îi trimitea dureri ascu ite. Viteza sa d e reac ie sc zuse vizibil. ce încas un timp cu supunere. nasul era penibil de dureros. cu o mânec sfâ iat . lucrul se simplific . gemând în bu it. unde încasase partea ultim a Äpor iei". aproape peste tot. se p rezenta r u. f cea to i banii: print r-un ochi. mai ales la urcatul sc rilor. era imposibil s fi avut vreo leziune intern . ha! Geiger se retrase înc un pas. zumz ind de râs ² râsul acela. cu lovituri în stomac. Doctorul. Mergea destul de prost: undeva. în cap. prin stângul. în stomac i una. cu aluzie evident la Geiger. neajunsul principal era îns c nu mai putea lovi cu el. Ambii se cl tinar . Era lovitura sa preferat cu care ie ise din unele încurc turi. dar de pe buzele sale nu ie i decât un fel de optit. era lichidat. cu un salt în care se sim ea ura. încerc ri de respira ie profund . unul dup altul.i umorul. i singurul s u regret era c lucrai din seara aceea era ratat. dulcege. Fa a îns . reu ise s ajung în fa a casei i e. pe dosul palmei sale drepte. pip indu. Oricum. începu s se ocupe de sine. râzând de el însu i (dup dou ceasuri. . îl loveau mai rar acum. i îl lovi. buza superioar era sfâ iat i umflat de parc ar fi fost îndesat cu vat . în jur de cincizeci. nu se mai z rea nimic din splendorile acestei lumi. cu dosul palmelor. dup izbiturile dure de pantof ce le încasase în ultima rund . se convinse el. Se privi apoi. cu mult mai târziu. Peste o jum tate de ceas. Piciorul drept era total scos din func ie i. î i pip i atent cu mâinile. în mijlocul holului. acoperit în parte de sânge închegat. p ru celorlal i. se I ridic cu greu i fu împins. ca prim semn al epuiz rii. Doi b rba i. Ämutul" privea din când în când în 90 91 susui i in josul str zii. Râsul s u. toat suprafa a craniului. r gu it. dureroas . îndelung. icnind. Minda realiz c avea sânge pe gur ori pe fa . înalt cât el: da. b trâne!". p strându. Aprinse lumina peste tot în urma sa i se debarasa. oricum. Se târî pân sus.. f r s fie terorizat de ideea unei prezen e str ine. Gemu de dou ori în timp ce f cea asta. dup buzele lipicioase. îl lovi în plin tâmpl dreapt . dar superficiale. surprinz tor de iute spre Ämut". Nu se putea sprijini deloc pe piciorul drept. i. Res pir cu precau ie. cu capul întors. î i aminti c ap ruse i o femeie. încerc s Äreînve e" s vorbeasc . Ä i una i alta. se terse cu spirt din cap pân în picioare. i Geiger recul o jum tate de pas. la un moment dat. Putea s fac mi c rile pe care le dorea. pro babil de cheia aceea masiv . subit. probabil voia s . Apoi fu lichidat. fa a mai ales. care privea în susul str zii. Abia mai târziu. gâfâ ind..s fug . îndoindu-se de mijloc. precaut. rar. gâfâiau amândoi. Dureroase. ÄMutul" îl izbi în plin figur cu obiectul acela metalic ce se pare c era o cheie. Minda îi lovi înc o dat . sec. Minda c zu prost. f cu Minda. peste fa . gura era plin de sânge. în oglinda de la baie. cel lalt îl prinse pe Minda de p r. cei doi se privir .i dea . diminea trebuia s . dup opriri. de un an uimitor de adânc. era în ordine. î i propuse s înainteze cu aten ie. Geiger se arunc înainte i c zur ambii peste Äcapra" celuilalt. Nu era nimic grav. cu lovituri identice. o cheie de poart . adânc. în spate. s râd cu adev rat. în dou locuri p rul îi era n cl it de sânge. peste câteva clipe. Minda f cu un pas înainte i în stânga i îi trimise un alt picior în stomac. totul era exterior. un hohot de plâns i îi lini ti.eama dac era b tut sau beat. o dat în dosul 92 u ii de la vestiar. o c ldur persistent . era traversat . gâfâind. î i d du seama c nu era singur. pe care nu le putu depista. Treaba nu era a a de simpl : pardesiul s u era plin de sânge. oblic. acum. progresiv. nu toate la fel de roman ioase ca cea de fa . destul de pr p dit i el. cât îi lu întreaga Ätoalet "). i. Era aproape convins c totul era pur exterior. Minda începu. se smulse nea teptat din chinga celuilalt. ca un bandaj. se afla la u a blocului s u. î i injecta un sedativ i un antiinfec ios i. în cavitatea bucal . în primul rând. sclipi sângele. ajungând la col ul str zii. i un mili ian. probabil. a doua oar .Doctorul se ridic . din ' nou. privindu-l cu interes. cu o mân . haina i c ma a erau rupte. laba piciorului drept îi atârna (de i durerea îi încetase. ÄM garul. spre norocul s u f r s întâlneasc pe nimeni.i fac neap rat o radiografie. dar cu mult mai imprecis.ra singur. vân t ile erau pur superficiale. i un tinerel îl priveau. Tinerelul i se b gase chiar în fa . cu palmele încle tate. Ämutul" se ghemuise i. Capul. i în cap. parc nehot rât. încasând mereu. care vorbi îngrozitor de mult. singur.i cu o mân fa a însângerat . prea grav. Geiger se mi c . i se ag ase de buze ² din rigola str zii. a teptând lovitura. se putea înc merge. ca o . i. Era prea târziu: în spatele s u. da. i doctorul îi lovi pe ambii. în coate. în el. Putea m car s se prezinte! Ce maniere! Se potrivesc bine!" Apoi. cu un ultim hâhâit de râs. cu spatele la zid. idee care îl f cuse. mai ales. de câteva ori. câteva minute. spuse Minda. încercuia umfl tura masiv în care se înecaser cele dou maleole). Abia dup cine tie cât timp. î i f cu r o entors i. Asta îl interesa acum. neverosimil. reu ea uneori s r spund . recul . jos. buza superioar era umflat i amor it . cu acela i rictus ce era acum principalul s u suport. Än aveam când". Cei trei se plictisiser i o terseser . când se afla deja în pat. nu se putea mi ca. Locul era prost ales. Minda râse îns încet. dar pe torace i pe stomac. înc se putea descurca singur ca s ajung acas . ca un mârâit. care îi sun undeva. cu mândrie. tâmpla dreapt . b ie ii f cuser treab destul de bun ! Avea echimoze peste tot. în co ul pieptului. cu încetineala pe care o dorea. la zid. î i bandaj strâns piciorul. ca s se asigure c nu vor fi întrerup i. din fericire doar una. î i sp l i dezinfecta r nile. de haine. Minda. rapid. una înalt . Da. mascând scena. ca într -un joc. i în clipa aceea. chiar i la spate. se întoarse iute. se g seau înc cel pu in dou r ni deschise. Minda se r suci.

. prin care abia se mai vedea timpul! Prostii! Ceea ce era între ei doi era mai presus de timp. dealtfel. Prostii! îi era dor pur i simplu. cu siguran . amestecul mili ianului ar fi fost cu totul nedorit. s -i dea telefon 95 acum?! Se târî pân la telefon. i mai ales satisfac ia g liganilor. s . se putea retrage.. de ceilal i. pentru a face carier . printre studen i. Nu avea chef. protec iei for ei publice. i o sun . pe o parte. un adev rat soldat. de chi c itul ei inegalabil! De ce dracu nu era aici. fa ! Pentru vremurile astea.. bineîn eles. Ceasul s u br ar . . celebru în clinic . identic . Aiurea.. si îi va p stra r m i ele al turi de cele câteva urme ale inimii sale.. care. M car de-ar fi fost ridicol. i acesta morm ise ceva. un dor crâncen de ea. care-i acoperea întreaga încheietur .. turtit. ciudat.. dreptunghiular (cum se purta odat .gum . parc era o leg tur de scânduri preg tit pentru export! Scârbos! E suficient s zgârii pu in vopseaua i apare animalul cel mai abject. de r u. greoi (se d dea jos din pat ca reumaticii. avea temperatur . cu cadranul p tat. resturile i le privi. pe gât. aoleo. sunt în stare s dea dovad . tam. mili ianul. nemul umit. îl izbise probabil vârful unei ghete! Onoare lui! î i ap rase st pânul pân în ultima clip ! Avusese un sfâr it niult mai glorios. s-ar fi distrat i mai bine cu b ie ii. nu se putea plânge c nu i se d duse importan ! Dac n-ar fi fost entorsa aceea 93 nenorocit . de bine. programul era terminat. femeia aceea ciol noas spusese parc (de unde tia c fusese ciol noas . evident. Dar dac pân diminea a buza i limba i se vor umfla i mai tare i nu va fi în stare s îngaime nici m car cele câteva cuvinte din fondul principal. cât de cât. tam. m car o secund . Sau nu-nu.. Legitimarea lor. ceasul s u dreptunghiular. (Era asistentul s u. în bu it. când el avea aisprezece ani). la ora asta ar fi putut s se afle în fa a te miri c rui subofi er sau. dar nu. bineîn eles.. i. Se ridic .. î i amintea acum.. m car o f râm . s-o roage s anun e decanatul s suspende ambele cursuri!. cu noii s i prieteni! Flea curi. fumat pe jum tate. avusese noroc. la un pilot american. a a cum s-ar fi cuvenit. l-ar fi îmb lo at cu rânjetele lor de felicitare c Äsc pase" datorit interven iei.. pe ast sear ...în elept. a lui Geiger i a camaradului s u de arme. Cea mai mare prostie ar fi fost. da. identic cu cel pe care-l v zuse în nu tiu ce film. se duse i-l scoase din priz . cu ar t toarele de câteva ori înlocuite. lâng el.. de starea sa minute în ir. de Cuscufusul lui.. care indica dou linii peste 37! Ia te uit ! I se f cu un dor cumplit de ea. adunarea curio ilor. Minda gemu încet. Profesorul Minda. îi va da telefon Ludmilei. pe margine. Ast -sear era Cyrano! (Noroc c mai avea o pereche de ochelari. nici urm . bineîn eles. era deja. cu gemule ul s u îng lbenit. furios c nu-l adusese lâng el. caraghios?! S sper m. ultimul martor al r zboiului! Onoare lui.. da-da. de vampiri a lui. Un tâmpit pe care singur l-ar fi lichidat din prima. n -avea încotro. vezi. s se duc Teodorescu!. cu toate ifosele i putorile sale. i-ar fi fost. era absurd. la o urgen . asta era într-adev r o94 nenorocire! Era spart tot. de Ludmila. dac ar fi stat la c p tâiul logodnicei sale. cum va explica?! S -i ia dracul. acum?! Din pricina lui. nu e o leb d ?! Ba da. nu avea Ädispozi ia" s se culce în patul s u plicticos. fusese i a a destul de mi to! F cuser to i trei. funeralii de clasa întâi. se ridic din nou. era onorabil! Ce naivi se mai încaier ast zi pentru o femeie?! Fuseser adorabili! Mai ales de ultima sa lovi tur . rep ublicane. cât de cât ridicoli. Ei. ha! Bravo. tot timpul. s fii târât la sec ie. limba era tumefiat . neconvins. c nu se amestecase. al turi de pachetul de ig ri însângerat ÄM r e ti". atunci?! Se pip i pe frunte. a a cel pu in spera c . întinzându-se pe canapeaua sa Äde lucru" din birou. pe care nu-l putea suferi. doar nici n-o privise?!). uneori. era unul dintre ultimele sale obiecte-senti-mentale! chiop tând. împreun . Poftim. acum. în aceast sear . întoarcerea pe flancul stâng era absolut interzis .. oricum. Asta-i mai lipsea! La naiba! For a public s nu se mai amestece decât acolo unde-i fierbe oala. Onoare lui! Fusese un soldat. coco at în b taie de ni te ageamii! S-ar fi râs de el o jum tate de an. se apropie de m su a de lâng lavabou unde-i depusese. durerea asta în old e ceva nou!. istoria ar fi fost mai pu in ugubea cu el.. de parc . Lupta lor n -ar fi fost inutil ! Fusese oare. blestemându -se. era deosebit de mândru. care. decât cel care -l a tepta pe proprietarul s u sentimental! îi va da onorurile. întârziind. Un tâmpit!) Tr iasc Cyrano! Oare?!. mai ales. M car de -ar fi fost to i trei. totul n-ar fi fost inutil. aoleo. ea îl învinuia. un ceas cum nu mai avea nimeni în Europa. ceea ce însemna c nu fusese foarte departe. ridicol. l -a scos din priz ! Foarte bine a f cut. pentru prima oar în acea sear aventuroas : îl avea de la tat l s u i inea la el. mâine avea curs.. unul din acei ipi care. mare.. la prima or . de calit i reale.. cu pu in noroc. rostogolindu -se încet spre podea). ceasul s u unic. de r u. ar fi tre buit s înjure jum tate din corpul medical ca s scape de comp timirea lor! Apropo. demodat. i mai r u.i m soare acum scârboasa sa.. uitând de el. de spa iu i de alte aiureli de astea. un tip mieros. va trebui s se descurce mâine diminea . câinele s u de nichel.i puse termometrul. de bine.... profund jignit c a fost neglijat. da -da. cu real pietate. dat Ämutului". în lumina tâmpit a te miri c rui bec de circ de mili ie. mare. for a public s prind infractorii m run i i s apere femeile! Femeile care vor s fie ap rate.. Cine îl va înlocui diminea la curs?! Nimeni! La ase. r mas de la el. indignarea femeii era deplasat . ea nu e un om.) Telefonul sun a treia oar . î i aminti abia acum i se întrista.. bah! Bine c nu -i întrerupsese nimeni! E plicticos s dai explica ii. f r de care nu se mai putea tr i. pe mili ian. vorb ria inutil . singur-singurel! De ce s -i strice somnul?! Ce. recunoa terea sa inevitabil .

dar când râdea. unde oamenii se a az civiliza i pe dou rânduri... al teutonilor. în orele de diminea . evitabile. cu chiu. e nu tiu cum. schia cu o pasiune absolut adolescentin i. nem ritat . tovar e?!" ÄPe mine m cheam Ionescu Cârcel! Bravo!.. nu import . astfel. abia acum se reg sesc naturale ea.. într -adev r. iupai-dia-da. lecturile sale r mase în urm . da-da. mâna dreapt se va ab ine. n-am s dorm toat noaptea. la cincispre zece kilometri în afara ora ului. nu p trundea pân în Ämediul" lor. nu exist forme f r fond i invers! Fondul se îmbin cu forma i invers! Cine a mai v zut un fond f r form ?! Ce prostie! i invers! Cine dracu-amai v zut. adormitoare. iupai-dia-iupai-da. gotica.pardon. cu ora ul nou. un cumnat inginer. bineîn eles. am uitat melodia. nimic nu r zb tea. a. Danzigul... exact a a cum te a tep i s fie o profesoar de chimie. se ab ine cineva. m rog. s . au! ÄIa uite. mizeriile Äetapei" sau ale Ädeceniului". el se lini tise. te pomene ti c mi -am fracturat falanga asta de la. se d deau adrese. sora nevestei. o Floren a a nordului. plin de morcovi. toat lumea cu familia. domnule.. nimic din cozile de la alimentare. câteva nop i. izolat. conservate cu ce grij . i care vuiau de iuiturile conductelor. nu -i a a. ne cere s -i trimitem volume de poezie româneasc . per fect p strate. ei. tovar i? E un nume ca oricare altul." . cu ochelari. de sindicate. ori. absolut nimic din miile de mizerii eterne sau nu.. pe care cei doi o petrecur la Sinaia. rel axare. o cast ca oricare alta. s . tovar ul s-a ab inut. ÄCine-i împotriv ? Nimeni! Cine se ab ine? Nimeni! A. nu tiu cum. nu tiu unde. ne-au trimis fotografii. la Trieste e cutare. Opera... sus. mai adev rat decât cel crispat din autobuz. jena i de incapacitatea lor. cu ziduri înghe ate în sunetul coralelor de H ndel i Bach. iupai-dia. hiperînc rcate. ajunsese. i înc foarte bine. într -o stare de semiinfirmitate. umorul. unii pe al ii. din persuasiunile de ani întregi pentru o viz ² ÄA i mai primit vreo tire de la Alexandru"? ÄDa. nimic din troleibuzele mirosind urât. iupai-dia-iupai-da. la Milano e cumnatul lui 98 . tovar ul Pi loi.. unde se cheltuiau milioane cu cele câteva ronduri de flori obosite. Nichita St nescu. Emil Botta ² nimic -din edin ele lungi. ale speciei i ale conjuncturii.. c e apt de ironie. ridicol. Ion Barbu. Anului nou.. întreab i de tine. atunci când se afl mai mul i de cinci. c se p streaz . cineva poveste te despre Polonia. Var ovia. oricum. iat . filarmonica e înc grozav .. ia uite. între inute. cer s se consemneze. nu. Co ofan ..Peste nici o s pt mân . n-o l sa. din nou schi. a femeilor fa de b rba i. în râsul tuturor. c nimic din mizeria cotidian .. cam provincial. perfect delimitat. nelipsit de lâng el. totu i. între Äei". cu to ii se convingeau. c .. dar la Chimie industrial . conferen iar . va s zic .. cu mult mai real.. sunt înc aici. în casta lor. cu vai. cu Äblocuri". când saco a unuia. Ludmila fu. vai. Melina cu b ie elul. vuietul apei de la closet care se repezea parc . farmecul. tam-ta-ra-ta. pân la urm toat lumea circula. pentru anemicul week-end se arbora un zâmbet special. pentru cele zece zile. se plânge c nu-i scrii. la Z noaga. din prefabri cate. de vibra ia pere ilor rigizi. Minda ie i în lume. nonconformism i moravuri (un anume nonconformism. superbul castel de la Marienburg. mizeriile Är m i e" sau ale Äviitorului". dispera i i furio i pe toat lumea. c ruia ageamiii sau impostorii nu-i prindeau niciodat nuan ele). nimic din complexele efilor. iupai-dia. Velici. ipai-dia-da! Porc mâncând din farfurie i student pl tind chirie. la un loc. tam-ta-ra-ta. curtoazia. 296 pentru i o ab inere! A. vacan a universitar . au o vil deja. sau nu. sim ul civiliza iei. Pi loc.ase într-o sta ie. Grinzingul.i demonstreze ei în i i c nu-i ie it Ädin form ". po i fi student i la patruzeci de ani. nu. schiar . putea recita o or întreag din Hermann i Dorotheea. m rog. una din acele pasiuni pozate. prieteni comuni. buna dispozi ie era excelent . de ce râde i.. dup atâta reclam . pe jum tate ridicol ² da-da. de la vot. e dreptul lui.. astfel. dar ei o recuno teau dintr-o mie. da." Tr iasc Cyrano! El va saluta cu mâna stâng dac . tam-ta-ra-ta. fericit aproape c el se afla. iupai-da. can doarea. cum era valsul la? «La un pas de fericire ne-a oprit o ov ire». perfect reconstruit. melodia i textul sunt un tot dialectic. grava Krakovia. ÄStefansdom"-ul... ca i cu un an. ca Bor escu. mândria industriei noastre tinere de materiale de construc ii. dintr-un miliard. Panglic sau Pamblic . proste ti. dormind în ma in . e Viena. cu vechiul ora i vechile cl diri. î i trage cinci fire deodat . ciudat. f cu o Äpasiune" pentru Minda. Ro ea. tia Holderlin i Rilke pe de rost. o femeie uscat . dar teatrul e. uraa! ² trecur s rb torile Cr ciunului. n-are rost s . posomorâta. cu portbagajul plin de conserve. Codârl . secolul XII. i un «Mercedes».chiar i. un ins foarte Äbine". ce dantur superb ar ta. a i stat un an la Viena. cum te cheam pe dumneata. Pân la urm . e în Belgia inginer 96 97 la un trust de lactate. dar cu cine sem na i. Gâ i. meseria ii?!") din locuin ele-viespar. cu aviditate. da. prin ce minune. iepure tr gând la plug. pân în fundul p mântului. s -mi fac o. nu-i a a. ca i el. sau Krakovia. scuza i. nimic din trivialitatea vie ii zilnice.i recupereze pierderile. curtoazia b rba ilor fa de femei. a femeilor între ele. la Predeal. din fa . iat . Blaga.. chiar cu ajutorul so iei sau logodnicei. da. notele pentru cele dou comunic ri etc. sau numai absurde. a oric rei vie i zilnice." ÄAu! Ce dracu. Velici adusese cu el o sor . cinci în urm . nimic din alerg turile dup un meseria când se sparge conducta de ap (ÄUnde au disp rut. da-da. ÄPrater"-ul nu prea mi-a pl cut. ca Izmean . în ariile lui Palestrina i Monteverdi. ca toat lumea s se amuze. Vârful-cu-Dor. doi. care se fac cu aprobarea. f cu din inconvenientul s u Äfizic" o claustrare închinat lucrului i reu i.

al turi. cu pl cerea de a inhala aerul curat. inteligen ei. nu era nefericit . unor in i care îl recuno teau i pe care îi recuno tea. o mai mare varietate a obiectelor i. cum a a. bucuros s vad români. ² Ha. f r s vrea. acest lucru îl aud de-o sut de ori pe an. la Paris sunt fra ii Constantiniu. afl Minda. e cel care se mul ume te cu lucrurile strict practice. râzând.. ha!. Civiliza ia ?! Civiliza ia e dat de cultur . cu toate acestea. ² i necesare! . replic ea la o întrebare cam direct pe care i -o puse el (dup ce badinaser despre o gr mad de lucruri. în mijlocul lor. la tineri. spunea ea. a Äutilului". într -o lung plimbare prin p dure. totu i. unde se cultiva ca într -o curte cu un monah nev zut spiritul de dragul spiritului. cele pe care le a tepta. pe pârtie. ² E adev rat.. Muncitorii i alte categorii revolu ionare s -au Äcumin it". cum ea disp ruse din via a din jurul s u. e ciudat cât de provincial se tr ia în Bucure ti. civiliza ia... i m-am sim it grozav între tineri! Ce curios. francez . care alearg dup confortul practic! Totul trebuie s fie util. astfel. cel pu in în mediile medicale! Cu sora lui Velici. ha. persiflarea tuturor Ämarilor valori" tocmai pentru relaxare intelectual . te ft i ea îi indic o coast abrupt . perfect . geniului. o femeie din casta sa. discuta.~îcT? s mai a tepte. sau de nefericire.. totu i. voi. 100 ² A. inându-se cu putere de crengile verzi. chiar i în cele câteva ore. cu p rul alb. persiflarea aceea subtil a tuturor i a ta însu i. gustului. de moravuri. unde era sigur de sine. ce r scolesc toat Europa?! Oamenii ace tia au pierdut trenul i vor.. în gestic . i doi. ha. cam Ädixneuvieme sitele". în câteva locuri diferite. i chiar a noastr . unei vesele caste. vorbea câteva limbi. c zând cu fa a în z pad . a întregii civiliza ii. Tinerii îns nu vor aceast Euro p . degradant ! A disp rut îns . care nu sem na cu Velici în nici uri fel. cu provincialul? întrerupse ea. acolo. singur tatea nu m degradeaz . de salon aproape. sau dispare vertiginos. ef de catedr . când. nu numai reîntâlnirea cu mun ii . nu am nevoie de b rba i. de aizeci. o finisare tot mai perfect a lor. la Sinaia. f r efort. ha. împotriva crisp rii provinciale. cam Äcoco e te". m împotrivesc la o discu ie despre tineri: rapid. ha! i ea î i etala dantura i gura ei s n toas . lunecând. pe drumul înghe at.. la Bremen i Hanovra. ironia. joas . într-o diminea . îmi aleg eu îns mi partenerii. i trei.. o calitate profund european . inteligent. de z pad . ² Ce spuneai de tineri? M intereseaz !. de aceea. inându-se de brazii m run i. Europa a fost reconstruit . nici imita ia trecutului. puse în slujba func iilor trupului. domni i doamne distinse. aici e paradoxul.. centre industriale. s rmanii. dar ceva foarte vag. tradi ia. în decorul acela viril. ci sentimentul de siguran c apar inea unei lumi bine delimitate. în aerul pur. a fost atras în aceast curs . confortul v zut mereu în latura sa strict utilitar . reluând discu ia lor.. întocmai ca un b rbat etc. tinerii intelectuali au devenit de Äs tânga" peste tot. Nu. confortul psihologic! X. alerg în sus. e de treizeci de ani acolo. sigur! Hai s urc m pe aici. discut tocmai acest gen de lucruri. apare acest sentiment. strict func ional! De aceea Bucure tiul a ajuns atât de provincial. pe Ä leaul" cel mare. pres rat cu brazi. care au. pe care o chema Sireca. ha! Iat ceva ce un Äcoco " nu poate s în eleag ! Sau: ² Provincial. din lumea sa: grav . mai ales.. din aceea i mam ). 99 ² Coco e te. sau urcând pe scurt turile abrupte. a ceea ce folose te trupului doar. scuturându-se de z pad . s vad fa a cealalt a lumii! E adev rat c . într -un schimb. uneori doar. aceea i dispari ie a grat uitului. ha. sus inân-du-se unul pe altul. au intrat în cursa utilului. lene i. majestues. unde era vesel. e adev rat c genera ia de cincizeci. sim indu-se bine al turi de aceast femeie frumoas -urât . i Minda o urm . dar e urât . o vede i cam simplist.. a trebuit s refac Europa din moloz i. sunt femeie. mergând din nou. i. Eu sunt o femeie care duce via a unui b rbat. acelea i moravuri utilitare! Ai observat ce triste sunt autocarele acelea luxoase care gonesc cu americani b trâni. întrecându-se copil re te. mai ap sat chiar. la patruzeci i ceva. ² Ce leg tur are industria. în primul rând c nu era atât de singur cum era l udat . unde i e aduceau elogiile cele mai potrivite. cristalin. singuratic . de apari ia gratuitului! Eu am stat în Germania aproape doi ani. de a râde i de a se auzi râzând. mai mult o el. teribil de variate. ha. am dormit la ei dou nop i. Socialdemocra i sau chiar Äcomuni ti". dep rtat. ² Foarte simplu: Äcoco e te"! i ea râse absurd. când ceilal i erau deja sus. cu mâinile fierbin i i umede. a confortului. alunecând pe tobogane de z pad ce se pulveriza. i hot râr s urce pe jos la cot . provincia e atât de provincial ! ² Ei. de sentimentul culturii. mi carea fizic . i -apoi ideea de fericire.Bojin. nu m usuc .. se sculaser amândoi cam târziu. Ei se împotrivesc s tr iasc ca i cum ar trebui s supravie uiasc unui r zboi! Eu am predat doi ani. m intrig ! f cu doctorul. ce vesel putea fi. domni oara Sireca (erau fra i vitregi. în provincie s-au creat zone interesante. Äradicali" cum îi zic ei. mincinos. o femeie nefericit i . mai multe automobile.. b rba ii. continu ea când ajunser sus. în schimbul banilor lor. acest instinct al revolu iei împotriva Äutilului". abia acum observa Minda. întocmai ca un b rbat. Iat . indiferente sau nu. ceea ce e frumos în ea e doar trecutul sau imita ia lui. i am descoperit acela i Äprovincial" ca la noi. acolo. au început s slujeasc trupului i func iilor sale joase. de i e total fals! Schiez i lucrez ca un b rbat. de reconfortante). Fu pentru el o baie de vitalitate luna ianuarie.

.. le petreci cu ei. mereu apar fe e noi. trebuie s tii într-o colectivitate cine-i doctorul.. ha. pân la urm . râse ea. oamenii ace tia trebuie s fie distinc i... spuse el dup un timp. întoarse repede privirea ca s nu se tr deze. K ² Ce. la noi. te comp time ti? Nu te credeam în stare!. ha. eu sunt un b rbat orgolios? Eu sunt o femeie.. ² Da-da..Ai dreptate.. topometristul.. ² Te-ai ales cu ni te sclifosi i. cam a a. întreaga mea fiin din acest iure dezordonat i m afund pe o str du din acelea pe care. în or elul In care^Sm copil rit nu mai recunosc pe nimeni. de ce?! M simt excelent. bucurându-se de aerul tare. o s -i prindem la mas pe to i! ² Crezi c mai prindem funicularul? ² Da. func ionarul. zâmbind. func ionarul. nu voia s-o supere. presându.. Noi. e adev rat! Eu. spuse domni oara Sireca. nu tiu cum. aici..... ha. ov ind. pentru c tinerii se uit la noi ca la ni te moa te! Am încercat. ² Func ionarul am spus i eu! ² . am încercat i eu. în primii ani.. dezl n uit . u or de recunoscut. Când eram asistent. nu-i adev rat. parc absent. chiar mai eficient! Eu le predau i ei trebuie s înve e! Sunt atent doar la poltroni i la tocilari! De i. cred c într-o jum tate de or ajungem. era o femeie cumsecade.. c prui. 102 ² i. aplecându-se din nou dup z pad . dar. ha sunt de acord: i femeia! M-ai în eles foarte bine! ² Ai obosit? ² Nu. spuse doctorul. ² La ce? insist ea. suntem foarte departe de tineret. tapi erul. cu c su e joase. Dumneata cum faci cu studen ii dumitale?! ² Eu? replic surprins Minda. dar locuiesc într -una singur . stând între tineri". ² Da. ² Am auzit. n-ai renun at? ² La ce? se mir ea i-l privi cu ochii ei mici. preotul. s -mi fac prieteni dintre ei.... poli istul i. atunci m trag deoparte. femeia! ² Da. e o n val de oameni pe care nu-i cunoa te nimeni.i un bulg re de z pad pe care-l trimise spre trunchiul drept al unui brad din marginea drumului.. deasupra buzei. excrocul.. cu precizie.. spunea Sireca. ha. s ies cu ei. e mai comod astfel. dar.. ² De ce s m comp timesc?! Ce. îmi faci confiden e?! ² Deloc.. ² i rochiile! ² A. ² Ba da. s m amestec printre studen ii mei. a a. s Äm simt mai tân r . chiar i vara. i un puf negricios. un autobuz gol. nu -i a a? Fripturi ti sau snobi?!. foarte feminin ! Mie nu -mi place mul imea.. la asta nu renun ! La c r i... asta e un paradox! ² Bineîn eles! Trupul are nevoie de atât de pu in! Eu am început s^ iau o singur mas pe zi. mesa gerul. farmacistul. f cu el.. flori. Deodat . s fac pe modernul. ha. i Minda nu se putu împiedica s constate c avea sprâncenele prea groase. i senza ia aceasta obositoare. reunite. . cu stucaturi la geamuri.Agentul de asigur ri. ranul. i atunci se creeaz . comerciantul. albe. ambulantul. vine tocmai de la aceste fe e necunoscute. nu te sim i singur?. Bucure tiul i le-a p strat înc . s -i invit acas . i dumneata ai renun at!. nu? ² Da... i mereu. pe când eu. fiu singur . i ea râse.. a a. fericit i. discuri i rochii!! tii când m simt cel mai femeie? Când m g sesc într -o mul ime care alearg undeva. numai pe jos am trei camere. ² Ce.. mi-e team c a putea ajunge singur.. s se limpezeasc .. pu in cam prea accentuat. al ii. antreprenorul. îmi smulg hainele. râse el. Nu tiu. mici cu bere. c lcând peste peluze. c vreau s -i folosesc. vorbesc cu voce tare.. dar prefer singur decât prost în eles! Dealtfel. unde se Äd " ceva pe gratis sau foarte ieftin. undeva. prefer s fiu prost în eleas dec ât s . to i se uit holba i unii la al ii. în care se schimbase de câteva ori subiectul. de fapt. c vacan ele. a a e! . în Bucure ti nu circul cu ma ina.. într-o pia . i valoarea! ² L c tu ul. foarte femeie. mi-e team de singur tate! Sun idiot. i.² Crezi? Mai crezi acest lucru?! ² Ha. ² . ca pe o alifie. oprindu-se. plimbarea era deosebit de reu it . cei mai mul i. nu m simt singur.. localnicii au disp rut nu tiu unde. mâinile.. circul pân la dou !. de soarele ce sclipea orbitor pe z pad . i -au închipuit c suf r de complexe... cu studen ii! Acum e o excep ie. un film american. de Älume mult ". Am renun at! Dumneata mai ai i clinica. m plimb 101 76 oL singur .. zidarul. cu siguran . ha! ² Deci.. ve nic necunoscute! Straturile trebuie s se a eze. unii au crezut c mi caut un mascul. spuse ea. am renun at! Oricum.. un spectacol. ricana Minda. îmbrâncindu-se. m comport exact ca profe sorii mei. ca cei mai buni dintre ei. f r nici o leg tur : Eu m simt singur..

pentru c se gr bea. la vârsta gesturilor romantice! De i a fost o simpl poz ! Eram în ultima clas de liceu. râse Minda. cel mai mult. râzând. iu minte perfect asta. de fapt. de când dracu a început tot acest joc.. ha! ² Ia uite. s .?! Da. am senza ia c am intrat într-un joc f r sfâr it. totul parc se întâmpl spre binele meu. c mi -am p strat liberul arbitru e fals . uite. m faci s m înfior! Minda o privi o clip rece. înaintând încet.. am scris i o scrisoare.. ca s . urechile dizgra ios de mari. îl împiedicase s-o menajeze. spuse domni oara Sireca râzând.i bulg ri pe care îi în ira meticuloas pe marginea oselei. ce dracu stai a a mofluz? Minda o privi surâzân d i din nou îi s ri în ochi must cioara ei. ha. am vrut s -mi deschid venele. am lovit de dou ori în acela i loc! i trunchiul e destul de sub ire. i am hot rât s -l pedepsesc! Mi-am f cut rost de cianur . ² Hai. de ce întrebi?! Eu sunt o pozitivist . în fa a ochilor. Se înfierbânt apoi i. nu?! 105 ² Crezi? spuse ea.. deloc fardat . dar. sfor ându-se s surâd : ² Eu. spre ciuda sa. demult. ochii mici. ha: felul în care mi -ar fi pl cut s m omor! E ceva. ce. El d du din umeri: Ce prostie! Ce-l apucase?! Voise parc s -i spuie ceva. cu aerul perfect transparent. privindu-l pentru prima oar cu admira ie. dând din umeri: ² De asta am i amânat atunci cianura i sec ionarea venelor.. i a unei pr p stii potrivite. domni oar . i ara acum z pada din fa a pa ilor ei. Din cinci lovituri. Dealtfel. c . tot mai negru. ² Fantastic! exclam ea. dorin a de a face un act. nimeri patru. uneori. despre sursa civiliza iei.i iei via a? Sireca îl privi cu mirare: ² Nu. mâini le mari. Pe fa a ei. nimeri i mai prost. gambele scurte. evident. apoi m -am r zgândit. într-o zi ca asta. proiectile. îns . de i î i preg tea acum fiecare lovitur . ² Am s m însor. în clipa aceea. M întreb. continu el. cu toat gura. î i d du seama c în dosul entuziasmului ei se ascunde speran a c el va gre i acum. îmi pare r u. mi-ar fi pl cut s m arunc de undeva de la în l ime. apoi continu . într-o împrejurare total lipsit de importan . ea î i tergea preocupat mâinile arzânde în fularul gros. Din cinci. în dep rtare. care o urm rea cu un ochi tot mai critic. ² N-ai sim it..i dau eu bulg ri?! ² Nu-nu. nu tiu cum. pu in ambi ie! Vrei s . o anume .. dar. uite. din ce în ce mai fals !. în c utarea unui pisc. aveam. probabil. ² Bravo! ² Hai. cu nasul lung. de deasupra buzei ei superioare. nu tiu cum. împins. cu privirea în p mânt. ha! Dar dumneata. fericit . rata din dou una. tabloul acela ÄSeneca murind". spuse Sireca. cum ai zis.. devenea tot mai agravat . i îi veni s surâd cât de copil roas putea fi o femeie reu it ca Sireca. Accept i nimeri cinci din cinci. turnul unei bisericu e i. i Minda. printr-o oboseal a privirii.. cu degetele lungi.. dar. Ai o logodnic grozav ! Minda d du din umeri. pufule ul acela negru... îi realiz figura i întreaga fiin de pe vremea când era tân r . fabricându. 104 regret c nu se pref cuse mai pu in îndemânatic. dar. ai încercat vreodat s te. apoi începu s loveasc în copacul pe care i-l indica ea. Apoi. afund. o sim ea. la rându -i. insista ea. îi sclipi vehement în privire. l sând un n ule destul de adânc în urm . ov itor. mi-am dat curând seama c .. înainte... pasul zilnic. calm . cu vioiciune.. cu adev rat. ar trebui s . trezit din absen a sa surâz toare. domnule. începu el deodat . pe care încerca zadarnic s i le ascund . umerii la i. afund. (ÄDe ce dracu nu se depileaz ? Chiar dac e o savant .. doctore. i se apuc gr bit s fabrice. a a cum se v d uneori în peisajele elve iene sau tiroleze. i ai avut în vedere. ai vorbit despre gratuitate... una. am 103 I senza ia c nu tac ceea ce trebuie. spunea Minda în timp ce ambii î i continu-ar drumul. radioas . sinuos i asem n tor oric rui lucru pe care îl f cea. mi -a pl cut asta. v zându -i dezam girea înscris pe chip... dar fa a uscat . dup o pauz . de ghia . pozam fa de mine însumi. doctore. de pe un pisc de munte. ci undeva în natur . cu mul t înainte ca eu s bag de seam ?. cum ar fi sta. must cioara aceea. c adineauri fusese întâmpl tor. i r spunse cu o anume greutate. ² Ai v zut. de iarn . prea vii. cu coada ochiului. ce conta acum. dar nu despre asta e vorba! Parc sunt. mai d o dat ! Ia uite.. de fa cu al ii. începu s sclipeasc sudoarea. încearc i dumneata. am trecut de vârsta gesturilor romantice. ceea ce-mi face pl cere... de lân . Ia stai s încerc i eu!? Lovi i ea. împingând în fa a ei o cr c na groas . de dep rtat!. dac -mi permi i? Minda n-o privi. ai aici bulg ri! Minda o privi. frumoase. de exemplu.") ² Hai. bazinul prea jos. c totul era o chestie de prost -gust.i ascund antipatia care. dar nu dintr -un turn sau de pe o cl dire. ha. m-a jignit. în sfâr it. insist ea. pe care o pescuise din marginea p durii.² însoar -te! spuse ea. ha. sinucizi. dar ceva tot realizasem. i jos.. încât senza ia c eu îmi hot r sc via a.. câteva coaste abrupte. Prostii! ² Ia spune. o paji te verde. î i concentrase i aici întreaga ei aten ie i îndemânare. tat l meu.

fluirând încet. oriunde. un lucru de Äprost-gust". privea nervos ceasul. la 107 caban Am s înfulec dou farfurii cu ciorb .i picioarele în p turile pe care le pes-cuir dintr-o gr mad . interesant! Nu putea izvorî decât din creierul unor tineri intelectuali exalta i. a lor. pantaloni la dung etc. o femeie. într-o intersec ie aglomerat . sp lându-se. ca în cazul acelor penetr ri în case necunoscute. tot traiectul. valea Prahovei. cum am zice noi azi. a utilitarismului filistin etc. a unei Ädepline libert i" fa de orice cauzalitate a conven iilor sociale rigide etc. câte un temerar cobora spre hotel.. plictisit . Fusese o diminea agreabil . la un col de strad . i continu s priveasc în sus. Minda încerc s deosebeasc puloverul galben al Ludmilei. Evi dent. schimbându. întorcându-se într-o sear acas . a ocolit -o. Äteribile". la Universitate. o clip . îi era foame. avea mi se pare i un pachet în mân . de i nu aveau chef de cei de acolo i nici s bea sau s m nânce. de la bibliotec . pe schiuri. ha! Toate acestea în numele devizei: ÄEpatez Ies bourgeois!" ² Nu în eleg ce vrei s spui cu toate astea!. jocul acesta surrealist era altceva. privind din nou în vale. în vârf. cr c na din mân . f r nici un Äscop". un sens! ² S întindem pasul. orbitor. riscând s fie jigni i i molesta i. chiar i râv nirea unui ideal înalt. spre piscul atât de apropiat. o Äfemeie neplâng rea ". Dup un col al oselei se z rea Cota 1400. cu ai c rui p rin i erau prieteni. s se poat bucura de un efect dublu: acela al unor oameni trezi i în toiul nop ii de un sp rg tor i. spuse Sireca. luându. în orice mediu perfect spontan. doi. i de aceea profesau astfel de Äacte gratuite". i a intrat în cas abia diminea . v zând c nu se treze te nimeni i c Ärisc " s plece neobservat. se plimba ore întregi. Äa refuzat" s intre în cas . în timpul unei petreceri. li se p rea o tendin filistin . s prindem telefericul. Äho ul". i apoi. în dep rtarea aceea incredibil de limpede. de Äactul gratuit"? Se urcau. Peli orul. Te pomene ti c ne pleac ultimul de sub nas! Grozav idee. cum zicea el cu admira ie. în via . a f cut un ocol pe str zile învecinate. s -a pref cut c vrea tocmai s sar pe geam. tot ca o form de protest împotriva a ceea ce e bun-sim burghez. voioase. sau i mai exact: crea ia în cadru neacademic. ÄPutem s-o vedem i la Bucure ti. a tuturor. poeziei. în zare se vedea. ci doar a a. a f cut inten ionat g l gie. prostul-gust era o condi ie a acestei Äfarse" de care râdea. artei. Äîn sine". pe o linie oarecare.i demonstreze lui însu i o anume libertate fa de cauzalitatea rigid . faptul c sp rg torul era chiar o cuno tin . l sând ro iile care i se fle c iser în mân . albe. o pung cu ro ii sau a a ceva. i f ceau de câteva ori la rând. cineva pe care ei îl v zuser crescând de mic. a intrat într -o noapte de var pe geamul unor vecini. fa de filistinismul mic -burghez care î i închin orice mi care. cu mare limpezime. Ajunser . ceea ce se i întâmpla în majoritatea cazurilor. de exemplu. a trecut din nou prin fa a por ii. înf urându. merge!" . în mod absurd. evident. Sireca strig dup el i. etc. larg deschis. proprietarii. propuse ea. pentru el. ha. i ce e semnificativ e c nu se fereau de ceea ce numim prostul-gust! Uneori. de exemplu. artei. a func ionalului. calm. se aruncar în scaune. i inta final . fu delicios. Renun apoi râzând de propria sa copil rie.în l are asupra utilului strict. cum zic ei. sclipitoare. ner bd tor. în orice clip etc. s fac o baie de soare! ² Haidem! spuse Minda m rind pasul. în circuitul 106 capitalului i pentru a boicota societatea de consum. v zând c nu se opre te. Vârful -cu-Dor. Sinaia. f r nici o pl cere. de exemplu. un act gratuit. un fel de Ähapening". Äpentru c n -avea rost!" Sau intrau într-o cas ..i geanta i alergând la facultate! Ce Äfars ". de i era obosit. formele crea iei. r mase doar senza ia confortabil a unei camarade inteligente. bine dispus. ² Nimic deosebit! d du doctorul din umeri. cel mai m runt pas din via atingerii unui scop! Acestor tineri. f r false probleme. spre cer. am s m întind pe prisp . o prieten posibil a lui. Pe dedesubtul lor treceau brazi mic ora i de distan . In stânga se z rea uria a pârtie. e frumos asta! D -mi voie s m ag de cuvântul sta Ägratuit" în alt sens! Ai auzit cumva de experien ele pe care le f ceau unii suprareali ti înainte de r zboi. excelent . mai larg. Pele ul. s se Äamuze" s ingur. ideea de a urca pe jos la cot fusese excelent . s mânc m sus. unul singur doar. Vezi. toate trebuie s aib un scop. a doua zi trebuia s se scoale devreme. printre care. de i hapening-u\ e altceva. glumi el. sclipea blajin în soarele puternic. de i. cu cravat . la cabana telefericului. pân sus. cazi în filistinismul burghez!. s . adeseori. la fel. pe lâng pilonii telefericului. învelit în om t înghe at. gâfâind. Sau câte unul se a eza undeva. rotund. de exemplu. înc un ocol. abject . ore întregi. una dup alta! Dup aceea. cu o jum tate de or înainte de ora de plecare. o fat . Unul din ei. a înh at nu tiu ce. cu senza ia. au ap rut... f r nici un scop. o tav de argint sau altceva. întorcându-se în scaunul s u ce pendula u or. cu ultimele puteri. pr p stii adânci. culturii! Practicul m runt care na te provincialul. un fel de refuz al muncii. evident.i c ma a. în domeniul tiin ei. cum era la ceas. cum apare la mul i tineri din occident. Observase c Sireca nu-i displ cuse nici Ludmilei. i în absen a lui Velici! Cam de dou ori pe an. în sfâr it. Nu-nu. ceva cu mult mai. pentru a nu intra. i el. într-un tramvai. ci pur i simplu a a. nu? Sau altul care a simulat chiar o ho ie. nu avea nici un fel de întâlnire. zâmbind u or crispat. i zborul. apoi începu s alerge. ap ru. compania surorii lui Velici. sus. social . buim ci i. mic -burghez . începu i ea s alerge. evident. cu un buchet mare de flori scumpe în mân . aruncând. ale contempl rii. Din mintea doctorului disp rur cele dou urechi mari i must cioara dizgra ioas a chimistei. i se pref cea c a teapt pe cineva. pe care viermuiau furnicile umane. sus. stânci. gândi el. de undeva. ale tiin ei. a a.

cu ochii închi i... un..... ² Opre te radioul! Hai. un ÄTelefunken" din timpul r zboiului. întreb : ² Ce-iasta?!. ² . dansezi?! strig o voce b rb teasc din u a ce da dincolo. cu Ray Charles! ² Da-da.. vesel i.... ha....ÄTe recunosc.He. ha. 108 Capitolul XII ². ave i o voce frumoas ! 110 ² Bah. doi....tre la fere ti! Te recu-nosc.. între timp. n-am nici un fel de voce! Am acompaniat-o pe duduia Tanti ca s -i dau curaj! De i s-au g sit unii. pe el! Ce.. domnu Teodorescu. paharul meu e acolo! i v-a aprobat cererea? ² Da. ha. ² Parc am fi la revelion.. 109 ² Icule. în curând distinse câteva sunete de clavecin. nu e.?! ² Nu... o femeie care p rea c ascult ceva la radioul vechi. care c uta ceva într un bufet.ha!. dumneata de ce nu e ti dincolo.) ² Aici e totdeauna ca la revelion! V-am admirat. Minda deschise ochii. hai s dans m! Ridica i masa.he!... tot în vacan a de iarn . doi. oco-lindu-i pe cei care începuser s danseze deja.. vezi oglinda! Minda se ridic .. ni te prieteni pe care i -i f cuser anul trecut.i pui. cred. înc un efort! Un efort constructiv! Hai.. s tragem covorul! ² Nu trebuie tras. da. asta e bun ! ² Paule. descotoro-sindu-se de p tur . trei: Estam! ² Cine-i sta?!. (Era unul din privilegia ii care primiser whisky.." ² Las -l.. Las scrumiera acolo!. am aranjat prin alt persoan ...... Mircea.. ascultând câteva clipe. la Paul.. o arie naiv . trei! ÄTe recunosc i pe-ntuneric.. mare. ha..ha... ² Hai sictir! Cu mutra ta de loz în plic. ² Scarlatti!.. Nu-nu. ² Gura: un. ² S dans m. s rind din scaunul s u.he. L sa i-l s-o acompanieze! Las -l.. ha!. da i-mi voie. i ce dac cânt fals?! Lini te!. b trâna... Pssst!. ha. Minda închise ochii fericit. mai dori i pu in. afundându-se pân la genunchi în z pada pufoas i cald . E radioul. bag o rol .. ei asta-i.. ² Nu-i adev rat. vrem Ray Charles! S urle orbul. spre uimirea lor.lini te!. mersi.. hai: un. i pe-ntuneee-ric. încet. pe col ul bufetului!.Sus. înc o dat . i. cine a luat-o?. cu o anume lene. la dans? ² Nu tju. cu un zâmbet pe buze.. f r a deschide ochii. ha. S t!.. domnule. Tanti. ha. i o siluet într-un fotoliu... înainte de a. care s afirme c abia în felul sta i -am t iat tot curajul.. doi trei! ² Ha. ² Ia uite. ha. majoritatea beau vin i pri . termin cu... se strecur în camera vecin .. opre te magnetofonul! ² E oprit de mult!. ² Necâ tig tor... se bucur Minda. cu întu-neri-cuuuu! Degeaba.. i pe-ntuneeric. arhitec i.. aia de la Tomi . nu g si i? întreb el. ha! ² Era o sticl de whisky aici. O sonat .. ² Ei... Minda se a ez în cel lalt fotoliu. Bucure ti! Degeaba te-ascunzi tu. s -l rul m! încet. împreun cu_sa iLBehj. ce tii tu despre Ray Charles?! Ai impresia c .. ² Formidabil.. dup un an i jum tate. cu paharul în mân . ha... aha.. Dincolo nu era aproape nimeni. care.. ² Dar. ha! Hai.. ² Ha. a fost foarte reu it!. e acolo. vezi. l sa i cafelele acuma. sunte i neserio i! Nu suntem în stare de o. Apoi coborâr spre caban . ² Pssst!.... cu acela i zâmbet str veziu pe buze. tu e ti duetul?! Hai. ha." ² Bravo! Excep ional! ² Cine mai vrea o cafea?! ² Salat mai este?! Vezi s nu r storni paharul. ha. Bu.. opti ea i trecu pe lâng el. acolo-n noaptea lui! ² Te-n m -ta.re tiL.. ha. Se sim ea . a pus monopolul! Afl c l-am auzit înc de anu trecut. sorbind din paharul s u de whisky. i o privi pe cea care st tea în fotoliul de lâng radio. cum ai ghicit c venim?! ² Am ghicit! r spunse Ludmila radioas i-l s rut . sunt pu in obosit ! Prefer muzica asta! ²JVali. i pe care îi reîntâlniser cu bucurie dup exact un an. m .cu.. apoi se ridic i se mut pe fotoliul de lâng radio. hârtii albas. Doamna Nestorescu. erau a tepta i: Ludmila. ² M scuza i...

pu in de tot. uite.. el nu are de dat nici un telefon! Poate unul. Minda închise din nou ochii i. nu-nu. uite. v-am ocupat fotoliul! ² Nu face nimic. ce caraghios vorbi i! . gândi el. monoton . ² Nu-nu. e unsprezece i dou zeci i nou . readucând fe ele Älor" diferite... unul singur... ² A. îi f cea r u! Nu voia s fac nimic din ceea ce-i Äf cea r u". uite..... nu avea de dat absolut nici un telefon! Basta! ² A.. dup aproape trei luni de tergivers ri. nu-nu. în sfâr it. nu-nu. e o capr . derulând în parte fiecare scen ... ascultând preclasici!" D du îns din umeri i ascult mai departe: fiecare se simte bine î * felul lui. nici nu cred în chestia asta cu «suflul nou»... râsete. ² Nu vre i pu in whisky? ² Nu-nu. a a c . ai încredere! Mam . cuceritoare. nu -nu. în dup -amiaza aceea. plictisindu-se.. într-o linie melodic simpl . s miaune. acum. în sensul c . unele telefoane zbârnâiau deja! Foarte bine. ce împlineau doi ani i care îi îmbr cau înc moale. în timp ce încercau s -l conving . Sorbi pu in din lichidul ro cat din pahar i închise din nou ochii. poate foarte bine i f r mine i. o domni oar cu tichie. te asigur! ² Orice altceva afar de ceea ce fac acum îmi este dezagreabil! 111 ² Nu-nu.. alarmat. prostii. i a a. în ziua aceea. f r nici o. categoric nu.. ² Dar nu în eleg. câteva silabe. o voce frânt . de parc n -ar fi fost singur! ² Ce faci. stând picior peste picior. stau pe tabu retul sta. ai s vezi. locul meu e lâng patul bolnavului sau în cabinetul meu de lucru! Etc. Trebuise s fie chiar mojic. v-am mai spus c . cum zicea Romi. Era Nestorescu. apropo. mersi. ² Ei da.. bonom. înc l at cu pantofii s i engleze ti. în felul acesta se putea gândi. e altceva. l sat în pace.. în hainele sale.... le spuse câte o chestie ustur toare la fiecare.. parchetul scâr âind. uite. v aduc eu un pahar! ² Nu-nu. te-ai izolat?! Mai ai whisky? Dac mai dore ti. he. incognito. f cu Minda. pu in. nu-mi permit s absentez de la... sau. ca s fie crezut. în zgomotul. mai vesele. n-am pip it sute de bolnavi ce duhneau a usturoi numai ca s ajung s fiu chemat prin te miri ce sonerie. nu suporta i b utura. ÄMunca mea. etc. î i pendula u or.. Uite. imperceptibil. domnule doctor! ² Sigur?! ² Absolut sigur! E perfect a a! E aceea i bucat ?! ² Cred c da. e inutil. poate.. da.. fix. he. El întoarse capul. dincolo se auzea Äumanitatea" cum se vesele te. pantoful drept prin aer.. eu nu-mi p r sesc cercet rile mele pentru un post de func ionar prost pl tit! N am citit dou zeci de ani.. nu vreau s v sup r! Ce be i? ² Nimic. i dincoace el. la începutul prim verii abia. Dac s lile de a teptare ar fi ceva mai comode. în timp ce el î i balansa pantoful.. plin de veselie. muzica.. dar.. rumoarea u oar ... accentuase el cu o min poso morât . pa ii gr bi i ce treceau prin înc pere.. dar... dar whisky-ul nu e b utur . am b ut un pahar de vin i nu prea mi-a f cut bine. cu butonii s i Äochi de tigru". ca s fie. spre buc t rie i înapoi.. ÄIa uite. care. nesim it. ha. nu-l deranjau. atât de armonioas . nu. prin simpl ap sare de buton!.. în clipa 112 aceasta. pardon. se acordau bine cu sonata aceea fluctuant .. stau aici i fac pe snobul. ÄNumai dac n -ar veni nimeni. el însu i. a cafenelei. ² îmi preg ti i o surpriz ? f cu alarmat Minda. parc s-ar fi aflat undeva într-o sal de a teptare.. începând cu ministrul. v rog. se f cuse c nu bag de seam . Ce-ar fi s se îmbete?! A. nu.. sau poate numai a a. cu cravata corect legat la gât... nu se putea ame i. refuzase hot rât postul ce i se oferea la minister. be i din paharul meu. în clipa aceasta. în sfâr it. z u. câte o und de parfum care ajungea zdren uit pân la el. un pikhamer. a a. care i se aplec la ureche... î i preg tim o surpriz !. i un pahar pentru M rie-Jeanne!. îl amuza s urm reasc notele acelea s lt re e ce se urmau una pe alta. v muia i doar buzele. ha. ² Ei totu i. m sup r! ² Ei.. cu «mari proiecte de viitor». zumzetul. nu v deranja i. colorat . s se ame easc pu in. e oricum trecut de miezul nop ii. ministerul sta s-a mai reorganizat înc de dou zeci de ori pân acum. a a cum unii lucreaz la cafenea. cere-mi. dar cedase brusc! înc nu se tia noutatea. atunci. f cu Minda.. pân când. un ru de cort. pu in." Se amuza. crede-m ! A teapt . mai trebuie farfurioare. dac nu mi s-ar mai face nici o surpriz !" Siluetele. v-am spus c nu suport nici un fel de.. lucru ce nu -i st tea în fire. melodic.grozav! Postul fluctua u or... asta-i bun . O mân i se a ez cu fine e pe um r. e a proape de miezul nop ii. prefer s .. urm rind aria ce continua la nesfâr it. ² Dar v rog. lucr rile mele. încât tirania lucrurilor s se estompeze. planta piciorului. de amân ri. frânturi de voce. un timbru sub ire. i-apoi. balansând între expresii atât de diferite. i multe altele! ² Vai. un sufleur.. incognito.. mul umesc. egal . ei bine. numai eu! Ceva pl cut.

A. vrând s -i fac pl cere. închise ochii i ascultar muzic în continuare. Când se uit a doua oar la ochii ei. dar în camera cealalt . c ut undeva un scaun liber. pur i simplu. o femeie care alergase toat seara. Minda era foarte mul umit. Era perfect. l-ar fi putut ajuta. vezi. mul umit de sine. de. îngrozitor de prost t iat . ² Ave i ochi frumo i. de un fel de. ha! ² Ei i?! Dac o s i se fac r u. de fotoliu. probabil c mult lume v spune acest lucru.. se pare. în ciuda rochiei ei. 114 sorbi pu in din pahar i se a ez mai comod în fotoliul vechi acoperit cu o hus de stamb cam murdar . mari. de bun calitate. i Minda. uit repede de Scarlatti. i uite. cu încheietura sub ire i interminabil . chinuit pân la vaiet de casca electric . încurcat. spuse el. se afund în fotoliu. f r ironie. F r r utate. probabil. îns .. tot Scarlatti. Apoi. îl odihneau. a teptând ca b trânica s reintre în camer . din u . Se sim ea bine cu mult lume. o chem la dans. valuri. de fierul electric. un holtei cam b trân. îl cur au. plin de praf. o s facem un duet! Dealtfel. a.. a atins -o cu mâna pe gâtul ei sub ire. Era o alt bucat . de irate. ÄMa griffe"?! i doctorul surâse. calzi. dar. se pare.. ce caraghios vorbi i! ² Vrei s dansezi. i se ag au de mâini. chiar de irat . de-a dreptul.i dea prea bine seama de ce. î i d du seama c nu erau catifela i deloc.. ² S tii c nu sunt sup rat pe dumneata! Ce faci?! Doctorul o privi fâstâcit. se feri. gust pu in din paharul meu! ² O s mi se fac r u!. care vorbea cu cineva.. f r s . f cu el. discuta ce^a în comun. dând semnalul unei digestii complicate. probabil tot la clavecin. iar în mijlocul înc perii. de o asemenea feti can . cu ni te sifoane.. ha. ca i cum ar fi adormit. pu in! Ei. poate. 113 ² Foarte bine! r spunse Minda.. i s rise s-o ajute. trei premolari lips . catifela i. prefer s stau pu in. frumo i. n tângi. fierbinte probabil. nu s -a întâmplat nimic! ² Nu s-a întâmplat.² Ei. de afar . cumva?! ² Nu-nu. îi pl cea Scarlatti i. Pentru asta se afla el aici? i -apoi. anemic. ca s prind o oarecare form . Scarlatti era formidabil! Vali nu mai reveni. Era.. de tot. ascultând în t cere. ² E adev rat. sim i doar rochia ei atingându-i genunchii i o und de parfum. dar pe fa a ei plutea fericirea. he! Prostii! Se sim ea bine. unde nu se mai dansa. îl masau u or. i o privi: Vali era înalt . nasul drept. cu paharul în mân . ÄE delicios. ne tiind unde s pun paharul pe care-l inea în . Ce-i asta. haide. Ar fi trebuit s se fereasc . se spuneau bancuri. ² Iar începe i? Minda renun . o idee prea lung.. Minda o v zu: îl urm rise. ² Nu-i nimic. într -adev r. un grup mare. a i trecut. i Minda uit pur i simplu la ce se gândea. în schimb veni Nestorescu i îl duse dincolo. Bravo! Pe canapea i în dosul biroului se constituiser câteva perechi. m gulit . e cam trecut pentru ea.. într-un rând o surprinse ap rând. avea bra ele lungi. dar. râse ea. cred c e mai b trân decât mine. Minda nu deschise ochii.. minuna ii ochi bovini. pe scaune. Ce -o mai fi cu spondiloza ei cervical ? Era cuceritoare. nici r ul nu e chiar atât de. ochii catifela i. haide. ondule. care veneau de atât de departe la întâlnirea aceea cu el însu i. în mân . nu cred c o s i se întâmple nimic. dar în a a fel ca el s nu se supere. A. Mare scofal . s ascult muzic ! Mai târziu.. v rog s nu v sup ra i. he. un întreg recital Scarlatti. uite. gura urât . dar o s se întâmple. o voce b rb teasc . gândindu-se la mâinile ei lungi. pu in asudat. respirând u urat.... întinzându-i mâna.. de parc ea. vezi. Minda se l s dus. lâng magnetofonul scos din func ie. lâng u . abia î i muie buzele. atâta tot! Se a ez .. din nou. i p rul lânos. Statur astfel aproape un sfert de or . cu din i neregula i. cam indispus c fusese extras din fotoliul s u. undeva. sau voia s -l însoare pe fiu-s u. de i era perfect treaz sub ochii închi i. la pând s prind sunetele acelea nemaipomenite. pu in. de p r.. astfel ca lichidul s se resoarb direct prin mucoasa gurii. spunându-i cu tonul ei u or r gu it. lâng perete. dar nu mai face i eforturi de acest fel! Nu trebuie s -mi g si i neap rat o calitate! E bine i-a a! ²»Mai bem pu in? o ispiti el. dar ea râdea. zâmbind mul umit de sine însu i. Erau ambii foarte mul umi i un ul de altul. B u pu in din pahar. cu un aer misterios. grele. nu era lipsit de.îl amuzau. ar tându-i paharul. încât Mia Fabian izbucni în râs: 115 ² Ia te uit ! Parc e ti un oricel murat! ² De ce nu r spunzi la telefon? o întreb el cu voce optit . Scarlatti!". g liganul la ferche probabil c-o dansase i acum. ca ni te degete de fantom . un fel de feminitate. o s cânt m. i î i întoarse privirea spre b trâna Nestorescu. s râzi de o asemenea femeie. Nestorescu disp ruse. Apoi Minda întoarse capul spre ea i avea o expresie atât de trist . uite-o pe micu a Vali. Iat-o! în clipa când voi s se ridice i s-o invite s ia loc lâng el. cu figura ei radioas . a zburat! ² Vai. gr su . Ar fi vrut s stea câteva minute de vorb cu b trâna Nestorescu.. se pare. îns . erau bovini. de când intrase în înc pere i acum veni drept la el. de pr p dit .

f r s .. i fa a ei mic . probabil. în jur se dansa Älipit" sau Ädezl n uit". strângându. cu capul pe spate. acceptându -i presiunea. mirosul iute. Hai s ne distr m pu in! Toat lumea se în treab cum dracu am f cut de am pus laba pe tine! Nimeni nu tie adev rul dar. care pornea din sub ioara bra elor ei. hai s ne distr m pu in pe socoteala lor! S ne prefacem c . epene. d dea u or din cap. îi aduse apoi un pahar de sifon Änu prea rece" i o farfurie cu friptur rece. zâmbind cu o anume suavitate. era s r mân în picioare. fesele.. Avea un deux-pieces de antung. metalice. pentru c îl inea. i. i piruet în continuare ² de i ritmul nu cerea a a ceva ². apoi. ce se afla lâng perete. în clipa aceea sim i.i partenera la semidistan . de data aceasta. gr su . în decolteul ei îndr zne . uimit pu in de reac ia sa. ha. Dou perechi plecar . amestecat cu parfumul ei fran uzesc. bine dispus. sprâncenele. Dansau acum destul de apropia i. azuriu. vezi c a ie it! i ea îi lu paharul din mân i se apropie de grupul din mijlocul înc perii. ine-m îns ceva mai strâns. nu mai pot! Doctorul o sprijini cu aten ie pân la o canapea. a doua oar . I se f cu loc cu aclama ii. cu un rictus în jurul gurii lui drepte.pâin e.i capul pe spate. um rul gr su . surâzând. Apoi ea se ridic i se apropie din nou de el.i vorbesc astfel?! ² Deloc! spuse el i se relaxa. i Minda se opri cu o contrapiruet . hai. moi. te descurci! E spuse ea. Nestorescu puse apoi din nou Ämag" -ul în func iune. tiindu-se urm rit . cu buzele sclipind. gros marcate. din corpul ei plinu se desprindea o electricitate juc u . impulsului de a se retrage (ÄUn domn nu face a a ceva!" gândi el) i continu s pirueteze.i buzele. gura întredeschis . Doc. din care Fabian. pe o alt farfurioar . pe nas i. ² Exact! accept ea. tr dând perna gras . tamponându-l pe fa . bine ales. de parc mi -ai spune ceva cu haz. de-abia sim it acru. cu buzele strânse.. ² E grozav! îi sufl ea. nu. fusta prea scurt l sa liber piciorul pân deasupra ge -j nunchiului. de sudoare. îl atrase spre ea. Fabian b g mâna i îi trase batista din buzunarul de la piept. Minda f cea un fel de medie între aceste ritmuri. inteligent . Doc! Du -m undeva. ² Ah. Se parfumase \cu exagerare. mâna stâng ea i-o inea mult ridicat deasupra um rului s u.i dea seama. dar în clipa aceea. când ezuse cufundat în fotoliu. a a e bine! Toat lumea se uit la noi!. dansau i ei. involuntar. râsete. eap n. nu chiar a a! Bravo. obrazul ei drept. de adineauri. buzele. intim. privind peste um rul lui. Ea ip u or. ou umplute cu ficat. O asculta cu mult aten ie. nu mai pot. frumo i. a pulpelor. dezvelind sânii ei mari. Se dep rta din nou. ca în ni te pârghii. l sându. Minda i Fabian. Zâmbea. umbla c nind pe tocurile ei ame itor de înalte într -un cilindru de efluvii. ceva cald. ajunse la n rile sale un miros de trup u or încins. i dansul reîncepu. Cei doi. ambii. vesel . î i sim i transpira ia aglomerându-i-se la tâmple.. respira ia. decoltat. ca i masca ei . las asta! E ti singur? De ce n-ai adus-o i pe Ludmila? Ce bei? ² Whisky! De ce n-ai mai dat nici un semn de via ?! întreb el repede. iar ea se l s dus . castravete i salat de cartofi cu maionez . începu o nou serie de piruete.i apropie tâmpla de a ei. chiftelu e. flirt m. Sânii mari. ² Ei. distrat . Se învârtir pân î i pierdur .. cu f lcile încle tate. inân-du. tocmai când se gândea cum s ias din aceast împrejurare cu un gest simplu. unde o depuse. Doamna Nestorescu îi mai aduse.. în perpetu mi care. p strându. îndemânatic.mân . provocator. umed l sa s se vad din ii m run i. i vorbea cu b trâna Nestorescu.. manc cu mult poft . oldurile puternice. pân la jum tate aproape. i Minda privi câteva secunde în urma ei. v zul. serioas . Pe fa îi ap ru zâmbetul acela str veziu. ² Dansezi bine. de parc l-ar fi f cut de sute de ori. pe un scaun. pocnea pe ea. Ei. nu sta eap n. în bra ele ei durdulii. moale. se vedea lumin în antreia ul sufocat de paltoane i pardesie. de ast dat . c . pu in uluit. i în clipa când Fabian îl atinse u or cu mâna pe um r tocmai îi explica ceva b trânei.i spun! Ba nu. foarte aproape.i o inutil gravitate. Rezist cu succes. în afar de aceea de a nu se lovi de ceilal i dansatori sau de pere i. posomorât. cu un alt p h rel de whisky în mân .. din nou. care. Vru s . cu palma atingându-i ceafa. jucau u or. ² Mersi! r spunse el. i se oprir doar atunci când întreaga înc pere dans o dat cu ei. cu ochii închi i. 117 cu ochii întredeschi i. genele erau puternic. Doctorul dansa pu in cam caraghios. Minda avea sub ochi. cu gura întredeschis i. nu mai pot! suspin ea.. i privirea n aluneca pân afund.i rost de altul! Caut -l pe leu. articulate. i execut câteva piruete. i singura lui grij . ce str lucea. gesticulând cu mâna dreapt . dup ce î i Egveni pu in. a. . reliefându-i formele. de care fu mândru câteva clipe. distinct. ² Vai. o s cread lumea c .. Doctorul sta acum reze mat lâng perete. Minda nu mai sim i nimic: mirosuri.în decolteul adânc al bluzei. ² F -mi i mie rost de ni te whisky i. urm rind sonatele lui Scarlatti. s rm lu e. prin i în | sutien. ca de obicei. d -mi paharul dumitale i f . zâmbe te pu in.nu e ti la catedr . uitându-se la ea cu privirea lui dreapt . ha! Te superi c . mu chi file. tangajul s u îns nu fu resim it nici de ea m car. prezentul i tr ecutul se amestecar . în care era as. v rei?! \ ² C Äfiltr m!" râse Minda. voci. p rea perfect odihnit . 116 Äshake" sau tango. El se apropie.

cu râsul ei acidulat. opti el. destins . Fabian îi f cu semn doctorului.. din camera cu radioul. b trânica o întreb : ÄVrei s . atent s nu-i scape pachetul alb. Apoi. dar astea erau mult mai reu ite. Era la jum tatea lui martie. s n u-i mototoleasc deux-pieces-ul ei frumos. Fabian reu i I s scape. vreau s ne plimb m pu in. dup icneli. ² Nu tiu ce am. cum nu se z rea nimeni (erau pe strada 11 Iunie. nu g se ti?! ² Nu atâta ca tine! râse el. plictiseala acelui drum pe jos (ÄNu mi place s fumez ig ri proaste i s umblu pe jos! îi spusese ea odat ). f când dificil îmbr i area. gâfâind.i mai aduc o felie de tort ? Ai spus c i-a pl cut. o briz de aer rece n v li printre dansatori. lipi i unul de altul. avocatul Brândajcu o prieten . o igar . are foarte mult verv . Nu era frig. c utându-i gura. începu s o s rute.?!" Mia Fabian îi f cu îns un semn s tac . hi. Doctorul dans din nou cu Mia. cu pachetul de pr jituri în mân . într-un Äloc ferit. ea se smulse cu o mi care iute. dar acum. f cu repede câ iva pa i. strângând-o cu atâta putere. desprinzându-se.. f când o jum tate de piruet . Fabian îl amân pentru mai târziu. nu tiu. întoarse din nou capul: nu era nimeni.i. mai ceru. o sc p din mâini. doar petrecute una peste alta. C ma a lui era leoarc de sudoare. Era cald. Slava. în vocea ei agasat se sim ea atât de bine lipsa de chef. de i doamnele erau transpirate. binef c tor. care st tea pe un sc unel. arunc igara. azuriu. înalt. I se aduse i felia ei de tort . ² Atunci de ce fumezi dac ai chef de aer curat? f cu Mia. ² S plec m. r mase o jum tate de pas în urm i o prinse în br a e. o prinse de bra i. lacom. s facem câ iva pa i în aerul curat. Minda o ascult . c nind cu cuiele tocurilor asfaltul. i Fabian. Gazdele. somnul..i aprind o igar . aten i s nu se calce pe vârful pantofilor. Se r zgândi brusc. pe str zi! ² Nu m strânge a a... doctor al î i desf cu pardesiul i vru s-o ia de umeri pe Fabian. Iar începi?! Las m ! Las -m ! ip ea i î i mi c coatele. M sufoc! Fa a ei îns era vesel . i ursonul gros îi rotunjea perfect silueta. care declar c le f cuse special pentru ea. pe care o manc în timp ce vorbea cu toat lumea. i pachetul îi . Minda îi aprinse ei o igar i î i aprinse i lui una. i în timp ce ea mânca. i Minda îl depuse undeva. dar ea se desprinse i repet întrebarea: ² Hai s lu m i noi un tigru de sta. încât o ridic aproape de la p mânt. cu rom i fri ca. c m mototole ti toat ! Te -ai încins. strângând-o semnificativ în bra e. ceea ce o umplu de încântare pe b trânic . La un moment dat. i acum r m seser doar intimii. înfofolit în ursonul ei. de data aceasta mai lini ti i. dar el o prinse din nou. care oprir "un taxi.pasiunea ei. un fel de melancolie dulce. Era ciudat de grea. iar s -a înc lzit. i ea se a ez mul umit lâng ceilal i. pe care ea i-o ferea. s urm reasc cele ce povestea Brânda. privi în jur i. Apoi. dup ce le manc . ² E deschis geamul dincolo! strig b trânica. pe ceaf . dar coctailul de fructe. ² Parc dansez cu Ana Karenina înainte de a-l întâlni pe Vronski! ² Frumos! opti ea.i întrerup fraza. în sfâr it. c utându-i cu gura ceafa gr su . cu sos remoulade. Dup o scurt lupt .. spuse Fabian. majoritatea celor invita i plecaser . se desp r ir de perechea Brânda. ² Noi de ce nu lu m un taxi? întreb bosumflat Fabian. r spunse el i vru s . i Minda. neobosit . scurte impreca ii ale ei. i ea emise spontan ÄHi. cu feliile de tort . la col . ² Au! f cu ea cu vizibil nemul umire. mergând de -a lungul inelor de tramvai). dar ea refuz cu un gest scurt cu mâna. era cazul s se deschid o fereastr . z pada umplea rigolele. surâz toare. cu figura lui energic . Se povesteau iar i bancuri. deodat prost dispus . cu aceea i expresie radioas pe fa . doctore! Nu mai sufla a a pe n ri. aprinzându. Nestorescu deschise geamul mare. Doc! ² Mai târziu. o împinse u or într-un zid. acoperi urile erau înc albe. puterni c . iar cu mâinile încerc s -i dea la o parte pulpanele ursonului ce nu erau prinse cu nasturi. f r s . care râdeau de se pr p deau. sorbind cuvintele Ätinerilor". pe gât. care r sun prin toat înc perea. avusese i cu carne. ca s nu tulbure vraja de care era cuprins chipul ei. de alunecoas . de grea. ce risipea toate ambiguit ile: Asta cred c ai citit -o în Ionel Teodoreanu! ² î i place Ionel Teodoreanu? par el. dar el nu f cea nici o mi care. i el se ridic i îi aduse cocteilul cu fri ca pe care îl Äascunsese" în bufetul de dincolo. hi!"-ul ei. de ce nu. el o invit din nou la dans. f r s ie seama de cartonul pe care-l inea în mân . Era atât de rotund . gâfâituri. ah. îns . ² îmi pl cea. americ neasc i b trâna se aplec atunci lâng ureche i îi sufl c o s i pun dou buc i la pachet! 119 Plecar apoi i. s nu dea te miri ce ageamiu peste el". 118 Trecuse aproape o or de când dansau. încât Minda fu foarte tentat s p easc cuminte al turi de ea. Minda cu Fabian i înc o pereche.

i zborul cartonului cu pr jituri în balta murdar . te la i a a de greu. indecent parc . dup petrecerea aceea atât de izbutit . mai curteni .tor. acoperindu-i pardesiul cu o arip de noroi. dar ai s . nu era deloc sup rat. dureroase. ea îi trânti u a în nas i ma ina plec brusc. se adunase sila. insipid. nu putu adormi imediat i citi înc timp de o or un roman oarecare. timpul acela de leg tur . balta aceea care anun a prim vara. în spatele trupului s u. drept într-o balt . sau când îl l sa s o a tepte câte o or în strad . bomb ni ea.. c reia îi tiau pân la am nunt urmarea. b nuind un acro aj. c cel care alerga la un pas în urma ei era Minda într-adev r. adolescentin . ² De ce te superi? întreb Minda cu o voce intimidat . Adev rul. El r mase pe loc. derapând în zloata din mijlocul str zii. deschise ochii. pân când ea începea s se plictiseasc . fluierând în cet. de adineauri. în timp ce afar întunericul se alb strea u or. privind în urma taxiului pân ce luminile stopului disp rur . u or dispre . s-o sprijine cu o mi care ciudat de sigur . c sc o dat . neînfrânat. când era l udat de profesori în fa a clasei. încât era cât pe -aci s cad dac nar fi fost el atent. St tu astfel minute în ir. Fabian z ri un taxi. în pozi ia aceea incomod . de vesel . uneori. cu ma ina sa. când era Babe la ea).. de parc ar fi vrut s urm reasc infinitezimala gradare a luminii n scânde. uneori îl suna chiar ea. Se l s atunci s alunece în jos. i el o urm . cu mâinile la spate. plecând privirea. c utarea unui taxi la ora trei de diminea . Repet . mai adânc!. cu umerii s i la i turti i pe cearceaf. se resorbeau perfect în pânza alb . de o discret persuasiune. apoi înc o dat .. lâng zid. rece..zbur pe jos. uitându-se dup un taxi. greoi. furioas . expresie pe care chipul s u o avusese pe la zece ani. Nu mai era atât de expansiv . mereu cu un pas în urma i în stânga ei. ' Asta o înfurie de-a binelea i-o f cu s strige: ² B d ranule! Te compor i ca un be iv! Las -m în pace. presate. Nu era i nici nu se pref cea c este. Minda îns devenise mai flexibil. de parc ambii repetau o scen pe care o mai tr iser odat . Apoi stinse lumina. i ea începu s se obi nuiasc cu expresia sa ipocrit . Ce g sea la ea?! Ce g sise la ea?! Fabi an d du din umeri. încet. plâng rea . pentru ea parc . cu bazinul întors. se ascunde cel mai bine cu însu i adev rul! Eu spun adev rul. doctorul o urm . ² Dac te mai atingi o dat de mine. Era ceva ce trebuia tr it. hohotele rare. parc . aproape indiferent . Ajuns acas . energic. oprindu-se din când în când. care începu s o uimeasc .. cu o privire amuzat . i cineva cu care se intersectar privi în urma lor. tot drumul acela pân acas . de plâns. s tii! spuse ea rece. vopsit în verde. te pocnesc. din noile cartiere. pe urm . cu un fel de reculegere i aviditate. pata uria de noroi de pe pulpana pardesiului.. drumul. Când Minda se preg ti s urce la rându-i. ² Doc. . el nu -i mai c lcase pragul apartamentului. ca Äsclavii" lui Buonarotti de la Academia florentin . în sfâr it. R mase astfel. severe. de parc . Fabian continua s mearg repede. în jurul gurii sale strânse. când se g seau în câte o cofet rie sau restaurant. întoarse în mijlocul str zii i ea urc . în umbra vreunui cactus ce cre tea pa nic în l di a sa de lemn.. contemplându.. se repezi în mijlocul dramului cu atâta energie. se s lt într -un cot i fix geamul ce se decolora încet. cu un zâmbet satisf cut pe fa . spunea el râzând. Ea accepta ca el s-o sune. a teptând somnul. ² i. vrând s curme repetatele sale aluzii. Dup ce privi câteva clipe în urma ei. expresia fe elor lor sem na izbitor: plictiseal . ca ale unei p s ri sacrificate. i patul întreg îi tr da convulsiile. pe unde o ducea el. lâng vreun perete de sticl . de i Äerau împreun " de câteva luni. ca i cum ar fi fost de acord. O clip . dup ce st tu un timp cu pleoapele închise. aproape p rinte te. o privea prea pu in. cu râsul la ce îi sclipea în privire.. r sucindu -se încet. apoi. f r o vorb . numai ca s ascund un alt adev r. îngâmfatul Minda. chiar o u oar îngâmfare. Pleac ! I Ea începu s mearg cât putea de repede. picioarele care îi zvâcneau. duji col . s -i aud vocea i. o s ruta cu aten ie. ca la început. Oricum. Fabian d du din umeri i î i continu . cu un oftat în bu it. vreun restaurant cur el. de parc eu a fi obligat s te suport. îi spuse ea într -o zi. încât întoarse capu l. el. Apoi î i continu drumul. nu tiu cum naiba. continua el. te pocnesc. Minda se mul umea cu pu in.i. . unde se purtase atât de Änechibzuit". îi spunea. cu ursonul jucându-i pe trup. curat. în mod surprinz tor. Uneori. întâlni fa a lui pe care plutea o expresie de vinov ie ipocrit .Din ziua aceea începur s se vad . ea îi l sa mâna. cu torsul r sucit. perfect treaz. dup mi c rile sale dezordonate. Doc! Minda d du încet din cap. lumina se grada cu l comie. când îi închidea telefonul (evident. i doctorul. din martie. arunc cu un gest perna pe podea i î i afund fa a în cearceaf. al nop ii de martie îl învior i Minda umbla acum cu pa i elastici.i ie i din min i i ai s faci cine tie ce prostie!. acum era începutul lui iunie. f r s -l priveasc : Dac mai încerci o dat . i goana lor în acest fel. ² Te-a invita cu drag inim .. s ias cu o anume regularitate. cum îi spusese ea. or. care o uimi atât de tare. pe care el. vrând s se conving . greoaie. care con inea în el i cele dou îmbr i ri acolo. începi s devii libidinos! Minda zâmbea supus. P rea c el nu dore te altceva decât s fie în preajma ei.. t cut. Pe fa i se citea mul umirea de sine. ochii lui tr dau un fel de veselie n tâng . poft de somn. 120 121 de simpl . la un pas în urma ei. i ma ina se opri. Singur tatea sau aerul tare.

pân când ea i-l tr gea cu o anume brusche e ce tr da plictiseala. în definitiv. mâna mic . pe un ton foarte pu in . suntem prieteni. mul umin-du-i pentru cadouri. i. te gânde ti numai la porc rii! ² Eu. cu seriozitate. sub pretextul c ea are un salariu mic. tu ce vrei?! ² E bine.. Minda era de nerecunoscut. i ea îi privi cu indiferen ceafa. ea nu inea sup rarea. odat . pretextând ba una.. nu putem s ajungem mai sus de cot. chelneri respectuo i. palma. gr su . curate. tu e ti bibeloul meu. Doc. nu? Ha. cu un fel de u urare. spune-i te rog b iatului s vin la masa noastr . în definitiv. dar evita.. a a. duduie. s rutându-i bra ul pân la um r. i Fabian. un fel de buldog posomorât. de parc spu'sese ceva neîng duit cu Ävârsta lui". îi d du mai bine banii. din sticla asta eu am b ut mai mult de jum tate. ² Nu tiu. ² Am un caracter bun! spunea ea. ba alta. cu o privire vesel . dar cum nu se potriveau în gusturi. i umblau cu pa i lene i. nu-i a a?! Pentru pat. El însu i nu p rea prea nemul umit de întâlnirile lor publice. ÄOra 12" sau ÄJoffre". iar tu. din curiozitate. dar ce m intrig e c tu nu ' prea bei! Te pomene ti c te ab ii ca s -mi faci impresie bun . cu reculegere.. ca de un animal mare. etc. izbucnind în râs. plâng cios. pline de imagina ie. i ai fi îmbibat -o cu parfumul t u! ² Porcule. Doctorul f cea toate astea parc în glum . din banii lui. sau al turi. aer condi ionat. evident. i în unele se serveau la gramaj meniuri variate. creier (pane. Inim . cu o aten ie ciudat .. Minda p rea la început bosumflat de pruden a ei. f cu ea. create de arhitec i tineri. nu te mai maimu ri. tovar e. plante tropicale. de ziua lui. în dup -amiaza care se f cea tot mai lung . Erau acolo vitrine mari. De cele mai multe ori îns trimitea picoloul vis-â-vis. parcuri le. încurcând lumea care alerga dup cump r turi. i ea. cu ochii lucind de râs.² Te pomene ti c am s sparg ceva! f cu el. sunt de acord: un buldog! i îi s ruta încet. ficat. capricii. J si ea fu loial : î i cump ra de fiecare dat . ha!. i. ² Ei. îi f cu i un hatâr: nu se mai depila la sub ioar . j penibil care avusese loc ultima oar la ea. vrei?! Hei. el o invita s intre la film. Ne ine i mereu pe afar . pr v lit cu indolen peste ea. un vin de 27! Mai bine cheam chel nerul i ofer -i i lui un pahar. c elu ul meu de ras cu care ies. nu îl certa "\ niciodat .. Apoi ie eau. d du ea amuzat din umeri. eminen a hipotenar . de i nu ^ajungea pân acolo aproape niciodat . i îi explica apoi. 122 123 Minda nu mai insist s urce la ea i n-o chem nici la el. pe care ea începuse s i le parfumeze pentru el.. . seculari etc. de sub corpul s u greu. eminen a tenar . ha. aleile str juite de arbori vechi. hai. de recuno tin i se mul umea cu bra ele ei. greoi. impecabil. dar ea refuza regulat. un râs în bu it. el vru s -i cumpere unele lucruri. primit de la o prieten din Israel. i de ast dat . hai. îi satisf cea micile lui nazuri. i-ar fi sfâ iat i fusta. când se l sa seara. nu tiu cum. eu îl am pe Babe al meu. de i îl dispre uia. Doc! ² Daaa?! f cu el. Nu e foarte bine c ne vedem astfel? Tu e ti mul umit. s tui. dar îi rupsese o bluz de m tase natural . de i el î i d duse cuvântul de onoare c se va purta ca un gentleman. a la grec. La început. Asta pentru c vegheaz tanti Miu a! Altfel.. m duvioare. rinichi.. de care nu se apropie nimeni. ² Te pomene ti! spuse ea zâmbind i îl mângâie pe frunte i pe gât. ha. nu te mai plictise ti odat ? Uite la iganul la din col . ha. în leg tur cu sortimentul de pr jituri al restaurantului. j ea îl asculta totu i. deschise în noile cartiere. spuse el râzând. al c m ii. de vac etc. cu ochi veseli. se repet într -un fel scena . sau în pergament). ha?! Uite. îmbuiba i de vinul de Ätrei sferturi" i ea îi l sa mâna. care te iubesc atât de platonic?! ² Da-da. desenul mu chilor palmei. i dac n-ar fi sc pat cu o stratagem viclean din bra ele lui. a f cut ni te ochi de parc ar fi v zut o oal cu sarmale! ² D -l în m -sa! spuse Minda. eu. locurile prea pustii. 124 tu e ti în stare s la i vinul acolo. te tim noi ce e ti în stare. l sându-i bra ul peste care el se aplec . sau. în mici cofet rii i în numeroasele restaurante periferice. Ajun i în fa a vreunui cinematograf de cartier. fu fericit. Fabian. f cu el cu voit ipocrizie. da?! ² Ce ras ?! întreb Minda. i Minda. dând din cap. îi lu i lui o c ma de poplin i o cravat str in . ² Mai bine mi-ai fi cump rat o pijama. vr bioare de porc. uneori îl l sa s-o mângâie i pe sâni. parfumat . hai. Hoin reau apoi. ocolea prilejurile de a fi singur cu el între patru pere i. dup rulad cu fri ca sau crem nituri i pentru ea. spunea Fabian. împreun . ceva. \ care î i pierde echilibrul uneori. replic ea râzând. amuzat . de fantezie. la vreo cofet rie. chiar dac era mojic. apoi o privea. i Minda aproba. ce sp rseser cu curaj vechile abloane. pe care tocmai i -o f cuse. lucruri pev care le îmbr ca când ie ea cu el. i dac m opresc. ² Ha. gulerul curat. Ea urcase la"el o singur dat . se i temea de el. încântat.. dar înv ase s se p zeasc . spuse. ha! râdea i el. de sticl .. cu pruden . parc tu vrei mai sus de cot?! Mi se pare c vrei mai jos. nu se formaliza prea mult. N-o mai lovise. i intr într-o lung anchet . cu chelnerul.ce -i asta?! ² Hai. fudulii.

în doi. Pa! ² Pa! S rut mâinile! spuse el. Comand o cafea mare. o emo iona pe ea. Când îi v zu. mai precis unu f r dou sprezece minute. inându-se de bra . ² De unde tii c îl v d pe Geiger acuma! întreb ea. nepl cut îngrijorat. se ro i pe gât i se ridic pripit. era atât de bine dispus. evident. r mase pe gânduri câteva clipe. c vorbise mult. cum fac atâ ia. Povestea f r pedanterie.i aprind igara 127 Äaferent ". i chelnerul se apropie imediat. f r s ridice niciodat tonul. s -l a tepte pe Geiger. apoi. s petrec în sfâr it o sear cu tine!. încât uit s se ridice. oricum. o z ri pe Fabian apropiindu-se de masa lui. f r gesticul ri. s rutându-i cu gravitate.. unde era membru corespondent al unei societ i medicale.i poat ascunde. privind-o. pentru acea sear . inteligent . care îl vizitau i la Bucure ti. scene surprinse pe strad la Neapole sau Milano.. apoi spuse: ' ² Nu tiu. cu pauze. de parc prin prezen a sa ar fi putut aduce vreun prejudiciu bunei. cu o anume egal concentrare. armonioasei desf ur ri a serii Älor". spre surprinderea sa. f r s-o arate. relaxat. o singur dat . în întregime. dar se ridic gr bit . ca un adolescent. din respect îi conduse chiar câ iva pa i. n-a vrea s st ruie între noi o fals impresie. într-adev r. dar mi-ar face cu adev rat pl cere s . nu?! ² Da-da. ambele mâini. o anume decep ie care i se zugr vi pe figur . chiar i pentru o zecime de secund . i Minda r mase la mas . nu tiu dac o s vrea el!. Fabian ro i u or. Cu toate acestea. acesta refuz i îl rug s-o ia de la mas . deoarece el. afar . Minda povesti o serie de impresii din c l toriile sale din Italia. dup o mas îmbel ugat i dou sticle de trei sferturi. Minda. cu haz uneori. i -apoi a vrea. la restaurantul ÄCina". Ar t toarele ceasului se apropiau de ora unu. Doctorul era atât de uimit de apari ia ei. i. pentru simplul motiv c vorbea rar. Babe râdea i el.. a a se întâmpin o lady?! Minda. ca o apari ie. senin . un domn singuratic. iar el intra singur la film. vorbi!.. i îi d du chelnerului care îi servise ins truc iuni precise. retez ea. când ridic sticla de vin. Minda însu i râdea. amuzându-se perfect. Ei venir . chem picoloul. jVpe ea i pe Geiger. O urca într-un taxi. f r s -i plictiseasc cu am nunte despre galerii de tablouri sau cl diri vechi. cu tâmplele sale înalte. Minda d du lene din umeri: ² Cum vrei. gr av.. râzând. pe fa cu o expresie mul umit . cum s-o preg teasc . cu umor. în timp ce î i îndeplinea m runtele. apoi se întoarse. unde avea mul i prieteni.. nedumerit uneori. ridica privirea lui puternic . uitase s i-l ofere. dealtfel în tot cursul serii. detaliate. lucru care. cum îi zicea. Minda vorbi. pu in dup ora dou sprezece. într -un costum impecabil. când. Apoi se împurpura u or. gr bit.i cear iertare. i murmur : ² Ce s-a întâmplat?! Ai uitat ceva? V-a i certat?! Era vizibil îngrijorat. luneca u or peste toate acestea i bea.. mai aduse un pahar pe care îl umplu i întreb dac doamna mai dore te ceva înainte de a se închide buc t ria. colegi. ca o proiec ie a propriilor sale gânduri (dac . intrigat de câte un accent al povestirii doctorului. Apoi. Ea se a ez pe un scaun pe care i -l trase singur . într-o dup -amiaz . ar tându. dar. uneori. nu p ru celorlal i doi. de n vala turi tilor. se scul ov ind. Babe d du mâna cu el. chiar i a a. pe la mijlocul reprezenta iei. cu ochelarii îngropa i în fa a sa mare. amuzat . O dat . ordonându-i s cure e masa. cu gura sa frumoas strâns . chiar i mai. ca de fiecare dat . din vinul sec turnat în paharele rotunde. privin -du-l cu ochii miji i binevoitor. de parc s-ar fi v zut pentru întâia oar .. i atunci îi auzi vocea: ² Ce faci. tu vei fi acolo. gânditoare. într-adev r. Minda tocmai se preg tea s . cum avea în zorii unei nop i fructuoase de studiu. u or împurpurat de vinul bun. încât o invit .. serios. gândurile sale. sigur pe el însu i. în preajma desp r irii. f r s . în clipa aceea. nu mai venim. ² Nu-nu. în sfâr it. vorbi. de cele ce spunea.125 convins. dac n-am venit pân la zece. Nu-nu. cei doi plecar . ea ced insisten elor sale i accept s vad un film. acolo unde localnicii î i ap r via a i tradi iile lor. în timp ce povestea. i se purt întreaga sear cu mult bun sim . mi când scaunul cu neînde-mânare. p rând a nu avea nevoie de nimeni. i aceast stâng cie de-o clip . religia. a lui Babe . st tea cu ochii pleca i i. f r s în eleag nimic... cafeaua sosise i era acum rece. nici m car lui însu i. pentru c nu te a teptai ca un om atât de puternic.i din ii regula i. nici dou pahare. cu natura ei fericit . f r zah r. râzând bine dispus . Nu b use. f cu el. posesiv . s-ar fi concentrat în jurul persoanei ei). atât de politicos totdeauna fa de ea. la Orvietto sau Gubio. nu se tie de ce. sau de câte o privire scurt . Trecuse aproape o jum tate de or de la plecarea celor doi. interzicându -i s o conduc . zâmbi. i Fabian privea cu mul umire de la unul la altul. în mod cu totul nea teptat i pentru scurt timp. în care sclipeau lumini ele ironiei. ca doi aman i ferici i. cu aten ie. ci încercând s surprind 126 pentru cei doi aspecte ale vie ii cotidiene ale peninsularilor.. cu pu in înainte de ora zece i îl g sir la o mas lâng perete. s se piard astfel. ce era mai bine de jum tate plin (era a treia!) i vru s -i umple doctorului un pahar. îi d dea brusc farmec. ie i din sal . odihnitoarele sarcini ale toaletei de noapte. s v d. v a tept pân la unsprezece. nu te bucuri c m vezi? Ce stai a a intuit pe scaun. Acesta îl asculta cu aten ie. de parc ar fi vrut s . i atunci Minda tia c fuge acas . ca o oboseal a ochiului.

grav .. Fabian î i trase bra ul.i spal din ii acum. c se putea baza. s urce la el. ha. de confortabil. el se aplec aproape cu interes.. la fel ca primul. pot s m ridic i s plec. era o relaxare. p tima . la insisten ele lui. ² Care el? Babe ?! Unde s fie.. în serios. Urcar . f cut de el. s fac ceea ce se a tepta de la el. evident. mul umit de propria-i ini iativ . asta e simplu. cu un gest aproape brutal: ² Haide. e adev rat. etc). 128 i. Ea se a ez pe o canapea privind încântat în jur. tu i modestie! Cine se scuz se acuz ! Schimb subiectul. Adev rul era îns c doctorul se afundase atât de copil re te în perspectiva singur t ii comode care îl a tepta pentru tot restul serii. s raca de mine.. lua lucrurile în serios. ferm convins c voi fi luat în bra e. pu in cam libidinoase... a restaurantului care se golea încet. hm. curios. se încordeaz chiar. de suferin .. din umeri.. i. a a cum se aplecase deasupra atâtor cadavre. ochii care priveau. era doar pentru prima oar . bra ul ei gol... când ea acceptase. cu caracterul ei pozitiv. s ne fum m în lini te ig rile. sau. c o vede. cum se spunea în ora ul s u natal: quod erat demonstrandum! Dup ce ie ir din local. ea trase cu ochiul l a figura sa grav . care-i tr gea în sus col ul gurii. Dar e minunat c te-ai întors! Dar era.. ipocrit. ciudat de t cut . incredul. reflex. într -un fel. se întoarse înapoi. ² Ah. oboseal i fric ! Prostii! El d du a doua oar din umeri i în clipa când ie ea din baie. bineîn eles. vezi c i s -a r cit suficient cafeaua.. revino. începu s -l s rute u or. pe care familia cl dise f r s se asigure c .. doamna nu mai dorea nimic. Dac vrei. ² Dar bineîn eles. doctorul... i când colo. adic cu. îns . un sentiment de modestie. dup acea sear . ce-i ap ruse pe frunte. cârâit! ² i el. Doc. etc. neverosimil . care. a orchestrei care se auzea pân la el destul de surdinat. numai. h rt nit. un veritabil umor.. ha. Da. i în ochi. Fabian î i manifest dorin a. apoi. Era doar dreptul ei sau. spre surpriza lui. un amuzament. f r s r spund . îng im doctorul. aproape grav . lâng igara ei. apoi intr în baie i. rece. cu o igar bun . totul. în oglind . hm. ca i în atâtea rânduri.. Doc. o vede orice g inar. îi lu mâna.... de propriul ei curaj. peste mas . subit. eventual un whisky. brusc posomorât . izbucni în râs i b u. în felul lui lini tit. ha. f -m s râd.. s -i Äviziteze apartamentul"! în tot timpul drumului cu taxiul (Minda î i vânduse ma ina i trimisese o parte din bani mamei sale. miorl it. Teama de ce?! El d du. Fabian trase primele fumuri i-l privi cu aceea i bun dispozi ie înscris pe fa : ² Ei. zâmbind. da-da! un tangou scâr âit.i! S-ar zice c i-am jucat o fest întor-cându-m . r p nos. serioas . în cele mai perfecte condi ii. nu tiu. f r de care nu exist o veritabil elegan . ce-i cu el?! Unde-i. în ceea ce-l privea. nu tiu cum. cu cafeaua aburind în mân . în ochi îi sclipea teama. care avea un complicat proces pentru locul de cas . pozitiv . se terse îndelung cu "prosopul. mai bine. Dansul. plictisit .i fac nici un fel de repro uri. f r umbr de sup rare. dup ce-mi beau cafeaua. Nu -i era somn. încât apari ia ei îi lu . Ochii ei urm reau cu lene perechile care evoluau pe ring. el?! întreb . cu o anume blazat u urare.. prin gaura cheii. parc te-ai uita prin gaura cheii! fi . zâmbetul ironic. Fabian. ha. ha! Dansar apoi un alt tango. haide. Când ap ru în cadrul u ii. cu firea ei franc . sim i. ha.. se privi în oglind : o imens oboseal i se instalase brusc pe fa a lui mare. Vrând s -i arate c se bucur . distreaz -m . spuse: ² Camarazi. evident. Doc. dac nu-l inoportuneaz !. eram convins ... r suflarea. el. iar te ui i în felul sta?! ² Cum anume? ² tii tu foarte bine. ea se f cu comod i el ie i s -i preg teasc cafeaua. cel pu in. zâmbi i continu s fumeze.. vrea s bea o cafea. aplecându-se peste el. pe fa a lui se i instalase expresia aceea juc u . apoi.. ascuns. pe el însu i. nu trebuie s faci nici un fel de eforturi! Nu. la ce?! Ea d du din umeri.. danseaz -m sau. P rea c se concentreaz . i atunci. cu o cut sub ire. te rog s te sim i ca i cum ai fi singur! Nu vreau s te incomodez în nici un fel!. ² Haida-de. c s-a reîntors. mieun ea. era un tangou vechi. Dumnezeule. serios. Fabian î i p stra în conti nuare expresia ei radioas . cel mai bine. parc . t cut . habar n-am! Probabil c . doar suntem camarazi.de o cafea mic i-o igar (pe care i-o oferi doctorul). aplecân du-se u or.. sigur c da. deasupra sprâncenei stângi. i v zându -i copil reasca dezam gire înscris pe fa . cum spunea ea. privind-o. elegan a nu se poate na te în absen a 129 ironiei! Iat : de la umor la ironie! Demonst ra ia era f cut . ro ie i se l ise pe tâmpl . exuberant . din pragul u ii de la baie. putea fi îns i un joc. da. avid. uitându-se înc o dat . totu i. i. în l de câteva ori din umeri. nu-i a a?! Minda o prinse de mân i. m-a condus pân acas i m-a predat portarului! tii c are o perfect încredere în el. Deloc. o pat mare. ² Ce prostie! replic el cu hot râre. în nea Pândele. privind-o cu ochi calzi. Iar elegan a.. f cu Minda. Minda una serioas . a cafelei pe care avea s-o bea. în timp ce se sp la pe mâini. ca între camarazi. haide. Minda puse apa la fiert. Doamne.

Doc. 21?! au Masca lui Fu-Mandschu. iar bietele fete. una dup alta. ce fac bietele fete? ² Ce s fac . bin eîn eles. d du el gânditor din cap.. sp lând dou pahare în buc t rie i sp rgând cuburile într-un bol. un tâmpit. i servitorii au dreptul. ce scârbos e ti! Nu tii decât s strici cuiva..i ba i joc de mine? Nu crezi ce spun?! ² Cum o s -mi bat joc de tine?! Dar trebuie i noi. se zicea c sunt epurate! Noi le furam de acolo. hai. dou . îi r spundea el cu galanterie. ha. nu în eleg ce vorbe ti. pe unde?! ² Nu tiu. ii minte. ² Da. ² Formidabil! spuse ea. s raca de ea. n-am nici un chef! Abia m în eleg pe mine! ² i asta e adev rat. r spundea el cu gravitate real . zicea c înva la prostii. ha. eu m sim eam 132 chiar responsabil fa de ea....... ² A... linguri a i ducânduse apoi s aduc pahare i ghea a pentru whisky. i cineva. nu râdeam de babaci. frumoasa. ha. dar e îngrozitor. onomastica unui coleg cu care trebuie s te pui bine pentru c s-a ridicat o dat . cred c într -un autor la mod . a a. ² Cum anume?! ² Ce. m i mândresc pu in cu asta! ² Vai. nu tiu cum.. Äcopila u". ei i se p rea c Äalea" trebuie s fie c r ile în care sunt împin i tinerii la prostii! ii minte Masca ro ie sau Asasinul st la nr. ² Asta e sigur.parc sughi am altfel. diminea . Doc. ² Sau M t niile. Ce vremuri! Vremuri cu totul ie ite 131 din comun. când aveai dreptate.. ² Da-da. Doc. când eram de vârsta lor. Citadela. Vrei pu in ap mineral ? . asta e sigur! Po i s n-ai nici un dubiu... s se uite prin gaura cheii! ² Ha. am citit o gr mad . i eu m-am gândit la ei! ii minte? Cheile împ r iei. ce mare scriitor! ÄA a e!" spuse el în gând. o mângâiam i o protejam chiar. ce-o s . Da-da. erau o gr mad de c r i de-astea în biblioteca liceului. dac nu m în al memoria!. Grozav! Formidabil! Câte-am mai citit. tu erai o excep ie! ² Ce-i. dar.. d du el melancolic din cap. dreptate! Brrr! Te prinde i frigul! ² Dar La r scruce de vânturi. c Äei" ne Ädispre uiesc"? ² A. s -i în elegem! ² De ce s -i în eleg. Äs r cu a".. draga mea. nu pot s cred!.. al lor nu face dou parale! Singura satisfac ie e c se pare. Doc. nu le jucam feste?! ² (Se feste?! Eu cu maic -mea ne aveam ca dou surori. uria ul Pongo. s lbatica Sanja. vremuri minunate! i noi... n -am citit prostiile astea. acum. dar cel mai mult mi -au pl cut ÄDox"-urile! C pitanul Farow.c i ei ne dispre uiesc la fel de sincer cum îi dispre uim i noi pe ei! l ² Crezi. Pe aripile vântului am citit-o de trei ori. ² Ei bine. îi spuneam Ämititica".. ascult ! tii c eu. din pur neb gare de seam .. da. ha.. citeam o gr mad de c r i poli iste!. -Z u?! ² Pe cuvânt. fa de romantismul nostru. asta ai citit-o pe undeva..i spun sincer. ² De ce? Noi. ii minte ce carte trist ?!. la rândul nostru. a ezând tava cu cafea în fa a ei. tia sunt cu totul. cine mai are timp pentru a a ceva. cred c era b trânul Somerset Maugham sau Cronin.. i i-a luat ap rarea! Un gest care oblig . de i nu aveam mai mult de zece ani! ² Ei bine. spuse Doc.130 ² Sunt servitorul t u. da. beau i ele vodc ! tia de azi n -au nici un romantism. ca s . parc tu nu tii? La tia le umbl gândul numai la Presley i la Bob Dylan. ce zici de asta?! ² Nu tiu. cum zicea rabinul! ² P i atunci?! ² Nimic. parc altfel ne scobeam în nas. uneori.. se bat pentru o gioars de pantalon i beau la vodc pân î i vars ochii în praf. apoi am mai recitit-o dup ce am v zut filmul. le dusese în pivni .. pe vremea aceea aveam gust literar.. când. parc eram al ii. parc fredonam altfel. Maugham. maic -mea era chiar furioas .. cu Vivien Leigh i Clark Gabie!! ii minte?! ² Da.. apoi o edin de bloc. ne-am f cut datoria! S vedem genera ia de acum ce-o s fac . de i fat . apoi fugi dup aprovizionare. tu. Doc. se pr p dea ea de râs. pe ner suflate. Doc. niciodat nu e ti mai suspect decât atunci când ai. ridic ea plictisit din umeri. evident. du te la serviciu. bineîn eles. sau Pe aripile vântului. punându-i zah rul la dispozi ie. Ochiul lui Shiva?!. Doamne! ² Da. Eu. o or . ² Vai. Luna i doi bani jumate.. ha. asta poate i pentru faptul c am r mas singure.

pe locul s u. cu genunchii la gur . avea de gând s spun : ÄCând realitatea se întrerupe brusc.. Doc. vocea ei. cu Ludmila. cu tot ce se pr bu ise defintiv în el. citind. ascu i i.i în jurul gâtului (a. e firesc s începi s visezi pe cineva drag. dar înc o dat ciudat sau. melodios. ea se continu m vis! Era propria sa lege. ca i cum cel lalt s-ar fi pr bu it într-o crevas a trotuarului (Nu exist a a ceva?! Oho!!). la urma urmei.. ce conta? Dealtfel. de i nu-l vedea nimeni. dup mai bine de jum tate de or . pe trotuarul vecin. d -mi pu in ap mineral . probabil) larg deschise i tot curentul de pe sc ri. Da.. nu-i a a. sim i un frig ciudat c -l înv luie. dar pu in. cum spunea chiar el însu i! Da. iubito. Minda ascult cu supunere sunetul acela ce bâzâia încet. Doctorul d du încet din cap. zilnic. de parc ar fi vrut s . dup ce urcase cu Mia de la restaurant. Nu spusese el însu i. mai bine zis ea. poate. i. dar atunci d ac el. pu in de tot. el îl a ez încet în furc i. ² O idee. ei se vedeau în continuare. El ridic privirea i observ abia în clipa aceea c locul pe care st tuse Fabian era gol i u ile apartamentului (ale holului i vestiarului. dac ei continuau s se vad . i el. o g sea uneori în biroul s u. când remarci ceva. în pozi ia aceea incomod . cu aceea i asiduitate.. acolo.. cu aceea i frecven . dac ar fi fost i geamul deschis. de apte ori?!" ÄDe aptezeci de ori câte apte!" Ciudat (sau nu?!). citind.i stupoare începi s gesticulezi de unul singur. cinci ani. de stof . c ea urma s moar . când în receptor domnea de mult lini tea. neîntrerupt. al încheieturilor. din partea mea!.. e i el o realitate. venea i-l a tepta la ore imprevizibile. mai ales dac fizic te-ai dep rtat de locurile copil riei. s se iubeasc ca i înainte. atârnat de lan uri. nu?! Da. cum frigul acela nesu ferit îi p trundea încet. apoi. î i ridic încet genunchii i începu s -i maseze.i caute o pozi ie mai bun pentru dormit.. cu o cafea mic în fa .. la ora asta? Nu vrei s r spunzi.. e i el un domn foarte respectabil.. acum. se ghemui în scaunul s u i ascult . ce-l vizita zilnic. în fotoliu. între tine i sticlele acelea verticale.. cu nasul acvilin.. nop ile. ² A. de trei ori. Se r suci. dup câteva minute.. nu te vedeai. m rog. Apoi. Ludmila. s fie împreun . îl c uta la telefon. adormi astfel. într-un accident. la clinic . . în variante foarte restrânse.. acas . ² Vezi c sun a doua oar telefonul! ² Las -l s sune. din care se hr ne te. bineîn eles. comic. al tat lui s u. când ea îi telefonase. legat . care moarq brusc. i ridic receptorul. docil. noaptea. o idee! Nici nu. unde se c ra el printre cuiburile de rândunici. într-o clip a ta de neaten ie. r spunse el. e posibil. cu lumina aprins . se mi c u or. de care e asociat . de unele din scenele ei. 133 dup ce se mai foi de câteva ori. atunci.. el continu s-o vad ! ca i înainte. un curent puternic de aer care.. realitatea nu se întrerupsese. cedând unei scurte la it i. u a s-ar fi trântit cu siguran ! Dar a a. c ci. ² Dar cine te bârâie. cu umerii epeni.. jalnic . odat . s te întorci chinuitor. Minda începu s viseze cu ea.² Sifon n-ai? ² Dac ai r bdare s fac unul.. a a o idee. cu cineva c ruia îi vorbe ti. Suspect! Din ce în ce mai suspect! Oricum... i dac o visa. Ce bine. fusese gripa aceea plicticoas !). dup un timp. dar i înainte i dup . se iubeau ca i înainte. ghemuit pe canapeaua din hol. pe un trotuar. i. î i vezi silueta I r sfrânt în vitrinele pe lâng care treci i adineaori. s zicem. y Dincolo era. nu. visurile sale intuiau cele ce urmau s se întâmple. m rog. de tavanul intrândului (die Einfahrt). Când realitatea se întrerupe brusc.. i visul e atunci un fel de ma sentimental care o hr ne te. insistent. chinuitor. ea se continu în vis"? Un an. Nu numai în noaptea aceea. în ele se derula mereu.. ceva de prost -gust. a a cum. ori s . obscure. nu mai umbla.i visezi copil ria întrerupt brusc. spre pro -pria. nou ani! ÄDe câte ori s -i iert fratelui meu când îmi gre e te? îl întrebase apostolul pe Iisus. masajul metodic. în receptorul minuscul. epica aceea a lor indicibil . i. ea. ceea ce se întâmplase între ei doi. visul.. uitat . dac începuse s o viseze cu atâta regularitate.. apropiat. distrat. cu Ludmila.. nu s-au mai v zut vise-profe ii?! De i visele sale recente nu-i anun au nimic din ce urma s se întâmple în viitor. bineîn eles. Pentru c . nu. cu un fular . Adormi i vis . care începuse s se amestece îngrijor tor cu sania aceea ro cat . ceea ce se întâmpla acum chiar. visul s u îi proiecta în camera obscur a animalit ii sale geologice chipul ei. ce. cu ea. deodat . cum vre i. care te hr ne te.. nesim it. totu i? ! ² Ba da. De dou ori. nici nu -i mai era a a de frig. prin oase. aproape în fiecare noapte (patru din cinci!). chin i furie. când mergi pe strad .. grav. frecându-se u or cu spatele în epenit de sp tarul cald. sau î i vorbe te. se interpunea i se reflecta silueta cealalt ?!. cum spunea. s dispar brusc din ceea ce istoricii ar numi via a lui.. sau.i dau mai mult!. f r s aib curajul s se ridice i s închid u ile în urma ei. nu -i a a. cu chipul mare.

ce ordinar. . o dat . începea s se simt supravegheat. ea îl privea blând. i atunci.. ca un repro . cel pu in. de ce se ar ta cu aia. ce se întâmplase?! Ce se întâmpla.. umilin ei orelor întregi de a teptare în locuin a sa goal .. altfel. i. cel pu in o dat . u or întreb toare. vulgar. când totul merge perfect i. de confortabil. de solitudine necesar . o cedare. aici. n ucitor... ca o igien a rela iilor lor i. prins în ma in ria asta infernal . cu o impetuozitate a c rei furie i puritate îl speriau pe el însu i i. între aceste ro i din ate care se mi c ov itor. de parc pe el l-ar fi pândit vreun pericol acolo.. în a ternut. când iubirile lor. cu mult mai pu in uimit decât el însu i. o descoperea ud . ea venea i-l lua de la clinic . de fapt. un joc. la urma urmei. ce se întâmpl dac începem s alunec m pe panta aceasta. 134 135 întunecat de pasiune. cu. îl c uta (ea.. b rba ii au uneori crize de-astea. nu-i a a.i a tepte so ii la poarta uzinei. ce mai voia?! A. chiar i o astfel de femeiu c suficient .pur i simplu. ani. i când el se revolta. cu plan etele astea. observase el.. trecându.. a a cum p rea. sau ce dracu?! A.i din întâmplare.. chiar i pentru cineva cu mult mai pu in perspicace. deloc uimit . s r cu a!. nu r mânea nici un dubiu.. i-apoi era deosebit de picant s vad pe cineva. un pericol! i -apoi. la o simpl presupunere. a a cum so iile muncitorilor vin în ziua lefii s . în cariera lui nep tat un compromis. fa de el însu i crescuse i nu pu in a contribuit la aceasta i refuzul acelui post.. cu inhibi ia sa verificat în decenii. Cum putea deveni o femeiu c atât de trivial . alb . mândra. ea se mi ca. lung. chiar mai bine. pe socoteala a ceea ce credea el c . degetele peste fa a ei. c ruia. destul. lui însu i 136 137 i se spusese c la clinic p trunseser astfel de zvonuri. negând tot ceea ce îi imputa el..sau. nu trebuia s se încheie la hain !. pentru te miri ce spirit simplu.). care. Unde pierise mândria ei?! O dat sau de dou ori pe s pt -f mân . da. ha. s m -mp r-t sesc cu preacuratele tale. în miez de noapte. atunci când cu Äaurul".. dac . cu tiin a sau ne tiin a i m -nvrednice te. pentru logodnica sa. dar acum. nu era în nici un caz o Äaventur ". când aprindea lumina i îi cerea socoteal . nop ile lor de iubire continuau.. de s lbatice! în bra ele sale pute rnice. mai târziu. de relaxat. nedelicate ea i i se vâra în visuri. n u-nu.. controlat. îi fusese ru ine s j plâng în singur tate?! I se sl biser nervii. era probabil o toan . p ea de fiecare dat atât de senin. de comun . fals. la ie ire! Dar ² i ea se convinsese de acest lucru. poate. el le-a retezat din prima clip . ca un pe te sub ire. bine. ar fi râs odat . încât ar fi fost evident pentru oricine. el însu i î i pierduse st pânirea de sine i izbucnise în plâns. sporov ind lini tite. Minda. îi terse lacrimile. invizibile. nepl cut . I îsi luase pe cap. un bob de nisip. ha. el în elege foarte bine. foarte subtil !. i ÄTromboza venei porte" i revenise la ni te ' lucr ri din tinere e în leg tur cu Ädiabetul bronzat" i Äaniloidoza hepatic ". cum s -ar spune.. renun ase la toate principiile din care era f cut îns i carnea existen ei sale. stima fa de munca sa. el în elegea. Fabian?! Habar n -avea.. cu for a sa de concentrare.. mai eficient. îi aduse un pahar cu cevE^un înt ritor. suspiciunile m rturisite i nem rturisite (. de ce avea ea totu i. o deviere din linia vie ii sale. dar ce anume discutaser ar fi fost interesant s . nu tiu cum se f cuse. A. altfel putea ceda chiar i el. când totul merge perfect. i ea îl mângâie. ha. nu -i a a. ea. pentru perechea sa definitiv . ceva mai târziu. ce dracu. Brehariu însu i. normal. f r de osând .. uite. cu Äliteratura" era la zi. el ridica vocea. izbucnea sau se închidea.. în timp ce el r t cea pe unde? Cu cine?!. îl a tepta. foarte frumos. si. mai mult chiar. urm rit. exista a a ceva... cum spusese chiar i ea odat . cum spusese chiar i ea. uneori. inflexibila preacurata lui femeie. în acest punct.. cum spunea Ceea! Trebuia s se termine odat cu a tept rile astea imprevizibile. bineîn eles. în timp ce ea respira aprins în bra ele sale i patul lor se învârtea cu ei încet. ba nu. peste pragul acela unde îl a tepta ea.. hoin real . îmbr cat .Ä i iart mi mie p catele f cute cu voia.. la fel de ardente.ci de lacrimi. e adev rat c .. întristându-se parc ² el. în definitiv. nici un fel de dubiu! în fa a c reia. nu-i mai dedica ei întreg timpul s u liber. sub atâtea aspecte.. la fel ca înainte.. lâng grilajul de fier. ternii -na e de mult cele dou lucr ri... la Sebe parc . obosit .i aminteasc !. calm. vorbea de un fel de antaj sentimental. cu nervii s i de bivol. o alt form de repro . nu de sudoarea acee a Va lor. dar i înainte el î i avea ceasurile sale de. devenise isteric?! începea s plâng / în fa a unei femei. anul trecut.. acuma. a.. lunar. E adev rat ca.. ^înfrigurat. dar care ar fi constituit în via a lui. se asteni-zase. când avuseser ei doi o discu ie. Da -da. de inspirate. i atunci. de frumoase. o dat chiar adormit în patul s u.. lucra prea mult. cu o vehemen care-l . sperie. c ut rile. când fusese asta. dece nii la rând. un moft. dar. grave. iruri de lacrimi reci. profunde i curate. sub figura sa grav . l-a oprit pe Brehariu. pentru Dumnezeu. absurde. . nu. auzise pozitiv aceasta. trebuie s ne inem nervii pu in. iat . care-i unea i în care pluteau împreun . se supunea umilin ei privirii sale severe. a voca iei sale simple. chiar îi mul umea. n ucitor pentru unii.. brusc. dup ce-l a teptase o jum tate de noapte.. uitându-se la el dintr-un fel de dep rtare care îl enerva cu regularitate. Da-da. neexi sten ial. cârduri-cârduri. continuau. la un simplu. o pierdere de vreme. curs i clinic .... incredibil de curate. scena se mai repet o dat . de eliminare a tot ceea ce era superfluu. Mia Fabian?! Prostii! Un simplu divertisment. de st ri isteroide etc. îmb trânise/ nu mai rezista la ritmul s u obi nuit de studiu. de ce atâta angoas . cu o for . care înainte."). c pericolul nu era acolo. un pericol pentru ea. pe planul acesta înclinat (Legile planului înclinat! Superb capitol din fizic !). neesen ial. el. îi vorbi încet... pentru numele lui Dumnezeu?! El lucra ca i înainte. m rog.. într-un cerc.

o suspicioas etc. se ar tase speriat.. apoi mesteca i înghi ea p mântul. de relieful limpede.. tr ia în via a lui. încet. s priveasc altceva. se afl . animalul acela str in. negase..i îndoi încet. a c rui trepida ie u oar o sim ea mereu sub . atunci când nu ai decât o singur i bestial pornire. vor J intra în normal! Trebuie îns . în cele mai multe cazuri. ca s poat înainta. nu va admite ca panica s -i pun st pânire pe existen . totul trebuie creat. impertinent. pri virile lor când se întâlneau. cu ochii atrofia i. i tocmai de asta nu trebuia ascuns nimic! Dac ar fi fost ceva vulgar.i st pâni bra ul care zvâcnea dup un obiect. de lumin . discu iile lor. în alt parte. ci direct cu unul ca Brehariu. e drept. ea va disp rea.. atunci când nu-l vedea nimeni. cu labele din fa transformându-se în lope i. treceau uneori i prin aer. el care. ce dracu. ce s pa posomorât . exersat. asupra legilor celor mai simple i mai tiranice ale existen ei noastre! Da. când se auzea chemat de o voce pe care o iubea. neb rb tesc. carne. se va terge de la sine. de i au trecut aproape dou zeci i patru de ore de când n-ai pus nimic în gur . se invagineaz i în noi. iat j începuse s -l afecteze i pe el.. cu din ii cl n nind. atr gea destule mu te care de ani i ani c utau inutil.. în primul rând calm. acela de a merge încet când ar trebui s alergi.. nu-i asa. specula ii literare! Se pare. spusese i la curs asta de curând. Calm. subp mântean. dac putem s o numim astfel. s fii inteligent. cele zece secunde de vid ideatic pân s rea bricheta electric (a. deviat u or. nu cumva panica ei pornea de la panica. de for ! Calm. de care s se poat ag a el. asupra Äsocialului din noi". în care. domni oarele astea literare!. începând de la actele simple. dezm at . apari iile lor în lume. în orice caz. s-ar fi topit. o epiderm de femeie. pâine. dac ne p str m calmul.. târâtor. orice posibilitate de roman are joas .i umple gura (ca i ceilal i) cu legume. s le tulbure iubirea. el. ce se transmite subcorticalului i de aici organelor. i lucrurile. care. vulgar . cu aceast panic sentimental ce începuse s devie d un toare. s se poat târî în ve nicia ei. de a întoarce capul cu o secund mai târziu. de a-l st pâni i a-l privi pe el însu i ca pe un obiect (o. bineîn eles. era un om de for . ale c rui galerii. s nu te repezi la mâncare. astfel se creeaz calmul. în func ionalitatea noastr organic . lui. sau. nu intrase în discu ii cu te miri ce asistent sau sor . cu pauze. s amâie pentru el însu i. Da -da. e adev rat. a Ludmilei.. ci frica. jalnic de inutil. resping tor. isteroid . i acest adev r.. serile lor. astfel se exerseaz el. cu cât spaim i repulsie. chiar i nu mai sub acest aspect. nu accidentele mecanice. draga mea. nu avea cine tie ce insolit într-însa. totul e un r zboi al nervilor.ef . ironic. i iat ce bine f cuse. calm. vulgare în primul rând prin simplismul lor! / Istoria cu Fabian. nervoas . tocmai. ca inele unui metrou. 138 139 m runt . în via a. ca un simplu exerci iu de gim nastic . care -l cuno tea. i era datoria ei. se refugia el însu i. i asta mai mult ca un avertisment pentru al ii. ÄCine se st pâne te pe sine st pâne te lumea!" spusese nu tiu cine. s tai friptura în felii mici. sentimentul lor. imagina ia sinuciga . degetele nest pânite. s înceteze. apoi al i câtfva pa i. bellum omnium contra omnes. ar fi pierit. ce animal obscur. a visului s u?! Absurd. mâinile lor când se atingeau. pentru a curma cu hot râre.i agate bâzâitul lor trivial. obosit. pâine. indiferent .. calm. s faci conversa ie atunci când to i în fulec . Panica visului s u. povestea cu cel care întârzie cu bun voin s intre pe poarta casei. dar acest calm ar fi trebuit s înceap . de oboseal . în primul rând calm! Panica este cea care omoar . în primul rând. în primul rând s .. dejoac . ervetul. au astfel de istorii. da. înghi ind p mânt. de a.cât era el de profesor. sim ea asta dinl untru. în nici un caz n -ar fi fost el mai pu in abil decât orice licean care se culc cu fata din cas . între inut. asta începea s devie ceva mai complicat!). c în fiecare dintre noi. de a. f cuse exerci ii complicate de st pânire. de parc adev rata poart la care trebuie s intre se afla cu câ iva pa i mai încolo.' atât de bine. erau unii colegi de la institut. un fel de coro -pi ni uria . i trece al t uri. c nu era nici o aventur . cu fesele de marginea unui an ! Ptiu. pozitiv. de pozitivi. care aveau astfel de. obiecte în echilibru. acesta e semnul prim al for ei! Or. decât orice medic de provincie care are o istorie cu o sor sau alta. plictisit pân la somn. î i s pa galerii.i p streze calmul. n-ar fi fost el mai neîndemânatic decât al ii. când era singur. oricât de reali ti. monoideologic . nop ile lor unice. se vedea cu ochiul liber asta. un loc. Calm. mult calm. s . carne. din fa . da. în fa a visurilor sale. mul umirea unei pofte. una din acelea care n -au fost trântite ca lumea de un vl jgan pe marginea unui an . acolo unde se tr deaz atâ ia. s serve ti pe toat lumea cu pâine. ha. ochii. tia el prea bine. pofta se aprindea în ei. chiar cu studente. în mecanismul nostru moral-vegetativ. un punct de care s . i dac n u putea altfel. cu degetele sale îngrijite înfipte în blana lui de guzgan orb! Un animal ciudat. care tremur de poft ). mâinile acelea imposibile. chiar i numai pentru câteva secunde. al jurîmpre -jurului nostru! Un animal resping tor. în obscurul acela. cu absen e. de impresionant . un cortex în alert ?! Calm. flirturi. via a lui atât de curat . chiar când i-e foame. un exerci iu i mai subtil (înc un exerci iu din cele simple). înainta. o panicard . a visului s u. în momentele de neaten ie.. despre La u se povestea cu precizie c . de la început. s . s -l poat primi pe el. orice dorin a te miri c rui ipocmmen! A. mai grele. aceast victorie singuratic . nu. iar panica acestora cine s-o mai st vileasc ?! Un psihic. bine.. panica moral . fugea el însu i. de ascuns. i lâng el nu putea întârzia o bocitoare. fl mând.i st pâneasc privirea. zb tându -se uneori. de i obosit. acest adev r social se prelunge te. s m nânci în sil . prostii! Pe el nu -l interesau astfel de anecdote. raporturi clare. pân luciul acela b ie esc. când. el. a unei pl ceri. câte o domni oar de asta literar . psihologic .. poetic. ce splendid îns . muzical totu i. în argila aceea brun-neagr care se freca de pielea lui unsuroas . legume. se infiltreaz . dar el t iase. din copil rie. de parc nu ar fi locuit niciodat acolo. reluat în forme tot mai complicate. î i ceruse chiar scuze..

de dragul meu. ea l-ar fi putut speria cu agita ia ei plâng rea . lipsit de epiderm ! Nu-nu. în câteva rânduri. împreun cu cea a p rin ilor i a bunicilor lor. dumneata de colo. Sunt pur i simplu fericit c tu îmi acorzi o or . pu in. se aflau pe undeva pe lâng Bariera Vergului. tu nu bei! îi spuse Fabian într-una din hoin relile lor (era la începutul lui septembrie). dumneata. de data aceasta un birt m runt. veche. a a. cum zicea cu un anume patos. Minda fusese aproape o lun în Polonia. Se obi nuise de mult cu aceast expresie. pentru c . ce te prefaci c . pomii.) j ² S pt mâna viitoare! Sper s ne mai vedem o dat pân atunci. inepuizabila vibra ie care4 înso ea munca lui posomorât . nelini titoare. în l turi. pu in ame i i de vin (ie iser doar de o jum tate de or dintr-un local. cine tie. râzând i el. toat lumea în l turi. cu pietricele rotunde. la câteva zile!.în l turi. acum îns .. nu tiu unde. mergând 'astfel. în l turi!. hei.. s tui. la o parte! în l turi. reconfortant .. în l turi. nu se admite nici o singur excep ie! La o parte. nu-mi. i triste ea poate inspira fric . ce -i asta. venise la întâlnirea cu el. brusc. nu?! Fabian privi un timp în fa a ei. trebuia s-o alunge. expresia lui. Geiger! replic doctorul.. în l turi!. de i. care î i închipuia c poate înlocui orice. iubita mea! Cel pu in. firesc. de parc se oprise brusc miraculoasa coinciden a galeriilor lor. în ce clip de neaten ie. f r excep ie.. Äcelebritatea" lor.. galeria lui întortocheat trecea milimetric. pe care. acum îns sunt convins c tu. distrugându-le trecutul. desenul ochilor. care era îns i hot rârea! Da. reflexul din privire sugerau o neobosit . l -ar fi putut omorî. duioas . în sta ia Orzari). într-un sat. . ce-o s zic lumea când ne vede c eu golesc singur paharele i tu te ui i la mine cu ochii umezi de dragoste. ha. de orb! Naiv ca un phoetus. La o. viclenia i frica lor din privire. intersti iile viselor sale de fiecare noapte. l-ar fi putut nelini ti! în tembelismul i panica ei! în grija ei fa de el.. tonic . orizontul negru. sublime Minda... La început credeam c te prefaci. de i se ag a de el. chiar El începuse s se nelini teasc ! De câteva ori sim ise asta cu precizie. ia d -ncoace tele. cei doi treceau prin dreptul unor case m runte. în l turi!! La o parte!... vezi ce-i cu ma ina aia. ce p zesc ia de la col . 140 Capitolul XIII ² Ce curios. Nimeni nu dep e te marcajul! Nu mai trece nimeni. îndulcit de apropierea serii. Toat lume a. cu proprietarii lor.. altfel. (Minda era invitat la un congres în Anglia.. Ämarea era elementul ei". ha! în felul sta. n -ai s -l po i înlocui pe Geiger. ea bineîn eles... ca o fântân orizontal . de i fusese creat pentru el... cu pomi în curte. întoarse ochii spre el i-i întâlni zâmbetul s u lini tit... tovar e. un zâmbet care sâsâia parc .. Doc.. de sensibil. înfundându-se pe ni te str du e necunoscute.. Mergeau al turi pe trotuarul str zii Agricultori. inându-se de mân .. m runtele animale din curte. o acceptase cu indiferen a i sportivitatea ei calm . pavate. ar fi sim it -o sub palme! Un animal care habar n-avea de existen a lui. apoi cu Ludmila. nu-nu! El se oprise câteva secunde. ai putea s bei. ea. mai în spate.. de extaz îl surprinsese ea cu guzganul lui uria în bra e?!. asta-i bun . unde. Tramvaiele uruiau la curbe. n -ai auzit când am strigat. da-da.. curate. care. el. el sim ea c nu era acesta adev rul. sau o form a spaimei. f r int . cu o r ceal inuman ! Pe el. stufos. T cur i merser mai departe. oricum. nu avea încotro. nehot rât. ambii o petrecuser în alt parte. la mare. încetase pentru câteva clipe trepida ia aceea de sub. nu vezi culoarul?! în l turi.. tremurând de încredere ca un trup viu. apoi. unde alergi.. cu instala ii sanitare pe m sura secolului. se apropia de un secol. o singur dat ? întreb ea i în ochi îi sclipea ironia.. am spus!. pur i simplu. într -un schimb de cadre medicale. preg tit cu r bdare i cu geniu. uneori orizontul s u! Cum ghicise ea existen a lui?! Când. iar el. ² Numai o dat ? S ne vedem. tovar e. în l turi.. Cine renun la celebritate?! ² Când pleci? întreb ea... a a cum au puberii când privesc o femeie în jur de treizeci. care e un b rbat din toate punctele de. ² în l turi. iat . nefericita. str zile se animau încet.. altfel n-ar mai fi fost el capabil. în majoritate.. mai în spate.. La o parte!. devenea. iarba. cu panica ei trivial ! Cu orgoliul ei de n at. Chiar i triste ea pe asemenea m ti apare tot sub forma autoironiei. intrând în jocul ei.. Nu se aude? Hei.. Äproprietari" si ei.. Era prima lor întâlnire dup ce nu se v zuser de aproape dou luni. f r motiv. exact sub mâinile t lpilor sale. casele vechii mahalale bucure tene.. care ap rea foarte rar la ea. închi i cu mali iozitate. s tii. încercând s fac Äcâ iva pa i" sub soarele înc puternic.. o form de curaj. parc . ² Dar eu nu vreau s -l înlocuiesc pe. vechi. pe mijlocul drumului. vecinii. anume pentru el. c poate umple totul! Iat .. ve nic antisentimental flegm . ha. dup vacan a de var . la o parte. la o parte. începuse s -i umple spa iile. printr-o coinciden izbitoare. la o parte. la o parte. ov ise. al gurii. atât de ginga . sus de pe bordur . dou . s tii c . muncitori. ha.. Trebuia s-o îndep rteze. ² Cel pu in o singur dat . l umea cobora gr bit în sta ii. pân atunci. vinovat. cu g rdule e.. nelini ti i de perspectiva unei locuin e Äîn bloc". fuseser foarte bine servi i i reveniser . îns . una din acele figuri de femeie care pare c râde de orice. în tembelismul ei. la o parte. cu Babe . în mun i.. în 142 cartier. al galeriei sale. i dac ar fi stat în mâini. la vreuna din marile uzine di n apropiere.picioare. acolo. u oara. i atunci amendat de ochii ei. evident. începuse s -o nelini teasc . de la începuturile.

în mod surprin z tor.. ca o c lug ri . ca un nesim it. apoi ad ug : ² Pe-aici tr ia un pesc ru i. cu atât m ai bine pentru amândoi! Pentru mine în primul rând! B ie a . Asta-i ceva original! Nu credeam s . m a teapt la poarta blocului. cum ai f cut tu la început! i -apoi. umbl neîngrijit. nu. ca totdeauna când mergea al turi de ea. putem trece la altceva! ² Bineîn eles... o mai repe tase de câteva ori.... ² Nu-nu.. ai s râzi.. îns . n-am senza ia c e ti dintre cei viteji! ipi g ravi.i cer nimic. m ini iezi în am nunte care. nu-i ajungi nici pân la c lcâi! i-apoi.. ha! ² Din cauza ta! fu r spunsul ei sec.Ia te uit ! spuse Minda.. >‡ '<² . durdulie.. a venit i l-a împu cat! ² i... cu o convulsie din umeri)..i cer o favoare! ² Oho! r spunse el. tu tii. i-apoi?! i-apoi nu se comport ca i cum ar avea aisprezece ani.i repro ezi! E ti un tic los i un la . Doc. bineîn eles! se gr bi el.. aproape c m excit . n -ai avut ce s faci i ai n v lit peste min e i am râtul la de b iat. un om n-a avut ce face. pe când.. i tu tii. a a ca tine. ² Ei. hi (râdea el f r zgomot. pardon..² Vreau s te rog un lucru. ne vrând s fie gre it în eles. eu îns mi. intimitatea noastr nu trece de um rul dumneavoastr . de fiin a ei scund . lumini a aceea lu din ochi. aproape c m excit .. scârbos platonic ! ² Ei. îl f cea cumva mai tân r.. . atunci? ² P i cum s nu râd. i fraza aceasta îi r mase ei de acolo. he. Minda d du din umeri.. când e vorba s se comporte ca ni te b rba i. ² De ce râzi.. ce-mi ceri e un semn de intimitate. ² Iart -m . i privirea sa r t cea undeva la cap tul str du ei întortocheate pe care se aflau. nu-i a a... s nu crezi c -mi fac vreo iluzie în ce prive te b rb ia ta! Lui Geiger. las fasoanele astea! Tonul ei era destul de brusc. o înscenare execrabil . cu zâmbetul ei cel mai sportiv. vreau s .) A. nevrând s fie gre it în eles. i ea îl privi scurt. asta-i! f cu ea. E ti de acord sau nu. s .. îmi repro ezi asta?! ² î i repro ez totul! i ea zâmbi. tii de la sfâr itul verii eu nu m mai culc cu Babe ? i acesta-i un lucru care.. ca într-un joc. Glume ti?! ² Nu glumesc deloc! Un b rbat care vrea s se culce cu o femeie. rela iile noastre sunt de-o natur care. intimitatea noastr nu trece de um rul dumneavoastr . s -mi'dai mie voie s . ha! ² Din cauza ta! fu r spunsul ei sec. cu cât noi doi ne vom înh ita mai târziu. f cu el cu un zâmbet stingherit. de parc l-ar fi izbit o m nu . pesc ru ul e ti tu! (Fuseser de curând la un spectacol cu Pesc ru ul la Na ional. corpul meu î i cere drepturile. eu. se pref cu c pune o arm la ochi. Respira pu in cu greutate (numai ea îl auzea). ha.. asta-i! se indign Minda.. sau po i s b nuie ti c eu nu sunt dintr -alea la care trebuie s le pui un disc ca s !. ha.. nu. care.i fac geamantanul.. pe când. spuse Mia cu seriozitate...i cer hatârul. în ultimii doi ani. atunci? ² P i cum s nu râd. amândoi. dar î i p stra zâmbetul. hi. s -mi dai voie. eu îi echilibram via a.. ² Da. n-ai ce s . Când i-am cerut eu s m respec i?! Apropo... putem trece la altceva! ² Bineîn eles. pac! V -am doborât cu o singur lovitur ! Pac! Bum! 144 145 . Sim ea o ciudat pl cere s n-o contrazic . oricât de viteaz ai fi. provocând o rela ie total platonic . ore întregi (i-am luat cheia de la apartament).. i o u oar aplecare din spate.. ² Cred c voia i s v c s tori i. hi. bietul b iat e total înnebunit. ce-mi ceri e un semn de intimitate. eu îns mi nu -mi g sesc locul. he? f cu Minda cu un zâmbet stins..Ia te uit ! spuse Minda. nu se pr v le te peste ea.. ² Haide. neîn elegând: ² Voiai s te respect... Doc.. ² De ce râzi... bineîn eles! se gr bi el. s pt mâna viitoare. în lini te). nu trebuie s m în elegi gre it.. dar ochii îi r maser reci. c ruia. E ti de acord sau nu. bine dispus .. privind-o dintr-o parte. calm. ² Haide. în l at pe tocurile de apte centimetri.. hi. care parc se gândea în alt parte. ² Bineîn eles c e ti un tic los. când pleci!.. cu ochelari i cu mii de fandoseli.. a a c . tu i cu Geiger sunte i pesc ru ii! i eu ( i el se opri. î i fac te miri ce figur scârboas ! Minda surâdea i pe frunte îi ap ruser degetele acelea ro ii. nu pot tr i a a. eu am venit i. spuse ea zâmbind cu franche e. pe care vrea s i -o fac amant . a trimis-o i pe sor -sa la mine.. las fasoanele astea! Tonul ei era destul de brusc. eu nu -mi f cusem nici un fel de iluzii. cu alte sensuri. bineîn eles! Ne-ai otr vit / intimitatea noastr . pardon. care parc se gândea în alt parte. 143 . vreau s .. rela iile noastre sunt de-o natur care. când. ² Cum a a?! se opri în loc Minda. Asta-i ceva original! Nu credeam s . dar. acum vorbesc eu! Din pricina ta. pardon.

Pur i simplu inexprima bile. sau. corpul meu î i cere drepturile. nu -i a a. parc trotuarul acela destul de populat la ora aceea se aplecase u or i el nu trebuia s fac decât gestul formal de a ridica pantofii ca s alunece. bineîn eles. parc trotuarul acela destul de populat la ora aceea se aplecase u or i el nu trebuia s fac decât gestul formal de a ridica pantofii ca s alunece... cu atâta secret automul umire. 144 148 Circului. spre Neva.. Febra bâzâia în el. Trecu pe lâng un birt unde se bea în picioare în prima sal i. Da!... provocând o rela ie total platonic .² Cum a a?! se opri în loc Minda. ridicol. pe sc ri. Minda d du din umeri. va urca. pe care mul i ar vrea s le. va duce instinctiv mâna la nodul de la cravat .. formul el dup ce b u lichidul acela cu care nu era deloc obi nuit. hi.. muzical.. ² Nu-nu. eu îns mi.. bineîn eles. pe sc ri.. dar dup telefon? Hai?! Ei bine ( i el mai trase o du c ). cu zâmbetul ei cel mai sportiv.. s vad dac nu sta cumva în curent. ce putea fi mai pl cut.. Ceru o vodc mare i se a ez la una din tejghelele prinse în perete. i va suna. un monogam convins. bietul b iat e total înnebunit. Nu era îns nici un fel de curent. umbl neîngrijit.. încât.. pe care. hi. refuzând. atâtea. muzical.. de zid jilav.. se întoarse reflex... va tu i u or. plutea într -o limf mai larg a nop ii aceleia de septembrie. bine pensat pe corpule ul ei durduliu. Trecu pe lâng un birt unde se bea în picioare în prima sal i.. dup ce îl dep ise deja. bine pensat pe corpule ul ei durduliu. Raskolnikov îl âra lin.. Ei. care ascundea. un burlac. nu-i a a. Ceru o vodc mare i se a ez la una din tejghelele prinse în perete. dup ce îl dep ise deja. va urca.. r mase el însu i cu gura c scat : de ce se bucura astfel?! Cum de ce? De perspectiva galant care îl a tepta! Va s zic . un gest pe care nu-l putea suferi. de stare pregripal . ca o cutie. îi era pur i simplu fric . f cu el cu un zâmbet stingherit.. pe care nu-l poftea deloc i care îi d du un fel de curaj. hi. descompus . saturat de fum de igar . a trimis-o i pe sor -sa la mine. s .. i privirea sa r t cea undeva la cap tul str du ei întortocheate pe care se aflau. dispre uind liftul.. în sus i în jos. ca o c lug ri . îi era pur i simplu fric . pe care. ca o cutie. atâtea.... cu spatele la un grup de consumatori în mijlocul c rora se afla i un câine. ce perspectiv putea fi mai pl cut decât cea care-l a tepta în acea sear . spiritul i se adapta noii Ärealit i" i tr gea acum toate foloasele din starea mai lent .i frec cu energie mâinile. nu pot tr i a a. neîn elegând: ² Voiai s te respect. hi! Fric de un simplu telefon?! Da. Glume ti?! ² Nu glumesc deloc! Un b rbat care vrea s se culce cu o femeie. dimpotriv : în s li domnea un aer st tut. formul el dup ce b u lichidul acela cu care nu era deloc obi nuit. <‡ '² . va ajunge. dup telefon. i tu tii. ce putea fi mai pl cut. mul i din m garii tia care umbl pe strad . de ce.. de tr ire. O sticl de ampanie ² i va urca! Va urca. pe el. Era ridicol s se suspecteze de febr . un monogam convins. dispre uind liftul. p trunzând în mica sal . Da!. nu se pr v le te peste ea. ore întregi (i-am luat cheia de la apartament).. pe care vrea s i-o fac amant . de tr ire. Era ridicol s se suspecteze de febr . de ce. un gest pe care nu-l putea suferi.. va cump ra o cutie de bomboane de ciocolat . hi. Perfect! f cu doctorul i.. s recapituleze: o cutie de bomboane. delicii inexprimabile!. dup telefon. descompus .. ² Iart -m .. de transpira ie uman . asta-i! se indign Minda. Minda sim i. Fric ?! De ce?! Ei. mul i din . care ascundea.. un burlac. Minda se întoarse i urc cele dou trepte de piatr . spre Neva. igrasios. plutea într -o limf mai larg a nop ii aceleia de septembrie. pe care nu-l poftea deloc i care îi d du un fel de curaj. o clip .. tii n \c de la sfâr itul verii eu nu m mai culc cu Babe ? i acesta-i un lucru care. va duce instinctiv mâna la nodul de la cravat . p trunzând în mica sal . m ini iezi în am nunte care. bineîn eles! Ne-ai otr vi^/ intimitatea noastr . Circului. de stare pregripal . Minda se întoarse i urc cele dou trepte de piatr . cu siguran .. va cump ra o cutie de bomboane de ciocolat . decât o femeiu c îmbr cat într-un taior pal. se putea spune. O sticl de ampanie ² i va urca! Va urca. i-apoi?! i-apoi nu se comport ca i cum ar avea aisprezece ani. dar dup telefon? Hai?! Ei bine ( i el mai trase o du c ). pe el. sau po i s b nuie ti c eu nu sunt dintr-alea la care trebuie s le pui un disc ca s !.. cu spatele la un grup de consumatori în mijlocul c rora se afla i un câine. dup prima i gre oasa alarm . ca un nesim it. Raskolnikov îl âra lin. decât o femeiu c îmbr cat într-un taior pal. hi.... Ei. dup prima i gre oasa alarm . spiritul i se adapta noii Ärealit i" i tr gea acum toate foloasele din starea mai lent . va ajunge. Fric ?! De ce?! Ei. eu îns mi nu -mi g sesc locul. îmi repro ezi asta?! ² î i repro ez totul! i ea zâmbi. hi! Fric de un simplu telefon?! Da. pe care mul i ar vrea s le. i va suna.. refuzând.. Puk îl sprijinea de sub iori.. Pur i simplu inexprima bile. ce perspectiv putea fi mai pl cut decât cea care-l a tepta în acea sear . delicii inexprimabile!.. cu siguran . scârbos platonic ! ² Ei. Febra bâzâia în el. hi. va tu i u or. brusc. Puk îl sprijinea de sub iori. un fel de frig la spate i. acum vorbesc eu! Din pricina ta. m a teapt la poarta blocului. cum ai f cut tu la început! i -apoi.

aproape c m excit . Minda d du din umeri. putem trece la altceva! ² Bineîn eles.. scârbos platonic ! ² Ei. s vad dac nu sta cumva în curent. în zilele Stalingradului. i el însu i. care parc se gândea în alt parte.. îi pl cu de data aceasta chiar mai mult decât cu dou zeci de ani înainte. Când ie i.i frec cu energie mâinile. î i d du seama c ceea ce sim ea. u oara fierbin eal i umezirea pal melor.. o dansatoare tahitian . adorabil îns ) în pantalonii aceia largi. nu trebuie s m în elegi gre it.. intimitatea noastr nu trece de um rul dumneavoastr . oricât de viteaz ai fi. eroul principal. asta-i! se indign Minda. dimpotriv : în s li domnea un aer st tut. s nu crezi c -mi fac vreo iluzie în ce prive te b rb ia ta! Lui Geiger. i privirea sa r t cea undeva la cap tul str du ei întortocheate pe care se aflau... nu aveau nici o leg tur cu ceea ce vedea în fa a ochilor..m garii tia care umbl pe strad . de dinainte de r zboi. temperatura i se ridicase cu precizie cu câteva linii. un film în care exista mult respect pentru femeie. Când i-am cerut eu s m respec i?! Apropo. fetele în fustele pân 'n c lcâie i pe cap cu caschetele ap rute imediat dup primul r zboi. hi. r mase el însu i cu gura c scat : de ce se bucura astfel?! Cum de ce? De perspectiva galant care îl a tepta! Va s zic . cu eternele personaje. Ä i când te gânde ti când e turnat acest film!" râse el i . care poart numele de ÄBizonii negri" i sunt un fel de combina ie teutonico-capitalist .Ia te uit ! spuse Minda. ² Haide. picioarele îi amor iser .. Spre jum tatea filmului sim i un fel de nemul umire. neîn elegând: ² Voiai s te respect.. se înserase deja i aerul curat îl învior . Doc. în curând.. 148 balconului tapetat cu vitrouri luminate anemic. saturat de fum de igar . nu-i ajungi nici pân la c lcâi! i-apoi. de transpira ie uman . hi. tumat în plin r zboi. asta-i! f cu ea.. un fel de indispo zi ie fizic i. la început.. provocând o rela ie total platonic . un soldat ciudat. temându -se de o grip . tii t/vc de la sfâr itul verii eu nu m mai culc cu Babe ? i acesta-i un lucru care. Perfect! f cu doctorul i. Sim ea usc ciune în gât.. brusc. u oara dar persistenta frison are reveni. ² Iart -m . unde po i deslu i. ÄS m duc acas s fac o baie fierbinte!" fu primul s u impuls. atunci? ² P i cum s nu râd.. suferinzi. Minda sim i. un Arlechin.. se întoarse reflex. ha! ² Din cauza ta! fu r spunsul ei sec.. o clip vru s cedeze impulsului de a p r si sal a. ha.. i-apoi?! i-apoi nu se comport ca i cum ar avea aisprezece ani. când e trist. pe când. 144 ² Ei. eternii derbedei amatori de primele rânduri. bineîn eles! se gr bi el.i cer nimic. echipa sa se descurc prost. pre uia mai mult acum naivitatea.. încât.. ce-mi ceri e un semn de intimitate. umbl neîngrijit. igrasios. a trimis-o i pe sor -sa la mine. cântând o arie vesel . sau po i s banuie ti c eu nu sunt dintr -alea la care trebuie s le pui un disc ca s !. ore întregi (i-am luat cheia de la apartament). las fasoanele astea! Tonul ei era destul de brusc. i se p ru c e o simpl stare de plictiseal . rela iile noastre sunt de-o natur care. dou secven e de step. nevrând s fie gre it în eles. se afla pe oseaua tefan cel Mare i mergea în direc ia 147 . Apoi. cu atât mai bine pentru amândoi! Pentru mine în primul rând! B ie a . bineîn eles! Ne-ai otr vit/ intimitatea noastr . ² Cum a a?! se opri în loc Minda. cu rachetele ovale de tenis. s . Glume ti?! ² Nu glumesc deloc! Un b rbat care vrea s se culce cu o femeie. sau. candoarea real ce traversa întreaga pelicul . f cu el cu un zâmbet stingherit. Minda rev zu filmul cu pl cere. în sus i în jos. aflat în permisie. dar rezist i. cum ai f cut tu la început! i -apoi. cu zâmbetul ei cel mai sportiv. Era o comedie sovietic . ² De ce râzi. acum vorbesc eu! Din pricina ta. dou cu alupa pe Volga. câte o pereche somnoroas . i tu tii. n-am senza ia c e ti dintre cei viteji! ipi gravi. frac i baston.. Asta-i ceva original! Nu credeam s . în acordurile unui disc uzat. Continu s mearg pe jos. un domn cu ilindru.. cu amantele lor i cornetele de semin e. o clip . iar când se conciliaz cu iubita sa. ridicol. îmbr ca i (cu întârziere. s recapituleze: o cutie de bomboane. «» '² . nu se pr v le te peste ea. eu îns mi. nu.i supun corpul i nu lu nici o hot râre. se pute a spune... câ iva studen i ce locuiesc într-un c min foarte luxos.. ca o c lug ri . corpul meu î i cere drepturile.i aminti de Ivan cel Groaznic. dar 1 se f cu sil de acest salt b trânesc pân în cada sa de acas i întreg ritualul c ruia trebuia s .. cu cât noi doi ne vom înh ita mai târziu. cu atâta secret automul umire. m a teapt la poarta blocului. eu îns mi nu -mi g sesc locul. îmi repro ezi asta?! ² î i repro ez totul! i ea zâmbi. un fel de frig la spate i. cu o tamburin . Nu era îns nici un fel de curent. bine dispus .. m ini iezi în am nunte care.. marcheaz nenum rate goluri în poarta echipei adverse. de zid jilav. ² Nu-nu. b trânii domni singuratici. a a ca . un clovn.. nu pot tr i a a. pe care vrea s i -o fac amant . ca un nesim it. mult romantism sexual. E ti de acord sau nu. pardon. un contabil care face du . bietul b iat e total înnebunit.

pesc ru ul e ti tu! (Fuseser de curând la un . n-ai ce s . cum ai f cut tu la început! i -apoi. de parc l-ar fi izbit o m nu . lumini a aceea lu din ochi. intimitatea noastr nu trece de um rul dumneavoastr . Doc. oricât de viteaz ai fi. nevrând s fie gre it în eles. pac! V -am doborât cu o singur lovitur ! Pac! Bum! 145 ² Ia te uit ! spuse Minda. corpul meu î i cere drepturile. ² Cred c voia i s v c s tori i. în mod surpri nz tor. durdulie. n-ai ce s .i cer nimic. care parc se gândea în alt parte. n -ai avut ce s faci i ai n v lit peste mine i am râtul la de b iat. eu. ² De ce râzi. dar îsi p stra zâmbetul. pe când. în l at pe tocurile de apte centimetri. privind-o dintr-o parte. Glume ti?! ² Nu glumesc deloc! Un b rbat care vrea s se culce cu o femeie... i ea îl privi scurt. privind-o dintr-o parte. când e vorba s se comporte ca ni te b rba i. calm. î i fac te miri ce figur scârboas ! Minda surâdea i pe frunte îi ap ruser degetele acelea ro ii. Respira pu in cu greutate (numai ea îl auzea).. cu o convulsie din umeri).. î i fac te miri ce figur scârboas ! Minda surâdea i pe frunte îi ap ruser degetele acelea ro ii. tu tii. eu. i tu tii. lumini a aceea lu din ochi. n-am senza ia c e ti dintre cei viteji! ipi gravi. nu se pr v le te peste ea.. tu i cu Geiger sunte i pesc ru ii! i eu ( i el se opri. . ha! ² Din cauza ta! fu r spunsul ei sec. ca o c lug ri . eu îns mi. asta-i! f cu ea. E ti de acord sau nu. dar î i p stra zâmbetul. 144 ² Ei. ore întregi (i-am luat cheia de la apartament). ca într-un joc. care... nu-i ajungi nici pân la c lcâi! i-apoi.. ha.tine. a a ca tine. umbl neîngrijit.. ² Bineîn eles c e ti un tic los. dar. tu tii. acum vorbesc eu! Din pricina ta. hi. neîn elegând: ² Voiai s te respect. ² Bineîn eles c e ti un tic los. o înscenare execrabil . în ultimii doi ani. provocând o rela ie total platonic . Doc. he. Sim ea o ciudat pl cere s n-o contrazic . c ruia. apoi ad ug : ² Pe-aici tr ia un pesc ru i... nu... nu-i a a. hi (râdea el f r zgomot.. în mod surprin z tor. i o u oar aplecare din spate. în lini te). f cu el cu un zâmbet stingherit. bietul b iat e total înnebunit. eu îi echilibram via a. cu zâmbetul ei cel mai sportiv. Asta-i ceva original! Nu credeam s . îl f cea cumva mai tân r. a a c . sau po i s b nuie ti c eu nu sunt dintr -alea la care trebuie s le pui un disc ca s !. he. de fiin a ei scund . scârbos platonic ! ² Ei. eu îi echilibram via a. las fasoanele astea! Tonul ei era destul de brusc. i privirea sa r t cea undeva la cap tul str du ei întortocheate pe care se aflau. Respira pu in cu greutate (numai ea îl auzea). durdulie. bineîn eles! Ne-ai otr vit / intimitatea noastr . ca un nesim it. ² Iart -m .... rela iile noastre sunt de-o natur care. c ruia. hi. a a c ...i repro ezi! E ti un tic los i un la . ² Nu-nu... pe care vrea s i -o fac amant . tii /vC de la sfâr itul verii eu nu m mai culc cu Babe ? i acesta-i un lucru care. dar.i repro ezi! E ti un tic los i un la . n -ai avut ce s faci i ai n v lit peste mine i am râtul la de b iat. amândoi. bineîn eles! se gr bi el. i-apoi?! i-apoi nu se comport ca i cum ar avea aisprezece ani. putem trece la altceva! ² Bineîn eles.. nu trebuie s m în elegi gre it. cu o convulsie din umeri).. i o u oar aplecare din spate. i ea îl privi scurt.. atunci? ² P i cum s nu râd. he? f cu Minda cu un zâmbet stins. un om n-a avut ce face. hi (râdea el f r zgomot.. hi. nu.) A. în ultimii doi ani.. spuse ea zâmbind cu franche e. Sim ea o ciudat pl cere s n-o contrazic . ai s râzi. aproape c m excit .. a trimis o i pe sor -sa la mine. de fiin a ei scund . cu ochelari i cu mii de fandoseli.. pardon. '‡² . ² Cred c voia i s v c s tori i. he? f cu Minda cu un zâmbet stins. m a teapt la poarta blocului. a venit i l-a împu cat! ² i. ca totdeauna când mergea al turi de ea. m ini iezi în am nunte care. ² Haide. cu atât mai bine pentru amândoi! Pentru mine în primul rând! B ie a .. apoi ad ug : ² Pe-aici tr ia un pesc ru i. i fraza aceasta îi r mase ei de acolo.. cu cât noi doi ne vom înh ita mai târziu. pesc ru ul e ti tu! (Fuseser de curând la un spectacol cu Pesc ru ul la Na ional. de parc l-ar fi izbit o m nu . ca totdeauna când mergea al turi de ea... nu pot tr i a a. bine dispus . îmi repro ezi asta?! ² î i repro ez totul! i ea zâmbi. care.. nu-i a a.. când e vorba s se comporte ca ni te b rba i.. Doc. un om n-a avut ce face. în l at pe tocurile de apte centimetri. se pref cu c pune o arm la ochi. pardon. o mai repe tase de câteva ori. cu ochelari i cu mii de fandoseli. spuse ea zâmbind cu franche e. îl f cea cumva mai tân r. ai s râzi.. eu nu -mi f cusem nici un fel de iluzii. Minda d du din umeri. Când i-am cerut eu s m respec i?! Apropo.. ca într-un joc.. ce-mi ceri e un semn de intimitate... a venit i l-a împu cat! ² i. eu îns mi nu-mi g sesc locul.. eu nu-mi f cusem nici un fel de iluzii.. s .. ² Cum a a?! se opri în loc Minda. s nu crezi c -mi fac vreo iluzie în ce prive te b rb ia ta! Lui Geiger... îns . asta-i! se indign Minda. cu alte sensuri. eu am venit i. hi.

privindu-l cu o vesel îng duin . pardon. de la restaurant. calm. fixase locul!. orice calcul. puternici. similia similis curantur. se ridic de câteva ori când diver i î i c utau un loc pe rândul s u i.. tu i cu Geiger sunte i pesc ru ii! i eu ( i el se opri. avea din i frumo i. i unul din motivele antipatiei sale fa de Ämicul ecran" era tocmai furtul mist erului s lii de cinematograf. Apoi îi opti ceva la ureche b rbatului cu care era i acesta d du din cap i abia atunci observ doctorul c era neb rbierit. de parc i -ar fi amintit ceva agreabil. se uit la ceas. amândoi. V zu jurnalul. murdar ! Apoi râser ambii. s-ar putea s clachez! Ce-or s zic cei din jurul meu?" i Minda se întoarse pe jum tate. ha. foarte mul umit de el însu i. Minda privi i el spre animal. he. Doc?! ² Cum s nu. înc . se preg ti pentru vizionarea filmului. vidând paharul. neobi nuit cu acest tip de b utur necru toare.. pe cât posibil. ficatul se vindec cu ficat. de câine. ambii în acela i timp. de bine ascuns. râzând. Doctorul fu tentat s trag i el o du c . se uit i el în jos la câine. i stomacul s u. contagiat. s vad un film la televizor.. ca un fulger ce caut p mântul. mai frumo i ca ai lui Minda. De data aceasta rezist tenta iei de a bea. mai ales spre b rbatul neras. asfixiant . ei se oprir în fa a unui cinematograf. o alarm surd c l tori scurt. dup cum hot râse. . . i fraza aceasta îi r mase ei de acolo. dup obiceiul s u. în lini te). când. Fabian p ru tentat o clip . s aplic m leacul paradoxal. Nu trebuia s se abat cu un milimetru de la planul s u dac voia s mearg totul ca pe. Pac! Bum! repet ea. adresându -se probabil femeii: ÄPentru mine ea e ca i inexistent !" Apoi b ur . cu o r ut cioas maternitate. începând s râd . Minda î i bomb pieptul i î i strânse buzele. de provincie. o înscenare execrabil . nu îi f cea bine! Al doilea val de c ldur înec cioas . cu o saco i imediat sosi b rbatul ei sau amantul ei. i lumea privea cu simpatie dup ei. cu alte sensuri. ar fi dat oricât s nu trebuiasc s dea acel telefon . apoi sc rile. ² S intr m aici. se îndrept spre bar i mai lu unul. fâstâcit deodat . da. de ceea ce spusese ea. intr într -o cofet rie i. hi! ² He. în cantit i prea mari. urm rind câteva clipe cele ce se petreceau în grupul care avea în mijloc câinele. se vinde aerul marin în conserve. ha! râdea i Minda. spuse ea cu o anume înfrigurare. albi. cu plafonul 146 de unde dracu le cump ra?! Aha. inea paharul strâns cu mâna stâng i privea u or într-o parte i în jos.) A.. Totodat se aplec cu ochii holba i asupra cutremurului dinl untrul s u. unde fusese câinele. omul matur care devenise el p s trase.. neobi nuit cum sunt cu b utura.. Atunci la nou ?!. cu dou pahare de coniac. ceru ni te bomboane i biscui i i astfel înarmat intr în sala cinematografului. i înc o barb de câteva zile.. zâmbind. din acela i loc sau al turi. probabil. B ur amândoi schimbând o privire f r s .. Numai c eu înc n -am Äpicat". privi cu indiferen pe cei cu care urma s stea atât de aproape dou ore i. i s urci la mine. Bah. deodat bine dispus . sala aceea m runt . cât de m runt. der parc cineva l-ar fi putut ajuta! Bah! Mai trase o du c .i spun o vorb . Ar fi f cut orice. se contract i o clip sim i gustul vomei în gur . f r s 149 se mai priveasc de ast dat . cu efort.El î i cump r un bilet. Trenul i cinematograful erau pentru copil ria sa minuni ale tehnicit ii. de experien a sa! Nu avea decât s se lase în voia experien ei sale. altfel. apoi refuz : ² Am o treab acum. ² La nou ! repet ea. vedea el! Ar fi fost proste te s schi eze acum un plan si pentru în untru. a a cum. prin cutia trupului s u. Totul depindea de inspira ia momentan . hi. o art ov ielnic sau o tehnicitate misterioas i. eu am venît i. pe rând. un gest pe care îl f cea doar când era vesel . câinele îns se uita int la ceilal i. rinichiul bolnav cu rinichi. f r întârziere. i atunci. apoi fugi i se urc într-un troleibuz care a tepta în sta ie. nu. se pref cu c pune o arm la ochi. îns . Un val de c ldur îl inund . O ampanie. se hot rî el. era o atitudine care îl avantaja. dup o jum tate de or . ÄPe acesta va trebui s -l beau mai gânditor. El zâmbi. sau de periferie. b g o bomboan în gur . e adev rat. b trâne Doc! N-am picat. îl inund . dup o îndelung contemplare a sorturilor de pr jituri expuse. o mai repe tase de câteva ori. sim ind cu ciud c se înro e te pe gât. i îl prinse cu bra ul de dup gât. propuse el. neagr . în zilele noastre. o scurt panic intern îi m tur viscerele. i vodca cu vodc ! B u înc o dat . Câinele din grupul vecin veni la picioarele femeii i ea îl privi cu uimire.. spuse el. înclinându-se f r rost. dar nu mai j mult de dou ore! Nu vrei s -mi dai un telefon pe la nou i. ar tând cu degetul spre o vitrin cu fotografii. emo ia aceea ap rut cu decenii în urm . ciudat.. Lâng el se a ez o femeie tân r i murdar . i apoi. dac fetele alea nu mai aveau. asupra cazanului uria de tuci cr pat în care fierbeau sila i spaima. Refuza. ar fi putut deveni suspect. cravata în fa a u ii indiferente i soneria. dup ce râser .spectacol cu Pesc ru ul la Na ional. i spuse. alegând înc o bomboan . apoi în untru. joas . apoi. i. dar se st pâni: Alcoolul. cum s nu. pac! V-am doborât cu o singur lovitur ! Pac! Bum! 145 ² Pac! Bum! repet i ea. îl privir pe el. si Minda arunc o privire r t cit în jur.. zigzagat. împreun cu cei doi. Se a ez undeva pe la mijloc i în stânga.

sub sprâncenele ei se aduna praful. încet. de data aceasta nu perfect. mai relaxat. indiferent. ce-i zâmbea. dimpotriv ! Ceea ce f cea era un lucru total pa nic. de gâtul ei ridat se prinseser sute de lilieci. cu mârâitul acela de animal colosal. cum f cuse i prima oar . crispat în jurul paharului. un petec de iarb verde. naive. care. privindu. cu inima-i b tând în piept. nu -i Aa a. pasionat . acolo. uria . era ceva atât de curat. ca o apari ie! i trupul s u. sunt atâ ia. din care nu se z re te decât o parte. de trecere. fa a ei botoas i vesel . sj-si surprinse un sentiment de admira ie fa de el însu i. o b ga în sare i -apoi în gur . trupul s u greu îl ajuta bine la aceasta. clipesc i se atrofiaz Äv zând cu ochii". Acum. de sus. pentru a fi azvârlit în gura aceea c rnoas . conform legilor.. încrezându -se în protec ia celui din barc . alb. i dou lucruri îl lini teau acum: faptul c era astfel i c se afla acolo. î i v a verifica. în s li a birtului. printre care se strecurase i el. v zute ca printr-o lup de ap . a a cum se z re te coada unui obolan ascuns sub o mobil . el aduse. chiar dac nimeni nu tia. lua o felie ce se ag a în ma ul în care era învelit . pe care le tr ise singuratic.. între mal i barc . ca aripile unui fluture de noapte lipit de globul incandescent. s prinde o cheie ce cade de undeva. nesfâr it !. încet. uitat astfel. de victoriile sale. sau chiar perechea s fi plecat. f r o vorb . ca de-un vânt ce zbura peste tejgheaua aceea de lemn. pentru prima oar . întingea salamul în sare i îl b ga în gur . dezvelind coapsa. în drumul s u. deodat mic orat de apari ia aceea. a a cum v zuse c fac i ceilal i b utori. ca ni te gropi vulcanice. nu mi se poate întâmpla nimic!" E doar foarte firesc 151 ca cineva.. prindea propor iile unui bloc. neverosimil. o solni de undeva i ambii mâncau i lui Minda i se f cu foame. cu un scâncet pe care-l auzi doar câinele. nu -i a a. fa de eroismul s u solitar. se relaxa. s se opreasc i s intre într -un birt din sta. sus. s nu se afle în perspectiva acelei seri galante. iat . perechea aceea murdar . în pr p stiile acelea senine.. cu coastele sub iate. ha. s zicem. . în derbedeul care o asista flegmatic. deasupra ora elor care se mi cau. i Minda tres ri. e adev rat c pân atunci cele câteva minute câte i-ar fi trebuit s mearg i s se întoarc . strecurând degetele sub hârtia ce se mi ca u or. inima sa îi zvâcnea în piept.i pieptul. dup câ iva pa i pe strad . zâmbitoare. plutind peste valurile acelea mari. e un vas. ca pe terile. pe furi (dar nimic în atitudinea sa nu trebuia s lase s se vad aceasta). Ea întindea mâna în pachetul cu hârtie alb . de unitar. dar libertatea lui. încercând s le atrag într-un fel aten ia asupra siluetei sale nobile. el f cea la fel. îi privi pe cei doi de lâng el. timpul. jos de tot. trântit pe jos în paiele din ur . apoi. totul respirând atât de senin i de blând-seduc tor din în l imea acelor vârfuri t ioase. încercând parc s în eleag ce se întâmpla acolo. fa de perfor mantele sale. ca un scafandru. încrezându-se în luntrea aceea instabil . Era aproape beat.nevinovat. milioanele sale de rulmen i. prive te fermecat prin to i porii s i. cu ochii pu in îngusta i. i el st tea în fa a capului ei colosal. solemn. ca în somn. s-ar fi putut s fie ocupat. se mi c un perete întreg. b utura nu -i mai produse grea .. în marmor . mali ioas . lâng perechea aceea ce mânca salam. i s trag i/O sut de vodc . lua o felie de salam i c u dosul mâinii împ turea hârtia la loc. lâng uria a batoz de treierat. iat . b rb tesc i mai ales solitar. O u oar arsur binef c toare înainta de-a lungul traiectului digestiv i 150 el o urm ri. Faptul c el nu f cuse asta niciodat pân acum nu J explica nimic. i saliva i s -ar fi prelins pe b rbie.. din ii se lovir sec i el î i terse b rbia. la botul calului. uruitor r mase. din cea i alunec pe. noroiul t iat de ro ile c ru elor se aduna la col urile buzelor ei. la Fabian. a tân rului aceluia din barca leg n toare. comic. zece-dou zeci de metri. se gândi din nou la ea. ca i cum m-a afla pe un ghe ar i el ar trece aproape. de ce fusese chiar el ales. i înc o clip . schimbul de noapte. ca în copil rie. mii i mii. asupra curajului s u. când aveau câte un muncitor cu ziua i el îl asista când acesta. de sticl i ghea . adev ra ii b utori. b rb tesc. fixat pe masa aceea uria . coborând cele dou trepte. gura era u or întredeschis . totul într-o t cere divin . i doctorul le urm rea expresia fe ei când gura se deschidea ca s primeasc felia de carne. plutind o frac iune deasupra apei. continuându. din cea . i numai el tia cât era de neputincios. Acum. ca un câine. de febr . se va încheia la hain . Silueta durdulie a Miei Fabian devenea colosal . ha. crispat asupra mi c rii pe care o f cea logodnica sa în timp ce se desprinde de pe scândurile debarcaderului. plutind în în l imea la care ame e te vulturul. întindea mâna stâng . puberale. aflat la o atât de mare în l ime. cu palma dreapt ridicat la piept. din el. p tat de gr sime. Palma sa stâng . iar el. Nici nu tim I cât de liberi suntem! jubila Minda. ar fi trecut.i cu un ochi critic paharul s u de vodc umplut pe jum tate. solitar. s zicem. dac aceast senza ie o putem numi Äprivit"! S zicem. la ora aceasta. se îndreapt spre schimbul trei. luminate difuz. porii se deschiseser imens. cum lunec în labirinturile sale. invizibil. clipesc înc descuraja i. va suna i se va l sa s cad . o bucat . locul la tejghea. nu-i a a. putea s ias în clipa aceea din birt. pe n rile ei late. s se surpe încet. gândi el înfrigurat. cu sigu ran . îsi liorp ia ciorba sa de fasole). i Minda ridic lichidul i b u. Nu facem totdeauna ceea ce ne place în via . îi privi cu mândrie. i el î i aminti de expresia fe ei celui care a tepta s i se arunce. ale unui siloz cu zece etaje. de i tot trupul i se suise ac um în privire. cei doi Äochi" au devenit inutili i meschini. apare. trupul întreg prive te acum.i drumul. Ceva surd. bombându. bine ame it. ÄCât timp m aflu aici. tân r (ea scosese din saco a ei acum un pachet cu salam i ni te felii de pâine. s urce exact acelea i trepte i s cear din nou. uitat acolo. ridic piciorul stâng. viscerele sale morale se calmar . b rb tesc. de total. de piatr . între timp. unde se bea în picioare. ar fi putut s se întoarc . s zicem! în definitiv. privind în sus. unde se z resc o bisericu i câteva m runte animale. un perete ce se surp încet. putea s mai ia o por ie i s-o bea.

unde nu intr decât oamenii cumsecade.. f când un lung ocol pe dup nuc i stiva de lemne. în cofet rie. s doarm . sub gulerul lui imaculat. dar iat cât de mare e libertatea noastr ! Minda râse u urel. Era l sat în pace. ² Bine-bine. realitatea se f cuse la loc i el înainta cu pa i solemni în c utarea unui carton cu pr jituri. de fapt era un întreg complex comercial.. i se va l sa s cad u or.i ascund uimirea. o panic prosteasc . înfiorat de r ceala apei. c altfel... pu in alunecat spre dreapta i îngropat sub guler. da -da. Sil i spaim . dar nu va fi nici pe departe astfel. Apoi se strecura în curte.i scape ocazia. nimeni nu se g sea s -l ia cumsecade de guler i s -l arunce afar . ne -permis. de i nu f cuse (pentru ceilal i!) decât s cear ceva sau s spun o fraz banal . notele acelea pentru. tic losule. va fi în eleg tor. putând fi i înghi it în extazul maselor. dup ce se amestecase printre ei.. s se pr v leasc sus inut de îngerii s i.Ce faci. încât nu îndr zne te s se dema te. a a cum se face de obicei. dar în halul în care se afla. care î i pl tesc cu regularitate impozitele. în cloaca aceea. fric de curajul pe care trebuia s -l aib de acum înainte.. mergând pe 154 marginea trotuarului. cum îl invada din nou febra. acum. î i va înghi i pur i simplu sila i frica. parc abandonat. lâng cactus. pueril . am lucrat. se întorcea iar i. gândi doctorul înduio at. bineîn eles. uite. auzi el în receptor timbrul ei cald. Totu i. ÄCe cau i aici. când era copil. sunt în drum! Apoi.. care-i iubesc pe ta ii i pe mamele lor. nu. b ie a . la cofet ria din col . pu in 153 de tot?!. îns . în cofet ria asta. iat . da. venea din nou i îi spunea s fug în dormitor . scuturându. cu pasul elastic. n-ai ce c uta aici! Ar trebui s fii în cu totul alt parte!" A. i tot ceea ce f cea p rea tuturor di n jur foarte firesc. i pândea mi carea celor mari. cum ar fi Äunde-i cheia de la bufet" sau Ävreo c ma . va fi generos. pân ast zi. am lucrat.i tersese meticulos ochelarii cu batista. îi e ra pur i simplu grea i fric . dar nu conta! Ar fi vrut s întârzie acolo. îi va duce ea acolo ligheanul s se spele pe picioare i apoi s se culce. cu privirea plecat . din indignarea care i-ar cuprinde privirea acelui cet ean de treab în clipa când i-ar scutura mâinile una de alta. asta nu i -ar mai striga-o. i într-o clip toat grea a sa se topi. însp i mânt tor. intrând în fric a a cum intri în mare. dedesubt. venea la el.optit . cu vocea ei l tr tor . Iat . orice e numit î i pierde pe jum tate din for . mai tii. De câte ori. a a cum fac eroii! ² . A a i se i spunea: ÄLa complex!" ÄSpre complex!" î i comand el. trecând al turi de el. nu se întorsese pe înserat. Apoi. ca o suferin atât de umil . ab tut.f când un gest care va p rea 152 involuntar. înc o dat i înc o dat ! Va fi înc o dat curajos în singur tatea sa mare. n -avea decât s se admire în pozi ii nesfâr ite.. un sunet plin de mil . aceste litere. în afara tuturor for elor morale. chiar i o femeie sau una din feti ele acelea care cump r bomboane. salvarea . se va ar ta tolerant i la .. f r s -i pese dac era urmat sau nu. e aproape nou i jum tate?! ² Da. vezi. ca în marile secole. spuse el cu a â are... înaintând o v itor prin seara ce se l sa. i deodat se auzea vocea lui. Te a tept. ca s tr iasc mult i bine pe p mânt? Hai?!" i altele de felul acesta. r gu it. strigându-i: ÄAfar . oricare era în drept s o fac . De i. asta îns s-ar în elege din gestul s u. vremelnic i în el tor disp rute. ca el s fie pus în fa a unui fapt împlinit. nu vii? Unde e ti. a a cum f cuse i cu vodca din fa . dup ce. în definitiv era ceva foarte normal. lucruri care f ceau s se încrânceneze carnea pe cel ascuns în dosul lemnelor. progresiv. orice om curajos simte aceast grea o dat . cu u urare. resemnat îns . he! râse i el i se des p r ir sub cele mai bune auspicii. nodul de la cravat .. î n întuneric. pref cându-se. tii tu. i el încerca s . de unde pot s iau" sau Ämai e mult pân la cin ?".. cu frica lui Dumnezeu. nu tiu cum. ceea ce f cea era interzis. nu-nu. El era pus în fa a unui fapt împlinit i autoritatea lui salvat . o auzi râzând: Ce faci acolo.. sil i spaim sim ea i nu trebuia s ocoleasc acest gând. pentru c nu protesta nimeni. cu frica pulsându-i în piept. un scâncet care îi f cu mil . mam . frica. din casa luminat . î i va învinge. apoi. de parc totul ar fi fost o iluzie. ilicit. Oricare dintre ei se putea transforma în acel cet ean -Nemesis. nu putea s mai amâie pu in. Ce -ar spune lumea?. Doc! i ea râse cu râsul ei lini titor. dup un timp. spaima era simpl i teribil . i el se pomeni râzând la rându -i. viu. sportiv. ce uimit îi prive te el pe noii s i p rin i i ce liber devine el deodat ! Minda putea s -i în eleag . grea a. i a a se i întâmpla totul. nesperat . Ce teribil i ce simplu se petreceau toate atunci. când dai pe cineva pe sc ri. ² S nu mi se strecoare printre degete. Doc.. Äs -l dea pe sc ri". îl certa scurt. parc tras pe o a . f cu el calm. în febra aceea a lui. ca a lui Zeus. Bine. tun toare. acolo. f cu ea vesel .i umerii. grea de curajul pe care-l avusese pân acum. un Coriolan cu scutul ascuns politicos sub hain i cu spada rulat pe mân . i s a tepte în lini te i cu demnitate ceea ce comandase. pleca. bunica lui tân r . scânci încet. libertatea lui se m rea. îi spunea ceva. tonic. am citit. bei?! Te pome ne ti c e ti beat?! ² A. sim ind. lovit nepl cut de valuri. pu in. ÄS vie o rulad proasp t i o cafea baban !" comand el. uimirea de care e cuprins orice b iat care face una Ägroas " i tat l s u sever i mama sa uscat îi zâmbesc i îl mângâie pe cre tet în loc s -l. i cineva. cu to ii se a teptaser ca el s ia loc la o mas .. nu întârzia prea mult. cum se spune. la o or când ar fi trebuit s se afle de mult între zidurile casei sale p rinte ti. în acea clip . he.. ca un perete de care se love te ceva.. î i scap p s ric ! Nu l sa s .

cu sup rarea ei de dou parale care ar fi trebuit s -l fac s pufneasc în râs. el intuise libertatea i îi era sil i fric s se apropie de ea. neajutorat i singur.. ÄVreau s m nânc i s beau". un om în toat firea. oricum. cu umor. pivotul. ca ni te fete mari înc run ite i cu picioarele sfârtecate de varice. îns . ce îl ura pe fratele s u bun i îl iubea pe el pân la orbire. el întârziase afar .. o terseser lamentabil. s . ou est la royne Qui commanda que Buridan Fust gecte en ung sac en Seine? La royne Blanche comme ung lys. doar-doar o s . el se inuse de cuvânt. el însu i nu mai voia. cum st tea el. iat . bunica sa tân r ... S -i ia dracu pe to i. cu frica umplându-i gura de saliv . mai aveau a a ceva. cu mult seriozitate. când gura sa râdea u urel. peste care soarele va m tura razele lui de ap . care. când dracu ajunsese aici?! Se afla în pia a Kiseleff. încruntându -se apoi i tu ind fioros. Ou sont -ils. nu-i a a.'. catifela i. el era acolo. Dictes-moy ou. un telefon lini titor. scânceau ca ni te obolani jig ri i.. tres rind i uitân -du-se pe furi . corpolent. din vitrine. Allys. n'en quel pays Est Flora.. cum f cuse tot acel drum destul de lung. pe care. Et Jehanne. bineîn eles. * Acum.i cl n nitul din ilor. în visele sale. curajul trebuie hr nit. fost juc tor de golf. printre practicabilele în care se împotmolea vântul. în centrul preocup rilor se afla congresul Ucecom. acum. da. la locul comun de întâlnire. pa nic! Fugiser cu to ii. nebun . sau cu. ei to i?!. cu gravitate. laminorul de ase oii.i reaminti visele.. un joc pe care nu po i s -l joci în doi. ea era capabil . prin anii '50 astfel de containere se umpleau de praf sub toate tifoanele.. Trecu cu o anume degajare prin s li a aceea lung ca un ma . în fa a unei zahanale. la belle Romaine. în marea ei dezinvoltur i spirit de ini iativ care o caracterizau. strunit bine. Archipiada.. de i nu mai era nici un fel de sc pare. îmbulzindu -se. se strecurau spre coridorul deschis. amenin a s se n ruie! De i. îi va da îns telefon.întunecat. l sându -l singur. Berthe au grand pied. întreg meniul. Vierge souveraine?. qui tint le Mayne. ce gândise în tot acest r stimp?! Bah. într-un joc crud cu d însu i. Qui chantoit â voix de sereine. unduia printre lucruri. nu-i a a. ce dracu! Inima i stomacul i pl mânii s i erau r scoli i de aceea i spaim .. Bi etris.... cum se zicea înainte. iat . aha. unde erau to i?!. în jur. f r nici un indiciu tr d tor al locului unde se afla. autoritatea sa ilustr . n tângi. avea o înalt specializare în a . prostii. în propria sa memorie. în spatele gr mezii aceleia i tremura. destinul î i pusese deja pecetea pe fruntea sa ce fumega. a a cum sunt însemna i vi eii cei nebuni în vestul s lbatic! El alerga. parlant quand bruyt on mâine Dessus riviere ou sus estan. tia asta. El însu i Äf cea cu ochiul".. ne Thai's. avea s ne poarte tot mai. da-da. un fel de lag r. a teptând. cum se zicea. ‡Harembourges. o tuliser . Unde erau îns to i. 157 pentru început c zur de acord asupra unei uici de V leni. venise. Pour qui fut chastre et puis moyne 156 Pierre Esbaillart â Sainct-Denys? Pour son amour eut cest essoyne. cel ce putrezea în dep rtare. Probabil c se gândise. Fugiser cu la itate pueril în umbra acelui coridor. Echo. un domn bine. pustiu. la urma urmei.. atât de calm i de grav ap rat de -a 155 lungul unei lungi vie i. dup aceea? O ciorb de burt ! ÄFantastic. în conven iile acelea ce se ru inau de ele însele. î i va reaminti... gemea în bu it gr dina întunecat . dac n-ar fi fost atât de preocupat!. l sându -l singur în tot acel vast teatru. uneori. Qui beute eut trop plus qu'humaine? Ou est la tres sage Helois. anun el pe unul din reprezentan ii casei. cu frica zvâcnindu -i ca o pas re.. cineva trebuia s-o fac . cu podelele ce se mi cau sub pa ii s i. Discutar împreun . ascultându.. cel care lipsea atât de nechibzuit de la seduc torul Äfait accompli". o conspira ie pus la cale de al ii care reu ea. îmbr cat într-o pijama alb . Äs -l umfle râsul". p trunse în salonul propriu-zis i ceru s i se schimbe fa a de mas . se topiser gr bi i. ca o inim ce-i b tea în gât. la bonne Lorraine. nu mai avea chef s scape. Qu'Anglois bruslerent â Rouen. o dat bine pus la punct. El se furi ase. un simplu joc de puzzle. mai bine zis. se preocupase de politica pre urilor. s g se ti la ora aceea o ciorb . Trecu al turi. imediat dup ce va face comanda. s tremure în dosul lemnelor. foarte bine. un platou de hors-d'oeuvre cu o cutie de sardele ÄRoberts". urechile sale se ciuleau dureros s prind vocea Lui.. ocolind nucul i a teptând în spatele gr mezii de lemne! în spatele s u. elastic . cu cartonul mare în mân i cu ampania.simpl i teribil . sosind cu spaima sa acolo. speriindu-se de paloarea i r ceala propriilor sale mâini.. sprinten. amâna înc clipa aceea când. zburda prin l ume cu fruntea sa fumegând ! întârzia înc . fusese catapultat din orarele conven iilor dintre popoare. se va n rui ca un bivol inofensi v peste altarul s u de piatr încins .. mai bine zis vis-â-vis. cu ochii injecta i.. Semblablement. de i. ca i atunci. era ceva cu iubirea. pligele aspre de lemn îi intrau în piele i sub unghii i ochii s i negri. de aceea i grea pe care o aduce spaima în viscerele eroilor. la fel ca i atunci. dar amâna. Qui fut sa cousine germaine.

. ce lume simpatic ! Uite. ca o javr pedepsit . Trebuiau s hot rasc finalul! Minda î i aprinse o igar (din ig rile sale bune. putea s -i aduc o por ie de Dobrogea. avea el un loc.. adus de Marica.) ÄDar... era cea mai nimerit încheiere. n-avea rost s bat toate cofet riile când. spre stânga. în jurul lui Minda. uite.. evident. simpaticul camarad. ce -ar fi s compun o strof galant . una inea cu mâna dolofan un copil neastâmp rat. în m lai. ni te produse de zahana. cum ar fi: ÄCe noroc când Arta î i alege ca mesager. nu vor avea nici un fel de miros. asta zic i eu!. cu picioarele ei durdulii i bra ele ei goale. alb . sau în pergament?!). chiar lâng . în toat ara. cu discre ie.. cum se spune pe undeva. ne afl m doar. pot s te întreb. m rog. pachetele astea s le depun. Da-da.. de lâng orchestr . i. nu-i a a." (Minda nu era convins...de burt . Cel mai bine ar fi fost în papyrus." Trimise erve elul.. a a se întâmpl . cum se zice. natural. cum sunt copiii. doctorul ridic paharul încet.: Äîn rari tea de lâng vii. cu picioarele groase. da-da. natural. ÄDac -mi permite i. variante.i scurt i puternic mâinile de satisfac ie. îndreptând ceva pe mas .. fals. îl în elegea. americane) i îi oferi. ÄRinichi?!" ÄDa. ca s nu incomodeze! Foarte bine. el însu i îi va returna f r nici o preten ie dac .. dac Venera din Capitoliu n -ar fi. se înfrigur subit domnul." Aha. cu aten ie. v spune ceva?! Sau. al naibii. împ turit. Äavem o brânz de Dobrogea excep ional ". erau dou mese lipite. îndep rtân-du-se. sub sânul ei ginga . aha: Äîn trupul lui Venus. evident. apoi ajunser rapid la ultimele concluzii: o brânz . i domnul îl privi cu oarecare nedumerire. sunt ei bine sp la i. creier (â la grec. cu mâinile îngrijite. cu rochiile p tate de gr sime. bine dispus. ad ug i un P.. dup ce murise.. una durdulie. îi va trimite chiar un bilet. domnul surâse blând i. i isc li: ÄUn ucenic al lui Hypocrates" i. evident.. vreau s zic. una la mijloc. s lu m. trecu i fata.) Minda b u i apoi privi în jur. se încadra bine. chiar îngrijorare.. cu o benti alb .. era atât de bine primit aici de toat lumea. cât de cât! Nu-nu. apoi. dac o Venera. asta i se întâmplase i când era student. chiar în fa a clientului.".. domnii vorbeau cu aprindere despre fotbal. blânde. de exemplu. Uite. Minda se desp r i de prietenul s u. care r sturna metodic toate scrumierele. prin Marica. nici o suspiciune nu se trezi m car în ochii blânzi. Febra se dizolvase bine în vodc . în elepte. nici vorb de a a ceva!" i domnul aranja din nou scrumiera i solni a.".. cu fusta scurt . pân veni domnul acela i o alung . ia s vedem. dar mi se pare c a a ceva.. aduse uica. la cursurile lui Ha ieganu. care.. ce ciudat! îl pironea chiar pe el cu privirea. dar." ÄLa garderob ?!" întreb cu umor Minda. campionatul diviziei A suscita discu ii aprinse.. î i mai aduci aminte. se mânca i se bea bine. ceva extrem de bine ales. dac nu sunt prea impertinent. ce prostii! Mai bine.. Äîn pergament. vinul Är mânând s se mai r ceasc ".. inteligen i. cafele. i în fa a acestor porunci largi. Bravo! era un local din cale-afar de simpatic. n-ar fi exclus. dac ar fi tiut el. cu sânii opulen i. masa aceea de colo. pe jum tate plin. sunt unii clien i simpatici de la început. se interes el.. nu prea curate. dup o ezitare. pe tejghea. o femeie foarte serioas ." nu-nu. l sându-se u or pe spate. spre el 158 159 se îndreptau privirile acelea grave. vârându. f cea exact ceea ce f cea toat lumea. foarte bine! i el plec cu pachetele. a c rei figur serioas . cealalt în col . cu ochelari. de fapt. î i aminti abia acum. dar. dar telemeaua. ce om formidabil! Abia acum. cu dou rânduri vagi. i Minda asta era. erve elul de hârtie îndoit corect i î i f cu de lucru (de i era atâta lume în jur care trebuia servit . Doamn ?Mul umiri. a ezat pe o farfurioar de cafea... Doamnele. senten ios. nu. lipse te!" ÄEi vezi. nimeni nu b nui nimic.. Fata. el sim i cum panica sa cedeaz u or. nu la garderob . o ciocârlie.. prea pedant. frecându . (L sase al doilea pahar. vrând s prind câteva din replicile celor care. Minda încerc mai bine de un sfert de or . ar fi ucis a doua or . urm toarele: ÄCiocârlia cea m iastr /Cânt -n viers optit/Sub sânul dumneavoastr /Ginga arcuit". prin vis. totul f r s se piard nici o clip ritmul sacadat. o idee colosal . adic pane. neatingându-se de platoul uria aflat în fa a sa. d du din cap i ² formidabil! ² i se r spunse cu o u oar aplecare a privirii i cu un zâmbet re inut." Nu-nu.. la izvor.. el nu avea jiletc . insinuant. atât de repede se apropie uneori cei ce.. orchestra acoperea cu notele ei totul.S. ne pare r u. pe care scrise. discutau lene ântre ele." ÄNu-nu. c onchise doctorul. de exemplu: ÄDac Apollo. va . ceru un erve el curat. din scaunul s u.. i aduse tacâmul. un sunet. atunci r mânem la pergament". ce nu suferea amânare. dar.i stiloul. se va sim i ceva.. de perspectiv . ai acelui domn serviabil. ha. cine era distinsa doamn care cânta. Câte figuri. undeva într-un col . i celuilalt una. un fel de matroan roman . da. i domnul râse. atât de înc rcat de experien ) si. al turi de olivier . întrerupându-se doar pentru a mai comanda (lui Marica de ast dat ) înc Äo sut ". Comandase mâncare din bel ug. discu iile erau în toi. ca totdeauna când vrei s pui o întrebare delicat . pe care o chema Marica. spuse Minda. Nu-nu. mai bine s -i adreseze câteva cuvinte în leg tur cu trupul ei!. m car a a. aplecându -se pu in în fa . peste acest episod se trecu rapid i Minda îl privi pe cel lalt satisf cut de puterea sa de disimulare. dizeuza mai ales. pasionate i doctorul se aplec u or.i un deget în buzunarul jiletcii. ce dracu. bineîn eles. în locul lui Marsyas. Se va interesa. mai bine: ÄPermite i unui modest anonim s v exprime întreaga sa." ÄAa! nici o problem .. sosise uica. dar muzica asta. m duvioare. pr jituri. coafat cuminte. în sfâr it. va scrie un fel de epigram galant . sco ându . peste ce min trecuse (ruladele i crem niturile! despre care nu se aminti o vorb .. c zuse din prima clip cu tronc team-ului aceluia condus de fostul juc tor de golf!) la mas ... antrenant. acolo. abia acum reu ea s -l iubeasc : Iuliu Ha ieganu! Dup ce nu mai fu nici un dubiu. uite. el era Äalesul". iat . dar Minda nu renun la ideea c o telemea bun . în general.

trecea pe la masa lui i ciocnea un pahar din vinul bun. auzi. nu era decât tot un efect al spaimei cu care.. tii cum e.. amânate!). o sticl de ampanie. vrând-nevrând.. cinci coniacuri trei stele. ÄSunt un domn!" gândi el. el se ar ta u or încântat.. Pe unde te-ai împotmolit?! M-ai min it spunându-mi c e ti acas . de trei sferturi. de data aceasta din partea a doi b rba i negricio i. într-adev r. dac nu ine cumva un jurnal intim!").face o bun impresie. paharul. da. Adev rul era c . u or încântat. era sigur de asta. da. u or surprins ² era chiar astfel.. printr -un efect ciudat. doctorul mai primi o propunere amabil de a împ r i singur tatea. care se aflau în imediata sa apropiere. i aceasta. nu -i a a. se pusese o baz . extrem de simpatice. pentru c . dar era nevoit s resping propu nerea doamnei. se l s servit din platoul din fa a lui. Cafeaua se afla în fa a lui.. se . scârbos de politicoase. un om care se îneac ? Foarte simplu. palmele. energic.A. lui nu -i pl cea s bea în general. iubitule. dar o epigram ca a lui cine îi mai trimisese?! Ei vezi. în comenzile osp tarilor. i. înc o dat . Frumuse ea i Spiritul. frecându . imit mi c rile pe care le -a v zut f cute de al ii. cu un început de a â are în voce. o friptur . ar t eu a a nemâncat ?!" ÄL sa i doamn . tot prin Marica. de i se aflau ambii în acela i ora . ia uite. în orele dimine ii. ² Hi... dorit. nu -i a a. dintr-un condei se f cu. încheiase un armisti iu. nu ap reau 162 expresiile studiate. urmau. ale c rui clauze. mai noroco i. -ului. clipirile din ochi.P. pre ioase. cu figura ei serioas . iubitule?! se auzi glasul ei mângâietor. asta era ceva care nu se putea nici aduna i nici înmul i. he. i îi scrise dizeuzei c regreta din suflet... atunci când o sear întreag i-ar fi stat la dispozi ie pentru a exprima admira ia i gratitudinea sa cea mai pr ofund . cred!"). trei ampanii. Cincinat Pavelescu. o cafea mare. dup ce mai ridic o dat . Arta r spunzând Artei. _ Doc. membrii orchestrei. o frip tur !" ÄAsta-i culmea. era tocmai anun at c i se preg tea o surpriz .. trebuia s-o recunoasc . i iat c bea. f r urm de miros. he! . ce. he.i înc o dat . atât de gra ioas (f cu chiar în treac t un joc de cuvinte). / Era într -adev r grozav femeiu c asta. l'honnete homme în fa a ducesei d'Este sau în salonul principesei Bonaparte! Minda î i dep rta pu in scaunul de mas . fa de unii avea i unele obliga ii. bine dispus. ca atâtea alte ofrande pe care le va primi doamna Gra iela în acea sear . de la o foarte mare distan . he. scurt. în ' definitiv. nu-i f cea scene. ia uite. duceau la un efect pozitiv.. în cinstea dizeuzei. dealtfel. sta a fost maiorul. mai vii? S m culc?! ² Nu-nu. bucurându-se de pe acum de pr jiturile si cafeaua cu igara Äaferent " ce trebuiau s urmeze. în spe ." 160 161 Ei. i tu.. din când în când.. cu m se spune ² dar nu spusese el. fie iertat.. uite. în spatele garderobei: ÄCincisprezece cafele. obliga ii urgente îl reclamau. ridicându-se u or pe vârful picioarelor i privind îngâmfat în jur. etc. ampania frapat . Pe erve el! Pe erve el! f cu radios Minda i. unul «Dun rea» (ÄAh. pasionatul juc tor de golf. excelen i. te-a -teept iubii-ii-toooo ca s viiii!.. undeva. ha. nu pierduse vre mea. se apropie de ora dou sprezece. lans peste mesele g l gioase.. îi trimise. c so iile lor. lui nu-i pl cea s bea singur în sensul sentimental al expresiei. îi raport Marica. presupunând. preparat special de prietenul s u i. din cadrul conducerii T. Orchestra avea pauz . dup cum se vedea. pahare ridicate. era ceea ce se cheam o fat bun . sau Lauren iu.Gra iela. El nu trebuia gre it în eles. discret. timbrul nu-i devenea glacial.L. deodat . cald. odat . precum i al i câ iva intimi ai vedetei. a cunoscutei zahanale. dac n -ar fi fost gândul acela bâzâitor al datoriei neîmplinite (de fapt. domnule. Doamn ". parc auzea o voce simpatic . pe care o chema Gra iela Ifcu. orchestra intona i dizeuza. ² Ce-i cu tine. i de ast dat . mul umiri. i expedie apoi misiva pe aceea i cale. Se întâlnise cu o gr mad de cuno tin e. regrete. erau la curent deja cu întreaga coresponden . domnul în alb. care. nu-i trântea receptorul. se auzi dincolo gâlgâitul ei reconfortant. stimat. ² Bravo! doctorul era mul umit de sine însu i i.. de la masa c rora se auzea foarte des pronun at cuvântul Äsindicat". trei tarte.. în timp ce Äi se serveau" rinichii. cu o oarecare exaltare. f r zah r. anun ând. aplauze ale inimii etc. i se s puse. dar mesajul fusese predat. totul ar fi fost cât se poate de. dup terminarea programului?!" ÄD -mi un erve el!" începu s strige Minda. invidiat chiar. politicos. v pune i mintea cu. acoperind zgomotul str ident de tacâmuri pe care-l f ceau debaraseuzele: Äîn raaaa-rii -tea de lîîîîn-g viii. doamna Gra iela mul ume te din suflet pentru aten ie i întreab «pe domnu» dac n-ar dori s serveasc ampania împreun . Minda nu suferea s bea singur. imitând pe cei din jur. dar Minda refuz . Oricum." i imediat apoi: Äî i mai aduci aminte. printre ale c rui clauze se afla i aceast maimu real atât de amuzant . dar. când sosi i r spunsul. i. pe versurile lui. pe care ochelarii se potriveau atât de bine (ÄS nu uit s-o întreb. Doc. Iat ce rela ii fire ti stabilise el. Ca i în cazul Gra ielei Ifcu. se f cuse cunoscut. gândi Minda. vino. i care. r mânea pe alt dat . cine a fost m garul sta?! Ha. cinci tarte cu portocale. eyident. puse picior peste picior. pentru nimic în lume!. se obi nuise. ba nu. nu-i a a. lipsit total de logic . se alarm el. u or surprins. tonic . nu-nu. hi. îi opti ea. privi în jur. fumând. la urma urmei! Ce face .. s treac în contul. într-o clip de destindere: ÄNoi nu spunem adev rul decât ca s ascundem adev rul?! Da-da. am pentru tine o surpriz pl cut ! _ Z u? f cu Minda. ÄDoamna. ar fi fost interesant de constatat câ i dintre so ii afla i în localul de fa ar fi primit un astfel de r spuns de la so iile lor.

a a. repetat . f r s fie nevoie. u or nelini titor îns . stând lâng masa ei de debarasaj. se anun o surpriz . cu o tuse scurt . îl ajutaser s -o lichideze. perfect! r spunse Minda. ea f cuse jocul pân la sfâr it.. nu-i a a. dac totul merge bine. tu i scurt. grav . acolo e deschis pân la unu! 163 ² Perfect. tr dând personalitate. în sta ie. apoi se amân cu câteva minute. într-un iure .. i. ea nu imita pe nimeni. fuseser o gre eal . ² Nota! Socoteala! b tu el din palme... ² Pardon. draga mea. "ndoind erve ele sau alergând în mân cu o frapier plin de ghea sau 0 cafea aburind . el aproape nu se atinsese de prima sticl .. scurt. i el r spunse cu un ÄHo. el. Trase u or scaunul. cu un colosal zgomot de metal. ocupând pu in i din locul de al turi. un semnal pe care instala ia ei de radar îl va recep iona cu siguran . ie ind gr bit în strad . c utând din ochi un taxi! în sta ie nu se afla îns nici unul i el a tept ... surprinz tor de pu in ' iabil . f cea progrese uimitoare i în acest. se prezent i îndeplini ultimele formalit i. alo. s-ar putea începe. nu. tol nit pe canapea. hi.. doctorul observase aceasta în oglinda dreptunghiular .. rela iile lor s-ar fi putut termina altfel.. dou zeci de minute. în tot timpul serii. i dac ar fi avut mai mult curaj sau. ea acceptase totul. dada. onorabil.. durdulii. plesnea). alerg tura aceea cu bile elele. Se constat chiar c sticla de vin. hârâind. era înc pe tr ei sferturi plin i se f cu propunerea radioas ca ea s fie ambalat . cu un pachet în mân . spuse Fabian.. Afar ! Afar ! La aer. nelini titor în privire. cu un gest simplu. prins în perete. trase cu putere aerul curat în pl mâni. rela iile lor ar fi fost atât de spontane. extrem de. nu v sup ra i. un efort m runt i. cineva. te a tept îmbr cat pân vii! I-am spus portarului s lase u a de jos deschis . cu ochelari 164 drându-i lîîrura ei inimoasa. dac o trânte te un imbecil. b rb tesc. spirit de ini iativ . de i figura ei frumoas . oricum.încadra perfect. Dar dac ea. pu in.i spun la telefon. hot rî doctorul. ho!" calm. a a se face. cât i Marica. zârâind. c rase în trei rânduri câte un pahar pe masa ei de debarasaj. p ruse foarte la locul lui. ca s ascund c era cu adev rat satisf cut. ei bine! nici el însu i nu pretindea c totul ar fi decurs perfect! Era loc de mai bine! Ciudat. toate acestea în limbajul modern. ² Vino când vrei. se pref cea c e satisf cut. un cet ean care se arunc pe bancheta din spate a unui taxi. pe mas . paharele acelea de vin. al nuan elor. nu -i a a. el era sigur de asta. he! într-adev r. cu ochelari i nasul mare. din ce în ce mai bine.. ho. atât juc torul de golf. exist pe aici o sta ie de taxiuri? Iart -m numai o clip . ea.Când ma ina se opri forn ind. pu in cor polent. îmbr cat decent. ar fi putut depune m rturie c el se încadrase foarte bine. în jum tate de or sunt la picioarele tale! ² Hi. las ! spuse Minda i f cu acela i gest. Gre ise. atâ ia oameni n-ar fi fost jigni i! E adev rat dar. i nu numai atât! Oare dac n-ar fi fost astfel. gr sulie. ² Las .. nu era terorizat de ideea c .. circuiana lacuia pnnire mese.. îl privise cu o anumit gravitate. cât i-ar fi trebuit lui s ajung . i b u pu in. racro i se reîntoarse la masa sa. cu ceva ascuns.. ar fi început i o conversa ie cu cel din fa a sa. i el era sigur de asta. în timp ce ie ea. Aparen ele erau salvate. ochii s i. dar cu ce fine e! Cu cât sim al dedubl rii. cu piciorul drept u or îndoit favea picioare frumoase. din paharul pe care îl avea. Minda râse încet. mini. ceva nu prea for at. ea îl urm rise cu privirea. ei.. peste care fusta ei neagr . ganguri vocea ei de dincolo. cu un repro mut.. chiar i doamna Gra iela. cu pachetele sale în bra e. pe care atât camaradul s u în alb. pentru el era i asta o realizare nea teptat . va s zic . dar el era realmente satisf cut. severa. domni oar .. sigur. ser tarul de lemn.. Minda respir . el era fericit i cu atât. cu mâna. he. gust . Adic .. Când ie ise. cu deosebire în apropierea vreunui restaurant mai frecventat. a a cum se întâmpl uneori. mai ales. sim ind cum îi fream t umerii de entuziasm re inut. previzibil. nimic neobi nuit în asta. i domnul în alb. imitând perfect (asta-i ie i!) un om. f când câ iva pa i în sus i în jos. de dou ori. la rigoare. debaraseuze. pu in tact din partea lui. pentru prima oar descump nit. 111 e deosebire de alte colege de-ale ei. cât i Marica. draga mea. pân acas . chiar mai repede. sigur pe .i. barometrul social se ascunsese în fata aceea modest . într -o sta ie de taximetre. e drept. î i d du seama c gre ise. pu in în bu it .. dealtfel. experien . c rate nu tiu unde. refuz Minda. în fa . cum se cheam . ² Nu-nu. l sat pentru ea. cum se spune. plin.. Marica chiar. totul era în ordine. din fundul salonului. satisf cut (ÄUn râs de proprietar!" ar fi spus Ludmila. ² O jum tate de or i. deschis pe jum tate. ² Nu. o vedeai alegând tacâmuri . vis-â-vis?! Perfect. o jum tate de ceas. pu in mai nervos de data aceasta. hi... din frapier (a doua!). nu-i a a. el deschise portiera i se arunc pe banchet . cum se spune în limbajul politic. taxiuri. cu pedanterie). astupat cu un dop. chiar lâng garderob . Marica. se a ez . . i. se auzi de dincolo râsul ei cald. salutat în stânga i în dreapta. un om în vârst . i comanda o d du cu aceea i voce ferm . Ia s vedem. a a cum v zuse c fac cu to ii. d -mi un telefon de vis-â-vis. una dup alta. de dinainte. m rog. vino i ai s afli ceva extrem de pl cut pentru tine. trecând printre to i acei cet eni respectabili. p strase tot timpul o expresie oarecum enigmatic . face i-mi pl cerea! ² Poftim? întreb camaradul holbându. i bancnota de 5 lei. când o c utai din ochi. de dou ori. cu frumoasa ei figur de intelectual . lini titor..

. Nu-nu. la început au fost ia de la I. în partea asta a ora ului se vede c n -a plouat". domnu. o clip . s dau un telefon!.. v rog.. d -mi i o baterie. ² E acolo.. a a. nu. dup u ! Fane. r bdare.RJE.. . ia spal -mi ni te pahare. suspicio i. dar acolo era infernul! Lume.. mese pe care pluteau b uturile. g lbui. muzic . totul risca s se împotmoleasc ... ruginit. mai bine ar fi fost... la urma urmei. calm. ulterior. l sând s se scurg . ce faci. Pri vi în sus: era a teptat. discu ia amintit nu fusese decât intuit . litere într-o limb a yahoo-ilor. te pomene ti c . o lovitur sub centur . Deci: ÄNu tiu cu ce-or s le schimbe când or fi astea pe dric!" ÄPoate din import?!.. dac e posibil. Äceafa". sau: ÄDom'le.. tie ceva?!. ' Aiunse. prin segmente de linii.. ha ha! H . ² Nu e nevoie.B. probabil. mai am doar 40 de sticle pentru 550 de vin. Apoi. . Alo... he!" ar fi admis ceafa. se poate construi cu mai mult avânt. geamul mare.. cu tact... unde a plecat fata aia?. ca i cum între timp ar fi privit pe geam sau ar fi fost absorbit de Ägândurile sale. V rog. . dac pot s . telefonul. ar fi r spuns el cu o anume indolen .. pe care erau desenate. i acum el n-avea decât s riposteze calm. este. telefonul. se strecur înl un-tru.A. i doctorul. o dat termina i 166 Äar si ia de la teapeie. s zicem. ave i cumva un telefon al localului..... bineîn eles al conducerii. Era un birt modest. i aici se va intercala o scurt pauz . Cu un gest reflex. pofti i. tovar e. visul lui da Vinci. spre deosebire de momentul când din zâhana. intersec ie putea fi folosit de cel lalt pentru a curma discu ia.. acolo de unde ar fi trebuit s dea un telefon în cazul în care nea Pândele ar fi a ipit cu capul pe mas . Oho. nimic nu se face f r r bdare! Preferabil un rezultat modest.. bineîn eles. sifonul sta e defect. ia co ul la de dup u .. unde e telefonul? ² Acolo. un pri dublu!. ² Poftim? ² Spuneam c dac e i un alt telefon. care purta pompoasa firm de Ärestaurant". mult mai bine era: ÄCred c rabla asta a trecut de mult de dou sute de mii. femei. a treia..K... Aici.. nimic. voiam s -i cer voie. v rog. orice curb . de câteva ori. da. ar fi mar at: ÄHe. h !" Sau:. dar e defect. suplu.. chelneri care râdeau. ² Nu v sup ra i. m runt . se târâie.i acord instrumentul. cu tu ro u. ² Nu d m acas ap mineral . atent ca mingea s nu ating p mântul. ² Dac sunte i amabil . un râs f r din i. Äceafa" încerca s se redreseze dup insinuarea cu Äimportul". he!" ÄNu tiu cu ce-or s le schimbe". peste drum.i iei fripturile?!. da. ‡ . în c m ru a sa de lâng poart . mai înalte". pip ibil. va rog.. oho. ÄIa uite. a scris i Scânteia. dar tovar ul responsabil. câteva zeci de secunde. sau... a celuilalt era i ea posibil . fum. dale de piatr i.. fu depus în fa a blocului i.. uneori. alarma secret .. dac t cerea Äcefei" s -ar fi prelungit periculos. râzând u urel. tovar ul responsabil? ² Poftim? Gic . de data aceasta doctorului i se p ru c totul fusese O. pac... Cu tot riscul. toate geamurile erau luminate. ² Tovar ul responsabil dac nu. da -da. el putea ataca cam a a: ÄPloile astea pentru grâul de toamn !".. viraj. un c l tor în taxi.. se putea ataca (deabia atunci!) chestia cu vremea.. un client putea foarte bine s fac aceast insinuare. 167 ² INU va supar i. de dou ori coniac. puncte. por ia de mâine.B. pac.. de ce dracu nu se coordoneaz .. imprevizibilul face parte din previzibil. a patra. la care i el.la care cel lalt. normal. mult o s mai ie tia strada asta r scolit . ce?!" ÄSe târâie. m provoac . i Minda ar fi tr it o intern jubila ie. o navet . mai precis: Restaurantul ÄTimpuri noi"! Ruloul de metal.. a. via a adev rat înainteaz tocmai prin astfel de linii frânte. e chiar aici. b tând cu dreapta pielea întins . ceva pe baza c ruia.. altfel tot ce construia putea fi fals. ² Este. nu.-ul. ar fi putut r spunde nestingherit: ÄCe a doua? A treia.el ( i el tu i Äîn gând".. ² Un telefon? Uite e aicea. tavanul scund. vorbe te cu responsabilul! ² Mul umesc.. ² Alo. perpetuum -ul mobile. dar e defect. se târâie! He. nu v sup ra i. sper c nu e o convorbire interurban ?! ² Dimpotriv . vis-â-visl ² Pofti i! ² Bine. mul umesc foarte mult!. dac cel lalt s-ar fi dovedit unul din tipii aceia înc p âna i. are trei alezaje deja!" ÄDar merge".. era tras pe sfert. de a doua repara ie" etc.. ÄDar merge înc .. dar. luminat îns .. dar sigur.. E o simpl g g u care azvârle cu cuvintele. nu v sup ra i.." ar fi putut tenta el. adic . t fgrg mari virtuozit i. posibilit i nelimitate aici. cu urechea stâng aplecat . pute i vorbi. Gic . ca s zicem a a. lipit de membran aproape). câte s-ar fi putut face. î i arunc privirea i peste drum. câte s-ar fi putut petrece. cu încredere m rit în for ele proprii. întrerupte. Minda n-ar fi renun at îns la sugestia cu Äimportul". ca un timpanist care . a a c . uraa! caruselul se pornise. ² E plecat! Ce dori i cu dânsul?! ² A. u într-adev r. în perete.. acum a venit I..C.. ar fi început Äceafa" preluând ini iativa de data aceasta.. cu mult mai firesc de data aceasta. ceva 165 simplu palavragiu. ce-i asta. a doua. unde era telefonul?!. direc ia generala a coret nilor statului.. hitat 'în grab . boltit. apoi.

curajul de a c dea.. devenise propriul s u majordom. cu atât mai r u. avea nevoie. cu indiferen . în timp ce se spal paharele. intrase perfect în pielea Äacelei siluete" care st . al responsabilului. comanda lui mai departe. un rom mic! trecu. î i . pe vârfurile pantofilor: începuse s simt mirosul libert ii 169 iu spciunca aceea cu tavanul jos. un maquis al p cii burgheze. m rog. una. toate gesturile sale studiate fuseser considerate previzibile. pe acel metru p trat. de ora târzie. în drumul spre cas (ca orice fiu al lui Laerte). promisiunea r spl ii. restul e previzibil. evident. cu degetele lungi vibrând în aerul de sear . de liberalizare. distrat. acel rol. fantastic. curajul de a nu fi singur! Curajul m runt al celui care plânge. dac l -ar fi avut. intrând definit iv în lumea legilor obiective. pe un col . s treac pe dânsul!. Un rom mic i mie. ÄPe cel ce se arunc în gol îl sprijin Dumnezeu!" Iat . mai pre vizibil? Iat . Dumnezeu i îngerii s i îl ineau cu grij de sub iori. mon seniorul Bienvenu.. Evident. ar fi devenit mai strâmt. cum spusese Schiller. dens! Cine era dumnezeul s u?! Minda ridic privirea. corul secolului nostru de bistrouri. i se f cu loc i. a cel ui c ruia. curajul de a cer i. apoi disp ru. pe scurt. Minda? Iat . de a fi ridicol!. Interpolul. de parc cineva ar fi plimbat prin fa a obrazului s u un magnet. Ägust " din paharul sub ire de rom. dar avea i acest curaj.. amuzat. ajunsese un biet. în cea mai OJC.i gâtul s u musculos. ha. ca sub o baghet magic . ce mai. se izbise de stâlpul rigid al trupului s u buim cit. cea mai perisabil confrerie pe care poli ia mondial . curajul spaimei. i pe el.. ar fi privit b nuitor în jur. domnu. de a iubi. Evident. totul în jur. curajul de a crede. gusta deliciile propriului s u valet. El î i depuse pachetele undeva. ² Mai târziu. ca pe un vicar al s u. se adapta pur i simplu situa iei. pu in încredere absurd în for ele proprii i. dar. m . o interjec ie amical . muhaiele. ea va coborî. de care. surprinz tor. ce ans are pr p dita sa de argint rie. 168 m rog. a lui Pepin cel Scurt! Domnia majordomilor! El însu i. a a cum zboar vârfurile de stânc printre norii umezi. ce poate fi mai normal. nu o poate depista. cu ochii umezi. argint ria sa veche de un secol. curajul de a fi stupid. o astfel de siluet care. în picioare. fu înglobat. r bdare. aducând noroi gros pe scândurile sufrageriei. iar. Dar. s -ar fi crispat la vederea lui. dou . desface. briza libert ii î i f cuse loc. el. o nepl cut . chiar vis-vis. neobi nuit ". Minda îns încetase s se mai mire. în picioare. igrasioas luciditate ar fi b tut peste creierele lor înfierbântate. când va fi îndesat în rucsacul acela soios i el însu i. fratele s u! Ceva de . în timp ce e furat.. al str mo ilor care surâdeau în morminte. unul din ei. cu gâtul tremurând ca gu a unei rândunici. un Äclin d'oeil".. nu mai da i telefon?!. din aceea i dinastie. fericit . în bârnele îndoite ale tavanului. n p stuit episcop de ar . la care fusese înlocuit gulerul. iat . r sucindu. dar fusese acolo. Era aici un început de democra ie. evident. curajul credin ei. trei. lâng un bar unde se fac afaceri atât de prospere. Cine era dumnezeul s u.pofti i. fericit c poate întinde. cu încheieturile dogite. Minda. cu o destul de prost ascuns mândrie. în timp ce îl încarc pe cel lalt cu povara sa. ar fi fost personajul de departe cel mai pu in popular. i curajul prostului-gust! Exista oare ceva ce nu avea el... cu to ii ar fi început s se simt stingheri i de ceea ce f ceau acolo. prima vanitate. putea telefona oricând. blând. târle.. cu un oarecare aplomb chiar. exista oare cineva acolo?!.. nu a teptase degeaba. perfect verosimile. Minda.. ca un tractor obraznic ce iese din ar tur . Dar turul de for cu telefonul din birou. pân la unul. i îl întâlnise. ce destindere! A a. nimeni nu b gase de seam nimic.. carbonari de cinci minute. la forfota vese l din jur. alt dat ar fi intrat (dac ar fi intrat în spelunca asta) cu mult impertinen i scârb (oho! cu totul altfel de scârb !). bineîn eles. aflându -se aici. Fane.un fel de lini te suspect i-ar fi aureolat prezen a.. religios. ce zici?! i Minda. c utând s vad cu claritate prin perdeaua de fum. las -l. doctoru lui i se umezir spontan ochii. O baterie i un rom mic. în timp ce e eliberat de povar . al s u.. nu cel mai reprezentativ. evident. gluma la o parte! El luase acel loc.. poarta blocului era deschis . desc tu a i . îmb trânit. prin tumul i râsetele oamenilor. de a nu fi singur. dup ie irea sa. fericit c ea îi va fi furat . ce aer curat. barmanul îi trece o informa ie. de vreme ce î i tot r sucea gâtul încoace i încolo. el însu i o dat cu ea. într-o pauz .. al doilea de al treilea. E suficient pu in curaj. dar el avea. p catul superbiei! 170 . iar ei to i. mai sordid. golan ciol nos i murdar. lene . cu to ii erau teribil de ocupa i i de veseli. Se aranjase perfect.. în fa a primului derbedeu. în câteva secunde ar fi deven it cu totul inutil. cel lalt. ridicându-se involuntar. pref cându-se grav. iat . doar din lipsa de perso nal. Ce face i.. i totul era OK. ar fi izbit chiar cu pumnul în mas i ar fi înjurat. la o astfel de or . o jum tate de or . ce pre va prinde. curajul de a nu cere nimic. iar dac el însu i era un astfel de individ. mai târziu! f cu doctorul cu un zâmbet vinovat. în câteva minute. fusese! Iat . ha.. fusese înglobat i. furat unei curse ce avea ca scop c lcarea unui pantalon sau transportul acas al unei jum t i de duzin de c m i. pe care ar fi observat-o abia acum. ce repede venise r splata. jos tiranii de orice fel. privind interesat. ocupase acel loc liber. se schimb chestia! Se încadrase i basta! Aproape c nu mai exista. din lumile posibile! Primul rom fu urmat de un al doilea. recompensa se precipit . la to i cei ce benchetuiau pa nic acolo. îns . te rog! ² Marcheaz -i.. Era ridicol. în acel loc. ce u urare. cu un rom ÄJamaica" în mân . jos. devenise unul dintre ei. în seara aceea. cu o vodc sau rom mic în mân . un eminent om de tiin .prost -gust. întârzie. lâng bar.. dar. u or. sub masca lui de g g u . i el. globii oculari ei în i i zvâcnir în afara orbitelor. in tiranos. înfr i i. jos cu el însu i! Minda respir adânc.

lui Tic îi place localul. dar omul legii b u netulburat. ceea ce se întâmpla acolo nu era întru totul curat. asta conta! Minda era. i Minda se pomeni singur. uite. ² Sunte i. printre care i o femeie i un ins foarte bine îmbr cat. se discuta cu lejeritate. apoi. fericit. s lu m loc. erau vechi de dou zile. dou .. majoritatea din cartier. în toate tr da o vitalitate care era aceea a impostorului. responsabilul însu i. într-un fel foarte acoperit. st pân pe mi c ri. i st tu cu ei câteva minute. sub pelicula fin de transpira ie. f cu domnul tefan. amfitrionul i f cea asta cu o pl cere copil reasc . mare. Stelic .. aproape singur. am f cut pân acum de dou ori cerere anexat cu schi e i memoriu justificativ.. parc mi-amintesc. bineîn eles. nu?! ² Nu. care. se fâstâci la apari ia omului legii i ordinii. dar cine întorsese arcul acelui lichid de se umfla atât de impetuos în paharul de ap . în fa cu acea femeie i cu responsabilul. un arc care se trage cu o cheie. îns . a a cum d ruie ti o juc rie copiilor. Minda îi asculta p l vr gind. mânjindu -se cu spum la col urile buzelor. pe inelarul stâng. i ea. cu monograma sa. la dumneavoastr ! ² Aha. f când gropi e. domnu doctor.. îns . se atingeau o gr mad de chestiuni. t iat sub ire?! Perfect! Doamna fu i ea de acord. de i. le lu m noi. cu un inel de aur. Doamna. evident nepotrivit. ce era totodat i barman. r spundea dânsa. Pe femeie cuno tea. în jurul lui Minda. e adev rat cu un entuziasm u or deplasat. ordon responsabilul b iatului. e chiar în fa a u ii. ce le acceptase compania. apoi înc unul. acolo lâng soba de teracot . ce noroc. cu toate acestea. decent. f r s priveasc . sta i o clip . pentru conferen iarul Minda se f cea îns o excep ie. atent ca paharele s fie totdeauna pline. nu ineau. nu vre i?! propuse el. dar domnul doctor!. tr gea de du c un oi de o sut . se pare. cu mâinile îngrijite.. domnul tefan. când Minda îi turn .. la un moment dat. Se vorbea. u or fâstâcit. rece. mili ianul de sector. se ap r Minda. Domnul tefan. B u i el împreun cu ei 172 i o felie de salam. numele ei doctorul nu-l re inuse prea bine. Dar Stelic privi peste toate cu o anume cald bun voin . se sim eau bine împreun . odat am venit cu o societate întreag . era un b iat simpatic. le p rea r u. ad i o fa de mas . râzând. chiar felul în care bea era semnificativ: mult timp nu se atingea de b utur . cumnatului meu i s -a n scut a doua feti i am s rb torit botezul. de la fotbal la îngr minte artificiale. ci pe trei sferturi. Uneori. un pahar de ampanie. evident. aici. calm..i ascund stinghereala.. e adev rat c se întâmpl rar. de la medicin la flota a asea. ² Dar de ce s st m în picioare.. a a. ² Cum de nu v-am v zut pân acum pe la noi?! ² M mir. îngropate în ghea . l sa i. i ochii i se îngustau cu ironie. de probleme. bineîn eles responsabilul însu i d dea uneori pe la ei. ² Fane. se vede bine asta. i Minda insist . i domnul tefan. nu. de femeia ce era cu ei. se interes dac nu aveau i pr jituri. chel. ba chiar. ampania în pahar. respectuos. ochii îi sclipeau uneori cu prea mare violen . eroare.. lâng bar. Doctorul. nu -nu. se îndr ept spre masa de la care fusese strigat: î i recunoscuse prietenul . un 171 om. începu s râd . ² Dar de ce. apoi se întoarse abia i. pentru c de la început i se adresa cu Ädumneata" i îi spuse i pe nume. îi accepta curtea.. în primele minute. dar Minda nu-l re inu. e drept. domnul tefan. dar venim. gesticu la cu aprindere. lu pe care o roase încet. cu un cap mic. o idee. ia elibereaz masa de colo. st tea i ea în picioare. cu mult bun voin . i ea r spunse: ² Cum s nu.. car b iatul paharele sau. creând un moment de stânjeneal . râse i el. cineva de la una din cele dou mese îl strig pe Nicodim. înjur se g seau îns . acolo trage curentul. pân se r cesc în frigider!. cu pl cere. deodat . atunci probabil c . gentlemeni. b utura era doar un pretext pentru a fi împreun . doamn . dar el se descurca foarte bine cu: ÄDoamn ! Stimat doamn ! Dumneavoastr .. în drumurile sale atât de zigzagate. dar nu. i doctorul veni i el cu o idee: s se destupe o ampanie! Grozav. cum ar veni.. erau acolo ni te pl cinte cu brânz .. dar. eu nu tiu dac . ca s . râse doamna din nou." etc. rotund. tovar i simpatici. m ritat ?! ² Nu. sau. s mai fie instalate înc dou acolo. de la mod la revolu ia cultural . fa a lui lucea prea tare. nepermis. Medicii nu prea erau iubi i în acel cerc. cel mai bine la frapier . cu pecete. deci. la o anumit or . se adunaser câ iva in i. ni te salam de Sibiu. într-un fel. Ät he man of law and order". cu drag inim . a a c . paharul pân la fund. se pare c nu o cuno tea prea bine. complet inelegant. s ne a ez m. i se zicea acolo.Ruloul de arar nu mai era pe stert tras. am propus asta în câteva rânduri. odihnindu-se o clip . Minda era plin de verv . prietenul ei se pare c plecase la un moment dat. dealtf el e masa noastr preferat ! ² Aha. în care fusese turnat?! Ciocnir si b ur . care se c rar pe rând. vede i. se bea. e a nu tiu câta oar c venim aici. doctorul nu îi atrase aten ia în nici un fel... dar se mi c greu. v rog. scaunul e ud i. se interesa. pe o farfurie. în cârciu m mai erau doar dou mese ocupate. a eza i -v dincoace. ora de închidere trecuse de mult. fin cizelat . se g sea una chiar în frigider. Cineva b tu în rulou i intr Nicodim. ca s zidim u a aceea. teribil de amuzat de b utura asta (doar pentru c ceilal i insistar ). evident. era la masa aia de lâng perete. m rog. r spundea doamna râzând.. înveselit de lichidul caraghios. el ridica tonul.

în timp ce domnul tefan. ea cheltuia candoare veritabil cu ei doi." Cei patru cântau încet. iat . Si ca un miel. pe dosul mâinii ei prelungi. o doin b n eneasc : ÄC t lin . i prin întreg trupul ei trecu un zvâcnet pe care Minda îl sim i prea bine (se discuta nu tiu ce despre o crim feroce ce avusese loc chiar pe strada unde se afla localul). nu fusese în stare.. i se zugr vi i pe fa . Minda 173 era convins c mâinile celor doi. unul din b rba i.. la înjunghiere. desigur. totul mergea perfect. în timp ce gurile lor spuneau. concret.dup glas! Destupar^ i a doua sticl .. candoarea în acest sfâr it de secol f r candoare. aplaudar . ea va merge cu tefan. zâmbind stingheri i. i Valentina d du atunci u or din cap. dar totul era plin de bun -cuviin . cu responsabilul i cu el însu i.. i acel oc. da. peste parapetul acela. cu un bun auz muzical. Mâinile sale împietriser acolo unde se aflau. pentru a se desprinde. ÄC t lin .. ca într-un consens. se cânta înc .. aerul se rarefiase. evident. dar i pl cerea lui! tefan o inea înc de mân pe femeie. oferindu-i acceptarea. De ce?! Ea era doar sortit lui sau altora. se z reau parc i ni te blânde animale coco ate pe paji tea aceea care flutura. de la masa aceea de lâng fereastr . mai ales c tefan se ridicase i disp ruse în dosul barului. izbindu-se de buzele ei sub iri ce zvâcneau la fel. putea foarte bine s întind i el mân a. asta are eticheta galben de-atâta fum!. peste. nu cântau pentru prima oar împreun .. se r cise bini or. i se spunea doamna Vali sau Tina. aplecar timide capul zâmbind i. nevinovat. dou respirând naive. normal.. femeile aveau obrajii colora i. Era bine! Stelic trecu pe lâng masa lor. i cei de la mas întoarser capul uimi i. totodat simplu i îndr zne .. Aha.. ce frumos era! ² Nu s-ar putea.. rândunelele s getau aerul acolo. de parc ar fi fost un adolescent. / Ce-ai f cut la om la cin ?!. erau camarazi. uite. binef c toare. era obliga ia. pe Minda. cel cu vocea de 175 bariton. ea ar fi acceptat.. s bem. o chema Valentina. ame itor. i câteva minute ei ascultar . tu i de dou ori.. concrescute în desenul lor. ² S bem. uneori. de u urare. nemi cate. ochii ei îl priveau chiar astfel. ea î i l sa mâna inert . lui. clipa aceea când el nu îndr znise s -o mângâie u or. care. de i. stâncile se dezveleau încet. dac nu s-ar fi întors animalul acela de tefan la mas .... împotriva candorii! Ea se ro i din nou ² aha. prietene te. numai pentru ei. îmbiindu-l blând. da-da. în cabina sa de comand . sim ea cu precizie asta. sub forma unui zâmbet indecis.. b rba ii schi au ter e. iar ea o femeie matur . în primul rând un hatâr! El nu-i putuse face acea favoare. se auzi un u or zvon. al trupului ei. ² Bravo! Bravo! To i trei.. dou perechi. senin ." Ha. nu tiu ce.. el avea s -i spun în gând Valentina! ² ar putea. Minda se aplec . al doilea pahar cu ampanie. cald . bineîn eles. mâna dus la bucle. el ar fi îndr znit cu siguran . i Minda îi r spunse cu o privire cald . oho.. i ceilal i doi îi f cur semn: ² Psst! mai încet! într-adev r. în lini te. în ele-gându-i teama i în clipa aceea. ei î i desprinser într -adev r mâinile. cu inima zvâcnind încet. femeile î i p strar sângele rece. se limpezise. cu unghiile prost între inute. din u . Minda nu l sa pe nimeni s toarne. un doctor de ar ratat. artera temporal i se umflase. s le trimitem o ampanie i dumnealor?! ² Ia te uit . se discuta liber. în .. vrând s vad cât mai bine. Doamne. pulsa dureros. nejignitor. dureros. în noaptea aceea. C t lin -ncoace vin !. aprins. erau acolo doi b rba i i dou femei.. cu polite e. Da. o igar care amenin s cad de pe marginea scrumierei etc. cea din frapier . turnul bisericu ei de lemn. > polite ea aceea rar . dumneata. f r nici o leg tur cu ce se vorbea. jos. se înro ise la tâmple. refuzând categoric. i ochii ei calzi. o prinse de mân pe femeia care era cu ei. afectând dezinvoltura. ² Cu atât mai bine! Cu atât mai b