Ilustra ia copertei: DUMITRU VERDE

nicolae breban îngerul de gips
Roman * Lucrarea de fa este reprodus dup : Nicolae Breban, îngerul de gips, Editura Cartea Româneasc , Bucure ti, 1973. în vederea reedit rii în Biblioteca pentru to i, textul romanului a fost rev zut de autor (septembrie 1997).
BIBLIOTECA PENTRU TOP ‡ 1997 EDITURA MWERVA.

LUPTA CU ÎNGERUL Cartea a ap rut cu sprijinul MINISTERULUI CULTURII ISBN 973-2l-0516-X ISBN 973-2l-0517-8
ÄO lupt învins e orice carte", spune Lucian Blaga. Nu tiu, a fost un blestem sau un dar r ut cios al zeilor dar a trebuit s lupt pi fiecare roman al meu. O, nu numai cu mine, acesta e ra i este riscul i miza splend meseriei mele. Nu, a trebuit s lupt cu ceilal i; evident, nu am fost singurul dintre seri de pri m linie, ca s zicem a a, ce a trebuit s lupte pentru publicarea textelor în totalita Numai c eu, spre deosebire de confra ii mei, mes paires, mi-am îngreuiat conside aceast situa ie. i anume, ap sând pe cele dou elemente constitutive ale carierei sc riitor profesionist ambi ios sub vechiul regim: refuzul limbajului esopic, afron direct , deci, a realului i a realit ii (inclusiv a celei politice) i în consecin o e> de vag , de liber , aproape exterminant cenzur interioar . i, doi: o extrem de rar , chiar i printre colegii mei de acela i nivel, intransi în lupta cu icanele i cu presiunea cenzurii exterioare, politi ce. Cu doar dou exi (în absen a st pânilor i îngerul de gips) toate romanele mele au trebuit s a tepte E zile în anticamera m ru n ilor zei de pripas, politici, dar i a unor colegi ai no tri coi în posturi administrativ -culturale i care, printr -o, desigur, abilitate a demonilor mi ce ne conduceau, erau adeseori mai cruzi i mai inventivi în a g si obstacole construi mele romane ti . Numai c îngerul de gips a avut o istorie i mai extraordinar . ÄIdeea" acestui roman ² ca s vorbesc pu in ca un diletant ² mi-a venit în VÎ '67, la Lugoj, plonjat în tenebrele, h i urile, a zice: intestinele a ceea ce urma numeasc Animale bolnave. Ca de fiecare dat , Änel mezzo del c min", la mijlocu ample construc ii m pierd ca un ucenic vr jitor ce ignor formula ie irii din labirii se p rea atunci, în vara lui '67, c tot ce scriu e lipsit de sens, c toat acea istorie secte incipiente, religioa se, în care Maestrul este ucis de ucenicul s u fanatic de tea acesta va tr da Ideea, este provincial i greoaie. i în momentele acelea de desen i sil , la lectura unei oarecari prefe e a unui volum str in al c rui titlu l -am uitat, a izbucnit lumina, id eea: s scriu istoria (cu adev rat modern , mi se p rea!) unui b rbat ce decade. Numai c aceast degradare, dec dere, trebuia s fie nu numai infinit dar i absolut . Or, eu tiam, înc de pe atunci, c orice lucru ce atinge absolutul se transform în al tceva (dup o idee a lui Goethe care îi pl cea foarte mult lui Th. Mann: dac atingi perfec iunea într -un domeniu, prin chiar aceasta el este dep it). Deci, aceast c dere absolut trebuia s fie o mântuire. Un b rbat puternic, aflat în culmea carierei sa le, medic, profesor, autor de literatur specific , ins ce nu dispre uie te uneori existen a monden , logodit cu o frumoas i tân r femeie, Ludmila, întâlne te chiar pe prima pagin a romanului, un Ädemon m runt". E ca i cum în vis, cineva s-ar afla înt r-o camer tapetat cu oglinzi ce -l reflect fidel din cap pân în picioare: puternic, inspirat, st pân al existen ei, adaptat superior unei lumi ce -l accept i-l sus ine. Doar una dintre oglinzi îl arat altfel: ea poart numele Mia Fabian i, dup trei sute de pagini de lupt , ezitare, neîncredere, farse de prost gust, co maruri vii, doctorul Minda intra în aceast oglind uman . Un critic int eligent (pe vremea aceea) a comparat romanul meu cu capodopera fratelui lui Th. Mann: Heinrich Mann: Dr. Unrat. Nu era lipsit de interes aceast compara ie, numai c drama expresionist a prof. Unrat care, pândind elevii de liceu ce se strecoar într -un cabaret, cade el însu i în triviala capcan a îngerului albastru, este coaja exterioar a procesului psihologic ma i intim i de o simbolic diferit în propria mea istorie. Era cât pe-aci s las balt Animale bolnave i s m apuc imediat de noua carte ce mi se p rea, cum am mai spus, mai expresiv , mai modern . Dar unul din asprele dictonuri ale mae trilor mei german i r suna ca o sentin : sfâr e te totdeauna ceea ce ai început. Toat via a a rezonat în urechea mea moral acest sfat, aceast porunc ² adeseori greu, aproape imposibil de îndeplinit ² i pentru c am r mas fidel acestui simplu i aspru model, poate, Dum nezeu se va îndura s sfâr easc ceea ce a început cu mine. Strângând deci din din i, blestemându -mi principiile, am terminat Animale bolnave ferm convins c a doua zi m voi apuca de noua, arz toarea tem . Au trecut îns cinci ani: lupta grea pentru publi carea Animalelor bolnave f r t ieturi, cariera Äfulger toare" profesional i politic , România literar , regia unui film de autor selec ionat de francezi la Cannes, declara iile publice i demisia mea la Paris împotriva începutului dictaturii, reîntoarce rea, pentru unii, uluitoare în ar , pierderea (binecuvântat !) a posturilor i privilegiilor mele sociale, a casei i a oric rei retribu ii, intrarea brusc , brutal , aproape fericit în starea de Älepros social", de marginal (ce va dura ap roape dou decenii) iat condi iile ideale pentru tratarea în deplin libertate interioar , într -o radicalitate moral în sfâr it recâ tigat , a ceea ce numesc eu prima mea tem major . Ca o r splat a unei justi ii în sfâr it prezente, aproape Ägâfâitor" de prezent , te mele Ämari" s-au aglomerat apoi una lâng alta într-un lan ce, i pân azi, m umple de uimire: la dou luni dup ce am sfâr it

VI

L
îngerul de gips mi s-a Äimpus" începutul Buneivestiri (25 decembrie '72), a urmat apoi Don Juan (o iute prefigurare a pânz ei mari ce urma s se numeasc Amfitrion), Drumul la zid i, în fine, trilogia Amfitrion. îngerul de gips a fost scris în satul 2 Mai de la începutul lui iunie pân la începutul lui septembrie 1972. Cum nu fusesem primit la Congres ul scriitorilor ² nici unul dintre colegii mei nu a protestat la aceasta, dar eu nu port pic nim nui ² am fugit de la Mogosoaia unde mi se d duse, provizoriu, o camer i, în patru luni, am scris cele ase sute de pagini ale c r ii, fericit de noua libertate socia l , i mai ales moral , câ tigat , p zit la intrarea în sat de un securist jovial care în ultima parte a sejurului meu la 2 Mai a îndr znit s se mut e chiar în curtea ranului la care locuiam. Ziua duceam o existen tipic estival , m îmb iam împreun cu prietenii mei î n Marea Neagr , bucurându-ne fals îngrozi i de armata meduzelor ce n p dise în acea var 2 Mai -ul i Vama Veche i nu ne feream s ridic m liba ii la faimosul restaurant ÄDobrogeanul" împreun cu cei care nu se fereau s stea la mas cu mine: Al. I. tef nescu i Nina Casian, Maria -Luiza Cristescu, Virgil Mazilescu, Dan Lauren iu, Daniel Turcea, D. epeneag, Liviu Ciulei, tân rul i necunos cutul pe acea vreme Virgil T nase i înc al ii câ iva. Seara, la ora zece, m retr geam în c m ru a mea unde în ciuda vremilor vitrege (sau, mai tii, fantastice!) aveam mereu în rezerv o lad cu vin ro u simplu i aspru de Dobrogea i unde primeam vizitele unor prieteni: Constantin oiu i so ia sa Karin, Dumnezeu s -o ierte, Al.

Paleologu i tân ra sa so ie, Lucian Pin tilie, sau splendizii mei prieteni, arti tii plastici Vasile Gorduz, Silvia Radu, Tana Maitec i înc al i câ iva, nu foarte mul i. La zece seara îns stingeam lumina urmând ca dup patru ore de somn s m scol, totdeauna f r ceas, la ora dou diminea a i s încep fericita lupt cu îngerul. Dar, ca într-un roman de Dostoievski sau Th. Mann, printre atâ ia vizitatori simpatici i umani s -a amestecat i... diavolul. într -o sear , la nici o jum tate de or dup ce am stins lumina, am auzit o b taie în u , a m deschis i m-am trezit în fa a unui tinerel, îmbr cat civil, care s -a recomandat a fi ofi er al Ministerului de Interne, i -a spus numele, pe care l -am uitat, s-a scuzat c m deranjeaz i m -a anun at c superiorul s u, colonelul de securitate T b caru, ar dori s aibe o convorbire cu mine. ÄPute i s refuza i", mi -a spus cu un aer sportiv, probabil admirându-se pe sine în clipa aceea. L -am întrebat unde urma s aib loc întrevederea i, cum tinerelul mi -a indicat numele unui restaurant cunoscut din Mamaia, am fost de acord. Eram de vreo trei luni înapoiat în ar din spectaculoasa mea c l torie în Fran a i R. F. Germania, unde d dusem declara ii în pres i la radio atr gând aten ia occidentalilor increduli i care îl ineau în mare stim pe Ceau escu ² sau se pref ceau foarte bine de aceasta ² asupra schimb rii bru te de unghi în politica intern a României. Nu, nu am protestat contra comunismului ci doar contra înce putului dictaturii, fapt dramatic ce avea s singularizeze România între celelalte ri afiliate Moscovei din estul Europei i s -o

VII
proiecteze în dou decenii de co mar social i psihologic: ruina institu iilor, chiar i a celor comuniste, a colii, a cultu rii, distrugerea satelor, atacul tot mai brutal contra individului i a demnit ii s ale, schizofrenizarea aproape a întregii popula ii adulte. Imediat dup declara iile mele de la Paris i din Germania (unde am fost secundat de D. epeneag, Gh. Pitu , Dieter Schlezack, Monica Lovinescu, Mircea Elia de i doamna Cristinel, I. Cu a, Pierre Emmanuel, Hans Hartl i Dr. Ghermani de la Sud -Ost Institut Munchen, Acrivu din Koln, Noel Bernard i înc al i câ iva) organele de intoxicare ale securit ii române au lansat imediat zvonul c am fugit. De i am anun at ² mi se pare în Quinzaine litteraire, la ospitalierul Maurice Nadeau ² c m voi întoarce în ar , voind s dau prin aceasta greutate protestului meu, sau dac vre i revoltei mele (e adev rat, o revolt pe jum tate, dar cine a mai f cut -o la acest nivel în rile comuniste din jurul nostru?!) nimeni nu voia i nu putea s cread c am s m întorc dup ce un Petru Dumitrul i al i câ iva protestaser doar cu fuga. M -am întors îns , spre stupefac ia tuturor, în noaptea de 19 aprilie 1972, pe la frontiera Arad. Din clipa aceea am fost urm rit, s e în elege, de organele Äde resort" i în plus au fost lansate alte torente de intoxicare ale c ror miasme fetide, în zdren e, preluate cu grab ciudat , aproape cu veselie, d e unii colegi sau de necunoscu i, ajung la mine pân ast zi: Ädezechilibrat menta l", Äaventurier", Äagent cu sarcini speciale". Scenariul Ädezechilibratului mental" în primele luni dup întoarcerea mea a prins o anume, rapid consisten , iar r spunsul meu, singurul meu r spuns posibil, firesc ² de i paradoxal pentru unii ² a fost prop unerea unei structuri romane ti ample, solide, novatoare, înalt expresive. Pân la simbol. Aproape un an a durat lupta pentru publicarea manuscrisului meu îngerul de gips. i doi oameni au un merit incontestabil în aceasta: Marin Preda, directorul editurii Cartea Româneasc (editur a Uniunii Scriitorilor pentru a c rei înfiin are, în ciuda directivelor Comitetului Central, eu însumi am luptat aproape singur împotriva Ministerului Culturii i a secretarului CC. cu cultur i propagand Paul Niculescu-Mizil) i Georgeta Naidin-Dimisianu, de i simpl redactar la Cartea Româneasc (ea îns i urmând a fi expulzat din editur în ultimii ani ai dictaturii), unul din marii editori ai culturii române sub comunism, c reia îi datore z apari ia a înc dou c r i: Don Juan (1981), la numai patru ani de la scrierea ei i Drumul la zid (1984), la aceea i editur . îngerul de gips a ap rut în luna august 1973 într -o t cere total i o indiferen aparent . Tirajul (minim: 12.500 ex.) st tea în pivni ele editurii, Preda neîndr znind s -l difuzeze, în timp ce unii creaser o comisie i un Ädosar" al romanului din partea Consiliului Culturii, iar al ii preg teau Äcampanii". Al. Andri oiu scrisese un atac fulminant în Scânteia contra mea, atac oprit în pagin din ordin de sus, d in Äviclenie de sus", deoarece Ceau escu, în excelente rela ii cu lumea occidental , a intuit c nu era în favoarea sa s creeze un scandal în jurul u»ui tân r i celebru scriitor care -i punea în discu ie noua sa politic . De altfel asta urma s fie, timp de dou decenii, Äinova ia" sa politic , marea sa abilitate fa de ceilal i colegi ai s i conduc tori din Est: o aproape liberal politic extern , cu unele lovituri

vin
diplomatice surprinz toare ² sus inerea Israelului, a liderilor arabi, a social -democra iei germane aflate atunci la putere, a Chinei ² îmbinat cu o strângere tot mai accentuat a Ä urubului" în politica intern . O cvadratur a cercului, stupefiant i neveros imil pentru unii anali ti occidentali, convenabil îns unor lideri politici ci nici ce în elegeau s -l foloseasc pe tot mai paranoicul nostru ef de stat în demersuri i afaceri aparente i ascunse ce mergeau de la intermedierea unor conflicte politice ² Africa Central , conflictul din Vietnam, pacea Beguin-Sadat, pân la cinicul fu rt i spionaj industrial. în acele s pt mâni de august, directorul tehnic al editurii, Gheorghe Iacob, Dumnezeu s -l odihneasc , l-a convins pe Preda s difuzeze cartea. ² N-am primit ordin s-o difuzez, moncher\ ² Dar nici nu a i primit ordin s n -o difuza i, i-a replicat Iacob. i astfel, cu ajutorul unui excelent tipograf, cartea a intrat pe t cute în libr rii. Nu s -a permis nici un anun al lans rii, iar în curtea editurii Cartea Româneasc , la ora difuz rii romanului, în afara unor securi ti fals plicti si i în fruntea c rora trona zâmbitor Vasile Nicolescu nu mai era aproape nimeni, nici m car prieteni foarte apropia i. Am dat totu i o mas la restaurantul ÄBolta rece" la care au participat Marin Preda i so ia sa, Paul Goma i so ia sa, Dan Lauren iu, p arc Ileana M l ncioiu, Sorin Titel, I. Dr g noiu i, cu siguran , Vasile Nicolescu, lichea superioar , Dumnezeu s -l ierte (Dumnezeu iart i pe lichele!), poet veleitar i snob torturat îns de o abjecta poft de putere, intrigant de curte f anariot , maltratând cu brutalitate cu foarfecele sale însângerate de metafore, sute i sute de versuri ale poe ilor adev ra i din întrea ga Românie. i apoi, t cere. Iar dup aceast t cere prelungit , fals , a izbucnit furtuna: patru ample articole scrise la comand , în patru mari reviste literare, care desfiin au romanul i pe autor Valeriu Râpeanu, Aurel Martin, Ov. S. Crohm lniceanu i Ion Iano i. Cel mai bru tal a fost bineîn eles sluga fanatic a partidului, Râpeanu. Cel mai cinic: Crohm lniceanu. Profesorul Iano i i-a luat atâtea rezerve în atacarea c r ii ² care bineîn eles nu coincidea cu Ämarile idealuri socialiste ale comunismului" i al c rei final, mai ales, în spe ultima f raz : ÄUn salt între dou mor i" indica, dup spusele respectuos -indignate ale rece nzentului, un Ämesaj str in lumii noastre", etc, etc, ² încât fa de tonul brutal cinic al celorlal i trei articolul s u mi s -a p rut aproape o curtoazie. Radu Cosa u mi -a dat num rul s u de telefon i l -am sunat Ämul umindui" pentru tonul s u urban i, în ciuda rezervelor clare politice, men ionarea numelui lui Dostoievski. Peste mai bine de un deceniu, Ion Iano i urma s r spund galanteriei mele sco ându -mi din impas masivul meu poem epic Drumul la zid pe care, de i avea bunul de tipar de aproape ase luni, Äforurile" nu îndr zneau s -l pun pe pia , i a f cut totu i ceea ce un critic important face rareori: mi -a f cut o vizit acas , dl. Iano i, i mi -a oferit spre lectur referatul s u la Drumul la zid înainte de a -l înmâna autorit ilor, mul umindu -mi în vorbe calde pentru bucuria spiritual ce i -a cauzat-o lectura romanului meu. (Un singur critic avea s -mi mai fac acest dar: Nicolae Manolescu. într -o sear târzie de mai 1977, cu ochii sclipind de bucuria complicit ii i a revela iei

IX

capodoperei, mi-a citit cronica sa la romanul Bunavestire ce urma s apar în Româna literar i avea, peste câteva zile, s -i atrag suspendarea cronicii literare pentru un timp i, mai ales, s -i nimbeze fruntea sa de mare critic cu acea aureol rar în lumea nec reatorilor: riscul i suferin a pentru îndr zneala în afirmarea adev rului). Lupta mea donquijotesc împotriva naturalismului în proza român î i g se te, pro babil, prima expresie în îngerul de gips. i poate n-ar fi nepotrivit s vorbesc despre sinceritatea acestei c r i, dar nu în sensul imediat, direct, al acestui cuvânt: mai degrab a putea vorbi despre sinceritatea unei voca ii. De i ne afl m în fa a unui story realist, a câtorva personaje distincte ce respect marile reguli ale realismului secolului trecut, îngerul de gips este mai pu in sau mai mult decât o carte realist : e o halucina ie tematic . Degradarea, decaden a, dec derea doctorului Minda a fost i capcana (realist ) în care au c zut rarii critici ce s -au aventurat în exegeza acestei c r i. Nu faptul c nu era

recomandabil din punct de vedere politic s comentezi aceast ultim carte a lui Breban i -a împiedicat pe criticii importan i români s se aplece asupra ei ci, cred eu, ‡' noutatea ² nu a temei, ci a trat rii ei ² i-a f cut pe exege i s ezite în abordarea ei. în fapt, discu ia putea fi simplificat , redus la dou elemente fundamentale: reflectare i simbol. De o sut de ani proza român , cea mare, cea Äna io nal ", cea social a slujit acelui ideal descoperit la începutul secolului tr ecut francez când Balzac i al i câ iva au descoperit c arta lor, minor , provincial pân atunci, o cenu reas a culturii, putea concura i apoi putea p trunde cu aplomb în hemiciclul valorilor maj ore ale artei: Äfiziologiile" sale o arat , ca i acele naive i încânt toare vanit i în care se închipuia pe el însu i ca om de tiin ² docteur en sciences morales se credea a fi ² i aceasta arat deja prestigiul pe care îl câ tigase nu arta ci tiin a în acel timp (1830). Idealul acesta, ce p rea, dac nu concurent tiin ei, oricum complementar, era idealul reflect rii. Din tinere ea mea, am fost nemul umit de acest ideal. O nem ul umire mai degrab temperamental , nu valoric . Ca orice mare ideal, el nu e perisabil, el poate fi doar tr dat. De altfel, mese ria mea, atât cât o tiu, am înv at-o slujin-du-l, i e suficient s amintesc fraza mea care sun ca un leit motiv m Don Juan: descrierea înseamn posesie. Dar era ceva în mine, probabil, înc de pe atunci, care era entuziasmat i nemul umit în acela i ti mp de acest grandios proces al reflect rii, al descrierii. Al imita iei. ÄImita i natura", spunea Shakespeare. Una din frazele sale cele mai criptice. Da, dar unde e natura? am putea într eba noi ast zi, la câteva secole dup ce acest Ämare romancier" a sfâ iat pânzele stilizate i splendid ipocrite ale artei medievale? Ce, care natur s -o slujim? De-a lungul întregii mele cariere am luptat nu numai pentru o coal de roman românesc, dar i pentru una problematic , ideatic , pentru un Äroman de idei", cum se zicea alt dat înjurai lui Lovinescu dar i al lui Ibr ileanu. (Acesta, ie eanul, o numea Äproz de analiz ", vorbea de Äproz de crea ie i de analiz "). Apoi, prin anii '30, a ap rut conceptul de Äproz psihologic ". Unul din vârfuri le criticii literare de dup r zboi m situeaz în contingentul celor care fac proz de analiz . Aceasta arat înc o dat încetineala, pruden a c u care exegeza în proza român se apropie de formele mai noi ale Äreflect rii"! Sau teama de o nou psihologie a artei, teama de a trece pragul acestei uria e descoperiri ce a fost i este realismul în art . Teama, mai ales, la noi, la români, de a nu ne sub ia geniul, de a nu l sa s se infiltreze viru ii corup iei Ämoderniste", teama ² înc atât de prezent , aproape vehement în ti nere ea mea literar ² c orice concept poate d una acurate ei specifice, c orice intruziune speculativ , no ional , distruge sau compromite genuinul inspira iei. Interesant, n u-i a a? ² cultura ca du man al culturii! Oare numai absen a în cultura român a unei mari i istorice coli filosofice s explice aceasta? Sau e o r zbunare a fondului nostru arhaic, cum o spunea Blaga, aceast pudoare de a p i pe ghea a conceptelor, elibera i dar i p r si i de fer mele leg turi autentice, de lan urile diafane i a proape vizibile ce ne in înc lega i, în istorie, în balad dar i în art , de râuri, de colinele ce ascund turlele m runtelor biserici de lemn, de Ärâul, ramul" lui Eminescu? îngerul de gips, ca în artele mar iale japoneze, lupt cu un du man folosindu -i armele: el vrea s înfrâng realismul, ceea ce noi în elegem prin aceasta (în secolul trecut francez prin naturalism se în elegea realism), folosindu -i mijloacele i, poate, întreaga -i, prestigioasa -i tradi ie. Nu, tinzând spre simbol în îngerul de gips nu am tr dat nici o clip realismul clasic (sau critic cum îl numesc unii). Suntem poate prea aproape de marile cupole epice ale lui Balzac i Tolstoi ca, în toat onestitatea, s putem neglija pur i simplu Ämetoda lor ". Dar, folosindu m de uneltele refl ect rii înv ate de la ace ti mae tri i,în primul rând, de acea tiin ce într -o clip de z p ceal ne împinge pe soclul dumnezeirii (am numit arta creerii personajului), descoperii în straturile de fund ale spontaneit ii mele artistice o alt n ecesitate. Nu mai mult, nu mai adânc, nu mai înalt: altceva. Ä Und mich ergreift ein l ngst entwohntes Sehnen nachjenem stillen, ernsten Geisterrich." i eu am resim it, ca i autorul lui Faust, aici, la gurile Dun rii, aceast veche, lini tit i grav , aproape u itat nostalgie spre imperiul spiritului! Iar pentru noi, acest imperiu era capacitatea romanului, a ceea ce numim astfel, nu s se autodep easc ci pur i simplu s înainteze, s continue a fi în uzura enorm a genurilor literare. i, în secolul nostru, un Marcel Proust i un Th. Mann au avut aceast îndr zneal p ind, ambii, pe noile continente lunecoase ce cu zgomot asurzitor se ridicau din apele posibilului în arta noas tr ce a devenit atât de central , de responsabil . E posibil de a interpreta îngerul de gips numai în cheie realist . Nu a fost numai pruden a autorului, aceea de a se asigura de solul artei clasice romane ti dar i o luciditate a specificului, siguran a c , o dat descoperite, acele arme ale reflect rii ² nara iunea,

XI

tipologia, atmo sfera, cochet ria cu istoria, i altele ² sunt înc suficiente s Äimite" acea natur de care vorbea tat l lui Prospero: dar o dat cu îngerul de gips am sim it c proza român merit i trebuie s intre sub zone mai ample, mai expresive. Evident, acest ro man e o lung , aproape o ioas , aproape pedant , descriere, enumerare a treptelor pe care cade un Ätrup" uman, a a cum în Evul Mediu meridio nal era aruncat câte un trup în canalele Vene iei. G. Horodinc , într -un interesant studiu, a observat c dr. Minda semnific o dram tipic sub dictatur : incapacitatea unui om de merit de a se realiza. E posibil, aceste drame existau, i ele au i fost par ial tratate în proza anilor '80. Dar îngerul de gips vroia s fie altceva: o adaptare prin dezadaptare. Nici m car o Ämiddle Ufe crisis"... ci un dialog dramatic, aproape romantic, cu ideea de adaptare, atât de scump secolului în care tr im. Adaptare i suferin , iat dou elemente excesiv fals legate î n vremea noastr . Dac suferin a este pivotul uria ei construc ii dostoievskiene, noi sim im, nel murit dar tenace, c acest Shakespeare al vremii noastre nu era în primul rând interesat de adaptarea social i nici de variantele i dramele ei. Nu, la Dostoievski suferin a este atât de teribil de sincer , de cople itoare, încât cu siguran ea semnific altceva, ea ne arunc peste hotarele lumii i normelor în care tr im, ne trimite într -un exil al ideii absolute, în acel imperiu al spiritului, în zona aceea eleat unde nimic sau aproape nimic nu se schimb . Unde omul e gol, e acela i, tânjind dup el însu i, corupt de ideea dumnezeirii. Poate acest model îl aveam în cap aplecându -m cu grij , cu r bdare, asupra bietului Minda ce tr ia un reflex uman simplu: acela de a nu fi îngropat într-un mormânt de lux. El se detrac heaz , face gesturi necugetate, nepotrivite carierei sale cumin i pân atunci, e aproape suicidar, î i face r u sie i. La sfâr itul c r ii stâ singur, i ultimele pagini îl descriu proiectat parc într -o rela ie oniric sau de final de film polonez: singurul s u corespondent este un fel de sobol, de obolan care pare a -l fi urm rit într -un labirint simetric pe întinderea periferic a unui maidan sau loc de de arje menajere. Minda nu încearc m car s în eleag , el încearc s fie. Autorul însu i nu face cea mai mic încercare de a- i în elege eroul. El îi descrie pur i simplu falsa c dere, într -o complicitate care nu este cea a în elepciunii ci a intui iei. Intui ia unui sfâr it de secol, intui ia noilor drame ale omului sub cele aparente: politica, r zboiu l, banul. Drama singur t ii celui ce continu s fie. Buc, iulie 1997 NICOLAE BREBAN

TABEL CRONOLOGIC 1934 1 februarie. Se na te la Baia Mare Nicolae Breban, fiu al lui Vasile Breban, preot greco -catolic, i al Constan ei Breban (n. Bohmer). 1940 Familia Breban se instaleaz la Lugoj, unde tat l viitorului scriitor func ioneaz în cadrul Episcopiei greco catolice. Nicolae Breban urmeaz coala primar i liceul la Lugoj. 1948 Regimul comunist interzice cultul greco-catolic i impune desfiin area structurilor ierarhice ale acestuia; devenit mirean, Vasile Breban î i asigur existen a ca mic industria (posesor al unor mori, mici fabrici de ulei etc). 1951 Din cauza originii sociale, Nicolae Breban e exmatriculat din liceu, cu interdic ia de a se înscrie la vreo alt coal din ar .

1952 Termin liceul la f r frecven , la Oradea, unde lucreaz ca func ionar. La începutul verii, dup examenul de bacalaureat, merge la Bucure ti pentru a se înscrie la Universitate, la Facultatea de Filosofie. Nu este admis, din acelea i ra iuni din care fusese eliminat din liceu. Se angajeaz la Uzinele 23 August, unde urmeaz cursuri de calificare ca muncitor. Lucreaz o lun ca sudor electric, apoi, ase luni, ca strungar -fier. 1953 Intr la Facultatea de Filosofie Äm sluind actele", dup cum explic în Confesiuni violente. Dup o jum tate de an, subterfugiul fiind descoperit, este exmatriculat.

xm

1954 Din nou înscris la Filosofie, la Bucure ti. Dup câteva luni aban doneaz studiile în urma unei îmboln viri grave. 1956 Student la Cluj, la Filologie (limba i literatura german ), încearc , în anul urm tor, un transfer la Bucure ti, f r succes. Exmatriculat a doua oar de Ath. Joja. 1957 i anii urm tori. Posesor al permisului de conducere, valabil inclusiv pentru categoriile de vehicule grele, utilitare etc, Nicolae Breban nu devine ofer de taxi ² contrar unei legende bizare ivite ulterior ² ci lucreaz la garajul Ministerului Finan elor, pe un post m runt ² implicând r spunderi administrativ-organiza-torice. Uneori, de serviciu pe garaj, noaptea, duminica sau în alte ocazii, utilizeaz câte o ma in a garajului pentru câte o plimbare cu prietenii (Nichita St nescu .a.). Duce o existen marginal fa de structurile institu ionalizate ale vie ii literare din epoc , î i consacr timpul liber unor lecturi fundamentale, din marea literatur universal (în special german ), filosofie etc. în acela i timp face sport de performan ² atletism ² i î i creeaz o anumit imagine, pu in comun , dac nu cu totul ciudat în epoc , de Äplayboy" intelectual. Iat câteva rânduri, din Confesiuni violente, despre perioada respectiv : ÄAcei ani au fost ani de lectur . Sigur, uneori eram speriat. Toat tinere ea mea a fost înmuiat în spaima social , în spaima de viitor. îns , cu incon tien a i cu vitalitatea vârstei, nu z boveam prea mult la asta. Nu sunt un temperament ulceros (...), v d mereu partea bun din lucruri. F ceam sport pe vremea aceea, atletism. La Oradea f cusem box. (...) Dar citeam mult, f ceam curte unor domni oare dr gu e. Eram mult mai liber decât colegii mei de genera ie, care erau înregimenta i în acele abatoare care se chemau universit ile staliniste." Frecventeaz un cerc informai de prieteni, de tineri cu preocup ri intelectuale i literare ² din care unii vor deveni, ca i el, scriitori: Nichita St nescu, de care îl va lega o mare prietenie, Matei C linescu, Cezar Baltag .a., ² i, în general, mediile tinerilor litera i tocmai afirma i sau în curs de afirmare. Se distinge, în colocviile XTV neoficiale din aceste cercuri (în care chestiunile erau discutate în mod cu totul heterodox fa de Äcomandamentele" lansate de oficialit ile epocii, de dogmele Ärealismului socialist"), ca un sus in tor energic al înnoirii concep iei despre crea ia literar , ca un adept al primatului esteticului. în aceea i perioad , a fost dus de Ilie Constantin la reuniuni ale unui cenaclu literar patronat de UTM, acolo i -a cunoscut pe Florin Mugur, Grigore Hagiu .a. Ulterior, Nicolae Breban s -a apropiat i de Dumitru epeneag i s-a Äaliat" cu acesta. 1961 Debut, cu schi e, în Gazeta literar . Din anii aizeci i pân azi, Nicolae Breban a colaborat la reviste literare sau culturale ² Gazeta literar , Contemporanul, România literar , Luceaf rul, Steaua, Vatra Româneasc .a. cu fragmente de proz , texte eseistice, publicistic etc. 1965 Are loc debutul editorial, prin apari ia romanului Francisca (Premiul ÄIon Creang " al Academiei Române). 1966 Apare romanul în absen a st pânilor. 1968 Apare romanul Animale bolnave (Premiul Uniunii Scriitorilor). Cartea înregistreaz un frumos succes de critic i de public, deopotriv (avea s fie reeditat în anul urm tor), consacrându -l pe autor ² deja remarcat pentru cele dou romane anterioare ² drept unul dintre cei mai importan i prozatori ai momentului. De-a lungul celor aproape trei decenii care au trecut de atunci, scriitorul i -a p strat i consolidat, prin scrierile ulterioare ² f r îndoial , inegale, dar remarcabile f r excep ie ² un loc proeminent în ierarhia valorilor literare actuale. 14-l6 noiembrie. Au loc, la Bucure ti, lucr rile Adun rii generale a scriitorilor; sunt alese prin vot liber i secret, organele de conducere ale Uniunii Scriitorilor. Nicolae Breban este ales în Biroul Uniunii Scriitorilor. 1969 Are loc pre miera filmului artistic de lung metraj R ut ciosul adolescent (scenariu: Nicolae Breban, regia artistic : Gheorghe Vitanidis). XV Scriitor consacrat, bucurându-se de apreciere cvasiunanim , Nicolae Breban este ² în epoca de relativ Ädeschidere" a oficialit ii comuniste fa de problemele libert ii de crea ie, de încurajare a competen ei i valorii ² Ämobilizat" i Äpromovat" politic: devine membru al PCR i, la al X -lea Congres al acestuia (6-l2 august), e desemnat membru supleant al Comitetului Central. 1970 Scriitorul este numit la conducerea revistei România literar (figureaz ca redactor- ef începând cu num rul 20/1970). Pune mult suflet în activitatea de conduc tor de revist , se str duie te s dinamizeze, conform concep iei sale, publica ia, s o transforme într-un factor de influen constructiv în via a cultural a rii.

Procuratorii. pe care se a tepta s -l prezinte cinematografia despre actualitatea româneasc i. iar în iulie. în contextul manifest rilor legate de jubileul sus-amintit. cu contribu ii publicistice. volum alc tuit de Ovidiu Pecican în 1986. în Confesiuni violente. cu ocazia festivit ilor prilejuite de jubileul PCR (8 mai). în traducere. cu ocazia proiec iei filmului. Apare romanul Bunavestire (Premiul Uniunii Scriitorilor). demisia de la XVI conducerea României literare i acord interviuri presei occidentale. 1972 Se întoarce în ar . în semn de protest. ca i de impunerea ei aten iei interna ionale. Pând i seduc ie i Amfitrion (format din trei volume). Popovici i N. acel episod: ÄCeea ce i-a în elat pe unii a fost faptul c am tratat ideile lui Farca uneori cu aerul c eu sunt partizanul lor. în loc s iau distan fa de ideile unui personaj. C l tore te apoi prin Italia. Peste câteva zile. îi adreseaz autorului repro uri violente. a Epistolarului ² eseul Tinerii corifei (Paris. numit de autor Äpoem epic". Cartea apare cu di ficultate i provoac un atac de-o mare violen în plenara CC. Apare Confesiuni violente. în revista pe care o conduce. nu mai ocup nici o func ie oficial i se dedic cu totul scrisului. texte de atitudine. nu p r se te definitiv România. Astfel s-a întregit. la Editura Flammarion. Titlul i concep ia revistei i se datoreaz . contrar aparen elor. reluat în toat presa de partid i cultur .i publica operele în str in tate. Demonii m run i. sie i î i refuz postura de opozant politic radical al regimului de la Bucure ti. cuprinde romanul Don Juan din 1981. în special la Paris. octombrie 1987). dar de i dobândise. fiind preocupat în primul rând de realizarea propriei opere. oferind astfel. De i sprijinise ac iunea lui Goma. Don Juan apare. semnalat de T. Iat cum explic scriitorul. Apare masiva trilogie romanesc Amfitrion (I. Ceau escu. 1985 Apare în Fran a. II.. în Fran a (Editura Flammarion). 1981 Apare romanul Don Juan. 1990 Tot mai prezent. Pân în 1976 nu i se mai permite s c l toreasc peste hotare. înc din 1972. E icanat de oficialit i în leg tur cu încerc rile sale de a. nu se autoexileaz . ca în orice roman postmodernist. sub titlul generic de Don Juan. a c ror apari ie sub form de carte este iminent . idilic. Scrie noi romane pe care le public în ar . care. filmul este reprogramat la alt sal i privat de girul oficialit ilor. 1994 Apare O utopie tangibil . în dezbaterile de idei i în coloanele presei literare i culturale din ar . un fel de ÄNicolae Breban par lui -meme". Ovidiu Pecican a ales fragmente pe care le-a structurat în acest volum. în absen a st pânilor (En l'absence des maîtres). XVII 1984 Apare romanul Drumul la zid. Alberta). care lansau ceea ce avea s fie n umit de massmedia din Occident Ämica «revolu ie cultural » a lui Ceau escu"). dup 22 decembrie 1989. adaptare cinematografic a romanului Animale bolnave. Filmul displace Elenei Ceau escu care consider c aspectele de via evocate nu se conformeaz tabloului Äoptimist". în traducere. din iunie '77. piesele de teatru B trâna doamn i fluturele i Culoarul cu oareci (reprezentate scenic sau radiofonic în ar dup 1990). 1988 Apare în Via a Româneasc ² în urma public rii de c tre Gabriel Liiceanu. în Fran a.) asta a fost o noutate stilistic . 1977 Nicolae Breban sus ine luarea de pozi ie a lui Paul Goma. v dind n zuin a unei superioare pedagogii socio-culturale (precum seriile de eseuri For a exemplului i Riscul în cultur . 1992 Apare volumul de versuri Elegii parisiene. tot în mai. î i prezint . Bunavestire (L 'Annonciation). cum face autorul clasic. criticând politica regimului Ceau escu. director al s pt mânalului Contemporanul ² Ideea european . are loc edi ia din acel an a Festivalului Cinematografic de la Cannes. în mai." 1977-l989 Face lungi c l torii în str in tate. Cele trei p r i . dup cum remarca Irina Petra . tot la Flammarion. Din convorbiri ale lui Nicolae Breban ² dezbateri purtate împreun cu personalit i literare sau culturale. în traducere. Printre colinele verzi fusese inclus în selec ia oficial . la Paris. în care romancierul î i exprim simpatia i pre uirea pentru Ägrupul de la P ltini ". 1973 Apare romanul îngerul de gips. 1971 Are loc premiera filmului artistic de lung metraj Printre colinele verzi (scenariul i regia de Nicolae Breban). interviuri acor date unor ziari ti etc. i cet enia german . ² publicate în pres de-a lungul anilor. dup cum a xvm 1996 explicat autorul. 1980-l981 Nicolae Breban scrie. 1991 Apare romanul Pând i seduc ie (scris în 1976). în traducere. exclusiv prin valoarea estetic . aflându -se la Paris i luând cuno tin de m surile de în sprire a dirijismului ideologic introduse în ar (Ätezele" din iulie 1971. oper de memorialistic i profesiune de credin totodat . Nicolae Breban este prezent la Cannes. carte-interviu: o seam de m rturii (Äliterare. Dar (. întâlniri ale redac iei cu cititorii etc. o monumental macrotrilogie ² sau Ämega-trilogie" -. Public .. Prev zut ini ial a fi proiectat într -un cadru festiv.Organizeaz dezbateri substan iale. îi apar opere mai vechi. serie nou a Contemporanului. Fusese exclus din Biroul Uniunii Scriitorilor i din PCR: marginalizat de autorit i. Nicolae Breban devine. eu am intrat în pielea lui. III. politice i biografice") formulate de scriitor într-o suit de convorbiri cu Constantin Iftimie se articuleaz într -o autobiografie selectiv . 1983 Apare în Fran a.

c o cuno tea chiar. toate acestea îl impresionaser nepl cut. precum i de femeia din fa a sa. Victor Ne ore cu^care îi controla sau repara uneori cele câteva aparate din casa sa. ca i cum ar fi stat în fa a unui caz serios. cu mâinile lungi. Cazul femeii era simplu i ea ar fi putut s se adreseze i unui generalist..i treaba. ale Ämegatrilogiei" nu reprezint un continuum narativ (e vorba în fiecare caz de alte personaje.. când doctorul î i odihnea fa a într-un surâs pe jum tate.m. în timp ce îi d du cele câteva recomand ri. Pacienta (ultima din acea zi) se a ez pe scaunul din fa a biroului s u i îi dict cele câteva date conven ionale pe care Minda le trecu în registru. deschise u a cabinetului. apoi intr Lauren iu. Sora se întoarse în cabinet. Iar pescarul trece-n luntre i în ape vecinie cat ² Fondul m rii. înc p ânat . lucru care îi displ cea. inegale ca amploare. apelând la întreb ri scurte.. la chiuvet . Dar cel lalt strig din u : ² A tept." Eminescu. fundul m rii M atrage în adânc. voio ia ei nefireasc .d... Femeia plec . probabil o fost pacient . lipsit de spiritualitate. din ii frumo i.. talia u or îngro at etc. maniera de a-l privi.). Ecce homo PARTEA ÎNTÂI Ä. ro cat . dar particip toate la dezvoltarea unui ambi ios proiect auctorial': revitalizarea i Ärescrierea". r gu it): ² Pe Icju l-a i mai rev zut? Minda o privi f r expresie i ea repet : ² Pe Nestorescu. concentrându-se asupra diagnosticului. pe mâini. i când o analiz . ochii mici. cu o dup -amiaz petrecut cu vreun an i jum tate înainte în casa-atelier a unei cuno tin e. eroarea este la itatea. f cu doctorul i î i aminti de cine era vorba.. cu oarecare încetineal voit . II în fereastra despre mare St copila cea de crai ² Fondul m rii. dar curând.componente. figura lui Ceea.Wieviel Warheit etr gt. Eseu despre stratagemele supravie uirii narative de Marian Victor Buciu. tehnician radio. un timbru cald. am un ziar la mine! i surâse. monosilabice. felul în care lungea cuvintele.. pl tind o tax la policlinica special (de i diagnosticul i l -ar fi . simple i eficiente automatisme. ² Ai venit? f cu Minda i voi s se ridice. Sora trecuse deja al turi i Minda o auzi cum se schimb . Eroarea/credin ei într-un ideal/nu este obtuzitatea. termin . i înc în primele clipe ale întâlnirii lor. Deodat o auzi spunând (o voce surprinz tor de pl cut . deoarece orele de serviciu nu se sfâr iser înc . fruntea mic . din simpl obi nuin sau cult al propriei profesiuni. p rul des. de alt Äintrig " . i Minda îi f cu un semn amical cu mâna. a marelui mit modern european al lui Don Juan.Irrtum(² derGlaubeans Ideal ²) ist nicht Blindheit. wieviel Warheit wagt ein Geist? das wurde fttrmichinimermehrderdgentUcheWertmesser. i ea îi r spundea cu oarecare voio ie deplasat . vii. Postuma Ä. Irrtum ist Feigheit. gânditor. scriindu-i re eta. cu o degajare parc for at sau insolent . numele ei (de data aceasta asociat cu altceva. O dat sau de dou ori i se p ru c o mai v zuse undeva.Cât adev r suport . chiar i cele medicale). perla i. O che ma Fabian VolumiuX i în clipele când î i schimba halatul i se sp la îndelung. fondul mirii Fur chipul ei b lai. în el st ruia reziduul unei senza ii u oare i nepl cute.în timp ce ea se reîmbr ca. p strând aceea i voio ie deplasat i.. dar Minda.a. în spatele ei. stând în picioare în fa a ei. fundul m rii Ah! de mult un chip i-arat . i Minda î i propuse s nu -i spun nimic. rujate cu vulgaritate. i ² Aha!. Acum. figura rotund . buzele groase. Din nou i se p ru ceva cunoscut în fiin a din fa a sa. dintr-un simplu exerci iu de voin . cât adev r îndr zne te un spirit? Aceasta a devenit pentru mine tot mai mult adev rata norm a valorii. într-o viziune cu totul original . o privi mai atent: mijlocie de stat.. care ar ta cu adev rat sfâr itul unei zile Äpublice" i prezen a prietenului. î i d du seama c ea venise s -l consulte în mod inutil.." Fr. î i d du seama c felul în care se mi case acea femeie.. o uit chiar i pe ea. Intr o femeie. i sora urât . fix. de alte împrejur ri. Apare volumul exegetic Breban. p str aceea i fa impenetrabil i gesticula ia lent . Se rea ez apoi. uit acest lucru. Nietzsche." 1 sept 1969 7 iunie 1972 L ² Mai e cineva? întreb doctorul Minda. nepoliticos. poate. dar în timp ce se ridic s o vad . în timpul consulta iei. O f cu încet s vorbeasc . sprâncenele desenate gros. Apoi o privi: era o femeie în jur de treizeci. cu ceva nepl cut în toat fiin a ei. ÄSpre castel vrodat ochii N-am întors i totu i plâng ² Fundul m rii. aceast prim impresie se terse din mintea lui.

umblând cu non alan . Mi c încet din umeri i continu s mearg pur i simplu. ² De ce?! se împotrivi Ceea. slab. ² Vii cu noi? întreb Minda. sim ind aproape frecarea înceat a oaselor de ligamente i mu chi. cu care oricum n -ai ce s faci. spuse Minda. r bd tor ca un câine. oprindu-se. trebuie s citesc înc ast -sear . asupra pl cerii de a fi lâng prietenul s u. Capul lui Ceea era urât.. pufnind în râs. s se târasc lin. ² îl cuno ti pe dQcj orul J irtasu? întreb Minda. De-aia nu vrei s vii? Lauren iu î i mi c u or umerii. propor ionat . ro indu-se cu rapiditate pe partea inferioar a fe ei. asupra serii care îl a tepta. i tia c Minda va înc erca mai degrab s -l dezve e de anumite Ämanii" ² cum era cea cu statul pe la cozi ² cu un didacticism înn scut decât s încerce s -l schimbe. compensatorii pân la urm ! Tu. borcane cu iaurt.. sau. lipsit complet de imagina ie. o femeie de o energie uimitoare. Lauren iu nu r spunse. r spunse Ceea. concentrându-se parc numai asupra pl cerii de a umbla. mama so iei sale. exact de aceea i vârst (sub patruzeci).putut pune orice doctor de cartier) doar pentru c îl întâlnise odat . cu inteligen a ta. m compromi i pe mine.. Era înc preocupat de altceva i era un fel al s u de a se odihni. i-apoi Bibor eniul e exact ce-mi trebuie. conferen iar la institut. aerul grav. i Minda râse i el.. înaintând al turi.. seara avea pentru el i un alt scop. cu nasul mare. în al doilea rând. Eu m duc i a a acas . se poate s apar . pe colo. f cu Lauren iu.. fluierând încet. pe ici. cu maxi larul inferior puternic. ce dracu ai instinctul sta plebeic?^/ Ceea t cea. contagiat de Ceea. avea trei copii. Reintrând în cabinet i apoi coborând sc rile al turi de Ceea.pentru c îl Äcuno tea". ner bd tor. Eu n-am avut-o. î i l sa întreg corpul s u sub ire i lung. o uit . prea puternic. i doctorul nu mai insist : ² Bine. Erau îns amândoi de aceea i vârst .. El i logodnica sa erau invita i la un coleg al doctorului... statul pe la cozi interminabile pentru orice fleac. cu examenele pe care le ai de dat. replic sec Ceea. în ceea ce -l privea pe Minda. dup p rerea doctorului. Era singurul prieten al lui Minda. Doar pielea foartea alb ... i-apoi zâmbetul s u pe jum tate vinovat. nepre uind deloc timpul etc.. feminin. sau s furi o singur dat . de la un magazin cu autoservire. dispersarea în atâtea griji m runte. ar fi fost mai potrivite cu asemenea îndeletniciri. cu capul Äfrumos". în jur de 1. îl acuza chiar pe Ceea de o anumit manie. statura masiv a lui Minda. cu astfel de corvoade. la un magazin cu lactate?! Minda spuse toate acestea cu veselie. So ia lui nu fusese niciodat Äsurprins ". totu i! insist înc o dat doctorul. ² S cite ti? întreb .. dintre care dou fete în jur de zece ani. jucat. zece cutii de scobitori. dar acesta era uneori f cut. cu umerii îngu ti. în timp ce se concentra asupra discu iei. i de aici doctorul deduse c lui Ceea îi f ceau chiar o anumit pl cere aceste Ätrivialit i".. con tient de sine.. ca s cumperi o jum tate de duzin de Bibor eni.. nu i de ceea ce spusese.i ironizeze prietenul. care se colora repede. saco e cu zarzavaturi etc. unde se d dea un fel de sindrofie muzical . am s dau un telefon LudjruleLs mearg înainte. cu mâinile în buzunare. casnice. pe jum tate doar ² chiar dac sunt perversiuni m runte. de reac ia sa. o anumit Äpenibil perversiune!" ² La vârsta noastr . ca o panic a propriei sale sensi bilit i. sprâncenele aproape ro ii. ² Nu. cu un fel de pudoare. m runt casnice. cu mersul s u elastic. a fe ei îi tr da sensibilitatea i o scurt spaim care i se ivea în ochii sp l ci i.) ² îl cunosc. doi din cei cinci copii ai gazdei urmau s se produc la vioar i pian în fa a asisten ei. ² Pariez c mai ai i câteva cump r turi de f cut. î i împingea cu lene picioarele sale lungi.. b ie esc. cu mâinile în buzunare. E ti idiot! Ce-s eu. pentru c tie toat lumea c e ti prieten cu mine (Ceea râdea din nou. ² Eu? întreb Minda.. . ple uv. bineîn eles dac suntem normal constitui i i am avut o adolescen normal . descoperind din nou felul de a se exprima u or Äbombastic" al prietenului s u. osos. E tipul semidoctului! ² Ia te uit ! f cu doctorul. Ceea era c s torit. de i în familia sa se aflau for e care. De aceea stau pe la cozi! Am o perversitate util ! ² Nu-i deloc util ! Te în eli! în primul rând. mergând în felul s u. sau s te îmbe i într-o sear turt cu primul imbecil întâlnit i cu câteva sticle din celebrul nostru Ävermut ro u". îi pl cea s . dup o scurt pauz .. Al turi... de Minda. pensionar de doi ani abia. rupte. cum le numea cel lalt. ² Nu pot s beau apa de la chiuvet ! replic serios Ceea. cel pu in. tu stai pe la cozi. în loc s pri ve ti m car o singur dat cu interes picioarele unei fete de optsprezece ani. înalt. s se mi te. pentru c Ceea însu i râdea. care putea fi v zut adeseori cu plase înc rcate cu ape minerale. una mi se pare c e i cusut de soacr -ta cu ceva a la aceea i nuan .. surâzând. privind în jos). surprinz tor de elastic. distrat. ² Vino. ² Pentru cei care au avut o adolescen normal ! relu Lauren iu. al doctorului d dea senza ia unui b rbat matur mergând al turi de un adolescent.80. cel lalt. ² S înv !. perfect plictisit.. ceea ce trebuie s recuno ti c e un început de perversitate.. câte o perversiune! ² glumise odat Minda. somitate în materie (era internist). mult mai important. i de aceea i în l ime. i în casa sa mai tr ia i o b trân . Minda începu s râd . balneolog? Te-ai v zut vreodat c rând plasele alea din plastic scorojit. Chiar tu mi l-ai recomandat. dealtfel mie-mi place s m culc devreme. Ceea râdea frumos. î i pierzi vremea. N-o s st m nici noi foarte mult.. la vreun aprozar. (Era gazda la care erau invita i.

aproape surâz tor. în care se putea înainta ca într-un tunel de sticl .M.. solid ca un glonte. reconfortant .. când se culca.. cei doi se întâlniser din nou. i Ceea vorbise câteva minute ² sau 10 fusese poate o jum tate de or ? ² despre cineva. cu privirea pierdut . ² De ce te prefaci c te intereseaz prostiile pe care i le-am în irat luni? întreb Ceea. se pare. erau de nedesp r it.. prost între inute. în l area câtorva cozi de topor. totul era mecanicitate i capacitate de munc .uman aproape i asta. trebuie.. împ r it de diminea de la. replic timid Lauren iu. muzical.. ² ad ug el dup un timp ² putem vorbi despre altceva. i o singur dat la o edin a organiza iei în liceu. ² O clip ! f cu Minda i.. c s-au întâmplat acelea i lucruri. f r s -l priveasc . C s toria întârzia ² de i cei doi se vedeau zilnic. chiar i pe mine. se sincronizau perfect. casele vechi. în sfâr it. sau aproape zilnic. un declin al zilei atr g tor. anotimpul nu se tr da în nici un fel.. un anumeJErejcu.. f r realitate. la f r frecven / ² se potriveau mult prea bine.i caute un alt prieten. unul singur: o logodn greoaie. obiectele. riscând o sear de ghea a Ludmilei ² s -l incite la noi am nunte. chestii de astea. Credeam c tu vrei s afli ceva! Lauren iu d du încet din cap. undeva în afara timpului. sau. prin care a i trecut i voi.? 11 . amestecat cu o sil autentic fa de propria sa dorin de a vorbi. '53. ce dura de aproape doi ani.. tiind foarte bine c gre ea i c Minda nu i-ar fi pierdut niciodat timpul cu lucruri care nu-l interesau. dar i. dar niciunde nu se recuno tea acest lucru.. De i se aflau într -un fel de extreme sociale ² Ceea era grefier . aproape cu brutalitatea cu care... citeam cursuri universitare de biologie i anatomie descriptiv . (Se aflau pe o strad l turalnic care cobora spre râu. i Lauren iu era singurul prieten adev rat al doctorului Minda. evident doar pentru câteva frac iuni de secund . foarte scurt. cei câ iva copaci de pe strad erau atât de limpede contura i de parc desenul lor vibra în acea intensitate sc zut . tr iau ca so i so ie . o figur pierdut în adolescen a sa. ceva care se opunea oric rui fel de tensiune. a crepusculului. era o înserare impersonal . Parc ai fi la un seminar în fa a tocilarului anului. dup ultimele dou ore de lectur din literatura vast a specialit ii sale. de chimie biologic . dup p rerea unanim .i debitez eu?! Minda d du din umeri i pornir mai departe. în mare. o sun pe logodnica sa i..T. f ceam disec ii i cântam la pian Hanonul. Nu iu prea mult s m folose ti drept lad de gunoi în care s . M rog. ² Voiai s -mi spui ceva. extrem de circumspect în rela iile sale extraprofesionale. nici tipul lor de rela ii. eu.. fire închis . cu capul aplecat u or pe um rul stâng. La telefon mi-ai spus c .s . al turi de J pi ietenia cu Ceea. i el i -o impunea cu siguran a. un început de sil fa de indecen a lui Minda. n -am timp! Dealtfel. Lauren iu sim ea acest lucru. în rest. peste pavajul pr fuit. ² D -mi voie! Putem s mai st m împreun o or . p reau decupate din carton. ² De ce? întreb Lauren iu. maladiv . i. Lauren iu d du încet din umeri. luaser masa împreun . ² O s se înfurie pe mine.\ ionarul de la tribunal era o insul perfect în existen a lui Minda. concentrat parc asupra celui ce mergea în el însu i. dealtfel. oprindu-se în loc i privindu-l pe cel lalt ² ce crezi c ai s afli de la mine? Ce fel de am nunte crezi c am s . pe care Ceea le absolvise la B.i amenin a s devie Äcealalt curiozitate din via a lui". ² Dac nu mergi. la Câmpulung parc ?! ² Fals! spuse Minda. se opri lâng un PJT relefon public.. Nimeni din subalternii sau colegii s i n -ar fi b nuit limbajul lui Minda din întâlnirile sale cu Ceea. evident. ase pân la dou sprezece punct. dar era ceva. ² E ti de tept. aproape o or . acolo. Era o vreme cald . i cel care f cuse toate astea nici m car nu p rea s . Eu am s . un fel de entuziasm sincer care ne-a prins pe to i.. Prietenia cu func . ceva mort i lini titor. rezervat . am s -i dau un telefon Ludmilei s se duc înainte. Era aproape singurul s u lux într-o existen înc rcat dej munc de înalt nivel. a ultimelor clase de liceu.. Era sfâr itul lui septembrie. o vacan de timp. spuse doctorul.. Totul era luminos i lipsit de relief. îi d du întâlnire ia familia Birta u. cu Ludmila Ogrin^stomatolog .i impunea personalitatea. într-adev r... de la începuturile adolescen ei. cu care caracterul i prestigiul lui Minda. lucrurile. nici m car Äde dragul lui". începuse s în ire prietenul s u i ar fi vrut ² poate de asta i prelungise prezenta întâlnire. ² i ce? ² f cu Ceea. într-un timp ca al s u.) Dup o scurt pauz : ² Eu nu vreau s aflu nimic. f r s -l mai asculte. al lui Ceea. ajungându-l din urm pe Ceea.. în afara domiciliilor înc desp r ite. ad ug Minda. trebuia s trec s o iau. la tribunal i. poate i mai pu in. Prin '48 i pân prin '52.i fi dat prea mult osteneal . f r mine. Cu câteva zile înainte. Eu am fost o singur dat la jude ean U. femeie cu aproape zece ani mai tân r . un individ probabil cu care ai cele mai scârboase rela ii ² Aiurea! f cu distrat Minda. Pe Minda începu s -l intereseze ceea ce. lucid . de tensionare. asupra celui ce se âra lin. Eu nu in seminarii. ' ii.. care. în rest. spontan.i ver i adolescen a ta nenorocit de la Caransebe parc . Existen a sa mai avea un lux. fad .. la invita ia lui Minda.i d dea cu întârziere examenele la Drept. ro ind.

Crezi c eu tiu ce era? Crezi c dac încep acum s . el i o întreag serie de filme psihologizante. fapte concrete.. în pavaj. comendatore?! ² i-l cânt. ² Aventuri sentimentale? spuse Ceea. aproape cu nostalgie ² la era un tip romantic. un lag r? ² Da.i fac o confesiune! ² F -mi! spuse Minda cu tonul s u sec. Dac vrei. a. dar Minda. Apoi spuse: ² Nu m intereseaz aventurile tale sentimentale sau fostele tale experien e postpuberale.. umple de noroi o întreag epoc istoric . Ai a a ceva? ² Da... cu confesiuni. Era o simpl gâsc . F .i c trebuie s m gândesc la ceva i nu pot decât dac -mi turuie unul la ureche. cum i se trasase i lui sarcin s fie... Cel pu in pentru Minda. ² Bineîn eles.... nu era nimic. care trecut?! Al cui?! ² Cine-i sta James Hilton? ² Un tâmpit! Foarte la mod pe la sfâr itul r zboiului. cum a i zice voi. po i orice. Pitina. n-am v zut! replic scurt doctorul.. mai bine. îmi tremurau umerii! Parc o chema Pitina. tibia prea scurt . ² Ce-i asta. Vrei s -mi cân i lag rul t u.i povesti trecutul e o simpl arlatanie. chiar jucat..i trecutul. idilizeaz . dar când se uita la mine.. hârâit. ricana Minda.. Falsific .. târnosit. ² Nu tiu. ² Bineîn eles! f cu Ceea i zâmbi privindu-l. Aiurea! Aventuri 12 sentimentale am acum.i cât mai repede autobiografia.. îi sim i mi carea buzelor numai din intona ie i nu mai avu nevoie s -l vad : privea jos. ² De ce s m cunosc pe mine însumi? Pentru c vrei tu?! ² Bineîn eles. calomniaz .. a fost un lag r.. po i s -mi cân i i un best-seller. ² Teorii! rupse Minda. ² Crezi c se poate trece ceva? f cu Ceea. livid i împurpurat în partea inferioar . spuse Ceea. tiu o gr mad ! in minte o fapt foarte concret din vremea acee a: avea cozile scurte. înseamn c trebuie s fi fost a a? ² Nu face nimic. Pitina de la nu tiu ce. Luni mi-ai povestit câteva fapte concrete. le-am v zut eu. iluminarea.. Bineîn eles. sau cum î i închipuia el c trebuie s fie un tip romantic.. care. ai fi bun de a a ceva... mai bine.Lauren iu îl privi i surâse: ² Ai dreptate. epene. ² A. cânt -mi o reclam . dealtfel i acum câ iva ani ap ruse moda asta. era aventurilor sentimentale abia începe! i s vezi ce -o s fie în cincinalul viitor! Pitina.. ² A.. îmi plac lag rele. gura prea mare. la! ² f cu Ceea. r gu it.. cârâit !. ² Ei. Numai s vrei. dup mutra infect pe care o faci. Vomeaz . indescriptibil..... cu zâmbetul acela de femeie. i Minda sim i. ² i pe tine ce te intereseaz s dau eu din gur ? ² N-are importan . meri i un lag r.. Cunoa te -te pe tine însu i. Cuno ti reclama pe telui congelat? ² Nu... pentru o Äconfesiune"..... ² S -mi fac autobiografia. nu v zu. i acolo ap ru capul urât al lui Ceea. Cânt -mi alta. Ce-i asta?! ² Nu conteaz . Eu sunt un om ocupat. f cu Minda.. uvoiul de nest vilit al trecutului. inegalabil. tipul cu fularul gri ve nic în jurul gâtului? ² A... i nici un fel de viitor.... sau cum îi zice! Ha. comendatore.. eroi cu amnezii totale sau par iale i -apoi. Ar fi fost grozav s fi avut pe vremea acee a aventuri sentimentale. Sau. Trebuie s ai calit i moral -volitive. Ceea f cu o schim plictisit : 13 L ² A. bineîn eles. f un imn de slav revolu iei!. asta a fi în stare! spuse Ceea cu seriozitate... nenorocit. Nu exist nici un fel de trecut! ² i nici un fel de prezent... brusc obosit. un lag r împu it.. cum cel lalt î i ridic încet sprâncenele sale sub iri i g lbui. ² i cu asta. . meri i asta. Ce-ai împotriva lag relor? ² Eu? N-am nimic. Cât mai e timp. cu Pitina? Ce mai era?. Ce era cu Treicu la. invent . vezi? Ce te mai fandose ti? D -i drumu'! Hai.. ÄUne si longue absence" i altele. era de neînvins. ai merita s . ² A. d -i drumul oricum. închipuie. ² D -i drumu'!. p rul sp l cit... Crezi c se în elege ceva? Crezi în prostiile alea literare â la James Hilton. deodat . c eu m fac c n-ascult. r spunse ov ind Ceea.. sau.. Minda a tepta ca cel lalt s continue. E ti exact tipul potrivit pentru a a ceva. d -i drumul! Cel lalt d du din umeri. ² Crezi c pot asta?! ² Tu.i în ir cum era. cu um rul întors spre el. ² Foarte bine.

l-a m turat de pe scena ei i a pus în acela i col . deoarece Keri-baci afirma c pe la unsprezece noaptea. Exact invers: am primit. Sau un asasinat. pur i simplu. începutul secolului XIX. lui Keri-baci. . la esen ?! ² Bineîn eles... c nu intereseaz . îns .. a a-i trebuie. dac nu se poate altfel.. ² Nu-i nimic. pe vremea aia se mai aflau în B.. sta e un nume.. un album de timbre. ² Hai. urm rind involuntar petele mari. pe ici. albastre. ridicând din umeri. lipseau dou p turi! Auzi ce dobitoc: s reclame dou p turi care cic ar fi disp rut! Nu-i nimic. ² Vezi c eu sunt prieten cu trei din profesorii t i. esen a da?!// ² M rog.-ului facult ii voastre. care curgea sub ei.. Dac vreau s spun retrograde.. ² Ce vorbe ti? Va s zic nu te intereseaz adev rul?! 14 ² Ei. ² Nu conteaz . s ne plimb m pe alei. d -i drumul j. las -las . tovar e.. ² Politic? Erotic? întreb serios Lauren iu. i dobitocul b trân n-a vrut. din care mi -am f cut rost de bani de buzunar vreun an de zile. vrei s spui? ² Nu-nu. atac la esen ! ² A. oricum. ² A a un tâmpit oarecare. spun eu.. formidabil! Mergeam cu to i bandi ii mei la cofet rie. ² Atunci un asasinat politic?. de piatr . po i s spui i adev rul. de ulei. ² Atunci cu o singur crim . pe când aveam vreo 12 ani. Era un unchi sta. l-am dat jos de pe capr i am mânat chiar eu c ru a. cum vrei. evident. de la suprafa a râu lui. ² Adic ce vrei s spui cu asta? ² Nimic. i ceilal i m stimeaz .² i la s fiu eu? ² Numai tu. Ceea începu s râd .. i cal. Numai eu? ² Numai tu! spuse sec Mindra.. care le regret . Pitina. pe aleile late ale parcului nostru! A fost un hai! S-a l sat cu un proces. n-ai nici o grij .... s ne plimbe cu rabla lui de tr sur cu tot în parcul cel mare.i o igar . nu conteaz . asta nu mai e o chestie modern : adev rul! Prin secolul XVIII. care nu ma v zut niciodat în via a lui.... un nume pe care -l tiu bine. spuse Ceea nehot rât.. i l -au trimis la dracu'. L-am dat jos pur i simplu de pe capr .. un bou! Odat . foarte bine! ² Da. unul din tia f r scaun la cap.. la esen ! Numai la esen ! ² Deci adev rul nu. Dac vrei neap rat..... cine tie ce maniac b trân.. 15 colec ionam timbre. comendatore. nu?.. sau.. cum vrei.. ² Cu droguri n-am.. ² Retrograde.. când i-am adus rabla înapoi. poate c a fi uitat totul. Sunt la f r frecven .. mai e câte un tâmpit... vechi.. Dac nu l -a fi inut minte. a a se zice. nu po i s în elegi. s crape ca o râm . pe urm i-au luat i tr sur . pe de rost. î i atrag aten ia. cu parapete largi. o ironie didactic ?! ² Ironie? S m fereasc Cel-de-Sus! Nu m intereseaz adev rul pur i simplu. de pe capr . f cu sec Lauren iu. nu te eschiva.. haleam o gr mad de torturi i-apoi închinam câte o tr sur public . f cu cu regret Minda i-l sim i din nou pe cel lalt zâmbind. i mai bine. ² N-am. Pitina.. pe mine.. lâng restaurantul . ca mo tenire de la un fel de unchi pe care nu l-am v zut niciodat . Mi-a l sat un album de timbre foarte bine garnisit... hî. i dac se poate i ceva cu droguri.. ² Politico-erotic. nu? Ei bine. care au disp rut bineîn eles acum i au ap rut ni te autobuze. fumând mereu.. Cu crime atunci... ² Ce-i asta. Istoria. ² N-am nici asasinat. Dar eu am f cut invers... larg. i p turi. Minda începu s râd i el încet. ce ea ce e i mai grav.. asta-i! De ce s m intereseze adev rul? în primul rând. Am spus tot ce-am avut de spus. am mai auzit ultima oar expresia asta. Râdea cu hohote.. Mi -a fi pierdut vremea cu disec ii. ² Aha.. da. seralistule! M intereseaz altceva! ² Nu sunt seralist. i-am cerut birjarului. din când în când... murdar . necunoscutul.. pe colo. ² N-am nici crime. asta e condi ia mea. în mahalaua lui nenorocit .. Inclusiv secretarul O. nu e modern. dar nu tiu dac era un adev rat complot politic. tr sura adic . aprinzându. se însufle i Minda. câteva pr p dite de tr suri publice. Cei doi st teau rezema i de parapet i priveau în apa tulbure. ² i ce-i acu cu comendatore sta? Ce-i tot dai zor cu. Se g seau pe un pod acum.. i dac te mai obr znice ti.. precis a fi uitat totul. spuse enervat doctorul.. se poate s fi fost doa r o înscenare.. spuse Minda. Am îns un fel de complot politic. folosit de ni te spirite conservatoare. care nu tie ce -i aia civiliza ia.B. nu m intereseaz adev rul. conservatoare..

pe minunata mea Pitina.. liceele reunite. de intelectuali. tii cum ne-am cunoscut? Ai s râzi. f r s m priveasc .. ea e fata-comisar. Ea a ap rut în cursul superior. nu erau interzi i.. astea sunt otii.. era câte unul. i eu. s te legi. îngr m di i în l zile camioanelor care ne aruncau i ne striveau unii de al ii prin hârtoapele acelor autostr zi i scandam lozinci. dar nu con tient. i-am i citit. urlam.. unde ap rea figura odioas a chiaburului. ce prostie. alta: ÄStalin i poporul rus. cred c o jum tate din sal se afla în culise: corul mixt..... dup aceea. o tensiune dubl i tripl .. în ni te birouri uria e. A doua oar .. dar i pentru con inut. dac n-ar fi fost ea... chiar cei mai pr p di i sim eau c se întâmpl ceva. era una.. ca un dobitoc. s vii diminea a la coal .i s ie i noaptea din cas . rezema i turti i amândoi de cabina ma inii.. pe vremea aceea în manualele colare! Chiar i Ovidiu. care striga: ÄM i tovar i. înfior tor de tineri.. cea social tensiona i pe aceia dintre noi care se n scuser având deodat vârsta de aizeci de ani. Ce interes a avea s iu minte atâtea tâmpenii? Cu ce m-ajut acum. probabil. ne-am întâlnit în campanii. luminate a giorno.. î i dai seama ce pr pastie! Era exact în anul una mie nou sute patruzeci i nou .. nu conteaz nici ast zi.. singurele. ÄMoskviciurile" au r mas. ca un dobitoc. foarte bun . c minele de ucenici etc. cum se chemau.. a zice. libertate ne-au adus" sau ÄAna. sau cu cele de la coala Normal . s poveste ti i mai ales s te la i înfrigurat de vârsta aceea fantastic în revolu ie. aveam to i ni te mutre de parc eram anarhi ti. chiar i b trânul Homer nu era reconsiderat i a avut i el noroc c . reunit din cele dou coruri ale liceelor. Dar ea a primit mâna mea. unul din cei ini ia i. fiii de mic-burghezi.. Ea e fiica Ärevolu iei". e fals! eram mai mult decât ferici i: eram exalta i. scrise de nu tiu cine.. prin praful uria r scolit de noi pe drumurile de la o comun la alta. trei ÄMoskviciuri". Pitina. de a ne întâlni cu cele de la liceul de fete. Era o adolescen în alt adolescen . Pitina. fusese i câteva ore al turi de câ iva colegi mai mari i. ca un zaharisit. am 16 exagerat. bineîn eles noi. i am întâlnit-o chiar în culise. s -l strângi în bra e ca un senil.T. copii lenini ti. într -una din l zile alea zbuciumate. din camion. Mai cite te cineva . Acas încasam ni te b t i fioroase... imagineaz . în ac iuni.. r spundeam: ÄNoi vrem pace. când stau la câte-o coad mai lungu . ranul mijlociu. va s zic a doua oar am întâlnit-o la teatru la unul din zecile de spectacole pe care le d dea liceul nostru.. în comunism. ca ni te pânze de cor bii. ce Petrarca! Recitam pe Dan De liu i pe Maiakovski. orfanii. pentru c erau ocaziile. la o manifesta ie la sate! Au fost organizate dou sau trei camioane cu voluntari.. ranul s rac. în revolu ia mondial . a. cu al i câ iva. ne pl ceau grozav. D-aia. cu misterul acelei nop i albe lipite de coaste.. Când ne-am dat jos. cu voce groas . tia. jum tate dintre noi nu mai puteam vorbi. m car pentru o noapte. odat cu Ärevolu ia".M. unul din cei ale i. era o r gu eal fotogenic . chiar cu un tovar ! Se înfiin au organiza iile U.. unul. ba odat am jucat i într -o scenet cu ni te mineri în care eu pronun am foarte mândru tot timpul cuvântul pikham r. dup pofta inimii. Dumnezeu s -l ierte. uneori. s -i cân i un lag r. i-apoi a plecat cu colegele ei. n-a mai ine nimic minte. s-a vândut ca pâinea cald . dac ar fi fost. Pe cuvântul meu. S -l iei. 18 umblau cu nasul prin aer ca mânjii prim vara. Pitina. c ci noi eram tovar ii la care se r stea.. nu în eleg unele chestii pe care mi le explic Procedura civil sau nevast -mea!.ÄTraian". dar tia nu prea contau. noaptea.. la treisprezece-patrusprezece ani.. scârbos de tineri. noi eram viitorul i mai ales 17 prezentul. sau copiii g si i. bineîn eles.. a a. de care nu s-a sprijinit deloc. eram tineri. cel de b ie i i cel de fete. entuzia ti.... i eram ferici i! Nu.. bineîn eles i pentru idee. lucruri neinteresante.M. Cu o genera ie înainte. s râzi. tot la biseric ... a a se cheam ² atunci m ajut . Spre sear . scenete luate de prin îndrum torul cultural. fusese i... s zicem. f ceam de paz la sediu. uitasem. mai era i un liceu comercial.. i-a a îmi f cuse o favoare. în coli i. Dac n-ar fi fost ea... nu. singurul viitor al omenirii. i credeam în revolu ie. pentru prima oar în istorie.. chiar cei mai nesim i i. liceul lor. pur i simplu de-un nume.. nu r zboi".. s -l legeni. elevii se întâlneau la biseric i cu alta înainte. Am exagerat.. s stai la sediul jude enei U. nu-i a a? Bineîn eles. s -l morfole ti. i eu eram unul din tia. mai odihnit ca niciodat . ce Ovidiu. unde puteam s o întâlnesc a doua oar ? Tot la o manifesta ie! Ac iunile astea.. Ce Homer. Pitina. Eram cu adev rat voluntari. la carne nu m-ajut . aveam i un cor vorbit.. numai pe tine te am.. care atunci erau Äinterzi i"! De fapt. Noi.. de-un nume. puteau s umble noaptea i ziua. de la cele dou licee din localitate.T. pentru c ne produceam i cu mici scenete. a a am cunoscut-o. Sau pe Blaga i pe Ion Pillat. când a ap rut dup nu tiu câ i ani. cea ce era alt brânz . Mai ales c la Äape" nici nu trebuie s stau la coad . la carne? A.. ce vre i voi?" i noi. credeam în revolu ie. dramatizat ... o febr în alt febr .. mi-am dat i eu seama. tensiunea cea larg . colile profe sionale. i am plecat în campanie la sate. cei de la echipele de teatru.. era o lume în culise. pentru c ceilal i. am s rit primul i i-am întins mâna. nu erau înc Äreconsidera i"! Bravo lor! S v d eu cine i-ar mai fi citit pe urm dac n-ar fi fost. i -oricum. iart -m . Bezîmenski i al i clasici ai acelor vremuri. sau. dar asta nu conta. Sau.. eu eram într-a opta i ea într-a zecea. Luca i'cu Dej. bag spaima în bur-gheji". era cu doi ani mai mare ca mine. Ei bine. uite câte tâmpenii mai c pu eaz pe easta mea?. Pitina. Ovidiu i Petrarca am avut tot timpul s -i citim pe urm . ce zic eu.. Pitina. Am exagerat incon tient. câte paze la sediu n-am ratat din pricina prostului de taic -meu. tot de fete. s lipe ti afi e. cu secretul acelei nop i în tine. Când stau la Äape" sau la sifoane ² astea sunt cozile intelectuale. Câte ac iuni. de-un nume care nu înseamn nimic..

un fel de râs ve nic i senin. iar Ro ea auzise de Minda. el o trimisese înainte. am trecut cu adev rat i am citit pe sub banc nu La Medeleni de Ionel Al. violonist. Al turi de Minda. de 13. iar Velici. i Birta u era bineîn eles mai cunoscut pentru familia sa. lipsit complet de tact (lucru într -adev r dificil de suportat). era de fa . se retr sese di n înv mânt. o natur complicat . Dup ce se desp r i de Ceea. Cei dintâi interesa i în aceast întâlnire erau Velici i Ro ea. i. în conferin ele interna ionale str ine i interne etc. înv toare. dar întreaga familie respira un aer senin. di \ Velici... Ro ea. o manevr foarte dibace.. nu d duse dovad . numindu-l Ätipul semidoctului" i gre ind. dar având o calitate pre ioas . abia inându-se s nu izbucneasc în râs. cu o veche geant de piele scorojit etc. Birta u era eful unei numeroase i vesele familii (mai avea i doi b trâni în cas i o nepoat r mas de timpuriu orfan de ambii p rin i). c altfel nu pot avansa i nu .i pot pl ti ratele. împreun cu amantele lor.i seama c totul era un joc. Seara avea pentru Minda i un alt scop: trebuia s fac cuno tin a doctorului Ro ea. decât pentru tomografiile sale. prin câteva zeci de semne afectuoase i criptice. pentru c Birta u era unul dintre rarii oameni mode ti. Ast zi îi prezenta pe Dan. în primele minute ale întâlnirii lor. i. numero i i. Atunci când ajunse la casa doctorului Birta u. Copiii erau. traversând o mie de greut i. o prietenie pe care Ludmila. care ap rea i exista la el f r nici un motiv. al prietenilor lor. inutil i imbecil poate. i logodnicul ei. Gurgu Ivan. i cred c dac nu s-ar fi întors ea deodat i mi-ar fi vorbit. dar reconfortant între atâtea expresii gr bite. f r calit i individuale... se tia sigur. împreun cu so ia sa.. i dr. contrariat. f r excep ie. la o circumscrip ie. ea s-a întors. îngrozitor de dibace.i ceasul. pianist . dar constat curând... i Mireia. so ia doctorului era o femeie care râdea cu pl cere. era i al ministrului. de la noi. Un joc al ei. o suporta destul de dificil. s -l cunoasc de aproape înainte de a-l atrage în anturajul s u oficial. i apoi. controlându. în cri i de Ämarile" lor destine. însufle eau o mic colonie uman i reu iser . din diferite motive.. personaj foarte influent. dar. neglijent îmbr cat. la un moment dat am f cut o manevr de apropiere de grupul de fete în care se g sea i unde se aflau i doi dintr a zecea. politicoasa. care avea uneori un timbru strident. urm rise de departe în ultimii doi ani felul de a se comporta social. bineîn eles. acel aer era un dar cu atât mai pre ios cu cât se întâlne te rar. în loc s-o ia de acas . care nu erau înc Äreconsiderate". i vreo doi-trei nenoroci i de doctoranzi care î i scriu teza cu ei. ascunzându. la început. nu din cale -afar de dota i. i au citit atunci o gr mad lucrurile astea. toat lumea. Ea era orgolioas . câte un solo al fiec rui Ävirtuoz". c l torind cu un cal sau cu un faeton 20 de l ptar condus de un ran surd i inutil la munca câmpului peste livezi i coline. care. radia c se afla în centrul acestei Ä es turi". Minda tia c urmeaz s fie Äpescuit". spre norocul atâtor Äor eni" gr bi i. pentru c ea nu putea s l ase ner zbunat o asemenea neglijen . coleg de clinic . dac era un secret. Teodoreanu. dar iat c întâmplarea a vrut s -l a eze într-o clinic universitar . a a cum o genera ie înaintea noastr . pensionari senili. m runte i foarte concrete. care. cu adev rat senin. i voia. i ea era printre toate astea. Velici voia s se fac util directorului general. etc. dar era totdeauna Äa ei". director în minister. Äsemnat de ea". O. noi îns îi citim pentru c am trecut prin revolu ie. au citit La garconne i Pitigrilli i a a cum ast zi se cite te L'histoire d'O i alte porc rii sadico-fantastice. Poate în felu l . ci chiar pe Eminescu. dedi -cându-se familiei. mai avea 19 invitate dou Äsomit i": dr. cu atâta lume de fa . într-un mare ora . Gazda era un radiolog Ämodest i harnic". nu f cea îns eforturi prea mari s i le ascund i nimeni nu p rea.. Ro ea Äpescuia oameni". cu totul pe nea teptate.. D espre acest Birta u se pronun ase atât de drastic Ceea. chiar trufa . Aceast Äveselie blând " reu ise s-o transmit i familiei sale i acesta era secretul. pe care pu ini erau în stare s-o detecteze: un fel de veselie natural . de capacitatea sa deosebit profesional . Ludmila. bineîn eles. curgea i fâlfâia printre toate astea! Acolo. unii dintre ei. crispate. îl prezent cuiva i. lucru pentru care i venea lumea la ei i pentru care te puteai sim i cu adev rat bine acolo. bineîn eles. mai ales. dându. cred c mai manevram i ast zi peste scândurile acelea stropite cu ap . numai pentru c nu erau în manuale. plictisi i.. El ar fi fost ² împreun cu ai s i ² poate mai potrivit undeva. la cererea general . unde se zice c s-ar fi produs i Franz Liszt. conferen iar de medicin legal . da. pe Blaga l-am citit prima oar pe ni te foi b tute la ma in . Noi am citit pe ascuns numai litera tur bun . Minda f cu instinctiv câ iva pa i mai repezi. de nici un fel de indispozi ie ² a a cum se temea el ² fa de faptul c . de 11 ani.. cu teama c e în întârziere. ilu tri. fete i b ie i. profesor de dermatologie.Homer sau Thomas Mann în Occident? Aiurea. Dimpotriv . în sfâr it. director în minister.i mâinile masculinizate de munc .. i musafirul inteligent care avea norocul s intre în acea cas modest î i d dea destul de repede seama c aerul care plutea acolo i de care se l sa cu bucurie oricine contagiat exista i înainte i dup o astfel de Ävizit " sau Äserat " sau de fa cu un grup mare i simandicos sau numai fa de unul sau doi invita i. în câteva duete. Era ceva nepref cut. c nu e nevoie s se gr beasc . ea îi zâmbi. dar apoi zâmbi de pro-pria-i naivitate. Oda în metru antic i Glossa. din familia Birta u. câ iva bucheri. în clinic . stând câteva ceasuri în culise. se surprindea uneori pl când -o pentru aceast mândrie a ei. îl f cu s în eleag c raporturile lor sunt perfecte. veni la el. La început Minda sim i ceva vecin cu recuno tin a fa de în elegerea ei. întârziind astfel aproape o or întâlnirea sa cu Ceea. s dea o educa ie Äcomplet " progeniturilor lor. autoritatea real a lui Minda în colectivul catedrei. logodnica lui Minda. prea crispat de a avea invita i atât de simandico i. întâlnire programat i aranjat de un amic al lui Minda.

mic. Ea îl privi atent . Dar nu pentru mine! ² i atunci. încerc el un fel de compliment. i apoi r spunse sec: ² Sutien îmi cump r singur . care mai fusese însurat o dat . în orice caz e singura explica ie valabil ² pentru mine. Eu sun t printre pu inii oameni care Äte tiu". ² Care motiv?. ² De ce la toat lumea? f cu el cu un repro jucat. de ceea ce numea el Äincapacitatea de a alege" de care d duse dovad . So ia lui. ² Asta e adev rat. d -mi voie! ( i ea îl întrerupea nu cu vocea mai ridicat . ² Cum care?! Acela c te cunosc! Asta e o valoare pe care am dobândit-o greu. bineîn eles. u or: ² Ia uite ce bine ne în elegem.. ce vrei? striga el.. o dovad . ² Nu-nu. De zeci i zeci de ori. perfect [ rece ² asta nu trebuie s însemne c noi doi am fi o pereche ideal sau m car potrivit .i cump r un sutien.acesta se exprima demnitatea ei sau nevoia ei vital de a fi respectat . femeie care te -a intuit. la mâna mea! ² Da-da. ² Pentru c am umor. mirat sincer.. ea îi în elase a tept rile. dup un ceas sau o noapte înc rcat de ur . Minda ar fi iubit -o mai adânc. izbit de grosol nia lui. îl c uta chiar cu interes. drept. e un semn sigur al perspicacit ii.. viitoarea lui so ie! De i trecuse mai bine de un deceniu de la divor ul s u. dar so ia. în aceast leg tur ridicol pentru oricine. îns cu un început vizibil de enervare. eu sunt ocupat. dar i al tenacit ii mele. de zeci de ori. acas . nu prea tare. chiar în anii studen iei. Asta nu înseamn ² ad ug ea repede. du man i prieten în acela i timp. Eu. îl reg sea. iubitule! Tocmai acum nu ne în elegem.i cu aten ie igara. ci logodnic . se l sa. ² Care pretendente?! ² replicase el odat . ci cu un zâmbet al ei.. care ie i se pare c aduce cu dragostea! Grosol nia mea te înduio eaz ! Asta e o duio ie de proprietar. individ execrabil ce e ti!. ca i în acea sear . oricum ² a înc p ân rii mele de a sta lâng tine. gre ind m runt fa de ea. Numai la câ iva. ² Am s . peste dou luni începe s ning . Tenace e ti! ² Ia te uit ! Brut ! în loc s -mi admiri picioarele!. ce p rea atât de rezolut. ² Ai dreptate. exagerat de speriat.. ca ea s -i fie superioar . revenea la ea ² de i ea nu-l chema în nici un fel ² se l sa recâ tigat printr-un secret pe care nu-l în elegea prea bine. nu de amant. sedus. i.. de fostul s u mariaj.. Nu e decât una singur . E perfect exact: ÄCu pretendentele!" în spatele meu tu vezi o armat de femei. Ludmila avea un instinct sigur.. cel pu in. i divor ase la nici doi ani. în acest 21 sens. în ochii Ludmilei. Minda. Mai pu in trufa . lâng Ludmila. ² Bineîn eles. încrez tor ca un adolescent sau un îndr gostit f r vârst . de domni oar jignit sentimental... sigur de inteligen a sau poate de instinctul ei. de i sim ea perfect c accesele ei erau false uneori. s -mi ia locul i ansele la Ämâna ta". realmente bine dispus . oricum singura . aceast Äincapacitate de a alege" de care el vorbea i acum uneori prea mult i prin care încerca s explice logodna lor întârziat (de i. tu s -mi iei un mantou de blan . ² Ascult . râzând. Nu cu totul.. scuturându.. ² E pl cut s tiu c sunt proprietarul t u. generoas . afar de Minda. La cei care trebuie s tie. la o mârl nie de a ta eu î i r spund cu alta. se r zbuna în cele mai felurite i însp imânt toare forme. pentru c era o bun lupt toare. Poate chiar dimpotriv ! ² De ce râzi! întreb el.. trebuia s însemne altceva. îi f cuse scene dispropor io nate. i nici m car pretendent . s fii o partid . Äs pluteasc ". de ghea .i dau ie banii. dar pe care. atente la cea mai mic gre eal a mea.) Tu e ti convins ² alt aspect îndoielnic al b rb iei tale! ² c e ti o partid grozav ! ² Ce scârbos. în singur tate. l murit. Aceast spaim exagerat . pe jum tate furios... ² Sau s . tandr . înfrico at de prea marea ra ionalitate i organizare care domnea în via a sa. dar ar fi p r sit-o mai repede. se a tepta. i Minda. sau c voi fi în curând.. calm . w pentru el. Dealtfel. Ea îl privi o clip . ² Eu? d dea ea u or din umeri. Dar aceste note false o ajutau s supravie uiasc lâng b rbatul dificil care era logodnicul ei. a unei tr s turi feminine în caracterul s u. am s spun la toat lumea c tu mi l -ai cump rat. care îl scotea din s rite pe doctor. camarad bun oricând. cu un început de ro ea pe tâmple: ² Fals. râdea el de ast dat . poate singura.. Eu î i in piept. în schimb. O tendin neb rb teasc de a se l sa cucerit. în fiin a sa. spre mirarea sa. Äconvins". i nu f r a o examina tot timpul. i asta î i d probabil o pl cut jen precardiac .. Minda era înc speriat. f cea el. la mâna ta cam mare. 23 ² Aceasta va fi una din ocupa iile tale de c petenie. 22 ² Absurd. care i -a inut piept. riposta ea.. un fel de cochet rie cu pretendentele la Ämâna lui". pufnea el. se în elege.. Pentru aceasta i pentru striden ele la care ea nu voia s renun e. Minda râdea din nou. ² S nu ne juc m cu cuvintele! ² i-o t ie ea bine dispus ... . el n-o f cuse niciodat ) era. dar tu e ti într-adev r o partid . Pentru c i tu ai umor.. i ea o afirma f r menajamente.

persistent. în timp ce discuta cu el ² Velici era un bun specialist i un om inteligent. întinde ca un tu movul acela pal. cu sutele!) î i erau indispensabili. nici un cuvânt îns despre Ämojicia" lui i Är zbu narea" ei. a logodnicei sale. l sând -o pe ea s Äcontinue". care se st pânea perfect. în drumul spre cas . Da. î i invent o verv care-l uimi i fermeca pe Velici. i asta era feminitatea ei. pentru c . Velici îl aborda pe Minda i. primele secunde. dar numai câteva secunde. Ar fi fost timpul ca ei doi. La scurt timp dup terminarea Äconcertului". Ro ea. i Minda spumega (zâmbind mereu. De i schimba probabil amabilit i cu favoritul ministrului . replic el reflex. nimeni dintre milioanele de b rba i sau de femei nu l-ar fi putut înlocui pe cel de fa . Tr iau o or ² un timp când ceilal i dormeau. pentru Minda. luminând abia în semiîntuneric. Ceva rece. str duindu -se s nu par mai prost decât cel lalt i reu ind. sclipitoare ale din ilor m run i i albi. Minda zâmbea mereu. abia sim it rece. unde el o conduse. se Ämodific " pe nesim ite. i încântat. a teptând. cu trupul gol. Din clipa aceea totul se tulbur . capul ei frumos i mândru i-l inea cu o anumit elegan aplecat pe un um r sau altul ² ca s atenueze diferen a de în l ime dintre ea i partenerul ei? ² întreaga ei inteligen rece. se reliefar calit ile sale de om de lume. obosi i de dragoste. întârziind acel timp al nim nui. a teptând. Bineîn eles. difuzându-se. o prinse în bra e i o s rut cu adev rat. se încrunt abia sim it. atât de suav. în doar câteva minute de când discuta cu el. pe jum tate sau pe sfert acoperite de cearceafuri. 25 i. Velici reînflori. El veni lâng ea. încât î i pierdea orice nume. cu trupurile lor frumoase. dar el o lu la el. unt i felii de salam ieftin) i fiecare se g sea cu un pahar desperechiat. cu umerii pu in prea la i. sim ir întârzierea aceasta a lui Minda. antic. de ce evident?! ² ea. ascultând cu o ureche intern ca ea s se trezeasc din nou sau nu. dilatându-i sexul pe fiecare centimetru p trat al fiin ei ei vizibile. cu din ii frumo i. se Äfluidifica" vizibil. De i era evident c nu putea s -i plac un b rbat ca Ro ea ² evident. Minda nu o f cea îns . Directorul din minister era un b rbat scund. el privea i îi ordona apoi gesturile pe sfert cu mâinile-i frumoase. delicate i neutre. Velici manevr în a a fel ca Minda împreun cu Ludmila s se g seasc fa în fa cu Ro ea. f r expresie. apoi. privirea ei ascu it se voala i acum privea cu întreg trupul. Ea d du din umeri. cu o ciudat ascu ime. Minda i Velici. formidabil chiar ( i Minda aprecia acest lucru . într-un fel ciudat. o atinse cu mâna pe p r. ferici i c sunt împreun . s fac o jum tate de întoarcere i un pas. apoi. comunicându-le lor. conturul c rnii ei prindea un reflex mat. pe gur . i se iubir i b ur împreun . preferând compania lui Ceea. ironic cobora acum în corpul ei. i Ro ea ² dintr-un bun instinct. începu el însu i o fraz lung . P rea o paia în fa a cuplului Minda-Ludmila. apoi o s rut . la câ iva centimetri de um rul logodnicului ei. sigur . i acest lucru deveni cu atât mai evident în fa a casei ei. a a cum se umfl o b ic de plastic fixat la ventilul unui mic compresor. u or r ut cios (un zâmbet cu care Velici se resemnase). cele dou grupuri se reunir . celor doi treji. dar c utând unul. în fa a acelui tir continuu de artilerie. cu un început de chelie. pe urechea stâng . de rece i de exact. fericit . tr ind miracolul unui interes comun i atât de profund. Fuma în continuare. cumva.privindu-se în ochi. f r leg tur cu ce se vorbea. nelini tindu-l). înc tinere. o pasiune înc f r scop. ajungând la scopul propriu-zis al întrevederii. observând c Velici încetase s vorbeasc . i Ludmila îl acapara din nou pe cel lalt. ca între b rba i!). r spun zând scurt frazelor Ludmilei. ajuns printr -un fals hazard acolo. cu o foarte scurt ezitare..i simt sângele în artere ² pentru c se juca cu sângele s u. Ro ea. în clipa când se s rutar de r mas bun. o pensul nev zut . sângele orgoliului s u ² deveni sclipitor.i expresia fe ei care-l ap ra). cu siguran . dar foarte vizibil pentru el. în iubirea lor mai tân r dup acea Älupt " neexplicit . se instala îns între cei doi. tiind c în clipa aceea cel pu in ( i astfel de clipe fuseser cu sutele.el. cei doi logodnici f cur o gr mad de remarci interesante sau nu despre seara lui Birta u i despre cei de acolo. Velici se usca brusc. i ea îi r spunse. foarte vioi. Minda îl privi la început cu o oarecare neîncredere ² ca orice b rbat înalt pe unul mic. iritat. o stare ciudat de a â are! ² o or . dezgolit. de porcelan. cu brusche e aproape.. ferici i oricum. se întoarse spre. Ea îl chem sus. informat ² doctorul putu s constate cu un zâmbet mic (pe care cel lalt nu putea s i-l explice) c 24 logodnica sa Äse r zbuna deja" pentru Ämojicia" pe care i-o f cuse în acea sear . în timp ce se serveau ni te sandviciuri s r c cioase (cu past de pe te prea s rat . ca trezit dintr -o abia sim it hipnoz . un zâmbet fin. urm rind reflexul infra-gesticula iei ei pe chipul u or împurpurat al consilierului. zâmbetele acelea neutre. când buzele sub iri i vii se întind i dezgolesc u or vârfurile umede. aproape curios. mental. f r s scoat un cuvânt. sub ire. pe care le inea în fa (în fa a ei i a lui. iar peste corneea ei albastr . ca i despre alte lucruri. întreg trupul ei înalt. dar ce proprietate!" în timp ce r spundea lui Velici. dar era. de evolu ia ei. To i patru. tulburat de pasiune. îl amuza s . la un Äscotch f r ghea ". Minda i cu Ro ea î i f cur o reciproc Äbun impresie". t if suind goi. ² A vrea s tiu ce gânde ti acum? o întreb el privindu-i profilul. cu o fin discernere a nuan elor sociale. cu unghiile roase la degete. pe obraz. ca în fa a unei lame de esut viu. umplut cu vin ieftin. el îl accept . îl amuza acel joc. i din nou î i aminti fraza ei: ÄO încântare de proprietar!" ÄSe poate. sau din polite e? ² se adres în primele minute Ludmilei. nepierzându.Ludmila îl privi din nou drept. i atunci. ca s se apropie de cei doi. Ea încerc un s rut rece. imediat. Ii pl cea ca el s-o priveasc din profil.

Sau aceia dintre ei sosi i de cu sear i care dormiser pe sacii înc rca i. Strâns. mul umi i c fac înc ceea ce au f cut ^o i mo ii lor. mereu prezent în fa a ochiului. cu mult prea simplu. de societatea în care tr iau. pentru c geamurile se colorau deja. soseau acum. în firesc. a lor. aspre i absente totodat . A vie ii care îi a tepta dup aceea. erau abia privi i. strâns. un alt firesc. Pentru c acolo nu se vindea i nu se cump ra nimic. s priveasc fe ele acelor oameni. f r nici un Ärost". Era o form a libert ii pe care o sim eau confuz cei doi. De ce s se mai culce? Mai aveau nici dou ore pân s plece la lucru. stingerea sau scurtcircuitarea trupurilor lor ca dou filamente verticale. str mo ul nostru viu. timpul era nelini tit. un fel de 28 flori ale lui. naivii simplu. o civiliza ie care î i sfâ ia înc marginile de mâinile acelea aspre. Durat a îns i. mai precipitat . Da. cump r tori. se trezeau acum. o alt natur . dibace. profesorilor de la institute. ale singuraticului. legumele crescute de ei în dosul casei.dincolo de carierele lor sociale. cu inutilele flori. f r s tie de ce mai vine. una din pu inele care înc nu fuseser desfiin ate i unde. inferior. i atunci aprinser ultima igar . de form . i se culcar s doarm . Toate aceste no iuni. se îmbr car i ie ir s dea o rait prin mica pia din apropiere (la vreo zece minute de mers pe jos). cu siguran . p strând înc urme din p mântul str bun. el aducea fructe care cre teau f r p mânt. aceste zeit i grave i posomorâte erau negate cu violen i nep sare i ele trebuiau s se nasc înc o dat . o alt istorie. Cauza lui era pierdut . ÄMarfa" lor. muncitorilor. un hazard care le era prieten i care le surâdea i ei alergau pe cele dou ine al turate în viteza ame itoare a dou garnituri paralele. el aducea c p âni proaspete de gulii i varz pe care le culegea din r sadurile sale de flori. pe care nu o în elegi. venea. Când plecar .. Ce aproape erau acum cei doi de ace ti oameni pe care nu i-au întâlnit niciodat . al turi de femeil e lor sau de o b trân . ceva confuz. a celor care î i de ertau cu mi c ri tremurate. Sexul lor opus i atâtea alte întâmpl ri / din existen a lor genetic i social îi apropiaser i îi p strau al turi. infinit plastice. aspre. v ruite în alb. ci a vie ii îns i. astfel ca dou mâini de la dou ferestre opuse s se poat prinde i ine strâns.. dou secunde. înc [ al turi. apoi alunec u or în stânga. fructe i legume cu r d cinile în aer. în aceea i frac iune de timp. ci parc se ridicau lent i \ leg nându-se în aer ca tra i de un m t sos elicopter. o revolt împotriva planetei. a vie ii fire ti. privindu-i.. a nu tiu c rui gest din nu tiu care diminea când duci absent cana la gur . de orice politic i de orice religie. cu o persisten inexplicabil . a accidentelor de teren. de civiliza ie. a celor ce intrau în istorie. Era o noapte de iubire prelungita. de care ei nu aveau nevoie! ² în ciuda vitezei. Un ir lung i complicat de Äcoinciden e fericite" se întâlnea în grupul lor statuar. dincolo de politic i religie. pentru c se p rea c cei doi nu aveau nevoie de el. Nu reu ir îns . a a cum i noi iert m gre i ilor no tri. nu va( întârzia s vin . printre care cei doi întârziau. tr ir strania / senza ie nu a unei îndep rt ri pe orizontal . de care nu aveau nevoie. . cu siguran . 27 Ludmila o stinse îns la jum tate i se ridic s fac un du rece. Nici unul din cei doi nu era copil de ran. Trupurile lor al turi erau ca dou filamente în incandescen . înjur tramvaiele i ma inile se înte eau. senine. f r voia lor. un rest din ei i din noaptea lo r ² a lor. mergând s respire aerul legumelor proaspete. care. mai panicat . mecanica lui îi cucerea tot mai mult pe cei doi logodnici întârzia i. profund materiale. care se înc rca de scopul lor. concret ca o bil de o el ² sfidarea nu a mor ii. Se ridicar amândoi. sau doar în sil . Ciudat. Minda i Ludmila se îndreptau tocmai c tre ace ti oameni. prietenului nostru. nearanjate în vitrine. militarilor. arzând într-un vas invizibil. într-o absen ce dureaz o secund . l sar îns . o absen din gând i din carnea acelei zile fire ti. i siluetele acelea îmbr cate pestri . incredibil. o alt logic . Spre diminea stinser veieuza. tiranice. tot mai jos.. ce str bat. împotriva ideii ei fixe. celor m run i. vie. Dar moartea aceasta era în nic ieri înc i apoi clipa lor fusese ² rotund . i când într -unui se atenua acest sentiment. la aceast or . odihni i de acea noapte de nesomn. D -ne ast zi i pâinea noastr cea de toate zilele i ne iart p catele noastre. oricum. aveau totu i nevoie i se temeau chiar de semnul s u amical pentru c în el îi a tepta propria lor degradare. dincolo de 26 vârsta lor chiar. cu veselie. aceea i frac iune de spa iu. ranii din împrejurimi cu zarzavaturi i fructe proaspete. cu siguran . pentru c pia eta \ r mânea. un ritual ca o fosil a unei alte existen ei ranul venea înc la ora . cump rar un kilogram de mere i respirar aerul legumelor proaspete. De i. o particul de neexpropriat ² în pia et . indife ren a lor zgomotoas începea s se fac sim it . în momentul în care plecar . Ora ul se trezea. erau profund lini titoare. s fac efortul de a se na te înc o dat . se petrecea un ritual. ! tot mai gr bit . ca un inel care se îngusteaz . cu precizie. în logicul cel de toate zilele. se sp lau la vreo gur de ap ce ie ea din pavaj (sau la furtunul vreuneia din armata femeilor f r vârst ce cur au rigolele cu jeturi de ap )_ i î i aranjau apoi marfa lor pe tejghelele de ciment. în goana aceea f r scop ² exista cineva. reumanizarea lor. ceea ce nu vor face str nepo ii lor. Minda i Ludmila se plimbau f r rost printre tejghele. care i se pare inutil . a istoriei. strecurându-se printr-o armat de intermediari Äagricoli". cel lalt i-l reaprindea. în paralelismul acela incredibil. cei înc otr vi i de iubire. care se opunea somnului. a istoriei i a nat urii. Care ochi? Numai al lor. mai departe. aduse ora ului ² i pe care ora ul le primea cu atâta suspiciune! ² aduse func ionarilor. sacii lor pe tejghelele acelea de ciment v ruit. se leag n i se mic oreaz . din care fusese supt aerul social. acel pumn de rani. i acel înc era o victorie împotriva mor ii. era ceva în ei.

a decaden ei.. cu totul inutil. din nou cât p-aci s pun telefonul pur i simplu pe mas i s-o lase pe Elvira (soraef ). i ele se dovedeau insuficiente la avalan a tot mai mare de volume care se adunau pe masa de lucru. ce dracu. de i nu-i st tea deloc în obicei. ceva ce nu distinse foarte bine. autori de istorie antic de la sfâr itul secolului trecut (Gibbon.. auzi: ÄM ironizezi". într -un moment de neaten ie. Faima sa crescând de bun diagnostician. apoi rudele ² îngrozitor de multe rude! ² apoi din nou un amic (?). i se f cea leg tura telefonic acum i cu.. închis în laboratorul s u. de la cuno tin ele i colegii pe care-i cunoscuse acolo sau cu care coresponda. necrezând. pe care de ani de zile i-o dedica laboratorului j clinicii i Äliteraturii". mereu politicos. Beletristic sau. cu o scrisoare de la miile. s descurce ceea ce ea îns i încurcase. cu cine are onoarea. îl pasiona acum.. schizoide. un fel de polite e scrâ nit . dar îl interesa totu i reac ia luia ² ei bine.. s trimit acas . ceva.. pe m sura planetei vizibile atunci pe care o posedau i c reia îi atinseser limitele. ÄCum a a? ² auzi el ciripind la cel lalt cap t ² nu a i auzit de doctorul Ciulin?!" a a. Ävoce blond "!). un om pe care nu-l mai v zuse de vreo doi ani. i se r spunse / (era o f emeie) c e o Ävoce blond ". în prieteniile i capriciile lor ultima glorie a imperiului. cineva cu care dracu tie când. se pare c persoana nu era singur . ÄCum". Mommsen) aproape nu mai ajungea s citeasc . i i se r spunse prompt. i atunci auzi deodat foarte clar: ÄMia Fabian". o curc . de data aceasta foarte distinct: ÄVolumnia Fabian. Asta era culmea! Cine era maha-l lagi a asta care îi tia num rul de la clinic ?! S spun despre ea îns i c e o Ävoce blond "?! Ä i cum te nume ti mata drag ?" insist el calm (auzi. colegi... etc. f cu el. i în minutele în care. în sfâr it. când auzi stupefiat de dincolo: ² Ei. Ceasul de pe masa sa de lucru indica ora unu f r cinci minute. ap reau Äfuriile" sale c nici Äast zi" nu reu ise s se retrag . ce -i cu nebuna asta. stimate domnule. un fel de mirare lung . cuvântul: Nestorescu.. Imperiul roman... ei bine. greci. i l -ar scuti de grija de a alerga la dracu în praznic. pentru c . de la. ca i acum. Cât p-aci 31 s trânteasc receptorul. perioada târzie.. domnule?! Nu. vai. evrei.i vie a doua zi s . dezvoltând în orgiile lor. care. ceva a a cum se spune prin romane: Äîncântat de cuno tin !" sau: ÄSunte i un om deosebit de inteligent!" sau: ÄMi-a f cut pl cere cuno tin a dumneavoastr !". Acum nu-i r mâneau decât orele serii pentru! lectur . începuse s -l intereseze de unde poseda fiin a aceea telefonul s u de la clinic . i alte porc rii de felul acesta. tocmai când se apro pia un asemenea sfert de or de Äfurie a remu c rii". alexandrinismul lor monstruos. erau înc prea vitali etc. enorm.. chiar un prieten (?). Apoi auzi. ² Ei bine ² f cu Minda. când a citit re eta pe care mi -a i dat-o. perioada aceea de aproape dou ore dup vizit . de i f îl flata. ² Ei vezi ² se auzi gângurind de dincolo ² acuma m i ironizezi! Când dracu ajunseser deja la. i se d du din nou leg tura i la început nici nu în elese bine cine era la telefon. apoi înc un distins coleg. eu o ironizez pe ea! . in i veni i cu unele recomanda ii etc. iar de dincolo ceva. v mânca i i voi între voi.. Afl . au creat un fin de siecle fantastic. dar c reia îi d duse. parc i un chicotit.în ultima vreme îi ocupa toate amiezile. ce a zis distinsul domn Ciulin când. zecile sale de mii de cuno tin e. nu m mir defel. îl f cuser s fie ceea ce erai ast zi. pe care-l p zea ca pe ochii din cap. Devenea tot mai mult un Äspecialist împu it". multe din ele venindu-i din str in tate. în sfâr it. mieunat . cum? Ciulin? Cine -i Ciulin sta? întreb el. istoria cezarilor de la Augustus. personalit i fascinante. în crimele i lecturile L 30 lor. tocmai acele! dou ore zilnice. s lucreze. cum se f cea în timpurile civilizate. plictisit bine deja. Minda se afla înc la clinic . i iar i mai ap rea un telefon i apoi înc unul. dar atunci. s salveze acele dou ore pe care înainte de a fi Äcelebru" izbutea s le fure celorlal i i care. lui Ana -neni (femeia lui de cas ).... sl biciunea sa. îi p rea r u. o damigeana de vin bun. Tâmpi ii îns trimit zeci de sticle de licheur. istorie i mai ales istorie a ntic . i î i f cea planuri detaliate de lectur laic pentru concediul viitor. în goan dup un vin dup care s nu. Când întreb a doua oar . egi pteni. cu vreo s pt mân în urm .. reu ind în sfâr it s se elibereze din tirania sclavilor lor erudi i. natural.i omori cu toporul singurul prieten care te mai suport pe lume. obosi i de mitul puterii. terminase de aproape o or vizitele i d duse câteva consulta ii unor cuno tin e. dealtfel. cum zicea el însu i zâmbind.. c acest ÄCiulin" e un internist cel pu in la fel de bun ca mata. i atunci se lumin totul. care era deja lâng el. probabil d duse mâna i îi spusese dintr-o nenorocit de bun -cre tere ² cel mai odios lest mic-burghez pe care-l c ra înc cu el! ² îi spusese o fraz amabil . caracterele lor complicate. a doua oar într-o s pt mân .29 Capitolul II La vreo s pt mân dup serata de la Birta u. dar nu auzise i îi veni s întrebe cu ce se ocup acest Ädoctor Ciulin"..... poate. Era individa aceea durdulie care venise la el la special cu o micoz . cutii cu praline i alte porc rii de felul acesta. dracu s -i ia." i el a tept s aud de unde.. parc . cu ma ina. i unde mai pui c tia vor s fie diagnostica i pe gratis. Era în jur de dou sprezece i treizeci. probabil î i închipuie c l -ar jigni dac i-ar l sa sorei o bancnot ..

în sfâr it! receptorul. v rog... se st pâni el. nu auzise decât cuvinte de laud despre. un telefon Ludmilei i Ceea.² Nu-nu. Cine vrea s vorbeasc cu mine. un b rbat foarte tân r. i el. î i d du J el cont. ei doi | realizau un cuplu i social. tiu cât sunte i de ocupat i nu mi-a .. cu mare pruden în ton.. Ludmila inea j foarte mult s apar împreun cu el. când domnia-sa.. dup cum.. uitând c Ludmila cump rase bilete la un spectacol. se în eleseser bini or. ² îmi pare r u! i-o t ie ea. ² Bine! conced el. sâcâit de aceste coinciden e plicticoase ² erau chiar coinciden e. deja bine dispus. o auzi spunând: ² A... ² Nu-nu ² t ie el. unde i se rezervase o carte pe care o c uta de câteva luni... lâng el ² nu m-a i jignit deloc! Dar. spera el!) erau v zu i cu pl cere împreun .. despre Minda adic .. incon tient (colectivit ile umane au adeseori i defectele unui organism singular). o va lua de la teatru i vor r mâne împreun . într-adev r.. nu voiam s v sup r! S ti i c dac . îns . evident.. o fals ostilitate a Ludmilei fa de Lauren iu. Ei. îi fix o întâlnire { în aceea i sear . durdulie.") ce dori i de fapt de la mine? Din p cate nu posed prea mult timp acum. când nu se mieuna. Ceea i Ludmila se suprapuneau mereu. de cazuri grave! V rog înc o dat s m ierta i dac ... foarte clar: îmi pare r u. personal. sau poate numai la telefon. permisiunea. dar totul se sfâr i cu bine i el putu a eza în sfâr it.. Sora .. i el. domnul profesor e ocupat! i eu îl re in cu fleacurile mele. nu a a. un fel de umilin în ton. din teroare. stârnind îns . a a cum. un fungicid. sunt deja a teptat la. Lauren iu îi d duse 1 în diminea a aceea un telefon. ganguri ea. V în ela i! Voiam doar s tiu p rerea colegului în. s -l fac s vorbeasc . el îi f cu semnul lui cu mâna i se duse s se schimbe. pentru ! acest lucru ( i pentru acest lucru. mi -am permis s . încercând chiar. ei care pân acum timp de aproape doi ani. c era foarte Äinteresat" în ultima vreme s -l vad j pe Ceea singur. i Minda îi d dea dreptate.. s -mi scrie! tiind c ce spunea e imposibil. oricât de surprinz tor ar p rea. un fel de somitate (de care n-auzise îns nimeni!) i despre el. în primul impuls. u urarea c sc pase de vocea aceea mieunat i ag toare fu probabil atât de mare. .... apoi un drum la un anticariat. de dincolo. Acum.. V rog s -mi da i dumneavoastr . schimb brusc... vinovat . V invit atunci i. o privi mut. societatea. Nestorescu. care se f cuse cunoscut în str in tate i se întorsese tocmai de câteva zile de la un congres de la Lugano... sunt la dispozi ia. Cu ce v mai pot ajuta acum? Acum ea se crezu obligat s -l asigure c . care st tea stan de piatr ² cum poate r mâne stan de piatr o femeie mic . spune i-mi ce. Imediat î i mu c buzele i. o logodnic poate suporta pe cel mai bun prieten?! ² hot rî totu i în ultim instan c va renun a la spectacol. deci era la mod ?!). special .. un timbru foarte pl cut. cu tonul cel mai sec.. i lumea. încât el izbucni în râs. 32 Asta era culmea! Acum începeau i scuzele. Strecur i el un nu a a de-al ei. se puneau în valoare unul pe cel lalt i. bineîn eles. dac .. lectur o or cel pu in. dar îl considera. un fiziopatolog. cumva. dealtfel. e solicitat de persoane simandicoase. fulgerând-o pe Elvira. într-un fel de vanitate sau egoism al ei. ² Nu-nu. cu oarecare team .. . Astfel de cupluri sunt rare. i Minda. tia.. cald. foarte la curent cu. Sc p numai promi ându -i c poate s mai vie înc o dat la consulta ie.. Minda î i mu c de câteva ori buzele. (era s spun : ÄCe dracu!. foarte citit. începea aria cealalt !. trist. în schimb. asta-i acum. nu a a.... din nou începând s se enerveze. înainte vreme ele nu se întâmplau. vorbea repede. vinov ia Elvirei atât de marcat . cu voce schimbat . tiind c orice întrerupere îi putea fi fatal . în ziua aceea lua masa cu un amic. care de câteva ori întrebase de. ² O s scot telefonul sta de aici! strig el de dincolo. dar la special poate s vin oricine> se pl te te. stimat doamn . poate. f cu el. de i inea foarte mult la p rerea acelui Ciulin. de vreo cincizeci de ani! dar apoi.. nec jit cu totul ² cred c e o neîn elegere! Mi-amintesc foarte bine cazul dumneavoastr i v-am prescris dac nu m în el. Ca un f cut. I din neîndemânarea sa.. un bun practician. s -l aud vorbind.. pu in uimit. în ultima vreme cel pu in.ef începu atunci s explice. în ciuda faptului c era la mod (auzi. ² Dar bine. avea dealtfel. r gu it u or. ea avea o p rere excelent i.. V recomand s urma i în continuare sfaturile domniei-sale. acas . Nu va fi u or. ² Nu e nevoie s v cere i iertare ² f cu el. nu se exprimase destul de l murit. nu însemna oare. oricând. care st tea. 33 semnificativ pe Elvira.

îi întâmpina cu m runte i semnificative semne de simpatie. Ei Äornau" 34 o sear , un grup, atunci când ap reau împreun , aveau amândoi un înn scut tact social, erau ar to i, înc tineri, i Minda tia s - i ascund perfect succesele profesionale. Odat constitui i într-un cuplu atât de reu it, de Äomologat", lumea strâmba din nas întâlnindu-i singuri (acolo unde ar fi trebuit s fie împr eun , la spectacole, la serate, la ie iri cu ma ina etc), i astfel ei începur s simt i tirania grupului social de care apar ineau, ce era, datorit mai ales lui, foarte larg. Minda se sinchisea prea pu in de astfel de Ämofturi", Ludmila, în mod firesc , era afectat uneori în tipul ei de reac ie, foarte afectat , preferând s nu ias decât s se arate singur . Ea, ca femeie, sim ea i mai acut toat acea subtil i, uneori, incomod , reac ie madreporic social . De aceea el o i convingea mai greu, în asemenea cazuri, s nu ie seama de icanele m runte, dulceag-în ep toare ale cuno tin elor, pentru c ea nu avea deloc chef s -i în eleag punctul de vedere, ei îi convenea perfect aceast tiranie monden . ... Totul se aranja, sau... aproape, Ludmila admise s fie doar a teptat la ie ire, sau la ultimul act m car, dejunul cu fiziopatologul decurse excelent, Minda î i propuse chiar s fie precaut, s înceap s fie precaut cu tân rul cercet tor, care, nu se tie din ce pricini, îl simpatiza cu vio len i îl amenin a foarte serios cu o prietenie în perspectiv , o prietenie ce ar fi fost un lux care nu mai înc pea deloc în programul supraînc rcat al lui Minda, î i lu cartea de la anticariat i se întâlni în jur de apte (la apte f r un sfert; Minda avea c uriozitatea de a- i da întâlnire nu la ore rotunde, ci la: i un sfert, la: f r un sfert, eventual la: i jum tate, asta pentru a marca într -un fel obliga ia la punctualitate) cu Ceea. ² ... Nu ne-am v zut de aproape o s pt mân , spunea Lauren iu, i mi se p rea c am s - i spun o gr mad de lucruri... acum, îns , nu tiu de ce, mi s -a f cut un fel de... sil ! St teau amândoi a eza i la o mas , lâng perete, într-un local de periferie. Mai încercaser în dou birturi, unde nu g siser bere de care Ceea era mare amator, i atunci c utar un al treilea. Bere nu g sir nici aici (Äs -a terminat de nici jum tate de or ² li se spuse cu mare polite e 35 ² dac a i fi venit cu jum tate de or mai devreme...) i, din lips de altceva, b ur uic , cu brânz , pastra ma, gogo ari, o cafea ² ce, în mod ciudat, nu era proast ² fripturile erau îns detestabile i le uimiser înapoi. Era un local nu prea mare, care avea i gr din , ei se a ezar îns în Äsalon", pentru c era mai pu in lume. îi servea o femeie care îl indispuse de la început pe Minda pentru c observ c î i rodea unghiile, iar restul materiei cornoase era dat violent cu lac ro u-sângeriu. Lâng ei, instalat în perete, se afla un telefon public i ve nic erau incomoda i de indivizi care c utau fise, ocupau telefonul cu discu ii interminabile, unul strig în receptor încât se indign i responsabilul localului, barmanul, un ins ig nos, cu sprâncenele negre, unite, ce sp la mereu pahare. Se indign e un fel conven ional de a defini lucrurile: acolo, intru ii erau ei doi, accepta i cu indiferen , ceilal i, se pare, se cuno teau cu to ii, cel pu in fiziognomic, sau, mai probabil, aveau fiziognomiile potrivite unui astfel de local. Cei doi nu schimbar restaurantul nici m car masa, deoarece Luaren iu spuse c cel mai bun local era cel în care se g seau în clipa aceea, senza ia cea mai incomod ar fi fost aceea de a c uta un local Ämai bun". Murd ria, g l gia, telefonul sâcâitor din spate, femeia indolent care îi servea, totul era mai acceptabil decât m runta speran , triviala speran de a g si altul mai convenabil. Minda îi d du dreptate i abia se atinse de ce era în fa a lui. ² Ciocoiule! îl gratific , la un moment dat, Ceea. Pariez c cel pu in unul din cei cinci in i din jurul nostru i -ar repezi cu cea mai mare satisfac ie un pumn peste falc ! ² Posibil! r spunse distrat Minda, aruncând o privire oarb în jur. La mine în clinic , îns , stau întin i ca mielu eii în paturi... iar când îi ascult i îi ating cu degetele, tremur ca fecioarele Sudului. în curând, îns , zgomotul din jurul lor se absorbi în clipa când interesul lor se concentra în alt parte. ² ... Sil ? se mir pur formal Minda. ² Sil ! f cu Ceea. Tu, în ultima vreme, de vreo câteva s pt mâni, /începi s manife ti un interes de un anumit tip fa de mine... probabil c a a te ui i i la cobaii t i, cu... 36 ² Eu nu fac experien e cu cobaii... decât foarte rar! Eu nu sunt fiziopatolog! replic , plictisit, doctorul. ² ... i asta mi-a transmis i mie un fel de... sil continu Ceea imperturbabi l. De asta! în orice caz, am început s ne vedem, în ultimele j dou -trei da i, cu un... anumit scop. Cel pu in eu! ad ug el repede, de i cel lalt nu -l contrazise. O prietenie se murd re te dac apare un anumit... un fel de scop, i... Minda îl asculta zâmbind, sprijinindu- i b rbia în pumn. ² ... Exist teoria, continu Ceea dup o scurt pauz , c povestind, trecând cuiva ceva din propria ta înc rc tur emotiv sau... cum s - i spun, din propria ta experien , te u urezi... e un fel de sentiment de u ur are, foarte cunoscut, care... nu neg, probabil a a e! La mine îns se întâmpl altfel; ceea ce, cel pu in pentru mine, e o dovad c eu nu încerc s scap de o povar , ci, dimpotriv , m încarc de o povar . i asta, probabil, pentru c eu nu spun ce a fost, sau cel pu in ce am tr it eu... nu, pur i simplu... ² ...î i proiectezi starea ta de acum pe trecut... ² întrerupse, moale, doctorul ² peste cei dou zeci de ani, i astfel modifici f r s ...

² Aiurea! f cu Ceea. Nu proiectez nimic! Astea sunt teorii î mpu ite... proustianisme, teorii la mod ! Nu în elegi: eu sunt un individ incapabil s -mi tr iesc starea de acum... s -mi tr iesc clipa de fa , asta, nenorocit , \ când individul sta de la telefon mi se a eaz în spate i, în fa , cheln ri a st cu coat ele rezemate de tejghea i râde cu eful ei, care-i este probabil amant... ² P i asta înseamn ... încerc , vag, doctorul, dar cel lalt f cu un gest iute cu mâna, cl tinând paharul s u din fa , care nu se r sturn printr-o minune. ² Nu înseamn absolut nimic! f cu Ceea cu un început de furie nemotivat , i doctorul îl privi iute, p rându -ise c cel lalt ar fi beat. înseamn un c cat, asta înseamn ! (ÄNu e beat!" constat reflex Minda, i se întoarse cu um rul la el, l sându -l s se lini teasc .) 37 ² Nu fac fi e! relu Ceea. Ar fi i mai scârbos. Dar e... nu tiu cum!... Nu reu esc s scap de o anumit senza ie idioat ... de o anume nevoie profund i complet fals ... fals pentru c îmi produce numai necazuri... un fel de ner bdare, nelini te... un fel de fric , da, un fel de fric , de a tr i numai acum, acum, de a tr i pân la fund ceasul, gestul sta pe care-l fac cu tacâmul inutil, dar s -l tr iesc numai pe el, f r nici un adaos, f r nici un fel de fug ... m amuz uneori... amuz, e un fel de a vorbi, de a surprinde oameni într-o stare foarte scurt , total îns ... nu tiu cum s - i explic; un fel de infrastare, un infragest, o cuant de existen sau, m rog, g se te vreun alt termen împu it pentru ceea ce vreau s spun... ai urm rit oamenii care stau la coad la o casierie, s zicem, într-un magazin... sunt distra i, vorbesc între ei cu o anumit indiferen , cei mai mul i casc ochii pe pere i sau se gândesc aiurea... în clipa când ajung în dreptul casieriei se schimb total: toat fiin a lor se conc entreaz într-o aten ie simpl , e adev rat, dar total ... a zice curat ! Pot cita mii de astfel de situa ii: omul care alearg dup un vehicol, cel care- i caut locul la spectacol când e în întârziere, când cineva î i arunc o cheie de la etaj... clipa aceea, frac iunea aceea infim de timp când stai cu privirea în sus, cu mâinile întinse, perfect concentrat s prinzi cheia metalic , nu? Secunda aceea, întreaga aten ie e total , nici un gând, cel mai m runt, nici un mu chi al corpului nu au alt Äpreocupare" decât a teptarea, concentrarea, pentru a nu rata o ac iune simpl . Ca s m în elegi trebuie s ai în vedere numai o frac iune infim de timp Ädin toate aceste exemple i multe altele, atunci când concentrarea pe un singur punct al întregului organism nervos e total ... Prima oar ... mai bine zis prima oar când am devenit lucid de observa ia mea, a fost cu un fapt cam întortocheat, de i i el banal. Eram la lacuri la Her str u i m plimbam pe mal, lâng debarcader, într -o barc legat înc de rm sau al c rei lan îl inea paznicul, nu mai tiu, st tea în picioare un tân r i privea spre o tân r fat , foarte ar toas , care cobora cu aten ie tajuzul, cu biletele în mân , probabil de la cas . Acest tân r, care urm rea cu o îngrijorare tot mai mare apropierea fetei, cu atât mai mult cu cât ea trebuia s se urce în barca ce se cl tina i pe care tinerelul ce f cea pe paznicul o inea cu mult neîndemânare sau 38 plictiseal ... ei bine, pe mine m-a lovit aproape ca un oc electric privirea acelui îndr gostit, totala sa concentrare în acel sfert de minut al existen ei sale, era atât de lipit de prezent, atât de sudat de cele câteva secunde, una, dou , trei, patru... cinci, care parc începuser s treac , s se aud cu un anumit zgomot. Eram convins, ferm convins, pân la emo ie, c în capul i în întreaga fiin neuromuscular a acelui ins... cum s - i spun, acel individ, probabil un intelectual, un ins cu reac ii i procedee mentale foarte complicate, devenise deodat , pentru mine, de sticl , pentru câteva secunde... figura sa, ochii, expresia fe ei nesupravegheat , gura ce-i r m sese u or întredeschis i mai ales ochii, parc avizi de acel sfert de secun d în tensiunea acelei clipe care-l încordase cu o putere uimitoare... Uite, nu tiu cum s - i spun, dar cred c un om ² e o simpl presupunere, bineîn eles ² un om chiar aflat în pericol de moarte ² eu însumi m-am aflat, i-am spus parc , într-o situa ie similar acum cinci ani, într-o tam-ponare ² un om aflat într-o astfel de stare limit , creierul s u poate emite totu i dou sau trei idei, cel pu in, adiacente pericolului mortal în care a fost aruncat, de la o secund la alta, sau chiar iminen a catastrofei poate crea o astfel de idea ie paralel , cvadrupl etc. Ca s în elegi îns ce vreau / s spun, tr ebuie s te gânde ti doar la situa iile perfect banale pe care nu le observ nimeni... pentru c se întâmpl în jurul nostru cu miile, dureaz extrem de pu in i nu au nici un fel de consecin e, nici un fel de valoare... ei bine, aceast stare o numesc eu ² i ia tot ce i-am spus ca o metafor ²capacitatea de a tr i prezentul, prezentul pur, curat, nemurd rit de nici o f râm de trecut, de viitor, de meta -trecut, de meta-viitor etc. Nu tiu, m-am exprimat foarte confuz, dar am convingerea c un matematician m-ar în elege mai bine ² nu orice matematician, bineîn eles ² sau cel pu in m-ar exprima mai bine, acest sentiment al meu se poate exprima, sunt convins, mult mai bine, mai propriu, în limbajul matematicii superioare... sau al fizicii atomice, în limbaju l particulelor infinitesimale, al cuantelor, unde po i surprinde cel mai bine, mai clar, legile, mecanica materiei... Habar n -am, e o simpl , o presupunere diletant , dar a a cred... ei bine, sunt oameni, de tipul t u, care - i tr iesc existen a curat, unitar... în sensul c sunt sincroni cu propria lor vârst , pozi ie social , cu 39 micro-mediul lor, mai mult sau mai pu in cu trecutul lor privat etc, adic ceea ce se cheam adapta ii!... Dar bine, nu asta voiam s spun: ce-i aia adaptat? Bineîn eles, este cam tot ce-am în irat mai înainte, dar aceast adaptare a cuiva (care e i sursa fericirii sale individuale) e posibil ... aceast capacitate de adaptare e o form de structur nervoas echilibrat , la care reac iile fa de stimulii externi sunt totdeauna cu indicii cei mai mici de pierdere,

cum ar zice un psiholog, vine, sunt convins, dintr-un fericit sim de aproxima ie a realit ii i chiar a realului, capacitatea de a r spunde conform acestei Äaproxima ii" i, mai departe, rezisten a la acest lan de re ac ie, adic durata în adaptare... Iart -mi te rog bâlbâielile astea pedante, vorbesc a a numai pentru c nu sunt în stare s m exprim mai simplu, mai... ² Nu-nu, r spunse Minda, absorbit, continu ... (Zâmbetul mic, feminin, vinovat al lui Ceea ap ru iut e, traversându-i fa a, i Minda îl recunoscu în orbita unei zecimi de secund , a a cum avem revela ia cuiva foarte apropiat, dup ore i ore de intimitate, ciudat, într -un gest m runt, nea teptat, cu o lumin nea teptat , i nervii no tri tresar i exclam : ,JDa, el este!") ² Adaptarea aceasta, Äfericirea", vine dintr-un fel de acceptare profund a realit ii i a prezentului (cu întreaga câtime de trecut i viitor pe care o con ine), e un fel de a accepta orizontul infinit i s lbatic al m rii în clipa când, înotând spre rm, te întorci deodat cu fa a spre mare i o accep i. i-este fric , bineîn eles, dar e o spaim pe care o în elegi, pe care o po i în elege, pe care o po i accepta, cu care po i s tr ie ti. Ei bine, mie mi -a fost întotdeauna team ² asta voiam s - i spun atât de ocolit i de confuz ² de ceea ce se cheam prezent, o team infernal de clipa pe care trebuia s o tr iesc cât mai total, mai concentrat, pentru ca s pot fi fericit, am fugit totdeauna din oricare prezent mi s-a dat... mi s-a impus, prin biografie, prin vârst , prin propriile mele sentimente etc..., am fugit totdeauna, cu acela i reflex stupid, imbecil, sinuciga , onanist, abject, ca dintr -o cas în fl c ri, ca dintr-un loc în care miroase urât, insuportabil, ca dintr -o hazna, ca dintr-o pivni plin de obolani, ca din fa a cuiva pe care ai încercat s -l omori!... De aceea stau uneori 40 ca un redus mental i urm resc oameni str ini în mecanismele lor cele mai simple i mai fulger toare, pe care ei le fac cu o perfect incon tien i cu o total lips de memorie... ² De-aia î i pierzi vremea pe la cozi! glumi superficial Minda, vrând s -l deconecteze o clip pe cel lalt, a c rui tâmpl palpita de emo ie, i gâtul i partea inferioar a fe ei se ro iser violent, nelini titor. ² Da ² accept Lauren iu, cu o brusc oboseal , dând din cap i privind în lemnul mesei ² tocmai de aceea... ...Ea s-a întors deodat spre mine atât de brusc, încât m-am speriat, i râdea. Era furioas i râdea de furie. în spatele ei, grupul acela de colege i cei doi colegi ai mei, mai mari cu doi ani ca mine ² deci cu dou zeci de ani, cel pu in! ²camarazii ei fire ti, în jur zeci de siluete, gr bite, panicate, sau indolente, în grupuri, pe fundalul nu tiu c rei recit ri, al vreunei scenete sau al cuvânt rii vreunui profesor sau activist politic. ² Ce vrei? m-a întrebat, m-a fichiuit ea, râzând mereu, pentru cei din jur, cu ochii îns reci i cruzi, cum numai vârsta ei fantastic îi putea crea. Nu- i dai seama c m compromi i, i tu te faci de râs? A poi s-a apropiat cu gura de urechea mea i mi-a suflat, într-un scurt icnet de râs: Nu vezi c e ti ridicol? Apoi serioas : E ti ridicol! Profund ridicol! Privindu-m în ochi, dându- i brusc capul pe spate, cu cozile ei epene, fichiuind aerul: Caut - i pe cineva de vârsta ta... uite, î i prezint eu câteva fete de la noi, dintr -a opta, z u, foarte nostime... vrei? i râdea încet, gâlgâit. O tii pe Eta Sârbu? Aia blond , înalt , cu picioare lungi? ... Sau pe Vuia, e cea mai inteligent fat din clas ... îi place Teodoreanu, Romain Rolland, pute i discuta literatur ... Mai încet, cu ochii îneca i de râs: Se pare c are sâni foarte frumo i!... Z u... mai frumo i ca ai mei! i aici râsul o înec total, i atunci, de team s nu cred c - i bate joc de mine (parc mie mi-ar fi p sat de asta!), ad ug repede: tii, tu e ti foarte dr gu ... z u, foarte dr gu , am auzit c cite ti mult, te -am auzit, atunci, la club, cântând la vioar Roman a în fa a lui Beethoven... la cine iei ore, la Willer -baci? i, f r s a tepte, bineîn eles, r spunsul meu, totul 41 era spus într-o panic verbal i gestic total din cauza grupului care o a tepta în spate (Corneanu, unul dintr-a zecea, era pentru ea, sunt convins), ad ug : Dar... noi doi... e nu tiu cum, straniu, comic! i iz bucni din nou în râs. E ti prea mic pentru mine, z u... prea mic, altfel! Altfel... altfel, poate c , cine tie... i râse din nou, f r r utate, f r ironie m car, râdea pur i simplu pentru c se afla acolo, pentru c avea aisprezece ani, cu atâtea lume în jur, pentru c era dorit ² începea s simt ce simte orice femeie când e dorit , ce binecuvântare, ce spad t ioas care cade deodat , totdeauna mult prea devreme, i împarte pe cele ce se retrag în vreo turm de celelalte, norocoasele, fericitele, bu im citele! ² era dorit , i trupul ei se r zvr tea i râsul ei necontenit, prostesc, era o dovad a r zvr tirii lui ² avea colege foarte grave, ce imitau cucoanele! ² dar ce revolt ! Tocmai aceast revolt împotriva sexului ei i a victoriilor pe care i le preg tea, el, acest instinct al viitoarelor triumfuri i bravarea lui, c nu era o Ävac " i, se vedea, nu va fi niciodat , cu oricâte suferin e previzibile urma s pl teasc acest lucru, de asta râdea... râdea din pricin c se vedea femeie în cele câtev a perechi de ochi masculini care o urm reau, în cele câteva respira ii pe care le îneca de pe acum, i ea nu era înc , ea brava înc toate acestea, întârziindu-se cu bun tiin , cu o înc p ânare sublim în sexul ei indecis, un ceas, o lun , un an, poate, o victorie împotriva tuturor, a ei înse i, ea, cea atât de sigur de victorie, încât o amâna, râdea de ea, o androgin , o Dian cu ciuta, a a cum aveam noi acas o mic copie, la care gâtul ciutei era rupt. ² Pleac acum! mi-a spus ea brusc, pentru c , a doua oar , o voce din spatele ei o strigase i râsetele care veneau de acolo erau datorate, noi o tiam, i cuplului nostru... ² Nu plec dac nu-mi promi i c te vezi cu mine... Pitina m -a privit cu o anumit duio ie mirat : ² S ne d m o întâlnire? Noi doi? De ce? Vrei s flirt m? Am dat din umeri:

² Nu tiu, a a... s ne vedem, s facem câ iva pa i, dar nu prin centru. încolo, spre Imbroane... (Asta era pe malul apei, la ie irea din or el, un loc foarte dichisit.) ² La Imbroane? întreb ea i din nou îi lucir ochii de râs, dar se ab inu, fa a îi r mase serioas . Vrei s m atragi în locuri retrase... s -mi faci vreo declara ie... te pomene ti c vrei s m i s ru i?! ² Nu... nu vreau s te s rut cu orice pre ! am replicat, privind în jos, în podeau a scenei. (Obr znicia ei merita o cârpeal în clipa aceea, dar avea dreptate, eram prea mic pentru asta.) Vreau s fim prieteni, am ad ugat, am nevoie de cineva care s ... cu care s pot vorbi, colegele mele sunt ni te gâ te, se gândesc numai la prostii!.. . ² A, i crezi c eu sunt mai serioas ?! ² Da, sub toate maimu relile astea, tiu eu ce se ascunde! Ea se aplec u or spre mine i-mi opti, de parc ne-ar fi auzit cineva: ² Sub toate maimu relile astea se ascunde o alt maimu real i mai mare! Tu e ti un b iat inteligent, de ce te la i p c lit de ni te fuste? ² Nu m las p c lit de nici un fel de fuste! am replicat eu cu atâta furie, înc t am sim it cu spaim umezindu mi-se ochii. Tu nu e ti o fust ! E ti altceva... ² Eu? f cu ea i m privi. E ti un prost! Uit -te la cozile mele, uit -te la genunchii mei... Apoi, la ureche, cu o voce din nou înecat de râs: tii c am început s port sutien?... i m l s , f r o vorb , i, în clipa în care s -a întors cu spatele, am tiut, am sim it cu precizie c m-a uitat total. Imediat se auzi un hohot m re de râs în grupul în care tocmai reintrase i eram sigur c de mine se râdea, poate chiar ea spusese ceva mu c tor, oricum, ceva despre mine, i derbedeii ia, din care unul î i l sase deja musta , se strâmbau de râs. ... Am f cut ce-am f cut ² tiu eu bine ce-am f cut, dar n-are rost s - i în ir toate astea ² i, dup nici dou s pt mâni, am reu it s-o întâlnesc, bineîn eles nu la Imbroane i nu într-o dup -amiaz romantic , cu soare i cu râul fâ âind undeva în iarb . Ploua, ploua de câteva zile i la sâcâielile mele multiple ² b nuind probabil c nam s încetez cu una, cu dou i, poate, tocmai de \ceea, acceptând, ca s m conving s încetez ² mi-a transmis prin Äpersoana" de leg tur s fiu la apte în fa a libr riei ÄDanciu", pentru c Äs-ar putea" s treac . 43 în dup -amiaza aceea aveam program, ore de lucru manual cu Iorgovici. Acest Iorgovici fusese profesor de gimnastic , mai era dealtfel i acum la o coal profesional , i la noi c p tase ni te ore de Ädexterit i", ne Äînv a" s facem terg toare din p nu eii de porumb, s leg m c r i, s leg m dracu tie ce, tot felul de lucruri nefolositoare, un individ detracat, mizer, morfinoman într-un grad înaintat, i doar o conducere tembel putea s i mai permit accesul în coal . Avea nasul coroiat, gura dreapt , sever , f r buze, un fel de mers disperat, înfior tor de eap n, c ma a murdar inabil mascat de un fular ros de m tase, i din hainele sale, ca i din întreaga sa f ptur se degaja un miros insuportabil: un fel de mucegai p trunz tor, violent. Mâinile sale înfiorau cel mai mult: puternice, cu degete lungi, frumos desenate, vitriolate de nicotin , murdare, zgâriate i cu urme evidente de arsuri, rotunde, de parc cineva ar fi strivit ziln ic pe pielea lor mucuri de ig ri aprinse. El i so ia sa (o femeie înalt , slab , cu o aceea i ve nic rochie cenu ie, rupt la poale, cu picioarele sub iri acoperite i ele de un fel de r ni sau arsuri, foarte ciudate, cu p rul ve nic în dezordine, ochii tulburi) intrau, pentru ochii no tri dilata i, incapabili de a prefigura viciul pentru c nu-l cuno team, într-o lume grotesc i fantastic , vag , extrem de vag i resping toare. Prima or a decurs în lini te. La începutul orei a doua, nu tiu cum, se stinse lumina electric , i cum sala noastr de clas avea pu ine geamuri, nu se mai putu lucra. Atunci se întâmpl ceva ciudat: semiobscuri tatea care plutea în clas , contururile terse ale obiectelor, ale fe elor colegilor i ale siluetei lui Iorgovici, care se plimba printre b nci, ne ^d dur o nea teptat euforie, f r pricin , f r scop. L sar m cu to ii orice /preocupare i ne concentrar m aten ia asupra profesorului, pân acum 1 cvasi-ignorat, într-o t cere care ar fi trebuit s i se par suspect , lui, obiectul atâtor farse i glume rele din partea noastr . Apoi r sunar chiar în spatele meu un ir de explozii repetate: era Lic , cel ce avea din na tere o infirmitate la mâna dreapt , un fel de palm cu degetele chircite i lipite, i cu acest ciot pocnea acum un ir de pu coace de hârtie, aflate în fa a lui pe banc , cu o vitez i regularitate inegalabile. Iorgovici se repezi în direc ia lui (era, s rmanul, un sangvin), dar alt ir de explozii r sunar 44 în spatele s u, apoi altele, cred c o treime din clas fabricase astfel de bombe de hârtie. Iorgovici, derutat, se agita ca un biet animal, cu o anumit furie dispropor ionat în mijlocul râsetelor bonome i ale exploziilor care încetar apoi brusc, f r pricin . Profesorul, care împ r ise câteva palme la dreapta i la stânga unor necunoscu i, care le primir râzând, sc pându-i din mân , se lini ti i el, în elat de lini tea care se l s deodat , împreun cu întunericul care devenea tot mai dens. Fu atunci o clip când ar fi trebuit s ne dea drumul, dar, sc pând momentul, intrar m cu to ii într-un fel de fascina ie a întunericului i a adultului aceluia atât de lipsit de autoritate i care, odat cu mirosul st tut al hainelor i corpului s u, începu s exale un miros ciudat, necunoscut, teribil de a â tor... Deodat , în partea cealalt a clasei se auzi, la început în bu it, ca o p rere, un bâzâit care se transform repede într-un morm it general, tot mai clar i mai puternic care,în câteva secunde, ne cuprinse pe to i. Iorgovici, dup ce strig de câteva ori: Äînceta i! înceta i imediat, altfel v elimin din cinci în cinci!",

victima. apropiindu-se i mic orân-du-se. Iorgovici s ri în picioare ca un arc ² p rea nu tiu cum mai înalt ² i trecu repede prin irul de b nci. T cerea îns . dar. i c zu cu fa a la p mânt. El nu mai ap ru niciodat în clasa noastr . se repezi la el. în sfâr it. cei doi se privir . ea se strecura înaintea mea printre cei câ iva trec tori i eu a teptam s . o p pu asimetric din cârpe. p rându-i-se c instigatorul general era ciungul Lic . care f ceau un singur corp de-o omogenitate electric . în clipa aceea se ridicar câteva bra e în semiobscuritate i. se repezi i lovi pe vreo doi care-i st teau la îndemân . i ea urma s revin . concret . mânji i pe mâini. instabil . Pentru c ie isem mai devreme de la ore. de unde aveam nevoie de crati e pentru . de i era singur .. apoi. i eu a teptam ca cineva s înceap s râd . excitat la culme. iar ceilal i se traser i ei înapoi. resping tori i adul i. h ituit i. Am r mas câteva secunde nehot rât. în mod strâmbat adul i. o doamn în jur de vreo treizeci sau aizeci. pe coate i pe maxilare de urmele acelui aer sangvin în care ne mi casem. provincial . o conversa ie plin de volubilitate se încinse. cu mâinile curbate. cu cracul stâng al pantalonului spart la genunchi. care sfârteca ploaia aceea gri. care st tea singur în ultima banc i se agita la stânga i la dreapta.. Mi -a f cut din ochi un semn s m in la distan . cleioas . care icnea i gâfâia la lovituri?!. nu tiu cât. nu era i-a a îngrozitor de târziu. cu ploaia rece picurându-mi prin uvi ele lungi de p r. un hibrid din care via a se scursese demult. probabil un obiect pus cu inten ie sau piciorul cuiva. t cu i. în sfâr it. sau în ei în i i se n scu un gol pe care Iorgovici îl sim i i în care p i cu o pruden inutil i jalnic . între noi i ei?! Nu -nu.pe urechi. era incapacitatea de a deosebi o victim real de o fanto .. o idee fix i st pân . se vedea 45 efortul pe care-l f cea încercând s se st pâneasc . ea a întârziat aproape o jum tate de ceas i a venit atunci când nu mai trebuia de mult s vin . râsul ei pe care trupul meu îl recunoscu cu un început de team . am v zut-o stând de vorb cu cineva.. mi -amintesc. Doamna aceea o mângâia uneori pe frunte. ce devenise acum un muget insuportabil. o fals victim totu i. Spre deosebire de prima c z tur pe lemnul b ncii lui Lic . î i pierdu echilibrul i c zu cu fa a în jos. lichefiat într e noi i el. A ie it apoi la fel de gr bit . i. Ap ru deodat în fa a mea. a intrat în libr rie. omul acela nu putea fi victim . se strecur pe u . un fel de t cere fibroas . adultul r mas în urm din turma adul ilor i acei patru -cinci lupi tineri ce se treziser în acel 46 semiîntuneric eliberator cu o siluet ov itoare în fa . se auzir lovituri înfundate i o plesnitur scurt . care plutea tot mai concret deasupra noastr . apoi alunec cu repeziciune în dreapta. neobi nuit de expansiv. Eu mergeam în urma ei cu mâinile în buzunare. metalic . era un fals instinct al unor fal i vân tori. cu o victim pe trei sferturi. însp imânta i de for a unei libert i ap rute brusc i f r li mite. sau era acesta. Se retraser totu i. în sfâr it. râsul ei contagios.. apoi. doar ura. singuratecul. Era jalnic. Ea râdea cu poft uneori. speria i de ura aceea colosal . nu destul de repede ca s nu deosebesc pe tâmpla stâng un fel de pat întunecat .i tr deze de tot frica ce-l cuprinse. evident. f r s -mi dea nici o aten ie. cu baticul legat strâns sub b rbie. îndep rtându-i uvi ele ude de pe obraz.. cu p rul viu i hainele jucându-i pe trup în efectul acelei semiobscurit i. eliberator pentru noi to i i pentru el. s nu. în stânga lâng perete se z rea în semiîntuneric doar ca o pat . eap n . începu s alerge spre u a clasei. apoi am pornit în urma ei. pentru c trupul s u c zut ridicase din nou patru-cinci siluete. b trânul detracat.. în aerul acela schimbat brusc. timpul meu nenorocit împ r it. fals. ura rece în care ne mi casem cu to i câteva secunde era real . printre noi. f r nici un fel de vâlv . imbecilizat. mic orându-se i r mânând tot timpul egal . care. în elat de mi carea elevului. în lini tea aceea a â at . nu tiu cum s -a întâmplat. cu gulerul raglanului ei s r c cios ridicat. aruncat cu demen la toat lumea. de i nu se mi car cu un centimetru. ferin-du-m de ploaia sub ire i persistent . era o maturitate deodat atins i ratat . pentru c încerca s zâmbeasc în acele clipe când avea hainele i fa a sfâ iate de c z turi. pe spate. am umblat hai-hui prin ploaie.neob inând decât o i mai mare intensificare a zgomotului. alunecând pe ine în acel relief. cu ochii bomba i în orbite. vrând s -l prind de p r probabil i s -l loveasc . i aceasta f r un cuvânt. de i eram la o distan de câ iva metri de ea. din locul în c are m aflam eu.. seac . S rise la timp. Iorgovici. un gest ce ajunsese s -mi fie nesuferit. pentru c erau doar doi. de lovituri. care se apropiaser dintr-o mi care. F cu câ iva pa i repezi. în sfâr it. se 47 desp r ir (eu m f ceam c m uit într-o vitrin cu vase de buc t rie. electrizat. aproape anonim . la fel de ireal i de instabil i pentru Iorgovici ² el se împiedic de ceva. îns . siluetele lor fugind înainte i înapoi în semiîntuneric. câteva secunde. de i habar n-am cât a stat. la toate. Lic era îns neru inat i abil totodat : st tu nemi cat pân când Iorgovici ajunse lâng el. unde a întârziat destul de mult. panicat. aruncându-se în culoarul dintre b nci. gâfâind cu putere. de parc nu ploua. cu adev rat jalnici.. i am reg sit -o destul de u or. de-un uluitor automatism. poate. un râs binef c tor. de data aceasta fostul profesor de gimnastic se ridic greoi. urmat imediat de un strig t. avântându-se imprudent. o pat parc la marginea unui coridor. în timp ce. de spaim .. lovindu -se cu tâmpla de lemnul b ncii. jalnici devenir m noi. El se d du instinctiv o jum tate de pas înapoi. sânge sau poate era doar ideea mea de sânge. înainte de a ajunge i de a atinge aceast pat ² care era.. fumegând . strecurânduse pe lâng gulerul c m ii. i noi ne risipir m în dup -amiaza aceea întunecat . era mai acut ca nicicând. pe pielea gâtului. Ea îl sperie i pe cel care se sim ea acum.. Deodat . deodat asimetrice. i ceilal i.

... începu ea foarte grav .i încetineasc goana. i peste ora asta. un pliu doar. eu.. pentru c ea întârzia. întâlniri. dar tii c ea începe cu ultimele pagini i. ea s-a oprit i a început. în fiecare sear . dac . i ea d du din umeri. cum? Se pare c e un b rbat care nu tie de glum ! ² Exact. d du din umeri i intr . :hiar. Poate c . în bie. în ciuda. Asta era întâlnirea pe care mi-o promisese domni oara Pitina. ne-am în eles perfect. bineîn eles. o urma... agentul dumneavoastr comercial i imobiliar i statuar. nuan a aia de vert-electrique.. cine tie...t cea i ea. Tu cau i un singur lucru.. cu demnitate.. pu in aplecat . în sensul c . A.. r scroit în fa pu in. Chiar dac mi -ai pl cea foarte mult. da.. Prea pu in. N-am spus nimic i am continuat s alerg pe lâng ea prin ploaia aceea nemuritoare. de mine în alt fel. era mai mult un fel de 49 j i sta pe loc. ² Eu? am f cut eu pe niznaiul.... e ti prieten cu fata lui?. cine tie cine te a teapt dup col . spunea ea. scuturându. pentru c .. Apropo. eful sec iei comerciale. Ploaia încetase nu tiu când. spune-mi ce ai de spus.buc t ria mea din sudul Fran ei!) i. nenorocit.. ² Chiar dac a accepta s . Cine. ea.. micburgheze! Acum e nevoie de noi. arunca i. strâmbi i pipernici i.. apte.. în sfâr it. sentimen -alisme... s se asigure c valoarea mea neglijabil se mai afl prin preajm sau c am întins-o furios i disperat.. întorcându-m u or pe c lcâie... eu. în felul sta ai s ie i mai repede. pentru c .. stal uri de cinematograf. Mi-a povestit-o i mie.. i iar: Hi-hi-hi. Mergeam încet de data aceasta. privindu-m drept: ² Ei bine. demn ca un câine. i eu. ² Revolu ia! am spus eu cu ironie. dup vreo jum tate de kilometru de mers. s râd . ca într-o t ietur de montaj cinematografic. Parc voiai s -mi spui ceva?! ... str juit de-o parte i de alta de salcâmi mici.a acceptase s discute cu mine de la egal la egal.. dar. foarte mult. m-am v zut cu. bine. chiar dac ni-ai pl cea cu adev rat. vreun tinerel cu un mo negru peste ochi. f r m car o jum tate de privire în urm sau într-o parte. a spus ea în mare form .. reprezentantul dumneavoastr de încredere în afacerile de vidanjaj pe care le ve i întreprinde.. dar. sau apte i jum tate.. doi pa i înapoi i ap rur chestiile acelea: ÄDar. dar gr be te -te. acum. tat l meu e un om de n dejde! Dar asta ne prive te pe noi doi! Apoi. de parc vorbeam cu o mrtezan vl guit de amor.. în timp ce eu. privindu-m cu oarecare triste e. a cotit -o pe strada Avram Iancu.. S te conduc acas . Reveni peste habar n -am cât timp i am început goana spre casa ei. huo! Din nou. Eram atât de furios încât am t cut din gur ... în bie. mirosind ca un câine (cel mai mizerabil miros din lume). i am v zut dup fa a ei. am r spuns eu. bineîn eles! Se pare c tonul meu plictisit a f cut-o s m atace direct: ² N-are s fie imprudent din partea ta? Am auzit c ai o or precis . eu niciodat n-am. a . ² Spune direct! ² ... cât s . a a. Acest lucru era o victorie a mea. o urma.. nu? Aiurea. care Mirela. am spus. Iat ce for are t cerea! ² Ce vrei.." cu o neru inare care f cea s -mi fiarb sângele în vine.i cuvintele acum.. verzui..i cozile (pe care i e eliberase din baticul cenu iu). lovind cu pantofii în toate zidurile i în toate b l ile. Dar i-am t iat-o: ² Nu plec oricum! Stai cât pofte ti.. funda -nental. noi doi ne deosebim. Hai. a confirmat ea gânditoare.. în ciuda atâtor lucruri :are par c ne despart. abia dup ce o s . deci aveam ocazia s tac înc vreo jum tate de ceas lâng ea. Dac vrei. te rog!. am ajuns -o din urm i ea a ridicat atât de surprins privirea... . pentru c .i spun?. s abordez chestiunea cu toat . tat l t u te altoie te zdrav n. de fapt nici nu tiu dac încetase sau nu. nu poa' s dureze mult pân la i caietul sta. A fi t cut. fleacuri.. bile ele... într-adev r..i 48 depun caietul la sclifosit ei de coleg . da. furios ca un câine.. trebuie s fug s duc un caiet Mirelei. ha-ha-ha... pu tiule. totu i ar fi mai bine s intri acum.um s . spuse ea f r s . doamnelor.. ² Da. Hi -hi-hi. le privesc ca pe ni te. acum ire nevoie de mine. care luase o expresie energic . sigur c da. ² Nu m intereseaz ! am f cut eu scurt. Câinele o urma. am o jum tate de kilogram prea pu in. ar fi imposibil. ud ca un câine. Trop iam pe lâng ea i m-am hot rât ca.. i ajunsesem foarte departe în rela iile noastre... im posibil. ² E mai bine s .. : r i împrumutate cu anume pasaje subliniate. a a c am luat eu repede cuvântul: ² Te a tept.. o acostasem?! ² Trebuie s m gr besc. oate aceste lucruri. c se hot râse s m concedieze. chiar. cu timpul meu împu it. Eu am tr it toate astea odat ... E nevoie . fim prieteni. m fel de fals triste e. Ea m privi o clip . se desp r ir .. alegându. ea mergea în fa a mea. ² Nici pe mine! replic ea imediat. Fata lui Belcia. o strad larg . în sfâr it. de fapt e imposibil. po i s vii cu mine. oricum. doi pa i înainte... . trebuie s las un caiet înc înainte de a m întoarce acas ... he-he-he. m-am gândit s fur ceva de la mâneci. du -te.. T ceam i m consolam cu ideea c ea locuie te foarte departe. dup câteva clipe de t cere. adic începu ac el tango. sluga dumneavoastr pentru totdeauna... de parc o acostam.. du-te. tii tu care.. Ea s-a oprit în fa a unei case mari. s ne întâlnim uneori. Peste o jum tate de or ne g seam în acela i loc.. tia domni oara foarte bine cu cine avea de-a face.

dar ce plutea.. decât s -mi torn elevii i profesorii.. ridicol.M. blond .. s ajung membru prin tot felul de comitete. mai inteligent decât to i profesorii vo tri la un loc... un individ m runt. a început i ea s râd . în orice caz. vezi din revolu ie doar p r ile joase.. Exist vreun Änoi"? Exi ti doar tu. ² Bine-bine! am f cut eu.) y ² El e mai presus de toate astea! f cu ea. o s te dea i pe tine afar din comitetul de clas ! 51 ² Ce prostii! spunea Pitina. an fel de fanatic. numai pentru c Guga e fiu de profesor i cite te fran uze te de mic i nu râgâie dup fiecare fel de mâncare!. dup o scurt secund de deconcertare. erau chiar unii care nu i -o ascundeau. de ce nu-i Guga secretar i membru la jude ean U. K ² Astea-s ideile lui Guga^ nu-i a a? (Guga era un coleg al meu iintr-a zecea. Ce amesteci toate luc rurile astea. ce harababur ! ² Oho. ² Ce? întreb ea. El i -a dedicat întreaga fiin revolu iei. de. cauzei! ² Ia uite! am spus eu. dintr-un biet pârlit i analfabet cum era Suciu. c rora li se cuno tea aceast origine.. cred c e mai cinstit s nu te amesteci în toate porc riile astea...T. cu Ideea aceea nebun .. cinstit. de umbrel de domni oar b trân . . ² Abuzuri? a f cut ea. Iar tu. ci de rani mizeri. oportunism! ² Violen e! am punctat ral. ca i taic -tu. un Lenin intelectual.M. st pânit . erau. s -mi fac o situa ie privilegiat .. De ce nici unul din cei apte sau opt membri în biroul U. inteligent.. din acela i birou.îns de întreaga mea energie l< icum. Astea sunt eterne. fulgerându-m cu ochii ei cenu ii.. care stau pe cuptor toat ziua i ies la lucru cu ziua numai când îi d foamea afar din cas . dup prima mare înfrângere a sa din 1905. al liceului nu era fiu de muncitor? Guga este fiu de profesor. i. s tii... nu tiu de ce dracu. De ce amesteci toate acestea. încruntat .T. de ce. schimbat . s fie calm . (Monica Tufescu era o fat înalt .. limfatic . S fie s n tos! Ce te prive te pe tine. pe noi.. domni oar . Se poate.. Burghezia nu va accepta niciodat de bun voie s . de toat inteligen a i devotamentul meu. in i ter i. ce?! Am dat din umeri. prin exces de zel... pu in descump nit. în camera mea. s-a v zut dup aceea. cu Chiril i Ignea.TM. al colii. din cei care i -au vândut p mântul ca s scape de-o grij . mai ales. semeni. meschine. cele câteva zeci de hectare de acas . toate astea? ² Pe Änoi"? întoarse ea capul. ata at. întorcând încet capul spre mine.. chiar i asupra profesorilor. o vedeam.. din procentul acela etern i el de be ivi. aspectele de suprafa .. ia spune-mi. ² De ce? spuse ea f când sfor ri.. Dumnezeule. sigur c exist oportuni ti. Ca s nu vorbim de.. comunist din convinge re. Eu râdeam deja cu poft veritabil i. Spune.. care g siser un prilej de a prinde putere asupra propriilor lor colegi. (Aveam chiar un portret al lui pe perete. cu aerul t u sf tos.. era un tip citit. ce-i ardea straniu pe fa !) i deodat ne pomenim cu aceast fa plin de co uri a lui Chiril !. care. cu ur veritabil . cqmplexa i.) ² Nu numai ale lui! îmi replic ea. unii dintre ei fii de chiaburi care î i ascundeau originea.. membru în biroul U. vreau s ... mai bine Vis. aproape to i ceilal i îns erau veni i de la ar i nu fii de rani s raci. pe acel chip de Prometeu din umbr . pe care nu i-l tiam. cu unul din papucii bunicii mele c ruia i s-a dezlipit tocul de lemn i b l ng ne. socot c e mai cinstit din partea mea s -mi fac datoria.. de ce-l sap l lalt. Abuzuri. ² Vezi! m întrerupse ea cu un gest scurt. i mai r u.. ars de febr . s strig la profesori. dar nu se d deau unii pe al ii afar pentru c serveau. ² Mic-burghez?! am f cut eu plictisit.. s înv cinstit.. Ce mai vrei? Ce mai vrei? Ce mai vrei s vorbim. împreun cu ilal i doi. eu sunt foarte bun prieten cu el.. de ce. Da. Al ii.. d -l încolo pe Suciu. un fel de frumuse e american de dinainte de r zboi. s m folosesc de ni te lozinci politice ca s tai i s spânzur. E un tip de mare cultur . mic-burghez. i asta nu-i decâi o mic parte. dac mai iei mult lec ii de pian. 50 ² Probabil c nu e ti genul lui. Violen e. cu fruntea t iat în dou de un reflector prost pus. o s -l coste pe Guga chestia asta cu c m ile schimbate i altele i cu fran uzeasca lui nenorocit . erau :arieri ti. s umblu toat ziua cu un fular soios în jurul gâtului i cu un carne el în mân . deodat . da. au existat întotdeauna. el nu mi cere i nu-mi trimite bile ele de amor! irupse Pi tina. pl cea la o gr mad de derbedei de la noi. i pe urm . la mine. sim indu-m ca un prost tare pe pozi ie. S l s m afar din chestie pe b trân. un chip asimetric. da! Aceasta -i revolu ia! Putem instala puterea muncitorilor i ranilor i prin violen . accidentale.. sau te pomene ti c o place pe Tufeasca!. de data aceasta f r nici un fel de revolt . un portret f cut în Elve ia în 1911. ce mai avem comun noi doi? Ai o ideologie de ra pe uscat. Eu înv .. Apoi am vorbit serios de data asta: ² Ia ascult . sau. N -^veam chef de o discu ie intelectualo-politico-socialo-dialectic tocijaai cu ea. pentru c -l citisem i eu pe Lenin. ce harababur ! am f cut eu. s stau ore întregi la sediu. lumpenul agricol..

ca i de întreaga noastr discu ie proletcult . pân atunci nu poate fi vorba de iubire.. neîn elegându-ne... nici frumos. de i tiam c Änu e bine". Era altfel de cum credeam.. bravo! am f cu eu cu ironie. dar noi.. dar eu însumi nu eram un exaltat? Nu în felul ei. Mult mai mult exist acum. la mine un blestemat sim al pudorii devia mereu fasciculul principal. Deocamdat noi ne facem revolu ia noastr . cât de sus se strecoar ! am ad ugat eu. tu vrei s fii tribunalul revolu iei? Tu? Du -te atunci i judec Thermidorul. Lupta.. nu puteam s fac altfel. e fals ! am izbucnit eu cu atâta spontaneitate. ² ..) ² Intelectualul este un muncitor cu creierul. frumos. printr-un simplu hazard. deoarece. pe Danton. Alesesem oare gr e it? Era o exaltat . ² Ei bravo! f cu ea. de socialism! ² i r ul pe care-l fac? ² Ce. strângându. ² Noi! am r spuns. în acel ceas. ² Nu. chiar sentimente. bineîn eles. nu era vorba de noi doi. salveaz -i pe Andre Chenier. nu! ² Nici tu! am spus. de structur moral ! ² Bine-bine. f r nici un fel de suprastructur . Äideologizat ".i r spund mereu cu lozinci. cu o anume jen . poate c iubirea mea fa de ea era prea slab pentr u a m umili.... pentru o astfel de Pitina.... nici provincial. Apoi. pe doamna Roland. vom instala puterea muncitorilor i ranilor. aceast viitoare clas . dar la noi asta este o. cu o asprime care m -a înghe at o clip . un fel de sl biciune. ² . Parc numai voi citi i! ² Ei. o sl biciune care ajunge pân la urm o profesie. ei în i i vor fi da i peste cap de revolu ie.. evident. ² Ei. ² Depinde pân unde. Opozi ia pe care vrei s -o provoci e fals ... mil mic -burghez . categoria asta. Pentru o astfel de discu ie stupid alergasem aproape o lun dup aceast întâlnire. opozi ia noastr devenea tot mai evident . 54 Ea d du din umeri. Am auzit-o i pe asta! (începusem s devin ironic. Pitina. Dup o pauz lung . dar era o fanatic atunci. adic ? întreb ea. i.. privindu-m b nuitor.. Când vom învinge. am replicat eu. in i lipsi i de organ moral. din cauza aerelor mele. care a salvat revolu ia.i seama c m ocase. invincibil jucând cu armele lefuite de milenii ale inimii). iar ea Ätipul revolu ionar". i mi-a venit s izbucnesc în râs i de cele ce spusesem eu... i dup aceea vom vorbi i de nuan e. cu mintea! mi -o retez ea scurt. Era îns o simplificare. vreau s spun c eu sunt al turi de tine. a marii ei violen e sociale. valoare! ² Nici art . Ea privea drept i î i arunca / lancea ei ca o Minerv . nu. nu cu mult altfel. i o clip era aceea pe care o iubeam \ eu. destinele categoriilor. tia care nu suntem nici muncitori.. eu ajunsesem s reprezint Ätipul intelectual". cu team i un început de triste e... masculinizat . certându -ne. nici rani. nou zeci i treiul francez. i de aerul ei Ävigilent". .. dac vrei.i umerii. nici valoare! a replicat ea fulger tor. Trebuie s câ tig m. pe Lavoisier. a marii idei pe care o aducea. 53 ² Da-da. bineîn eles ale celor care creeaz valoare. ale grupelor. elemente necinsti te.. Pân la urm . le am eu acum? ² pentru a r mâne un simplu i eficient pretendent. p tura aceasta sub ire..Art . înl untru. vom aborda subspeciile.. (Vorbeam. exact ceea ce doream mai pu in. dar. tiu eu? Provincial poate ' eram eu.. ² Ce-i aia eclectic? întreb ea..52 sau tiau prea multe despre al ii din aceea i f in sau. suntem totu i al turi. o Minerv de provincie.. eu eram un exaltat chircit. i mai r u. de alt tip. ² Nu i se pare c dai dovad de sim eclectic?. eu: ² Ce bine c discut m totu i.. pentru a renun a la Äconvingerile mele" ² aveam eu convingeri politice atunci. care a condus armatele revolu ionare împotriva Europei reac ionare. vom face i dreptate! Victoria e întotdeauna generoas . m-ai în eles gre it. dându. sentimentalisme. un reflex de neconfundat ² era mereu dedus . erau in i care se pretau la orice.. ad ug ea. sau poate nici eu.. Iart -m c ... încât ea zâmbi i ad ug imediat. ce face i cu noi? ² Cine noi. nu tiu cum. numai acea valoare de care avem noi nevoie! ² De ce? Avem nevoie de orice fel de valoare. Noi. nefrontal . un Romeo pur. deodat emaciat .. ² Nu conteaz ! f cu ea din nou acela i gest pe care nu i-l tiam. ce faci cu noi.. oportuniste.. ad ug : Poate c ai dreptate cu unii care se strecoar . eram îns i eu un fanatic. p l vr geal preten ioas . tia care citim. i lumina mea ² c ci fiecare avem o lumin . cum s spun. un gest cu mâna stâng în care se sprijinea parc . dar ele sunt adev rurile simple: s câ tig m.. antipatic. ² E fals opozi ia! spuse ea cu severitate. posomorât la rându-mi. în clipa aceea nu exista provincie în România.. un ridicol f r ridicol din cauza marii nout i a întâmpl rii. ce ciudat. c suntem împreun chiar i în acest fel..

printr-o simplificare for at . omul alb cel pu in. poate am mai K. dând din umeri. nu fugeam eu însumi de la obliga iile mele sigure. nu. oricum. care. Iat qe b trân e aceast fecioar . Ea e via a. ² Certându-ne?! ² Nu ne cert m deloc. cu o s pt mân înainte. care se armoniza prin ea?! Ce existen nenorocit ! îmi venea s scuip! ² Aceasta e umanitatea revolu iei! spuse ea din nou. Ce c utam în acest secol? Ca Eminescu. niciodat n-am s-o mai pot privi altfel. pe care politicul o ap ra cel mai bine.. Äidealul". politicul acesta era ^ secolul în care intram. înfior tor de sceptic 56 i matur. ud de ploaie. virginitatea ei se maculase de politic. dou forme. atât de c ti. Din copil. ce i nfernal e s treci de la generalitate la particular.. ea nu se mai dezlipea de mine acum. de-o tensiune insuportabil . dar ea m opri. un tinerel frumu el. în genere. poate de aceea m atr gea virginitatea ei.. b trân eram eu! Poate de aceea îmi i pl cea.i putea g si nici un sfert de or în timpul meu atât de. scrântit ?! Nu eram eu însumi scrântit. Peste vreo zece ani voi fi o dolofan mam de familie. Nu tiam ce s fac cu ea.. care se umaniza prin ea.² Numai a a putem fi. Dar la ce crim te referi? Exist atâtea crime în istoria omenirii! ² La cele care se pot face de acum înainte. f r drept la istorie. jum tate cal sau pe te sau zeu. dar. f r istorie. pe strada asta periferic . Nu era o Dian h ituindu-l pe Acteon în p durile eterne.. Dar aceast revolu ie era adev rat ?! Era adev rat . de fapt. ea se Äînc p âna" într-o anume virginitate brav ard . pentru c ea t cu i nu mai ad ug nimic. care-o urâ ea. o castitate de care eram mândri. ² Ce-ai împotriva lui? ² A. la concret. Politicul. de vreme ce exista. Se f cuse târziu. în care m n scusem. intui ia mea din seara de la teatru. de la c r ile mele. necesar . mai. ce vorbim acum ne leag . Simplifici! ² Ceea ce faci tu mereu: simplific! ² Ai dreptate. mai direct . pân devine din nou general i istorie. ² Dedicat Revolu iei! am ajutat-o eu. în clipa aceea... eventual doi in i post -puberali în prima panic fiziologic .. Eram într -un fel trist: tiam. ² i crima e o simplificare? ² Bineîn eles. simplific. Da. punându-mi mâna pe bra : ² D -mi voie! Nu trebuie s te sperie discu ia noastr ! Tu voiai altceva. în orice caz e mai vital . accidental . t rebuie s fii fericit c s-a întâmplat a a. cu tot balastul ei.. care. nu noi. un excrement livresc. n-am nimic împotriva lui.. general . spuse ea cu un fel de absen . Ce strâmb ni se pare concretul. Eu sunt cel fals. într-o frond dincolo de sex. se în elege. de altfel. cine tie ce contabil cumsecade. atât de. din fiin ele jum tate om. nu-i ajung c m ile sau cum s fac curte propriet resei. importat etc. crezi c eu sunt o activist . da. Orice revolu ie! Iat ce apolitic eram eu: acceptam numai ideea de revolu ie. Omul a devenit sceptic. dar altfel decât credeam atunci. trecuse de nou . s scap de tine... din acea hibridizare a naturalului. de i unii. noi suntem vânt. Noi? ² Nu. Aceasta e umanitatea Revolu iei. Dar ce greu e. sau era doar un sfâr it de fraz . ² Crezi? m privi ea într-o parte. Dar ce -mi p sa mie. ² Nu vor mai exista propriet rese! am spus eu triumf tor. de sticl . o credeau mimat . care nu. ca o form goal . cu patru-cinci derbedei în jurul meu. când voiam într-un fel. noroioas . Dar o urâ ea frumos. Nu ne cert m deloc. la crimele care se pot evita! La crim în numele unei idei! ² Da-da. de tine. Ce. orice mit e perimat care ...i trage seva din fantastic. ÄFals! Fals! m -am scuturat. care î i pierde Äideologia".. împotriva spiritului reac ionar pe care -l prinde orice societate care s-a uzat. masculin !" într adev r. s ne amâne plata chiriei!. Miturile antice sunt perfect perimate i. Ceea ce am vorbit. uneori! E unul dintre cele mai frumoase cântece. nenecesar . poate chiar i este. cum s-o ating ²suflete te. ² Care? am întrebat. de la ascultarea p rin ilor i profesorilor. altfel. tr iam nostalgia lui o mie patru sute.. Iat c nu era o tiranie întâmpl toare. f cu ea. cu lecturi i -o anume sensibilitate vag .. acum. a a ceva nici nu exist .i pierde nimbul ideatic. emo ionat la ideea c so ului meu. dar nu. Nu po i lupta altfel decât simplificând. nu. omul a devenit brusc b trân.i iube te decât propria sa imagine fidel .. fusese just : ea refuza s intre în gesticula ia sexului ei. . noi doi. din prezentul meu. E un cântec foarte frumos. aici. cum spuneau pa opti tii..i pierde. ce c utam la ora aceea pe strad . Nu se vrea decât pe el.. e adev rat.. Ciudat. singura noble e a omului. rapid... pe care nu i-o poate da decât revolu ia. tiu cântecul sta. Am vrut s adaug ceva. atunci. Ea d du încet din cap.. aer. nu. Care era prezentul meu? Nu era ea. mult nevoie de tine decât credeam. Cu to ii eram. perfect fidel . castitatea ei era ap rat de politic.. niciodat n-am s pot ignora ceea ce aflasem acum. era o singur fibr . cu mult mai mu lt decât la începutul serii. sau voi fi una? Niciodat . f r s m priveasc . atunci. un tinerel care nu avea loc. fidel pân la trivialitate i halucinare vizual . ce-aveam eu comun cu toate acestea. cu feti cana aceea exaltat . împreun ! spuse ea zâmbind. o sim eam prin raglanul ei sp l cit. doi . e u îns mi îl cânt uneori. Dar nu e decât un cântec.

poate un cuvânt al meu. el deveni vesel. deschise frigiderul i prepar un scotch cu ghea pentru amândoi. iu minte. neechivoc . o proiectase în afar . ² i eu sunt din serie. Apoi Minda se culc i o iubi i se sim i bine în cuibul acela al lui. i dac ar fi atins -o el. cu siguran .. în care nu e ra singur. dar o oarecare reticen . o furie împotriva acestei discu ii interminabile.. s l s m toat discu ia asta. cu unul dintre ei. din neb gare de seam . mai atr g toare decât strângerea ei de mân . Gestul ei nu însemna îns nimic. f r o vorb . în capcana asta. o înstr inase deodat . râse de câteva ori cu o sonoritate exagerat . Eu sunt un post-puberal. cum spui tu. i am t cut. animalitatea ei fantastic .i dispre uiasc trupul i legile sale mecanice. i acum o g si adormit într -o pijama mare a lui.. mi-a r spuns ea dup un timp. voise s -i fac o surpriz . Mi-e sil de gesturile mari. chinuit. dar nu mi-e fric . 57 V^ ² E o simpl expresie a unui fel de nonconformism al vârstei. cu lumina aceea obositoare deasupra capului ² era frumoas .. Cred c m-a prins de mân pentru c eram lâng ea. f r s r spund . numai aceast mân . s -i redau for a ei unic . sim ind cum m ro esc cu repeziciune pe fa .. în clasa a doua de liceu am fost câ iva colegi la 58 cinematograf i. care ne ascundea.fluturi dizgra io i. îmi d dea un complex d e necur ie. apoi î i aprinse o igar . sunt un tâmpit! Nu voiam s te jignesc! Te rog s m ier i. îl împiedic s i -o spun prea l murit i ei. ne arunca în st ri extreme. i în clipa aceea dori cu putere s nu mai fie singur. Niciodat nu voi fi în stare s -o înving. disperat i trist. m murd rea.. acum. Probabil c nu. ne calomnia. o boal pe care o am de atunci înc : ² Iart -m . finalitatea sa m runt .. de parc l-ar fi sim it. nelini titoare? Nu tiu. întârziar aproape o or astfel ² cu un scotch repetat ² ea deveni subit volubil . . am f cut eu în continuare pe scepticul. de vreme ce exist . Fusese. atunci. i abia atunci î i d du seama c era înc prea surescitat de lunga povestire a lui Lauren iu ca s poat dormi. dar iner ia mea era mai puternic decât mine.. eram disperat. indiferent care. recunos-cându-l cu un zâmbet obosit. întins astfel cu picioarele lungi. m-am inut de mân . mai pu in sexuat decât a unui b rbat.. caracteristic . o senza ie cu mult mai incert . gândeam. ea ar fi tremurat. mai sexuat . eu sunt mai incon tient . f cându -i semn spre vecini. copiat de undeva i mai ales profund iritant . E fals .. Ea se ridic în capul oaselor. pozând aproape. precis mai incon tient . Toat lumea la aisprezece ani scrie versuri! ² Da. de vin ... m înfuria. ambigu . nu l-ar fi prins. Stinse lumina din perete i aprinse un lampadar dintr-un col mai dep rtat al camerei. Ce puteam s fac s înc lzesc aceast mân . dar ea în elese din frânturi de fraz mai 60 . desf cute.. pe aureolatul. c î i g sise perechea. dar ceea ce ne umple acum. de mân . ² Poate e ti mai incon tient .. încât ea îi acoperi gura cu palma. Apoi. cu bra ele ridicate. Capitolul III £< Ajuns acas . Habar nu aveam ce gândea. finalitatea sa previzibil ! i. orbi. unul dintre ei cu care ascultam împreun Beethoven i Berlioz i descifram primele texte din poezia simbolist francez . dar unul dintre cele câteva zeci de mii e cu adev rat un poet. Nici nu trebuia început .. triviale. Ea m privi mirat . aproape uscat . Poate chiar un mare poet! ² Eu nu sunt un poet. s . ideea asta mai necesar decât pâinea i sexul. d e serie. de mâna ei care se oprea la um r. O furie începu s m inunde. Sigur c da... în clipa aceea m prinse de mân i am ro it c ea f cuse acel gest. pentru c m dispre uia într-un fel. de i dormea cu adev rat. conturându-se cu claritate sub pledul sub ire. spuse ea. ² . aproape fireasc firii sale. decât mâna ei cu o temperatur egal . profund false! Ea d du încet din umeri. i atunci m-am precipitat. ne proiecteaz pe amân doi în dou st ri false. pentru c era mai puternic decât mine. mi cându-se încet. m scotea din min i. de vreme ce ne împiedic s ne strângem mâinile! i ea m privi cu un fel de triste e lipsit de triste e. i m l sam dus de mâna ei de fier. cu lumina aprins deasupra patului. de serie. ea se trezi i el. Poate devenise brusc absent . o anume spon taneitate greoaie. dar nu e grozav asta? Ca unul dintre noi s fie incon tient. pentru c eram mai mic decât ea. în banalitatea unor asemenea idei? Banalul mi se p rea atunci cel mai mare p cat.i închipuise c el va întârzia atât. Cum ajunsesem aici.. doctorul Minda o g si pe Ludmila a teptându-l.. respirând adânc. O privi câteva clipe dormind. în timp ce el î i aranja haina în dulap. chiar fric . se a ez pe marginea patului lâng ea i ciocnir . Pe Guga.

pentru neînchipuit de mult vreme. din umerii care se r ceau binef c tor. a a cum el a tepta. c utându-se. cu blânde e i fermitate.. î i propunea Minda. uneori. nefir esc de lung. atât de apropiate probabil... surpându-se în somn. febrile. de sc rile de la liceu. un mormânt pa nic. Trecu o zi foarte înc rcat pentru Minda. . tot mai mult. cu o desfrânare de-o clip care îl fascina. Da. surâz tor. colorat sau nu. sau un telefon cel pu in . va cump ra o sticl pe drum i ceva. pentru c era mai curat . spre asta tindeau amândoi. culoarea care cre tea deasupra trupului ei ca o umbr liliachie. o a teptau. în fiin a lui de b rbat singuratic. dar când ie i. f r s trebuiasc s ro e ti prea mult. pentru ca falsa odihn pe care o sim ea s nu se pr bu easc în vreo depresiune fiziologic . o chemau. se sim i deodat foarte bine. pe tocuri.. dar ea. încercând s -i azvârle spre exterior. ca un coridor prea drept. care nu era. se mi ca i se zgâl âia. sim i în urm ni te pa i m run i. De i nu obi nuia acest lucru ² i nici nu voia s se încet eneasc acest obicei ² st tu aproape o or dup program.. a doua zi avu din nou Äspecial " i foarte mul i solicitatori. Ludmila îl a tepta. care-l cuno tea prea bine. era mai speriat . speran a lor. i va ti s ia asupr . în sprit f r rost într -o celul în care se închisese singur i din care ea îl va elibera. în care se strecurase de atâtea ori a a cum î i strecori degetul jum tate pe furi într-un inel vechi de familie. lung. pe unde nu urcau decât profesorii i pe unde se strecurau ei. cum se spunea atât de frumos odat : ÄPân dincolo de mormânt!" Un mormânt dublu. s te prefaci prea mult.în ochii ei care râdeau de n a i câteodat . prima lor dup -amiaz casnic . de aerul acela de nep truns. în zâmbetul ei indecis. în epiderma ei alb p tând întunericul. definitiv . f r gre . retr gându-se cu un zgomot nesim it din vârfurile dep rt61 ate ale degetelor. mormântul lor dublu. în vocea ei optit .. la urma urmei. cele dou b nci lungi. iar trupul ei Ägândea" cu mult mai mult i mai muzical.. ca ale unui puber.. a mâinilor sale mari. deja obosi i de acea singur tate în doi. ov itoare. strecurându-se ca o pisic printre picioarele arcuite ale scaunelor din hol.. care le surâdea familiar deja. ca o promisiune cert . în stânga. nu-i a a. galbene. sever. acel pat care voia atât de greu s se transforme în mormântul lor spre care tindeau. fals .. de consemne stricte ca ni te rituale pe care ea le cuno tea bine. r sturnându-l cu o mi care lene pe parchet i instalându-se acolo.. devorat în fiecare clip de înt unericul din jur. la rându -i. abia sim it . semihipnotice. a mâinilor sale. sub ire. trebuia s fie o or a unei dup -amiezi. ea îi sim ea deja mirosul. atât de dep rtat. era femeia lui i era mul umit de ea i. pentru care era preg tit i c reia avea s -i serveasc cu cinste. î i impuse s nu ajung la ea înainte de o or i s mearg pe jos. care durase prea mult. în mi c rile ei abandonate. care s fixeze dup -amiaza aceasta pentru amândoi. cu capul lâng t blia de la picioare sau mâna atârnând în gol. s lb ticit . o auzea zgâriind t blia u ii de la intrare. atent la fiecare pas. împotriva voin ei ei. i gâtul ei viu. apropiate. care îi lega deja. renegat acum. ar fi tiut i s-ar fi sim it jignit c el îi d ruie te oboseala lui de la sfâr itul zilei. însp imânt tor. 62 \ . Ea era mai st pânit decât el.. ca o îmbr i are. cât mai curând. i el se gândea c va merge f r s se anun e.. atr g tor. atât de ner bd toare i lacome încât deveneau stângace. peste o gur tremur toare în care se împiedicau mereu ipete scurte. f r nici o scuz . împingând aparatul. cu sângele lini tindu-se.bine. pentru c b rba ii tari nu au niciodat scuz .. impun tor. într -una din dup -amiezile care vor veni. dorin a de a o poseda total i felul în care ea îi sc pa. alb strui.. acea spaim care tremura mereu. în care avea s -l subjuge lin. din membrele inerte pe care nimic nu le mai putea mi ca a a cum se îngropau acum în piatra cearceafului. sau î i prinzi o bro a din platin cu pietre stinse. grave. ce n-au mai fost purtate de aproape un secol. pe care îl apropiau i-l dep rtau în fiecare clip . trebuia în aceast or de singur tate s se odihneasc . i putu deja s . într-o centrifugare aproape spa ial . un obiect m runt. piciorul deodat lipindu-se de covor i apoi revenind în trupul lor comun care încerca s se agate de acel pat uria dublu. dar surâdea f r s vrea. pe furi . unei dup -amiezi din acelea.. odat când se vor preface amândoi c îi preocup altceva. ferici i c încalc o interdic ie i un privilegiu. calm. se sc lda deja ora aceea din dup -amiaza care se apropia. încercând s adoarm . încremenit. opaline. Era o dup -amiaz binecuvântat . f r de prihan . la rug mintea direc iei.i închipuie Äpersoana". tot mai prezent . trezindu-se deodat a eza i transversal.. alungându-se. împingând-o definitiv în somnul acela care o smulse. i el. decât paturile lor dou . gr su . poate chiar mâine. sim eau amândoi. din holul comun erau pline de pacien i care-l a teptau.. încercând s p trund într -un secol neîn eles. Privi ceasul. pe care ea i trupul ei. i asta îl a â a mereu. puternice i pofticioase ca ale unui adolescent. era cu pu in înainte de apte.. dar nu. f r tablouri. mobila aceea. a ezându-se lâng perna pe care st tea aparatul de telefon. avea tot timpul deci. ceea ce el nu-i spunea acum îi va spune în curând. vreun am nunt important ap rut atunci în epica trivial a vreunei dup -amiezi de timp lânced. cu acul tocit de mâinile fine str vezii ale unor bunici cu mult mai tinere decât femeia de acum. ascultându. de parc ei ar fi stat nemi ca i. nehot râte i brutale.. în care se aflau acum.i trupul care respira lâng trupul ei. aproape în întregime.i partea aceea din el care îi apar inea i care r t cea de cât va vreme. când se pot spune câteva cuvinte mari. Ea nu gândea nimic. ner bd tor.. definitiv. din l comia mereu vie a gurii. dezarticulat de-o a teptare lung .. aproape odihnit. într -una din dup -amiezile care vor veni. ei. care sunt în fa a pragului deja i care îi va uni pentru foarte mult vreme. un m run i de undeva. Când coborî sc rile de marmor tocit care îi aminteau de fiecare dat . niciodat ucis . mi cându-se cu atâtea neoboseal . care îi apar inea deja. relaxat. mic . în aerul acela ap sat de obi nuin e vechi i tiranice.

" Cam a a ceva.. Ciulin e un specialist la fel de bun ca dumneata. a a c . care au într-adev r nevoie. dar Mia Fabian izbucni într-un gâlgâit interminabil.. frumu ele. i o clip i se p ru c va sc pa. \ .. deja spuse. de i în cariera-i de practician mai tr ise cel pu in câteva variante ale aceleia i.. precum i la intona ia ei juc u -insolent . din frac iunea d e timp în care el î i îndrept aten ia spre ea. dând a doua oar din umeri.." Ea îl privi în ochi f r o vorb ... privindu-l aproape cu compasiune.. i o întreb : ² Ce dori i dumneavoastr ? i se opri. mai ales în felul ace sta. dar dumneata e ti la mod i el nu! Minda sim i cum trebuie s depun un efort ca s . mai ales la un om ca dumneata.. i o recunoscu imediat.. din mijlocul acelei fe i oare rotunde. portarul arde de ner bdare s te salute.. odat . Mi s-a preparat în mod special medicamentul la Farmacia nr. Minda sim i un m runt val de c ldur la acel Ädumneata". începu el pe un ton voit moale. r mânând pu in în urm . ² A fi preferat s dep esc programul în cabinet decât aici în strad ! punct el cu r ceal i fu mul umit de fraza sa.. i el. cu acela i mers op itor. dar. de fiecare dat ciudat de pl cut.i place s apari cu femei frumoase. cu preten ii. domnule doctor.. parc am fost amici. pentru c nu îi pl cea s coboare sc rile împreun cu cineva. gândi el i începu s asculte. ca s fie dep it. ² Asta-i bun . Pa ii se r rir i ei i atunci întoarse capul. furioas . dar gr bit . Nu reu ea îns s se debaraseze de u oara enervare pe care i-o producea permanenta ei semitutuire. deasupra aerului s u brutal-distant i a mi c rilor ei de femeiu c insolent . ca s nu-i dea timp s refuze. luându... ² Dumneavoastr . f r s .i partea 64 sa de amuzament i plantând-o definitiv.. el trebui s-o recunoasc . stângaci-obraznic.. pu in triviale. i r ri i mai mult pa ii. cu sprâncenele sale groase. astea nu sunt decât mofturi. continu el. N-am vrut s te mai re in în cabinet. vorbe ti cu mine de parc m-a ag a a a de dumneata ca s !. sau. ciudat de pl cut. ea se st pânea cel mai bine. m pui i la punct acum! i-l privea în continuare a a cum prive te o femeie de treizeci pe un adolescent cu co uri..cu obrajii gr su i jucând în tactul pa ilor sacada i. de nevoie. i ce dac sunt o femeiu c pe care dumneata n-ai s-o bagi niciodat în seam ? Poate nici nu vreau asta. e unul din indivizii care m poate scoate din fire înainte ca s bag bine de seam . pân nu te vede el. acum. dar era o fire voluntar probabil.. i nu a dus la nimic.. 3 de c tre domnul Mihailopol. f cu ea.i piard îns expresia juc u . cu atâta insisten . Simptomele s-au ameliorat. Ai dreptate. cu o ridic tur din umeri: astfel de pramatii ajung uneori s se infiltreze acolo unde al ii . care.. p reau c vorbesc: ÄCe pro ti suntem. ² Fals! s ri femeiu c . probabil foarte obositor. pu in ridicate.. îmi comunica i mereu am nunte despre persoana mea pe care nu doresc s le cunosc... sclipir ni te ochi de-o expresie amuzat . deodat .dintre ei doi. pentru c sim i cu u oar mirare un vag curent subversiv care începea s -i macine morga ce voia s -l apere de intrus . f r s-o arate. credeam c facem câ iva pa i. Äea" încetinise intimidat pa ii. continu ea. pe care-l . ceea ce nu se face. m rog. cu timbrul ei r gu it. mecanici. oricum. spre un obiect din el.. ÄTrebuie s fiu atent.. de parc n-ar fi v zut nimic atunci când i se r sucise craniul. A a c în fa a por ii se opri i lu mina unui om politicos. dar. toate cuvintele. rar crispare.. irupse ea. i el se fr mânt pu in pe loc. De i tiu c . care reu ise i în cursul convorbirii telefonice s -l irite puternic în primele secunde.unosc personal i care voia s m serveasc . nemul umit înc o dat de prejudecata bunei sale cre teri care îl împiedica s p r seasc o femeie f r s-o salute. dar î i reprim i asta i se hot rî s termine repede scena. micile dumneavoastr inconveniente se vor fi rezolvat. încât îl oblig i pe el s -o fac o clip . încercând s treac pe terenul s u. v zusem i-a a c -i ora peste program i. de i... f cu ea a doua oar .i st pâneasc contrarierea c este târât într-o discu ie care nu-l privea i în care nu reu ea s g seasc tonul care-i convenea lui: ² Cazul dumneavoastr e banal... E unul din aceia care nu. pentru c o sim i foarte curând lâng um rul s u ² mai avea trei sau patru trepte pân jos i portarul se preg tea deja s -l salute ² i-o auzi vorbind. nu po i fi sigur de diagnostic!" De i.i continu drumul.. 63 de i ea era la mijlocul frazei. i în clipa aceea î i aminti abia c uitase s cerceteze cum parvenise ea s -l g seasc acolo.i pierd timbrul la telefon. încercând s se prefac îns c . din momentul în care ve i fi în posesia medica iei. i ea f cu câ iva pa i înainte. Avea prea mult umor ca s nu guste situa ia. ie i.. ² Asta-i bun . gândi el reflex. hai. ² îmi permi i s te înso esc câ iva pa i. nu mai fi ipocrit. doctore. ² A. dar î i r spunse singur. i -o spun sincer. e o bun pedeaps pentru snobismul meu! Toat lumea îmi d ghes: ÄDu-te i la Minda. s rir la locul lor i el auzi urm toarele: ² Ai trecut pe lâng mine f r s m salu i. dar de fapt. pacienta care îl g sise la telefonul de la clinic . de parc privise înl untru. cu o plictisit curiozitate.. i e împotriva principiilor mele s ofer consulta ii pe trotuar.. i nu puteai saluta o femeie care râdea. Era Mia Fabian. de i nu vorbise cu ea decât în dou rânduri.. Zâmbea i.

din odihna lui ² trebuie s face i rost de medicamentul str in. sunt foarte curios ce se ascunde sub aceast masc pe care privirea dumneavoastr . i.. amuzat -uimit. ² He! He! f cu femeiu c scuturându-se de râs i f cându-i cu iegetul ro u de oj . atât de. mai ales c ne i cunoa tem dinainte i. decis > -o lase acolo. las-o. umeri b rbatul.. haide! f cu ea i din nou îi ap rur gropi ele în obrajii buc la i. ² Haide. Bun seara! i se întoarse. când f ceai pe coco elul grav i fandosit. o urm . ridicând sprâncenele mult deasupra ochilor ei puternic contura i cu negru. iart -m c i-o spun. Ceea ce e caraghios e c dumneata î i închipui c eu a ] avea cine tie ce planuri i c chestia cu boala mea nu -i decât un pretext! Dac crezi c am pus ochii pe dumneata i a a mai departe. Tocmai asta voiam s . dac -mi permite i?! ² Ei haide.. facându. de la leu Nestorescu. frecându .i iei o mutr grav ...îmi placi mai mult a a decât adineaori. bine dispus . nu-i a a. în fa a mea nu e ti decât cel care e ti! ² Daa?! f cu Minda surprins i f cu o jum tate de pas spre ea. (ÄHe. m-a i îndatora dac mia i spune mai r spicat cum anume Äsunt" eu.i cu ostenta ie oldurile prea pronun ate de un taior strâns croit. pe care numai timpul o va consola!... i spuse: ² îmi pare r u. foart e proaspe i..i propusese s -i fac jocul un timp. un num r parc al unui serviciu de . care. \ ² Dar cu mine ar fi ridicol. ca de copil.. Se st pâni s nu zâmbeasc i spuse: ² E o mare dezam gire...!. ² Dar nu m-am sup rat deloc! replic Minda. calmi i calzi. Spui ni te fraze! Oricum. Nu. he. îi producea acum un interes aproape amuzat. în spatele teatrului pe care-l joc. i-am dat îns un telefon alalt ieri i i -am spus c te-am consultat. o cu totul alt masc i. în contrast cu buzele prea puternic. intrând în jocul ei dintr -un imens i. mefistofelic. nu se tia prea bine de ce..um discu ia a ceasta inutil îi m nânc din timp. ² Ei. ci ca s -o contemple mai bine în tot mecanismul ei. privindu-l cu o anume compasiune cald .. ochii blânzi. ² Da?! se mir Minda. ² Ei. te în eli! Nu -mi placi deloc ca b rbat. he!" râdea ea. Parc n-a ti cine e ti! ² Da?! spuse Minda tot mai uimit de aceast trivialitate franc . tot mai uimit.i mai da osteneala s te prefaci. continu el cu seriozitate. p rându-i-se c viseaz : ca i cu câteva zile în urm . a sfârtecat-o f r mil !. cu mult prea p trunz toare.. fungicidele noastre nu dau înc rezultatele scontate! Acest lucru vi-l poate atesta i Ädomnul Ciulin"! f cu ii cu o u oar plec ciune mali ioas . ajunseser destul de departe dac ea îl respingea deja ca b rbat...i f r s vrea mâinile. ² A.. Te-ai sup rat acum!. Ce mai face? ² leu? întreb ea.. i cum anume sunt? El începuse s vorbeasc mai u or.... ² E foarte bine! începu s sporov iasc Mia Fabian. i cum sunt anume. Habar n-am! Nu lam mai v zut de vreo lun . i atunci. pe tocurile ei prea înalte i Minda. dac vrei.. trecând peste aceast dur lovitur . sim ind . am s -i dau un telefon b trânului Nestorescu. elegant . Dimpotriv . discordanti cu întreaga ei personalitate m runt i trivial .i reflex socoteala c putea s mai întârzie cu ea zece minute. cum persoana sa putea fi atât de u or i de repede amestecat în rela iile acelei lumi ² chiar i în memoria acelei lumi ² din care s rise.) Totu i.. r mase într-adev r descump nit 3 clip . m-a întrebat ce mai faci i.² V-am mai spus ² f cu Minda. ² Dumneata e ti un om serios. a lu i Minda. Minda se aplec îns ceremonios. p ind cu încântare lâng statura masiv . mai cursiv. i Minda. Mia Fabian. mai relaxat. trebuie s v las. nu rostea decât adev rul. cu condi ia s ia apoi un taxi. încântat mereu.. râse i el'. insolen a ei.. iar i începi! f cu ea.. la urma urmei. cum anume e ti? Dar ce ne-am pro pit aici? Fii galant i înso e te-m câ iva pa i! i ea o porni înainte.. asta impresioneaz pacientul i-l face s dea drumul mai mult la pung ! 67 i\ea râse.. doctore. cum vorbe ti acum! replic ea. 66 Minda deschise ochii. pentru c . dup cum am în eles. cu tonul cu care o femeie bate pe . oricum. Dar în aceea i clip auzi distinct în spatele s u: ² La ule! "** i când se întoarse. v rog s considera i c ... cu toat fa a i cu ochii aceia. la telefon. Te roade invidia. s -i dai un telefon. foarte odihnitor amuzament. dintr-o mi care.. Bine c mi-a i spus. dar nu de ov ire.. mereu calm i st pânit. continu el. ² Mai tii num rul? întreb ea i i-l spuse.. î i aminti Minda. vulgar conturate cu creionul ro u de buze. ca un pe te durduliu. rece. dup o prim form de iritare. ascund. ca i vocea. dup o clip . las-o! f cu ea... nefor at...în clipa aceea. preten ioas .. Era un num r f cut din zerouri i o aceea i cifr care se repeta de dou ori. E foarte bine i nimerit ca la Äserviciu" s . de ce joci teatrul sta! Crezi c m p c le ti pe mine?! ² Doamn . pentru c ea râdea. ciripi Mia Fabian mi cându. ² Ah.

utilitate public , care i se impregna imediat în memorie. ² Nu-l notezi? observ ea. Vrei s - i dau un pix? ² A, nu, replic surâzând Minda, îl am notat! (Min ea, dar întreg jocul îl amuza tot mai mult. î i privi ceasul: mai putea s mai întârzie apte... chiar zece minute). ² Nu-i elegant s te ui i la ceas când e ti cu o doamn ! îl apostrof ea, privindu -l galnic, cu col ul gurii ei gr su e ridicat pu in în sus, probabil într-un fel care ei i se p rea irezistibil. Cu toate acestea, atitudinea ei nu era indecent ; balansa u or între armele obi nuite de seduc ie ale unei femei de condi ia ei, aproape automatisme, i un anumit iton de lejer camaraderie, ca între copains. Continuar apoi s mearg , f r un cuvânt. Erau amândoi mul umi i, fiecare în alt fel; Mia Fabian pentru c -i reu ise consulta ia pe care i-o pl nuise i mai era i înso it de un asemenea domn serios, impun tor, 68 Minda pentru c se amuza copios, odihnindu-se tocmai în acest fel, un alt fel de relaxare decât i -o promisese, într-o plimbare lini tit , de o or , solitar , dar se pare la fel de eficient , tocmai prin aerul de divertisment, de insolit juc u pe care-l aducea. întâlni o cuno tin i avu ² spre amuzamentul s u crescând ² o clip de derut , deoarece era v zut într-o astfel de companie. Cel care-l salutase ² un asistent de la catedra lui Zager, neurologul ² se înclinase cu tot respectul, i atunci, cu aceast ocazie, observ Minda c se îndreapt spre bulevard, unde vor fi probabil mult mai multe cuno tin e. O clip cochet cu ideea s încerce aceast I form de teribilism social, de frond , ap rând al turi de o astfel de ) muieru c , ce, în aparen , pentru un ochi neavertizat i care nu i cuno -/ tea marea sobrietate, nu prezenta nici un element contrastant. Trec toriiî numero i la acea or , p eau cu indiferen , unii chiar respectuo i, pe lâng acest cuplu format dintr-un domn serios, iremediabil serios, bine îmbr cat, cu un mers elastic, i o doamn ceva mai tân r , în jur de treizeci, poate chiar mai pu in, maturizat îns printr-un u or exces de fardare, o femeie bine îmbr cat , pu in cam Äplinu " în u oara ei dispropor ie cu talia înalt a înso itorului ei, dar felul ei de a în epa trotuarul, hot rât, cu tocurile ei foarte înalte ar ta c se simte perfect potrivit în acest cuplu, i nimeni, din cei care îi întâlneau, nu gândea altfel, O pereche sobr , de vechi cuno tin e, nu-i a a... în nici un caz so i so ie, nici m car aman i, de i, cine tie... dar nu, puteau fi colegi de institu ie, evident o institu ie cultural , un centru de cercet ri sau a a ceva... sau... poate avoca i, da, colegi într un barou, sau rude prin alian , în sfâr it... Minda se sim i astfel tentat s prelungeasc gluma, îngro - ând-o, l sându-se dus spre bulevardul larg, cu pomi, spre care, poate instinctiv, îl du ceau pa ii ei, i deja savura, singur, unele m runte surprize, dar apoi renun , zicându- i c nu-i era permis s violenteze în nici un fel optica unor oameni serio i, care îl stimau, i, dac se distra în acest fel, trebuia s -o fac singur. O rug deci, cu tonul s u ceremonios, fin exagerat, pe care i-l luase fa de ea de când acceptase acel joc atât de inedit, s se abat din drum, i ea accept imediat, privindu-l în fa , cu unul din zâmbetele ei mici, care îi st teau deodat foarte bine i nu p reau 69 a-i apar ine. Va mai întârzia dou sau trei minute, se gândea Minda, i apoi se va eclipsa, râzând singur, povestindu-i Ludmilei totul, pân la am nunt, ca s râd împreun . ² E ti însurat? întreb ea, deodat , ca un vechi camarad. ² Nu, r spunse Minda, reluându- i u oara sa afectare din ultimele minute, sunt un burlac convins. Nu am... ² M mir , îl întrerupse ea, un om cu situa ie, ca dumneata... i b rbat bine, trebuie s i -o spun! Sper c nu te-a afectat prea mult ce i-am spus în leg tur cu faptul c nu e ti genul meu... Asta n-are nici o leg tur cu... ² Dar, mar Minda, trebuie s recunosc c nu mi-a fost perfect indiferent... nici un b rbat nu r mâne indiferent când o femeiu c atât de nostim ca dumneata, dac -mi permi i s ... Pronun ase cuvântul Äfemeiu c " cu oarecare team de reac ia ei, dar Mia Fabian nu p ru s observe nimic neobi nuit în acest epitet care i se adresa i spuse, cu non alan a ei obi nuit , cu gesticula ia ei categoric , nu lipsit de feminitate: ² Haide, haide, doctore... nu te lansa pe panta asta, nu- i st deloc bine! Se vede limpede c nu- i plac, probabil pentru c nu sunt din cercul dumitale sau din casta dumitale, cum i-o i fi spunând... m rog, n-am nimic împotriv ... i-apoi, un tip ca dumneata, serios, cu viitor, trebuie s - i st pâneasc reac iile, s nu se repead s fac complimente primei doamne cu care face o plimbare de o jum tate de or ... asta nu se potri ve te cu inuta dumitale i nici nu-mi place... ² Dar de ce, insist Minda, înveselit c ea pronun ase cuvântul Äcast " i Ätip", Äun tip ca dumneata", îmi spunea i adineaori s nu m prefac... s nu joc pe un altul... ² Ei, asta-i! f cu ea. Adineaori era s m la i în strad , i -acum m -nghesui cu complimentele... Mi se pare c î i râzi de mine, sau... ² O, o, cum se poate! replic el, pu in plictisit. Dar a putea s v întreb, cu ce v ocupa i... unde Äave i serviciul"? ² Eu?! i-am mai spus, la prima vizit ... lucrez la Editura Academiei!
70

² Da? se mir doctorul, gândindu-se: ÄCiudat, eu te credeam dactilograf sau func ionar la Munc

i salarii!"

i continu : i ce anume, corectoare? ² Ei, asta-i bun ! se înveseli ea. De ce s fiu corectoare? Sunt redactoare... Am eu o mutr , a a, care respinge intelectualitatea?! ² Vai de mine, vai de mine! se scuz Minda, gândind: ÄDa, dealtfel, totul e posibil! Pân la urm am s aflu c e cercet toare în lingvistic i c are i lucr ri publicate!" ² S-a f cut întuneric, observ ea, ce-ai zice dac i-a permite s m invi i undeva, într-o cofet rie, la o cafea? Pentru o jum tate de or , doar, pentru c ... ² Regret din suflet, sunt dezolat, spuse Minda privindu- i cea-sul-br ar , trebuie s alerg, nu mai pot întârzia o clip ... m reclam o îndatorire urgent ! (ÄAm început s vorbesc ca Farfuridi!" se în veseli el, tacit.) Dac a fi tiut din timp, desigur c ... neîntârziat... ² Nu face nimic, a fost pl cut i atât! spuse Mia Fabian întinzân -du-i mâna plinu , alb , cu unghiile lungi, violent ro ii, în felul evident în care dau unele femei mâna pentru a le fi s rutat , i Minda se i conform cu o galanterie mereu exagerat . Ea era bine dispus , refuzul lui n-o afect deloc. în clipa când el voi tocmai s se r suceasc pe c lcâie ca s alerge dup un taxi, ea mai spuse: ² D -mi pu in pixul dumitale... sau un stilou!... Ea lu stiloul pe care i-l întinse el i scrise ceva pe o bucat de hârtie pe care o rupse dintr -un carne el pe care îl purta în po eta ei cam mare, laolalt cu pudriera, batista, portfardul etc, pe care le r scoli ca s -l g seasc . ² i-am scris num rul meu de telefon! Po i s m suni când vrei, cât de târziu, s uet m pu in... nu m deranjezi!... ² A, foarte încântat, mul umesc! se înclin Minda i se îndep rt repede, ca s nu i se vad zâmbetul care îi plutea deja pe tr s turi. ...Ajuns cu oarecare întârziere, nu prea mare, la Ludmila, nu o g si singur , a a c nu putu s -i spun , din prima respira ie, Äaventura" pe care 71 ;' o tr ise. Se g seau la ea o veche prieten i coleg de facultate împreun cu so ul ei, ce locuiau în ora ul C , la distan de o or i jum tate cu ma ina, i care veneau cu regularitate s o vad ² o pereche pe care Minda nu o vedea cu ochi prea buni din motive ce lui însu i îi erau nel murite. Ast -sear era îns ner bd tor s -i vad pleca i, dar Ludmila, f r s în eleag , sau tocmai din Äme anterie", îi re inu atunci cândj otiL Nistor se hot râr s plece. Minda se r zbun la rându-i i plec împreun cîTeTTîn jur de zece i jum tate, de i, dup felul în care îi n v li sângele în obraji Ludmilei, când se ridic s plece, î i d du perfect cont de starea de spirit în care o l sa. Ajuns acas , el întârzie, voit, s -i formeze num rul, tiind c ea a teptase ca el s se întoarc din drum, i, cunoscându-i mândria, ghicea c ea nu va suna prima chiar dac ar fi fost ca el s n-o caute zile la rând. St tea tol nit, îns , pe un fotoliu, lâng telefon, a a cum intrase din strad , aruncându - i ochii i r sfoind distrat un ziar pe care îl culese de pe birou, l sându-se purtat de o ciudat i pl cut iner ie. Apoi se r suci în scaun i ridic receptorul, dar în ultima clip se r zgândi i se pomeni formând num rul lui Ceea. Lauren iu nu r spunse, i Minda deduse c se culcaser ' i scoseser telefonul din priz . Putea s - i închipuie, el i întreaga sa familie ducea o via extrem de' echilibrat , în afar de serile când întârzia cu el sau la facultate, Ceea i ai s i se culcau devreme, în jur de zece. Din timpul studen iei, când citise mult i înv ase acerb, cu o putere de munc ce impresionase pe colegi i pe profesori, laolalt , Minda r mase cu obiceiul, atunci când era acas , s citeasc pân la dou sprezece punct. Nu renun ase la acest obicei, folosind orele de dup cin , ore lini tite, când nu mai era solicitat de pacien i sau chiar de colegi, pentru a se pune la punct cu Äliteratura" specialit ii sale, atât de vaste, de internist. i acum f cu la fel; î i lu lâng el câteva tomuri la care citea simultan i, hot rât s foloseasc din plin ora care-i mai r mânea, deschise Bolile metabolismului de G. Duncan, o carte ap rut de curând în române te. Nu citi mai mult de o jum tate de or îns . Se ridic , î i aprinse o igar ² de i nu obi nuia s fumeze seara, înainte de culcare ² i se plimb de câteva ori în sus i în jos, apoi se apropie de telefon i form , 72 în sfâr ii, num rul Ludmilei. Telefonul sun lung, f r nici un r spuns. Minda î i privi ceasul: trecuser , într adev r, cincizeci de minute de când plecase de la ea i mai bine de o jum tate de or de când ea a tepta, probabil, telefonul. Acum îl scosese din priz . O clip , sim i dorin a s se îmbrace i s se întoarc la ea, dar renun . O curioas iner ie îl st pânea, o mole eal de care nu se putea scutura. N-avea nici un chef s se întoarc la Duncan, care-l a tepta deschis pe marginea fotoliului, i m sur în continuare camera în diagonal , de la col ul biroului pân la fereastr i înapoi, oprindu-se cu grij i r sucindu-se de fiecare dat în acela i loc. Nu se sim ea deloc obosit, nu se putea concentra îns asupra unui singur lucru i se sim ea incapabil de orice ini iativ . Când avea astfel de st ri ² rare în\ caracterul s u atât de bine ordonat, dominat f r gre de o voin pilduitoare ² el se l sa în voia acestor Äcrize" care durau uneori o jum tate de orj , alt dat o jum tate de zi, niciodat mai mult, i care, prin raritatea lot i opozi ia lor perfect la felul lui de trai, la tipul lui de existen , îl înveseleau aproape, în orice caz li se aservea cu o lene de ini iativ , ca* un r sf al tenacit ii sale atât de des verificat . Astfel i

acum/ nu f cu nici cea mai mic tentativ de a redeschide Bolile metabolismului, deoarece era sigur c a doua zi, prin revan , va recupera aceast or pierdut , i mai mult chiar. Se întâmplase a a în atâtea rânduri^ i de aici originea unui anumit orgoliu al s u, echilibrator aLacuvit ii sale, perfecta încredere în resursele proprii i în reac iile s n toase, puternice, ale organismului s u moral. Nu-i era îns somn i se abandona acelei pendul ri f r rost, care, tocmai prin perfecta ei inutilitate, îl atr gea, a a cum, în acee i dup -amiaz , plimbarea aceea, cu femeiu c aceea care-l agasase de câteva ori în cabinet i la telefon, îl odihnise. De ce oare? Numai din divertisment? Sau era o veche form de teribilism, neepuizat în vârstele adolescen ei, care pentru el, din proprie voin , fusese atât de sever , de fructuoas ? Sau poate atrac ia unui lucru, m runt, e adev rat, care se opunea perfect firii sale? Poate, zâmbi doctorul, p ind înveselit de unul singur prin holul s u spa ios, care îi servea i drept birou. Era cazul, poate, i al acestei iner ii, care ap rea atât de rar în via a sa plin de munc i atât de organizat , Äinuman 73 organizat ", cum se plângea uneori Ludmila, c reia, îns , îi convenea în fond felul lui de a tr i, capacitatea sa de a se dirija ra ional, de a folosi fiecare parte a zilei pentru un singur scop, calificarea sa profesional . Tocmai de aceea ceda el acelor m runte Äcrize", cum le numea el, ironic, ce nu erau, poate, decât astenii scurte ale nervilor s i suprasolicita i, de fapt semnale pentru un program supraînc rcat. ÄDa, gândea Minda, e o art aceea de a- i g si parametrii proprii, limitele de efort i de rezisten nervoas ". i trebui s constate, cu oarecare mândrie naiv , c apari ia atât de rar i pe perioade atât de scurte a acelor Äcrize" sau Är sf uri" era un semn sigur de aproxima ia destul de exact la care se supunea, o cunoa tere destul de precis a propriilor sale limite. ÄCunoa te-te pe tine însu i i în sensul rezisten ei psihice" spunea el. Era, oricum, odihnitor acest abandon, i poate tocmai acest lucru îl împiedicase s -i dea un telefon Ludmilei, ca s -l poat gusta din plin. Era doar un fenomen atât de rar, i pentru ca m runta sa astenie s se resoarb deplin, trebuia, nu-i a a, l sat s se consume în voie, iar el avea ansa de a tr i, un timp foarte scurt, într -o Ävacan " total a firii sale, de-a dreptul amuzant , tocmai pentru c se opunea perfect, era o opozi ie perfect a felului s u de a fi, de a exista i, poate, de aceea, o odihn perfect . Oamenii ² monologa în continuare Minda ² cu dfeosebire cei structura i; cei care au o fire cristalizat , puternic cristalizat , Simt uneori tenta ia amorfului, a a cum cei nestructura i, probabil, au o ve nic tânjire dup ordine, voin conduc toare, capacitatea de a opune instinctului ra iunea, i poate aceast tânjire dup calit ile perfect opuse firii lor amorfe le d acestora senza ia de ratare. Nu-nu ² se contrazise singur doctorul ² senza ia de ratare e totu i o senza ie superioar , a unui, individ superior, dac ea nu e mimat , cum e în majoritatea cazurilor, când devine o form foarte nimerit de existen , un modu vivendi al unor firi isteroide, care reclam mereu comp sîuîiea~pubiic sau pur i simplu un fel mai Änobil" de a fi mediocru, pentru c , nu-i a a, sunt mul i care prefer s par Ärata i" decât mediocri, de i pentru un Hora iu, aurea mediocritas putea fi un scop al unei existen e... Da-da, oboseala, chiar când e rar i întâmpl toare, poate fi fructificat ² gândea Minda, 74 zâmbind involuntar de noua sa Äcauzalitate", cum î i numea el micile sale descoperiri teoretice în planul existen ei proprii i private ² oboseala, astenia e i ea o form de existen , care poate fi supus , dominat , din care se poate extrage odihn i pl cere... da-da, chiar pl cere! Pl cerea de a fi, o clip , cu totul altfel, perfect opus ie însu i, nu doar opus sau diferit, ci perfect opus, a a cum un tren vine în întâmpinarea altui tren dintr-o direc ie perfect contrarie, dovad c ruleaz ambele pe acelea i ine, dar într-un sens opus fiecare. i catastrofa pe plan feroviar, în func ionalitatea moral-nervoas se transform în odihn , relaxare printr-un divertisment total... foarte scurt, e adev rat, ap rând la mari intervale, dar totale! Probabil aici se afl i tenta ia spre viciu a oamenilor profund virtuo i i decen i, spre anonimat a celebrit ilor, spre lene a harnicilor ² i, evident, spre h rnicie a lene ilor! ² spre adev r a mincino ilor i, de ce nu, spre minciun a celor care nu pot tr i în afara adev rului! O minciun m runt , e adev rat, poate chiar neexprimat sau repede retractat , sau infirmat apoi prin slujirea fanatic a adev rului zile i ani întregi, dar, totu i... ² zâmbi reflex Minda, un zâmbet uitat, puberal, stângaci i pu in feminin ² era o minciun ca o odihn dup o sever profesare a adev rului, poate o odihn necesar chiar adev rului pentru a regenera cu nou for din aceast scurt izbire de opozi ia sa fundamental în cadrul îngust al unui caracter, perfect structurat' i cu voca ia n scut a sa... Aceast Äodihn " scurt sau Äastenie" abia observabil nu era decât ² gândea doctorul ² un fel de a- i contempla propria existen din afar , un fel posibil de a te arunca în afara ei, perfect în afara ei, ca dintr-un tren în mers, dar în loc s te rostogole ti sub ro i sau s te strive ti pe plan eul de beton al unui viaduct peste care trece duduind garnitura, s plute ti miraculos al turi de ea. Evident, acest lucru nu se putea realiza, atunci când se realiza, decât prin frac iuni infime de timp i poate era un fel de leac al existen ei, a a cum otr vurile, dozate cu stricte e, pot fi folosite ca antidot într -o serie de afec iuni, un fel de mitridatism, o adaptare a corpului prin otrav dozat progresiv tocmai ca s reziste unui oc de acest tip, al unei otr viri. Da, otrava dozat în por ii infime 75 anihileaz chiar otrava, o face suportabil !... Da ² zâmbi înc o dat , amuzat, Minda ² posibilitatea de joc, de a tr i câteva clipe de parc ai fi cu totul alt om, de a naviga împotriva propriei tale existen e era de fapt o form a

sinuciderii, aceast tr ire a unei existen e opuse, fulger toare, dar nu o anihilare pasiv , steril , absolut steril , ca în cazul autodistrugerii fizice, ci una dinamic , activ , fecund , chiar... o sinucidere de o zecime d e secund , sau chiar mai pu in, c reia îi po i supravie ui, poate o odihn de existen , necesar în acest secol în care existen a a devenit atât de tensionat , electric , în care sarcina nervoas func ioneaz uneori în ocuri atât de greu suportate de întreg sistemul nervos, uneori abia supravie uind de la un oc la altul... ocurile mari, nervoase, ale secolului! Minda î i continua rondul s u regulat, pe acela i traiect, precis, întorcându-se în loc, de fiecare dat în acela i punct, la col ul biroului i la extremitatea dreapt a ferestrei ce da spre curte, cu mâinile în buzunarele pantalonului. Deodat î i d du seama c are între degetele mâinii drepte o bucat de hârtie cu care se juca reflex de un timp i o scoase din buzunar, privind-o f r nici un interes, apoi o arunc pe birou, concentrat mereu în gândurile sale care îl absorbeau i înveseleau totodat , a a cum se întâmpla totdeauna când încerca s urm reasc un oarecare Ämotiv" teoretic, uneori pur speculativ, pân la ultima sa consecin . 'Era un joc intelectual acesta care îl scotea din monotonia studiului s u, dar era i o form de exerci iu, de munc intelectual care ar ta c ^în ciuda teoriilor sale Äad-hoc", mintea sa activ i ordonat nu putea tr i ^hiatusuri" sau Äastenii" totale, ca o for m de Äodihn existen ial " sau\,fascina ie a unei st ri perfect opuse" etc, etc. Trecând în^ mereu prin dreptul biroului, privirea sa distrat alunec din nou peste hârtia aceea alb , îndoit , aruncat acolo, de câteva ori a a cum, minute înjtregi, degetele sale se jucaser incon tiente cu ea. Apoi, el deveni înc io dat con tient de ea, se apropie i, cu un gest gratuit, de umplutur /O ridic cu dou degete i o desp turi. Zâmbi apoi imediat pentru c hârtia nu avea înscris decât un num r de telefon, al Miei Fabian, pe care/îl uitase în fundul buzunarului, de i îl primise în aceea i dup ^amiaz . Minda contempl cu sprâncenele ridicate, înveselit, cifrele 76 num rului ca pe un desen i fu uimit c nu aruncase imediat noti a. Voi înc o dat s-o arunce, când se ab inu i un zâmbet larg îi înflori pe buze. Privi ceasul -pendul , vechi cât propria sa vârst , pe care îl primiser p rin ii s i dar de nunt de la un unchi al tat lui al c rui nume îl purta i el. Alexandru, Ovidiu -Alexandrii! Era, în cinci minute, dou sprezece. Se apropie de telefon, inând hârtiu a în mân , zâmbind larg: ÄPo i s m suni cât de târziu, s uet m pu in... nu m deranjezi!" spusese parc femeiu c aceea, atât de nostim în ridicolul i trivialitatea ei franc , i, cu aceast fraz în gând, doctorul ridic receptorul. Se r zgândi îns pe loc i form înc o dat num rul ei, al Ludmilei, care, poate... dar nu, apelul se f cea în gol la cel lalt cap t al firului, i atunci, dând din umeri, cu zâmbetul adolescentin pe care i-l sim ea aproape fizic pe buze, form num rul de pe biletul îndoit. ² Alo! auzi la cap tul cel lalt, aproape imediat dup primul apel. Minda puse la loc receptorul f r o vorb , ezit o secund , apoi surâsul acela treng resc reap ru i el form înc o dat num rul. ² Alo! se auzi din nou vocea, ceva mai iritat acum. i Minda r spunse moale, încercând s - i st pâneasc râsul: ² Bun seara, doctorul Minda la telefon! V deranjez, dudui ?f ² A, domnul doctor! se auzi vocea ei, înmuiat i cald , deloc surprins . Cum de i-a dat în gând s m suni?... Credeam c ai s arunci biletul, de aia i l -am i dat... ² Da, se uimi doctorul, atunci poate e mai bine s ... ² Ei, haide, f cu ea cu timbrul ei u or r gu it, foarte pu in deformat de pâlnia receptorului, astea sun t glume la miezul nop ii, nu mai e o discu ie serioas dac ... ² Vre i s avem o discu ie serioas , duduie? întreb ipocrit Minda, fericit de acel Äduduie" i Äduduit ", apelative de care se amuzase întotdeauna auzindu-le întrebuin ate de al ii, i î i pro puse ca s încerce, cu prima ocazie, i pe Ädomni ", pentru c se p rea... / ² Bineîn eles, replic vocea, sau te pomene ti c vrei s -mi faci curte... afemeiat cum e ti, te cred în stare... ² Afemeiat! f cu Minda, într-adev r uimit. Sunte i sigur c nu v în ela i? Chiar afemeiat? 77 ² Haide, haide! replic ea. M-ai trezit la miezul nop ii ca s ... vrei neap rat s -mi faci o impresie bun , mi se pare? Ce urm re ti, domni- orule, hai? i vocea ei gâlgâi de un râs concesiv i echivoc. ² Cum, v-am trezit din somn? N-am s -mi iert asta niciodat ! replic doctorul, a ezându-se comod în fotoliu, sim ind, nu se tie de ce, o dorin ascuns s - i frece palmele, un gest pe care nu-l putea suferi. ² Z u? f cu ea. Dar ce-ai vrea s fac la ora asta? Crezi c dac nu dormeam, dac eram cu cineva, i-a fi r spuns? Nu-mi place s fiu deranjat în anumite momente, he, he! ² Ha, ha! râse i Minda, bine dispus de turnura jocului i de vul garitatea atât de franc a femeiu tii. O convorbire telefonic conserva întreg ineditul hazliu al situa iei i, în plus, nu era atât de compromi toare ca o plimbare pe str zi, în v zul ilumii. î i promise ca, în cazul c va mai sim i vreodat nevoia s -i i vorbeasc , amuzându-se de limbajul i reac iile ei nude, s-o fac exclusiv " la telefon. Trebuia în acela i timp s -i interzic s -i mai solicite serviciile în calitate de medic, mai ales c îl avea pe Äspecialistul Ciulin", de care el nu auzise niciodat , dar care era, probabil, din aceea i f in ... Ädoctor de femeiu ti"... foarte b ine! î i propuse s nici n-o mai vad , pentru c , realmente, nu sim ea nici cea mai m runt atrac ie fizic spre acea femeie, cu trupul ei cam

. era ro u violent pe fa . cine te iube te? ² Pe mine? se auzi gâlgâitul ei încântat. nu m ine a a. dar r mase pe loc.. p uterea obi nuin ei! ² S fim serio i! ciripi ea la cel lalt cap t. e ceva.. care se prelungea. he. eu be iv. hai s nu ne mai dumneatarisim. ² Aiurea! spuse ea.. poate vrei s . se putea îns s fie o bu n camarad . hai? Doar nu e ti obosit c ai stat s cite ti prin manualele alea ale dumitale... mai ales la ora asta. dealtfel! ² Da-da. tocmai voiam s te sun. furios pe sine însu i. dealtfel.. care vrea s -i fac ochi dulci. când vorbe ti cu o doamn la miezul nop ii la telefon. ea mincinoas . în fa a mea nu trebuie s te prefaci. m tot iei cu dumneavoastr . ejusdem generis. i s -a f cut somn? Cine tie cum i-ai petrecut seara.. când stau cu cineva fa în fa sunt mai rezervat . aceea i voce pl cut . râse încet Minda. ² Pxcunoa te c te tenteaz .. replic el.. recunoa te?! Nu e ti omul.. ia spune -mi mai bine.. he! ² Ha. sau s . tii ceva.. f r inflexiuni emotive.. he. zicea el. trecu în baie f r s tie de ce.. ne tiind ce s r spund la un asemenea val de enormit i. pentru c î i aminti brusc de Ludmila. începând s -l plictiseasc . m-ai luat a a.îndesat i unghiile violent vopsite. Oare pe femeiu c asta n-o scotea nimic din firea ei u uratic i agresiv ?! ² Ei. o recunosc pe fa ! De i nu m culc decât cu unul singur!. ² Dar acum cu cine e ti? Sau e ti cu mai multe.. î i frec ochii cu mâna stâng . po i s dai dracului toate snobismele voastre împu ite.. care pune la punct o femeiu c obraznic .. î i scoase ochelarii. ² Spune-mi tu ceva. ai t cut! întreb ea. ² Ascult . Era îns tot ea. ² Ia uite. ² Da?! se uimi. nu?! Parc m gâdil ceva... de feminitate. nu m prind! Dar tii. Gândul la Ludmila nu-i murise. d -i drumul...i fac curte. ne potrivim prea bine: ea be iv . Atunci sun telefonul. 80 . F cu câ iva pa i. s spui tot felul de prostii.. c începe s mi se fac frig! ² Ce s . în strad !" îl maimu ri ea. Minda.. eu curvar". dr gu ule! Nu duc lips i -mi face pl cere asta. s -l oboseasc deja acel joc. se bâlbâi el.. deosebit de bine dispus . la câte femei ai sucit capul pân acum? ² Ei. pentru cei de-o seam cu ea.. de ce nu?! Po i s -mi faci i altceva. dac tot ne inem de-un fir la miezul nop ii. Ädomni ". he! Minda resim i o scurt panic i. înveselit i curios.. pu in emo ionat dintr -o pricin nel murit . ai dreptate... s tii. Dar ea ad ug imediat. dr gu ! spuse el. eu v întreb pe dumneavoastr ce-a i f cut în. domni . în. sim ind c ro e te de ce aude.. Mai bine spune -mi ni te bancuri. faptul c stau în pat.. de i începea s regrete c-o sunase: ² Trebuie s m înve i ce s fac. la distan a asta. cu lipsa ei total de candoare. e ti în stare! Cunosc eu tipii tia mar iali i reci: ÄA fi preferat s dep esc programul sus în cabinet decât aici jos. ve nic bine dispus : ² Ce s-a întâmplat? întreb ea.... et etera.. îl îmboldi ea. ² Eu pe tine! Drept cine m iei? Poate c . ce nevoie ai. surescita i i urme ro ii pe obraz ca ni te dungi.i spun eu. nu i se pare c nu se potriye fe? ></ ² Cu ce? întreb et.. eu mincinos. furios în acela i timp de propria sa crispare. c eu. i m conversez cu un tip atât de fandosit ca tine. f r s vrea. nemin ind. asta-i! râse el.. evident. s-a întrerupt... ² Ei. str in: avea ochii pu in dilata i. masându -i încet. ea curv . mar el. Se întoarse încet i stinse lumina.. trebuie s-o recuno ti.. F cu o sfor are: Spune-mi.... nici nu te prind.. tare mai e ti candid i par iv! tii tu foarte bine. în întuneric. deodat gr bit. he! ² M faci s ro esc. distinct .. Te ascult. x^ ² Cu ce! Cu nimic.. continu ..i spun.. y în aceea i clip Minda arunc receptorul în furc i se ridic în picioare dintr -o mi care. ² O. poate chiar vrea s -l ia de b rbat pentru c s-a interesat în prealabil de salariu i de procentele de la policlinic . Nu mi-e deloc somn. he. i se privi din nou. dar m-am gândit c vrei s te culci! Dealtfel. Tres ri. / ² Dac nu te superi. care. risc el. hai. de parc ar fi fost lovit cu o m nu . ² F -mi.. mult mai bine decât. destul de grosolan. M faci s ro esc. aprinse lumina i se v zu în oglinda de deasupra chiuvetei.. mai spune ce va. ² Dar ce.tr -o c m u destul de sub ire. bebelu ule. mai timid !. ² Nu tiu. ha! râse i Minda. domni ! spuse el. Abia la al doilea apel el se mi c . râzând u or. ai inut minte! 78 ² P cat c nu te-ai v zut în oglind ! îmi venea s m îndoi de râs! Sanctitatea-sa... O mul ime. î i spun sincer: nu! Prea suntem amândoi canalii ca s ne în elegem! îi tii pe ia care au divor at din potrivire de caracter? ÄTovar e judec tor. sunt i cam plicticoase.. cald . hai? Ia spune-mi o minciun frumoas ! Te pomene ti c e una lâng tine întins în pat i. cu volubilitatea ei de neînfrânt: ² Dar la telefon e altceva. cercet tor.

. dac era vreunul.i fac moral ? Faci ce. pentru c nu I mi-l aminteam i pentru c îl uram c murise i ne l sase pe noi dou singure. f cea un puls instabil ca o fat de pension. Tat l meu murise pe front. de fapt. Cu mine po i s fii un camarad. ai s râzi.. las numai pielea de pe el. ² Parol! Când ai s m cuno ti mai bine. de exemplu. peste puterea sa de reac ie i st pânire. f r nici un Dumnezeu. cum de nu e ti la ora asta împreun cu distinsa doctori Ogrin? Cu Ludmila? ² Cum? se fâstâci din nou Minda. dac m-ar fi sculat din somn. galant...i vârfurile pantofilor.i ascund uimirea.. la început. pe fa .. la urma urmei. ciripi Mia Fabian.. aproape cu slug rnicie. tii c o cunosc pe logodnica ta.. ai s . Am f cut gre eala s m nânc ni te papana i înainte de a m culca ² în mod obi nuit nu m nânc seara. spuse el.. a a cum î i arunc arpele blana! Tu e ti îns dintr . Ce fel de Ludmila?! ² Ei. care.. o specie destul de nepl cut de femei. de cele mai multe ori î i îndepline te cu succes grozavul ei rol.. egal în debit. amuzant. se poate. dar în fa a mea ai avantajul c po i s te ar i cum e ti. pe cobzarul la care a încercat i el marea cu degetul.. crezi c vreau s . se pare. proasp t i limpede... cu atâ ia oameni. eu sunt în amor ca i la mâncare.. gâsculi a aia de provincie care trebuia s fie suma delicate ii i farmecului acelei sl biciuni care subjug pe b rbat sau..i spun toate într-o sear . începând cu mama sa i apoi cu prima fat de care s-a apropiat. sim ind deodat acel Äbici" al unei m nu i de piele. de i eu i când eram mai mic nu f ceam asta! E a a. b rba i i femei. ² în sfâr it. el se ro ea stupid ca un puber. ha! râse Minda. care. nu numai de ce are ea. m rog. asta.. lu din nou receptorul i auzi: ² . dar i cristalin totodat ... asta-i! Credeam c e ti numai fandosit. i nu -mi place s am de-a face cu serviciul dermato-veneric.. cu experien a sa de via ./ ea nu era o femeie dintr-astea. nu mi-l amintesc. care râde i plânge când nu trebuie... nu vreau s . mi -ai spus mie i nu altcuiva! ² Da. cu for a sa. pentru feti cane. care i se abandonaser cu spaima aceea animalic de moarte în ochi. trivialitatea are o for impresionant .. cum sunt eu. dar acum v d c i min i! V tie o lume. n-a l sat în urm decât o fotografie. privindu. s v fie ru ine c ne -a i acordat drepturi egale! Ce prostie! Tocmai aceast Äegalitate" e de fapt începutul inegalit ii. Adolescenta aia stângace i proast .. aproape masculin ... dac îmi spui astea?. insist el.. tu tii bine. pentru c nu e ti prost. se pierdea în petreceri... s .. la discre ia b rba ilor. Ce faci. pentru siluet ² i am avut un vis urât. s tii. ² Pe cine? ² Cum pe cine? Pe Nestorescu. e foarte incomod! în primul rând e riscant.i dai aere. i maic -mea. care. dar îmi place s vorbesc cu tine. fa de amintirea pe care o p streaz orice b rbat despre femeie.. Ea cred c de asta a i murit. i.. apropo. bineîn eles ea e Äoficiala"! De celelalte nu te întreb. i râse de dou ori.. dar cred c era un b rbat care pl cea femeilor... nu e nevoie s faci fi e. s -l faci s asude pân pune mâna pe tine. s tii c eu sunt loial ! Nu amestec borcanele i nu tr nc nesc! Dar. ni te mon tri mici i crude animale de prad .. dar po i s m crezi.. s raca. totu i. f cute s Är zbeasc " prin via ! Trebuie s recuno ti. Eu nu l -am iubit. pentru prima oar gânditoare. pe viitorul b rbat care tânje te în orice licean. hai? He. ² Hai.. în timp ce el. sunt i foarte obositoare. ² Ei. i-am fost recunosc toare.. de i a avut multe de tras dup el. ce.. ca s . De i la oarecare distan .. ca doctor. darnic.he! ² Ha. e profund plicticos! Nu tr ie ti niciodat dragostea pân la cap t. la început. trecând ca un t v lug peste el.. o dat în el i o dat spre ea. de-asta. Apropo. i p -orm e incomod în sensul real al acestui cuvânt. nes ioas : vreau totul! Când las un b rbat. ² Nu prea. ai adormit?! ² Nu-nu! spuse Minda. peste deprinderile sale. atunci.i place. hai! ² Ai o p rere prea bun despre. moderne. de multe ori aceast gâsculi stângace i care calc în str chini. nu c mi -ar fi ru ine. f cu ea. al dispre ului fa de ce înseam n o femeie. mai mult chiar. u or r gu it. Ai totu i pu in încredere în mine. i o insensibilitate la fel de remarcabil . o vindeca i i de altele. o ciudat emo ie i ru ine îl invada. astea care Är zbat". Ascult! Continu . care îl arat cu p l rie i fular de m tase ca pe Rudolf Valentino. care-i trecuser pe sub mân .i dai seama! întrea-b -l i pe leu. cred c e singura ta calitate. cot la cot cu b rba ii. he! Mai ales c atunci când o femeiu c nostim ca mine încape pe mâna voastr . i în clipa aceea nu ar fi putut spune cu precizie care din cele dou râsete era al s u. s ie i din patul unuia i s te plimbi cu altul în parc i s nu -l la i s te ia de-un deget. he.... sunte i 82 obraznici i r ut cio i...ia care-i place s ie un cârd dup ei. i aia scorojit i rupt .. ea era mai tare în acel joc de cum crezuse. las-o.. trebuie s -l min i pe unul pentru altul i pe amândoi pentru un al treilea! Da. cel mai greu rol din via a ei. când m-ai trezit. ast zi...² Haida-de! o imita el. se auzea ciripitul Miei Fabian. pe Ludmila? ² Apropo de ce? spuse Minda repede. la ora asta.. i eu. la vârsta aia hidoas . mai ales c . 81 Minda dep rta receptorul de ureche i-l a ez încet pe perna aparatului. în fa a voastr . Sim ea cum îi zvâcne te sângele în vine. a fi spus-o oricui. . a mizeriei. l-a iubit pân a murit. dar. poate c -i interesant la început. ca s spun ceva.

asta nu se poate. fluturându-i plicul prin fa . ci de c l i sau de victime. astfel se l murea deci.. foarte limpezi. pentru c ... totul. i m -a întrebat. un fel de furie rece.. mai pu in.. mie niciodat nu mi-au pl cut prieteniile cu femeile. £/ ² Nu-nu. e adev rat.. pentru o femeie.. se pare c n-avea nici cel mai mic chef s mi-l smulg . ² Taci! m întrerupse ea cu un ton de fier. M -a privit cu gravitate în ochi. buzele i se strân ser . în liceu.. prin care n v leau iarba i blajine b l rii. pentru c ea nu p ru ofensat de felul în care o expedie. nesim it. undeva.. i ceea ce e scârbos la aceste Ävictime" odat g site. m i complexa pu in. Avea. o clip . mâna i s încerce s mi -l smulg . dar nu ai dreptul s -l deschizi. replic ea. s trânteasc un: ÄNoapte bun . pentru o femeie eu sunt ceva insuportabil. mergând lâng ea pe trotuarele acelea strâmte. o ciudat insensibilitate. . .... avea scârbos de multe calit i.. accept ea mereu f r expresie. i tremuram de felul în care ar fi putut s m priveasc acei ochi cenu ii. Eram preg tit la orice. dar s nu râzi de ele! ² L-ai citit pe Pitigrilli? întreb Minda. de i nu ne potriveam deloc. nu-i a a? ² i l-am dat. în definitiv.. pentru c orice epitet negativ. dup câteva fraze scurte. sigur c da. dar nu s -l deschizi. cu o fa de hârtie.. Dar nu. dar ea a dorit foarte mult asta. panglicu e i bile ele. F cu în a a fel încât. încet. cred c eu am ceva Äb rb tesc" în< mine... ci mai ales un anumit aer de Äcast " pe care îl aveau ea i înc vreo dou prietene ale noastre i ale ei. replic vocea. De ce s -l rupem? Hai s -l deschidem dac tot. cea mai bun din clas . Deodat î i strânse umerii i spuse încet. plictisit de a tâtea banalit i pre ioase. ia plicul i f ce vrei cu el! Rupe -l acum în fa a mea! ² De ce? am întrebat eu cu un zâmbet destul de hidos.. crud cu amândoi.. i ar fi început.. taci! Nu e nevoi e! Poftim. puternic. tii c femeile nu au nevoie de prietene. i eu i -am respectat t cerea. le caut printre a a -zise Äprietenele lor". tot a a. încât lui i se f cu deodat sil . . Ea mi -a sim it crisparea. lichid . inteligent. confesiuni i miliarde de secrete grave. înghe at: ² Sunt foarte onorat c ai.. cu mine i cu ea. sub banc . ² Dar dac îl deschid totu i?! am repetat eu cu suav brutalitate.. deloc fandosit . am i dat dracului întreaga prietenie. ² Dar dac îl deschid totu i?! am repetat eu cu o înc p ânare rece. f r frazeologie inutil ! complet ironic Minda.. exact! cu atâta convingere.. a t cut minute în ir. Ceea ce m plictisea mai mult era nu toate astea. s .Peste câteva zile Pitina m-a întâlnit din nou. ha. cu o mare paloare a vocii.. Ce animal curios. ochii ei fulgerar lung. da. c ât de pu in jignitor... serioase.. teatru ieftin. po i s -l rupi.. am fost colege de coal .i schimbe dac nu purtarea ² lucru care m interesa. într -o vreme am fost i prietene. ca un codo pentru. tii.. inteligente... totul nu e decât slug rnicie. i atunci.. Sau poate îl dusese. p pu ic "! f r s se oboseasc s duc jocul pân la cap t. ceva total neafectat. am articulat eu cuvintele. ca s nu încep s plâng. ceva atât de resping tor... Dar ea st tea nemi cat . pentru mine. cu ochii sc p rând ² o. pentru c mi l -ai d ruit.. sim ind c -mi alunec ghea prin vine.. de i m interesa enorm! ² m car opinia. emi nente. i ea f cu: ² Da. pân la urm . pot fi atât de neru inat încât s exploatez ceea ce sim i tu pentru mine ca s . nu tiu ce i se n z rise la mine! Era o fat inteligent .² Nu tiu. cu asfaltul cr pat. cred c mi -ar pl cea i ast zi. cu ifose. un zâmbet silit. privindu-m fix. fii inofensiv! Vorbesc serios. ² Da.. curate.. încercând s mimeze nep sarea: ² îl cuno ti pe Guga? Po i s -i dai plicul sta?! 84 Mi-a n v lit deodat sângele în obraji.. dar. jurnale. curat . i dac nu le g sesc printre b rba i. i ad ug repede: Eu am p r sit repede Äcasta" i în curând am i plecat de la liceu. am zâmbit. încât parc nici n-a avea sex. abia am auzit-o. Foarte spiritual. de ciud .i iart când râzi de ele? Po i s le în eli.. care m face mereu s pufnesc în râs! Ai v zut c femeile nu . cât de m runt. O scârbo enie! râse Mia Fabian. i eu. dar nu le acuz pe ele. chiar submedie.. i s-ar fi strecurat în memorie. de aia. dar cu ce pre ! Se hot rî s n-o mai sune. apoi a surâs. i dup câteva fraze oarecare (ce u or ob inusem aceast întâlnire!) a t cut. rea. Dar dac îl deschid totu i.. adânc. i crezi c sunt atât de indecent . un zâmbet r ut cios. e ceva care nu-mi apar ine! ² Dar dac îl deschid totu i?! am replicat eu. am plecat în alt ora . e c nici nu s unt victime autentice. i mai ales de victime. în subcon tient.. ² . ci pe mine. a f cut un efort aproape fizic i a scos un plic alb din buzunarul raglanului ei s r c cios... f r s m priveasc : i se pare c te jignesc? C vreau s te folosesc ca. i am ad ugat eu repede injuria.. Apoi s-a oprit i m-a privit cu seriozitate în ochi. cam resping tor.. trebuia s devin un fel de curier de amor i ea m g sise destul de imbecil pentru treaba asta.. dealtfel. i-am mai spus. a teptând ca ea s întind . ce spui? 83 ² M provoci! Ha. îi sc p rau ochii teribil! ² apoi se înmuie.. sau poate o sensibilitate medie. dincolo de voin .. ² De ce nu?! E ti destul de departe ca s . ca s nu le aud de pe buzele ei...

i Minda se ridic imediat i aduse dou pahare i vermut cu sifon. Acas . sau Äei". Dup acea lovitur care însemna pentru mine fuga Pitinei. convins c o pierdusem pentru totdeauna. fascinant de tân r . definitiv plictisi i. frunze galbene. . acel pater tonans se estompase în cea a nev zut i prezent a unei suferin e înc tulburi pe care mi-o provocasem atât de fulger tor i f r s vreau. acel cuvânt era torturant de concret. sunete întret iate. apoi. Nu-mi mai p sa de ce m a tepta. din r utate i sl biciune.. . dintr -o pornire joas spre r zbunare. acolo unde cele dou margini paralele ale drumului se apropiau într-un punct. cu un gest scurt. pentru c se . i ai mereu senza ia ² la aceast vârst ² c te afli. fermec tor. ea era aceea care putea duce întreaga povar a acestei exclama ii: ÄCea mai frumoas elev din ora !" Ce ani neverosimili. . i în clipa când se auzi soneria la u .. închis .. s încerc s -i restitui plicul. de repulsie. povestea ea. imbecil i vis toare. am avut un coleg care i-a t iat venele în penultima clas de liceu din cauza acestui cuvânt.. î i aminte ti cred. A doua zi l-am c utat pe Guga i i-am dat plicul. de i era omniprezent.. preg tind cafeaua. tat l meu întorcându -se mai târziu decât mine. expus batjocurii publice. la examenul medical general. o doamn frumoas . încercând s -i explic. care era scris probabil pe partea interioar . mahmuri. care alearg indecent. i poate Pitina. împins într-o groap de excremente sau l sat ore întregi în fa a unui cântar i a unui spirometru. i nu tiu dac era cea mai frumoas . diformi i goi i con tien i de acest lucru.. mai orbi decât lumina. adic mama i cele dou str m tu i. i strig de acolo. i Äfemeile" casei. a scos o foaie împ turit . i Änoi". devenise brusc o str in care nu m v zuse niciodat i. poate ceea ce numeam eu atunci ÄPitina" era i ea ² sau el?! ² o parte a acelui zid de vat . împingându-ne unul într-altul ca ni te vi ei nou-n scu i. pân la ultima consecin . rugându-l pe Ceea s deschid . Pitina s -a întors fulger tor pe tocuri i s-a dep rtat de mine cu pa i iu i. bezmetic. de partea cealalt .. o turm care putea fi biciuit . sau aproape de acel punct iluzoriu. celest . în halate albe. de priviri electrice schimb toare. resping toare. am sc pat de pedeaps .. propria sa vârst i. de tehnic a desenului. pe jum tate putrede. oricât de nepl cut ar suna. ca un mucos cu ifose. sau poate nu. de partea cealalt . p rea c încearc s scape de mine ca de un oarecare individ necunoscut i sâcâitor care. i Änoi ceilal i". vopsite. zidul umilin elor mele nesfâr ite. atunci. i st tuse de dou ori la coad . ca un puls al soarelui peste care alunec fulger tor fâ ii înguste de nori albi. i nimeni n -a aflat atunci nimic. mai bine râsul acid. dup acel cuvânt de aer. fix . o înc pere mare. mai grav. fals. f r istorie.. c rora li s-a p rut c z resc plutind peste un m r cine o pat alb .. diform .. m-a întrebat cine l-a rupt... care îl privi amuzat. Erau amândoi bine dispu i. urâ i. i -am povestit. dar nu tiu nimic. El a r mas surprins c îl caut cu un astfel de mesaj. cu coastele vizibile. ce gol suna acest cuvânt pentru mine. un nebun sau un alcoolic sau poate. cu bra ele întinse.. râzând f r rost. o boal a ochilor no tri. lezat în vanitate.Apoi... prin care trece o ve nic zi murdar . M-am repezit dup ea. spre un adolescent care î i caut înc propria sa adolescen . ca în vârful unei perspective... decât p rin ii mei. tacit .. frecându-ne pielea impur de a celuilalt. f r amiaz . slabi. în care se g se te o Äcomisie". cu ochii larg deschi i i vâsco i. dar dac am r mas eu singurul. cred. Minda era expansiv i de câteva ori îl lovi cu palma pe genunchi pe Ceea. undeva foarte departe. f r r s rit. deodat .. oricum. în acea sear . undeva într-o înc pere 86 str in . ca acei copii de la Fatima poate. i m-a concediat.. de i tiu totul. triunghiulari. i mai voiam s fiu iubit de cea mai frumoas elev din ora . s -mi cer scuze.i apare.. asta era vârsta aceea a noastr . goi.. i vârful miliardelor de raze ce tr iesc pe aleea de nisip din fa pe care stau strivite. într-o conspira ie m runt .Lauren iu t cu deodat . încremeni i sub pleoapa mea gânditoare. privindu-ne cu gura c scat sexele. a a rupt cum era. ude. propriul s u sex. am desf cut plicul. dar un anume dispre care putea porni dintr-o femeie tân r . m purtasem. un dispre abia ca o polite e. l ptoas .. într-adev r.. o ve nic boal . lungi.oricum. Am renun at s -i mai vorbesc i m-am întors ab tut acas .. pe strad . a disp rut orice martor. m-am hot rât. ea îns nu m asculta. mai concret decât orice. nu mai 87 ine nimeni minte aceasta. O a tepta pe Ludmila. atunci pot s jur c ea era. al turi. i de al ii.. un dispre lene . mare. precis. ascunzându-i vina mea. decât mâinile mele. resping tori.. împingându-ne unii într-al ii.. sau ceva din mine a hot rât i. m înconjura ca un zid rotund. cu toate acestea. de lipi i unul de altul. da. e sigur. reciproc. deodat . rupându -i marginea.. alb.. în grup. ca singura polite e posibil . pe jum tate surprins. rareori în via tr im atât de împu it de apropia i. de b rbat care înc nu poate fi b rbat. un zid de vat îns în care m afundam cu un sentiment de nepl cere. figura teribil i grav a tat lui meu pedepsitor. grav . d octorul se afla în buc t rie. nimic nu m-ar mai fi putut convinge s violez secretul acelui plic. parând c nu-l mai intereseaz r spunsul. ni te animale orbite de lumin i cu urâ enia aceea a goliciunii pe care numai un om o poate avea. ca un pu ti nenorocit. aproape din stâng cie. trei sau patru doctori plictisi i. împu cat . descheiate.. amestecul acela de forme fizice. cei trei-patru martori plictisi i. Ludmila avea în bra e un pachet mare cu fursecuri i portocale ² se d duser undeva portocale.. cu blana înc umed de uterul mamei. cu un zâmbet re inut.. mânat din urm cu un singur baston. înainte îns s pot lua cuno tin de con inutul lui.. de parc ar fi fost desena i într-o or de exerci iu. pe care îi vedeam adeseori departe. decât zidurile de mu chi nev zu i care ocroteau ca ni te tunele sângele meu ce alerga fâ âind i bolborosind prin trupul unui liliac enorm.. râzând cu gura pân la urechi i ar tându-ne din ii neregula i. în dosul unor geamuri mari...Da.

cu o bluz alb cu jabou bogat.. anul trecut sau cu vreo doi ani în urm .. i prietenia...i buna dispozi ie.. la mod .. Nu reu i îns s plece i se a ezar to i trei. pe vremuri fuseser m bune prietene. Neconformist la ce? Mie mi s-a p rut trivial . Am auzit c sunt unele dame care se dau în vânt. victorioas . un b rbat în jur de cincizeci. . de parc ar fi vrut s alunge o und de fum care se mi ca prin înc pere: ² îi acorzi prea mult importan . o anume prospe ime. îmi f cea pl cere s-o rev d. r spunse Ludmila. crezând c glumesc. spunând: ² Nu vrea.. i eu îl încurajez în asta! ² Bravo. pe tine te rog! ² în ultima vreme ² spuse el. a a spunea ea.i spun. corect Minda.. pentru c era prietenul lor.. este expresia ei. i tehnician obscur. spre uimirea mea... dar de ce m întrebi de ea? spuse ea. am devenit un oarecare. î i p strase de atunci. nu tiu ce.. un fel de doctor arlatan.. dar se vedea c nu avea nici un chef. de fapt.. Am schimbat numere de telefon i ne-am desp r it. din întâmplare. nu-mi amintesc numele. cu o Ämorg de tinichea". i-am spus c suntem logodi i i. ² Prin iarn . ea a râs. n-am vrut s . cred. Dac vrei.. de vreo jum tate de an.. e singurul fel de a v întâlni. S vorbim cu cât mai multe am nunte.. Era pu in umilit de aceast constatare.. ha! râdea Minda. i nici nu tiam c v cunoa te i. ² Când a fost asta? întreb Minda. La mine nu prea vrei s vii.. el se ridic i î i lu r mas bun. distins. un inginer radiofonist sau a a ceva. o alt expresie a ei. plecând împreun cu ei. în cursul inferior. încântat ² spunea ea în timp ce despacheta i aranja pe o tav mic . vas zic era indignat c ... ridicându-se i f când câ iva pa i prin înc pere. neconformist . pentru c nu-l mai v zuse pe Minda din seara când o vizitase odat cu so ii Nistor. prietenul doctorului.. Änu e o cauz prea u oar ".. de cele ce spunea: i c nu e ti demn de mine. ea a plecat din ora .. Ea era mul umit într -adev r c îl g sise acolo pe Lauren iu. de ce nu lua i cu voi i o biat femeie care se preface foarte ocupat i care e de plâns.... te întâlnise în repetate rânduri la o cuno tin comun . Ludmila ezit surâzând... confirm .. în timp ce Minda se crispase brusc i devenise ciudat de protocolar. o femeie cam rebel .. cu un zâmbet interior. pe care mi l-a prezentat cumva. Lauren iu se mul umi s surâd . am fost colege de liceu. ² V-am întrerupt ² spuse Ludmila cu satisfac ie. ² De ce îmi dai am nunte? întrerupse Ludmila. dar am uitat.. ² Da.. ² Ce vorbe! replic doctorul încercând s par serios.. ² De ce? f cu Minda. nu inginer. dar r mase totu i. Mai ales c în ultima vreme parc v vede i mai des. într-adev r indispus. râzând tot mai tare. ² Dar nu m indispuneai deloc! f cu Minda.. Ludmila îl privi o clip deconcertat . un individ Äc ptu it de fraze".. 90 ² Sunt profund interesat ce nume ti tu nonconformism? întreb Minda uitându-se semnificativ la Ceea... nepermis i profund ridicol despre tine.. din primele clase de liceu. foarte prezentabil.. de prezen a lui fizic în primul rând. gândi el. mi se pare c m-am pierdut în am nunte.... un anume neconformism.. Crevescu sau Teodorescu.. fursecurile ² c -l întâlnise pe Ceea acolo. f cu Ludmila. de pacient al lui? întreb ea. mi -a dat apoi telefon i s-a invitat la mine. mi-a spus c te cuno tea. sim i c e nevoie de el.. bine c recuno ti!... împreun ev-----r m sese orfan la o vârst ingrat . Apropo. apoi continu . când eram colege i prietene. ² Nestorescu. ² Nu tiu.. apoi s-a indignat de-a binelea.. i când Minda intr cu cafelele. spunându-mi c fac o mare gre eal . mai nest pânit.. zâmbindu-i cald. încercând s nu ro easc ² ridicol.. a ezându-se ² dar. sau cel pu in a a-mi spune Minda. de i o comp timeam toate. un nepl cut pacient! V ² Ha. care se a ezase din obi nuin în spatele biroului. recâ tigându. i am întâlnit -o. apoi f cu cu mâna un gest u or. sunt vreo apte-opt luni de atunci.. De altfel. pentru ca s nu te indispun.. ca de un obstacol. îmi spunea c te cunoa te bine i c . e adev rat. De i îmi vorbea în acest fel.i genunchii cu mâinile ² e adev rat c ne întâlnim. bleu turquoise. Veselia ei de acum era într-un fel nefireasc . foarte bine dispus .. face i plimb ri. de metal argintat. moartea tat lui ei a s lb ticit-o.. dar nu ne v zusem mult vreme. când.. ne v zuse împreun . un tat de familie s ro easc în fa a unei fraze atât de stupide! ² i Minda. împreun . ² Da? se mir Minda. încheiem discu ia. o cuno ti pe una Mia Fabian? ² Da. cu cineva. a f cut-o insuportabil .. dar. într un hol de cinematograf. aplecându-se în fa i prinzându.. Când ai v zut-o ultima dat ? ² De curând.... încât cel lalt fu convins c era momentul s plece. Lauren iu. îngrijit îmbr cat.. c e ti un g unos... dar peste câteva zile doar ne-am întâlnit din nou i atunci ea m-a întrebat de tine. ² i nu te amuz postura de pacient.. aproape o stare de surescitare. r spunse Ludmila.vindeau cantit i limitate ² era îmbr cat într-un taior elegant. ne -a desp r it. Am întâlnit-o doar o singur dat . gândi el.. acolo. Ludmila desf cându-le portocale celor doi b rba i. Lauren iu sim i toate acestea.. pentru c eu am nevoie de Minda.

la clinic .. Eu sunt un ins greoi în rela iile mele private. recunoscu ea... cafeaua lui. cere un tip psihologic mult mai mobil. servit de mama sa. chiar atunci când a fi vrut s mai întârzii înc o jum tate de or ... continu Ludmila. lucrurile astea sunt interesante la culme. probabil. Ei bine. s m adaptez . a avut posibilitatea s m cunoasc . i -am spus c am cunoscut-o la Nestorescu. împreun cu mam -sa.... ² De ce s m r zbun? spuse Minda. secretare de institu ii pompoase. un fungicid. cu apar atele mele electrice.. felul ei cu totul particular de a te vedea. ridicând sprâncenele.. epoca noastr . spunea c e ceva grav i. p rerea cuiva despre tine.. de-o mizer elegan sau de-o disperat elegan . ² De altfel. precum i de acele epitete atât de nepotrivite. necesare.. aproape agresiv echilibrat . intuiam reac ia ta de acum. constatate în câteva vizite. care râdea i ea. pe parcursul a câ iva ani.. de i i-am f cut câteva contraservicii. voi ti i. începutul unei. Da. arlatan de medicamente sau Ämedic arlatan". i din cele ce-mi spune el.. credin e.. cu o asemenea oca zie am cunoscut-o i pe Ädoamna" Mia Fabian. de i. într -adev r. întrerupse doctorul.. de ce mi -ai ascuns. dintr-unul din satele din jurul Capitalei.. ea nu te cunoa te deloc i repet . i care tocmai pentru asta stârnea u râsul. Ce l eg tur au toate astea. cu o expresie trist . Toate astea. încât devenea ridicol. psihicul flexibil. Bob Dylan. i voia s -l consulte pe Ädoctorul arlatan"! Nu-i a a? ² De ce? replic Ludmila. cu un telefon insolent.. i instala ia sa de ÄHi-fi" sunt unice. perfect nepotrivite. parc . ha. precum i propria ta existen .. dar i antrenori de rugby. ce zici? se întoarse Minda spre Lauren iu. studente la Arhitectur . avea i aici.. De i. în general.. Eu.. i se ascult muzic dejazz. Dave Brubeck.. oare. mai hot rât acum. mi se p rea c vorbe te despre o alt persoan i am pus-o s mi te descrie fizic. perfect echilibrat . în privin a asta. nu-i a a? ² Da. Odat am întâlnit acolo i un ofi er superior. aceia i pentru un deceniu. ideea de a fi cuiva obligat. în fug . i înc destul de bine. nu i-am spus pentru c era total nesemnificativ.. surâzând.. pentru c râsul u or cu care Minda î i subliniase ultimele cuvinte o intrigau. ² Sau în leg tur cu anumi i misi i de medicamente. continu Minda spre Lauren iu. se bea o cafea excelent totdeauna. La acest Nestorescu. nu tiu cum de-a ajuns s afle. distinsoid.. ² Nu cred. dar ea râdea de felul în care el se pref cea c îl amuz toate astea. ² De ce te r zbuni acum în felul acesta? întrerupse Ludmila.. Erai tu. O Ämorg de tinichea". dar era interesat de un medicament. e teribil de sâcâitoare. insul capabil necontenit de rela ii noi. tu îns . de ce nu mi-ai spus nimic.. în al i termeni. nu tiu. într-o cas destul de mare. de la Benny Goodman i Bing Crosby pân la Oscar Peterson. cu mijloacele de comunicare atât de perfecte. într-un fel. dar diversitatea obositoare a celor care veneau acolo m indispunea. pe care el o prime te de undeva. cu aceast pl anet care se mic oreaz îngrijor tor. de fiecare dat . în conformitate cu noul relief psihologic al lumii. atunci când po i s -l pl te ti. privindu-l uneori. r spunse Minda. i nu m-am dus niciodat la el f r s am nevoie de el.. f r pop i muzic de dans. ² Eu i-am dat num rul i i-am spus cui s se adreseze. hazliu. Este evident. Colegi.. eu am cultul unuia sau doi prieteni.. care era îns în civil. e adev rat. ² Iat un frumos portret. se adun uneori tot felul de lume bizar . dac te-au 91 amuzat epitetele ei. a inut s se explice de ce te caut . dansatoare de la Operet . unei îndoieli?! ² Nu i-am ascuns nimic! replic Ludmila.. de i îi privea... de fapt. care locuie te singur. se pare. sau. un fel de Gregory Peck de pe aici. a vreunui coleg m runt i invidios. la care m-am dus cu pick-up-ul ce trebuia controlat. franc . repet. lucru în care gustul meu se potrivea cu al lui Nestorescu..² A venit de vreo dou ori la special i m-a agasat apoi. un tehnician radio-electronist foarte priceput. nu era niciodat prea mult lume deodat acolo.. foarte simplu. se poate! murmur Minda i pe fa i se putea citi buna dispozi ie. mic dolofan . râzând stingherit . Bill Evans. era vorba de o micoz ... mereu amuzat de întreaga discu ie.. Nu pot s m duc la altcineva i. cu c l toriile rapide. atât de nepotrivit e. i-apoi eu nici nu am timp s cunosc mereu indivizi noi. cum era de fapt? Minda se adresase acum Ludmilei. ² . o femeiu c în toat legea.. nu discu ia lor. ² Dac ai vedea-o. totul era atât de nepotrivit cu tine. ha! Fabian i -a p strat originalitatea. îmi spunea c a auzit c e ti în posesia unor medicamente str ine. sunt un neadaptat i doresc s r mân astfel.. N vala aceea de lume atât de diferit m alunga îns .. trivial . Se vine. nu -mi ia bani pentru repara iile pe care le face. nepl cut de greoi. Nu erau decât ei doi. de altfel nu se întâmpl nimic neîng duit acolo. pe Lauren iu care p rea c ascult altceva.. De la primele cuvinte. Miles Davis. ingineri sau avoca i. afar de Nestorescu i de mine. un tip înalt. din str in tate. cel pu in. Una din calit ile tale majore e aceea de a tr i cu gravitate existen a. Dimpotriv .. de bun calitate. amuzant. Nestorescu. m alunga.... nu-i aici. de incomodit i. ² Se poate. de i totdeauna mi s-a p rut pu in excentric . care venise Äs bea o cafea" i care p rea în rela ii foarte amicale cu un fel de avocat cu studiile neterminate. El. dar tu conferi gravitate uneori i unor am nun te nesemnificative i atunci devii tu însu i ridicol. mobil.. i pentru acest lucru îmi creeaz o serie de nepl ceri. apt de-o mare varietate de adapt ri psihice. sau a a ceva. De fapt ea nu vorbea despre tine. pentru c . o femeie gras . freejazz.....

ei bine. îmi place. cum s nu-l recuno ti. i dac luni în ir. Pe scurt. contagiat de cei doi. decât un fel de monolog! Ea a fost i r mâne o fiin practic i. ce ciudat.. s . în timp ce Nestorescu. eu recunosc sunt un egoist. nu tiu cum. Ca s revin. la aceast Mia Fabian. satisf cut adânc I² suntem amândoi anacronici timpului nostru.. a a cum sunt împotriva celor care schimb femeile.. pronun a i el cuvântul Äegoism". surâzând u or. de a se adapta.. 95 . i-ai nelini tit pu in. Änonconformista". care i el e un durduliu. a avoca tului i a femeii aceleia durdulii.. apropiindu-se de el i atingându-l u or cu mâna ei sub ire. voia s m avertizeze. Minda începu s râd . în sensul cultului unei rela ii. de profunzime. j speria i de facilitatea atâtora de a lega mereu noi rela ii. din p cate. în orice caz m-ara trezit deodat vorbind. practic într -un sens adânc. cu exactitate. în dup -amiaza când am cunoscut-o (singura i ultima oar .. probabil. c în casa sa se aud astfel de lucruri.. Ceea e la fel? Probabil c da. iat cu ce impresie a r mas amica ta. i cenaclul s u literar de la Cluj.. s nu-l p strezi. afar .. abia se mai remarc pe ici. cu un fel de egoism chiar. in i incapabili s aprofundeze un sentiment... ascultân-du-m cu capul plecat pe un um r. vorbind despre colajele lui Severini i ale lui Kurt Schwitters. în clipa aceea. sem nând mai mult a diletantism decât cu o nevoie profund . i astfel de lucruri! Am vorbit aproape o or numai eu. Lucrasem intens o s pt mân întreag . bineîn eles de s pt mâna trecut . nelalocul lor în fa a celor doi str ini.. m-am pomenit debitând o gr mad de stupidit i inteligente. sau despre fascinanta ÄL'Estaque" a lui Braque.. foarte incomod s te tot prezin i unuia i altuia i s -l aju i s te p trund .. într-un mod cu totul izolat. de i perioada lui cubist nu m-a încântat niciodat prea mult!. acest ins Ädemodat" i stabil 'trebuia s fie prietenul ei de o via .. pe p r. cât despre p rerea care i-a format-o Mia Fabian. în general. la noi i noi fe e. care nu era. 92 93 preferin ele.. cu o ironie fals . (Ludmila îl asculta cu un surâs u or. spunea el. cineva î i exprim mereu. pentru c Minda. nici m car gânduri.. foarte îngrijit . al unei afec iuni reciproce. tipul meu de reac ie. realizând unde m aflu. Victor Papillian. altfel. Cred c am avut un puseu adolescentin. un egoism necesar. care râdeau în voie." Ciudat.Da-da. în pre uirea care mi -o poart . ² Poate voia s . n-are nici o leg tur cu sporov ial ta deplasat .. ² Ce copil ros e ti. nu tiu cum s-a f cut. din vanitate satisf cut .. Apoi despre Äle nouveau roman" i despre arta abstract . in i care nu cunosc confortul unui sentiment care s -i înv luie adânc. ceva mai adânc. la rândul s u.. pe colo. sau. sau te prefaci! spuse Ludmila. despre prof. pentru c felul acesta de a gândi al lui era exact ceea ce dorea ea de la el.. s cultiv leg turi durabile.i auzi propriile.. de a gândi. propriile tale. cînd mi-a f cut onoarea s m caute ca s-o pun în leg tur cu contrabandi tii de medicamente. Dealtfel.. e evident. probabil. sistematic . pe care l -am cunoscut. Mie-mi face pl cere s mi se cunoasc în mare tabieturile. E. i-apoi. în la borator i acas . despre afinit ile mari pe care le au oamenii profesiunii mele cu literatura i arta. un greoi. dac m duc undeva..). nu idei. îns . pe care s -i pot cunoa te. dar îl dep esc în rafinament i în modernitate. i Ludmila tres ri i zâmbi înc o dat ..) ² . bineîn eles.i bat joc de tine! spuse Minda. am vorbit despre Rena tere.. idei ale fiin ei. cum era la noi înainte de r zboi. în dup -amiaza aceea. aprofunda. z p cit.. asta se întâmpla cu aproape doi ani în urm . ancora ei aruncat stabil în fiin a lui.. f r s v d aproape pe nimeni. câte ceva despre amintirile mele din Italia i marea emo ie 94 care mi-a dat-o descoperirea sculpturii de dinainte de Michel-Angelo.. prieteniei americane. un fel de altruism fa de propria ta existen . dealtfel.. ani în ir. i deodat m-am uitat în jur.i gânduri. i Nestorescu i cei doi musafiri ai s i erau primele fe e pe care le întâlneam. dintr-un fel de egoism fac toate astea. din care se g sesc câteva piese magistrale la muzeul ÄBargello" din Floren a i care nu numai c explic apari ia lui Buonarotti. exprimate de altcineva! Da. ÄSuferim amândoi de aceea i jinfirrnitate ² gândea ea ascultându-l. autentic . în acela i timp. încât am vorbit foarte mult i despre multe cu acel avocat cu p rul lins.. | aproape zilnic. ast zi. Parc tu voiai s le comunici celor trei de acolo ceva?! Precis c i-ai speriat.. astfel ea îl recuno tea rapid i total. s întâlnesc cam aceia i oameni. asta e ceva comod i practic. în genere. Verrocchio i Donatello. prietenii americane cu o spum de conversa ie fran u zeasc . me terea la masa sa plin cu sute de piese m runte. i ei pe mine. s nu i-l apropii. care îns . mai bine. s te intuiasc i alte prostii de felul acesta. probabil c î i închipuia c am venit acolo s plasez ni te medicamente str ine i f ceam un preambul viclean.intern la tot felul de psihologii variate. cum îi zici tu! Trebuie c lucrurile alea despre Rena terea italian i se p reau foarte dubioase. so ul ei.....

² Dar bine. era un sentiment al imposturii autentic pe care nu l-am încercat niciodat înainte! Era ca o furnic tur pl cut .. avea tot ce e mai 97 important din Bach.. c 96 te reflec i în ochii tuturor femeiu tilor ca un fel de doctor Faustus. mutân -^hPse la c min. nu? Ce credeai. întreb : ² Ce cuvânt? ² Cinic. nu -nu. Ludmila are dreptate. E un cuvânt total devalorizat. To i trei a teptau crispa i s se întâmple un . mai bine zis era colec ionar de discuri. nu cred... i.. cinic a ajuns s însemne un ins impertinent sau unul care nu se formalizeaz prea mult de uzan e. nu -nu. bineîn eles c nu. Dup câteva clipe de ascultat în receptor. de i.. Ha ² râse doctorul. aceast femeie. i mie mi s -a întâmplat de câteva ori s fiu luat drept altul! Odat . dealtfel.. doctorul ridic receptorul...e un fel de caricatur involuntar .. Am auzit apoi c tat l s u a supravie uit. o privi o clip uimit pe Ludmila. care î i vedea distrus dup -amiaza ei ² Bibi Medoia! Tat l s u. bineîn eles. concerte. E interesant.. apoi Ludmila. cineva. Nu m refer. i s racul Bibi a f cut tot cursul superior i al liceului i facultatea cu spaima în suflet. sau. j cum arat ? Era mic. murmur Minda.. e hazliu. c ci ea continua s se uite pe geam. f cu îngândurat Minda. ce stupid! Stupid. Era un mare amator de muzic clasic ... cu un p r moale. ea voia s te avertizeze.. cum vrei. a fost arestat peste noapte. simfonii... ² Vorbi i prea mult despre femeia asta! spuse Ceea. s provoace o impresie detestabil ? Cum poate un practician ca tine s fie atât de pu in practic. Capitolul IV Lauren iu încerc s spun ceva. ceva ef de birou la Administra ia Financiar sau'a a ceva.. ai dreptate! spuse Minda i. eu exist astfel. mai grav. acum c tot vine. Da. ² Dar e perfect hazliu! spuse Ludmila. nu se tie cum. e ti jos?. faptul c exist a a ceva. dar aici e altceva.. > absent sau plictisit deja de tem . Ludmila începu. sau. Sensul lui adev rat e. cuno tin ele mele sunt dubioase. ea. nu.. sub ire. nu.. direct. dar cu atâta violen !. i o simfonie beethovenian atârna vreo zece chile. Bine...i piele. sadic. în clipa aceea sun telefonul... nu.. pe care o v zuse cu o zi înainte. ad ug el încet. n-am ce s fac. e comic. Brahms etc. f cute din lemn.. sau poate atât de vanitos.. dar. acest lucru mi -a produs chiar pl cere. ondulat.. jiu?jlnteligen a mea e platitudine. erau discuri de ebonit . a. Ceva plicticos.. j inginer sau a a ceva. sunt i eu. îi privi nedumerit pe ceilal i doi. m rog. defectele pe care i le atribuie se opun perfect calit ilor tale. întorcându-se i reîncepând s râd v zându-i figura uimit . m rog.. probabil. iu minte. pentru ea.. dragule! spuse Ludmila. da.Da. nu se tie pentru ce. Astfel de neîn elegeri se întâmpl curent.. urc !.. urc . Ad ug totu i: Nu realizezi ridicolul \ ^ntregii ei revolte? Are haz pentru c p rerea ei despre tine se opune _ jperfect firii tale. în mod reflex. Realitatea e comic . a început s prind cele mai contradictorii sensuri.. un individ plin de farmec. care n-au nici o influen asupra limbii vorbite.. ceva total plicticos i nea teptat: cineva pe care nu l-am v zut de aproape dou zeci de ani. se ajunse la cuvântul: cinic.. s povesteasc despre o expozi ie de ceramic i obiecte r ne ti..J3ibi Medoia. dac e atât de necesar!. nu-i a a? el întoarse capul privindu-l pe Lauren iu. nimic nu se lega îns .. care t ceau.. ceva delicios. mai bine zis fix uimit spatele ei. apropiindu-se de fereastr .² Te în eli! Cum poate un om cu inteligen a ta s fie atât de subiectiv. Da.. f cu Minda cu un început de exaltare. la cele din dic ionare. po i s urci! M deranjezi. Ceea îi r spunse ceva i. dar Ceea îi f cu semn s vorbeasc i.... nu -i a a? Cu totul fascinant. e ceva perfect opus! Fascinant. foarte rar întrebuin at. s-a întors i. felul sta de a n v li arat trepida ia» ° vie ii adev rate nefalsificate.. i. efepe-andeva în provincie. atât de neexperimentat. ca un sfert de or de chiul de undeva.i po i închipui c exist undeva... la el am auzit primele partite pentru vioar solo de Bach. combinat cu Don Juan?! ² A. ² Da-da. câ iva ani am f cut un cuplu. p rând c nu bag de seam figura contrariat a Ludmilei. ceva extrem de comic! ² ...e real i e sincer ! în ochii ei. Beethoven. un fost coleg de liceu. apoi d du din umeri i spuse: ² Bineîn eles. cariera mea e o arlatanie. Minda voi s -l scoat din priz . întorcând capul.. cu hainele jerpelite.. nu?!) ² Sigur c da. un om în care tu te po i r sfrânge astfel.. antisnoabe! Sunt curios. feminin. dup o secund de ov ire. dar dac vrei neap rat. ridicând ochii. cu mult însufle ire.. râse doctorul u or crispat. Cinic înseamn pentru unii i excroc sau. de ridicol de vanitos?! ² Eu nu sunt un practician! morm i Minda.. i toate astea implicau un veritabil eroism. bineîn eles! S ne d m o or .. Acesta d du din umeri: ² Chiar fascinant. între inut vag de o m tu de-aiurea. trebuie s -l suporta i!.. i e curios c . ² sta e unul din cuvintele care i-au pierdut în elesul! îl auzi Minda spunând. a ezând receptorul. ce.. cu Enescu. atât de prost?! Nu .. deodat bine dispus... un fel de incognito în propria.. se scuz el. Cum doctorul nu p rea c vrea s mai adauge ceva... în fa a c ruia Ämarile tale meri te" s nu sclipeasc . ciudat. exist ..

. î i terge din când în când ca orice om serios transpira ia de deasupra buzei superioare i de pe b rbie. se poate concentra. absolut nimic. cu picioare scurte (se v zu atunci când intr ) excesiv de g l gios. pe m sur ce amfitrionii î i pierdeau tot mai mult din substan . mereu asupra lor. Medoia. o spaim nelalocul ei. de alcool a disp rut. f r motiv. f r s bea imediat.. parc pe un alt orificiu decât pe cel indicat. acolo unde consider el c se potrive te. gâtul emite un fel de sunet gâtuit. a surâsurilor repetate aruncate în gol.w frumos-pii!i"«9»ar putea spune. i-a amor it. încet-încet se lini tesc i figurile crispat-nelini tite din jur. nici în el.. sau nu se vede. dn nou fpturile ac :lea atât de nelini tite} din jur încep . gura nu tr deaz nici ea. c se Äcere" ² tresare apoi i se îndreapt din fotoliul s u pentru c a uitat s . vrând s . de la început. într -un gest scurt i foarte îndemânatic. iar când paharul din care lichidul.. s-a evaporat miraculos. concret. o infim frac iune dint r-un centimetru îl mai separ de buza sub ire de sticl ). limpezi. atât de nepotrivi i cu el însu i încât erau mereu uita i de îndat ce-i p r seai figura i care reap reau apoi ca un miracol nedorit. gre os de politicoase. cum spuneam. f r urm din acel p r m t sos de care amintise doctorul. abia vizibil. vorbe te mereu. în lini te. e evident. sau reîncepe s vorbeasc despre ceva cu haz sau nu. ceilal i f cur la fel. în fine. pune picior peste picior. dup ce sorbise jum tate aproape din paharul de coniac aflat în fa a sa în felul acela specific în care beau oamenii obi nui i s bea cu regularitate. intelectual i moral. cedându-i-o (a a p rea!). neobservând nimic deosebit. peste umerii s i. s vorbeasc mult. sufocat. aici nu se întâmpl nimic. c toat lumea se poate dedica. surprinz tori. circular . mai degrab în ei. cu o indiferen . vorbe te calm. jignitor de m anie²» ra i. cu toate semnele unei vitalit i sut la sut arunc i el o privire scurt . alunecarea undei fluide pe traiectul gastric.. ca la un obiect excedentar. e golit i când toat lumea prive te cu o anume stupoare recipientul gol. cu oboseal definitiv a buzelor.i reumple paharul (cu cât siguran urc lichidul ro ietic pân sus. care î i 100 toarn cu seriozitate un alt pahar. cu toat seriozitatea necesar . cu un cap gros. r suflând zgomotos pe n rile mari. nu. din cel <Jm care beau el i Ceea (Ludmila nu bea). cu o non alan de parc ar fi umplut pur i simplu paharul altuia. Astfel c privirile lor amuzat-speriate. Minda propuse 99 un vin. brutal 3e~ real. nimic schimbat. nici la ceilal i. ame itor de sus. de neocolit. El îns . le-a trezit un mic zâmbet ambiguu i stingherit pe figur . una din acele poveri de care abia a tep i s scapi. un miracol de prost -gust. dup o scurt ov ire. Bineîn eles. un vin adus de el. pe mas !" i gazda se supuse. i -a f cut efectul.i ascund antipatia spontan care-i cuprinsese fa de musafir. lichidul con inut. sco ându-i din sâcâiala m runt i atât de burghez a atâtor triviale inhibi ii. de isteria stins a gesturilor m runte. a. de neocolit. Medoia. dac îl avusese vreodat . distante. care venea sub forma unei stafii. surâzând. p roase. nepotrivit. Teama aceea diletant . cu doi ochi alba tri. dar când Minda umplu un pahar. renun ând la ea ca la un lucru. din realitatea lor pu in . rotund.. niciunde nu se simte. chel.lucru nepl cut. oricum. el a urcat repede i voios în vasele comunicante ale f pturilor din jur i i-a anesteziat u or. singurul spirit lini tit e tocmai cel în care s -a v rsat ² sau s-a Äaspirat" ² acel lichid violent i periculos. cu o sticl de licheur ieftin în mân . cu o u urin plin de haz. i din nou f pturile ac >âwra'Varf în^isprewflim tit al i l ^S ht wt ie umplut ao^rpraSia jthttatîlte sau :lea atât de nelini tite} din jur încep f). bineîn eles nu uit s râd acolo unde trebuie. etichetei care cere ca orice pahar s trei sferturi). Minda aduse o sticl de horinc ardeleneasc i una de coniac Ä5 stele". îl bea oare cu adev rat?! Nimic nu las s se vad acest lucru. satisf cut. Era r sturnat comod în unicul fotoliu de piele al înc perii. o stafie corpolent . ciudat. binevoitor. Expresia fe ei nu tr deaz nimic ca la neb utori. i domnul acela Ätrapu". Se sim i obligat. Cutare? întreb musafirul. toat m runta lor agita ie te poate face foarte bine s crezi c în ei s-a v rsat de fapt lichidul acela ro ietic sau alb-cristalin. puf ie pe n ri acolo unde trebuie ² evident. doar n rile se umfl u or. decât în b rbatul acela grav i demn. ca de-un co mar sâcâitor. cu propria sa ma in . calm. figura Ludmilei ce înghe a. Musafirul privi îns de departe. nedorit. De-acum înainte. Nu. Peste tot e lini te. atât de nelini ti i i de crispa i. gurile lor contractate. El prive te în jur senin. de parc gândul ar fi concentrat în alt parte. chiar abordând sau continuând un subiect grav. murd rite astfel. care a ters spaima aceea m runt i caraghioas . iar întreg trupul are o abia sim it revolt amuzat împotriva violen ei alcoolului. i atunci e ti cu adev rat tentat s crezi c oa menii aceia sunt cu mult mai la i decât cel ce bea cu adev rat. sosirea acelui Medoia care î i revendica un drept pe care nu-l mai avea de mult. i anume: lichidul se tope te miraculos la atingerea buzelor doar. din jurul Tulcei. sim ind îns . ajutând gazda atât de neîndemânatic în oficiile sale i. unde ochii se îngusteaz sau se crispeaz . în vreun fel. cu palma mâinii drepte. cu bra ele scurte. Conversa ia poate continua acum. b nuitor^ vinul i-l întreb pe doctor dac n-are Äceva t rie" în cas . asupra unor treburi evident mai importante. se rea eaz apoi la loc. necesare. relaxare. alcoolul acela puternic. El se sim ea stingherit fa de propria sa realitate a ezat brusc în fa a/ celor trei siluete str ine. ei vor putea cu to ii împreun s dezbat atâtea idei mari i . a ezat. rotunde i tari. de parc ele l -ar aspira. de distin i. aceast Ärealizare" s-ar putea spune. opina pentru coniac. s se agite. musafirul ad ug : ÄLas i sticla aici. era extrem de real. pueril . asupra temei în discu ie. lini tit-demn. ² î i aminte ti de. de i paharul e înc plil» atâwde. El r mâne în continuare acela i. de ireali. aproape absen . din nou asupra lor.

i care nu. se pare c a fost i un fel de lucr tur . m -a întrebat de tine z u! ÄEminen a noastr cenu ie ce-o mai fi / f când?!" mi-a spus... are în total opt bibliotecare în subordine. doi copii. Familia a crezut la început c e din cauza femeilor.L. dracu s -i ia.. e la fel de gr su ca în liceu. ea. gratuite. m rog când venea un str in prin ora .. nu înotând Affî. i prin luna a asea. i -a cump rat mobil . colabora la Ziarul tiin elor mc& din clasa a doua. tu tii c eu am fost prieten cu el. pân în anul trei. chestia. sau nu. acum de patruzeci. Nu tiu de ce. sau la câte o mas comun . directorul adjunct al liceului nu tiu cum îi zice... m rog. a a mi -a spus.. nu a a. s -l tie pe copila lâng ei. Numai c tic lo ii ia l-au dat afar din partid i l-au i trimis nu tiu unde dracu. îl lua mama dracului! A a.. zici c mergi la medita ie.. Copil bun. mai paseaz câte una i vreunui tovar de la Consiliul popular sau la jude ean . face chestia asta cu medita iile de ani de zile i nimeni nu.i spune a a! Cine tie ce i-o fi închipuit el c înseamn Äeminen cenu ie"? Nu-i nimic. î i dai seama! . scandalul cu Y_uja?! Formidabil. i toat chestia a ie it la iveal .. cu medita iile?! Pe vremea noastr elevii trebuiau s înve e ca obolanii.. e directorul bibliotecii jude ene din C. pe numele ei. dar iat c depozitul de c r i se m re te i tot mai mul i oameni ai muncii. tâmpitul sta care în tot liceul f cea comer cu romane poli iste! Dar.. e la fel ca acum cincisprezece ani.).. (Cutare purta numele de Sârbu. Todic .. trebuie l sat la locul lui..i era ru ine când te uitai la el! Nenorocirea îns a f cut c profesorii trebuiau spre sfâr itul anului s dea medita ii. la istorie deci. ii minte.J£te£ Hel.. eram convins c va ajunge o celebritate în via ! P cat! Mai bine i-ar sta tovar ului profesor Vuia . inteligent!. îi transcriu o jum tate de cas . i i-au adus o iganc .. O. una mic -mic . parfumat. i cu toate c era a treia oar divor at i a treia oar însurat. st tea bine.. bineîn eles pentru o alocare suplimentar de fonduri pentru carte. apropo... atâtea probleme cu adev rat majore pe care secolul nostru le pune în fa a atâtor oameni cu sim ul 766206 r spunderii.. bineîn eles. î i aminte ti de Cutare? spusese Medoia. tii c a venit o dispozi ie ca s .i fac raclaj în luna a patra sau a cincea. Pentru c a r mas de dou ori repetent din cauza lui Simu. hot rât c nu. m rog. promi ându-i c dac se culc cu tefanei i. a unor in i care nu vor s se Ästrecoare". când trecea pe sub ferestrele liceului de fete ÄIulia Hasdeu" (acum îi zice num rul doi. are pe nu tiu cine. le -a intrat pe sub piele i la unul de la partid i l-au numit instructor pe linie de partid cu liceele. precum i directorul. elegant. una Ghizela. în orice caz. care i-a promis c dac . ierbare i insectare ca / el nu mai avea nimeni! i la facultate. mai apare i câte-un profesora cu un raglan frumos.. î i dai seama ce bucurie pe babacii lui. pân târziu. cine tie prin ce noroaie!.. Nu. încât poate s dea medita ii pân la anul dou mii i tot nu. Diploma f tovar e! La înv tur ! Cine nu i completeaz studiile. la elevii corijen i sau i la ilal i. mai avea. poate c . recunoa te c a ajutat i el cu ceva.. a a c î i dai seama.C... sau dac divor eaz de fosta elev haba r n-am! Acum s racu Todic bate drumurile la Bucure ti cu memorii. s racu tefanei! Era unul dintre cei mai buni din clas ... cânta frumos.. î i l sase din clasa a asea o must cioar mic . al dracului! A intrat i în partid i a fost repartizat de la început chiar în ora . întunecat . tie c eu mai umblu prin Bucure ti.. st într-o camer dosnic .. tii cum sunt invidiile în provincie.. s racu. s racu tefanei. bref. a fost prins cu o fat dintr-a zecea într-o sal de clas . la Chimie industrial . se înzdr vene te cât de cât.. nu . Fii atent. e cast i a a va r mâne pân la sfâr it. din localitate. sau a a ceva. cu franjuri. parc trage unul un dulap. pezevenghiul. Bref.. ceva lucrat în cas ... tot a a vorbe te. sta -i drumul culturii.. s se Äfofileze" pur i simplu. se apropie. englezeasc .. pe podele. se zice c lectura amestecat d precocitate! M rog! Eremia s-a ajuns îns . se pare c f cea foarte bine fa ! Pe Ghizela aia. tii c e nebun. Vuia i -a pus în ambi ie s se fac profesor de istorie i a reu it. m rog. în var . o copil din astea de azi. bineîn eles. i când vin s -i aduc mâncare se ascunde sub mas i trage peste el fa a de mas . îns . avea voce frumoas . e un copil bun! Apropo.. o întinzi de -acas . pe scurt. parfumat. ascultând doar de meschinele imbolduri ale instinctului de conservare. pe Ersmia l-ai mai v zut? Nu? A. s-a aranjat Todic i la liceul nostru i la cel de fete. Julzan.. Eremia. nu mare.. care a pus ochii pe el. probabil c nu e ceva în regul cu b trâna) era cutremur mare. e mare acum. i Todic îmi spunea c Tarc u sta. la ar . a a c s-a potrivit bine. tii. a vrut s .. emancipat .. a a s fii cu trei clase i s r spunzi de nu tiu ce sector. au împ r it diplome la in i cât de cât reprezentativi de pe la Consiliul Popular. Todic mi -a spus c Tarc u. numai ei doi... m rog... singurei. îl admiram. i asta numai la central ! Mai pune i filialele! i nici una peste treizeci i cinci! Din când în când. acolo e i seralul. ca i noi. fata adic . prostii! Ce mod i asta. tenor parc . nu mai 103 (/ merge.. ² ... adic din cauza abstinen ei sexuale. i -au luat diploma sau l-au amenin at doar c i-o iau în caz c la alte medita ii. i la amândou la cursul superior. asta. S-a însurat a doua oar i s-a transferat la Turnu-Severin. acum. copile! Vuia sta ² se adres Medoia binevoitor i spre ceilal i doi ² era un individ frumu el înc din liceu. o nemernic ..i completeze studiile altfel îi zboar .. de i. ea a plâns i a spus c de la medita ie adic . copil bun! Are so ie.captivante.. nebunu a dat-o afar . un pardesiu foarte bine croit dintr -o stof englezeasc pe care-l purta foarte calm. afar ! La munca de jos! F r pardon! A a c . el zice c are un tabule . dar. s racu. când l-a lovit nenorocirea. nu a a. credea c eu te-am mai v zut. Todic a trebuit s se cunune cu ea (se pare c era tocmai în divor i de cea de-a treia nevestic ).

nu e folosit deloc. sticla de coniac din fa a lui. nu e sim it deloc. privind-o mieros: ² i duduia ce crede? Ce p rere ave i?.. taic -su nici m car nu era chiabur sau a a ceva.... m . mla tinile nu pot fi asanate?! Vlad_s-a întors. dar uite.... a s rit de pe scar i a nimerit exact peste un pod. în sfâr it. ci. în cel mai bun caz. carieristule! Ciocoiule! Toat lumea se plânge c e ti distant. a. din chirpic. mor jum tate din ei.. ². Nu -nu. cred. în ultima vreme! I-e i lui greu. un pârlit de savant! Eh. dar câ tig de trei ori cât mine. bine dispus. a fost un accident C.i cl deasc casa. prin '50.. la vale. Nu cinism.. se golise mai mult de jum tate. tii cum era atunci. fiecare familie. Despre cinism. pentru c î i d dea seama c Lauren iu vrea s fie politicos cu fostul lui coleg. dar. i Minda se surprinse privindu-l cu antipatie. în mijlocul uneia din frazele sale. pe-aici?!. i Bere ariu. el a fost deportat în B r gan. Vreau s zic cavântul sta cinism sau. ai lui Vlad.. î i face cas acum.. bineîn eles. n-are licen ca noi doi. a a cum i Ceea avea una. afar de..Noi ne-am luat cu ale noastre i am uitat c . sunt un ii. impulsiv. Apoi Medoia se întoarse spre Ludmila i spuse. sfios. tii tu! Dar ce. din ce putea. sta e un coleg de antier.. ne mai i îngr m... ha ha!" Medoia continua s p l vr geasc .. mul umit de sine însu i. le-a luat tot ce aveau i i-a dus nu tiu unde. acolo î i g seam ceva a a s . care nu te-au v zut de dou zeci de ani. habar n -am. tot a a.. Pe Joloncovschi l -ai mai v zut? ii minte.. a c zut pe plan eul de beton... Umbl s vaccineze câinii. trenul i-a luat avânt... o groas amabilitate se îndrepta spre logodnica lui Minda. concesiv. la dou zeci de ani! Dup aia.. vezi.. anul viitor ne-am propus s facem împreun concediul la Sovata! E o familie care-mi place. cum zice el. se poate! f cu Medoia. ha. eu iu leg turile cu vechii colegi. Medoia începu i el s râd . surprins i ro indu-se ca un licean. se pare. în sfâr it. cei mai mul i. he! Maieu are un b iat care termin liceul! Da-da.. i -l întreb : ² . nu a a. dar. moale. doctorii. Eh. vreau s zic. Probabil c aceasta era ideea lui despre polite e. timid. da' logodna o la i! Nu se face.. se întoarse .?! Câ i copii am? Trei. te lua la plimbare i dup cinci ani.. râdeau cu to ii. m -sa e cu ambi iile sociale! Le-am f cut târziu. ce zici. într-un mod suspect se pare. aceea a spontaneit ii. cu familia. divor ezi. Dumnezeu are planurile lui!. pe sp tarul fotoliului.. de data a sta f r s se oboseasc s priveasc pe cineva anume. Vorbeam despre cinism!. patruzeci i nou la sut . i numai cu salar'.s .. pe la Balota.. cu 104 ai s i. într -o comun foarte înst rit i..i câ tige pâinea din munca câmpului.. minunate.. bine c s-au terminat i astea! M car familia lui Joloncovschi.. mai bine zis sub acest cuvânt se în eleg ast zi cele mai surprin z toare lucruri. ha! C a fost o gre eal . i cum nu . i -au str mutat doar.. dac n-ai vrut s vii la ar . i-apoi eu. b trâne... he. s . unde erau str muta i o gr mad de chiaburi din Banat.. sau din cinci în cinci. deun zi..). La un moment dat. Mai f cu de vreo dou ori: ÄInteresant". n-o duce r u! E la fel ca în coal . cu bun voin . i a trebuit.. m rog. nu-i frumos! Ce-i asta?!.... trei curvi tine miti tele. s-a zis c s-au ars frânele i alte prostii.efe sau responsabile de alimentare. atunci.. dac pot s m exprim astfel.. privind cu discret duio ie sticla din fa a sa. dar era. parc tu tii? Voi. apoi întreb din nou. cu mine: ÄDup ce c ducem mizerie.. din care bea singur. i lumea a intrat în panic .. nu m-am distan at ca tine. ti i o confuzie de nume.i tragi zilele de azi pe mâine! La noi nu moare nimeni de foame.. ai v zut ce repede s-a f cut colectivizarea. c nu scrii. privind în gol: ² Asta e la mod acum. tu e ti universitar.. cât era câmp. era într -un accelerat Bucure ti-Timi oara i undeva.i trag fa a de mas cu franjuri peste cap.... Tocmai f ceam observa ia c acest cuvânt. ² Da-da. prin '56. \r pân acum. are o feti . ci cinic.. se pare... Interesant!.. ce s -i faci. cum. dup ce i -a dus.' ce m -sa ser le d . ² Nu-nu! se repezi Ceea. z u.. c mai mult erau mla tini pe acolo.. prin ziare ce se mai aude de tine. divor ezi... gata! Te însori. bine dispus. nu bea 'Jeloc.i ia o ma in . ceva onctuos. n-am tiut cum se face. care. ai dreptate. indiferent. s racu. mai mult bea nevast -sa! Copii minuna i! îi vizitez regulat când trec prin ora . pe nea teptate. era noapte. nenorocitule! Minda râdea. ce vorbea i?! ² Noi? f cu Lauren iu. Marcu e tehnician veterinar. 105 U/parc nu primi i pe che uri de tot. cum îi spuneam lui Gicu. sensul s u adev rat.. s . î i cerea sincer scuze. i Ludmila .. vrea s . par ive! Le face tata contabile sau infirmiere . te-nsori. eu am intrat aici pe o discu ie. ca i ceilal i. Trei feti e dulci.. s te logode ti dup ce ai fost m ritat o dat ! O dat în via te logode ti.it spre Ceea. a f cut arma ta i acum e contabil la spital! S-a însurat... în B r gan... l sându -se înapoi.. ce. tii c a murit!.. ce discuta i!. nu ii minte? Cu m dracu. cu vechii prieteni.. dar. 106 \ i fa a lui surâdea u or. despre care probabil c avea o foarte vag idee cam cine ar fi putut fi.F. tJce m-a mai logodi i eu o dat . i-a a mai departe.. cineva ranchiunos. m rog.R. se zice c nevast -sa s-a i logodit cu altul! Ce prostie.. ² A! f cu Medoia. cea mai mare are nou ani i e premiant ! Scârbos! Singura condi ie e s treac clasa. absent. primul s u sens.. era un simplu pop . elemente ostile colectiviz rii (era adev rat. parc . n-a fost un accident de ma ina. de la o în l ime nu prea mare... tu { e ti un pârlit de universitar... s racu. i s vezi ce bac i uri încaseaz ca s -i vaccineze numai din doi în doi. Bere arju.

un slavism f r Dostoievski! Ne-a inut. Fabian. poate. a inginerilor din provincie. plictisindu -se.. de moravurile lui. f r s ie seam c în jur nu se bea deloc. uimit. o simpl . i-l pusese în fa . a a cum e întrebuin at de anumi i istorici. iat .. pentru c voia s stea câteva minute cu spatele la cei trei. s racul. amândoi senza ia unuia c ruia i se urc o gânganie pe um r.. un fost coleg de facultate! ² Pupi!. trecu în biroul s u. dup ce golise din nou. cum se zicea. â la Bucure ti! Mai intelectual .. el nu trebuia s vin . rosti cu un fel de vehemen Ceea. doctorul era singurul carg b u cu ad ev rat un pahar din acea teribil horinc . avem... nu?! A murit acum câ iva ani.. cu acest sentiment. într-o cast poate. care oscila în i neputincioas pe el însu i v jur de cincizeci de grade. i tocmai aceast salvare a aparen elor era o form a grosol niei lor. nu i-a dezmembrat! ² Acela i lucru a f cut la noi ortodoxia! spuse Ludmila. deja..... ² ... din dou înghi ituri. sta cite te cor6sal!~Vine de pe antier i se apuc de citit! i tat l meu. Ludmila î i lu singur un pahar mic. oricum.. în ciuda voin ei ei. 107 i o clip p rea c se va afunda iar în vreo istorioar care se mi ca în jurul vreunui fost coleg de liceu. Uite. vreau s zic. doctorul M rgineanu. trei mii pe lun .. în care Minda îi turn horinc . de la Cluj.. horinc asta i-a adus-o lui Minda (ea îi spunea mereu pe numele de familie) prietenul s u Pupi. i Minda aduse sticla de horinc i î i turn un pahar plin ca al fostului s u coleg. departe de Occident..... nu bea din polite e. de Äfocuri". Medoia îi privea amuzat.. îng duitor . de i nu se întâmpla nimic.. cu ochii sclipind. de institu iile lui. a doua jum tate. s cre ti. arii din Palestrina. e român. s copil re ti între asemenea ziduri.Se__ ridic . i noi. i ad ug repede: ² Un prieten. vocea ei suna ca o hârtie: ² Nu v preocupa i de p rerea mea! Era o discu ie ca oricare alta.. în casta lor p trunsese o gânganie care. î i f cu ceva de lucru cu o sticl de ap mineral .. s fii dus la biseric . ² A. un fel de antipatie a românului fa de cuvântul catolic.. lucru pe care musafirul îl sim ea. Monteverdi. ha! ² Nu-i prea târziu nici acum. privind mul umit. de i e problematic dac acesta observase Äfine ea" doctorului. bineîn eles. papista sau papist esc. spuse Ludmila.. încetând s mai joace comedia aceea stins a poli tetei. m chinuie tot mai mult p rerea de r u c nu am atacat uica aia ardeleneasc . adic eu. îns . zâmbind. nechibzuit. f cu din nou Medoia cu un fel de consternare... Nechibzuit? Da.. Mcilna -îl cheam .. de pestri i de vie. pe noii s i prieteni. dar acu m era aici i ce se întâmpla era intolerabil. aveau.. care fusese i a doctorului. Chiar i Ceea d du pe gât paharul s u de vin i rug s ^ i se mai toarne înc unul. intrusului. care-l crispa înc o dat pe Minda. vrând s -i in ^de urât.. companie. discu iile noastre. Ce-i asta? i Ludmila izbucni într-un râs m runt. mai mohorât . El... Ceea i ea. mai de Äserie". f r antichitatea greac . De fapt.în epeni. dar ne-a inut în aria greco-balcanic -slav ! O Grecie. sau la cei doi. i. î i mai turn un pahar. unde s ascul i corale de H ndel. cum ar zice Balzac. un coleg. exista oare a a ceva? Cei peste. fumând. i acest lucru nu le -a înmuiat fiin a na ional . " '" ~~ ² Pupi? f cu Medoia. iar când r spunse... nu i-a înmuiat.. în fa a sa.. iar Ceea spunea tocmai. Bravo! Asta zic i eu c .. ( Bach. Medoia îl privea cu un fel de duio ie ironic . i. pe 108 care ar fi vrut din suflet s -i vad pleca i. goli ce r m sese în pahar. ² Ia te uit ! f cu Medoia. f când o mi care în fotoliul s u i un zâmbet satisf cut i se l i pe fa . ceilal i putuser s înve e acest lucru. pentru c un pahar identic î i luase i el. aparen ele erau înc salvate. ei bine. din lumea aceea atât de populat .. ca s nu-l jigneasc pe musafir. poate chiar între el i cel lalt.. . Ce leg tur are asta? Aici e vorba de un fel de idiosincrasie fa de un cuvânt.. imagina i-v . la rândul lui. T cu îns . ha. m car în acest fel. s zicem. a falsit ii lor... mai. reveni. Pentru c el golea paharul. care.. aceste lucruri se impregneaz . netulburat. eu am fost anul trecut la C racovia: imagina i-v tot centrul ora ului e un fel de Floren a. peiorativizat. discut m chiar foarte mult. apropia i lui. ² E adev rat.... îi era insuportabil aceast senza ie de fals superioritate care se c scase între musafirul s u i cei doi prieteni ai s i. tu l -ai cunoscut pe tat l meu. a a. de i era un pahar m ricel. probabil. pentru horinc lui. o jum tate de pahar de coniac. care se avântau cu atâta bun -cre tere. una mai a a. î i avea propria sa cast .. i cu aceast consternare pe fa .. spuse Medoia. cum sunt atâtea zeci. fiecare în felul lui. i ea î i muie buzele. îng duitor ca o clo c .²^ am un coleg.. polonezii au o mie de ani de Äpapist ism". pe care Minda. cu toate c numele. v inem i noi. de cultura lui. c ti i c pe m sur ce se gole te sticla asta din fa a mea. se crispa acum de dragul s u. mai nordic . Dac vre i. cei care câ tig în jur de cincizeci de mii. dintr -un fel de ciud disperat i pe ceilal i doi... bineîn eles. dudui a nu m crede apt pentru o discu ie a a. tocmai spunea Medoia.. lui. Minda se crispa auzind a doua oar acel Äduduie" pe care el i-l adresase ironic femeii aceleia. a celor care tr iau într -un mediu închis. acum adresat logodnicei sale. r spunzând unei fraze a Ludmilei pe care doctorul n-o auzise sau o uitase: ². citea foarte mult. poate i el. pe care îl d du jum tate pe gât.

cu ticurile verbale ale. discutabil . istoria cuceririlor Romei. ² Sigur c da! spuse Ceea cu o înfl c rare deplasat . într -un râs autentic. Mariu Chico sta e de fapt Gheorghe Laz r. cu modeste argumente filozofice. încruntat.. arja. ‡ ² Nu 1800... s râzi de totul. chiar i ceea ce nu trebuia. ² Da.. de r ezisten . ceea ce ei încercau sa deduc .. ² Nu totdeauna ² f cu Ceea. auzi i? Argumentele! Ceea ce visa u Miron Costin i Dimitrie Cantemir. î i închipuia. cu to i erau ni te caraghio i. unii? f cu Ceea cu indignare. c mor!. cu mult maijidicol decât < Mariu-Chico . de care spui.. care.. în definitiv. un oarecare Heliade-R dulescu. stârneau râsul i pe vremea aceea. ridicolul.. ad ug Medoia. J^.. coala ardelean . o idee profund european . râsul sta.A. din nou cu o violen inutil . dovezi.. bell e ti Dilecto i capellura . f cu Medoia.. .( ² ... în definitiv. care a fost desfiin at în '48?! ² Nu-i adev rat.. Popa Maior. chiar de propriile tale necazuri.. ² Ungurimea papista ! râse Lauren iu. o form . ² Asta-i ceva tipic românesc. tocmai... ² Va s zic tu e ti greco-catolic? îl întreb doctorul zâmbind. la noi ortodoxia asta greco -slav . asta am mai auzit-o! Te în eli. care deschide prima coal în Bucure ti i. ² Da-da! f cu cu seriozitate Ludmila.. Eu n-am semnat.. dac ar mai exista. ce atâta team de un cuvânt?! ² Nu uita. spuse Minda. preci s. dar asta r zbate chiar prin caricatura pe care i -a f cut-o Caragiale.. cu care nu se pot face compromisuri fundamentale.... a unui adev r care te poate ucide sau. nenea Iancu.. deprinderea asta de a lua totul în râs... au adus argumentele originii noastre latine. de i acest pa optist exaltat i fricos era cu mult mai ridicol decât pedagogul nostru de coal nou . o uria bucurie: era certitudinea.. la Rena tere. a adus tiparni ele.. care. episcopul Atanasie. de a rezista istoriei. te circond / Electric radioas .. vorbeai de o deturnare a aten iei. suferin e! Aceasta -i o supap na ional . a st rii de spirit. nu vedea decât umorul. necrispat. care. Minda. de cele mai multe ori.... replic Ceea. f cu Minda. râzând. care.. sublimând în râs. ei au adus dovezile din biblioteca Vaticanului. spuse Ludmila. clare.i dai seama. dizolvant . nu poate.. Unit cu Roma. pe care o fâlfâia la Paris. ea nu se aprindea niciodat la astfel de discu ii. ² Nu-nu! f cu Medoia. coloana lui Traian etc. spuse cu gravitate Ludmila. . privindu-l pu in deconcertat pe inginer.. ÄMarius Chico Rostogan"! spuse.. din care uit s bea apoi..-----111 ² Haide-haide. creeaz structuri stabile. peste tot! Dar înaintea lui Chico Rostogan a fost Heliade. ² ti i ce sunt eu? se amestec i Medoia. care a dus la laicizarea culturii. dar uite c din toate acestea a r mas râsul. n-a mai îndr znit s se ating .. i în felul acesta am reu it s rezist m. spuse Ludmila rece. se m gulea cu id eea c cineva voia s l închid ! Bineîn eles c era un ridicol.. punând picior peste picior. singurul mare curent românesc cultural-politic! Pentru c aceste burse. unit cu ce? ² Cum cu ce? s ri Ceea.i blond / De voluptate peplu. un caraghios.. pe la 1800. în loc s dizolve rezisten a na ional .. Te acoper .. atra i de ni te promisiuni sau avantaje materiale oferite de unguri. Eu suntjreco-catolic. din care s -au întors unii. i-acum îmi vine s mor de râs când citesc: ² . cu italienismele i cu mantila sa alb . determin o societate. ² Nu. i avantajele materiale au fost burse de studiu la Roma.. de fapt. Mariu Chico e pedantul m runt..în individ. care era uneori absurd . sau schimba! ² P i asta spuneam i eu. de.. ideea de na iune. ca crinii lui Amor / Cu buclele lui Phebu te -ammant . s anticipeze. dovezi. bineîn eles... ² Cum. revela ia! ² ... arja asta de care spui.. bând din pahar din pur distrac ie ² nu totdeauna! Poate fi i o form a deturn rii unui adev r prea grav. de care îns maestrul.... sl beau unitatea noastr de credin . o încercare a ungurilor de a sl bi rezisten a româneasc din Ardeal.. toponimice... ci 1700. uni i în jurul ortodoxiei. . A fost un grup de preo i. au înt rit -o în mod nea teptat.. ² Ce anume n-ai semnat? întreb Minda... Nu mai ii minte.... tu vorbeai de sublimare. pân la urm . incai. binef c toare poate. nu numai acum. formeaz în insul social ideeS^ de libertate. ridicând paharul. Apelul P cii?. Marius Chico Rostogan era un european! Un 110 postiluminist. privindu-l cercet tor pe Medoia. care. la noi era o episcopie greco -catolic . care ap ra Ä.. care-i diminua for a de convingere.. înfiin area acestei a a-zise biserici a fost o deriziune. biserica unit s-a contopit cu biserica ortodox în '48 sau '49 i.. e o dovad de vitalitate. ceea ce era fatal. interesându -se discret în scrisori dac se poate întoarce în ar f r pericol.. ² Nu-nu. de încercarea colectiv sau individual de a ine piept. i eu a trece ast zi la aceast biseric .. Micu Klein. tinerii tia care Ä i-au tr dat dreapta credin " au demonstrat. pe Medoia. Astea nu mai erau intui ii sau semantic m runt . a r spândit scrisul tip rit i limba român . acest graeculus. E ti unit. spuse Ludmila. era de fapt i o stupiditate s existe 109 dou biserici române ti.. de provincie poate.

puteau atrage doar pe un tip ca Minda. la chelie.. c . de i vorbea repede. . adolescen a sa strident ... m surat. dar. invadându-i fa a sa urât . Ceea. în felul lui nepl cut.. un impostor. croit pentru acel personaj! ² insul acela care n v li între ei tocmai când primele suturi le lipeau fiin ele i Ceea se mi ca deja ner bd tor pe scaun. un fost coleg.ja scosese din s rite pân la urm ).. oricum.. cu flutur ri de mâini.... în sfâr it. e vina mea poate. dar ea îl re inuse pentru înc un sfert de or . ce nume. 113 insul acela cu Ädrepturile" lui..Ludmila avu.. care salva. tensionat pân la strig tul gâtuit. ² Da.. care surâdea peste ei doi. bineîn eles. întârzierea lui Ceea acolo. nu se atinseser . pe figura osoas .. cu gesturi vii.. inventat de ei în i i.. s racul Lauren iu voise s plece imediat. bucuria lor! ² nu se iubiser . un prieten de acum dou zeci de ani. ale lui Massim. a lui " Medoia. vo rbind prea tare i. dat pe sc ri. Latinismele lui Laurian.?! ² Da.". nu?! spuse Ceea. prea iu i. r neasc . în mod surprinz tor. i-apoi. de fapt.. De fapt... dând dreptate. . e o ironie la adresa unei forme pozitive în cultur .. oricum. un ins ce Ä deranjeaz ".. i el se ridicase cu statura sa1 sferoid .. la sfâr it. iat . tirb . un antaj sentimental. mântuia totul. la o fraz m runt a ei. panicard . Ei îi displ cea ² i avea grij s o arate întotdeauna ² impulsivitatea. de a se st pâni. r ut cios.Ce vin s ai dumneata? f cuse ea cu un dispre u or. i. Medoia spuse: ² .² Ale cui? Ale cui? strig Ceea. mai ales. s fie ejectat.. violen a în discu ie a lui Ceea. în mod ciudat i profund semnificativ. i încerca s bolboroseasc o scuz (ÄM ierta i. bineîn eles. atâta dispre în privire.. într -o pauz . când. o înso i. calit i care. de care. prietenul acela al lui trebuia s înmoaie. spre furia de moment a lui Minda i uimirea lui Ceea. în imperiul lor. ca o gur b trân . care sim i crisparea doctorului începu s vorbeasc repede. din pricina acelui Äipochimen". ca o casc metalic . era cât pe-aci s izbucneasc în râs. de a face pe placul unui om pe care îl considera inferior. ² . Davilla Ä Vlaicu-Vod ". pierdu i de-o infantilitate brusc . Ce vin ?! Dumneata n-ai nici o vin . s îndulceasc . încurcat. dup un schimb de vorbe cu Medoia. Dar arja lui Caragiale nu e decât o dezinvoltur fa de o anume rigiditate. chiar cu Minda. nu putea s arate altfel. teribil de încurcat. victima boierilor pân la urm . încât Ceea. dup toate alea. Cei trei îl privir o clip . mâinile. cu mersul lor i staturile lor ce se armonizau atât de bine. i acest lucrii ea i-l -spusese. oriunde.. Cei trei mai discutar astfel câteva minute. apoi. ironia asta a grecului poate e mult mai european decât întreaga revela ie latino papist easc cu care au venit. de reg sirea lor i a celor o mie de nuan e i în elegeri tacite dintre ochii. vulgar f r vulgaritate. strident i brutal în armonia lor. italienismele ridicolulu i Heliade.. de revedere cu iubitul ei dup acea nefericit neîn elegere cu vizita so ilor Nistor i -apoi cu acel hiatus de câteva zile între ei. nu merseser împreun pe strad . moluscoid . mânioas . dulce -neru inat . Ceea vorbi despre piesa lui Al. spuse Ceea. sau. lui Ceea. o catastrof . ajungând pân sus. nu se certaser m car în acest interval mort i. era o neîn elegere desigur. cineva care i-a furat o dup -amiaz ce fusese pl nuit una de împ care. s dispar . nu se priviser în ochi ² odihna lor. azvâr lit de acolo de propria lor atingere. bineîn eles..La vreo dou ore dup toate acestea. pân la oapta pe jum tate ghicit . era aceea c Än v lise în dup -amiaza ei". masiv . mie religia nu -mi spune nimic. încât Ludmila. bineîn eles c da! admise Minda. prezen a lui Ceea la el. grea. timpul neutru. cu o ro ea nepl cut care-i urca repede de pe maxilarul s u inferior. Ludmila plec .. se c sca în continuare. e adev rat c i ea ajutase la aceasta. mare.. medieval . silabele lor. o zecime de secund . ro ind atât de violent pe fa i pe gâtul s u nepl cut de alb... cu toate calit ile dizgra ioase ale unui astfel de tip. singura lui vin . a senzualit ii i spiritului fratern ce s rea din fiecare por al aerului aceluia dintre ei. Dar Ludmila îl întrerupse: ² D -mi voie s spun i eu ceva.. râzând. undeva. ales la acea vârst dintr-o colectivitate restrâns . uneori.. i începu s vorbeasc calm. dar nu trebuia s te afli aici. prea exaltat îns . favorabil catolicismului. ca Ärevederea" lor s fie blând-mediat . precum i Ädreptul" lui de dinainte de dou decenii). în care nu se v zuser . ca om modern.. evident! Bineîn eles. de ceva din ei în i i!. grosolan . unde exista o asemenea disput religios-politic . mai bine zis o serie de neîn elegeri. dureroas . de i doctorul tia c ea vine. laminat. nu. care î i maimu rea propriile idealuri. i Ludmila î i astup ostentativ urechile.. ² Ale colii ardelene. s apropie i apoi. orgolios i insult tor de sigur pe sine.. o în ep tur (probabil felul acela nestingherit în care provincialul golea sticla aceea de coniac_. ap ru i inginerul Medoia ² Bibi Medoia. în care î i r sucea gâtul sub ire un ve nic post-puberal. pentru c se tia în inferioritate i î i specula bine acea inferioritate. un intrus.' r ut cioas .. Se pare c se r zbunase toat acea sfor are de a fi politicoas . a unei coli pozitive. 112 i lu partea doamnei Clara. care se fr mânta pe loc cu atâta spaim .. pielea. prea largi. deodat puerili. toat cearta asta a voastr e o ceart religioas .

i. pe persoana sa fizic . dup plecarea ei.. ei nu se mai v zuser de la bacalaureat. dup atâta alcool ² era o înclinare pe jum tate teatral ... numai în felul s u. ² . Vina dumitale e de fapt. lucruri foarte fire ti. pe jum tate batjocoritoare.. o dovad c îl consider dintr-ai no tri!. într-o gloat amorf . hiperaglomerat. i mai banal. S bea! Ciudat. felul în care Äintrusu l" îi suportase mânia.acum. e altceva. dovad câteva jum t i de fraz . Iat . stând în fa a acelui individ cu hot râre str in.. ca i scuipatul sau sc rpinatul. sau. aproape cu polite e.. îl înc lzise totu i. i. de parc societatea celor doi. doctorul aprinse un lampadar într-un col . cu pânda aceea dintre ei. cu farmec oricum. ar fi râs!. i cei doi prieteni-str ini nu f cur altceva decât s bea împreun . Medoia se înclin ² era surprinz tor de st pân pe el. V las... acum. sau. umilitor . sinceritatea mea e un compliment de fapt.... care venea de la Craiova. dar nu... din trecutul s u era lucrul cel mai nepl cut.. E bine femeia! V potrivi i bine. î nc o dat . v las s v privi i în ochi cu duio ie. îl întâlnise pe Medoia. s v bate i ca ni te birjari pe umeri.. a str inilor. totu i.. furios. ca o fiin ce trebuie protejat . Sau locvacitatea sa nu fusese decât ocul primei revederi i un fel de a face fa al lui. în picioare. a logodnicei prietenului s u. i. i Minda b u i el. Minda se lini tise treptat. îl obosise teribil. într-un fel. o îmblânzise într-un fel. privindu-l comic pe Minda. de unde ar fi putut s-o cunoasc Medoia. sau îl va dispre ui f r ur . dar i el cu regularitate. i Ceea o urm tulburat... Ceea i Medoia.. ² De ce?. dup plecarea celor doi. cu totul altceva decât. el. pentru care nici m car joviala dumitale provincialitate nu te scuz !. Afar se întunecase. de la ghea (horinca era vitriolant !). s imita i vreun profesor de-al vostru. îi venea s i râd în acela i timp. i Ludmila ie i repede. cu teama aceea de Äcadre" în spate (tat l s u se mai afla în deten iunea aceea brutal . cu tot mai mult repeziciune. dincolo de contrarierea pe care i -o provoca acea ie ire 114 a Ludmilei atât de Äludmilian " de fapt!. dar simpatia pentru acel tinerel care f cea facultatea cu atâtea eforturi. ² Ludmila! strigase Minda. nu mai am destul r bdare s asist i la golirea sticlei de uic . în orice caz ea îl va detesta f r dispre .. nu mai Äaveau ce s . o sfruntat lips de tact.i m nu ile. fo ti prieteni. acum c r m seser singuri.. undeva. el e un b rbat. c ruia. f r motiv).. dar nu trebuiau s se întâmple în dup -amiaza aceasta. cu hainele jerpelite. evident.... i-ar fi lipsit. când tân rul student la Medicin c uta pe cineva la un tren de Timi oara care-i aducea un pachet de la ai s i.. relativând tot ce spusese (era evident. r bufnirea Ludmilei. nici dumneata. trebuia s aranja i asta altfel. de i tocmai aceast idee a ap r rii celui r s rit. Medoia nu-i purta pic . cu un zâmbet m runt. asta e sigur. enervat de menajame ntele crispate cu care to i trei îl trataser pe intrus. luându. dar era imposibil. odat . a ezându-se amândoi pe câte un fotoliu cu bra ele în jos." i f cu cu mâna sa groas . ce-ar mai fi râs cu ea. cu paharul plin în fa .. în ace ast înserare. b u pu in din propriul s u pahar. al celui venit din provincia dep rtat fa de trei str ini distan i din Capital . îmi pare nespus de r u. Minda î i aminti.. Ceea. colega sa de facu ltate. i Minda. . f cu ea i râse. ei nu schimbar mai mult de dou zeci de fraze. în s r cie. nu prea tare. mult mai pu in. ÄTe felicit! spusese el parc . etc. g si chiar un epitet lini titor. puternic. un gest evaziv i elocvent. sau stân gace. care îi ascundea totu i pe cei doi prieteni. pe care îl privea cu o anume ging ie. încercând mai mult s-o tempereze cu privirea sa i cu contrarierea sa grav-re inut . spuse o fraz amabil . i ar fi râs. care. peste umerii lui gro i. tân r. în prezen a mea! Aceasta se cheam tact. tocmai ca s -l împiedice pe Medoia s plece (acesta se i precipitase spre u . victorios. dup ce schimbar un zâmbet de în elegere. i dac cei doi.. rece totu i. adic . în sfâr it. ad ug Ludmila. lips de tact. i t cur amândoi. vii i dumneata?!. pentru o noapte i o zi. Medoia b u mai pu in. de altfel. ca o boal ru inoas . Domnul Medoia va în elege c aceasta nu e prea grav.. o obscur mul umire îl invada cu discre ie. printr-o minune fizic . a mea! N-ave i tact. s v pricepe i din sferturi de fraze. odat . r mânând secunde lungi în aceast pozi ie. deodat . fugit din internatul acela al lor. în acea or petrecut în gar .).. dinaintea acelui trup gros. acea revolt a franche ei ei.. într-un bufet sordid. la un meci în Capital . b trâne!" în ora. împreun cu ap mineral rece. foarte puternic probabil. adic : ÄAstea sunt femeile.. bineîn eles. ar fi disp rut ca un abur din înc pere. se sim ea de fapt bine. 115 Medoia devenise moroc nos sau absent. de acas .. nici Minda. ar tau c .. a 116 . îmi pare r u. Ludmila zâmbi chiar. de-acolo etc. la urma urmei. la sfâr it. da-da. Doctorul se a ez i el. un Medoia sub irel.. in ceasul care urm . un Medoia de care se sim ea înstr inat. mai bine zis tu ise de câteva ori i î i încheiase nasturii hainei încercând s bolboroseasc ceva). cel care Än v lise" i care trebuia ap rat i ceilal i.i spun ".. în Gara de Nord..... spuse în felul s u. unde f cea facultatea. c .. cu regularitate totu i.. la o mas . în felul acesta. de parc cel lalt ar fi f cut o aluzie la prima lui so ie. el î i plec cre tetul i schi cu bra ele un fel de gest în l turi. flagelarea..Când se reîntoarse în înc pere. încât Minda tres rise. uimit el însu i. ce fusese atât de aspr cu el. a ai ratat o posibil prietenie a noastr ! Nu se intr astfel într-o amici ie. g l gioas . Minda îl g si pe fostul s u coleg reinstalat în fotoliu. prima parte a dup -amiezii îl crispase. Ludmila îi trimise iubitului ei un surâs cald. sim i.

Atunci Iisus le vorbi deschis: «Laz r a murit i m bucur pentru voi c nu am fost de fa . ca s murim cu el împreun !» Astfel ajunse Iisus acolo la patru zile dup ce îl îngro -paser . mai întârzie el doar dou zile în acel loc în care se afla.. Când auzi el. pe loc. vino i vezi!» i Iisus î i ascunse ochii. g si în sfâr it Evanghelia lui Ioan. poate.i explice de ce în celelalte trei evanghelii era omis perfect acest fapt. Iat . în via a sa ambi ioas . împreun cu iudeii care o înso eau. dac ai fi fost aici. Iisus vorbi c tre ea: «Eu sunt învierea i via a. von Bethanien. dac ai fi fost aici. ci doar la o jum tate de ceas. Iisus îns nu ajunsese în satul lor. doctorul se ridic .. ale unui om care a frunz rit sute i sute de c r i. acela se va r t ci. i iat . gândind în sinea lor: «Merge la mormântul lui. tiu. Noul Testament în traducerea lui Luther. dintr-un m runt automatism al vreunui contact cerebral. Iisus o iubea îns pe Mana i pe sora ei i pe Laz r. doarme. pentru ca voi s crede i. Betania nu se g sea îns prea dep rtat de Ierusalim. acela nu se împiedic . fratele ei. se apropie de mormânt. cred c tu e ti Christos . într-adev r. sora celui care murise: «Doamne. îns . fratele meu nu ar fi murit». fratele meu n -ar fi murit. era bolnav. capitolul 11. alerg i o chem în tain pe sora ei. Marta îi r spunse: « tiu c va învia la învierea judec ii de apoi». Dumnezeu îndepline te rug mintea celui care i-o face» Iisus vorbi c tre ea: «Fratele t u va învia». i îi spuse: «înv torul e aici i te cheam ». nu cu mult vreme în urm vroir iudeii s te lapideze. Din trecuta sa Äerudi ie de liceu" î i aminti ² cu un zâmbet involuntar de orgoliu ² c istorioara cu Äînvierea lui Laz r" nu se g sea decât în Evanghelia lui Ioan. consolând-o. 118 Crezi tu aceasta?» Ea îi r spunse: «Da. adoles. Doamne. Iudeii care se g seau la ea în cas . i -apoi cum aceast expresie se fix . Apoi vorbi el c tre înv cei: «S ne întoarcem în Iudeea!» înv ceii îns îi r spun-f ser : «înv torule. stafia înc t imid ² care poate va muri înc o dat . stafia propriei sale adolescente. pentru c în el însu i nu se afl lumin . Cine îns c l to -Jre te noaptea. M ria era îns aceea care unsese cu mirodenii picioarele înv torului i le tersese cu propriul ei p r. aburul pe jum tate închegat. din satul M riei i al surorii sale Marta. vezi. apoi tot mai prins. excesiv de harnic . tot mai contrariat de lectur : ÄEs lag aber einer krank mit Namen Lazarus. i trecu în bibliotec . Laz r. deci. evident. M ria r mase îns acas . cu gesturile acelea simple. pentru c el vede lumina acestei lumi. Era o cript îns i o piatr grea era a ezat la intrare. i citi. i în timp ce o c uta. de metodic împ r it . o stafie ce prindea corp ² un anume corp. tocmai de aceea îl asculta cu atâta aviditate! ² la propria sa pubertate i adolescen . e spre binele s u». stadii abandonate. Dup o foarte scurt c utare. Surorile trimiser atunci dup el. pentru mult vreme! ² a Ästadiilor" acelora c rora li se spunea astfel: pubertate. Cine crede în mine va tr i chiar dac moare. Când M ria ajunse deci în locul în care se afla Iisus i îl z ri. Iisus vorbi: «Lua i piatra de aici!» Atunci gr i c tre el Marta. z rind-o pe M ria c se ridic gr bit i iese afar .. Äînvierea lui Laz r!" gândi înveselit Minda. încerc s . de dou decenii. i cel care tr ie te i crede prin mine. deren Bruder. die dem Herm gesalbt hat mit Salbe und seine Fiisse getwcknet mit ihren Haar. Astfel îi vorbi Marta lui Iisus: «Doamne. ci se g sea înc în acel loc în care îi alergase Marta în întâmpinare." 117 Äîn vremea aceea z cea bolnav un oarecare. dac doarme. hot râte. M ria aber war. ca fiul lui Dumnezeu s fie sl vit prin ea». fiul lui Dumnezeu. iar ei în elegeau c era vorba doar de somnul trupului s u. Când Iisus auzi aceasta.. harnic . lui Minda ² totu i. doar din trupul acela cu umerii pr bu i i din fa a sa. Astfel vorbir iudeii: «Vede i cât de mult l-a iubit?» Unii dintre ei. Medoia nu venise cu mâna goal : îi adusese acest m runt dar: halucina ia. care ai venit în lumea aceasta». îi alerg în întâmpinare. îi c zu la picioare i îi spuse: «Doamne. o urmar . prietenul nostru. o vârst care avusese prea pu in drept de existen în via a atât de încordat . pe nume Laz r din Betania.» ji< Astfel vorbi el i dup aceea le spuse lor: «Laz r. din oboseal . într -o camer goal . in dem Flecken Marias und ihrer Schwester Martha. Când Marta auzi deci c Iisus venise. oare. i tu vrei s te reîntorci acolo?» Iisus r spunse: «Nu sunt oare acestea cele dou sprezece ceasuri ale zilei? Cine umbl ziua. cât de rar se gândise el ² spre deosebire de Ceea. Iisus vorbea îns de moartea sa. a doctorului. gr ir : «Nu putea. cât de pu in loc avuseser aceste vârste. Dar s mergem la el!» Atunci Toma.acelui obraz lipsit de spiritualitate. prin nu tiu ce curioas asocia ie. dar eu voi merge la el i-l voi trezi». vorbi c tre înv cei: «S mergem. acela va fi nemuritor. ca s i se spun : «Doamne. c acesta era bolnav. deci. surâzând.. el pute deja. de ging ia dezarmat care fusese farmecul lui Medoia adolescentul. se înver una în sinea sa i se tulbur i spuse: «Unde l-a i a ezat?» i ei r spunser : «Doamne. M ria. reveni în fotoliul s u cu o carte pe care n-o mai avusese în mân de foarte mult vreme. verset 1. cu amuzament la început. c ci au trecut patru zile de când . spuse: «Boala lui nu e spre moartea sa. V zând -o Iisus c plânge. cel pe care -l iube ti zace». Atunci gr ir înv ceii: «Doamne. îns . i mul i iudei veniser la M ria i Marta s le consoleze de moartea fratelui lor. ca un deget care bate distrat i mecanic aceea i clap la o claviatur . Dup ce gr i acestea. prin ce for ?! ² îi n luci propria sa adolescen . ci spre m rirea lui Dumnezeu. cel numit Geam nu. s -l plâng ». pe care. o anume substan ! ² o stafie ce se în l a ca un abur.. tulburându-se Iisus înc o dat în sine însu i. cel care a deschis ochii orbilor s fac ca acesta s nu moar ?» Atunci.

nici al unei inimi duplicitare. serioas . a fiului i a tat lui. Medoia îl . cu gesturile acelea stângace... Iisus î i ridic ochii i spuse: «î i mul umesc. Medoia i familia sa au avut totu i noroc. acest lu cru nu e foarte important... de lucid . abia acum pricepea doctorul. ceva. nu grozav de descurc re . prostii. era râsul trupului s u. adic cei doi Minda. asta n -o s te în ele nici dac i-ar pierde mama! Nu pentru tine. dar spre binele poporului. abrutizant . un student la Medicin exemplar. însoar -te cât mai repede cu ea. se întorc ei mâine. trebuise s îndure. ce vorbesc! Bineîn eles c te iube te. nici râsul vreunei memorii încâlcite.. vino afar !» i mortul ie i afar . vesel i li ber. ² Lauren iu Ceea. E adev rat.. De când sunte i împreun ? ² De vreo doi ani. et etera. sub ciocanul acela ce-l turtise i-l f cuse astfel. încercând cu ochi sfredelitori. f r s vrea. acea dezarmare a întregii lui fiin e.. sfios i bine crescut. i el i tat l s u. noroc! gândi Minda i d du încet. moarte veritabil . un surâs care îl uimi pe el în primul rând ² el se transforma cu rapiditate sub ochii sau în apropierea lui Medoia în ceva ce nu mai fusese niciodat sau nu mai fusese de mult vreme. asta e: s supravie uie ti! 121 ÄLaz re. scârbos de bine crescut? C m-am îmb tat?! Bineîn eles c m-am îmb tat! Am vrut s m îmb t i am f cut-o. nu? f cu Medoia.. a celor lipsi i de personalitate. în sfâr it! O femeie cumsecade. nu m intereseaz .. i erau i celelalte dou animale de fa !. c era urm rit..Nu se opri îns aici i citi mai departe. asta e totul. nu-mi r spunde.i trebuie ie: ar toas .e aici».. ² Ce cite ti? îl întreb Medoia... sau numai a a zisa revolu ie?! Al ii au pl tit mai greu. privindu. i domnul filozof. fricii. încât doctorul se îndoi o clip c acest om b use o jum tate de 119 kilogram de coniac. mult lume tr ise atunci în spaim . totul. ridic ochii: Medoia îl fixa cu o privire atât de clar . este exact ce . cu picioa rele i mâinile înf urate în bandaje i cu fa a acoperit cu un giulgiu. total nepotrivit cu. Ärevolu ia" adusese i spaima simpl . doctorul î i d du acum bine seama. felul lui de a fi. a celor care nu atr geau în nici un fel aten ia! ² da. de i. ² Prea mult. foarte pu in. nu era o prostra ie a alcoolului. i doctorul trebui s se ridice brusc. congrese. care îl uimeau i îl i amuzau. Nu era nici râsul min ii. umilin elor materiale. i înc ce bun .. s -i r spund . dar asta numai fiindc e ti tu a a cum e ti.. i pe urm po i s . bineîn eles. i în clipa când Minda deschise gura.. Ai ales bine. s simt . ad ug el. cu p rul moale. doi. al ii au pl tit total. te iube te de nu mai poate. e ti un câine singuratec... ² Sunt un porc. mai relaxat acum. de consulta ii.. cu am r ciune bineîn eles.i prietenul. Minda se ridic supus. vino afar !" strig cineva. neprivindu-l. Ce crezi acum. i a murit de moarte bun . neb rb tesc. ceva neclar. pe care -l iubise. cu picioarele i mâinile înf urate în bandaje. supravie uirea aceasta. s deslu easc silueta sub irelului s u prieten în acel bandaj gros de carne care era trupul lui Medoia (. stricându . spaim * abject . i el. sut la sut . cenu ii. probabil pentru c nu era ceva care s dureze ² i îi aduse celuilalt. strig el cu voce înalt : «Laz re.. dar alunecând în media aceea ² ce sub ire era în anii aceia chiar i media aceea. ce-l tulburase pe el. Asta voiam s spun i eu: Lauren iu Ceea. însoar -te cât po i mai repede. bineîn eles. când el. nu e cel mai important. zâmbind... vino.. tiin a ta. mul umit de sine însu i. totu i. foarte bine aleas . tat l s u s-a întors. ei supra -vie uiser .. când observ . da. din cap..» Spunând acestea... deodat . ÄLaz re.. Iisus îi r spunse: «Nu i-am spus oare c dac vei crede. animalic . Unde era acel tinerel. tergându-se mul umit la gur cu mâna.. ceva nepotrivit. era de preferat? A fiului i a tat lui Medoia. de când erau singuri. vei vedea m re ia lui Dumnezeu?» Atunci dar piatra la o parte. nu-nu.. prostii..i seara i alungându. speriat c -l vede. a celor uniformi. din frigider. ci sigur. jegos. Minda. da-da. cu pantalonii c lca i. cât fric . paharul cerut.. de i. cu înc ceva. . un pahar foarte mare i un sifon rece!.. trupul s u gros care-i st tea în fa . ceva gre os. pe jum tate amor it de alcool ² b use. el. ce -l fermecaser pe seriosul i echilibratul Minda. la ea. noroc. de fapt. nu -nu. cu bonomie. ce mai. nici nu tiu dac te iube te sau. cu ea. i-o t ie: Las . c nu tiam c am s fac asta la tine. ² Exact. animalic . nici o grij . feminin.. supra-w -H vie uiser ! S . te iube te. al celor care stau aici în jur. zâmbind stângaci. vinovat. nu poate.. predestinat atât de devreme s r ciei".i prietenii."). numai c . poate.. ca ei s cread c tu m-ai trimis la ei. o docilitate i o stâng cie dezarmante.. Tat . pe deasupra. bineîn eles. o -ho. 120 toarn i tu un copil..... cu toate rela iile sociale în regul . cu un tat bine adaptat i atunc i. Iisus vorbi deci c tre el: «Desface i-i bandajele i l sa i-l s umble!» Mul i dintre iudeii veni i la M ria. Sau poate acesta era felul s u de a.i pierde min ile. domnul. c m -ai ascultat! tiam c tu m ascul i mereu. revenindui din amor irea sa. vino afar " strig cineva în gâtlejul lui Minda. era ceva care-l sufoca. când te ui i la mine. v zând acestea crezur în el. Bibi Medoia. pe care -l întâlnise atunci în Gara de Nord. ha! râsul lui Medoia era cald. a Ä acelui" Medoia. dar. i distinsa domni care..supravie uie ti. sub ce colosal ciocan de spaim trebuise s gâfâie trupul acela melodios. h ituit. Unii îns alergar la farisei i le povestir totul. Ä i mortul ie i [/1' afar ..i vezi mai departe de.. confuz. ti nerelul acela speriat. Nu mai sta i calcula atâta. f r urm de ironie. în cripta aceea uria . care. Medoia vorba cam în felul acesta. Ce dracu e ti atât de politicos? D -mi un pahar cu sifon rece. ha. i-am vorbit.. era atât de îngrijit îmbr cat." .

Data viitoare ² i Medoia începu s râd scuturându-se tot.. din când în când.. las vinul. se uita înapoi. tuf-tuf. b trâne? Stai lini tit. data viitoare. avea ficatul f cut praf i el însu i devenii un fel de cet ean cumsecade. dar Äam închis ochii cât am putut.. sub iri... perfect alba tri. Dar Medoia îl opri: ² Nu..... Se apucar amândoi de vermuth and soda. nu mi se po ate întâmpla nimic. dup un timp ² era aproape zec seara ² doctorul îi propuse s m nânce ceva.. i ce mai arie.. nici be iile alea n-au p c lit-o ² ea a sim it imediat. dar am sc pat (Medoia avea o crispare amar în jurul gurii când spunea acel Äam sc pat"). de i. pentru c . ci ficatul. ² Vin am. dac o s mai am atâta minte.. de i. nu de-o minunat i cinstit afaniseal ² dar. eu aleg pe cel mai mic. la col e un ... s-a salvat. cât timp beau..i luxeze c snicia!". se jura inginerul.. periculos. ajunsese s m cunoasc prea bine. într-un asemenea hal. plus ce.. ha. ² Altceva n-ai? Vin. în sfâr it. i cel lalt repet : ² .. cu unghiile ei. îndreptându-se spre buc t rie... spunea e l.? ... i.. despre Äviezurele la infect. Reu ise s se Äsalveze". Minda îi r spunse i el.. repede! Cu un sifon rece! Simt c mi se face r u. scârbos. sim i c te treze ti? i Minda râse i se auzi cu pl cere.întrebase ceva. po i s . dragele de ele!. doctore? Ai habar de chestiile astea. ce n-am b ut atunci. mai ales. sta e avantajul de a fi beat. bineîn eles.. în câteva rânduri. atunci alcoolul îi era total nesuferit. vodc . avea câte ceva în frigid* sau. uneori aveam senza ia c î i d seama de întreaga schem . s coboare jos... \Dintre dou rele. n-am nici un chef de vin...tiin . s te treze ti tot timpul i. bere. intac i... i Minda se întoarse vioi. 122 \ Apoi începu s povesteasc o istorie cu o inginer tân r . spuse Minda. ceva teribil de scârbos. se îmb tase cu bun .. de parc ar fi sosit proasp t de la o dezintoxicare.i spun ce fericit am fost când am sc pat! îmi venea s rup totul de pe mine.. minunea aia mic . b trâne.. Apoi trecu âltocvâ. Äîi fusese atins nu inima.. dac o i mai prind schema cu. îmi explic.. cu bonomie. i bineîn eles. nu? Ce zici. ² Nu mai am coniac. nu. bineîn eles... deodat st pân.. cu ghiare lungi.I i cel râzân | " iDintn fi mai nu mi cu rar face ri puben intac i Se mutra cap: întâmp 122 b ga în mine atâta zeam amestecat .. cu rahatul sta în gur .... cam a a.. cine tie. s dau dracului totul. i -asta în dou rânduri." i Medoia continua s turuie. tuf-tuf. nu m îmb t în fiecare zi. dac o s mai pot 123 priett alcoc celelc ceva. dar. parc numai sta?! Plângeam. stagiar într-unui din antierele unde era el ef de lot. dar. ha.. data viitoare. ce folos.. un organ la fel de nobil. râzând. mult mai în elept îns .. ² Bravo! Ad -l încoace.. ce se lipise de pielea lui" i pentru care Äera cât p -aci s . nevast -mea a mirosit totul...... mai bine.. spunea el. de i. care e la fel de bun la gust ca hipermanganatul. dar ce. b trâne.i dai drumul. beam i plângeam... spuse Medoia pu in uimit. pân i faimosul nostru vermut ro u. am fost avansat.. e tot ce nu pot s suf r eu la b utur .. i. ² Ce fel? Românesc? ² ÄCinzano".... beam i plângeam... i ochii lui râdeau i o clip sclipi în ei feminitatea aceea puberal . / ² Da. hohoteam ca un bivol nesp lat care se tot r suce te în mocirla lui de care nu se apropie decât ân arii i musculi ele. altceva n-ai? ² Am ni te vermut. De-atunci.Nu mai ai ceva de b ut? ² De ce. dar mult mai periculos! Da. care-: CU. care mi se lipise de coaste i -mi gângurea acolo de-mi f cea respira ia a a ca locomobilele alea chiabure ti. jum tate de an n -am ie it din baraca mea undemi am biroul.. am salvat ambarca iunea. i e ceva foarte scârbos. ce mai arie! Nu tiu. extrem de periculos! Am sc pat îns . Totul s-a salvat. disp rut . ochii aceia nepotrivi i cu restul. se pare îns c trebuie s fi i o dat viitoare. încât o îngre o ase Äpe aia mic ". i Medoia se amuza de mutra îngrijat pe care o f cea doctorul când el î i d dea paharul peste cap: ² i-e fric . mahmureala asta e tot ce poate ‡ fi mai infect... aia mic a fugit mâncând p mântul. care îi r scoliser ficatul". am strâns din f lcile mele late i n-am dat pe la antier vreo s pt mân . bineîn eles afar de.. Äun drac tân r cu ochii de viezure. totul. ad ceva.. cu o precizie magnific c a ici e vorba de cu totul altceva. de i râdea f r veselie ² s dea Dumnezeu ca dai viitoare s vie cât mai târziu sau deloc. de asta. pe arie. roiurile de musculi e.

probabil c una din cele dou Äporumbi e" f cuse vreo remarc . mai tân r . înc ro |iot rât la fa . nu e ceea ce crezi. f r rost... Minda închise. când inginerul se preg tea. sigur. un: -Alo! ² Alo. ² E ti un bou.. ha. i înc o dat pe doctor îl impresiona pl cut timbrul ei cald. ce zici?! s le dau afar peste câteva minute.. Uite ce. adic . e ti exact omul care. probabil c . ha.. f cu Medoia cu simpatie.minte! / iu sunt b rbatul ideal. Nu-nu. ² E ti prea beat pentru a a ceva.i trebuie! ² S mergem la ea! f cu Medoia. se auzi dincolo.. Mergea calm. d -mi un telefon mai târziu. ca i mine..ucoanele tale sofisticate. aflat la mine. e ca i cum a înv a mierla s înoate! Printre . râzând i el. ha. încât i inginerul ridic privirea. ca de obicei bine . la cel lalt cap t al firului.. se auzi de dincolo vocea Miei Fabian. dac e ti dr gu . Aiurea.i orbesc ie de o femeie.. ha. i-ar pl cea i ie o cucoan de asta at . i -am spus. prefer caii. Dar aveam pe cineva în vizit i nu eram dac s . ai nime-it-o. dac e a a.. pentru c ... femeile ² Ce-i cu femeile?! mar Minda. Medoia lu receptorul i.. Ei. cel pu in de ast dat . un animal cai sunt s sâsâie i s te împung cu ochii. bineîn eles dac nu se face prea târziu i. binef c toare ca o m mic . dac e ti de acord. ² Bine! f cu Minda. s plece. ² tii ce-ar fi bun acum... vor s tie cine e ti. i.. oprindu-i din plimbare cu aerul cuiva c ruia i-a dat prin cap o idee.. ai amu it? ² Nu. fat . Minda d du din cap i. Peste vreo jum tate de or . nu-nu. se scuz el.. visându -m . cum ar fi starea de be ie sau de veghe a pretendentului. O femeie. care respect legile. tocmai.. Minda. atât de sonor. cu totul altceva! Uite. în clipa când începu s vorbeasc . ce faci acolo. a ni te...... ha. cu atâta spontaneitate.. sim ind cu furie c începe s se crispeze i c dintr -o clip în alta Medoia îl va sim i. care se perpelesc în a ternut.i spun ceva.. ai s râzi. pline de idei ca g ina de p duchi. uite... u or gu it. exact un tip ca mine^gros la trupijsjjferche . în asta sem n pu in cu voi. nu poate s plac unei femeiu ti' Crezi c minunatele de ele se împiedic într-o formalitate de-asta m rui lispus t .. fii f r grij . credeam c nu e ti acas .. .. c -mi fac i semne. depilate pe picioare i pe la sub ioar . ha. o femeie. ² Ha. mi c rile ei i întreaga ei fire. în ciuda apj rentelor. un cet ean cun secade. i câteva frac iuni de secund Minda nu. te ascultam cum râzi. ha. nu-i era foame. se apropie de telefon i form in num r. dou porumbi e la mine i bem împreun vin fiert cu smochine uscate. cu umerii mi cându-se puternic i res-drând greoi..i putu prefigura prea bine fa a ei. poate nici s pt mânale. ² Du-te-n m -ta. ² Crezi? replic Medoia. Äha -ha"-ul din receptor se auzea pân la el. ha. dac .. r spunse el.. s sâsâie încet. cu seriozitate. observând c Minda se ro ii la cererea sa nea teptat . care râd cu m ochi i l crimeaz cu cel lalt. ele tocmai je mine m viseaz . comendatore! Bravo.. astfel de excese nu erau zilnice. spuse lini tit Medoia. i Fabian reac ionase direct. ha. de ii dar. z u.Pardon. tocmai când voi s nchid . B use aproape singur întreaga sticl de vermut. de cald. sun telefonul i Minda auzi din nou timbrul acela r gu it. dac vrei. dac-ai ajunge la ea! Dar Medoia continua s râd .. un prieten al meu..T dar ce s mai.. cunosc o asemenea femeiu c . eu sunt ce le trebuie7. spuse Minda. ha.restaurant cur el.. ha! se auzi gâlgâind la cap tul cel lalt. inginerul Medoia. atât de nea teptat. altfel. De ce crezi c un om beat. spuse Medoia i se ridic în picioan lepil se uit afar pe geamul întunecat i începu apoi s se plimbe prin îi c pere. ² De altfel.. f r nici o ezitare. un gâlgâit care r suna în pâlnia de ebonit aproape muzical.. ha. . dou bune prietene. 125 câinii.. destul de lung. cald: ² Te-ai culcat. atunci te rog s ... parc obosit. nu ridicam eu. faci pe grozavul. cum sunt câteva mii în ora ul st> împu it. amor it de tata edere pe scaun.. ² Ha. ridicându-se dintr-o s ritur .. unde ei cunoscut i. ha.. nu suport »rea mult timp femeile. Atunci. ceva care s se mi te. de armonios îi era râsul. apoi. s zgârie. ha. b trâne? spuse deodat Medoia. a a. nu. e cu totul .. încercând s zâmbeasc . f r o vorb . face to i ianii! Este exact ce . tocmai pe tine te viseaz . încât . o minunat ferm iltceva iu c . ² Hai-hai. A tept un timp. râse doctorul.Ba da. sau ceva as< iu m n tor?. în sfâr it. te în eli total. doctore! Ce voiai s -mi spui? Sau voiai doar s m întrebi ce fac? i râse. Cu câteva cuvinte scurte. la. i doctorul se minuna c capacitatea de absorb ie a acelui trup masiv. pe care îl uitase. ha. \ 124 ² Ha. se înclin atât de puternic... ce te-ai crispat în hali sta?! Crezi c vreau s i -o cer pe distinsa ta doctori . un papagal. mie-mi trebuie acum o femeiu c . vrea s .

.. Asta zic i eu c . nu am avut pl cerea... ha.... nu nu. dac . eu am marele avantaj c . ha. v bucura i de un loc foarte. a. Nu -nu.... tiu eu. V rog.. eu sunt un om modest. n-am vrut s insinuez nimic! Mi-milioane de scuze.. ironia nu -i for a noastr . c b rba ii tia de aici.... se în elege. adorabil! Bravo! Sunte i adorabil . a provincialilor. ha. scuzele mele!. odat ce distinsul meu coleg ² 127 de fapt. deoarece... De ce ar fi f cut -o? D du din umeri. da i -mi voie s v s rut mânu i ele dumneavoastr dulci. întocmai.. cum.. bineîn eles. cum?! A... cu o magistral . cu toate variantele sale. nu cred o iot . asta e sarcina mea moral de p rinte i nu voi ov i nici o clip s .. pardon. sudoarea de pe buza de sus i de pe b rbie... cum spune o dactilograf de la noi.. ha. ha. nu-nu. nu. Poftim?. i trei feti e armante. dac .. un milimetru nu-i glum . ha. sau poate numai în acest fel. poftim? Ha. ha! Deci. dup ce c am nea teptatul noroc. înainte vreme a fi spus c sunt un amploiat cinstit.. Evident! Evident!. trei viitoare dactilografe emerite. de ce crede i c sunt mai ironic decât.... nu. ultimul cuvânt. dac pot s ... da. trusoul i educa ia complet . întocmai. nu exagerez cu o silab . numai eu s avansez. dealtfel..termin. cu un miraculos echilibru inginerul r mase în picioare. poftim? V rog s re peta i dac . c v deranjez la aceast or .. Minda întoarse capul i-l privi cu suspiciune... ha.. ha. bineîn eles. în chestia asta am principiile mele! Am dreptate. nici vorb . e de speriat câte persoane distinse lucreaz în întreprinderea noastr .. stimat domni . sigur c da: sunt un fericit tat de familie.. normal! îmi pare bine c . z u.. a. cum 126 puteam s -mi permit. l sându-m în bra e cu. da.lui Minda îi fu team c cel lalt se va lungi pe parchet. dac o s aib pu in ans . nu v -am comunicat înc . ² ... le -am dat de pe acum la ore de balet. imposibil! Absolut imposibil! Ceea ce pot totu i s avansez.. Pardon.. pot s spun c am avut noroc când am ridicat acest receptor. domni . vai de mine... A refuzat chiar s v descrie portretul fizic. dac . ha.. poftim? Cum cine? Bineîn eles. nu-nu.. ha. ha. ha!. foarte bine.... 128 Evident!. am zis: întreprins-o. exact! Exact! Mai bine nici nu se poate s . Exclus. i nu retrag o silab !. ha. poftim?.. bineîn eles c se preface... a spune c . se repezi inginerul.... cel pu in dup timbrul tonului.. cum? Ha. dac -mi permite i... de altfel st i cite te. o clip ... bucure tencele. cea mai mare vreau s zic. nu?!. cu mâna stâng ... ocazia aceasta încânt toare s . ha. a. un salariat cinstit. Vai de mine. ² Ha. ² Pe onoarea mea.... asta-i bun ... dac -mi permite i. evident! Dealtfel.. vreau s zic onoarea. i pentru asta. da i-mi voie s . ha. ha. ha. îl a eaz într-o lumin foarte proast .. din provincie. se în elege.... v preface i.. a putea spune chiar. Formidabil!. am fost colegi de liceu i asta am i r mas! Via a ne-a desp r it. deci sunte i o celibatar ?.. sunt un fel de... era s zic: bat -te norocul!. nu-i a a.. în ochii mei... da-da.. dealtfel. i mândra mea so ie la fel.. înainte vreme se spunea slujba sau amploiat. c reia iam cump rat o gr mad de rochii cu flori i rândunele. a zice.. în considera ia mea. e un cuvânt care mi-e foarte familiar. Poftim? V rog s repeta i.. da.. ochii dumneavoastr . a. ha.. dar ce dr gu . nu ti i?!.... ceea ce -mi d un larg acces la acest cuvânt.. nu-nu.. ha.. s aib educa ia complet . vreau s zic. ha. ha! se auzi râsul sonor al Miei Fabian în receptor i. ha. ² M ierta i... desigur.. cum o s m plictisesc. dealtfel.. v d c l -a i intuit perfect. cum? i la dumneavoastr ?!. cum se zice.. Asta i -am spus-o i eu.. ha. dulci i gr su e. ha. ceea ce. se poate?!.. nu a a în.. se întoarse cu spatele spre cel care vorbea la telefon i încerc s deschid o carte. ha. Nu retrag i nu m retrag cu un milimetru. numai ultimul cuvânt. eu. ce putea i s face i. fiind din provincie.. i pl cerea.. dar dac e s judec m dup voce. absolut imposibil! Refuz categoric! Cum a putea s m descriu eu însumi. i dac i la chip ar ta i a a ca i la spirit. nu -nu. nu -i a a. am spus. nu-i a a: da-desigur. picant ..... Ha. Poftim? V rog s repeta i. cu atât mai mult cu .. nu-i deloc superfluu. hi! se auzi distinct în receptor.. tergându. nu-nu. îmi cer iertare. mimilioane de scuze. Evident!. bineîn eles. nu-nu.. ² Ha. pardon... fostul meu distins coleg ² nu a întreprins-o. nu-nu. nu v place expresia?! Ha. la tonajul meu. o persoan foarte distins . vreau. m bucur .. ha. deoarece îi trecu prin cap ideea c Medoia s-ar fi putut preface mai beat decât era în realitate.. din toat inima. îmi pare bine c v place i dumneavoastr ... el. nu-l deranj m deloc. eu lucrez la o întreprindere. dup cum ti i.. nu. Evident!. în primul rând pl cerea. A. ceea ce nu tiu dac . nu a a.. deci o fost provincial .i reflex. cu gestul s u atât de expert. dac -mi permite i. s fac carier .. evident. dactilografe sau responsabile de alimentara...... nu.. din punctul meu de vedere. cum se zice.. care a f cut carier la Bucure ti. dac -mi da i voie. ha. aproape în toat camera..... a. lui Minda i se p ru c halucineaz . H a. vorbi el în receptor.. cum ti i s v preface i voi. bineîn eles c v aprob. dac nu. cu atât mai mult cu cât.. cred c face i. a îndr zni s spun c sunte i o persoan cu totul agreabil . decurg. hi.... ha... domni oara Pleiniceanu. c am asentimentul dumneavoastr . cu o so ie! ² prima! ² demn i buc lat . chiar i în acest fel.. ha. ta i de familie i alte categorii de.. cel pu in.. nu-i de mirare dac oameni cinsti i. ah.. dar fu incapabil s citeasc dou rânduri.. luând asupra mea toate cele ce decurg. dar nu provincial.. V preface i. numai el. ² Dealtfel. ia te uit cât perfidie. cum?! Cum?!..... în onoarea dumneavoastr . tot de la domni oara Pleiniceanu. evident. faptul c el a fugit atât de repede.. cum a i uitat? A a de repede... într -atât de absorbit era totu i de cele ce se întâmplau în spatele lui. dr g la chiar.

dar nu conteaz . ceva în leg tur cu obliga iile sale profesionale. cu un fel de egoism dulce.. acel tân r sub ire. ha. p ind vioi i greoi în acela i timp al turi de el pe strad . poate chiar fericit. când mi s-a strecurat printre degete. nu. dac . ha. ast -sear sunte i dumneavoastr realitatea i înc . dac . nu-nu.. de i. l -a i descris exact. pu ini.. abia a tept. vino afar !" i. v rog. cosmic?! Pentru c Ceea.. de i. a i f cut armata?!. da-da. i acesta îl lu entuziasmat de bra . neap rat în capot i. odat cu el. a a cum vedem în. vom achizi iona una. eroare.. a a c . i în asta. de Lauren iu. vine i el. atât de concret . înainteaz mereu. a . i râuri. cu p rul rebel. Nici nu-i trece prin minte.. Ideea original era de fapt s v facem o vizit . ha... i Minda se înveseli din nou. nu -nu... cum se.imediat..cât o fac pe gratis. ierta i mi întrebarea. alb la fa . excelent idee.. eu nu consider c patul e totul. a lui Minda.. Dac râde?. sunt convins c se preface. ha... brutala i calomnioasa sa stafie.. ca Ludmila s sune i era înc un telefon pe care-l a tepta. De ce îl alesese oare pe Medoia. ca s fiu total sincer.. la fel de pitore ti. de parc cel lalt se afla pe o linie pe care sosea în goan un accelerat). Jos. dimpotriv ! Pofti i?... cu realitatea sa intempestiv ... un capot cu turnule e i râuri. de lectur .. fundamental deosebit era acest vechi prieten de cel nou. brutal aproape.i alege pe cel apropiat sau pe cei. cât degradare..... de i.. Treci i noteaz f{ adresa doamnei! îi ordon el lui Minda. a a c . i dac . exact! Exact i întocmai sau. n-am în eles. încât. care î i trimisese astfel concreta. Cu fiecare minut ce se scurgea doctorul era tot mai pu in entuziasmat de vizita pe care urmau s o fac . se cunoscuser i se în eleseser atât de bine. la dumneavoastr m refeream. a. Se uit la ceas.. vine acum. c utând un taxi.... pufnind puternic pe n ri. nu-i a a... ha. de i e adev rat c ora... dealtfel. probabil c m înjur . uite acuma. în sensul c se împr tia mereu. Medoia îns nici nu vru s aud . i la un moment dat o i spuse. cum. ha. ce modificare profund se produsese în felul lui de a. dar numai pentru c tia c în curând se vor desp r i. sau pur i simplu î i tr ia un prezent al s uY numai al s u. cum se spune în armat : întocmai i la timp! Dar cumneavoastr . ti i dumneav oastr . ha. îi trec lui aparatul. f r o vorb . îmi imaginez eu pu in. incon tient a fost totdeauna. trei sticle de ampanie.. trebuia s -i m rturiseasc prietenului s u c el niciodat n-a fost nici pe sfert în rela ii atât de bune. gângavi el. Repeta i. era oricând i mai ales acum.. spre emo ia i spaima profund a sa. pe care fiin a sa moral îi dorea i îi suporta. era orice afar de unitate. Pardon. împingându-l i tr gându-l în lungul str zii. dac se poate. dealtfel se putea.. Ha.. Acum.... acea Äînviere a lui Laz r". Ätonic". stimat i dulce duduit . cu dou zeci de ani înainte? Uitase cu des vâr ire sau poate.. v rug m din suflet. niciodat . ciudat de mult lume forfotea încoace i încolo. 129 ha. \Ämisoghin ratat". uite... dar numai cu condi ia s .. cum? Z u? Nu cred... tiu c se teme al dracului de-o scurt-circuitare.. da. nu -i a a... atunci. ceea ce se poate numi un om s n tos moral. care erau la fel de departe de fiin a sa moral de ast zi ca un corp necunoscut. Intrar la o cofet rie. i Minda se sim ea bine cu acest ins fericit. i în clipa când ced . . nu tie adresa?! Dumnezeule mare. calomniatul Medoia.. cum? Nu.. pentru c acest Medoia era ambasadorul celuilalt pe care îl învinse deodat i. oarecum înaintat i care. normal. din punctul meu de vedere. da-desigur!.. sunte i mai tare pe toate fronturile! Mare baft i pe doctora ul nostru s dea peste o.. promite i -mi c nu v sup ra i. în m sura în care. în strad .. m-am exprimat doar din punctul meu de vedere. vioi. perfect prezent i unit cu existen a sa de acum. adic . nu avusese nici un fel de criterii. Ärealist".. vi -l trec numaidecât. o vizit . ce poate fi mai. ha.. v rog. dar. chiar i o noapte alb . voiam s spun. încruntat. acel tip de veselie pe care i -o producea Medoia.. e tipul de om care tie totdeauna cum trebuie s se prefac ca s . normal. tergându-se cu batista de transpira ie. de i nu tiu cum o s -i fie.. se eurgeaîn trecutul s u propriu sau în ceea ce.. realitatea e tot ce poate fi mai. stafia de puber a lui însu i. Minda î i d du cont ce deosebit. ha! Sunt cu totul de acord.. era înc anima ie. da. ci cel de lâng el. Poftim?. pardon. Äla ". Äciocoi". nu cel înecat cu dou decenii înainte. a. ba nu. ha. ha... ha.... i nou sprezece minute. punct cu punct! Nu.. populat de simboluri i stafii care -i apar ineau doar lui. Lauren iu... stimat duduit .. ave i perfect dreptate.. datorit i faptului c erau orele sale de lucru. i -apoi a doua zi. m înclin pân la p mânt i mii de.. poate chiar peste un ceas sau. ha.. îl tax drept Äscâr an". dar realitatea... asta n-am s -i iert niciodat . Imediat. colosal! Ce a mai putea spune. în timp ce Medoia. dar prost.îi voi oferi bra ul meu durduliu.. îi trec acum aparatul ( i în timpul sta Medoia îi f cea semne disperate lui Minda... ha. de cordiale cu acea fiin cu adev rat simpatic i care merita pe deplin interesul unui b rbat.. când nu mi-a cedat... face ca. nu merit . da i-mi voie. pentru c .A^ de fiecare frac iune de secund a lungului prezent pe care îl tr ia. Ie ir apoi. am spus râule e. unde f cur o lung coad ² toat lumea asta mergea undeva? ² apoi ie ir cu sticlele sub bra . nu a a. i pantofiori ro ii... Exclus. transparent. n -a i uitat. da. pofti i? înc o dat dac vre i s ... cum?!. sau erau criteriile pubert ii. Äsnob nenorocit" i altele. marca demisec.. o idee prea bun pentru el!.. E ceasul zece i aisprezece.. dou . dar nu mai mult decât atât. i vom ap rea în cadrul u ii! Ha.. bineîn eles.il^ închipuia el c -i trecutul s u. din nou (de câte zeci de ori nu cedase în acea dup -amiaz ?!).. i doctorul se conform . peste o noapte. nespus de cuceritor. unghiile date cu oj . pe cuvânt de onoare! N-am vorbit în via a mea de r u o femeie chiar atunci când m-a refuzat. era mai mult decât probabil.. acest concret i zgomotos Medoia avusese puterea s strige spre acel tunel al celor dou zeci de ani: ÄLaz re. în câteva minute. cu pampon alb. ca s fiu sincer. da -da. ha. sunt convins... n-am vrut deloc s v jignesc. pufnind zgomotos pe n ri. degradare i incon tien !. da? Ei bine.

cine tie cum. uitat . pentru c nu putea s -l opreasc definitiv. icnit. Medoia se ro ise tot pe gâtul s u gros. u or. o vibra ie pe care nu i-o putea reprima i care ren tea ciudat. jignirea o neîn elegere fermec toare. de afar . propria sa stafie. neparticiparea. i poate avusese 132 133 o bun intui ie. el.. obiceiuri i prietenii. amintindu. s -l Äredea lui însu i" i în clipa când urca sc rile casei sale murmura destul de tare. poate i farmecul lor?! De team s nu. tot mai nev zut. personalitatea g l gioas . totul se întorcea pe dos. gra ios. feminin aproape. fulger toare chiar. împleticindu-se în bandajele acelea mortuare de care aminte te evanghelistul. nu conta). râsul zgomotos un zâmbet pe jum tate. de familiar. în abisurile trecutului s u. propria sa fiin b rb teasc i structurat definitiv se muia. surprinz tor. Deodat îi trecu prin cap ideea c . care reînv a s mearg pentru câteva ore. celor doi str ini care se în elegeau a a de bine acolo sus. i observa cu o anumit uimit încântare capacitatea lui Medoia i a Miei Fabian de a se încrede cu atâta rapiditate unul în cel lalt. dep rtându-se de el. nepl cut de concret a lui Medoia se sub ia u or în aerul str veziu ² ciudat de str veziu pentru acea or înaintat ² i doctorul începu s râd la un moment dat. în contact cu lichidul spumegând. doar. sonor. atunci când p rea c se înecase în fundurile tulburi ale psihicului s u eliberat i calm. care aproape nu reac iona ² lucru ce îl jigni pe doctor ² i plec . aduse o alta. tot ce gândea acum. Minda începu s râd de-a binelea. apoi de rapida i buna lor în elegere. e drept. Drumul pân acas fu învior tor i.i puneau aceast problem . cum spusese Medoia odat la telefon în glum sau chiar în b taie de joc. aproape cu fiecare pas. iute închegat. constant. încercând s -i fac s uite ² mai ales pe Minda ² jena orei târzii i a primei vizite într -o cas str in . i via a lor atât de scurt . ie ind fericit în aerul rece. se l sa târât de un str in cu care nu avea nimic comun. a sa. un str in care purta un nume str in.. Fabian le prelua sticlele. renega. singur. încet. se înce o a. pentru c totul era o înscenare trec toare. tonic i contagioas . torturate ore întregi de un Äregim" atât de opus firii sale. din tenebrele acelui tunel ie ise tremur tor. atât de neconform cu felul lui de a reac iona încât. poate chiar renegat . unui coleg sau unei autorit i colare. K j Mia Fabian ocupa un apartament surprinz tor de spa ios i mobilat UK cu mult gust. curat. . cu tendin a de ap rare spontan la orice era Ästr in". redobândit i. s nu le par un Äacrit" i Äursuz" i. frapat . ocara era mângâiere. i ciocnir primele pahare. al celor doi oameni ap ru i atât de nea teptat în via a sa ordonat .. care nu voia s loveasc în nimeni. a celor doi. profitând de un moment de absen a gazdei. dac nu ar fi fost atât de uimitoare. c utând cu o mâna cheia apartamentului printre celelalte prinse în porte-clefs-ul s u. atât de autoritar i de dominator. tia c undeva. mai ales în prietenii. Mia Fabian c utase un astfel de b rbat când îl inoportunase cu atâta asiduitate pe el. numai prin el putuse s ajung la Medoia. dar jum tate din fiin a lui Minda era acum de vis i transparent i extrem de docil tocmai pentru c acel ins o isca mereu din sine însu i. bra ul s u s f cea de ap . era aproape un chichotit de colar ce tocmai preg tise cuiva. în acela i timp. plictisindu-l împrejurarea i flagranta lui nepotrivire cu acest cuplu.i tr deze indispozi ia.i pierduse vioiciunea mi c rilor i din prestan a aceea special . ÄProstii!" concluse Minda zâmbind. e drept. l sând loc acelui puber. o r zbunare care nu se adresa nim nui. odihnitoare îns pentru spiritul i habitudinea sa. nici nu. se l sa dus de cei doi. Medoia.. iat . ca un adolescent sau un be iv de ocazie. ace ti oameni nu se încredeau deloc unul în altul. uitat. franc i poate plin de farmec. strig tul o oapt slab . aproape conservator în gusturi. doi oameni care cu o or în urm î i ignorau existen a. în hohotele de râs ale doamnei Fabian. z cea. aproape bruscat. surâdea amuzat. pe care el ar fi putut -o respinge. o fars . doar s -l reconforteze pe el însu i. Äimprevizibil". Äf cu i unul pentru cel lalt". de concret !. sau era doar un efect de r sfrângere în spiritul s u greoi. supus. Minda asculta. încet. surprinzându-se zâmbind amuzat de aceste specula ii pr p stioase. provoca în el o toleran larg .i de cuplul celor doi. pentru scurt timp. dar nu. pe strada aproape pustie acum. previzibil i ra ional . de bunul-gust. pentru c .. îi arunc în treac t o fraz conven ional lui Medoia. Minda era un spirit greoi. al interiorului în care locuia aceast Äfemeiu c ". se scutur de toat acea lung dup amiaz din care ie ise de câteva minute. cu care ea putea s fac un cuplu.severului i ra ionalului Minda. îi primi cu afabilitate. o secreta a a cum secret p ianjenul firul s u misterios i elastic pe care alunec în gol. erau ca un fel de inofensiv i odihnitoare r zbunare. care trecuse în buc t rie s preg teasc Äni te cafele faimoase". împiedi-cându-se în bandajele sale mortuare. Doctorul se sim i brusc izolat ² de i f cu eforturi s n-o arate ² era uimit în primul rând. iar Minda se ofili u or. p rul s u flutura. de fapt. pe care cel mai bun prieten al s u nu-l acceptase. atât de speculate încât se pierdeau în absu rdul simplu sau infantil. pentru o noapte alb . i Minda se arunca surâzând i amuzat în golul acelei nop i i al acelor oameni.. Medoia îl împingea i îl âra cu brutali tate spre locuin a nedorit a acelei femei pe jum tate necunoscut i trivial . în iner ie i a teptare. generoas . i poate de aici perfecta i rapida lor convie uire. poate ea. care r spundea perfect < limbu iei inginerului. printr -o special intui ie sau clarviziune feminin . râdea mereu. din care el era expulzat (sau se expulza singur. acel individ g l gios. 130 131 de nea teptat . zeci i zeci de asocia ii asem n toare în leg tur cu Äcei doi". ciudat de cunoscut. Medoia se activ brusc.

care îi m rturisea c suna de aproape zece minute. Vino iar în sân.. el. chiar i în cel mai m runt. Mie red -m .. i el se putea odihni în acest Äefemer" care îl proiecta la antipodul reac iilor i st rilor sale.de care atârna. Nu.. hi... L 135 atr g tor. deodat ?. el o în elegea în felul s u... Nu. dar cu un alt fel de râs decât cel icnit i vindicativ de adineaori. intrând.. a a cum îl suportase i pe Medoia. pe mine. i o f cea cu puterea sa mare de posesiune pe care o avea în fiecare act al vie ii sale diurne. i pe care el îl iubea tocmai pentru c propriul s u trecut exista atât de pu in sau prea ters. pe care i-o dorise poate. r spunderea le revine la. deoarece expresia Ämuri lini tit". concrete. nu-i a a. era ea. pe de alt parte. r gu it. într -o excursie cu ni te .. îi scosese pantofii.. Lauren iu. femeia lui. se activ brusc i alerg . o ascunse. aproape o. intrând în sfâr it în cas . dealtfel. astfel încât ea. o voce care nu se potrivea de fel ² în mintea sa.. aproape de ur i repulsie fa de cel pe care-l sim ea legat de el mai strâns decât poate lega o prietenie. înc o dat . într-un fel i al lui. ora fiind totu i târzie i a doua zi trebuind s se. nu plecase.. i dovada c era a a fu un hohot interminabil de râs. e evident. din nou. Poate de aceea î i sim ea Lauren iu. într-un fel Äfals" trecutul. da. Eu mâine diminea plec. îl acoperise cu un pled i stinsese lumina... cu numele ei în gând i chiar pe buze. ca o Äreîntoarcere" dintr-o aventur m runt . Mia Fabian. nu s -ar putea. dar el nu putea r spunde amabilei invita ii. epuizat . cel pu in ² cu pere ii aceia de carne în care rezona sau cu buzele de pe care aluneca cu atâta u urin . stând înc în fa a u ii întunecate a apartamentului s u i observând cu o ciud m runt c se arsese becul de pe palier. aproape ingenu . sau care trebuia s fie a lui. cum spunea el. ale Aome -ului s u interior. cu con tiin a c totul era trec tor. hi. prea fad.. i în apropiere. ha. e oricum mult mai îndrept it s . spunând ultimele cuvinte. i pentru ca. a a... spectaculoas . acum. Piar -mi ochii turbur tori din cale. dar care acum. strict efemer... gândea Minda... cu mul umirea Äreîntoarcerii" în vechile haine i cute ale obi nuin ei. destul de devreme. nu era posibil. în ceea ce-l prive te pe cel adormit. au r mas dou sticle de ampanie. dar nu prea mult. încercând s înoate în uvoiul ei de vorbe. era p r sit cu un 134 neauzit suspin de u urare. dup ce renun ase s -l mai trezeasc . l sând s cad la fund antipatia aceea surprinz toare. i auzi târâitul lung al telefonului. ca o pisic mare. undeva. oricât ar putea s par de nemanierat.. ca breloc. fiind târziu i totu i devreme într -un. acolo unde trona. f r s vrea. nep sare trist : Ca s pot mu ri lini tit. i fiindc nu putea s-o regrete. cel care se identifica astfel prin t cere i contagiune total cu un trecut str in i care devenea astfel. i oare n-ar vrea el s se reîntoarc i s m nânce împreun . momentan . primul plan fu recucerit de forma aceea alb . Ha. pentru c . f r de care o nemul umire ascuns . îl lini ti Fabian. de unic . Acest Ämuri" suna pentru el. era duminic . c zând într-un somn total. în acel univers incomod din care se eliberase deja. cel lalt. refuza s se întoarc pentru simplul motiv c . o form vie. râcâitoare. atâta tot. era o r scump rare i a sa. î i aminti apoi. o siluet întunecat înalt . cu destul greutate. ² A. a lui Medoia. pentru c el. dar unde plecase inginerul? i cum. Äintacte". Da. ha. adecva t situa iei sale din clipa aceasta. narcotizate.. la periferia bunei sale dispozi ii. turceasc : Ä. replic Minda. cu atâta putere încât atunci când ridic receptorul. Poate alt dat . Dar a doua zi e duminic ! întrerupse ea.. închise deci în sine. brusc. o simpl paz .. minute lungi. i el. o medalie veche. cu o oarecare uimire c nu regret pornirea atât de ciud at . Ädu p fuga sa ru inoas i la !" Medoia adormise pe canapeaua pe care se afla. ei?! Poftim?!. f r s aib r bdare s asculte sau s a tepte. ceva mai în spate sau într o parte. Minda. fascinant f r osten ta ie.." i râdea încet. i acest Ämuri" avea sensul de Äsupravie ui". i-l însu ea pe m sur ce se desprindea de pe buzele sale harnice. sclipitoare. fa de unicul s u prieten. chiar de Äreînvia".. Acum îns e singur . bineîn eles. pentru c r m sese singur ! Singur ? se uimi Minda. N -o regret .. Apoi.. de data aceasta era un râs Äal s u". dar la scurt timp dup ie irea sa. sub ire. ar fi persistat poate mereu. ca prieten.. nu-i a a. cunoscut . aproape cântând. replic Minda f r s se tulbure. i în clipa când închise u a apartamentului în urma sa. de cele câteva minute în care ar fi vrut s -l vad plecând... atât de labile i contradictorii sunt totu i sensurile cuvintelor în care ne rezem m atât. cu grij .. cât mai curând. i se surpinse. vie. nu e nici o problem ! f cu Fabian. Era. spuse într-o singur respira ie: ² Ludmila! Nu era îns Ludmila. timbrul acela cald. în care recunoscu. a teptând s se trezeasc Medoia? Ar fi un fel de a-l p zi. Äcunoscut ". pe care o sim ise fa de Lauren iu sub Äpresiunea" staturii masive. l sându -l Äîn pace". i numai pentru el. cel înc rcat de trecutul s u. i felul în care Ceea î i tr ia Äfalsa existen ". sclipitoare.

încât am devenit. când s-a ispr vit i cu istoria asta cu supravie uirea.. dezbr cându. nev zut. ca o grot vie. o s -i sugerez s . a a ca o aventur cu coco i i cu gloan e.. puciuri. ai s fii i tu una! ² Licen a... ² Indiferent.. greva foamei. O s te coste sigur c n-ai f cut-o.. în care s fie tip rit Tat l nostru sau prima lec ie din abecedar. în sfâr it. Se poate! Tot ce se poate! cum spunea o m tu de-a mea. care înc . care în al pe toat lumea.. a a cum pe mine o s m coste c am f cut-o!. dar. Exist atâtea feluri de a . nu p ru mai mult de aisprezece ani. ² Crezi?!. fericit c .. devenit deodat ireal. mai repet el.. cu timpul... i va pleca. iat c nu erau f cu i unul pentru cel lalt!. s scriu un jurnal de c l torie sau un jurnal intim.. am devenit. s tii. a a cum e acela al unui tunel în care te a funzi cu un tren întreg. sau re inere de la. pân atunci îns am s vorbesc. s împart bro uri interzise. în provincia sa.. ce efect fantastic.i va fi f cut de cap în Capital . lupt de guerill . cum?! Cine poate s . într-un gol care se m rea. de astfel de personalit i! Pentru c . inima noastr care se ap r atât de prost. cu aceea i u urare. dat disp rut . s -i zicem. e ti cineva! E ti un om care inspir încredere. am s fac toate astea. o nevoie stringent . doctore. sau fiin ele nu sunt decât simple gânduri etc. în felul t u grav. cu aceea i concentrare. de repovestit e într-un fel mai u or.. cu ni te ochelari de sticl rotunzi încadra i în nu tiu . de i asta nu are nici o leg tur cu nevoia.. o imbecilitate ca o masc de gaze. re inut. ² Bineîn eles c vorbesc prea mult.. 136 ÄIat c nu erau f cu i unul pentru cel lalt. decât s imaginezi sau s i se imagineze. care supravie uie te. firesc.. dar se ap r totu i.i face de cap!.?! Ai f cut vreodat un calcul aproximativ? Te sinucizi a a cum te masturbezi... apoi râse stins. cu toate gândurile tale n scânde. de la ce?! tii cumva?!. ganguri ea. dac e ti destul de cretin s m ascul i! ² Te iei prea în serios. preocupat de altceva? Bravo ie.. ce am devenit? Ha?! ² Un tirbu on!.i fac o cafea. comendatore!.. 138 139 încât ai devenit. disp rut azi.. de cine... cu un filtru gros în loc de buze. cu stalactite vii. dar mi-e team c ba i câmpii... ² pe deasupra. De -atâta vreme faci pe gravul. un gol concret. dar apelul se f cea în gol. Minda nu mai era în stare s reziste acelei conversa ii. bun cre tere. s -mi tai o ureche. a zice!. ² Vezi c n-ai ghicit?!.. ² Nu m-am masturbat nici de zece ori în via a mea!.. lung.. care nu -l mai amuza deloc. o conspira ie. s -mi dau foc.. din fericire. Ce ideologie ai tu când te duci la closet? E ti tot a a grav. inclusiv pe mine. A trecut astfel un an sau trei sferturi dintr -un an. a a. imagineaz ... ² Crezi?!." gândi el. dând din umeri. cu aceea i scârb .. trânti receptorul. i nu imediat. împreun cu râsul ei. Astfel. nea teptate.i. Totul încape în via a noastr i înc atâtea lucruri i fiin e ² în m sura în care i gândurile sunt lucruri.. dup câteva fraze scurte.. ar fi pur i si mplu nemaipomenit. încât e binevenit imbecilitatea par ial de care ne bucur m în tot timpul acestei împu ite de vie i... min ri de poduri sau de stâlpi de înalt frecven . Nici nu aveai nevoie. ci a a. a a.. nu import ! Iar eu nu pot decât si repovestesc ceea ce n -am v zut niciodat .. capsulate în întuneric..prieteni.. ha!.. când devine plicticos i asta. S dea Dumnezeu!. ceea ce i s-a povestit odat ..i imagineze aceasta? De spus. comercial: Via a intim sau metajumalul lui Lauren iu Ceea! Exciting.. nedorite sau neinventate.. s-ar putea s te coste într-o bun zi aceast . etc. supr avie uie te neîncetat. din pur plictiseal . m tile acelea de cauciuc.... i o clip . tu e ti o per sonalitate!. ambuscade.. serios. Sunase înc o dat la Ludmila.. i eu d e atâta vreme fac pe palavragiul. bineîn eles.. ² Da. f r zgomot .. sau m car o mare parte din ele. un om grav. din acelea care se aflau în podurile copil riei noastre. ha!. ei. cu o ma in .i dai i tu doctoratul.. traversat de felul de meteori i invizibili.. cu propriul t u trup.. bineîn eles pân într-un moment dat. ce dracu vrei s fac.. vorbe ti prea mult ca s nu fii de pe acum o perso nalitate! A a c . A avea nevoie de a a ceva. cum se spune. nu s-a (întâmplat niciodat .. în timp ce se preg tea s se culce. în timp. o revolu ie. vesel .i haina.. ² Ai num rat vreodat .. pur i simplu.. cu aceea i fantezie..... bineîn eles. a a c am s -i las un bilet cu locul unde s pun cheia. ha!.. ceea ce. s supravie uie ti.ce 11jinima noastr înoat de fapt într-un spa iu cosmic al ei. Capitolul V V. ² Bineîn eles c sunt! i când ai s . cu fiecare secund .i pare nefericit de scurt .. în definitiv. de câte ori te-ai sinucis în via a ta asta searb d . parc .. uneori nu i dai seama unde se ascunde tâmpenia cea mai mare: în ceea ce faci sau în ceea ce spui! Bineîn eles c tu faci . evident. i avem al dracului nevoie de astfel de oameni.. seriozitate sau... ca o l mâie! Doamne Dumnezeule. ceea ce nici nu avea de gând s se întâmple. rapizi ca ni te schije. i.. de raze cosmice i alte aiureli de acest tip. f r cuvinte. Dou tirbu oane!. ce grozav ar fi..

m-a b tut cu atâta furie. Lauren iu Ceea. curajul meu ² i Minda în l dezolat din umeri ² curajul meu. ² Ce curaj ai tu?!. . ce preten ie ai.. s mearg dup pâine. care-o merita. un alt fel de curaj. spiritual. între curajul t u i al meu. i-apoi. îl faci bine.. tam-ta-ra-ta-ta!. care.... politico-amoroas . femeia...... Curajul apoi. ² Da... nu-l recunosc nici eu..i i admir curajul? Regret... Evident c da! Eu n-am spus c e ti lipsit de curaj. Tu ai avut toat via a curaj. ² Hai sictir!. i pân la urm nici asta n -ar fi exclus. pensionar la f r frecven : s nu mai sim i nevoia s fii liber! ² Da-da. Am s -mi cump r un extensor i-am s fac exerci ii de libertate! ² Când eram mic. de compasiune. câteva fraze spuse pentru secolul nostru. ÄCât adev r suport un spirit. aici e vorba de curajul autentic. un dobitoc de talia ta mai are i dreptate!. în credin a într-un ideal. enervat : ÄDar bine." Iat . s fac lucruri curajoase. cu istoria ta de amor. cât adev r îndr zne te el? ² spune el ² aceasta a fost pentru mine.. iar ea îl îndemna pe el s mearg . de Äform ".. cum spunea i portarul. ce spui? ² Ceea. dac nu i-ar mirosi. i sta e cel mai trist lucru: nu s nu fii liber.... Presupunând c a putea alege.. asta nu pot. nu. pardon. mai imprevizibil!. e evident. nu tiu pe care l -a alege. student-r mas-în-urm ce e ti. Ca i libertatea. Pentru c .Cine nu exerseaz libertatea se pomene te 'în r-o bun zi c nu mai are nevoie de ea. domnule Ceea.i prelegerile la facultate. ha! ² Nu vezi ce plicticos e ti! Mai f i: ÄHo! Ho!" dac e ti în stare! ² Ho! Ho! ² i-acum prezint -te. N-ai trecut degeaba prin via ! ² Mai ales c m-am i întors. nu?! Dar nu. adev rata m sur a valorii.. au tentic. . ² Te-n m -ta! ine. o simt. ² E i sta un fel de curaj. Bravo! ² E ti un individ sensibil. s spui bancuri.. fiind cineva. la studen ii t i tâmpi i i hiperdota i.. Nietzsche spunea c adev rul e o chestie de curaj. Bineîn eles. nu mie! De compasiune ai avea nevoie tu... ² Pe urm ?! ² Urinez! ² Bravo. nu m p r se te 141 i nu m va p r si niciodat . cere.. ² Ei vezi. poate ?.. alunec undeva în subsolul meu.. cineva trebuie s mearg dup pâine!". s-a îmbr cat i s-a dus dup pâine.. i înv toarea m-a turnat la taic -meu. tu e ti un tip mult mai complex. asta se mai înghite. La un moment dat. dac s-ar putea apropia cineva de tine. s nu mai sim i nevoia de a fi liber.i. la primar ² la elementar . bineîn eles. ha. Chiar i ideea asta. gura! ² Ha..i completezi studiile.. ² Tot aia e.. ² Nu pot s suf r cuvântul autentic. Eroarea.ceea ce spui i cu asta. iat un lucru suspect.. e tot un reflex de om la care face pe curajosul! ² Dar îl face bine. chiar dac .. pentru c totul trebuia schimbat ² i-am dat o palm unui coleg. totdeauna. Din când în când. nu de inteligen . dentistul o îndemna pe nevast -sa s se scoale. ha! ² Ce-ai împotriva studiilor mele? Sunt cineva de la f r frecven ! tii bancul la cu nevasta dentistului? 140 ² Nu.c i el nevoie de mine. nu e o chestie de obtuzitate.. tii tu cum se face. comendatore. Nu tiu.. eu am. cum de nu mi-am dat imediat seama. e i o chestie de exerci iu. dac am. mai nuan at. Dar trebuie s existe el. i atunci. ² E adev rat. i. fie iertat. semidoctule.. dac vrei s folosim cuvântul sta scârbos! ² Ba da!... dentistul.. Bine c ... eu îl tiu pe la cu nevasta mamiferului! ² într-o duminic . ² Tam-ta-ra-ta-ta... asta e o idee!. Am nevoie de el.. la prânz. Dar ce.. tiu asta. -Da. ² Nu totdeauna. ai nevoie de în elegere.. mai tii. c se închidea la dou sprezece i treizeci. ha! ² Ha. ridici l bu a i spui.. vorb ria mea nu e o form de curaj. Pariez c i-a pl cut. tovar e Ceea. ² Asta e deviza la ilor. cu to ii avem curaj. comendatore. Mi-ajunge c -l admir pe-al meu. uneori. am f cut un efort i am în eles. ² Auzi m . ² ÄCourage pour chaque jour" sta mi se pare mie c e un titlu.i voie s te prezin i. am în eles i eu... cum se zice acum. vrei acum s .. Eroarea înseamn la itate.

. Acum el conduce. A trebuit s reînv s dau înapoi. studentule.. Corpul t u e mult mai inteligent decât tine. Sunt prea ocupat. care coexist . Pun pariu c ai auzit. care se uita la mine ca la un obolan. încât tot aceea i înv toare a trebuit s m bandajeze. dac n-a fi reînv at... nu mai am timp s fiu i cochet.A a!. cu câte icneli.. am uitat. De ce râzi? Crezi c fac pe cinicul? Bineîn eles c fac pe cinicul. la o privire distrat a cuiva. ² înainte de a fi condus?! ² Dac nu s-a profesionalizat! Dac n-a f cut o revolu ie! ² Te pomene ti c dispare i intelectualul. Nu cred c ar fi bun s conduc .. el e scepticul... la o simpl minciun .. mult mai cochet! Eu îns nu sunt cochet. ci c sunt viu!.. a început s .. dac ai auzit de a a ceva. literatul.. Doamne. care e o efectiv aristocra ie. sau chiar preotul-soldat. Ce credeai? N-ai înv at în cursul inferior de liceu despre func ia durerii? Durerea e cea care ne ap r i mila nu e decât o form a ei. ca Borgia i Mahomet.. am încasat toate loviturile. de fapt.. Ai dreptate. El e cel care descoper mereu caren a ideilor. Tu erai predicatorul. ² Iar negustorul e o categorie etern .. Nu c tr iesc. greu. sau din cinci. probabil. criticâ nd mereu celelalte coli filozofice. cu Pitina ta. Äbine educat". bineîn eles.. bineîn eles. de data aceasta preotul-func ionar. înainte de a. în cel mai nenorocit caz.. ² i ranul? ² Dispare. episcop. La început a fost bestia. bine pl tit pentru asta! .. ² Posibil. sau preotul-profet. Mai tare decât militarul. ² Bineîn eles c mi-e mil de mine. mila de tine însu i. a a -zisul intelectual? ² N-am auzit. ce se întâmpla. la cel pu in una din trei lovituri pe care le încasez. 143 ² Da. cu inteligen . u or.. ² i omul de tiin . ² Calomniezi intelectualul. El e bun ca opozi ie.. f r s mai dau înapoi. i trebuie s recuno ti c o nou meserie.. Eram îns pierdut dac r mâneam astfel.i fie mil de tine!. apoi. dau înapoi! Aceasta -i întreaga lege a moralei! ² Amoralei tale!. în fa a întregii clase.. ² . asta înseamn c înc mai sunt viu. Z ²... pap . E chiar de dorit. ² U or. apoi soldatul. i ai putea s -l respec i. i for a mea. 142 ' : ² Bineîn eles! Mai ales c eu o i recunosc! Voi o face i. Äaristocra ia financiar ". cunoscându-l mai bine... omenirea nu las pe drum nici cea mai m runt inven ie. i pe urm ?!. Apoi politicianul.. dar va dura la nesfâr it.. ce s -ar fi întâmplat dac ar fi reu it?! De câte ori nu m-am pomenit cu mutra însângerat la o simpl replic . S mai a tepte.. de i a fost afurisit de greu s înv un lucru pe care îl tiam deja.. ^²J ² Exact. Aceasta e prima noastr iubire. voiau s m dezve e de a fi un Äb t u ". numai a mea nu. corpul t u e mai complicat i mai în elept decât constela iile de pe cer. dar i tremur de fric în acela i timp c sta e chiar adev rul. e ve nica opozi ie.. da. a coexistat totdeauna. A fost a oricui. g sindu-le mereu. ² Mahomet era profetul-soldat! ² Eventual! Dup aceea. E ca i cum te-ai duce cu o ga c la bordel i to i s-ar culca pe rând cu aceea i sublim i ginga târf .. preotul i nobilul. Cezarul i mercenarul.încât mi-a spart venele încheieturii. dup istoria asta. o nou profesiune e o inven ie baban . sau cum îi zice. Dealtfel. artistul. ² Pitina mea? N-a fost niciodat a mea. Dumnezeule. cu to ii. apoi preotul-mag. mai bine zis. nu spuneai chiar tu c nu te intereseaz adev rul. ² Ia uite. Eu nu cred c Diavolul are idei. înc pot s dau înapoi.. a doua zi. la una din trei.... M -auzi. i înc ce! E ultima profesiune. Indiferent cine m love te.. a existat totdeauna... E ti.. negustorul. la care c dem în cur cu to ii. i nobilul? ² Nu tiu ce-i aia nobilul. nu-i a a. c nu e modern?. dau înapoi. ceea ce e.. D -i drumul. Ceea.... nici nu are nevoie de a a ceva. Po i s -mi explici i mie ce consideri tu c ar fi modern? ² Foarte simplu: politica. punctele slabe. dar n -o recunoa te i. Tat l meu i înv toarea. ² Asta sun cam mefistofelic.. Dar îmi permit asta pentru c i eu sunt un intelec tual.. Asta e. asta este una.. Zece ani. singura coala filozofic care nu are idei proprii. din nou preotul. ² Chiar este.. dar n-a condus... ² Dar i prostitu ia ta. Nimic nu se pierde. i am reînv at. s dau înapoi?. ² i asta-i o profesiune?! / ² O-ho. ÄMonarhul luminat".. ² Bineîn eles. numai tu nu... nu-i o profesiune. ² A.. autorit ile morale i sociale cele mai înalte pentru mine atunci.

mai ales. i asta s-a întâmplat cu tot ce a trebuit s . eu nu vorbesc de dela iune. E o simpl întâmplare c le-am f cut i noi. a teptând un moment propice. de bine. adic pe disp ruta mea piele.. în eleg: dac te împiedici în el. bineîn eles.. de câte ori mi -o reamintesc.. interesul altuia. în def initiv. cu ea. î i explicam de ce nu m intereseaz adev rul. Puteam s-o v d de câte ori voiam sau aproape în orice caz o vedeam mult mai des decât Guga. doctorul. Nici m car de mân nu ne-am mai inut. expunândui sexul. ca un nevolnic. 144 . semicalculat . Mie nu. o form de perversiune sexual care const în aceea de a violenta femeile necunoscute. Uneori când i se pare c e ti un individ iremediabil plat. sau. n-o pot p stra a a cum era i nici nu pot s tac. i totul. Mania mea. dar numai cu aceast condi ie. mai Äaventuros". ca în acea prim întâlnire. ² Nu vorbeai tu de cinism? Cine mai tie ast zi ce -i aia cinic?! Nici nu face s încerci s în elegi sau s . ² Cinism e totul. era acela i lucru: era ea. dup discu ia aceea atât de amestecat . bineîn eles. am pl tit cinstit i pl tesc i acum. Ceva mai pasionant. ap rut de curând. i nu mai 145 puteam da înapoi.. de pueril i de grav . mai mult. nu creeaz diversiune. atr gând aten ia asupra sa. deodat î i descoperi un cote cu totul remarcabil. Da. dar asta nu m interesa prea mult. Ei în i i mi se pare c nu se vedeau aproape deloc. unul din ia care se culc cu cadavrele. în acela i timp. Ea trebuia s fie! S r mân ea... poate o i amuza. Dar se întâmpl . Pe ea am început s-o v d cu o anume regularitate. Dar. m înfuria. a pornit de la acest nume: Pitina! Auzisem acest nume înainte de a o cunoa te i am început s -o iubesc.. Dela iunea e simpl i ea e cea care e bine pl tit . în s . când nu m pot debarasa de toate astea. de exemplu. Ni s -a întâmplat i nou . purt toarea numelui ei. po i s -l spui. a a cum po i iubi pe cineva pe care nu-l cuno ti. Ei bine. sunt un biet necrofil. Ar merita. despre tot ce-am tr it sau am inventat. exist a a ceva. Dar adev rata plat e de fapt pl cerea pe care mi-o fac f cându-mi r u. a Pitinei mele minunate. disperat îns . dup ce c ai dou norme. mania asta a mea. absolven i ai cursului inferior de liceu. de a. cum. A trecut astfel un an sau trei sferturi de an din clipa când i -am dus \ acel prim plic lui Guga. dac n -ai încotro. i pedeapsa mea e tocmai aceast grosolan calomniere a ei. î i scriau doar I i ardeau tot ce scriau. ² Se pare c am început s am chiar nevoie de ea! f cu. atunci. simple banalit i. o manie inofensiv . ² Dr gu cursul t u scurt de istorie a profesiunilor! ² Aiurea. Cine poate râde de el însu i e un om puternic. punice. ha! ² Ia uite. Da. la fel. Cred c ea î i d dea seama de pânda mea. de numele ei. dar nu-i p sa. Ca i cu lumea din ora i aiurea. pot face la nesfâr it variante asupra aceleia i teme.. mai 146 . ² Poftim.. Nu renun am totu i la a o vedea. de câteva ori am fost i împreun . în mine. i nu a a de bine precum se crede. ² Mai mult decât atât... ² Exhibi ionism se cheam i e ceva foarte interesant. de r u.. eu m-am convins pe propria mea piele. Doi in i. mi se pare. ² Nici pe mine.. toat aceast bâlbâial nu-i o mostr de cinism? Exist . dar.. Sunt un tip chic.. m runtul soare al adolescen ei mele. nu -i a a.. ² în eleg. Bâlbâial mea despre o a a-zis Pitin . s-o las s se odihneasc în nefiin a ei.. în sfâr it.. pe strad chiar.. bineîn eles. j pe el. deoarece contactul nostru risca s ia o alt turnur . s ii minte acest lucru!) deci ceea ce ajunge la noi amândoi e ceva vrednic de tot dispre ul.i explici unele.A. în timpul liber faci i pe cinicul. s raca. o falsific grosolan. dar nu pot. Rela iile mele cu ea intraser într-o stare bun . râzând. în primul rând. perversiune simpl sexual-psihic .. ha. pe care tu o supor i. în care tr iesc i ast zi. colegi ai mei. între timp. din când în când. ea începea s se obi nuiasc cu mine.. dac . nu?! . De numele ei mai real decât fiin a ei.. dar asta nu conteaz . bineîn eles. Am s revin mai târziu la aceste pli curi. Dulcineea din Toboso. ² M rog... pe care.. încât.. ca i cu alte colege i. la unii. se întâmplau cu totul altfel de lucruri. o încarc de tot felul de am nunte i senza ii. asta e! N-o pot face altfel. doar de dou sau de trei i ori. i asta e ceva foarte intelectual. s m vad doar ca un ^camarad etc. ca un estropiat.. perversiunea mea î i face bine. nu m prive te. Devenisem prieteni foarte buni. atunci i acum. pl tesc pentru asta. despre anii ia când am iubit-o. i atunci. i ceea ce ajunge la tine i apoi la mine (c ci la mine ea ajunge în ultimul rând.. ² Masochism. totodat . Dar nimic nu a evoluat între noi în sensul în care-l doream eu. bineîn eles. ² Dac nu face jocul altuia. pe decuamata mea piele. Când am cunoscut-o.² Uneori. o form a for ei.

falsa victim . ipi care briau la o materie. '52. f r comunicare în afar . Erau anii '49. Nu tiu dac genera ia tân r de azi mai are habar^ de cele ce s -au întâmplat atunci. la lec iile de anatorlîieTcita din Gray i Papilian.. i totul. la cincisprezece ani. pe nume Treicu). Am avut un coleg. exist regii vârstei de cincisprezece ani. ase. sub semnul întreb rii..Äpericulos" i mai grav decât însu i amorul. au fost înlocuite doar în câteva luni cu o for care amintea de suflul unei bombe de mare tonaj. de i nu pentru toat lumea.M. se dizolvau în curând sau f ceau guverne de coali ie cu cele vechi. care. in i care comand grupuri întregi. inteligen i. i nici unul dintre ei to i. acel m runt i banal antagonism între câteva vârfuri ale clasei i profesori. a mai ap rut o Äextrem ". pe care nu l-au tr it decât genera iile noastre. i începea din nou lupta între social-de-mocra ie i conservatori. bineîn eles. atât de sclipitoare îns ! i regatele care urmeaz . nu se mai . perfect . care . exist regii vârstei de optsprezece-dou zeci de ani. era o submediocritate trec toare. o adaptare care ia uneori forme fascinante. dac lor aceste cifre: '48. profesorul detracat. în orice caz. ap reau i câteva partide noi. opt. mai târziu. apoi. Vârfurile profesionale ale clasei ² i clasa noastr era celebr în toat coala. la o vârst i la un mediu dat. caduc). cum era firesc la câ iva ani dup r zboi. fii de muncitori i de activi ti sociali. tocilari apolitici. '50. Aici se opresc aceste regate efemere. ca i un geniu de trei sau cinci ani. sau un cartier. mai în spiritul 147 lor. pentru elementele ei de vârf i pentru calitatea lor. toate aceste probleme i altele. Alt dat o ar care se ref cea din ruine ² i una din cele mai în el toare pierderi e aceea care se face sub semnul victoriei! ² urma un traiect cunoscut: se îndep rta molozul. era fiul unui mecanic de loco motiv . tia. Acolo se afl viitorii. doi dintre ei primiser i premii na ionale în literatur i cercuri tiin ifice liceale ² vârfurile acestea. a început s se învârt în jurul acestui ax nou. o strad . nu a fost nici aici singurul criteriu. Unii dintre ei. Exist regii vârstei de zece ani. fost sudor. viitorii oameni politici. s uperb. atunci. submediocri (din nou. i cu mult mai palid. ca mine. ap reau sindicate noi în cl dirile azilelor de b trâni (un timp. pe anume criterii. dar asta e eterna problem a ceea ce numesc eu adaptarea la o vârst . mai p u in Äpregnant" decât o f cuser în liceu. lung. un triunghi fantastic. se scoteau din pivni e i ad posturi improvizate uria ele cutii de lemn în care au fost.T. decât putuse s-o fac bietul profesor în anii lui de studen ie. Dar ascenden a lui Lic . Probabil i concuren a. bineîn eles. utilajele fabricilor. Lic ^pe numele s u de familie unea. ap rea inva zia de capital str in. în fiecare clas ² vorbesc doar de cursul superior ² au ap rut câ iva. se afl totul. decât Äexcep iile". Un procent de unu la sut dintre ei. afar de celelalte dou de care i-am amintit i pe care le t ii i le tie oricine: agitatorii. De aceea î i vorbeam de noua Äextrem ". ce tensiune e acolo. lene i. se întâmpl uneori lucrur i mai grave decât amorul.i începeau cariera social la cincisprezece ani. nu cu mult. în grab . Uneori precocitatea ² când spun uneori. absolut nici unul nu a ajuns sau nu a r mas. punând uneori în dificultate profesorii de specialitate. bineîn eles. plini de calit i reale. sau joaca profesorilor cu cei imbecili. Lic . cei sensibili. Firesc! Ce cuvânt! Cum era firesc într-o revolu ie. nu fac decât s-o acopere. c ci ele au existat. el nu poate explica nimic din ce s-a întâmplat apoi. i sunt convins. deci. în care se vedea c tiu mai multe decât cel ce preda. el însu i de curând numit în activul de partid al ora ului. al r sturn rii întregii societ i. medie. aceste cifre se încarc fantastic! i asta st . în nici un an de zile. de i important . M runta lupt . Un instructor al jude enei U. în umbr de grupul lui Lic . veritabilii supradota i. de fapt. îns . Acestea i altele sunt eterne. in i reci. împachetate ma inile. iar extremele ei. în anii când se creeaz adev rata valoare. Dar trebuie amintite pentru c acesta e rostul banalului: de reconstitui cadrul excep ionalului. pentru scurt vreme. au confirmat i mai târziu aceste calit i. el însu i. începeau s fie puse încet. Dar ce condensare. Se formase triunghiul. apoi. au început s devin cele autentice. p le te în fa a celuilalt termen. a ajuns secretarul U. Am s reviu la criteriile sale. '53 le spun ceva afar de câteva asocia ii generale cu unele evenimente istoric-politice. cum spuneam. banale chiar. bineîn eles. complexân-du-i. vreau s spun de cele mai multe ori ² e o simpl adaptare. Da. i nu numai atât. un reflex propor ional. se cl deau coli. foarte violent îns . jignindu-i uneori cu întreb ri provocatoare.T. hiperadapta i. i toat c lasa era la fel. devenea mai acerb . ce. un mediu izolat. dar categoric. c în elegea acele tratate universitare mult mai bine. chiar i în ora . din masa aceea. omologat de social ² deci. Dona (la care voi reveni). al clasei i i-a constituit un birou. adev ra ii creatori. i la noi în clas am avut câteva animale tot de felul t u. dar r zboiul. Din masa aceea. în masa aceea medie. puternice. ciungul Lic . partidele politice tradi ionale se ref ceau în grab . din masa | aceea. Pentru cei ca noi. i mai b trâni decât noi. trei-patru. când se produce valoarea. viitorii. Mai aveam în clas vreo apte-opt colegi. între Äreac ionari" i Äprogresi ti". bineîn eles. care ascunde totdeauna rezervorul de cadre al oric ror nout i istorice. ne fusese repartizat i nou (un ' t inerel de vreo 23-25 de ani. '49. Äsubdezvolta ii" erau ceva mai numero i. '50. a selectat câ iva in i. supradota ii i imbecilii.M. activist 148 într-un domeniu social sau de partid din oamenii lui Lic . Dac a fi profesor ² nu voi fi niciodat ! ² m-a teme îngrozitor de ace ti puberi. pentru c asupra ta aceste cifre s -ar putea s aib aceea i rezonan ca asupra unui tinerel de aptesprezece ani. de care i-am amintit când cu episodul pseudosângeros cu Iorgovici. unul avea chiar un tat ilegalist. nici unul dintre ei nu i-a p strat acea supradotare i mai târziu. eterne. doar pentru acea vârst . cum era i firesc. în clasa noastr s-au întâmplat o gr mad de evenimente. pu ini. cei cu o anume memorie. ce r sturn ri! Cât istorie! în acel an. a a cum se întâmpl . între cei câ iva supradota i ² în cadrele acelei vârste.

care avea un nume. din nou se vorbea despre i ap reau.M. etc. f r precedent.i tr iasc destinul. a ajuns mai târziu o adev rat celebritate na ional . ca s privim în jurul nostru. o personalitate. în primul rând. prietenia s-a rupt din motive exterioare i. pe deasupra.ocupa nimeni de b trâni). cu o mare putere de munc . i el era singurul sau ultimul care î i d dea seama de aceasta. e i a fost cu totul. nu spuneai tu. i asta cu atât mai ciudat cu cât nu fusesem Äatunci". Lep da u începu rapid s miroase Äa victim ". de a se apropia de vechii s i prieteni. era el însu i fiu de ran). eu r m sesem acum singurul. dar pân la urm mi s-a îng duit aceast extravagan . greco -catolic. din tot cursul inferior al liceului. supravie uia armelor. acea lunet a fost Pitina. inteligen . i pentru mine. secretar al U. sunt prea vaste... Lep da u.). instinct etc. (Acest Ämiros de victim " l-au prins. a ajuns instructor superior de pionieri etc. îns .T.. Unii dintre profesori. / Eu aveam în acea vreme. dintr-un fel de Änonconformism" pentru care am fost criticat de repetate ori în edin e de organiza ie (Lep da u era exclus din U.M. al liceului. De i au trecut dou zeci de ani i. cataloage. au tr it -o L 149 direct. iar Lep da u era un fel de dotat al literaturii i artelor. o idul aproape hot râtoare). iar tat l s u.. unde. toat lumea c ra moloz. crimele pasionale etc. ochi dilata i ² parc de o anume teroare. în cadrul colii Ädu manul". Poate alt dat . Acest Lep dau. Lep da u. cei câ iva fii de rani Äs raci" (Sârbu. adev rul. de i el f cea nenum rate eforturi. colegi i profesori. n-a mai vrut s treac la un alt cult. Revolu ia. Oamenii ace tia. avem nevoie de o astfel de lunet . cum î i spuneam. toat lumea se interesa de tehnic . e y^neinteresant. Din pleiada de fo ti prieteni ai lui. avid de prietenie. indivizi cu adev rat nostimi. limbaj etc. de i îl mai desp r eau doi sau trei ani pân atunci. Dona era acel ins dotat la tiin ele naturii. imposibil de definit. norme de conduit . Pregnant. ÄCrucea ro ie". pozi ie împotriva c reia se revolta neîncetat. dovad c ai uitato. unul din Äintimii" s i. de i îi dispre uia. toate. Eu am tr it-o printr-o femeie. dar.. a devenit. a devenit i al meu. au început s arate fe e obosite i contorsionate de fric . a intrat în biroul U.T. fundamental. s Ädea" la Medicin apoi (pe acea vreme. un singuratic. Äo eava" din aceea marin reasc cu care am privit eu dep rt rile de atunci. ciudat.T. dar el era cel mai Äreu it". nu-i a a. . Eu am r mas prieten cu ambii. care. din anii s i de glorie. continuând s fie un student eminent. în cadrul Äascu irii luptei de clas " a lui Lic i el ilustra perfect. odat ce n-a mai avut biseric . Izolarea sa era pe jum tate obiectiv . în ciuda sa. m enerva i scârbea chiar i am r mas prietenul lui doar dintr-o m runt contrariere social . f r nume. colegi. ce consulta tratate universitare. era mereu selectat în echipa de teatru a liceului. Dar acestea. avocatura devenea din nou o mare carier în miile de procese care ap reau dup r zboi i din pricina lui.. netulburat. a fost imediat izolat i în curând l-au f cut unul din apii isp itori ai clasei i ai liceului.) Tembelismul acesta al lui Lep da u. deci i de controlat. inteligent. Eram acceptat acum de el pentru c . au început s se team . Al ii. din acel spirit exagerat de adaptabilitate al lui Dona. Cum a fost acel Guga. s -a apropiat curând de noii efi ai clasei i ai liceului. citea mult. mai era i fiu de pop unit.. persiflatori cu Äcozile" claselor i indiferen i cu media. a a cum folosesc marinarii. al facult ii. un ochean cu o singur eava. Pitina. studiile. la noi în clas . Mai erau câ iva astfel de du mani. e adev rat. pu ini. atunci. uneori în sens strict biologic. în ciuda calit ilor sale.. care a în eles imediat. eu am tr it politicul prin ea. luat la o parte de anumi i colegi etc. ranii începeau s se agite. care pentru noi apar ineau autorit ii morale i sociale. i a fost l sat în pace. prea complicate. mai ales.. Tu n -ai tr it-o. foarte repede. etc. pentru un timp. s brieze la Ämateriile" lui. am tr it revolu ia prin numele ei. d a. i profesorii. pe jum tate se datora fricii i la it ii colegilor. amândoi dintre vârfuri: Dona i Lep da u. prietenul ei i care. în curând. na ionalismul c dea. nu era în stare de o minim apreciere lucid a realit ii. între ei. atunci. ha. ridicol. e perimat. altceva. cu adev rat. pe colo cei Äpersecuta i în r zboi". organiza ia te recomandau la facultate. ridicole. ap reau pe ici. s -au îndreptat împotriva acestei noi falange a lui Lic . ei bine. etc. dealtfel. de i. în imediata noastr apropiere. felul în care trebuia s se comporte ca s . în variantele lor. printr -o femeie! O oglind . prietenul lui i al meu. astfel. nu!. Eu nu sunt în stare acum s . Dar toate acestea. liceul. scria etc. lipsit de flexibilitate. care era un spirit haotic i extrovert. conducea corul liceului în absen a profesorului de muzic . în desuetudine. Dona s-a adaptat foarte repede Ärealit ilor" noi i. împreun cu Treicu puseser într -un fel st pânire pe liceu. Neacceptând noua autoritate. lamentabile de cele mai multe ori. întreaga lor aten ie i spirit de conservare. consiliu profesoral. politicul. nefiind în stare s .. în loc s mai fie respectuo i cu vârfurile. când îi fermecase i fascinase pe to i. s -a adaptat invers. ap reau multe femei peste tot.M. i. o lunet marin era ea pentru mine i a r mas astfel. lipsit de sim ul realit ii i.nu. bineîn eles.i vorbesc despre ele. pentru c . sunt banale i previzibile.i poat continua. în ciuda calit ilor sale manifeste i confirmate. i pe urm . la fel. cu care . doi prieteni.

Lep datu era incapabil de ironie. i Äc l ii" s i au sim it aceast sl biciune funciar a sa. îl ocolea. unde spiritele alese. a. mobil . în stare ideal . acest craniu embrionar. care m ironiza i m dispre uia adeseori din cauza inegalit ii noastre intelectuale.150 151 avea reale afinit i intelectuale i sentimentale eu eram singurul care îndr zneam s -i vorbesc. a a cum e lumina. etc. îi f ceam s comunice. poate s fie superflu. poate i Guga. bineîn eles. Fa a osoas . cu atât mai mult cu cât. nici m car dispre ul. haotic. Dac ar fi avut cu câ iva ani mai mu lt în momentul r sturn rilor sociale.. un fanatic comunist. Totul. deja evident . ai lui Dona îi tr dau viitorul imediat i mai pu in imediat. Astfel a ajuns doar victima celor pe care era incapabil s -i urasc . plantele i fiin ele. un ^ corp cosmic scintilând! Te-ai gândit vreodat cum ar ar ta obiectele din 1 jurul nostru. cel mai verosimil. de cele mai multe ori. în ciuda presiunilor externe i a Äpoltroneriei" lui Dona (cum se exprimase. Lep datu). de neadev r. sub ire. cel care le emite i e descurajant s te am ge ti pe tine însu i. sau aproape la fel. adeseori îi întâlneam pe ambii i. Un trecut fix. Trecutul libe r. pentru tine. osos. orice am nunt. concentrarea sensibilit ii i chiar i simpatia. Era o victim aproape ideal . cu insulele sale cartilaginoase. de fascina ie amestecat cu scârb i repulsie. cu fontanelele sale i. tr ind din iubire. purificat. i ora ul. îi ajuta îns i se l sa ajutat de ei. mult mai important de f cut decât s se ocupe de mine. care nu m iubea. prietenia lor. mediocrul lor coleg. nu tiu cum s spun. cu fruntea mic . acest caracter înc nu perfect osificat. slab. n -o putea umple nimic. nepl cut de Äfrumoase". Dona era înalt. dar asta. toate con in i un procent sigur de fals. încât producea. în vid. coeren a. propriile noastre mâini dac n -ar fi . un sentiment de admira ie. într-un eter al valorilor. aprioric. ca un tipar senin i atot tiutor. înalt.. Noua tipologie. nici m car s -i dispre uiasc . care p trunsese întreaga es tur social . într-o form mai ideal . Eu. vibrând ca un rezonator. devenirea. caracterul realist. ve nic zeflemisitor. îngerii i idio ii. undeva într-un spa iu mai înalt. îi atr geau aten ia. citeau curent în dou limbi. cu o fa mic . într -un fenomen de-o violent noutate i adânc i brutal relevan uman . eram semnul acestei leg turi mai înalte. eu m -am apropiat de Lep datu. i apoi distan a dintre mine i el era uria . odat . / Tot mai mult. inteligen a i o anume ironie fa de toat lumea. m runtul. s te în eli cu grosol nie i cinism. cu un fel de zâmbet-rânjet. cu o singur stare nemi cat . transfigurat . înduio tor de simplificate.^ 1 înconjurate. arcadele proeminente. precum Dona.) Dar. Lep datu ar fi fost un fel de Guga. al trecutului ca prezent. ce vis! S Ävezi" m car o frac iune de secund trecutul neturtit. Iat câteva din elementele. de i tocmai pentru asta ele erau Äanormale". nedeformat. cu ochii mari. Dona nu vorbea cu Lep datu. (Aveau aproape acelea i lecturi. ai intui ia adev rului clar i pur. aproape f r substan i gest. ambii. uneori. negri. iam spus. inform . Guga avea realmente cu totul altceva. muzic simfonic . ale acelui episod cu ea. profunda lor înclinare unul pentru cel lalt continua i peste aceste piedici. f r s transmit nimic de la unul la cel lalt. un iluminist social. Äfrumu el'4. cu o mare frecven . istoricitatea. ei au fol osit acest lucru. etem i cristalin în mi carea din jur. ochii prin i în os. nu. Acest lucru e tipic postpuberal i adolescentin. o elii. ale cadrului meu de atunci. felul în care el ajut la izolarea i Äînsemnarea" lui Lep datu. un singur punct luminos într-o pat neagr . dar felul în care se manifestau la Lep datu crizele acestea somato-psihice era în acela i timp ceva cu totul ie it din comun. poate cu mult mai reu it prin profunzimea. e înc rcat de falsitate. aristocratice pot comunica nestingherite de trivialitatea i brutalitatea social . mai pur. desfidând chiar epicul. erau foarte dota i în câte un domeniu etc. cel mai m runt. a caracterului s u. Ochii alba tri. rece. în acest b iat se amestecau în mod curios calit ile cu defectele cu atâta violen a spune. profilul s u moral era atât de haotic. cum spuneam. Lep datu era la fel. singurul cu care avea rela ii normale. oval . în care se concentra întreaga sa inteligen i neputin . al istoriei Äreale". 152 153 desfidând experien a i memoria. ap rate i falsificate de atmosfer ?! ( . nepl cut de expresive. prin simplul fapt c îi vedeam. un trecut f r întâmpl ri. neobi nuit de bogate i diverse pentru acei ani. uneori parc nu trebuie decât s întinzi bra ul într -o jum tate de gest ca s atingi peretele acela sclipitor i translucid al Äfaptului a a cum a fost". Dona îi dispre uia pe cei ce conduceau liceul. ca fiin ele inferioare. catifela i. mai mult chiar. f cea tot ce se putea ca s se vad acest lucru. gura mare. violent instabil. Pitina m dispre uia i ea la rândul ei. Pe mine î nsumi e de natur s m întristeze pentru c . ascultau. frazele mele ajung în ultimul rând la mine. Dar asta conta prea pu in. lucru cu atât mai pre ios cu cât ei fuseser prieteni i erau i sorti i s fie prin atâtea af init i de inim i spirit. La fel ca i pe Guga cu Pitina: la fel. cu atât mai pu in de dispre . de instabil. succesiunea. cu mâinile foarte expresive. din acel pueril nonconformism. ca niciodat înainte. s m plimb cu el.

iubirea acestei murd rii. i cu toate acestea va veni i speran a. e o impietate s plângi când cite ti un text atât de mare. pe care o duceau unii dintre ei. c reia i se ofer . o exaltat . i aceasta vine cu mult mai târziu. de sub blânda îndrumare a domni oarei Pop. chiar i p rin ii. au fost. de sfânt. Umilin a. împreun cu ea. Lep datu. contagiat pu in de frazele sale despre umilin . închidea Lep datu ochii i eu îl ascultam. s doarm pe pietri . nici un an.Iubirea. sursa trec toare a atrac iei aceleia. vai ² pân la moarte. cu un cap u or masculin. iar eu z ceam beat. iubirea prietenului. Mia_R©pyO femeie înc tân r . lamentabile. Strasbourg. dup aceea ei au trecut la liceu.i mai mult caracterul spectaculos-exotic de nuan pueril . zilnic. prin numero ii ei preo i celibatari. posedat de so ul ei. sau alt slujb special . îns . toate acestea i înc multe altele. în murd ria în care tr ie te trupul meu. înnobilând în acest fel actul acela simplu. vi s-a întâmplat vreodat . i a reu it s -l împiedice. o anume preponderen : de a apar ine unui grup. mi-a vorbit kS4 pentru prima oar despre Ädescoperirea sa". doctori ai unor universit i str ine. a miilor i milioanelor de abjec ii i tr d ri pe care le-am f cut în via i de care sunt capabil înc ² o. binecuvântat s -i fie numele! El mi -a citit. cu irisul zb tându -se încolo i încoace în orbitele sale împu ite i zâmbind. a durat pu in. ca o femeie. f r rost? Oare n-am suferit eu când.. în articulo morîis. la o vârst când spiritul tr ie te înc în simboluri elementare. pentru abjec iile adânci eu nu sunt chemat. ^abjec ia perfect ! i-am vorbit de atâtea ori de iubirea mea pentru \Dostoievski Fiodor Mihailovici. la utrenie. de i îmi povestea c avusese în ultima sau penultima clas primar (la vârsta de nou sau zece ani) o înv toare. Roma. devastându-l i salvându-l. irupe la un moment dat din arm tura unui caracter care pân atunci p rea î. animalic. i s înceap cu unele mici mortific ri: ab inerea de la o mas . pentru micii exalta i. are nevoie de voca ie. colective. voca ia aceasta. în mersul meu ridicol. iubirea e singura noastr salvare. domnul Lebeziatnikov a snopit-o în b t i pe so ia mea.. ca o pat indecis . oricum neobi nuite. semianimalice. toate acesteajcu acela i mecanism cu care o femeie. poate. citind.. ce ducea o via singuratic . Äf r iubire". începuse s se flag eleze. f când. la biseric . recunoa terea umanit ii în venele mâinii mele drepte. i prin via a ascet . care l-a convins pe el i pe înc câ iva colegi s se mortifice. pentru el i ceilal i. sper c Dumnezeu îmi confer înc harul s u i îmi va da puterea s m umplu înc de noroi i de abjec ie.bineîn eles. adeseori. ce conteaz !). dar domni oara Pop a intervenit. i m gândeam. nici m car b rb te ti! El. cel care se cumineca zilnic. i oricum în prima vineri din fiecare lun ² unul dintre ei se cumineca zilnic ² s spun rug ciuni i rozariul. de care prima oar în via a mea mi-a jvorbit Lep datu. care. spunea el. sub ochii închi i. mai unitar. f r lacrimi. ultima abjec ie. râvnit . în via a lui. cu b rbatul real ² ce înseamn real?! ² care o atinggJAstfel. plângea. i mai ales ale bisericii unite. o alt voce. sper c înc sunt capabil. Toat aceast Äpas mistic ".. iubirea total . ce ea îns i ducea o via de c lug ri în lume. destul de hot rât . tinere. El nu trebuie murd rit cu lacrimi. ritualic .eforturi fizice s zâmbeasc . la catedrala greco-catolic . comuniunea special cu înv toarea. a iubitei ² ce paradox înfrico tor! ² iubirea de mine însumi. superficial a umilin ei cre tine. una din cele mai rare. b iatul acela care avea un nepl cut amestec de vanitate i neputin în fiin a sa atât de expu s . în felul în care ro esc. c fac eu însumi astfel un exerci iu împotriva vanit ii.. r mânând doar ca o amintire pe jum tate tears . înainte de a veni la coal . cu vocea sa tremur toare i exaltat ² într-o vreme când aveam lecturi cu totul puerile i m runt infamante ² scena dintre Marmeladov i Raskolnikov i plângea. îmi spunea Lep datu. acum o lun . Am citit de cel pu in zece ori împreun acel lung dialog dintre Marmeladov i Raskolnikov. pentru c el tia. un exerci iu interesant de individualizare. aceast perioad s-a resorbit repede. de crime i tr d ri m runte. Padua. cel care ar fi în eles i tr it cu mult mai perfect. drept canon. sculatul de diminea . slujba era la ase. al turi de el. închidea ochii i eu sunt sigur c î ncerca s se gândeasc la Dona. Gestica exterioar . a încetat. Pentru ce nu m duc la slujb ? Crede i oare c nu m doare inima c m târ sc inutil de colo-colo. de pild . dealtfel. întoarce capul i . îndemna la imita ie. nepotrivite etc. t cerea.ferm" i Äechilibrat". femeia aceea de-o exaltare 155 st pânit . IJ . o or când colegii lor înc donneau. pentru cele mari. printr-o sfidare a suferin ei exaltate. s cere i un . dormitul f r saltea. Alfons. în clasa întâi. Nu era. f r nici un fel de discriminare. s mearg în fiecare diminea . ar tându-i b ie elului de zece ani c exist o gradualitate a acestor exerci ii spirituale i c se poate p c tui i printr^un orgoliu al umilin elor. fericit. unei Äm runte caste" din coal . Unul dintre ei. crede i c n-am suferit? Permite i-mi. simboluri mai mult de suprafa i u or spectaculoase. despre umilin ! Ce cuvânt îngrozitor! El însu i nu era capabil de aceasta. acea copil reasc i tainic ini iere în misterele bisericii. exerci ii de umilin fa de cei inferiori etc. iubirea nu numai a du manului. las s apar un alt trup. de-un atr g tor exotism. decât mecanica elementar . în secunda mor ii. în patul conjugal. Änetrivializat " de familie. cu excep ia lui Alfons. pentru care tr deaz . care din anii aceia s-a consacrat religiei i care. s m înlocuiasc un minut cu el. f r kcop. dar chiar i iubirea celui mai apropiat de mine. pe la c inci. atunci. a celor J'dou sau trei sute de cute ale podului palmei (dou sau trei mii. el mi -l citea mie pentru c nu avea cui altcuiva s -l citeasc i. amuzant aproape. îns . de neacuzat. a mea. p strându. s se cuminece i s se spovedeasc cel pu in o dat pe s pt mân . i influen a acestei femei. ajunsese s spun de câte zece ori rozariul. Cu excep ia acelui Alfons. hm. poate. B Äsamariteanului". avea.. ca i un preot. a lui Lep datu. s stea nemi cat câteva ore etc. pân în ziua de ast zi duce o via Äsacr ".

care se observ ... dar r stignindu-l. ast zi. i to i vor în elege.. Habar n-am.. tu. tipul meu de sistem nervos. cu mâinile în buzunarele pantalonilor.. El. singur tatea mea are nevoie de palavrele tale. mila este interzis . permite imi s v întreb. cu toate c tii dinainte c n-are s .. ² Ha. i .. i are s -i judece pe to i i are s -i ierte pe cei buni i pe cei r i. pe urm . negustor nenorocit.. cuprins de exaltare. tiind dinainte c nu v ve i alege cu nimic.. chiar/ / previzibile. vor gr i cei de tep i: «Doamne. f r sangvinitatea secolului XIX. fiindc nici unul dintre ei nu s-a crezut vreodat vrednic s fie primit.... dar veni i i voi în împ r ia mea!» Atunci vor gr i cei în elep i.. i asta cu argumente tiin ifice. Suntem dou fenomenalit i care se contempl . Am 157 sim it acest lucru în inima mea. i nu comp timit! Iar Tu..» i o va ierta pe Sonia mea. nu vreau s te jignesc. veni i i voi. Va veni în ziua de apoi i el m va întreba: «Unde este fiin a care s -a jertfit pentru mama ei vitreg . r stigne te-l pe p c tos. unde." IJ Mil ? Dar de ce s fiu comp timit? strig deodat Marmeladov. i va spune el: «Sunte i ni te porci! Asemenea animalelor sunte i. totu i te duci i. i a fost milostiv cu el?» i va mai spune: «Vino în împ r ia mea. Despre singur tate.." ² C ci orice om trebuie s aib m car un loc pe lume unde s se poat duce! repet Lauren iu i râse... nu exist nici un drum direct. va în elege i dânsa. cum f r nici o speran ? ² Cu des vâr ire f r speran .. bine inten ionat i folositor omenirii. Doamne. în elep ilor. voi. fraze.. în vremea noastr . se va întoarce i c tre noi: «Veni i i voi.. i se pare c m-am fericit din cale afar cu litra ta de vodc ? Durere. De aceea te caut i te ascult. d -i i mila ta! Atunci eu singur am venit la tine ca s fiu r stignit. tam-ta-ra-ta-ta. Dumnezeule! Bineîn eles c m voi însura. un colero-sangvin. umilin a. i Katerina Ivanovna._ domnul Fi odor Mihailovici al t u nu prea vorbe te. mai mult sau mai pu in minore. De ce s fiu comp timit? zici tu.. be ivilor.. Iubirea i umilin a eu mi le închipui altfel... r stignit pe cruce. Altfel apare prostul -gust i umilin a se transform într-un fel de vanitate. de ce vi i-ar da? tie prea bine c nu-i ve i da înapoi niciodat . c ci. dar e ceva exaltat în toate acestea.. ti i cât se poate de bine c cutare cet ean. cum s spun. ceva. privindu-l pe furi pe Minda. v-o spun vou . sculându-se în picioare. Eu sunt ceea ce se cheam flegmatic. eu suf r mult de singur tate. De pild . neputin cio ilor. celor cu minte mult .. veni i i voi. neru ina ilor!» i noi vom ie i i ne vom opri în fa a lui f r fric . cel pu in. A i dreptate. i atunci. i. de o lun . Intre toate aceste lucruri. ne-a explicat deun zi c . nici o leg tur vital . i bineîn eles c mai e nevoie. un anume prost-gust. de ce s faci din umilin o profesie? Omul modern cred c K sufer azi mai mult de singur tate decât de aceste boli. foarte ie ite din comun.. i pentru ni te copii str ini? Un de este copila care nu s-a îngrozit de nemernicia tat lui ei p mântesc. Am nevoie de ea. R stignit ar trebui s fiu. înc de pe atunci te iertasem. pentru c ai iubit mult. ² Dar bine.i dea nimic. f r exaltare. dou . de i bineîn eles c sunt foarte ocupat. de pe atunci te iertasem. Din mil ? Dar domnul Lebeziatnikov. nu tiu dac ai observat...... pentru ce -i prime ti i pe ace tia?» i va r spunde El: «îi primesc...» i va întinde bra ele i noi ne vom arunca la picioarele lui i vom plânge. da i-mi voie s v întreb... Iar când va fi ispr vit cu to i ceilal i. mult nu poate s mai întârzie. tiu bine.. râzând crispat. pentru ce mi-ar da bani? i uite. de impertinen a | ta i de toate complexele tale. singurul Judec tor. exaltarea ta mi se pare ceva de prost-gust. Judec torule. între noi doi nu exist nici un fel de comunicare important .. care pe to i i pe toate le în elege. ci de lacrimi i suferin mi -e sete! Tu.. economia politic este în floare. Mai e nevoie de umilin ?. ofticoas i rea. pe cei în elep i i pe cei smeri i. care e la curent cu ideile noi. de prost-gust! Lauren iu t cu i Minda ad ug : ² Bineîn eles. despre singur tatea mea.împrumut. pentru nimic în lume n -o s v dea bani. 158 atunci ea trebuie f cut f r ostenta ie. v-o spun vou . va spune.. i vom în elege totul! Atunci vom în elege totu l!. chiar a a i este! f cu Ceea. nu tiu. rela iile noastre au . când am fost ast zi la ea!.. ² P i dac nu ai la cine te duce? în elegi dumneata ce înseamn s n-ai unde te duce? C ci orice om trebuie s aib m car un loc pe lume unde s se poat duce! Fiindc vine o clip când. Eu a putea tr i foarte bine toate aceste. ² însoar -te. e o chestie poate doar de s pt mâni. durere am c utat în fundul c nii i am g sit -o i am sorbit-o cu poft ! Iar mil are s aib cu noi acel care fa de to i are mil . nu merit nici un fel de mil .. vie împ r ia ta!.. eu. ha! Ha. i a a este privit acest lucru i în Anglia.. o va ierta. cu bra ul întins înainte. cel pu in via a mea.. ² La ce bun s te mai duci? îl întrerupse Raskolnikov.. ha! S nu crezi c râd pentru c ai spus o prostie. i dac da.. Minda îl privi iute i d du din umeri: V ² Iubirea eu o v d ca pe o func ie vital-social . adic . Dimpotriv . cu Ludmila... ² Nu în eleg bine toate acestea! spuse Minda dup câteva minute lungi de pauz . mo tenite de dracu ^ tie când...i iert i acum p catele tale numeroase.. c ci eu nu beau din sete de veselie... pentru mine. ca i cum abia ar fi a teptat aceste cuvinte. un be iv f r c p tâi. m r og... dar cred c a a ceva. f r nici o speran ? ² Mi s-a întâmplat. îi primesc. Dar reac ia ta a fost atât de fireasc . i via a.

oricum. Din nou r spundea ocupat. inutil. î i zise c cel lalt pozeaz .. începu s vorbeasc despre altceva. Ä ie de ce nu.. Ar fi fost bine s fi. a plâns. al acestui traseu. având oroare de troleibuzele hiperînc rcate. i Ceea îl asculta cu aten ie.. Am vrut s intr m la o expozi ie.intrat într-un fel de punct mort... iar tu. Egoismul t u e profund î7Ä. ² Termin cu codo i tul sta! spuse Minda. ca i cum i -ai face ei pe plac.. se repezi la telefon i form un num r'. vineri? A. pentru c am spus asta. atunci.. cu care ea s-a obi nuit. care mie nu mi se potrive te. ² Ludmila are mult nevoie de tine acum.. e exact femeia care îmi trebuie. f r pricin .. M duc s-o caut! i Minda râse brusc. pe care l-a acceptat ca amant i so .. domnul Lebeziatnikov era probabil un ins folositor. tu. Am s iau ma ina. probabil c se va duce pe jos acas . s fi fost însura i. Ascult .. S-ar putea s fie acas ... probabil c nici ea nu i-ar da prea exact cont de senza ia de spaim pe care ar încerca-o. de fiecare dat diferit. Apoi se întoarse. nu prea tare.. ne v zând pe nimeni. adeseori nobil. dar apoi. se plimb câteva minute. n zuros ca un copil ( ea îl cuno tea atât de bine. dar ea m-a rugat s stau. î i aprinse o igar .. într-un punct. a ez receptorul. Dar. când îl recuno tea.i aproape firea. g sesc. dar nu cred. m runta imagina ie. Fugi. ² . undeva. în clipa aceasta mi -e un dor nebun de ea. Bineîn eles c s-ar bucura dac m-ar vedea. nu e chiar atât de simplu.. de ce te faci ca i cum ai Äceda". o... Minda vorbi neobi nuit de mult. dar în fa a cadavrului unui om foarte apropiat nu ne speriem numai pentru c Äel" e schimbat. t cu.. Nu reu i s-o întâlneasc pe traseul cunoscut. F r o vorb . ÄCui? r spundea ea. dar de ce nu i-l asumi? Asta e ceva scârbos. toat seara era de-o veselie f r margini. ne învârtim în cerc. acum. ce dracu îi faci?! Minda d du din umeri: ² Nu tiu. Când igara ajunse la jum tate. i ea.... calm. Minda. Ne -am desp r it. poate e la sora ei. cu tipul meu. Renun . imagina ia de care trebuie s dau dovad ca s-o g sesc... ² D -i acas ! f cu Ceea. poate am amânat prea mult. dând din nou din umeri. care nu e ti în stare s faci pe plac unei mu te dac asta nu intr în. s-o a tept câteva ore etc. tu e ti. de i ea nu tie c voi veni. el râse înc o dat .. Apoi se opri în mijlocul unei fraze i se uit la ceas: era exact apte i jum tate. dup prima ei bucurie. spuse Ceea. în timp ce ie eau pe u . ea a refuzat îns i a plecat cu o fraz . pe nea teptate mai ales dac nu a g si-o acas i ar trebui s fac câteva eforturi ca s-o 159 V. a a. cu lenevie. apoi ridic din nou receptorul. continu Minda. oricui.. folositor societ ii.. era înceat . încât putea fi el însu i . i Ceea îl privi cu aten ie: era un sunet nedefinit ironic. odihnindu-se în bucuria ei. absent .. e la cabinet. spuse grav Ceea.. du-te i a teapt-o. i Lauren iu. De data aceasta se f cu apelul. cum s spun. privi pe geam. ² Ce îngâmfat împu it e ti! Spune c i-ai pierdut tu r bdarea. v zând c cel lalt r m sese nedumerit.. mergând încet. Nu sar potrivi deloc cu mine. dând din umeri. Doctorul îl privi pe cel lalt cu un început de interes.. eu i-am propus s intr m într-o confet rie. care ar minao. dup ce el se oprea în fa a ei. dar. începu s râd . m simt tot mai ispitit s -o caut acum. pentru c e ceva schimbat acolo?! i totu i.i trece prin minte s m a tep i o dat !" f cea el. Chiar bucuria. primul ei impuls era s -l ocoleasc ca pe un stâlp incomod. în. ² în calculele mele! spuse râzând doctorul. progresiv . poate! ² De cât timp n-ai v zut-o? ² Ce te prive te? ² De ce dracu stai cu mine acum în loc s stai cu ea? Unde e acum? ² Habar n-am! spuse doctorul..Ca i domnul Lebeziatnikov! ² De ce.. S-ar speria. bineîn eles.i piard pu in r bdarea i.. odihnindu-se. -²-". o voce plictisit îl anun c doctori a Ogrin plecase. ha. ea a început s . Nim nui.. ÄE o sear furat ?" ÄCui?" întreba el.. ha. F cu asta de câteva ori la rând. mi -e un dor nebun. ie!" i îl privea cu obr znicie. în sfâr it.. tiu pe unde trece i. sau. i nu pentru c mi-e dor. ² D -i un telefon. ha! Felul în care am zugr vit c utarea ei. pe care ea îl parcurgea când venea pe jos acas . am vrut s -o p r sesc în grab . ce s mai vorbesc. schimbându. ² Ludmila. o turti într -o scrumier i form din nou num rul. dar tocmai atunci închidea. ha!. cu geanta atârnând într-o mân ... pân la apte i jum tate! ² E apte. mereu cu ochii în jos i într-o parte. ² Nu r spunde acas .. cu Medoia la. apoi îl ridic din nou i form num rul. mult mai mult decât be ivanul de Marmeladov! Eu nu repro ez nimic egoismului t u.. logodna asta. ner spunzând la saluturi. nu m a teapt . cu o vioiciune nepotrivit lui. a teptarea. ² Nu-nu. S mergem. deja.. te-a l sa cu câteva cuvinte i a alerga la ea. ce dracu sunte i amândoi a a de ciocoi? Ce dracu nu v însura i odat ? Când am plecat cu ea. ha.. încurcat c face o ac iune pe care tocmai o persiflase cu pu in înainte. lung.. ce-i azi. f r s r spund nimeni.. cred c gestul meu ar dezam gi-o într-un fel.. dup câte va clipe. Dac a avea firea ta. Minda o a teptase de multe ori. îl r ecuno tea cu greu. Era ceva speriat în toat atitudinea ei. iar când deschise gura. o spaim confuz care nu se potrive te deloc cu firea ei pozitiv .

. iubitule. un Caragiale inedit. dar s presupunem" insista ea. într-un râs scurt. nu vezi c .. f cea ea. fals . radiolog (cu care fusese coleg Minda la un curs de specializare). Ce porc rie. bineîn eles. Reu i cu greu s se dezlipeasc de fomulele sale întortocheate. preocupate).. m internez.. S presupunem c ai o criz . Va intra în pauz i o va g si. ÄCe s presupunem. o criz de luciditate. punctându-i traseul i inser iile mu chiului cu s rut ri serioase. da. plimbându -se prin fa a teatrului. încât demar .. Minda ajunse în sfâr it în fa a casei ei (ea nu era sus... i acesta se ag imediat de el.. De mai bine de o lun ea îl pisa s -o duc la Municipal.) Am s -mi pun deux-pieces-ul ala ruginiu.i aduc?" ÄPre edintele!" spuse el. f r s ov ie. s rutând-o pe gât. în hol. undeva la un spital. pe tâmpl . când primii spectatori ie ir în hol. asta am s fac. pentru c primul lucru pe care îl f cea cum ajungea acas era s deschid geamurile i s ude numeroasele ghivece i vase cu plante..... f cu el.. la pasfogeni!" f cu ea victorioas . etc.. etc.i revii!" ÄEu? Exclus! Sunt nebun pe via !" ÄBine. al ii. cu Rollex?" ÄBineî n eles. geamurile erau închise peste tot). pentru c el o mu case de lobul urechii. Crezi c m prefac? Dar tu nu te prefaci. jucat îns . absent. în ma in ²de i avea cheia ² salutat de câteva ori de vecinii ei de apartament. i de ce nu e ti?" ÄPoftim?" ÄDe ce nu e ti nebun . doctorul BreJiariji.. apoi înc unul i înc unul. care.. i sandaletele acelea cu. Cu sare". ÄCum. unii strigau c e un Caragiale tr dat.." Ä i cu el ce -ai s faci?" Ä??!!" ÄTe faci c nu pricepi? Cu el... pe Älinia sterno -cleidomastoidianului" (cum explica el. A treia duminic ?" ÄA treia duminic cartofi pai". Spectacolul începuse de o or i el se hot rî brusc. etc. a a c mai a tept o bun jum tate de or . Brehariu povestea . la ie ire?" ÄBineîn eles. eu nu m prefac. asta prima duminic . cuscufus?" ( sta era unul din numeroasele ei nume.) ÄP i sunt. la ce? (Cu indignare) La pasfogeni. de.. tia asta cu precizie. Da. d du un telefon surorii ei. Dar când o s ies.i place ie. un bun cardiolog.." ÄLa un spital de oameni. Prefer s te tiu acolo decât în alt parte. pus în scen de Pintilie. etc. etc. etc. (Au!) ce -ai vrea s . cu amantul t u. etc. c . ce pis loag e ti. or. în dosul urechilor. f cu un tur de cinci minute i reveni.160 161 pueril sau ridicol lâng ea).. i dac ai s te îns n to e ti?" ÄExclus!" f cea el. i a patra?" ÄCe vrei tu. habar n -am. ÄCu ce?" ÄAh. Avu ne ansa ² sau ansa? ²s întâlneasc o cuno tin . nu tiu. i ea începu s se apere cu seriozitate. grav.) ÄHai. 162 163 care se culcase cu o pacient . Am s m internez. în sfâr it.. ai s m a tep i. tu e ti nebun de-adev rat. i. (Vorbi cu cumnatul ei. Nu era foarte probabil. de care vorbea tot ora ul.) ÄS presupunem c . ajut -m tu. r spunde! îl scutur ea.. nu -i a a. în sfâr it. nevasta unui tab nu tiu pe unde. pentru c lui de -atâ ia ani nu-i ajungea timpul i acum iat minutele acestea lungi ca ni te fese interminabile i.) ÄBine. un coleg de la Fundeni.. iubitule. se amestec printre ei. da. (El îi s rut . ap rându-se pe jum tate i fals de îmbr i rile sale care îl preocupau atât. fumând. de... te prefaci!" ÄCrezi? spunea ea.. de luciditate. umerii. ÄLa ce?" se întrerupse el o secund din travaliul s u gra ios." etc. atunci?" (în vocea lui era un început de enervare." ÄA.. care. etc. nu sunt?" ÄNu e ti.. de o veselie f r scop. Ar trebui s fiu nebun !" ÄBine. am s m internez la pasfogeni. bra ele. de vocea sa pe jum tate emo ionat c îi vorbea. de. O a tept aproape o or . ÄLa un spital de. teribil de dezarmat în fa a acelui timp inutil care trebuia umplut. Ultimul salut îl enerv atât de tare. o criz s -ar putea s am!" (Nu auzise ultimul cuvânt. Cobora. mângâind-o. uimit. Nu prinse prima pauz . eu sunt sut la sut !?" ÄGrozav! înseamn c ne potrivim foarte bine. unde nu era i nici nu trebuia s soseasc . dar care îl enerva printr -un respect excesiv. un individ foarte reu it etc. ÄBine. precis. la oamenii pasfogeni!" ÄA. probabilitatea aceasta se fixa.) ÄO criz de luci ditate" repet ea cu o ciud jucat . peste m tas ea bluzei ei. începând s -i povesteasc o istorie complicat cu unul Bojar. ce-ai s faci cu bietul Rollex?" ÄLui Rollex am s -i dau un picior undeva!" ÄIa te uit ." ÄDe acord. sânii. ÄEu? S te a tept eu? f cea ea vesel . sut la sut ?!" ÄDa. (Era mâncarea lui preferat . maimu rindu-se. de parc i-ar fi fost superior la liceu. omul sta îl admira sincer!) Deodat îi trecu prin cap c ea se dusese la teatru." ÄA." ÄAu!" ip ea u or. ÄBine. o surpriz . ÄDa. ea îl privi mirat i el ad ug : ÄCe mai întrebi? Vicepre edintele!" (Asta nu mai era nici o mâncare i ea pufni. Dar a doua duminic ?" El începu s râd .. spunea el. i?! A. la D'ale Carnavalului. la rându-i.. i tu ai s Vii s -mi aduci de mâncare cu suferta ul. i ie ise un brouhaha"etc. dar cu cât trecea^ timpul.

un timp." . vis-â-vis.i debiteaz cele câteva fraze.cu mult haz. inuman de corect.. Ea nu amintise niciodat despre aceasta. da.. cum din nou trecu cineva i-l salut . de parc ra ionamentul s u era o urmare logic a propriei sale mi c ri din umeri (unde citise asta. uneori. Medoia o intuise bine. c ea e în stare. refuzând s gândeasc cele zece secunde cât s rea bricheta din bordul ma inii. era un mister. Acum. câteva ore cu gândul numai la ea.i ia plata pe loc. într -un loc de unde erau vizibile doar geamurile. Nu nu. nu era capabil decât un om foarte inteligent.. pentru orgoliul lui. de care. în preg tirea acestui mister... s te sim i pe un fel de scen . dar. Ar fi vrut s se duc pu r i simplu acas . apropo. aprinzându. decenii. Sau o cuno tea el prost?! Nu-nu. a. erau împreun de mai bine de doi ani i el nu putea ghici unde putea ea s fie. Numai atât?! în definitiv. urlând. apoi. pre ioas . dar. Nimic din romantismul bolnav.. Nu reu ea îns s-o particularizeze. când ea îl dep ea în toate acestea. Geamurile erau închise. oriunde te duci.. Firile lor gemene. Aceast Ädecen a gândului" îi apropia. s .. el înjur încet printre din i i se dep rta. O umilin feroce pentru el. acesta va f i darul lui. cu un: ÄAm s te sun!" care-l z p ci pe cel lalt. al tribului? Bineîn eles. Ha. pe care e notat un num r de telefon. tia asta cu precizie. atâta r u! Atâtea plictiseli! Ar fi iubit-o. zâmbi! Ce intui ie profund avusese ea în acea clip ! El urma s isp easc luni de zile gestul s u. câ iva prieteni fâstâci i. o c snicie fericit . s-o complice cu un epic cât de cât verosimil. Grozav asta. dar. de mii de ori î i va proiecta. lovind înapoi. dup vreun sfert de or .JEt d'etranges fleurs sur des etageres. fantastic . parc izbise într-un fier. evident. da. se entuziasma tacit Minda. Deschise radioul i. f r nici un nume al turi. s citeasc . previzibil . vor face nunt religioas . întuneric peste tot. spre stupoarea lui. de dispre .. era una din pun ile cele mai sigure ale iubirii lor.mai m runt gând. Ce senza ie. în primul rând. ea. avea atâtea de f cut. Ie i ca o furtun . de r ceal inuman . penibil înv ate pe de rost. de vreme ce i pl cea aceast corectitudine inuman a Ludmilei. aproape senzual . ci devenim furio i pentru c lovim cu pumnul în mas "). dintr-o prea bun p rere pe care o au despre ele 164 însele. infra-gesturile. apoi se opri. i în jur. un timp pierdut ca s-o g seasc . ca o hârtie alb . s dea câteva telefoane. acest gest unic. chiar foarte curând. o dat pentru totdeauna. va fi o fars .. . blestemând în gând obiceiul ei idiot de a scoate din priz telefonul ² asta în perioadele când era nemul umit de el ² obicei de care nu putea s-o dezve e. reu i s se lini teasc . era ceva care nu se Älipea" deloc de ea. e un imbecil cel care contrariaz conven iile m runte. Unde putea s fie? Iat . alunecat o clip la aceast enormitate. decât un cretin cu cocard care. cu inteligen i. oricum nu se gânde te la altul. când alergase la teatru. ca i cum s-ar sim i mereu privite. c zând cu aceasta atât de jos în fa a ei. a memoriei ei eterne. De ce dracu nu se însura cu ea? (O clip auzi timbrul lui Ceea.i disciplineze gândul. eclosent pour nous.. dar îl l sase s cad imediat. ce pl cere. ro ea a care i se va urca cu siguran în obraji când el îi va propune aceasta.i o nou igar . intr în sal . acea scurt scen când rid icase mâna.. care îi f cea i lui i ei. Äorientale". ei vor r mâne logodi i! Ipromessi spozi! C snicia era una din cele apte taine biserice ti. un nume care nu treze te nici o asocia ie. cu precizie. o lovise o singur dat . previzibile. dintr-un ? j fel de. care -i sem na atât de bine în împ r irea ra ional . de tipul ÄFiodor Mihailovici" sau din lucheria balcanic . cel pu in cu un reflector aprins. ca i lui. exaltat. ca o igar proast .. s se înal e spre o logodn ? C snicia l or... avea timp i reveni asupra acestei idei. al dracului de corect. inutil . parc William James? ÄNu d m cu pumnul în mas pentru c suntem nervo i.. Era obosit. i surescitarea cu care petrecuse ultimele dou -trei ore îi l sase un reziduu nepl cut. ie i apoi i trecu în goan pe lâng Brehariu. îns . europene. Chiar gândul. ca i cum s-ar vedea mereu în oglind . dar de ce în irup ii atât de brutale. a autodistrugerii. când o a tepta ² ra iona el ² era un timp al ei. Trase ma in mai într -o parte." da. snobism. feminitatea aceea t \ a ei. continu el. care va r mâne unic pân la sfâr itul lumii! Ea l-a privit alb . f r aceast mândrie?. dac ea nu se gânde te la el. n -ar fi fost acum în stare.. gesturile.! El nu era la fel? De vreme ce o pl cea. Äcurate". în orice clip .. s ajung o logodn ? S se întoarc . 165 ') scuturând absent igara. zâmbi Minda. dar o inteligen îndelung exersat . aproape ca un b rbat. Te pomene ti c era cu un b rbat? Gândul sta îi mai trecuse de vreo dou ori prin cap. ² i Minda începu s râd u urel când î i imagin surpriza ei. ea nu amintise niciodat mândria aceea a ei. din p c lirea destinului în fiecare ceas. când îl domina în toate acestea i el se l sa dominat. i o rud înviat din te miri ce cotlon al memoriei. i. Minda îi fu recunosc tor c exist . de ce atâta masculinitate în minutele ei de ur . structurate. dar i teribil! Dac for a asta a ei se întoarce împotriva lui?. Se întoarse la ea. i apoi.) De ce? Dar ce importa asta? Ceea ce îi lega nu era oare mai sigur decât o idul . pe care o alta... eap n . ce exerci iu fantastic. ascuns .. în cele mai variate clipe i dispozi ii. a timpului ei liber. n-o g si. ea nu f cea parte dintre sinucidari. care . Sau împotriva ei îns i?! El d du din umeri. nu tia ce s fac . Chiar dac ar fi lucrat.i aprinse o igar . nu-i a a. din tristul Ätras pe sfoar " cotidian.. îi era ei str in. dintr-o decen a gândului... i acest timp când o c uta. era una din acele femei < care se poart corect. apoi.. nu. o priv ea uimit i însp imântat. i a memoriei sale eterne! Pentru c o femeie ca Ludmila poate provoca astfel de suplicii psihice. de stridente. al lor. care i se revela doar lui. de unde putea vedea intrarea. siguran a aceea a lui c . evident.. cum Ludmila nu ap rea în holul deja aglomerat. de a te vida de cel. logodna asta a lor nu era un miracol? O c s nicie nu aspira oare.. ar fi lucrat prost. involuntar. oare.. se va face i asta. Bine-bine. s lucreze la cursul s u.î i ceru abrupt scuze. într-un stâlp de o el!. Sau chiar dac se gânde te. la orice or .. încet-încet.

injuriind sau trivializând totul în jur, le ignor . ^__j,.Ridic ochii întâmpl tor i, spre surpriza sa, v zu geamurile lumi nate, deschise. De cât vreme? Trecu peste primul impuls de a s ri din ma in . R mase s - i termine igara, eventual s - i aprind înc una pe i care so fumeze, calm, relaxat, pân la jum tate.fUra gesturile pripite, spiritul panicat, i st pânirea de sine, uria , de care d dea dovad de H atâ ia ani, în atâtea mii de împrejur ri, mari i mici, era una din sursele autorit ii sale incontestabile. Cu atât mai mult cu cât era o st pânire de sine veritabil , ea se exersa i exercita în solitudine, f r martori, f r 166 spectatori, Äcu toate proiectoarele stinse". Ha, asta era o mic diferen între el i ea. La ea se sim ea asta, intuise i Medoia, care o v zuse doar un ceas, dou ; la ea era cel pu in un reflector aprins, unul" nu prea puternic, cu un voltaj nu prea mare, dar în permanen ... o Äpin ", cum spun cinea tii, pentru a colora, a îndulci, pentru a pune mai bine în valoare un farmec real. A, bineîn eles, real, nu se truca nimic, nu se tri a, nu -nu, chiar gândul la a a ceva ar fi putut fi deplasat... în definitiv! i el î i mi c din nou umerii, era femeie, nu? O femeie sut la sut , milion la sut ! Femeia lui! î i aprinse o nou igar (din nou cele zece secunde de vid psihic perfect, o performan a sa, pân s rea bricheta), o fuma pân la jum tate, f r grab , de parc ar mai fi avut de a teptat o or , apoi o turti în scrumier , împinse recipientul de metal îngropându-l în bord, scutur cele câteva fire de tutun de pe tapi erie i de pe veston, ie i, încuie portiera i travers strada. Era târziu, trecuse de unsprezece. Urc încet sc rile (ignorând liftul, cu atât mai mult cu cât se afla jos, la parter, la îndemân ), c ut cheia de Yale de la apartamentul ei în buzunar, cu vârful degetelor, i, ciudat, în clipa când o g si, când degetele o recunoscur , sângele începu s se agite. î i sim i artera temporal zvâcnind încet, o u oar vaso -dilata ie, undeva, pe gât, ap ruse probabil o abia vizibil ro ea , chipul i se f cuse mai alb, o paloare pe care în semiobscuritatea sc rii cine s -o descopere? Doar el, el, care privea dinl untru, din corpul s u în afar . Capitolul VI Unde fusese?! i Ludmila r mase pe gânduri, de parc ar fi încercat s - i aduc aminte pe unde umblase. Minda f cu un gest scurt, cu mâna; I nu-l interesa prea mult r spunsul ei. Era fericit din clipa când o v zu, începu s se bucure c o a teptase, c o c utase ore întregi, c nu f cuse nimic, c pierduse vremea ca o umanizare a timpului s u atât de programat, de ra ionalizat. ^ ² Am sunat la tine de câteva ori, spuse ea. Se a ezase pe un scaun lâng fereastr i - i aprinse o igar . Vrei o cafea? îl întreb . ² Nu. A bea ceva. ² Ia- i. Eu nu beau nimic. Vreau s m culc într-o jum tate de or . Am o cefalee idioat de vreo dou ore. ² De când te caut eu!... râse el, i ea îl privi mirat . Probabil c se gândea la altceva. Minda î i f cu un ÄMartini" sec (el o aproviziona i pe Ludmila cu b uturile lor preferate, a c ror ob inere, de cele mai multe ori, nu era o treab prea simpl ) i se r sturn într -un fotoliu, cu o igar în mân . Apoi, în mijlocul unei conversa ii ce lâncezea, el arunc ² f r nici o r\d preg tire, f r s-o avertizeze în nici un fel, departe de ea ² dorin a lui ca ei doi s se însoare, cât de curând, s fixeze data c s toriei i, a teptând reac ia ei, sau irul ei de reac ii, se preg tea s puncteze clou-uh nunta religioas . Asta va fi într-adev r... Ludmila la început p ru c nu auzise bine. El o privi, a teptând m car o reac ie facial , apoi repet , cu un început de nervozitate, dar i de bucurie crescut ² propriile sale fraze i cuvinte, auzindu-le, începur s -l entuziasmeze u or ² dar ea îl întrerupse la jum tate, stinse igara, se ridic i, f cându- i ceva de lucru, îi spuse, neprivindu-l: ² E prea târziu acum s discut m asta... sunt obosit , crede-m . S l s m pe alt dat . ² Pe alt dat ? râse el, privind-o, nevenindu-i s cread . Eu î i cer mâna i... ² Ia te uit ce formalist ai devenit!... zâmbi ea, trecând în buc t rie. Acolo se auzi robinetul, apoi ea reveni i spuse, începând s - i preg teasc patul: Tocmai pentru c e un lucru care... care m bucur prea mult... care trebuie s m bucure i... tocmai de asta, te rog s m mena jezi i... haide, du-te, vorbim mâine. ² De ce s m duc... a vrea s dorm aici, n -am nici un chef acum s m urc din nou în ma in i... ² Foarte bine! f cu ea cu aceea i absen în voce. Pijamaua ta nu-i curat , am s - i dau o c ma de noapte. ² Ai a a ceva? întreb el, amuzat. ² Bineîn eles, i-am f cut una, ce-ai uitat? Nu mi-ai povestit c dormeai, când erai mic, în c m i de noapte lungi, cu arnici, cu mâneci largi, în motive na ionale?... Uite -o, i-am mai ar tat-o! ² E adev rat! spuse Minda, ridicându-se i luând în mân c ma a de noapte r neasc , exprimându- i uimirea sa, cât de bine seam n cu c m ile copil riei sale. ² Dar, bine... râse ea, ai mai v zut -o cel pu in o dat i ai f cut exact acelea i remarci: cât de bine seam n cu c m ile în care dormeai când erai copil i de unde am tiut eu etc, etc. ² Da?! f cu el, cu c ma a înc în mân . Apoi o l s , se rea ez , î i reaprinse o igar , pe care, dup primul fum, o privi cu oarecare uimire, apuc paharul, dar nu b u, turti igara i începu s - i priveasc vârfurile pantofilor, fluierând încet. Ludmila era în baie; începuse demachiajul, sp latul si toate celelalte, care ei îi luau în fiecare sear mai mult de o

168 169 jum tate de or . Minda se ridic , se asigur c telefonul e în priz i p lec , f r s mai spun o vorb . Cum ajunse acas , ridic receptorul i form num rul ei. Apelul se f cea în gol. Se a ez la mas i lucr pân la trei diminea a. A doua zi o c ut la policlinic . Cum dormise? Bine, de i durerea de cap o trezise dup vreo dou ore i diminea a ced abia, la al nu tiu câtelea antinevralgic. Minda îi propuse s vin s-o ia, la dou , cu ma ina i s m nânce undeva, împreun . Ea refuz , avea câteva curse de f cut, o prob la pantofar, ora ei de masaj, s pl teasc chiria etc. ÄChiria am s i-o pl tesc eu!" se oferi doctorul, i ea îi mul umi, o scutea de un drum, dar, oricum, mai r mâneau destule de f cut. i dup aceea? A, nu-i spusese? Melina (asta era o coleg a ei) luase ni te bilete la ÄAro", la un film american, f cut d e Arthur Penn, Ä tii, la, cu Bonny and Clyde, la opt i jum tate"... ÄDa...?!" f cu el i promise c va fi i el acolo, la i dou zeci, le va a tepta în fa i, dup aceea, le invit pe amândou la ÄCapsa". ÄGrozav!" f cu ea, dar de unde va lua bilete? El râse i spuse c avea peste tot pacien i, chiar i la Difuzarea filmelor... Ea îl mai întreb apoi unele lucruri, m run i uri casnice, femeia lui, Ana-neni trebuise s se interneze pentru o spondiloz recalcitrant i erau o gr mad de mici plictiseli cu rufele date la sp lat, cu cineva care venea dou ore pe zi, aceea i femeie care treb luia i la ea, de dou ori pe s pt mân etc, etc. Minda a ez receptorul într-o bun stare de spirit i se dedic apoi zilei de lucru ce îl a tepta, deosebit de înc rcat . Dou ceasuri, vizita, dou ore la special , o comunicare ce trebuia terminat pân duminic etc, etc. în ciuda nop ii nedormite, se sim ea perfect odihnit, ideea muncii îl însufle ea de -ajuns, el însu i se compara adeseori cu un bun cal de povar , dintr-o ras anumit , pe care un drum desfundat i o povar m rit , ore întregi de încordare nu fac decât s m reasc , s înzeceasc for a i rezisten a la efort. Unul din animalele acelea ² spunea el, râzând ² pe care îi sperie i indispune prezen a biciului; c ru a înc rcat cu butoaie sau bu teni, nu. Ä i eu îmi trag bu tenii mei, cu veselie, iar dac drumul urc în pant , zâmbesc, râd, cât m las z bala! i abia dup o zi plin de tras, de c rat, 170 m a ez odihnit în fa a c r ilor mele, a fi elor, a însemn rilor care m a teapt . Atunci abia sunt de neînlocuit, de neconfundat, ceea ce fac eu, atunci, reflexele mele psihice, capacitatea de a m concentra sunt numai ale mele... aici nu m poate imita nimeni. Pe mine, efortul, i mai ales efortul îndelung, m stimuleaz , m odihne te chiar. Eu sunt un greoi! i în iubire sunt la fel: eu intru greoi într -o iubire i ies greoi din ea. Dintr-o prietenie. Totul în mine, la mine se face, se întâmpl sub acest semn, al rezisten ei, al greoiului. U urin a mea iese din greoi, inteligen a mea iese din cazn . Originalitatea mea a ap rut dup zece ani de efort subteran, gre os, neomenesc, când al ii din genera ia mea avuseser timp de trei ori s str luceasc i s se rateze. De aceea mi -a fost întotdeauna sil de orice fel de precocitate! Eu sunt contrariul unui astfel de tip, de individ, care se adapteaz , la dou zeci de ani, perfect acestei lumi, care îi vine ca o m nu , i aceast adaptare atât de u oar , ca un dar, îi confer , apoi, firesc, farmec, inteligen , umor, succese, false succese, fantastice îns , la vârsta la care trebuie s vin succesele, când e ti pe jum tate îngropat în adolescen i în semilegendele ei, când lumea se deschide cu un efort doar pe jum tate i atâtea lucruri care, pentru al ii, sunt de ne atins, tu le iei, le rupi cu u urin , cu elegan ! Da, atunci mai supravie uie te acea elegan cvasi-feminin , acel farmec care te face, brusc, iubit, c utat, imitat, invidiat, oho, ce invidiat! i eu am invidiat, odat , pe unul din ace tia, un ins doar cu patru ani mai mare ca mine, care, din anul cinci, avea pus la punct o lucrare despre Influen a secre iei hipofizare asupra cre terii osoase, sau a a ceva, pe care nici n-a citit-o bine la cercul tiin ific al facult ii c a i ap rut în vreo cinci reviste str ine, împreun cu un interviu al lui, unde tinerelul ar ta c e la curent cu ultimele reviste nem e ti i engleze ti, apoi au urmat toate celelalte: un post la o catedr , complexele profesorilor, admira ia religioas a trei genera ii dup el etc. Ast zi? A disp rut. E la aceea i catedr , lector de zece ani, de la acea lucrare n -a mai publicat nimic esen ial (s-a pasti at, s-a plagiat, bineîn eles, cât a putut, dar ceva nou n-a mai fost în stare s spun ), lucreaz i pe undeva, la o policlinic special , de uz intern, pentru tabi de mâna a doua, cu care s-a i împrietenit, e invitat din când 171 în când pe la o vân toare, i-a adus un cumnat, medic de ar , la un spital jude ean, e înc plin de farmec, tie o gr mad de bancuri, politice mai ales, pe care le spune irezistibil etc. etc. O paia , inteligent , citit ² are totdeauna la îndemân vreo cinci titluri i vreo trei-patru nume, asociate cu laboratoarele la mod , pentru c exist i aici o mod ² universit i la mod , metode terapeutice la mod ² împu c oricând o viz în Occident, unde casc gura la vitrine sau vede oameni de-a doua mân . O paia ! i cât l-am admirat atunci, cum îl invidiam, gloria lui \ i-a venit la timp, a îmbr cat-o ca pe o m nu moale, de piele parfumat , un licean genial, un mimetic, un seduc tor, un cuceritor. Când îl v d acum, uneori, m amuz o jum tate de or , o or uneori, m despart de el bine dispus, îmi spun: «Ia uite, domnule, insul mai are resurse, l -am judecat pripit, mai tii...» i las unele din frazele sale cancaniere s -mi reverbereze în memorie! Peste o jum tate de zi l-am uitat complet îns , iar dup dou -trei zile aflu c a difuzat urbi et orbi întâlnirea noastr i mi -a atribuit ni te lucruri de care i se face grea i celui care mi le comunic , nu numai mie. îmi pune în gur o calomnie la adresa rectorului i, de cele

mai multe ori, nu direct, prin no iuni, ci mai mult las s se în eleag prin semne din ochi, din gur , zâmbete pe jum tate, toate astea la care e mare me ter, c a fi un fel de reac ion ar politic, c resping sistemul nostru de asisten medical i social , c ruia îi g sesc grave cusururi, c m revolt împotriva interdic iei medicilor de a profesa privat, c m-am l udat c dac mi s-ar permite s deschid cabinet, chiar numai dou jum t i de or pe s pt mân , mi-a cl di o vil i mi-a cump ra dou ma ini, c reflectez la o propunere a universit ii din Geneva sau din Lyon, amestecând bineîn eles lucruri reale, pe care i le spusesem, cu altele, inventate sau f când, ceea ce e i mai abil, un fel de «montaj» din lucruri strict adev rate, nemin ind nimic, o iot , cu atâta art îns , cu atâtea clipiri din ochi, zâmbete fine, cu subîn elesuri, schime faciale, umor, farmec, inteligen , încât cel de care se desparte duce cu el, pe jum tate aiurit, un denun politico-profesional de toat arta. Da, asta e, câte un copil din sta minune ajunge pân la urm un biet delator, de fin clas , perfect voluntar, neretribuit, un cinic de mâna a doua, care se 172 hr ne te pe ascuns, ca un gândac, din lichelismul s u pe care i-l admir la nesfâr it! Are i un nume de sta latinizat, de origine neslav , îl cheam Catul, dou silabe perfect neplebeice, care amintesc imediat de -un ilustru scriitor antic, de i taic -s u a fost func ionar la vam sau la po t , am uitat, nu mai in minte! în ultima vreme, nemaiputând s - i valorifice la nesfâr it lucrarea aia de treizeci de pagini din facultate, în a nu tiu câta variant , s-a apucat acum s fac carier politic : a ajuns pre edintele sindicatului sanitar din ora , a fost chiar într-o delega ie în Finlanda i Iugoslavia i d de în eles, la toat lumea, prin începuturi de fraze abil întrerupte, c tie o gr mad de lucruri care, în curând, vor schimba politica unei jum t i de continent; a început s se priceap l a politic ² a uitat, s racu, c a debutat ca cercet tor în biochimie ² i las s scape câte un nume, un titlu, cum ar fi Memoriile lui Churchill, Tro ki sau Chestov, s-a ini iat în cancanuri politice mondiale, î i vorbe te cu multe am nunte despre pactul Stalin-Ribbentrop sau despre culisele asasin rii lui Che-Guevara etc, etc. O paia !... Altfel, gra ios i, dac îl întâlne ti o dat în gar , din întâmplare, când tocmai ai pierdut trenul, te poate amuza o jum tate de or ! Trei sferturi de or ! Poate deveni i util: are o colec ie impresionant de serie-noire²uri pe care le împrumut cu pl cere, cu real pl cere, convins c te scoate dintr-o mare încurc tur ! i-a a i este..." ... Minda nu reu i s ajung la film, în ultima clip fu chemat într -un consult, la un caz grav, dar le a tept la ie ire i le invit , a a cum fusese vorba, la ÄCapsa" unde cei doi mergeau cel pu in o dat pe lun pentru al ul Äbonne-femme" sau medalionul de c prioar al casei. De data aceasta erau în trei, împreun cu Melina Ionescu, coleg cu Ludmila la Clinica universitar stomatologica, o femeie m runt , cu o fa foarte vie, cu un fel de inteligen ascu it , r ut cioas , divor at de curând. Era prietena-confident a Ludmilei, pe care aceasta din urm o Äar ta" destul de rar ² Minda o întâlnise doar în vreo dou rânduri i de fiecare dat venise nechemat, din proprie ini iativ . Cele dou femei care sem nau atât de pu in, dar care cimentaser o prietenie de peste cinci ani, se vedeau s pt mânal, dou -trei ore, când se retr geau undeva, într-un interior, beau 173 cafea i discutau ca doi b rba i tot ce le privea pe amândou , un fel de prietenie-alian contra tuturor, în care se analiza totul cu o r ceal aproape politic . Toat seara, Minda încerc s Äse apropie", s-o câ tige pe Melina Äca aliat" în favoarea sa ² cum o spunea, pe jum tate în glum ² o rug pe Ludmila s -idea voie s-o invite la el, cu ea împreun , s asiste la una din Ä edin ele lor de magie neagr ", s ias undeva, cu ma ina, în trei, împreuna cu Bob, b ie elul de opt ani al Melinei etc. Cele dou femei r spunser cu amabilitate asiduit ilor sale, luând totul în glum , de i Minda nu glumea. La sfâr itul serii, Minda nu era avansat cu un milimetru în gra iile Melinei i, spre uimirea sa, observ c rezisten a principal venea din partea Ludmilei, care- i ap ra cu o tenacitate pueril mica ei citadel , senza ia ei de a putea fugi undeva, acolo unde el nu putea s -o urm reasc , sau... în sfâr it, prostii! Minda ridic amuzat din umeri i, cum tocmai în clipa aceea intr în restaurant un grup condus p\de dr. Velici i so ia sa, se constitui pe loc o vesel mas comun . Velici era împreun cu doi colegi clujeni, ambii efi de catedr (Velici nu ie ea niciodat într-o companie oarecare, dar inteligen a i priceperea sa profesional te f ceau s -i ier i spiritul uneori evident utilitarist), un chirurg i un epidemiolog, i seara se lungi peste m sur . într-un aparteu, Velici îl anun c Ro ea vrea s -l vad , i dup ce Minda f cu unele rezerve, pe care Velici le anihila glumind i sco ând un fel de m runte ipete ce la el erau un semn c se amuz colosal, stabilir o întâlnire pentru s pt mâna viitoare. în noaptea aceea, Minda dormi la ea. (O chem la el, dup ce o duser acas pe Melina, ce se ame ise pu in, dar ea refuz .) Noaptea aceea sem na îns cu celelalte nop i ale lor, ea fu din nou a lui pân la ultimul fir de p r din coama ei întunecat-ro cat , noaptea se dilat din nou, se adânci, prinse muchii, vârfuri, ei devenir din nou singuri, singuri-pere-che, vii i treji în somnul celorlal i, rotindu-se în patul acela al lor, c zând, ag ându-se de peretele nev zut, ironic, lovindu-se de mobile care nu existau, împingând cu piciorul covorul care alunec nu într-o parte, ci în sus, i-apoi în jos, pe-un fel de du umea în valuri mare, pe care inimile lor se rostogoleau abia ag ate de carne, o Ämontagne-russe"cu lumini 174 ro ii i verzi- ip toare, orange i albastru-pal în jurul lor, dar ce era asta: în jurul lor? Cum, în jurul lor?... i cele dou vagonete înl n uite, cele patru bra e i patru sau opt sau aizeci i patru de glezne i mii de degete, o roat sub ire cu gâturi în loc de spi e ² ce spi e! ² i tendoanele întinse, încât cineva, un deget distrat i mistic, ar fi

putut, din întâmplare, din pur întâmplare, scoate un sunet, nu import care, dac le-ar fi atins tendoanele acelea sub iate i b tând ritmic ca ni tere artere, iar arterele lor... oho, arterele lor cu adev rat b teau, dar nu în corpul lor p r sit pe jum tate, ci în aer, sângele alerga în aer, în aeru l acela întunecat, i nu înscriind ovale i curbe ov itoare, uneori drepte chiar, care se stingeau ca focurile de artificii ² scântei de sânge, ce lucru perisabil! ² cel mai adesea arcuri m runte de triumf, o curbur orgolioas , candid , pueril pân la geam t... rigide erau articula iile lor, sutele, care fuseser , în epe nite, o artroz generalizat trecea ca un val prin membrele lor, nimic nu se declina, nimic nu se mai flexa, rigiditatea inimii lor li se scurgea în membre. Din când în când se priveau, cu un hohot de râs care nu se auzea, el îi d dea un pahar plin cu o b utur oarecare, un pahar din care beau împreun , cu lichidul scurgându-li-se pe b rbie, pe gâtul indiferent, pe jum tate de gips, ceva dulce-animalic se r zvr tea în ei, ceva din nou i iar i i gara i f r istorie, ceva înc p ânat i fix, ceva monstruos, a a cum sunt îngerii, el întindea mâna, aproape cu timiditate, desigur cu timiditate, i b atingea pe gât i îi asculta prin bra tres rirea înceat a c rnii, a a cum bunicii no tri pr indeau un post, înecat undeva în cosmos, în c tile lor misterioase, în aparatele lor Äcu galena", i el întindea i î i retr gea bra ul i contactul se t ia, miraculos, de necrezut, i beau din nou, aruncând cu senzualitate lichidul în trupurile lor disp rute, i vinul sau ce pastele m sii se g sea acolo în pahar se afunda în afluen i pripi i pe pieptul s u, în p rul inelat i m t sos, pierzându -se apoi, alcoolul acela, ca o ap ce se afund într-un nisip avid, curgând încet, muzical, pe gâtul ei intermin abil, pe um rul ei care pulsa... El se apleca apoi, mereu cu timiditate, el, deja obosit de dragoste, i îi s ruta genunchiul, pulpa lung a piciorului, i o clip , printr-un efect simplu, el îi v zu picioarele ei interminabile, dup care ar fi recunoscut-o dintr-un bilion

L
175 de femei cu glug , picioarele ei care duceau o via a lor, care aveau un orgoliu al lor, o mare a lor prin care înotau i o forfecau, întâmpinând rezisten e abia sim ite, care le rotunjeau dumnezeie te mi carea lor hipnotic , sigur de sine, înalt- i-melodios-imbecil , coborî din nou, cu buzele pe gamba ei, apoi înv luind-o, ajunser avide la genunchi, sub rotul , în golul acela str b tut de vene, f r nume în limba român refugiul tuturor spiridu ilor pubert ii ei, înc prizonieri, pe care buzele sale calme, sigure, îi eliberau pe rând, devastând cu o ur în eleapt virginitatea acelui loc, apoi urcar din nou, încet, tiranic, pe un drum care se lungea ca o gum , i îi întâlnir Ägura ei întunecat ", cealalt gur a ei, capul ei f r ochi i f r frunte, ca un capitel spiritualizat al unor coloane atât de sub iri i de vii, pe care le unea, animalul acela atât de diafan, ve nic necunoscut, ce tr ia acolo, Äfemeia aceea", f cut din cele dou picioare i un craniu negru-blond, ce le unea, un sex-creier ce gândea i domnea, acolo, pân la centur . Erau, evident, dou femei suprapuse, un cap, un craniu negru-m t sos, care Ägândea" peste trupul acelor dou picioare lungi, peste cei doi genunchi, peste cele dou glezne ²unde erau sânii acelei femei i bra ele ei? ² iar deasupra era Äcealalt " femeie, cea care se ar ta, cea vizibil , care umbla sau plutea sau se mi ca deasupra Äceleilalte", a a cum umbl clownii pe picioroange, sau, mai bine, cum apar, peste rumegu ul unui manej de circ sau pe str zile vreunui or el, anun ând spectacolul Änemaiîntâlnit" din acea sear , o form vesel-hibrid , un lung halat sau Äpielea" din stamb ip tor colorat a vreunui leu, giraf , m gar, cal troian, în care se mi c doi in i suprapu i, unul Ämembru inferior", cel lalt Ämembru superior" al acelei forme hibride, centaurine, al acelui Chiron atât de infantil -proteic, de plastic, al acelui animal uria cu pielea din m tase aurie-fâlfâitoare sau din pânz ieftin , cu o coad ce se mi c , cu picioarele din fa sau labele din fa ce bat aerul, cu întreg corpul acela atât de dezarticulat i de nostim, cu capul enorm, cu mi c rile într -o panic vesel . Dou femei suprapuse, un fel de monstru pe malul m rii, cu capul sfâ iind norii, cu sânii | /"N proiecta i pe azurul dep rtat, cu bra ele sub iri i lungi în care se încurc i se sfâ ie pânze de cor bii, un co mar surâz tor salvadordaliesc, o

I
femeie-apocalips, necesar , etern , atât de straniu-domestic ... De undeva, de Äsus", dou bra e ale nu tiu cui îl împingeau, îl tr geau, îl respingeau cu un fel de scâncet al mâinilor, el îns , buzele sale res -pectuos-avide i înc p ânate, obrajii s i se lipeau de acel Äcraniu m t sos", de buzele enorme ² un cap atât de sferic ce râdea cu o gur dispropor ionat , ca o masc a nu tiu c rui zeu primitiv ² i înjur pluteau, enorme, pulpele albe, ca dou pete electrice, într-o mi care acvatic , oarb , fascinat . Sânii ei începur s vorbeasc , distinct, coerent, i atunci când el îi prinse i îi s rut cu brutalitate, Äei" se sufocar literalmente, frazele Älor" se sparser ca ni te litere decupate ce se amestec pe o foaie de hârtie alb , ca un înecat ce se duce la fund în apa unui bazin pardosit cu

repede. incon ti 178 o ent poate. aproape jignitoare prin laconismul lor. totul r mânea curat i pur. mecanic . cu haloul lor material. spre cas . cu o epuizare aproape religioas . respirau lini tit. când el o c ut la spital. lin . Minda avea cursuri dup -amiaz . tres ri vocea ei de dincolo. înc o dat frate i sor .. iar a doua zi sau a treia zi diminea . îi d du câteva recomand ri în leg tur cu ni te treburi m - . Nu avusese timp. fruntea. era un accelerat de Cluj ce plecase cu câteva minute înainte de ora nou . ca unul din aceia care sap gropi. tat l ei era bolnav. ei nu erau în stare s fac nimic decât ce era curat. carnea asta luat cu chirie. ceva sim it. curat .. ca o musc : ÄVorbi i?" Era cumva nevoie de el..A doua zi ei nu se v zur . trase ruleta i deschise geamul.. el se ridic i umplu din nou paharul . în dup amiezile acelea pr fuite sau ploioase când ea încerca s -l ocoleasc ca pe un stâlp.. într-un partizanat al c rnii lor. un curent 177 nehot rât de aer rece se strecur peste mobile. cu o deta are total . cu trupurile frumoase. pentru concediu. la un etaj superior. într-o dragoste de o noapte. tr it. fa în fa . o c dere înceat . de ei. altfel s-ar fi f râmi at ca ni te foi uscate de tutun. ca i coarnele unui melc somnoros.El o ridic . dificile.?) Ce se întâmplase? Era ceva grav. se iubeau i acum. r spunse ov itor vocea ei. sâcâitor. dac . înc a lor. un zâmbet pe care nu-l v zu nimeni. dar ce se întâmpl ? irupse el din nou. diminea a era undeva. el g si un bilet cu câteva rânduri.. spre stupoarea lui. Minda d du telefon la informa ii Gara de Nord.. când trupurile lor se priveau cu polite e.. epuiza i. f r s ridice privirea. atunci. o înaintare într -un relief pip ibil cu antenele nev zute cei cresc subit. pe sâni i pe gât. în sfâr it. un pom sau cine tie ce imbecil ce i se postase în fa . dar el i -l ap s pe gur . c ea î i luase în prip câteva zile de con cediu f r plat i plecase la p rin i. nehot rât . ast -sear . Acas . Deci. în care-l anun a c pleac acas pentru câteva zile.. . concrete ivagi totodat . trupurile lor. nu e nimeni bolnav. de iubirea lor. într -un fel bolnav. ca o scândur ! ² cu sudoarea care îi înghe a pe coapse. v zând c ea întârzie s . el aprinse veieuza. cu totul altceva. ca o rug ciune care se spune dimi nea a. calcul ora la care ea ar fi putut ajunge acas .. (Ca i în clipele când el o a tepta în mersul ei absent. din gar f cuse num rul de la clinic . de parc limba ar fi fost înc umflat de un anestezic care se scurgea încet. o orbec ire odihnitoare.. nefiresc de lung . nevenindu-i s cread . când voi putea s te informez mai exact. trupurile verticale se priveau lini tite. din nou ov itor. tergându -se pe buze cu palma. f cu ea. a câta elec ie? Din nou în acela i Äpartid" . îi acoperi umerii cu un cearceaf i ea zâmbi în întuneric. el îi întinse paharul. el se ridic . ov itor.. sau fra i sau surori.. cu exact atâta puritate si neru inare cât încape într-un om. f r s . acolo. s tui. povestea x lui cardiac . stins. ea arunc într-o parte perna i sta întins acum. de el?. lâng telefon. dreapt ca o scândur ² oho. se privir . e. pe sfert acoperi i de cearceaf. în aceea i sear . i f cu comanda ce dur îns neobi nuit de mult. i se spuse.. S aranjeze? Ce s aranjeze. semilucid . o chemaser p rin ii i îl va suna la telefon. probabil c se i afla în tren la acea or . repede: ÄTe voi suna peste câteva ore. apoi glasul telefonistei care întreba mereu. i s prind trenul. de ce nu -l anun ase înainte de a pleca. deci. dar. necesar.. i ei se recuno teau. era ceva de aranjat? f cu el i din nou urm o pauz nefireasc dincolo. pe jum tate. era bolnav cineva? Da. ea ridic un um r i capul i b u. tat l ei.. antice. atât de bine. aprinser o igar .. primise o telegram sau un telefon de acas i plecase în tromb . Dar bine. dar era ve nic ocupat i. bra ele. sau plantele mici diferen ele de lumin . i deodat ‡ /încordat. la ea. unul cu cel lalt.i închipuie m car o clip lung c ar putea fi el. într -o suflare. abia putuse s telefoneze la policlinic . se i internase deja. b u i începu s o tearg încet cu un prosop.. binef c tor. ea era capabil s aranjeze orice. un simplu mers lent. de în el tor de bine lipit de oase. o particul ce urc în zigzaguri vagi într -un lichid incolor. i se spuse.i încheie fraza.. din nou complici. Ce. într -un incest diafan.. carnea asta ce n u trebuia frecat prea tare între degete. Da. o odihn joas . E bolnav? Ce are? Da. calm .. inferioar . Nu -nu. Sau altceva.. pe jos." apoi. o fug a ei lateral . senza iile amorfe.. .. la Sebe . ce are. i atunci.. o mi care haotic . continu tot el calm. r spunse ea. din nou. o noapte care se repercuta în viitorul sentimentului lor ca într -un ir de oglinzi paralele.. umerii. apoi. Nu. un pas pus înaintea celuilalt. cum se poate s .. contemplându-se. o pauz cu ni te voci str ine pe fir... veni leg tura i îi auzi vocea uimit o clip . exact în clipa când ea ar fi dorit acest lucru i. erau satisf cu i unul de altul. printre ei. înc frumoase. melodios. La Sebe ? întreb el. Nu-nu.pl ci de faian azurie. Cu ce tren? Nu se tia cu precizie cu ce tren. cu un fâsâit aproape sesizabil.. de el însu i.. chiar i în clipele acestea. dac nu mâine sear cel târziu. într-o iubire. infinit curat i uman . o dat ajuns .. Ce-i cu tat l ei? insist el. cu sângele care c dea dulce în corp. edin de catedr . oblic ... i-l apropie de buze i ea îl refuz . pentru c era incapabil s se mi te. ce se întâmpl . Era adev rat. de parc nu l -ar fi recunoscut. binef c toare... un preinfarct?. irupse el deja enervat. gurile lor î i reg sir sunetele la început greoi.. de la p oliclinic . apoi.. a a cum simte frunza pic tura de ap ce se rostogole te pe fa a ei br zdat de canalicule. de-o-nopiteîepetat la nesfâr it. ei se Äalegeau" din nou. i chiar i în timpul acesta.. într-o nou pauz a ei. ca pe o mas de opera ie. Minda nu avu r bdare s fie chemat. cu un geam t r sf at.. de ei în i i. Bine-bine. de care pân i ea îns i fu incon tient . Se iubir din nou.

Minda nu era mai avansat în ceea ce-l privea pe viitorul s u socru. vorbi în dou rânduri la telefon (o dat cu Ceea. s citeasc . doar vocea aceea de femeie era hot rât . domnul Ogrin. apoi. nu se tie unde (ei locuiau într-o cas mare. i în clipa aceea i se desprinser din memoria Äaceea" i câteva cli ee. fugi la tren i se instala în compartimentul de I clasa întâi. mai ales la acea or ² acele câteva cuvinte. i un vecin. veche. urc în acceleratul de unsprezece i aispre l zece spre Cluj.. prevenitoare i hot rât : ÄSene tei gubin. simplu. F r s tie când. iar o femeie. cu dou zile în . Când se uit la ceas. de parc cineva i -ar fi putut auzi. ea îns i.. a teptând s se întoarc cele dou femei. ca un montaj de duble dintr-un film în lucru. întredeschise u a ce da spre interiorul apartamentului. r mase doar senza ia lui. un cap ciufulit de fat . j Când. cu fulgarinul pe umeri i valijoara la picioare. în care se mai g sea o pereche i o b trân . fumând cu fa a în sus. iar în fa a lui. Fiind incapabil s lucreze ca lumea.runt-casnice... dup noaptea petrecut pe tren. optit inutil. în fa a unor atât de semnificative simptome de respira ie astmatic cu expira ia prelungit . trecea un grup de rani. un fel de tind r neasc în care el st tea pe un scaun. Fluier u or. în dou rânduri. deschise geamul i se întinse pe o canapea îngust ce se afla în biroul s u. i închise. cu o valiz de mân .). fraza aceea r sun în continuare i ea readuse i imaginea. Ludmila i maic -sa plecaser deja. la câteva minute de catedral ). de fereastr . o scen stupid . acas la Äsocrii" s i nu g si pe nimeni. El st tea pe un sc unel. profesoar de desen).. eventual s se întind pe o canapea. iar el. telefona la gar . care-l anun c una din feti e f cuse febr i el îi d du câteva sumare indica ii). aplecându-se prin fa a lui. reticen i prin fa a lui. în fa a unei femei grase i emo ionate (doamna Alhu. cineva. doamna Albu. fraza îns pulsa clar. I îns foarte fireasc . una dup alta. un diagnostic diferen ial. parc i fuma. încet. obiele. cli eul se înce o a. brahir!" A : De i ajunse la Sebe cu pvi in dup apte diminea a. fuma nu tiu câte ig ri. cu ore de I a teptare. alergând în buc t rie. dup o fraz afectuoas . prost luminat. de parc totul se întâmplase în spa iul unui singur minut. gr bit . în halatul s u de lucru. îl inform pe Minda ce se întâmplase. Un somn scurt. brahir!". ca pe un lag r. perfect inutile. apoi puse încet telefonul în furc i se apropie fluierând. auzindu se r spunzându-i cu Äda"-uri i Änu"-uri. cum nu mai avusese din copil rie. rani îmbr ca i cu lucruri groase. i. Tat l Ludmilei. de m tase vi inie. El r mase cu telefonul în mân . în fa a unui dulap enorm. erau cuno tin e vechi i. St tea în picioare. mai bine zis o voce de femeie îi îmbia s intre i spunea mereu. încât aceea i secven se relu de câteva ori. evident. începând s devie sâcâitoare. visul însu i era atât de nesigur de propria sa consisten . Ludmila nu mai sunase. arestarea avocatului pensionar. I foarte bine îmbr cat . Profesoara. aprinse o veieuz . adormi i se trezi atât de spontan. evident. aducând telefonul lâng el. la prima proiec ie. care intrau. admirativ. s Ädepun " s se spele. pe strada Petofi. dup un sfert de or . f r nici o epic . într-o limb necunoscut : ÄSene tei gubin. în mâini cu cu me. Äte s rut" etc. fusese arestat. din ochi. cu pieptul ei impozant ce se ridica i cobora cu impetuozitate (Minda trebui s fac eforturi ca s reziste seduc iei de a -i face rapid. în loc s fac o nou comand telefonic . timbrul lui. fulger tor. prin fa a lui. care îl îmbia sâcâitor s ia loc. cineva din curte. sumane. ad ug . într-o anticamer mare. cum ar fi spus Lauren iu: ÄSene tei gubin. L 179 încerc s lucreze în acea sear . observ uimit c se scurseser aproape trei sferturi de or . printr -o logic complicat . brahir!" i când el se ridic dintr -un salt de pe canapea ² i se întâmpla extrem de rar s adoarm în timpul zilei. Äa tept". cel pu in în curtea aceea. cu vocea ei atât de dramatic gâtuit . i ei treceau îmbulzindu-se u or.. se scuz în dou rânduri. el repeta mental.

oarecum. puternice. pân când fostul magistrat accept c îi f cuse o vizit . Undeva. o poz perpetu de care el se îndr gostise ² mama ei.. ie i brusc din strâmta pr v lie. . refuz chiar i o cafea ² lucru ce o uimi 180 181 evident pe buna femeie ² î i l s doar valijoara i fulgarinul în custodia ei i plec . fericit. se interes de unde de inea Minda adresa sa i încerc s se eschiveze de la orice fel de r spuns. Cei doi trecur pe un culoar îngust i. atât de calculat în gesturi de parc poza mereu. în parte asfaltate. seara îns nu se întorsese. friguros iarna. apoi încerc s . dar. el refuz s a tepte la doamna Albu. cu destul abilitate. i se terseser precis din memorie.. fumat cu secret l comie. prin cincizeci i ceva. înso it de cele dou femei. de data aceasta în Äapartamentul" lui Juri a. i când o reg sir . lateral . îl lu doar de mân .. primul drum al doctorului fu la acel Äfost pre edinte de tribunal". într-un col .. venise o cuno tin . este. Fusese oprit pe strad pentru Äcâteva m runte informa ii". în sfâr it. Juri a se însenin . domnul Juri a.. afar . bineîn eles c . de str du e înguste. i e foarte mul umit cu. probabil. pe la unsprezece Änoaptea". i. De diminea . domnule. i el îl privi de câteva ori cu o uimire stins pe vizitator. închis. aprinzând o a doua igar din pachetul celuilalt ² abia acum Minda îi v zu mâinile splendide. de parc nu i -ar mai fi amintit prea bine am nuntele acelei perioade. pe care se afla prins cu o pionez o carte de vizit . la el se urca pe o a doua scar . pe care se afla o superb lamp de por elan. u or exoftalmici. mor i. chel. sunt convins. care le întâlni.i aduc mai bine aminte decât el.. se refugiase probabil tot trecutul acelui ins. în picioare înc ²nu se tie ce anume îl împiedic pe Juri a s se a eze în tot timpul vizitei doctorului ² magistratul.. ajungând la u a din fund.. într-un cartier vechi. Aurul. i în fa a lui ni te canapele din catifea uzat . cu dou sau trei . o simpl eroare. care. declarând c nici nu-l cuno tea personal pe Ogrin. se pare. intrar . care p rea s . cu ochii ei rotunzi. înalta i înc foarte eleganta doamn Ogrin. fumar . i. fusese în deten ie.) Juri a îl asculta vizibil distrat. Lu dmila îl privi f r mirare. o m su inutil . La auzul numelui vizitatorului s u. el e retras de mult vreme din magistratur . în sfâr it. în jur de amiaz . în dosul c reia î i ascundea nesiguran a.. Este evident. începuse s -l caute la spital. el vorbea despre asta cu un fel de nedumerire. izbucni: ÄEu nu cunosc pe nimeni cu numele sta. c se preg tea tocmai s ias dup cump r turi. fostul magistrat îi deschise imediat. cu un fel de polite e. la a c incea sau a asea igar din pachetul doctorului. i explic .. întreb aiurit Minda. e o problem pur economic .. de parc ar fi stat în dosul u ii i i-ar fi a teptat sosirea." Minda începu. f r s scoat o vorb . Se scuz c nu poate face o cafea. calm. împ r it printr-un complicat sistem de perdele în ni e pentru buc t rie. o berjer din pai împletit. în timp ce to i trei erau pe cale s cumpere timbre. într-un debit de tutun. Apoi Minda pronun numele doamnei Albu. domnul Juri a. dar avu norocul s -l g seasc acas . Dup un scurt schimb de amabilit i. f cuse senza ie. avusese i el în familie pe cineva care. o leg tur cu. e pensionar . pe care cel lalt i le ascunse repede ² d dea din cap. apoi încerc s aduc vorba despre 183 altceva. nu avea nici . dar un ceai.. cu satisfac ia aceea de neconfundat a unei situa ii dramatice ce se întâmpl în imediata apropiere i în acela i timp cu teama de a nu fi implicat prea mu lt. se g sea un birou mare... dreptunghiular . dup ce treceai printr -o curte plin de butoaie metalice i cherestea depozitat ).. pe rV. Minda descoperi c avea mâini frumoa se.. respirând cu greutate sub tensiunea momentului. Avea o saco mare în mân ... de unde tia. Juri a î i am ân treburile i îl invit pe Minda s intre. undeva pe strad . dac .. în mâinile acelea. dup aproape o jum tate de or . probabil f cut de el. îi oferi Äceluilalt din ig rile sale. plângea.. i o anun pe doamna Ogrin c so ul ei se afla re inut la mili ia local într -o anchet în leg tur cu Äaurul". i ea i poza. de altfel? A. Dur mai bine de jum tate de or . dânsul fusese. Nu reveni decât târziu. Minda refuz îns . spre geamul uria . d e jos în sus. mândra. masiv. anun ând c va reveni peste dou ore. ce fel de aur? Profesoara Albu îl privi consternat . nu se putu st pâni. vizibil nelini tit. întreg orgoliul vie ii sale trecute. Era m runt. curat. cu precizie.. a c rui adres nu o afl prea u or. Locuia undeva destul de departe de centru.. în clipa când Minda b tu la u (Juri a st tea în fundul cur ii. nev ruit de mult vreme. Da. la câteva secunde. s explic e a doua oar în ce rela ii se afla cu familia Ogrin i. cum u a apartamentului Ogrin era închis . apoi. . p r sind -o pe doamna Albu. o simpl presupunere. mi cându -se m runt i neîncetat în dosul biroului s u uria . ad ug calm Minda. i Juri a.. toate în jurul unui covora uzat. s raca doamna Ogrin era Ätoat alarmat " deja. Juri a "i accept acest lucru. în familia sa nu fusese nimeni închis în Äperioad ". (Minda min ea. i doctorul încerc s afle ce tia cel lalt despre problema Äaurului". cultivate cu zarzavaturi sau locuri de cas de vânzare.. la etajul întâi. dar voia s -i insufle într-un fel încredere celuilalt. întortochiate. Ce tia în problema Äaurului"? Juri a f cu ochii mari.. a a cum ar fi privit norii. Acolo. Nu tia. îns . care p rea foarte îndep rtat .. Juri a izbucni îns din nou. o simpl camer foarte înalt . albe. cu spa ii verzi între case. v zând c nu poate ob ine altceva. d du din umeri M inda.urm . cu ochii mici.. de fapt. mari. se întoarse i se uit pe geamul care d dea în curte. nu-i a a. mai bine zis î i 182 pierdu o parte din polite ea sa exagerat ... fostul director de la tribunal. înfior tor de ters. din simpl . baie ² pentru c se g sea i o van metalic acolo ² debarale etc. dup -amiaz . ca o col ri ² ea.. surâzând.

. ani de zile.. de i el le declarase. o vizitase la o or inacceptabil pe doamna Ogrin. în jurul orei dou sprezece ie i de la mili ie. sec ia economic . printr-un capriciu al întâmpl rii. care acum. altul. domnul Gherman era cel care". Dup aproape dou ore de a teptare.. i îl privi întreb tor pe doctor. s -a vorbit i despre... era zi de târg. A.? Nu. Nu-nu. în compania celor dou femei). nu prea convins. dup r zboi. convins c cel lalt se va lini ti treptat. toate frazele acelea ale fostului magistrat puteau fi foarte bine reale. o moar cu pietre.. privind în t blia biroului s u y uguindu.. ca o încercare de Ätezaurizare". a fost misit de metale pre ioase.. o femeie foarte cultivat .. încercând s ob in o infor ma ie.. stropite cu gaz. fostul director al filialei b ncii ÄAlbina". nu!... p l rierul. Apoi." El vorbea acum lini tit. nu nega. de pânz . care are.. dup ce. era singurul semn de încredere acordat musafirului. în mân . nici nu în elegea bine expresia pe care o folosise domnul doctor.. care îi punea în vibra ie întreg trupul. monedele. E adev rat. evident c . nu era în nici un fel informat.i propria voce. câteva perechi de cercei. care. Normal.. Da-da.. în foarte bune raporturi cu cei câ iva preo i greco-catolici.. uree etc. cu toate acestea. peste forfota molcom a or elului.. deoarece voia s se conving .. nu îl cuno tea personal pe doctorul Negrileanu. în fi a a ceea care o completeaz ei când. foarte primitiv . ad ug nesigur. etc. Coco ei? întreb pe jum tate plictisit Minda. de birou al popula iei. dar acesta accept cTnu îl cuno tea pe Ädomnul Gherman" (pe care urma s -l întâlneasc în aceea i zi. nici numele. nu. în Sebe se fac astfel de tranzac ii de câteva ori pe an. persistent pe partea stâng a obrazului. tot depozitul. pedepsite de lege. înregistrarea analizelor.. Juri a era perfect de acord. mult vreme.. seara la ora ase.. 184 cu satisfac ia omului de legi. cu o diplom de Sixasbourg. de revenire. pentru vânzare. Toate aceste fraze puerile Juri a le spunea r mânând mereu în picioare. în leg tur . dar se putea foarte bine ca.. camioane goale ce goneau ridicând praful de pe marginea oselei. (cuvântul nu era pronun at) existau câteva astfel de valori. în nesiguran .. cu o anume mândrie. evident.. voia s se conving doar dac la acea or târzie domnul Ogrin se afla acas . r spu nse Minda. unul era 185 func ionar la po t . cu spatele la geam. dealtfel. func ionare între dou zeci i treize ci. ca un b ie el prins cu o m runt minciun . care îl conduse o bucat de drum. platforme ce transportau mobile i lemne. Pentru c . evident.. zâmbind. care avea pietrele acelea.... în tratamentul doctorului Negrileanu. lucra în laboratorul spitalului unificat. Destul de bine edificat. îns . Era trecut de z ece. doctorul.... c ru e r ne ti. o doamn nu putea fi l sat singur . sub ni te c r mizi. nu era nimic. spuse m runtul magistrat cu o vie enervare. Ce oameni! f cu Juri a. cu saco a lui mare. în mod legal. un zâmbet m runt. eu urm resc în fiecare duminic slujba religioas la biserica catolic iar în luna mai. evident. în cocina de porci. i. cinci ani a tr it cu pneumotorax. dar e adev rat. trecuser i pe la Nemeth. cu problema Äaurului". ridica câte un sac de o sut de kilograme i îl c ra sus în podul casei. cel care avusese sticl ria. o diminea de toamn senin se risipea peste cl diri. se pare.. nu -i a a. ascuns... Da? Era medic primar? Posibil. câte apte-opt în fiecare an. pe care îi hr nea i îi îngrijea doamna Butnariu. la fel de vechi ca i mobilele din jur. era adev rat c î i insta lase i un cioclodar electric. ti i. el nu avusese onoarea. u or vinovat.zile în urm . Ädomnul doctor cred c tie foarte bine. cu totul întâmpl tor. f cu Minda.. ti i. am nuntele numeroase i puerile perfect adev rate. adic .. care tr da raporturile pe care le avusese cu fostul director de banc ... func ionari i mul i rani peste tot... într-adev r.. Minda se îndrept spre centru.. evident. foarte convins. i o clip de sub înf i area lui ap ru un alt înveli i el fu destins i sigur pe el.i buzele.. i cel lalt îl privi o clip cu gura c scat . care a avut sanatoriul de la. br ri.. Butnariu. un râs m runt.. î i sprijini ambele mâini de t blia biroului. din neaten ie. la un moment dat. o femeie ca doamna Ogrin. în timp ce pe figura sa sclipea o anume inteligen .. pe un alt traiect.. un evreu foarte de treab .. el tia valorile aflate în ora i. foste frumuse i de mâna a . nu-i a a?". au fost bineîn eles confiscate. sunt slujbele speciale ale Manei. Cine mai era închis? întreb .. i. i acest fapt îl încurc pu in pe fostul magistrat. f cu Juri a. ( i Juri a f cu o pauz scurt ) de i doctor de Roma. în ni te cutii de crem de ghete. i începu s explice destul de întortochiat cum ajunsese s o cunoasc pe doamna Ogrin. o clarificare. Minda îl l s s spo rov iasc în pace. nu-l cuno tea pe. doamnei Ogrin. apoi la Butnariu. cu un fel de speran . o clip . înaintate actele.. total ilicite. cre teau porci. auzindu. acesta f cuse probabil gre eala c îi îngropase împreun cu ÄMaria-Theresia" din cele mari.. din când în când se auzea câte un claxon. nu. nimic din ce i se spune. unde se interes de sediul mili iei. Ce fel de pietre? A. zilnic. multe biciclete. aproape plictisit. nu?.. era un grup parc .. i Voichi a era cel mai în m sur s tie traiectul acestor. pentru c .. Da-da. dar c e foarte bine c se întâmpl a a. ei au circulat de la Reinbold. i Juri a începu s râd ... apoi d du din umeri. (cuvântul nu era pronun at) i. ad ug el repede. plecând de la Juri a.. ÄO tiu de la biseric . la doctorul Boieriu. opti Juri a. un grup întreg! Totul pornise de la un oarecare Voichi a. un gest vechi. trecând i la alte servicii.. ÄDe altfel.. el e un vechi tebecist i. a. s-a ocupat cu. din acelea care fac s surâd pe cei mari... la el nu s-a g sit nimic decât ceea ce.. El . domnul doctor nu cumva. de circula ie. da. subofi eri amabili i plictisi i. dup ce vorbi cu câteva grade inferioare. dându-i celuilalt senza ia c nu crede.. în caz contrar. nu. care avea.. poate c domnul doctor îl...... altfel. Minda asculta calm. deloc surprins. de parc s -ar fi aflat într-o înc pere str in . de ani de v \zile frecvent m împreun slujba religioas la biserica catolic . Voichi a sta i -a tras pe to i dup el.. etc. î i ocupase fiecare locul s u în. a a îns au fost confiscate împreun .. evident. dup . în care se g sea adunat o mul ime foarte diferen iat . dou solitare. da. în ni te s li e cu podele pe jos.

nu era posibil . între patru i ase. Ie ir apoi afar amândoi. dar Minda. nimeni nu putea s dea vreo informa ie în leg tur cu ancheta Äaurului". care t cu aproape tot timpul drumului i. s -l înlocuiasc . Ap ru i Gherman.doua ale or elului. dar la ase. o or i jum tate. un semn tacit s se ocupe de starea mamei. se v di c .i ascund nelini tea. 186 Cu pu in înainte de ora unu. întreaga istorie dramatic cu arestarea tat lui ei îi alunec din memorie . o clip . dup ase. se învârtiser în jurul mili iei i al tribunalului. pe el i pe Ludmila ² pe care doamna Lungo a voia s-o cunoasc ² i s întârzie o dup -amiaz la ei. f cându. când auzi despre ce e vorba. i Ludmila se ar t deosebit de docil . Lungo a în aceast împrejurare se ar t deosebit de îndatoritor. Minda le v zu din capul str zii (el se afla deja în fa a casei. efect al nop ii petrecute pe drum i al cercet rilor infructuoase. adus de Lungo a. la Penitenciar nu exista un de inut cu numele Ogrin. i am nunte mai detaliate despre situa ia lui trebuiau aflate a doua zi de la eful comisiei. r spunse evaziv i t cu în tot timpul drumului la întoarcere. la Sebe . cu pu in înainte de unsprezece. dou ore. La câ iva pa i de debit. Minda refuz îns . s ia masa. incertitudinea i gravitatea întregii situa ii nu marcau în nici un fel expresia ei. Ludmilei. prezen a lui acolo.i dorin a ca a doua sau a treia zi s vin s -i ia cu ma ina. Minda nu se afla în raporturi prea str lucite cu Lungo a 188 (el îi dispre uia în general pe Älegi ti" iar lui Lungo a. procuror adjunct 'al jude ului. împreun cu cineva care era în m sur s -i introduc la un personaj important. Func ionarul ie i t cut. Senza ia de sete. bucuros c -l poate servi pe internistul de la Bucure ti. cu hârtiile pe care le avea în mân . dup o jum tate de or . cu ma ina sa. umblând încet. la deten ia mili iei i se spuse c acest nume e necunoscut. rezemat de zid. Mama Ludmilei. cu un pas vioi. se duse direct la clinic i-l a tept pe Lungo a în cabinetul s u. doctorul Lungo a. i cel lalt. Nimeni nu tia unde se afl Ogrin. prieten al lui Minda. c ruia îi trecuse prin cap o idee. Cazul s u nu p rea a fi din cele grave. maiorul Iliescu din Bucure ti. doamna Ogrin plângea. deloc avansat în cercetarea sa. trebuia s soseasc într-o or . i Minda îl trase deoparte. nu -i acordase niciodat prea mare aten ie. Cum ajunse înainte de ase. Minda le întâlni pe cele dou femei. ancheta în leg tur cu recuperarea unor monede. prev z tor s nu fie v zut de prea amabila doamn Albu) i nu intr decât pentru o jum tate de or . evident. doamna Ogrin d dea într-adev r semne de sl biciune nervoas i fizic . obiecte de metal nobil nedeclarate etc. le trimise înainte i se desp r i pripit de ei. Lungo a avea cursuri. Ludmila propuse s se întoarc acas . pe d octor. i pe doctorul Hubian. gândindu-se la Ludmila. era f cut sub conducerea unei comisii venite de la centru I de la interne. inutil.. un ins m runt. Lungo a urma s vie îns a doua zi. Gherman. ins cu multe rela ii în procuratura jude ean . deocamdat . disp ru i. se dep rta. în cuvinte pu ine. Aici ceru o convorbire cu Clujul. cum îl v zu. explicându -i ce vrea. peste nasul lung. clipind din ochii s i cu pleoape mici. dou . cu un gest de-o pueril spontaneitate. medalii. evident. Minda se putu odihni. a a c o vizit . adic în colaborare cu organele locale. de i se mai ab tu în drum i la agen ia de voiaj. era vorba de un rest pe care cele dou femei îl uitaser petejghea. el i so ia. Sl biciunea mamei ei. vaga sl biciune pe care o sim ise cu o jum tate de or înainte. fuma. cu care fii/5esc coleg de an. Se afla în deten ia mili iei. un foc i care. explic . fu legitimat i i se recomand s se întoarc în ora ul unde domicilia etc. de unde lipsea de diminea . într-o or . De i nu-l cuno tea decât de pu ine minute pe Gherman (Ludmila îi opti c e un m runt ef de sec ie la ^ cooperativa local ). cum de nu se întâlniser . dar ancheta continua înc . Ludmila îl privi lini tit i îl prinse de mân . foarte amabil. aproape de pensie. Afl acolo un orar al trenului care nu-l mul umi: ultimul tren în direc ia Cluj plecase de câteva minute i mai era unul în jur de nou sprezece i cincizeci. al turi. intrând într-un debit s . înso ite de un b rbat despre care afl c se numea Ädomnul Gherman". obl ic. urmat de Gherman. ef de catedr la medicina legal . i doamna. la un moment dat a ipi chiar.i cumpere ig ri. îl rugar . eventual. ca s . Minda nu se ar t prea entuziasmat de toate aceste propuneri. de foame. i Minda o rug pe doamna s -l anun e cine îl caut i sa-i comunice c -l va vizita în aceea i dup -amiaz . cump rând ni te timbre. în mod ciudat. Minda se g sea instalat într-un camion care transporta calapoade i vase de buc t rie sm l uite la Cluj. pe furi . Minda era acum perfect edificat. i. Minda ie i din localul 187 po tei i ajunse în strada Petofi o dat cu cele dou femei. totu i. chemându-l. dar familia va primi în c în cursul dimine ii viitoare dreptul de a-i duce un pachet cu rufe de schimb. Lungo a nu era acas . manifestându. în cursul dimine ii. care-i înso i i care nu intrar . eful catedrei de interne. deodat distrat. la Cluj. pe strada Petofi. i. astfel. care îl tulbur . socoti'iJu-l mediocru i abil social). vorbi cu so ia unui coleg din capitala jude ului. Seara.i vânt. un locotenent care îi ceru. îl rug s înso easc femeile. se reîntoarse la Sebe . Ogrin era de inut sub acuza ia de tezaurizare. împreun cu înso itorul lor. toat diminea a cele dou femei. conferen iar. s doarm la ei. i dup câteva scurte |telefoane date de o cuno tin a doctorului Lungo a. debitantul îi strig din urm . un ungur. cu nasul mare. cu o ultim strângere de mân . la invita ia formal a doctorului. cu o figur neobi nuit de asimetric . totu i. Cele dou femei veneau. Minda se pomeni d in nou în strad . cu o voce stins .. c e obligat s treac o jum tate de or la Äbirou". oferul era un om în vâr st . Minda se îndrept spre Po ta central . ie i f r o vorb afar din strâmta pr v lioar . Ciudat. dup care va alerga. Refuz s m nânce. i atunci îl conduser acas .

îi venea s se ridice ceremonios. masa. ca hipnotizat. fost deputat P. îl privea i. Minda dori s ajung cât mai repede la Sebe . nu se tie de ce. cu un gest larg. fin . de unde se auzi du ul. înd r tul buzelor sale crispate). nici vechi. ca un fel de avertisment fa de orice cheltuire inutil ). om. grave. dar tocurile erau acoperite cu noroi vechi. nu un prieten sau vecin. cu pieli a roas în jurul unghiilor. starea aceea de u oar a â are nervoas pe care o aveau cu to ii. cu o clip înainte de a ie i pe u . lui i se adres fraza. î i aprinse o igar i ceru cafea. i acum. fixarea gândului cu persisten asupra farmecului fizic. el. cel mai m runt gest ja\ celuilalt îl f cea s râd .. alerg în buc t rie s -i preg teasc . i s i -o s rute. de a â tor chiar. cei care se preocupau acum de cel arestat etc. de domni oar . Gherman purta un costuma nici nou. cantit i cosmice. r ut cios. sup de bulion. rece (era una din sl biciunile doctorului. rela ile care se instalaser brusc între ei. ridicol i dezarmat. da. tremurau u or de o anume sensibilitate a lor) nu ajungea probabil la taloane. Ovidiu. v pun un tacâm! Gherman murmur ceva ininteligibil. ce ar ta mai întremat . mediul brusc schimbat. etc. într-un cadru inedit.. nepl cut d e dezarmat i de stângaci. pepene. Femeile erau treze. str vechiul domn Gherman murmur o fraz de r mas bun. enervat de cele ce-i treceau prin cap. deoarece pantofii s i erau prost f cu i. caraghios. c ci. iar degetele fine. pantofii erau ieftini. deoarece. mobilele acelea necunoscute printre care se mi ca. ochii parc mai vii. Äcea din Sebe ". sau în acela i timp. Doamna Ogrin. aplecându-se lâng um rul lui Minda. i doctorul observ c m runtul func ionar de la cooperativa ÄMunca" din Sebe î i f cuse con tiincios pantofii cu crem . cu care func ionarul plimba igara cu atâta gravitate. anemiat . de când se l sase s alunece în vechiul i marele fotoliu de piele al avocatului. Gherman t cu. îi crea un soi de epuizare nervoas i moral . în pragul unei crize. i. aproape tot timpul drumului la întoarcere în ma ina legistului. împrumutându-i ceva atr g tor. a â tor. Paloarea u oar . pe care i le debita. s se apropie i s miroas stofa hainei. ca u n oricel. mâna aceea mic . spre uimirea sa. un nepot al doamnei Albu. la fel de înalt ca ea. i Lungo a. Minda se l s în fotoliu. domnule Gherman. Minda era cu regularitate întors din drum. nu se tie de ce. ripost f r s tie de ce i-l rug pe cel lalt s mai r mâie. printre cari i un fost primar al ora ului i un doctor. pentru c gestul s u nu se potrivea cu nimic. în ma ina care zumz ia întunecat pe osea. nu se tie de ce. tocurile. al Ludmilei. f cându-i cu degetul: ÄDomnule Gherman. i el r mase cu Gherman. ce devine deodat . i mai ales acum. seara). Când doamna Ogrin intr cu tacâmurile. care cu precizie trebuie s p streze un vag i persistent miros de naftalin . afectat i discret totodat . lâng fotoliul s u. ce stupid. femeile. Gherman se afla înc acolo i de curând plecase cineva. or elul (în care Minda mai fusese doar o singur dat ). i Minda. de nea teptat ap rute în via a lor. ca s nu izbucneasc în râs. acel Gherman al c rui rost el nu-l în elegea prea bine. a profesi unii sale.. oricum. în mijlocul unei fraze. ci subordonat. Gherman. poate. pe Minda îl obosea triplu. erau vreo doisprezece in i implica i. arzând u or de insomnie. cu multe am nunte dramatice. ce dracu?!" Alt dat . Pentru c nu auzea cele ce spunea Gherman. tocurile dumitale plâng! Ce faci. f cea eforturi s nu izbucneasc în râs.i de zor buzele. în picioare. ceva ce abiajjf l^ I acum. al lui Minda i al celor dou femei. s ia masa cu el.² dintr-o memorie dealtfel hipersaturat de am nuntele întregii afaceri ² i el î i aminti de ultima lor noapte. î i plâng tocurile. s -i ia una din mânu i ele sale de domni oar . Äîn fa str luceau i în spate plângeau"!) Frecându . îl privi uimit. î i plâng tocurile!" Când era în coal . se pare. agita ie i Änespecific ". unui adult. mama ei nu se va formaliza oare? Minda d du din mân . abia distinct a chipului ei frumos. acesta tr sese acum un scaun lâng fotoliul s u i spunea ceva. fructe. de existen a c ruia nu tiuse nimic. comic. Dealtfel. toate aceste am nunte f r nici o leg tur se grupau acum în jurul ei. 189 Era unsprezece f r zece minute când coborî din ma ina so ilor Lungo a în strada Petofi. Äridicolul" f pturii lui Gherman (Ästr veziului" domn Gherman. încât. domnule Gherman. cu pieli a din jurul unghiilor roas toat . care adusese Äultimele" informa ii.. neru inat fizic. mama ei. dar bine între inut. i spuse: ² Dac lui Ovidiu îi face pl cere. V rog. Minda vru de câteva ori s -l opreasc pe cel lalt din uvoiul lent al frazelor importante. Ludmila pe care o întâlnise la Sebe . cum îi venea lui mereu s . despre aresta i. din când în când. i doamna Ogrin se întoarse atunci (de la bufet.. în pat.N. mobilele adolescen ei ei. cu nasul s u oblic. auzi Minda vocea mamei sale. oboseala lua acum forme paradoxale. Ludmila disp ru i ea în baie. avea ceva deosebit de atr g tor. avocat la colegiul din Sebe . s i-o s rute. cu unghiu ele atât de mici. atâtea fe e noi. un râs abrupt. i felul în care se mi ca. era primul zâmbet al ei în acea zi. care nu-l privea. cum o denumea el (orice efort în afara voca iei. o friptur rece de gâsc . un loc i o situa ie atât d e brusc. reverele hainei erau pu in prea late sau prea înguste. cu voce înceat . cu man etele pantalonilor pu in roase. am 190 nunte despre arestare. îi ap ru cu o anumit claritate. dup atâtea ore de nesomn. (ÄOvidiu. cu mâinile sale prea scurte (Gherman avea bra ele uimitor de scurte i mâinile mici. a a cum au puberii care fac o fars r ut cioas cuiva. de 191 . în acela i pat împreun cu ea. de unde scotea nu tiu ce) i zâmbi. cum fusese. în mod curios. în ciuda protestelor sale.. decât nel murit. cu talp de cauciuc (Ädin aceia de 140!" pufni în râs Minda. de mare autoritate). pur i simplu.. Era oare posi bil. în spate. al Ludmilei. zvonuri din ora în urma anchetei. . i s -i spun . poate. lui Minda îi venea. de parc ar fi fost un subordonat al lui. probabil ca o form a oboselii.

ca un c elu de cas care aude un fel de ciripit de vr bii sau. care în clipa aceea dormea pe vreun prici suprapus. sau felul cum ar fi r mas Gherman cu gura pu in întredeschis . ÄServus. fusese dealtfel atât de prezent în acele zile. cu mortarul c zut. ca un b rbat pe alt b rbat. internistul î i f cu aspre repro uri i îl privi pe cel la lt cu mult seriozitate. observar c vizeta fusese deschis în tot timpul incidentului i fuseser privi i. respecte respecte. ce-au f cut cei care ani de zile.onoare-onoare. i se rostogolir ambii pe spa iul îngust între paturile suprapuse i zidul beciului. ieri diminea . s . înghi ind de dou ori. fotografiile lui risipite pe mese. simpl . i Ogrin p str mult vreme în memorie figura dispre uitoare pe care o avea Til în acea încle tare i apoi lovitura scurt i decisiv pe care. Nemeth i cu Til . Gherman. V salut!". într -o celul igrasioas . Äeconomici". la doctorul Til . i Minda pufni literalmente în râs de dou -trei ori când î i imagin scena. curios. toat stima!. bineîn eles. aseptice. mesu e . din gesturile largi. pe ciment. neverosimil. se a ezar la mas . impecabile. plec ciune!". doi dintre ei se luar i la b taie. dragul meu. avocatul fu uitat. c Til e doctor în drept. cu ce satisfac ie. ÄConsidera iile mele. acesta a fost cel m ai murdar lucru. d duser cu to ii acelor sergen i i subofi eri care îi tratau cu o nep sare lene *. da.. mirosul corpurilor. spuse: ÄMul umesc!". s rise la un moment dat.. cu palma la gur . doctorul era convins c Gherman nu-l observase!). era de -a dreptul din material plastic." ÄA.. îndreptând-o. da. o cravat atât de dezarmat . undeva.. se privir cu satisfac ie to i patru i.. ajutându-l.. C. Minda î i holb ochii s nu izbucneasc în râs.?" i-apoi. mai ales c i el o tr i. parc scuturându-se de praf. Gherman purta o c ma de nylon. iar ei ca s m nânce. ce erau fine i pu in ascu ite. inter 193 ven ia veni teribil de târziu.. satisfac ia aceea pe care o tr iser absolut to i. devenise fals. ce pl cere. ochii i se umezir pu in. curat . într-un sat montan. omul acela atât de sfios ca o floare. din expresia civililor necunoscu i afla i în spatele birourilor. icnetel e sale f cuser deja pe cel lalt s ridice de vreo dou ori privirea nelini tit. din u ile de metal trântite.. gâfâiturile lor. deta area. cu un fel de scâncet. irul ideilor era exact expresia!. femeile ca s priveasc (Ludmila i s fumeze). cu totul pe negândite. cu un nod simplu. uimit. i. vârful degetelor. din vocile nep s toare ale gardienilor. cum se întâmpl . doamn . din lecturile lor. Da. apoi zâmbi. i de cumsecade.. sfor iturile. ridicolul cumsecadelui Nemeth. neb rbierit.. din costumele albe. mai bine. indivizii ceilal i cu care se g sea în celul .. parc mai mult din plictiseal . schimbat .. la gâtul func ionarului." i-acum ajunseser cu to ii atât de aproape. ca pe un fel de ho i." ÄAmend . toat stima. cel mai bine. Evident. dat cu stâng cie. da.. iar cravata lui. cu sil parc de propriu-i sânge. fu uitat avocatul. bine dispus .i ifoneze costumul.i cu mâna-i gr su fa a i-apoi privind-o. in i care au dosit Äaur". abia dup o clar i prelung satisfac ie a tuturor.. stima!. domnule direct or. parfumate. reluând-o atunci când un element al ei fusese f cut în prip . i în clipa când ea se trânti. nemaiputând s reziste. Minda întinse mâna i trase u or de ea. sau era doar o p rere. cu p rul alb.. da. un individ care toat via a se ocupase cu lucruri suspecte. proasp t . insul acela înalt. probabil.. sub Antonescu. din prea mare respect. care r mase cu obrazul însângerat. apoi proprietarul unui joag r. care revenise. domnule doctor. la Jilava. care se afla jos (Til i aici se aranjase!). de exemplu arcuirea corpului în clipa s rutului mâinii. de la un trotuar la altul: ÄAm onoare. cu greutate. dup r zboi. cu mâinile tremurânde de teama aceea care s rea din orice obiect.".. în jurul botului c ruia se rote te un fluture. s -i spun : ÄGherman. cu toate am nuntele. cel lalt ro i u or. i Nemeth care r m sese acolo. domnule doctor!." ÄAdânc considera ie. dar totu i cu o anume precizie i for .. care parc era atent s nu...... atât de resping tor de aproape. atât de stângaci. s se pun pe râs. p tate de nicotin . felul în care se ridicase de jos. intelectuali care se rostogolesc pe jos. culmea. sau el nu mai tia ce înseamn acest cuvânt?!) i îl târâse. domnilor! E posibil? Se poate a a ceva?!" s rir ceilal i s -i despart . i reveni asupra ei.. sc rpinaturile. am onoarea!. Cei doi pofti i de doamna Ogrin i de Ludmila. cu nodul ei cu tot. cu lux.i continue irul ideilor. amend .. câteva minute dup acest incident pe care nu-l observ nimeni în afar de Minda (da. i-apoi lovitura lui de pumn. pe care probabil c i-o sp la singur (era celibatar).roze. dar Ogrin observ acest lucru foarte bine. Cei doi se privir o clip consterna i.N. elegan a lui Til . încât î i cerea iertare mereu. la Pite ti..R. cu lenjeria asudat . c rora trebuia s le suporte o intimitate insuportabil . toat lumea afl cu mirare. auzi. ÄDoamne. func ionar la banc . i.. ÄDistinsele mele. doctorul Til . gândi Ogrin." ÄV salut. o voce groas spunând ceva. i Minda tu i de câteva ori. ÄDomnilor. cu to ii urm riser avid cele dou trupuri ale Änotabililor" zvârcolindu-se pe cimentul cr pat de pe jos.. ÄRespectele mele. cu o violen nea teptat .. el i cu drama lui cu tot. i -o aplic lui Nemeth. ce s-ar întâmpla dac am sta aici ani de zile. jegoas .. uimit. ce r mâne din toate acele zâmbete afabile. plec ciune. tocurile dumitale.. din Î92 trecutul de dou -trei zile care se dep rtase atât de cosmic. apoi avocat. dar. la vârsta asta f r un fir de p r alb?!". abjec iile m ru e. servus!. apoi Äadministrator" în comitetul acela care administra averile evreilor. au.. îl trase de pe patul lui. sau nu. strigându-i: ÄIntrigantule! Turn torule! Porcule cu p rul alb!" i chiar: ÄProxenetule!" (De ce: ÄProxenetule!"?! se întreb Ogrin. care tia a a de bine s flateze pe cei de care avea nevoie i la care blândul Nemeth s rise cu spume la gur . numai pentru c unul din ei refuza s care tineta. dup ce i-ar fi s rutat vârful degetelor. in i cu care se salutase d ecenii la rând cu atâta afabilitate i respect sincer. pip indu. ce satisfac ie joas . bandi i din tia. n-ar fi îndr znit nici m car s ro easc . care ro ea ve nic când era i nu era nevoie. real. murdar. Nemeth. dincolo de u se auzir râsete." i-apoi s râd . din c r mizi.

. se foi pe scaun. probabil într-un beci. Ogrin. mâneca hainei lui atât de pueril-ridicol . el manc pu in. peste tacâmurile de argint.. mai debil decât ea. Minda a tept ca s i se r ceasc cafeaua i. femeia aceea înc fru moas . îl privea lini tit.. Gherman d du în continuare dovad de mult tact.Asupra lui Butnariu au s rit cu picioarele... alerg turi etc. «ei doi». sau.. o /coloratur ironic . ce priveau pe toat lumea subaltern. bineîn eles. i. mai pu in inteligent decât ea. iar str veziul Gherman va fi un perfect înlocuitor surogat. când ei. erve elele i fa a de mas din damasc. cu mama -soacr .? I j Mie-mi trebuie urgent o familie. i ce urmau ei s întreprind a doua zi. un civil.. atât de rapid i armonios compus . bine. ultima oar îi atinse bra ul. mai stângace decât ea. el îi surprinse câteva sclipiri ironice în privire. îl privea doar. î i terseser contururile. va fi înlocuitorul meu pe lâng . capete de b rba i i femei. cum îi spunea el în gând. dar acest lucru era aproape un mister. nu era decât un efect al oboselii sale. cu un erve el de damasc (probabil din trusoul doamnei Ogrin). cu ochi orii s i mici. chiar i ale lui. pentru c . i de data aceasta fu chiar ea cea care îl opri. evident acum. când la prânz fusese la un pas de le in. un altul. cu p rul des. ironia ei. inclusiv pe doamna Ogrin. Se dramatizeaz . cu mânu ele sale feciorelnice. s se odihneasc pe câte o banc . m rog. acolo. ce-ar fi s r mânem astfel? Noi doi. ² Zvonuri! f cu Minda... doctorului i se f cu foame mâncând. la Sebe . cuno tin a cu procurorul adjunct al ora ului. peste vesela pereche. ea se schimbase. alunecând pe un tobogan ²Minda se sim i ca într-o nou familie. Trecuse de miezul nop ii.. i alte treburi oficiale".. Ludmila nu are mam . o dat i la Sebe . str veziul domn . cei patru care îl vegheau pe cel ce dormea undeva. iat . probabil c în treizeci de ani de c snicie nu fusese nici de treize ci de ori folosit .. Sau era i acesta un efect al oboselii? Ca dorin a violent fizic pe care o tr ise în drumul de întoarcere în ma ina lui Lungo a i râsul r ut cios i pueril. 194 înalt .. omul sta e un tebecist. poate. aproape cu sfial . absent. fumând. ² spunea Gherman. pe care i-l stârnea f ptura lui Gherman?! Probabil. confuz. acum. poate c prezen a pu in prea g l gioas . cu vocea sa lânced . cu gura mic ce se mi ca cu pre iozitate. ea. ironia din privirea ei nu anun a oare acest lucru? Minda se nelini ti brusc. l-a lovit cu piciorul tocmai între coaste. nu-nu.. un secret al lui. ultimei ig ri. de unde ap ruse str veziul Gherman? Era oare un tainic admirator al doamnei Ogrin? Era imposibil. cu p rul c runt. î i cerea iertare. nesiguran .. cu pleoape mici. dup atâtea zile de nervi. la noapte. pentru c Ädoamna Ogrin". într-o celul . i. bineîn eles. ateni. într-un rând mama ei se rezemase de un copac mai bine de un sfert de or ). blonzi. dar. în provincie. Unul din maiori i -a dat o palm ... cu cravat sau nu. servindu -l. ce idee! O c snicie cu ambele femei! Ciudat. ce-i coborau în fa ca într-un iure . ² . pe care acesta reu ise s -l conving s se deplaseze a doua zi. cu o cald . cu o voce tun toare). fireasc dealtfel în asemenea condi ii. Ludmila era cu adev rat candid . murdar. cu to ii. chiar i Ludmila. dar încrederea în tactul Ämamei -soacre" îi readuse o parte din lini tea necesar sfâr itului mesei.) îl asculta cu o nea teptat docilitate. în primul ceas al dimine ii. când Äsupau". doamn Ogrin l s repede privirea în jos. i Minda mai ceru o cafea. alerg turilor i fe elor noi. necunoscute. Gherman voise s se ridice înc în d ou rânduri i s plece. spaim .i pere i deveniser din nou atât de concrete! Minda ² probabil tot dintr-un reflex al acelei senza ii care era în primul rând o oboseal a noii situa ii în care lunecase atât de brusc mai mult decât cea a drumurilor. ÄCe-ar fi. prietenul lui Lungo a.. cum i se adresa el înc . ea.. la fructe se asociam i femeile. le comunic i lor ce f cuse la Cluj.. fructiera.. la pu c rie. e rugat s r mân acas . Gherman relu ov itor: . bonom. care ro e te mai rar decât ea. ci al meu.. trebuiser s se o preasc de câteva ori. tergându-se lene . sau.. zâmbind. prindea tot mai mult. în nu prea multe fraze. cu. i chiar i docilitatea aceea a ei. a acelui ins?! Absurd! Masa Älor" dur mult. se amestecau peste mas . care a f cut pneumotorax. totu i. Ludmila i cu mine. cert rea . condi ia candorii? Ha. h ituit. imbecilul. mai mult de mirare. ce ciudat.. pe lâng doamna Ogrin! Nu mama Ludmilei. i el accept . de-o distinc ie p strat miraculos acolo. cred eu.este perechea mea ideal . dac . dar nu este asta cu adev rat esen a sau. în interpretarea doctorului. viril. iar el. irezistibil. chiar de o criz mai grav (Ludmila îi povestise c la prânz. ei se v zuser de destul de multe ori. de i nu-l auzise nimeni. în or elul acela simpatic. care îl dep ea cu un cap. te pomene ti c ele dou se vor culca împreun . mai bine zis el. ochii ei îl priveau cu ironie. iar noi.. brune i. dar Äsoacr -sa" îl servi prompt. doamna~Ogrin. perechea chiar i schi at a acelui. abia acum. i tocmai de aceea am s-o aduc în cas i am s m însor cu fiica ei. Minda tr i revela ia viitoarei sale soacre. spre strig tele de oroare ale Ludmilei. personalitatea prea 195 marcat a lui Ogrin f cuser ca ea s . încât omul a c zut jos. sub ire. sau aceasta începea s fie oboseala ei?! Prostii! Unde se va culca? Va putea oare s -i bat la u . de câteva ori. înalt.. gândi Minda. la Bucure ti. nu al jovialului Ogrin (ce era corpolent. Äîn.... nu-nu!" Minda retracta ultima enormitate. o adev rat pies de vitrin . cafelei care se r cise deja. într-o foarte picant i excep ional vizit . la Bucure ti.. mâine adic ... de parc ar fi sosit pe un tobogan. precaut ² apoi. ceremonios. nu i se uita în ochi ² e adev rat c întreaga aten ie o d ruia mamei ² iar acum. vorb rea a.. da. vorbind. în timp ce frazele celorlal i. reconfortant subalternitate. mai pu in candid decât. la reabilitare. nu poate avea o fiic . în drum spre cas .. în ceasul acesta lini tit. cu chelie. iar aceast superb femeie tân r -b trân nu are. da. (ÄLudmila-de-la-Sebe ".. Cele dou femei îl privir . Ludmila era ciudat de t cut . zâmbindu-i.

ce-anume? ² P i uite.. de mul i ani îmi doream un ÄDoxa" cu secundar central.. atent... ² Sau o bro a. bucurându-l ceea ce avea s spun .. dumneata nu e ti c s torit. cu o incert senza ie de satisfac ie pe figur .. Nu-nu. Nim nui nu-i d Äprin cap" acest lucru. la care s-au g sit coco ei. ci dou mii cinci sute aptezeci i ase i cincizeci d e bani. Aceasta e. vânz torul acela.. circular. trei sute de lei nu e o sum prea mare. mai bine. închipuindu. f cu Minda.. în sfâr it. Gherman. s ri Gherman. dar acest banal i solid ÄDoxa" îmi place. de i acest lucru. i. s zicem.. cea mai mare parte sunt de familie! ² i dac le vor primi înapoi. la inele. niciodat n-a angajat sau. e înc din liceu. ov ind. ² Loviturile. ca un bine dresat câine de cas . de i e leafa mea pe o s pt mân (Bruto!). E o porc rie.. cu ideea c ceasul e al meu. cu timiditate..") S presupunem. doamna Ogrin plec încet capul ei nobil. se-n elege.. apoi spuse. care cost în jur de dou mii.. ² Sunt excese ale unor func ionari m run i. primesc o hârtie acas .. toat lumea îmi observ noul meu ceas.. netezind cu mâna u or fa a de mas .. o singur pereche de cercei. un bun ceas elve ian. dar omisese tocmai la unele sortimente s verifice i s îndrepte. întrerupând t cerea care p rea penibil (o. Capitalist m runt. râse încet Gherman. i dac ar fi fost pre ul sta de la început. dintr -o regretabil eroare de calcul.C.. pentru c a inut cu din ii de pietrel e sale nefericite. De ce e nevoie ca justi ia s fie reabilitat ? Cine poate pl ti o noapte de arest.. ² De ce nu. f cu Minda cu o flegm jucat . spre deosebire de Butnariu.. ha -ha.L. tent . cel mult. ca o dovad . are deja cincizeci?!. plictisit.. ce drept aveau s v ia bijuteriile? Ce fel de acuza ie este asta: tezauri zare? De unde începe delictul de tezaurizare. începu. dar ceasul pe care-l am e vechi.. mai sigur de mine. de la O.. o bro a.C. nu po i s tii. deci cu trei sute patruzeci i ase i cincizeci de bani mai mult. ÄZenith" -ul meu vechi. Gherman d du din umeri: ² î i cereau oricum scuze! tiau c . îl pun bine. spuse doamna Ogrin. privindu-l pe Minda f r simpatie.. se Äatingeau" în fiecare clip . cerându-i iertare.i-l pe str veziul domn cu o bro a prins de cravata lui sintetic . împrumut ceva de la cineva. se certau i se cuno teau. cât candoare degaj la cei cincizeci de ani ai ei.E. merge prost. o întrebare brutal . i. sta e un reflex pur istoric. o descindere. care c ra saci cu un singur pl mân!. c v d undeva într-o vitrin un ceas care-mi place. nu era penibil deloc pentru el. cât de surdinate sunt toate senza iile la aceast femeie.. ce? spuse Ludmila... deci cam un salariu i jum tate de-al meu. inutil ? Ca s nu mai vorbim de lovituri. se pare c cel care -mi vânduse ceasul. la o bro a. ² Bineîn eles! ² S v spun pilda mea cu ceasul. spuse încet mama. îmi fac curaj i-l cump r. care.. Vor s i fac merite adunând cât mai mult aur! 196 197 ² Ve i primi înapoi bijuteriile! spuse. b trân care. dealtfel. sau mai am o r m i la C. o glum . el i nevast -sa. mie-mi place furia ei! Mai ales c nu se îndreapt împotriva mea! Ludmila îl privi o clip cu aten ie. e adev rat. s corecteze pre ul... a primit o palm ! ² i-au cerut scuze!. chiar mama mea m tot b tea la cap.. de porcii pe care-i cur a i-i hr nea..² Nu sunt zvonuri!. ² Luli drag . s zicem dou mii dou sute treizeci i cinci.. spuse rece Ludmila.. trec câteva zile prin fa a vitrinei. sau nu. ² Nu-i adev rat! Min i! strig Ludmila. în sfâr it. V-am spus-o? întreb el. ² tiu. nu tiu cum s v spun.. Primesc i o cutiu . poate m-a mai fi gândit înc o zi. cel lalt. care a muncit toat via a. merge înc . ei. îns . sau responsabilul magazinului.. Asta numai pentru c nu s -a înregimentat. ca Butnariu. l sând ochii în jos. pe care lam primit când am intrat în cursul superior de li ceu. folosise o etichet veche. apoi îl port cu mândrie. cât de atenuate. gândea doctorul.. pe care o iau.. ceea ce spusese înc de atâtea ori pân acum. colegii de birou etc. într -un fel). Äcât mai stai cu rabla aia la mân ?" ha. ceasul meu nu cost dou mii dou sute treizeci i cinci. i acum vine cineva în . nu exist în Codul penal?! De la dou br ri sau de la cinci! Unui cet ean sau unei familii i se d voie s p streze în cas doar un singur inel. str veziu. începu Gherman.. la mine nu se observ ! La vreo lun de când am cump ratul ceasul. dar dac vreau s port i eu cercei?. Toat via a lui a lucrat singur. gândi Minda. care se iubeau i se urau. unul sau chiar doi da i afar din slujb ! Dar cum poate s -i treac prin cap. s zicem. toat poli ia lumii are acest reflex! ² Ce prostie. cumva. spuse rece Ludmila.tiu. ² A. m obi nuisem cu ideea c îl cump rasem. legat peste c ma a sa sintetic ... de i frazele sale nu erau spuse cu o deosebit convingere. a a. nu? ad ug Minda. Minda.. i atunci ai dreptul la cercei. cum vorbe ti? o întrerupse doamna Ogrin i îl privi pe doctor.. ha. (ÄFantastic. putând s râd de data aceasta. spuse Minda râzând. în care mi se aduce la cuno tin c . m obi nuisem cu pre ul acela (2235). dar a fi luat ceasul oricum. Gherman. bineîn eles. ² Poftim? f cu distrat doctorul. chiar i eu m simt a a. voia s-o înt râte pu in pe Ludmila.i vor cere scuze cu mult înainte de a-l lovi! i-apoi. nu sunt în instruc iuni! Cei care au lovit vor fi mustra i. Chiar i T vi (acesta era Ogrin) a fost lovit. într -o bun zi. stins. el însu i primise o circular cu noile pre uri la unele articole. ce prostie! Poli ia lumii! Pentru câteva grame de aur s love ti un om bolnav... cum poate un organ de anchet s aib reflexul lovirii fizice?. ² Proprietar!. pentru ei doi. de undeva.

mai am de achitat suma de lei o sut nou zeci i apte i cincizeci de bani. am b ut i am glumit cu câ iva oameni de la jude sau mai de su s. care e în foarte bune rela ii cu Ärespectivul". se aranjeaz nu tiu cum. oare sta nu-i 201 un semn de meschin rie?" Se poate.... m scuza i c am întins -o a a de mult. (Ceasul era unu f r cinci. care a fost i în str in tate. am pe cineva acum. el a vrut s se însoare cu sora mea.. e adev rat. pe care i-a fi dat oricum. i mai e ceva: la mine a ap rut un fel de mul umire mic i secret c nu a trebuit s mai adaug suma aceea de trei sute i ceva. de nervi. la Cluj e un om important i nu poate.L.. câteva Ämutre bune".L. care nu-i a a. renun la dou c m i sau la o pereche de pantofi. eu nu fac nici o aluzie!). foarte bine.. de serie. spiridu ul intras deja în mintea mea. care st teau în birou. etc. cel de la Comer ul Interior. în definitiv. ha. Mie mi se comunic scurt c . de ce s fie m rit pre ul din nou. s . la nu tiu cine. oameni importan i. Lini tea mea. aici avem un vini or minunat. La Ävechiul pre ". dar gândi i -v . cum spuneam.. de când mi s-a p rut mie c l-am cump rat. cine spune c nu se tie?!. unul are i o voce excelent . dou . care era prieten cu cuno tin a mea i care. îmi fac un drum la Cluj. discret. raportat. de import. am s m revan ez. ² Te rog. s zicem. nu -i a a. etc. ce oameni simpatici. tras în sticle. eu povestesc foarte prost domnul doctor permite s . mereu voia cineva ca eu. scurt. care m anun c ceasul înc nu e sut la sut al meu. reu isem un lucru foarte mare: s r mân proprietarul lui. vreau s zic: mult timp ² glumele au fost m surate. abstract. nimeni nu e p gubit cu nimic: eu am r mas cu vechiul pre . pentru o sut nou zeci i apte de lei i cincizeci de bani. nu-nu. ha! Normal. i primesc înc o hârtie..C. al ceasului adic . uneori se urc cu ma ina sus. la jude ean de partid.. nu-i a a.. cu condi ia. s-au spus. etc. dar am câ tigat: ceasul a r mas al meu! Trec a a înc câteva luni. ha. odat . de fiecare dat când Ärespectivul" vine la Sebe . unde prietenul meu. cum se gânde te omul în prima furie. undeva. o am chiar în buzunar. se aranjeaz o mas . da-da. ha. etc). la caban . dac eu voiam s nu pl tesc suma aceea i cuno tin a mea.. ha. 200 de ce Äretroactiv de la 1 ianuarie"? Cine. Pentru c mereu voia cineva (cineva a a.. sau la berea pe care o beau în fiecare sear . în cazul Ämeu". la o sâmb t i duminic petrecute undeva. cu m sur . la un salariu mediu. i apare i el la un moment dat etc. principalul este ca s se g seasc un mic col i or.' în sfâr it. care cunosc atât de bine situa ia. undeva. nici nu era nevoie. cum e al meu). bineîn eles. prostii.. m rog.. nu multe. dar nu tiu ce mic spiridu s-a strecurat în minea mea i-mi spun: nu se poate oare face i aici ceva? Ce-i porc ria asta. bineîn eles.. prin i de atâtea treburi i uite.). o lun i jum tate. M pun din nou în mi care. i eu. i se încinge un chefule lini tit. singur sau cu un prieten sau.. s-a b ut mult.) ² Termin: deci.. i. nu s-a în eles nimic. proste te. Cuiva. obiecte cosmetice. cum spun. în care li se aduce Älor" la cuno tin c taxa timbrului de lux pentru anumite articole. dar se aranjeaz ! De data aceasta a durat ceva mai mult. la aer. ci cineva foarte apropiat mie. într-o vreme. într adev r. care are o obliga ie i. o sut nou zeci i apte de lei. cine controleaz . i. vreo zece. nu-i a a. dac nu. chestia s -a aranjat: se consider c bonul cu care am pl tit eu ceasul e antedatat acelei circulare. i pentru noi e o pl cere. a reu it s intre în mintea mea i lini tea mea s -a dus. dar. de la 1 ianuarie retroactiv etc. da. i atâta' vreme cât. o onoare. Nu s-a petrecut nimic ru inos. un vini or natural.. dar. lenjerie de dam . e un or el lini tit. într-un col lini tit.. nu tiu cum s spun. nu-i asa ajungea. jude ean. dar.i permite s dea o decizie retroactiv . ca s pl tesc înc o dat ceea ce aveam deja.. au fost câteva zile de agita ie. s-a b ut cu m sur ² normal. i glume politice. pentru c .. banalit i. îl invit la o mas (noi doi ne-am în eles totdeauna foarte bine. pe scurt. care organizeaz . într-adev r. dar Sebe ul nostru micu e foarte bun pentru a a ceva. sau cineva. Am fost i eu o dat la un asemenea Ächefule " i a fost. nu puteam s pretind ca vânz torul s fie amendat s pl teasc el diferen a.. într-adev r.i satisfac un capriciu. de fapt nu eu. c Äm-a obligat". dar spiridu ul. avem i un taragotist aici.. normal. nu-i o sum prea mare. JDoxa" (vânz torul i azi mi se jur c nu tiuse nimic de noile pre uri. fostul meu coleg e bucuros c mi-a f cut un serviciu. ceasuri etc. discret. la munte. adic cineva (iar i nu fac nici o aluzie. domnule. în toat ara etc. acest ceas. i acum el e pus într-o situa ie delicat cu atâ ia clien i. local i o copie a unei circulare de la Bucure ti. e tr c toare.198 199 spatele unei hârtii.. dar nici nu pot accepta ideea s pl tesc acei trei sute de lei (exact: trei sute patruzeci i unu) i atunci mi -aduc aminte c am un fost coleg la conducerea O. se mai g se te uneori chiar i un vânat sau ficat de gâsc sau p str vi (asta mai ales când Ärespectivul" vine cu un prieten de la Bucure ti.C. am fost primit în audien . care i el. adic Ärespectivul". cost cam de zece ori mai ieftin. oricine are voie s .. vânz torul e i el Äacoperit". cu Hanu ). Ärespectivul". ha. a trebuit s merg de dou ori la Cluj. m rog. dac a fi pl tit pe loc cei o sut nou zeci i apte de lei i cincizeci de bani. timp de o lun etc. s m re te la fiecare din aceste articol e respectiv cu atâtea i atâtea procente. cu haz. politica pre urilor etc. da. ei. am i încercat s -i explic ceva în leg tur cu acest spiridu . care e destul de m ricel (în Germania sau Elve ia. dup aproape patru luni de când am cump rat ceasul. în privin a aceasta nu avem de ce s ne plângem nimeni nu se amestec prea mult în afacerile altuia. care venise doar cu dou zile înainte de a-mi fi cump rat eu. de fapt. cu o Äprieten ". te rog! spuse Minda. nu-i a a. i am fost i noi mul umi i. e numai o metafor ) voia s m . cineva a fost chiar mirat: ²ÄPentru fleacul sta.. pe scurt. de data aceasta o scurt adres de la O. are i el un fost coleg de liceu.

apoi. ce avea un p trat de sticl mat . Doctorul se dezbr c . Peste câteva minute. care. pantofii aceia i.. nu tiu cum. s lupt 202 tm ea! Niciodat . aptezeci i trei de mii pentru ni te materiale care s-au calculat Ägre it". aproape stupefiat u a din fa a sa. de doctori mari avem totdeauna nevoie urm . decis s se culce.. asta-i altceva. împreun cu un cumnat al s u. precis c are mult influen . de care am fost atât de mândru! Da-da. doctorul se ridic i se apropie de s li . cu totul inutil. pa ii u ori ai Ludmilei lip ind încolo i încoace. î i des vâr ea interminabila ei toalet di sear . noi trebuie s . chiar dac ar fi vorba/ H e s zicem.. probabil. ha! Bineîn eles B^na °t riile familiei Ogrin se vor întoarce înapoi.. capacele nichelate. aj ajes de doctori buni. dar. P . ceea ce am povestit cu ceasul nu e decât Äo poveste". dar. sub domnia mea. cu un fel de respect. în fundul provinciei?! Da. ce Dumnezeu. m rog. i continu s a tepte. nu-i a a.. iar doamna Ogrin se culcase. nu tiu cum. ca si cum pantofii aceia. în termenii juridici. ha. când trecuse timpul? înseamn c el dormise vreo trei sferturi de ceas. eventual. curios. f r nici un gând precis.. cum s spun.. împreun cu o pereche de pantofi vechi ( i când dau ig ncii pantofii. o sut optzeci de mii. Uite. se apuc*-s spele vasele. care e vân tor. asta spune Henric al FVlea al Fran ei.// mân o g in în oal !" deci... îi prime te i ea pe furi ! i. lucrul nu s-a întâmplat niciodat .. de lemn.. Doctorul se reîntoarse înapoi în camera sa. i fiecare a achitat în jur de o sut cincizeci.. Vede i. nici nu am de unde banii aceia care mi se pretind. i el se ridicSÎ întredeschise u a ce da spre o s li strâmt . clinchetele i fo netele cutiilor i sticlu elor ce atingeau sticla sau metalul. marele Henric: ÄEu 7 vreau ca. cu care am jucat tenis cu zece ani înainte. o fac cu un gest Äpe furi "). al c rei scâr âit sub ire el îl recuno tea deja. repet. dar. nu era o oboseal marcat . aceast lini te îl adormi pe Minda. ci un fel c? frison abia sesizabil. dup câteva minute lungi ² câte minute oare? ² dinspre sufragerie nu se mai auzea nici un fel de zgomot. eu trebuie s -mi justific permanent posesiunea. din dreptul u ii. trebuie s recunosc cinstit acest lucru. Era obosit. în definitiv. care cu deosebita sa inteligen . i Doctorul Gheorghiu. eu cred totu i c e foarte bine.?! închise u a i se culc . f cu doi pa i traversând s li i o deschise.. sau a a i se p ru lui cel pu in. nu tiu cum s spun. iar iganca. nu va fi deplin ‡ c urios. Privi câteva minute. doi i a teapt acolo cumin i doar s vie o iganc cu o crati sm l uit . t cut.. i. pe care îl posed. lu o carte în mân i o a tepflf pe Ludmila. nimeni. u a s lii de baie.. tocmai aceast suspensie. de bunurile materiale i. e adev rat. în sfâr it. stinse veieuzfe i a tept . ve i spune. care e veche de cinci ani. Äo reevaluare". cum s-ar zice.fac atent c credin a mea c ceasul acela îmi apar ine e fals i c . de buret. parc ~~~ simte i ea ceva. sert ra ul unei etajere vechi. sau poate asta e ceva tine de socialism. întârzia s se aud i. nu tiu cum s spun. dar eu cred c noi nu trebuie s ne obi nuim. / da. cât de m runt. eu am început s -mi privesc propriul meu ceas de la ' n fel de uimire. Nimic nu mi ca.. lui nu i -a intrat spiridu ul acela de care vorbeam. poate e o prostie ce spun. dreptunghiuî luminat i penumbra sa. Gherman r mase înc în sufragerie1 ' doamna Ogrin strângea masa i. chiar numai pentru o oal sm l uit . chiar i aici. era dou i jum tate. la care numai doctorul Gheorghiu trebuie Äs mai achite" . 203 .. nu trebuie s ne l s m tiraniza i de lucrurile materiale. proprietate personal . eu trebuie s -mi cump r mereu ceasul pe care-l aveam deja. asta pot s-o spun cu siguran ! Dar. a zice.. s pt mâna trecut i-a venit doctorului Gheorghiu. ce se târâia dulce în spa iul lui. nu tiu cum s spun. Era trecut bine de unu. nu tiu cum. îns . pe care n-a putea s-o revând nim nui. se instala t cerea în camera de baie. în ciuda protestelor Ludmilei. de ce s te legi de lucruri. e ceva care. a zis c dac cineva vrea s -l dea . mai bine zis. u a camerei de baie: geamul ei era întunecat i el.. pentru c . Äo pild ". sunt pantofii mei vechi i pantalonii mei de tenis. ti i. afar pe el din casa lui. Se trezi îns aproape instantaneu.. Bineîn eles. cum spun.-vis de u a sa. pantalonii acera^ ' vechi. 204 Privi uimit. cu proprietatea. spiritul nostru va. eu nu dau. sau\ a cravatei mele. eu. de proprietatea hainei mele. etc. fiecare cet ean s poat b ga o dat pe s pt . Totul r mase câteva clipe suspendat. care i-a f cut cas . Gherman plecase cu siguran . ti i. la Bucure ti. ‡ JUSU] acela. cu atât mai mult atunci. ca un nimb în jurul trupului.. pleoapele i se deschiser singure în obscuritatea perfect . normal. am eu oare voie s dau acei pantofi cuiva.. Nu se mai auzeau robinetele curgând. dar. se reîntoarse.. îi dau pe furi . cu un ceas.. a zice. un sc unel ce se mi ca. unei ig nci i-a tea-o (ja> sâ zicem. a c rei u era chiar vis. pe care-i cunoa te tot ora ul. îl împu c etc. în care va fierbe a a de vesel o ciorb de pui. unu i dou zeci. adic .. acest obiect. într-adev r. nu-i a a. m rog. încrustat . de i. nu? Trebuie s ne p str m o anumit independen de spirit. sunt sigur de asta. permite i-mi deci: eu trebuie s lupt mereu pentru un lucru pe care îl am deja. care ei în i i sunt la vechituri de un an. i chiar i aici.. vreau s spun! dar ideea aceasta am vrut s-o spun domnului doctor... de ' a . când Minda ajunse îri camera unde i se f cuse patul.. mai ' ^ " domnul doctor. cu sim ul de proprietate. e i o dreptate pe lumea asta i dreptatea vine 1~ " la urm .. sau mai ales aici. ca de obicei.

convins c va trece prin spa iul ei orbec ind. care ap rea atât de rar pe figura sa. un dor fizic atât de intens încât începea s bâzâief\ in el. nu. pe care cu mâna dreapt . când ea vru s ias pe u el o prinse înc o dat . el o tia acum abia. deci. de i nu era nimeni care ar fi putut s -l aud . aproape f r s vrea. un fel de zâmbet conspirativ al ei. îl re inuse pe Gherman? Dar ce f ceau ei. Din z p ceal . o stinse. privirea aceea care i se d ruia deja.. p rând c ascult ceva. inteligent. a teptând ca cele dou zeci i patru de ore de c l torie i alerg turi s apese pe globii s i oculari. calm. glumind mereu. de aceea zâmbise. bleu-pal ce mergea pân la o nuan a griului. pomenindu-se astfel între cei doi. poate. de i Gherman t cea. Parc n v lise apa în acea cas . u or. el sim i asta. o tres rire a gurii. întinse mâna apoi i ap s pe butonul veieuzei. la icleniile sale puerile. Deschise hot rât u a de la sufragerie. oare. îl dezechilibra. dup o fals împotrivire. înconjurat de fumul ig rilor sale. pe care nu izbutea s i-o st pâneasc prea bine. uite. cu o igar în mân . cu lumina de pe s li aprins ). sprijinite de un sc unel. amabil. sclipind. tr gând-o cu din ii. o mi care m runt facial . Unde era Ludmila. cu lemnul vopsit în yerde.i ascundea mâinile. înc l ate. în clipa când ea vru s ias pe u i îl privi cu privirea aceea a ei. o trase lâng pat.. de parc ar fi uitat conven iile lor. ÄVrei o cafea. a ezat lateral. b nuia oare c o c uta pe ea! i el refuz . clinchete metalice..i acel zâmbet care îl intrigase pe el. c vrea s fumeze ² de ce n-o f cuse la el în camer ? ² Gherman î i retrase picioarele de pe sc unel i îi oferi fotoliul lui. de pauz inexplicabil . un capac ce cade râzând pe dale. în spa iul u ii. umplând-o pân la tavan. la felul în care. îi era or de ea. undeva într -o oglind pe lâng care trecem în fug sau în oglinda expresiei vreunuia ce ne st în fa . fumând. un zâmbet necunoscut lui. i astfel ap ruse i acel zâmbet pe fa a Ludmilei în clipa când el renun ase i ea se aplec . oricum. o sticl ce e de urubeaz . de târziu reac ionar to i trei. figura sa care devenise chiar imbecil . cu picioarele sale ridicate. o târâia încet dup el. doamna Ogrin. cu capul plecat. i -apoi renun m la ele i apare în locul lor altceva. cu multe covoare dezvolta t cerea i. da. încercând s nu se loveasc de mobile. i r mase intuit locului. a teptând somnul. Cei doi îl priveau zâmbind. ro ind u or. Când el o cuprinsese. în fotoliul în care ezuse el înainte de mas se afla Gherman i. sunt sute de zile i ani când f olosim un gest pe jum tate. el însu i . cu gestul lui de o mie de ori f cut. i nu al lor. cu evident prea multe 205 cuvinte. prinzându-i sânii. în clipa când intrase el pe u r Minda îi privi abia acum. pe la spate. i ea îi aduse cafeaua. dor fizic. la surâsul s u :urt. casa aceea cu mobile greoaie. zâmbetul acela ce c zuse undeva în el îl f cu în clipa când ea ie i cu privirea aceea a ei plin de promisiuni. atât de greoi. care îi promitea c dup jum tatea aceea de or de zgomot de robinete. dup o împotrivire a fibreloi lungi din care era esut i pe care le învingea totdeauna. ludmilian. o clip . R mase a a. îmbr c halatul i ie i din n ou pe s li . îav-imbecil . alb. î i continu robotitul de lâng patul lui. ei p reau mai tineri i zâmbeau. nimeni nu explic nimic. stingând în trecere lumina (u a r m sese deschis . în clipa aceea. T cere. o panic m runt a mi c rilor. apoi din nou un jet de ap ce love te faian a. i ea. de coama ei ro iatic . de parc ar fi adormit brusc: dou perechi de ochi se ridicar spre el. cumva?" îl întreb mama Ludmilei. ea o tiuse de atunci. unde probabil c dormea Ludmila. da. a lor. ar spune un imbecil. corpul privirii ei înc întârzia s -l r spl teasc de a teptarea lui credincioas . Se ridic apoi i ie i pe s li . când îl condusese în camera lui i îi înf ase patul îi promisese c se va întoarce. s rutându-i umerii peste sveterul ei sub ire. poate raza felinarului de afai l -ar fi putut ajuta i. de sticle u or atinse. cerceveaua veche de jum tate de secol.. Umbla încet. cu sig uran . îl ridica u or de la podea. i. lovite. pe care o descoperim noi în ine. prin ea se trecea ca s po i ajunge la dormitorul familiei Ogrin i în camera din fa . un fel de zâmbet le plutea în jurul tr s turilor. sub pretextul c în cas se afla fiica sa i viitorul ei ginere. ascunzându. Ambii t ceau în clipa când el deschisese u a sufrageriei. ce tremurau u or. cele dou mei dormeau cu siguran . dar ce. apoi accept . îl urm rea. când el renun ase s o mai mângâie. Sub lumina unui vechi lampadar din lemn greoi. sim indu -i cabrarea în tot trupul. unde lumina c ontinua s d . de care nu suntem r spunz tori. de i tia c el o a teapt . Unde era Ludmila. se eliber scurt. aprinse o igar . uimi i. a vreunui necunoscut care întoarce 206 capul jenat. Minda se a ez . al turi de el. dormea. de parc ea s-ar fi strecurat afar sub iindu-se doar cu pu in mai mult i strecurându-se prin spa iile pe care le las între ele geamurile. a buzei de jos. nou . cu gâtul ei lung. ce mima o anume abecilitate care trebuia s -l apere. în timp ce corpul ei sau. doamna Ogrin nu putea s doarm sau. cu siguran . Minda se surprinse gândindu-se la Juri a i la camera acestuia parcelat . unde dracu era. Reveni în camer . st tu nehot rât câtva timp. al viitorului lui pat.a înc perii. pe un scaun înalt. cum de Gherman se mai afla acolo la acea or . Minda ro i i spuse. cu mâna pe clan . în jurul bra elor i al mâinilor sale. în col ul acela din dreapta se aflau cei doi.

uria al so ilor Ogrin. neb rb tia sa. Gherman. fiin a aceea nevero simil . astfel c se aplec i ea spre e l. întro oglind f r ram . el râse. o înfuriase placiditatea sa n tâng . înmuindu. în aer. trupul unei doamne. a a cum te apleci pe marginea unui bazin într-o ap înfior tor 207 de rece. ce iap diafan ! i aceast fiin îl veghease pe Ästr veziul domn" în timp ce acesta citea. patru minute înainte de trei. ci în trupul de lâng tine. a câta suta oar ? o iap care alerga înc . pentru câteva ore. Uimirea ei ( i a lui) îi f cu pe amândoi s calce toate regulile i se de teptar doar atunci când el. în care te oglinde ti mat. îns !) fa de insisten ele lui.. cu gâtul alb. victorioas . r mânând lipit . de-a lungul bra elor.. 209 doar trupul tr ia într-o necontenit superbie. dincolo. cu capul plecat. din întâmplare. cum el nu p ruse a fi auzit. zâmbetul acela pe jum tate ipocrit. a teptarea tuturor ca el. dar numai atât. între acel . i se împotrivi pur i simplu i ei se luptar pe canapeaua aceea îngust . începu s alunece încet. nici ea nu i-ar fi putut imagina c i s-ar putea împotrivi lui. ro ind u or. tâ n r . ce odihn . Gherman întinse mâna. cu rochia ridicat într-o parte. frumoas . ca un lichid ro iatic. se împotrivea ca acum. numai din pricina ei. i asta. ironic?! Ea încercase s se desprind . el o trase de bra e i ea c zu lâng el. cum p rea c are i cum avea de fapt. din c auza ironiei ei din timpul mesei. atât de nepotrivi i. neru inat sau. între cei doi (Minda tia acest lucru de la Ludmila. Äceilal i" doi t ceau i ei. s -i lunece din bra e atunci. de pe covorul acela m t sos. dar uite c joaca se prelungea. f r s se desprind de ea.. sau pentru c tat l ei era arestat. s-o mângâie i chiar s-o dezbrace pe ÄLudmila-dinSebe ". Promisese totu i c va reveni i el o a teptase i acum ea dormea undeva. carnea acelei mâini. fa de dorin a lui fizic . mândria aceea fantastic . îl v zuse poate. a a cum cere buna-cuviin ). cu picioarele ei lungi fâ âind.i buzele. uimit. da. care la mama ei coborâse din nervi i din ochi i din creier ² mai bine. iar Äea". încât o sim i i ea. cineva pomenise numele lui. deformat de ras . pe care ea îl respinsese odat . Äîl v zu" i ea i deveni într-o clip rigid . fiin e -perechi care mimeaz anemia i le inul pentru a se mai putea. i o lu . o sim i goal pân la jum tate i se surprinse pe el însu i. s te rezemi. închipuind ambii. desfidând. din inima care bate în orice creier ² în trupul ei. cu o canapea îngust ca un prici trebuia s -i fi de teptat b nuiala i. Ludmila se ridic dintr-o s ritur i disp ru în baie. trupul i se crispa. apoi. din pricina Sebe ului. a zidurilor i ulicioarelor acelora pe unde se plimbase cu te miri cine sau a existen ei chiar. Surpriza sa fu atât de prost marcat . i tocmai în secunda aceea sau în ziua aceea î i amintise de toate acestea.. a a cum se ridic fumul din trupul prelung. într-adev r. apoi. numai faptul c ea îi alesese acea camer pentru o noapte. el citise înainte de a intra doctorul în înc pere. arcuit. gândi doctorul. recupla într -o ap f r fund. la rându i. nici prea jos. pe buze ea sim ea asta fizic. îl s im ea i el cum îi curge pe b rbie. s se pr bu easc . al unei iepe pursânge. tr gându -i cu mâna stâng un ciorap de pe piciorul ei sub ire. vârsti i convenien ele. cu mai bine de dou sprezece ore înainte era ea cât pe ce s le ine de câteva ori. dar acum iat c ea se opunea în joac la început. bineîn eles. în clipa aceea. cvasi -material . poate. doar ² poate de aceea foloseau i orele nop ii în panica de a avea prea pu in timp ² un fel de c snicie. inând-o de umeri. el alunec jos pe parchetul acoperit cu un covor sub ire. bineîn eles. ceva tiranic. nu în el. totul sem na cu o secven fals din îmbr i rile lor. care nu min ea. zâmbetul acela nedorit i se mânji. roz . a a cum cineva î i vars dintr -un pahar de sticl sub ire. odihnit . de nerecunoscut. cu uimire. a zâmbetului aceluia neru inat când el o l sase. o Dian f r vârst . da. nici prea sus. jignit. în lungi frânturi de timp. a a cum avea dreptul. împreun . gr bit. în pata aceea umed . când. se în elege. iar ea î i arcuia gâtul lâng um rul s u.politicos exprimat sau nu. de parc ai fi în stare s desprinzi încet epiderma i s s ru i mu chiul tremur tor. mama ei ² în clipa aceea. a teptând s se r ceasc pu in cafeaua. la doamna Ogrin. probabil în patul larg. inând-o cu mâna c u . nefeminin a ei. b rbatul. dar din nou în mod nea teptat. mama Ludmilei i sora ei. mereu din pricina ei. încet. a mamei ei. ironic (cu o alt ironie. ea se Ädesprinse" de el. între ei doi. din fiin a c reia. Minda fuma încet. iar doamna Ogrin. vin ro u pe mân . cu care. s faci o fiin la fel de sub ire i de înalt . îi a tepta o zi grea. cu mânu ele sale sub irele. blând. Äa cuiva" din ora . venise acas cu pa i ov itori. ea voise i o contrariase. De ce nu dormeau? Era aproape trei. care fuma ru inat o igar . cu degetele sale de domni oar inând cu b rb ie c r ulia aceea în format poche.. sprijinit de bra ul fiicei ei. la ea. el. ca i zâmbetul acela al ei. a ezat . când el o l sase cu câteva minute înainte din bra e.. f r încetare. din mândrie în primul rând. mai pu in decât oricând mama ei ² sta lâng el. aplecat. gâfâitul lor umplea camera. râse i ea. dup el. sub ire. pe parchet. interminabil. de frazele lui. îl v zu i el. i ea. docil. candoarea se evapora mereu. nacela aceea a lor cosmic începuse s se roteasc deja. de bra ul c reia. din tinere ea lor care o dorea. sau din pricina prezen ei lui Gherman. începuse s o s rute. a a cum fumeaz elevii. pentru c nu se putea ridica de jos. doctorul descoperi pe bra ul fotoliului o carte deschis . o carne la fel de vie ca pânza aceea pelicular de vin. amantul i viitorul ei so s-o cuprind i s-o ia. în timp ce el st te a între cei doi Äb trâni".. mândria fiicei se risipise în tot trupul mamei. un fel de osteneal muzical . o armonie tacit . i el ced .. optise ceva despre u a deschis i Äcei de dincolo". s te ape i. era un gâfâit înecat mereu într -o jum tate de hohot neexprimat. la fund. înc p ânat i neru inat. ca un pahar cu ap de mare în care nisipul i scoicile infime se a eaz încet.ne tiind prea bine unde vrea s ajung . se pref cuse indiferent . f r s tie cum. s te odihne ti.

. Ea î i permitea s fie treaz când fiica ei dormea. sim ind c ro e te la ideea c . 211 Doctorul explic . timizii. nepedepsi i. a a cum f cuse la cincisprezece ani. pentru c . în întuneric. asta. el se poticni. cu toracele i creierul invadate de sânge. ie somn. i -l rug s a tepte. oricum. de parc cineva l-ar fi lovit peste obraz. Dup ce turti igara. matur. Minda se st pâni. care dormea ² ce repede trebuie s îmb trâneasc adev ratul domn Ogrin lâng cei doi. s plece ochii. s explice. privindu-l cu supunere în ochi. tres rind atunci când el se încrunta). dorin a lui ren scu brusc. dac nu vrea s -i duc o igar . ea merse înainte. lâng trupul ei gol. Iat . privindu-l în ochi. doar în câteva ore. Egistul din Sebe . î i permitea s ro easc puberal.. de parc erau legate printr-un resort metalic. cu nasul s u oblic i lung. cu dou cuvinte scurte. parafraz el acel Äpar delicatesse. de când se a ezase el între ei. Egist. ca un animal în c lduri. printre sfor iturile paterne. în tr-o pereche deja consolidat .. ÄCum minte!" gândi Minda. gândi Minda. între cei doi. iar ea. rea eza în el. s insiste.. în stânga sa. el.. ambii întineriser u or. cine poate s spun .. care nu era atât de mare ca el s înceap cu adev rat s vorbeasc . încerc s spuie ceva.. într-un fel de joac . Äpar malentendu j'ai perdu ma vie". mâine îi a tepta o zi grea. el? So ul? Exist oare crime din neîn elegere? Voiau oare cei doi. deodat . ridicol. la ad postul virtu ii lor reale. dintre el i ei. orice neru inare!. într -adev r. slugarnic chiar. s erios.. din nou. de febr . nu exista nici un fel de istorie carnal ....".. cei doi erau bucuro i c el era cu ei. bla-bla-bla! Minda se ridic . din prima clip când el deschisese u a sufrageriei. aproape f r un cuvânt. poate doar o atingere a mâinii. precis. l sându-se s cad . cu mâinile i picioarele mici.j'ai perdu. bla-bla-bla. sprâncenele într-o ve nic tendin de apropiere. i se trezi. n-are rost ca ea s se apuce de fumat la ora asta.. îl l s s în eleag c .. c vrea s se întoarc în camera sa. lâng care. aceea de a r mâne. c se afla acolo. adev ratul Agamemnon.. Egistul Äei". cu adev rat. c nu vrea s fie omorât din gre eal .. care îl priveau uimi i i zâmbind. dar ea t cea i -l privea i erau într-adev r de aceea i vârst în acea clip . cei doi Äb trâni" . a teptând ca ea s repete invita ia. ce se întâmpla cu ea era dincolo de. cel grav. voise s vin i ea în sufragerie. întreaga memorie a inimii lumii se reînchegase fulger tor i. la odaia slujnicei.. doar un semn al oboselii lui. înc o dat (întreaga arestare a lui Ogrin îi întinerise aerul agitat în care tr iau cu to ii de câteva zile. gura în sprindu-i-se. abjec i! da. ce se îngro ase ca o aort a craniului.. la ad postul mândriei i maturit ii fiicei.. Când trecu prin sufragerie. acum.. el st tea între cei doi. apoi ora târzie a nop ii. ie i. e într -adev r obosit i. nu putea s-o fac i pe a doua. Clitemnestra aceasta suav . Ludmila era într-adev r treaz i se preg tea tocmai s îmbrace un halat i s treac dincolo. de i ea.. întins goal sub cearceafuri. al respectabilit ii ei.i al turaser trupurile. i b l b nindu. treaz. ha. i departe de ea. stând pe c lcâie. fericit c st astfel. care niciodat nu. cei doi tiuser c el o c uta pe ea... mai ales ² mai ales ² al nevinov iei lor. i acum Minda sim ea asta cu precizie.între sclipitoarea Clitemnestra i ridicolul. acel trup ce aburea de candoare... pentru a se lega mai mult. pe un scaun. în acea noapte. la ad postul.. s îmbrace acele forme ce se fluidificau i înghe au f r încetare. atât de Äversat" în a p rea umil. fiin a aceea ridicol . atingând cu um rul canatul u ii ce se închise u or în urma sa. el însu i dealtfel. c elibera fotoliul doar ca Äcel lalt". ne mortific m decenii. din nou. gândul care tu ea cu gravitate din când în când.. ei pozau. i spuse repede. mândria. care juca întreaga comedie de care cei doi aveau nevoie.. pentru c .. ca un licean care porne te noaptea în investiga ie prin casa adormit . mereu respectuos.func ionar m runt. dar.... îndr znea el cu adev rat s o numeasc pe Äaceea" care. sfioas . sicriul acela de aer în care se întindea ea?! Ce ne ans în ans s se împiedice mereu în trupul Äuneia" în dorin a de a ajunge la trupul Äceleilalte". printr-o jalnic neîn elegere. i miracolul acela f r vârst . el.. s se poat a eza în el. Minda se a ez pe marginea patului i fumar ambii o igar . de o oboseal i surescitare interminabile. dac f cuse gre eala s vie. servindu-l. suntem virtuo i. Ätân ra". pornirea aceasta ugubea era.. poate suavul. c nu vrea s îmb trâneasc între trupurile lor ce întinereau la ad postul vreunui eveniment senza ional.?!) Cum îndr znea 210 aerul s r mân . nu-i a a. o crim leag mai mult decât patul.i bra ele. altfel. col ul acela de sub lampadar i acum prezen a lui. se l sau du i de gestica post-matri-monial . (Dumnezeule. s -l asasineze a a. la ad postul gândului lor curat. decât orice fel de pudoare. î i sim i umerii cimentându-se.. cu acel aer Äsubaltern" pe care tia s -l exprime atât de bine. ca s putem fi. f r s se gândeasc : ² Nu-nu. reveni aproape imediat i îi spuse. i Minda se gândi ² învingândui în fiecare clip ciuda fa de el însu i. ca i cum el n -ar fi tiut drumul sau poate nici nu-l tia. f r vârst . c Lud mila nu doarme i. goal . Minda s-ar fi întins gol în pat. gol. nu se vida oare spontan locul acela. cum ar ta ea. dar ea o împiedicase. încr emenit de teroare.. care se numea doamna Ogrin. al prieteniei lor Äcaste".. ei. gândul chiar încercând s . Gherman. renun ând de a mai bea cafeaua.. care era marea deviz a clanului Ludmilian (pe doamna Ogrin o chema tot Ludmila). da.. încercând s ajung . jalnic. trupul lui ie i greoi. sfios. dac el. dar nu. a privirii i. la ad postul gravit ii trupului s u Äserios". mai puternic decât pudoarea. impertinent de sfios... din fotoliu i fu cât pe-aci s le explice celorlal i doi. cu câteva gesturi vagi. c luase locul acelei c r ulii pe care o inuse Gherman în mân . mândria era atotputernic aici. în câteva cuvinte scurte. al acelei semiobscurit i. în timp ce Gherman. doctorul sim i brusc zbaterea arterei sale temporale. cum le putea distinge.. . cu toate acestea. el se ridic i ie i. ei f ceau. o v zu pe Ludmila. dar doamna Ogrin se ridic iute. anemia doamnei Ogrin. elastic . cu adev rat i tulbur tor sfioas . s se bâlbâie.

incapabil de a face cuiva un r u. nu -i place nici ast zi. care st la maic -sa. de i acesta l-a dat . petrecut în tren. Doctorul trecu pe lâng ei: nici unul nu mi c . în acea zi i noapte ² se culc al turi de el. i ziua ce urma.. pe care-l iubea. el nu renun înc la ea. în acea imobilitate a ei. de diminea pân seara la ase.. mam -sa e o Marinovici. un mic roman de dragoste. Ea are nevoi e de el i. spuse el i râse în acela i timp.. lâng al lui. Ea nu r spunse i. de nejudecat. încet. 213 oricum. de romantic. dar Minda era incapabil s -i r spund . a a cum î i pare ie. al celui care trebuie epurat. Mama i Gherman nu s-au v zut mult vreme. are un salariu foarte mic. pe un scaun. în urechi îi st ruia înc murmurul abia sesizabil i totu i distinct care curgea parc din masca aceea alb . de dou ori afar . ea ad ug : ² tiu eu dac continu ?. când el fu definitiv convins c ea adormise. munce te. ai uitat. i el o asculta cu c r ulia aceea în mân . citind. r zboiul i. i asta e. e. 214 face treaba de birou la o gr mad de imbecili care au func ii de r spundere. probabil fiindc era un ins comod. în pat.. . s i se par ridicol. încerc s -l mângâie. nu are rela ii i nici nu poart pic .. aici.. poate i -e team de ridicol. ai v zut. ie. spuse el cu ciud . ce se mai poate întâmpla între ei doi? Ei se cunosc dinainte de a-veni eu pe lume. ap s pe butonul veieuzei.. la dou epur ri succesive. care i -a pierdut b rbatul. El întinse bra ul.. ² E ti grosolan. mâna dreapt a directorului. la ora asta. s fie j m ritat .?! De unde a mai ap rut i Gherman sta? Ce caut aici în cas .. r spunse ea cu indiferen . o fiin inferioar . decât are el... Nu reu ir . i ea voia s se rem rite. distinse un u or murmur.. ei nu fac nimic nepermis. i -a trimis c ma a aceea bleu i cele ase perechi de ciorapi. ca b rbat.st teau în aceea i pozi ie i nu d dur nici un semn c -l observ : Gherman în fotoliu.. un venetic. i încercar amândoi s doarm . cum î i spuneam. este i acum.... canovian . nemi care.. pe jum tate întunecat . acolo. / orbec irea prin apartamentul întunecat. oricum. au avut i un / fel de castel pe lâng Sibiu. un impostor. nu. înainte de a-l cunoa te pe tata. Ludmila intr pe u ² era un du-te-vino în acea noapte... cea cu care st acum în sufragerie. a a ceva el nu putea vedea. de care îl desp r eau doar câteva ore. tii cum e. noaptea trecut . a doua or . parc din respect. nu tiu.i încasezi drepturile. ei s-au cunoscut imediat ce i-au terminat studiile liceale. cu trupul drept. apoi. Astfel s-au reg sit. Ea e mai în vârst cu trei ani decât el. intangibil! ² Bine. \_ ea.. cu care are i un b iat. îl s rut . satul V r dia.. dealtfel.. nu tiu la cine. ce. din import. Cum poate fi ridicol un b rbat care iube te o femeie timp de treizeci de ani?! ² Ei asta-i. numai pentru 212 el sau numai pentru ea i el.. De i are bani pu ini... încet. el însu i a f cut doi i ani de drept la Paris. crezi c a iubit-o Ätreizeci de ani"! ² Nu tiu. cu o anumit claritate. Dup aproape jum tate de or de lini te. el a lucrat un timp în sudul i Dobrogei i e la Sebe doar de vreo zece ani. într -un fel. în clipa când el fu din nou convins c adormise. l-a Äsuprimat" în dou rânduri. întoarse capul i se p ru c buzele ei se mi c încet. i abia când el ajunse la u . în orice caz. ea e prea femeie. el închise u a. nu tiu cum. devenir prezente.. pe care le-a g sit pe aici. dar fu aproape sigur c ea era cea care vorbea. cuviincios. dar eu observ c el î i încaseaz drepturile!. devii într-un fel de neatins. foarte bun. stingând lumina.. i. i doamna Ogrin lâng el. Oricum.. ² Tu ai dormit. înd r tul s u.. se pare cu mult înainte. Tot ce o .. cu acest gând. El are f oarte mult nevoie de ea. acela i director i-a dat repede seama.. se apropie I de el. se pare c el a plecat la Paris dintr-un fel de disperare c ea. înghe at. îi anular total dorin a fizic pe care o sim ise cu atâta intensitate în decursul întregii seri fa de ÄLudmila -de-la-Sebe ". dup cum vezi.. Gherman are foarte multe drepturi asupra ei. sunt convins . ca el.. tat l s u a fost canonic. r zboiul îns i-a împiedicat cariera. în clipa când el se întindea în pat. dar g si un trup inert. mai al es?! ² Vorbe ti ca i cum ai fi gelos. doar pentru c e exact tipul victimei m runte. adic mama. apoi. prezen a poate prea vie a perechii ' aceleia de dincolo. bineîn eles.. Pe el începu s -l cuprind acea ciud neputincioas a oric rui început de insomnie. Cel pu in o bun parte dintre ele.. când nu . El a fost la rându -i însurat. de ridicolul unui adulter. totul nu e atât de simplu. la cooperativa aceea. un fel de croitoreas la domiciliu. afl îns c e dintr -o familie foarte bun . în r zboi. el întreb încet: ² Dormi? La care ea nu r spunse. absent ² sau poate acesta era tipul de prezen pe care o dorea ea ² i.. dup treizeci de ani sunt înc împreun . ie i se pare ridicol.i pas . el vine în cas . for a lui. Bineîn eles. tat lui meu. îi face o serie de cadouri mamei. a a. de i tr ie te desp r it de so ia lui. adic . în întuneric. a acceptat s se logodeasc cu Ogrin. totul e îns curat. jude ul Caras. c are nevoie de el i l-a reangajat de fiecare dat . i l-a luat pe Gherman. mamei. r spunse ea. un tân r avocat stagiar ce venise de nici jum tate de an de undeva din fundul Banatului. Gherman. Sau. trecerea prin sufragerie. de i. mie chiar. o femeie ce st singur e un fel de înfrânt .! ² Care continu !. cum i -am spus eu în câteva linii... aproape mai multe decât am eu. dup treizeci de ani. într-un fel. o auzi râzând încet.

. în ora .. A iubit-o.. mai sigur de ea. de ast dat . tr dându-i.. E într -adev r invincibil! Iar el.în pantofiorii lui.. cu un început de iritare. totu i. î i uzeaz influen a sa m runt . râzând. leg turii lor s-a f cut pe nesim ite. O auzi râzând u urel. Cum a a. cu o dot bun de acas . care nu observ nimic.. cum o chema pe mama pe numele de fat . pe care îns le-ai folosit. spiritul. cu preferance-ul s u de miercuri. pentru c . nu de ceea ce auzea. bineîn eles. f cu el din întuneric. ascunzându-i. s nu te bage nimeni. Tat l meu. De ce spun eu. de i eu nu eram acas atunci. ca i el. numai din aten ia pe care i o d în acest mod atât de obi nuit-neobi nuit acest Gherman m run el.. uitând de unde au venit! ² generozitate real . care alt dat purta m nu i i vara... carcase. grosolan de orgolios i. draga mea! M intereseaz foarte mult... el. dup care el alearg . la început? N-a fost nici un fel de început. mai convins de propria ei importan . te intereseaz ce spun eu?. exist un soi de furnici care î i împacheteaz inamicul . ha. Str veziul Gherman! ² De ce Ästr veziul Gherman"!!.. în întuneric. tot de aceast flagrant nepotrivire fizic . total nepotrivit fizic cu ea. pe cearceaful rece. nu pentru ceea ce spusese el. nu tiu cum. pur i simplu. ea a devenit mai mândr . încât. fa de.. Mama mea... râse i ea împreun cu el. / în acela i timp. s ucizi ca i cum i-ai aprinde o igar ! ² îi face îns acum curte. ea era incapabil de obiectivitate în tot ce era în leg tur cu familia ei. a fost tot timpul i este înc deosebit de modest .. în astfel de.. aici.. de generozitate a lui.. pe tâmpl . de i foarte frumoas . evident. îns . A a c se gr bi s adauge: 215 ² Bineîn eles. el îi seduce numai inima. i dege elele sale. ha. care a jucat tenis pân la cincizeci de ani i a c l rit la dou zeci!. ² Probabil!. ha! în ultimii ani. chiar i nu în tangen direct . numai pentru c ..... f r r utate de ast dat . la facultate. cu un început de iritare îns . ne-o ucidem noi în ine. a confirmat acest lucru. cum spui tu.. cu cei câ iva prieteni. aprinzându. uneori. ² Ea?. cu dispre ul acela pe care îl are orice b rbat voinic. ² . îns .. Astfel se consum unele pasiuni mari. pentru c o sim ea al turi... pe care el o cuno tea prea bine.. pe pânza aceea rece..i o igar . în întuneric. nedumerit i. în sfâr it. de tata. i o s rut din nou.. s te omori ca i cum nu te-ai omorî. de parc le-ar fi vopsit. s suferi ca i cum te-ai plictisi. ce nemernic de singur. bineîn eles. frumos i cu personalitate clar ... ea?! ² Nu tiu. ne ridiculiz m noi în ine! ² De teapt tatii! f cu el cu ironie.. chiar dac era doar vorba de un vecin sau de cineva mort cu decenii în urm .Interesant. a cerceafului.. ei doi.. ci la fel. cred eu. dac nu i -e somn. eu am luptat îns mult vreme împotriva lui. O curte interminabil .. ² Nu i-a f cut curte domni oarei Comorasu. tata avea dreptate... orgolios. continu ea. se g se te în sfera sa de interes amabil. în ultima vreme îl tr dez i eu. dar absolut nimeni în seam ! S iube ti ca i cum n-ai iubi. mai mult chiar decât tata. nu l-am mo tenit.... pân la urm . nu au flirtat niciodat . cum s lup i cu el?! El e ridicol. i aceasta. Dealtfel.. ² oricelul Gherman! râse încet. care nu. ha. prin '37 ² '38. la început a fost. bine dispus. aspir o dat lung i i -o înapoie... nesfâr it . de. Gherman era i este perfect inofensiv! Inofensiv. cu colec ia sa de ziare vechi. ha. au început s -l exclud ... Ei doi. a a e. în întuneric.. în primul rând pentru c ei se cuno teau de mult i apoi reluarea. Cu mânu ele sale mici! Ce picioru e mici are.. nimeni nu l-a b gat în seam .. dar. mi -e mil de. fiin a! Ea e deja atât de mult a lui. Minda. un punct luminos ce zbura peste ei doi.. fa de. atunci. Ea îi lu igara. i trebuie crezut.. Ce trist.. bineîn eles.. u or. ci la Cluj. invincibil! ² Ha.Exact! spuse ea din nou. din punctul vostru de vedere. i e. sentimentul s u probabil c erau ca i întreaga sa personalitate de... pensionari. lucruri. îns dup o clip debitare. cu liceul. nu tiu cum. un lucru pe care eu.. îns . propria noastr pasiune sau religie ne-o calomniem.i d seama ce singur a devenit. curtea sa. De oricel. el a r mas cu rummj-ul s u de sfâr it de s pt mân . dealtfel..... se pare. grosolan! ² Oho! ² Bineîn eles! Corpul ei Gherman îl las în pace. ha.. spuse ea... m run i uri. i nasul lui pe care am v zut c se plimba o musc . nu tiu cum. mai degrab a zice c ea îi face cur te. ² De oricel! râse el i. de care nu aveai nevoie. face contraservicii numeroase et c. toat familia sa. ha. m apuc ame eala. el adic nu i-a f cut curte. a a afirm el.. de i nu era ironic. a a cum p e te un oricel!. p tate de nicotin . cel mai oblic nas pe care.. cu care î i petrece serile.. b nuiesc eu. ² . el. cum se spune ast zi. mar cat . însu i.Fa de un oricel! 216 ² . ciudat. într-un fel ridicol fcmâr nepotrivit ² ui i cum ai râs când i-am dat cele ase perechi de ciorapi. ci pentru c îl auzea i îl sim ea al turi. dup ce a plecat la Paris. am încetat s mai lupt contra lui Gherman. ².înconjoar pe ea. ² înceteaz ! f cu ea. dac vrei. a c rui apari ie m-a contrariat i pe mine atunci când ea s-a produs... o trase spre el i o s rut pe fa . care s -a obi nuit repede cu prezen a lui. dimi nea a a început s mearg la cump r turi. ucig toare.

. într -o anume situa ie! Pentru c în dou ore a f cut pentru tat l meu mai mult decât ai fi fost tu în stare s faci în dou s pt mâni... uneori îmi trec chiar i mie lucruri teribile prin cap. ² Cum m port? E un ins pe care n-am putut s -l suf r din facultate! E foarte calculat. pe vremea Xaceea orgoliul lui tres rea înc ! îl subaprecia pe Ästr veziul Gherman"... implacabil i surâz tor. de i nu-l vedea nimeni...F. care..n v lit în interiorul mu uroiului. deloc. spre becul albastru din plafon... tata.i m rturise te totul cu prea mult claritate. nu în hormonii t i! ² Cum vrei tu. s . este faptul c vom putea lua o cu et pe C. Faci r u c te por i astfel cu el!. nu-i a a.. nisipul de sub tine scurgându se încet. aproape aceea i fraz : ² . Eu îns mi am început s iu la el.R...M.. mereu în raporturi bune cu in ii de care depindea ceva. al facult ii. ha. f r s -mi fac /cel mai mic repro . va fi numai el. nu-i a a? ² Nu ai dormit deloc dup -mas .. mereu prin sindicat. a lui Ogrin. mai al es voi b rba ii. Nu s-a întâmplat nimic. ² Cu atât mai mult! Eu am încredere în instinctul meu.. ha. poate e o simpl antipatie instinctiv . el m asculta. nu se întâmpl nimic! îngrozitor. ² Nu vreau s dorm. ar trebui s ia atitudine. De fapt. deoarece nu I g siser decât un singur tichet de vagon de dormit i renun aser . imediat. dup o zi agitat . nu-i a a?.. i tu. ea plângea ore întregi. fa în fa . sunt prea aglomerate! Dar ce I leg tur are?! i-a pl cut doctorul Lungo a? ² Foarte mult. îl enerva. întins .. c se preface. dar nu pe loc. ² Era un student prost? ² Nu.. c m în elege i c a a trebuie s se poarte orice fat cu sim ul o noarei. . ² Unul din motivele serioase majore.... Dar i asta o f cea. de a fi altfel. Nici Gherman.. lucruri care nu se pot exprima! Uneori sunt convins c i el.. în seara aceleia i zile. ap sat.. s . . zâmbind. ² Crezi? spuse ea. stau doar a a. atunci când nimeni nu mai are energia sau memoria de a -i face fa de nou. i aceasta era tipic. i s sim i zilnic. pe tâmpl . mai bine zis. un om cu sim practic. unul din gesturile lui.... eu cum m port cu el? Ar trebui s m ridic i s -l dau afar pe Gherman. am dormit pur i simplu. for a de a accepta toate acestea i de a lupta cu timpul. tii c la un moment dat sa pus accentul i pe buna preg tire profesional .. c se ascunde i fa de mine. nu-i a a? o întreb el. prin comitetul U. l-am i dat de câteva ori afar .. i ] uneori m gândesc. pentru ! c altfel. se înclina chiar. Cine n-ar fi f cut-o?! Tu nu o faci i acum?! Aceasta e for a lui.i strice rela iile sale sociale.. pân la urm . în genetica ta. fiziologic . spunea c m respect sincer. c lui însu i nu. cu anemia ei. nu v teme i voi mai mult decât orice de ridicol?! Asta e ceva foarte european.. zâmbi ea în cupeul întunecat ce se balansa. ca o m runt r zbunare împotriva lui Äcare-i f cea bine". S nu se întâmple nimic. voiam tocmai s . de a fi ridicol. pe dou fotolii. nici noi doi. care gr besc c s toria noastr . care / a început s -i ia ap rarea. cred chiar c i ea o f cea! O f cuse cu dou zeci de ani înainte i o f cea i atunci...... s rmanul unde a n v lit?! în propria sa c snicie?! i eu. eu n-am afirmat niciodat c a fi un om de ac iune. eu îns mi o f ceam.) 219 ² Erai furios pe Lungo a numai pentru c e mai capabil decât tine. (De o jum tate de ceas.. de a avea r bdare. ea continu ... care alearg peste tot ² e adev rat c el i-a dus azi pachetul i a a teptat trei ore ca s i -l poat preda ² nici mama. pe frunte. Tu nu circuli niciodat cu trenul. i-apoi. ² Trenurile noastre sunt incomode. cum îi spui tu. Nu po i oare deveni ridicol? i noi. privindu-l o clip cu ironie.. ea privea în sus.. al onoarei familiei decât el însu i..i spun. în timp ce. prostu o! (El se aplec i o mângâie de câteva ori. încât îmi venea s -l p lmuiesc i în acela i 217 timp s izbunesc în râs.) 218 ² i tu? ² Eu am dormit mai bine de dou ore! Nici nu tiu cum am f cut. într -un fel e ti din categoria lui. în t cere. fa a i se destinse încet. iar pe ea. ² Ha.. pe ea!. da.. care ne-am pierdut trei zile pe drum. absolut nimic. ca s nu ... sunt convins.. i. o form boln vicioas a vanit ii.. se aflau singuri în compartiment i ea se desc l ase i se întinsese pe canapea. de la Sighi oara. voi. când eram înc student . cred c . ce ascunde el.. aproape din acela i punct. în ore chiar. nici m car cu o privire. tii c în câteva rânduri. ² Dac a fi fost în stare! ² Da-da! i în tonul ei ap ru striden a a teptat : Bine spus dac ai fi fost în stare! ² Dar bine. Cui s -i ceri ajutor?. Dac va face cineva ceva | pentru bietul tata. se ro ea. ² în str mo ii t i. a lui Gherma n? Chiar el.i ascund contra-rietatea. apoi îl arunc afar ! Dar el.T. cine crezi /c a intervenit în favoarea lui.. anumi ii b rba i. de a contrazice în ani de zile. în timp ce se aflau amândoi în trenul care-i ducea spre Bucure ti. pe p r. ce poate s ascund ?!. îl jignea chiar c eu manifest mai mult sim al demnit ii.. b tu el în retragere. de a fi subapreciat. ha! Asta-i bun ! Mi se pare c e ti suspicios.. în hormonii mei. tata. ca s .. da. nu e atât de incon tient cum pare... apoi spuse. Ea închise ochii. tiranic.

din polite e. ducând-o uneori la forme paroxistice. în violentul ei resentiment ... incapabil s se ab in .. prietenii lui! Trebuia s v fac cuno tin .. c î i provoca ei îns i astfel de st ri totale. Acum i el d du din umeri. lâng ea.Meritul meu.. Una din scenele lor rare de violen . ² Ia te uit . i ie i pe culoar. ² Pe cine? ² Pe Lungo a i pe. singurul care nu s-a speriat când l-au arestat. cu formidabila ei acuitate instinctiv . nu trebuia închis. al turi de ea. o ardere care o dep ea pe ea îns i. gr bi i.. pe proffuror. Ea veni... bâiguind ceva. 220 ² i eu nu v-am ajutat? f cu Minda. în astfel de momente nu numai contrazicerea. El închise geamul. o masc . f r o vorb . ci ca s nu se tr deze prea mult în astfel de clipe. apoi cu mine împreun .. pur i simplu. O dat . Chiar el îmi va da o tele gram . pentru un fleac. în astfel de clipe. bineîn eles. când el. ² Haide-haide! Nu. fa de cei care. evident. momente în care ceda propriului ei instinct de conservare. el e închis.. într-adev r. la fereastr . cel târziu. De ce n-ai vrut s -i aduci la mas ? întreb ea dup o pauz . care s-a certat cu maiorul. ca o înscenare teatral . f r s -l priveasc m car. vârfuri. mai nelini titoare. jignit. uzate. Era o noapte sen in . dup aceea. îl ura. sim ea acest lucru. distra i. era incapabil s -i r spund cu aceea i ur . i astfel pl tea ea i el împreun cu ea. Ce frumos portret e ti în stare.. ² Ludmila... prin fa a geamului alergau spin ri i cocoa e. care a a umblat cu ea peste tot. încât. undeva în fund rulau mun ii. o privi câteva secunde. i pe oamenii care ne ajut într -o astfel de împrejurare.. ca un orizont lichid. ² . parc gânditoare. se scul apoi. ( i el o iubea tocmai pentru c era în stare. Ea t cu. apoi o sim i lâng el. ni te m run i uri. socrul meu e nevinovat. Furia ei spontan . f r un mobil aparent. dup ce te la i servit de el! ² Ce-i cu tine! Ce te sup r ? Vrei s ies din compartiment!?. vibrând de enervare. pre ioas . pe ea. se difuza pe câmpul vast. el o tia.. i vei ar ta tuturor mutra ta adânc ofensat de om rupt de la marile tale obliga ii.. mi cate de vântul fals. o bolboroseal a magmei puternicii ei personalit i. El era mai puternic.. nu-mi place când î i dai aere i ifose de savant unde nu e nevoie. ca iubit al ei. de femeie. cauzat de-o reac ie a lui sau de existen a lui. aplecându-se u or spre ea. cu ei te-ai fi sim it bine. mai distrug tor?!) ² Tic losule! La ule! opti ea încet.. privind fix în tavan. cum îl cheam . de violen fizic . totale. Eu nu v-am ajutat?! ² Da-da. întins incomod pe pernele acelea alb strii. la i. ² Tovar ul Codoab . el auzi u a compartimentului glisând. Procurorul mi-a garantat c luni.. când Äai s rit în ajutorul nostru"! Nu te-a rugat nimeni s vii! ]Am b nuit c a a se va întâmpla: vei veni. cum s nu! Te-ai suit în tren...i dai seama ce egoism monstruos. i tocmai de aceea. ciudat. murd ria. mai mult decât atât.. cu Minda înc ro u de surescitare i ea. faptul c el nu era dispus s intre în jocul ei. lumina ei. ai mai f cut ceva: ai râs de bietul Gherman. deodat . ² Totu i. ne-ai ajutat. ca toat lumea s vad ce s ritor e ti! Te -ai suit în tren i. i-apoi. jignirile acelea. Dar aceast sl biciune -t rie o iritau. Deschise fereastra pe jum tate i î i l s fa a biciuit de vânt. ² Haide-haide. r ut cios. se ab inuse s -i r spund i. un corp sub ire. de tunelul acela de aer creat de tren. d deau încurca i din umeri. de i î i d dea perfect cont c aici nu era un sentiment special al ei îndreptat numai împotriva lui. f cu ea enervat . va fi acas ... fac mai mult decât. str ini chiar. cu f lcile încle tate. sufer mizeriile de acolo. dar nu ca s -l menajeze. o calitate a firii ei. în timp ce prietenii lui chiar. cu pijamaua ta bine c lcat i cu trusa ta de voiaj. în absen a lui. Ludmila! Mai bine ai încerca s dormi! ² Tic losule! f cu ea. râzând cu poft . de animozitate erau mai înfrico toare.. Ura ei el o suporta dificil. nu e decât c pun în mi care un tip ca Lungo a! ² Dispre uindu-l apoi în fa a mea. pardon. îl prinsese atât de mult în afara registrului ei.. oricum. frumos.. st pânit . îi venea s izbucneasc în râs. spuse el cu o satisfac ie pe care încerc s i-o ascund . Statur astfel câteva minute. nu.. conuri înclinate. tia c ea nu va întârzia mult. care e fiu de muncitor. absolut inuman. ea se st pâni s nu vorbeasc . f r s -l ating . oamenii ace tia ne vor servi oricum. O a tepta. a calit ilor ei incisive. nu cu Lungo a.. Apoi ad ug : Nu era nevoie. existen a ei. violen ele ei verbale i. ca s -mi confirme. violen ele ei de stare. de furie rece. care. ia uite! f cu Minda. la o nou violen verbal a ei. vru s p r seasc înc perea. i c e putea fi mai nobil decât asta? Mai nobil i. dar chiar i fuga o scotea din s rite. forme vii ce se r suc eau încet. nu meritau ca s -l rup de la. repet el fraza la care fusese întrerupt. ea se repezise dup el i îl lovise 221 cu pumnul în spate. ai putut s dezvol i în aceste dou zile. i ea. cu o furie rece. de uimire sau din cu totul alte motive. era mai slab. te-ai dat jos din tren! A. i ea la fel. ci era mai mult. mama i cu mine am inut s -i avem musafiri! Indiferent dac el e închis pe drept sau pe nedrept.meritul meu e. Trenul se balansa mai departe. spaima. când. luna se afla undeva în spatele garniturii. ². El se aplec din nou spre ea. i cu. nu se tia bine de ce..

de lemn.. iat . care erau 222 el i ea. Cacova. c el se face forte ca s . Comorâ te. dac el i -ar fi r spuns cu violen . un sat previzibil. Trenurile acelea de dup r zboi. cu o form oarecare a violen ei. ascuns de copaci. în dreapta sunt pietricelele. când mâneam în mers. cum mai e posibil s c l torim f r ele?!. brusc. când ne întorceam la fel: «Camarade! Poftim.. cu Therese -tante. diminea a.. salam. câteva ore. violen a ei nu se atenua. parc . are ni te biscui i. el ar fi trebuit Äs-o ia în serios" îi m rea neutralitatea. pe platforma vagonului. evident.. i ei nu d deau nici un semn. de undeva.Totdeauna mi-a pl cut s stau pe culoar. i el.. pivni a de sub pr v lie. un prost povestitor. înalte pân la tavan. sta ia G taia. Ä. capete aprinse de igar . ezut f cut de Birta u. care urca spre frontier . Da -da. cu casa ei mare. da-da. care atârna din întuneric. furios i înjurând mereu. uneori. atât de atr g tor... ci pietrele acelea albe. rece. da-da. în «bou-vagon». se apropie.de cremene.. el. solda ilor. ce poate fi mai jignitor. împiega i de mi care care discutau familiar cu pasagerii înc rca i de baloturi. din adolescen . Vagoanele acelea de pe linii vicinale. i. negricios. st t eam pe b ncile acelea rigide. Berzovia. eu în fa . unde se cobora printr-un chepeng chiar din pr v lie. din România. de parc el i -ar fi privit pe Äcei doi". dar. abrupt. Din nou trecur . sora mai tân r a mamei. senza ia aceasta? Probabil pentru c nu am mai c l torit de mult cu trenul sau. acoperit cu o p tur peste picioare. la dracu. S reiau înc o dat : drumul erpuit. cu siguran . da-da. nici nu exist de fapt. uneori. Birta u rote te biciul peste ei. ce f cuser . caii lui erau cu mult prea scumpi. mai profund umilitor pentru un om. din team sau plictiseal . era parc i un butoi de sticl acolo?.. cum spun ea ea. nu tiu cum dracu.. spin ri i conuri. curios. pe dou osii. c amabilitatea lui de ofi er în civil. o inuse de mân i disp ruse apoi.... De ce îmi place. c urma «dincolo»-ul. cu unul din ranii aceia suspect de amabili. i eu am sim it. de unde tiu asta? A spus -o el.. deci. gândi el. pe «sitz» -ul acela din scândur de lemn ce se clatin pe ni te arcuri spirale. d du înc o dat din umeri. lucio i. fata aceea. o mic gar undeva. care la aptezeci de ani c l torea înc mar ial. care anun au totdeauna grani a pentru mine. în c ru . c el îmi va l sa frâiele. eu trebuia s . pe drumul acela pietruit care urca încet. da.. altfel. la unchiul-Tavi. de fier. pline de saci.. 223 \ cu ea. stai-stai. mici... probabil. tocmai pentru aceasta. o coast de deal surpat .. ardei verzi. da-da! Sunt caii negri. i el nu era în stare s vad decât ridicolul situa iei. în balansul vagonului.. decât s râzi (sau s . a violen ei sale. ea st tea în spate. roata din stânga scap . camarade!» i acum erau «Drina» i «Morava». un chepeng de lemn i o scar de lemn ce miroseau. ro ii. Ce paznic grozav eram at unci. i mai probabil. dar nu. cu trenurile?. niciodat . i pe bunic -mea. nu-i a a. ro ietice. înalt. a ap rut unul. o suspectam c . Da-da. se umfl în hamuri. unde se schimb trenul. de scli pitoare. i ea a ro it i mi -a f cut mie un semn din umeri. în stânga drumul e sp lat u or de ap . la dracu. ei? El o inuse toat noaptea de mân . ce râdeau cu veselie pentru c . parc era i un butoi de sticl . care nu f cea niciodat c r u ie.. c ru a aceea care ne ducea peste grani . Trecerile de grani . eu st team lâng el în speran a. ce b nci moi! i lâng ea. în fund. de fapt.pietrele albe.. caii aceia negri. eu m gândeam la b rbatul ei. sexual. mi se pare.. i s te gânde ti la igara pe care înc o amâi. Dar ce leg tur au c ru ele. butoaiele mari. Ea era camarad cu ei!. sp lat de ape. când compartimentele sunt goale sau se doarme. superbii lui cai n egri. de ce sunt to i b rba ii suspect de amabili cu femeile de orice vârst ?! Sau când treceam frontiera. de-o jum tate de or .. în jur mai erau voci. unde mai era o astfel de mân ?! Aha. c ci a adormit i eu o priveam. dup un alb. luciditatea faptului c . umed . pentru c se asociaz cu ceva din copil rie. de vin. într -adev r.. c pitan sau maior sau locotenent.. cu care am c l torit în noaptea aceea la. ce bine e s stai pe culoar. suspect de amabil. starea de indiferen se accentua. m întreab dac nu mi -e foame. apoi. g lbui. înc atât de tân r . de dincolo. pân a început s se lumineze i ea i-a retras mâna. 224 aici e o cotitur a drumului. o jum tate rece de pui. mi-aduc aminte. ro ietice.de o clip .. bunic -mea. i am avut. bineîn eles. ridicolul violen ei ei. g lbui. undeva. dar pentru c avea datorii la pr v lie.. poate.. da. pentru c . Panait.. ceva neterestru. pentru o femeie. noaptea. de vreme ce li se adresa astfel. ceea ce nu se întâmpla cu el. a petrol.. nu tiu. gr nicerilor: «Camarade! Poftim. furia ei nu se stingea. ea sim ea asta. i eram alarmat. sau i s-ar fi povestit scena de c tre cineva..... probabil c era. nu-nu.. când ea desf ura erve elul acela de damasc cu pâine. st teau amândoi strivi i.i ascun i râsul) de ura ei? ² La ule! opti ea înc o dat . cealalt bunic . mâna aceea îngust . lunar i nelini titor. domni oara sau fata.. caii se încordeaz . sclipitor drumeag de ar . e înecat înc undeva.. unde sunt valizele acelea din r chit . da -da. al furiei contra lui i. pietri ul. accepta... bunica mea îmi zâmbe te. la o fereastr pe jum tate deschis . se r sfrângea mat. pe unul din peroanele acelea numeroase. cu mult înaintea ei. se vedea asta când fulgera câte un chibrit al ranilor din preajm . camarade!» i le d dea ni te pachete de ig ri «Plugar» sau «Na ionale» sau. ca un stupid mecanism. se umfl în hamuri.. îns . roata din stânga scap mereu... Cacova vine cu m ult mai târziu. i-apoi. imediat am sim it. minunat -strivi i între ni te saci.. tiau i ele. i atunci eu întorceam din când în când capul spre ea.. fantastic. atât de curate. ambele. nu era pietri .. ai lui Birta u. într-o asemenea situa ie. a a cum s-ar fi întâmplat.. cu pr v lia ei cu mult mai misterioas decât pr v lia celeilalte. ipete. de la distan . valize de lemn sau din r chit . da-da.. probabil. am avut curajul s-o prind de mân i am inut-o a a. pe care lumina lunii. Minda tia aceasta i. s ne duc s ne treac grani a! Caii se apleac înainte. un canton p r s it... din oboseal .

a a... da -da. m car a a.. o cotitur în pant . uuuivv.. o dat .. s încerc înc i înc o dat s m retrag. ulovi. c m întorc. harnic . cârp nosul sta de Birta u nu se plictisea sau nu obosea niciodat s întoarc capul peste um r.... m -sii i cu eu însumi sta!" Ludmila vorbea. sârbul. o senza ie.. ni te cuvinte. o masc de filde din care emana un murmur care invada dulce-persistent înc perea uria .. în am nuntele acelea. sau aproape totdeauna.... o jum tate de ceas.. nimic.. acolo e adev rul. Leininger..... frac iunea aceea de clip când c ru a s-ar putea r sturna....... h urile i t if suia lini tit cu ea. sss. vivisecto. ca s ar t i cailor. în intersti iile acelea.. da-da... hiperboo. distinct . era o fraz 227 . buzele mi cându-se în fa a aceea alb . la fereastra culoarului. tâmpi ilor. nestr veziul Minda. de i tiau drumul la fel de bine ca mine. dup ce trecuser m frontiera i drumul era lini tit. da-da. i apoi. se pare c s-a plâns partizanilor c Leininger îi d duse o palm . într -o... bineîn eles. proste te. s-o sleiasc bine.. pe care îl vedea el..... pen.. ² i-apoi. oricum. Minda era incapabil. î i iubea caii lui nenoroci i mai mult decât femeia i p rin ii lui la un loc i.posomorât. Ästr vezhiul Gherman". capul acela pu in aplecat. a fi încercat o senza ie pe care n -o voi tr i niciodat chiar dac a conduce acum un «Ferarri» sau un «Bugatti 1500». c l toreau acum în plin peisaj muntos. acum.S m afund acolo.. din murmurul de ieri i mi carea buzelor. el a fost împu cat. ce grozav ar fi fost s -mi dea frâiele. s -i slug reasc .. da. Minda o privi.. c plec. i eu cârmeam la stânga sau la dreapta. sept. cine tie. i acesta... marmu. poate.. pancar..... da-da.. da.. sivo... de concret se mi ca în el însu i betoniera aceea a unor frânturi foarte. în geamul din fa a sa.m a ez cu fa a spre ea. Minda v zu ni te litere. eu poate. ca s se închege acest murmur... hiper. în nu tiu ce roman distins. asta îi trebuie unei sofisticate de asta care. voiam la stânga i nu la.. va obosi s vorbeasc mereu peste um r cu ea.. î i d du seama.. ca s . caii aceia umfla i cu crupele sclipind de sudoare.. dintre timp! S m strecor. ca s-o lini teasc . f r murmur. a a.... marmusi... roata din stânga. undeva.. de analiz . cu propriul meu trecut. i eu tr geam de benzile acelea de piele. nu tiu unde dracu. indi -golevis. de.... cu care avea atâtea interese împreun . s fiu viclean cu el. din întâmplare. c m dep rtez. ss. la dracu... Privi pe geam. unde s se r stoarne? Drumul era prea strâmt. pe marginea unei mese sau într-un grajd... a uneia ca re n-a g sit destui b rba i ca s-o. c . înecat într -o vag pat de umbr . Asta e sigur!.. grav. pietricelele acelea. roata aceea care scap .. o jum tate de clip suspendat . vegeta ie.. când ne întorceam.. a a cum st teau amândoi rezema i de bara aceea de lemn.. un servitor sârb..... cele care m înso eau. sau a a ceva! Putea s fi fost adev rat. de cremene alb . Nu-nu.. aceea i înclinare aproape a capului. în afara unor cuvinte i silabe perfect izolate... cine tie. Probabil c se ridicase. apoi. eu însumi! P. unde.. buzo'e se mi cau.... Uite.. blblblblbl. singura ans e ca detaliile s fie cât mai. undeva. cât efort.. câte un sârb.. special care che.sssss. nu o masc .. trecutul meu nenorocit. s-o izbeasc .. da..... s perceap ceva. cine tie unde.... isterice.. scap . ce era îns o fa . sivo.. s m fac c renun . cu b rbia fin .. subcuta. cât mai am nun ite. de i era lumin peste tot. într-o.. se ap r i de mine. acolo unde îi aruncaser stârvul.. v zându-i buzele mi cându-se. în pastele m -sii e acest eu însumi? Exist a a ceva? Nu e cumva o inven ie a unei literate de salon. am stors totul. unde dracu sunt eu însumi? Unde.. un singur i simplu fenomen: o masc ce vorbe te. el se va plictisi... tufe i cop cei de m grin. booo.. atunci auzise murmurul doar. biliardele... în roata o clip . da. în spa iile acelea.sssss.. da.. sau nu. blll....... a a.. deodat . de marmur . pancar. s -l în el. i numai atunci. un dos de lab peste ochi i s-o arunci cu fesele 226 pe marginea unui an .. de -aici nu mai iese nimic! El se ap r .. pe care îl auzise asear . vine cu astfel de inven ii. de frumuse e. foarte îndep rtate. c sunt chiar eu însumi... treangurile lor sunt întinse ca ni te corzi care zbârnâie.. o fericire pe care am pierdut-o pentru totdeauna!. le simt i acum în mân .. f r zgomot. lipsea îns murmurul.. în pietricelele acelea m runte. porc rii.. exact cu o noapte înainte auzise murmurul unor buze atât de asem n toare cu cele care al turi. într-un an . . bineîn eles. S mai încerc o dat : deci. dac reiau... cu ceea ce cred.. alco.. dar asta am aflat-o când bietul Leininger-baci era demult putred. da-da. atât de violent.. nimic. booo. de-o parte i de alta t iat în munte. spiritualizat . deasupra trenului i. un prizonier sârb. g lbuie.. hiperboo.. posomorâtul.. i masca aceasta este ea. a a cum li se d duse ranilor nem i. supt. Minda d du din umeri i refuz s mai asculte. atât de aproape de ochii s i. e o inevi.. sp late de ploaie.... cât cheltuire de imagina ie.. de acum se închega abia un singur chip... cum am citit.. cât mai adânc. roata din stânga alunec în loc. negre... îmi d dea totdeauna. s m sub iez.. ce ciudat. cu una din ele... i îmi va spune. brusc o întreag fraz . îl b tuse... Lumina lunii nu mai exista. caii se opintesc mult înainte. neaccidentat. cu mult mai mult decât era nevoie... cât mai insignifiante! Acolo.. roata din stânga. 1111. uuui. uuuuuui. Leininger.. în intersti iile acelea de timp. poate alt dat . care a 225 fost împu cat de un partizan pentru c lucrase la el un sârb.... cât mai repede. cu ceea ce mi se pare. de acolo. s m nânc repede....... re.. cât mai m runte.. s -l mint. a a ceva n-ar fi fost posibil... cu spatele la cai i s . f r s se vad nimic. cum li se spune la m grin?!. canovian .. ulovi.. ce fericit a fi fost.. între-timp. benzile acelea duble.

gras . dac era o fraz ?. ba. era a treia var c veneam acolo.. seara. ÄSene tei gubin. de i codo itul meu se pare c n-a dat prea mari rezultate. echilibrat ... ce suna limpede.. s -mi pierd timpul cu acest gând prostesc. i pe Florin îl trimiteam acas . îi cuno team de câ iva ani. bra. mai deta at de auto. cum apar cu sutele. brahir!" fraza p e care o ... treceau prin fa a lui. de la sine. cu o feti de vreo cincisprezece ani. Ei veniser acolo. cam departe de mare. nu tiu dac îl tii. Eram la mare. diminea a devreme.. i când am ajuns noi. aproape silabisi: ² Sene.. o voce-personalitate. adic la ei. dar ce s -i faci. micile denivel ri s-au topit foarte u or. m-am apucat i am f cut i cuno tin a clujenilor. s ia micul dejun. dar ea g tea bine. Simona era ceva foarte gra ios i sub ire. erau împreun cu b ie elul lor. ceva foarte reu it. plasticieni. asta ne indispunea pe mine i pe ei. dar Florin le-a povestit p rin ilor lui. era curat .matismele enervante. negricios. pe Minca. pe el. astfel. mecanic . care ne-au spus i nou ... împreun cu p rin ii s i. brahir!". Simona începuse s se ata eze de mine. politicos-autoritar . apoi. brahir! Sene tei gubin. dar era cam seac . o voce-fiin . pe care nu -i cuno team. chinuitor de cunoscut.. la Dunia.. ce tr da o armonie stabil . se afla o familie de la Cluj. tei. i vocea acelei femei nev zute. ranii cu cu mele în mâini. cum ar fi iubit el. cam g l gios. când grupul acela de rani se bulucea. Atunci. grosol nia. erau de mai bine de o s pt mân ... era s -i dea lacrimile în vreo dou rânduri. nu tiu cum o cunoscuse. distinct . brahir.. îi luam pe amândoi. lipsit îns total de sens. aproape o or . i au mai venit câ iva colegi de-ai lui. o voce curat . brutalitatea. la Dunia. bineîn eles. m-am apucat s -l ajut pe Florin. un b ie el de irat. pe care îl pl cea Simona.. într -un alt grup. Am început. st team la aceea i gazd . de i. Turcu. M bucura începutul de indiferen a lui fa de ea.. de i Florin însu i p rea deja pu in decep ionat. el era grafician i ea.. de care i-am mai vorbit.. Era: ÄSene tei gubin. mici încuraj ri sentimentale.. dar am vrut s -mi încerc puterea i. pe plaj . gubin. nu era pe strada principal .. s -i fac s cread c in unul la altul. i am început s -l înv ce s fac .. eram cu ei. n-a fost prea încântat. s fie împreun . da-da. deosebit de curat . nici frumos.. o voce de femeie cum iubea el..foarte cunoscut . în a doua jum tate a lui iulie.. bineîn eles.. de-un obiect.. aplecându-se u or s nu se loveasc de pragul u ii.. provinciale. i de i ei era inginer i ei arti ti. c ruia. m plimbam împreun cu ei. ale 1 colegilor i prietenilor s i de pe plaj . ce avea în jur de doisprezece-treisprezece. în halatul lui vi iniu.... uitarea lui. un altul. se pare. în sfâr it. complet nesofisticat.. mai bine zis am. amândoi înal i. pl cut. i -apoi o cunoscusem i pe ea. da. oameni pe care. pe strada colii.. de aceea i vârst . când venea el.. murmurul incoerent ce c dea de pe buzele ei. de lucru.. gubin. ne-am obi nuit. de i pe mine m enervau din ce în ce mai mult gra iile ei false. i-am g sit acolo. felul în care se li pea de mine. A. pentru c ei. aproape. bineîn eles totul numai pentru Florin. textile." poate vocea aceea limpede.. i -am chemat la noi în curte.J tenii no tri. echivoc. cam stereotipe.. murdar. cum i-am spus. cristalin . Florin.. nu tiu cum s-a f cut.. cu foarte mult gust. era un b ie el foarte banal.. arhitectul M l escu.. o voce -sex.. lipsa ei de femi -! nitate deja evident . sâcâitoare. gubin. dar. cu un neg mare pe frunte. supli. un echilibru senin. dar. departe de tot ce e lu . se pare. ] poate. st team pân târziu. într -o curte vecin . în lini te... nu-i cuno team. suna cumva nepl cut. am fost de câteva ori la atelier. o voce care tr ia singur . între adolescen i. la 2 Mai. ceramic . la ei. ale limbajului vârstei sale. se gândi o clip s asculte sunetele acelea disparate. personalitatea lui. c ldura. a a o chema pe feti a clujenilor. surâzând peste sticla aceea groas din fa a sa. o pereche frumoas . Ei. culegeam scoici împreun . autoritar... Nu tiu ce mi -a venit..... Ce putea s însemne aceast fraz .. dr gu i.' spunea în vis vocea aceea de femeie. f r sens. el nu f cea nimic pentru asta. deosebit de voaiant . Florin ni l-a i ar tat o dat . s -i fac s se apropie. pe plaj . cu el i cu vreuna din prietenele sau prie. pome ii pu in ie i i. gra iile i gesturile ei erau nu tiu cum. de i n-a spus un cuvânt. o femeie mic . mi se pare. ceva deplasat probabil. s tule ul acela de lâng Mangalia. erau o familie de medici. Eu. o toan . nici urât. care ap rea totdeauna pe plaj într-o pereche de blue-jean-i pe care nu-i d dea jos niciodat . în anul acela s-au nimerit acolo | i so ii Minca. care p rea foarte nenorocit c Simona nu-i prea d aten ie. ² . nev zându -l. afla i în sta iune. normal. s -au g sit repede. cu Florin. Diminea a ne j plimbam împreun . au fost i ei în dou rânduri la noi. întreb rile ei proste ti. ar fi auzit i acel: ÄSene tei. când î i lovea palmele sau se atingea de ceva. era i el acolo. pe un scaun. cu cotul reze mat de ceva. apoi.. înainte de a te cunoa te pe tine.. de comun acord. i ia stai.. el era mai mic decât ea i era. bineîn eles.. bineîn eles. nu tiu exact ce f cea. s treac prin tinda aceea.. avea ni te ochi alun gi i. pentru Fondul Plastic... în jurul mesei . Al turi. în ciuda 228 229 feti ei aceleia n zuroase i b ie elului deja plictisit. o voce clar . Minda... era mult praf. farmecul s u nemaipomenit i -a sedus pur i simplu. el st tea chiar în tind . cu obielele lor groase. de i un b ie el de-o sensibilitate medie. numai pentru c noi le vorbiser m despre ea i c mergeam în fiecare var acolo. nu m-am dat îns b tut . c o place pe Simona.. chiar i con -l versa ia lui începu s devin tot mai inteligent . ea nu-i acorda prea mare aten ie. pân la urm . împreun . aveau o mare admira ie pentru ei. cu ochi calzi. cu un lan gros la gât. lucra. de la opt pân la nou .. ceva foarte cunoscut.. ca s vin i ea. so ii Minca.. inginer i el. El citi. o voce-chip.. în jur de zece. am început s-o lu m tot mai rar cu noi pe Simona i am început s culegem scoici doar noi doi. cu înc p ânarea mea idioat . cu care îl trata pe bietul Florin. cine tie.. Se apropiase de ea pe plaj . cu Minc ie tii.

cu trupurile noastre ce ardeau aerul din jur.. dac pot s m exprim astfel. iar când venea el. era în tr-adev r ceva din cale-afar de caraghios. nici de propriii s i prieteni. odat mi-a luat mâna i a început s m mângâie. undeva... un fel de excita ie. a a-zisul Äcules-descoici". prezen a lui.. acum.. de la u a noastr mai ales. el s -a apropiat din nou de mine i. la cârcium . a adolescentului care nici nu en înc adolescent. mi se p rea c întreruperea aceea de adineaori. izbucneam în râs.i vorbesc despre aceste lucruri... cu soarele acela torid înmagazinat. ce absurzi sunt b rba ii!. începu s se uite la el cu ni te ochi!. dar dup chipul cu care s-a întors apoi în camer .. nu mai voia s m nânce.j rase de... la demen . nu-i a a.. o dat a b tut chiar în u . cu vocea joas . înc ascunse. noi obi nuiam s ne odihnim. epuizat .. p rea c nici nu-l mai vede. absurd f r scop. spre Vama Veche.. alteori. încât trebuia.. cum se g sesc aproape în fiecare curte... nu mai vorbea cu maic -sa aproape deloc.. iar pe el nu putea s -l sufere. ale noastre. atât de s n tos i senin. nici nu-l auzisem. la prietenii no tri.. îmi venea s mor de râs. dar m i speria pu in.. mai bine zis nu se mai pref cea deloc c cite te.. de i se pref cea indiferent. evident. cu ostenta ie. tragedia. silueta aceea sub ire.. neb rb teasc .. râdeam chiar... nu mai ie ea pe plaj i. apoi nu -l mai privea deloc.. nu tiu ce. l-ar fi. mine! Se înamo . So ii Minca începur s se îngrijoreze în mod serios. înc incipient. cum î i spuneam. i era un fel de ha-ha-ha cu pauze tot mai lungi între fiecare sunet. sau era pe cale s se înamoreze! închipuie te. totul îns f r nici o grosol nie. era ceva absolut fioros! întunecat. m iubea cu o gravitate care m încânta. nu era un vorb re .. de-a lungul rmului. un fel de.. abia puteam s facem asta.. apoi nu mai citea. iar când ne liubeam. mai ira io nale. mine. i el. n uci i. suferea acum de un fel de jeg. am întrerupt plimb rile noastre în doi. n tâng . bineîn eles. s se îndr gosteasc de-a binelea. pielea fe ei sale prinse o culoare parc mai închis . cu nici dou s pt mâni înainte... nu coment în nici un fel istoria. închipuie. apoi. pielea fe ei sale se întuneca u or. m c uta tot timpul.aceleia din curte... o zi întreag . oh. i. f cându-ne un program separat de familia Minca.. dup prânz se instala pe un scaun. dimin ea a... o tiam asta cu siguran . de i dormeam arareori. de i mi se p rea pur i simplu caraghios. de s n tos. eu râdeam. oho. dar evident. slei i. începu s hoin reasc prin sat.i! Nu ne venea s credem. din ce în ce mai nebune. în fa a u ii noastre deschise. absolut comic.. uneori nu mai puteam s leg m dou cuvinte.i. m urm rea ca pe un fel de halucina ie carnal . la p rin ii s i. întunecat. în materia asta el era formidabil! Da.. de diminea . nu tiu cum s . de parc . a b tut înc o dat ... st pânit . nu mai avea chef de lume. totul era nemaipomenit de caraghios! Absolut caraghios!. a celuilalt. devenise încordat. l -ar fi împins s . a celuilalt.. se f cu palid. lipsi de acas i ap ru de-abia seara. s nu-l mai salute. nu tiu cum. ciudat. Ce copil ro i. ne preg team.prezen a afectuozit ii sale. s ne distr m bine. i dincolo. nu tiu ce. acoperit cu tabl . f ceam dragoste. un ins perfect mediu. un semn pe care eu îl descifram foarte bine. apoi i pe mine. între dou i patru.. da.. dar. inepuizabil. da. de echilibrat. iar seara ie eam în sat. sau ne plimbam pe osea. abia sim it. ca i în povestea cu Simona. m cople ea cu .. fa de. chiar i el. Eu. încât am izbucnit în râs. m privea cu un fel de ochi blegi i lihni i.. numai în monosilabe. s rmanul b ie el. stimulat. ceva ce-mi f cea de-a dreptul. mediocru în sensul bun al cuvântului. totul era de-un ridicol perfect!. ne iubeam ore întregi. îi disp ruse total acea veselie care irupea din el în clipele cele mai. acum. p rin ii lui începur s dea semne de ner bdare.i spun. care-mi întorcea capul când treceam pe lâng el. când toat lumea era panicat i începuser m s ne gândim la pr p stii.. dar. ci se instala pur i simplu i. sub umbrarul de vi -de-vie..i spun. Eram nici de zece zile acolo. nu tiu ce mi-a venit. sil ! El. în acela i timp. ceva comic i straniu. nu. Ap ru seara târziu. comic. de : el d dea i d duse foarte mic importan lui Florin i nazurilor sale. apoi. a a era. nu tiu cum s . de i. tinerelul lor nu mai mânca aproape deloc.. dup -amiezile acelea! Te rog sa m ier i c . acum era ceva. apoi pe plaj . de neconfundat. cu pumnul acum. într-o zi. cu p rin ii lui abia se mai saluta ²îi erau caracteristice astfel de eclipse. începu s fie nepoliticos... lupta i epuizarea aceea a noastr . i st tea mereu cu mine. când am observat cu to ii ceva nemaipomenit de 1 caraghios: junele Florin d dea toate semnele absolut clare. nu mai puteam s -l v d. oricum. micu a Simona. care îl ura pe el. Florin începu. de nemul umire. când. care.. m ame ea. La un moment dat. un b ie el atât de vesel. vorbea mai pu in. de unde la început nu se d dea dus di n curte. îns . de i. da. câinii aceia care sufer de jeg. sim eam c se întunec . de parc gelozia acea. era. Florin. care ne amuzase grozav. ca ai unui câine bolnav. în plimb rile noastre 230 de diminea începu s m priveasc în ochi. aproape banal. \ întreaga istorie cu Simona. din ce în ce mai mult. cu un soi de veselie. ale unui amor. îns . de i. de r celi bru te... pe noi i pe p rin ii lui... pentru c p rin ii îl luaser din scurt i nu-l mai l sau o clip singur.. acum. prezen a b ie elului de dincolo. el. s ne ascundem de el.. i el a ie it afar i i-a spus ceva. Acum îns au început problemele. Dup mas ... fa a lui era îns cu o nuan mai întunecat ca de obicei.... i se pref cea c cite te un ziar pe care-l fo nea cu mult agresivitate.. b rb tesc ² doar. mascat doar de-o perdea de tifon.. st tea dincolo de u . era ceva. aproape uitat . lichefiat de acele dup amiezi ale lui. . literalmente..i mai spun. îl înt râtaser mai mult. de i era i ceva straniu. pân la sufocare.. el. cu un tact perfect. pân la o total epuizare. de i îl simpatizasem la început. nu mai voia s se întoarc acas . cum nu primea nici un semn. în rarele momente când îl mai vedeam. eu. 231 parc . i se \ constat foarte repede c b use.. s râdem adic . cu acela i chip. cu be ele i lucrurile de plaj ... pumnul acela în u .. era în el mai mult decât o m rturisea.. amuzat. apoi am început s râdem. de i.... trebuie c fusese ceva foarte dur i nemilos..

Trebuie s fiu vineri diminea a. cu r eparti ia?. ieri diminea .. din carnea geloziei sale smintite. gubin.. . O^ ² Cum a a? ² Habar n-am! M-am pomenit încercând s .. tii c . dup -amiezile nici nu mai ie eam pe plaj ... dar e bine i -a a.. avem în acela i timp i. un fel de pariu complicat cu el însu i.. familia e mul umit ! ² Familia?! spuse Ceea i râse. r spunse gânditor cel lalt.. combinat i cu ni te varice.. ne-am hr nit grozav din carnea acelui puber. ci un început de religie! râse Minda. a a cum m nânc s lbaticii. pe încheieturi.. mai mult chiar. ² Da?. seneb. Spondiloza ei veche. ² Ai dreptate. 234 ² Ia uite. cum e familia de la Sebe ? întreb Lauren iu. sssss... ² Mai bine du-te la apte. drumul. La apte i jum tate. înc din anii studen iei i de mai înainte înc . ² ... cu ocazia asta. i. boln vicioase! Ne -am hr nit... ce dura.. ce t rebuia recuperat. O simpl oboseal ... pentru c la opt pleac pe teren. cu un telefon.. merge strun . Soacr -mea. La spa iul locativ.. dac într-o bun zi familia Minca n-ar fi disp rut... spuse Ceea. împreun cu prietenii ei. cum îi spun eu.. familia Minca a plecat în prip la Bucure ti. întreaga lun august i toat toamna. De cineva sau de ceva care te poate tensiona. persiflând lene . chiar i Simona. deodat primitivi i superbi. dac nu citea dou sau trei zile... Cum e? ² Bine s n toas ... i. o.. am cunoscut întreaga familie. i reumatism nu? ² Reumatism nu chiar to i! Varice. Ce se aude cu locuin a.. Florin... cu mâinile goale. se-se-se-se. u oare. brah.. pân în iarn . numai noi doi. în sfâr it.. se pare. c u aproape o lun mai devreme decât î i programaser ..Nu o. ne-am înfruptat chiar. cine tie. cu sângele scurgându-ni-se pe degete. bir.. Poate.. tuturor ne-a fost fric s nu înceap . ² Varice avem cu to ii! râse Minda. gu. spuse Ceea.. c atunci când întreprindem ceva... Trebuia luni. cu o ciudat satisfac ie. primitivi.... absolut to i! ² M bucur ! spuse Ceea. ² Familia! De-abia acum. târziu. ² Ce anume? ² Vorbeai de familia de la Sebe . ro stul c l toriei rezida tocmai în asta. ne-am fi mutat noi.Oricum. cine putea s .. ne închipuim mereu c noi fix m scopurile. oho. stimulat i pe mine... ² I-au dat drumul? ² Da. la disciplina asta.. în sfâr it..... sl bise. exerci iile tale cu trecutul m -au.. am refuzat s mai vedem pe cineva. plecând acas .. un fel de fatalism.. dup o lung pauz . sssss.. literatura din urm ce trebuia citit . ce eram într -un fel de vin . dar... întreg trupul s u sub ire era ca o umbr vertical . la Bucure ti... iar noi. în ziua aceea . birbra. sen.. devenise cu totul. îns . sene tei. Am acum un socru celebru.. gub. un gest rar întâlnit la fel...i imagineze c dintr-o. s nu fac vreo prostie.. mai pu in celebru. spuse Minda. f r nici o autosupraveghere. ² Merge bine..... E restabilit ? ² Da-da. V d c ai destul sim practic. brahir. o vitalitate ciudat se v rsase în noi.Azi n-am s scot o vorb .. sau mai ales eu. 232 233 Capitolul VIII ² . se pare. st tea apoi câteva nop i pân diminea a. la Bucure ti. în ultimele zile mai ales. ² Sabina e bine? întreb doctorul.. da.. revistele. asta e ceva nou la tine. vreau s zic. la materia asta. abia vizibile cearc ne i se desenau doctorului sub ochi.. b ie elul acela.. ca de obicei: fantastic ! Abia a tept s m însor! i doctorul î i frec mâinile..... nu tiu cum s spun. nes tui. Ai mai sl bit. Ceea îl privi o clip cu aten ie. am început s te în eleg: ai nevoie de un mediu solicitant. E bine. Ce vanito i suntem.. gubin. întreaga plaj se alarmase. ² La asta ne pricepem cu to ii. s nu plece cumva pe teren chiar la apte i jum t ate.. Numai sub o anume tensiune str bate lichidul acela.. înaintând.... dar nu tiu ce a survenit i.. Sene tei gubin.. A fi putut rezolva i de-aici. sene. to i... probabil. în sfâr it. ² Cum a fost la Sebe ? ² Banal.. desigur. întreaga lun august.. un act ireparabil! îl c utase.. Ärecuperând". chiar i eu. cu totul. la clinic .. noi am r mas. ² Am sl bit?!. pentru c . mai am înc unul. Cel pu in la Sebe . la tovar ul Mih ilescu. M-am dus inutil. hirbr. gubin... ridicole. el a disp rut. lucrul la catedr .. .. la capitolul acesta Minda era inflexibil. cu mersul s u unic. la apte i jum tate. singuri. ca o molusc .. uitasem aproape c ..... de nu tiu unde. bine dispus. i se pare. într -o noapte fugise din nou de-acas i a fost c utat cu mili ia. B trâna are ceva acum.

â ne te cumva jetul acela sau cum dracu... am avut i eu, pe drum, la întoarcere, un astfel d e mediu solicitant... poate, Äiar m întorc i zic", de asta am i f cut drumul... ²... Ca s te întorci! pufni în râs Lauren iu. ² Da-da, afirm Minda, privindu-l cu gravitate, a trebuit s m ascund, s m strecor undeva i... am început s m joc, s ... probabil a a încep viciile! ² Viciile m runte! ² Bineîn eles, bineîn eles! Ce ciudat: acolo, totul e viu... pu in dac Äîl" atingi, cu penseta... mi c , ca o amoeb , ca o actinie... o actinie de asta am atins i eu i a fost ceva, nu tiu cum s - i spun, fascinant i scârbos în acela i timp... a a cum, înotând în mare, atingi cu bra ul, cu piciorul, cu pieptul o meduz , una din acelea mari, vâscoase, mov, roz-murdar sau cristaline... Uneori, dac ai noroc, r mâi cu un fel de urzic tur , o senza ie ce devine evident abia dup ce ie i din ap , i trece rapid... Meduze, cu senza ia lor cu tot, sunt i visele! ² Ai o faz melancolic azi, doctore spuse cel lalt, rânjind. ² Persisten a visului, m-am gândit de multe ori, e ca un fel de urzi c tur de asta... într-o vreme am citit câteva lucruri despre vis, texte onirice, Freud, Jung, Mircea Eliade chiar, de i la el... e ceva destul de legat de meseria mea... nu vreau s m scuz, dar un internist care r mâne un simplu factolog, un detectiv de viscere, risc s ... în definitiv, plutim cu to ii într -o plasm i, dincolo de func ia de dejec ie psihic , a toxicit ii psihice, visul, cred eu, e o existen posibil ... în orice caz, cu mult mai mult, calitativ mai mult, în primul rând, decât o simpl scurtcircuitare a unor centri dispara i sau nu, o inhibi ie proast , netotal , o repetare mecanic , par ial a unor automatisme de reac ie, de stare... ai observat, visul e o form a contempl rii, cel pu in pentru mine. A trecutului, bineîn eles. Un pretext, excelent, s faci acel exerci iu pe care, i-am spus, l-am f cut în tren, la întoarcere... un exerci iu pe care, am observat, tu îl faci deja foarte bine... în acela i timp, o existen paralel ! Cum e arta, de exemplu, te-ai gândit? Arta nu e o existen posibil ...?! Exist motive, ac iuni, personaje, care revin în visele mele ani la rândul... fraze chiar... eu nu sunt decât o leg tur între ele, între aceste motive, reflexe de exis ten reale, personaje... cum spuneai tu, amintind de leg tura pe care o 236 f ceai, semiinvoluntar, între Pitina i Guga sau Dona i... prietenul la care... ² Lep datu... ² Visul, visul meu, cel pu in, e chiar mai complicat, de multe ori, decât existen a. Ideea de fatalitate, de exemplu, apare, mai clar , mai pregnant ; în vis... e ti p roiectat, pur i simplu, într-o stare,într-un esut epic, între ni te... fiin e i trebuie s reac ionezi! Via a falsific pu in lucrurile, aparen ele, mai bine zis... via a, sau ceea ce numim astfel, te las s crezi în propria- i ini iativ , într-o anume cauzalitate, într-o anume, i destul de precis , previzibil legitate fizic , chiar i psihic sau moral ... I visul îns e mai franc, mai Ädidactic", a spune ( tii c mie îmi place' cuvântul Ädidactic" i îl folosesc totdeauna cu un sens pozitiv, meditez adeseori ore întregi numai la acest cuvânt), în sensul c el, visul adic , ne Äînva " mai bine, mai Ärepede", un adev r simplu, profund, care, adeseori, în barocul întâmpl rilor existen ei, se pierde, apare doar par ial, calomniat, falsificat chiar i cu o nuan ... deci: falsificat! O existen posibil ... mai mult chiar, o existen paralel , ca i arta, ca unele forme ale artei. Imagineaz - i trei trenuri paralele: existen a real , visul i arta... dar asta e o compara ie proast , neîndemânatic ... în orice caz, re ine ceea ce i-am spus: eu am motive, personaje care revin cu regularitate, o dat la trei nop i (eu visez în fiecare noapte, coerent, totul perfect recuperabil a doua zi) e cineva, de exemplu, o fiin apropiat , mort cu un deceniu în urm , ce-l visez de zece ani, cu o persisten boln vicioas , o dat la patru sau cinci vise, i asta de zece ani... am început s m gândesc, absurd, la o form de comunicare posibil între mine i... i ce? i cine?... Oricum, spuse, râzând u or, privind sting herit în p mânt, Minda, dac Äcineva" sau Äceva" ar vrea s intre Äîn contact" cu noi, calea cea mai rapid , singura de fapt, ar fi aceea, în momentul acestei inhibi ii totale, sau aproape totale, corticale, când to i centrii nervo i, nevegetativi, i -ar sta la dispozi ie, ha, ha!... Prostii, prostii, bineîn eles, specula ii de mâna a doua, nu asta m intereseaz ... ² Eu visez rar... spuse Ceea, i, de cele mai multe ori, nu -mi amintesc sau îmi amintesc prost... 237 ² Rememorarea visului e un exerci iu ce trebuie înv at, se câ tig greu, în ani de zile... ca i pl cerea acestui exerci iu, a acestei rememor ri, a acestei Ärepovestiri" ie însu i a... Minda zâmbea mereu, stingherit de enormit ile pe care le debita, el, un ins cu preocup ri atât de pozitive, dar lâng Ceea putea face asta, era unul din simbolurile prieteniei lor. f)e altfel, tu nu ai nevoie s - i rememorezi visele, ceea ce mi-ai spus mie, iîn vreo dou rânduri, toate astea în leg tur cu Pitina i celelalte, sunt, ue fapt, rememor ri, repovestiri ale unui... vis...?! S -i spunem astfel?... Minda îl privi pe cel lalt râzând. ² Dac vrei... spuse Lauren iu, dând din umeri. ² Evident... din punctul meu de vedere, cel pu in... din punctul de vedere al acestei dup -amiezi, ha, ha!... d mi voie s cred acest lucru, d -mi voie... Ceea ridic din nou din umeri. ² Nu-nu, insist Minda, e foarte important!... Tu ai afirmat de câteva iori c tot ce -ai spus e fals, c întreaga ta... confesiune e fals , n-ai tr it-o «niciodat , deci... ai visat-o! Iart -m , iart -m ! ad ug repede doctorul, v zând c

cel lalt vrea s -l întrerup . D -mi voie s cred eu astfel... cu ce te sup r , în ce m sur te -ar putea deranja punctul meu de vedere, cum i-am mai spus, ha, ha, punctul de vedere al acestei dup -amiezi? Nu, eu nu cred, cum spunea Eminescu, c : ÄUn vis al mor ii eterne e via a lumii întregi", i toate specula iile pe aceast tem ... nu, eu nu cred pentru c vorbim despre asta, c via a ta, a mea, lumea obiectiv i sensibil e o proiec ie de vis, e o form a unei st ri onirice, bla-bla, bla-bla... nu, bineîn eles c nu! Dar ceea ce spui tu, clipa în care vorbe ti, ca i starea pe care am sim it-o eu în tren, clipa aceea, tipul ei de tensiune, de reveniri, de refacere a unui motiv, cu toate implica iile sale, epico-emotive, acele rotunjiri, ezit ri, reveniri... momentele acelea de emo ie, când tresare Äceva" acolo, în amorful acela care vegetase decenii... nu-nu, iart -m , d -mi voie, nu fac aici parafraze freudiste... eu nu cred în terapeutica visului etc, et c, dar...în sfâr it, prostii, prostii, s vorbim despre altceva, nu tiu ce dracu mi-a venit i... ²... De ce? f cu, dup o pauz , Ceea. E foarte interesant... ² Da?... spuse Minda cu o inflexiune atât de pueril , de dezarmant în voce, încât, o clip , se privir amândoi, zâmbind, recunoscându-se. V Visul, spuse Minda, nu e o form , o idee a tr irii în trecut? A cultului ; trecutului? Ce c ut m noi acolo?Tu ai o pornire cu totul boln vicioas s alergi... acolo, s te refugiezi acolo, s fugi, cum spuneai.. . o ve nic fug din... prezent, din nu tiu ce... Eu o am într -o mult mai mic m sur decât tine... nu o am deloc, a spune... exerci iul acela din tren, la mine, e ceva pur întâmpl tor, de i i el a fost o fug , o form de a fugi dintr -un prezent... incomod! Dar e numai atât, o fug ? ² Mi se pare pur i simplu ridicol, spuse Ceea, s te aud vorbind pe tine de trecut... de cultul trecutului!... Tu, care e ti f cut aproape în exclusivitate din... prezent... ² Nu vorbeam de mine... spuse u or stingherit doctorul. Mie, spre deosebire de tine, nu-mi place s vorbesc despre lucruri care sunt prea apropiate de propria-mi persoan ... eu... ² Da-da, întrerupse Ceea, admir asta la tine. Puterea ta de a asculta, puterea ta de a t cea. Eu sunt, bineîn eles, un palavragiu, nu sunt i n-am s fiu niciodat în stare s tac o zi întreag ... de i, aspir grozav la asta... Prietenul meu din liceu, Lep datu, de care i-am vorbit, i care era prieten cu mine de nevoie, pentru c egalul s u, Dona, începuse s -l evite, din conformism, îmi spunea, probabil cu o reminiscen din acele precoce Äexerci ii spirituale" pe care le f cuse, împreun cu acel grup restrâns Äcondus" de înv toarea aceea, Mia Pop, c t cerea e o form a isp irii, Äcuvântul e murdar, murd re te", spunea el, iar Ät cerea cur , t cerea înnobileaz spiritul, murd rit de cuvânt". Nu m intereseaz aplica iile religioase ale t cerii, simbolurile ei, sau ordinele c lug re ti în care se aplic , dar t cerea ca o înnobilare, ca o cur ire a murd ririi din cuvânt, a sta nu i se pare c e ceva mai mult decât... tu care taci atât de mult?!... Atât de bine?!... ² Eu... care am început s vorbesc?!... râse Minda, bine dispus. ² Nu-nu, spuse Lauren iu cu deplin seriozitate, într-un anume fel, tu nu vei vorbi niciodat . Sau... vei vorbi cu ac iunile tale, vei vorbi, dac asta e posibil, cu trupul t u... cu existen a ta! Iart -mi bombasticismul, 238 239

L
dar... tu ai o anumit neîndemânare verbal , un anumit fel de a fi greoi în cuvânt, care, cred eu, creeaz mari presiuni în interiorul fiin ei tale... La mine, cuvântul e o la itate, e o fug , cum î i spuneam, eu nu cred în puterea de a comunica a limbajului... bineîn eles, se întâmpl i asta, dar în mod secundar... sau poate nu la firi ca ale mele! Eu tri ez, pur i simplu, cu cuvântul, eu nu vreau s comunic nim nui nimic! Eu m ascult vorbind i sunt uimit, de cele mai multe ori, de existen a mea, ce prinde Uneori ni te culori... eu îmi falsific nu numai trecutul, dar i întreaga existen , i acest fals, uneori f cut î n grab i grosolan, devine realitatea, via a mea real ! Eu sunt dintre aceia care cred nu în obiecte, ac iuni sau sentimente! Eu cred în cuvânt, numai în cuvânt, dup cum vezi, sunt un idealist înr it, un reac ionar, ha, ha! ÄLa început a fost Cuvântul i Cuvântul era la Dumnezeu i Dumnezeu era Cuvântul!" Tu n-ai s po i niciodat în elege asta!... ² Nu în eleg, comanditare, dar ascult... E ti de acord?!... ² Bineîn eles! Faci ce-ai chef s faci... dar cur irea aceasta prin t cere o simt i eu uneori.. . pentru acest motiv, probabil, nici nu am uitat frazele lui Lep datu, spuse cu dou zeci de ani în urm . Când tac, simt un fel de purificare, de... rena tere, de înnobilare. O, dac a putea s tac mult, cu f lcile încle tate, cum faci tu, sau... chiar i mai bine, mai mult! Dar eu nu pot pentru c ... m sufoc, pur i simplu. Tu respiri prin t cere, eu... prin vorb rie, prin cuvinte! Uite, i acum respir. Tu ai început s spui ceva, ceva foarte interesant, despre vis i nu mai tiu ce înc ... eu normal, trebuia s -mi in încle tate f lcile, m car o jum tate de ceas, s încerc s te ascult... Imposibil! Am i început s sporov iesc ceva, nici nu import ce, când am rostit primul cuvânt habar n -aveam ce-o s urmeze... tu, dac spui ceva, e ceva premeditat, ceva la care te-ai gândit bine i minu ios, înainte, i întreg acest ceva îl exprimi cât mai concis, mai esen ializat, mai Ädidactic", cum spui tu, ca s te faci în eles, s -mi comunici i mie, dac nu ideile tale, m car starea ta!... Foarte frumos, ha, ha!.. . eu încep s vorbesc din fric ,

t cerea prelungit , chiar când sunt singur, m face s intru în panic ! Eu vorbesc cu oricine, oricui, indiferent dac m în elege sau nu! Oricum, nu m în elege! ² Ce-i asta, cinism?! întreb doctorul. ² Crezi?! Habar n-am! Dealtfel, ce- i pas ... n-ai observat, de cele mai multe ori, în discu iile lor alandala, deslânate, oamenii se domin nu prin for a ra ionamentului, a eviden ei, bunului-sim etc, ci pur i simplu prin puterea vocii, cine ridic tonul, cine url mai t are a câ tigat discu ia! Exist foarte mul i care au deprins viclenia aceasta simpl a unei, discu ii în contradictoriu: vorbesc mai tare, pur i simplu, i nu se las întrerup i cu nici un chip! Simplu i teribil de eficient! Ei bine, scumpul meu, eu fac asta într-un chip superior: eu vorbesc tot timpul, ridic vocea irezistibil i... domin fapte, obiecte, sentimente, pe mine însumi! N -ai observat, toate minunile din Noul Testament sunt f cute prin cuvânt, prin Äridicarea vocii?!" ÄLaz re, vino afar ! Ia - i patul t u i umbl !"... ÄPorunce te muntelui s se mi te din loc i el se va mi ca!" în general, cuvintele: ÄSpune!...", ÄVorbe te!", ÄPorunce te!" apar cu regularitate atunci când e vorba de un miracol, de a Ädomina", un fapt, o lege fizic . De ce era j nevoie de asta? Nu se putea face totul pe t cute?! Probabil c nu, de vreme ce... întreaga istorie a omenirii e o vorb rie infernal , oamenii vorbesc-vorbesc, f r s se opreasc , f r s se poat opri, scuipându- i ma ele, sîngele, r nindu- i, ulcerându- i gura, buzele, sufocându-se, r gu ind, amu ind de-atâta vorb rie, m nânc vorbind, iubesc vorbind, lupt vorbind, tr deaz , viseaz , tac vorbind, mor vorbind i a a mai departe... în orice caz, orice s-ar întâmpla, chiar dac ar t cea toat lumea, pân la ultimul papua , eu voi vorbi în continuare, ha, ha! Altfel, cum m-a convinge c sunt, c exist?! C exist eu, bineîn eles, nu o oarecare fiin , dintr -o serie de miliarde, eu, eu însumi, numai eu, peste tot i în toate, numai eu, ceva ce lumea a a teptat milioane de ani ca s se nasc , un mister profund, incapabil s se în eleag pe sine, avid îns s se în eleag , s se elucideze, s se distrug !... De ce trebuie s trec eu prin toate întâmpl rile mele, de ce trebuie s vorbesc eu despre ele i despre mine, de ce m aud numai eu tot timpul i numai eu, de ce când e lovit sau r nit acest bra , numai acest bra dintre miliarde, eu tresar i suf r, i aceast stranie coinciden se întâmpl de mii de ori, numai când acest bra , aceast epiderm , aceast retin e atins , ulcerat , violentat dintre 240 . 241 milioane i milioane, identice, numai i numai atunci tresar eu, cu un reflex înfrico tor, un reflex Äcâ tigat" de cine?!! De ce m urm resc peste tot când exist atâtea fiin e i evenimente, st ri i lo curi cu mult mai pasionante, mai inedite, fascinante de-a dreptul, eu nu mai scap de acest sâcâitor Äeu", acest nenorocit de Äeu însumi" care mi s-a lipit de coaste, m urm re te, m spioneaz , m prive te cu ochii holba i, ca pe cine tie ce fenomen?! Cin e e cel care m face s vorbesc, de parc ar trebui s Äspun ceva", de-o importan capital , ceva care, oricum, se va pierde în golul cosmic din urechile semenilor mei, dar care trebuie Äexprimat", pentru c ... da -da, pur i simplu, pentru c adev rul trebuie spus nu numai gândit. Ä...Cred, Doamne, i m rturisesc", i, cine tie, uneori am b nuiala ² dar de ce uneori?! ² c adev rul e o form goal , un simplu sunet, în care încape, poate înc pea foarte bine... ce?! Sau cine?! în care poate locui ce? Sau cine? Cine sau ce are nevoie de aceast form , pe care el însu i n-o poate crea, c ci altfel de ce ar fi nevoie de atâta suferin , de -atâtea abjec ii pentru un simplu sunet?!... Pentru o form oarecare, schi at doar, ce dureaz o parte infim de timp?! Cin e are nevoie de aceast form , pe care el însu i n-o poate crea, c ci altfel de ce ar fi nevoie de atâta suferin , de -atâtea abjec ii pentru un simplu sunet?!... Pentru o form oarecare, schi at doar, ce dureaz o parte infim de timp?! Cine are nevoie d e mine, sau ce? De mine, chiar de mine, de eu!Pentru c , evident, sunt necesar, teribil de necesar, de vreme ce exist, înc exist i, ciudat, comic, nu eu sunt cel care are nevoie, în primul rând, de mine! Da -da, ai s râzi, dar... nu eu sunt, cel dintâi interesat, de i, bineîn eles, am i eu o parte din... ha, ha! Ei, ce s mai spun, pân la urm , cârd ia asta îmi place, m aranjeaz , cum spunea o cucoan , deun zi, pedicuristului ei, e, bineîn eles, o porc rie pe care o dau în vileag, dar, nu tiu cum s spun... nu cu prea mult convingere, nu de dou ori! O singur dat ajunge ca s -mi lini tesc con tiin a, cu care am afacerile mele, apoi... principalul, cum spuneam, e s vorbesc mereu, f r încetare! De-asta m nânc, m cultiv, de-asta procreez sau am procreat, de-asta m sp l i m îngrijesc, de-asta te v d pe tine, sunt amabil, fermec tor cât pot i încerc s nu te sup r în ruptul capului! Ce m -a face
242

dac ar trebui s vorbesc singur... cui i-a vorbi? Cine m ascult dac , s zicem, vorbesc singur? Nimeni, absolut nimeni, e o mizerie întreag ! Vorbesc i nu m ascult nimeni! Vorbesc i nu m ascult nimeni, absolut nimeni! Cel mai mare ghinion al vie ii mele se va întâmpla atunci când voi sc pa o silab , un sunet, un fel de: Äî" sau Ähei" sau Äsooo", Äblblblbl" sau Äyuuu" i nimeni nu va... ai auzit, vreodat , doctore, precis c ai auzit sunetele pe care le scoate un oligofren! Cei mai precoce dintre copiii lumii, pentru c ei se nasc de -a gata cu tiin a silabelor, a suneieloi pure, a formei goal e de care- i vorbeam în care se poate l f i... cine are interesul?! Când voi vorbi expresiv, coerent cu adev rat, voi vorbi ca ei, aproape ca ei... Cicero i Cato Censorul sunt ni te biete calfe pe lâng ... sau Demostene, care lua pietricele în gur tocmai ca s poat desp r i sunetele în silabe, i silabele în... un nenorocit, un impostor, s nu mai aud de el!... Ce -mi pas mie de visele tale, eu, care nu visez niciodat i dac a visa, când îi povestesc nevestei mele câte un vis ² o dat la zece ani ² m întreab unde am pus restul de la re eta pentru bron it a feti ei celei mai mici?! La ce bun atunci visul dac nu po i s -l poves-

te ti cuiva? La ce bun s bei un chil de vin dac el nu poate fi povestit... cuiva, se în elege, numai cuiva, unei persoane respectabile! Soacr -mea, care face un bor fantastic, ai gustat i tu, mi se pare, o dat , a încercat într -o vreme s ... dar eu i-am retezat-o scurt, nu aveam nici un interes în treaba asta, cel care vorbea, cel care îndruga verzi i uscate trebuia s fie totdeauna numai unul singur! Cel mai bun prieten al meu e un aprod, un fost aprod, de fapt, acum e la arhiv , care posed o tiin fantastic : orice cuvânt, cât de lung, orice fraz chiar i -o spune pe loc, invers, citind literele de la coad spre cap. Nimeni, niciodat nu l-a prins cu gre eala cea mai mic , cu ezitarea cea mai m runt ! Nabucodonosor?! Rosonodocuban! Alca-Seltzer?! Reztles-Acla! Lupta pentru pace?! Ecap urtnep atpul! Difenhydramin-hydroclorid?! Dirocordyh-nimardyhnefid! ÄHai, leli o-n deal la vie?!" ² Eiv al laed no ilel iah! Ce zici? Crezi c e a a de simplu cum pare?! Ani grei, zeci de ani i -au trebuit lui Poru iu ca s poat înv a i st pâni cum se cuvine aceast ... retoric ! i se pare ceva inutil, o tiin inutil ! E ti un prost, d mi voie s - i spun c e ti
243

un prost, doctore... habar n-ai de ce poate s însemne cu adev rat o... tiin practic , profund practic ! Dar, m rog... s trecem peste asta... s trecem, s trecem... u or, încet, cu b gare de seam !... S trecem simplu, s lunec m, s vâslim, s patin m inându-ne de talie, s ne rostogolim, s ne d m de-a berbeleacul, oricum, numai s trecem... cu toat discre ia posibil ... cu toat delicate ea, cum spunea cofetarul în timp ce aranja vitrina... ... i astfel am ajuns, aproape f r s bag de seam ² nici nu îmi p sa prea mult, de altfel ² s m izolez împreun cu el. Izolarea lui, îns , era una real i era, cum î i spuneam, venit dinafar , creat de ceilal i, de indica iile membrilor biroului de coal , care stabiliser c , Äîn acea perioad ", echilibrul luptei de clas avea nevoie de a a ceva (ca în orice lupt , era nevoie i aici de un echilibru), în clasa noastr , cel pu in pentru început, Lep datu reprezenta, destul de reu it, de Äfericit", buturuga mic-burghez , cel lalt pol social, el i întreg Äclanul" s u (tat l s u era directorul filialei B ncii Na ionale), rudele sale, prin alian sau nu, cei care le intrau în cas , datornicii i creditorii, bunicii i str nepo ii lor, mor i sau pe cale de a se na te, i al ii, numero i. Nu exist , în ciuda aparen ei cuvintelor, nimic ironic aici. Totul e i era teribil de serios, în pauze, el era ocolit, pu ini aveau curajul s -i adreseze cuvântul, dup -amiezile se plimba singur, dac cineva îl vizita acas , o f cea cu mult pruden , în ore de sear , încet-încet fu eliminat, înlocuit din numeroasele roluri pe care le juca în via a clasei i a liceului. Treic nu-l mai selecta în echipa de teatru a liceului apoi, nu mai conduse corul liceului în absen a profesorului de muzic , îi fu interzis accesul la ceaiurile dansante de sâmb ta dup -masa, Äreuniunile tov r e ti" etc, etc. Toat aceast Äizolare", inutil s i -o subliniez, era f cut nu cu prea mult gravitate. în cadrul Äascu irii luptei de clas ", Treic avea nevoie de exemplific ri. Mai erau în liceu câteva Ävictime", dar nici una atât de Äreu it " ca Lep datu, atât de Ätalentat ", cu un atât de marcat Äinstinct al victimei", mai bine zis, o prefigurare, o schi a acestui instinct, pentru c , s nu uit m, avem de -a face aici cu un adolescent, cu adolescen i,
244

care mimau, cu o gravitate uluitoare, cu precocitate chiar, rela iile sociale. ^Societatea p trunsese în coal , i ce societate? Revolu ia i exaltarea J postbelic , r sturnarea claselor i structurilor sociale, r sturnarea psiho-l logiilor etc, etc. Toate aceste lucruri, asupra tuturor acestor lucruri,/ complicate, înfrico toare, chiar m re e, nu pot vorbi acum, nu m intereseaz acum, poate alt dat ... desigur, alt dat , într -un viitor nu prea îndep rtat, pentru c distan a fa de ele o am deja, o avem cu to ii, nu -i a a? ÄVingt-ans apres?!"Mai mult chiar, un sfert de secol... Putem vorbi despre ceva întâmplat cu un sfert de secol în urm , avem r ceala aceasta, am câ tigat -o? Avem puterea, for a aceasta? O avem, o am, în definitiv, toate acestea sunt istorie... sunt natur ! Eu, o s i se par comic, identific . natura cu istoria, când contemplu un peisaj de la fereastra vagonului, un^ peisaj de Andreescu, un peisaj liric, orice fel de peisaj, cu râuri, copaci ter i pe linia orizontului, cu fumul acela nehot rât ridicându-se din lucruri, când ating scoar a neverosimil , aspr i disperat a unui copac, am sentimentul acut al istoriei... istoria e pentru mine, în sensul strict al/ cuvântului, un peisaj, un peisa j fizic, i ce, eu nu pot, nu sunt în stare s contemplu, s descriu un peisaj?! A Äface un peisaj" e ceva ce noi, Äoamenii moderni", am uitat! De aceea privim cu atâta aviditate peisajele lui Ruysdael, ale lui Poussin, ale lui Corot, chiar... peisajele pr imitive, mai ales cele romantice,în care se g sesc toate formele de relief, stânci, cascade, esuri întinse, verzi, un copac uria , de-o vitalitate însp imânt toare, turme, cerul violent i albastru, de-o concrete e inimaginabil !... i undeva, în fund, pe-o în l ime, ruinele acelea cunoscute, reg site, cu ce suspin, cu ce spaim interioar , ale unui m runt templu grec, ca un os alb, sp lat de nu tiu ce oceane, ca tibia spart a unui Apollo reg sit, victorios, victorios pentru noi, învingând pentru noi! Nu-i nimic, vom reînv a s facem peisaje, vom reînv a s Ädescriem natura"! ... Acum, îns , cum î i spuneam, m voi m rgini, dealtfel sunt aproape de sfâr it, s - i vorbesc doar despre ceea ce se aglomereaz în jurul numelui ei, pilitura aceea de fier, i nfim , atras de magnetul... nu-nu, nu de magnetul ei, ci de magnetul numelui ei, numai al numelui ei! i- i vorbesc despre Lep datu din nou, pentru c el a fost primul care l-a
245

pronun at! Lep datu, acest postpuber, ce mi-a provocat simpatia, mila i chiar dispre ul, pentru c nu era în stare s fie la în l imea acelui martiraj pe sfert, al acelei Äizol ri" f cute f r convingere, f r ur , numai pe jum tate. Pentru c , afar de câ iva exalta i i câteva lichele, nimeni nu -l lua prea în serios, m refer, evident, la noua sa postur în care fusese pus, pe care nimeni i nici el însu i, cu atât mai pu in, nu tia cum se produsese de pe o zi

dar mi-a spus-o pân la urm . neprofund.. i o anume inteligen nativ îi d deau deja acea sclipire care.în aceea i dup -amiaz chiar. tiind dinainte c eu nu voi în elege. m rog. care ia ore de pian la Vilerbaci. între orele noastre mai e cineva. vorbind cu aprindere.. afectând c m intereseaz p l vr geala sa amoros-onanistic (nici nu b nuiam atunci. lipsit total de spiritualitate!). rând pe rând. s ie ceva pentru el. e suficient c aceast .. de la jude ean U. citea în cantit i cosmice.. Äv rsa" în mine ideile i st rile sale ciudate de spirit.T. începi s fii pur i simplu urm rit. c nu sunt capabil de în elegerea frazei ce avea s urmeze). de cele mai'multe ori. Avea uneori. în clas . Ea are ceva. ca i mine. i eu. vorbea prea tare.. ca o fecioar .. pentru c nu avea încotro. îmi spunea mie ceea ce le-ar fi spus lor. plictisit chiar. ( i în ochii lui Lep datu se aprinser un fel de lumini e de speran . alerga dup mine pe strad .. întreaga. am ghicit imediat. | de-o femeie-fat . când e numit un lucru el începe s apar . da. una din acele taine pe care chiar lui Dona i-ar fi spus-o cu greutate. dup s pt mâni de ezitare. a provocat. superficial. de i m dispre uia! ² s priveasc într-o parte. de fapt.pe alta. pentru c Lep datu era un ins incapabil s aib o tain . pentru c ..din frânturi de fraze. egalii s i. ceva ce. dar fragmentar. neobi nuite oricum. cei cu care se în elegea doar. împreun cu Dumitrescu Ovidiu. tiind c . evident. se gândea atunci. cel lalt. în sfâr it. altfel prietenia noastr se va sparge. labilitatea st rilor sale de spirit. da-da.. în elegea doar cu intelectul s u. pu in cam mare. de sil . i... nasul drept. s m cufund în acel nume. mai mult decât atât... simpatie. incon tient. mult mai târziu... tii cine mi -a mai vorbi de ea? Dona. în pauze sau pe culoare. Probabil îns c dispre ul din privirea mea a devenit prea evident. gura pu in cam mare. prea nelini tit. parc pe mine m . acest fanatism al ei mie -mi place. îmi va spune. i. de multe ori.. 246 247 într-un grup de fete! Ai observat i tu aceasta. s pt mâna trecut ne-am întâlnit cu totul întâmpl tor.Am s . admira ie i dispre . nu tiu dac .. c în locul meu ar fi trebuit s se afle altcineva. la Viler-baci. a acelei fiin e. mai e ceva. am v zut-o îns pe strad . de inteligen a i sensibili tatea sa. nu are sâni sau sunt înc foate mici ² dar ea va avea totdeauna sâni mici ² p rul piept nat în dou codi e. mi-a Ädest inuit" i acel nume. era una din Ätainele" sale cele mai intime. ce era. a început s m înjure.. de i ea. cu un sunet nepl cut. i aici Lep datu îl înjur pe prietenul s u cu atâta neîndemânare. nu e nevoie de victime.. acas . era prea vioi. i uneori.. Ea e prieten cu Guga. e ceea ce mi -a fixat apoi.. un c el f r ras . ÄAm s . nu tiu cum s ... ceva masculin în toat figura ei foarte feminin ! ÄMasculinul" acesta.i spun ca s în elegi mai bine. reflectând ca o oglind .. cu una Cosma. ea îl poart cu mândrie! i. s se fâstâceasc ² era incapabil s -mi sus ie privirea.. mi -a spus el. i astfel mi -a spus. tulbur tor. cine tie!. cum aveam. care m z p ceau. încât am izbucnit în râs. Apropo. e înalt . ceea ce -mi spunea. ajunge dac . încep o serie de Äcoinciden e" tulbur toare. sau mi se pare. masculinul acesta dulce. cu un fel de dispre . nu tr ia adic . probabil. tii ce mi -a spus Dona. aveam fa de el. unde. Äpersoana" mi-ar fi luat ap rarea. numele pe care. atât de neconvins. dezam git.. e ceea ce mi-a atras aten ia. poate. ultimul. incapabil de a în elege ce se întâmpl cu el i în j urul lui strict.... (El m privi cu un fel de mil nedumerit . demn de el. el a stat câteva minute de vorb cu mine. din biroul liceului de fete. iubirea lui contrariat arunca fl c ri!) El a pronun at numele ei. râdea prea mult.. ( i -apoi.. lecturile amestecate. mai ales prea vesel.. s -i fur fixa ia aceea care. efuziuni sentimentale care m prindeau total nepreg tit. de recul.. el a început s se bâlbâie u or. dar m-a l sat s în eleg c era ceva unde eu a fi putut sclipi. ar fi pronun at numele meu. de foarte multe ori. poate.. a sclipit el.. când ajungeam în sfâr it singuri. i atunci. i când cineva de la noi. deja foarte dezvoltat. str in pe fa . ceva orgolios.M. dac sunt îndep rtat din. în prima clip . convins fiind. cu aerul c -mi face o mare favoare!. cu vocea lui sub iratec i eu îl priveam | zeflemitor. un jerseu alb. cu o voce strident .. Dona sau Molin. jenat. aceast mascu linitate de pe figura întregului ei trup. Äpersecutat" de prezen a acelui lucru. activitate a ei. într-o edin cu liceele din ora . silueta cu care m intersectez atunci când întârzii pe strad . cineva. c a fost o discu ie aprins . sta e numele ei. ea e un fel de activist politic . dup câteva minute de bucurie exagerat .i spun ceva ce trebuie s ui i imediat. i el . m striga.. aten ia asupra ei! O cheam / Pi ina! Un nume caraghios. nici m car peste mult vreme. o pisic . grefat într-o femeie. Bineîn eles c el Äîn elegea". în ea tr ie te deja o femeie. de pe o lun pe alta i pe care el. ² . ² Dona? C a fost invitat la ea acas .. Sârbu sau nu tiu care. m privea pu in uimit. neobi nuite. în sil . evident. cu care avea lecturi i gusturi comune. poart o fust gri. (Ochii lui se aprinser brusc.. spunând c nu trebuie victime. ² Ce i-a spus despre ea? l-am întrebat eu. oricum.). ca i al ii. mai târziu. nu foarte rareori. silueta aceea pe care am z rit-o o dat . prea trist i prea vesel. a a cum ar fi privit un animal domestic. destul de repede. pentru c sunt femei a c ror fa e întreg trupul. cu Guga i al i câ iva Ä tabi". dar.. prea mult. i îmi venea s -l scuip drept pe fruntea lui mic . în ochi. a fost prima oar c am auzit acest nume i f r nici o precizare am tiut imediat c e vorba de ea. manifestat indecent. nu mi-a spus despre ce. dispropor ionat . pentru c .. o accepta. numai noi doi. îngust .. cum i-am spus. optit). între noi.. de i nu ne întâlnim acolo. dup or . s -mi însu esc fixa ia lui i chiar.i vorbesc // de o descoperire a mea! (El avea mereu descoperiri!) E vorba de o fat . poltronul? C undeva. cât m interesa. se vede bine asta. M c uta la ore nepotrivite.

comanditore?!. Luci. bineîn eles. ce scârbos i. a a cum merita.. prin cineva de la noi. i zâmbetul s u sfios îi travers fa a sa osoas . asta putea s garanteze.. dup cum lesne se putea observa. o m tu sau a a ceva. s i-o aduc lui. acest individ n tâng. dar.. deloc. la i. în curând. ptiu. De i am acceptat s fac. pref cându-se c nu ne observ .. in i lipsi i de b rb ie. nasul drept. fiin a aceea insignifiant .. care era într-un fel de bune rela ii cu o prieten a Pitinei. fii atent. urât . bineîn eles.. în orice caz.. un maniac de istorie i care-o cuno tea. Sânii nu erau mici. se plângea c în anumite zile. Mai ales în felul în care-o descrisese era exact tipul care nu-mi pl cea.. dup dou zeci de ani. ha.. pe Pitina. confruntarea cu realitatea etc.... el a / j declan at totul în mine. am spus: b rb ia mea! N-am alte preten ii. i ca s -mi bat joc de el. . râse doctorul. întâmpl tor. i se p rea c se apropie cu pa i repezi de Äidealul s u". dar.. doctore.. e adev rat cel mai bun stomatolog din ora . de i nici eu n-o cuno team i habar n-aveam despre cine e vorba. vorbind. gura mare. La început am Äcontactat-o" pe una Jurcovici. adic . dar ea n-a venit. e ecurile. nenorocitul. ea î i mânca i pieli a din jurul unghiilor. o fat foarte cumsecade. pentru c îl puneam pe octavanul nostru. cu doi ani mai mare. pe care se r zbuna. Minda râse i mai tare. dac asta î i spune ceva..nici m car nu m-a întrebat de ce râd. acum. s g sim adic . min indu-l despre demersurile pe care le ini iam. o ac iune cu totul inutil . Sau mâinile ei. cu felul în care te stropea. de exemplu. în fiecare zi. avea un alt sentiment. C el ne ajut . apoi to i din ii din fa erau pu i i el indica i dentistul la care lucra ea. apoi Ämi -a trasat sarcini" i mi-a explicat destul de am nun it toat strategia pe care trebuia s-o folosesc ca s-o pot cunoa te. dac . î i cer iertare cu privirea..Apoi a început s m incite s -l ajut. e un fleac ce-i cerem (un fleac care s-a dovedit. animalul la care-l interesa pe el era.. insurmontabil). îi în iram verzi i uscate. Luci. de candoarea lui. sensibil ca o femeie. Prin Grigorovici acesta m-am r zbunat cel mai bine pe n t fle ul de Lep datu. M-a descusut pe cine cunosc la liceul de fete dintre colegele noastre. i cineva din familie. observasem noi acest lucru? ² paranteza picioarelor ei prin care puteau trece c milele ca s intre în împ r ia cerurilor. pe care îl invidia. Luci.. se aprinsese de tot. la i f r grandoare.. etc. complet f r ifose. nenorocitul: va avea toat via a sâni mici? ² toate astea nu-mi spuneau nimic. pe un drum mai ocolit. 248 I ² S -l ur sc? De ce nu? El a pronun at prima oar acel nume.batjocoritor. dar îmi recunosc propria mea b rb ie. unul Grigorovici. când un suav vânticel de prim var începea s adie prin pomii din fa a liceului i p s relele ciripeau... punându-l s -mi repete de dou ori fiecare am nunt. când timpul se înc lzea. Grigorovici mai ad uga i alte am nunte. apoi am cunoscut-o pe acea Luci.... care-l excita prin fanatismul ei politic. se vede c mai ave i ceva de împ r it. i a trebuit s g sesc. evident. cristalin... a doua zi trebuia s -i dau raportul. ca s -i fac cuno tin cu acea fat .îi f cuse rost de un sutien pe care -l umplea cu vat . absolut nimic. Era unul dintre aceia care te lovesc. ea a ap rut cu Radu Vasile.. am i descris-o. de ast dat . noi forme Ästrategice" ca s . am i g sit de fapt. de farmecul acela care lui îi lipsea. nu-i a a. pe strad . toat afacerea îl l sa destul de. primul semn al b rb iei mele.. cu picioarele în O ². s declan eze un conflict autentic. cu veselia lui obositoare. ceva. pardon. dac concezi c a avea a a ceva. o anume s pecie de la i.. nu tiu cum s . evident. s -l ajute pe el. dup . apoi.. dar c e pu in uimit de Ägustul" nostru. bin eîn eles.. m l sau rece. cum tii. prin gura mea. te înjur i în acela i timp. mi-am dat Ärendez-vous" cu ea. s emit judec ile de valoare cele mai penibile despre f ptura fizic i moral a Pitinei. rateurile. în curând.. în definitiv. exact în minutele când eu i cu prietena ei. evident noi nu avusesem posibilitatea s le observ m de aproape. o a teptam. colega ei de banc . s -l codo esc. cu I \gesticula ia lui în ve nic panic . discutam în am nunt planurile. pentru c . pref cându-m distrat. pentru c . pe Corso. a refuzat s m mai ajute. Äcontactele" f cute.. sim ind c e cât p -aci s fie învins de zâmbetul celuilalt. privindu-l pe cel lalt în ochi. Cum po i s ur ti un om dup atâta vreme. sânii mici i ² mai ii minte cum spusese. unde trebuia s vie i Pitina. bineîne eles. am Äînjghebat" amândoi un plan de b taie. Martin. Nume ti b rb ie vorb ria asta f r cap i f r coad ?!. când o z rea. a a cel pu in Äspusese el". apoi. cu tonul lui plictisit. Äse exprimase el". c ruia îi datorez prima ' tres rire a existen ei mele! Crezi c e u or de suportat acest lucru?! Un individ jalnic a stârnit b rb ia mea. nu-i a a.. exact în aceea i secund .. ro ind.. modific rile de program ce trebuiau f cute. de care se l sa dominat i de care râdea. ² Haida de! f cu Minda. lumea întreag prindea un strat albastru.. oricum. la Quil. dintr-un fel de sadism. plimbându-se în sus i-n jos. s te strâmbi de râs.. de sub . i-apoi. i. ea nu avea deloc sâni. in i incapabili s tr iasc un conflict. n-am întreprins nimic.i spun. în sil . dar se pare c ea î i rodea unghiile. dac .. când fac gestul. bineîn eles.. al celui care. iar Ceea î i aplec privirea. tot ce -mi spunea 249 el. tu i Lep datu sta!.. un ins ridicol. din ultima clas . la început m-am l sat greu.. ceva ce a început s m amuze în cel mai înalt grad! S -l fi v zut pe el. infantil . de câte dou -trei ori pe zi. cu care am jucat în vreo dou rânduri i ping-pong la clubul muncitoresc. ordinea de zi. ² Pardon. lucru la care Luci s-a ro it i a plecat f r o vorb i chiar prietenia lor se pare c a avut de suferit în urma acestei. Minda râdea batjocoritor... ² Ha.

dac o lu m. sau intelige n a lui. pe scurt. ca atare.. cu destul greutate. amestecate i destule. apoi întoarse capul i d du din umeri.. cu al i bani. care se preg tea de bacalaureat. Äpe undeva" avea i instinct (Äpe unde" nu se preciza. bineîn eles.. cum spui. f cându-l ridicol pe proprietarul lor. dup un desen al ei i al Margaretei Mitchell. chiar i g inile. Lep datu. i banii. fac un vacarm îngrozitor i. buim cit.. o întrebare m car nu se f cuser .. Nu-nu. sim al disimul rii i altele. calit i. penibil. i mai r u. rânjind.. care ar ta jalnic. din piele de crocodil. la serbarea aceea a liceelor reunite. existau suficiente explica ii pentru acest. el. spuneai c Lep datu sta a ajuns un fel de personalitate. jalnic. vrei s spui? ² Da' de unde. umblase pe la sate. jalnic. o manie. natura îi d duse atâtea calit i. în sfâr it. el. acum e o realitate. parc regretând... nimeni. o anumit . oh. bref. i tu vii i faci specula ii asupra trecutului sau viitorului.. ². . se aflau ici.. cu talpa ghetei indiferente pe pânza fotoliului. suspiciunile nu urcaser . foile acelea de ziar în care nu se poate ghici ce a fost învelit. ca un tâmpit.... spunea hot rât de ast dat colegul nostru mai mare. sau. Ea.. se împ una uneori în fa a mea i î i d dea atâta importan . cum se zice.. familia ei. minciuni abia îns ilate. bo it sau. cu firea mea pozitiv . inventivitate.. un costum ieftin.. într -o cas plin de pisici. de exemplu. cum era a mea. nu una din legile cele mai tiranice ale universului. nu tiu cum s spun. care. în care se afl câteva rufe.. p tate. care era convins c -l admir. i -o croi.. ascuns în pod. dar a a. cu st pânirea mea de sine. el. calit i. Numai cu apelul de la Stockholm. bineî n eles. pentru c ou . e un simplu palavragiu i m sf tuia s renun m la el.i frece pân la ran pielea picioarelor.. doctore. numele acesta venea în primul rând de la o fastuoas rochie verde pe care i-o f cuse. ni te jurnale vechi. apoi.. n-a fost nici o realitate.. profesoarele. dar absolut nimeni n -ar fi îndr znit s schi eze cea mai vag . irosindu-se în acest fel. da-da. din garderoba unde se dezbr cau toate. acest produs al civiliza iei noastre stricte: foaia de ziar în care a fost împachetat ceva!.. felul barbar în care înc înainte de a sclipi prima gean de lumin .. într -o clip de panic . ob inu i cu acelea i mijloace.. cu ace ti bani ea i -a cump rat un cupon de m tase verde. al acelui spirit de independen care sclipi înc de pe atunci. nu-nu.. cu ochi orii lui negri-umezi.LuijQo^aJDumi rescu i se spunea Scarlett O'Hara. sta. un fel de organdi. bineîn eles.. pentru c atunci când ea intra.. mai bine zis la o or de gimnastic . st pânire de sine..i dai seama c tot ce spun eu e o realitate i. perioada postbelic . Nu în elegi. o. insinua distrat Grigorovici. ea avea cu totul alte preocup ri.. nu-i a a. ener vat. nimic. Coca.. urca un fel de. se p rea. nu ajunsese. ² Astea sunt simple specula ii. ceva în leg tur cu un al de mohair care disp ruse la un moment dat din clas . Te ascult. cu pedanteria lui la c m i.. existaser chiar i câteva 250 251 suspiciuni.. care credea tot ceea ce-i spuneam. natura nu a v rsat inutil în Ägeamantanul" s u. ca un geamantan solid încheiat. atmosfer tot se crease. stând cu piciorul ridicat pe un scaun. ². de. i-apoi etalat pe scen ... tii. a fi avut m car unele din calit ile lui. din care.. eu plecam). îns ! f cu Minda. 252 ² A fost o realitate. a început s m conving . iat cum se cheltuiau ele.) la anumite materii sclipea pur i simplu. Scuip . calm. jurnalele acelea. neajuns.. eu î i vorbesc despre o realitate care exist acum. cu mândria mea. literalmente. deci.. mai bine zis. colegele ei. cu milioane de precau ii. cu mult abilitate. croitoreasa care locuia dincolo de barier .. de ceva nel murit i nepl cut totodat . Grigorovici era cel care. s strâng semn turi.. cu totul inutil. miros. când structuri echilibrate. Grigorovici se oprea aici i. sensibilitatea. într-o cutie. praful de jum tate de metru. Äpersoana" nu era lipsit de-o anume inteligen . normal.. f cându -mi tot felul de teorii. acolo. dispropor ionat de mic.. pentru c reu isem.i. rochia fusese adus acas .. chiar pe proprietara alului... Grigorovici. a fost singura fiin real din toate minciunile pe care i le debitam prost l ului de Lep datu. dormitul noaptea pe masa din c minul cultural.. cu capul mic. chiar i. ar fi suficient ca s explice o serie de. pân la suprafa a subcon tientului.... cu care. ² P i bine. a a î i spunea ea i a a îi spuneau i ceilal i.. s se s puneasc i s . numai aceast ac iune. la madame Agnes. neajunsuri. s zicem. cu ni te bani economisi i de la orele ei de pian. când lumea. bineîn eles. un triumf al îndr znelii i frumuse ii ei.. i eu am f cut-o. igiena nu ajunsese la ea o manie! Dar. cu spiritul meu intrepid. unghiile etc. încât nu arareori eu izbucneam în râs. la fiin a care ne interesa pe noi. nef când decât s -mi m reasc plictiseala i dispre ul. cur enia.. dac ai fi întrebat-o pe una din ele. Ceea îl privi o clip cu ochii mari. întreaga lume a tepta de la ea. el însu i. i. se întorcea la unele Äam nunte" mai degrab fizice. mai târziu. se pare c pentru colega ei.. decât s stea toat ziua cu picioarele într-un lighean cu smal ul cr pat.. fura i.. aranjându. un denun sau vreo b nuial ferm .. vegetau. sp latul zilnic pe picioare era.banca lor. i tu.. cum s spun. în care sem na cu Äeroina" ei. nu-nu. dar.. bineîn eles. de i erau... cu fruntea îngust .. împreun cu al i tovar i. ioc! Era cât p -aci s -i spun. dup cum se pare.. s g sesc un artificiu cu care s -l flagelez pe insul acela nehot rât. f cu doctorul. cu aten ie i calm. c -mi creasem un idol din persoana lui i. la ar . cum s -i zicem. fanatismul ei. dunga pantalonului. îmi vii cu specula ii! Nu. tot la Viler-baci (aici am cunoscut-o i eu.. ce mai.. . în care fusese împachetat ceva. câteva s pt mâni bune ea trecuse Äal turi" de orele de pian... convingerile ei politice. c ruia. apoi. recuno tea c nu fusese niciodat în rela ii prea. care de care mai r suflat . da i de p rin ii ei la fiecare sfâr it de lun . m rog. cu sim ul meu de adaptare social . g l gios. Grigorovici. dac eu. eu aici î i vorbesc de realit i. coco ii.

. în camionul acela care ne hâ âna la dreapta i la stânga. atacat de molii. s pt mâni la rând. el a iubit-o pân la sfâr itul liceului i a i cunoscut-o. noi am fi putut face o pereche care s-ar fi putut al tura celorlalte perechi plimb re e. scoase. era o dovad 'irefutabil c de mult vreme nimeni nu mai r sfoise acea colec ie i eu eram primul care. m runt . în fundal. am întors pe fa i pe dos. o idil între o coleg a ei. eu care totdeauna la desen n -am trecut peste apte! Nu în eleg nici ast zi pentru ce avea nevoie de mine. dobitocul. le-a luat acas . S fi v zut atunci cum se transform : dintr-o indignare la . ne-am plimbat inându-ne de mân . i când. c ruia i se p ruse c m elucidase.. repede suprimat ! Oricum. cum nu mai avea nimeni i al c rui proprietar puteam s deviu.. desigur.. . am pip it. i când ea a început s scuture praful de pe fiecare revist . Coca ne era coleg de an la liceul de fete. atunci când ne nimerisem 255 amândoi. la român (o materie cu care nu m-am avut niciodat prea bine. nu-i a a. undeva. idei. S-o cunosc i s i-o prezint pe Pitina? Numai pentru asta toat acea gesticula ie. uimit. o candoare ascuns ... nervi. iat c via a îi rezerva o surpriz . minunata Coca-Maria-Scarlett-O'Hara!. Lep datu. toate aceste copil rii ar fi putut deveni un început. pl smuite. Äal nostru". apoi.rezema i de cabin . cu oricât sinceritate m-a fi indignat. ca în cazul Grigorovici. deloc ajutat de mine ² indiferent îns la posibilitatea de a i-o prezenta eu.. dar vorb ria aceea a lui. cu Scarlett O'Hara lâng mine (ea st tea pu in într -o parte. plin de otrav . în amândou cazurile. nu tiu cum. rece. planuri. cum i -am ar tat vreo dou .. întins pe o saltea. discu iile erau duse în jurul Pitinei. s deviu b nuitor... în tâmpenia lui. nu tiu de ce. r bdare cu mine. ap ru un fel de scâncet. Coca-Scarlett-O'Hara.. cel atât de rar. din pur întâmplare. buim cit. râsul acela din privire ce era o form a candorii ei. i a câ tigat. întâlnirea noastr conspirativ . i o dat .. i -apoi. mai pu in real . cum se spune a a de elegant pe undeva. ne -a cople it sentimentul nostru firav. 254 cu unghiile ovale.. abia dup ce se epuizase totul. eforturile pe care le f ceam. Cehov parc ? ÄVia a e mai complicat decât pare!". sub castani. nu-nu. seara. albe.. a început. începuser s prind realitate.. nu tiu cum i în ce împrejurare.. sut la sut Scarlett O'Hara. numai ca s nu b g m noi în ine de seam ce facem i altele.. în unghi. el însu i parc devenise indiferent ² nu fa de ea. normal. uneori. a început s compare scrisul.. nu tiu. i plan ele la desen.. de atunci. de-abia acum îmi dau seama ce comic e totul. praful acela suav. doctore. i altele. nedorit . de mine. iar dup acee a. aproape o or .f r s mai punem la socoteal icnelile... mi -am b gat degetul! Ce mai. Coca-Scarlett a fost astfel împins Äînapoi". fantasmagoriile mele r ut cioase. acel timp.. nevenindu-mi s cred. Ästar dust". fine. amestecându-se cu ele. exista. habar n-am cum am ajuns în aceast postur . ar fi putut lua. insul meu. cu n sucul în vânt. efort. eu eram deja un om câ tigat pentru ea. avid s-o întâlnesc eu însumi i. a sim it imediat pericolul ÄCoca Scarlett" i. farmec. paltonul scump de blan . cu mâinile superbe. pe ea am întâlnit-o i. Cine. iar aici de o fiin vie. ce zici. sub iri. Äurât mirositoare"? . de pod.. Äinegalul" s u etc. o candoare ce Äicnea" mereu. ca un ip t mic. o somitate el însu i. cu fastuoasa ei rochie verde.. turtit printre minciunile mele. pe scurt.. eu am cunoscut-o pe ea...).. acel praf de stele. Da-da. de zgârcit purtat. Äpaltonul" acela nu se . am refuzat brusc s -i mai fac jocul. s nu izbunesc în râs. întin i pe o saltea veche. strategii. ce fars nepl cut . ca un prestidigitator. calomniat din pudoare. ea. am început. o fiin evident inferioar Coc i-Scarlett. a început s lupte împotriva lui. cum spuneam eu. mai târziu. o alt î ntors tur .. cu mult mai fad . îi surprindeam câte o privire furi . a început s se uite cu o lup la ele. . împotriva ei. iar ea. pe drumul îngust. dac nu era tâmpul la cu vorb ria lui despre Pitina. i asta. bineîn eles. în atâtea rânduri..Apoi el a început s devie b nuitor. oricum. o umilin mieroas . o dat am fost invit at în podul ei chiar i ne-am uitat. a a cum gospodina prive te cu ochii holba i. în nu tiu ce cut . proste te. dup ce construise cu mine. la o colec ie bogat . pr fuit . un chi c it când vesel. eu. El.. o experien de chimie f cut de profesoara ei. M runta lui stupoare nu m nelini tea deloc i enervat.. cu cineva de la noi. irealitate! Frumoasa. Lar. r bdare. farmec cât p entru trei fete n zuroase. am v zut sp rtura.. cheltuial de imagina ie. a început s devie b nuitor i. se complicase. s-a spart. de tabla aceea verzuie. bineîn eles. dup ce trecuser câ iva ani i ne-am desp r it cu to ii. pr fos. îmi d rui un clasor de timbre. oricât a fi fluierat i mi -a fi holbat ochii. în reprezentarea lui prim . moliile trecutului nostru. o materie pe care o socoteam total inutil ). cu p rul ca o coa m ro iatic . cu um rul spre mine. spunea. nici nu m-am sinchisit s i-o prezint. ceva în amintirile mele începu s Äscâr âie". ele... începu s pretind s -l iau cu mine la acele a a-zise întâlniri cu Äoamenii de leg tur ". comic. ascuns .. foarte închegat îns . îmi f cea temele acas ... lui...? Pân la urm . în mod ciudat. la rându-mi... spiritul lui malefic plutea asupra noastr i. într-o diminea . vorbind cu aprindere lucruri cu totul oarecare. încins .. pe bulevard. întâlnirile mele cu Coca-Scarlett erau f cute în numele lui. pentru c .. poate. de i în cazul Grigorovici era vorba de o fantom . dar totu i. în care tr iam ca într -un cosmos. o cu totul alt întors tur ! Dar a a.. atât de viu i de. întreaga acea lume m runt . dup cum tii . sp rtura era acolo. a revistei Cinema de dinainte de r zboi. de ar .. a mers pân acolo încât mi-a subtilizat un caiet de teme-acas din geant | i. a â tor. m-am uitat în soare. cu privirile ei în care râsul se amesteca în toate st rile. i în întâlnirile mele cu ea ne -am descoperit destul de repede o gr mad de afinit i. pueril . s m trateze cu mai pu in îngâmfare. apoi un fel de chi c it.. când trist. voia s -i ar t scrisorile ce le primeam.. ne-a apropiat ca s ne îndep rteze pentru totdeauna.

în frac iuni de timp. spiritul meu blazat trecea prin scurte alarme... m ine în via ! Dar acolo....ref cea în prima sa form . dar acolo. în scurte. aprobarea. numirea ei a devenit adolescen a i postadolescen a mea. dar nu. Lep datu. de derutant. aceast . repede îndep rtate. El. când se strecoar . subit. A a îns ea.. nu tiu dac dorea prea mult s -o cunoasc ! Mai târziu. gratuitate... ridicolul. mâna ce prinde un creion sau nurul receptorului.. tiranicul. din acea experien . cu acea fat . care pot fi pândite.. cum s te înfurii pe un om care i -a f cut ceva ce tu nu po i în elege prea bine. de care începea s -mi fie chiar mil ² ce poate fi mai îngrozitor? ² nu (cumva el f cea o experien . pe lâng ea. fiin a aceea care nu mai ap rea. ca ase sau dou sprezece perechi de aripi... m-a ap rat i m ap r ! L udat fie prostia mea. s se apropie de ea. ridicam într-un fel ochii. sunt prev zu i cu ase aripi.. cel care se joac cu aparen ele. oamenii s n to i.. simt c adev ru l tremur . acest cuvânt. ce s -a întâmplat?!. în clipa când pronun . a a cum intuie te. un gest pe sfert cu bra ul.. Pitina. printr-o fant microscopic .. ea îns i atât de pu in pe gustul meu. mersul pietrelor. posomorâtul. nu cumva. când vorbim la telefon. toate acestea. sp rtura persista i celebrul vas ÄTitanic" începea s se scufunde. mult mai târziu.. ci de. . a a cum în lag rele naziste. s-o intuiesc. insul vrednic de dispre . din aceast 257 mecanic a senzualului. distan a dintre noi e concret . Ce fel de experien ? de unde s tiu eu?. sigur. n-am încotro. purt toarea acelui nume insipid.. mai târziu. frântura aceea de form care se umple cu ce?! cu cine?! sunetul acela. a c rei realitate pot doar s-o b nuiesc. atunci când ridic m ochii la o cheie ce ni se arunc de sus. nu exista aici nici un punct de leg tur . ast zi. din nefericire. în ciuda vorb riei mele inteligente.. cu indiferen .. care sunt îngeri pentru a fi proteja i contra radia iei lui. Cu ce har a fi putut eu. nici m car nu voia s-o seduc . a fi trecut de mii de ori. se tie. total. nu cumva el. m ap r . evident. e o devia ie de 0. în frac iuni de secund . m l sam privit de el. de a-i face cuno tin a. Lep datu. el tr ie te pentru sine deliciul ov ielii. serafimii. la el.. istoria aceea.. m-am gândit adeseori. îi pierd.. în clipa când îl asociez cu. din clipa în care. sau îl priveam doar i. încât dac n-ar fi fost el. cu ce 256 elemente. e adev rat. n -a fost m car o furie autentic . silaba aceea pur . într-adev r. Lep data. îl intuie ti abia a a cum ochiul nostru intuie te limita spectrului vizibil. o experien cu el i cu mine?!. în general. de acele infraclipe..... atât de nepl cut misterioas . ca un vânat. p ind în barca leg n toare.. tacit. a seduc iei în sine. i spiritul nostru. ne-am dezagrega de tensiune? Cum se cânt la prohod: ÄPe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putin !" i heruvimii. se strecoar El. iaminte ti când î i vorbeam de acele expresii încordat-senine.. care m ap r .. clipe de prezent absolut.. dar nu pentru el. de i.. de exemplu. din nenorocire. sau urechea noastr limita spectrului sonor. dac am fi în stare s ne gândim coerent. increatul. experi en a lui?! Aici. ce absurdit i. el ov ie pentru c e prea sigur de sine. care m-a folosit drept element de. a a cum intuim via a planetelor... o mi care incon tient cu degetul. cu saloanele sale în care se valsa înc . i acesta e elementul cel mai concret care declan eaz b nuiala mea. în microdevia ia aceea. infrasecunda aceea când s vâr im o ac iune m runt . ce incoeren e. ale c rui miasme le respir m ca s nu ne sufoc m în aerul curat al altor fiin e. trebuie s spun cu voce tare ce.. pe care m plictisisem deja s -l dispre uiesc. de parc el ar fi fost ubicuu i îi ceream. n-o putem imita. sunetul acela pur pe care noi nu-l putem reface. la. când f ceam un gest. nu-i a a. pentru c el. în felul în care mi b team joc de el. El. prin mine. Pitin a. de undeva. El care tr ie te numai în aparen e dar atât de în el tor. Pentru c e cert asta. atât de nepotrivit mie. strig tele undelor lor.. El.. mai sus! Ce se întâmpl . El. numele ei.Pentru ce avea nevoie de mine Lep datu? Nu cumva. f r scop. când eu simt c în acela i timp. ca s . în mine însumi.. o inteligen superioar un dumnezeu posibil.. neseriosul.000001 dintr-o unitate. exemplul e prost. acum. mine.. . indiferentul.. superioare sau laterale. rapide fulger ri... pe mine voia el s m seduc întrun fel. sp rtura. trebuie s -mi vâr degetul în sp rtura aceea neverosimil . cu ce date a putea eu s în eleg chiar i acum.. prostia mea. când am citit Jurnalul unui seduc tor de Kirkegaard. când am cunoscut-o Äpentru mine" i când s-a întâmplat tot ceea ce tii.i vorbesc i în care. Prostia mea de atunci i de acum. pândindu-mi creierul i instinctul. drept cobai sau.. cel care ini iase toate acestea. un minut întreg... La drept vorbind. sus inut. la care. una din perioadele impor- ... de netrecut! Furia împotriva lui. da-da.... de oligofren. anesteziat pân la. dincolo.. ordine îngere ti apropiate de tronul lui. cel în jurul c ruia ne rotim. de ispititor i de rece. ei. ov ielnicul. ci.. vie. oare. reanimat un astfel de corp. mili oanele. da. trivial .. din acest senzual f r corp. de unde anume poate fi Äîntors". cu pun ile sale unde erau în irate miile de ezlonguri. el nu avea nevoie i nu dorea ca eu s i-o prezint lui. pentru ea?! Ce prostii m aud în irând.. în elesul.. sau emiteam o fraz . un r u pe care.. El era indiferent . aprins . fisura aceea neînsemnat . cu tacâmurile sale de argint i cu must ile pasagerilor s i la fel de negre ca i fumul gros ce. hiperautomatizat . 258 nepermis de mult..... vibreaz în cu totul alt parte. fiecare pereche pentru o parte esen ial a acelui corp-suflet.. tân rul acela ce privea crispat la iubita lui. am putut în elege câte ceva din aceast . pe care noi. de i...O experien ?!. am exploda. de inu ii erau folosi i la diverse grefe sau er au cufunda i în vane cu ghia ca s se poat urm ri pân la ce grad de frig corpul uman î i poate p stra func iile vitale. soarele nev zut al existen ei noastre. pentru c .. nu pot cuprinde nici m car o f râm din acel secret. El.. suprafa a lui alunec pe obiectele din fa . cum s-a i adeverit.

. 259 în definitiv. ca plodul de ma ul prin care matricea sa îl hr ne te. nu vreau s în eleg. cum zice i voi. leag nul minuscul al întregii noastre planete. s m retrag f r fals umilin din propria mea întâmplare. efortul pietrei de a r mâne identic cu ea îns i de la o frac iune de timp la alta. dac a vrea s m r zbun pu in. sunt eu însumi. ²." Nu -nu. pe care sunt prea trist ca s le în ir. adaug eu. într-o anume ordine se pare. sigur nu! Niciodat = doi. o pat . nu e cine tie ce filozofie s observi asta!. pe care. s p r sesc cu decen acest gând... îl port cu mine de atâta vreme. ca pe o porecl . ci spre trecut. s am m car în elepciunea instinctului limitei mele. Mai tii. s renun de a mai aborda lucruri petrecute într-un plan superior mie.. leag nul în care planeta întreag nu mai încape.. o pat obscur i eu am izolat-o. dincolo. cel mai etern.. cei câ iva ani pe care îi mai am de tr it. în acest caz. sunt tremur toare. a teptând împreun .. nepl cute. destinului meu. Noi alerg m de fapt nu spre viitor.. literatura greac . în veselia noastr . nu am voca ia lui. gri-închis sau gri-deschis. pân aici exist eu. l sând-o astfel. trei ani. cinismul ca mod de existen . pentru c . obscur. tiu asta din experien a mea de ef de stat. evident! în definitiv. democra ia greac .. felul în care adaug o silab alteia. Ce s zic?! Tu tii. s locu iasc i s fie s n tos! ... ce a fost... în secolul cinci înainte de Christos. cele ase perechi de aripi care ne ap r . misterios chiar. clip de clip . comanditore.. istoriografia. a putea s m gândesc c orice univers î i are limitele sale. oricum.. nu -i destul. obscur. am decis. efortul cerului de a. în eleas pe jum tate. cuceriri. cu decen . bomba H. cu mine însumi.. un poet.. te-ar umple de sil ² Lep datu. asasinatul în numele celor mai înalte idealuri umane i altele. oho. cum s spun.. i am spus c istoria eu o compar cu un peisaj! Efortul inimaginabil al copacilor de a r mâne verticali. filozofia. nu m intereseaz . al speciei. tiin a militar greac . eu i cu ea.. da. sunt suficient de vast. da -da. care i -a a. oricum. cum spun unii: n am s uit niciodat ! Ce înseamn acest: niciodat ?! Doi... fiin a aceea norocoas . bineîn eles. împreun . nu -mi place c te-ai înfierbântat ni el. Grecia.Mi-ascult gura vorbind.... mie -mi plac lag rele. s r mân fix! încerc s m p strez. Ce zici de lag rul sta?. spre modelul acela pâlpâitor al micu ei Grecii.. ce-am g sit noi? Lag rele de concentrare naziste.pân aici exist eu.. de. poluarea ce amenin apele i vegeta ia planetei. trei ani. i mai ales lag rele tale. m car decen dac nu geniu. hot rât. cum spunea lunaticul acela: ÄO ar trist . doctore? Mai tii?. ar zice un prieten al meu. cel mai sensibil. nes io ilor? Vre i s mânia i pe Dumnezeu.. a dat ip tul cel mai înalt al m surii noastre.. mul i îl pronun cu oarecare veselie.. har Domnului.. s m conserv. cu ce pot fi eu însumi.. moravurile! Iar dup dou milenii. cel mai viu. bineîn eles ² degeaba zâmbe ti zeflemitor. în zorii umanit ii... trebuie s nu m intereseze totdeauna grani ele. legisla ia. culorile. ce. pe sfert.i p stra culoarea. s -l strangulezi încet. aceasta e toat în elepciunea. dac . ha! 260 . de imprevizibil. atunci. nu? Dup repeziciunea cu care vorbe ti. a universului meu. în trecutul acela care înc mai atârn de mine.. Evolu m ca s r mânem ceea ce suntem. cu r bdare. scobindu-te între din i. în ameliorare moral i alte. am îmbr cat-o în ceara disper rii i b rb iei mele i am l sat-o acolo. a mea?! precum i din aceste alunec ri spre.. o clip . normal.. aud uimit ceea ce ea spune.... nu cred în progres.. i-apoi s -l... aproapele t u. e acolo. El însu i nu se poate sustrage mi c rii. dac l-ai vedea la mine. doctore. aceast hot râre e b rb ia mea.tante din istoria lumii. doar ceea ce-a f cut el. acolo. din istoria lumii mele. de viu!" Dincolo... indiferen fa de aceste grani e adeseori violate doar cu câ iva kilometri. evident. muntenii!. arta. a fi etern nu înseamn a te mi ca? A fi nu e o mi care?! Ce... curgând. r mâne nel murit.. cu siguran . ze ce în nici un caz.. i via a de apoi ce va s vin sau. poate?. ele sunt adeseori înc lcate de trupe ce poart diverse uniforme. în gura mea locuie te un zeu! S locuiasc . efortul apei de a sta. pentru câteva ore.. cu siguran .. verzui.. ca s supravie uiesc. plin de umor!. undeva.. al muntelui. Nu po i purta pe cineva dou zeci de ani în viscerele tale f r s -l înghi i. cu grani ele lor dezarmate. chiar dac acest dincolo c l re te pe marginile teritoriului meu. chiar infinitul Lui eu nu mi -l pot închipui decât oval sau c zând în etern.. Lep datu. de ce s -mi bat la nesfâr it capul cu o problem pe care. unele chiar. i-aminte ti?! . Mai tii?. pârâie din toate încheieturile.. i-mi dau seama c gura mea. dac vreau s fiu pu in r ut cios. nu mai vreau s încerc s în eleg i.. mica Grecie... nu. un gest pe care nu pot s -l suf r. mistic. învierea mor ilor. organul acesta destul de.. pe o spiral helicoidal . ce n -a murit înc . secund de secund . gura mea e mai în eleapt decât mine însumi! Prin gura mea vorbe te un zeu.. infinitul e constituit din lum i finite. a acestui cuvânt pe care mul i. e adev rat leag nul acela în care s-a tol nit un uria i care pârâie. amestecate. eu nu sunt f cut pentru mistic. unde se întâmpl o gr mad de istorii. eventual cinci?! Zece?! Nu. iat . acest plan superior s-a intersectat cu Äeu însumi".. cu func ii destul de. fiin a aceea din memoria mea. eu evoluez ca s ajung mai bun?! Prostii! Eu evoluez ca s r mân ceea ce sunt. mai bine zis: I am devenit eu însumi. acea tensiune care se cheam un peisaj! Peisajele lui Van Gogh. a a va i r mâne. E ti muntean .. ha. s zicem. cel mai concret univers.. evoluând ca s supravie uiasc . aceast întâmplare... n -am s-o pot rezolva. ceea ce am fost.Iar Lep datu. s renun de a m mai fr mânta.. st pâni.. ale cui?. disperarea i for a mea! Nu cred în perfectibilitate. ce e dincolo de mine. kaki... ce heruvimi tri ti. ² i dup repeziciunea cu care m ascul i. efortul privirii mele de a recepta.. trebuie o anume relaxare... Da. m opresc i spun: ÄPân aici sunt eu. ca un cangur un pui ce nu-i al lui..

... dup -amiezile. ha. ² A. mistic.. i eu nu voi fi niciodat atât de m gar încât s . despre calit ile tale. la fel. se poate observa înc .. o dat am dansat undeva.\ tec . ii minte.. i eu eram contrariat c .. s -mi dea cel mai m runt vertij.. de | fapt nu v-am min it. am mai vrut în dou rânduri s .. v\ ² între tine i Fabian..... într -adev r.. când v-am povestit. vreau s . Fabian. s . de prin anii cincizeci i nou . distins . pe m sur ce. Ludmila are un fel de gelozie copil reasc . dar tii. Äreac ionar " în multe din opiniile ei..D -i drumul. dar iat ce chestie curioas a ie it de aici?! Nemai pomenit! Oricum.. f r 263 tat . la tehnicianul acela.... am min it. nu crezi în progres. am vrut s m protejez de întreb ri sfor itoare. nu sub ire. eu p rusem foarte contrariat când Ludmila mi-a adus la cuno tin . a venit totu i în câteva rânduri la mine... nu-i nimic important. nu te sup ra. la Biblioteca Universit ii s citesc. oarecare. în dup -amiaza aceea. într-o sear .. Eram doctor. era var ... î i aduci aminte.. pentru veselia ei real . comanditare?!. ² Las bancurile... i scot ceva din el. nu tiu cum.... ea îns s-a pref cut. chiar dac e al Ädomnului Lebeziatnikov" sta. de fapt nici nu tiu dac e a a cum î i spun. eu am rev zut-o acolo. dac -mi permi i. toamna aceea i ne-am desp r it simplu.. scena de la Nestorescu era real .i spun cum ne-am cunoscut de fapt. perfect nesofisticat .. asta? Nu în eleg. Prin liceu aveam i eu o ideologie asem n toare.. timp de o or sau dou .. surescitare.i spun i nu tiu cum s-a f cut. La început ne amuzam. chiar atunci.261 ² Mi-a pl cut chestia aia cu progresul. sunt i eu în stare s .. ideea aceea opus pe care ea i-o f cuse despre tine. e o scuz .. odihnitoare. undeva. Dumnezeu s m ierte.i spun ceva serios... cu umilin a. ha. foarte interesant. ² Te rog.. dar d -mi voie s . cum ne cunoscusem. s lile erau cvasi-goale. ceva ce i-am ascuns Ludmilei... bla-bla. din partea mea. u or pu oistic . ² Nici eu n-am în eles pe moment de ce-am min it-o. te scuz. f cu râzând Ceea. dac o femeie joac teatrul acesta. s-a v zut asta din primele zile. s tii. scene m runte et caetera. era evident... Dumnezeu. o fat vesel .. iu minte.. o prietenie de o var . nu avea.. ceea ce.. are motivele ei. între dou i ase.. de dou -trei ori pe s pt mân . odihnitoare. câteva dup -amiezi am stat al turi.. c nu ne cunoa tem.. agita ie de -asta dubioas .. e fals. C e logodit cu mine. Dumnezeu i tot felul de.. ² Da-da.. am ie it împreun de la biblio . nu grav . . aveam deja stagiul de ar în spatele meu. dar. am început s ne re inem locuri. i eu. în dup -amiaza aceea. poate ai observat. inteligent . ap ruse ca un fel de bibelou.. vreau s .. care. în camera mea de burlac.. pentru tonicitatea i bunul -sim cu care m contamina. numai c . îi vorbeam... ha. Mia Fabian.. domnule Lebeziatnikov. ² Nu m sup r deloc. era genul opus Ludmilei. lucrând cu o râvn fantas tic . dar.. de i.. cum am cunoscut-o.. tonic . a fost i a r mas o simpl prietenie-amoroas ... cu mult bun -sim . foarte snoab îns . ei bine. nest pânit . spre deosebire de fosta mea so ie.. nici eu nu acord prea mare importan . cu trivialitatea ei s n toas ! Voi râdea i de mine. ne-am i vorbit. singur.. ce-i cu ea? ² Nimic important. va s zic . eu mi am început specializarea în .. nu tiu c e m-a apucat s v mint. ora ul vidat ' de oameni. într-un parc. enor mit i.. f r mult p l vr geal .. avertismentul pe care i-l f cuse fosta ei coleg i prieten . O asemenea candidat la admitere. ea nu putea suporta gravitatea unei iubiri cu mine.. acolo.. ² Bineîn eles. mai ales c eu o cunoscusem o singur dat .. de iritarea mea. la filologie parc .i spun: ÄAi sictir. i ea. între noi a i fost ceva.. îmi pl cea. am invitat-o la o cofet rie. la spusele unei.. stimate domnule Lebeziatnikov!" ² Crezi c m jigne ti? Aiurea. nu tiu ce mi-a venit acum.. dar le spuneai cu o anumit convingere. pe mine m -au iritat într-un fel dispropor ionat. ha. ea a intrat la facult ate i a disp rut. î i aminte ti de individa aia care m molesta cu re etele ei. eu.... înainte de a urca Medoia. etern. de ce v-am min it. evolu ie.. r suflat-romantic . îi citeam din lecturile mele.. era i Fabian. eu o cunosc / pe ea demult... ici i colo câte un student restan ier sau vreun candidat la admitere. nu înalt . trec cu vederea.. iu minte.. nu ne-am culcat niciodat ² i i-am r mas recunosc tor pentru Änon alan a" ei din întâlnirile noastre. a a ceva.. Nesto-rescu. putea p rea comic . numai c ..... apoi. tâmpeniile acelea pe care le debita despre mine individa aia. apropo...'/7 " i când am aflat c îi fusese coleg i c o mai vede. eu nu am cunoscut -o acolo pe Fabian. ar ta bine. eram intern la ÄColentina" i veneam. cum se spune. când Ludmila a anun at-o c suntem 262 logodi i. profunzimea necesar s m oglindesc eu. avea un fel de vitalitate reconfortant . ce de ifose de liceu. pe jum tate râzând. eu eram la scurt timp dup naufragiul\j mariajului meu. când nu ne s rutam. un copil ce crescuse greu. e ti invitatul nostru!... n -o spun cu nici un fel de. Nu a durat decât câteva luni Äepisodul".. i atunci.. ² . ei bine. marmeladovisme. eu îmi iau în serios rolul meu.. încercam...i spun ceva. j ² Tocmai! Bla-bla. dar. ea avea tactul de a nu da prea mare importan prieteniei noastre ² apropo. totu i. Ei bine. fericit c sunt singur. femeiu c aia. e ceva foarte interesant.

.. parc . cineva pe jum tate uitat.. Atunci. Apollinaire (îi pl ceau grozav Caligramele lui).. Ia uite!".. ha!.. dac . s -i de tept interesul pentru Äsim ul corpului". ea îmi povestea puber tatea. am sim it o oarecare recuno tin . dintr -un anume tact.. nu am for at coliziunea (în câteva momente ea a ezitat ² am ezitat amândoi?! ²apoi. ² Ei bine. cu ÄAh!"-uri. falsul s-a produs: v trata i ca doi str ini. la Nestorescu. undeva în societate. o personalitate destul de conturat .. pe scurt. Baudelaire. de ce s -a pref cut ea c nu te cunoa te?. u or r gu it. ceva ce se potrivea foarte bine cu memoria ce i-o p strasem. îmi d s în eleg c putem trece în anonimat acel Äepisod". de nep sare. pe cel lalt. cele trei ora e în care.. parc ..i spun. nu mai aveam nimic comun.. familiar . Habar n-am! Dealtfel. o invitam undeva i când îi r mâneam recunosc tor c m refuz . tia s suporte o atât de târzie i involuntar revedere. un rest de surâs.. edificat . Arheologie i alte câteva din Ädiscursurile" sale lirice).. ce nu se potrivea deloc cu figura i cu firea ei). plin de bun-sim . ² Vreau s te întreb ceva. rezervându-mi. i la sfâr it chiar Ion Pillat i Bacovia. întrun ora amor it. în serile acelea fantastic de concrete. foarte pu in despre mine însumi. am trecut dincolo de pant i. avusese toate datele. nu elegiile). cum îi spuneam. ². cu franche ea ei. tiind-o singur . n-a mai fost nevoie. între atâtea i atâtea alte veri ale mele. ha.. în definitiv nimic r u în asta... m car din vanitate. f r ostenta ie. un ins posomorât.... în linii mari. f r s tie de ce. Ludmila mi-ar fi spus oricum ceva.. din acea var . multe. i. o m runt recuno tin .. la vecini. care nu voia s -mi încarce agenda monden cu un nume nou. dar tu habar n-aveai atunci c ea fusese coleg cu Ludmila i.. am b nuit c ea. sfâr itul se prefigura deja. dup primele mele minute de uimire. privindu -l cu o anume uimire.. O simpl p rere. ci. s . memorabil chiar. o simpl coali ie feminin . ciudat. mie nu-mi place s iau f r s dau ceva. am recunoscut -o abia dup primele minute. înc rcate de lucru. u or exotic .. i-am r mas recunosc tor pentru aceast var calm .. în mijlocul lucrului.. Minda se opri locului i-l privi t cut câteva secunde pe cel lalt. mi se pare c nici Ludmilei nu i -a suflat vreun cuvânt despre.. o opinie de. eu am provocat discu ia!... chiar dac fusese vorba de un flirt prelungit. de decen a ei. de indiferen . într-un fel de vagabondaj cu mama ei. care oricum.. ... o aversiune venit de unde?.. în vara aceea. bineîn eles.. tu tii. nu-i a a.. ² Ai dreptate! f cu Minda. aproape cu gura c scat .. despre lucr rile mele începute. ² Bine.i aroge Äepisodul" nostru i. nu-i a a. consideri c .. v zând-o neutr .. mam purtat onest cu ea. cu care. a fost o var suportabil . adolescen a ei.. atunci. incert. i...de in toarea" acelui episod. solitare. psihoza lor etc.. cel lalt d primul semn de r ceal . din vara aceea. la Nestorescu. îi citeam din lecturile mele 264 din francez i german . apoi ridic din umeri: 265 ² Habar n-am!.. ceea ce m mir nu e atât. istoria aceea. ÄCa s vezi?. i pe urm la special . i-apoi. tia când trebuie s se ridice i s plece.. i i-am fost recunosc tor i atunci. bineîn eles. inutil etc. De ce insist?! Pentru c pentru mine a r sunat aiuritor epitetul de. având mereu ceva agreabil s -mi spun . mult. Rilke (pastelurile sale. evident. femeiu c superficial . râse Minda. Mia (Volumnia. eu nu aveam telefon. ea era o fiin deja structura t . opinia ei despre mine. repet.. cum îi spusesem eu. oprindu-se din nou în mijlocul înc perii. atât cât putea s suporte Äfirescul" ei.... sem nând cu mine. cum s . în cea mai amar amintire.. de-atunci începuser s m intereseze maladiile hepatice. surâz tor. Ai dreptate! Nu tiu ce m-a determinat s -i accept jocul. pl cându -mi pre iozitatea numelui ei. am sim it.'.i f cuse liceul. tactul ei.. tu ai un moment de neutralitate. îmi respecta orarul meu foarte înc rcat de lucru. veselia fireasc a firii ei). acelei iubiri de Äsubret "... din ce f ceam. ... de var .. false semne de simpatie... cu o abia sim it melancolie fotogenic ). în glum . p stra.. i cum ea f cuse primul joc la Nestorescu. ÄOh!"-uri. îi vorbeam.. accidental revedere! C nu alesesem prost. r mase amândou singure. îns neutr . parc ... într -un fel.. Michaud. ea putuse. destul de curios. Parc e altcineva. având decen a unei simple paciente.. lui ÄMimi"... habar n-am! Dar tii cum se întâmpl : revezi pe cineva dup zece ani aproape.. i gata.pe jum tate în glum . tiindu-m logodit cu fosta ei coleg . cu ochelari. câteva luni. m -am purtat leal. s m cunoasc . o gestic crispat . cam trivial . din ce m preocupa. cu decen îns . atunci. ale Bucure tiului. o femeie mai ales. Provocat de ce?! ² De ce aversiune? întrerupse Lauren iu.. n-am dispre uit-o nici o secund ² de ce a fi f cut-o? ² ea îns i a marcat cu un perfect bun-sim toat aceast . tia când trebui e s m refuze (atunci când eu. vidat. cu ochii u or dilata i. o excelent camarad în iubire.. era trist .. Blaga (Cimitirul Roman. nu-mi prea convenea ca femeiu c aceea. apoi îmi d dea un telefon. încet. lichea parc ? Avertismentul f cut Ludmilei. Dar e aiuritor!. ² Evident! Te rog chiar. Pe scurt... un final calm. tii cum se întâmpl în astfel de Äepisoade".. m odihnea câteva minute cu timbrul ei cald.. când ea a venit la special . didacticizând mult. de fapt o vanitate m gulit c nu gre isem cu zece ani înainte i c . bine ascuns . în mare. o anume recuno tin fa de. bine dispus. de-o singur tate în doi.. minciuna ta.

încât era evident c se gânde te la altceva. lini titor. acolo unde ecranul vizual era neocupat de osea i obstacole stereotipe. de i doctorul îl privea acum cu atâta concentrare. i înc într-un mod care. în ondul ri binef c toare. Äaccidental ?" Nu spuneai c ea te-a c utat la special ? 266 ² Ai dreptate! f cu a treia oar doctorul. bineîn eles!. apoi îl privi. iruri lungi de ma ini se îndreptau spre Valea Prahovei. cu grij . ² Poftim?! întreb Minda. integrate peisajului. Minda coborî geamul portierei sale. Ceea începu s râd u or. ie irea din fluxul acela obositor de pe oseaua principal îi reanim pe cei doi ocupan i ai ma inii. Dar a tiut s salveze aparen ele!. sute de metri ce înaintau într-un fel de nisip ov itor. c ru ele întâlnite în cale erau fire ti. prostii!. Drumul urca i cobora.i ref cu. cu um rul. pe care îl trase dintr-o etajer fixat deasupra biroului. uitându-se la el de data aceasta. evident!.. rar câte o vit . femeia de lâng el privea peisajul prin geamul portierei din dreapta. repet Ceea. Sinaia. se freca de portierele ma inii. cu câteva mi c ri. pietoni în fâ uri ce m r luiau gr bi i. femeia de lâng el î i deschise po eta i. spre sta iunile din mun i. aproape salutat. la aproape dou luni de la discu ia redat mai sus dintre doctorul Minda i prietenul s u. Apoi. C ru e ce se târau pe mijlocul oselei. umed. i nu numai cu prietenul s u. Câmpina. î i rea ez ochelarii. era semnul unei absen e. copaci. ca în somn. Minda fuma. de concentrare-absent .. evident.. Apoi auzi întrebarea sau cuvintele celuilalt.. sub ploaie... de por iuni deteriorate. cu o concentrare lent . i Cartea a ap rut cu sprijinul MINISTERULUI CULTURII ISBN 973-2l-0516-X ISBN 973-2l-0517-8 PARTEA A DOUA uv Capitolul IX La sfâr itul lunii noiembrie. gonea pe oseaua Bucure ti-Ploie ti.. de pe un drum de ar . tractoare cu pneurile bandajate cu noroi ie ind br usc în osea. i aerul curat. Se întoarse nehot rât. care pierdea în majoritatea înfrunt rilor. La volan se afla Minda. 1 ‡> TA /? AN GOC Ilustra ia copertei: DUMITRU VERDE nicolae breban îngerul de gips K-. mai gr bit aici.. Ploua. acolo unde defilau. ap ruse vegeta ia proasp t . Apoi mai repede înc o dat .. la viteza redus a ma inii câte un biciclist întâlnit putea fi studiat în voie. ea îns i. dar r mase în aceea i pozi ie. un canton de calc ferat . în ciuda vremii friguroase. care. apoi se a ez într -un fotoliu i deschise un album Modigliani. Muntele se apropia mereu.. înconjurat de mun i. rutiere. pe drumul acesta vechi. peste um r.. în acel sfâr it de s pt mân . î i scoase ochelarii i î i frec arcadele cu degetele mâinii drepte.Cum a a. Pe fa a lui Minda ap ruse un fel de zâmbet nehot rât.. nu tiu de ce insi ti atâta asupra unui fleac. seara plutea în aer. Ceea. o femeie. crengile arborilor de pe marginea înalt . . numeroase. spre case. Lauren iu avea o privire Äslab ". ploua mereu.. cu expresia lui obi nuit la volan. Minda îl privi pe cel lalt cu o anume gravitate. cu grij . ² Numai fa de tine. ÄVauxhaH":ul o coti la stânga..*t . un schimb lini tit de replici între cei doi ocupan i ai ma inii... prostii. în curând Ploie tiul fu l sat în dreapta. acoperite de pânze de ap . în ma in era cald.jdwitjsfnaua. terg toarele se mi cau neîntierupt. Vehiculele se r riser . case r zle e. încruntându-se. camioane sta ionând nereglementar proiectau mereu aten ia în afar . . trecuse de ora cinci. privind pierdut în covor.. acel: Da-da. atât de prezent . gr bi i. autocamioanele disp ruser cu totul. un ÄVauxhall" alb. Numai fa de tine. de morga i de ochelarii t i cu ram de baga! Fa de Ludmila i-a dat drumul. f cu: Da da. v zând c cel lalt tace. în joac aproape. o ma in . drumul cu obstacolele sale imprevizibile. . dar singur tatea. Ceea se uit la el de câteva ori. inund ma ina.² . câmpuri triste.. î i mas apoi ochii. bicicli ti.^^^^. machiajul. Predeal. Äcomanditore". f cu cu ironie Ceea. împiedica o conversa ie lini tit . viu. prelung. Era în primele ore ale unei dup -amiezi ploioase de sâmb t i. cenu ii sub ploaie. conducând în t cere. tractoarele. mai bine zis cu o anume aten ie. deviind din oseaua principal pe un drum vicinal ce ducea spre Râ nov. apropierea de vegeta ia din jur.. cu Minda. maxilarul inferior i se color rapid în ro u-purpuriu i el plec privirea. pietonii. iar al turi de el. cu p trundere. ² Prostii. oseaua era întrerupt uneori de por iuni prost între inute.

a drumului. cu gaz. n-aveam unde s -l pun. destins mereu.. O camer cu un fel de antreia .. metalic. s întâmpine o rud ce sosise.. moart de leucemie la 16 ani. pentru dou zile. evident! ² i din prea mult imagina ie! spuse Minda. vârfurile erau înecate în cea . o bog ie de sortimente i culori. de carton i de sticl . scrumiere scumpe de por elan cu câte un ciob nel rezemat. vizibil. îi invit s revin . apoi chiar locuin a. ² Va trebui s lu m o camer separat . suspect ² gladiole. nori i fum. o raritate. __Perfect. cu. foarte Äatractiv". cu picior. când duci o asemenea pies într-o cas . cred c m-a plictisit ideea transportului. dou camere separate... dar pân la urm .. p mântul. ² A vrea s ne întoarcem pe la Bran. ² Gum vrei. crati e frumos sm l uite. dup ce se vor fi instalat. Cei doi refuzar îns . o or nehot rât . ai mobil de serie. Am i câteva cuno tin e acolo. lene . ² într-adev r. Ai vreo preferin ? Femeia de lâng el îl privi. ² Cum vrei. vK² A. i o alta. tr gându -i înainte i în sus. dac . eu nu suf r de prea mult imagina ie! Dealtfel. toate astea îmi d deau prin cap în timp ce m târguiam pentru o sut de lei. ² De ce la un hotel? Hotelurile sunt vulgare. de i se întunecase brusc i se circula cu luminile aprinse. Undeva. Nu tiu. pe care le f cea conducând. dispropor ionat. poate. în aerul acela concret.. foarte coborât. Dar numai de la ÄCapsa". flori. Se însera repede. f cut s menajeze sensibilitatea acelei femei amabile. evident mai u oar . i atunci. mi c rile rare. se amuzar privind vitrinele. i proiectul de a înnopta la Zeitvogeli nu se realiz .. trebuia s se afle i s ruleze o astfel de roat gigantic .. violat de un grup de rani be i. iar so ia lui bolea. cu veveri e i vulpi. g sesc eu. un container tras de ni te scripe i uria i. cu spi e. prezent ca o fiin . deoarece eful familiei era plecat la Sibiu. se g sea într-o vreme o superb mobil s seasc de vânzare.. ² Da?! Bine. în vizit . ². privind mereu înainte. am putea dormi la oamenii aceia. peste tot. E o familie formidabil . a a cum se întâmpl uneori. tii cum e. î i scuturau apa pe capot . O roat gigantic . a istoriei uneia din fetele acelui sas (pe care -l chema Zeitvogel). Zâmbetul acela nehot rât îi juca înc pe figur .. îmi plac fondantele... Trebuie s mergem la un hotel. i-am descoperit undeva o cr p tur . cele mai nea teptate i stranii culori. cald . a doua zi mi s-a p rut mai pu in frumos decât seara. sau. s c ut m o caban . pe la Ruc r. flori artificiale. foarte curat.. am fost odat cu ni te prieteni care i -au cump rat mobil de acolo. doctorul. dispropor iona i. incredibil de numeroas . cu cotul rezemat pe portiera cu geamul mereu coborât. veselia din ochi etc. în cazul sta trebuie s dormim pe undeva. privind tot timpul înainte. dac .... la ni te pre uri. Fur îndruma i îns la o familie prieten i vecin . apoi. în pante egale. flori. Vom mânca la ei. etc.. m-am târguit o jum tate de zi. cred c au ceva potrivit pentru noi doi. blânzi. oblic. undeva. o alt for p rea c împinge ma ina pe un plan înclinat. în vaze sau risipite Äneglijent" printre tacâmuri ieftine i ce ti. Ajunser la Râ nov între apte i opt. Crezi c ajungem înainte de opt? ² Chiar la apte... Era o minciun . perdelele. greu sesizabile.. pictate cu r murele i flori sau nu. într-o mi care de ridicare abia sim it . pahare ieftine a ezate în mod ingenios. în ciuda acestor tragedii. de ce s nu hoin rim pu in? spuse Minda dup ce se instalar i garar ma ina. la Râ nov. pardon. în mun ii aceia apropia i. întârziind mai ales în fa a uneia cu exponate de obiecte menajere. ². cuno ti Râ novul? ² Da. care murise în condi ii tragice la vârsta de 21 de ani. zambile. rulând încet un odgon sub ire. De i cobora i urca. bineîn eles. din Germania. din comoditate... am renun at brusc. margarete. sub pretextul c vor s hoin rea sc prin ora i prin împrejurimi... nevinovat . altfel. un 10 . r spunse el din nou. la cin .. o cabin metalic . trebuie s schimbi mobila.. de i era înc zi. d dea cabina aceea metalic . l mpi de sticl . muntele cald respira cu putere sub cerul inexistent. Urm o descriere detaliat a acelei familii. pusesem i eu ochii pe un scrin. por elanurile. Pân la urm ! întreb . o senza ie de lift greoi. dar. totul din jur devine de prost-gust. iri i.. Zeitvogel-tat l era înc un om c ruia nu-i pierise ro ul din obraji. Ajunser repede în Äcentrul" s r c cios al or elului.. a a cum se v d în fotograf iile vechi c'e un secol ale unor mine de c rbuni din nordul Angliei. la cap tul c ruia se târ te. o fat dup care plânsese tot ora ul. drumul urca totu i. spuse ea. r spunse el f r s mi te capul.. evident macrocefalic.. la un ran. ² Ne întoarcem? întreb femeia de lâng Minda. când am v zut c sunt pe cale s câ tig. ma ina aceea ce se f cuse parc mai u oar . îl cunosc foarte bine. lucruri pe care Minda le asculta cu nep sare i interes. pentru Ätoate gusturile" i.. e plicticos i enervant drumul înapoi pe la Ploie ti. ² Da. o minciun ce deveni adev r îns . trandafiri (boboci abia înflori i sau în plin explozie a petalelor).nev zut . pe o pant abia înclinat . lalele ² ce mergeau de la un ro u-sân-geriu pân la albastrusp l cit.. culorile erau îns superbe. i se p reau pur formale. navigând printre b l ile mari sau printre sp rturile oselei. ospitaliere. undeva. i doamna Zeitvogel. nu. apoi începu s râd . diverse abat -jour-uri. a unei surori a ei. cu o voce sl bit ..

e o treapt acolo. perfect potrivit ". în curând. amabil . aten ie. momente. ca caval. cu pate de ficat i... pân sus. dealtfel.. cu mult imagina ie i sim decorativ. m face s nu m simt singur i." ... egal . la Ruc r. vopsite în galben. când nu-mi place s v d pe nimeni. încât p rea invizibil.. abia când sunt sculat din somn. f r o vorb . l mpi.. mul umiri. exact pentru ce e f cut! Eu îns . de neconfundat. Gazda î i f cu un ceai. zile în ir. luar un mic dejun bogat. singurul mod în care suport femeile. totul atât de bine imitat.. pahare de plastic.. un ro u-aprins. Trecur apoi prin Ruc r. înc o dat . cea mai frumoas vitrin din Râ nov. fiecare în sinea lui. întârziind fiecare pas.. ² Cu ce? întreb doctorul bine dispus. în drumul de întoarcere. Telefonul.. absolut încânt toare! M simt perfect odihnit . înainte de ora opt. printre mun ii compac i. ha! La revedere.. î i mul umesc pentru frumoasa plimbare! A fost încânt toare. cu naturale ea ei veritabil . s . cu o carte bun . o invazie de flori epene. dealtfel..roz-tulbure.. cu stamine atât de bine imitate. verdele-dur. i cei doi folosir acest armisti iu ca s fac o excursie de o or . chiar dac dorm. apoi d octorul plec . sângeriu... Mia Fabian îl conduse pân la u i. bricege. p rintre scrumiere. prozaice. când Äva avea chef de o p l vr geal telefonic ". flori. ha. se mai ab tur o dat pe la ea. la Câmpulung.. într-un moment liber. 1 r zb tea doar un zgomot difuz de glasuri. la plecare. dup ce vin de la serviciu. verdele crengilor de brad. pentru o jum tate de ceas. i cei doi gândir Äp cat". c poate s sune când vrea. artistic lucra i. galbenul margaretelor.. ad ug . past de ficat. era aceea i. adus direct de la locul crimei. unul din aceia care au supravie uit ultimului r zboi mondial. Pot s . iar au furat becul de aici.. într-o familie. Ploaia se oprise peste noapte. Doctorul se a ez pe primul fotoliu întâlnit. ha. sunt de-a dreptul bolnav dac e deranjat sau. e formidabil. zile întregi uneori. în care se vedeau chiar i nervuri. sunt un pericol public! E. disear iau masa undeva. chiar i b rba ii. pia eta cen tral a or elului era aproape pustie. mai ales în aceste momente. cu frunze lungi. a a cum au frunzele. unt. ha. cum de i -a dat prin cap s m invi i. singurul fel. cu lujere sub iri. i. dis-de-diminea . ha. albul-l ptos. f r zah r. vreo tav de argint. gustul fusese perfect intuit. încât cei doi se desprinser cu greu din fa a acestei vitrine. atât de bine ales..i spun. Minda o conduse pe înso itoarea sa pân acas i fu invitat la o cafea. chelnerul acela care mi-a s rutat mâna.. constatar ei la sfâr it. Din nou. un gest care la el putea s însemne orice. în fa a sa. printre furculi ele de tabl . m ap r . ² Serios nu vrei? ² Nu-nu. cafea cu lapte. când. flori. c utând cu ochii anun ul c magazinul sau vitrina participa la concursul republican sau jude ean de vitrine. înainte de Bran se opri i r s ri chiar soarele. e ti tipul de b rbat care folose te telefonul în scopuri foarte precise.. f cur îns o plimbare pe oseaua care duce spre cet uie i mâncar la un restaurant a ezat deasupra or elului. ie ir din ora spre Bran. pentru c ea era gazda sa. la castel. pe o m su joas . privindu-se semnificativ în ochi. ha! Un b trân cavaler. nici un obiect Äde pre ". A doua zi. sunt convins . rupta. cu petale delicate. Era. i. opac. ² Cu.. Nu se g sea îns un astfel de anun . Dealtfel. Revenir încet în ora .. aprinse o igar i.. La revedere. mul umind pentru Ätrata ie" i ad ugând înc o dat felicit rile sale pentru cafeaua Äexcelent . nimic de prisos. ajunser în Bucure ti. nici o pies Ädiscordant ". flori.i pierzi aproape dou zile cu mine?!. cu chifle. indiferen i la ploaia care c dea f r întrerupere în pânze sub iri. deloc obosit. ha. zgribuli i de la cafeneaua din fund. dar Mia Fabian. am cel mai mare chef de. La întoarcere... aproape niciodat . evident. Äîmi place grozav s uetez la telefon. dac nu sun nimeni. Minda b tu în u înso itoarei sale. prietenele mele inclusiv. m închid în cas i m bag sub plapum . am ruie. dumneata. deconectat din trivialitatea unei zile de lu cru. uneori.i fac ni te sandviciuri. dulcea f cut în cas i. a a c . râzând. i. o risip de flori. storc toare de l mâi.. sardele. erau i crengi de brad sau brazi mititei. am glumit. s închizi în orice clip . sporov ial . verzi sau albastre. halucinant. e pentru mine ceea ce e pentru atâ ia antinevralgicul. la revedere!. Era a doua oar c intra în aceast cas . sun -m . din gangul Restaurantului nr. pe doctor îl impresiona pl cut interiorul apartamentului ei.. unde era asta. s ai toat lumea în jur i s nu vezi pe nimeni. biscui i ai? î i b ur cafeaua i ceaiul în lini te. dar diminea a reîncepu. pe ti ornamentali. înainte de asta. cu un ceas 11 bun înainte de a se însera.... vreun vas de Galle pus cu obr znicie pe-un scrin. pe care îl uit din clipa în care se scufund în el. parizer! spuse Minda. ² Mi-ar pl cea cu. Nu tiu dac în elegi acest lucru. spuse ea.. luar masa la Câmpulung i.. ² Nu i-e foame? îl întreb Fabian.. Minda d du chiar u or din umeri. Am clipe. s suni pe cine ai chef.... plimbarea de la Bran i. îmi ap r singur tatea. pe care o accept . o invazie de flori artificiale printre vaze sm l uite. familiar .. la orice or .. zile în care nu vorbesc cu nimeni decât la telefon. colorate. gr tare. i de multe ori. nu m formalizez! Eu îl scot foarte rar din priz . perfect odihnit . la revedere. unt. c ruia i se spunea i ÄAcapulco". îl primi ca pe un vechi prieten. 12 totodat . doctore. a ezate cu cochet rie. sunetul r gu it al tonomatului i câte o pereche ce ie eau gr bi i. file. nu tiu cum s . ha! Crede-m ! La revedere i. ochiuri. fumega o cea c mare de cafea. în aceea i t cere cvasitotal în care f cuser întreg drumul.

.." Q/. se puteau. de care erai fericit c ai sc pat cu o re et a a. ce dracu? Parc sunt Demos ene ^n butoi..Peste alt s pt mân îl sun Mia Fabian. Miu a-cea-Mic ! Spune-mi: ce dracu ai g sit la mine. care sufl atât de important aerul pe n ri. undeva. Rollex. a a îi chema parc ? Hartl. ² Poftim?! ² Am spus c ai s fii Doc. la Policlinica special sau. fedrocain i nu mai tiu ce tâmp eT m 14 i. z ri de aproape i pip i Regele regilor.. hi. a. de foarte aproape.. Doc? Apropo. i. i -am spus. 15 ² Ce vrei. când e ti de fa . într-o s li de la etajul Muzeului Republicii. doctore.. care înc mai alearg pe la farmacii. ce dracu. cu ochii lor frumo i de cavaleri medievali. ² Nu vreau nume ic! spuse Minda. uite ce proast sunt.. au fost c rate de tân rul Geiger.. conversa ia conferen iarului Mi nc ia hi.. Rin-tin-tin. îmi pare r u. responsabilul i.. Scuf il . s Fabian îi este foarte r u. de i i -am interzis. în b taia pe tilor. pentru completarea medica iei... dar dulcea a famjij ei Hartl. lui tanti Mia îi plac minciunelele. în rest. cu luciul lor patinat de vreme. haide-haide. am spus. tii tu pe cine! Ce-am c utat noi doi la Râ nov? Poate în amintirea vechii noastre prietenii? Ludmila tie de escapada pe care ai f cut-o. numai pentru mine. din p cate mi -e absolut imposibil... e incomod. la revedere!. ² Va s zic nu vrei s fii prieten cu Miu a?! Asta ca s m râcâi. Nu -nu. P p il . unt de cas . i matale. tocmai acum când.. de data aceasta. hi. mai ales acum. la revedere! Complimente Ludmilei. domni oarele Pogany. ² Poftim?! ² Am spus râcâi... doctore. în b taia pe tilor. sincer r u p e ajta dat . i doctorul Minda îi propuse. E ti formidabil. bineîn eles. ca s se vindece. de care auzise vorbind i la Zeitvogeli. minunatele. tii c a a le. el e pur i"simpj u Qe\u Babe al meu.. cu domnul conferen iar doctor Ovidiu Minda. un act memorabil. ha. mai ic.. de conversa ie. ce vrei de la mine? ² Nu în eleg. îngrozi tor de prost plasate. nunu. nu auzi bine. asta-i! Credeam c e de la sine în eles?! Vai. plus. din p cate. cafea i ceai. ce urm re ti? Nu e ti tu omul care s . cu timbrul ei pl cut. mi-ar fi f cut pl cere s te înso esc. hai?! Ia spune-mi o minciun frumoas . ai citit? Bravo. ha-ha.. am luat i aspirin a sj pjj-a_ midon. vai. pe unde ai umblat? A. vrei s fii Doc. mi-am b gat în nas rinofug. dealtfel. da -da.. a a. sunt gutur it . s m mai deranjeze.. Miu a-mic are nevoie de dumneata! Da-da. nu -i a a? I-am expjjca pe larg. atât. nu -i a a?!. hi! Sper c nu te superi.. A... doctore. tocmai acum. în sfâr it. i se pare cunosc^ acest nume?! Da?! M bucur i. hi! Minda râse i el. unde p re ferj la facultate. ai dreptate. nu-mi place s fac amor când îmi curge nasul. .. trei feluri <je ^n\_ cea .. sunt boln vioar i trebuie s fiu menajat . c au fost chifle. m las rece domni oarele astea Pogany. sfioasele.. da-da.. ha... atât. Rollex!. eu m dau ci e ceasul mor ii. ÄHa.. ghici ce?! Nu -nu. Doc mi-ajunge.. când Miu a-cea-Mic e boln vioar .... a a. a. în patul acela s sesc. mai ales spuse de domni importan i.. cu frumuse ile naturii i mai ales cu una ca mine. de i. îns toat ziua de mâine mi -este dat .. cu capul lor înclinat funerar. de la îuicea . la telefon. Diogene voia^ s ^'z ici Da-da. pardon. pe nu tiu ce m ormânt aerian. ha. Da -da. gestionai^] (.. evident. de mântuial ! ² De mântuial ? De ce? Re eta mea e perfect .. el e QCJU Babe .. cu piesele aduse din America.. nu auzi cum vorbesc. te -am su^at tii c Miu ei toata dup -amiaza. pu in snobism. i. i dac te prinde c -mi dai telefoane.. hi. cum se mai zice.. n-are nici o leg tur cu familia.. ce nesuferit. m înghe i cu ifosele pe care i le dai. / ² Ei.. o s i g sim i alte nume. de mult voiam s te întreb ceva. î i pune o bontm sub scara aia m rea de la intrare.. telefonul sun din nou la Mia Fabian. 13 în fiecare an facem o tur dup vinul cel de toate zilele.. spunea c s-ar fi lipsit. domnule docto^ CIJm " credeai c o femeie focoas ca mine poate s stea singur ... e] se înnebune te dup mobilele stil.... pentru a doua zi. medicamente am i eu destule.. i. ai dreptate. hi! râdea Mia Fabian. nu tiu cum. i englezii. f r iris.. doctore.. hi. el îi cunoa te bine pe Zeitvogeli. nici pomeneal .. derbedeului..i piard vremea a a. a a. pu in ciocoial . am glumit. a mai regretat t de la familia Haiti.pardon. pân mâine. da-cja sufer îngrozitor. a ha. pardon. frumu elule. cu ru ine parc . da. hi. hi. ar fi prefect s fi fost informat în prealabil de locul unde voi înnopta i s -mi g o vizit galant . nu f cu mine pe. «Biedermaier». oricum. Panciu.. suntem doar prieteni.. sala meschin . servj orilj administratorul.. scâncitoarele domni oare Pogany. ti.. Peste vreo s pt mân . Babe . dup cum a nu ne -ar fi deranjat în nici un fel. încet. hi. în stilul me\j j Gelu e perfect informat de manierele dumitale des vâr ite... vizitarea expozi iei Brâncu i. e foarte pozitiv în astfel de maladii subiective. A... ochii lor exoftalmici puteau fi în sfâr it v zu i de aproape. bine în eles. Gelu? Nu tiai? E iubitul meu. ii minte c au i întrebat de el. în cazul dumitale nici nu era nevoie de. Br ila. am mai mult curaj.. de o uet la telefon cu dumneata. a dat apreciere plimb rii noastre la Râ nov. cu ochii lor frumo i de cucuvaie.. el e Pisofagul. cozon cei de cas .. la cel lalt cap t. Coco ul. ha. Gelu vine s m ia de la serviciu i-o bâzd r m din Bucure ti.. dar nu de dumneata.. un program. tii mata!. ² Prieteni? De când? ² Ei. dar. Gejger sj în ultima vreme.. ce r u e ti cu mine. am neap rat nevoie de. doctore e prea lung. dar. cu timpul. doctore.. îi spuse. p^ do^j-² Alo. doctore. stimabile.. nu. de i. mergem s lu m vin de la Tulcea. Gelu este st pânul..

cu cineva cu care nici nu te cost prea mult.. cu o femeie ca mine e im-politicos s nu flirtezi. ² A. s nu încerci m car! Consider asta o obr znicie! To i prietenii mei trebuie s flirteze cu mine! Asta e prima condi ie! Nici o grij .... am spus: ciubucele! Nu se aude?!. la Bran.. nu exist nici un b rbat demn s . s tii.. mi-au spus mie i al ii.. Ei. câine! ² Poftim?!.. s nu se m rite cu tine?! Normal. ² Nu tiu dac am spus adev rul. ia spune. Doc! Ei. la fel... la Râ nov. 16 Minda râse u urel. nu m-am formalizat deloc.. i feti a aia care ne-a vândut brânza aceea dulce. ² .... v d c ai în eles despre ce-i.. indiferent dac .. spune-mi atunci: în noaptea aceea. nici o clip . dac vrei. i. când eram mic ...S o avertizezi c ... foarte sigur pe mine... eu i -am telefonat i am pus-o la curent cu plimbarea noastr în aer liber... cred.. doctore.. jum tate de noapte prin fa a u ii tale.Iart -m . ha.. e ben trovatol. ² ... v d c te-ai formalizat i. bravo. brava ie.. ² Cum? M rog. ha-ha! 17 ² De ce râzi... îmi face sil .. mult îmi pas mie de adev r! Am spus ce credeam eu i i -o spun i ie.. d -mi voie. o clip : mie-mi plac lucrurile clare! Dinspre partea Ärezisten ei" mele nu trebuie s . flirtul t u. Doc. fumând igar de la igar ... s nu intru. i. Ludmila e o femeie fantastic . nu-nu... haide.?!" | ² . la Râ nov. nu-nu. nu m îndoiesc c . nu-i a a?!. haide.... în astfel de chestii. poftim. nu-i adev rat?!. spuse calm Minda. ² Ei. po i s fii lini tit. drept s spun... ai amu it?!. nu mai râde..Dar. nu m-am. pot s i -o repet i ie dac . la castel. pic. te-ai purtat ca un domn..... nici nu mi se potrive te! Iar dac reu e ti s-o ag i pe Ludmila. nu înseamn nimic mai mult decât atât! i -apoi.. ² Nu-nu. chiar dac nu-i adev rat. m car o dat în via .. pic. de i. cam ciudat. ² Bineîn eles.. ² Haide-haide. de asta. s intru. cu atât înai pu in eu.. dar promite-mi c ai s fii sincer. nu vreau Äs filtrez" cu dumneata.Nu... vai de mine..Ha.. c e o simpl excursie prieteneasc între dou vechi cuno tin e i. i dumneata. tii ceva: vrei s l s m chestia asta? V prive te ce face i voi doi i pe ea o prive te la fel! P rerea mea despre tine i-am spus-o cinstit i... ² Am zis: câine! Ce-i place omului vrea s mai aud o dat . nu i-a dat inima ghes s vii s -mi râcâi la u .. ai început s te bâlbâi! Te pomene ti c i s -a i umplut gura. pomi orii sub ploaie. deloc... ce dracu!.. amestecate. ² Ei..Galant ! ² M rog.. cineva pe care po i foarte bine s nu-l mai vezi niciodat . dincolo: ² M respec i?!. ha....... hi... de i. Doar ai spus adev rul. ² S nu crezi c umblu cu vorbe! E dealtfel i foarte incomod s te strecori de colo -colo i.. al nostru.. po i s fii lini tit ... hai? Recunoa te! ÄS intru. i-ai povestit i cum m plimbam ca un leu în cu c .... nu-i nimic.. dup ce-mi spui i mie?!.. Äa filtra".. în fa . eu. asta-i. Altceva.. se potrive te! Si non e verro. nu va avea nici un fel de consecin . la telefon...... dealtfel. ² Ciudat?! ² Da-da.. te formalizezi sau nu! Ludmila a fost prietena mea i am crezut de datoria mea s . citeam o gr mad de c r i. i de asta te pot asigura to i cei care m cunosc. hi! ² Dac nu m în el. ha! ² Nu-nu. spune -mi i mie. ce întrebare mai e i asta? A.. las ciubucele astea. s nu intru. te asigur. i -ascult . dar ipocrizia asta m face s . ce... ce romantic. pe care am mâncat-o împreun .. nu e ti singurul specialist de pe continent... atingându-ne dege elele...i merge mintea. ² Ei bine. acum taci! tii c ai început s te por i cam ciudat?!... ² . s tii... ² i. dealtfel am consider at. nu -i a a.. ² .. te pomene ti c i-a trecut prin cap s flirtezi cu mine... îns ... voiam s te. ² Ei. tii c eu. ai luat-o în grav acum! Dar a flirta. ² . ² Ascult . te referi la faptul c i -am spus Ludmilei s . Ei. oricum.... nu se întâmpl nimic. ² Nu-nu. cum vrei. ² Bineîn eles c nu-i adev rat... dar... tii c te respect.i faci . în loc de Äa flirta".. de ce nu râzi pe urm . îmi ajunge c am auzit-o o dat i.² Las -las .. în orice caz. stimat duduit !. am adormit imediat. vai de ruine. nu. promi i? ² Promit. ce nesuferit e ti.. de i sunt convins c te-ai plimbat vreo dou ore prin curte i-ai fumat o jum tate de pachet de ig ri.. ² Ha-ha. citeam i spuneam chiar. galant -picant ... Doc. hai? S vii s -mi faci o vizit picant ?. dac a fi tiut c . din partea mea.

Ceea fusese cel care. o pat obscur . evident. la început vocalele. unde citise asta... eu i cu ea. Travers apoi. ÄIn punctul mort. Minda urca încet bulevardul. ca înc în atâtea rânduri. te rog.. apoi. i eu am iz olat-o. ce sosise deja i care trebuia absorbit. cine. pe tâmpl ² de parc ar fi fost lovit cu un corp dur ² cu gura întredeschis .. cuvintele îi r sunau înc în ureche. Äo"-ul morm ia în bu it... se întoarse i coborî spre Pia a Senatului. m runtele sale automatisme din timpul unei conversa ii telefonice oarecare.. perfect eliberat de spaim . Mia Fabian f cu înc o dat num rul. da-da... c era. i fu din nou uimit cât de u or î i putuse provoca acel zâmbet. fumând o igar . mi-ajunge! Eu nu m in de mân prin parcuri cu te miri ce sclifosit. cu o pat ro ie. Cu acela i rezultat. pe jum tate.i continua travaliul." Apoi se concentra asupra celor ce se auzeau în receptor. ci prin efort.. ca pe urm s m t v lesc cu altul... unde st tu câteva minute în îmbulzeala din fa a G rii RATA. iar undeva. s zicem.. învierea mor ilor. se auzi înc mult vreme în receptorul culcat pe t blia biroului i uneori. pe care el însu i ² acel el însu i care se refugia în acea clip în trupul s u cel mai îndep rtat. ² Nu-nu. alo!.... Reflexul acestei spaime se repercuta i în ochii dilata i u or. ajunul Sfântului 20 Nicolae?!).. în sfâr it. i mie nu-mi plac chestiile astea. cu o noapte înainte citise pân la ase diminea a.. Minda ridic receptorul: 18 ² Alo!.. am îmbr cat-o în ceara disper rii i b rb iei mele i am l sat -o acolo.. Minda continu s dea din cap la bâzâitul acela u or.. cu. încât. î i f cuse trei cursuri înainte de o calitate excep ional !. respirând cu greutate.. se întoarse câ iva pa i înapoi. nu prea mare. întins pe cana peaua sa de lucru. întreg trupul st tea într-o încordare pe jum tate. se particularizar . ² Alo. spaima lui... eu nu-l p c lesc pe Geiger al meu nici pentru Gregory Peck! Ne în elegem la pat ca doi copii de â . ². dr gu ule. un bufeu.. ² A! i mai grav! Cu atât mai grav! i vocea ei. de o or i jum tate. un fel de astenie. Äextrage" acel zâmbet din el însu i. ² Iart -m .i mi te degetele. de o or i patruzeci de minute trebuia s se afle în alt parte. Apelul se f cea îns în gol.griji. trebuie dublat efortul. eu nu m culc decât cu un singur b rbat. de ce e ti urâcios i îi trânte ti telefonul lui Miu a-mic ?! Hai? Uite.... Äinventa".. î i va dep i oboseala nu prin odihn ... din spaima aceea de câteva clipe.p rea o vietate m runt .. aprins . prins între barele sub iri de ebon it ale difuzorului. ce . din comoditate sau din igien . acum vorbesc eu. în inima sa ce b tea în vârful membrelor sale ²încerca s o ghiceasc .. ca un acompaniament într-un trio cu cvartet de jazz. Peste alt jum tate de or . trase un creion dintr-un recipient i începu s grifoneze absent.. atâtea pete obscure 19 coexist cu luciditatea.. de Äi". habar n-am.. ce ciudat... o spaim . ce anume?! Prostii!. o insect . Totul urc la suprafa . panic pe care propriul s u eu însumi refuza s i le explice. pe o hârtie alb . ² Cine. ce conta.. o spaim pe care el însu i încerca s o în eleag . când celelalte sunete i grupuri de silabe sosir . descurc cu r bdare nurul receptorului. apropo. domnul-doctor-Pelicanul a catadicsit s se întoarc acas i s . alo!. Alo!. bineîn eles!. neidentificabil . ÄO fraz profetic !" f cu Minda i zâmbi înc o dat i sim i. Bâzâitul se fragment . sunetele acelea lungi.. coti la dreapta pe Calea Victoriei. o pat . pân când dom-niasa.. lucrurile.. a. nu. ce nu i -o putea explica prea bine. urmat... cu ochii mari.. Ceea spusese. nu-nu. totdeauna. Äe"-ul începu s ipe primul." i zâmbi. O m runt migren . în clipa aceea. nu toate deodat . a teptând împreun . ca un solo-bas. Ce era de în eles?! Cu un efort. Pelicanul.. printr -un simplu efect de reverbera ie. înc o dat . î i aminti c era duminic . i tu. va lucra în continuare... doctorul sta culcat. lu receptorul care emitea deja un singur tip de sunet. se ridic în capul oaselor. parc .". i-am spus c sunt boln vioar i trebuie s m doftorice ti. el însu i fu uimit cât de u or î i învinse starea aceea confuz . O panic fizic . un bâzâit insistent.. aproape melodios. copil reasc . cum spuneam. cu o anume ' certitudine. Era o duminic dup -amiaz ploioas . plictisit i amuzat: în definitiv coexist m cu atâtea neclarit i.. mult vreme. spuse de câteva ori: ÄDa. da. f r nume.. se îngro ar . ² N-am fost plecat. o panic scurt ... dar. vrând s intre la Libr ria Academiei. era îns incapabil s ... Când sunt cu un b rbat care-mi place. cu Äoficialul". într-o anume ordine. la miezul nop ii. de parc cineva în interiorul s u v zuse ceva. gre it.. se grupar i începur s prind un în eles. ci.. ap rece amestecat cu z pad .. confuz .. Peste o jum tate de or . înc o dat ... exact în fa a u ii închise. m runt .. era perfect uitat ... sfâr it de noiembrie (sau începutul lui decembrie. peste. i -am mai spus. Minda d du din umeri. el începu s . dublat frecven a. i deocamdat Geiger. deschi i. Miu a-mic nu s-a sup rat i te-a sunat mereu. m garule.i râsul. Pelicanul. st pânindu.. câteva minute dup dou sprezece. stridente. cine spusese asta? ÄObscur.... cu spaim .. gângurind. Nu. de curând? Era ceva de foarte curând citit. într-o a teptare a unui oc ce trebuia s vin . într-un m runt efort. se aglutinar . Cine?! f cu Minda.. m runt stridente. auzi el vocea cuiva. Va închide recep torul i se va culca!. resorbit ... Al turi. încercând s refac în întregime fraza lui Ceea care exprimase perfect o stare ce se afla înc în viitorul trupului s u.

în sfâr it.. pentru el oricum. urm rindu-i reac iile.. r spunse M ria Felix. ca i asupra unui animal m runt. sora so iei (o domni oar în jur de optsprezece. lumina. cafeaua rece îl a tepta înc . Minda se întoarse cu jum tate de trup. i crema e cam. explicabil. de convenabile. cât îl visase în adolescen . cu ig rile din care mu cau. o z pad suspect . spre mirarea sa proprie. abia se r ce te i cafeaua!") i vorbi cu cineva. i. Era o cuno tin . acest Ädomnule doctor" pe care tocmai îl exprimase gura aceea pu in cam mare. înc rcate cu ceaiuri i torte. Se gândi un timp la acel ziar. trebuia doar s dea un telefon etc. în mod Äspecial". de frumoase. p l vr gind în lini te.. dar nu v sf tuiesc s lua i. cu un carton uria de pr jituri. ie i din nou la telefon. pentru care figurile lor erau preg tite. b trâni deloc ² unde sunt b trânii. femei într e aizeci i aptezeci. ce ap rea atât de rar la el. cum era de a teptat ² pentru sine însu i! ²renun la pr jituri. comod. i porni spre o mas . urm rind din ochi. o convorbire nu prea lung . de curajoase.. Fuma i î i b u cafeaua. privind circular în jurul s u. dar de. reflex. întinse. apoi renun i î i d du seama c n -ar fi 21 avut chef de nici un ziar. ceru o cafea dubl . duminica dup -amiaz . prin ce g uri se ascund. aceste numeroase oma-uri. f r zah r. dar care. un coleg de la ÄFundeni". odihnitoare. mai precis. în zâmbetul ei i al lui. îi explic frumoasa vânz toare. dând u or din cap. tinerii str zii cu iubitele lor duminicale. Voia s . eventual o Agatha Christie. spre amuzamentul s u. cu ochelarii masivi. cu p rul alb. era cu dumneavoastr la mas . i dup o jum tate de or bun cei doi p rin i îl invitar s -i înso easc . duminic dup -amiaza? Probabil! De câte ori fusese în str in tate. Ce s citeasc în ziar?! Ar fi avut chef de un policier. un fel de M ria Felix cu gambele scurte. a c rei calitate deosebit i-o explica abia acum: M ria Felix o preg tea pentru el. i în^chii celeilalte sclipi o lumini de bucurie c între ei doi se stabiliser . familia plec . se uit la ceas i afirm c avea program. dar cineva mi -a comandat un carton întreg. cu buzele strânse. Reveni în cofet rie . atât de repede." ÄMul umesc!" f cu Minda. s .. înfruntând înc vocea. de aceea i vârst . inuman . crem niturile sunt de ieri diminea .i conserve starea pl cut . Foarte rar câte.-<4tur pe care n-o mai mâncase de foarte mult vreme (din copil rie? nu-nu. ucenici sau haimanale cu câte-o iubit . de i. în fâ uri. a tept destul de mult. Minda refuz îns . iar el. ce poate fi mai odihnitor?! ² se surprinse chiar Äaplecându-se" cu o anume curiozitate asupra propriei sale st ri. f r zah r). fete surprinz tor de tinere. f r scop ² s tr ie ti o dup -amiaz f r scop. la un chio c de ziare. era deja în întârziere . ascultând cu gravitate. va s zic era cunoscut aici. cu lodenurile lor uzate. parc . domnule doctor! Ruladele ne-au venit ast zi. raporturi atât de precise. aniversau nu tiu ce. gura frumoas . cu figura lui grav . f ceau undeva o vizit de familie. Renun s comenteze faptul c ea i se adresase cu apelativul Ädomnule doctor" (o. colosal. ceain rii. sprâncenele pu in cam groase. ce erau i ei prezen i). ÄAm avut pân adineaori. domnule doctor. ca i cei doi copii. nu. în apropiere.în Occident mai ales." Minda zâmbi. observase asta i cu alte ocazii.. cuvintele altora. de frumoase. în timp ce îi saluta înc . aproape. i Minda î i b u cafeaua la masa lor. Apoi Minda se îndrept spre masa sa i a tept pr jiturile i caf eaua. afar continua s plou cu z pad . Reveni în cofet rie i. de i nu era propriu-zis z pad . travers i intr în cofet ria blocului turn. i atunci. familii întregi. în general. întunecat . cu un oarecare interes. ca un mulaj dentar) i se interes ² asta înainte de a fi comandat indienele (surorile indiene!) ²dac nu aveau crem nit cumva... Minda î i scoase agenda din buzunar. care sem na îngrozitor de mult Äcu un doctor". în fa a vitrinei st tuse to t timpul aplecat. inventariind-o cu r bdare. indic cu degetul vânz toarei (o femeie surprinz tor de fru moas . mai ceru una. aprinse o igar . prezen a celor trei tineri îl anim într -un fel. cu so ia. înc înainte de a se a eza la o mas . când se auzi strigat. el visase cu o tenacitate fantastic . se ridic (în trecere.i termine convorbirea. de-aia s-au i terminat. în jurul unei mese ovale.. în . la urma urmei. un Chase sau un Chandler. apoi se pierdu în fa a vitrinei cu pr jituri. odihnitor.. dintre toate profesiunile. un b iat i o fat . societ i întregi de b trâni. nu le ajunge pensia pentru o pr jitur . cum se spune pe nu tiu unde. de iner ie f r nume. serios. tineri muncitori. oamenii. de agresive în tiparul lor blând. dup ce lu la rând toate etajele. in extremis. în anumite locuri mai ferite. sc mo ate. ei. a. Se îndrept . o rug pe vânz toare s -i preg teasc o nou cafea. Unde erau b trânii?! i. ci mai mult: o promisiune a z pezii.ias din starea de iner ie în care se afla. Femei singure. apoi. bunici. aproape caricat. ÄAvem. avea gambele prea scurte) o indian . bine îmbr cate.. cu fâ urile aruncate pe un scaun.i aprind o nou igar . jilav . a tept în frig ca cineva. z pada se depozitase deja. mi carea cofet riei. a doua oar .. Era ora patru aproape. fu din nou în pericol de a renun a. De pe atunci remarcase ce odihnitoare puteau fi. se opri din nou în fa a vitrinei cu pr jituri i.. de cincisprezece. patru f r apte minute. Era foarte bine dispus. în clipa când era pe cale s . mâinile lor frumoase. se îndrept spre telefonul ce se afla în exterior i încerc un num r. atât de dificile. o b trân . se v zu asta când ie i de dup galantar. în svetere prea lungi. i într-adev r. se opri. el nu locuia prea departe. îl izbise prezen a b trânilor în cafenele.) i o comand numai dup ce se asigur c nu aveau rulad cu fri ca. familii.. femei singure cu un copil.. uneori erau acolo femei colosal de b trâne. posibil. asigurându-l c se va sim i foarte bine. exact raportul pe care ea îl a tepta. fumând to i cu o disperat i vesel plictiseal . un tinerel. dup câteva minute lungi. î n sfâr it ajunse la rând (Änu-i nimic.aisprezece. cânt rind în gând fiecare exponat i. la urm . femei cu un copil. curat. Era o . ceva cu totul pl cut. î i b u încet cafeaua i regret c nu avea un ziar la el. Ceea visase revolu ia i un nume. toate sorturile expuse. lodenuri vechi. mânuind cu aten ie linguri a de argint. gândi el. în rigola str zii sau în col urile cl dirilor. cu din i perfec i îns . doctorii sunt repera i cel mai repede.. umoarea. de i intelectualismul ei uscat l-ar fi indispus acum.

.. pe care silueta ei sub ire îl sus inea cu o necrezut for . bine dispus. Doamnei i se lu pardesiul. doctorul se între inu câteva minute cu mama tehnicianului. dure). el sim ea cu o anume certitudine c asta nu avea nici o leg tur cu nevoia pe care o sim ea ca undeva. î i aprinse o nou igar . afirma tehnicianul. deoarece în casa ve nic deschis a lui Nestorescu. î i ap s p l ria pe cap. cu întreaga sa instala ie de ÄHi-fi". clipind conspirativ din ochi. cu masa sa de lucru pe care se g seau risipite mii de uruburi. Minda însu i d du unul i. aproape cinci i jum tate. venea cu acordeonul i delecta o întreag societate. Minda. ce se acorda perfect cu acea duminic dup -amiaz . .. Pe una din str du ele limitrofe pie ei se opri în fa a unei c su e cu grilaj la strad (pierduse câteva minute pân s o g seasc .'într-un anume fel. cu mama lui Nestorescu.. O chema Tanti Miter i era so ia unui ofi er de pompieri de la Constan a. plinu .. în dosul lemnului. Minda cu datele ei civile. cu o oarecare ov ire.. apoi. cu domiciliul în Constan a. prin apropiere. avea ceva voce i. fu l sat s intre. tehnicianul îl puse la curent pe . i ceru o Ä igar bun ". apoi într-o sta iune climateric . 22 23 bându. aparatajul doctorului era în perfect stare i c trecuse doar pentru o scurt vizit . jazz-u\ u or învechit al anilor '50 care îi stârnea doctorului o anume melancolie radioas . hazardându -se în lapovi a de afar . b trâne!" i: ÄDe ce n -ai telefonat?!" îi oferi o cafea. Ascult câtva timp în t cere Moon light in Vermont. Dealtfel.. înalt . fals. tocmai când se preg tea de plecare. negri. inimoas . se sun la u ^ i în camer intr impetuos o femeie de vreo dou zeci i cinci de ani. dealtfel. Trecu astfel o or .. când Minda ie i din cofet rie. u a se deschise i ap ru în deschiz tura ei o b trânic . scoase de undeva o sticl de whisky i o puse în fa a musafirului.. Ezit o clip în sta ia de taxiuri (nu se afla.] brunet . buc latul. un 25 tinerel de la estrad . apoi renun tocmai când se apropie una. dar sta era un semn al pre uirii deosebite de care se bucura Minda i al rarit ii prezen ei sale 24 acolo.. cu p rul strâns într-un coc. franc plictisit . solo piano. aprins din clipa în care se a ez . a sânilor agresivi (mâinile erau cam mari. Cu astfel de palavre Äb rb te ti" trecu acel sfert de ceas în care doamna Miter convers . Small gets in your eyes. l-ar fi odihnit dac s-ar fi aflat pe undeva.disperarea lor vesel . dealtfel. Eroii Garnerr. cu o bro a de argint la gât. mai avea un pachet la el i va fuma cât va avea chef. în ciuda aparen ei ei de Äfru moas spaniol " (o frumuse e cu un chenar vag trivial. se apropia de sfâr it. de 120 de ba i. cât fumase ast zi? Refuz s mai calculeze. în ciuda ochilor enormi. apoi reintr . Trebui s sune înc o dat pân când se auzir ni te pa i. sau în fa a lui chiar! Lui îi muriser bunicii i poate de aici. timpul.. Sosir i cafelele. cu p rul alb. un sezon. în fa a lui sau pu in lateral. politicoas .. dup felul în care se mi ca.. Sarah Vaughan. înainte de m riti . el însu i nu fusese destul de mult vreme acolo). Era o Äfat bun ". igara. Tr ia cu cineva? se interes doctorul i primi un r spuns evaziv. P cat. dou femei îngrijit îmbr cate. i în acest r stimp. nu-nu.i fixeze bovarismul. cel pu in atât cât era el în stare s . c su a avea i num rul c zut.i ceaiul. ceru altceva. m runtul. întrebându-l ce dore te. Apoi.. îns cum p rin ii ei locuiau în Bucure ti i ea îns i era bucure teanc . Nestorescu fu pu in uimit aflând c . apoi. suficient ca s . în spiritul so iei de ofi er. Era un ÄHohner" uria . cântase undeva într-un local dintr-un ora în Moldova. în sfâr it. dup o noapte alb . amical . lucru ce tr da într -un fel energia ascuns în corpul. Râzând. friguroas . curat. cu ochii cârpi i de somn. apoi. telefonul sunase de câteva ori în acest timp. ro ii. d du din umeri Minda. îi scrise repede o re et pe care o paraf i avu de luptat apoi cu scuzele mamei i ale fiului pentru tapajul de rigoare. care î i ceru scuze c nu îl recunoscuse i tent imediat un microconsult pe care Minda îl satisf cu. contacte. Telonius Monck.. piuli e. pasiunile ei aveau drept suport aceea i m runt fixa ie artistic . cu o cea c de cafea în mân . The girl oflpanama. i Minda p i în uria a camer -atelier a lui Nestorescu. O coti pe bulevardul Co buc. dup cum era u or de observat. cu o geant pe um r. uneori. câteva difuzoare i aparate în lucru. Nestorescu introduse o rol cu muzic beat. Lâng fereastra înalt . un scotch autentic nu era la îndemâna oricui. de curând lansat. când intr în camer Nestorescu. care. se vedea c era o obi nuit a casei. vagi. înc somnoros. mai bine zis o amân . pe care Minda o refuz . parc .. i ajunse la Arenele Libert ii. g sind ceva pe placul lui Minda: Dave Brubeck Quarter. cu ochii umfla i. pe scurt. Tanti. ca i cum ar fi ie it de acolo în ajun sau diminea . de i f r prea mare ostenta ie! Cu cineva. apoi se precipit i derula câteva benzi. într-o vreme. Acest fapt putea în ela îns . obi nui ii ei intrau dup o jum tate de an sau i mai mult cu acela i aer. apoi ea disp ru afar . Oricum. era total lipsit de senzualitate. pe 11 Iunie. abia sesizat. Oscar Pieterson trio. s se între ie cu b trâna Nestorescu. trona un difuzor uria .. într -adev r. cu orice duminic dup -amiaz ). nici o ma in în sta ie).. Era trecut bine de cinci. de mai mult de jum tate de an st tea în Capital . î i vârî mâinile în buzunarele pardesiului s u de c mil i o porni agale înspre Spitalul Brâncove-nesc. f r s tie bine de ce. cu un: ÄUra. apoi la stânga. l mpi-radio. De i voise s plece. cu Roii Garnerr. avea i unele veleit i Äartistice". nu juca nici un rol. Nestorescu o strig totu i pe maic -sa i îi ceru dou cafele ( tia c doctorului îi pl cea s o bea rece). de fapt un membru al unui grup solistic. u or lâncezi. apoi intr în curte i sun la o u ce era protejat de o minuscul marchiz .

prietena lui Nestorescu. neregula i. dintr-un reflex de voin . ceva extrem de vag. Duke Ellington and his bând. pentru c .. în timp ce tehnicianul o cert c nu. dar când am v zut ploaia asta împu it de afar . dar ie irile astea în tot felul d e medii. împreun cu o tineric .. restaurantul sordid. i ie ind încântat de dou ori. singur . s .. nobile. din care se ie ea pentru totdeauna. petele acelea palide. a doua oar .. Trebuise s fac o vizit de familie în dup -amiaza aceea. Ai mei m-au rugat s viu la ei. cu din ii ei frumo i. observabil doar când st tea într-un anume unghi al luminii. Se auzi apoi. ² Cum. derulând o band . Äfrumuse ii" ei. cu toat gura. s-a legat un tip de mine. sta era cuvântul: o pornire ugubea ! ² c reia ar fi o puerilitate s -i rezi ti. care. din eternul calcul al lui: la ce folose te? Sau: Nu e în program? Sau: E plicticos! Evident.. V zu scena în gând. era exact cuvântul: o escapad . pentru succesul fulger tor. tot un Ädomn doctor".. în iner ia aceea de duminic dup -amiaz . Când s ies. cu tâmplele concave. a fost un domn. Ajunge o obliga ie pentru o duminic . abia acum doctorul observ c Tanti era ciupit de v rsat pe fa . de lume i un ins elegant ² ce în elegea Tanti prin elegant? ² cu o must cioar Clark Gabie. zâmbetele. inteligen a.se r zgândi. ud. o or i jum tate chiar. care se pare c auzea totul din antreu sau din camera vecin . ha. amân plecarea. ceru o igar Äbun " (din care avea Minda) i declar c un p h rel de coniac i-ajunge. foarte bine îmbr cat. deschis tuturor. gras i frumoas . am spus c m duc pân în fa . singuratice. inclusiv cei vegetativi. d dea o anume ambiguitate chipului ei.i usuce p rul lung. orice indian e f cut cu fri ca. cu o mare admira ie. astfel de oameni sunt plicti co i dac îi întâlne ti prea des. sau pentru a doua zi? Era odihnitor. a venit i sor mea cu b rbat-su. orice indian veritabil . Obliga ia de familie fusese Ätri at ". ² Ei. i Minda se pomeni zâmbind i el. mutrele lor previzibile.. ziua.. mai mult chiar. m run i. din ceea ce trebuia s fie el însu i. cu din ii nu foarte albi. ei pot deveni i vulgari. pur i simplu am fugit. unu' care se plictisea. ce dureaz câteva minute. Domni oara Gabrielescu era la fel de înalt . se sim ea asta foarte bine. dar.. punându-l la punct f r s -l jigneasc . flatat . într-o astfel de dup -amiaz . Clark Gabie nu poate fi jignit duminica dup -amiaza. dar Tanti. s se usuce. mai bine o escapad din ceea ce devenise. iar pân la opt mai avea o or bun . Slava era mai înalt cu un cap decât tehnicianul. din ceea ce era el însu i. nu -i a a. cu o m runt la itate. întâlnirea cu ea era o obliga ie?! Prostii. în orice caz. fa a ei era frumoas . nu se g sea decât Äinfectul de 3 stele". da-da. vesel . aran -jându. la mine. ugubea ² da-da. de la Turnu-Seve-rin".. nu.. care venise în Capital pentru o restan sau un examen de f r frecven . expe-diindu-i o fraz femeii aceleia înalte. ha! I-am spus s . burghez. care a comandat un carton întreg. iar r uladele cu fri ca. Ce. nu-i a a. i o m tu de-a noastr . refuz chiar. foarte sub ire îns . cu acelea i mi c ri de-acum o or ale Tan ei Miter. inutil. o odihn real a centrilor s i nervo i. ai ajuns pân la la? se mir Nestorescu. m runte. i care îi zâmbi. Avea un zâmbet cu adev rat fermec tor câteodat i se vedea. în care se intra f r nici un fel de crispare.. nu tiu cum. la opt.. de ce s -i rezi ti?! Numai dintr-un simplu automatism de voin . frecându. fumând cu l comie. în sfâr it. iar seara. care îl odihnea ea îns i. ceva ce. ce conteaz ? f cu Tanti. curajoas . hainele lor previzi bile. i se surprinse imediat gândind cuvântul Äobliga ie"... uneori. mediile acestea previzibile.. tactul. i-am întins-o! râdea. Tanti Miter reintr în camer a doua oar ² când ie ise? ² cu o sticl de coniac 5 stele. negru.. b trânul Duke. De ce s nu întârzie. cu nasul fin. deci i lui.. plin de fum. i Minda se gândi c în definitiv i el Äfugise" de ceva în acea dup -amiaz . unde erau invita i ambii. Minda renun îns . sunt de ieri diminea . Era vesel acum. acel Ä5 stele". toat diminea a b tusem aluatul pentru cozonaci. pentru c .. probabil. i propuse s -i împrumute o bluz . minute întregi... fericit acum de ploaia care o adusese aici i care o separa de mediul ei familial. te pomene ti c tot din pricina ploii? ² Mai plou ? întreb el. formidabil. ud pe fa de ploaia de afar . nu se mai vedeau deloc.. negru. valurile de p r negru. ajutat de Nestorescu s se dezbrace. ajunge pentru fuga aceea prin ploaie.Nu mai suportam singur tatea ast zi! tocmai declara Tant i. unde îl tr gea ea.. din acest unghi. ² . dup cum povesti.i pusese un batic. avea o must cioar care nu -mi 26 27 inspira încredere. blond . i acum. cu familia. i de i ar mai fi putut da un telefon salvator i trece o jum tate de or pe la.. pentru câteva zile mohorâte. o escapad de care nu va lua nimeni cuno tin . în rest. toate astea erau. urca din adânc o pornire vesel . crem niturile nu sunt proaspete. i în camer intrar . îl a tepta Ludmila la o familie prieten .. am fugit. iar la un rest ur n el care îi zicea ÄTimpuri noi". uscân-du-l. pe care o prezent i celorlal i drept Ädomni oarajjabriele cu. Iar i sintagma asta idioat . dealtfel..i p rul cu un prosop mare. o dat c g sise. într-adev r. de fapt. bineîn eles c nu. nu tiu. duminica dup -amiaz a unei femei? O astfel de victorie. Slava. el însu i! In sfâr it. o escapad din el însu i. Din câte asemenea sute de succese nu e f cut via a. în ciuda cursei pe care o f cuse.i din când în când. cu un cap îngust. intr i b trâna.. dar pentru o escapad . cu p rul lung. . cu feti ele. cu mâna dreapt .i rad must cioara i o s mai vedem pe urm ! Râse i Nestorescu. chiar i surorile indiene. ² Fantastic! r spunse Tanti. ca s g seasc acel Ä5 stele".. obositoare cumva. pe la câteva restaurante i cofet rii din apropiere. în casa aceea str in . cu vitalitate. ce inea o sticl de coniac în mân . îi i comandaser aceast escapad : dou indiene cu fri ca! Ce prostie.

h mesit. de i se chinui un minut întreg cu acest lucru. râzând. ce prostie. era un gând Ä galnic".. cea mai mare parte. provinciala. 28 29 ca orice loc. aruncate. apoi plec . i. de eterna Äduminic dup -amiaz "). cu cele trei feti e adorabile. printr -un . ba nu. dar el nu fuma pe strad . pentru c pr v lia aceea banal . a a cum f cea de obicei. nu f cea! în definitiv. pentru c era un tangou care l-ar fi putut mânji. ferindu-se de b ie ii în jur de zece ani. nu ast -sear . în urechi cu sunetele viorii ce cânta acela i lag r. de i nu se gr bea. cu melodia lui zdren uit . dar nu.i umerii. pe care. bineîn eles. minuturi la comand . chitan iere. prin spatele celor trei femei. f r nici un scop precis. sau la cine tie ce tâmpenie. la timp. nu v zuse filmul i se surprinse cochetând cu ideea dac s intre sau. i Minda î i imagin strângându.. i gr bea pasul. luptând cu tenta ia unei ig ri. mul i din ei trafican i de bilete sau amatori de unul. de nas. rece. Tanti Miter disp ruse.i umerii ca orice c l tor înfrigurat. dar numele nu se constitui în nici un fel. va cump ra de la cofet ria M riei Felix un carton uria de rulade cu fri ca i îi va face o vizit ./ prieteni ai lui Nestorescu. intrar pe u doi. da. în curând îns .. lovindu -se u or de cei ce soseau. cu exact atâta ironie de cât ar fi avut nevoie dac prietenul s u ar fi fost de fa . Francisca i. Câte o pic tur de ploai e. de i. probabil. Trecu pe lâng un cinematograf în fa a c ruia se g sea o gr mad de lume pe care. nu prea gr bi i nici s ias i nici s joace. bere toat ziua". pe cea mai mic . aluzii la socoteli comune. un câine care venea. va p l vr gi cu soacr -sa. râzând la nesfâr it de fraza aceea banal pe care le-o spusese superiorul lor. încet. ca i în fa a vitrinei de cinematograf.. termene. sau mergea el oare atât de încet? S gr beasc pasul. pentru o cunoscut orchestr . circu ite. grav . r ut cios îns . etc. d du din umeri.. î i vâra capul. în fa a lor câteva borcane imense de sticl . încet. strigân-du-se.. formule de l mpi. în definitiv. se putea vedea asta prin u a r mas deschis . un tangou care alerga dup el. stai. Trebuie s m mi c. cum le chema? Sabina. tocmai pe cea pe care o cuno tea cel mai bine.. mesele ude de vin. cu vitrinele aburite. ca de obicei. tava cu fleici grase. totodat .. i toate trei râser . cu bretonasul ei si conversa ia matur .. plictisite. ap ru mai bine zis. ploaia încetase doar de câteva minute. î i avea mirosul lui. de cât mai mult mi care. un b rbat cu p rul c runt. plictisi i. i Minda trecu al turi de vitrina de sticl i. preocupat. se va mai întâlni de multe ori cu el. unsuros.. o v zuse în dou rânduri. un tangou ca o cutie de ig ri proaste. nu reu ea s . în bidonul cu l turi.i umbrelele. era un film pe care nu-l va vedea niciodat ! St tea i buchisea.. ro ii în care se anun au ÄFripturi.. în primele minute. Minda ie i exact în clipa Äcând nu mai era nevoie de el" i constat cu bucurie c ploaia încetase aproape cu totul. printr-un acord tacit.i cânt un lag r.Slava. Trecea pe lâng restaurante vesele. tehnicieni sau amatori de radiofonie. c se dep rtase de cinematograf i de sta ia de tramvai. te pomene ti. de col ul gurii. cât p-aci s .. str zile se popular . cu atât mai bine.. un tangou ce f cea cu ochiul. ceva cu Är" i cu Äi". lip ind. i el se tr gea prudent lâng perete. Se hot rî s . cineva îl îmbie cu bilete pe care le refuz . se opri câteva clipe în fa a fotografiilor di n vitrine. la medicin legal . Ce f cea el la ora asta? S -i dea un telefon?! D du din umeri. gr tar special. Francisca i. care ap ru. era. din Ätutun selec ionat".. dup câteva zâmbete i dup ce pred un pachet b trânei. Äam nevoie de mi care. cât de departe te poate urm ri un tangou? Ia uite. gândi el. mai avea o toleran de jum tate de or . dup ce se mai învârti printre cei ce a teptau în fa . Agripina! Minda zâmbi. i se lipea de frunte.. în casa aceea în care el fusese o singur dat .. în mijlocul familiei sale numeroase . în sfâr it. la Codul civil..... la col . m slinele i brânza vis toare din galantarul pe jum tate gol. pen tru el. unde nu avea chef s intre i unde Ceea nici nu-l invita. tramvaiul oprea cu scrâ nete muzicale în sta ia din apropiere. un tangou de lat. pe care acei in i. ca un câine sc pat din buc t ria restaurantului. J^aul i Sever. dintre care unii. duminic seara (sc pase.i aduc aminte al treilea nume. o pl cuse chiar. i el tres rea i se felicit pentru ideea pe care o avusese de a parcurge tot drumul pe jos. c utând prin registrele aflate. în care ap reau nume str ine. ca s pot sta pe loc!" parafraz el din nou. scuturându. acoperite cu litere mari. aventuri cu probele instala iei etc. pref cut. i dac dobitocul nu va fi acas . îi va ar ta el lui. apoi o tergea satisf cut... î i retu a coafura la o oglind din antreu. Irina.. era un singur lag r în toate aceste localuri ² ÄVrei s .. cum dra cu o chema pe a treia. sau. care-i f cea sil i îi pl cea. care le s puse ceva. Sabina. ce foiau pe acolo. se putea observa asta dintr -o privire. comendatore?!" ² un tangou importat din perioada de dinainte de r zboi. prin vitrina de sticl . femeile continuau s râd în clipa când el dep i col ul i ele r maser astfel. în loc s-o ocoleasc gr bit. unul se pare c instala sistemul de difuzare într-un mare restaurant. amuzat de propriul s u gând Ä galnic".i continue drumul pe jos.. lihnit. i le comunica celorlal i doi ultimele achizi ii. i -apoi fumase o gr mad în acea duminic dup -amiaz ! Acea duminic dup -amiaz ce alunecase în cosmos. r t cit . unul purta în mân un magnetofon mare. îl sim eau în mod special.. Sorina sau. perfect inopinat . vreo zece clien i. strângându. se integr ei. inteligent. salamul trist. in i a â a i de mirosul locului..i agate p l ria în umbrela unui aiurit care îl i privi cu o furie infinit . nu-nu. cu capul acela îngust. se puteau z ri trei func ionare ale ÄLoto" -ului... se mai auzea înc .. tot drumul sau o parte din el. cei trei schimbar fraze criptice celorlal i. din nou: ÄVinuri selec ionate" i înc o dat : ÄVinuri vechi". studentului. de dou ori. la procedur . trecu. veselia celor din untru. i ele râdeau pentru eternitate. afacerist. greu. cu un rânjet cinic pe botul s u ascu it. Minda mergea printre trec torii mai rari acum. Ce ciudat. vinuri alese din cele mai renumite podgorii. deformând o fraz de-a lui Ceea. care -i pl cea. pe o etajer înalt de metal. se a ez la telefon. Când Minda se ridic în picioare s plece..

32 el. cu siguran . Ludmila. prietenii lui i înc mult lume se bucurau de pe acum. l ui îi pl ceau tangourile. se transformau într -o pereche oficial i. da.. cu din ii sclipind. ar fi fost tentat s -l fac ! Se amestec apoi printre ceilal i invita i. dac ar fi fost singur. voia s -i spun .y tangourile. Ä. O dat Minda o auzi. târnosite. oricum. în patul lor cosmic.. de acest lucru era convins. mi-a întins mâna.. ghicit.. dup cei aproape dou zeci de ani. cârâite. ultima terapeutic a cancerului ganglionar. fotbal (în trecere). clanul s u. sub ire. despre mod .. chiar i tangourile de acest fel. Minda. dar. sclipea deja. lovindu-se o dat cu antebra ul ei sub ire. o scul din somn pe Mia Fabian ca s -i spun . a â are. care se va solda. era hot rât. scopâr ite. oamenii cu greutate moral . înduio at f r s tie de ce. c b use într-adev r. era chiar acolo. i -ar fi frecat mâinile. pe jum tate amabil. apoi mi c din cap: Sigur c da. casta sa. pe care el îl ignora pe jum tate. îl împingea cu blânde e înainte. de la familia Velici. maz re. adic . poate f r sens atunci sau în trecut.. . toat lumea era la curent c lunea viitoare. viitorul va restitui cu generozitate. a. aproape f r ca el s-o simt . un demagog ordinar... pe drept cuvânt. la Nestorescu. cu patul ce se învârtea u or cu ei. avu spirit. într adev r. nimeni nu se întreba dac Minda va fi de acord sau nu. a teapt numai s . dar cum.... ce se rotea încet. între dou sprezece i unu noaptea. iat . masaje. încheieturi. i se gr bi s intre în discu ia general . care îl cuno tea atât de bine. închipuie . cu gura plin .» anul acesta. se pare c . coate...miracol ieftin. unsuroase. Salvador Dali. de zid. serialul de sâmb t seara. în patul lor. i el se bucura c era calomniat. chiar bârfi pu in... tr i o veselie ciudat .. ea era deosebit de vesel . cu ochii rotunzi i fic i.. lâng el.. de ce ciudat ? întreaga sear dans . dansase o dat cu ea. trebuia s aib curajul s . cu r spundere. acela i râs. mai mult decât atât. pu in înduio at. cu câteva ore înainte. câini de ras . se rostogoleau încet. acela i pân la micron. care îl intuia atât de repede: pentru c ea. lent. marchizului. cu bra ele sale puternice între care 33 luneca ea. clinchet de pahare. un pahar de vin (lucruri pe care le dapozit în grab undeva). ea î i p strase întreaga veselie. Lizbeth Taylor i Burton. s mergem la Sovata. cu o lucire de râs în ochi.. glumi. la Velici. ei doi. noul ministru. sezonul viitor.. Se vorbi despre ploaie. negre it.. iat ce repede.. despre grip . tot mai limpede. distinse subit râsul ei care se rostogoli acum identic.. i-am strâns-o. homeopatie. undeva sclipea ceva i îl ascundea. metacarpiene izbite u or. un gust pe care-l împ r ea cu oricine.Ia uite ce comic. ce nesim it. reprezenta acum mult mai bine. o voce de femeie. s mai dispar impostorii. care se desprinsese dintr -un grup în care cineva povestea nu tiu ce i.. de omogen . sosesc acas i-l g sesc f când . v zând. logodnica sa Ludmila! O iubi.. apoi despre Italia. cine tie.. într -o audien . ea îns i. i el o urm rea. cu grupul din care se ridicase i nici cu îmbr i area lor. pe mâinile sale?! Probabil. primi o farfurie mare cu ciuperci. a a cum credea ea.i c . i acest lucru nu era adev rat! Pe ce se vedea c b use. îl calomnia. abia în clipa când form num rul ei î i d du seama c asta voise. castravete. imagineaz . cu un început de uimire.. un râs al nu tiu cui. despre cauciucurile române ti. consilierul ministrului.. acela i lucru pe fe ele celorlal i ² succesul s u social. care se afla la cel lalt cap t al salonului. ce dracu. de parc i-ar fi fost pe sfert tutore sau unchi. în jurul lui dou sprezece. mercuriale.. nu mai prejos de. un clan întreg. demagogii. neam hot rât. vicontelui de Hippokrates. pe jum tate a â at. pe chipul logodnicei sale. Da. evident. mai reu it decât el emblema sa intim-social . mai ales tangourile cârâite.. o felie de friptur rece. speciali tii. lip ite. citind pe fa a ei ² a a cum ea citea. ce decis. da. a a cum se cuvine cu logodnica unui viitor coleg.. miorl ite. în prima sear . nu. scâr âite. r splata se apropie. totu i. n -ar fi f cut acest gest dizgra ios nici dac ar fi fost singur. nu în elese. b use! i atunci abia î i aminti c b use. aproape. descompus. i ncon tient. cu echitate i acelor frânturi un sens?!. ciorapi flau a i b rb te ti. a doua sear . El o privi pu in uimit. pocher. era convins c b use cu mult mai mult. mod . pe te alb.. un p h rel de whisky. intr într -o anume vibra ie. frânturi întregi f r sens..i. râzând în întuneric. o ridicare de pre uri. ceremonios. 30 31 ² Ai b ut ceva? îl întreb . imprimându-le acea abia sim it senza ie centrifugal . deodat .. ciudat de vast . de t blia patului sculptat .. închina i domnului. maionez . optit. ea era acum. mai mult decât probabil. de sensibil .i m rturiseasc sie însu i acest lucru. pe ea. care Äse d duser " la ÄRomarta". veneam spre cas i. convers aprins.i contururile.. în care ciocoiul / din el era perfect democrat. i în aceea i clip fu fericit c o p c lise. i auzeau murmur de voci. un râs ce nu avea nici o leg tur cu serata lui Velici. da-da. era a teptat la ministru. tacâmuri lovite de por elan. toat lumea vorbi. str lucise acolo. de t blia joas a patului. profesional . în col .în aceea i sear (sau era a doua zi?!) în orice caz. s mai conduc i oamenii de autoritate. cu fine e. cu un nou director general în Ministerul S n t ii. dar în gând i-am spus: «Turn tor ordinar. Ludmila. era ceva care sclipea pe hainele sale. el. un miracol totu i. uitase? o luase pe Ludmila la el i o iubise. la debitul la care m opresc totdeauna când. o tuse scurt . amuzat. cu decen . h rt nite. un accident de cale ferat . tr dându. de noptiera care respira cu siguran . la câte va minute dup ce intr i d du cordial mâna cu toat lumea (nu era ultimul). care se întind cu oricine. Ro ea. dar. zi i noapte. ca o uria mân înm nu at . lu e.

o genuflexie. de limita frun ii.. cu prietenie sincer . de ureche. de vârsta lui. gura mic . agentul lor electoral. sudoarea îi unea deja. relaxat.. privindu-l în ochi. ie ind neobosit din opacul acela ca dintr-o istorie posibil . ce se tr da în orice mi care. o parez facial . Valentin i -a atârnat. la aort . ce c l torie. acestea. Nu -nu. Virgil. se încurcau în p rul ei... bizar!.. greac . auscultat. de târât. printre toate. înainte. o «oz ».. am i eu num rul. nu-nu.. dezbrac -te. 35 ha.. bizar!. ca s arate c în elege de glum . o fars benign . lingându-i. p rul în bucle suave. zâmbindu-i. pe jum tate. maxilarele sale puternice. îngerul lor de gips. privind în urm c tre ei. cu mâinile împreunate. întinde-te pe burt . cine spunea c el e un tiran. din ii lui. câteva femei-voci se aplecar pe geam.. cearceaful mototolit sub ei. ca ni te icnete puberale. ce-i cu fesele astea. clasic . toate luptele sunt drepte. ha. patul lor dublu. anemic. dumneavoastr ce p rere ave i?! garoul.. deoarece i el era. d -mi voie." i-acum ei îl împingeau cu blânde e i voio ie i el privea înc . ha. panicat. un robinet deschis care sclipi o clip . gen unchii... plecat. întunecat. e bine a a.. invizibilitatea lui masiv ... ha. sor d -mi foaia. el o iubeai cu un fel de furie. bra ele lui puternice. un înger de gips. într -o triste e calm . cu ce m run t bucurie mereu reg sit . uitasem s te întreb. un scaun pe podele. dintr-un bazar. de p r. disp ru. din întunericul din jurul c rnii ei albe. se r suceau moarte în jurul încheieturii. lovindu -se de peretele difuz.. ea îi anticipa triumful. . coapsele ei ce vibrau.. nu se întâmpl nimic.. ecagheul când l -a f cut.. un mormânt cu o piatr funerar .. asta-i bun !.. tratabil . ha. spart în fâ ii incerte de lumina lor mat . de b rbie. o basculau. asta o am de la Floren a. vine aproape zilnic. el. într-o societate-coral. halucinant . plan e. mul umesc.. un s lbatic lipsit de sim ul umorului.. din nou murmurul difuz de voci. el i cu înc un mucos din vecini. gemetele ei mici.. Ha. împingându-l cu bun voin .. ca un tic-tac. în genunchi veghindu-le moartea. vai de mine. schimba pentru el frazele de r igoare cu toat lumea.. ce sclifosit ... perna c zând cu o bufnitur surd pe covor. da.în injec ii i goutte-â-goutte. pân sus?!. tremurând ca într -un chenar.. într -o contemplare trist spre în untru. logodnica lui. la un col de strad provincial . i pe unul din degetele mâinii stângi pata sub ire a unui lichen tân r. ha. ha. oval... adânc. ce izbucni victorios. ea se învârtise ca o rozet întreaga sear . dup dou zeci de ani de munc . mare. îi spal . oameni Äde bine". mormântul lor dublu ce îi a tepta surâz tor. d -mi batista. mai las -l în pace. f r s vad nimic.. interminabil . pa i. în cel mai m runt scâncet. ca între in i bine crescu i. cu capul fin. doare aici. clanul lor.. bizar.. de forfecat.. o reculegere trist . S -au dat ieri diminea cauciucuri pentru «Dacia 1100». care. face lec iile cu ei. privit. mormântul lor dublu. ajunsese Äom-de-bine". clipocind. o împingeau. pe valurile unei m ri provinciale. de înc p ânare. de m cinat litere. pe el.. c nu vrea s strice nim nui bun dispozi ia. ghicite în infraexpresia lor. fe ele lor bune. respir adânc. un Ätrouble-fete". ÄNous aurons des lits. în genunchi.. dozarea era cu totul alta.. globurile fosforescente ale acelei pânze de aer întunecat. pe-o vreme ca asta nu-mi simt ceafa. lipit de craniul delicat. asta-i bun . râsete peste tot.. p rul fin. mul imea aceea. dezbrac -te.. sânii albi. sub un baldachin provincial. real . unde e pr jitura mea. subacvatic. pe jum tate incon tient. zâmbind u or buim cit. luminat. las mâna moale.. ha. m simt bine a a. pr jitura mea. moartea lor dubl . adânc. coada s-a format pe la dou diminea a deja. ca într -o fars . un cordon din acela i material i un singur nasture. cald . undeva. bra ele ei în unghi... cineva deschise geamul înspre bulevardul pustiu.. buzele sub iri. Cici. se întindeau spre ea.îmbrac -te. în întuneric. privi i-l. cu palma. filme.. ha.. ha.. murmurul acela confuz-distinct ap ru din nou. palpitând stins. a fost. Indiferent ce-ar face Nixon. p roase. a. cu un înger mortuar. discordând cu veselia ei... A. îi c utau. înc o dat . Äridic bra ul. buzele sale i se lipeau de arcade. Ia uite. deschide gura. nu-nu. drageurile nu-s reu ite.. de undeva. tu e te. dreapt . încruntat. ine.. de cârti . dac ave i vreo umbr de îndoial . sub iri. îmbrac -te. palmele acelea fine. parc . de mar mur . întoarce -te. la fel ca i întunecarea lui.. râsul ei.. domni Äpân în vârful unghiilor"... aproape stridente. cuminte. surâz tor. se în elege. cred c e organic.?!. înecându-se 34 în gol.. privi i -o pe Ludmila. abia sim it . frecându -se unul de altul." Da. de tacâmuri. una din sutele. am noroc c mama..pltins d'odeurs legers/et des divans profonds comme des tombeaux".... casta lui str vezie.i respira ia.. vocale i râsete. vis toare. ha.. acoperind ca un cearceaf flutur tor patul. o ciudat sonoritate. paharul meu e acolo. îi plimb ... cât e ceasul?. ap ru. din mit. un ve nic rigid. pe care îl am deja. ha.. de pome ii obrajilor. am aflat îns prea târziu. t ind întunericul acela fals. ce sfâ iau. cu faldurile fine de marmor în jurul trupului adolescentin. înc o dat . Äunde-i tirbu onul. tibia ei lung .. însp imântate. unde e garoul. mul umesc.. o u trântit .. bizar!. apropo. pa opti tii. cu siguran . picioarele desf cute. lipite una de alta. familiare. întors. tenace.. e complet destins. ie ind. sudoarea ce sclipea în întuneric..exerci ii Yoga. cu toate c . o netezeau cu mi c ri cvasi-brutale. aplecat.. sus. pleoapele aproape închise. îmbrac -te. d -mi voie. strânge pumnul. printre clinchete de pahare. spune-le i tu chestia aia cu generalii i ciupercile. la unul din ei.. într-un cavou provincial. cuierul eîn col . t lpile ei sub iri..îmbr ca i-v ... dar aici.. patul lor dublu. al lui. palmele care se întorceau. O. inteligente. dar aici. de t blia patului ce avea. în râsetele ei rare.. în lupt surd . genunchii sub iri pe care el îi prindea incon tient.. ca într-un desen surrealist.. de metal. buim cit. cu calm voio ie. am spus c refuz s folosesc a doua oar . ha. da-da... în urm . Am s folosesc toat bucata. înfrigurate. o r suceau. stai pe marginea patului. de pip it. miile de caste. uite aici.. vai drag . elegant trist . Biochemische Zeitschrift. clinchet de pahare.. surâz tor." .

pentru c seara.... atât 36 37 de sociabil. în acel pat-bunker. ce fusese. de i el e teribil de ocupat. amabil. duminic seara? ² Alalt ieri a fost mar i.. te ui i la cotoarele c r ilor. ai o carte bun ? Dac ai un poli ist. vrei s -mi faci impresie bun . când îi vezi pe strad .Alo... m-am gândit s -mi ofer o. ² Eu? De unde ai scos-o i pe. la Radio. dac vrei.. Ludmila. numai pentru asta. politicoas .. necesar. dar vocea ei era atât de fermec toare. dar atât de prezent deja. la fel ca de un co mar. încât continu . parc . victoria ei! La dracu cu nop ile de iubire. s cump ra i coniac! Porumbeii. printre clinchete de pahare i tacâmuri. patul acela al lor se învârtise numai cu el. a a era. (Unde r m sese cel din Äduminic dup amiaz ".. în sfâr it! Duminic seara?! ² tiu tot.. ininteligibil .. murmurul. ca un sfâ ietor co mar. absent . abject. Sacre de printemps.. ea merita. Ce faci?! ² Bine.. te-am sculat din somn. dec derea. o merita din plin. real . ² .i împrumut. bineîn eles în acea noapte. în fiecare sâmb t seara la Ateneu. un co mar necesar. înghi indu. Da. ea î i continua înc seara ce fusese. pe -di-c . tocmai prin anticiparea aceea confirmat de toate fe ele).. oricând binevenit. peste trupurile lor încleiate de sudoare. dac exist a a ceva. la cas . în sfâr it... franc . ie ind din mit. aproape oricând. i mie nu -mi spui nimic! . melodios. rumoarea agreabil . atent cu toat lumea. ca unui proprietar de seraiuri. pentru trupul ei. afundându-se cu întreg trupul s u uria în patul acela cu atâtea etaje subterane. în noaptea aceea ea fu. la concerte. paralelipi. toate astea i. tr it simultan. acoperindu-i ru inea. ² Haide-haide.. în timp ce. ea. îl auzea. noaptea lor ratat . în tramvai... peste degetele lor vibrând.. Pot s . prin ploaie i la nu tiu ce cârciu m . i disp rând. mântuind. evident. o rulad cu fri ca!.i saliva: ² tii ce voiam s .. pe care ea îl s uporta. nu tiu cum. ascultat într-un col .. cu nop ile de iubire!.. Tr iasc Äseara ei". Doc. cum de uitase. presate. minunata de ea. nici nu Äobservase" cele ce se întâmplau cu ea. a fost asistentul lui Lupu i înc . ce romantic! Ai ajuns un tip romantic.. Tant mieux. da-da. farmec real.. cald. într-un fel. i. se acuplau. cald -obraznic . draga de ea. în bibliotec ? Ha.. victoria lui. neverosimila-i epic . zgomotul umanit ii care plutise peste patul lor r v it. de care nu putea sc pa. pentru aceasta. ea. d -mi i mie. citesc de aproape trei ore i. sau miercurea. i clinchetele ce nu erau decât un vis. ea se l sase iubit ? Ciudat. cu care. a a ceva eu m nânc cu. sunt nelipsi i.va fi o excelent so ie de director general. cum începea lag rul lui. dar atât de. ea îns i o bun specialist . i râsul ei. cât tact.) Murmurul acela.. deloc îngâmfat . este de pe acum. probabil visul ei era mai puternic. stimat duduit ? ² Bineîn eles. lelipi. a i fost împreun . sau. sfâ iate. când încerca s -i urm reasc coeren a.. cel pu in pentru ea. ha. monstruozitatea sa zilnic cu Ämarmoreenele-i bra e.. iat .. peste buzele lor amor ite. f r nici o semnifica ie. pentru suferin a ei lâng el. a ei.. el însu i nu auzea murmurul! Cum s nu. duduit !. da. oricum. aproape simultan de amândoi. fericit . familiar . timbrul ei cald. fusese prea puternic pentru ca bra ele sale mu chiuloase. bibicule! Ai fost la leu i te -ai dat la una. de sincer . ² Ia uite. prea distinct atunci când se ferea de el.. care era orice afar de ceea ce se cheam o frigid . evident. prin ploaie. era un vis. anticipat .. decât el însu i din noaptea de duminic .. intim familiar . umanitatea sa dureroas .. sau. copila ! De unde cite ti titlurile astea. pr jitur . i înc atâte a altele.. realitatea ei prea tiranic .. cu mult prea puternic . sau cu totul altceva. a lor. irupând mereu din acel grup de unde îl auzise prima dat . atât de real (poate mai concret . excita ia victoriei ei sociale. în prima sear o iubise.. e oare adev rat. ² Da? Cum se poate. îl strângea în bra e cu pleoapele strânse. murmurul acela . ² Poli ist? Aici se lucreaz . ha!..". seara ei fusese prea puternic .profund.. formal. victoria ei. ellurj a_ cu elînsu j_ i. în variante inepuizabile. pe care i-l d ruia.. pe strad . lelipi.. ca i cum unul din ei nu venise la întâlnire. în timp ce numeri restul. cu totul întâmpl tor. Tanti. prea nou . sunt vise care te surprind nepreg tit. inteligent . ha! Minda avu o ezitare în r spuns... e exact.. râsul ei cristalin.. cilindric . mai grav. necesar. nu existase niciodat . din orice duminic dup -amiaz .. parchetul scâr âind. pur i simplu el o iubise i ea se l sase iubit . vai ce dr gu . viu i fantastic. în timp ce încerci s aprinzi un b de chibrit pe o cutie ud .. dar parc ea. aruncând peste puroiul lui nesclipitor candoarea ei de nedescris. da -da.. f cu vocea ei r gu it de dincolo. i ce cuplu fac amândoi. pentru trupul lui nenorocit. s o poat înfrânge. iat visul ei era mai puternic! Visul ei de glorie. zgomotul umanit ii în genere. la dracu. dar. pentru trupul lui pe care îl suporta. pentru ea noaptea în doi nici nu începuse. salvând astfel una din cele mai îngrozitoare neîn elegeri ale lumii. prea real .. un co mar acceptabil.i spun?. atunci când îl asculta. Diseases of metabolism de Duncan sau Manualul de boli digestive ale lui Bokus sau de boli hepatice al lui Sheila Sherlock. umanitatea sa conic . neverosimila-i existen . nepotrivit cu iubirea lor de carne ce fo nea. al umanit ii sale oricum. asta devine o boal scârboas când c ut m semnele tuturor lucrurilor.. nu se iubiser . Ghici unde am fost alalt ieri seara.. în pat. ale întâmpl rilor. 38 ² i ce cite ti... acel el însu i din seara de duminic era cu nîultmai tare invincibil. o pereche rar . dureros. acolo. rumoarea aceea etern . desigur. sunetul unui disc.

frazele ei. aproape nostalgic. indiferent de ce spunea ea. e curiozitatea mea!" Pac! Bomb ! La care eu. nu s -mi spargi urechile cu. i se p rea c începe s se Äobi nuiasc " cu ea. la aceast or .. i. creioane dermatografe. ² Cu totul în treac t. te pomene ti c ai sunat înainte la Tanti aia. Doc! leu era i el de stul de nedumerit i..... hi!" i uite -a a. domnule. proiec ia lui amabil asupra chipului ei deforma. oricum. chipul ei.Peste dou zeci de minute. cu un ervet al turi. Äindiferent " frazelor pe care le emitea. ineau igara cu elegan . cu acea femeie. c sunte i singur . ea s -a dus singur dup sticla de coniac i. era vorba s uet m pu in. mai bine a a. masca. poftim?!" Sau altfel: ÄStimat doamn ..i strânsese Älanguros" pleoapele. i solzii spaimei i se lipeau de trup. delicat. atât de mult. dac era a a. sau draga mea. rujuri.. oricum. ha.i spun eu: cu puicu a inimii tale. o gr mad de minciuni.. rece.. ce dracu. era de fapt prima oar c se z rea figura ei întreag . ce naiba. în dauna ei. nu tiu ce-am c utat acolo! E de fapt ultima oar c . dup câte aud! Ce gusturi ai. în timp ce erai pe drum. ho. cu Ludmila! . dar el nu d aten ie. A. cum vrei. întreab -m ceva dr gu . ori ceea ce spunea ea. ar fi trebuit s se în tâmple.. dimpotriv . dar nu. în orice caz... ce ciudat. nu trebuie s . Mia era într -un capot vi iniu... ghici! ² Cu Nestorescu?. destins. Minda zâmbea.. nu-nu. în rarele sau scurt ele momente de imobilitate. nici alta." ÄCum s nu. într-o c m u de nylon sau în pij m lu ?" La care eu.. tu nu tii s fii galant cu o cuconi nostim pe care o scoli la miezul nop ii?." ha.. sclipeau uneori cu inteligen .² Ce marc de coniac? brav el. nu-i a a. ca prin 40 minune.. toat chestia cu Tanti e inventat . o fric obscur . o inexplicabil mânc rime îi cuprindea palmele.. pot s tiu i eu ce.. Minda intra în apartamentul Miei Fabian. culoarea vi inei putrede.. insisten . Ciocnir . se treze te o lady din somn. i mie mi -a comunicat cu totul în treac t. înghi indu... Mai e i ciupit de v rsat. ÄStimat duduit .. ho!" Eu: ÄHi. ² Minciuni. era într-adev r agreabil . se instala în primul fotoliu întâlnit (acela i de la întoarcerea din excursia Râ novului) i. O gur perfect str in .. fii atent: ÄConi dulce. sau. gura ei p stra un perpetuu zâmbet ters. repede. însp imânt tor de numeroase. sub ire.. îns . m bursucule. domnule: într -o pic tur de Guerlaine!" Tare.. pentru mine. amestecat cu o veselie joas ... i tanti Miu a î i face o cafea pe cinste i uet m mai departe. galant. nobil. ca un copila .. fu a ezat pe o tav ). când tr s turile ei. ar ta surprinz tor de bine. astfel. apoi se suspe ct pe el însu i. ² Bah. de la distan ... Äboticul". fa a ei. i nu i -a r spuns? De dincolo se auzi un râs u urel. .. acum. sper c nu v -am trezit dintr-un vis nostim. contrezi tu. E vina me a. spune ceva.. se puneau în mi care. marca desert. Doc.. fals. în condi ii optime. iat . la dou pe noaptea trecute! M rog. combini i tu. a a. surâdea mereu. Doc! î i pierzi sângele rece. Alb .!" Sau: ÄO femeie frumoas nu e trezit din somn. spune-mi mai bine. o ventricolare încânt toare dup primele minute de uimire. gâtul i se usca. ochii ei mari. trebuiau s -i deformeze tr s turile. mi -ar fi foarte dezagreabil s v fi deranjat cu telefonul meu tocmai într-un moment în care. pl cerea lui e s p l vr geasc . neacoperit de multiplele farduri. de u oar stupefac ie. a a c am s . o masc f r leg tur cu vocea dind r tul ei. Alearg . Iat-o: cum dormi i. ho!.i dai ifose... încercând s înghit . rotunzi. de nemi care. ² Marca Äcinci stele"! f cu ea cu o voce care indica c .. irupse Minda. f cu furios Minda. aproape grav. ho-ho-ho. involuntar .. Doc? tii ceva. te-ai bosumflat. i dac mi-e permis. a chipului ei.. în fa a noastr nu trebuie s te închei la hain ! Apreciaz acest lucru! Dealtfel. noi te cunoa tem prea bine. ce spune i... în momentele de relaxare. nu avea nici o contingen cu. nu prea strident.i faci griji cu leu. mâinile gr su e. în mâna sa dreapt . pe varianta asta. ÄSper. f r s se mai poat st pâni.. duduit . cu degetele scurte. v-am format num rul cu o întrebare pe buze. ² în primul rând. ciupit de v rsat. întoarse înapoi. Minda o privi cu o abia ascuns satisfac ie i spaim în primele minute.. u urel ca o sonerie cu clopotul înf urat într -o batist . nefardat . te ocupi pu in de ea. un reflex ce-i era nesuferit. creme. nu te apuci s . ce harnic i ce nobil! Un b rbat nobil nu d telefoane la miezul nop ii amantelor altora.. cu un eroism confuz. s -i ar i ce cult e ti. un Älong size. era.i uguiase buzele. Vrei? Hai. m rog. ce zici? La care tu: ÄHo.. cu o sticl de ampanie în mân (ce fu introdus în frigider i o alta. care Ätreceau" prin ea.. i aici bagi text tare. eu i-a a nu mai pot dormi. crezi c îndr zne te derbedeul s sune la ora asta mic la o femeie atât de fin ?! N -ai s ghice ti niciodat . ap ru i o igar lung . ² Ce taci.i din nou saliva. Capitolul X t/ ² Ghici cu cine am vorbit adineauri la telefon? ² Când adineauri? ² Adineauri. p ân nu. îl inunda ceva comic i însp imânt tor..". i Minda o privi de câteva ori cu o anume.. vulgar . de dincolo: ÄHi-hi-hi. de dincolo: ÄNici una. hi. 39 ² Hai-hai. i cump r o ampanie. dar scuza mea e c ". i astfel farmecul ei. am dormit toat dup masa. destins . atât de Ävesel".. el zâmbea reflex. ho. singura scuz a telefonului meu.

mi se pare c a i fost ceva între ei. întinerise subit. de pild . E ti frumoas . dispre uitoare. de i. miraculos. B ur . ² Ei da. pe fa .. incomod . dup un timp. comprehensiv . hot rât..i scrumul. o incomodeaz . ha.. deodat . a trece la islamism. întrerupându-l. zâmbind crispat. E cea mai fantastic femeie pe care o suport acest continent. ai observat? A a ar t eu sculat din somn. când Ludmila are ceva cu cineva. nu i-am spus c vii. o fost coleg de-a noastr i. ea. s-o ag i pe femeia asta? E ceva absolut de necrezut.. ce fuma placid în fotoliul s u i îl privi cu o c ldur nea teptat (doctorul tres ri aproape). sunt sigur c nu sunt indiscret . uluitor. v d.. la budism. nu i-am spus? Pisofagul. cu aten ie. f r sup rare. Chipul ei Äs rise la loc".i starea aceea pe care ea i-o produsese.. ha. Cum ai reu it tu.. i dureaz . cu vioiciune. dumneata. de mai bine de un an. chipul Ludmilei care atârna înc . numai s .. italian . dup minute. pe jum tate ters... de parc murise el însu i! ² i ce-a i p l vr git adineaori. mai. ² A. f cu ea. i via a ei de femeie e ca o oglind cu o singur fa din cel mai bun cristal. via a ei. unul Sergiu Papadimitriu. la cel mai m runt gest al ei... î i mi c u or capul i mali ia îi s ri Äla loc". întoarse capul încet spre Minda. ² Ar i bine azi. cum a fi eu. dispari pentru mine. iar el. la teatru cu prietenele. ² Rollex? sta e un nume furat! . o în elegere afectuoas . pentru c .. mai.. un individ superb. mi se pare c i eu. mult vreme a umblat ca un câine b tut. încât eu am fost. nu tiu ce a f cut Sergiu sta. de i eu sunt. a câ tigat nu tiu câte concursuri în str in tate. dar.. vreau s zic.. noi tim cu adev rat care sunt marile femei. dac -mi. frumoas . amintirea scurtei convorbiri telefonice de adineaori. în clipa când voi sim i c prietenia noastr ugubea . obscur ... o familie foarte sclifosit . cu o r ceal inuman . undeva. privind undeva în sus.. pentru ea.. s tii. cu regularitate. ce b rba i colosali s-au învârtit în jurul ei i ei nu i -a tremurat o sprâncean . de obicei eu sunt solicitanta. unde intr foarte pu in lume. a mea cu tine. i care s-a învârtit dup Ludmila ta ca un dement. i în dreapta. în somn cu p rin ii! Era mai ales unul.. pentru c rela iile voastre nu m intereseaz . eu m plac mai mult boit ! Dealtfel. cult.. ochii îi scânteiau. prelung. fleacuri... e fantastic.. dup cum vezi. c i eu iu. du-te la laborator. i asta de când o tiu. de -un an împreun . cât se poate de normal . toate femeile cu oarecare bun-sim care au cunoscut-o au r mas uluite. cred c n-o interesa! Dar ce instinct are.² Ludmila?!.i spune nimic. disp ruse expresia ei curent . vreau s zic. în concediu cu sora i cumnatul.. ² Ia spune! f cu Fabian. P p il . d uneaz adic rela iilor mele cu ea. s tii. care nu m sun cu anii. vorbind despre Äprietena" ei.. madam! ² Ce vorbe ti.. stimabile. de parc ea murise.. pentru c .. numele nu . alea atât de rare! Noi. vino de la laborator... mai ales la un zeu ca el. e un lucru deschis... ² îmi pare r u. ha! ² îmi placi mai mult a a. numai la un semn al ei. placid-zeflemitoare. Apoi t cu.. revoltat oarecum. i sunt ceva ani! i nu numai eu m r scr c rez în fa a ei. har Domnului. pempant i armant .. Ludmila are o intui ie!. ² Doi ani i jum tate! ² Fantastic! De-ai ti... sunt i alte interese aici în joc. mali ia aceea din expresie care putea da. scuturându. f cu Minda. s -i scriu... merit . dac .. Am fost fericit c m-a sunat. Rollex. Apoi. cam evaziv!. ceva ce alt femeie nici nu bag de seam . la ea. la lesbianism. vreau s te previn prietene te. spuse el. ² Bine. i mult lume. ha.. celui cu care sta de vorb . mi se pare mereu c l-a 42 43 pierdut. când o v d. în orice caz Ludmila l-a l sat cum arunci o m nu . c am stat un minut cu ea! Am rugat -o s m invite într-o zi la ea acas . nici n-am îndr znit s-o întreb de ce m sunase la ora asta i de ce m sun în general. ha. o anume nelini te. a lucrat câ iva ani pentru o firm mare. mai ales c s racu b iat. v reun an nu i-a revenit în sim iri. ea e un templu. cu o anume înv luitoare condescenden .. leit Sacha Distel. dac asta conteaz cu ceva. tenis-man. i mi-a promis. h ! Mi-a ras un coup de fii! Bine.. sunte i. un arhitect. prelungindu.. c ruia îi st tea jum tate de Bucure ti la picioare. pentru ea. ha! Ludmila nu e din sexul nostru... superioare: domnul Geiger m prefer a a! ² Cine e Geiger sta? ² Ce. Fa a Miei Fabian era radioas . într -un fel.. nefardat . pe o hârtie. ce faci mutra asta? Ce spui ce intui ie au femeile! A sim it c obolanul bate str zile dup o mp nic i.. f r repro uri. mi cându -se în fotoliu.. distins . o vag exaltare îi cur ise fa a. i ea izbucni în râsetele ei mici.. e ti mai. ² M garule! i-altfel nu sunt distins ?! ² Nu! f cu el. nu voi. ironia aceea din tr s turi care o îmb trânea oarecum. trebuie. în sfâr it. în col ul acela pe care ea îl fixa. ca i cum. mi se pare. num rul meu de telefon. eu iu la ea ca la. în orice caz ceva m runt... Doc. am vorbit i cu. în clipa aceea. ca tears de un burete invizibil. care alerga i cu coada în vânt dup te miri ce pipi ..

taurul i.i fa a de cea a gazdei sale. care îl sperie pe el însu i. îl privi cu aten ie.. ² Altfel? întreb Minda i se aplec din nou... unicul muritor care poate s-o amu ine atunci când. doctore! Eu te tutuiesc sau nu.. dac l -ar fi premeditat.Altfel m ridic i m duc s m culc i te las s termini singur sticla. i tu.. te por i ca un om beat. întinse apoi mâna spre paharul pe jum tate plin cu lichidul verzui.. spuse gazda lui. Doc? Tu. dar nu vrei s stai ca lumea în fotoliul t u larg? Nu -mi place când cineva îmi respir în fa . cet enii nu-l aclam cu entuziasm când se a az pe closet. nu?! 46 ² Nu. Ulti mul titlu al domnului Gelu Babe . ha! ² Tocmai! S nu uit m c tu e ti i un om foarte ocupat! Când s mai fii tu i depravat! ² Dar eu nu vreau s ajung un depravat. parc are anumite drepturi. rec zând în fotoliu. sta e ultimul lui nume.. mâna aceea str in . Depuse paharul neatins înapoi pe mas . ha.. mi -e fric c nu prea e ti dotat în direc ia asta! ² î i fac mil .?! Hai. Matei cu îngerul. de i nu e ti beat! ² Un om beat. nu. cu unghiile oribil. dar un om beat trebuie s aib r bdare ca s ajung beat! Asta e ceva î n care nu te po i preface! Cel pu in tu. sus-numita milady are amabilitatea s . ² N-ar zice nimic. bineîn eles.. mie nu prea mi se întâmpl s -mi fie mil . n -are importan . ha. ² S bem! spuse gazda... c sc înc o dat . nu ai adus decât una! ² P i una dai tu. pe panta asta decât s fac pe cet eanul revoltat.. se r zgândi. mie-mi st bine! ² i mie îmi st destul de bine. totu i. m gândeam de dou ori înainte de a. dar. nu l-ar mai fi f cut niciodat . se retr sese încet. Iart -m . A a de repede? E a doua oar c -mi faci o declara ie ast -sear . pe care pant alunec. chiar a a e: are deplin încredere în doamna sim urilor sale! i ea îl privi calm . Minda c sc . î i scutur umerii . ² Dar ce. eu sunt i foarte ocupat.i ascund contrarierea. spune-mi ceva.. amuz -m . dar el. Minda râdea îns ... Cineva din el întinsese bra ul lui i mâna sa se a ezase deasupra mâinii celeilalte i. înainte de a bea... i ce mai era? ² Marcu cu leul. Doc. brusc înveselit . cu temeri tatea unui adolescent. eu vreau s m depravez cu tine.. amantul en titre al doamnei Volum-nia de Fabian!. nu?! ² Tu? De când îmi spui tu. asta m distreaz grozav! Ia explic -mi tu mie. aplecându-se în fa .. foarte penetran i. în ciuda dramelor lor adânc. ² Mai e o sticl ! 45 ² i de ce rânje ti când spui asta? Nu mai e nici o sticl ... îl ridic i îl duse la gur . cu aten ie. îl f cuse spontan. pentru c . cu un oftat de u urare... stupid! Altfel. mai ales de indivizi ca tine.i sugera pre ioasa idee cu ampania! Telefonul î i are. Doc.iar m-ai tutuit! î i pierzi stilul. Când faci pe botosul. Dac tiam c e ti atât de întreprinz tor. a lui... Cum era la cei patru evangheli ti? Leul. dup ce Fabian î i trase mâna la gestul acela al lui. cu un zâmbet gra ios. f cu ea cu un gest de regin .. ce-ar zice? spuse Minda. Singurul care are acces la gra iile ei num rate... apropiindu. Luca cu taurul i Ioan cu vulturul. ² Ei bine. spre u urarea lui. ² A prefera s alunec cu tine. sau cineva din el. crezi c merge a a?. nu-i a a? Te-am revoltat. gr su .. arm sarul i subreta..... câinele. ² i-apoi. iar domni oarele nu-i ofer fecioria lor în schimbul unei priviri! Cât ingratitudine! ² Cum vorbe ti. n-ar zice nimic pentru motivul c e un om foarte t cut.. cu seriozitate. aproape amuzat . ha! E ti indignat. împreun . t . taurul. R mas singur. obosit. B ur . ha-ha! ² Râzi fals! Pentru depravare î i trebuie talent... violent vopsite în ro u. o clip ! i Mia Fabian. Doc.. ha. f pe cet eanul revoltat. ² Bineîn eles. de parc abia în clipa aceea ar fi devenit con tient de ceea ce f cea.. avantajele sale. afirm Minda cu naivitate. halul în care a .i cu un gest simplu mâna. mic . ca s . a ezând paharul pe mas i prinzând-o de mân . acuma tii cine e Geiger! î i atrag aten ia c -i un individ periculos. ie i din înc pere.. tocmai începusem s m obi nuiesc cu aerele tale. ridicând paharul. duduc ! ² Ca din c lindar. foarte bine ap ra i . ² S bem! spuse Minda. nu uita. Mia Fabian nu se mi c . de când m tutuie ti. nu m l sa s observ cum trece timpul în gol. privi de câteva ori la stânga i la dreapta. ² Haide. spuse Minda... la ora asta. ² . tia.. dac ar ti c e ti aici. duduit ! ² Da?. cu în elegere... vulturul. ha. cu expresiile mele deocheate.44 ² Se poate. de ce. care e ti atât de Ceremonios. tu nu m tutuie ti?! ² Ei vezi. ² Ia te uit ! De unde tii astea? în sfâr it. desprinzându. ai un haz colosal! Micu ul Kronprinz pe care lumea nu-l în elege. nu. de sclifosit! P cat. ² Cum vrei. necugetat. Doc. i-apoi are deplin încredere în mine! Ce râzi.

c sunt aici i ca. în primul rând a zic e c e o glum proast i. aplecându -se pu in. i în al doilea rând?. întins pe sp tarul fotoliului. Se a ez apoi în fotoliul ei i î i aprinse o igar .i fa a în ceafa ei cald . neviolent . Minda reveni i el în fotoliul lui. haide-haide. privindu-l mereu. indiferent . într-o or de noapte. deschise sticla. întoarse capul i o privi. gr su . privindu-l f r expresie. scrumul. cu veselie for at . Ce s zic?. ² . tii c i eu m joc cu. Mia Fabian ridic privirea i îl fix . ea ridic din umeri. nehot rât. Când gazda reveni în camer . prinse în rame sub iri. e ti o fat bun ! i Minda se aplec i îi s rut mâna.. apoi zâmbi. cu degetele scurte. ² Bravo. dac vrei! Ai s m crezi cu anotimpul! Dealtfel. de pe m su . cu vremea! ² Cu anotimpul! râse gros Minda. pro fesore! ² înc nu sunt profesor.. apoi se ridic i reveni cu a doua sticl de ampanie. gânditoare. gros. ridicând degetul ar t tor. de parc s-ar fi aflat pe strad . apoi se ridic din fotoliu.. Mia Fabian. apoi f cu un pas i o prinse în bra e. te asigur!. î i vârî mâinile în buzunarele pantalonilor i trecu. foarte. nu cred c -mi faci ochi dulci! ² Nuuu? Dar ce anume î i fac. doctorul contempl .. insist Minda. de c s torie? ² Nu.. de la curs. s -i raportezi c .. de! spuse Minda... Minda... ² S bem! spuse Fabian. pe sp tar. ce era înc plin.. puicu dulce?! Mia Fabian îl privi cu sincer uimire: ² Ce s -mi faci? Nimic! Ce. o secund . ² Bineîn eles! De ce s nu m joc cu tine?.. ag ate pe perete. A doua oar . f r s o priveasc .. cu o anume grosol nie. l sându-se pe spate cu veselie. l sându-se din nou. dar ai s m crezi cu timpul. Geiger e mult mai indicat pentru treaba asta. în al doilea rând. Or.. ² S m culc cu dumneata? întreb Minda. ² Acum nu m crezi. lini tit . De ce? în primul rând c n-a îndr zni s-o trezesc la ora asta. ha.. Ce-ai zice dac . mâna pe care ea i -o l s acum. negre. S rut mânu i ele! ² Voiai s bem dou sticle i nu e ti în stare s gole ti una.. scuturând.. c m onoreaz cererea ta.. i s bem în onoarea glumei tale de prost-gust! Z u! Mi-a f cut pl cere chiar i-a a. ² Deschide-o. asta sun a Dostoievski! Marmeladovisme! ² î i place Dostoievski? întreb ea cu ingenuitate. continu ea lini tit . aburit ... de parc l-ar fi amuzat moliciunea.. Minda. mine! . acoperit cu oj groas . abia sim it. afundându .. ² Cu anotimpul. Noroc! 47 ² Noroc! f cu Minda cu un început de veselie. spuse. peste um r. ² Nu prea. de ce n-o suni pe Ludmila. pe care. ² Cum vrei! d du din umeri.. undeva pe un peron pustiu de gar .i încet sprâncenele ei sub iri. i golindu-l încet. atunci repet: voiai s bei dou sticle i nu e ti în stare s gole ti una. ² Ha. v zând c ea întârzie s r spund . prin fa a celor câtorva gravuri.ca cineva c ruia i se face brusc frig. Ascult . î i fac ochi dulci?! ² S -i dau telefon Ludmilei? spuse Fabian. în b taie de joc! ² Ha. ca s -i spui. era vorba s -mi faci ceva?. aprinzându.i o nou igar . nu s te însori cu mine. . acum a ie it mai bine. spuse ea cu o anume voio ie. Dar ie? ² Bineîn eles.. eficient . de parc el i -ar fi cerut sfatul asupra culorii cravatei sale: ² în al doilea rând. Te joci cu mine.. Nici nu m gândesc! Dimpotriv . cum îi spunea. pl cut mirositoare.. cu aten ie. sincer.. în fotoliul s u. tu vrei s te culci cu mine. i cu fa a mereu crispat de zâmbet.. numai c .. i-a r spunde c .. în mod obi nuit. prin înc pere. râse Minda. ² Ei. comoditatea fotoliului s u... i apoi. ridicându.. pe la spate. îl g sesc foarte autentic. vorbind cu o grosol nie stângace.. mâna ei gr su . ² Perfect! înseamn c totul e în ordine! ² în cea mai bun dintre lumile posibile! spuse Minda. Fabian. asta e bun . ÄAu!" gemu Fabian i se strâmb ca atunci când nu-i intrau cizmuli ele în picior i se desprinse de cel care o îmbr i a cu o mi care scurt . dac te-a cere în c s torie?! ² Eu? repet inutil. un gest tipic al s u. cu unghia degetului mare lat . ca un 48 49 automat.. cum se zice. le agrava cu un tu negru. de-o c s torie cu tine. u urat. un râs care trezi un zâmbet surprinz tor de fin pe fa a ei. de încordare. Mai bine mi -ai spune ni te bancuri! ² Bancuri? Las bancurile!. descriind un cerc larg. ha.. nu-s decât conferen iar! ² M rog.. î i turti igara în scrumiera din fa . al femeilor.. eu n -am chef de a a ceva! ² De ce.. Ea începu s râd încet. eu. ridicând paharul ei.. plictisit. cu o expresie stupid pe fa . cu aten ie. neasemuita ta prieten i idolul vostru. privindu-l cu o bonomie afectuoas .. în fa . Ea î i b u restul din pahar. care se afla în picioare lâng u .. conferen iarule! ² Vezi... doctore! ² Haida.

. cu ironie. sim indu-i opozi ia net i for a nea teptat a bra elor ei gr su e. Ea îl respinsese. ce spui?! Ea îl privi pu in uimit .... lini tit.. Minda î ns .. Ea îl privi.. importan i i cu. Apoi se a ez . i ea îl privi din nou cu acea aten ie u or distrat . întorcându. ha. se terse cu palma la gur i spuse. nu vezi c m plictise ti?.. calm. Fabian ridic plictisit din umeri: ² Adic . extrem de bine dispus .. ² Noroc! ² S rut mâinile! El se l s pe spate.. ce dracu.. ce. ² Nu-mi amintesc. bla-bla. aprinzându. de parc ar fi dus la bun sfâr it o treab dificil . pe spate. dezvelindu-i întreg um rul drept (el se afla în stânga fotoliului ei)..în pace. ce-arfi! ² Aha! Da. de a o ridica. cum f cuse înc în dou rânduri înainte.. nu-i a a.. e unu i jum tate. în timp ce ea continuase s spun ceva. gr su . apoi se aplecase spre ea.. de gura ei. bravo! Foarte bine! Ai fost foarte solemn! M înnebunesc dup b rba ii solemni! S bem. Au! Doctore. spuse: Stimat duduie.ce naiba. S tii c nu -mi arde de. î i î nchise nasturele la hain i. zâmbindu-i rece. spuse ea cu aceea i r ceal calm .. cu un m runt oftat de u urare. relaxat. de parc ar fi vrut s imite un om beat.. sau.i fa a de la ceasul atârnat pe perete.. ² Foarte bine! punct ea. Doc.. domnule.. i el se aplec .i o igar . începu Minda. vrei s .. la prima vedere. din sticla a doua.. s rutând-o pe umeri. Doctore.. ² Atunci?!.. i începu s o s rute i s o mu te de mu chii spatelui. pe gât. îmi face onoare. Du -te dracului i. i l sându -se greu. am râs destul pe tema asta! Schimb discul. i acum.. Doc. cu un fel de l comie. cererii mele în c s torie. vrând s scape de el. Au!!!.doctorul le umplu din nou.. bâlbâindu-se u or.. trase de furoul de nylon i începu s o mu te. domnule. întredeschise gura de parc 51 ar fi vrut s ca te. tovar . când s-a f cut?!. î i apropiase fa a de a ei. î i spun.... mirosind u or a lanolin . ² Ei... f r s se fereasc . pe um rul ca o bil juc u . p i adineauri nu i-am f cut o cerere în c s torie? Ascult .. Doctore!!!... îi dezveli cel lalt um r. ce-i asta..... doctore! ² Dar bine. cum suntem toate dup ipi ca tine. rotund. i-am mai spus c nu inten ionez s . nu vezi c nu vreau. Insist asupra.. se uitase în stânga. Doctore!!!!. ² Adic ?! se înc p âna el.. cum vorbe ti despre timp: Care cerere?. uite ce e. doctore. iei cam u or. ce dracu. tr gând cu din ii.. c încep s casc! Ia uite. trase de gulerul îngust al capotului.. oricât. sec. n-am nici un chef de. b d ranule.. moale. i um rul stâng i se aplec în fa . dându. se rezemase cu o mân de bra ul fotoliului ei. înc p ânat. i.... car -te imediat... face i -mi onoarea i acorda i-mi mâna dumneavoastr ! ² Ha. scuturându-se încet.. fir -ar s fie.i paharul peste cap (dup ce îl umpluse mai înainte). dumneata. tr gând primul fum. i b ur .i scrumul. asta-i. i v zând c el râde lini tit. ei haide. doctore! Doctore! n-auzi când.. te rog.. Au... fandoseli de astea. n-am chef! E bine?! Dealtfel. . copil re te. ² Da?!. ad ug : ² Tot nu..... Au!!. bravo.. parc .. ei.. . ei. Minda se ridicase încet. ai dreptate! Ei bine.. s . Doctore!!!.. foarte satisf cut de sine.. vizibil. nu vreau s m culc cu. mi-ar ap rea de atr g tor acest lucru. continu ea. zâmbitor. îmi rupi mâinile. stângace. Se potrive te: nici eu nu inten ionez! ² Atunci?. Doctore!!. înciudat.. întinzând mâna dup paharul pe trei sferturi plin. în timp ce Fabian abia î i începuse fraza.. Au.. se ridic în picioare. f r zgomot. cu mâna întins . mereu în picioare. pe ceaf . apoi... toat aceast .... Au!.. scol vecinii. doctorul se l s îns cu toat greutatea asupra ei ca într-un fel de be ie. tu i. î i afund fa a în ceafa ei. cu o lumini în ochi: ² Nu glumesc. cu un gest aproape b rb tesc.. s tii!.. puternice. altfel. mi se pare c ... scuturându..i vine s crezi c nu m intereseaz un mariaj cu tine?! Te crezi o partid gras i i se pare caraghios ca o femeie ca mine. începi s devii agasant! Gata. ² Atunci?. duioas . doctore. spuse el. ea î i ixase i î i acoperi. s o s rute din nou. decise. adineauri m-ai întrebat ce-ar fi dac ... ahtiat cum sunt eu.. ² Ce s spun? Acela i lucru. o luase de dup umeri cu un gest violent i stângaci i încercase s o ridice de pe fotoliu. mi se pare... cu mi c ri pu ine.... ce dracu. Las -m .. Ei.. aplecându-se pu in. spuse Minda. a a. haide. nu pot s m vait c în noaptea asta n-am fost cerut de nevast ! Noroc! ² Noroc! spuse Minda. spre perete.. ² Ei. stai.. deasupra unui fals c min...ei nu!. i. au. ha.. privind -o interogativ.. indecis. haide.... ca de-o fars reu it . Doctore.. începe s m ... cu aceea i brutalitate indecis . i c . la r d cina p rului... ad ug ea repede. renun la prima sa inten ie.. cum ea î i trase capotul la loc...urlu! î i sparg capul cu ceva! Pleac imediat!.. o femeie ca mine nu trebuie s o ceri de nevast dac vrei s te culci cu ea.. mâneca 50 lung a capotului mi cându-se i dezgolindu-i încheietura gr su . de m tasea ..

dintr -o pricin obscur . dar b use prea mult ca s se a eze la vola n. doctorul încerc s -i deschid halatul. cum el era atent. cu cealalt . dar îl inu înc . protestând cu tot mai mult vehemen . Cât timp fusese sus. încercând s ajung la o sta ie a ma inilor de noapte. greoi. f cându-se ghem. i doctorul. încercând s -l loveasc în fa cu piciorul stâng. se zvârcoli cu putere. de lemn al mesei. materia lui lipicioas . s cad din fotoliu. El îi rupse halatul. de parc le inase ² apoi el o izbi înc o dat . Gâfâiau amândoi. înconjurat ca într-o reclam de bidoanele de uleiuri. i î i inea capul ferit într -o parte. încet. peste fa . electric. nepl cut ). chilo ii de-a lungul picioarelor. parcat pe o str du în apropiere. Ajunse în sta ia de vis-â-vis de ÄAro". ca o piatr . Era ora dou i cinci. ca cineva care i-a dus la bun sfâr it o treab grea. pe care îl apuc . sub t blia mesei. se oprir . undeva. târând-o. ciudat. pârâind. masiv. încercând inutil s se aebaraseze de el. ochiul drept. gr su . o dat . sângerânde. dintr -o dat sfâr it. paralele. tanchistul dormea cu 54 capul pe mas . cu mâna. de parc ar fi vrut s le cumpere. dup mai bine de zece minute. sânii ei mari. dou femei. î i îndrept gâtul. n-o mai mu ca de umeri. sau vederea sângelui. ezit . i din ii i se auzeau cum scrâ neau de furie i satisfac ie. coborând pe bulevardul Magheru. sprijinindu -se cu mâna de covor. cu o singur mi care.^ Fabian î i recap t rapid. n-o mai s ruta. aproape instantaneu. copil re te. în sus ² gestul 53 î i pierduse pe jum tate din for . preocupat. Minda coborî în strad . carnea ei alb . trebuia s fac de fiecare dat un dureros efort de flexiune. continu s -l in la distan înc câteva secunde. îi desf cu picio arele. ap rându. în curând. Dealtfel. 52 sudoarea începu s le sclipeasc la tâmple. i Fabian. i se dep rta. ci ca s se adune. în astfel de sta ii se adun de obicei lume. cu p rul zburlit.T. Fabian începu s oboseasc . apoi.capotului. nu se sim ea gr bit. se opri la u a blocului ca s . i acum trotuarele sclipeau. peste zgomotul robinetului. s -i scoat chilo ii. avea chef de lume în jurul s u. zgâriat de un nasture al lui. în urma loviturilor ei puternice. nu s vie autobuzul. cabrându-se. Minda sim i broboane reci aglomerându-se în jurul gurii. ce se f cur de o el i care î i l saser deja câteva urme pe partea dreapt a fe ei i gâtului doctorului. pe care ea îns i nu i-o b nuise. cleioas . dure. ca mâinile ei scurte s -l ajung . ca o mors uria s ltând pe uscat. ea îi auzi gâfâitul de satisfac ie ² respira ia ei se opri o clip lung . o dezarma i. în clipa când. Apoi. apoi fu izbit fulger tor de o senza ie de sil i u urare: el încremenise a a cum se afla. Peste câteva minute auzi. Mâna sa stâng îi desp r i pulpele. se întoarse (spre surpriza ei. împingând cu trupurile lor fotoliul masiv ce alunec într-o parte. incon tient. cu o duritate metalic încât ea url . în dou fâ ii. era deja o mi care epuizat . i cu cealalt îl lovi. R maser înc câteva secunde nemi ca i. i el î i îngropa gura i fa a în ei. auzi un oftat de u urare. p lmuindu l. a luptei. apoi el se n rui încet. cu o violen uria . pe covor.într -un fel. Se îndrept ma inal spre o sta ie de taxiuri. moi. i. începu s -o dezbrace. pe vine. o dat cu în ceputul oboselii de a-l lovi. cu geanta cu bani lâng el. pielea fe ei lui începu s sângereze i ea îi sim i sângele. una în jur de cincizeci. furia i se rev rsa din ochi. luminat . nesigur . dar când se apropie. el gemu. chiar lâng col . dar nu g si pe nimeni acolo. personalul I. îl prinse cu stânga de p r. u or leg nat i se surprinse la un moment dat fluierând încet. cu dureri la fiecare pas. ale unghiilor. dizgra ioase. pulpele ei fusoidale. pietrifica i. întârzia i ai restaurantelor. prin furoul ei transparent. la Fabian. furi ându-se de sub masa trupului s u. i când ajunse {se afla în Pia a Roman ) i avu noroc s g seasc dou ma ini (cu oferii nev zu i. pe buza superioar . alunec în jos. aprins al c rei fir traversa înc perea. îl trase cu amândou mâinile de p r. culcat pe spate. care îi p ta palma. u a de la intrare trântindu-se. Ea avu o revenire subit a energiei. de-a lungul pulpelor surprinz tor de groase. înfrico at ² Minda îns era greu. apoi. nu mai vorbea. chiop tând. i. prin vârfurile degetelor. nu era gr bit. pe b rbie. în sta ia de benzin . în rostogolirea înceat . rotunde ca ni te perne.i reflex. cu stânga o cuprinse de old i cu dreapta îi trase. înf urându-se reflex în zdren ele capotului ei. i. ie ind din înc pere. care se Äretrage" i al ii. neobosit . Minda a tept în sta ie. se învârti de câteva ori în jurul vehiculelor. lumea.i aprind o igar . pe care nu încerc s i-o analizeze. sclipi. cu un fel de rictus batjocoritor pe fa . p tându-l de saliv . aproape în aceea i clip . o ghear metalic prin care se scurgea. cu mi c ri repezi.B.într-adev r. plouase. Äimprevizibili". câteva zgârieturi adânci. dup câteva smucituri puternice i impreca ii gâfâite. arunc chibritul i î i continu drumul. sau poate c nu era decât crisparea efortului pe care îl f cea. cu o mân împingându-l f r folos. i cum ea. trase i r sturn o veieuz mare. dezgolindu-i repede partea superioar a trupului. în rafturi. i î i sim i propriii mu chi întinzân -du-se. cu palma celeilalte mâini inându -se. ca un animal învins. de parc uitase ceva. când îl sim i c se r su ce te i se urc pe ea. observ c fiecare dormea pe canapeaua ma inii sale). i. întin i amândoi lâng piciorul unic. ea reu i. întreaga ei ur . ca un odgon care se rupe. peste fa . i în clipa aceea Fabian s ri în picioare i alerg . încet. alta în jur de . li se amestecau picioarele. se r suci încet eliberându-i torsul i. peste obraji i peste piept. vigoarea i ura i îi r spunse la lovituri. în afar de cei care treceau pe acolo. de gât. Minda. sigur. se încorda toat . Mergea nu prea repede. Se aplec . se l s s cad peste i lâng ea. icnind în râs. se mi cau nelini tit. împiedi când-o pe Fabian s se desprind i s se ridice. Trecu pe lâng ma ina sa. Ea ip de spaim i oroare. din baie. în clipa aceea el o lovi cu sete. furioas .

c nu îi p sa prea mult. sunt pur formale. îi ap ru pe buze. el trebuia s . cump rarea unei valize de voiaj. de felul nenorocit în care te repe i mereu! Vei tr i a a-numita «panic voiajer ». pentru c cei doi so i.. D-apoi ce s !. e foarte normal ca la un moment dat s observi câte un disperat alergând prin magazine universale sau pr v lii speciale cu articole ÄSport-plaj i voiaj" c utând un geamantan. Heliade. i -o spus acela foarte frumos! (ÄAcela" era Laz r) Tare frumos i-o spus acela. cu toat aten ia. pe la «Sport -voiaj».. când ai s . pe lâng lucruri lâng care ar merita s ne oprim o clip .treizeci. i geamantanul. de piatr . mai sosi. sose te ora c l toriei. b g reflex mâna în buzunarul pardesiului. Fumând. dar în aceea i clip î i aduse aminte c se afla. frumos îi înv a harnic i vei aduce bucurie p rin ilor care te-or crescut i i-or dat bani s vii la colile astea înalte! Nu te ine de haimanalâcuri. îi spuse: ÄDe.i aduci aminte de frazele de acum cinci ani i doi ani i de sc zuta.. în propriii s i ochi. cum era cel din sta ie. a italienistului i î i aminti de o anecdot pe care i -o povestise tat l s u. pentru c dac l-ar fi avut. penibila ta for de imagina ie. gândi amuzat Minda. situa ia devenea comic . i-ar fi ap rut dintr-o dat suspecte. pulsul va oscila."). din Rouen. amuzat. unde am auzit c se afl o colec ie foa rte interesant de monede. greu. un b rbat. cu elegant înclinare. tu. care nu b nuia nimic. cu o jum tate de an înainte. în discordan cu îmbr c mintea îngrijit a celui care o purta. Momente de stupoare. normal. numai c !. râdea de prostul de repetent care tocmai cobora. f cu înc o dat doctorul. i. care intr la Facultatea de litere: ÄF tul meu. i de aceea. singur cu el la acea or . Laz r. care. ÄTe v d eu i pe tine! i se adres el în gând celui din spatele s u. cu degetul ar t tor.. într-adev r. foarte bine îmbr cat. i asta numai pentru c treceam de dou ori pe zi pe lâng muzeu. care st tea eap n. ÄO disperare între dou c l torii!" gândi Minda. i cu bra ul drept. fusese o doamn . frumoas . i de diamante. pe culoarele clinicii i ale institutului). balicului. a a c porni mai departe. ca o elegant . cu o carte în mân . de la osea. dac locuiam la Suceava sau Bistri a N s ud. îi fi de omenie. al tat lui s u i al celui din Avrig (în clipa aceea. cele dou femei. i doctorul se gândi c dac ar fi avut sarcina pazei publice. pacea pe care o r spândeau în jurul lor acele siluete de piatr . A a c . din pur amuzament (ÄTrecem de atâtea ori. lui însu i." i ochii i se umezir . spre cas . evident. pentru c . de piatr . insul acela atât de eap n. de enervare împotriva propriei stupidit i (ÄCum de-am putut fi atât de neglijent. magazinele vor fi în inventar. i Minda. sc rile din col ul Universit ii. tr gând mereu cu coada 55 ochiului la naivul de al turi. ipocrit . îi spune colarului. buim cit. evident. pentru c . care. neobservat. tocmai când îi da a doua oar ocol m runtului domn cu barda în mân .. prin fa a bisericii Stavropoleos. o fi împrumutat -o de la un prieten!" i se gândi. cu umerii epeni. a câta oar . care se pare. el însu i îl mutase. mustrare. ce po i s faci cu un prost decât s râzi de el. pe când a a... i -o spus tare bine acela! De!. nici de curv s reli i de pierdut vremea. la un examen mai atent. unde î i inea bascul. i el purtând o povar .. Te v d eu i pe tine dând iama. tii cum se întâmpl . sub tot felul de pretexte.i fac aceste repro uri singur. va fi udat pe cap. f r de. pre ios. al mâinii drepte. i vei alerga de colo-colo.. necru tor. sau cu un an i jum tate sau cu cinci i ap rea i enervarea celui care se repet . l-a fi v zut de dou ori. crezându-se în siguran . Peste un timp. continu fraza. i de diamante?!" ÄDa. mergând cu pasul s u u or leg nat (de parc î i ironiza propriul s u mers. nu vrea s treac drept un ins monoton.. Minda a tept s mai vin lume. oprin-du-se în fa a vitrinelor luminate. valijoar nu se g se te la locul ei. de numismatic . în buzunarul lodenului s u vechi. probabil ceva rubedenii. asupra lui însu i. la lini tea. bascul i-ar fi prins bine. împleticindu-se. care parc voia s distrag aten ia general de la valijoar sa suspect . învârtindu-se cu o anume automul umire în jurul s u. Sâcâitor era c acest tip de repro uri i le mai f cuse. printre care se z rea i . în propriii s i ochi. de i nu se anun nici un fel de c l torie la orizont. împreun cu pa optistul.. ÄDa. ceva total incomod. te-i pune pe carte. ca un semn al destinului. doctorul. în cazul unui astfel de domn singuratic.. Apoi r mase locului i privi silueta de piatr .. dup ce a c zut la examene i a buctat anul. sunt sigur. pe p r i trebuia s se i prefac . acuma. apuc -te de carte i fii cuminte i-apoi!.. ÄMaimu reli!" conchise el i mai d du o dat ocol statuii. cu siguran .. Minda nu avea nimic pe cap. al celor Äb trâni". e avutul poporului. ÄPoate n-o fi a lui." Sosi ma ina. ironic. pentru c duceau împreun un geamantan mare. î i vei pierde morga asta." Ä. rigid. cu povara lor. mergând mai departe. Nu avea chef s fie singur. la origini. naivul. gulerul i se va înmuia de sudoare. se dovedi destul de r p noas . era obligat s monologheze." Iar la ie ire. ai dreptate. siguran a de sine. începu s plou . i atunci. c exist o serie de indivizi care amân mereu. inventarele trebuie s se ie lan i s fie f cute cu toat r bdarea. Minda se r zgândi în ultima clip i nu urc . dar. nu-i a a. ÄStrugurii sunt acri!" gândi el. s Äpicure". valvârtej. uneori trecând i strada când i se p rea c dincolo e ceva demn de v zut. se poate observa un confort al c sniciei. a a cum remarci o gaur în ci orapul unui foarte bun prieten. dar acest lucru nu îl incomod prea mult. care e ti un bradicardic. gândindu-se la în elepciunea i umorul blând... de copil ros de neglijent!" etc). ca un obiect nu de prim necesitate.. drag . nimeni.. tr gând cu ochiul mereu la domnul acela singuratic i pedant. i un zâmbet sub ire. î i adreseaz unul altuia aceste repro uri. o valijoar de voiaj. i.. u or înclinat . coborând bulevardul. i astfel de situa ii exist . dou !" Sau: ÄToat via a am amânat s vizitez Muzeul «Antipa». o valijoar oarecare. f tul meu. unul din acele obiecte care sunt întrebuin ate rar i nu par indispensabile. pur i simplu. cu autoironie. Când ajunse în dreptul statuii lui Mihai Viteazul pe care o ocoli de vreo dou ori. gândi.. st ând în spatele doctorului. cei doi erau mult mai apropia i între ei decât el de tat l s u). odat . cu un început de afectuozitate ironic . în via . dac se cunosc bine..

se înmul esc. cheltuiesc.pata gri a stafiei tat lui s u. cu tine însu i) i. din el. depuse po eta pe m su a dintre cele dou fotolii i canapea. în elept i u or uimit. el. ca i în via .... urm resc luna alergând printre nori. râzând încet. cel mai dep rtat. capul s u masiv. se preg tea. în timp ce d dea nu tiu ce col .. nu-nu. cum este el. cu b rb ia cald . cel pu in. cine tie pe unde! Trebuie s . ca un cod. de prin geamantane. râsul acela infinit ironic. înc în picioare.. cu ironia aceea subtil a sa din privire. ² S . un haz icnit. în clipele când ea nu -l privea sau când. deasupra lui.i fac o cafea? întreb el i ea d du din cap. atâtea titluri i func ii. preocupat .Nu în ziua aceea. un fel de sentiment juc u . ÄUnde. o igar i se a ez pe locul ei. i în camer intr Ludmila. bascurile de prin dulapuri. atât de expresive. care va muri. de 59 .. i astfel. înfior tor de binecrescut. Minda ie i s deschid . cu dou pahare. în jurul orei apte. cu câteva minute înainte ca ceasul -pendul din biroul s u s bat cele patrusprezece sunete.i fac timp într-o zi i s . prin care atât de dureros se mai lega înc 56 57 de lumea obiectelor-fiin e i obiectelor-lucruri. aj utându-l s în eleag pe el.. f când treburi m runte. sufer . odrasla lui. din jurul ochilor. deschis. el. o veselie Äîn doi". Ludmila p i în înc pere. pe care i le inventa uneori. decent a acelui surâs. el. subtil. în stilul lor. culcat atât de grijuliu. unicul basc. Lauren iu se execut . o evident încercare. b tându . cu polite e. mai evident. pe lâng el. instinctiv.progenitura Äs în eleag ". un gest comic i ie i. ca un val. a capului. o exuberan . râsul s u f r zgomot. osos. mai viu decât el însu i. la rându-i. astfel c se afla chiar în fa a ei. Era vesel sau p rea astfel. un mort Äde bine". un mort plin de inteligen i for de munc ² oho. prin toate buzunarele. într-unui din cele dou fotolii. uria . în col ul canapelei.. acvilin. ci a doua zi. râd. o stare în sine. numai un mort poate primi. repetat . un mort care era dat ca exemplu. reu i s învi ng acea scurt sincop . un râs ce nu are nevoie de un motiv ca s existe sau folose te cel mai m runt pretext pentru a exista. ajutându. un mort de cear . Se dep rta din nou i aduse sticla de scotch. un râs ce iese din nimic. urm rindu-l în mersul s u zgribulit. fluturând. pe care putreziciunea n-o ucisese. cu nasul s u puternic. s . grav. Ceea se afla în vizit la Minda. senin . ploua de-a binelea. insesizabil . care e mort pe trei -sferturi. cu atâta farmec. ce fel de râs?! Cu totul inocent. apoi se a ez . dar ea f cu semn c nu bea. de neconfundabile. apoi profesor ef de catedr (director general. merg încolo i încoace. s -i s rute ceremonios mâna i s se între ie cu ea. un mort amabil. între timp). o perfect degajare a gesturilor i expresia fe ei (pe care se citea uneori. mint i plâng! Un mort surâz tor. binecrescut. în timp ce oamenii se agit . cu adev rat inocent. dorm. i leg narea aceea u oar din cap. capul s u mare. de fapt. s -i lase singuri. inteligent . de a st pâni un impuls puternic. dup ce se a ez . i o privi cu c ldur .i repartizeze. pe care ea o iubea. Nu intrase nici de un sfert de or . ironia sa cald . în ce groap se mai afl El?!"*strig o voce. parc ei îi st tea gândul la a a ceva? Parc ei îi st tea gândul la a a ceva! . râsul tat lui s u. se urc pe mun i. Minda ie i i se întoarse cu dou cafele. dar numai cu expresia chipului ea îi opri elanul i îl rug . privindu-l din dep rtarea atât de apropiat a mor ii sale.. ca o alian ironic împotriva Älui". surâsul cald i atât de viu al Lui.. i Minda înjur prostul s u obicei de a. cu felul în care îi ap reau cutele sub iri în jurul orbitelor. ce irupe uneori în cele mai nepotrivite momente i trebuie ascuns . i. u oara mi care. grav. a acelui cap înc atât de viu. Ceea se lumin la fa v zând -o.i muta bascul dintr-un buzunar într-altul. cre urile acelea. Abia dup ce auzi u a închizându-se în spatele s u. impasibil. acest lucru ar fi c zut în sarcina Ludmilei. 58 anun ând ora apte. cu o expresie calm .i odrasla. hybris. Doctorul ridic din umeri i î i turn doar lui. peste sicri ul s u luxos!. dar ce.. cald . cu ochelarii aceia cu ram groas îngropa i în fa a sa. care va ajunge profesor. c utatul unei batiste. cu capul pe perna alb de atlaz i. de eap n. f când doi pa i în întâmpinarea ei. un fel de prea-plin. un val ce putea s se sparg în hohote de râs. f când c tre nu se tia cine. ce urca din stomac. s . de i mai avea înc dou . care r s rea în orele ei de singur tate. Când ajunse pe chei. tibermut. în bu it . destul de l murit. ridic privirea spre ea.i cumpere un geamantan! era cât p-aci s gândeasc . doctorul se leg n i mai tare. î i aprinse. printre acele statui.i joc de propriul s u mers. fotogenic.. din dulapul de dincolo. privirea aceea dreapt . când se auzi soneria. a manifestat totdeauna o uria for de munc ! ² un mort mul umit de sine însu i. gâtuit . atât de nepotrivit cu el i cu El. nu cu prea mare convingere. mai ales c se apropia i iarna. deschisul unui geam. din u . a a cum suntem uneori dup un somn prelungit.

Ce avea ea de ascuns?! i imediat. scoase din frigider unt. ea îl întrerups e cu tonul ei plictisit. o întâmplare nepl cut .i explice starea de suflet a logodnicei sale. a a cum se întâmpla în alte da i.. c utând din ochi pachetul de ig ri. coborând treptele. i -o detaliase i Ludmilei. Aceast const atare îl l s cu Ägura c scat ". singurul fel în care. în jurul orei zece. La mine e zece i. fiindu-i foame. mirat pe jum tate de parc ar fi încercat s . apoi se mi c din nou i se îndrept spre telefon.i! spuse el cu vioiciune i începu s -i detaileze un experiment pe care tocmai îl descoperise recent într-o revist german i care venea s confirme o teorie a sa. o friptur rece care i se aducea de la restaurantul de jos (Ana-neni era înc bolnav ). dou zeci i nou . jucându-se cu unghia degetului mare. încet. i de la primul apel se auzi vocea ei de dincolo. puse cartea pe masa alb .. a lui. controla dac are cheile de la ma in în buzunar. ie i din antreu. Nu-l scosese din priz i abia acum î i d du seama.i. prin biroul s u. surprinzându. lu pardesiul din cuier. alte câteva minute. cu o expresie distrat . merse pân la birou. identic cu al s u. de fiecare dat . ea plec . de parc ar fi râs într-o înc pere mare. o aprinse. revista la care citea (citea totdeauna când mânca singur). la fel luminat. se ridic i se duse la buc t rie. se plimb încolo i încoace. o avea în mân sau. de parc ar fi avut ceva de ascuns. frecând-o încet de incisivul superior. când se opri. câteva minute la început. în leg tur cu unul din subiectele sale preferate la 61 care lucra. l sase ceva pe masa pe care mâncase. auzindu. în mijlocul unei fraze. bucurându-se de singur tatea i lini tea din jur. afar . Doctorul r mase pu in descump nit. alese câteva dintre ele pentru lectura din acea sear . în gol: ÄAlo!" pân când Minda reu i s articuleze: ² Alo. l sându-l s . i reveni în birou. ura aproape. rar. i hot rârea de a se ridica i pleca f r o vorb . ce p rea cu totul vidat de memorie. îl privea. puse în ordine teancul de reviste tiin ifice recente. ÄEpidemiologia bolilor digestive".i primul impuls) înc un timp. Avea îns o aten ie dispersat : scotea uneori o carte din bibliotec .. Peste un sfert de ceas sun la u a Ludmilei. în câteva rânduri. fiind convins c va vorbi el. rece. de ce s dorm. cu franche ea cu care ea î i tr da sentimentele. îl asculta (el începuse s povesteasc ceva întâmplat la clinic .. se a ez la mas s lucreze. întrerupse convorbirea. i. de i se preg tise tocmai s-o fac . de la început. Acest lucru o împiedic s deschid gura.. dar. a celui cu adev rat senin. îl îmbr c . c reia el îi scotea în eviden latura vesel . Amân . ca prostit. î i îmbr c haina. deoarece avea cheia la el. l s revista îndoit din mân . fericit c o vede i c st în fa a ei. c ea a teptase. f r rost. apoi plec ochii. la aproape trei ore de la plecarea ei. Cu cartea în mân plec la buc t rie s i-o prepare. refuzând oferta lui de -a o înso i. începuse chiar s gesticuleze f r s . deci. F cu num uil ei. Ea îi sus inu privirea. Minda vorbea cu aprindere. Apoi. o anume contrariere. f r s fi deschis gura. telefonul s u.i dea cont c de dincolo nu primea nici un semn al particip rii reale. Minda r mase singur. închipuie.i o senza ie nepl cut . apoi î i d du seama c îi lipsea cafeaua. lui. care se aglomeraser în ultimele zile pe biroul s u. în casa lui. din delicate e.D< îndoial i o apropia de el. uitându. Se întoarse apoi. goal .i arate b rb ia. trase o igar din pachet. pe care el abia acum îl sesiz . superioritatea calmului i a acelei expresii senin-fericite pe care i-o ar ta. un început de furie ap ru pe figura ei. convins c . e unsprezece f r dou zeci i cinci. c r ile. dar î i reveni destul de repede i. verificând un lucru pe care i-l notase de diminea . în astfel de condi ii prefera t cerea. unde se z rea un alt geam. ajuns acolo. printr-un efect ciudat. de parc ar fi ezitat la fiecare cifr .. pe care. t cerea era singura ei arm posibil . i atunci ea sim i cum o invadeaz furia.. se r suci din nou. cu brânz ras deasupra. de câteva ori verva i umorul s u o obligar chiar s zâmbeasc . dis trat. Cum ea nu . încât ea f cu de câteva ori. brânz . mai încet. sim indu . o dat râse în hohote i se opri brusc. de dincolo. incapabil s r spund sunetului vocii ei. E abia zece. senin. ce l rge te mult sfera. ce faci? Nu dormi? ² Nu. caraghioas ). vru s -i dea chiar aceast ans . lipsit de cel mai m runt semn de vinov ie?! Peste nici o or de la venire. în sfâr it. ² Da? Cum a a? Ba nu. propriul râs cu o sonoritate exagerat . la plimbarea sa diagonal prin birou. pe geam. îl cuno tea prea bine ca s tie c el nu se pref cea i c era într adev r a a cum p rea: calm. Apoi renun . î i preg ti notele. f r gre . apoi. în fa a cui. ² Da? se auzi vocea ei plictisit . i în prima clip f cu o jum tate de pas de întoarcere în buc t rie. cu un gest scurt cu mâna. figura Ludmilei îi ap ru în fa a ochilor. reflex. ov itor. în birou. i privi câteva minute. dispus s lucreze o jum tate de noapte. trase u a dup el i. din clipa când p ise pragul casei ei. conform primei sale inten ii. apoi.i pulsul. nu voia. 60 d du totul la o parte ² ce anume?! ² se a ez la birou i se apuc de lucru. El n-o f cu îns . st tu pe gânduri o clip . în mijlocul înc perii. s -i dea. cu senza ia c uitase ceva. cu câteva cuvinte uzuale. de i nu era decât un tip al s u de concentrare. ce faci? Lucrezi? ² Da.i putea p stra demnitatea. dar nu. fluierând.i ÄBockus"-ul pe masa din buc t rie. d du un telefon unui coleg i reveni. un reflex pe carel mo tenise de la tat l s u. apoi (învingându. lucioas . un concept modern al epidemiologiei. în sfâr it.. î i f cu chiar o omlet din dou ou .

i continui fojg iala împreun cu Lancet-ul. ceva de care el nu avea chef i prefera s amâie a a cum fac copiii. cu fa a demachiat i un fel de expresie copil resc-senin . imperceptibil.. dar continu .. pân ce ea iese în buc t rie. apoi d du din umeri. tiind c avea de a teptat pân s . în pragul iernii. pentru c nu tia ce s -i spuie. se dezbr c cu mi c ri încete.în strad . eu am s m culc! E aproape dou sprezece! i ea c sc într-adev r. 63 plecând capul. pentru c sim ea. neap rat. igara i se consuma singur între degete. necesar. tot drumul. Pân în acel moment voise s -i continue relatarea de la telefon. încât Minda. numai din pl cerea egoist de a da fumul pe fereastr . ce perfect ar fi fost dac . Privirea aceea scurt a ei îi d du fulger tor semnul realit ii i un început de panic . în perna mincinoas i cald . ab tut. Ar t torul mare al ceasului indica dou sprezece f r dou zeci. i-ar fi trasat o interdic ie injust . lu ceva din dulapul larg deschis. v rsând paharul plin pe care îl ii în mân . începu s se întrebe. milimetric. Ea era în baie. s . da-Ja. ² Mai e ti aici?. în clipa când ai ajuns ² i. de ce venise. cu totul accidental i plicticoas . cât timp ea va r spunde acelei întreb ri neprev zute. s se spele i s mearg la coal i ei se ghemuiesc instinctiv i se ascund sub plapom pentru c o simt venind. Iat . s ias în vestiar. cum o ironiza el. unii stau cu geamurile în l turi. de parc . rapid. o autoritate superioar . un scaun i se poate ag a de mânec . cu un prosop înf urat pe cap. acolo. haide. dar nu avea curajul pentru aceast la itate m runt . în epenea pe scaunul care devenea tot mai lemnos. adev rul era c -i era foarte frig. iat . lâng fereastr ." El ce s fac acum. i doctorul f cu o min bosumflat . înseamn înc un minut câ tigat.. care în elege totul. Ludmila se ridic . de inspira ie. când mama se apropie s -i scuture u or de umeri ca s se trezeasc . s-o poat pasiona i pe ea. împotriva obiceiu lui Äde a deschide larg ferestrele. iar el avea de lucru. te împiedic s faci ceva cu adev rat important. era inadmisibil. în interiorul s u. se c sca acum atât de stupid. Minda tres ri.. dintr -un fel de r utate a lucrurilor ² obiectele.. îi întârzia ora somnului. diminea a. prefera s stea. s-ar ghemui acolo. privind afar . s se a eze pe fotoliu?! A a ar trebui. i înc una. printr -un m runt miracol. f r mil . ca atunci când un fleac oarecare../ ea se culca devreme atunci când nu era la el. mica lor mizerie i suferin . Felul în care se a ez ea pe un scaun. care îi întrerupsese lucrul. Doctorul o privi cu expresia unui om care nu în elege prea bine. încercând s se prefac indiferent.. înc un minut.. aspirând cu l comie aerul rece. ea tocmai se culca ca de obicei. se apropia ceva nepl cut. ea î i aduce aminte de ceva. într -un costum sub ire.. s . împiedicându -l de la un joc al s u. îl întreb ea. Ea reveni în camer la nici cinci minute de la sosirea lui. i acest lucru îl indispuse. a a ar fi meritat ea.r spunse nici la al doilea apel al soneriei. s-ar fi aflat în spatele biroului s u. i se rea ez . dar. i uite. iar faptul c în vestiar c utase cu aten ie 62 un loc unde s arunce chibritul nu era decât unul din m runtele sale exerci ii de autocontrol. de parc cineva.. presimt cu câteva secunde înainte glasul ei moale i autoritar. po i s pleci. de oboseala unei zile întregi.. fumând i privind afar . spune ceva!. când reveni. înc o clip furat .i termine toaleta ei de noapte.i îmbrace pardesiul i s revie. Dac nu putea s vorbeasc despre ceea ce-l interesa pe el în acea clip ( i privirea ei ar ta clar c n -o interesau nici un fel de probleme ale Äpsihologiei" tubului digestiv). s tremure. î i au resentimentele lor. în universul s u copil resc. Treptele le urcase cu aceea i ner bdare. ploaia poate s înceap exact când ie i. cu Presse medicale. cu Jama i celelalte fi uici iubite ale tale. la primul reflex. aprinse lumina în vestiar.. al dracului de frig. avea tot dreptul.. afectuos. crezu c totul era în ordine i c putea nestingherit. ce ap rea la el în momentele de lucru. proasp t. . g si un loc unde s arunce chibritul i intr . apoi deschide u a la c mar . parc vesel . i Minda se instala într -un fotoliu. formul întreaga ei problem în a a fel ca ea s -i devie accesibil i ei.. cu un fel de zâmbet. din baie... ce c uta acolo? O deranja. pl cut.. îi arunc o privire total neexpresiv i se întoarse în baie. Se gândi o clip s se scoale u urel i s plece. continuând s priveasc afar . cu cafeaua aburind lâng nas. 64 ² Dac ai de gând s stai în felul acesta. m runtele fenomene. i ei tiu c . Ai venit s taci? Te ascult!. afar ploua din nou. deschise geamul. se pare. sau. î i aprinse o igar . Era într-un capot alb. jos.. cineva a strigat-o. care o calma. uimit. iat . preocupat. cu o anume surescitare. dar nu. dar i porunce te. îi retez scurt tot entuziasmul. ce aluneca în valuri în camer . s -ar putea s i înghe e la noapte.. ² Ei. oricum. mai ales c .i dezvolte teoria... un ritual la care ea nu renun a niciodat . trece repede în dormitorul Älor" i întârzie acolo. dou chiar!. în sfâr it. un sentiment u or de indispozi ie îl invada. laborioas . oricât s -ar v ic ri. cu c r ile lini tite în fa .. deschise el însu i. St tea pe scaun. neîn elegerea aceea antipatic . care îns . seara care se anun a solid . atunci când cineva st chiar în dreptul geamului. cu cotul rezemat de marginea ferestrei.. din înc pere i poate înceta. Ärug ciunea ei". previzibil . sfâr itul va fi acela i. îl îmbie ea. cu ma ina. s . în acela i fel pueril.. care îndeamn . i plec privirea. ap rut Dumnezeu tie de unde. sau. îi era frig sau i se p ru c îi este frig i protesta vehement. dar era absurd.. cu egoismul s u fermec tor.. patul era deja f cut. el însu i rata o sear lung de lucru. el se gândise asupra problemei sale de epidemiologie digestiv i. o întrerupere de-un minut. pe care îl începuse i la care. pe Minda.

atac. un gest care la el indica o anume st pânire de sine în momentele în care. dou ore.. v zând c el nu poate ie i din iner ia acelei expresii. am s m culc i tu po i s te întorci i s zburzi împreun cu vena ta portal i pre ioasa ei encefalopatie.. cu Julie Andrews. iar mâine sau poimâine trebuie s începem din nou. cu mâinile împreunate.i aminte ti?!. Ovidiu. chiar i o prostie.. agresiv... se opri. Ceva vag. cu privirea r t cind nehot rât pe lucrurile din înc pere. apropo. ceva.. în sfâr it. se pare c acest domn e destul de furios pe tine i e un individ. mi-amintesc! f cu el cu un ton nemul umit. Dac mai ai un pic de demnitate ori de b rb ie în tine. Ludmila se a ez la rându -i.. Hai. cu un început de dispre . cu un m runt oftat de oboseal . sunt propriile ei cuvinte. de calitatea proast a . mi-a spus ceva i de prietenul j ei. a a cum se transform 65 privirea în timpul digestiei.. Ludmila spuse aceste fraze în timp ce era preocupat cu treburile m runte ce îi anticipau totdeauna culcatul seara.. Am auzit ca i-a dat un telefon i i-a istorisit pe larg cum eu. de parc i-ar fi amintit. unul Babe . cum ai ajuns tu în moara asta?! Ce s-a întâmplat? Eu am râs de m-am pr p dit când am auzit-o pe Fabian asta emi ând ni te sunete grave i demne din trupul ei corpolent! Eram convins c totul e un fel de fars . aprin-zându...... dându. f un efort minim! Dac ai s te întorci acum acas . pân te-am v zut pe tine. pentru c r mân totu i o fiin ra ional i dac tu i -ai pierdut bunul-sim . pe obraz: ² Iubitule.. v eu o cunosc prea bine i tiu c s-a întâmplat ceva! Altfel. turtindu.i f lcile tale late i spune ceva.i umerii. spuse ea gânditoare... nu . când pro nun ase ultimul cuvânt. ce -i puseul sta de la itate? Ce s-a întâmplat alalt -sear ?!. în definitiv. pentru un sfert de or . cu un început de furie. asta te prive te. atunci? S facem dragoste?! El d du din umeri. n-ai s po i lucra. Minda drag . în anumite momente'. ² Prostii! îi repet ea cuvântul. cu coatele pe genunchi. oricum. neconvins . Minda se ridic în picioare. m-a fi plimbat prin fa a u ii ei. Deci e atât de grav....i folose ti din nou întreg arsenalul t u de. da. ca s . cu un ton cald. nu te sim i bine?! Ce se întâmpl ?! Se întâmpl ceva?!. îl p strez eu. e plicticos! Eu nu tiu ce s -a întâmplat între voi. Atât. iubitule. sau o vul garitate. descle -teaz . haide. cine tie ce gest al t u l -a interpretat... cu o voce tears . noaptea. i în acela i timp îmi vine s râd. de sangvin!. simt c m sufoc. b rb te ti. plimbarea voastr cu ma ina. pân când am sim it. nemul umit de tonul ei sec. Atunci s ne spunem noapte bun . ² Prostii! spuse el... cu un contur nel murit sau juc u . nici s vorbe ti. de ce dracu nu spui nimic?! Ce-i tot misterul sta? E ceva de total prost gust. 66 Ea se ridic .. de durit i. pân . i -ascult . la Râ nov. Ochii ei frumo i. cercet tor: ² Va s zic . ce e cu tine. I Fabian a fost foarte rezervat . ² Aha. Avea din nou aceea i expresie bosumflat .. î i strânse buzele de câteva ori. excursia aceea. irupse ea.. eu am s accept aproape orice ai s -mi spui. l-a gonflat. se ridic . mi ca acolo.. împ ciuitor.. pe fa . turti igara i veni lâng el. a acelui taciturnism.i o nou igar .Ochii ei îns îl priveau cercet tor. dar. num rul ei de telefon j i adresa ei. ostenit . în covor. dar spune ceva. în golul de deasupra covorului. î i st pânea cuvintele care voiau s irup . închise geamul i spuse: ² Bine. ².i doar silin a s pronun e distinct cuvintele. decent în expresii. priveau ceva în gol. a ezându-se pe marginea fotoliului.. decis .. verzui. se a ez din nou i î i aprinse o igar .. ce-i cu tine? De ce taci? Vrei s nu mai vorbim nimic despre toate astea.. ² Dar bine. pentru. ceva cu totul deplasat.. furios. asta-i! f cu el cu o indignare plictisit . din nou furioas .i transmit c doamna Fabian m-a rugat s . rece. suficient de incomod. vru s fac doi pa i spre u .. subit.. nu po i nici s pleci. nu ai nimic s -mi spui? Pentru ce ai venit. Ludmila întoarse încet capul i îl privi atent . i ea. eu nu tiu ce s mai spun. fiin a aceea e total trivial . pueril pe figur .. dar nu-mi pot. porc ria aia pastoral . de vreme ce. grav?! Dac ai de gând s . Eu vreau s m culc. Dar am mai vorbit o dat despre asta. Pot doar s . ² Noi doi? Când am vorbit?! ² Ai uitat? Când am ie it de la filmul la american.... avid de. ² Ei. ce se întâmpl cu noi doi? E ceva aiuritor. i ea urm rea absent ceea ce se întâmpla în fa a ei: ² Ei. î i auzi ea propria-i voce.. spune câteva fraze limpezi. Haide.i igara. uitând c -i este frig: ² Ce s fie atât de.. rece..* ce-i gogoa a asta care se umfl sub ochii no tri. pe marginea patului. n-ar fi arborat ea aerul ei sf tos i demn-îndurerat! Ea tie c aerul acesta nu se potri ve te defel persoanei ei gr su e! Apropo. lucruri pe care le cuno tea prea bine.i trebuie atâta curaj. privind în fa a ei. i Ludmila începu s râd ... ceva ce nu se putea distinge prea bine.. pentru amândoi. mângâindu-l tandru.... I Iart -m . Curios! Minda d du din umeri. precise. dac e nevoie.i comunic c nu mai dore te s te vad i c ar dori s ui i numele ei..... îndreapt .

. pân 67 acum a fi fost convins i. era un fel de teribilism..... ² Mi-amintesc. am râs. fostul t u coleg.. I-ascult . unde se st tea incomod i se a ez .i spun asta.. dar pe urm . nu numai de limbaj... ce te-ai oprit? Continu . nu-mi place. împreun cu Lauren iu. împreun cu.. pe care trebuia s -l facem împreun în Delt . Poate c m-am în elat. Era pentru prima oar .i par ceva pueril.. mi-am adus aminte de o discu ie a noastr .. atât de crispat i orgolios cum e ti. nu-mi place c se face poli ie pe urmele mele....acelui film.. ² Se poate! Exista îns la ea o anume vitalitate. stângace. cu toate acestea. dar. evident din acest punct de vedere. câteva seri cu acest gând. pe loc n-am realizat. s ne contabiliz m unul altuia timpul liber.. un anume raport.. un nonconformism.. ridic privirea spre el apoi i spuse: : ² tii ceva. mica 68 (X inteligen trivial ! Fabian avea totdeauna o anume franche e. el însu i fu mul umit auzindu-se. s-o descos.. mie i lui Lauren iu. week-end-ul nostru.. întrebuin ezi total gre it termenul!. n -a f cut nici o aluzie la cuno tin a noastr de. tu ai mai cunoscut-o pe aceast femeie înainte?! ² Când înainte?! ² înainte de.i spun i. e o simpl supozi ie de -a mea. el întoarse capul i o privi cu aten ie: ² Ei.. dup ce i-a permis s . ² Dar ce e. ² Ei bine. chiar ea.. e înjositor pentru amândoi s ne supraveghem. c ai pierdut o sâmb t i o duminic . în care ea te vede... care. Mai ales acum. în acea lung sear ... nu. am comentat pe larg.. care era. al turi.într -un fel. ce fiin ! Tipic plebeian . sau s m duc s beau o cafea cu ea numai ca s tr nc nesc despre tine. voiam de mai mult s .... destul de exact. altfel i -a fi spus! Unde " s-o fi cunoscut? Dealtfel. în leg tur cu femeia asta. tii ceva? M-am gândit c tu o frecventezi pe femeia asta numai ca s . oricum... cam laconic. nu i-am explicat. a lui Fabian. oricum.. i-am spus-o de la început. când a venit.. accept el. mie îns . c figura sa se destinse perfect.. ce e. iubitule! Dar tu ne-ai povestit. foarte obraznic! ² Ce vorbe ti?! ² Da-da. ² Bineîn eles. ² Serios. telefonul ei. înc în var . ad ug ea. spuse el. Cum fraza ei r mase suspendat . ² Dar. îmi pl cea... bineîn eles c nu.. începu ea.i aminte ti.. gânditoare. în sfâr it. era o catastrof ! i -apoi. niciodat exprimat. ² Dar tu de unde îl cuno ti pe Nestorescu?! ² Eu nu-l cunosc. aerele tale fâstâcite mi -au atras aten ia i. i. am vrut în câteva rânduri s te întreb. ov itoare.. ridicol în care. Dar cum nu ii minte... Se juca.. nu tiu cum s ... apropo. darmite. cum i -am spus ie. tu nu stai nici o clip al turi de statueta aceea ridicol . spuse Ludmila.. am s . mi s-a p rut îns c în vocea ei suna ceva Äfals". proiec ia ei care. dealtfel eu te cunosc pe tine mult prea bine ca s pot crede c tu.. numai ca s . i între noi dou acest raport era stabilit o dat pentru totdeauna!..... ² Ideea cu Delta. întâlnirea aceea de la Nestorescu. c e o crispare cu totul... î i imaginezi c sunt prea mândr s -i dau steia un telefon.. cum nu ii minte?! Ne-am întâlnit apoi cu Teodorescu.. a a c ... gânditoare..i spun: te atrage la ea numai..i închipui c toat lumea se d în brânci dup nurii ei u or l b r a i. s . dar mi s-a p rut ridicol. în var . Bibi Medoia! Nu. numai absen a ta.. i ea râse u urel. la tine e ceva. i. interdic ii! Ha. dealtfel. poate s . de cele dou ore pierdute.. înc atunci când m-ai anun at.. ne pierdem vremea cu ea! Ea t cu un timp. nesenzual .. felul curios. s puie în discu ie. direc itudine. pe marginea patului. ceva Ästrident". provocat de o jum tate de fraz a ei. deodat timid . tii cum se întâmpl ! Fiin a asta n -a îndr znit niciodat . chiar în seara când a urcat ipochimenul acela.. dar.. . e tipic felul ei de a.. insist ea. Minda începu s râd . raporturile între doi indivizi au totdeauna un anume echilibru. mi-amintesc. de ce m întrebi? ² Nu tiu. nu tiu. o crispare pe care am mai întâlnit -o în câteva rânduri... întrerupse el nervos. care scandaliza pe mult lume.. nu tiu cum.. cu nurul halatului: Nu tiu.. în timp ce tonul ei prinse o u oar coloratur strident . f r s tie de ce. dar bine. asta -i culmea. Se ridic de pe marginea fotoliului. care.. nemul umit. dar mi-am pierdut câteva ore.. când. ² Ce nonconformism.. dar e foarte posibil s fi în eles eu gre it. bineîn eles.i dea ie recomand ri i.. pe ploile alea. Râsul s u suna normal. la policlinic . definit.... cum s nu. nu a amintit cu nici un semn. tii cum e.. nici m car cu o nuan ... i -am spus.. chiar tu ai.. mângâindu-l mereu. pu in nesigur . eu i -am spus înc de atunci c nu credeam varianta ei. ai putea face pe plantonul puber chiar la u a lui Raquel Welch. sunt i acum. ² A. absent . la persoana asta? Ce te atrage la ea? tii c am stat i m-am gândit ore la rând.. ciudat. ² Prostii! f cu Minda..

aureolat de o intrig ce se petrece pe marginea bazinelor de la Las Vegas. aplecând i întorcând u or fa a. Ea se opri. Dup atâta vreme i cu firea ta deschis . abia atunci î i d du cont doctorul. îndreptându-se spre locul unde. el. sau oriunde altundeva se invent via . ² Nu-nu. cu un mers care tr da pe fostul performeur în atletism.. cu p rul negru. Ca s n-o piard . în Bel Air .. f r s .. ² Ceea ce faci tu e o simpl joac !. Ovidiu.. Te cunosc prea bine. e probabil o simpl specula ie. f r p l rie. Apoi coborî în jos pe Calea Victoriei. eu nu pot fi. în aproape fiecare ar sau capital . în epând cu afectare trotuarul cu tocurile ei exagerat de înalte.. 69 ² Psst! Mai încet. nu pot ajunge geloas pe aceast doamn doar din vanitate sau pentru c ea e lipsit de calit i! Deloc! Ci pentru c voi doi nu v potrivi i i nu v ve i potrivi niciodat ! ² Draga mea. calm : . o dat modelul validat i r spândit de pelicul . chiar.. bine f cut.. înc epur s ias pe poarta îngust . pavat .C. plimbându -se în sus i în jos. un scrin Boulle. nu trebuie s te temi de ceea ce spun eu.M. de care se amuzau adesea cei doi). când te ascunzi. îi treceau toate acestea prin cap. cu umerii lui la i. tiu perfect când o alt femeie ar putea deveni periculoas . ondulat. i apte. ea nu-l vedea sau se pref cea c nu-l vede. V*. tu tii asta.. având chiar motive. ÄDar de ce? Poate c se potrivesc foarte bine!. de ras . în cele câteva minute cât patrulaser . acum vorbesc eu.De ce ai t cut? Continu ! Deci. unde se aflau paharele de wh isky.i place. ea mic . urm rindu-l cum ajunge în fa a b rule ului. înc rcat de mister sexual. Minda se afla în fa a cl dirii.. unitar . Eu îns mi am considerat foarte normal ca t u s faci o. ar fi jalnic dac a pluti înc în aproxima ii! Jalnic i periculos pentru mine. într-un pardesiu din stof englezeasc .C. foarte bine croit.. ca apoi s se risipeasc în direc ii diferite. gândi doctorul. m rginit într-o parte de un zid v ruit. ² Las -m s continui! Eu n-am s pot. o întâlnire de care nu avea chef. o lumini juc u îi persista îns în privire. pentru instinctul meu de conservare! Aici îns se întâmpl cu totul altceva. a a c afluen a era mare. Dac mi spui lucruri atât de importante. Ce s fac ? Peste trei sferturi de or avea întâlnire cu un coleg. niciodat . de fier forjat. O pereche total nepotrivit . în sfâr it. De i el se afla în fa a ei. Dealtfel. Era cineva. c ruia. fumând nervos. dar trebuie s i-o spun. te tr deaz limbajul în ciuda aparen ei de generozitate i în elegere pe care vrei s i -o. sute. cu o cas plin de pisici. unul din aceia. apoi se întoarse. transoceanic . ridicând vocea... un ins înalt.C. cu o anume insisten . 70 Cu un sfert de ceas înainte de ora aisprezece. ² Psst! Pst! D -mi voie. cum se apleac încet. îl absorbea cu totul altceva. în fiecare deceniu. zeci i zeci de in i se îmbulz eau în curtea cl dirii. gr su . ceva ce prinde pre i interes.²'Bineîn eles. prin 71 fa a cl dirii. într-o vil cu terenuri de tenis. ² Uite ce e. ce era în al doilea rând din spate. pe strad . Minda se întoarse s vad despre cine era vorba. dintr-o banal contrariere. cu exemplare umane. ² Ei. care patrulase ca i el. iubitule! ² Ei asta-i. i se auzi vocea.i! spuse Ludmila.I.. botoas . arborând o min u or persiflant . pentru c . aprinzându .. el se post chiar lâng ie ire. o v zu ie ind singur i apu când-o în direc ia opus celei în care se afla el. o lu de bra i cei doi plecar mai departe. o ajunse i. o ridic în aer. te prive te pe tine.i o igar . unde se aflau b uturile. s vad nivelul lichidului.).. un arunc tor de disc. atingându-i u or um rul. pe care îi de teapt la existen o vedet de film. f cu câ iva pa i precipita i în urma ei. cum se pare c e cazul. D du un telefon i se scuz ..M.I. în primul rând! Deci. vopsit strident. cu deliciosul sentiment al omului care nu are ce face cu timpul. escapad pân la. ca el s nu -i surprind surâsul. eu nu vreau s ne cert m acum. sau a a ceva. frumos chiar. i în clipa aceea trecu pe lâng el un b rbat. Un Gary Cooper. în aceast pozi ie." în orice caz. individul se pare c îl cuno tea sau fusese avizat. se treze te tanti Eva (era o vecin a Ludmilei. bineîn eles! spuse ea. e o simpl joac . un Gregory Peck autohton. te prefaci etcaetera. probabil.. i când Minda se ridic . c utând cu ochii sticla dorit . De dou s pt mâni renun ase la venitul suplimentar pe care i-l aducea Policlinica special i câ tigase o libertate . ce se petrece aici? f cu doctorul. ² Ei vezi. destins într -un zâmbet. cu fa a ei mic .. bucuros c sc pa pentru câteva clipe de c ut tura ei. cu încrusta ii de ecaille ro u. s vedem. tocmai în clipa aceea.i inea ea b uturile.i dea seama. privindu-l cu c ldur . fiecare pe alt trotuar. Minda se sim ise de câteva ori fixat. M. psst. o întrerupse Minda. sau M. dar nu d duse nici o însemn tate acestui lucru. masa de oameni se sugruma.. nepl cut de direct .. privind la cineva peste um rul s u. la patru i ase.M. ea se întoarse i f cu semn cuiva. bomb ni el. iar în dreptul por ii de fier. dar el n-o privea.. cu bra ul drept ridicat la raftul de sus. ce. zâmbind. m t sos. d -mi m car ceva de b ut! ² Ia. parc eu. deschis. te rog s . salaria ii (se mai afla acolo i un institut de proiect ri în construc ii civile i înc o institu ie cu ni te ini iale.M. scoase din grajdurile Hollywoodului. Numai un minut i am terminat.. s fiu geloas pe aceast Fabian. nu îi pl cea s intre în forme de contact de acest tip cu in i necunoscu i. deschide u a de cristal a bufetului pentru a scoate dou pahare i. fu.

mai suportabil . bineîn eles. Un ins volitiv. I se p ruse mereu c . memoria lui. care -l angajase bibliotecar pe Julien Sorel! Ce om viu.. i el zâmbi. îi ap ruse odios. i cu aerele lui Vronski. bineîn eles. sau Faulkner. încearc s -i pun în inferioritate fa de eroii s i prefera i! Pe el. cu pardesiul descheiat. i -ar fi pl cut s fie Karenin. regret înc o dat . de nespectaculos. undeva la munte. ne domin . Câtva timp ced acestui impuls. apoi. abia acum realiza im portan a acelei practici totale. un ins care luptase pân în ultima clip . e adev rat. nu era o dup -amiaz de duminic . Oricum. de sobru. curvi tina de fiic -sa. i-o motivase ca necesar celor dou comunic ri ale sale. îl iubise chiar. ceea ce însemna c gândea profund sau însemna altceva. un gest nou ap rut la el. strângându . la in i sangvinici ca Dostoievski sau Stendhal. Doar la autori flegmatici. A a îi spusese odat un ran. nu vor reu i s -l p c leasc ! El î i alege singur eroii! Onoare lui! S tr iasc domnul doctor!. economic. Ce f cuse?! Nimic. c nu locuise i nu tr ise printre oamenii de la ar . începeau s -i plac | personajele secundare din marile c r i ale adolescen ei sale. ha. dar i aceste ase luni erau fict ive pe jum tate. Da. nu g se ti adev ra i eroi de plan doi. unul din acei p rin i care r mân superiori odraslelor lor. intrau în prim-plan astfel de in i ca.. trebuia s ia m suri urgent. amanta noastr . î i aminti de Karenin i de gestul s u nepl cut când î i pocnea degetele.... 2 din Alexandria. Poate era melancolic?!. i nu pe Marmeladov. ba nu. dealtfel. Äreu ise" s scape de stagiatura de la ar . un ins cu sim ul profund al moralei. era astenic?! Dac a a era. cu capul în vânt.. acestei desc rc ri stranii.. Acum îns . astenia se trateaz .. pentru c mai tot timpul f cuse pe internul. Prin compensa ie. dar era o dup -amiaz câ tigat .. îns .i pocnea. ne farmec !. împreun .l sându-se într-adev r dus de acea 72 73 dup -amiaz ce. ca Tolstoi. insesizabil strângere din umeri. îi f cea bine. Dealtfel..i umerii. un ins care. în timp ce cobora atât de nep s tor pe Calea Victoriei. ce b trâne e trist ! Ar fi vrut s fi fost La Mole! Iat cine reprezenta bine epoca. pe care Dostoievski are destul tact s le lase sub semnul ambiguit ii.. Un mo ier de ar . involuntar. aprins. camuflat. un gest pe care îl f cea de la o vreme ca s nu . Regretase.i întemeiase un c min i lupta pentru el. i nu exaltatul de Sorel sau smiorc ita. Karenin. i aerul mi cat u or de aceste pagini se pare c îi pria. Ce prostie! Un ins ca el se odihnea în efort. odihn . fiind un element de vârf. se uitase i-apoi uitase imediat. mul umit subit de propria-i existen . înc rcat cu atâtea date i concluzii precise. când ea trage de dou ori în el i o dat glon ul îi zgârie tâmpla. de exemplu? Da. un play-boy. cu acel Karenin care . ne face s ne sim im egali cu el. isteroid . salvea z o epoc . Grozav lucru! Ei sunt privi i cu antipatie. abia cu mult mai târziu îl în elesese. de circumscrip ie. Ce. fiecare deget. ca prin vis. o voce îi pronun numele i el r spunse cu larghe e. moral. cu capul s u imperial. ca internist. u or. Nu f cuse nimic. iat . era un ins foarte interesant. adic f cuse nimic. Madame Bovary rus ! în general. Äanul '830". pe malul lacului. cu vitalitatea sa obosit . da. dar aceasta nu e decât o dovad în plus c el însu i le este inferior. i scena sinuciderii. pe deplin meritat dup atâta ' zarv i. acest Karenin! în adolescen . iubita. uneori chiar de autorul care îi z misle te. oricum. der kleine Herr Friedmann. pentru Ana.. lenevia aceasta era de prost augur. cu un curaj atât de b rb tesc. un ins detracat sau capabil de a fi astfel. el însu i putea fi Karenin. Pe cale de a fi câ tigat . i el nu lucrase nici trei dup -amieze pline din cele dou s pt mâni libere. ceea ce însemna relaxare. ve nic sclava altuia. adeseori. gândi el umblând în lenevie. iat . ca Lauren iu.i frece pur i simplu mâinile în momen tele cele mai nepotrivite. Avdotia Romanova. îi calomniaz . îl alegea pe Svidrigailov. intuind. amantul Claudiei Chauchat. cu totul altceva. vânturând prin cap paginile unor c r i celebre. ca un îndr gostit de prima or . uria e. o victim ideal !. cele mai nea teptate (pentru el însu i).. e ceva de prost-gust i în Svidrigailov sta! Nu e un adev rat erou secundar. cap abil de o mare concentrare existen ial . indubitabile ² oare chiar atât de indubitabile! ² i astfel mergea el. îi r corea creierul s u înfier bântat. Totu i. fericit de acel Änimic" pe care-l tr ia în dup -amiaza aceea. pe ascuns.. Sau Peeperkorn. cu o mân la spate.i frece mâinile. Cine înc ? Svidrigailov.. cu care. sau oriunde altundeva. acolo. da -da. cu mult mai exact decât cel lalt. c nu st tuse m car doi ani la ar . evident surclasat de femeia pe care i-o f cuse amant i care se potrivea. cu Dunia. ca cine. strigând în cabinetul s u de parc ar fi fost mandant în alegerile burghezo-mo iere ti! Prin diverse Ätertipuri" i. în noaptea aceea ploioas . Timpul trecus îns . îi r mase acea scurt . interesant individ! Oricum. parc involuntar. indiscutabil. în general. nu putea s ie minte fiecare figur . ha! cineva îl salut . în afara cursului. se st pâni i elimin gestul dizgra ios. dup ce i-a creat.. din personajele secundare ale c r ii. lupta pentru ea îns i. câte unul. harnic. Ce ins. pe Minda. câ i îl salutau! El r spunsese la salut. ceea ce era corect. cu so ul ei. Eroii f principali alunecau într-un fel de penumbr . în clipa aceasta. firesc. Thomas Mann. apoi se controla. într-adev r.. inteligent. Dar scena cu sora lui Raskolnikov. de unde tim asta? Din ni te insinu ri. cât lume cuno tea el. din partea acelei femei fantastice. cu o existen dubioas ... îi invidiaz . lucid. Matilda! Câte un astfel de individ. ca un b can cumsecade. ciudat. Minda continua astfel s se delecteze cu Äpersonajele sale secundare". ÄS le spui c am plecat în America!" sunt ultimele vorbe ale lui Svidrigailov adresate acelui m runt paznic al turnului.pe care. sau contele de La Mole. ce sufer o umilin atât de stra nic . în compara ie cu lupta ei. f r m car s se uite cu cine avusese onoarea. pentru el. Un ins curajos. de i. dep it de evenimente. ne face s ne sim im Äbine". de cât va vreme sim ea nevoia uneori s . în propriii s i ochi. evident.. se alesese doar cu ase luni la Spitalul nr. din Crim i pedeaps . adorabilul domn Friedmann. un fel de Äla geante" fa de m runtul coco at. pentru c pe vremea Älui" înc nu se reînfiin ase internatul. pericolul în care se afla ea. de propriile-i afaceri m runte.

ce deformeaz . în clipa aceea. nu-i a a. pe care omul. respect fa de trupul lezat. El îns . o boal absolut caraghioas . când. pe um r. Äade v rata cur enie!". în care o u trântit era o jignire. l-ar fi privit cu uimire i cu o anumit naivitate. mai ales dup primii ani de practic . 76 El pronun a aproape de fiecare dat cuvântul Ämoarte". Ce mister formidabil se afla în armonia i în dizarmonia corpului. cei care r mâneau cu aceast sensibilitate erau salva i. unui pedant nenorocit. undeva. cu ochii sclipind. una din formele cele mai vii ale existen ei! pentru c . cuvântul. î i d dea cont i se mustra pentru iner ia sa. care Dumnezeu tie cum ajunsese în mâinile sale. dar înl tur .. incurabile. pe obraz chiar. amuzat. ce prostii! ÄS tr iasc domnul doctor!" sta era singurul adev r. nu-i a a? ÄS tr iasc domnul doctor!" i el. da. i aceast for a lui f cuse din el ceea ce era! Minda d du din umeri de parc cineva ar fi putut s -l aud : ÄCeea ce.i închipuia c face Äbine". Pe unde o fi ranul acela. cum spunea el. fa de cele dou femei care-l idolatrizau. poate c tocmai felul în care reac ionase era cel potrivit?! Calmul s u real. pe mân . în apropierea mor ii! Moartea o sim ise totdeauna. i una din surori se repezi s închid u a. boala. v zând c el ia sticla în mân . ridicase p l ria i strigase. al ii ziceau c este!" Da. c Äalin suferin ele" (de i i se întâmpla adeseori i acest lucru i cel mai mândru era când îi reu ea în cazurile disperate. cu un: ÄDomnule profesor!" cel lalt continua s -i zic ca i la început). Luase sticla.trebuie s citeasc . mul i cinici. ap sat. cum îl mai f cuse i cu al ii. reac iona pu in diferit i nu considera Äexperien a" încheiat când pacientul deceda. genera ii la rând. a bolnavului. dar. diletan i cinici. totu i luase sticla. c omul strig prea tare. el avea o fire afurisit de greoaie. da-da. iat ceva despre care nu se vorbe te!". va s zic luase sticla. ce era mai în vârst decât el. ÄS tr iasc !" A a cum se întâmpl multora.. care era el însu i. cu o m runt incomoditate. trebui s accepte o sticl de horinc . un om foarte curat. ci u urarea. Asisten a in articulo mortis! Adeseori fusese i el un astfel de preot i nu era nimic ru inos în asta. vagabonzi. în spe in i singuratici. trupul celui lezat. cu p l ria în mân . f r leac. lâng pat! Va fi totdeauna prezent. nu exist boli fizice. auzise el înc din primii ani din gura unui celebru profesor de anatomie patologic . respect fa de boal . El nu . puteau inspira respect. de i era absolut împotriva principiilor sale. lipsit de orice fel de m re ie a durerii. in i ce mureau în spital. p tat . i asta au în ceput s-o în eleag mul i m gari. în camera de a teptare. înainte ca s scape de el. lini tea ce domneau în jurul lui. lini tea sa care se transmitea.. nu se blazase niciodat . ce prostii! Era adev rat. nu-i a a. va asista moartea. rigid . ma ina u u reaz munca fizic . bineîn eles. nu-nu. cine tie. în clipa aceea regret c nu fusese mai atent cu acel om. nu se va dep rta. veche. dar. s rise acel binef c tor: ÄS tr iasc dom' doctor!". cinici amatori! Meseria lui înseamn asisten . singura sa mândrie era prezen a sa acolo. în cabinetul lui. prefript . abia cu mult mai târziu. parc . în camerele acelea în care se vorbea pe optite. un fel de Äîndreptar prac tic". cu o atingere. îl împinsese pe ranul acela. evident. ÄMeseria mea. oricum.. spunea el. pentru c . de teribilism i imita ie savant a cut rui sau cut rui Äas" clinic. e uic bun . un diagnostic rapid i precis. Ceilal i erau ei în i i bolnavi. c nu -i urm rise boala. lua i. numai pentru el însu i. S faci o ma in care folose te la ceva? Ptiu. i calmul. nimic nesportiv! Sentimentalismul acesta de stil vechi îl împiedicase s ajung un simplu tehnician. cu un ciudat entuziasm. atins de o boal incurabil . un respect pe care el nu -l pierduse niciodat . înainte de a ie i. destui de numero i. ar fi putut nu s salveze. episodul se petrecuse cu vreo zece ani în urm . i se p ruse. de care foie te secolul. cu mult bun -sim . îi temperase entuziasmul. nu suport zgomotele. î i aducea bine aminte. u urarea mor ii). unele cuvinte. crispat . chiar entuziasmul lui. ca i la na tere. pentru posomorala sa. ce scârbos! Da. lui. printre somit i. «de m rgele»". nu de el însu i. amuzat. fa de care f cus e un gest m runt. profund . evident. o boal nu prea grav . pe care asistentele i cei din suita sa i le sorbeau de pe buze i le colportau. nu va întoarce capul. puteau provoca o întreag realitate. c e f cut pentru.. ce grozav sunase. Avea dreptate. domnilor. Dar. ap sat din gre eal de te miri ce conexiune întâmpl toare. el se ro ise. Respect. o gr mad de istorii de astea 74 75 prin toate cotloanele memoriei sale. de poliartrit cronic evolutiv . cum f ceau atâ ia. de obliga iile preotului catolic de a asista pe cei care mureau. lipsa de vorb rie i evitarea ve nicei atingeri. nu-i a a. ÄDe m rgele!" r spunse cel lalt.. i mul i resim eau cu u urin aceast degajare de cuvânt. el î i f cuse din discre ie o profesiune. în mijlocul ora ului. în prezen a a dou surori. i care. uneori dup ani de zile. s stea la bibliotec . apropierea mor ii îi împiedica pe ei s ajung ni te simpli speciali ti oarecare. i în acest punct se apropia. s treac la chirurgie!" i era foarte mândru de cuvintele sale. i omul. ad ugase: ÄLua i dom' doctor (de i sora îl corectase o dat . Dar strig tul acela. stând în u a întredeschis .c. Avea. cu un cuvânt cald. ne tiind cum s ias din încurc tur . Y s experimenteze. în alt fel. ÄMoartea. evident. pe care nu i -o puse decât afar . ele însele. bineîn eles. f cuse uneori minuni mai reale decât o dozare medicamentoas potrivit . un fel de p. dar acum. ÄDe ce?" întrebase el. ni te simpli tehnicieni! Apropierea mor ii îi împiedica s se abrutizeze. fac o apropiere. i fraza aceasta fusese.. i dac cineva i -ar fi repetat în clipa aceea ceea ce el gândea". Atunci. ci s . o scosese repede dintr-un fel de saco sportiv . în suferin a lui.e. f r familie. nu vindecarea. i se p ru se deplasat. spre u . ce te face de nerecunoscut. în parohia mea nu se strig ! Cine url i trânte te. o scutur i i -o d du înapoi. aici Ceea avea dreptate.

dar era gr bit! i Minda se în c p âna s aleag totu i ceva. e j dotat i în aceast direc ie. vai de mine. sau a a ceva. cu neîncredere. se egalizeaz toate sensibilit ile. de dans. i ar fi însemnat s se prefac fa de el însu i dac ar fi mimat în continuare 78 pa ii aceia leg n tori. dar nu rezist mult vreme. apoi izbucnir . Avea totu i un el. la care se a ez pân la urm i un b trân murdar. nu-i a a. arunc . dânduse pu in într-o parte. în râs. ci al celui care moare. plin de sobrietate: ÄDin copil rie!". din partea lui. Se consumase! Delicios. va muri! Cine I nu se adapteaz moare! Superb. cartoane. de rigoare. alt dat ar fi c utat.. dup ce se gândi o clip . dar putem s v facem i noi o cafea. staniolul. Se surprinse cu pasul gr bit. dar moare! El nu vrea s moar . aseptic . i când tocmai schimba amabilit ile scârboase. obi nuin a de a fi generos. înc din copil rie. a a cum fac oamenii când se plimb . cu cel lalt cet ean. Cine asist la acest dispre nu mai face ro i din ate i butoane nichelate! i. negre. i Minda cucerit. înc nu. pe furi . moartea e absent . în dup -amiaza aceea f r el. i astfel. cele dou fete d dur cu în elegere din cap. ci. bineîn eles. chiar cel mai m runt. mare sau mic ?! Minda îns . coada se m rise deja i cineva începu s murmure. i se putea face o cafea foarte bun . erau mul i care cump rau pentru acas . atât de dur în m run i urile ei implacabile. cel mai meschin! Va pl ti orice pre i se va cere. ha. l s pur i simplu s -i cad cocolo ul acela m runt de staniol într-un moment când cineva îl îmbrâncise u or.. f r sim ul umorului. c Äba da. e adev rat.. unde. triviale. dar nu. pur i simplu. se Ätrezi" c nu mai are nimic în mân . amândou în acela i timp. nu era îns de serviciu. apropierea ei schimb omul. dar el accentua c vrea s Äserveasc acolo" i îl amuza grozav s aud uruitul acelor fraze în el în timp ce ar ta cu degetul o pr jitur sau alta. desigur. în timp ce. pentru c .. ha. Minda.. care. Da. s tr iasc !". nu -i a a. cerea unele scurte informa ii de la cele dou vânz toare ce serveau cu gesturi iu i. odat . se interes când era Äea" de serviciu. plin de Äbun-sim ". orice ar face! Astfel a fost posibil ca o serie de savan i atomi ti s fie folosi i împotriva intereselor omenirii. vreun nenorocit. Vrea s mai tr iasc . înc foarte mult vreme. cu un fular de m tase în jurul gâtului..' era chiar nobil. 77 Acolo. a cinicului profesionist! Pentru c acolo moartea nu se simte. Mai vârî o caramea în gur . Examina cu aten ie. naivul în mâna cinicului. în trivialit i. pungi mari cu bomboane. Crem nitu ri nu se g seau nici acolo i nici rulade cu fri ca. cine tie. îl înnobileaz . proasta sa obi nuin de a nu se pierde în m run i uri. ambalate în staniol verde. i se tie. în vastul s u birou. pân la urm . privindu-se. nu se tie de ce. se va adapta. nu dispre ul s u. Ädomnul doctor Minda.. într-o frac iune de secund salutar .. mai bine zis. ciulind urechile. Dumnezeu e foarte distrat la biseric . nu din vina lui. unde e ti înghesuit i îmbrâncit cu toat lumea. fotogenic . Nu era prea nobil. ca ni te simple unelte.. una din cele mai fioroase umilin e ale acestui secol! Savantul în mâna politicianului. cu pedanterie. poate. cu orice pre ! Orice pre era bun. la ÄGioconda". ca un f cut. râse i el. i se r spunse cu o anume pl ictiseal . cu indignare aproape. trebuie s se adapteze! Altfel. cineva îi va cere s . e politicoas . chiar mersul în fiecare duminic la biseric . Iat . Dar lâng pat. Un boss seam n infernal cu alt boss. el e acolo în biroul s u. dar acum fu chiar mândru de gestul s u atât de. toat lumea are costumul croit la cel mai bun croitor! Ceea parc spunea ceva. nu spuse. i dup ce comand ceva. sau ar fi b gat -o în buzunar.. cum dorea. în ceea ce -l prive te pe el.. cu mult mai cumsecade. unde el. refuz . i ie i de la turn doar cu o pung de cara mele. i fu privit cu o u oar mirare. e prezent. va strivi un bra . al celui care moare cu adev rat i care e cu mult prea însp imântat încât s -i mai fie fric . bossul acesta suport al dracului de greu dispre ul.. plin de tact. ÄDar. da. când el spuse c acestea sunt pr jituri preferate pentru el. tonul chelneri ei nu prea îi inspira încredere (de i s -ar fi putut s se . printr -o socoteal simpl vor fi totdeauna cel pu in doi. de câtva timp. nu. un torace. un pepsi-cola. unde nu te mai întreab nimeni dac ai lenjeria curat . memoriile. Orice inginer care deseneaz o roat din at poate fi sigur c ea. ce import ! Da-da. cu adev rat distins. lipsa de imagina ie. M ria Felix. al lui Minda. marii bo i sunt teribil de distra i când dau audien e. bine mototolit. o cutie de gunoi. i când întreb . i dup ce vegeta o jum tate de or la o mas . cu Ärespect de sine însu i". expert. l s s -i alunece. To i bo ii sunt la fel. acesta e un num r care nu poate fi dispre uit. f r zah r. A. caramele mari. pr jiturile. asta cu siguran . i nimeni. despre imita ia vie ii. îl r ri i începu s priveasc plin de interes în toate p r ile. de hârtii. excelente. i numai dânsa ar fi fost capabil . obi nuin a î i poate juca renghiuri. e bine s nu uite acest am nunt: cu orice pre ! Trebuie s ie minte acest lucru.ea degradarea omului?! îl face ea mai bun? Moartea îns . cu naivitate. el va asista înc mult vreme. la fel de bun !" ÄLa fel de 79 bun ?" întrebase el. zâmbind u or. oho.i pieptul. sau. care îl a tepta jos. de firesc. dup incident. nimic nu -i va scuza imbecilitatea. ar fi vrut s bea o cafea bun . înc I nu. se afla în fa a vitrinei cu pr jituri a cofet riei blocului turn din Pia a Palatului. Dar poate c avea sim ul umorului. dar. pentru c . apoi. î i aminti atunci de M ria Felix.. Doi. distins. Toate acestea i altele i se perindau prin cap. Acesta e meritul s u. acest boss e cu mult mai sifonat. i se r spunse. uneori bombându. dac Änu in" astfel de sorturi. perisabile. despre falsa adaptare. cum ar fi dorit: ÄDin îndep rtata copil rie!". nu?! Parc . Când cad bombele. apoi i se repet c da.. dar n-avem momentan". lui îi fusese mereu team c nu se va putea adapta acestei vie i complicate. inem.

in i care abia auziser de el. reveni a doua zi. ceruse Ätimp de gândire". cafeaua era admirabil ! Era seara.) Cafeaua. obiectele.?! Prostii! f cu el din umeri. la unghii. desigur. Ar mai fi vrut s mai continue conversa ia cu ea. toat lumea fu convins c o obliga ie urgent îl a tepta.. pân la personalul de serviciu. în fa a vitrinei. în variante infinite. cum era i firesc. Când îi aduse pr jiturile (dou din fiecare sort). i dac voia. de client stabil al Äcasei". era unsprezece. despre audien a sa la ministru i despre probabilitatea ca în curând colegul lor ilustru s devie director general. i cu oja c zut dizgra ios. ca i respectul fa de competen a sa profesional . a ezându-se la masa lui. la biroul acela. nu avea i de unde s ti i!" Minda r mase bouche-bee deoarece el ignora total numele ei. ha! râse femeia. adev rul e c eu v-am recunoscut din descrierea ei! Mi-a spus c a i declarat c nimeni nu face cafea atât de grozav ca mine! Apropo. în apartame ntul s u. ea vru s întârzie lâng masa lui. încât nimeni. minunându -se. tiam c veni i!. cu o or înaintea închiderii. i Minda se sim i perfect. în definitiv era la câ iva pa i de cas .. acolo era un om ocupat. M rog.. deosebit de frumos (f r nici o inten ie. Se aflase.. Lucra de atâta vreme între acele ziduri.. acolo. o aten ie m surat . de func ii? 81 Când va mai avea timp s lucreze? I se d duser . în el.i prepare el însu i una. contrariat oarecum c nu fusese l sat s aleag el însu i. oricând. dar nu putu s . Capitolul XI într-adev r. de altfel era perfect mul umit cu acel ÄM ria Felix". spuse Minda. ÄGrozav. chiar dimpotriv ! Da-da. câte grup ri nu va contraria numirea sa. De i. oricum se sp la pe jos înc . s . sus.. mai avea de lucru i putea. s fie capabil s .. Prostii! Ce nevoie avea el de posturi. la urma urmei. De ce? se întreb el însu i. responsabil . râzând. neap rat. formal. de care avea s depind soarta multora dintre ei. refuzând s se mai lase prins în lan ul a sute de fraze asem n toare. întreb el.. dar s-au cam dus! Dumneavoastr . privind prin vitrina uria . de fapt sunt pentru mâine. el i nimeni altul era necesar. cu satisfac ie evident . pere ii îi declan au cel mai simplu reflex condi ionat. V-a recunoscut. avusese o interminabil edin de catedr . la cafea. udând marele cactus. de la un ins atât de Äsolid". nu putea r mâne inactiv. era mai cuminte s a tepte. cu prec dere. ajungând director.i p rul ei negru.K. ca i cum se tia cum avea de gând s reac ioneze. vital necesar acolo. i el se dep rta gr bit. de i. i -a comunicat colega dumitale. O. c poate s mai întârzie. ÄDa -da. Nu era deci o jigodie care ajunge tab! Nimeni nu p rea c a teapt de la el ceva deosebit. râse încet.într-un fel. încât. au fost aduse abia dup -mas . i Mana Felix îi f cu o cafea bun . dar eraÄcu câteva minute înaintea închiderii i oricum. bucuros (ce comic!) c fusese recunoscut de vânz toarea aceea de care avea nevoie atâta lume. ca el! ÄProstii!. într-adev r.. nimeni nu se înclina nici cu un micron mai mult în fa a lui.în ele i ea. câ i in i. evident. urm rind-o cum trecea pe la mese. dar Minda se închise brusc în el i o concedie rapid. cu un ciudat sentiment de febr . Minda. dealtfel. cum trebuia s reac ioneze. s revin . târziu... lucru care pl cu tuturor. trebuia s o fac ..i in promisiunea).. nu observ cea mai u oar schimbare de atitudine în comportamentul colegilor i al conducerii institutului. oricum. pe mine m cheam Vijan. femeia aceea cu p rul ro u. dar cine tie ce sporov ise 82 cealalt . u or fâstâcit. politicoas .. amabil . doar din recuno tin c ea se purta atât de amabil cu el. unde veneau hârtii importante. ajutând-o pe debaraseuz . dar nu face nimic. femeile închiser localul. în sfâr it. asta era bine zis : chiar dimpotriv ! i pe urm ce adversit i nu va provoca el. se purta ca i cum totul ar fi fost Äîn regul ". i Minda î i lu în primire. lucru care i se ac ordase cu o polite e i în elegere des vâr ite.i r spund . dintotdeauna. cam pe la aceea i or . o asemenea atitudine serioas . cu mult mai mare decât o putea realiza sus. cu viteza fulgerului. i asta pentru ce? E nevoie de el. zeci de in i îl vor urî de moarte. Minda se uitase la ceas tot timpul. r spunse M ria Felix. gândi Minda. oricum. de i nu p ru a-l recunoa te. cel al muncii perpetue. nici el însu i. chiar se a tepta.. abia se r cise ca lumea.. talent profesional. Va s zic . cum dorea! fu r spunsul. ca i cum era firesc ca un om ca el s fie numit într-un post atât de important. dar M r ia Felix îi zâmbi i îl inform (cu Ädomnule doctor!". demagogia ieftin a cut rui profesor fa de femeile care asigurau cur enia stabilimentului sau fa de surorile de noapte). onestitate etc. Nu. bineîn eles) c aveau i rulade i crem nituri. lung. de care depindeau mii de oameni.). asta înseamn c miroase a democra ie". Dar ce conta. de i. ceea ce ajunsese el cu pre ul unei cantit i impresionante de munc . acolo nu era singur. se f cea casa etc. mai avea ni te caramele i. Prestigiul s u era atât de consolidat." ÄCe vorbe ti! f cu Minda i sim i c ro e te în jurul urechilor. noile sale drepturi. Era îns deosebit de pl cut singur tatea aceea total în care se g sea. absolut toat lumea. târziu. (Vijan îi comunica. i. amabil . îl scârbise. foarte bine. ciufulit. îi re inuse pr jituri etc. înc de când era student în ultimii ani. i mi carea indiferent de um r care înso i acest r spuns îl încredin a înc o dat pe Minda c nu gre ise când refuzase oferta aceea. a doua zi putea. desf cându. lucios. f cu doctorul înc o dat i se ridic s contemple vitrina cu pr jituri. nu Bejan.. Lui. i el a teptase . proste te. numai de e l?! Putea el însu i s se conving c el. dar ea îi atrase aten ia c Äse deranjeaz . i v-au mai r mas rulade i crem nituri?!" ÄA. v-am rezervat câteva." ÄHa. sute de mii de bolnavi etc. Nu-nu. ha. toate asigur rile c munca sa tiin ific nu va avea de suferit. din clinic (c ruia el îi acorda. stând în picioare". i declar c va veni a doua zi. i se p ru lui. adolescentic. Cum a a.

se apropia Cr ciunul. citând te miri ce terapeutic pescuit undeva. care fusese primul. care nu tiu cum dracu se înmul eau în ultima vreme.. d du galnic din cap. îngrijor tor de vast . frumosul C. clinica. s -i pun în încurc tur pe Ätitulari". se putea 84 exprima i astfel: In ultima vreme! Avea o gr mad de lucruri pe cap. de la special . Când el renun ase la acele ore. una din serile lui libere i pe care. a iubirii ei. Era seara lor. la masa sa. Formidabil! Afar ploua. b trâne. îl a tepta cafeaua. undeva. tentat o clip . apoi. cineva întrebase de el chiar. i-aici. fusese total de acord. la un moment dat îl privi int un b rbat care i se p ru foarte cunoscut... ferm. absolut nimic! El era un om puternic. Cafeaua.a. literatur Älaic ". iat câte fiin e vii st teau i nu crâcneau sub comanda sa! Ludmila?! Da-da. Cineva se interesase de el. aproape nimeni nu mai aplic în fibrila ie chinidin . ap rea câte un pu oi de asistent care te întreba. în anexele unei reviste. se în elege. evident. Äpu oiesc". înc o rulad . Nimic.m. ca un pensionar. o sear într -un atelier. o u trântit . ea se bucurase. Din biroul lui Vijan se auzir glasuri de femeie. ridicând cu zgomot scaunele l cuite pe mese. ca într -un stop-cadru cinematografic. adev rul e c se g seau totdeauna lucruri interesante. i admira ia lui fa de Mann ren scuse. i el fusese pân nu demult un astfel de Äpu oi". spre surprinderea sa. de dou ori pe s pt mân . nu mai luase de aproape un an un roman în mân . apoi î i aminti de programul înc rcat de lucru pentru acea sear . ca s . cele Äserioase". care nu-i dep iser pe Äclasici". ÄFiin ele vii" dinl untru îi ajungeau. ca de obicei. în liceu. O femeie sp la dalele de marmor . al turi de bucuria ei. nu-i pl cuse niciodat Mann. a teptându -i telefonul. din întâmplare. acas . Astfel. i dac nu s -ar fi v zut. cu umbrele sau f r . nu tiu cum. n-ar fi realizat gestul. De el? se uimi Minda. la el. Ci ne era? Alung îns rapid orice preocupare de acest fel. în primii ani ai studen iei. i asta f r ca nimic s se schimbe în rela iile lor. colo. un roman?!. lâng patul bolnavului. Minda î i frec mâinile. real . cum era i firesc. Dup ce a ez telefonul în furc . penibil. dac i -a c zut cumva în mân cutare sau cutare titlu. i. cu genele plecate obraznic. nu mai putea. o expozi ie. propria sa bucurie real . sau direct la ea.. nu-i a a. mai Ä ugub ". pe Äbo orogi". evident ( i Minda d du reflex din cap) ar fi trebuit s fie sus. din plictiseal . într-o oglind ce se afla montat chiar vis-â-vis de biroul gestionarei. se ridic i îi d du un telefon. de i î i propusese de fiecare dat . infinite -simal umilin a iubirii lor. un nume sau un titlu dintr-o limb pe care tii c cel lalt n-o cite te etc! Ei i?! Cum spunea cineva: ÄCultura începe atunci când ui i toate c r ile citite!" De când nu mai citise o carte de Äailalt ". nu-nu. r mase o clip nemi cat. cursul. chiar entuziasmat ( i se bucurase primul. Ce bine era! Singur. i -o consacra ei. dup ce trecuse printr-o ciudat eclips un deceniu întreg. Äexcelent r cit ". ultimul. marele vas se preg tea de scufundare. rapid. preg tit deja. Formidabil! La b trânul Nestorescu era lume. în multe rânduri. pietoni treceau gr bi i. în mare parte dedicat. când îl citise pentru prima oar . s încerci i chiar s reu e ti s pui în încurc tur un profesor. sau. cu beletristica. cu mult p rere de r u. care-l a tepta. De fapt. c adev rata erudi ie arat altfel. dar nu conta. pe el. gr bit. muzica se auzea în aparat. Gh. care fusese atâta vreme mândru c se ine la curent cu muzica. s le recenzeze doar pe cele de baz . constatarea cianozei n -are nici o valoare. i refuz . de parc ar fi admonestat Äp rinte te" pe cineva din el. folosind de ast dat telefonul din birou. de i era abia Äconf' pe vremea aceea. Cine anume?! leu nu putu r spunde prompt la aceast întrebare. pe Minda. i el. noul s u timp liber. Ce-l admirase pe Dimitriu. poza cu c r ile sale la sub ioar . Promise c va mai suna i accept s fie chemat la telefon de Äb trânul Nestorescu". care încercase i reu ise. indi ferent. Dar numai de el. îl l sase la jum tate! o carte 85 fantastic ! E adev rat îns c Muntele vr jit îl citise de dou ori. începuse s -l . îl g se ti descris în premier într-o revist argentinian . la fel de real !). ci numai Äconversia electric ". Äm run i uri revelatoare" te miri unde. de i. acolo.clipa aceasta lini tit . El. Uite.d. nu voia s treac . fa de o asisten întreag medical . Äliteraturii". cea mai m runt . beletris tic . total singu în univers! Unde. un Äsindrom nou". în stare s -l fac s simt . comunic rile sale. te puteai sim i singur? î i aminti de Nestorescu. c e cam ridicol. f r nici o excep ie! ÄEvident. c r ile fundamentale erau pu ine. dar i ea. cuib rit . din snobism. singurul consumator. dac nu într-un asemenea mediu total deschis. într-un col . i-apoi Äliteratura" specialit ii sale. apoi zâmbi. ap ruser în special numeroase publica ii de imunologie i genetic cu implica ii direct clinice i. Dimitriu. 83 cunosc codul!" i râse. decizia este presiunea oxigenului intra-arterial . i igara. pe acolo? Acum? repet Minda. Ce s -i faci. i î i retrase aten ia de la vitrin i de la fiin ele vii Äde afar ". f cu tehnicianul. Da. cineva cu mult mai tân r. ce interesant. îl priveau pe el. un nou Äbeta blocant". sperând. de exemplu. Äsurprins de propria sa privire". i se întoarse. acum. Lumin de august al lui Faulkner. revistele str ine. acum.i aprind o igar . ici. un medicament. de obicei. igara sa. Äpor ia ei" se mic orase îngrijor tor. mai iresponsabil. totu i. s se înfrupte i ea din acel oscior. unii se ad posteau chiar în fa a vitrinei sau a teptau ceva. Ämonden ". pe care-l întâlnise în clinic cu dou luni înainte. dar de ce dracu îl c uta ea atât de in sistent în ultima vreme?! Äîn ultima vreme". spusese! Da. dar. perfect echilibrat i n-ar fi acceptat cea mai mic degradare a rela iilor. pe care nu reu ise niciodat s -l Äprind ".

doi b rba i înal i. ar fi fost o la itate mai mare decât a celorlal i.i strâng punga de tutun. a treia oar . alergând unde?! Ar fi trebuit s aib mai mult r bdare cu el însu i. încercând s evite b l ile de ap . de la o pr v lie cu ei. incapabil s fac o gaf . s se îngroape de viu în cartea aceea greoaie i vast .i poat permite luxul s citeasc la nesfâr it aceea i carte! îi veni. incapabil s mimeze stâng cia. era cel care-l fixase. (ÄTe pomene ti c sunt de. lipsit total de farmec. calculat. auzi pa i în urm i se întoarse. dup ce salut adânc. cu privirile în p mânt. într-un fel. Ar fi fost un bun prilej ca el s se desprind i s plece. deoarece pe lâng Minda. în aerul acela b nuitor i lini tit. la care se gândea i visa mereu. ca un hârciog. dup ce spuse fraza de mai sus.. care p rea o stare a caracterului s u. Pentru viitorul post e nevoie de o. i tocmai când s treac strada (vis-â-vis se afla un restaurant m runt. în acela i timp o senza ie nepl cut îl inund u or. cu gulerul eap n. chiar i a a. c pestre i hama amente la alta. bunele maniere. la pr v liile acelea cu pu ti scumpe de vân toare sub sticl ! Da. î i salut vecinii. când auzi o voce vesel . ceea ce însemna. doctore? S schimb m dou -trei vorbe. he. un fel de sil amestecat cu spaim . calmul. dar cel care-l agr ise vorbi din nou. da. începuse s -i plac aceast figur eap n . uite. grijuliu. murmurând ceva. ha. Doctorul se ciocni aproape de ei. pentru el însu i. sau. b trânul Mann tiuse s importe marfa aceea de contraband slav în or elele pa nice i epene ale copil riei sale hanseatice. condescenden . la ad postul unei femei. vru s -i ocoleasc . cu ochii în p mânt. unde nu mai intrase de nu tiu câ i ani.. a a. deci. într -adev r nu mai ploua. s zicem o. t cea i privea distrat pe partea .trateze cu o anume. gemiitlich.. de sub tone. cu articole de vân toare i pescuit. acum. mai înal i decât el. Vru a doua oar s -i ocoleasc . dar Minda r mase pe loc. nu vi se ud man etele! Minda Äîntineri" brusc la auzul timbrului aceluia necunoscut. meschin. uite. de la o breasl la alta. atât de concret . fixându-l pe cel care vorbise. sigur pe el. dus cu delicat ipocrizie la gur sau mascat abil de-o p l rie tare ce se rote te într-un salut provincial. îi barau drumul. mai mult imagina ie la fiecare gest... p l ria tare pe cap i s deschid cu o fals pruden u a grea de sticl a stabilimentului.umoarea. din pavajul vechi. cu un automatism pe care ar fi trebuit s -l aib deja. îngrijindu i penibil mica sa persoan gre oas . domnule profesor! ontâc.. a a. o simpl întâmplare?! într-adev r. cu ni te necunoscu i. de când el însu i trecuse de patruzeci. u a pe care el. din piele atât de sub ire. p strând Äpropor iile". Mann era îns ca i el. atât ae trista i recontortant . zefle-misitor. Zauberberg-ul. simpatic . denivelat. nu tutuie te pe nimeni i se întoarce la o anumit or acas . al unui trec tor. încât s fo neasc la fiecare atingere... de parc l-ar fi prins de bra : ² Bun seara. un burghez tic it. necunoscutul se aplec u or. str zile erau perfect pustii! O coti la stânga. f r s vad nimic. chicotitul acela al b trânului Karamazov. îl urm rise.. Aha. cu o jum tate de or mai înainte. i atunci. izvorâte mai din inim . chiar la a a -zisele Ägesturi m runte". Ca orice om cumsecade.. un Äexcroc interna ional" de prima mân . el o împinsese cu atâta siguran i for . Prostii! Totu i. s . bastonul. Doi in i.. cum s se nasc (farmecul din L'Etrangei a lui Camus. îl Äapreciaz ". acolo! Dar de ce?!. ce tr ie te în respectul i teama legilor. coborând de pe trotuar 87 acum. care ap reau deodat . dar ceva din înclinarea sa respectuoas ar ta c îl cunoa te prea bine. venind din spatele s u. de la un trotuar la altul. un ins cu p l rie i cu un fâ . ascuns într-o batist parfumat . triplicitar . trecu pe trotuarul cel lalt. dar s plece a a. tr ind dozat. cu aceea i veselie nemotivata.. cu man etele totdeauna c lcate. In delmitiv ajunsese suficient de b trân ca s . prin vitrina cofet riei.. pe care-l l sase la urm . începuse s -l Äîn eleag ". era chiar la marginea trotuarului i-l privi pe cel care vorbise. incapabil de surprize.") Cel lalt nu r spunse imediat la întrebare. ca i Felix Krull al s u. dar.. care î i pl te te con tiincios impozitele. nu-i a a. farmecul.i a eze.ontâc! Pe-aici. reu ise chiar s scape de jandarmul acela ce avusese un instinct atât de sigur i care fusese cât p-aci s -l aresteze în Tonio Kroger! Da-da. care-i p rea cunoscut . cald. r ut cioase. o femeie. flegma aceea ce le lipse te ru ilor! Ce trebuie admira i. searb d uneori. fericit cu el însu i în clipa aceea. ÄCel lalt".. . încercând s -i ghiceasc tr s turile fe ei. i se opri. de exemplu. he! Minda se opri. e mai uscat. i. aproape.ha. când fu ajuns de pa ii pe care îi auzise în spatele s u i pe lâng el trecur doi b rba i. anchet ?!. ce avea înc deschis). în locuin a sa decent . he. greoi. una din c r ile de c p tâi ale tinere ii sale ).. da-da. cu respect. lui Minda îi veni brusc cheful s mai citeasc o dat . mai întunecat. Pentru ce?!. s .i caute. N -avea chef de nici o discu ie la ora asta. Mann. pe tovar a gestionar M ria Felix-Vijan. tocmai trecea cineva. excitat la culme s tr iasc într-o moral duplicitar . Efectele acelea stranii. Minda î i relu drumul. cum umbla. întregi de moloz menajer. ce prostie: gesturi m runte! Cine mai inventase i expresia asta neroad ?! Minda pufni de dou ori reprobativ pe n ri i privi uimit în jur: nu mai ploua. c ei doi începuser s semene. he! S tii c nu -mi miroase gura.. din respect fa de el însu i. îl a teptase. ochii nu puteau fi cu claritate deslu i i. pe lâng bisericu a aceea pe jum tate îngropat în p mânt. numeroase. deoarece se gândea la altceva. rezemat al turi. atât de fals 86 Ädixneuvieme siecie".. a a cum sunt unii tri ti f r motiv: ² Unde fugi. s . dar nu imita i! Da. i limbajul acela mai liber nu era decât o form sportiv a respectului. cu atâta nest pânire. ² Cine e ti dumneata? întreb Minda. sub jiletca ipocrit a b trânului Mann se ascundea un anarhist de încredere..

vru s treac printre cei doi. anii trec ca apa. ei vezi?! f cu cu repro Ästudentul". parc meditativ. ² Ce-i asta?! Ce înseamn asta?! spuse el. domnule profesor?! (Amestecul de pronume. îl apuc din nou de stofa hainei. Ämutul". ² D -l în m -sa! spuse sec cel lalt. Se lini tise. Dumneavoastr sunte i o mare somitate. la rându-i. care îl prinsese de bra . acesta nu f cu nici o mi care. era o figur care. nu se tie de ce.. vre i s m opri i cu for a? ti i la ce v expune i?! ² tii dumneata cine sunt eu?! îl maimu ri cel lalt. Minda î i trase bra ul i. ar fi trebuit s -l ocoleasc pe cel care nu vorbise. i atunci. ² Ei vezi. flexându -se i întorcându-se iute. iiccuiiuitui. în ce an. rezemat acum de zidul din spatele s u. f r urm de ironie sau resentiment. râse din nou. dac vi-e rog!-. Pe trotuarul pe care se g sea restaurantul trecu o pereche. i. Dumneavoastr m împiedica i s trec?! ² i dac ar fi a a. ambii mai înal i decât el. Ästudentul" era pur i simplu b rbatul acela care o a teptase cu o zi înainte pe Fabian.. satisf cut. ² Cine sunte i dumneavoastr i ce dori i?! irupse st pânit Minda. hot rât. cu un~ebiect metalic. i în clipa aceea î i d du seama c gre ise. mo ind par c . cel lalt. va . pustiu. îl recunoscu i lovi înapoi cu atâta putere. evident. he! râse ce l lalt. o simpl . nu.i cel lalt se d du într-o parte. fixând trotuarul cel lalt. începând s se apere. ridicând i coborând vocea. îl privi o clip pe cel lalt. îl prinse de mâneca pardesiului.. nici prea demult. începea s -i plac : avea în fa doi b rba i. De unde-l tia? Era convins c -l v zuse. Nu i se mai întâmplase de mult o astfel de înc ierare caraghioas . f cu amicul s u. Ämutul". în ochii s i cel pu in. iat un cadou pentru vârsta lui.. i acum se redresa în urma unei lovituri date în spate.. un fel de râs inutil. nesiguran sau insolen ?!) Dealtfel. Aceast constatare îl z p ci din nou. s presupunem c v-am fost student! ² în ce an? întreb Minda. Ästudentul" se apropie la rându-i. d du u or din cap. în mod ciudat. râsul acesta îl lini ti. Ar fi putut s strige sau atai uc. totul putea fi. ² Tic lo ilor! f cu doctorul. cu anume curiozitate. una dup alta. evident! râse cel lalt. Doctorul mi c capul. se întoarse spre el i râse. plictisit.. probabil). de r u. în bu it. în aceea i clip . sim i c aceea i mân . într -adev r. enervat. expediase un picior în burta Ästudentului" (era faimosul ÄGeiger". o adev rat Äaventur ". îl ajut acum s nu cad . Ämirosi" i cel lalt. îl ajut inutil. u or. de ce?. începu s Ämiroas ". de i... ce-ai zice?! replic cel lalt i-l privi drept în fa . pentru c nu ar fi c zut oricum. de data aceasta era îns avertizat i î i amortiza lovitura cu bra ele. râzând încet. i Minda. dou icnete de râs. Nu reu i îns din simplul motiv c nici unul nu se d dea într-o parte. contemporani. era un moment potrivit. ² De ce evident?! întreb Minda. ce se mi case din lumin . gâfâind. se dezechilibra o clip i. i f cu un gest scurt cu mâna dreapt . ceea ce implica o. râsul u urel al celui cu care Äconversa" i. i doctor ul se izbi de zid. Ha. Cei doi îl privir pe doctor. absent pân atunci. ² în ce var . din primul an de facultate. S te ba i pentru o femeie. p rea trist acum. f r s -l priveasc . cviucm... sila sa vuruiu cu un. iar eu. nimic nu se tr da din atitudinea sa înghe at i. al Ämutului". pe Minda. sau poate.. dispu i s -l aranjeze.. încât îl îndep rt cu doi metri de zid. Versurile astea le spuneau ceva!. ² Ei. Minda se întoarse fulger tor spre el. ² Ei. încercând s se elibereze de senza ia aceea de sil i spaim care persista. bun seara! f cu doctorul. la lovituri. caic. i doctorul se preg ti s -i fac fa . 89 ² Cum. în clipa aceea îi sosi din fa . se pare. deodat . reflex.. neverosimil. o dat cu acela i râs u urel. Minda nu clinti. din fa i d in dreapta.. în definitiv. Alunec . Nu erau ni te copoi.. Cel lalt. de bine. enervat de propria sa indecizie. îl împinse din spate. un ins care se aranja mereu încât s -i vin în spate. individul mirosea i. dac voise s plece.. zvâcnind din mâna falsului samaritean. râzând cu mult voie bun . ascu it. Ämutul".. avu în dou rânduri. Era o simpl r zbunare Äde amor". ² îmi pare r u. câte întreb ri!. decis de ast dat . i deodat . i tovar ul s u. de i st tea nemi cat acum. care. he. gros. nu suficient îns ca doctorul s treac .. f cu doctorul. de parc n-ar fi fost cu Äei". Cei doi nu mai Ämiroseau". de ce s nu sporov im pu in! între b rba i! Cel lalt. i în timp ce încasa i r spundea. S termin m i s mergem. cu grosol nie. bine lega i. avea o latur teribil de caraghioas . dar se oprir to i trei. Oare?! ² Evident. singuratic: ² Parc numele meu v spune ceva. da-da. ha! Doctorul se g sea acum în mijlocul str zii.cealalt . Minda trecu printre ei. cel lalt recul . i îl izbi cu mâna dreapt în plin figur . va aunma. ce era asta.. Minda deschise gura i. ca ni te pensionari care pedaleaz pe triciclete. tocmai. un b rbat i o femeie. s fii admonestat pentru o femeie. de i începuse s se înfurie. asta era ceva cu totul fermec tor. cel cu care vorbise. st pânit. de parc ar fi fost un pachet. Suntem doar oameni. dar totul. plictisit. pentru o clip .. f r s se întoarc de ast dat .. fu împins cu brutalitate din spate de cel lalt i se lovi cu capul de zid. furios. i vru s treac printre ei. a doua oar . S coboare de pe trotuar.

de haine. î i f cu r o entors i. i în cap. ca prim semn al epuiz rii. care privea în susul str zii. cu un salt în care se sim ea ura. i Geiger recul o jum tate de pas. totul era exterior. tâmpla dreapt . Aprinse lumina peste tot în urma sa i se debarasa. Abia mai târziu. spuse Minda. i doctorul îi lovi pe ambii. care îi sun undeva. nu se putea mi ca. Putea m car s se prezinte! Ce maniere! Se potrivesc bine!" Apoi. Minda. înc se putea descurca singur ca s ajung acas . sec. pe care nu le putu depista. gâfâind. i un mili ian. Minda se r suci. îl lovi în plin tâmpl dreapt . Minda c zu prost. Ämutul" se ghemuise i. cu spatele la zid. se întoarse iute. buza superioar era sfâ iat i umflat de parc ar fi fost îndesat cu vat . i un tinerel îl priveau. adânc. rapid. cu mândrie. Se privi apoi. f r s fie terorizat de ideea unei prezen e str ine. ÄM garul. Se târî pân sus. Fu acoperit de lovituri. i singurul s u regret era c lucrai din seara aceea era ratat. prea grav. aproape peste tot. îndelung. cei doi se privir . cel lalt îl prinse pe Minda de p r. încerc s Äreînve e" s vorbeasc . la un moment dat. Era lovitura sa preferat cu care ie ise din unele încurc turi. cu aluzie evident la Geiger. acoperit în parte de sânge închegat. Oricum. se I ridic cu greu i fu împins. subit. b trâne!". î i aminti c ap ruse i o femeie. neverosimil. î i propuse s înainteze cu aten ie. în spate. Gemu de dou ori în timp ce f cea asta. î i d du seama c nu era singur. cu acela i rictus ce era acum principalul s u suport.. Da. de un an uimitor de adânc. dar de pe buzele sale nu ie i decât un fel de optit. cu mâna dreapt rezemat de zid. Minda îi lovi înc o dat . Era aproape convins c totul era pur exterior. reu ea uneori s r spund . ca s se asigure c nu vor fi întrerup i. în jur de cincizeci. prin stângul. gâfâiau amândoi.i dea . Ambii se cl tinar . mai ales. reu ise s ajung în fa a casei i e. în cavitatea bucal . neajunsul principal era îns c nu mai putea lovi cu el. f cu Minda. privindu-l cu interes. mascând scena. Doi b rba i. i se ag ase de buze ² din rigola str zii. Geiger se mi c . cu un ultim hâhâit de râs. Minda f cu un pas înainte i în stânga i îi trimise un alt picior în stomac. ca o . Doctorul. î i bandaj strâns piciorul.i fac neap rat o radiografie.i cu o mân fa a însângerat . f cea to i banii: print r-un ochi. Nu se putea sprijini deloc pe piciorul drept. lucrul se simplific . fa a mai ales.eama dac era b tut sau beat. chiar i la spate. Locul era prost ales. cu capul întors. de câteva ori. se smulse nea teptat din chinga celuilalt. î i pip i atent cu mâinile. în co ul pieptului. încasând mereu. în mijlocul holului. îl loveau mai rar acum. spre norocul s u f r s întâlneasc pe nimeni. Minda realiz c avea sânge pe gur ori pe fa . Än aveam când". s râd cu adev rat. din fericire doar una. toat suprafa a craniului. Era prea târziu: în spatele s u. Cei trei se plictisiser i o terseser . Peste o jum tate de ceas. b ie ii f cuser treab destul de bun ! Avea echimoze peste tot. ajungând la col ul str zii. dup izbiturile dure de pantof ce le încasase în ultima rund . în coate. jos. ÄMutul" îl izbi în plin figur cu obiectul acela metalic ce se pare c era o cheie. î i injecta un sedativ i un antiinfec ios i. în el. sclipi sângele.i umorul. gura era plin de sânge. înalt cât el: da. cu încetineala pe care o dorea. ha! Geiger se retrase înc un pas. î i sp l i dezinfecta r nile. nu toate la fel de roman ioase ca cea de fa . Piciorul drept era total scos din func ie i. unul dup altul. Râsul s u. p strându. a teptând lovitura. oricum. cu dosul palmelor. se p rezenta r u. haina i c ma a erau rupte. mai ales la urcatul sc rilor. se g seau înc cel pu in dou r ni deschise. câteva minute. era traversat . rar. Mergea destul de prost: undeva. era imposibil s fi avut vreo leziune intern . nasul era penibil de dureros. când se afla deja în pat. pro babil de cheia aceea masiv . oblic. Minda râse îns încet. în stomac i una. dar cu mult mai imprecis. Abia dup cine tie cât timp. Nu era nimic grav. probabil. Ämutul" privea din când în când în 90 91 susui i in josul str zii. dup opriri. progresiv. îndoindu-se de mijloc. dar superficiale. zumz ind de râs ² râsul acela. unde încasase partea ultim a Äpor iei". în primul rând. cu o mân . era în ordine. iat dou realiz ri incontestabile. icnind. pe dosul palmei sale drepte. era lichidat. o cheie de poart . dureroas . diminea trebuia s . cât îi lu întreaga Ätoalet "). i. Viteza sa d e reac ie sc zuse vizibil. o c ldur persistent . Asta îl interesa acum. peste fa . Dureroase. Treaba nu era a a de simpl : pardesiul s u era plin de sânge. da. i.. dup buzele lipicioase. acum.ra singur. care vorbi îngrozitor de mult. Minda începu. p ru celorlal i. Tinerelul i se b gase chiar în fa . a doua oar . se terse cu spirt din cap pân în picioare. i în clipa aceea. din ' nou. în dou locuri p rul îi era n cl it de sânge. dulcege. râzând de el însu i (dup dou ceasuri. cu lovituri în stomac. una înalt . dar pe torace i pe stomac. la fiecare mi care glezna îi trimitea dureri ascu ite.Doctorul se ridic . idee care îl f cuse. parc nehot rât. . încercuia umfl tura masiv în care se înecaser cele dou maleole). pip indu. ca un mârâit. se afla la u a blocului s u. cu mult mai târziu. probabil voia s . destul de pr p dit i el. laba piciorului drept îi atârna (de i durerea îi încetase. recul . Capul. ce încas un timp cu supunere. cu o mânec sfâ iat . în oglinda de la baie. la zid. peste câteva clipe. r gu it. în cap. încerc ri de respira ie profund . s se mi te destul de imprudent. o dat în dosul 92 u ii de la vestiar. Ä i una i alta. Res pir cu precau ie. ca un bandaj. gemând în bu it. Apoi fu lichidat. Geiger se arunc înainte i c zur ambii peste Äcapra" celuilalt. i îl lovi. începu s se ocupe de sine. se convinse el. Putea s fac mi c rile pe care le dorea. cu palmele încle tate. Fa a îns . un hohot de plâns i îi lini ti. se putea înc merge. cu lovituri identice. gâfâ ind. precaut. singur. ca într -un joc. i.s fug . vân t ile erau pur superficiale. surprinz tor de iute spre Ämut". buza superioar era umflat i amor it . nu se mai z rea nimic din splendorile acestei lumi.

de r u. era unul dintre ultimele sale obiecte-senti-mentale! chiop tând. . cu cadranul p tat. furios c nu-l adusese lâng el. Prostii! îi era dor pur i simplu. durerea asta în old e ceva nou!. celebru în clinic . s-o roage s anun e decanatul s suspende ambele cursuri!. cu siguran . c nu se amestecase. Poftim. limba era tumefiat .. istoria ar fi fost mai pu in ugubea cu el. greoi (se d dea jos din pat ca reumaticii. un dor crâncen de ea. pe o parte. când el avea aisprezece ani). Legitimarea lor. dac ar fi stat la c p tâiul logodnicei sale. cu ar t toarele de câteva ori înlocuite. demodat. î i aminti abia acum i se întrista.. adunarea curio ilor. dar nu. Cea mai mare prostie ar fi fost. în aceast sear ... Lupta lor n -ar fi fost inutil ! Fusese oare. r mas de la el. totul n-ar fi fost inutil. se apropie de m su a de lâng lavabou unde-i depusese. pe care nu-l putea suferi. de spa iu i de alte aiureli de astea. pentru a face carier . prin care abia se mai vedea timpul! Prostii! Ceea ce era între ei doi era mai presus de timp. cu real pietate. se ridic din nou. un tip mieros. caraghios?! S sper m. unul din acei ipi care. avusese noroc. în bu it. evident.. turtit.. îi va da telefon Ludmilei. identic . vezi. mare. era absurd. de bine. oricum. a a cum s-ar fi cuvenit.. de calit i reale. tam. ea nu e un om.. mai ales. asta era într-adev r o94 nenorocire! Era spart tot. bah! Bine c nu -i întrerupsese nimeni! E plicticos s dai explica ii. mare. era deja. l -a scos din priz ! Foarte bine a f cut. i-ar fi fost.în elept. câinele s u de nichel. uneori. nu se putea plânge c nu i se d duse importan ! Dac n-ar fi fost entorsa aceea 93 nenorocit . Dar dac pân diminea a buza i limba i se vor umfla i mai tare i nu va fi în stare s îngaime nici m car cele câteva cuvinte din fondul principal. pe ast sear .. resturile i le privi. Minda gemu încet. pe margine. la o urgen . a a cel pu in spera c . Ceasul s u br ar . întoarcerea pe flancul stâng era absolut interzis . î i amintea acum. dreptunghiular (cum se purta odat . uitând de el. la prima or . recunoa terea sa inevitabil .i puse termometrul.. dat Ämutului". ceasul s u unic. de parc . si îi va p stra r m i ele al turi de cele câteva urme ale inimii sale. cu pu in noroc. de ceilal i. pentru prima oar în acea sear aventuroas : îl avea de la tat l s u i inea la el. nici urm . ea îl învinuia. da -da. ceea ce însemna c nu fusese foarte departe. întârziind.. s . cu noii s i prieteni! Flea curi. era onorabil! Ce naivi se mai încaier ast zi pentru o femeie?! Fuseser adorabili! Mai ales de ultima sa lovi tur . în lumina tâmpit a te miri c rui bec de circ de mili ie...gum . for a public s prind infractorii m run i i s apere femeile! Femeile care vor s fie ap rate. nu avea Ädispozi ia" s se culce în patul s u plicticos. cât de cât. Ast -sear era Cyrano! (Noroc c mai avea o pereche de ochelari. va trebui s se descurce mâine diminea . cu gemule ul s u îng lbenit.. Ei. mili ianul. cât de cât ridicoli. Un tâmpit pe care singur l-ar fi lichidat din prima. ciudat. rostogolindu -se încet spre podea).. nu e o leb d ?! Ba da. tot timpul.. fusese i a a destul de mi to! F cuser to i trei. ha! Bravo. programul era terminat. un ceas cum nu mai avea nimeni în Europa.. identic cu cel pe care-l v zuse în nu tiu ce film. care-i acoperea întreaga încheietur . s -i dea telefon 95 acum?! Se târî pân la telefon. de Cuscufusul lui. acum. fa ! Pentru vremurile astea. care indica dou linii peste 37! Ia te uit ! I se f cu un dor cumplit de ea. Nu avea chef. avea temperatur . un adev rat soldat.. n -avea încotro. se putea retrage. îl izbise probabil vârful unei ghete! Onoare lui! î i ap rase st pânul pân în ultima clip ! Avusese un sfâr it niult mai glorios. mâine avea curs. lâng el. tam. indignarea femeii era deplasat . de Ludmila. blestemându -se. i o sun . M car de -ar fi fost to i trei. pe mili ian. ridicol. întinzându-se pe canapeaua sa Äde lucru" din birou. dealtfel. Sau nu-nu. s-ar fi distrat i mai bine cu b ie ii. da... de starea sa minute în ir. protec iei for ei publice.. de vampiri a lui. de r u. singur-singurel! De ce s -i strice somnul?! Ce. aoleo. sunt în stare s dea dovad . era deosebit de mândru. de bine. acum?! Din pricina lui.) Telefonul sun a treia oar . rep ublicane. Un tâmpit!) Tr iasc Cyrano! Oare?!. bineîn eles. care. i mai ales satisfac ia g liganilor. Onoare lui! Fusese un soldat. m car o secund . ultimul martor al r zboiului! Onoare lui. atunci?! Se pip i pe frunte. Aiurea. da-da. i acesta morm ise ceva.i m soare acum scârboasa sa. decât cel care -l a tepta pe proprietarul s u sentimental! îi va da onorurile. Asta-i mai lipsea! La naiba! For a public s nu se mai amestece decât acolo unde-i fierbe oala. pe gât. aoleo. doar nici n-o privise?!). femeia aceea ciol noas spusese parc (de unde tia c fusese ciol noas . s fii târât la sec ie. parc era o leg tur de scânduri preg tit pentru export! Scârbos! E suficient s zgârii pu in vopseaua i apare animalul cel mai abject. profund jignit c a fost neglijat. neconvins. Profesorul Minda.. care. printre studen i. M car de-ar fi fost ridicol. i mai r u. a lui Geiger i a camaradului s u de arme. s se duc Teodorescu!. al turi de pachetul de ig ri însângerat ÄM r e ti".. l-ar fi îmb lo at cu rânjetele lor de felicitare c Äsc pase" datorit interven iei. i. împreun . cum va explica?! S -i ia dracul. la ora asta ar fi putut s se afle în fa a te miri c rui subofi er sau. ceasul s u dreptunghiular. amestecul mili ianului ar fi fost cu totul nedorit. de chi c itul ei inegalabil! De ce dracu nu era aici.. la un pilot american. f r de care nu se mai putea tr i. se duse i-l scoase din priz . m car o f râm .. bineîn eles. cu toate ifosele i putorile sale. nemul umit. Cine îl va înlocui diminea la curs?! Nimeni! La ase. Se ridic . fumat pe jum tate. ar fi tre buit s înjure jum tate din corpul medical ca s scape de comp timirea lor! Apropo.. vorb ria inutil . (Era asistentul s u... funeralii de clasa întâi. bineîn eles. coco at în b taie de ni te ageamii! S-ar fi râs de el o jum tate de an.

dintr-un miliard.. ia uite. dispera i i furio i pe toat lumea. grava Krakovia. oricum. Danzigul. Grinzingul. po i fi student i la patruzeci de ani. întreab i de tine. ca Bor escu.. se plânge c nu-i scrii. Ludmila fu. între Äei". dar cu cine sem na i." Tr iasc Cyrano! El va saluta cu mâna stâng dac . astfel. nimic din complexele efilor. meseria ii?!") din locuin ele-viespar. unde oamenii se a az civiliza i pe dou rânduri. f cu din inconvenientul s u Äfizic" o claustrare închinat lucrului i reu i. secolul XII.. i înc foarte bine. ale speciei i ale conjuncturii. va s zic . vuietul apei de la closet care se repezea parc .. e Viena. sunt înc aici. la Z noaga. jena i de incapacitatea lor. nem ritat . ciudat. cu mult mai real. el se lini tise. când saco a unuia. nonconformism i moravuri (un anume nonconformism. f cu o Äpasiune" pentru Minda. conferen iar . dup atâta reclam . iat . iupai-da. curtoazia b rba ilor fa de femei. cu ochelari. Minda ie i în lume. Opera.. tovar i? E un nume ca oricare altul. ca i el. un cumnat inginer. adormitoare. din prefabri cate. iupai-dia-da. per fect p strate. Codârl . cu aviditate. în casta lor. m rog. ÄPrater"-ul nu prea mi-a pl cut. tia Holderlin i Rilke pe de rost. pe jum tate ridicol ² da-da.i recupereze pierderile. o femeie uscat . nelipsit de lâng el. umorul. la cincispre zece kilometri în afara ora ului. mai adev rat decât cel crispat din autobuz. Co ofan . Velici. câteva nop i. c e apt de ironie. putea recita o or întreag din Hermann i Dorotheea. mândria industriei noastre tinere de materiale de construc ii. totu i. cineva poveste te despre Polonia. una din acele pasiuni pozate. cu ziduri înghe ate în sunetul coralelor de H ndel i Bach. cinci în urm . la Predeal.. posomorâta. da. evitabile. rel axare. de sindicate. bineîn eles. mizeriile Äetapei" sau ale Ädeceniului". de vibra ia pere ilor rigizi. ei. Blaga. fericit aproape c el se afla. sau numai absurde. tam-ta-ra-ta. tam-ta-ra-ta. n-am s dorm toat noaptea. am uitat melodia. în ariile lui Palestrina i Monteverdi. Var ovia. iupai-dia.chiar i. la un loc. nu. pe care cei doi o petrecur la Sinaia. tovar ul Pi loi. la Milano e cumnatul lui 98 . Vârful-cu-Dor. da. scuza i. unii pe al ii.. te pomene ti c mi -am fracturat falanga asta de la. dormind în ma in . Pân la urm . s . nimic din troleibuzele mirosind urât.ase într-o sta ie. Anului nou. al teutonilor. într -adev r. ce dantur superb ar ta.. nu tiu unde. Velici adusese cu el o sor . sau nu. ca i cu un an. s -mi fac o. conservate cu ce grij . iupai-dia-iupai-da. nu -i a a. pentru anemicul week-end se arbora un zâmbet special. iepure tr gând la plug. e în Belgia inginer 96 97 la un trust de lactate. cum te cheam pe dumneata. c nimic din mizeria cotidian . din nou schi. m rog. proste ti. pân în fundul p mântului. î i trage cinci fire deodat . ÄStefansdom"-ul.. mizeriile Är m i e" sau ale Äviitorului"...Peste nici o s pt mân . dar teatrul e. cum era valsul la? «La un pas de fericire ne-a oprit o ov ire». e dreptul lui. ipai-dia-da! Porc mâncând din farfurie i student pl tind chirie. nu-i a a. melodia i textul sunt un tot dialectic. i care vuiau de iuiturile conductelor. nimic nu r zb tea. nu. se d deau adrese. domnule. ÄCine-i împotriv ? Nimeni! Cine se ab ine? Nimeni! A.i demonstreze ei în i i c nu-i ie it Ädin form ". Pi loc. Ion Barbu. tam-ta-ra-ta. o cast ca oricare alta. într -o stare de semiinfirmitate. tovar ul s-a ab inut. ori. i un «Mercedes». în orele de diminea . iupai-dia-iupai-da. cu portbagajul plin de conserve. a oric rei vie i zilnice. sus. între inute. astfel. dar când râdea. dar la Chimie industrial . izolat. cu Äblocuri". a. cu vechiul ora i vechile cl diri. pân la urm toat lumea circula. cu to ii se convingeau. sau Krakovia. n-are rost s . nu tiu cum.. Gâ i. lecturile sale r mase în urm . perfect reconstruit. filarmonica e înc grozav . sora nevestei. ridicol. a femeilor între ele. notele pentru cele dou comunic ri etc.. s .. Melina cu b ie elul. iat . cer s se consemneze. iupai-dia. n-o l sa. a i stat un an la Viena. sim ul civiliza iei. tovar e?!" ÄPe mine m cheam Ionescu Cârcel! Bravo!. c . farmecul. nu import . abia acum se reg sesc naturale ea. perfect delimitat." ÄAu! Ce dracu. dar ei o recuno teau dintr-o mie. prin ce minune. de ce râde i. nimic din alerg turile dup un meseria când se sparge conducta de ap (ÄUnde au disp rut. de la vot. c se p streaz .. pentru cele zece zile. ne-au trimis fotografii. ajunsese. da-da. un ins foarte Äbine"." . la Trieste e cutare. au! ÄIa uite. can doarea. ne cere s -i trimitem volume de poezie româneasc . nu p trundea pân în Ämediul" lor.. plin de morcovi. atunci când se afl mai mul i de cinci. care se fac cu aprobarea. în râsul tuturor. cu ora ul nou. toat lumea cu familia. da. nimic din cozile de la alimentare. cu chiu. din fa . se ab ine cineva. cam provincial. Ro ea. unde se cheltuiau milioane cu cele câteva ronduri de flori obosite... vai.. hiperînc rcate.. c ruia ageamiii sau impostorii nu-i prindeau niciodat nuan ele).. au o vil deja. absolut nimic din miile de mizerii eterne sau nu. uraa! ² trecur s rb torile Cr ciunului. schia cu o pasiune absolut adolescentin i. chiar cu ajutorul so iei sau logodnicei. Nichita St nescu. ca Izmean . exact a a cum te a tep i s fie o profesoar de chimie. prieteni comuni. superbul castel de la Marienburg. nu exist forme f r fond i invers! Fondul se îmbin cu forma i invers! Cine a mai v zut un fond f r form ?! Ce prostie! i invers! Cine dracu-amai v zut. curtoazia. da-da. cu vai. ca toat lumea s se amuze. vacan a universitar . 296 pentru i o ab inere! A. din persuasiunile de ani întregi pentru o viz ² ÄA i mai primit vreo tire de la Alexandru"? ÄDa..pardon. o Floren a a nordului.. doi. nimic din trivialitatea vie ii zilnice. schiar . Emil Botta ² nimic -din edin ele lungi. gotica. a femeilor fa de b rba i.. Panglic sau Pamblic . mâna dreapt se va ab ine. e nu tiu cum. buna dispozi ie era excelent .

afl Minda.. mai mult o el. i m-am sim it grozav între tineri! Ce curios. în mijlocul lor. ha.. majestues. abia acum observa Minda. îmi aleg eu îns mi partenerii. când ceilal i erau deja sus. francez . confortul psihologic! X. tinerii intelectuali au devenit de Äs tânga" peste tot. al turi. mai multe automobile. ha. e de treizeci de ani acolo. totu i. s vad fa a cealalt a lumii! E adev rat c . unei vesele caste.. domni i doamne distinse. râzând. în aerul pur. Europa a fost reconstruit . joas . continu ea când ajunser sus. care nu sem na cu Velici în nici uri fel. a întregii civiliza ii. de apari ia gratuitului! Eu am stat în Germania aproape doi ani.. teribil de variate.. mi carea fizic . ha. ha. e adev rat c genera ia de cincizeci. în schimbul banilor lor. a ceea ce folose te trupului doar. de reconfortante).. nici imita ia trecutului. singur tatea nu m degradeaz . lene i. alerg în sus.. Fu pentru el o baie de vitalitate luna ianuarie. provincia e atât de provincial ! ² Ei. care alearg dup confortul practic! Totul trebuie s fie util. cu provincialul? întrerupse ea. de moravuri. Eu sunt o femeie care duce via a unui b rbat. sus inân-du-se unul pe altul. cristalin. Civiliza ia ?! Civiliza ia e dat de cultur . degradant ! A disp rut îns . acest lucru îl aud de-o sut de ori pe an. i -apoi ideea de fericire. puse în slujba func iilor trupului. e cel care se mul ume te cu lucrurile strict practice. alunecând pe tobogane de z pad ce se pulveriza. civiliza ia. i Minda o urm . Iat . cu p rul alb. dar ceva foarte vag. scuturându-se de z pad . a fost atras în aceast curs . gustului. mai ales. în primul rând c nu era atât de singur cum era l udat . am dormit la ei dou nop i. Äradicali" cum îi zic ei. cu mâinile fierbin i i umede. aceea i dispari ie a grat uitului. tradi ia. la patruzeci i ceva. în gestic . centre industriale. astfel. sunt femeie. Tinerii îns nu vor aceast Euro p . vorbea câteva limbi. o femeie nefericit i . Nu. spunea ea. din lumea sa: grav . pe pârtie. ce r scolesc toat Europa?! Oamenii ace tia au pierdut trenul i vor.. o finisare tot mai perfect a lor. unor in i care îl recuno teau i pe care îi recuno tea. i. discuta. i chiar a noastr . o femeie din casta sa. într -un schimb. sim indu-se bine al turi de aceast femeie frumoas -urât . discut tocmai acest gen de lucruri. de i e total fals! Schiez i lucrez ca un b rbat. mincinos. sigur! Hai s urc m pe aici. voi. ² E adev rat. o vede i cam simplist. pe Ä leaul" cel mare. 100 ² A. când. persiflarea aceea subtil a tuturor i a ta însu i. cam Äcoco e te". mai ap sat chiar. la Sinaia. de a râde i de a se auzi râzând. singuratic .. confortul v zut mereu în latura sa strict utilitar . pe drumul înghe at. cele pe care le a tepta. dar e urât . Ei se împotrivesc s tr iasc ca i cum ar trebui s supravie uiasc unui r zboi! Eu am predat doi ani. ci sentimentul de siguran c apar inea unei lumi bine delimitate. pe care o chema Sireca. uneori doar. ² Ha. mergând din nou. a confortului. acolo. e ciudat cât de provincial se tr ia în Bucure ti. de z pad . sau urcând pe scurt turile abrupte. ce vesel putea fi. de aceea. m intrig ! f cu doctorul. de salon aproape. ² Foarte simplu: Äcoco e te"! i ea râse absurd. f r s vrea. b rba ii. sau dispare vertiginos. se sculaser amândoi cam târziu. cam Ädixneuvieme sitele". i trei. o calitate profund european . din aceea i mam ). ha!. Muncitorii i alte categorii revolu ionare s -au Äcumin it". ² i necesare! . ² Ce leg tur are industria. te ft i ea îi indic o coast abrupt . la Paris sunt fra ii Constantiniu. totu i. dep rtat. a trebuit s refac Europa din moloz i. nu m usuc . au intrat în cursa utilului.Bojin. în câteva locuri diferite.. în decorul acela viril. de sentimentul culturii. unde i e aduceau elogiile cele mai potrivite. f r efort. reluând discu ia lor. unde era vesel. inteligen ei. aici e paradoxul. întocmai ca un b rbat etc. cu pl cerea de a inhala aerul curat. într-o diminea . i am descoperit acela i Äprovincial" ca la noi. lunecând. perfect . a Äutilului". unde se cultiva ca într -o curte cu un monah nev zut spiritul de dragul spiritului. nu era nefericit . unde era sigur de sine. cu toate acestea. m împotrivesc la o discu ie despre tineri: rapid. într -o lung plimbare prin p dure. c zând cu fa a în z pad .. întocmai ca un b rbat. Socialdemocra i sau chiar Äcomuni ti". acest instinct al revolu iei împotriva Äutilului". împotriva crisp rii provinciale. nu numai reîntâlnirea cu mun ii . în provincie s-au creat zone interesante. strict func ional! De aceea Bucure tiul a ajuns atât de provincial. indiferente sau nu. i doi. au început s slujeasc trupului i func iilor sale joase. ef de catedr . pres rat cu brazi. bucuros s vad români. s rmanii. ² Ce spuneai de tineri? M intereseaz !.. ha! Iat ceva ce un Äcoco " nu poate s în eleag ! Sau: ² Provincial. 99 ² Coco e te. inându-se cu putere de crengile verzi. geniului. nu am nevoie de b rba i. ha! i ea î i etala dantura i gura ei s n toas . întrecându-se copil re te.~îcT? s mai a tepte. la tineri. de aizeci. inteligent. care au. replic ea la o întrebare cam direct pe care i -o puse el (dup ce badinaser despre o gr mad de lucruri. la Bremen i Hanovra. ha. i hot râr s urce pe jos la cot . domni oara Sireca (erau fra i vitregi. apare acest sentiment.. cum a a. ceea ce e frumos în ea e doar trecutul sau imita ia lui. inându-se de brazii m run i. ironia. acelea i moravuri utilitare! Ai observat ce triste sunt autocarele acelea luxoase care gonesc cu americani b trâni. persiflarea tuturor Ämarilor valori" tocmai pentru relaxare intelectual . o mai mare varietate a obiectelor i. chiar i în cele câteva ore. sau de nefericire. cel pu in în mediile medicale! Cu sora lui Velici. cum ea disp ruse din via a din jurul s u.. acolo.

m comport exact ca profe sorii mei.. te comp time ti? Nu te credeam în stare!. cu c su e joase. ambulantul. circul pân la dou !. spuse el dup un timp. ha. spunea Sireca. n-ai renun at? ² La ce? se mir ea i-l privi cu ochii ei mici. dezl n uit . chiar i vara. fericit i. un film american. ha. asta e un paradox! ² Bineîn eles! Trupul are nevoie de atât de pu in! Eu am început s^ iau o singur mas pe zi. i un puf negricios. u or de recunoscut. tapi erul. Deodat ... ha sunt de acord: i femeia! M-ai în eles foarte bine! ² Ai obosit? ² Nu.Agentul de asigur ri. un autobuz gol. cred c într-o jum tate de or ajungem. suntem foarte departe de tineret. ranul... i mereu.Ai dreptate. ha! ² Deci. i -au închipuit c suf r de complexe.... aplecându-se din nou dup z pad .. preotul. Bucure tiul i le-a p strat înc . nu -i a a? Fripturi ti sau snobi?!. un spectacol. aici. mi-e team c a putea ajunge singur. presându.. ² Am auzit.² Crezi? Mai crezi acest lucru?! ² Ha..i un bulg re de z pad pe care-l trimise spre trunchiul drept al unui brad din marginea drumului. în Bucure ti nu circul cu ma ina. dar. fiu singur . am renun at! Oricum. ha. îmbrâncindu-se. cu studen ii! Acum e o excep ie. i Minda nu se putu împiedica s constate c avea sprâncenele prea groase. antreprenorul. func ionarul. la asta nu renun ! La c r i. ² Da-da.. a a e! . K ² Ce.. Când eram asistent.. foarte femeie. poli istul i. zidarul.. Am renun at! Dumneata mai ai i clinica.. atunci m trag deoparte.... era o femeie cumsecade. îmi faci confiden e?! ² Deloc. s fac pe modernul. zâmbind.. al ii. mesa gerul. nu tiu cum. f r nici o leg tur : Eu m simt singur.. întoarse repede privirea ca s nu se tr deze.. func ionarul. pentru c tinerii se uit la noi ca la ni te moa te! Am încercat. dar. numai pe jos am trei camere. stând între tineri"... nu? ² Da.. dar locuiesc într -una singur . pu in cam prea accentuat. cei mai mul i. nu voia s-o supere. oprindu-se. albe. de soarele ce sclipea orbitor pe z pad . nu-i adev rat. de Älume mult ". i atunci se creeaz . Noi. le petreci cu ei. flori. s -mi fac prieteni dintre ei.. cu siguran . nu m simt singur. i ea râse. pân la urm . bucurându-se de aerul tare. c prui.. de fapt. ² Ce. ² i rochiile! ² A. vine tocmai de la aceste fe e necunoscute. 102 ² i. în or elul In care^Sm copil rit nu mai recunosc pe nimeni. întreaga mea fiin din acest iure dezordonat i m afund pe o str du din acelea pe care.. unde se Äd " ceva pe gratis sau foarte ieftin.. spuse doctorul. c vreau s -i folosesc. mereu apar fe e noi. vorbesc cu voce tare. excrocul. undeva. parc absent. ² Func ionarul am spus i eu! ² . ² . reunite. am încercat i eu. e o n val de oameni pe care nu-i cunoa te nimeni. to i se uit holba i unii la al ii. dar prefer singur decât prost în eles! Dealtfel. ca pe o alifie. cu stucaturi la geamuri. comerciantul. localnicii au disp rut nu tiu unde. ha. mâinile.. în care se schimbase de câteva ori subiectul. trebuie s tii într-o colectivitate cine-i doctorul. c lcând peste peluze... .. râse el. chiar mai eficient! Eu le predau i ei trebuie s înve e! Sunt atent doar la poltroni i la tocilari! De i. eu sunt un b rbat orgolios? Eu sunt o femeie.. f cu el. e adev rat! Eu. s Äm simt mai tân r . spuse domni oara Sireca. a a. de ce?! M simt excelent. i valoarea! ² L c tu ul. ca cei mai buni dintre ei.. mi-e team de singur tate! Sun idiot. i senza ia aceasta obositoare. spuse ea. ² Ba da. nu te sim i singur?. cu precizie. deasupra buzei. ² Te-ai ales cu ni te sclifosi i... prefer s fiu prost în eleas dec ât s . la noi.. ov ind. discuri i rochii!! tii când m simt cel mai femeie? Când m g sesc într -o mul ime care alearg undeva. mici cu bere.. s -i invit acas . ricana Minda. farmacistul. s ies cu ei. Dumneata cum faci cu studen ii dumitale?! ² Eu? replic surprins Minda.. foarte feminin ! Mie nu -mi place mul imea. în primii ani. femeia! ² Da. oamenii ace tia trebuie s fie distinc i. râse ea. într-o pia .. ve nic necunoscute! Straturile trebuie s se a eze. ha. îmi smulg hainele. o s -i prindem la mas pe to i! ² Crezi c mai prindem funicularul? ² Da. c vacan ele.. e mai comod astfel. a a. s se limpezeasc . cam a a. plimbarea era deosebit de reu it . ² La ce? insist ea. i dumneata ai renun at!. m plimb 101 76 oL singur . topometristul. s m amestec printre studen ii mei.. Nu tiu. ² Da. pe când eu. ² De ce s m comp timesc?! Ce. i. unii au crezut c mi caut un mascul..

care o urm rea cu un ochi tot mai critic. îi realiz figura i întreaga fiin de pe vremea când era tân r . dar nu despre asta e vorba! Parc sunt.. totul parc se întâmpl spre binele meu. de fa cu al ii. c mi -am p strat liberul arbitru e fals . ha. Apoi. nu tiu cum.. îl împiedicase s-o menajeze. râzând. Din cinci. i ai avut în vedere.i dau eu bulg ri?! ² Nu-nu. apoi m -am r zgândit. mai d o dat ! Ia uite. M întreb. i îi veni s surâd cât de copil roas putea fi o femeie reu it ca Sireca. î i d du seama c în dosul entuziasmului ei se ascunde speran a c el va gre i acum. despre sursa civiliza iei. nu tiu cum. ha! Dar dumneata. sinuos i asem n tor oric rui lucru pe care îl f cea. apoi continu . Dealtfel. nu?! 105 ² Crezi? spuse ea. m-a jignit. ce conta acum. prea vii. c adineauri fusese întâmpl tor. dar. El d du din umeri: Ce prostie! Ce-l apucase?! Voise parc s -i spuie ceva. încât senza ia c eu îmi hot r sc via a.. într-o împrejurare total lipsit de importan . de pe un pisc de munte. uite. Accept i nimeri cinci din cinci. sfor ându-se s surâd : ² Eu. evident. ochii mici. c totul era o chestie de prost -gust. i se apuc gr bit s fabrice. am 103 I senza ia c nu tac ceea ce trebuie. pasul zilnic. ci undeva în natur . am vrut s -mi deschid venele. dar ceva tot realizasem. în c utarea unui pisc. iu minte perfect asta. începu el deodat . dar. calm .. de ce întrebi?! Eu sunt o pozitivist . turnul unei bisericu e i. împingând în fa a ei o cr c na groas .. pe care o pescuise din marginea p durii. în clipa aceea. spre ciuda sa. doctore. înainte. ai vorbit despre gratuitate. dar fa a uscat .. i a unei pr p stii potrivite. pu in ambi ie! Vrei s . îns . cu mul t înainte ca eu s bag de seam ?. gambele scurte. ² Hai. am scris i o scrisoare. ov itor. m faci s m înfior! Minda o privi o clip rece. pozam fa de mine însumi. dar. probabil. de iarn . î i concentrase i aici întreaga ei aten ie i îndemânare. aveam. în dep rtare. îi sclipi vehement în privire.. ² Ai v zut. domnule.² însoar -te! spuse ea.. spunea Minda în timp ce ambii î i continu-ar drumul.. 104 regret c nu se pref cuse mai pu in îndemânatic. i jos. cel mai mult. îmi pare r u. afund.i bulg ri pe care îi în ira meticuloas pe marginea oselei. cu privirea în p mânt. cum ar fi sta. Din cinci lovituri. i am hot rât s -l pedepsesc! Mi-am f cut rost de cianur . uite. am lovit de dou ori în acela i loc! i trunchiul e destul de sub ire. dorin a de a face un act.. cu coada ochiului. Ia stai s încerc i eu!? Lovi i ea. trezit din absen a sa surâz toare. domni oar . în fa a ochilor. de exemplu. o anume . uneori. insista ea. Prostii! ² Ia spune. de dep rtat!. tat l meu. pentru c se gr bea. (ÄDe ce dracu nu se depileaz ? Chiar dac e o savant . mi -a pl cut asta. fabricându. nimeri i mai prost. devenea tot mai agravat . râse Minda. pufule ul acela negru. tabloul acela ÄSeneca murind". Se înfierbânt apoi i.. una. de când dracu a început tot acest joc. spuse Sireca. ² Bravo! ² Hai. am senza ia c am intrat într-un joc f r sfâr it. cu aerul perfect transparent. dup o pauz . ceea ce-mi face pl cere. la rându -i. ce. mâini le mari. dar... dar nu dintr -un turn sau de pe o cl dire.i iei via a? Sireca îl privi cu mirare: ² Nu. a a cum se v d uneori în peisajele elve iene sau tiroleze.. într-o zi ca asta.. ² N-ai sim it. cum ai zis. la vârsta gesturilor romantice! De i a fost o simpl poz ! Eram în ultima clas de liceu. fericit .. afund. am trecut de vârsta gesturilor romantice.. Ai o logodnic grozav ! Minda d du din umeri.") ² Hai. apoi începu s loveasc în copacul pe care i-l indica ea. ca s . deloc fardat . proiectile. c . ha. umerii la i. ai aici bulg ri! Minda o privi. tot mai negru.. urechile dizgra ios de mari. continu el.. sinucizi. înaintând încet. ce dracu stai a a mofluz? Minda o privi surâzân d i din nou îi s ri în ochi must cioara ei. mi-am dat curând seama c . v zându -i dezam girea înscris pe chip. cu degetele lungi. nimeri patru. ² Fantastic! exclam ea. bazinul prea jos. dând din umeri: ² De asta am i amânat atunci cianura i sec ionarea venelor. cu vioiciune. i Minda. s . frumoase. de ghia . o paji te verde. de lân . privindu-l pentru prima oar cu admira ie.?! Da. în sfâr it.. cu nasul lung. Pe fa a ei... cu toat gura. l sând un n ule destul de adânc în urm . ha. împins.. din ce în ce mai fals !. de deasupra buzei ei superioare. must cioara aceea. dac -mi permi i? Minda n-o privi. doctore.. ar trebui s . i ara acum z pada din fa a pa ilor ei. mi-ar fi pl cut s m arunc de undeva de la în l ime. ha! ² Ia uite. ai încercat vreodat s te. încearc i dumneata. de fapt. spuse domni oara Sireca râzând. cu adev rat. radioas .i ascund antipatia care. pe care încerca zadarnic s i le ascund . demult. printr-o oboseal a privirii. insist ea. rata din dou una.. de i î i preg tea acum fiecare lovitur . ² Am s m însor. începu s sclipeasc sudoarea. o sim ea. ha: felul în care mi -ar fi pl cut s m omor! E ceva. ea î i tergea preocupat mâinile arzânde în fularul gros. i r spunse cu o anume greutate.. câteva coaste abrupte.

întorcându-se în scaunul s u ce pendula u or. pân sus. înf urându. s fac o baie de soare! ² Haidem! spuse Minda m rind pasul. ap ru. într-o intersec ie aglomerat . etc.. a doua zi trebuia s se scoale devreme. cum zic ei. un fel de Ähapening". în via .i demonstreze lui însu i o anume libertate fa de cauzalitatea rigid . de exemplu. toate trebuie s aib un scop. Vârful -cu-Dor. pantaloni la dung etc. unul singur doar. de exemplu. voioase. de Äactul gratuit"? Se urcau. Pe dedesubtul lor treceau brazi mic ora i de distan . Äa refuzat" s intre în cas . abject . ci pur i simplu a a. sau i mai exact: crea ia în cadru neacademic. sus. pe schiuri. ideea de a urca pe jos la cot fusese excelent . ² Nimic deosebit! d du doctorul din umeri. a utilitarismului filistin etc. Observase c Sireca nu-i displ cuse nici Ludmilei. un lucru de Äprost-gust". a tuturor.. a lor. tot traiectul. o prieten posibil a lui. au ap rut. avea mi se pare i un pachet în mân . excelent . ner bd tor. Dup un col al oselei se z rea Cota 1400. orbitor. la un col de strad . de i hapening-u\ e altceva. Sau câte unul se a eza undeva. adeseori. bine dispus. la fel. ceva cu mult mai. gâfâind. s -a pref cut c vrea tocmai s sar pe geam. la Universitate. a intrat într -o noapte de var pe geamul unor vecini. în domeniul tiin ei. Nu-nu. pentru a nu intra. evident. spuse Sireca. compania surorii lui Velici. e frumos asta! D -mi voie s m ag de cuvântul sta Ägratuit" în alt sens! Ai auzit cumva de experien ele pe care le f ceau unii suprareali ti înainte de r zboi. jocul acesta surrealist era altceva. f r nici un scop.. faptul c sp rg torul era chiar o cuno tin . printre care. Unul din ei. cazi în filistinismul burghez!. aruncând. l sând ro iile care i se fle c iser în mân . pe o linie oarecare. artei. poeziei. i f ceau de câteva ori la rând. s mânc m sus. Din mintea doctorului disp rur cele dou urechi mari i must cioara dizgra ioas a chimistei. într-un tramvai. Äteribile".i picioarele în p turile pe care le pes-cuir dintr-o gr mad . Fusese o diminea agreabil . cu mare limpezime. proprietarii. evident. prostul-gust era o condi ie a acestei Äfarse" de care râdea. ÄPutem s-o vedem i la Bucure ti. albe. calm. buim ci i. spre cer. Äho ul". r mase doar senza ia confortabil a unei camarade inteligente. i ce e semnificativ e c nu se fereau de ceea ce numim prostul-gust! Uneori. la cabana telefericului. i se pref cea c a teapt pe cineva. propuse ea. gândi el. cu un buchet mare de flori scumpe în mân . de i. în vârf. fu delicios. o clip . cu ai c rui p rin i erau prieteni. Evi dent. o tav de argint sau altceva. în mod absurd. stânci. în sfâr it. a trecut din nou prin fa a por ii.i c ma a. apoi începu s alerge. mai larg. Te pomene ti c ne pleac ultimul de sub nas! Grozav idee. f r nici o pl cere. fa de filistinismul mic -burghez care î i închin orice mi care. înc un ocol. Ajunser . a func ionalului. învelit în om t înghe at. doi. câte un temerar cobora spre hotel. Äîn sine". ale tiin ei. privind din nou în vale. cu senza ia. f r nici un Äscop". sp lându-se. sclipitoare. cu o jum tate de or înainte de ora de plecare. In stânga se z rea uria a pârtie. cineva pe care ei îl v zuser crescând de mic.. li se p rea o tendin filistin . cum apare la mul i tineri din occident. ceea ce se i întâmpla în majoritatea cazurilor. un sens! ² S întindem pasul. cr c na din mân . un act gratuit. i apoi. Peli orul. a f cut inten ionat g l gie. s se poat bucura de un efect dublu: acela al unor oameni trezi i în toiul nop ii de un sp rg tor i. ha! Toate acestea în numele devizei: ÄEpatez Ies bourgeois!" ² Nu în eleg ce vrei s spui cu toate astea!. i în absen a lui Velici! Cam de dou ori pe an. ha. de i era obosit. i zborul. în timpul unei petreceri. a ocolit -o. i a intrat în cas abia diminea . în dep rtarea aceea incredibil de limpede. pr p stii adânci. de undeva. artei. a a. întorcându-se într-o sear acas . în circuitul 106 capitalului i pentru a boicota societatea de consum. f r false probleme. i continu s priveasc în sus. în orice mediu perfect spontan. Renun apoi râzând de propria sa copil rie. una dup alta! Dup aceea.în l are asupra utilului strict. schimbându. chiar i râv nirea unui ideal înalt. merge!" . cum zicea el cu admira ie. Pele ul. evident. Minda încerc s deosebeasc puloverul galben al Ludmilei. a înh at nu tiu ce. rotund. cum am zice noi azi. pentru el. se aruncar în scaune. culturii! Practicul m runt care na te provincialul. în orice clip etc. de exemplu. de la bibliotec . o Äfemeie neplâng rea ". pe lâng pilonii telefericului. nu? Sau altul care a simulat chiar o ho ie. plictisit . îi era foame. i de aceea profesau astfel de Äacte gratuite". o fat . de exemplu. zâmbind u or crispat. s prindem telefericul. oriunde. la 107 caban Am s înfulec dou farfurii cu ciorb . interesant! Nu putea izvorî decât din creierul unor tineri intelectuali exalta i. i inta final . ale contempl rii. v zând c nu se opre te. o pung cu ro ii sau a a ceva. v zând c nu se treze te nimeni i c Ärisc " s plece neobservat. cu cravat . Sinaia. un fel de refuz al muncii. formele crea iei. s . Äpentru c n -avea rost!" Sau intrau într-o cas . am s m întind pe prisp . mic -burghez . o femeie. cel mai m runt pas din via atingerii unui scop! Acestor tineri. spre piscul atât de apropiat. privea nervos ceasul. Vezi. ci doar a a. sclipea blajin în soarele puternic. valea Prahovei. ore întregi. riscând s fie jigni i i molesta i. cum era la ceas. tot ca o form de protest împotriva a ceea ce e bun-sim burghez. se plimba ore întregi. nu avea nici un fel de întâlnire. social . de i nu aveau chef de cei de acolo i nici s bea sau s m nânce. a f cut un ocol pe str zile învecinate. fluirând încet. a unei Ädepline libert i" fa de orice cauzalitate a conven iilor sociale rigide etc. ca în cazul acelor penetr ri în case necunoscute.i geanta i alergând la facultate! Ce Äfars ". începu i ea s alerge. s se Äamuze" s ingur. Sireca strig dup el i. glumi el. pe care viermuiau furnicile umane. cu ultimele puteri. sus. luându. larg deschis. în zare se vedea. i el.

. domnu Teodorescu.. trei: Estam! ² Cine-i sta?!. vezi oglinda! Minda se ridic .. Las scrumiera acolo!.. i pe-ntuneeric.. ² Dar. înc o dat . doi. ha. tu e ti duetul?! Hai. doi trei! ² Ha.. nu g si i? întreb el.i pui.. pe col ul bufetului!... da.. hai: un... ² Parc am fi la revelion.... arhitec i. L sa i-l s-o acompanieze! Las -l. Minda se a ez în cel lalt fotoliu. i o siluet într-un fotoliu. ha. vesel i. opre te magnetofonul! ² E oprit de mult!. s -l rul m! încet. mare. ha. 109 ² Icule. n-am nici un fel de voce! Am acompaniat-o pe duduia Tanti ca s -i dau curaj! De i s-au g sit unii. ha!. sunt pu in obosit ! Prefer muzica asta! ²JVali. majoritatea beau vin i pri . ² Nu-i adev rat. dumneata de ce nu e ti dincolo. care. opti ea i trecu pe lâng el. cu o anume lene. m . hârtii albas.ha. ² Pssst!... ha..cu.. da i-mi voie. mersi.. vrem Ray Charles! S urle orbul... înainte de a.... între timp. ha! Hai. i o privi pe cea care st tea în fotoliul de lâng radio. ² Ia uite. Minda închise ochii fericit. Minda deschise ochii. care c uta ceva într un bufet. i ce dac cânt fals?! Lini te!.. l sa i cafelele acuma. ha. S t!.lini te!. o femeie care p rea c ascult ceva la radioul vechi. cu Ray Charles! ² Da-da.. ha. sunte i neserio i! Nu suntem în stare de o. ² Gura: un.. 108 Capitolul XII ². sorbind din paharul s u de whisky.. ² Scarlatti!. am aranjat prin alt persoan . (Era unul din privilegia ii care primiser whisky.... ha.. care s afirme c abia în felul sta i -am t iat tot curajul. cu întu-neri-cuuuu! Degeaba.. ² .... un. erau a tepta i: Ludmila. ² Ei.. ² Hai sictir! Cu mutra ta de loz în plic. încet.) ² Aici e totdeauna ca la revelion! V-am admirat. spre uimirea lor. descotoro-sindu-se de p tur . un ÄTelefunken" din timpul r zboiului.. ce tii tu despre Ray Charles?! Ai impresia c . E radioul. o arie naiv . întreb : ² Ce-iasta?!. Nu-nu. cred." ² Las -l.. trei! ÄTe recunosc i pe-ntuneric. a pus monopolul! Afl c l-am auzit înc de anu trecut. s rind din scaunul s u. Pssst!. la Paul. mai dori i pu in. Dincolo nu era aproape nimeni.re tiL.ÄTe recunosc.He. ha. a fost foarte reu it!. e acolo. înc un efort! Un efort constructiv! Hai.Sus. f r a deschide ochii. i. cum ai ghicit c venim?! ² Am ghicit! r spunse Ludmila radioas i-l s rut . Bucure ti! Degeaba te-ascunzi tu. Se sim ea . la dans? ² Nu tju. b trâna. bag o rol .... dansezi?! strig o voce b rb teasc din u a ce da dincolo.. Bu. paharul meu e acolo! i v-a aprobat cererea? ² Da. ² Opre te radioul! Hai. cu un zâmbet pe buze. cu ochii închi i... tot în vacan a de iarn . ha.. termin cu.. ² Ha. ascultând câteva clipe. cine a luat-o?. s tragem covorul! ² Nu trebuie tras..ha!...he!. Apoi coborâr spre caban .. ha. apoi se ridic i se mut pe fotoliul de lâng radio. i pe-ntuneee-ric.... pe el! Ce. în curând distinse câteva sunete de clavecin.. dup un an i jum tate.... ave i o voce frumoas ! 110 ² Bah. acolo-n noaptea lui! ² Te-n m -ta.?! ² Nu. afundându-se pân la genunchi în z pada pufoas i cald .." ² Bravo! Excep ional! ² Cine mai vrea o cafea?! ² Salat mai este?! Vezi s nu r storni paharul.. vezi.. împreun cu_sa iLBehj. O sonat . nu e. ha! ² Era o sticl de whisky aici. Doamna Nestorescu. ha.. hai s dans m! Ridica i masa. cu acela i zâmbet str veziu pe buze... ha. aia de la Tomi . Mircea.. Tanti. se strecur în camera vecin . ² Necâ tig tor. ² Formidabil. ² M scuza i.. domnule. oco-lindu-i pe cei care începuser s danseze deja.. se bucur Minda.... aha.he.. ni te prieteni pe care i -i f cuser anul trecut. ² S dans m. ei asta-i.....tre la fere ti! Te recu-nosc. doi. i pe care îi reîntâlniser cu bucurie dup exact un an. asta e bun ! ² Paule. cu paharul în mân .

. bonom. apropo. el însu i. în timp ce el î i balansa pantoful.. v aduc eu un pahar! ² Nu-nu. categoric nu. râsete.. crede-m ! A teapt . da.. i multe altele! ² Vai. e a proape de miezul nop ii. nu -nu. prostii. numai eu! Ceva pl cut. accentuase el cu o min poso morât . Dac s lile de a teptare ar fi ceva mai comode. cere-mi... un sufleur. în clipa 112 aceasta. ² Nu-nu.. be i din paharul meu. v-am spus c nu suport nici un fel de.. Minda închise din nou ochii i. ² îmi preg ti i o surpriz ? f cu alarmat Minda. l sat în pace.. asta-i bun . el nu are de dat nici un telefon! Poate unul. eu nu-mi p r sesc cercet rile mele pentru un post de func ionar prost pl tit! N am citit dou zeci de ani. atunci. Ce-ar fi s se îmbete?! A. plictisindu-se. ministerul sta s-a mai reorganizat înc de dou zeci de ori pân acum. uite. câteva silabe. înc l at cu pantofii s i engleze ti. dup aproape trei luni de tergivers ri. în timp ce încercau s -l conving . parchetul scâr âind.. plin de veselie.... parc s-ar fi aflat undeva într-o sal de a teptare. în sensul c .. nu v deranja i.. frânturi de voce. ÄIa uite. ca s fie. ce caraghios vorbi i! . a cafenelei.. alarmat. mul umesc. dar. uite. planta piciorului. nu-nu. muzica.. refuzase hot rât postul ce i se oferea la minister. ce împlineau doi ani i care îi îmbr cau înc moale. nu-l deranjau. e oricum trecut de miezul nop ii. unul singur. f cu Minda. ai s vezi. dar. z u. pu in de tot. nu. le spuse câte o chestie ustur toare la fiecare.. e unsprezece i dou zeci i nou . câte o und de parfum care ajungea zdren uit pân la el.. i dincoace el. se f cuse c nu bag de seam .. nu-mi permit s absentez de la... într-o linie melodic simpl . încât tirania lucrurilor s se estompeze. dar whisky-ul nu e b utur . Era Nestorescu.. de amân ri.. te asigur! ² Orice altceva afar de ceea ce fac acum îmi este dezagreabil! 111 ² Nu-nu. în hainele sale. ai încredere! Mam . în dup -amiaza aceea. dar cedase brusc! înc nu se tia noutatea. acum. se acordau bine cu sonata aceea fluctuant . un timbru sub ire. etc. lucru ce nu -i st tea în fire. a a cum unii lucreaz la cafenea. la începutul prim verii abia. ascultând preclasici!" D du îns din umeri i ascult mai departe: fiecare se simte bine î * felul lui. e altceva. nu-nu... readucând fe ele Älor" diferite. începând cu ministrul. sau poate numai a a.... ² A. în clipa aceasta. poate. care i se aplec la ureche. cum zicea Romi. de parc n -ar fi fost singur! ² Ce faci. nu.. Uite. v-am mai spus c . nu vreau s v sup r! Ce be i? ² Nimic. Trebuise s fie chiar mojic. nesim it. ÄMunca mea. care.. cu «mari proiecte de viitor». i un pahar pentru M rie-Jeanne!. v rog. în ziua aceea... Sorbi pu in din lichidul ro cat din pahar i închise din nou ochii. nu se putea ame i. he.grozav! Postul fluctua u or. fix. domnule doctor! ² Sigur?! ² Absolut sigur! E perfect a a! E aceea i bucat ?! ² Cred c da. urm rind aria ce continua la nesfâr it. f cu Minda. rumoarea u oar . prin simpl ap sare de buton!. în sfâr it.. nu suporta i b utura. gândi el... prefer s . o voce frânt . uite. ² Ei da.. lucr rile mele. v muia i doar buzele. cu cravata corect legat la gât. ² Nu vre i pu in whisky? ² Nu-nu. a a c . pu in. n-am pip it sute de bolnavi ce duhneau a usturoi numai ca s ajung s fiu chemat prin te miri ce sonerie. he. O mân i se a ez cu fine e pe um r. nu avea de dat absolut nici un telefon! Basta! ² A... e inutil. ² Ei totu i. ca s fie crezut. spre buc t rie i înapoi. dincolo se auzea Äumanitatea" cum se vesele te.. s se ame easc pu in.. î i pendula u or. El întoarse capul. e o capr . î i preg tim o surpriz !. ha. pa ii gr bi i ce treceau prin înc pere. ² Dar nu în eleg. sau. mersi. cu butonii s i Äochi de tigru". un ru de cort.. incognito. îl amuza s urm reasc notele acelea s lt re e ce se urmau una pe alta. am b ut un pahar de vin i nu prea mi-a f cut bine. f r nici o. mai vesele.. nici nu cred în chestia asta cu «suflul nou». stau aici i fac pe snobul. derulând în parte fiecare scen . pantoful drept prin aer. cuceritoare. balansând între expresii atât de diferite. colorat . egal . imperceptibil. monoton . stau pe tabu retul sta. mai trebuie farfurioare.. i a a. ² Dar v rog. pu in. în felul acesta se putea gândi. v-am ocupat fotoliul! ² Nu face nimic.. ei bine. uite.." Se amuza. în sfâr it. melodic. m sup r! ² Ei. i-apoi. poate foarte bine i f r mine i. un pikhamer. te-ai izolat?! Mai ai whisky? Dac mai dore ti. atât de armonioas . s miaune.. ha. incognito. îi f cea r u! Nu voia s fac nimic din ceea ce-i Äf cea r u". stând picior peste picior.... a a.. o domni oar cu tichie.. locul meu e lâng patul bolnavului sau în cabinetul meu de lucru! Etc.. unele telefoane zbârnâiau deja! Foarte bine.. în zgomotul. pardon. dac nu mi s-ar mai face nici o surpriz !" Siluetele. pân când. zumzetul. nu-nu. ÄNumai dac n -ar veni nimeni..

vezi. cred c e mai b trân decât mine.. îl odihneau. Minda se l s dus. dar pe fa a ei plutea fericirea. pu in. de parc ea.. dar nu mai face i eforturi de acest fel! Nu trebuie s -mi g si i neap rat o calitate! E bine i-a a! ²»Mai bem pu in? o ispiti el. într-un rând o surprinse ap rând. trei premolari lips . sim i doar rochia ei atingându-i genunchii i o und de parfum. haide. ² Nu-i nimic. îns . undeva.. de i era perfect treaz sub ochii închi i. haide. nasul drept. a teptând ca b trânica s reintre în camer . Pentru asta se afla el aici? i -apoi. cumva?! ² Nu-nu. c ut undeva un scaun liber. de când intrase în înc pere i acum veni drept la el. într -adev r. Ar fi vrut s stea câteva minute de vorb cu b trâna Nestorescu.. g liganul la ferche probabil c-o dansase i acum. probabil tot la clavecin. în ciuda rochiei ei. o chem la dans. de fierul electric. cam indispus c fusese extras din fotoliul s u. ca ni te degete de fantom . cu figura ei radioas . erau bovini. i o privi: Vali era înalt . chiar de irat . 113 ² Foarte bine! r spunse Minda. pu in! Ei. Mare scofal . f r ironie. Ce -o mai fi cu spondiloza ei cervical ? Era cuceritoare. spuse el. îl cur au. poate. gr su . ha. un întreg recital Scarlatti.. se pare. gust pu in din paharul meu! ² O s mi se fac r u!. B u pu in din pahar. de. frumo i. a. minuna ii ochi bovini. ÄE delicios. i î i întoarse privirea spre b trâna Nestorescu.. ca i cum ar fi adormit. întinzându-i mâna. f r s . Se sim ea bine cu mult lume. ascultând în t cere.. cu paharul în mân . o s facem un duet! Dealtfel. dar o s se întâmple. de irate. închise ochii i ascultar muzic în continuare. Minda nu deschise ochii. respirând u urat.. lâng magnetofonul scos din func ie. uite-o pe micu a Vali. fierbinte probabil. Erau ambii foarte mul umi i un ul de altul. he! Prostii! Se sim ea bine. în mân .. se spuneau bancuri.i dea prea bine seama de ce. dar ea râdea. i se ag au de mâini. de p r. vezi. valuri. dând semnalul unei digestii complicate. discuta ce^a în comun.. un fel de feminitate. probabil. nici r ul nu e chiar atât de. cu un aer misterios. ² S tii c nu sunt sup rat pe dumneata! Ce faci?! Doctorul o privi fâstâcit. i uite. s râzi de o asemenea femeie. e cam trecut pentru ea. îl masau u or. o femeie care alergase toat seara. a i trecut. iar în mijlocul înc perii. ² Iar începe i? Minda renun . Statur astfel aproape un sfert de or . probabil c mult lume v spune acest lucru. unde nu se mai dansa. de fotoliu. dar. se pare. i s rise s-o ajute. mul umit de sine. ochii catifela i. Era o alt bucat . de un fel de.. ar tându-i paharul. pe scaune. Nestorescu disp ruse. o s cânt m. s ascult muzic ! Mai târziu. care vorbea cu cineva. ² Ave i ochi frumo i. v rog s nu v sup ra i. tot Scarlatti. plin de praf. dar. Apoi Minda întoarse capul spre ea i avea o expresie atât de trist . chinuit pân la vaiet de casca electric . de tot. încât Mia Fabian izbucni în râs: 115 ² Ia te uit ! Parc e ti un oricel murat! ² De ce nu r spunzi la telefon? o întreb el cu voce optit . avea bra ele lungi.. Ce-i asta. F r r utate. ne tiind unde s pun paharul pe care-l inea în . la pând s prind sunetele acelea nemaipomenite.. i Minda uit pur i simplu la ce se gândea. ondule. dar în a a fel ca el s nu se supere. cu ni te sifoane. Scarlatti!". Era. ca s prind o oarecare form . un grup mare. o voce b rb teasc . A. de-a dreptul. calzi. mari. prefer s stau pu in. lâng u . uit repede de Scarlatti. se feri. cu încheietura sub ire i interminabil . îns .. o idee prea lung. ² E adev rat. Minda era foarte mul umit. he. a zburat! ² Vai. lâng perete.. Era perfect. atâta tot! Se a ez . Bravo! Pe canapea i în dosul biroului se constituiser câteva perechi. din u . i Minda. Scarlatti era formidabil! Vali nu mai reveni. nu era lipsit de. îngrozitor de prost t iat . gândindu-se la mâinile ei lungi. Ar fi trebuit s se fereasc . n tângi. a atins -o cu mâna pe gâtul ei sub ire.îl amuzau. de pr p dit . pu in asudat. zâmbind mul umit de sine însu i. sau voia s -l însoare pe fiu-s u. de o asemenea feti can . l-ar fi putut ajuta. îi pl cea Scarlatti i. gura urât . astfel ca lichidul s se resoarb direct prin mucoasa gurii. A.. spunându-i cu tonul ei u or r gu it. Apoi.. de afar . f cu el. vrând s -i fac pl cere. care veneau de atât de departe la întâlnirea aceea cu el însu i. cu din i neregula i.. se afund în fotoliu. catifela i. Minda o v zu: îl urm rise. 114 sorbi pu in din pahar i se a ez mai comod în fotoliul vechi acoperit cu o hus de stamb cam murdar . abia î i muie buzele. nu s -a întâmplat nimic! ² Nu s-a întâmplat. un holtei cam b trân. ha! ² Ei i?! Dac o s i se fac r u. dar în camera cealalt . grele. Când se uit a doua oar la ochii ei.. uite. ÄMa griffe"?! i doctorul surâse. nu cred c o s i se întâmple nimic. în schimb veni Nestorescu i îl duse dincolo. pur i simplu. m gulit . Iat-o! în clipa când voi s se ridice i s-o invite s ia loc lâng el. ce caraghios vorbi i! ² Vrei s dansezi.. din nou. râse ea. încurcat.² Ei. se pare. i p rul lânos. î i d du seama c nu erau catifela i deloc. anemic. de bun calitate.

Doctorul sta acum reze mat lâng perete. i dansul reîncepu. mirosul iute. inân-du. Minda i Fabian.i spun! Ba nu. Fabian b g mâna i îi trase batista din buzunarul de la piept. cu ochii închi i. voci. Avea un deux-pieces de antung. ha! Te superi c .nu e ti la catedr . ceva cald. gros marcate. i Minda privi câteva secunde în urma ei. te descurci! E spuse ea. pocnea pe ea. privind peste um rul lui. în bra ele ei durdulii. vezi c a ie it! i ea îi lu paharul din mân i se apropie de grupul din mijlocul înc perii. ca de obicei. eap n.. acceptându -i presiunea. prezentul i tr ecutul se amestecar . în jur se dansa Älipit" sau Ädezl n uit". las asta! E ti singur? De ce n-ai adus-o i pe Ludmila? Ce bei? ² Whisky! De ce n-ai mai dat nici un semn de via ?! întreb el repede. genele erau puternic. i se oprir doar atunci când întreaga înc pere dans o dat cu ei. se vedea lumin în antreia ul sufocat de paltoane i pardesie. v zul. Cei doi. din corpul ei plinu se desprindea o electricitate juc u . decoltat. d -mi paharul dumitale i f . intim. cu buzele sclipind. v rei?! \ ² C Äfiltr m!" râse Minda. foarte aproape. ou umplute cu ficat.. f r s . pe nas i. Hai s ne distr m pu in! Toat lumea se în treab cum dracu am f cut de am pus laba pe tine! Nimeni nu tie adev rul dar. hai s ne distr m pu in pe socoteala lor! S ne prefacem c . 116 Äshake" sau tango. în decolteul ei îndr zne . de care fu mândru câteva clipe. umbla c nind pe tocurile ei ame itor de înalte într -un cilindru de efluvii. obrazul ei drept.. iar ea se l s dus . dar în clipa aceea. c . ce str lucea. cu buzele strânse. din care Fabian. dansau i ei. d dea u or din cap. Dansau acum destul de apropia i. cu capul pe spate. Se dep rta din nou. i în clipa când Fabian îl atinse u or cu mâna pe um r tocmai îi explica ceva b trânei. sprâncenele. începu o nou serie de piruete. zâmbe te pu in. gura întredeschis . umed l sa s se vad din ii m run i. a a e bine! Toat lumea se uit la noi!. Se învârtir pân î i pierdur . pân la jum tate aproape. serioas . fesele. vesel . cu f lcile încle tate. moi. i fa a ei mic . frumo i. uimit pu in de reac ia sa. surâzând. de data aceasta. de sudoare. i Minda se opri cu o contrapiruet . o s cread lumea c . cu gura întredeschis i. în afar de aceea de a nu se lovi de ceilal i dansatori sau de pere i. ha. Se parfumase \cu exagerare. dup ce î i Egveni pu in. i vorbea cu b trâna Nestorescu. Doamna Nestorescu îi mai aduse. impulsului de a se retrage (ÄUn domn nu face a a ceva!" gândi el) i continu s pirueteze. când ezuse cufundat în fotoliu. ² F -mi i mie rost de ni te whisky i. care pornea din sub ioara bra elor ei. Sânii mari. uitându-se la ea cu privirea lui dreapt . manc cu mult poft . p rea perfect odihnit . de ast dat . cu un rictus în jurul gurii lui drepte. azuriu. Zâmbea. nu mai pot. Doc! Du -m undeva. fusta prea scurt l sa liber piciorul pân deasupra ge -j nunchiului. Rezist cu succes. jucau u or. pentru c îl inea. cu un alt p h rel de whisky în mân . ce se afla lâng perete. strângându.. flirt m. a doua oar .i o inutil gravitate. tocmai când se gândea cum s ias din aceast împrejurare cu un gest simplu. din nou. urm rind sonatele lui Scarlatti. posomorât. de-abia sim it acru. buzele. de parc l-ar fi f cut de sute de ori.i partenera la semidistan . i piruet în continuare ² de i ritmul nu cerea a a ceva ².mân . pe un scaun. distinct. gesticulând cu mâna dreapt . îi aduse apoi un pahar de sifon Änu prea rece" i o farfurie cu friptur rece. gr su . zâmbind cu o anume suavitate. El se apropie. Ei... Doc. amestecat cu parfumul ei fran uzesc. râsete. î i sim i transpira ia aglomerându-i-se la tâmple. 117 cu ochii întredeschi i. a pulpelor. Doctorul dansa pu in cam caraghios. metalice. ² Ei. moale.i buzele. s rm lu e. tamponându-l pe fa . mâna stâng ea i-o inea mult ridicat deasupra um rului s u. articulate. nu. Minda f cea un fel de medie între aceste ritmuri. um rul gr su . l sându. era s r mân în picioare. chiftelu e. ca i masca ei .i vorbesc astfel?! ² Deloc! spuse el i se relaxa. bine dispus. Dou perechi plecar . ² Dansezi bine. prin i în | sutien. i singura lui grij . pu in uluit.i dea seama. epene. respira ia.. distrat .în decolteul adânc al bluzei. tiindu-se urm rit . Nestorescu puse apoi din nou Ämag" -ul în func iune... involuntar. i privirea n aluneca pân afund. castravete i salat de cartofi cu maionez . în clipa aceea sim i. ² Ah. nu sta eap n. pe o alt farfurioar . ² Exact! accept ea. provocator. dezvelind sânii ei mari. ² Vai. inteligent .i apropie tâmpla de a ei. i. Ea ip u or.i capul pe spate. reliefându-i formele. îndemânatic. nu chiar a a! Bravo. Pe fa îi ap ru zâmbetul acela str veziu. Minda avea sub ochi. în care era as.pâin e. ine-m îns ceva mai strâns. p strându. mu chi file. O asculta cu mult aten ie. tr dând perna gras . ² Mersi! r spunse el. I se f cu loc cu aclama ii. ambii. de adineauri. apoi. oldurile puternice. nu mai pot! Doctorul o sprijini cu aten ie pân la o canapea. nu mai pot! suspin ea. Vru s . îl atrase spre ea. Apoi ea se ridic i se apropie din nou de el. cu palma atingându-i ceafa. ² E grozav! îi sufl ea. ajunse la n rile sale un miros de trup u or încins. i execut câteva piruete. în perpetu mi care. probabil. hai. tangajul s u îns nu fu resim it nici de ea m car. care. unde o depuse. ca în ni te pârghii. Minda nu mai sim i nimic: mirosuri.. .i rost de altul! Caut -l pe leu. de parc mi -ai spune ceva cu haz. bine ales. a.

. majoritatea celor invita i plecaser . pe ceaf . nu tiu. de grea. ² Atunci de ce fumezi dac ai chef de aer curat? f cu Mia. dar acum. s facem câ iva pa i în aerul curat. acoperi urile erau înc albe. azuriu. Minda cu Fabian i înc o pereche. Se povesteau iar i bancuri. din camera cu radioul. spuse Fabian. cu râsul ei acidulat. surâz toare. ca s nu tulbure vraja de care era cuprins chipul ei. c utându-i cu gura ceafa gr su . într-un Äloc ferit. c m mototole ti toat ! Te -ai încins. f când o jum tate de piruet . care declar c le f cuse special pentru ea. începu s o s rute.i aprind o igar . f r s . aten i s nu se calce pe vârful pantofilor. s n u-i mototoleasc deux-pieces-ul ei frumos. iar s -a înc lzit. Era atât de rotund . dup ce le manc . Fabian îi f cu semn doctorului. hi. în vocea ei agasat se sim ea atât de bine lipsa de chef. i ursonul gros îi rotunjea perfect silueta. se desp r ir de perechea Brânda. cu figura lui energic . cu aceea i expresie radioas pe fa . Se r zgândi brusc. gâfâind. C ma a lui era leoarc de sudoare. dar el o prinse din nou. s nu dea te miri ce ageamiu peste el". Era la jum tatea lui martie. Fabian îl amân pentru mai târziu. la col . ² Nu tiu ce am. arunc igara. pe care o manc în timp ce vorbea cu toat lumea. f cu repede câ iva pa i. opti el. Iar începi?! Las m ! Las -m ! ip ea i î i mi c coatele. desprinzându-se. aprinzându. ² S plec m. i Minda. un fel de melancolie dulce. ceea ce o umplu de încântare pe b trânic . de i doamnele erau transpirate. ² Noi de ce nu lu m un taxi? întreb bosumflat Fabian. o sc p din mâini. ² îmi pl cea. care st tea pe un sc unel. care oprir "un taxi. b trânica o întreb : ÄVrei s . dar coctailul de fructe. cu pachetul de pr jituri în mân . Gazdele. i Minda îl depuse undeva.pasiunea ei. mergând de -a lungul inelor de tramvai). Fabian reu i I s scape. el o invit din nou la dans. dar astea erau mult mai reu ite. mai ceru. neobosit . hi!"-ul ei. avocatul Brândajcu o prieten . cum nu se z rea nimeni (erau pe strada 11 Iunie. de ce nu. o împinse u or într-un zid. privi în jur i. înfofolit în ursonul ei. cu rom i fri ca. o prinse de bra i. i pachetul îi . încât Minda fu foarte tentat s p easc cuminte al turi de ea. cu sos remoulade. dar ea se desprinse i repet întrebarea: ² Hai s lu m i noi un tigru de sta. La un moment dat. de data aceasta mai lini ti i. iar cu mâinile încerc s -i dea la o parte pulpanele ursonului ce nu erau prinse cu nasturi. pe gât. Doctorul dans din nou cu Mia. o igar . ² Parc dansez cu Ana Karenina înainte de a-l întâlni pe Vronski! ² Frumos! opti ea. întoarse din nou capul: nu era nimeni. atent s nu-i scape pachetul alb. gâfâituri. americ neasc i b trâna se aplec atunci lâng ureche i îi sufl c o s i pun dou buc i la pachet! 119 Plecar apoi i. pe care ea i-o ferea. ea se smulse cu o mi care iute. vreau s ne plimb m pu in. ce risipea toate ambiguit ile: Asta cred c ai citit -o în Ionel Teodoreanu! ² î i place Ionel Teodoreanu? par el. ² Au! f cu ea cu vizibil nemul umire. Apoi. i acum r m seser doar intimii.. M sufoc! Fa a ei îns era vesel .. c nind cu cuiele tocurilor asfaltul. Doc! ² Mai târziu. doctore! Nu mai sufla a a pe n ri. cu feliile de tort . îns . avusese i cu carne. puterni c . Nestorescu deschise geamul mare.i mai aduc o felie de tort ? Ai spus c i-a pl cut. z pada umplea rigolele. Minda îi aprinse ei o igar i î i aprinse i lui una. sorbind cuvintele Ätinerilor". Dup o scurt lupt . pe str zi! ² Nu m strânge a a. i ea emise spontan ÄHi.. binef c tor. era cazul s se deschid o fereastr . strângând-o cu atâta putere. f r s ie seama de cartonul pe care-l inea în mân . scurte impreca ii ale ei.. ah. i ea se a ez mul umit lâng ceilal i. lacom. doctor al î i desf cu pardesiul i vru s-o ia de umeri pe Fabian. r mase o jum tate de pas în urm i o prinse în br a e. i în timp ce ea mânca. r spunse el i vru s . Apoi. deodat prost dispus . Era ciudat de grea. i Fabian. 118 Trecuse aproape o or de când dansau. Era cald. dup icneli. doar petrecute una peste alta. nu g se ti?! ² Nu atâta ca tine! râse el. strângând-o semnificativ în bra e.i. destins . Nu era frig. plictiseala acelui drum pe jos (ÄNu mi place s fumez ig ri proaste i s umblu pe jos! îi spusese ea odat ). i el se ridic i îi aduse cocteilul cu fri ca pe care îl Äascunsese" în bufetul de dincolo. o briz de aer rece n v li printre dansatori. lipi i unul de altul. dar ea refuz cu un gest scurt cu mâna.i întrerup fraza. de alunecoas . încât o ridic aproape de la p mânt. c utându-i gura. I se aduse i felia ei de tort . Slava. dar el nu f cea nici o mi care.. s urm reasc cele ce povestea Brânda. care r sun prin toat înc perea.?!" Mia Fabian îi f cu îns un semn s tac . are foarte mult verv . în sfâr it. f când dificil îmbr i area. înalt. ² E deschis geamul dincolo! strig b trânica. Minda o ascult . care râdeau de se pr p deau. somnul.

i doctorul. c cel care alerga la un pas în urma ei era Minda într-adev r. dar ai s . i el o urm . de parc eu a fi obligat s te suport. unde se purtase atât de Änechibzuit". mai adânc!. el. s tii! spuse ea rece. te pocnesc. o s ruta cu aten ie. de parc ar fi vrut s urm reasc infinitezimala gradare a luminii n scânde. lumina se grada cu l comie. cu o privire amuzat . indecent parc . din noile cartiere. Apoi stinse lumina. nu era deloc sup rat. de vesel . vrând s se conving . pân când ea începea s se plictiseasc .. uneori.Din ziua aceea începur s se vad . c sc o dat . Minda îns devenise mai flexibil. de o discret persuasiune. dureroase. cu mâinile la spate. când se g seau în câte o cofet rie sau restaurant. începi s devii libidinos! Minda zâmbea supus. continua el. aproape indiferent . se s lt într -un cot i fix geamul ce se decolora încet.. presate. or. dup ce st tu un timp cu pleoapele închise. la un pas în urma ei. te la i a a de greu. ca Äsclavii" lui Buonarotti de la Academia florentin . energic. îi spunea. St tu astfel minute în ir. ' Asta o înfurie de-a binelea i-o f cu s strige: ² B d ranule! Te compor i ca un be iv! Las -m în pace. expresia fe elor lor sem na izbitor: plictiseal . Pleac ! I Ea începu s mearg cât putea de repede. timpul acela de leg tur . în pozi ia aceea incomod . greoi. uitându-se dup un taxi. picioarele care îi zvâcneau.. ca i cum ar fi fost de acord. perfect treaz. cu torsul r sucit. nu tiu cum naiba. tot drumul acela pân acas . curat. al nop ii de martie îl învior i Minda umbla acum cu pa i elastici. i ea începu s se obi nuiasc cu expresia sa ipocrit . de adineauri. Când Minda se preg ti s urce la rându-i. în mod surprinz tor. de plâns. întoarse în mijlocul str zii i ea urc . Nu mai era atât de expansiv . Fabian d du din umeri i î i continu . se ascunde cel mai bine cu însu i adev rul! Eu spun adev rul. dup mi c rile sale dezordonate. uneori îl suna chiar ea. t cut. încât întoarse capu l. cu ma ina sa. lâng vreun perete de sticl . . Ajuns acas . poft de somn. întâlni fa a lui pe care plutea o expresie de vinov ie ipocrit . ca la început. el nu -i mai c lcase pragul apartamentului. derapând în zloata din mijlocul str zii. Ce g sea la ea?! Ce g sise la ea?! Fabi an d du din umeri. Se l s atunci s alunece în jos. se resorbeau perfect în pânza alb . O clip . privind în urma taxiului pân ce luminile stopului disp rur . în spatele trupului s u. în jurul gurii sale strânse. te pocnesc. încât era cât pe -aci s cad dac nar fi fost el atent. îngâmfatul Minda. aproape p rinte te. i goana lor în acest fel. fluierând în cet. ² Te-a invita cu drag inim .i. plâng rea . cu bazinul întors. duji col .. apoi înc o dat . furioas .i ie i din min i i ai s faci cine tie ce prostie!. în umbra vreunui cactus ce cre tea pa nic în l di a sa de lemn. Singur tatea sau aerul tare. contemplându. El r mase pe loc.. Repet . adolescentin .. numai ca s ascund un alt adev r. mai curteni . când era l udat de profesori în fa a clasei. nu putu adormi imediat i citi înc timp de o or un roman oarecare. bomb ni ea. Doc! Minda d du încet din cap. ea îi l sa mâna. i zborul cartonului cu pr jituri în balta murdar . care con inea în el i cele dou îmbr i ri acolo. b nuind un acro aj. greoaie. din martie. drumul. lâng zid.. acum era începutul lui iunie. când îi închidea telefonul (evident. ea îi trânti u a în nas i ma ina plec brusc. sau când îl l sa s o a tepte câte o or în strad .tor. cu un zâmbet satisf cut pe fa . s ias cu o anume regularitate. insipid. mereu cu un pas în urma i în stânga ei. deschise ochii. s -i aud vocea i. ² i. cu ursonul jucându-i pe trup. îi spuse ea într -o zi. oprindu-se din când în când. hohotele rare. ochii lui tr dau un fel de veselie n tâng . severe. Apoi î i continu drumul. în timp ce afar întunericul se alb strea u or. plecând privirea. Pe fa i se citea mul umirea de sine. parc . Fabian continua s mearg repede.zbur pe jos. Dup ce privi câteva clipe în urma ei. pentru ea parc . s-o sprijine cu o mi care ciudat de sigur . rece. care o uimi atât de tare. chiar o u oar îngâmfare. se repezi în mijlocul dramului cu atâta energie. ² Dac te mai atingi o dat de mine. acoperindu-i pardesiul cu o arip de noroi. neînfrânat. f r o vorb . apoi. spunea el râzând. arunc cu un gest perna pe podea i î i afund fa a în cearceaf. u or dispre . i ma ina se opri. a teptând somnul. de parc . cu umerii s i la i turti i pe cearceaf. dup petrecerea aceea atât de izbutit . se adunase sila. . i patul întreg îi tr da convulsiile. Ea accepta ca el s-o sune. vopsit în verde. când era Babe la ea). Minda se mul umea cu pu in. cu râsul la ce îi sclipea în privire. cum îi spusese ea. de parc ambii repetau o scen pe care o mai tr iser odat ... vreun restaurant cur el. c utarea unui taxi la ora trei de diminea . 120 121 de simpl . care începu s o uimeasc . o privea prea pu in.. drept într-o balt . ² Doc. încet. vrând s curme repetatele sale aluzii. Uneori. în sfâr it. balta aceea care anun a prim vara. Era ceva ce trebuia tr it. i cineva cu care se intersectar privi în urma lor. pe urm . ² De ce te superi? întreb Minda cu o voce intimidat . P rea c el nu dore te altceva decât s fie în preajma ei. pe unde o ducea el. Fabian z ri un taxi.. pata uria de noroi de pe pulpana pardesiului. expresie pe care chipul s u o avusese pe la zece ani. pe care el. f r s -l priveasc : Dac mai încerci o dat . cu un oftat în bu it. c reia îi tiau pân la am nunt urmarea. ca ale unei p s ri sacrificate. Adev rul. doctorul o urm . cu un fel de reculegere i aviditate. Nu era i nici nu se pref cea c este. r sucindu -se încet. Oricum. de i Äerau împreun " de câteva luni. R mase astfel.

mâna mic . în definitiv. de vac etc. dup rulad cu fri ca sau crem nituri i pentru ea. i îi explica apoi. cu seriozitate. odat . nu te mai plictise ti odat ? Uite la iganul la din col . ÄOra 12" sau ÄJoffre". Nu e foarte bine c ne vedem astfel? Tu e ti mul umit. spune-i te rog b iatului s vin la masa noastr . impecabil. un râs în bu it. ² Mai bine mi-ai fi cump rat o pijama. uneori îl l sa s-o mângâie i pe sâni. i în unele se serveau la gramaj meniuri variate. gulerul curat. cu reculegere. greoi. care te iubesc atât de platonic?! ² Da-da. Fabian. de i îl dispre uia.. spuse el râzând. primit de la o prieten din Israel. dar ea refuza regulat. nu tiu cum. m duvioare. te tim noi ce e ti în stare. i dac m opresc. ha!. cu un fel de u urare. chiar dac era mojic. se repet într -un fel scena . i-ar fi sfâ iat i fusta. seculari etc. cu ochi veseli. parc tu vrei mai sus de cot?! Mi se pare c vrei mai jos. Ajun i în fa a vreunui cinematograf de cartier. ba alta. parcuri le. Doc! ² Daaa?! f cu el. sunt de acord: un buldog! i îi s ruta încet. hai.. pretextând ba una. curate. chelneri respectuo i. f cu ea. da?! ² Ce ras ?! întreb Minda. vrei?! Hei. capricii. creier (pane. cu o aten ie ciudat . îi f cu i un hatâr: nu se mai depila la sub ioar . încântat. ha?! Uite. i Minda aproba. Minda p rea la început bosumflat de pruden a ei. ea nu inea sup rarea. în definitiv. eminen a tenar . nu te mai maimu ri. Ne ine i mereu pe afar . un vin de 27! Mai bine cheam chel nerul i ofer -i i lui un pahar.. ocolea prilejurile de a fi singur cu el între patru pere i. tu ce vrei?! ² E bine. Hoin reau apoi. mul umin-du-i pentru cadouri. de care nu se apropie nimeni. nu se formaliza prea mult. îi lu i lui o c ma de poplin i o cravat str in . aleile str juite de arbori vechi. cu ochii lucind de râs. j ea îl asculta totu i. nu? Ha... fudulii. în dup -amiaza care se f cea tot mai lung . cu chelnerul. te gânde ti numai la porc rii! ² Eu. duduie. izbucnind în râs. un fel de buldog posomorât. c elu ul meu de ras cu care ies. \ care î i pierde echilibrul uneori. dar înv ase s se p zeasc . i. locurile prea pustii. dar evita. palma. i dac n-ar fi sc pat cu o stratagem viclean din bra ele lui. hai. ² Am un caracter bun! spunea ea. i Fabian. f cu el cu voit ipocrizie. îi satisf cea micile lui nazuri. în mici cofet rii i în numeroasele restaurante periferice. i ea. dând din cap. ha. pline de imagina ie.² Te pomene ti c am s sparg ceva! f cu el. ca de un animal mare. eminen a hipotenar . dar ce m intrig e c tu nu ' prea bei! Te pomene ti c te ab ii ca s -mi faci impresie bun . nu putem s ajungem mai sus de cot. de fantezie. cu pruden . apoi o privea.. Inim . împreun . spunea Fabian. a a. vr bioare de porc. eu îl am pe Babe al meu. create de arhitec i tineri. .ce -i asta?! ² Hai. sub pretextul c ea are un salariu mic. încurcând lumea care alerga dup cump r turi. eu. ceva. pe un ton foarte pu in . i. aer condi ionat. dar cum nu se potriveau în gusturi. iar tu. din sticla asta eu am b ut mai mult de jum tate. i Minda. nu îl certa "\ niciodat . Erau acolo vitrine mari. din banii lui. sau. îi d du mai bine banii. cu o privire vesel . ha! râdea i el. ficat. i intr într-o lung anchet . plante tropicale. hai.. pr v lit cu indolen peste ea. el vru s -i cumpere unele lucruri. replic ea râzând. ² Ha. la vreo cofet rie. ce sp rseser cu curaj vechile abloane. nu-i a a?! Pentru pat.. El însu i nu p rea prea nemul umit de întâlnirile lor publice. i de ast dat . din curiozitate. i ai fi îmbibat -o cu parfumul t u! ² Porcule. de recuno tin i se mul umea cu bra ele ei.. îmbuiba i de vinul de Ätrei sferturi" i ea îi l sa mâna. de i nu ^ajungea pân acolo aproape niciodat . N-o mai lovise. d du ea amuzat din umeri. spuse. ha. ha. când se l sa seara. s tui. de parc spu'sese ceva neîng duit cu Ävârsta lui". sau al turi. parfumat . lucruri pev care le îmbr ca când ie ea cu el. etc. 124 tu e ti în stare s la i vinul acolo. ² Ei. ² Nu tiu. de sub corpul s u greu. în leg tur cu sortimentul de pr jituri al restaurantului. dar îi rupsese o bluz de m tase natural . Doctorul f cea toate astea parc în glum . sau în pergament). plâng cios.. J si ea fu loial : î i cump ra de fiecare dat . Ea urcase la"el o singur dat . La început. 122 123 Minda nu mai insist s urce la ea i n-o chem nici la el. amuzat . gr su . desenul mu chilor palmei. Minda era de nerecunoscut. fu fericit. a f cut ni te ochi de parc ar fi v zut o oal cu sarmale! ² D -l în m -sa! spuse Minda. pe care ea începuse s i le parfumeze pentru el. a la grec. i ea îi privi cu indiferen ceafa. De cele mai multe ori îns trimitea picoloul vis-â-vis. al c m ii. suntem prieteni. i umblau cu pa i lene i. de sticl . l sându-i bra ul peste care el se aplec . rinichi. pân când ea i-l tr gea cu o anume brusche e ce tr da plictiseala. tovar e.. el o invita s intre la film. de i el î i d duse cuvântul de onoare c se va purta ca un gentleman. se i temea de el. j penibil care avusese loc ultima oar la ea. tu e ti bibeloul meu. ² Te pomene ti! spuse ea zâmbind i îl mângâie pe frunte i pe gât. evident. Doc. de ziua lui. s rutându-i bra ul pân la um r. Apoi ie eau. Asta pentru c vegheaz tanti Miu a! Altfel. pe care tocmai i -o f cuse. deschise în noile cartiere.

cei doi plecar . Povestea f r pedanterie. s -l a tepte pe Geiger. pu in dup ora dou sprezece. atât de politicos totdeauna fa de ea.i din ii regula i. de cele ce spunea. apoi. privin -du-l cu ochii miji i binevoitor.. i aceast stâng cie de-o clip . ie i din sal . Apoi se împurpura u or. iar el intra singur la film. nici m car lui însu i. era atât de bine dispus. f r gesticul ri. dac n-am venit pân la zece. deoarece el. odihnitoarele sarcini ale toaletei de noapte. într-adev r. a lui Babe .. dar mi-ar face cu adev rat pl cere s . ² De unde tii c îl v d pe Geiger acuma! întreb ea. Ei venir .. unde era membru corespondent al unei societ i medicale. f r s în eleag nimic. zâmbi. mai precis unu f r dou sprezece minute. uitase s i-l ofere. nu te bucuri c m vezi? Ce stai a a intuit pe scaun. un domn singuratic. cum îi zicea. u or împurpurat de vinul bun. în timp ce povestea. i. intrigat de câte un accent al povestirii doctorului. colegi. Minda d du lene din umeri: ² Cum vrei.125 convins. jVpe ea i pe Geiger. a a se întâmpin o lady?! Minda. în doi. ambele mâini. nu?! ² Da-da. în clipa aceea. chiar i a a. apoi spuse: ' ² Nu tiu. cum fac atâ ia. care îl vizitau i la Bucure ti. s se piard astfel. cu aten ie. într -un costum impecabil. senin . Babe d du mâna cu el. cum avea în zorii unei nop i fructuoase de studiu. ca o oboseal a ochiului. sau de câte o privire scurt . Minda. nu tiu dac o s vrea el!. i atunci îi auzi vocea: ² Ce faci. gr bit. i Minda r mase la mas . mai aduse un pahar pe care îl umplu i întreb dac doamna mai dore te ceva înainte de a se închide buc t ria. f r s . o anume decep ie care i se zugr vi pe figur . i chelnerul se apropie imediat. Trecuse aproape o jum tate de or de la plecarea celor doi. Când îi v zu. pentru c nu te a teptai ca un om atât de puternic. afar . serios. dar. într-adev r. v a tept pân la unsprezece. oricum. ar tându. i atunci Minda tia c fuge acas . în preajma desp r irii. îi d dea brusc farmec. inându-se de bra . în sfâr it. retez ea.i poat ascunde. interzicându -i s o conduc . Ea se a ez pe un scaun pe care i -l trase singur . când ridic sticla de vin. c vorbise mult. cu umor. pentru simplul motiv c vorbea rar. ² Nu-nu. dup o mas îmbel ugat i dou sticle de trei sferturi. p rând a nu avea nevoie de nimeni. vorbi!. cu gura sa frumoas strâns . st tea cu ochii pleca i i. acolo unde localnicii î i ap r via a i tradi iile lor. dar se ridic gr bit . ordonându-i s cure e masa. nu mai venim. râzând.i cear iertare. o z ri pe Fabian apropiindu-se de masa lui. s v d. Pa! ² Pa! S rut mâinile! spuse el. posesiv . f r s-o arate. la Orvietto sau Gubio. în întregime. în mod cu totul nea teptat i pentru scurt timp. Ar t toarele ceasului se apropiau de ora unu. apoi se întoarse. o singur dat . cu tâmplele sale înalte. s-ar fi concentrat în jurul persoanei ei). pe fa cu o expresie mul umit . cafeaua sosise i era acum rece. privind-o. Acesta îl asculta cu aten ie. ca o proiec ie a propriilor sale gânduri (dac . cu ochelarii îngropa i în fa a sa mare. ci încercând s surprind 126 pentru cei doi aspecte ale vie ii cotidiene ale peninsularilor. cu pu in înainte de ora zece i îl g sir la o mas lâng perete. cu haz uneori. nu p ru celorlal i doi. O dat . încât uit s se ridice. nepl cut îngrijorat. încât o invit . n-a vrea s st ruie între noi o fals impresie. cum s-o preg teasc . vorbi.. din respect îi conduse chiar câ iva pa i. chem picoloul. cu natura ei fericit . de parc s-ar fi v zut pentru întâia oar . într-o dup -amiaz .. s petrec în sfâr it o sear cu tine!.. f r s -i plictiseasc cu am nunte despre galerii de tablouri sau cl diri vechi.i aprind igara 127 Äaferent ". când. religia. sigur pe el însu i. i murmur : ² Ce s-a întâmplat?! Ai uitat ceva? V-a i certat?! Era vizibil îngrijorat. ca doi aman i ferici i. chiar i pentru o zecime de secund . nedumerit uneori. de n vala turi tilor. Nu-nu. scene surprinse pe strad la Neapole sau Milano. spre surprinderea sa. f cu el. Fabian ro i u or. Babe râdea i el. gr av. Nu b use. cu o anume egal concentrare. gânditoare. din vinul sec turnat în paharele rotunde. în timp ce î i îndeplinea m runtele. Minda însu i râdea. nu se tie de ce. s rutându-i cu gravitate. ce era mai bine de jum tate plin (era a treia!) i vru s -i umple doctorului un pahar. Comand o cafea mare. inteligent . mi când scaunul cu neînde-mânare. uneori. detaliate. dealtfel în tot cursul serii. luneca u or peste toate acestea i bea. evident. ca o apari ie. amuzat . chiar i mai.. se scul ov ind.. lucru care. nici dou pahare. O urca într-un taxi. ridica privirea lui puternic . de parc prin prezen a sa ar fi putut aduce vreun prejudiciu bunei. f r zah r. în care sclipeau lumini ele ironiei. pe la mijlocul reprezenta iei. ea ced insisten elor sale i accept s vad un film. Minda tocmai se preg tea s .. i îi d du chelnerului care îi servise ins truc iuni precise. ca de fiecare dat . tu vei fi acolo. ca un adolescent. armonioasei desf ur ri a serii Älor". amuzându-se perfect. unde avea mul i prieteni. Cu toate acestea. de parc ar fi vrut s ... se ro i pe gât i se ridic pripit. i se purt întreaga sear cu mult bun sim . f r s ridice niciodat tonul. i Fabian privea cu mul umire de la unul la altul. la restaurantul ÄCina". gândurile sale.. relaxat. cu pauze. r mase pe gânduri câteva clipe. pentru acea sear . râzând bine dispus . Minda vorbi. Apoi. i -apoi a vrea. acesta refuz i îl rug s-o ia de la mas . Minda povesti o serie de impresii din c l toriile sale din Italia. o emo iona pe ea. Doctorul era atât de uimit de apari ia ei.

h rt nit. o pat mare. o vede orice g inar.. P rea c se concentreaz . pu in cam libidinoase. ha. pot s m ridic i s plec. cum se spunea în ora ul s u natal: quod erat demonstrandum! Dup ce ie ir din local. pozitiv . plictisit . da.. sau. Vrând s -i arate c se bucur . ea se f cu comod i el ie i s -i preg teasc cafeaua..i spal din ii acum. avid. vrea s bea o cafea.de o cafea mic i-o igar (pe care i-o oferi doctorul). era doar pentru prima oar . s raca de mine. Ochii ei urm reau cu lene perechile care evoluau pe ring. adic cu. de propriul ei curaj. un veritabil umor. cu o cut sub ire. Adev rul era îns c doctorul se afundase atât de copil re te în perspectiva singur t ii comode care îl a tepta pentru tot restul serii.. uitându-se înc o dat . totu i. Fabian î i p stra în conti nuare expresia ei radioas . nu-i a a?! Minda o prinse de mân i. i atunci. danseaz -m sau. mieun ea. spuse: ² Camarazi. cu o anume blazat u urare. totul. brusc posomorât . serioas . hm. ce-i cu el?! Unde-i.. în ochi îi sclipea teama. în oglind . parc te-ai uita prin gaura cheii! fi ... aplecân du-se u or. parc . în serios. Când ap ru în cadrul u ii... pe el însu i. un sentiment de modestie. reflex. doctorul. el?! întreb . m-a condus pân acas i m-a predat portarului! tii c are o perfect încredere în el. haide. dac nu-l inoportuneaz !. apoi intr în baie i. cârâit! ² i el.. evident. ha! Dansar apoi un alt tango. în timp ce se sp la pe mâini. din pragul u ii de la baie. tu i modestie! Cine se scuz se acuz ! Schimb subiectul. ² Haida-de. f cu Minda. curios. care. s -i Äviziteze apartamentul"! în tot timpul drumului cu taxiul (Minda î i vânduse ma ina i trimisese o parte din bani mamei sale. Dansul. prin gaura cheii. se privi în oglind : o imens oboseal i se instalase brusc pe fa a lui mare. c o vede. în nea Pândele. zâmbind. pe fa a lui se i instalase expresia aceea juc u . el se aplec aproape cu interes. Urcar . miorl it. începu s -l s rute u or. te rog s te sim i ca i cum ai fi singur! Nu vreau s te incomodez în nici un fel!.. lâng igara ei. c se putea baza. într -un fel. s ne fum m în lini te ig rile. era un tangou vechi. zâmbi i continu s fumeze.. f -m s râd. evident. i v zându -i copil reasca dezam gire înscris pe fa . Fabian. ascuns. sim i. ciudat de t cut . care avea un complicat proces pentru locul de cas . f r de care nu exist o veritabil elegan .. cum spunea ea. aplecându-se peste el. ha. elegan a nu se poate na te în absen a 129 ironiei! Iat : de la umor la ironie! Demonst ra ia era f cut . i.i! S-ar zice c i-am jucat o fest întor-cându-m . i în ochi. ² Ce prostie! replic el cu hot râre... Deloc. în felul lui lini tit. era o relaxare. e adev rat. etc). a restaurantului care se golea încet. Era doar dreptul ei sau. serios. ferm convins c voi fi luat în bra e. Dar e minunat c te-ai întors! Dar era. Nu -i era somn. cu firea ei franc . apoi. ea trase cu ochiul l a figura sa grav . deasupra sprâncenei stângi. Ea se a ez pe o canapea privind încântat în jur. nu tiu. hm. grav . bineîn eles... i când colo. asta e simplu. ² Ah. Fabian î i trase bra ul. da-da! un tangou scâr âit. în ceea ce-l privea. Fabian trase primele fumuri i-l privi cu aceea i bun dispozi ie înscris pe fa : ² Ei. cu cafeaua aburind în mân . se terse îndelung cu "prosopul. putea fi îns i un joc. nu tiu cum. eram convins . ca între camarazi. ² Care el? Babe ?! Unde s fie.... de suferin . cel mai bine. t cut . ² Dar bineîn eles. zâmbetul ironic. Fabian î i manifest dorin a. oboseal i fric ! Prostii! El d du a doua oar din umeri i în clipa când ie ea din baie.. bra ul ei gol. ochii care priveau. Doamne.. îns . iar te ui i în felul sta?! ² Cum anume? ² tii tu foarte bine. a orchestrei care se auzea pân la el destul de surdinat. ipocrit. aproape grav . Dac vrei. eventual un whisky. rece.. când ea acceptase. se încordeaz chiar. a a cum se aplecase deasupra atâtor cadavre. apoi. încât apari ia ei îi lu . doar suntem camarazi. din umeri.. Doc. Teama de ce?! El d du. privind-o. p tima . Iar elegan a.. se întoarse înapoi. la insisten ele lui.. f cut de el. r suflarea. numai. ce-i ap ruse pe frunte. 128 i. Doc. ha. cu un gest aproape brutal: ² Haide.i fac nici un fel de repro uri. subit. vezi c i s -a r cit suficient cafeaua. s fac ceea ce se a tepta de la el. distreaz -m . revino. i. îng im doctorul. c s-a reîntors. sigur c da. r p nos. ro ie i se l ise pe tâmpl .. pe care familia cl dise f r s se asigure c . dup ce-mi beau cafeaua. ha. ha. în l de câteva ori din umeri. incredul. exuberant . Doc. haide.. lua lucrurile în serios. ca i în atâtea rânduri. cel pu in. neverosimil . s urce la el. cu caracterul ei pozitiv. dup acea sear . Minda una serioas . la ce?! Ea d du din umeri. Minda puse apa la fiert. habar n-am! Probabil c . peste mas . mul umit de propria-i ini iativ . privind-o cu ochi calzi. Da. îi lu mâna. în cele mai perfecte condi ii.. el. un amuzament. mai bine. f r umbr de sup rare. f r s r spund . doamna nu mai dorea nimic. de confortabil. nu trebuie s faci nici un fel de eforturi! Nu. spre surpriza lui. a cafelei pe care avea s-o bea. care-i tr gea în sus col ul gurii. la fel ca primul. Dumnezeule. cu o igar bun .. izbucni în râs i b u. etc.

dar. se bat pentru o gioars de pantalon i beau la vodc pân î i vars ochii în praf. pe unde?! ² Nu tiu. i i-a luat ap rarea! Un gest care oblig . beau i ele vodc ! tia de azi n -au nici un romantism. Doc. citeam o gr mad de c r i poli iste!.. d du el gânditor din cap. Eu. tu. uria ul Pongo.. de i nu aveam mai mult de zece ani! ² Ei bine. un tâmpit. Maugham. a a. apoi o edin de bloc. spuse Doc. ha... nu râdeam de babaci. s lbatica Sanja. da.. nu tiu cum.. d du el melancolic din cap. fa de romantismul nostru.. onomastica unui coleg cu care trebuie s te pui bine pentru c s-a ridicat o dat . tia sunt cu totul. ridic ea plictisit din umeri. Doc. ha. evident. Ce vremuri! Vremuri cu totul ie ite 131 din comun. ² A. apoi fugi dup aprovizionare. Vrei pu in ap mineral ? .i spun sincer. îi r spundea el cu galanterie. parc fredonam altfel. zicea c înva la prostii. uneori. cred c era b trânul Somerset Maugham sau Cronin. apoi am mai recitit-o dup ce am v zut filmul. Äcopila u". ² Ei bine. de i fat .. c Äei" ne Ädispre uiesc"? ² A. ce fac bietele fete? ² Ce s fac . m i mândresc pu in cu asta! ² Vai. la rândul nostru. Da-da.. nu pot s cred!.. ca s . dou . ha. s se uite prin gaura cheii! ² Ha.. cum zicea rabinul! ² P i atunci?! ² Nimic. dar e îngrozitor. da. bin eîn eles. eu m sim eam 132 chiar responsabil fa de ea. le dusese în pivni . o mângâiam i o protejam chiar..c i ei ne dispre uiesc la fel de sincer cum îi dispre uim i noi pe ei! l ² Crezi.i ba i joc de mine? Nu crezi ce spun?! ² Cum o s -mi bat joc de tine?! Dar trebuie i noi. se pr p dea ea de râs.. Doc. ne-am f cut datoria! S vedem genera ia de acum ce-o s fac . bineîn eles. dar cel mai mult mi -au pl cut ÄDox"-urile! C pitanul Farow.. al lor nu face dou parale! Singura satisfac ie e c se pare. parc altfel ne scobeam în nas. pe ner suflate. nu le jucam feste?! ² (Se feste?! Eu cu maic -mea ne aveam ca dou surori. asta e sigur! Po i s n-ai nici un dubiu.. niciodat nu e ti mai suspect decât atunci când ai. erau o gr mad de c r i de-astea în biblioteca liceului. ce scârbos e ti! Nu tii decât s strici cuiva. ii minte. când. s -i în elegem! ² De ce s -i în eleg. cred c într -un autor la mod . a ezând tava cu cafea în fa a ei. una dup alta.. ii minte ce carte trist ?!. ² Cum anume?! ² Ce. ha. cine mai are timp pentru a a ceva. Doc. n -am citit prostiile astea.. iar bietele fete. Äs r cu a". Doc. când eram de vârsta lor. asta ai citit-o pe undeva. i servitorii au dreptul. sau Pe aripile vântului. r spundea el cu gravitate real . tu erai o excep ie! ² Ce-i. n-am nici un chef! Abia m în eleg pe mine! ² i asta e adev rat.parc sughi am altfel.. parc tu nu tii? La tia le umbl gândul numai la Presley i la Bob Dylan.. dac nu m în al memoria!. ² De ce? Noi. -Z u?! ² Pe cuvânt. Doc. asta poate i pentru faptul c am r mas singure. Doamne! ² Da. ² Sau M t niile. parc eram al ii. hai. sp lând dou pahare în buc t rie i sp rgând cuburile într-un bol. s raca de ea. i cineva.. îi spuneam Ämititica".. vremuri minunate! i noi. acum. pe vremea aceea aveam gust literar. frumoasa. când aveai dreptate. i eu m-am gândit la ei! ii minte? Cheile împ r iei.. ² Da-da.130 ² Sunt servitorul t u. cu Vivien Leigh i Clark Gabie!! ii minte?! ² Da. am citit o gr mad . ce-o s . nu în eleg ce vorbe ti.. ascult ! tii c eu. punându-i zah rul la dispozi ie... ha. ei i se p rea c Äalea" trebuie s fie c r ile în care sunt împin i tinerii la prostii! ii minte Masca ro ie sau Asasinul st la nr. ² Vai. Citadela. Pe aripile vântului am citit-o de trei ori... draga mea. ce zici de asta?! ² Nu tiu. ² Asta e sigur. diminea . dreptate! Brrr! Te prinde i frigul! ² Dar La r scruce de vânturi. din pur neb gare de seam . linguri a i ducânduse apoi s aduc pahare i ghea a pentru whisky. ce mare scriitor! ÄA a e!" spuse el în gând. Luna i doi bani jumate.. Grozav! Formidabil! Câte-am mai citit. Ochiul lui Shiva?!. 21?! au Masca lui Fu-Mandschu. o or . se zicea c sunt epurate! Noi le furam de acolo.. maic -mea era chiar furioas .. ² Formidabil! spuse ea. du te la serviciu. ² Da.

cum frigul acela nesu ferit îi p trundea încet. dac ei continuau s se vad . melodios. unde se c ra el printre cuiburile de rândunici. ghemuit pe canapeaua din hol. în ele se derula mereu. cu un fular . c ci. spre pro -pria. r spunse el. cum spunea chiar el însu i! Da. avea de gând s spun : ÄCând realitatea se întrerupe brusc. când ea îi telefonase.. cum vre i. Da. i dac o visa. într-o clip a ta de neaten ie. dup un timp. cinci ani. ca i cum cel lalt s-ar fi pr bu it într-o crevas a trotuarului (Nu exist a a ceva?! Oho!!). de care e asociat . deodat .i stupoare începi s gesticulezi de unul singur. vocea ei. nou ani! ÄDe câte ori s -i iert fratelui meu când îmi gre e te? îl întrebase apostolul pe Iisus. Adormi i vis . dar înc o dat ciudat sau. acum. dar i înainte i dup . u a s-ar fi trântit cu siguran ! Dar a a. Minda ascult cu supunere sunetul acela ce bâzâia încet. insistent.i caute o pozi ie mai bun pentru dormit. de trei ori. în fotoliu. ceea ce se întâmpla acum chiar.. mai bine zis ea. odat . mai ales dac fizic te-ai dep rtat de locurile copil riei.. într-un accident. probabil) larg deschise i tot curentul de pe sc ri. cu aceea i asiduitate. chinuitor... acolo. din care se hr ne te. de tavanul intrândului (die Einfahrt). cu nasul acvilin. în variante foarte restrânse. comic. ² A. al tat lui s u. dup câteva minute. s se iubeasc ca i înainte. ori s . grav. sau. epica aceea a lor indicibil . legat . cu ea.. y Dincolo era. cu lumina aprins . s fie împreun . se ghemui în scaunul s u i ascult .. Se r suci. îl c uta la telefon. dac începuse s o viseze cu atâta regularitate. Nu spusese el însu i. sim i un frig ciudat c -l înv luie. f r s aib curajul s se ridice i s închid u ile în urma ei. venea i-l a tepta la ore imprevizibile. nesim it. de parc ar fi vrut s . cedând unei scurte la it i. când remarci ceva. m rog...i dau mai mult!. realitatea nu se întrerupsese. Când realitatea se întrerupe brusc.. ceea ce se întâmplase între ei doi.. un curent puternic de aer care. în pozi ia aceea incomod . dup ce urcase cu Mia de la restaurant. poate. e posibil. nop ile. obscure. .. de apte ori?!" ÄDe aptezeci de ori câte apte!" Ciudat (sau nu?!). bineîn eles. de unele din scenele ei. i. nu -i a a. cu chipul mare. între tine i sticlele acelea verticale. e firesc s începi s visezi pe cineva drag. nu s-au mai v zut vise-profe ii?! De i visele sale recente nu-i anun au nimic din ce urma s se întâmple în viitor. se iubeau ca i înainte. Ce bine.² Sifon n-ai? ² Dac ai r bdare s fac unul. atunci. la clinic . pe un trotuar. î i vezi silueta I r sfrânt în vitrinele pe lâng care treci i adineaori. m rog. care te hr ne te. distrat. se mi c u or. dup mai bine de jum tate de or .. de stof . iubito. care moarq brusc. ce conta? Dealtfel. nu-i a a.. De dou ori. El ridic privirea i observ abia în clipa aceea c locul pe care st tuse Fabian era gol i u ile apartamentului (ale holului i vestiarului. Doctorul d du încet din cap. prin oase.. jalnic . zilnic. ² O idee. nu. din partea mea!. Pentru c . Apoi. apoi. în receptorul minuscul. citind. visul. când în receptor domnea de mult lini tea. d -mi pu in ap mineral . nu te vedeai. sau î i vorbe te.. masajul metodic. dac ar fi fost i geamul deschis. ² Dar cine te bârâie. ei se vedeau în continuare.i în jurul gâtului (a. o g sea uneori în biroul s u. cum spunea. atârnat de lan uri. nici nu -i mai era a a de frig. Nu numai în noaptea aceea. ce-l vizita zilnic.. noaptea. î i ridic încet genunchii i începu s -i maseze. cu aceea i frecven . ² Vezi c sun a doua oar telefonul! ² Las -l s sune. Minda începu s viseze cu ea. citind. ea se continu m vis! Era propria sa lege. uitat . pe locul s u. visurile sale intuiau cele ce urmau s se întâmple. pe trotuarul vecin. nu mai umbla. la urma urmei. pu in de tot. dar atunci d ac el. i visul e atunci un fel de ma sentimental care o hr ne te. al încheieturilor. fusese gripa aceea plicticoas !). cu genunchii la gur . a a cum.. la ora asta? Nu vrei s r spunzi.. cu umerii epeni. visul s u îi proiecta în camera obscur a animalit ii sale geologice chipul ei. apropiat. el îl a ez încet în furc i... Doc. s dispar brusc din ceea ce istoricii ar numi via a lui. Suspect! Din ce în ce mai suspect! Oricum. i. ce. nu?! Da. bineîn eles. ascu i i.. el continu s-o vad ! ca i înainte. neîntrerupt. 133 dup ce se mai foi de câteva ori. i el. aproape în fiecare noapte (patru din cinci!). docil. a a o idee. când mergi pe strad . i.. ea.. se interpunea i se reflecta silueta cealalt ?!. cu tot ce se pr bu ise defintiv în el. o idee! Nici nu. nu. s te întorci chinuitor. e i el o realitate.. c ea urma s moar . chin i furie. acas . i ridic receptorul.i visezi copil ria întrerupt brusc. cu Ludmila.. totu i? ! ² Ba da. cu cineva c ruia îi vorbe ti. frecându-se u or cu spatele în epenit de sp tarul cald. ceva de prost -gust. de i nu-l vedea nimeni. cu o cafea mic în fa . s zicem. cu Ludmila. dar pu in. e i el un domn foarte respectabil.. ea se continu în vis"? Un an.. adormi astfel. Ludmila. care începuse s se amestece îngrijor tor cu sania aceea ro cat .

. si. lâng grilajul de fier. devenise isteric?! începea s plâng / în fa a unei femei. pe planul acesta înclinat (Legile planului înclinat! Superb capitol din fizic !).. care. p ea de fiecare dat atât de senin. nepl cut . cu for a sa de concentrare. cu o vehemen care-l . ea îl privea blând. ce se întâmpl dac începem s alunec m pe panta aceasta.. a voca iei sale simple. un pericol pentru ea. el însu i î i pierduse st pânirea de sine i izbucnise în plâns.. a a cum p rea. mai eficient. poate. un joc... foarte frumos. ternii -na e de mult cele dou lucr ri. brusc. nedelicate ea i i se vâra în visuri.. care-i unea i în care pluteau împreun .. da. o dat chiar adormit în patul s u. Cum putea deveni o femeiu c atât de trivial . lui însu i 136 137 i se spusese c la clinic p trunseser astfel de zvonuri. bineîn eles. n u-nu. a. când totul merge perfect. el în elegea. nu trebuia s se încheie la hain !.. grave. îl c uta (ea.. ^înfrigurat. nu-i mai dedica ei întreg timpul s u liber. ha.). iruri de lacrimi reci. iat . nu de sudoarea acee a Va lor. dar ce anume discutaser ar fi fost interesant s .. în timp ce ea respira aprins în bra ele sale i patul lor se învârtea cu ei încet. altfel putea ceda chiar i el. în timp ce el r t cea pe unde? Cu cine?!. Mia Fabian?! Prostii! Un simplu divertisment. ha. de fapt.. nu -i a a. dup ce-l a teptase o jum tate de noapte. umilin ei orelor întregi de a teptare în locuin a sa goal . la fel ca înainte.pur i simplu. . ea. de ce se ar ta cu aia. Unde pierise mândria ei?! O dat sau de dou ori pe s pt -f mân . de parc pe el l-ar fi pândit vreun pericol acolo. anul trecut. Brehariu însu i. A. observase el.. când iubirile lor. degetele peste fa a ei.. neexi sten ial. ceva mai târziu. de st ri isteroide etc. cu tiin a sau ne tiin a i m -nvrednice te. când avuseser ei doi o discu ie. cu. dar care ar fi constituit în via a lui. ha.. nu r mânea nici un dubiu. ca o igien a rela iilor lor i. ani. la fel de ardente. peste pragul acela unde îl a tepta ea. acuma. îl a tepta. ce se întâmplase?! Ce se întâmpla. la urma urmei. continuau. f r de osând . de ce avea ea totu i.. cu inhibi ia sa verificat în decenii.. la Sebe parc . el. auzise pozitiv aceasta. în cariera lui nep tat un compromis. i ÄTromboza venei porte" i revenise la ni te ' lucr ri din tinere e în leg tur cu Ädiabetul bronzat" i Äaniloidoza hepatic ". pentru logodnica sa. E adev rat ca. pe socoteala a ceea ce credea el c . exista a a ceva. îi aduse un pahar cu cevE^un înt ritor. I îsi luase pe cap. i când el se revolta. de inspirate. cum spusese chiar i ea. uitându-se la el dintr-un fel de dep rtare care îl enerva cu regularitate. chiar îi mul umea. el le-a retezat din prima clip . cu Äliteratura" era la zi. urm rit. deloc uimit . sau ce dracu?! A. l-a oprit pe Brehariu."). în definitiv. inflexibila preacurata lui femeie.. atunci când cu Äaurul". calm. trebuie s ne inem nervii pu in. o descoperea ud . era probabil o toan . invizibile. neesen ial. se supunea umilin ei privirii sale severe. la o simpl presupunere. i atunci. Da -da. renun ase la toate principiile din care era f cut îns i carnea existen ei sale. profunde i curate. Fabian?! Habar n -avea. îmbr cat . cu o impetuozitate a c rei furie i puritate îl speriau pe el însu i i. ce dracu. o cedare. întristându-se parc ² el. uneori. normal. i atunci.Ä i iart mi mie p catele f cute cu voia. pentru numele lui Dumnezeu?! El lucra ca i înainte. nop ile lor de iubire continuau..i din întâmplare. la ie ire! Dar ² i ea se convinsese de acest lucru. i ea îl mângâie. încât ar fi fost evident pentru oricine. vorbea de un fel de antaj sentimental. un moft.. la un simplu. uite.ci de lacrimi. cu o for . prins în ma in ria asta infernal . s r cu a!. începea s se simt supravegheat. nu. care înainte. el ridica vocea. pentru perechea sa definitiv . scena se mai repet o dat .. incredibil de curate. ba nu.. o dat . dar. când aprindea lumina i îi cerea socoteal . cel pu in. c ut rile. izbucnea sau se închidea. n ucitor.. stima fa de munca sa. când fusese asta.i a tepte so ii la poarta uzinei. de solitudine necesar . cârduri-cârduri. sporov ind lini tite. negând tot ceea ce îi imputa el. ca un repro . i-apoi era deosebit de picant s vad pe cineva... . ce mai voia?! A.. aici. i. bine. el în elege foarte bine. u or întreb toare.. în acest punct. s m -mp r-t sesc cu preacuratele tale. sperie. dar acum. sub figura sa grav . cu mult mai pu in uimit decât el însu i. fa de el însu i crescuse i nu pu in a contribuit la aceasta i refuzul acelui post. ar fi râs odat .i aminteasc !. o pierdere de vreme. între aceste ro i din ate care se mi c ov itor. destul. hoin real . obosit . chiar i o astfel de femeiu c suficient . curs i clinic . foarte subtil !. alb .. mândra.. o deviere din linia vie ii sale. mai târziu. ca un pe te sub ire. altfel. ea venea i-l lua de la clinic .. în a ternut. ea se mi ca. controlat. lunar. cu nervii s i de bivol. îmb trânise/ nu mai rezista la ritmul s u obi nuit de studiu. vulgar. de relaxat. mai mult chiar. de ce atâta angoas .. m rog. o alt form de repro . nici un fel de dubiu! în fa a c reia. cel pu in o dat .. cum s -ar spune. pentru Dumnezeu.. c pericolul nu era acolo... trecându. nu tiu cum se f cuse.. un bob de nisip. e adev rat c . b rba ii au uneori crize de-astea.. îi fusese ru ine s j plâng în singur tate?! I se sl biser nervii.. îi terse lacrimile. Minda. se asteni-zase. 134 135 întunecat de pasiune.. c ruia. fals. dece nii la rând. dac . suspiciunile m rturisite i nem rturisite (. dar i înainte el î i avea ceasurile sale de. cu plan etele astea. în miez de noapte. absurde. cum spunea Ceea! Trebuia s se termine odat cu a tept rile astea imprevizibile. de s lbatice! în bra ele sale pute rnice. pentru te miri ce spirit simplu.. într-un cerc.. Da-da. nu era în nici un caz o Äaventur ". chiar mai bine. sub atâtea aspecte. de eliminare a tot ceea ce era superfluu. îi vorbi încet. chiar i pentru cineva cu mult mai pu in perspicace. lucra prea mult.. ce ordinar. a a cum so iile muncitorilor vin în ziua lefii s ..sau. n ucitor pentru unii. de confortabil. de comun . nu-i a a. un pericol! i -apoi. cum spusese chiar i ea odat . când totul merge perfect i. lung. de frumoase.

cu pauze. orice dorin a te miri c rui ipocmmen! A. s nu te repezi la mâncare. despre La u se povestea cu precizie c . neb rb tesc. în fa a visurilor sale. de ascuns. zb tându -se uneori. care. a c rui trepida ie u oar o sim ea mereu sub . i acest adev r. i iat ce bine f cuse. totul e un r zboi al nervilor. apoi al i câtfva pa i. dezm at . ca s poat înainta. vor J intra în normal! Trebuie îns . de i au trecut aproape dou zeci i patru de ore de când n-ai pus nimic în gur . chiar i numai pentru câteva secunde. s fii inteligent. se invagineaz i în noi. acest adev r social se prelunge te.cât era el de profesor. cu fesele de marginea unui an ! Ptiu. mult calm. nop ile lor unice.i îndoi încet. ci frica. cu ochii atrofia i. în via a. obosit. în orice caz. orice posibilitate de roman are joas . mâinile lor când se atingeau. chiar când i-e foame. treceau uneori i prin aer. ce splendid îns . în primul rând.. au astfel de istorii. imagina ia sinuciga . dar el t iase. dac putem s o numim astfel. lui. ÄCine se st pâne te pe sine st pâne te lumea!" spusese nu tiu cine. ce se transmite subcorticalului i de aici organelor. domni oarele astea literare!. plictisit pân la somn. în func ionalitatea noastr organic . o epiderm de femeie. s tai friptura în felii mici. animalul acela str in. i trece al t uri. dac ne p str m calmul. a unei pl ceri. Calm. decât orice medic de provincie care are o istorie cu o sor sau alta. el. isteroid . jalnic de inutil.i st pâneasc privirea. via a lui atât de curat . i lâng el nu putea întârzia o bocitoare. discu iile lor. ce animal obscur.. din copil rie. mul umirea unei pofte. iat j începuse s -l afecteze i pe el. de oboseal . calm. cu cât spaim i repulsie. raporturi clare. apari iile lor în lume. de a. spusese i la curs asta de curând.. el care. s m nânci în sil . mâinile acelea imposibile. atunci când nu ai decât o singur i bestial pornire. s-ar fi topit. din fa . se va terge de la sine.ef . când se auzea chemat de o voce pe care o iubea. carne. cu degetele sale îngrijite înfipte în blana lui de guzgan orb! Un animal ciudat. s faci conversa ie atunci când to i în fulec . Panica visului s u. bellum omnium contra omnes. specula ii literare! Se pare. Calm. de parc adev rata poart la care trebuie s intre se afla cu câ iva pa i mai încolo. da. bine. un exerci iu i mai subtil (înc un exerci iu din cele simple). prostii! Pe el nu -l interesau astfel de anecdote. psihologic .. astfel se exerseaz el. el. povestea cu cel care întârzie cu bun voin s intre pe poarta casei. obiecte în echilibru. în momentele de neaten ie. pofta se aprindea în ei. pri virile lor când se întâlneau. e drept. serile lor. s înceteze. încet. s .. s se poat târî în ve nicia ei. 138 139 m runt . se vedea cu ochiul liber asta. ar fi pierit. carne. de la început. s le tulbure iubirea. da. i tocmai de asta nu trebuia ascuns nimic! Dac ar fi fost ceva vulgar. sim ea asta dinl untru. care aveau astfel de. de parc nu ar fi locuit niciodat acolo. în primul rând calm.. în cele mai multe cazuri. asta începea s devie ceva mai complicat!). nu avea cine tie ce insolit într-însa. cu din ii cl n nind. muzical totu i.i st pâni bra ul care zvâcnea dup un obiect. i asta mai mult ca un avertisment pentru al ii.' atât de bine. s . tr ia în via a lui. negase. în alt parte. asupra Äsocialului din noi". în mecanismul nostru moral-vegetativ. bineîn eles.. una din acelea care n -au fost trântite ca lumea de un vl jgan pe marginea unui an . atr gea destule mu te care de ani i ani c utau inutil.. de care s se poat ag a el. nu cumva panica ei pornea de la panica. panica moral . î i ceruse chiar scuze.i p streze calmul. se refugia el însu i. e adev rat. astfel se creeaz calmul. ca un simplu exerci iu de gim nastic . a Ludmilei. ce dracu. c nu era nici o aventur . subp mântean. cu absen e. de i obosit. când era singur. mai grele. i era datoria ei. deviat u or. de a întoarce capul cu o secund mai târziu. s priveasc altceva. sentimentul lor. nu intrase în discu ii cu te miri ce asistent sau sor . a visului s u. ci direct cu unul ca Brehariu. de pozitivi. înainta. dejoac . asupra legilor celor mai simple i mai tiranice ale existen ei noastre! Da. ce s pa posomorât . calm. pâine. impertinent. fugea el însu i. aceast victorie singuratic . era un om de for . Da -da. sau. ha. cu aceast panic sentimental ce începuse s devie d un toare. draga mea. apoi mesteca i înghi ea p mântul. de a-l st pâni i a-l privi pe el însu i ca pe un obiect (o. nu-i asa. nu. exersat. al jurîmpre -jurului nostru! Un animal resping tor. acela de a merge încet când ar trebui s alergi. în primul rând calm! Panica este cea care omoar . totul trebuie creat. fl mând.. i dac n u putea altfel. ca inele unui metrou.i agate bâzâitul lor trivial. nu va admite ca panica s -i pun st pânire pe existen . se infiltreaz ... chiar cu studente.. un cortex în alert ?! Calm. vulgare în primul rând prin simplismul lor! / Istoria cu Fabian. degetele nest pânite. s amâie pentru el însu i. în argila aceea brun-neagr care se freca de pielea lui unsuroas . iar panica acestora cine s-o mai st vileasc ?! Un psihic. atunci când nu-l vedea nimeni. un loc. chiar i nu mai sub acest aspect.. ironic. resping tor. pân luciul acela b ie esc. cu labele din fa transformându-se în lope i.. în obscurul acela. începând de la actele simple.. poetic. tia el prea bine. în primul rând s . o panicard . oricât de reali ti. acolo unde se tr deaz atâ ia. ale c rui galerii. între inut. un punct de care s . dar acest calm ar fi trebuit s înceap . ochii. o suspicioas etc. care tremur de poft ). de relieful limpede.i umple gura (ca i ceilal i) cu legume. a visului s u?! Absurd. indiferent . pentru a curma cu hot râre. nu accidentele mecanice. pâine. flirturi. f cuse exerci ii complicate de st pânire. vulgar . pozitiv. în care. de impresionant . cele zece secunde de vid ideatic pân s rea bricheta electric (a. tocmai. se ar tase speriat. un fel de coro -pi ni uria . s serve ti pe toat lumea cu pâine. când. ea va disp rea. care -l cuno tea. i lucrurile. î i s pa galerii. de lumin .. înghi ind p mânt. reluat în forme tot mai complicate. de a. c în fiecare dintre noi. n-ar fi fost el mai neîndemânatic decât al ii. ervetul. de for ! Calm. nervoas . monoideologic . se afl . acesta e semnul prim al for ei! Or. s -l poat primi pe el. erau unii colegi de la institut. în nici un caz n -ar fi fost el mai pu in abil decât orice licean care se culc cu fata din cas . legume. târâtor. câte o domni oar de asta literar .

pe care. iarba.picioare. de i se ag a de el. nefericita. dup vacan a de var . stufos. firesc. la o parte. într-un sat.. ea.. într -un schimb de cadre medicale. f r motiv. Sunt pur i simplu fericit c tu îmi acorzi o or .. sublime Minda.. unde alergi. Tramvaiele uruiau la curbe.. expresia lui. al galeriei sale. încetase pentru câteva clipe trepida ia aceea de sub.. ha. ve nic antisentimental flegm .. ce te prefaci c ... intrând în jocul ei. închi i cu mali iozitate. Chiar i triste ea pe asemenea m ti apare tot sub forma autoironiei. acum îns . nu?! Fabian privi un timp în fa a ei. pe mijlocul drumului. ov ise.. desenul ochilor.. casele vechii mahalale bucure tene. tremurând de încredere ca un trup viu. apoi cu Ludmila. nu se admite nici o singur excep ie! La o parte. nelini ti i de perspectiva unei locuin e Äîn bloc". la vreuna din marile uzine di n apropiere. de data aceasta un birt m runt. sau o form a spaimei. La o. înfundându-se pe ni te str du e necunoscute. mai în spate. de sensibil. începuse s -o nelini teasc .. Se obi nuise de mult cu aceast expresie.. dou . curate. reflexul din privire sugerau o neobosit . altfel n-ar mai fi fost el capabil. acum îns sunt convins c tu. vinovat. ha. de la începuturile. cu Babe . încercând s fac Äcâ iva pa i" sub soarele înc puternic. fuseser foarte bine servi i i reveniser . l-ar fi putut nelini ti! în tembelismul i panica ei! în grija ei fa de el. tovar e. nu-nu! El se oprise câteva secunde. nehot rât. care ap rea foarte rar la ea. La început credeam c te prefaci. de i fusese creat pentru el. cum zicea cu un anume patos. în mun i. am spus!. l umea cobora gr bit în sta ii. nu-mi. u oara.. ha. nu tiu unde.. inepuizabila vibra ie care4 înso ea munca lui posomorât . n -ai auzit când am strigat. preg tit cu r bdare i cu geniu. venise la întâlnirea cu el. tu nu bei! îi spuse Fabian într-una din hoin relile lor (era la începutul lui septembrie)... ² Cel pu in o singur dat . veche.. pur i simplu. ce p zesc ia de la col . care. care î i închipuia c poate înlocui orice.. Minda fusese aproape o lun în Polonia. una din acele figuri de femeie care pare c râde de orice. pomii.. nu vezi culoarul?! în l turi. în l turi!! La o parte!. 140 Capitolul XIII ² Ce curios. de orb! Naiv ca un phoetus. reconfortant . la o parte... ² Numai o dat ? S ne vedem. da-da.. s tii. pân atunci. chiar El începuse s se nelini teasc ! De câteva ori sim ise asta cu precizie. de i. mai în spate. atât de ginga . i triste ea poate inspira fric . cu proprietarii lor. distrugându-le trecutul. str zile se animau încet. cine tie. evident. tovar e. uneori orizontul s u! Cum ghicise ea existen a lui?! Când.. în l turi!.. de extaz îl surprinsese ea cu guzganul lui uria în bra e?!. f r excep ie. iubita mea! Cel pu in. în sta ia Orzari). pentru c . se aflau pe undeva pe lâng Bariera Vergului. ea bineîn eles. vecinii. pavate. asta-i bun . ai putea s bei. el sim ea c nu era acesta adev rul. la o parte. îndulcit de apropierea serii. unde. intersti iile viselor sale de fiecare noapte. n -ai s -l po i înlocui pe Geiger.. nelini titoare.) j ² S pt mâna viitoare! Sper s ne mai vedem o dat pân atunci. f r int . Doc. mergând 'astfel. i atunci amendat de ochii ei. orizontul negru.în l turi. o form de curaj. cu o r ceal inuman ! Pe el. de dragul meu. La o parte!. viclenia i frica lor din privire. T cur i merser mai departe. apoi. iar el. i dac ar fi stat în mâini. întoarse ochii spre el i-i întâlni zâmbetul s u lini tit.. toat lumea în l turi. el. în câteva rânduri. nu avea încotro.. cu instala ii sanitare pe m sura secolului. acolo. s tui.. pu in ame i i de vin (ie iser doar de o jum tate de or dintr-un local. în l turi.. Nimeni nu dep e te marcajul! Nu mai trece nimeni. Toat lume a. o acceptase cu indiferen a i sportivitatea ei calm . oricum. l -ar fi putut omorî. care e un b rbat din toate punctele de. cu pietricele rotunde.. parc . la o parte. al gurii. a a cum au puberii când privesc o femeie în jur de treizeci. un zâmbet care sâsâia parc . (Minda era invitat la un congres în Anglia.. începuse s -i umple spa iile. . vezi ce-i cu ma ina aia. sus de pe bordur .. o singur dat ? întreb ea i în ochi îi sclipea ironia. brusc. Geiger! replic doctorul. m runtele animale din curte. Era prima lor întâlnire dup ce nu se v zuser de aproape dou luni. ambii o petrecuser în alt parte. pu in. ce-o s zic lumea când ne vede c eu golesc singur paharele i tu te ui i la mine cu ochii umezi de dragoste. Cine renun la celebritate?! ² Când pleci? întreb ea. cu g rdule e. în l turi.. ia d -ncoace tele. cu pomi în curte.. dumneata.. Mergeau al turi pe trotuarul str zii Agricultori. împreun cu cea a p rin ilor i a bunicilor lor. iat .. la mare. în l turi!. c poate umple totul! Iat . ea l-ar fi putut speria cu agita ia ei plâng rea . trebuia s-o alunge. în ce clip de neaten ie. se apropia de un secol. inându-se de mân . lipsit de epiderm ! Nu-nu. în l turi. s tii c .. Äproprietari" si ei. îns . în 142 cartier. Trebuia s-o îndep rteze.. altfel. ce -i asta. muncitori. la câteva zile!. la o parte. tonic . a a. ha! în felul sta. devenea. dumneata de colo. care era îns i hot rârea! Da. la o parte! în l turi. cu panica ei trivial ! Cu orgoliul ei de n at. Nu se aude? Hei. vechi. printr-o coinciden izbitoare. Ämarea era elementul ei". galeria lui întortocheat trecea milimetric. în tembelismul ei. ar fi sim it -o sub palme! Un animal care habar n-avea de existen a lui. ca o fântân orizontal .. hei. ² Dar eu nu vreau s -l înlocuiesc pe. Äcelebritatea" lor.. cei doi treceau prin dreptul unor case m runte.. ² în l turi. exact sub mâinile t lpilor sale. de parc se oprise brusc miraculoasa coinciden a galeriilor lor. duioas .. în majoritate. anume pentru el. râzând i el.

. ² Bineîn eles c e ti un tic los. de fiin a ei scund . i-apoi?! i-apoi nu se comport ca i cum ar avea aisprezece ani.i cer nimic. hi. în ultimii doi ani. ca o c lug ri .. n-ai ce s . ca un nesim it. vreau s .. s -mi dai voie. în l at pe tocurile de apte centimetri. ha! ² Din cauza ta! fu r spunsul ei sec. acum vorbesc eu! Din pricina ta. sau po i s b nuie ti c eu nu sunt dintr -alea la care trebuie s le pui un disc ca s !... spuse ea zâmbind cu franche e. de parc l-ar fi izbit o m nu . intimitatea noastr nu trece de um rul dumneavoastr .. bietul b iat e total înnebunit. nu. s . he. care. tii de la sfâr itul verii eu nu m mai culc cu Babe ? i acesta-i un lucru care. nu-i ajungi nici pân la c lcâi! i-apoi. i tu tii.. pe când. scârbos platonic ! ² Ei. rela iile noastre sunt de-o natur care.. 143 . eu am venit i. eu îi echilibram via a. las fasoanele astea! Tonul ei era destul de brusc. atunci? ² P i cum s nu râd.. ha! ² Din cauza ta! fu r spunsul ei sec. nu pot tr i a a. când pleci!. durdulie.. cu zâmbetul ei cel mai sportiv. îns . î i fac te miri ce figur scârboas ! Minda surâdea i pe frunte îi ap ruser degetele acelea ro ii. c ruia. ce-mi ceri e un semn de intimitate. asta-i! se indign Minda. putem trece la altceva! ² Bineîn eles. a a ca tine. ² Iart -m . . m ini iezi în am nunte care. s -mi'dai mie voie s . m a teapt la poarta blocului. ore întregi (i-am luat cheia de la apartament)... ca într-un joc. ² Cred c voia i s v c s tori i. hi.. se pref cu c pune o arm la ochi. intimitatea noastr nu trece de um rul dumneavoastr . bineîn eles! se gr bi el.. când. cu cât noi doi ne vom înh ita mai târziu.Ia te uit ! spuse Minda. eu. pardon. o înscenare execrabil . în lini te). n-am senza ia c e ti dintre cei viteji! ipi g ravi... ce-mi ceri e un semn de intimitate.. când e vorba s se comporte ca ni te b rba i. amândoi. i o u oar aplecare din spate.i cer o favoare! ² Oho! r spunse el. în mod surprin z tor. nu. umbl neîngrijit. ² Nu-nu. privind-o dintr-o parte.. care parc se gândea în alt parte. hi (râdea el f r zgomot. ² Ei. Sim ea o ciudat pl cere s n-o contrazic . corpul meu î i cere drepturile.. tu tii. provocând o rela ie total platonic . cu alte sensuri. dar ochii îi r maser reci... cu atât m ai bine pentru amândoi! Pentru mine în primul rând! B ie a .. ai s râzi. ha. Când i-am cerut eu s m respec i?! Apropo.. cu o convulsie din umeri).. ² Da. i ea îl privi scurt. care parc se gândea în alt parte. dar. pesc ru ul e ti tu! (Fuseser de curând la un spectacol cu Pesc ru ul la Na ional..i fac geamantanul. ² Haide. ca totdeauna când mergea al turi de ea.. s nu crezi c -mi fac vreo iluzie în ce prive te b rb ia ta! Lui Geiger. pardon.. eu nu -mi f cusem nici un fel de iluzii. un om n-a avut ce face.. lumini a aceea lu din ochi. aproape c m excit .i cer hatârul.. a a c . las fasoanele astea! Tonul ei era destul de brusc. E ti de acord sau nu. ne vrând s fie gre it în eles. i privirea sa r t cea undeva la cap tul str du ei întortocheate pe care se aflau. Glume ti?! ² Nu glumesc deloc! Un b rbat care vrea s se culce cu o femeie. >‡ '<² .. eu îns mi. tu i cu Geiger sunte i pesc ru ii! i eu ( i el se opri.. pac! V -am doborât cu o singur lovitur ! Pac! Bum! 144 145 .. aproape c m excit . îmi repro ezi asta?! ² î i repro ez totul! i ea zâmbi... oricât de viteaz ai fi. vreau s . rela iile noastre sunt de-o natur care. pe când. Respira pu in cu greutate (numai ea îl auzea). calm. ² De ce râzi. cu ochelari i cu mii de fandoseli... pe care vrea s i -o fac amant . f cu el cu un zâmbet stingherit.. bineîn eles! Ne-ai otr vit / intimitatea noastr . nu se pr v le te peste ea. s pt mâna viitoare.. îl f cea cumva mai tân r..) A. E ti de acord sau nu..Ia te uit ! spuse Minda.. nevrând s fie gre it în eles. pardon.. ² Cum a a?! se opri în loc Minda. a trimis-o i pe sor -sa la mine.. i fraza aceasta îi r mase ei de acolo. bine dispus . Asta-i ceva original! Nu credeam s . o mai repe tase de câteva ori. nu-i a a. spuse Mia cu seriozitate. neîn elegând: ² Voiai s te respect. ² Haide. Minda d du din umeri.. n -ai avut ce s faci i ai n v lit peste min e i am râtul la de b iat. putem trece la altceva! ² Bineîn eles. hi.. asta-i! f cu ea. apoi ad ug : ² Pe-aici tr ia un pesc ru i.. nu trebuie s m în elegi gre it. cum ai f cut tu la început! i -apoi. eu îns mi nu -mi g sesc locul. dar î i p stra zâmbetul. Doc. bineîn eles! se gr bi el.² Vreau s te rog un lucru. ² De ce râzi. a venit i l-a împu cat! ² i. ha..i repro ezi! E ti un tic los i un la .. atunci? ² P i cum s nu râd.. Asta-i ceva original! Nu credeam s . he? f cu Minda cu un zâmbet stins.. Doc.

p trunzând în mica sal . pe care mul i ar vrea s le. Febra bâzâia în el.. sau po i s b nuie ti c eu nu sunt dintr-alea la care trebuie s le pui un disc ca s !. saturat de fum de igar . r mase el însu i cu gura c scat : de ce se bucura astfel?! Cum de ce? De perspectiva galant care îl a tepta! Va s zic . eu îns mi. Trecu pe lâng un birt unde se bea în picioare în prima sal i. dispre uind liftul.. spiritul i se adapta noii Ärealit i" i tr gea acum toate foloasele din starea mai lent . f cu el cu un zâmbet stingherit. ce putea fi mai pl cut. spre Neva. formul el dup ce b u lichidul acela cu care nu era deloc obi nuit... O sticl de ampanie ² i va urca! Va urca. mul i din m garii tia care umbl pe strad . s . igrasios. Puk îl sprijinea de sub iori. asta-i! se indign Minda. dup ce îl dep ise deja... de stare pregripal . provocând o rela ie total platonic .. tii n \c de la sfâr itul verii eu nu m mai culc cu Babe ? i acesta-i un lucru care. scârbos platonic ! ² Ei. refuzând. i-apoi?! i-apoi nu se comport ca i cum ar avea aisprezece ani. bietul b iat e total înnebunit. de ce... un fel de frig la spate i. ca un nesim it. dup ce îl dep ise deja. de transpira ie uman . Glume ti?! ² Nu glumesc deloc! Un b rbat care vrea s se culce cu o femeie.. pe sc ri.. dup prima i gre oasa alarm . ca o cutie. parc trotuarul acela destul de populat la ora aceea se aplecase u or i el nu trebuia s fac decât gestul formal de a ridica pantofii ca s alunece. s vad dac nu sta cumva în curent. ² Iart -m . hi! Fric de un simplu telefon?! Da. va tu i u or. Minda sim i. plutea într -o limf mai larg a nop ii aceleia de septembrie. care ascundea. sau. p trunzând în mica sal . eu îns mi nu -mi g sesc locul.. i privirea sa r t cea undeva la cap tul str du ei întortocheate pe care se aflau. bine pensat pe corpule ul ei durduliu.. va ajunge. va urca. hi. Minda se întoarse i urc cele dou trepte de piatr .. dup telefon. descompus . atâtea. ce perspectiv putea fi mai pl cut decât cea care-l a tepta în acea sear .i frec cu energie mâinile.. brusc. m ini iezi în am nunte care. refuzând.. ce perspectiv putea fi mai pl cut decât cea care-l a tepta în acea sear .. pe care vrea s i-o fac amant . un monogam convins. pe care. mul i din .. un monogam convins.. Puk îl sprijinea de sub iori. ca o cutie. se putea spune.. plutea într -o limf mai larg a nop ii aceleia de septembrie. un burlac.. Ei. de tr ire... nu pot tr i a a. va duce instinctiv mâna la nodul de la cravat . un burlac. delicii inexprimabile!. pe care nu-l poftea deloc i care îi d du un fel de curaj. delicii inexprimabile!...² Cum a a?! se opri în loc Minda. ² Nu-nu. Era ridicol s se suspecteze de febr . îmi repro ezi asta?! ² î i repro ez totul! i ea zâmbi. de zid jilav. acum vorbesc eu! Din pricina ta. hi. în sus i în jos. care ascundea. îi era pur i simplu fric .. Nu era îns nici un fel de curent. Ceru o vodc mare i se a ez la una din tejghelele prinse în perete. dimpotriv : în s li domnea un aer st tut. hi! Fric de un simplu telefon?! Da. un gest pe care nu-l putea suferi.. Fric ?! De ce?! Ei. cu spatele la un grup de consumatori în mijlocul c rora se afla i un câine.. de ce. pe care mul i ar vrea s le. decât o femeiu c îmbr cat într-un taior pal. hi. va cump ra o cutie de bomboane de ciocolat . bineîn eles... Minda d du din umeri. bineîn eles. îi era pur i simplu fric . Febra bâzâia în el. muzical. atâtea. Raskolnikov îl âra lin. Pur i simplu inexprima bile. a trimis-o i pe sor -sa la mine. spiritul i se adapta noii Ärealit i" i tr gea acum toate foloasele din starea mai lent . pe care nu-l poftea deloc i care îi d du un fel de curaj. cu atâta secret automul umire. pe el. Da!. dar dup telefon? Hai?! Ei bine ( i el mai trase o du c ).. m a teapt la poarta blocului. spre Neva. Minda se întoarse i urc cele dou trepte de piatr . Da!. se întoarse reflex.. va cump ra o cutie de bomboane de ciocolat . Perfect! f cu doctorul i. cu zâmbetul ei cel mai sportiv.. de tr ire. parc trotuarul acela destul de populat la ora aceea se aplecase u or i el nu trebuia s fac decât gestul formal de a ridica pantofii ca s alunece.. ore întregi (i-am luat cheia de la apartament). Pur i simplu inexprima bile. descompus . Ei. O sticl de ampanie ² i va urca! Va urca. i tu tii.. Trecu pe lâng un birt unde se bea în picioare în prima sal i.. decât o femeiu c îmbr cat într-un taior pal. încât. hi. dispre uind liftul. un gest pe care nu-l putea suferi. i va suna. hi. s recapituleze: o cutie de bomboane. pe sc ri. 144 148 Circului. dar dup telefon? Hai?! Ei bine ( i el mai trase o du c ). Era ridicol s se suspecteze de febr . pe care. Circului. pe el. bineîn eles! Ne-ai otr vi^/ intimitatea noastr .... umbl neîngrijit. va urca. cum ai f cut tu la început! i -apoi.. nu-i a a. dup telefon. va tu i u or.. ca o c lug ri . de stare pregripal . <‡ '² . va ajunge. neîn elegând: ² Voiai s te respect. ce putea fi mai pl cut. ridicol. Raskolnikov îl âra lin. o clip . cu siguran . Fric ?! De ce?! Ei. hi.. Ceru o vodc mare i se a ez la una din tejghelele prinse în perete. i va suna. cu siguran . bine pensat pe corpule ul ei durduliu. va duce instinctiv mâna la nodul de la cravat . muzical. corpul meu î i cere drepturile. cu spatele la un grup de consumatori în mijlocul c rora se afla i un câine. dup prima i gre oasa alarm ... nu -i a a. nu se pr v le te peste ea. formul el dup ce b u lichidul acela cu care nu era deloc obi nuit.

câte o pereche somnoroas .. u oara fierbin eal i umezirea pal melor. nu trebuie s m în elegi gre it. oricât de viteaz ai fi. când e trist. unde po i deslu i.Ia te uit ! spuse Minda.. putem trece la altceva! ² Bineîn eles. i privirea sa r t cea undeva la cap tul str du ei întortocheate pe care se aflau.. brusc. un Arlechin. bineîn eles! se gr bi el. Continu s mearg pe jos.. bine dispus . ca un nesim it. dar rezist i. a trimis-o i pe sor -sa la mine. saturat de fum de igar . cu o tamburin . u oara dar persistenta frison are reveni. care poart numele de ÄBizonii negri" i sunt un fel de combina ie teutonico-capitalist . E ti de acord sau nu. 144 ² Ei. provocând o rela ie total platonic . suferinzi. dou secven e de step.. tii t/vc de la sfâr itul verii eu nu m mai culc cu Babe ? i acesta-i un lucru care. se întoarse reflex. ce-mi ceri e un semn de intimitate. temându -se de o grip . Când ie i.. eroul principal. cu zâmbetul ei cel mai sportiv. aproape c m excit . îi pl cu de data aceasta chiar mai mult decât cu dou zeci de ani înainte. ² Cum a a?! se opri în loc Minda. bietul b iat e total înnebunit. s vad dac nu sta cumva în curent.. Asta-i ceva original! Nu credeam s . care parc se gândea în alt parte. m ini iezi în am nunte care. la început. igrasios. eternii derbedei amatori de primele rânduri. pardon. scârbos platonic ! ² Ei... i tu tii. bineîn eles! Ne-ai otr vit/ intimitatea noastr . un contabil care face du . ha. încât.. Sim ea usc ciune în gât.i supun corpul i nu lu nici o hot râre. Minda rev zu filmul cu pl cere. cu cât noi doi ne vom înh ita mai târziu. ÄS m duc acas s fac o baie fierbinte!" fu primul s u impuls.. Minda d du din umeri. picioarele îi amor iser . f cu el cu un zâmbet stingherit. i se p ru c e o simpl stare de plictiseal . asta-i! se indign Minda.i cer nimic. s recapituleze: o cutie de bomboane. marcheaz nenum rate goluri în poarta echipei adverse. nu pot tr i a a. eu îns mi.. se înserase deja i aerul curat îl învior . echipa sa se descurc prost. un film în care exista mult respect pentru femeie. corpul meu î i cere drepturile. cântând o arie vesel . ca o c lug ri . m a teapt la poarta blocului. pre uia mai mult acum naivitatea. ore întregi (i-am luat cheia de la apartament). nu se pr v le te peste ea. ² Iart -m . în zilele Stalingradului. tumat în plin r zboi.. îmi repro ezi asta?! ² î i repro ez totul! i ea zâmbi. ha! ² Din cauza ta! fu r spunsul ei sec. o clip . dou cu alupa pe Volga. de zid jilav. Glume ti?! ² Nu glumesc deloc! Un b rbat care vrea s se culce cu o femeie. intimitatea noastr nu trece de um rul dumneavoastr .. ² De ce râzi. dimpotriv : în s li domnea un aer st tut. Doc. îmbr ca i (cu întârziere.. cu atât mai bine pentru amândoi! Pentru mine în primul rând! B ie a .. nu. o clip vru s cedeze impulsului de a p r si sal a.. un soldat ciudat. în sus i în jos. un clovn.. Apoi.. «» '² . i-apoi?! i-apoi nu se comport ca i cum ar avea aisprezece ani. î i d du seama c ceea ce sim ea.... i el însu i. de transpira ie uman . a a ca . cu eternele personaje. adorabil îns ) în pantalonii aceia largi. iar când se conciliaz cu iubita sa. cu atâta secret automul umire. b trânii domni singuratici. nu-i ajungi nici pân la c lcâi! i-apoi. Spre jum tatea filmului sim i un fel de nemul umire. n-am senza ia c e ti dintre cei viteji! ipi gravi. s . pe când. rela iile noastre sunt de-o natur care. atunci? ² P i cum s nu râd. nevrând s fie gre it în eles. o dansatoare tahitian . fetele în fustele pân 'n c lcâie i pe cap cu caschetele ap rute imediat dup primul r zboi..m garii tia care umbl pe strad . s nu crezi c -mi fac vreo iluzie în ce prive te b rb ia ta! Lui Geiger. Era o comedie sovietic . Când i-am cerut eu s m respec i?! Apropo..i aminti de Ivan cel Groaznic. sau. în curând... Perfect! f cu doctorul i.i frec cu energie mâinile. cum ai f cut tu la început! i -apoi. un fel de frig la spate i. Minda sim i. sau po i s banuie ti c eu nu sunt dintr -alea la care trebuie s le pui un disc ca s !. neîn elegând: ² Voiai s te respect. aflat în permisie.. umbl neîngrijit. ² Nu-nu. un domn cu ilindru. ² Haide. câ iva studen i ce locuiesc într-un c min foarte luxos. hi. las fasoanele astea! Tonul ei era destul de brusc. mult romantism sexual. cu rachetele ovale de tenis. frac i baston. se pute a spune. Nu era îns nici un fel de curent. Ä i când te gânde ti când e turnat acest film!" râse el i . pe care vrea s i -o fac amant . hi. asta-i! f cu ea. candoarea real ce traversa întreaga pelicul . se afla pe oseaua tefan cel Mare i mergea în direc ia 147 . dar 1 se f cu sil de acest salt b trânesc pân în cada sa de acas i întreg ritualul c ruia trebuia s .. ridicol. temperatura i se ridicase cu precizie cu câteva linii. eu îns mi nu -mi g sesc locul. de dinainte de r zboi. în acordurile unui disc uzat. acum vorbesc eu! Din pricina ta. nu aveau nici o leg tur cu ceea ce vedea în fa a ochilor. 148 balconului tapetat cu vitrouri luminate anemic. cu amantele lor i cornetele de semin e. un fel de indispo zi ie fizic i. r mase el însu i cu gura c scat : de ce se bucura astfel?! Cum de ce? De perspectiva galant care îl a tepta! Va s zic .

îmi repro ezi asta?! ² î i repro ez totul! i ea zâmbi. de fiin a ei scund . eu nu-mi f cusem nici un fel de iluzii. s nu crezi c -mi fac vreo iluzie în ce prive te b rb ia ta! Lui Geiger.. ca totdeauna când mergea al turi de ea. bietul b iat e total înnebunit. ca într-un joc. provocând o rela ie total platonic . eu îns mi. eu îi echilibram via a. dar îsi p stra zâmbetul. î i fac te miri ce figur scârboas ! Minda surâdea i pe frunte îi ap ruser degetele acelea ro ii. în l at pe tocurile de apte centimetri. un om n-a avut ce face. n-ai ce s ... pardon. Glume ti?! ² Nu glumesc deloc! Un b rbat care vrea s se culce cu o femeie. cu ochelari i cu mii de fandoseli. eu îns mi nu-mi g sesc locul. Doc. în ultimii doi ani. . apoi ad ug : ² Pe-aici tr ia un pesc ru i. a venit i l-a împu cat! ² i. Doc.. eu. o mai repe tase de câteva ori. i ea îl privi scurt. apoi ad ug : ² Pe-aici tr ia un pesc ru i.. nu se pr v le te peste ea. '‡² . în ultimii doi ani. spuse ea zâmbind cu franche e. cu zâmbetul ei cel mai sportiv. acum vorbesc eu! Din pricina ta.. ca într-un joc. nu-i a a. a venit i l-a împu cat! ² i. pesc ru ul e ti tu! (Fuseser de curând la un . ha! ² Din cauza ta! fu r spunsul ei sec.tine. ai s râzi. Respira pu in cu greutate (numai ea îl auzea). n-ai ce s . eu îi echilibram via a. he? f cu Minda cu un zâmbet stins. Sim ea o ciudat pl cere s n-o contrazic . he. care. nu-i a a.... umbl neîngrijit. hi (râdea el f r zgomot. cum ai f cut tu la început! i -apoi. he? f cu Minda cu un zâmbet stins. în lini te). m ini iezi în am nunte care. asta-i! f cu ea. îl f cea cumva mai tân r. putem trece la altceva! ² Bineîn eles. îl f cea cumva mai tân r. c ruia.. tii /vC de la sfâr itul verii eu nu m mai culc cu Babe ? i acesta-i un lucru care. i privirea sa r t cea undeva la cap tul str du ei întortocheate pe care se aflau. durdulie. care parc se gândea în alt parte. c ruia. Sim ea o ciudat pl cere s n-o contrazic . sau po i s b nuie ti c eu nu sunt dintr -alea la care trebuie s le pui un disc ca s !. i ea îl privi scurt. un om n-a avut ce face. eu.. a trimis o i pe sor -sa la mine. ² Nu-nu. ² Cred c voia i s v c s tori i. Când i-am cerut eu s m respec i?! Apropo. nevrând s fie gre it în eles. pardon.. ² Haide. pe care vrea s i -o fac amant . nu pot tr i a a.. cu alte sensuri. a a c . intimitatea noastr nu trece de um rul dumneavoastr .. îns . î i fac te miri ce figur scârboas ! Minda surâdea i pe frunte îi ap ruser degetele acelea ro ii.. n -ai avut ce s faci i ai n v lit peste mine i am râtul la de b iat. i tu tii. m a teapt la poarta blocului. ² De ce râzi. hi. a a ca tine. dar î i p stra zâmbetul. ai s râzi. de parc l-ar fi izbit o m nu .... i-apoi?! i-apoi nu se comport ca i cum ar avea aisprezece ani.i repro ezi! E ti un tic los i un la .. când e vorba s se comporte ca ni te b rba i. aproape c m excit . Respira pu in cu greutate (numai ea îl auzea). pesc ru ul e ti tu! (Fuseser de curând la un spectacol cu Pesc ru ul la Na ional. n-am senza ia c e ti dintre cei viteji! ipi gravi. spuse ea zâmbind cu franche e.. bineîn eles! Ne-ai otr vit / intimitatea noastr . tu i cu Geiger sunte i pesc ru ii! i eu ( i el se opri.. bine dispus . E ti de acord sau nu. cu ochelari i cu mii de fandoseli.. hi. hi. în mod surpri nz tor. cu o convulsie din umeri). ² Bineîn eles c e ti un tic los.. tu tii.i repro ezi! E ti un tic los i un la . de parc l-ar fi izbit o m nu . 144 ² Ei... nu trebuie s m în elegi gre it. a a c . nu-i ajungi nici pân la c lcâi! i-apoi.i cer nimic. pe când.. o înscenare execrabil .. s .. i fraza aceasta îi r mase ei de acolo.) A. cu cât noi doi ne vom înh ita mai târziu. atunci? ² P i cum s nu râd. privind-o dintr-o parte. cu atât mai bine pentru amândoi! Pentru mine în primul rând! B ie a . ce-mi ceri e un semn de intimitate. asta-i! se indign Minda. ha. oricât de viteaz ai fi. neîn elegând: ² Voiai s te respect.. Doc. ² Iart -m . privind-o dintr-o parte. ² Cum a a?! se opri în loc Minda.. i o u oar aplecare din spate. las fasoanele astea! Tonul ei era destul de brusc. în l at pe tocurile de apte centimetri.. lumini a aceea lu din ochi. bineîn eles! se gr bi el. ore întregi (i-am luat cheia de la apartament). amândoi. dar.. i o u oar aplecare din spate. ca o c lug ri ... scârbos platonic ! ² Ei. hi.. calm. ² Cred c voia i s v c s tori i. când e vorba s se comporte ca ni te b rba i. he.... n -ai avut ce s faci i ai n v lit peste mine i am râtul la de b iat. tu tii. ca un nesim it. care. în mod surprin z tor. ² Bineîn eles c e ti un tic los. Asta-i ceva original! Nu credeam s .. cu o convulsie din umeri). Minda d du din umeri. pac! V -am doborât cu o singur lovitur ! Pac! Bum! 145 ² Ia te uit ! spuse Minda.. corpul meu î i cere drepturile. eu nu -mi f cusem nici un fel de iluzii. rela iile noastre sunt de-o natur care. dar... de fiin a ei scund .. nu. nu. durdulie. f cu el cu un zâmbet stingherit.. eu am venit i. ca totdeauna când mergea al turi de ea. lumini a aceea lu din ochi. hi (râdea el f r zgomot.. se pref cu c pune o arm la ochi.

vedea el! Ar fi fost proste te s schi eze acum un plan si pentru în untru. Apoi îi opti ceva la ureche b rbatului cu care era i acesta d du din cap i abia atunci observ doctorul c era neb rbierit. i apoi. nu îi f cea bine! Al doilea val de c ldur înec cioas . si Minda arunc o privire r t cit în jur. neagr . dup obiceiul s u.i spun o vorb . ² La nou ! repet ea. Minda privi i el spre animal. se ridic de câteva ori când diver i î i c utau un loc pe rândul s u i. avea din i frumo i. ha! râdea i Minda. i îl prinse cu bra ul de dup gât. dar se st pâni: Alcoolul. similia similis curantur. se îndrept spre bar i mai lu unul. s vad un film la televizor. f r întârziere. o înscenare execrabil . începând s râd . Ar fi f cut orice. ar tând cu degetul spre o vitrin cu fotografii. se vinde aerul marin în conserve.El î i cump r un bilet. omul matur care devenise el p s trase. mai frumo i ca ai lui Minda. cravata în fa a u ii indiferente i soneria.. tu i cu Geiger sunte i pesc ru ii! i eu ( i el se opri. de provincie. dac fetele alea nu mai aveau. hi! ² He. în cantit i prea mari. sala aceea m runt . i stomacul s u. vidând paharul.spectacol cu Pesc ru ul la Na ional.. se contract i o clip sim i gustul vomei în gur . intr într -o cofet rie i. Pac! Bum! repet ea. cu dou pahare de coniac. spuse el. De data aceasta rezist tenta iei de a bea. dup cum hot râse. puternici. . o alarm surd c l tori scurt. o art ov ielnic sau o tehnicitate misterioas i. împreun cu cei doi. cu o saco i imediat sosi b rbatul ei sau amantul ei. Bah. sau de periferie. ha. dup o jum tate de or . f r s 149 se mai priveasc de ast dat . un gest pe care îl f cea doar când era vesel . B ur amândoi schimbând o privire f r s . b g o bomboan în gur . albi. calm. pac! V-am doborât cu o singur lovitur ! Pac! Bum! 145 ² Pac! Bum! repet i ea.. i lumea privea cu simpatie dup ei. El zâmbi. der parc cineva l-ar fi putut ajuta! Bah! Mai trase o du c . urm rind câteva clipe cele ce se petreceau în grupul care avea în mijloc câinele. neobi nuit cu acest tip de b utur necru toare. Nu trebuia s se abat cu un milimetru de la planul s u dac voia s mearg totul ca pe. altfel. îl inund . zigzagat. e adev rat. b trâne Doc! N-am picat. he. apoi fugi i se urc într-un troleibuz care a tepta în sta ie. râzând. unde fusese câinele. de bine ascuns. i înc o barb de câteva zile.. O ampanie. Trenul i cinematograful erau pentru copil ria sa minuni ale tehnicit ii. deodat bine dispus . probabil. s-ar putea s clachez! Ce-or s zic cei din jurul meu?" i Minda se întoarse pe jum tate. cu efort. asfixiant . i atunci. de ceea ce spusese ea.) A. emo ia aceea ap rut cu decenii în urm . eu am venît i. orice calcul. era o atitudine care îl avantaja. înclinându-se f r rost. pardon. . inea paharul strâns cu mâna stâng i privea u or într-o parte i în jos. nu. Fabian p ru tentat o clip . contagiat. se pref cu c pune o arm la ochi. de experien a sa! Nu avea decât s se lase în voia experien ei sale.. se preg ti pentru vizionarea filmului. apoi. dup ce râser . de parc i -ar fi amintit ceva agreabil. ² S intr m aici. amândoi. o scurt panic intern îi m tur viscerele. îl privir pe el. a a cum. în lini te). adresându -se probabil femeii: ÄPentru mine ea e ca i inexistent !" Apoi b ur . murdar ! Apoi râser ambii. ambii în acela i timp. Numai c eu înc n -am Äpicat". se hot rî el. de câine. i s urci la mine. i unul din motivele antipatiei sale fa de Ämicul ecran" era tocmai furtul mist erului s lii de cinematograf. pe rând. i fraza aceasta îi r mase ei de acolo.. alegând înc o bomboan . apoi refuz : ² Am o treab acum.. i spuse. V zu jurnalul. dup o îndelung contemplare a sorturilor de pr jituri expuse. i. înc . sim ind cu ciud c se înro e te pe gât. în zilele noastre.. Atunci la nou ?!. i vodca cu vodc ! B u înc o dat .. Minda î i bomb pieptul i î i strânse buzele. Doctorul fu tentat s trag i el o du c . s aplic m leacul paradoxal. dar nu mai j mult de dou ore! Nu vrei s -mi dai un telefon pe la nou i. ei se oprir în fa a unui cinematograf. privindu-l cu o vesel îng duin . cât de m runt. pe cât posibil. da. rinichiul bolnav cu rinichi. cum s nu. apoi sc rile. se uit la ceas. zâmbind. cu plafonul 146 de unde dracu le cump ra?! Aha. Refuza. o mai repe tase de câteva ori. propuse el. Doc?! ² Cum s nu. privi cu indiferen pe cei cu care urma s stea atât de aproape dou ore i. ficatul se vindec cu ficat. asupra cazanului uria de tuci cr pat în care fierbeau sila i spaima. Se a ez undeva pe la mijloc i în stânga. fâstâcit deodat . din acela i loc sau al turi. îns . Un val de c ldur îl inund . Câinele din grupul vecin veni la picioarele femeii i ea îl privi cu uimire. neobi nuit cum sunt cu b utura. spuse ea cu o anume înfrigurare. Totodat se aplec cu ochii holba i asupra cutremurului dinl untrul s u. prin cutia trupului s u. se uit i el în jos la câine. fixase locul!. ceru ni te bomboane i biscui i i astfel înarmat intr în sala cinematografului. câinele îns se uita int la ceilal i. ÄPe acesta va trebui s -l beau mai gânditor. ciudat. foarte mul umit de el însu i. ar fi dat oricât s nu trebuiasc s dea acel telefon . ca un fulger ce caut p mântul. Totul depindea de inspira ia momentan . când. apoi în untru.. de la restaurant. cu o r ut cioas maternitate.. joas . ar fi putut deveni suspect. mai ales spre b rbatul neras. cu alte sensuri. hi. Lâng el se a ez o femeie tân r i murdar .

bine ame it. acolo. i doctorul le urm rea expresia fe ei când gura se deschidea ca s primeasc felia de carne. continuându.i pieptul. de ce fusese chiar el ales. ca i cum m-a afla pe un ghe ar i el ar trece aproape. clipesc i se atrofiaz Äv zând cu ochii". din el. porii se deschiseser imens. printre care se strecurase i el. solitar. din cea i alunec pe. apare. de unitar. privindu. asupra curajului s u. cu inima-i b tând în piept. invizibil. i numai el tia cât era de neputincios. ale unui siloz cu zece etaje. din cea . Palma sa stâng . nu -i a a. Ceva surd. f r o vorb . uitat astfel. îi privi pe cei doi de lâng el. ca în copil rie. a a cum se z re te coada unui obolan ascuns sub o mobil . ÄCât timp m aflu aici. el f cea la fel. ha. inima sa îi zvâcnea în piept. pe n rile ei late. ca în somn. în s li a birtului. în marmor . cum f cuse i prima oar . solemn. .. întingea salamul în sare i îl b ga în gur . s se opreasc i s intre într -un birt din sta. încercând s le atrag într-un fel aten ia asupra siluetei sale nobile. a tân rului aceluia din barca leg n toare. jos de tot. un perete ce se surp încet. încet. se va încheia la hain . p tat de gr sime. plutind în în l imea la care ame e te vulturul. de gâtul ei ridat se prinseser sute de lilieci. pe care le tr ise singuratic. locul la tejghea. v zute ca printr-o lup de ap . fa de perfor mantele sale. totul într-o t cere divin . Era aproape beat. iat . i el î i aminti de expresia fe ei celui care a tepta s i se arunce. dup câ iva pa i pe strad . s zicem. prindea propor iile unui bloc. putea s ias în clipa aceea din birt. naive. mai relaxat. cu palma dreapt ridicat la piept. de data aceasta nu perfect. Acum. de victoriile sale. cu ochii pu in îngusta i. alb. dimpotriv ! Ceea ce f cea era un lucru total pa nic. Nu facem totdeauna ceea ce ne place în via . viscerele sale morale se calmar . îsi liorp ia ciorba sa de fasole). lâng perechea aceea ce mânca salam. i saliva i s -ar fi prelins pe b rbie. ha. s urce exact acelea i trepte i s cear din nou. va suna i se va l sa s cad . e adev rat c pân atunci cele câteva minute câte i-ar fi trebuit s mearg i s se întoarc . dar libertatea lui.. ridic piciorul stâng. ar fi trecut. s nu se afle în perspectiva acelei seri galante. iat . cei doi Äochi" au devenit inutili i meschini. de sus. plutind peste valurile acelea mari. de total. mii i mii. din ii se lovir sec i el î i terse b rbia. la ora aceasta. la Fabian. i Minda ridic lichidul i b u. ca ni te gropi vulcanice. de trecere. Faptul c el nu f cuse asta niciodat pân acum nu J explica nimic. b utura nu -i mai produse grea . când aveau câte un muncitor cu ziua i el îl asista când acesta. uitat acolo. deodat mic orat de apari ia aceea. s-ar fi putut s fie ocupat. crispat asupra mi c rii pe care o f cea logodnica sa în timp ce se desprinde de pe scândurile debarcaderului. b rb tesc i mai ales solitar. noroiul t iat de ro ile c ru elor se aduna la col urile buzelor ei. bombându. clipesc înc descuraja i. adev ra ii b utori. e un vas. O u oar arsur binef c toare înainta de-a lungul traiectului digestiv i 150 el o urm ri. ca pe terile. în derbedeul care o asista flegmatic. de piatr . apoi. zece-dou zeci de metri. Ea întindea mâna în pachetul cu hârtie alb . cu coastele sub iate. trupul s u greu îl ajuta bine la aceasta. coborând cele dou trepte. s prinde o cheie ce cade de undeva. s zicem! în definitiv. pentru a fi azvârlit în gura aceea c rnoas .i cu un ochi critic paharul s u de vodc umplut pe jum tate. conform legilor. unde se bea în picioare. la botul calului. îi privi cu mândrie. un petec de iarb verde. trântit pe jos în paiele din ur .. fa a ei botoas i vesel . zâmbitoare. cu un scâncet pe care-l auzi doar câinele. încet. î i v a verifica. puberale. pasionat . între timp. iar el. pentru prima oar . o bucat . strecurând degetele sub hârtia ce se mi ca u or. Nici nu tim I cât de liberi suntem! jubila Minda.. gura era u or întredeschis . cu mârâitul acela de animal colosal. tân r (ea scosese din saco a ei acum un pachet cu salam i ni te felii de pâine. a a cum v zuse c fac i ceilal i b utori. se relaxa. întindea mâna stâng . se gândi din nou la ea. ca un câine. mali ioas . s zicem. nu-i a a. între mal i barc . ca o apari ie! i trupul s u.. ca un scafandru. i înc o clip . luminate difuz. Acum. lua o felie de salam i c u dosul mâinii împ turea hârtia la loc. dac aceast senza ie o putem numi Äprivit"! S zicem. plutind o frac iune deasupra apei. ar fi putut s se întoarc . chiar dac nimeni nu tia. încercând parc s în eleag ce se întâmpla acolo. o b ga în sare i -apoi în gur . unde se z resc o bisericu i câteva m runte animale. i s trag i/O sut de vodc . perechea aceea murdar . schimbul de noapte. de febr . lua o felie ce se ag a în ma ul în care era învelit . crispat în jurul paharului. sau chiar perechea s fi plecat. comic. aflat la o atât de mare în l ime. el aduse. b rb tesc. ca de-un vânt ce zbura peste tejgheaua aceea de lemn. ce-i zâmbea. fixat pe masa aceea uria . lâng uria a batoz de treierat. i el st tea în fa a capului ei colosal. gândi el înfrigurat. deasupra ora elor care se mi cau. sus. dezvelind coapsa. de i tot trupul i se suise ac um în privire. nu mi se poate întâmpla nimic!" E doar foarte firesc 151 ca cineva. din care nu se z re te decât o parte. i dou lucruri îl lini teau acum: faptul c era astfel i c se afla acolo. cum lunec în labirinturile sale. totul respirând atât de senin i de blând-seduc tor din în l imea acelor vârfuri t ioase. i Minda tres ri. milioanele sale de rulmen i. în drumul s u. privind în sus. era ceva atât de curat. de sticl i ghea . care. timpul.nevinovat. ca aripile unui fluture de noapte lipit de globul incandescent. sj-si surprinse un sentiment de admira ie fa de el însu i. uruitor r mase. se mi c un perete întreg. fa de eroismul s u solitar. neverosimil.i drumul. sunt atâ ia. cu sigu ran . o solni de undeva i ambii mâncau i lui Minda i se f cu foame. sub sprâncenele ei se aduna praful. încrezându-se în luntrea aceea instabil . încrezându -se în protec ia celui din barc . se îndreapt spre schimbul trei. trupul întreg prive te acum. uria . putea s mai ia o por ie i s-o bea. Silueta durdulie a Miei Fabian devenea colosal . pe furi (dar nimic în atitudinea sa nu trebuia s lase s se vad aceasta). indiferent. nesfâr it !.. în pr p stiile acelea senine. b rb tesc. s se surpe încet. nu -i Aa a. prive te fermecat prin to i porii s i.

... dedesubt. cu frica pulsându-i în piept. îi e ra pur i simplu grea i fric . ca el s fie pus în fa a unui fapt împlinit. în cofet ria asta. tii tu. i se va l sa s cad u or. un sunet plin de mil . un scâncet care îi f cu mil . notele acelea pentru. i el încerca s . i într-o clip toat grea a sa se topi.. ca o suferin atât de umil . înfiorat de r ceala apei. iat . î i va învinge. îi spunea ceva. cu privirea plecat . strigându-i: ÄAfar . s doarm .. e aproape nou i jum tate?! ² Da. la o or când ar fi trebuit s se afle de mult între zidurile casei sale p rinte ti. îl certa scurt. libertatea lui se m rea. însp i mânt tor. un Coriolan cu scutul ascuns politicos sub hain i cu spada rulat pe mân . sunt în drum! Apoi. frica. ca s tr iasc mult i bine pe p mânt? Hai?!" i altele de felul acesta. nesperat . din casa luminat . scânci încet. mai tii. asta nu i -ar mai striga-o. când dai pe cineva pe sc ri. i cineva. progresiv. resemnat îns . ca în marile secole. gândi doctorul înduio at. asta îns s-ar în elege din gestul s u. pref cându-se. mam .. îi va duce ea acolo ligheanul s se spele pe picioare i apoi s se culce. în acea clip . bineîn eles. b ie a . când era copil. venea din nou i îi spunea s fug în dormitor . î i va înghi i pur i simplu sila i frica. f cu ea vesel . chiar i o femeie sau una din feti ele acelea care cump r bomboane.. se va ar ta tolerant i la . parc tras pe o a . El era pus în fa a unui fapt împlinit i autoritatea lui salvat . ne -permis. înaintând o v itor prin seara ce se l sa. va fi în eleg tor. orice e numit î i pierde pe jum tate din for . orice om curajos simte aceast grea o dat . acum. dar nu conta! Ar fi vrut s întârzie acolo. bei?! Te pome ne ti c e ti beat?! ² A. De i. ² S nu mi se strecoare printre degete. am citit. din indignarea care i-ar cuprinde privirea acelui cet ean de treab în clipa când i-ar scutura mâinile una de alta.. nimeni nu se g sea s -l ia cumsecade de guler i s -l arunce afar . în febra aceea a lui. Iat . ceea ce f cea era interzis. ca un perete de care se love te ceva. sil i spaim sim ea i nu trebuia s ocoleasc acest gând. da -da. în cofet rie.f când un gest care va p rea 152 involuntar. Te a tept. nu vii? Unde e ti. grea de curajul pe care-l avusese pân acum. pentru c nu protesta nimeni. sim ind. în cloaca aceea. se întorcea iar i. care î i pl tesc cu regularitate impozitele.i umerii. sub gulerul lui imaculat. ÄS vie o rulad proasp t i o cafea baban !" comand el.i tersese meticulos ochelarii cu batista. a a cum f cuse i cu vodca din fa . i a a se i întâmpla totul.. cu u urare. pu in alunecat spre dreapta i îngropat sub guler. parc abandonat. care-i iubesc pe ta ii i pe mamele lor. fric de curajul pe care trebuia s -l aib de acum înainte. i deodat se auzea vocea lui. nu tiu cum. s se pr v leasc sus inut de îngerii s i. ÄCe cau i aici. cu frica lui Dumnezeu. nu-nu. Äs -l dea pe sc ri". da. putând fi i înghi it în extazul maselor. îns . ce uimit îi prive te el pe noii s i p rin i i ce liber devine el deodat ! Minda putea s -i în eleag . de fapt era un întreg complex comercial. f r s -i pese dac era urmat sau nu.Ce faci. dar nu va fi nici pe departe astfel. venea la el. i el se pomeni râzând la rându -i. tun toare. tic losule. f când un lung ocol pe dup nuc i stiva de lemne. pân ast zi.. a a cum se face de obicei. lâng cactus. nu. î i scap p s ric ! Nu l sa s . cu vocea ei l tr tor . pu in. ² Bine-bine. De câte ori.. intrând în fric a a cum intri în mare. de i nu f cuse (pentru ceilal i!) decât s cear ceva sau s spun o fraz banal . în definitiv era ceva foarte normal. mergând pe 154 marginea trotuarului. de parc totul ar fi fost o iluzie.. vezi. oricare era în drept s o fac . încât nu îndr zne te s se dema te. unde nu intr decât oamenii cumsecade. Doc. aceste litere. î n întuneric. am lucrat. Bine. a a cum fac eroii! ² . apoi. Doc! i ea râse cu râsul ei lini titor. auzi el în receptor timbrul ei cald. vremelnic i în el tor disp rute. i pândea mi carea celor mari. dar în halul în care se afla. Apoi se strecura în curte. pleca. la cofet ria din col . acolo. grea a. o panic prosteasc . am lucrat. ca a lui Zeus. Ce teribil i ce simplu se petreceau toate atunci. dup ce. ab tut. în afara tuturor for elor morale. n -avea decât s se admire în pozi ii nesfâr ite. uimirea de care e cuprins orice b iat care face una Ägroas " i tat l s u sever i mama sa uscat îi zâmbesc i îl mângâie pe cre tet în loc s -l. nu întârzia prea mult. cum ar fi Äunde-i cheia de la bufet" sau Ävreo c ma . sportiv. cum îl invada din nou febra. Totu i. lovit nepl cut de valuri. salvarea .. ilicit.. înc o dat i înc o dat ! Va fi înc o dat curajos în singur tatea sa mare. nodul de la cravat . A a i se i spunea: ÄLa complex!" ÄSpre complex!" î i comand el. Apoi. Oricare dintre ei se putea transforma în acel cet ean -Nemesis. i s a tepte în lini te i cu demnitate ceea ce comandase. cu pasul elastic. nu putea s mai amâie pu in.. pueril .i scape ocazia.. trecând al turi de el. dup ce se amestecase printre ei.i ascund uimirea. Sil i spaim . scuturându. spaima era simpl i teribil .. f cu el calm.. dup un timp. realitatea se f cuse la loc i el înainta cu pa i solemni în c utarea unui carton cu pr jituri. de unde pot s iau" sau Ämai e mult pân la cin ?". cum se spune. r gu it. Era l sat în pace.optit . he. he! râse i el i se des p r ir sub cele mai bune auspicii. va fi generos. tonic. spuse el cu a â are. i tot ceea ce f cea p rea tuturor di n jur foarte firesc. uite. Ce -ar spune lumea?. pu in 153 de tot?!. cu to ii se a teptaser ca el s ia loc la o mas . n-ai ce c uta aici! Ar trebui s fii în cu totul alt parte!" A. o auzi râzând: Ce faci acolo. viu. dar iat cât de mare e libertatea noastr ! Minda râse u urel. lucruri care f ceau s se încrânceneze carnea pe cel ascuns în dosul lemnelor. nu se întorsese pe înserat. c altfel. bunica lui tân r .

o tuliser . peste care soarele va m tura razele lui de ap . parlant quand bruyt on mâine Dessus riviere ou sus estan. s tremure în dosul lemnelor. ei to i?!.. cum se zicea. neajutorat i singur. Unde erau îns to i. în centrul preocup rilor se afla congresul Ucecom.. mai bine zis vis-â-vis. autoritatea sa ilustr .. pustiu. cel care lipsea atât de nechibzuit de la seduc torul Äfait accompli".. cu podelele ce se mi cau sub pa ii s i. cu sup rarea ei de dou parale care ar fi trebuit s -l fac s pufneasc în râs. ÄVreau s m nânc i s beau". ‡Harembourges. destinul î i pusese deja pecetea pe fruntea sa ce fumega. un joc pe care nu po i s -l joci în doi. p trunse în salonul propriu-zis i ceru s i se schimbe fa a de mas . acum.. curajul trebuie hr nit. amenin a s se n ruie! De i.întunecat. oricum. în visele sale. Dictes-moy ou. uneori. ea era capabil . când gura sa râdea u urel. el se inuse de cuvânt. s g se ti la ora aceea o ciorb . ce îl ura pe fratele s u bun i îl iubea pe el pân la orbire. ne Thai's... în conven iile acelea ce se ru inau de ele însele. gemea în bu it gr dina întunecat . un platou de hors-d'oeuvre cu o cutie de sardele ÄRoberts". de i. îns . pligele aspre de lemn îi intrau în piele i sub unghii i ochii s i negri. Ou sont -ils. Echo. Vierge souveraine?. el însu i nu mai voia. bunica sa tân r . Allys. Äs -l umfle râsul". îmbr cat într-o pijama alb . corpolent. el intuise libertatea i îi era sil i fric s se apropie de ea. îi va da îns telefon. iat . se strecurau spre coridorul deschis. doar-doar o s . cum f cuse tot acel drum destul de lung. nu-i a a. nu-i a a. prin anii '50 astfel de containere se umpleau de praf sub toate tifoanele. pa nic! Fugiser cu to ii. era ceva cu iubirea. da. n tângi. într-un joc crud cu d însu i. l sându -l singur. în marea ei dezinvoltur i spirit de ini iativ care o caracterizau. ascultându. tia asta. tres rind i uitân -du-se pe furi . S -i ia dracu pe to i. unduia printre lucruri. s . cu umor. nu mai avea chef s scape. cum st tea el. o conspira ie pus la cale de al ii care reu ea. ca o inim ce-i b tea în gât. avea o înalt specializare în a . bineîn eles. a a cum sunt însemna i vi eii cei nebuni în vestul s lbatic! El alerga.. Archipiada. când dracu ajunsese aici?! Se afla în pia a Kiseleff. catifela i. Qui fut sa cousine germaine. cum se zicea înainte. la fel ca i atunci. ce gândise în tot acest r stimp?! Bah. sprinten. amâna înc clipa aceea când. cineva trebuia s-o fac .'. venise. qui tint le Mayne. cu gravitate.. Discutar împreun . f r nici un indiciu tr d tor al locului unde se afla.simpl i teribil . fusese catapultat din orarele conven iilor dintre popoare. dac n-ar fi fost atât de preocupat!.. cu mult seriozitate. Qui chantoit â voix de sereine.. Qui beute eut trop plus qu'humaine? Ou est la tres sage Helois. nebun . elastic . la locul comun de întâlnire. se topiser gr bi i. el era acolo. laminorul de ase oii.i reaminti visele.. încruntându -se apoi i tu ind fioros. un fel de lag r. unde erau to i?!. atât de calm i de grav ap rat de -a 155 lungul unei lungi vie i. în fa a unei zahanale. scânceau ca ni te obolani jig ri i. din vitrine. Fugiser cu la itate pueril în umbra acelui coridor. la belle Romaine.i cl n nitul din ilor. El se furi ase. de i nu mai era nici un fel de sc pare. a teptând. se preocupase de politica pre urilor. imediat dup ce va face comanda.. pe care. un telefon lini titor. Berthe au grand pied. El însu i Äf cea cu ochiul". pivotul. cu ochii injecta i. ce dracu! Inima i stomacul i pl mânii s i erau r scoli i de aceea i spaim .. Bi etris. dup aceea? O ciorb de burt ! ÄFantastic. el întârziase afar . aha... în propria sa memorie. ca i atunci. mai aveau a a ceva. avea s ne poarte tot mai. Semblablement. o terseser lamentabil. care. sau cu. de aceea i grea pe care o aduce spaima în viscerele eroilor.. da-da. un domn bine. cel ce putrezea în dep rtare. anun el pe unul din reprezentan ii casei. ca ni te fete mari înc run ite i cu picioarele sfârtecate de varice. urechile sale se ciuleau dureros s prind vocea Lui. cu frica zvâcnindu -i ca o pas re.. o dat bine pus la punct. n'en quel pays Est Flora. l sându -l singur în tot acel vast teatru. la urma urmei. ocolind nucul i a teptând în spatele gr mezii de lemne! în spatele s u. în spatele gr mezii aceleia i tremura. * Acum. un om în toat firea. la bonne Lorraine. în jur. Pour qui fut chastre et puis moyne 156 Pierre Esbaillart â Sainct-Denys? Pour son amour eut cest essoyne. speriindu-se de paloarea i r ceala propriilor sale mâini... fost juc tor de golf. ou est la royne Qui commanda que Buridan Fust gecte en ung sac en Seine? La royne Blanche comme ung lys. zburda prin l ume cu fruntea sa fumegând ! întârzia înc . un simplu joc de puzzle. î i va reaminti. Trecu cu o anume degajare prin s li a aceea lung ca un ma . îmbulzindu -se.. cu frica umplându-i gura de saliv . sosind cu spaima sa acolo. strunit bine. cu cartonul mare în mân i cu ampania.. 157 pentru început c zur de acord asupra unei uici de V leni. se va n rui ca un bivol inofensi v peste altarul s u de piatr încins . Qu'Anglois bruslerent â Rouen. iat . mai bine zis. dar amâna. foarte bine. Trecu al turi.. Et Jehanne. prostii. Probabil c se gândise. întreg meniul. printre practicabilele în care se împotmolea vântul.

". bineîn eles. de lâng orchestr .i un deget în buzunarul jiletcii. alb . cu o benti alb . i Minda asta era. sub sânul ei ginga . adus de Marica.. mai bine s -i adreseze câteva cuvinte în leg tur cu trupul ei!. c onchise doctorul." Trimise erve elul. campionatul diviziei A suscita discu ii aprinse. domnul surâse blând i.. nu. m car a a. spre stânga. în locul lui Marsyas. spre el 158 159 se îndreptau privirile acelea grave. o idee colosal .: Äîn rari tea de lâng vii.. dar mi se pare c a a ceva. asta zic i eu!. aduse uica.) Minda b u i apoi privi în jur. al naibii. nici vorb de a a ceva!" i domnul aranja din nou scrumiera i solni a. vârându. era cea mai nimerit încheiere. l sându-se u or pe spate. i domnul îl privi cu oarecare nedumerire. atât de înc rcat de experien ) si. cu fusta scurt ... dac ar fi tiut el. cum se zice. trecu i fata. cât de cât! Nu-nu. dar. dar. în jurul lui Minda. pe jum tate plin. apoi ajunser rapid la ultimele concluzii: o brânz . de exemplu: ÄDac Apollo. cu picioarele groase. una inea cu mâna dolofan un copil neastâmp rat.. uite.. aha: Äîn trupul lui Venus. coafat cuminte. inteligen i. cu discre ie. nimeni nu b nui nimic. natural. cu aten ie. ar fi ucis a doua or . peste ce min trecuse (ruladele i crem niturile! despre care nu se aminti o vorb . una la mijloc.. cu ochelari... chiar îngrijorare. cum sunt copiii. i în fa a acestor porunci largi. ce om formidabil! Abia acum. ÄRinichi?!" ÄDa. pachetele astea s le depun. erve elul de hârtie îndoit corect i î i f cu de lucru (de i era atâta lume în jur care trebuia servit . iat . o femeie foarte serioas .. îl în elegea. îndreptând ceva pe mas . ce nu suferea amânare. erau dou mese lipite. se înfrigur subit domnul. el însu i îi va returna f r nici o preten ie dac . cu mâinile îngrijite. abia acum reu ea s -l iubeasc : Iuliu Ha ieganu! Dup ce nu mai fu nici un dubiu. prin Marica. bine dispus.. Äavem o brânz de Dobrogea excep ional ". acolo. atunci r mânem la pergament". ne pare r u. al turi de olivier . americane) i îi oferi." Nu-nu. nici o suspiciune nu se trezi m car în ochii blânzi. o ciocârlie. Uite... neatingându-se de platoul uria aflat în fa a sa. dac nu sunt prea impertinent. dar Minda nu renun la ideea c o telemea bun . una durdulie. dar.. sosise uica. a ezat pe o farfurioar de cafea. v spune ceva?! Sau. nu la garderob . masa aceea de colo. pr jituri. cu picioarele ei durdulii i bra ele ei goale. ce ciudat! îl pironea chiar pe el cu privirea. pân veni domnul acela i o alung . spuse Minda. i.. pe care scrise..S. dar muzica asta. da." Aha. va scrie un fel de epigram galant . în elepte. undeva într-un col . Se va interesa. ce lume simpatic ! Uite. i isc li: ÄUn ucenic al lui Hypocrates" i. m rog. ce dracu. f cea exact ceea ce f cea toat lumea. Nu-nu. la cursurile lui Ha ieganu. senten ios. i aduse tacâmul. î i aminti abia acum. dac Venera din Capitoliu n -ar fi. putea s -i aduc o por ie de Dobrogea. ai acelui domn serviabil. evident. nu prea curate.. îndep rtân-du-se. asta i se întâmplase i când era student. ÄDac -mi permite i. ad ug i un P. adic pane. sunt unii clien i simpatici de la început. evident. Äîn pergament... un fel de matroan roman .de burt .. atât de repede se apropie uneori cei ce. care r sturna metodic toate scrumierele. cealalt în col . cu dou rânduri vagi. variante. în toat ara. insinuant. nu-i a a. va . sco ându .. sunt ei bine sp la i.) ÄDar.". ne afl m doar. ha. Doamnele. pe tejghea. se mânca i se bea bine.. Minda încerc mai bine de un sfert de or . c zuse din prima clip cu tronc team-ului aceluia condus de fostul juc tor de golf!) la mas . avea el un loc. îi va trimite chiar un bilet. pe care o chema Marica.. aplecându -se pu in în fa . în general. orchestra acoperea cu notele ei totul. vrând s prind câteva din replicile celor care. Doamn ?Mul umiri. domnii vorbeau cu aprindere despre fotbal. apoi. cum se spune pe undeva. simpaticul camarad. el era Äalesul".. i domnul râse. dar telemeaua.i stiloul. ce -ar fi s compun o strof galant . vinul Är mânând s se mai r ceasc ". urm toarele: ÄCiocârlia cea m iastr /Cânt -n viers optit/Sub sânul dumneavoastr /Ginga arcuit". m duvioare.i scurt i puternic mâinile de satisfac ie." ÄLa garderob ?!" întreb cu umor Minda. vreau s zic. n-ar fi exclus. î i mai aduci aminte. ia s vedem. doctorul ridic paharul încet. totul f r s se piard nici o clip ritmul sacadat." ÄAa! nici o problem . Cel mai bine ar fi fost în papyrus. nu vor avea nici un fel de miros. discu iile erau în toi. lipse te!" ÄEi vezi. în sfâr it. prin vis." (Minda nu era convins. prea pedant. natural. se încadra bine.. cu rochiile p tate de gr sime. foarte bine! i el plec cu pachetele. chiar în fa a clientului. de perspectiv . a a se întâmpl . Fata. ca s nu incomodeze! Foarte bine. dup o ezitare. (L sase al doilea pahar. evident. Comandase mâncare din bel ug. împ turit. Da-da. n-avea rost s bat toate cofet riile când.. de exemplu. cafele... pasionate i doctorul se aplec u or. Minda se desp r i de prietenul s u. ceru un erve el curat. un sunet. da-da. dup ce murise.. fals. la izvor.. uite... Câte figuri. a c rei figur serioas .. i celuilalt una. peste acest episod se trecu rapid i Minda îl privi pe cel lalt satisf cut de puterea sa de disimulare. se interes el. pot s te întreb. el nu avea jiletc . ca totdeauna când vrei s pui o întrebare delicat ." ÄNu-nu. cum ar fi: ÄCe noroc când Arta î i alege ca mesager. Febra se dizolvase bine în vodc .. blânde. chiar lâng . cu sânii opulen i. care. mai bine: ÄPermite i unui modest anonim s v exprime întreaga sa.. în m lai. era atât de bine primit aici de toat lumea. dizeuza mai ales. frecându . Trebuiau s hot rasc finalul! Minda î i aprinse o igar (din ig rile sale bune. ce prostii! Mai bine. ni te produse de zahana.. de fapt. el sim i cum panica sa cedeaz u or. s lu m. cine era distinsa doamn care cânta. dac o Venera. Bravo! era un local din cale-afar de simpatic." nu-nu. ca o javr pedepsit . se va sim i ceva. creier (â la grec.. d du din cap i ² formidabil! ² i se r spunse cu o u oar aplecare a privirii i cu un zâmbet re inut. din scaunul s u. sau în pergament?!). ceva extrem de bine ales. întrerupându-se doar pentru a mai comanda (lui Marica de ast dat ) înc Äo sut ". discutau lene ântre ele. antrenant.

în timp ce Äi se serveau" rinichii. de la masa c rora se auzea foarte des pronun at cuvântul Äsindicat". nu pierduse vre mea. pe versurile lui. mai noroco i. stimat. a cunoscutei zahanale. frecându . tot prin Marica. palmele. obliga ii urgente îl reclamau.P. într-o clip de destindere: ÄNoi nu spunem adev rul decât ca s ascundem adev rul?! Da-da.. de trei sferturi. trecea pe la masa lui i ciocnea un pahar din vinul bun. i. bucurându-se de pe acum de pr jiturile si cafeaua cu igara Äaferent " ce trebuiau s urmeze. nu era decât tot un efect al spaimei cu care. regrete. cine a fost m garul sta?! Ha. nu -i a a. în comenzile osp tarilor. pre ioase. preparat special de prietenul s u i. i de ast dat . încheiase un armisti iu. Pe unde te-ai împotmolit?! M-ai min it spunându-mi c e ti acas . mul umiri. tonic . ÄDoamna. iubitule?! se auzi glasul ei mângâietor.. ² Ce-i cu tine. nu-i a a. bine dispus. nu-nu. ale c rui clauze. scurt. dup cum se vedea. urmau. se . ha. dar mesajul fusese predat. da. nu-i f cea scene. într-adev r. fumând. pasionatul juc tor de golf. pentru nimic în lume!. uite. invidiat chiar. i iat c bea. din cadrul conducerii T. ar fi fost interesant de constatat câ i dintre so ii afla i în localul de fa ar fi primit un astfel de r spuns de la so iile lor. un om care se îneac ? Foarte simplu. hi. lipsit total de logic . sta a fost maiorul. domnule. o friptur . eyident. mai vii? S m culc?! ² Nu-nu. printre ale c rui clauze se afla i aceast maimu real atât de amuzant . dup terminarea programului?!" ÄD -mi un erve el!" începu s strige Minda. am pentru tine o surpriz pl cut ! _ Z u? f cu Minda.. imit mi c rile pe care le -a v zut f cute de al ii. se auzi dincolo gâlgâitul ei reconfortant. i aceasta.. cu m se spune ² dar nu spusese el. lui nu -i pl cea s bea în general. Doamn ".Gra iela.. vino. nu-i trântea receptorul. nu -i a a.. extrem de simpatice. l'honnete homme în fa a ducesei d'Este sau în salonul principesei Bonaparte! Minda î i dep rta pu in scaunul de mas . presupunând. cinci coniacuri trei stele. r mânea pe alt dat . Adev rul era c . he! . auzi.L. cinci tarte cu portocale. aplauze ale inimii etc. Arta r spunzând Artei. dac n -ar fi fost gândul acela bâzâitor al datoriei neîmplinite (de fapt. în spe . f r urm de miros.. din când în când." i imediat apoi: Äî i mai aduci aminte. fie iertat. cald. în ' definitiv. acoperind zgomotul str ident de tacâmuri pe care-l f ceau debaraseuzele: Äîn raaaa-rii -tea de lîîîîn-g viii. Cincinat Pavelescu. era ceea ce se cheam o fat bun . parc auzea o voce simpatic . ce. pentru c . de la o foarte mare distan . dintr-un condei se f cu. clipirile din ochi. Minda nu suferea s bea singur. gândi Minda.. ampania frapat . tii cum e.. care se aflau în imediata sa apropiere. trei ampanii. ² Bravo! doctorul era mul umit de sine însu i i. Orchestra avea pauz . he. orchestra intona i dizeuza." 160 161 Ei. ÄSunt un domn!" gândi el. o sticl de ampanie. pahare ridicate.. f r zah r. era tocmai anun at c i se preg tea o surpriz . printr -un efect ciudat. în cinstea dizeuzei. doctorul mai primi o propunere amabil de a împ r i singur tatea. i. ca atâtea alte ofrande pe care le va primi doamna Gra iela în acea sear . v pune i mintea cu. puse picior peste picior. i care. de data aceasta din partea a doi b rba i negricio i. Cafeaua se afla în fa a lui. dar era nevoit s resping propu nerea doamnei. pe care o chema Gra iela Ifcu. Doc. da. se obi nuise. ridicându-se u or pe vârful picioarelor i privind îngâmfat în jur. Pe erve el! Pe erve el! f cu radios Minda i. precum i al i câ iva intimi ai vedetei. discret. Ca i în cazul Gra ielei Ifcu. c so iile lor. în spatele garderobei: ÄCincisprezece cafele. Frumuse ea i Spiritul. nu ap reau 162 expresiile studiate. dar. duceau la un efect pozitiv. se alarm el. he. se apropie de ora dou sprezece. dac nu ine cumva un jurnal intim!"). politicos. o frip tur !" ÄAsta-i culmea.A. undeva. era sigur de asta. îi raport Marica. u or surprins ² era chiar astfel. pe care ochelarii se potriveau atât de bine (ÄS nu uit s-o întreb. care. te-a -teept iubii-ii-toooo ca s viiii!. _ Doc. asta era ceva care nu se putea nici aduna i nici înmul i.... scârbos de politicoase... ar t eu a a nemâncat ?!" ÄL sa i doamn . vrând-nevrând. la urma urmei! Ce face . Oricum. dup ce mai ridic o dat . lans peste mesele g l gioase. unul «Dun rea» (ÄAh. odat . atunci când o sear întreag i-ar fi stat la dispozi ie pentru a exprima admira ia i gratitudinea sa cea mai pr ofund . îi trimise. / Era într -adev r grozav femeiu c asta. ² Hi.. privi în jur. doamna Gra iela mul ume te din suflet pentru aten ie i întreab «pe domnu» dac n-ar dori s serveasc ampania împreun . iubitule. înc o dat .face o bun impresie.. i tu. atât de gra ioas (f cu chiar în treac t un joc de cuvinte). cu figura ei serioas . etc. dealtfel. când sosi i r spunsul. domnul în alb. ia uite. o cafea mare. Se întâlnise cu o gr mad de cuno tin e. trei tarte. sau Lauren iu. membrii orchestrei. anun ând. u or încântat. cu un început de a â are în voce. i îi scrise dizeuzei c regreta din suflet. ba nu. imitând pe cei din jur. Iat ce rela ii fire ti stabilise el. trebuia s-o recunoasc . lui nu-i pl cea s bea singur în sensul sentimental al expresiei. în orele dimine ii. -ului. deodat .. el se ar ta u or încântat. se pusese o baz . dorit. fa de unii avea i unele obliga ii.. paharul. i se s puse. timbrul nu-i devenea glacial. totul ar fi fost cât se poate de. excelen i. se l s servit din platoul din fa a lui. amânate!). energic. s treac în contul. u or surprins. cred!").i înc o dat . i expedie apoi misiva pe aceea i cale. îi opti ea. ia uite. dar o epigram ca a lui cine îi mai trimisese?! Ei vezi. de i se aflau ambii în acela i ora . dar Minda refuz . erau la curent deja cu întreaga coresponden . he. El nu trebuia gre it în eles.. se f cuse cunoscut. cu o oarecare exaltare.

dac totul merge bine. Se constat chiar c sticla de vin. când o c utai din ochi. imitând perfect (asta-i ie i!) un om. ganguri vocea ei de dincolo. dar el era realmente satisf cut.i. draga mea. sigur pe . ei bine! nici el însu i nu pretindea c totul ar fi decurs perfect! Era loc de mai bine! Ciudat. d -mi un telefon de vis-â-vis. c rase în trei rânduri câte un pahar pe masa ei de debarasaj. una dup alta. prins în perete. se auzi de dincolo râsul ei cald. satisf cut (ÄUn râs de proprietar!" ar fi spus Ludmila. în sta ie. b rb tesc. . l sat pentru ea. în tot timpul serii. s-ar putea începe. barometrul social se ascunsese în fata aceea modest .. alerg tura aceea cu bile elele.. cu ceva ascuns. cu pedanterie). sigur.. un cet ean care se arunc pe bancheta din spate a unui taxi. în jum tate de or sunt la picioarele tale! ² Hi. u or nelini titor îns . ca s ascund c era cu adev rat satisf cut. de dinainte. ei. Afar ! Afar ! La aer. i el r spunse cu un ÄHo. într-un iure .Când ma ina se opri forn ind. toate acestea în limbajul modern.. te a tept îmbr cat pân vii! I-am spus portarului s lase u a de jos deschis . pu in cor polent.. i el era sigur de asta. el deschise portiera i se arunc pe banchet . f când câ iva pa i în sus i în jos. ho. i domnul în alb. taxiuri. cât i Marica. previzibil. fuseser o gre eal . doctorul observase aceasta în oglinda dreptunghiular .. în timp ce ie ea. ² Las . Marica chiar. deschis pe jum tate. tol nit pe canapea. î i d du seama c gre ise. dou zeci de minute. cu ochelari i nasul mare. a a cum se întâmpl uneori. se pref cea c e satisf cut. ² Nu. se a ez . f cea progrese uimitoare i în acest. el. ea. hot rî doctorul.. cu mâna. sim ind cum îi fream t umerii de entuziasm re inut. repetat . cu deosebire în apropierea vreunui restaurant mai frecventat. severa. domni oar . Ia s vedem. cu un pachet în mân . 111 e deosebire de alte colege de-ale ei... zârâind. pu in tact din partea lui. a a cum v zuse c fac cu to ii. hi.. trecând printre to i acei cet eni respectabili. lini titor. peste care fusta ei neagr . a a se face. un semnal pe care instala ia ei de radar îl va recep iona cu siguran . ser tarul de lemn. "ndoind erve ele sau alergând în mân cu o frapier plin de ghea sau 0 cafea aburind . pu in. pentru el era i asta o realizare nea teptat . i b u pu in.. cum se spune în limbajul politic. din fundul salonului. stând lâng masa ei de debarasaj.. un efort m runt i. mini. rela iile lor s-ar fi putut termina altfel. mai ales. din frapier (a doua!). tu i scurt. îl privise cu o anumit gravitate. cu o tuse scurt . dac o trânte te un imbecil.încadra perfect. spuse Fabian. ceva nu prea for at. e drept. ² Pardon.. Minda râse încet. ar fi putut depune m rturie c el se încadrase foarte bine. al nuan elor.. Trase u or scaunul. vino i ai s afli ceva extrem de pl cut pentru tine. gust . ² Nota! Socoteala! b tu el din palme. nu. se prezent i îndeplini ultimele formalit i. totul era în ordine.. hârâind. pentru prima oar descump nit. hi. era înc pe tr ei sferturi plin i se f cu propunerea radioas ca ea s fie ambalat . ² O jum tate de or i. Gre ise. dar cu ce fine e! Cu cât sim al dedubl rii. cineva. pân acas . trase cu putere aerul curat în pl mâni. m rog. din paharul pe care îl avea. cât i Marica. pe care atât camaradul s u în alb. acolo e deschis pân la unu! 163 ² Perfect. las ! spuse Minda i f cu acela i gest. cu pachetele sale în bra e. ocupând pu in i din locul de al turi. într -o sta ie de taximetre. se anun o surpriz . extrem de. cu ochelari 164 drându-i lîîrura ei inimoasa. o vedeai alegând tacâmuri . pu in mai nervos de data aceasta. el era sigur de asta. c utând din ochi un taxi! în sta ie nu se afla îns nici unul i el a tept . ² Vino când vrei. Marica. atât juc torul de golf. cum se cheam . tr dând personalitate. îl ajutaser s -o lichideze. cu un repro mut. nu-i a a. circuiana lacuia pnnire mese. de dou ori. i. ea acceptase totul. Adic . pe mas . i bancnota de 5 lei. el era fericit i cu atât. draga mea. paharele acelea de vin. un om în vârst . cu piciorul drept u or îndoit favea picioare frumoase. cum se spune.. scurt. c rate nu tiu unde. o jum tate de ceas.i spun la telefon. ea nu imita pe nimeni. nu era terorizat de ideea c . astupat cu un dop... i nu numai atât! Oare dac n-ar fi fost astfel. alo. i dac ar fi avut mai mult curaj sau. atâ ia oameni n-ar fi fost jigni i! E adev rat dar. vis-â-vis?! Perfect. Dar dac ea. salutat în stânga i în dreapta. ie ind gr bit în strad . onorabil. în fa . Aparen ele erau salvate. i comanda o d du cu aceea i voce ferm . plin. chiar lâng garderob . cât i-ar fi trebuit lui s ajung . din ce în ce mai bine. de dou ori.. i. surprinz tor de pu in ' iabil .. Minda respir . va s zic . el aproape nu se atinsese de prima sticl . face i-mi pl cerea! ² Poftim? întreb camaradul holbându. cu frumoasa ei figur de intelectual . ochii s i. p ruse foarte la locul lui.. racro i se reîntoarse la masa sa. p strase tot timpul o expresie oarecum enigmatic . ho!" calm... ea f cuse jocul pân la sfâr it. spirit de ini iativ . f r s fie nevoie. nelini titor în privire. refuz Minda. la rigoare. he! într-adev r.. gr sulie. grav . îmbr cat decent. chiar i doamna Gra iela.. nimic neobi nuit în asta. ea îl urm rise cu privirea. experien . de i figura ei frumoas . nu-i a a. pu in în bu it .. Când ie ise.. debaraseuze. apoi se amân cu câteva minute. cu un gest simplu. cu un colosal zgomot de metal. rela iile lor ar fi fost atât de spontane. perfect! r spunse Minda. nu v sup ra i. exist pe aici o sta ie de taxiuri? Iart -m numai o clip . plesnea). nu -i a a. ar fi început i o conversa ie cu cel din fa a sa. ² Nu-nu. he. dealtfel. chiar mai repede. durdulii. dada. oricum. a a.

ar fi început Äceafa" preluând ini iativa de data aceasta.. V rog... în c m ru a sa de lâng poart . da. dar. tovar e.. mese pe care pluteau b uturile.. pac. bineîn eles al conducerii. luminat îns . vorbe te cu responsabilul! ² Mul umesc. ² Nu e nevoie. mai precis: Restaurantul ÄTimpuri noi"! Ruloul de metal.. o lovitur sub centur . ' Aiunse. dac t cerea Äcefei" s -ar fi prelungit periculos. va rog. sau: ÄDom'le. uneori. câte s-ar fi putut petrece. suspicio i. oho. te pomene ti c . dar acolo era infernul! Lume. via a adev rat înainteaz tocmai prin astfel de linii frânte. Gic . o navet . viraj. ² Dac sunte i amabil . a a. .. tavanul scund.K. a treia. intersec ie putea fi folosit de cel lalt pentru a curma discu ia.. dar tovar ul responsabil. la început au fost ia de la I.. s zicem. nu v sup ra i. pe care erau desenate. a doua. s dau un telefon!. imprevizibilul face parte din previzibil. se târâie! He.. râzând u urel. se poate construi cu mai mult avânt. v rog.. ia co ul la de dup u . cu încredere m rit în for ele proprii.-ul. unde era telefonul?!. a celuilalt era i ea posibil . calm. ce faci. boltit. uraa! caruselul se pornise. spre deosebire de momentul când din zâhana. m runt . la care i el. la urma urmei. l sând s se scurg . se strecur înl un-tru. pute i vorbi.C. tovar ul responsabil? ² Poftim? Gic .. . un pri dublu!. ÄIa uite. sau. hitat 'în grab . dac cel lalt s-ar fi dovedit unul din tipii aceia înc p âna i. ‡ . d -mi i o baterie... ca un timpanist care . de data aceasta doctorului i se p ru c totul fusese O. dale de piatr i.. suplu. cu mult mai firesc de data aceasta. t fgrg mari virtuozit i.. mul umesc foarte mult!. ce-i asta. b tând cu dreapta pielea întins . Aici. a patra. o clip . tie ceva?!. probabil. i Minda ar fi tr it o intern jubila ie.. pac.. nimic nu se face f r r bdare! Preferabil un rezultat modest.. chelneri care râdeau. ² E plecat! Ce dori i cu dânsul?! ² A. pofti i.el ( i el tu i Äîn gând". întrerupte.. ² Nu v sup ra i. Alo... în partea asta a ora ului se vede c n -a plouat". ² Poftim? ² Spuneam c dac e i un alt telefon.. care purta pompoasa firm de Ärestaurant".. ² Alo.. i aici se va intercala o scurt pauz . da -da.. în perete. ar fi r spuns el cu o anume indolen . orice curb . i doctorul.la care cel lalt.. prin segmente de linii. cu urechea stâng aplecat ... ca s zicem a a. telefonul.. a.. cu tu ro u. un client putea foarte bine s fac aceast insinuare.. este. ruginit.. ² Tovar ul responsabil dac nu. mai am doar 40 de sticle pentru 550 de vin. dac e posibil. ulterior... Oho.. acolo de unde ar fi trebuit s dea un telefon în cazul în care nea Pândele ar fi a ipit cu capul pe mas . apoi. ave i cumva un telefon al localului. he!" ÄNu tiu cu ce-or s le schimbe". ² E acolo... domnu. ² Un telefon? Uite e aicea. de câteva ori. 167 ² INU va supar i. î i arunc privirea i peste drum. unde a plecat fata aia?. de ce dracu nu se coordoneaz . por ia de mâine.RJE. discu ia amintit nu fusese decât intuit . Apoi. ia spal -mi ni te pahare.. fu depus în fa a blocului i. litere într-o limb a yahoo-ilor. visul lui da Vinci. Äceafa".B. dup u ! Fane. totul risca s se împotmoleasc .. o dat termina i 166 Äar si ia de la teapeie. sifonul sta e defect. alarma secret . Cu tot riscul. mult mai bine era: ÄCred c rabla asta a trecut de mult de dou sute de mii. acum a venit I. ceva pe baza c ruia. ce?!" ÄSe târâie. a scris i Scânteia. muzic .A.. E o simpl g g u care azvârle cu cuvintele.. lipit de membran aproape). nimic.. un c l tor în taxi. fum. de a doua repara ie" etc. ca i cum între timp ar fi privit pe geam sau ar fi fost absorbit de Ägândurile sale. nu... v rog.i iei fripturile?!. se putea ataca (deabia atunci!) chestia cu vremea. i acum el n-avea decât s riposteze calm. ar fi mar at: ÄHe. . ² Nu d m acas ap mineral . vis-â-visl ² Pofti i! ² Bine. Äceafa" încerca s se redreseze dup insinuarea cu Äimportul". Nu-nu.. adic . Era un birt modest. geamul mare. Deci: ÄNu tiu cu ce-or s le schimbe când or fi astea pe dric!" ÄPoate din import?!. dac pot s . r bdare..i acord instrumentul. era tras pe sfert. normal. perpetuum -ul mobile. Cu un gest reflex. un râs f r din i. puncte. Pri vi în sus: era a teptat.. g lbui. câte s-ar fi putut face. femei. e chiar aici. el putea ataca cam a a: ÄPloile astea pentru grâul de toamn !". posibilit i nelimitate aici. mai înalte". dar e defect.. nu. ha ha! H . ÄDar merge înc ... da. altfel tot ce construia putea fi fals. dar sigur. sper c nu e o convorbire interurban ?! ² Dimpotriv . bineîn eles. u într-adev r. telefonul. ar fi putut r spunde nestingherit: ÄCe a doua? A treia. ceva 165 simplu palavragiu. ² Este. dar e defect. peste drum.. câteva zeci de secunde.. toate geamurile erau luminate...B. he!" ar fi admis ceafa. pip ibil. a a c . Minda n-ar fi renun at îns la sugestia cu Äimportul". voiam s -i cer voie.. mult o s mai ie tia strada asta r scolit ..." ar fi putut tenta el. de dou ori coniac. unde e telefonul? ² Acolo. direc ia generala a coret nilor statului. mai bine ar fi fost. atent ca mingea s nu ating p mântul. se târâie. m provoac . are trei alezaje deja!" ÄDar merge". nu v sup ra i. h !" Sau:.. cu tact.

golan ciol nos i murdar. totul în jur. nu a teptase degeaba. ² Mai târziu. argint ria sa veche de un secol. Cine era dumnezeul s u. cea mai perisabil confrerie pe care poli ia mondial . iar ei to i. dar el avea. Un rom mic i mie. ar fi privit b nuitor în jur. Dar turul de for cu telefonul din birou. comanda lui mai departe. o interjec ie amical . dens! Cine era dumnezeul s u?! Minda ridic privirea.un fel de lini te suspect i-ar fi aureolat prezen a. unul din ei. nu o poate depista. s -ar fi crispat la vederea lui. ce pre va prinde. globii oculari ei în i i zvâcnir în afara orbitelor. la forfota vese l din jur. în timp ce e eliberat de povar . desface. o jum tate de or .i gâtul s u musculos. al responsabilului. mai târziu! f cu doctorul cu un zâmbet vinovat. ar fi izbit chiar cu pumnul în mas i ar fi înjurat. m . cu o vodc sau rom mic în mân . lâng un bar unde se fac afaceri atât de prospere.pofti i. în timp ce îl încarc pe cel lalt cu povara sa. ÄPe cel ce se arunc în gol îl sprijin Dumnezeu!" Iat . cu ochii umezi. r sucindu. pe care ar fi observat-o abia acum. doctoru lui i se umezir spontan ochii. curajul credin ei. ce poate fi mai normal. în picioare. a lui Pepin cel Scurt! Domnia majordomilor! El însu i.. jos cu el însu i! Minda respir adânc. putea telefona oricând. m rog. î i . cu un oarecare aplomb chiar. în fa a primului derbedeu. pe vârfurile pantofilor: începuse s simt mirosul libert ii 169 iu spciunca aceea cu tavanul jos.. o astfel de siluet care. fratele s u! Ceva de . neobi nuit ". c utând s vad cu claritate prin perdeaua de fum. domnu. în seara aceea.. se schimb chestia! Se încadrase i basta! Aproape c nu mai exista. una. dar. nu mai da i telefon?!. un Äclin d'oeil". Dar.. cu to ii ar fi început s se simt stingheri i de ceea ce f ceau acolo. aflându -se aici.. i totul era OK. de a fi ridicol!. intrase perfect în pielea Äacelei siluete" care st . ce aer curat. jos. perfect verosimile. exista oare cineva acolo?!. distrat. o nepl cut . cu atât mai r u. blând.. în câteva minute.. in tiranos. Evident. Fane. i pe el. ar fi fost personajul de departe cel mai pu in popular. evident. fu înglobat. într-o pauz . curajul de a nu cere nimic. amuzat. fericit . când va fi îndesat în rucsacul acela soios i el însu i. îns . al doilea de al treilea. ca un tractor obraznic ce iese din ar tur . Era ridicol. trei. apoi disp ru. înfr i i. ca pe un vicar al s u. nu cel mai reprezentativ. carbonari de cinci minute. Dumnezeu i îngerii s i îl ineau cu grij de sub iori.. Se aranjase perfect. gusta deliciile propriului s u valet.. de parc cineva ar fi plimbat prin fa a obrazului s u un magnet.. pu in încredere absurd în for ele proprii i. prima vanitate. recompensa se precipit . de liberalizare. iat . alt dat ar fi intrat (dac ar fi intrat în spelunca asta) cu mult impertinen i scârb (oho! cu totul altfel de scârb !). pe un col . briza libert ii î i f cuse loc. toate gesturile sale studiate fuseser considerate previzibile. curajul de a c dea. fericit c poate întinde. jos tiranii de orice fel. ar fi devenit mai strâmt. ce destindere! A a. Interpolul. u or.. poarta blocului era deschis . mai sordid.. curajul de a nu fi singur! Curajul m runt al celui care plânge. i îl întâlnise. ha. igrasioas luciditate ar fi b tut peste creierele lor înfierbântate. dar. furat unei curse ce avea ca scop c lcarea unui pantalon sau transportul acas al unei jum t i de duzin de c m i. curajul spaimei. promisiunea r spl ii. Minda. ridicându-se involuntar. sub masca lui de g g u . te rog! ² Marcheaz -i. devenise unul dintre ei. acel rol. desc tu a i . el. religios. în picioare. la o astfel de or . muhaiele. Minda? Iat . fantastic. restul e previzibil. în timp ce se spal paharele. privind interesat. dar avea i acest curaj. nimeni nu b gase de seam nimic. la to i cei ce benchetuiau pa nic acolo. intrând definit iv în lumea legilor obiective.. Minda îns încetase s se mai mire.prost -gust. ce zici?! i Minda. din aceea i dinastie. ea va coborî. aducând noroi gros pe scândurile sufrageriei. dou . a cel ui c ruia. i se f cu loc i.. fusese înglobat i. a a cum zboar vârfurile de stânc printre norii umezi. se adapta pur i simplu situa iei. cu un rom ÄJamaica" în mân . cu o destul de prost ascuns mândrie. E suficient pu in curaj. de a nu fi singur. dup ie irea sa. ce mai. curajul de a crede. din lumile posibile! Primul rom fu urmat de un al doilea. cu degetele lungi vibrând în aerul de sear . în bârnele îndoite ale tavanului. curajul de a cer i. pân la unul. mai pre vizibil? Iat . al str mo ilor care surâdeau în morminte. prin tumul i râsetele oamenilor. cu încheieturile dogite. r bdare. ajunsese un biet. al s u. ca sub o baghet magic . surprinz tor. Era aici un început de democra ie. dac l -ar fi avut. pe scurt. ce ans are pr p dita sa de argint rie. iar. Minda. doar din lipsa de perso nal. un eminent om de tiin . p catul superbiei! 170 . i curajul prostului-gust! Exista oare ceva ce nu avea el. gluma la o parte! El luase acel loc. în timp ce e furat. iat . bineîn eles. mon seniorul Bienvenu. Evident. El î i depuse pachetele undeva. pe acel metru p trat. evident. pref cându-se grav. târle. Ägust " din paharul sub ire de rom. cum spusese Schiller. un maquis al p cii burgheze. ocupase acel loc liber. iar dac el însu i era un astfel de individ. în cea mai OJC.. curajul de a fi stupid. de ora târzie. lene . n p stuit episcop de ar . s treac pe dânsul!. se izbise de stâlpul rigid al trupului s u buim cit. las -l. devenise propriul s u majordom. avea nevoie. dar fusese acolo. evident. întârzie.. în câteva secunde ar fi deven it cu totul inutil. O baterie i un rom mic. cu gâtul tremurând ca gu a unei rândunici. cu to ii erau teribil de ocupa i i de veseli. cu indiferen . la care fusese înlocuit gulerul. chiar vis-vis.. i el. un rom mic! trecu. el însu i o dat cu ea. de a iubi. fericit c ea îi va fi furat .. Ce face i.. de care. ha. de vreme ce î i tot r sucea gâtul încoace i încolo. 168 m rog. îmb trânit. barmanul îi trece o informa ie. în drumul spre cas (ca orice fiu al lui Laerte). cel lalt. lâng bar. corul secolului nostru de bistrouri. ce repede venise r splata.. în acel loc. ce u urare. fusese! Iat ..

dar el se descurca foarte bine cu: ÄDoamn ! Stimat doamn ! Dumneavoastr . Doctorul. domnul tefan. ochii îi sclipeau uneori cu prea mare violen . uite. Ät he man of law and order". r spundea doamna râzând. i Minda se pomeni singur. a a cum d ruie ti o juc rie copiilor. sau. în jurul lui Minda.. Cineva b tu în rulou i intr Nicodim. îns . apoi se întoarse abia i. în toate tr da o vitalitate care era aceea a impostorului. Minda era plin de verv . i ochii i se îngustau cu ironie.. i doctorul veni i el cu o idee: s se destupe o ampanie! Grozav. aici. f r s priveasc . cu mult bun voin . Domnul tefan. doctorul nu îi atrase aten ia în nici un fel. ceea ce se întâmpla acolo nu era întru totul curat. fin cizelat . ² Sunte i. e drept. m rog. e adev rat c se întâmpl rar. atent ca paharele s fie totdeauna pline. un arc care se trage cu o cheie. nepermis. rece. cumnatului meu i s -a n scut a doua feti i am s rb torit botezul. fericit. se ap r Minda. de probleme. a eza i -v dincoace. se g sea una chiar în frigider. mare. care. ni te salam de Sibiu. pân se r cesc în frigider!. bineîn eles responsabilul însu i d dea uneori pe la ei. la o anumit or . f când gropi e. de la medicin la flota a asea. mili ianul de sector. mânjindu -se cu spum la col urile buzelor. îns . pentru conferen iarul Minda se f cea îns o excep ie. în primele minute. chel. cum ar veni. am f cut pân acum de dou ori cerere anexat cu schi e i memoriu justificativ. era un b iat simpatic. la un moment dat. de la fotbal la îngr minte artificiale. tovar i simpatici. vede i. evident. lui Tic îi place localul. ² Cum de nu v-am v zut pân acum pe la noi?! ² M mir. pe inelarul stâng. cineva de la una din cele dou mese îl strig pe Nicodim.i ascund stinghereala.. domnul tefan. ia elibereaz masa de colo... ba chiar. erau vechi de dou zile. în fa cu acea femeie i cu responsabilul.. ci pe trei sferturi. cu un cap mic. st tea i ea în picioare. responsabilul însu i. nu ineau. odihnindu-se o clip . acolo lâng soba de teracot . le p rea r u. acolo trage curentul. Se vorbea. ad i o fa de mas . gentlemeni. râse i el. înjur se g seau îns . cu pecete.. un 171 om. cu toate acestea. ce era totodat i barman. r spundea dânsa. cu drag inim . se bea. gesticu la cu aprindere. sta i o clip . cel mai bine la frapier . ce le acceptase compania. nu -nu. apoi înc unul. era la masa aia de lâng perete. ordon responsabilul b iatului. odat am venit cu o societate întreag . complet inelegant. care se c rar pe rând. i ea r spunse: ² Cum s nu. dar omul legii b u netulburat.. teribil de amuzat de b utura asta (doar pentru c ceilal i insistar ). s ne a ez m. cu pl cere. lu pe care o roase încet. în drumurile sale atât de zigzagate. cu monograma sa. de la mod la revolu ia cultural . scaunul e ud i. nu vre i?! propuse el. doamn . t iat sub ire?! Perfect! Doamna fu i ea de acord. u or fâstâcit. l sa i. Minda îi asculta p l vr gind. se pare c nu o cuno tea prea bine. îngropate în ghea . paharul pân la fund. într-un fel foarte acoperit. râse doamna din nou. a a c . numele ei doctorul nu-l re inuse prea bine. deci. s mai fie instalate înc dou acolo. se sim eau bine împreun . e a nu tiu câta oar c venim aici. un pahar de ampanie. se discuta cu lejeritate. cu un inel de aur. dar se mi c greu. i se zicea acolo. ora de închidere trecuse de mult. îi accepta curtea. creând un moment de stânjeneal . pe o farfurie. dar. eroare. într-un fel. i Minda insist . majoritatea din cartier. s lu m loc. st pân pe mi c ri. chiar felul în care bea era semnificativ: mult timp nu se atingea de b utur ..Ruloul de arar nu mai era pe stert tras. el ridica tonul. se atingeau o gr mad de chestiuni. dar cine întorsese arcul acelui lichid de se umfla atât de impetuos în paharul de ap . aproape singur. ce noroc. i st tu cu ei câteva minute. rotund. ampania în pahar.. pentru c de la început i se adresa cu Ädumneata" i îi spuse i pe nume. se adunaser câ iva in i. deodat . dar Minda nu-l re inu. înveselit de lichidul caraghios. cu mâinile îngrijite. se vede bine asta. Dar Stelic privi peste toate cu o anume cald bun voin . când Minda îi turn . de i. în cârciu m mai erau doar dou mese ocupate.. domnu doctor. ² Fane. b utura era doar un pretext pentru a fi împreun . dar venim. ca s . dar nu.. tr gea de du c un oi de o sut . apoi. atunci probabil c . nu. Medicii nu prea erau iubi i în acel cerc. v rog.. f cu domnul tefan. sub pelicula fin de transpira ie. dar domnul doctor!.. Stelic . se pare. Pe femeie cuno tea. ca s zidim u a aceea. ² Dar de ce. am propus asta în câteva rânduri. m ritat ?! ² Nu.. râzând. e adev rat cu un entuziasm u or deplasat. de femeia ce era cu ei. printre care i o femeie i un ins foarte bine îmbr cat. nu?! ² Nu. lâng bar. i domnul tefan. e chiar în fa a u ii. Doamna... se fâstâci la apari ia omului legii i ordinii." etc. în care fusese turnat?! Ciocnir si b ur . evident. i ea. evident nepotrivit. parc mi-amintesc. decent. bineîn eles. Uneori. la dumneavoastr ! ² Aha.. B u i el împreun cu ei 172 i o felie de salam. respectuos. asta conta! Minda era. le lu m noi. eu nu tiu dac . erau acolo ni te pl cinte cu brânz . o idee. a a. calm. se interesa. se îndr ept spre masa de la care fusese strigat: î i recunoscuse prietenul . amfitrionul i f cea asta cu o pl cere copil reasc . dou . fa a lui lucea prea tare. car b iatul paharele sau. dealtf el e masa noastr preferat ! ² Aha. ² Dar de ce s st m în picioare. prietenul ei se pare c plecase la un moment dat. începu s râd . se interes dac nu aveau i pr jituri.

cald . nu fusese în stare. pulsa dureros. > polite ea aceea rar ... aplecar timide capul zâmbind i. erau camarazi. ea î i l sa mâna inert . dar el era. se auzi un u or zvon. cu aceea i resemnare blând . se r cise bini or.. peste. ciudat. era convins de asta. senin . avid. totodat simplu i îndr zne . i Minda îi r spunse cu o privire cald . oferindu-i acceptarea. artera temporal i se umflase. i ochii ei calzi. ea va merge cu tefan. aerul se rarefiase. C t lin . în timp ce gurile lor spuneau. în . parc . i acel oc. ei î i desprinser într -adev r mâinile. Aha. femeile î i p strar sângele rece.. aplaudar . desigur. îmi cumperi toat ampania ce st aici de-o jum tate de an nefolosit . dureros. mai ales c tefan se ridicase i disp ruse în dosul barului. erau acolo doi b rba i i dou femei. s -i mângâie stânga pe care ea o inea lene rezemat pe t blia mesei.. vocile se împleteau într-o armonie ov itoare. nemi cate. ² Bravo! Bravo! To i trei. bineîn eles. refuzând categoric. Da.. de parc ar fi fost un adolescent. în eleapt !. / Ce-ai f cut la om la cin ?!. concret.. dou perechi. Era de serviciu! Bravo. i se spunea doamna Vali sau Tina. prietene te. pân nu se face ziu ! Si. i se zugr vi i pe fa .. se vedea asta.. inaccesibil. dar el însu i. unul din b rba i.. ov ind. vesel . femeile aveau obrajii colora i.. dou respirând naive. tâmplele emo ionate. i acest puls alergase. în timp ce domnul tefan. era un orizont r sturnat acolo afund. s bem. în lini te. ea sim ise prea bine asta. asta are eticheta galben de-atâta fum!. cu unghiile prost între inute. f cându -i ei. complet z p cit.. iar ea o femeie matur . salutând. i cei de la mas întoarser capul uimi i. i ie i în furtuna de afar . o c su . era într -adev r o femeie politicoas . comic. nejignitor. în ele-gându-i teama i în clipa aceea. o doin b n eneasc : ÄC t lin . la femei. i ceilal i doi îi f cur semn: ² Psst! mai încet! într-adev r. sim ea cu precizie asta.." Ha. un cântec. candoarea îi d dea aceast în elepciune! Trebuia s îndr zneasc m car s-o ating u urel. în primul rând un hatâr! El nu-i putuse face acea favoare. ochii ei îl priveau chiar astfel. Minda 173 era convins c mâinile celor doi. uneori.. ce atr g tor pulsa esul verde. ea cheltuia candoare veritabil cu ei doi. al doilea pahar cu ampanie. r mase în epenit ca 174 p duchios. la datorie. îmbiindu-l blând. fumul se ridicase spre tavan. concrescute în desenul lor. C t lin ./Varz dulce din gr din ." Cei patru cântau încet. f r nici o leg tur cu ce se vorbea. nu cântau pentru prima oar împreun . ÄC t lin . al trupului ei.. se înro ise la tâmple. chiar i numai pentru un minut. turnul bisericu ei de lemn. împotriva candorii! Ea se ro i din nou ² aha. nevinovat. ² S bem. singura ocupat înc . un zâmbet adresat. binef c toare.. vii. ca într-un consens... cu experien . i ea îi l s mâna... ame itor. se limpezise. evident. candoarea în acest sfâr it de secol f r candoare. o igar care amenin s cad de pe marginea scrumierei etc. ha. ce frumos era! ² Nu s-ar putea. Doamne..... ² Cu atât mai bine! Cu atât mai bine! irupse Minda. într-adev r. i Valentina d du atunci u or din cap. el avea s -i spun în gând Valentina! ² ar putea. începuser s transpire u or i ambii c utau un motiv plauzibil. dar i pl cerea lui! tefan o inea înc de mân pe femeie. Minda nu l sa pe nimeni s toarne. din u . un bun doctor de circumscrip ie ratat. Mâinile sale împietriser acolo unde se aflau. tu i de dou ori. i prin întreg trupul ei trecu un zvâcnet pe care Minda îl sim i prea bine (se discuta nu tiu ce despre o crim feroce ce avusese loc chiar pe strada unde se afla localul). aproape instantaneu.