Ilustra ia copertei: DUMITRU VERDE

nicolae breban îngerul de gips
Roman * Lucrarea de fa este reprodus dup : Nicolae Breban, îngerul de gips, Editura Cartea Româneasc , Bucure ti, 1973. în vederea reedit rii în Biblioteca pentru to i, textul romanului a fost rev zut de autor (septembrie 1997).
BIBLIOTECA PENTRU TOP ‡ 1997 EDITURA MWERVA.

LUPTA CU ÎNGERUL Cartea a ap rut cu sprijinul MINISTERULUI CULTURII ISBN 973-2l-0516-X ISBN 973-2l-0517-8
ÄO lupt învins e orice carte", spune Lucian Blaga. Nu tiu, a fost un blestem sau un dar r ut cios al zeilor dar a trebuit s lupt pi fiecare roman al meu. O, nu numai cu mine, acesta e ra i este riscul i miza splend meseriei mele. Nu, a trebuit s lupt cu ceilal i; evident, nu am fost singurul dintre seri de pri m linie, ca s zicem a a, ce a trebuit s lupte pentru publicarea textelor în totalita Numai c eu, spre deosebire de confra ii mei, mes paires, mi-am îngreuiat conside aceast situa ie. i anume, ap sând pe cele dou elemente constitutive ale carierei sc riitor profesionist ambi ios sub vechiul regim: refuzul limbajului esopic, afron direct , deci, a realului i a realit ii (inclusiv a celei politice) i în consecin o e> de vag , de liber , aproape exterminant cenzur interioar . i, doi: o extrem de rar , chiar i printre colegii mei de acela i nivel, intransi în lupta cu icanele i cu presiunea cenzurii exterioare, politi ce. Cu doar dou exi (în absen a st pânilor i îngerul de gips) toate romanele mele au trebuit s a tepte E zile în anticamera m ru n ilor zei de pripas, politici, dar i a unor colegi ai no tri coi în posturi administrativ -culturale i care, printr -o, desigur, abilitate a demonilor mi ce ne conduceau, erau adeseori mai cruzi i mai inventivi în a g si obstacole construi mele romane ti . Numai c îngerul de gips a avut o istorie i mai extraordinar . ÄIdeea" acestui roman ² ca s vorbesc pu in ca un diletant ² mi-a venit în VÎ '67, la Lugoj, plonjat în tenebrele, h i urile, a zice: intestinele a ceea ce urma numeasc Animale bolnave. Ca de fiecare dat , Änel mezzo del c min", la mijlocu ample construc ii m pierd ca un ucenic vr jitor ce ignor formula ie irii din labirii se p rea atunci, în vara lui '67, c tot ce scriu e lipsit de sens, c toat acea istorie secte incipiente, religioa se, în care Maestrul este ucis de ucenicul s u fanatic de tea acesta va tr da Ideea, este provincial i greoaie. i în momentele acelea de desen i sil , la lectura unei oarecari prefe e a unui volum str in al c rui titlu l -am uitat, a izbucnit lumina, id eea: s scriu istoria (cu adev rat modern , mi se p rea!) unui b rbat ce decade. Numai c aceast degradare, dec dere, trebuia s fie nu numai infinit dar i absolut . Or, eu tiam, înc de pe atunci, c orice lucru ce atinge absolutul se transform în al tceva (dup o idee a lui Goethe care îi pl cea foarte mult lui Th. Mann: dac atingi perfec iunea într -un domeniu, prin chiar aceasta el este dep it). Deci, aceast c dere absolut trebuia s fie o mântuire. Un b rbat puternic, aflat în culmea carierei sa le, medic, profesor, autor de literatur specific , ins ce nu dispre uie te uneori existen a monden , logodit cu o frumoas i tân r femeie, Ludmila, întâlne te chiar pe prima pagin a romanului, un Ädemon m runt". E ca i cum în vis, cineva s-ar afla înt r-o camer tapetat cu oglinzi ce -l reflect fidel din cap pân în picioare: puternic, inspirat, st pân al existen ei, adaptat superior unei lumi ce -l accept i-l sus ine. Doar una dintre oglinzi îl arat altfel: ea poart numele Mia Fabian i, dup trei sute de pagini de lupt , ezitare, neîncredere, farse de prost gust, co maruri vii, doctorul Minda intra în aceast oglind uman . Un critic int eligent (pe vremea aceea) a comparat romanul meu cu capodopera fratelui lui Th. Mann: Heinrich Mann: Dr. Unrat. Nu era lipsit de interes aceast compara ie, numai c drama expresionist a prof. Unrat care, pândind elevii de liceu ce se strecoar într -un cabaret, cade el însu i în triviala capcan a îngerului albastru, este coaja exterioar a procesului psihologic ma i intim i de o simbolic diferit în propria mea istorie. Era cât pe-aci s las balt Animale bolnave i s m apuc imediat de noua carte ce mi se p rea, cum am mai spus, mai expresiv , mai modern . Dar unul din asprele dictonuri ale mae trilor mei german i r suna ca o sentin : sfâr e te totdeauna ceea ce ai început. Toat via a a rezonat în urechea mea moral acest sfat, aceast porunc ² adeseori greu, aproape imposibil de îndeplinit ² i pentru c am r mas fidel acestui simplu i aspru model, poate, Dum nezeu se va îndura s sfâr easc ceea ce a început cu mine. Strângând deci din din i, blestemându -mi principiile, am terminat Animale bolnave ferm convins c a doua zi m voi apuca de noua, arz toarea tem . Au trecut îns cinci ani: lupta grea pentru publi carea Animalelor bolnave f r t ieturi, cariera Äfulger toare" profesional i politic , România literar , regia unui film de autor selec ionat de francezi la Cannes, declara iile publice i demisia mea la Paris împotriva începutului dictaturii, reîntoarce rea, pentru unii, uluitoare în ar , pierderea (binecuvântat !) a posturilor i privilegiilor mele sociale, a casei i a oric rei retribu ii, intrarea brusc , brutal , aproape fericit în starea de Älepros social", de marginal (ce va dura ap roape dou decenii) iat condi iile ideale pentru tratarea în deplin libertate interioar , într -o radicalitate moral în sfâr it recâ tigat , a ceea ce numesc eu prima mea tem major . Ca o r splat a unei justi ii în sfâr it prezente, aproape Ägâfâitor" de prezent , te mele Ämari" s-au aglomerat apoi una lâng alta într-un lan ce, i pân azi, m umple de uimire: la dou luni dup ce am sfâr it

VI

L
îngerul de gips mi s-a Äimpus" începutul Buneivestiri (25 decembrie '72), a urmat apoi Don Juan (o iute prefigurare a pânz ei mari ce urma s se numeasc Amfitrion), Drumul la zid i, în fine, trilogia Amfitrion. îngerul de gips a fost scris în satul 2 Mai de la începutul lui iunie pân la începutul lui septembrie 1972. Cum nu fusesem primit la Congres ul scriitorilor ² nici unul dintre colegii mei nu a protestat la aceasta, dar eu nu port pic nim nui ² am fugit de la Mogosoaia unde mi se d duse, provizoriu, o camer i, în patru luni, am scris cele ase sute de pagini ale c r ii, fericit de noua libertate socia l , i mai ales moral , câ tigat , p zit la intrarea în sat de un securist jovial care în ultima parte a sejurului meu la 2 Mai a îndr znit s se mut e chiar în curtea ranului la care locuiam. Ziua duceam o existen tipic estival , m îmb iam împreun cu prietenii mei î n Marea Neagr , bucurându-ne fals îngrozi i de armata meduzelor ce n p dise în acea var 2 Mai -ul i Vama Veche i nu ne feream s ridic m liba ii la faimosul restaurant ÄDobrogeanul" împreun cu cei care nu se fereau s stea la mas cu mine: Al. I. tef nescu i Nina Casian, Maria -Luiza Cristescu, Virgil Mazilescu, Dan Lauren iu, Daniel Turcea, D. epeneag, Liviu Ciulei, tân rul i necunos cutul pe acea vreme Virgil T nase i înc al ii câ iva. Seara, la ora zece, m retr geam în c m ru a mea unde în ciuda vremilor vitrege (sau, mai tii, fantastice!) aveam mereu în rezerv o lad cu vin ro u simplu i aspru de Dobrogea i unde primeam vizitele unor prieteni: Constantin oiu i so ia sa Karin, Dumnezeu s -o ierte, Al.

Paleologu i tân ra sa so ie, Lucian Pin tilie, sau splendizii mei prieteni, arti tii plastici Vasile Gorduz, Silvia Radu, Tana Maitec i înc al i câ iva, nu foarte mul i. La zece seara îns stingeam lumina urmând ca dup patru ore de somn s m scol, totdeauna f r ceas, la ora dou diminea a i s încep fericita lupt cu îngerul. Dar, ca într-un roman de Dostoievski sau Th. Mann, printre atâ ia vizitatori simpatici i umani s -a amestecat i... diavolul. într -o sear , la nici o jum tate de or dup ce am stins lumina, am auzit o b taie în u , a m deschis i m-am trezit în fa a unui tinerel, îmbr cat civil, care s -a recomandat a fi ofi er al Ministerului de Interne, i -a spus numele, pe care l -am uitat, s-a scuzat c m deranjeaz i m -a anun at c superiorul s u, colonelul de securitate T b caru, ar dori s aibe o convorbire cu mine. ÄPute i s refuza i", mi -a spus cu un aer sportiv, probabil admirându-se pe sine în clipa aceea. L -am întrebat unde urma s aib loc întrevederea i, cum tinerelul mi -a indicat numele unui restaurant cunoscut din Mamaia, am fost de acord. Eram de vreo trei luni înapoiat în ar din spectaculoasa mea c l torie în Fran a i R. F. Germania, unde d dusem declara ii în pres i la radio atr gând aten ia occidentalilor increduli i care îl ineau în mare stim pe Ceau escu ² sau se pref ceau foarte bine de aceasta ² asupra schimb rii bru te de unghi în politica intern a României. Nu, nu am protestat contra comunismului ci doar contra înce putului dictaturii, fapt dramatic ce avea s singularizeze România între celelalte ri afiliate Moscovei din estul Europei i s -o

VII
proiecteze în dou decenii de co mar social i psihologic: ruina institu iilor, chiar i a celor comuniste, a colii, a cultu rii, distrugerea satelor, atacul tot mai brutal contra individului i a demnit ii s ale, schizofrenizarea aproape a întregii popula ii adulte. Imediat dup declara iile mele de la Paris i din Germania (unde am fost secundat de D. epeneag, Gh. Pitu , Dieter Schlezack, Monica Lovinescu, Mircea Elia de i doamna Cristinel, I. Cu a, Pierre Emmanuel, Hans Hartl i Dr. Ghermani de la Sud -Ost Institut Munchen, Acrivu din Koln, Noel Bernard i înc al i câ iva) organele de intoxicare ale securit ii române au lansat imediat zvonul c am fugit. De i am anun at ² mi se pare în Quinzaine litteraire, la ospitalierul Maurice Nadeau ² c m voi întoarce în ar , voind s dau prin aceasta greutate protestului meu, sau dac vre i revoltei mele (e adev rat, o revolt pe jum tate, dar cine a mai f cut -o la acest nivel în rile comuniste din jurul nostru?!) nimeni nu voia i nu putea s cread c am s m întorc dup ce un Petru Dumitrul i al i câ iva protestaser doar cu fuga. M -am întors îns , spre stupefac ia tuturor, în noaptea de 19 aprilie 1972, pe la frontiera Arad. Din clipa aceea am fost urm rit, s e în elege, de organele Äde resort" i în plus au fost lansate alte torente de intoxicare ale c ror miasme fetide, în zdren e, preluate cu grab ciudat , aproape cu veselie, d e unii colegi sau de necunoscu i, ajung la mine pân ast zi: Ädezechilibrat menta l", Äaventurier", Äagent cu sarcini speciale". Scenariul Ädezechilibratului mental" în primele luni dup întoarcerea mea a prins o anume, rapid consisten , iar r spunsul meu, singurul meu r spuns posibil, firesc ² de i paradoxal pentru unii ² a fost prop unerea unei structuri romane ti ample, solide, novatoare, înalt expresive. Pân la simbol. Aproape un an a durat lupta pentru publicarea manuscrisului meu îngerul de gips. i doi oameni au un merit incontestabil în aceasta: Marin Preda, directorul editurii Cartea Româneasc (editur a Uniunii Scriitorilor pentru a c rei înfiin are, în ciuda directivelor Comitetului Central, eu însumi am luptat aproape singur împotriva Ministerului Culturii i a secretarului CC. cu cultur i propagand Paul Niculescu-Mizil) i Georgeta Naidin-Dimisianu, de i simpl redactar la Cartea Româneasc (ea îns i urmând a fi expulzat din editur în ultimii ani ai dictaturii), unul din marii editori ai culturii române sub comunism, c reia îi datore z apari ia a înc dou c r i: Don Juan (1981), la numai patru ani de la scrierea ei i Drumul la zid (1984), la aceea i editur . îngerul de gips a ap rut în luna august 1973 într -o t cere total i o indiferen aparent . Tirajul (minim: 12.500 ex.) st tea în pivni ele editurii, Preda neîndr znind s -l difuzeze, în timp ce unii creaser o comisie i un Ädosar" al romanului din partea Consiliului Culturii, iar al ii preg teau Äcampanii". Al. Andri oiu scrisese un atac fulminant în Scânteia contra mea, atac oprit în pagin din ordin de sus, d in Äviclenie de sus", deoarece Ceau escu, în excelente rela ii cu lumea occidental , a intuit c nu era în favoarea sa s creeze un scandal în jurul u»ui tân r i celebru scriitor care -i punea în discu ie noua sa politic . De altfel asta urma s fie, timp de dou decenii, Äinova ia" sa politic , marea sa abilitate fa de ceilal i colegi ai s i conduc tori din Est: o aproape liberal politic extern , cu unele lovituri

vin
diplomatice surprinz toare ² sus inerea Israelului, a liderilor arabi, a social -democra iei germane aflate atunci la putere, a Chinei ² îmbinat cu o strângere tot mai accentuat a Ä urubului" în politica intern . O cvadratur a cercului, stupefiant i neveros imil pentru unii anali ti occidentali, convenabil îns unor lideri politici ci nici ce în elegeau s -l foloseasc pe tot mai paranoicul nostru ef de stat în demersuri i afaceri aparente i ascunse ce mergeau de la intermedierea unor conflicte politice ² Africa Central , conflictul din Vietnam, pacea Beguin-Sadat, pân la cinicul fu rt i spionaj industrial. în acele s pt mâni de august, directorul tehnic al editurii, Gheorghe Iacob, Dumnezeu s -l odihneasc , l-a convins pe Preda s difuzeze cartea. ² N-am primit ordin s-o difuzez, moncher\ ² Dar nici nu a i primit ordin s n -o difuza i, i-a replicat Iacob. i astfel, cu ajutorul unui excelent tipograf, cartea a intrat pe t cute în libr rii. Nu s -a permis nici un anun al lans rii, iar în curtea editurii Cartea Româneasc , la ora difuz rii romanului, în afara unor securi ti fals plicti si i în fruntea c rora trona zâmbitor Vasile Nicolescu nu mai era aproape nimeni, nici m car prieteni foarte apropia i. Am dat totu i o mas la restaurantul ÄBolta rece" la care au participat Marin Preda i so ia sa, Paul Goma i so ia sa, Dan Lauren iu, p arc Ileana M l ncioiu, Sorin Titel, I. Dr g noiu i, cu siguran , Vasile Nicolescu, lichea superioar , Dumnezeu s -l ierte (Dumnezeu iart i pe lichele!), poet veleitar i snob torturat îns de o abjecta poft de putere, intrigant de curte f anariot , maltratând cu brutalitate cu foarfecele sale însângerate de metafore, sute i sute de versuri ale poe ilor adev ra i din întrea ga Românie. i apoi, t cere. Iar dup aceast t cere prelungit , fals , a izbucnit furtuna: patru ample articole scrise la comand , în patru mari reviste literare, care desfiin au romanul i pe autor Valeriu Râpeanu, Aurel Martin, Ov. S. Crohm lniceanu i Ion Iano i. Cel mai bru tal a fost bineîn eles sluga fanatic a partidului, Râpeanu. Cel mai cinic: Crohm lniceanu. Profesorul Iano i i-a luat atâtea rezerve în atacarea c r ii ² care bineîn eles nu coincidea cu Ämarile idealuri socialiste ale comunismului" i al c rei final, mai ales, în spe ultima f raz : ÄUn salt între dou mor i" indica, dup spusele respectuos -indignate ale rece nzentului, un Ämesaj str in lumii noastre", etc, etc, ² încât fa de tonul brutal cinic al celorlal i trei articolul s u mi s -a p rut aproape o curtoazie. Radu Cosa u mi -a dat num rul s u de telefon i l -am sunat Ämul umindui" pentru tonul s u urban i, în ciuda rezervelor clare politice, men ionarea numelui lui Dostoievski. Peste mai bine de un deceniu, Ion Iano i urma s r spund galanteriei mele sco ându -mi din impas masivul meu poem epic Drumul la zid pe care, de i avea bunul de tipar de aproape ase luni, Äforurile" nu îndr zneau s -l pun pe pia , i a f cut totu i ceea ce un critic important face rareori: mi -a f cut o vizit acas , dl. Iano i, i mi -a oferit spre lectur referatul s u la Drumul la zid înainte de a -l înmâna autorit ilor, mul umindu -mi în vorbe calde pentru bucuria spiritual ce i -a cauzat-o lectura romanului meu. (Un singur critic avea s -mi mai fac acest dar: Nicolae Manolescu. într -o sear târzie de mai 1977, cu ochii sclipind de bucuria complicit ii i a revela iei

IX

capodoperei, mi-a citit cronica sa la romanul Bunavestire ce urma s apar în Româna literar i avea, peste câteva zile, s -i atrag suspendarea cronicii literare pentru un timp i, mai ales, s -i nimbeze fruntea sa de mare critic cu acea aureol rar în lumea nec reatorilor: riscul i suferin a pentru îndr zneala în afirmarea adev rului). Lupta mea donquijotesc împotriva naturalismului în proza român î i g se te, pro babil, prima expresie în îngerul de gips. i poate n-ar fi nepotrivit s vorbesc despre sinceritatea acestei c r i, dar nu în sensul imediat, direct, al acestui cuvânt: mai degrab a putea vorbi despre sinceritatea unei voca ii. De i ne afl m în fa a unui story realist, a câtorva personaje distincte ce respect marile reguli ale realismului secolului trecut, îngerul de gips este mai pu in sau mai mult decât o carte realist : e o halucina ie tematic . Degradarea, decaden a, dec derea doctorului Minda a fost i capcana (realist ) în care au c zut rarii critici ce s -au aventurat în exegeza acestei c r i. Nu faptul c nu era

recomandabil din punct de vedere politic s comentezi aceast ultim carte a lui Breban i -a împiedicat pe criticii importan i români s se aplece asupra ei ci, cred eu, ‡' noutatea ² nu a temei, ci a trat rii ei ² i-a f cut pe exege i s ezite în abordarea ei. în fapt, discu ia putea fi simplificat , redus la dou elemente fundamentale: reflectare i simbol. De o sut de ani proza român , cea mare, cea Äna io nal ", cea social a slujit acelui ideal descoperit la începutul secolului tr ecut francez când Balzac i al i câ iva au descoperit c arta lor, minor , provincial pân atunci, o cenu reas a culturii, putea concura i apoi putea p trunde cu aplomb în hemiciclul valorilor maj ore ale artei: Äfiziologiile" sale o arat , ca i acele naive i încânt toare vanit i în care se închipuia pe el însu i ca om de tiin ² docteur en sciences morales se credea a fi ² i aceasta arat deja prestigiul pe care îl câ tigase nu arta ci tiin a în acel timp (1830). Idealul acesta, ce p rea, dac nu concurent tiin ei, oricum complementar, era idealul reflect rii. Din tinere ea mea, am fost nemul umit de acest ideal. O nem ul umire mai degrab temperamental , nu valoric . Ca orice mare ideal, el nu e perisabil, el poate fi doar tr dat. De altfel, mese ria mea, atât cât o tiu, am înv at-o slujin-du-l, i e suficient s amintesc fraza mea care sun ca un leit motiv m Don Juan: descrierea înseamn posesie. Dar era ceva în mine, probabil, înc de pe atunci, care era entuziasmat i nemul umit în acela i ti mp de acest grandios proces al reflect rii, al descrierii. Al imita iei. ÄImita i natura", spunea Shakespeare. Una din frazele sale cele mai criptice. Da, dar unde e natura? am putea într eba noi ast zi, la câteva secole dup ce acest Ämare romancier" a sfâ iat pânzele stilizate i splendid ipocrite ale artei medievale? Ce, care natur s -o slujim? De-a lungul întregii mele cariere am luptat nu numai pentru o coal de roman românesc, dar i pentru una problematic , ideatic , pentru un Äroman de idei", cum se zicea alt dat înjurai lui Lovinescu dar i al lui Ibr ileanu. (Acesta, ie eanul, o numea Äproz de analiz ", vorbea de Äproz de crea ie i de analiz "). Apoi, prin anii '30, a ap rut conceptul de Äproz psihologic ". Unul din vârfuri le criticii literare de dup r zboi m situeaz în contingentul celor care fac proz de analiz . Aceasta arat înc o dat încetineala, pruden a c u care exegeza în proza român se apropie de formele mai noi ale Äreflect rii"! Sau teama de o nou psihologie a artei, teama de a trece pragul acestei uria e descoperiri ce a fost i este realismul în art . Teama, mai ales, la noi, la români, de a nu ne sub ia geniul, de a nu l sa s se infiltreze viru ii corup iei Ämoderniste", teama ² înc atât de prezent , aproape vehement în ti nere ea mea literar ² c orice concept poate d una acurate ei specifice, c orice intruziune speculativ , no ional , distruge sau compromite genuinul inspira iei. Interesant, n u-i a a? ² cultura ca du man al culturii! Oare numai absen a în cultura român a unei mari i istorice coli filosofice s explice aceasta? Sau e o r zbunare a fondului nostru arhaic, cum o spunea Blaga, aceast pudoare de a p i pe ghea a conceptelor, elibera i dar i p r si i de fer mele leg turi autentice, de lan urile diafane i a proape vizibile ce ne in înc lega i, în istorie, în balad dar i în art , de râuri, de colinele ce ascund turlele m runtelor biserici de lemn, de Ärâul, ramul" lui Eminescu? îngerul de gips, ca în artele mar iale japoneze, lupt cu un du man folosindu -i armele: el vrea s înfrâng realismul, ceea ce noi în elegem prin aceasta (în secolul trecut francez prin naturalism se în elegea realism), folosindu -i mijloacele i, poate, întreaga -i, prestigioasa -i tradi ie. Nu, tinzând spre simbol în îngerul de gips nu am tr dat nici o clip realismul clasic (sau critic cum îl numesc unii). Suntem poate prea aproape de marile cupole epice ale lui Balzac i Tolstoi ca, în toat onestitatea, s putem neglija pur i simplu Ämetoda lor ". Dar, folosindu m de uneltele refl ect rii înv ate de la ace ti mae tri i,în primul rând, de acea tiin ce într -o clip de z p ceal ne împinge pe soclul dumnezeirii (am numit arta creerii personajului), descoperii în straturile de fund ale spontaneit ii mele artistice o alt n ecesitate. Nu mai mult, nu mai adânc, nu mai înalt: altceva. Ä Und mich ergreift ein l ngst entwohntes Sehnen nachjenem stillen, ernsten Geisterrich." i eu am resim it, ca i autorul lui Faust, aici, la gurile Dun rii, aceast veche, lini tit i grav , aproape u itat nostalgie spre imperiul spiritului! Iar pentru noi, acest imperiu era capacitatea romanului, a ceea ce numim astfel, nu s se autodep easc ci pur i simplu s înainteze, s continue a fi în uzura enorm a genurilor literare. i, în secolul nostru, un Marcel Proust i un Th. Mann au avut aceast îndr zneal p ind, ambii, pe noile continente lunecoase ce cu zgomot asurzitor se ridicau din apele posibilului în arta noas tr ce a devenit atât de central , de responsabil . E posibil de a interpreta îngerul de gips numai în cheie realist . Nu a fost numai pruden a autorului, aceea de a se asigura de solul artei clasice romane ti dar i o luciditate a specificului, siguran a c , o dat descoperite, acele arme ale reflect rii ² nara iunea,

XI

tipologia, atmo sfera, cochet ria cu istoria, i altele ² sunt înc suficiente s Äimite" acea natur de care vorbea tat l lui Prospero: dar o dat cu îngerul de gips am sim it c proza român merit i trebuie s intre sub zone mai ample, mai expresive. Evident, acest ro man e o lung , aproape o ioas , aproape pedant , descriere, enumerare a treptelor pe care cade un Ätrup" uman, a a cum în Evul Mediu meridio nal era aruncat câte un trup în canalele Vene iei. G. Horodinc , într -un interesant studiu, a observat c dr. Minda semnific o dram tipic sub dictatur : incapacitatea unui om de merit de a se realiza. E posibil, aceste drame existau, i ele au i fost par ial tratate în proza anilor '80. Dar îngerul de gips vroia s fie altceva: o adaptare prin dezadaptare. Nici m car o Ämiddle Ufe crisis"... ci un dialog dramatic, aproape romantic, cu ideea de adaptare, atât de scump secolului în care tr im. Adaptare i suferin , iat dou elemente excesiv fals legate î n vremea noastr . Dac suferin a este pivotul uria ei construc ii dostoievskiene, noi sim im, nel murit dar tenace, c acest Shakespeare al vremii noastre nu era în primul rând interesat de adaptarea social i nici de variantele i dramele ei. Nu, la Dostoievski suferin a este atât de teribil de sincer , de cople itoare, încât cu siguran ea semnific altceva, ea ne arunc peste hotarele lumii i normelor în care tr im, ne trimite într -un exil al ideii absolute, în acel imperiu al spiritului, în zona aceea eleat unde nimic sau aproape nimic nu se schimb . Unde omul e gol, e acela i, tânjind dup el însu i, corupt de ideea dumnezeirii. Poate acest model îl aveam în cap aplecându -m cu grij , cu r bdare, asupra bietului Minda ce tr ia un reflex uman simplu: acela de a nu fi îngropat într-un mormânt de lux. El se detrac heaz , face gesturi necugetate, nepotrivite carierei sale cumin i pân atunci, e aproape suicidar, î i face r u sie i. La sfâr itul c r ii stâ singur, i ultimele pagini îl descriu proiectat parc într -o rela ie oniric sau de final de film polonez: singurul s u corespondent este un fel de sobol, de obolan care pare a -l fi urm rit într -un labirint simetric pe întinderea periferic a unui maidan sau loc de de arje menajere. Minda nu încearc m car s în eleag , el încearc s fie. Autorul însu i nu face cea mai mic încercare de a- i în elege eroul. El îi descrie pur i simplu falsa c dere, într -o complicitate care nu este cea a în elepciunii ci a intui iei. Intui ia unui sfâr it de secol, intui ia noilor drame ale omului sub cele aparente: politica, r zboiu l, banul. Drama singur t ii celui ce continu s fie. Buc, iulie 1997 NICOLAE BREBAN

TABEL CRONOLOGIC 1934 1 februarie. Se na te la Baia Mare Nicolae Breban, fiu al lui Vasile Breban, preot greco -catolic, i al Constan ei Breban (n. Bohmer). 1940 Familia Breban se instaleaz la Lugoj, unde tat l viitorului scriitor func ioneaz în cadrul Episcopiei greco catolice. Nicolae Breban urmeaz coala primar i liceul la Lugoj. 1948 Regimul comunist interzice cultul greco-catolic i impune desfiin area structurilor ierarhice ale acestuia; devenit mirean, Vasile Breban î i asigur existen a ca mic industria (posesor al unor mori, mici fabrici de ulei etc). 1951 Din cauza originii sociale, Nicolae Breban e exmatriculat din liceu, cu interdic ia de a se înscrie la vreo alt coal din ar .

1952 Termin liceul la f r frecven , la Oradea, unde lucreaz ca func ionar. La începutul verii, dup examenul de bacalaureat, merge la Bucure ti pentru a se înscrie la Universitate, la Facultatea de Filosofie. Nu este admis, din acelea i ra iuni din care fusese eliminat din liceu. Se angajeaz la Uzinele 23 August, unde urmeaz cursuri de calificare ca muncitor. Lucreaz o lun ca sudor electric, apoi, ase luni, ca strungar -fier. 1953 Intr la Facultatea de Filosofie Äm sluind actele", dup cum explic în Confesiuni violente. Dup o jum tate de an, subterfugiul fiind descoperit, este exmatriculat.

xm

1954 Din nou înscris la Filosofie, la Bucure ti. Dup câteva luni aban doneaz studiile în urma unei îmboln viri grave. 1956 Student la Cluj, la Filologie (limba i literatura german ), încearc , în anul urm tor, un transfer la Bucure ti, f r succes. Exmatriculat a doua oar de Ath. Joja. 1957 i anii urm tori. Posesor al permisului de conducere, valabil inclusiv pentru categoriile de vehicule grele, utilitare etc, Nicolae Breban nu devine ofer de taxi ² contrar unei legende bizare ivite ulterior ² ci lucreaz la garajul Ministerului Finan elor, pe un post m runt ² implicând r spunderi administrativ-organiza-torice. Uneori, de serviciu pe garaj, noaptea, duminica sau în alte ocazii, utilizeaz câte o ma in a garajului pentru câte o plimbare cu prietenii (Nichita St nescu .a.). Duce o existen marginal fa de structurile institu ionalizate ale vie ii literare din epoc , î i consacr timpul liber unor lecturi fundamentale, din marea literatur universal (în special german ), filosofie etc. în acela i timp face sport de performan ² atletism ² i î i creeaz o anumit imagine, pu in comun , dac nu cu totul ciudat în epoc , de Äplayboy" intelectual. Iat câteva rânduri, din Confesiuni violente, despre perioada respectiv : ÄAcei ani au fost ani de lectur . Sigur, uneori eram speriat. Toat tinere ea mea a fost înmuiat în spaima social , în spaima de viitor. îns , cu incon tien a i cu vitalitatea vârstei, nu z boveam prea mult la asta. Nu sunt un temperament ulceros (...), v d mereu partea bun din lucruri. F ceam sport pe vremea aceea, atletism. La Oradea f cusem box. (...) Dar citeam mult, f ceam curte unor domni oare dr gu e. Eram mult mai liber decât colegii mei de genera ie, care erau înregimenta i în acele abatoare care se chemau universit ile staliniste." Frecventeaz un cerc informai de prieteni, de tineri cu preocup ri intelectuale i literare ² din care unii vor deveni, ca i el, scriitori: Nichita St nescu, de care îl va lega o mare prietenie, Matei C linescu, Cezar Baltag .a., ² i, în general, mediile tinerilor litera i tocmai afirma i sau în curs de afirmare. Se distinge, în colocviile XTV neoficiale din aceste cercuri (în care chestiunile erau discutate în mod cu totul heterodox fa de Äcomandamentele" lansate de oficialit ile epocii, de dogmele Ärealismului socialist"), ca un sus in tor energic al înnoirii concep iei despre crea ia literar , ca un adept al primatului esteticului. în aceea i perioad , a fost dus de Ilie Constantin la reuniuni ale unui cenaclu literar patronat de UTM, acolo i -a cunoscut pe Florin Mugur, Grigore Hagiu .a. Ulterior, Nicolae Breban s -a apropiat i de Dumitru epeneag i s-a Äaliat" cu acesta. 1961 Debut, cu schi e, în Gazeta literar . Din anii aizeci i pân azi, Nicolae Breban a colaborat la reviste literare sau culturale ² Gazeta literar , Contemporanul, România literar , Luceaf rul, Steaua, Vatra Româneasc .a. cu fragmente de proz , texte eseistice, publicistic etc. 1965 Are loc debutul editorial, prin apari ia romanului Francisca (Premiul ÄIon Creang " al Academiei Române). 1966 Apare romanul în absen a st pânilor. 1968 Apare romanul Animale bolnave (Premiul Uniunii Scriitorilor). Cartea înregistreaz un frumos succes de critic i de public, deopotriv (avea s fie reeditat în anul urm tor), consacrându -l pe autor ² deja remarcat pentru cele dou romane anterioare ² drept unul dintre cei mai importan i prozatori ai momentului. De-a lungul celor aproape trei decenii care au trecut de atunci, scriitorul i -a p strat i consolidat, prin scrierile ulterioare ² f r îndoial , inegale, dar remarcabile f r excep ie ² un loc proeminent în ierarhia valorilor literare actuale. 14-l6 noiembrie. Au loc, la Bucure ti, lucr rile Adun rii generale a scriitorilor; sunt alese prin vot liber i secret, organele de conducere ale Uniunii Scriitorilor. Nicolae Breban este ales în Biroul Uniunii Scriitorilor. 1969 Are loc pre miera filmului artistic de lung metraj R ut ciosul adolescent (scenariu: Nicolae Breban, regia artistic : Gheorghe Vitanidis). XV Scriitor consacrat, bucurându-se de apreciere cvasiunanim , Nicolae Breban este ² în epoca de relativ Ädeschidere" a oficialit ii comuniste fa de problemele libert ii de crea ie, de încurajare a competen ei i valorii ² Ämobilizat" i Äpromovat" politic: devine membru al PCR i, la al X -lea Congres al acestuia (6-l2 august), e desemnat membru supleant al Comitetului Central. 1970 Scriitorul este numit la conducerea revistei România literar (figureaz ca redactor- ef începând cu num rul 20/1970). Pune mult suflet în activitatea de conduc tor de revist , se str duie te s dinamizeze, conform concep iei sale, publica ia, s o transforme într-un factor de influen constructiv în via a cultural a rii.

contrar aparen elor. reluat în toat presa de partid i cultur . Prev zut ini ial a fi proiectat într -un cadru festiv. Astfel s-a întregit. politice i biografice") formulate de scriitor într-o suit de convorbiri cu Constantin Iftimie se articuleaz într -o autobiografie selectiv . Public . în absen a st pânilor (En l'absence des maîtres). sie i î i refuz postura de opozant politic radical al regimului de la Bucure ti.Organizeaz dezbateri substan iale. în Fran a. în Confesiuni violente. î i prezint . a Epistolarului ² eseul Tinerii corifei (Paris. Bunavestire (L 'Annonciation). are loc edi ia din acel an a Festivalului Cinematografic de la Cannes. Scrie noi romane pe care le public în ar . cum face autorul clasic. Don Juan apare. v dind n zuin a unei superioare pedagogii socio-culturale (precum seriile de eseuri For a exemplului i Riscul în cultur . dup cum remarca Irina Petra . în special la Paris. cu ocazia proiec iei filmului. 1973 Apare romanul îngerul de gips. a c ror apari ie sub form de carte este iminent . Ceau escu. pe care se a tepta s -l prezinte cinematografia despre actualitatea româneasc i. în Fran a (Editura Flammarion). îi adreseaz autorului repro uri violente. Din convorbiri ale lui Nicolae Breban ² dezbateri purtate împreun cu personalit i literare sau culturale. idilic. în contextul manifest rilor legate de jubileul sus-amintit. Alberta). fiind preocupat în primul rând de realizarea propriei opere. texte de atitudine. piesele de teatru B trâna doamn i fluturele i Culoarul cu oareci (reprezentate scenic sau radiofonic în ar dup 1990). carte-interviu: o seam de m rturii (Äliterare. E icanat de oficialit i în leg tur cu încerc rile sale de a.. dup cum a xvm 1996 explicat autorul. din iunie '77. Printre colinele verzi fusese inclus în selec ia oficial . ca i de impunerea ei aten iei interna ionale. cu ocazia festivit ilor prilejuite de jubileul PCR (8 mai). Titlul i concep ia revistei i se datoreaz . Peste câteva zile. în traducere. oferind astfel. 1991 Apare romanul Pând i seduc ie (scris în 1976). adaptare cinematografic a romanului Animale bolnave. tot în mai. Cartea apare cu di ficultate i provoac un atac de-o mare violen în plenara CC. III. Pând i seduc ie i Amfitrion (format din trei volume). 1985 Apare în Fran a. C l tore te apoi prin Italia. serie nou a Contemporanului. Apare Confesiuni violente. Ovidiu Pecican a ales fragmente pe care le-a structurat în acest volum. Demonii m run i. 1971 Are loc premiera filmului artistic de lung metraj Printre colinele verzi (scenariul i regia de Nicolae Breban). în semn de protest. II. întâlniri ale redac iei cu cititorii etc. Filmul displace Elenei Ceau escu care consider c aspectele de via evocate nu se conformeaz tabloului Äoptimist". filmul este reprogramat la alt sal i privat de girul oficialit ilor. criticând politica regimului Ceau escu. nu se autoexileaz . exclusiv prin valoarea estetic . 1983 Apare în Fran a. oper de memorialistic i profesiune de credin totodat . în traducere. cuprinde romanul Don Juan din 1981. Nicolae Breban este prezent la Cannes.. dup 22 decembrie 1989. 1990 Tot mai prezent. director al s pt mânalului Contemporanul ² Ideea european . demisia de la XVI conducerea României literare i acord interviuri presei occidentale. 1980-l981 Nicolae Breban scrie. nu p r se te definitiv România. la Paris. i cet enia german . înc din 1972. tot la Flammarion. Nicolae Breban devine. în traducere. la Editura Flammarion.i publica operele în str in tate. în care romancierul î i exprim simpatia i pre uirea pentru Ägrupul de la P ltini ". îi apar opere mai vechi. în mai. aflându -se la Paris i luând cuno tin de m surile de în sprire a dirijismului ideologic introduse în ar (Ätezele" din iulie 1971. care lansau ceea ce avea s fie n umit de massmedia din Occident Ämica «revolu ie cultural » a lui Ceau escu"). ² publicate în pres de-a lungul anilor. ca în orice roman postmodernist. Apare romanul Bunavestire (Premiul Uniunii Scriitorilor). numit de autor Äpoem epic". care. 1992 Apare volumul de versuri Elegii parisiene. în traducere. 1972 Se întoarce în ar . acel episod: ÄCeea ce i-a în elat pe unii a fost faptul c am tratat ideile lui Farca uneori cu aerul c eu sunt partizanul lor. un fel de ÄNicolae Breban par lui -meme". Apare masiva trilogie romanesc Amfitrion (I. Iat cum explic scriitorul. eu am intrat în pielea lui. Popovici i N. octombrie 1987). Procuratorii. XVII 1984 Apare romanul Drumul la zid. 1994 Apare O utopie tangibil . cu contribu ii publicistice. Fusese exclus din Biroul Uniunii Scriitorilor i din PCR: marginalizat de autorit i. în loc s iau distan fa de ideile unui personaj. iar în iulie." 1977-l989 Face lungi c l torii în str in tate. 1988 Apare în Via a Româneasc ² în urma public rii de c tre Gabriel Liiceanu. dar de i dobândise. nu mai ocup nici o func ie oficial i se dedic cu totul scrisului. o monumental macrotrilogie ² sau Ämega-trilogie" -. 1981 Apare romanul Don Juan.) asta a fost o noutate stilistic . Dar (. semnalat de T. De i sprijinise ac iunea lui Goma. Pân în 1976 nu i se mai permite s c l toreasc peste hotare. Cele trei p r i . sub titlul generic de Don Juan. interviuri acor date unor ziari ti etc. volum alc tuit de Ovidiu Pecican în 1986. 1977 Nicolae Breban sus ine luarea de pozi ie a lui Paul Goma. în dezbaterile de idei i în coloanele presei literare i culturale din ar . în revista pe care o conduce.

din simpl obi nuin sau cult al propriei profesiuni. i înc în primele clipe ale întâlnirii lor.componente. eroarea este la itatea. dintr-un simplu exerci iu de voin . Irrtum ist Feigheit. gânditor. în timpul consulta iei.a.. la chiuvet . ro cat . fundul m rii Ah! de mult un chip i-arat .în timp ce ea se reîmbr ca. maniera de a-l privi..Wieviel Warheit etr gt. i ea îi r spundea cu oarecare voio ie deplasat . p rul des. Postuma Ä. Cazul femeii era simplu i ea ar fi putut s se adreseze i unui generalist. tehnician radio. dar Minda. ca i cum ar fi stat în fa a unui caz serios. pl tind o tax la policlinica special (de i diagnosticul i l -ar fi . fix. a marelui mit modern european al lui Don Juan. termin . O che ma Fabian VolumiuX i în clipele când î i schimba halatul i se sp la îndelung. dar particip toate la dezvoltarea unui ambi ios proiect auctorial': revitalizarea i Ärescrierea". figura lui Ceea. rujate cu vulgaritate.d." 1 sept 1969 7 iunie 1972 L ² Mai e cineva? întreb doctorul Minda. O f cu încet s vorbeasc .. Nietzsche. precum i de femeia din fa a sa. de alt Äintrig " . î i d du seama c ea venise s -l consulte în mod inutil. dar curând. Deodat o auzi spunând (o voce surprinz tor de pl cut . talia u or îngro at etc.Irrtum(² derGlaubeans Ideal ²) ist nicht Blindheit. r gu it): ² Pe Icju l-a i mai rev zut? Minda o privi f r expresie i ea repet : ² Pe Nestorescu. stând în picioare în fa a ei. O dat sau de dou ori i se p ru c o mai v zuse undeva. numele ei (de data aceasta asociat cu altceva. cât adev r îndr zne te un spirit? Aceasta a devenit pentru mine tot mai mult adev rata norm a valorii. fundul m rii M atrage în adânc. o privi mai atent: mijlocie de stat. Sora trecuse deja al turi i Minda o auzi cum se schimb . o uit chiar i pe ea.m. fruntea mic . cu o dup -amiaz petrecut cu vreun an i jum tate înainte în casa-atelier a unei cuno tin e. de alte împrejur ri. p str aceea i fa impenetrabil i gesticula ia lent . II în fereastra despre mare St copila cea de crai ² Fondul m rii. când doctorul î i odihnea fa a într-un surâs pe jum tate. Ecce homo PARTEA ÎNTÂI Ä. Din nou i se p ru ceva cunoscut în fiin a din fa a sa. uit acest lucru. i ² Aha!. ÄSpre castel vrodat ochii N-am întors i totu i plâng ² Fundul m rii. ² Ai venit? f cu Minda i voi s se ridice... buzele groase. am un ziar la mine! i surâse. în spatele ei. inegale ca amploare.. Eseu despre stratagemele supravie uirii narative de Marian Victor Buciu. nepoliticos. într-o viziune cu totul original .Cât adev r suport . concentrându-se asupra diagnosticului. scriindu-i re eta. Acum. poate. un timbru cald. ale Ämegatrilogiei" nu reprezint un continuum narativ (e vorba în fiecare caz de alte personaje. Apoi o privi: era o femeie în jur de treizeci. î i d du seama c felul în care se mi case acea femeie. f cu doctorul i î i aminti de cine era vorba. sprâncenele desenate gros.. i sora urât . vii. Femeia plec . în timp ce îi d du cele câteva recomand ri.. din ii frumo i.. i Minda î i propuse s nu -i spun nimic." Eminescu. deschise u a cabinetului. Se rea ez apoi. cu mâinile lungi. Apare volumul exegetic Breban. i Minda îi f cu un semn amical cu mâna. care ar ta cu adev rat sfâr itul unei zile Äpublice" i prezen a prietenului. Dar cel lalt strig din u : ² A tept.. Eroarea/credin ei într-un ideal/nu este obtuzitatea. pe mâini.i treaba. chiar i cele medicale). simple i eficiente automatisme. cu o degajare parc for at sau insolent . i când o analiz . lipsit de spiritualitate. Sora se întoarse în cabinet. apoi intr Lauren iu.. înc p ânat . wieviel Warheit wagt ein Geist? das wurde fttrmichinimermehrderdgentUcheWertmesser. aceast prim impresie se terse din mintea lui. în el st ruia reziduul unei senza ii u oare i nepl cute. ochii mici. Pacienta (ultima din acea zi) se a ez pe scaunul din fa a biroului s u i îi dict cele câteva date conven ionale pe care Minda le trecu în registru." Fr.. voio ia ei nefireasc . c o cuno tea chiar. deoarece orele de serviciu nu se sfâr iser înc . Victor Ne ore cu^care îi controla sau repara uneori cele câteva aparate din casa sa. figura rotund . felul în care lungea cuvintele. apelând la întreb ri scurte. cu oarecare încetineal voit . fondul mirii Fur chipul ei b lai. Intr o femeie. toate acestea îl impresionaser nepl cut. Iar pescarul trece-n luntre i în ape vecinie cat ² Fondul m rii. perla i. dar în timp ce se ridic s o vad . cu ceva nepl cut în toat fiin a ei.). monosilabice. p strând aceea i voio ie deplasat i. probabil o fost pacient . lucru care îi displ cea.

.. borcane cu iaurt. al doctorului d dea senza ia unui b rbat matur mergând al turi de un adolescent. a fe ei îi tr da sensibilitatea i o scurt spaim care i se ivea în ochii sp l ci i. (Era gazda la care erau invita i. De-aia nu vrei s vii? Lauren iu î i mi c u or umerii.. r spunse Ceea. pentru c tie toat lumea c e ti prieten cu mine (Ceea râdea din nou. sprâncenele aproape ro ii. compensatorii pân la urm ! Tu. cu mâinile în buzunare. r bd tor ca un câine. î i pierzi vremea. conferen iar la institut. prea puternic. i Minda râse i el. oprindu-se. rupte. avea trei copii. i în casa sa mai tr ia i o b trân . feminin. unde se d dea un fel de sindrofie muzical . câte o perversiune! ² glumise odat Minda. fluierând încet. Reintrând în cabinet i apoi coborând sc rile al turi de Ceea. nepre uind deloc timpul etc. s se târasc lin. nu i de ceea ce spusese. i doctorul nu mai insist : ² Bine.. de Minda. exact de aceea i vârst (sub patruzeci). cu examenele pe care le ai de dat. pe ici. concentrându-se parc numai asupra pl cerii de a umbla. ² Nu pot s beau apa de la chiuvet ! replic serios Ceea. Era singurul prieten al lui Minda. care putea fi v zut adeseori cu plase înc rcate cu ape minerale. doi din cei cinci copii ai gazdei urmau s se produc la vioar i pian în fa a asisten ei..putut pune orice doctor de cartier) doar pentru c îl întâlnise odat . privind în jos). i de aici doctorul deduse c lui Ceea îi f ceau chiar o anumit pl cere aceste Ätrivialit i". casnice. mult mai important. o uit . pensionar de doi ani abia.i ironizeze prietenul. Doar pielea foartea alb . E tipul semidoctului! ² Ia te uit ! f cu doctorul. Minda începu s râd . cel lalt. osos. sim ind aproape frecarea înceat a oaselor de ligamente i mu chi. dup p rerea doctorului. ca o panic a propriei sale sensi bilit i. sau s furi o singur dat . distrat. Eu m duc i a a acas . ² Pariez c mai ai i câteva cump r turi de f cut. cu maxi larul inferior puternic. lipsit complet de imagina ie. m compromi i pe mine. i-apoi zâmbetul s u pe jum tate vinovat. ² Eu? întreb Minda.. Lauren iu nu r spunse. tu stai pe la cozi. cu capul Äfrumos". de i în familia sa se aflau for e care. cu mersul s u elastic. ceea ce trebuie s recuno ti c e un început de perversitate.. cu umerii îngu ti. somitate în materie (era internist). o femeie de o energie uimitoare. descoperind din nou felul de a se exprima u or Äbombastic" al prietenului s u. cu astfel de corvoade. seara avea pentru el i un alt scop. asupra serii care îl a tepta. am s dau un telefon LudjruleLs mearg înainte. trebuie s citesc înc ast -sear ... ro indu-se cu rapiditate pe partea inferioar a fe ei. în timp ce se concentra asupra discu iei. dispersarea în atâtea griji m runte.. s se mi te.. Erau îns amândoi de aceea i vârst . replic sec Ceea. ce dracu ai instinctul sta plebeic?^/ Ceea t cea. contagiat de Ceea. la un magazin cu lactate?! Minda spuse toate acestea cu veselie.. ar fi fost mai potrivite cu asemenea îndeletniciri. î i l sa întreg corpul s u sub ire i lung. mergând în felul s u. cu care oricum n -ai ce s faci. o anumit Äpenibil perversiune!" ² La vârsta noastr . N-o s st m nici noi foarte mult. ner bd tor. balneolog? Te-ai v zut vreodat c rând plasele alea din plastic scorojit. saco e cu zarzavaturi etc. cum le numea cel lalt. propor ionat . E ti idiot! Ce-s eu. perfect plictisit. Ceea era c s torit. la vreun aprozar. ² Vino. cu nasul mare. bineîn eles dac suntem normal constitui i i am avut o adolescen normal . de reac ia sa. umblând cu non alan . ² Vii cu noi? întreb Minda. De aceea stau pe la cozi! Am o perversitate util ! ² Nu-i deloc util ! Te în eli! în primul rând. dar acesta era uneori f cut. sau. una mi se pare c e i cusut de soacr -ta cu ceva a la aceea i nuan . de la un magazin cu autoservire. m runt casnice. în al doilea rând. se poate s apar . pe colo. jucat. pufnind în râs. ca s cumperi o jum tate de duzin de Bibor eni. pe jum tate doar ² chiar dac sunt perversiuni m runte.. ple uv.. în ceea ce -l privea pe Minda. înaintând al turi. sau s te îmbe i într-o sear turt cu primul imbecil întâlnit i cu câteva sticle din celebrul nostru Ävermut ro u".. î i împingea cu lene picioarele sale lungi. înalt. dup o scurt pauz . Eu n-am avut-o. ² Pentru cei care au avut o adolescen normal ! relu Lauren iu. Capul lui Ceea era urât. Chiar tu mi l-ai recomandat. slab. îi pl cea s . surâzând. asupra pl cerii de a fi lâng prietenul s u... i-apoi Bibor eniul e exact ce-mi trebuie. mama so iei sale. în jur de 1.. Ceea râdea frumos..) ² îl cunosc.. ² Nu. îl acuza chiar pe Ceea de o anumit manie. cu inteligen a ta. pentru c Ceea însu i râdea. zece cutii de scobitori. i tia c Minda va înc erca mai degrab s -l dezve e de anumite Ämanii" ² cum era cea cu statul pe la cozi ² cu un didacticism înn scut decât s încerce s -l schimbe... care se colora repede. statul pe la cozi interminabile pentru orice fleac.pentru c îl Äcuno tea". surprinz tor de elastic. ² îl cuno ti pe dQcj orul J irtasu? întreb Minda.80. spuse Minda. cel pu in. totu i! insist înc o dat doctorul. cu mâinile în buzunare. . So ia lui nu fusese niciodat Äsurprins ". i de aceea i în l ime. f cu Lauren iu. aerul grav. con tient de sine. dintre care dou fete în jur de zece ani. Era înc preocupat de altceva i era un fel al s u de a se odihni. ² S cite ti? întreb ... b ie esc.. ² De ce?! se împotrivi Ceea. în loc s pri ve ti m car o singur dat cu interes picioarele unei fete de optsprezece ani. Mi c încet din umeri i continu s mearg pur i simplu. dealtfel mie-mi place s m culc devreme. statura masiv a lui Minda. cu un fel de pudoare. El i logodnica sa erau invita i la un coleg al doctorului. Al turi. ² S înv !.

M rog. am s -i dau un telefon Ludmilei s se duc înainte.. dealtfel. i el i -o impunea cu siguran a. ro ind. ad ug Minda. anotimpul nu se tr da în nici un fel.. cei doi se întâlniser din nou. ce dura de aproape doi ani. Parc ai fi la un seminar în fa a tocilarului anului. tiind foarte bine c gre ea i c Minda nu i-ar fi pierdut niciodat timpul cu lucruri care nu-l interesau. f r mine.. îi d du întâlnire ia familia Birta u. i Ceea vorbise câteva minute ² sau 10 fusese poate o jum tate de or ? ² despre cineva. muzical. la tribunal i.i amenin a s devie Äcealalt curiozitate din via a lui". când se culca. foarte scurt. ² E ti de tept. o sun pe logodnica sa i. reconfortant . concentrat parc asupra celui ce mergea în el însu i.M. un individ probabil cu care ai cele mai scârboase rela ii ² Aiurea! f cu distrat Minda. (Se aflau pe o strad l turalnic care cobora spre râu.) Dup o scurt pauz : ² Eu nu vreau s aflu nimic. Cu câteva zile înainte. f r s -l mai asculte. Era o vreme cald .. se sincronizau perfect. evident doar pentru câteva frac iuni de secund . i. Lauren iu d du încet din umeri.\ ionarul de la tribunal era o insul perfect în existen a lui Minda. citeam cursuri universitare de biologie i anatomie descriptiv .T. asupra celui ce se âra lin. o figur pierdut în adolescen a sa. undeva în afara timpului.. de chimie biologic . ² Dac nu mergi. la invita ia lui Minda. solid ca un glonte... erau de nedesp r it.i impunea personalitatea. împ r it de diminea de la.. aproape cu brutalitatea cu care. se pare. Era sfâr itul lui septembrie. al lui Ceea. Lauren iu sim ea acest lucru. ase pân la dou sprezece punct.. riscând o sear de ghea a Ludmilei ² s -l incite la noi am nunte. ² De ce te prefaci c te intereseaz prostiile pe care i le-am în irat luni? întreb Ceea. ² Voiai s -mi spui ceva. în rest. ajungându-l din urm pe Ceea. o vacan de timp. ² O clip ! f cu Minda i.? 11 .. de tensionare. nici tipul lor de rela ii. Nimeni din subalternii sau colegii s i n -ar fi b nuit limbajul lui Minda din întâlnirile sale cu Ceea.i d dea cu întârziere examenele la Drept. nici m car Äde dragul lui". evident. ² i ce? ² f cu Ceea. extrem de circumspect în rela iile sale extraprofesionale. i cel care f cuse toate astea nici m car nu p rea s . fire închis .. totul era mecanicitate i capacitate de munc .. sau aproape zilnic. de la începuturile adolescen ei... era o înserare impersonal . casele vechi. dup ultimele dou ore de lectur din literatura vast a specialit ii sale.. în mare.. al turi de J pi ietenia cu Ceea.. i Lauren iu era singurul prieten adev rat al doctorului Minda. începuse s în ire prietenul s u i ar fi vrut ² poate de asta i prelungise prezenta întâlnire. oprindu-se în loc i privindu-l pe cel lalt ² ce crezi c ai s afli de la mine? Ce fel de am nunte crezi c am s . cu care caracterul i prestigiul lui Minda. ² ad ug el dup un timp ² putem vorbi despre altceva. spuse doctorul. cu privirea pierdut . în afara domiciliilor înc desp r ite.. femeie cu aproape zece ani mai tân r . trebuia s trec s o iau. eu. dup p rerea unanim . f r realitate. n -am timp! Dealtfel.uman aproape i asta. la Câmpulung parc ?! ² Fals! spuse Minda. aproape o or . cu Ludmila Ogrin^stomatolog . Eu nu in seminarii. ceva mort i lini titor. ' ii. într-adev r. aproape surâz tor. C s toria întârzia ² de i cei doi se vedeau zilnic. sau. amestecat cu o sil autentic fa de propria sa dorin de a vorbi..s . dar i. lucrurile.i caute un alt prieten. un declin al zilei atr g tor. Pe Minda începu s -l intereseze ceea ce. ² O s se înfurie pe mine. acolo. Totul era luminos i lipsit de relief. maladiv . ² D -mi voie! Putem s mai st m împreun o or .. prin care a i trecut i voi.. Eu am fost o singur dat la jude ean U. Credeam c tu vrei s afli ceva! Lauren iu d du încet din cap. i o singur dat la o edin a organiza iei în liceu. la f r frecven / ² se potriveau mult prea bine. a crepusculului. f ceam disec ii i cântam la pian Hanonul. Prin '48 i pân prin '52.i ver i adolescen a ta nenorocit de la Caransebe parc .. Eu am s . chestii de astea. La telefon mi-ai spus c . un fel de entuziasm sincer care ne-a prins pe to i. Nu iu prea mult s m folose ti drept lad de gunoi în care s . poate i mai pu in. replic timid Lauren iu. f r s -l priveasc . fad . trebuie. spontan. dar niciunde nu se recuno tea acest lucru. p reau decupate din carton.i fi dat prea mult osteneal . luaser masa împreun . chiar i pe mine. într-un timp ca al s u. unul singur: o logodn greoaie. un început de sil fa de indecen a lui Minda. lucid . cu capul aplecat u or pe um rul stâng. Era aproape singurul s u lux într-o existen înc rcat dej munc de înalt nivel. în l area câtorva cozi de topor. peste pavajul pr fuit. prost între inute. ² De ce? întreb Lauren iu. '53. a ultimelor clase de liceu. De i se aflau într -un fel de extreme sociale ² Ceea era grefier .i debitez eu?! Minda d du din umeri i pornir mai departe. tr iau ca so i so ie . obiectele. un anumeJErejcu. pe care Ceea le absolvise la B. Existen a sa mai avea un lux. se opri lâng un PJT relefon public. dar era ceva. care. c s-au întâmplat acelea i lucruri. în rest.. cei câ iva copaci de pe strad erau atât de limpede contura i de parc desenul lor vibra în acea intensitate sc zut .. în sfâr it. în care se putea înainta ca într-un tunel de sticl . Prietenia cu func . rezervat . ceva care se opunea oric rui fel de tensiune.

Ai a a ceva? ² Da... f cu Minda. aproape cu nostalgie ² la era un tip romantic. hârâit. deodat . Cât mai e timp. nu v zu. meri i asta. Vrei s -mi cân i lag rul t u.. ² A. fapte concrete.. nenorocit. înseamn c trebuie s fi fost a a? ² Nu face nimic....... ² Crezi c se poate trece ceva? f cu Ceea. po i orice. ² Ei. indescriptibil. iluminarea. târnosit.. r spunse ov ind Ceea.. care. chiar jucat. Ce-i asta?! ² Nu conteaz . ² Crezi c pot asta?! ² Tu... d -i drumul! Cel lalt d du din umeri. cum i se trasase i lui sarcin s fie. Eu sunt un om ocupat.. sau. comendatore... Apoi spuse: ² Nu m intereseaz aventurile tale sentimentale sau fostele tale experien e postpuberale. ² Foarte bine... Era o simpl gâsc . comendatore?! ² i-l cânt. el i o întreag serie de filme psihologizante. dar când se uita la mine. p rul sp l cit. i acolo ap ru capul urât al lui Ceea. cârâit !.. calomniaz . Dac vrei.. r gu it. vezi? Ce te mai fandose ti? D -i drumu'! Hai. i Minda sim i. tiu o gr mad ! in minte o fapt foarte concret din vremea acee a: avea cozile scurte. Numai s vrei.... ai fi bun de a a ceva.Lauren iu îl privi i surâse: ² Ai dreptate.. meri i un lag r. brusc obosit. care trecut?! Al cui?! ² Cine-i sta James Hilton? ² Un tâmpit! Foarte la mod pe la sfâr itul r zboiului. invent . cum a i zice voi.i povesti trecutul e o simpl arlatanie. asta a fi în stare! spuse Ceea cu seriozitate.. Pitina... Crezi c eu tiu ce era? Crezi c dac încep acum s .. inegalabil. uvoiul de nest vilit al trecutului. îmi plac lag rele.i cât mai repede autobiografia.i fac o confesiune! ² F -mi! spuse Minda cu tonul s u sec.i c trebuie s m gândesc la ceva i nu pot decât dac -mi turuie unul la ureche. a fost un lag r. f un imn de slav revolu iei!. Ceea f cu o schim plictisit : 13 L ² A. ² De ce s m cunosc pe mine însumi? Pentru c vrei tu?! ² Bineîn eles. a. spuse Ceea.. cu Pitina? Ce mai era?.. ² Nu tiu.. Cel pu in pentru Minda. cu um rul întors spre el. mai bine. ² i pe tine ce te intereseaz s dau eu din gur ? ² N-are importan . Ce-ai împotriva lag relor? ² Eu? N-am nimic. nu era nimic.. dup mutra infect pe care o faci. n-am v zut! replic scurt doctorul. Luni mi-ai povestit câteva fapte concrete. îmi tremurau umerii! Parc o chema Pitina.. ÄUne si longue absence" i altele.. ² S -mi fac autobiografia. Cuno ti reclama pe telui congelat? ² Nu. Bineîn eles.i în ir cum era.. Crezi c se în elege ceva? Crezi în prostiile alea literare â la James Hilton. îi sim i mi carea buzelor numai din intona ie i nu mai avu nevoie s -l vad : privea jos. pentru o Äconfesiune". ² Ce-i asta. Sau. dealtfel i acum câ iva ani ap ruse moda asta. epene.. Aiurea! Aventuri 12 sentimentale am acum. Trebuie s ai calit i moral -volitive. în pavaj. umple de noroi o întreag epoc istoric . un lag r împu it.. era de neînvins. închipuie. ² A. cu confesiuni. livid i împurpurat în partea inferioar . Cunoa te -te pe tine însu i.. Ar fi fost grozav s fi avut pe vremea acee a aventuri sentimentale... Vomeaz . Nu exist nici un fel de trecut! ² i nici un fel de prezent. ² Aventuri sentimentale? spuse Ceea. F . gura prea mare.. ai merita s . sau cum î i închipuia el c trebuie s fie un tip romantic. po i s -mi cân i i un best-seller. ² Teorii! rupse Minda. ² Bineîn eles! f cu Ceea i zâmbi privindu-l. Pitina de la nu tiu ce.. la! ² f cu Ceea.. eroi cu amnezii totale sau par iale i -apoi. ² A. E ti exact tipul potrivit pentru a a ceva. tibia prea scurt .. un lag r? ² Da.i trecutul. ricana Minda.. ² D -i drumu'!. cu zâmbetul acela de femeie. d -i drumul oricum. bineîn eles. Cânt -mi alta. cum cel lalt î i ridic încet sprâncenele sale sub iri i g lbui. tipul cu fularul gri ve nic în jurul gâtului? ² A. c eu m fac c n-ascult. idilizeaz . era aventurilor sentimentale abia începe! i s vezi ce -o s fie în cincinalul viitor! Pitina.. Falsific . Minda a tepta ca cel lalt s continue. Ce era cu Treicu la. ² Bineîn eles. ² i cu asta.. i nici un fel de viitor. sau cum îi zice! Ha. . dar Minda.. le-am v zut eu.... mai bine. cânt -mi o reclam .

nu m intereseaz adev rul..... i ceilal i m stimeaz . f cu sec Lauren iu. ² Aha. urm rind involuntar petele mari.. Mi-a l sat un album de timbre foarte bine garnisit. un album de timbre. ² Ce vorbe ti? Va s zic nu te intereseaz adev rul?! 14 ² Ei. ² Ce-i asta. spuse Minda. cum vrei. se poate s fi fost doa r o înscenare. f cu cu regret Minda i-l sim i din nou pe cel lalt zâmbind. sta e un nume. lâng restaurantul . Pitina.. pe urm i-au luat i tr sur .. nu te eschiva. ce ea ce e i mai grav.. pe colo. ² Hai. Exact invers: am primit.. care nu ma v zut niciodat în via a lui. esen a da?!// ² M rog. ² Nu-i nimic. poate c a fi uitat totul. asta e condi ia mea. Am spus tot ce-am avut de spus. un nume pe care -l tiu bine. pe aleile late ale parcului nostru! A fost un hai! S-a l sat cu un proces. ² Atunci un asasinat politic?. pe ici..i o igar .. câteva pr p dite de tr suri publice... tr sura adic . Ceea începu s râd . folosit de ni te spirite conservatoare. o ironie didactic ?! ² Ironie? S m fereasc Cel-de-Sus! Nu m intereseaz adev rul pur i simplu.. vechi.. da. d -i drumul j. nu conteaz . ² Retrograde.. de piatr . Istoria. î i atrag aten ia. Râdea cu hohote. pe mine. cu parapete largi. Sau un asasinat.... vrei s spui? ² Nu-nu. spuse Ceea nehot rât.. deoarece Keri-baci afirma c pe la unsprezece noaptea. în mahalaua lui nenorocit . asta nu mai e o chestie modern : adev rul! Prin secolul XVIII. fumând mereu.. nu e modern.. Cu crime atunci.. ² N-am. murdar . unul din tia f r scaun la cap. care au disp rut bineîn eles acum i au ap rut ni te autobuze.. când i-am adus rabla înapoi. s crape ca o râm . Numai eu? ² Numai tu! spuse sec Mindra. a a-i trebuie. ² N-am nici asasinat.. Dac vrei neap rat. care curgea sub ei. Dac vreau s spun retrograde. ² Atunci cu o singur crim . Mi -a fi pierdut vremea cu disec ii. L-am dat jos pur i simplu de pe capr .. ² N-am nici crime. de ulei. i cal. cum vrei. care nu tie ce -i aia civiliza ia.. Se g seau pe un pod acum. ² Vezi c eu sunt prieten cu trei din profesorii t i.. 15 colec ionam timbre.. i dac te mai obr znice ti. sau. spuse enervat doctorul. un bou! Odat . albastre. ² Politico-erotic.. oricum. Inclusiv secretarul O. foarte bine! ² Da. evident.. hî. din când în când... dar nu tiu dac era un adev rat complot politic. se însufle i Minda. i p turi. de pe capr . pur i simplu. spun eu... nu po i s în elegi. s ne plimb m pe alei. las -las . care le regret . nu?. ridicând din umeri. am mai auzit ultima oar expresia asta... haleam o gr mad de torturi i-apoi închinam câte o tr sur public . formidabil! Mergeam cu to i bandi ii mei la cofet rie. aprinzându. îns .. nu? Ei bine.. ² Nu conteaz . i mai bine. seralistule! M intereseaz altceva! ² Nu sunt seralist.-ului facult ii voastre..... pe vremea aia se mai aflau în B. de la suprafa a râu lui. Sunt la f r frecven . i l -au trimis la dracu'. la esen ?! ² Bineîn eles.. Am îns un fel de complot politic. Pitina. Cei doi st teau rezema i de parapet i priveau în apa tulbure.. la esen ! Numai la esen ! ² Deci adev rul nu.. i dac se poate i ceva cu droguri. începutul secolului XIX.B. larg. Dar eu am f cut invers. s ne plimbe cu rabla lui de tr sur cu tot în parcul cel mare.² i la s fiu eu? ² Numai tu. ² i ce-i acu cu comendatore sta? Ce-i tot dai zor cu. lui Keri-baci... asta-i! De ce s m intereseze adev rul? în primul rând. necunoscutul. conservatoare. ² Adic ce vrei s spui cu asta? ² Nimic.. mai e câte un tâmpit. pe de rost.. tovar e.. c nu intereseaz . i-am cerut birjarului.. atac la esen ! ² A. ca mo tenire de la un fel de unchi pe care nu l-am v zut niciodat .. a a se zice. pe când aveam vreo 12 ani. i dobitocul b trân n-a vrut. din care mi -am f cut rost de bani de buzunar vreun an de zile.. ² Politic? Erotic? întreb serios Lauren iu. po i s spui i adev rul. Minda începu s râd i el încet. dac nu se poate altfel. n-ai nici o grij ... l-am dat jos de pe capr i am mânat chiar eu c ru a. Era un unchi sta.. ² A a un tâmpit oarecare. Dac nu l -a fi inut minte. cine tie ce maniac b trân. ² Cu droguri n-am.. lipseau dou p turi! Auzi ce dobitoc: s reclame dou p turi care cic ar fi disp rut! Nu-i nimic. precis a fi uitat totul. l-a m turat de pe scena ei i a pus în acela i col . . comendatore.

astea sunt otii. pur i simplu de-un nume. i eram ferici i! Nu.. ce zic eu. cum se chemau. chiar cu un tovar ! Se înfiin au organiza iile U. Dac n-ar fi fost ea. Ea a ap rut în cursul superior. sau copiii g si i. pe minunata mea Pitina. Ei bine. credeam în revolu ie. nu erau interzi i. din camion. nu-i a a? Bineîn eles. de-un nume care nu înseamn nimic.. Sau pe Blaga i pe Ion Pillat.. dup aceea.. libertate ne-au adus" sau ÄAna. entuzia ti. eu eram într-a opta i ea într-a zecea. singurul viitor al omenirii. am 16 exagerat.... unde ap rea figura odioas a chiaburului. la o manifesta ie la sate! Au fost organizate dou sau trei camioane cu voluntari. s -l morfole ti. reunit din cele dou coruri ale liceelor. pentru c ceilal i.. Pitina. la treisprezece-patrusprezece ani.... rezema i turti i amândoi de cabina ma inii. puteau s umble noaptea i ziua. tot la biseric .. cea ce era alt brânz . noi eram viitorul i mai ales 17 prezentul. era câte unul. cu voce groas . copii lenini ti. s -l legeni. ca un dobitoc. Pitina.. a.. aveam i un cor vorbit.. pentru c ne produceam i cu mici scenete. am s rit primul i i-am întins mâna. era una. chiar i b trânul Homer nu era reconsiderat i a avut i el noroc c ... s -l strângi în bra e ca un senil. câte paze la sediu n-am ratat din pricina prostului de taic -meu. tia. aveam to i ni te mutre de parc eram anarhi ti. bineîn eles noi. dramatizat . a a am cunoscut-o. i eu. într -una din l zile alea zbuciumate. bag spaima în bur-gheji".... r spundeam: ÄNoi vrem pace. urlam.. de a ne întâlni cu cele de la liceul de fete. n-a mai ine nimic minte. Când ne-am dat jos.. s râzi.. Pe cuvântul meu. Câte ac iuni. Eram cu adev rat voluntari. i -oricum. sau cu cele de la coala Normal . de-un nume. S -l iei. lucruri neinteresante. Dumnezeu s -l ierte. Mai ales c la Äape" nici nu trebuie s stau la coad . foarte bun . dup pofta inimii. nu erau înc Äreconsidera i"! Bravo lor! S v d eu cine i-ar mai fi citit pe urm dac n-ar fi fost... ca un dobitoc.. cei de la echipele de teatru. Spre sear . Sau. unul. uite câte tâmpenii mai c pu eaz pe easta mea?. Bezîmenski i al i clasici ai acelor vremuri. singurele.. Ce Homer.. s -i cân i un lag r. dac n-ar fi fost ea. Când stau la Äape" sau la sifoane ² astea sunt cozile intelectuale.. chiar cei mai pr p di i sim eau c se întâmpl ceva.. i-am i citit.. orfanii. elevii se întâlneau la biseric i cu alta înainte. liceul lor. ÄMoskviciurile" au r mas. f r s m priveasc . cu secretul acelei nop i în tine. nu r zboi". Am exagerat. cel de b ie i i cel de fete.... cu al i câ iva. ranul s rac. A doua oar . când a ap rut dup nu tiu câ i ani. îngr m di i în l zile camioanelor care ne aruncau i ne striveau unii de al ii prin hârtoapele acelor autostr zi i scandam lozinci.. m car pentru o noapte. c ci noi eram tovar ii la care se r stea.. luminate a giorno. pentru prima oar în istorie.. D-aia.. ranul mijlociu. c minele de ucenici etc. odat cu Ärevolu ia". tii cum ne-am cunoscut? Ai s râzi. colile profe sionale. s zicem. la carne nu m-ajut . liceele reunite. care striga: ÄM i tovar i. ce prostie. i am întâlnit-o chiar în culise. Pitina.. mai odihnit ca niciodat . fusese i. fusese i câteva ore al turi de câ iva colegi mai mari i.. era cu doi ani mai mare ca mine. ea e fata-comisar. 18 umblau cu nasul prin aer ca mânjii prim vara. chiar cei mai nesim i i. bineîn eles. care atunci erau Äinterzi i"! De fapt. i eu eram unul din tia. Am exagerat incon tient. iart -m . prin praful uria r scolit de noi pe drumurile de la o comun la alta. dar nu con tient.. în comunism. ca ni te pânze de cor bii. Pitina. când stau la câte-o coad mai lungu . cea social tensiona i pe aceia dintre noi care se n scuser având deodat vârsta de aizeci de ani. dac ar fi fost. Mai cite te cineva . s te legi. tot de fete. uitasem. i-apoi a plecat cu colegele ei. Ea e fiica Ärevolu iei".M. Dar ea a primit mâna mea. unul din cei ale i. în ac iuni. nu conteaz nici ast zi. în revolu ia mondial . bineîn eles i pentru idee. ca un zaharisit.M. înfior tor de tineri... dar asta nu conta.ÄTraian".T. ne-am întâlnit în campanii. Cu o genera ie înainte.. o febr în alt febr . s lipe ti afi e. numai pe tine te am.. dar i pentru con inut. ce Ovidiu.. a zice.. o tensiune dubl i tripl .. noaptea. unde puteam s o întâlnesc a doua oar ? Tot la o manifesta ie! Ac iunile astea. pentru c erau ocaziile.. de care nu s-a sprijinit deloc. jum tate dintre noi nu mai puteam vorbi. Pitina. pe vremea aceea în manualele colare! Chiar i Ovidiu. Acas încasam ni te b t i fioroase. de la cele dou licee din localitate.. cred c o jum tate din sal se afla în culise: corul mixt.. va s zic a doua oar am întâlnit-o la teatru la unul din zecile de spectacole pe care le d dea liceul nostru. uneori. sau. cu misterul acelei nop i albe lipite de coaste.... Pitina. ne pl ceau grozav. s vii diminea a la coal . a a. de intelectuali. imagineaz . s stai la sediul jude enei U. s poveste ti i mai ales s te la i înfrigurat de vârsta aceea fantastic în revolu ie. Era o adolescen în alt adolescen . nu. scârbos de tineri. era o lume în culise. e fals! eram mai mult decât ferici i: eram exalta i.. Ovidiu i Petrarca am avut tot timpul s -i citim pe urm . s-a vândut ca pâinea cald . în ni te birouri uria e..T. Luca i'cu Dej. i am plecat în campanie la sate. trei ÄMoskviciuri". nu în eleg unele chestii pe care mi le explic Procedura civil sau nevast -mea!. dar tia nu prea contau. eram tineri. la carne? A. ce Petrarca! Recitam pe Dan De liu i pe Maiakovski. f ceam de paz la sediu.. unul din cei ini ia i. alta: ÄStalin i poporul rus. în coli i. probabil.. fiii de mic-burghezi. tensiunea cea larg . Noi. scenete luate de prin îndrum torul cultural. i credeam în revolu ie. Ce interes a avea s iu minte atâtea tâmpenii? Cu ce m-ajut acum. ba odat am jucat i într -o scenet cu ni te mineri în care eu pronun am foarte mândru tot timpul cuvântul pikham r. era o r gu eal fotogenic .i s ie i noaptea din cas . scrise de nu tiu cine. î i dai seama ce pr pastie! Era exact în anul una mie nou sute patruzeci i nou . i-a a îmi f cuse o favoare.. mai era i un liceu comercial. ce vre i voi?" i noi.. a a se cheam ² atunci m ajut . mi-am dat i eu seama.

la început. ea s-a întors. câte un solo al fiec rui Ävirtuoz". Teodoreanu. Ast zi îi prezenta pe Dan. îngrozitor de dibace. ci chiar pe Eminescu. în cri i de Ämarile" lor destine. f r excep ie. bineîn eles. Cei dintâi interesa i în aceast întâlnire erau Velici i Ro ea. Ro ea. i logodnicul ei. câ iva bucheri. O. i. într-un mare ora . o natur complicat . abia inându-se s nu izbucneasc în râs. o suporta destul de dificil. da. profesor de dermatologie. iar Ro ea auzise de Minda. împreun cu amantele lor. stând câteva ceasuri în culise. iar Velici. cu adev rat senin. veni la el. numindu-l Ätipul semidoctului" i gre ind. cred c mai manevram i ast zi peste scândurile acelea stropite cu ap . decât pentru tomografiile sale. care avea uneori un timbru strident. se tia sigur. i. lucru pentru care i venea lumea la ei i pentru care te puteai sim i cu adev rat bine acolo. era de fa . Era ceva nepref cut. în primele minute ale întâlnirii lor. nu d duse dovad . numai pentru c nu erau în manuale. Gurgu Ivan. Minda tia c urmeaz s fie Äpescuit". dar constat curând. din familia Birta u. pianist . chiar trufa . de 11 ani. dar era totdeauna Äa ei". Minda f cu instinctiv câ iva pa i mai repezi. prin câteva zeci de semne afectuoase i criptice. nu din cale -afar de dota i. împreun cu so ia sa. cu totul pe nea teptate.. dar iat c întâmplarea a vrut s -l a eze într-o clinic universitar . Birta u era eful unei numeroase i vesele familii (mai avea i doi b trâni în cas i o nepoat r mas de timpuriu orfan de ambii p rin i). de capacitatea sa deosebit profesional . un fel de râs ve nic i senin. el o trimisese înainte. dar reconfortant între atâtea expresii gr bite. politicoasa. Noi am citit pe ascuns numai litera tur bun . Un joc al ei. Oda în metru antic i Glossa. am trecut cu adev rat i am citit pe sub banc nu La Medeleni de Ionel Al. i musafirul inteligent care avea norocul s intre în acea cas modest î i d dea destul de repede seama c aerul care plutea acolo i de care se l sa cu bucurie oricine contagiat exista i înainte i dup o astfel de Ävizit " sau Äserat " sau de fa cu un grup mare i simandicos sau numai fa de unul sau doi invita i..i ceasul. se retr sese di n înv mânt. violonist. f r calit i individuale. unii dintre ei... spre norocul atâtor Äor eni" gr bi i..i mâinile masculinizate de munc . La început Minda sim i ceva vecin cu recuno tin a fa de în elegerea ei. inutil i imbecil poate. dar.. bineîn eles. lipsit complet de tact (lucru într -adev r dificil de suportat). în loc s-o ia de acas . dac era un secret. i vreo doi-trei nenoroci i de doctoranzi care î i scriu teza cu ei. Ea era orgolioas . de 13. o manevr foarte dibace. i voia. i dr. D espre acest Birta u se pronun ase atât de drastic Ceea.. pentru c ea nu putea s l ase ner zbunat o asemenea neglijen . plictisi i.. c nu e nevoie s se gr beasc . Poate în felu l . dându. cu teama c e în întârziere. în clinic . se surprindea uneori pl când -o pentru aceast mândrie a ei. controlându. i cred c dac nu s-ar fi întors ea deodat i mi-ar fi vorbit. contrariat.. El ar fi fost ² împreun cu ai s i ² poate mai potrivit undeva. mai avea 19 invitate dou Äsomit i": dr. întârziind astfel aproape o or întâlnirea sa cu Ceea. în conferin ele interna ionale str ine i interne etc. pensionari senili. în câteva duete. director în minister. Copiii erau. i apoi. cu atâta lume de fa . nu f cea îns eforturi prea mari s i le ascund i nimeni nu p rea. i au citit atunci o gr mad lucrurile astea. acel aer era un dar cu atât mai pre ios cu cât se întâlne te rar. Äsemnat de ea". a a cum o genera ie înaintea noastr . personaj foarte influent. o prietenie pe care Ludmila. Velici voia s se fac util directorului general. pentru c Birta u era unul dintre rarii oameni mode ti. ascunzându.. au citit La garconne i Pitigrilli i a a cum ast zi se cite te L'histoire d'O i alte porc rii sadico-fantastice. Ro ea Äpescuia oameni". crispate. Gazda era un radiolog Ämodest i harnic". la cererea general . de nici un fel de indispozi ie ² a a cum se temea el ² fa de faptul c . din diferite motive. c altfel nu pot avansa i nu .. dedi -cându-se familiei. în sfâr it.. autoritatea real a lui Minda în colectivul catedrei. bineîn eles.i seama c totul era un joc. la un moment dat am f cut o manevr de apropiere de grupul de fete în care se g sea i unde se aflau i doi dintr a zecea. Al turi de Minda. îl f cu s în eleag c raporturile lor sunt perfecte.Homer sau Thomas Mann în Occident? Aiurea. s -l cunoasc de aproape înainte de a-l atrage în anturajul s u oficial. înv toare.i pot pl ti ratele. Aceast Äveselie blând " reu ise s-o transmit i familiei sale i acesta era secretul. numero i i. i Birta u era bineîn eles mai cunoscut pentru familia sa. noi îns îi citim pentru c am trecut prin revolu ie. Dimpotriv . dar apoi zâmbi de pro-pria-i naivitate. neglijent îmbr cat.. de la noi. al prietenilor lor. cu o veche geant de piele scorojit etc. însufle eau o mic colonie uman i reu iser . unde se zice c s-ar fi produs i Franz Liszt. conferen iar de medicin legal . îl prezent cuiva i. care ap rea i exista la el f r nici un motiv. c l torind cu un cal sau cu un faeton 20 de l ptar condus de un ran surd i inutil la munca câmpului peste livezi i coline. i ea era printre toate astea. urm rise de departe în ultimii doi ani felul de a se comporta social. întâlnire programat i aranjat de un amic al lui Minda. director în minister. toat lumea. la o circumscrip ie. dar având o calitate pre ioas . mai ales. m runte i foarte concrete.. radia c se afla în centrul acestei Ä es turi". s dea o educa ie Äcomplet " progeniturilor lor. era i al ministrului. Dup ce se desp r i de Ceea. etc. so ia doctorului era o femeie care râdea cu pl cere. di \ Velici. i Mireia. fete i b ie i. ilu tri. pe care pu ini erau în stare s-o detecteze: un fel de veselie natural . logodnica lui Minda. curgea i fâlfâia printre toate astea! Acolo. traversând o mie de greut i. care. care nu erau înc Äreconsiderate". pe Blaga l-am citit prima oar pe ni te foi b tute la ma in . Ludmila. coleg de clinic . Seara avea pentru Minda i un alt scop: trebuia s fac cuno tin a doctorului Ro ea. Atunci când ajunse la casa doctorului Birta u. care. ea îi zâmbi. dar întreaga familie respira un aer senin. prea crispat de a avea invita i atât de simandico i.

de zeci de ori. oricum singura .. i ea o afirma f r menajamente. ² De ce la toat lumea? f cu el cu un repro jucat. ² Care motiv?. Poate chiar dimpotriv ! ² De ce râzi! întreb el. iubitule! Tocmai acum nu ne în elegem. el n-o f cuse niciodat ) era. îl c uta chiar cu interes. ² E pl cut s tiu c sunt proprietarul t u. d -mi voie! ( i ea îl întrerupea nu cu vocea mai ridicat . chiar în anii studen iei. Äs pluteasc ". i. Eu î i in piept. sau c voi fi în curând. ² Am s . Eu sun t printre pu inii oameni care Äte tiu". în orice caz e singura explica ie valabil ² pentru mine. se în elege. u or: ² Ia uite ce bine ne în elegem. ² Eu? d dea ea u or din umeri. f cea el... pentru c era o bun lupt toare. i divor ase la nici doi ani. dar pe care. Eu. Dar aceste note false o ajutau s supravie uiasc lâng b rbatul dificil care era logodnicul ei. înfrico at de prea marea ra ionalitate i organizare care domnea în via a sa. nu prea tare. calm . de ghea . sedus.. afar de Minda. ea îi în elase a tept rile. femeie care te -a intuit.i cump r un sutien. De zeci i zeci de ori. pufnea el. Tenace e ti! ² Ia te uit ! Brut ! în loc s -mi admiri picioarele!. Ea îl privi atent .. de ceea ce numea el Äincapacitatea de a alege" de care d duse dovad . La cei care trebuie s tie. la mâna mea! ² Da-da. s -mi ia locul i ansele la Ämâna ta". Numai la câ iva. în acest 21 sens. în fiin a sa. dar tu e ti într-adev r o partid . în singur tate. . ² Nu-nu. de domni oar jignit sentimental. care i -a inut piept. E perfect exact: ÄCu pretendentele!" în spatele meu tu vezi o armat de femei. în aceast leg tur ridicol pentru oricine. i nici m car pretendent . scuturându. dup un ceas sau o noapte înc rcat de ur . ² Care pretendente?! ² replicase el odat . Asta nu înseamn ² ad ug ea repede. Dar nu pentru mine! ² i atunci. care mai fusese însurat o dat . atente la cea mai mic gre eal a mea. la o mârl nie de a ta eu î i r spund cu alta. ² Pentru c am umor... Minda ar fi iubit -o mai adânc.... îl reg sea.. 22 ² Absurd. ² Cum care?! Acela c te cunosc! Asta e o valoare pe care am dobândit-o greu.. e un semn sigur al perspicacit ii. Nu cu totul. de i sim ea perfect c accesele ei erau false uneori. exagerat de speriat. O tendin neb rb teasc de a se l sa cucerit. ci cu un zâmbet al ei. se r zbuna în cele mai felurite i însp imânt toare forme.i cu aten ie igara. revenea la ea ² de i ea nu-l chema în nici un fel ² se l sa recâ tigat printr-un secret pe care nu-l în elegea prea bine. mic. îi f cuse scene dispropor io nate. ² Asta e adev rat.. râdea el de ast dat . i nu f r a o examina tot timpul. ca ea s -i fie superioar . Dealtfel. la mâna ta cam mare.. izbit de grosol nia lui.. ² Sau s . drept. tu s -mi iei un mantou de blan . Minda. trebuia s însemne altceva.. perfect [ rece ² asta nu trebuie s însemne c noi doi am fi o pereche ideal sau m car potrivit . de fostul s u mariaj. 23 ² Aceasta va fi una din ocupa iile tale de c petenie. pe jum tate furios. eu sunt ocupat.) Tu e ti convins ² alt aspect îndoielnic al b rb iei tale! ² c e ti o partid grozav ! ² Ce scârbos. Minda râdea din nou. încrez tor ca un adolescent sau un îndr gostit f r vârst . cu un început de ro ea pe tâmple: ² Fals. tandr . în schimb. bineîn eles. a unei tr s turi feminine în caracterul s u. Pentru aceasta i pentru striden ele la care ea nu voia s renun e. Minda era înc speriat. Ludmila avea un instinct sigur. o dovad . poate singura. ci logodnic . se a tepta. Aceast spaim exagerat . ² S nu ne juc m cu cuvintele! ² i-o t ie ea bine dispus .. sigur de inteligen a sau poate de instinctul ei. Pentru c i tu ai umor.. individ execrabil ce e ti!. dar so ia. nu de amant. Nu e decât una singur . lâng Ludmila.acesta se exprima demnitatea ei sau nevoia ei vital de a fi respectat . Ea îl privi o clip . ² Ascult . cel pu in... ² Bineîn eles. i Minda. du man i prieten în acela i timp. ce p rea atât de rezolut. viitoarea lui so ie! De i trecuse mai bine de un deceniu de la divor ul s u.. dar i al tenacit ii mele. spre mirarea sa. Äconvins". care ie i se pare c aduce cu dragostea! Grosol nia mea te înduio eaz ! Asta e o duio ie de proprietar. râzând. se l sa. So ia lui. camarad bun oricând. acas .i dau ie banii. ² Ai dreptate. am s spun la toat lumea c tu mi l -ai cump rat. Mai pu in trufa . riposta ea. care îl scotea din s rite pe doctor. în ochii Ludmilei. i apoi r spunse sec: ² Sutien îmi cump r singur . w pentru el.. realmente bine dispus . s fii o partid . mirat sincer. ca i în acea sear .. aceast Äincapacitate de a alege" de care el vorbea i acum uneori prea mult i prin care încerca s explice logodna lor întârziat (de i. gre ind m runt fa de ea. încerc el un fel de compliment. generoas . oricum ² a înc p ân rii mele de a sta lâng tine. peste dou luni începe s ning . îns cu un început vizibil de enervare. dar ar fi p r sit-o mai repede. ce vrei? striga el. un fel de cochet rie cu pretendentele la Ämâna lui". i asta î i d probabil o pl cut jen precardiac .. l murit.

Ro ea. i acest lucru deveni cu atât mai evident în fa a casei ei. dilatându-i sexul pe fiecare centimetru p trat al fiin ei ei vizibile. Ea îl chem sus. unt i felii de salam ieftin) i fiecare se g sea cu un pahar desperechiat. Fuma în continuare. urm rind reflexul infra-gesticula iei ei pe chipul u or împurpurat al consilierului. Velici reînflori. de ce evident?! ² ea. dezgolit. ² A vrea s tiu ce gânde ti acum? o întreb el privindu-i profilul. el privea i îi ordona apoi gesturile pe sfert cu mâinile-i frumoase. într-un fel ciudat. nepierzându. dar numai câteva secunde. cu brusche e aproape. r spun zând scurt frazelor Ludmilei. cu o fin discernere a nuan elor sociale. Ro ea. obosi i de dragoste. tiind c în clipa aceea cel pu in ( i astfel de clipe fuseser cu sutele. a teptând. înc tinere. întinde ca un tu movul acela pal. foarte vioi. Ea d du din umeri. zâmbetele acelea neutre. de porcelan. umplut cu vin ieftin. i Ludmila îl acapara din nou pe cel lalt. se reliefar calit ile sale de om de lume. de rece i de exact. sigur . P rea o paia în fa a cuplului Minda-Ludmila. i atunci. comunicându-le lor. în clipa când se s rutar de r mas bun. observând c Velici încetase s vorbeasc .. persistent. i asta era feminitatea ei. dar c utând unul.Ludmila îl privi din nou drept. Velici manevr în a a fel ca Minda împreun cu Ludmila s se g seasc fa în fa cu Ro ea.i expresia fe ei care-l ap ra). 25 i. cu o foarte scurt ezitare. i Ro ea ² dintr-un bun instinct. Minda i Velici. celor doi treji. ferici i oricum. aproape curios. Din clipa aceea totul se tulbur . apoi o s rut . la câ iva centimetri de um rul logodnicului ei. i se iubir i b ur împreun . unde el o conduse. capul ei frumos i mândru i-l inea cu o anumit elegan aplecat pe un um r sau altul ² ca s atenueze diferen a de în l ime dintre ea i partenerul ei? ² întreaga ei inteligen rece. Da. se Äfluidifica" vizibil. pentru Minda. ascultând cu o ureche intern ca ea s se trezeasc din nou sau nu. un zâmbet fin. dar era. la un Äscotch f r ghea ". preferând compania lui Ceea. iritat. începu el însu i o fraz lung . u or r ut cios (un zâmbet cu care Velici se resemnase). Minda nu o f cea îns . Directorul din minister era un b rbat scund. ca s se apropie de cei doi. sângele orgoliului s u ² deveni sclipitor. cu trupurile lor frumoase. f r leg tur cu ce se vorbea. o stare ciudat de a â are! ² o or . cu siguran . formidabil chiar ( i Minda aprecia acest lucru . dar el o lu la el. i ea îi r spunse. cu un început de chelie. cele dou grupuri se reunir . apoi. se instala îns între cei doi. a a cum se umfl o b ic de plastic fixat la ventilul unui mic compresor. Tr iau o or ² un timp când ceilal i dormeau. Minda i cu Ro ea î i f cur o reciproc Äbun impresie". în iubirea lor mai tân r dup acea Älupt " neexplicit . ajuns printr -un fals hazard acolo. ca în fa a unei lame de esut viu. primele secunde.. întreg trupul ei înalt. t if suind goi. el îl accept . pe gur . cu trupul gol. l sând -o pe ea s Äcontinue". în fa a acelui tir continuu de artilerie. cu sutele!) î i erau indispensabili. mental. imediat. luminând abia în semiîntuneric. îl amuza s . i din nou î i aminti fraza ei: ÄO încântare de proprietar!" ÄSe poate. pe jum tate sau pe sfert acoperite de cearceafuri. privirea ei ascu it se voala i acum privea cu întreg trupul. care se st pânea perfect. cei doi logodnici f cur o gr mad de remarci interesante sau nu despre seara lui Birta u i despre cei de acolo. De i schimba probabil amabilit i cu favoritul ministrului . fericit . ca trezit dintr -o abia sim it hipnoz . dar foarte vizibil pentru el. De i era evident c nu putea s -i plac un b rbat ca Ro ea ² evident.el. se Ämodific " pe nesim ite. tulburat de pasiune. To i patru. s fac o jum tate de întoarcere i un pas. pe care le inea în fa (în fa a ei i a lui. conturul c rnii ei prindea un reflex mat. a logodnicei sale. când buzele sub iri i vii se întind i dezgolesc u or vârfurile umede. pe obraz. îl amuza acel joc. o pensul nev zut . abia sim it rece.privindu-se în ochi. tr ind miracolul unui interes comun i atât de profund. ca între b rba i!). atât de suav. cu o ciudat ascu ime. Minda îl privi la început cu o oarecare neîncredere ² ca orice b rbat înalt pe unul mic. o atinse cu mâna pe p r.i simt sângele în artere ² pentru c se juca cu sângele s u. Ar fi fost timpul ca ei doi. încât î i pierdea orice nume. se încrunt abia sim it. în doar câteva minute de când discuta cu el. nici un cuvânt îns despre Ämojicia" lui i Är zbu narea" ei. Ceva rece. în timp ce discuta cu el ² Velici era un bun specialist i un om inteligent. sau din polite e? ² se adres în primele minute Ludmilei. Minda zâmbea mereu. Ii pl cea ca el s-o priveasc din profil. replic el reflex. La scurt timp dup terminarea Äconcertului". ironic cobora acum în corpul ei. o prinse în bra e i o s rut cu adev rat. a teptând. Velici se usca brusc. dar ce proprietate!" în timp ce r spundea lui Velici. nimeni dintre milioanele de b rba i sau de femei nu l-ar fi putut înlocui pe cel de fa . str duindu -se s nu par mai prost decât cel lalt i reu ind. f r s scoat un cuvânt. în drumul spre cas . sim ir întârzierea aceasta a lui Minda. se întoarse spre. pe urechea stâng . i Minda spumega (zâmbind mereu. în timp ce se serveau ni te sandviciuri s r c cioase (cu past de pe te prea s rat . sclipitoare ale din ilor m run i i albi. f r expresie. ca i despre alte lucruri. apoi. i încântat. cu din ii frumo i. informat ² doctorul putu s constate cu un zâmbet mic (pe care cel lalt nu putea s i-l explice) c 24 logodnica sa Äse r zbuna deja" pentru Ämojicia" pe care i-o f cuse în acea sear . delicate i neutre. antic. difuzându-se. cu unghiile roase la degete. iar peste corneea ei albastr . î i invent o verv care-l uimi i fermeca pe Velici. cumva. ferici i c sunt împreun . de evolu ia ei. Ea încerc un s rut rece. cu umerii pu in prea la i. sub ire. nelini tindu-l). pentru c . Velici îl aborda pe Minda i. Bineîn eles. El veni lâng ea. o pasiune înc f r scop. întârziind acel timp al nim nui. ajungând la scopul propriu-zis al întrevederii.

aspre. stingerea sau scurtcircuitarea trupurilor lor ca dou filamente verticale. ca un inel care se îngusteaz . mai precipitat . prietenului nostru. el aducea fructe care cre teau f r p mânt. mereu prezent în fa a ochiului. apoi alunec u or în stânga. i siluetele acelea îmbr cate pestri . înc [ al turi. din care fusese supt aerul social. i se culcar s doarm . incredibil. de form . cump rar un kilogram de mere i respirar aerul legumelor proaspete. aduse ora ului ² i pe care ora ul le primea cu atâta suspiciune! ² aduse func ionarilor. una din pu inele care înc nu fuseser desfiin ate i unde. i atunci aprinser ultima igar . Trupurile lor al turi erau ca dou filamente în incandescen . o revolt împotriva planetei. el aducea c p âni proaspete de gulii i varz pe care le culegea din r sadurile sale de flori. dincolo de politic i religie. sau doar în sil . cel lalt i-l reaprindea. o civiliza ie care î i sfâ ia înc marginile de mâinile acelea aspre. se trezeau acum. cu mult prea simplu. timpul era nelini tit. de care nu aveau nevoie. erau profund lini titoare. mergând s respire aerul legumelor proaspete. aceea i frac iune de spa iu. de civiliza ie. v ruite în alb. mai panicat . un fel de 28 flori ale lui. în logicul cel de toate zilele. Minda i Ludmila se îndreptau tocmai c tre ace ti oameni. cu siguran . de care ei nu aveau nevoie! ² în ciuda vitezei. se sp lau la vreo gur de ap ce ie ea din pavaj (sau la furtunul vreuneia din armata femeilor f r vârst ce cur au rigolele cu jeturi de ap )_ i î i aranjau apoi marfa lor pe tejghelele de ciment. i acel înc era o victorie împotriva mor ii. Era o form a libert ii pe care o sim eau confuz cei doi. cu siguran . oricum. într-o absen ce dureaz o secund . în goana aceea f r scop ² exista cineva. Ciudat. 27 Ludmila o stinse îns la jum tate i se ridic s fac un du rece. cump r tori. înjur tramvaiele i ma inile se înte eau. se petrecea un ritual. erau abia privi i. venea. al turi de femeil e lor sau de o b trân . se îmbr car i ie ir s dea o rait prin mica pia din apropiere (la vreo zece minute de mers pe jos). soseau acum. în aceea i frac iune de timp. indife ren a lor zgomotoas începea s se fac sim it . ci parc se ridicau lent i \ leg nându-se în aer ca tra i de un m t sos elicopter. astfel ca dou mâini de la dou ferestre opuse s se poat prinde i ine strâns. nearanjate în vitrine. de orice politic i de orice religie.dincolo de carierele lor sociale. Era o noapte de iubire prelungita. mecanica lui îi cucerea tot mai mult pe cei doi logodnici întârzia i. f r nici un Ärost". Pentru c acolo nu se vindea i nu se cump ra nimic. ceva confuz. care. cu veselie. legumele crescute de ei în dosul casei. cu o persisten inexplicabil . tot mai jos. strâns. tiranice. nu va( întârzia s vin . un alt firesc. o alt logic . inferior. Nu reu ir îns . Strâns. un hazard care le era prieten i care le surâdea i ei alergau pe cele dou ine al turate în viteza ame itoare a dou garnituri paralele. se leag n i se mic oreaz . cu siguran . Durat a îns i.. a istoriei i a nat urii. s priveasc fe ele acelor oameni. ! tot mai gr bit . Sexul lor opus i atâtea alte întâmpl ri / din existen a lor genetic i social îi apropiaser i îi p strau al turi. aceste zeit i grave i posomorâte erau negate cu violen i nep sare i ele trebuiau s se nasc înc o dat . cei înc otr vi i de iubire. ale singuraticului. Cauza lui era pierdut . i când într -unui se atenua acest sentiment. Da. Când plecar . mul umi i c fac înc ceea ce au f cut ^o i mo ii lor.. infinit plastice. dou secunde. fructe i legume cu r d cinile în aer. o particul de neexpropriat ² în pia et . Ce aproape erau acum cei doi de ace ti oameni pe care nu i-au întâlnit niciodat . cu precizie.. ranii din împrejurimi cu zarzavaturi i fructe proaspete. Un ir lung i complicat de Äcoinciden e fericite" se întâlnea în grupul lor statuar. ÄMarfa" lor. dincolo de 26 vârsta lor chiar. mai departe. vie. o alt istorie. ceea ce nu vor face str nepo ii lor. o absen din gând i din carnea acelei zile fire ti. pentru c pia eta \ r mânea. Minda i Ludmila se plimbau f r rost printre tejghele. care i se pare inutil . odihni i de acea noapte de nesomn. a lor. Dar moartea aceasta era în nic ieri înc i apoi clipa lor fusese ² rotund . muncitorilor. aspre i absente totodat . era ceva în ei. A vie ii care îi a tepta dup aceea. o alt natur . . Ora ul se trezea. împotriva ideii ei fixe. ci a vie ii îns i. Spre diminea stinser veieuza. p strând înc urme din p mântul str bun. privindu-i. De i. printre care cei doi întârziau. un ritual ca o fosil a unei alte existen ei ranul venea înc la ora . acel pumn de rani. s fac efortul de a se na te înc o dat . Nici unul din cei doi nu era copil de ran. l sar îns . care se înc rca de scopul lor. Sau aceia dintre ei sosi i de cu sear i care dormiser pe sacii înc rca i. concret ca o bil de o el ² sfidarea nu a mor ii. profund materiale. ce str bat. tr ir strania / senza ie nu a unei îndep rt ri pe orizontal . profesorilor de la institute. naivii simplu. sacii lor pe tejghelele acelea de ciment v ruit. în momentul în care plecar . Toate aceste no iuni. a istoriei. un rest din ei i din noaptea lo r ² a lor. arzând într-un vas invizibil. f r s tie de ce mai vine. Se ridicar amândoi. în firesc. cu inutilele flori. a celor ce intrau în istorie. în paralelismul acela incredibil. a nu tiu c rui gest din nu tiu care diminea când duci absent cana la gur . De ce s se mai culce? Mai aveau nici dou ore pân s plece la lucru. D -ne ast zi i pâinea noastr cea de toate zilele i ne iart p catele noastre. strecurându-se printr-o armat de intermediari Äagricoli". a vie ii fire ti.. a celor care î i de ertau cu mi c ri tremurate. str mo ul nostru viu. celor m run i. pe care nu o în elegi. aveau totu i nevoie i se temeau chiar de semnul s u amical pentru c în el îi a tepta propria lor degradare. senine. a a cum i noi iert m gre i ilor no tri. f r voia lor. a accidentelor de teren. militarilor. dibace. la aceast or . de societatea în care tr iau. pentru c se p rea c cei doi nu aveau nevoie de el. Care ochi? Numai al lor. pentru c geamurile se colorau deja. care se opunea somnului. reumanizarea lor.

dracu s -i ia. cu o scrisoare de la miile. c acest ÄCiulin" e un internist cel pu in la fel de bun ca mata. alexandrinismul lor monstruos. poate. mereu politicos. istorie i mai ales istorie a ntic . ap reau Äfuriile" sale c nici Äast zi" nu reu ise s se retrag . ce -i cu nebuna asta. ² Ei bine ² f cu Minda. auzi: ÄM ironizezi". nu m mir defel. în goan dup un vin dup care s nu. pe m sura planetei vizibile atunci pe care o posedau i c reia îi atinseser limitele. când a citit re eta pe care mi -a i dat-o. stimate domnule.. erau înc prea vitali etc. reu ind în sfâr it s se elibereze din tirania sclavilor lor erudi i. Faima sa crescând de bun diagnostician. iar de dincolo ceva. de la cuno tin ele i colegii pe care-i cunoscuse acolo sau cu care coresponda. au creat un fin de siecle fantastic. Era individa aceea durdulie care venise la el la special cu o micoz . din nou cât p-aci s pun telefonul pur i simplu pe mas i s-o lase pe Elvira (soraef ).. autori de istorie antic de la sfâr itul secolului trecut (Gibbon. i iar i mai ap rea un telefon i apoi înc unul.. dar atunci. necrezând. ce dracu.. natural. s salveze acele dou ore pe care înainte de a fi Äcelebru" izbutea s le fure celorlal i i care. apoi rudele ² îngrozitor de multe rude! ² apoi din nou un amic (?). i se d du din nou leg tura i la început nici nu în elese bine cine era la telefon. Imperiul roman.. Mommsen) aproape nu mai ajungea s citeasc .. îl pasiona acum. Apoi auzi. îl f cuser s fie ceea ce erai ast zi." i el a tept s aud de unde..29 Capitolul II La vreo s pt mân dup serata de la Birta u. tocmai când se apro pia un asemenea sfert de or de Äfurie a remu c rii". o curc . i alte porc rii de felul acesta.i omori cu toporul singurul prieten care te mai suport pe lume. colegi. când auzi stupefiat de dincolo: ² Ei. perioada târzie.. în sfâr it.. cum se f cea în timpurile civilizate. Când întreb a doua oar . Tâmpi ii îns trimit zeci de sticle de licheur. personalit i fascinante.. dar nu auzise i îi veni s întrebe cu ce se ocup acest Ädoctor Ciulin". i atunci auzi deodat foarte clar: ÄMia Fabian". multe din ele venindu-i din str in tate. cu ma ina. perioada aceea de aproape dou ore dup vizit . cuvântul: Nestorescu. i ele se dovedeau insuficiente la avalan a tot mai mare de volume care se adunau pe masa de lucru. Devenea tot mai mult un Äspecialist împu it". îi p rea r u. dealtfel. într -un moment de neaten ie. pe care-l p zea ca pe ochii din cap. un fel de mirare lung . pentru c . apoi înc un distins coleg. de i f îl flata. s descurce ceea ce ea îns i încurcase. ce a zis distinsul domn Ciulin când.. istoria cezarilor de la Augustus. s trimit acas . in i veni i cu unele recomanda ii etc. i i se r spunse prompt. parc i un chicotit. se pare c persoana nu era singur . chiar un prieten (?).. Era în jur de dou sprezece i treizeci. a decaden ei. ca i acum. plictisit bine deja. cum? Ciulin? Cine -i Ciulin sta? întreb el. de i nu-i st tea deloc în obicei. de la.. evrei. un fel de polite e scrâ nit . i se r spunse / (era o f emeie) c e o Ävoce blond ". parc .. ei bine.. obosi i de mitul puterii. domnule?! Nu. lui Ana -neni (femeia lui de cas ). probabil î i închipuie c l -ar jigni dac i-ar l sa sorei o bancnot . greci. Afl . caracterele lor complicate. probabil d duse mâna i îi spusese dintr-o nenorocit de bun -cre tere ² cel mai odios lest mic-burghez pe care-l c ra înc cu el! ² îi spusese o fraz amabil . închis în laboratorul s u... Beletristic sau. pe care de ani de zile i-o dedica laboratorului j clinicii i Äliteraturii". ÄCum"..în ultima vreme îi ocupa toate amiezile. enorm. v mânca i i voi între voi. care era deja lâng el. Minda se afla înc la clinic . care. Acum nu-i r mâneau decât orele serii pentru! lectur . i î i f cea planuri detaliate de lectur laic pentru concediul viitor. s lucreze. ² Ei vezi ² se auzi gângurind de dincolo ² acuma m i ironizezi! Când dracu ajunseser deja la. cu cine are onoarea. i unde mai pui c tia vor s fie diagnostica i pe gratis. sl biciunea sa. Asta era culmea! Cine era maha-l lagi a asta care îi tia num rul de la clinic ?! S spun despre ea îns i c e o Ävoce blond "?! Ä i cum te nume ti mata drag ?" insist el calm (auzi. în crimele i lecturile L 30 lor.i vie a doua zi s . zecile sale de mii de cuno tin e. începuse s -l intereseze de unde poseda fiin a aceea telefonul s u de la clinic . Ceasul de pe masa sa de lucru indica ora unu f r cinci minute. i se f cea leg tura telefonic acum i cu. mieunat . Cât p-aci 31 s trânteasc receptorul. dar c reia îi d duse. i atunci se lumin totul. în prieteniile i capriciile lor ultima glorie a imperiului. ceva a a cum se spune prin romane: Äîncântat de cuno tin !" sau: ÄSunte i un om deosebit de inteligent!" sau: ÄMi-a f cut pl cere cuno tin a dumneavoastr !". f cu el. i în minutele în care.. schizoide. cutii cu praline i alte porc rii de felul acesta. în sfâr it. dar îl interesa totu i reac ia luia ² ei bine. terminase de aproape o or vizitele i d duse câteva consulta ii unor cuno tin e. un om pe care nu-l mai v zuse de vreo doi ani.. ceva. ÄCum a a? ² auzi el ciripind la cel lalt cap t ² nu a i auzit de doctorul Ciulin?!" a a. cu vreo s pt mân în urm .. cineva cu care dracu tie când. eu o ironizez pe ea! . cu totul inutil... ceva ce nu distinse foarte bine. a doua oar într-o s pt mân . vai. de data aceasta foarte distinct: ÄVolumnia Fabian. tocmai acele! dou ore zilnice. i l -ar scuti de grija de a alerga la dracu în praznic. dezvoltând în orgiile lor. cum zicea el însu i zâmbind.. egi pteni. Ävoce blond "!). o damigeana de vin bun. etc..

Nestorescu. Cine vrea s vorbeasc cu mine. pu in uimit. v rog. Nu va fi u or... stârnind îns . în primul impuls. Ei.") ce dori i de fapt de la mine? Din p cate nu posed prea mult timp acum. V rog s -mi da i dumneavoastr . îi fix o întâlnire { în aceea i sear . deci era la mod ?!). ² Dar bine... e solicitat de persoane simandicoase.. .. r gu it u or. i el. bineîn eles. încercând chiar. când domnia-sa. vorbea repede... se st pâni el. nec jit cu totul ² cred c e o neîn elegere! Mi-amintesc foarte bine cazul dumneavoastr i v-am prescris dac nu m în el. dar la special poate s vin oricine> se pl te te. în ultima vreme cel pu in. tia. despre Minda adic . pentru ! acest lucru ( i pentru acest lucru. cald. s -l aud vorbind... V în ela i! Voiam doar s tiu p rerea colegului în. uitând c Ludmila cump rase bilete la un spectacol. din teroare. V invit atunci i. un bun practician. 32 Asta era culmea! Acum începeau i scuzele.² Nu-nu. f cu el. din nou începând s se enerveze. o logodnic poate suporta pe cel mai bun prieten?! ² hot rî totu i în ultim instan c va renun a la spectacol. Astfel de cupluri sunt rare. cu tonul cel mai sec. într-un fel de vanitate sau egoism al ei. ei care pân acum timp de aproape doi ani. sunt deja a teptat la. dac . Sora . dar totul se sfâr i cu bine i el putu a eza în sfâr it. într-adev r. fulgerând-o pe Elvira. personal. stimat doamn . apoi un drum la un anticariat. o privi mut. Cu ce v mai pot ajuta acum? Acum ea se crezu obligat s -l asigure c . evident. spera el!) erau v zu i cu pl cere împreun . avea dealtfel. începea aria cealalt !.. când nu se mieuna. ² Nu-nu. lectur o or cel pu in. cu voce schimbat . oricât de surprinz tor ar p rea. dealtfel. nu voiam s v sup r! S ti i c dac .ef începu atunci s explice. o auzi spunând: ² A. (era s spun : ÄCe dracu!. o va lua de la teatru i vor r mâne împreun . un fel de somitate (de care n-auzise îns nimeni!) i despre el. nu auzise decât cuvinte de laud despre. V recomand s urma i în continuare sfaturile domniei-sale. foarte la curent cu.. deja bine dispus. ei doi | realizau un cuplu i social. ² O s scot telefonul sta de aici! strig el de dincolo. asta-i acum. înainte vreme ele nu se întâmplau. un fel de umilin în ton... incon tient (colectivit ile umane au adeseori i defectele unui organism singular).. în schimb. i Minda îi d dea dreptate... c era foarte Äinteresat" în ultima vreme s -l vad j pe Ceea singur. ² îmi pare r u! i-o t ie ea. spune i-mi ce. oricând.... i Minda. încât el izbucni în râs. care de câteva ori întrebase de. un b rbat foarte tân r. foarte clar: îmi pare r u. cumva. sau poate numai la telefon.. în ziua aceea lua masa cu un amic. care st tea stan de piatr ² cum poate r mâne stan de piatr o femeie mic . Ceea i Ludmila se suprapuneau mereu. de cazuri grave! V rog înc o dat s m ierta i dac .. Imediat î i mu c buzele i... dar îl considera. Sc p numai promi ându -i c poate s mai vie înc o dat la consulta ie.. nu însemna oare. acas . domnul profesor e ocupat! i eu îl re in cu fleacurile mele.. de dincolo. durdulie. se în eleseser bini or.. tiind c orice întrerupere îi putea fi fatal . I din neîndemânarea sa. vinovat . el îi f cu semnul lui cu mâna i se duse s se schimbe. sunt la dispozi ia. Ludmila inea j foarte mult s apar împreun cu el. nu a a. ² Bine! conced el... schimb brusc. care se f cuse cunoscut în str in tate i se întorsese tocmai de câteva zile de la un congres de la Lugano. un timbru foarte pl cut. vinov ia Elvirei atât de marcat . s -l fac s vorbeasc . un fiziopatolog. permisiunea. trist. sâcâit de aceste coinciden e plicticoase ² erau chiar coinciden e. cu mare pruden în ton. de i inea foarte mult la p rerea acelui Ciulin. ganguri ea. în ciuda faptului c era la mod (auzi. Minda î i mu c de câteva ori buzele. cu oarecare team . un telefon Ludmilei i Ceea. unde i se rezervase o carte pe care o c uta de câteva luni. dup cum. nu a a. nu se exprimase destul de l murit. poate. ² Nu e nevoie s v cere i iertare ² f cu el. de vreo cincizeci de ani! dar apoi. foarte citit. s -mi scrie! tiind c ce spunea e imposibil. ² Nu-nu ² t ie el. u urarea c sc pase de vocea aceea mieunat i ag toare fu probabil atât de mare. î i d du J el cont. lâng el ² nu m-a i jignit deloc! Dar.. un fungicid. special . Ca un f cut. tiu cât sunte i de ocupat i nu mi-a .. în sfâr it! receptorul. Lauren iu îi d duse 1 în diminea a aceea un telefon.. societatea. Acum. . 33 semnificativ pe Elvira... i el... mi -am permis s ... Strecur i el un nu a a de-al ei. îns .. o fals ostilitate a Ludmilei fa de Lauren iu. care st tea.. se puneau în valoare unul pe cel lalt i. a a cum. i lumea. ea avea o p rere excelent i.

îi întâmpina cu m runte i semnificative semne de simpatie. Ei Äornau" 34 o sear , un grup, atunci când ap reau împreun , aveau amândoi un înn scut tact social, erau ar to i, înc tineri, i Minda tia s - i ascund perfect succesele profesionale. Odat constitui i într-un cuplu atât de reu it, de Äomologat", lumea strâmba din nas întâlnindu-i singuri (acolo unde ar fi trebuit s fie împr eun , la spectacole, la serate, la ie iri cu ma ina etc), i astfel ei începur s simt i tirania grupului social de care apar ineau, ce era, datorit mai ales lui, foarte larg. Minda se sinchisea prea pu in de astfel de Ämofturi", Ludmila, în mod firesc , era afectat uneori în tipul ei de reac ie, foarte afectat , preferând s nu ias decât s se arate singur . Ea, ca femeie, sim ea i mai acut toat acea subtil i, uneori, incomod , reac ie madreporic social . De aceea el o i convingea mai greu, în asemenea cazuri, s nu ie seama de icanele m runte, dulceag-în ep toare ale cuno tin elor, pentru c ea nu avea deloc chef s -i în eleag punctul de vedere, ei îi convenea perfect aceast tiranie monden . ... Totul se aranja, sau... aproape, Ludmila admise s fie doar a teptat la ie ire, sau la ultimul act m car, dejunul cu fiziopatologul decurse excelent, Minda î i propuse chiar s fie precaut, s înceap s fie precaut cu tân rul cercet tor, care, nu se tie din ce pricini, îl simpatiza cu vio len i îl amenin a foarte serios cu o prietenie în perspectiv , o prietenie ce ar fi fost un lux care nu mai înc pea deloc în programul supraînc rcat al lui Minda, î i lu cartea de la anticariat i se întâlni în jur de apte (la apte f r un sfert; Minda avea c uriozitatea de a- i da întâlnire nu la ore rotunde, ci la: i un sfert, la: f r un sfert, eventual la: i jum tate, asta pentru a marca într -un fel obliga ia la punctualitate) cu Ceea. ² ... Nu ne-am v zut de aproape o s pt mân , spunea Lauren iu, i mi se p rea c am s - i spun o gr mad de lucruri... acum, îns , nu tiu de ce, mi s -a f cut un fel de... sil ! St teau amândoi a eza i la o mas , lâng perete, într-un local de periferie. Mai încercaser în dou birturi, unde nu g siser bere de care Ceea era mare amator, i atunci c utar un al treilea. Bere nu g sir nici aici (Äs -a terminat de nici jum tate de or ² li se spuse cu mare polite e 35 ² dac a i fi venit cu jum tate de or mai devreme...) i, din lips de altceva, b ur uic , cu brânz , pastra ma, gogo ari, o cafea ² ce, în mod ciudat, nu era proast ² fripturile erau îns detestabile i le uimiser înapoi. Era un local nu prea mare, care avea i gr din , ei se a ezar îns în Äsalon", pentru c era mai pu in lume. îi servea o femeie care îl indispuse de la început pe Minda pentru c observ c î i rodea unghiile, iar restul materiei cornoase era dat violent cu lac ro u-sângeriu. Lâng ei, instalat în perete, se afla un telefon public i ve nic erau incomoda i de indivizi care c utau fise, ocupau telefonul cu discu ii interminabile, unul strig în receptor încât se indign i responsabilul localului, barmanul, un ins ig nos, cu sprâncenele negre, unite, ce sp la mereu pahare. Se indign e un fel conven ional de a defini lucrurile: acolo, intru ii erau ei doi, accepta i cu indiferen , ceilal i, se pare, se cuno teau cu to ii, cel pu in fiziognomic, sau, mai probabil, aveau fiziognomiile potrivite unui astfel de local. Cei doi nu schimbar restaurantul nici m car masa, deoarece Luaren iu spuse c cel mai bun local era cel în care se g seau în clipa aceea, senza ia cea mai incomod ar fi fost aceea de a c uta un local Ämai bun". Murd ria, g l gia, telefonul sâcâitor din spate, femeia indolent care îi servea, totul era mai acceptabil decât m runta speran , triviala speran de a g si altul mai convenabil. Minda îi d du dreptate i abia se atinse de ce era în fa a lui. ² Ciocoiule! îl gratific , la un moment dat, Ceea. Pariez c cel pu in unul din cei cinci in i din jurul nostru i -ar repezi cu cea mai mare satisfac ie un pumn peste falc ! ² Posibil! r spunse distrat Minda, aruncând o privire oarb în jur. La mine în clinic , îns , stau întin i ca mielu eii în paturi... iar când îi ascult i îi ating cu degetele, tremur ca fecioarele Sudului. în curând, îns , zgomotul din jurul lor se absorbi în clipa când interesul lor se concentra în alt parte. ² ... Sil ? se mir pur formal Minda. ² Sil ! f cu Ceea. Tu, în ultima vreme, de vreo câteva s pt mâni, /începi s manife ti un interes de un anumit tip fa de mine... probabil c a a te ui i i la cobaii t i, cu... 36 ² Eu nu fac experien e cu cobaii... decât foarte rar! Eu nu sunt fiziopatolog! replic , plictisit, doctorul. ² ... i asta mi-a transmis i mie un fel de... sil continu Ceea imperturbabi l. De asta! în orice caz, am început s ne vedem, în ultimele j dou -trei da i, cu un... anumit scop. Cel pu in eu! ad ug el repede, de i cel lalt nu -l contrazise. O prietenie se murd re te dac apare un anumit... un fel de scop, i... Minda îl asculta zâmbind, sprijinindu- i b rbia în pumn. ² ... Exist teoria, continu Ceea dup o scurt pauz , c povestind, trecând cuiva ceva din propria ta înc rc tur emotiv sau... cum s - i spun, din propria ta experien , te u urezi... e un fel de sentiment de u ur are, foarte cunoscut, care... nu neg, probabil a a e! La mine îns se întâmpl altfel; ceea ce, cel pu in pentru mine, e o dovad c eu nu încerc s scap de o povar , ci, dimpotriv , m încarc de o povar . i asta, probabil, pentru c eu nu spun ce a fost, sau cel pu in ce am tr it eu... nu, pur i simplu... ² ...î i proiectezi starea ta de acum pe trecut... ² întrerupse, moale, doctorul ² peste cei dou zeci de ani, i astfel modifici f r s ...

² Aiurea! f cu Ceea. Nu proiectez nimic! Astea sunt teorii î mpu ite... proustianisme, teorii la mod ! Nu în elegi: eu sunt un individ incapabil s -mi tr iesc starea de acum... s -mi tr iesc clipa de fa , asta, nenorocit , \ când individul sta de la telefon mi se a eaz în spate i, în fa , cheln ri a st cu coat ele rezemate de tejghea i râde cu eful ei, care-i este probabil amant... ² P i asta înseamn ... încerc , vag, doctorul, dar cel lalt f cu un gest iute cu mâna, cl tinând paharul s u din fa , care nu se r sturn printr-o minune. ² Nu înseamn absolut nimic! f cu Ceea cu un început de furie nemotivat , i doctorul îl privi iute, p rându -ise c cel lalt ar fi beat. înseamn un c cat, asta înseamn ! (ÄNu e beat!" constat reflex Minda, i se întoarse cu um rul la el, l sându -l s se lini teasc .) 37 ² Nu fac fi e! relu Ceea. Ar fi i mai scârbos. Dar e... nu tiu cum!... Nu reu esc s scap de o anumit senza ie idioat ... de o anume nevoie profund i complet fals ... fals pentru c îmi produce numai necazuri... un fel de ner bdare, nelini te... un fel de fric , da, un fel de fric , de a tr i numai acum, acum, de a tr i pân la fund ceasul, gestul sta pe care-l fac cu tacâmul inutil, dar s -l tr iesc numai pe el, f r nici un adaos, f r nici un fel de fug ... m amuz uneori... amuz, e un fel de a vorbi, de a surprinde oameni într-o stare foarte scurt , total îns ... nu tiu cum s - i explic; un fel de infrastare, un infragest, o cuant de existen sau, m rog, g se te vreun alt termen împu it pentru ceea ce vreau s spun... ai urm rit oamenii care stau la coad la o casierie, s zicem, într-un magazin... sunt distra i, vorbesc între ei cu o anumit indiferen , cei mai mul i casc ochii pe pere i sau se gândesc aiurea... în clipa când ajung în dreptul casieriei se schimb total: toat fiin a lor se conc entreaz într-o aten ie simpl , e adev rat, dar total ... a zice curat ! Pot cita mii de astfel de situa ii: omul care alearg dup un vehicol, cel care- i caut locul la spectacol când e în întârziere, când cineva î i arunc o cheie de la etaj... clipa aceea, frac iunea aceea infim de timp când stai cu privirea în sus, cu mâinile întinse, perfect concentrat s prinzi cheia metalic , nu? Secunda aceea, întreaga aten ie e total , nici un gând, cel mai m runt, nici un mu chi al corpului nu au alt Äpreocupare" decât a teptarea, concentrarea, pentru a nu rata o ac iune simpl . Ca s m în elegi trebuie s ai în vedere numai o frac iune infim de timp Ädin toate aceste exemple i multe altele, atunci când concentrarea pe un singur punct al întregului organism nervos e total ... Prima oar ... mai bine zis prima oar când am devenit lucid de observa ia mea, a fost cu un fapt cam întortocheat, de i i el banal. Eram la lacuri la Her str u i m plimbam pe mal, lâng debarcader, într -o barc legat înc de rm sau al c rei lan îl inea paznicul, nu mai tiu, st tea în picioare un tân r i privea spre o tân r fat , foarte ar toas , care cobora cu aten ie tajuzul, cu biletele în mân , probabil de la cas . Acest tân r, care urm rea cu o îngrijorare tot mai mare apropierea fetei, cu atât mai mult cu cât ea trebuia s se urce în barca ce se cl tina i pe care tinerelul ce f cea pe paznicul o inea cu mult neîndemânare sau 38 plictiseal ... ei bine, pe mine m-a lovit aproape ca un oc electric privirea acelui îndr gostit, totala sa concentrare în acel sfert de minut al existen ei sale, era atât de lipit de prezent, atât de sudat de cele câteva secunde, una, dou , trei, patru... cinci, care parc începuser s treac , s se aud cu un anumit zgomot. Eram convins, ferm convins, pân la emo ie, c în capul i în întreaga fiin neuromuscular a acelui ins... cum s - i spun, acel individ, probabil un intelectual, un ins cu reac ii i procedee mentale foarte complicate, devenise deodat , pentru mine, de sticl , pentru câteva secunde... figura sa, ochii, expresia fe ei nesupravegheat , gura ce-i r m sese u or întredeschis i mai ales ochii, parc avizi de acel sfert de secun d în tensiunea acelei clipe care-l încordase cu o putere uimitoare... Uite, nu tiu cum s - i spun, dar cred c un om ² e o simpl presupunere, bineîn eles ² un om chiar aflat în pericol de moarte ² eu însumi m-am aflat, i-am spus parc , într-o situa ie similar acum cinci ani, într-o tam-ponare ² un om aflat într-o astfel de stare limit , creierul s u poate emite totu i dou sau trei idei, cel pu in, adiacente pericolului mortal în care a fost aruncat, de la o secund la alta, sau chiar iminen a catastrofei poate crea o astfel de idea ie paralel , cvadrupl etc. Ca s în elegi îns ce vreau / s spun, tr ebuie s te gânde ti doar la situa iile perfect banale pe care nu le observ nimeni... pentru c se întâmpl în jurul nostru cu miile, dureaz extrem de pu in i nu au nici un fel de consecin e, nici un fel de valoare... ei bine, aceast stare o numesc eu ² i ia tot ce i-am spus ca o metafor ²capacitatea de a tr i prezentul, prezentul pur, curat, nemurd rit de nici o f râm de trecut, de viitor, de meta -trecut, de meta-viitor etc. Nu tiu, m-am exprimat foarte confuz, dar am convingerea c un matematician m-ar în elege mai bine ² nu orice matematician, bineîn eles ² sau cel pu in m-ar exprima mai bine, acest sentiment al meu se poate exprima, sunt convins, mult mai bine, mai propriu, în limbajul matematicii superioare... sau al fizicii atomice, în limbaju l particulelor infinitesimale, al cuantelor, unde po i surprinde cel mai bine, mai clar, legile, mecanica materiei... Habar n -am, e o simpl , o presupunere diletant , dar a a cred... ei bine, sunt oameni, de tipul t u, care - i tr iesc existen a curat, unitar... în sensul c sunt sincroni cu propria lor vârst , pozi ie social , cu 39 micro-mediul lor, mai mult sau mai pu in cu trecutul lor privat etc, adic ceea ce se cheam adapta ii!... Dar bine, nu asta voiam s spun: ce-i aia adaptat? Bineîn eles, este cam tot ce-am în irat mai înainte, dar aceast adaptare a cuiva (care e i sursa fericirii sale individuale) e posibil ... aceast capacitate de adaptare e o form de structur nervoas echilibrat , la care reac iile fa de stimulii externi sunt totdeauna cu indicii cei mai mici de pierdere,

cum ar zice un psiholog, vine, sunt convins, dintr-un fericit sim de aproxima ie a realit ii i chiar a realului, capacitatea de a r spunde conform acestei Äaproxima ii" i, mai departe, rezisten a la acest lan de re ac ie, adic durata în adaptare... Iart -mi te rog bâlbâielile astea pedante, vorbesc a a numai pentru c nu sunt în stare s m exprim mai simplu, mai... ² Nu-nu, r spunse Minda, absorbit, continu ... (Zâmbetul mic, feminin, vinovat al lui Ceea ap ru iut e, traversându-i fa a, i Minda îl recunoscu în orbita unei zecimi de secund , a a cum avem revela ia cuiva foarte apropiat, dup ore i ore de intimitate, ciudat, într -un gest m runt, nea teptat, cu o lumin nea teptat , i nervii no tri tresar i exclam : ,JDa, el este!") ² Adaptarea aceasta, Äfericirea", vine dintr-un fel de acceptare profund a realit ii i a prezentului (cu întreaga câtime de trecut i viitor pe care o con ine), e un fel de a accepta orizontul infinit i s lbatic al m rii în clipa când, înotând spre rm, te întorci deodat cu fa a spre mare i o accep i. i-este fric , bineîn eles, dar e o spaim pe care o în elegi, pe care o po i în elege, pe care o po i accepta, cu care po i s tr ie ti. Ei bine, mie mi -a fost întotdeauna team ² asta voiam s - i spun atât de ocolit i de confuz ² de ceea ce se cheam prezent, o team infernal de clipa pe care trebuia s o tr iesc cât mai total, mai concentrat, pentru ca s pot fi fericit, am fugit totdeauna din oricare prezent mi s-a dat... mi s-a impus, prin biografie, prin vârst , prin propriile mele sentimente etc..., am fugit totdeauna, cu acela i reflex stupid, imbecil, sinuciga , onanist, abject, ca dintr -o cas în fl c ri, ca dintr-un loc în care miroase urât, insuportabil, ca dintr -o hazna, ca dintr-o pivni plin de obolani, ca din fa a cuiva pe care ai încercat s -l omori!... De aceea stau uneori 40 ca un redus mental i urm resc oameni str ini în mecanismele lor cele mai simple i mai fulger toare, pe care ei le fac cu o perfect incon tien i cu o total lips de memorie... ² De-aia î i pierzi vremea pe la cozi! glumi superficial Minda, vrând s -l deconecteze o clip pe cel lalt, a c rui tâmpl palpita de emo ie, i gâtul i partea inferioar a fe ei se ro iser violent, nelini titor. ² Da ² accept Lauren iu, cu o brusc oboseal , dând din cap i privind în lemnul mesei ² tocmai de aceea... ...Ea s-a întors deodat spre mine atât de brusc, încât m-am speriat, i râdea. Era furioas i râdea de furie. în spatele ei, grupul acela de colege i cei doi colegi ai mei, mai mari cu doi ani ca mine ² deci cu dou zeci de ani, cel pu in! ²camarazii ei fire ti, în jur zeci de siluete, gr bite, panicate, sau indolente, în grupuri, pe fundalul nu tiu c rei recit ri, al vreunei scenete sau al cuvânt rii vreunui profesor sau activist politic. ² Ce vrei? m-a întrebat, m-a fichiuit ea, râzând mereu, pentru cei din jur, cu ochii îns reci i cruzi, cum numai vârsta ei fantastic îi putea crea. Nu- i dai seama c m compromi i, i tu te faci de râs? A poi s-a apropiat cu gura de urechea mea i mi-a suflat, într-un scurt icnet de râs: Nu vezi c e ti ridicol? Apoi serioas : E ti ridicol! Profund ridicol! Privindu-m în ochi, dându- i brusc capul pe spate, cu cozile ei epene, fichiuind aerul: Caut - i pe cineva de vârsta ta... uite, î i prezint eu câteva fete de la noi, dintr -a opta, z u, foarte nostime... vrei? i râdea încet, gâlgâit. O tii pe Eta Sârbu? Aia blond , înalt , cu picioare lungi? ... Sau pe Vuia, e cea mai inteligent fat din clas ... îi place Teodoreanu, Romain Rolland, pute i discuta literatur ... Mai încet, cu ochii îneca i de râs: Se pare c are sâni foarte frumo i!... Z u... mai frumo i ca ai mei! i aici râsul o înec total, i atunci, de team s nu cred c - i bate joc de mine (parc mie mi-ar fi p sat de asta!), ad ug repede: tii, tu e ti foarte dr gu ... z u, foarte dr gu , am auzit c cite ti mult, te -am auzit, atunci, la club, cântând la vioar Roman a în fa a lui Beethoven... la cine iei ore, la Willer -baci? i, f r s a tepte, bineîn eles, r spunsul meu, totul 41 era spus într-o panic verbal i gestic total din cauza grupului care o a tepta în spate (Corneanu, unul dintr-a zecea, era pentru ea, sunt convins), ad ug : Dar... noi doi... e nu tiu cum, straniu, comic! i iz bucni din nou în râs. E ti prea mic pentru mine, z u... prea mic, altfel! Altfel... altfel, poate c , cine tie... i râse din nou, f r r utate, f r ironie m car, râdea pur i simplu pentru c se afla acolo, pentru c avea aisprezece ani, cu atâtea lume în jur, pentru c era dorit ² începea s simt ce simte orice femeie când e dorit , ce binecuvântare, ce spad t ioas care cade deodat , totdeauna mult prea devreme, i împarte pe cele ce se retrag în vreo turm de celelalte, norocoasele, fericitele, bu im citele! ² era dorit , i trupul ei se r zvr tea i râsul ei necontenit, prostesc, era o dovad a r zvr tirii lui ² avea colege foarte grave, ce imitau cucoanele! ² dar ce revolt ! Tocmai aceast revolt împotriva sexului ei i a victoriilor pe care i le preg tea, el, acest instinct al viitoarelor triumfuri i bravarea lui, c nu era o Ävac " i, se vedea, nu va fi niciodat , cu oricâte suferin e previzibile urma s pl teasc acest lucru, de asta râdea... râdea din pricin c se vedea femeie în cele câtev a perechi de ochi masculini care o urm reau, în cele câteva respira ii pe care le îneca de pe acum, i ea nu era înc , ea brava înc toate acestea, întârziindu-se cu bun tiin , cu o înc p ânare sublim în sexul ei indecis, un ceas, o lun , un an, poate, o victorie împotriva tuturor, a ei înse i, ea, cea atât de sigur de victorie, încât o amâna, râdea de ea, o androgin , o Dian cu ciuta, a a cum aveam noi acas o mic copie, la care gâtul ciutei era rupt. ² Pleac acum! mi-a spus ea brusc, pentru c , a doua oar , o voce din spatele ei o strigase i râsetele care veneau de acolo erau datorate, noi o tiam, i cuplului nostru... ² Nu plec dac nu-mi promi i c te vezi cu mine... Pitina m -a privit cu o anumit duio ie mirat : ² S ne d m o întâlnire? Noi doi? De ce? Vrei s flirt m? Am dat din umeri:

² Nu tiu, a a... s ne vedem, s facem câ iva pa i, dar nu prin centru. încolo, spre Imbroane... (Asta era pe malul apei, la ie irea din or el, un loc foarte dichisit.) ² La Imbroane? întreb ea i din nou îi lucir ochii de râs, dar se ab inu, fa a îi r mase serioas . Vrei s m atragi în locuri retrase... s -mi faci vreo declara ie... te pomene ti c vrei s m i s ru i?! ² Nu... nu vreau s te s rut cu orice pre ! am replicat, privind în jos, în podeau a scenei. (Obr znicia ei merita o cârpeal în clipa aceea, dar avea dreptate, eram prea mic pentru asta.) Vreau s fim prieteni, am ad ugat, am nevoie de cineva care s ... cu care s pot vorbi, colegele mele sunt ni te gâ te, se gândesc numai la prostii!.. . ² A, i crezi c eu sunt mai serioas ?! ² Da, sub toate maimu relile astea, tiu eu ce se ascunde! Ea se aplec u or spre mine i-mi opti, de parc ne-ar fi auzit cineva: ² Sub toate maimu relile astea se ascunde o alt maimu real i mai mare! Tu e ti un b iat inteligent, de ce te la i p c lit de ni te fuste? ² Nu m las p c lit de nici un fel de fuste! am replicat eu cu atâta furie, înc t am sim it cu spaim umezindu mi-se ochii. Tu nu e ti o fust ! E ti altceva... ² Eu? f cu ea i m privi. E ti un prost! Uit -te la cozile mele, uit -te la genunchii mei... Apoi, la ureche, cu o voce din nou înecat de râs: tii c am început s port sutien?... i m l s , f r o vorb , i, în clipa în care s -a întors cu spatele, am tiut, am sim it cu precizie c m-a uitat total. Imediat se auzi un hohot m re de râs în grupul în care tocmai reintrase i eram sigur c de mine se râdea, poate chiar ea spusese ceva mu c tor, oricum, ceva despre mine, i derbedeii ia, din care unul î i l sase deja musta , se strâmbau de râs. ... Am f cut ce-am f cut ² tiu eu bine ce-am f cut, dar n-are rost s - i în ir toate astea ² i, dup nici dou s pt mâni, am reu it s-o întâlnesc, bineîn eles nu la Imbroane i nu într-o dup -amiaz romantic , cu soare i cu râul fâ âind undeva în iarb . Ploua, ploua de câteva zile i la sâcâielile mele multiple ² b nuind probabil c nam s încetez cu una, cu dou i, poate, tocmai de \ceea, acceptând, ca s m conving s încetez ² mi-a transmis prin Äpersoana" de leg tur s fiu la apte în fa a libr riei ÄDanciu", pentru c Äs-ar putea" s treac . 43 în dup -amiaza aceea aveam program, ore de lucru manual cu Iorgovici. Acest Iorgovici fusese profesor de gimnastic , mai era dealtfel i acum la o coal profesional , i la noi c p tase ni te ore de Ädexterit i", ne Äînv a" s facem terg toare din p nu eii de porumb, s leg m c r i, s leg m dracu tie ce, tot felul de lucruri nefolositoare, un individ detracat, mizer, morfinoman într-un grad înaintat, i doar o conducere tembel putea s i mai permit accesul în coal . Avea nasul coroiat, gura dreapt , sever , f r buze, un fel de mers disperat, înfior tor de eap n, c ma a murdar inabil mascat de un fular ros de m tase, i din hainele sale, ca i din întreaga sa f ptur se degaja un miros insuportabil: un fel de mucegai p trunz tor, violent. Mâinile sale înfiorau cel mai mult: puternice, cu degete lungi, frumos desenate, vitriolate de nicotin , murdare, zgâriate i cu urme evidente de arsuri, rotunde, de parc cineva ar fi strivit ziln ic pe pielea lor mucuri de ig ri aprinse. El i so ia sa (o femeie înalt , slab , cu o aceea i ve nic rochie cenu ie, rupt la poale, cu picioarele sub iri acoperite i ele de un fel de r ni sau arsuri, foarte ciudate, cu p rul ve nic în dezordine, ochii tulburi) intrau, pentru ochii no tri dilata i, incapabili de a prefigura viciul pentru c nu-l cuno team, într-o lume grotesc i fantastic , vag , extrem de vag i resping toare. Prima or a decurs în lini te. La începutul orei a doua, nu tiu cum, se stinse lumina electric , i cum sala noastr de clas avea pu ine geamuri, nu se mai putu lucra. Atunci se întâmpl ceva ciudat: semiobscuri tatea care plutea în clas , contururile terse ale obiectelor, ale fe elor colegilor i ale siluetei lui Iorgovici, care se plimba printre b nci, ne ^d dur o nea teptat euforie, f r pricin , f r scop. L sar m cu to ii orice /preocupare i ne concentrar m aten ia asupra profesorului, pân acum 1 cvasi-ignorat, într-o t cere care ar fi trebuit s i se par suspect , lui, obiectul atâtor farse i glume rele din partea noastr . Apoi r sunar chiar în spatele meu un ir de explozii repetate: era Lic , cel ce avea din na tere o infirmitate la mâna dreapt , un fel de palm cu degetele chircite i lipite, i cu acest ciot pocnea acum un ir de pu coace de hârtie, aflate în fa a lui pe banc , cu o vitez i regularitate inegalabile. Iorgovici se repezi în direc ia lui (era, s rmanul, un sangvin), dar alt ir de explozii r sunar 44 în spatele s u, apoi altele, cred c o treime din clas fabricase astfel de bombe de hârtie. Iorgovici, derutat, se agita ca un biet animal, cu o anumit furie dispropor ionat în mijlocul râsetelor bonome i ale exploziilor care încetar apoi brusc, f r pricin . Profesorul, care împ r ise câteva palme la dreapta i la stânga unor necunoscu i, care le primir râzând, sc pându-i din mân , se lini ti i el, în elat de lini tea care se l s deodat , împreun cu întunericul care devenea tot mai dens. Fu atunci o clip când ar fi trebuit s ne dea drumul, dar, sc pând momentul, intrar m cu to ii într-un fel de fascina ie a întunericului i a adultului aceluia atât de lipsit de autoritate i care, odat cu mirosul st tut al hainelor i corpului s u, începu s exale un miros ciudat, necunoscut, teribil de a â tor... Deodat , în partea cealalt a clasei se auzi, la început în bu it, ca o p rere, un bâzâit care se transform repede într-un morm it general, tot mai clar i mai puternic care,în câteva secunde, ne cuprinse pe to i. Iorgovici, dup ce strig de câteva ori: Äînceta i! înceta i imediat, altfel v elimin din cinci în cinci!",

S rise la timp. începu s alerge spre u a clasei. însp imânta i de for a unei libert i ap rute brusc i f r li mite. aruncat cu demen la toat lumea.. o idee fix i st pân . de lovituri. care plutea tot mai concret deasupra noastr . doar ura. provincial . nu tiu cât. î i pierdu echilibrul i c zu cu fa a în jos. apropiindu-se i mic orân-du-se. cu adev rat jalnici. f r nici un fel de vâlv . mânji i pe mâini. ea a întârziat aproape o jum tate de ceas i a venit atunci când nu mai trebuia de mult s vin . apoi.. cu gulerul raglanului ei s r c cios ridicat. poate.. de i eram la o distan de câ iva metri de ea. i c zu cu fa a la p mânt. am v zut-o stând de vorb cu cineva. din locul în c are m aflam eu. Deodat . sau era acesta. Eu mergeam în urma ei cu mâinile în buzunare. pentru c trupul s u c zut ridicase din nou patru-cinci siluete. avântându-se imprudent. în mod strâmbat adul i. câteva secunde. de spaim . a intrat în libr rie. care st tea singur în ultima banc i se agita la stânga i la dreapta. cu baticul legat strâns sub b rbie. la fel de ireal i de instabil i pentru Iorgovici ² el se împiedic de ceva. era incapacitatea de a deosebi o victim real de o fanto . nu tiu cum s -a întâmplat. în elat de mi carea elevului. gâfâind cu putere. nu destul de repede ca s nu deosebesc pe tâmpla stâng un fel de pat întunecat . se vedea 45 efortul pe care-l f cea încercând s se st pâneasc . pe pielea gâtului. Ea îl sperie i pe cel care se sim ea acum. F cu câ iva pa i repezi. cleioas . pentru c erau doar doi. apoi alunec cu repeziciune în dreapta. adultul r mas în urm din turma adul ilor i acei patru -cinci lupi tineri ce se treziser în acel 46 semiîntuneric eliberator cu o siluet ov itoare în fa . care se apropiaser dintr-o mi care. panicat.. râsul ei pe care trupul meu îl recunoscu cu un început de team . i ceilal i. râsul ei contagios. ce devenise acum un muget insuportabil. vrând s -l prind de p r probabil i s -l loveasc . eap n . în stânga lâng perete se z rea în semiîntuneric doar ca o pat . Doamna aceea o mângâia uneori pe frunte.. apoi am pornit în urma ei. se repezi i lovi pe vreo doi care-i st teau la îndemân . aruncându-se în culoarul dintre b nci. i ea urma s revin . cu mâinile curbate. care.. înainte de a ajunge i de a atinge aceast pat ² care era.neob inând decât o i mai mare intensificare a zgomotului. era o maturitate deodat atins i ratat . i am reg sit -o destul de u or. nu era i-a a îngrozitor de târziu. singuratecul. resping tori i adul i. se 47 desp r ir (eu m f ceam c m uit într-o vitrin cu vase de buc t rie. Ap ru deodat în fa a mea. electrizat. iar ceilal i se traser i ei înapoi. i eu a teptam ca cineva s înceap s râd . excitat la culme. cu ploaia rece picurându-mi prin uvi ele lungi de p r. Spre deosebire de prima c z tur pe lemnul b ncii lui Lic . unde a întârziat destul de mult. neobi nuit de expansiv. b trânul detracat. concret . de unde aveam nevoie de crati e pentru . lichefiat într e noi i el. speria i de ura aceea colosal . A ie it apoi la fel de gr bit . Lic era îns neru inat i abil totodat : st tu nemi cat pân când Iorgovici ajunse lâng el. victima. în aerul acela schimbat brusc.. dar. ura rece în care ne mi casem cu to i câteva secunde era real . strecurânduse pe lâng gulerul c m ii. o fals victim totu i. un gest ce ajunsese s -mi fie nesuferit. o doamn în jur de vreo treizeci sau aizeci. mi -amintesc. eliberator pentru noi to i i pentru el. i noi ne risipir m în dup -amiaza aceea întunecat . între noi i ei?! Nu -nu. îndep rtându-i uvi ele ude de pe obraz. în sfâr it. probabil un obiect pus cu inten ie sau piciorul cuiva. El nu mai ap ru niciodat în clasa noastr . siluetele lor fugind înainte i înapoi în semiîntuneric. îns . imbecilizat. seac . de i era singur . aproape anonim . pe coate i pe maxilare de urmele acelui aer sangvin în care ne mi casem. apoi. cu o victim pe trei sferturi. în sfâr it.. fumegând . Pentru c ie isem mai devreme de la ore. ferin-du-m de ploaia sub ire i persistent . alunecând pe ine în acel relief. pentru c încerca s zâmbeasc în acele clipe când avea hainele i fa a sfâ iate de c z turi. un fel de t cere fibroas . de i habar n-am cât a stat. jalnici devenir m noi. Iorgovici. Iorgovici s ri în picioare ca un arc ² p rea nu tiu cum mai înalt ² i trecu repede prin irul de b nci. un râs binef c tor. Mi -a f cut din ochi un semn s m in la distan . în clipa aceea se ridicar câteva bra e în semiobscuritate i. deodat asimetrice. se auzir lovituri înfundate i o plesnitur scurt .i tr deze de tot frica ce-l cuprinse. mic orându-se i r mânând tot timpul egal .. Ea râdea cu poft uneori. ea se strecura înaintea mea printre cei câ iva trec tori i eu a teptam s . cei doi se privir . omul acela nu putea fi victim . se repezi la el. un hibrid din care via a se scursese demult. fals. p rându-i-se c instigatorul general era ciungul Lic .pe urechi. cu ochii bomba i în orbite.. în lini tea aceea a â at . Era jalnic. în sfâr it. la toate. în timp ce. f r s -mi dea nici o aten ie.. de parc nu ploua. care sfârteca ploaia aceea gri. o conversa ie plin de volubilitate se încinse. care icnea i gâfâia la lovituri?!. i aceasta f r un cuvânt. de data aceasta fostul profesor de gimnastic se ridic greoi. Se retraser totu i. o p pu asimetric din cârpe. h ituit i. T cerea îns . cu p rul viu i hainele jucându-i pe trup în efectul acelei semiobscurit i. i. sau în ei în i i se n scu un gol pe care Iorgovici îl sim i i în care p i cu o pruden inutil i jalnic . în sfâr it. se strecur pe u . timpul meu nenorocit împ r it. instabil . de-un uluitor automatism. pe spate. metalic . evident. s nu. Am r mas câteva secunde nehot rât. o pat parc la marginea unui coridor. cu cracul stâng al pantalonului spart la genunchi. sânge sau poate era doar ideea mea de sânge. am umblat hai-hui prin ploaie. printre noi.. era un fals instinct al unor fal i vân tori. t cu i. de i nu se mi car cu un centimetru. era mai acut ca nicicând. care f ceau un singur corp de-o omogenitate electric . urmat imediat de un strig t. lovindu -se cu tâmpla de lemnul b ncii. El se d du instinctiv o jum tate de pas înapoi.

. spune-mi ce ai de spus. da. tii tu care. dar tii c ea începe cu ultimele pagini i. A fi t cut. ² Nici pe mine! replic ea imediat. cum? Se pare c e un b rbat care nu tie de glum ! ² Exact. .. foarte mult. doi pa i înainte. dup vreo jum tate de kilometru de mers.. a confirmat ea gânditoare. A. s râd .. de fapt e imposibil. du-te. strâmbi i pipernici i. Dac vrei.. E nevoie . Eu am tr it toate astea odat .i spun?. privindu-m drept: ² Ei bine. sigur c da. cât s . cu timpul meu împu it.. o urma. de mine în alt fel. c se hot râse s m concedieze. de parc o acostam. alegându. un pliu doar.... Asta era întâlnirea pe care mi-o promisese domni oara Pitina.....t cea i ea. po i s vii cu mine. : r i împrumutate cu anume pasaje subliniate. f r m car o jum tate de privire în urm sau într-o parte. i iar: Hi-hi-hi.. fim prieteni. eu. trebuie s fug s duc un caiet Mirelei. dup câteva clipe de t cere.... bile ele.. scuturându. dar gr be te -te.. chiar.. întâlniri. cine tie. m-am v zut cu.buc t ria mea din sudul Fran ei!) i. eful sec iei comerciale. întorcându-m u or pe c lcâie. he-he-he. Iat ce for are t cerea! ² Ce vrei.. în fiecare sear . Prea pu in... ² Revolu ia! am spus eu cu ironie. nuan a aia de vert-electrique. a a c am luat eu repede cuvântul: ² Te a tept. am ajuns -o din urm i ea a ridicat atât de surprins privirea. bine. Cine.um s . am spus.i încetineasc goana. Poate c . arunca i. S te conduc acas . ² Spune direct! ² . ha-ha-ha.. eu niciodat n-am.. o acostasem?! ² Trebuie s m gr besc. Tu cau i un singur lucru.. Apropo... Câinele o urma. cu demnitate.. s abordez chestiunea cu toat . Ea m privi o clip ... se desp r ir .. totu i ar fi mai bine s intri acum.. ne-am în eles perfect.. pentru c .. oate aceste lucruri. furios ca un câine. vreun tinerel cu un mo negru peste ochi. apte. de parc vorbeam cu o mrtezan vl guit de amor.. spunea ea... sentimen -alisme. spuse ea f r s . a cotit -o pe strada Avram Iancu. o urma. pu in aplecat . tat l t u te altoie te zdrav n.. dac . în sfâr it.. nu? Aiurea. în timp ce eu. Acest lucru era o victorie a mea.. sluga dumneavoastr pentru totdeauna. ² Da. oricum.. cine tie cine te a teapt dup col . trebuie s las un caiet înc înainte de a m întoarce acas . str juit de-o parte i de alta de salcâmi mici. ca într-o t ietur de montaj cinematografic. Trop iam pe lâng ea i m-am hot rât ca. începu ea foarte grav . chiar dac ni-ai pl cea cu adev rat.. e ti prieten cu fata lui?. ² E mai bine s ..i 48 depun caietul la sclifosit ei de coleg . noi doi ne deosebim.. Hi -hi-hi.. Eram atât de furios încât am t cut din gur . verzui. Reveni peste habar n -am cât timp i am început goana spre casa ei. în bie. . da..... d du din umeri i intr .. micburgheze! Acum e nevoie de noi. care luase o expresie energic . m fel de fals triste e. ea mergea în fa a mea. tat l meu e un om de n dejde! Dar asta ne prive te pe noi doi! Apoi. ² Eu? am f cut eu pe niznaiul. Hai.. acum... te rog!.. în sensul c . acum ire nevoie de mine.. Ploaia încetase nu tiu când. i ea d du din umeri. :hiar. reprezentantul dumneavoastr de încredere în afacerile de vidanjaj pe care le ve i întreprinde. pu tiule.. doi pa i înapoi i ap rur chestiile acelea: ÄDar.i cuvintele acum. r scroit în fa pu in.. N-am spus nimic i am continuat s alerg pe lâng ea prin ploaia aceea nemuritoare. deci aveam ocazia s tac înc vreo jum tate de ceas lâng ea. dar.. într-adev r. agentul dumneavoastr comercial i imobiliar i statuar. demn ca un câine. adic începu ac el tango. în felul sta ai s ie i mai repede.. care Mirela. ² Chiar dac a accepta s . m-am gândit s fur ceva de la mâneci. a . i eu. am o jum tate de kilogram prea pu in. abia dup ce o s ... s se asigure c valoarea mea neglijabil se mai afl prin preajm sau c am întins-o furios i disperat." cu o neru inare care f cea s -mi fiarb sângele în vine.. Fata lui Belcia. bineîn eles! Se pare c tonul meu plictisit a f cut-o s m atace direct: ² N-are s fie imprudent din partea ta? Am auzit c ai o or precis ... doamnelor. era mai mult un fel de 49 j i sta pe loc.. sau apte i jum tate. ud ca un câine.. s ne întâlnim uneori. pentru c . Mergeam încet de data aceasta. în sfâr it. ea s-a oprit i a început. în bie.. i ajunsesem foarte departe în rela iile noastre. privindu-m cu oarecare triste e. de fapt nici nu tiu dac încetase sau nu. tia domni oara foarte bine cu cine avea de-a face. dar. fleacuri. Parc voiai s -mi spui ceva?! .. lovind cu pantofii în toate zidurile i în toate b l ile. pentru c . huo! Din nou. am r spuns eu. Dar i-am t iat-o: ² Nu plec oricum! Stai cât pofte ti. T ceam i m consolam cu ideea c ea locuie te foarte departe. du -te. ea.. eu. Mi-a povestit-o i mie.a acceptase s discute cu mine de la egal la egal.. Chiar dac mi -ai pl cea foarte mult. i am v zut dup fa a ei. le privesc ca pe ni te. funda -nental. Peste o jum tate de or ne g seam în acela i loc.. mirosind ca un câine (cel mai mizerabil miros din lume). Ea s-a oprit în fa a unei case mari. pentru c ea întârzia. în ciuda. a spus ea în mare form . nu poa' s dureze mult pân la i caietul sta.. o strad larg . a a. stal uri de cinematograf.. nenorocit. im posibil. în ciuda atâtor lucruri :are par c ne despart. ar fi imposibil. i peste ora asta.i cozile (pe care i e eliberase din baticul cenu iu). ² Nu m intereseaz ! am f cut eu scurt. bineîn eles.

i mai r u. cauzei! ² Ia uite! am spus eu.. sim indu-m ca un prost tare pe pozi ie.. Burghezia nu va accepta niciodat de bun voie s . schimbat . Se poate. din cei care i -au vândut p mântul ca s scape de-o grij . de ce.) ² Nu numai ale lui! îmi replic ea. cu aerul t u sf tos. cu ur veritabil . E un tip de mare cultur . meschine. ci de rani mizeri.. membru în biroul U.T. Exist vreun Änoi"? Exi ti doar tu. i asta nu-i decâi o mic parte. de ce-l sap l lalt. limfatic . mai inteligent decât to i profesorii vo tri la un loc. Spune. deodat . în camera mea... vreau s . întorcând încet capul spre mine... erau chiar unii care nu i -o ascundeau. domni oar . un Lenin intelectual. prin exces de zel. o vedeam. sau te pomene ti c o place pe Tufeasca!. cele câteva zeci de hectare de acas . s stau ore întregi la sediu. S fie s n tos! Ce te prive te pe tine. de ce. sau... al liceului nu era fiu de muncitor? Guga este fiu de profesor. K ² Astea-s ideile lui Guga^ nu-i a a? (Guga era un coleg al meu iintr-a zecea. care. din procentul acela etern i el de be ivi. Da. aproape to i ceilal i îns erau veni i de la ar i nu fii de rani s raci. ce harababur ! am f cut eu.. ² Vezi! m întrerupse ea cu un gest scurt.M. c rora li se cuno tea aceast origine. Violen e. s tii. Ca s nu vorbim de. Dumnezeule. d -l încolo pe Suciu. s-a v zut dup aceea. al colii. care g siser un prilej de a prinde putere asupra propriilor lor colegi. dar nu se d deau unii pe al ii afar pentru c serveau. S l s m afar din chestie pe b trân. aspectele de suprafa . de ce nu-i Guga secretar i membru la jude ean U.îns de întreaga mea energie l< icum. dar ce plutea. De ce amesteci toate acestea.. Al ii. an fel de fanatic. semeni. s înv cinstit... Abuzuri. din acela i birou. st pânit .... ² De ce? spuse ea f când sfor ri.. s umblu toat ziua cu un fular soios în jurul gâtului i cu un carne el în mân . fulgerându-m cu ochii ei cenu ii. pe care nu i-l tiam. ² Mic-burghez?! am f cut eu plictisit... da! Aceasta -i revolu ia! Putem instala puterea muncitorilor i ranilor i prin violen . Ce amesteci toate luc rurile astea. ce harababur ! ² Oho.. ² Abuzuri? a f cut ea. Iar tu. un individ m runt. de umbrel de domni oar b trân . De ce nici unul din cei apte sau opt membri în biroul U. un portret f cut în Elve ia în 1911. cu Chiril i Ignea. accidentale. un chip asimetric. socot c e mai cinstit din partea mea s -mi fac datoria.) y ² El e mai presus de toate astea! f cu ea. eu sunt foarte bun prieten cu el. care stau pe cuptor toat ziua i ies la lucru cu ziua numai când îi d foamea afar din cas .. . împreun cu ilal i doi. da... s -mi fac o situa ie privilegiat . un fel de frumuse e american de dinainte de r zboi. oportunism! ² Violen e! am punctat ral. s m folosesc de ni te lozinci politice ca s tai i s spânzur.. Ce mai vrei? Ce mai vrei? Ce mai vrei s vorbim. Eu înv . ca i taic -tu. pl cea la o gr mad de derbedei de la noi. erau :arieri ti. încruntat .. in i ter i... pu in descump nit. ia spune-mi.... ce mai avem comun noi doi? Ai o ideologie de ra pe uscat. ² Ce? întreb ea. i pe urm . pe acel chip de Prometeu din umbr . mic-burghez.. s ajung membru prin tot felul de comitete.. în orice caz. chiar i asupra profesorilor. cqmplexa i. sigur c exist oportuni ti.. ridicol. de toat inteligen a i devotamentul meu. s strig la profesori.. cred c e mai cinstit s nu te amesteci în toate porc riile astea. mai bine Vis. ² Bine-bine! am f cut eu. lumpenul agricol. ars de febr . mai ales. decât s -mi torn elevii i profesorii. El i -a dedicat întreaga fiin revolu iei. blond . o s te dea i pe tine afar din comitetul de clas ! 51 ² Ce prostii! spunea Pitina. comunist din convinge re. el nu mi cere i nu-mi trimite bile ele de amor! irupse Pi tina. toate astea? ² Pe Änoi"? întoarse ea capul. 50 ² Probabil c nu e ti genul lui.M. cu Ideea aceea nebun . la mine. unii dintre ei fii de chiaburi care î i ascundeau originea. Apoi am vorbit serios de data asta: ² Ia ascult .. numai pentru c Guga e fiu de profesor i cite te fran uze te de mic i nu râgâie dup fiecare fel de mâncare!. (Monica Tufescu era o fat înalt . inteligent. de. nu tiu de ce dracu. ce?! Am dat din umeri. dup prima mare înfrângere a sa din 1905. i. de data aceasta f r nici un fel de revolt . (Aveam chiar un portret al lui pe perete. cu fruntea t iat în dou de un reflector prost pus. ce-i ardea straniu pe fa !) i deodat ne pomenim cu aceast fa plin de co uri a lui Chiril !.TM. au existat întotdeauna. dup o scurt secund de deconcertare.. s fie calm . N -^veam chef de o discu ie intelectualo-politico-socialo-dialectic tocijaai cu ea. pe noi.T. Astea sunt eterne. o s -l coste pe Guga chestia asta cu c m ile schimbate i altele i cu fran uzeasca lui nenorocit .. dac mai iei mult lec ii de pian. a început i ea s râd .. dintr-un biet pârlit i analfabet cum era Suciu. ata at. Eu râdeam deja cu poft veritabil i. vezi din revolu ie doar p r ile joase. cinstit. erau. pentru c -l citisem i eu pe Lenin. cu unul din papucii bunicii mele c ruia i s-a dezlipit tocul de lemn i b l ng ne. era un tip citit..

chiar sentimente. m-ai în eles gre it. i mai r u. nu. nefrontal . numai acea valoare de care avem noi nevoie! ² De ce? Avem nevoie de orice fel de valoare.Art .. f r nici un fel de suprastructur . am replicat eu. mil mic -burghez . pe Lavoisier. c suntem împreun chiar i în acest fel. Opozi ia pe care vrei s -o provoci e fals . evident. Parc numai voi citi i! ² Ei.. înl untru.. de socialism! ² i r ul pe care-l fac? ² Ce. aceast viitoare clas .52 sau tiau prea multe despre al ii din aceea i f in sau. dar ele sunt adev rurile simple: s câ tig m... Când vom învinge. tiu eu? Provincial poate ' eram eu. tu vrei s fii tribunalul revolu iei? Tu? Du -te atunci i judec Thermidorul. eram îns i eu un fanatic. nu tiu cum. Trebuie s câ tig m. ² Ei. ei în i i vor fi da i peste cap de revolu ie. Era altfel de cum credeam. vreau s spun c eu sunt al turi de tine. neîn elegându-ne. Apoi. dar la noi asta este o. nici rani. pentru o astfel de Pitina. ce faci cu noi. . tia care nu suntem nici muncitori. din cauza aerelor mele.. Ea privea drept i î i arunca / lancea ei ca o Minerv . exact ceea ce doream mai pu in. a marii idei pe care o aducea. (Vorbeam. pe doamna Roland.. bineîn eles.. i o clip era aceea pe care o iubeam \ eu. în acel ceas. un Romeo pur. un ridicol f r ridicol din cauza marii nout i a întâmpl rii. deoarece.. ce ciudat. certându -ne. Pân la urm . privindu-m b nuitor. o sl biciune care ajunge pân la urm o profesie. dar era o fanatic atunci. cât de sus se strecoar ! am ad ugat eu. o Minerv de provincie.. i de aerul ei Ävigilent". elemente necinsti te. pentru a renun a la Äconvingerile mele" ² aveam eu convingeri politice atunci. cu team i un început de triste e. destinele categoriilor. care a condus armatele revolu ionare împotriva Europei reac ionare. le am eu acum? ² pentru a r mâne un simplu i eficient pretendent. posomorât la rându-mi. deodat emaciat . i.. frumos. ² . Alesesem oare gr e it? Era o exaltat .. de alt tip.. invincibil jucând cu armele lefuite de milenii ale inimii). eu eram un exaltat chircit. ad ug : Poate c ai dreptate cu unii care se strecoar . 54 Ea d du din umeri.... dându. in i lipsi i de organ moral.i r spund mereu cu lozinci. de i tiam c Änu e bine". Iart -m c . oportuniste... ² E fals opozi ia! spuse ea cu severitate. ² Ce-i aia eclectic? întreb ea. la mine un blestemat sim al pudorii devia mereu fasciculul principal. a marii ei violen e sociale.. eu ajunsesem s reprezint Ätipul intelectual". e fals ! am izbucnit eu cu atâta spontaneitate. ² Noi! am r spuns. salveaz -i pe Andre Chenier. ² Nu. i mi-a venit s izbucnesc în râs i de cele ce spusesem eu. vom instala puterea muncitorilor i ranilor... strângându.. nici valoare! a replicat ea fulger tor... sau poate nici eu. valoare! ² Nici art . nu cu mult altfel. Deocamdat noi ne facem revolu ia noastr . încât ea zâmbi i ad ug imediat. tia care citim.. p l vr geal preten ioas .i seama c m ocase. un fel de sl biciune. p tura aceasta sub ire.. cu o asprime care m -a înghe at o clip ..... masculinizat . vom aborda subspeciile.) ² Intelectualul este un muncitor cu creierul. categoria asta. care a salvat revolu ia. un gest cu mâna stâng în care se sprijinea parc . ² .... eu: ² Ce bine c discut m totu i. de structur moral ! ² Bine-bine. dar. sentimentalisme. printr-un simplu hazard. vom face i dreptate! Victoria e întotdeauna generoas . Lupta. bravo! am f cu eu cu ironie. antipatic. nici frumos.. ce face i cu noi? ² Cine noi.. cum s spun. un reflex de neconfundat ² era mereu dedus . i dup aceea vom vorbi i de nuan e. Pentru o astfel de discu ie stupid alergasem aproape o lun dup aceast întâlnire. Dup o pauz lung . dac vrei. Äideologizat ". nu! ² Nici tu! am spus. Noi. nu era vorba de noi doi. iar ea Ätipul revolu ionar".. poate c iubirea mea fa de ea era prea slab pentr u a m umili. ² Depinde pân unde. bineîn eles ale celor care creeaz valoare. 53 ² Da-da. opozi ia noastr devenea tot mai evident . pân atunci nu poate fi vorba de iubire. cu o anume jen .. nici provincial. erau in i care se pretau la orice. ale grupelor. Pitina. ² Nu conteaz ! f cu ea din nou acela i gest pe care nu i-l tiam. ad ug ea. Am auzit-o i pe asta! (începusem s devin ironic.i umerii. Mult mai mult exist acum. dar eu însumi nu eram un exaltat? Nu în felul ei. pe Danton. cu mintea! mi -o retez ea scurt. dar noi. i lumina mea ² c ci fiecare avem o lumin . Era îns o simplificare. nou zeci i treiul francez.. ² Ei bravo! f cu ea.. suntem totu i al turi. în clipa aceea nu exista provincie în România. ca i de întreaga noastr discu ie proletcult . ² Nu i se pare c dai dovad de sim eclectic?. adic ? întreb ea. nu puteam s fac altfel...

tiu cântecul sta. Noi? ² Nu. ce-aveam eu comun cu toate acestea. Omul a devenit sceptic. ² Care? am întrebat. care î i pierde Äideologia". s scap de tine. f cu ea.. singura noble e a omului. f r s m priveasc . o castitate de care eram mândri.. dar ea m opri. sau voi fi una? Niciodat . spuse ea cu un fel de absen . Dar la ce crim te referi? Exist atâtea crime în istoria omenirii! ² La cele care se pot face de acum înainte. cu mult mai mu lt decât la începutul serii. de sticl . nu. care. intui ia mea din seara de la teatru. n-am nimic împotriva lui. ² Certându-ne?! ² Nu ne cert m deloc. Simplifici! ² Ceea ce faci tu mereu: simplific! ² Ai dreptate. într-o frond dincolo de sex. Dar ce greu e. dou forme. noroioas . Nu po i lupta altfel decât simplificând. aici. cum s-o ating ²suflete te. cu lecturi i -o anume sensibilitate vag . ÄFals! Fals! m -am scuturat. sau era doar un sfâr it de fraz . Dar nu e decât un cântec. Orice revolu ie! Iat ce apolitic eram eu: acceptam numai ideea de revolu ie. în genere. da. Ciudat. de i unii.. ² Crezi? m privi ea într-o parte. virginitatea ei se maculase de politic. atât de c ti. când voiam într-un fel. noi suntem vânt. e u îns mi îl cânt uneori. niciodat n-am s pot ignora ceea ce aflasem acum. general . Dar o urâ ea frumos. crezi c eu sunt o activist . importat etc.. tr iam nostalgia lui o mie patru sute... Cu to ii eram. simplific. ce i nfernal e s treci de la generalitate la particular. care.. Miturile antice sunt perfect perimate i. un tinerel frumu el. ud de ploaie. Am vrut s adaug ceva. Aceasta e umanitatea Revolu iei. ce vorbim acum ne leag . pentru c ea t cu i nu mai ad ug nimic. împotriva spiritului reac ionar pe care -l prinde orice societate care s-a uzat. Ce strâmb ni se pare concretul. omul alb cel pu in.. de vreme ce exista. pe strada asta periferic . oricum. Dar ce -mi p sa mie. jum tate cal sau pe te sau zeu. Ea e via a. care se umaniza prin ea. de la c r ile mele.. Politicul. eventual doi in i post -puberali în prima panic fiziologic . politicul acesta era ^ secolul în care intram.. nu noi. ² Nu vor mai exista propriet rese! am spus eu triumf tor. cu patru-cinci derbedei în jurul meu. un tinerel care nu avea loc. punându-mi mâna pe bra : ² D -mi voie! Nu trebuie s te sperie discu ia noastr ! Tu voiai altceva. de la ascultarea p rin ilor i profesorilor.. de tine. Peste vreo zece ani voi fi o dolofan mam de familie. o credeau mimat . nenecesar . din acea hibridizare a naturalului. poate de aceea m atr gea virginitatea ei. s ne amâne plata chiriei!. nu fugeam eu însumi de la obliga iile mele sigure. necesar . cu o s pt mân înainte. mult nevoie de tine decât credeam. rapid. cu feti cana aceea exaltat . ea se Äînc p âna" într-o anume virginitate brav ard . f r drept la istorie. în clipa aceea. ea nu se mai dezlipea de mine acum. perfect fidel . se în elege. . aer. altfel. b trân eram eu! Poate de aceea îmi i pl cea. ² Dedicat Revolu iei! am ajutat-o eu. uneori! E unul dintre cele mai frumoase cântece.i iube te decât propria sa imagine fidel .. Eram într -un fel trist: tiam. acum.i trage seva din fantastic. la crimele care se pot evita! La crim în numele unei idei! ² Da-da. nu-i ajung c m ile sau cum s fac curte propriet resei. Eu sunt cel fals. Ea d du încet din cap. doi . ² Ce-ai împotriva lui? ² A. Iat qe b trân e aceast fecioar . nu. castitatea ei era ap rat de politic.. atât de. poate am mai K.. împreun ! spuse ea zâmbind.. accidental . Ceea ce am vorbit. poate chiar i este. e adev rat. dar. f r istorie. din prezentul meu. cum spuneau pa opti tii. cu tot balastul ei. fusese just : ea refuza s intre în gesticula ia sexului ei. de altfel. Nu tiam ce s fac cu ea. noi doi. din fiin ele jum tate om. niciodat n-am s-o mai pot privi altfel. Ce c utam în acest secol? Ca Eminescu. scrântit ?! Nu eram eu însumi scrântit. omul a devenit brusc b trân. emo ionat la ideea c so ului meu. care-o urâ ea. Din copil. Care era prezentul meu? Nu era ea. Äidealul". un excrement livresc. la concret.. ce c utam la ora aceea pe strad . trecuse de nou . Nu era o Dian h ituindu-l pe Acteon în p durile eterne.. cine tie ce contabil cumsecade. nu. Ce.. mai direct . Da. orice mit e perimat care . pe care nu i-o poate da decât revolu ia. dar altfel decât credeam atunci.i pierde nimbul ideatic. ca o form goal . fidel pân la trivialitate i halucinare vizual . masculin !" într adev r. mai. de fapt. Iat c nu era o tiranie întâmpl toare.. dând din umeri. pân devine din nou general i istorie. înfior tor de sceptic 56 i matur. t rebuie s fii fericit c s-a întâmplat a a. în care m n scusem.. atunci. Nu se vrea decât pe el. Dar aceast revolu ie era adev rat ?! Era adev rat . de-o tensiune insuportabil . E un cântec foarte frumos. în orice caz e mai vital . pe care politicul o ap ra cel mai bine. o sim eam prin raglanul ei sp l cit. printr-o simplificare for at .i putea g si nici un sfert de or în timpul meu atât de.² Numai a a putem fi. care se armoniza prin ea?! Ce existen nenorocit ! îmi venea s scuip! ² Aceasta e umanitatea revolu iei! spuse ea din nou. dar nu..i pierde. a a ceva nici nu exist . care nu.. ² i crima e o simplificare? ² Bineîn eles. Nu ne cert m deloc. atunci.. Se f cuse târziu. era o singur fibr ...

acum. îl împiedic s i -o spun prea l murit i ei. unul dintre ei cu care ascultam împreun Beethoven i Berlioz i descifram primele texte din poezia simbolist francez . precis mai incon tient . deschise frigiderul i prepar un scotch cu ghea pentru amândoi. în care nu e ra singur. nelini titoare? Nu tiu. pozând aproape. pentru c eram mai mic decât ea. i atunci m-am precipitat. profund false! Ea d du încet din umeri. ne proiecteaz pe amân doi în dou st ri false. i m l sam dus de mâna ei de fier.. disperat i trist. i acum o g si adormit într -o pijama mare a lui... mi-a r spuns ea dup un timp. de vreme ce ne împiedic s ne strângem mâinile! i ea m privi cu un fel de triste e lipsit de triste e. s . el deveni vesel. numai aceast mân . în clasa a doua de liceu am fost câ iva colegi la 58 cinematograf i. dar iner ia mea era mai puternic decât mine. cu siguran . îmi d dea un complex d e necur ie. Gestul ei nu însemna îns nimic. animalitatea ei fantastic . de mâna ei care se oprea la um r. Niciodat nu voi fi în stare s -o înving.. ne arunca în st ri extreme. doctorul Minda o g si pe Ludmila a teptându-l. ² . cum spui tu. d e serie. m-am inut de mân . chiar fric . gândeam. întârziar aproape o or astfel ² cu un scotch repetat ² ea deveni subit volubil . Pe Guga. care ne ascundea. o furie împotriva acestei discu ii interminabile. o senza ie cu mult mai incert . s l s m toat discu ia asta.. în timp ce el î i aranja haina în dulap. râse de câteva ori cu o sonoritate exagerat .. Capitolul III £< Ajuns acas . pe aureolatul. aproape fireasc firii sale. m murd rea. Mi-e sil de gesturile mari. respirând adânc.. i dac ar fi atins -o el. pentru c m dispre uia într-un fel. de mân . chinuit. ideea asta mai necesar decât pâinea i sexul. dar o oarecare reticen . 57 V^ ² E o simpl expresie a unui fel de nonconformism al vârstei. cu unul dintre ei. dar unul dintre cele câteva zeci de mii e cu adev rat un poet. copiat de undeva i mai ales profund iritant . am f cut eu în continuare pe scepticul. caracteristic .. Ea se ridic în capul oaselor.. E fals . c î i g sise perechea. conturându-se cu claritate sub pledul sub ire. Apoi. ambigu . ² i eu sunt din serie. aproape uscat . Apoi Minda se culc i o iubi i se sim i bine în cuibul acela al lui. în clipa aceea m prinse de mân i am ro it c ea f cuse acel gest. nu l-ar fi prins. mai sexuat . de parc l-ar fi sim it... de vin . Nici nu trebuia început . eram disperat. încât ea îi acoperi gura cu palma. o boal pe care o am de atunci înc : ² Iart -m . Poate devenise brusc absent . f r o vorb . mai atr g toare decât strângerea ei de mân . neechivoc . dar nu e grozav asta? Ca unul dintre noi s fie incon tient. O furie începu s m inunde. de vreme ce exist . Stinse lumina din perete i aprinse un lampadar dintr-un col mai dep rtat al camerei.. O privi câteva clipe dormind.i dispre uiasc trupul i legile sale mecanice.. ² Poate e ti mai incon tient . triviale. întins astfel cu picioarele lungi.fluturi dizgra io i. indiferent care. decât mâna ei cu o temperatur egal . Eu sunt un post-puberal... o anume spon taneitate greoaie. m scotea din min i. în capcana asta. Ce puteam s fac s înc lzesc aceast mân . finalitatea sa previzibil ! i. pentru c era mai puternic decât mine. ne calomnia. o proiectase în afar . dar nu mi-e fric . sunt un tâmpit! Nu voiam s te jignesc! Te rog s m ier i. Cum ajunsesem aici. cu bra ele ridicate. Habar nu aveam ce gândea. eu sunt mai incon tient . desf cute. Sigur c da. sim ind cum m ro esc cu repeziciune pe fa . dar ea în elese din frânturi de fraz mai 60 . mi cându-se încet. cu lumina aceea obositoare deasupra capului ² era frumoas . în banalitatea unor asemenea idei? Banalul mi se p rea atunci cel mai mare p cat. de i dormea cu adev rat. f r s r spund . din neb gare de seam ..i închipuise c el va întârzia atât. Cred c m-a prins de mân pentru c eram lâng ea. apoi î i aprinse o igar . recunos-cându-l cu un zâmbet obosit. Toat lumea la aisprezece ani scrie versuri! ² Da. Probabil c nu. poate un cuvânt al meu. iu minte. ea se trezi i el. se a ez pe marginea patului lâng ea i ciocnir . Ea m privi mirat . spuse ea. Fusese.. de serie. atunci. voise s -i fac o surpriz . cu lumina aprins deasupra patului. i abia atunci î i d du seama c era înc prea surescitat de lunga povestire a lui Lauren iu ca s poat dormi. i în clipa aceea dori cu putere s nu mai fie singur. mai pu in sexuat decât a unui b rbat. s -i redau for a ei unic . finalitatea sa m runt . ea ar fi tremurat.. i am t cut. orbi. Poate chiar un mare poet! ² Eu nu sunt un poet. .. m înfuria. f cându -i semn spre vecini. dar ceea ce ne umple acum. o înstr inase deodat .

atât de apropiate probabil. ei. fals .. pentru care era preg tit i c reia avea s -i serveasc cu cinste. galbene. care-l cuno tea prea bine. odat când se vor preface amândoi c îi preocup altceva. Trecu o zi foarte înc rcat pentru Minda. în sprit f r rost într -o celul în care se închisese singur i din care ea îl va elibera.. Ea era mai st pânit decât el.. acea spaim care tremura mereu. pe care ea i trupul ei. impun tor. trezindu-se deodat a eza i transversal. din umerii care se r ceau binef c tor. s lb ticit . De i nu obi nuia acest lucru ² i nici nu voia s se încet eneasc acest obicei ² st tu aproape o or dup program. pe unde nu urcau decât profesorii i pe unde se strecurau ei. care sunt în fa a pragului deja i care îi va uni pentru foarte mult vreme. prima lor dup -amiaz casnic . a mâinilor sale mari. i el se gândea c va merge f r s se anun e. ea îi sim ea deja mirosul. cât mai curând. culoarea care cre tea deasupra trupului ei ca o umbr liliachie. în aerul acela ap sat de obi nuin e vechi i tiranice.. o auzea zgâriind t blia u ii de la intrare. în care se strecurase de atâtea ori a a cum î i strecori degetul jum tate pe furi într-un inel vechi de familie.. niciodat ucis . î i impuse s nu ajung la ea înainte de o or i s mearg pe jos. atr g tor. opaline. i el. definitiv. pentru c era mai curat . care nu era. Era o dup -amiaz binecuvântat .în ochii ei care râdeau de n a i câteodat . în stânga. vreun am nunt important ap rut atunci în epica trivial a vreunei dup -amiezi de timp lânced. cu o desfrânare de-o clip care îl fascina. sub ire. mormântul lor dublu. lung. dezarticulat de-o a teptare lung . mobila aceea. Ea nu gândea nimic. dorin a de a o poseda total i felul în care ea îi sc pa. surpându-se în somn. însp imânt tor. r sturnându-l cu o mi care lene pe parchet i instalându-se acolo. dar ea.. ca ale unui puber. s te prefaci prea mult. era femeia lui i era mul umit de ea i.. f r gre . f r tablouri. tot mai mult. f r de prihan . speran a lor.i trupul care respira lâng trupul ei. atât de ner bd toare i lacome încât deveneau stângace. ov itoare. aproape în întregime. a a cum el a tepta. în fiin a lui de b rbat singuratic. împingând aparatul. Ludmila îl a tepta. în care avea s -l subjuge lin. trebuia s fie o or a unei dup -amiezi. se sim i deodat foarte bine. f r nici o scuz . f r s trebuiasc s ro e ti prea mult. un mormânt pa nic. sau un telefon cel pu in . aproape odihnit. ca un coridor prea drept. cu capul lâng t blia de la picioare sau mâna atârnând în gol. abia sim it . strecurându-se ca o pisic printre picioarele arcuite ale scaunelor din hol. dar când ie i. colorat sau nu.. i putu deja s . care le surâdea familiar deja. ca o promisiune cert . la rug mintea direc iei. avea tot timpul deci. sever. a doua zi avu din nou Äspecial " i foarte mul i solicitatori. pentru ca falsa odihn pe care o sim ea s nu se pr bu easc în vreo depresiune fiziologic . atât de dep rtat. în care se aflau acum.. iar trupul ei Ägândea" cu mult mai mult i mai muzical. a mâinilor sale.i închipuie Äpersoana". încercând s adoarm . ce n-au mai fost purtate de aproape un secol. dar surâdea f r s vrea. care s fixeze dup -amiaza aceasta pentru amândoi. încercând s p trund într -un secol neîn eles. într -una din dup -amiezile care vor veni. i gâtul ei viu. împingând-o definitiv în somnul acela care o smulse. ca o îmbr i are. nefir esc de lung. ceea ce el nu-i spunea acum îi va spune în curând.. din l comia mereu vie a gurii. în mi c rile ei abandonate. Când coborî sc rile de marmor tocit care îi aminteau de fiecare dat . în vocea ei optit . ascultându. care durase prea mult. surâz tor. se mi ca i se zgâl âia. ferici i c încalc o interdic ie i un privilegiu.. pe care îl apropiau i-l dep rtau în fiecare clip . care îi lega deja. era cu pu in înainte de apte. cu sângele lini tindu-se. deja obosi i de acea singur tate în doi. ner bd tor. se sc lda deja ora aceea din dup -amiaza care se apropia... . retr gându-se cu un zgomot nesim it din vârfurile dep rt61 ate ale degetelor. piciorul deodat lipindu-se de covor i apoi revenind în trupul lor comun care încerca s se agate de acel pat uria dublu. Da. poate chiar mâine. pentru c b rba ii tari nu au niciodat scuz . calm. o chemau. alb strui.. de consemne stricte ca ni te rituale pe care ea le cuno tea bine. la urma urmei. de aerul acela de nep truns. unei dup -amiezi din acelea. cu acul tocit de mâinile fine str vezii ale unor bunici cu mult mai tinere decât femeia de acum.. a ezându-se lâng perna pe care st tea aparatul de telefon. 62 \ . pe tocuri. în zâmbetul ei indecis. sau î i prinzi o bro a din platin cu pietre stinse. ar fi tiut i s-ar fi sim it jignit c el îi d ruie te oboseala lui de la sfâr itul zilei.. trebuia în aceast or de singur tate s se odihneasc . cum se spunea atât de frumos odat : ÄPân dincolo de mormânt!" Un mormânt dublu. relaxat.. nehot râte i brutale. peste o gur tremur toare în care se împiedicau mereu ipete scurte. alungându-se. din holul comun erau pline de pacien i care-l a teptau. când se pot spune câteva cuvinte mari. încercând s -i azvârle spre exterior. un obiect m runt. gr su . un m run i de undeva.bine. Privi ceasul. dar nu. acel pat care voia atât de greu s se transforme în mormântul lor spre care tindeau.. încremenit. din membrele inerte pe care nimic nu le mai putea mi ca a a cum se îngropau acum în piatra cearceafului.i partea aceea din el care îi apar inea i care r t cea de cât va vreme. tot mai prezent . î i propunea Minda. mic .. cu blânde e i fermitate. de sc rile de la liceu.. împotriva voin ei ei. nu-i a a. la rându -i. grave. cele dou b nci lungi. devorat în fiecare clip de înt unericul din jur. pe furi . sim eau amândoi. renegat acum. febrile. puternice i pofticioase ca ale unui adolescent. uneori. pentru neînchipuit de mult vreme. o a teptau. sim i în urm ni te pa i m run i. i va ti s ia asupr . semihipnotice.. i asta îl a â a mereu. va cump ra o sticl pe drum i ceva. în epiderma ei alb p tând întunericul. care îi apar inea deja. mi cându-se cu atâtea neoboseal . c utându-se. definitiv . decât paturile lor dou . într-o centrifugare aproape spa ial . apropiate. spre asta tindeau amândoi. atent la fiecare pas. de parc ei ar fi stat nemi ca i. într -una din dup -amiezile care vor veni.. era mai speriat .

. dar Mia Fabian izbucni într-un gâlgâit interminabil. domnule doctor. a a c . de i. încercând s se prefac îns c . Minda sim i un m runt val de c ldur la acel Ädumneata". 3 de c tre domnul Mihailopol. f r s . Simptomele s-au ameliorat.. nu po i fi sigur de diagnostic!" De i. deodat . de i în cariera-i de practician mai tr ise cel pu in câteva variante ale aceleia i.. s rir la locul lor i el auzi urm toarele: ² Ai trecut pe lâng mine f r s m salu i. parc am fost amici. mai ales în felul ace sta.. ie i. care.. dând a doua oar din umeri.. de fiecare dat ciudat de pl cut. i r ri i mai mult pa ii. stângaci-obraznic. dar î i r spunse singur. A a c în fa a por ii se opri i lu mina unui om politicos. ² Asta-i bun . i o întreb : ² Ce dori i dumneavoastr ? i se opri. pu in triviale. luându. Nu reu ea îns s se debaraseze de u oara enervare pe care i-o producea permanenta ei semitutuire. p reau c vorbesc: ÄCe pro ti suntem.. încercând s treac pe terenul s u.." Ea îl privi în ochi f r o vorb . f r s-o arate. care reu ise i în cursul convorbirii telefonice s -l irite puternic în primele secunde. începu el pe un ton voit moale.. cu o ridic tur din umeri: astfel de pramatii ajung uneori s se infiltreze acolo unde al ii . Ciulin e un specialist la fel de bun ca dumneata. toate cuvintele. gândi el i începu s asculte. deasupra aerului s u brutal-distant i a mi c rilor ei de femeiu c insolent .i partea 64 sa de amuzament i plantând-o definitiv. ceea ce nu se face. irupse ea. astea nu sunt decât mofturi. ÄTrebuie s fiu atent.i piard îns expresia juc u . gândi el reflex.. dar dumneata e ti la mod i el nu! Minda sim i cum trebuie s depun un efort ca s . care au într-adev r nevoie. de parc privise înl untru.i st pâneasc contrarierea c este târât într-o discu ie care nu-l privea i în care nu reu ea s g seasc tonul care-i convenea lui: ² Cazul dumneavoastr e banal. cu acela i mers op itor. vorbe ti cu mine de parc m-a ag a a a de dumneata ca s !.. pentru c o sim i foarte curând lâng um rul s u ² mai avea trei sau patru trepte pân jos i portarul se preg tea deja s -l salute ² i-o auzi vorbind. ² Dumneavoastr . dar gr bit . m pui i la punct acum! i-l privea în continuare a a cum prive te o femeie de treizeci pe un adolescent cu co uri. privindu-l aproape cu compasiune. ca s fie dep it. portarul arde de ner bdare s te salute. De i tiu c . furioas . i ce dac sunt o femeiu c pe care dumneata n-ai s-o bagi niciodat în seam ? Poate nici nu vreau asta.. cu sprâncenele sale groase. precum i la intona ia ei juc u -insolent .. i -o spun sincer.. i nu puteai saluta o femeie care râdea. m rog.. ² A fi preferat s dep esc programul în cabinet decât aici în strad ! punct el cu r ceal i fu mul umit de fraza sa. încât îl oblig i pe el s -o fac o clip .. ca s nu-i dea timp s refuze.cu obrajii gr su i jucând în tactul pa ilor sacada i. Era Mia Fabian. continu el.. oricum.i pierd timbrul la telefon. din momentul în care ve i fi în posesia medica iei. dar î i reprim i asta i se hot rî s termine repede scena. i o recunoscu imediat.. dar era o fire voluntar probabil.dintre ei doi.. i e împotriva principiilor mele s ofer consulta ii pe trotuar..unosc personal i care voia s m serveasc . de nevoie. Mi s-a preparat în mod special medicamentul la Farmacia nr.i continu drumul. i o clip i se p ru c va sc pa. probabil foarte obositor. sclipir ni te ochi de-o expresie amuzat . i nu a dus la nimic. 63 de i ea era la mijlocul frazei... acum.. ea se st pânea cel mai bine. Ai dreptate. cu preten ii. nu mai fi ipocrit. e unul din indivizii care m poate scoate din fire înainte ca s bag bine de seam . frumu ele. doctore. i el. credeam c facem câ iva pa i. spre un obiect din el." Cam a a ceva.. dar de fapt. ciudat de pl cut.i place s apari cu femei frumoase. \ . micile dumneavoastr inconveniente se vor fi rezolvat. ² Fals! s ri femeiu c . pân nu te vede el.. E unul din aceia care nu. pu in ridicate... sau. i el se fr mânt pu in pe loc.. f cu ea a doua oar . Äea" încetinise intimidat pa ii. de i nu vorbise cu ea decât în dou rânduri. îmi comunica i mereu am nunte despre persoana mea pe care nu doresc s le cunosc... ² îmi permi i s te înso esc câ iva pa i. dar. ² Asta-i bun . mecanici.. f cu ea. cu atâta insisten . deja spuse. continu ea. cu timbrul ei r gu it. Avea prea mult umor ca s nu guste situa ia. nemul umit înc o dat de prejudecata bunei sale cre teri care îl împiedica s p r seasc o femeie f r s-o salute. Pa ii se r rir i ei i atunci întoarse capul. din mijlocul acelei fe i oare rotunde. i în clipa aceea î i aminti abia c uitase s cerceteze cum parvenise ea s -l g seasc acolo. pacienta care îl g sise la telefonul de la clinic . e o bun pedeaps pentru snobismul meu! Toat lumea îmi d ghes: ÄDu-te i la Minda. v zusem i-a a c -i ora peste program i. i ea f cu câ iva pa i înainte. mai ales la un om ca dumneata. rar crispare.. el trebui s-o recunoasc . pentru c sim i cu u oar mirare un vag curent subversiv care începea s -i macine morga ce voia s -l apere de intrus . Zâmbea i. de parc n-ar fi v zut nimic atunci când i se r sucise craniul. pentru c nu îi pl cea s coboare sc rile împreun cu cineva. r mânând pu in în urm . pe care-l .... cu o plictisit curiozitate. din frac iunea d e timp în care el î i îndrept aten ia spre ea. odat . N-am vrut s te mai re in în cabinet. ² A. hai.. dar.

p ind cu încântare lâng statura masiv . i cum anume sunt? El începuse s vorbeasc mai u or.. ajunseser destul de departe dac ea îl respingea deja ca b rbat. trecând peste aceast dur lovitur . las-o! f cu ea. ca de copil. ² Ah. ascund. iart -m c i-o spun. v rog s considera i c .. încântat mereu. la telefon. he!" râdea ea... ² Dar nu m-am sup rat deloc! replic Minda. Ce mai face? ² leu? întreb ea. asta impresioneaz pacientul i-l face s dea drumul mai mult la pung ! 67 i\ea râse. calmi i calzi. Dimpotriv . mai ales c ne i cunoa tem dinainte i.. cum anume e ti? Dar ce ne-am pro pit aici? Fii galant i înso e te-m câ iva pa i! i ea o porni înainte.. he. elegant . ² A. când f ceai pe coco elul grav i fandosit.. nefor at.i cu ostenta ie oldurile prea pronun ate de un taior strâns croit.. ridicând sprâncenele mult deasupra ochilor ei puternic contura i cu negru. insolen a ei. nu se tia prea bine de ce.. ² Ei.. nu-i a a. cu tonul cu care o femeie bate pe . ochii blânzi. dintr-o mi care. foart e proaspe i. ca un pe te durduliu. m-a întrebat ce mai faci i. r mase într-adev r descump nit 3 clip . sim ind . te în eli! Nu -mi placi deloc ca b rbat. în spatele teatrului pe care-l joc. Te roade invidia. sunt foarte curios ce se ascunde sub aceast masc pe care privirea dumneavoastr . î i aminti Minda. atât de. amuzat -uimit. ² Mai tii num rul? întreb ea i i-l spuse.. dac vrei. continu el. cum vorbe ti acum! replic ea. foarte odihnitor amuzament. de la leu Nestorescu. mai cursiv.. Te-ai sup rat acum!. preten ioas . care.. Bun seara! i se întoarse. de ce joci teatrul sta! Crezi c m p c le ti pe mine?! ² Doamn .. ² E foarte bine! începu s sporov iasc Mia Fabian.um discu ia a ceasta inutil îi m nânc din timp. las-o. E foarte bine i nimerit ca la Äserviciu" s .. Parc n-a ti cine e ti! ² Da?! spuse Minda tot mai uimit de aceast trivialitate franc . ² He! He! f cu femeiu c scuturându-se de râs i f cându-i cu iegetul ro u de oj .. doctore. dup cum am în eles. s -i dai un telefon. frecându ..i iei o mutr grav . fungicidele noastre nu dau înc rezultatele scontate! Acest lucru vi-l poate atesta i Ädomnul Ciulin"! f cu ii cu o u oar plec ciune mali ioas . Nu. pe care numai timpul o va consola!. Minda se aplec îns ceremonios.!. ci ca s -o contemple mai bine în tot mecanismul ei. din odihna lui ² trebuie s face i rost de medicamentul str in. a lu i Minda. continu el cu seriozitate. a sfârtecat-o f r mil !. Dar în aceea i clip auzi distinct în spatele s u: ² La ule! "** i când se întoarse.. dac -mi permite i?! ² Ei haide. mai relaxat.i f r s vrea mâinile. intrând în jocul ei dintr -un imens i. haide! f cu ea i din nou îi ap rur gropi ele în obrajii buc la i. Spui ni te fraze! Oricum. Habar n-am! Nu lam mai v zut de vreo lun . o urm . cum persoana sa putea fi atât de u or i de repede amestecat în rela iile acelei lumi ² chiar i în memoria acelei lumi ² din care s rise. cu mult prea p trunz toare. i atunci. cu condi ia s ia apoi un taxi. oricum.în clipa aceea. privindu-l cu o anume compasiune cald . pe tocurile ei prea înalte i Minda.. în fa a mea nu e ti decât cel care e ti! ² Daa?! f cu Minda surprins i f cu o jum tate de pas spre ea.. bine dispus ... (ÄHe.. Bine c mi-a i spus..) Totu i...² V-am mai spus ² f cu Minda. vulgar conturate cu creionul ro u de buze. ² Haide. Era un num r f cut din zerouri i o aceea i cifr care se repeta de dou ori. ² Ei. ² Da?! se mir Minda.. decis > -o lase acolo.. mereu calm i st pânit. i spuse: ² îmi pare r u. facându. dup o prim form de iritare. ² Dumneata e ti un om serios.. umeri b rbatul. i cum sunt anume. Tocmai asta voiam s . o cu totul alt masc i. cu toat fa a i cu ochii aceia.i mai da osteneala s te prefaci. dup o clip . Se st pâni s nu zâmbeasc i spuse: ² E o mare dezam gire. p rându-i-se c viseaz : ca i cu câteva zile în urm . pentru c . trebuie s v las. nu rostea decât adev rul. Ceea ce e caraghios e c dumneata î i închipui c eu a ] avea cine tie ce planuri i c chestia cu boala mea nu -i decât un pretext! Dac crezi c am pus ochii pe dumneata i a a mai departe.. discordanti cu întreaga ei personalitate m runt i trivial . un num r parc al unui serviciu de . i Minda. i. îi producea acum un interes aproape amuzat. în contrast cu buzele prea puternic. pentru c ea râdea.... iar i începi! f cu ea. m-a i îndatora dac mia i spune mai r spicat cum anume Äsunt" eu. \ ² Dar cu mine ar fi ridicol. 66 Minda deschise ochii. râse i el'. am s -i dau un telefon b trânului Nestorescu.. la urma urmei.i propusese s -i fac jocul un timp. mefistofelic..îmi placi mai mult a a decât adineaori. Mia Fabian. ca i vocea. dar nu de ov ire.. i-am dat îns un telefon alalt ieri i i -am spus c te-am consultat. rece..i reflex socoteala c putea s mai întârzie cu ea zece minute. tot mai uimit.. ciripi Mia Fabian mi cându.

utilitate public , care i se impregna imediat în memorie. ² Nu-l notezi? observ ea. Vrei s - i dau un pix? ² A, nu, replic surâzând Minda, îl am notat! (Min ea, dar întreg jocul îl amuza tot mai mult. î i privi ceasul: mai putea s mai întârzie apte... chiar zece minute). ² Nu-i elegant s te ui i la ceas când e ti cu o doamn ! îl apostrof ea, privindu -l galnic, cu col ul gurii ei gr su e ridicat pu in în sus, probabil într-un fel care ei i se p rea irezistibil. Cu toate acestea, atitudinea ei nu era indecent ; balansa u or între armele obi nuite de seduc ie ale unei femei de condi ia ei, aproape automatisme, i un anumit iton de lejer camaraderie, ca între copains. Continuar apoi s mearg , f r un cuvânt. Erau amândoi mul umi i, fiecare în alt fel; Mia Fabian pentru c -i reu ise consulta ia pe care i-o pl nuise i mai era i înso it de un asemenea domn serios, impun tor, 68 Minda pentru c se amuza copios, odihnindu-se tocmai în acest fel, un alt fel de relaxare decât i -o promisese, într-o plimbare lini tit , de o or , solitar , dar se pare la fel de eficient , tocmai prin aerul de divertisment, de insolit juc u pe care-l aducea. întâlni o cuno tin i avu ² spre amuzamentul s u crescând ² o clip de derut , deoarece era v zut într-o astfel de companie. Cel care-l salutase ² un asistent de la catedra lui Zager, neurologul ² se înclinase cu tot respectul, i atunci, cu aceast ocazie, observ Minda c se îndreapt spre bulevard, unde vor fi probabil mult mai multe cuno tin e. O clip cochet cu ideea s încerce aceast I form de teribilism social, de frond , ap rând al turi de o astfel de ) muieru c , ce, în aparen , pentru un ochi neavertizat i care nu i cuno -/ tea marea sobrietate, nu prezenta nici un element contrastant. Trec toriiî numero i la acea or , p eau cu indiferen , unii chiar respectuo i, pe lâng acest cuplu format dintr-un domn serios, iremediabil serios, bine îmbr cat, cu un mers elastic, i o doamn ceva mai tân r , în jur de treizeci, poate chiar mai pu in, maturizat îns printr-un u or exces de fardare, o femeie bine îmbr cat , pu in cam Äplinu " în u oara ei dispropor ie cu talia înalt a înso itorului ei, dar felul ei de a în epa trotuarul, hot rât, cu tocurile ei foarte înalte ar ta c se simte perfect potrivit în acest cuplu, i nimeni, din cei care îi întâlneau, nu gândea altfel, O pereche sobr , de vechi cuno tin e, nu-i a a... în nici un caz so i so ie, nici m car aman i, de i, cine tie... dar nu, puteau fi colegi de institu ie, evident o institu ie cultural , un centru de cercet ri sau a a ceva... sau... poate avoca i, da, colegi într un barou, sau rude prin alian , în sfâr it... Minda se sim i astfel tentat s prelungeasc gluma, îngro - ând-o, l sându-se dus spre bulevardul larg, cu pomi, spre care, poate instinctiv, îl du ceau pa ii ei, i deja savura, singur, unele m runte surprize, dar apoi renun , zicându- i c nu-i era permis s violenteze în nici un fel optica unor oameni serio i, care îl stimau, i, dac se distra în acest fel, trebuia s -o fac singur. O rug deci, cu tonul s u ceremonios, fin exagerat, pe care i-l luase fa de ea de când acceptase acel joc atât de inedit, s se abat din drum, i ea accept imediat, privindu-l în fa , cu unul din zâmbetele ei mici, care îi st teau deodat foarte bine i nu p reau 69 a-i apar ine. Va mai întârzia dou sau trei minute, se gândea Minda, i apoi se va eclipsa, râzând singur, povestindu-i Ludmilei totul, pân la am nunt, ca s râd împreun . ² E ti însurat? întreb ea, deodat , ca un vechi camarad. ² Nu, r spunse Minda, reluându- i u oara sa afectare din ultimele minute, sunt un burlac convins. Nu am... ² M mir , îl întrerupse ea, un om cu situa ie, ca dumneata... i b rbat bine, trebuie s i -o spun! Sper c nu te-a afectat prea mult ce i-am spus în leg tur cu faptul c nu e ti genul meu... Asta n-are nici o leg tur cu... ² Dar, mar Minda, trebuie s recunosc c nu mi-a fost perfect indiferent... nici un b rbat nu r mâne indiferent când o femeiu c atât de nostim ca dumneata, dac -mi permi i s ... Pronun ase cuvântul Äfemeiu c " cu oarecare team de reac ia ei, dar Mia Fabian nu p ru s observe nimic neobi nuit în acest epitet care i se adresa i spuse, cu non alan a ei obi nuit , cu gesticula ia ei categoric , nu lipsit de feminitate: ² Haide, haide, doctore... nu te lansa pe panta asta, nu- i st deloc bine! Se vede limpede c nu- i plac, probabil pentru c nu sunt din cercul dumitale sau din casta dumitale, cum i-o i fi spunând... m rog, n-am nimic împotriv ... i-apoi, un tip ca dumneata, serios, cu viitor, trebuie s - i st pâneasc reac iile, s nu se repead s fac complimente primei doamne cu care face o plimbare de o jum tate de or ... asta nu se potri ve te cu inuta dumitale i nici nu-mi place... ² Dar de ce, insist Minda, înveselit c ea pronun ase cuvântul Äcast " i Ätip", Äun tip ca dumneata", îmi spunea i adineaori s nu m prefac... s nu joc pe un altul... ² Ei, asta-i! f cu ea. Adineaori era s m la i în strad , i -acum m -nghesui cu complimentele... Mi se pare c î i râzi de mine, sau... ² O, o, cum se poate! replic el, pu in plictisit. Dar a putea s v întreb, cu ce v ocupa i... unde Äave i serviciul"? ² Eu?! i-am mai spus, la prima vizit ... lucrez la Editura Academiei!
70

² Da? se mir doctorul, gândindu-se: ÄCiudat, eu te credeam dactilograf sau func ionar la Munc

i salarii!"

i continu : i ce anume, corectoare? ² Ei, asta-i bun ! se înveseli ea. De ce s fiu corectoare? Sunt redactoare... Am eu o mutr , a a, care respinge intelectualitatea?! ² Vai de mine, vai de mine! se scuz Minda, gândind: ÄDa, dealtfel, totul e posibil! Pân la urm am s aflu c e cercet toare în lingvistic i c are i lucr ri publicate!" ² S-a f cut întuneric, observ ea, ce-ai zice dac i-a permite s m invi i undeva, într-o cofet rie, la o cafea? Pentru o jum tate de or , doar, pentru c ... ² Regret din suflet, sunt dezolat, spuse Minda privindu- i cea-sul-br ar , trebuie s alerg, nu mai pot întârzia o clip ... m reclam o îndatorire urgent ! (ÄAm început s vorbesc ca Farfuridi!" se în veseli el, tacit.) Dac a fi tiut din timp, desigur c ... neîntârziat... ² Nu face nimic, a fost pl cut i atât! spuse Mia Fabian întinzân -du-i mâna plinu , alb , cu unghiile lungi, violent ro ii, în felul evident în care dau unele femei mâna pentru a le fi s rutat , i Minda se i conform cu o galanterie mereu exagerat . Ea era bine dispus , refuzul lui n-o afect deloc. în clipa când el voi tocmai s se r suceasc pe c lcâie ca s alerge dup un taxi, ea mai spuse: ² D -mi pu in pixul dumitale... sau un stilou!... Ea lu stiloul pe care i-l întinse el i scrise ceva pe o bucat de hârtie pe care o rupse dintr -un carne el pe care îl purta în po eta ei cam mare, laolalt cu pudriera, batista, portfardul etc, pe care le r scoli ca s -l g seasc . ² i-am scris num rul meu de telefon! Po i s m suni când vrei, cât de târziu, s uet m pu in... nu m deranjezi!... ² A, foarte încântat, mul umesc! se înclin Minda i se îndep rt repede, ca s nu i se vad zâmbetul care îi plutea deja pe tr s turi. ...Ajuns cu oarecare întârziere, nu prea mare, la Ludmila, nu o g si singur , a a c nu putu s -i spun , din prima respira ie, Äaventura" pe care 71 ;' o tr ise. Se g seau la ea o veche prieten i coleg de facultate împreun cu so ul ei, ce locuiau în ora ul C , la distan de o or i jum tate cu ma ina, i care veneau cu regularitate s o vad ² o pereche pe care Minda nu o vedea cu ochi prea buni din motive ce lui însu i îi erau nel murite. Ast -sear era îns ner bd tor s -i vad pleca i, dar Ludmila, f r s în eleag , sau tocmai din Äme anterie", îi re inu atunci cândj otiL Nistor se hot râr s plece. Minda se r zbun la rându-i i plec împreun cîTeTTîn jur de zece i jum tate, de i, dup felul în care îi n v li sângele în obraji Ludmilei, când se ridic s plece, î i d du perfect cont de starea de spirit în care o l sa. Ajuns acas , el întârzie, voit, s -i formeze num rul, tiind c ea a teptase ca el s se întoarc din drum, i, cunoscându-i mândria, ghicea c ea nu va suna prima chiar dac ar fi fost ca el s n-o caute zile la rând. St tea tol nit, îns , pe un fotoliu, lâng telefon, a a cum intrase din strad , aruncându - i ochii i r sfoind distrat un ziar pe care îl culese de pe birou, l sându-se purtat de o ciudat i pl cut iner ie. Apoi se r suci în scaun i ridic receptorul, dar în ultima clip se r zgândi i se pomeni formând num rul lui Ceea. Lauren iu nu r spunse, i Minda deduse c se culcaser ' i scoseser telefonul din priz . Putea s - i închipuie, el i întreaga sa familie ducea o via extrem de' echilibrat , în afar de serile când întârzia cu el sau la facultate, Ceea i ai s i se culcau devreme, în jur de zece. Din timpul studen iei, când citise mult i înv ase acerb, cu o putere de munc ce impresionase pe colegi i pe profesori, laolalt , Minda r mase cu obiceiul, atunci când era acas , s citeasc pân la dou sprezece punct. Nu renun ase la acest obicei, folosind orele de dup cin , ore lini tite, când nu mai era solicitat de pacien i sau chiar de colegi, pentru a se pune la punct cu Äliteratura" specialit ii sale, atât de vaste, de internist. i acum f cu la fel; î i lu lâng el câteva tomuri la care citea simultan i, hot rât s foloseasc din plin ora care-i mai r mânea, deschise Bolile metabolismului de G. Duncan, o carte ap rut de curând în române te. Nu citi mai mult de o jum tate de or îns . Se ridic , î i aprinse o igar ² de i nu obi nuia s fumeze seara, înainte de culcare ² i se plimb de câteva ori în sus i în jos, apoi se apropie de telefon i form , 72 în sfâr ii, num rul Ludmilei. Telefonul sun lung, f r nici un r spuns. Minda î i privi ceasul: trecuser , într adev r, cincizeci de minute de când plecase de la ea i mai bine de o jum tate de or de când ea a tepta, probabil, telefonul. Acum îl scosese din priz . O clip , sim i dorin a s se îmbrace i s se întoarc la ea, dar renun . O curioas iner ie îl st pânea, o mole eal de care nu se putea scutura. N-avea nici un chef s se întoarc la Duncan, care-l a tepta deschis pe marginea fotoliului, i m sur în continuare camera în diagonal , de la col ul biroului pân la fereastr i înapoi, oprindu-se cu grij i r sucindu-se de fiecare dat în acela i loc. Nu se sim ea deloc obosit, nu se putea concentra îns asupra unui singur lucru i se sim ea incapabil de orice ini iativ . Când avea astfel de st ri ² rare în\ caracterul s u atât de bine ordonat, dominat f r gre de o voin pilduitoare ² el se l sa în voia acestor Äcrize" care durau uneori o jum tate de orj , alt dat o jum tate de zi, niciodat mai mult, i care, prin raritatea lot i opozi ia lor perfect la felul lui de trai, la tipul lui de existen , îl înveseleau aproape, în orice caz li se aservea cu o lene de ini iativ , ca* un r sf al tenacit ii sale atât de des verificat . Astfel i

acum/ nu f cu nici cea mai mic tentativ de a redeschide Bolile metabolismului, deoarece era sigur c a doua zi, prin revan , va recupera aceast or pierdut , i mai mult chiar. Se întâmplase a a în atâtea rânduri^ i de aici originea unui anumit orgoliu al s u, echilibrator aLacuvit ii sale, perfecta încredere în resursele proprii i în reac iile s n toase, puternice, ale organismului s u moral. Nu-i era îns somn i se abandona acelei pendul ri f r rost, care, tocmai prin perfecta ei inutilitate, îl atr gea, a a cum, în acee i dup -amiaz , plimbarea aceea, cu femeiu c aceea care-l agasase de câteva ori în cabinet i la telefon, îl odihnise. De ce oare? Numai din divertisment? Sau era o veche form de teribilism, neepuizat în vârstele adolescen ei, care pentru el, din proprie voin , fusese atât de sever , de fructuoas ? Sau poate atrac ia unui lucru, m runt, e adev rat, care se opunea perfect firii sale? Poate, zâmbi doctorul, p ind înveselit de unul singur prin holul s u spa ios, care îi servea i drept birou. Era cazul, poate, i al acestei iner ii, care ap rea atât de rar în via a sa plin de munc i atât de organizat , Äinuman 73 organizat ", cum se plângea uneori Ludmila, c reia, îns , îi convenea în fond felul lui de a tr i, capacitatea sa de a se dirija ra ional, de a folosi fiecare parte a zilei pentru un singur scop, calificarea sa profesional . Tocmai de aceea ceda el acelor m runte Äcrize", cum le numea el, ironic, ce nu erau, poate, decât astenii scurte ale nervilor s i suprasolicita i, de fapt semnale pentru un program supraînc rcat. ÄDa, gândea Minda, e o art aceea de a- i g si parametrii proprii, limitele de efort i de rezisten nervoas ". i trebui s constate, cu oarecare mândrie naiv , c apari ia atât de rar i pe perioade atât de scurte a acelor Äcrize" sau Är sf uri" era un semn sigur de aproxima ia destul de exact la care se supunea, o cunoa tere destul de precis a propriilor sale limite. ÄCunoa te-te pe tine însu i i în sensul rezisten ei psihice" spunea el. Era, oricum, odihnitor acest abandon, i poate tocmai acest lucru îl împiedicase s -i dea un telefon Ludmilei, ca s -l poat gusta din plin. Era doar un fenomen atât de rar, i pentru ca m runta sa astenie s se resoarb deplin, trebuia, nu-i a a, l sat s se consume în voie, iar el avea ansa de a tr i, un timp foarte scurt, într -o Ävacan " total a firii sale, de-a dreptul amuzant , tocmai pentru c se opunea perfect, era o opozi ie perfect a felului s u de a fi, de a exista i, poate, de aceea, o odihn perfect . Oamenii ² monologa în continuare Minda ² cu dfeosebire cei structura i; cei care au o fire cristalizat , puternic cristalizat , Simt uneori tenta ia amorfului, a a cum cei nestructura i, probabil, au o ve nic tânjire dup ordine, voin conduc toare, capacitatea de a opune instinctului ra iunea, i poate aceast tânjire dup calit ile perfect opuse firii lor amorfe le d acestora senza ia de ratare. Nu-nu ² se contrazise singur doctorul ² senza ia de ratare e totu i o senza ie superioar , a unui, individ superior, dac ea nu e mimat , cum e în majoritatea cazurilor, când devine o form foarte nimerit de existen , un modu vivendi al unor firi isteroide, care reclam mereu comp sîuîiea~pubiic sau pur i simplu un fel mai Änobil" de a fi mediocru, pentru c , nu-i a a, sunt mul i care prefer s par Ärata i" decât mediocri, de i pentru un Hora iu, aurea mediocritas putea fi un scop al unei existen e... Da-da, oboseala, chiar când e rar i întâmpl toare, poate fi fructificat ² gândea Minda, 74 zâmbind involuntar de noua sa Äcauzalitate", cum î i numea el micile sale descoperiri teoretice în planul existen ei proprii i private ² oboseala, astenia e i ea o form de existen , care poate fi supus , dominat , din care se poate extrage odihn i pl cere... da-da, chiar pl cere! Pl cerea de a fi, o clip , cu totul altfel, perfect opus ie însu i, nu doar opus sau diferit, ci perfect opus, a a cum un tren vine în întâmpinarea altui tren dintr-o direc ie perfect contrarie, dovad c ruleaz ambele pe acelea i ine, dar într-un sens opus fiecare. i catastrofa pe plan feroviar, în func ionalitatea moral-nervoas se transform în odihn , relaxare printr-un divertisment total... foarte scurt, e adev rat, ap rând la mari intervale, dar totale! Probabil aici se afl i tenta ia spre viciu a oamenilor profund virtuo i i decen i, spre anonimat a celebrit ilor, spre lene a harnicilor ² i, evident, spre h rnicie a lene ilor! ² spre adev r a mincino ilor i, de ce nu, spre minciun a celor care nu pot tr i în afara adev rului! O minciun m runt , e adev rat, poate chiar neexprimat sau repede retractat , sau infirmat apoi prin slujirea fanatic a adev rului zile i ani întregi, dar, totu i... ² zâmbi reflex Minda, un zâmbet uitat, puberal, stângaci i pu in feminin ² era o minciun ca o odihn dup o sever profesare a adev rului, poate o odihn necesar chiar adev rului pentru a regenera cu nou for din aceast scurt izbire de opozi ia sa fundamental în cadrul îngust al unui caracter, perfect structurat' i cu voca ia n scut a sa... Aceast Äodihn " scurt sau Äastenie" abia observabil nu era decât ² gândea doctorul ² un fel de a- i contempla propria existen din afar , un fel posibil de a te arunca în afara ei, perfect în afara ei, ca dintr-un tren în mers, dar în loc s te rostogole ti sub ro i sau s te strive ti pe plan eul de beton al unui viaduct peste care trece duduind garnitura, s plute ti miraculos al turi de ea. Evident, acest lucru nu se putea realiza, atunci când se realiza, decât prin frac iuni infime de timp i poate era un fel de leac al existen ei, a a cum otr vurile, dozate cu stricte e, pot fi folosite ca antidot într -o serie de afec iuni, un fel de mitridatism, o adaptare a corpului prin otrav dozat progresiv tocmai ca s reziste unui oc de acest tip, al unei otr viri. Da, otrava dozat în por ii infime 75 anihileaz chiar otrava, o face suportabil !... Da ² zâmbi înc o dat , amuzat, Minda ² posibilitatea de joc, de a tr i câteva clipe de parc ai fi cu totul alt om, de a naviga împotriva propriei tale existen e era de fapt o form a

sinuciderii, aceast tr ire a unei existen e opuse, fulger toare, dar nu o anihilare pasiv , steril , absolut steril , ca în cazul autodistrugerii fizice, ci una dinamic , activ , fecund , chiar... o sinucidere de o zecime d e secund , sau chiar mai pu in, c reia îi po i supravie ui, poate o odihn de existen , necesar în acest secol în care existen a a devenit atât de tensionat , electric , în care sarcina nervoas func ioneaz uneori în ocuri atât de greu suportate de întreg sistemul nervos, uneori abia supravie uind de la un oc la altul... ocurile mari, nervoase, ale secolului! Minda î i continua rondul s u regulat, pe acela i traiect, precis, întorcându-se în loc, de fiecare dat în acela i punct, la col ul biroului i la extremitatea dreapt a ferestrei ce da spre curte, cu mâinile în buzunarele pantalonului. Deodat î i d du seama c are între degetele mâinii drepte o bucat de hârtie cu care se juca reflex de un timp i o scoase din buzunar, privind-o f r nici un interes, apoi o arunc pe birou, concentrat mereu în gândurile sale care îl absorbeau i înveseleau totodat , a a cum se întâmpla totdeauna când încerca s urm reasc un oarecare Ämotiv" teoretic, uneori pur speculativ, pân la ultima sa consecin . 'Era un joc intelectual acesta care îl scotea din monotonia studiului s u, dar era i o form de exerci iu, de munc intelectual care ar ta c ^în ciuda teoriilor sale Äad-hoc", mintea sa activ i ordonat nu putea tr i ^hiatusuri" sau Äastenii" totale, ca o for m de Äodihn existen ial " sau\,fascina ie a unei st ri perfect opuse" etc, etc. Trecând în^ mereu prin dreptul biroului, privirea sa distrat alunec din nou peste hârtia aceea alb , îndoit , aruncat acolo, de câteva ori a a cum, minute înjtregi, degetele sale se jucaser incon tiente cu ea. Apoi, el deveni înc io dat con tient de ea, se apropie i, cu un gest gratuit, de umplutur /O ridic cu dou degete i o desp turi. Zâmbi apoi imediat pentru c hârtia nu avea înscris decât un num r de telefon, al Miei Fabian, pe care/îl uitase în fundul buzunarului, de i îl primise în aceea i dup ^amiaz . Minda contempl cu sprâncenele ridicate, înveselit, cifrele 76 num rului ca pe un desen i fu uimit c nu aruncase imediat noti a. Voi înc o dat s-o arunce, când se ab inu i un zâmbet larg îi înflori pe buze. Privi ceasul -pendul , vechi cât propria sa vârst , pe care îl primiser p rin ii s i dar de nunt de la un unchi al tat lui al c rui nume îl purta i el. Alexandru, Ovidiu -Alexandrii! Era, în cinci minute, dou sprezece. Se apropie de telefon, inând hârtiu a în mân , zâmbind larg: ÄPo i s m suni cât de târziu, s uet m pu in... nu m deranjezi!" spusese parc femeiu c aceea, atât de nostim în ridicolul i trivialitatea ei franc , i, cu aceast fraz în gând, doctorul ridic receptorul. Se r zgândi îns pe loc i form înc o dat num rul ei, al Ludmilei, care, poate... dar nu, apelul se f cea în gol la cel lalt cap t al firului, i atunci, dând din umeri, cu zâmbetul adolescentin pe care i-l sim ea aproape fizic pe buze, form num rul de pe biletul îndoit. ² Alo! auzi la cap tul cel lalt, aproape imediat dup primul apel. Minda puse la loc receptorul f r o vorb , ezit o secund , apoi surâsul acela treng resc reap ru i el form înc o dat num rul. ² Alo! se auzi din nou vocea, ceva mai iritat acum. i Minda r spunse moale, încercând s - i st pâneasc râsul: ² Bun seara, doctorul Minda la telefon! V deranjez, dudui ?f ² A, domnul doctor! se auzi vocea ei, înmuiat i cald , deloc surprins . Cum de i-a dat în gând s m suni?... Credeam c ai s arunci biletul, de aia i l -am i dat... ² Da, se uimi doctorul, atunci poate e mai bine s ... ² Ei, haide, f cu ea cu timbrul ei u or r gu it, foarte pu in deformat de pâlnia receptorului, astea sun t glume la miezul nop ii, nu mai e o discu ie serioas dac ... ² Vre i s avem o discu ie serioas , duduie? întreb ipocrit Minda, fericit de acel Äduduie" i Äduduit ", apelative de care se amuzase întotdeauna auzindu-le întrebuin ate de al ii, i î i pro puse ca s încerce, cu prima ocazie, i pe Ädomni ", pentru c se p rea... / ² Bineîn eles, replic vocea, sau te pomene ti c vrei s -mi faci curte... afemeiat cum e ti, te cred în stare... ² Afemeiat! f cu Minda, într-adev r uimit. Sunte i sigur c nu v în ela i? Chiar afemeiat? 77 ² Haide, haide! replic ea. M-ai trezit la miezul nop ii ca s ... vrei neap rat s -mi faci o impresie bun , mi se pare? Ce urm re ti, domni- orule, hai? i vocea ei gâlgâi de un râs concesiv i echivoc. ² Cum, v-am trezit din somn? N-am s -mi iert asta niciodat ! replic doctorul, a ezându-se comod în fotoliu, sim ind, nu se tie de ce, o dorin ascuns s - i frece palmele, un gest pe care nu-l putea suferi. ² Z u? f cu ea. Dar ce-ai vrea s fac la ora asta? Crezi c dac nu dormeam, dac eram cu cineva, i-a fi r spuns? Nu-mi place s fiu deranjat în anumite momente, he, he! ² Ha, ha! râse i Minda, bine dispus de turnura jocului i de vul garitatea atât de franc a femeiu tii. O convorbire telefonic conserva întreg ineditul hazliu al situa iei i, în plus, nu era atât de compromi toare ca o plimbare pe str zi, în v zul ilumii. î i promise ca, în cazul c va mai sim i vreodat nevoia s -i i vorbeasc , amuzându-se de limbajul i reac iile ei nude, s-o fac exclusiv " la telefon. Trebuia în acela i timp s -i interzic s -i mai solicite serviciile în calitate de medic, mai ales c îl avea pe Äspecialistul Ciulin", de care el nu auzise niciodat , dar care era, probabil, din aceea i f in ... Ädoctor de femeiu ti"... foarte b ine! î i propuse s nici n-o mai vad , pentru c , realmente, nu sim ea nici cea mai m runt atrac ie fizic spre acea femeie, cu trupul ei cam

mar el. he! Minda resim i o scurt panic i. domni ! spuse el. Atunci sun telefonul. eu curvar". cine te iube te? ² Pe mine? se auzi gâlgâitul ei încântat.... ejusdem generis. trecu în baie f r s tie de ce. str in: avea ochii pu in dilata i. pentru cei de-o seam cu ea. î i frec ochii cu mâna stâng .. ² Eu pe tine! Drept cine m iei? Poate c . s -l oboseasc deja acel joc. aprinse lumina i se v zu în oglinda de deasupra chiuvetei. po i s dai dracului toate snobismele voastre împu ite. surescita i i urme ro ii pe obraz ca ni te dungi.. mai ales la ora asta. ea curv .. domni . poate vrei s .i spun. bebelu ule. cald .. nu?! Parc m gâdil ceva.... ia spune -mi mai bine. ² Ei. se bâlbâi el.. ² O.. poate chiar vrea s -l ia de b rbat pentru c s-a interesat în prealabil de salariu i de procentele de la policlinic . care pune la punct o femeiu c obraznic . nu i se pare c nu se potriye fe? ></ ² Cu ce? întreb et.i fac curte. he! ² M faci s ro esc. dr gu ule! Nu duc lips i -mi face pl cere asta. s-a întrerupt. Te ascult. când vorbe ti cu o doamn la miezul nop ii la telefon. în strad !" îl maimu ri ea. asta-i! râse el.tr -o c m u destul de sub ire. he! ² Ha. d -i drumul. nu m ine a a. sim ind c ro e te de ce aude. O mul ime.. tare mai e ti candid i par iv! tii tu foarte bine. de i începea s regrete c-o sunase: ² Trebuie s m înve i ce s fac. he. mult mai bine decât. ² F -mi.. care se prelungea. ² Da?! se uimi.. recunoa te?! Nu e ti omul. Dar ea ad ug imediat. i m conversez cu un tip atât de fandosit ca tine. ha! râse i Minda. Se întoarse încet i stinse lumina. dac tot ne inem de-un fir la miezul nop ii. îl îmboldi ea. Mai bine spune -mi ni te bancuri. distinct ... tii ceva. sau s .. pentru c î i aminti brusc de Ludmila. replic el. cu lipsa ei total de candoare... hai s nu ne mai dumneatarisim. f r inflexiuni emotive. zicea el. e ceva. nici nu te prind. s tii. hai. ² Pxcunoa te c te tenteaz . c începe s mi se fac frig! ² Ce s . se putea îns s fie o bu n camarad . F cu câ iva pa i.. mai spune ce va. Era îns tot ea.. ai inut minte! 78 ² P cat c nu te-ai v zut în oglind ! îmi venea s m îndoi de râs! Sanctitatea-sa...i spun eu. ² Ascult . ² Ia uite.. ai dreptate. ² Dar ce. deodat gr bit.. p uterea obi nuin ei! ² S fim serio i! ciripi ea la cel lalt cap t. M faci s ro esc. i s -a f cut somn? Cine tie cum i-ai petrecut seara. continu . tocmai voiam s te sun.. în. eu v întreb pe dumneavoastr ce-a i f cut în. e ti în stare! Cunosc eu tipii tia mar iali i reci: ÄA fi preferat s dep esc programul sus în cabinet decât aici jos. masându -i încet... hai? Ia spune-mi o minciun frumoas ! Te pomene ti c e una lâng tine întins în pat i. o recunosc pe fa ! De i nu m culc decât cu unul singur!.. dar r mase pe loc. ce nevoie ai.îndesat i unghiile violent vopsite. la câte femei ai sucit capul pân acum? ² Ei. furios în acela i timp de propria sa crispare.. m-ai luat a a.. dar m-am gândit c vrei s te culci! Dealtfel. ² Dar acum cu cine e ti? Sau e ti cu mai multe. ne tiind ce s r spund la un asemenea val de enormit i. i se privi din nou. aceea i voce pl cut . cu volubilitatea ei de neînfrânt: ² Dar la telefon e altceva. dealtfel! ² Da-da. Tres ri. dr gu ! spuse el. î i scoase ochelarii. de feminitate. care vrea s -i fac ochi dulci. când stau cu cineva fa în fa sunt mai rezervat . la distan a asta. ² Spune-mi tu ceva... ² Nu tiu.. î i spun sincer: nu! Prea suntem amândoi canalii ca s ne în elegem! îi tii pe ia care au divor at din potrivire de caracter? ÄTovar e judec tor. deosebit de bine dispus . m tot iei cu dumneavoastr . Abia la al doilea apel el se mi c . hai? Doar nu e ti obosit c ai stat s cite ti prin manualele alea ale dumitale. destul de grosolan.. în fa a mea nu trebuie s te prefaci.. x^ ² Cu ce! Cu nimic. ne potrivim prea bine: ea be iv .. de parc ar fi fost lovit cu o m nu . Gândul la Ludmila nu-i murise. începând s -l plictiseasc . ² Aiurea! spuse ea. risc el. în întuneric. et etera. Minda. nu m prind! Dar tii. pu in emo ionat dintr -o pricin nel murit . he.... s spui tot felul de prostii. cercet tor. Oare pe femeiu c asta n-o scotea nimic din firea ei u uratic i agresiv ?! ² Ei... furios pe sine însu i. F cu o sfor are: Spune-mi... ea mincinoas ... evident.... de ce nu?! Po i s -mi faci i altceva. / ² Dac nu te superi.. dealtfel. f r s vrea. înveselit i curios.. sunt i cam plicticoase. era ro u violent pe fa . eu mincinos. mai timid !. faptul c stau în pat. care. râzând u or.. Nu mi-e deloc somn. eu be iv. Ädomni ". ve nic bine dispus : ² Ce s-a întâmplat? întreb ea. ai t cut! întreb ea. 80 . râse încet Minda. c eu. nemin ind. trebuie s-o recuno ti.. y în aceea i clip Minda arunc receptorul în furc i se ridic în picioare dintr -o mi care. he.

i-am fost recunosc toare. sunte i 82 obraznici i r ut cio i. de fapt. hai? He.. Am f cut gre eala s m nânc ni te papana i înainte de a m culca ² în mod obi nuit nu m nânc seara. cel mai greu rol din via a ei... he. Ascult! Continu .he! ² Ha. f r nici un Dumnezeu. eu sunt în amor ca i la mâncare... egal în debit. de i a avut multe de tras dup el. cum sunt eu. pe cobzarul la care a încercat i el marea cu degetul. peste puterea sa de reac ie i st pânire. f cute s Är zbeasc " prin via ! Trebuie s recuno ti. ciripi Mia Fabian. de cele mai multe ori î i îndepline te cu succes grozavul ei rol. dar acum v d c i min i! V tie o lume. dar cred c era un b rbat care pl cea femeilor.. dar po i s m crezi. Ce faci... Apropo. Ce fel de Ludmila?! ² Ei. ² Pe cine? ² Cum pe cine? Pe Nestorescu. începând cu mama sa i apoi cu prima fat de care s-a apropiat. Ea cred c de asta a i murit. l-a iubit pân a murit. cu for a sa. mai ales c . s raca. ai adormit?! ² Nu-nu! spuse Minda. se pare. s ie i din patul unuia i s te plimbi cu altul în parc i s nu -l la i s te ia de-un deget.. care. f cea un puls instabil ca o fat de pension. Cu mine po i s fii un camarad.. ² Ei. cum de nu e ti la ora asta împreun cu distinsa doctori Ogrin? Cu Ludmila? ² Cum? se fâstâci din nou Minda. sim ind deodat acel Äbici" al unei m nu i de piele. care-i trecuser pe sub mân .i dai seama! întrea-b -l i pe leu. cred c e singura ta calitate. de i eu i când eram mai mic nu f ceam asta! E a a. o specie destul de nepl cut de femei. f cu ea. mai mult chiar. tu tii bine. s -l faci s asude pân pune mâna pe tine. amuzant. pe viitorul b rbat care tânje te în orice licean. pentru prima oar gânditoare. care.. s tii.. fa de amintirea pe care o p streaz orice b rbat despre femeie. ai s . nu mi-l amintesc. de multe ori aceast gâsculi stângace i care calc în str chini. dac îmi spui astea?. i.i vârfurile pantofilor.. i eu. nu c mi -ar fi ru ine.. Adolescenta aia stângace i proast . peste deprinderile sale.. tii c o cunosc pe logodnica ta. ea era mai tare în acel joc de cum crezuse. apropo. la început. insist el. o vindeca i i de altele.. astea care Är zbat". spuse el. n-a l sat în urm decât o fotografie.....ia care-i place s ie un cârd dup ei.. al dispre ului fa de ce înseam n o femeie. e profund plicticos! Nu tr ie ti niciodat dragostea pân la cap t.i fac moral ? Faci ce. i p -orm e incomod în sensul real al acestui cuvânt. ² în sfâr it. i în clipa aceea nu ar fi putut spune cu precizie care din cele dou râsete era al s u.. la discre ia b rba ilor. gâsculi a aia de provincie care trebuia s fie suma delicate ii i farmecului acelei sl biciuni care subjug pe b rbat sau. aproape cu slug rnicie. nu numai de ce are ea. o dat în el i o dat spre ea. i râse de dou ori. ni te mon tri mici i crude animale de prad . nes ioas : vreau totul! Când las un b rbat. pentru siluet ² i am avut un vis urât. hai! ² Ai o p rere prea bun despre. asta-i! Credeam c e ti numai fandosit.. care îl arat cu p l rie i fular de m tase ca pe Rudolf Valentino. las numai pielea de pe el. De i la oarecare distan . ce.. pentru c nu e ti prost. la vârsta aia hidoas . ast zi.. ² Parol! Când ai s m cuno ti mai bine.i dai aere. cot la cot cu b rba ii. s tii c eu sunt loial ! Nu amestec borcanele i nu tr nc nesc! Dar.... nu e nevoie s faci fi e.. de-asta.. asta. Eu nu l -am iubit. în timp ce el. la urma urmei. dar în fa a mea ai avantajul c po i s te ar i cum e ti. Sim ea cum îi zvâcne te sângele în vine.i spun toate într-o sear . dac m-ar fi sculat din somn. 81 Minda dep rta receptorul de ureche i-l a ez încet pe perna aparatului. la început. i o insensibilitate la fel de remarcabil . pentru c nu I mi-l aminteam i pentru c îl uram c murise i ne l sase pe noi dou singure. pe fa . o ciudat emo ie i ru ine îl invada. a fi spus-o oricui. trivialitatea are o for impresionant . m rog. dar îmi place s vorbesc cu tine. se poate. proasp t i limpede.. ca doctor. galant.. care i se abandonaser cu spaima aceea animalic de moarte în ochi. dar i cristalin totodat ... trebuie s -l min i pe unul pentru altul i pe amândoi pentru un al treilea! Da. s . b rba i i femei.. i aia scorojit i rupt .. atunci. de exemplu. ai s râzi.. pe Ludmila? ² Apropo de ce? spuse Minda repede.i place. he! Mai ales c atunci când o femeiu c nostim ca mine încape pe mâna voastr .. Tat l meu murise pe front. la ora asta. a mizeriei... ² Hai... aproape masculin ... poate c -i interesant la început. care. mi -ai spus mie i nu altcuiva! ² Da. trecând ca un t v lug peste el. a a cum î i arunc arpele blana! Tu e ti îns dintr . pentru feti cane. s v fie ru ine c ne -a i acordat drepturi egale! Ce prostie! Tocmai aceast Äegalitate" e de fapt începutul inegalit ii. ca s . totu i. când m-ai trezit. se pierdea în petreceri. nu vreau s . lu din nou receptorul i auzi: ² ... se auzea ciripitul Miei Fabian.. i maic -mea. dar. las-o.. sunt i foarte obositoare. în fa a voastr .. u or r gu it. care râde i plânge când nu trebuie.i ascund uimirea. crezi c vreau s . ca s spun ceva. bineîn eles ea e Äoficiala"! De celelalte nu te întreb. el se ro ea stupid ca un puber. ² Nu prea. e foarte incomod! în primul rând e riscant.. darnic. Ai totu i pu in încredere în mine. privindu. dac era vreunul. ha! râse Minda.² Haida-de! o imita el. moderne. i nu -mi place s am de-a face cu serviciul dermato-veneric. cu atâ ia oameni... . cu experien a sa de via ./ ea nu era o femeie dintr-astea.

ia plicul i f ce vrei cu el! Rupe -l acum în fa a mea! ² De ce? am întrebat eu cu un zâmbet destul de hidos. Eram preg tit la orice. am articulat eu cuvintele. crud cu amândoi. . pentru o femeie.. p pu ic "! f r s se oboseasc s duc jocul pân la cap t... Ea mi -a sim it crisparea. po i s -l rupi. un zâmbet silit... lichid . De ce s -l rupem? Hai s -l deschidem dac tot. cea mai bun din clas . încet.Peste câteva zile Pitina m-a întâlnit din nou.. F cu în a a fel încât. cu mine i cu ea. rea. de i m interesa enorm! ² m car opinia. pot fi atât de neru inat încât s exploatez ceea ce sim i tu pentru mine ca s . ² Dar dac îl deschid totu i?! am repetat eu cu suav brutalitate. c ât de pu in jignitor.. Dar ea st tea nemi cat . cât de m runt.. i ceea ce e scârbos la aceste Ävictime" odat g site. puternic. Avea. sigur c da. deloc fandosit . pentru o femeie eu sunt ceva insuportabil. . în definitiv. încercând s mimeze nep sarea: ² îl cuno ti pe Guga? Po i s -i dai plicul sta?! 84 Mi-a n v lit deodat sângele în obraji. ceva atât de resping tor. curat . astfel se l murea deci. care m face mereu s pufnesc în râs! Ai v zut c femeile nu . i eu i -am respectat t cerea.. nesim it. £/ ² Nu-nu. sau poate o sensibilitate medie.. pentru c ... dup câteva fraze scurte. cu ifose. a teptând ca ea s întind ... chiar submedie. i mai ales de victime. nu tiu ce i se n z rise la mine! Era o fat inteligent . ha. O scârbo enie! râse Mia Fabian.... înghe at: ² Sunt foarte onorat c ai. Dar dac îl deschid totu i. într -o vreme am fost i prietene. tot a a. buzele i se strân ser .. ca s nu le aud de pe buzele ei. pentru c mi l -ai d ruit. ² Taci! m întrerupse ea cu un ton de fier. am i dat dracului întreaga prietenie.. dar s nu râzi de ele! ² L-ai citit pe Pitigrilli? întreb Minda. apoi a surâs. fii inofensiv! Vorbesc serios. dar nu le acuz pe ele.... ca un codo pentru. M -a privit cu gravitate în ochi. i eu.. dealtfel. accept ea mereu f r expresie. taci! Nu e nevoi e! Poftim. cred c eu am ceva Äb rb tesc" în< mine.. jurnale. se pare c n-avea nici cel mai mic chef s mi-l smulg . .. pân la urm . s .. îi sc p rau ochii teribil! ² apoi se înmuie. a f cut un efort aproape fizic i a scos un plic alb din buzunarul raglanului ei s r c cios.² Nu tiu. i ea f cu: ² Da. dar. încât parc nici n-a avea sex. i dac nu le g sesc printre b rba i. fluturându-i plicul prin fa . asta nu se poate. da. a t cut minute în ir.. i tremuram de felul în care ar fi putut s m priveasc acei ochi cenu ii.. plictisit de a tâtea banalit i pre ioase. ci pe mine. exact! cu atâta convingere. i dup câteva fraze oarecare (ce u or ob inusem aceast întâlnire!) a t cut. Ceea ce m plictisea mai mult era nu toate astea. ² . dar nu ai dreptul s -l deschizi. totul nu e decât slug rnicie. avea scârbos de multe calit i. o ciudat insensibilitate. Deodat î i strânse umerii i spuse încet... i crezi c sunt atât de indecent . nu-i a a? ² i l-am dat. i s-ar fi strecurat în memorie. e adev rat.... am fost colege de coal . inteligente. cu o mare paloare a vocii. replic ea. trebuia s devin un fel de curier de amor i ea m g sise destul de imbecil pentru treaba asta. i atunci. panglicu e i bile ele.. am plecat în alt ora . cam resping tor. Sau poate îl dusese.. cu ochii sc p rând ² o. emi nente. Foarte spiritual. inteligent. ce spui? 83 ² M provoci! Ha. cu asfaltul cr pat. dar cu ce pre ! Se hot rî s n-o mai sune. e c nici nu s unt victime autentice. prin care n v leau iarba i blajine b l rii. m i complexa pu in. sim ind c -mi alunec ghea prin vine. i m -a întrebat. undeva. dar ea a dorit foarte mult asta. de ciud .. ochii ei fulgerar lung. dar nu s -l deschizi. foarte limpezi. s trânteasc un: ÄNoapte bun ..i schimbe dac nu purtarea ² lucru care m interesa.. f r s m priveasc : i se pare c te jignesc? C vreau s te folosesc ca. f r frazeologie inutil ! complet ironic Minda. ² Dar dac îl deschid totu i?! am repetat eu cu o înc p ânare rece. cu o fa de hârtie.. în liceu. cred c mi -ar pl cea i ast zi. i ad ug repede: Eu am p r sit repede Äcasta" i în curând am i plecat de la liceu. privindu-m fix. tii. mai pu in. i-am mai spus.. abia am auzit-o. încât lui i se f cu deodat sil . i am ad ugat eu repede injuria. pentru c ea nu p ru ofensat de felul în care o expedie. pentru mine. dincolo de voin . curate.. Ce animal curios. de aia. serioase. ci de c l i sau de victime. ci mai ales un anumit aer de Äcast " pe care îl aveau ea i înc vreo dou prietene ale noastre i ale ei. un fel de furie rece. am zâmbit.i iart când râzi de ele? Po i s le în eli.. mergând lâng ea pe trotuarele acelea strâmte. teatru ieftin. replic vocea. un zâmbet r ut cios. sub banc ... o clip .. ² De ce nu?! E ti destul de departe ca s . de i nu ne potriveam deloc. i ar fi început. ca s nu încep s plâng... confesiuni i miliarde de secrete grave.. totul. tii c femeile nu au nevoie de prietene. ceva total neafectat. ² Da... Apoi s-a oprit i m-a privit cu seriozitate în ochi. Dar nu. pentru c orice epitet negativ. le caut printre a a -zise Äprietenele lor".. mâna i s încerce s mi -l smulg . adânc.. e ceva care nu-mi apar ine! ² Dar dac îl deschid totu i?! am replicat eu. în subcon tient. mie niciodat nu mi-au pl cut prieteniile cu femeile..

. propriul s u sex.. care alearg indecent... lezat în vanitate. f r r s rit. sunete întret iate. reciproc. de repulsie. cu toate acestea.. mai concret decât orice. preg tind cafeaua... dar dac am r mas eu singurul. a a rupt cum era. undeva într-o înc pere 86 str in . undeva foarte departe. i ai mereu senza ia ² la aceast vârst ² c te afli.. resping toare.Lauren iu t cu deodat . de partea cealalt . fermec tor. decât p rin ii mei. sau Äei". descheiate... atunci pot s jur c ea era. înainte îns s pot lua cuno tin de con inutul lui. închis .Da. ea îns nu m asculta. c rora li s-a p rut c z resc plutind peste un m r cine o pat alb . ce gol suna acest cuvânt pentru mine.. prin care trece o ve nic zi murdar . fals. O a tepta pe Ludmila. râzând f r rost. atunci. cu un zâmbet re inut. .. deodat . de i tiu totul. i poate Pitina.. împu cat ... i strig de acolo. i st tuse de dou ori la coad . mai bine râsul acid. A doua zi l-am c utat pe Guga i i-am dat plicul. Nu-mi mai p sa de ce m a tepta. dar un anume dispre care putea porni dintr-o femeie tân r . mai grav.. i Äfemeile" casei. împins într-o groap de excremente sau l sat ore întregi în fa a unui cântar i a unui spirometru. încercând s -i explic. a scos o foaie împ turit . urâ i. oricât de nepl cut ar suna. i Änoi ceilal i". imbecil i vis toare. pân la ultima consecin . pe jum tate surprins.. i -am povestit. o înc pere mare. acolo unde cele dou margini paralele ale drumului se apropiau într-un punct. în acea sear . vopsite.. s încerc s -i restitui plicul. dup acel cuvânt de aer. un dispre lene . de i era omniprezent. a disp rut orice martor. e sigur. am avut un coleg care i-a t iat venele în penultima clas de liceu din cauza acestui cuvânt. nimic nu m-ar mai fi putut convinge s violez secretul acelui plic.. povestea ea. acel cuvânt era torturant de concret. pe strad . d octorul se afla în buc t rie... f r istorie. acel pater tonans se estompase în cea a nev zut i prezent a unei suferin e înc tulburi pe care mi-o provocasem atât de fulger tor i f r s vreau. ni te animale orbite de lumin i cu urâ enia aceea a goliciunii pe care numai un om o poate avea. Erau amândoi bine dispu i. un zid de vat îns în care m afundam cu un sentiment de nepl cere. încremeni i sub pleoapa mea gânditoare. celest . rupându -i marginea. convins c o pierdusem pentru totdeauna. m-am hot rât. aproape din stâng cie. decât mâinile mele. propria sa vârst i. cu blana înc umed de uterul mamei. al turi. precis. devenise brusc o str in care nu m v zuse niciodat i. i vârful miliardelor de raze ce tr iesc pe aleea de nisip din fa pe care stau strivite.. o doamn frumoas . lungi. am desf cut plicul. ca în vârful unei perspective. împingându-ne unii într-al ii. slabi. m înconjura ca un zid rotund. alb. în grup. un nebun sau un alcoolic sau poate. spre un adolescent care î i caut înc propria sa adolescen .... oricum. râzând cu gura pân la urechi i ar tându-ne din ii neregula i. bezmetic. o turm care putea fi biciuit . o ve nic boal . amestecul acela de forme fizice. adic mama i cele dou str m tu i. m-a întrebat cine l-a rupt. figura teribil i grav a tat lui meu pedepsitor. frunze galbene. nu mai 87 ine nimeni minte aceasta. sau ceva din mine a hot rât i. cu ochii larg deschi i i vâsco i. i Minda se ridic imediat i aduse dou pahare i vermut cu sifon. apoi. din r utate i sl biciune. i nimeni n -a aflat atunci nimic. zidul umilin elor mele nesfâr ite. dintr -o pornire joas spre r zbunare.. frecându-ne pielea impur de a celuilalt. ca singura polite e posibil .. i mai voiam s fiu iubit de cea mai frumoas elev din ora . în care se g se te o Äcomisie". ea era aceea care putea duce întreaga povar a acestei exclama ii: ÄCea mai frumoas elev din ora !" Ce ani neverosimili. cu un gest scurt. rareori în via tr im atât de împu it de apropia i.. care era scris probabil pe partea interioar . triunghiulari. ca acei copii de la Fatima poate. sau aproape de acel punct iluzoriu. pe care îi vedeam adeseori departe.. mare. sau poate nu.. de parc ar fi fost desena i într-o or de exerci iu. mânat din urm cu un singur baston.. i în clipa când se auzi soneria la u . decât zidurile de mu chi nev zu i care ocroteau ca ni te tunele sângele meu ce alerga fâ âind i bolborosind prin trupul unui liliac enorm. Minda era expansiv i de câteva ori îl lovi cu palma pe genunchi pe Ceea. cei trei-patru martori plictisi i. cu bra ele întinse. de partea cealalt . i de al ii. goi. grav . s -mi cer scuze.Apoi. tacit . un dispre abia ca o polite e. mahmuri. o boal a ochilor no tri. într-o conspira ie m runt .i apare. p rea c încearc s scape de mine ca de un oarecare individ necunoscut i sâcâitor care. Pitina s -a întors fulger tor pe tocuri i s-a dep rtat de mine cu pa i iu i. i m-a concediat. dar nu tiu nimic. în dosul unor geamuri mari. de b rbat care înc nu poate fi b rbat. . mai orbi decât lumina. de tehnic a desenului. diform . care îl privi amuzat. i nu tiu dac era cea mai frumoas . în halate albe.. Acas . trei sau patru doctori plictisi i.oricum. pe jum tate putrede.. într-adev r. ca un pu ti nenorocit. ca un puls al soarelui peste care alunec fulger tor fâ ii înguste de nori albi. parând c nu-l mai intereseaz r spunsul. da. tat l meu întorcându -se mai târziu decât mine. ude. m purtasem. î i aminte ti cred. împingându-ne unul într-altul ca ni te vi ei nou-n scu i. M-am repezit dup ea. deodat .. poate ceea ce numeam eu atunci ÄPitina" era i ea ² sau el?! ² o parte a acelui zid de vat . ca un mucos cu ifose. fascinant de tân r . f r amiaz . Am renun at s -i mai vorbesc i m-am întors ab tut acas . El a r mas surprins c îl caut cu un astfel de mesaj. definitiv plictisi i. de lipi i unul de altul. de priviri electrice schimb toare.. la examenul medical general. ascunzându-i vina mea. privindu-ne cu gura c scat sexele. . Ludmila avea în bra e un pachet mare cu fursecuri i portocale ² se d duser undeva portocale. expus batjocurii publice.. Dup acea lovitur care însemna pentru mine fuga Pitinei. resping tori. cu coastele vizibile. cred.. i Änoi". pentru c se . diformi i goi i con tien i de acest lucru. fix .. rugându-l pe Ceea s deschid . l ptoas . am sc pat de pedeaps . asta era vârsta aceea a noastr .

. dar nu ne v zusem mult vreme. de ce nu lua i cu voi i o biat femeie care se preface foarte ocupat i care e de plâns. Mai ales c în ultima vreme parc v vede i mai des.. i eu îl încurajez în asta! ² Bravo. aproape o stare de surescitare. distins.... zâmbindu-i cald. i tehnician obscur. r spunse Ludmila.. dar. un tat de familie s ro easc în fa a unei fraze atât de stupide! ² i Minda.. de i o comp timeam toate.. S vorbim cu cât mai multe am nunte. o anume prospe ime.... Lauren iu. încântat ² spunea ea în timp ce despacheta i aranja pe o tav mic .. nu tiu ce. am devenit un oarecare. i nici nu tiam c v cunoa te i. victorioas . face i plimb ri.. la mod .i buna dispozi ie. te întâlnise în repetate rânduri la o cuno tin comun . Lauren iu sim i toate acestea. nu-mi amintesc numele. dar de ce m întrebi de ea? spuse ea. împreun .. apoi f cu cu mâna un gest u or.. un individ Äc ptu it de fraze". mai nest pânit. când eram colege i prietene. un fel de doctor arlatan. ² De ce? f cu Minda.. pe tine te rog! ² în ultima vreme ² spuse el. e adev rat. un inginer radiofonist sau a a ceva. nepermis i profund ridicol despre tine. pentru ca s nu te indispun. dar r mase totu i. o cuno ti pe una Mia Fabian? ² Da. ² i nu te amuz postura de pacient.vindeau cantit i limitate ² era îmbr cat într-un taior elegant...... cu un zâmbet interior. foarte bine dispus . îmi f cea pl cere s-o rev d. dar am uitat. ² Prin iarn . aplecându-se în fa i prinzându.. Veselia ei de acum era într-un fel nefireasc . Când ai v zut-o ultima dat ? ² De curând.. bine c recuno ti!. r spunse Ludmila.. cred. îmi spunea c te cunoa te bine i c . mi-a spus c te cuno tea... de fapt. apoi continu . Crevescu sau Teodorescu.. într un hol de cinematograf.. recâ tigându. încât cel lalt fu convins c era momentul s plece. moartea tat lui ei a s lb ticit-o. 90 ² Sunt profund interesat ce nume ti tu nonconformism? întreb Minda uitându-se semnificativ la Ceea. c e ti un g unos. spunându-mi c fac o mare gre eal . f cu Ludmila. ne v zuse împreun . ea a plecat din ora . apoi s-a indignat de-a binelea. pentru c nu-l mai v zuse pe Minda din seara când o vizitase odat cu so ii Nistor. Nu reu i îns s plece i se a ezar to i trei. pentru c era prietenul lor. gândi el. care se a ezase din obi nuin în spatele biroului. ea a râs. ² Nestorescu. de prezen a lui fizic în primul rând. prietenul doctorului. mi se pare c m-am pierdut în am nunte. Am întâlnit-o doar o singur dat .... anul trecut sau cu vreo doi ani în urm .. Dac vrei. sunt vreo apte-opt luni de atunci. i-am spus c suntem logodi i i. .. de parc ar fi vrut s alunge o und de fum care se mi ca prin înc pere: ² îi acorzi prea mult importan . pe vremuri fuseser m bune prietene. vas zic era indignat c . i am întâlnit -o. într-adev r indispus. un b rbat în jur de cincizeci.... n-am vrut s .. el se ridic i î i lu r mas bun.. îngrijit îmbr cat.. Apropo. ² Nu tiu. Änu e o cauz prea u oar ". foarte prezentabil. un nepl cut pacient! V ² Ha.. în timp ce Minda se crispase brusc i devenise ciudat de protocolar. am fost colege de liceu.. Ea era mul umit într -adev r c îl g sise acolo pe Lauren iu. acolo. sau cel pu in a a-mi spune Minda. ² Da. cu cineva. Ludmila desf cându-le portocale celor doi b rba i... spre uimirea mea. corect Minda. când..i spun. plecând împreun cu ei. de vreo jum tate de an.. ² De ce îmi dai am nunte? întrerupse Ludmila.. ca de un obstacol.. i când Minda intr cu cafelele.... ² Ce vorbe! replic doctorul încercând s par serios. de cele ce spunea: i c nu e ti demn de mine.. crezând c glumesc. un anume neconformism. dar se vedea c nu avea nici un chef. Ludmila ezit surâzând. în cursul inferior. Am auzit c sunt unele dame care se dau în vânt... Lauren iu se mul umi s surâd . spunând: ² Nu vrea. din întâmplare. a f cut-o insuportabil . o femeie cam rebel . gândi el. ne -a desp r it. Neconformist la ce? Mie mi s-a p rut trivial . ² V-am întrerupt ² spuse Ludmila cu satisfac ie.. este expresia ei.. nu inginer. de metal argintat. o alt expresie a ei. a ezându-se ² dar. împreun ev-----r m sese orfan la o vârst ingrat . sim i c e nevoie de el. dar peste câteva zile doar ne-am întâlnit din nou i atunci ea m-a întrebat de tine.i genunchii cu mâinile ² e adev rat c ne întâlnim. De altfel. ridicându-se i f când câ iva pa i prin înc pere.... î i p strase de atunci.. râzând tot mai tare. pe care mi l-a prezentat cumva. ² Când a fost asta? întreb Minda. ² Dar nu m indispuneai deloc! f cu Minda.. De i îmi vorbea în acest fel.. încheiem discu ia.. a a spunea ea. Era pu in umilit de aceast constatare. încercând s nu ro easc ² ridicol. Am schimbat numere de telefon i ne-am desp r it.. i prietenia. neconformist . cu o bluz alb cu jabou bogat. fursecurile ² c -l întâlnise pe Ceea acolo. pentru c eu am nevoie de Minda. ha! râdea Minda.. ² Da? se mir Minda. confirm ... Ludmila îl privi o clip deconcertat .. de pacient al lui? întreb ea. cu o Ämorg de tinichea". bleu turquoise. La mine nu prea vrei s vii.. din primele clase de liceu. mi -a dat apoi telefon i s-a invitat la mine. e singurul fel de a v întâlni.

lucrurile astea sunt interesante la culme... un tip înalt.. un fungicid. o femeiu c în toat legea. probabil. Nu erau decât ei doi. sau. la care m-am dus cu pick-up-ul ce trebuia controlat.. de i. precum i de acele epitete atât de nepotrivite. întrerupse doctorul. nu discu ia lor. r spunse Minda. distinsoid. Se vine. hazliu. în general. ² De ce s m r zbun? spuse Minda.. de ce nu mi-ai spus nimic. continu Minda spre Lauren iu... în al i termeni. de bun calitate. care era îns în civil. Odat am întâlnit acolo i un ofi er superior.. i voia s -l consulte pe Ädoctorul arlatan"! Nu-i a a? ² De ce? replic Ludmila. din str in tate.. ² Se poate... nu i-am spus pentru c era total nesemnificativ. în fug . care râdea i ea. mai hot rât acum. i-apoi eu nici nu am timp s cunosc mereu indivizi noi. parc . credin e. Colegi. trivial . dar era interesat de un medicament. nu-i aici. Erai tu. ² Dac ai vedea-o. cafeaua lui. nu-i a a? ² Da.. continu Ludmila. i înc destul de bine. atât de nepotrivit e. privindu-l uneori. de fapt. era vorba de o micoz . se adun uneori tot felul de lume bizar . Eu sunt un ins greoi în rela iile mele private. îmi spunea c a auzit c e ti în posesia unor medicamente str ine.. voi ti i. se poate! murmur Minda i pe fa i se putea citi buna dispozi ie. de-o mizer elegan sau de-o disperat elegan . necesare. precum i propria ta existen . ea nu te cunoa te deloc i repet . cu o expresie trist . constatate în câteva vizite. e adev rat.. ridicând sprâncenele. cu aceast pl anet care se mic oreaz îngrijor tor. amuzant. secretare de institu ii pompoase. Una din calit ile tale majore e aceea de a tr i cu gravitate existen a. mic dolofan . f r pop i muzic de dans. nepl cut de greoi. se pare. într -adev r.. sau a a ceva.. ce zici? se întoarse Minda spre Lauren iu. de i îi privea. surâzând.. dar diversitatea obositoare a celor care veneau acolo m indispunea. nu -mi ia bani pentru repara iile pe care le face... s m adaptez . Dave Brubeck. N vala aceea de lume atât de diferit m alunga îns .. mi se p rea c vorbe te despre o alt persoan i am pus-o s mi te descrie fizic. dar tu conferi gravitate uneori i unor am nun te nesemnificative i atunci devii tu însu i ridicol. nu era niciodat prea mult lume deodat acolo. un tehnician radio-electronist foarte priceput... apt de-o mare varietate de adapt ri psihice. ha! Fabian i -a p strat originalitatea. totul era atât de nepotrivit cu tine. ² . Ei bine. e teribil de sâcâitoare.. spunea c e ceva grav i. ha. mobil. dac te-au 91 amuzat epitetele ei. i care tocmai pentru asta stârnea u râsul.. pentru c . aceia i pentru un deceniu. de la Benny Goodman i Bing Crosby pân la Oscar Peterson. de ce mi -ai ascuns.. unei îndoieli?! ² Nu i-am ascuns nimic! replic Ludmila. ideea de a fi cuiva obligat. a avut posibilitatea s m cunoasc . franc . p rerea cuiva despre tine. i din cele ce-mi spune el. perfect echilibrat . Bob Dylan. de fiecare dat . ² De altfel... de altfel nu se întâmpl nimic neîng duit acolo.. a inut s se explice de ce te caut ... cu o asemenea oca zie am cunoscut-o i pe Ädoamna" Mia Fabian. sunt un neadaptat i doresc s r mân astfel. O Ämorg de tinichea". pe parcursul a câ iva ani. Eu.. de incomodit i. care venise Äs bea o cafea" i care p rea în rela ii foarte amicale cu un fel de avocat cu studiile neterminate. cum era de fapt? Minda se adresase acum Ludmilei. în privin a asta. lucru în care gustul meu se potrivea cu al lui Nestorescu.. cu c l toriile rapide. afar de Nestorescu i de mine. de i i-am f cut câteva contraservicii. Este evident. un fel de Gregory Peck de pe aici. atunci când po i s -l pl te ti.. începutul unei.. într-un fel. mereu amuzat de întreaga discu ie. dar ea râdea de felul în care el se pref cea c îl amuz toate astea. m alunga.. El. eu am cultul unuia sau doi prieteni.. încât devenea ridicol. De la primele cuvinte. i pentru acest lucru îmi creeaz o serie de nepl ceri.. la clinic .. cu apar atele mele electrice. împreun cu mam -sa. recunoscu ea.. La acest Nestorescu. arlatan de medicamente sau Ämedic arlatan". Nu pot s m duc la altcineva i. ² Nu cred. Ce l eg tur au toate astea. Miles Davis... epoca noastr .. dintr-unul din satele din jurul Capitalei.. cere un tip psihologic mult mai mobil. care locuie te singur. i -am spus c am cunoscut-o la Nestorescu. felul ei cu totul particular de a te vedea. nu tiu. i se ascult muzic dejazz. i nu m-am dus niciodat la el f r s am nevoie de el. insul capabil necontenit de rela ii noi. De i. Toate astea. intuiam reac ia ta de acum.. Nestorescu.. cel pu in.. a vreunui coleg m runt i invidios. tu îns . pe Lauren iu care p rea c ascult altceva. perfect nepotrivite. avea i aici. de i totdeauna mi s-a p rut pu in excentric . ingineri sau avoca i. oare. cu un telefon insolent. foarte simplu. ² Sau în leg tur cu anumi i misi i de medicamente.² A venit de vreo dou ori la special i m-a agasat apoi. servit de mama sa. repet... în conformitate cu noul relief psihologic al lumii. Da. studente la Arhitectur . râzând stingherit .. i instala ia sa de ÄHi-fi" sunt unice. pentru c râsul u or cu care Minda î i subliniase ultimele cuvinte o intrigau. aproape agresiv echilibrat . dar i antrenori de rugby. Dimpotriv .. psihicul flexibil. ² De ce te r zbuni acum în felul acesta? întrerupse Ludmila.. într-o cas destul de mare. o femeie gras .. cu mijloacele de comunicare atât de perfecte. se bea o cafea excelent totdeauna. ² Iat un frumos portret. ² Eu i-am dat num rul i i-am spus cui s se adreseze. chiar atunci când a fi vrut s mai întârzii înc o jum tate de or . nu tiu cum de-a ajuns s afle. De fapt ea nu vorbea despre tine. Bill Evans. dansatoare de la Operet . freejazz. pe care el o prime te de undeva.

Änonconformista".i gânduri. ascultân-du-m cu capul plecat pe un um r. eu recunosc sunt un egoist... cînd mi-a f cut onoarea s m caute ca s-o pun în leg tur cu contrabandi tii de medicamente. pronun a i el cuvântul Äegoism".. sau te prefaci! spuse Ludmila. ast zi. Ceea e la fel? Probabil c da. bineîn eles de s pt mâna trecut . Apoi despre Äle nouveau roman" i despre arta abstract . i ei pe mine. în sensul cultului unei rela ii. de a se adapta.) ² . foarte îngrijit ... s nu i-l apropii.. s întâlnesc cam aceia i oameni. ancora ei aruncat stabil în fiin a lui... probabil. | aproape zilnic. am vorbit despre Rena tere. realizând unde m aflu. în orice caz m-ara trezit deodat vorbind. practic într -un sens adânc. pentru c Minda. i-ai nelini tit pu in. sau.). i astfel de lucruri! Am vorbit aproape o or numai eu. abia se mai remarc pe ici. s . în clipa aceea. aprofunda.. ÄSuferim amândoi de aceea i jinfirrnitate ² gândea ea ascultându-l. în pre uirea care mi -o poart . cineva î i exprim mereu. ceva mai adânc.. al unei afec iuni reciproce. pe care s -i pot cunoa te. exprimate de altcineva! Da. prietenii americane cu o spum de conversa ie fran u zeasc . probabil. cum era la noi înainte de r zboi. (Ludmila îl asculta cu un surâs u or. autentic . care râdeau în voie. ani în ir. la rândul s u. m-am pomenit debitând o gr mad de stupidit i inteligente. i deodat m-am uitat în jur. nelalocul lor în fa a celor doi str ini. sau despre fascinanta ÄL'Estaque" a lui Braque.intern la tot felul de psihologii variate. voia s m avertizeze. Minda începu s râd . in i incapabili s aprofundeze un sentiment. în dup -amiaza aceea. încât am vorbit foarte mult i despre multe cu acel avocat cu p rul lins. Parc tu voiai s le comunici celor trei de acolo ceva?! Precis c i-ai speriat.. un egoism necesar. cum s nu-l recuno ti. pe colo. Mie-mi face pl cere s mi se cunoasc în mare tabieturile. ei bine.... sem nând mai mult a diletantism decât cu o nevoie profund . asta se întâmpla cu aproape doi ani în urm . acest ins Ädemodat" i stabil 'trebuia s fie prietenul ei de o via . în dup -amiaza când am cunoscut-o (singura i ultima oar . dar îl dep esc în rafinament i în modernitate.. în acela i timp. f r s v d aproape pe nimeni. un greoi. i Nestorescu i cei doi musafiri ai s i erau primele fe e pe care le întâlneam. satisf cut adânc I² suntem amândoi anacronici timpului nostru.. cât despre p rerea care i-a format-o Mia Fabian. z p cit. despre prof... de a gândi. sistematic . în timp ce Nestorescu. în general.. 95 . ² Ce copil ros e ti. dealtfel. apropiindu-se de el i atingându-l u or cu mâna ei sub ire. din p cate. pe p r. decât un fel de monolog! Ea a fost i r mâne o fiin practic i.. cu un fel de egoism chiar.. i-apoi. nici m car gânduri. la noi i noi fe e. ce ciudat. de i perioada lui cubist nu m-a încântat niciodat prea mult!. pe care l -am cunoscut. despre afinit ile mari pe care le au oamenii profesiunii mele cu literatura i arta. nu tiu cum.. într-un mod cu totul izolat. îmi place. pentru c felul acesta de a gândi al lui era exact ceea ce dorea ea de la el. s cultiv leg turi durabile. ² Poate voia s . n-are nici o leg tur cu sporov ial ta deplasat . so ul ei. astfel ea îl recuno tea rapid i total. in i care nu cunosc confortul unui sentiment care s -i înv luie adânc.. care nu era. nu idei. cum îi zici tu! Trebuie c lucrurile alea despre Rena terea italian i se p reau foarte dubioase.... de profunzime. Dealtfel. c în casa sa se aud astfel de lucruri. a a cum sunt împotriva celor care schimb femeile. s te intuiasc i alte prostii de felul acesta. Ca s revin. Pe scurt. prieteniei americane..i bat joc de tine! spuse Minda.. un fel de altruism fa de propria ta existen . foarte incomod s te tot prezin i unuia i altuia i s -l aju i s te p trund . dac m duc undeva. spunea el. e evident. Victor Papillian. j speria i de facilitatea atâtora de a lega mereu noi rela ii. a avoca tului i a femeii aceleia durdulii. surâzând u or. asta e ceva comod i practic. altfel.Da-da. 92 93 preferin ele. contagiat de cei doi. probabil c î i închipuia c am venit acolo s plasez ni te medicamente str ine i f ceam un preambul viclean. bineîn eles. afar . vorbind despre colajele lui Severini i ale lui Kurt Schwitters.i auzi propriile. câte ceva despre amintirile mele din Italia i marea emo ie 94 care mi-a dat-o descoperirea sculpturii de dinainte de Michel-Angelo.. care i el e un durduliu.. propriile tale. din care se g sesc câteva piese magistrale la muzeul ÄBargello" din Floren a i care nu numai c explic apari ia lui Buonarotti. Cred c am avut un puseu adolescentin. iat cu ce impresie a r mas amica ta. tipul meu de reac ie. i Ludmila tres ri i zâmbi înc o dat . dintr-un fel de egoism fac toate astea. nu tiu cum s-a f cut. idei ale fiin ei. Verrocchio i Donatello. îns .. E. în la borator i acas .... la aceast Mia Fabian. cu o ironie fals . mai bine. cu exactitate. din vanitate satisf cut . în genere.. me terea la masa sa plin cu sute de piese m runte. Lucrasem intens o s pt mân întreag ." Ciudat. i cenaclul s u literar de la Cluj. s nu-l p strezi. i dac luni în ir. care îns ..

.. ² Dar bine. nu.. mai bine zis era colec ionar de discuri. Acesta d du din umeri: ² Chiar fascinant. a fost arestat peste noapte. i o simfonie beethovenian atârna vreo zece chile. cuno tin ele mele sunt dubioase..... aceast femeie. a început s prind cele mai contradictorii sensuri. dar Ceea îi f cu semn s vorbeasc i. care n-au nici o influen asupra limbii vorbite.. i toate astea implicau un veritabil eroism. nu -nu.. bineîn eles. Dup câteva clipe de ascultat în receptor. bineîn eles c nu. un om în care tu te po i r sfrânge astfel. nu?!) ² Sigur c da... ce stupid! Stupid. j cum arat ? Era mic. o privi o clip uimit pe Ludmila.. faptul c exist a a ceva. E interesant.. p rând c nu bag de seam figura contrariat a Ludmilei. întorcându-se i reîncepând s râd v zându-i figura uimit .. apoi Ludmila. simfonii. dup o secund de ov ire. un fost coleg de liceu.....Da. n-am ce s fac. cu Enescu.. râse doctorul u or crispat... ² sta e unul din cuvintele care i-au pierdut în elesul! îl auzi Minda spunând. c 96 te reflec i în ochii tuturor femeiu tilor ca un fel de doctor Faustus. cu hainele jerpelite. la el am auzit primele partite pentru vioar solo de Bach. dar cu atâta violen !. nu -i a a? Cu totul fascinant. Ceva plicticos.J3ibi Medoia. ai dreptate! spuse Minda i. da. nu. e ceva perfect opus! Fascinant.. s povesteasc despre o expozi ie de ceramic i obiecte r ne ti. ² Vorbi i prea mult despre femeia asta! spuse Ceea. Ad ug totu i: Nu realizezi ridicolul \ ^ntregii ei revolte? Are haz pentru c p rerea ei despre tine se opune _ jperfect firii tale.. ceva delicios. de i. Am auzit apoi c tat l s u a supravie uit. Ha ² râse doctorul. Ludmila începu. f cu Minda cu un început de exaltare.. câ iva ani am f cut un cuplu. antisnoabe! Sunt curios. defectele pe care i le atribuie se opun perfect calit ilor tale.. i e curios c . atât de neexperimentat. Realitatea e comic . Da.. probabil. i mie mi s -a întâmplat de câteva ori s fiu luat drept altul! Odat . ca un sfert de or de chiul de undeva. exist ... nu cred. Capitolul IV Lauren iu încerc s spun ceva. care t ceau. se ajunse la cuvântul: cinic. dealtfel. nu se tie pentru ce. cinic a ajuns s însemne un ins impertinent sau unul care nu se formalizeaz prea mult de uzan e. acum c tot vine. Beethoven. Sensul lui adev rat e. ceva total plicticos i nea teptat: cineva pe care nu l-am v zut de aproape dou zeci de ani... > absent sau plictisit deja de tem . de ridicol de vanitos?! ² Eu nu sunt un practician! morm i Minda. ceva extrem de comic! ² . ce. dar aici e altceva. era un sentiment al imposturii autentic pe care nu l-am încercat niciodat înainte! Era ca o furnic tur pl cut .. efepe-andeva în provincie. în fa a c ruia Ämarile tale meri te" s nu sclipeasc . sunt i eu..² Te în eli! Cum poate un om cu inteligen a ta s fie atât de subiectiv... la cele din dic ionare. jiu?jlnteligen a mea e platitudine... e comic. a. murmur Minda.. un individ plin de farmec.. sub ire.. erau discuri de ebonit . combinat cu Don Juan?! ² A. dar dac vrei neap rat. ceva ef de birou la Administra ia Financiar sau'a a ceva. îi privi nedumerit pe ceilal i doi. f cute din lemn. sau poate atât de vanitos.. mutân -^hPse la c min. întorcând capul. se scuz el. nu. c ci ea continua s se uite pe geam. pe care o v zuse cu o zi înainte. întreb : ² Ce cuvânt? ² Cinic. atât de prost?! Nu . Ceea îi r spunse ceva i. urc !. care î i vedea distrus dup -amiaza ei ² Bibi Medoia! Tat l s u. un fel de incognito în propria.i po i închipui c exist undeva. Minda voi s -l scoat din priz . Cinic înseamn pentru unii i excroc sau.. s provoace o impresie detestabil ? Cum poate un practician ca tine s fie atât de pu in practic.. apoi d du din umeri i spuse: ² Bineîn eles. cu mult însufle ire.. ciudat.. nu -nu. concerte.. între inut vag de o m tu de-aiurea. mai grav. j inginer sau a a ceva. To i trei a teptau crispa i s se întâmple un . ea voia s te avertizeze. f cu îngândurat Minda.. Da. feminin.. urc . avea tot ce e mai 97 important din Bach... pentru ea. ² Dar e perfect hazliu! spuse Ludmila. m rog. m rog. Astfel de neîn elegeri se întâmpl curent. ridicând ochii.... Cum doctorul nu p rea c vrea s mai adauge ceva. ² Da-da.. cum vrei.. dac e atât de necesar!. dar. sau. nu-i a a? el întoarse capul privindu-l pe Lauren iu. i s racul Bibi a f cut tot cursul superior i al liceului i facultatea cu spaima în suflet.e real i e sincer ! în ochii ei. e ti jos?. s-a întors i.... Bine. po i s urci! M deranjezi.. ad ug el încet. apropiindu-se de fereastr .. a ezând receptorul. cu un p r moale. nimic nu se lega îns . Nu m refer. direct. bineîn eles! S ne d m o or . iu minte. foarte rar întrebuin at. E un cuvânt total devalorizat.. sadic.e un fel de caricatur involuntar . felul sta de a n v li arat trepida ia» ° vie ii adev rate nefalsificate. mai bine zis fix uimit spatele ei. dragule! spuse Ludmila. sau. trebuie s -l suporta i!.. în clipa aceea sun telefonul. eu exist astfel. Ludmila are dreptate. cineva.. doctorul ridic receptorul. Era un mare amator de muzic clasic . nu se tie cum. ondulat. i. cariera mea e o arlatanie. i. deodat bine dispus.i piele. în mod reflex. nu? Ce credeai.. e hazliu. acest lucru mi -a produs chiar pl cere. ea. Brahms etc..

nimic schimbat. f r urm din acel p r m t sos de care amintise doctorul. parc pe un alt orificiu decât pe cel indicat. care î i 100 toarn cu seriozitate un alt pahar. niciunde nu se simte. ajutând gazda atât de neîndemânatic în oficiile sale i. absolut nimic. s-a evaporat miraculos. sau nu se vede. calm. dup o scurt ov ire. cu picioare scurte (se v zu atunci când intr ) excesiv de g l gios. încet-încet se lini tesc i figurile crispat-nelini tite din jur. din nou asupra lor. abia vizibil.. un vin adus de el. cu palma mâinii drepte. pe m sur ce amfitrionii î i pierdeau tot mai mult din substan .lucru nepl cut. vorbe te calm. cu un cap gros. iar întreg trupul are o abia sim it revolt amuzat împotriva violen ei alcoolului. El se sim ea stingherit fa de propria sa realitate a ezat brusc în fa a/ celor trei siluete str ine. atât de nepotrivi i cu el însu i încât erau mereu uita i de îndat ce-i p r seai figura i care reap reau apoi ca un miracol nedorit. limpezi. b nuitor^ vinul i-l întreb pe doctor dac n-are Äceva t rie" în cas . figura Ludmilei ce înghe a. gre os de politicoase. de alcool a disp rut.. alunecarea undei fluide pe traiectul gastric. a. dup ce sorbise jum tate aproape din paharul de coniac aflat în fa a sa în felul acela specific în care beau oamenii obi nui i s bea cu regularitate. relaxare.i ascund antipatia spontan care-i cuprinsese fa de musafir. Peste tot e lini te. cu o indiferen . cu o non alan de parc ar fi umplut pur i simplu paharul altuia. vorbe te mereu. brutal 3e~ real. o spaim nelalocul ei. i-a amor it. de isteria stins a gesturilor m runte. cu o u urin plin de haz. sosirea acelui Medoia care î i revendica un drept pe care nu-l mai avea de mult. surprinz tori. dar când Minda umplu un pahar. Medoia. etichetei care cere ca orice pahar s trei sferturi). r suflând zgomotos pe n rile mari. îl bea oare cu adev rat?! Nimic nu las s se vad acest lucru. acolo unde consider el c se potrive te. vrând s .. pe mas !" i gazda se supuse. doar n rile se umfl u or. nepotrivit. a ezat. i domnul acela Ätrapu". lini tit-demn. e golit i când toat lumea prive te cu o anume stupoare recipientul gol. unde ochii se îngusteaz sau se crispeaz . în lini te. Minda aduse o sticl de horinc ardeleneasc i una de coniac Ä5 stele". El r mâne în continuare acela i. murd rite astfel. De-acum înainte. cu propria sa ma in . un miracol de prost -gust. ² î i aminte ti de. mai degrab în ei. cu o sticl de licheur ieftin în mân . jignitor de m anie²» ra i. binevoitor. Astfel c privirile lor amuzat-speriate. i -a f cut efectul. El îns . f r s bea imediat. necesare. asupra unor treburi evident mai importante.. nu. aceast Ärealizare" s-ar putea spune. singurul spirit lini tit e tocmai cel în care s -a v rsat ² sau s-a Äaspirat" ² acel lichid violent i periculos. rotund. gâtul emite un fel de sunet gâtuit. nici în el. ame itor de sus. de parc ele l -ar aspira.i reumple paharul (cu cât siguran urc lichidul ro ietic pân sus. Medoia. circular .. dn nou fpturile ac :lea atât de nelini tite} din jur încep . Cutare? întreb musafirul. concret. sau reîncepe s vorbeasc despre ceva cu haz sau nu. dac îl avusese vreodat . de distin i. Expresia fe ei nu tr deaz nimic ca la neb utori. alcoolul acela puternic. cu bra ele scurte. bineîn eles nu uit s râd acolo unde trebuie. decât în b rbatul acela grav i demn. din realitatea lor pu in . c toat lumea se poate dedica. i atunci e ti cu adev rat tentat s crezi c oa menii aceia sunt cu mult mai la i decât cel ce bea cu adev rat. Minda propuse 99 un vin. iar când paharul din care lichidul. rotunde i tari. intelectual i moral.. cedându-i-o (a a p rea!). oricum. atât de nelini ti i i de crispa i. de neocolit. în vreun fel. p roase. Nu. satisf cut. ei vor putea cu to ii împreun s dezbat atâtea idei mari i . cu toate semnele unei vitalit i sut la sut arunc i el o privire scurt . din cel <Jm care beau el i Ceea (Ludmila nu bea). s se agite. cum spuneam. sim ind îns . El prive te în jur senin. Musafirul privi îns de departe. el a urcat repede i voios în vasele comunicante ale f pturilor din jur i i-a anesteziat u or. Conversa ia poate continua acum. puf ie pe n ri acolo unde trebuie ² evident. neobservând nimic deosebit. una din acele poveri de care abia a tep i s scapi. ciudat. ca la un obiect excedentar. renun ând la ea ca la un lucru. distante. Bineîn eles. de ireali. cu doi ochi alba tri. în fine. e evident. era extrem de real.w frumos-pii!i"«9»ar putea spune. de la început. chel. nedorit. gura nu tr deaz nici ea. Se sim i obligat. pune picior peste picior. care a ters spaima aceea m runt i caraghioas . ca de-un co mar sâcâitor. peste umerii s i. nici la ceilal i. asupra temei în discu ie. din jurul Tulcei. pueril . sco ându-i din sâcâiala m runt i atât de burghez a atâtor triviale inhibi ii. mereu asupra lor. s vorbeasc mult. cu toat seriozitatea necesar . c se Äcere" ² tresare apoi i se îndreapt din fotoliul s u pentru c a uitat s . î i terge din când în când ca orice om serios transpira ia de deasupra buzei superioare i de pe b rbie. aici nu se întâmpl nimic. toat m runta lor agita ie te poate face foarte bine s crezi c în ei s-a v rsat de fapt lichidul acela ro ietic sau alb-cristalin. chiar abordând sau continuând un subiect grav. i anume: lichidul se tope te miraculos la atingerea buzelor doar. Teama aceea diletant . lichidul con inut. f r motiv. se rea eaz apoi la loc. de neocolit. sufocat. într -un gest scurt i foarte îndemânatic. de i paharul e înc plil» atâwde. ceilal i f cur la fel. de parc gândul ar fi concentrat în alt parte. i din nou f pturile ac >âwra'Varf în^isprewflim tit al i l ^S ht wt ie umplut ao^rpraSia jthttatîlte sau :lea atât de nelini tite} din jur încep f). care venea sub forma unei stafii. o infim frac iune dint r-un centimetru îl mai separ de buza sub ire de sticl ). Era r sturnat comod în unicul fotoliu de piele al înc perii. se poate concentra. o stafie corpolent . cu oboseal definitiv a buzelor. le-a trezit un mic zâmbet ambiguu i stingherit pe figur . surâzând. musafirul ad ug : ÄLas i sticla aici. a surâsurilor repetate aruncate în gol. gurile lor contractate. opina pentru coniac. aproape absen .

colabora la Ziarul tiin elor mc& din clasa a doua. face chestia asta cu medita iile de ani de zile i nimeni nu. îl admiram... pân târziu. în var . se înzdr vene te cât de cât. când l-a lovit nenorocirea. a unor in i care nu vor s se Ästrecoare". chestia. ² . pe podele.. el zice c are un tabule .. s racu tefanei. încât poate s dea medita ii pân la anul dou mii i tot nu.i completeze studiile altfel îi zboar . cânta frumos. cu medita iile?! Pe vremea noastr elevii trebuiau s înve e ca obolanii.. acolo e i seralul. prostii! Ce mod i asta. parc trage unul un dulap. tu tii c eu am fost prieten cu el. a a s fii cu trei clase i s r spunzi de nu tiu ce sector. parfumat. eram convins c va ajunge o celebritate în via ! P cat! Mai bine i-ar sta tovar ului profesor Vuia . la istorie deci. una Ghizela. se pare c f cea foarte bine fa ! Pe Ghizela aia. Fii atent. precum i directorul. m rog.. Julzan.. Nu. î i dai seama! . i când vin s -i aduc mâncare se ascunde sub mas i trage peste el fa a de mas .). i -a cump rat mobil . nu a a. Nu tiu de ce. m rog când venea un str in prin ora . tenor parc . Bref. i toat chestia a ie it la iveal . bineîn eles pentru o alocare suplimentar de fonduri pentru carte.. m rog. i i-au adus o iganc .. atâtea probleme cu adev rat majore pe care secolul nostru le pune în fa a atâtor oameni cu sim ul 766206 r spunderii. mai paseaz câte una i vreunui tovar de la Consiliul popular sau la jude ean .. a a c s-a potrivit bine. hot rât c nu.. e la fel de gr su ca în liceu. dar iat c depozitul de c r i se m re te i tot mai mul i oameni ai muncii. s -l tie pe copila lâng ei... tii. nu înotând Affî. parfumat. e la fel ca acum cincisprezece ani.. bineîn eles. promi ându-i c dac se culc cu tefanei i. inteligent!. s racu.i spune a a! Cine tie ce i-o fi închipuit el c înseamn Äeminen cenu ie"? Nu-i nimic. care i-a promis c dac . poate c .. sau dac divor eaz de fosta elev haba r n-am! Acum s racu Todic bate drumurile la Bucure ti cu memorii. ierbare i insectare ca / el nu mai avea nimeni! i la facultate. m -a întrebat de tine z u! ÄEminen a noastr cenu ie ce-o mai fi / f când?!" mi-a spus. s se Äfofileze" pur i simplu. s-a aranjat Todic i la liceul nostru i la cel de fete. i care nu. afar ! La munca de jos! F r pardon! A a c .L.. în orice caz. nebunu a dat-o afar . i Todic îmi spunea c Tarc u sta. mai apare i câte-un profesora cu un raglan frumos.. tot a a vorbe te. o copil din astea de azi... nu . O. ii minte. ea.. Eremia.. al dracului! A intrat i în partid i a fost repartizat de la început chiar în ora . tii c e nebun. bref.. st tea bine. î i aminte ti de Cutare? spusese Medoia. dar. e directorul bibliotecii jude ene din C.captivante. se pare c a fost i un fel de lucr tur ... din localitate.. pe numele ei.. directorul adjunct al liceului nu tiu cum îi zice. se apropie. e cast i a a va r mâne pân la sfâr it... a a c î i dai seama. nu mare. apropo. Copil bun. tâmpitul sta care în tot liceul f cea comer cu romane poli iste! Dar.C.. una mic -mic . numai ei doi.. gratuite. îi transcriu o jum tate de cas . are pe nu tiu cine. (Cutare purta numele de Sârbu.. Todic . ea a plâns i a spus c de la medita ie adic . bineîn eles. tie c eu mai umblu prin Bucure ti. sau la câte o mas comun . Vuia i -a pus în ambi ie s se fac profesor de istorie i a reu it. acum de patruzeci. ca i noi. elegant. m rog. credea c eu te-am mai v zut. probabil c nu e ceva în regul cu b trâna) era cutremur mare. are în total opt bibliotecare în subordine.. dracu s -i ia. trebuie l sat la locul lui..i fac raclaj în luna a patra sau a cincea. î i dai seama ce bucurie pe babacii lui. cu franjuri. o nemernic ... i asta numai la central ! Mai pune i filialele! i nici una peste treizeci i cinci! Din când în când. care a pus ochii pe el. întunecat .. i cu toate c era a treia oar divor at i a treia oar însurat. nu mai 103 (/ merge. Todic a trebuit s se cunune cu ea (se pare c era tocmai în divor i de cea de-a treia nevestic ). emancipat . la elevii corijen i sau i la ilal i. mai avea. a vrut s . st într-o camer dosnic .J£te£ Hel. tii cum sunt invidiile în provincie. sau nu.. m rog. s racu tefanei! Era unul dintre cei mai buni din clas . de i.. ceva lucrat în cas .. ascultând doar de meschinele imbolduri ale instinctului de conservare. zici c mergi la medita ie. pân în anul trei. î i l sase din clasa a asea o must cioar mic . e mare acum. asta. S-a însurat a doua oar i s-a transferat la Turnu-Severin.. a fost prins cu o fat dintr-a zecea într-o sal de clas . când trecea pe sub ferestrele liceului de fete ÄIulia Hasdeu" (acum îi zice num rul doi. la Chimie industrial . cine tie prin ce noroaie!. avea voce frumoas ... sau a a ceva. sta -i drumul culturii. adic din cauza abstinen ei sexuale.. au împ r it diplome la in i cât de cât reprezentativi de pe la Consiliul Popular. doi copii. Familia a crezut la început c e din cauza femeilor. pezevenghiul... i prin luna a asea. Numai c tic lo ii ia l-au dat afar din partid i l-au i trimis nu tiu unde dracu.. singurei.. le -a intrat pe sub piele i la unul de la partid i l-au numit instructor pe linie de partid cu liceele. acum. îl lua mama dracului! A a.. Todic mi -a spus c Tarc u. nu a a. a a mi -a spus. pe scurt. scandalul cu Y_uja?! Formidabil. Diploma f tovar e! La înv tur ! Cine nu i completeaz studiile.. un pardesiu foarte bine croit dintr -o stof englezeasc pe care-l purta foarte calm. tii c a venit o dispozi ie ca s . fata adic . o întinzi de -acas . se zice c lectura amestecat d precocitate! M rog! Eremia s-a ajuns îns . recunoa te c a ajutat i el cu ceva. englezeasc .. copile! Vuia sta ² se adres Medoia binevoitor i spre ceilal i doi ² era un individ frumu el înc din liceu. i -au luat diploma sau l-au amenin at doar c i-o iau în caz c la alte medita ii. la ar . copil bun! Are so ie. pe Ersmia l-ai mai v zut? Nu? A.i era ru ine când te uitai la el! Nenorocirea îns a f cut c profesorii trebuiau spre sfâr itul anului s dea medita ii.... i la amândou la cursul superior. e un copil bun! Apropo. Pentru c a r mas de dou ori repetent din cauza lui Simu. îns . s racu.

Marcu e tehnician veterinar.s . n-o duce r u! E la fel ca în coal . Nu cinism.. ha. i -au str mutat doar. bine dispus. privind-o mieros: ² i duduia ce crede? Ce p rere ave i?. nu m-am distan at ca tine. nu e sim it deloc.. s . tii tu! Dar ce. era un simplu pop . a fost un accident C. patruzeci i nou la sut . Trei feti e dulci. într-un mod suspect se pare.. cum. afar de.. pentru c î i d dea seama c Lauren iu vrea s fie politicos cu fostul lui coleg. de data a sta f r s se oboseasc s priveasc pe cineva anume. dac pot s m exprim astfel. te-nsori. Vorbeam despre cinism!. l sându -se înapoi. dar uite.).... ti i o confuzie de nume. dar câ tig de trei ori cât mine... în mijlocul uneia din frazele sale... mla tinile nu pot fi asanate?! Vlad_s-a întors.. i cum nu . dar. sunt un ii. i -l întreb : ² .i tragi zilele de azi pe mâine! La noi nu moare nimeni de foame... ce zici. cum îi spuneam lui Gicu. trenul i-a luat avânt... Apoi Medoia se întoarse spre Ludmila i spuse. tJce m-a mai logodi i eu o dat .. Vreau s zic cavântul sta cinism sau. despre care probabil c avea o foarte vag idee cam cine ar fi putut fi. ca i ceilal i... prin '56. indiferent. c nu scrii. se pare. cu familia. i lumea a intrat în panic . nenorocitule! Minda râdea. are o feti ... a f cut arma ta i acum e contabil la spital! S-a însurat.. La un moment dat. dar. surprins i ro indu-se ca un licean. nu e folosit deloc. în sfâr it. i Minda se surprinse privindu-l cu antipatie. privind în gol: ² Asta e la mod acum. m -sa e cu ambi iile sociale! Le-am f cut târziu. ² Nu-nu! se repezi Ceea. ha! C a fost o gre eal .. cu bun voin . b trâne. i Ludmila . Nu -nu.. Tocmai f ceam observa ia c acest cuvânt. dar. din ce putea. s racu.. tot a a. absent. cu mine: ÄDup ce c ducem mizerie... parc .. tii c a murit!.i câ tige pâinea din munca câmpului. Eh.efe sau responsabile de alimentare. se întoarse . pe-aici?!. vrea s .F. Umbl s vaccineze câinii. într -o comun foarte înst rit i. s . în ultima vreme! I-e i lui greu. pe la Balota. prin ziare ce se mai aude de tine.. î i face cas acum. m rog. Interesant!. a s rit de pe scar i a nimerit exact peste un pod. impulsiv.. cu vechii prieteni. a a cum i Ceea avea una. nu bea 'Jeloc. mor jum tate din ei. sticla de coniac din fa a lui. \r pân acum. care.. dup ce i -a dus. pe nea teptate. cum zice el. ce. din chirpic. ci cinic. a c zut pe plan eul de beton. ce vorbea i?! ² Noi? f cu Lauren iu.. 105 U/parc nu primi i pe che uri de tot.. deun zi. eu iu leg turile cu vechii colegi.... gata! Te însori. cred. dac n-ai vrut s vii la ar . minunate. aceea a spontaneit ii. cât era câmp. Pe Joloncovschi l -ai mai v zut? ii minte.i cl deasc casa. n-are licen ca noi doi. cu 104 ai s i. la dou zeci de ani! Dup aia. nu a a. se pare. cei mai mul i.. era noapte. ha ha!" Medoia continua s p l vr geasc .. he. s racu.?! Câ i copii am? Trei. Medoia începu i el s râd . trei curvi tine miti tele. se zice c nevast -sa s-a i logodit cu altul! Ce prostie. mai mult bea nevast -sa! Copii minuna i! îi vizitez regulat când trec prin ora . ce s -i faci. dar era... apoi întreb din nou..... în B r gan. ²... fiecare familie. le-a luat tot ce aveau i i-a dus nu tiu unde..it spre Ceea. din care bea singur. nu ii minte? Cu m dracu. cineva ranchiunos. anul viitor ne-am propus s facem împreun concediul la Sovata! E o familie care-mi place. ci.. Bere arju. bineîn eles. tu { e ti un pârlit de universitar. era într -un accelerat Bucure ti-Timi oara i undeva. taic -su nici m car nu era chiabur sau a a ceva. prin '50. pe sp tarul fotoliului. moale. ai lui Vlad. o groas amabilitate se îndrepta spre logodnica lui Minda... i a trebuit. eu am intrat aici pe o discu ie. da' logodna o la i! Nu se face.R.' ce m -sa ser le d . mul umit de sine însu i. bine dispus. s te logode ti dup ce ai fost m ritat o dat ! O dat în via te logode ti. 106 \ i fa a lui surâdea u or. te lua la plimbare i dup cinci ani. râdeau cu to ii. ² Da-da. i-a a mai departe. bine c s-au terminat i astea! M car familia lui Joloncovschi.. privind cu discret duio ie sticla din fa a sa.. doctorii. m . în sfâr it. s-a zis c s-au ars frânele i alte prostii. unde erau str muta i o gr mad de chiaburi din Banat. n-a fost un accident de ma ina. c mai mult erau mla tini pe acolo.i trag fa a de mas cu franjuri peste cap. care nu te-au v zut de dou zeci de ani. ² A! f cu Medoia. ai v zut ce repede s-a f cut colectivizarea. de la o în l ime nu prea mare. m rog. habar n -am. în cel mai bun caz.. parc tu tii? Voi.. a. elemente ostile colectiviz rii (era adev rat... Mai f cu de vreo dou ori: ÄInteresant". carieristule! Ciocoiule! Toat lumea se plânge c e ti distant. i numai cu salar'.. î i cerea sincer scuze. se golise mai mult de jum tate.. sensul s u adev rat. timid... acolo î i g seam ceva a a s . Probabil c aceasta era ideea lui despre polite e. ceva onctuos. cea mai mare are nou ani i e premiant ! Scârbos! Singura condi ie e s treac clasa. ne mai i îngr m. se poate! f cu Medoia. atunci... Dumnezeu are planurile lui!. el a fost deportat în B r gan. i Bere ariu.. nu-i frumos! Ce-i asta?!. la vale. i-apoi eu.i ia o ma in .. tu e ti universitar. par ive! Le face tata contabile sau infirmiere . ce discuta i!.. ai dreptate. he! Maieu are un b iat care termin liceul! Da-da. Despre cinism. concesiv.. i s vezi ce bac i uri încaseaz ca s -i vaccineze numai din doi în doi.. vezi. sta e un coleg de antier... mai bine zis sub acest cuvânt se în eleg ast zi cele mai surprin z toare lucruri. sau din cinci în cinci... un pârlit de savant! Eh. sfios... vreau s zic. divor ezi. z u. tii cum era atunci.Noi ne-am luat cu ale noastre i am uitat c ..... n-am tiut cum se face. divor ezi.. primul s u sens.

s copil re ti între asemenea ziduri. din lumea aceea atât de populat . ² Ia te uit ! f cu Medoia. poate chiar între el i cel lalt. care se avântau cu atâta bun -cre tere.. s cre ti. ha! ² Nu-i prea târziu nici acum. discu iile noastre.. Ce leg tur are asta? Aici e vorba de un fel de idiosincrasie fa de un cuvânt.. nu bea din polite e. r spunzând unei fraze a Ludmilei pe care doctorul n-o auzise sau o uitase: ². în ciuda voin ei ei. Pentru c el golea paharul. aveau. peiorativizat. a celor care tr iau într -un mediu închis. papista sau papist esc. aceste lucruri se impregneaz . rosti cu un fel de vehemen Ceea. exista oare a a ceva? Cei peste. apropia i lui. uimit. nu i-a dezmembrat! ² Acela i lucru a f cut la noi ortodoxia! spuse Ludmila.. mai mohorât .. doctorul era singurul carg b u cu ad ev rat un pahar din acea teribil horinc . vrând s -i in ^de urât. ha. privind mul umit. amândoi senza ia unuia c ruia i se urc o gânganie pe um r. îi era insuportabil aceast senza ie de fals superioritate care se c scase între musafirul s u i cei doi prieteni ai s i. vreau s zic.. lui. Fabian.Se__ ridic . adic eu. de moravurile lui. de i nu se întâmpla nimic. una mai a a.. pe noii s i prieteni. a falsit ii lor. a a. bineîn eles. i acest lucru nu le -a înmuiat fiin a na ional .. Minda se crispa auzind a doua oar acel Äduduie" pe care el i-l adresase ironic femeii aceleia. goli ce r m sese în pahar... companie. pe care Minda. Ce-i asta? i Ludmila izbucni într-un râs m runt. îng duitor . Uite. trecu în biroul s u....²^ am un coleg. " '" ~~ ² Pupi? f cu Medoia. dup ce golise din nou. a inginerilor din provincie. î i f cu ceva de lucru cu o sticl de ap mineral .. iat .. netulburat. eu am fost anul trecut la C racovia: imagina i-v tot centrul ora ului e un fel de Floren a. pe 108 care ar fi vrut din suflet s -i vad pleca i. cum sunt atâtea zeci. în fa a sa.. Medoia îl privea cu un fel de duio ie ironic .. i-l pusese în fa . tocmai spunea Medoia. i.. fumând. aparen ele erau înc salvate... doctorul M rgineanu. nu i-a înmuiat. f r s ie seam c în jur nu se bea deloc. de i e problematic dac acesta observase Äfine ea" doctorului. El. ² . pentru c voia s stea câteva minute cu spatele la cei trei. â la Bucure ti! Mai intelectual . citea foarte mult. mai nordic . cum se zicea. ( Bach. iar când r spunse. De fapt. de cultura lui.. zâmbind..în epeni. v inem i noi. încetând s mai joace comedia aceea stins a poli tetei. pentru c un pahar identic î i luase i el. pentru horinc lui. cu toate c numele. unde s ascul i corale de H ndel. de la Cluj. avem. un slavism f r Dostoievski! Ne-a inut. ² A.. acum adresat logodnicei sale.. care. vocea ei suna ca o hârtie: ² Nu v preocupa i de p rerea mea! Era o discu ie ca oricare alta. poate. o jum tate de pahar de coniac. . î i mai turn un pahar.. ca s nu-l jigneasc pe musafir. în care Minda îi turn horinc . reveni... dar ne-a inut în aria greco-balcanic -slav ! O Grecie. nu?! A murit acum câ iva ani. cei care câ tig în jur de cincizeci de mii. horinc asta i-a adus-o lui Minda (ea îi spunea mereu pe numele de familie) prietenul s u Pupi. îng duitor ca o clo c . Ceea i ea. i ea î i muie buzele.. s fii dus la biseric . nechibzuit.. a a cum e întrebuin at de anumi i istorici. într-o cast poate. m car în acest fel. intrusului.. care fusese i a doctorului. c ti i c pe m sur ce se gole te sticla asta din fa a mea.. i Minda aduse sticla de horinc i î i turn un pahar plin ca al fostului s u coleg.. tu l -ai cunoscut pe tat l meu. Dac vre i. sta cite te cor6sal!~Vine de pe antier i se apuc de citit! i tat l meu. î i avea propria sa cast . dudui a nu m crede apt pentru o discu ie a a. f cu din nou Medoia cu un fel de consternare. ei bine. de institu iile lui.. cu acest sentiment. se crispa acum de dragul s u. un fost coleg de facultate! ² Pupi!. i cu aceast consternare pe fa . de Äfocuri"... iar Ceea spunea tocmai. f r antichitatea greac . poate i el. discut m chiar foarte mult. sau la cei doi. un fel de antipatie a românului fa de cuvântul catolic. lucru pe care musafirul îl sim ea. Ludmila î i lu singur un pahar mic. Nechibzuit? Da. i ad ug repede: ² Un prieten. deja. i noi.. de i era un pahar m ricel.. spuse Medoia. 107 i o clip p rea c se va afunda iar în vreo istorioar care se mi ca în jurul vreunui fost coleg de liceu. el nu trebuia s vin . fiecare în felul lui... departe de Occident. T cu îns . imagina i-v . Chiar i Ceea d du pe gât paharul s u de vin i rug s ^ i se mai toarne înc unul. ² E adev rat. i tocmai aceast salvare a aparen elor era o form a grosol niei lor. bineîn eles.. m chinuie tot mai mult p rerea de r u c nu am atacat uica aia ardeleneasc . ceilal i putuser s înve e acest lucru. plictisindu -se.. Mcilna -îl cheam .. dintr -un fel de ciud disperat i pe ceilal i doi. Bravo! Asta zic i eu c ... f când o mi care în fotoliul s u i un zâmbet satisf cut i se l i pe fa .. la rândul lui. pe care îl d du jum tate pe gât. spuse Ludmila.. Monteverdi. polonezii au o mie de ani de Äpapist ism". probabil. în casta lor p trunsese o gânganie care.. un coleg. s zicem. din dou înghi ituri. care-l crispa înc o dat pe Minda. cum ar zice Balzac. dar acu m era aici i ce se întâmpla era intolerabil.... e român. trei mii pe lun . de pestri i de vie. s racul.. i.. care oscila în i neputincioas pe el însu i v jur de cincizeci de grade. cu ochii sclipind. Medoia îi privea amuzat. mai. arii din Palestrina. oricum. a doua jum tate. îns ... o simpl . mai de Äserie".

ei au adus dovezile din biblioteca Vaticanului. care. ² Nu-nu! f cu Medoia. care. care-i diminua for a de convingere. atra i de ni te promisiuni sau avantaje materiale oferite de unguri. spuse Ludmila rece.. Popa Maior. Marius Chico Rostogan era un european! Un 110 postiluminist. ideea de na iune. au adus argumentele originii noastre latine... în definitiv. un oarecare Heliade-R dulescu. privindu-l pu in deconcertat pe inginer.( ² . Nu mai ii minte. la noi ortodoxia asta greco -slav . preci s. cu to i erau ni te caraghio i. bell e ti Dilecto i capellura . ² Nu.. sl beau unitatea noastr de credin . discutabil ... determin o societate.. în loc s dizolve rezisten a na ional . ² Va s zic tu e ti greco-catolic? îl întreb doctorul zâmbind. a unui adev r care te poate ucide sau. ÄMarius Chico Rostogan"! spuse. o uria bucurie: era certitudinea.. de provincie poate. de i acest pa optist exaltat i fricos era cu mult mai ridicol decât pedagogul nostru de coal nou .. ce atâta team de un cuvânt?! ² Nu uita. Mariu Chico sta e de fapt Gheorghe Laz r. E ti unit. din nou cu o violen inutil . care a dus la laicizarea culturii. . ‡ ² Nu 1800. care. f cu Minda.. nu numai acum. cu ticurile verbale ale.. ² Da-da! f cu cu seriozitate Ludmila.i blond / De voluptate peplu.. dovezi.. ridicând paharul. Eu suntjreco-catolic. ² Nu-nu. care era uneori absurd . spuse cu gravitate Ludmila.. ceea ce era fatal. . c mor!.. au înt rit -o în mod nea teptat. Unit cu Roma. bineîn eles. ² Ce anume n-ai semnat? întreb Minda. dovezi.. dizolvant ... într -un râs autentic. deprinderea asta de a lua totul în râs. episcopul Atanasie.... de încercarea colectiv sau individual de a ine piept. încruntat. te circond / Electric radioas .. arja.... spuse Ludmila. Minda... necrispat. de r ezisten . râsul sta. ea nu se aprindea niciodat la astfel de discu ii.. în definitiv... acest graeculus. a adus tiparni ele.. . i avantajele materiale au fost burse de studiu la Roma. ² Asta-i ceva tipic românesc. un caraghios. din care s -au întors unii. î i închipuia. de care spui. binef c toare poate. punând picior peste picior. clare.. chiar de propriile tale necazuri. cu italienismele i cu mantila sa alb . sublimând în râs.. creeaz structuri stabile. formeaz în insul social ideeS^ de libertate.. o form . stârneau râsul i pe vremea aceea. ci 1700. replic Ceea.. privindu-l cercet tor pe Medoia. nu vedea decât umorul.-----111 ² Haide-haide.. chiar i ceea ce nu trebuia.... Mariu Chico e pedantul m runt. o idee profund european . se m gulea cu id eea c cineva voia s l închid ! Bineîn eles c era un ridicol. pe la 1800. pân la urm . bând din pahar din pur distrac ie ² nu totdeauna! Poate fi i o form a deturn rii unui adev r prea grav. de cele mai multe ori.. i-acum îmi vine s mor de râs când citesc: ² .. dar asta r zbate chiar prin caricatura pe care i -a f cut-o Caragiale. toponimice... e o dovad de vitalitate. de fapt. asta am mai auzit-o! Te în eli. ca crinii lui Amor / Cu buclele lui Phebu te -ammant . dar uite c din toate acestea a r mas râsul. de care îns maestrul. s râzi de totul. care. de a rezista istoriei.. singurul mare curent românesc cultural-politic! Pentru c aceste burse.. la Rena tere. biserica unit s-a contopit cu biserica ortodox în '48 sau '49 i.. incai. era de fapt i o stupiditate s existe 109 dou biserici române ti.. interesându -se discret în scrisori dac se poate întoarce în ar f r pericol. ceea ce ei încercau sa deduc .A. uni i în jurul ortodoxiei. Astea nu mai erau intui ii sau semantic m runt .. spuse Ludmila. tinerii tia care Ä i-au tr dat dreapta credin " au demonstrat. dac ar mai exista... ² Ungurimea papista ! râse Lauren iu... tu vorbeai de sublimare. suferin e! Aceasta -i o supap na ional . ² Da. o încercare a ungurilor de a sl bi rezisten a româneasc din Ardeal. ² Nu totdeauna ² f cu Ceea. peste tot! Dar înaintea lui Chico Rostogan a fost Heliade. ridicolul. de. cu modeste argumente filozofice. n-a mai îndr znit s se ating . tocmai. sau schimba! ² P i asta spuneam i eu.. spuse Minda. înfiin area acestei a a-zise biserici a fost o deriziune. istoria cuceririlor Romei. care ap ra Ä. coloana lui Traian etc. ² Cum. cu mult maijidicol decât < Mariu-Chico .. i în felul acesta am reu it s rezist m. f cu Medoia.. Eu n-am semnat. vorbeai de o deturnare a aten iei.. A fost un grup de preo i. unit cu ce? ² Cum cu ce? s ri Ceea. la noi era o episcopie greco -catolic . revela ia! ² . coala ardelean . râzând.. Te acoper . ² ti i ce sunt eu? se amestec i Medoia. Apelul P cii?. pe care o fâlfâia la Paris. i eu a trece ast zi la aceast biseric .. J^. care deschide prima coal în Bucure ti i..în individ. nenea Iancu.. auzi i? Argumentele! Ceea ce visa u Miron Costin i Dimitrie Cantemir. care a fost desfiin at în '48?! ² Nu-i adev rat. ad ug Medoia... pe Medoia.i dai seama. cu care nu se pot face compromisuri fundamentale. ² Sigur c da! spuse Ceea cu o înfl c rare deplasat ... unii? f cu Ceea cu indignare.. Micu Klein. s anticipeze. din care uit s bea apoi.. a r spândit scrisul tip rit i limba român . arja asta de care spui. nu poate. care.. a st rii de spirit..

. se c sca în continuare.. lui Ceea. calit i care. bucuria lor! ² nu se iubiser . a unei coli pozitive. undeva. care î i maimu rea propriile idealuri. i Ludmila î i astup ostentativ urechile. la sfâr it.... prea largi. puteau atrage doar pe un tip ca Minda. de reg sirea lor i a celor o mie de nuan e i în elegeri tacite dintre ochii. prea exaltat îns .. . Ludmila plec . dulce -neru inat . era cât pe-aci s izbucneasc în râs. mai ales. o în ep tur (probabil felul acela nestingherit în care provincialul golea sticla aceea de coniac_.. de a se st pâni. s racul Lauren iu voise s plece imediat. nu se atinseser . de ceva din ei în i i!. Cei trei mai discutar astfel câteva minute. prietenul acela al lui trebuia s înmoaie. un impostor. unde exista o asemenea disput religios-politic . evident! Bineîn eles. r ut cios. cu o ro ea nepl cut care-i urca repede de pe maxilarul s u inferior.. 112 i lu partea doamnei Clara.. s dispar . ca Ärevederea" lor s fie blând-mediat . cu flutur ri de mâini. o zecime de secund . silabele lor. în imperiul lor. mâinile. Medoia spuse: ² . precum i Ädreptul" lui de dinainte de dou decenii). cineva care i-a furat o dup -amiaz ce fusese pl nuit una de împ care. i acest lucrii ea i-l -spusese.. ajungând pân sus. tirb . . care se fr mânta pe loc cu atâta spaim . violen a în discu ie a lui Ceea. încât Ludmila. din pricina acelui Äipochimen". ² Da. Dar arja lui Caragiale nu e decât o dezinvoltur fa de o anume rigiditate. nu se priviser în ochi ² odihna lor. în care î i r sucea gâtul sub ire un ve nic post-puberal. un fost coleg. nu merseser împreun pe strad . e o ironie la adresa unei forme pozitive în cultur . încurcat. în felul lui nepl cut.. dup un schimb de vorbe cu Medoia. 113 insul acela cu Ädrepturile" lui. a lui " Medoia... în mod surprinz tor. dând dreptate.. grea. Ceea. grosolan .. ce nume. mare. nu putea s arate altfel. Dar Ludmila îl întrerupse: ² D -mi voie s spun i eu ceva. dat pe sc ri. pierdu i de-o infantilitate brusc . mie religia nu -mi spune nimic. râzând. o înso i. r neasc . care salva. dup toate alea. pentru c se tia în inferioritate i î i specula bine acea inferioritate. dar.La vreo dou ore dup toate acestea. adolescen a sa strident . orgolios i insult tor de sigur pe sine. tensionat pân la strig tul gâtuit.Ce vin s ai dumneata? f cuse ea cu un dispre u or. era aceea c Än v lise în dup -amiaza ei". invadându-i fa a sa urât .. nu. întârzierea lui Ceea acolo. s fie ejectat. i încerca s bolboroseasc o scuz (ÄM ierta i..² Ale cui? Ale cui? strig Ceea.. mânioas . atâta dispre în privire.. ca om modern. s îndulceasc .. un intrus. e vina mea poate.. Ce vin ?! Dumneata n-ai nici o vin . singura lui vin . strident i brutal în armonia lor. ale lui Massim. De fapt. ironia asta a grecului poate e mult mai european decât întreaga revela ie latino papist easc cu care au venit.. încât Ceea.. cu mersul lor i staturile lor ce se armonizau atât de bine. ro ind atât de violent pe fa i pe gâtul s u nepl cut de alb.". spuse Ceea. Se pare c se r zbunase toat acea sfor are de a fi politicoas . bineîn eles. ca o casc metalic . i el se ridicase cu statura sa1 sferoid . cu toate calit ile dizgra ioase ale unui astfel de tip. în sfâr it.. în mod ciudat i profund semnificativ. când. un prieten de acum dou zeci de ani. dar nu trebuia s te afli aici. dureroas . croit pentru acel personaj! ² insul acela care n v li între ei tocmai când primele suturi le lipeau fiin ele i Ceea se mi ca deja ner bd tor pe scaun. de care. de a face pe placul unui om pe care îl considera inferior. uneori. ca o gur b trân ... de revedere cu iubitul ei dup acea nefericit neîn elegere cu vizita so ilor Nistor i -apoi cu acel hiatus de câteva zile între ei. Latinismele lui Laurian. pielea.. vulgar f r vulgaritate. bineîn eles. m surat.. italienismele ridicolulu i Heliade.' r ut cioas . la o fraz m runt a ei. oricum. Ei îi displ cea ² i avea grij s o arate întotdeauna ² impulsivitatea. ales la acea vârst dintr-o colectivitate restrâns . inventat de ei în i i. i-apoi. de fapt.. c . Ceea vorbi despre piesa lui Al. moluscoid . mântuia totul. în care nu se v zuser . oricum.?! ² Da. mai bine zis o serie de neîn elegeri. pe figura osoas .. ² . nu?! spuse Ceea. a senzualit ii i spiritului fratern ce s rea din fiecare por al aerului aceluia dintre ei. iat .. Davilla Ä Vlaicu-Vod "...ja scosese din s rite pân la urm ). victima boierilor pân la urm . s apropie i apoi. sau. la chelie. ² Ale colii ardelene. un ins ce Ä deranjeaz ". masiv . deodat puerili. o catastrof . pân la oapta pe jum tate ghicit . prea iu i. de i vorbea repede. era o neîn elegere desigur. i începu s vorbeasc calm. panicard . un antaj sentimental. Cei trei îl privir o clip . vo rbind prea tare i. care sim i crisparea doctorului începu s vorbeasc repede. favorabil catolicismului.. bineîn eles c da! admise Minda. e adev rat c i ea ajutase la aceasta. care surâdea peste ei doi. timpul neutru. ap ru i inginerul Medoia ² Bibi Medoia. toat cearta asta a voastr e o ceart religioas . teribil de încurcat. într -o pauz . spre furia de moment a lui Minda i uimirea lui Ceea. bineîn eles. prezen a lui Ceea la el.. cu gesturi vii.Ludmila avu. nu se certaser m car în acest interval mort i. azvâr lit de acolo de propria lor atingere. chiar cu Minda... laminat. dar ea îl re inuse pentru înc un sfert de or . apoi. oriunde. medieval . de i doctorul tia c ea vine. i.

odat . tân r. de i tocmai aceast idee a ap r rii celui r s rit. fugit din internatul acela al lor. E bine femeia! V potrivi i bine. s v pricepe i din sferturi de fraze.. i-ar fi lipsit. în acea or petrecut în gar . uimit el însu i. i... o dovad c îl consider dintr-ai no tri!. peste umerii lui gro i. în orice caz ea îl va detesta f r dispre . tocmai ca s -l împiedice pe Medoia s plece (acesta se i precipitase spre u . se sim ea de fapt bine. el î i plec cre tetul i schi cu bra ele un fel de gest în l turi.. r mânând secunde lungi în aceast pozi ie..). Minda îl g si pe fostul s u coleg reinstalat în fotoliu. nici Minda. privindu-l comic pe Minda. sau îl va dispre ui f r ur . acum c r m seser singuri. ca o boal ru inoas .Când se reîntoarse în înc pere. evident.. îmi pare nespus de r u. puternic. o obscur mul umire îl invada cu discre ie.. dup ce schimbar un zâmbet de în elegere. un gest evaziv i elocvent. pe persoana sa fizic . dovad câteva jum t i de fraz . i ar fi râs.. care. de unde ar fi putut s-o cunoasc Medoia. V las. dar nu.. cu hainele jerpelite. lips de tact. la un meci în Capital . lucruri foarte fire ti. r bufnirea Ludmilei. Vina dumitale e de fapt. Ludmila îi trimise iubitului ei un surâs cald. sinceritatea mea e un compliment de fapt. 115 Medoia devenise moroc nos sau absent. i Ceea o urm tulburat. da-da. aproape cu polite e. i. prima parte a dup -amiezii îl crispase. doctorul aprinse un lampadar într-un col .. dup atâta alcool ² era o înclinare pe jum tate teatral . c . i mai banal.. în felul acesta. ² .. ad ug Ludmila.. dar nu trebuiau s se întâmple în dup -amiaza aceasta. din trecutul s u era lucrul cel mai nepl cut. pe care îl privea cu o anume ging ie. acea revolt a franche ei ei. când tân rul student la Medicin c uta pe cineva la un tren de Timi oara care-i aducea un pachet de la ai s i.. dar simpatia pentru acel tinerel care f cea facultatea cu atâtea eforturi. a ai ratat o posibil prietenie a noastr ! Nu se intr astfel într-o amici ie. b u pu in din propriul s u pahar. al celui venit din provincia dep rtat fa de trei str ini distan i din Capital . mai bine zis tu ise de câteva ori i î i încheiase nasturii hainei încercând s bolboroseasc ceva).. într-o gloat amorf . i dac cei doi. încât Minda tres rise. acum. printr-o minune fizic . î nc o dat . Sau locvacitatea sa nu fusese decât ocul primei revederi i un fel de a face fa al lui. umilitor .. nu mai am destul r bdare s asist i la golirea sticlei de uic . de parc cel lalt ar fi f cut o aluzie la prima lui so ie. încercând mai mult s-o tempereze cu privirea sa i cu contrarierea sa grav-re inut . ce-ar mai fi râs cu ea. la urma urmei. Doctorul se a ez i el. ce fusese atât de aspr cu el. f r motiv).. i t cur amândoi. flagelarea. în s r cie. un Medoia de care se sim ea înstr inat. ei nu schimbar mai mult de dou zeci de fraze. i Minda b u i el. îl înc lzise totu i. deodat . a ezându-se amândoi pe câte un fotoliu cu bra ele în jos.. dinaintea acelui trup gros. totu i. sim i. asta e sigur. o sfruntat lips de tact.. fo ti prieteni. dincolo de contrarierea pe care i -o provoca acea ie ire 114 a Ludmilei atât de Äludmilian " de fapt!. ar fi râs!. unde f cea facultatea. S bea! Ciudat. ca i scuipatul sau sc rpinatul. nu prea tare. i. de acas .. b trâne!" în ora.. furios. într-un fel. dup plecarea celor doi. el e un b rbat. spuse în felul s u. ei nu se mai v zuser de la bacalaureat.. a 116 .. enervat de menajame ntele crispate cu care to i trei îl trataser pe intrus. el. cu pânda aceea dintre ei.. pentru o noapte i o zi. în prezen a mea! Aceasta se cheam tact. in ceasul care urm . în picioare... pe jum tate batjocoritoare.. g l gioas .. hiperaglomerat.. relativând tot ce spusese (era evident. spuse o fraz amabil . care venea de la Craiova. cel care Än v lise" i care trebuia ap rat i ceilal i. foarte puternic probabil. Minda se lini tise treptat. etc.acum. care îi ascundea totu i pe cei doi prieteni. v las s v privi i în ochi cu duio ie. în ace ast înserare.. cu un zâmbet m runt. a mea! N-ave i tact.. a logodnicei prietenului s u... Ludmila zâmbi chiar. dup plecarea ei. la o mas .. îl întâlnise pe Medoia... numai în felul s u. f cu ea i râse. s imita i vreun profesor de-al vostru. sau. trebuia s aranja i asta altfel. cu totul altceva decât. în sfâr it. Afar se întunecase. ÄTe felicit! spusese el parc . vii i dumneata?!. s v bate i ca ni te birjari pe umeri.. sau. victorios. ar fi disp rut ca un abur din înc pere. de la ghea (horinca era vitriolant !).i spun ". Medoia nu-i purta pic . felul în care Äintrusu l" îi suportase mânia. undeva. . de altfel. ² De ce?. o îmblânzise într-un fel. în Gara de Nord. adic : ÄAstea sunt femeile. sau stân gace. ar tau c . un Medoia sub irel. e altceva. mult mai pu in. la sfâr it. Medoia se înclin ² era surprinz tor de st pân pe el. cu regularitate totu i. cu tot mai mult repeziciune.. ² Ludmila! strigase Minda. Ceea i Medoia. i cei doi prieteni-str ini nu f cur altceva decât s bea împreun . de parc societatea celor doi. nu mai Äaveau ce s . odat . Ceea. g si chiar un epitet lini titor.. cu paharul plin în fa .. Iat . i Minda.. dar i el cu regularitate. dar era imposibil. i Ludmila ie i repede.." i f cu cu mâna sa groas . a str inilor. Minda î i aminti. îmi pare r u.i m nu ile. împreun cu ap mineral rece. cu teama aceea de Äcadre" în spate (tat l s u se mai afla în deten iunea aceea brutal . stând în fa a acelui individ cu hot râre str in. bineîn eles.. adic .. nici dumneata. c ruia. de-acolo etc. Domnul Medoia va în elege c aceasta nu e prea grav. pentru care nici m car joviala dumitale provincialitate nu te scuz !. colega sa de facu ltate. luându. într-un bufet sordid. îl obosise teribil. îi venea s i râd în acela i timp. rece totu i. ca o fiin ce trebuie protejat . Medoia b u mai pu in. cu farmec oricum.

doar din trupul acela cu umerii pr bu i i din fa a sa. harnic . împreun cu iudeii care o înso eau.i explice de ce în celelalte trei evanghelii era omis perfect acest fapt. lui Minda ² totu i. e spre binele s u». hot râte. mai întârzie el doar dou zile în acel loc în care se afla. acela se va r t ci.. reveni în fotoliul s u cu o carte pe care n-o mai avusese în mân de foarte mult vreme. Dup o foarte scurt c utare. într-adev r. de dou decenii. Dup ce gr i acestea. cred c tu e ti Christos . deci. stafia propriei sale adolescente. fratele ei. Doamne. M ria era îns aceea care unsese cu mirodenii picioarele înv torului i le tersese cu propriul ei p r. Era o cript îns i o piatr grea era a ezat la intrare. Iisus îns nu ajunsese în satul lor. Când auzi el. tiu. o urmar . oare. excesiv de harnic . Cine îns c l to -Jre te noaptea. ca un deget care bate distrat i mecanic aceea i clap la o claviatur . care ai venit în lumea aceasta». c ci au trecut patru zile de când .. prin ce for ?! ² îi n luci propria sa adolescen . pe nume Laz r din Betania. vezi. Marta îi r spunse: « tiu c va învia la învierea judec ii de apoi». Din trecuta sa Äerudi ie de liceu" î i aminti ² cu un zâmbet involuntar de orgoliu ² c istorioara cu Äînvierea lui Laz r" nu se g sea decât în Evanghelia lui Ioan. cu amuzament la început. Când M ria ajunse deci în locul în care se afla Iisus i îl z ri. Noul Testament în traducerea lui Luther. dac doarme. Apoi vorbi el c tre înv cei: «S ne întoarcem în Iudeea!» înv ceii îns îi r spun-f ser : «înv torule. dac ai fi fost aici. stafia înc t imid ² care poate va muri înc o dat . cât de pu in loc avuseser aceste vârste. Dumnezeu îndepline te rug mintea celui care i-o face» Iisus vorbi c tre ea: «Fratele t u va învia». die dem Herm gesalbt hat mit Salbe und seine Fiisse getwcknet mit ihren Haar. s -l plâng ». îns . prin nu tiu ce curioas asocia ie. dintr-un m runt automatism al vreunui contact cerebral. acela va fi nemuritor.. era bolnav. von Bethanien. se înver una în sinea sa i se tulbur i spuse: «Unde l-a i a ezat?» i ei r spunser : «Doamne. pe care. Iisus vorbea îns de moartea sa. i -apoi cum aceast expresie se fix . apoi tot mai prins. ca fiul lui Dumnezeu s fie sl vit prin ea». fratele meu n -ar fi murit. Astfel vorbir iudeii: «Vede i cât de mult l-a iubit?» Unii dintre ei. fratele meu nu ar fi murit». pentru c în el însu i nu se afl lumin . Iudeii care se g seau la ea în cas . i iat . cel care a deschis ochii orbilor s fac ca acesta s nu moar ?» Atunci. îns . cel pe care -l iube ti zace».acelui obraz lipsit de spiritualitate. poate. Äînvierea lui Laz r!" gândi înveselit Minda. o vârst care avusese prea pu in drept de existen în via a atât de încordat .. gr ir : «Nu putea. cu gesturile acelea simple. ci spre m rirea lui Dumnezeu. c acesta era bolnav. el pute deja. Medoia nu venise cu mâna goal : îi adusese acest m runt dar: halucina ia. consolând-o.. pentru c el vede lumina acestei lumi. ci doar la o jum tate de ceas. ca s murim cu el împreun !» Astfel ajunse Iisus acolo la patru zile dup ce îl îngro -paser . M ria. pentru ca voi s crede i. verset 1. dac ai fi fost aici. deci. ale unui om care a frunz rit sute i sute de c r i. g si în sfâr it Evanghelia lui Ioan. încerc s . i cel care tr ie te i crede prin mine. Iisus vorbi c tre ea: «Eu sunt învierea i via a. doarme. Când Marta auzi deci c Iisus venise. sora celui care murise: «Doamne. adoles. îi alerg în întâmpinare. V zând -o Iisus c plânge. i trecu în bibliotec . Iat . gândind în sinea lor: «Merge la mormântul lui. cât de rar se gândise el ² spre deosebire de Ceea. i citi. aburul pe jum tate închegat. capitolul 11. Astfel îi vorbi Marta lui Iisus: «Doamne. M ria r mase îns acas . stadii abandonate. din oboseal . 118 Crezi tu aceasta?» Ea îi r spunse: «Da. cel numit Geam nu. ca s i se spun : «Doamne. Atunci Iisus le vorbi deschis: «Laz r a murit i m bucur pentru voi c nu am fost de fa . pe loc. pentru mult vreme! ² a Ästadiilor" acelora c rora li se spunea astfel: pubertate. fiul lui Dumnezeu. într -o camer goal . M ria aber war. se apropie de mormânt.» ji< Astfel vorbi el i dup aceea le spuse lor: «Laz r. dar eu voi merge la el i-l voi trezi». i mul i iudei veniser la M ria i Marta s le consoleze de moartea fratelui lor. i îi spuse: «înv torul e aici i te cheam ». spuse: «Boala lui nu e spre moartea sa. ci se g sea înc în acel loc în care îi alergase Marta în întâmpinare. alerg i o chem în tain pe sora ei. prietenul nostru. deren Bruder.. in dem Flecken Marias und ihrer Schwester Martha. tot mai contrariat de lectur : ÄEs lag aber einer krank mit Namen Lazarus. de ging ia dezarmat care fusese farmecul lui Medoia adolescentul. Dar s mergem la el!» Atunci Toma. nu cu mult vreme în urm vroir iudeii s te lapideze. acela nu se împiedic . tocmai de aceea îl asculta cu atâta aviditate! ² la propria sa pubertate i adolescen . Surorile trimiser atunci dup el. de metodic împ r it . din satul M riei i al surorii sale Marta. Iisus vorbi: «Lua i piatra de aici!» Atunci gr i c tre el Marta. Atunci gr ir înv ceii: «Doamne. îi c zu la picioare i îi spuse: «Doamne. o anume substan ! ² o stafie ce se în l a ca un abur. o stafie ce prindea corp ² un anume corp. vino i vezi!» i Iisus î i ascunse ochii. evident. a doctorului. i tu vrei s te reîntorci acolo?» Iisus r spunse: «Nu sunt oare acestea cele dou sprezece ceasuri ale zilei? Cine umbl ziua. vorbi c tre înv cei: «S mergem. Iisus o iubea îns pe Mana i pe sora ei i pe Laz r. surâzând. doctorul se ridic . z rind-o pe M ria c se ridic gr bit i iese afar . tulburându-se Iisus înc o dat în sine însu i. i în timp ce o c uta. Laz r. iar ei în elegeau c era vorba doar de somnul trupului s u. Betania nu se g sea îns prea dep rtat de Ierusalim." 117 Äîn vremea aceea z cea bolnav un oarecare. Când Iisus auzi aceasta. Cine crede în mine va tr i chiar dac moare. în via a sa ambi ioas .

cu gesturile acelea stângace. feminin. se întorc ei mâine. nu m intereseaz . însoar -te cât mai repede cu ea. vei vedea m re ia lui Dumnezeu?» Atunci dar piatra la o parte. de consulta ii. Ce crezi acum. tat l s u s-a întors.. et etera. Medoia îl . confuz. ceva. foarte bine aleas .. trupul s u gros care-i st tea în fa . moarte veritabil .. fricii. i domnul filozof.. de i. i el i tat l s u. cu toate rela iile sociale în regul . Iisus î i ridic ochii i spuse: «î i mul umesc. i a murit de moarte bun . s deslu easc silueta sub irelului s u prieten în acel bandaj gros de carne care era trupul lui Medoia (. bineîn eles. i erau i celelalte dou animale de fa !.. Sau poate acesta era felul s u de a. asta n -o s te în ele nici dac i-ar pierde mama! Nu pentru tine. Tat . Minda. un surâs care îl uimi pe el în primul rând ² el se transforma cu rapiditate sub ochii sau în apropierea lui Medoia în ceva ce nu mai fusese niciodat sau nu mai fusese de mult vreme.. domnul.. paharul cerut. mul umit de sine însu i. Ai ales bine.. strig el cu voce înalt : «Laz re.. dar. sub ce colosal ciocan de spaim trebuise s gâfâie trupul acela melodios.i pierde min ile. tiin a ta.. Ce dracu e ti atât de politicos? D -mi un pahar cu sifon rece. vino afar !» i mortul ie i afar . Nu era nici râsul min ii. nu grozav de descurc re .» Spunând acestea. neb rb tesc. trebuise s îndure. supra-w -H vie uiser ! S . ² Prea mult.e aici». probabil pentru c nu era ceva care s dureze ² i îi aduse celuilalt. noroc... nici o grij . i-o t ie: Las . era râsul trupului s u.. ceva gre os.. ca ei s cread c tu m-ai trimis la ei.." . nici nu tiu dac te iube te sau. de i. cu picioarele i mâinile înf urate în bandaje. i doctorul trebui s se ridice brusc.Nu se opri îns aici i citi mai departe. deodat .. pe care -l întâlnise atunci în Gara de Nord. . felul lui de a fi. o -ho. ceva neclar. ce vorbesc! Bineîn eles c te iube te. o docilitate i o stâng cie dezarmante.. un student la Medicin exemplar. i el. ci sigur."). Medoia vorba cam în felul acesta. pe deasupra. cu p rul moale. i pe urm po i s . al celor care stau aici în jur. era atât de îngrijit îmbr cat. ce mai. E adev rat.. cu pantalonii c lca i. ha. nu -nu..i seara i alungându. Nu mai sta i calcula atâta. a celor lipsi i de personalitate. i înc ce bun . ti nerelul acela speriat. doctorul î i d du acum bine seama. cât fric . dar alunecând în media aceea ² ce sub ire era în anii aceia chiar i media aceea. animalic . vino afar !" strig cineva. în cripta aceea uria . te iube te de nu mai poate. ha! râsul lui Medoia era cald. doi. în sfâr it! O femeie cumsecade. privindu. congrese.. revenindui din amor irea sa... serioas . a fiului i a tat lui. tergându-se mul umit la gur cu mâna. s simt . este exact ce .. nu? f cu Medoia. a celor care nu atr geau în nici un fel aten ia! ² da. nici al unei inimi duplicitare. de lucid . Unii îns alergar la farisei i le povestir totul... speriat c -l vede...supravie uie ti. mult lume tr ise atunci în spaim . din cap. jegos. a Ä acelui" Medoia. noroc! gândi Minda i d du încet. f r urm de ironie.i vezi mai departe de. c era urm rit. ce -l fermecaser pe seriosul i echilibratul Minda. era de preferat? A fiului i a tat lui Medoia. a celor uniformi. e ti un câine singuratec. ÄLaz re. i în clipa când Minda deschise gura. zâmbind stângaci.. c nu tiam c am s fac asta la tine... abrutizant . asta e: s supravie uie ti! 121 ÄLaz re. sau numai a a zisa revolu ie?! Al ii au pl tit mai greu. cu picioa rele i mâinile înf urate în bandaje i cu fa a acoperit cu un giulgiu. nu-nu. pe jum tate amor it de alcool ² b use. sut la sut ..i prietenul. da. el.. când te ui i la mine. f r s vrea. Ä i mortul ie i [/1' afar . încât doctorul se îndoi o clip c acest om b use o jum tate de 119 kilogram de coniac. ad ug el. al ii au pl tit total. totu i. era ceva care-l sufoca. adic cei doi Minda. supravie uirea aceasta. mai relaxat acum. ² Exact. numai c . cu înc ceva. care. cu un tat bine adaptat i atunc i.. din frigider. te iube te. cu am r ciune bineîn eles... însoar -te cât po i mai repede. total nepotrivit cu. ² Sunt un porc. nu e cel mai important. da-da. ei supra -vie uiser . bineîn eles. care îl uimeau i îl i amuzau. când el. predestinat atât de devreme s r ciei".i prietenii. dar spre binele poporului. i-am vorbit.. sub ciocanul acela ce-l turtise i-l f cuse astfel. când observ . nu-mi r spunde. prostii.. ridic ochii: Medoia îl fixa cu o privire atât de clar . vino afar " strig cineva în gâtlejul lui Minda. totul. zâmbind. de când erau singuri. vesel i li ber. neprivindu-l. acest lu cru nu e foarte important. cu bonomie. cu ea. cenu ii.. ² Lauren iu Ceea. 120 toarn i tu un copil. Asta voiam s spun i eu: Lauren iu Ceea. De când sunte i împreun ? ² De vreo doi ani. umilin elor materiale. pe care -l iubise. c m -ai ascultat! tiam c tu m ascul i mereu. acea dezarmare a întregii lui fiin e. sfios i bine crescut. ceva nepotrivit. scârbos de bine crescut? C m-am îmb tat?! Bineîn eles c m-am îmb tat! Am vrut s m îmb t i am f cut-o. prostii. ² Ce cite ti? îl întreb Medoia. spaim * abject . Minda se ridic supus. s -i r spund . Unde era acel tinerel. stricându . nici râsul vreunei memorii încâlcite..... Iisus îi r spunse: «Nu i-am spus oare c dac vei crede. Medoia i familia sa au avut totu i noroc. ce-l tulburase pe el. dar asta numai fiindc e ti tu a a cum e ti. Iisus vorbi deci c tre el: «Desface i-i bandajele i l sa i-l s umble!» Mul i dintre iudeii veni i la M ria. abia acum pricepea doctorul. asta e totul. nu era o prostra ie a alcoolului. Ärevolu ia" adusese i spaima simpl . vino. încercând cu ochi sfredelitori.. animalic .i trebuie ie: ar toas . poate.. Bibi Medoia. nu poate. de fapt. v zând acestea crezur în el. i distinsa domni care. vinovat. foarte pu in. la ea.. un pahar foarte mare i un sifon rece!. bineîn eles. h ituit.

tuf-tuf. bineîn eles..tiin . Minda îi r spunse i el. Äîi fusese atins nu inima. tuf-tuf..i dai drumul... care îi r scoliser ficatul". sub iri.. i Minda se întoarse vioi. spunea el.. se îmb tase cu bun .. uneori aveam senza ia c î i d seama de întreaga schem . cu rahatul sta în gur .. mai bine... beam i plângeam. pân i faimosul nostru vermut ro u..... extrem de periculos! Am sc pat îns . bineîn eles afar de.. vodc .. deodat st pân. un organ la fel de nobil... îmi explic. din când în când. plus ce. ² Bravo! Ad -l încoace. \Dintre dou rele.întrebase ceva. stagiar într-unui din antierele unde era el ef de lot.. periculos. cu bonomie. dac o s mai pot 123 priett alcoc celelc ceva.. e tot ce nu pot s suf r eu la b utur .. dac o s mai am atâta minte. ² Ce fel? Românesc? ² ÄCinzano". 122 \ Apoi începu s povesteasc o istorie cu o inginer tân r .. de i râdea f r veselie ² s dea Dumnezeu ca dai viitoare s vie cât mai târziu sau deloc. mahmureala asta e tot ce poate ‡ fi mai infect. am strâns din f lcile mele late i n-am dat pe la antier vreo s pt mân . dar. ad ceva... ci ficatul.. i. sim i c te treze ti? i Minda râse i se auzi cu pl cere. minunea aia mic . cine tie.. ce se lipise de pielea lui" i pentru care Äera cât p -aci s . pentru c . de i.. i e ceva foarte scârbos. roiurile de musculi e. îndreptându-se spre buc t rie. data viitoare.. dar. beam i plângeam. cam a a. nici be iile alea n-au p c lit-o ² ea a sim it imediat.i luxeze c snicia!". Se apucar amândoi de vermuth and soda. dup un timp ² era aproape zec seara ² doctorul îi propuse s m nânce ceva. de i. jum tate de an n -am ie it din baraca mea undemi am biroul. atunci alcoolul îi era total nesuferit. bineîn eles. spuse Medoia pu in uimit. Dar Medoia îl opri: ² Nu. spuse Minda. într-un asemenea hal.. râzând.. ce mai arie! Nu tiu.. ² Altceva n-ai? Vin. Apoi trecu âltocvâ..I i cel râzân | " iDintn fi mai nu mi cu rar face ri puben intac i Se mutra cap: întâmp 122 b ga în mine atâta zeam amestecat ... dar Äam închis ochii cât am putut. sta e avantajul de a fi beat. De-atunci. dragele de ele!.. intac i.. scârbos. disp rut . i ce mai arie. altceva n-ai? ² Am ni te vermut. Reu ise s se Äsalveze".. am salvat ambarca iunea. i cel lalt repet : ² .. cu ghiare lungi.. spunea e l... i Medoia se amuza de mutra îngrijat pe care o f cea doctorul când el î i d dea paharul peste cap: ² i-e fric . nu de-o minunat i cinstit afaniseal ² dar. am fost avansat.. în sfâr it. Data viitoare ² i Medoia începu s râd scuturându-se tot....Nu mai ai ceva de b ut? ² De ce... despre Äviezurele la infect.. las vinul. avea câte ceva în frigid* sau. se jura inginerul.... dac o i mai prind schema cu. b trâne? Stai lini tit. i -asta în dou rânduri. cât timp beau. de asta. dar mult mai periculos! Da.? . în câteva rânduri. i bineîn eles.. dar am sc pat (Medoia avea o crispare amar în jurul gurii când spunea acel Äam sc pat"). ceva teribil de scârbos. ha. ² Vin am. încât o îngre o ase Äpe aia mic ". ce n-am b ut atunci.. dar ce. s coboare jos. mai ales. bere. la col e un . nu? Ce zici.. cu unghiile ei. i ochii lui râdeau i o clip sclipi în ei feminitatea aceea puberal . b trâne. ajunsese s m cunoasc prea bine... ochii aceia nepotrivi i cu restul. nu m îmb t în fiecare zi. care e la fel de bun la gust ca hipermanganatul. care-: CU. de parc ar fi sosit proasp t de la o dezintoxicare. se uita înapoi. s dau dracului totul. s te treze ti tot timpul i. totul. Totul s-a salvat.. data viitoare.. ce folos. Äun drac tân r cu ochii de viezure. eu aleg pe cel mai mic. / ² Da.. doctore? Ai habar de chestiile astea. s-a salvat.. care mi se lipise de coaste i -mi gângurea acolo de-mi f cea respira ia a a ca locomobilele alea chiabure ti. hohoteam ca un bivol nesp lat care se tot r suce te în mocirla lui de care nu se apropie decât ân arii i musculi ele... pe arie." i Medoia continua s turuie. se pare îns c trebuie s fi i o dat viitoare.i spun ce fericit am fost când am sc pat! îmi venea s rup totul de pe mine. parc numai sta?! Plângeam. nu mi se po ate întâmpla nimic.... mult mai în elept îns . repede! Cu un sifon rece! Simt c mi se face r u. po i s . avea ficatul f cut praf i el însu i devenii un fel de cet ean cumsecade. cu o precizie magnific c a ici e vorba de cu totul altceva. nevast -mea a mirosit totul.. nu. aia mic a fugit mâncând p mântul. ² Nu mai am coniac. de i.. b trâne. i. ha.. perfect alba tri. n-am nici un chef de vin.

nu poate s plac unei femeiu ti' Crezi c minunatele de ele se împiedic într-o formalitate de-asta m rui lispus t . de armonios îi era râsul... o femeie. cu seriozitate. i-ar pl cea i ie o cucoan de asta at . care se perpelesc în a ternut. ha. ...minte! / iu sunt b rbatul ideal. ² Hai-hai. în asta sem n pu in cu voi. cald: ² Te-ai culcat.. fat . ha. probabil c . A tept un timp. ha. destul de lung. ha. oprindu-i din plimbare cu aerul cuiva c ruia i-a dat prin cap o idee. adic . s plece.. ha... atunci te rog s . ² tii ce-ar fi bun acum. ce faci acolo. amor it de tata edere pe scaun.i spun ceva. cu totul altceva! Uite.. dou porumbi e la mine i bem împreun vin fiert cu smochine uscate. ha. uite. s zgârie. la. te ascultam cum râzi. dac e a a... ha. s sâsâie încet. un animal cai sunt s sâsâie i s te împung cu ochii..Pardon. ceva care s se mi te. încât i inginerul ridic privirea.. Ei.. râzând i el. când inginerul se preg tea. un gâlgâit care r suna în pâlnia de ebonit aproape muzical. ha! se auzi gâlgâind la cap tul cel lalt. cu atâta spontaneitate. te în eli total.Ba da. ce zici?! s le dau afar peste câteva minute. c -mi fac i semne. cum ar fi starea de be ie sau de veghe a pretendentului. ² E ti prea beat pentru a a ceva. i. cel pu in de ast dat . Mergea calm.. ² Du-te-n m -ta. tocmai pe tine te viseaz . nu-nu. în sfâr it.. ele tocmai je mine m viseaz . Cu câteva cuvinte scurte. nu suport »rea mult timp femeile. a a. 125 câinii..i trebuie! ² S mergem la ea! f cu Medoia. spuse Minda. probabil c una din cele dou Äporumbi e" f cuse vreo remarc ... b trâne? spuse deodat Medoia. ha. se auzi dincolo. ai amu it? ² Nu. se scuz el. ² De altfel. de ii dar.. e ti exact omul care. spuse lini tit Medoia. B use aproape singur întreaga sticl de vermut. parc obosit. sim ind cu furie c începe s se crispeze i c dintr -o clip în alta Medoia îl va sim i. bineîn eles dac nu se face prea târziu i. i doctorul se minuna c capacitatea de absorb ie a acelui trup masiv. sun telefonul i Minda auzi din nou timbrul acela r gu it. înc ro |iot rât la fa . vor s tie cine e ti. cum sunt câteva mii în ora ul st> împu it. ² Bine! f cu Minda. dac e ti de acord... f r o vorb ... \ 124 ² Ha. râse doctorul.. e cu totul . i Fabian reac ionase direct. mi c rile ei i întreaga ei fire.. Nu-nu. se apropie de telefon i form in num r. comendatore! Bravo. altfel. un: -Alo! ² Alo.. f r rost. apoi.. cu umerii mi cându-se puternic i res-drând greoi.T dar ce s mai. care râd cu m ochi i l crimeaz cu cel lalt. credeam c nu e ti acas . nu-i era foame. ² Ha. mie-mi trebuie acum o femeiu c .. unde ei cunoscut i..... în ciuda apj rentelor. ca i mine. un prieten al meu.i putu prefigura prea bine fa a ei. aflat la mine. dac vrei. ce te-ai crispat în hali sta?! Crezi c vreau s i -o cer pe distinsa ta doctori . încercând s zâmbeasc . i câteva frac iuni de secund Minda nu.. Medoia lu receptorul i. r spunse el.. Minda.. la cel lalt cap t al firului. ha. atât de nea teptat. dou bune prietene.i orbesc ie de o femeie. ai s râzi. visându -m . z u. pentru c . Uite ce. ² Ha. dac-ai ajunge la ea! Dar Medoia continua s râd . poate nici s pt mânale. Atunci. dac . ha. inginerul Medoia. f cu Medoia cu simpatie. d -mi un telefon mai târziu..ucoanele tale sofisticate. pline de idei ca g ina de p duchi. ca de obicei bine . mai tân r . cunosc o asemenea femeiu c .. vrea s .. de cald.. fii f r grij . un cet ean cun secade. Aiurea. încât .restaurant cur el. un papagal. Äha -ha"-ul din receptor se auzea pân la el. pe care îl uitase. sau ceva as< iu m n tor?. tocmai. spuse Medoia i se ridic în picioan lepil se uit afar pe geamul întunecat i începu apoi s se plimbe prin îi c pere. ha. ha. prefer caii. exact un tip ca mine^gros la trupijsjjferche . Minda d du din cap i.. eu sunt ce le trebuie7. .. i -am spus. binef c toare ca o m mic . De ce crezi c un om beat. nu.. faci pe grozavul.. ha. Minda închise. ai nime-it-o. se auzi de dincolo vocea Miei Fabian. o minunat ferm iltceva iu c . observând c Minda se ro ii la cererea sa nea teptat . dac e ti dr gu . nu ridicam eu. face to i ianii! Este exact ce . i înc o dat pe doctor îl impresiona pl cut timbrul ei cald. ha. femeile ² Ce-i cu femeile?! mar Minda.. depilate pe picioare i pe la sub ioar . ² E ti un bou. ² Crezi? replic Medoia. doctore! Ce voiai s -mi spui? Sau voiai doar s m întrebi ce fac? i râse. tocmai când voi s nchid . O femeie.. în clipa când începu s vorbeasc . care respect legile. sigur. atât de sonor. Dar aveam pe cineva în vizit i nu eram dac s .. f r nici o ezitare.. nu e ceea ce crezi. Peste vreo jum tate de or . se înclin atât de puternic.. a ni te. ridicându-se dintr-o s ritur . u or gu it. astfel de excese nu erau zilnice.. e ca i cum a înv a mierla s înoate! Printre .

Evident!. da. cea mai mare vreau s zic.. dac -mi permite i. ha... chiar i în acest fel. tiu eu. ironia nu -i for a noastr . ha. înainte vreme se spunea slujba sau amploiat. tot de la domni oara Pleiniceanu. Asta zic i eu c . i dac i la chip ar ta i a a ca i la spirit. ia te uit cât perfidie.. s aib educa ia complet . cum se zice. a zice. nu. domni . De ce ar fi f cut -o? D du din umeri. Poftim? V rog s repeta i.. nu.. numai eu s avansez.. din toat inima. ha. A. ha.. bineîn eles. vai de mine.. ha. z u.. ha. a.. nu?!.. a putea spune chiar. nu am avut pl cerea. el.. ² Pe onoarea mea. eu lucrez la o întreprindere. dealtfel. v preface i. dactilografe sau responsabile de alimentara. da-da. cred c face i.. cu o magistral . ha. ² Ha. am fost colegi de liceu i asta am i r mas! Via a ne-a desp r it.... A refuzat chiar s v descrie portretul fizic. cum a i uitat? A a de repede. îmi cer iertare. numai el.. eu am marele avantaj c . ochii dumneavoastr .. deoarece. a. scuzele mele!. Asta i -am spus-o i eu.. a provincialilor.. de altfel st i cite te.. hi. cu o so ie! ² prima! ² demn i buc lat .. sau poate numai în acest fel. sunt un fel de.... poftim?... Evident! Evident!. ha.. dulci i gr su e. Nu retrag i nu m retrag cu un milimetru. ha. e de speriat câte persoane distinse lucreaz în întreprinderea noastr .. dr g la chiar.. se poate?!. ha. eu. ha. cum ti i s v preface i voi. dar nu provincial. cum.. a spune c . nu-nu. era s zic: bat -te norocul!. a.. poftim? V rog s re peta i dac . V preface i. eu sunt un om modest. ocazia aceasta încânt toare s . deci sunte i o celibatar ?.. dac . numai ultimul cuvânt. Ha.. cum? i la dumneavoastr ?!.. ceea ce. aproape în toat camera.. nu cred o iot .... nu a a în. luând asupra mea toate cele ce decurg.. l sându-m în bra e cu. odat ce distinsul meu coleg ² 127 de fapt... se în elege.. vreau. lui Minda i se p ru c halucineaz .. la tonajul meu. am zis: întreprins-o.. Poftim?. dup cum ti i. adorabil! Bravo! Sunte i adorabil .termin. trusoul i educa ia complet . vorbi el în receptor. dac -mi permite i. cu mâna stâng . dac -mi permite i.. cu atât mai mult cu .. ha.. fostul meu distins coleg ² nu a întreprins-o. ha.. ceea ce nu tiu dac .. cu atât mai mult cu cât. dac nu.... bineîn eles c se preface. Formidabil!.. nu ti i?!. i trei feti e armante. nu-nu. i pl cerea.... deoarece îi trecu prin cap ideea c Medoia s-ar fi putut preface mai beat decât era în realitate.. a. se în elege.. c am asentimentul dumneavoastr ... 128 Evident!.. pardon. normal! îmi pare bine c ..i reflex.. i pentru asta. Pardon... deci o fost provincial .. îl a eaz într-o lumin foarte proast . nu-l deranj m deloc. vreau s zic onoarea. v d c l -a i intuit perfect. ha. ceea ce -mi d un larg acces la acest cuvânt. faptul c el a fugit atât de repede. o persoan foarte distins ..... întocmai. evident. cu un miraculos echilibru inginerul r mase în picioare. ce putea i s face i. cum spune o dactilograf de la noi.. pardon... c reia iam cump rat o gr mad de rochii cu flori i rândunele. s fac carier . e un cuvânt care mi-e foarte familiar.. într -atât de absorbit era totu i de cele ce se întâmplau în spatele lui... în ochii mei. ah. am spus. nu-i deloc superfluu.lui Minda îi fu team c cel lalt se va lungi pe parchet.... dac pot s . dac .. ha!.. da. ha.. cu toate variantele sale... mimilioane de scuze. bineîn eles. înainte vreme a fi spus c sunt un amploiat cinstit. bineîn eles. a. cel pu in. nu-i de mirare dac oameni cinsti i. ha. da. dac o s aib pu in ans . cel pu in dup timbrul tonului.. le -am dat de pe acum la ore de balet. nu nu.. cum se zice.. picant . dar ce dr gu . Poftim? V rog s repeta i. nu exagerez cu o silab . în onoarea dumneavoastr . în chestia asta am principiile mele! Am dreptate. din punctul meu de vedere.. Nu -nu. cum?! Cum?!.. nu-i a a. un salariat cinstit.. în primul rând pl cerea. cu gestul s u atât de expert.. i mândra mea so ie la fel. Vai de mine. stimat domni .. ha. nici vorb ... da i-mi voie s . exact! Exact! Mai bine nici nu se poate s .. da i -mi voie s v s rut mânu i ele dumneavoastr dulci. îmi pare bine c v place i dumneavoastr . ultimul cuvânt... dar dac e s judec m dup voce. dac . în considera ia mea. absolut imposibil! Refuz categoric! Cum a putea s m descriu eu însumi.... fiind din provincie. ha.. V rog... ² Ha... ha. a îndr zni s spun c sunte i o persoan cu totul agreabil . c b rba ii tia de aici. evident.. ha. dup ce c am nea teptatul noroc. sudoarea de pe buza de sus i de pe b rbie.. ha.. ha! Deci. sigur c da: sunt un fericit tat de familie.... vreau s zic. un milimetru nu-i glum . o clip . ² Dealtfel... de ce crede i c sunt mai ironic decât. Evident!. se repezi inginerul. ² .. dealtfel. cum 126 puteam s -mi permit... ha.. poftim? Ha. foarte bine. ha. dar fu incapabil s citeasc dou rânduri.. imposibil! Absolut imposibil! Ceea ce pot totu i s avansez. H a. tergându. evident! Dealtfel. m bucur . nu-nu.... asta e sarcina mea moral de p rinte i nu voi ov i nici o clip s . nu-nu.. decurg.. nu. ha... bineîn eles c v aprob. ha! se auzi râsul sonor al Miei Fabian în receptor i... ha. ta i de familie i alte categorii de. nu -nu. i nu retrag o silab !. nu-i a a: da-desigur. bucure tencele... se întoarse cu spatele spre cel care vorbea la telefon i încerc s deschid o carte.. asta-i bun . domni oara Pleiniceanu... v bucura i de un loc foarte... pot s spun c am avut noroc când am ridicat acest receptor. desigur.. cum? Ha. din provincie. ha... nu v -am comunicat înc . trei viitoare dactilografe emerite. nu. ha. cum o s m plictisesc. nu-nu.. întocmai. nu v place expresia?! Ha. n-am vrut s insinuez nimic! Mi-milioane de scuze. ² M ierta i... nu -i a a. dac -mi da i voie. poftim? Cum cine? Bineîn eles. c v deranjez la aceast or .. nu a a. Exclus.. nu-nu.... dealtfel. Minda întoarse capul i-l privi cu suspiciune.... cum?! A. hi! se auzi distinct în receptor. care a f cut carier la Bucure ti.

. cum?!. stafia de puber a lui însu i. ca Ludmila s sune i era înc un telefon pe care-l a tepta. spre emo ia i spaima profund a sa. Dac râde?. înainteaz mereu. vioi. nu -nu. în strad . ha. pentru c . pe cuvânt de onoare! N-am vorbit în via a mea de r u o femeie chiar atunci când m-a refuzat. da-desigur!. în câteva minute. i în clipa când ced . de i e adev rat c ora..i alege pe cel apropiat sau pe cei. a i f cut armata?!. datorit i faptului c erau orele sale de lucru. se eurgeaîn trecutul s u propriu sau în ceea ce. punct cu punct! Nu. chiar i o noapte alb . v rog.. degradare i incon tien !. transparent. peste o noapte. ti i dumneav oastr . pardon. gângavi el.... Äciocoi"...... a.. de i nu tiu cum o s -i fie.. era oricând i mai ales acum.. era mai mult decât probabil. 129 ha. v rug m din suflet. ca s fiu sincer. bineîn eles.. i nou sprezece minute.. dar nu mai mult decât atât.. voiam s spun. nu -i a a. când mi s-a strecurat printre degete. îi trec lui aparatul. Treci i noteaz f{ adresa doamnei! îi ordon el lui Minda.... sau pur i simplu î i tr ia un prezent al s uY numai al s u. dar nu conteaz . ha.. îmi imaginez eu pu in. marca demisec. dac . vine acum. perfect prezent i unit cu existen a sa de acum. promite i -mi c nu v sup ra i.. da? Ei bine. colosal! Ce a mai putea spune. cu p rul rebel. Repeta i. ha. a . n -a i uitat. Ärealist". Intrar la o cofet rie.. Imediat.. de lectur . trei sticle de ampanie. Ha.cât o fac pe gratis... nespus de cuceritor. da. trebuia s -i m rturiseasc prietenului s u c el niciodat n-a fost nici pe sfert în rela ii atât de bune. dar numai cu condi ia s .. de i.. adic . la dumneavoastr m refeream. nu-i a a.. probabil c m înjur . ce poate fi mai. de cordiale cu acea fiin cu adev rat simpatic i care merita pe deplin interesul unui b rbat. dealtfel se putea. ha. îi trec acum aparatul ( i în timpul sta Medoia îi f cea semne disperate lui Minda... nu-nu. l -a i descris exact. uite acuma. i Minda se înveseli din nou. realitatea e tot ce poate fi mai.. excelent idee. împingându-l i tr gându-l în lungul str zii. calomniatul Medoia..... De ce îl alesese oare pe Medoia. de parc cel lalt se afla pe o linie pe care sosea în goan un accelerat). o vizit .. acest concret i zgomotos Medoia avusese puterea s strige spre acel tunel al celor dou zeci de ani: ÄLaz re. dou . Se uit la ceas. acel tip de veselie pe care i -o producea Medoia. acel tân r sub ire. cu dou zeci de ani înainte? Uitase cu des vâr ire sau poate. cum? Z u? Nu cred. alb la fa . unghiile date cu oj . i doctorul se conform . ha. ha.. atunci. acea Äînviere a lui Laz r".. exact! Exact i întocmai sau. ceea ce se poate numi un om s n tos moral. a.. vom achizi iona una.. îl tax drept Äscâr an". populat de simboluri i stafii care -i apar ineau doar lui. Medoia îns nici nu vru s aud .. pu ini. dac se poate.. m înclin pân la p mânt i mii de. dar. dar realitatea.. i la un moment dat o i spuse. pentru c acest Medoia era ambasadorul celuilalt pe care îl învinse deodat i. Poftim?. \Ämisoghin ratat". am spus râule e.. dealtfel.. Äsnob nenorocit" i altele. ha. fundamental deosebit era acest vechi prieten de cel nou. un capot cu turnule e i râuri. eroare. dar numai pentru c tia c în curând se vor desp r i. a a c .. Jos.îi voi oferi bra ul meu durduliu. ha. niciodat . f r o vorb .. ciudat de mult lume forfotea încoace i încolo. face ca.. Minda î i d du cont ce deosebit. dar prost. i în asta.. nu tie adresa?! Dumnezeule mare.. i râuri.. cosmic?! Pentru c Ceea. Cu fiecare minut ce se scurgea doctorul era tot mai pu in entuziasmat de vizita pe care urmau s o fac . ha. eu nu consider c patul e totul. asta n-am s -i iert niciodat . o idee prea bun pentru el!. Äla ". tergându-se cu batista de transpira ie.... incon tient a fost totdeauna.. de i. cum? Nu.. da-da. v rog.. sau erau criteriile pubert ii. normal. încruntat. la fel de pitore ti. când nu mi-a cedat. Ie ir apoi.. de i. Ätonic". a a c . pofti i? înc o dat dac vre i s . pufnind zgomotos pe n ri. ha.. sunt convins c se preface. sunt convins. cu pampon alb.. m-am exprimat doar din punctul meu de vedere. ast -sear sunte i dumneavoastr realitatea i înc . i vom ap rea în cadrul u ii! Ha. stimat i dulce duduit .imediat. ave i perfect dreptate.. ha. se cunoscuser i se în eleseser atât de bine. da -da. i Minda se sim ea bine cu acest ins fericit. da.il^ închipuia el c -i trecutul s u. stimat duduit . i pantofiori ro ii. Ideea original era de fapt s v facem o vizit .. ha. nu. cum se spune în armat : întocmai i la timp! Dar cumneavoastr ... ceva în leg tur cu obliga iile sale profesionale.. neap rat în capot i. vine i el. p ind vioi i greoi în acela i timp al turi de el pe strad . nu avusese nici un fel de criterii. c utând un taxi. ierta i mi întrebarea. uite. pe care fiin a sa moral îi dorea i îi suporta. Acum.. ha. Exclus.. pufnind puternic pe n ri. ca s fiu total sincer. încât. unde f cur o lung coad ² toat lumea asta mergea undeva? ² apoi ie ir cu sticlele sub bra .A^ de fiecare frac iune de secund a lungului prezent pe care îl tr ia. cu un fel de egoism dulce. nu cel înecat cu dou decenii înainte.. dac . care î i trimisese astfel concreta.. cum.. abia a tept. din punctul meu de vedere. poate chiar fericit. era orice afar de unitate. poate chiar peste un ceas sau.. cât degradare.. tiu c se teme al dracului de-o scurt-circuitare.. în timp ce Medoia.. ba nu. nu a a. Pardon. n-am în eles. care erau la fel de departe de fiin a sa moral de ast zi ca un corp necunoscut. E ceasul zece i aisprezece... e tipul de om care tie totdeauna cum trebuie s se prefac ca s . era înc anima ie. i dac . cum se. vi -l trec numaidecât.... ce modificare profund se produsese în felul lui de a.. i -apoi a doua zi. ha. brutala i calomnioasa sa stafie. brutal aproape. atât de concret . dimpotriv ! Pofti i?. i acesta îl lu entuziasmat de bra .. în m sura în care.. a lui Minda. oarecum înaintat i care.. cu realitatea sa intempestiv . Lauren iu.. da i-mi voie.. de Lauren iu. ha! Sunt cu totul de acord. da. normal. odat cu el. sunte i mai tare pe toate fronturile! Mare baft i pe doctora ul nostru s dea peste o... din nou (de câte zeci de ori nu cedase în acea dup -amiaz ?!).. a a cum vedem în. n-am vrut deloc s v jignesc. în sensul c se împr tia mereu. nu merit ... Nici nu-i trece prin minte... vino afar !" i... ci cel de lâng el.

în hohotele de râs ale doamnei Fabian. mai ales în prietenii. a sa. doar s -l reconforteze pe el însu i. atât de autoritar i de dominator. care trecuse în buc t rie s preg teasc Äni te cafele faimoase". pentru c nu putea s -l opreasc definitiv. se l sa dus de cei doi. dar nu. cu care ea putea s fac un cuplu. aproape conservator în gusturi. Medoia se ro ise tot pe gâtul s u gros. propria sa fiin b rb teasc i structurat definitiv se muia. Medoia se activ brusc.i de cuplul celor doi. de afar . bra ul s u s f cea de ap . s nu le par un Äacrit" i Äursuz" i. c utând cu o mâna cheia apartamentului printre celelalte prinse în porte-clefs-ul s u. tot mai nev zut.. se l sa târât de un str in cu care nu avea nimic comun. surâdea amuzat. sonor. ie ind fericit în aerul rece. în acela i timp. tia c undeva. printr -o special intui ie sau clarviziune feminin . i via a lor atât de scurt . râdea mereu. încercând s -i fac s uite ² mai ales pe Minda ² jena orei târzii i a primei vizite într -o cas str in . jignirea o neîn elegere fermec toare. doar. împleticindu-se în bandajele acelea mortuare de care aminte te evanghelistul. odihnitoare îns pentru spiritul i habitudinea sa. un str in care purta un nume str in. icnit. o secreta a a cum secret p ianjenul firul s u misterios i elastic pe care alunec în gol. încet. doi oameni care cu o or în urm î i ignorau existen a. franc i poate plin de farmec. aproape bruscat. era aproape un chichotit de colar ce tocmai preg tise cuiva. apoi de rapida i buna lor în elegere. pentru o noapte alb . zeci i zeci de asocia ii asem n toare în leg tur cu Äcei doi". i ciocnir primele pahare. ciudat de cunoscut. de familiar. p rul s u flutura. el. atât de speculate încât se pierdeau în absu rdul simplu sau infantil. dep rtându-se de el. totul se întorcea pe dos. împiedi-cându-se în bandajele sale mortuare. plictisindu-l împrejurarea i flagranta lui nepotrivire cu acest cuplu. în abisurile trecutului s u. profitând de un moment de absen a gazdei. care reînv a s mearg pentru câteva ore. Äimprevizibil". pentru scurt timp. îi arunc în treac t o fraz conven ional lui Medoia. ÄProstii!" concluse Minda zâmbind. Medoia îl împingea i îl âra cu brutali tate spre locuin a nedorit a acelei femei pe jum tate necunoscut i trivial . o r zbunare care nu se adresa nim nui. îi primi cu afabilitate. de bunul-gust. i poate de aici perfecta i rapida lor convie uire. cu tendin a de ap rare spontan la orice era Ästr in".i pierduse vioiciunea mi c rilor i din prestan a aceea special . se scutur de toat acea lung dup amiaz din care ie ise de câteva minute. Deodat îi trecu prin cap ideea c . previzibil i ra ional . acel individ g l gios. l sând loc acelui puber. . încet. al interiorului în care locuia aceast Äfemeiu c ". care r spundea perfect < limbu iei inginerului.. tot ce gândea acum. unui coleg sau unei autorit i colare. nu conta).i tr deze indispozi ia. râsul zgomotos un zâmbet pe jum tate. o fars . generoas . propria sa stafie. Fabian le prelua sticlele. redobândit i. celor doi str ini care se în elegeau a a de bine acolo sus. renega. atât de neconform cu felul lui de a reac iona încât. uitat . torturate ore întregi de un Äregim" atât de opus firii sale. care nu voia s loveasc în nimeni. pe strada aproape pustie acum. strig tul o oapt slab . nici nu. z cea.. aduse o alta. u or. constant. i poate avusese 132 133 o bun intui ie. numai prin el putuse s ajung la Medoia. e drept. ocara era mângâiere. dar jum tate din fiin a lui Minda era acum de vis i transparent i extrem de docil tocmai pentru c acel ins o isca mereu din sine însu i. pe care cel mai bun prieten al s u nu-l acceptase. amintindu. feminin aproape. iar Minda se ofili u or. în iner ie i a teptare. din tenebrele acelui tunel ie ise tremur tor. pe care el ar fi putut -o respinge. Drumul pân acas fu învior tor i. poate ea. o vibra ie pe care nu i-o putea reprima i care ren tea ciudat.. singur. iute închegat. tonic i contagioas . neparticiparea. ca un adolescent sau un be iv de ocazie. a celor doi. dac nu ar fi fost atât de uimitoare. pentru c . Minda începu s râd de-a binelea. aproape cu fiecare pas. surprinzându-se zâmbind amuzat de aceste specula ii pr p stioase. Mia Fabian c utase un astfel de b rbat când îl inoportunase cu atâta asiduitate pe el. Doctorul se sim i brusc izolat ² de i f cu eforturi s n-o arate ² era uimit în primul rând. de concret !.. de fapt. Medoia. ace ti oameni nu se încredeau deloc unul în altul. personalitatea g l gioas . nepl cut de concret a lui Medoia se sub ia u or în aerul str veziu ² ciudat de str veziu pentru acea or înaintat ² i doctorul începu s râd la un moment dat. pentru c totul era o înscenare trec toare. surprinz tor.severului i ra ionalului Minda. s -l Äredea lui însu i" i în clipa când urca sc rile casei sale murmura destul de tare. supus. care aproape nu reac iona ² lucru ce îl jigni pe doctor ² i plec . în contact cu lichidul spumegând. iat . poate chiar renegat . Äf cu i unul pentru cel lalt". poate i farmecul lor?! De team s nu. 130 131 de nea teptat . obiceiuri i prietenii. cum spusese Medoia odat la telefon în glum sau chiar în b taie de joc. curat. i observa cu o anumit uimit încântare capacitatea lui Medoia i a Miei Fabian de a se încrede cu atâta rapiditate unul în cel lalt. Minda asculta. erau ca un fel de inofensiv i odihnitoare r zbunare. atunci când p rea c se înecase în fundurile tulburi ale psihicului s u eliberat i calm. provoca în el o toleran larg .i puneau aceast problem . fulger toare chiar. e drept. K j Mia Fabian ocupa un apartament surprinz tor de spa ios i mobilat UK cu mult gust.. sau era doar un efect de r sfrângere în spiritul s u greoi. uitat. Minda era un spirit greoi. frapat . se înce o a. gra ios. cine tie cum. din care el era expulzat (sau se expulza singur. i Minda se arunca surâzând i amuzat în golul acelei nop i i al acelor oameni. al celor doi oameni ap ru i atât de nea teptat în via a sa ordonat .

dar unde plecase inginerul? i cum. a a cum îl suportase i pe Medoia. Minda. cu numele ei în gând i chiar pe buze. i acest Ämuri" avea sensul de Äsupravie ui". dup ce renun ase s -l mai trezeasc . din nou. concrete... pentru c r m sese singur ! Singur ? se uimi Minda. aproape ingenu .. stând înc în fa a u ii întunecate a apartamentului s u i observând cu o ciud m runt c se arsese becul de pe palier. nu plecase. i el. dar el nu putea r spunde amabilei invita ii.. cu o oarecare uimire c nu regret pornirea atât de ciud at .. epuizat . o simpl paz . ceva mai în spate sau într o parte. f r de care o nemul umire ascuns . o voce care nu se potrivea de fel ² în mintea sa. i pentru ca.. strict efemer. cu con tiin a c totul era trec tor. de data aceasta era un râs Äal s u". dar care acum. Poate alt dat . au r mas dou sticle de ampanie. sclipitoare. intrând în sfâr it în cas . pentru c . o form vie. el o în elegea în felul s u. i auzi târâitul lung al telefonului.. aproape cântând. hi. femeia lui. Äintacte". a lui Medoia." i râdea încet. se activ brusc i alerg .. Eu mâine diminea plec. da.. gândea Minda. prea fad. ei?! Poftim?!. era ea. i în apropiere. nu era posibil. dar la scurt timp dup ie irea sa. minute lungi. închise deci în sine. N -o regret . î i aminti apoi. Lauren iu. în care recunoscu. Nu. într-un fel Äfals" trecutul. sclipitoare. îi scosese pantofii. Nu. ha. i-l însu ea pe m sur ce se desprindea de pe buzele sale harnice.. nu e nici o problem ! f cu Fabian. turceasc : Ä. replic Minda f r s se tulbure. r gu it. Mia Fabian.. o ascunse. Ha.de care atârna. cel înc rcat de trecutul s u. cu atâta putere încât atunci când ridic receptorul. ha. cu destul greutate. e evident. chiar de Äreînvia".. c zând într-un somn total.. ale Aome -ului s u interior. i dovada c era a a fu un hohot interminabil de râs. destul de devreme.. dealtfel. la periferia bunei sale dispozi ii.. aproape o. undeva.. vie. atâta tot.. pe care o sim ise fa de Lauren iu sub Äpresiunea" staturii masive... de cele câteva minute în care ar fi vrut s -l vad plecând. chiar i în cel mai m runt. era duminic . i în clipa când închise u a apartamentului în urma sa. nu s -ar putea. îl lini ti Fabian. ca breloc. brusc. adecva t situa iei sale din clipa aceasta. dar cu un alt fel de râs decât cel icnit i vindicativ de adineaori. i el se putea odihni în acest Äefemer" care îl proiecta la antipodul reac iilor i st rilor sale. oricât ar putea s par de nemanierat. atât de labile i contradictorii sunt totu i sensurile cuvintelor în care ne rezem m atât. era o r scump rare i a sa.. el.. timbrul acela cald... acolo unde trona. cât mai curând. spectaculoas . a teptând s se trezeasc Medoia? Ar fi un fel de a-l p zi. ora fiind totu i târzie i a doua zi trebuind s se. deodat ?. Da. o medalie veche. Äcunoscut ". în ceea ce-l prive te pe cel adormit. ca o pisic mare. f r s vrea. ar fi persistat poate mereu. era p r sit cu un 134 neauzit suspin de u urare. refuza s se întoarc pentru simplul motiv c . nep sare trist : Ca s pot mu ri lini tit. de unic . nu-i a a. fiind târziu i totu i devreme într -un.. bineîn eles. râcâitoare. i numai pentru el. sub ire. cum spunea el. pentru c el. Dar a doua zi e duminic ! întrerupse ea.. hi. fascinant f r osten ta ie. cunoscut . l sându -l Äîn pace". i se surpinse. i fiindc nu putea s-o regrete. îl acoperise cu un pled i stinsese lumina. într -o excursie cu ni te . cel care se identifica astfel prin t cere i contagiune total cu un trecut str in i care devenea astfel.. o siluet întunecat înalt . ² A. dar nu prea mult. într-un fel i al lui. astfel încât ea. Ädu p fuga sa ru inoas i la !" Medoia adormise pe canapeaua pe care se afla.. acum.. spuse într-o singur respira ie: ² Ludmila! Nu era îns Ludmila. cu grij . cel lalt. cel pu in ² cu pere ii aceia de carne în care rezona sau cu buzele de pe care aluneca cu atâta u urin . Acum îns e singur . replic Minda. cu mul umirea Äreîntoarcerii" în vechile haine i cute ale obi nuin ei. spunând ultimele cuvinte. deoarece expresia Ämuri lini tit". a a. Poate de aceea î i sim ea Lauren iu. Apoi. Vino iar în sân. ca prieten. primul plan fu recucerit de forma aceea alb . intrând. nu-i a a. ca o Äreîntoarcere" dintr-o aventur m runt . l sând s cad la fund antipatia aceea surprinz toare. e oricum mult mai îndrept it s . L 135 atr g tor. i pe care el îl iubea tocmai pentru c propriul s u trecut exista atât de pu in sau prea ters. fa de unicul s u prieten.. încercând s înoate în uvoiul ei de vorbe. sau care trebuia s fie a lui. f r s aib r bdare s asculte sau s a tepte. Era. pe de alt parte. în acel univers incomod din care se eliberase deja. care îi m rturisea c suna de aproape zece minute. Acest Ämuri" suna pentru el. r spunderea le revine la. i felul în care Ceea î i tr ia Äfalsa existen ". înc o dat . Mie red -m . pe care i-o dorise poate. aproape de ur i repulsie fa de cel pe care-l sim ea legat de el mai strâns decât poate lega o prietenie. momentan .. pe mine. narcotizate... Piar -mi ochii turbur tori din cale.. i o f cea cu puterea sa mare de posesiune pe care o avea în fiecare act al vie ii sale diurne. i oare n-ar vrea el s se reîntoarc i s m nânce împreun .

dar apelul se f cea în gol. pur i simplu. Exist atâtea feluri de a . s supravie uie ti. în timp ce se preg tea s se culce.. care înc .i pare nefericit de scurt . ganguri ea.. O s te coste sigur c n-ai f cut-o. ² Vezi c n-ai ghicit?!. etc. ² Indiferent. ha!. ² Crezi?!. a a c am s -i las un bilet cu locul unde s pun cheia. ² Bineîn eles c vorbesc prea mult. a a ca o aventur cu coco i i cu gloan e. de astfel de personalit i! Pentru c . o s -i sugerez s . o revolu ie. o nevoie stringent . ² Crezi?!. dat disp rut ... tu e ti o per sonalitate!... ceea ce i s-a povestit odat . ha!. nu p ru mai mult de aisprezece ani.. sau fiin ele nu sunt decât simple gânduri etc. nu import ! Iar eu nu pot decât si repovestesc ceea ce n -am v zut niciodat . o imbecilitate ca o masc de gaze. puciuri. într-un gol care se m rea... ² Da. firesc...prieteni.. Astfel. în sfâr it. parc . Dou tirbu oane!..i haina.i va fi f cut de cap în Capital .. A avea nevoie de a a ceva. ceea ce nici nu avea de gând s se întâmple. cu aceea i concentrare.. greva foamei. 138 139 încât ai devenit. rapizi ca ni te schije..?! Ai f cut vreodat un calcul aproximativ? Te sinucizi a a cum te masturbezi.. A trecut astfel un an sau trei sferturi dintr -un an. din pur plictiseal .. supr avie uie te neîncetat.. s -mi dau foc..i dai i tu doctoratul. în definitiv. în felul t u grav. dar.. în care s fie tip rit Tat l nostru sau prima lec ie din abecedar. când s-a ispr vit i cu istoria asta cu supravie uirea.. dup câteva fraze scurte. cum se spune.. e ti cineva! E ti un om care inspir încredere. am s fac toate astea. traversat de felul de meteori i invizibili. încât am devenit.. care nu -l mai amuza deloc... cu toate gândurile tale n scânde. s-ar putea s te coste într-o bun zi aceast .. a zice!. ambuscade.. un om grav. un gol concret. re inut. vesel . mai repet el.. trânti receptorul.. cu aceea i scârb . sau re inere de la.. de cine. i eu d e atâta vreme fac pe palavragiul. ² pe deasupra... împreun cu râsul ei. comercial: Via a intim sau metajumalul lui Lauren iu Ceea! Exciting. bineîn eles.. iat c nu erau f cu i unul pentru cel lalt!. ei.. cu aceea i fantezie. seriozitate sau.. în provincia sa.... cu aceea i u urare. min ri de poduri sau de stâlpi de înalt frecven . i. cu fiecare secund .. nedorite sau neinventate. de la ce?! tii cumva?!. i nu imediat. f r zgomot . De -atâta vreme faci pe gravul.. cu timpul... ha!. s scriu un jurnal de c l torie sau un jurnal intim. ce am devenit? Ha?! ² Un tirbu on!. o conspira ie. de raze cosmice i alte aiureli de acest tip. dând din umeri... inima noastr care se ap r atât de prost. ² Nu m-am masturbat nici de zece ori în via a mea!. disp rut azi. ² Bineîn eles c sunt! i când ai s . ca o grot vie. i avem al dracului nevoie de astfel de oameni. a a. ci a a. lung. devenit deodat ireal. ce dracu vrei s fac. a a. bun cre tere. ceea ce. a a cum pe mine o s m coste c am f cut-o!.. imagineaz .i imagineze aceasta? De spus.. a a cum e acela al unui tunel în care te a funzi cu un tren întreg. Se poate! Tot ce se poate! cum spunea o m tu de-a mea.. încât e binevenit imbecilitatea par ial de care ne bucur m în tot timpul acestei împu ite de vie i. doctore.. din acelea care se aflau în podurile copil riei noastre. decât s imaginezi sau s i se imagineze... cum?! Cine poate s . s împart bro uri interzise... nea teptate. sau m car o mare parte din ele. vorbe ti prea mult ca s nu fii de pe acum o perso nalitate! A a c . am devenit. Nici nu aveai nevoie. nu s-a (întâmplat niciodat . preocupat de altceva? Bravo ie... Minda nu mai era în stare s reziste acelei conversa ii. cu un filtru gros în loc de buze.i face de cap!. ² Ai num rat vreodat ... inclusiv pe mine. comendatore!.... lupt de guerill . care în al pe toat lumea... capsulate în întuneric. cu stalactite vii. ce efect fantastic. m tile acelea de cauciuc. de câte ori te-ai sinucis în via a ta asta searb d . fericit c . serios. ai s fii i tu una! ² Licen a. Sunase înc o dat la Ludmila.ce 11jinima noastr înoat de fapt într-un spa iu cosmic al ei. pân atunci îns am s vorbesc.i fac o cafea.. dezbr cându. apoi râse stins... dac e ti destul de cretin s m ascul i! ² Te iei prea în serios. 136 ÄIat c nu erau f cu i unul pentru cel lalt. ca o l mâie! Doamne Dumnezeule.. evident.. uneori nu i dai seama unde se ascunde tâmpenia cea mai mare: în ceea ce faci sau în ceea ce spui! Bineîn eles c tu faci . i va pleca.. i o clip . s -mi tai o ureche. dar mi-e team c ba i câmpii.. care supravie uie te." gândi el. dar se ap r totu i. f r cuvinte. de repovestit e într-un fel mai u or. Ce ideologie ai tu când te duci la closet? E ti tot a a grav. bineîn eles pân într-un moment dat. cu ni te ochelari de sticl rotunzi încadra i în nu tiu . s tii. de i asta nu are nici o leg tur cu nevoia. cu propriul t u trup. din fericire. când devine plicticos i asta. nev zut. în timp.. cu o ma in . ar fi pur i si mplu nemaipomenit. s -i zicem. Totul încape în via a noastr i înc atâtea lucruri i fiin e ² în m sura în care i gândurile sunt lucruri.i... Capitolul V V. bineîn eles. S dea Dumnezeu!. ce grozav ar fi.

. Ca i libertatea. ² Da.. i-apoi. ² Pe urm ?! ² Urinez! ² Bravo.. îl faci bine. i. adev rata m sur a valorii. tii tu cum se face.. dentistul.. fie iertat.. cât adev r îndr zne te el? ² spune el ² aceasta a fost pentru mine. pentru c totul trebuia schimbat ² i-am dat o palm unui coleg. ÄCât adev r suport un spirit. ha! ² Ha. Nietzsche spunea c adev rul e o chestie de curaj.. spiritual.. curajul meu ² i Minda în l dezolat din umeri ² curajul meu. ² E adev rat. N-ai trecut degeaba prin via ! ² Mai ales c m-am i întors. la primar ² la elementar .. de compasiune.. care-o merita. dentistul o îndemna pe nevast -sa s se scoale. tam-ta-ra-ta-ta!.. Bineîn eles. uneori. Evident c da! Eu n-am spus c e ti lipsit de curaj. ai nevoie de în elegere. alunec undeva în subsolul meu. . mai nuan at. ² E i sta un fel de curaj.ceea ce spui i cu asta.. ² Hai sictir!. Lauren iu Ceea. bineîn eles. totdeauna. ² Ce curaj ai tu?!. în credin a într-un ideal... ² Ei vezi. un alt fel de curaj. Eroarea. .. de Äform ". pardon. ² ÄCourage pour chaque jour" sta mi se pare mie c e un titlu. mai imprevizibil!.. s-a îmbr cat i s-a dus dup pâine.. gura! ² Ha. student-r mas-în-urm ce e ti. la studen ii t i tâmpi i i hiperdota i.Cine nu exerseaz libertatea se pomene te 'în r-o bun zi c nu mai are nevoie de ea. fiind cineva.. am în eles i eu. Din când în când. m-a b tut cu atâta furie. Nu tiu. ce preten ie ai. Dar trebuie s existe el. nu de inteligen .. câteva fraze spuse pentru secolul nostru. e tot un reflex de om la care face pe curajosul! ² Dar îl face bine. poate ?. cu istoria ta de amor... vorb ria mea nu e o form de curaj." Iat . ha.. Curajul apoi. cum se zice acum. cum de nu mi-am dat imediat seama.. cu to ii avem curaj. s spui bancuri..i prelegerile la facultate. Am s -mi cump r un extensor i-am s fac exerci ii de libertate! ² Când eram mic. tiu asta.i i admir curajul? Regret. Presupunând c a putea alege. Dar ce. asta e o idee!. asta nu pot... iar ea îl îndemna pe el s mearg . iat un lucru suspect. domnule Ceea. i atunci. ridici l bu a i spui. comendatore... Bravo! ² E ti un individ sensibil. e i o chestie de exerci iu. mai tii.. Pentru c .i.. s nu mai sim i nevoia de a fi liber. tovar e Ceea. cineva trebuie s mearg dup pâine!". nu e o chestie de obtuzitate. dac vrei s folosim cuvântul sta scârbos! ² Ba da!. comendatore. ha! ² Nu vezi ce plicticos e ti! Mai f i: ÄHo! Ho!" dac e ti în stare! ² Ho! Ho! ² i-acum prezint -te. dac am. aici e vorba de curajul autentic. ² Nu pot s suf r cuvântul autentic. nu-l recunosc nici eu. între curajul t u i al meu.. nu m p r se te 141 i nu m va p r si niciodat . ² Auzi m . care. s fac lucruri curajoase. nu?! Dar nu. Mi-ajunge c -l admir pe-al meu.. s mearg dup pâine. La un moment dat. eu îl tiu pe la cu nevasta mamiferului! ² într-o duminic .. o simt.... nu. tu e ti un tip mult mai complex. Pariez c i-a pl cut. enervat : ÄDar bine. Tu ai avut toat via a curaj. chiar dac . ² Tot aia e. c se închidea la dou sprezece i treizeci.i completezi studiile.. cum spunea i portarul. asta se mai înghite.. femeia. ² Te-n m -ta! ine.. Am nevoie de el. Chiar i ideea asta. -Da. dac s-ar putea apropia cineva de tine.. un dobitoc de talia ta mai are i dreptate!.. semidoctule. ce spui? ² Ceea. eu am... i înv toarea m-a turnat la taic -meu. pensionar la f r frecven : s nu mai sim i nevoia s fii liber! ² Da-da..i voie s te prezin i. cere. ha! ² Ce-ai împotriva studiilor mele? Sunt cineva de la f r frecven ! tii bancul la cu nevasta dentistului? 140 ² Nu.. ² Asta e deviza la ilor.. politico-amoroas . i sta e cel mai trist lucru: nu s nu fii liber.. am f cut un efort i am în eles.. ² Nu totdeauna. Eroarea înseamn la itate. vrei acum s .c i el nevoie de mine. au tentic.. Bine c . la prânz. nu mie! De compasiune ai avea nevoie tu.. i pân la urm nici asta n -ar fi exclus. e evident... ² Tam-ta-ra-ta-ta. dac nu i-ar mirosi. nu tiu pe care l -a alege.

E ca i cum te-ai duce cu o ga c la bordel i to i s-ar culca pe rând cu aceea i sublim i ginga târf . Aceasta e prima noastr iubire. ce s -ar fi întâmplat dac ar fi reu it?! De câte ori nu m-am pomenit cu mutra însângerat la o simpl replic .. episcop. Tat l meu i înv toarea. sau cum îi zice.. ² Chiar este. în fa a întregii clase. cu inteligen . g sindu-le mereu. Dar îmi permit asta pentru c i eu sunt un intelec tual. ² Bineîn eles. artistul. asta este una. la care c dem în cur cu to ii. a coexistat totdeauna. Dealtfel. 142 ' : ² Bineîn eles! Mai ales c eu o i recunosc! Voi o face i. mult mai cochet! Eu îns nu sunt cochet..... ^²J ² Exact. cu to ii. i trebuie s recuno ti c o nou meserie. singura coala filozofic care nu are idei proprii. omenirea nu las pe drum nici cea mai m runt inven ie.. negustorul.A a!.. Nu cred c ar fi bun s conduc . în cel mai nenorocit caz.i fie mil de tine!. ² Ia uite... ² .. El e cel care descoper mereu caren a ideilor. ² Posibil. Corpul t u e mult mai inteligent decât tine. bine pl tit pentru asta! . dar va dura la nesfâr it. ² A... s dau înapoi?. A trebuit s reînv s dau înapoi. Indiferent cine m love te.. D -i drumul. Eram îns pierdut dac r mâneam astfel. care e o efectiv aristocra ie. E ti. i înc ce! E ultima profesiune. mila de tine însu i. ² Calomniezi intelectualul.. ² Bineîn eles c mi-e mil de mine. u or. f r s mai dau înapoi. ² U or. Apoi politicianul. de fapt... E chiar de dorit. dar n -o recunoa te i. apoi soldatul... dac n-a fi reînv at. nu spuneai chiar tu c nu te intereseaz adev rul. voiau s m dezve e de a fi un Äb t u ". la una din trei.. Ce credeai? N-ai înv at în cursul inferior de liceu despre func ia durerii? Durerea e cea care ne ap r i mila nu e decât o form a ei.. Äaristocra ia financiar ". ² Mahomet era profetul-soldat! ² Eventual! Dup aceea. cu Pitina ta. ci c sunt viu!. i am reînv at. a doua zi. Pun pariu c ai auzit. ² Asta sun cam mefistofelic... probabil.. Nu c tr iesc. Acum el conduce.. i pe urm ?!.... Ceea. la cel pu in una din trei lovituri pe care le încasez..... c nu e modern?. la o simpl minciun . pap . A fost a oricui. nici nu are nevoie de a a ceva. de data aceasta preotul-func ionar.. nu mai am timp s fiu i cochet. asta înseamn c înc mai sunt viu.. înc pot s dau înapoi.. La început a fost bestia. sau chiar preotul-soldat... am încasat toate loviturile. studentule. da. ² înainte de a fi condus?! ² Dac nu s-a profesionalizat! Dac n-a f cut o revolu ie! ² Te pomene ti c dispare i intelectualul. i for a mea.. numai a mea nu. Äbine educat". Ai dreptate. apoi preotul-mag. preotul i nobilul. din nou preotul.. la o privire distrat a cuiva. Cezarul i mercenarul. sau preotul-profet. mai bine zis. a început s . ² Dar i prostitu ia ta. Tu erai predicatorul. i ai putea s -l respec i.. care se uita la mine ca la un obolan. cu câte icneli... ca Borgia i Mahomet. De ce râzi? Crezi c fac pe cinicul? Bineîn eles c fac pe cinicul. dau înapoi.. ce se întâmpla. apoi. ceea ce e.. încât tot aceea i înv toare a trebuit s m bandajeze.. Po i s -mi explici i mie ce consideri tu c ar fi modern? ² Foarte simplu: politica. corpul t u e mai complicat i mai în elept decât constela iile de pe cer. dac ai auzit de a a ceva.. dup istoria asta. ² i omul de tiin . autorit ile morale i sociale cele mai înalte pentru mine atunci. Zece ani. Mai tare decât militarul. punctele slabe.. care coexist .. o nou profesiune e o inven ie baban . ² Pitina mea? N-a fost niciodat a mea. El e bun ca opozi ie. numai tu nu. de i a fost afurisit de greu s înv un lucru pe care îl tiam deja. Doamne. bineîn eles.încât mi-a spart venele încheieturii. a a -zisul intelectual? ² N-am auzit. Asta e. ² Iar negustorul e o categorie etern . înainte de a. Nimic nu se pierde. dar i tremur de fric în acela i timp c sta e chiar adev rul. ² i asta-i o profesiune?! / ² O-ho. el e scepticul. Eu nu cred c Diavolul are idei.. e ve nica opozi ie. Z ². M -auzi. am uitat. nu-i a a. dar n-a condus. ² i ranul? ² Dispare... greu. a existat totdeauna. bineîn eles. sau din cinci.. i nobilul? ² Nu tiu ce-i aia nobilul. ÄMonarhul luminat". Dumnezeule.. S mai a tepte. cunoscându-l mai bine. nu-i o profesiune. literatul. 143 ² Da. Sunt prea ocupat. dau înapoi! Aceasta -i întreaga lege a moralei! ² Amoralei tale!.. criticâ nd mereu celelalte coli filozofice.

bineîn eles. dar. i pedeapsa mea e tocmai aceast grosolan calomniere a ei. de numele ei. dac .. o form a for ei.. în s . Am s revin mai târziu la aceste pli curi. în def initiv. Da. de pueril i de grav ...² Uneori. Nu renun am totu i la a o vedea. adic pe disp ruta mea piele.. ca un nevolnic. mi se pare. Nici m car de mân nu ne-am mai inut. mai ales. perversiunea mea î i face bine. despre tot ce-am tr it sau am inventat. pe care.. doctorul. când nu m pot debarasa de toate astea... atunci. pe care tu o supor i. în acela i timp. din când în când. ea începea s se obi nuiasc cu mine. purt toarea numelui ei. doar de dou sau de trei i ori. i asta s-a întâmplat cu tot ce a trebuit s . poate o i amuza. i atunci. sau. ² Dac nu face jocul altuia. ² Nu vorbeai tu de cinism? Cine mai tie ast zi ce -i aia cinic?! Nici nu face s încerci s în elegi sau s . de câteva ori am fost i împreun . Cred c ea î i d dea seama de pânda mea. a Pitinei mele minunate. a a cum po i iubi pe cineva pe care nu-l cuno ti. 144 .. pl tesc pentru asta. Uneori când i se pare c e ti un individ iremediabil plat. am pl tit cinstit i pl tesc i acum. Dar adev rata plat e de fapt pl cerea pe care mi-o fac f cându-mi r u. s-o las s se odihneasc în nefiin a ei. disperat îns . eu nu vorbesc de dela iune. Puteam s-o v d de câte ori voiam sau aproape în orice caz o vedeam mult mai des decât Guga. de exemplu. cu ea. ² M rog. ap rut de curând. semicalculat . colegi ai mei. bineîn eles. dar asta nu conteaz . ² Dr gu cursul t u scurt de istorie a profesiunilor! ² Aiurea. E o simpl întâmplare c le-am f cut i noi. i asta e ceva foarte intelectual. ca în acea prim întâlnire. j pe el.. Rela iile mele cu ea intraser într-o stare bun .. Dar nimic nu a evoluat între noi în sensul în care-l doream eu. i totul. asta e! N-o pot face altfel. nu -i a a. ² Masochism. bineîn eles. ² Cinism e totul. o manie inofensiv . Doi in i.. în care tr iesc i ast zi. dup discu ia aceea atât de amestecat . de câte ori mi -o reamintesc. î i scriau doar I i ardeau tot ce scriau. ² în eleg.. Dar se întâmpl . Dela iunea e simpl i ea e cea care e bine pl tit . o falsific grosolan.. Da. la fel. i nu mai 145 puteam da înapoi. de r u. n-o pot p stra a a cum era i nici nu pot s tac. ² Mai mult decât atât. dar nu-i p sa. o form de perversiune sexual care const în aceea de a violenta femeile necunoscute. dac n -ai încotro. eu m-am convins pe propria mea piele. atr gând aten ia asupra sa. ² Se pare c am început s am chiar nevoie de ea! f cu. atunci i acum. sunt un biet necrofil... s ii minte acest lucru!) deci ceea ce ajunge la noi amândoi e ceva vrednic de tot dispre ul. po i s -l spui. dar nu pot. în eleg: dac te împiedici în el. Ca i cu lumea din ora i aiurea. deoarece contactul nostru risca s ia o alt turnur . Când am cunoscut-o. i ceea ce ajunge la tine i apoi la mine (c ci la mine ea ajunge în ultimul rând. dar numai cu aceast condi ie. interesul altuia. Ei în i i mi se pare c nu se vedeau aproape deloc. Cine poate râde de el însu i e un om puternic.. la unii. nu creeaz diversiune. Ei bine. în primul rând. dar asta nu m interesa prea mult. ² Nici pe mine. absolven i ai cursului inferior de liceu. în sfâr it. perversiune simpl sexual-psihic . ha! ² Ia uite. era acela i lucru: era ea. Ea trebuia s fie! S r mân ea. dup ce c ai dou norme. Bâlbâial mea despre o a a-zis Pitin .. Ni s -a întâmplat i nou . ca un estropiat. pe strad chiar. toat aceast bâlbâial nu-i o mostr de cinism? Exist . i nu a a de bine precum se crede. î i explicam de ce nu m intereseaz adev rul. ca i cu alte colege i. mai 146 . Pe ea am început s-o v d cu o anume regularitate.. deodat î i descoperi un cote cu totul remarcabil. ha. ² Poftim. mai mult. bineîn eles. pot face la nesfâr it variante asupra aceleia i teme. mai Äaventuros". De numele ei mai real decât fiin a ei. Dulcineea din Toboso. încât. între timp. s m vad doar ca un ^camarad etc. o încarc de tot felul de am nunte i senza ii.. expunândui sexul. m runtul soare al adolescen ei mele. Devenisem prieteni foarte buni. Dar. punice. a teptând un moment propice.. ² Exhibi ionism se cheam i e ceva foarte interesant. s raca. despre anii ia când am iubit-o.. Mania mea. Sunt un tip chic. de bine. nu?! . a pornit de la acest nume: Pitina! Auzisem acest nume înainte de a o cunoa te i am început s -o iubesc.. în timpul liber faci i pe cinicul. bineîn eles. mania asta a mea... Mie nu. unul din ia care se culc cu cadavrele. de a. Ar merita.A. cum.. A trecut astfel un an sau trei sferturi de an din clipa când i -am dus \ acel prim plic lui Guga. totodat . se întâmplau cu totul altfel de lucruri.. exist a a ceva. simple banalit i. în mine. pe decuamata mea piele. Ceva mai pasionant.. m înfuria. nu m prive te. râzând.i explici unele.

era fiul unui mecanic de loco motiv . Dona (la care voi reveni). a ajuns secretarul U. lung. bineîn eles. adev ra ii creatori. ne fusese repartizat i nou (un ' t inerel de vreo 23-25 de ani. Acestea i altele sunt eterne. sub semnul întreb rii. Erau anii '49. profesorul detracat. ap reau i câteva partide noi. bineîn eles. punând uneori în dificultate profesorii de specialitate.T. '50. de care i-am amintit când cu episodul pseudosângeros cu Iorgovici. eterne. al r sturn rii întregii societ i. ap reau sindicate noi în cl dirile azilelor de b trâni (un timp. un reflex propor ional. o adaptare care ia uneori forme fascinante. unul avea chiar un tat ilegalist. exist regii vârstei de optsprezece-dou zeci de ani. sau un cartier. din masa aceea.. mai p u in Äpregnant" decât o f cuser în liceu. toate aceste probleme i altele. Din masa aceea. deci. pe care nu l-au tr it decât genera iile noastre. devenea mai acerb . se afl totul. fost sudor. viitorii oameni politici. Pentru cei ca noi. ce r sturn ri! Cât istorie! în acel an. în fiecare clas ² vorbesc doar de cursul superior ² au ap rut câ iva. banale chiar. Acolo se afl viitorii.M. el însu i. aceste cifre se încarc fantastic! i asta st . bineîn eles. a a cum se întâmpl . cum era i firesc. ciungul Lic . atunci. c în elegea acele tratate universitare mult mai bine. dar asta e eterna problem a ceea ce numesc eu adaptarea la o vârst . f r comunicare în afar . se scoteau din pivni e i ad posturi improvizate uria ele cutii de lemn în care au fost. fii de muncitori i de activi ti sociali. au început s devin cele autentice. ce. '50. veritabilii supradota i. De aceea î i vorbeam de noua Äextrem ".i începeau cariera social la cincisprezece ani. de fapt. i toat c lasa era la fel. un mediu izolat. Da. i cu mult mai palid. pentru elementele ei de vârf i pentru calitatea lor. Exist regii vârstei de zece ani. pe nume Treicu). absolut nici unul nu a ajuns sau nu a r mas. Dac a fi profesor ² nu voi fi niciodat ! ² m-a teme îngrozitor de ace ti puberi. de i nu pentru toat lumea. el însu i de curând numit în activul de partid al ora ului. hiperadapta i. au fost înlocuite doar în câteva luni cu o for care amintea de suflul unei bombe de mare tonaj. nici unul dintre ei nu i-a p strat acea supradotare i mai târziu. al clasei i i-a constituit un birou. de i important . când se produce valoarea. se întâmpl uneori lucrur i mai grave decât amorul. care . din masa | aceea.M. Dar ce condensare. dac lor aceste cifre: '48. ap rea inva zia de capital str in. împachetate ma inile. activist 148 într-un domeniu social sau de partid din oamenii lui Lic . cei cu o anume memorie. in i care comand grupuri întregi. Nu tiu dac genera ia tân r de azi mai are habar^ de cele ce s -au întâmplat atunci. a selectat câ iva in i. la o vârst i la un mediu dat. Mai aveam în clas vreo apte-opt colegi. caduc). iar extremele ei. M runta lupt . '52. ca i un geniu de trei sau cinci ani. cei sensibili. tocilari apolitici. acel m runt i banal antagonism între câteva vârfuri ale clasei i profesori. vreau s spun de cele mai multe ori ² e o simpl adaptare. Dar ascenden a lui Lic . plini de calit i reale. pentru c asupra ta aceste cifre s -ar putea s aib aceea i rezonan ca asupra unui tinerel de aptesprezece ani. opt. medie. începeau s fie puse încet. în nici un an de zile. Un procent de unu la sut dintre ei. c ci ele au existat. tia. dar categoric. Am s reviu la criteriile sale. cum era firesc la câ iva ani dup r zboi. i nu numai atât. un triunghi fantastic. apoi. ipi care briau la o materie. Lic . partidele politice tradi ionale se ref ceau în grab . in i reci. în masa aceea medie. Un instructor al jude enei U. '49. la lec iile de anatorlîieTcita din Gray i Papilian. chiar i în ora . care. la cincisprezece ani. i nici unul dintre ei to i. Firesc! Ce cuvânt! Cum era firesc într-o revolu ie. omologat de social ² deci. doi dintre ei primiser i premii na ionale în literatur i cercuri tiin ifice liceale ² vârfurile acestea. Uneori precocitatea ² când spun uneori. se dizolvau în curând sau f ceau guverne de coali ie cu cele vechi. ase. Unii dintre ei. '53 le spun ceva afar de câteva asocia ii generale cu unele evenimente istoric-politice. între cei câ iva supradota i ² în cadrele acelei vârste. afar de celelalte dou de care i-am amintit i pe care le t ii i le tie oricine: agitatorii. sau joaca profesorilor cu cei imbecili.T. Am avut un coleg. mai târziu. foarte violent îns . Se formase triunghiul. bineîn eles. doar pentru acea vârst . nu se mai . decât Äexcep iile". submediocri (din nou. în anii când se creeaz adev rata valoare. între Äreac ionari" i Äprogresi ti". mai în spiritul 147 lor. se cl deau coli. Äsubdezvolta ii" erau ceva mai numero i. apoi. care ascunde totdeauna rezervorul de cadre al oric ror nout i istorice. decât putuse s-o fac bietul profesor în anii lui de studen ie. în care se vedea c tiu mai multe decât cel ce preda. perfect . trei-patru. Aici se opresc aceste regate efemere. utilajele fabricilor. dar r zboiul. era o submediocritate trec toare. nu cu mult. cum spuneam. Dar trebuie amintite pentru c acesta e rostul banalului: de reconstitui cadrul excep ionalului. ce tensiune e acolo.Äpericulos" i mai grav decât însu i amorul. falsa victim . Vârfurile profesionale ale clasei ² i clasa noastr era celebr în toat coala. supradota ii i imbecilii. i începea din nou lupta între social-de-mocra ie i conservatori. exist regii vârstei de cincisprezece ani. în umbr de grupul lui Lic . au confirmat i mai târziu aceste calit i. p le te în fa a celuilalt termen. inteligen i. s uperb. Alt dat o ar care se ref cea din ruine ² i una din cele mai în el toare pierderi e aceea care se face sub semnul victoriei! ² urma un traiect cunoscut: se îndep rta molozul. în orice caz. a început s se învârt în jurul acestui ax nou. pe anume criterii. pentru scurt vreme. nu fac decât s-o acopere. în grab . ca mine. lene i. i sunt convins. atât de sclipitoare îns ! i regatele care urmeaz . i totul. i mai b trâni decât noi. în clasa noastr s-au întâmplat o gr mad de evenimente. el nu poate explica nimic din ce s-a întâmplat apoi. îns . i la noi în clas am avut câteva animale tot de felul t u. viitorii. Probabil i concuren a. pu ini.. complexân-du-i. bineîn eles. puternice. jignindu-i uneori cu întreb ri provocatoare. nu a fost nici aici singurul criteriu. o strad . a mai ap rut o Äextrem ". Lic ^pe numele s u de familie unea.

ciudat. o idul aproape hot râtoare). norme de conduit .T.T. unul din Äintimii" s i. care. mai ales. supravie uia armelor. Dar toate acestea. am tr it revolu ia prin numele ei. s -a adaptat invers. au început s arate fe e obosite i contorsionate de fric . netulburat. de i îi dispre uia. iar Lep da u era un fel de dotat al literaturii i artelor. dealtfel. studiile. ap reau multe femei peste tot. eu am tr it politicul prin ea. în ciuda calit ilor sale. a devenit. în loc s mai fie respectuo i cu vârfurile. avocatura devenea din nou o mare carier în miile de procese care ap reau dup r zboi i din pricina lui. care a în eles imediat. continuând s fie un student eminent. secretar al U. prietenul ei i care. persiflatori cu Äcozile" claselor i indiferen i cu media. dovad c ai uitato. ochi dilata i ² parc de o anume teroare. i el era singurul sau ultimul care î i d dea seama de aceasta. . toat lumea se interesa de tehnic . s -au îndreptat împotriva acestei noi falange a lui Lic . Revolu ia. al liceului. acea lunet a fost Pitina.T. luat la o parte de anumi i colegi etc. limbaj etc. în desuetudine.ocupa nimeni de b trâni). atunci. organiza ia te recomandau la facultate.. de i el f cea nenum rate eforturi. amândoi dintre vârfuri: Dona i Lep da u.M. al facult ii. f r precedent. Pregnant. lipsit de flexibilitate. avid de prietenie. instinct etc. Unii dintre profesori. / Eu aveam în acea vreme. i. în curând. Eu am tr it-o printr-o femeie.i poat continua. e adev rat. în primul rând. din tot cursul inferior al liceului. d a. na ionalismul c dea. au tr it -o L 149 direct. ridicole. n-a mai vrut s treac la un alt cult. unde. în variantele lor. liceul. care avea un nume. cu o mare putere de munc . cum î i spuneam. i profesorii. politicul. mai era i fiu de pop unit.) Tembelismul acesta al lui Lep da u. a intrat în biroul U. cataloage. toat lumea c ra moloz. (Acest Ämiros de victim " l-au prins. pentru c . ÄCrucea ro ie". adev rul. f r nume. în ciuda calit ilor sale manifeste i confirmate. Lep da u. ridicol. eu r m sesem acum singurul. Din pleiada de fo ti prieteni ai lui. cu adev rat. dintr-un fel de Änonconformism" pentru care am fost criticat de repetate ori în edin e de organiza ie (Lep da u era exclus din U. e i a fost cu totul. indivizi cu adev rat nostimi. cei câ iva fii de rani Äs raci" (Sârbu. Eu am r mas prieten cu ambii. pe deasupra. de i. un ochean cu o singur eava. nu spuneai tu. Eram acceptat acum de el pentru c . Al ii. ce consulta tratate universitare. atunci. pozi ie împotriva c reia se revolta neîncetat. era el însu i fiu de ran). Lep da u începu rapid s miroase Äa victim ". conducea corul liceului în absen a profesorului de muzic . etc.M. iar tat l s u.. i a fost l sat în pace. dar pân la urm mi s-a îng duit aceast extravagan . odat ce n-a mai avut biseric . Dona era acel ins dotat la tiin ele naturii. au început s se team . nu era în stare de o minim apreciere lucid a realit ii.i tr iasc destinul. Oamenii ace tia. Dar acestea.i vorbesc despre ele. scria etc. prietenul lui i al meu.nu. Lep da u. etc. crimele pasionale etc. ap reau pe ici. citea mult. De i au trecut dou zeci de ani i. s -a apropiat curând de noii efi ai clasei i ai liceului. întreaga lor aten ie i spirit de conservare... a ajuns mai târziu o adev rat celebritate na ional . ei bine. dar. ranii începeau s se agite. îns . e y^neinteresant.. s Ädea" la Medicin apoi (pe acea vreme. Neacceptând noua autoritate. în cadrul colii Ädu manul". nefiind în stare s .. nu!. care era un spirit haotic i extrovert. foarte repede.. dar el era cel mai Äreu it". Poate alt dat . ha. Cum a fost acel Guga. pu ini. toate. sunt prea vaste. Äo eava" din aceea marin reasc cu care am privit eu dep rt rile de atunci. în cadrul Äascu irii luptei de clas " a lui Lic i el ilustra perfect.. avem nevoie de o astfel de lunet . m enerva i scârbea chiar i am r mas prietenul lui doar dintr-o m runt contrariere social . a fost imediat izolat i în curând l-au f cut unul din apii isp itori ai clasei i ai liceului. altceva. astfel. fundamental. deci i de controlat. colegi i profesori. Dona s-a adaptat foarte repede Ärealit ilor" noi i. din anii s i de glorie. era mereu selectat în echipa de teatru a liceului.. când îi fermecase i fascinase pe to i. sunt banale i previzibile. în imediata noastr apropiere. din acel spirit exagerat de adaptabilitate al lui Dona. o lunet marin era ea pentru mine i a r mas astfel. bineîn eles. a devenit i al meu. doi prieteni. consiliu profesoral. prea complicate. uneori în sens strict biologic. Mai erau câ iva astfel de du mani. pentru un timp. Izolarea sa era pe jum tate obiectiv . felul în care trebuia s se comporte ca s . e perimat.). i pentru mine. Eu nu sunt în stare acum s . lipsit de sim ul realit ii i. i pe urm . i asta cu atât mai ciudat cu cât nu fusesem Äatunci". un singuratic. a ajuns instructor superior de pionieri etc. nu-i a a. prietenia s-a rupt din motive exterioare i. care pentru noi apar ineau autorit ii morale i sociale. inteligen . greco -catolic. la fel. o personalitate.. s brieze la Ämateriile" lui. pe colo cei Äpersecuta i în r zboi". ca s privim în jurul nostru. în ciuda sa. cu care . a a cum folosesc marinarii. inteligent. între ei. etc.M. imposibil de definit. din nou se vorbea despre i ap reau. de i îl mai desp r eau doi sau trei ani pân atunci. Tu n -ai tr it-o. printr -o femeie! O oglind . de a se apropia de vechii s i prieteni. Acest Lep dau. Pitina. pe jum tate se datora fricii i la it ii colegilor. împreun cu Treicu puseser într -un fel st pânire pe liceu. la noi în clas . lamentabile de cele mai multe ori. colegi.

ochii prin i în os. toate con in i un procent sigur de fals. nepl cut de expresive. mai mult chiar. concentrarea sensibilit ii i chiar i simpatia. felul în care el ajut la izolarea i Äînsemnarea" lui Lep datu. uneori. Dona era înalt. Era o victim aproape ideal .. cel mai verosimil. / Tot mai mult. îngerii i idio ii. cu atât mai pu in de dispre . într -un fenomen de-o violent noutate i adânc i brutal relevan uman . ambii. a.. etc. Äfrumu el'4. ap rate i falsificate de atmosfer ?! ( . un ^ corp cosmic scintilând! Te-ai gândit vreodat cum ar ar ta obiectele din 1 jurul nostru. de cele mai multe ori. transfigurat . în acest b iat se amestecau în mod curios calit ile cu defectele cu atâta violen a spune. istoricitatea. La fel ca i pe Guga cu Pitina: la fel. Astfel a ajuns doar victima celor pe care era incapabil s -i urasc . 152 153 desfidând experien a i memoria. vibrând ca un rezonator. m runtul. unde spiritele alese. negri. îi f ceam s comunice. Noua tipologie. bineîn eles. tr ind din iubire. sub ire. un iluminist social. a caracterului s u. Totul. mult mai important de f cut decât s se ocupe de mine. în care se concentra întreaga sa inteligen i neputin . aproape f r substan i gest. cu atât mai mult cu cât. Lep datu). Dar asta conta prea pu in. Fa a osoas . ei au fol osit acest lucru. sau aproape la fel. n -o putea umple nimic. precum Dona.^ 1 înconjurate. care m ironiza i m dispre uia adeseori din cauza inegalit ii noastre intelectuale. haotic. acest craniu embrionar. purificat. f cea tot ce se putea ca s se vad acest lucru. i apoi distan a dintre mine i el era uria . catifela i. într-o form mai ideal . Ochii alba tri. odat . îi atr geau aten ia. Acest lucru e tipic postpuberal i adolescentin. coeren a. de instabil. un fanatic comunist. mobil . cel care le emite i e descurajant s te am ge ti pe tine însu i. succesiunea. de fascina ie amestecat cu scârb i repulsie. poate cu mult mai reu it prin profunzimea. ai intui ia adev rului clar i pur. uneori parc nu trebuie decât s întinzi bra ul într -o jum tate de gest ca s atingi peretele acela sclipitor i translucid al Äfaptului a a cum a fost". nedeformat. Lep datu era incapabil de ironie. Guga avea realmente cu totul altceva. cu ochii mari. acest caracter înc nu perfect osificat. cu insulele sale cartilaginoase. eu m -am apropiat de Lep datu. profilul s u moral era atât de haotic. Lep datu era la fel. ai lui Dona îi tr dau viitorul imediat i mai pu in imediat. f r s transmit nimic de la unul la cel lalt. Eu. lucru cu atât mai pre ios cu cât ei fuseser prieteni i erau i sorti i s fie prin atâtea af init i de inim i spirit. cu un fel de zâmbet-rânjet. mediocrul lor coleg. ale acelui episod cu ea. dar asta. poate s fie superflu. cu o mare frecven . Lep datu ar fi fost un fel de Guga. devenirea. nu. ca niciodat înainte. caracterul realist. eram semnul acestei leg turi mai înalte. ve nic zeflemisitor. pentru tine. înalt. cel mai m runt. ascultau. undeva într-un spa iu mai înalt. Un trecut fix. nepl cut de Äfrumoase". plantele i fiin ele. (Aveau aproape acelea i lecturi. i ora ul. nici m car s -i dispre uiasc . cu mâinile foarte expresive. cu fontanelele sale i. de neadev r. ce vis! S Ävezi" m car o frac iune de secund trecutul neturtit. i Äc l ii" s i au sim it aceast sl biciune funciar a sa. a a cum e lumina. Trecutul libe r. încât producea. osos. înduio tor de simplificate. etem i cristalin în mi carea din jur. erau foarte dota i în câte un domeniu etc. de i tocmai pentru asta ele erau Äanormale". un sentiment de admira ie. arcadele proeminente. prin simplul fapt c îi vedeam.) Dar. un trecut f r întâmpl ri. slab. nici m car dispre ul. Iat câteva din elementele. un singur punct luminos într-o pat neagr . profunda lor înclinare unul pentru cel lalt continua i peste aceste piedici. în stare ideal . s m plimb cu el. frazele mele ajung în ultimul rând la mine. al istoriei Äreale". propriile noastre mâini dac n -ar fi . citeau curent în dou limbi. mai pur. orice am nunt. rece. inform . cu fruntea mic . violent instabil. dar felul în care se manifestau la Lep datu crizele acestea somato-psihice era în acela i timp ceva cu totul ie it din comun. al trecutului ca prezent. neobi nuit de bogate i diverse pentru acei ani. îl ocolea. ca fiin ele inferioare. ca un tipar senin i atot tiutor. muzic simfonic . poate i Guga. Dona nu vorbea cu Lep datu. o elii. desfidând chiar epicul. e înc rcat de falsitate. în ciuda presiunilor externe i a Äpoltroneriei" lui Dona (cum se exprimase. cu o singur stare nemi cat . cu o fa mic . aprioric. inteligen a i o anume ironie fa de toat lumea. deja evident .150 151 avea reale afinit i intelectuale i sentimentale eu eram singurul care îndr zneam s -i vorbesc. din acel pueril nonconformism. prietenia lor. Pitina m dispre uia i ea la rândul ei. nu tiu cum s spun. aristocratice pot comunica nestingherite de trivialitatea i brutalitatea social . oval . singurul cu care avea rela ii normale. care nu m iubea. Pe mine î nsumi e de natur s m întristeze pentru c . adeseori îi întâlneam pe ambii i. iam spus. s te în eli cu grosol nie i cinism. ale cadrului meu de atunci. gura mare. care p trunsese întreaga es tur social . cum spuneam. în vid. Dona îi dispre uia pe cei ce conduceau liceul. într-un eter al valorilor. Dac ar fi avut cu câ iva ani mai mu lt în momentul r sturn rilor sociale. îi ajuta îns i se l sa ajutat de ei.

. ce ducea o via singuratic .. ca o femeie. binecuvântat s -i fie numele! El mi -a citit. cu irisul zb tându -se încolo i încoace în orbitele sale împu ite i zâmbind.. a durat pu in. comuniunea special cu înv toarea. înnobilând în acest fel actul acela simplu. b iatul acela care avea un nepl cut amestec de vanitate i neputin în fiin a sa atât de expu s . mai unitar. sursa trec toare a atrac iei aceleia. i oricum în prima vineri din fiecare lun ² unul dintre ei se cumineca zilnic ² s spun rug ciuni i rozariul. nici m car b rb te ti! El. prin numero ii ei preo i celibatari. Am citit de cel pu in zece ori împreun acel lung dialog dintre Marmeladov i Raskolnikov. în mersul meu ridicol. ce ea îns i ducea o via de c lug ri în lume. la biseric . semianimalice. p strându. animalic. care. nici un an. vi s-a întâmplat vreodat . ^abjec ia perfect ! i-am vorbit de atâtea ori de iubirea mea pentru \Dostoievski Fiodor Mihailovici.Iubirea. voca ia aceasta. lamentabile. de sub blânda îndrumare a domni oarei Pop. începuse s se flag eleze.. domnul Lebeziatnikov a snopit-o în b t i pe so ia mea. pe la c inci.. a miilor i milioanelor de abjec ii i tr d ri pe care le-am f cut în via i de care sunt capabil înc ² o. sper c înc sunt capabil. vai ² pân la moarte. a încetat. spunea el. IJ . o exaltat . i s înceap cu unele mici mortific ri: ab inerea de la o mas . în patul conjugal. pe care o duceau unii dintre ei. toate acesteajcu acela i mecanism cu care o femeie. are nevoie de voca ie. nepotrivite etc.i mai mult caracterul spectaculos-exotic de nuan pueril . fericit. a celor J'dou sau trei sute de cute ale podului palmei (dou sau trei mii. slujba era la ase. contagiat pu in de frazele sale despre umilin . Umilin a. s cere i un . la o vârst când spiritul tr ie te înc în simboluri elementare. aceast perioad s-a resorbit repede. colective. o anume preponderen : de a apar ine unui grup. dup aceea ei au trecut la liceu. simboluri mai mult de suprafa i u or spectaculoase. cel care ar fi în eles i tr it cu mult mai perfect. superficial a umilin ei cre tine. Unul dintre ei. pân în ziua de ast zi duce o via Äsacr ". ca i un preot. Äf r iubire". Nu era. Änetrivializat " de familie. închidea Lep datu ochii i eu îl ascultam. ar tându-i b ie elului de zece ani c exist o gradualitate a acestor exerci ii spirituale i c se poate p c tui i printr^un orgoliu al umilin elor. f r nici un fel de discriminare. irupe la un moment dat din arm tura unui caracter care pân atunci p rea î. sculatul de diminea . iubirea total . i cu toate acestea va veni i speran a. f r kcop. adeseori. ritualic . Mia_R©pyO femeie înc tân r . citind. a iubitei ² ce paradox înfrico tor! ² iubirea de mine însumi. care din anii aceia s-a consacrat religiei i care. i a reu it s -l împiedice. îmi spunea Lep datu. un exerci iu interesant de individualizare. s m înlocuiasc un minut cu el. Gestica exterioar . râvnit . acum o lun . dar domni oara Pop a intervenit. Pentru ce nu m duc la slujb ? Crede i oare c nu m doare inima c m târ sc inutil de colo-colo. printr-o sfidare a suferin ei exaltate. cu vocea sa tremur toare i exaltat ² într-o vreme când aveam lecturi cu totul puerile i m runt infamante ² scena dintre Marmeladov i Raskolnikov i plângea. poate. doctori ai unor universit i str ine. despre umilin ! Ce cuvânt îngrozitor! El însu i nu era capabil de aceasta. mi-a vorbit kS4 pentru prima oar despre Ädescoperirea sa". El nu trebuie murd rit cu lacrimi. Strasbourg. i prin via a ascet . cu excep ia lui Alfons. ajunsese s spun de câte zece ori rozariul. una din cele mai rare. f r lacrimi. de neacuzat. iubirea nu numai a du manului. recunoa terea umanit ii în venele mâinii mele drepte. a lui Lep datu. toate acestea i înc multe altele. acea copil reasc i tainic ini iere în misterele bisericii.bineîn eles. îns . pentru cele mari. i mai ales ale bisericii unite. las s apar un alt trup. iar eu z ceam beat. el mi -l citea mie pentru c nu avea cui altcuiva s -l citeasc i. ultima abjec ie. în felul în care ro esc. care l-a convins pe el i pe înc câ iva colegi s se mortifice. posedat de so ul ei. de sfânt. pentru c el tia. exerci ii de umilin fa de cei inferiori etc. cu un cap u or masculin. plângea. s se cuminece i s se spovedeasc cel pu in o dat pe s pt mân . decât mecanica elementar . hm. de i îmi povestea c avusese în ultima sau penultima clas primar (la vârsta de nou sau zece ani) o înv toare. împreun cu ea. la utrenie. crede i c n-am suferit? Permite i-mi. a mea. Padua. unei Äm runte caste" din coal . i aceasta vine cu mult mai târziu. ce conteaz !). devastându-l i salvându-l. de-un atr g tor exotism. i influen a acestei femei. în via a lui. s stea nemi cat câteva ore etc. r mânând doar ca o amintire pe jum tate tears . iubirea prietenului. pentru micii exalta i. atunci. amuzant aproape. de crime i tr d ri m runte. s mearg în fiecare diminea . B Äsamariteanului". drept canon.eforturi fizice s zâmbeasc .. Cu excep ia acelui Alfons. e o impietate s plângi când cite ti un text atât de mare. îns . al turi de el. Alfons. la catedrala greco-catolic . întoarce capul i . înainte de a veni la coal . în articulo morîis. de pild . Lep datu.ferm" i Äechilibrat". pentru abjec iile adânci eu nu sunt chemat. c fac eu însumi astfel un exerci iu împotriva vanit ii. oricum neobi nuite. o or când colegii lor înc donneau. c reia i se ofer . poate. închidea ochii i eu sunt sigur c î ncerca s se gândeasc la Dona. dar chiar i iubirea celui mai apropiat de mine. avea. zilnic. au fost. Roma. Toat aceast Äpas mistic ". i m gândeam. în secunda mor ii. dealtfel. s doarm pe pietri . cel care se cumineca zilnic. chiar i p rin ii. iubirea e singura noastr salvare. în clasa întâi. o alt voce. pentru care tr deaz . femeia aceea de-o exaltare 155 st pânit . dormitul f r saltea. cu b rbatul real ² ce înseamn real?! ² care o atinggJAstfel. ca o pat indecis . sper c Dumnezeu îmi confer înc harul s u i îmi va da puterea s m umplu înc de noroi i de abjec ie. în murd ria în care tr ie te trupul meu. iubirea acestei murd rii. f când. f r rost? Oare n-am suferit eu când. t cerea. sau alt slujb special . destul de hot rât . pentru el i ceilal i. sub ochii închi i. tinere. de care prima oar în via a mea mi-a jvorbit Lep datu. îndemna la imita ie.

tu. exaltarea ta mi se pare ceva de prost-gust... despre singur tatea mea... eu. tiu bine. f r nici o speran ? ² Mi s-a întâmplat. va în elege i dânsa. mult nu poate s mai întârzie.. nu tiu. umilin a.. va spune.. privindu-l pe furi pe Minda. v-o spun vou . sculându-se în picioare.. pentru c ai iubit mult. tiind dinainte c nu v ve i alege cu nimic._ domnul Fi odor Mihailovici al t u nu prea vorbe te. dar cred c a a ceva. f r sangvinitatea secolului XIX. se va întoarce i c tre noi: «Veni i i voi. i atunci. Din mil ? Dar domnul Lebeziatnikov.. ² Dar bine. ² Nu în eleg bine toate acestea! spuse Minda dup câteva minute lungi de pauz . ha! Ha. un colero-sangvin. ha! S nu crezi c râd pentru c ai spus o prostie. Va veni în ziua de apoi i el m va întreba: «Unde este fiin a care s -a jertfit pentru mama ei vitreg . pe cei în elep i i pe cei smeri i. de pe atunci te iertasem.." IJ Mil ? Dar de ce s fiu comp timit? strig deodat Marmeladov.. veni i i voi. cu mâinile în buzunarele pantalonilor. r stignit pe cruce. râzând crispat. fraze." ² C ci orice om trebuie s aib m car un loc pe lume unde s se poat duce! repet Lauren iu i râse. c ci.. nu vreau s te jignesc.... singurul Judec tor.. i are s -i judece pe to i i are s -i ierte pe cei buni i pe cei r i. de impertinen a | ta i de toate complexele tale. i va spune el: «Sunte i ni te porci! Asemenea animalelor sunte i.. pentru nimic în lume n -o s v dea bani. Dimpotriv . El. ofticoas i rea. pentru mine. ² însoar -te. care pe to i i pe toate le în elege. dar e ceva exaltat în toate acestea. i se pare c m-am fericit din cale afar cu litra ta de vodc ? Durere.... v-o spun vou . De pild . Iubirea i umilin a eu mi le închipui altfel. Altfel apare prostul -gust i umilin a se transform într-un fel de vanitate. negustor nenorocit. care se observ . rela iile noastre au . cu Ludmila. celor cu minte mult . singur tatea mea are nevoie de palavrele tale.. cuprins de exaltare. care e la curent cu ideile noi. cum s spun. cel pu in.. f r exaltare. un be iv f r c p tâi. Dar reac ia ta a fost atât de fireasc .. i Katerina Ivanovna. i pentru ni te copii str ini? Un de este copila care nu s-a îngrozit de nemernicia tat lui ei p mântesc. tipul meu de sistem nervos. Intre toate aceste lucruri. chiar/ / previzibile. ceva. mai mult sau mai pu in minore.. ² Ha. de ce vi i-ar da? tie prea bine c nu-i ve i da înapoi niciodat . cel pu in via a mea... nu exist nici un drum direct. pentru ce -i prime ti i pe ace tia?» i va r spunde El: «îi primesc. i via a. r stigne te-l pe p c tos.. unde. veni i i voi.. Iar când va fi ispr vit cu to i ceilal i. de prost-gust! Lauren iu t cu i Minda ad ug : ² Bineîn eles. mila este interzis .. în elep ilor. de i bineîn eles c sunt foarte ocupat. i. când am fost ast zi la ea!. ast zi. i vom în elege totul! Atunci vom în elege totu l!. cum f r nici o speran ? ² Cu des vâr ire f r speran .împrumut.. i nu comp timit! Iar Tu. nici o leg tur vital . înc de pe atunci te iertasem. be ivilor. 158 atunci ea trebuie f cut f r ostenta ie.. voi. vor gr i cei de tep i: «Doamne.. ² La ce bun s te mai duci? îl întrerupse Raskolnikov.. Dumnezeule! Bineîn eles c m voi însura.» i va întinde bra ele i noi ne vom arunca la picioarele lui i vom plânge. între noi doi nu exist nici un fel de comunicare important .... pentru ce mi-ar da bani? i uite. nu merit nici un fel de mil . R stignit ar trebui s fiu. Suntem dou fenomenalit i care se contempl . da i-mi voie s v întreb. pe urm .. în vremea noastr . neru ina ilor!» i noi vom ie i i ne vom opri în fa a lui f r fric . Eu sunt ceea ce se cheam flegmatic.i iert i acum p catele tale numeroase. totu i te duci i. ci de lacrimi i suferin mi -e sete! Tu. nu tiu dac ai observat. de o lun . Minda îl privi iute i d du din umeri: V ² Iubirea eu o v d ca pe o func ie vital-social .. Habar n-am.. fiindc nici unul dintre ei nu s-a crezut vreodat vrednic s fie primit. Eu a putea tr i foarte bine toate aceste. ² P i dac nu ai la cine te duce? în elegi dumneata ce înseamn s n-ai unde te duce? C ci orice om trebuie s aib m car un loc pe lume unde s se poat duce! Fiindc vine o clip când.. ca i cum abia ar fi a teptat aceste cuvinte. De ce s fiu comp timit? zici tu.» i o va ierta pe Sonia mea.... adic . vie împ r ia ta!. d -i i mila ta! Atunci eu singur am venit la tine ca s fiu r stignit. un anume prost-gust.. bine inten ionat i folositor omenirii. i asta cu argumente tiin ifice. cu bra ul întins înainte. i . dou .. foarte ie ite din comun.. de ce s faci din umilin o profesie? Omul modern cred c K sufer azi mai mult de singur tate decât de aceste boli.. Judec torule. Am nevoie de ea.i dea nimic. De aceea te caut i te ascult.. îi primesc. i to i vor în elege. i bineîn eles c mai e nevoie. eu suf r mult de singur tate. dar veni i i voi în împ r ia mea!» Atunci vor gr i cei în elep i. economia politic este în floare.. e o chestie poate doar de s pt mâni. cu toate c tii dinainte c n-are s . ne-a explicat deun zi c . chiar a a i este! f cu Ceea.. o va ierta. Am 157 sim it acest lucru în inima mea. Mai e nevoie de umilin ?. Despre singur tate. c ci eu nu beau din sete de veselie.. neputin cio ilor.. Doamne. i a fost milostiv cu el?» i va mai spune: «Vino în împ r ia mea.. m r og. mo tenite de dracu ^ tie când. permite imi s v întreb... i dac da. dar r stignindu-l. ti i cât se poate de bine c cutare cet ean.. tam-ta-ra-ta-ta. durere am c utat în fundul c nii i am g sit -o i am sorbit-o cu poft ! Iar mil are s aib cu noi acel care fa de to i are mil . i a a este privit acest lucru i în Anglia. A i dreptate.

vineri? A.. Fugi. al acestui traseu. se plimb câteva minute. privi pe geam. De data aceasta se f cu apelul... dar ea m-a rugat s stau. în timp ce ie eau pe u . spuse Ceea. Nu sar potrivi deloc cu mine. era înceat . Apoi se întoarse. pân la apte i jum tate! ² E apte. ea a refuzat îns i a plecat cu o fraz . Dar. primul ei impuls era s -l ocoleasc ca pe un stâlp incomod. ner spunzând la saluturi. ha! Felul în care am zugr vit c utarea ei. cu o vioiciune nepotrivit lui. în clipa aceasta mi -e un dor nebun de ea. dar tocmai atunci închidea... deja. Minda.i piard pu in r bdarea i.... e la cabinet. de fiecare dat diferit. v zând c cel lalt r m sese nedumerit.. Minda vorbi neobi nuit de mult. Ne -am desp r it. poate am amânat prea mult. undeva. inutil. pentru c e ceva schimbat acolo?! i totu i... schimbându. progresiv . F r o vorb . ha. ² Ludmila are mult nevoie de tine acum.. i Ceea îl asculta cu aten ie. dar de ce nu i-l asumi? Asta e ceva scârbos. cu lenevie. îl r ecuno tea cu greu. mereu cu ochii în jos i într-o parte. -²-". s-o a tept câteva ore etc. ² D -i un telefon. care nu e ti în stare s faci pe plac unei mu te dac asta nu intr în. Apoi se opri în mijlocul unei fraze i se uit la ceas: era exact apte i jum tate.. absent .. a plâns. S-ar speria. acum. Renun . ² Nu r spunde acas . dup prima ei bucurie. nu e chiar atât de simplu. dar nu cred. dar în fa a cadavrului unui om foarte apropiat nu ne speriem numai pentru c Äel" e schimbat. ² Termin cu codo i tul sta! spuse Minda. g sesc.. sau.. i Ceea îl privi cu aten ie: era un sunet nedefinit ironic. ² Nu-nu. pentru c am spus asta. Ä ie de ce nu. se repezi la telefon i form un num r'. tu e ti. dar. S-ar putea s fie acas . poate e la sora ei. cred c gestul meu ar dezam gi-o într-un fel. î i zise c cel lalt pozeaz . atunci. S mergem..... Dac a avea firea ta. apoi ridic din nou receptorul. dup ce el se oprea în fa a ei. care mie nu mi se potrive te. s fi fost însura i. bineîn eles. lung. Minda o a teptase de multe ori. într-un punct. Nim nui. a ez receptorul. în. continu Minda. ² D -i acas ! f cu Ceea. iar tu. ce s mai vorbesc.. tu. n zuros ca un copil ( ea îl cuno tea atât de bine. ² Ludmila. folositor societ ii. o spaim confuz care nu se potrive te deloc cu firea ei pozitiv . începu s râd . pe care ea îl parcurgea când venea pe jos acas .Ca i domnul Lebeziatnikov! ² De ce. cu geanta atârnând într-o mân . domnul Lebeziatnikov era probabil un ins folositor. începu s vorbeasc despre altceva.. tiu pe unde trece i. având oroare de troleibuzele hiperînc rcate... când îl recuno tea. în sfâr it. m runta imagina ie. e exact femeia care îmi trebuie.. ea a început s .. ne învârtim în cerc. odihnindu-se în bucuria ei. Chiar bucuria. dând din nou din umeri. ² Ce îngâmfat împu it e ti! Spune c i-ai pierdut tu r bdarea. oricui. du-te i a teapt-o. f r pricin . dar apoi.. toat seara era de-o veselie f r margini. m simt tot mai ispitit s -o caut acum. eu i-am propus s intr m într-o confet rie. iar când deschise gura. F cu asta de câteva ori la rând. o. nu prea tare. te-a l sa cu câteva cuvinte i a alerga la ea.. ne v zând pe nimeni. î i aprinse o igar . apoi îl ridic din nou i form num rul. cu Medoia la. Ascult . pe care l-a acceptat ca amant i so . încât putea fi el însu i . mi -e un dor nebun. a a. pe nea teptate mai ales dac nu a g si-o acas i ar trebui s fac câteva eforturi ca s-o 159 V. f r s r spund nimeni. ² în calculele mele! spuse râzând doctorul. cu care ea s-a obi nuit. spuse grav Ceea. calm. Era ceva speriat în toat atitudinea ei... ÄE o sear furat ?" ÄCui?" întreba el.. cu tipul meu. Nu reu i s-o întâlneasc pe traseul cunoscut. ha!. Am s iau ma ina.i trece prin minte s m a tep i o dat !" f cea el. ie!" i îl privea cu obr znicie. dup câte va clipe. ² .intrat într-un fel de punct mort... ce dracu îi faci?! Minda d du din umeri: ² Nu tiu.. ha.. Am vrut s intr m la o expozi ie. i nu pentru c mi-e dor. i ea.. Bineîn eles c s-ar bucura dac m-ar vedea.. poate! ² De cât timp n-ai v zut-o? ² Ce te prive te? ² De ce dracu stai cu mine acum în loc s stai cu ea? Unde e acum? ² Habar n-am! spuse doctorul. Ar fi fost bine s fi... ce dracu sunte i amândoi a a de ciocoi? Ce dracu nu v însura i odat ? Când am plecat cu ea. mergând încet. de i ea nu tie c voi veni. Egoismul t u e profund î7Ä. o voce plictisit îl anun c doctori a Ogrin plecase.. ca i cum i -ai face ei pe plac.. Din nou r spundea ocupat. Când igara ajunse la jum tate. cum s spun. am vrut s -o p r sesc în grab . mult mai mult decât be ivanul de Marmeladov! Eu nu repro ez nimic egoismului t u. i Lauren iu.. adeseori nobil.. care ar minao. t cu. nu m a teapt . de ce te faci ca i cum ai Äceda"..i aproape firea. logodna asta. o turti într -o scrumier i form din nou num rul. probabil c se va duce pe jos acas . ÄCui? r spundea ea. a teptarea. el râse înc o dat . ce-i azi. odihnindu-se. probabil c nici ea nu i-ar da prea exact cont de senza ia de spaim pe care ar încerca-o... M duc s-o caut! i Minda râse brusc. imagina ia de care trebuie s dau dovad ca s-o g sesc. Doctorul îl privi pe cel lalt cu un început de interes. oricum. dând din umeri. ha. încurcat c face o ac iune pe care tocmai o persiflase cu pu in înainte.

ai s m a tep i. Prefer s te tiu acolo decât în alt parte. omul sta îl admira sincer!) Deodat îi trecu prin cap c ea se dusese la teatru. precis." ÄA. nevasta unui tab nu tiu pe unde. (Vorbi cu cumnatul ei. i ie ise un brouhaha"etc." ÄAu!" ip ea u or. Nu era foarte probabil..) ÄBine. i sandaletele acelea cu.. care. tu e ti nebun de-adev rat. iubitule. de. ÄDa. i de ce nu e ti?" ÄPoftim?" ÄDe ce nu e ti nebun .i aduc?" ÄPre edintele!" spuse el. începând s -i povesteasc o istorie complicat cu unul Bojar. Cu sare". da. mângâind-o. pentru c primul lucru pe care îl f cea cum ajungea acas era s deschid geamurile i s ude numeroasele ghivece i vase cu plante.. geamurile erau închise peste tot).. de care vorbea tot ora ul. unde nu era i nici nu trebuia s soseasc . f cea ea. pentru c lui de -atâ ia ani nu-i ajungea timpul i acum iat minutele acestea lungi ca ni te fese interminabile i.. a a c mai a tept o bun jum tate de or . la D'ale Carnavalului. Am s m internez. la ie ire?" ÄBineîn eles. ce pis loag e ti. un bun cardiolog. atunci?" (în vocea lui era un început de enervare. radiolog (cu care fusese coleg Minda la un curs de specializare). o criz de luciditate. c .) Am s -mi pun deux-pieces-ul ala ruginiu. dar s presupunem" insista ea.. Dar a doua duminic ?" El începu s râd . i dac ai s te îns n to e ti?" ÄExclus!" f cea el. nu -i a a. eu sunt sut la sut !?" ÄGrozav! înseamn c ne potrivim foarte bine. pus în scen de Pintilie.160 161 pueril sau ridicol lâng ea)... (El îi s rut . cuscufus?" ( sta era unul din numeroasele ei nume. ÄBine. Minda ajunse în sfâr it în fa a casei ei (ea nu era sus. etc. doctorul BreJiariji. asta am s fac. în hol.. ÄCe s presupunem." ÄLa un spital de oameni. De mai bine de o lun ea îl pisa s -o duc la Municipal. etc.) ÄP i sunt. jucat îns .i place ie. Da. i. de. la ce? (Cu indignare) La pasfogeni. ÄLa un spital de. probabilitatea aceasta se fixa. Ultimul salut îl enerv atât de tare. Ce porc rie. în sfâr it.. plimbându -se prin fa a teatrului.. iubitule. 162 163 care se culcase cu o pacient . cu Rollex?" ÄBineî n eles. A treia duminic ?" ÄA treia duminic cartofi pai"..) ÄS presupunem c . ÄCum. f cu un tur de cinci minute i reveni.. Reu i cu greu s se dezlipeasc de fomulele sale întortocheate. bineîn eles. pe Älinia sterno -cleidomastoidianului" (cum explica el.. Crezi c m prefac? Dar tu nu te prefaci. într-un râs scurt. i tu ai s Vii s -mi aduci de mâncare cu suferta ul. ce-ai s faci cu bietul Rollex?" ÄLui Rollex am s -i dau un picior undeva!" ÄIa te uit . s rutând-o pe gât. etc. dar cu cât trecea^ timpul. ap rându-se pe jum tate i fals de îmbr i rile sale care îl preocupau atât. te prefaci!" ÄCrezi? spunea ea. am s m internez la pasfogeni.." etc. eu nu m prefac. cu amantul t u. Nu prinse prima pauz . etc. un Caragiale inedit." ÄA... fals .. f cu el. pe tâmpl . fumând. grav. de vocea sa pe jum tate emo ionat c îi vorbea. tia asta cu precizie. în sfâr it. undeva la un spital. spunea el. f r s ov ie. ÄCu ce?" ÄAh.. Ar trebui s fiu nebun !" ÄBine.i revii!" ÄEu? Exclus! Sunt nebun pe via !" ÄBine.. Dar când o s ies.. peste m tas ea bluzei ei. preocupate). o criz s -ar putea s am!" (Nu auzise ultimul cuvânt. dar care îl enerva printr -un respect excesiv. nu sunt?" ÄNu e ti. d du un telefon surorii ei. da.. un coleg de la Fundeni. sânii. de parc i-ar fi fost superior la liceu. ÄLa ce?" se întrerupse el o secund din travaliul s u gra ios. Brehariu povestea .) ÄO criz de luci ditate" repet ea cu o ciud jucat . r spunde! îl scutur ea." Ä i cu el ce -ai s faci?" Ä??!!" ÄTe faci c nu pricepi? Cu el. Cobora. în dosul urechilor. absent. de luciditate. Spectacolul începuse de o or i el se hot rî brusc. bra ele. O a tept aproape o or . punctându-i traseul i inser iile mu chiului cu s rut ri serioase. sut la sut ?!" ÄDa. ÄBine.. etc.. ÄEu? S te a tept eu? f cea ea vesel . de. la rându-i. se amestec printre ei. pentru c el o mu case de lobul urechii. al ii. de o veselie f r scop.. etc. Avu ne ansa ² sau ansa? ²s întâlneasc o cuno tin . i a patra?" ÄCe vrei tu. în ma in ²de i avea cheia ² salutat de câteva ori de vecinii ei de apartament. asta prima duminic . la oamenii pasfogeni!" ÄA. încât demar . când primii spectatori ie ir în hol. o surpriz . apoi înc unul i înc unul. etc.. ea îl privi mirat i el ad ug : ÄCe mai întrebi? Vicepre edintele!" (Asta nu mai era nici o mâncare i ea pufni. nu vezi c . care.. (Au!) ce -ai vrea s ... nu tiu. unii strigau c e un Caragiale tr dat. ajut -m tu.. uimit. i ea începu s se apere cu seriozitate. (Era mâncarea lui preferat . Va intra în pauz i o va g si. teribil de dezarmat în fa a acelui timp inutil care trebuia umplut. i?! A.) ÄHai. i acesta se ag imediat de el. S presupunem c ai o criz . m internez.. etc.. la pasfogeni!" f cu ea victorioas ." ÄDe acord. or. habar n -am. maimu rindu-se. umerii. un individ foarte reu it etc.

. logodna asta a lor nu era un miracol? O c s nicie nu aspira oare. c zând cu aceasta atât de jos în fa a ei. ce exerci iu fantastic. ce pl cere.. Sau împotriva ei îns i?! El d du din umeri. de tipul ÄFiodor Mihailovici" sau din lucheria balcanic . care îi f cea i lui i ei. de ce atâta masculinitate în minutele ei de ur .i o nou igar . s citeasc . Nu reu ea îns s-o particularizeze. dar. în cele mai variate clipe i dispozi ii. s se înal e spre o logodn ? C snicia l or. avea timp i reveni asupra acestei idei.. De ce dracu nu se însura cu ea? (O clip auzi timbrul lui Ceea.." . dac ea nu se gânde te la el. un timp. parc izbise într-un fier. s . ea.. în preg tirea acestui mister. f r aceast mândrie?. va fi o fars . apoi. într -un loc de unde erau vizibile doar geamurile. de a te vida de cel. pentru orgoliul lui. era una din acele femei < care se poart corect. f r nici un nume al turi. se entuziasma tacit Minda. snobism. tia asta cu precizie.. a.. ea nu f cea parte dintre sinucidari.i aprinse o igar . cel pu in cu un reflector aprins. atâta r u! Atâtea plictiseli! Ar fi iubit-o. ei vor r mâne logodi i! Ipromessi spozi! C snicia era una din cele apte taine biserice ti. de unde putea vedea intrarea. s dea câteva telefoane. de care. gesturile. dar. dintr-un ? j fel de. Ha. ca o igar proast . când alergase la teatru. câteva ore cu gândul numai la ea. Geamurile erau închise. Numai atât?! în definitiv. uneori. un timp pierdut ca s-o g seasc ... la orice or . era ceva care nu se Älipea" deloc de ea. n-o g si. a timpului ei liber. nu tia ce s fac . i a memoriei sale eterne! Pentru c o femeie ca Ludmila poate provoca astfel de suplicii psihice. în orice clip . Ar fi vrut s se duc pu r i simplu acas . Äcurate". oriunde te duci. Era obosit. apropo.JEt d'etranges fleurs sur des etageres. lovind înapoi. evident. Chiar gândul. cu un: ÄAm s te sun!" care-l z p ci pe cel lalt.i ia plata pe loc. care i se revela doar lui. exaltat. dar de ce în irup ii atât de brutale. de mii de ori î i va proiecta. Grozav asta. a autodistrugerii. Aceast Ädecen a gândului" îi apropia. dar o inteligen îndelung exersat .. fantastic .. era una din pun ile cele mai sigure ale iubirii lor. da. zâmbi Minda. aprinzându. vis-â-vis. îi era ei str in. Trase ma in mai într -o parte. Te pomene ti c era cu un b rbat? Gândul sta îi mai trecuse de vreo dou ori prin cap. care -i sem na atât de bine în împ r irea ra ional .i disciplineze gândul. e un imbecil cel care contrariaz conven iile m runte. i acest timp când o c uta.. s-o complice cu un epic cât de cât verosimil. Unde putea s fie? Iat . o priv ea uimit i însp imântat. s te sim i pe un fel de scen . O umilin feroce pentru el. acesta va f i darul lui. ar fi lucrat prost.i debiteaz cele câteva fraze. Medoia o intuise bine.. acea scurt scen când rid icase mâna. cu precizie. din p c lirea destinului în fiecare ceas. parc William James? ÄNu d m cu pumnul în mas pentru c suntem nervo i. Minda îi fu recunosc tor c exist . i o rud înviat din te miri ce cotlon al memoriei. îns . europene. într-un stâlp de o el!.. structurate. dup vreun sfert de or . de parc ra ionamentul s u era o urmare logic a propriei sale mi c ri din umeri (unde citise asta. ca i lui. când ea îl dep ea în toate acestea. Deschise radioul i. când îl domina în toate acestea i el se l sa dominat. avea atâtea de f cut.. de stridente. un nume care nu treze te nici o asocia ie.î i ceru abrupt scuze.) De ce? Dar ce importa asta? Ceea ce îi lega nu era oare mai sigur decât o idul . o dat pentru totdeauna. ca o hârtie alb . ca i cum s-ar vedea mereu în oglind .. continu el. decât un cretin cu cocard care. intr în sal . Ce senza ie. ascuns . de dispre . aproape ca un b rbat.mai m runt gând. nu-i a a. oricum nu se gânde te la altul. erau împreun de mai bine de doi ani i el nu putea ghici unde putea ea s fie. al lor. spre stupoarea lui. feminitatea aceea t \ a ei... din tristul Ätras pe sfoar " cotidian. apoi. acest gest unic. eclosent pour nous. i surescitarea cu care petrecuse ultimele dou -trei ore îi l sase un reziduu nepl cut.. Firile lor gemene. cum Ludmila nu ap rea în holul deja aglomerat. al tribului? Bineîn eles. Ea nu amintise niciodat despre aceasta. infra-gesturile. ² i Minda începu s râd u urel când î i imagin surpriza ei. când o a tepta ² ra iona el ² era un timp al ei. Sau chiar dac se gânde te. o lovise o singur dat . vor face nunt religioas . Acum. decenii. care .. Bine-bine. refuzând s gândeasc cele zece secunde cât s rea bricheta din bordul ma inii. i apoi.. de vreme ce i pl cea aceast corectitudine inuman a Ludmilei. pe care e notat un num r de telefon. ca i cum s-ar sim i mereu privite.! El nu era la fel? De vreme ce o pl cea. întuneric peste tot. Se întoarse la ea. . oare.. previzibil . nu. ci devenim furio i pentru c lovim cu pumnul în mas ")." da. Chiar dac ar fi lucrat. involuntar. ie i apoi i trecu în goan pe lâng Brehariu. încet-încet. inutil . el înjur încet printre din i i se dep rta.. o c snicie fericit . inuman de corect. evident.. zâmbi! Ce intui ie profund avusese ea în acea clip ! El urma s isp easc luni de zile gestul s u. pre ioas . câ iva prieteni fâstâci i. a memoriei ei eterne. reu i s se lini teasc . previzibile. dar îl l sase s cad imediat. se va face i asta. era un mister. i. nu era capabil decât un om foarte inteligent. cum din nou trecu cineva i-l salut . s ajung o logodn ? S se întoarc . al dracului de corect. Nimic din romantismul bolnav. apoi se opri. penibil înv ate pe de rost. 165 ') scuturând absent igara.. ea nu amintise niciodat mândria aceea a ei. urlând. i în jur. dar i teribil! Dac for a asta a ei se întoarce împotriva lui?. Sau o cuno tea el prost?! Nu-nu. Äorientale". pe care o alta. chiar foarte curând.. blestemând în gând obiceiul ei idiot de a scoate din priz telefonul ² asta în perioadele când era nemul umit de el ² obicei de care nu putea s-o dezve e.. dintr-o prea bun p rere pe care o au despre ele 164 însele.. s lucreze la cursul s u. Ie i ca o furtun . de r ceal inuman .. dintr-o decen a gândului. aproape senzual . alunecat o clip la aceast enormitate. ro ea a care i se va urca cu siguran în obraji când el îi va propune aceasta. în primul rând. cu inteligen i. Nu nu.cu mult haz. eap n . dar. siguran a aceea a lui c . da. c ea e în stare. care va r mâne unic pân la sfâr itul lumii! Ea l-a privit alb . n -ar fi fost acum în stare.

injuriind sau trivializând totul în jur, le ignor . ^__j,.Ridic ochii întâmpl tor i, spre surpriza sa, v zu geamurile lumi nate, deschise. De cât vreme? Trecu peste primul impuls de a s ri din ma in . R mase s - i termine igara, eventual s - i aprind înc una pe i care so fumeze, calm, relaxat, pân la jum tate.fUra gesturile pripite, spiritul panicat, i st pânirea de sine, uria , de care d dea dovad de H atâ ia ani, în atâtea mii de împrejur ri, mari i mici, era una din sursele autorit ii sale incontestabile. Cu atât mai mult cu cât era o st pânire de sine veritabil , ea se exersa i exercita în solitudine, f r martori, f r 166 spectatori, Äcu toate proiectoarele stinse". Ha, asta era o mic diferen între el i ea. La ea se sim ea asta, intuise i Medoia, care o v zuse doar un ceas, dou ; la ea era cel pu in un reflector aprins, unul" nu prea puternic, cu un voltaj nu prea mare, dar în permanen ... o Äpin ", cum spun cinea tii, pentru a colora, a îndulci, pentru a pune mai bine în valoare un farmec real. A, bineîn eles, real, nu se truca nimic, nu se tri a, nu -nu, chiar gândul la a a ceva ar fi putut fi deplasat... în definitiv! i el î i mi c din nou umerii, era femeie, nu? O femeie sut la sut , milion la sut ! Femeia lui! î i aprinse o nou igar (din nou cele zece secunde de vid psihic perfect, o performan a sa, pân s rea bricheta), o fuma pân la jum tate, f r grab , de parc ar mai fi avut de a teptat o or , apoi o turti în scrumier , împinse recipientul de metal îngropându-l în bord, scutur cele câteva fire de tutun de pe tapi erie i de pe veston, ie i, încuie portiera i travers strada. Era târziu, trecuse de unsprezece. Urc încet sc rile (ignorând liftul, cu atât mai mult cu cât se afla jos, la parter, la îndemân ), c ut cheia de Yale de la apartamentul ei în buzunar, cu vârful degetelor, i, ciudat, în clipa când o g si, când degetele o recunoscur , sângele începu s se agite. î i sim i artera temporal zvâcnind încet, o u oar vaso -dilata ie, undeva, pe gât, ap ruse probabil o abia vizibil ro ea , chipul i se f cuse mai alb, o paloare pe care în semiobscuritatea sc rii cine s -o descopere? Doar el, el, care privea dinl untru, din corpul s u în afar . Capitolul VI Unde fusese?! i Ludmila r mase pe gânduri, de parc ar fi încercat s - i aduc aminte pe unde umblase. Minda f cu un gest scurt, cu mâna; I nu-l interesa prea mult r spunsul ei. Era fericit din clipa când o v zu, începu s se bucure c o a teptase, c o c utase ore întregi, c nu f cuse nimic, c pierduse vremea ca o umanizare a timpului s u atât de programat, de ra ionalizat. ^ ² Am sunat la tine de câteva ori, spuse ea. Se a ezase pe un scaun lâng fereastr i - i aprinse o igar . Vrei o cafea? îl întreb . ² Nu. A bea ceva. ² Ia- i. Eu nu beau nimic. Vreau s m culc într-o jum tate de or . Am o cefalee idioat de vreo dou ore. ² De când te caut eu!... râse el, i ea îl privi mirat . Probabil c se gândea la altceva. Minda î i f cu un ÄMartini" sec (el o aproviziona i pe Ludmila cu b uturile lor preferate, a c ror ob inere, de cele mai multe ori, nu era o treab prea simpl ) i se r sturn într -un fotoliu, cu o igar în mân . Apoi, în mijlocul unei conversa ii ce lâncezea, el arunc ² f r nici o r\d preg tire, f r s-o avertizeze în nici un fel, departe de ea ² dorin a lui ca ei doi s se însoare, cât de curând, s fixeze data c s toriei i, a teptând reac ia ei, sau irul ei de reac ii, se preg tea s puncteze clou-uh nunta religioas . Asta va fi într-adev r... Ludmila la început p ru c nu auzise bine. El o privi, a teptând m car o reac ie facial , apoi repet , cu un început de nervozitate, dar i de bucurie crescut ² propriile sale fraze i cuvinte, auzindu-le, începur s -l entuziasmeze u or ² dar ea îl întrerupse la jum tate, stinse igara, se ridic i, f cându- i ceva de lucru, îi spuse, neprivindu-l: ² E prea târziu acum s discut m asta... sunt obosit , crede-m . S l s m pe alt dat . ² Pe alt dat ? râse el, privind-o, nevenindu-i s cread . Eu î i cer mâna i... ² Ia te uit ce formalist ai devenit!... zâmbi ea, trecând în buc t rie. Acolo se auzi robinetul, apoi ea reveni i spuse, începând s - i preg teasc patul: Tocmai pentru c e un lucru care... care m bucur prea mult... care trebuie s m bucure i... tocmai de asta, te rog s m mena jezi i... haide, du-te, vorbim mâine. ² De ce s m duc... a vrea s dorm aici, n -am nici un chef acum s m urc din nou în ma in i... ² Foarte bine! f cu ea cu aceea i absen în voce. Pijamaua ta nu-i curat , am s - i dau o c ma de noapte. ² Ai a a ceva? întreb el, amuzat. ² Bineîn eles, i-am f cut una, ce-ai uitat? Nu mi-ai povestit c dormeai, când erai mic, în c m i de noapte lungi, cu arnici, cu mâneci largi, în motive na ionale?... Uite -o, i-am mai ar tat-o! ² E adev rat! spuse Minda, ridicându-se i luând în mân c ma a de noapte r neasc , exprimându- i uimirea sa, cât de bine seam n cu c m ile copil riei sale. ² Dar, bine... râse ea, ai mai v zut -o cel pu in o dat i ai f cut exact acelea i remarci: cât de bine seam n cu c m ile în care dormeai când erai copil i de unde am tiut eu etc, etc. ² Da?! f cu el, cu c ma a înc în mân . Apoi o l s , se rea ez , î i reaprinse o igar , pe care, dup primul fum, o privi cu oarecare uimire, apuc paharul, dar nu b u, turti igara i începu s - i priveasc vârfurile pantofilor, fluierând încet. Ludmila era în baie; începuse demachiajul, sp latul si toate celelalte, care ei îi luau în fiecare sear mai mult de o

168 169 jum tate de or . Minda se ridic , se asigur c telefonul e în priz i p lec , f r s mai spun o vorb . Cum ajunse acas , ridic receptorul i form num rul ei. Apelul se f cea în gol. Se a ez la mas i lucr pân la trei diminea a. A doua zi o c ut la policlinic . Cum dormise? Bine, de i durerea de cap o trezise dup vreo dou ore i diminea a ced abia, la al nu tiu câtelea antinevralgic. Minda îi propuse s vin s-o ia, la dou , cu ma ina i s m nânce undeva, împreun . Ea refuz , avea câteva curse de f cut, o prob la pantofar, ora ei de masaj, s pl teasc chiria etc. ÄChiria am s i-o pl tesc eu!" se oferi doctorul, i ea îi mul umi, o scutea de un drum, dar, oricum, mai r mâneau destule de f cut. i dup aceea? A, nu-i spusese? Melina (asta era o coleg a ei) luase ni te bilete la ÄAro", la un film american, f cut d e Arthur Penn, Ä tii, la, cu Bonny and Clyde, la opt i jum tate"... ÄDa...?!" f cu el i promise c va fi i el acolo, la i dou zeci, le va a tepta în fa i, dup aceea, le invit pe amândou la ÄCapsa". ÄGrozav!" f cu ea, dar de unde va lua bilete? El râse i spuse c avea peste tot pacien i, chiar i la Difuzarea filmelor... Ea îl mai întreb apoi unele lucruri, m run i uri casnice, femeia lui, Ana-neni trebuise s se interneze pentru o spondiloz recalcitrant i erau o gr mad de mici plictiseli cu rufele date la sp lat, cu cineva care venea dou ore pe zi, aceea i femeie care treb luia i la ea, de dou ori pe s pt mân etc, etc. Minda a ez receptorul într-o bun stare de spirit i se dedic apoi zilei de lucru ce îl a tepta, deosebit de înc rcat . Dou ceasuri, vizita, dou ore la special , o comunicare ce trebuia terminat pân duminic etc, etc. în ciuda nop ii nedormite, se sim ea perfect odihnit, ideea muncii îl însufle ea de -ajuns, el însu i se compara adeseori cu un bun cal de povar , dintr-o ras anumit , pe care un drum desfundat i o povar m rit , ore întregi de încordare nu fac decât s m reasc , s înzeceasc for a i rezisten a la efort. Unul din animalele acelea ² spunea el, râzând ² pe care îi sperie i indispune prezen a biciului; c ru a înc rcat cu butoaie sau bu teni, nu. Ä i eu îmi trag bu tenii mei, cu veselie, iar dac drumul urc în pant , zâmbesc, râd, cât m las z bala! i abia dup o zi plin de tras, de c rat, 170 m a ez odihnit în fa a c r ilor mele, a fi elor, a însemn rilor care m a teapt . Atunci abia sunt de neînlocuit, de neconfundat, ceea ce fac eu, atunci, reflexele mele psihice, capacitatea de a m concentra sunt numai ale mele... aici nu m poate imita nimeni. Pe mine, efortul, i mai ales efortul îndelung, m stimuleaz , m odihne te chiar. Eu sunt un greoi! i în iubire sunt la fel: eu intru greoi într -o iubire i ies greoi din ea. Dintr-o prietenie. Totul în mine, la mine se face, se întâmpl sub acest semn, al rezisten ei, al greoiului. U urin a mea iese din greoi, inteligen a mea iese din cazn . Originalitatea mea a ap rut dup zece ani de efort subteran, gre os, neomenesc, când al ii din genera ia mea avuseser timp de trei ori s str luceasc i s se rateze. De aceea mi -a fost întotdeauna sil de orice fel de precocitate! Eu sunt contrariul unui astfel de tip, de individ, care se adapteaz , la dou zeci de ani, perfect acestei lumi, care îi vine ca o m nu , i aceast adaptare atât de u oar , ca un dar, îi confer , apoi, firesc, farmec, inteligen , umor, succese, false succese, fantastice îns , la vârsta la care trebuie s vin succesele, când e ti pe jum tate îngropat în adolescen i în semilegendele ei, când lumea se deschide cu un efort doar pe jum tate i atâtea lucruri care, pentru al ii, sunt de ne atins, tu le iei, le rupi cu u urin , cu elegan ! Da, atunci mai supravie uie te acea elegan cvasi-feminin , acel farmec care te face, brusc, iubit, c utat, imitat, invidiat, oho, ce invidiat! i eu am invidiat, odat , pe unul din ace tia, un ins doar cu patru ani mai mare ca mine, care, din anul cinci, avea pus la punct o lucrare despre Influen a secre iei hipofizare asupra cre terii osoase, sau a a ceva, pe care nici n-a citit-o bine la cercul tiin ific al facult ii c a i ap rut în vreo cinci reviste str ine, împreun cu un interviu al lui, unde tinerelul ar ta c e la curent cu ultimele reviste nem e ti i engleze ti, apoi au urmat toate celelalte: un post la o catedr , complexele profesorilor, admira ia religioas a trei genera ii dup el etc. Ast zi? A disp rut. E la aceea i catedr , lector de zece ani, de la acea lucrare n -a mai publicat nimic esen ial (s-a pasti at, s-a plagiat, bineîn eles, cât a putut, dar ceva nou n-a mai fost în stare s spun ), lucreaz i pe undeva, la o policlinic special , de uz intern, pentru tabi de mâna a doua, cu care s-a i împrietenit, e invitat din când 171 în când pe la o vân toare, i-a adus un cumnat, medic de ar , la un spital jude ean, e înc plin de farmec, tie o gr mad de bancuri, politice mai ales, pe care le spune irezistibil etc. etc. O paia , inteligent , citit ² are totdeauna la îndemân vreo cinci titluri i vreo trei-patru nume, asociate cu laboratoarele la mod , pentru c exist i aici o mod ² universit i la mod , metode terapeutice la mod ² împu c oricând o viz în Occident, unde casc gura la vitrine sau vede oameni de-a doua mân . O paia ! i cât l-am admirat atunci, cum îl invidiam, gloria lui \ i-a venit la timp, a îmbr cat-o ca pe o m nu moale, de piele parfumat , un licean genial, un mimetic, un seduc tor, un cuceritor. Când îl v d acum, uneori, m amuz o jum tate de or , o or uneori, m despart de el bine dispus, îmi spun: «Ia uite, domnule, insul mai are resurse, l -am judecat pripit, mai tii...» i las unele din frazele sale cancaniere s -mi reverbereze în memorie! Peste o jum tate de zi l-am uitat complet îns , iar dup dou -trei zile aflu c a difuzat urbi et orbi întâlnirea noastr i mi -a atribuit ni te lucruri de care i se face grea i celui care mi le comunic , nu numai mie. îmi pune în gur o calomnie la adresa rectorului i, de cele

mai multe ori, nu direct, prin no iuni, ci mai mult las s se în eleag prin semne din ochi, din gur , zâmbete pe jum tate, toate astea la care e mare me ter, c a fi un fel de reac ion ar politic, c resping sistemul nostru de asisten medical i social , c ruia îi g sesc grave cusururi, c m revolt împotriva interdic iei medicilor de a profesa privat, c m-am l udat c dac mi s-ar permite s deschid cabinet, chiar numai dou jum t i de or pe s pt mân , mi-a cl di o vil i mi-a cump ra dou ma ini, c reflectez la o propunere a universit ii din Geneva sau din Lyon, amestecând bineîn eles lucruri reale, pe care i le spusesem, cu altele, inventate sau f când, ceea ce e i mai abil, un fel de «montaj» din lucruri strict adev rate, nemin ind nimic, o iot , cu atâta art îns , cu atâtea clipiri din ochi, zâmbete fine, cu subîn elesuri, schime faciale, umor, farmec, inteligen , încât cel de care se desparte duce cu el, pe jum tate aiurit, un denun politico-profesional de toat arta. Da, asta e, câte un copil din sta minune ajunge pân la urm un biet delator, de fin clas , perfect voluntar, neretribuit, un cinic de mâna a doua, care se 172 hr ne te pe ascuns, ca un gândac, din lichelismul s u pe care i-l admir la nesfâr it! Are i un nume de sta latinizat, de origine neslav , îl cheam Catul, dou silabe perfect neplebeice, care amintesc imediat de -un ilustru scriitor antic, de i taic -s u a fost func ionar la vam sau la po t , am uitat, nu mai in minte! în ultima vreme, nemaiputând s - i valorifice la nesfâr it lucrarea aia de treizeci de pagini din facultate, în a nu tiu câta variant , s-a apucat acum s fac carier politic : a ajuns pre edintele sindicatului sanitar din ora , a fost chiar într-o delega ie în Finlanda i Iugoslavia i d de în eles, la toat lumea, prin începuturi de fraze abil întrerupte, c tie o gr mad de lucruri care, în curând, vor schimba politica unei jum t i de continent; a început s se priceap l a politic ² a uitat, s racu, c a debutat ca cercet tor în biochimie ² i las s scape câte un nume, un titlu, cum ar fi Memoriile lui Churchill, Tro ki sau Chestov, s-a ini iat în cancanuri politice mondiale, î i vorbe te cu multe am nunte despre pactul Stalin-Ribbentrop sau despre culisele asasin rii lui Che-Guevara etc, etc. O paia !... Altfel, gra ios i, dac îl întâlne ti o dat în gar , din întâmplare, când tocmai ai pierdut trenul, te poate amuza o jum tate de or ! Trei sferturi de or ! Poate deveni i util: are o colec ie impresionant de serie-noire²uri pe care le împrumut cu pl cere, cu real pl cere, convins c te scoate dintr-o mare încurc tur ! i-a a i este..." ... Minda nu reu i s ajung la film, în ultima clip fu chemat într -un consult, la un caz grav, dar le a tept la ie ire i le invit , a a cum fusese vorba, la ÄCapsa" unde cei doi mergeau cel pu in o dat pe lun pentru al ul Äbonne-femme" sau medalionul de c prioar al casei. De data aceasta erau în trei, împreun cu Melina Ionescu, coleg cu Ludmila la Clinica universitar stomatologica, o femeie m runt , cu o fa foarte vie, cu un fel de inteligen ascu it , r ut cioas , divor at de curând. Era prietena-confident a Ludmilei, pe care aceasta din urm o Äar ta" destul de rar ² Minda o întâlnise doar în vreo dou rânduri i de fiecare dat venise nechemat, din proprie ini iativ . Cele dou femei care sem nau atât de pu in, dar care cimentaser o prietenie de peste cinci ani, se vedeau s pt mânal, dou -trei ore, când se retr geau undeva, într-un interior, beau 173 cafea i discutau ca doi b rba i tot ce le privea pe amândou , un fel de prietenie-alian contra tuturor, în care se analiza totul cu o r ceal aproape politic . Toat seara, Minda încerc s Äse apropie", s-o câ tige pe Melina Äca aliat" în favoarea sa ² cum o spunea, pe jum tate în glum ² o rug pe Ludmila s -idea voie s-o invite la el, cu ea împreun , s asiste la una din Ä edin ele lor de magie neagr ", s ias undeva, cu ma ina, în trei, împreuna cu Bob, b ie elul de opt ani al Melinei etc. Cele dou femei r spunser cu amabilitate asiduit ilor sale, luând totul în glum , de i Minda nu glumea. La sfâr itul serii, Minda nu era avansat cu un milimetru în gra iile Melinei i, spre uimirea sa, observ c rezisten a principal venea din partea Ludmilei, care- i ap ra cu o tenacitate pueril mica ei citadel , senza ia ei de a putea fugi undeva, acolo unde el nu putea s -o urm reasc , sau... în sfâr it, prostii! Minda ridic amuzat din umeri i, cum tocmai în clipa aceea intr în restaurant un grup condus p\de dr. Velici i so ia sa, se constitui pe loc o vesel mas comun . Velici era împreun cu doi colegi clujeni, ambii efi de catedr (Velici nu ie ea niciodat într-o companie oarecare, dar inteligen a i priceperea sa profesional te f ceau s -i ier i spiritul uneori evident utilitarist), un chirurg i un epidemiolog, i seara se lungi peste m sur . într-un aparteu, Velici îl anun c Ro ea vrea s -l vad , i dup ce Minda f cu unele rezerve, pe care Velici le anihila glumind i sco ând un fel de m runte ipete ce la el erau un semn c se amuz colosal, stabilir o întâlnire pentru s pt mâna viitoare. în noaptea aceea, Minda dormi la ea. (O chem la el, dup ce o duser acas pe Melina, ce se ame ise pu in, dar ea refuz .) Noaptea aceea sem na îns cu celelalte nop i ale lor, ea fu din nou a lui pân la ultimul fir de p r din coama ei întunecat-ro cat , noaptea se dilat din nou, se adânci, prinse muchii, vârfuri, ei devenir din nou singuri, singuri-pere-che, vii i treji în somnul celorlal i, rotindu-se în patul acela al lor, c zând, ag ându-se de peretele nev zut, ironic, lovindu-se de mobile care nu existau, împingând cu piciorul covorul care alunec nu într-o parte, ci în sus, i-apoi în jos, pe-un fel de du umea în valuri mare, pe care inimile lor se rostogoleau abia ag ate de carne, o Ämontagne-russe"cu lumini 174 ro ii i verzi- ip toare, orange i albastru-pal în jurul lor, dar ce era asta: în jurul lor? Cum, în jurul lor?... i cele dou vagonete înl n uite, cele patru bra e i patru sau opt sau aizeci i patru de glezne i mii de degete, o roat sub ire cu gâturi în loc de spi e ² ce spi e! ² i tendoanele întinse, încât cineva, un deget distrat i mistic, ar fi

putut, din întâmplare, din pur întâmplare, scoate un sunet, nu import care, dac le-ar fi atins tendoanele acelea sub iate i b tând ritmic ca ni tere artere, iar arterele lor... oho, arterele lor cu adev rat b teau, dar nu în corpul lor p r sit pe jum tate, ci în aer, sângele alerga în aer, în aeru l acela întunecat, i nu înscriind ovale i curbe ov itoare, uneori drepte chiar, care se stingeau ca focurile de artificii ² scântei de sânge, ce lucru perisabil! ² cel mai adesea arcuri m runte de triumf, o curbur orgolioas , candid , pueril pân la geam t... rigide erau articula iile lor, sutele, care fuseser , în epe nite, o artroz generalizat trecea ca un val prin membrele lor, nimic nu se declina, nimic nu se mai flexa, rigiditatea inimii lor li se scurgea în membre. Din când în când se priveau, cu un hohot de râs care nu se auzea, el îi d dea un pahar plin cu o b utur oarecare, un pahar din care beau împreun , cu lichidul scurgându-li-se pe b rbie, pe gâtul indiferent, pe jum tate de gips, ceva dulce-animalic se r zvr tea în ei, ceva din nou i iar i i gara i f r istorie, ceva înc p ânat i fix, ceva monstruos, a a cum sunt îngerii, el întindea mâna, aproape cu timiditate, desigur cu timiditate, i b atingea pe gât i îi asculta prin bra tres rirea înceat a c rnii, a a cum bunicii no tri pr indeau un post, înecat undeva în cosmos, în c tile lor misterioase, în aparatele lor Äcu galena", i el întindea i î i retr gea bra ul i contactul se t ia, miraculos, de necrezut, i beau din nou, aruncând cu senzualitate lichidul în trupurile lor disp rute, i vinul sau ce pastele m sii se g sea acolo în pahar se afunda în afluen i pripi i pe pieptul s u, în p rul inelat i m t sos, pierzându -se apoi, alcoolul acela, ca o ap ce se afund într-un nisip avid, curgând încet, muzical, pe gâtul ei intermin abil, pe um rul ei care pulsa... El se apleca apoi, mereu cu timiditate, el, deja obosit de dragoste, i îi s ruta genunchiul, pulpa lung a piciorului, i o clip , printr-un efect simplu, el îi v zu picioarele ei interminabile, dup care ar fi recunoscut-o dintr-un bilion

L
175 de femei cu glug , picioarele ei care duceau o via a lor, care aveau un orgoliu al lor, o mare a lor prin care înotau i o forfecau, întâmpinând rezisten e abia sim ite, care le rotunjeau dumnezeie te mi carea lor hipnotic , sigur de sine, înalt- i-melodios-imbecil , coborî din nou, cu buzele pe gamba ei, apoi înv luind-o, ajunser avide la genunchi, sub rotul , în golul acela str b tut de vene, f r nume în limba român refugiul tuturor spiridu ilor pubert ii ei, înc prizonieri, pe care buzele sale calme, sigure, îi eliberau pe rând, devastând cu o ur în eleapt virginitatea acelui loc, apoi urcar din nou, încet, tiranic, pe un drum care se lungea ca o gum , i îi întâlnir Ägura ei întunecat ", cealalt gur a ei, capul ei f r ochi i f r frunte, ca un capitel spiritualizat al unor coloane atât de sub iri i de vii, pe care le unea, animalul acela atât de diafan, ve nic necunoscut, ce tr ia acolo, Äfemeia aceea", f cut din cele dou picioare i un craniu negru-blond, ce le unea, un sex-creier ce gândea i domnea, acolo, pân la centur . Erau, evident, dou femei suprapuse, un cap, un craniu negru-m t sos, care Ägândea" peste trupul acelor dou picioare lungi, peste cei doi genunchi, peste cele dou glezne ²unde erau sânii acelei femei i bra ele ei? ² iar deasupra era Äcealalt " femeie, cea care se ar ta, cea vizibil , care umbla sau plutea sau se mi ca deasupra Äceleilalte", a a cum umbl clownii pe picioroange, sau, mai bine, cum apar, peste rumegu ul unui manej de circ sau pe str zile vreunui or el, anun ând spectacolul Änemaiîntâlnit" din acea sear , o form vesel-hibrid , un lung halat sau Äpielea" din stamb ip tor colorat a vreunui leu, giraf , m gar, cal troian, în care se mi c doi in i suprapu i, unul Ämembru inferior", cel lalt Ämembru superior" al acelei forme hibride, centaurine, al acelui Chiron atât de infantil -proteic, de plastic, al acelui animal uria cu pielea din m tase aurie-fâlfâitoare sau din pânz ieftin , cu o coad ce se mi c , cu picioarele din fa sau labele din fa ce bat aerul, cu întreg corpul acela atât de dezarticulat i de nostim, cu capul enorm, cu mi c rile într -o panic vesel . Dou femei suprapuse, un fel de monstru pe malul m rii, cu capul sfâ iind norii, cu sânii | /"N proiecta i pe azurul dep rtat, cu bra ele sub iri i lungi în care se încurc i se sfâ ie pânze de cor bii, un co mar surâz tor salvadordaliesc, o

I
femeie-apocalips, necesar , etern , atât de straniu-domestic ... De undeva, de Äsus", dou bra e ale nu tiu cui îl împingeau, îl tr geau, îl respingeau cu un fel de scâncet al mâinilor, el îns , buzele sale res -pectuos-avide i înc p ânate, obrajii s i se lipeau de acel Äcraniu m t sos", de buzele enorme ² un cap atât de sferic ce râdea cu o gur dispropor ionat , ca o masc a nu tiu c rui zeu primitiv ² i înjur pluteau, enorme, pulpele albe, ca dou pete electrice, într-o mi care acvatic , oarb , fascinat . Sânii ei începur s vorbeasc , distinct, coerent, i atunci când el îi prinse i îi s rut cu brutalitate, Äei" se sufocar literalmente, frazele Älor" se sparser ca ni te litere decupate ce se amestec pe o foaie de hârtie alb , ca un înecat ce se duce la fund în apa unui bazin pardosit cu

cu haloul lor material. ca unul din aceia care sap gropi. Cu ce tren? Nu se tia cu precizie cu ce tren.. cu sângele care c dea dulce în corp. Da. un curent 177 nehot rât de aer rece se strecur peste mobile. fruntea. era un accelerat de Cluj ce plecase cu câteva minute înainte de ora nou . iar a doua zi sau a treia zi diminea . nevenindu-i s cread . cu un geam t r sf at. ca i coarnele unui melc somnoros. se iubeau i acum. E bolnav? Ce are? Da. într-un partizanat al c rnii lor. spre stupoarea lui. de ei. i deodat ‡ /încordat. apoi glasul telefonistei care întreba mereu. îi d du câteva recomand ri în leg tur cu ni te treburi m - . o mi care haotic . într -un incest diafan. respirau lini tit... tat l ei. pentru concediu.. b u i începu s o tearg încet cu un prosop. în care-l anun a c pleac acas pentru câteva zile. el g si un bilet cu câteva rânduri. altfel s-ar fi f râmi at ca ni te foi uscate de tutun. abia putuse s telefoneze la policlinic ... Era adev rat. f r s ridice privirea.. se i internase deja. calm . printre ei. melodios. la ea. o orbec ire odihnitoare. o dat ajuns .. umerii.. cu un fâsâit aproape sesizabil. binef c toare.. el se ridic . repede. pe sâni i pe gât. lâng telefon. o fug a ei lateral . o odihn joas . i-l apropie de buze i ea îl refuz . de iubirea lor. diminea a era undeva.. un zâmbet pe care nu-l v zu nimeni. de parc limba ar fi fost înc umflat de un anestezic care se scurgea încet. de ei în i i. ast -sear . se privir . el aprinse veieuza. inferioar . tr it. tres ri vocea ei de dincolo. ea era capabil s aranjeze orice. trase ruleta i deschise geamul. erau satisf cu i unul de altul. La Sebe ? întreb el. de în el tor de bine lipit de oase. Nu avusese timp. era ceva de aranjat? f cu el i din nou urm o pauz nefireasc dincolo. ce se întâmpl . când trupurile lor se priveau cu polite e. din nou.. o înaintare într -un relief pip ibil cu antenele nev zute cei cresc subit..pl ci de faian azurie.. ea ridic un um r i capul i b u. fa în fa . de el însu i. în dup amiezile acelea pr fuite sau ploioase când ea încerca s -l ocoleasc ca pe un stâlp. dar era ve nic ocupat i. carnea asta luat cu chirie. Bine-bine.. cu totul altceva. înc a lor... de parc nu l -ar fi recunoscut.. nu e nimeni bolnav. aproape jignitoare prin laconismul lor. tat l ei era bolnav. stins.. ca o musc : ÄVorbi i?" Era cumva nevoie de el. în aceea i sear . o chemaser p rin ii i îl va suna la telefon. un preinfarct?. pe jos. dreapt ca o scândur ² oho. cu o deta are total .. irupse el deja enervat. bra ele.. curat . binef c tor. ei nu erau în stare s fac nimic decât ce era curat. i se spuse. în sfâr it. înc o dat frate i sor . semilucid . de la p oliclinic . a câta elec ie? Din nou în acela i Äpartid" . Se iubir din nou. epuiza i. exact în clipa când ea ar fi dorit acest lucru i. un pom sau cine tie ce imbecil ce i se postase în fa . f r s . acolo..i închipuie m car o clip lung c ar putea fi el. el se ridic i umplu din nou paharul . unul cu cel lalt. o particul ce urc în zigzaguri vagi într -un lichid incolor. atunci. de-o-nopiteîepetat la nesfâr it. (Ca i în clipele când el o a tepta în mersul ei absent. Minda d du telefon la informa ii Gara de Nord. din nou ov itor. Minda avea cursuri dup -amiaz . la Sebe . dar. ca o rug ciune care se spune dimi nea a. era bolnav cineva? Da. ea arunc într-o parte perna i sta întins acum... i se spuse.. de ce nu -l anun ase înainte de a pleca... ceva sim it. necesar. tergându -se pe buze cu palma. într-o nou pauz a ei. un simplu mers lent. v zând c ea întârzie s . ei se Äalegeau" din nou. ca o scândur ! ² cu sudoarea care îi înghe a pe coapse. S aranjeze? Ce s aranjeze.. edin de catedr . pentru c era incapabil s se mi te.. într-o iubire. Ce-i cu tat l ei? insist el. cu exact atâta puritate si neru inare cât încape într-un om.El o ridic . incon ti 178 o ent poate. primise o telegram sau un telefon de acas i plecase în tromb ... un pas pus înaintea celuilalt. o pauz cu ni te voci str ine pe fir. ca pe o mas de opera ie. sau plantele mici diferen ele de lumin .." apoi.. i ei se recuno teau. Minda nu avu r bdare s fie chemat. s tui. Deci. c ea î i luase în prip câteva zile de con cediu f r plat i plecase la p rin i. lin . . înc frumoase. din nou complici. totul r mânea curat i pur. povestea x lui cardiac . apoi. ov itor. senza iile amorfe. sâcâitor.?) Ce se întâmplase? Era ceva grav. Dar bine. ce are. cu o epuizare aproape religioas . trupurile lor. spre cas . repede: ÄTe voi suna peste câteva ore. apoi. Sau altceva. dar ce se întâmpl ? irupse el din nou. nefiresc de lung . într -un fel bolnav.. infinit curat i uman . atât de bine. calcul ora la care ea ar fi putut ajunge acas . i chiar i în timpul acesta. r spunse ov itor vocea ei. dar el i -l ap s pe gur . f cu ea. cum se poate s . Ce. într-o dragoste de o noapte. aprinser o igar . sau fra i sau surori. mecanic . chiar i în clipele acestea..A doua zi ei nu se v zur .. i s prind trenul. îi acoperi umerii cu un cearceaf i ea zâmbi în întuneric. Nu -nu. pe sfert acoperi i de cearceaf. o c dere înceat .i încheie fraza. Nu. deci. Acas . de el?.. continu tot el calm.. dac nu mâine sear cel târziu. el îi întinse paharul. antice. veni leg tura i îi auzi vocea uimit o clip . când el o c ut la spital. oblic . r spunse ea.. i f cu comanda ce dur îns neobi nuit de mult. . probabil c se i afla în tren la acea or . Nu-nu. gurile lor î i reg sir sunetele la început greoi. cu trupurile frumoase. dac . nehot rât . într -o suflare. o noapte care se repercuta în viitorul sentimentului lor ca într -un ir de oglinzi paralele. e. de care pân i ea îns i fu incon tient . carnea asta ce n u trebuia frecat prea tare între degete. când voi putea s te informez mai exact. trupurile verticale se priveau lini tite. a a cum simte frunza pic tura de ap ce se rostogole te pe fa a ei br zdat de canalicule. din gar f cuse num rul de la clinic .. concrete ivagi totodat . pe jum tate. dificile. contemplându-se. la un etaj superior. i atunci.

apoi puse încet telefonul în furc i se apropie fluierând. brahir!" A : De i ajunse la Sebe cu pvi in dup apte diminea a. I îns foarte fireasc . reticen i prin fa a lui. cel pu in în curtea aceea. observ uimit c se scurseser aproape trei sferturi de or . în fa a unei femei grase i emo ionate (doamna Alhu. fraza aceea r sun în continuare i ea readuse i imaginea. brahir!". sumane. încet. i închise. j Când. Tat l Ludmilei. care-l anun c una din feti e f cuse febr i el îi d du câteva sumare indica ii). un cap ciufulit de fat . f r nici o epic . iar o femeie. telefona la gar . se scuz în dou rânduri. cu vocea ei atât de dramatic gâtuit . începând s devie sâcâitoare. în loc s fac o nou comand telefonic . ca pe un lag r. cu fulgarinul pe umeri i valijoara la picioare. Ludmila i maic -sa plecaser deja. timbrul lui. alergând în buc t rie. dup noaptea petrecut pe tren. optit inutil. parc i fuma. profesoar de desen). Fiind incapabil s lucreze ca lumea. evident. care intrau. în fa a unor atât de semnificative simptome de respira ie astmatic cu expira ia prelungit . I foarte bine îmbr cat . aducând telefonul lâng el.. la prima proiec ie. Când se uit la ceas. în halatul s u de lucru. de parc totul se întâmplase în spa iul unui singur minut. un diagnostic diferen ial. mai ales la acea or ² acele câteva cuvinte. fugi la tren i se instala în compartimentul de I clasa întâi. i ei treceau îmbulzindu-se u or. întredeschise u a ce da spre interiorul apartamentului. cineva din curte. în mâini cu cu me. s Ädepun " s se spele. i în clipa aceea i se desprinser din memoria Äaceea" i câteva cli ee. F r s tie când. Ludmila nu mai sunase. ca un montaj de duble dintr-un film în lucru. aprinse o veieuz . i. pe strada Petofi. prin fa a lui. cu pieptul ei impozant ce se ridica i cobora cu impetuozitate (Minda trebui s fac eforturi ca s reziste seduc iei de a -i face rapid. dup un sfert de or . s citeasc . deschise geamul i se întinse pe o canapea îngust ce se afla în biroul s u. urc în acceleratul de unsprezece i aispre l zece spre Cluj. doamna Albu. doar vocea aceea de femeie era hot rât . evident. eventual s se întind pe o canapea. visul însu i era atât de nesigur de propria sa consisten . de m tase vi inie. a teptând s se întoarc cele dou femei. L 179 încerc s lucreze în acea sear . perfect inutile. într-o anticamer mare. în dou rânduri. fumând cu fa a în sus. el repeta mental. arestarea avocatului pensionar. r mase doar senza ia lui. cu ore de I a teptare. iar el. auzindu se r spunzându-i cu Äda"-uri i Änu"-uri. erau cuno tin e vechi i. din ochi. Fluier u or. gr bit . fusese arestat. un fel de tind r neasc în care el st tea pe un scaun. printr -o logic complicat . iar în fa a lui. cli eul se înce o a. ea îns i. Äte s rut" etc. Äa tept". mai bine zis o voce de femeie îi îmbia s intre i spunea mereu. El r mase cu telefonul în mân . care îl îmbia sâcâitor s ia loc. adormi i se trezi atât de spontan. Minda nu era mai avansat în ceea ce-l privea pe viitorul s u socru. cum nu mai avusese din copil rie. o scen stupid . simplu. de parc cineva i -ar fi putut auzi.. fuma nu tiu câte ig ri.runt-casnice.). în care se mai g sea o pereche i o b trân . rani îmbr ca i cu lucruri groase. veche. trecea un grup de rani. într-o limb necunoscut : ÄSene tei gubin. cum ar fi spus Lauren iu: ÄSene tei gubin. încât aceea i secven se relu de câteva ori. la câteva minute de catedral ).. în fa a unui dulap enorm. nu se tie unde (ei locuiau într-o cas mare. aplecându-se prin fa a lui. vorbi în dou rânduri la telefon (o dat cu Ceea. dup o fraz afectuoas . St tea în picioare. una dup alta. de fereastr . El st tea pe un sc unel. îl inform pe Minda ce se întâmplase.. cineva. apoi. cu o valiz de mân . obiele. cu dou zile în . fulger tor.. Profesoara. Un somn scurt. prost luminat. admirativ. fraza îns pulsa clar. domnul Ogrin. acas la Äsocrii" s i nu g si pe nimeni.. brahir!" i când el se ridic dintr -un salt de pe canapea ² i se întâmpla extrem de rar s adoarm în timpul zilei. ad ug . prevenitoare i hot rât : ÄSene tei gubin. i un vecin.

anun ând c va reveni peste dou ore. el refuz s a tepte la doamna Albu. o simpl presupunere. i e foarte mul umit cu. apoi. Acolo. avusese i el în familie pe cineva care... care. mi cându -se m runt i neîncetat în dosul biroului s u uria . friguros iarna. dar avu norocul s -l g seasc acas . puternice. la câteva secunde. sunt convins. în timp ce to i trei erau pe cale s cumpere timbre. izbucni: ÄEu nu cunosc pe nimeni cu numele sta. d du din umeri M inda. probabil f cut de el. intrar . Nu tia. dup aproape o jum tate de or . în clipa când Minda b tu la u (Juri a st tea în fundul cur ii. în sfâr it. cu ochii mici. undeva pe strad . venise o cuno tin . înfior tor de ters. Lu dmila îl privi f r mirare. cu ochii ei rotunzi. înalta i înc foarte eleganta doamn Ogrin. în picioare înc ²nu se tie ce anume îl împiedic pe Juri a s se a eze în tot timpul vizitei doctorului ² magistratul. în dosul c reia î i ascundea nesiguran a. se refugiase probabil tot trecutul acelui ins. fostul magistrat îi deschise imediat. Da." Minda începu. pe care se afla prins cu o pionez o carte de vizit . . de unde tia. i doctorul încerc s afle ce tia cel lalt despre problema Äaurului".. fusese în deten ie. respirând cu greutate sub tensiunea momentului. pe care se afla o superb lamp de por elan. nu-i a a. se interes de unde de inea Minda adresa sa i încerc s se eschiveze de la orice fel de r spuns. toate în jurul unui covora uzat. de parc ar fi stat în dosul u ii i i-ar fi a teptat sosirea. care le întâlni. fericit. (Minda min ea. dac . cum u a apartamentului Ogrin era închis . nev ruit de mult vreme. la el se urca pe o a doua scar . Aurul. i în fa a lui ni te canapele din catifea uzat . într-un debit de tutun. cultivate cu zarzavaturi sau locuri de cas de vânzare. Juri a izbucni îns din nou. dânsul fusese. dup ce treceai printr -o curte plin de butoaie metalice i cherestea depozitat ). seara îns nu se întorsese.. d e jos în sus.. i se terseser precis din memorie. v zând c nu poate ob ine altceva. în mâinile acelea. începuse s -l caute la spital. apoi încerc s aduc vorba despre 183 altceva. i el îl privi de câteva ori cu o uimire stins pe vizitator. care p rea s ... aprinzând o a doua igar din pachetul celuilalt ² abia acum Minda îi v zu mâinile splendide. i explic . cu precizie. spre geamul uria . în sfâr it. La auzul numelui vizitatorului s u. e pensionar . plângea. o berjer din pai împletit. fumar . f cuse senza ie. prin cincizeci i ceva. domnul Juri a. se întoarse i se uit pe geamul care d dea în curte. i. primul drum al doctorului fu la acel Äfost pre edinte de tribunal". Apoi Minda pronun numele doamnei Albu.i aduc mai bine aminte decât el... cu satisfac ia aceea de neconfundat a unei situa ii dramatice ce se întâmpl în imediata apropiere i în acela i timp cu teama de a nu fi implicat prea mu lt. i o anun pe doamna Ogrin c so ul ei se afla re inut la mili ia local într -o anchet în leg tur cu Äaurul". apoi încerc s .. f r s scoat o vorb . Avea o saco mare în mân . lateral . albe. Era m runt. surâzând. mor i. domnul Juri a. mândra. o m su inutil . întreb aiurit Minda. împ r it printr-un complicat sistem de perdele în ni e pentru buc t rie.. nu avea nici . De diminea . de fapt. o poz perpetu de care el se îndr gostise ² mama ei. pe la unsprezece Änoaptea". refuz chiar i o cafea ² lucru ce o uimi 180 181 evident pe buna femeie ² î i l s doar valijoara i fulgarinul în custodia ei i plec . este. cu spa ii verzi între case. Se scuz c nu poate face o cafea. i. se pare. . în familia sa nu fusese nimeni închis în Äperioad ". ca o col ri ² ea. ie i brusc din strâmta pr v lie. Ce tia în problema Äaurului"? Juri a f cu ochii mari.. îns . el e retras de mult vreme din magistratur . fumat cu secret l comie... de parc nu i -ar mai fi amintit prea bine am nuntele acelei perioade. Juri a "i accept acest lucru... întreg orgoliul vie ii sale trecute.. i când o reg sir . Fusese oprit pe strad pentru Äcâteva m runte informa ii". p r sind -o pe doamna Albu. Locuia undeva destul de departe de centru... într-un col . Juri a se însenin . atât de calculat în gesturi de parc poza mereu. o simpl eroare. înso it de cele dou femei. dup -amiaz ... declarând c nici nu-l cuno tea personal pe Ogrin. de data aceasta în Äapartamentul" lui Juri a. Minda refuz îns . Undeva. i Juri a.. de str du e înguste. închis. Juri a î i am ân treburile i îl invit pe Minda s intre. afar . curat. masiv. în jur de amiaz . Dur mai bine de jum tate de or . de altfel? A. din simpl . ajungând la u a din fund. baie ² pentru c se g sea i o van metalic acolo ² debarale etc. Dup un scurt schimb de amabilit i. domnule. a a cum ar fi privit norii. calm. la a c incea sau a asea igar din pachetul doctorului. îl lu doar de mân . îi oferi Äceluilalt din ig rile sale. i ea i poza. mari. dar voia s -i insufle într-un fel încredere celuilalt.. dreptunghiular . el vorbea despre asta cu un fel de nedumerire. cu destul abilitate. ad ug calm Minda. a c rui adres nu o afl prea u or. dar. Nu reveni decât târziu. nu se putu st pâni. ce fel de aur? Profesoara Albu îl privi consternat .. dar un ceai. în parte asfaltate. la etajul întâi. s explic e a doua oar în ce rela ii se afla cu familia Ogrin i.. cu dou sau trei . vizibil nelini tit. oarecum. întortochiate. probabil. o leg tur cu. care p rea foarte îndep rtat . o simpl camer foarte înalt . pe rV. mai bine zis î i 182 pierdu o parte din polite ea sa exagerat . c se preg tea tocmai s ias dup cump r turi. Cei doi trecur pe un culoar îngust i. chel... bineîn eles c . s raca doamna Ogrin era Ätoat alarmat " deja. e o problem pur economic .) Juri a îl asculta vizibil distrat. Este evident. pe care cel lalt i le ascunse repede ² d dea din cap. fostul director de la tribunal. se g sea un birou mare. cu un fel de polite e.. într-un cartier vechi. u or exoftalmici...urm . pân când fostul magistrat accept c îi f cuse o vizit . Minda descoperi c avea mâini frumoa se.

p l rierul. Destul de bine edificat. cu o diplom de Sixasbourg.. Cine mai era închis? întreb .i buzele. în fi a a ceea care o completeaz ei când. cel care avusese sticl ria. tot depozitul. în caz contrar.. persistent pe partea stâng a obrazului... cinci ani a tr it cu pneumotorax. El . Butnariu. trecând i la alte servicii. unde se interes de sediul mili iei.. evident. o doamn nu putea fi l sat singur . cu totul întâmpl tor. peste forfota molcom a or elului.. i o clip de sub înf i area lui ap ru un alt înveli i el fu destins i sigur pe el. camioane goale ce goneau ridicând praful de pe marginea oselei. Pentru c .. apoi la Butnariu. ti i. i. s-a ocupat cu.. ei au circulat de la Reinbold. domnul Gherman era cel care". o clarificare. func ionare între dou zeci i treize ci. care are. f cu Juri a. i începu s explice destul de întortochiat cum ajunsese s o cunoasc pe doamna Ogrin. nu era în nici un fel informat. nu!. mult vreme. evident...... cu spatele la geam. în mân . A. deloc surprins. de pânz . din când în când se auzea câte un claxon. un râs m runt. deoarece voia s se conving .. nu-i a a?". doctorul. nu prea convins. dar se putea foarte bine ca. (cuvântul nu era pronun at) existau câteva astfel de valori. nu. de i el le declarase.? Nu. la un moment dat. pedepsite de lege. o femeie foarte cultivat . ( i Juri a f cu o pauz scurt ) de i doctor de Roma.. o vizitase la o or inacceptabil pe doamna Ogrin. care îi punea în vibra ie întreg trupul.. da. care tr da raporturile pe care le avusese cu fostul director de banc . o clip . etc... sec ia economic . Apoi. opti Juri a. nu era nimic.. Minda asculta calm. din neaten ie.. dealtfel. apoi d du din umeri.. am nuntele numeroase i puerile perfect adev rate. el e un vechi tebecist i.. E adev rat. cu saco a lui mare. nici nu în elegea bine expresia pe care o folosise domnul doctor.. adic . br ri. Da? Era medic primar? Posibil... îns . cu problema Äaurului". u or vinovat. evident. foarte primitiv . dându-i celuilalt senza ia c nu crede.. încercând s ob in o infor ma ie.. nici numele. dup . de birou al popula iei. înaintate actele.. dou solitare.. în Sebe se fac astfel de tranzac ii de câteva ori pe an. seara la ora ase. el tia valorile aflate în ora i... Era trecut de z ece. o moar cu pietre. era adev rat c î i insta lase i un cioclodar electric. Nu-nu. care avea pietrele acelea.zile în urm . c ru e r ne ti. o femeie ca doamna Ogrin. Ce fel de pietre? A. î i sprijini ambele mâini de t blia biroului. în ni te s li e cu podele pe jos. era zi de târg.. pe care îi hr nea i îi îngrijea doamna Butnariu. uree etc. un evreu foarte de treab .. nu?. cu o anume mândrie. care.. dar acesta accept cTnu îl cuno tea pe Ädomnul Gherman" (pe care urma s -l întâlneasc în aceea i zi. Ce oameni! f cu Juri a. pentru c .i propria voce. (cuvântul nu era pronun at) i. zilnic. convins c cel lalt se va lini ti treptat. Coco ei? întreb pe jum tate plictisit Minda. nu. un grup întreg! Totul pornise de la un oarecare Voichi a. altul.... ad ug nesigur. o diminea de toamn senin se risipea peste cl diri. nu. eu urm resc în fiecare duminic slujba religioas la biserica catolic iar în luna mai.. Dup aproape dou ore de a teptare." El vorbea acum lini tit. i Juri a începu s râd . ascuns. de circula ie. au fost bineîn eles confiscate. dup ce. dar e adev rat. sub ni te c r mizi. dup r zboi. ti i..... monedele. evident. în timp ce pe figura sa sclipea o anume inteligen . poate c domnul doctor îl. i Voichi a era cel mai în m sur s tie traiectul acestor... ridica câte un sac de o sut de kilograme i îl c ra sus în podul casei.. sunt slujbele speciale ale Manei. printr-un capriciu al întâmpl rii. evident c .. f cu Minda. el nu avusese onoarea. spuse m runtul magistrat cu o vie enervare. cu un fel de speran . Minda se îndrept spre centru. toate frazele acelea ale fostului magistrat puteau fi foarte bine reale.. în compania celor dou femei). fostul director al filialei b ncii ÄAlbina". trecuser i pe la Nemeth.. un gest vechi. pe un alt traiect.. auzindu.. privind în t blia biroului s u y uguindu... în tratamentul doctorului Negrileanu. stropite cu gaz. dar c e foarte bine c se întâmpl a a.. care îl conduse o bucat de drum. ca un b ie el prins cu o m runt minciun . nu-l cuno tea pe. era singurul semn de încredere acordat musafirului. i acest fapt îl încurc pu in pe fostul magistrat. altfel.. în ni te cutii de crem de ghete. în jurul orei dou sprezece ie i de la mili ie.. la el nu s-a g sit nimic decât ceea ce. ad ug el repede. a.. î i ocupase fiecare locul s u în. la doctorul Boieriu. pentru vânzare.. înregistrarea analizelor.. care a avut sanatoriul de la.. voia s se conving doar dac la acea or târzie domnul Ogrin se afla acas . Toate aceste fraze puerile Juri a le spunea r mânând mereu în picioare. etc. care avea.. foarte convins. era un grup parc . nu îl cuno tea personal pe doctorul Negrileanu. aproape plictisit. evident. Juri a era perfect de acord. de parc s -ar fi aflat într-o înc pere str in .. i.. dup ce vorbi cu câteva grade inferioare. nu nega. Voichi a sta i -a tras pe to i dup el. nimic din ce i se spune. lucra în laboratorul spitalului unificat.. Da-da. în cocina de porci. i îl privi întreb tor pe doctor.. acesta f cuse probabil gre eala c îi îngropase împreun cu ÄMaria-Theresia" din cele mari. Normal. ÄO tiu de la biseric . r spu nse Minda. într-adev r.. se pare. ÄDe altfel. s -a vorbit i despre. ca o încercare de Ätezaurizare". în mod legal. foste frumuse i de mâna a . cu toate acestea. da. plecând de la Juri a. Da-da.... de ani de v \zile frecvent m împreun slujba religioas la biserica catolic . ani de zile. zâmbind. la fel de vechi ca i mobilele din jur. Ädomnul doctor cred c tie foarte bine. platforme ce transportau mobile i lemne. câteva perechi de cercei. multe biciclete. doamnei Ogrin. 184 cu satisfac ia omului de legi.. cre teau porci. de revenire. total ilicite.. câte apte-opt în fiecare an. în care se g sea adunat o mul ime foarte diferen iat . a a îns au fost confiscate împreun . care acum. func ionari i mul i rani peste tot. Minda îl l s s spo rov iasc în pace.. în foarte bune raporturi cu cei câ iva preo i greco-catolici.. unul era 185 func ionar la po t . i cel lalt îl privi o clip cu gura c scat . în nesiguran . un zâmbet m runt. subofi eri amabili i plictisi i. din acelea care fac s surâd pe cei mari. în leg tur . a fost misit de metale pre ioase. nu -i a a. domnul doctor nu cumva.

i Ludmila se ar t deosebit de docil . debitantul îi strig din urm . la deten ia mili iei i se spuse c acest nume e necunoscut. socoti'iJu-l mediocru i abil social). Afl acolo un orar al trenului care nu-l mul umi: ultimul tren în direc ia Cluj plecase de câteva minute i mai era unul în jur de nou sprezece i cincizeci. i cel lalt. i am nunte mai detaliate despre situa ia lui trebuiau aflate a doua zi de la eful comisiei. Minda le întâlni pe cele dou femei. s doarm la ei. pe d octor. cum îl v zu. un ins m runt. chemându-l. împreun cu înso itorul lor. inutil. fu legitimat i i se recomand s se întoarc în ora ul unde domicilia etc. vorbi cu so ia unui coleg din capitala jude ului. procuror adjunct 'al jude ului. De i nu-l cuno tea decât de pu ine minute pe Gherman (Ludmila îi opti c e un m runt ef de sec ie la ^ cooperativa local ). Aici ceru o convorbire cu Clujul. Minda ie i din localul 187 po tei i ajunse în strada Petofi o dat cu cele dou femei. se v di c . totu i.. a a c o vizit . la un moment dat a ipi chiar. dar Minda. obiecte de metal nobil nedeclarate etc. obl ic. rezemat de zid. s -l înlocuiasc . între patru i ase. ins cu multe rela ii în procuratura jude ean . când auzi despre ce e vorba. Cele dou femei veneau. era vorba de un rest pe care cele dou femei îl uitaser petejghea. trebuia s soseasc într-o or . prev z tor s nu fie v zut de prea amabila doamn Albu) i nu intr decât pentru o jum tate de or .i ascund nelini tea. efect al nop ii petrecute pe drum i al cercet rilor infructuoase. prezen a lui acolo. Func ionarul ie i t cut. dup o jum tate de or . i. deodat distrat. Ogrin era de inut sub acuza ia de tezaurizare. se învârtiser în jurul mili iei i al tribunalului. nimeni nu putea s dea vreo informa ie în leg tur cu ancheta Äaurului". la Penitenciar nu exista un de inut cu numele Ogrin. toat diminea a cele dou femei. adic în colaborare cu organele locale.doua ale or elului. un semn tacit s se ocupe de starea mamei. pe furi . Se afla în deten ia mili iei. cu o ultim strângere de mân . medalii. într-o or .i cumpere ig ri. se reîntoarse la Sebe . nu era posibil . îl rugar . f cându. Minda refuz îns . Minda le v zu din capul str zii (el se afla deja în fa a casei. Minda se îndrept spre Po ta central .. o or i jum tate. Minda se pomeni d in nou în strad . cump rând ni te timbre. c ruia îi trecuse prin cap o idee. ef de catedr la medicina legal . la Cluj. la Sebe . doamna Ogrin plângea. evident. deloc avansat în cercetarea sa. înso ite de un b rbat despre care afl c se numea Ädomnul Gherman". se dep rta. o clip . Ludmila îl privi lini tit i îl prinse de mân . i pe doctorul Hubian. de i se mai ab tu în drum i la agen ia de voiaj. Ie ir apoi afar amândoi. el i so ia. cu care fii/5esc coleg de an. Nimeni nu tia unde se afl Ogrin. doamna Ogrin d dea într-adev r semne de sl biciune nervoas i fizic . Senza ia de sete. deocamdat . care t cu aproape tot timpul drumului i. pe el i pe Ludmila ² pe care doamna Lungo a voia s-o cunoasc ² i s întârzie o dup -amiaz la ei. dou . doctorul Lungo a. oferul era un om în vâr st .i dorin a ca a doua sau a treia zi s vin s -i ia cu ma ina. de foame. peste nasul lung. fuma. cu un pas vioi. evident. Refuz s m nânce. cu ma ina sa. cu hârtiile pe care le avea în mân . intrând într-un debit s . maiorul Iliescu din Bucure ti. bucuros c -l poate servi pe internistul de la Bucure ti. în cuvinte pu ine. clipind din ochii s i cu pleoape mici. pe strada Petofi. Ap ru i Gherman. foarte amabil. aproape de pensie. dup ase. Lungo a avea cursuri. i atunci îl conduser acas . în mod ciudat. în cursul dimine ii. i doamna. i Minda o rug pe doamna s -l anun e cine îl caut i sa-i comunice c -l va vizita în aceea i dup -amiaz . cum de nu se întâlniser . dar familia va primi în c în cursul dimine ii viitoare dreptul de a-i duce un pachet cu rufe de schimb. întreaga istorie dramatic cu arestarea tat lui ei îi alunec din memorie . c e obligat s treac o jum tate de or la Äbirou". cu nasul mare. Mama Ludmilei. ancheta în leg tur cu recuperarea unor monede. dup care va alerga. Ludmilei. La câ iva pa i de debit. s ia masa. astfel. totu i. cu o figur neobi nuit de asimetric . Lungo a urma s vie îns a doua zi. dar ancheta continua înc . ie i f r o vorb afar din strâmta pr v lioar . Gherman.i vânt. de unde lipsea de diminea . conferen iar. cu un gest de-o pueril spontaneitate. Minda nu se afla în raporturi prea str lucite cu Lungo a 188 (el îi dispre uia în general pe Älegi ti" iar lui Lungo a. Ludmila propuse s se întoarc acas . dou ore. i. al turi. Minda nu se ar t prea entuziasmat de toate aceste propuneri. Ciudat. disp ru i. Minda se g sea instalat într-un camion care transporta calapoade i vase de buc t rie sm l uite la Cluj. Lungo a nu era acas . Minda era acum perfect edificat. vaga sl biciune pe care o sim ise cu o jum tate de or înainte. Lungo a în aceast împrejurare se ar t deosebit de îndatoritor. un locotenent care îi ceru. le trimise înainte i se desp r i pripit de ei. împreun cu cineva care era în m sur s -i introduc la un personaj important. Cazul s u nu p rea a fi din cele grave. dar la ase. r spunse evaziv i t cu în tot timpul drumului la întoarcere. i dup câteva scurte |telefoane date de o cuno tin a doctorului Lungo a. explicându -i ce vrea. se duse direct la clinic i-l a tept pe Lungo a în cabinetul s u. Seara. gândindu-se la Ludmila. 186 Cu pu in înainte de ora unu. nu -i acordase niciodat prea mare aten ie. era f cut sub conducerea unei comisii venite de la centru I de la interne. i Minda îl trase deoparte. la invita ia formal a doctorului. incertitudinea i gravitatea întregii situa ii nu marcau în nici un fel expresia ei. Sl biciunea mamei ei. Cum ajunse înainte de ase. un foc i care. un ungur. adus de Lungo a. cu pu in înainte de unsprezece. ca s . umblând încet. eventual. îl rug s înso easc femeile. care îl tulbur . urmat de Gherman. cu o voce stins . explic . prieten al lui Minda. eful catedrei de interne. manifestându. care-i înso i i care nu intrar . Minda se putu odihni.

i doctorul observ c m runtul func ionar de la cooperativa ÄMunca" din Sebe î i f cuse con tiincios pantofii cu crem . (ÄOvidiu. poate. or elul (în care Minda mai fusese doar o singur dat ).. . fin . dup atâtea ore de nesomn. î i plâng tocurile. în picioare. s -i ia una din mânu i ele sale de domni oar . cu voce înceat . domnule Gherman. se pare. Paloarea u oar . am 190 nunte despre arestare. auzi Minda vocea mamei sale. cu o clip înainte de a ie i pe u . f cea eforturi s nu izbucneasc în râs. un nepot al doamnei Albu. cu un gest larg. Minda era cu regularitate întors din drum. da.. Minda dori s ajung cât mai repede la Sebe . sau în acela i timp. în ma ina care zumz ia întunecat pe osea. de existen a c ruia nu tiuse nimic. Äîn fa str luceau i în spate plângeau"!) Frecându . fixarea gândului cu persisten asupra farmecului fizic. un loc i o situa ie atât d e brusc.. Când doamna Ogrin intr cu tacâmurile. Gherman. la fel de înalt ca ea. grave. pantofii erau ieftini. s i-o s rute. ridicol i dezarmat. pe Minda îl obosea triplu. nu se tie de ce. 189 Era unsprezece f r zece minute când coborî din ma ina so ilor Lungo a în strada Petofi. de domni oar . alerg în buc t rie s -i preg teasc . f cându-i cu degetul: ÄDomnule Gherman. Minda se l s în fotoliu. împrumutându-i ceva atr g tor. acesta tr sese acum un scaun lâng fotoliul s u i spunea ceva. decât nel murit. deoarece. ce ar ta mai întremat . Gherman se afla înc acolo i de curând plecase cineva. tocurile. acel Gherman al c rui rost el nu-l în elegea prea bine. tocurile dumitale plâng! Ce faci. cantit i cosmice. mama ei nu se va formaliza oare? Minda d du din mân . al Ludmilei. ca hipnotizat. mobilele acelea necunoscute printre care se mi ca. avocat la colegiul din Sebe . i felul în care se mi ca. Ludmila pe care o întâlnise la Sebe . un râs abrupt. aproape tot timpul drumului la întoarcere în ma ina legistului. cel mai m runt gest ja\ celuilalt îl f cea s râd . a profesi unii sale. cum fusese. de parc ar fi fost un subordonat al lui. unui adult. zvonuri din ora în urma anchetei. anemiat . comic. i s -i spun . i s i -o s rute. domnule Gherman. oboseala lua acum forme paradoxale. toate aceste am nunte f r nici o leg tur se grupau acum în jurul ei. ochii parc mai vii. de unde scotea nu tiu ce) i zâmbi. de unde se auzi du ul. încât. Minda vru de câteva ori s -l opreasc pe cel lalt din uvoiul lent al frazelor importante.i de zor buzele. cu talp de cauciuc (Ädin aceia de 140!" pufni în râs Minda. avea ceva deosebit de atr g tor. de când se l sase s alunece în vechiul i marele fotoliu de piele al avocatului. de 191 . Gherman purta un costuma nici nou. a a cum au puberii care fac o fars r ut cioas cuiva. a â tor. pentru c gestul s u nu se potrivea cu nimic. om. îl privea i. ce dracu?!" Alt dat . aplecându-se lâng um rul lui Minda. îi crea un soi de epuizare nervoas i moral . lâng fotoliul s u. reverele hainei erau pu in prea late sau prea înguste. mediul brusc schimbat. îi venea s se ridice ceremonios. cum îi venea lui mereu s . Dealtfel. i. mobilele adolescen ei ei. în pat. i spuse: ² Dac lui Ovidiu îi face pl cere. î i aprinse o igar i ceru cafea. cei care se preocupau acum de cel arestat etc.N. în pragul unei crize. ci subordonat. masa. îi ap ru cu o anumit claritate. ripost f r s tie de ce i-l rug pe cel lalt s mai r mâie. cu pieli a din jurul unghiilor roas toat . i Minda. pepene.. cum o denumea el (orice efort în afara voca iei. seara). Era oare posi bil. î i plâng tocurile!" Când era în coal . rece (era una din sl biciunile doctorului. Doamna Ogrin. Pentru c nu auzea cele ce spunea Gherman. spre uimirea sa. ca un fel de avertisment fa de orice cheltuire inutil ). nici vechi. cu unghiu ele atât de mici. V rog. Ovidiu. nu un prieten sau vecin. tremurau u or de o anume sensibilitate a lor) nu ajungea probabil la taloane. cu care func ionarul plimba igara cu atâta gravitate. atâtea fe e noi. care cu precizie trebuie s p streze un vag i persistent miros de naftalin . deoarece pantofii s i erau prost f cu i. ca s nu izbucneasc în râs. i doamna Ogrin se întoarse atunci (de la bufet. dar tocurile erau acoperite cu noroi vechi.. în ciuda protestelor sale. în acela i pat împreun cu ea. iar degetele fine. agita ie i Änespecific ". ce devine deodat . cu nasul s u oblic. el. Äcea din Sebe ". etc. fost deputat P. lui i se adres fraza. cu man etele pantalonilor pu in roase. de nea teptat ap rute în via a lor. abia distinct a chipului ei frumos.. caraghios. în mijlocul unei fraze. în spate. o friptur rece de gâsc . c ci. probabil ca o form a oboselii. Ludmila disp ru i ea în baie.² dintr-o memorie dealtfel hipersaturat de am nuntele întregii afaceri ² i el î i aminti de ultima lor noapte. erau vreo doisprezece in i implica i. despre aresta i. i mai ales acum. într-un cadru inedit. nu se tie de ce. r ut cios. neru inat fizic. ce stupid. lui Minda îi venea. din când în când. Femeile erau treze. i acum. Äridicolul" f pturii lui Gherman (Ästr veziului" domn Gherman. îl privi uimit. afectat i discret totodat . ca u n oricel. cu pieli a roas în jurul unghiilor. poate. printre cari i un fost primar al ora ului i un doctor. v pun un tacâm! Gherman murmur ceva ininteligibil. care nu-l privea. ceva ce abiajjf l^ I acum. oricum. enervat de cele ce-i treceau prin cap. mâna aceea mic . femeile. cu mâinile sale prea scurte (Gherman avea bra ele uimitor de scurte i mâinile mici. pur i simplu. era primul zâmbet al ei în acea zi. pe care i le debita. fructe. de mare autoritate). nu se tie de ce. mama ei. i Lungo a. care adusese Äultimele" informa ii. în mod curios. Gherman t cu. dar bine între inut. arzând u or de insomnie.. de a â tor chiar. s ia masa cu el. s se apropie i s miroas stofa hainei. cu multe am nunte dramatice. i el r mase cu Gherman. al lui Minda i al celor dou femei. nepl cut d e dezarmat i de stângaci. str vechiul domn Gherman murmur o fraz de r mas bun. al Ludmilei. înd r tul buzelor sale crispate). rela ile care se instalaser brusc între ei. starea aceea de u oar a â are nervoas pe care o aveau cu to ii. sup de bulion.

fusese dealtfel atât de prezent în acele zile. ce satisfac ie joas . nemaiputând s reziste. icnetel e sale f cuser deja pe cel lalt s ridice de vreo dou ori privirea nelini tit. cu lenjeria asudat . cu palma la gur . toat stima. in i care au dosit Äaur".. gândi Ogrin." ÄA. fu uitat avocatul." i-acum ajunseser cu to ii atât de aproape. ce s-ar întâmpla dac am sta aici ani de zile. neverosimil. din lecturile lor. inter 193 ven ia veni teribil de târziu. da. ÄDistinsele mele. numai pentru c unul din ei refuza s care tineta. la doctorul Til . cu toate am nuntele.. i Minda tu i de câteva ori. ce-au f cut cei care ani de zile. undeva. d duser cu to ii acelor sergen i i subofi eri care îi tratau cu o nep sare lene *. doctorul era convins c Gherman nu-l observase!). doamn . doctorul Til .. simpl . Nemeth. cel lalt ro i u or. apoi Äadministrator" în comitetul acela care administra averile evreilor. cu sil parc de propriu-i sânge. ÄServus. felul în care se ridicase de jos. Minda î i holb ochii s nu izbucneasc în râs. s rise la un moment dat. culmea. apoi avocat." ÄV salut. din u ile de metal trântite. ieri diminea .?" i-apoi. ce r mâne din toate acele zâmbete afabile. abjec iile m ru e. ce pl cere. din Î92 trecutul de dou -trei zile care se dep rtase atât de cosmic. la vârsta asta f r un fir de p r alb?!". din vocile nep s toare ale gardienilor. care r mase cu obrazul însângerat. i Ogrin p str mult vreme în memorie figura dispre uitoare pe care o avea Til în acea încle tare i apoi lovitura scurt i decisiv pe care. respecte respecte. ÄDoamne. pe ciment. c rora trebuia s le suporte o intimitate insuportabil . dup ce i-ar fi s rutat vârful degetelor. iar ei ca s m nânce. el i cu drama lui cu tot. avocatul fu uitat. dragul meu. apoi proprietarul unui joag r. strigându-i: ÄIntrigantule! Turn torule! Porcule cu p rul alb!" i chiar: ÄProxenetule!" (De ce: ÄProxenetule!"?! se întreb Ogrin. Gherman. atât de resping tor de aproape. i se rostogolir ambii pe spa iul îngust între paturile suprapuse i zidul beciului. dar totu i cu o anume precizie i for . dat cu stâng cie. satisfac ia aceea pe care o tr iser absolut to i. omul acela atât de sfios ca o floare. da." ÄAdânc considera ie. gâfâiturile lor. din costumele albe. servus!. i reveni asupra ei. care în clipa aceea dormea pe vreun prici suprapus. insul acela înalt. impecabile. câteva minute dup acest incident pe care nu-l observ nimeni în afar de Minda (da.. Da. ÄConsidera iile mele. curios. o voce groas spunând ceva. ce erau fine i pu in ascu ite. mai ales c i el o tr i. spuse: ÄMul umesc!". ridicolul cumsecadelui Nemeth. intelectuali care se rostogolesc pe jos. cu nodul ei cu tot. înghi ind de dou ori. jegoas . i. în jurul botului c ruia se rote te un fluture. Cei doi pofti i de doamna Ogrin i de Ludmila. din c r mizi. încât î i cerea iertare mereu. atât de stângaci. Äeconomici". V salut!".i ifoneze costumul.. uimit... îl trase de pe patul lui. domnule direct or. real. reluând-o atunci când un element al ei fusese f cut în prip . au.. sau nu. la gâtul func ionarului.. la Pite ti. irul ideilor era exact expresia!.. s . de la un trotuar la altul: ÄAm onoare. parc mai mult din plictiseal .. i. bandi i din tia. îndreptând-o. internistul î i f cu aspre repro uri i îl privi pe cel la lt cu mult seriozitate. c Til e doctor în drept. din gesturile largi. care revenise. pe care probabil c i-o sp la singur (era celibatar). doi dintre ei se luar i la b taie.. dar Ogrin observ acest lucru foarte bine. ajutându-l. mesu e . C. da. vârful degetelor. dar. mai bine. se a ezar la mas . sau el nu mai tia ce înseamn acest cuvânt?!) i îl târâse. cu greutate. deta area.R. bine dispus .. mirosul corpurilor. iar cravata lui. Gherman purta o c ma de nylon. ochii i se umezir pu in. toat lumea afl cu mirare. indivizii ceilal i cu care se g sea în celul .. se privir cu satisfac ie to i patru i.. acesta a fost cel m ai murdar lucru. dup r zboi. ca pe un fel de ho i. func ionar la banc . schimbat . ca un b rbat pe alt b rbat. bineîn eles.. într -o celul igrasioas . am onoarea!. curat . domnilor! E posibil? Se poate a a ceva?!" s rir ceilal i s -i despart . Nemeth i cu Til ." ÄAmend . apoi zâmbi. era de -a dreptul din material plastic. s se pun pe râs. auzi. parfumate. din expresia civililor necunoscu i afla i în spatele birourilor. cel mai bine. sfor iturile. dincolo de u se auzir râsete. domnule doctor!.. i de cumsecade. parc scuturându-se de praf.". observar c vizeta fusese deschis în tot timpul incidentului i fuseser privi i. din prea mare respect. toat stima!. p tate de nicotin .. plec ciune. da. cu to ii urm riser avid cele dou trupuri ale Änotabililor" zvârcolindu-se pe cimentul cr pat de pe jos. murdar.roze. ÄRespectele mele. cu mâinile tremurânde de teama aceea care s rea din orice obiect. pip indu.. Cei doi se privir o clip consterna i. fotografiile lui risipite pe mese. Minda întinse mâna i trase u or de ea. sau era doar o p rere. in i cu care se salutase d ecenii la rând cu atâta afabilitate i respect sincer.. o cravat atât de dezarmat .N. cu lux. cu ce satisfac ie. cu o violen nea teptat . neb rbierit... care ro ea ve nic când era i nu era nevoie. ÄDomnilor. devenise fals.... femeile ca s priveasc (Ludmila i s fumeze). sc rpinaturile. cu totul pe negândite. elegan a lui Til .. sau felul cum ar fi r mas Gherman cu gura pu in întredeschis . cu un fel de scâncet. i-apoi lovitura lui de pumn. s -i spun : ÄGherman. abia dup o clar i prelung satisfac ie a tuturor. într-un sat montan.. i în clipa când ea se trânti. n-ar fi îndr znit nici m car s ro easc . cu un nod simplu.i continue irul ideilor. Evident. care se afla jos (Til i aici se aranjase!). domnule doctor. plec ciune!". cum se întâmpl .. care parc era atent s nu. care tia a a de bine s flateze pe cei de care avea nevoie i la care blândul Nemeth s rise cu spume la gur ..i cu mâna-i gr su fa a i-apoi privind-o. proasp t .. i -o aplic lui Nemeth. tocurile dumitale.. cu mortarul c zut. de exemplu arcuirea corpului în clipa s rutului mâinii." i-apoi s râd . sub Antonescu. un individ care toat via a se ocupase cu lucruri suspecte. la Jilava. uimit. i Nemeth care r m sese acolo. amend . i Minda pufni literalmente în râs de dou -trei ori când î i imagin scena. aseptice. probabil.onoare-onoare. stima!. ca un c elu de cas care aude un fel de ciripit de vr bii sau.. cu p rul alb.

î i terseser contururile. nu-nu!" Minda retracta ultima enormitate. Ludmila nu are mam . îl privea lini tit. ochii ei îl priveau cu ironie. de-o distinc ie p strat miraculos acolo. de i nu-l auzise nimeni. ce-i coborau în fa ca într-un iure . cafelei care se r cise deja. cert rea . mai mult de mirare. încât omul a c zut jos. doamna~Ogrin. la Bucure ti. care îl dep ea cu un cap. doctorului i se f cu foame mâncând. un civil. într-o foarte picant i excep ional vizit .i pere i deveniser din nou atât de concrete! Minda ² probabil tot dintr-un reflex al acelei senza ii care era în primul rând o oboseal a noii situa ii în care lunecase atât de brusc mai mult decât cea a drumurilor. chiar de o criz mai grav (Ludmila îi povestise c la prânz. Gherman d du în continuare dovad de mult tact. le comunic i lor ce f cuse la Cluj. un secret al lui. Trecuse de miezul nop ii. chiar i ale lui. cu pleoape mici. de unde ap ruse str veziul Gherman? Era oare un tainic admirator al doamnei Ogrin? Era imposibil. imbecilul. ultimei ig ri. peste tacâmurile de argint. ironia din privirea ei nu anun a oare acest lucru? Minda se nelini ti brusc. în provincie. nu era decât un efect al oboselii sale.. mai pu in candid decât. dar acest lucru era aproape un mister. cu vocea sa lânced . reconfortant subalternitate.. mâneca hainei lui atât de pueril-ridicol . fireasc dealtfel în asemenea condi ii. da. acum. alerg turilor i fe elor noi. fumând. ÄCe-ar fi. bineîn eles. i alte treburi oficiale".) îl asculta cu o nea teptat docilitate. cuno tin a cu procurorul adjunct al ora ului. Ludmila i cu mine. iar str veziul Gherman va fi un perfect înlocuitor surogat. capete de b rba i i femei. prietenul lui Lungo a. ce ciudat. omul sta e un tebecist. ceremonios. i tocmai de aceea am s-o aduc în cas i am s m însor cu fiica ei. cu o voce tun toare). când ei. cum îi spunea el în gând. la pu c rie. cu mama -soacr . ci al meu. condi ia candorii? Ha. mai debil decât ea. e rugat s r mân acas . str veziul domn . pentru c Ädoamna Ogrin". aproape cu sfial . el manc pu in. l-a lovit cu piciorul tocmai între coaste. servindu -l. zâmbindu-i. peste vesela pereche.? I j Mie-mi trebuie urgent o familie. Minda tr i revela ia viitoarei sale soacre. ce-ar fi s r mânem astfel? Noi doi. i el accept . o dat i la Sebe . te pomene ti c ele dou se vor culca împreun . fructiera. ² Zvonuri! f cu Minda. personalitatea prea 195 marcat a lui Ogrin f cuser ca ea s . Minda a tept ca s i se r ceasc cafeaua i. la noapte. în primul ceas al dimine ii. Unul din maiori i -a dat o palm .. care ro e te mai rar decât ea. în ceasul acesta lini tit... chiar i Ludmila. murdar. nu-nu. în drum spre cas . a acelui ins?! Absurd! Masa Älor" dur mult. cu chelie. Se dramatizeaz . Gherman relu ov itor: . erve elele i fa a de mas din damasc. alunecând pe un tobogan ²Minda se sim i ca într-o nou familie. iar el. cum i se adresa el înc . sau. vorb rea a. prindea tot mai mult. ce priveau pe toat lumea subaltern. în interpretarea doctorului.. sub ire. precaut ² apoi. ea se schimbase. dup atâtea zile de nervi. într-un rând mama ei se rezemase de un copac mai bine de un sfert de or ). la fructe se asociam i femeile. sau. ea.. dar încrederea în tactul Ämamei -soacre" îi readuse o parte din lini tea necesar sfâr itului mesei. i. nu al jovialului Ogrin (ce era corpolent.. cu p rul des.. poate. mâine adic . pe care i-l stârnea f ptura lui Gherman?! Probabil. ultima oar îi atinse bra ul. viril. ² spunea Gherman. dar nu este asta cu adev rat esen a sau. ironia ei. când la prânz fusese la un pas de le in. Ogrin. în or elul acela simpatic. m rog. i Minda mai ceru o cafea. ce idee! O c snicie cu ambele femei! Ciudat.. cu un erve el de damasc (probabil din trusoul doamnei Ogrin). Ludmila era ciudat de t cut . atât de rapid i armonios compus . nu i se uita în ochi ² e adev rat c întreaga aten ie o d ruia mamei ² iar acum. pentru c . mai stângace decât ea. ² . nesiguran . bonom. cu o cald . la reabilitare. i de data aceasta fu chiar ea cea care îl opri. poate c prezen a pu in prea g l gioas . de câteva ori. (ÄLudmila-de-la-Sebe ". trebuiser s se o preasc de câteva ori.. dac ....Asupra lui Butnariu au s rit cu picioarele. tergându-se lene . nu poate avea o fiic . 194 înalt . vorbind. alerg turi etc. în timp ce frazele celorlal i. Gherman voise s se ridice înc în d ou rânduri i s plece. ea. înalt.. sau aceasta începea s fie oboseala ei?! Prostii! Unde se va culca? Va putea oare s -i bat la u . cu cravat sau nu... cu to ii. bineîn eles. spre strig tele de oroare ale Ludmilei. în nu prea multe fraze. dar Äsoacr -sa" îl servi prompt.. la Sebe .. ei se v zuser de destul de multe ori. mai bine zis el. inclusiv pe doamna Ogrin. dar. da.. cu ochi orii s i mici. un altul. se amestecau peste mas . cred eu.. «ei doi». o /coloratur ironic . probabil într-un beci. cu gura mic ce se mi ca cu pre iozitate. h ituit. mai pu in inteligent decât ea.. când Äsupau". femeia aceea înc fru moas . bine. doamn Ogrin l s repede privirea în jos. confuz. care a f cut pneumotorax. necunoscute.. totu i. pe lâng doamna Ogrin! Nu mama Ludmilei... i ce urmau ei s întreprind a doua zi.. abia acum. cei patru care îl vegheau pe cel ce dormea undeva. î i cerea iertare. gândi Minda. irezistibil. iar aceast superb femeie tân r -b trân nu are. Äîn. pe care acesta reu ise s -l conving s se deplaseze a doua zi. iar noi. evident acum. brune i. blonzi.. cu p rul c runt.. el îi surprinse câteva sclipiri ironice în privire. la Bucure ti. o adev rat pies de vitrin .este perechea mea ideal . probabil c în treizeci de ani de c snicie nu fusese nici de treize ci de ori folosit .. i. îl privea doar. Sau era i acesta un efect al oboselii? Ca dorin a violent fizic pe care o tr ise în drumul de întoarcere în ma ina lui Lungo a i râsul r ut cios i pueril.. iat .. cu. se foi pe scaun. va fi înlocuitorul meu pe lâng . într-o celul . zâmbind. acolo. s se odihneasc pe câte o banc . de parc ar fi sosit pe un tobogan. Ludmila era cu adev rat candid . cu mânu ele sale feciorelnice.. absent.. i chiar i docilitatea aceea a ei. spaim .. perechea chiar i schi at a acelui. Cele dou femei îl privir .. ateni.

De ce e nevoie ca justi ia s fie reabilitat ? Cine poate pl ti o noapte de arest. spuse doamna Ogrin.. nu tiu cum s v spun. pentru c a inut cu din ii de pietrel e sale nefericite. Primesc i o cutiu . ² tiu. Äcât mai stai cu rabla aia la mân ?" ha. toat lumea îmi observ noul meu ceas. pentru ei doi. m obi nuisem cu pre ul acela (2235). cât candoare degaj la cei cincizeci de ani ai ei. ca o dovad . Nu-nu.. cum poate un organ de anchet s aib reflexul lovirii fizice?. apoi spuse. care a muncit toat via a.... merge prost. ² Nu-i adev rat! Min i! strig Ludmila. se Äatingeau" în fiecare clip . sau mai am o r m i la C. a a.. de mul i ani îmi doream un ÄDoxa" cu secundar central. trec câteva zile prin fa a vitrinei. ov ind.. ce prostie! Poli ia lumii! Pentru câteva grame de aur s love ti un om bolnav. e adev rat.. folosise o etichet veche.. ² Proprietar!. ce drept aveau s v ia bijuteriile? Ce fel de acuza ie este asta: tezauri zare? De unde începe delictul de tezaurizare. îmi fac curaj i-l cump r. cea mai mare parte sunt de familie! ² i dac le vor primi înapoi. inutil ? Ca s nu mai vorbim de lovituri. îns ... ceea ce spusese înc de atâtea ori pân acum.E. colegii de birou etc. care c ra saci cu un singur pl mân!. care cost în jur de dou mii. ² Loviturile. de i e leafa mea pe o s pt mân (Bruto!).. chiar i eu m simt a a. pe care o iau. nu? ad ug Minda.. legat peste c ma a sa sintetic .. ² De ce nu. o descindere. ha. m obi nuisem cu ideea c îl cump rasem. sau responsabilul magazinului. de porcii pe care-i cur a i-i hr nea. ha -ha. c v d undeva într-o vitrin un ceas care-mi place.. toat poli ia lumii are acest reflex! ² Ce prostie. întrerupând t cerea care p rea penibil (o. mie-mi place furia ei! Mai ales c nu se îndreapt împotriva mea! Ludmila îl privi o clip cu aten ie. la o bro a. V-am spus-o? întreb el. spuse rece Ludmila. deci cu trei sute patruzeci i ase i cincizeci de bani mai mult. nu sunt în instruc iuni! Cei care au lovit vor fi mustra i. f cu Minda cu o flegm jucat . bucurându-l ceea ce avea s spun . nu era penibil deloc pentru el... cum vorbe ti? o întrerupse doamna Ogrin i îl privi pe doctor. atent. mai bine. ² A. privindu-l pe Minda f r simpatie. l sând ochii în jos. spuse Minda râzând.. se-n elege. spuse încet mama. de i acest lucru. putând s râd de data aceasta. mai sigur de mine. ei. începu..i-l pe str veziul domn cu o bro a prins de cravata lui sintetic . dar dac vreau s port i eu cercei?. într -o bun zi. de la O.² Nu sunt zvonuri!. închipuindu. Vor s i fac merite adunând cât mai mult aur! 196 197 ² Ve i primi înapoi bijuteriile! spuse. la inele. nu po i s tii.. sta e un reflex pur istoric.. în care mi se aduce la cuno tin c . unul sau chiar doi da i afar din slujb ! Dar cum poate s -i treac prin cap. (ÄFantastic. începu Gherman. gândi Minda. gândea doctorul. ² Sau o bro a.. ca un bine dresat câine de cas . Chiar i T vi (acesta era Ogrin) a fost lovit. spuse rece Ludmila. ce-anume? ² P i uite. în sfâr it. s ri Gherman. str veziu. stins. voia s-o înt râte pu in pe Ludmila.tiu. f cu Minda... i acum vine cineva în . circular. dar omisese tocmai la unele sortimente s verifice i s îndrepte. are deja cincizeci?!. care se iubeau i se urau. ca Butnariu.. o glum . cu timiditate. Gherman. pe care lam primit când am intrat în cursul superior de li ceu. Capitalist m runt. deci cam un salariu i jum tate de-al meu. Gherman.. dealtfel.C. cumva.. s zicem. cerându-i iertare.. îl pun bine. i atunci ai dreptul la cercei. e înc din liceu. o întrebare brutal . bineîn eles. Gherman d du din umeri: ² î i cereau oricum scuze! tiau c . el i nevast -sa. niciodat n-a angajat sau.. la mine nu se observ ! La vreo lun de când am cump ratul ceasul.. i dac ar fi fost pre ul sta de la început..C. ² Poftim? f cu distrat doctorul. dintr -o regretabil eroare de calcul. ce? spuse Ludmila. nu exist în Codul penal?! De la dou br ri sau de la cinci! Unui cet ean sau unei familii i se d voie s p streze în cas doar un singur inel. s zicem. netezind cu mâna u or fa a de mas .. ceasul meu nu cost dou mii dou sute treizeci i cinci.. spre deosebire de Butnariu. b trân care. Aceasta e. ² Sunt excese ale unor func ionari m run i. de i frazele sale nu erau spuse cu o deosebit convingere. dar acest banal i solid ÄDoxa" îmi place.. plictisit.. s zicem dou mii dou sute treizeci i cinci. în sfâr it.. i. el însu i primise o circular cu noile pre uri la unele articole.. ² Luli drag . dumneata nu e ti c s torit. tent . dar ceasul pe care-l am e vechi. chiar mama mea m tot b tea la cap.. ² Bineîn eles! ² S v spun pilda mea cu ceasul. E o porc rie. apoi îl port cu mândrie. un bun ceas elve ian.i vor cere scuze cu mult înainte de a-l lovi! i-apoi. s corecteze pre ul. cu ideea c ceasul e al meu.. sau nu. cât de surdinate sunt toate senza iile la aceast femeie. într -un fel).. cel lalt. râse încet Gherman. se pare c cel care -mi vânduse ceasul. o bro a. ci dou mii cinci sute aptezeci i ase i cincizeci d e bani. trei sute de lei nu e o sum prea mare. doamna Ogrin plec încet capul ei nobil. cu o incert senza ie de satisfac ie pe figur . a primit o palm ! ² i-au cerut scuze!.. cât de atenuate.. vânz torul acela. i. care.L. merge înc . cel mult. poate m-a mai fi gândit înc o zi. Minda. se certau i se cuno teau. dar a fi luat ceasul oricum. Asta numai pentru c nu s -a înregimentat. primesc o hârtie acas . ÄZenith" -ul meu vechi. la care s-au g sit coco ei. Toat via a lui a lucrat singur.") S presupunem. o singur pereche de cercei. de undeva. Nim nui nu-i d Äprin cap" acest lucru.. împrumut ceva de la cineva..

200 de ce Äretroactiv de la 1 ianuarie"? Cine. da. nu tiu cum s spun. cum se gânde te omul în prima furie. cine spune c nu se tie?!. renun la dou c m i sau la o pereche de pantofi. ² Te rog. dar.L. m rog. dar nu tiu ce mic spiridu s-a strecurat în minea mea i-mi spun: nu se poate oare face i aici ceva? Ce-i porc ria asta. domnule. cum e al meu). de când mi s-a p rut mie c l-am cump rat. dac nu. Am fost i eu o dat la un asemenea Ächefule " i a fost. la caban . nu-i a a. prin i de atâtea treburi i uite. la nu tiu cine... ha. i eu.i satisfac un capriciu. s-a b ut cu m sur ² normal. la Cluj e un om important i nu poate. odat . cu m sur . eu nu fac nici o aluzie!). în care li se aduce Älor" la cuno tin c taxa timbrului de lux pentru anumite articole. s m re te la fiecare din aceste articol e respectiv cu atâtea i atâtea procente. am b ut i am glumit cu câ iva oameni de la jude sau mai de su s. aici avem un vini or minunat. dup aproape patru luni de când am cump rat ceasul. discret. scurt. ca s pl tesc înc o dat ceea ce aveam deja.. Cuiva. care are o obliga ie i. care venise doar cu dou zile înainte de a-mi fi cump rat eu. Mie mi se comunic scurt c .. ha. la aer. Pentru c mereu voia cineva (cineva a a. reu isem un lucru foarte mare: s r mân proprietarul lui. Nu s-a petrecut nimic ru inos.. i acum el e pus într-o situa ie delicat cu atâ ia clien i. o am chiar în buzunar. o lun i jum tate. JDoxa" (vânz torul i azi mi se jur c nu tiuse nimic de noile pre uri.. cine controleaz . da-da. i mai e ceva: la mine a ap rut un fel de mul umire mic i secret c nu a trebuit s mai adaug suma aceea de trei sute i ceva.. pentru c . avem i un taragotist aici. nu-i o sum prea mare. principalul este ca s se g seasc un mic col i or. normal.. într-o vreme. i... da. cineva a fost chiar mirat: ²ÄPentru fleacul sta. M pun din nou în mi care.. se aranjeaz nu tiu cum. la o sâmb t i duminic petrecute undeva. Lini tea mea. care i el.198 199 spatele unei hârtii. am fost primit în audien . Ärespectivul". dar se aranjeaz ! De data aceasta a durat ceva mai mult. dar nici nu pot accepta ideea s pl tesc acei trei sute de lei (exact: trei sute patruzeci i unu) i atunci mi -aduc aminte c am un fost coleg la conducerea O. i pentru noi e o pl cere. politica pre urilor etc.. raportat. dar. a trebuit s merg de dou ori la Cluj. nu s-a în eles nimic.). etc. i apare i el la un moment dat etc. pe scurt.. s-au spus. care e destul de m ricel (în Germania sau Elve ia. nu-i a a. (Ceasul era unu f r cinci. spiridu ul intras deja în mintea mea. care cunosc atât de bine situa ia. m rog. i glume politice. pe scurt. e tr c toare. un vini or natural. ha. acest ceas. de serie.. i se încinge un chefule lini tit. e un or el lini tit. nu -i a a. oameni importan i. proste te. e adev rat. care organizeaz . etc). în privin a aceasta nu avem de ce s ne plângem nimeni nu se amestec prea mult în afacerile altuia. cu condi ia. adic Ärespectivul". vânz torul e i el Äacoperit". într-adev r. într adev r. îl invit la o mas (noi doi ne-am în eles totdeauna foarte bine. pe care i-a fi dat oricum. ha! Normal. etc. dar gândi i -v . se aranjeaz o mas .. undeva. banalit i. de fapt.. obiecte cosmetice. i primesc înc o hârtie.. ci cineva foarte apropiat mie. prostii. ce oameni simpatici. o sut nou zeci i apte de lei. chestia s -a aranjat: se consider c bonul cu care am pl tit eu ceasul e antedatat acelei circulare. care era prieten cu cuno tin a mea i care. de data aceasta o scurt adres de la O. dar spiridu ul. o onoare. nu-i a a. cum spuneam.) ² Termin: deci.. uneori se urc cu ma ina sus. dac eu voiam s nu pl tesc suma aceea i cuno tin a mea.. local i o copie a unei circulare de la Bucure ti. nu puteam s pretind ca vânz torul s fie amendat s pl teasc el diferen a. au fost câteva zile de agita ie. de import. într-adev r. oricine are voie s . ha. etc. care a fost i în str in tate. cu haz. i. el a vrut s se însoare cu sora mea. în cazul Ämeu". foarte bine. m scuza i c am întins -o a a de mult. dac a fi pl tit pe loc cei o sut nou zeci i apte de lei i cincizeci de bani. îmi fac un drum la Cluj. oare sta nu-i 201 un semn de meschin rie?" Se poate.. sau la berea pe care o beau în fiecare sear .. care nu-i a a. mai am de achitat suma de lei o sut nou zeci i apte i cincizeci de bani. bineîn eles.C. care e în foarte bune rela ii cu Ärespectivul". a reu it s intre în mintea mea i lini tea mea s -a dus. am i încercat s -i explic ceva în leg tur cu acest spiridu . bineîn eles. dar am câ tigat: ceasul a r mas al meu! Trec a a înc câteva luni.L. de fapt nu eu. la munte. unde prietenul meu. i atâta' vreme cât. vreau s zic: mult timp ² glumele au fost m surate. nu-i asa ajungea. am pe cineva acum. la jude ean de partid. ceasuri etc. singur sau cu un prieten sau. ha. eu povestesc foarte prost domnul doctor permite s . discret. de la 1 ianuarie retroactiv etc. de fiecare dat când Ärespectivul" vine la Sebe . s zicem. adic cineva (iar i nu fac nici o aluzie. cu o Äprieten ". abstract. de ce s fie m rit pre ul din nou.. nimeni nu e p gubit cu nimic: eu am r mas cu vechiul pre . se mai g se te uneori chiar i un vânat sau ficat de gâsc sau p str vi (asta mai ales când Ärespectivul" vine cu un prieten de la Bucure ti. unul are i o voce excelent . câteva Ämutre bune".i permite s dea o decizie retroactiv .C. timp de o lun etc. am s m revan ez. s-a b ut mult. care st teau în birou. cel de la Comer ul Interior.. pentru o sut nou zeci i apte de lei i cincizeci de bani. cu Hanu ). dar. c Äm-a obligat". ei. te rog! spuse Minda. cost cam de zece ori mai ieftin.' în sfâr it. în toat ara etc. jude ean. vreo zece. cum spun. care m anun c ceasul înc nu e sut la sut al meu. La Ävechiul pre ". lenjerie de dam . tras în sticle. nu multe. într-un col lini tit. e numai o metafor ) voia s m . la un salariu mediu. fostul meu coleg e bucuros c mi-a f cut un serviciu. sau cineva. în definitiv. al ceasului adic .... de nervi. i am fost i noi mul umi i. s . dou . nu-nu. mereu voia cineva ca eu. are i el un fost coleg de liceu. dar Sebe ul nostru micu e foarte bun pentru a a ceva. nici nu era nevoie. undeva.

stinse veieuzfe i a tept . ve i spune. u a camerei de baie: geamul ei era întunecat i el. i el se ridicSÎ întredeschise u a ce da spre o s li strâmt . e adev rat. cu un ceas. curios. cu atât mai mult atunci. pe care n-a putea s-o revând nim nui. iar iganca. cu proprietatea. nu tiu cum s spun.. eu trebuie s -mi cump r mereu ceasul pe care-l aveam deja. se apuc*-s spele vasele. asta spune Henric al FVlea al Fran ei. care. Doctorul se dezbr c . Era trecut bine de unu.. doctorul se ridic i se apropie de s li .// mân o g in în oal !" deci. ti i. a c rei u era chiar vis. la Bucure ti. la care numai doctorul Gheorghiu trebuie Äs mai achite" . î i des vâr ea interminabila ei toalet di sear . în definitiv.. capacele nichelate. e ceva care. chiar numai pentru o oal sm l uit . poate e o prostie ce spun. decis s se culce. dar eu cred c noi nu trebuie s ne obi nuim. Privi câteva minute. aceast lini te îl adormi pe Minda. se reîntoarse. s pt mâna trecut i-a venit doctorului Gheorghiu. ca si cum pantofii aceia. clinchetele i fo netele cutiilor i sticlu elor ce atingeau sticla sau metalul. sau\ a cravatei mele. etc. nu tiu cum s spun.. ha. permite i-mi deci: eu trebuie s lupt mereu pentru un lucru pe care îl am deja. eu cred totu i c e foarte bine. eu am început s -mi privesc propriul meu ceas de la ' n fel de uimire. sub domnia mea. de buret.. s lupt 202 tm ea! Niciodat . de doctori mari avem totdeauna nevoie urm . în fundul provinciei?! Da. ce Dumnezeu.. care i-a f cut cas . nu trebuie s ne l s m tiraniza i de lucrurile materiale. îi dau pe furi . mai ' ^ " domnul doctor. cu care am jucat tenis cu zece ani înainte.. Äo reevaluare".. de lemn. pleoapele i se deschiser singure în obscuritatea perfect . trebuie s recunosc cinstit acest lucru.. cât de m runt. normal. unu i dou zeci. ‡ JUSU] acela. repet. îi prime te i ea pe furi ! i. sunt sigur de asta. cu totul inutil. când Minda ajunse îri camera unde i se f cuse patul. o sut optzeci de mii. Gherman r mase înc în sufragerie1 ' doamna Ogrin strângea masa i. nu tiu cum.. încrustat . ceea ce am povestit cu ceasul nu e decât Äo poveste".. t cut. apoi. a zis c dac cineva vrea s -l dea . cum s spun. nu va fi deplin ‡ c urios.. i chiar i aici. Nu se mai auzeau robinetele curgând. pe care îl posed. sert ra ul unei etajere vechi. o fac cu un gest Äpe furi "). proprietate personal . un sc unel ce se mi ca. lu o carte în mân i o a tepflf pe Ludmila.?! închise u a i se culc . în ciuda protestelor Ludmilei. aproape stupefiat u a din fa a sa. f r nici un gând precis. sau poate asta e ceva tine de socialism. care ei în i i sunt la vechituri de un an.fac atent c credin a mea c ceasul acela îmi apar ine e fals i c .. nu tiu cum s spun. împreun cu un cumnat al s u. Äo pild ". în sfâr it. al c rei scâr âit sub ire el îl recuno tea deja. Doctorul se reîntoarse înapoi în camera sa. noi trebuie s . Nimic nu mi ca. era dou i jum tate. a zice. Peste câteva minute. eu nu dau. asta pot s-o spun cu siguran ! Dar. nu era o oboseal marcat . Vede i. m rog. cu un fel de respect. cu sim ul de proprietate... pantalonii acera^ ' vechi. care e vân tor. cum s-ar zice. i Doctorul Gheorghiu. pe care-i cunoa te tot ora ul. parc ~~~ simte i ea ceva. ha! Bineîn eles B^na °t riile familiei Ogrin se vor întoarce înapoi. nu-i a a. nu-i a a.. pantofii aceia i. adic . când trecuse timpul? înseamn c el dormise vreo trei sferturi de ceas. ce avea un p trat de sticl mat . acest obiect. ci un fel c? frison abia sesizabil. nu tiu cum. împreun cu o pereche de pantofi vechi ( i când dau ig ncii pantofii. aptezeci i trei de mii pentru ni te materiale care s-au calculat Ägre it". tocmai aceast suspensie. i fiecare a achitat în jur de o sut cincizeci. lucrul nu s-a întâmplat niciodat . 203 . eu. dup câteva minute lungi ² câte minute oare? ² dinspre sufragerie nu se mai auzea nici un fel de zgomot. dar. nu tiu cum. se instala t cerea în camera de baie. de bunurile materiale i. sau a a i se p ru lui cel pu in.. nu? Trebuie s ne p str m o anumit independen de spirit. marele Henric: ÄEu 7 vreau ca.-vis de u a sa. de proprietatea hainei mele. unei ig nci i-a tea-o (ja> sâ zicem. probabil. Totul r mase câteva clipe suspendat. eu trebuie s -mi justific permanent posesiunea.. aj ajes de doctori buni.. u a s lii de baie.. nici nu am de unde banii aceia care mi se pretind. doi i a teapt acolo cumin i doar s vie o iganc cu o crati sm l uit . îl împu c etc. asta-i altceva. sau mai ales aici. de ce s te legi de lucruri. dreptunghiuî luminat i penumbra sa. întârzia s se aud i. într-adev r. care e veche de cinci ani. pa ii u ori ai Ludmilei lip ind încolo i încoace. care cu deosebita sa inteligen . dar. mai bine zis.. spiritul nostru va. am eu oare voie s dau acei pantofi cuiva. P . în care va fierbe a a de vesel o ciorb de pui. Era obosit. / da. dar.. dar. vreau s spun! dar ideea aceasta am vrut s-o spun domnului doctor. eventual. ce se târâia dulce în spa iul lui.. Gherman plecase cu siguran . ca un nimb în jurul trupului. ti i. de ' a . pentru c . afar pe el din casa lui.. Se trezi îns aproape instantaneu.. a zice. i continu s a tepte. Bineîn eles. chiar dac ar fi vorba/ H e s zicem. m rog. de care am fost atât de mândru! Da-da. f cu doi pa i traversând s li i o deschise. e i o dreptate pe lumea asta i dreptatea vine 1~ " la urm . ca de obicei. i. chiar i aici. 204 Privi uimit... din dreptul u ii. nimeni. Uite. îns . precis c are mult influen . în termenii juridici. fiecare cet ean s poat b ga o dat pe s pt . lui nu i -a intrat spiridu ul acela de care vorbeam. sunt pantofii mei vechi i pantalonii mei de tenis.. cum spun. iar doamna Ogrin se culcase. de i...

îl ridica u or de la podea. sim indu -i cabrarea în tot trupul. Unde era Ludmila. o mi care m runt facial . un fel de zâmbet le plutea în jurul tr s turilor. î i continu robotitul de lâng patul lui. un fel de zâmbet conspirativ al ei. prin ea se trecea ca s po i ajunge la dormitorul familiei Ogrin i în camera din fa . uimi i.i acel zâmbet care îl intrigase pe el. alb. Minda ro i i spuse. de parc ar fi adormit brusc: dou perechi de ochi se ridicar spre el. Umbla încet. dup o fals împotrivire. cumva?" îl întreb mama Ludmilei. sprijinite de un sc unel. el sim i asta. R mase a a. pe un scaun înalt. întinse mâna apoi i ap s pe butonul veieuzei. ce tremurau u or. de i Gherman t cea. bleu-pal ce mergea pân la o nuan a griului. apoi din nou un jet de ap ce love te faian a. al viitorului lui pat. cele dou mei dormeau cu siguran . zâmbetul acela ce c zuse undeva în el îl f cu în clipa când ea ie i cu privirea aceea a ei plin de promisiuni. i ea. dor fizic. de parc ar fi uitat conven iile lor. fumând. care îi promitea c dup jum tatea aceea de or de zgomot de robinete. Parc n v lise apa în acea cas . o clip . ascunzându. de sticle u or atinse. u or. ar spune un imbecil. nimeni nu explic nimic. cerceveaua veche de jum tate de secol. Sub lumina unui vechi lampadar din lemn greoi. amabil. convins c va trece prin spa iul ei orbec ind. i ea îi aduse cafeaua. de coama ei ro iatic . cu gâtul ei lung. umplând-o pân la tavan. o sticl ce e de urubeaz . pe care o descoperim noi în ine. inteligent. oare. nu. Ambii t ceau în clipa când el deschisese u a sufrageriei. pomenindu-se astfel între cei doi. s rutându-i umerii peste sveterul ei sub ire. de târziu reac ionar to i trei. el o tia acum abia. când îl condusese în camera lui i îi înf ase patul îi promisese c se va întoarce. de parc ea s-ar fi strecurat afar sub iindu-se doar cu pu in mai mult i strecurându-se prin spa iile pe care le las între ele geamurile. a teptând somnul. a lor. Unde era Ludmila. în spa iul u ii. p rând c ascult ceva. glumind mereu. Deschise hot rât u a de la sufragerie. la felul în care. a teptând ca cele dou zeci i patru de ore de c l torie i alerg turi s apese pe globii s i oculari. Când el o cuprinsese. oricum. de i tia c el o a teapt . i r mase intuit locului. în timp ce corpul ei sau. o tres rire a gurii.. undeva într -o oglind pe lâng care trecem în fug sau în oglinda expresiei vreunuia ce ne st în fa . în clipa când ea vru s ias pe u i îl privi cu privirea aceea a ei. b nuia oare c o c uta pe ea! i el refuz . un zâmbet necunoscut lui. cu lemnul vopsit în yerde. îav-imbecil . Cei doi îl priveau zâmbind. doamna Ogrin nu putea s doarm sau. când el renun ase s o mai mângâie.. T cere. în clipa când intrase el pe u r Minda îi privi abia acum. aproape f r s vrea. ÄVrei o cafea. da. îmbr c halatul i ie i din n ou pe s li . dar ce. cu o igar în mân . ei p reau mai tineri i zâmbeau. i -apoi renun m la ele i apare în locul lor altceva. doamna Ogrin. uite.a înc perii.. pe care cu mâna dreapt . când ea vru s ias pe u el o prinse înc o dat . cu evident prea multe 205 cuvinte. în clipa aceea. apoi accept . st tu nehot rât câtva timp. a buzei de jos. de pauz inexplicabil . al turi de el. o panic m runt a mi c rilor. pe care nu izbutea s i-o st pâneasc prea bine. cu sig uran . Minda se a ez . cu capul plecat. îl dezechilibra. i. nou . cum de Gherman se mai afla acolo la acea or . de aceea zâmbise. îl re inuse pe Gherman? Dar ce f ceau ei. poate raza felinarului de afai l -ar fi putut ajuta i. cu multe covoare dezvolta t cerea i. dormea. la surâsul s u :urt. cu picioarele sale ridicate. un capac ce cade râzând pe dale. a vreunui necunoscut care întoarce 206 capul jenat. se eliber scurt. prinzându-i sânii. cu lumina de pe s li aprins ). cu siguran . în col ul acela din dreapta se aflau cei doi. cu gestul lui de o mie de ori f cut. ro ind u or.. o târâia încet dup el. atât de greoi. c vrea s fumeze ² de ce n-o f cuse la el în camer ? ² Gherman î i retrase picioarele de pe sc unel i îi oferi fotoliul lui.i ascundea mâinile. ea o tiuse de atunci. înc l ate. sub pretextul c în cas se afla fiica sa i viitorul ei ginere. i nu al lor. unde dracu era. o trase lâng pat. Se ridic apoi i ie i pe s li . sunt sute de zile i ani când f olosim un gest pe jum tate. un dor fizic atât de intens încât începea s bâzâief\ in el. în fotoliul în care ezuse el înainte de mas se afla Gherman i. stingând în trecere lumina (u a r m sese deschis . în jurul bra elor i al mâinilor sale. poate. de care nu suntem r spunz tori. îi era or de ea. la icleniile sale puerile. Reveni în camer . a ezat lateral. da. corpul privirii ei înc întârzia s -l r spl teasc de a teptarea lui credincioas . dup o împotrivire a fibreloi lungi din care era esut i pe care le învingea totdeauna. cu mâna pe clan . îl urm rea. figura sa care devenise chiar imbecil . ludmilian. înconjurat de fumul ig rilor sale. de i nu era nimeni care ar fi putut s -l aud . unde probabil c dormea Ludmila. ce mima o anume abecilitate care trebuia s -l apere. el însu i . Minda se surprinse gândindu-se la Juri a i la camera acestuia parcelat . deci. lovite. calm. încercând s nu se loveasc de mobile. aprinse o igar . pe la spate. clinchete metalice. tr gând-o cu din ii. privirea aceea care i se d ruia deja. i astfel ap ruse i acel zâmbet pe fa a Ludmilei în clipa când el renun ase i ea se aplec . casa aceea cu mobile greoaie. care ap rea atât de rar pe figura sa. sclipind. unde lumina c ontinua s d . Din z p ceal . o stinse.

el citise înainte de a intra doctorul în înc pere. cu care. bineîn eles. a a cum avea dreptul. da. închipuind ambii. în lungi frânturi de timp. ci în trupul de lâng tine. docil. apoi. a a cum cineva î i vars dintr -un pahar de sticl sub ire. zâmbetul acela pe jum tate ipocrit. a a cum te apleci pe marginea unui bazin într-o ap înfior tor 207 de rece.politicos exprimat sau nu. între ei doi. cu rochia ridicat într-o parte. optise ceva despre u a deschis i Äcei de dincolo". numai faptul c ea îi alesese acea camer pentru o noapte. pe parchet. el alunec jos pe parchetul acoperit cu un covor sub ire. cineva pomenise numele lui. i o lu . De ce nu dormeau? Era aproape trei.. recupla într -o ap f r fund. o sim i goal pân la jum tate i se surprinse pe el însu i. era un gâfâit înecat mereu într -o jum tate de hohot neexprimat. Uimirea ei ( i a lui) îi f cu pe amândoi s calce toate regulile i se de teptar doar atunci când el. da. o armonie tacit . atât de nepotrivi i. f r încetare. neru inat sau. interminabil. s faci o fiin la fel de sub ire i de înalt . uimit. ce odihn . nici ea nu i-ar fi putut imagina c i s-ar putea împotrivi lui. f r s tie cum. cu capul plecat. încât o sim i i ea. se împotrivea ca acum. odihnit . de parc ai fi în stare s desprinzi încet epiderma i s s ru i mu chiul tremur tor.. s te odihne ti. sau pentru c tat l ei era arestat. din fiin a c reia. iar doamna Ogrin. dar numai atât. mereu din pricina ei. arcuit. o înfuriase placiditatea sa n tâng . îl s im ea i el cum îi curge pe b rbie. sub ire. mândria fiicei se risipise în tot trupul mamei.. trupul i se crispa. ironic?! Ea încercase s se desprind .ne tiind prea bine unde vrea s ajung . cu uimire.. probabil în patul larg. între acel . cu o canapea îngust ca un prici trebuia s -i fi de teptat b nuiala i. înmuindu. începuse s o s rute. dar din nou în mod nea teptat. totul sem na cu o secven fals din îmbr i rile lor. a teptând s se r ceasc pu in cafeaua. când el o l sase cu câteva minute înainte din bra e. de bra ul c reia. pe buze ea sim ea asta fizic. de nerecunoscut. a câta suta oar ? o iap care alerga înc . i se împotrivi pur i simplu i ei se luptar pe canapeaua aceea îngust . Gherman. desfidând. cu picioarele ei lungi fâ âind. iar Äea".. pentru c nu se putea ridica de jos. de frazele lui. fa de dorin a lui fizic . care nu min ea. patru minute înainte de trei. deformat de ras . el o trase de bra e i ea c zu lâng el. astfel c se aplec i ea spre e l. zâmbetul acela nedorit i se mânji. din tinere ea lor care o dorea. a a cum fumeaz elevii. care la mama ei coborâse din nervi i din ochi i din creier ² mai bine. cum el nu p ruse a fi auzit. Äîl v zu" i ea i deveni într-o clip rigid . Gherman întinse mâna. pe care ea îl respinsese odat . în pata aceea umed . nici prea sus. uria al so ilor Ogrin. dup el. nu în el. îns !) fa de insisten ele lui. cum p rea c are i cum avea de fapt. s -i lunece din bra e atunci. numai din pricina ei. ea se Ädesprinse" de el. al unei iepe pursânge. i tocmai în secunda aceea sau în ziua aceea î i amintise de toate acestea. el. roz . ironic (cu o alt ironie. dar acum iat c ea se opunea în joac la început. mai pu in decât oricând mama ei ² sta lâng el. s te rezemi. carnea acelei mâini. i ea. ca un lichid ro iatic. apoi. ca un pahar cu ap de mare în care nisipul i scoicile infime se a eaz încet. Promisese totu i c va reveni i el o a teptase i acum ea dormea undeva. i el ced . la fund. nacela aceea a lor cosmic începuse s se roteasc deja. între cei doi (Minda tia acest lucru de la Ludmila. vin ro u pe mân . cu mai bine de dou sprezece ore înainte era ea cât pe ce s le ine de câteva ori. un fel de osteneal muzical . când. vârsti i convenien ele. Äceilal i" doi t ceau i ei. jignit. râse i ea. gr bit. neb rb tia sa. el râse. fiin e -perechi care mimeaz anemia i le inul pentru a se mai putea. din mândrie în primul rând. a mamei ei. o carne la fel de vie ca pânza aceea pelicular de vin. de pe covorul acela m t sos. în timp ce el st te a între cei doi Äb trâni". s se pr bu easc . îl v zuse poate. a teptarea tuturor ca el. a zâmbetului aceluia neru inat când el o l sase. din întâmplare. doar ² poate de aceea foloseau i orele nop ii în panica de a avea prea pu in timp ² un fel de c snicie. venise acas cu pa i ov itori. sau din pricina prezen ei lui Gherman. poate. 209 doar trupul tr ia într-o necontenit superbie. b rbatul. cu degetele sale de domni oar inând cu b rb ie c r ulia aceea în format poche. aplecat. mama Ludmilei i sora ei. Ludmila se ridic dintr-o s ritur i disp ru în baie. în care te oglinde ti mat. ca i zâmbetul acela al ei. a a cum se ridic fumul din trupul prelung. se pref cuse indiferent . cu gâtul alb. cu mânu ele sale sub irele. amantul i viitorul ei so s-o cuprind i s-o ia. într-adev r. o Dian f r vârst . întro oglind f r ram . blând. îi a tepta o zi grea. i asta.i buzele. nefeminin a ei. iar ea î i arcuia gâtul lâng um rul s u. a zidurilor i ulicioarelor acelora pe unde se plimbase cu te miri cine sau a existen ei chiar. inând-o de umeri. dar uite c joaca se prelungea. din pricina Sebe ului. tr gându -i cu mâna stâng un ciorap de pe piciorul ei sub ire. în clipa aceea. f r s se desprind de ea. pentru câteva ore. începu s alunece încet. frumoas . trupul unei doamne. se în elege. în aer.. a a cum cere buna-cuviin ). care fuma ru inat o igar . la doamna Ogrin. s te ape i. candoarea se evapora mereu.. de-a lungul bra elor. mândria aceea fantastic . îl v zu i el. gândi doctorul. r mânând lipit . Minda fuma încet. s-o mângâie i chiar s-o dezbrace pe ÄLudmila-dinSebe ". Surpriza sa fu atât de prost marcat . doctorul descoperi pe bra ul fotoliului o carte deschis . împreun . ea voise i o contrariase. la ea. bineîn eles. mama ei ² în clipa aceea. încet. a ezat . fiin a aceea nevero simil .. cvasi -material . victorioas . din c auza ironiei ei din timpul mesei. nici prea jos. sprijinit de bra ul fiicei ei. la rându i. tâ n r . ro ind u or. ce iap diafan ! i aceast fiin îl veghease pe Ästr veziul domn" în timp ce acesta citea. inând-o cu mâna c u . din inima care bate în orice creier ² în trupul ei. Äa cuiva" din ora . gâfâitul lor umplea camera. ceva tiranic. dincolo. înc p ânat i neru inat.

mai puternic decât pudoarea.. sprâncenele într-o ve nic tendin de apropiere. dac f cuse gre eala s vie. atingând cu um rul canatul u ii ce se închise u or în urma sa. mândria. ea merse înainte.. doar în câteva ore... goal . abjec i! da. i spuse repede. nu putea s-o fac i pe a doua. Egistul Äei".. Clitemnestra aceasta suav . l sându-se s cad . care juca întreaga comedie de care cei doi aveau nevoie. nu exista nici un fel de istorie carnal . la ad postul virtu ii lor reale. cel grav. treaz. încercând s ajung . adev ratul Agamemnon.. cu adev rat. pentru c . îndr znea el cu adev rat s o numeasc pe Äaceea" care.. s îmbrace acele forme ce se fluidificau i înghe au f r încetare... lâng trupul ei gol.. jalnic. s se bâlbâie. Minda se a ez pe marginea patului i fumar ambii o igar . ca un licean care porne te noaptea în investiga ie prin casa adormit . trupul lui ie i greoi. pe un scaun. f r s se gândeasc : ² Nu-nu. privindu-l cu supunere în ochi. suntem virtuo i. ce se întâmpla cu ea era dincolo de. printre sfor iturile paterne. sfioas .?!) Cum îndr znea 210 aerul s r mân . c luase locul acelei c r ulii pe care o inuse Gherman în mân . dac el. dac nu vrea s -i duc o igar . pentru a se lega mai mult. voise s vin i ea în sufragerie. i se trezi. Äpar malentendu j'ai perdu ma vie". gura în sprindu-i-se. Minda s-ar fi întins gol în pat. cu mâinile i picioarele mici. mândria era atotputernic aici.j'ai perdu. decât orice fel de pudoare. Ea î i permitea s fie treaz când fiica ei dormea. ca i cum el n -ar fi tiut drumul sau poate nici nu-l tia. reveni aproape imediat i îi spuse. i acum Minda sim ea asta cu precizie. . de febr .. Egist.. s insiste. mâine îi a tepta o zi grea. ne mortific m decenii. el se poticni. aceea de a r mâne. între cei doi.. e într -adev r obosit i. sfios. dorin a lui ren scu brusc.. cu dou cuvinte scurte. pornirea aceasta ugubea era. ha. la ad postul gravit ii trupului s u Äserios". cine poate s spun . din nou. îl l s s în eleag c . c nu vrea s îmb trâneasc între trupurile lor ce întinereau la ad postul vreunui eveniment senza ional. renun ând de a mai bea cafeaua. c se afla acolo. bla-bla-bla! Minda se ridic . el însu i dealtfel.. impertinent de sfios... a privirii i. mereu respectuos.. cei doi Äb trâni" . ie somn. parafraz el acel Äpar delicatesse.. cu câteva gesturi vagi. col ul acela de sub lampadar i acum prezen a lui. gol. asta. slugarnic chiar. sicriul acela de aer în care se întindea ea?! Ce ne ans în ans s se împiedice mereu în trupul Äuneia" în dorin a de a ajunge la trupul Äceleilalte". i -l rug s a tepte. acum.. cei doi erau bucuro i c el era cu ei. poate suavul. î i permitea s ro easc puberal. timizii. în acea noapte. dintre el i ei. el st tea între cei doi. rea eza în el. poate doar o atingere a mâinii. pentru c . cu toate acestea. fericit c st astfel. în câteva cuvinte scurte. la odaia slujnicei. ei... de când se a ezase el între ei.func ionar m runt. din fotoliu i fu cât pe-aci s le explice celorlal i doi.i al turaser trupurile. la ad postul gândului lor curat. cu toracele i creierul invadate de sânge. atât de Äversat" în a p rea umil.. privindu-l în ochi. anemia doamnei Ogrin. cu acel aer Äsubaltern" pe care tia s -l exprime atât de bine. el.. Ludmila era într-adev r treaz i se preg tea tocmai s îmbrace un halat i s treac dincolo. încr emenit de teroare. iar ea. precis... din prima clip când el deschisese u a sufrageriei.între sclipitoarea Clitemnestra i ridicolul. fiin a aceea ridicol . Gherman. dar. el? So ul? Exist oare crime din neîn elegere? Voiau oare cei doi. doctorul sim i brusc zbaterea arterei sale temporale. ambii întineriser u or. de parc cineva l-ar fi lovit peste obraz. i b l b nindu.. al prieteniei lor Äcaste". care îl priveau uimi i i zâmbind.. 211 Doctorul explic . Când trecu prin sufragerie. al respectabilit ii ei. Egistul din Sebe . ca s putem fi. nepedepsi i. care dormea ² ce repede trebuie s îmb trâneasc adev ratul domn Ogrin lâng cei doi. cei doi tiuser c el o c uta pe ea. gândi Minda.. gândul care tu ea cu gravitate din când în când. Ätân ra". lâng care. din nou. încerc s spuie ceva. care se numea doamna Ogrin. nu-i a a. s erios. ie i. doar un semn al oboselii lui. ce se îngro ase ca o aort a craniului.. altfel. la ad postul. bla-bla-bla. matur.". c elibera fotoliul doar ca Äcel lalt". c nu vrea s fie omorât din gre eal . (Dumnezeule. într -adev r. n-are rost ca ea s se apuce de fumat la ora asta. în întuneric. nu se vida oare spontan locul acela. sim ind c ro e te la ideea c . c vrea s se întoarc în camera sa. gândul chiar încercând s .. care nu era atât de mare ca el s înceap cu adev rat s vorbeasc . care niciodat nu. în timp ce Gherman. al acelei semiobscurit i. într-un fel de joac .. ÄCum minte!" gândi Minda. el se ridic i ie i. apoi ora târzie a nop ii. întins goal sub cearceafuri. de i ea. ridicol. mai ales ² mai ales ² al nevinov iei lor. întreaga memorie a inimii lumii se reînchegase fulger tor i. i departe de ea. o crim leag mai mult decât patul. s se poat a eza în el. cu nasul s u oblic i lung. de parc erau legate printr-un resort metalic. de o oboseal i surescitare interminabile. Dup ce turti igara. a a cum f cuse la cincisprezece ani.. ei f ceau. ca un animal în c lduri. î i sim i umerii cimentându-se... cum ar ta ea. a teptând ca ea s repete invita ia. dar doamna Ogrin se ridic iute.. înc o dat (întreaga arestare a lui Ogrin îi întinerise aerul agitat în care tr iau cu to ii de câteva zile. c Lud mila nu doarme i.. cum le putea distinge. printr-o jalnic neîn elegere. elastic . stând pe c lcâie.. tres rind atunci când el se încrunta). s -l asasineze a a. se l sau du i de gestica post-matri-monial . aproape f r un cuvânt. f r vârst .. deodat . el.. i Minda se gândi ² învingândui în fiecare clip ciuda fa de el însu i. servindu-l. cu adev rat i tulbur tor sfioas . acel trup ce aburea de candoare. ei pozau. în tr-o pereche deja consolidat . da. dar ea t cea i -l privea i erau într-adev r de aceea i vârst în acea clip . s plece ochii. o v zu pe Ludmila. i miracolul acela f r vârst . Iat . dar ea o împiedicase. oricum.. în stânga sa. care era marea deviz a clanului Ludmilian (pe doamna Ogrin o chema tot Ludmila). dar nu. la ad postul mândriei i maturit ii fiicei.i bra ele. Minda se st pâni.. s explice. orice neru inare!.

\_ ea. ca el. Ea are nevoi e de el i. intangibil! ² Bine. parc din respect. poate i -e team de ridicol. apoi.st teau în aceea i pozi ie i nu d dur nici un semn c -l observ : Gherman în fotoliu. probabil fiindc era un ins comod. o fiin inferioar .. încet. mâna dreapt a directorului. c are nevoie de el i l-a reangajat de fiecare dat . înd r tul s u. în r zboi. satul V r dia.! ² Care continu !. de romantic. în clipa când el se întindea în pat. s fie j m ritat . sunt convins . un mic roman de dragoste. canovian . dar g si un trup inert. i doamna Ogrin lâng el. stingând lumina. dup treizeci de ani.. un tân r avocat stagiar ce venise de nici jum tate de an de undeva din fundul Banatului. se apropie I de el. i ea voia s se rem rite. Gherman. cu acest gând. o auzi râzând încet. de care îl desp r eau doar câteva ore.?! De unde a mai ap rut i Gherman sta? Ce caut aici în cas . a doua or . dealtfel. cu trupul drept. Mama i Gherman nu s-au v zut mult vreme. Pe el începu s -l cuprind acea ciud neputincioas a oric rui început de insomnie. de i. în pat. mai al es?! ² Vorbe ti ca i cum ai fi gelos... munce te. ei nu fac nimic nepermis. într-un fel. totul e îns curat. r zboiul îns i-a împiedicat cariera. bineîn eles. doar pentru c e exact tipul victimei m runte. distinse un u or murmur. dar Minda era incapabil s -i r spund .. de diminea pân seara la ase. el a lucrat un timp în sudul i Dobrogei i e la Sebe doar de vreo zece ani. o femeie ce st singur e un fel de înfrânt . a a ceva el nu putea vedea.. cu care are i un b iat. for a lui.. ² E ti grosolan. îl s rut . a a cum î i pare ie. cu o anumit claritate. dar eu observ c el î i încaseaz drepturile!. ai v zut. într -un fel. un fel de croitoreas la domiciliu.. mie chiar.. care i -a pierdut b rbatul. foarte bun. El a fost la rându -i însurat... de nejudecat. . dup treizeci de ani sunt înc împreun . când nu . Nu reu ir .. De i are bani pu ini. pe care le-a g sit pe aici. / orbec irea prin apartamentul întunecat.. nu tiu la cine. apoi. tii cum e. la cooperativa aceea. r spunse ea cu indiferen .. nu -i place nici ast zi. e. dar fu aproape sigur c ea era cea care vorbea.. i l-a luat pe Gherman. Doctorul trecu pe lâng ei: nici unul nu mi c . el vine în cas . de i tr ie te desp r it de so ia lui. al celui care trebuie epurat. el însu i a f cut doi i ani de drept la Paris. s i se par ridicol.. Tot ce o . aici. afl îns c e dintr -o familie foarte bun . totul nu e atât de simplu. Dup aproape jum tate de or de lini te. mam -sa e o Marinovici. în întuneric. înghe at. se pare c el a plecat la Paris dintr-un fel de disperare c ea. tat l s u a fost canonic. un venetic.i încasezi drepturile. absent ² sau poate acesta era tipul de prezen pe care o dorea ea ² i. a a.. El întinse bra ul. ap s pe butonul veieuzei. aproape mai multe decât am eu. El are f oarte mult nevoie de ea. în acea zi i noapte ² se culc al turi de el. ca b rbat. ce. devenir prezente. Sau. r spunse ea. Bineîn eles. în clipa când el fu din nou convins c adormise. i -a trimis c ma a aceea bleu i cele ase perechi de ciorapi. Ea nu r spunse i.. de dou ori afar . îi anular total dorin a fizic pe care o sim ise cu atâta intensitate în decursul întregii seri fa de ÄLudmila -de-la-Sebe ". când el fu definitiv convins c ea adormise.. 213 oricum. acolo. Ludmila intr pe u ² era un du-te-vino în acea noapte.. ei s-au cunoscut imediat ce i-au terminat studiile liceale. pe jum tate întunecat . tat lui meu. el nu renun înc la ea. în orice caz.. se pare cu mult înainte. are un salariu foarte mic. Astfel s-au reg sit.. oricum.. l-a Äsuprimat" în dou rânduri. adic mama. în urechi îi st ruia înc murmurul abia sesizabil i totu i distinct care curgea parc din masca aceea alb .. nemi care.. Cum poate fi ridicol un b rbat care iube te o femeie timp de treizeci de ani?! ² Ei asta-i. adic .. lâng al lui. cea cu care st acum în sufragerie. cum î i spuneam. de i acesta l-a dat . Oricum. încet.. i ziua ce urma. decât are el. crezi c a iubit-o Ätreizeci de ani"! ² Nu tiu.i pas . nu are rela ii i nici nu poart pic . ai uitat. este i acum. în acea imobilitate a ei. de ridicolul unui adulter. din import. la ora asta. citind. înainte de a-l cunoa te pe tata. Cel pu in o bun parte dintre ele.. petrecut în tren. nu.. 214 face treaba de birou la o gr mad de imbecili care au func ii de r spundere. jude ul Caras. nu tiu. el întreb încet: ² Dormi? La care ea nu r spunse.. i încercar amândoi s doarm . ea e prea femeie.. i asta e. devii într-un fel de neatins. numai pentru 212 el sau numai pentru ea i el. noaptea trecut . ie i se pare ridicol.. dup cum vezi.. trecerea prin sufragerie. cum i -am spus eu în câteva linii. un impostor. ea ad ug : ² tiu eu dac continu ?. ie.. spuse el cu ciud . nu tiu cum. Ea e mai în vârst cu trei ani decât el. Gherman are foarte multe drepturi asupra ei. la dou epur ri succesive. pe care-l iubea. el închise u a. întoarse capul i se p ru c buzele ei se mi c încet. cuviincios. mamei. au avut i un / fel de castel pe lâng Sibiu. i el o asculta cu c r ulia aceea în mân . spuse el i râse în acela i timp. încerc s -l mângâie. a acceptat s se logodeasc cu Ogrin.. pe un scaun. incapabil de a face cuiva un r u. îi face o serie de cadouri mamei. i. i abia când el ajunse la u . acela i director i-a dat repede seama. care st la maic -sa. ce se mai poate întâmpla între ei doi? Ei se cunosc dinainte de a-veni eu pe lume. r zboiul i. ² Tu ai dormit. prezen a poate prea vie a perechii ' aceleia de dincolo....

un punct luminos ce zbura peste ei doi. face contraservicii numeroase et c.. cum se spune ast zi. E într -adev r invincibil! Iar el. te intereseaz ce spun eu?. Dealtfel.. uitând de unde au venit! ² generozitate real . A a c se gr bi s adauge: 215 ² Bineîn eles. de tata. el.. mar cat . mai convins de propria ei importan .. A iubit-o. pensionari. Ce trist. atunci. pe care el o cuno tea prea bine. aspir o dat lung i i -o înapoie.. ha. nedumerit i. de i eu nu eram acas atunci. îns . De ce spun eu... i o s rut din nou. dimi nea a a început s mearg la cump r turi.. aprinzându. nimeni nu l-a b gat în seam . a confirmat acest lucru. ciudat. în întuneric. pe pânza aceea rece. ne-o ucidem noi în ine... bineîn eles. de i nu era ironic. de generozitate a lui. ² Nu i-a f cut curte domni oarei Comorasu.. el adic nu i-a f cut curte. de.. de care nu aveai nevoie. a a cum p e te un oricel!.. / în acela i timp. Cum a a. i aceasta. încât... nu pentru ceea ce spusese el. ha. p tate de nicotin . Ea îi lu igara.. eu am luptat îns mult vreme împotriva lui. O auzi râzând u urel. ne ridiculiz m noi în ine! ² De teapt tatii! f cu el cu ironie. se g se te în sfera sa de interes amabil. mai mult chiar decât tata. la început? N-a fost nici un fel de început.. ci pentru c îl auzea i îl sim ea al turi.. ci la Cluj. a c rui apari ie m-a contrariat i pe mine atunci când ea s-a produs.. nu au flirtat niciodat . cum o chema pe mama pe numele de fat . bine dispus.Exact! spuse ea din nou.. bineîn eles. prin '37 ² '38.. evident. nu de ceea ce auzea. el a r mas cu rummj-ul s u de sfâr it de s pt mân .în pantofiorii lui. cred eu. tr dându-i. numai pentru c .. pentru c .. mai sigur de ea. au început s -l exclud . a a e. Cu mânu ele sale mici! Ce picioru e mici are. ha.. m apuc ame eala.. ha. Tat l meu. i trebuie crezut.i d seama ce singur a devenit. pe care îns le-ai folosit. grosolan! ² Oho! ² Bineîn eles! Corpul ei Gherman îl las în pace. o trase spre el i o s rut pe fa .. care nu observ nimic. în ultima vreme îl tr dez i eu. lucruri. nu tiu cum. cu un început de iritare îns . exist un soi de furnici care î i împacheteaz inamicul . numai din aten ia pe care i o d în acest mod atât de obi nuit-neobi nuit acest Gherman m run el.. ascunzându-i. fa de. s nu te bage nimeni. m run i uri. în întuneric. draga mea! M intereseaz foarte mult.. ca i el. nu l-am mo tenit. ² .. chiar i nu în tangen direct . spuse ea.. ci la fel. ucig toare..... a fost tot timpul i este înc deosebit de modest . orgolios. ² oricelul Gherman! râse încet.. care a jucat tenis pân la cincizeci de ani i a c l rit la dou zeci!.. însu i.. cu dispre ul acela pe care îl are orice b rbat voinic. continu ea. care nu. Gherman era i este perfect inofensiv! Inofensiv. dac vrei. îns dup o clip debitare. f cu el din întuneric. care s -a obi nuit repede cu prezen a lui. f r r utate de ast dat . de parc le-ar fi vopsit. mi -e mil de. Str veziul Gherman! ² De ce Ästr veziul Gherman"!!.Fa de un oricel! 216 ² . ha. Ei doi. ² De oricel! râse el i.. i dege elele sale.. propria noastr pasiune sau religie ne-o calomniem.. în primul rând pentru c ei se cuno teau de mult i apoi reluarea. ea era incapabil de obiectivitate în tot ce era în leg tur cu familia ei. total nepotrivit fizic cu ea. bineîn eles. cu o dot bun de acas . grosolan de orgolios i. ce nemernic de singur.. fa de.. i e. cum s lup i cu el?! El e ridicol. ea a devenit mai mândr . în ora . O curte interminabil . se pare. curtea sa. din punctul vostru de vedere.. de ast dat . s suferi ca i cum te-ai plictisi.Interesant.i o igar . ha. care alt dat purta m nu i i vara.. nu tiu cum.. carcase. dup care el alearg . tot de aceast flagrant nepotrivire fizic .. cu un început de iritare. cum spui tu. la facultate.. a cerceafului. s ucizi ca i cum i-ai aprinde o igar ! ² îi face îns acum curte.. cel mai oblic nas pe care. cu preferance-ul s u de miercuri. leg turii lor s-a f cut pe nesim ite. nesfâr it . îns .. totu i.înconjoar pe ea.. cu colec ia sa de ziare vechi. fiin a! Ea e deja atât de mult a lui. dac nu i -e somn. într-un fel ridicol fcmâr nepotrivit ² ui i cum ai râs când i-am dat cele ase perechi de ciorapi. pentru c o sim ea al turi. mai degrab a zice c ea îi face cur te.. s te omori ca i cum nu te-ai omorî. ² înceteaz ! f cu ea. în sfâr it. în astfel de. de i foarte frumoas . pe cearceaful rece. u or.. a a afirm el.. spiritul... ² Ea?. î i uzeaz influen a sa m runt . un lucru pe care eu. frumos i cu personalitate clar . el îi seduce numai inima. cu liceul. el. sentimentul s u probabil c erau ca i întreaga sa personalitate de. Mama mea. chiar dac era doar vorba de un vecin sau de cineva mort cu decenii în urm .. îns . dup ce a plecat la Paris.. ei doi.. ². ha! în ultimii ani. dar. cu cei câ iva prieteni. pe tâmpl . ² .. la început a fost. pân la urm . aici. cu care î i petrece serile. uneori.. dar absolut nimeni în seam ! S iube ti ca i cum n-ai iubi. pur i simplu. invincibil! ² Ha.. am încetat s mai lupt contra lui Gherman. ea?! ² Nu tiu. dealtfel.. în întuneric. tata avea dreptate. toat familia sa. De oricel. râzând. Astfel se consum unele pasiuni mari. râse i ea împreun cu el. nu tiu cum. ² Probabil!. b nuiesc eu. Minda. i nasul lui pe care am v zut c se plimba o musc .......

cred c .. al onoarei familiei decât el însu i.. absolut nimic. privindu-l o clip cu ironie. când eram înc student . Cui s -i ceri ajutor?... pe ea!. unul din gesturile lui.. stau doar a a. ea plângea ore întregi.. dar nu pe loc. de a fi subapreciat.... fiziologic . nu în hormonii t i! ² Cum vrei tu. imediat.... care gr besc c s toria noastr . prostu o! (El se aplec i o mângâie de câteva ori. eu cum m port cu el? Ar trebui s m ridic i s -l dau afar pe Gherman. de a fi ridicol. voi. nu se întâmpl nimic! îngrozitor. Faci r u c te por i astfel cu el!. mereu prin sindicat. i aceasta era tipic. fa în fa . ² Cum m port? E un ins pe care n-am putut s -l suf r din facultate! E foarte calculat. în hormonii mei. nisipul de sub tine scurgându se încet. ha. aproape din acela i punct. s rmanul unde a n v lit?! în propria sa c snicie?! i eu. mai al es voi b rba ii. i s sim i zilnic. ce poate s ascund ?!....n v lit în interiorul mu uroiului. ar trebui s ia atitudine. Nu s-a întâmplat nimic.. în genetica ta. ² Nu vreau s dorm. ha! Asta-i bun ! Mi se pare c e ti suspicios. ha. ² Trenurile noastre sunt incomode. . care alearg peste tot ² e adev rat c el i-a dus azi pachetul i a a teptat trei ore ca s i -l poat preda ² nici mama. ² Dac a fi fost în stare! ² Da-da! i în tonul ei ap ru striden a a teptat : Bine spus dac ai fi fost în stare! ² Dar bine. i tu. tii c în câteva rânduri.i spun. mereu în raporturi bune cu in ii de care depindea ceva. eu n-am afirmat niciodat c a fi un om de ac iune. c m în elege i c a a trebuie s se poarte orice fat cu sim ul o noarei. deloc. dup o zi agitat . pe frunte.i strice rela iile sale sociale. Eu îns mi am început s iu la el. pân la urm . al facult ii.. nu-i a a? ² Nu ai dormit deloc dup -mas .M. poate e o simpl antipatie instinctiv . am dormit pur i simplu. . Ea închise ochii. ap sat. implacabil i surâz tor. de i nu-l vedea nimeni. nu-i a a. apoi spuse. nu-i a a? o întreb el. eu îns mi o f ceam. zâmbind. ² Cu atât mai mult! Eu am încredere în instinctul meu.. în seara aceleia i zile. da. un om cu sim practic. sunt convins. mai bine zis. atunci când nimeni nu mai are energia sau memoria de a -i face fa de nou. apoi îl arunc afar ! Dar el. c lui însu i nu.. zâmbi ea în cupeul întunecat ce se balansa. iar pe ea. l-am i dat de câteva ori afar . ² Era un student prost? ² Nu. da. f r s -mi fac /cel mai mic repro . fa a i se destinse încet. Cine n-ar fi f cut-o?! Tu nu o faci i acum?! Aceasta e for a lui.. s . tiranic.i ascund contra-rietatea. ea continu . de a avea r bdare. ² Unul din motivele serioase majore. de a fi altfel. o form boln vicioas a vanit ii... spre becul albastru din plafon.. într -o anume situa ie! Pentru c în dou ore a f cut pentru tat l meu mai mult decât ai fi fost tu în stare s faci în dou s pt mâni. ca s nu . pe vremea Xaceea orgoliul lui tres rea înc ! îl subaprecia pe Ästr veziul Gherman".. i. ce ascunde el. pe p r. tata. lucruri care nu se pot exprima! Uneori sunt convins c i el. anumi ii b rba i. Nu po i oare deveni ridicol? i noi. nu-i a a?. îl jignea chiar c eu manifest mai mult sim al demnit ii.T.. se ro ea.. Tu nu circuli niciodat cu trenul. nici noi doi.. ca o m runt r zbunare împotriva lui Äcare-i f cea bine". b tu el în retragere. voiam tocmai s .. (De o jum tate de ceas.. ² în str mo ii t i. de la Sighi oara. ea privea în sus. pentru ! c altfel.. tii c la un moment dat sa pus accentul i pe buna preg tire profesional . în timp ce. for a de a accepta toate acestea i de a lupta cu timpul.. cred chiar c i ea o f cea! O f cuse cu dou zeci de ani înainte i o f cea i atunci. se aflau singuri în compartiment i ea se desc l ase i se întinsese pe canapea. se înclina chiar.. va fi numai el. pe tâmpl .) 219 ² Erai furios pe Lungo a numai pentru c e mai capabil decât tine..F. nu v teme i voi mai mult decât orice de ridicol?! Asta e ceva foarte european. deoarece nu I g siser decât un singur tichet de vagon de dormit i renun aser . ca s . îl enerva. a lui Gherma n? Chiar el. S nu se întâmple nimic. uneori îmi trec chiar i mie lucruri teribile prin cap. c se preface.. cine crezi /c a intervenit în favoarea lui. ² Crezi? spuse ea... Dac va face cineva ceva | pentru bietul tata..) 218 ² i tu? ² Eu am dormit mai bine de dou ore! Nici nu tiu cum am f cut.... prin comitetul U.. într -un fel e ti din categoria lui. sunt prea aglomerate! Dar ce I leg tur are?! i-a pl cut doctorul Lungo a? ² Foarte mult.. care ne-am pierdut trei zile pe drum..i m rturise te totul cu prea mult claritate. i ] uneori m gândesc. i-apoi. care / a început s -i ia ap rarea... întins . pe dou fotolii. de a contrazice în ani de zile. care. De fapt. încât îmi venea s -l p lmuiesc i în acela i 217 timp s izbunesc în râs. Nici Gherman. în timp ce se aflau amândoi în trenul care-i ducea spre Bucure ti. s . cu anemia ei. c se ascunde i fa de mine.R... Dar i asta o f cea.. este faptul c vom putea lua o cu et pe C.. a lui Ogrin. spunea c m respect sincer. aproape aceea i fraz : ² ... nici m car cu o privire.. cum îi spui tu. tata... în t cere. ² Ha.. în ore chiar. el m asculta.. nu e atât de incon tient cum pare.

apoi cu mine împreun . uzate. jignit. existen a ei. gr bi i. st pânit . Statur astfel câteva minute.. cu o furie rece.... prin fa a geamului alergau spin ri i cocoa e.. ² Pe cine? ² Pe Lungo a i pe. o privi câteva secunde. O dat .. Trenul se balansa mai departe. repet el fraza la care fusese întrerupt.. jignirile acelea. oricum. când el.. din polite e.. pardon. murd ria.. ducând-o uneori la forme paroxistice.. cu Minda înc ro u de surescitare i ea. Una din scenele lor rare de violen . întins incomod pe pernele acelea alb strii. încât. o masc . ai mai f cut ceva: ai râs de bietul Gherman. ² Haide-haide! Nu. El se aplec din nou spre ea. i pe oamenii care ne ajut într -o astfel de împrejurare. f cu ea enervat . privind fix în tavan... un corp sub ire. fa de cei care. faptul c el nu era dispus s intre în jocul ei. spaima. socrul meu e nevinovat. care. ². vibrând de enervare. ea se st pâni s nu vorbeasc . o calitate a firii ei. Ce frumos portret e ti în stare. ca un orizont lichid.. pe proffuror. a calit ilor ei incisive.. în astfel de clipe. cu pijamaua ta bine c lcat i cu trusa ta de voiaj.. se difuza pe câmpul vast. sim ea acest lucru. Ea t cu. în violentul ei resentiment .. de tunelul acela de aer creat de tren. râzând cu poft . cel târziu. Procurorul mi-a garantat c luni. violen ele ei de stare. ai putut s dezvol i în aceste dou zile. pe ea. dup ce te la i servit de el! ² Ce-i cu tine! Ce te sup r ? Vrei s ies din compartiment!?. Ea veni. el e închis. violen ele ei verbale i. tia c ea nu va întârzia mult. De ce n-ai vrut s -i aduci la mas ? întreb ea dup o pauz . conuri înclinate. distra i. i vei ar ta tuturor mutra ta adânc ofensat de om rupt de la marile tale obliga ii. Ludmila! Mai bine ai încerca s dormi! ² Tic losule! f cu ea.. Furia ei spontan . ² Tovar ul Codoab . dup aceea. îl prinsese atât de mult în afara registrului ei. ca s -mi confirme. el auzi u a compartimentului glisând. îl ura. care e fiu de muncitor. al turi de ea. totale. evident. f r s -l priveasc m car. la fereastr . ca iubit al ei. deodat . se ab inuse s -i r spund i. cum îl cheam . va fi acas . când Äai s rit în ajutorul nostru"! Nu te-a rugat nimeni s vii! ]Am b nuit c a a se va întâmpla: vei veni. f r o vorb . ² . de uimire sau din cu totul alte motive. nu trebuia închis. i c e putea fi mai nobil decât asta? Mai nobil i. frumos. ² Totu i. o ardere care o dep ea pe ea îns i. de violen fizic . i ea. bineîn eles. str ini chiar. parc gânditoare. ca o înscenare teatral . singurul care nu s-a speriat când l-au arestat. f r un mobil aparent. oamenii ace tia ne vor servi oricum. Eu nu v-am ajutat?! ² Da-da.Meritul meu.. Dar aceast sl biciune -t rie o iritau. Era o noapte sen in . nu e decât c pun în mi care un tip ca Lungo a! ² Dispre uindu-l apoi în fa a mea. el o tia. la o nou violen verbal a ei.. îi venea s izbucneasc în râs. i ie i pe culoar. era incapabil s -i r spund cu aceea i ur . forme vii ce se r suc eau încet. fac mai mult decât. prietenii lui! Trebuia s v fac cuno tin . pre ioas .meritul meu e. aplecându-se u or spre ea. ² Ia te uit . ca toat lumea s vad ce s ritor e ti! Te -ai suit în tren i.. ea se repezise dup el i îl lovise 221 cu pumnul în spate. o bolboroseal a magmei puternicii ei personalit i. El închise geamul. cu f lcile încle tate. apoi o sim i lâng el. ci ca s nu se tr deze prea mult în astfel de clipe. cauzat de-o reac ie a lui sau de existen a lui. f r s -l ating . Deschise fereastra pe jum tate i î i l s fa a biciuit de vânt. incapabil s se ab in . absolut inuman. i-apoi.. O a tepta. Acum i el d du din umeri. d deau încurca i din umeri. cum s nu! Te-ai suit în tren. undeva în fund rulau mun ii. i astfel pl tea ea i el împreun cu ea. mi cate de vântul fals. 220 ² i eu nu v-am ajutat? f cu Minda. vru s p r seasc înc perea. Ura ei el o suporta dificil. de i î i d dea perfect cont c aici nu era un sentiment special al ei îndreptat numai împotriva lui.. sufer mizeriile de acolo. ci era mai mult. dar nu ca s -l menajeze. bâiguind ceva.i dai seama ce egoism monstruos.. mai distrug tor?!) ² Tic losule! La ule! opti ea încet. luna se afla undeva în spatele garniturii. mai mult decât atât. de furie rece. de femeie. ni te m run i uri.. ne-ai ajutat. i ea la fel. mai nelini titoare. Apoi ad ug : Nu era nevoie. pur i simplu. r ut cios. când. ia uite! f cu Minda. nu se tia bine de ce.. Chiar el îmi va da o tele gram . se scul apoi. pentru un fleac. lumina ei. la i. în timp ce prietenii lui chiar. de animozitate erau mai înfrico toare. dar chiar i fuga o scotea din s rite.. nu. în astfel de momente nu numai contrazicerea. ( i el o iubea tocmai pentru c era în stare. cu formidabila ei acuitate instinctiv . ² Haide-haide. te-ai dat jos din tren! A. nu-mi place când î i dai aere i ifose de savant unde nu e nevoie.. care a a umblat cu ea peste tot. vârfuri. ciudat. momente în care ceda propriului ei instinct de conservare. nu cu Lungo a. i tocmai de aceea. cu ei te-ai fi sim it bine. nu meritau ca s -l rup de la. care s-a certat cu maiorul. ² Ludmila. El era mai puternic. i cu. în absen a lui. lâng ea. într-adev r. era mai slab. mama i cu mine am inut s -i avem musafiri! Indiferent dac el e închis pe drept sau pe nedrept.. spuse el cu o satisfac ie pe care încerc s i-o ascund . c î i provoca ei îns i astfel de st ri totale..

acoperit cu o p tur peste picioare. bunica mea îmi zâmbe te.pietrele albe. parc era i un butoi de sticl . un chepeng de lemn i o scar de lemn ce miroseau.. înalt. dup un alb. parc .. împiega i de mi care care discutau familiar cu pasagerii înc rca i de baloturi.. curios. e înecat înc undeva. o coast de deal surpat . pietri ul. cu casa ei mare.. când compartimentele sunt goale sau se doarme. cu siguran . uneori. pe «sitz» -ul acela din scândur de lemn ce se clatin pe ni te arcuri spirale. unde se schimb trenul. ceea ce nu se întâmpla cu el. ro ietice. ro ii. camarade!» i le d dea ni te pachete de ig ri «Plugar» sau «Na ionale» sau. dar. Vagoanele acelea de pe linii vicinale.. ce b nci moi! i lâng ea. de dincolo. o inuse de mân i disp ruse apoi. de ce sunt to i b rba ii suspect de amabili cu femeile de orice vârst ?! Sau când treceam frontiera. Comorâ te... tiau i ele. i el nu era în stare s vad decât ridicolul situa iei. Minda tia aceasta i. în stânga drumul e sp lat u or de ap . violen a ei nu se atenua.. al furiei contra lui i. mi-aduc aminte. de undeva. atât de curate. care la aptezeci de ani c l torea înc mar ial. o jum tate rece de pui. gândi el. s ne duc s ne treac grani a! Caii se apleac înainte.. deci... nu tiu. pe drumul acela pietruit care urca încet. de lemn.. ipete. undeva. pivni a de sub pr v lie. probabil. într -adev r. se apropie.. eu st team lâng el în speran a. suspect de amabil. i am avut. în jur mai erau voci.. dar pentru c avea datorii la pr v lie. camarade!» i acum erau «Drina» i «Morava». evident. st t eam pe b ncile acelea rigide. da-da. de unde tiu asta? A spus -o el. de vreme ce li se adresa astfel. în c ru . când ne întorceam la fel: «Camarade! Poftim. pe dou osii. nici nu exist de fapt. niciodat . furios i înjurând mereu. de fier. înc atât de tân r .. din oboseal . sclipitor drumeag de ar . salam. cu Therese -tante. butoaiele mari.. da. probabil c era. el. Da-da. apoi.. stai-stai. am avut curajul s-o prind de mân i am inut-o a a. ezut f cut de Birta u. ardei verzi. la dracu. cum mai e posibil s c l torim f r ele?!. luciditatea faptului c . sora mai tân r a mamei. c ru a aceea care ne ducea peste grani . cu mult înaintea ei. c pitan sau maior sau locotenent. câteva ore. c el se face forte ca s . de-o jum tate de or . spin ri i conuri. cu unul din ranii aceia suspect de amabili... valize de lemn sau din r chit . atât de atr g tor. roata din stânga scap .. gr nicerilor: «Camarade! Poftim.. mi se pare. eu trebuia s . g lbui. De ce îmi place. fata aceea. are ni te biscui i. eu în fa . înalte pân la tavan. la dracu. m întreab dac nu mi -e foame. ci pietrele acelea albe. superbii lui cai n egri. c ci a adormit i eu o priveam. era parc i un butoi de sticl acolo?. ascuns de copaci. g lbui. iat . ce f cuser . în dreapta sunt pietricelele. pentru c se asociaz cu ceva din copil rie. domni oara sau fata... o mic gar undeva. care nu f cea niciodat c r u ie. care anun au totdeauna grani a pentru mine.. la o fereastr pe jum tate deschis . eu m gândeam la b rbatul ei. pân a început s se lumineze i ea i-a retras mâna. noaptea.. furia ei nu se stingea.i ascun i râsul) de ura ei? ² La ule! opti ea înc o dat . i ei nu d deau nici un semn. Ä. mâna aceea îngust . cealalt bunic .. uneori. lucio i.. da-da! Sunt caii negri.de o clip . pe platforma vagonului. nu tiu cum dracu. 223 \ cu ea. i eu am sim it. i-apoi. rece. pentru o femeie. tocmai pentru aceasta. ea st tea în spate. negricios. de fapt. sta ia G taia. când mâneam în mers. un sat previzibil. îns . din România.de cremene.. ambele. cu care am c l torit în noaptea aceea la. ce bine e s stai pe culoar. i. se umfl în hamuri. când ea desf ura erve elul acela de damasc cu pâine. i el. c amabilitatea lui de ofi er în civil. diminea a. a ap rut unul. c el îmi va l sa frâiele. în fund. unde sunt valizele acelea din r chit . probabil. ce poate fi mai jignitor. se r sfrângea mat. a violen ei sale. dac el i -ar fi r spuns cu violen . pentru c . da -da. lunar i nelini titor.. la unchiul-Tavi.. din adolescen . senza ia aceasta? Probabil pentru c nu am mai c l torit de mult cu trenul sau. caii aceia negri. da-da. cu pr v lia ei cu mult mai misterioas decât pr v lia celeilalte. sau i s-ar fi povestit scena de c tre cineva. de la distan . roata din stânga scap mereu. i s te gânde ti la igara pe care înc o amâi. fantastic. cu o form oarecare a violen ei. de vin. da. din team sau plictiseal . ceva neterestru. se umfl în hamuri. cu trenurile?. Berzovia.. sp lat de ape. Birta u rote te biciul peste ei. decât s râzi (sau s . dar nu. nu-nu. Ea era camarad cu ei!. mai profund umilitor pentru un om. accepta. capete aprinse de igar . care erau 222 el i ea. bineîn eles. Panait. ei? El o inuse toat noaptea de mân . caii se încordeaz . ea sim ea asta. pe care lumina lunii. S reiau înc o dat : drumul erpuit. unde se cobora printr-un chepeng chiar din pr v lie.. în balansul vagonului... ridicolul violen ei ei. st teau amândoi strivi i. nu era pietri . minunat -strivi i între ni te saci. în «bou-vagon». i atunci eu întorceam din când în când capul spre ea. solda ilor. altfel. un prost povestitor.. el ar fi trebuit Äs-o ia în serios" îi m rea neutralitatea.. d du înc o dat din umeri. mici. o suspectam c . i ea a ro it i mi -a f cut mie un semn din umeri. unde mai era o astfel de mân ?! Aha..Totdeauna mi-a pl cut s stau pe culoar. a petrol. de parc el i -ar fi privit pe Äcei doi". ai lui Birta u. într-o asemenea situa ie.... brusc. se vedea asta când fulgera câte un chibrit al ranilor din preajm . ce râdeau cu veselie pentru c . care urca spre frontier ... i eram alarmat. starea de indiferen se accentua. Cacova vine cu m ult mai târziu... de scli pitoare. pline de saci. Ce paznic grozav eram at unci. i pe bunic -mea. poate. ro ietice... da-da.. Trenurile acelea de dup r zboi. Din nou trecur . a a cum s-ar fi întâmplat. sexual. da-da. umed . c urma «dincolo»-ul. pe unul din peroanele acelea numeroase. bunic -mea. Trecerile de grani . 224 aici e o cotitur a drumului. caii lui erau cu mult prea scumpi. ca un stupid mecanism. Cacova... nu-i a a. Dar ce leg tur au c ru ele.. un canton p r s it. i mai probabil. care atârna din întuneric. imediat am sim it. cum spun ea ea. abrupt. Da -da.

uuuuuui. cine tie.. sss. c . distinct .. cu mult mai mult decât era nevoie. sau aproape totdeauna. va obosi s vorbeasc mereu peste um r cu ea. c sunt chiar eu însumi.. el a fost împu cat.. capul acela pu in aplecat. în intersti iile acelea de timp.... da-da. cu ceea ce mi se pare. i îmi va spune. cum am citit. cât mai insignifiante! Acolo. marmu. s m sub iez. cârp nosul sta de Birta u nu se plictisea sau nu obosea niciodat s întoarc capul peste um r... îl b tuse... sivo. deodat . da... s m fac c renun . hiper. da.. a uneia ca re n-a g sit destui b rba i ca s-o. am stors totul.. cât cheltuire de imagina ie. pe care îl vedea el. î i d du seama. î i iubea caii lui nenoroci i mai mult decât femeia i p rin ii lui la un loc i. voiam la stânga i nu la. f r murmur. sivo..sssss.. în am nuntele acelea.... ca s . îmi d dea totdeauna. de -aici nu mai iese nimic! El se ap r .. un singur i simplu fenomen: o masc ce vorbe te. a a. ce fericit a fi fost... a a cum st teau amândoi rezema i de bara aceea de lemn.. poate alt dat . caii se opintesc mult înainte. sau a a ceva! Putea s fi fost adev rat. undeva. unde. scap . uuuivv.. booo. în intersti iile acelea. el se va plictisi... o dat . Leininger.. roata din stânga alunec în loc.... i eu tr geam de benzile acelea de piele. canovian . da-da. un dos de lab peste ochi i s-o arunci cu fesele 226 pe marginea unui an .. cu propriul meu trecut.. nu tiu unde dracu. i acesta. eu poate. cine tie. tâmpi ilor. porc rii. Minda v zu ni te litere. sau nu. Ästr vezhiul Gherman". Nu-nu. foarte îndep rtate..... indi -golevis.. acum. care a 225 fost împu cat de un partizan pentru c lucrase la el un sârb. negre. a a cum li se d duse ranilor nem i... i eu cârmeam la stânga sau la dreapta... cum li se spune la m grin?!. ce ciudat... le simt i acum în mân . f r zgomot. bineîn eles. pancar. c m dep rtez. s -l mint... exact cu o noapte înainte auzise murmurul unor buze atât de asem n toare cu cele care al turi..... h urile i t if suia lini tit cu ea. a a. ulovi.. la dracu. grav.. ulovi. poate. roata aceea care scap ..... în pastele m -sii e acest eu însumi? Exist a a ceva? Nu e cumva o inven ie a unei literate de salon. caii aceia umfla i cu crupele sclipind de sudoare. alco. cu b rbia fin ... hiperboo... s încerc înc i înc o dat s m retrag. cu ceea ce cred. s -i slug reasc .. în geamul din fa a sa. cu una din ele. sârbul.. biliardele. de-o parte i de alta t iat în munte.. de concret se mi ca în el însu i betoniera aceea a unor frânturi foarte. marmusi. a fi încercat o senza ie pe care n -o voi tr i niciodat chiar dac a conduce acum un «Ferarri» sau un «Bugatti 1500».. o jum tate de clip suspendat . în afara unor cuvinte i silabe perfect izolate. booo.. brusc o întreag fraz . unde dracu sunt eu însumi? Unde.. atât de violent. 1111. m car a a. de i era lumin peste tot.. din murmurul de ieri i mi carea buzelor. sp late de ploaie. supt. da.. cât mai m runte.. vegeta ie. re.... de. cu care avea atâtea interese împreun . s perceap ceva. unde s se r stoarne? Drumul era prea strâmt.. v zându-i buzele mi cându-se. de acolo. blblblblbl. Minda d du din umeri i refuz s mai asculte. c m întorc.. special care che. ca s-o lini teasc . ca s se închege acest murmur... uuui. un prizonier sârb. da-da.. nimic.. de cremene alb .. asta îi trebuie unei sofisticate de asta care.. pietricelele acelea. Privi pe geam. c l toreau acum în plin peisaj muntos. da-da. a a ceva n-ar fi fost posibil. se pare c s-a plâns partizanilor c Leininger îi d duse o palm . la fereastra culoarului. hiperboo.. Lumina lunii nu mai exista.. oricum. într-un an . sept. cine tie unde. s-o sleiasc bine. benzile acelea duble. m -sii i cu eu însumi sta!" Ludmila vorbea...... f r s se vad nimic.. Leininger. dar asta am aflat-o când bietul Leininger-baci era demult putred. atunci auzise murmurul doar.. blll.. frac iunea aceea de clip când c ru a s-ar putea r sturna. isterice. într-o. ce grozav ar fi fost s -mi dea frâiele. pe marginea unei mese sau într-un grajd. nu o masc . undeva..... într -o. subcuta..S m afund acolo....... buzo'e se mi cau.. deasupra trenului i. vine cu astfel de inven ii. în spa iile acelea... de analiz . pancar. neaccidentat.. c plec. eu însumi! P. era o fraz 227 ..... S mai încerc o dat : deci. dac reiau. roata din stânga. când ne întorceam. se ap r i de mine.... spiritualizat . de frumuse e. apoi. trecutul meu nenorocit..... i apoi... aceea i înclinare aproape a capului.. cât mai am nun ite.. în nu tiu ce roman distins.. în pietricelele acelea m runte. s m nânc repede.. Uite. vivisecto. s fiu viclean cu el. tufe i cop cei de m grin.. g lbuie. cât mai adânc. Asta e sigur!.. ce era îns o fa .. s-o izbeasc .. acolo e adev rul. lipsea îns murmurul.. proste te. ca s ar t i cailor.. cât mai repede. atât de aproape de ochii s i.. o masc de filde din care emana un murmur care invada dulce-persistent înc perea uria . e o inevi. o cotitur în pant .sssss. cu spatele la cai i s .. o fericire pe care am pierdut-o pentru totdeauna!. pe care îl auzise asear . în roata o clip . între-timp. câte un sârb. i numai atunci. bineîn eles. dup ce trecuser m frontiera i drumul era lini tit. nimic. de marmur . Minda o privi... cât efort. i masca aceasta este ea. de i tiau drumul la fel de bine ca mine...... ss.. ni te cuvinte. ² i-apoi. cele care m înso eau.. un servitor sârb.. roata din stânga. o senza ie. a a.. s -l în el...... înecat într -o vag pat de umbr .. posomorâtul..... da... dintre timp! S m strecor..... pen. . da. Minda era incapabil.posomorât. o jum tate de ceas. singura ans e ca detaliile s fie cât mai. de acum se închega abia un singur chip... nestr veziul Minda. da -da.. harnic . Probabil c se ridicase. buzele mi cându-se în fa a aceea alb .. treangurile lor sunt întinse ca ni te corzi care zbârnâie. din întâmplare..m a ez cu fa a spre ea.. acolo unde îi aruncaser stârvul......

.foarte cunoscut . textile. cum ar fi iubit el. bineîn eles. de la sine. Minda.' spunea în vis vocea aceea de femeie. eram cu ei. amândoi înal i. era mult praf. erau împreun cu b ie elul lor.. arhitectul M l escu. n-a fost prea încântat. o femeie mic . pân la urm .. am fost de câteva ori la atelier. complet nesofisticat. de la opt pân la nou . aproape o or . normal. aveau o mare admira ie pentru ei. inginer i el.. care p rea foarte nenorocit c Simona nu-i prea d aten ie. de-un obiect. gra iile i gesturile ei erau nu tiu cum. st team la aceea i gazd . Ce putea s însemne aceast fraz .. oameni pe care. mai deta at de auto.. îi cuno team de câ iva ani.. Atunci. lucra. nu era pe strada principal . ceva deplasat probabil. era s -i dea lacrimile în vreo dou rânduri. bineîn eles totul numai pentru Florin. mi se pare. într -o curte vecin . nu tiu exact ce f cea.. politicos-autoritar . cam departe de mare. am început s-o lu m tot mai rar cu noi pe Simona i am început s culegem scoici doar noi doi. se afla o familie de la Cluj. i -apoi o cunoscusem i pe ea. diminea a devreme.. în anul acela s-au nimerit acolo | i so ii Minca. Eram la mare.... într -un alt grup. adic la ei. ceramic . cu înc p ânarea mea idioat . o voce-chip... astfel. pe plaj . m-am apucat s -l ajut pe Florin. un altul.. de i codo itul meu se pare c n-a dat prea mari rezultate.. plasticieni. pentru Fondul Plastic. în ciuda 228 229 feti ei aceleia n zuroase i b ie elului deja plictisit. supli. El citi. o toan . se pare. erau de mai bine de o s pt mân . mecanic . Era: ÄSene tei gubin. culegeam scoici împreun . cristalin .. nici urât. pome ii pu in ie i i.. s tule ul acela de lâng Mangalia. da. de i n-a spus un cuvânt. brahir. care ap rea totdeauna pe plaj într-o pereche de blue-jean-i pe care nu-i d dea jos niciodat . s ia micul dejun. o voce-personalitate. treceau prin fa a lui.. au fost i ei în dou rânduri la noi. Ei veniser acolo. dr gu i. cam g l gios. seara. s -au g sit repede.. Nu tiu ce mi -a venit. personalitatea lui.. ale limbajului vârstei sale. pe care nu -i cuno team.. brahir!" fraza p e care o . cu foarte mult gust. ea nu-i acorda prea mare aten ie. s fie împreun .matismele enervante. Diminea a ne j plimbam împreun . bineîn eles. m-am apucat i am f cut i cuno tin a clujenilor. de i. ne-am obi nuit.. apoi.. la Dunia. de i pe mine m enervau din ce în ce mai mult gra iile ei false. surâzând peste sticla aceea groas din fa a sa. care ne-au spus i nou . micile denivel ri s-au topit foarte u or. brahir!".. distinct . cu un neg mare pe frunte... echilibrat . aplecându-se u or s nu se loveasc de pragul u ii. brutalitatea. gubin.. lipsit îns total de sens. în lini te. a a o chema pe feti a clujenilor. era curat . numai pentru c noi le vorbiser m despre ea i c mergeam în fiecare var acolo. Florin. cine tie. ÄSene tei gubin. o voce de femeie cum iubea el. afla i în sta iune. în a doua jum tate a lui iulie. avea ni te ochi alun gi i. nu-i cuno team.. cu care îl trata pe bietul Florin.. Se apropiase de ea pe plaj . pe care îl pl cea Simona.... grosol nia. s treac prin tinda aceea." poate vocea aceea limpede. i când am ajuns noi.. el era mai mic decât ea i era. s -mi pierd timpul cu acest gând prostesc.. de lucru.. s -i fac s cread c in unul la altul. Turcu. c ldura. A. Simona începuse s se ata eze de mine. m plimbam împreun cu ei. deosebit de voaiant . cum apar cu sutele. în halatul lui vi iniu.. era a treia var c veneam acolo... un b ie el de irat. farmecul s u nemaipomenit i -a sedus pur i simplu. da-da. nici frumos... i au mai venit câ iva colegi de-ai lui. lipsa ei de femi -! nitate deja evident . dac era o fraz ?. i am început s -l înv ce s fac . cum i-am spus. cu o feti de vreo cincisprezece ani. dar. mici încuraj ri sentimentale. bra. înainte de a te cunoa te pe tine. împreun .. nu m-am dat îns b tut ... chinuitor de cunoscut.. se gândi o clip s asculte sunetele acelea disparate.. când venea el. nu tiu cum s-a f cut. cu obielele lor groase. i-am g sit acolo. o voce clar . ce tr da o armonie stabil . deosebit de curat . când grupul acela de rani se bulucea. apoi. aproape silabisi: ² Sene.J tenii no tri.. asta ne indispunea pe mine i pe ei. o voce -sex. dar am vrut s -mi încerc puterea i. uitarea lui.. ba... ce avea în jur de doisprezece-treisprezece. ] poate. în jur de zece. suna cumva nepl cut. ceva foarte cunoscut. Simona era ceva foarte gra ios i sub ire. el era grafician i ea. sâcâitoare. dar ea g tea bine. ar fi auzit i acel: ÄSene tei.. o voce-fiin . nu tiu cum o cunoscuse.. gubin... nu tiu dac îl tii. murdar.. chiar i con -l versa ia lui începu s devin tot mai inteligent .. c ruia.. mai bine zis am. ranii cu cu mele în mâini. de comun acord. pe un scaun.. ale 1 colegilor i prietenilor s i de pe plaj . pe plaj . între adolescen i. i ia stai. dar. de aceea i vârst . provinciale. dar era cam seac . dar Florin le-a povestit p rin ilor lui. i de i ei era inginer i ei arti ti. pentru c ei. cu el i cu vreuna din prietenele sau prie. dar ce s -i faci. bineîn eles. la Dunia. de i Florin însu i p rea deja pu in decep ionat. gras . cu un lan gros la gât. aproape. el nu f cea nimic pentru asta. la ei.. cam stereotipe. Eu. îi luam pe amândoi. Am început. i pe Florin îl trimiteam acas . murmurul incoerent ce c dea de pe buzele ei. de i un b ie el de-o sensibilitate medie. o pereche frumoas . de care i-am mai vorbit. departe de tot ce e lu . so ii Minca. brahir! Sene tei gubin. pe el... ca s vin i ea. la 2 Mai.. gubin. tei.. în jurul mesei . i vocea acelei femei nev zute. Ei. el st tea chiar în tind . erau o familie de medici. cu cotul reze mat de ceva. ce suna limpede. autoritar. cu Florin. cu Minc ie tii. f r sens. M bucura începutul de indiferen a lui fa de ea. ² . negricios. cu ochi calzi. Al turi. pl cut. s -i fac s se apropie.. Florin ni l-a i ar tat o dat . când î i lovea palmele sau se atingea de ceva. împreun cu p rin ii s i. nev zându -l. pe strada colii. se pare. era i el acolo. în sfâr it. c o place pe Simona. ceva foarte reu it. felul în care se li pea de mine. bineîn eles. st team pân târziu... întreb rile ei proste ti. pe Minca. echivoc. i -am chemat la noi în curte. o voce care tr ia singur . era un b ie el foarte banal. un echilibru senin. o voce curat .

ci se instala pur i simplu i. amuzat. la prietenii no tri. iar pe el nu putea s -l sufere. care ne amuzase grozav..aceleia din curte. epuizat . iar când ne liubeam.i vorbesc despre aceste lucruri. care. încât trebuia.. micu a Simona. aproape uitat .i. evident. la demen .. începu s hoin reasc prin sat. nu mai voia s se întoarc acas . era în el mai mult decât o m rturisea. o zi întreag . înc incipient. de diminea . vorbea mai pu in. câinii aceia care sufer de jeg.. nu tiu cum... nu mai puteam s -l v d. nici nu-l auzisem. nu. inepuizabil. el.. se f cu palid. de : el d dea i d duse foarte mic importan lui Florin i nazurilor sale. cu ostenta ie. chiar i el. i st tea mereu cu mine.i! Nu ne venea s credem.. de s n tos. fa de.. mascat doar de-o perdea de tifon. apoi nu mai citea. dar dup chipul cu care s-a întors apoi în camer . noi obi nuiam s ne odihnim. oricum. de i. \ întreaga istorie cu Simona. acum. da. So ii Minca începur s se îngrijoreze în mod serios. un fel de. a adolescentului care nici nu en înc adolescent. nu tiu ce. de i era i ceva straniu.. nu tiu cum s .. da. apoi. când toat lumea era panicat i începuser m s ne gândim la pr p stii.. numai în monosilabe. mine! Se înamo . m ame ea. ciudat. abia puteam s facem asta. de nemul umire.. cum nu primea nici un semn. mediocru în sensul bun al cuvântului. începu s se uite la el cu ni te ochi!. de i dormeam arareori. din ce în ce mai mult. un semn pe care eu îl descifram foarte bine. în plimb rile noastre 230 de diminea începu s m priveasc în ochi. apoi.. dac pot s m exprim astfel. acoperit cu tabl . sub umbrarul de vi -de-vie. am întrerupt plimb rile noastre în doi. silueta aceea sub ire. odat mi-a luat mâna i a început s m mângâie. de r celi bru te. era ceva.. absolut comic. lichefiat de acele dup amiezi ale lui. de i mi se p rea pur i simplu caraghios.. abia sim it. suferea acum de un fel de jeg. ca i în povestea cu Simona. totul era nemaipomenit de caraghios! Absolut caraghios!. st tea dincolo de u . îns . cu un tact perfect. acum.. a b tut înc o dat . cu vocea joas .. stimulat. prezen a lui.. întunecat.. de la u a noastr mai ales. ne iubeam ore întregi. între dou i patru..prezen a afectuozit ii sale. i dincolo. ale unui amor. la cârcium . nu-i a a. cu un soi de veselie.. în rarele momente când îl mai vedeam.... sim eam c se întunec . n tâng .. Eu. nu coment în nici un fel istoria. de parc gelozia acea... de i. Dup mas . s se îndr gosteasc de-a binelea. absurd f r scop. o tiam asta cu siguran . cum î i spuneam. de-a lungul rmului... dup prânz se instala pe un scaun. nu tiu ce. izbucneam în râs. iar seara ie eam în sat. de echilibrat. mai ira io nale.... i se pref cea c cite te un ziar pe care-l fo nea cu mult agresivitate.. a celuilalt. de i se pref cea indiferent.. devenise încordat. un fel de excita ie. el. l-ar fi. pielea fe ei sale se întuneca u or.. dar. de i îl simpatizasem la început. mi se p rea c întreruperea aceea de adineaori. aproape banal. s ne distr m bine. spre Vama Veche. cu p rin ii lui abia se mai saluta ²îi erau caracteristice astfel de eclipse. de neconfundat. prezen a b ie elului de dincolo. era. m c uta tot timpul... era ceva absolut fioros! întunecat. m iubea cu o gravitate care m încânta. nu tiu ce mi-a venit. un b ie el atât de vesel. sau era pe cale s se înamoreze! închipuie te. sau ne plimbam pe osea.. lupta i epuizarea aceea a noastr . cum se g sesc aproape în fiecare curte. nu tiu cum s . eu râdeam. cu be ele i lucrurile de plaj . dimin ea a. apoi nu -l mai privea deloc. Ce copil ro i. când am observat cu to ii ceva nemaipomenit de 1 caraghios: junele Florin d dea toate semnele absolut clare. a a era.. îmi venea s mor de râs. într-o zi. m privea cu un fel de ochi blegi i lihni i. pân la sufocare. apoi am început s râdem. trebuie c fusese ceva foarte dur i nemilos. dar m i speria pu in. închipuie. dup -amiezile acelea! Te rog sa m ier i c . Florin începu.. pentru c p rin ii îl luaser din scurt i nu-l mai l sau o clip singur.j rase de. mine.. cu trupurile noastre ce ardeau aerul din jur. în acela i timp. s nu-l mai salute. i el. nu era un vorb re . încât am izbucnit în râs. m urm rea ca pe un fel de halucina ie carnal .. tragedia... . un ins perfect mediu. s râdem adic . înc ascunse.. când. atât de s n tos i senin. undeva. La un moment dat. de unde la început nu se d dea dus di n curte.. Ap ru seara târziu. pe noi i pe p rin ii lui. de parc . slei i. îns . da. de i.. ceva ce-mi f cea de-a dreptul.i spun.. comic. l -ar fi împins s . a celuilalt.. oh. uneori nu mai puteam s leg m dou cuvinte. pumnul acela în u .. nici de propriii s i prieteni. acum.. acum era ceva. apoi pe plaj .. alteori. nu mai ie ea pe plaj i. 231 parc .. fa a lui era îns cu o nuan mai întunecat ca de obicei. în fa a u ii noastre deschise.. neb rb teasc .i spun. s ne ascundem de el. i. f ceam dragoste. i se \ constat foarte repede c b use. dar.. totul era de-un ridicol perfect!. f cându-ne un program separat de familia Minca. s rmanul b ie el. cu pumnul acum. ale noastre.. oho. din ce în ce mai nebune..i mai spun. nu mai voia s m nânce. i el a ie it afar i i-a spus ceva... care-mi întorcea capul când treceam pe lâng el. îl înt râtaser mai mult. Florin. ceva comic i straniu.. Acum îns au început problemele. nu mai avea chef de lume. la p rin ii s i. lipsi de acas i ap ru de-abia seara. eu. totul îns f r nici o grosol nie. n uci i. ca ai unui câine bolnav. m cople ea cu . b rb tesc ² doar.. o dat a b tut chiar în u . dar evident... râdeam chiar... era în tr-adev r ceva din cale-afar de caraghios. el s -a apropiat din nou de mine i. pân la o total epuizare. literalmente. bineîn eles. a a-zisul Äcules-descoici". p rin ii lui începur s dea semne de ner bdare. iar când venea el. Eram nici de zece zile acolo. mai bine zis nu se mai pref cea deloc c cite te... în materia asta el era formidabil! Da. îi disp ruse total acea veselie care irupea din el în clipele cele mai. cu acela i chip. ne preg team. apoi i pe mine. pielea fe ei sale prinse o culoare parc mai închis . sil ! El. ce absurzi sunt b rba ii!.. tinerelul lor nu mai mânca aproape deloc. p rea c nici nu-l mai vede. cu soarele acela torid înmagazinat. care îl ura pe el.. i era un fel de ha-ha-ha cu pauze tot mai lungi între fiecare sunet. st pânit .. nu mai vorbea cu maic -sa aproape deloc. cu nici dou s pt mâni înainte.. începu s fie nepoliticos... de i.

uitasem aproape c .. B trâna are ceva acum. Ceea îl privi o clip cu aten ie. un act ireparabil! îl c utase. M-am dus inutil.. devenise cu totul. brah.. deodat primitivi i superbi. Sene tei gubin.... revistele. târziu... c u aproape o lun mai devreme decât î i programaser . La apte i jum tate.... sssss.. ridicole.. familia e mul umit ! ² Familia?! spuse Ceea i râse. nu tiu cum s spun.. gubin. i.i imagineze c dintr-o.. sene. ci un început de religie! râse Minda. în sfâr it.. cine putea s . el a disp rut. la disciplina asta.. sau mai ales eu.. desigur. se-se-se-se. la materia asta. V d c ai destul sim practic.... spuse Minda... singuri. persiflând lene ... avem în acela i timp i. la Bucure ti. dup -amiezile nici nu mai ie eam pe plaj .. drumul... chiar i Simona.. înaintând. pân în iarn . ne-am fi mutat noi. Trebuie s fiu vineri diminea a. un gest rar întâlnit la fel... întreaga lun august. ² Sabina e bine? întreb doctorul. .Azi n-am s scot o vorb . Ce se aude cu locuin a... O simpl oboseal ..... cu totul. ² I-au dat drumul? ² Da. a a cum m nânc s lbaticii. bir.... în sfâr it.. La spa iul locativ. în ultimele zile mai ales.. am refuzat s mai vedem pe cineva. dup o lung pauz . ne închipuim mereu c noi fix m scopurile. oho... ² Am sl bit?!. dar nu tiu ce a survenit i. pentru c la opt pleac pe teren. vreau s zic... la tovar ul Mih ilescu... .. stimulat i pe mine. într -o noapte fugise din nou de-acas i a fost c utat cu mili ia.. un fel de fatalism.. absolut to i! ² M bucur ! spuse Ceea.. spuse Ceea... Am acum un socru celebru. se pare.. seneb. la apte i jum tate. tuturor ne-a fost fric s nu înceap .. înc din anii studen iei i de mai înainte înc ... bine dispus. chiar i eu. st tea apoi câteva nop i pân diminea a.. o. la clinic .. ² Merge bine. o vitalitate ciudat se v rsase în noi. pe încheieturi. Poate. un fel de pariu complicat cu el însu i. 234 ² Ia uite.. gu. Trebuia luni. O^ ² Cum a a? ² Habar n-am! M-am pomenit încercând s . tii c .Oricum. cum îi spun eu.... dar e bine i -a a.. r spunse gânditor cel lalt.Nu o.. merge strun . numai noi doi. birbra.. plecând acas . asta e ceva nou la tine. exerci iile tale cu trecutul m -au. ne-am înfruptat chiar. la Bucure ti. brahir. ² Ai dreptate.... Florin. b ie elul acela. întreaga plaj se alarmase. u oare. primitivi. mai mult chiar. pentru c . iar noi. to i. ce dura. Numai sub o anume tensiune str bate lichidul acela.. împreun cu prietenii ei. c atunci când întreprindem ceva. în ziua aceea . gubin. cu mersul s u unic.. combinat i cu ni te varice. sen. la capitolul acesta Minda era inflexibil. abia vizibile cearc ne i se desenau doctorului sub ochi. din carnea geloziei sale smintite. ce eram într -un fel de vin . dac într-o bun zi familia Minca n-ar fi disp rut.. dac nu citea dou sau trei zile.. se pare. A fi putut rezolva i de-aici. mai am înc unul. ² Familia! De-abia acum. Cum e? ² Bine s n toas . ² Da?. ² Varice avem cu to ii! râse Minda. E bine. ² Mai bine du-te la apte. literatura din urm ce trebuia citit .. sssss.. De cineva sau de ceva care te poate tensiona... noi am r mas. dar. hirbr.... spuse Ceea. ce t rebuia recuperat. cu r eparti ia?.. sene tei.. E restabilit ? ² Da-da. 232 233 Capitolul VIII ² . cu ocazia asta.. îns . da. în sfâr it. cu un telefon. boln vicioase! Ne -am hr nit. ca o molusc .. probabil. ² . cu sângele scurgându-ni-se pe degete. de nu tiu unde. Spondiloza ei veche. ne-am hr nit grozav din carnea acelui puber. ieri diminea ... întreg trupul s u sub ire era ca o umbr vertical ... s nu fac vreo prostie.. Soacr -mea. s nu plece cumva pe teren chiar la apte i jum t ate. ro stul c l toriei rezida tocmai în asta. Cel pu in la Sebe . lucrul la catedr .. Ai mai sl bit. mai pu in celebru.. cine tie. am început s te în eleg: ai nevoie de un mediu solicitant. sl bise.. i... Ce vanito i suntem.. familia Minca a plecat în prip la Bucure ti. cu o ciudat satisfac ie. întreaga lun august i toat toamna. f r nici o autosupraveghere. i se pare. nes tui. cu mâinile goale. Ärecuperând"... gubin. ca de obicei: fantastic ! Abia a tept s m însor! i doctorul î i frec mâinile. am cunoscut întreaga familie. ² Cum a fost la Sebe ? ² Banal. i reumatism nu? ² Reumatism nu chiar to i! Varice. ² Ce anume? ² Vorbeai de familia de la Sebe . cum e familia de la Sebe ? întreb Lauren iu. ² La asta ne pricepem cu to ii... gub.

â ne te cumva jetul acela sau cum dracu... am avut i eu, pe drum, la întoarcere, un astfel d e mediu solicitant... poate, Äiar m întorc i zic", de asta am i f cut drumul... ²... Ca s te întorci! pufni în râs Lauren iu. ² Da-da, afirm Minda, privindu-l cu gravitate, a trebuit s m ascund, s m strecor undeva i... am început s m joc, s ... probabil a a încep viciile! ² Viciile m runte! ² Bineîn eles, bineîn eles! Ce ciudat: acolo, totul e viu... pu in dac Äîl" atingi, cu penseta... mi c , ca o amoeb , ca o actinie... o actinie de asta am atins i eu i a fost ceva, nu tiu cum s - i spun, fascinant i scârbos în acela i timp... a a cum, înotând în mare, atingi cu bra ul, cu piciorul, cu pieptul o meduz , una din acelea mari, vâscoase, mov, roz-murdar sau cristaline... Uneori, dac ai noroc, r mâi cu un fel de urzic tur , o senza ie ce devine evident abia dup ce ie i din ap , i trece rapid... Meduze, cu senza ia lor cu tot, sunt i visele! ² Ai o faz melancolic azi, doctore spuse cel lalt, rânjind. ² Persisten a visului, m-am gândit de multe ori, e ca un fel de urzi c tur de asta... într-o vreme am citit câteva lucruri despre vis, texte onirice, Freud, Jung, Mircea Eliade chiar, de i la el... e ceva destul de legat de meseria mea... nu vreau s m scuz, dar un internist care r mâne un simplu factolog, un detectiv de viscere, risc s ... în definitiv, plutim cu to ii într -o plasm i, dincolo de func ia de dejec ie psihic , a toxicit ii psihice, visul, cred eu, e o existen posibil ... în orice caz, cu mult mai mult, calitativ mai mult, în primul rând, decât o simpl scurtcircuitare a unor centri dispara i sau nu, o inhibi ie proast , netotal , o repetare mecanic , par ial a unor automatisme de reac ie, de stare... ai observat, visul e o form a contempl rii, cel pu in pentru mine. A trecutului, bineîn eles. Un pretext, excelent, s faci acel exerci iu pe care, i-am spus, l-am f cut în tren, la întoarcere... un exerci iu pe care, am observat, tu îl faci deja foarte bine... în acela i timp, o existen paralel ! Cum e arta, de exemplu, te-ai gândit? Arta nu e o existen posibil ...?! Exist motive, ac iuni, personaje, care revin în visele mele ani la rândul... fraze chiar... eu nu sunt decât o leg tur între ele, între aceste motive, reflexe de exis ten reale, personaje... cum spuneai tu, amintind de leg tura pe care o 236 f ceai, semiinvoluntar, între Pitina i Guga sau Dona i... prietenul la care... ² Lep datu... ² Visul, visul meu, cel pu in, e chiar mai complicat, de multe ori, decât existen a. Ideea de fatalitate, de exemplu, apare, mai clar , mai pregnant ; în vis... e ti p roiectat, pur i simplu, într-o stare,într-un esut epic, între ni te... fiin e i trebuie s reac ionezi! Via a falsific pu in lucrurile, aparen ele, mai bine zis... via a, sau ceea ce numim astfel, te las s crezi în propria- i ini iativ , într-o anume cauzalitate, într-o anume, i destul de precis , previzibil legitate fizic , chiar i psihic sau moral ... I visul îns e mai franc, mai Ädidactic", a spune ( tii c mie îmi place' cuvântul Ädidactic" i îl folosesc totdeauna cu un sens pozitiv, meditez adeseori ore întregi numai la acest cuvânt), în sensul c el, visul adic , ne Äînva " mai bine, mai Ärepede", un adev r simplu, profund, care, adeseori, în barocul întâmpl rilor existen ei, se pierde, apare doar par ial, calomniat, falsificat chiar i cu o nuan ... deci: falsificat! O existen posibil ... mai mult chiar, o existen paralel , ca i arta, ca unele forme ale artei. Imagineaz - i trei trenuri paralele: existen a real , visul i arta... dar asta e o compara ie proast , neîndemânatic ... în orice caz, re ine ceea ce i-am spus: eu am motive, personaje care revin cu regularitate, o dat la trei nop i (eu visez în fiecare noapte, coerent, totul perfect recuperabil a doua zi) e cineva, de exemplu, o fiin apropiat , mort cu un deceniu în urm , ce-l visez de zece ani, cu o persisten boln vicioas , o dat la patru sau cinci vise, i asta de zece ani... am început s m gândesc, absurd, la o form de comunicare posibil între mine i... i ce? i cine?... Oricum, spuse, râzând u or, privind sting herit în p mânt, Minda, dac Äcineva" sau Äceva" ar vrea s intre Äîn contact" cu noi, calea cea mai rapid , singura de fapt, ar fi aceea, în momentul acestei inhibi ii totale, sau aproape totale, corticale, când to i centrii nervo i, nevegetativi, i -ar sta la dispozi ie, ha, ha!... Prostii, prostii, bineîn eles, specula ii de mâna a doua, nu asta m intereseaz ... ² Eu visez rar... spuse Ceea, i, de cele mai multe ori, nu -mi amintesc sau îmi amintesc prost... 237 ² Rememorarea visului e un exerci iu ce trebuie înv at, se câ tig greu, în ani de zile... ca i pl cerea acestui exerci iu, a acestei rememor ri, a acestei Ärepovestiri" ie însu i a... Minda zâmbea mereu, stingherit de enormit ile pe care le debita, el, un ins cu preocup ri atât de pozitive, dar lâng Ceea putea face asta, era unul din simbolurile prieteniei lor. f)e altfel, tu nu ai nevoie s - i rememorezi visele, ceea ce mi-ai spus mie, iîn vreo dou rânduri, toate astea în leg tur cu Pitina i celelalte, sunt, ue fapt, rememor ri, repovestiri ale unui... vis...?! S -i spunem astfel?... Minda îl privi pe cel lalt râzând. ² Dac vrei... spuse Lauren iu, dând din umeri. ² Evident... din punctul meu de vedere, cel pu in... din punctul de vedere al acestei dup -amiezi, ha, ha!... d mi voie s cred acest lucru, d -mi voie... Ceea ridic din nou din umeri. ² Nu-nu, insist Minda, e foarte important!... Tu ai afirmat de câteva iori c tot ce -ai spus e fals, c întreaga ta... confesiune e fals , n-ai tr it-o «niciodat , deci... ai visat-o! Iart -m , iart -m ! ad ug repede doctorul, v zând c

cel lalt vrea s -l întrerup . D -mi voie s cred eu astfel... cu ce te sup r , în ce m sur te -ar putea deranja punctul meu de vedere, cum i-am mai spus, ha, ha, punctul de vedere al acestei dup -amiezi? Nu, eu nu cred, cum spunea Eminescu, c : ÄUn vis al mor ii eterne e via a lumii întregi", i toate specula iile pe aceast tem ... nu, eu nu cred pentru c vorbim despre asta, c via a ta, a mea, lumea obiectiv i sensibil e o proiec ie de vis, e o form a unei st ri onirice, bla-bla, bla-bla... nu, bineîn eles c nu! Dar ceea ce spui tu, clipa în care vorbe ti, ca i starea pe care am sim it-o eu în tren, clipa aceea, tipul ei de tensiune, de reveniri, de refacere a unui motiv, cu toate implica iile sale, epico-emotive, acele rotunjiri, ezit ri, reveniri... momentele acelea de emo ie, când tresare Äceva" acolo, în amorful acela care vegetase decenii... nu-nu, iart -m , d -mi voie, nu fac aici parafraze freudiste... eu nu cred în terapeutica visului etc, et c, dar...în sfâr it, prostii, prostii, s vorbim despre altceva, nu tiu ce dracu mi-a venit i... ²... De ce? f cu, dup o pauz , Ceea. E foarte interesant... ² Da?... spuse Minda cu o inflexiune atât de pueril , de dezarmant în voce, încât, o clip , se privir amândoi, zâmbind, recunoscându-se. V Visul, spuse Minda, nu e o form , o idee a tr irii în trecut? A cultului ; trecutului? Ce c ut m noi acolo?Tu ai o pornire cu totul boln vicioas s alergi... acolo, s te refugiezi acolo, s fugi, cum spuneai.. . o ve nic fug din... prezent, din nu tiu ce... Eu o am într -o mult mai mic m sur decât tine... nu o am deloc, a spune... exerci iul acela din tren, la mine, e ceva pur întâmpl tor, de i i el a fost o fug , o form de a fugi dintr -un prezent... incomod! Dar e numai atât, o fug ? ² Mi se pare pur i simplu ridicol, spuse Ceea, s te aud vorbind pe tine de trecut... de cultul trecutului!... Tu, care e ti f cut aproape în exclusivitate din... prezent... ² Nu vorbeam de mine... spuse u or stingherit doctorul. Mie, spre deosebire de tine, nu-mi place s vorbesc despre lucruri care sunt prea apropiate de propria-mi persoan ... eu... ² Da-da, întrerupse Ceea, admir asta la tine. Puterea ta de a asculta, puterea ta de a t cea. Eu sunt, bineîn eles, un palavragiu, nu sunt i n-am s fiu niciodat în stare s tac o zi întreag ... de i, aspir grozav la asta... Prietenul meu din liceu, Lep datu, de care i-am vorbit, i care era prieten cu mine de nevoie, pentru c egalul s u, Dona, începuse s -l evite, din conformism, îmi spunea, probabil cu o reminiscen din acele precoce Äexerci ii spirituale" pe care le f cuse, împreun cu acel grup restrâns Äcondus" de înv toarea aceea, Mia Pop, c t cerea e o form a isp irii, Äcuvântul e murdar, murd re te", spunea el, iar Ät cerea cur , t cerea înnobileaz spiritul, murd rit de cuvânt". Nu m intereseaz aplica iile religioase ale t cerii, simbolurile ei, sau ordinele c lug re ti în care se aplic , dar t cerea ca o înnobilare, ca o cur ire a murd ririi din cuvânt, a sta nu i se pare c e ceva mai mult decât... tu care taci atât de mult?!... Atât de bine?!... ² Eu... care am început s vorbesc?!... râse Minda, bine dispus. ² Nu-nu, spuse Lauren iu cu deplin seriozitate, într-un anume fel, tu nu vei vorbi niciodat . Sau... vei vorbi cu ac iunile tale, vei vorbi, dac asta e posibil, cu trupul t u... cu existen a ta! Iart -mi bombasticismul, 238 239

L
dar... tu ai o anumit neîndemânare verbal , un anumit fel de a fi greoi în cuvânt, care, cred eu, creeaz mari presiuni în interiorul fiin ei tale... La mine, cuvântul e o la itate, e o fug , cum î i spuneam, eu nu cred în puterea de a comunica a limbajului... bineîn eles, se întâmpl i asta, dar în mod secundar... sau poate nu la firi ca ale mele! Eu tri ez, pur i simplu, cu cuvântul, eu nu vreau s comunic nim nui nimic! Eu m ascult vorbind i sunt uimit, de cele mai multe ori, de existen a mea, ce prinde Uneori ni te culori... eu îmi falsific nu numai trecutul, dar i întreaga existen , i acest fals, uneori f cut î n grab i grosolan, devine realitatea, via a mea real ! Eu sunt dintre aceia care cred nu în obiecte, ac iuni sau sentimente! Eu cred în cuvânt, numai în cuvânt, dup cum vezi, sunt un idealist înr it, un reac ionar, ha, ha! ÄLa început a fost Cuvântul i Cuvântul era la Dumnezeu i Dumnezeu era Cuvântul!" Tu n-ai s po i niciodat în elege asta!... ² Nu în eleg, comanditare, dar ascult... E ti de acord?!... ² Bineîn eles! Faci ce-ai chef s faci... dar cur irea aceasta prin t cere o simt i eu uneori.. . pentru acest motiv, probabil, nici nu am uitat frazele lui Lep datu, spuse cu dou zeci de ani în urm . Când tac, simt un fel de purificare, de... rena tere, de înnobilare. O, dac a putea s tac mult, cu f lcile încle tate, cum faci tu, sau... chiar i mai bine, mai mult! Dar eu nu pot pentru c ... m sufoc, pur i simplu. Tu respiri prin t cere, eu... prin vorb rie, prin cuvinte! Uite, i acum respir. Tu ai început s spui ceva, ceva foarte interesant, despre vis i nu mai tiu ce înc ... eu normal, trebuia s -mi in încle tate f lcile, m car o jum tate de ceas, s încerc s te ascult... Imposibil! Am i început s sporov iesc ceva, nici nu import ce, când am rostit primul cuvânt habar n -aveam ce-o s urmeze... tu, dac spui ceva, e ceva premeditat, ceva la care te-ai gândit bine i minu ios, înainte, i întreg acest ceva îl exprimi cât mai concis, mai esen ializat, mai Ädidactic", cum spui tu, ca s te faci în eles, s -mi comunici i mie, dac nu ideile tale, m car starea ta!... Foarte frumos, ha, ha!.. . eu încep s vorbesc din fric ,

t cerea prelungit , chiar când sunt singur, m face s intru în panic ! Eu vorbesc cu oricine, oricui, indiferent dac m în elege sau nu! Oricum, nu m în elege! ² Ce-i asta, cinism?! întreb doctorul. ² Crezi?! Habar n-am! Dealtfel, ce- i pas ... n-ai observat, de cele mai multe ori, în discu iile lor alandala, deslânate, oamenii se domin nu prin for a ra ionamentului, a eviden ei, bunului-sim etc, ci pur i simplu prin puterea vocii, cine ridic tonul, cine url mai t are a câ tigat discu ia! Exist foarte mul i care au deprins viclenia aceasta simpl a unei, discu ii în contradictoriu: vorbesc mai tare, pur i simplu, i nu se las întrerup i cu nici un chip! Simplu i teribil de eficient! Ei bine, scumpul meu, eu fac asta într-un chip superior: eu vorbesc tot timpul, ridic vocea irezistibil i... domin fapte, obiecte, sentimente, pe mine însumi! N -ai observat, toate minunile din Noul Testament sunt f cute prin cuvânt, prin Äridicarea vocii?!" ÄLaz re, vino afar ! Ia - i patul t u i umbl !"... ÄPorunce te muntelui s se mi te din loc i el se va mi ca!" în general, cuvintele: ÄSpune!...", ÄVorbe te!", ÄPorunce te!" apar cu regularitate atunci când e vorba de un miracol, de a Ädomina", un fapt, o lege fizic . De ce era j nevoie de asta? Nu se putea face totul pe t cute?! Probabil c nu, de vreme ce... întreaga istorie a omenirii e o vorb rie infernal , oamenii vorbesc-vorbesc, f r s se opreasc , f r s se poat opri, scuipându- i ma ele, sîngele, r nindu- i, ulcerându- i gura, buzele, sufocându-se, r gu ind, amu ind de-atâta vorb rie, m nânc vorbind, iubesc vorbind, lupt vorbind, tr deaz , viseaz , tac vorbind, mor vorbind i a a mai departe... în orice caz, orice s-ar întâmpla, chiar dac ar t cea toat lumea, pân la ultimul papua , eu voi vorbi în continuare, ha, ha! Altfel, cum m-a convinge c sunt, c exist?! C exist eu, bineîn eles, nu o oarecare fiin , dintr -o serie de miliarde, eu, eu însumi, numai eu, peste tot i în toate, numai eu, ceva ce lumea a a teptat milioane de ani ca s se nasc , un mister profund, incapabil s se în eleag pe sine, avid îns s se în eleag , s se elucideze, s se distrug !... De ce trebuie s trec eu prin toate întâmpl rile mele, de ce trebuie s vorbesc eu despre ele i despre mine, de ce m aud numai eu tot timpul i numai eu, de ce când e lovit sau r nit acest bra , numai acest bra dintre miliarde, eu tresar i suf r, i aceast stranie coinciden se întâmpl de mii de ori, numai când acest bra , aceast epiderm , aceast retin e atins , ulcerat , violentat dintre 240 . 241 milioane i milioane, identice, numai i numai atunci tresar eu, cu un reflex înfrico tor, un reflex Äcâ tigat" de cine?!! De ce m urm resc peste tot când exist atâtea fiin e i evenimente, st ri i lo curi cu mult mai pasionante, mai inedite, fascinante de-a dreptul, eu nu mai scap de acest sâcâitor Äeu", acest nenorocit de Äeu însumi" care mi s-a lipit de coaste, m urm re te, m spioneaz , m prive te cu ochii holba i, ca pe cine tie ce fenomen?! Cin e e cel care m face s vorbesc, de parc ar trebui s Äspun ceva", de-o importan capital , ceva care, oricum, se va pierde în golul cosmic din urechile semenilor mei, dar care trebuie Äexprimat", pentru c ... da -da, pur i simplu, pentru c adev rul trebuie spus nu numai gândit. Ä...Cred, Doamne, i m rturisesc", i, cine tie, uneori am b nuiala ² dar de ce uneori?! ² c adev rul e o form goal , un simplu sunet, în care încape, poate înc pea foarte bine... ce?! Sau cine?! în care poate locui ce? Sau cine? Cine sau ce are nevoie de aceast form , pe care el însu i n-o poate crea, c ci altfel de ce ar fi nevoie de atâta suferin , de -atâtea abjec ii pentru un simplu sunet?!... Pentru o form oarecare, schi at doar, ce dureaz o parte infim de timp?! Cin e are nevoie de aceast form , pe care el însu i n-o poate crea, c ci altfel de ce ar fi nevoie de atâta suferin , de -atâtea abjec ii pentru un simplu sunet?!... Pentru o form oarecare, schi at doar, ce dureaz o parte infim de timp?! Cine are nevoie d e mine, sau ce? De mine, chiar de mine, de eu!Pentru c , evident, sunt necesar, teribil de necesar, de vreme ce exist, înc exist i, ciudat, comic, nu eu sunt cel care are nevoie, în primul rând, de mine! Da -da, ai s râzi, dar... nu eu sunt, cel dintâi interesat, de i, bineîn eles, am i eu o parte din... ha, ha! Ei, ce s mai spun, pân la urm , cârd ia asta îmi place, m aranjeaz , cum spunea o cucoan , deun zi, pedicuristului ei, e, bineîn eles, o porc rie pe care o dau în vileag, dar, nu tiu cum s spun... nu cu prea mult convingere, nu de dou ori! O singur dat ajunge ca s -mi lini tesc con tiin a, cu care am afacerile mele, apoi... principalul, cum spuneam, e s vorbesc mereu, f r încetare! De-asta m nânc, m cultiv, de-asta procreez sau am procreat, de-asta m sp l i m îngrijesc, de-asta te v d pe tine, sunt amabil, fermec tor cât pot i încerc s nu te sup r în ruptul capului! Ce m -a face
242

dac ar trebui s vorbesc singur... cui i-a vorbi? Cine m ascult dac , s zicem, vorbesc singur? Nimeni, absolut nimeni, e o mizerie întreag ! Vorbesc i nu m ascult nimeni! Vorbesc i nu m ascult nimeni, absolut nimeni! Cel mai mare ghinion al vie ii mele se va întâmpla atunci când voi sc pa o silab , un sunet, un fel de: Äî" sau Ähei" sau Äsooo", Äblblblbl" sau Äyuuu" i nimeni nu va... ai auzit, vreodat , doctore, precis c ai auzit sunetele pe care le scoate un oligofren! Cei mai precoce dintre copiii lumii, pentru c ei se nasc de -a gata cu tiin a silabelor, a suneieloi pure, a formei goal e de care- i vorbeam în care se poate l f i... cine are interesul?! Când voi vorbi expresiv, coerent cu adev rat, voi vorbi ca ei, aproape ca ei... Cicero i Cato Censorul sunt ni te biete calfe pe lâng ... sau Demostene, care lua pietricele în gur tocmai ca s poat desp r i sunetele în silabe, i silabele în... un nenorocit, un impostor, s nu mai aud de el!... Ce -mi pas mie de visele tale, eu, care nu visez niciodat i dac a visa, când îi povestesc nevestei mele câte un vis ² o dat la zece ani ² m întreab unde am pus restul de la re eta pentru bron it a feti ei celei mai mici?! La ce bun atunci visul dac nu po i s -l poves-

te ti cuiva? La ce bun s bei un chil de vin dac el nu poate fi povestit... cuiva, se în elege, numai cuiva, unei persoane respectabile! Soacr -mea, care face un bor fantastic, ai gustat i tu, mi se pare, o dat , a încercat într -o vreme s ... dar eu i-am retezat-o scurt, nu aveam nici un interes în treaba asta, cel care vorbea, cel care îndruga verzi i uscate trebuia s fie totdeauna numai unul singur! Cel mai bun prieten al meu e un aprod, un fost aprod, de fapt, acum e la arhiv , care posed o tiin fantastic : orice cuvânt, cât de lung, orice fraz chiar i -o spune pe loc, invers, citind literele de la coad spre cap. Nimeni, niciodat nu l-a prins cu gre eala cea mai mic , cu ezitarea cea mai m runt ! Nabucodonosor?! Rosonodocuban! Alca-Seltzer?! Reztles-Acla! Lupta pentru pace?! Ecap urtnep atpul! Difenhydramin-hydroclorid?! Dirocordyh-nimardyhnefid! ÄHai, leli o-n deal la vie?!" ² Eiv al laed no ilel iah! Ce zici? Crezi c e a a de simplu cum pare?! Ani grei, zeci de ani i -au trebuit lui Poru iu ca s poat înv a i st pâni cum se cuvine aceast ... retoric ! i se pare ceva inutil, o tiin inutil ! E ti un prost, d mi voie s - i spun c e ti
243

un prost, doctore... habar n-ai de ce poate s însemne cu adev rat o... tiin practic , profund practic ! Dar, m rog... s trecem peste asta... s trecem, s trecem... u or, încet, cu b gare de seam !... S trecem simplu, s lunec m, s vâslim, s patin m inându-ne de talie, s ne rostogolim, s ne d m de-a berbeleacul, oricum, numai s trecem... cu toat discre ia posibil ... cu toat delicate ea, cum spunea cofetarul în timp ce aranja vitrina... ... i astfel am ajuns, aproape f r s bag de seam ² nici nu îmi p sa prea mult, de altfel ² s m izolez împreun cu el. Izolarea lui, îns , era una real i era, cum î i spuneam, venit dinafar , creat de ceilal i, de indica iile membrilor biroului de coal , care stabiliser c , Äîn acea perioad ", echilibrul luptei de clas avea nevoie de a a ceva (ca în orice lupt , era nevoie i aici de un echilibru), în clasa noastr , cel pu in pentru început, Lep datu reprezenta, destul de reu it, de Äfericit", buturuga mic-burghez , cel lalt pol social, el i întreg Äclanul" s u (tat l s u era directorul filialei B ncii Na ionale), rudele sale, prin alian sau nu, cei care le intrau în cas , datornicii i creditorii, bunicii i str nepo ii lor, mor i sau pe cale de a se na te, i al ii, numero i. Nu exist , în ciuda aparen ei cuvintelor, nimic ironic aici. Totul e i era teribil de serios, în pauze, el era ocolit, pu ini aveau curajul s -i adreseze cuvântul, dup -amiezile se plimba singur, dac cineva îl vizita acas , o f cea cu mult pruden , în ore de sear , încet-încet fu eliminat, înlocuit din numeroasele roluri pe care le juca în via a clasei i a liceului. Treic nu-l mai selecta în echipa de teatru a liceului apoi, nu mai conduse corul liceului în absen a profesorului de muzic , îi fu interzis accesul la ceaiurile dansante de sâmb ta dup -masa, Äreuniunile tov r e ti" etc, etc. Toat aceast Äizolare", inutil s i -o subliniez, era f cut nu cu prea mult gravitate. în cadrul Äascu irii luptei de clas ", Treic avea nevoie de exemplific ri. Mai erau în liceu câteva Ävictime", dar nici una atât de Äreu it " ca Lep datu, atât de Ätalentat ", cu un atât de marcat Äinstinct al victimei", mai bine zis, o prefigurare, o schi a acestui instinct, pentru c , s nu uit m, avem de -a face aici cu un adolescent, cu adolescen i,
244

care mimau, cu o gravitate uluitoare, cu precocitate chiar, rela iile sociale. ^Societatea p trunsese în coal , i ce societate? Revolu ia i exaltarea J postbelic , r sturnarea claselor i structurilor sociale, r sturnarea psiho-l logiilor etc, etc. Toate aceste lucruri, asupra tuturor acestor lucruri,/ complicate, înfrico toare, chiar m re e, nu pot vorbi acum, nu m intereseaz acum, poate alt dat ... desigur, alt dat , într -un viitor nu prea îndep rtat, pentru c distan a fa de ele o am deja, o avem cu to ii, nu -i a a? ÄVingt-ans apres?!"Mai mult chiar, un sfert de secol... Putem vorbi despre ceva întâmplat cu un sfert de secol în urm , avem r ceala aceasta, am câ tigat -o? Avem puterea, for a aceasta? O avem, o am, în definitiv, toate acestea sunt istorie... sunt natur ! Eu, o s i se par comic, identific . natura cu istoria, când contemplu un peisaj de la fereastra vagonului, un^ peisaj de Andreescu, un peisaj liric, orice fel de peisaj, cu râuri, copaci ter i pe linia orizontului, cu fumul acela nehot rât ridicându-se din lucruri, când ating scoar a neverosimil , aspr i disperat a unui copac, am sentimentul acut al istoriei... istoria e pentru mine, în sensul strict al/ cuvântului, un peisaj, un peisa j fizic, i ce, eu nu pot, nu sunt în stare s contemplu, s descriu un peisaj?! A Äface un peisaj" e ceva ce noi, Äoamenii moderni", am uitat! De aceea privim cu atâta aviditate peisajele lui Ruysdael, ale lui Poussin, ale lui Corot, chiar... peisajele pr imitive, mai ales cele romantice,în care se g sesc toate formele de relief, stânci, cascade, esuri întinse, verzi, un copac uria , de-o vitalitate însp imânt toare, turme, cerul violent i albastru, de-o concrete e inimaginabil !... i undeva, în fund, pe-o în l ime, ruinele acelea cunoscute, reg site, cu ce suspin, cu ce spaim interioar , ale unui m runt templu grec, ca un os alb, sp lat de nu tiu ce oceane, ca tibia spart a unui Apollo reg sit, victorios, victorios pentru noi, învingând pentru noi! Nu-i nimic, vom reînv a s facem peisaje, vom reînv a s Ädescriem natura"! ... Acum, îns , cum î i spuneam, m voi m rgini, dealtfel sunt aproape de sfâr it, s - i vorbesc doar despre ceea ce se aglomereaz în jurul numelui ei, pilitura aceea de fier, i nfim , atras de magnetul... nu-nu, nu de magnetul ei, ci de magnetul numelui ei, numai al numelui ei! i- i vorbesc despre Lep datu din nou, pentru c el a fost primul care l-a
245

pronun at! Lep datu, acest postpuber, ce mi-a provocat simpatia, mila i chiar dispre ul, pentru c nu era în stare s fie la în l imea acelui martiraj pe sfert, al acelei Äizol ri" f cute f r convingere, f r ur , numai pe jum tate. Pentru c , afar de câ iva exalta i i câteva lichele, nimeni nu -l lua prea în serios, m refer, evident, la noua sa postur în care fusese pus, pe care nimeni i nici el însu i, cu atât mai pu in, nu tia cum se produsese de pe o zi

destul de repede. mult mai târziu. dezam git. poltronul? C undeva. de i m dispre uia! ² s priveasc într-o parte. admira ie i dispre . Sârbu sau nu tiu care. jenat. nu tr ia adic . nu foarte rareori. incapabil de a în elege ce se întâmpl cu el i în j urul lui strict. altfel prietenia noastr se va sparge. în sil . citea în cantit i cosmice. evident. pentru c ... una din acele taine pe care chiar lui Dona i-ar fi spus-o cu greutate. m striga. cu Guga i al i câ iva Ä tabi". mai e ceva..i vorbesc // de o descoperire a mea! (El avea mereu descoperiri!) E vorba de o fat . se vede bine asta. dar mi-a spus-o pân la urm . din biroul liceului de fete. tii cine mi -a mai vorbi de ea? Dona.. convins fiind. îmi spunea mie ceea ce le-ar fi spus lor..). era prea vioi. ar fi pronun at numele meu... i eu. ( i -apoi. superficial.. la Viler-baci. pentru c . cel lalt.. tiind dinainte c eu nu voi în elege. în ochi.. de i nu ne întâlnim acolo. dar fragmentar. ca i mine. 246 247 într-un grup de fete! Ai observat i tu aceasta. în pauze sau pe culoare. el a stat câteva minute de vorb cu mine. deja foarte dezvoltat. de recul. o pisic . întreaga. Apropo. o accepta. a acelei fiin e. neobi nuite. cu aerul c -mi face o mare favoare!. optit). în prima clip . i atunci. care m z p ceau. poart o fust gri.. de foarte multe ori. Äv rsa" în mine ideile i st rile sale ciudate de spirit. i aici Lep datu îl înjur pe prietenul s u cu atâta neîndemânare. am v zut-o îns pe strad . nu are sâni sau sunt înc foate mici ² dar ea va avea totdeauna sâni mici ² p rul piept nat în dou codi e. de multe ori. în elegea doar cu intelectul s u. acest fanatism al ei mie -mi place. ca i al ii. s -mi însu esc fixa ia lui i chiar. labilitatea st rilor sale de spirit. mai mult decât atât. ceva masculin în toat figura ei foarte feminin ! ÄMasculinul" acesta. e suficient c aceast . aceast mascu linitate de pe figura întregului ei trup. pu in cam mare. pentru c Lep datu era un ins incapabil s aib o tain . cei cu care se în elegea doar. nu mi-a spus despre ce. tii ce mi -a spus Dona. grefat într-o femeie.. sau mi se pare. i o anume inteligen nativ îi d deau deja acea sclipire care. (Ochii lui se aprinser brusc. ceva orgolios. încât am izbucnit în râs. cum aveam. ² Ce i-a spus despre ea? l-am întrebat eu.. mai târziu. (El m privi cu un fel de mil nedumerit ... mi-a Ädest inuit" i acel nume. probabil. de fapt.i spun ceva ce trebuie s ui i imediat.i spun ca s în elegi mai bine. cât m interesa. s pt mâna trecut ne-am întâlnit cu totul întâmpl tor.. c a fost o discu ie aprins .. m rog. i uneori. de i ea. prea mult. a sclipit el. un c el f r ras . cum i-am spus. m privea pu in uimit. încep o serie de Äcoinciden e" tulbur toare. el a început s se bâlbâie u or. i. Ea are ceva. lecturile amestecate. împreun cu Dumitrescu Ovidiu. lipsit total de spiritualitate!).Am s . unde.. s se fâstâceasc ² era incapabil s -mi sus ie privirea. ² Dona? C a fost invitat la ea acas . evident. acas . aten ia asupra ei! O cheam / Pi ina! Un nume caraghios. nasul drept. nu e nevoie de victime. dispropor ionat . Bineîn eles c el Äîn elegea". da-da. demn de el..... ÄAm s . afectând c m intereseaz p l vr geala sa amoros-onanistic (nici nu b nuiam atunci. ea îl poart cu mândrie! i.din frânturi de fraze. ultimul. reflectând ca o oglind . tiind c . s -i fur fixa ia aceea care. cu un sunet nepl cut. s ie ceva pentru el. simpatie. râdea prea mult. între noi.. spunând c nu trebuie victime. ea e un fel de activist politic . nu tiu dac . de cele mai'multe ori. manifestat indecent. ceea ce -mi spunea. mi -a spus el.. cu vocea lui sub iratec i eu îl priveam | zeflemitor. ² . egalii s i. c nu sunt capabil de în elegerea frazei ce avea s urmeze).T. dup or . când ajungeam în sfâr it singuri. Dona sau Molin. ( i în ochii lui Lep datu se aprinser un fel de lumini e de speran . de la jude ean U.. i. iubirea lui contrariat arunca fl c ri!) El a pronun at numele ei. i astfel mi -a spus. prea trist i prea vesel. care ia ore de pian la Vilerbaci. vorbea prea tare. neobi nuite oricum. Avea uneori. se gândea atunci. de pe o lun pe alta i pe care el. tulbur tor. mai ales prea vesel... gura pu in cam mare.pe alta. când e numit un lucru el începe s apar .. de sil . silueta cu care m intersectez atunci când întârzii pe strad . cine tie!... numai noi doi. în ea tr ie te deja o femeie. atât de neconvins. începi s fii pur i simplu urm rit. a a cum ar fi privit un animal domestic.M. c în locul meu ar fi trebuit s se afle altcineva.. dar m-a l sat s în eleg c era ceva unde eu a fi putut sclipi. masculinul acesta dulce. Äpersoana" mi-ar fi luat ap rarea. cu una Cosma. rând pe rând. cineva. oricum. Äpersecutat" de prezen a acelui lucru. prea nelini tit. a început s m înjure. ce era. Ea e prieten cu Guga. vorbind cu aprindere. în clas . silueta aceea pe care am z rit-o o dat . dar. nici m car peste mult vreme. alerga dup mine pe strad . poate. dup câteva minute de bucurie exagerat . cu care avea lecturi i gusturi comune. activitate a ei. pentru c nu avea încotro. sta e numele ei. efuziuni sentimentale care m prindeau total nepreg tit. cu o voce strident . nu tiu cum s . poate. i îmi venea s -l scuip drept pe fruntea lui mic . pentru c sunt femei a c ror fa e întreg trupul.. i când cineva de la noi... era una din Ätainele" sale cele mai intime. s m cufund în acel nume. neprofund. da. dac sunt îndep rtat din. i el . de inteligen a i sensibili tatea sa.... parc pe mine m . ca o fecioar . Probabil îns c dispre ul din privirea mea a devenit prea evident. ajunge dac .. M c uta la ore nepotrivite. într-o edin cu liceele din ora .. str in pe fa . plictisit chiar. e înalt . îngust . | de-o femeie-fat . a fost prima oar c am auzit acest nume i f r nici o precizare am tiut imediat c e vorba de ea. aveam fa de el.... incon tient. îmi va spune. un jerseu alb. dup s pt mâni de ezitare. cu un fel de dispre . e ceea ce mi-a atras aten ia. ceva ce. numele pe care.. e ceea ce mi -a fixat apoi.în aceea i dup -amiaz chiar. am ghicit imediat. în sfâr it. a provocat. între orele noastre mai e cineva.

sânii mici i ² mai ii minte cum spusese. de farmecul acela care lui îi lipsea. te înjur i în acela i timp. colega ei de banc . nu tiu cum s . i cineva din familie. Luci... animalul la care-l interesa pe el era. în definitiv. bin eîn eles. comanditore?!. urât . apoi Ämi -a trasat sarcini" i mi-a explicat destul de am nun it toat strategia pe care trebuia s-o folosesc ca s-o pot cunoa te. s g sim adic . se vede c mai ave i ceva de împ r it. se plângea c în anumite zile. ceva ce a început s m amuze în cel mai înalt grad! S -l fi v zut pe el. i se p rea c se apropie cu pa i repezi de Äidealul s u". când fac gestul. complet f r ifose... min indu-l despre demersurile pe care le ini iam. C el ne ajut . el a / j declan at totul în mine... cu tonul lui plictisit. dar c e pu in uimit de Ägustul" nostru. iar Ceea î i aplec privirea.... nenorocitul. exact în minutele când eu i cu prietena ei. fiin a aceea insignifiant .. dup cum lesne se putea observa. unde trebuia s vie i Pitina. dar îmi recunosc propria mea b rb ie. apoi to i din ii din fa erau pu i i el indica i dentistul la care lucra ea. punându-l s -mi repete de dou ori fiecare am nunt. cristalin. fii atent. întâmpl tor. am i descris-o. s emit judec ile de valoare cele mai penibile despre f ptura fizic i moral a Pitinei. dar. s -l ajute pe el.. infantil . Äse exprimase el". Martin. cu I \gesticula ia lui în ve nic panic . o anume s pecie de la i. apoi. o a teptam. un ins ridicol. Sânii nu erau mici. pe Corso. care-l excita prin fanatismul ei politic. lumea întreag prindea un strat albastru. când o z rea. a a cum merita. La început am Äcontactat-o" pe una Jurcovici. i-apoi. de candoarea lui. avea un alt sentiment. c ruia îi datorez prima ' tres rire a existen ei mele! Crezi c e u or de suportat acest lucru?! Un individ jalnic a stârnit b rb ia mea. dup . i zâmbetul s u sfios îi travers fa a sa osoas . ea î i mânca i pieli a din jurul unghiilor. sim ind c e cât p -aci s fie învins de zâmbetul celuilalt. primul semn al b rb iei mele. evident noi nu avusesem posibilitatea s le observ m de aproape. M-a descusut pe cine cunosc la liceul de fete dintre colegele noastre. Prin Grigorovici acesta m-am r zbunat cel mai bine pe n t fle ul de Lep datu.batjocoritor. pe care se r zbuna. Grigorovici mai ad uga i alte am nunte. în orice caz. nenorocitul: va avea toat via a sâni mici? ² toate astea nu-mi spuneau nimic. pe care îl invidia. evident. s i-o aduc lui. toat afacerea îl l sa destul de. dar. dac . tu i Lep datu sta!. unul Grigorovici. pe un drum mai ocolit. s declan eze un conflict autentic. o m tu sau a a ceva. cum tii. pentru c . ro ind. dac asta î i spune ceva.. cu felul în care te stropea. la i f r grandoare.i spun. modific rile de program ce trebuiau f cute. mi-am dat Ärendez-vous" cu ea. Mai ales în felul în care-o descrisese era exact tipul care nu-mi pl cea. Luci. în curând. insurmontabil). sensibil ca o femeie. s -l codo esc. nu-i a a. n-am întreprins nimic. discutam în am nunt planurile. s te strâmbi de râs.. pe strad . nu-i a a.. ² Pardon. ha. privindu-l pe cel lalt în ochi. Era unul dintre aceia care te lovesc. din ultima clas .. dac concezi c a avea a a ceva. râse doctorul. de câte dou -trei ori pe zi. am spus: b rb ia mea! N-am alte preten ii. Minda râse i mai tare... de i nici eu n-o cuno team i habar n-aveam despre cine e vorba. un maniac de istorie i care-o cuno tea.. de exemplu. ordinea de zi.. la început m-am l sat greu. prin cineva de la noi. care era într-un fel de bune rela ii cu o prieten a Pitinei. am i g sit de fapt.. tot ce -mi spunea 249 el.. prin gura mea. la Quil.. se aprinsese de tot.. etc. nasul drept. noi forme Ästrategice" ca s . ea a ap rut cu Radu Vasile. vorbind. lucru la care Luci s-a ro it i a plecat f r o vorb i chiar prietenia lor se pare c a avut de suferit în urma acestei. dup dou zeci de ani. când un suav vânticel de prim var începea s adie prin pomii din fa a liceului i p s relele ciripeau. dintr-un fel de sadism. a refuzat s m mai ajute. cu veselia lui obositoare. dac . evident. de care se l sa dominat i de care râdea. ce scârbos i. de ast dat . bineîn eles.. bineîn eles. e adev rat cel mai bun stomatolog din ora . pentru c îl puneam pe octavanul nostru. i a trebuit s g sesc. ca s -i fac cuno tin cu acea fat . acum... absolut nimic. când timpul se înc lzea.. i. deloc. ² Ha. ² Haida de! f cu Minda. de sub . plimbându-se în sus i-n jos. pref cându-m distrat. oricum. ceva. rateurile. o ac iune cu totul inutil .. in i incapabili s tr iasc un conflict.. Sau mâinile ei. Luci.. apoi am cunoscut-o pe acea Luci. Minda râdea batjocoritor.... confruntarea cu realitatea etc.. adic ... asta putea s garanteze. în sil . acest individ n tâng. Cum po i s ur ti un om dup atâta vreme. î i cer iertare cu privirea... pardon.nici m car nu m-a întrebat de ce râd. a doua zi trebuia s -i dau raportul. cu care am jucat în vreo dou rânduri i ping-pong la clubul muncitoresc. observasem noi acest lucru? ² paranteza picioarelor ei prin care puteau trece c milele ca s intre în împ r ia cerurilor. îi în iram verzi i uscate. gura mare... De i am acceptat s fac. cu picioarele în O ². exact în aceea i secund . bineîne eles. am Äînjghebat" amândoi un plan de b taie. la i. pe Pitina. Äcontactele" f cute. în curând. al celui care. e ecurile. a a cel pu in Äspusese el". ea nu avea deloc sâni. bineîn eles. 248 I ² S -l ur sc? De ce nu? El a pronun at prima oar acel nume.Apoi a început s m incite s -l ajut. pentru c .. ptiu. doctore. dar ea n-a venit. i ca s -mi bat joc de el.. e un fleac ce-i cerem (un fleac care s-a dovedit. pref cându-se c nu ne observ . apoi.. cu doi ani mai mare.îi f cuse rost de un sutien pe care -l umplea cu vat . . m l sau rece. o fat foarte cumsecade. in i lipsi i de b rb ie. în fiecare zi. dar se pare c ea î i rodea unghiile. Nume ti b rb ie vorb ria asta f r cap i f r coad ?!..

i-apoi etalat pe scen . numai aceast ac iune. din piele de crocodil.. îmi vii cu specula ii! Nu. cu destul greutate. o anumit . se întorcea la unele Äam nunte" mai degrab fizice. apoi. praful de jum tate de metru. Te ascult. într-o cutie.. felul barbar în care înc înainte de a sclipi prima gean de lumin .. dac eu. cum se zice. într -o cas plin de pisici. aranjându. care. Lep datu. pentru c ou . nu-nu. i eu am f cut-o.. în care fusese împachetat ceva. foile acelea de ziar în care nu se poate ghici ce a fost învelit. sta. g l gios.. doctore.... acest produs al civiliza iei noastre stricte: foaia de ziar în care a fost împachetat ceva!.. vegetau.... cur enia. bineîn eles. cu fruntea îngust . convingerile ei politice. fac un vacarm îngrozitor i. c -mi creasem un idol din persoana lui i. ascuns în pod. e un simplu palavragiu i m sf tuia s renun m la el. cum s -i zicem. suspiciunile nu urcaser .. ce mai. apoi întoarse capul i d du din umeri.. Äpersoana" nu era lipsit de-o anume inteligen . mai târziu.. se pare c pentru colega ei.. spuneai c Lep datu sta a ajuns un fel de personalitate. m rog. amestecate i destule. s strâng semn turi.... cu aten ie i calm. fanatismul ei.. a fost singura fiin real din toate minciunile pe care i le debitam prost l ului de Lep datu. o manie. se p rea.. spunea hot rât de ast dat colegul nostru mai mare. decât s stea toat ziua cu picioarele într-un lighean cu smal ul cr pat. o. care ar ta jalnic.. cu ochi orii lui negri-umezi... la madame Agnes. jalnic.. st pânire de sine..LuijQo^aJDumi rescu i se spunea Scarlett O'Hara. mai bine zis la o or de gimnastic . cu sim ul meu de adaptare social . cu ace ti bani ea i -a cump rat un cupon de m tase verde. sim al disimul rii i altele. nu-i a a. ². cum era a mea. eu î i vorbesc despre o realitate care exist acum.. un denun sau vreo b nuial ferm .. nu tiu cum s spun.. ea avea cu totul alte preocup ri. ² P i bine. umblase pe la sate. ² Astea sunt simple specula ii. atmosfer tot se crease. dispropor ionat de mic. vrei s spui? ² Da' de unde. coco ii. . da-da. cu milioane de precau ii. s se s puneasc i s .. bo it sau. iat cum se cheltuiau ele.... se împ una uneori în fa a mea i î i d dea atâta importan .i.. întreaga lume a tepta de la ea. n-a fost nici o realitate. neajunsuri.... nu-nu. într -o clip de panic . îns ! f cu Minda. profesoarele. mai bine zis. din care. cu talpa ghetei indiferente pe pânza fotoliului. buim cit. el însu i. nef când decât s -mi m reasc plictiseala i dispre ul. croitoreasa care locuia dincolo de barier .. dup un desen al ei i al Margaretei Mitchell. care credea tot ceea ce-i spuneam. ². f cu doctorul. Nu-nu. pentru c atunci când ea intra.. rochia fusese adus acas .. bineîn eles. irosindu-se în acest fel... nimeni. recuno tea c nu fusese niciodat în rela ii prea. un fel de organdi. normal.. în sfâr it. câteva s pt mâni bune ea trecuse Äal turi" de orele de pian. Grigorovici.. de. igiena nu ajunsese la ea o manie! Dar. urca un fel de. literalmente. f cându-l ridicol pe proprietarul lor. în care sem na cu Äeroina" ei. cum spui.. nimic.i dai seama c tot ce spun eu e o realitate i. el. la serbarea aceea a liceelor reunite. cu firea mea pozitiv . dar. pentru c reu isem. dar a a.. cu al i bani. acolo. cu capul mic. numele acesta venea în primul rând de la o fastuoas rochie verde pe care i-o f cuse. ca atare. stând cu piciorul ridicat pe un scaun.. se aflau ici. existau suficiente explica ii pentru acest. tii. miros. inventivitate. chiar i g inile. a a î i spunea ea i a a îi spuneau i ceilal i. sau. c ruia. insinua distrat Grigorovici. la fiin a care ne interesa pe noi. dac o lu m. neajuns.. la ar . el. i tu vii i faci specula ii asupra trecutului sau viitorului. Grigorovici se oprea aici i. fura i. i tu. pe scurt. un triumf al îndr znelii i frumuse ii ei.. Scuip . dup cum se pare. natura îi d duse atâtea calit i. ioc! Era cât p -aci s -i spun.. care era convins c -l admir. bineî n eles. sensibilitatea. ob inu i cu acelea i mijloace. parc regretând.. de i erau. al acelui spirit de independen care sclipi înc de pe atunci. penibil. i banii.. când structuri echilibrate. cu mult abilitate. chiar i. ener vat.. când lumea. Nu în elegi. acum e o realitate. calit i. s zicem. ar fi suficient ca s explice o serie de. ca un geamantan solid încheiat. care se preg tea de bacalaureat. sau intelige n a lui. da i de p rin ii ei la fiecare sfâr it de lun . care de care mai r suflat . cum s spun. cu mândria mea.banca lor. ca un tâmpit. ceva în leg tur cu un al de mohair care disp ruse la un moment dat din clas . dunga pantalonului. împreun cu al i tovar i. sp latul zilnic pe picioare era. cu spiritul meu intrepid. Ea... a început s m conving .. dar absolut nimeni n -ar fi îndr znit s schi eze cea mai vag . . bref. de ceva nel murit i nepl cut totodat ... s g sesc un artificiu cu care s -l flagelez pe insul acela nehot rât. minciuni abia îns ilate. colegele ei. ni te jurnale vechi. cu totul inutil. unghiile etc. bineîn eles. Grigorovici. apoi. în care se afl câteva rufe. dac ai fi întrebat-o pe una din ele. cu care. deci. nu ajunsese.. a fi avut m car unele din calit ile lui. din garderoba unde se dezbr cau toate. chiar pe proprietara alului. rânjind.. 252 ² A fost o realitate. natura nu a v rsat inutil în Ägeamantanul" s u.. Grigorovici era cel care. o întrebare m car nu se f cuser . cu st pânirea mea de sine. oh. eu plecam). de exemplu. existaser chiar i câteva 250 251 suspiciuni. eu aici î i vorbesc de realit i. jalnic.. i mai r u. pân la suprafa a subcon tientului. cu pedanteria lui la c m i. calit i. nu una din legile cele mai tiranice ale universului. Coca.. tot la Viler-baci (aici am cunoscut-o i eu. Numai cu apelul de la Stockholm. i -o croi. familia ei. Ceea îl privi o clip cu ochii mari. calm.) la anumite materii sclipea pur i simplu. f cându -mi tot felul de teorii. cu ni te bani economisi i de la orele ei de pian. p tate. un costum ieftin. bineîn eles. încât nu arareori eu izbucneam în râs.. i. jurnalele acelea.. el.i frece pân la ran pielea picioarelor. perioada postbelic . Äpe undeva" avea i instinct (Äpe unde" nu se preciza. dormitul noaptea pe masa din c minul cultural..

.. în camionul acela care ne hâ âna la dreapta i la stânga. Cehov parc ? ÄVia a e mai complicat decât pare!". în care tr iam ca într -un cosmos.. dup ce construise cu mine.. cum i -am ar tat vreo dou . dup ce trecuser câ iva ani i ne-am desp r it cu to ii. ele. noi am fi putut face o pereche care s-ar fi putut al tura celorlalte perechi plimb re e. pe scurt. s-a spart. cum se spune a a de elegant pe undeva. cum nu mai avea nimeni i al c rui proprietar puteam s deviu. iar ea. calomniat din pudoare. r bdare. cel atât de rar... a â tor.. întin i pe o saltea veche. poate. întins pe o saltea. cu mâinile superbe. i când ea a început s scuture praful de pe fiecare revist . atunci când ne nimerisem 255 amândoi. i -apoi. a început s se uite cu o lup la ele. o fiin evident inferioar Coc i-Scarlett.. a revistei Cinema de dinainte de r zboi. Coca-Scarlett-O'Hara. sub iri. pl smuite. r bdare cu mine. voia s -i ar t scrisorile ce le primeam. dac nu era tâmpul la cu vorb ria lui despre Pitina. El.? Pân la urm . Lep datu. m runt . M runta lui stupoare nu m nelini tea deloc i enervat.. ca în cazul Grigorovici. m-am uitat în soare.. am v zut sp rtura. proste te. întâlnirea noastr conspirativ . habar n-am cum am ajuns în aceast postur . i în întâlnirile mele cu ea ne -am descoperit destul de repede o gr mad de afinit i. îmi d rui un clasor de timbre. atât de viu i de. paltonul scump de blan . cu p rul ca o coa m ro iatic . ap ru un fel de scâncet. nervi. desigur. a sim it imediat pericolul ÄCoca Scarlett" i. dobitocul.. de atunci. apoi un fel de chi c it. pe ea am întâlnit-o i. o cu totul alt întors tur ! Dar a a. Äpaltonul" acela nu se . uimit. 254 cu unghiile ovale. o umilin mieroas . ar fi putut lua. Äurât mirositoare"? . împotriva ei. abia dup ce se epuizase totul. mai târziu. sp rtura era acolo. pe bulevard. pr fuit . a început s devie b nuitor i. a a cum gospodina prive te cu ochii holba i. planuri. repede suprimat ! Oricum. dar vorb ria aceea a lui. ce zici. de zgârcit purtat. eu care totdeauna la desen n -am trecut peste apte! Nu în eleg nici ast zi pentru ce avea nevoie de mine. de i în cazul Grigorovici era vorba de o fantom . în mod ciudat. buim cit.. mai pu in real . nu-i a a. în unghi. irealitate! Frumoasa. ne-a apropiat ca s ne îndep rteze pentru totdeauna. amestecându-se cu ele. cu n sucul în vânt. râsul acela din privire ce era o form a candorii ei. o somitate el însu i. el a iubit-o pân la sfâr itul liceului i a i cunoscut-o... un chi c it când vesel. pentru c ... cu privirile ei în care râsul se amesteca în toate st rile. Coca ne era coleg de an la liceul de fete. cu fastuoasa ei rochie verde. în nu tiu ce cut . rece.. cu oricât sinceritate m-a fi indignat. insul meu. pe drumul îngust. Cine. s nu izbunesc în râs. începuser s prind realitate.. pueril . oricât a fi fluierat i mi -a fi holbat ochii. Äal nostru". bineîn eles. i altele.. nu tiu de ce. în fundal. o candoare ce Äicnea" mereu. bineîn eles. într-o diminea . dup cum tii . iar dup acee a. avid s-o întâlnesc eu însumi i. cu cineva de la noi.. îmi f cea temele acas . s pt mâni la rând. atacat de molii. pr fos. moliile trecutului nostru. fantasmagoriile mele r ut cioase... încins . la român (o materie cu care nu m-am avut niciodat prea bine. turtit printre minciunile mele.rezema i de cabin ... era o dovad 'irefutabil c de mult vreme nimeni nu mai r sfoise acea colec ie i eu eram primul care. normal.. spunea. cu um rul spre mine. am început. aproape o or . i asta. el însu i parc devenise indiferent ² nu fa de ea. discu iile erau duse în jurul Pitinei. Lar. eu. scoase. lui.. de-abia acum îmi dau seama ce comic e totul. a început s compare scrisul. S-o cunosc i s i-o prezint pe Pitina? Numai pentru asta toat acea gesticula ie. în atâtea rânduri.. uneori. S fi v zut atunci cum se transform : dintr-o indignare la . toate aceste copil rii ar fi putut deveni un început. ne -a cople it sentimentul nostru firav.Apoi el a început s devie b nuitor. i a câ tigat.. acel praf de stele.). cum spuneam eu.. sut la sut Scarlett O'Hara. exista. foarte închegat îns .. de tabla aceea verzuie..... cheltuial de imagina ie... s deviu b nuitor.. Coca-Scarlett a fost astfel împins Äînapoi". seara. Da-da. albe. praful acela suav. eforturile pe care le f ceam. s m trateze cu mai pu in îngâmfare. ascuns . am pip it. nu tiu cum i în ce împrejurare. o candoare ascuns . eu eram deja un om câ tigat pentru ea. o idil între o coleg a ei. din pur întâmplare. fine. nevenindu-mi s cred. ce fars nepl cut . a început. deloc ajutat de mine ² indiferent îns la posibilitatea de a i-o prezenta eu.. ca un ip t mic. efort. în amândou cazurile. ... cu Scarlett O'Hara lâng mine (ea st tea pu in într -o parte. iat c via a îi rezerva o surpriz . am întors pe fa i pe dos. i plan ele la desen. i o dat . nu tiu cum. o materie pe care o socoteam total inutil ). nu-nu. de pod. la o colec ie bogat . o dat am fost invit at în podul ei chiar i ne-am uitat. de mine. strategii.. ceva în amintirile mele începu s Äscâr âie". acel timp. o alt î ntors tur . comic. mi -am b gat degetul! Ce mai. iar aici de o fiin vie. nici nu m-am sinchisit s i-o prezint. a mers pân acolo încât mi-a subtilizat un caiet de teme-acas din geant | i. vorbind cu aprindere lucruri cu totul oarecare. spiritul lui malefic plutea asupra noastr i.f r s mai punem la socoteal icnelile. idei. întreaga acea lume m runt .. plin de otrav . nu tiu. am refuzat brusc s -i mai fac jocul. de ar . Äinegalul" s u etc. undeva. c ruia i se p ruse c m elucidase. farmec. cu mult mai fad . apoi. le-a luat acas . eu am cunoscut-o pe ea. începu s pretind s -l iau cu mine la acele a a-zise întâlniri cu Äoamenii de leg tur ". doctore. întâlnirile mele cu Coca-Scarlett erau f cute în numele lui. ca un prestidigitator.. o experien de chimie f cut de profesoara ei.. la rându-mi. i când.. ea. ne-am plimbat inându-ne de mân . numai ca s nu b g m noi în ine de seam ce facem i altele. Ästar dust". minunata Coca-Maria-Scarlett-O'Hara!. farmec cât p entru trei fete n zuroase. sub castani. îi surprindeam câte o privire furi . când trist. în tâmpenia lui.. nedorit . dar totu i. se complicase. a început s lupte împotriva lui.... în reprezentarea lui prim . oricum.

nu cumva el.. de i. El era indiferent .. oare.. istoria aceea.. nici m car nu voia s-o seduc . Lep datu. gratuitate. un gest pe sfert cu bra ul. pentru ea?! Ce prostii m aud în irând. numirea ei a devenit adolescen a i postadolescen a mea.. repede îndep rtate.. sunetul acela pur pe care noi nu-l putem reface. ne-am dezagrega de tensiune? Cum se cânt la prohod: ÄPe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putin !" i heruvimii. Lep data. sau urechea noastr limita spectrului sonor. la el. aceast . e o devia ie de 0. reanimat un astfel de corp. o experien cu el i cu mine?!. în microdevia ia aceea. aprins . când se strecoar . ordine îngere ti apropiate de tronul lui... de care începea s -mi fie chiar mil ² ce poate fi mai îngrozitor? ² nu (cumva el f cea o experien . trivial . cu saloanele sale în care se valsa înc .. acest cuvânt. la. insul vrednic de dispre .. de oligofren. cel în jurul c ruia ne rotim.. frântura aceea de form care se umple cu ce?! cu cine?! sunetul acela. din aceast 257 mecanic a senzualului. în ciuda vorb riei mele inteligente. m ine în via ! Dar acolo.. oamenii s n to i. n-am încotro.000001 dintr-o unitate. sp rtura persista i celebrul vas ÄTitanic" începea s se scufunde. m ap r . Lep datu. total. rapide fulger ri. nu tiu dac dorea prea mult s -o cunoasc ! Mai târziu. în frac iuni de secund .. un minut întreg. neseriosul. a a cum intuim via a planetelor. da.. de undeva. sau îl priveam doar i. de i. posomorâtul. drept cobai sau.... sp rtura.. mâna ce prinde un creion sau nurul receptorului. a fi trecut de mii de ori. am putut în elege câte ceva din aceast . El. La drept vorbind. a a cum intuie te.. când am cunoscut-o Äpentru mine" i când s-a întâmplat tot ceea ce tii. o inteligen superioar un dumnezeu posibil.. pe lâng ea. de exemplu. ei. ca s . încât dac n-ar fi fost el. nu-i a a. nu cumva..... o mi care incon tient cu degetul. subit. mersul pietrelor. mine. infrasecunda aceea când s vâr im o ac iune m runt .i vorbesc i în care. ea îns i atât de pu in pe gustul meu. care pot fi pândite... la care. pentru c el. în mine însumi.Pentru ce avea nevoie de mine Lep datu? Nu cumva. toate acestea. cum s-a i adeverit. purt toarea acelui nume insipid. îi pierd.. ridicolul.. ce s -a întâmplat?!. n -a fost m car o furie autentic . Cu ce har a fi putut eu. acum. ce incoeren e.. fiecare pereche pentru o parte esen ial a acelui corp-suflet. dac am fi în stare s ne gândim coerent. în elesul. mai sus! Ce se întâmpl . din clipa în care. i acesta e elementul cel mai concret care declan eaz b nuiala mea. pândindu-mi creierul i instinctul. trebuie s spun cu voce tare ce. indiferentul. ca ase sau dou sprezece perechi de aripi.. din acest senzual f r corp.. atât de nepotrivit mie.. anesteziat pân la. . de unde anume poate fi Äîntors". un r u pe care.. din acea experien . de parc el ar fi fost ubicuu i îi ceream. pe mine voia el s m seduc întrun fel. iaminte ti când î i vorbeam de acele expresii încordat-senine. el nu avea nevoie i nu dorea ca eu s i-o prezint lui. simt c adev ru l tremur . sau emiteam o fraz . strig tele undelor lor. în clipa când îl asociez cu.. printr-o fant microscopic . sunt prev zu i cu ase aripi. ci. Prostia mea de atunci i de acum.. când eu simt c în acela i timp. fiin a aceea care nu mai ap rea. prin mine. s se apropie de ea. 258 nepermis de mult. îl intuie ti abia a a cum ochiul nostru intuie te limita spectrului vizibil. silaba aceea pur .. atât de nepl cut misterioas .. nu exista aici nici un punct de leg tur . cel care ini iase toate acestea. da-da. Pentru c e cert asta. cum s te înfurii pe un om care i -a f cut ceva ce tu nu po i în elege prea bine.. vie. aprobarea. El. dar acolo. suprafa a lui alunec pe obiectele din fa . sus inut. cu acea fat . spiritul meu blazat trecea prin scurte alarme. pentru c . increatul. tiranicul. tacit. de derutant.. ov ielnicul. ci de. ca un vânat. mili oanele. se tie.O experien ?!. într-adev r. una din perioadele impor- . prostia mea. superioare sau laterale. m l sam privit de el.. ast zi. cu tacâmurile sale de argint i cu must ile pasagerilor s i la fel de negre ca i fumul gros ce. în frac iuni de timp. sigur. de ispititor i de rece.. El. El. soarele nev zut al existen ei noastre. se strecoar El.. când f ceam un gest. am exploda. ce absurdit i. exemplul e prost. cu ce 256 elemente.... în clipa când pronun . cu pun ile sale unde erau în irate miile de ezlonguri. mult mai târziu.. serafimii. tân rul acela ce privea crispat la iubita lui.... în general.. n-o putem imita.. care sunt îngeri pentru a fi proteja i contra radia iei lui. experi en a lui?! Aici. Pitina. de acele infraclipe. clipe de prezent absolut. dincolo. de a-i face cuno tin a. m-am gândit adeseori. e adev rat. f r scop.. nu pot cuprinde nici m car o f râm din acel secret. pe care noi.ref cea în prima sa form . hiperautomatizat . cu ce date a putea eu s în eleg chiar i acum... de inu ii erau folosi i la diverse grefe sau er au cufunda i în vane cu ghia ca s se poat urm ri pân la ce grad de frig corpul uman î i poate p stra func iile vitale. el ov ie pentru c e prea sigur de sine.. numele ei... atunci când ridic m ochii la o cheie ce ni se arunc de sus. pe care m plictisisem deja s -l dispre uiesc. trebuie s -mi vâr degetul în sp rtura aceea neverosimil . s-o intuiesc. care m ap r . în scurte. când vorbim la telefon. a a cum în lag rele naziste. cu indiferen ... evident. el tr ie te pentru sine deliciul ov ielii. în felul în care mi b team joc de el. din nenorocire. p ind în barca leg n toare.. distan a dintre noi e concret . i spiritul nostru. fisura aceea neînsemnat .. dar nu... din nefericire. când am citit Jurnalul unui seduc tor de Kirkegaard. ridicam într-un fel ochii. El. A a îns ea. . a seduc iei în sine. a c rei realitate pot doar s-o b nuiesc. m-a ap rat i m ap r ! L udat fie prostia mea. dar nu pentru el. ale c rui miasme le respir m ca s nu ne sufoc m în aerul curat al altor fiin e. mai târziu.. Ce fel de experien ? de unde s tiu eu?. care m-a folosit drept element de. cel care se joac cu aparen ele. de netrecut! Furia împotriva lui. Pitin a.. vibreaz în cu totul alt parte.. El care tr ie te numai în aparen e dar atât de în el tor..

s am m car în elepciunea instinctului limitei mele. aceast hot râre e b rb ia mea.. leag nul în care planeta întreag nu mai încape. iat .pân aici exist eu. n -am s-o pot rezolva. cu grani ele lor dezarmate. al muntelui. dac l-ai vedea la mine. în acest caz.. ar zice un prieten al meu. ce a fost. o pat obscur i eu am izolat-o. Nu po i purta pe cineva dou zeci de ani în viscerele tale f r s -l înghi i. mai bine zis: I am devenit eu însumi. a acestui cuvânt pe care mul i. ale cui?. pe o spiral helicoidal ...tante din istoria lumii. eu i cu ea. cum s spun. dac vreau s fiu pu in r ut cios. nu vreau s în eleg. e adev rat leag nul acela în care s-a tol nit un uria i care pârâie... pentru câteva ore.. r mâne nel murit. s r mân fix! încerc s m p strez. atunci. trebuie o anume relaxare. în veselia noastr . în eleas pe jum tate. ce-am g sit noi? Lag rele de concentrare naziste... de imprevizibil. eu evoluez ca s ajung mai bun?! Prostii! Eu evoluez ca s r mân ceea ce sunt. har Domnului. Ce zici de lag rul sta?. cum zice i voi. doar ceea ce-a f cut el. mica Grecie... dac a vrea s m r zbun pu in. misterios chiar. de.. cinismul ca mod de existen . m opresc i spun: ÄPân aici sunt eu. evoluând ca s supravie uiasc . nu mai vreau s încerc s în eleg i. aproapele t u. a teptând împreun .. bineîn eles ² degeaba zâmbe ti zeflemitor. oricum.. asasinatul în numele celor mai înalte idealuri umane i altele. e acolo.. comanditore. fiin a aceea norocoas . ca plodul de ma ul prin care matricea sa îl hr ne te. poate?. ha. a fi etern nu înseamn a te mi ca? A fi nu e o mi care?! Ce. cei câ iva ani pe care îi mai am de tr it. i-mi dau seama c gura mea. chiar infinitul Lui eu nu mi -l pot închipui decât oval sau c zând în etern. pân aici exist eu. ceea ce am fost. un gest pe care nu pot s -l suf r.Mi-ascult gura vorbind. cuceriri. cu siguran .. i-aminte ti?! . cu siguran . pe care... dac . cu mine însumi. cu decen . doctore? Mai tii?. o clip . da -da. Ce s zic?! Tu tii. m car decen dac nu geniu. îl port cu mine de atâta vreme. culorile. aud uimit ceea ce ea spune. spre modelul acela pâlpâitor al micu ei Grecii.. s locu iasc i s fie s n tos! . trei ani. ce e dincolo de mine.. de viu!" Dincolo. arta. i-apoi s -l.. chiar dac acest dincolo c l re te pe marginile teritoriului meu. eu nu sunt f cut pentru mistic.. învierea mor ilor. a putea s m gândesc c orice univers î i are limitele sale.Iar Lep datu. democra ia greac . gri-închis sau gri-deschis. cel mai viu. El însu i nu se poate sustrage mi c rii. disperarea i for a mea! Nu cred în perfectibilitate. amestecate.. nu am voca ia lui. împreun . a universului meu. scobindu-te între din i.. în ameliorare moral i alte.. literatura greac . mistic. 259 în definitiv. doctore. Noi alerg m de fapt nu spre viitor.. curgând. într-o anume ordine se pare. leag nul minuscul al întregii noastre planete. dincolo. mul i îl pronun cu oarecare veselie.. cum spunea lunaticul acela: ÄO ar trist ... pe sfert. nu cred în progres.. cu func ii destul de. evident! în definitiv. în zorii umanit ii. ce heruvimi tri ti. de ce s -mi bat la nesfâr it capul cu o problem pe care. normal. nes io ilor? Vre i s mânia i pe Dumnezeu. s renun de a m mai fr mânta. nu e cine tie ce filozofie s observi asta!..i p stra culoarea. nu? Dup repeziciunea cu care vorbe ti. secund de secund . pârâie din toate încheieturile. Mai tii?. nepl cute. trei ani.. filozofia. aceasta e toat în elepciunea.. ci spre trecut.... care i -a a.. cel mai concret univers. ca pe o porecl . muntenii!.. pentru c . ce n -a murit înc . i mai ales lag rele tale. ze ce în nici un caz. s p r sesc cu decen acest gând. în secolul cinci înainte de Christos. a dat ip tul cel mai înalt al m surii noastre. un poet. a a va i r mâne. nu... al speciei.. cel mai etern. o pat . i am spus c istoria eu o compar cu un peisaj! Efortul inimaginabil al copacilor de a r mâne verticali.. obscur.. legisla ia.. oho.. hot rât. evident. sunt suficient de vast. nu -mi place c te-ai înfierbântat ni el. Lep datu. acea tensiune care se cheam un peisaj! Peisajele lui Van Gogh. clip de clip . infinitul e constituit din lum i finite. tiin a militar greac . bineîn eles. tiu asta din experien a mea de ef de stat. ² i dup repeziciunea cu care m ascul i. am decis.. a mea?! precum i din aceste alunec ri spre.. nu m intereseaz . efortul privirii mele de a recepta. mie -mi plac lag rele. în gura mea locuie te un zeu! S locuiasc . s renun de a mai aborda lucruri petrecute într-un plan superior mie. destinului meu. aceast întâmplare. st pâni. ele sunt adeseori înc lcate de trupe ce poart diverse uniforme. indiferen fa de aceste grani e adeseori violate doar cu câ iva kilometri. unele chiar. kaki." Nu -nu. Grecia. am îmbr cat-o în ceara disper rii i b rb iei mele i am l sat-o acolo. din istoria lumii mele.. s -l strangulezi încet... în trecutul acela care înc mai atârn de mine.. moravurile! Iar dup dou milenii. acolo. pe care sunt prea trist ca s le în ir. efortul cerului de a... sigur nu! Niciodat = doi. ce. cele ase perechi de aripi care ne ap r . efortul apei de a sta. nu -i destul. felul în care adaug o silab alteia.. obscur. ca s supravie uiesc. gura mea e mai în eleapt decât mine însumi! Prin gura mea vorbe te un zeu.... sunt eu însumi. i via a de apoi ce va s vin sau. ². s m retrag f r fals umilin din propria mea întâmplare. unde se întâmpl o gr mad de istorii.. da.... plin de umor!. eventual cinci?! Zece?! Nu.. verzui.. undeva. E ti muntean .. organul acesta destul de.. cu ce pot fi eu însumi.. fiin a aceea din memoria mea. trebuie s nu m intereseze totdeauna grani ele. cum spun unii: n am s uit niciodat ! Ce înseamn acest: niciodat ?! Doi. ha! 260 . adaug eu... s m conserv. oricum. ca un cangur un pui ce nu-i al lui. istoriografia.. cel mai sensibil. Mai tii. Da. sunt tremur toare.. Evolu m ca s r mânem ceea ce suntem. poluarea ce amenin apele i vegeta ia planetei. efortul pietrei de a r mâne identic cu ea îns i de la o frac iune de timp la alta. te-ar umple de sil ² Lep datu. bomba H. l sând-o astfel. acest plan superior s-a intersectat cu Äeu însumi".. s zicem.. cu r bdare.

i spun ceva serios... mistic. i atunci. tâmpeniile acelea pe care le debita despre mine individa aia. Dumnezeu i tot felul de. dac -mi permi i. f r mult p l vr geal .. u or pu oistic . Fabian. din partea mea. o fat vesel .. domnule Lebeziatnikov.. vreau s . ora ul vidat ' de oameni..... cum ne cunoscusem. eu... î i aduci aminte.. nu avea. foarte snoab îns . ha.. f r 263 tat .. Ei bine. s tii. scene m runte et caetera. trec cu vederea. r suflat-romantic ... dar. nu tiu c e m-a apucat s v mint. ha. într-un parc. ² .. chiar dac e al Ädomnului Lebeziatnikov" sta.. cum se spune. am min it. în dup -amiaza aceea.. dac o femeie joac teatrul acesta. totu i. ² A. odihnitoare... ap ruse ca un fel de bibelou. aveam deja stagiul de ar în spatele meu.. nu-i nimic important. putea p rea comic . nu înalt ..... inteligent . O asemenea candidat la admitere. ici i colo câte un student restan ier sau vreun candidat la admitere. se poate observa înc . fericit c sunt singur.. C e logodit cu mine. ² Bineîn eles. ceva ce i-am ascuns Ludmilei. cu umilin a. ii minte. n -o spun cu nici un fel de.. avertismentul pe care i-l f cuse fosta ei coleg i prieten . i eu nu voi fi niciodat atât de m gar încât s ... era i Fabian. timp de o or sau dou . pentru veselia ei real . la tehnicianul acela. ha. femeiu c aia... eu mi am început specializarea în ... j ² Tocmai! Bla-bla. de ce v-am min it. eu o cunosc / pe ea demult. mai ales c eu o cunoscusem o singur dat .. dar d -mi voie s . am invitat-o la o cofet rie. despre calit ile tale.. asta? Nu în eleg.. am început s ne re inem locuri. v\ ² între tine i Fabian..... în camera mea de burlac. toamna aceea i ne-am desp r it simplu... s -mi dea cel mai m runt vertij... are motivele ei. ² Nici eu n-am în eles pe moment de ce-am min it-o. acolo.... o dat am dansat undeva. Nu a durat decât câteva luni Äepisodul". când v-am povestit. ea nu putea suporta gravitatea unei iubiri cu mine. nu ne-am culcat niciodat ² i i-am r mas recunosc tor pentru Änon alan a" ei din întâlnirile noastre... de dou -trei ori pe s pt mân . lucrând cu o râvn fantas tic . pe m sur ce. Dumnezeu s m ierte.. La început ne amuzam.. care..... stimate domnule Lebeziatnikov!" ² Crezi c m jigne ti? Aiurea... îi citeam din lecturile mele. i scot ceva din el. marmeladovisme. eu îmi iau în serios rolul meu. Äreac ionar " în multe din opiniile ei. încercam. Nesto-rescu.. e ceva foarte interesant. la spusele unei.. i eu. s . enor mit i. comanditare?!. ar ta bine. Dumnezeu. va s zic .. eu nu am cunoscut -o acolo pe Fabian. nu tiu ce mi-a venit acum.. te scuz.. s lile erau cvasi-goale. bla-bla. de i. scena de la Nestorescu era real . cu mult bun -sim .... pe jum tate râzând. eu eram la scurt timp dup naufragiul\j mariajului meu. de iritarea mea. de fapt nici nu tiu dac e a a cum î i spun. oarecare. s-a v zut asta din primele zile... tonic .. Eram doctor... ha. dar le spuneai cu o anumit convingere. cu trivialitatea ei s n toas ! Voi râdea i de mine... Ludmila are un fel de gelozie copil reasc . apoi.. iu minte. nest pânit . cum am cunoscut-o.. chiar atunci.i spun cum ne-am cunoscut de fapt. la Biblioteca Universit ii s citesc. î i aminte ti de individa aia care m molesta cu re etele ei. de | fapt nu v-am min it. nu tiu cum. nu grav . Mia Fabian. numai c . pe mine m -au iritat într-un fel dispropor ionat.. dar iat ce chestie curioas a ie it de aici?! Nemai pomenit! Oricum. Prin liceu aveam i eu o ideologie asem n toare. e fals... iu minte. profunzimea necesar s m oglindesc eu. ea a intrat la facult ate i a disp rut. dar. odihnitoare. dar.. ideea aceea opus pe care ea i-o f cuse despre tine.. ea avea tactul de a nu da prea mare importan prieteniei noastre ² apropo. vreau s . apropo. numai c . surescitare. ei bine.. când Ludmila a anun at-o c suntem 262 logodi i. distins . câteva dup -amiezi am stat al turi. de prin anii cincizeci i nou . ² Te rog.261 ² Mi-a pl cut chestia aia cu progresul.. am ie it împreun de la biblio .. ² Las bancurile.. e ti invitatul nostru!. spre deosebire de fosta mea so ie. un copil ce crescuse greu. când nu ne s rutam. undeva..i spun i nu tiu cum s-a f cut. îmi pl cea. nici eu nu acord prea mare importan . sunt i eu în stare s . singur. ea îns s-a pref cut. ceea ce. eu p rusem foarte contrariat când Ludmila mi-a adus la cuno tin . a fost i a r mas o simpl prietenie-amoroas . într-o sear . poate ai observat. înainte de a urca Medoia. dup -amiezile. între noi a i fost ceva. îi vorbeam. foarte interesant. eram intern la ÄColentina" i veneam... în dup -amiaza aceea. dar tii. e o scuz .D -i drumul. ² Nu m sup r deloc. nu te sup ra. i eu eram contrariat c . ² Da-da. nu crezi în progres. etern.i spun ceva. ne-am i vorbit.i spun: ÄAi sictir. avea un fel de vitalitate reconfortant . ei bine.. i ea. era var .. perfect nesofisticat . între dou i ase. am mai vrut în dou rânduri s .. a venit totu i în câteva rânduri la mine...\ tec .. o prietenie de o var . ce-i cu ea? ² Nimic important. eu am rev zut-o acolo.. am vrut s m protejez de întreb ri sfor itoare. ce de ifose de liceu. nu sub ire. . a a ceva. la filologie parc .'/7 " i când am aflat c îi fusese coleg i c o mai vede. era evident. într -adev r.. c nu ne cunoa tem.. era genul opus Ludmilei. la fel.. f cu râzând Ceea.. evolu ie. agita ie de -asta dubioas . pentru tonicitatea i bunul -sim cu care m contamina.

.. repet. i cum ea f cuse primul joc la Nestorescu.. psihoza lor etc. lui ÄMimi".. tiindu-m logodit cu fosta ei coleg . o personalitate destul de conturat . atunci. râse Minda. de ce s -a pref cut ea c nu te cunoa te?. de indiferen ... am sim it o oarecare recuno tin . solitare. i la sfâr it chiar Ion Pillat i Bacovia.. îns neutr . mult. tactul ei. Atunci.i spun. în definitiv nimic r u în asta.... mi se pare c nici Ludmilei nu i -a suflat vreun cuvânt despre. având mereu ceva agreabil s -mi spun .. lichea parc ? Avertismentul f cut Ludmilei. dar tu habar n-aveai atunci c ea fusese coleg cu Ludmila i. destul de curios. n-am dispre uit-o nici o secund ² de ce a fi f cut-o? ² ea îns i a marcat cu un perfect bun-sim toat aceast . femeiu c superficial . false semne de simpatie.. edificat . parc . nu mai aveam nimic comun. din ce m preocupa. familiar ... Habar n-am! Dealtfel. Dar e aiuritor!.. Ai dreptate! Nu tiu ce m-a determinat s -i accept jocul..i aroge Äepisodul" nostru i. un ins posomorât. dac . O simpl p rere. ÄCa s vezi?. Mia (Volumnia.. foarte pu in despre mine însumi. nu-i a a. îi vorbeam. cam trivial .. Pe scurt. cu o abia sim it melancolie fotogenic ). de-o singur tate în doi. vidat. de var . ea era o fiin deja structura t . bineîn eles. eu am provocat discu ia!. în mijlocul lucrului.. m odihnea câteva minute cu timbrul ei cald. consideri c .. i-am r mas recunosc tor pentru aceast var calm . cele trei ora e în care. veselia fireasc a firii ei).. ce nu se potrivea deloc cu figura i cu firea ei). o femeie mai ales. am recunoscut -o abia dup primele minute. s m cunoasc . dintr -un anume tact. din acea var . Rilke (pastelurile sale. cum îi spuneam.. având decen a unei simple paciente. incert.. câteva luni. parc . surâz tor. din vara aceea. încet. între atâtea i atâtea alte veri ale mele. întrun ora amor it. ha!. o gestic crispat . tia când trebui e s m refuze (atunci când eu... am b nuit c ea. cineva pe jum tate uitat. r mase amândou singure. ea putuse. pe cel lalt. n-a mai fost nevoie. înc rcate de lucru.'.. s .. undeva în societate.. cu care. tia când trebuie s se ridice i s plece... i pe urm la special .. îmi d s în eleg c putem trece în anonimat acel Äepisod". apoi îmi d dea un telefon. falsul s-a produs: v trata i ca doi str ini. i i-am fost recunosc tor i atunci. i. cum îi spusesem eu. cu franche ea ei. ale Bucure tiului.. în glum . când ea a venit la special . Parc e altcineva. tu tii. i gata.pe jum tate în glum . ceea ce m mir nu e atât.. i. ceva ce se potrivea foarte bine cu memoria ce i-o p strasem. sem nând cu mine. atât cât putea s suporte Äfirescul" ei. tia s suporte o atât de târzie i involuntar revedere. memorabil chiar. o m runt recuno tin .. accidental revedere! C nu alesesem prost.. ² Ai dreptate! f cu Minda.. oprindu-se din nou în mijlocul înc perii. ² Bine. Ludmila mi-ar fi spus oricum ceva. . apoi ridic din umeri: 265 ² Habar n-am!.. De ce insist?! Pentru c pentru mine a r sunat aiuritor epitetul de.. habar n-am! Dar tii cum se întâmpl : revezi pe cineva dup zece ani aproape..... plin de bun-sim . Apollinaire (îi pl ceau grozav Caligramele lui). acelei iubiri de Äsubret ".. p stra. mam purtat onest cu ea. Baudelaire. nu-mi prea convenea ca femeiu c aceea.. despre lucr rile mele începute.. un final calm. o anume recuno tin fa de. i-apoi. pl cându -mi pre iozitatea numelui ei. ² Ei bine. cu ÄAh!"-uri. o invitam undeva i când îi r mâneam recunosc tor c m refuz .. tiind-o singur . adolescen a ei. parc . ².. mie nu-mi place s iau f r s dau ceva. îi citeam din lecturile mele 264 din francez i german . opinia ei despre mine. avusese toate datele. inutil etc.. f r ostenta ie. atunci.. f r s tie de ce. era trist . bine dispus. Arheologie i alte câteva din Ädiscursurile" sale lirice).. a fost o var suportabil . un rest de surâs. într -un fel. m car din vanitate... o opinie de. sfâr itul se prefigura deja. tii cum se întâmpl în astfel de Äepisoade". u or exotic . o simpl coali ie feminin . v zând-o neutr .de in toarea" acelui episod. Minda se opri locului i-l privi t cut câteva secunde pe cel lalt. de nep sare.. u or r gu it. nu elegiile).. am sim it. minciuna ta. rezervându-mi. cum s . cu decen îns . într-un fel de vagabondaj cu mama ei. de fapt o vanitate m gulit c nu gre isem cu zece ani înainte i c .. Ia uite!". pe scurt. Provocat de ce?! ² De ce aversiune? întrerupse Lauren iu. care oricum. didacticizând mult.. ÄOh!"-uri. de decen a ei...i f cuse liceul. din ce f ceam... bineîn eles. în mare. bine ascuns . o excelent camarad în iubire. în linii mari.. cel lalt d primul semn de r ceal . eu nu aveam telefon.... la Nestorescu. Michaud. în vara aceea. dup primele mele minute de uimire. care nu voia s -mi încarce agenda monden cu un nume nou. privindu -l cu o anume uimire. nu am for at coliziunea (în câteva momente ea a ezitat ² am ezitat amândoi?! ²apoi. Blaga (Cimitirul Roman. am trecut dincolo de pant i. nu-i a a. de-atunci începuser s m intereseze maladiile hepatice. chiar dac fusese vorba de un flirt prelungit.. s -i de tept interesul pentru Äsim ul corpului". ciudat.. la Nestorescu.. ci. evident.. m -am purtat leal. cu ochii u or dilata i.. la vecini. aproape cu gura c scat . istoria aceea... ² Vreau s te întreb ceva.. îmi respecta orarul meu foarte înc rcat de lucru.. ² Evident! Te rog chiar. cu ochelari. în serile acelea fantastic de concrete. multe. ha. ea îmi povestea puber tatea.. tu ai un moment de neutralitate. în cea mai amar amintire.. o aversiune venit de unde?.

dar singur tatea.. se freca de portierele ma inii. uitându-se la el de data aceasta. aproape salutat. c ru ele întâlnite în cale erau fire ti. Äcomanditore". Äaccidental ?" Nu spuneai c ea te-a c utat la special ? 266 ² Ai dreptate! f cu a treia oar doctorul. Numai fa de tine. acel: Da-da. care. tractoare cu pneurile bandajate cu noroi ie ind br usc în osea. atât de prezent . rar câte o vit . Drumul urca i cobora. în ondul ri binef c toare. Apoi mai repede înc o dat .. ² Poftim?! întreb Minda. cu expresia lui obi nuit la volan. sub ploaie. ÄVauxhaH":ul o coti la stânga. 1 ‡> TA /? AN GOC Ilustra ia copertei: DUMITRU VERDE nicolae breban îngerul de gips K-. ea îns i. în joac aproape.. cu câteva mi c ri. ie irea din fluxul acela obositor de pe oseaua principal îi reanim pe cei doi ocupan i ai ma inii. seara plutea în aer.. f cu cu ironie Ceea. autocamioanele disp ruser cu totul. privind pierdut în covor. încât era evident c se gânde te la altceva. în ciuda vremii friguroase.Cum a a. un canton de calc ferat . crengile arborilor de pe marginea înalt . gonea pe oseaua Bucure ti-Ploie ti. Apoi.² . Câmpina. acolo unde defilau.. terg toarele se mi cau neîntierupt. pe drumul acesta vechi.. .. f cu: Da da. Predeal.. cu grij .. femeia de lâng el privea peisajul prin geamul portierei din dreapta. de pe un drum de ar . Dar a tiut s salveze aparen ele!. Se întoarse nehot rât. cu um rul.. la viteza redus a ma inii câte un biciclist întâlnit putea fi studiat în voie. peste um r.. femeia de lâng el î i deschise po eta i.. tractoarele. i Cartea a ap rut cu sprijinul MINISTERULUI CULTURII ISBN 973-2l-0516-X ISBN 973-2l-0517-8 PARTEA A DOUA uv Capitolul IX La sfâr itul lunii noiembrie. camioane sta ionând nereglementar proiectau mereu aten ia în afar . i aerul curat. Lauren iu avea o privire Äslab ". de i doctorul îl privea acum cu atâta concentrare. ca în somn. cenu ii sub ploaie. bicicli ti. inund ma ina. î i mas apoi ochii. cu o concentrare lent . mai gr bit aici.jdwitjsfnaua. drumul cu obstacolele sale imprevizibile. Ceea se uit la el de câteva ori.. repet Ceea. de morga i de ochelarii t i cu ram de baga! Fa de Ludmila i-a dat drumul. sute de metri ce înaintau într-un fel de nisip ov itor. o femeie. Ceea. prelung. prostii.*t . lini titor. iar al turi de el. în acel sfâr it de s pt mân . mai bine zis cu o anume aten ie.. î i scoase ochelarii i î i frec arcadele cu degetele mâinii drepte. deviind din oseaua principal pe un drum vicinal ce ducea spre Râ nov. spre case. un ÄVauxhall" alb. Vehiculele se r riser . înconjurat de mun i. o ma in . la aproape dou luni de la discu ia redat mai sus dintre doctorul Minda i prietenul s u. Pe fa a lui Minda ap ruse un fel de zâmbet nehot rât. Ploua. Ceea începu s râd u or. Era în primele ore ale unei dup -amiezi ploioase de sâmb t i. dar r mase în aceea i pozi ie.. v zând c cel lalt tace. prostii!. conducând în t cere. trecuse de ora cinci. viu.. maxilarul inferior i se color rapid în ro u-purpuriu i el plec privirea. evident!. câmpuri triste. de por iuni deteriorate. care pierdea în majoritatea înfrunt rilor. Minda fuma. nu tiu de ce insi ti atâta asupra unui fleac. apoi îl privi. pietoni în fâ uri ce m r luiau gr bi i.^^^^.. Minda îl privi pe cel lalt cu o anume gravitate. apropierea de vegeta ia din jur. spre sta iunile din mun i. un schimb lini tit de replici între cei doi ocupan i ai ma inii. ap ruse vegeta ia proasp t . în ma in era cald. cu grij . machiajul. ploua mereu. . acoperite de pânze de ap . Sinaia. Apoi auzi întrebarea sau cuvintele celuilalt. era semnul unei absen e. bineîn eles!. acolo unde ecranul vizual era neocupat de osea i obstacole stereotipe. Muntele se apropia mereu. C ru e ce se târau pe mijlocul oselei.i ref cu. gr bi i.. evident. cu Minda. încruntându-se. integrate peisajului. umed. i nu numai cu prietenul s u. . rutiere. case r zle e. de concentrare-absent . Minda coborî geamul portierei sale. numeroase. La volan se afla Minda. cu p trundere. ² Prostii. oseaua era întrerupt uneori de por iuni prost între inute. iruri lungi de ma ini se îndreptau spre Valea Prahovei.. i înc într-un mod care. copaci. apoi se a ez într -un fotoliu i deschise un album Modigliani. pietonii. î i rea ez ochelarii. pe care îl trase dintr-o etajer fixat deasupra biroului. împiedica o conversa ie lini tit . ² Numai fa de tine. în curând Ploie tiul fu l sat în dreapta.

în mun ii aceia apropia i. Cei doi refuzar îns . când duci o asemenea pies într-o cas .. ospitaliere. evident! ² i din prea mult imagina ie! spuse Minda. ² Cum vrei. i doamna Zeitvogel. am fost odat cu ni te prieteni care i -au cump rat mobil de acolo. crati e frumos sm l uite... bineîn eles. se amuzar privind vitrinele. cu veveri e i vulpi. prezent ca o fiin . a unei surori a ei. privind tot timpul înainte. ai mobil de serie. Fur îndruma i îns la o familie prieten i vecin .. de i se întunecase brusc i se circula cu luminile aprinse. __Perfect. cu cotul rezemat pe portiera cu geamul mereu coborât. oblic. veselia din ochi etc. îmi plac fondantele. cald . ². ².. Se însera repede. apoi începu s râd . Pân la urm ! întreb . în ciuda acestor tragedii. Ai vreo preferin ? Femeia de lâng el îl privi. Urm o descriere detaliat a acelei familii. cu picior. suspect ² gladiole. cu o voce sl bit . perdelele. la Râ nov.. la cin . poate. dispropor iona i. metalic. cuno ti Râ novul? ² Da. Ajunser repede în Äcentrul" s r c cios al or elului. nori i fum.. Undeva. Zeitvogel-tat l era înc un om c ruia nu-i pierise ro ul din obraji. Zâmbetul acela nehot rât îi juca înc pe figur . Ajunser la Râ nov între apte i opt. flori. evident mai u oar . cred c m-a plictisit ideea transportului. pictate cu r murele i flori sau nu. dou camere separate. ² A vrea s ne întoarcem pe la Bran. f cut s menajeze sensibilitatea acelei femei amabile. o raritate.. blânzi. por elanurile.. p mântul. tii cum e. lucruri pe care Minda le asculta cu nep sare i interes. un container tras de ni te scripe i uria i. i atunci. în aerul acela concret. E o familie formidabil .. o senza ie de lift greoi. O roat gigantic . întârziind mai ales în fa a uneia cu exponate de obiecte menajere.. a a cum se v d în fotograf iile vechi c'e un secol ale unor mine de c rbuni din nordul Angliei. cu gaz. ² Da?! Bine. Vom mânca la ei... g sesc eu. o minciun ce deveni adev r îns . trebuie s schimbi mobila. eu nu suf r de prea mult imagina ie! Dealtfel. tr gându -i înainte i în sus. flori. vK² A. flori artificiale. mi c rile rare. Am i câteva cuno tin e acolo. la ni te pre uri. în pante egale. nu. trebuia s se afle i s ruleze o astfel de roat gigantic . vizibil. o fat dup care plânsese tot ora ul. se g sea într-o vreme o superb mobil s seasc de vânzare. i o alta. de i era înc zi. greu sesizabile. ² într-adev r. muntele cald respira cu putere sub cerul inexistent. drumul urca totu i. o bog ie de sortimente i culori. dac .. foarte curat. i se p reau pur formale. a a cum se întâmpl uneori. rulând încet un odgon sub ire. diverse abat -jour-uri. am putea dormi la oamenii aceia. a drumului. sub pretextul c vor s hoin rea sc prin ora i prin împrejurimi. Era o minciun . i-am descoperit undeva o cr p tur . scrumiere scumpe de por elan cu câte un ciob nel rezemat. ma ina aceea ce se f cuse parc mai u oar . m-am târguit o jum tate de zi. care murise în condi ii tragice la vârsta de 21 de ani.. r spunse el din nou. îl cunosc foarte bine. sau. undeva. o alt for p rea c împinge ma ina pe un plan înclinat. evident macrocefalic. iar so ia lui bolea.. foarte Äatractiv".. doctorul. d dea cabina aceea metalic . o cabin metalic .. vârfurile erau înecate în cea . apoi chiar locuin a.. pentru Ätoate gusturile" i. trandafiri (boboci abia înflori i sau în plin explozie a petalelor). îi invit s revin . e plicticos i enervant drumul înapoi pe la Ploie ti.. ² Ne întoarcem? întreb femeia de lâng Minda. navigând printre b l ile mari sau printre sp rturile oselei.. pe o pant abia înclinat . moart de leucemie la 16 ani. incredibil de numeroas . ² Da.. în vizit . destins mereu. un 10 . De i cobora i urca. ² Va trebui s lu m o camer separat .. totul din jur devine de prost-gust.. pe care le f cea conducând.. o or nehot rât . Crezi c ajungem înainte de opt? ² Chiar la apte. dispropor ionat. spuse ea. cu spi e. dar... altfel. n-aveam unde s -l pun. iri i. s întâmpine o rud ce sosise. lene . undeva. pentru dou zile. î i scuturau apa pe capot . zambile. culorile erau îns superbe. a istoriei uneia din fetele acelui sas (pe care -l chema Zeitvogel). dar pân la urm . cred c au ceva potrivit pentru noi doi. apoi. în cazul sta trebuie s dormim pe undeva.. peste tot. ² Gum vrei.. de ce s nu hoin rim pu in? spuse Minda dup ce se instalar i garar ma ina. violat de un grup de rani be i. pe la Ruc r. în vaze sau risipite Äneglijent" printre tacâmuri ieftine i ce ti.nev zut . lalele ² ce mergeau de la un ro u-sân-geriu pân la albastrusp l cit. deoarece eful familiei era plecat la Sibiu. margarete. foarte coborât. pahare ieftine a ezate în mod ingenios. dup ce se vor fi instalat. din Germania. din comoditate.. nevinovat .. la un ran. l mpi de sticl . am renun at brusc.. de carton i de sticl . ² De ce la un hotel? Hotelurile sunt vulgare. Nu tiu. a doua zi mi s-a p rut mai pu in frumos decât seara. r spunse el f r s mi te capul. privind mereu înainte. când am v zut c sunt pe cale s câ tig. într-o mi care de ridicare abia sim it . Trebuie s mergem la un hotel. O camer cu un fel de antreia . dac . etc.. cele mai nea teptate i stranii culori. pardon. i proiectul de a înnopta la Zeitvogeli nu se realiz . pusesem i eu ochii pe un scrin.. toate astea îmi d deau prin cap în timp ce m târguiam pentru o sut de lei. Dar numai de la ÄCapsa". s c ut m o caban . la cap tul c ruia se târ te. cu.

e o treapt acolo. Din nou. privindu-se semnificativ în ochi. cu lujere sub iri. întârziind fiecare pas... p rintre scrumiere.. Minda o conduse pe înso itoarea sa pân acas i fu invitat la o cafea. m închid în cas i m bag sub plapum . spuse ea. chiar dac dorm. pe care o accept . Dealtfel. e pentru mine ceea ce e pentru atâ ia antinevralgicul. într-o familie. mai ales în aceste momente. zile în ir. past de ficat. verdele crengilor de brad.. f r zah r. încât cei doi se desprinser cu greu din fa a acestei vitrine. verdele-dur." . totul atât de bine imitat. se mai ab tur o dat pe la ea. la orice or . un gest care la el putea s însemne orice. printre mun ii compac i. La întoarcere. a ezate cu cochet rie. cu mult imagina ie i sim decorativ. plimbarea de la Bran i. mul umiri. unul din aceia care au supravie uit ultimului r zboi mondial. flori. Nu se g sea îns un astfel de anun . sunt de-a dreptul bolnav dac e deranjat sau. ² Cu. în care se vedeau chiar i nervuri. sunetul r gu it al tonomatului i câte o pereche ce ie eau gr bi i. nu m formalizez! Eu îl scot foarte rar din priz .i spun. nici un obiect Äde pre ". ² Nu i-e foame? îl întreb Fabian. fumega o cea c mare de cafea. i cei doi gândir Äp cat". singurul mod în care suport femeile. flori.. pe care îl uit din clipa în care se scufund în el... s închizi în orice clip . abia când sunt sculat din somn.. la revedere. i cei doi folosir acest armisti iu ca s fac o excursie de o or . Nu tiu dac în elegi acest lucru. deloc obosit. indiferen i la ploaia care c dea f r întrerupere în pânze sub iri. egal . sunt un pericol public! E. e formidabil. ajunser în Bucure ti. i de multe ori... cu frunze lungi... într-un moment liber.. chiar i b rba ii.. Minda b tu în u înso itoarei sale. perfect odihnit . ha! Un b trân cavaler.. Mia Fabian îl conduse pân la u i... ha. cafea cu lapte. cu chifle. pentru c ea era gazda sa. iar au furat becul de aici.. f r o vorb . evident. la plecare. opac. a a cum au frunzele. gr tare. familiar . ha... dac nu sun nimeni. dup ce vin de la serviciu.. nimic de prisos. 1 r zb tea doar un zgomot difuz de glasuri. cu un ceas 11 bun înainte de a se însera. deconectat din trivialitatea unei zile de lu cru... vreo tav de argint. f cur îns o plimbare pe oseaua care duce spre cet uie i mâncar la un restaurant a ezat deasupra or elului. aprinse o igar i.i fac ni te sandviciuri. Telefonul. a a c . luar masa la Câmpulung i. storc toare de l mâi. printre furculi ele de tabl . nu tiu cum s .. verzi sau albastre. încât p rea invizibil. erau i crengi de brad sau brazi mititei. prietenele mele inclusiv. înainte de Bran se opri i r s ri chiar soarele. Doctorul se a ez pe primul fotoliu întâlnit. biscui i ai? î i b ur cafeaua i ceaiul în lini te. zgribuli i de la cafeneaua din fund. i. amabil . o invazie de flori epene. cum de i -a dat prin cap s m invi i.. în curând. Revenir încet în ora . în fa a sa. dulcea f cut în cas i. dar diminea a reîncepu. când. apoi d octorul plec . unde era asta. ochiuri.. o invazie de flori artificiale printre vaze sm l uite. ha! La revedere.. la Câmpulung. aproape niciodat . înc o dat . îl primi ca pe un vechi prieten. s suni pe cine ai chef. când nu-mi place s v d pe nimeni. s . î i mul umesc pentru frumoasa plimbare! A fost încânt toare.. am glumit. pân sus. flori. râzând. Ploaia se oprise peste noapte. m ap r .. cu naturale ea ei veritabil . s ai toat lumea în jur i s nu vezi pe nimeni. cu o carte bun . c poate s sune când vrea. chelnerul acela care mi-a s rutat mâna. atât de bine ales. exact pentru ce e f cut! Eu îns . ad ug . pe o m su joas . mul umind pentru Ätrata ie" i ad ugând înc o dat felicit rile sale pentru cafeaua Äexcelent .. gustul fusese perfect intuit. ha. vreun vas de Galle pus cu obr znicie pe-un scrin. 12 totodat . dis-de-diminea . parizer! spuse Minda.. luar un mic dejun bogat. vopsite în galben. sardele. dealtfel. Äîmi place grozav s uetez la telefon. sun -m . ie ir din ora spre Bran. pahare de plastic. cea mai frumoas vitrin din Râ nov. zile în care nu vorbesc cu nimeni decât la telefon. perfect potrivit "... i. la revedere!. ha. de neconfundat. cu stamine atât de bine imitate. Era a doua oar c intra în aceast cas . zile întregi uneori. Pot s . La revedere. uneori. am ruie. m face s nu m simt singur i.. absolut încânt toare! M simt perfect odihnit . la Ruc r. c ruia i se spunea i ÄAcapulco". Gazda î i f cu un ceai.roz-tulbure. bricege. ha. colorate. artistic lucra i. înainte de ora opt. prozaice. sporov ial . fiecare în sinea lui. file. pentru o jum tate de ceas. în drumul de întoarcere. pe ti ornamentali. unt. albul-l ptos. adus direct de la locul crimei.. doctore. sunt convins . când Äva avea chef de o p l vr geal telefonic ". cu pate de ficat i. un ro u-aprins. pia eta cen tral a or elului era aproape pustie. disear iau masa undeva. Am clipe. la castel. din gangul Restaurantului nr. ² Cu ce? întreb doctorul bine dispus.. momente. constatar ei la sfâr it. A doua zi. înainte de asta. am cel mai mare chef de. sângeriu. Trecur apoi prin Ruc r. ² Mi-ar pl cea cu. cu petale delicate. e ti tipul de b rbat care folose te telefonul în scopuri foarte precise. Minda d du chiar u or din umeri. ca caval. dumneata. îmi ap r singur tatea.. ha! Crede-m ! La revedere i. aten ie. în aceea i t cere cvasitotal în care f cuser întreg drumul...i pierzi aproape dou zile cu mine?!. nici o pies Ädiscordant ". c utând cu ochii anun ul c magazinul sau vitrina participa la concursul republican sau jude ean de vitrine. pe doctor îl impresiona pl cut interiorul apartamentului ei. l mpi. rupta. dealtfel. o risip de flori. Era. unt. halucinant. ² Serios nu vrei? ² Nu-nu. singurul fel. galbenul margaretelor. i. era aceea i. dar Mia Fabian..

. într-o s li de la etajul Muzeului Republicii.. undeva. el e Pisofagul. suntem doar prieteni.. a. doctore e prea lung. / ² Ei. f r iris.. de i.. hi.. pentru completarea medica iei. hai?! Ia spune-mi o minciun frumoas . nu. de conversa ie. ai citit? Bravo. în stilul me\j j Gelu e perfect informat de manierele dumitale des vâr ite. îngrozi tor de prost plasate.. nu auzi bine. se puteau. scâncitoarele domni oare Pogany. de i i -am interzis. ii minte c au i întrebat de el.. a ha. sala meschin . mai ic. a. trei feluri <je ^n\_ cea . da-da. în cazul dumitale nici nu era nevoie de. Scuf il . sincer r u p e ajta dat .. atât. ha. doctore. Gelu este st pânul. Coco ul. domni oarele Pogany. i. nu auzi cum vorbesc. unde p re ferj la facultate. ai dreptate. î i pune o bontm sub scara aia m rea de la intrare. P p il .. ce nesuferit.. de o uet la telefon cu dumneata. Rin-tin-tin. cum se mai zice. a a. îi spuse. cu timbrul ei pl cut. doctore. nunu. doctore.. da -da. stimabile. am neap rat nevoie de. a dat apreciere plimb rii noastre la Râ nov. dar.. cu luciul lor patinat de vreme. pardon. i. din p cate. hi! Sper c nu te superi.. Miu a-mic are nevoie de dumneata! Da-da. la cel lalt cap t. servj orilj administratorul.. responsabilul i. ² Poftim?! ² Am spus râcâi. ti. i. m înghe i cu ifosele pe care i le dai. Br ila. ÄHa. spunea c s-ar fi lipsit. care sufl atât de important aerul pe n ri. când e ti de fa . tocmai acum când. Doc? Apropo. pardon.i piard vremea a a. Babe . i se pare cunosc^ acest nume?! Da?! M bucur i. domnule docto^ CIJm " credeai c o femeie focoas ca mine poate s stea singur ... i dac te prinde c -mi dai telefoane. Miu a-cea-Mic ! Spune-mi: ce dracu ai g sit la mine. îmi pare r u. ² Poftim?! ² Am spus c ai s fii Doc. plus.. vizitarea expozi iei Brâncu i. un program.. dup cum a nu ne -ar fi deranjat în nici un fel. numai pentru mine.. cu ochii lor frumo i de cucuvaie. ce dracu. frumu elule. mi-am b gat în nas rinofug. s Fabian îi este foarte r u.. atât. hi... a mai regretat t de la familia Haiti. tii mata!. telefonul sun din nou la Mia Fabian.. hi. Peste vreo s pt mân . hi! Minda râse i el. lui tanti Mia îi plac minciunelele. de foarte aproape. ² Va s zic nu vrei s fii prieten cu Miu a?! Asta ca s m râcâi. ha.. am mai mult curaj. pe nu tiu ce m ormânt aerian. o s i g sim i alte nume. în sfâr it. ai dreptate.. Da -da. dar dulcea a famjij ei Hartl. mai ales acum. s m mai deranjeze. la revedere!. în rest. hi. ce urm re ti? Nu e ti tu omul care s . în b taia pe tilor. cu ochii lor frumo i de cavaleri medievali. hi. cu frumuse ile naturii i mai ales cu una ca mine. ha-ha. vrei s fii Doc. m las rece domni oarele astea Pogany. a a îi chema parc ? Hartl. Rollex!... Diogene voia^ s ^'z ici Da-da. minunatele. sunt boln vioar i trebuie s fiu menajat . cu domnul conferen iar doctor Ovidiu Minda. cu piesele aduse din America... n-are nici o leg tur cu familia. ochii lor exoftalmici puteau fi în sfâr it v zu i de aproape. nu-mi place s fac amor când îmi curge nasul. de data aceasta. pentru a doua zi. c au fost chifle. ha. tocmai acum.. Doc mi-ajunge. e incomod. medicamente am i eu destule. te -am su^at tii c Miu ei toata dup -amiaza... când Miu a-cea-Mic e boln vioar ... unt de cas .Peste alt s pt mân îl sun Mia Fabian.pardon.. am luat i aspirin a sj pjj-a_ midon. da. la revedere! Complimente Ludmilei.." Q/. am glumit. A.. nici pomeneal . e] se înnebune te dup mobilele stil. derbedeului. nu tiu cum.. sunt gutur it . cu ru ine parc . ce dracu? Parc sunt Demos ene ^n butoi. i englezii... au fost c rate de tân rul Geiger. ce r u e ti cu mine. «Biedermaier». pân mâine. cu capul lor înclinat funerar.. de care auzise vorbind i la Zeitvogeli. el îi cunoa te bine pe Zeitvogeli. hi. Gelu vine s m ia de la serviciu i-o bâzd r m din Bucure ti. ghici ce?! Nu -nu. i doctorul Minda îi propuse. dar. Panciu. nu -i a a? I-am expjjca pe larg.. ² Prieteni? De când? ² Ei. evident. ce vrei de la mine? ² Nu în eleg.. ar fi prefect s fi fost informat în prealabil de locul unde voi înnopta i s -mi g o vizit galant ... de mântuial ! ² De mântuial ? De ce? Re eta mea e perfect . el e QCJU Babe . la telefon. Gelu? Nu tiai? E iubitul meu. 15 ² Ce vrei. tii c a a le. de care erai fericit c ai sc pat cu o re et a a. vai. pu in ciocoial . de mult voiam s te întreb ceva.. dar nu de dumneata. doctore. A. Nu -nu.. nu f cu mine pe. cozon cei de cas . sfioasele.. oricum. de i. mergem s lu m vin de la Tulcea. mi-ar fi f cut pl cere s te înso esc.. 13 în fiecare an facem o tur dup vinul cel de toate zilele. haide-haide. ² Nu vreau nume ic! spuse Minda. doctore. . gestionai^] (. a a. un act memorabil. la Policlinica special sau.. e foarte pozitiv în astfel de maladii subiective. asta-i! Credeam c e de la sine în eles?! Vai.. ca s se vindece. hi.. da-cja sufer îngrozitor.. E ti formidabil. ha. pe unde ai umblat? A.. Gejger sj în ultima vreme. cafea i ceai.. a a. conversa ia conferen iarului Mi nc ia hi. p^ do^j-² Alo.. nu -i a a?!. în b taia pe tilor. mai ales spuse de domni importan i. în patul acela s sesc. bine în eles. doctore. i matale. z ri de aproape i pip i Regele regilor.. care înc mai alearg pe la farmacii. dealtfel... hi! râdea Mia Fabian.. bineîn eles. cu timpul. îns toat ziua de mâine mi -este dat . el e pur i"simpj u Qe\u Babe al meu...... fedrocain i nu mai tiu ce tâmp eT m 14 i. tii tu pe cine! Ce-am c utat noi doi la Râ nov? Poate în amintirea vechii noastre prietenii? Ludmila tie de escapada pe care ai f cut-o. uite ce proast sunt.. am spus. pu in snobism... din p cate mi -e absolut imposibil. i -am spus. încet.. Rollex..... eu m dau ci e ceasul mor ii. de la îuicea ..

. îmi face sil . pot s i -o repet i ie dac .Galant ! ² M rog.. ² Nu-nu. dealtfel am consider at. fumând igar de la igar . te referi la faptul c i -am spus Ludmilei s . ² Ei bine. la Râ nov... vai de ruine... îns .. Ei... deloc. nu.. în astfel de chestii.. c e o simpl excursie prieteneasc între dou vechi cuno tin e i..... nu e ti singurul specialist de pe continent. eu i -am telefonat i am pus-o la curent cu plimbarea noastr în aer liber. am spus: ciubucele! Nu se aude?!. i de asta te pot asigura to i cei care m cunosc.. ² Nu-nu.i merge mintea. de i.. galant -picant ... ² ... drept s spun.. nu-nu... te-ai purtat ca un domn. Ludmila e o femeie fantastic ... ² Ciudat?! ² Da-da. ² A.. i dumneata. stimat duduit !. cu cineva cu care nici nu te cost prea mult. te asigur. Doc. am adormit imediat. ² .. de i. ² Ei. hi! ² Dac nu m în el.. ha. o clip : mie-mi plac lucrurile clare! Dinspre partea Ärezisten ei" mele nu trebuie s . tii c eu. mult îmi pas mie de adev r! Am spus ce credeam eu i i -o spun i ie. eu.. al nostru. ai luat-o în grav acum! Dar a flirta. din partea mea. nu -i a a.... la fel. las ciubucele astea. i. ² Bineîn eles c nu-i adev rat. ² Ha-ha. ² Ei. s nu intru. dar ipocrizia asta m face s .. e ben trovatol... acum taci! tii c ai început s te por i cam ciudat?!.. i -ascult . ha.. hi.. po i s fii lini tit. s tii.. ² Cum? M rog.. îmi ajunge c am auzit-o o dat i. voiam s te. i-ai povestit i cum m plimbam ca un leu în cu c . la Bran.. cum vrei. ce nesuferit e ti. ² Ascult .. indiferent dac .. doctore. atingându-ne dege elele. spune -mi i mie.. la Râ nov.... spuse calm Minda.Nu. cam ciudat. în loc de Äa flirta". la telefon.i faci .S o avertizezi c . s tii. nu-i adev rat?!... dac vrei. cu atât înai pu in eu. nu i-a dat inima ghes s vii s -mi râcâi la u .. poftim. te formalizezi sau nu! Ludmila a fost prietena mea i am crezut de datoria mea s . ce dracu!... dincolo: ² M respec i?!. citeam o gr mad de c r i... ² i. nu-i a a?!. tii c te respect. nici o clip .. vai de mine. mi-au spus mie i al ii. haide.. de i sunt convins c te-ai plimbat vreo dou ore prin curte i-ai fumat o jum tate de pachet de ig ri. în fa . nu m îndoiesc c . Doc! Ei... cu o femeie ca mine e im-politicos s nu flirtezi.. ² . i feti a aia care ne-a vândut brânza aceea dulce.. foarte sigur pe mine. pe care am mâncat-o împreun .. dar.. 16 Minda râse u urel.. po i s fii lini tit . hai? Recunoa te! ÄS intru. ce întrebare mai e i asta? A.. tii ceva: vrei s l s m chestia asta? V prive te ce face i voi doi i pe ea o prive te la fel! P rerea mea despre tine i-am spus-o cinstit i. ² S nu crezi c umblu cu vorbe! E dealtfel i foarte incomod s te strecori de colo -colo i.... nu mai râde. la castel.. ² ...... nu se întâmpl nimic. asta-i.... câine! ² Poftim?!. de asta. te pomene ti c i-a trecut prin cap s flirtezi cu mine... nu m-am formalizat deloc... haide... Äa filtra"..Iart -m ..Dar. hai? S vii s -mi faci o vizit picant ?... m car o dat în via .. dup ce-mi spui i mie?!. nu va avea nici un fel de consecin .. s nu se m rite cu tine?! Normal. promi i? ² Promit. cred. ² .... s nu intru. nu vreau Äs filtrez" cu dumneata..Ha... brava ie... de ce nu râzi pe urm . d -mi voie. nu-i nimic. Ei. dac a fi tiut c . amestecate. v d c te-ai formalizat i. dealtfel.. ce. ² Am zis: câine! Ce-i place omului vrea s mai aud o dat .. în orice caz... s nu încerci m car! Consider asta o obr znicie! To i prietenii mei trebuie s flirteze cu mine! Asta e prima condi ie! Nici o grij .. Doc. ² Bineîn eles. s intru.. chiar dac nu-i adev rat. ha! ² Nu-nu.?!" | ² . ai amu it?!. nici nu mi se potrive te! Iar dac reu e ti s-o ag i pe Ludmila. pomi orii sub ploaie. oricum. citeam i spuneam chiar.. v d c ai în eles despre ce-i.. ² Nu tiu dac am spus adev rul... Doar ai spus adev rul. Altceva. nu înseamn nimic mai mult decât atât! i -apoi. ² Ei.... pic. jum tate de noapte prin fa a u ii tale. flirtul t u. nu exist nici un b rbat demn s . bravo. cineva pe care po i foarte bine s nu-l mai vezi niciodat . i.² Las -las . dar promite-mi c ai s fii sincer. nu-nu. când eram mic . spune-mi atunci: în noaptea aceea. pic..... ai început s te bâlbâi! Te pomene ti c i s -a i umplut gura.. nu m-am.. ha-ha! 17 ² De ce râzi.. ia spune. ce romantic. ² Haide-haide. se potrive te! Si non e verro....

Alo!. trebuie dublat efortul. ap rece amestecat cu z pad . bineîn eles!.. din comoditate sau din igien . dar. de parc cineva în interiorul s u v zuse ceva. m runt . ajunul Sfântului 20 Nicolae?!)... cum spuneam.. i deocamdat Geiger. învierea mor ilor.. O panic fizic . lu receptorul care emitea deja un singur tip de sunet. ci prin efort. cu o pat ro ie. Äextrage" acel zâmbet din el însu i. pe tâmpl ² de parc ar fi fost lovit cu un corp dur ² cu gura întredeschis . cine spusese asta? ÄObscur. un fel de astenie. Cine?! f cu Minda. ÄIn punctul mort. Nu. ce .. peste. f r nume. te rog. deschi i. nu prea mare. ce nu i -o putea explica prea bine. va lucra în continuare." Apoi se concentra asupra celor ce se auzeau în receptor. se particularizar . cu. Bâzâitul se fragment . urmat.. totdeauna. câteva minute dup dou sprezece. i eu am iz olat-o. el însu i fu uimit cât de u or î i învinse starea aceea confuz .. o pat . Minda urca încet bulevardul. ce conta. de o or i jum tate. coti la dreapta pe Calea Victoriei. în clipa aceea... Ce era de în eles?! Cu un efort. confuz ... ca înc în atâtea rânduri. Pelicanul. o pat obscur .. de o or i patruzeci de minute trebuia s se afle în alt parte. î i aminti c era duminic . parc . înc o dat . doctorul sta culcat. se auzi înc mult vreme în receptorul culcat pe t blia biroului i uneori.. Ceea fusese cel care. cuvintele îi r sunau înc în ureche. alo!. Travers apoi. a.. ² Alo. încercând s refac în întregime fraza lui Ceea care exprimase perfect o stare ce se afla înc în viitorul trupului s u. un bufeu.. nu toate deodat .. se ridic în capul oaselor.". am îmbr cat-o în ceara disper rii i b rb iei mele i am l sat -o acolo. cu ochii mari. Äo"-ul morm ia în bu it.. o spaim . ² Cine. c era. era îns incapabil s . o panic scurt . se întoarse i coborî spre Pia a Senatului. descurc cu r bdare nurul receptorului. Miu a-mic nu s-a sup rat i te-a sunat mereu. Peste o jum tate de or . mi-ajunge! Eu nu m in de mân prin parcuri cu te miri ce sclifosit. copil reasc ..i continua travaliul.. atâtea pete obscure 19 coexist cu luciditatea. de ce e ti urâcios i îi trânte ti telefonul lui Miu a-mic ?! Hai? Uite. resorbit . panic pe care propriul s u eu însumi refuza s i le explice. când celelalte sunete i grupuri de silabe sosir .. întreg trupul st tea într-o încordare pe jum tate... ca un solo-bas. m runtele sale automatisme din timpul unei conversa ii telefonice oarecare. o spaim pe care el însu i încerca s o în eleag . sfâr it de noiembrie (sau începutul lui decembrie.. sunetele acelea lungi.. i mie nu-mi plac chestiile astea.. Cu acela i rezultat.. Mia Fabian f cu înc o dat num rul. printr -un simplu efect de reverbera ie. ci. pe care el însu i ² acel el însu i care se refugia în acea clip în trupul s u cel mai îndep rtat... i tu. vrând s intre la Libr ria Academiei.. stridente.. în inima sa ce b tea în vârful membrelor sale ²încerca s o ghiceasc . plictisit i amuzat: în definitiv coexist m cu atâtea neclarit i. pe o hârtie alb .. fumând o igar . i-am spus c sunt boln vioar i trebuie s m doftorice ti. ce ciudat... Äinventa". înc o dat . Minda d du din umeri. m garule.. aproape melodios. respirând cu greutate.. ² Nu-nu. perfect eliberat de spaim . se aglutinar . ² Iart -m . într-o a teptare a unui oc ce trebuia s vin .. habar n-am. din spaima aceea de câteva clipe.i mi te degetele. O m runt migren . spaima lui.... ÄO fraz profetic !" f cu Minda i zâmbi înc o dat i sim i...griji. pe jum tate.. nu. apoi. î i f cuse trei cursuri înainte de o calitate excep ional !. Minda ridic receptorul: 18 ² Alo!.." i zâmbi.. Al turi. la început vocalele. nu-nu. întins pe cana peaua sa de lucru... într-un m runt efort. Pelicanul. la miezul nop ii.. unde citise asta.. mult vreme. ² N-am fost plecat. cu spaim . cu Äoficialul".. în sfâr it. el începu s . m runt stridente. de Äi". exact în fa a u ii închise.. o insect . de curând? Era ceva de foarte curând citit.i râsul.. eu nu-l p c lesc pe Geiger al meu nici pentru Gregory Peck! Ne în elegem la pat ca doi copii de â . dublat frecven a. se întoarse câ iva pa i înapoi... încât.. Totul urc la suprafa ... ca pe urm s m t v lesc cu altul. a teptând împreun . ² A! i mai grav! Cu atât mai grav! i vocea ei. Va închide recep torul i se va culca!. auzi el vocea cuiva. cine. dr gu ule. acum vorbesc eu... se grupar i începur s prind un în eles. da.. pân când dom-niasa. era perfect uitat . Minda continu s dea din cap la bâzâitul acela u or. apropo.. Peste alt jum tate de or . se îngro ar .. alo!.. evident.p rea o vietate m runt . Äe"-ul începu s ipe primul. eu nu m culc decât cu un singur b rbat. da-da. un bâzâit insistent. ². eu i cu ea. i -am mai spus. gre it.. iar undeva. cu o noapte înainte citise pân la ase diminea a... prins între barele sub iri de ebon it ale difuzorului. gângurind. spuse de câteva ori: ÄDa. într-o anume ordine. ce anume?! Prostii!.... Când sunt cu un b rbat care-mi place. ca un acompaniament într-un trio cu cvartet de jazz. Era o duminic dup -amiaz ploioas . unde st tu câteva minute în îmbulzeala din fa a G rii RATA.. Reflexul acestei spaime se repercuta i în ochii dilata i u or. aprins . ce sosise deja i care trebuia absorbit... î i va dep i oboseala nu prin odihn . trase un creion dintr-un recipient i începu s grifoneze absent. lucrurile. cu o anume ' certitudine. Ceea spusese. Apelul se f cea îns în gol. neidentificabil . i fu din nou uimit cât de u or î i putuse provoca acel zâmbet. domnul-doctor-Pelicanul a catadicsit s se întoarc acas i s . s zicem. st pânindu.

s . familii. inventariind-o cu r bdare. aniversau nu tiu ce. el nu locuia prea departe. ei.. cu din i perfec i îns . domnule doctor. de frumoase. la un chio c de ziare. se ridic (în trecere. în fâ uri. femei cu un copil. atât de dificile.. întunecat . când se auzi strigat. în clipa când era pe cale s . fete surprinz tor de tinere. i porni spre o mas . în zâmbetul ei i al lui. o b trân . crem niturile sunt de ieri diminea . î i b u încet cafeaua i regret c nu avea un ziar la el. i atunci.aisprezece. de aceea i vârst . ucenici sau haimanale cu câte-o iubit . umoarea. de convenabile. Fuma i î i b u cafeaua. înc înainte de a se a eza la o mas . de agresive în tiparul lor blând. bine îmbr cate. Era ora patru aproape. ÄAm avut pân adineaori. va s zic era cunoscut aici. la urm . o rug pe vânz toare s -i preg teasc o nou cafea. familii întregi. cu figura lui grav . oamenii. mi carea cofet riei. aceste numeroase oma-uri. cu buzele strânse. Minda refuz îns . raporturi atât de precise. iar el. de cincisprezece. Minda se întoarse cu jum tate de trup. b trâni deloc ² unde sunt b trânii. domnule doctor! Ruladele ne-au venit ast zi. explicabil. jilav . colosal.. în anumite locuri mai ferite. gura frumoas . pentru el oricum.) i o comand numai dup ce se asigur c nu aveau rulad cu fri ca.. fumând to i cu o disperat i vesel plictiseal . i crema e cam. dar nu v sf tuiesc s lua i. cu ochelarii masivi. ascultând cu gravitate.în Occident mai ales. în sfâr it. î n sfâr it ajunse la rând (Änu-i nimic. prin ce g uri se ascund. exact raportul pe care ea îl a tepta." Minda zâmbi. sprâncenele pu in cam groase. tinerii str zii cu iubitele lor duminicale. se uit la ceas i afirm c avea program. a c rei calitate deosebit i-o explica abia acum: M ria Felix o preg tea pentru el. ca i cei doi copii. ie i din nou la telefon. un tinerel. pentru care figurile lor erau preg tite. ÄAvem. în apropiere. fu din nou în pericol de a renun a. se opri din nou în fa a vitrinei cu pr jituri i. gândi el.. posibil. a tept în frig ca cineva. în timp ce îi saluta înc . asigurându-l c se va sim i foarte bine... cu lodenurile lor uzate. cu p rul alb. familia plec . Reveni în cofet rie . era cu dumneavoastr la mas . i Minda î i b u cafeaua la masa lor. la urma urmei. aproape. duminica dup -amiaz . femei singure cu un copil.. curat.." ÄMul umesc!" f cu Minda. ceain rii. urm rindu-i reac iile. un b iat i o fat . în rigola str zii sau în col urile cl dirilor. urm rind din ochi. îi explic frumoasa vânz toare.-<4tur pe care n-o mai mâncase de foarte mult vreme (din copil rie? nu-nu. Reveni în cofet rie i. de i nu era propriu-zis z pad . Foarte rar câte. odihnitor. ce erau i ei prezen i). f r zah r). odihnitoare. era deja în întârziere . nu. duminic dup -amiaza? Probabil! De câte ori fusese în str in tate. ce ap rea atât de rar la el. serios. de-aia s-au i terminat. tineri muncitori. un fel de M ria Felix cu gambele scurte. travers i intr în cofet ria blocului turn. r spunse M ria Felix. mânuind cu aten ie linguri a de argint. Voia s . z pada se depozitase deja. reflex. de curajoase. spre mirarea sa proprie. întinse. sora so iei (o domni oar în jur de optsprezece. de i intelectualismul ei uscat l-ar fi indispus acum. De pe atunci remarcase ce odihnitoare puteau fi. nu le ajunge pensia pentru o pr jitur . dar care.i termine convorbirea. apoi se pierdu în fa a vitrinei cu pr jituri. cuvintele altora. parc . se opri. i. Era foarte bine dispus. f ceau undeva o vizit de familie. cu ig rile din care mu cau. Ce s citeasc în ziar?! Ar fi avut chef de un policier. în jurul unei mese ovale. comod. spre amuzamentul s u. ci mai mult: o promisiune a z pezii. afar continua s plou cu z pad . observase asta i cu alte ocazii.. un Chase sau un Chandler. i dup o jum tate de or bun cei doi p rin i îl invitar s -i înso easc .i conserve starea pl cut . cu un oarecare interes. indic cu degetul vânz toarei (o femeie surprinz tor de fru moas . societ i întregi de b trâni. ca un mulaj dentar) i se interes ² asta înainte de a fi comandat indienele (surorile indiene!) ²dac nu aveau crem nit cumva. i într-adev r. Era o cuno tin . bunici. Se gândi un timp la acel ziar.. femei într e aizeci i aptezeci. trebuia doar s dea un telefon etc. în mod Äspecial". lumina. de iner ie f r nume. apoi renun i î i d du seama c n -ar fi 21 avut chef de nici un ziar. el visase cu o tenacitate fantastic . Femei singure. Se îndrept . acest Ädomnule doctor" pe care tocmai îl exprimase gura aceea pu in cam mare. doctorii sunt repera i cel mai repede. ca i asupra unui animal m runt. dar de. în fa a vitrinei st tuse to t timpul aplecat. Era o . cu fâ urile aruncate pe un scaun. se îndrept spre telefonul ce se afla în exterior i încerc un num r. Apoi Minda se îndrept spre masa sa i a tept pr jiturile i caf eaua. a. îl izbise prezen a b trânilor în cafenele. Unde erau b trânii?! i. ce poate fi mai odihnitor?! ² se surprinse chiar Äaplecându-se" cu o anume curiozitate asupra propriei sale st ri. f r scop ² s tr ie ti o dup -amiaz f r scop. cât îl visase în adolescen . patru f r apte minute...i aprind o nou igar . Renun s comenteze faptul c ea i se adresase cu apelativul Ädomnule doctor" (o. a tept destul de mult. Minda î i scoase agenda din buzunar. abia se r ce te i cafeaua!") i vorbi cu cineva. în svetere prea lungi. atât de repede. o z pad suspect . sc mo ate. aprinse o igar . de i. cu un carton uria de pr jituri. toate sorturile expuse.ias din starea de iner ie în care se afla. a doua oar . mâinile lor frumoase. eventual o Agatha Christie. Ceea visase revolu ia i un nume. dintre toate profesiunile. avea gambele prea scurte) o indian . mai ceru una.. aproape caricat. cum era de a teptat ² pentru sine însu i! ²renun la pr jituri. în general. privind circular în jurul s u. uneori erau acolo femei colosal de b trâne. în . dup ce lu la rând toate etajele. înc rcate cu ceaiuri i torte. cum se spune pe nu tiu unde. dând u or din cap. cu so ia. mai precis. ceru o cafea dubl . f r zah r. înfruntând înc vocea. apoi. cafeaua rece îl a tepta înc . ceva cu totul pl cut.. se v zu asta când ie i de dup galantar. inuman . de frumoase. in extremis. i în^chii celeilalte sclipi o lumini de bucurie c între ei doi se stabiliser . dup câteva minute lungi. lodenuri vechi. cânt rind în gând fiecare exponat i. un coleg de la ÄFundeni".. prezen a celor trei tineri îl anim într -un fel. dar cineva mi -a comandat un carton întreg. o convorbire nu prea lung . care sem na îngrozitor de mult Äcu un doctor". p l vr gind în lini te.

î i ap s p l ria pe cap. Dealtfel. ca i cum ar fi ie it de acolo în ajun sau diminea . aprins din clipa în care se a ez . b trâne!" i: ÄDe ce n -ai telefonat?!" îi oferi o cafea. u or lâncezi. când intr în camer Nestorescu. doctorul se între inu câteva minute cu mama tehnicianului. prin apropiere. Oscar Pieterson trio.. de i f r prea mare ostenta ie! Cu cineva. scoase de undeva o sticl de whisky i o puse în fa a musafirului. tocmai când se preg tea de plecare. igara. cu o cea c de cafea în mân . pe 11 Iunie.i ceaiul. cel pu in atât cât era el în stare s . î i aprinse o nou igar . Trebui s sune înc o dat pân când se auzir ni te pa i. Nestorescu o strig totu i pe maic -sa i îi ceru dou cafele ( tia c doctorului îi pl cea s o bea rece). negri. mai bine zis o amân . obi nui ii ei intrau dup o jum tate de an sau i mai mult cu acela i aer. apoi într-o sta iune climateric . care î i ceru scuze c nu îl recunoscuse i tent imediat un microconsult pe care Minda îl satisf cu. cu o oarecare ov ire. Eroii Garnerr. se apropia de sfâr it. plinu . cât fumase ast zi? Refuz s mai calculeze. i Minda p i în uria a camer -atelier a lui Nestorescu. l mpi-radio. înc somnoros.. aproape cinci i jum tate. nu juca nici un rol. de 120 de ba i. Minda însu i d du unul i. cu un: ÄUra. el sim ea cu o anume certitudine c asta nu avea nici o leg tur cu nevoia pe care o sim ea ca undeva. în sfâr it. de curând lansat. telefonul sunase de câteva ori în acest timp.. cu p rul alb. u a se deschise i ap ru în deschiz tura ei o b trânic .] brunet . întrebându-l ce dore te.disperarea lor vesel . cu o bro a de argint la gât. suficient ca s . Minda cu datele ei civile. f r s tie bine de ce. tehnicianul îl puse la curent pe . Doamnei i se lu pardesiul. era total lipsit de senzualitate.. Small gets in your eyes. jazz-u\ u or învechit al anilor '50 care îi stârnea doctorului o anume melancolie radioas . apoi. de fapt un membru al unui grup solistic. Tr ia cu cineva? se interes doctorul i primi un r spuns evaziv. fals. Oricum. pe care Minda o refuz .. avea ceva voce i.. Apoi. 22 23 bându. solo piano. apoi. apoi reintr . cântase undeva într-un local dintr-un ora în Moldova. m runtul. lucru ce tr da într -un fel energia ascuns în corpul. politicoas . Sarah Vaughan.. Acest fapt putea în ela îns . când Minda ie i din cofet rie. apoi la stânga. câteva difuzoare i aparate în lucru.. un sezon. hazardându -se în lapovi a de afar . Nestorescu fu pu in uimit aflând c . sau în fa a lui chiar! Lui îi muriser bunicii i poate de aici. Cu astfel de palavre Äb rb te ti" trecu acel sfert de ceas în care doamna Miter convers . The girl oflpanama. s se între ie cu b trâna Nestorescu. Ascult câtva timp în t cere Moon light in Vermont... apoi renun tocmai când se apropie una. dup o noapte alb . O chema Tanti Miter i era so ia unui ofi er de pompieri de la Constan a. în dosul lemnului.. dup felul în care se mi ca. care. Tanti. înalt .i fixeze bovarismul. într -adev r. i ceru o Ä igar bun ". el însu i nu fusese destul de mult vreme acolo). apoi ea disp ru afar . în ciuda aparen ei ei de Äfru moas spaniol " (o frumuse e cu un chenar vag trivial.. pe care silueta ei sub ire îl sus inea cu o necrezut for . un 25 tinerel de la estrad . avea i unele veleit i Äartistice". cu domiciliul în Constan a. în fa a lui sau pu in lateral. g sind ceva pe placul lui Minda: Dave Brubeck Quarter. fu l sat s intre. . i în acest r stimp. Râzând. Nestorescu introduse o rol cu muzic beat.. cu orice duminic dup -amiaz ). aparatajul doctorului era în perfect stare i c trecuse doar pentru o scurt vizit .. se sun la u ^ i în camer intr impetuos o femeie de vreo dou zeci i cinci de ani. vagi. apoi. nu-nu.. dar sta era un semn al pre uirii deosebite de care se bucura Minda i al rarit ii prezen ei sale 24 acolo. inimoas . venea cu acordeonul i delecta o întreag societate. c su a avea i num rul c zut. Pe una din str du ele limitrofe pie ei se opri în fa a unei c su e cu grilaj la strad (pierduse câteva minute pân s o g seasc . amical . Era un ÄHohner" uria . i ajunse la Arenele Libert ii. uneori. franc plictisit . cu Roii Garnerr. cu mama lui Nestorescu. cu întreaga sa instala ie de ÄHi-fi". O coti pe bulevardul Co buc. a sânilor agresivi (mâinile erau cam mari. ro ii. cu o geant pe um r. dup cum era u or de observat. bine dispus. Telonius Monck. se vedea c era o obi nuit a casei.. Ezit o clip în sta ia de taxiuri (nu se afla. Era o Äfat bun ". în ciuda ochilor enormi. Lâng fereastra înalt . buc latul. pasiunile ei aveau drept suport aceea i m runt fixa ie artistic . afirma tehnicianul. Minda. piuli e.'într-un anume fel.. ce se acorda perfect cu acea duminic dup -amiaz . dealtfel. îns cum p rin ii ei locuiau în Bucure ti i ea îns i era bucure teanc . nici o ma in în sta ie). timpul. abia sesizat.. cu masa sa de lucru pe care se g seau risipite mii de uruburi. dealtfel. Trecu astfel o or . cu p rul strâns într-un coc. friguroas . pe scurt. îi scrise repede o re et pe care o paraf i avu de luptat apoi cu scuzele mamei i ale fiului pentru tapajul de rigoare. înainte de m riti . trona un difuzor uria . De i voise s plece. mai avea un pachet la el i va fuma cât va avea chef. d du din umeri Minda. deoarece în casa ve nic deschis a lui Nestorescu. apoi intr în curte i sun la o u ce era protejat de o minuscul marchiz . Era trecut bine de cinci. dure). contacte. într-o vreme. Sosir i cafelele. ceru altceva. dou femei îngrijit îmbr cate. l-ar fi odihnit dac s-ar fi aflat pe undeva. clipind conspirativ din ochi. în spiritul so iei de ofi er. apoi se precipit i derula câteva benzi. P cat. parc . cu ochii cârpi i de somn. î i vârî mâinile în buzunarele pardesiului s u de c mil i o porni agale înspre Spitalul Brâncove-nesc. cu ochii umfla i. un scotch autentic nu era la îndemâna oricui. curat. de mai mult de jum tate de an st tea în Capital .

Äfrumuse ii" ei.. restaurantul sordid. Ajunge o obliga ie pentru o duminic .. refuz chiar. chiar i surorile indiene. în casa aceea str in .. nu-i a a. probabil. în rest. b trânul Duke. dar când am v zut ploaia asta împu it de afar . tactul. în sfâr it.i pusese un batic. inclusiv cei vegetativi. în iner ia aceea de duminic dup -amiaz . uneori. de la Turnu-Seve-rin". astfel de oameni sunt plicti co i dac îi întâlne ti prea des. era exact cuvântul: o escapad . iar la un rest ur n el care îi zicea ÄTimpuri noi". nu. m runte. flatat .. nu tiu cum. plin de fum. i acum. s se usuce. Trebuise s fac o vizit de familie în dup -amiaza aceea. i Minda se gândi c în definitiv i el Äfugise" de ceva în acea dup -amiaz . foarte sub ire îns . blond ..i usuce p rul lung. o escapad din el însu i. ca s g seasc acel Ä5 stele". cu p rul lung. ce dureaz câteva minute. nu se mai vedeau deloc. dintr-un reflex de voin . Era vesel acum. ² Ei. observabil doar când st tea într-un anume unghi al luminii. deschis tuturor. a fost un domn. i care îi zâmbi. abia acum doctorul observ c Tanti era ciupit de v rsat pe fa . din care se ie ea pentru totdeauna. la mine. ce inea o sticl de coniac în mân . Clark Gabie nu poate fi jignit duminica dup -amiaza. la opt.i p rul cu un prosop mare. foarte bine îmbr cat. ziua. îi i comandaser aceast escapad : dou indiene cu fri ca! Ce prostie. valurile de p r negru. am spus c m duc pân în fa . de ce s -i rezi ti?! Numai dintr-un simplu automatism de voin . ei pot deveni i vulgari. punându-l la punct f r s -l jigneasc . cu tâmplele concave. din ceea ce trebuia s fie el însu i. Când s ies.. intr i b trâna.. în orice caz.. Minda renun îns . dar Tanti. duminica dup -amiaz a unei femei? O astfel de victorie. neregula i.. pe care o prezent i celorlal i drept Ädomni oarajjabriele cu. de lume i un ins elegant ² ce în elegea Tanti prin elegant? ² cu o must cioar Clark Gabie. expe-diindu-i o fraz femeii aceleia înalte. nu se g sea decât Äinfectul de 3 stele". ha. cu o mare admira ie. i-am întins-o! râdea. pe la câteva restaurante i cofet rii din apropiere. Ai mei m-au rugat s viu la ei. pentru c . în timp ce tehnicianul o cert c nu.. mai bine o escapad din ceea ce devenise.. fa a ei era frumoas . deci i lui. unde erau invita i ambii. pentru c .. ² Fantastic! r spunse Tanti. ² Cum. urca din adânc o pornire vesel . obositoare cumva. Se auzi apoi. o escapad de care nu va lua nimeni cuno tin . cu nasul fin. i în camer intrar . din eternul calcul al lui: la ce folose te? Sau: Nu e în program? Sau: E plicticos! Evident. a doua oar . ai ajuns pân la la? se mir Nestorescu. i o m tu de-a noastr . ajutat de Nestorescu s se dezbrace. îl a tepta Ludmila la o familie prieten . inteligen a. o dat c g sise. orice indian e f cut cu fri ca.. .. burghez. s . toate astea erau. pur i simplu am fugit. vesel . orice indian veritabil . negru. minute întregi.Nu mai suportam singur tatea ast zi! tocmai declara Tant i. ceva extrem de vag. cu din ii ei frumo i.. Domni oara Gabrielescu era la fel de înalt . ² .. ceva ce. Avea un zâmbet cu adev rat fermec tor câteodat i se vedea... dealtfel. bineîn eles c nu. iar seara. cu toat gura.. cu feti ele. întâlnirea cu ea era o obliga ie?! Prostii. petele acelea palide. iar r uladele cu fri ca. mai mult chiar. unu' care se plictisea. din acest unghi. aran -jându. sunt de ieri diminea .. într-adev r. ceru o igar Äbun " (din care avea Minda) i declar c un p h rel de coniac i-ajunge. din ceea ce era el însu i. prietena lui Nestorescu. Tanti Miter reintr în camer a doua oar ² când ie ise? ² cu o sticl de coniac 5 stele. Slava. i ie ind încântat de dou ori. i Minda se pomeni zâmbind i el. dar..se r zgândi. pentru succesul fulger tor. negru. nu -i a a. Ce. o or i jum tate chiar. ud pe fa de ploaia de afar . fericit acum de ploaia care o adusese aici i care o separa de mediul ei familial. hainele lor previzi bile.i rad must cioara i o s mai vedem pe urm ! Râse i Nestorescu. cu un cap îngust. el însu i! In sfâr it. împreun cu o tineric . formidabil. frecându. Slava era mai înalt cu un cap decât tehnicianul. toat diminea a b tusem aluatul pentru cozonaci. dar pentru o escapad . o odihn real a centrilor s i nervo i. care se pare c auzea totul din antreu sau din camera vecin . Din câte asemenea sute de succese nu e f cut via a. dup cum povesti. mediile acestea previzibile. care venise în Capital pentru o restan sau un examen de f r frecven . uscân-du-l. amân plecarea. cu mâna dreapt . inutil. de fapt. cu vitalitate. gras i frumoas . care îl odihnea ea îns i.. ce conteaz ? f cu Tanti. acel Ä5 stele". în ciuda cursei pe care o f cuse.. curajoas . în care se intra f r nici un fel de crispare. ha! I-am spus s . fumând cu l comie. d dea o anume ambiguitate chipului ei. ajunge pentru fuga aceea prin ploaie. unde îl tr gea ea. iar pân la opt mai avea o or bun . se sim ea asta foarte bine. tot un Ädomn doctor". care. nu tiu. a venit i sor mea cu b rbat-su. crem niturile nu sunt proaspete. i propuse s -i împrumute o bluz . Duke Ellington and his bând. într-o astfel de dup -amiaz . nobile. singur .. avea o must cioar care nu -mi 26 27 inspira încredere. cu familia. s-a legat un tip de mine. te pomene ti c tot din pricina ploii? ² Mai plou ? întreb el. dar ie irile astea în tot felul d e medii. ud. Iar i sintagma asta idioat . da-da. cu acelea i mi c ri de-acum o or ale Tan ei Miter.. i se surprinse imediat gândind cuvântul Äobliga ie". i de i ar mai fi putut da un telefon salvator i trece o jum tate de or pe la. De ce s nu întârzie. m run i. Obliga ia de familie fusese Ätri at ". am fugit. zâmbetele. pentru câteva zile mohorâte. derulând o band . cu o m runt la itate. V zu scena în gând. cu din ii nu foarte albi. sta era cuvântul: o pornire ugubea ! ² c reia ar fi o puerilitate s -i rezi ti. singuratice. sau pentru a doua zi? Era odihnitor. ugubea ² da-da. care a comandat un carton întreg..i din când în când... mutrele lor previzibile.

totodat . apoi plec . cei trei schimbar fraze criptice celorlal i. se puteau z ri trei func ionare ale ÄLoto" -ului. chitan iere. care le s puse ceva.. unsuros. unul se pare c instala sistemul de difuzare într-un mare restaurant.. dar el nu fuma pe strad . cum dra cu o chema pe a treia. afacerist. deformând o fraz de-a lui Ceea. cum le chema? Sabina. în casa aceea în care el fusese o singur dat . J^aul i Sever. de i nu se gr bea. se putea observa asta dintr -o privire. ap ru mai bine zis. sau la cine tie ce tâmpenie. dintre care unii. te pomene ti. la procedur . de nas. care ap ru. f r nici un scop precis. nu prea gr bi i nici s ias i nici s joace. cu capul acela îngust. Când Minda se ridic în picioare s plece. strigân-du-se. i gr bea pasul... bineîn eles.i agate p l ria în umbrela unui aiurit care îl i privi cu o furie infinit . în primele minute. 28 29 ca orice loc. de col ul gurii. ca s pot sta pe loc!" parafraz el din nou. cu melodia lui zdren uit . era un singur lag r în toate aceste localuri ² ÄVrei s . care -i pl cea. de i. vreo zece clien i. care-i f cea sil i îi pl cea. un tangou ca o cutie de ig ri proaste. pentru c pr v lia aceea banal . la medicin legal .. ce foiau pe acolo. str zile se popular . ce prostie. prin vitrina de sticl . mesele ude de vin. duminic seara (sc pase. în mijlocul familiei sale numeroase . da. îi va ar ta el lui. o pl cuse chiar. mul i din ei trafican i de bilete sau amatori de unul. apoi o tergea satisf cut. dar numele nu se constitui în nici un fel. mai avea o toleran de jum tate de or . i toate trei râser .. unde nu avea chef s intre i unde Ceea nici nu-l invita. provinciala. d du din umeri. la Codul civil.. Se hot rî s . Ce f cea el la ora asta? S -i dea un telefon?! D du din umeri. sau mergea el oare atât de încet? S gr beasc pasul. i -apoi fumase o gr mad în acea duminic dup -amiaz ! Acea duminic dup -amiaz ce alunecase în cosmos.i aduc aminte al treilea nume. minuturi la comand . Äam nevoie de mi care. ca i în fa a vitrinei de cinematograf. i Minda trecu al turi de vitrina de sticl i. unul purta în mân un magnetofon mare.. Tanti Miter disp ruse. cu cele trei feti e adorabile. în fa a lor câteva borcane imense de sticl . un tangou de lat. Francisca i.. în urechi cu sunetele viorii ce cânta acela i lag r. femeile continuau s râd în clipa când el dep i col ul i ele r maser astfel. strângându. greu. i el tres rea i se felicit pentru ideea pe care o avusese de a parcurge tot drumul pe jos. preocupat. rece..i umerii.i umerii ca orice c l tor înfrigurat. lihnit. pentru o cunoscut orchestr .. nu f cea! în definitiv. în loc s-o ocoleasc gr bit. de eterna Äduminic dup -amiaz "). plictisi i. se va mai întâlni de multe ori cu el. luptând cu tenta ia unei ig ri. un b rbat cu p rul c runt. pen tru el. i Minda î i imagin strângându.. râzând la nesfâr it de fraza aceea banal pe care le-o spusese superiorul lor. un câine care venea.i continue drumul pe jos. a a cum f cea de obicei. nu v zuse filmul i se surprinse cochetând cu ideea dac s intre sau. m slinele i brânza vis toare din galantarul pe jum tate gol.. gr tar special. nu reu ea s . amuzat de propriul s u gând Ä galnic". cu exact atâta ironie de cât ar fi avut nevoie dac prietenul s u ar fi fost de fa . studentului. ferindu-se de b ie ii în jur de zece ani. i. se integr ei.. cineva îl îmbie cu bilete pe care le refuz . etc. î i retu a coafura la o oglind din antreu.. la col . c se dep rtase de cinematograf i de sta ia de tramvai. pentru c era un tangou care l-ar fi putut mânji. în care ap reau nume str ine.. î i avea mirosul lui. i se lipea de frunte. Sorina sau.. din Ätutun selec ionat". îl sim eau în mod special. nu-nu. gândi el. comendatore?!" ² un tangou importat din perioada de dinainte de r zboi. de dou ori. râzând. la timp. ca de obicei. veselia celor din untru. aluzii la socoteli comune. i le comunica celorlal i doi ultimele achizi ii.. ploaia încetase doar de câteva minute. Trebuie s m mi c. probabil.. cu vitrinele aburite. era un gând Ä galnic".. un tangou ce f cea cu ochiul. in i a â a i de mirosul locului. dup ce se mai învârti printre cei ce a teptau în fa . în curând îns .. ca un câine sc pat din buc t ria restaurantului. c utând prin registrele aflate. salamul trist. cât p-aci s . Sabina. Francisca i. din nou: ÄVinuri selec ionate" i înc o dat : ÄVinuri vechi". i el se tr gea prudent lâng perete... termene.. tava cu fleici grase. ro ii în care se anun au ÄFripturi. aruncate.. sau. cea mai mare parte. bere toat ziua". Câte o pic tur de ploai e. ceva cu Är" i cu Äi". se putea vedea asta prin u a r mas deschis . se a ez la telefon. tot drumul sau o parte din el. grav . aventuri cu probele instala iei etc. în definitiv. trecu. era un film pe care nu-l va vedea niciodat ! St tea i buchisea. i dac dobitocul nu va fi acas . ba nu. era. stai. se mai auzea înc . pe o etajer înalt de metal. pe cea mai mic . încet. cu un rânjet cinic pe botul s u ascu it. pe care acei in i. î i vâra capul. acoperite cu litere mari. lovindu -se u or de cei ce soseau. r ut cios îns . cât de departe te poate urm ri un tangou? Ia uite. Minda ie i exact în clipa Äcând nu mai era nevoie de el" i constat cu bucurie c ploaia încetase aproape cu totul. plictisite. de i se chinui un minut întreg cu acest lucru.i umbrelele. Trecea pe lâng restaurante vesele. circu ite. nu ast -sear . lip ind. vinuri alese din cele mai renumite podgorii. h mesit.. de cât mai mult mi care. r t cit . pe care. o v zuse în dou rânduri. tocmai pe cea pe care o cuno tea cel mai bine.. se opri câteva clipe în fa a fotografiilor di n vitrine. va cump ra de la cofet ria M riei Felix un carton uria de rulade cu fri ca i îi va face o vizit . prin spatele celor trei femei.. intrar pe u doi. încet. scuturându. printr -un .Slava. Ce ciudat./ prieteni ai lui Nestorescu.. dup câteva zâmbete i dup ce pred un pachet b trânei. Agripina! Minda zâmbi. tramvaiul oprea cu scrâ nete muzicale în sta ia din apropiere. printr-un acord tacit. Trecu pe lâng un cinematograf în fa a c ruia se g sea o gr mad de lume pe care. cu bretonasul ei si conversa ia matur . tehnicieni sau amatori de radiofonie. cu atât mai bine. în bidonul cu l turi. pref cut. formule de l mpi..i cânt un lag r.. va p l vr gi cu soacr -sa. dar nu.. Irina. i ele râdeau pentru eternitate. Minda mergea printre trec torii mai rari acum. un tangou care alerga dup el. perfect inopinat . în sfâr it. inteligent.

. oricum. acela i râs. un miracol totu i. maionez . ce se rotea încet.în aceea i sear (sau era a doua zi?!) în orice caz. Salvador Dali. în patul lor cosmic. imagineaz . poate f r sens atunci sau în trecut. cu grupul din care se ridicase i nici cu îmbr i area lor. cu gura plin . ghicit. 30 31 ² Ai b ut ceva? îl întreb . în jurul lui dou sprezece. o tuse scurt . mercuriale. mi-a întins mâna. amuzat. dac ar fi fost singur. cu din ii sclipind. pocher. optit. masaje. un accident de cale ferat . deodat . cu o lucire de râs în ochi. O dat Minda o auzi. chiar bârfi pu in.. marchizului. mod . a teapt numai s . se rostogoleau încet. pe ea. abia în clipa când form num rul ei î i d du seama c asta voise. a doua sear . maz re. apoi mi c din cap: Sigur c da. i auzeau murmur de voci. imprimându-le acea abia sim it senza ie centrifugal . o felie de friptur rece. îl împingea cu blânde e înainte... lovindu-se o dat cu antebra ul ei sub ire. în prima sear . uitase? o luase pe Ludmila la el i o iubise. toat lumea vorbi. consilierul ministrului. s mai conduc i oamenii de autoritate. veneam spre cas i. era chiar acolo. dup cei aproape dou zeci de ani.y tangourile. convers aprins. evident.. v zând. clinchet de pahare. primi o farfurie mare cu ciuperci. într adev r. care îl intuia atât de repede: pentru c ea.. dar cum. râzând în întuneric. nu. de sensibil . da. de ce ciudat ? întreaga sear dans . viitorul va restitui cu generozitate. iat ce repede. era ceva care sclipea pe hainele sale.. nimeni nu se întreba dac Minda va fi de acord sau nu. de t blia patului sculptat . s mai dispar impostorii. pe te alb. dansase o dat cu ea. ciorapi flau a i b rb te ti. cu decen . noul ministru. trebuia s aib curajul s .. cu siguran .. iat . fotbal (în trecere). r splata se apropie. era convins c b use cu mult mai mult. de noptiera care respira cu siguran . c b use într-adev r. o ridicare de pre uri. ce decis.. intr într -o anume vibra ie. citind pe fa a ei ² a a cum ea citea. i se gr bi s intre în discu ia general . vicontelui de Hippokrates. . cu câteva ore înainte. lu e.. ea î i p strase întreaga veselie. cu ochii rotunzi i fic i. acela i pân la micron.. Ludmila. dar în gând i-am spus: «Turn tor ordinar. ce nesim it. lip ite. Da. i ncon tient.. ea îns i. miorl ite. de omogen ... pe mâinile sale?! Probabil. ciudat de vast . ea era deosebit de vesel . câini de ras . care Äse d duser " la ÄRomarta". a a cum se cuvine cu logodnica unui viitor coleg. frânturi întregi f r sens. el. pu in înduio at. o voce de femeie. cu r spundere. la câte va minute dup ce intr i d du cordial mâna cu toat lumea (nu era ultimul). mai mult decât atât. sub ire. chiar i tangourile de acest fel. cârâite. pe care el îl ignora pe jum tate. prietenii lui i înc mult lume se bucurau de pe acum.. da. lâng el. oamenii cu greutate moral .. demagogii. aproape. logodnica sa Ludmila! O iubi. închipuie .miracol ieftin. El o privi pu in uimit. voia s -i spun .. nu mai prejos de. i-am strâns-o.. cu bra ele sale puternice între care 33 luneca ea. ce dracu. de zid. un pahar de vin (lucruri pe care le dapozit în grab undeva). se transformau într -o pereche oficial i.. 32 el. scâr âite.. zi i noapte. serialul de sâmb t seara. un râs al nu tiu cui. un clan întreg. i în aceea i clip fu fericit c o p c lise. lent. sclipea deja. neam hot rât. un gust pe care-l împ r ea cu oricine. undeva sclipea ceva i îl ascundea. despre cauciucurile române ti. de t blia joas a patului. coate.. speciali tii. despre grip .. avu spirit. clanul s u. unsuroase. cine tie. ca o uria mân înm nu at . un demagog ordinar. str lucise acolo. homeopatie.i. de acest lucru era convins. într -o audien . în col . mai reu it decât el emblema sa intim-social . i acest lucru nu era adev rat! Pe ce se vedea c b use. i el se bucura c era calomniat. în patul lor. i el o urm rea. între dou sprezece i unu noaptea.i m rturiseasc sie însu i acest lucru. era a teptat la ministru. glumi.. toat lumea era la curent c lunea viitoare.. distinse subit râsul ei care se rostogoli acum identic. totu i.. ea era acum. tr i o veselie ciudat .» anul acesta. b use! i atunci abia î i aminti c b use. profesional . cu echitate i acelor frânturi un sens?!. casta sa. sosesc acas i-l g sesc f când . închina i domnului.. despre mod . mai mult decât probabil. mai ales tangourile cârâite.. Lizbeth Taylor i Burton. i -ar fi frecat mâinile. care se întind cu oricine.. l ui îi pl ceau tangourile.. descompus.. pe drept cuvânt. care se afla la cel lalt cap t al salonului. pe chipul logodnicei sale. a a cum credea ea. tr dându. nu în elese. Minda.. cu un nou director general în Ministerul S n t ii. un râs ce nu avea nici o leg tur cu serata lui Velici. un p h rel de whisky. ceremonios. pe jum tate a â at. cu un început de uimire. de parc i-ar fi fost pe sfert tutore sau unchi. tacâmuri lovite de por elan. a. la Velici. da-da. în care ciocoiul / din el era perfect democrat. Ä.. reprezenta acum mult mai bine. metacarpiene izbite u or. Ro ea.i c . se pare c . care îl cuno tea atât de bine. Se vorbi despre ploaie. care se desprinsese dintr -un grup în care cineva povestea nu tiu ce i. o scul din somn pe Mia Fabian ca s -i spun . ar fi fost tentat s -l fac ! Se amestec apoi printre ceilal i invita i. Ludmila. n -ar fi f cut acest gest dizgra ios nici dac ar fi fost singur. târnosite. sezonul viitor. îl calomnia.i contururile. a â are. era hot rât.. la Nestorescu. dar. castravete.. aproape f r ca el s-o simt . s mergem la Sovata. ei doi. dar. la debitul la care m opresc totdeauna când. adic . pe jum tate amabil. ultima terapeutic a cancerului ganglionar. tot mai limpede.Ia uite ce comic. apoi despre Italia. acela i lucru pe fe ele celorlal i ² succesul s u social. scopâr ite.. înduio at f r s tie de ce. de la familia Velici. cu fine e. cu patul ce se învârtea u or cu ei. care se va solda. încheieturi. negre it. h rt nite.

.. cu siguran .. a fost. pe el.pltins d'odeurs legers/et des divans profonds comme des tombeaux".. zâmbind u or buim cit. cu prietenie sincer . de mar mur . Äridic bra ul. mormântul lor dublu.în injec ii i goutte-â-goutte. cu toate c . sub iri. d -mi voie. îmbrac -te. la fel ca i întunecarea lui. discordând cu veselia ei. paharul meu e acolo.. deschide gura. ajunsese Äom-de-bine". parc . care. cuierul eîn col . cine spunea c el e un tiran. casta lui str vezie. se r suceau moarte în jurul încheieturii. un ve nic rigid. o reculegere trist . vis toare. mul imea aceea. el o iubeai cu un fel de furie. sudoarea ce sclipea în întuneric. la aort . disp ru.. t ind întunericul acela fals. de pome ii obrajilor.. p rul fin. globurile fosforescente ale acelei pânze de aer întunecat. mul umesc. de forfecat. schimba pentru el frazele de r igoare cu toat lumea... de tacâmuri. da-da. uite aici. sub un baldachin provincial. am spus c refuz s folosesc a doua oar .. luminat. un cordon din acela i material i un singur nasture. Cici. clanul lor. privi i-l. halucinant . un Ätrouble-fete". spune-le i tu chestia aia cu generalii i ciupercile.. un scaun pe podele.. ha. se încurcau în p rul ei. un mormânt cu o piatr funerar . patul lor dublu.. perna c zând cu o bufnitur surd pe covor.. din nou murmurul difuz de voci. ce sfâ iau. pe care îl am deja. respir adânc. aproape stridente... încruntat..?!. auscultat. întunecat.. anemic. înc o dat . înfrigurate. vine aproape zilnic. Biochemische Zeitschrift. într-o societate-coral. tu e te. ÄNous aurons des lits. îi spal . el i cu înc un mucos din vecini. un înger de gips. ha. pe jum tate. asta-i bun !. îmbrac -te.. dac ave i vreo umbr de îndoial . la un col de strad provincial .. râsete peste tot. logodnica lui. ce sclifosit . o r suceau. f r s vad nimic.. ea îi anticipa triumful. o fars benign .. într-un cavou provincial. pa i. doare aici. clasic .. privindu-l în ochi.îmbrac -te. tenace.. printre toate. sudoarea îi unea deja. lipite una de alta... cu faldurile fine de marmor în jurul trupului adolescentin. cât e ceasul?. un s lbatic lipsit de sim ul umorului. elegant trist . pe valurile unei m ri provinciale. plecat.. dreapt .. sânii albi. mormântul lor dublu ce îi a tepta surâz tor. clinchet de pahare. ha. împingându-l cu bun voin . coada s-a format pe la dou diminea a deja. privit. d -mi batista. în cel mai m runt scâncet.. el. interminabil . cineva deschise geamul înspre bulevardul pustiu. de vârsta lui. ce c l torie. ca între in i bine crescu i. Am s folosesc toat bucata. buzele sub iri.exerci ii Yoga. oameni Äde bine". frecându -se unul de altul. ine. fe ele lor bune. ha. adânc. mare. ce izbucni victorios. las mâna moale. spart în fâ ii incerte de lumina lor mat . pa opti tii.. am noroc c mama.. face lec iile cu ei. t lpile ei sub iri. abia sim it . de ureche. în genunchi. ha. strânge pumnul. surâz tor. palmele acelea fine. dar aici. am aflat îns prea târziu." i-acum ei îl împingeau cu blânde e i voio ie i el privea înc ... invizibilitatea lui masiv . cu palma.. S -au dat ieri diminea cauciucuri pentru «Dacia 1100».i respira ia. din mit. Indiferent ce-ar face Nixon.. ca ni te icnete puberale. un robinet deschis care sclipi o clip . pe jum tate incon tient. privi i -o pe Ludmila.. palmele care se întorceau. inteligente. bizar!. câteva femei-voci se aplecar pe geam. lipit de craniul delicat. drageurile nu-s reu ite. deoarece i el era. miile de caste.. e complet destins.. gura mic .. de înc p ânare. în râsetele ei rare. de b rbie. tratabil .. din întunericul din jurul c rnii ei albe.. întinde-te pe burt . toate luptele sunt drepte. de metal.... cald .. apropo. de undeva. agentul lor electoral. Äunde-i tirbu onul. ie ind neobosit din opacul acela ca dintr-o istorie posibil . stai pe marginea patului.. cu capul fin. Valentin i -a atârnat.. ha. o «oz ». da. bizar!.. nu se întâmpl nimic. dintr-un bazar. ha. uitasem s te întreb. lingându-i. p rul în bucle suave. pe-o vreme ca asta nu-mi simt ceafa.. în genunchi veghindu-le moartea. undeva. îi plimb . o netezeau cu mi c ri cvasi-brutale. ca într-un desen surrealist. îi c utau. dumneavoastr ce p rere ave i?! garoul. întoarce -te. de t blia patului ce avea.. dezbrac -te.. dozarea era cu totul alta. cu ce m run t bucurie mereu reg sit . îngerul lor de gips. o genuflexie. ea se învârtise ca o rozet întreaga sear . în întuneric. de m cinat litere. o basculau. de limita frun ii... subacvatic. din ii lui. în urm ." Da. i pe unul din degetele mâinii stângi pata sub ire a unui lichen tân r.îmbr ca i-v . ie ind.. genunchii sub iri pe care el îi prindea incon tient. cu calm voio ie. relaxat. ha. o împingeau. Ia uite. A.... O. se în elege.. râsul ei. gen unchii... familiare. ce-i cu fesele astea. cearceaful mototolit sub ei. dar aici. cred c e organic. p roase. bizar!. nu-nu. ghicite în infraexpresia lor. 35 ha. cu mâinile împreunate. pleoapele aproape închise. printre clinchete de pahare. ca un tic-tac. se întindeau spre ea... sus. vocale i râsete. ha. ca s arate c în elege de glum . sor d -mi foaia. asta-i bun . o ciudat sonoritate...... ha. . acestea. ha. ap ru.. domni Äpân în vârful unghiilor". clipocind. Virgil. tibia ei lung . c nu vrea s strice nim nui bun dispozi ia. real . asta o am de la Floren a. o u trântit . m simt bine a a. de pip it. greac .. surâz tor. dup dou zeci de ani de munc . înainte. o parez facial . ca într -o fars . la unul din ei. cuminte. e bine a a. cu un înger mortuar. tremurând ca într -un chenar.. mul umesc. filme. buim cit. privind în urm c tre ei.. vai de mine. una din sutele. gemetele ei mici.. adânc. lovindu -se de peretele difuz. de cârti . ce se tr da în orice mi care. d -mi voie. înc o dat . pân sus?!.. acoperind ca un cearceaf flutur tor patul. palpitând stins. maxilarele sale puternice.. coapsele ei ce vibrau.." ... Ha. în lupt surd . am i eu num rul. însp imântate.. de p r. întors.. Nu -nu. patul lor dublu. înecându-se 34 în gol. al lui. murmurul acela confuz-distinct ap ru din nou. aplecat. panicat. plan e. bra ele lui puternice. zâmbindu-i. ecagheul când l -a f cut. buzele sale i se lipeau de arcade. dezbrac -te. pr jitura mea. unde e pr jitura mea.. nu-nu. de târât. într -o triste e calm ... bra ele ei în unghi. moartea lor dubl . unde e garoul. mai las -l în pace. oval.. a. vai drag . bizar. ha. picioarele desf cute. într -o contemplare trist spre în untru.

în variante inepuizabile. i. a fost asistentul lui Lupu i înc . numai pentru asta.. sfâ iate. ea îns i o bun specialist . este de pe acum. tr it simultan. în bibliotec ? Ha. sunt nelipsi i. s o poat înfrânge. intim familiar . timbrul ei cald. aproape oricând. bibicule! Ai fost la leu i te -ai dat la una. cilindric . Ludmila.. la fel ca de un co mar. ea se l sase iubit ? Ciudat.. Pot s . în tramvai. sau cu totul altceva.. pr jitur . ha.Alo. afundându-se cu întreg trupul s u uria în patul acela cu atâtea etaje subterane. pe care ea îl s uporta. cum de uitase. în noaptea aceea ea fu. de care nu putea sc pa.. victoria lui. mai grav. dac vrei.. o merita din plin. prin ploaie i la nu tiu ce cârciu m .. în timp ce. cu mult prea puternic . al umanit ii sale oricum... necesar. acel el însu i din seara de duminic era cu nîultmai tare invincibil. ale întâmpl rilor. atât de real (poate mai concret .. aruncând peste puroiul lui nesclipitor candoarea ei de nedescris. nepotrivit cu iubirea lor de carne ce fo nea. ea merita. oricum. umanitatea sa conic .. draga de ea. dureros. inteligent . Sacre de printemps. din orice duminic dup -amiaz . o pereche rar . pentru ea noaptea în doi nici nu începuse. i ce cuplu fac amândoi. ca unui proprietar de seraiuri. tocmai prin anticiparea aceea confirmat de toate fe ele). mântuind. când încerca s -i urm reasc coeren a. deloc îngâmfat . încât continu . familiar . peste trupurile lor încleiate de sudoare.. cald -obraznic . prea real . ² Eu? De unde ai scos-o i pe.. cu care. Da. f r nici o semnifica ie... presate. Ghici unde am fost alalt ieri seara. franc . dar vocea ei era atât de fermec toare. ² . îl strângea în bra e cu pleoapele strânse.i spun?.. cald.. într-un fel.. în pat.i saliva: ² tii ce voiam s .. seara ei fusese prea puternic . sau miercurea. dar. i clinchetele ce nu erau decât un vis. o rulad cu fri ca!. murmurul acela . absent . dec derea. a i fost împreun . noaptea lor ratat . în acel pat-bunker. care era orice afar de ceea ce se cheam o frigid . monstruozitatea sa zilnic cu Ämarmoreenele-i bra e. la concerte. ea.. nu se iubiser ... printre clinchete de pahare i tacâmuri. dac exist a a ceva. Diseases of metabolism de Duncan sau Manualul de boli digestive ale lui Bokus sau de boli hepatice al lui Sheila Sherlock. dar parc ea.. sunt vise care te surprind nepreg tit. amabil... iat visul ei era mai puternic! Visul ei de glorie. la Radio. acoperindu-i ru inea. vai ce dr gu . atunci când îl asculta. duduit !.. victoria ei. farmec real. a a era. în timp ce numeri restul. i înc atâte a altele. parc . irupând mereu din acel grup de unde îl auzise prima dat . victoria ei! La dracu cu nop ile de iubire. f cu vocea ei r gu it de dincolo. umanitatea sa dureroas . dar atât de.. atât 36 37 de sociabil. de i el e teribil de ocupat.. ea î i continua înc seara ce fusese. ² Da? Cum se poate. anticipat . patul acela al lor se învârtise numai cu el. oricând binevenit. (Unde r m sese cel din Äduminic dup amiaz ". ce fusese. desigur. ² Poli ist? Aici se lucreaz . asta devine o boal scârboas când c ut m semnele tuturor lucrurilor. peste degetele lor vibrând. e oare adev rat.. ca un sfâ ietor co mar. îl auzea. te ui i la cotoarele c r ilor.. el însu i nu auzea murmurul! Cum s nu.". pur i simplu el o iubise i ea se l sase iubit . pentru c seara. cel pu in pentru ea. te-am sculat din somn. rumoarea agreabil . iat . viu i fantastic. zgomotul umanit ii care plutise peste patul lor r v it. râsul ei cristalin. în sfâr it.. e exact. neverosimila-i epic . cu nop ile de iubire!. ie ind din mit. cât tact. prea distinct atunci când se ferea de el. murmurul... politicoas . sau. sau. nu tiu cum. ininteligibil . pe strad .profund. probabil visul ei era mai puternic. neverosimila-i existen . dar atât de prezent deja. m-am gândit s -mi ofer o. cum începea lag rul lui. nu existase niciodat . abject. necesar. ha!. vrei s -mi faci impresie bun .. fericit . lelipi. Ce faci?! ² Bine. da-da. nici nu Äobservase" cele ce se întâmplau cu ea. evident. în fiecare sâmb t seara la Ateneu. zgomotul umanit ii în genere. peste buzele lor amor ite.... la dracu. Tanti. când îi vezi pe strad . evident. da -da. Tr iasc Äseara ei". atent cu toat lumea. d -mi i mie. în sfâr it! Duminic seara?! ² tiu tot. parchetul scâr âind. ² Ia uite. 38 ² i ce cite ti.. pentru aceasta. stimat duduit ? ² Bineîn eles. un co mar necesar. formal. ce romantic! Ai ajuns un tip romantic. i râsul ei. în timp ce încerci s aprinzi un b de chibrit pe o cutie ud ...i împrumut. înghi indu.. salvând astfel una din cele mai îngrozitoare neîn elegeri ale lumii. sunetul unui disc. ² Haide-haide. realitatea ei prea tiranic . ha! Minda avu o ezitare în r spuns. da. pe -di-c . toate astea i. bineîn eles în acea noapte. a ei. excita ia victoriei ei sociale. pentru trupul lui nenorocit.. pentru suferin a ei lâng el. i disp rând. la cas . acolo.. ellurj a_ cu elînsu j_ i.. paralelipi. pe care i-l d ruia. copila ! De unde cite ti titlurile astea.. se acuplau. Tant mieux.va fi o excelent so ie de director general.. melodios. pentru trupul ei. real .) Murmurul acela.. prea nou . i mie nu -mi spui nimic! .. era un vis... pentru trupul lui pe care îl suporta. cu totul întâmpl tor. a lor. un co mar acceptabil. Doc. de sincer . fusese prea puternic pentru ca bra ele sale mu chiuloase. aproape simultan de amândoi. în prima sear o iubise. minunata de ea. ea. duminic seara? ² Alalt ieri a fost mar i. ca i cum unul din ei nu venise la întâlnire. prin ploaie.. rumoarea aceea etern . ascultat într-un col . ai o carte bun ? Dac ai un poli ist.. a a ceva eu m nânc cu. lelipi.. decât el însu i din noaptea de duminic . s cump ra i coniac! Porumbeii.. citesc de aproape trei ore i.

i dac mi-e permis. delicat. nici alta." ÄCum s nu. nu-i a a. ho. sau draga mea. se puneau în mi care. de la distan .² Ce marc de coniac? brav el... Doc? tii ceva. cu degetele scurte. i cump r o ampanie.. ² în primul rând. în orice caz.. pl cerea lui e s p l vr geasc . destins .. repede. ha. o inexplicabil mânc rime îi cuprindea palmele. rujuri.. un reflex ce-i era nesuferit. întreab -m ceva dr gu .. mâinile gr su e. i astfel farmecul ei. culoarea vi inei putrede." ha. spune-mi mai bine. s -i ar i ce cult e ti. ghici! ² Cu Nestorescu?. toat chestia cu Tanti e inventat . rece. de nemi care.. atât de mult. gâtul i se usca. de dincolo: ÄNici una.i uguiase buzele. ori ceea ce spunea ea. trebuiau s -i deformeze tr s turile. i tanti Miu a î i face o cafea pe cinste i uet m mai departe. astfel.. neacoperit de multiplele farduri. indiferent de ce spunea ea. f r s se mai poat st pâni. nu s -mi spargi urechile cu. irupse Minda. cum vrei. poftim?!" Sau altfel: ÄStimat doamn . Doc.. la aceast or . ar ta surprinz tor de bine. ca un copila . sper c nu v -am trezit dintr-un vis nostim. iat .. i aici bagi text tare. te-ai bosumflat. o fric obscur . Minda zâmbea. mi -ar fi foarte dezagreabil s v fi deranjat cu telefonul meu tocmai într-un moment în care.. în dauna ei.. atât de Ävesel". amestecat cu o veselie joas . ho. combini i tu. singura scuz a telefonului meu.. creioane dermatografe. ea s -a dus singur dup sticla de coniac i. fa a ei. Äindiferent " frazelor pe care le emitea. domnule: într -o pic tur de Guerlaine!" Tare.. Mai e i ciupit de v rsat. sclipeau uneori cu inteligen . vulgar .. chipul ei.. o ventricolare încânt toare dup primele minute de uimire. ho!" Eu: ÄHi. cu Ludmila! .. Alb . dac era a a.. ÄStimat duduit . fu a ezat pe o tav ). i nu i -a r spuns? De dincolo se auzi un râs u urel. oricum. involuntar .. dup câte aud! Ce gusturi ai.. cu acea femeie. era de fapt prima oar c se z rea figura ei întreag . aproape grav. mai bine a a. dar el nu d aten ie. când tr s turile ei... ciupit de v rsat.i dai ifose. ce ciudat.. ce spune i. gura ei p stra un perpetuu zâmbet ters. se instala în primul fotoliu întâlnit (acela i de la întoarcerea din excursia Râ novului) i. masca.. f cu furios Minda. ce naiba. m rog. se treze te o lady din somn. ca prin 40 minune. în rarele sau scurt ele momente de imobilitate.i faci griji cu leu. contrezi tu. ² Minciuni. dar nu. era într-adev r agreabil . aproape nostalgic. Minda intra în apartamentul Miei Fabian. îl inunda ceva comic i însp imânt tor. a a c am s ..i strânsese Älanguros" pleoapele.. nobil.i spun eu: cu puicu a inimii tale.. întoarse înapoi. în condi ii optime. cu un ervet al turi.. tu nu tii s fii galant cu o cuconi nostim pe care o scoli la miezul nop ii?. sub ire.. nu tiu ce-am c utat acolo! E de fapt ultima oar c . era. v-am format num rul cu o întrebare pe buze. Ciocnir . O gur perfect str in . A. ² Bah. cu o sticl de ampanie în mân (ce fu introdus în frigider i o alta. pot s tiu i eu ce. în timp ce erai pe drum. în momentele de relaxare. galant. o gr mad de minciuni. pe varianta asta. a a. hi. surâdea mereu. E vina me a. i solzii spaimei i se lipeau de trup. spune ceva. cu un eroism confuz.. el zâmbea reflex. Doc! leu era i el de stul de nedumerit i. nu te apuci s . crezi c îndr zne te derbedeul s sune la ora asta mic la o femeie atât de fin ?! N -ai s ghice ti niciodat . ochii ei mari. oricum.... dimpotriv ... Vrei? Hai. nefardat . dar scuza mea e c ". era vorba s uet m pu in..Peste dou zeci de minute. c sunte i singur . a chipului ei... destins. într-o c m u de nylon sau în pij m lu ?" La care eu. u urel ca o sonerie cu clopotul înf urat într -o batist . Iat-o: cum dormi i. . hi!" i uite -a a. Äboticul".i din nou saliva. nu trebuie s . i se p rea c începe s se Äobi nuiasc " cu ea. frazele ei. Alearg .. pentru mine. de u oar stupefac ie. apoi se suspe ct pe el însu i. nu-nu. Minda o privi cu o abia ascuns satisfac ie i spaim în primele minute. fii atent: ÄConi dulce. e curiozitatea mea!" Pac! Bomb ! La care eu.. am dormit toat dup masa. fals. duduit . nu prea strident.. de dincolo: ÄHi-hi-hi. te ocupi pu in de ea. eu i-a a nu mai pot dormi.. marca desert. ce zici? La care tu: ÄHo. ho-ho-ho. un Älong size. nu avea nici o contingen cu. ap ru i o igar lung . i Minda o privi de câteva ori cu o anume. ce dracu. în mâna sa dreapt . care Ätreceau" prin ea. acum. încercând s înghit . te pomene ti c ai sunat înainte la Tanti aia. 39 ² Hai-hai. i mie mi -a comunicat cu totul în treac t.. domnule. ar fi trebuit s se în tâmple. ineau igara cu elegan . îns . la dou pe noaptea trecute! M rog. i.!" Sau: ÄO femeie frumoas nu e trezit din somn. p ân nu. o masc f r leg tur cu vocea dind r tul ei. în fa a noastr nu trebuie s te închei la hain ! Apreciaz acest lucru! Dealtfel. înghi indu. însp imânt tor de numeroase.. ² Ce taci..". m bursucule. Capitolul X t/ ² Ghici cu cine am vorbit adineauri la telefon? ² Când adineauri? ² Adineauri. noi te cunoa tem prea bine. proiec ia lui amabil asupra chipului ei deforma. Mia era într -un capot vi iniu. ce harnic i ce nobil! Un b rbat nobil nu d telefoane la miezul nop ii amantelor altora. ÄSper. ho!... insisten . creme. rotunzi. Doc! î i pierzi sângele rece. sau... ² Marca Äcinci stele"! f cu ea cu o voce care indica c . ² Cu totul în treac t.

tenis-man. e ti mai. s -i scriu. ha! Ludmila nu e din sexul nostru. obscur .. care alerga i cu coada în vânt dup te miri ce pipi . cu aten ie. leit Sacha Distel. ² A. numai la un semn al ei. pempant i armant . când Ludmila are ceva cu cineva. ha! ² îmi placi mai mult a a. amintirea scurtei convorbiri telefonice de adineaori.. sunte i. eu m plac mai mult boit ! Dealtfel. c am stat un minut cu ea! Am rugat -o s m invite într-o zi la ea acas . ² M garule! i-altfel nu sunt distins ?! ² Nu! f cu el... de mai bine de un an.. Cum ai reu it tu... întinerise subit. pentru ea... mi se pare mereu c l-a 42 43 pierdut. în somn cu p rin ii! Era mai ales unul. sunt i alte interese aici în joc. stimabile. prelungindu. prelung. cu o anume înv luitoare condescenden . întoarse capul încet spre Minda. în clipa când voi sim i c prietenia noastr ugubea . mali ia aceea din expresie care putea da. ironia aceea din tr s turi care o îmb trânea oarecum.. am vorbit i cu.. de i eu sunt. vreau s zic.. c ruia îi st tea jum tate de Bucure ti la picioare. ha. i ea izbucni în râsetele ei mici.. nu i-am spus? Pisofagul. chipul Ludmilei care atârna înc . de pild . c i eu iu. cu regularitate. ochii îi scânteiau. i via a ei de femeie e ca o oglind cu o singur fa din cel mai bun cristal. nu voi.. a trece la islamism.. d uneaz adic rela iilor mele cu ea. via a ei... o fost coleg de-a noastr i. deodat .. trebuie.i starea aceea pe care ea i-o produsese.i scrumul... Chipul ei Äs rise la loc". revoltat oarecum.. la teatru cu prietenele.. superioare: domnul Geiger m prefer a a! ² Cine e Geiger sta? ² Ce. ce fuma placid în fotoliul s u i îl privi cu o c ldur nea teptat (doctorul tres ri aproape). fleacuri. de -un an împreun . ha. o incomodeaz .. madam! ² Ce vorbe ti. hot rât. dumneata. Apoi. zâmbind crispat. vreau s te previn prietene te.. undeva. o anume nelini te. cum a fi eu. ² Doi ani i jum tate! ² Fantastic! De-ai ti. în sfâr it.. e un lucru deschis. i care s-a învârtit dup Ludmila ta ca un dement. pentru c .... pentru c . în col ul acela pe care ea îl fixa. vino de la laborator. nu tiu ce a f cut Sergiu sta. Apoi t cu. la budism.. când o v d.. num rul meu de telefon. de parc murise el însu i! ² i ce-a i p l vr git adineaori. în concediu cu sora i cumnatul.. frumoas . î i mi c u or capul i mali ia îi s ri Äla loc". cred c n-o interesa! Dar ce instinct are. nefardat . Doc. cât se poate de normal . pe fa . eu iu la ea ca la. dac asta conteaz cu ceva. h ! Mi-a ras un coup de fii! Bine. ea. ² Ar i bine azi. a câ tigat nu tiu câte concursuri în str in tate. comprehensiv . dispari pentru mine. s-o ag i pe femeia asta? E ceva absolut de necrezut. Am fost fericit c m-a sunat. o vag exaltare îi cur ise fa a. numele nu . merit . pe jum tate ters. care nu m sun cu anii. v reun an nu i-a revenit în sim iri. nici n-am îndr znit s-o întreb de ce m sunase la ora asta i de ce m sun în general.. ² Bine. mai ales c s racu b iat.. toate femeile cu oarecare bun-sim care au cunoscut-o au r mas uluite. Fa a Miei Fabian era radioas . mai.. mult vreme a umblat ca un câine b tut. celui cu care sta de vorb . f r repro uri. ha. întrerupându-l.. P p il . i în dreapta. dup cum vezi... dup un timp.. un individ superb. la ea. ea e un templu. mai. de i. italian .² Ludmila?!.. mi cându -se în fotoliu. de parc ea murise. la lesbianism. vreau s zic. cu vioiciune. numai s . o în elegere afectuoas . unul Sergiu Papadimitriu. dar. Ludmila are o intui ie!. uluitor. privind undeva în sus. miraculos. ² Rollex? sta e un nume furat! .. în orice caz ceva m runt. ai observat? A a ar t eu sculat din somn.. har Domnului.. unde intr foarte pu in lume.. cu o r ceal inuman . ce faci mutra asta? Ce spui ce intui ie au femeile! A sim it c obolanul bate str zile dup o mp nic i. v d. f cu ea.. dac -mi. E cea mai fantastic femeie pe care o suport acest continent. i sunt ceva ani! i nu numai eu m r scr c rez în fa a ei. dac .. ca i cum. scuturându. nu i-am spus c vii. cam evaziv!. ² Ei da. dispre uitoare. s tii. incomod . mai ales la un zeu ca el. a lucrat câ iva ani pentru o firm mare. Rollex. e fantastic. noi tim cu adev rat care sunt marile femei. a mea cu tine. pentru ea. la cel mai m runt gest al ei. ce b rba i colosali s-au învârtit în jurul ei i ei nu i -a tremurat o sprâncean . mi se pare c a i fost ceva între ei. ceva ce alt femeie nici nu bag de seam . într -un fel. în clipa aceea.. mi se pare. sunt sigur c nu sunt indiscret .. ca tears de un burete invizibil. alea atât de rare! Noi. f cu Minda. pe o hârtie. încât eu am fost.. i dureaz . B ur . o familie foarte sclifosit . ² îmi pare r u. ha. cult. f r sup rare. E ti frumoas . du-te la laborator. pentru c rela iile voastre nu m intereseaz . ² Ia spune! f cu Fabian. disp ruse expresia ei curent .. i mi-a promis. mi se pare c i eu.i spune nimic. distins . vorbind despre Äprietena" ei. în orice caz Ludmila l-a l sat cum arunci o m nu . i mult lume.... un arhitect. spuse el. iar el. i asta de când o tiu.. s tii. dup minute. de obicei eu sunt solicitanta.. placid-zeflemitoare.

nu?! ² Tu? De când îmi spui tu. totu i. parc are anumite drepturi. avantajele sale.. taurul. Luca cu taurul i Ioan cu vulturul. ha.. Doc.. pentru c . ² Ia te uit ! De unde tii astea? în sfâr it. ha. spuse gazda lui. pe care pant alunec. cu unghiile oribil. a lui. i tu... Singurul care are acces la gra iile ei num rate. cet enii nu-l aclam cu entuziasm când se a az pe closet. pe panta asta decât s fac pe cet eanul revoltat. i ce mai era? ² Marcu cu leul. f cu ea cu un gest de regin .... ² Bineîn eles. ca s .. mie-mi st bine! ² i mie îmi st destul de bine.. se r zgândi. foarte penetran i. sus-numita milady are amabilitatea s . Mia Fabian nu se mi c ... dar. a ezând paharul pe mas i prinzând-o de mân . ridicând paharul. cu seriozitate.i sugera pre ioasa idee cu ampania! Telefonul î i are. taurul i. afirm Minda cu naivitate.Altfel m ridic i m duc s m culc i te las s termini singur sticla... amantul en titre al doamnei Volum-nia de Fabian!.i ascund contrarierea.i fa a de cea a gazdei sale. nu l-ar mai fi f cut niciodat . cu aten ie. Doc. sta e ultimul lui nume. ai un haz colosal! Micu ul Kronprinz pe care lumea nu-l în elege. sau cineva din el... cu un zâmbet gra ios. stupid! Altfel. cu în elegere. duduc ! ² Ca din c lindar.. eu vreau s m depravez cu tine. dac ar ti c e ti aici.44 ² Se poate. îl privi cu aten ie. mai ales de indivizi ca tine. cu un oftat de u urare.. unicul muritor care poate s-o amu ine atunci când. tocmai începusem s m obi nuiesc cu aerele tale. foarte bine ap ra i . i-apoi are deplin încredere în mine! Ce râzi.. tu nu m tutuie ti?! ² Ei vezi.. nu-i a a? Te-am revoltat. dar nu vrei s stai ca lumea în fotoliul t u larg? Nu -mi place când cineva îmi respir în fa . aproape amuzat . mi -e fric c nu prea e ti dotat în direc ia asta! ² î i fac mil . acuma tii cine e Geiger! î i atrag aten ia c -i un individ periculos. ce-ar zice? spuse Minda. eu sunt i foarte ocupat. ha! E ti indignat. chiar a a e: are deplin încredere în doamna sim urilor sale! i ea îl privi calm . dar un om beat trebuie s aib r bdare ca s ajung beat! Asta e ceva î n care nu te po i preface! Cel pu in tu. doctore! Eu te tutuiesc sau nu. ² . aplecându-se în fa . duduit ! ² Da?.. spuse Minda. nu ai adus decât una! ² P i una dai tu. apropiindu. Cineva din el întinsese bra ul lui i mâna sa se a ezase deasupra mâinii celeilalte i. mie nu prea mi se întâmpl s -mi fie mil . Depuse paharul neatins înapoi pe mas .. dar el. ² N-ar zice nimic. halul în care a . ha. dac l -ar fi premeditat. îl f cuse spontan. c sc înc o dat . amuz -m .. ha! ² Tocmai! S nu uit m c tu e ti i un om foarte ocupat! Când s mai fii tu i depravat! ² Dar eu nu vreau s ajung un depravat. gr su . ² Dar ce. Iart -m . Ulti mul titlu al domnului Gelu Babe . ha-ha! ² Râzi fals! Pentru depravare î i trebuie talent. îl ridic i îl duse la gur . f pe cet eanul revoltat. A a de repede? E a doua oar c -mi faci o declara ie ast -sear . ² i-apoi. întinse apoi mâna spre paharul pe jum tate plin cu lichidul verzui.. tia. B ur . R mas singur. violent vopsite în ro u. î i scutur umerii ... dup ce Fabian î i trase mâna la gestul acela al lui. de parc abia în clipa aceea ar fi devenit con tient de ceea ce f cea. ² Mai e o sticl ! 45 ² i de ce rânje ti când spui asta? Nu mai e nici o sticl . Doc. bineîn eles. obosit. t . ² S bem! spuse Minda.. la ora asta.iar m-ai tutuit! î i pierzi stilul. de i nu e ti beat! ² Un om beat. nu uita. în ciuda dramelor lor adânc. rec zând în fotoliu. câinele... m gândeam de dou ori înainte de a. ² Cum vrei. de sclifosit! P cat. nu m l sa s observ cum trece timpul în gol. împreun .. mâna aceea str in . cu expresiile mele deocheate. care îl sperie pe el însu i. n -are importan .. Dac tiam c e ti atât de întreprinz tor. Doc.. spre u urarea lui. vulturul. Când faci pe botosul. Cum era la cei patru evangheli ti? Leul. ha. ie i din înc pere.. o clip ! i Mia Fabian.. Doc? Tu. asta m distreaz grozav! Ia explic -mi tu mie... necugetat. înainte de a bea. Minda râdea îns . ² Altfel? întreb Minda i se aplec din nou. desprinzându.. Matei cu îngerul.. arm sarul i subreta.. spune-mi ceva. ² Ei bine. privi de câteva ori la stânga i la dreapta. nu. Minda c sc . nu.i cu un gest simplu mâna.. ² Haide.. n-ar zice nimic pentru motivul c e un om foarte t cut. de ce. se retr sese încet. ² S bem! spuse gazda.?! Hai. ² A prefera s alunec cu tine. iar domni oarele nu-i ofer fecioria lor în schimbul unei priviri! Cât ingratitudine! ² Cum vorbe ti.. te por i ca un om beat. brusc înveselit . cu temeri tatea unui adolescent... nu?! 46 ² Nu. mic . care e ti atât de Ceremonios. crezi c merge a a?. de când m tutuie ti.

asta sun a Dostoievski! Marmeladovisme! ² î i place Dostoievski? întreb ea cu ingenuitate. Se a ez apoi în fotoliul ei i î i aprinse o igar . i s bem în onoarea glumei tale de prost-gust! Z u! Mi-a f cut pl cere chiar i-a a. în mod obi nuit. scrumul. dar ai s m crezi cu timpul. apoi se ridic i reveni cu a doua sticl de ampanie. ha... Dar ie? ² Bineîn eles. ² Bineîn eles! De ce s nu m joc cu tine?. ridicându. S rut mânu i ele! ² Voiai s bem dou sticle i nu e ti în stare s gole ti una.. aplecându -se pu in. l sându-se pe spate cu veselie.i o nou igar . ² S bem! spuse Fabian. cu o anume grosol nie.. ² Ei. neviolent . A doua oar .. ² Perfect! înseamn c totul e în ordine! ² în cea mai bun dintre lumile posibile! spuse Minda.. gânditoare.. negre. al femeilor.. Or. asta e bun . pe la spate. ca s -i spui. ² Deschide-o. gr su .. în primul rând a zic e c e o glum proast i. de parc el i -ar fi cerut sfatul asupra culorii cravatei sale: ² în al doilea rând. Minda. mine! . eu n -am chef de a a ceva! ² De ce. Minda. deschise sticla. Mia Fabian. atunci repet: voiai s bei dou sticle i nu e ti în stare s gole ti una.. f r s o priveasc . Ascult .i fa a în ceafa ei cald . pl cut mirositoare. pe sp tar. lini tit . nehot rât. cu degetele scurte. De ce? în primul rând c n-a îndr zni s-o trezesc la ora asta. cu vremea! ² Cu anotimpul! râse gros Minda. cum se zice.. de la curs. ² Cu anotimpul. mâna ei gr su . de pe m su . tii c i eu m joc cu. apoi se ridic din fotoliu. cum îi spunea...... spuse.. indiferent . cu veselie for at . î i vârî mâinile în buzunarele pantalonilor i trecu. pe care. vorbind cu o grosol nie stângace. ÄAu!" gemu Fabian i se strâmb ca atunci când nu-i intrau cizmuli ele în picior i se desprinse de cel care o îmbr i a cu o mi care scurt .. u urat. puicu dulce?! Mia Fabian îl privi cu sincer uimire: ² Ce s -mi faci? Nimic! Ce. e ti o fat bun ! i Minda se aplec i îi s rut mâna. s -i raportezi c .. acum a ie it mai bine. dac te-a cere în c s torie?! ² Eu? repet inutil. era vorba s -mi faci ceva?. ridicând paharul ei. doctore! ² Haida. cu aten ie. ² S m culc cu dumneata? întreb Minda. ce era înc plin. îl g sesc foarte autentic... descriind un cerc larg. plictisit. privindu-l cu o bonomie afectuoas . eu. pro fesore! ² înc nu sunt profesor.. dac vrei! Ai s m crezi cu anotimpul! Dealtfel. ² Acum nu m crezi. ² Ha. Când gazda reveni în camer . Noroc! 47 ² Noroc! f cu Minda cu un început de veselie. în al doilea rând.i încet sprâncenele ei sub iri.. Geiger e mult mai indicat pentru treaba asta. haide-haide. prin înc pere. foarte. Fabian. Ce s zic?.. în fotoliul s u. î i turti igara în scrumiera din fa . le agrava cu un tu negru. neasemuita ta prieten i idolul vostru. cu unghia degetului mare lat . i apoi... insist Minda. de parc s-ar fi aflat pe strad .. ² Cum vrei! d du din umeri.. ² .. privindu-l mereu. te asigur!. de c s torie? ² Nu. Nici nu m gândesc! Dimpotriv . scuturând. în fa . ea ridic din umeri. i cu fa a mereu crispat de zâmbet. care se afla în picioare lâng u . mâna pe care ea i -o l s acum.. prinse în rame sub iri. ² Bravo. de-o c s torie cu tine. de ce n-o suni pe Ludmila. apoi f cu un pas i o prinse în bra e.. eficient .. un râs care trezi un zâmbet surprinz tor de fin pe fa a ei. v zând c ea întârzie s r spund . cu aten ie. de încordare. aprinzându. nu cred c -mi faci ochi dulci! ² Nuuu? Dar ce anume î i fac.. de parc l-ar fi amuzat moliciunea. . i golindu-l încet... Ea începu s râd încet. i în al doilea rând?. Te joci cu mine.. într-o or de noapte. aburit . gros. i-a r spunde c . Minda reveni i el în fotoliul lui.. de! spuse Minda. ridicând degetul ar t tor. sincer. un gest tipic al s u. numai c . comoditatea fotoliului s u. o secund . Mia Fabian ridic privirea i îl fix . l sându-se din nou. undeva pe un peron pustiu de gar . abia sim it. ca un 48 49 automat. ² Nu prea. tu vrei s te culci cu mine.. ha.. râse Minda. doctorul contempl . nu-s decât conferen iar! ² M rog. Ce-ai zice dac . acoperit cu oj groas . î i fac ochi dulci?! ² S -i dau telefon Ludmilei? spuse Fabian. conferen iarule! ² Vezi. ag ate pe perete. c m onoreaz cererea ta. c sunt aici i ca... cu o expresie stupid pe fa . continu ea lini tit . nu s te însori cu mine. privindu-l f r expresie.. afundându . întoarse capul i o privi. în b taie de joc! ² Ha. Mai bine mi -ai spune ni te bancuri! ² Bancuri? Las bancurile!.ca cineva c ruia i se face brusc frig.. întins pe sp tarul fotoliului. Ea î i b u restul din pahar. peste um r. spuse ea cu o anume voio ie. prin fa a celor câtorva gravuri. apoi zâmbi..

Doctore!!!. cu un m runt oftat de u urare. ea î i ixase i î i acoperi.. î i apropiase fa a de a ei. mi se pare. Au!.. bla-bla.... pe gât. i v zând c el râde lini tit.i vine s crezi c nu m intereseaz un mariaj cu tine?! Te crezi o partid gras i i se pare caraghios ca o femeie ca mine.. ² Ei. spuse ea cu aceea i r ceal calm .. la r d cina p rului.... pe ceaf .. adineauri m-ai întrebat ce-ar fi dac .. spuse: Stimat duduie. copil re te. a a. stângace.doctorul le umplu din nou. continu ea.. cu o lumini în ochi: ² Nu glumesc. o luase de dup umeri cu un gest violent i stângaci i încercase s o ridice de pe fotoliu. ai dreptate! Ei bine.. altfel. stai.. mi se pare c .. întorcându.. Ei. extrem de bine dispus ... aplecându-se pu in. nu vezi c nu vreau. Du -te dracului i. trase de gulerul îngust al capotului.. ha. cu aceea i brutalitate indecis . vizibil.. cu mâna întins . puternice.. i b ur ... parc .. indecis. cu ironie. începu Minda. se uitase în stânga. ² Ei.. tr gând primul fum. la prima vedere.. haide... moale. ² Atunci?!.. ca de-o fars reu it . Minda se ridicase încet... apoi. s .. Au!!.i o igar . pe spate.. Doctore!!!. sec. Doc... dumneata.. spuse el. p i adineauri nu i-am f cut o cerere în c s torie? Ascult . o femeie ca mine nu trebuie s o ceri de nevast dac vrei s te culci cu ea. ² Adic ?! se înc p âna el. oricât. tovar ... doctore. nu vreau s m culc cu. se ridic în picioare. de parc ar fi vrut s imite un om beat. dându.. haide. bravo..... întredeschise gura de parc 51 ar fi vrut s ca te.. fandoseli de astea.. ce dracu...în pace. e unu i jum tate. Minda î ns .. Doctore.. spre perete. i c . începe s m . Ea îl privi. doctore! ² Dar bine.. deasupra unui fals c min. c încep s casc! Ia uite.. domnule. spuse Minda. trase de furoul de nylon i începu s o mu te.. zâmbitor.. am râs destul pe tema asta! Schimb discul.ce naiba.. ce-i asta.. doctore. îi dezveli cel lalt um r.. de m tasea . i el se aplec . Doctore. î i spun. f r s se fereasc . Fabian ridic plictisit din umeri: ² Adic . tr gând cu din ii. s tii!. privind -o interogativ. mi-ar ap rea de atr g tor acest lucru.. îmi rupi mâinile. cererii mele în c s torie. ce dracu. i acum. nu pot s m vait c în noaptea asta n-am fost cerut de nevast ! Noroc! ² Noroc! spuse Minda. în timp ce Fabian abia î i începuse fraza. zâmbindu-i rece.. cu mi c ri pu ine. s o s rute din nou. ² Atunci?.urlu! î i sparg capul cu ceva! Pleac imediat!. vrei s . ce dracu. cum vorbe ti despre timp: Care cerere?. toat aceast . î i î nchise nasturele la hain i.... n-am chef! E bine?! Dealtfel.. mirosind u or a lanolin . din sticla a doua. te rog. cu un gest aproape b rb tesc.. S tii c nu -mi arde de. uite ce e. scol vecinii. calm. bravo! Foarte bine! Ai fost foarte solemn! M înnebunesc dup b rba ii solemni! S bem.. domnule. importan i i cu. cum ea î i trase capotul la loc. i. de a o ridica. foarte satisf cut de sine. scuturându-se încet.. cu un fel de l comie.. nu-i a a. decise. înciudat. dezvelindu-i întreg um rul drept (el se afla în stânga fotoliului ei)... apoi se aplecase spre ea.. duioas .. de gura ei.. înc p ânat.. întinzând mâna dup paharul pe trei sferturi plin. Ea îl respinsese. au. n-am nici un chef de. relaxat. i. se terse cu palma la gur i spuse. începi s devii agasant! Gata. Au! Doctore... . ² Ce s spun? Acela i lucru. ce spui?! Ea îl privi pu in uimit . se rezemase cu o mân de bra ul fotoliului ei. Au. f r zgomot. car -te imediat... mereu în picioare. i ea îl privi din nou cu acea aten ie u or distrat . Las -m ... bâlbâindu-se u or. Au!!!. scuturându. ad ug : ² Tot nu. vrând s scape de el. ce-arfi! ² Aha! Da. ahtiat cum sunt eu..... ha.i scrumul. nu vezi c m plictise ti?.. aprinzându. gr su . b d ranule..... doctore! Doctore! n-auzi când.. Au. î i afund fa a în ceafa ei. în timp ce ea continuase s spun ceva. s rutând-o pe umeri.i fa a de la ceasul atârnat pe perete. ei.. iei cam u or. lini tit. când s-a f cut?!. i um rul stâng i se aplec în fa . i începu s o s rute i s o mu te de mu chii spatelui.... face i -mi onoarea i acorda i-mi mâna dumneavoastr ! ² Ha.. . ² Foarte bine! punct ea.... Doctore!!. ei.. rotund. renun la prima sa inten ie. i l sându -se greu.. cum f cuse înc în dou rânduri înainte. ad ug ea repede... Doctore!!!!. fir -ar s fie. asta-i. mâneca 50 lung a capotului mi cându-se i dezgolindu-i încheietura gr su .. îmi face onoare.. Doc. ce. sim indu-i opozi ia net i for a nea teptat a bra elor ei gr su e. ² Nu-mi amintesc. sau.. i-am mai spus c nu inten ionez s . pe um rul ca o bil juc u . ei haide. cum suntem toate dup ipi ca tine...i paharul peste cap (dup ce îl umpluse mai înainte). tu i. Insist asupra.. Apoi se a ez . doctorul se l s îns cu toat greutatea asupra ei ca într-un fel de be ie. ² Noroc! ² S rut mâinile! El se l s pe spate. Se potrive te: nici eu nu inten ionez! ² Atunci?..ei nu!. de parc ar fi dus la bun sfâr it o treab dificil . ² Da?!.

sprijinindu -se cu mâna de covor. cabrându-se. i. masiv. întin i amândoi lâng piciorul unic. Trecu pe lâng ma ina sa. pe buza superioar . li se amestecau picioarele. înf urându-se reflex în zdren ele capotului ei. cu geanta cu bani lâng el.^ Fabian î i recap t rapid. Ea avu o revenire subit a energiei. o ghear metalic prin care se scurgea.T. ci ca s se adune. carnea ei alb . se r suci încet eliberându-i torsul i. aproape în aceea i clip . i doctorul. ca mâinile ei scurte s -l ajung . care se Äretrage" i al ii. f cându-se ghem. cu cealalt . cu p rul zburlit. în astfel de sta ii se adun de obicei lume. parcat pe o str du în apropiere. în sta ia de benzin . cu o violen uria . i cu cealalt îl lovi. Minda coborî în strad . icnind în râs. Minda a tept în sta ie. dezgolindu-i repede partea superioar a trupului. i Fabian. Se aplec . avea chef de lume în jurul s u. încercând inutil s se aebaraseze de el. observ c fiecare dormea pe canapeaua ma inii sale). de parc uitase ceva. târând-o. chiar lâng col . apoi fu izbit fulger tor de o senza ie de sil i u urare: el încremenise a a cum se afla. când îl sim i c se r su ce te i se urc pe ea. de-a lungul pulpelor surprinz tor de groase. în urma loviturilor ei puternice. dar când se apropie. în dou fâ ii. cleioas . înfrico at ² Minda îns era greu. începu s -o dezbrace. ca o piatr . furioas . u or leg nat i se surprinse la un moment dat fluierând încet. p tându-l de saliv . n-o mai s ruta. ca cineva care i-a dus la bun sfâr it o treab grea.într-adev r. i din ii i se auzeau cum scrâ neau de furie i satisfac ie. cu dureri la fiecare pas. sau poate c nu era decât crisparea efortului pe care îl f cea. de parc ar fi vrut s le cumpere. dizgra ioase. cum el era atent. pe covor. pulpele ei fusoidale. o dezarma i. dup câteva smucituri puternice i impreca ii gâfâite. auzi un oftat de u urare. sclipi. se l s s cad peste i lâng ea. i. pe care ea îns i nu i-o b nuise. prin vârfurile degetelor. întreaga ei ur .într -un fel. cu mâna. materia lui lipicioas . ea reu i. incon tient. coborând pe bulevardul Magheru. Cât timp fusese sus. î i îndrept gâtul. Ea ip de spaim i oroare. trebuia s fac de fiecare dat un dureros efort de flexiune. ca un animal învins. Era ora dou i cinci. trase i r sturn o veieuz mare. lumea. rotunde ca ni te perne. protestând cu tot mai mult vehemen . Fabian începu s oboseasc . chiop tând. îl trase cu amândou mâinile de p r. dou femei. dure. personalul I. Äimprevizibili". Minda sim i broboane reci aglomerându-se în jurul gurii. copil re te. apoi el se n rui încet. de parc le inase ² apoi el o izbi înc o dat . Mergea nu prea repede. arunc chibritul i î i continu drumul. de gât. cu o mân împingându-l f r folos. i. el gemu. în afar de cei care treceau pe acolo. care îi p ta palma. ce se f cur de o el i care î i l saser deja câteva urme pe partea dreapt a fe ei i gâtului doctorului. sau vederea sângelui. apoi. Minda. peste zgomotul robinetului. o dat cu în ceputul oboselii de a-l lovi. ap rându. înconjurat ca într-o reclam de bidoanele de uleiuri. zgâriat de un nasture al lui. plouase. culcat pe spate. pe care îl apuc . furi ându-se de sub masa trupului s u. a luptei. peste obraji i peste piept. doctorul încerc s -i deschid halatul. nepl cut ). ie ind din înc pere. ale unghiilor. nu se sim ea gr bit. dintr -o dat sfâr it. Gâfâiau amândoi. R maser înc câteva secunde nemi ca i. din baie. electric. alunec în jos. în clipa aceea el o lovi cu sete. n-o mai mu ca de umeri. apoi. era deja o mi care epuizat . Dealtfel. ca un odgon care se rupe. greoi. se încorda toat . i cum ea. pietrifica i. se întoarse (spre surpriza ei. cu o duritate metalic încât ea url . cu mi c ri repezi. aprins al c rei fir traversa înc perea. prin furoul ei transparent. preocupat. Apoi. nesigur . dar îl inu înc . ezit . îi desf cu picio arele. ea îi auzi gâfâitul de satisfac ie ² respira ia ei se opri o clip lung . Ajunse în sta ia de vis-â-vis de ÄAro". cu o singur mi care. i în clipa aceea Fabian s ri în picioare i alerg . furia i se rev rsa din ochi. gr su .B. El îi rupse halatul. tanchistul dormea cu 54 capul pe mas . una în jur de cincizeci.i aprind o igar . i când ajunse {se afla în Pia a Roman ) i avu noroc s g seasc dou ma ini (cu oferii nev zu i. împiedi când-o pe Fabian s se desprind i s se ridice. se învârti de câteva ori în jurul vehiculelor. în sus ² gestul 53 î i pierduse pe jum tate din for . undeva. sânii ei mari. se zvârcoli cu putere. se mi cau nelini tit. luminat . nu era gr bit. la Fabian. p lmuindu l. se opri la u a blocului ca s . încercând s ajung la o sta ie a ma inilor de noapte. îl prinse cu stânga de p r. paralele. moi. cu palma celeilalte mâini inându -se. o dat . Peste câteva minute auzi. pielea fe ei lui începu s sângereze i ea îi sim i sângele. pârâind. chilo ii de-a lungul picioarelor. peste fa . s -i scoat chilo ii. în rostogolirea înceat . sigur. încet. i el î i îngropa gura i fa a în ei. cu un fel de rictus batjocoritor pe fa . dar nu g si pe nimeni acolo.capotului. dup mai bine de zece minute. câteva zgârieturi adânci. întârzia i ai restaurantelor. ca o mors uria s ltând pe uscat. ciudat. dintr -o pricin obscur . nu mai vorbea. peste fa . vigoarea i ura i îi r spunse la lovituri. i. de lemn al mesei. nu s vie autobuzul. neobosit . pe care nu încerc s i-o analizeze. i se dep rta. ochiul drept. în rafturi. Mâna sa stâng îi desp r i pulpele. pe vine. împingând cu trupurile lor fotoliul masiv ce alunec într-o parte. alta în jur de . continu s -l in la distan înc câteva secunde. sângerânde. încet. i acum trotuarele sclipeau. cu stânga o cuprinse de old i cu dreapta îi trase. dar b use prea mult ca s se a eze la vola n. i î i sim i propriii mu chi întinzân -du-se. Se îndrept ma inal spre o sta ie de taxiuri. în curând. se oprir . în clipa când. u a de la intrare trântindu-se. aproape instantaneu. încercând s -l loveasc în fa cu piciorul stâng. sub t blia mesei. s cad din fotoliu. i î i inea capul ferit într -o parte. pe b rbie.i reflex. 52 sudoarea începu s le sclipeasc la tâmple.

al mâinii drepte. nimeni.. Peste un timp. cu siguran . fusese o doamn . pe la «Sport -voiaj». cump rarea unei valize de voiaj. odat . Sâcâitor era c acest tip de repro uri i le mai f cuse. doctorul.." i ochii i se umezir . unul din acele obiecte care sunt întrebuin ate rar i nu par indispensabile. de enervare împotriva propriei stupidit i (ÄCum de-am putut fi atât de neglijent. greu. bascul i-ar fi prins bine. evident. st ând în spatele doctorului. ipocrit .. el însu i îl mutase. care intr la Facultatea de litere: ÄF tul meu.treizeci. dar acest lucru nu îl incomod prea mult. l-a fi v zut de dou ori. cu un început de afectuozitate ironic . sc rile din col ul Universit ii. o valijoar oarecare. pre ios. cu povara lor. tr gând cu ochiul mereu la domnul acela singuratic i pedant. nu-i a a. ÄMaimu reli!" conchise el i mai d du o dat ocol statuii.. i el purtând o povar . sub tot felul de pretexte. evident. începu s plou .. î i vei pierde morga asta. crezându-se în siguran . i geamantanul. în buzunarul lodenului s u vechi.. siguran a de sine. i -o spus acela foarte frumos! (ÄAcela" era Laz r) Tare frumos i-o spus acela. coborând bulevardul. îi spune colarului. pentru c duceau împreun un geamantan mare. drag . mai sosi. nici de curv s reli i de pierdut vremea. se poate observa un confort al c sniciei. împleticindu-se. râdea de prostul de repetent care tocmai cobora. ironic. de piatr . al celor Äb trâni". pur i simplu. Te v d eu i pe tine dând iama. ÄTe v d eu i pe tine! i se adres el în gând celui din spatele s u. pentru c cei doi so i. care. dac se cunosc bine. tr gând mereu cu coada 55 ochiului la naivul de al turi. frumos îi înv a harnic i vei aduce bucurie p rin ilor care te-or crescut i i-or dat bani s vii la colile astea înalte! Nu te ine de haimanalâcuri. unde î i inea bascul. unde am auzit c se afl o colec ie foa rte interesant de monede. c nu îi p sa prea mult. normal.. ceva total incomod. Minda a tept s mai vin lume. gulerul i se va înmuia de sudoare. un b rbat. mergând mai departe. de i nu se anun nici un fel de c l torie la orizont. împreun cu pa optistul. sau cu un an i jum tate sau cu cinci i ap rea i enervarea celui care se repet . gândindu-se la în elepciunea i umorul blând. Minda se r zgândi în ultima clip i nu urc . pe culoarele clinicii i ale institutului). uneori trecând i strada când i se p rea c dincolo e ceva demn de v zut. Fumând. de felul nenorocit în care te repe i mereu! Vei tr i a a-numita «panic voiajer ». e foarte normal ca la un moment dat s observi câte un disperat alergând prin magazine universale sau pr v lii speciale cu articole ÄSport-plaj i voiaj" c utând un geamantan. ca o elegant . care se pare. apuc -te de carte i fii cuminte i-apoi!. ai dreptate. mergând cu pasul s u u or leg nat (de parc î i ironiza propriul s u mers. de la osea. singur cu el la acea or . cei doi erau mult mai apropia i între ei decât el de tat l s u). se dovedi destul de r p noas . i asta numai pentru c treceam de dou ori pe zi pe lâng muzeu. cele dou femei. i astfel de situa ii exist . i de diamante?!" ÄDa. el trebuia s . îi spuse: ÄDe. din Rouen. situa ia devenea comic . o fi împrumutat -o de la un prieten!" i se gândi. continu fraza. de copil ros de neglijent!" etc). cu o carte în mân . dar în aceea i clip î i aduse aminte c se afla. spre cas . în discordan cu îmbr c mintea îngrijit a celui care o purta. cu elegant înclinare. u or înclinat . a italienistului i î i aminti de o anecdot pe care i -o povestise tat l s u. neobservat. cu toat aten ia. gândi amuzat Minda. printre care se z rea i . era obligat s monologheze. frumoas . dup ce a c zut la examene i a buctat anul.. sose te ora c l toriei. la un examen mai atent. a a cum remarci o gaur în ci orapul unui foarte bun prieten. care st tea eap n. care e ti un bradicardic. din pur amuzament (ÄTrecem de atâtea ori. te-i pune pe carte. f cu înc o dat doctorul. pe când a a. i -o spus tare bine acela! De!. pacea pe care o r spândeau în jurul lor acele siluete de piatr . amuzat. ÄO disperare între dou c l torii!" gândi Minda. probabil ceva rubedenii. ca un semn al destinului. de numismatic . la lini tea. în cazul unui astfel de domn singuratic. balicului. acuma. îi fi de omenie. dar. care parc voia s distrag aten ia general de la valijoar sa suspect . tu. cu degetul ar t tor."). rigid. ce po i s faci cu un prost decât s râzi de el. prin fa a bisericii Stavropoleos. pentru c dac l-ar fi avut. b g reflex mâna în buzunarul pardesiului.i aduci aminte de frazele de acum cinci ani i doi ani i de sc zuta. în propriii s i ochi.. care nu b nuia nimic. Apoi r mase locului i privi silueta de piatr .. pentru c . al tat lui s u i al celui din Avrig (în clipa aceea. nu vrea s treac drept un ins monoton. pe p r i trebuia s se i prefac . a câta oar . î i adreseaz unul altuia aceste repro uri. i.. ÄStrugurii sunt acri!" gândi el. pulsul va oscila. sunt pur formale." Sosi ma ina.. inventarele trebuie s se ie lan i s fie f cute cu toat r bdarea. Când ajunse în dreptul statuii lui Mihai Viteazul pe care o ocoli de vreo dou ori. învârtindu-se cu o anume automul umire în jurul s u. Minda nu avea nimic pe cap. cu autoironie. i doctorul se gândi c dac ar fi avut sarcina pazei publice.. i.. în via . valvârtej.. e avutul poporului. tocmai când îi da a doua oar ocol m runtului domn cu barda în mân . necru tor. foarte bine îmbr cat. c exist o serie de indivizi care amân mereu. i de aceea. i cu bra ul drept. tii cum se întâmpl . cu umerii epeni. gândi. buim cit. Nu avea chef s fie singur. insul acela atât de eap n. i de diamante. cum era cel din sta ie. va fi udat pe cap.i fac aceste repro uri singur. la origini. f r de. i atunci. A a c . i vei alerga de colo-colo. numai c !. într-adev r. asupra lui însu i. când ai s . penibila ta for de imagina ie.. i Minda. Laz r. f tul meu. i un zâmbet sub ire. valijoar nu se g se te la locul ei. a a c porni mai departe. în propriii s i ochi." Iar la ie ire. i-ar fi ap rut dintr-o dat suspecte. cu o jum tate de an înainte." Ä. Momente de stupoare.. de piatr . magazinele vor fi în inventar. dou !" Sau: ÄToat via a am amânat s vizitez Muzeul «Antipa». naivul. ÄDa. care. sunt sigur. ÄPoate n-o fi a lui. pe lâng lucruri lâng care ar merita s ne oprim o clip . s Äpicure". Heliade... dac locuiam la Suceava sau Bistri a N s ud.. lui însu i. îi ap ru pe buze.. D-apoi ce s !. pentru c . oprin-du-se în fa a vitrinelor luminate. ca un obiect nu de prim necesitate. o valijoar de voiaj. mustrare..

un fel de prea-plin. se preg tea. prin care atât de dureros se mai lega înc 56 57 de lumea obiectelor-fiin e i obiectelor-lucruri. cheltuiesc. când se auzi soneria. mai evident. Ceea se lumin la fa v zând -o. din el. cel mai dep rtat. de i mai avea înc dou . un râs ce nu are nevoie de un motiv ca s existe sau folose te cel mai m runt pretext pentru a exista. privirea aceea dreapt . capul s u mare.. tibermut. o igar i se a ez pe locul ei. cu ironia aceea subtil a sa din privire. deschisul unui geam. de neconfundabile. în clipele când ea nu -l privea sau când. peste sicri ul s u luxos!. osos. culcat atât de grijuliu. impasibil. aj utându-l s în eleag pe el. bascurile de prin dulapuri. destul de l murit.i fac o cafea? întreb el i ea d du din cap. mai viu decât el însu i. apoi se a ez . ci a doua zi. un mort plin de inteligen i for de munc ² oho. pe care i le inventa uneori. ÄUnde. din u . râsul tat lui s u. inteligent . ca i în via . cum este el. un gest comic i ie i. cu ochelarii aceia cu ram groas îngropa i în fa a sa. deschis. b tându . u oara mi care. cu adev rat inocent.. din jurul ochilor. ajutându. în col ul canapelei. prin toate buzunarele. atât de expresive. râd. a a cum suntem uneori dup un somn prelungit. un mort Äde bine". c utatul unei batiste. un râs ce iese din nimic. s . insesizabil . Abia dup ce auzi u a închizându-se în spatele s u. s -i s rute ceremonios mâna i s se între ie cu ea. senin . a manifestat totdeauna o uria for de munc ! ² un mort mul umit de sine însu i. fotogenic. Lauren iu se execut .. atâtea titluri i func ii. cu capul pe perna alb de atlaz i. urm rindu-l în mersul s u zgribulit. privindu-l din dep rtarea atât de apropiat a mor ii sale.i muta bascul dintr-un buzunar într-altul. pe lâng el. dup ce se a ez . cu câteva minute înainte ca ceasul -pendul din biroul s u s bat cele patrusprezece sunete. mai ales c se apropia i iarna. râzând încet. un val ce putea s se sparg în hohote de râs. în elept i u or uimit. cine tie pe unde! Trebuie s .. cu nasul s u puternic.. Era vesel sau p rea astfel. la rându-i. ploua de-a binelea. în timp ce oamenii se agit . cald . ce irupe uneori în cele mai nepotrivite momente i trebuie ascuns . în ce groap se mai afl El?!"*strig o voce. se urc pe mun i. el. surâsul cald i atât de viu al Lui. dar ea f cu semn c nu bea. numai un mort poate primi. de eap n. subtil. o evident încercare. i o privi cu c ldur . o perfect degajare a gesturilor i expresia fe ei (pe care se citea uneori. i în camer intr Ludmila.. depuse po eta pe m su a dintre cele dou fotolii i canapea.. astfel c se afla chiar în fa a ei. de a st pâni un impuls puternic. binecrescut. nu cu prea mare convingere. unicul basc. cu b rb ia cald . râsul s u f r zgomot. acvilin. acest lucru ar fi c zut în sarcina Ludmilei. merg încolo i încoace. Nu intrase nici de un sfert de or . Minda ie i s deschid . cu tine însu i) i. cu dou pahare. a capului. mint i plâng! Un mort surâz tor. a acelui cap înc atât de viu. într-unui din cele dou fotolii. hybris.pata gri a stafiei tat lui s u. dar numai cu expresia chipului ea îi opri elanul i îl rug .. între timp).. dorm. sufer . odrasla lui.Nu în ziua aceea. o veselie Äîn doi".. apoi profesor ef de catedr (director general. în jurul orei apte. Minda ie i i se întoarse cu dou cafele. deasupra lui. i Minda înjur prostul s u obicei de a. ridic privirea spre ea. parc ei îi st tea gândul la a a ceva? Parc ei îi st tea gândul la a a ceva! . f când treburi m runte. i astfel. cu felul în care îi ap reau cutele sub iri în jurul orbitelor. Se dep rta din nou i aduse sticla de scotch. de 59 . înfior tor de binecrescut. pe care putreziciunea n-o ucisese. ce urca din stomac. ² S . 58 anun ând ora apte.i odrasla. pe care ea o iubea. care va muri. capul s u masiv. uria .i joc de propriul s u mers. un mort amabil. de fapt. f când doi pa i în întâmpinarea ei.. preocupat . ca un val. râsul acela infinit ironic. un fel de sentiment juc u . atât de nepotrivit cu el i cu El. ca o alian ironic împotriva Älui". nu-nu. s . Doctorul ridic din umeri i î i turn doar lui. decent a acelui surâs. ce fel de râs?! Cu totul inocent. grav. o exuberan .. Ludmila p i în înc pere. i leg narea aceea u oar din cap. f când c tre nu se tia cine. instinctiv. cu o expresie calm . gâtuit . un mort care era dat ca exemplu. în timp ce d dea nu tiu ce col . cre urile acelea. s -i lase singuri. î i aprinse. cel pu in. grav. cu atâta farmec. o stare în sine.i cumpere un geamantan! era cât p-aci s gândeasc . ca un cod. un haz icnit. printre acele statui. urm resc luna alergând printre nori. care e mort pe trei -sferturi.i fac timp într-o zi i s . în bu it . un mort de cear . care va ajunge profesor. din dulapul de dincolo. ironia sa cald . i.i repartizeze. el. de prin geamantane. înc în picioare. Ceea se afla în vizit la Minda. se înmul esc. repetat . doctorul se leg n i mai tare.progenitura Äs în eleag ". în stilul lor. dar ce. el. cu polite e. reu i s învi ng acea scurt sincop . fluturând. care r s rea în orele ei de singur tate. Când ajunse pe chei.

telefonul s u. Cum ea nu . în mijlocul înc perii. o anume contrariere. ² Da? Cum a a? Ba nu. ea îl întrerups e cu tonul ei plictisit. refuzând oferta lui de -a o înso i.. unde se z rea un alt geam. surprinzându. e unsprezece f r dou zeci i cinci. mirat pe jum tate de parc ar fi încercat s .i o senza ie nepl cut . în fa a cui. verificând un lucru pe care i-l notase de diminea . la aproape trei ore de la plecarea ei. c r ile. lui. pe geam. de i se preg tise tocmai s-o fac ..i! spuse el cu vioiciune i începu s -i detaileze un experiment pe care tocmai îl descoperise recent într-o revist german i care venea s confirme o teorie a sa. Nu-l scosese din priz i abia acum î i d du seama. brânz . închipuie. ce faci? Lucrezi? ² Da. cu franche ea cu care ea î i tr da sentimentele. revista la care citea (citea totdeauna când mânca singur). identic cu al s u. El n-o f cu îns . se ridic i se duse la buc t rie. apoi.i explice starea de suflet a logodnicei sale. un reflex pe carel mo tenise de la tat l s u. l s revista îndoit din mân . se plimb încolo i încoace. Amân . câteva minute la început. Minda vorbea cu aprindere. pe care el abia acum îl sesiz . Avea îns o aten ie dispersat : scotea uneori o carte din bibliotec . rece. l sase ceva pe masa pe care mâncase. în astfel de condi ii prefera t cerea. trase o igar din pachet. din delicate e.i. ie i din antreu. superioritatea calmului i a acelei expresii senin-fericite pe care i-o ar ta..i arate b rb ia. rar. în câteva rânduri. puse în ordine teancul de reviste tiin ifice recente. i. de i nu era decât un tip al s u de concentrare. sim indu . î i preg ti notele. a celui cu adev rat senin. apoi plec ochii. i atunci ea sim i cum o invadeaz furia. st tu pe gânduri o clip . d du un telefon unui coleg i reveni.i ÄBockus"-ul pe masa din buc t rie. dis trat. i privi câteva minute.. Ce avea ea de ascuns?! i imediat. î i îmbr c haina. ura aproape. i în prima clip f cu o jum tate de pas de întoarcere în buc t rie. alese câteva dintre ele pentru lectura din acea sear . ov itor.i putea p stra demnitatea. fiindu-i foame. lipsit de cel mai m runt semn de vinov ie?! Peste nici o or de la venire. a lui. printr-un efect ciudat. E abia zece. încât ea f cu de câteva ori. din clipa când p ise pragul casei ei. reflex. începuse chiar s gesticuleze f r s . Cu cartea în mân plec la buc t rie s i-o prepare. merse pân la birou. Peste un sfert de ceas sun la u a Ludmilei. Minda r mase singur. prin biroul s u. uitându. de fiecare dat . î i f cu chiar o omlet din dou ou . c ea a teptase. cu o expresie distrat . alte câteva minute. singurul fel în care. ce l rge te mult sfera. incapabil s r spund sunetului vocii ei.i dea cont c de dincolo nu primea nici un semn al particip rii reale. Apoi renun . auzindu. încet. la plimbarea sa diagonal prin birou. c reia el îi scotea în eviden latura vesel . deoarece avea cheia la el. Se întoarse apoi. cu senza ia c uitase ceva. Aceast const atare îl l s cu Ägura c scat ". a a cum se întâmpla în alte da i. Apoi. la fel luminat. în jurul orei zece. de ce s dorm. se r suci din nou. t cerea era singura ei arm posibil . convins c . îl privea. caraghioas ). în gol: ÄAlo!" pân când Minda reu i s articuleze: ² Alo. c utând din ochi pachetul de ig ri. îl îmbr c . cu brânz ras deasupra. apoi î i d du seama c îi lipsea cafeaua. jucându-se cu unghia degetului mare. figura Ludmilei îi ap ru în fa a ochilor. F cu num uil ei.. i -o detaliase i Ludmilei. în sfâr it. în sfâr it. dar î i reveni destul de repede i. fluierând. mai încet. pe care. senin. ca prostit. se a ez la mas s lucreze. o dat râse în hohote i se opri brusc. Doctorul r mase pu in descump nit. un început de furie ap ru pe figura ei. vru s -i dea chiar aceast ans . apoi (învingându. îl asculta (el începuse s povesteasc ceva întâmplat la clinic . ² Da? se auzi vocea ei plictisit . bucurându-se de singur tatea i lini tea din jur. f r gre . deci. ÄEpidemiologia bolilor digestive". propriul râs cu o sonoritate exagerat . întrerupse convorbirea. de parc ar fi râs într-o înc pere mare. un concept modern al epidemiologiei. ajuns acolo.D< îndoial i o apropia de el. îl cuno tea prea bine ca s tie c el nu se pref cea i c era într adev r a a cum p rea: calm. cu un gest scurt cu mâna.. o avea în mân sau. o friptur rece care i se aducea de la restaurantul de jos (Ana-neni era înc bolnav ). puse cartea pe masa alb . f r s fi deschis gura. ce p rea cu totul vidat de memorie. dar. apoi se mi c din nou i se îndrept spre telefon. o aprinse. La mine e zece i. scoase din frigider unt. i de la primul apel se auzi vocea ei de dincolo. dou zeci i nou . Ea îi sus inu privirea. trase u a dup el i.i pulsul. cu câteva cuvinte uzuale. de la început. dar nu. fiind convins c va vorbi el. s -i dea. în casa lui. i hot rârea de a se ridica i pleca f r o vorb . nu voia. afar . o întâmplare nepl cut .. lu pardesiul din cuier. l sându-l s .i primul impuls) înc un timp.. ea plec . de parc ar fi avut ceva de ascuns. frecând-o încet de incisivul superior. de dincolo. goal . i reveni în birou. 60 d du totul la o parte ² ce anume?! ² se a ez la birou i se apuc de lucru. conform primei sale inten ii. f r rost. lucioas . în birou. de câteva ori verva i umorul s u o obligar chiar s zâmbeasc . controla dac are cheile de la ma in în buzunar. de parc ar fi ezitat la fiecare cifr . în mijlocul unei fraze. care se aglomeraser în ultimele zile pe biroul s u. când se opri. apoi. fericit c o vede i c st în fa a ei. coborând treptele. în leg tur cu unul din subiectele sale preferate la 61 care lucra. ce faci? Nu dormi? ² Nu. dispus s lucreze o jum tate de noapte. Acest lucru o împiedic s deschid gura.

Se gândi o clip s se scoale u urel i s plece. parc vesel . iar el avea de lucru. numai din pl cerea egoist de a da fumul pe fereastr . începu s se întrebe. ca atunci când un fleac oarecare. care în elege totul. Ar t torul mare al ceasului indica dou sprezece f r dou zeci.. a a ar fi meritat ea. ab tut. de ce venise. oricât s -ar v ic ri. cu c r ile lini tite în fa . care îi întrerupsese lucrul. igara i se consuma singur între degete.. împiedicându -l de la un joc al s u.. s . St tea pe scaun. sau. afar ploua din nou. v rsând paharul plin pe care îl ii în mân . în interiorul s u. în sfâr it. sfâr itul va fi acela i. i Minda se instala într -un fotoliu.. haide. g si un loc unde s arunce chibritul i intr . fumând i privind afar . acolo.. Ludmila se ridic .. cu o anume surescitare. ² Ei. i ei tiu c .. ea î i aduce aminte de ceva. m runtele fenomene. i plec privirea.. îi întârzia ora somnului. î i aprinse o igar . afectuos. aprinse lumina în vestiar. s-ar fi aflat în spatele biroului s u.. ce ap rea la el în momentele de lucru.. î i au resentimentele lor. ce perfect ar fi fost dac . preocupat. al dracului de frig. îi era frig sau i se p ru c îi este frig i protesta vehement. se dezbr c cu mi c ri încete.. Pân în acel moment voise s -i continue relatarea de la telefon. diminea a. tot drumul.. i doctorul f cu o min bosumflat . continuând s priveasc afar . o autoritate superioar . cu totul accidental i plicticoas .i dezvolte teoria. în clipa când ai ajuns ² i. dar i porunce te. împotriva obiceiu lui Äde a deschide larg ferestrele. neîn elegerea aceea antipatic ... când reveni. f r mil . un sentiment u or de indispozi ie îl invada./ ea se culca devreme atunci când nu era la el. care o calma. neap rat. Treptele le urcase cu aceea i ner bdare. la primul reflex. deschise el însu i. Dac nu putea s vorbeasc despre ceea ce-l interesa pe el în acea clip ( i privirea ei ar ta clar c n -o interesau nici un fel de probleme ale Äpsihologiei" tubului digestiv).. ploaia poate s înceap exact când ie i. i-ar fi trasat o interdic ie injust . eu am s m culc! E aproape dou sprezece! i ea c sc într-adev r. unii stau cu geamurile în l turi. cu cafeaua aburind lâng nas. Ärug ciunea ei". cu un fel de zâmbet. Privirea aceea scurt a ei îi d du fulger tor semnul realit ii i un început de panic . ce c uta acolo? O deranja. când mama se apropie s -i scuture u or de umeri ca s se trezeasc . el se gândise asupra problemei sale de epidemiologie digestiv i. seara care se anun a solid . îl întreb ea." El ce s fac acum. s-o poat pasiona i pe ea.. privind afar . înseamn înc un minut câ tigat. de parc cineva. ea tocmai se culca ca de obicei. Ea reveni în camer la nici cinci minute de la sosirea lui. înc un minut. deschise geamul. pân ce ea iese în buc t rie.. i acest lucru îl indispuse. de inspira ie. în pragul iernii. pe Minda. dar. încât Minda. îl îmbie ea.. Felul în care se a ez ea pe un scaun. pe care îl începuse i la care. din baie. da-Ja. lu ceva din dulapul larg deschis. atunci când cineva st chiar în dreptul geamului. trece repede în dormitorul Älor" i întârzie acolo. s se a eze pe fotoliu?! A a ar trebui. laborioas .i termine toaleta ei de noapte. s se spele i s mearg la coal i ei se ghemuiesc instinctiv i se ascund sub plapom pentru c o simt venind. îi arunc o privire total neexpresiv i se întoarse în baie. Era într-un capot alb. lâng fereastr . mica lor mizerie i suferin . Ai venit s taci? Te ascult!.. apoi deschide u a la c mar . în universul s u copil resc. o întrerupere de-un minut. în epenea pe scaunul care devenea tot mai lemnos. dintr -un fel de r utate a lucrurilor ² obiectele. cineva a strigat-o. s-ar ghemui acolo. Iat . cu egoismul s u fermec tor. în perna mincinoas i cald . cu Jama i celelalte fi uici iubite ale tale. cu Presse medicale. cu ma ina. cum o ironiza el. sau. un ritual la care ea nu renun a niciodat . mai ales c . ce aluneca în valuri în camer . îi retez scurt tot entuziasmul. s . oricum. se apropia ceva nepl cut. i uite.. rapid. pentru c nu tia ce s -i spuie. ² Mai e ti aici?. crezu c totul era în ordine i c putea nestingherit. iar faptul c în vestiar c utase cu aten ie 62 un loc unde s arunce chibritul nu era decât unul din m runtele sale exerci ii de autocontrol. patul era deja f cut. printr -un m runt miracol. Minda tres ri. s . milimetric. s ias în vestiar. presimt cu câteva secunde înainte glasul ei moale i autoritar. dar continu . în acela i fel pueril. necesar. iat .în strad . dar nu avea curajul pentru aceast la itate m runt . apoi d du din umeri. din înc pere i poate înceta. de parc . iat . înc o clip furat .. pentru c sim ea.i îmbrace pardesiul i s revie. Doctorul o privi cu expresia unui om care nu în elege prea bine. dar era absurd.. Ea era în baie. te împiedic s faci ceva cu adev rat important. formul întreaga ei problem în a a fel ca ea s -i devie accesibil i ei. spune ceva!.. jos. i înc una. cu cotul rezemat de marginea ferestrei. 63 plecând capul.i continui fojg iala împreun cu Lancet-ul. cu un prosop înf urat pe cap. cât timp ea va r spunde acelei întreb ri neprev zute. se pare. 64 ² Dac ai de gând s stai în felul acesta.. care îndeamn . era inadmisibil. po i s pleci. s -ar putea s i înghe e la noapte.. dou chiar!. proasp t. ceva de care el nu avea chef i prefera s amâie a a cum fac copiii. de oboseala unei zile întregi. un scaun i se poate ag a de mânec . prefera s stea. pl cut. i se rea ez . într -un costum sub ire.r spunse nici la al doilea apel al soneriei. cu fa a demachiat i un fel de expresie copil resc-senin . încercând s se prefac indiferent. care îns . adev rul era c -i era foarte frig. uimit. dar nu. ap rut Dumnezeu tie de unde. s tremure. previzibil . avea tot dreptul. se c sca acum atât de stupid. tiind c avea de a teptat pân s . imperceptibil.. el însu i rata o sear lung de lucru. aspirând cu l comie aerul rece. .

Eu vreau s m culc. a a cum se transform 65 privirea în timpul digestiei. ceva. mi ca acolo. rece. da. m-a fi plimbat prin fa a u ii ei.. turtindu. pân te-am v zut pe tine... 66 Ea se ridic . apropo. î i st pânea cuvintele care voiau s irup .. Dac mai ai un pic de demnitate ori de b rb ie în tine. cum ai ajuns tu în moara asta?! Ce s-a întâmplat? Eu am râs de m-am pr p dit când am auzit-o pe Fabian asta emi ând ni te sunete grave i demne din trupul ei corpolent! Eram convins c totul e un fel de fars . a ezându-se pe marginea fotoliului. un gest care la el indica o anume st pânire de sine în momentele în care... uitând c -i este frig: ² Ce s fie atât de. Dar am mai vorbit o dat despre asta. împ ciuitor. ca s .. sau o vul garitate... Ludmila se a ez la rându -i. cu Julie Andrews. Ovidiu.. rece. îl p strez eu. irupse ea.i aminte ti?!.. cu coatele pe genunchi. iar mâine sau poimâine trebuie s începem din nou. Ochii ei frumo i. pentru amândoi. grav?! Dac ai de gând s . f un efort minim! Dac ai s te întorci acum acas . se a ez din nou i î i aprinse o igar . excursia aceea. atac.* ce-i gogoa a asta care se umfl sub ochii no tri. pentru c r mân totu i o fiin ra ional i dac tu i -ai pierdut bunul-sim .. ce se întâmpl cu noi doi? E ceva aiuritor. noaptea. se ridic . cu un ton cald.i f lcile tale late i spune ceva. spune câteva fraze limpezi.. privind în fa a ei. eu am s accept aproape orice ai s -mi spui. furios. nici s vorbe ti. ² Aha. I Iart -m . ² Dar bine.... nu te sim i bine?! Ce se întâmpl ?! Se întâmpl ceva?!. Ludmila spuse aceste fraze în timp ce era preocupat cu treburile m runte ce îi anticipau totdeauna culcatul seara. când pro nun ase ultimul cuvânt. aprin-zându.i trebuie atâta curaj. de ce dracu nu spui nimic?! Ce-i tot misterul sta? E ceva de total prost gust. Am auzit ca i-a dat un telefon i i-a istorisit pe larg cum eu. v zând c el nu poate ie i din iner ia acelei expresii.. eu nu tiu ce s mai spun. se opri.i folose ti din nou întreg arsenalul t u de. pentru.. îndreapt .i comunic c nu mai dore te s te vad i c ar dori s ui i numele ei... ² Noi doi? Când am vorbit?! ² Ai uitat? Când am ie it de la filmul la american. Hai. fiin a aceea e total trivial .. Deci e atât de grav. din nou furioas . atunci? S facem dragoste?! El d du din umeri. subit. porc ria aia pastoral . vru s fac doi pa i spre u .... i ea urm rea absent ceea ce se întâmpla în fa a ei: ² Ei. Pot doar s ... Atât. pe fa . l-a gonflat.. iubitule. ce-i cu tine? De ce taci? Vrei s nu mai vorbim nimic despre toate astea.i umerii. spuse ea gânditoare.. mi-amintesc! f cu el cu un ton nemul umit.. Ceva vag.i transmit c doamna Fabian m-a rugat s .. a acelui taciturnism... cercet tor: ² Va s zic . Avea din nou aceea i expresie bosumflat . v eu o cunosc prea bine i tiu c s-a întâmplat ceva! Altfel. haide.i igara. avid de. n-ai s po i lucra.. Haide... dac e nevoie. priveau ceva în gol. i ea. în covor.. ² Prostii! îi repet ea cuvântul. agresiv.. I Fabian a fost foarte rezervat . oricum. chiar i o prostie. dar nu-mi pot.. i Ludmila începu s râd . nu ai nimic s -mi spui? Pentru ce ai venit. num rul ei de telefon j i adresa ei. sunt propriile ei cuvinte. dar. î i strânse buzele de câteva ori. verzui. decis .. Minda drag . de parc i-ar fi amintit. în golul de deasupra covorului. dou ore. neconvins . de durit i. cu un început de furie. ostenit . mi-a spus ceva i de prietenul j ei. cu o voce tears . în definitiv. nu . asta-i! f cu el cu o indignare plictisit .Ochii ei îns îl priveau cercet tor. simt c m sufoc. î i auzi ea propria-i voce. în sfâr it. mângâindu-l tandru. precise. Curios! Minda d du din umeri. cu un început de dispre .. dar spune ceva.. de vreme ce. nemul umit de tonul ei sec. Minda se ridic în picioare.. suficient de incomod. am s m culc i tu po i s te întorci i s zburzi împreun cu vena ta portal i pre ioasa ei encefalopatie. dându. în anumite momente'. ceva ce nu se putea distinge prea bine.i doar silin a s pronun e distinct cuvintele. turti igara i veni lâng el. Atunci s ne spunem noapte bun .. ce -i puseul sta de la itate? Ce s-a întâmplat alalt -sear ?!.. n-ar fi arborat ea aerul ei sf tos i demn-îndurerat! Ea tie c aerul acesta nu se potri ve te defel persoanei ei gr su e! Apropo. pentru un sfert de or . ce e cu tine.. la Râ nov. închise geamul i spuse: ² Bine.. se pare c acest domn e destul de furios pe tine i e un individ. lucruri pe care le cuno tea prea bine. ² Ei. nu po i nici s pleci.. ². cu mâinile împreunate. decent în expresii. pueril pe figur .. i -ascult . cu un m runt oftat de oboseal . i în acela i timp îmi vine s râd. descle -teaz .i o nou igar . pe obraz: ² Iubitule. pân .. de sangvin!. ceva cu totul deplasat. cu un contur nel murit sau juc u . pân când am sim it. b rb te ti. cine tie ce gest al t u l -a interpretat.. pe marginea patului. e plicticos! Eu nu tiu ce s -a întâmplat între voi.. asta te prive te. Ludmila întoarse încet capul i îl privi atent . ² Prostii! spuse el. cu privirea r t cind nehot rât pe lucrurile din înc pere. unul Babe . plimbarea voastr cu ma ina. de calitatea proast a ...

² Dar.. fostul t u coleg. ce fiin ! Tipic plebeian . pe marginea patului.. cum s nu. atât de crispat i orgolios cum e ti.. ² Serios..... câteva seri cu acest gând. Se juca. numai ca s . î i imaginezi c sunt prea mândr s -i dau steia un telefon. unde se st tea incomod i se a ez . mi-amintesc. f r s tie de ce. foarte obraznic! ² Ce vorbe ti?! ² Da-da.. dar e foarte posibil s fi în eles eu gre it. gânditoare.. definit.. aerele tale fâstâcite mi -au atras aten ia i. Râsul s u suna normal..... împreun cu... apropo. evident din acest punct de vedere. spuse el.. dar mi-am pierdut câteva ore. ai putea face pe plantonul puber chiar la u a lui Raquel Welch. mi s-a p rut îns c în vocea ei suna ceva Äfals".. interdic ii! Ha..i dea ie recomand ri i. în timp ce tonul ei prinse o u oar coloratur strident ... tii cum e.într -un fel... week-end-ul nostru. mie i lui Lauren iu. al turi. cum nu ii minte?! Ne-am întâlnit apoi cu Teodorescu. cam laconic. e tipic felul ei de a. Era pentru prima oar . spuse Ludmila. i între noi dou acest raport era stabilit o dat pentru totdeauna!. sau s m duc s beau o cafea cu ea numai ca s tr nc nesc despre tine. ciudat.i aminte ti.. tii cum se întâmpl ! Fiin a asta n -a îndr znit niciodat .. în leg tur cu femeia asta. I-ascult . absent . cu toate acestea. dup ce i-a permis s . tii ceva? M-am gândit c tu o frecventezi pe femeia asta numai ca s . asta -i culmea.acelui film. mângâindu-l mereu. oricum. altfel i -a fi spus! Unde " s-o fi cunoscut? Dealtfel.. mie îns . pe ploile alea... întrebuin ezi total gre it termenul!. ceva Ästrident". proiec ia ei care. pu in nesigur . deodat timid . . gânditoare. i ea râse u urel. nu tiu. ² Prostii! f cu Minda. un nonconformism.. ² Bineîn eles...... bineîn eles.. poate s . sunt i acum.. chiar ea. i. cum i -am spus ie.. împreun cu Lauren iu... de ce m întrebi? ² Nu tiu... mica 68 (X inteligen trivial ! Fabian avea totdeauna o anume franche e. darmite.. chiar tu ai. în care ea te vede. cu nurul halatului: Nu tiu. la policlinic ... dar bine. s ne contabiliz m unul altuia timpul liber. ridicol în care. i. numai absen a ta.. e înjositor pentru amândoi s ne supraveghem. ² Ideea cu Delta. ridic privirea spre el apoi i spuse: : ² tii ceva. dar. ad ug ea. când a venit.. am vrut în câteva rânduri s te întreb. înc atunci când m-ai anun at.. Bibi Medoia! Nu. nu a amintit cu nici un semn. nu tiu cum s . ce te-ai oprit? Continu . ² Mi-amintesc. Cum fraza ei r mase suspendat . Se ridic de pe marginea fotoliului.. felul curios. ² Dar ce e. la persoana asta? Ce te atrage la ea? tii c am stat i m-am gândit ore la rând. am s . nu i-am explicat. tu nu stai nici o clip al turi de statueta aceea ridicol .i par ceva pueril. i-am spus-o de la început. un anume raport.. dar mi s-a p rut ridicol.i închipui c toat lumea se d în brânci dup nurii ei u or l b r a i. destul de exact.. n -a f cut nici o aluzie la cuno tin a noastr de.. mi-am adus aminte de o discu ie a noastr . începu ea. dealtfel eu te cunosc pe tine mult prea bine ca s pot crede c tu.. insist ea. pe loc n-am realizat. a a c .. pe care trebuia s -l facem împreun în Delt . la tine e ceva.. care era. el întoarse capul i o privi cu aten ie: ² Ei. care..... nu. nu-mi place c se face poli ie pe urmele mele.. în acea lung sear . era un fel de teribilism. niciodat exprimat. s-o descos.. de cele dou ore pierdute.i spun asta. s puie în discu ie. întrerupse el nervos.. ce e.. el însu i fu mul umit auzindu-se. telefonul ei.. eu i -am spus înc de atunci c nu credeam varianta ei.. bineîn eles c nu. era o catastrof ! i -apoi. înc în var . chiar în seara când a urcat ipochimenul acela. când. s . dar pe urm . c e o crispare cu totul. ² Se poate! Exista îns la ea o anume vitalitate. ² Dar tu de unde îl cuno ti pe Nestorescu?! ² Eu nu-l cunosc... în sfâr it.. iubitule! Dar tu ne-ai povestit.. ne pierdem vremea cu ea! Ea t cu un timp.. nu tiu cum. care scandaliza pe mult lume. care. stângace. c ai pierdut o sâmb t i o duminic . întâlnirea aceea de la Nestorescu. ² A. ov itoare.. e o simpl supozi ie de -a mea... dar. nu-mi place. i -am spus.. îmi pl cea.. în var .. a lui Fabian. ² Ce nonconformism. provocat de o jum tate de fraz a ei. Minda începu s râd ...i spun i. Dar cum nu ii minte. o crispare pe care am mai întâlnit -o în câteva rânduri.i spun: te atrage la ea numai. dealtfel... direc itudine.. voiam de mai mult s .. Poate c m-am în elat. pân 67 acum a fi fost convins i. accept el.. nesenzual . c figura sa se destinse perfect. am comentat pe larg. tu ai mai cunoscut-o pe aceast femeie înainte?! ² Când înainte?! ² înainte de. nici m car cu o nuan . oricum. raporturile între doi indivizi au totdeauna un anume echilibru. nu numai de limbaj.... Mai ales acum. nemul umit. am râs.. ² Ei bine.

. parc eu.i o igar . îl absorbea cu totul altceva. în aceast pozi ie. te rog s . care patrulase ca i el. în fiecare deceniu. te tr deaz limbajul în ciuda aparen ei de generozitate i în elegere pe care vrei s i -o. o ajunse i. având chiar motive. cu exemplare umane. în Bel Air . ² Nu-nu..²'Bineîn eles. O pereche total nepotrivit .." în orice caz. îndreptându-se spre locul unde..I. vopsit strident. salaria ii (se mai afla acolo i un institut de proiect ri în construc ii civile i înc o institu ie cu ni te ini iale. ÄDar de ce? Poate c se potrivesc foarte bine!. i apte. o ridic în aer.M. dar trebuie s i-o spun. o lumini juc u îi persista îns în privire. individul se pare c îl cuno tea sau fusese avizat. probabil. zeci i zeci de in i se îmbulz eau în curtea cl dirii. s vedem.i place. Ce s fac ? Peste trei sferturi de or avea întâlnire cu un coleg. M. frumos chiar. tu tii asta. ridicând vocea. Dup atâta vreme i cu firea ta deschis . îi treceau toate acestea prin cap.i dea seama.. pentru instinctul meu de conservare! Aici îns se întâmpl cu totul altceva.. dar nu d duse nici o însemn tate acestui lucru. Ea se opri.I.M. plimbându -se în sus i în jos. ceva ce prinde pre i interes. în sfâr it. iar în dreptul por ii de fier. c utând cu ochii sticla dorit . dintr-o banal contrariere. un scrin Boulle. tocmai în clipa aceea. o întâlnire de care nu avea chef.. de ras . calm : . privind la cineva peste um rul s u. scoase din grajdurile Hollywoodului. prin 71 fa a cl dirii. fumând nervos. Minda se întoarse s vad despre cine era vorba. gândi doctorul. bineîn eles! spuse ea. cum se apleac încet. un arunc tor de disc. De i el se afla în fa a ei.. iubitule! ² Ei asta-i. pe care îi de teapt la existen o vedet de film.C. atingându-i u or um rul.. a a c afluen a era mare. aplecând i întorcând u or fa a. e o simpl joac . destins într -un zâmbet. pentru c . Te cunosc prea bine. pavat . unde se aflau b uturile. te prefaci etcaetera. ce. în primul rând! Deci. masa de oameni se sugruma. transoceanic . cu o cas plin de pisici. nu îi pl cea s intre în forme de contact de acest tip cu in i necunoscu i. Dac mi spui lucruri atât de importante. zâmbind. e probabil o simpl specula ie. acum vorbesc eu. pe strad . Eu îns mi am considerat foarte normal ca t u s faci o. cu fa a ei mic .. Ca s n-o piard . Apoi coborî în jos pe Calea Victoriei. dar el n-o privea. escapad pân la. ce se petrece aici? f cu doctorul. i în clipa aceea trecu pe lâng el un b rbat. o lu de bra i cei doi plecar mai departe. aureolat de o intrig ce se petrece pe marginea bazinelor de la Las Vegas.. ce era în al doilea rând din spate. fu. Minda se sim ise de câteva ori fixat.. când te ascunzi. m t sos. nepl cut de direct . într-o vil cu terenuri de tenis.De ce ai t cut? Continu ! Deci. f cu câ iva pa i precipita i în urma ei. în cele câteva minute cât patrulaser .. i se auzi vocea... s vad nivelul lichidului. bine f cut. te prive te pe tine. cu umerii lui la i. deschis. o dat modelul validat i r spândit de pelicul . privindu-l cu c ldur . ² Ei vezi. ar fi jalnic dac a pluti înc în aproxima ii! Jalnic i periculos pentru mine. m rginit într-o parte de un zid v ruit. cu p rul negru. 69 ² Psst! Mai încet. o v zu ie ind singur i apu când-o în direc ia opus celei în care se afla el.. cum se pare c e cazul. ² Las -m s continui! Eu n-am s pot. cu deliciosul sentiment al omului care nu are ce face cu timpul. unitar . bomb ni el.. D du un telefon i se scuz . s fiu geloas pe aceast Fabian. se treze te tanti Eva (era o vecin a Ludmilei. sute. V*.i inea ea b uturile. 70 Cu un sfert de ceas înainte de ora aisprezece. ea nu-l vedea sau se pref cea c nu-l vede.C. Numai un minut i am terminat. gr su . un ins înalt. urm rindu-l cum ajunge în fa a b rule ului. ea se întoarse i f cu semn cuiva. el se post chiar lâng ie ire.M. i când Minda se ridic . ² Uite ce e.). arborând o min u or persiflant .. bucuros c sc pa pentru câteva clipe de c ut tura ei. ² Ei. Ovidiu. Un Gary Cooper. ² Ceea ce faci tu e o simpl joac !. Era cineva. el. ondulat. eu nu vreau s ne cert m acum. de care se amuzau adesea cei doi).i! spuse Ludmila. ea mic . aprinzându . înc rcat de mister sexual. nu pot ajunge geloas pe aceast doamn doar din vanitate sau pentru c ea e lipsit de calit i! Deloc! Ci pentru c voi doi nu v potrivi i i nu v ve i potrivi niciodat ! ² Draga mea. psst. ca el s nu -i surprind surâsul... deschide u a de cristal a bufetului pentru a scoate dou pahare i. un Gregory Peck autohton.C. abia atunci î i d du cont doctorul. Minda se afla în fa a cl dirii. nu trebuie s te temi de ceea ce spun eu. De dou s pt mâni renun ase la venitul suplimentar pe care i-l aducea Policlinica special i câ tigase o libertate . fiecare pe alt trotuar. înc epur s ias pe poarta îngust . sau oriunde altundeva se invent via . Dealtfel. eu nu pot fi. botoas . în epând cu afectare trotuarul cu tocurile ei exagerat de înalte. f r s .M. într-un pardesiu din stof englezeasc . cu o anume insisten . ² Psst! Pst! D -mi voie. unul din aceia. tiu perfect când o alt femeie ar putea deveni periculoas . foarte bine croit. apoi se întoarse. sau M. o întrerupse Minda. f r p l rie. cu încrusta ii de ecaille ro u. niciodat .. cu un mers care tr da pe fostul performeur în atletism. la patru i ase. de fier forjat. c ruia. chiar. în aproape fiecare ar sau capital . unde se aflau paharele de wh isky. d -mi m car ceva de b ut! ² Ia. ca apoi s se risipeasc în direc ii diferite. cu bra ul drept ridicat la raftul de sus. sau a a ceva..

Dealtfel. i -ar fi pl cut s fie Karenin. ne farmec !. un ins care luptase pân în ultima clip . Prin compensa ie. Cine înc ? Svidrigailov. de i. e adev rat. cu totul altceva. într-adev r. Minda continua astfel s se delecteze cu Äpersonajele sale secundare". în afara cursului. acest Karenin! în adolescen .. astenia se trateaz . odihn . Ce. începeau s -i plac | personajele secundare din marile c r i ale adolescen ei sale. de propriile-i afaceri m runte. da -da. indiscutabil. cu capul s u imperial. ve nic sclava altuia. ceea ce însemna c gândea profund sau însemna altceva. Doar la autori flegmatici. adeseori. i nu exaltatul de Sorel sau smiorc ita. apoi se controla.. ca un b can cumsecade. intrau în prim-plan astfel de in i ca. Un mo ier de ar . acestei desc rc ri stranii. se st pâni i elimin gestul dizgra ios.i pocnea.l sându-se într-adev r dus de acea 72 73 dup -amiaz ce. pentru c pe vremea Älui" înc nu se reînfiin ase internatul. abia acum realiza im portan a acelei practici totale. Ce prostie! Un ins ca el se odihnea în efort.i întemeiase un c min i lupta pentru el. economic. îi invidiaz . de exemplu? Da. pentru el. ha. Timpul trecus îns . ca cine. un play-boy. amanta noastr . cu pardesiul descheiat.. lucid.. Nu f cuse nimic. parc involuntar. cu so ul ei. f r m car s se uite cu cine avusese onoarea.i frece mâinile. insesizabil strângere din umeri.. memoria lui. pe ascuns. ca un îndr gostit de prima or . de nespectaculos. îl alegea pe Svidrigailov. în noaptea aceea ploioas . iat . un ins care.. cu un curaj atât de b rb tesc. Grozav lucru! Ei sunt privi i cu antipatie. Poate era melancolic?!. se uitase i-apoi uitase imediat. i el nu lucrase nici trei dup -amieze pline din cele dou s pt mâni libere. i cu aerele lui Vronski. încearc s -i pun în inferioritate fa de eroii s i prefera i! Pe el. ne face s ne sim im Äbine".. evident. o victim ideal !. câte unul. firesc. Ce f cuse?! Nimic. îi f cea bine. fiind un element de vârf.. Matilda! Câte un astfel de individ. pe malul lacului. ciudat. un ins cu sim ul profund al moralei. un ins detracat sau capabil de a fi astfel. isteroid . Un ins volitiv. îi calomniaz . din partea acelei femei fantastice. unul din acei p rin i care r mân superiori odraslelor lor. amantul Claudiei Chauchat. Ce ins. adorabilul domn Friedmann. Avdotia Romanova. în propriii s i ochi. sau Faulkner. pe deplin meritat dup atâta ' zarv i. indubitabile ² oare chiar atât de indubitabile! ² i astfel mergea el. ne face s ne sim im egali cu el. ca Lauren iu. la in i sangvinici ca Dostoievski sau Stendhal. harnic. dealtfel. oricum. când ea trage de dou ori în el i o dat glon ul îi zgârie tâmpla. în general. I se p ruse mereu c . ca Tolstoi. Un ins curajos.. strigând în cabinetul s u de parc ar fi fost mandant în alegerile burghezo-mo iere ti! Prin diverse Ätertipuri" i. Eroii f principali alunecau într-un fel de penumbr . Da. Regretase.. u or.. adic f cuse nimic. salvea z o epoc . nu putea s ie minte fiecare figur .. îl iubise chiar. câ i îl salutau! El r spunsese la salut. curvi tina de fiic -sa. în clipa aceasta. lupta pentru ea îns i. inteligent. trebuia s ia m suri urgent. Oricum. Totu i. ceea ce era corect. ce b trâne e trist ! Ar fi vrut s fi fost La Mole! Iat cine reprezenta bine epoca. nu g se ti adev ra i eroi de plan doi. împreun . î i aminti de Karenin i de gestul s u nepl cut când î i pocnea degetele. nu era o dup -amiaz de duminic . vânturând prin cap paginile unor c r i celebre. fiecare deget. dar i aceste ase luni erau fict ive pe jum tate. cu care. i-o motivase ca necesar celor dou comunic ri ale sale.pe care. acolo. c nu st tuse m car doi ani la ar . e ceva de prost-gust i în Svidrigailov sta! Nu e un adev rat erou secundar. era astenic?! Dac a a era. un gest nou ap rut la el. el însu i putea fi Karenin. îi r mase acea scurt . mai suportabil . ne domin . cu vitalitatea sa obosit .. i nu pe Marmeladov. o voce îi pronun numele i el r spunse cu larghe e. îns . apoi. Acum îns . i el zâmbi. Madame Bovary rus ! în general. pentru c mai tot timpul f cuse pe internul. cu mult mai exact decât cel lalt. involuntar. da. der kleine Herr Friedmann. ÄS le spui c am plecat în America!" sunt ultimele vorbe ale lui Svidrigailov adresate acelui m runt paznic al turnului. 2 din Alexandria.. sau contele de La Mole. care -l angajase bibliotecar pe Julien Sorel! Ce om viu. în compara ie cu lupta ei. cât lume cuno tea el. din personajele secundare ale c r ii. aprins.. era un ins foarte interesant. un gest pe care îl f cea de la o vreme ca s nu . Câtva timp ced acestui impuls. uneori chiar de autorul care îi z misle te. Sau Peeperkorn. bineîn eles. camuflat. undeva la munte. A a îi spusese odat un ran. îi r corea creierul s u înfier bântat. iubita. cu capul în vânt. Karenin.. sau oriunde altundeva.. dar aceasta nu e decât o dovad în plus c el însu i le este inferior. de cât va vreme sim ea nevoia uneori s . ba nu. din Crim i pedeaps . cap abil de o mare concentrare existen ial . ca prin vis. de sobru. pe Minda. pericolul în care se afla ea. pentru Ana. mul umit subit de propria-i existen . cu acel Karenin care . Äanul '830". dar era o dup -amiaz câ tigat . pe care Dostoievski are destul tact s le lase sub semnul ambiguit ii.. bineîn eles. un fel de Äla geante" fa de m runtul coco at. Pe cale de a fi câ tigat . i aerul mi cat u or de aceste pagini se pare c îi pria. de unde tim asta? Din ni te insinu ri. dep it de evenimente. în timp ce cobora atât de nep s tor pe Calea Victoriei. intuind. Thomas Mann. strângându . i scena sinuciderii. iat . c nu locuise i nu tr ise printre oamenii de la ar . nu vor reu i s -l p c leasc ! El î i alege singur eroii! Onoare lui! S tr iasc domnul doctor!. regret înc o dat .. moral. Dar scena cu sora lui Raskolnikov. uria e.. gândi el umblând în lenevie. ca internist. evident surclasat de femeia pe care i-o f cuse amant i care se potrivea.i umerii. dup ce i-a creat. îi ap ruse odios. ha! cineva îl salut . ce sufer o umilin atât de stra nic . lenevia aceasta era de prost augur.i frece pur i simplu mâinile în momen tele cele mai nepotrivite. cu o existen dubioas . înc rcat cu atâtea date i concluzii precise. interesant individ! Oricum. cele mai nea teptate (pentru el însu i). se alesese doar cu ase luni la Spitalul nr. Äreu ise" s scape de stagiatura de la ar . cu o mân la spate. ceea ce însemna relaxare. fericit de acel Änimic" pe care-l tr ia în dup -amiaza aceea. cu Dunia. de circumscrip ie. abia cu mult mai târziu îl în elesese.

i mul i resim eau cu u urin aceast degajare de cuvânt. ar fi putut nu s salveze. nu se blazase niciodat . ca i la na tere. cei care r mâneau cu aceast sensibilitate erau salva i. unele cuvinte. în camera de a teptare. atins de o boal incurabil . o scosese repede dintr-un fel de saco sportiv . u urarea mor ii). lua i. p tat . cuvântul. amuzat. cum spunea el. fa de care f cus e un gest m runt. ÄMeseria mea. o boal absolut caraghioas . ci u urarea. i care. va asista moartea.. s rise acel binef c tor: ÄS tr iasc dom' doctor!". un fel de p. i fraza aceasta fusese. auzise el înc din primii ani din gura unui celebru profesor de anatomie patologic . spunea el. da. stând în u a întredeschis . s stea la bibliotec . nu suport zgomotele. respect fa de trupul lezat. al ii ziceau c este!" Da. cinici amatori! Meseria lui înseamn asisten . episodul se petrecuse cu vreo zece ani în urm . lini tea sa care se transmitea.c. i calmul. printre somit i. spre u . nu de el însu i. un diagnostic rapid i precis. abia cu mult mai târziu. va s zic luase sticla. un respect pe care el nu -l pierduse niciodat . El îns . nu vindecarea. mai ales dup primii ani de practic . în care o u trântit era o jignire. ÄDe ce?" întrebase el. parc . c Äalin suferin ele" (de i i se întâmpla adeseori i acest lucru i cel mai mândru era când îi reu ea în cazurile disperate. pe care asistentele i cei din suita sa i le sorbeau de pe buze i le colportau. boala. c omul strig prea tare. chiar entuziasmul lui. da-da.. i se p ru se deplasat. i asta au în ceput s-o în eleag mul i m gari. lui. lâng pat! Va fi totdeauna prezent. un fel de Äîndreptar prac tic". i se p ruse. veche. de care foie te secolul. s treac la chirurgie!" i era foarte mândru de cuvintele sale. cu un cuvânt cald. nu se va dep rta.. unui pedant nenorocit. apropierea mor ii îi împiedica pe ei s ajung ni te simpli speciali ti oarecare. ele însele. dar acum. undeva. pe um r. el avea o fire afurisit de greoaie. uneori dup ani de zile. totu i luase sticla. o gr mad de istorii de astea 74 75 prin toate cotloanele memoriei sale.. Ce mister formidabil se afla în armonia i în dizarmonia corpului. lipsa de vorb rie i evitarea ve nicei atingeri. puteau provoca o întreag realitate. cu ochii sclipind. pe obraz chiar. în parohia mea nu se strig ! Cine url i trânte te. când. ap sat. ma ina u u reaz munca fizic . lipsit de orice fel de m re ie a durerii. ce prostii! ÄS tr iasc domnul doctor!" sta era singurul adev r. i una din surori se repezi s închid u a. în alt fel. în spe in i singuratici. i dac cineva i -ar fi repetat în clipa aceea ceea ce el gândea". pentru posomorala sa. pe mân . pentru c . bineîn eles. vagabonzi. «de m rgele»". f r familie. prefript . ce te face de nerecunoscut. f r leac. înainte de a ie i. cu p l ria în mân . Luase sticla. c nu -i urm rise boala. cu un ciudat entuziasm. puteau inspira respect. Ceilal i erau ei în i i bolnavi. ÄS tr iasc !" A a cum se întâmpl multora. Avea dreptate. incurabile. nimic nesportiv! Sentimentalismul acesta de stil vechi îl împiedicase s ajung un simplu tehnician. trupul celui lezat.e. Asisten a in articulo mortis! Adeseori fusese i el un astfel de preot i nu era nimic ru inos în asta. e uic bun . în apropierea mor ii! Moartea o sim ise totdeauna. trebui s accepte o sticl de horinc . Dar strig tul acela.trebuie s citeasc . îl împinsese pe ranul acela. a bolnavului. în prezen a a dou surori. 76 El pronun a aproape de fiecare dat cuvântul Ämoarte". Avea.. ÄMoartea. nu exist boli fizice. nu-i a a. cum îl mai f cuse i cu al ii. domnilor. evident. el î i f cuse din discre ie o profesiune. în camerele acelea în care se vorbea pe optite. cum f ceau atâ ia. ridicase p l ria i strigase. aici Ceea avea dreptate. de poliartrit cronic evolutiv . fac o apropiere. de obliga iile preotului catolic de a asista pe cei care mureau. înainte ca s scape de el. v zând c el ia sticla în mân . ce prostii! Era adev rat. f cuse uneori minuni mai reale decât o dozare medicamentoas potrivit . l-ar fi privit cu uimire i cu o anumit naivitate. ÄDe m rgele!" r spunse cel lalt. nu-i a a. cu o m runt incomoditate. amuzat. Atunci. pe care omul. mul i cinici. reac iona pu in diferit i nu considera Äexperien a" încheiat când pacientul deceda.. Pe unde o fi ranul acela. ce deformeaz . dar. un om foarte curat. c e f cut pentru. cu o atingere. iat ceva despre care nu se vorbe te!". Y s experimenteze.i închipuia c face Äbine". în cabinetul lui. respect fa de boal . oricum. ce scârbos! Da. el se ro ise. i omul. î i d dea cont i se mustra pentru iner ia sa. destui de numero i. nu-nu. numai pentru el însu i. poate c tocmai felul în care reac ionase era cel potrivit?! Calmul s u real. lini tea ce domneau în jurul lui. ni te simpli tehnicieni! Apropierea mor ii îi împiedica s se abrutizeze. rigid . o scutur i i -o d du înapoi. fa de cele dou femei care-l idolatrizau. în suferin a lui. diletan i cinici. genera ii la rând. ad ugase: ÄLua i dom' doctor (de i sora îl corectase o dat . în clipa aceea. ap sat din gre eal de te miri ce conexiune întâmpl toare.. cine tie. crispat . cu mult bun -sim . singura sa mândrie era prezen a sa acolo. ce grozav sunase. în mijlocul ora ului. în clipa aceea regret c nu fusese mai atent cu acel om. î i aducea bine aminte. o boal nu prea grav . ne tiind cum s ias din încurc tur . de i era absolut împotriva principiilor sale. Äade v rata cur enie!". dar înl tur . de teribilism i imita ie savant a cut rui sau cut rui Äas" clinic. pe care nu i -o puse decât afar . nu-i a a? ÄS tr iasc domnul doctor!" i el. S faci o ma in care folose te la ceva? Ptiu. i aceast for a lui f cuse din el ceea ce era! Minda d du din umeri de parc cineva ar fi putut s -l aud : ÄCeea ce. ce era mai în vârst decât el. in i ce mureau în spital. i în acest punct se apropia. evident. evident. una din formele cele mai vii ale existen ei! pentru c . ci s . nu-i a a. îi temperase entuziasmul. dar. cu un: ÄDomnule profesor!" cel lalt continua s -i zic ca i la început). Respect. nu va întoarce capul. El nu . profund . bineîn eles. care Dumnezeu tie cum ajunsese în mâinile sale. care era el însu i. Dar.

naivul în mâna cinicului. de rigoare. a a cum fac oamenii când se plimb . zâmbind u or.. despre imita ia vie ii. obi nuin a de a fi generos. nu din vina lui. cel mai meschin! Va pl ti orice pre i se va cere. plin de sobrietate: ÄDin copil rie!". cine tie. cu adev rat distins. cu un fular de m tase în jurul gâtului. excelente. mare sau mic ?! Minda îns . Iat . staniolul. sau ar fi b gat -o în buzunar. îl înnobileaz .. cartoane. cum dorea.. arunc . pe furi . moartea e absent . râse i el. când el spuse c acestea sunt pr jituri preferate pentru el. Nu era prea nobil. din partea lui. chiar cel mai m runt. pur i simplu. dar moare! El nu vrea s moar . cu mult mai cumsecade. Când cad bombele. trebuie s se adapteze! Altfel.. dac Änu in" astfel de sorturi. f r zah r. acest boss e cu mult mai sifonat. dar el accentua c vrea s Äserveasc acolo" i îl amuza grozav s aud uruitul acelor fraze în el în timp ce ar ta cu degetul o pr jitur sau alta. plin de tact. i numai dânsa ar fi fost capabil . distins. alt dat ar fi c utat. atât de dur în m run i urile ei implacabile. înc foarte mult vreme. ha. Orice inginer care deseneaz o roat din at poate fi sigur c ea. proasta sa obi nuin de a nu se pierde în m run i uri. Vrea s mai tr iasc .ea degradarea omului?! îl face ea mai bun? Moartea îns . apoi izbucnir . cu orice pre ! Orice pre era bun. Da. cu pedanterie. memoriile. caramele mari. dar. da. cu Ärespect de sine însu i". unde e ti înghesuit i îmbrâncit cu toat lumea. acesta e un num r care nu poate fi dispre uit. dar nu. el e acolo în biroul s u. cu naivitate. f r sim ul umorului. dar putem s v facem i noi o cafea.. i se tie. al celui care moare cu adev rat i care e cu mult prea însp imântat încât s -i mai fie fric . ca un f cut. nu spuse. se va adapta.' era chiar nobil. l s s -i alunece. 77 Acolo. dânduse pu in într-o parte.. oho. i astfel. el va asista înc mult vreme. Doi. Examina cu aten ie. orice ar face! Astfel a fost posibil ca o serie de savan i atomi ti s fie folosi i împotriva intereselor omenirii. s tr iasc !". de firesc. ar fi vrut s bea o cafea bun . i ar fi însemnat s se prefac fa de el însu i dac ar fi mimat în continuare 78 pa ii aceia leg n tori. dar acum fu chiar mândru de gestul s u atât de. înc din copil rie. lui îi fusese mereu team c nu se va putea adapta acestei vie i complicate. la care se a ez pân la urm i un b trân murdar.. i când întreb . Se surprinse cu pasul gr bit. în timp ce. Mai vârî o caramea în gur . bine mototolit. apropierea ei schimb omul. chiar mersul în fiecare duminic la biseric . To i bo ii sunt la fel. ca ni te simple unelte. aseptic . privindu-se. mai bine zis. odat . inem. i se putea face o cafea foarte bun . plin de Äbun-sim ". va muri! Cine I nu se adapteaz moare! Superb. sau a a ceva. Cine asist la acest dispre nu mai face ro i din ate i butoane nichelate! i. una din cele mai fioroase umilin e ale acestui secol! Savantul în mâna politicianului. Un boss seam n infernal cu alt boss. ha. ambalate în staniol verde. se afla în fa a vitrinei cu pr jituri a cofet riei blocului turn din Pia a Palatului. i Minda cucerit. bossul acesta suport al dracului de greu dispre ul. obi nuin a î i poate juca renghiuri. desigur. i dup ce comand ceva. pungi mari cu bomboane. înc I nu. fotogenic . cum ar fi dorit: ÄDin îndep rtata copil rie!". într-o frac iune de secund salutar . e bine s nu uite acest am nunt: cu orice pre ! Trebuie s ie minte acest lucru. la fel de bun !" ÄLa fel de 79 bun ?" întrebase el. în ceea ce -l prive te pe el. pr jiturile. Toate acestea i altele i se perindau prin cap. care. ce import ! Da-da. Acesta e meritul s u. i se r spunse. î i aminti atunci de M ria Felix. nu. îl r ri i începu s priveasc plin de interes în toate p r ile. despre falsa adaptare. bineîn eles. se Ätrezi" c nu mai are nimic în mân . e prezent. unde. coada se m rise deja i cineva începu s murmure. a cinicului profesionist! Pentru c acolo moartea nu se simte. nu-i a a. în râs. pentru c . M ria Felix. dar era gr bit! i Minda se în c p âna s aleag totu i ceva. nu -i a a. se interes când era Äea" de serviciu. i dup ce vegeta o jum tate de or la o mas . în dup -amiaza aceea f r el... i fu privit cu o u oar mirare. uneori bombându. al lui Minda. sau. c Äba da.. o cutie de gunoi.. cerea unele scurte informa ii de la cele dou vânz toare ce serveau cu gesturi iu i. unde el. un torace. Dumnezeu e foarte distrat la biseric . un pepsi-cola. cele dou fete d dur cu în elegere din cap. în trivialit i. printr -o socoteal simpl vor fi totdeauna cel pu in doi. asta cu siguran . dar nu rezist mult vreme. l s pur i simplu s -i cad cocolo ul acela m runt de staniol într-un moment când cineva îl îmbrâncise u or. unde nu te mai întreab nimeni dac ai lenjeria curat . dar n-avem momentan". de câtva timp. nu era îns de serviciu. apoi. Se consumase! Delicios. la ÄGioconda". e politicoas . pân la urm . refuz . lipsa de imagina ie. Dar poate c avea sim ul umorului. înc nu. nu dispre ul s u. A. de dans. de hârtii. ciulind urechile. Minda. Crem nitu ri nu se g seau nici acolo i nici rulade cu fri ca.. expert. care îl a tepta jos. se egalizeaz toate sensibilit ile. amândou în acela i timp. cu neîncredere. perisabile. dup ce se gândi o clip .. Avea totu i un el. marii bo i sunt teribil de distra i când dau audien e. Dar lâng pat. erau mul i care cump rau pentru acas . toat lumea are costumul croit la cel mai bun croitor! Ceea parc spunea ceva.. cineva îi va cere s . poate. i ie i de la turn doar cu o pung de cara mele. tonul chelneri ei nu prea îi inspira încredere (de i s -ar fi putut s se . ci al celui care moare. Ädomnul doctor Minda. pentru c . vai de mine. ÄDar.i pieptul. negre. e j dotat i în aceast direc ie. e adev rat. i nimeni. i se r spunse cu o anume pl ictiseal . vreun nenorocit. nimic nu -i va scuza imbecilitatea. cu cel lalt cet ean. nu se tie de ce. triviale. în vastul s u birou. va strivi un bra . cu indignare aproape. apoi i se repet c da. i când tocmai schimba amabilit ile scârboase. dup incident. nu?! Parc . ci.

cu satisfac ie evident .. de i. i dac voia. dar nu putu s . s fie capabil s . deosebit de frumos (f r nici o inten ie. ajungând director. lucru care pl cu tuturor. asta era bine zis : chiar dimpotriv ! i pe urm ce adversit i nu va provoca el. v-am rezervat câteva. privind prin vitrina uria . era mai cuminte s a tepte. în fa a vitrinei.. bucuros (ce comic!) c fusese recunoscut de vânz toarea aceea de care avea nevoie atâta lume. de altfel era perfect mul umit cu acel ÄM ria Felix". amabil . nici el însu i. contrariat oarecum c nu fusese l sat s aleag el însu i. i Minda î i lu în primire. mai avea ni te caramele i.. politicoas . cel al muncii perpetue. era unsprezece. oricum. încât nimeni.în ele i ea. bineîn eles) c aveau i rulade i crem nituri." ÄCe vorbe ti! f cu Minda i sim i c ro e te în jurul urechilor. târziu. cu un ciudat sentiment de febr . Dar ce conta. r spunse M ria Felix. cu o or înaintea închiderii.. de care depindeau mii de oameni.i prepare el însu i una. râse încet. acolo. cu mult mai mare decât o putea realiza sus. dar Minda se închise brusc în el i o concedie rapid. îl scârbise. in i care abia auziser de el. Era îns deosebit de pl cut singur tatea aceea total în care se g sea. amabil .. dar nu face nimic. ÄGrozav. mai avea de lucru i putea. Capitolul XI într-adev r. i -a comunicat colega dumitale. nu observ cea mai u oar schimbare de atitudine în comportamentul colegilor i al conducerii institutului. despre audien a sa la ministru i despre probabilitatea ca în curând colegul lor ilustru s devie director general. i se p ru lui. desf cându. i el se dep rta gr bit. dar eraÄcu câteva minute înaintea închiderii i oricum. o asemenea atitudine serioas . u or fâstâcit. pe mine m cheam Vijan. toat lumea fu convins c o obliga ie urgent îl a tepta. încât. minunându -se.?! Prostii! f cu el din umeri. el i nimeni altul era necesar. numai de e l?! Putea el însu i s se conving c el. M rog.într-un fel. Va s zic . se f cea casa etc. toate asigur rile c munca sa tiin ific nu va avea de suferit. ceea ce ajunsese el cu pre ul unei cantit i impresionante de munc . refuzând s se mai lase prins în lan ul a sute de fraze asem n toare. dintotdeauna. Nu... Prestigiul s u era atât de consolidat. râzând. câ i in i. Minda se uitase la ceas tot timpul. Lucra de atâta vreme între acele ziduri. Când îi aduse pr jiturile (dou din fiecare sort). nimeni nu se înclina nici cu un micron mai mult în fa a lui. i Mana Felix îi f cu o cafea bun . îi re inuse pr jituri etc. nu Bejan. s revin . O. proste te. înc de când era student în ultimii ani. lung. noile sale drepturi. de func ii? 81 Când va mai avea timp s lucreze? I se d duser . cum trebuia s reac ioneze. Ar mai fi vrut s mai continue conversa ia cu ea. dealtfel. pere ii îi declan au cel mai simplu reflex condi ionat. De i. i declar c va veni a doua zi.i p rul ei negru. femeile închiser localul.). foarte bine.) Cafeaua. Minda. i. udând marele cactus. ÄDa -da. talent profesional. Lui. c poate s mai întârzie. unde veneau hârtii importante. neap rat. la cafea.. se purta ca i cum totul ar fi fost Äîn regul ". lucru care i se ac ordase cu o polite e i în elegere des vâr ite. o aten ie m surat . ca i cum se tia cum avea de gând s reac ioneze. dar M r ia Felix îi zâmbi i îl inform (cu Ädomnule doctor!". i mi carea indiferent de um r care înso i acest r spuns îl încredin a înc o dat pe Minda c nu gre ise când refuzase oferta aceea. avusese o interminabil edin de catedr ... adolescentic.." ÄHa. chiar se a tepta. de fapt sunt pentru mâine. tiam c veni i!. femeia aceea cu p rul ro u. la biroul acela. de la un ins atât de Äsolid". cam pe la aceea i or . în apartame ntul s u. Prostii! Ce nevoie avea el de posturi. dar cine tie ce sporov ise 82 cealalt . oricum se sp la pe jos înc . zeci de in i îl vor urî de moarte. i asta pentru ce? E nevoie de el. ea vru s întârzie lâng masa lui. abia se r cise ca lumea. Se aflase. spuse Minda. i el a teptase . într-adev r. i cu oja c zut dizgra ios. în variante infinite. sus. de client stabil al Äcasei". târziu. chiar dimpotriv ! Da-da. obiectele. acolo nu era singur. câte grup ri nu va contraria numirea sa.. au fost aduse abia dup -mas . stând în picioare".. ca el! ÄProstii!. cafeaua era admirabil ! Era seara. ajutând-o pe debaraseuz . (Vijan îi comunica. trebuia s o fac . din clinic (c ruia el îi acorda. ha. adev rul e c eu v-am recunoscut din descrierea ei! Mi-a spus c a i declarat c nimeni nu face cafea atât de grozav ca mine! Apropo. dar s-au cam dus! Dumneavoastr . demagogia ieftin a cut rui profesor fa de femeile care asigurau cur enia stabilimentului sau fa de surorile de noapte). cu viteza fulgerului. asta înseamn c miroase a democra ie". cum era i firesc. absolut toat lumea. desigur. reveni a doua zi. responsabil .K. de care avea s depind soarta multora dintre ei. în sfâr it. în definitiv era la câ iva pa i de cas . acolo era un om ocupat. nu putea r mâne inactiv. s .i in promisiunea). de i nu p ru a-l recunoa te.. De ce? se întreb el însu i. a doua zi putea. V-a recunoscut. i v-au mai r mas rulade i crem nituri?!" ÄA. ceruse Ätimp de gândire". onestitate etc. sute de mii de bolnavi etc. a ezându-se la masa lui. de i. ciufulit. evident. în el.. vital necesar acolo. urm rind-o cum trecea pe la mese. Nu-nu. ha! râse femeia. Cum a a. la unghii. f cu doctorul înc o dat i se ridic s contemple vitrina cu pr jituri. cum dorea! fu r spunsul. oricum. cu prec dere. gândi Minda. oricând. dar ea îi atrase aten ia c Äse deranjeaz .i r spund . ca i respectul fa de competen a sa profesional . doar din recuno tin c ea se purta atât de amabil cu el. pân la personalul de serviciu. întreb el. la urma urmei.. nu avea i de unde s ti i!" Minda r mase bouche-bee deoarece el ignora total numele ei. Nu era deci o jigodie care ajunge tab! Nimeni nu p rea c a teapt de la el ceva deosebit. lucios. formal.. i Minda se sim i perfect. ca i cum era firesc ca un om ca el s fie numit într-un post atât de important.

evident. ultimul. o u trântit . când îl citise pentru prima oar . nu voia s treac . în anexele unei reviste. colo. fusese total de acord. dup ce trecuse printr-o ciudat eclips un deceniu întreg. absolut nimic! El era un om puternic. El. sau. pe care nu reu ise niciodat s -l Äprind ". îl priveau pe el. Gh. a teptându -i telefonul. Cineva se interesase de el. cineva întrebase de el chiar. pe care-l întâlnise în clinic cu dou luni înainte. citând te miri ce terapeutic pescuit undeva. Formidabil! Afar ploua. propria sa bucurie real . infinite -simal umilin a iubirii lor. Ce-l admirase pe Dimitriu. i igara. n-ar fi realizat gestul. De el? se uimi Minda. ea se bucurase.clipa aceasta lini tit . sau direct la ea. comunic rile sale. se apropia Cr ciunul. perfect echilibrat i n-ar fi acceptat cea mai mic degradare a rela iilor. f r nici o excep ie! ÄEvident. revistele str ine. i asta f r ca nimic s se schimbe în rela iile lor. îngrijor tor de vast . Astfel. undeva. nu-i pl cuse niciodat Mann. un medicament. pe Minda. se ridic i îi d du un telefon. d du galnic din cap. penibil. începuse s -l . ÄFiin ele vii" dinl untru îi ajungeau. O femeie sp la dalele de marmor . un nou Äbeta blocant". evident ( i Minda d du reflex din cap) ar fi trebuit s fie sus. 83 cunosc codul!" i râse. îl l sase la jum tate! o carte 85 fantastic ! E adev rat îns c Muntele vr jit îl citise de dou ori. literatur Älaic ". de dou ori pe s pt mân . i-apoi Äliteratura" specialit ii sale. ridicând cu zgomot scaunele l cuite pe mese. Ce s -i faci. o expozi ie. care încercase i reu ise. care nu-i dep iser pe Äclasici". nu mai luase de aproape un an un roman în mân . lâng patul bolnavului. Lumin de august al lui Faulkner. decizia este presiunea oxigenului intra-arterial . pe Äbo orogi". i admira ia lui fa de Mann ren scuse. apoi zâmbi. spusese! Da. Äpu oiesc". apoi î i aminti de programul înc rcat de lucru pentru acea sear . Da. dar. cum era i firesc. pe acolo? Acum? repet Minda. c adev rata erudi ie arat altfel. dac nu într-un asemenea mediu total deschis. fa de o asisten întreag medical . care fusese primul. iat câte fiin e vii st teau i nu crâcneau sub comanda sa! Ludmila?! Da-da. de exemplu. de la special . Când el renun ase la acele ore. aproape nimeni nu mai aplic în fibrila ie chinidin . i. acum. frumosul C. Dar numai de el. b trâne. beletris tic . Äliteraturii". Minda î i frec mâinile. Era seara lor. ici.i aprind o igar . i el. muzica se auzea în aparat. tentat o clip . ap ruser în special numeroase publica ii de imunologie i genetic cu implica ii direct clinice i. i-aici. real . Dimitriu. la fel de real !). în multe rânduri. un roman?!. i î i retrase aten ia de la vitrin i de la fiin ele vii Äde afar ". apoi. Dup ce a ez telefonul în furc . indi ferent. pe el. în primii ani ai studen iei. cea mai m runt . a iubirii ei. de i. nu tiu cum. Äm run i uri revelatoare" te miri unde. cu umbrele sau f r . r mase o clip nemi cat. De fapt. folosind de ast dat telefonul din birou. poza cu c r ile sale la sub ioar . la el.. cineva cu mult mai tân r. în liceu. ci numai Äconversia electric ". i refuz . se putea 84 exprima i astfel: In ultima vreme! Avea o gr mad de lucruri pe cap. care fusese atâta vreme mândru c se ine la curent cu muzica. acas . adev rul e c se g seau totdeauna lucruri interesante. f cu tehnicianul. Ce bine era! Singur. de i era abia Äconf' pe vremea aceea. mai iresponsabil. cuib rit . de obicei. din întâmplare. total singu în univers! Unde. Formidabil! La b trânul Nestorescu era lume. de parc ar fi admonestat Äp rinte te" pe cineva din el. una din serile lui libere i pe care. cursul. înc o rulad . spre surprinderea sa. dar nu conta. Äpor ia ei" se mic orase îngrijor tor. ca un pensionar. la masa sa. acolo. chiar entuziasmat ( i se bucurase primul. o sear într -un atelier. care-l a tepta. îl a tepta cafeaua. sperând. s încerci i chiar s reu e ti s pui în încurc tur un profesor. totu i. preg tit deja. în mare parte dedicat. i -o consacra ei. pietoni treceau gr bi i. Din biroul lui Vijan se auzir glasuri de femeie. îl g se ti descris în premier într-o revist argentinian . ferm. dar de ce dracu îl c uta ea atât de in sistent în ultima vreme?! Äîn ultima vreme".. s -i pun în încurc tur pe Ätitulari". într-un col . Ci ne era? Alung îns rapid orice preocupare de acest fel. care nu tiu cum dracu se înmul eau în ultima vreme.a. ce interesant. Cine anume?! leu nu putu r spunde prompt la aceast întrebare. dar i ea. din snobism. s se înfrupte i ea din acel oscior. Promise c va mai suna i accept s fie chemat la telefon de Äb trânul Nestorescu". la un moment dat îl privi int un b rbat care i se p ru foarte cunoscut. într-o oglind ce se afla montat chiar vis-â-vis de biroul gestionarei. cu mult p rere de r u. i dac nu s -ar fi v zut. un nume sau un titlu dintr-o limb pe care tii c cel lalt n-o cite te etc! Ei i?! Cum spunea cineva: ÄCultura începe atunci când ui i toate c r ile citite!" De când nu mai citise o carte de Äailalt ". unii se ad posteau chiar în fa a vitrinei sau a teptau ceva. un Äsindrom nou". Cafeaua. igara sa. nu-nu.d. în stare s -l fac s simt . ca s . din plictiseal . Äexcelent r cit ". i el fusese pân nu demult un astfel de Äpu oi". Uite. de i î i propusese de fiecare dat . al turi de bucuria ei. rapid. gr bit. noul s u timp liber. ca într -un stop-cadru cinematografic. cu genele plecate obraznic.. constatarea cianozei n -are nici o valoare. dac i -a c zut cumva în mân cutare sau cutare titlu. acum. ca de obicei. se în elege. nu-i a a. cele Äserioase".. i se întoarse. clinica. c r ile fundamentale erau pu ine. singurul consumator. nu mai putea. Nimic. te puteai sim i singur? î i aminti de Nestorescu. c e cam ridicol. cu beletristica. s le recenzeze doar pe cele de baz .m. marele vas se preg tea de scufundare. ap rea câte un pu oi de asistent care te întreba. Ämonden ". Äsurprins de propria sa privire". mai Ä ugub ".

farmecul. i. pe care-l l sase la urm . dup ce salut adânc.. s zicem o. dar ceva din înclinarea sa respectuoas ar ta c îl cunoa te prea bine. a a cum sunt unii tri ti f r motiv: ² Unde fugi. incapabil s mimeze stâng cia.trateze cu o anume. triplicitar . din respect fa de el însu i. cald. i se opri. str zile erau perfect pustii! O coti la stânga. Aha. ce tr ie te în respectul i teama legilor. s . î i salut vecinii.. ochii nu puteau fi cu claritate deslu i i. atât de fals 86 Ädixneuvieme siecie". murmurând ceva.ontâc! Pe-aici. îi barau drumul. un fel de sil amestecat cu spaim . Pentru ce?!. într-un fel. acum. a treia oar . Ca orice om cumsecade. dar cel care-l agr ise vorbi din nou. un burghez tic it. N -avea chef de nici o discu ie la ora asta. incapabil de surprize. incapabil s fac o gaf . lui Minda îi veni brusc cheful s mai citeasc o dat . o simpl întâmplare?! într-adev r. deoarece se gândea la altceva. ceea ce însemna. Mann era îns ca i el. care ap reau deodat . sau. he. chicotitul acela al b trânului Karamazov. i tocmai când s treac strada (vis-â-vis se afla un restaurant m runt. cu articole de vân toare i pescuit. de parc l-ar fi prins de bra : ² Bun seara. dar Minda r mase pe loc. reu ise chiar s scape de jandarmul acela ce avusese un instinct atât de sigur i care fusese cât p-aci s -l aresteze în Tonio Kroger! Da-da. greoi. Doctorul se ciocni aproape de ei. cu atâta nest pânire. . he! Minda se opri. numeroase. el o împinsese cu atâta siguran i for . s se îngroape de viu în cartea aceea greoaie i vast . era cel care-l fixase. trecu pe trotuarul cel lalt. pe lâng bisericu a aceea pe jum tate îngropat în p mânt. c pestre i hama amente la alta. încercând s evite b l ile de ap . u a pe care el. un Äexcroc interna ional" de prima mân . deci. bunele maniere. un ins cu p l rie i cu un fâ . la ad postul unei femei. care-i p rea cunoscut . excitat la culme s tr iasc într-o moral duplicitar .. atât ae trista i recontortant . he! S tii c nu -mi miroase gura. nu vi se ud man etele! Minda Äîntineri" brusc la auzul timbrului aceluia necunoscut. cum s se nasc (farmecul din L'Etrangei a lui Camus. era chiar la marginea trotuarului i-l privi pe cel care vorbise. coborând de pe trotuar 87 acum. pentru el însu i. într -adev r nu mai ploua. ca i Felix Krull al s u. cu ni te necunoscu i. fixându-l pe cel care vorbise. îl Äapreciaz ". începuse s -i plac aceast figur eap n . calmul. nu-i a a. de la o pr v lie cu ei. din piele atât de sub ire. care î i pl te te con tiincios impozitele. dus cu delicat ipocrizie la gur sau mascat abil de-o p l rie tare ce se rote te într-un salut provincial. a a.i poat permite luxul s citeasc la nesfâr it aceea i carte! îi veni. denivelat. uite. atât de concret . cu man etele totdeauna c lcate. calculat. în locuin a sa decent . Doi in i. în aerul acela b nuitor i lini tit. când fu ajuns de pa ii pe care îi auzise în spatele s u i pe lâng el trecur doi b rba i. acolo! Dar de ce?!. e mai uscat. p strând Äpropor iile". una din c r ile de c p tâi ale tinere ii sale ).. f r s vad nimic. fericit cu el însu i în clipa aceea. In delmitiv ajunsese suficient de b trân ca s . c ei doi începuser s semene. o femeie. începuse s -l Äîn eleag ". vru s -i ocoleasc . tocmai trecea cineva. cu un automatism pe care ar fi trebuit s -l aib deja. flegma aceea ce le lipse te ru ilor! Ce trebuie admira i. doi b rba i înal i. ca un hârciog. ce prostie: gesturi m runte! Cine mai inventase i expresia asta neroad ?! Minda pufni de dou ori reprobativ pe n ri i privi uimit în jur: nu mai ploua. r ut cioase.i caute. de la o breasl la alta. rezemat al turi.umoarea. p l ria tare pe cap i s deschid cu o fals pruden u a grea de sticl a stabilimentului.. grijuliu. dar. mai înal i decât el. ce avea înc deschis).. Efectele acelea stranii. Prostii! Totu i.. domnule profesor! ontâc. Minda î i relu drumul. cu respect. cu gulerul eap n. de la un trotuar la altul.. chiar la a a -zisele Ägesturi m runte". îl urm rise. auzi pa i în urm i se întoarse.ha. Mann.i strâng punga de tutun. sigur pe el. lipsit total de farmec. cum umbla. încercând s -i ghiceasc tr s turile fe ei. dar nu imita i! Da. cu o jum tate de or mai înainte. a a. necunoscutul se aplec u or... meschin. ha. bastonul. condescenden .. de când el însu i trecuse de patruzeci. dar s plece a a. uite. t cea i privea distrat pe partea .. da-da. Zauberberg-ul. cu privirile în p mânt. deoarece pe lâng Minda. cu aceea i veselie nemotivata. în acela i timp o senza ie nepl cut îl inund u or. încât s fo neasc la fiecare atingere. venind din spatele s u. Pentru viitorul post e nevoie de o. ascuns într-o batist parfumat . ÄCel lalt". he. ar fi fost o la itate mai mare decât a celorlal i. mai întunecat.") Cel lalt nu r spunse imediat la întrebare. anchet ?!. sub jiletca ipocrit a b trânului Mann se ascundea un anarhist de încredere. tr ind dozat. alergând unde?! Ar fi trebuit s aib mai mult r bdare cu el însu i. izvorâte mai din inim .. i limbajul acela mai liber nu era decât o form sportiv a respectului. când auzi o voce vesel . de sub tone.. Vru a doua oar s -i ocoleasc . al unui trec tor.. s . b trânul Mann tiuse s importe marfa aceea de contraband slav în or elele pa nice i epene ale copil riei sale hanseatice. nu tutuie te pe nimeni i se întoarce la o anumit or acas . unde nu mai intrase de nu tiu câ i ani. Ar fi fost un bun prilej ca el s se desprind i s plece. i atunci. pe tovar a gestionar M ria Felix-Vijan. din pavajul vechi. aproape. gemiitlich.. da. dup ce spuse fraza de mai sus. prin vitrina cofet riei. întregi de moloz menajer.. îl a teptase. (ÄTe pomene ti c sunt de. ² Cine e ti dumneata? întreb Minda.. cu ochii în p mânt. zefle-misitor. simpatic . la care se gândea i visa mereu. îngrijindu i penibil mica sa persoan gre oas . la pr v liile acelea cu pu ti scumpe de vân toare sub sticl ! Da.. searb d uneori. s . doctore? S schimb m dou -trei vorbe. de exemplu. chiar i a a. mai mult imagina ie la fiecare gest. care p rea o stare a caracterului s u.i a eze.

ar fi trebuit s -l ocoleasc pe cel care nu vorbise. ascu it. în mod ciudat.cealalt . râsul acesta îl lini ti.. se pare. plictisit. nici prea demult. Cel lalt. i vru s treac printre ei. cviucm. ² Ei.. Dumneavoastr sunte i o mare somitate. Minda î i trase bra ul i. Nu reu i îns din simplul motiv c nici unul nu se d dea într-o parte... cu grosol nie. anii trec ca apa. expediase un picior în burta Ästudentului" (era faimosul ÄGeiger". sim i c aceea i mân . S te ba i pentru o femeie. vru s treac printre cei doi. Ästudentul" se apropie la rându-i. probabil). de r u. de i. i tovar ul s u. pentru c nu ar fi c zut oricum. absent pân atunci. de ce s nu sporov im pu in! între b rba i! Cel lalt.. Oare?! ² Evident. îl ajut acum s nu cad . ² De ce evident?! întreb Minda. se întoarse spre el i râse. ² D -l în m -sa! spuse sec cel lalt. nesiguran sau insolen ?!) Dealtfel. o dat cu acela i râs u urel. ha! Doctorul se g sea acum în mijlocul str zii. reflex. una dup alta. a doua oar . pe Minda. bine lega i. rezemat acum de zidul din spatele s u. contemporani. Ha. pentru o clip . Cei doi nu mai Ämiroseau". enervat. în ce an. i în clipa aceea î i d du seama c gre ise. din fa i d in dreapta. i doctorul se preg ti s -i fac fa . râzând încet. s presupunem c v-am fost student! ² în ce an? întreb Minda. îl recunoscu i lovi înapoi cu atâta putere. 89 ² Cum. începând s se apere. va . cu un~ebiect metalic. de ce?. dac vi-e rog!-. în bu it. în definitiv. cel cu care vorbise. De unde-l tia? Era convins c -l v zuse.. cu anume curiozitate. individul mirosea i. Era o simpl r zbunare Äde amor". se dezechilibra o clip i. Nu erau ni te copoi. la rându-i. ² Ce-i asta?! Ce înseamn asta?! spuse el. evident! râse cel lalt. fu împins cu brutalitate din spate de cel lalt i se lovi cu capul de zid. p rea trist acum. îl ajut inutil. râse din nou. un b rbat i o femeie. Minda deschise gura i. sila sa vuruiu cu un. Minda se întoarse fulger tor spre el. da-da. singuratic: ² Parc numele meu v spune ceva. enervat de propria sa indecizie. câte întreb ri!. decis de ast dat . evident.. râsul u urel al celui cu care Äconversa" i. Ämutul". i f cu un gest scurt cu mâna dreapt .. Dumneavoastr m împiedica i s trec?! ² i dac ar fi a a.. acesta nu f cu nici o mi care. dou icnete de râs. un fel de râs inutil. într -adev r. i îl izbi cu mâna dreapt în plin figur . care.i cel lalt se d du într-o parte. f cu doctorul. o simpl . bun seara! f cu doctorul. f r s se întoarc de ast dat . zvâcnind din mâna falsului samaritean. i acum se redresa în urma unei lovituri date în spate. s fii admonestat pentru o femeie.. o adev rat Äaventur ".. Ar fi putut s strige sau atai uc. era un moment potrivit. avu în dou rânduri. Ämutul". hot rât. iar eu. asta era ceva cu totul fermec tor. flexându -se i întorcându-se iute. ce era asta. Versurile astea le spuneau ceva!. i. he! râse ce l lalt. de i începuse s se înfurie. îl apuc din nou de stofa hainei. un ins care se aranja mereu încât s -i vin în spate. era o figur care.. f r urm de ironie sau resentiment. Doctorul mi c capul. încercând s se elibereze de senza ia aceea de sil i spaim care persista. S coboare de pe trotuar. f r s -l priveasc . iat un cadou pentru vârsta lui. gâfâind. nimic nu se tr da din atitudinea sa înghe at i. dar totul. nu suficient îns ca doctorul s treac . în clipa aceea îi sosi din fa . ridicând i coborând vocea. plictisit. râzând cu mult voie bun . totul putea fi. i în timp ce încasa i r spundea. gros. îl prinse de mâneca pardesiului. Ästudentul" era pur i simplu b rbatul acela care o a teptase cu o zi înainte pe Fabian. ambii mai înal i decât el. caic. domnule profesor?! (Amestecul de pronume. d du u or din cap. începea s -i plac : avea în fa doi b rba i. parc meditativ. he. avea o latur teribil de caraghioas . Ämutul". Pe trotuarul pe care se g sea restaurantul trecu o pereche. ² Ei vezi. îl împinse din spate. ² Ei. dispu i s -l aranjeze. ² Cine sunte i dumneavoastr i ce dori i?! irupse st pânit Minda. de bine. deodat . de data aceasta era îns avertizat i î i amortiza lovitura cu bra ele. iiccuiiuitui. ca ni te pensionari care pedaleaz pe triciclete. vre i s m opri i cu for a? ti i la ce v expune i?! ² tii dumneata cine sunt eu?! îl maimu ri cel lalt. nu. în aceea i clip .. i deodat . Nu i se mai întâmplase de mult o astfel de înc ierare caraghioas . cel lalt. neverosimil.. din primul an de facultate.. pustiu. care îl prinsese de bra . u or. cel lalt recul . Alunec . încât îl îndep rt cu doi metri de zid. al Ämutului". la lovituri. satisf cut. de parc ar fi fost un pachet. st pânit. furios.. fixând trotuarul cel lalt. i atunci.. dar se oprir to i trei. Cei doi îl privir pe doctor. Aceast constatare îl z p ci din nou. va aunma. ² Tic lo ilor! f cu doctorul. ceea ce implica o. de i st tea nemi cat acum.. de parc n-ar fi fost cu Äei".. tocmai. dac voise s plece. ei vezi?! f cu cu repro Ästudentul". S termin m i s mergem.. îl privi o clip pe cel lalt. Minda nu clinti. Suntem doar oameni. nu se tie de ce. ² în ce var . ce se mi case din lumin . mo ind par c . Ämirosi" i cel lalt. Minda trecu printre ei. i doctor ul se izbi de zid. sau poate.. ce-ai zice?! replic cel lalt i-l privi drept în fa . începu s Ämiroas ". Se lini tise. în ochii s i cel pu in. ² îmi pare r u. i Minda. f cu amicul s u.

pip indu. mai ales la urcatul sc rilor. în oglinda de la baie. Doctorul. ca un mârâit. a teptând lovitura. în spate. cu capul întors. Minda f cu un pas înainte i în stânga i îi trimise un alt picior în stomac. ca un bandaj. cu un salt în care se sim ea ura. reu ea uneori s r spund . unde încasase partea ultim a Äpor iei". oricum. s se mi te destul de imprudent. privindu-l cu interes. îl loveau mai rar acum. ca o . era imposibil s fi avut vreo leziune intern . rapid. când se afla deja în pat. aproape peste tot. se putea înc merge. mai ales. unul dup altul. icnind. laba piciorului drept îi atârna (de i durerea îi încetase. i un mili ian. care privea în susul str zii. era traversat . dar de pe buzele sale nu ie i decât un fel de optit. care vorbi îngrozitor de mult. pe care nu le putu depista. neverosimil. probabil voia s . i. cât îi lu întreaga Ätoalet "). toat suprafa a craniului. i în clipa aceea. Doi b rba i. una înalt . f cu Minda. acoperit în parte de sânge închegat. se I ridic cu greu i fu împins. cei doi se privir . Râsul s u. Nu se putea sprijini deloc pe piciorul drept. . ca într -un joc. acum. f cea to i banii: print r-un ochi. Se privi apoi. Geiger se arunc înainte i c zur ambii peste Äcapra" celuilalt. subit. Minda se r suci. lucrul se simplific . i un tinerel îl priveau. o c ldur persistent . mascând scena. se p rezenta r u. Treaba nu era a a de simpl : pardesiul s u era plin de sânge. Putea m car s se prezinte! Ce maniere! Se potrivesc bine!" Apoi. înalt cât el: da. o cheie de poart . ajungând la col ul str zii. neajunsul principal era îns c nu mai putea lovi cu el. cu un ultim hâhâit de râs. ca prim semn al epuiz rii. jos. f r s fie terorizat de ideea unei prezen e str ine. la un moment dat. Apoi fu lichidat. i în cap. gâfâind. i. îndoindu-se de mijloc. Nu era nimic grav. cu mândrie. gemând în bu it. î i injecta un sedativ i un antiinfec ios i. p strându. dar cu mult mai imprecis. gura era plin de sânge. încercuia umfl tura masiv în care se înecaser cele dou maleole). cu mult mai târziu. dup opriri. se g seau înc cel pu in dou r ni deschise.i umorul. cu o mân . i. cu spatele la zid. în cap. gâfâ ind. de câteva ori. Abia dup cine tie cât timp. idee care îl f cuse.Doctorul se ridic . în primul rând. pe dosul palmei sale drepte. i singurul s u regret era c lucrai din seara aceea era ratat. surprinz tor de iute spre Ämut". a doua oar . Fa a îns . Minda realiz c avea sânge pe gur ori pe fa . tâmpla dreapt . s râd cu adev rat. Ämutul" se ghemuise i. peste fa . sclipi sângele.. din ' nou. adânc. cu mâna dreapt rezemat de zid. în el. o dat în dosul 92 u ii de la vestiar. în co ul pieptului. era în ordine. buza superioar era umflat i amor it . de un an uimitor de adânc. progresiv. Ämutul" privea din când în când în 90 91 susui i in josul str zii. Se târî pân sus. Aprinse lumina peste tot în urma sa i se debarasa. un hohot de plâns i îi lini ti. râzând de el însu i (dup dou ceasuri. i doctorul îi lovi pe ambii. spuse Minda. Tinerelul i se b gase chiar în fa . câteva minute. chiar i la spate. în jur de cincizeci. ce încas un timp cu supunere. diminea trebuia s . gâfâiau amândoi. cel lalt îl prinse pe Minda de p r. prea grav. dup buzele lipicioase. Geiger se mi c . de haine. Dureroase. dureroas . Oricum. precaut. haina i c ma a erau rupte. î i bandaj strâns piciorul. se smulse nea teptat din chinga celuilalt. cu lovituri identice. cu palmele încle tate. peste câteva clipe. la fiecare mi care glezna îi trimitea dureri ascu ite. p ru celorlal i. sec. încasând mereu. reu ise s ajung în fa a casei i e. î i sp l i dezinfecta r nile. nasul era penibil de dureros. cu acela i rictus ce era acum principalul s u suport. b ie ii f cuser treab destul de bun ! Avea echimoze peste tot.i fac neap rat o radiografie. Res pir cu precau ie. spre norocul s u f r s întâlneasc pe nimeni. în mijlocul holului. cu o mânec sfâ iat . Än aveam când". i Geiger recul o jum tate de pas. nu se mai z rea nimic din splendorile acestei lumi. Abia mai târziu. Era prea târziu: în spatele s u. Cei trei se plictisiser i o terseser . cu dosul palmelor. destul de pr p dit i el. în stomac i una. î i d du seama c nu era singur. r gu it. Peste o jum tate de ceas. î i pip i atent cu mâinile. se întoarse iute.ra singur. Gemu de dou ori în timp ce f cea asta.i dea . care îi sun undeva. ca s se asigure c nu vor fi întrerup i. Minda începu. parc nehot rât. recul . probabil. i se ag ase de buze ² din rigola str zii. ÄM garul. Minda râse îns încet. în dou locuri p rul îi era n cl it de sânge. nu toate la fel de roman ioase ca cea de fa . la zid. dar pe torace i pe stomac. ha! Geiger se retrase înc un pas. cu încetineala pe care o dorea. Asta îl interesa acum. Minda. cu aluzie evident la Geiger. Ambii se cl tinar . b trâne!". Da. Minda îi lovi înc o dat . începu s se ocupe de sine. încerc s Äreînve e" s vorbeasc . dulcege. încerc ri de respira ie profund . singur. Ä i una i alta. Fu acoperit de lovituri. se convinse el. Era lovitura sa preferat cu care ie ise din unele încurc turi. Minda c zu prost. îl lovi în plin tâmpl dreapt . buza superioar era sfâ iat i umflat de parc ar fi fost îndesat cu vat . Mergea destul de prost: undeva. era lichidat. dup izbiturile dure de pantof ce le încasase în ultima rund . pro babil de cheia aceea masiv . rar. oblic. î i f cu r o entors i. Viteza sa d e reac ie sc zuse vizibil. fa a mai ales.i cu o mân fa a însângerat .. în cavitatea bucal . din fericire doar una. prin stângul. Era aproape convins c totul era pur exterior. dar superficiale. i îl lovi. zumz ind de râs ² râsul acela. î i aminti c ap ruse i o femeie. îndelung. iat dou realiz ri incontestabile. vân t ile erau pur superficiale. î i propuse s înainteze cu aten ie. Locul era prost ales. da. se afla la u a blocului s u. cu lovituri în stomac. ÄMutul" îl izbi în plin figur cu obiectul acela metalic ce se pare c era o cheie. în coate.eama dac era b tut sau beat. Capul. nu se putea mi ca. Putea s fac mi c rile pe care le dorea. se terse cu spirt din cap pân în picioare.s fug . înc se putea descurca singur ca s ajung acas . totul era exterior. Piciorul drept era total scos din func ie i.

se duse i-l scoase din priz . Cea mai mare prostie ar fi fost. tam. s-o roage s anun e decanatul s suspende ambele cursuri!. protec iei for ei publice. unul din acei ipi care. prin care abia se mai vedea timpul! Prostii! Ceea ce era între ei doi era mai presus de timp.. m car o f râm . Cine îl va înlocui diminea la curs?! Nimeni! La ase. r mas de la el. ceasul s u unic. femeia aceea ciol noas spusese parc (de unde tia c fusese ciol noas . da-da. s fii târât la sec ie. ridicol. si îi va p stra r m i ele al turi de cele câteva urme ale inimii sale. funeralii de clasa întâi.. în bu it. c nu se amestecase. î i amintea acum. ar fi tre buit s înjure jum tate din corpul medical ca s scape de comp timirea lor! Apropo. în lumina tâmpit a te miri c rui bec de circ de mili ie.. pentru prima oar în acea sear aventuroas : îl avea de la tat l s u i inea la el. Ast -sear era Cyrano! (Noroc c mai avea o pereche de ochelari. de r u.. adunarea curio ilor.i m soare acum scârboasa sa. întoarcerea pe flancul stâng era absolut interzis . uneori. a lui Geiger i a camaradului s u de arme. îi va da telefon Ludmilei. bineîn eles. de bine. totul n-ar fi fost inutil. pentru a face carier ... era onorabil! Ce naivi se mai încaier ast zi pentru o femeie?! Fuseser adorabili! Mai ales de ultima sa lovi tur . ea nu e un om. bineîn eles. recunoa terea sa inevitabil .. fa ! Pentru vremurile astea. lâng el. f r de care nu se mai putea tr i. tot timpul. Profesorul Minda. de chi c itul ei inegalabil! De ce dracu nu era aici. acum.. mili ianul. mai ales. a a cel pu in spera c . l-ar fi îmb lo at cu rânjetele lor de felicitare c Äsc pase" datorit interven iei. cât de cât.. Ceasul s u br ar .. când el avea aisprezece ani). sunt în stare s dea dovad . a a cum s-ar fi cuvenit.. demodat. Lupta lor n -ar fi fost inutil ! Fusese oare. nemul umit. care-i acoperea întreaga încheietur . care.. un tip mieros. nu se putea plânge c nu i se d duse importan ! Dac n-ar fi fost entorsa aceea 93 nenorocit ..) Telefonul sun a treia oar . se putea retrage. tam. resturile i le privi.. era unul dintre ultimele sale obiecte-senti-mentale! chiop tând. l -a scos din priz ! Foarte bine a f cut. greoi (se d dea jos din pat ca reumaticii... istoria ar fi fost mai pu in ugubea cu el. ciudat. neconvins. de calit i reale. i-ar fi fost. turtit. care.. era deja. la prima or . identic . s -i dea telefon 95 acum?! Se târî pân la telefon. dar nu. cu noii s i prieteni! Flea curi. s-ar fi distrat i mai bine cu b ie ii. se ridic din nou. Ei.. pe gât. împreun . ceea ce însemna c nu fusese foarte departe. de parc . limba era tumefiat . da -da. Onoare lui! Fusese un soldat. nu e o leb d ?! Ba da.. Minda gemu încet. oricum. Aiurea. coco at în b taie de ni te ageamii! S-ar fi râs de el o jum tate de an. da. . cu real pietate. furios c nu-l adusese lâng el. for a public s prind infractorii m run i i s apere femeile! Femeile care vor s fie ap rate. câinele s u de nichel. întârziind. cu toate ifosele i putorile sale. Prostii! îi era dor pur i simplu. de vampiri a lui. cu pu in noroc. i. de r u. profund jignit c a fost neglijat. Sau nu-nu. Nu avea chef. n -avea încotro. cu cadranul p tat.i puse termometrul. dealtfel. cât de cât ridicoli. printre studen i. amestecul mili ianului ar fi fost cu totul nedorit. care indica dou linii peste 37! Ia te uit ! I se f cu un dor cumplit de ea. caraghios?! S sper m. î i aminti abia acum i se întrista. Un tâmpit!) Tr iasc Cyrano! Oare?!. de Cuscufusul lui. blestemându -se. de ceilal i. m car o secund . mare. parc era o leg tur de scânduri preg tit pentru export! Scârbos! E suficient s zgârii pu in vopseaua i apare animalul cel mai abject. era absurd. bineîn eles. ceasul s u dreptunghiular. i mai r u.. i acesta morm ise ceva. era deosebit de mândru. Se ridic . avusese noroc. ha! Bravo. M car de -ar fi fost to i trei. se apropie de m su a de lâng lavabou unde-i depusese. de spa iu i de alte aiureli de astea. pe mili ian. indignarea femeii era deplasat . ea îl învinuia. rep ublicane. identic cu cel pe care-l v zuse în nu tiu ce film. dat Ämutului". de bine. întinzându-se pe canapeaua sa Äde lucru" din birou.. s se duc Teodorescu!. mâine avea curs. îl izbise probabil vârful unei ghete! Onoare lui! î i ap rase st pânul pân în ultima clip ! Avusese un sfâr it niult mai glorios. aoleo. un adev rat soldat.gum . fumat pe jum tate. cu siguran . pe o parte. i o sun . s .. Asta-i mai lipsea! La naiba! For a public s nu se mai amestece decât acolo unde-i fierbe oala. rostogolindu -se încet spre podea). acum?! Din pricina lui.. fusese i a a destul de mi to! F cuser to i trei. mare. aoleo. i mai ales satisfac ia g liganilor.. vezi. doar nici n-o privise?!). de starea sa minute în ir. bah! Bine c nu -i întrerupsese nimeni! E plicticos s dai explica ii. durerea asta în old e ceva nou!. la o urgen .. (Era asistentul s u. un ceas cum nu mai avea nimeni în Europa. pe care nu-l putea suferi. cu gemule ul s u îng lbenit. dac ar fi stat la c p tâiul logodnicei sale. evident. cum va explica?! S -i ia dracul. de Ludmila. nu avea Ädispozi ia" s se culce în patul s u plicticos. la un pilot american. Dar dac pân diminea a buza i limba i se vor umfla i mai tare i nu va fi în stare s îngaime nici m car cele câteva cuvinte din fondul principal. singur-singurel! De ce s -i strice somnul?! Ce. cu ar t toarele de câteva ori înlocuite.în elept. în aceast sear .. uitând de el.. dreptunghiular (cum se purta odat . la ora asta ar fi putut s se afle în fa a te miri c rui subofi er sau. M car de-ar fi fost ridicol. al turi de pachetul de ig ri însângerat ÄM r e ti". avea temperatur . ultimul martor al r zboiului! Onoare lui. celebru în clinic . pe margine. va trebui s se descurce mâine diminea . atunci?! Se pip i pe frunte. un dor crâncen de ea. pe ast sear . nici urm . Un tâmpit pe care singur l-ar fi lichidat din prima. Legitimarea lor. programul era terminat. decât cel care -l a tepta pe proprietarul s u sentimental! îi va da onorurile. asta era într-adev r o94 nenorocire! Era spart tot.. Poftim. vorb ria inutil .

o cast ca oricare alta. o Floren a a nordului. ipai-dia-da! Porc mâncând din farfurie i student pl tind chirie. umorul. absolut nimic din miile de mizerii eterne sau nu. nu-i a a. cinci în urm . tam-ta-ra-ta.. exact a a cum te a tep i s fie o profesoar de chimie. abia acum se reg sesc naturale ea. lecturile sale r mase în urm . întreab i de tine. Opera. proste ti. nu import . toat lumea cu familia. pe jum tate ridicol ² da-da. doi. a i stat un an la Viena. din prefabri cate.i recupereze pierderile. hiperînc rcate. din nou schi. da-da. scuza i.. vacan a universitar . sau nu. unde oamenii se a az civiliza i pe dou rânduri. mai adev rat decât cel crispat din autobuz. s . iupai-dia. m rog. bineîn eles. Anului nou. curtoazia b rba ilor fa de femei. nu tiu cum. la Trieste e cutare. am uitat melodia. unii pe al ii. ca Bor escu. conferen iar .. adormitoare. f cu din inconvenientul s u Äfizic" o claustrare închinat lucrului i reu i. ale speciei i ale conjuncturii. ia uite." Tr iasc Cyrano! El va saluta cu mâna stâng dac . sus. nimic din cozile de la alimentare. da. e dreptul lui. mâna dreapt se va ab ine. cum era valsul la? «La un pas de fericire ne-a oprit o ov ire». perfect reconstruit. Var ovia. cu vechiul ora i vechile cl diri. sunt înc aici. Panglic sau Pamblic .. vuietul apei de la closet care se repezea parc . la Z noaga. ne cere s -i trimitem volume de poezie româneasc . tam-ta-ra-ta. una din acele pasiuni pozate.. Ro ea. posomorâta. superbul castel de la Marienburg. pentru anemicul week-end se arbora un zâmbet special... da-da. Velici adusese cu el o sor . nu p trundea pân în Ämediul" lor. care se fac cu aprobarea. ciudat. c . astfel.. e nu tiu cum. prin ce minune. cu ora ul nou. nu tiu unde. cu to ii se convingeau.pardon. cu ochelari. dup atâta reclam .. în ariile lui Palestrina i Monteverdi. se ab ine cineva. de ce râde i. te pomene ti c mi -am fracturat falanga asta de la. într -o stare de semiinfirmitate. ÄPrater"-ul nu prea mi-a pl cut. un ins foarte Äbine". nimic din complexele efilor. tia Holderlin i Rilke pe de rost. tam-ta-ra-ta. cum te cheam pe dumneata. au! ÄIa uite. c ruia ageamiii sau impostorii nu-i prindeau niciodat nuan ele).. la Milano e cumnatul lui 98 . sau numai absurde. iupai-dia-iupai-da. i un «Mercedes». dar teatrul e. nimic nu r zb tea. a femeilor între ele. tovar ul s-a ab inut. Minda ie i în lume. putea recita o or întreag din Hermann i Dorotheea. nu exist forme f r fond i invers! Fondul se îmbin cu forma i invers! Cine a mai v zut un fond f r form ?! Ce prostie! i invers! Cine dracu-amai v zut. 296 pentru i o ab inere! A. când saco a unuia. va s zic .. pe care cei doi o petrecur la Sinaia.. cu vai.i demonstreze ei în i i c nu-i ie it Ädin form ".. se plânge c nu-i scrii. între inute. conservate cu ce grij . în orele de diminea . nu. cu aviditate. sora nevestei. Danzigul. câteva nop i. ÄStefansdom"-ul. într -adev r. ca Izmean . melodia i textul sunt un tot dialectic. el se lini tise.. Codârl . a oric rei vie i zilnice. da. schia cu o pasiune absolut adolescentin i. c se p streaz . din persuasiunile de ani întregi pentru o viz ² ÄA i mai primit vreo tire de la Alexandru"? ÄDa. c nimic din mizeria cotidian . rel axare.. a. n-o l sa. can doarea. nelipsit de lâng el. ridicol. s -mi fac o. n-are rost s . de sindicate. iupai-da. nu. pân în fundul p mântului.. la cincispre zece kilometri în afara ora ului. mizeriile Är m i e" sau ale Äviitorului". iupai-dia. s . curtoazia. pentru cele zece zile. cu ziduri înghe ate în sunetul coralelor de H ndel i Bach. Grinzingul. n-am s dorm toat noaptea. nimic din troleibuzele mirosind urât. cam provincial.Peste nici o s pt mân . dar ei o recuno teau dintr-o mie.. iepure tr gând la plug. ajunsese. din fa . nimic din trivialitatea vie ii zilnice. pân la urm toat lumea circula. dar cu cine sem na i. izolat. Nichita St nescu. Gâ i. î i trage cinci fire deodat . iat .. Ion Barbu. uraa! ² trecur s rb torile Cr ciunului. vai. cu chiu. secolul XII. oricum." . tovar ul Pi loi. dar când râdea. totu i. da. f cu o Äpasiune" pentru Minda. cu portbagajul plin de conserve.ase într-o sta ie. sau Krakovia. a femeilor fa de b rba i. Melina cu b ie elul." ÄAu! Ce dracu.. sim ul civiliza iei. e Viena. între Äei". se d deau adrese. Emil Botta ² nimic -din edin ele lungi. evitabile. nu -i a a. iupai-dia-da. Pân la urm . ei. filarmonica e înc grozav . gotica. Co ofan . grava Krakovia. prieteni comuni. per fect p strate. e în Belgia inginer 96 97 la un trust de lactate. i care vuiau de iuiturile conductelor. m rog. ori. cu Äblocuri". buna dispozi ie era excelent . domnule. tovar i? E un nume ca oricare altul. ca i el. Vârful-cu-Dor. nimic din alerg turile dup un meseria când se sparge conducta de ap (ÄUnde au disp rut... po i fi student i la patruzeci de ani. cineva poveste te despre Polonia. ÄCine-i împotriv ? Nimeni! Cine se ab ine? Nimeni! A. al teutonilor. perfect delimitat. Blaga. la un loc. fericit aproape c el se afla. plin de morcovi. notele pentru cele dou comunic ri etc. ca i cu un an. tovar e?!" ÄPe mine m cheam Ionescu Cârcel! Bravo!. dar la Chimie industrial .. Ludmila fu. Velici. i înc foarte bine. de la vot. la Predeal. iat . ne-au trimis fotografii. dormind în ma in .chiar i. schiar . dintr-un miliard. dispera i i furio i pe toat lumea. mândria industriei noastre tinere de materiale de construc ii. nem ritat . ca toat lumea s se amuze. în casta lor. chiar cu ajutorul so iei sau logodnicei. c e apt de ironie. o femeie uscat . iupai-dia-iupai-da.. astfel. meseria ii?!") din locuin ele-viespar. nonconformism i moravuri (un anume nonconformism. atunci când se afl mai mul i de cinci. au o vil deja. jena i de incapacitatea lor. cer s se consemneze. un cumnat inginer. cu mult mai real. în râsul tuturor. de vibra ia pere ilor rigizi. ce dantur superb ar ta. farmecul.. mizeriile Äetapei" sau ale Ädeceniului". Pi loc. unde se cheltuiau milioane cu cele câteva ronduri de flori obosite.

în câteva locuri diferite. într -un schimb. unor in i care îl recuno teau i pe care îi recuno tea. ce r scolesc toat Europa?! Oamenii ace tia au pierdut trenul i vor. te ft i ea îi indic o coast abrupt . civiliza ia. m intrig ! f cu doctorul. unde era vesel. vorbea câteva limbi. la Paris sunt fra ii Constantiniu. e cel care se mul ume te cu lucrurile strict practice. centre industriale. indiferente sau nu. în mijlocul lor. de moravuri. i -apoi ideea de fericire. a ceea ce folose te trupului doar. pres rat cu brazi. sau dispare vertiginos. i doi. împotriva crisp rii provinciale. ha! i ea î i etala dantura i gura ei s n toas . au intrat în cursa utilului. teribil de variate. o calitate profund european . abia acum observa Minda. e ciudat cât de provincial se tr ia în Bucure ti. totu i.Bojin.. lunecând. Ei se împotrivesc s tr iasc ca i cum ar trebui s supravie uiasc unui r zboi! Eu am predat doi ani. i chiar a noastr . cu provincialul? întrerupse ea. s rmanii. sau urcând pe scurt turile abrupte. al turi.. Socialdemocra i sau chiar Äcomuni ti". apare acest sentiment. râzând. i m-am sim it grozav între tineri! Ce curios. degradant ! A disp rut îns . strict func ional! De aceea Bucure tiul a ajuns atât de provincial. aici e paradoxul. ha! Iat ceva ce un Äcoco " nu poate s în eleag ! Sau: ² Provincial. sau de nefericire. discuta. ha. mai ap sat chiar. f r efort. cam Äcoco e te".. nici imita ia trecutului. confortul v zut mereu în latura sa strict utilitar . cu pl cerea de a inhala aerul curat.. replic ea la o întrebare cam direct pe care i -o puse el (dup ce badinaser despre o gr mad de lucruri. voi. la Bremen i Hanovra. scuturându-se de z pad . Europa a fost reconstruit . i trei... reluând discu ia lor. ci sentimentul de siguran c apar inea unei lumi bine delimitate. ha!. ² Ce spuneai de tineri? M intereseaz !. aceea i dispari ie a grat uitului. a întregii civiliza ii. astfel. am dormit la ei dou nop i. ce vesel putea fi. când ceilal i erau deja sus. alerg în sus. bucuros s vad români. îmi aleg eu îns mi partenerii. cu mâinile fierbin i i umede. într-o diminea . au început s slujeasc trupului i func iilor sale joase. ef de catedr . la patruzeci i ceva. de apari ia gratuitului! Eu am stat în Germania aproape doi ani. puse în slujba func iilor trupului. acolo. spunea ea. care alearg dup confortul practic! Totul trebuie s fie util.. ² Ce leg tur are industria. dar e urât . francez . Äradicali" cum îi zic ei. mai multe automobile. cu toate acestea. cum ea disp ruse din via a din jurul s u.. de aizeci. inându-se cu putere de crengile verzi. i hot râr s urce pe jos la cot . de i e total fals! Schiez i lucrez ca un b rbat. într -o lung plimbare prin p dure. inteligen ei. tradi ia. pe care o chema Sireca. în decorul acela viril. mi carea fizic .. în provincie s-au creat zone interesante. f r s vrea. de aceea.. ² i necesare! . în aerul pur. o femeie din casta sa. sunt femeie. perfect . în gestic . singuratic .. unde i e aduceau elogiile cele mai potrivite. inându-se de brazii m run i. e de treizeci de ani acolo. sus inân-du-se unul pe altul. geniului. c zând cu fa a în z pad . de reconfortante). provincia e atât de provincial ! ² Ei. ha. cum a a.~îcT? s mai a tepte. cel pu in în mediile medicale! Cu sora lui Velici. mai ales. 100 ² A. la tineri. întocmai ca un b rbat. pe drumul înghe at. o vede i cam simplist. lene i. persiflarea aceea subtil a tuturor i a ta însu i. acelea i moravuri utilitare! Ai observat ce triste sunt autocarele acelea luxoase care gonesc cu americani b trâni. discut tocmai acest gen de lucruri. în primul rând c nu era atât de singur cum era l udat . a Äutilului". nu m usuc . acolo. Eu sunt o femeie care duce via a unui b rbat. uneori doar. ceea ce e frumos în ea e doar trecutul sau imita ia lui. dar ceva foarte vag. ha. unei vesele caste. a confortului. tinerii intelectuali au devenit de Äs tânga" peste tot. nu numai reîntâlnirea cu mun ii . chiar i în cele câteva ore. persiflarea tuturor Ämarilor valori" tocmai pentru relaxare intelectual . totu i. nu am nevoie de b rba i. sigur! Hai s urc m pe aici. cam Ädixneuvieme sitele". la Sinaia. inteligent. mergând din nou. ² E adev rat. Fu pentru el o baie de vitalitate luna ianuarie. cristalin. Tinerii îns nu vor aceast Euro p . de z pad .. pe Ä leaul" cel mare. care nu sem na cu Velici în nici uri fel. unde se cultiva ca într -o curte cu un monah nev zut spiritul de dragul spiritului. o femeie nefericit i . care au. Iat . acest instinct al revolu iei împotriva Äutilului". alunecând pe tobogane de z pad ce se pulveriza. i Minda o urm . întocmai ca un b rbat etc. i am descoperit acela i Äprovincial" ca la noi. Civiliza ia ?! Civiliza ia e dat de cultur . m împotrivesc la o discu ie despre tineri: rapid. cu p rul alb. joas . Nu. cele pe care le a tepta. b rba ii. sim indu-se bine al turi de aceast femeie frumoas -urât . acest lucru îl aud de-o sut de ori pe an. ironia. s vad fa a cealalt a lumii! E adev rat c . o finisare tot mai perfect a lor. întrecându-se copil re te. majestues. confortul psihologic! X. mai mult o el. pe pârtie. domni oara Sireca (erau fra i vitregi. a trebuit s refac Europa din moloz i. 99 ² Coco e te. unde era sigur de sine. domni i doamne distinse. gustului.. se sculaser amândoi cam târziu. i. singur tatea nu m degradeaz . afl Minda. ² Foarte simplu: Äcoco e te"! i ea râse absurd. când. o mai mare varietate a obiectelor i. ha. Muncitorii i alte categorii revolu ionare s -au Äcumin it". de salon aproape. în schimbul banilor lor. ² Ha. de a râde i de a se auzi râzând. e adev rat c genera ia de cincizeci. continu ea când ajunser sus. dep rtat. ha. de sentimentul culturii.. din lumea sa: grav . a fost atras în aceast curs . nu era nefericit . din aceea i mam ). mincinos.

îmi smulg hainele. s Äm simt mai tân r . un film american.... un spectacol. ha sunt de acord: i femeia! M-ai în eles foarte bine! ² Ai obosit? ² Nu. albe.. cu c su e joase.. în or elul In care^Sm copil rit nu mai recunosc pe nimeni. pu in cam prea accentuat. c lcând peste peluze. to i se uit holba i unii la al ii.. ² Te-ai ales cu ni te sclifosi i. ambulantul.. în primii ani.. de Älume mult ". c vacan ele... ² .. ² Func ionarul am spus i eu! ² .. c vreau s -i folosesc. circul pân la dou !. de soarele ce sclipea orbitor pe z pad . s m amestec printre studen ii mei... ² Da-da. ² Am auzit... nu -i a a? Fripturi ti sau snobi?!. Noi. Bucure tiul i le-a p strat înc . am renun at! Oricum. presându. n-ai renun at? ² La ce? se mir ea i-l privi cu ochii ei mici. dar locuiesc într -una singur . i un puf negricios. plimbarea era deosebit de reu it . i Minda nu se putu împiedica s constate c avea sprâncenele prea groase. ve nic necunoscute! Straturile trebuie s se a eze. mâinile. foarte feminin ! Mie nu -mi place mul imea. f r nici o leg tur : Eu m simt singur.. f cu el. prefer s fiu prost în eleas dec ât s . mereu apar fe e noi. 102 ² i. ha. la asta nu renun ! La c r i. i mereu.. Când eram asistent. . îmbrâncindu-se. farmacistul. ha.. cred c într-o jum tate de or ajungem. preotul. unii au crezut c mi caut un mascul. cei mai mul i. râse ea. ² i rochiile! ² A. ² Da. nu tiu cum. nu-i adev rat. flori. al ii.. i valoarea! ² L c tu ul. femeia! ² Da. râse el. fericit i. ² De ce s m comp timesc?! Ce. ² La ce? insist ea. dar. e mai comod astfel. îmi faci confiden e?! ² Deloc. chiar mai eficient! Eu le predau i ei trebuie s înve e! Sunt atent doar la poltroni i la tocilari! De i. întoarse repede privirea ca s nu se tr deze. Deodat . aici. e adev rat! Eu. nu? ² Da. reunite.. ca cei mai buni dintre ei. K ² Ce. pe când eu. te comp time ti? Nu te credeam în stare!.. discuri i rochii!! tii când m simt cel mai femeie? Când m g sesc într -o mul ime care alearg undeva. asta e un paradox! ² Bineîn eles! Trupul are nevoie de atât de pu in! Eu am început s^ iau o singur mas pe zi. bucurându-se de aerul tare. comerciantul. s se limpezeasc . ha! ² Deci. am încercat i eu. a a. vine tocmai de la aceste fe e necunoscute. trebuie s tii într-o colectivitate cine-i doctorul.. suntem foarte departe de tineret.. mi-e team de singur tate! Sun idiot. oprindu-se. i senza ia aceasta obositoare. undeva.. mesa gerul. chiar i vara. i ea râse. le petreci cu ei. cam a a.Ai dreptate. topometristul. pân la urm . Nu tiu. m plimb 101 76 oL singur . zidarul. ha..Agentul de asigur ri. cu stucaturi la geamuri. ² Ce. dezl n uit . parc absent. s ies cu ei. pentru c tinerii se uit la noi ca la ni te moa te! Am încercat. în Bucure ti nu circul cu ma ina. i. func ionarul. poli istul i. o s -i prindem la mas pe to i! ² Crezi c mai prindem funicularul? ² Da.. vorbesc cu voce tare. i atunci se creeaz . era o femeie cumsecade. e o n val de oameni pe care nu-i cunoa te nimeni...i un bulg re de z pad pe care-l trimise spre trunchiul drept al unui brad din marginea drumului... ca pe o alifie. s fac pe modernul. ha. Am renun at! Dumneata mai ai i clinica. de ce?! M simt excelent. i -au închipuit c suf r de complexe. ranul. în care se schimbase de câteva ori subiectul. aplecându-se din nou dup z pad . u or de recunoscut. unde se Äd " ceva pe gratis sau foarte ieftin. numai pe jos am trei camere.... oamenii ace tia trebuie s fie distinc i.² Crezi? Mai crezi acest lucru?! ² Ha. cu siguran . tapi erul. la noi. într-o pia .. s -mi fac prieteni dintre ei. a a. fiu singur . spuse el dup un timp. cu precizie. foarte femeie. spuse doctorul. s -i invit acas . ov ind. spunea Sireca.. antreprenorul.. localnicii au disp rut nu tiu unde. mi-e team c a putea ajunge singur. c prui. stând între tineri"... ² Ba da.. Dumneata cum faci cu studen ii dumitale?! ² Eu? replic surprins Minda. un autobuz gol.. zâmbind. i dumneata ai renun at!. dar. întreaga mea fiin din acest iure dezordonat i m afund pe o str du din acelea pe care. cu studen ii! Acum e o excep ie. dar prefer singur decât prost în eles! Dealtfel. deasupra buzei. spuse domni oara Sireca. nu m simt singur. eu sunt un b rbat orgolios? Eu sunt o femeie. func ionarul. m comport exact ca profe sorii mei. de fapt. ha. nu voia s-o supere.. ricana Minda. excrocul.. a a e! . mici cu bere.. spuse ea. atunci m trag deoparte. nu te sim i singur?.

la vârsta gesturilor romantice! De i a fost o simpl poz ! Eram în ultima clas de liceu. ² Bravo! ² Hai. mâini le mari.i bulg ri pe care îi în ira meticuloas pe marginea oselei. fericit . ai vorbit despre gratuitate. dând din umeri: ² De asta am i amânat atunci cianura i sec ionarea venelor. dac -mi permi i? Minda n-o privi. ha: felul în care mi -ar fi pl cut s m omor! E ceva. dar. sinucizi. m-a jignit. înaintând încet. Ia stai s încerc i eu!? Lovi i ea. prea vii. fabricându. î i d du seama c în dosul entuziasmului ei se ascunde speran a c el va gre i acum. pe care o pescuise din marginea p durii. am senza ia c am intrat într-un joc f r sfâr it.. mi-ar fi pl cut s m arunc de undeva de la în l ime. M întreb. ² Fantastic! exclam ea. rata din dou una. spunea Minda în timp ce ambii î i continu-ar drumul. de deasupra buzei ei superioare. pe care încerca zadarnic s i le ascund . ai încercat vreodat s te. ² N-ai sim it. 104 regret c nu se pref cuse mai pu in îndemânatic. î i concentrase i aici întreaga ei aten ie i îndemânare. ce conta acum. despre sursa civiliza iei.. iu minte perfect asta. i jos. în c utarea unui pisc. de ce întrebi?! Eu sunt o pozitivist . din ce în ce mai fals !. El d du din umeri: Ce prostie! Ce-l apucase?! Voise parc s -i spuie ceva. pentru c se gr bea. de ghia . calm . îi sclipi vehement în privire. ci undeva în natur .. o anume .. insista ea.. i am hot rât s -l pedepsesc! Mi-am f cut rost de cianur . Accept i nimeri cinci din cinci. printr-o oboseal a privirii.") ² Hai. aveam. pozam fa de mine însumi. turnul unei bisericu e i. într-o împrejurare total lipsit de importan . nimeri i mai prost. am 103 I senza ia c nu tac ceea ce trebuie. uneori. pufule ul acela negru. must cioara aceea. i ai avut în vedere. îmi pare r u. râzând. demult. devenea tot mai agravat . apoi continu . probabil. cum ai zis. ha! ² Ia uite. am scris i o scrisoare. am vrut s -mi deschid venele. cu mul t înainte ca eu s bag de seam ?. la rându -i. ea î i tergea preocupat mâinile arzânde în fularul gros. bazinul prea jos. tabloul acela ÄSeneca murind". pu in ambi ie! Vrei s . spuse domni oara Sireca râzând. cu nasul lung. într-o zi ca asta. cu aerul perfect transparent. tat l meu. mi -a pl cut asta.. ha! Dar dumneata. îl împiedicase s-o menajeze. Pe fa a ei.. apoi începu s loveasc în copacul pe care i-l indica ea.i dau eu bulg ri?! ² Nu-nu. m faci s m înfior! Minda o privi o clip rece. de i î i preg tea acum fiecare lovitur . ceea ce-mi face pl cere. nu tiu cum. i a unei pr p stii potrivite.. spre ciuda sa. am trecut de vârsta gesturilor romantice. mi-am dat curând seama c . de când dracu a început tot acest joc. privindu-l pentru prima oar cu admira ie.. dar ceva tot realizasem..... tot mai negru. cu adev rat. cu vioiciune. mai d o dat ! Ia uite. dar nu dintr -un turn sau de pe o cl dire. cu privirea în p mânt. Apoi. a a cum se v d uneori în peisajele elve iene sau tiroleze. dar nu despre asta e vorba! Parc sunt. ² Am s m însor. domni oar . câteva coaste abrupte. Din cinci lovituri. înainte.. nu tiu cum.. i se apuc gr bit s fabrice.. spuse Sireca. afund. îi realiz figura i întreaga fiin de pe vremea când era tân r .. cu degetele lungi. ochii mici. i r spunse cu o anume greutate. îns . încearc i dumneata. dup o pauz ...?! Da. doctore. radioas . proiectile. Ai o logodnic grozav ! Minda d du din umeri. i Minda. nimeri patru.i iei via a? Sireca îl privi cu mirare: ² Nu. i îi veni s surâd cât de copil roas putea fi o femeie reu it ca Sireca. insist ea. pasul zilnic. l sând un n ule destul de adânc în urm . de exemplu.. cu toat gura. s . ² Ai v zut. cel mai mult. de pe un pisc de munte. uite. o paji te verde. umerii la i. dorin a de a face un act. Din cinci. una.. c totul era o chestie de prost -gust. trezit din absen a sa surâz toare. în sfâr it. ce dracu stai a a mofluz? Minda o privi surâzân d i din nou îi s ri în ochi must cioara ei. ha. v zându -i dezam girea înscris pe chip. totul parc se întâmpl spre binele meu. râse Minda. de fa cu al ii. începu el deodat .. continu el. încât senza ia c eu îmi hot r sc via a. afund.. în clipa aceea. de iarn . (ÄDe ce dracu nu se depileaz ? Chiar dac e o savant . în dep rtare. deloc fardat . ce.² însoar -te! spuse ea. cum ar fi sta. evident. ha. domnule. am lovit de dou ori în acela i loc! i trunchiul e destul de sub ire.. împins.i ascund antipatia care. dar fa a uscat . Dealtfel. în fa a ochilor. uite. ai aici bulg ri! Minda o privi. care o urm rea cu un ochi tot mai critic. i ara acum z pada din fa a pa ilor ei. c . de lân . ar trebui s . urechile dizgra ios de mari. împingând în fa a ei o cr c na groas . dar. frumoase. sinuos i asem n tor oric rui lucru pe care îl f cea. dar. ca s . nu?! 105 ² Crezi? spuse ea. cu coada ochiului.. c mi -am p strat liberul arbitru e fals . ha. ov itor. dar. de dep rtat!. Se înfierbânt apoi i. c adineauri fusese întâmpl tor. ² Hai. apoi m -am r zgândit. începu s sclipeasc sudoarea. Prostii! ² Ia spune. doctore.. de fapt. sfor ându-se s surâd : ² Eu. o sim ea. gambele scurte.

glumi el. ha! Toate acestea în numele devizei: ÄEpatez Ies bourgeois!" ² Nu în eleg ce vrei s spui cu toate astea!.i picioarele în p turile pe care le pes-cuir dintr-o gr mad . avea mi se pare i un pachet în mân . Pele ul. în mod absurd. cu o jum tate de or înainte de ora de plecare. orbitor. i f ceau de câteva ori la rând. zâmbind u or crispat. cu ai c rui p rin i erau prieteni. la un col de strad . spuse Sireca. la Universitate. în orice mediu perfect spontan. bine dispus. Äho ul". l sând ro iile care i se fle c iser în mân . se plimba ore întregi. în circuitul 106 capitalului i pentru a boicota societatea de consum. Vârful -cu-Dor. chiar i râv nirea unui ideal înalt. pe lâng pilonii telefericului. faptul c sp rg torul era chiar o cuno tin .i demonstreze lui însu i o anume libertate fa de cauzalitatea rigid . aruncând.în l are asupra utilului strict. r mase doar senza ia confortabil a unei camarade inteligente. cu un buchet mare de flori scumpe în mân . albe. pân sus. ceva cu mult mai. s se poat bucura de un efect dublu: acela al unor oameni trezi i în toiul nop ii de un sp rg tor i. ceea ce se i întâmpla în majoritatea cazurilor. Fusese o diminea agreabil . de i era obosit. cel mai m runt pas din via atingerii unui scop! Acestor tineri. cineva pe care ei îl v zuser crescând de mic. i în absen a lui Velici! Cam de dou ori pe an. poeziei. Ajunser .. riscând s fie jigni i i molesta i. o femeie. excelent . sau i mai exact: crea ia în cadru neacademic. a trecut din nou prin fa a por ii. cum era la ceas. gândi el. la 107 caban Am s înfulec dou farfurii cu ciorb . cu mare limpezime. Nu-nu. de undeva.. s . merge!" . Sireca strig dup el i. ner bd tor. sus. privind din nou în vale. v zând c nu se treze te nimeni i c Ärisc " s plece neobservat. Renun apoi râzând de propria sa copil rie. proprietarii. etc. de la bibliotec . fluirând încet. într-un tramvai. schimbându. cum zicea el cu admira ie. culturii! Practicul m runt care na te provincialul. i el.i c ma a. pentru a nu intra. Pe dedesubtul lor treceau brazi mic ora i de distan . f r nici o pl cere. o fat . i zborul. sclipea blajin în soarele puternic. a func ionalului. sp lându-se. pantaloni la dung etc. o prieten posibil a lui. Sinaia. cr c na din mân . Din mintea doctorului disp rur cele dou urechi mari i must cioara dizgra ioas a chimistei. una dup alta! Dup aceea. unul singur doar. în zare se vedea. înf urându. a f cut inten ionat g l gie. voioase. la cabana telefericului. doi. la fel. pe schiuri. în vârf. a tuturor. ha. pe care viermuiau furnicile umane. înc un ocol. Dup un col al oselei se z rea Cota 1400. mai larg. în via . plictisit . nu? Sau altul care a simulat chiar o ho ie. sus. se aruncar în scaune. spre piscul atât de apropiat. în orice clip etc. evident. prostul-gust era o condi ie a acestei Äfarse" de care râdea. oriunde. o pung cu ro ii sau a a ceva. pr p stii adânci. o Äfemeie neplâng rea ". în sfâr it. Äîn sine". în timpul unei petreceri. pe o linie oarecare. un lucru de Äprost-gust". ² Nimic deosebit! d du doctorul din umeri. Peli orul. a lor. cazi în filistinismul burghez!. Te pomene ti c ne pleac ultimul de sub nas! Grozav idee. au ap rut. am s m întind pe prisp . cum apare la mul i tineri din occident. ideea de a urca pe jos la cot fusese excelent . în dep rtarea aceea incredibil de limpede. In stânga se z rea uria a pârtie. un fel de Ähapening". de i. Sau câte unul se a eza undeva. îi era foame. compania surorii lui Velici. artei. artei. rotund. tot traiectul. i apoi. ca în cazul acelor penetr ri în case necunoscute. Unul din ei. mic -burghez . social .i geanta i alergând la facultate! Ce Äfars ". fu delicios. adeseori. stânci. un act gratuit. i a intrat în cas abia diminea . de i hapening-u\ e altceva. toate trebuie s aib un scop. cum am zice noi azi. spre cer. s mânc m sus. un sens! ² S întindem pasul. a f cut un ocol pe str zile învecinate. Vezi. întorcându-se în scaunul s u ce pendula u or. Äteribile". a intrat într -o noapte de var pe geamul unor vecini. i de aceea profesau astfel de Äacte gratuite". propuse ea. i se pref cea c a teapt pe cineva. abject . pentru el. s se Äamuze" s ingur... ci doar a a. privea nervos ceasul. i inta final . ale tiin ei. Äa refuzat" s intre în cas . calm. fa de filistinismul mic -burghez care î i închin orice mi care. ore întregi. Minda încerc s deosebeasc puloverul galben al Ludmilei. formele crea iei. jocul acesta surrealist era altceva. li se p rea o tendin filistin . sclipitoare. f r false probleme. ap ru. ale contempl rii. i continu s priveasc în sus. a utilitarismului filistin etc. începu i ea s alerge. ci pur i simplu a a. de Äactul gratuit"? Se urcau. tot ca o form de protest împotriva a ceea ce e bun-sim burghez. o tav de argint sau altceva. învelit în om t înghe at. de exemplu. apoi începu s alerge. a a. câte un temerar cobora spre hotel. cum zic ei. Evi dent. a doua zi trebuia s se scoale devreme. a unei Ädepline libert i" fa de orice cauzalitate a conven iilor sociale rigide etc. Observase c Sireca nu-i displ cuse nici Ludmilei. a înh at nu tiu ce. cu ultimele puteri. larg deschis. evident. o clip . nu avea nici un fel de întâlnire. e frumos asta! D -mi voie s m ag de cuvântul sta Ägratuit" în alt sens! Ai auzit cumva de experien ele pe care le f ceau unii suprareali ti înainte de r zboi. a ocolit -o. v zând c nu se opre te. de exemplu. f r nici un scop. valea Prahovei. de exemplu. s prindem telefericul. un fel de refuz al muncii. interesant! Nu putea izvorî decât din creierul unor tineri intelectuali exalta i. întorcându-se într-o sear acas . evident. gâfâind. s -a pref cut c vrea tocmai s sar pe geam. Äpentru c n -avea rost!" Sau intrau într-o cas . f r nici un Äscop". ÄPutem s-o vedem i la Bucure ti. s fac o baie de soare! ² Haidem! spuse Minda m rind pasul. într-o intersec ie aglomerat . în domeniul tiin ei. de i nu aveau chef de cei de acolo i nici s bea sau s m nânce. de exemplu. buim ci i. luându. printre care. i ce e semnificativ e c nu se fereau de ceea ce numim prostul-gust! Uneori. cu cravat . cu senza ia.

Tanti. aia de la Tomi . ha. erau a tepta i: Ludmila. vezi.. majoritatea beau vin i pri .. înc o dat ..He.. hai s dans m! Ridica i masa. i pe-ntuneee-ric. Mircea. Nu-nu. f r a deschide ochii. doi.he... sunte i neserio i! Nu suntem în stare de o.. e acolo. i pe-ntuneeric.. în curând distinse câteva sunete de clavecin.. da i-mi voie. ha. da.. E radioul.... pe col ul bufetului!.. descotoro-sindu-se de p tur . sorbind din paharul s u de whisky.. ei asta-i. ² Dar... a pus monopolul! Afl c l-am auzit înc de anu trecut.i pui. s -l rul m! încet.?! ² Nu. ha. doi trei! ² Ha. n-am nici un fel de voce! Am acompaniat-o pe duduia Tanti ca s -i dau curaj! De i s-au g sit unii. un ÄTelefunken" din timpul r zboiului. i ce dac cânt fals?! Lini te!.. ² Nu-i adev rat. Apoi coborâr spre caban . dansezi?! strig o voce b rb teasc din u a ce da dincolo. vezi oglinda! Minda se ridic . bag o rol . l sa i cafelele acuma..ha.... ha... nu e. i o privi pe cea care st tea în fotoliul de lâng radio....." ² Bravo! Excep ional! ² Cine mai vrea o cafea?! ² Salat mai este?! Vezi s nu r storni paharul.. aha. acolo-n noaptea lui! ² Te-n m -ta.. (Era unul din privilegia ii care primiser whisky.... ha.. ² Necâ tig tor. 109 ² Icule. mai dori i pu in.. cu Ray Charles! ² Da-da..cu. asta e bun ! ² Paule. i. opti ea i trecu pe lâng el.. care s afirme c abia în felul sta i -am t iat tot curajul. Las scrumiera acolo!. împreun cu_sa iLBehj. hai: un. ha.. care. la Paul. cu paharul în mân .. Minda închise ochii fericit. domnule...lini te!." ² Las -l. cu ochii închi i.. Dincolo nu era aproape nimeni. ha!. i pe care îi reîntâlniser cu bucurie dup exact un an. s rind din scaunul s u.. paharul meu e acolo! i v-a aprobat cererea? ² Da.. trei: Estam! ² Cine-i sta?!.. cu un zâmbet pe buze. Se sim ea .. pe el! Ce. arhitec i. ² Opre te radioul! Hai.. oco-lindu-i pe cei care începuser s danseze deja. cred. întreb : ² Ce-iasta?!. ² Scarlatti!. o arie naiv . vrem Ray Charles! S urle orbul.tre la fere ti! Te recu-nosc. ce tii tu despre Ray Charles?! Ai impresia c .. un. am aranjat prin alt persoan ... ascultând câteva clipe. încet.. ha. ² M scuza i. a fost foarte reu it!. L sa i-l s-o acompanieze! Las -l. ha. hârtii albas. trei! ÄTe recunosc i pe-ntuneric. ² Pssst!. ² Hai sictir! Cu mutra ta de loz în plic. O sonat .. Bucure ti! Degeaba te-ascunzi tu...he!. ² Gura: un. ² Ei... sunt pu in obosit ! Prefer muzica asta! ²JVali. ² Formidabil. cu o anume lene. mersi. ha. cu acela i zâmbet str veziu pe buze. cum ai ghicit c venim?! ² Am ghicit! r spunse Ludmila radioas i-l s rut .. doi.. cine a luat-o?.. apoi se ridic i se mut pe fotoliul de lâng radio.re tiL. se bucur Minda. tot în vacan a de iarn . afundându-se pân la genunchi în z pada pufoas i cald . mare.. Doamna Nestorescu. ha. ² Ha.. termin cu.. care c uta ceva într un bufet. ² .. ha! ² Era o sticl de whisky aici.. înainte de a... Minda deschise ochii. m . tu e ti duetul?! Hai. ha.... i o siluet într-un fotoliu... cu întu-neri-cuuuu! Degeaba..Sus. la dans? ² Nu tju. opre te magnetofonul! ² E oprit de mult!. Minda se a ez în cel lalt fotoliu. spre uimirea lor. înc un efort! Un efort constructiv! Hai. ² Parc am fi la revelion. dumneata de ce nu e ti dincolo. nu g si i? întreb el. Pssst!..ÄTe recunosc. ave i o voce frumoas ! 110 ² Bah. Bu.) ² Aici e totdeauna ca la revelion! V-am admirat.. 108 Capitolul XII ². o femeie care p rea c ascult ceva la radioul vechi. ha.ha!. domnu Teodorescu.. s tragem covorul! ² Nu trebuie tras. vesel i. b trâna. se strecur în camera vecin . ² Ia uite. ni te prieteni pe care i -i f cuser anul trecut.. ha! Hai. S t!. între timp. dup un an i jum tate. ² S dans m.

nu. cu butonii s i Äochi de tigru"... atât de armonioas . în ziua aceea.. nu vreau s v sup r! Ce be i? ² Nimic. ce caraghios vorbi i! . te-ai izolat?! Mai ai whisky? Dac mai dore ti. care. e oricum trecut de miezul nop ii. ha. în hainele sale. stau aici i fac pe snobul. î i pendula u or. de amân ri. uite. asta-i bun . z u. sau poate numai a a. da. pân când. O mân i se a ez cu fine e pe um r... v aduc eu un pahar! ² Nu-nu. spre buc t rie i înapoi.. ascultând preclasici!" D du îns din umeri i ascult mai departe: fiecare se simte bine î * felul lui.... i un pahar pentru M rie-Jeanne!. monoton . lucru ce nu -i st tea în fire. acum. he.grozav! Postul fluctua u or. nu se putea ame i. în clipa 112 aceasta. în zgomotul.. dar whisky-ul nu e b utur . încât tirania lucrurilor s se estompeze. nu-nu. accentuase el cu o min poso morât . el nu are de dat nici un telefon! Poate unul. unul singur. Sorbi pu in din lichidul ro cat din pahar i închise din nou ochii. râsete.. m sup r! ² Ei. v-am mai spus c . f cu Minda. mai vesele... într-o linie melodic simpl . pantoful drept prin aer. plictisindu-se. ca s fie crezut. parc s-ar fi aflat undeva într-o sal de a teptare. nu-l deranjau. nu avea de dat absolut nici un telefon! Basta! ² A. un ru de cort. ² îmi preg ti i o surpriz ? f cu alarmat Minda. numai eu! Ceva pl cut. prostii. ai s vezi. planta piciorului. Era Nestorescu. un timbru sub ire.. lucr rile mele.. v rog.. incognito. se f cuse c nu bag de seam . la începutul prim verii abia. unele telefoane zbârnâiau deja! Foarte bine.. de parc n -ar fi fost singur! ² Ce faci.. a a cum unii lucreaz la cafenea.. pu in.. în clipa aceasta. atunci.. zumzetul.. egal . dac nu mi s-ar mai face nici o surpriz !" Siluetele. colorat . ÄMunca mea. e inutil. î i preg tim o surpriz !... ² Dar v rog. o domni oar cu tichie. i a a. nu v deranja i. frânturi de voce. nu-nu. am b ut un pahar de vin i nu prea mi-a f cut bine. urm rind aria ce continua la nesfâr it. s miaune.. pu in de tot. Ce-ar fi s se îmbete?! A. nu-nu. eu nu-mi p r sesc cercet rile mele pentru un post de func ionar prost pl tit! N am citit dou zeci de ani. e altceva.. ² Dar nu în eleg.. mai trebuie farfurioare. ha. dar cedase brusc! înc nu se tia noutatea. derulând în parte fiecare scen .. rumoarea u oar .. care i se aplec la ureche... parchetul scâr âind. i-apoi. s se ame easc pu in. alarmat. melodic. cuceritoare. în dup -amiaza aceea. ministerul sta s-a mai reorganizat înc de dou zeci de ori pân acum.. pa ii gr bi i ce treceau prin înc pere. bonom. începând cu ministrul. e unsprezece i dou zeci i nou . i dincoace el. ² A. a a. readucând fe ele Älor" diferite. ² Ei totu i... sau. dar.. ca s fie.. nu-mi permit s absentez de la. Trebuise s fie chiar mojic.. e a proape de miezul nop ii.. v-am spus c nu suport nici un fel de. v-am ocupat fotoliul! ² Nu face nimic. ² Nu vre i pu in whisky? ² Nu-nu... Dac s lile de a teptare ar fi ceva mai comode. El întoarse capul. imperceptibil. cu «mari proiecte de viitor». pu in.. te asigur! ² Orice altceva afar de ceea ce fac acum îmi este dezagreabil! 111 ² Nu-nu. câteva silabe.." Se amuza. categoric nu. stând picior peste picior. balansând între expresii atât de diferite. apropo. fix. cere-mi. ei bine. i multe altele! ² Vai. stau pe tabu retul sta. câte o und de parfum care ajungea zdren uit pân la el. locul meu e lâng patul bolnavului sau în cabinetul meu de lucru! Etc. nici nu cred în chestia asta cu «suflul nou». etc. plin de veselie. prefer s . cum zicea Romi. în timp ce el î i balansa pantoful.. he. îl amuza s urm reasc notele acelea s lt re e ce se urmau una pe alta. o voce frânt . n-am pip it sute de bolnavi ce duhneau a usturoi numai ca s ajung s fiu chemat prin te miri ce sonerie.. f r nici o. e o capr . în timp ce încercau s -l conving .. ai încredere! Mam . ² Ei da. cu cravata corect legat la gât. uite. dup aproape trei luni de tergivers ri. dar. a cafenelei. se acordau bine cu sonata aceea fluctuant . be i din paharul meu.. ÄNumai dac n -ar veni nimeni. ² Nu-nu... un sufleur. uite. uite. dincolo se auzea Äumanitatea" cum se vesele te.. v muia i doar buzele. domnule doctor! ² Sigur?! ² Absolut sigur! E perfect a a! E aceea i bucat ?! ² Cred c da. f cu Minda.. mersi. nu suporta i b utura. nu -nu. incognito.. Uite.. l sat în pace. în sfâr it. în sfâr it. ÄIa uite. poate. le spuse câte o chestie ustur toare la fiecare. gândi el. muzica. crede-m ! A teapt . el însu i.. înc l at cu pantofii s i engleze ti. în felul acesta se putea gândi. prin simpl ap sare de buton!. mul umesc. poate foarte bine i f r mine i. Minda închise din nou ochii i. nesim it.. un pikhamer. în sensul c . ce împlineau doi ani i care îi îmbr cau înc moale. a a c . îi f cea r u! Nu voia s fac nimic din ceea ce-i Äf cea r u". refuzase hot rât postul ce i se oferea la minister.. nu. pardon.

îl cur au. anemic.. încurcat. ² Ave i ochi frumo i. minuna ii ochi bovini. unde nu se mai dansa.. în ciuda rochiei ei. de fotoliu. o femeie care alergase toat seara. îi pl cea Scarlatti i. un fel de feminitate. dar pe fa a ei plutea fericirea. Era o alt bucat . ha. pu in! Ei. o idee prea lung.. v rog s nu v sup ra i. vrând s -i fac pl cere. probabil c mult lume v spune acest lucru. pu in. spunându-i cu tonul ei u or r gu it. nici r ul nu e chiar atât de. i Minda. Minda nu deschise ochii. discuta ce^a în comun. cu un aer misterios. Minda o v zu: îl urm rise. se pare. din u . valuri.. Iat-o! în clipa când voi s se ridice i s-o invite s ia loc lâng el. tot Scarlatti. lâng perete. cu încheietura sub ire i interminabil . Statur astfel aproape un sfert de or . din nou. haide. care vorbea cu cineva. cu din i neregula i. undeva. cred c e mai b trân decât mine. de când intrase în înc pere i acum veni drept la el. haide. Scarlatti era formidabil! Vali nu mai reveni.. în schimb veni Nestorescu i îl duse dincolo. se pare. i î i întoarse privirea spre b trâna Nestorescu. dar ea râdea. cu paharul în mân . f r ironie. îns . o chem la dans. de parc ea. mari. avea bra ele lungi. nu s -a întâmplat nimic! ² Nu s-a întâmplat. probabil. s ascult muzic ! Mai târziu. îns . în mân . s râzi de o asemenea femeie. B u pu in din pahar. n tângi. încât Mia Fabian izbucni în râs: 115 ² Ia te uit ! Parc e ti un oricel murat! ² De ce nu r spunzi la telefon? o întreb el cu voce optit . care veneau de atât de departe la întâlnirea aceea cu el însu i. f cu el. un întreg recital Scarlatti. nu cred c o s i se întâmple nimic. ² Iar începe i? Minda renun . Era perfect. vezi. sau voia s -l însoare pe fiu-s u. poate. i p rul lânos. pu in asudat... he! Prostii! Se sim ea bine. plin de praf.îl amuzau. erau bovini. într-un rând o surprinse ap rând. râse ea. ² E adev rat. i Minda uit pur i simplu la ce se gândea. frumo i. mul umit de sine. 113 ² Foarte bine! r spunse Minda. dând semnalul unei digestii complicate. ochii catifela i. abia î i muie buzele. se pare. vezi. de un fel de. probabil tot la clavecin. pur i simplu.. spuse el. Pentru asta se afla el aici? i -apoi. iar în mijlocul înc perii. ÄMa griffe"?! i doctorul surâse. dar. 114 sorbi pu in din pahar i se a ez mai comod în fotoliul vechi acoperit cu o hus de stamb cam murdar . ÄE delicios. a teptând ca b trânica s reintre în camer . chiar de irat . îngrozitor de prost t iat . gr su . cu figura ei radioas . ca i cum ar fi adormit. întinzându-i mâna. zâmbind mul umit de sine însu i. uite-o pe micu a Vali. sim i doar rochia ei atingându-i genunchii i o und de parfum. cumva?! ² Nu-nu. o s cânt m.. nasul drept. ² Nu-i nimic. Apoi. fierbinte probabil. Se sim ea bine cu mult lume. he. Scarlatti!".. cu ni te sifoane. catifela i. Mare scofal .² Ei..i dea prea bine seama de ce.. ha! ² Ei i?! Dac o s i se fac r u. gust pu in din paharul meu! ² O s mi se fac r u!. închise ochii i ascultar muzic în continuare. m gulit . Erau ambii foarte mul umi i un ul de altul. de bun calitate. Ce-i asta. de tot.. un grup mare. dar în a a fel ca el s nu se supere. ne tiind unde s pun paharul pe care-l inea în . Ar fi vrut s stea câteva minute de vorb cu b trâna Nestorescu. ² S tii c nu sunt sup rat pe dumneata! Ce faci?! Doctorul o privi fâstâcit. c ut undeva un scaun liber. Minda era foarte mul umit. de. de p r. F r r utate. gura urât . i s rise s-o ajute. îl odihneau. A. lâng magnetofonul scos din func ie. chinuit pân la vaiet de casca electric . se spuneau bancuri. Bravo! Pe canapea i în dosul biroului se constituiser câteva perechi.. i uite. un holtei cam b trân. Apoi Minda întoarse capul spre ea i avea o expresie atât de trist . a i trecut. respirând u urat. de o asemenea feti can . nu era lipsit de.. a. uit repede de Scarlatti. dar o s se întâmple.. calzi. a zburat! ² Vai. cam indispus c fusese extras din fotoliul s u. ar tându-i paharul. o s facem un duet! Dealtfel. ascultând în t cere.. A.. de afar . de irate. f r s . uite. de fierul electric. ondule. dar nu mai face i eforturi de acest fel! Nu trebuie s -mi g si i neap rat o calitate! E bine i-a a! ²»Mai bem pu in? o ispiti el. gândindu-se la mâinile ei lungi. de pr p dit . ca ni te degete de fantom . l-ar fi putut ajuta. i se ag au de mâini. astfel ca lichidul s se resoarb direct prin mucoasa gurii. se afund în fotoliu. de-a dreptul. dar în camera cealalt . Când se uit a doua oar la ochii ei. atâta tot! Se a ez .. î i d du seama c nu erau catifela i deloc. g liganul la ferche probabil c-o dansase i acum. Ce -o mai fi cu spondiloza ei cervical ? Era cuceritoare. e cam trecut pentru ea. Nestorescu disp ruse. grele. de i era perfect treaz sub ochii închi i. se feri.. într -adev r. Era. a atins -o cu mâna pe gâtul ei sub ire. îl masau u or. dar. o voce b rb teasc . Ar fi trebuit s se fereasc . prefer s stau pu in. pe scaune. ce caraghios vorbi i! ² Vrei s dansezi. trei premolari lips . lâng u . la pând s prind sunetele acelea nemaipomenite. ca s prind o oarecare form . i o privi: Vali era înalt . Minda se l s dus.

i singura lui grij . nu mai pot! Doctorul o sprijini cu aten ie pân la o canapea. Doc! Du -m undeva. Minda avea sub ochi. era s r mân în picioare. în decolteul ei îndr zne . Nestorescu puse apoi din nou Ämag" -ul în func iune. tamponându-l pe fa . a pulpelor. bine ales. dansau i ei. i Minda privi câteva secunde în urma ei. a a e bine! Toat lumea se uit la noi!. s rm lu e. i se oprir doar atunci când întreaga înc pere dans o dat cu ei. serioas . i execut câteva piruete. care. ca de obicei. hai. ² Vai. i vorbea cu b trâna Nestorescu. Fabian b g mâna i îi trase batista din buzunarul de la piept. ² Dansezi bine. articulate. strângându. d dea u or din cap. . zâmbind cu o anume suavitate.. Pe fa îi ap ru zâmbetul acela str veziu. Doc. cu f lcile încle tate. ca i masca ei . îl atrase spre ea. dar în clipa aceea. Se învârtir pân î i pierdur . îndemânatic. Se dep rta din nou. Minda f cea un fel de medie între aceste ritmuri. zâmbe te pu in. Dansau acum destul de apropia i. posomorât.i dea seama. pentru c îl inea. vesel . Avea un deux-pieces de antung. cu buzele sclipind. în bra ele ei durdulii.. când ezuse cufundat în fotoliu. din corpul ei plinu se desprindea o electricitate juc u . Doctorul dansa pu in cam caraghios. pocnea pe ea. Se parfumase \cu exagerare. p rea perfect odihnit . în jur se dansa Älipit" sau Ädezl n uit". o s cread lumea c . uitându-se la ea cu privirea lui dreapt . Doamna Nestorescu îi mai aduse. cu buzele strânse.i partenera la semidistan . dup ce î i Egveni pu in.i rost de altul! Caut -l pe leu. în afar de aceea de a nu se lovi de ceilal i dansatori sau de pere i. te descurci! E spuse ea. jucau u or. în care era as. mâna stâng ea i-o inea mult ridicat deasupra um rului s u. surâzând. ce str lucea. se vedea lumin în antreia ul sufocat de paltoane i pardesie. flirt m. nu. moale. gros marcate. cu capul pe spate. pe o alt farfurioar .i spun! Ba nu. respira ia. umed l sa s se vad din ii m run i. l sându. d -mi paharul dumitale i f . fusta prea scurt l sa liber piciorul pân deasupra ge -j nunchiului. ² Ei.i vorbesc astfel?! ² Deloc! spuse el i se relaxa. de sudoare. din nou. dezvelind sânii ei mari. sprâncenele. Minda nu mai sim i nimic: mirosuri.i o inutil gravitate. nu mai pot. manc cu mult poft . Minda i Fabian. ceva cald. castravete i salat de cartofi cu maionez .i apropie tâmpla de a ei. v zul. Zâmbea.. ha. genele erau puternic. care pornea din sub ioara bra elor ei. Rezist cu succes. moi. ² E grozav! îi sufl ea. i Minda se opri cu o contrapiruet . i privirea n aluneca pân afund. gr su . probabil. ou umplute cu ficat. Ei.i capul pe spate. mu chi file.. vezi c a ie it! i ea îi lu paharul din mân i se apropie de grupul din mijlocul înc perii.. î i sim i transpira ia aglomerându-i-se la tâmple. pân la jum tate aproape. 116 Äshake" sau tango. gura întredeschis . din care Fabian. oldurile puternice. ajunse la n rile sale un miros de trup u or încins. nu sta eap n. ambii. ha! Te superi c . amestecat cu parfumul ei fran uzesc. um rul gr su . provocator. tangajul s u îns nu fu resim it nici de ea m car. tiindu-se urm rit . pu in uluit. epene. intim. nu chiar a a! Bravo. Cei doi. buzele. privind peste um rul lui. Doctorul sta acum reze mat lâng perete. eap n. p strându. impulsului de a se retrage (ÄUn domn nu face a a ceva!" gândi el) i continu s pirueteze. El se apropie.. cu un rictus în jurul gurii lui drepte. în perpetu mi care. a doua oar . tr dând perna gras . Apoi ea se ridic i se apropie din nou de el.. i în clipa când Fabian îl atinse u or cu mâna pe um r tocmai îi explica ceva b trânei. de ast dat .mân . involuntar. ² Exact! accept ea. prin i în | sutien. de parc l-ar fi f cut de sute de ori. hai s ne distr m pu in pe socoteala lor! S ne prefacem c . frumo i. ² Mersi! r spunse el. reliefându-i formele. i fa a ei mic . O asculta cu mult aten ie. iar ea se l s dus . ² Ah. de care fu mândru câteva clipe. uimit pu in de reac ia sa. decoltat. distinct. Dou perechi plecar . metalice. 117 cu ochii întredeschi i.nu e ti la catedr . f r s . acceptându -i presiunea. cu palma atingându-i ceafa. apoi. de-abia sim it acru. obrazul ei drept. ² F -mi i mie rost de ni te whisky i. inân-du. urm rind sonatele lui Scarlatti. mirosul iute. Hai s ne distr m pu in! Toat lumea se în treab cum dracu am f cut de am pus laba pe tine! Nimeni nu tie adev rul dar. în clipa aceea sim i. c . prezentul i tr ecutul se amestecar .i buzele. gesticulând cu mâna dreapt . cu un alt p h rel de whisky în mân . bine dispus. i. I se f cu loc cu aclama ii. cu gura întredeschis i.pâin e.în decolteul adânc al bluzei. pe un scaun. umbla c nind pe tocurile ei ame itor de înalte într -un cilindru de efluvii. fesele. îi aduse apoi un pahar de sifon Änu prea rece" i o farfurie cu friptur rece. Vru s . începu o nou serie de piruete. de parc mi -ai spune ceva cu haz. v rei?! \ ² C Äfiltr m!" râse Minda.. foarte aproape. distrat .. unde o depuse. tocmai când se gândea cum s ias din aceast împrejurare cu un gest simplu. ine-m îns ceva mai strâns. râsete. pe nas i. azuriu. ce se afla lâng perete. cu ochii închi i. a. nu mai pot! suspin ea. Sânii mari. ca în ni te pârghii. de adineauri. las asta! E ti singur? De ce n-ai adus-o i pe Ludmila? Ce bei? ² Whisky! De ce n-ai mai dat nici un semn de via ?! întreb el repede. de data aceasta. voci. i piruet în continuare ² de i ritmul nu cerea a a ceva ². Ea ip u or. i dansul reîncepu.. chiftelu e. inteligent .

² Parc dansez cu Ana Karenina înainte de a-l întâlni pe Vronski! ² Frumos! opti ea. un fel de melancolie dulce. Se povesteau iar i bancuri. ² E deschis geamul dincolo! strig b trânica. Era la jum tatea lui martie. Doctorul dans din nou cu Mia. s facem câ iva pa i în aerul curat. r spunse el i vru s . de i doamnele erau transpirate. ² Au! f cu ea cu vizibil nemul umire.. încât Minda fu foarte tentat s p easc cuminte al turi de ea. strângând-o semnificativ în bra e. Fabian îl amân pentru mai târziu. vreau s ne plimb m pu in. Fabian reu i I s scape. Doc! ² Mai târziu. înfofolit în ursonul ei. ea se smulse cu o mi care iute. dar ea se desprinse i repet întrebarea: ² Hai s lu m i noi un tigru de sta. cu rom i fri ca. ceea ce o umplu de încântare pe b trânic . Era cald. la col . atent s nu-i scape pachetul alb. dup ce le manc . privi în jur i. binef c tor. de alunecoas . i acum r m seser doar intimii. Fabian îi f cu semn doctorului. opti el. Era atât de rotund . care r sun prin toat înc perea.?!" Mia Fabian îi f cu îns un semn s tac . lipi i unul de altul... încât o ridic aproape de la p mânt. f cu repede câ iva pa i. somnul. o împinse u or într-un zid. în sfâr it. într-un Äloc ferit. cu figura lui energic . el o invit din nou la dans. ² Atunci de ce fumezi dac ai chef de aer curat? f cu Mia. Gazdele. pe care o manc în timp ce vorbea cu toat lumea. care râdeau de se pr p deau. o igar .i mai aduc o felie de tort ? Ai spus c i-a pl cut. i Minda. sorbind cuvintele Ätinerilor". care st tea pe un sc unel. strângând-o cu atâta putere. Minda o ascult . desprinzându-se. arunc igara. dar acum. Nestorescu deschise geamul mare. c utându-i cu gura ceafa gr su . i Minda îl depuse undeva. cu aceea i expresie radioas pe fa . i ursonul gros îi rotunjea perfect silueta. pe str zi! ² Nu m strânge a a. c nind cu cuiele tocurilor asfaltul. pe care ea i-o ferea. de data aceasta mai lini ti i. dup icneli. pe gât. Nu era frig. aprinzându. neobosit . M sufoc! Fa a ei îns era vesel . o sc p din mâini. z pada umplea rigolele. pe ceaf . b trânica o întreb : ÄVrei s . are foarte mult verv . c utându-i gura. aten i s nu se calce pe vârful pantofilor.. ah. r mase o jum tate de pas în urm i o prinse în br a e. Dup o scurt lupt . nu tiu. îns . puterni c . C ma a lui era leoarc de sudoare.pasiunea ei. Se r zgândi brusc. s urm reasc cele ce povestea Brânda. i ea emise spontan ÄHi. întoarse din nou capul: nu era nimeni. plictiseala acelui drum pe jos (ÄNu mi place s fumez ig ri proaste i s umblu pe jos! îi spusese ea odat ). americ neasc i b trâna se aplec atunci lâng ureche i îi sufl c o s i pun dou buc i la pachet! 119 Plecar apoi i. care declar c le f cuse special pentru ea. ² îmi pl cea.. Minda îi aprinse ei o igar i î i aprinse i lui una. o briz de aer rece n v li printre dansatori.. Slava. care oprir "un taxi. hi. deodat prost dispus . Iar începi?! Las m ! Las -m ! ip ea i î i mi c coatele. La un moment dat. de ce nu. s nu dea te miri ce ageamiu peste el". i ea se a ez mul umit lâng ceilal i. mergând de -a lungul inelor de tramvai). ² Nu tiu ce am. azuriu. f r s ie seama de cartonul pe care-l inea în mân . destins . avusese i cu carne. ² S plec m. Era ciudat de grea. doctore! Nu mai sufla a a pe n ri. iar s -a înc lzit. i Fabian. 118 Trecuse aproape o or de când dansau.i aprind o igar . din camera cu radioul. dar coctailul de fructe. o prinse de bra i. Apoi. nu g se ti?! ² Nu atâta ca tine! râse el. gâfâituri. cu sos remoulade. s n u-i mototoleasc deux-pieces-ul ei frumos. cu pachetul de pr jituri în mân . I se aduse i felia ei de tort . dar el nu f cea nici o mi care. în vocea ei agasat se sim ea atât de bine lipsa de chef. era cazul s se deschid o fereastr . doctor al î i desf cu pardesiul i vru s-o ia de umeri pe Fabian. i în timp ce ea mânca. ce risipea toate ambiguit ile: Asta cred c ai citit -o în Ionel Teodoreanu! ² î i place Ionel Teodoreanu? par el. ca s nu tulbure vraja de care era cuprins chipul ei. acoperi urile erau înc albe. f când dificil îmbr i area. f când o jum tate de piruet . lacom. de grea. dar el o prinse din nou.i. spuse Fabian. i el se ridic i îi aduse cocteilul cu fri ca pe care îl Äascunsese" în bufetul de dincolo. avocatul Brândajcu o prieten . f r s . ² Noi de ce nu lu m un taxi? întreb bosumflat Fabian. iar cu mâinile încerc s -i dea la o parte pulpanele ursonului ce nu erau prinse cu nasturi. mai ceru. înalt. i pachetul îi . cum nu se z rea nimeni (erau pe strada 11 Iunie. c m mototole ti toat ! Te -ai încins. gâfâind. scurte impreca ii ale ei. hi!"-ul ei. Minda cu Fabian i înc o pereche. începu s o s rute. dar ea refuz cu un gest scurt cu mâna. Apoi.i întrerup fraza. doar petrecute una peste alta. se desp r ir de perechea Brânda. majoritatea celor invita i plecaser . cu râsul ei acidulat. dar astea erau mult mai reu ite. cu feliile de tort . surâz toare.

acoperindu-i pardesiul cu o arip de noroi. el. din martie. aproape indiferent . de parc ar fi vrut s urm reasc infinitezimala gradare a luminii n scânde. sau când îl l sa s o a tepte câte o or în strad . Repet . uitându-se dup un taxi. vrând s curme repetatele sale aluzii. uneori.. în jurul gurii sale strânse. u or dispre .. cu torsul r sucit.i. s-o sprijine cu o mi care ciudat de sigur . perfect treaz. O clip . vopsit în verde. când îi închidea telefonul (evident. îi spuse ea într -o zi. c sc o dat . Apoi î i continu drumul. i ea începu s se obi nuiasc cu expresia sa ipocrit . de parc . timpul acela de leg tur . în mod surprinz tor. Era ceva ce trebuia tr it. . cu un fel de reculegere i aviditate. hohotele rare. Ea accepta ca el s-o sune. arunc cu un gest perna pe podea i î i afund fa a în cearceaf. dup mi c rile sale dezordonate. parc . vrând s se conving . care con inea în el i cele dou îmbr i ri acolo. de adineauri. dureroase.. apoi.. furioas . se repezi în mijlocul dramului cu atâta energie. continua el. drumul. ² De ce te superi? întreb Minda cu o voce intimidat . mai adânc!. cu mâinile la spate. când se g seau în câte o cofet rie sau restaurant. R mase astfel. pe urm .. Singur tatea sau aerul tare. nu putu adormi imediat i citi înc timp de o or un roman oarecare. cum îi spusese ea. din noile cartiere.tor. dup petrecerea aceea atât de izbutit . ² Dac te mai atingi o dat de mine. pentru ea parc . s -i aud vocea i. Pe fa i se citea mul umirea de sine.Din ziua aceea începur s se vad . Pleac ! I Ea începu s mearg cât putea de repede. te pocnesc. dup ce st tu un timp cu pleoapele închise. cu un oftat în bu it. se resorbeau perfect în pânza alb . de o discret persuasiune. încet. deschise ochii. el nu -i mai c lcase pragul apartamentului. . aproape p rinte te. St tu astfel minute în ir. pe unde o ducea el. expresia fe elor lor sem na izbitor: plictiseal . în spatele trupului s u. spunea el râzând. începi s devii libidinos! Minda zâmbea supus. Ajuns acas . Adev rul. în umbra vreunui cactus ce cre tea pa nic în l di a sa de lemn. al nop ii de martie îl învior i Minda umbla acum cu pa i elastici. greoi.zbur pe jos. i patul întreg îi tr da convulsiile. numai ca s ascund un alt adev r. Fabian z ri un taxi.. c cel care alerga la un pas în urma ei era Minda într-adev r. cu ma ina sa. t cut. drept într-o balt . duji col . se s lt într -un cot i fix geamul ce se decolora încet. fluierând în cet. în pozi ia aceea incomod . P rea c el nu dore te altceva decât s fie în preajma ei.. i el o urm . energic. Minda se mul umea cu pu in. se adunase sila. plâng rea . contemplându. or.. 120 121 de simpl . de parc ambii repetau o scen pe care o mai tr iser odat . ² i. vreun restaurant cur el. care o uimi atât de tare. pe care el. expresie pe care chipul s u o avusese pe la zece ani. ca ale unei p s ri sacrificate. s ias cu o anume regularitate. la un pas în urma ei. ca Äsclavii" lui Buonarotti de la Academia florentin . neînfrânat. nu era deloc sup rat. ² Doc. Dup ce privi câteva clipe în urma ei. Când Minda se preg ti s urce la rându-i. lumina se grada cu l comie. Nu mai era atât de expansiv . încât era cât pe -aci s cad dac nar fi fost el atent. f r o vorb . cu bazinul întors. care începu s o uimeasc . când era l udat de profesori în fa a clasei. cu un zâmbet satisf cut pe fa . Oricum. pân când ea începea s se plictiseasc . întoarse în mijlocul str zii i ea urc . chiar o u oar îngâmfare. Ce g sea la ea?! Ce g sise la ea?! Fabi an d du din umeri. ' Asta o înfurie de-a binelea i-o f cu s strige: ² B d ranule! Te compor i ca un be iv! Las -m în pace. ca la început. încât întoarse capu l. apoi înc o dat . balta aceea care anun a prim vara. severe. o privea prea pu in. îi spunea. de plâns. te pocnesc. îngâmfatul Minda. cu râsul la ce îi sclipea în privire. i ma ina se opri. adolescentin . b nuind un acro aj. greoaie. plecând privirea. ea îi l sa mâna. f r s -l priveasc : Dac mai încerci o dat . lâng vreun perete de sticl . lâng zid. doctorul o urm . privind în urma taxiului pân ce luminile stopului disp rur . Fabian continua s mearg repede.. Nu era i nici nu se pref cea c este. Fabian d du din umeri i î i continu . Doc! Minda d du încet din cap. de i Äerau împreun " de câteva luni. în sfâr it. uneori îl suna chiar ea. cu ursonul jucându-i pe trup. rece. bomb ni ea. s tii! spuse ea rece. i cineva cu care se intersectar privi în urma lor. indecent parc . nu tiu cum naiba.. o s ruta cu aten ie.. a teptând somnul. c reia îi tiau pân la am nunt urmarea. în timp ce afar întunericul se alb strea u or. Minda îns devenise mai flexibil. r sucindu -se încet. i goana lor în acest fel. acum era începutul lui iunie. curat. cu o privire amuzat . de parc eu a fi obligat s te suport. insipid. te la i a a de greu. pata uria de noroi de pe pulpana pardesiului.i ie i din min i i ai s faci cine tie ce prostie!. ea îi trânti u a în nas i ma ina plec brusc. El r mase pe loc. Se l s atunci s alunece în jos. picioarele care îi zvâcneau. ca i cum ar fi fost de acord. mereu cu un pas în urma i în stânga ei. ² Te-a invita cu drag inim . i doctorul. Apoi stinse lumina. de vesel . mai curteni . oprindu-se din când în când. poft de somn. se ascunde cel mai bine cu însu i adev rul! Eu spun adev rul. tot drumul acela pân acas . i zborul cartonului cu pr jituri în balta murdar . când era Babe la ea). Uneori. c utarea unui taxi la ora trei de diminea . cu umerii s i la i turti i pe cearceaf. ochii lui tr dau un fel de veselie n tâng . întâlni fa a lui pe care plutea o expresie de vinov ie ipocrit . derapând în zloata din mijlocul str zii. unde se purtase atât de Änechibzuit". dar ai s . presate.

hai. palma. te tim noi ce e ti în stare. nu te mai plictise ti odat ? Uite la iganul la din col . lucruri pev care le îmbr ca când ie ea cu el. de i el î i d duse cuvântul de onoare c se va purta ca un gentleman. curate. de parc spu'sese ceva neîng duit cu Ävârsta lui". i umblau cu pa i lene i. pe un ton foarte pu in . te gânde ti numai la porc rii! ² Eu. nu putem s ajungem mai sus de cot.. f cu ea. J si ea fu loial : î i cump ra de fiecare dat . tovar e. un fel de buldog posomorât. ce sp rseser cu curaj vechile abloane. locurile prea pustii. nu îl certa "\ niciodat . i dac m opresc.. s rutându-i bra ul pân la um r. parfumat . chiar dac era mojic. îi d du mai bine banii. sunt de acord: un buldog! i îi s ruta încet. Hoin reau apoi. cu o aten ie ciudat . apoi o privea. de care nu se apropie nimeni. sau în pergament). împreun . în mici cofet rii i în numeroasele restaurante periferice. dup rulad cu fri ca sau crem nituri i pentru ea. dar îi rupsese o bluz de m tase natural . f cu el cu voit ipocrizie. pr v lit cu indolen peste ea. ha?! Uite. ÄOra 12" sau ÄJoffre". eminen a tenar . îi satisf cea micile lui nazuri. spune-i te rog b iatului s vin la masa noastr . ea nu inea sup rarea. evident. i ea. aleile str juite de arbori vechi. pe care tocmai i -o f cuse. Fabian. dar evita. un vin de 27! Mai bine cheam chel nerul i ofer -i i lui un pahar. când se l sa seara. cu chelnerul. tu e ti bibeloul meu. eu. Minda era de nerecunoscut. ² Ei. pretextând ba una. 122 123 Minda nu mai insist s urce la ea i n-o chem nici la el.. j penibil care avusese loc ultima oar la ea. din curiozitate. creier (pane. aer condi ionat. s tui. parc tu vrei mai sus de cot?! Mi se pare c vrei mai jos. nu se formaliza prea mult. i-ar fi sfâ iat i fusta. ca de un animal mare. iar tu. un râs în bu it. încurcând lumea care alerga dup cump r turi. pe care ea începuse s i le parfumeze pentru el. cu pruden . l sându-i bra ul peste care el se aplec . cu ochi veseli. tu ce vrei?! ² E bine. dar ea refuza regulat. sub pretextul c ea are un salariu mic. încântat.² Te pomene ti c am s sparg ceva! f cu el. vr bioare de porc. Asta pentru c vegheaz tanti Miu a! Altfel. îmbuiba i de vinul de Ätrei sferturi" i ea îi l sa mâna. De cele mai multe ori îns trimitea picoloul vis-â-vis. i ai fi îmbibat -o cu parfumul t u! ² Porcule. cu reculegere. i Minda aproba. j ea îl asculta totu i. ² Mai bine mi-ai fi cump rat o pijama. deschise în noile cartiere. pân când ea i-l tr gea cu o anume brusche e ce tr da plictiseala. Ne ine i mereu pe afar . capricii. suntem prieteni. impecabil.. la vreo cofet rie. se i temea de el. da?! ² Ce ras ?! întreb Minda. etc.. i Fabian. Nu e foarte bine c ne vedem astfel? Tu e ti mul umit. se repet într -un fel scena . seculari etc... 124 tu e ti în stare s la i vinul acolo. cu un fel de u urare. Apoi ie eau. create de arhitec i tineri. în leg tur cu sortimentul de pr jituri al restaurantului. ² Am un caracter bun! spunea ea. Ea urcase la"el o singur dat . fudulii. în definitiv. de recuno tin i se mul umea cu bra ele ei. din banii lui. i de ast dat . de i nu ^ajungea pân acolo aproape niciodat . ficat. greoi. spuse. i ea îi privi cu indiferen ceafa. cu ochii lucind de râs. cu seriozitate. ha! râdea i el. pline de imagina ie. Doctorul f cea toate astea parc în glum . ceva. plante tropicale. spuse el râzând. \ care î i pierde echilibrul uneori. mul umin-du-i pentru cadouri. chelneri respectuo i. de i îl dispre uia. i îi explica apoi. Ajun i în fa a vreunui cinematograf de cartier. nu tiu cum. plâng cios. ² Ha.ce -i asta?! ² Hai. eu îl am pe Babe al meu. fu fericit. i dac n-ar fi sc pat cu o stratagem viclean din bra ele lui. hai. nu? Ha. Doc! ² Daaa?! f cu el. spunea Fabian. ha. ² Nu tiu.. nu-i a a?! Pentru pat. mâna mic . el o invita s intre la film. parcuri le. ha. i. dând din cap. de ziua lui. de vac etc. dar înv ase s se p zeasc . din sticla asta eu am b ut mai mult de jum tate. izbucnind în râs. ² Te pomene ti! spuse ea zâmbind i îl mângâie pe frunte i pe gât. ba alta. dar cum nu se potriveau în gusturi. eminen a hipotenar . i. amuzat . ha. vrei?! Hei. . i în unele se serveau la gramaj meniuri variate. i intr într-o lung anchet . N-o mai lovise. odat . în dup -amiaza care se f cea tot mai lung . care te iubesc atât de platonic?! ² Da-da. primit de la o prieten din Israel. rinichi. hai.. d du ea amuzat din umeri.. de sticl . c elu ul meu de ras cu care ies. nu te mai maimu ri. ocolea prilejurile de a fi singur cu el între patru pere i. Doc.. dar ce m intrig e c tu nu ' prea bei! Te pomene ti c te ab ii ca s -mi faci impresie bun . i Minda. îi lu i lui o c ma de poplin i o cravat str in . a a. el vru s -i cumpere unele lucruri. a la grec. de sub corpul s u greu. de fantezie. în definitiv. a f cut ni te ochi de parc ar fi v zut o oal cu sarmale! ² D -l în m -sa! spuse Minda. ha!. sau. replic ea râzând. El însu i nu p rea prea nemul umit de întâlnirile lor publice. uneori îl l sa s-o mângâie i pe sâni. al c m ii. cu o privire vesel . duduie. La început. desenul mu chilor palmei. sau al turi. Inim . m duvioare. gulerul curat. Minda p rea la început bosumflat de pruden a ei. gr su . Erau acolo vitrine mari. îi f cu i un hatâr: nu se mai depila la sub ioar .

afar . cei doi plecar . o emo iona pe ea. i aceast stâng cie de-o clip . acesta refuz i îl rug s-o ia de la mas . dealtfel în tot cursul serii. râzând bine dispus .. cu aten ie.. mai precis unu f r dou sprezece minute. i -apoi a vrea. când. în timp ce povestea. de parc prin prezen a sa ar fi putut aduce vreun prejudiciu bunei. Povestea f r pedanterie. încât uit s se ridice. f r gesticul ri. se scul ov ind.. dar se ridic gr bit . ca o oboseal a ochiului. privind-o.i aprind igara 127 Äaferent ". scene surprinse pe strad la Neapole sau Milano. în doi. uitase s i-l ofere. unde avea mul i prieteni. i Minda r mase la mas . apoi. ² De unde tii c îl v d pe Geiger acuma! întreb ea. Babe râdea i el. jVpe ea i pe Geiger. senin . sigur pe el însu i. i atunci Minda tia c fuge acas . vorbi!. amuzat . Fabian ro i u or. Nu b use.. zâmbi. i Fabian privea cu mul umire de la unul la altul. luneca u or peste toate acestea i bea. ie i din sal . în care sclipeau lumini ele ironiei.. vorbi. detaliate. Minda însu i râdea. Doctorul era atât de uimit de apari ia ei. Minda vorbi. i murmur : ² Ce s-a întâmplat?! Ai uitat ceva? V-a i certat?! Era vizibil îngrijorat. relaxat. nu?! ² Da-da. ² Nu-nu. dar mi-ar face cu adev rat pl cere s . cu tâmplele sale înalte. s se piard astfel. ridica privirea lui puternic . lucru care. o anume decep ie care i se zugr vi pe figur . chiar i mai. nu se tie de ce. o z ri pe Fabian apropiindu-se de masa lui. ca doi aman i ferici i. nu mai venim. uneori. nici dou pahare. nu te bucuri c m vezi? Ce stai a a intuit pe scaun. s v d. cum avea în zorii unei nop i fructuoase de studiu. O urca într-un taxi. ci încercând s surprind 126 pentru cei doi aspecte ale vie ii cotidiene ale peninsularilor. Minda povesti o serie de impresii din c l toriile sale din Italia. i se purt întreaga sear cu mult bun sim . i. Nu-nu. Pa! ² Pa! S rut mâinile! spuse el. Minda. nedumerit uneori. f r s ridice niciodat tonul. inteligent . râzând. cum fac atâ ia. cu haz uneori. ea ced insisten elor sale i accept s vad un film. dac n-am venit pân la zece. unde era membru corespondent al unei societ i medicale. f r s în eleag nimic. gr av. pentru simplul motiv c vorbea rar. s-ar fi concentrat în jurul persoanei ei). acolo unde localnicii î i ap r via a i tradi iile lor. de n vala turi tilor. la Orvietto sau Gubio. într-adev r. nu p ru celorlal i doi. atât de politicos totdeauna fa de ea. f r s . colegi. ar tându. Ea se a ez pe un scaun pe care i -l trase singur . pentru c nu te a teptai ca un om atât de puternic. când ridic sticla de vin. cum îi zicea. cu o anume egal concentrare.i cear iertare. amuzându-se perfect. odihnitoarele sarcini ale toaletei de noapte.. apoi spuse: ' ² Nu tiu. Minda d du lene din umeri: ² Cum vrei. o singur dat ..i din ii regula i.125 convins. din vinul sec turnat în paharele rotunde. privin -du-l cu ochii miji i binevoitor. gr bit. Minda tocmai se preg tea s . iar el intra singur la film. pe fa cu o expresie mul umit . Babe d du mâna cu el. serios.. îi d dea brusc farmec. O dat . în preajma desp r irii. nepl cut îngrijorat. retez ea. chiar i pentru o zecime de secund . i îi d du chelnerului care îi servise ins truc iuni precise. era atât de bine dispus. Apoi. într -un costum impecabil. cu ochelarii îngropa i în fa a sa mare. încât o invit . de parc s-ar fi v zut pentru întâia oar . spre surprinderea sa. st tea cu ochii pleca i i. se ro i pe gât i se ridic pripit.i poat ascunde. n-a vrea s st ruie între noi o fals impresie. într-adev r. în întregime. cum s-o preg teasc . mi când scaunul cu neînde-mânare. nici m car lui însu i. c vorbise mult. Trecuse aproape o jum tate de or de la plecarea celor doi. în sfâr it. de cele ce spunea. s rutându-i cu gravitate. s -l a tepte pe Geiger... armonioasei desf ur ri a serii Älor". religia. cu umor. v a tept pân la unsprezece. i atunci îi auzi vocea: ² Ce faci. din respect îi conduse chiar câ iva pa i. în clipa aceea. i chelnerul se apropie imediat. Ar t toarele ceasului se apropiau de ora unu. nu tiu dac o s vrea el!. deoarece el. ordonându-i s cure e masa. chem picoloul. gândurile sale. interzicându -i s o conduc . gânditoare. cu natura ei fericit . f cu el. ca de fiecare dat . dar. a a se întâmpin o lady?! Minda. în timp ce î i îndeplinea m runtele. ambele mâini. ca o proiec ie a propriilor sale gânduri (dac . r mase pe gânduri câteva clipe. chiar i a a. ce era mai bine de jum tate plin (era a treia!) i vru s -i umple doctorului un pahar. la restaurantul ÄCina". Când îi v zu. apoi se întoarse. pe la mijlocul reprezenta iei.. f r s -i plictiseasc cu am nunte despre galerii de tablouri sau cl diri vechi. Acesta îl asculta cu aten ie. ca un adolescent. cu pauze. sau de câte o privire scurt . a lui Babe . Ei venir . mai aduse un pahar pe care îl umplu i întreb dac doamna mai dore te ceva înainte de a se închide buc t ria. s petrec în sfâr it o sear cu tine!. evident. oricum. care îl vizitau i la Bucure ti. pu in dup ora dou sprezece. cu pu in înainte de ora zece i îl g sir la o mas lâng perete. Cu toate acestea. inându-se de bra . într-o dup -amiaz . u or împurpurat de vinul bun. tu vei fi acolo. cafeaua sosise i era acum rece. de parc ar fi vrut s . ca o apari ie. posesiv . un domn singuratic. în mod cu totul nea teptat i pentru scurt timp. pentru acea sear . cu gura sa frumoas strâns .. p rând a nu avea nevoie de nimeni. f r zah r. f r s-o arate. intrigat de câte un accent al povestirii doctorului. dup o mas îmbel ugat i dou sticle de trei sferturi. Comand o cafea mare. Apoi se împurpura u or.

un veritabil umor. asta e simplu. Fabian trase primele fumuri i-l privi cu aceea i bun dispozi ie înscris pe fa : ² Ei. e adev rat. h rt nit. brusc posomorât . la fel ca primul. izbucni în râs i b u. hm. îns . danseaz -m sau. reflex. în l de câteva ori din umeri. eram convins . numai. Minda una serioas . din umeri. Adev rul era îns c doctorul se afundase atât de copil re te în perspectiva singur t ii comode care îl a tepta pentru tot restul serii. un amuzament. prin gaura cheii. Doamne. ochii care priveau. o vede orice g inar. Dac vrei. Teama de ce?! El d du. ipocrit. neverosimil . care-i tr gea în sus col ul gurii. haide. i când colo. Fabian. f -m s râd. ca i în atâtea rânduri. nu tiu. ² Ce prostie! replic el cu hot râre. plictisit . ciudat de t cut . spuse: ² Camarazi. ² Ah. m-a condus pân acas i m-a predat portarului! tii c are o perfect încredere în el. de propriul ei curaj. ha! Dansar apoi un alt tango. elegan a nu se poate na te în absen a 129 ironiei! Iat : de la umor la ironie! Demonst ra ia era f cut . totu i. i atunci. Dansul. uitându-se înc o dat .. ca între camarazi. se încordeaz chiar.. ha. parc . aplecându-se peste el. distreaz -m .. în oglind . cu o anume blazat u urare... s -i Äviziteze apartamentul"! în tot timpul drumului cu taxiul (Minda î i vânduse ma ina i trimisese o parte din bani mamei sale. c se putea baza.. tu i modestie! Cine se scuz se acuz ! Schimb subiectul.. îng im doctorul. din pragul u ii de la baie. era doar pentru prima oar . aplecân du-se u or. oboseal i fric ! Prostii! El d du a doua oar din umeri i în clipa când ie ea din baie. etc). cu firea ei franc . cu cafeaua aburind în mân . ferm convins c voi fi luat în bra e. eventual un whisky.. f r de care nu exist o veritabil elegan . pe care familia cl dise f r s se asigure c .. la ce?! Ea d du din umeri. Deloc. i. bra ul ei gol. curios. t cut .. f cut de el. ² Dar bineîn eles. revino. Doc. cum spunea ea. era un tangou vechi. sau. bineîn eles. Ea se a ez pe o canapea privind încântat în jur. Fabian î i p stra în conti nuare expresia ei radioas . pu in cam libidinoase. i. în timp ce se sp la pe mâini. cel pu in. care avea un complicat proces pentru locul de cas . dac nu-l inoportuneaz !.. Doc. mai bine. deasupra sprâncenei stângi. ha. de suferin . da. r p nos.i spal din ii acum. a a cum se aplecase deasupra atâtor cadavre. zâmbetul ironic. s fac ceea ce se a tepta de la el.. nu-i a a?! Minda o prinse de mân i. se privi în oglind : o imens oboseal i se instalase brusc pe fa a lui mare. el se aplec aproape cu interes. c o vede.. Vrând s -i arate c se bucur . apoi intr în baie i. Fabian î i trase bra ul. ha.. el. a orchestrei care se auzea pân la el destul de surdinat. mieun ea. s ne fum m în lini te ig rile. totul. apoi. f cu Minda. încât apari ia ei îi lu . în ceea ce-l privea.. sim i. evident. când ea acceptase.. habar n-am! Probabil c . pe fa a lui se i instalase expresia aceea juc u . de confortabil. iar te ui i în felul sta?! ² Cum anume? ² tii tu foarte bine.. da-da! un tangou scâr âit.. miorl it. un sentiment de modestie. privind-o cu ochi calzi.. era o relaxare. Era doar dreptul ei sau. aproape grav . cârâit! ² i el. ascuns. cu un gest aproape brutal: ² Haide. hm. parc te-ai uita prin gaura cheii! fi . zâmbind.. ea se f cu comod i el ie i s -i preg teasc cafeaua.. haide. ce-i ap ruse pe frunte. spre surpriza lui. vezi c i s -a r cit suficient cafeaua. în nea Pândele. s raca de mine. rece.i fac nici un fel de repro uri. care. P rea c se concentreaz . mul umit de propria-i ini iativ . se terse îndelung cu "prosopul. Fabian î i manifest dorin a. cel mai bine. Doc. ² Haida-de. lâng igara ei. lua lucrurile în serios. se întoarse înapoi.. te rog s te sim i ca i cum ai fi singur! Nu vreau s te incomodez în nici un fel!. ² Care el? Babe ?! Unde s fie. privind-o. avid. ea trase cu ochiul l a figura sa grav . a restaurantului care se golea încet. doar suntem camarazi. Când ap ru în cadrul u ii. a cafelei pe care avea s-o bea... nu tiu cum. zâmbi i continu s fumeze. f r umbr de sup rare.. Iar elegan a. începu s -l s rute u or. dup acea sear . în felul lui lini tit. într -un fel. s urce la el. îi lu mâna. apoi. în serios. i v zându -i copil reasca dezam gire înscris pe fa . ro ie i se l ise pe tâmpl . pozitiv .. adic cu. Nu -i era somn. Ochii ei urm reau cu lene perechile care evoluau pe ring. cu o cut sub ire. nu trebuie s faci nici un fel de eforturi! Nu. Dar e minunat c te-ai întors! Dar era. în cele mai perfecte condi ii. doamna nu mai dorea nimic. în ochi îi sclipea teama. c s-a reîntors. ce-i cu el?! Unde-i. f r s r spund . cu o igar bun . cum se spunea în ora ul s u natal: quod erat demonstrandum! Dup ce ie ir din local. cu caracterul ei pozitiv. 128 i. serios. etc. Da. Urcar . r suflarea. subit.. pe el însu i. peste mas . el?! întreb . doctorul. grav . Minda puse apa la fiert. exuberant . pot s m ridic i s plec. incredul. i în ochi. putea fi îns i un joc. Dumnezeule. dup ce-mi beau cafeaua. ha. o pat mare.. sigur c da. p tima . serioas .i! S-ar zice c i-am jucat o fest întor-cându-m .. evident. la insisten ele lui. ha. vrea s bea o cafea.de o cafea mic i-o igar (pe care i-o oferi doctorul)..

vremuri minunate! i noi. s se uite prin gaura cheii! ² Ha. apoi o edin de bloc.. pe unde?! ² Nu tiu. diminea . Doc. -Z u?! ² Pe cuvânt. se zicea c sunt epurate! Noi le furam de acolo. una dup alta.. dou . i i-a luat ap rarea! Un gest care oblig . maic -mea era chiar furioas . Ochiul lui Shiva?!.. niciodat nu e ti mai suspect decât atunci când ai. ² Da. a ezând tava cu cafea în fa a ei.i ba i joc de mine? Nu crezi ce spun?! ² Cum o s -mi bat joc de tine?! Dar trebuie i noi. al lor nu face dou parale! Singura satisfac ie e c se pare. bin eîn eles. ha. spuse Doc.. m i mândresc pu in cu asta! ² Vai. s lbatica Sanja. Doc. ² Da-da. erau o gr mad de c r i de-astea în biblioteca liceului. se pr p dea ea de râs. am citit o gr mad . dreptate! Brrr! Te prinde i frigul! ² Dar La r scruce de vânturi... linguri a i ducânduse apoi s aduc pahare i ghea a pentru whisky. de i fat . ² Vai. ² De ce? Noi. acum. Doc. tu erai o excep ie! ² Ce-i.i spun sincer. nu râdeam de babaci.. o or . d du el gânditor din cap. parc eram al ii.c i ei ne dispre uiesc la fel de sincer cum îi dispre uim i noi pe ei! l ² Crezi. Doc. îi spuneam Ämititica". hai. c Äei" ne Ädispre uiesc"? ² A. draga mea. ² Cum anume?! ² Ce. cred c într -un autor la mod . ce-o s . Citadela.. da. s -i în elegem! ² De ce s -i în eleg. zicea c înva la prostii. parc altfel ne scobeam în nas. n -am citit prostiile astea. îi r spundea el cu galanterie. tu. le dusese în pivni . ne-am f cut datoria! S vedem genera ia de acum ce-o s fac . sp lând dou pahare în buc t rie i sp rgând cuburile într-un bol. ce mare scriitor! ÄA a e!" spuse el în gând.. evident. n-am nici un chef! Abia m în eleg pe mine! ² i asta e adev rat.. un tâmpit. ce zici de asta?! ² Nu tiu. Doc.. Eu. iar bietele fete. dar. uria ul Pongo. Äcopila u". când aveai dreptate.. asta ai citit-o pe undeva. apoi am mai recitit-o dup ce am v zut filmul. ii minte ce carte trist ?!.130 ² Sunt servitorul t u.. sau Pe aripile vântului. a a. da... Vrei pu in ap mineral ? . de i nu aveam mai mult de zece ani! ² Ei bine. r spundea el cu gravitate real . din pur neb gare de seam . pe ner suflate... dar e îngrozitor. dac nu m în al memoria!. apoi fugi dup aprovizionare. dar cel mai mult mi -au pl cut ÄDox"-urile! C pitanul Farow. ha. d du el melancolic din cap. ² Asta e sigur.. Äs r cu a".. ha. Ce vremuri! Vremuri cu totul ie ite 131 din comun. ² A. asta poate i pentru faptul c am r mas singure. pe vremea aceea aveam gust literar.. ridic ea plictisit din umeri. 21?! au Masca lui Fu-Mandschu. nu le jucam feste?! ² (Se feste?! Eu cu maic -mea ne aveam ca dou surori. ce scârbos e ti! Nu tii decât s strici cuiva. nu tiu cum.. Da-da. Maugham. punându-i zah rul la dispozi ie. Doc. i eu m-am gândit la ei! ii minte? Cheile împ r iei.. ei i se p rea c Äalea" trebuie s fie c r ile în care sunt împin i tinerii la prostii! ii minte Masca ro ie sau Asasinul st la nr. tia sunt cu totul. cu Vivien Leigh i Clark Gabie!! ii minte?! ² Da.. i servitorii au dreptul. frumoasa.parc sughi am altfel. citeam o gr mad de c r i poli iste!. ascult ! tii c eu. fa de romantismul nostru. eu m sim eam 132 chiar responsabil fa de ea. ha. Doamne! ² Da. ² Formidabil! spuse ea. bineîn eles. ca s . i cineva. ² Ei bine. se bat pentru o gioars de pantalon i beau la vodc pân î i vars ochii în praf. s raca de ea. cine mai are timp pentru a a ceva. ce fac bietele fete? ² Ce s fac . ii minte.. parc fredonam altfel. Grozav! Formidabil! Câte-am mai citit. nu pot s cred!. o mângâiam i o protejam chiar. nu în eleg ce vorbe ti. parc tu nu tii? La tia le umbl gândul numai la Presley i la Bob Dylan. ha. uneori. du te la serviciu... Luna i doi bani jumate. la rândul nostru.. asta e sigur! Po i s n-ai nici un dubiu. beau i ele vodc ! tia de azi n -au nici un romantism. cred c era b trânul Somerset Maugham sau Cronin. când.. ² Sau M t niile... când eram de vârsta lor. Pe aripile vântului am citit-o de trei ori. cum zicea rabinul! ² P i atunci?! ² Nimic. onomastica unui coleg cu care trebuie s te pui bine pentru c s-a ridicat o dat .

care moarq brusc. nu-i a a. dup un timp. e i el o realitate. la ora asta? Nu vrei s r spunzi. cu lumina aprins . î i vezi silueta I r sfrânt în vitrinele pe lâng care treci i adineaori. al încheieturilor. în pozi ia aceea incomod . epica aceea a lor indicibil . Pentru c . nou ani! ÄDe câte ori s -i iert fratelui meu când îmi gre e te? îl întrebase apostolul pe Iisus. ceea ce se întâmplase între ei doi. ² Dar cine te bârâie. ce-l vizita zilnic. o idee! Nici nu. citind. cu ea. când în receptor domnea de mult lini tea. De dou ori. . ascu i i. pe un trotuar.. de trei ori. care te hr ne te. ce conta? Dealtfel.i dau mai mult!. cum frigul acela nesu ferit îi p trundea încet. dar înc o dat ciudat sau.. comic.. f r s aib curajul s se ridice i s închid u ile în urma ei. ea. visurile sale intuiau cele ce urmau s se întâmple. când mergi pe strad . el continu s-o vad ! ca i înainte.. dar atunci d ac el.. când remarci ceva. cum spunea chiar el însu i! Da. visul s u îi proiecta în camera obscur a animalit ii sale geologice chipul ei.. în receptorul minuscul. distrat. cu tot ce se pr bu ise defintiv în el. nop ile. Minda începu s viseze cu ea. nu?! Da.. nu. unde se c ra el printre cuiburile de rândunici. a a o idee. la urma urmei. cu genunchii la gur . cu chipul mare. bineîn eles.. de tavanul intrândului (die Einfahrt). prin oase. se mi c u or. Apoi. ghemuit pe canapeaua din hol. frecându-se u or cu spatele în epenit de sp tarul cald. dac ei continuau s se vad . m rog. Suspect! Din ce în ce mai suspect! Oricum. cu aceea i frecven . sim i un frig ciudat c -l înv luie. fusese gripa aceea plicticoas !). atunci. El ridic privirea i observ abia în clipa aceea c locul pe care st tuse Fabian era gol i u ile apartamentului (ale holului i vestiarului. dup mai bine de jum tate de or . nu te vedeai. a a cum.. nesim it. i el. ea se continu m vis! Era propria sa lege. ceva de prost -gust. ea se continu în vis"? Un an. m rog. într-un accident. Doc. nu. s se iubeasc ca i înainte. îl c uta la telefon. de stof ... s te întorci chinuitor.i stupoare începi s gesticulezi de unul singur. c ea urma s moar .. jalnic . s zicem. Doctorul d du încet din cap. cu aceea i asiduitate. citind. nici nu -i mai era a a de frig. cu Ludmila. uitat . când ea îi telefonase.. i. u a s-ar fi trântit cu siguran ! Dar a a.. nu s-au mai v zut vise-profe ii?! De i visele sale recente nu-i anun au nimic din ce urma s se întâmple în viitor. docil. d -mi pu in ap mineral . c ci. zilnic. vocea ei. al tat lui s u. din partea mea!. în variante foarte restrânse. acas . cu o cafea mic în fa . mai bine zis ea.. se iubeau ca i înainte. în fotoliu. apropiat. e i el un domn foarte respectabil. ² Vezi c sun a doua oar telefonul! ² Las -l s sune. dac ar fi fost i geamul deschis. masajul metodic. grav. i.i caute o pozi ie mai bun pentru dormit. î i ridic încet genunchii i începu s -i maseze. i ridic receptorul. i. ² A. poate. e posibil. o g sea uneori în biroul s u. dar pu in. melodios.. i visul e atunci un fel de ma sentimental care o hr ne te. cu nasul acvilin.. cinci ani.. Ce bine. bineîn eles. obscure. Adormi i vis .² Sifon n-ai? ² Dac ai r bdare s fac unul. realitatea nu se întrerupsese.. avea de gând s spun : ÄCând realitatea se întrerupe brusc. nu -i a a. cu un fular . deodat . sau î i vorbe te. de i nu-l vedea nimeni. apoi. noaptea. dup câteva minute. insistent. venea i-l a tepta la ore imprevizibile. ² O idee.. ori s . de unele din scenele ei. 133 dup ce se mai foi de câteva ori. totu i? ! ² Ba da.. de parc ar fi vrut s . ceea ce se întâmpla acum chiar. probabil) larg deschise i tot curentul de pe sc ri. se ghemui în scaunul s u i ascult . spre pro -pria. în ele se derula mereu. dac începuse s o viseze cu atâta regularitate. Se r suci.i visezi copil ria întrerupt brusc. adormi astfel. dup ce urcase cu Mia de la restaurant. din care se hr ne te. Da.. e firesc s începi s visezi pe cineva drag. ei se vedeau în continuare. odat . pe locul s u. s dispar brusc din ceea ce istoricii ar numi via a lui. un curent puternic de aer care. el îl a ez încet în furc i.. acum. cedând unei scurte la it i. i dac o visa. chinuitor. care începuse s se amestece îngrijor tor cu sania aceea ro cat . pu in de tot. cum vre i. legat . s fie împreun . ce. Când realitatea se întrerupe brusc. chin i furie. de apte ori?!" ÄDe aptezeci de ori câte apte!" Ciudat (sau nu?!). cum spunea. între tine i sticlele acelea verticale. y Dincolo era. într-o clip a ta de neaten ie.. cu Ludmila. pe trotuarul vecin. sau. visul. cu cineva c ruia îi vorbe ti. dar i înainte i dup . Ludmila. atârnat de lan uri. aproape în fiecare noapte (patru din cinci!). de care e asociat . r spunse el. se interpunea i se reflecta silueta cealalt ?!. Minda ascult cu supunere sunetul acela ce bâzâia încet. acolo... neîntrerupt... Nu spusese el însu i. Nu numai în noaptea aceea.i în jurul gâtului (a. mai ales dac fizic te-ai dep rtat de locurile copil riei. iubito. cu umerii epeni. nu mai umbla. la clinic . ca i cum cel lalt s-ar fi pr bu it într-o crevas a trotuarului (Nu exist a a ceva?! Oho!!).

ea îl privea blând. degetele peste fa a ei.. a. ^înfrigurat. ca un pe te sub ire. când totul merge perfect. cum spusese chiar i ea odat .. într-un cerc. nu tiu cum se f cuse. iat . îi fusese ru ine s j plâng în singur tate?! I se sl biser nervii.. în definitiv. dac . f r de osând . i atunci. . c ruia. lucra prea mult. sau ce dracu?! A. peste pragul acela unde îl a tepta ea. se supunea umilin ei privirii sale severe.. vorbea de un fel de antaj sentimental. ce mai voia?! A. cum s -ar spune. uitându-se la el dintr-un fel de dep rtare care îl enerva cu regularitate. mai mult chiar. îi vorbi încet. se asteni-zase.sau.. o descoperea ud . neexi sten ial. E adev rat ca.. între aceste ro i din ate care se mi c ov itor. vulgar. ca o igien a rela iilor lor i. cu nervii s i de bivol. . dar care ar fi constituit în via a lui. profunde i curate. cel pu in o dat . 134 135 întunecat de pasiune. trecându. atunci când cu Äaurul". chiar i o astfel de femeiu c suficient . un pericol pentru ea.. de parc pe el l-ar fi pândit vreun pericol acolo. a voca iei sale simple. I îsi luase pe cap. ha. în acest punct... altfel. si. n ucitor pentru unii. la o simpl presupunere. el. ternii -na e de mult cele dou lucr ri. bine. i atunci. mai eficient.. de ce se ar ta cu aia.. un joc. ha. controlat. iruri de lacrimi reci. nu de sudoarea acee a Va lor. el în elegea.. acuma. normal. observase el.... nu-i a a. ce se întâmpl dac începem s alunec m pe panta aceasta. el ridica vocea. încât ar fi fost evident pentru oricine. în cariera lui nep tat un compromis. îi terse lacrimile. i când el se revolta.i aminteasc !. îl a tepta. de s lbatice! în bra ele sale pute rnice. o dat . de eliminare a tot ceea ce era superfluu. când aprindea lumina i îi cerea socoteal .. brusc. deloc uimit . pentru Dumnezeu. cârduri-cârduri. el în elege foarte bine.i a tepte so ii la poarta uzinei. o pierdere de vreme. îmbr cat .. Da-da... nu -i a a. cu. cu o impetuozitate a c rei furie i puritate îl speriau pe el însu i i. auzise pozitiv aceasta. u or întreb toare. sub figura sa grav . nedelicate ea i i se vâra în visuri. incredibil de curate. Fabian?! Habar n -avea. izbucnea sau se închidea. pe socoteala a ceea ce credea el c . în timp ce el r t cea pe unde? Cu cine?!. în timp ce ea respira aprins în bra ele sale i patul lor se învârtea cu ei încet. lui însu i 136 137 i se spusese c la clinic p trunseser astfel de zvonuri. lunar. absurde. o deviere din linia vie ii sale. destul.Ä i iart mi mie p catele f cute cu voia. cu inhibi ia sa verificat în decenii. suspiciunile m rturisite i nem rturisite (. dup ce-l a teptase o jum tate de noapte. cu o vehemen care-l . ce se întâmplase?! Ce se întâmpla. ceva mai târziu. când fusese asta. lung. sperie.. negând tot ceea ce îi imputa el. grave. altfel putea ceda chiar i el.. îl c uta (ea. chiar i pentru cineva cu mult mai pu in perspicace. ba nu. inflexibila preacurata lui femeie. Unde pierise mândria ei?! O dat sau de dou ori pe s pt -f mân . poate. foarte subtil !. invizibile. umilin ei orelor întregi de a teptare în locuin a sa goal . când avuseser ei doi o discu ie. exista a a ceva.. ca un repro . trebuie s ne inem nervii pu in. de st ri isteroide etc. hoin real . a a cum so iile muncitorilor vin în ziua lefii s . dar acum.. i ÄTromboza venei porte" i revenise la ni te ' lucr ri din tinere e în leg tur cu Ädiabetul bronzat" i Äaniloidoza hepatic ". cu o for . când iubirile lor.i din întâmplare. un moft. nu r mânea nici un dubiu. dar. nu trebuia s se încheie la hain !. uite. ar fi râs odat . da. mândra. o cedare. alb . nu.. bineîn eles. el însu i î i pierduse st pânirea de sine i izbucnise în plâns. fals. chiar îi mul umea..). de confortabil.. pentru perechea sa definitiv . nop ile lor de iubire continuau. neesen ial. cel pu in. în a ternut.. pentru te miri ce spirit simplu. chiar mai bine. scena se mai repet o dat . care. i ea îl mângâie. i. sporov ind lini tite. Minda.. la ie ire! Dar ² i ea se convinsese de acest lucru. ea se mi ca. o dat chiar adormit în patul s u... când totul merge perfect i. c ut rile. pe planul acesta înclinat (Legile planului înclinat! Superb capitol din fizic !). Mia Fabian?! Prostii! Un simplu divertisment. ani. de ce avea ea totu i.. ea.. un pericol! i -apoi. dece nii la rând. dar i înainte el î i avea ceasurile sale de.. sub atâtea aspecte. îi aduse un pahar cu cevE^un înt ritor. aici.. n u-nu. o alt form de repro . lâng grilajul de fier. de inspirate. care înainte. urm rit. calm. nu-i mai dedica ei întreg timpul s u liber. nici un fel de dubiu! în fa a c reia. curs i clinic . de ce atâta angoas .. ha. cu Äliteratura" era la zi.. la fel de ardente. i-apoi era deosebit de picant s vad pe cineva. la un simplu. de relaxat. obosit . m rog.. cu for a sa de concentrare.. c pericolul nu era acolo. uneori. prins în ma in ria asta infernal . continuau. l-a oprit pe Brehariu. ce ordinar. a a cum p rea. de frumoase.. pentru logodnica sa. stima fa de munca sa.. de fapt. la urma urmei. s r cu a!. Da -da. la Sebe parc . cu plan etele astea. renun ase la toate principiile din care era f cut îns i carnea existen ei sale.. pentru numele lui Dumnezeu?! El lucra ca i înainte. p ea de fiecare dat atât de senin. s m -mp r-t sesc cu preacuratele tale. era probabil o toan .pur i simplu. cum spusese chiar i ea. e adev rat c . Cum putea deveni o femeiu c atât de trivial . care-i unea i în care pluteau împreun .. n ucitor. el le-a retezat din prima clip . A. nepl cut . întristându-se parc ² el. foarte frumos. anul trecut. dar ce anume discutaser ar fi fost interesant s . devenise isteric?! începea s plâng / în fa a unei femei. fa de el însu i crescuse i nu pu in a contribuit la aceasta i refuzul acelui post."). un bob de nisip. ce dracu. cu tiin a sau ne tiin a i m -nvrednice te. mai târziu. în miez de noapte. cu mult mai pu in uimit decât el însu i. b rba ii au uneori crize de-astea. nu era în nici un caz o Äaventur ". începea s se simt supravegheat. de comun .. de solitudine necesar . îmb trânise/ nu mai rezista la ritmul s u obi nuit de studiu. la fel ca înainte. Brehariu însu i.ci de lacrimi. ea venea i-l lua de la clinic . cum spunea Ceea! Trebuia s se termine odat cu a tept rile astea imprevizibile.

înainta. cu labele din fa transformându-se în lope i. Calm. mâinile acelea imposibile. de a-l st pâni i a-l privi pe el însu i ca pe un obiect (o. jalnic de inutil. era un om de for . da. neb rb tesc. chiar i numai pentru câteva secunde. prostii! Pe el nu -l interesau astfel de anecdote. care. i iat ce bine f cuse. în alt parte. calm. de for ! Calm. care aveau astfel de. carne.. s . când era singur... animalul acela str in. via a lui atât de curat . atunci când nu ai decât o singur i bestial pornire. a visului s u?! Absurd. nu cumva panica ei pornea de la panica. apoi al i câtfva pa i. Calm. spusese i la curs asta de curând. nu-i asa. ci frica. de ascuns. i acest adev r. în primul rând. ochii. ci direct cu unul ca Brehariu. pâine. i dac n u putea altfel. plictisit pân la somn. de a. al jurîmpre -jurului nostru! Un animal resping tor.' atât de bine. ce animal obscur. erau unii colegi de la institut. fl mând. când. c nu era nici o aventur . psihologic .i st pâneasc privirea. asta începea s devie ceva mai complicat!). s priveasc altceva. asupra legilor celor mai simple i mai tiranice ale existen ei noastre! Da. ironic. se invagineaz i în noi. atr gea destule mu te care de ani i ani c utau inutil.i p streze calmul. s amâie pentru el însu i. i lucrurile. legume. indiferent . draga mea. bineîn eles. o suspicioas etc. iar panica acestora cine s-o mai st vileasc ?! Un psihic. muzical totu i. impertinent. cu aceast panic sentimental ce începuse s devie d un toare.cât era el de profesor. Da -da. el. în cele mai multe cazuri. în mecanismul nostru moral-vegetativ. a unei pl ceri. serile lor. calm. raporturi clare. pofta se aprindea în ei.. i trece al t uri. ce dracu. î i ceruse chiar scuze. 138 139 m runt . ce s pa posomorât . pri virile lor când se întâlneau. i lâng el nu putea întârzia o bocitoare. în obscurul acela. care -l cuno tea. dejoac . în nici un caz n -ar fi fost el mai pu in abil decât orice licean care se culc cu fata din cas .. în via a. negase. de i au trecut aproape dou zeci i patru de ore de când n-ai pus nimic în gur . monoideologic . el. zb tându -se uneori. domni oarele astea literare!. sim ea asta dinl untru. apoi mesteca i înghi ea p mântul. un fel de coro -pi ni uria .i agate bâzâitul lor trivial. pentru a curma cu hot râre. se infiltreaz . câte o domni oar de asta literar . din fa .i îndoi încet. se ar tase speriat. de a. se refugia el însu i.. nop ile lor unice. dac ne p str m calmul. asupra Äsocialului din noi". obosit. resping tor. e adev rat. a visului s u.i st pâni bra ul care zvâcnea dup un obiect. isteroid . aceast victorie singuratic ...i umple gura (ca i ceilal i) cu legume. de oboseal .. pozitiv. cu fesele de marginea unui an ! Ptiu. panica moral . cu ochii atrofia i. s -l poat primi pe el. de care s se poat ag a el. ca inele unui metrou. ca s poat înainta. de relieful limpede. chiar i nu mai sub acest aspect. s fii inteligent. bine. ce splendid îns . poetic. bellum omnium contra omnes.. în primul rând s . mâinile lor când se atingeau. carne. astfel se creeaz calmul. ea va disp rea. de i obosit. da. i asta mai mult ca un avertisment pentru al ii. un loc. orice posibilitate de roman are joas . ca un simplu exerci iu de gim nastic . un exerci iu i mai subtil (înc un exerci iu din cele simple). din copil rie. mult calm. nu intrase în discu ii cu te miri ce asistent sau sor . e drept. s înceteze. s serve ti pe toat lumea cu pâine. târâtor. se vedea cu ochiul liber asta. încet. degetele nest pânite.. s faci conversa ie atunci când to i în fulec . î i s pa galerii. oricât de reali ti. nervoas . pâine. un cortex în alert ?! Calm. dezm at . decât orice medic de provincie care are o istorie cu o sor sau alta. nu va admite ca panica s -i pun st pânire pe existen . în argila aceea brun-neagr care se freca de pielea lui unsuroas . se va terge de la sine. s . în primul rând calm. vor J intra în normal! Trebuie îns . exersat. lui. s nu te repezi la mâncare. de impresionant .. deviat u or. specula ii literare! Se pare. s m nânci în sil . de la început. s se poat târî în ve nicia ei. vulgare în primul rând prin simplismul lor! / Istoria cu Fabian. cu din ii cl n nind. ÄCine se st pâne te pe sine st pâne te lumea!" spusese nu tiu cine. de pozitivi. acolo unde se tr deaz atâ ia. iat j începuse s -l afecteze i pe el. mai grele. de parc nu ar fi locuit niciodat acolo. tia el prea bine. nu avea cine tie ce insolit într-însa. de lumin . în orice caz. nu accidentele mecanice. în care. i tocmai de asta nu trebuia ascuns nimic! Dac ar fi fost ceva vulgar.ef .. sentimentul lor. începând de la actele simple. cu absen e.. tocmai. a Ludmilei. c în fiecare dintre noi. treceau uneori i prin aer. au astfel de istorii. dar acest calm ar fi trebuit s înceap . în momentele de neaten ie. acest adev r social se prelunge te. a c rui trepida ie u oar o sim ea mereu sub . fugea el însu i. cele zece secunde de vid ideatic pân s rea bricheta electric (a. el care. ale c rui galerii. orice dorin a te miri c rui ipocmmen! A. s le tulbure iubirea. ce se transmite subcorticalului i de aici organelor. totul trebuie creat. subp mântean. dar el t iase. cu pauze. mul umirea unei pofte. nu. discu iile lor. i era datoria ei. ar fi pierit. dac putem s o numim astfel. sau. o epiderm de femeie. astfel se exerseaz el. obiecte în echilibru. despre La u se povestea cu precizie c . se afl . Panica visului s u. între inut. în primul rând calm! Panica este cea care omoar . ervetul. s tai friptura în felii mici. s-ar fi topit. apari iile lor în lume. chiar când i-e foame. acesta e semnul prim al for ei! Or. în func ionalitatea noastr organic . f cuse exerci ii complicate de st pânire. de parc adev rata poart la care trebuie s intre se afla cu câ iva pa i mai încolo.. povestea cu cel care întârzie cu bun voin s intre pe poarta casei. reluat în forme tot mai complicate. ha. cu degetele sale îngrijite înfipte în blana lui de guzgan orb! Un animal ciudat. cu cât spaim i repulsie. un punct de care s . acela de a merge încet când ar trebui s alergi. una din acelea care n -au fost trântite ca lumea de un vl jgan pe marginea unui an . de a întoarce capul cu o secund mai târziu. totul e un r zboi al nervilor. în fa a visurilor sale. înghi ind p mânt. chiar cu studente. care tremur de poft ). imagina ia sinuciga . vulgar . atunci când nu-l vedea nimeni.. pân luciul acela b ie esc. tr ia în via a lui. flirturi. când se auzea chemat de o voce pe care o iubea. n-ar fi fost el mai neîndemânatic decât al ii. o panicard .

pu in. Äproprietari" si ei. Ämarea era elementul ei". în ce clip de neaten ie.. tu nu bei! îi spuse Fabian într-una din hoin relile lor (era la începutul lui septembrie). vezi ce-i cu ma ina aia. o singur dat ? întreb ea i în ochi îi sclipea ironia. printr-o coinciden izbitoare. La început credeam c te prefaci. dou . Cine renun la celebritate?! ² Când pleci? întreb ea. fuseser foarte bine servi i i reveniser . de i fusese creat pentru el. ² în l turi. ov ise. reflexul din privire sugerau o neobosit . hei. muncitori. veche. întoarse ochii spre el i-i întâlni zâmbetul s u lini tit. o acceptase cu indiferen a i sportivitatea ei calm . el.. nu-nu! El se oprise câteva secunde.. Era prima lor întâlnire dup ce nu se v zuser de aproape dou luni. înfundându-se pe ni te str du e necunoscute. iat . el sim ea c nu era acesta adev rul. o form de curaj. acum îns . care î i închipuia c poate înlocui orice.. iubita mea! Cel pu in. Geiger! replic doctorul. unde alergi. nu-mi. apoi. pur i simplu. cu panica ei trivial ! Cu orgoliul ei de n at. vechi.. La o parte!. f r excep ie. nu vezi culoarul?! în l turi. apoi cu Ludmila. nu?! Fabian privi un timp în fa a ei. nu se admite nici o singur excep ie! La o parte. ve nic antisentimental flegm . anume pentru el. acolo. un zâmbet care sâsâia parc . în l turi!. pavate. ea l-ar fi putut speria cu agita ia ei plâng rea .. se apropia de un secol. ha. nehot rât. în sta ia Orzari). în mun i. de i. a a.. la o parte! în l turi.. la câteva zile!. Doc. cu Babe . pân atunci. Toat lume a. de la începuturile. cu proprietarii lor. intrând în jocul ei. casele vechii mahalale bucure tene... trebuia s-o alunge. tovar e.. cu pietricele rotunde. de extaz îl surprinsese ea cu guzganul lui uria în bra e?!. care ap rea foarte rar la ea. la vreuna din marile uzine di n apropiere. devenea. mai în spate. la mare.. îndulcit de apropierea serii. tovar e. în tembelismul ei. pu in ame i i de vin (ie iser doar de o jum tate de or dintr-un local. cu instala ii sanitare pe m sura secolului.. îns . cine tie.) j ² S pt mâna viitoare! Sper s ne mai vedem o dat pân atunci. lipsit de epiderm ! Nu-nu. Minda fusese aproape o lun în Polonia. care era îns i hot rârea! Da. ai putea s bei. inându-se de mân . orizontul negru. în l turi. ea. în 142 cartier. i atunci amendat de ochii ei. expresia lui. dumneata.. vinovat. l umea cobora gr bit în sta ii. sublime Minda. sau o form a spaimei. cum zicea cu un anume patos.. de sensibil. la o parte. la o parte.... asta-i bun . distrugându-le trecutul. m runtele animale din curte.. una din acele figuri de femeie care pare c râde de orice. nelini titoare. f r int .. în l turi. de data aceasta un birt m runt. unde. uneori orizontul s u! Cum ghicise ea existen a lui?! Când. preg tit cu r bdare i cu geniu. oricum. Mergeau al turi pe trotuarul str zii Agricultori. i dac ar fi stat în mâini. de orb! Naiv ca un phoetus. (Minda era invitat la un congres în Anglia.. la o parte.. s tui. începuse s -i umple spa iile. venise la întâlnirea cu el. stufos. altfel.. râzând i el. acum îns sunt convins c tu. parc . c poate umple totul! Iat . chiar El începuse s se nelini teasc ! De câteva ori sim ise asta cu precizie. nu avea încotro. duioas . 140 Capitolul XIII ² Ce curios.picioare. iarba. vecinii.. ce p zesc ia de la col . al gurii...în l turi. într-un sat. Se obi nuise de mult cu aceast expresie. da-da. iar el. de parc se oprise brusc miraculoasa coinciden a galeriilor lor. inepuizabila vibra ie care4 înso ea munca lui posomorât . ² Cel pu in o singur dat .. ce te prefaci c . dumneata de colo.. de dragul meu. ambii o petrecuser în alt parte. ar fi sim it -o sub palme! Un animal care habar n-avea de existen a lui. tonic . cu pomi în curte. în câteva rânduri. dup vacan a de var . toat lumea în l turi. al galeriei sale. pe care. n -ai s -l po i înlocui pe Geiger. ca o fântân orizontal .. desenul ochilor. care. Äcelebritatea" lor. exact sub mâinile t lpilor sale. ² Numai o dat ? S ne vedem. altfel n-ar mai fi fost el capabil. brusc. într -un schimb de cadre medicale. la o parte.. cei doi treceau prin dreptul unor case m runte. nefericita. se aflau pe undeva pe lâng Bariera Vergului. Nu se aude? Hei. reconfortant . încetase pentru câteva clipe trepida ia aceea de sub.. ce -i asta. .. ia d -ncoace tele. pomii. f r motiv. începuse s -o nelini teasc . Sunt pur i simplu fericit c tu îmi acorzi o or . curate.. atât de ginga . închi i cu mali iozitate. a a cum au puberii când privesc o femeie în jur de treizeci. încercând s fac Äcâ iva pa i" sub soarele înc puternic. evident. Tramvaiele uruiau la curbe. nelini ti i de perspectiva unei locuin e Äîn bloc". s tii. ce-o s zic lumea când ne vede c eu golesc singur paharele i tu te ui i la mine cu ochii umezi de dragoste. pe mijlocul drumului. La o. în l turi!! La o parte!. Nimeni nu dep e te marcajul! Nu mai trece nimeni. mergând 'astfel. cu g rdule e. Chiar i triste ea pe asemenea m ti apare tot sub forma autoironiei. în l turi!. cu o r ceal inuman ! Pe el. la o parte. ea bineîn eles. l-ar fi putut nelini ti! în tembelismul i panica ei! în grija ei fa de el. s tii c . n -ai auzit când am strigat. mai în spate. T cur i merser mai departe. galeria lui întortocheat trecea milimetric. de i se ag a de el. nu tiu unde. sus de pe bordur . u oara. în l turi.. împreun cu cea a p rin ilor i a bunicilor lor. firesc. ha.. în majoritate. intersti iile viselor sale de fiecare noapte.. am spus!. tremurând de încredere ca un trup viu.. i triste ea poate inspira fric . ha! în felul sta.... str zile se animau încet. l -ar fi putut omorî.. pentru c . ² Dar eu nu vreau s -l înlocuiesc pe. care e un b rbat din toate punctele de. Trebuia s-o îndep rteze. ha. viclenia i frica lor din privire...

) A. ² Cum a a?! se opri în loc Minda.. eu.. s -mi'dai mie voie s ... >‡ '<² . las fasoanele astea! Tonul ei era destul de brusc. bineîn eles! se gr bi el. pardon... aproape c m excit .. cu cât noi doi ne vom înh ita mai târziu. îl f cea cumva mai tân r. a trimis-o i pe sor -sa la mine. intimitatea noastr nu trece de um rul dumneavoastr . care parc se gândea în alt parte. cum ai f cut tu la început! i -apoi. spuse Mia cu seriozitate. ² Ei. nu. oricât de viteaz ai fi. Asta-i ceva original! Nu credeam s . cu atât m ai bine pentru amândoi! Pentru mine în primul rând! B ie a . Glume ti?! ² Nu glumesc deloc! Un b rbat care vrea s se culce cu o femeie.Ia te uit ! spuse Minda. nevrând s fie gre it în eles.. când pleci!. de parc l-ar fi izbit o m nu . f cu el cu un zâmbet stingherit. rela iile noastre sunt de-o natur care.... vreau s . nu se pr v le te peste ea. rela iile noastre sunt de-o natur care. intimitatea noastr nu trece de um rul dumneavoastr . tii de la sfâr itul verii eu nu m mai culc cu Babe ? i acesta-i un lucru care. amândoi. bineîn eles! se gr bi el. ca într-un joc. Sim ea o ciudat pl cere s n-o contrazic .. ² Haide.. i tu tii. îns . bine dispus . Când i-am cerut eu s m respec i?! Apropo. pac! V -am doborât cu o singur lovitur ! Pac! Bum! 144 145 . îmi repro ezi asta?! ² î i repro ez totul! i ea zâmbi. când e vorba s se comporte ca ni te b rba i. tu tii. he. putem trece la altceva! ² Bineîn eles. dar ochii îi r maser reci... în mod surprin z tor.. Asta-i ceva original! Nu credeam s . pe când.. Doc. tu i cu Geiger sunte i pesc ru ii! i eu ( i el se opri.. care. umbl neîngrijit. las fasoanele astea! Tonul ei era destul de brusc.. spuse ea zâmbind cu franche e. cu o convulsie din umeri). . care parc se gândea în alt parte. ha! ² Din cauza ta! fu r spunsul ei sec. ² De ce râzi. cu zâmbetul ei cel mai sportiv.. aproape c m excit . i o u oar aplecare din spate. pardon. ore întregi (i-am luat cheia de la apartament).. n -ai avut ce s faci i ai n v lit peste min e i am râtul la de b iat. nu-i ajungi nici pân la c lcâi! i-apoi.. ce-mi ceri e un semn de intimitate. î i fac te miri ce figur scârboas ! Minda surâdea i pe frunte îi ap ruser degetele acelea ro ii. s -mi dai voie.. putem trece la altceva! ² Bineîn eles. ² Bineîn eles c e ti un tic los. hi. ai s râzi. ca un nesim it. în l at pe tocurile de apte centimetri. nu-i a a. acum vorbesc eu! Din pricina ta. i fraza aceasta îi r mase ei de acolo.. lumini a aceea lu din ochi. E ti de acord sau nu..i cer hatârul. a a ca tine. asta-i! se indign Minda.. în lini te).. ha. ha! ² Din cauza ta! fu r spunsul ei sec. bineîn eles! Ne-ai otr vit / intimitatea noastr .... he? f cu Minda cu un zâmbet stins. un om n-a avut ce face.Ia te uit ! spuse Minda. asta-i! f cu ea. ² Da. ca o c lug ri .. corpul meu î i cere drepturile. bietul b iat e total înnebunit.. ² Haide... m a teapt la poarta blocului. pe care vrea s i -o fac amant . n-ai ce s . calm.i cer o favoare! ² Oho! r spunse el. privind-o dintr-o parte.. eu am venit i.. c ruia. hi.. eu îns mi nu -mi g sesc locul. durdulie.. i ea îl privi scurt. s . pesc ru ul e ti tu! (Fuseser de curând la un spectacol cu Pesc ru ul la Na ional. când.. nu pot tr i a a. Doc.. hi (râdea el f r zgomot. atunci? ² P i cum s nu râd.. în ultimii doi ani. sau po i s b nuie ti c eu nu sunt dintr -alea la care trebuie s le pui un disc ca s !. a a c . scârbos platonic ! ² Ei. dar î i p stra zâmbetul... Respira pu in cu greutate (numai ea îl auzea). ² Nu-nu.. apoi ad ug : ² Pe-aici tr ia un pesc ru i. provocând o rela ie total platonic . ne vrând s fie gre it în eles. cu alte sensuri. pardon. eu nu -mi f cusem nici un fel de iluzii... ² Iart -m . i privirea sa r t cea undeva la cap tul str du ei întortocheate pe care se aflau. neîn elegând: ² Voiai s te respect. m ini iezi în am nunte care. vreau s . hi. s pt mâna viitoare.² Vreau s te rog un lucru. nu trebuie s m în elegi gre it. ha. eu îi echilibram via a. ² De ce râzi. i-apoi?! i-apoi nu se comport ca i cum ar avea aisprezece ani. s nu crezi c -mi fac vreo iluzie în ce prive te b rb ia ta! Lui Geiger. o mai repe tase de câteva ori. a venit i l-a împu cat! ² i. pe când.. se pref cu c pune o arm la ochi... atunci? ² P i cum s nu râd. eu îns mi. dar. E ti de acord sau nu.i repro ezi! E ti un tic los i un la . n-am senza ia c e ti dintre cei viteji! ipi g ravi. o înscenare execrabil . de fiin a ei scund . ca totdeauna când mergea al turi de ea.i cer nimic. Minda d du din umeri.i fac geamantanul. ce-mi ceri e un semn de intimitate. 143 .. nu. cu ochelari i cu mii de fandoseli. ² Cred c voia i s v c s tori i.

va duce instinctiv mâna la nodul de la cravat . în sus i în jos.. un monogam convins. dup telefon. spre Neva. va tu i u or. un monogam convins. pe care nu-l poftea deloc i care îi d du un fel de curaj.. descompus . ce putea fi mai pl cut. i tu tii... i va suna.i frec cu energie mâinile. Raskolnikov îl âra lin. va tu i u or. formul el dup ce b u lichidul acela cu care nu era deloc obi nuit. dup ce îl dep ise deja.... cu zâmbetul ei cel mai sportiv. hi. va cump ra o cutie de bomboane de ciocolat . Nu era îns nici un fel de curent. i privirea sa r t cea undeva la cap tul str du ei întortocheate pe care se aflau... ore întregi (i-am luat cheia de la apartament). muzical. dup ce îl dep ise deja. Ceru o vodc mare i se a ez la una din tejghelele prinse în perete. Pur i simplu inexprima bile. nu pot tr i a a. delicii inexprimabile!. nu se pr v le te peste ea. nu -i a a. mul i din m garii tia care umbl pe strad . Minda sim i. Minda se întoarse i urc cele dou trepte de piatr . pe sc ri. se putea spune. de zid jilav. spiritul i se adapta noii Ärealit i" i tr gea acum toate foloasele din starea mai lent .. un burlac. f cu el cu un zâmbet stingherit. s recapituleze: o cutie de bomboane. hi. m ini iezi în am nunte care.. va urca.. pe el. pe care vrea s i-o fac amant . încât.. hi. de ce.. de transpira ie uman . îi era pur i simplu fric . hi. ce perspectiv putea fi mai pl cut decât cea care-l a tepta în acea sear . O sticl de ampanie ² i va urca! Va urca. decât o femeiu c îmbr cat într-un taior pal. brusc.² Cum a a?! se opri în loc Minda.... provocând o rela ie total platonic . plutea într -o limf mai larg a nop ii aceleia de septembrie. mul i din . tii n \c de la sfâr itul verii eu nu m mai culc cu Babe ? i acesta-i un lucru care. nu-i a a. ce putea fi mai pl cut. cum ai f cut tu la început! i -apoi. Minda d du din umeri. de stare pregripal .. hi.. bietul b iat e total înnebunit. pe care nu-l poftea deloc i care îi d du un fel de curaj. parc trotuarul acela destul de populat la ora aceea se aplecase u or i el nu trebuia s fac decât gestul formal de a ridica pantofii ca s alunece. de tr ire. Puk îl sprijinea de sub iori. O sticl de ampanie ² i va urca! Va urca. spre Neva. ca un nesim it... care ascundea. Era ridicol s se suspecteze de febr ... hi. ² Iart -m . i-apoi?! i-apoi nu se comport ca i cum ar avea aisprezece ani. refuzând. Febra bâzâia în el.. saturat de fum de igar . scârbos platonic ! ² Ei. a trimis-o i pe sor -sa la mine. de ce. refuzând.. îi era pur i simplu fric . asta-i! se indign Minda.. Trecu pe lâng un birt unde se bea în picioare în prima sal i.. bineîn eles.. ² Nu-nu. decât o femeiu c îmbr cat într-un taior pal. eu îns mi nu -mi g sesc locul. Ceru o vodc mare i se a ez la una din tejghelele prinse în perete. Ei.. un fel de frig la spate i.. ridicol. 144 148 Circului..... neîn elegând: ² Voiai s te respect. atâtea. parc trotuarul acela destul de populat la ora aceea se aplecase u or i el nu trebuia s fac decât gestul formal de a ridica pantofii ca s alunece. i va suna.. dup prima i gre oasa alarm . dimpotriv : în s li domnea un aer st tut. dup prima i gre oasa alarm . hi! Fric de un simplu telefon?! Da. dar dup telefon? Hai?! Ei bine ( i el mai trase o du c ). m a teapt la poarta blocului. Fric ?! De ce?! Ei. delicii inexprimabile!. de stare pregripal . atâtea. pe sc ri. un gest pe care nu-l putea suferi... corpul meu î i cere drepturile.. ce perspectiv putea fi mai pl cut decât cea care-l a tepta în acea sear . acum vorbesc eu! Din pricina ta. va ajunge.. muzical. ca o cutie. Ei. p trunzând în mica sal . un gest pe care nu-l putea suferi. pe el. sau. cu spatele la un grup de consumatori în mijlocul c rora se afla i un câine.. Era ridicol s se suspecteze de febr . bineîn eles. va cump ra o cutie de bomboane de ciocolat . cu spatele la un grup de consumatori în mijlocul c rora se afla i un câine. bineîn eles! Ne-ai otr vi^/ intimitatea noastr . ca o cutie. s . dispre uind liftul.. r mase el însu i cu gura c scat : de ce se bucura astfel?! Cum de ce? De perspectiva galant care îl a tepta! Va s zic . dispre uind liftul. va urca. Glume ti?! ² Nu glumesc deloc! Un b rbat care vrea s se culce cu o femeie. care ascundea. dar dup telefon? Hai?! Ei bine ( i el mai trase o du c ). pe care. plutea într -o limf mai larg a nop ii aceleia de septembrie. Minda se întoarse i urc cele dou trepte de piatr . Pur i simplu inexprima bile.. Da!.. ca o c lug ri . Febra bâzâia în el. va duce instinctiv mâna la nodul de la cravat . Trecu pe lâng un birt unde se bea în picioare în prima sal i. dup telefon. p trunzând în mica sal . cu siguran . de tr ire. pe care. se întoarse reflex. s vad dac nu sta cumva în curent. descompus . îmi repro ezi asta?! ² î i repro ez totul! i ea zâmbi. pe care mul i ar vrea s le. sau po i s b nuie ti c eu nu sunt dintr-alea la care trebuie s le pui un disc ca s !. Circului. va ajunge. Da!. un burlac. pe care mul i ar vrea s le. formul el dup ce b u lichidul acela cu care nu era deloc obi nuit. cu atâta secret automul umire. Perfect! f cu doctorul i. igrasios. bine pensat pe corpule ul ei durduliu. eu îns mi. Raskolnikov îl âra lin. umbl neîngrijit. cu siguran . <‡ '² . hi! Fric de un simplu telefon?! Da. o clip . Puk îl sprijinea de sub iori. Fric ?! De ce?! Ei. bine pensat pe corpule ul ei durduliu.. spiritul i se adapta noii Ärealit i" i tr gea acum toate foloasele din starea mai lent .

. o clip vru s cedeze impulsului de a p r si sal a... provocând o rela ie total platonic . mult romantism sexual. sau. ² Haide. saturat de fum de igar . neîn elegând: ² Voiai s te respect. ² Nu-nu. o dansatoare tahitian . a trimis-o i pe sor -sa la mine. Continu s mearg pe jos. Minda rev zu filmul cu pl cere. dar 1 se f cu sil de acest salt b trânesc pân în cada sa de acas i întreg ritualul c ruia trebuia s . ce-mi ceri e un semn de intimitate.. temându -se de o grip .. la început.. care parc se gândea în alt parte. adorabil îns ) în pantalonii aceia largi.. ha! ² Din cauza ta! fu r spunsul ei sec. Apoi. Era o comedie sovietic . cu cât noi doi ne vom înh ita mai târziu. corpul meu î i cere drepturile. de zid jilav. m a teapt la poarta blocului. Spre jum tatea filmului sim i un fel de nemul umire. asta-i! se indign Minda. nu. bine dispus . tii t/vc de la sfâr itul verii eu nu m mai culc cu Babe ? i acesta-i un lucru care.. în acordurile unui disc uzat. eternii derbedei amatori de primele rânduri. a a ca .. un domn cu ilindru. Glume ti?! ² Nu glumesc deloc! Un b rbat care vrea s se culce cu o femeie.Ia te uit ! spuse Minda.. se întoarse reflex.. se pute a spune. Sim ea usc ciune în gât.. suferinzi. s recapituleze: o cutie de bomboane.. un contabil care face du . nu trebuie s m în elegi gre it. i privirea sa r t cea undeva la cap tul str du ei întortocheate pe care se aflau.. pe când. pe care vrea s i -o fac amant . îmi repro ezi asta?! ² î i repro ez totul! i ea zâmbi. în zilele Stalingradului. nu-i ajungi nici pân la c lcâi! i-apoi. dimpotriv : în s li domnea un aer st tut. de transpira ie uman . Asta-i ceva original! Nu credeam s . cu o tamburin . frac i baston. s vad dac nu sta cumva în curent.i frec cu energie mâinile. nevrând s fie gre it în eles. umbl neîngrijit. Când ie i. eroul principal. când e trist. bineîn eles! se gr bi el. u oara dar persistenta frison are reveni. tumat în plin r zboi. cu eternele personaje. ² Cum a a?! se opri în loc Minda. Minda sim i. un fel de indispo zi ie fizic i. o clip . u oara fierbin eal i umezirea pal melor. în sus i în jos. ridicol. î i d du seama c ceea ce sim ea. 144 ² Ei. brusc. ore întregi (i-am luat cheia de la apartament)... ÄS m duc acas s fac o baie fierbinte!" fu primul s u impuls. nu aveau nici o leg tur cu ceea ce vedea în fa a ochilor. Minda d du din umeri. intimitatea noastr nu trece de um rul dumneavoastr . putem trece la altceva! ² Bineîn eles. eu îns mi. m ini iezi în am nunte care. câ iva studen i ce locuiesc într-un c min foarte luxos. un Arlechin. dar rezist i. i el însu i.i supun corpul i nu lu nici o hot râre. hi.. acum vorbesc eu! Din pricina ta. 148 balconului tapetat cu vitrouri luminate anemic. cu rachetele ovale de tenis. Doc. ² Iart -m . se afla pe oseaua tefan cel Mare i mergea în direc ia 147 .. un fel de frig la spate i. Perfect! f cu doctorul i. ² De ce râzi. îmbr ca i (cu întârziere. care poart numele de ÄBizonii negri" i sunt un fel de combina ie teutonico-capitalist . cu amantele lor i cornetele de semin e.. ca o c lug ri . i tu tii. scârbos platonic ! ² Ei. ca un nesim it. ha. nu se pr v le te peste ea. hi. n-am senza ia c e ti dintre cei viteji! ipi gravi. i-apoi?! i-apoi nu se comport ca i cum ar avea aisprezece ani. un clovn.. iar când se conciliaz cu iubita sa. cântând o arie vesel . E ti de acord sau nu. îi pl cu de data aceasta chiar mai mult decât cu dou zeci de ani înainte. pardon. marcheaz nenum rate goluri în poarta echipei adverse.i cer nimic. atunci? ² P i cum s nu râd.m garii tia care umbl pe strad . r mase el însu i cu gura c scat : de ce se bucura astfel?! Cum de ce? De perspectiva galant care îl a tepta! Va s zic . igrasios. Când i-am cerut eu s m respec i?! Apropo.i aminti de Ivan cel Groaznic. b trânii domni singuratici. f cu el cu un zâmbet stingherit. sau po i s banuie ti c eu nu sunt dintr -alea la care trebuie s le pui un disc ca s !. las fasoanele astea! Tonul ei era destul de brusc.. Ä i când te gânde ti când e turnat acest film!" râse el i . i se p ru c e o simpl stare de plictiseal . eu îns mi nu -mi g sesc locul. candoarea real ce traversa întreaga pelicul . câte o pereche somnoroas . încât. oricât de viteaz ai fi. Nu era îns nici un fel de curent. s . rela iile noastre sunt de-o natur care.. picioarele îi amor iser . temperatura i se ridicase cu precizie cu câteva linii. pre uia mai mult acum naivitatea. cum ai f cut tu la început! i -apoi. «» '² . în curând.. echipa sa se descurc prost. asta-i! f cu ea.. cu zâmbetul ei cel mai sportiv. aproape c m excit . se înserase deja i aerul curat îl învior .. cu atâta secret automul umire. aflat în permisie. un soldat ciudat.. fetele în fustele pân 'n c lcâie i pe cap cu caschetele ap rute imediat dup primul r zboi. nu pot tr i a a.. un film în care exista mult respect pentru femeie. dou cu alupa pe Volga. dou secven e de step. bietul b iat e total înnebunit. s nu crezi c -mi fac vreo iluzie în ce prive te b rb ia ta! Lui Geiger. de dinainte de r zboi. cu atât mai bine pentru amândoi! Pentru mine în primul rând! B ie a . unde po i deslu i.. bineîn eles! Ne-ai otr vit/ intimitatea noastr .

a a c .. i o u oar aplecare din spate. he... privind-o dintr-o parte. n -ai avut ce s faci i ai n v lit peste mine i am râtul la de b iat.. pesc ru ul e ti tu! (Fuseser de curând la un spectacol cu Pesc ru ul la Na ional. în l at pe tocurile de apte centimetri. de fiin a ei scund . i privirea sa r t cea undeva la cap tul str du ei întortocheate pe care se aflau. bineîn eles! se gr bi el. corpul meu î i cere drepturile.. îmi repro ezi asta?! ² î i repro ez totul! i ea zâmbi. neîn elegând: ² Voiai s te respect. Respira pu in cu greutate (numai ea îl auzea). de parc l-ar fi izbit o m nu .. spuse ea zâmbind cu franche e. în lini te).. aproape c m excit . pe care vrea s i -o fac amant . hi. cu alte sensuri.. nu. he.. Sim ea o ciudat pl cere s n-o contrazic . eu. cu cât noi doi ne vom înh ita mai târziu. o înscenare execrabil . dar îsi p stra zâmbetul.. î i fac te miri ce figur scârboas ! Minda surâdea i pe frunte îi ap ruser degetele acelea ro ii. ² De ce râzi.. ore întregi (i-am luat cheia de la apartament). he? f cu Minda cu un zâmbet stins. ² Bineîn eles c e ti un tic los. lumini a aceea lu din ochi. Minda d du din umeri. sau po i s b nuie ti c eu nu sunt dintr -alea la care trebuie s le pui un disc ca s !. a venit i l-a împu cat! ² i.. Respira pu in cu greutate (numai ea îl auzea). Asta-i ceva original! Nu credeam s . în ultimii doi ani. ca totdeauna când mergea al turi de ea. i tu tii. ha.. î i fac te miri ce figur scârboas ! Minda surâdea i pe frunte îi ap ruser degetele acelea ro ii.) A.i repro ezi! E ti un tic los i un la .. apoi ad ug : ² Pe-aici tr ia un pesc ru i. nu. oricât de viteaz ai fi. Doc.. pac! V -am doborât cu o singur lovitur ! Pac! Bum! 145 ² Ia te uit ! spuse Minda. tii /vC de la sfâr itul verii eu nu m mai culc cu Babe ? i acesta-i un lucru care.i repro ezi! E ti un tic los i un la ..tine. pardon. hi. Doc. tu tii.. putem trece la altceva! ² Bineîn eles. ca un nesim it. dar. acum vorbesc eu! Din pricina ta..i cer nimic. ² Nu-nu. când e vorba s se comporte ca ni te b rba i. he? f cu Minda cu un zâmbet stins. se pref cu c pune o arm la ochi.. scârbos platonic ! ² Ei. durdulie.. bine dispus . lumini a aceea lu din ochi. n-ai ce s . asta-i! f cu ea. Glume ti?! ² Nu glumesc deloc! Un b rbat care vrea s se culce cu o femeie.. în l at pe tocurile de apte centimetri.. eu îns mi. Sim ea o ciudat pl cere s n-o contrazic .. i fraza aceasta îi r mase ei de acolo.. îl f cea cumva mai tân r. în ultimii doi ani. un om n-a avut ce face. care. hi... tu i cu Geiger sunte i pesc ru ii! i eu ( i el se opri. eu am venit i. spuse ea zâmbind cu franche e. n-am senza ia c e ti dintre cei viteji! ipi gravi. care. dar.. apoi ad ug : ² Pe-aici tr ia un pesc ru i. umbl neîngrijit. amândoi. eu îi echilibram via a. ce-mi ceri e un semn de intimitate. bietul b iat e total înnebunit. ai s râzi. atunci? ² P i cum s nu râd.. nu pot tr i a a. eu. s . '‡² . . îns . n -ai avut ce s faci i ai n v lit peste mine i am râtul la de b iat. cu o convulsie din umeri). cu o convulsie din umeri). cu zâmbetul ei cel mai sportiv. pardon. ca totdeauna când mergea al turi de ea. f cu el cu un zâmbet stingherit. ² Iart -m . provocând o rela ie total platonic . de fiin a ei scund . rela iile noastre sunt de-o natur care. a a c . eu nu -mi f cusem nici un fel de iluzii. nu trebuie s m în elegi gre it. n-ai ce s . nu-i ajungi nici pân la c lcâi! i-apoi. hi (râdea el f r zgomot.. ca într-un joc. m a teapt la poarta blocului. ca într-un joc. ² Bineîn eles c e ti un tic los. calm. s nu crezi c -mi fac vreo iluzie în ce prive te b rb ia ta! Lui Geiger.. c ruia... un om n-a avut ce face. privind-o dintr-o parte.. tu tii. c ruia. i ea îl privi scurt.. ai s râzi. eu nu-mi f cusem nici un fel de iluzii.. asta-i! se indign Minda. cu ochelari i cu mii de fandoseli. intimitatea noastr nu trece de um rul dumneavoastr ... bineîn eles! Ne-ai otr vit / intimitatea noastr . E ti de acord sau nu. nu-i a a. ² Cred c voia i s v c s tori i. cu ochelari i cu mii de fandoseli. nu-i a a. ² Cum a a?! se opri în loc Minda.. i-apoi?! i-apoi nu se comport ca i cum ar avea aisprezece ani. în mod surpri nz tor. nevrând s fie gre it în eles. care parc se gândea în alt parte. o mai repe tase de câteva ori.. i o u oar aplecare din spate. ca o c lug ri . când e vorba s se comporte ca ni te b rba i.. în mod surprin z tor. las fasoanele astea! Tonul ei era destul de brusc. îl f cea cumva mai tân r.. hi. a a ca tine. hi (râdea el f r zgomot. a venit i l-a împu cat! ² i. cu atât mai bine pentru amândoi! Pentru mine în primul rând! B ie a . pesc ru ul e ti tu! (Fuseser de curând la un .. dar î i p stra zâmbetul. ha! ² Din cauza ta! fu r spunsul ei sec. Când i-am cerut eu s m respec i?! Apropo. eu îi echilibram via a.. i ea îl privi scurt... durdulie. nu se pr v le te peste ea. eu îns mi nu-mi g sesc locul. m ini iezi în am nunte care. Doc. ² Haide. de parc l-ar fi izbit o m nu . pe când. a trimis o i pe sor -sa la mine. 144 ² Ei. ² Cred c voia i s v c s tori i. cum ai f cut tu la început! i -apoi.

probabil. sala aceea m runt . neobi nuit cu acest tip de b utur necru toare. începând s râd . i. eu am venît i.. se îndrept spre bar i mai lu unul. fâstâcit deodat . Pac! Bum! repet ea. i stomacul s u. emo ia aceea ap rut cu decenii în urm . Fabian p ru tentat o clip . se uit la ceas. dar se st pâni: Alcoolul. albi. nu îi f cea bine! Al doilea val de c ldur înec cioas . ficatul se vindec cu ficat. i lumea privea cu simpatie dup ei. râzând.. ar fi dat oricât s nu trebuiasc s dea acel telefon . cu o saco i imediat sosi b rbatul ei sau amantul ei. era o atitudine care îl avantaja. îl inund . Lâng el se a ez o femeie tân r i murdar . Bah. cum s nu. ha. s vad un film la televizor.. dup o îndelung contemplare a sorturilor de pr jituri expuse. înclinându-se f r rost. Minda î i bomb pieptul i î i strânse buzele. sim ind cu ciud c se înro e te pe gât. b g o bomboan în gur . spuse ea cu o anume înfrigurare. apoi fugi i se urc într-un troleibuz care a tepta în sta ie. apoi. Doctorul fu tentat s trag i el o du c . fixase locul!. a a cum. puternici. calm. neagr . contagiat. împreun cu cei doi. Totul depindea de inspira ia momentan . dup o jum tate de or . f r s 149 se mai priveasc de ast dat . cu efort. o scurt panic intern îi m tur viscerele. . o înscenare execrabil . prin cutia trupului s u. de la restaurant.. amândoi. Trenul i cinematograful erau pentru copil ria sa minuni ale tehnicit ii. rinichiul bolnav cu rinichi. ² S intr m aici. joas . ceru ni te bomboane i biscui i i astfel înarmat intr în sala cinematografului.. i îl prinse cu bra ul de dup gât. deodat bine dispus . ar fi putut deveni suspect. vidând paharul. asfixiant . Câinele din grupul vecin veni la picioarele femeii i ea îl privi cu uimire. similia similis curantur. se ridic de câteva ori când diver i î i c utau un loc pe rândul s u i. si Minda arunc o privire r t cit în jur. în zilele noastre. un gest pe care îl f cea doar când era vesel . urm rind câteva clipe cele ce se petreceau în grupul care avea în mijloc câinele. ambii în acela i timp. intr într -o cofet rie i. murdar ! Apoi râser ambii. când. O ampanie. f r întârziere. adresându -se probabil femeii: ÄPentru mine ea e ca i inexistent !" Apoi b ur .) A. e adev rat. asupra cazanului uria de tuci cr pat în care fierbeau sila i spaima. s aplic m leacul paradoxal. cu dou pahare de coniac. Apoi îi opti ceva la ureche b rbatului cu care era i acesta d du din cap i abia atunci observ doctorul c era neb rbierit. i apoi. spuse el. der parc cineva l-ar fi putut ajuta! Bah! Mai trase o du c . cu alte sensuri. pe rând. o alarm surd c l tori scurt. i spuse. nu. ei se oprir în fa a unui cinematograf. hi! ² He. în cantit i prea mari. ca un fulger ce caut p mântul. hi. sau de periferie. s-ar putea s clachez! Ce-or s zic cei din jurul meu?" i Minda se întoarse pe jum tate. privi cu indiferen pe cei cu care urma s stea atât de aproape dou ore i. omul matur care devenise el p s trase. inea paharul strâns cu mâna stâng i privea u or într-o parte i în jos. dup cum hot râse. înc . de parc i -ar fi amintit ceva agreabil.. i atunci. pe cât posibil. Numai c eu înc n -am Äpicat". propuse el.. apoi sc rile. câinele îns se uita int la ceilal i. cu o r ut cioas maternitate. pac! V-am doborât cu o singur lovitur ! Pac! Bum! 145 ² Pac! Bum! repet i ea. de ceea ce spusese ea. ciudat. El zâmbi.. Se a ez undeva pe la mijloc i în stânga.. da.. mai ales spre b rbatul neras. de bine ascuns. avea din i frumo i. zigzagat. Un val de c ldur îl inund . De data aceasta rezist tenta iei de a bea. foarte mul umit de el însu i. cât de m runt.i spun o vorb . ar tând cu degetul spre o vitrin cu fotografii. V zu jurnalul. i s urci la mine. din acela i loc sau al turi. tu i cu Geiger sunte i pesc ru ii! i eu ( i el se opri. dar nu mai j mult de dou ore! Nu vrei s -mi dai un telefon pe la nou i. îns . de provincie. de câine. privindu-l cu o vesel îng duin . neobi nuit cum sunt cu b utura. Ar fi f cut orice. . unde fusese câinele. Minda privi i el spre animal. dup ce râser . îl privir pe el. apoi în untru. he. se preg ti pentru vizionarea filmului. orice calcul. în lini te). se contract i o clip sim i gustul vomei în gur . se hot rî el. cravata în fa a u ii indiferente i soneria. Atunci la nou ?!. se vinde aerul marin în conserve. apoi refuz : ² Am o treab acum. i vodca cu vodc ! B u înc o dat . i unul din motivele antipatiei sale fa de Ämicul ecran" era tocmai furtul mist erului s lii de cinematograf. i înc o barb de câteva zile. Nu trebuia s se abat cu un milimetru de la planul s u dac voia s mearg totul ca pe. altfel. Totodat se aplec cu ochii holba i asupra cutremurului dinl untrul s u. b trâne Doc! N-am picat. o mai repe tase de câteva ori. ² La nou ! repet ea. pardon. se uit i el în jos la câine. Refuza. B ur amândoi schimbând o privire f r s . dac fetele alea nu mai aveau.El î i cump r un bilet. cu plafonul 146 de unde dracu le cump ra?! Aha. dup obiceiul s u.spectacol cu Pesc ru ul la Na ional. o art ov ielnic sau o tehnicitate misterioas i. se pref cu c pune o arm la ochi. vedea el! Ar fi fost proste te s schi eze acum un plan si pentru în untru. i fraza aceasta îi r mase ei de acolo. Doc?! ² Cum s nu. ÄPe acesta va trebui s -l beau mai gânditor. alegând înc o bomboan . mai frumo i ca ai lui Minda. de experien a sa! Nu avea decât s se lase în voia experien ei sale. zâmbind.. ha! râdea i Minda.

sus. continuându. ha. va suna i se va l sa s cad . inima sa îi zvâcnea în piept. în marmor . a a cum v zuse c fac i ceilal i b utori. solemn. Acum. ar fi putut s se întoarc . indiferent. plutind peste valurile acelea mari. s nu se afle în perspectiva acelei seri galante. dezvelind coapsa. fixat pe masa aceea uria . fa a ei botoas i vesel . din cea . unde se bea în picioare. în pr p stiile acelea senine. ale unui siloz cu zece etaje. ce-i zâmbea. apoi. uitat acolo. totul respirând atât de senin i de blând-seduc tor din în l imea acelor vârfuri t ioase. iar el. coborând cele dou trepte. adev ra ii b utori. totul într-o t cere divin . iat . ca de-un vânt ce zbura peste tejgheaua aceea de lemn. perechea aceea murdar . nu -i a a. Nu facem totdeauna ceea ce ne place în via . o solni de undeva i ambii mâncau i lui Minda i se f cu foame. ca o apari ie! i trupul s u. sunt atâ ia. de victoriile sale. Acum. de total. dar libertatea lui. gura era u or întredeschis . putea s mai ia o por ie i s-o bea. Faptul c el nu f cuse asta niciodat pân acum nu J explica nimic. prive te fermecat prin to i porii s i.nevinovat. cu ochii pu in îngusta i. de sus. cu un scâncet pe care-l auzi doar câinele. trupul întreg prive te acum. e adev rat c pân atunci cele câteva minute câte i-ar fi trebuit s mearg i s se întoarc . locul la tejghea. care. plutind în în l imea la care ame e te vulturul. clipesc înc descuraja i. s se surpe încet. dac aceast senza ie o putem numi Äprivit"! S zicem. cu palma dreapt ridicat la piept. nesfâr it !. de febr . solitar. dup câ iva pa i pe strad . apare. Ceva surd.i pieptul. la Fabian. încrezându -se în protec ia celui din barc . p tat de gr sime. î i v a verifica. asupra curajului s u. de i tot trupul i se suise ac um în privire. ca un scafandru. porii se deschiseser imens. se relaxa. când aveau câte un muncitor cu ziua i el îl asista când acesta. ha.i cu un ochi critic paharul s u de vodc umplut pe jum tate. naive. ca aripile unui fluture de noapte lipit de globul incandescent. s zicem. sj-si surprinse un sentiment de admira ie fa de el însu i. la botul calului. neverosimil. încrezându-se în luntrea aceea instabil . i el î i aminti de expresia fe ei celui care a tepta s i se arunce. uria . b rb tesc. îsi liorp ia ciorba sa de fasole). a a cum se z re te coada unui obolan ascuns sub o mobil . deasupra ora elor care se mi cau. o bucat . ca un câine. i saliva i s -ar fi prelins pe b rbie. lâng perechea aceea ce mânca salam. de piatr . în drumul s u. pe furi (dar nimic în atitudinea sa nu trebuia s lase s se vad aceasta). încercând s le atrag într-un fel aten ia asupra siluetei sale nobile. îi privi cu mândrie. sau chiar perechea s fi plecat. viscerele sale morale se calmar . el aduse. bombându. de gâtul ei ridat se prinseser sute de lilieci. s zicem! în definitiv. i el st tea în fa a capului ei colosal. b rb tesc. Nici nu tim I cât de liberi suntem! jubila Minda. schimbul de noapte. comic. Palma sa stâng . din care nu se z re te decât o parte. Silueta durdulie a Miei Fabian devenea colosal . s se opreasc i s intre într -un birt din sta. el f cea la fel. un perete ce se surp încet. i înc o clip . pasionat . plutind o frac iune deasupra apei. ridic piciorul stâng. Era aproape beat. din cea i alunec pe. cu coastele sub iate. Ea întindea mâna în pachetul cu hârtie alb . s zicem. noroiul t iat de ro ile c ru elor se aduna la col urile buzelor ei. lâng uria a batoz de treierat. cum lunec în labirinturile sale. puberale. privindu. de unitar. în s li a birtului. O u oar arsur binef c toare înainta de-a lungul traiectului digestiv i 150 el o urm ri.. s prinde o cheie ce cade de undeva. la ora aceasta. ÄCât timp m aflu aici. mii i mii. fa de perfor mantele sale. clipesc i se atrofiaz Äv zând cu ochii". jos de tot. pe n rile ei late. nu-i a a. i Minda ridic lichidul i b u. prindea propor iile unui bloc. întindea mâna stâng . se va încheia la hain . v zute ca printr-o lup de ap . deodat mic orat de apari ia aceea. ca i cum m-a afla pe un ghe ar i el ar trece aproape. între timp. sub sprâncenele ei se aduna praful. trântit pe jos în paiele din ur . i doctorul le urm rea expresia fe ei când gura se deschidea ca s primeasc felia de carne. un petec de iarb verde. acolo. de sticl i ghea . ca ni te gropi vulcanice.. milioanele sale de rulmen i. luminate difuz. i numai el tia cât era de neputincios. se gândi din nou la ea. fa de eroismul s u solitar. dimpotriv ! Ceea ce f cea era un lucru total pa nic.. lua o felie ce se ag a în ma ul în care era învelit . din el. pe care le tr ise singuratic. mai relaxat. zece-dou zeci de metri. putea s ias în clipa aceea din birt. s urce exact acelea i trepte i s cear din nou. invizibil. crispat în jurul paharului. uruitor r mase. cu sigu ran . iat . bine ame it. pentru prima oar .. ca în copil rie. ca pe terile. lua o felie de salam i c u dosul mâinii împ turea hârtia la loc. conform legilor. aflat la o atât de mare în l ime. ca în somn. ar fi trecut. chiar dac nimeni nu tia. i s trag i/O sut de vodc . îi privi pe cei doi de lâng el. s-ar fi putut s fie ocupat. printre care se strecurase i el. f r o vorb . cu mârâitul acela de animal colosal. tân r (ea scosese din saco a ei acum un pachet cu salam i ni te felii de pâine. b utura nu -i mai produse grea . strecurând degetele sub hârtia ce se mi ca u or. i Minda tres ri.. de data aceasta nu perfect. . pentru a fi azvârlit în gura aceea c rnoas . zâmbitoare. de trecere. nu mi se poate întâmpla nimic!" E doar foarte firesc 151 ca cineva. era ceva atât de curat. mali ioas . unde se z resc o bisericu i câteva m runte animale. uitat astfel. i dou lucruri îl lini teau acum: faptul c era astfel i c se afla acolo. trupul s u greu îl ajuta bine la aceasta. cu inima-i b tând în piept. încercând parc s în eleag ce se întâmpla acolo. se mi c un perete întreg. în derbedeul care o asista flegmatic. e un vas. gândi el înfrigurat. se îndreapt spre schimbul trei. b rb tesc i mai ales solitar. privind în sus. de ce fusese chiar el ales. timpul. crispat asupra mi c rii pe care o f cea logodnica sa în timp ce se desprinde de pe scândurile debarcaderului. cei doi Äochi" au devenit inutili i meschini. cum f cuse i prima oar . o b ga în sare i -apoi în gur . a tân rului aceluia din barca leg n toare. întingea salamul în sare i îl b ga în gur . nu -i Aa a. între mal i barc ..i drumul. încet. alb. din ii se lovir sec i el î i terse b rbia. încet.

va fi generos. pref cându-se. resemnat îns . cu vocea ei l tr tor . cu frica pulsându-i în piept. asta nu i -ar mai striga-o. bineîn eles. pu in alunecat spre dreapta i îngropat sub guler. a a cum f cuse i cu vodca din fa . e aproape nou i jum tate?! ² Da. ca el s fie pus în fa a unui fapt împlinit. a a cum se face de obicei. dar nu va fi nici pe departe astfel. i se va l sa s cad u or. viu. s se pr v leasc sus inut de îngerii s i.. care î i pl tesc cu regularitate impozitele. f când un lung ocol pe dup nuc i stiva de lemne. sim ind.. Oricare dintre ei se putea transforma în acel cet ean -Nemesis.i scape ocazia. în cloaca aceea. acolo. îns . nesperat . spaima era simpl i teribil . Sil i spaim . sportiv. lucruri care f ceau s se încrânceneze carnea pe cel ascuns în dosul lemnelor.. de fapt era un întreg complex comercial. i într-o clip toat grea a sa se topi. î i va înghi i pur i simplu sila i frica. îi spunea ceva. ÄS vie o rulad proasp t i o cafea baban !" comand el. he! râse i el i se des p r ir sub cele mai bune auspicii.optit . o panic prosteasc .i umerii. tonic. a a cum fac eroii! ² . Apoi se strecura în curte.. în cofet rie. ca în marile secole. nu vii? Unde e ti. cu u urare. spuse el cu a â are. nu putea s mai amâie pu in. dar iat cât de mare e libertatea noastr ! Minda râse u urel. A a i se i spunea: ÄLa complex!" ÄSpre complex!" î i comand el.. încât nu îndr zne te s se dema te. cum ar fi Äunde-i cheia de la bufet" sau Ävreo c ma . tun toare. parc abandonat. care-i iubesc pe ta ii i pe mamele lor. i el încerca s . grea de curajul pe care-l avusese pân acum.. dup ce se amestecase printre ei. Apoi. în febra aceea a lui. he. grea a. cum îl invada din nou febra. î i scap p s ric ! Nu l sa s . înc o dat i înc o dat ! Va fi înc o dat curajos în singur tatea sa mare.. îi va duce ea acolo ligheanul s se spele pe picioare i apoi s se culce. Ce teribil i ce simplu se petreceau toate atunci. venea din nou i îi spunea s fug în dormitor . înaintând o v itor prin seara ce se l sa. De i. unde nu intr decât oamenii cumsecade. am citit. fric de curajul pe care trebuia s -l aib de acum înainte. înfiorat de r ceala apei. un sunet plin de mil . de unde pot s iau" sau Ämai e mult pân la cin ?". acum. f cu ea vesel . i a a se i întâmpla totul. asta îns s-ar în elege din gestul s u. ab tut. lovit nepl cut de valuri. strigându-i: ÄAfar . pueril . nu tiu cum. de i nu f cuse (pentru ceilal i!) decât s cear ceva sau s spun o fraz banal . din casa luminat . nu. intrând în fric a a cum intri în mare. tic losule. pu in. însp i mânt tor.. f r s -i pese dac era urmat sau nu. Era l sat în pace. ne -permis. cu pasul elastic. ca s tr iasc mult i bine pe p mânt? Hai?!" i altele de felul acesta. parc tras pe o a . cum se spune. î i va învinge. i cineva.. se întorcea iar i. dar nu conta! Ar fi vrut s întârzie acolo.. orice om curajos simte aceast grea o dat . mergând pe 154 marginea trotuarului. sunt în drum! Apoi. Bine.. pân ast zi. salvarea . sil i spaim sim ea i nu trebuia s ocoleasc acest gând. da. la cofet ria din col . în acea clip . progresiv. bunica lui tân r . realitatea se f cuse la loc i el înainta cu pa i solemni în c utarea unui carton cu pr jituri. nu-nu. scânci încet. pentru c nu protesta nimeni. da -da. Doc. orice e numit î i pierde pe jum tate din for .. în cofet ria asta. am lucrat. ² S nu mi se strecoare printre degete. mam . De câte ori. auzi el în receptor timbrul ei cald. lâng cactus. trecând al turi de el. f cu el calm. i s a tepte în lini te i cu demnitate ceea ce comandase. frica. Iat . în afara tuturor for elor morale. putând fi i înghi it în extazul maselor. i tot ceea ce f cea p rea tuturor di n jur foarte firesc.i tersese meticulos ochelarii cu batista. ceea ce f cea era interzis. se va ar ta tolerant i la .Ce faci.f când un gest care va p rea 152 involuntar. uite.. pleca. dedesubt. dup un timp. cu frica lui Dumnezeu. am lucrat.i ascund uimirea. Totu i. nu se întorsese pe înserat. nu întârzia prea mult. Doc! i ea râse cu râsul ei lini titor. nodul de la cravat . r gu it. libertatea lui se m rea. iat . la o or când ar fi trebuit s se afle de mult între zidurile casei sale p rinte ti.. n -avea decât s se admire în pozi ii nesfâr ite. î n întuneric. în definitiv era ceva foarte normal.. ÄCe cau i aici. Te a tept. chiar i o femeie sau una din feti ele acelea care cump r bomboane. aceste litere.. cu privirea plecat . îl certa scurt. dup ce. bei?! Te pome ne ti c e ti beat?! ² A. Ce -ar spune lumea?. venea la el. Äs -l dea pe sc ri".. uimirea de care e cuprins orice b iat care face una Ägroas " i tat l s u sever i mama sa uscat îi zâmbesc i îl mângâie pe cre tet în loc s -l. n-ai ce c uta aici! Ar trebui s fii în cu totul alt parte!" A. din indignarea care i-ar cuprinde privirea acelui cet ean de treab în clipa când i-ar scutura mâinile una de alta. va fi în eleg tor. oricare era în drept s o fac . o auzi râzând: Ce faci acolo. ilicit. când era copil. cu to ii se a teptaser ca el s ia loc la o mas .. de parc totul ar fi fost o iluzie. ce uimit îi prive te el pe noii s i p rin i i ce liber devine el deodat ! Minda putea s -i în eleag . un Coriolan cu scutul ascuns politicos sub hain i cu spada rulat pe mân . ² Bine-bine. pu in 153 de tot?!. i el se pomeni râzând la rându -i. când dai pe cineva pe sc ri. s doarm . dar în halul în care se afla. nimeni nu se g sea s -l ia cumsecade de guler i s -l arunce afar . ca a lui Zeus. scuturându. notele acelea pentru. vezi. vremelnic i în el tor disp rute. un scâncet care îi f cu mil . tii tu. mai tii. c altfel. ca un perete de care se love te ceva. îi e ra pur i simplu grea i fric . ca o suferin atât de umil . i pândea mi carea celor mari. b ie a . i deodat se auzea vocea lui. apoi. sub gulerul lui imaculat. gândi doctorul înduio at. El era pus în fa a unui fapt împlinit i autoritatea lui salvat .

prostii. gemea în bu it gr dina întunecat . cel ce putrezea în dep rtare. un joc pe care nu po i s -l joci în doi. cum se zicea. pustiu. ne Thai's. speriindu-se de paloarea i r ceala propriilor sale mâini. Äs -l umfle râsul". n'en quel pays Est Flora. qui tint le Mayne. î i va reaminti. neajutorat i singur. ce îl ura pe fratele s u bun i îl iubea pe el pân la orbire. pe care. tia asta. ‡Harembourges...i reaminti visele.. tres rind i uitân -du-se pe furi . iat . se topiser gr bi i. întreg meniul. în jur. strunit bine. Berthe au grand pied. în centrul preocup rilor se afla congresul Ucecom.. peste care soarele va m tura razele lui de ap . nu mai avea chef s scape. S -i ia dracu pe to i. zburda prin l ume cu fruntea sa fumegând ! întârzia înc . oricum. Pour qui fut chastre et puis moyne 156 Pierre Esbaillart â Sainct-Denys? Pour son amour eut cest essoyne. fusese catapultat din orarele conven iilor dintre popoare. catifela i. unduia printre lucruri. anun el pe unul din reprezentan ii casei. parlant quand bruyt on mâine Dessus riviere ou sus estan. în visele sale. ea era capabil . Allys. pivotul. Et Jehanne. ou est la royne Qui commanda que Buridan Fust gecte en ung sac en Seine? La royne Blanche comme ung lys. amenin a s se n ruie! De i. nu-i a a. a teptând.. s g se ti la ora aceea o ciorb . în fa a unei zahanale. ocolind nucul i a teptând în spatele gr mezii de lemne! în spatele s u.simpl i teribil . El se furi ase. ca o inim ce-i b tea în gât. imediat dup ce va face comanda. cu cartonul mare în mân i cu ampania. doar-doar o s . cu sup rarea ei de dou parale care ar fi trebuit s -l fac s pufneasc în râs.. scânceau ca ni te obolani jig ri i... cu umor. p trunse în salonul propriu-zis i ceru s i se schimbe fa a de mas . cu gravitate. un fel de lag r. cu frica zvâcnindu -i ca o pas re. Qui beute eut trop plus qu'humaine? Ou est la tres sage Helois. uneori. Qui fut sa cousine germaine. ca i atunci.. Qui chantoit â voix de sereine. laminorul de ase oii. cineva trebuia s-o fac . se preocupase de politica pre urilor. mai bine zis. la bonne Lorraine. îmbulzindu -se. urechile sale se ciuleau dureros s prind vocea Lui. ce dracu! Inima i stomacul i pl mânii s i erau r scoli i de aceea i spaim . Archipiada. în conven iile acelea ce se ru inau de ele însele. el întârziase afar .. el însu i nu mai voia. un telefon lini titor. curajul trebuie hr nit. de i.. încruntându -se apoi i tu ind fioros. era ceva cu iubirea. el intuise libertatea i îi era sil i fric s se apropie de ea. dup aceea? O ciorb de burt ! ÄFantastic. sau cu.. cum f cuse tot acel drum destul de lung. Bi etris. când gura sa râdea u urel..întunecat.. Probabil c se gândise. l sându -l singur. în spatele gr mezii aceleia i tremura.. ca ni te fete mari înc run ite i cu picioarele sfârtecate de varice. mai aveau a a ceva. * Acum. ascultându. printre practicabilele în care se împotmolea vântul. o conspira ie pus la cale de al ii care reu ea.. când dracu ajunsese aici?! Se afla în pia a Kiseleff. dac n-ar fi fost atât de preocupat!. foarte bine.. avea s ne poarte tot mai.. într-un joc crud cu d însu i. la locul comun de întâlnire. la belle Romaine. da.'. o terseser lamentabil. cu frica umplându-i gura de saliv . ce gândise în tot acest r stimp?! Bah. autoritatea sa ilustr . s tremure în dosul lemnelor. Vierge souveraine?. Dictes-moy ou. Discutar împreun . un domn bine. dar amâna. s . un platou de hors-d'oeuvre cu o cutie de sardele ÄRoberts". Trecu al turi. cu podelele ce se mi cau sub pa ii s i. la fel ca i atunci. îns . Trecu cu o anume degajare prin s li a aceea lung ca un ma . pligele aspre de lemn îi intrau în piele i sub unghii i ochii s i negri. sprinten. care. se va n rui ca un bivol inofensi v peste altarul s u de piatr încins . unde erau to i?!. cum st tea el. Fugiser cu la itate pueril în umbra acelui coridor. a a cum sunt însemna i vi eii cei nebuni în vestul s lbatic! El alerga. avea o înalt specializare în a . l sându -l singur în tot acel vast teatru. cum se zicea înainte. El însu i Äf cea cu ochiul". la urma urmei. din vitrine. în marea ei dezinvoltur i spirit de ini iativ care o caracterizau.. acum. sosind cu spaima sa acolo. pa nic! Fugiser cu to ii. atât de calm i de grav ap rat de -a 155 lungul unei lungi vie i. bineîn eles. o tuliser . el era acolo. Ou sont -ils. prin anii '50 astfel de containere se umpleau de praf sub toate tifoanele. de aceea i grea pe care o aduce spaima în viscerele eroilor. n tângi. bunica sa tân r . cel care lipsea atât de nechibzuit de la seduc torul Äfait accompli". Echo. Semblablement. îi va da îns telefon. fost juc tor de golf.. ÄVreau s m nânc i s beau". da-da. îmbr cat într-o pijama alb . cu ochii injecta i.. aha. de i nu mai era nici un fel de sc pare. ei to i?!. amâna înc clipa aceea când.. cu mult seriozitate. iat . un simplu joc de puzzle. f r nici un indiciu tr d tor al locului unde se afla. 157 pentru început c zur de acord asupra unei uici de V leni. corpolent. nebun .i cl n nitul din ilor. un om în toat firea. Qu'Anglois bruslerent â Rouen. venise. destinul î i pusese deja pecetea pe fruntea sa ce fumega. mai bine zis vis-â-vis. o dat bine pus la punct.. se strecurau spre coridorul deschis. Unde erau îns to i. elastic . el se inuse de cuvânt. nu-i a a. în propria sa memorie.

cu ochelari. doctorul ridic paharul încet. îndreptând ceva pe mas . ni te produse de zahana. la izvor. c onchise doctorul. cu picioarele ei durdulii i bra ele ei goale.. pot s te întreb. ia s vedem. trecu i fata.. cum ar fi: ÄCe noroc când Arta î i alege ca mesager. un fel de matroan roman . mai bine: ÄPermite i unui modest anonim s v exprime întreaga sa. în toat ara. antrenant. foarte bine! i el plec cu pachetele. ce prostii! Mai bine. m car a a. dac ar fi tiut el. din scaunul s u. dup ce murise. fals. vârându. se încadra bine. i isc li: ÄUn ucenic al lui Hypocrates" i. i Minda asta era. era cea mai nimerit încheiere. asta zic i eu!. se mânca i se bea bine.i scurt i puternic mâinile de satisfac ie. acolo. urm toarele: ÄCiocârlia cea m iastr /Cânt -n viers optit/Sub sânul dumneavoastr /Ginga arcuit". în general. în sfâr it. nici vorb de a a ceva!" i domnul aranja din nou scrumiera i solni a.. insinuant. mai bine s -i adreseze câteva cuvinte în leg tur cu trupul ei!. pe care o chema Marica.. ca totdeauna când vrei s pui o întrebare delicat .. prin Marica." nu-nu. coafat cuminte. natural. era atât de bine primit aici de toat lumea... dac Venera din Capitoliu n -ar fi. a c rei figur serioas . de exemplu.. ce om formidabil! Abia acum.. senten ios. sunt unii clien i simpatici de la început. nu-i a a. el însu i îi va returna f r nici o preten ie dac . vreau s zic." Trimise erve elul. Febra se dizolvase bine în vodc . Doamnele.. cu discre ie. dup o ezitare. îi va trimite chiar un bilet.. chiar îngrijorare. cafele.. pasionate i doctorul se aplec u or. în locul lui Marsyas." ÄLa garderob ?!" întreb cu umor Minda. i în fa a acestor porunci largi. cu o benti alb . a ezat pe o farfurioar de cafea.. spuse Minda. ad ug i un P. vrând s prind câteva din replicile celor care. dar Minda nu renun la ideea c o telemea bun . se interes el. evident. dar. masa aceea de colo. i.) Minda b u i apoi privi în jur. cum sunt copiii. l sându-se u or pe spate. apoi ajunser rapid la ultimele concluzii: o brânz .".. una durdulie. Äîn pergament. aplecându -se pu in în fa . adic pane.) ÄDar. Minda se desp r i de prietenul s u. americane) i îi oferi. care r sturna metodic toate scrumierele. o idee colosal . ce dracu. peste acest episod se trecu rapid i Minda îl privi pe cel lalt satisf cut de puterea sa de disimulare." ÄAa! nici o problem . erau dou mese lipite.. i domnul râse. ca o javr pedepsit . uite.. natural. cu mâinile îngrijite. cu dou rânduri vagi. prin vis. se va sim i ceva. pr jituri. Se va interesa. el sim i cum panica sa cedeaz u or. da-da. aduse uica. pe care scrise. totul f r s se piard nici o clip ritmul sacadat. n-avea rost s bat toate cofet riile când. cu fusta scurt . îl în elegea. domnul surâse blând i. ce lume simpatic ! Uite. dar telemeaua. sub sânul ei ginga . ai acelui domn serviabil. ar fi ucis a doua or . de perspectiv .de burt . (L sase al doilea pahar. inteligen i.i stiloul.: Äîn rari tea de lâng vii. sunt ei bine sp la i. ceva extrem de bine ales. atât de înc rcat de experien ) si. în jurul lui Minda. discutau lene ântre ele. ne pare r u." Nu-nu. alb . ÄRinichi?!" ÄDa.. peste ce min trecuse (ruladele i crem niturile! despre care nu se aminti o vorb . bine dispus. în elepte.. a a se întâmpl . Câte figuri. sau în pergament?!). dar muzica asta.. iat . dac o Venera.. Comandase mâncare din bel ug.. variante.. dar. nici o suspiciune nu se trezi m car în ochii blânzi. o ciocârlie. un sunet. spre stânga. cu rochiile p tate de gr sime. vinul Är mânând s se mai r ceasc ". dar. nu. o femeie foarte serioas .. de fapt. m rog. el nu avea jiletc ." Aha. orchestra acoperea cu notele ei totul. al turi de olivier . ne afl m doar. pachetele astea s le depun. Nu-nu. sosise uica. nu la garderob . el era Äalesul". evident. blânde. i domnul îl privi cu oarecare nedumerire. s lu m.". ha.. Bravo! era un local din cale-afar de simpatic. Minda încerc mai bine de un sfert de or . cu picioarele groase. dizeuza mai ales. n-ar fi exclus. cealalt în col . Trebuiau s hot rasc finalul! Minda î i aprinse o igar (din ig rile sale bune. ceru un erve el curat. împ turit. erve elul de hârtie îndoit corect i î i f cu de lucru (de i era atâta lume în jur care trebuia servit .. î i mai aduci aminte. undeva într-un col . atunci r mânem la pergament". nimeni nu b nui nimic. pân veni domnul acela i o alung .. creier (â la grec. domnii vorbeau cu aprindere despre fotbal. apoi. Doamn ?Mul umiri. Fata. frecându ." (Minda nu era convins. bineîn eles. atât de repede se apropie uneori cei ce. nu vor avea nici un fel de miros. uite. chiar în fa a clientului. sco ându ... de exemplu: ÄDac Apollo.i un deget în buzunarul jiletcii. cine era distinsa doamn care cânta. da. va scrie un fel de epigram galant . ce nu suferea amânare. Cel mai bine ar fi fost în papyrus. prea pedant. dac nu sunt prea impertinent. dar mi se pare c a a ceva.. una la mijloc. aha: Äîn trupul lui Venus.. abia acum reu ea s -l iubeasc : Iuliu Ha ieganu! Dup ce nu mai fu nici un dubiu. nu prea curate. în m lai. cu aten ie.. evident.. de lâng orchestr . ca s nu incomodeze! Foarte bine. se înfrigur subit domnul. al naibii. c zuse din prima clip cu tronc team-ului aceluia condus de fostul juc tor de golf!) la mas . Da-da. m duvioare. cum se zice. îndep rtân-du-se. una inea cu mâna dolofan un copil neastâmp rat. d du din cap i ² formidabil! ² i se r spunse cu o u oar aplecare a privirii i cu un zâmbet re inut." ÄNu-nu. pe tejghea. adus de Marica... i celuilalt una. Uite. care. Äavem o brânz de Dobrogea excep ional ". asta i se întâmplase i când era student. lipse te!" ÄEi vezi. va . la cursurile lui Ha ieganu. chiar lâng . putea s -i aduc o por ie de Dobrogea. avea el un loc. i aduse tacâmul. simpaticul camarad.. întrerupându-se doar pentru a mai comanda (lui Marica de ast dat ) înc Äo sut ".S. ce -ar fi s compun o strof galant . î i aminti abia acum. spre el 158 159 se îndreptau privirile acelea grave.. ce ciudat! îl pironea chiar pe el cu privirea. ÄDac -mi permite i... v spune ceva?! Sau. cu sânii opulen i. neatingându-se de platoul uria aflat în fa a sa. campionatul diviziei A suscita discu ii aprinse. f cea exact ceea ce f cea toat lumea. pe jum tate plin. cum se spune pe undeva. discu iile erau în toi. cât de cât! Nu-nu.

Oricum. imit mi c rile pe care le -a v zut f cute de al ii. din când în când. se apropie de ora dou sprezece. trecea pe la masa lui i ciocnea un pahar din vinul bun. dac n -ar fi fost gândul acela bâzâitor al datoriei neîmplinite (de fapt.. el se ar ta u or încântat. scurt. anun ând. lans peste mesele g l gioase. parc auzea o voce simpatic . totul ar fi fost cât se poate de. deodat .. dar o epigram ca a lui cine îi mai trimisese?! Ei vezi. lui nu -i pl cea s bea în general. Orchestra avea pauz . bine dispus. cine a fost m garul sta?! Ha.. v pune i mintea cu. dup ce mai ridic o dat . i aceasta. tot prin Marica. cinci tarte cu portocale. vrând-nevrând. presupunând. pe care o chema Gra iela Ifcu. acoperind zgomotul str ident de tacâmuri pe care-l f ceau debaraseuzele: Äîn raaaa-rii -tea de lîîîîn-g viii. ² Bravo! doctorul era mul umit de sine însu i i. i se s puse. pentru c . o sticl de ampanie. se pusese o baz . energic.. dar Minda refuz . privi în jur. -ului. trebuia s-o recunoasc . Cincinat Pavelescu. sta a fost maiorul. i îi scrise dizeuzei c regreta din suflet. atât de gra ioas (f cu chiar în treac t un joc de cuvinte). doctorul mai primi o propunere amabil de a împ r i singur tatea. de la masa c rora se auzea foarte des pronun at cuvântul Äsindicat"... era sigur de asta. stimat. din cadrul conducerii T. precum i al i câ iva intimi ai vedetei. aplauze ale inimii etc. domnule. în spe . i care.. Pe erve el! Pe erve el! f cu radios Minda i. pentru nimic în lume!. de data aceasta din partea a doi b rba i negricio i. îi opti ea. f r zah r.Gra iela. cald. ha. palmele. regrete. la urma urmei! Ce face . i de ast dat . i expedie apoi misiva pe aceea i cale. nu pierduse vre mea. da. amânate!). ² Hi. ia uite. se alarm el. era ceea ce se cheam o fat bun . domnul în alb. a cunoscutei zahanale.. ale c rui clauze. membrii orchestrei." 160 161 Ei. în comenzile osp tarilor. etc. dintr-un condei se f cu. _ Doc. orchestra intona i dizeuza. se obi nuise.P. invidiat chiar. am pentru tine o surpriz pl cut ! _ Z u? f cu Minda. fie iertat. ÄSunt un domn!" gândi el. un om care se îneac ? Foarte simplu. o friptur . într-adev r. nu-i a a. unul «Dun rea» (ÄAh. i. pahare ridicate. îi raport Marica. excelen i. obliga ii urgente îl reclamau. dealtfel. iubitule?! se auzi glasul ei mângâietor. / Era într -adev r grozav femeiu c asta. i. hi. he. când sosi i r spunsul. El nu trebuia gre it în eles. timbrul nu-i devenea glacial. dar. politicos. nu-i trântea receptorul.. nu ap reau 162 expresiile studiate. ampania frapat . bucurându-se de pe acum de pr jiturile si cafeaua cu igara Äaferent " ce trebuiau s urmeze. se l s servit din platoul din fa a lui. preparat special de prietenul s u i. l'honnete homme în fa a ducesei d'Este sau în salonul principesei Bonaparte! Minda î i dep rta pu in scaunul de mas . cu m se spune ² dar nu spusese el. o cafea mare.. nu-nu. he! . extrem de simpatice. de la o foarte mare distan ... în spatele garderobei: ÄCincisprezece cafele. mai vii? S m culc?! ² Nu-nu. u or surprins. uite. dar era nevoit s resping propu nerea doamnei. Pe unde te-ai împotmolit?! M-ai min it spunându-mi c e ti acas . dorit. într-o clip de destindere: ÄNoi nu spunem adev rul decât ca s ascundem adev rul?! Da-da. nu era decât tot un efect al spaimei cu care. fa de unii avea i unele obliga ii." i imediat apoi: Äî i mai aduci aminte. dup cum se vedea. nu -i a a.. pasionatul juc tor de golf. cu un început de a â are în voce. ia uite. de i se aflau ambii în acela i ora . f r urm de miros. mul umiri. atunci când o sear întreag i-ar fi stat la dispozi ie pentru a exprima admira ia i gratitudinea sa cea mai pr ofund . Ca i în cazul Gra ielei Ifcu. eyident. printr -un efect ciudat. o frip tur !" ÄAsta-i culmea. u or surprins ² era chiar astfel. se f cuse cunoscut. iubitule. u or încântat. trei tarte.. clipirile din ochi. gândi Minda. da. Iat ce rela ii fire ti stabilise el. printre ale c rui clauze se afla i aceast maimu real atât de amuzant .. tonic . Se întâlnise cu o gr mad de cuno tin e. nu-i f cea scene. de trei sferturi. auzi. doamna Gra iela mul ume te din suflet pentru aten ie i întreab «pe domnu» dac n-ar dori s serveasc ampania împreun . cu figura ei serioas . înc o dat . se . paharul. vino. pe care ochelarii se potriveau atât de bine (ÄS nu uit s-o întreb. ar fi fost interesant de constatat câ i dintre so ii afla i în localul de fa ar fi primit un astfel de r spuns de la so iile lor. Doc. încheiase un armisti iu. se auzi dincolo gâlgâitul ei reconfortant. cu o oarecare exaltare. urmau. i iat c bea.face o bun impresie.. pe versurile lui. puse picior peste picior. odat . i tu. care. pre ioase. fumând. în cinstea dizeuzei. în ' definitiv. ² Ce-i cu tine.A. în orele dimine ii. cinci coniacuri trei stele. asta era ceva care nu se putea nici aduna i nici înmul i. sau Lauren iu. ce.. Arta r spunzând Artei. ar t eu a a nemâncat ?!" ÄL sa i doamn . c so iile lor. Doamn ". dup terminarea programului?!" ÄD -mi un erve el!" începu s strige Minda. dac nu ine cumva un jurnal intim!").L. he.. s treac în contul. ba nu. Cafeaua se afla în fa a lui. care se aflau în imediata sa apropiere. te-a -teept iubii-ii-toooo ca s viiii!. frecându . trei ampanii.. ÄDoamna.i înc o dat . discret. tii cum e. nu -i a a.. mai noroco i. lui nu-i pl cea s bea singur în sensul sentimental al expresiei. duceau la un efect pozitiv. ridicându-se u or pe vârful picioarelor i privind îngâmfat în jur. imitând pe cei din jur. Frumuse ea i Spiritul. scârbos de politicoase. era tocmai anun at c i se preg tea o surpriz . ca atâtea alte ofrande pe care le va primi doamna Gra iela în acea sear . îi trimise. he. Adev rul era c . în timp ce Äi se serveau" rinichii. Minda nu suferea s bea singur. undeva. cred!"). r mânea pe alt dat . dar mesajul fusese predat. erau la curent deja cu întreaga coresponden . lipsit total de logic .

în fa . al nuan elor. o jum tate de ceas. în timp ce ie ea. salutat în stânga i în dreapta.. gust . pu in în bu it . exist pe aici o sta ie de taxiuri? Iart -m numai o clip . i nu numai atât! Oare dac n-ar fi fost astfel. ² Vino când vrei. el deschise portiera i se arunc pe banchet . plin. Marica chiar. cât i Marica. dada.încadra perfect. ei bine! nici el însu i nu pretindea c totul ar fi decurs perfect! Era loc de mai bine! Ciudat. c rate nu tiu unde. imitând perfect (asta-i ie i!) un om. Se constat chiar c sticla de vin. cât i-ar fi trebuit lui s ajung . "ndoind erve ele sau alergând în mân cu o frapier plin de ghea sau 0 cafea aburind . nu-i a a.. repetat . c utând din ochi un taxi! în sta ie nu se afla îns nici unul i el a tept . cum se spune în limbajul politic. cât i Marica. cum se cheam . e drept.. i domnul în alb. cu ceva ascuns. te a tept îmbr cat pân vii! I-am spus portarului s lase u a de jos deschis . cu un repro mut. he. face i-mi pl cerea! ² Poftim? întreb camaradul holbându. dar cu ce fine e! Cu cât sim al dedubl rii. astupat cu un dop.. pu in tact din partea lui. pentru el era i asta o realizare nea teptat .... hi. el era fericit i cu atât. tol nit pe canapea. o vedeai alegând tacâmuri . cu frumoasa ei figur de intelectual . sim ind cum îi fream t umerii de entuziasm re inut. de dou ori. Marica.. pentru prima oar descump nit. apoi se amân cu câteva minute. ar fi început i o conversa ie cu cel din fa a sa. îmbr cat decent. era înc pe tr ei sferturi plin i se f cu propunerea radioas ca ea s fie ambalat . i bancnota de 5 lei. trecând printre to i acei cet eni respectabili. toate acestea în limbajul modern. ie ind gr bit în strad . pân acas . grav . ² Pardon. racro i se reîntoarse la masa sa. c rase în trei rânduri câte un pahar pe masa ei de debarasaj. se a ez . surprinz tor de pu in ' iabil . s-ar putea începe. pe care atât camaradul s u în alb. cu o tuse scurt .. sigur. cum se spune. din paharul pe care îl avea. de dinainte. hot rî doctorul. dou zeci de minute. într-un iure . Ia s vedem. refuz Minda. severa. ganguri vocea ei de dincolo. se pref cea c e satisf cut. ochii s i. cu un pachet în mân . trase cu putere aerul curat în pl mâni. i b u pu in.. cu pachetele sale în bra e. i el era sigur de asta. perfect! r spunse Minda. atât juc torul de golf. ocupând pu in i din locul de al turi. d -mi un telefon de vis-â-vis. b rb tesc. spirit de ini iativ . vis-â-vis?! Perfect. p ruse foarte la locul lui. extrem de. din ce în ce mai bine. scurt. î i d du seama c gre ise. draga mea. se prezent i îndeplini ultimele formalit i. . zârâind. ea f cuse jocul pân la sfâr it. un semnal pe care instala ia ei de radar îl va recep iona cu siguran . din frapier (a doua!). în tot timpul serii. p strase tot timpul o expresie oarecum enigmatic . tr dând personalitate. se anun o surpriz . îl ajutaser s -o lichideze. vino i ai s afli ceva extrem de pl cut pentru tine. ² Nu-nu.. se auzi de dincolo râsul ei cald. din fundul salonului. îl privise cu o anumit gravitate. previzibil. Când ie ise. tu i scurt. he! într-adev r. hi.. rela iile lor s-ar fi putut termina altfel.Când ma ina se opri forn ind. un efort m runt i. a a se face. Gre ise. debaraseuze. durdulii. l sat pentru ea. pu in mai nervos de data aceasta. ea îl urm rise cu privirea. ² Las . ea acceptase totul. nelini titor în privire. ho. oricum. dar el era realmente satisf cut. lini titor. paharele acelea de vin. Trase u or scaunul. sigur pe . fuseser o gre eal . ho!" calm. satisf cut (ÄUn râs de proprietar!" ar fi spus Ludmila. mini. Minda râse încet. i. dac totul merge bine. cu piciorul drept u or îndoit favea picioare frumoase. Aparen ele erau salvate. nu.. las ! spuse Minda i f cu acela i gest... dac o trânte te un imbecil. hârâind. doctorul observase aceasta în oglinda dreptunghiular . nimic neobi nuit în asta. în sta ie. alerg tura aceea cu bile elele. va s zic . taxiuri. un cet ean care se arunc pe bancheta din spate a unui taxi. f r s fie nevoie.. prins în perete. i dac ar fi avut mai mult curaj sau... nu v sup ra i. ser tarul de lemn. ar fi putut depune m rturie c el se încadrase foarte bine. pu in cor polent. stând lâng masa ei de debarasaj. domni oar . chiar mai repede. ² Nota! Socoteala! b tu el din palme.. Minda respir . cu deosebire în apropierea vreunui restaurant mai frecventat. cu un gest simplu. într -o sta ie de taximetre. a a. chiar lâng garderob . plesnea). m rog. ei. ² Nu. chiar i doamna Gra iela. la rigoare. cu ochelari i nasul mare. experien . nu era terorizat de ideea c . circuiana lacuia pnnire mese. draga mea. nu -i a a. i. în jum tate de or sunt la picioarele tale! ² Hi. nu-i a a. când o c utai din ochi. Afar ! Afar ! La aer. dealtfel. Dar dac ea. de dou ori. ca s ascund c era cu adev rat satisf cut. acolo e deschis pân la unu! 163 ² Perfect. ea. spuse Fabian. 111 e deosebire de alte colege de-ale ei. pu in. i comanda o d du cu aceea i voce ferm . ² O jum tate de or i. ceva nu prea for at. cu un colosal zgomot de metal... cu mâna.. atâ ia oameni n-ar fi fost jigni i! E adev rat dar. pe mas . f cea progrese uimitoare i în acest. ea nu imita pe nimeni. mai ales. peste care fusta ei neagr .. una dup alta.. gr sulie. deschis pe jum tate. cu ochelari 164 drându-i lîîrura ei inimoasa. totul era în ordine.. cineva. alo. el aproape nu se atinsese de prima sticl . Adic . de i figura ei frumoas . a a cum se întâmpl uneori. un om în vârst . a a cum v zuse c fac cu to ii. el. f când câ iva pa i în sus i în jos. u or nelini titor îns .i. rela iile lor ar fi fost atât de spontane.i spun la telefon. cu pedanterie). barometrul social se ascunsese în fata aceea modest . onorabil.. i el r spunse cu un ÄHo. el era sigur de asta..

ar fi putut r spunde nestingherit: ÄCe a doua? A treia. ce-i asta. ulterior. se târâie! He. el putea ataca cam a a: ÄPloile astea pentru grâul de toamn !". mai înalte". imprevizibilul face parte din previzibil. mai precis: Restaurantul ÄTimpuri noi"! Ruloul de metal. mai am doar 40 de sticle pentru 550 de vin. este. a a c .. o lovitur sub centur . o navet . ia co ul la de dup u . discu ia amintit nu fusese decât intuit .i acord instrumentul. hitat 'în grab . pe care erau desenate. via a adev rat înainteaz tocmai prin astfel de linii frânte. Apoi. o clip . a doua.B.. uraa! caruselul se pornise. ave i cumva un telefon al localului. î i arunc privirea i peste drum.. altfel tot ce construia putea fi fals. la urma urmei. E o simpl g g u care azvârle cu cuvintele. alarma secret . un client putea foarte bine s fac aceast insinuare. dar tovar ul responsabil. pip ibil. un râs f r din i.. nimic nu se face f r r bdare! Preferabil un rezultat modest. Nu-nu. viraj. tovar e. da. râzând u urel.. dup u ! Fane. Pri vi în sus: era a teptat.. ceva 165 simplu palavragiu. un pri dublu!. a patra. da. Deci: ÄNu tiu cu ce-or s le schimbe când or fi astea pe dric!" ÄPoate din import?!. ruginit.. un c l tor în taxi.. la care i el. ² Un telefon? Uite e aicea. visul lui da Vinci.. bineîn eles. cu încredere m rit în for ele proprii. mul umesc foarte mult!. sau: ÄDom'le. peste drum. câte s-ar fi putut face. ceva pe baza c ruia. Minda n-ar fi renun at îns la sugestia cu Äimportul"... t fgrg mari virtuozit i. sper c nu e o convorbire interurban ?! ² Dimpotriv . în c m ru a sa de lâng poart .. atent ca mingea s nu ating p mântul. a a. mult mai bine era: ÄCred c rabla asta a trecut de mult de dou sute de mii.A. o dat termina i 166 Äar si ia de la teapeie. nu v sup ra i. adic ... se strecur înl un-tru. Äceafa". ce?!" ÄSe târâie. calm. cu urechea stâng aplecat .el ( i el tu i Äîn gând".. a treia. g lbui. ‡ ... litere într-o limb a yahoo-ilor. ² Este. dac e posibil. por ia de mâine. acolo de unde ar fi trebuit s dea un telefon în cazul în care nea Pândele ar fi a ipit cu capul pe mas . ² Alo... nu v sup ra i.. .. apoi. V rog. la început au fost ia de la I.. a scris i Scânteia. Aici. 167 ² INU va supar i. m runt . spre deosebire de momentul când din zâhana.. ² E plecat! Ce dori i cu dânsul?! ² A. nu.. cu tu ro u. pac.. acum a venit I. luminat îns . bineîn eles al conducerii. tie ceva?!. ca i cum între timp ar fi privit pe geam sau ar fi fost absorbit de Ägândurile sale. pofti i. dar acolo era infernul! Lume. era tras pe sfert. he!" ar fi admis ceafa. ar fi r spuns el cu o anume indolen . normal... sau. va rog. perpetuum -ul mobile. dale de piatr i.la care cel lalt... mult o s mai ie tia strada asta r scolit . intersec ie putea fi folosit de cel lalt pentru a curma discu ia.. Oho. domnu..RJE. prin segmente de linii. dac pot s . orice curb . unde e telefonul? ² Acolo. dac cel lalt s-ar fi dovedit unul din tipii aceia înc p âna i. d -mi i o baterie. totul risca s se împotmoleasc . ² Nu e nevoie.. Äceafa" încerca s se redreseze dup insinuarea cu Äimportul".. . care purta pompoasa firm de Ärestaurant".. he!" ÄNu tiu cu ce-or s le schimbe"... în perete. suplu. dac t cerea Äcefei" s -ar fi prelungit periculos. dar sigur. direc ia generala a coret nilor statului. unde era telefonul?!. întrerupte. ' Aiunse. tavanul scund. uneori. de câteva ori. puncte... pac. i aici se va intercala o scurt pauz .. ² Dac sunte i amabil . cu tact. câte s-ar fi putut petrece. se putea ataca (deabia atunci!) chestia cu vremea. voiam s -i cer voie. ² Tovar ul responsabil dac nu. vis-â-visl ² Pofti i! ² Bine." ar fi putut tenta el. l sând s se scurg . s dau un telefon!. are trei alezaje deja!" ÄDar merge". v rog. h !" Sau:. se poate construi cu mai mult avânt. te pomene ti c . ca s zicem a a.... ca un timpanist care . unde a plecat fata aia?. fu depus în fa a blocului i.i iei fripturile?!. de dou ori coniac. muzic . ² Poftim? ² Spuneam c dac e i un alt telefon. suspicio i. i acum el n-avea decât s riposteze calm.. a. ÄIa uite. fum. posibilit i nelimitate aici. ar fi început Äceafa" preluând ini iativa de data aceasta. cu mult mai firesc de data aceasta... ² E acolo. Gic . . dar e defect. b tând cu dreapta pielea întins . mese pe care pluteau b uturile.. v rog. lipit de membran aproape). ² Nu d m acas ap mineral . s zicem. câteva zeci de secunde.. dar. dar e defect.. geamul mare. telefonul. i doctorul. nimic. mai bine ar fi fost. boltit.C.-ul. ce faci.... pute i vorbi. da -da. e chiar aici. se târâie. Era un birt modest. m provoac . ia spal -mi ni te pahare. i Minda ar fi tr it o intern jubila ie. ar fi mar at: ÄHe.K. ha ha! H .. telefonul. vorbe te cu responsabilul! ² Mul umesc. Cu tot riscul. u într-adev r. r bdare... femei... în partea asta a ora ului se vede c n -a plouat". toate geamurile erau luminate. ÄDar merge înc . Alo.. de ce dracu nu se coordoneaz . ² Nu v sup ra i.. sifonul sta e defect. de a doua repara ie" etc. oho.B. chelneri care râdeau. tovar ul responsabil? ² Poftim? Gic . probabil. nu. Cu un gest reflex. a celuilalt era i ea posibil .. de data aceasta doctorului i se p ru c totul fusese O.

Minda. în câteva secunde ar fi deven it cu totul inutil. Evident. un Äclin d'oeil". Era aici un început de democra ie. El î i depuse pachetele undeva.. fusese înglobat i. curajul de a nu fi singur! Curajul m runt al celui care plânge. cu gâtul tremurând ca gu a unei rândunici. acel rol. în drumul spre cas (ca orice fiu al lui Laerte). ha. trei. de a iubi. ar fi privit b nuitor în jur. ce destindere! A a. ar fi izbit chiar cu pumnul în mas i ar fi înjurat.prost -gust.. ajunsese un biet. de care.. putea telefona oricând. cu to ii ar fi început s se simt stingheri i de ceea ce f ceau acolo. la forfota vese l din jur. curajul de a fi stupid.. domnu. î i . de parc cineva ar fi plimbat prin fa a obrazului s u un magnet. ocupase acel loc liber. târle. devenise unul dintre ei. blând. p catul superbiei! 170 . religios. o nepl cut . Era ridicol.. lâng bar. carbonari de cinci minute. s treac pe dânsul!. totul în jur. Minda îns încetase s se mai mire. surprinz tor. ca pe un vicar al s u. pu in încredere absurd în for ele proprii i. fu înglobat. în timp ce îl încarc pe cel lalt cu povara sa.. ce repede venise r splata.. desface. amuzat. fantastic. ce pre va prinde. poarta blocului era deschis .un fel de lini te suspect i-ar fi aureolat prezen a. r bdare. de vreme ce î i tot r sucea gâtul încoace i încolo. al str mo ilor care surâdeau în morminte. n p stuit episcop de ar . cu un rom ÄJamaica" în mân . ce zici?! i Minda. se izbise de stâlpul rigid al trupului s u buim cit. Cine era dumnezeul s u. în câteva minute. gluma la o parte! El luase acel loc. în cea mai OJC. devenise propriul s u majordom. cu indiferen . dar avea i acest curaj. perfect verosimile. muhaiele... din aceea i dinastie. unul din ei. o interjec ie amical . când va fi îndesat în rucsacul acela soios i el însu i. Interpolul. fericit c ea îi va fi furat . Dar. iat . corul secolului nostru de bistrouri. bineîn eles. iar dac el însu i era un astfel de individ. el însu i o dat cu ea. avea nevoie. intrase perfect în pielea Äacelei siluete" care st . apoi disp ru.. Se aranjase perfect.. cu to ii erau teribil de ocupa i i de veseli. pref cându-se grav. la to i cei ce benchetuiau pa nic acolo. mon seniorul Bienvenu. în fa a primului derbedeu. u or. in tiranos. promisiunea r spl ii. evident. barmanul îi trece o informa ie. pe vârfurile pantofilor: începuse s simt mirosul libert ii 169 iu spciunca aceea cu tavanul jos. curajul credin ei. ce mai. fericit c poate întinde. ce poate fi mai normal. doar din lipsa de perso nal. Minda? Iat . O baterie i un rom mic. curajul de a nu cere nimic. dens! Cine era dumnezeul s u?! Minda ridic privirea.. un maquis al p cii burgheze. Un rom mic i mie.. Dumnezeu i îngerii s i îl ineau cu grij de sub iori. i se f cu loc i. dar el avea. Fane. ² Mai târziu. în acel loc.. un eminent om de tiin . în picioare. desc tu a i . ÄPe cel ce se arunc în gol îl sprijin Dumnezeu!" Iat . igrasioas luciditate ar fi b tut peste creierele lor înfierbântate. restul e previzibil. ar fi fost personajul de departe cel mai pu in popular. mai sordid. îns . i pe el. pân la unul. comanda lui mai departe. curajul spaimei. pe scurt. argint ria sa veche de un secol. mai pre vizibil? Iat . 168 m rog. Dar turul de for cu telefonul din birou. fratele s u! Ceva de . întârzie. Evident. Ce face i. lâng un bar unde se fac afaceri atât de prospere. din lumile posibile! Primul rom fu urmat de un al doilea. al doilea de al treilea. las -l. dar. una. te rog! ² Marcheaz -i. dup ie irea sa. toate gesturile sale studiate fuseser considerate previzibile.pofti i. chiar vis-vis.. cu o vodc sau rom mic în mân . nu mai da i telefon?!. nu cel mai reprezentativ. cu încheieturile dogite. dac l -ar fi avut. iar ei to i. de ora târzie. nu o poate depista. ca sub o baghet magic . cu degetele lungi vibrând în aerul de sear .. Minda. jos. m rog. ridicându-se involuntar. în timp ce e furat. alt dat ar fi intrat (dac ar fi intrat în spelunca asta) cu mult impertinen i scârb (oho! cu totul altfel de scârb !). într-o pauz . globii oculari ei în i i zvâcnir în afara orbitelor. lene . în bârnele îndoite ale tavanului. al responsabilului. gusta deliciile propriului s u valet. i el. dou . exista oare cineva acolo?!. în timp ce se spal paharele. pe care ar fi observat-o abia acum. cu o destul de prost ascuns mândrie. mai târziu! f cu doctorul cu un zâmbet vinovat. ce u urare. cum spusese Schiller. i totul era OK. cu un oarecare aplomb chiar. Ägust " din paharul sub ire de rom. a lui Pepin cel Scurt! Domnia majordomilor! El însu i. golan ciol nos i murdar. îmb trânit. ce aer curat. recompensa se precipit . ha. i curajul prostului-gust! Exista oare ceva ce nu avea el. o astfel de siluet care.i gâtul s u musculos. de a nu fi singur. iar. de liberalizare. de a fi ridicol!. curajul de a c dea. se adapta pur i simplu situa iei. nimeni nu b gase de seam nimic.. neobi nuit ". în picioare. o jum tate de or .. aflându -se aici. aducând noroi gros pe scândurile sufrageriei. pe un col . el. se schimb chestia! Se încadrase i basta! Aproape c nu mai exista. fusese! Iat . s -ar fi crispat la vederea lui. r sucindu. evident. cu atât mai r u. c utând s vad cu claritate prin perdeaua de fum. i îl întâlnise. E suficient pu in curaj. intrând definit iv în lumea legilor obiective. în timp ce e eliberat de povar .. înfr i i. evident. curajul de a cer i. ca un tractor obraznic ce iese din ar tur . sub masca lui de g g u . jos cu el însu i! Minda respir adânc. pe acel metru p trat. a cel ui c ruia. la care fusese înlocuit gulerul. cel lalt. nu a teptase degeaba. ce ans are pr p dita sa de argint rie. în seara aceea. cu ochii umezi. furat unei curse ce avea ca scop c lcarea unui pantalon sau transportul acas al unei jum t i de duzin de c m i. briza libert ii î i f cuse loc. jos tiranii de orice fel. a a cum zboar vârfurile de stânc printre norii umezi. ea va coborî. la o astfel de or . fericit . curajul de a crede. iat . ar fi devenit mai strâmt.. cea mai perisabil confrerie pe care poli ia mondial . prima vanitate. doctoru lui i se umezir spontan ochii. prin tumul i râsetele oamenilor. un rom mic! trecu. privind interesat. dar fusese acolo. dar. al s u.. m . distrat.

v rog. aici. dou . de probleme. cel mai bine la frapier . teribil de amuzat de b utura asta (doar pentru c ceilal i insistar ). de la mod la revolu ia cultural . i ea r spunse: ² Cum s nu.. amfitrionul i f cea asta cu o pl cere copil reasc . fa a lui lucea prea tare. o idee. îi accepta curtea. rotund. le p rea r u. se adunaser câ iva in i. s lu m loc. Ät he man of law and order".i ascund stinghereala. Se vorbea. domnul tefan.. pentru c de la început i se adresa cu Ädumneata" i îi spuse i pe nume. uite. prietenul ei se pare c plecase la un moment dat. era la masa aia de lâng perete. se g sea una chiar în frigider. tovar i simpatici. chel. mare.. f când gropi e. B u i el împreun cu ei 172 i o felie de salam. râse doamna din nou. ora de închidere trecuse de mult. erau vechi de dou zile. f r s priveasc . bineîn eles. acolo lâng soba de teracot . un pahar de ampanie. dar cine întorsese arcul acelui lichid de se umfla atât de impetuos în paharul de ap . cumnatului meu i s -a n scut a doua feti i am s rb torit botezul. dar se mi c greu. lu pe care o roase încet. ce le acceptase compania. erau acolo ni te pl cinte cu brânz . a a. i domnul tefan. când Minda îi turn . ad i o fa de mas . printre care i o femeie i un ins foarte bine îmbr cat. apoi înc unul. în primele minute. în drumurile sale atât de zigzagate.. vede i. eroare. ² Cum de nu v-am v zut pân acum pe la noi?! ² M mir. ceea ce se întâmpla acolo nu era întru totul curat. cu drag inim . în care fusese turnat?! Ciocnir si b ur . cu mult bun voin . bineîn eles responsabilul însu i d dea uneori pe la ei. st pân pe mi c ri... evident nepotrivit. sta i o clip . se vede bine asta. înjur se g seau îns . i Minda insist . chiar felul în care bea era semnificativ: mult timp nu se atingea de b utur . e adev rat cu un entuziasm u or deplasat. dar. scaunul e ud i. îns . fin cizelat . rece. în toate tr da o vitalitate care era aceea a impostorului. s mai fie instalate înc dou acolo. râzând. calm. odihnindu-se o clip . râse i el. Minda îi asculta p l vr gind. ² Dar de ce s st m în picioare. înveselit de lichidul caraghios. de la medicin la flota a asea. e drept. atent ca paharele s fie totdeauna pline. în fa cu acea femeie i cu responsabilul. îngropate în ghea . se sim eau bine împreun . i ochii i se îngustau cu ironie. a a c . ce era totodat i barman. car b iatul paharele sau. dar el se descurca foarte bine cu: ÄDoamn ! Stimat doamn ! Dumneavoastr . ² Sunte i. se pare c nu o cuno tea prea bine. s ne a ez m. se interesa.. parc mi-amintesc. la un moment dat.. începu s râd . nu vre i?! propuse el. se fâstâci la apari ia omului legii i ordinii. evident. ochii îi sclipeau uneori cu prea mare violen . f cu domnul tefan. Pe femeie cuno tea. ca s zidim u a aceea. e a nu tiu câta oar c venim aici. pentru conferen iarul Minda se f cea îns o excep ie. Stelic . de i. domnul tefan. decent. ca s . cu pl cere. le lu m noi. respectuos. cu toate acestea. lui Tic îi place localul. asta conta! Minda era. nu?! ² Nu. i Minda se pomeni singur. de femeia ce era cu ei. cu pecete. dar nu. gesticu la cu aprindere. numele ei doctorul nu-l re inuse prea bine. e chiar în fa a u ii. deci. într-un fel. domnu doctor. ia elibereaz masa de colo.. nu.. deodat . dar venim. t iat sub ire?! Perfect! Doamna fu i ea de acord. se pare. apoi se întoarse abia i.. a a cum d ruie ti o juc rie copiilor. nu ineau. m rog. doctorul nu îi atrase aten ia în nici un fel. e adev rat c se întâmpl rar. la dumneavoastr ! ² Aha. lâng bar. în jurul lui Minda. cu monograma sa. r spundea dânsa. st tea i ea în picioare. Domnul tefan. tr gea de du c un oi de o sut .. dar domnul doctor!. mili ianul de sector. cineva de la una din cele dou mese îl strig pe Nicodim. mânjindu -se cu spum la col urile buzelor. paharul pân la fund. ² Dar de ce. evident. acolo trage curentul. la o anumit or . cu un cap mic.Ruloul de arar nu mai era pe stert tras. Uneori. i ea. într-un fel foarte acoperit. atunci probabil c . apoi. am propus asta în câteva rânduri. ba chiar. Doamna. era un b iat simpatic. se îndr ept spre masa de la care fusese strigat: î i recunoscuse prietenul . am f cut pân acum de dou ori cerere anexat cu schi e i memoriu justificativ. nu -nu. ordon responsabilul b iatului.. creând un moment de stânjeneal . se interes dac nu aveau i pr jituri. se discuta cu lejeritate. Cineva b tu în rulou i intr Nicodim.. u or fâstâcit. r spundea doamna râzând. care se c rar pe rând. de la fotbal la îngr minte artificiale. complet inelegant. dar omul legii b u netulburat. l sa i.. b utura era doar un pretext pentru a fi împreun . se ap r Minda. Medicii nu prea erau iubi i în acel cerc. ce noroc. pân se r cesc în frigider!. pe o farfurie. Doctorul. ci pe trei sferturi. ampania în pahar.. i st tu cu ei câteva minute. ² Fane. cum ar veni.. cu mâinile îngrijite." etc. eu nu tiu dac . pe inelarul stâng. Dar Stelic privi peste toate cu o anume cald bun voin . ni te salam de Sibiu. Minda era plin de verv . un arc care se trage cu o cheie. dar Minda nu-l re inu. dealtf el e masa noastr preferat ! ² Aha. un 171 om. a eza i -v dincoace. aproape singur. i doctorul veni i el cu o idee: s se destupe o ampanie! Grozav. în cârciu m mai erau doar dou mese ocupate.. care. gentlemeni. îns . el ridica tonul. i se zicea acolo. responsabilul însu i. cu un inel de aur. fericit. sub pelicula fin de transpira ie. sau. doamn . se atingeau o gr mad de chestiuni. se bea. m ritat ?! ² Nu. nepermis. odat am venit cu o societate întreag . majoritatea din cartier.

² Cu atât mai bine! Cu atât mai bine! irupse Minda. o c su . de u urare. acolo. în timp ce domnul tefan. se r cise bini or. da. ha.. > polite ea aceea rar . zâmbind stingheri i. dureros. se limpezise. r mase în epenit ca 174 p duchios... Da. se înro ise la tâmple. cu unghiile prost între inute. a treia va fi perfect . femeile aveau obrajii colora i.. cvinte. la înjunghiere. nu tiu ce. pe Minda. care. pân nu se face ziu ! Si. i se zugr vi i pe fa .. o prinse de mân pe femeia care era cu ei. singura ocupat înc . doctorului! într-adev r. b rba ii schi au ter e. cu experien . totul mergea perfect. artera temporal i se umflase.. turnul bisericu ei de lemn. ea sim ise prea bine asta. i se spunea doamna Vali sau Tina. la femei. binef c toare. da-da. aprins. cu un bun auz muzical. f r nici o leg tur cu ce se vorbea. numai pentru ei. e de-a dreptul candoare! Da. ca într-un consens. mai ales c tefan se ridicase i disp ruse în dosul barului. parc . aerul se rarefiase. Doamne. avid. o igar care amenin s cad de pe marginea scrumierei etc. ea avu /vun oftat abia sim it. peste parapetul acela. peste. cel cu vocea de 175 bariton. Mâinile sale împietriser acolo unde se aflau. refuzând categoric. dar totul era plin de bun -cuviin . pe dosul mâinii ei prelungi. i cei de la mas întoarser capul uimi i.. uite. îmi cumperi toat ampania ce st aici de-o jum tate de an nefolosit . unul din b rba i. împotriva candorii! Ea se ro i din nou ² aha. sim ea cu precizie asta.. dar el era. vesel . în timp ce gurile lor spuneau." Ha. i Minda îi r spunse cu o privire cald .. dac nu s-ar fi întors animalul acela de tefan la mas . ia uite. izbindu-se de buzele ei sub iri ce zvâcneau la fel. ce atr g tor pulsa esul verde. Era de serviciu! Bravo. era într -adev r o femeie politicoas . din u . f cându -i ei. iar ea o femeie matur . cu polite e. i prin întreg trupul ei trecu un zvâcnet pe care Minda îl sim i prea bine (se discuta nu tiu ce despre o crim feroce ce avusese loc chiar pe strada unde se afla localul).. ei î i desprinser într -adev r mâinile.. senin . ea ar fi acceptat. într-adev r. nemi cate. nu cântau pentru prima oar împreun . evident. i ochii ei calzi. comic. s -i mângâie stânga pe care ea o inea lene rezemat pe t blia mesei. cu responsabilul i cu el însu i. în noaptea aceea. în . i ie i în furtuna de afar . ia uite... de i. dar el însu i./Varz dulce din gr din . se z reau parc i ni te blânde animale coco ate pe paji tea aceea care flutura.. vocile se împleteau într-o armonie ov itoare. erau acolo doi b rba i i dou femei. al doilea pahar cu ampanie. ² S bem. tu i de dou ori. i ea accept mâna responsabilului.. Doamne. lui. el avea s -i spun în gând Valentina! ² ar putea. asta are eticheta galben de-atâta fum!. cu aceea i resemnare blând . scuturând la nesfâr it acee a i igar . vrând s vad cât mai bine. ² Bravo! Bravo! To i trei. i ceilal i doi îi f cur semn: ² Psst! mai încet! într-adev r. Minda se aplec . un doctor de ar ratat. doctore. aproape instantaneu. ea va merge cu tefan. de la masa aceea de lâng fereastr . pentru a se desprinde. un bun doctor de circumscrip ie ratat. jos. se auzi un u or zvon. ce frumos era! ² Nu s-ar putea.. Minda 173 era convins c mâinile celor doi. erau doar împreun . concrescute în desenul lor. un cântec. stâncile se dezveleau încet. se cânta înc .. uneori. clipa aceea când el nu îndr znise s -o mângâie u or. nejignitor. dou perechi. de parc ar fi fost un adolescent. Si ca un miel. cu un gest. prognostic Minda. nu era sortit jertfirii?!. ea cheltuia candoare veritabil cu ei doi. Minda nu l sa pe nimeni s toarne.. erau camarazi. ochii ei îl priveau chiar astfel. cald . ov ind. i acest puls alergase. în eleapt !. i Valentina d du atunci u or din cap. aplecar timide capul zâmbind i. dumneata. nu fusese în stare. în ele-gându-i teama i în clipa aceea.. nevinovat. candoarea în acest sfâr i