Ilustra ia copertei: DUMITRU VERDE

nicolae breban îngerul de gips
Roman * Lucrarea de fa este reprodus dup : Nicolae Breban, îngerul de gips, Editura Cartea Româneasc , Bucure ti, 1973. în vederea reedit rii în Biblioteca pentru to i, textul romanului a fost rev zut de autor (septembrie 1997).
BIBLIOTECA PENTRU TOP ‡ 1997 EDITURA MWERVA.

LUPTA CU ÎNGERUL Cartea a ap rut cu sprijinul MINISTERULUI CULTURII ISBN 973-2l-0516-X ISBN 973-2l-0517-8
ÄO lupt învins e orice carte", spune Lucian Blaga. Nu tiu, a fost un blestem sau un dar r ut cios al zeilor dar a trebuit s lupt pi fiecare roman al meu. O, nu numai cu mine, acesta e ra i este riscul i miza splend meseriei mele. Nu, a trebuit s lupt cu ceilal i; evident, nu am fost singurul dintre seri de pri m linie, ca s zicem a a, ce a trebuit s lupte pentru publicarea textelor în totalita Numai c eu, spre deosebire de confra ii mei, mes paires, mi-am îngreuiat conside aceast situa ie. i anume, ap sând pe cele dou elemente constitutive ale carierei sc riitor profesionist ambi ios sub vechiul regim: refuzul limbajului esopic, afron direct , deci, a realului i a realit ii (inclusiv a celei politice) i în consecin o e> de vag , de liber , aproape exterminant cenzur interioar . i, doi: o extrem de rar , chiar i printre colegii mei de acela i nivel, intransi în lupta cu icanele i cu presiunea cenzurii exterioare, politi ce. Cu doar dou exi (în absen a st pânilor i îngerul de gips) toate romanele mele au trebuit s a tepte E zile în anticamera m ru n ilor zei de pripas, politici, dar i a unor colegi ai no tri coi în posturi administrativ -culturale i care, printr -o, desigur, abilitate a demonilor mi ce ne conduceau, erau adeseori mai cruzi i mai inventivi în a g si obstacole construi mele romane ti . Numai c îngerul de gips a avut o istorie i mai extraordinar . ÄIdeea" acestui roman ² ca s vorbesc pu in ca un diletant ² mi-a venit în VÎ '67, la Lugoj, plonjat în tenebrele, h i urile, a zice: intestinele a ceea ce urma numeasc Animale bolnave. Ca de fiecare dat , Änel mezzo del c min", la mijlocu ample construc ii m pierd ca un ucenic vr jitor ce ignor formula ie irii din labirii se p rea atunci, în vara lui '67, c tot ce scriu e lipsit de sens, c toat acea istorie secte incipiente, religioa se, în care Maestrul este ucis de ucenicul s u fanatic de tea acesta va tr da Ideea, este provincial i greoaie. i în momentele acelea de desen i sil , la lectura unei oarecari prefe e a unui volum str in al c rui titlu l -am uitat, a izbucnit lumina, id eea: s scriu istoria (cu adev rat modern , mi se p rea!) unui b rbat ce decade. Numai c aceast degradare, dec dere, trebuia s fie nu numai infinit dar i absolut . Or, eu tiam, înc de pe atunci, c orice lucru ce atinge absolutul se transform în al tceva (dup o idee a lui Goethe care îi pl cea foarte mult lui Th. Mann: dac atingi perfec iunea într -un domeniu, prin chiar aceasta el este dep it). Deci, aceast c dere absolut trebuia s fie o mântuire. Un b rbat puternic, aflat în culmea carierei sa le, medic, profesor, autor de literatur specific , ins ce nu dispre uie te uneori existen a monden , logodit cu o frumoas i tân r femeie, Ludmila, întâlne te chiar pe prima pagin a romanului, un Ädemon m runt". E ca i cum în vis, cineva s-ar afla înt r-o camer tapetat cu oglinzi ce -l reflect fidel din cap pân în picioare: puternic, inspirat, st pân al existen ei, adaptat superior unei lumi ce -l accept i-l sus ine. Doar una dintre oglinzi îl arat altfel: ea poart numele Mia Fabian i, dup trei sute de pagini de lupt , ezitare, neîncredere, farse de prost gust, co maruri vii, doctorul Minda intra în aceast oglind uman . Un critic int eligent (pe vremea aceea) a comparat romanul meu cu capodopera fratelui lui Th. Mann: Heinrich Mann: Dr. Unrat. Nu era lipsit de interes aceast compara ie, numai c drama expresionist a prof. Unrat care, pândind elevii de liceu ce se strecoar într -un cabaret, cade el însu i în triviala capcan a îngerului albastru, este coaja exterioar a procesului psihologic ma i intim i de o simbolic diferit în propria mea istorie. Era cât pe-aci s las balt Animale bolnave i s m apuc imediat de noua carte ce mi se p rea, cum am mai spus, mai expresiv , mai modern . Dar unul din asprele dictonuri ale mae trilor mei german i r suna ca o sentin : sfâr e te totdeauna ceea ce ai început. Toat via a a rezonat în urechea mea moral acest sfat, aceast porunc ² adeseori greu, aproape imposibil de îndeplinit ² i pentru c am r mas fidel acestui simplu i aspru model, poate, Dum nezeu se va îndura s sfâr easc ceea ce a început cu mine. Strângând deci din din i, blestemându -mi principiile, am terminat Animale bolnave ferm convins c a doua zi m voi apuca de noua, arz toarea tem . Au trecut îns cinci ani: lupta grea pentru publi carea Animalelor bolnave f r t ieturi, cariera Äfulger toare" profesional i politic , România literar , regia unui film de autor selec ionat de francezi la Cannes, declara iile publice i demisia mea la Paris împotriva începutului dictaturii, reîntoarce rea, pentru unii, uluitoare în ar , pierderea (binecuvântat !) a posturilor i privilegiilor mele sociale, a casei i a oric rei retribu ii, intrarea brusc , brutal , aproape fericit în starea de Älepros social", de marginal (ce va dura ap roape dou decenii) iat condi iile ideale pentru tratarea în deplin libertate interioar , într -o radicalitate moral în sfâr it recâ tigat , a ceea ce numesc eu prima mea tem major . Ca o r splat a unei justi ii în sfâr it prezente, aproape Ägâfâitor" de prezent , te mele Ämari" s-au aglomerat apoi una lâng alta într-un lan ce, i pân azi, m umple de uimire: la dou luni dup ce am sfâr it

VI

L
îngerul de gips mi s-a Äimpus" începutul Buneivestiri (25 decembrie '72), a urmat apoi Don Juan (o iute prefigurare a pânz ei mari ce urma s se numeasc Amfitrion), Drumul la zid i, în fine, trilogia Amfitrion. îngerul de gips a fost scris în satul 2 Mai de la începutul lui iunie pân la începutul lui septembrie 1972. Cum nu fusesem primit la Congres ul scriitorilor ² nici unul dintre colegii mei nu a protestat la aceasta, dar eu nu port pic nim nui ² am fugit de la Mogosoaia unde mi se d duse, provizoriu, o camer i, în patru luni, am scris cele ase sute de pagini ale c r ii, fericit de noua libertate socia l , i mai ales moral , câ tigat , p zit la intrarea în sat de un securist jovial care în ultima parte a sejurului meu la 2 Mai a îndr znit s se mut e chiar în curtea ranului la care locuiam. Ziua duceam o existen tipic estival , m îmb iam împreun cu prietenii mei î n Marea Neagr , bucurându-ne fals îngrozi i de armata meduzelor ce n p dise în acea var 2 Mai -ul i Vama Veche i nu ne feream s ridic m liba ii la faimosul restaurant ÄDobrogeanul" împreun cu cei care nu se fereau s stea la mas cu mine: Al. I. tef nescu i Nina Casian, Maria -Luiza Cristescu, Virgil Mazilescu, Dan Lauren iu, Daniel Turcea, D. epeneag, Liviu Ciulei, tân rul i necunos cutul pe acea vreme Virgil T nase i înc al ii câ iva. Seara, la ora zece, m retr geam în c m ru a mea unde în ciuda vremilor vitrege (sau, mai tii, fantastice!) aveam mereu în rezerv o lad cu vin ro u simplu i aspru de Dobrogea i unde primeam vizitele unor prieteni: Constantin oiu i so ia sa Karin, Dumnezeu s -o ierte, Al.

Paleologu i tân ra sa so ie, Lucian Pin tilie, sau splendizii mei prieteni, arti tii plastici Vasile Gorduz, Silvia Radu, Tana Maitec i înc al i câ iva, nu foarte mul i. La zece seara îns stingeam lumina urmând ca dup patru ore de somn s m scol, totdeauna f r ceas, la ora dou diminea a i s încep fericita lupt cu îngerul. Dar, ca într-un roman de Dostoievski sau Th. Mann, printre atâ ia vizitatori simpatici i umani s -a amestecat i... diavolul. într -o sear , la nici o jum tate de or dup ce am stins lumina, am auzit o b taie în u , a m deschis i m-am trezit în fa a unui tinerel, îmbr cat civil, care s -a recomandat a fi ofi er al Ministerului de Interne, i -a spus numele, pe care l -am uitat, s-a scuzat c m deranjeaz i m -a anun at c superiorul s u, colonelul de securitate T b caru, ar dori s aibe o convorbire cu mine. ÄPute i s refuza i", mi -a spus cu un aer sportiv, probabil admirându-se pe sine în clipa aceea. L -am întrebat unde urma s aib loc întrevederea i, cum tinerelul mi -a indicat numele unui restaurant cunoscut din Mamaia, am fost de acord. Eram de vreo trei luni înapoiat în ar din spectaculoasa mea c l torie în Fran a i R. F. Germania, unde d dusem declara ii în pres i la radio atr gând aten ia occidentalilor increduli i care îl ineau în mare stim pe Ceau escu ² sau se pref ceau foarte bine de aceasta ² asupra schimb rii bru te de unghi în politica intern a României. Nu, nu am protestat contra comunismului ci doar contra înce putului dictaturii, fapt dramatic ce avea s singularizeze România între celelalte ri afiliate Moscovei din estul Europei i s -o

VII
proiecteze în dou decenii de co mar social i psihologic: ruina institu iilor, chiar i a celor comuniste, a colii, a cultu rii, distrugerea satelor, atacul tot mai brutal contra individului i a demnit ii s ale, schizofrenizarea aproape a întregii popula ii adulte. Imediat dup declara iile mele de la Paris i din Germania (unde am fost secundat de D. epeneag, Gh. Pitu , Dieter Schlezack, Monica Lovinescu, Mircea Elia de i doamna Cristinel, I. Cu a, Pierre Emmanuel, Hans Hartl i Dr. Ghermani de la Sud -Ost Institut Munchen, Acrivu din Koln, Noel Bernard i înc al i câ iva) organele de intoxicare ale securit ii române au lansat imediat zvonul c am fugit. De i am anun at ² mi se pare în Quinzaine litteraire, la ospitalierul Maurice Nadeau ² c m voi întoarce în ar , voind s dau prin aceasta greutate protestului meu, sau dac vre i revoltei mele (e adev rat, o revolt pe jum tate, dar cine a mai f cut -o la acest nivel în rile comuniste din jurul nostru?!) nimeni nu voia i nu putea s cread c am s m întorc dup ce un Petru Dumitrul i al i câ iva protestaser doar cu fuga. M -am întors îns , spre stupefac ia tuturor, în noaptea de 19 aprilie 1972, pe la frontiera Arad. Din clipa aceea am fost urm rit, s e în elege, de organele Äde resort" i în plus au fost lansate alte torente de intoxicare ale c ror miasme fetide, în zdren e, preluate cu grab ciudat , aproape cu veselie, d e unii colegi sau de necunoscu i, ajung la mine pân ast zi: Ädezechilibrat menta l", Äaventurier", Äagent cu sarcini speciale". Scenariul Ädezechilibratului mental" în primele luni dup întoarcerea mea a prins o anume, rapid consisten , iar r spunsul meu, singurul meu r spuns posibil, firesc ² de i paradoxal pentru unii ² a fost prop unerea unei structuri romane ti ample, solide, novatoare, înalt expresive. Pân la simbol. Aproape un an a durat lupta pentru publicarea manuscrisului meu îngerul de gips. i doi oameni au un merit incontestabil în aceasta: Marin Preda, directorul editurii Cartea Româneasc (editur a Uniunii Scriitorilor pentru a c rei înfiin are, în ciuda directivelor Comitetului Central, eu însumi am luptat aproape singur împotriva Ministerului Culturii i a secretarului CC. cu cultur i propagand Paul Niculescu-Mizil) i Georgeta Naidin-Dimisianu, de i simpl redactar la Cartea Româneasc (ea îns i urmând a fi expulzat din editur în ultimii ani ai dictaturii), unul din marii editori ai culturii române sub comunism, c reia îi datore z apari ia a înc dou c r i: Don Juan (1981), la numai patru ani de la scrierea ei i Drumul la zid (1984), la aceea i editur . îngerul de gips a ap rut în luna august 1973 într -o t cere total i o indiferen aparent . Tirajul (minim: 12.500 ex.) st tea în pivni ele editurii, Preda neîndr znind s -l difuzeze, în timp ce unii creaser o comisie i un Ädosar" al romanului din partea Consiliului Culturii, iar al ii preg teau Äcampanii". Al. Andri oiu scrisese un atac fulminant în Scânteia contra mea, atac oprit în pagin din ordin de sus, d in Äviclenie de sus", deoarece Ceau escu, în excelente rela ii cu lumea occidental , a intuit c nu era în favoarea sa s creeze un scandal în jurul u»ui tân r i celebru scriitor care -i punea în discu ie noua sa politic . De altfel asta urma s fie, timp de dou decenii, Äinova ia" sa politic , marea sa abilitate fa de ceilal i colegi ai s i conduc tori din Est: o aproape liberal politic extern , cu unele lovituri

vin
diplomatice surprinz toare ² sus inerea Israelului, a liderilor arabi, a social -democra iei germane aflate atunci la putere, a Chinei ² îmbinat cu o strângere tot mai accentuat a Ä urubului" în politica intern . O cvadratur a cercului, stupefiant i neveros imil pentru unii anali ti occidentali, convenabil îns unor lideri politici ci nici ce în elegeau s -l foloseasc pe tot mai paranoicul nostru ef de stat în demersuri i afaceri aparente i ascunse ce mergeau de la intermedierea unor conflicte politice ² Africa Central , conflictul din Vietnam, pacea Beguin-Sadat, pân la cinicul fu rt i spionaj industrial. în acele s pt mâni de august, directorul tehnic al editurii, Gheorghe Iacob, Dumnezeu s -l odihneasc , l-a convins pe Preda s difuzeze cartea. ² N-am primit ordin s-o difuzez, moncher\ ² Dar nici nu a i primit ordin s n -o difuza i, i-a replicat Iacob. i astfel, cu ajutorul unui excelent tipograf, cartea a intrat pe t cute în libr rii. Nu s -a permis nici un anun al lans rii, iar în curtea editurii Cartea Româneasc , la ora difuz rii romanului, în afara unor securi ti fals plicti si i în fruntea c rora trona zâmbitor Vasile Nicolescu nu mai era aproape nimeni, nici m car prieteni foarte apropia i. Am dat totu i o mas la restaurantul ÄBolta rece" la care au participat Marin Preda i so ia sa, Paul Goma i so ia sa, Dan Lauren iu, p arc Ileana M l ncioiu, Sorin Titel, I. Dr g noiu i, cu siguran , Vasile Nicolescu, lichea superioar , Dumnezeu s -l ierte (Dumnezeu iart i pe lichele!), poet veleitar i snob torturat îns de o abjecta poft de putere, intrigant de curte f anariot , maltratând cu brutalitate cu foarfecele sale însângerate de metafore, sute i sute de versuri ale poe ilor adev ra i din întrea ga Românie. i apoi, t cere. Iar dup aceast t cere prelungit , fals , a izbucnit furtuna: patru ample articole scrise la comand , în patru mari reviste literare, care desfiin au romanul i pe autor Valeriu Râpeanu, Aurel Martin, Ov. S. Crohm lniceanu i Ion Iano i. Cel mai bru tal a fost bineîn eles sluga fanatic a partidului, Râpeanu. Cel mai cinic: Crohm lniceanu. Profesorul Iano i i-a luat atâtea rezerve în atacarea c r ii ² care bineîn eles nu coincidea cu Ämarile idealuri socialiste ale comunismului" i al c rei final, mai ales, în spe ultima f raz : ÄUn salt între dou mor i" indica, dup spusele respectuos -indignate ale rece nzentului, un Ämesaj str in lumii noastre", etc, etc, ² încât fa de tonul brutal cinic al celorlal i trei articolul s u mi s -a p rut aproape o curtoazie. Radu Cosa u mi -a dat num rul s u de telefon i l -am sunat Ämul umindui" pentru tonul s u urban i, în ciuda rezervelor clare politice, men ionarea numelui lui Dostoievski. Peste mai bine de un deceniu, Ion Iano i urma s r spund galanteriei mele sco ându -mi din impas masivul meu poem epic Drumul la zid pe care, de i avea bunul de tipar de aproape ase luni, Äforurile" nu îndr zneau s -l pun pe pia , i a f cut totu i ceea ce un critic important face rareori: mi -a f cut o vizit acas , dl. Iano i, i mi -a oferit spre lectur referatul s u la Drumul la zid înainte de a -l înmâna autorit ilor, mul umindu -mi în vorbe calde pentru bucuria spiritual ce i -a cauzat-o lectura romanului meu. (Un singur critic avea s -mi mai fac acest dar: Nicolae Manolescu. într -o sear târzie de mai 1977, cu ochii sclipind de bucuria complicit ii i a revela iei

IX

capodoperei, mi-a citit cronica sa la romanul Bunavestire ce urma s apar în Româna literar i avea, peste câteva zile, s -i atrag suspendarea cronicii literare pentru un timp i, mai ales, s -i nimbeze fruntea sa de mare critic cu acea aureol rar în lumea nec reatorilor: riscul i suferin a pentru îndr zneala în afirmarea adev rului). Lupta mea donquijotesc împotriva naturalismului în proza român î i g se te, pro babil, prima expresie în îngerul de gips. i poate n-ar fi nepotrivit s vorbesc despre sinceritatea acestei c r i, dar nu în sensul imediat, direct, al acestui cuvânt: mai degrab a putea vorbi despre sinceritatea unei voca ii. De i ne afl m în fa a unui story realist, a câtorva personaje distincte ce respect marile reguli ale realismului secolului trecut, îngerul de gips este mai pu in sau mai mult decât o carte realist : e o halucina ie tematic . Degradarea, decaden a, dec derea doctorului Minda a fost i capcana (realist ) în care au c zut rarii critici ce s -au aventurat în exegeza acestei c r i. Nu faptul c nu era

recomandabil din punct de vedere politic s comentezi aceast ultim carte a lui Breban i -a împiedicat pe criticii importan i români s se aplece asupra ei ci, cred eu, ‡' noutatea ² nu a temei, ci a trat rii ei ² i-a f cut pe exege i s ezite în abordarea ei. în fapt, discu ia putea fi simplificat , redus la dou elemente fundamentale: reflectare i simbol. De o sut de ani proza român , cea mare, cea Äna io nal ", cea social a slujit acelui ideal descoperit la începutul secolului tr ecut francez când Balzac i al i câ iva au descoperit c arta lor, minor , provincial pân atunci, o cenu reas a culturii, putea concura i apoi putea p trunde cu aplomb în hemiciclul valorilor maj ore ale artei: Äfiziologiile" sale o arat , ca i acele naive i încânt toare vanit i în care se închipuia pe el însu i ca om de tiin ² docteur en sciences morales se credea a fi ² i aceasta arat deja prestigiul pe care îl câ tigase nu arta ci tiin a în acel timp (1830). Idealul acesta, ce p rea, dac nu concurent tiin ei, oricum complementar, era idealul reflect rii. Din tinere ea mea, am fost nemul umit de acest ideal. O nem ul umire mai degrab temperamental , nu valoric . Ca orice mare ideal, el nu e perisabil, el poate fi doar tr dat. De altfel, mese ria mea, atât cât o tiu, am înv at-o slujin-du-l, i e suficient s amintesc fraza mea care sun ca un leit motiv m Don Juan: descrierea înseamn posesie. Dar era ceva în mine, probabil, înc de pe atunci, care era entuziasmat i nemul umit în acela i ti mp de acest grandios proces al reflect rii, al descrierii. Al imita iei. ÄImita i natura", spunea Shakespeare. Una din frazele sale cele mai criptice. Da, dar unde e natura? am putea într eba noi ast zi, la câteva secole dup ce acest Ämare romancier" a sfâ iat pânzele stilizate i splendid ipocrite ale artei medievale? Ce, care natur s -o slujim? De-a lungul întregii mele cariere am luptat nu numai pentru o coal de roman românesc, dar i pentru una problematic , ideatic , pentru un Äroman de idei", cum se zicea alt dat înjurai lui Lovinescu dar i al lui Ibr ileanu. (Acesta, ie eanul, o numea Äproz de analiz ", vorbea de Äproz de crea ie i de analiz "). Apoi, prin anii '30, a ap rut conceptul de Äproz psihologic ". Unul din vârfuri le criticii literare de dup r zboi m situeaz în contingentul celor care fac proz de analiz . Aceasta arat înc o dat încetineala, pruden a c u care exegeza în proza român se apropie de formele mai noi ale Äreflect rii"! Sau teama de o nou psihologie a artei, teama de a trece pragul acestei uria e descoperiri ce a fost i este realismul în art . Teama, mai ales, la noi, la români, de a nu ne sub ia geniul, de a nu l sa s se infiltreze viru ii corup iei Ämoderniste", teama ² înc atât de prezent , aproape vehement în ti nere ea mea literar ² c orice concept poate d una acurate ei specifice, c orice intruziune speculativ , no ional , distruge sau compromite genuinul inspira iei. Interesant, n u-i a a? ² cultura ca du man al culturii! Oare numai absen a în cultura român a unei mari i istorice coli filosofice s explice aceasta? Sau e o r zbunare a fondului nostru arhaic, cum o spunea Blaga, aceast pudoare de a p i pe ghea a conceptelor, elibera i dar i p r si i de fer mele leg turi autentice, de lan urile diafane i a proape vizibile ce ne in înc lega i, în istorie, în balad dar i în art , de râuri, de colinele ce ascund turlele m runtelor biserici de lemn, de Ärâul, ramul" lui Eminescu? îngerul de gips, ca în artele mar iale japoneze, lupt cu un du man folosindu -i armele: el vrea s înfrâng realismul, ceea ce noi în elegem prin aceasta (în secolul trecut francez prin naturalism se în elegea realism), folosindu -i mijloacele i, poate, întreaga -i, prestigioasa -i tradi ie. Nu, tinzând spre simbol în îngerul de gips nu am tr dat nici o clip realismul clasic (sau critic cum îl numesc unii). Suntem poate prea aproape de marile cupole epice ale lui Balzac i Tolstoi ca, în toat onestitatea, s putem neglija pur i simplu Ämetoda lor ". Dar, folosindu m de uneltele refl ect rii înv ate de la ace ti mae tri i,în primul rând, de acea tiin ce într -o clip de z p ceal ne împinge pe soclul dumnezeirii (am numit arta creerii personajului), descoperii în straturile de fund ale spontaneit ii mele artistice o alt n ecesitate. Nu mai mult, nu mai adânc, nu mai înalt: altceva. Ä Und mich ergreift ein l ngst entwohntes Sehnen nachjenem stillen, ernsten Geisterrich." i eu am resim it, ca i autorul lui Faust, aici, la gurile Dun rii, aceast veche, lini tit i grav , aproape u itat nostalgie spre imperiul spiritului! Iar pentru noi, acest imperiu era capacitatea romanului, a ceea ce numim astfel, nu s se autodep easc ci pur i simplu s înainteze, s continue a fi în uzura enorm a genurilor literare. i, în secolul nostru, un Marcel Proust i un Th. Mann au avut aceast îndr zneal p ind, ambii, pe noile continente lunecoase ce cu zgomot asurzitor se ridicau din apele posibilului în arta noas tr ce a devenit atât de central , de responsabil . E posibil de a interpreta îngerul de gips numai în cheie realist . Nu a fost numai pruden a autorului, aceea de a se asigura de solul artei clasice romane ti dar i o luciditate a specificului, siguran a c , o dat descoperite, acele arme ale reflect rii ² nara iunea,

XI

tipologia, atmo sfera, cochet ria cu istoria, i altele ² sunt înc suficiente s Äimite" acea natur de care vorbea tat l lui Prospero: dar o dat cu îngerul de gips am sim it c proza român merit i trebuie s intre sub zone mai ample, mai expresive. Evident, acest ro man e o lung , aproape o ioas , aproape pedant , descriere, enumerare a treptelor pe care cade un Ätrup" uman, a a cum în Evul Mediu meridio nal era aruncat câte un trup în canalele Vene iei. G. Horodinc , într -un interesant studiu, a observat c dr. Minda semnific o dram tipic sub dictatur : incapacitatea unui om de merit de a se realiza. E posibil, aceste drame existau, i ele au i fost par ial tratate în proza anilor '80. Dar îngerul de gips vroia s fie altceva: o adaptare prin dezadaptare. Nici m car o Ämiddle Ufe crisis"... ci un dialog dramatic, aproape romantic, cu ideea de adaptare, atât de scump secolului în care tr im. Adaptare i suferin , iat dou elemente excesiv fals legate î n vremea noastr . Dac suferin a este pivotul uria ei construc ii dostoievskiene, noi sim im, nel murit dar tenace, c acest Shakespeare al vremii noastre nu era în primul rând interesat de adaptarea social i nici de variantele i dramele ei. Nu, la Dostoievski suferin a este atât de teribil de sincer , de cople itoare, încât cu siguran ea semnific altceva, ea ne arunc peste hotarele lumii i normelor în care tr im, ne trimite într -un exil al ideii absolute, în acel imperiu al spiritului, în zona aceea eleat unde nimic sau aproape nimic nu se schimb . Unde omul e gol, e acela i, tânjind dup el însu i, corupt de ideea dumnezeirii. Poate acest model îl aveam în cap aplecându -m cu grij , cu r bdare, asupra bietului Minda ce tr ia un reflex uman simplu: acela de a nu fi îngropat într-un mormânt de lux. El se detrac heaz , face gesturi necugetate, nepotrivite carierei sale cumin i pân atunci, e aproape suicidar, î i face r u sie i. La sfâr itul c r ii stâ singur, i ultimele pagini îl descriu proiectat parc într -o rela ie oniric sau de final de film polonez: singurul s u corespondent este un fel de sobol, de obolan care pare a -l fi urm rit într -un labirint simetric pe întinderea periferic a unui maidan sau loc de de arje menajere. Minda nu încearc m car s în eleag , el încearc s fie. Autorul însu i nu face cea mai mic încercare de a- i în elege eroul. El îi descrie pur i simplu falsa c dere, într -o complicitate care nu este cea a în elepciunii ci a intui iei. Intui ia unui sfâr it de secol, intui ia noilor drame ale omului sub cele aparente: politica, r zboiu l, banul. Drama singur t ii celui ce continu s fie. Buc, iulie 1997 NICOLAE BREBAN

TABEL CRONOLOGIC 1934 1 februarie. Se na te la Baia Mare Nicolae Breban, fiu al lui Vasile Breban, preot greco -catolic, i al Constan ei Breban (n. Bohmer). 1940 Familia Breban se instaleaz la Lugoj, unde tat l viitorului scriitor func ioneaz în cadrul Episcopiei greco catolice. Nicolae Breban urmeaz coala primar i liceul la Lugoj. 1948 Regimul comunist interzice cultul greco-catolic i impune desfiin area structurilor ierarhice ale acestuia; devenit mirean, Vasile Breban î i asigur existen a ca mic industria (posesor al unor mori, mici fabrici de ulei etc). 1951 Din cauza originii sociale, Nicolae Breban e exmatriculat din liceu, cu interdic ia de a se înscrie la vreo alt coal din ar .

1952 Termin liceul la f r frecven , la Oradea, unde lucreaz ca func ionar. La începutul verii, dup examenul de bacalaureat, merge la Bucure ti pentru a se înscrie la Universitate, la Facultatea de Filosofie. Nu este admis, din acelea i ra iuni din care fusese eliminat din liceu. Se angajeaz la Uzinele 23 August, unde urmeaz cursuri de calificare ca muncitor. Lucreaz o lun ca sudor electric, apoi, ase luni, ca strungar -fier. 1953 Intr la Facultatea de Filosofie Äm sluind actele", dup cum explic în Confesiuni violente. Dup o jum tate de an, subterfugiul fiind descoperit, este exmatriculat.

xm

1954 Din nou înscris la Filosofie, la Bucure ti. Dup câteva luni aban doneaz studiile în urma unei îmboln viri grave. 1956 Student la Cluj, la Filologie (limba i literatura german ), încearc , în anul urm tor, un transfer la Bucure ti, f r succes. Exmatriculat a doua oar de Ath. Joja. 1957 i anii urm tori. Posesor al permisului de conducere, valabil inclusiv pentru categoriile de vehicule grele, utilitare etc, Nicolae Breban nu devine ofer de taxi ² contrar unei legende bizare ivite ulterior ² ci lucreaz la garajul Ministerului Finan elor, pe un post m runt ² implicând r spunderi administrativ-organiza-torice. Uneori, de serviciu pe garaj, noaptea, duminica sau în alte ocazii, utilizeaz câte o ma in a garajului pentru câte o plimbare cu prietenii (Nichita St nescu .a.). Duce o existen marginal fa de structurile institu ionalizate ale vie ii literare din epoc , î i consacr timpul liber unor lecturi fundamentale, din marea literatur universal (în special german ), filosofie etc. în acela i timp face sport de performan ² atletism ² i î i creeaz o anumit imagine, pu in comun , dac nu cu totul ciudat în epoc , de Äplayboy" intelectual. Iat câteva rânduri, din Confesiuni violente, despre perioada respectiv : ÄAcei ani au fost ani de lectur . Sigur, uneori eram speriat. Toat tinere ea mea a fost înmuiat în spaima social , în spaima de viitor. îns , cu incon tien a i cu vitalitatea vârstei, nu z boveam prea mult la asta. Nu sunt un temperament ulceros (...), v d mereu partea bun din lucruri. F ceam sport pe vremea aceea, atletism. La Oradea f cusem box. (...) Dar citeam mult, f ceam curte unor domni oare dr gu e. Eram mult mai liber decât colegii mei de genera ie, care erau înregimenta i în acele abatoare care se chemau universit ile staliniste." Frecventeaz un cerc informai de prieteni, de tineri cu preocup ri intelectuale i literare ² din care unii vor deveni, ca i el, scriitori: Nichita St nescu, de care îl va lega o mare prietenie, Matei C linescu, Cezar Baltag .a., ² i, în general, mediile tinerilor litera i tocmai afirma i sau în curs de afirmare. Se distinge, în colocviile XTV neoficiale din aceste cercuri (în care chestiunile erau discutate în mod cu totul heterodox fa de Äcomandamentele" lansate de oficialit ile epocii, de dogmele Ärealismului socialist"), ca un sus in tor energic al înnoirii concep iei despre crea ia literar , ca un adept al primatului esteticului. în aceea i perioad , a fost dus de Ilie Constantin la reuniuni ale unui cenaclu literar patronat de UTM, acolo i -a cunoscut pe Florin Mugur, Grigore Hagiu .a. Ulterior, Nicolae Breban s -a apropiat i de Dumitru epeneag i s-a Äaliat" cu acesta. 1961 Debut, cu schi e, în Gazeta literar . Din anii aizeci i pân azi, Nicolae Breban a colaborat la reviste literare sau culturale ² Gazeta literar , Contemporanul, România literar , Luceaf rul, Steaua, Vatra Româneasc .a. cu fragmente de proz , texte eseistice, publicistic etc. 1965 Are loc debutul editorial, prin apari ia romanului Francisca (Premiul ÄIon Creang " al Academiei Române). 1966 Apare romanul în absen a st pânilor. 1968 Apare romanul Animale bolnave (Premiul Uniunii Scriitorilor). Cartea înregistreaz un frumos succes de critic i de public, deopotriv (avea s fie reeditat în anul urm tor), consacrându -l pe autor ² deja remarcat pentru cele dou romane anterioare ² drept unul dintre cei mai importan i prozatori ai momentului. De-a lungul celor aproape trei decenii care au trecut de atunci, scriitorul i -a p strat i consolidat, prin scrierile ulterioare ² f r îndoial , inegale, dar remarcabile f r excep ie ² un loc proeminent în ierarhia valorilor literare actuale. 14-l6 noiembrie. Au loc, la Bucure ti, lucr rile Adun rii generale a scriitorilor; sunt alese prin vot liber i secret, organele de conducere ale Uniunii Scriitorilor. Nicolae Breban este ales în Biroul Uniunii Scriitorilor. 1969 Are loc pre miera filmului artistic de lung metraj R ut ciosul adolescent (scenariu: Nicolae Breban, regia artistic : Gheorghe Vitanidis). XV Scriitor consacrat, bucurându-se de apreciere cvasiunanim , Nicolae Breban este ² în epoca de relativ Ädeschidere" a oficialit ii comuniste fa de problemele libert ii de crea ie, de încurajare a competen ei i valorii ² Ämobilizat" i Äpromovat" politic: devine membru al PCR i, la al X -lea Congres al acestuia (6-l2 august), e desemnat membru supleant al Comitetului Central. 1970 Scriitorul este numit la conducerea revistei România literar (figureaz ca redactor- ef începând cu num rul 20/1970). Pune mult suflet în activitatea de conduc tor de revist , se str duie te s dinamizeze, conform concep iei sale, publica ia, s o transforme într-un factor de influen constructiv în via a cultural a rii.

dar de i dobândise. v dind n zuin a unei superioare pedagogii socio-culturale (precum seriile de eseuri For a exemplului i Riscul în cultur . semnalat de T. volum alc tuit de Ovidiu Pecican în 1986. adaptare cinematografic a romanului Animale bolnave. Iat cum explic scriitorul. Apare Confesiuni violente. dup cum a xvm 1996 explicat autorul. în Confesiuni violente. contrar aparen elor. 1990 Tot mai prezent. în traducere. sub titlul generic de Don Juan. Dar (. C l tore te apoi prin Italia. Nicolae Breban devine. îi adreseaz autorului repro uri violente. 1977 Nicolae Breban sus ine luarea de pozi ie a lui Paul Goma. De i sprijinise ac iunea lui Goma. nu se autoexileaz . în traducere. Nicolae Breban este prezent la Cannes. nu p r se te definitiv România. piesele de teatru B trâna doamn i fluturele i Culoarul cu oareci (reprezentate scenic sau radiofonic în ar dup 1990). Astfel s-a întregit. la Editura Flammarion. 1992 Apare volumul de versuri Elegii parisiene. îi apar opere mai vechi.i publica operele în str in tate. Prev zut ini ial a fi proiectat într -un cadru festiv. 1972 Se întoarce în ar . în absen a st pânilor (En l'absence des maîtres). Cartea apare cu di ficultate i provoac un atac de-o mare violen în plenara CC. interviuri acor date unor ziari ti etc. oper de memorialistic i profesiune de credin totodat . Public . are loc edi ia din acel an a Festivalului Cinematografic de la Cannes.) asta a fost o noutate stilistic . înc din 1972. carte-interviu: o seam de m rturii (Äliterare. din iunie '77. cu contribu ii publicistice. Ceau escu. XVII 1984 Apare romanul Drumul la zid. care. Apare romanul Bunavestire (Premiul Uniunii Scriitorilor). care lansau ceea ce avea s fie n umit de massmedia din Occident Ämica «revolu ie cultural » a lui Ceau escu"). a Epistolarului ² eseul Tinerii corifei (Paris. în loc s iau distan fa de ideile unui personaj. 1991 Apare romanul Pând i seduc ie (scris în 1976). Titlul i concep ia revistei i se datoreaz . în contextul manifest rilor legate de jubileul sus-amintit.. nu mai ocup nici o func ie oficial i se dedic cu totul scrisului. 1994 Apare O utopie tangibil . numit de autor Äpoem epic". octombrie 1987). o monumental macrotrilogie ² sau Ämega-trilogie" -. 1981 Apare romanul Don Juan. întâlniri ale redac iei cu cititorii etc. politice i biografice") formulate de scriitor într-o suit de convorbiri cu Constantin Iftimie se articuleaz într -o autobiografie selectiv . Pând i seduc ie i Amfitrion (format din trei volume). la Paris.Organizeaz dezbateri substan iale. tot la Flammarion. E icanat de oficialit i în leg tur cu încerc rile sale de a. Din convorbiri ale lui Nicolae Breban ² dezbateri purtate împreun cu personalit i literare sau culturale. î i prezint . Apare masiva trilogie romanesc Amfitrion (I. aflându -se la Paris i luând cuno tin de m surile de în sprire a dirijismului ideologic introduse în ar (Ätezele" din iulie 1971. dup 22 decembrie 1989. Ovidiu Pecican a ales fragmente pe care le-a structurat în acest volum. în traducere. tot în mai. cu ocazia festivit ilor prilejuite de jubileul PCR (8 mai). Peste câteva zile. oferind astfel. cum face autorul clasic. Fusese exclus din Biroul Uniunii Scriitorilor i din PCR: marginalizat de autorit i. 1971 Are loc premiera filmului artistic de lung metraj Printre colinele verzi (scenariul i regia de Nicolae Breban). sie i î i refuz postura de opozant politic radical al regimului de la Bucure ti. în Fran a (Editura Flammarion). 1980-l981 Nicolae Breban scrie. 1973 Apare romanul îngerul de gips. Demonii m run i. un fel de ÄNicolae Breban par lui -meme". ca în orice roman postmodernist. demisia de la XVI conducerea României literare i acord interviuri presei occidentale. Cele trei p r i . acel episod: ÄCeea ce i-a în elat pe unii a fost faptul c am tratat ideile lui Farca uneori cu aerul c eu sunt partizanul lor. în traducere. dup cum remarca Irina Petra . 1983 Apare în Fran a. Bunavestire (L 'Annonciation).. i cet enia german . cuprinde romanul Don Juan din 1981. 1985 Apare în Fran a. în dezbaterile de idei i în coloanele presei literare i culturale din ar . Printre colinele verzi fusese inclus în selec ia oficial . în Fran a. serie nou a Contemporanului. în care romancierul î i exprim simpatia i pre uirea pentru Ägrupul de la P ltini ". a c ror apari ie sub form de carte este iminent . iar în iulie. Don Juan apare. filmul este reprogramat la alt sal i privat de girul oficialit ilor. criticând politica regimului Ceau escu. Pân în 1976 nu i se mai permite s c l toreasc peste hotare. cu ocazia proiec iei filmului. exclusiv prin valoarea estetic ." 1977-l989 Face lungi c l torii în str in tate. pe care se a tepta s -l prezinte cinematografia despre actualitatea româneasc i. ² publicate în pres de-a lungul anilor. II. Scrie noi romane pe care le public în ar . în mai. în semn de protest. în special la Paris. Alberta). în revista pe care o conduce. 1988 Apare în Via a Româneasc ² în urma public rii de c tre Gabriel Liiceanu. ca i de impunerea ei aten iei interna ionale. eu am intrat în pielea lui. Popovici i N. director al s pt mânalului Contemporanul ² Ideea european . Filmul displace Elenei Ceau escu care consider c aspectele de via evocate nu se conformeaz tabloului Äoptimist". reluat în toat presa de partid i cultur . Procuratorii. fiind preocupat în primul rând de realizarea propriei opere. III. idilic. texte de atitudine.

Ecce homo PARTEA ÎNTÂI Ä. cu o dup -amiaz petrecut cu vreun an i jum tate înainte în casa-atelier a unei cuno tin e. deoarece orele de serviciu nu se sfâr iser înc . poate. de alt Äintrig " . fruntea mic . ale Ämegatrilogiei" nu reprezint un continuum narativ (e vorba în fiecare caz de alte personaje. cu oarecare încetineal voit . o privi mai atent: mijlocie de stat. din simpl obi nuin sau cult al propriei profesiuni. Apare volumul exegetic Breban.Wieviel Warheit etr gt. cu o degajare parc for at sau insolent . ca i cum ar fi stat în fa a unui caz serios. Din nou i se p ru ceva cunoscut în fiin a din fa a sa. Deodat o auzi spunând (o voce surprinz tor de pl cut .. felul în care lungea cuvintele. deschise u a cabinetului. p str aceea i fa impenetrabil i gesticula ia lent ... scriindu-i re eta. Victor Ne ore cu^care îi controla sau repara uneori cele câteva aparate din casa sa. maniera de a-l privi. c o cuno tea chiar. p rul des.m. a marelui mit modern european al lui Don Juan. ochii mici. lipsit de spiritualitate.în timp ce ea se reîmbr ca.Irrtum(² derGlaubeans Ideal ²) ist nicht Blindheit. dar în timp ce se ridic s o vad . Eroarea/credin ei într-un ideal/nu este obtuzitatea. î i d du seama c felul în care se mi case acea femeie. tehnician radio. din ii frumo i. Femeia plec . i Minda î i propuse s nu -i spun nimic. sprâncenele desenate gros. Intr o femeie. Apoi o privi: era o femeie în jur de treizeci. eroarea este la itatea. O che ma Fabian VolumiuX i în clipele când î i schimba halatul i se sp la îndelung.. f cu doctorul i î i aminti de cine era vorba.i treaba. O f cu încet s vorbeasc . înc p ânat .). toate acestea îl impresionaser nepl cut. cu mâinile lungi. Nietzsche. i sora urât .d. de alte împrejur ri. perla i. dintr-un simplu exerci iu de voin . r gu it): ² Pe Icju l-a i mai rev zut? Minda o privi f r expresie i ea repet : ² Pe Nestorescu. Cazul femeii era simplu i ea ar fi putut s se adreseze i unui generalist. Sora se întoarse în cabinet... simple i eficiente automatisme. Irrtum ist Feigheit. ro cat . ÄSpre castel vrodat ochii N-am întors i totu i plâng ² Fundul m rii. rujate cu vulgaritate. în spatele ei. talia u or îngro at etc. monosilabice. chiar i cele medicale). concentrându-se asupra diagnosticului." Fr. aceast prim impresie se terse din mintea lui.. care ar ta cu adev rat sfâr itul unei zile Äpublice" i prezen a prietenului. cu ceva nepl cut în toat fiin a ei. pe mâini. i Minda îi f cu un semn amical cu mâna. wieviel Warheit wagt ein Geist? das wurde fttrmichinimermehrderdgentUcheWertmesser. lucru care îi displ cea.. în timpul consulta iei. Acum. apoi intr Lauren iu.Cât adev r suport . termin . fix. cât adev r îndr zne te un spirit? Aceasta a devenit pentru mine tot mai mult adev rata norm a valorii. într-o viziune cu totul original ." 1 sept 1969 7 iunie 1972 L ² Mai e cineva? întreb doctorul Minda. p strând aceea i voio ie deplasat i. dar particip toate la dezvoltarea unui ambi ios proiect auctorial': revitalizarea i Ärescrierea".componente. Se rea ez apoi. la chiuvet . figura lui Ceea.a. fondul mirii Fur chipul ei b lai. vii. i înc în primele clipe ale întâlnirii lor. ² Ai venit? f cu Minda i voi s se ridice. Sora trecuse deja al turi i Minda o auzi cum se schimb . O dat sau de dou ori i se p ru c o mai v zuse undeva. figura rotund . dar Minda. fundul m rii M atrage în adânc. Iar pescarul trece-n luntre i în ape vecinie cat ² Fondul m rii. probabil o fost pacient . precum i de femeia din fa a sa. pl tind o tax la policlinica special (de i diagnosticul i l -ar fi . i când o analiz ." Eminescu. Dar cel lalt strig din u : ² A tept. buzele groase. i ² Aha!. apelând la întreb ri scurte. uit acest lucru. în el st ruia reziduul unei senza ii u oare i nepl cute. dar curând. nepoliticos. gânditor. în timp ce îi d du cele câteva recomand ri.. Pacienta (ultima din acea zi) se a ez pe scaunul din fa a biroului s u i îi dict cele câteva date conven ionale pe care Minda le trecu în registru. am un ziar la mine! i surâse. voio ia ei nefireasc . inegale ca amploare. numele ei (de data aceasta asociat cu altceva.. stând în picioare în fa a ei. Eseu despre stratagemele supravie uirii narative de Marian Victor Buciu. î i d du seama c ea venise s -l consulte în mod inutil. II în fereastra despre mare St copila cea de crai ² Fondul m rii. un timbru cald. când doctorul î i odihnea fa a într-un surâs pe jum tate. fundul m rii Ah! de mult un chip i-arat . Postuma Ä.. i ea îi r spundea cu oarecare voio ie deplasat .. o uit chiar i pe ea.

. oprindu-se. N-o s st m nici noi foarte mult. mult mai important. în al doilea rând. cum le numea cel lalt. distrat. de reac ia sa. care se colora repede. nu i de ceea ce spusese. ca o panic a propriei sale sensi bilit i. tu stai pe la cozi. o femeie de o energie uimitoare. i Minda râse i el. exact de aceea i vârst (sub patruzeci). pe jum tate doar ² chiar dac sunt perversiuni m runte. ple uv. De aceea stau pe la cozi! Am o perversitate util ! ² Nu-i deloc util ! Te în eli! în primul rând. So ia lui nu fusese niciodat Äsurprins ". ² Vino. î i pierzi vremea. al doctorului d dea senza ia unui b rbat matur mergând al turi de un adolescent. i-apoi zâmbetul s u pe jum tate vinovat. descoperind din nou felul de a se exprima u or Äbombastic" al prietenului s u.. cu maxi larul inferior puternic. surprinz tor de elastic. cu astfel de corvoade. avea trei copii. ² Pentru cei care au avut o adolescen normal ! relu Lauren iu. aerul grav. propor ionat . con tient de sine. somitate în materie (era internist).. fluierând încet.putut pune orice doctor de cartier) doar pentru c îl întâlnise odat .80. i tia c Minda va înc erca mai degrab s -l dezve e de anumite Ämanii" ² cum era cea cu statul pe la cozi ² cu un didacticism înn scut decât s încerce s -l schimbe. b ie esc. cel lalt. De-aia nu vrei s vii? Lauren iu î i mi c u or umerii.. Capul lui Ceea era urât. i-apoi Bibor eniul e exact ce-mi trebuie. cel pu in. borcane cu iaurt. Doar pielea foartea alb . cu mersul s u elastic. îl acuza chiar pe Ceea de o anumit manie.. i de aici doctorul deduse c lui Ceea îi f ceau chiar o anumit pl cere aceste Ätrivialit i". totu i! insist înc o dat doctorul. s se târasc lin. am s dau un telefon LudjruleLs mearg înainte. m compromi i pe mine. dispersarea în atâtea griji m runte. contagiat de Ceea. înaintând al turi. doi din cei cinci copii ai gazdei urmau s se produc la vioar i pian în fa a asisten ei. concentrându-se parc numai asupra pl cerii de a umbla. cu capul Äfrumos". câte o perversiune! ² glumise odat Minda. o anumit Äpenibil perversiune!" ² La vârsta noastr .. pe ici. ² îl cuno ti pe dQcj orul J irtasu? întreb Minda. în timp ce se concentra asupra discu iei. jucat. osos.. ² S înv !. la vreun aprozar. ² Nu. una mi se pare c e i cusut de soacr -ta cu ceva a la aceea i nuan . m runt casnice. pensionar de doi ani abia. în ceea ce -l privea pe Minda.i ironizeze prietenul. care putea fi v zut adeseori cu plase înc rcate cu ape minerale. sau. se poate s apar . ² Vii cu noi? întreb Minda. . de Minda. conferen iar la institut. zece cutii de scobitori.. ² S cite ti? întreb . mergând în felul s u. în loc s pri ve ti m car o singur dat cu interes picioarele unei fete de optsprezece ani.. f cu Lauren iu.. nepre uind deloc timpul etc. casnice. î i împingea cu lene picioarele sale lungi.. cu care oricum n -ai ce s faci.. El i logodnica sa erau invita i la un coleg al doctorului. dar acesta era uneori f cut. umblând cu non alan . seara avea pentru el i un alt scop. Era înc preocupat de altceva i era un fel al s u de a se odihni. cu mâinile în buzunare. Ceea râdea frumos. pufnind în râs. cu nasul mare. dup p rerea doctorului.. ar fi fost mai potrivite cu asemenea îndeletniciri. slab. în jur de 1. E tipul semidoctului! ² Ia te uit ! f cu doctorul. statul pe la cozi interminabile pentru orice fleac. ce dracu ai instinctul sta plebeic?^/ Ceea t cea. ceea ce trebuie s recuno ti c e un început de perversitate. i doctorul nu mai insist : ² Bine.. bineîn eles dac suntem normal constitui i i am avut o adolescen normal . s se mi te.pentru c îl Äcuno tea". E ti idiot! Ce-s eu. prea puternic. dintre care dou fete în jur de zece ani. cu un fel de pudoare. Eu m duc i a a acas . surâzând. asupra pl cerii de a fi lâng prietenul s u. cu examenele pe care le ai de dat. ner bd tor. sau s te îmbe i într-o sear turt cu primul imbecil întâlnit i cu câteva sticle din celebrul nostru Ävermut ro u". sau s furi o singur dat . ca s cumperi o jum tate de duzin de Bibor eni. ² Eu? întreb Minda. perfect plictisit. la un magazin cu lactate?! Minda spuse toate acestea cu veselie. pentru c tie toat lumea c e ti prieten cu mine (Ceea râdea din nou.. Chiar tu mi l-ai recomandat. de i în familia sa se aflau for e care. Mi c încet din umeri i continu s mearg pur i simplu. dealtfel mie-mi place s m culc devreme. pe colo. Minda începu s râd . cu mâinile în buzunare.. ² Nu pot s beau apa de la chiuvet ! replic serios Ceea. Lauren iu nu r spunse. unde se d dea un fel de sindrofie muzical .. Eu n-am avut-o.. balneolog? Te-ai v zut vreodat c rând plasele alea din plastic scorojit. (Era gazda la care erau invita i. dup o scurt pauz . ² Pariez c mai ai i câteva cump r turi de f cut... trebuie s citesc înc ast -sear . Erau îns amândoi de aceea i vârst . ² De ce?! se împotrivi Ceea. Al turi. a fe ei îi tr da sensibilitatea i o scurt spaim care i se ivea în ochii sp l ci i. mama so iei sale. cu inteligen a ta. privind în jos). Ceea era c s torit.. saco e cu zarzavaturi etc. feminin. rupte.. î i l sa întreg corpul s u sub ire i lung. i în casa sa mai tr ia i o b trân . înalt. lipsit complet de imagina ie. i de aceea i în l ime. r spunse Ceea. ro indu-se cu rapiditate pe partea inferioar a fe ei.. sprâncenele aproape ro ii. r bd tor ca un câine. pentru c Ceea însu i râdea. de la un magazin cu autoservire. o uit . replic sec Ceea..) ² îl cunosc. spuse Minda. Reintrând în cabinet i apoi coborând sc rile al turi de Ceea. statura masiv a lui Minda. asupra serii care îl a tepta. îi pl cea s . sim ind aproape frecarea înceat a oaselor de ligamente i mu chi. Era singurul prieten al lui Minda. compensatorii pân la urm ! Tu. cu umerii îngu ti..

o figur pierdut în adolescen a sa.s .i impunea personalitatea. Eu am s . era o înserare impersonal . f r realitate. ² ad ug el dup un timp ² putem vorbi despre altceva..uman aproape i asta. undeva în afara timpului. fad .. extrem de circumspect în rela iile sale extraprofesionale. trebuie.i d dea cu întârziere examenele la Drept. prin care a i trecut i voi. sau. ² D -mi voie! Putem s mai st m împreun o or . i Lauren iu era singurul prieten adev rat al doctorului Minda. ceva care se opunea oric rui fel de tensiune.. f r mine. a crepusculului. pe care Ceea le absolvise la B. nici m car Äde dragul lui". în l area câtorva cozi de topor. în mare. dar i. se pare. Prietenia cu func . dup ultimele dou ore de lectur din literatura vast a specialit ii sale..i amenin a s devie Äcealalt curiozitate din via a lui". Lauren iu d du încet din umeri. ² De ce? întreb Lauren iu. luaser masa împreun . în care se putea înainta ca într-un tunel de sticl .M. i. Eu nu in seminarii. am s -i dau un telefon Ludmilei s se duc înainte. i Ceea vorbise câteva minute ² sau 10 fusese poate o jum tate de or ? ² despre cineva. la f r frecven / ² se potriveau mult prea bine. oprindu-se în loc i privindu-l pe cel lalt ² ce crezi c ai s afli de la mine? Ce fel de am nunte crezi c am s . îi d du întâlnire ia familia Birta u. în rest. rezervat . aproape cu brutalitatea cu care.. Credeam c tu vrei s afli ceva! Lauren iu d du încet din cap.. i el i -o impunea cu siguran a. concentrat parc asupra celui ce mergea în el însu i.T. muzical. f r s -l priveasc . dup p rerea unanim . femeie cu aproape zece ani mai tân r .. poate i mai pu in. erau de nedesp r it. ² Dac nu mergi. c s-au întâmplat acelea i lucruri. ² i ce? ² f cu Ceea. tr iau ca so i so ie . f r s -l mai asculte. aproape surâz tor. la tribunal i. al turi de J pi ietenia cu Ceea.. ² Voiai s -mi spui ceva. de la începuturile adolescen ei. ² De ce te prefaci c te intereseaz prostiile pe care i le-am în irat luni? întreb Ceea. (Se aflau pe o strad l turalnic care cobora spre râu. cu care caracterul i prestigiul lui Minda. ase pân la dou sprezece punct... în sfâr it. începuse s în ire prietenul s u i ar fi vrut ² poate de asta i prelungise prezenta întâlnire. i o singur dat la o edin a organiza iei în liceu. amestecat cu o sil autentic fa de propria sa dorin de a vorbi..? 11 . eu. într-adev r. reconfortant .. chestii de astea. cu capul aplecat u or pe um rul stâng. Era aproape singurul s u lux într-o existen înc rcat dej munc de înalt nivel.i debitez eu?! Minda d du din umeri i pornir mai departe. Cu câteva zile înainte. cei câ iva copaci de pe strad erau atât de limpede contura i de parc desenul lor vibra în acea intensitate sc zut . Era o vreme cald . Era sfâr itul lui septembrie. replic timid Lauren iu. n -am timp! Dealtfel.i caute un alt prieten.. Pe Minda începu s -l intereseze ceea ce. sau aproape zilnic.. solid ca un glonte. evident..i ver i adolescen a ta nenorocit de la Caransebe parc . în rest. o sun pe logodnica sa i. se sincronizau perfect. la Câmpulung parc ?! ² Fals! spuse Minda. foarte scurt.) Dup o scurt pauz : ² Eu nu vreau s aflu nimic. în afara domiciliilor înc desp r ite... Parc ai fi la un seminar în fa a tocilarului anului. se opri lâng un PJT relefon public. nici tipul lor de rela ii. peste pavajul pr fuit. ajungându-l din urm pe Ceea. maladiv . ad ug Minda. fire închis . lucrurile. Totul era luminos i lipsit de relief. al lui Ceea. evident doar pentru câteva frac iuni de secund .i fi dat prea mult osteneal . care. de chimie biologic . o vacan de timp. cu Ludmila Ogrin^stomatolog . ro ind. Prin '48 i pân prin '52. Lauren iu sim ea acest lucru. asupra celui ce se âra lin. La telefon mi-ai spus c . un anumeJErejcu. un declin al zilei atr g tor. dealtfel. ceva mort i lini titor. f ceam disec ii i cântam la pian Hanonul. aproape o or . cei doi se întâlniser din nou.. totul era mecanicitate i capacitate de munc . Nimeni din subalternii sau colegii s i n -ar fi b nuit limbajul lui Minda din întâlnirile sale cu Ceea. dar niciunde nu se recuno tea acest lucru. ² O s se înfurie pe mine. lucid . Nu iu prea mult s m folose ti drept lad de gunoi în care s . ce dura de aproape doi ani. ² E ti de tept. p reau decupate din carton. prost între inute. într-un timp ca al s u. spontan. acolo. casele vechi. când se culca. anotimpul nu se tr da în nici un fel. dar era ceva.. un individ probabil cu care ai cele mai scârboase rela ii ² Aiurea! f cu distrat Minda. M rog.. împ r it de diminea de la. spuse doctorul. tiind foarte bine c gre ea i c Minda nu i-ar fi pierdut niciodat timpul cu lucruri care nu-l interesau. de tensionare. De i se aflau într -un fel de extreme sociale ² Ceea era grefier . unul singur: o logodn greoaie. a ultimelor clase de liceu. Eu am fost o singur dat la jude ean U. ² O clip ! f cu Minda i. C s toria întârzia ² de i cei doi se vedeau zilnic. un fel de entuziasm sincer care ne-a prins pe to i. '53. ' ii.. la invita ia lui Minda...\ ionarul de la tribunal era o insul perfect în existen a lui Minda.. chiar i pe mine. Existen a sa mai avea un lux. un început de sil fa de indecen a lui Minda. cu privirea pierdut . citeam cursuri universitare de biologie i anatomie descriptiv . riscând o sear de ghea a Ludmilei ² s -l incite la noi am nunte. obiectele. trebuia s trec s o iau. i cel care f cuse toate astea nici m car nu p rea s .

tipul cu fularul gri ve nic în jurul gâtului? ² A.. po i s -mi cân i i un best-seller.. care. îmi tremurau umerii! Parc o chema Pitina..i trecutul. ² S -mi fac autobiografia. tiu o gr mad ! in minte o fapt foarte concret din vremea acee a: avea cozile scurte. el i o întreag serie de filme psihologizante. Pitina. Bineîn eles.. vezi? Ce te mai fandose ti? D -i drumu'! Hai. îmi plac lag rele. Crezi c eu tiu ce era? Crezi c dac încep acum s . Era o simpl gâsc . c eu m fac c n-ascult.. ÄUne si longue absence" i altele. Vrei s -mi cân i lag rul t u. îi sim i mi carea buzelor numai din intona ie i nu mai avu nevoie s -l vad : privea jos. cum i se trasase i lui sarcin s fie. meri i asta. care trecut?! Al cui?! ² Cine-i sta James Hilton? ² Un tâmpit! Foarte la mod pe la sfâr itul r zboiului. comendatore?! ² i-l cânt. gura prea mare. Ar fi fost grozav s fi avut pe vremea acee a aventuri sentimentale.i în ir cum era. a fost un lag r. cu um rul întors spre el.. cum a i zice voi. Ai a a ceva? ² Da.. inegalabil.. dealtfel i acum câ iva ani ap ruse moda asta.. sau. închipuie. Luni mi-ai povestit câteva fapte concrete. dar când se uita la mine. cum cel lalt î i ridic încet sprâncenele sale sub iri i g lbui... Eu sunt un om ocupat. fapte concrete... ² Bineîn eles.. livid i împurpurat în partea inferioar . epene. cu Pitina? Ce mai era?. chiar jucat.. f un imn de slav revolu iei!.. Ce-i asta?! ² Nu conteaz .. le-am v zut eu. r gu it. bineîn eles. era de neînvins. pentru o Äconfesiune". Trebuie s ai calit i moral -volitive. înseamn c trebuie s fi fost a a? ² Nu face nimic. nu v zu. ² Crezi c se poate trece ceva? f cu Ceea. i Minda sim i. d -i drumul oricum... nu era nimic.. r spunse ov ind Ceea.. ² Aventuri sentimentale? spuse Ceea. ² A.. uvoiul de nest vilit al trecutului. sau cum î i închipuia el c trebuie s fie un tip romantic. a. . indescriptibil. meri i un lag r. cu zâmbetul acela de femeie.... ² Nu tiu. ² Ei. ² A. i acolo ap ru capul urât al lui Ceea... deodat . Cuno ti reclama pe telui congelat? ² Nu. ² Ce-i asta. spuse Ceea.. hârâit.. E ti exact tipul potrivit pentru a a ceva.. ² Foarte bine. umple de noroi o întreag epoc istoric . un lag r împu it. p rul sp l cit. cârâit !.i povesti trecutul e o simpl arlatanie. în pavaj. ² A. ² D -i drumu'!. calomniaz . târnosit. nenorocit. Vomeaz .. Crezi c se în elege ceva? Crezi în prostiile alea literare â la James Hilton. aproape cu nostalgie ² la era un tip romantic.. f cu Minda. eroi cu amnezii totale sau par iale i -apoi.. ricana Minda. cânt -mi o reclam . Cunoa te -te pe tine însu i.. Ce era cu Treicu la. dup mutra infect pe care o faci. ai fi bun de a a ceva.. Falsific . mai bine.. brusc obosit.. Nu exist nici un fel de trecut! ² i nici un fel de prezent.. ai merita s . ² Crezi c pot asta?! ² Tu. ² De ce s m cunosc pe mine însumi? Pentru c vrei tu?! ² Bineîn eles. cu confesiuni. la! ² f cu Ceea. ² Bineîn eles! f cu Ceea i zâmbi privindu-l. i nici un fel de viitor. Minda a tepta ca cel lalt s continue.. Aiurea! Aventuri 12 sentimentale am acum. comendatore... Ce-ai împotriva lag relor? ² Eu? N-am nimic. mai bine.. Cel pu in pentru Minda. F .. Numai s vrei. Sau. Apoi spuse: ² Nu m intereseaz aventurile tale sentimentale sau fostele tale experien e postpuberale.. ² i cu asta. idilizeaz .i cât mai repede autobiografia. Dac vrei. Ceea f cu o schim plictisit : 13 L ² A. iluminarea.. ² i pe tine ce te intereseaz s dau eu din gur ? ² N-are importan .. Pitina de la nu tiu ce.i c trebuie s m gândesc la ceva i nu pot decât dac -mi turuie unul la ureche. era aventurilor sentimentale abia începe! i s vezi ce -o s fie în cincinalul viitor! Pitina. po i orice. n-am v zut! replic scurt doctorul... ² Teorii! rupse Minda.i fac o confesiune! ² F -mi! spuse Minda cu tonul s u sec. d -i drumul! Cel lalt d du din umeri.Lauren iu îl privi i surâse: ² Ai dreptate.. un lag r? ² Da. dar Minda. asta a fi în stare! spuse Ceea cu seriozitate. tibia prea scurt . invent .. sau cum îi zice! Ha.. Cât mai e timp. Cânt -mi alta..

.. ² Atunci un asasinat politic?. lipseau dou p turi! Auzi ce dobitoc: s reclame dou p turi care cic ar fi disp rut! Nu-i nimic. ² N-am nici asasinat. Am spus tot ce-am avut de spus.... c nu intereseaz . nu conteaz . spuse enervat doctorul. necunoscutul. i cal.. l-am dat jos de pe capr i am mânat chiar eu c ru a. ² Aha.. nu? Ei bine. Istoria. asta-i! De ce s m intereseze adev rul? în primul rând. conservatoare. am mai auzit ultima oar expresia asta. un album de timbre. de pe capr .. pe vremea aia se mai aflau în B. Minda începu s râd i el încet. se însufle i Minda. nu po i s în elegi. Mi -a fi pierdut vremea cu disec ii. larg. nu te eschiva. Se g seau pe un pod acum.. oricum. n-ai nici o grij . ² Cu droguri n-am. atac la esen ! ² A.. asta e condi ia mea.. Exact invers: am primit.. o ironie didactic ?! ² Ironie? S m fereasc Cel-de-Sus! Nu m intereseaz adev rul pur i simplu.. un bou! Odat . d -i drumul j.. precis a fi uitat totul. f cu cu regret Minda i-l sim i din nou pe cel lalt zâmbind. s ne plimbe cu rabla lui de tr sur cu tot în parcul cel mare. ² N-am nici crime. Sunt la f r frecven .. când i-am adus rabla înapoi. ² Retrograde. la esen ?! ² Bineîn eles. de la suprafa a râu lui.. din când în când. s ne plimb m pe alei.. pe colo. pe urm i-au luat i tr sur . Cu crime atunci. i dobitocul b trân n-a vrut. deoarece Keri-baci afirma c pe la unsprezece noaptea. vechi.. i dac se poate i ceva cu droguri. las -las . foarte bine! ² Da.... ² Politic? Erotic? întreb serios Lauren iu. tovar e. Dac vrei neap rat. îns . dac nu se poate altfel..... Dar eu am f cut invers. aprinzându. i p turi. Era un unchi sta. pe mine. care au disp rut bineîn eles acum i au ap rut ni te autobuze... fumând mereu. ² Ce vorbe ti? Va s zic nu te intereseaz adev rul?! 14 ² Ei. ² i ce-i acu cu comendatore sta? Ce-i tot dai zor cu. dar nu tiu dac era un adev rat complot politic.. asta nu mai e o chestie modern : adev rul! Prin secolul XVIII.. nu e modern. sau..B. ridicând din umeri. ² Nu conteaz . cine tie ce maniac b trân.. Inclusiv secretarul O. Sau un asasinat. ² A a un tâmpit oarecare. urm rind involuntar petele mari.. Am îns un fel de complot politic.. începutul secolului XIX.. i mai bine. a a se zice. a a-i trebuie.-ului facult ii voastre. i l -au trimis la dracu'. nu?.. ca mo tenire de la un fel de unchi pe care nu l-am v zut niciodat ... i dac te mai obr znice ti.. hî.. spun eu. la esen ! Numai la esen ! ² Deci adev rul nu. esen a da?!// ² M rog. folosit de ni te spirite conservatoare. ² Atunci cu o singur crim . ² Adic ce vrei s spui cu asta? ² Nimic. sta e un nume. mai e câte un tâmpit.. unul din tia f r scaun la cap. ² N-am. l-a m turat de pe scena ei i a pus în acela i col . pe de rost. Numai eu? ² Numai tu! spuse sec Mindra. Cei doi st teau rezema i de parapet i priveau în apa tulbure.. murdar ... lâng restaurantul . Dac vreau s spun retrograde. pe aleile late ale parcului nostru! A fost un hai! S-a l sat cu un proces. Pitina. i ceilal i m stimeaz . Mi-a l sat un album de timbre foarte bine garnisit. spuse Ceea nehot rât. 15 colec ionam timbre.. po i s spui i adev rul. de piatr . pur i simplu. cu parapete largi. cum vrei... care nu ma v zut niciodat în via a lui. albastre. seralistule! M intereseaz altceva! ² Nu sunt seralist. ² Nu-i nimic.. lui Keri-baci. poate c a fi uitat totul. Dac nu l -a fi inut minte. ² Vezi c eu sunt prieten cu trei din profesorii t i.. f cu sec Lauren iu. pe când aveam vreo 12 ani.... tr sura adic .. s crape ca o râm ..i o igar . formidabil! Mergeam cu to i bandi ii mei la cofet rie.. L-am dat jos pur i simplu de pe capr . cum vrei. spuse Minda.. haleam o gr mad de torturi i-apoi închinam câte o tr sur public . de ulei. care nu tie ce -i aia civiliza ia. Râdea cu hohote.² i la s fiu eu? ² Numai tu. comendatore. ² Ce-i asta. Ceea începu s râd . .. da. Pitina. ce ea ce e i mai grav. pe ici. care curgea sub ei. un nume pe care -l tiu bine. care le regret . evident. vrei s spui? ² Nu-nu.. ² Hai. câteva pr p dite de tr suri publice. din care mi -am f cut rost de bani de buzunar vreun an de zile. nu m intereseaz adev rul. î i atrag aten ia. în mahalaua lui nenorocit . se poate s fi fost doa r o înscenare.. i-am cerut birjarului. ² Politico-erotic.

s vii diminea a la coal . S -l iei. ne pl ceau grozav.. nu erau interzi i. m car pentru o noapte.. i-am i citit. dar i pentru con inut. c ci noi eram tovar ii la care se r stea. pe vremea aceea în manualele colare! Chiar i Ovidiu.. nu-i a a? Bineîn eles. în ni te birouri uria e. unul din cei ini ia i. era una. s zicem. r spundeam: ÄNoi vrem pace. sau cu cele de la coala Normal .. în coli i. de a ne întâlni cu cele de la liceul de fete. era o r gu eal fotogenic . colile profe sionale. s poveste ti i mai ales s te la i înfrigurat de vârsta aceea fantastic în revolu ie.. bineîn eles i pentru idee. dac ar fi fost. D-aia. Ei bine. chiar cei mai pr p di i sim eau c se întâmpl ceva. luminate a giorno. Cu o genera ie înainte. Pe cuvântul meu. scrise de nu tiu cine. orfanii. pe minunata mea Pitina. mi-am dat i eu seama... cea ce era alt brânz . cu al i câ iva.. o tensiune dubl i tripl . unde puteam s o întâlnesc a doua oar ? Tot la o manifesta ie! Ac iunile astea. cred c o jum tate din sal se afla în culise: corul mixt. nu în eleg unele chestii pe care mi le explic Procedura civil sau nevast -mea!.. dac n-ar fi fost ea. nu r zboi". de la cele dou licee din localitate. pur i simplu de-un nume. astea sunt otii. fusese i. bineîn eles. odat cu Ärevolu ia". înfior tor de tineri. Dumnezeu s -l ierte. noaptea. puteau s umble noaptea i ziua. de-un nume. era câte unul. Când ne-am dat jos. jum tate dintre noi nu mai puteam vorbi. s -l strângi în bra e ca un senil. care striga: ÄM i tovar i. cel de b ie i i cel de fete. am s rit primul i i-am întins mâna. s te legi.... cei de la echipele de teatru. Ovidiu i Petrarca am avut tot timpul s -i citim pe urm .. nu erau înc Äreconsidera i"! Bravo lor! S v d eu cine i-ar mai fi citit pe urm dac n-ar fi fost. urlam.. unde ap rea figura odioas a chiaburului.. unul din cei ale i. ne-am întâlnit în campanii. Pitina. alta: ÄStalin i poporul rus. Am exagerat. lucruri neinteresante. f r s m priveasc . singurele.. am 16 exagerat. fiii de mic-burghezi. dar nu con tient. e fals! eram mai mult decât ferici i: eram exalta i. cea social tensiona i pe aceia dintre noi care se n scuser având deodat vârsta de aizeci de ani. i -oricum. era o lume în culise... ca ni te pânze de cor bii. Ce Homer. elevii se întâlneau la biseric i cu alta înainte. eu eram într-a opta i ea într-a zecea. sau. când stau la câte-o coad mai lungu . a a am cunoscut-o. dup pofta inimii. Când stau la Äape" sau la sifoane ² astea sunt cozile intelectuale.. cu misterul acelei nop i albe lipite de coaste. foarte bun . la o manifesta ie la sate! Au fost organizate dou sau trei camioane cu voluntari. tot la biseric .. Era o adolescen în alt adolescen . tot de fete. o febr în alt febr . Mai ales c la Äape" nici nu trebuie s stau la coad . dar asta nu conta. în ac iuni. s râzi. iart -m . i-apoi a plecat cu colegele ei.. ba odat am jucat i într -o scenet cu ni te mineri în care eu pronun am foarte mândru tot timpul cuvântul pikham r. îngr m di i în l zile camioanelor care ne aruncau i ne striveau unii de al ii prin hârtoapele acelor autostr zi i scandam lozinci. bineîn eles noi.. tensiunea cea larg . cu secretul acelei nop i în tine. Mai cite te cineva .T. ea e fata-comisar. imagineaz . ce zic eu. Pitina. tia. ca un zaharisit. aveam i un cor vorbit.i s ie i noaptea din cas . Sau. s -i cân i un lag r. din camion. Acas încasam ni te b t i fioroase. i eu eram unul din tia. s-a vândut ca pâinea cald . chiar cu un tovar ! Se înfiin au organiza iile U. a a... dar tia nu prea contau. chiar i b trânul Homer nu era reconsiderat i a avut i el noroc c . pentru prima oar în istorie. cum se chemau. ce Petrarca! Recitam pe Dan De liu i pe Maiakovski. credeam în revolu ie. ranul s rac.. eram tineri.. fusese i câteva ore al turi de câ iva colegi mai mari i. nu conteaz nici ast zi.. rezema i turti i amândoi de cabina ma inii... bag spaima în bur-gheji"... i eram ferici i! Nu. entuzia ti. de intelectuali. liceul lor.. Sau pe Blaga i pe Ion Pillat.M. prin praful uria r scolit de noi pe drumurile de la o comun la alta. s stai la sediul jude enei U. n-a mai ine nimic minte. Câte ac iuni.. ca un dobitoc. Ce interes a avea s iu minte atâtea tâmpenii? Cu ce m-ajut acum.. pentru c erau ocaziile. ÄMoskviciurile" au r mas. Eram cu adev rat voluntari. va s zic a doua oar am întâlnit-o la teatru la unul din zecile de spectacole pe care le d dea liceul nostru.. i am plecat în campanie la sate. de-un nume care nu înseamn nimic. sau copiii g si i. i credeam în revolu ie... liceele reunite. numai pe tine te am.. mai odihnit ca niciodat . î i dai seama ce pr pastie! Era exact în anul una mie nou sute patruzeci i nou . Am exagerat incon tient. i am întâlnit-o chiar în culise. Ea e fiica Ärevolu iei". Luca i'cu Dej.... a a se cheam ² atunci m ajut . câte paze la sediu n-am ratat din pricina prostului de taic -meu.ÄTraian". Pitina. la carne? A. în revolu ia mondial . uite câte tâmpenii mai c pu eaz pe easta mea?...T. probabil. aveam to i ni te mutre de parc eram anarhi ti. uneori. ca un dobitoc. singurul viitor al omenirii.. scenete luate de prin îndrum torul cultural. dup aceea. a zice. uitasem. chiar cei mai nesim i i. 18 umblau cu nasul prin aer ca mânjii prim vara. noi eram viitorul i mai ales 17 prezentul. copii lenini ti... Bezîmenski i al i clasici ai acelor vremuri. dramatizat . scârbos de tineri.. mai era i un liceu comercial.. pentru c ceilal i.. i-a a îmi f cuse o favoare. de care nu s-a sprijinit deloc. a. cu voce groas . c minele de ucenici etc. s -l morfole ti. în comunism.M. la carne nu m-ajut . ce prostie.. Spre sear . era cu doi ani mai mare ca mine. tii cum ne-am cunoscut? Ai s râzi... s -l legeni. care atunci erau Äinterzi i"! De fapt. reunit din cele dou coruri ale liceelor. nu.. ce vre i voi?" i noi. Pitina. într -una din l zile alea zbuciumate..... f ceam de paz la sediu. s lipe ti afi e. Noi. trei ÄMoskviciuri". Dar ea a primit mâna mea. libertate ne-au adus" sau ÄAna. A doua oar . când a ap rut dup nu tiu câ i ani. ranul mijlociu. Ea a ap rut în cursul superior. la treisprezece-patrusprezece ani. Dac n-ar fi fost ea. Pitina. i eu.. pentru c ne produceam i cu mici scenete... ce Ovidiu. Pitina. unul.

au citit La garconne i Pitigrilli i a a cum ast zi se cite te L'histoire d'O i alte porc rii sadico-fantastice. o prietenie pe care Ludmila. la un moment dat am f cut o manevr de apropiere de grupul de fete în care se g sea i unde se aflau i doi dintr a zecea. mai avea 19 invitate dou Äsomit i": dr. f r excep ie. a a cum o genera ie înaintea noastr . acel aer era un dar cu atât mai pre ios cu cât se întâlne te rar. pentru c Birta u era unul dintre rarii oameni mode ti. pentru c ea nu putea s l ase ner zbunat o asemenea neglijen . Äsemnat de ea". în loc s-o ia de acas . Dup ce se desp r i de Ceea. cu o veche geant de piele scorojit etc. Ludmila. cu teama c e în întârziere. care nu erau înc Äreconsiderate". spre norocul atâtor Äor eni" gr bi i. logodnica lui Minda. bineîn eles. Atunci când ajunse la casa doctorului Birta u. am trecut cu adev rat i am citit pe sub banc nu La Medeleni de Ionel Al. prea crispat de a avea invita i atât de simandico i. Copiii erau. director în minister. la cererea general . însufle eau o mic colonie uman i reu iser . de 11 ani. dar întreaga familie respira un aer senin. Dimpotriv .i mâinile masculinizate de munc .. lipsit complet de tact (lucru într -adev r dificil de suportat). bineîn eles. i Birta u era bineîn eles mai cunoscut pentru familia sa. o suporta destul de dificil. cu adev rat senin. numero i i. nu din cale -afar de dota i. în clinic .. noi îns îi citim pentru c am trecut prin revolu ie. care. îl prezent cuiva i. Gazda era un radiolog Ämodest i harnic". numindu-l Ätipul semidoctului" i gre ind. dar constat curând. i cred c dac nu s-ar fi întors ea deodat i mi-ar fi vorbit. f r calit i individuale. neglijent îmbr cat. care avea uneori un timbru strident. personaj foarte influent.i ceasul. bineîn eles. traversând o mie de greut i. unii dintre ei.Homer sau Thomas Mann în Occident? Aiurea. D espre acest Birta u se pronun ase atât de drastic Ceea. Aceast Äveselie blând " reu ise s-o transmit i familiei sale i acesta era secretul. el o trimisese înainte. radia c se afla în centrul acestei Ä es turi". profesor de dermatologie. i. Ast zi îi prezenta pe Dan.. c l torind cu un cal sau cu un faeton 20 de l ptar condus de un ran surd i inutil la munca câmpului peste livezi i coline. O. c nu e nevoie s se gr beasc . Gurgu Ivan. ea îi zâmbi. m runte i foarte concrete. o natur complicat . da. al prietenilor lor. dedi -cându-se familiei. urm rise de departe în ultimii doi ani felul de a se comporta social. c altfel nu pot avansa i nu . i musafirul inteligent care avea norocul s intre în acea cas modest î i d dea destul de repede seama c aerul care plutea acolo i de care se l sa cu bucurie oricine contagiat exista i înainte i dup o astfel de Ävizit " sau Äserat " sau de fa cu un grup mare i simandicos sau numai fa de unul sau doi invita i. violonist. înv toare. în primele minute ale întâlnirii lor. Al turi de Minda. era de fa . se surprindea uneori pl când -o pentru aceast mândrie a ei. crispate. Minda f cu instinctiv câ iva pa i mai repezi. Cei dintâi interesa i în aceast întâlnire erau Velici i Ro ea. curgea i fâlfâia printre toate astea! Acolo.. la început. dar având o calitate pre ioas . iar Velici.. dar. i voia. cu totul pe nea teptate. abia inându-se s nu izbucneasc în râs. cu atâta lume de fa . Birta u era eful unei numeroase i vesele familii (mai avea i doi b trâni în cas i o nepoat r mas de timpuriu orfan de ambii p rin i). plictisi i. Minda tia c urmeaz s fie Äpescuit". conferen iar de medicin legal .. mai ales. pensionari senili.. în conferin ele interna ionale str ine i interne etc. se tia sigur.. pianist . care. Era ceva nepref cut. fete i b ie i. dac era un secret.. di \ Velici. i vreo doi-trei nenoroci i de doctoranzi care î i scriu teza cu ei. pe care pu ini erau în stare s-o detecteze: un fel de veselie natural . era i al ministrului. politicoasa. decât pentru tomografiile sale. câte un solo al fiec rui Ävirtuoz". de la noi. etc.i pot pl ti ratele. veni la el. întâlnire programat i aranjat de un amic al lui Minda. de capacitatea sa deosebit profesional . ascunzându. dar iat c întâmplarea a vrut s -l a eze într-o clinic universitar . iar Ro ea auzise de Minda.. El ar fi fost ² împreun cu ai s i ² poate mai potrivit undeva. coleg de clinic .. Ea era orgolioas . Ro ea.. so ia doctorului era o femeie care râdea cu pl cere. director în minister. întârziind astfel aproape o or întâlnirea sa cu Ceea. autoritatea real a lui Minda în colectivul catedrei. numai pentru c nu erau în manuale. dându. i ea era printre toate astea. Ro ea Äpescuia oameni". câ iva bucheri. inutil i imbecil poate.i seama c totul era un joc. îl f cu s în eleag c raporturile lor sunt perfecte. un fel de râs ve nic i senin. La început Minda sim i ceva vecin cu recuno tin a fa de în elegerea ei. de 13. Seara avea pentru Minda i un alt scop: trebuia s fac cuno tin a doctorului Ro ea. i apoi. împreun cu amantele lor. o manevr foarte dibace. stând câteva ceasuri în culise. chiar trufa . la o circumscrip ie. în cri i de Ämarile" lor destine. s -l cunoasc de aproape înainte de a-l atrage în anturajul s u oficial. ilu tri. împreun cu so ia sa. de nici un fel de indispozi ie ² a a cum se temea el ² fa de faptul c . nu d duse dovad . dar era totdeauna Äa ei". contrariat. i Mireia.. Oda în metru antic i Glossa. dar apoi zâmbi de pro-pria-i naivitate. care ap rea i exista la el f r nici un motiv. toat lumea. Poate în felu l . pe Blaga l-am citit prima oar pe ni te foi b tute la ma in . în sfâr it. într-un mare ora . ci chiar pe Eminescu. în câteva duete. Teodoreanu. Un joc al ei. Velici voia s se fac util directorului general. i dr. Noi am citit pe ascuns numai litera tur bun . unde se zice c s-ar fi produs i Franz Liszt. i. lucru pentru care i venea lumea la ei i pentru care te puteai sim i cu adev rat bine acolo. nu f cea îns eforturi prea mari s i le ascund i nimeni nu p rea. din diferite motive. se retr sese di n înv mânt. cred c mai manevram i ast zi peste scândurile acelea stropite cu ap . dar reconfortant între atâtea expresii gr bite. îngrozitor de dibace. ea s-a întors. din familia Birta u. controlându.. i au citit atunci o gr mad lucrurile astea. i logodnicul ei. s dea o educa ie Äcomplet " progeniturilor lor. prin câteva zeci de semne afectuoase i criptice.

cel pu in. drept.. Nu e decât una singur . dar i al tenacit ii mele. perfect [ rece ² asta nu trebuie s însemne c noi doi am fi o pereche ideal sau m car potrivit . i nici m car pretendent . Ea îl privi o clip . în acest 21 sens. la mâna ta cam mare. pe jum tate furios. dar pe care. în schimb. 22 ² Absurd. e un semn sigur al perspicacit ii. atente la cea mai mic gre eal a mea. îi f cuse scene dispropor io nate. revenea la ea ² de i ea nu-l chema în nici un fel ² se l sa recâ tigat printr-un secret pe care nu-l în elegea prea bine. Ludmila avea un instinct sigur. încrez tor ca un adolescent sau un îndr gostit f r vârst . dar tu e ti într-adev r o partid . în singur tate. Minda ar fi iubit -o mai adânc. ² S nu ne juc m cu cuvintele! ² i-o t ie ea bine dispus . lâng Ludmila. a unei tr s turi feminine în caracterul s u.i cump r un sutien. spre mirarea sa. Tenace e ti! ² Ia te uit ! Brut ! în loc s -mi admiri picioarele!. de i sim ea perfect c accesele ei erau false uneori. peste dou luni începe s ning .. ² Ascult .. ² Cum care?! Acela c te cunosc! Asta e o valoare pe care am dobândit-o greu. Äconvins". i Minda. râdea el de ast dat .. Pentru c i tu ai umor. eu sunt ocupat. aceast Äincapacitate de a alege" de care el vorbea i acum uneori prea mult i prin care încerca s explice logodna lor întârziat (de i. îns cu un început vizibil de enervare. bineîn eles. chiar în anii studen iei. riposta ea. camarad bun oricând. s -mi ia locul i ansele la Ämâna ta".. ² E pl cut s tiu c sunt proprietarul t u.. Eu. i. acas . în fiin a sa. un fel de cochet rie cu pretendentele la Ämâna lui". Eu î i in piept. ci logodnic . 23 ² Aceasta va fi una din ocupa iile tale de c petenie.i dau ie banii. Minda. afar de Minda. nu prea tare. Nu cu totul. încerc el un fel de compliment. gre ind m runt fa de ea. de fostul s u mariaj.. ² Bineîn eles. scuturându. realmente bine dispus .i cu aten ie igara. i divor ase la nici doi ani. La cei care trebuie s tie. dar ar fi p r sit-o mai repede. ² Ai dreptate. So ia lui. sedus. Aceast spaim exagerat .. Numai la câ iva. Dar aceste note false o ajutau s supravie uiasc lâng b rbatul dificil care era logodnicul ei. nu de amant. Mai pu in trufa . pufnea el. ² Asta e adev rat. ² Care pretendente?! ² replicase el odat . s fii o partid .. tu s -mi iei un mantou de blan . E perfect exact: ÄCu pretendentele!" în spatele meu tu vezi o armat de femei. Minda râdea din nou. i nu f r a o examina tot timpul. de domni oar jignit sentimental. de ceea ce numea el Äincapacitatea de a alege" de care d duse dovad . îl reg sea. f cea el. sau c voi fi în curând... dup un ceas sau o noapte înc rcat de ur . ² Sau s . ce vrei? striga el. w pentru el. ² Pentru c am umor. Ea îl privi atent . se l sa. Asta nu înseamn ² ad ug ea repede. ² Care motiv?. cu un început de ro ea pe tâmple: ² Fals. oricum singura . izbit de grosol nia lui. sigur de inteligen a sau poate de instinctul ei..) Tu e ti convins ² alt aspect îndoielnic al b rb iei tale! ² c e ti o partid grozav ! ² Ce scârbos. ce p rea atât de rezolut. înfrico at de prea marea ra ionalitate i organizare care domnea în via a sa. care i -a inut piept. ca i în acea sear . i ea o afirma f r menajamente. Dar nu pentru mine! ² i atunci. în orice caz e singura explica ie valabil ² pentru mine.. Dealtfel. i asta î i d probabil o pl cut jen precardiac . de ghea . i apoi r spunse sec: ² Sutien îmi cump r singur .acesta se exprima demnitatea ei sau nevoia ei vital de a fi respectat . Eu sun t printre pu inii oameni care Äte tiu". exagerat de speriat. oricum ² a înc p ân rii mele de a sta lâng tine. mirat sincer. mic.. De zeci i zeci de ori.... tandr . O tendin neb rb teasc de a se l sa cucerit. se r zbuna în cele mai felurite i însp imânt toare forme. care îl scotea din s rite pe doctor. ci cu un zâmbet al ei. ² Eu? d dea ea u or din umeri. îl c uta chiar cu interes. pentru c era o bun lupt toare. ² Am s . în ochii Ludmilei. ca ea s -i fie superioar . la mâna mea! ² Da-da.. Pentru aceasta i pentru striden ele la care ea nu voia s renun e. calm . Äs pluteasc ". d -mi voie! ( i ea îl întrerupea nu cu vocea mai ridicat . poate singura. dar so ia. ea îi în elase a tept rile.. viitoarea lui so ie! De i trecuse mai bine de un deceniu de la divor ul s u.. ² Nu-nu. generoas . râzând. el n-o f cuse niciodat ) era. ² De ce la toat lumea? f cu el cu un repro jucat. în aceast leg tur ridicol pentru oricine. Poate chiar dimpotriv ! ² De ce râzi! întreb el. de zeci de ori. trebuia s însemne altceva. u or: ² Ia uite ce bine ne în elegem. care ie i se pare c aduce cu dragostea! Grosol nia mea te înduio eaz ! Asta e o duio ie de proprietar. se în elege. la o mârl nie de a ta eu î i r spund cu alta. o dovad . iubitule! Tocmai acum nu ne în elegem. Minda era înc speriat. individ execrabil ce e ti!. am s spun la toat lumea c tu mi l -ai cump rat. .. care mai fusese însurat o dat . femeie care te -a intuit.. se a tepta. l murit... du man i prieten în acela i timp.

se reliefar calit ile sale de om de lume. atât de suav. preferând compania lui Ceea. cu sutele!) î i erau indispensabili. sub ire. i Ludmila îl acapara din nou pe cel lalt. observând c Velici încetase s vorbeasc . privirea ei ascu it se voala i acum privea cu întreg trupul. un zâmbet fin. ascultând cu o ureche intern ca ea s se trezeasc din nou sau nu. i atunci. dar c utând unul. încât î i pierdea orice nume. în timp ce discuta cu el ² Velici era un bun specialist i un om inteligent.el. în timp ce se serveau ni te sandviciuri s r c cioase (cu past de pe te prea s rat . El veni lâng ea. în clipa când se s rutar de r mas bun. 25 i. delicate i neutre. t if suind goi. se Äfluidifica" vizibil. se instala îns între cei doi. celor doi treji. zâmbetele acelea neutre. i se iubir i b ur împreun . o prinse în bra e i o s rut cu adev rat. i acest lucru deveni cu atât mai evident în fa a casei ei.privindu-se în ochi. cu trupul gol. sângele orgoliului s u ² deveni sclipitor. ca trezit dintr -o abia sim it hipnoz . ² A vrea s tiu ce gânde ti acum? o întreb el privindu-i profilul. cu trupurile lor frumoase. a teptând. Ea îl chem sus. o stare ciudat de a â are! ² o or . ajuns printr -un fals hazard acolo. pe urechea stâng . i încântat. ca în fa a unei lame de esut viu. persistent. tulburat de pasiune. Fuma în continuare. cu siguran . cei doi logodnici f cur o gr mad de remarci interesante sau nu despre seara lui Birta u i despre cei de acolo. i Ro ea ² dintr-un bun instinct. i Minda spumega (zâmbind mereu. obosi i de dragoste. iar peste corneea ei albastr . cumva. sau din polite e? ² se adres în primele minute Ludmilei. Velici reînflori. tr ind miracolul unui interes comun i atât de profund. urm rind reflexul infra-gesticula iei ei pe chipul u or împurpurat al consilierului. ca s se apropie de cei doi. Da. De i era evident c nu putea s -i plac un b rbat ca Ro ea ² evident. luminând abia în semiîntuneric. întreg trupul ei înalt. f r leg tur cu ce se vorbea. mental. Ea d du din umeri. cu o foarte scurt ezitare.i expresia fe ei care-l ap ra). umplut cu vin ieftin. care se st pânea perfect. apoi. înc tinere. s fac o jum tate de întoarcere i un pas. Minda i cu Ro ea î i f cur o reciproc Äbun impresie". Minda îl privi la început cu o oarecare neîncredere ² ca orice b rbat înalt pe unul mic. cu o fin discernere a nuan elor sociale. cu din ii frumo i. Minda i Velici. iritat. formidabil chiar ( i Minda aprecia acest lucru . aproape curios. pentru Minda. Ar fi fost timpul ca ei doi. pe gur . de evolu ia ei. informat ² doctorul putu s constate cu un zâmbet mic (pe care cel lalt nu putea s i-l explice) c 24 logodnica sa Äse r zbuna deja" pentru Ämojicia" pe care i-o f cuse în acea sear . în doar câteva minute de când discuta cu el. de ce evident?! ² ea. de rece i de exact. el îl accept . pe care le inea în fa (în fa a ei i a lui. primele secunde. dezgolit. Velici manevr în a a fel ca Minda împreun cu Ludmila s se g seasc fa în fa cu Ro ea. de porcelan. apoi o s rut . capul ei frumos i mândru i-l inea cu o anumit elegan aplecat pe un um r sau altul ² ca s atenueze diferen a de în l ime dintre ea i partenerul ei? ² întreaga ei inteligen rece. întinde ca un tu movul acela pal. ironic cobora acum în corpul ei. difuzându-se. imediat. se încrunt abia sim it. ca i despre alte lucruri. De i schimba probabil amabilit i cu favoritul ministrului . To i patru. Minda zâmbea mereu. a a cum se umfl o b ic de plastic fixat la ventilul unui mic compresor. dar el o lu la el. cu umerii pu in prea la i. nimeni dintre milioanele de b rba i sau de femei nu l-ar fi putut înlocui pe cel de fa . în drumul spre cas . Ro ea. nepierzându. întârziind acel timp al nim nui. Ceva rece. tiind c în clipa aceea cel pu in ( i astfel de clipe fuseser cu sutele.i simt sângele în artere ² pentru c se juca cu sângele s u. f r expresie. nelini tindu-l). unde el o conduse. o pensul nev zut . a teptând. într-un fel ciudat. când buzele sub iri i vii se întind i dezgolesc u or vârfurile umede. i asta era feminitatea ei. Velici îl aborda pe Minda i. i din nou î i aminti fraza ei: ÄO încântare de proprietar!" ÄSe poate. dar ce proprietate!" în timp ce r spundea lui Velici. pentru c . apoi. o pasiune înc f r scop. el privea i îi ordona apoi gesturile pe sfert cu mâinile-i frumoase. în iubirea lor mai tân r dup acea Älupt " neexplicit . se întoarse spre. începu el însu i o fraz lung . comunicându-le lor. Ii pl cea ca el s-o priveasc din profil. ferici i c sunt împreun . Minda nu o f cea îns . abia sim it rece. conturul c rnii ei prindea un reflex mat. îl amuza acel joc. sclipitoare ale din ilor m run i i albi. se Ämodific " pe nesim ite. r spun zând scurt frazelor Ludmilei. ca între b rba i!).. Velici se usca brusc. unt i felii de salam ieftin) i fiecare se g sea cu un pahar desperechiat. ferici i oricum. Tr iau o or ² un timp când ceilal i dormeau. replic el reflex. Bineîn eles. dar numai câteva secunde. la un Äscotch f r ghea ". î i invent o verv care-l uimi i fermeca pe Velici. Ro ea. cele dou grupuri se reunir . foarte vioi. Din clipa aceea totul se tulbur . nici un cuvânt îns despre Ämojicia" lui i Är zbu narea" ei. în fa a acelui tir continuu de artilerie. antic. dar foarte vizibil pentru el. fericit .Ludmila îl privi din nou drept. sigur . i ea îi r spunse. a logodnicei sale. La scurt timp dup terminarea Äconcertului". o atinse cu mâna pe p r. dilatându-i sexul pe fiecare centimetru p trat al fiin ei ei vizibile. pe jum tate sau pe sfert acoperite de cearceafuri. P rea o paia în fa a cuplului Minda-Ludmila. Directorul din minister era un b rbat scund. cu un început de chelie. f r s scoat un cuvânt. la câ iva centimetri de um rul logodnicului ei. pe obraz. u or r ut cios (un zâmbet cu care Velici se resemnase). sim ir întârzierea aceasta a lui Minda. cu brusche e aproape. îl amuza s . l sând -o pe ea s Äcontinue". cu unghiile roase la degete.. str duindu -se s nu par mai prost decât cel lalt i reu ind. ajungând la scopul propriu-zis al întrevederii. Ea încerc un s rut rece. dar era. cu o ciudat ascu ime.

aveau totu i nevoie i se temeau chiar de semnul s u amical pentru c în el îi a tepta propria lor degradare. în aceea i frac iune de timp. de care nu aveau nevoie. ranii din împrejurimi cu zarzavaturi i fructe proaspete. cump rar un kilogram de mere i respirar aerul legumelor proaspete. de societatea în care tr iau. a a cum i noi iert m gre i ilor no tri. de care ei nu aveau nevoie! ² în ciuda vitezei. un hazard care le era prieten i care le surâdea i ei alergau pe cele dou ine al turate în viteza ame itoare a dou garnituri paralele. i atunci aprinser ultima igar . a nu tiu c rui gest din nu tiu care diminea când duci absent cana la gur . naivii simplu. Se ridicar amândoi. v ruite în alb. l sar îns . o civiliza ie care î i sfâ ia înc marginile de mâinile acelea aspre. un rest din ei i din noaptea lo r ² a lor. ci a vie ii îns i. s priveasc fe ele acelor oameni. senine. cu o persisten inexplicabil . Nu reu ir îns . era ceva în ei. Trupurile lor al turi erau ca dou filamente în incandescen . în momentul în care plecar . o alt natur . mul umi i c fac înc ceea ce au f cut ^o i mo ii lor. ca un inel care se îngusteaz . i se culcar s doarm . Care ochi? Numai al lor. Când plecar . Minda i Ludmila se plimbau f r rost printre tejghele. profund materiale. pe care nu o în elegi.dincolo de carierele lor sociale. cei înc otr vi i de iubire. în goana aceea f r scop ² exista cineva. cel lalt i-l reaprindea. inferior. reumanizarea lor. Strâns. apoi alunec u or în stânga. Sexul lor opus i atâtea alte întâmpl ri / din existen a lor genetic i social îi apropiaser i îi p strau al turi. care. printre care cei doi întârziau. o alt istorie. muncitorilor. cu mult prea simplu. cu siguran . ci parc se ridicau lent i \ leg nându-se în aer ca tra i de un m t sos elicopter. odihni i de acea noapte de nesomn. Sau aceia dintre ei sosi i de cu sear i care dormiser pe sacii înc rca i. f r s tie de ce mai vine. cump r tori. D -ne ast zi i pâinea noastr cea de toate zilele i ne iart p catele noastre. vie. se leag n i se mic oreaz . stingerea sau scurtcircuitarea trupurilor lor ca dou filamente verticale. o particul de neexpropriat ² în pia et . pentru c pia eta \ r mânea. în firesc. împotriva ideii ei fixe. Era o form a libert ii pe care o sim eau confuz cei doi. a istoriei. Da. oricum. dincolo de politic i religie. pentru c geamurile se colorau deja. el aducea fructe care cre teau f r p mânt. un fel de 28 flori ale lui. ceea ce nu vor face str nepo ii lor. de orice politic i de orice religie. f r nici un Ärost". mai departe. ceva confuz. de form . aduse ora ului ² i pe care ora ul le primea cu atâta suspiciune! ² aduse func ionarilor. aceste zeit i grave i posomorâte erau negate cu violen i nep sare i ele trebuiau s se nasc înc o dat . care se opunea somnului. Dar moartea aceasta era în nic ieri înc i apoi clipa lor fusese ² rotund . dincolo de 26 vârsta lor chiar. astfel ca dou mâini de la dou ferestre opuse s se poat prinde i ine strâns. mai panicat . aspre. dibace. nu va( întârzia s vin . de civiliza ie. militarilor. cu inutilele flori. profesorilor de la institute. nearanjate în vitrine. i acel înc era o victorie împotriva mor ii. Nici unul din cei doi nu era copil de ran. indife ren a lor zgomotoas începea s se fac sim it . i când într -unui se atenua acest sentiment. cu precizie. Era o noapte de iubire prelungita. Toate aceste no iuni. dou secunde. una din pu inele care înc nu fuseser desfiin ate i unde. A vie ii care îi a tepta dup aceea. cu veselie. aspre i absente totodat . a vie ii fire ti. se petrecea un ritual. incredibil. prietenului nostru. Cauza lui era pierdut . i siluetele acelea îmbr cate pestri . soseau acum. o revolt împotriva planetei. Spre diminea stinser veieuza. a celor ce intrau în istorie. ÄMarfa" lor. Un ir lung i complicat de Äcoinciden e fericite" se întâlnea în grupul lor statuar. tiranice. Durat a îns i. al turi de femeil e lor sau de o b trân . ce str bat. erau abia privi i. De i. înc [ al turi. cu siguran . cu siguran . strâns. un alt firesc. str mo ul nostru viu. se sp lau la vreo gur de ap ce ie ea din pavaj (sau la furtunul vreuneia din armata femeilor f r vârst ce cur au rigolele cu jeturi de ap )_ i î i aranjau apoi marfa lor pe tejghelele de ciment.. Ciudat. concret ca o bil de o el ² sfidarea nu a mor ii. în paralelismul acela incredibil. 27 Ludmila o stinse îns la jum tate i se ridic s fac un du rece. De ce s se mai culce? Mai aveau nici dou ore pân s plece la lucru. un ritual ca o fosil a unei alte existen ei ranul venea înc la ora . care i se pare inutil . Ora ul se trezea. arzând într-un vas invizibil. infinit plastice. înjur tramvaiele i ma inile se înte eau. pentru c se p rea c cei doi nu aveau nevoie de el. timpul era nelini tit. p strând înc urme din p mântul str bun. a accidentelor de teren. f r voia lor. a lor. strecurându-se printr-o armat de intermediari Äagricoli". a istoriei i a nat urii. legumele crescute de ei în dosul casei. se îmbr car i ie ir s dea o rait prin mica pia din apropiere (la vreo zece minute de mers pe jos). Minda i Ludmila se îndreptau tocmai c tre ace ti oameni. ale singuraticului. la aceast or . a celor care î i de ertau cu mi c ri tremurate. o alt logic . erau profund lini titoare. mereu prezent în fa a ochiului. tot mai jos. mergând s respire aerul legumelor proaspete. aceea i frac iune de spa iu. Pentru c acolo nu se vindea i nu se cump ra nimic.. . ! tot mai gr bit . acel pumn de rani. se trezeau acum. venea. privindu-i. în logicul cel de toate zilele. Ce aproape erau acum cei doi de ace ti oameni pe care nu i-au întâlnit niciodat . sacii lor pe tejghelele acelea de ciment v ruit. fructe i legume cu r d cinile în aer. s fac efortul de a se na te înc o dat . celor m run i. tr ir strania / senza ie nu a unei îndep rt ri pe orizontal . o absen din gând i din carnea acelei zile fire ti. într-o absen ce dureaz o secund . din care fusese supt aerul social.. mai precipitat .. sau doar în sil . care se înc rca de scopul lor. mecanica lui îi cucerea tot mai mult pe cei doi logodnici întârzia i. el aducea c p âni proaspete de gulii i varz pe care le culegea din r sadurile sale de flori.

. vai. ap reau Äfuriile" sale c nici Äast zi" nu reu ise s se retrag .." i el a tept s aud de unde. i iar i mai ap rea un telefon i apoi înc unul. în sfâr it. mereu politicos. probabil d duse mâna i îi spusese dintr-o nenorocit de bun -cre tere ² cel mai odios lest mic-burghez pe care-l c ra înc cu el! ² îi spusese o fraz amabil . un fel de polite e scrâ nit . o damigeana de vin bun. i se d du din nou leg tura i la început nici nu în elese bine cine era la telefon. auzi: ÄM ironizezi". Cât p-aci 31 s trânteasc receptorul. schizoide. care. colegi. îi p rea r u. Era în jur de dou sprezece i treizeci.. sl biciunea sa. îl pasiona acum. i alte porc rii de felul acesta. greci. cu cine are onoarea. din nou cât p-aci s pun telefonul pur i simplu pe mas i s-o lase pe Elvira (soraef ).. pe m sura planetei vizibile atunci pe care o posedau i c reia îi atinseser limitele. pentru c . Când întreb a doua oar .. poate.. dealtfel. cum zicea el însu i zâmbind. alexandrinismul lor monstruos. ceva.. caracterele lor complicate.29 Capitolul II La vreo s pt mân dup serata de la Birta u. Ävoce blond "!). cu vreo s pt mân în urm . a doua oar într-o s pt mân .. dezvoltând în orgiile lor. începuse s -l intereseze de unde poseda fiin a aceea telefonul s u de la clinic ... cuvântul: Nestorescu. Faima sa crescând de bun diagnostician. apoi rudele ² îngrozitor de multe rude! ² apoi din nou un amic (?). Mommsen) aproape nu mai ajungea s citeasc . care era deja lâng el. i în minutele în care. eu o ironizez pe ea! . Tâmpi ii îns trimit zeci de sticle de licheur. ÄCum". se pare c persoana nu era singur . când auzi stupefiat de dincolo: ² Ei. natural. i atunci se lumin totul. dar c reia îi d duse. i unde mai pui c tia vor s fie diagnostica i pe gratis. reu ind în sfâr it s se elibereze din tirania sclavilor lor erudi i. în crimele i lecturile L 30 lor. i se f cea leg tura telefonic acum i cu. cutii cu praline i alte porc rii de felul acesta. stimate domnule. parc i un chicotit.. ce a zis distinsul domn Ciulin când. de data aceasta foarte distinct: ÄVolumnia Fabian.în ultima vreme îi ocupa toate amiezile. iar de dincolo ceva. Acum nu-i r mâneau decât orele serii pentru! lectur . terminase de aproape o or vizitele i d duse câteva consulta ii unor cuno tin e. Devenea tot mai mult un Äspecialist împu it". cum se f cea în timpurile civilizate. plictisit bine deja. lui Ana -neni (femeia lui de cas ). c acest ÄCiulin" e un internist cel pu in la fel de bun ca mata. un fel de mirare lung . obosi i de mitul puterii. i i se r spunse prompt. într -un moment de neaten ie. ² Ei vezi ² se auzi gângurind de dincolo ² acuma m i ironizezi! Când dracu ajunseser deja la. Afl . dar atunci. Era individa aceea durdulie care venise la el la special cu o micoz . în prieteniile i capriciile lor ultima glorie a imperiului. s lucreze. Beletristic sau. dar îl interesa totu i reac ia luia ² ei bine. domnule?! Nu. perioada aceea de aproape dou ore dup vizit . apoi înc un distins coleg. dar nu auzise i îi veni s întrebe cu ce se ocup acest Ädoctor Ciulin". tocmai când se apro pia un asemenea sfert de or de Äfurie a remu c rii".. i l -ar scuti de grija de a alerga la dracu în praznic. în goan dup un vin dup care s nu. de i nu-i st tea deloc în obicei. pe care de ani de zile i-o dedica laboratorului j clinicii i Äliteraturii". s salveze acele dou ore pe care înainte de a fi Äcelebru" izbutea s le fure celorlal i i care. f cu el. ce dracu. istoria cezarilor de la Augustus. enorm. de la cuno tin ele i colegii pe care-i cunoscuse acolo sau cu care coresponda... multe din ele venindu-i din str in tate. de la. probabil î i închipuie c l -ar jigni dac i-ar l sa sorei o bancnot . cineva cu care dracu tie când. i î i f cea planuri detaliate de lectur laic pentru concediul viitor. ceva ce nu distinse foarte bine.. în sfâr it. au creat un fin de siecle fantastic. ² Ei bine ² f cu Minda. parc . perioada târzie.. zecile sale de mii de cuno tin e. ce -i cu nebuna asta. Ceasul de pe masa sa de lucru indica ora unu f r cinci minute... cum? Ciulin? Cine -i Ciulin sta? întreb el. ca i acum. s trimit acas .i omori cu toporul singurul prieten care te mai suport pe lume. ei bine.. istorie i mai ales istorie a ntic .. cu totul inutil. in i veni i cu unele recomanda ii etc. tocmai acele! dou ore zilnice. ÄCum a a? ² auzi el ciripind la cel lalt cap t ² nu a i auzit de doctorul Ciulin?!" a a. Minda se afla înc la clinic . i atunci auzi deodat foarte clar: ÄMia Fabian". etc. evrei. dracu s -i ia. cu ma ina.. autori de istorie antic de la sfâr itul secolului trecut (Gibbon. i se r spunse / (era o f emeie) c e o Ävoce blond ". erau înc prea vitali etc. când a citit re eta pe care mi -a i dat-o. ceva a a cum se spune prin romane: Äîncântat de cuno tin !" sau: ÄSunte i un om deosebit de inteligent!" sau: ÄMi-a f cut pl cere cuno tin a dumneavoastr !". chiar un prieten (?). necrezând. un om pe care nu-l mai v zuse de vreo doi ani. de i f îl flata. închis în laboratorul s u. cu o scrisoare de la miile. a decaden ei... o curc . pe care-l p zea ca pe ochii din cap. nu m mir defel. s descurce ceea ce ea îns i încurcase.i vie a doua zi s . v mânca i i voi între voi. i ele se dovedeau insuficiente la avalan a tot mai mare de volume care se adunau pe masa de lucru.. Imperiul roman. îl f cuser s fie ceea ce erai ast zi.. personalit i fascinante. mieunat . egi pteni. Apoi auzi. Asta era culmea! Cine era maha-l lagi a asta care îi tia num rul de la clinic ?! S spun despre ea îns i c e o Ävoce blond "?! Ä i cum te nume ti mata drag ?" insist el calm (auzi.

din nou începând s se enerveze... foarte clar: îmi pare r u.. un b rbat foarte tân r. un bun practician... el îi f cu semnul lui cu mâna i se duse s se schimbe. Minda î i mu c de câteva ori buzele.. nu voiam s v sup r! S ti i c dac ... durdulie. . foarte citit.² Nu-nu. cu mare pruden în ton. cu voce schimbat . oricât de surprinz tor ar p rea. dac . sunt deja a teptat la. r gu it u or. Cu ce v mai pot ajuta acum? Acum ea se crezu obligat s -l asigure c .. stimat doamn . într-un fel de vanitate sau egoism al ei. într-adev r. se st pâni el.. Cine vrea s vorbeasc cu mine. o auzi spunând: ² A. o va lua de la teatru i vor r mâne împreun .. sunt la dispozi ia.. înainte vreme ele nu se întâmplau. i Minda. cumva. în ultima vreme cel pu in. cu oarecare team . deja bine dispus. un fel de somitate (de care n-auzise îns nimeni!) i despre el. de cazuri grave! V rog înc o dat s m ierta i dac . sâcâit de aceste coinciden e plicticoase ² erau chiar coinciden e. dar totul se sfâr i cu bine i el putu a eza în sfâr it. lâng el ² nu m-a i jignit deloc! Dar. personal... i lumea. special . f cu el. e solicitat de persoane simandicoase. fulgerând-o pe Elvira. i el. îi fix o întâlnire { în aceea i sear .. încât el izbucni în râs. ei doi | realizau un cuplu i social. dealtfel. i Minda îi d dea dreptate. ² Bine! conced el. când nu se mieuna. asta-i acum. ² Dar bine. c era foarte Äinteresat" în ultima vreme s -l vad j pe Ceea singur. nec jit cu totul ² cred c e o neîn elegere! Mi-amintesc foarte bine cazul dumneavoastr i v-am prescris dac nu m în el.. foarte la curent cu. când domnia-sa.. dar îl considera. nu însemna oare..") ce dori i de fapt de la mine? Din p cate nu posed prea mult timp acum. un fungicid. Ceea i Ludmila se suprapuneau mereu. îns . avea dealtfel.. Nu va fi u or.. 33 semnificativ pe Elvira. deci era la mod ?!). u urarea c sc pase de vocea aceea mieunat i ag toare fu probabil atât de mare. o logodnic poate suporta pe cel mai bun prieten?! ² hot rî totu i în ultim instan c va renun a la spectacol. care st tea stan de piatr ² cum poate r mâne stan de piatr o femeie mic . Sora . cald.. în schimb. Lauren iu îi d duse 1 în diminea a aceea un telefon. nu a a. permisiunea. se în eleseser bini or.. acas . Imediat î i mu c buzele i. despre Minda adic . poate. incon tient (colectivit ile umane au adeseori i defectele unui organism singular). un telefon Ludmilei i Ceea. trist. I din neîndemânarea sa. în ziua aceea lua masa cu un amic. societatea.. un fiziopatolog. s -l aud vorbind. a a cum. se puneau în valoare unul pe cel lalt i. pentru ! acest lucru ( i pentru acest lucru. un fel de umilin în ton. oricând... de i inea foarte mult la p rerea acelui Ciulin. un timbru foarte pl cut. spune i-mi ce. ea avea o p rere excelent i.. Nestorescu. nu auzise decât cuvinte de laud despre.. bineîn eles. s -l fac s vorbeasc . de dincolo.. v rog. sau poate numai la telefon. Astfel de cupluri sunt rare. schimb brusc. stârnind îns .. V rog s -mi da i dumneavoastr . spera el!) erau v zu i cu pl cere împreun . care de câteva ori întrebase de. tiind c orice întrerupere îi putea fi fatal .. Acum. care se f cuse cunoscut în str in tate i se întorsese tocmai de câteva zile de la un congres de la Lugano.. ganguri ea. pu in uimit. în ciuda faptului c era la mod (auzi. încercând chiar. de vreo cincizeci de ani! dar apoi. vinovat .. ² Nu-nu ² t ie el. unde i se rezervase o carte pe care o c uta de câteva luni. dar la special poate s vin oricine> se pl te te. evident.. Strecur i el un nu a a de-al ei. mi -am permis s . în primul impuls. o privi mut. lectur o or cel pu in.. Ei.. uitând c Ludmila cump rase bilete la un spectacol. cu tonul cel mai sec. nu a a. ² O s scot telefonul sta de aici! strig el de dincolo. Sc p numai promi ându -i c poate s mai vie înc o dat la consulta ie.. tia. vinov ia Elvirei atât de marcat . s -mi scrie! tiind c ce spunea e imposibil. Ca un f cut. ei care pân acum timp de aproape doi ani. i el.ef începu atunci s explice. care st tea. . V în ela i! Voiam doar s tiu p rerea colegului în. tiu cât sunte i de ocupat i nu mi-a . Ludmila inea j foarte mult s apar împreun cu el. ² Nu e nevoie s v cere i iertare ² f cu el. V invit atunci i. domnul profesor e ocupat! i eu îl re in cu fleacurile mele. nu se exprimase destul de l murit. ² îmi pare r u! i-o t ie ea. vorbea repede. apoi un drum la un anticariat... 32 Asta era culmea! Acum începeau i scuzele. ² Nu-nu. (era s spun : ÄCe dracu!.. în sfâr it! receptorul. din teroare.. începea aria cealalt !. dup cum. V recomand s urma i în continuare sfaturile domniei-sale. o fals ostilitate a Ludmilei fa de Lauren iu. î i d du J el cont.

îi întâmpina cu m runte i semnificative semne de simpatie. Ei Äornau" 34 o sear , un grup, atunci când ap reau împreun , aveau amândoi un înn scut tact social, erau ar to i, înc tineri, i Minda tia s - i ascund perfect succesele profesionale. Odat constitui i într-un cuplu atât de reu it, de Äomologat", lumea strâmba din nas întâlnindu-i singuri (acolo unde ar fi trebuit s fie împr eun , la spectacole, la serate, la ie iri cu ma ina etc), i astfel ei începur s simt i tirania grupului social de care apar ineau, ce era, datorit mai ales lui, foarte larg. Minda se sinchisea prea pu in de astfel de Ämofturi", Ludmila, în mod firesc , era afectat uneori în tipul ei de reac ie, foarte afectat , preferând s nu ias decât s se arate singur . Ea, ca femeie, sim ea i mai acut toat acea subtil i, uneori, incomod , reac ie madreporic social . De aceea el o i convingea mai greu, în asemenea cazuri, s nu ie seama de icanele m runte, dulceag-în ep toare ale cuno tin elor, pentru c ea nu avea deloc chef s -i în eleag punctul de vedere, ei îi convenea perfect aceast tiranie monden . ... Totul se aranja, sau... aproape, Ludmila admise s fie doar a teptat la ie ire, sau la ultimul act m car, dejunul cu fiziopatologul decurse excelent, Minda î i propuse chiar s fie precaut, s înceap s fie precaut cu tân rul cercet tor, care, nu se tie din ce pricini, îl simpatiza cu vio len i îl amenin a foarte serios cu o prietenie în perspectiv , o prietenie ce ar fi fost un lux care nu mai înc pea deloc în programul supraînc rcat al lui Minda, î i lu cartea de la anticariat i se întâlni în jur de apte (la apte f r un sfert; Minda avea c uriozitatea de a- i da întâlnire nu la ore rotunde, ci la: i un sfert, la: f r un sfert, eventual la: i jum tate, asta pentru a marca într -un fel obliga ia la punctualitate) cu Ceea. ² ... Nu ne-am v zut de aproape o s pt mân , spunea Lauren iu, i mi se p rea c am s - i spun o gr mad de lucruri... acum, îns , nu tiu de ce, mi s -a f cut un fel de... sil ! St teau amândoi a eza i la o mas , lâng perete, într-un local de periferie. Mai încercaser în dou birturi, unde nu g siser bere de care Ceea era mare amator, i atunci c utar un al treilea. Bere nu g sir nici aici (Äs -a terminat de nici jum tate de or ² li se spuse cu mare polite e 35 ² dac a i fi venit cu jum tate de or mai devreme...) i, din lips de altceva, b ur uic , cu brânz , pastra ma, gogo ari, o cafea ² ce, în mod ciudat, nu era proast ² fripturile erau îns detestabile i le uimiser înapoi. Era un local nu prea mare, care avea i gr din , ei se a ezar îns în Äsalon", pentru c era mai pu in lume. îi servea o femeie care îl indispuse de la început pe Minda pentru c observ c î i rodea unghiile, iar restul materiei cornoase era dat violent cu lac ro u-sângeriu. Lâng ei, instalat în perete, se afla un telefon public i ve nic erau incomoda i de indivizi care c utau fise, ocupau telefonul cu discu ii interminabile, unul strig în receptor încât se indign i responsabilul localului, barmanul, un ins ig nos, cu sprâncenele negre, unite, ce sp la mereu pahare. Se indign e un fel conven ional de a defini lucrurile: acolo, intru ii erau ei doi, accepta i cu indiferen , ceilal i, se pare, se cuno teau cu to ii, cel pu in fiziognomic, sau, mai probabil, aveau fiziognomiile potrivite unui astfel de local. Cei doi nu schimbar restaurantul nici m car masa, deoarece Luaren iu spuse c cel mai bun local era cel în care se g seau în clipa aceea, senza ia cea mai incomod ar fi fost aceea de a c uta un local Ämai bun". Murd ria, g l gia, telefonul sâcâitor din spate, femeia indolent care îi servea, totul era mai acceptabil decât m runta speran , triviala speran de a g si altul mai convenabil. Minda îi d du dreptate i abia se atinse de ce era în fa a lui. ² Ciocoiule! îl gratific , la un moment dat, Ceea. Pariez c cel pu in unul din cei cinci in i din jurul nostru i -ar repezi cu cea mai mare satisfac ie un pumn peste falc ! ² Posibil! r spunse distrat Minda, aruncând o privire oarb în jur. La mine în clinic , îns , stau întin i ca mielu eii în paturi... iar când îi ascult i îi ating cu degetele, tremur ca fecioarele Sudului. în curând, îns , zgomotul din jurul lor se absorbi în clipa când interesul lor se concentra în alt parte. ² ... Sil ? se mir pur formal Minda. ² Sil ! f cu Ceea. Tu, în ultima vreme, de vreo câteva s pt mâni, /începi s manife ti un interes de un anumit tip fa de mine... probabil c a a te ui i i la cobaii t i, cu... 36 ² Eu nu fac experien e cu cobaii... decât foarte rar! Eu nu sunt fiziopatolog! replic , plictisit, doctorul. ² ... i asta mi-a transmis i mie un fel de... sil continu Ceea imperturbabi l. De asta! în orice caz, am început s ne vedem, în ultimele j dou -trei da i, cu un... anumit scop. Cel pu in eu! ad ug el repede, de i cel lalt nu -l contrazise. O prietenie se murd re te dac apare un anumit... un fel de scop, i... Minda îl asculta zâmbind, sprijinindu- i b rbia în pumn. ² ... Exist teoria, continu Ceea dup o scurt pauz , c povestind, trecând cuiva ceva din propria ta înc rc tur emotiv sau... cum s - i spun, din propria ta experien , te u urezi... e un fel de sentiment de u ur are, foarte cunoscut, care... nu neg, probabil a a e! La mine îns se întâmpl altfel; ceea ce, cel pu in pentru mine, e o dovad c eu nu încerc s scap de o povar , ci, dimpotriv , m încarc de o povar . i asta, probabil, pentru c eu nu spun ce a fost, sau cel pu in ce am tr it eu... nu, pur i simplu... ² ...î i proiectezi starea ta de acum pe trecut... ² întrerupse, moale, doctorul ² peste cei dou zeci de ani, i astfel modifici f r s ...

² Aiurea! f cu Ceea. Nu proiectez nimic! Astea sunt teorii î mpu ite... proustianisme, teorii la mod ! Nu în elegi: eu sunt un individ incapabil s -mi tr iesc starea de acum... s -mi tr iesc clipa de fa , asta, nenorocit , \ când individul sta de la telefon mi se a eaz în spate i, în fa , cheln ri a st cu coat ele rezemate de tejghea i râde cu eful ei, care-i este probabil amant... ² P i asta înseamn ... încerc , vag, doctorul, dar cel lalt f cu un gest iute cu mâna, cl tinând paharul s u din fa , care nu se r sturn printr-o minune. ² Nu înseamn absolut nimic! f cu Ceea cu un început de furie nemotivat , i doctorul îl privi iute, p rându -ise c cel lalt ar fi beat. înseamn un c cat, asta înseamn ! (ÄNu e beat!" constat reflex Minda, i se întoarse cu um rul la el, l sându -l s se lini teasc .) 37 ² Nu fac fi e! relu Ceea. Ar fi i mai scârbos. Dar e... nu tiu cum!... Nu reu esc s scap de o anumit senza ie idioat ... de o anume nevoie profund i complet fals ... fals pentru c îmi produce numai necazuri... un fel de ner bdare, nelini te... un fel de fric , da, un fel de fric , de a tr i numai acum, acum, de a tr i pân la fund ceasul, gestul sta pe care-l fac cu tacâmul inutil, dar s -l tr iesc numai pe el, f r nici un adaos, f r nici un fel de fug ... m amuz uneori... amuz, e un fel de a vorbi, de a surprinde oameni într-o stare foarte scurt , total îns ... nu tiu cum s - i explic; un fel de infrastare, un infragest, o cuant de existen sau, m rog, g se te vreun alt termen împu it pentru ceea ce vreau s spun... ai urm rit oamenii care stau la coad la o casierie, s zicem, într-un magazin... sunt distra i, vorbesc între ei cu o anumit indiferen , cei mai mul i casc ochii pe pere i sau se gândesc aiurea... în clipa când ajung în dreptul casieriei se schimb total: toat fiin a lor se conc entreaz într-o aten ie simpl , e adev rat, dar total ... a zice curat ! Pot cita mii de astfel de situa ii: omul care alearg dup un vehicol, cel care- i caut locul la spectacol când e în întârziere, când cineva î i arunc o cheie de la etaj... clipa aceea, frac iunea aceea infim de timp când stai cu privirea în sus, cu mâinile întinse, perfect concentrat s prinzi cheia metalic , nu? Secunda aceea, întreaga aten ie e total , nici un gând, cel mai m runt, nici un mu chi al corpului nu au alt Äpreocupare" decât a teptarea, concentrarea, pentru a nu rata o ac iune simpl . Ca s m în elegi trebuie s ai în vedere numai o frac iune infim de timp Ädin toate aceste exemple i multe altele, atunci când concentrarea pe un singur punct al întregului organism nervos e total ... Prima oar ... mai bine zis prima oar când am devenit lucid de observa ia mea, a fost cu un fapt cam întortocheat, de i i el banal. Eram la lacuri la Her str u i m plimbam pe mal, lâng debarcader, într -o barc legat înc de rm sau al c rei lan îl inea paznicul, nu mai tiu, st tea în picioare un tân r i privea spre o tân r fat , foarte ar toas , care cobora cu aten ie tajuzul, cu biletele în mân , probabil de la cas . Acest tân r, care urm rea cu o îngrijorare tot mai mare apropierea fetei, cu atât mai mult cu cât ea trebuia s se urce în barca ce se cl tina i pe care tinerelul ce f cea pe paznicul o inea cu mult neîndemânare sau 38 plictiseal ... ei bine, pe mine m-a lovit aproape ca un oc electric privirea acelui îndr gostit, totala sa concentrare în acel sfert de minut al existen ei sale, era atât de lipit de prezent, atât de sudat de cele câteva secunde, una, dou , trei, patru... cinci, care parc începuser s treac , s se aud cu un anumit zgomot. Eram convins, ferm convins, pân la emo ie, c în capul i în întreaga fiin neuromuscular a acelui ins... cum s - i spun, acel individ, probabil un intelectual, un ins cu reac ii i procedee mentale foarte complicate, devenise deodat , pentru mine, de sticl , pentru câteva secunde... figura sa, ochii, expresia fe ei nesupravegheat , gura ce-i r m sese u or întredeschis i mai ales ochii, parc avizi de acel sfert de secun d în tensiunea acelei clipe care-l încordase cu o putere uimitoare... Uite, nu tiu cum s - i spun, dar cred c un om ² e o simpl presupunere, bineîn eles ² un om chiar aflat în pericol de moarte ² eu însumi m-am aflat, i-am spus parc , într-o situa ie similar acum cinci ani, într-o tam-ponare ² un om aflat într-o astfel de stare limit , creierul s u poate emite totu i dou sau trei idei, cel pu in, adiacente pericolului mortal în care a fost aruncat, de la o secund la alta, sau chiar iminen a catastrofei poate crea o astfel de idea ie paralel , cvadrupl etc. Ca s în elegi îns ce vreau / s spun, tr ebuie s te gânde ti doar la situa iile perfect banale pe care nu le observ nimeni... pentru c se întâmpl în jurul nostru cu miile, dureaz extrem de pu in i nu au nici un fel de consecin e, nici un fel de valoare... ei bine, aceast stare o numesc eu ² i ia tot ce i-am spus ca o metafor ²capacitatea de a tr i prezentul, prezentul pur, curat, nemurd rit de nici o f râm de trecut, de viitor, de meta -trecut, de meta-viitor etc. Nu tiu, m-am exprimat foarte confuz, dar am convingerea c un matematician m-ar în elege mai bine ² nu orice matematician, bineîn eles ² sau cel pu in m-ar exprima mai bine, acest sentiment al meu se poate exprima, sunt convins, mult mai bine, mai propriu, în limbajul matematicii superioare... sau al fizicii atomice, în limbaju l particulelor infinitesimale, al cuantelor, unde po i surprinde cel mai bine, mai clar, legile, mecanica materiei... Habar n -am, e o simpl , o presupunere diletant , dar a a cred... ei bine, sunt oameni, de tipul t u, care - i tr iesc existen a curat, unitar... în sensul c sunt sincroni cu propria lor vârst , pozi ie social , cu 39 micro-mediul lor, mai mult sau mai pu in cu trecutul lor privat etc, adic ceea ce se cheam adapta ii!... Dar bine, nu asta voiam s spun: ce-i aia adaptat? Bineîn eles, este cam tot ce-am în irat mai înainte, dar aceast adaptare a cuiva (care e i sursa fericirii sale individuale) e posibil ... aceast capacitate de adaptare e o form de structur nervoas echilibrat , la care reac iile fa de stimulii externi sunt totdeauna cu indicii cei mai mici de pierdere,

cum ar zice un psiholog, vine, sunt convins, dintr-un fericit sim de aproxima ie a realit ii i chiar a realului, capacitatea de a r spunde conform acestei Äaproxima ii" i, mai departe, rezisten a la acest lan de re ac ie, adic durata în adaptare... Iart -mi te rog bâlbâielile astea pedante, vorbesc a a numai pentru c nu sunt în stare s m exprim mai simplu, mai... ² Nu-nu, r spunse Minda, absorbit, continu ... (Zâmbetul mic, feminin, vinovat al lui Ceea ap ru iut e, traversându-i fa a, i Minda îl recunoscu în orbita unei zecimi de secund , a a cum avem revela ia cuiva foarte apropiat, dup ore i ore de intimitate, ciudat, într -un gest m runt, nea teptat, cu o lumin nea teptat , i nervii no tri tresar i exclam : ,JDa, el este!") ² Adaptarea aceasta, Äfericirea", vine dintr-un fel de acceptare profund a realit ii i a prezentului (cu întreaga câtime de trecut i viitor pe care o con ine), e un fel de a accepta orizontul infinit i s lbatic al m rii în clipa când, înotând spre rm, te întorci deodat cu fa a spre mare i o accep i. i-este fric , bineîn eles, dar e o spaim pe care o în elegi, pe care o po i în elege, pe care o po i accepta, cu care po i s tr ie ti. Ei bine, mie mi -a fost întotdeauna team ² asta voiam s - i spun atât de ocolit i de confuz ² de ceea ce se cheam prezent, o team infernal de clipa pe care trebuia s o tr iesc cât mai total, mai concentrat, pentru ca s pot fi fericit, am fugit totdeauna din oricare prezent mi s-a dat... mi s-a impus, prin biografie, prin vârst , prin propriile mele sentimente etc..., am fugit totdeauna, cu acela i reflex stupid, imbecil, sinuciga , onanist, abject, ca dintr -o cas în fl c ri, ca dintr-un loc în care miroase urât, insuportabil, ca dintr -o hazna, ca dintr-o pivni plin de obolani, ca din fa a cuiva pe care ai încercat s -l omori!... De aceea stau uneori 40 ca un redus mental i urm resc oameni str ini în mecanismele lor cele mai simple i mai fulger toare, pe care ei le fac cu o perfect incon tien i cu o total lips de memorie... ² De-aia î i pierzi vremea pe la cozi! glumi superficial Minda, vrând s -l deconecteze o clip pe cel lalt, a c rui tâmpl palpita de emo ie, i gâtul i partea inferioar a fe ei se ro iser violent, nelini titor. ² Da ² accept Lauren iu, cu o brusc oboseal , dând din cap i privind în lemnul mesei ² tocmai de aceea... ...Ea s-a întors deodat spre mine atât de brusc, încât m-am speriat, i râdea. Era furioas i râdea de furie. în spatele ei, grupul acela de colege i cei doi colegi ai mei, mai mari cu doi ani ca mine ² deci cu dou zeci de ani, cel pu in! ²camarazii ei fire ti, în jur zeci de siluete, gr bite, panicate, sau indolente, în grupuri, pe fundalul nu tiu c rei recit ri, al vreunei scenete sau al cuvânt rii vreunui profesor sau activist politic. ² Ce vrei? m-a întrebat, m-a fichiuit ea, râzând mereu, pentru cei din jur, cu ochii îns reci i cruzi, cum numai vârsta ei fantastic îi putea crea. Nu- i dai seama c m compromi i, i tu te faci de râs? A poi s-a apropiat cu gura de urechea mea i mi-a suflat, într-un scurt icnet de râs: Nu vezi c e ti ridicol? Apoi serioas : E ti ridicol! Profund ridicol! Privindu-m în ochi, dându- i brusc capul pe spate, cu cozile ei epene, fichiuind aerul: Caut - i pe cineva de vârsta ta... uite, î i prezint eu câteva fete de la noi, dintr -a opta, z u, foarte nostime... vrei? i râdea încet, gâlgâit. O tii pe Eta Sârbu? Aia blond , înalt , cu picioare lungi? ... Sau pe Vuia, e cea mai inteligent fat din clas ... îi place Teodoreanu, Romain Rolland, pute i discuta literatur ... Mai încet, cu ochii îneca i de râs: Se pare c are sâni foarte frumo i!... Z u... mai frumo i ca ai mei! i aici râsul o înec total, i atunci, de team s nu cred c - i bate joc de mine (parc mie mi-ar fi p sat de asta!), ad ug repede: tii, tu e ti foarte dr gu ... z u, foarte dr gu , am auzit c cite ti mult, te -am auzit, atunci, la club, cântând la vioar Roman a în fa a lui Beethoven... la cine iei ore, la Willer -baci? i, f r s a tepte, bineîn eles, r spunsul meu, totul 41 era spus într-o panic verbal i gestic total din cauza grupului care o a tepta în spate (Corneanu, unul dintr-a zecea, era pentru ea, sunt convins), ad ug : Dar... noi doi... e nu tiu cum, straniu, comic! i iz bucni din nou în râs. E ti prea mic pentru mine, z u... prea mic, altfel! Altfel... altfel, poate c , cine tie... i râse din nou, f r r utate, f r ironie m car, râdea pur i simplu pentru c se afla acolo, pentru c avea aisprezece ani, cu atâtea lume în jur, pentru c era dorit ² începea s simt ce simte orice femeie când e dorit , ce binecuvântare, ce spad t ioas care cade deodat , totdeauna mult prea devreme, i împarte pe cele ce se retrag în vreo turm de celelalte, norocoasele, fericitele, bu im citele! ² era dorit , i trupul ei se r zvr tea i râsul ei necontenit, prostesc, era o dovad a r zvr tirii lui ² avea colege foarte grave, ce imitau cucoanele! ² dar ce revolt ! Tocmai aceast revolt împotriva sexului ei i a victoriilor pe care i le preg tea, el, acest instinct al viitoarelor triumfuri i bravarea lui, c nu era o Ävac " i, se vedea, nu va fi niciodat , cu oricâte suferin e previzibile urma s pl teasc acest lucru, de asta râdea... râdea din pricin c se vedea femeie în cele câtev a perechi de ochi masculini care o urm reau, în cele câteva respira ii pe care le îneca de pe acum, i ea nu era înc , ea brava înc toate acestea, întârziindu-se cu bun tiin , cu o înc p ânare sublim în sexul ei indecis, un ceas, o lun , un an, poate, o victorie împotriva tuturor, a ei înse i, ea, cea atât de sigur de victorie, încât o amâna, râdea de ea, o androgin , o Dian cu ciuta, a a cum aveam noi acas o mic copie, la care gâtul ciutei era rupt. ² Pleac acum! mi-a spus ea brusc, pentru c , a doua oar , o voce din spatele ei o strigase i râsetele care veneau de acolo erau datorate, noi o tiam, i cuplului nostru... ² Nu plec dac nu-mi promi i c te vezi cu mine... Pitina m -a privit cu o anumit duio ie mirat : ² S ne d m o întâlnire? Noi doi? De ce? Vrei s flirt m? Am dat din umeri:

² Nu tiu, a a... s ne vedem, s facem câ iva pa i, dar nu prin centru. încolo, spre Imbroane... (Asta era pe malul apei, la ie irea din or el, un loc foarte dichisit.) ² La Imbroane? întreb ea i din nou îi lucir ochii de râs, dar se ab inu, fa a îi r mase serioas . Vrei s m atragi în locuri retrase... s -mi faci vreo declara ie... te pomene ti c vrei s m i s ru i?! ² Nu... nu vreau s te s rut cu orice pre ! am replicat, privind în jos, în podeau a scenei. (Obr znicia ei merita o cârpeal în clipa aceea, dar avea dreptate, eram prea mic pentru asta.) Vreau s fim prieteni, am ad ugat, am nevoie de cineva care s ... cu care s pot vorbi, colegele mele sunt ni te gâ te, se gândesc numai la prostii!.. . ² A, i crezi c eu sunt mai serioas ?! ² Da, sub toate maimu relile astea, tiu eu ce se ascunde! Ea se aplec u or spre mine i-mi opti, de parc ne-ar fi auzit cineva: ² Sub toate maimu relile astea se ascunde o alt maimu real i mai mare! Tu e ti un b iat inteligent, de ce te la i p c lit de ni te fuste? ² Nu m las p c lit de nici un fel de fuste! am replicat eu cu atâta furie, înc t am sim it cu spaim umezindu mi-se ochii. Tu nu e ti o fust ! E ti altceva... ² Eu? f cu ea i m privi. E ti un prost! Uit -te la cozile mele, uit -te la genunchii mei... Apoi, la ureche, cu o voce din nou înecat de râs: tii c am început s port sutien?... i m l s , f r o vorb , i, în clipa în care s -a întors cu spatele, am tiut, am sim it cu precizie c m-a uitat total. Imediat se auzi un hohot m re de râs în grupul în care tocmai reintrase i eram sigur c de mine se râdea, poate chiar ea spusese ceva mu c tor, oricum, ceva despre mine, i derbedeii ia, din care unul î i l sase deja musta , se strâmbau de râs. ... Am f cut ce-am f cut ² tiu eu bine ce-am f cut, dar n-are rost s - i în ir toate astea ² i, dup nici dou s pt mâni, am reu it s-o întâlnesc, bineîn eles nu la Imbroane i nu într-o dup -amiaz romantic , cu soare i cu râul fâ âind undeva în iarb . Ploua, ploua de câteva zile i la sâcâielile mele multiple ² b nuind probabil c nam s încetez cu una, cu dou i, poate, tocmai de \ceea, acceptând, ca s m conving s încetez ² mi-a transmis prin Äpersoana" de leg tur s fiu la apte în fa a libr riei ÄDanciu", pentru c Äs-ar putea" s treac . 43 în dup -amiaza aceea aveam program, ore de lucru manual cu Iorgovici. Acest Iorgovici fusese profesor de gimnastic , mai era dealtfel i acum la o coal profesional , i la noi c p tase ni te ore de Ädexterit i", ne Äînv a" s facem terg toare din p nu eii de porumb, s leg m c r i, s leg m dracu tie ce, tot felul de lucruri nefolositoare, un individ detracat, mizer, morfinoman într-un grad înaintat, i doar o conducere tembel putea s i mai permit accesul în coal . Avea nasul coroiat, gura dreapt , sever , f r buze, un fel de mers disperat, înfior tor de eap n, c ma a murdar inabil mascat de un fular ros de m tase, i din hainele sale, ca i din întreaga sa f ptur se degaja un miros insuportabil: un fel de mucegai p trunz tor, violent. Mâinile sale înfiorau cel mai mult: puternice, cu degete lungi, frumos desenate, vitriolate de nicotin , murdare, zgâriate i cu urme evidente de arsuri, rotunde, de parc cineva ar fi strivit ziln ic pe pielea lor mucuri de ig ri aprinse. El i so ia sa (o femeie înalt , slab , cu o aceea i ve nic rochie cenu ie, rupt la poale, cu picioarele sub iri acoperite i ele de un fel de r ni sau arsuri, foarte ciudate, cu p rul ve nic în dezordine, ochii tulburi) intrau, pentru ochii no tri dilata i, incapabili de a prefigura viciul pentru c nu-l cuno team, într-o lume grotesc i fantastic , vag , extrem de vag i resping toare. Prima or a decurs în lini te. La începutul orei a doua, nu tiu cum, se stinse lumina electric , i cum sala noastr de clas avea pu ine geamuri, nu se mai putu lucra. Atunci se întâmpl ceva ciudat: semiobscuri tatea care plutea în clas , contururile terse ale obiectelor, ale fe elor colegilor i ale siluetei lui Iorgovici, care se plimba printre b nci, ne ^d dur o nea teptat euforie, f r pricin , f r scop. L sar m cu to ii orice /preocupare i ne concentrar m aten ia asupra profesorului, pân acum 1 cvasi-ignorat, într-o t cere care ar fi trebuit s i se par suspect , lui, obiectul atâtor farse i glume rele din partea noastr . Apoi r sunar chiar în spatele meu un ir de explozii repetate: era Lic , cel ce avea din na tere o infirmitate la mâna dreapt , un fel de palm cu degetele chircite i lipite, i cu acest ciot pocnea acum un ir de pu coace de hârtie, aflate în fa a lui pe banc , cu o vitez i regularitate inegalabile. Iorgovici se repezi în direc ia lui (era, s rmanul, un sangvin), dar alt ir de explozii r sunar 44 în spatele s u, apoi altele, cred c o treime din clas fabricase astfel de bombe de hârtie. Iorgovici, derutat, se agita ca un biet animal, cu o anumit furie dispropor ionat în mijlocul râsetelor bonome i ale exploziilor care încetar apoi brusc, f r pricin . Profesorul, care împ r ise câteva palme la dreapta i la stânga unor necunoscu i, care le primir râzând, sc pându-i din mân , se lini ti i el, în elat de lini tea care se l s deodat , împreun cu întunericul care devenea tot mai dens. Fu atunci o clip când ar fi trebuit s ne dea drumul, dar, sc pând momentul, intrar m cu to ii într-un fel de fascina ie a întunericului i a adultului aceluia atât de lipsit de autoritate i care, odat cu mirosul st tut al hainelor i corpului s u, începu s exale un miros ciudat, necunoscut, teribil de a â tor... Deodat , în partea cealalt a clasei se auzi, la început în bu it, ca o p rere, un bâzâit care se transform repede într-un morm it general, tot mai clar i mai puternic care,în câteva secunde, ne cuprinse pe to i. Iorgovici, dup ce strig de câteva ori: Äînceta i! înceta i imediat, altfel v elimin din cinci în cinci!",

de i nu se mi car cu un centimetru. o pat parc la marginea unui coridor. mi -amintesc. Deodat . ea a întârziat aproape o jum tate de ceas i a venit atunci când nu mai trebuia de mult s vin . f r nici un fel de vâlv .. pentru c erau doar doi. nu era i-a a îngrozitor de târziu. Am r mas câteva secunde nehot rât. i eu a teptam ca cineva s înceap s râd . Ap ru deodat în fa a mea. cu ochii bomba i în orbite. i c zu cu fa a la p mânt. cu baticul legat strâns sub b rbie. am v zut-o stând de vorb cu cineva.. cu ploaia rece picurându-mi prin uvi ele lungi de p r. i am reg sit -o destul de u or. se repezi la el. era un fals instinct al unor fal i vân tori. de-un uluitor automatism. A ie it apoi la fel de gr bit . evident. jalnici devenir m noi. metalic . o p pu asimetric din cârpe. Iorgovici. mic orându-se i r mânând tot timpul egal . nu destul de repede ca s nu deosebesc pe tâmpla stâng un fel de pat întunecat . neobi nuit de expansiv. gâfâind cu putere. aproape anonim . panicat. p rându-i-se c instigatorul general era ciungul Lic . t cu i. s nu. i. Ea îl sperie i pe cel care se sim ea acum. în clipa aceea se ridicar câteva bra e în semiobscuritate i. Se retraser totu i. Era jalnic. îns . f r s -mi dea nici o aten ie. unde a întârziat destul de mult. de spaim . care sfârteca ploaia aceea gri. care st tea singur în ultima banc i se agita la stânga i la dreapta. Ea râdea cu poft uneori.. Lic era îns neru inat i abil totodat : st tu nemi cat pân când Iorgovici ajunse lâng el. strecurânduse pe lâng gulerul c m ii. la fel de ireal i de instabil i pentru Iorgovici ² el se împiedic de ceva. vrând s -l prind de p r probabil i s -l loveasc . se 47 desp r ir (eu m f ceam c m uit într-o vitrin cu vase de buc t rie. printre noi. îndep rtându-i uvi ele ude de pe obraz. se auzir lovituri înfundate i o plesnitur scurt . care f ceau un singur corp de-o omogenitate electric . de i habar n-am cât a stat. care icnea i gâfâia la lovituri?!. F cu câ iva pa i repezi. cleioas . ce devenise acum un muget insuportabil. fumegând . i aceasta f r un cuvânt. un râs binef c tor. era o maturitate deodat atins i ratat . deodat asimetrice. în timp ce. de lovituri. singuratecul. de data aceasta fostul profesor de gimnastic se ridic greoi. o fals victim totu i. între noi i ei?! Nu -nu. pentru c încerca s zâmbeasc în acele clipe când avea hainele i fa a sfâ iate de c z turi. apropiindu-se i mic orân-du-se. fals. se repezi i lovi pe vreo doi care-i st teau la îndemân . însp imânta i de for a unei libert i ap rute brusc i f r li mite. iar ceilal i se traser i ei înapoi. El se d du instinctiv o jum tate de pas înapoi. înainte de a ajunge i de a atinge aceast pat ² care era. pentru c trupul s u c zut ridicase din nou patru-cinci siluete. câteva secunde. în lini tea aceea a â at . ura rece în care ne mi casem cu to i câteva secunde era real . cu cracul stâng al pantalonului spart la genunchi. cu mâinile curbate. pe spate. de parc nu ploua. de unde aveam nevoie de crati e pentru .. i ceilal i. lichefiat într e noi i el. o doamn în jur de vreo treizeci sau aizeci. în sfâr it.. de i era singur . avântându-se imprudent. Eu mergeam în urma ei cu mâinile în buzunare. era mai acut ca nicicând. omul acela nu putea fi victim . în aerul acela schimbat brusc. dar. electrizat. cei doi se privir . sau în ei în i i se n scu un gol pe care Iorgovici îl sim i i în care p i cu o pruden inutil i jalnic . victima. sau era acesta. urmat imediat de un strig t. ferin-du-m de ploaia sub ire i persistent . doar ura.. apoi. instabil . apoi am pornit în urma ei. în mod strâmbat adul i. aruncat cu demen la toat lumea. h ituit i. concret . a intrat în libr rie. resping tori i adul i. pe coate i pe maxilare de urmele acelui aer sangvin în care ne mi casem. apoi alunec cu repeziciune în dreapta. excitat la culme. care se apropiaser dintr-o mi care. speria i de ura aceea colosal . Mi -a f cut din ochi un semn s m in la distan . cu adev rat jalnici.neob inând decât o i mai mare intensificare a zgomotului. în sfâr it. timpul meu nenorocit împ r it.. imbecilizat. la toate. era incapacitatea de a deosebi o victim real de o fanto . mânji i pe mâini... Iorgovici s ri în picioare ca un arc ² p rea nu tiu cum mai înalt ² i trecu repede prin irul de b nci. de i eram la o distan de câ iva metri de ea. T cerea îns . sânge sau poate era doar ideea mea de sânge. Spre deosebire de prima c z tur pe lemnul b ncii lui Lic . am umblat hai-hui prin ploaie. în stânga lâng perete se z rea în semiîntuneric doar ca o pat . se strecur pe u . cu o victim pe trei sferturi. eliberator pentru noi to i i pentru el. adultul r mas în urm din turma adul ilor i acei patru -cinci lupi tineri ce se treziser în acel 46 semiîntuneric eliberator cu o siluet ov itoare în fa . siluetele lor fugind înainte i înapoi în semiîntuneric. poate. în sfâr it. lovindu -se cu tâmpla de lemnul b ncii. seac . ea se strecura înaintea mea printre cei câ iva trec tori i eu a teptam s . Pentru c ie isem mai devreme de la ore.. o conversa ie plin de volubilitate se încinse. din locul în c are m aflam eu.. nu tiu cum s -a întâmplat. se vedea 45 efortul pe care-l f cea încercând s se st pâneasc . El nu mai ap ru niciodat în clasa noastr . nu tiu cât. o idee fix i st pân . un fel de t cere fibroas . Doamna aceea o mângâia uneori pe frunte. care. râsul ei pe care trupul meu îl recunoscu cu un început de team .pe urechi. începu s alerge spre u a clasei. i noi ne risipir m în dup -amiaza aceea întunecat .i tr deze de tot frica ce-l cuprinse. un gest ce ajunsese s -mi fie nesuferit. aruncându-se în culoarul dintre b nci. S rise la timp. râsul ei contagios. care plutea tot mai concret deasupra noastr . în elat de mi carea elevului. cu gulerul raglanului ei s r c cios ridicat. eap n . b trânul detracat. î i pierdu echilibrul i c zu cu fa a în jos. un hibrid din care via a se scursese demult.. probabil un obiect pus cu inten ie sau piciorul cuiva. alunecând pe ine în acel relief. i ea urma s revin . cu p rul viu i hainele jucându-i pe trup în efectul acelei semiobscurit i. în sfâr it. pe pielea gâtului. provincial . apoi.

bine.... tii tu care. în ciuda.. funda -nental. doi pa i înainte. Mergeam încet de data aceasta.. doamnelor. a cotit -o pe strada Avram Iancu. nuan a aia de vert-electrique. dar tii c ea începe cu ultimele pagini i. tia domni oara foarte bine cu cine avea de-a face.. ² Revolu ia! am spus eu cu ironie. a spus ea în mare form . dac .. i ea d du din umeri. ² Spune direct! ² ... lovind cu pantofii în toate zidurile i în toate b l ile. tat l t u te altoie te zdrav n.. în sfâr it.. s se asigure c valoarea mea neglijabil se mai afl prin preajm sau c am întins-o furios i disperat. Ploaia încetase nu tiu când.. pentru c . Ea s-a oprit în fa a unei case mari.. m fel de fals triste e. r scroit în fa pu in.. Apropo. Hi -hi-hi. E nevoie ." cu o neru inare care f cea s -mi fiarb sângele în vine. în bie. cine tie. am r spuns eu. Acest lucru era o victorie a mea. care Mirela.. noi doi ne deosebim. A fi t cut. te rog!. :hiar.. ² Chiar dac a accepta s ... Cine.buc t ria mea din sudul Fran ei!) i. Tu cau i un singur lucru. cu timpul meu împu it.. bineîn eles. ea s-a oprit i a început.. bile ele... micburgheze! Acum e nevoie de noi. Câinele o urma. du-te.. adic începu ac el tango...t cea i ea. nenorocit... dar. verzui. o urma.. T ceam i m consolam cu ideea c ea locuie te foarte departe. ² Nu m intereseaz ! am f cut eu scurt. ca într-o t ietur de montaj cinematografic. Dar i-am t iat-o: ² Nu plec oricum! Stai cât pofte ti.. de parc vorbeam cu o mrtezan vl guit de amor.. ² Eu? am f cut eu pe niznaiul.i cuvintele acum. pu tiule. Mi-a povestit-o i mie. mirosind ca un câine (cel mai mizerabil miros din lume). arunca i.a acceptase s discute cu mine de la egal la egal.. am ajuns -o din urm i ea a ridicat atât de surprins privirea. dup vreo jum tate de kilometru de mers. începu ea foarte grav . le privesc ca pe ni te. am spus. se desp r ir . huo! Din nou. întâlniri. reprezentantul dumneavoastr de încredere în afacerile de vidanjaj pe care le ve i întreprinde. ea. a a.. cu demnitate.. spunea ea. vreun tinerel cu un mo negru peste ochi. alegându. du -te.. un pliu doar. de mine în alt fel. Poate c . pu in aplecat . în sensul c . sau apte i jum tate. f r m car o jum tate de privire în urm sau într-o parte.. a a c am luat eu repede cuvântul: ² Te a tept.. fleacuri. a . oate aceste lucruri. în felul sta ai s ie i mai repede.um s ... m-am gândit s fur ceva de la mâneci. era mai mult un fel de 49 j i sta pe loc...i cozile (pe care i e eliberase din baticul cenu iu).. sentimen -alisme.. chiar. ar fi imposibil. Peste o jum tate de or ne g seam în acela i loc. eu. Trop iam pe lâng ea i m-am hot rât ca. ² E mai bine s . o urma. i peste ora asta. s ne întâlnim uneori. pentru c . i ajunsesem foarte departe în rela iile noastre. ne-am în eles perfect. : r i împrumutate cu anume pasaje subliniate.. eu niciodat n-am.. nu poa' s dureze mult pân la i caietul sta.. deci aveam ocazia s tac înc vreo jum tate de ceas lâng ea. doi pa i înapoi i ap rur chestiile acelea: ÄDar.. Reveni peste habar n -am cât timp i am început goana spre casa ei...i 48 depun caietul la sclifosit ei de coleg . ud ca un câine. oricum. fim prieteni. am o jum tate de kilogram prea pu in. dup câteva clipe de t cere. m-am v zut cu.i încetineasc goana. chiar dac ni-ai pl cea cu adev rat.. pentru c .. S te conduc acas .. N-am spus nimic i am continuat s alerg pe lâng ea prin ploaia aceea nemuritoare. de parc o acostam. pentru c ea întârzia. . stal uri de cinematograf. într-adev r. în sfâr it.. i eu. d du din umeri i intr . spuse ea f r s . în fiecare sear . s abordez chestiunea cu toat . Eu am tr it toate astea odat .i spun?. sigur c da. totu i ar fi mai bine s intri acum. în bie.. da. de fapt nici nu tiu dac încetase sau nu. ea mergea în fa a mea. po i s vii cu mine. ² Nici pe mine! replic ea imediat. im posibil.. da. acum.. demn ca un câine. furios ca un câine. ha-ha-ha. Prea pu in... cum? Se pare c e un b rbat care nu tie de glum ! ² Exact.. dar. Chiar dac mi -ai pl cea foarte mult. nu? Aiurea. i am v zut dup fa a ei. dar gr be te -te. ... a confirmat ea gânditoare. privindu-m cu oarecare triste e.. o strad larg . Dac vrei. o acostasem?! ² Trebuie s m gr besc. Hai.. Fata lui Belcia. c se hot râse s m concedieze.. acum ire nevoie de mine. scuturându.. care luase o expresie energic . cât s .. Iat ce for are t cerea! ² Ce vrei. ² Da.. sluga dumneavoastr pentru totdeauna.... Ea m privi o clip . e ti prieten cu fata lui?.. strâmbi i pipernici i. privindu-m drept: ² Ei bine. A. he-he-he. eful sec iei comerciale. în timp ce eu. spune-mi ce ai de spus. trebuie s las un caiet înc înainte de a m întoarce acas .. Asta era întâlnirea pe care mi-o promisese domni oara Pitina. abia dup ce o s . trebuie s fug s duc un caiet Mirelei.. tat l meu e un om de n dejde! Dar asta ne prive te pe noi doi! Apoi... s râd . în ciuda atâtor lucruri :are par c ne despart. bineîn eles! Se pare c tonul meu plictisit a f cut-o s m atace direct: ² N-are s fie imprudent din partea ta? Am auzit c ai o or precis . de fapt e imposibil. str juit de-o parte i de alta de salcâmi mici. Eram atât de furios încât am t cut din gur . Parc voiai s -mi spui ceva?! . cine tie cine te a teapt dup col . agentul dumneavoastr comercial i imobiliar i statuar. foarte mult. i iar: Hi-hi-hi. întorcându-m u or pe c lcâie. apte. eu.

. decât s -mi torn elevii i profesorii. el nu mi cere i nu-mi trimite bile ele de amor! irupse Pi tina. Dumnezeule. Iar tu.. sigur c exist oportuni ti... sau te pomene ti c o place pe Tufeasca!. s înv cinstit. sim indu-m ca un prost tare pe pozi ie.. domni oar .. ridicol.. s umblu toat ziua cu un fular soios în jurul gâtului i cu un carne el în mân . mai inteligent decât to i profesorii vo tri la un loc. Burghezia nu va accepta niciodat de bun voie s . care.. cqmplexa i. care g siser un prilej de a prinde putere asupra propriilor lor colegi. limfatic . unii dintre ei fii de chiaburi care î i ascundeau originea. mai ales. ca i taic -tu.. de ce nu-i Guga secretar i membru la jude ean U. N -^veam chef de o discu ie intelectualo-politico-socialo-dialectic tocijaai cu ea.. din procentul acela etern i el de be ivi. cu unul din papucii bunicii mele c ruia i s-a dezlipit tocul de lemn i b l ng ne. ce-i ardea straniu pe fa !) i deodat ne pomenim cu aceast fa plin de co uri a lui Chiril !. Violen e.. o vedeam. Exist vreun Änoi"? Exi ti doar tu. pe noi. de umbrel de domni oar b trân . chiar i asupra profesorilor. cu ur veritabil . da! Aceasta -i revolu ia! Putem instala puterea muncitorilor i ranilor i prin violen . vezi din revolu ie doar p r ile joase. Da. ata at. erau chiar unii care nu i -o ascundeau... ce?! Am dat din umeri. in i ter i. prin exces de zel. de ce-l sap l lalt. cele câteva zeci de hectare de acas .. socot c e mai cinstit din partea mea s -mi fac datoria.M. i mai r u. pl cea la o gr mad de derbedei de la noi. d -l încolo pe Suciu. împreun cu ilal i doi. i..îns de întreaga mea energie l< icum.. Astea sunt eterne. pe acel chip de Prometeu din umbr .. (Monica Tufescu era o fat înalt ... un individ m runt. la mine. cu Ideea aceea nebun . membru în biroul U. s ajung membru prin tot felul de comitete. fulgerându-m cu ochii ei cenu ii. care stau pe cuptor toat ziua i ies la lucru cu ziua numai când îi d foamea afar din cas . cauzei! ² Ia uite! am spus eu. în orice caz. Al ii. din cei care i -au vândut p mântul ca s scape de-o grij . st pânit .. a început i ea s râd . de ce. încruntat . i pe urm . o s -l coste pe Guga chestia asta cu c m ile schimbate i altele i cu fran uzeasca lui nenorocit .. o s te dea i pe tine afar din comitetul de clas ! 51 ² Ce prostii! spunea Pitina. Se poate.T. s-a v zut dup aceea.. deodat .) ² Nu numai ale lui! îmi replic ea. aspectele de suprafa . De ce amesteci toate acestea. ce mai avem comun noi doi? Ai o ideologie de ra pe uscat. Abuzuri. cu fruntea t iat în dou de un reflector prost pus. erau.. accidentale. s strig la profesori. semeni. ² Vezi! m întrerupse ea cu un gest scurt. meschine. Ca s nu vorbim de. da. pentru c -l citisem i eu pe Lenin....T. de. cu Chiril i Ignea..M.. schimbat . i asta nu-i decâi o mic parte. 50 ² Probabil c nu e ti genul lui. ² Mic-burghez?! am f cut eu plictisit. De ce nici unul din cei apte sau opt membri în biroul U. ia spune-mi. s fie calm . Spune. c rora li se cuno tea aceast origine. de data aceasta f r nici un fel de revolt . dac mai iei mult lec ii de pian. Apoi am vorbit serios de data asta: ² Ia ascult . numai pentru c Guga e fiu de profesor i cite te fran uze te de mic i nu râgâie dup fiecare fel de mâncare!. al liceului nu era fiu de muncitor? Guga este fiu de profesor. ci de rani mizeri. s tii. un Lenin intelectual..TM. pe care nu i-l tiam. S fie s n tos! Ce te prive te pe tine. aproape to i ceilal i îns erau veni i de la ar i nu fii de rani s raci. . sau. al colii. ² Bine-bine! am f cut eu.. un portret f cut în Elve ia în 1911.. ² De ce? spuse ea f când sfor ri. Eu înv . mic-burghez. S l s m afar din chestie pe b trân. au existat întotdeauna. în camera mea. inteligent. un fel de frumuse e american de dinainte de r zboi. toate astea? ² Pe Änoi"? întoarse ea capul. oportunism! ² Violen e! am punctat ral. ce harababur ! am f cut eu. blond . dup prima mare înfrângere a sa din 1905. s m folosesc de ni te lozinci politice ca s tai i s spânzur. de toat inteligen a i devotamentul meu.. dintr-un biet pârlit i analfabet cum era Suciu. de ce.. an fel de fanatic. ² Abuzuri? a f cut ea. cu aerul t u sf tos. lumpenul agricol.. Ce mai vrei? Ce mai vrei? Ce mai vrei s vorbim. Ce amesteci toate luc rurile astea. ² Ce? întreb ea.. eu sunt foarte bun prieten cu el. comunist din convinge re. dar ce plutea. mai bine Vis. K ² Astea-s ideile lui Guga^ nu-i a a? (Guga era un coleg al meu iintr-a zecea.. dar nu se d deau unii pe al ii afar pentru c serveau... din acela i birou..) y ² El e mai presus de toate astea! f cu ea. erau :arieri ti. un chip asimetric. s -mi fac o situa ie privilegiat . ars de febr . era un tip citit. dup o scurt secund de deconcertare. s stau ore întregi la sediu. Eu râdeam deja cu poft veritabil i. cinstit. (Aveam chiar un portret al lui pe perete. nu tiu de ce dracu. pu in descump nit. cred c e mai cinstit s nu te amesteci în toate porc riile astea. vreau s . ce harababur ! ² Oho. El i -a dedicat întreaga fiin revolu iei. întorcând încet capul spre mine. E un tip de mare cultur .

aceast viitoare clas . nefrontal .52 sau tiau prea multe despre al ii din aceea i f in sau. Pitina.. ce face i cu noi? ² Cine noi. nu! ² Nici tu! am spus. dar ele sunt adev rurile simple: s câ tig m..) ² Intelectualul este un muncitor cu creierul.. Iart -m c . exact ceea ce doream mai pu in. pe doamna Roland. Era altfel de cum credeam. pân atunci nu poate fi vorba de iubire. de structur moral ! ² Bine-bine. Alesesem oare gr e it? Era o exaltat . strângându. ad ug : Poate c ai dreptate cu unii care se strecoar . ² E fals opozi ia! spuse ea cu severitate. cum s spun.. i lumina mea ² c ci fiecare avem o lumin . cu o asprime care m -a înghe at o clip . ce faci cu noi. Lupta. tia care nu suntem nici muncitori. am replicat eu. eu eram un exaltat chircit.. in i lipsi i de organ moral. p tura aceasta sub ire...i seama c m ocase. invincibil jucând cu armele lefuite de milenii ale inimii). tu vrei s fii tribunalul revolu iei? Tu? Du -te atunci i judec Thermidorul.. înl untru. Deocamdat noi ne facem revolu ia noastr . m-ai în eles gre it... încât ea zâmbi i ad ug imediat.. un reflex de neconfundat ² era mereu dedus . tia care citim. de i tiam c Änu e bine". certându -ne. sau poate nici eu... Noi. (Vorbeam. categoria asta. Ea privea drept i î i arunca / lancea ei ca o Minerv . dar la noi asta este o. ² . elemente necinsti te. din cauza aerelor mele. e fals ! am izbucnit eu cu atâta spontaneitate. bineîn eles. eu ajunsesem s reprezint Ätipul intelectual". Trebuie s câ tig m. evident.. i mai r u. eram îns i eu un fanatic. de alt tip. chiar sentimente. ² Ei bravo! f cu ea.. de socialism! ² i r ul pe care-l fac? ² Ce. ale grupelor.. vom instala puterea muncitorilor i ranilor. printr-un simplu hazard.. Pân la urm .. Opozi ia pe care vrei s -o provoci e fals . p l vr geal preten ioas . destinele categoriilor. un gest cu mâna stâng în care se sprijinea parc . o Minerv de provincie. bineîn eles ale celor care creeaz valoare. cu team i un început de triste e. Am auzit-o i pe asta! (începusem s devin ironic.. pe Lavoisier. opozi ia noastr devenea tot mai evident . posomorât la rându-mi..Art . Apoi. erau in i care se pretau la orice. ei în i i vor fi da i peste cap de revolu ie. nici rani. i. nou zeci i treiul francez. antipatic. în clipa aceea nu exista provincie în România. 54 Ea d du din umeri.i r spund mereu cu lozinci. ² Depinde pân unde... iar ea Ätipul revolu ionar". mil mic -burghez . salveaz -i pe Andre Chenier.. vreau s spun c eu sunt al turi de tine.. Pentru o astfel de discu ie stupid alergasem aproape o lun dup aceast întâlnire.. un Romeo pur. dar eu însumi nu eram un exaltat? Nu în felul ei. ca i de întreaga noastr discu ie proletcult .. ² Nu conteaz ! f cu ea din nou acela i gest pe care nu i-l tiam. i de aerul ei Ävigilent". nici provincial. masculinizat . cu mintea! mi -o retez ea scurt... nici valoare! a replicat ea fulger tor. ce ciudat... dându.. vom face i dreptate! Victoria e întotdeauna generoas . tiu eu? Provincial poate ' eram eu. nu era vorba de noi doi. ad ug ea. nu. ² Ei. i dup aceea vom vorbi i de nuan e. ² . cât de sus se strecoar ! am ad ugat eu. Dup o pauz lung . la mine un blestemat sim al pudorii devia mereu fasciculul principal. nu cu mult altfel. nu puteam s fac altfel. pentru o astfel de Pitina. ² Nu. c suntem împreun chiar i în acest fel. a marii ei violen e sociale.. în acel ceas. ... neîn elegându-ne. Äideologizat ".. poate c iubirea mea fa de ea era prea slab pentr u a m umili. dar noi. o sl biciune care ajunge pân la urm o profesie. i mi-a venit s izbucnesc în râs i de cele ce spusesem eu. ² Nu i se pare c dai dovad de sim eclectic?. dac vrei. cu o anume jen . eu: ² Ce bine c discut m totu i. deodat emaciat . i o clip era aceea pe care o iubeam \ eu. un fel de sl biciune. dar era o fanatic atunci. bravo! am f cu eu cu ironie. suntem totu i al turi. pentru a renun a la Äconvingerile mele" ² aveam eu convingeri politice atunci. pe Danton. f r nici un fel de suprastructur . ² Noi! am r spuns.i umerii.... 53 ² Da-da. Când vom învinge.. Mult mai mult exist acum. valoare! ² Nici art . oportuniste. a marii idei pe care o aducea. numai acea valoare de care avem noi nevoie! ² De ce? Avem nevoie de orice fel de valoare. Parc numai voi citi i! ² Ei. care a condus armatele revolu ionare împotriva Europei reac ionare. Era îns o simplificare. deoarece. frumos. dar.. adic ? întreb ea. nu tiu cum. privindu-m b nuitor. le am eu acum? ² pentru a r mâne un simplu i eficient pretendent. ² Ce-i aia eclectic? întreb ea. care a salvat revolu ia.. sentimentalisme. vom aborda subspeciile. un ridicol f r ridicol din cauza marii nout i a întâmpl rii. nici frumos.

dar. Eu sunt cel fals. ² i crima e o simplificare? ² Bineîn eles. mai direct . dând din umeri. printr-o simplificare for at . ² Ce-ai împotriva lui? ² A. f r drept la istorie. Nu se vrea decât pe el. pe care nu i-o poate da decât revolu ia.. omul alb cel pu in. care. cine tie ce contabil cumsecade.. ² Crezi? m privi ea într-o parte. în genere. dar nu. de sticl . trecuse de nou .. castitatea ei era ap rat de politic. Ea d du încet din cap. în orice caz e mai vital . pentru c ea t cu i nu mai ad ug nimic. Noi? ² Nu.. tr iam nostalgia lui o mie patru sute.. crezi c eu sunt o activist . sau voi fi una? Niciodat .. necesar . care nu.. politicul acesta era ^ secolul în care intram. se în elege. fusese just : ea refuza s intre în gesticula ia sexului ei. nu noi. Politicul. nu-i ajung c m ile sau cum s fac curte propriet resei. sau era doar un sfâr it de fraz .i pierde nimbul ideatic. un tinerel care nu avea loc. de tine. noroioas . care se armoniza prin ea?! Ce existen nenorocit ! îmi venea s scuip! ² Aceasta e umanitatea revolu iei! spuse ea din nou. Dar nu e decât un cântec. cum spuneau pa opti tii. Peste vreo zece ani voi fi o dolofan mam de familie. perfect fidel . poate am mai K. Ce strâmb ni se pare concretul.. cu mult mai mu lt decât la începutul serii. acum. o sim eam prin raglanul ei sp l cit. de i unii. s ne amâne plata chiriei!. la concret. cu lecturi i -o anume sensibilitate vag . un excrement livresc. din acea hibridizare a naturalului. tiu cântecul sta. s scap de tine. împreun ! spuse ea zâmbind.i pierde. niciodat n-am s-o mai pot privi altfel. pe strada asta periferic . Nu po i lupta altfel decât simplificând. Simplifici! ² Ceea ce faci tu mereu: simplific! ² Ai dreptate. punându-mi mâna pe bra : ² D -mi voie! Nu trebuie s te sperie discu ia noastr ! Tu voiai altceva.. cu patru-cinci derbedei în jurul meu.. în care m n scusem. de-o tensiune insuportabil . pân devine din nou general i istorie. aici. nenecesar . atunci. înfior tor de sceptic 56 i matur. emo ionat la ideea c so ului meu. mai. n-am nimic împotriva lui. . care î i pierde Äideologia". ce c utam la ora aceea pe strad . nu fugeam eu însumi de la obliga iile mele sigure. care. Dar aceast revolu ie era adev rat ?! Era adev rat . cum s-o ating ²suflete te. ² Certându-ne?! ² Nu ne cert m deloc.. Iat c nu era o tiranie întâmpl toare. mult nevoie de tine decât credeam. ce i nfernal e s treci de la generalitate la particular. dar altfel decât credeam atunci. niciodat n-am s pot ignora ceea ce aflasem acum. noi suntem vânt. a a ceva nici nu exist . spuse ea cu un fel de absen . altfel. intui ia mea din seara de la teatru.. Omul a devenit sceptic. e u îns mi îl cânt uneori. Da. oricum. ce-aveam eu comun cu toate acestea.i putea g si nici un sfert de or în timpul meu atât de. Ciudat. atât de. pe care politicul o ap ra cel mai bine. cu tot balastul ei. poate chiar i este. Dar ce greu e. ² Dedicat Revolu iei! am ajutat-o eu.. Din copil. virginitatea ei se maculase de politic. ² Nu vor mai exista propriet rese! am spus eu triumf tor. ce vorbim acum ne leag . fidel pân la trivialitate i halucinare vizual .i iube te decât propria sa imagine fidel .. Se f cuse târziu. importat etc. eventual doi in i post -puberali în prima panic fiziologic . ea se Äînc p âna" într-o anume virginitate brav ard . împotriva spiritului reac ionar pe care -l prinde orice societate care s-a uzat. din fiin ele jum tate om. care-o urâ ea. jum tate cal sau pe te sau zeu. ea nu se mai dezlipea de mine acum. f r istorie. Ce. o castitate de care eram mândri. era o singur fibr . dar ea m opri. dou forme. e adev rat. Nu ne cert m deloc. simplific. în clipa aceea. aer. Äidealul". o credeau mimat . Dar la ce crim te referi? Exist atâtea crime în istoria omenirii! ² La cele care se pot face de acum înainte. poate de aceea m atr gea virginitatea ei.. de la ascultarea p rin ilor i profesorilor. Am vrut s adaug ceva. f cu ea. noi doi. la crimele care se pot evita! La crim în numele unei idei! ² Da-da. Nu era o Dian h ituindu-l pe Acteon în p durile eterne. da.. din prezentul meu.. Aceasta e umanitatea Revolu iei. nu. rapid... Care era prezentul meu? Nu era ea. E un cântec foarte frumos. nu. cu feti cana aceea exaltat .² Numai a a putem fi. într-o frond dincolo de sex. Iat qe b trân e aceast fecioar . masculin !" într adev r.. scrântit ?! Nu eram eu însumi scrântit. ud de ploaie. ² Care? am întrebat. f r s m priveasc . Miturile antice sunt perfect perimate i. Ceea ce am vorbit. cu o s pt mân înainte. orice mit e perimat care . ca o form goal . b trân eram eu! Poate de aceea îmi i pl cea. t rebuie s fii fericit c s-a întâmplat a a. Ea e via a.. uneori! E unul dintre cele mai frumoase cântece. general . atât de c ti. Dar o urâ ea frumos. singura noble e a omului. Nu tiam ce s fac cu ea.. un tinerel frumu el. când voiam într-un fel. Eram într -un fel trist: tiam. accidental . Ce c utam în acest secol? Ca Eminescu. care se umaniza prin ea.. de altfel. Dar ce -mi p sa mie. Cu to ii eram. omul a devenit brusc b trân. Orice revolu ie! Iat ce apolitic eram eu: acceptam numai ideea de revolu ie. ÄFals! Fals! m -am scuturat. doi . de la c r ile mele. de vreme ce exista.. de fapt. atunci.. nu.i trage seva din fantastic.

orbi. spuse ea. Capitolul III £< Ajuns acas . ea se trezi i el.. Ea m privi mirat . în timp ce el î i aranja haina în dulap. cu unul dintre ei. pentru c m dispre uia într-un fel. cu bra ele ridicate. pozând aproape. mai atr g toare decât strângerea ei de mân . îl împiedic s i -o spun prea l murit i ei. ideea asta mai necesar decât pâinea i sexul. deschise frigiderul i prepar un scotch cu ghea pentru amândoi. Cred c m-a prins de mân pentru c eram lâng ea. de serie.. dar unul dintre cele câteva zeci de mii e cu adev rat un poet. de vreme ce ne împiedic s ne strângem mâinile! i ea m privi cu un fel de triste e lipsit de triste e... mi-a r spuns ea dup un timp. i m l sam dus de mâna ei de fier. Ce puteam s fac s înc lzesc aceast mân . s l s m toat discu ia asta. de parc l-ar fi sim it. Toat lumea la aisprezece ani scrie versuri! ² Da. copiat de undeva i mai ales profund iritant . E fals . decât mâna ei cu o temperatur egal . am f cut eu în continuare pe scepticul.i închipuise c el va întârzia atât. o senza ie cu mult mai incert . Apoi. cu lumina aceea obositoare deasupra capului ² era frumoas . dar iner ia mea era mai puternic decât mine. caracteristic . pentru c era mai puternic decât mine. m-am inut de mân . ne proiecteaz pe amân doi în dou st ri false. doctorul Minda o g si pe Ludmila a teptându-l. f r o vorb .... aproape uscat . încât ea îi acoperi gura cu palma. se a ez pe marginea patului lâng ea i ciocnir . Stinse lumina din perete i aprinse un lampadar dintr-un col mai dep rtat al camerei. eram disperat.. apoi î i aprinse o igar . dar nu mi-e fric . din neb gare de seam .. conturându-se cu claritate sub pledul sub ire. neechivoc .. o furie împotriva acestei discu ii interminabile. chinuit. Fusese. dar ea în elese din frânturi de fraz mai 60 . cum spui tu. de i dormea cu adev rat. gândeam. desf cute. sunt un tâmpit! Nu voiam s te jignesc! Te rog s m ier i. i abia atunci î i d du seama c era înc prea surescitat de lunga povestire a lui Lauren iu ca s poat dormi. dar ceea ce ne umple acum. ² i eu sunt din serie. finalitatea sa previzibil ! i. Eu sunt un post-puberal. i atunci m-am precipitat. în care nu e ra singur. în clasa a doua de liceu am fost câ iva colegi la 58 cinematograf i. dar o oarecare reticen . unul dintre ei cu care ascultam împreun Beethoven i Berlioz i descifram primele texte din poezia simbolist francez . numai aceast mân . Nici nu trebuia început . m murd rea. o anume spon taneitate greoaie. ² Poate e ti mai incon tient . s . ne calomnia.i dispre uiasc trupul i legile sale mecanice. îmi d dea un complex d e necur ie. de mâna ei care se oprea la um r. O privi câteva clipe dormind.. i am t cut. Poate chiar un mare poet! ² Eu nu sunt un poet. o boal pe care o am de atunci înc : ² Iart -m . finalitatea sa m runt . . iu minte. Ea se ridic în capul oaselor. recunos-cându-l cu un zâmbet obosit. în banalitatea unor asemenea idei? Banalul mi se p rea atunci cel mai mare p cat. m scotea din min i. Gestul ei nu însemna îns nimic. de mân . f r s r spund . m înfuria. s -i redau for a ei unic . respirând adânc.. cu lumina aprins deasupra patului. nu l-ar fi prins. ² . întins astfel cu picioarele lungi. Apoi Minda se culc i o iubi i se sim i bine în cuibul acela al lui.. acum. triviale.. pentru c eram mai mic decât ea. eu sunt mai incon tient . f cându -i semn spre vecini.. sim ind cum m ro esc cu repeziciune pe fa .. Habar nu aveam ce gândea. de vin . mai sexuat . indiferent care. i în clipa aceea dori cu putere s nu mai fie singur. o înstr inase deodat . în clipa aceea m prinse de mân i am ro it c ea f cuse acel gest. cu siguran . aproape fireasc firii sale. disperat i trist. atunci. ne arunca în st ri extreme. chiar fric . Cum ajunsesem aici. care ne ascundea. el deveni vesel. pe aureolatul.. Niciodat nu voi fi în stare s -o înving. animalitatea ei fantastic . de vreme ce exist . voise s -i fac o surpriz . 57 V^ ² E o simpl expresie a unui fel de nonconformism al vârstei. Sigur c da. râse de câteva ori cu o sonoritate exagerat . poate un cuvânt al meu. Probabil c nu. ambigu .. d e serie. i dac ar fi atins -o el. i acum o g si adormit într -o pijama mare a lui. Mi-e sil de gesturile mari. nelini titoare? Nu tiu. în capcana asta. o proiectase în afar . ea ar fi tremurat. profund false! Ea d du încet din umeri. c î i g sise perechea.fluturi dizgra io i. Poate devenise brusc absent . mi cându-se încet. întârziar aproape o or astfel ² cu un scotch repetat ² ea deveni subit volubil . dar nu e grozav asta? Ca unul dintre noi s fie incon tient. precis mai incon tient . mai pu in sexuat decât a unui b rbat. O furie începu s m inunde.. Pe Guga.

împingând-o definitiv în somnul acela care o smulse. o chemau. niciodat ucis .. retr gându-se cu un zgomot nesim it din vârfurile dep rt61 ate ale degetelor.. a ezându-se lâng perna pe care st tea aparatul de telefon. De i nu obi nuia acest lucru ² i nici nu voia s se încet eneasc acest obicei ² st tu aproape o or dup program. în stânga. ei.i trupul care respira lâng trupul ei. i asta îl a â a mereu. Era o dup -amiaz binecuvântat . ar fi tiut i s-ar fi sim it jignit c el îi d ruie te oboseala lui de la sfâr itul zilei. un obiect m runt. trezindu-se deodat a eza i transversal. pe care îl apropiau i-l dep rtau în fiecare clip .. acel pat care voia atât de greu s se transforme în mormântul lor spre care tindeau. un m run i de undeva. care îi apar inea deja. va cump ra o sticl pe drum i ceva. opaline. pe tocuri. dorin a de a o poseda total i felul în care ea îi sc pa. atr g tor. c utându-se. mormântul lor dublu. în care se aflau acum. a a cum el a tepta. într -una din dup -amiezile care vor veni.. din membrele inerte pe care nimic nu le mai putea mi ca a a cum se îngropau acum în piatra cearceafului. pe furi . în sprit f r rost într -o celul în care se închisese singur i din care ea îl va elibera. ca o îmbr i are. la rându -i. de consemne stricte ca ni te rituale pe care ea le cuno tea bine.. nu-i a a.. în aerul acela ap sat de obi nuin e vechi i tiranice. dar ea. care durase prea mult. aproape în întregime. dezarticulat de-o a teptare lung . cu sângele lini tindu-se. sim i în urm ni te pa i m run i. sub ire. i gâtul ei viu.. r sturnându-l cu o mi care lene pe parchet i instalându-se acolo.i partea aceea din el care îi apar inea i care r t cea de cât va vreme. poate chiar mâine.în ochii ei care râdeau de n a i câteodat . avea tot timpul deci. strecurându-se ca o pisic printre picioarele arcuite ale scaunelor din hol.. i va ti s ia asupr . f r tablouri. s te prefaci prea mult. trebuia s fie o or a unei dup -amiezi. renegat acum. pentru ca falsa odihn pe care o sim ea s nu se pr bu easc în vreo depresiune fiziologic . alb strui.. surpându-se în somn. acea spaim care tremura mereu. i putu deja s . iar trupul ei Ägândea" cu mult mai mult i mai muzical. . tot mai prezent . când se pot spune câteva cuvinte mari.. Ludmila îl a tepta. abia sim it . surâz tor. pentru c b rba ii tari nu au niciodat scuz . Ea era mai st pânit decât el. mic . din holul comun erau pline de pacien i care-l a teptau. fals . atât de ner bd toare i lacome încât deveneau stângace. într-o centrifugare aproape spa ial . în fiin a lui de b rbat singuratic. sim eau amândoi. în care se strecurase de atâtea ori a a cum î i strecori degetul jum tate pe furi într-un inel vechi de familie.. definitiv .i închipuie Äpersoana". se mi ca i se zgâl âia. lung. care nu era. impun tor. Privi ceasul. în care avea s -l subjuge lin. spre asta tindeau amândoi. deja obosi i de acea singur tate în doi. care s fixeze dup -amiaza aceasta pentru amândoi. sau î i prinzi o bro a din platin cu pietre stinse. trebuia în aceast or de singur tate s se odihneasc . atât de apropiate probabil. de aerul acela de nep truns. puternice i pofticioase ca ale unui adolescent. i el. ea îi sim ea deja mirosul. în zâmbetul ei indecis. nehot râte i brutale.. Trecu o zi foarte înc rcat pentru Minda. într -una din dup -amiezile care vor veni. de sc rile de la liceu. însp imânt tor. cât mai curând. Da. ca un coridor prea drept. ferici i c încalc o interdic ie i un privilegiu. se sc lda deja ora aceea din dup -amiaza care se apropia. încercând s -i azvârle spre exterior. ce n-au mai fost purtate de aproape un secol. la urma urmei. galbene. 62 \ . era mai speriat . alungându-se. încremenit. î i propunea Minda. pentru neînchipuit de mult vreme. apropiate. un mormânt pa nic. unei dup -amiezi din acelea.. f r nici o scuz . la rug mintea direc iei. peste o gur tremur toare în care se împiedicau mereu ipete scurte. era femeia lui i era mul umit de ea i. în mi c rile ei abandonate. cu capul lâng t blia de la picioare sau mâna atârnând în gol. ca o promisiune cert . calm. o a teptau. f r de prihan . decât paturile lor dou . s lb ticit . împotriva voin ei ei. tot mai mult. care îi lega deja.. pe unde nu urcau decât profesorii i pe unde se strecurau ei. din l comia mereu vie a gurii. în epiderma ei alb p tând întunericul.. i el se gândea c va merge f r s se anun e. pentru care era preg tit i c reia avea s -i serveasc cu cinste. sever. cu acul tocit de mâinile fine str vezii ale unor bunici cu mult mai tinere decât femeia de acum. cu o desfrânare de-o clip care îl fascina. febrile. uneori. încercând s p trund într -un secol neîn eles.. definitiv. colorat sau nu. în vocea ei optit . relaxat. aproape odihnit. gr su . era cu pu in înainte de apte. mobila aceea... a mâinilor sale mari. pe care ea i trupul ei. prima lor dup -amiaz casnic . din umerii care se r ceau binef c tor. speran a lor. f r gre .. nefir esc de lung. ca ale unui puber. dar surâdea f r s vrea. semihipnotice. grave. cu blânde e i fermitate. odat când se vor preface amândoi c îi preocup altceva. dar când ie i. devorat în fiecare clip de înt unericul din jur.. se sim i deodat foarte bine. care-l cuno tea prea bine. piciorul deodat lipindu-se de covor i apoi revenind în trupul lor comun care încerca s se agate de acel pat uria dublu. atent la fiecare pas. care le surâdea familiar deja. ov itoare. de parc ei ar fi stat nemi ca i. împingând aparatul. cele dou b nci lungi. atât de dep rtat. mi cându-se cu atâtea neoboseal .. cum se spunea atât de frumos odat : ÄPân dincolo de mormânt!" Un mormânt dublu. care sunt în fa a pragului deja i care îi va uni pentru foarte mult vreme. vreun am nunt important ap rut atunci în epica trivial a vreunei dup -amiezi de timp lânced. dar nu..bine. a doua zi avu din nou Äspecial " i foarte mul i solicitatori. î i impuse s nu ajung la ea înainte de o or i s mearg pe jos. a mâinilor sale. Ea nu gândea nimic. Când coborî sc rile de marmor tocit care îi aminteau de fiecare dat . ner bd tor. o auzea zgâriind t blia u ii de la intrare. f r s trebuiasc s ro e ti prea mult. sau un telefon cel pu in . pentru c era mai curat . ceea ce el nu-i spunea acum îi va spune în curând. încercând s adoarm . culoarea care cre tea deasupra trupului ei ca o umbr liliachie. ascultându.

. deasupra aerului s u brutal-distant i a mi c rilor ei de femeiu c insolent . sclipir ni te ochi de-o expresie amuzat . deodat ..i place s apari cu femei frumoase. hai. i o recunoscu imediat. mai ales în felul ace sta.. i -o spun sincer. Minda sim i un m runt val de c ldur la acel Ädumneata".. a a c . dar gr bit .. mai ales la un om ca dumneata.. p reau c vorbesc: ÄCe pro ti suntem.. care reu ise i în cursul convorbirii telefonice s -l irite puternic în primele secunde. dar. deja spuse. De i tiu c .. nu mai fi ipocrit.. dar î i r spunse singur. dar.i continu drumul. mecanici. ÄTrebuie s fiu atent. i el. Simptomele s-au ameliorat. Mi s-a preparat în mod special medicamentul la Farmacia nr. de i nu vorbise cu ea decât în dou rânduri. cu o ridic tur din umeri: astfel de pramatii ajung uneori s se infiltreze acolo unde al ii . credeam c facem câ iva pa i. pacienta care îl g sise la telefonul de la clinic . gândi el i începu s asculte." Cam a a ceva. de i în cariera-i de practician mai tr ise cel pu in câteva variante ale aceleia i.dintre ei doi. pe care-l .i pierd timbrul la telefon. încercând s se prefac îns c . frumu ele." Ea îl privi în ochi f r o vorb . sau. f r s . s rir la locul lor i el auzi urm toarele: ² Ai trecut pe lâng mine f r s m salu i. N-am vrut s te mai re in în cabinet. oricum.. privindu-l aproape cu compasiune.. nemul umit înc o dat de prejudecata bunei sale cre teri care îl împiedica s p r seasc o femeie f r s-o salute. cu timbrul ei r gu it.. probabil foarte obositor. f cu ea. dar Mia Fabian izbucni într-un gâlgâit interminabil. portarul arde de ner bdare s te salute.i st pâneasc contrarierea c este târât într-o discu ie care nu-l privea i în care nu reu ea s g seasc tonul care-i convenea lui: ² Cazul dumneavoastr e banal. i ea f cu câ iva pa i înainte. Äea" încetinise intimidat pa ii. i el se fr mânt pu in pe loc... r mânând pu in în urm . gândi el reflex.. dar dumneata e ti la mod i el nu! Minda sim i cum trebuie s depun un efort ca s . ² Dumneavoastr .. care au într-adev r nevoie.. i în clipa aceea î i aminti abia c uitase s cerceteze cum parvenise ea s -l g seasc acolo. pentru c nu îi pl cea s coboare sc rile împreun cu cineva. de fiecare dat ciudat de pl cut. parc am fost amici. din momentul în care ve i fi în posesia medica iei.. i nu puteai saluta o femeie care râdea. vorbe ti cu mine de parc m-a ag a a a de dumneata ca s !. pu in triviale.. de i. pentru c sim i cu u oar mirare un vag curent subversiv care începea s -i macine morga ce voia s -l apere de intrus .. i o clip i se p ru c va sc pa. cu o plictisit curiozitate.. i o întreb : ² Ce dori i dumneavoastr ? i se opri. de parc privise înl untru. de parc n-ar fi v zut nimic atunci când i se r sucise craniul. ea se st pânea cel mai bine. toate cuvintele. astea nu sunt decât mofturi. dar î i reprim i asta i se hot rî s termine repede scena. Nu reu ea îns s se debaraseze de u oara enervare pe care i-o producea permanenta ei semitutuire. încercând s treac pe terenul s u. care.. ie i. i e împotriva principiilor mele s ofer consulta ii pe trotuar. A a c în fa a por ii se opri i lu mina unui om politicos.cu obrajii gr su i jucând în tactul pa ilor sacada i. 63 de i ea era la mijlocul frazei. e unul din indivizii care m poate scoate din fire înainte ca s bag bine de seam . de nevoie. cu sprâncenele sale groase. irupse ea.unosc personal i care voia s m serveasc .. e o bun pedeaps pentru snobismul meu! Toat lumea îmi d ghes: ÄDu-te i la Minda. i nu a dus la nimic. i r ri i mai mult pa ii. cu preten ii.. cu acela i mers op itor.. m rog. \ . doctore. el trebui s-o recunoasc . f r s-o arate. luându. v zusem i-a a c -i ora peste program i. ² Asta-i bun . dând a doua oar din umeri. furioas . începu el pe un ton voit moale. ² îmi permi i s te înso esc câ iva pa i. dar de fapt. ca s nu-i dea timp s refuze. nu po i fi sigur de diagnostic!" De i... din frac iunea d e timp în care el î i îndrept aten ia spre ea. 3 de c tre domnul Mihailopol. stângaci-obraznic. Pa ii se r rir i ei i atunci întoarse capul.i partea 64 sa de amuzament i plantând-o definitiv. ca s fie dep it. Era Mia Fabian.. acum. dar era o fire voluntar probabil. Ciulin e un specialist la fel de bun ca dumneata. îmi comunica i mereu am nunte despre persoana mea pe care nu doresc s le cunosc. din mijlocul acelei fe i oare rotunde. cu atâta insisten . pu in ridicate. m pui i la punct acum! i-l privea în continuare a a cum prive te o femeie de treizeci pe un adolescent cu co uri. spre un obiect din el. ² Fals! s ri femeiu c . odat . ² A. ² A fi preferat s dep esc programul în cabinet decât aici în strad ! punct el cu r ceal i fu mul umit de fraza sa... Zâmbea i. micile dumneavoastr inconveniente se vor fi rezolvat. încât îl oblig i pe el s -o fac o clip . precum i la intona ia ei juc u -insolent . pân nu te vede el. i ce dac sunt o femeiu c pe care dumneata n-ai s-o bagi niciodat în seam ? Poate nici nu vreau asta. Ai dreptate.. Avea prea mult umor ca s nu guste situa ia.. domnule doctor. continu ea. pentru c o sim i foarte curând lâng um rul s u ² mai avea trei sau patru trepte pân jos i portarul se preg tea deja s -l salute ² i-o auzi vorbind.i piard îns expresia juc u . ceea ce nu se face.. continu el. ² Asta-i bun . E unul din aceia care nu. f cu ea a doua oar . ciudat de pl cut.. rar crispare...

elegant . bine dispus . Te roade invidia.. Minda se aplec îns ceremonios. ² Ei. ² A. ca un pe te durduliu. mefistofelic. E foarte bine i nimerit ca la Äserviciu" s . o urm . i-am dat îns un telefon alalt ieri i i -am spus c te-am consultat. decis > -o lase acolo.. mai relaxat. când f ceai pe coco elul grav i fandosit. calmi i calzi. pentru c .. Bun seara! i se întoarse. o cu totul alt masc i... de ce joci teatrul sta! Crezi c m p c le ti pe mine?! ² Doamn .i f r s vrea mâinile.. am s -i dau un telefon b trânului Nestorescu. la urma urmei.i reflex socoteala c putea s mai întârzie cu ea zece minute.. cum persoana sa putea fi atât de u or i de repede amestecat în rela iile acelei lumi ² chiar i în memoria acelei lumi ² din care s rise. îi producea acum un interes aproape amuzat.. sim ind .. he!" râdea ea. cu tonul cu care o femeie bate pe .. dup cum am în eles.i mai da osteneala s te prefaci... Parc n-a ti cine e ti! ² Da?! spuse Minda tot mai uimit de aceast trivialitate franc .. cu condi ia s ia apoi un taxi. care. la telefon. Se st pâni s nu zâmbeasc i spuse: ² E o mare dezam gire. ascund. asta impresioneaz pacientul i-l face s dea drumul mai mult la pung ! 67 i\ea râse. r mase într-adev r descump nit 3 clip . ridicând sprâncenele mult deasupra ochilor ei puternic contura i cu negru. trebuie s v las. haide! f cu ea i din nou îi ap rur gropi ele în obrajii buc la i.. las-o. nu se tia prea bine de ce. nu rostea decât adev rul. insolen a ei.. mai cursiv.. dup o prim form de iritare. pe care numai timpul o va consola!. din odihna lui ² trebuie s face i rost de medicamentul str in. ² Da?! se mir Minda. pe tocurile ei prea înalte i Minda. (ÄHe...i propusese s -i fac jocul un timp. dar nu de ov ire. ci ca s -o contemple mai bine în tot mecanismul ei. cu toat fa a i cu ochii aceia. te în eli! Nu -mi placi deloc ca b rbat. în fa a mea nu e ti decât cel care e ti! ² Daa?! f cu Minda surprins i f cu o jum tate de pas spre ea. i Minda. vulgar conturate cu creionul ro u de buze. î i aminti Minda. ² Dumneata e ti un om serios. i. rece. m-a i îndatora dac mia i spune mai r spicat cum anume Äsunt" eu. cum vorbe ti acum! replic ea. dac -mi permite i?! ² Ei haide. ca i vocea.. fungicidele noastre nu dau înc rezultatele scontate! Acest lucru vi-l poate atesta i Ädomnul Ciulin"! f cu ii cu o u oar plec ciune mali ioas .îmi placi mai mult a a decât adineaori. oricum.!. Mia Fabian. \ ² Dar cu mine ar fi ridicol. în contrast cu buzele prea puternic. Bine c mi-a i spus. m-a întrebat ce mai faci i. discordanti cu întreaga ei personalitate m runt i trivial . de la leu Nestorescu.. foarte odihnitor amuzament. v rog s considera i c . Spui ni te fraze! Oricum. dintr-o mi care. ² Mai tii num rul? întreb ea i i-l spuse. mereu calm i st pânit. ajunseser destul de departe dac ea îl respingea deja ca b rbat. p rându-i-se c viseaz : ca i cu câteva zile în urm .. Tocmai asta voiam s . ² Haide. ochii blânzi. doctore.² V-am mai spus ² f cu Minda. a lu i Minda.) Totu i. foart e proaspe i. Dimpotriv . privindu-l cu o anume compasiune cald . i cum anume sunt? El începuse s vorbeasc mai u or. dup o clip .i cu ostenta ie oldurile prea pronun ate de un taior strâns croit. râse i el'. p ind cu încântare lâng statura masiv . Era un num r f cut din zerouri i o aceea i cifr care se repeta de dou ori. nefor at. Ceea ce e caraghios e c dumneata î i închipui c eu a ] avea cine tie ce planuri i c chestia cu boala mea nu -i decât un pretext! Dac crezi c am pus ochii pe dumneata i a a mai departe. frecându . continu el cu seriozitate. umeri b rbatul.. s -i dai un telefon. ² Ah..i iei o mutr grav . atât de. intrând în jocul ei dintr -un imens i.. Ce mai face? ² leu? întreb ea. continu el.. cum anume e ti? Dar ce ne-am pro pit aici? Fii galant i înso e te-m câ iva pa i! i ea o porni înainte.. cu mult prea p trunz toare. preten ioas .... ciripi Mia Fabian mi cându. mai ales c ne i cunoa tem dinainte i. 66 Minda deschise ochii. Habar n-am! Nu lam mai v zut de vreo lun . tot mai uimit. ² He! He! f cu femeiu c scuturându-se de râs i f cându-i cu iegetul ro u de oj . ² Ei. dac vrei. a sfârtecat-o f r mil !. ² Dar nu m-am sup rat deloc! replic Minda. trecând peste aceast dur lovitur . facându... amuzat -uimit.. Dar în aceea i clip auzi distinct în spatele s u: ² La ule! "** i când se întoarse. i atunci. ² E foarte bine! începu s sporov iasc Mia Fabian.. nu-i a a.. ca de copil. i spuse: ² îmi pare r u. sunt foarte curios ce se ascunde sub aceast masc pe care privirea dumneavoastr . un num r parc al unui serviciu de . he.um discu ia a ceasta inutil îi m nânc din timp. iart -m c i-o spun.în clipa aceea. Te-ai sup rat acum!. în spatele teatrului pe care-l joc. iar i începi! f cu ea.. las-o! f cu ea. Nu. pentru c ea râdea.. încântat mereu... i cum sunt anume.

utilitate public , care i se impregna imediat în memorie. ² Nu-l notezi? observ ea. Vrei s - i dau un pix? ² A, nu, replic surâzând Minda, îl am notat! (Min ea, dar întreg jocul îl amuza tot mai mult. î i privi ceasul: mai putea s mai întârzie apte... chiar zece minute). ² Nu-i elegant s te ui i la ceas când e ti cu o doamn ! îl apostrof ea, privindu -l galnic, cu col ul gurii ei gr su e ridicat pu in în sus, probabil într-un fel care ei i se p rea irezistibil. Cu toate acestea, atitudinea ei nu era indecent ; balansa u or între armele obi nuite de seduc ie ale unei femei de condi ia ei, aproape automatisme, i un anumit iton de lejer camaraderie, ca între copains. Continuar apoi s mearg , f r un cuvânt. Erau amândoi mul umi i, fiecare în alt fel; Mia Fabian pentru c -i reu ise consulta ia pe care i-o pl nuise i mai era i înso it de un asemenea domn serios, impun tor, 68 Minda pentru c se amuza copios, odihnindu-se tocmai în acest fel, un alt fel de relaxare decât i -o promisese, într-o plimbare lini tit , de o or , solitar , dar se pare la fel de eficient , tocmai prin aerul de divertisment, de insolit juc u pe care-l aducea. întâlni o cuno tin i avu ² spre amuzamentul s u crescând ² o clip de derut , deoarece era v zut într-o astfel de companie. Cel care-l salutase ² un asistent de la catedra lui Zager, neurologul ² se înclinase cu tot respectul, i atunci, cu aceast ocazie, observ Minda c se îndreapt spre bulevard, unde vor fi probabil mult mai multe cuno tin e. O clip cochet cu ideea s încerce aceast I form de teribilism social, de frond , ap rând al turi de o astfel de ) muieru c , ce, în aparen , pentru un ochi neavertizat i care nu i cuno -/ tea marea sobrietate, nu prezenta nici un element contrastant. Trec toriiî numero i la acea or , p eau cu indiferen , unii chiar respectuo i, pe lâng acest cuplu format dintr-un domn serios, iremediabil serios, bine îmbr cat, cu un mers elastic, i o doamn ceva mai tân r , în jur de treizeci, poate chiar mai pu in, maturizat îns printr-un u or exces de fardare, o femeie bine îmbr cat , pu in cam Äplinu " în u oara ei dispropor ie cu talia înalt a înso itorului ei, dar felul ei de a în epa trotuarul, hot rât, cu tocurile ei foarte înalte ar ta c se simte perfect potrivit în acest cuplu, i nimeni, din cei care îi întâlneau, nu gândea altfel, O pereche sobr , de vechi cuno tin e, nu-i a a... în nici un caz so i so ie, nici m car aman i, de i, cine tie... dar nu, puteau fi colegi de institu ie, evident o institu ie cultural , un centru de cercet ri sau a a ceva... sau... poate avoca i, da, colegi într un barou, sau rude prin alian , în sfâr it... Minda se sim i astfel tentat s prelungeasc gluma, îngro - ând-o, l sându-se dus spre bulevardul larg, cu pomi, spre care, poate instinctiv, îl du ceau pa ii ei, i deja savura, singur, unele m runte surprize, dar apoi renun , zicându- i c nu-i era permis s violenteze în nici un fel optica unor oameni serio i, care îl stimau, i, dac se distra în acest fel, trebuia s -o fac singur. O rug deci, cu tonul s u ceremonios, fin exagerat, pe care i-l luase fa de ea de când acceptase acel joc atât de inedit, s se abat din drum, i ea accept imediat, privindu-l în fa , cu unul din zâmbetele ei mici, care îi st teau deodat foarte bine i nu p reau 69 a-i apar ine. Va mai întârzia dou sau trei minute, se gândea Minda, i apoi se va eclipsa, râzând singur, povestindu-i Ludmilei totul, pân la am nunt, ca s râd împreun . ² E ti însurat? întreb ea, deodat , ca un vechi camarad. ² Nu, r spunse Minda, reluându- i u oara sa afectare din ultimele minute, sunt un burlac convins. Nu am... ² M mir , îl întrerupse ea, un om cu situa ie, ca dumneata... i b rbat bine, trebuie s i -o spun! Sper c nu te-a afectat prea mult ce i-am spus în leg tur cu faptul c nu e ti genul meu... Asta n-are nici o leg tur cu... ² Dar, mar Minda, trebuie s recunosc c nu mi-a fost perfect indiferent... nici un b rbat nu r mâne indiferent când o femeiu c atât de nostim ca dumneata, dac -mi permi i s ... Pronun ase cuvântul Äfemeiu c " cu oarecare team de reac ia ei, dar Mia Fabian nu p ru s observe nimic neobi nuit în acest epitet care i se adresa i spuse, cu non alan a ei obi nuit , cu gesticula ia ei categoric , nu lipsit de feminitate: ² Haide, haide, doctore... nu te lansa pe panta asta, nu- i st deloc bine! Se vede limpede c nu- i plac, probabil pentru c nu sunt din cercul dumitale sau din casta dumitale, cum i-o i fi spunând... m rog, n-am nimic împotriv ... i-apoi, un tip ca dumneata, serios, cu viitor, trebuie s - i st pâneasc reac iile, s nu se repead s fac complimente primei doamne cu care face o plimbare de o jum tate de or ... asta nu se potri ve te cu inuta dumitale i nici nu-mi place... ² Dar de ce, insist Minda, înveselit c ea pronun ase cuvântul Äcast " i Ätip", Äun tip ca dumneata", îmi spunea i adineaori s nu m prefac... s nu joc pe un altul... ² Ei, asta-i! f cu ea. Adineaori era s m la i în strad , i -acum m -nghesui cu complimentele... Mi se pare c î i râzi de mine, sau... ² O, o, cum se poate! replic el, pu in plictisit. Dar a putea s v întreb, cu ce v ocupa i... unde Äave i serviciul"? ² Eu?! i-am mai spus, la prima vizit ... lucrez la Editura Academiei!
70

² Da? se mir doctorul, gândindu-se: ÄCiudat, eu te credeam dactilograf sau func ionar la Munc

i salarii!"

i continu : i ce anume, corectoare? ² Ei, asta-i bun ! se înveseli ea. De ce s fiu corectoare? Sunt redactoare... Am eu o mutr , a a, care respinge intelectualitatea?! ² Vai de mine, vai de mine! se scuz Minda, gândind: ÄDa, dealtfel, totul e posibil! Pân la urm am s aflu c e cercet toare în lingvistic i c are i lucr ri publicate!" ² S-a f cut întuneric, observ ea, ce-ai zice dac i-a permite s m invi i undeva, într-o cofet rie, la o cafea? Pentru o jum tate de or , doar, pentru c ... ² Regret din suflet, sunt dezolat, spuse Minda privindu- i cea-sul-br ar , trebuie s alerg, nu mai pot întârzia o clip ... m reclam o îndatorire urgent ! (ÄAm început s vorbesc ca Farfuridi!" se în veseli el, tacit.) Dac a fi tiut din timp, desigur c ... neîntârziat... ² Nu face nimic, a fost pl cut i atât! spuse Mia Fabian întinzân -du-i mâna plinu , alb , cu unghiile lungi, violent ro ii, în felul evident în care dau unele femei mâna pentru a le fi s rutat , i Minda se i conform cu o galanterie mereu exagerat . Ea era bine dispus , refuzul lui n-o afect deloc. în clipa când el voi tocmai s se r suceasc pe c lcâie ca s alerge dup un taxi, ea mai spuse: ² D -mi pu in pixul dumitale... sau un stilou!... Ea lu stiloul pe care i-l întinse el i scrise ceva pe o bucat de hârtie pe care o rupse dintr -un carne el pe care îl purta în po eta ei cam mare, laolalt cu pudriera, batista, portfardul etc, pe care le r scoli ca s -l g seasc . ² i-am scris num rul meu de telefon! Po i s m suni când vrei, cât de târziu, s uet m pu in... nu m deranjezi!... ² A, foarte încântat, mul umesc! se înclin Minda i se îndep rt repede, ca s nu i se vad zâmbetul care îi plutea deja pe tr s turi. ...Ajuns cu oarecare întârziere, nu prea mare, la Ludmila, nu o g si singur , a a c nu putu s -i spun , din prima respira ie, Äaventura" pe care 71 ;' o tr ise. Se g seau la ea o veche prieten i coleg de facultate împreun cu so ul ei, ce locuiau în ora ul C , la distan de o or i jum tate cu ma ina, i care veneau cu regularitate s o vad ² o pereche pe care Minda nu o vedea cu ochi prea buni din motive ce lui însu i îi erau nel murite. Ast -sear era îns ner bd tor s -i vad pleca i, dar Ludmila, f r s în eleag , sau tocmai din Äme anterie", îi re inu atunci cândj otiL Nistor se hot râr s plece. Minda se r zbun la rându-i i plec împreun cîTeTTîn jur de zece i jum tate, de i, dup felul în care îi n v li sângele în obraji Ludmilei, când se ridic s plece, î i d du perfect cont de starea de spirit în care o l sa. Ajuns acas , el întârzie, voit, s -i formeze num rul, tiind c ea a teptase ca el s se întoarc din drum, i, cunoscându-i mândria, ghicea c ea nu va suna prima chiar dac ar fi fost ca el s n-o caute zile la rând. St tea tol nit, îns , pe un fotoliu, lâng telefon, a a cum intrase din strad , aruncându - i ochii i r sfoind distrat un ziar pe care îl culese de pe birou, l sându-se purtat de o ciudat i pl cut iner ie. Apoi se r suci în scaun i ridic receptorul, dar în ultima clip se r zgândi i se pomeni formând num rul lui Ceea. Lauren iu nu r spunse, i Minda deduse c se culcaser ' i scoseser telefonul din priz . Putea s - i închipuie, el i întreaga sa familie ducea o via extrem de' echilibrat , în afar de serile când întârzia cu el sau la facultate, Ceea i ai s i se culcau devreme, în jur de zece. Din timpul studen iei, când citise mult i înv ase acerb, cu o putere de munc ce impresionase pe colegi i pe profesori, laolalt , Minda r mase cu obiceiul, atunci când era acas , s citeasc pân la dou sprezece punct. Nu renun ase la acest obicei, folosind orele de dup cin , ore lini tite, când nu mai era solicitat de pacien i sau chiar de colegi, pentru a se pune la punct cu Äliteratura" specialit ii sale, atât de vaste, de internist. i acum f cu la fel; î i lu lâng el câteva tomuri la care citea simultan i, hot rât s foloseasc din plin ora care-i mai r mânea, deschise Bolile metabolismului de G. Duncan, o carte ap rut de curând în române te. Nu citi mai mult de o jum tate de or îns . Se ridic , î i aprinse o igar ² de i nu obi nuia s fumeze seara, înainte de culcare ² i se plimb de câteva ori în sus i în jos, apoi se apropie de telefon i form , 72 în sfâr ii, num rul Ludmilei. Telefonul sun lung, f r nici un r spuns. Minda î i privi ceasul: trecuser , într adev r, cincizeci de minute de când plecase de la ea i mai bine de o jum tate de or de când ea a tepta, probabil, telefonul. Acum îl scosese din priz . O clip , sim i dorin a s se îmbrace i s se întoarc la ea, dar renun . O curioas iner ie îl st pânea, o mole eal de care nu se putea scutura. N-avea nici un chef s se întoarc la Duncan, care-l a tepta deschis pe marginea fotoliului, i m sur în continuare camera în diagonal , de la col ul biroului pân la fereastr i înapoi, oprindu-se cu grij i r sucindu-se de fiecare dat în acela i loc. Nu se sim ea deloc obosit, nu se putea concentra îns asupra unui singur lucru i se sim ea incapabil de orice ini iativ . Când avea astfel de st ri ² rare în\ caracterul s u atât de bine ordonat, dominat f r gre de o voin pilduitoare ² el se l sa în voia acestor Äcrize" care durau uneori o jum tate de orj , alt dat o jum tate de zi, niciodat mai mult, i care, prin raritatea lot i opozi ia lor perfect la felul lui de trai, la tipul lui de existen , îl înveseleau aproape, în orice caz li se aservea cu o lene de ini iativ , ca* un r sf al tenacit ii sale atât de des verificat . Astfel i

acum/ nu f cu nici cea mai mic tentativ de a redeschide Bolile metabolismului, deoarece era sigur c a doua zi, prin revan , va recupera aceast or pierdut , i mai mult chiar. Se întâmplase a a în atâtea rânduri^ i de aici originea unui anumit orgoliu al s u, echilibrator aLacuvit ii sale, perfecta încredere în resursele proprii i în reac iile s n toase, puternice, ale organismului s u moral. Nu-i era îns somn i se abandona acelei pendul ri f r rost, care, tocmai prin perfecta ei inutilitate, îl atr gea, a a cum, în acee i dup -amiaz , plimbarea aceea, cu femeiu c aceea care-l agasase de câteva ori în cabinet i la telefon, îl odihnise. De ce oare? Numai din divertisment? Sau era o veche form de teribilism, neepuizat în vârstele adolescen ei, care pentru el, din proprie voin , fusese atât de sever , de fructuoas ? Sau poate atrac ia unui lucru, m runt, e adev rat, care se opunea perfect firii sale? Poate, zâmbi doctorul, p ind înveselit de unul singur prin holul s u spa ios, care îi servea i drept birou. Era cazul, poate, i al acestei iner ii, care ap rea atât de rar în via a sa plin de munc i atât de organizat , Äinuman 73 organizat ", cum se plângea uneori Ludmila, c reia, îns , îi convenea în fond felul lui de a tr i, capacitatea sa de a se dirija ra ional, de a folosi fiecare parte a zilei pentru un singur scop, calificarea sa profesional . Tocmai de aceea ceda el acelor m runte Äcrize", cum le numea el, ironic, ce nu erau, poate, decât astenii scurte ale nervilor s i suprasolicita i, de fapt semnale pentru un program supraînc rcat. ÄDa, gândea Minda, e o art aceea de a- i g si parametrii proprii, limitele de efort i de rezisten nervoas ". i trebui s constate, cu oarecare mândrie naiv , c apari ia atât de rar i pe perioade atât de scurte a acelor Äcrize" sau Är sf uri" era un semn sigur de aproxima ia destul de exact la care se supunea, o cunoa tere destul de precis a propriilor sale limite. ÄCunoa te-te pe tine însu i i în sensul rezisten ei psihice" spunea el. Era, oricum, odihnitor acest abandon, i poate tocmai acest lucru îl împiedicase s -i dea un telefon Ludmilei, ca s -l poat gusta din plin. Era doar un fenomen atât de rar, i pentru ca m runta sa astenie s se resoarb deplin, trebuia, nu-i a a, l sat s se consume în voie, iar el avea ansa de a tr i, un timp foarte scurt, într -o Ävacan " total a firii sale, de-a dreptul amuzant , tocmai pentru c se opunea perfect, era o opozi ie perfect a felului s u de a fi, de a exista i, poate, de aceea, o odihn perfect . Oamenii ² monologa în continuare Minda ² cu dfeosebire cei structura i; cei care au o fire cristalizat , puternic cristalizat , Simt uneori tenta ia amorfului, a a cum cei nestructura i, probabil, au o ve nic tânjire dup ordine, voin conduc toare, capacitatea de a opune instinctului ra iunea, i poate aceast tânjire dup calit ile perfect opuse firii lor amorfe le d acestora senza ia de ratare. Nu-nu ² se contrazise singur doctorul ² senza ia de ratare e totu i o senza ie superioar , a unui, individ superior, dac ea nu e mimat , cum e în majoritatea cazurilor, când devine o form foarte nimerit de existen , un modu vivendi al unor firi isteroide, care reclam mereu comp sîuîiea~pubiic sau pur i simplu un fel mai Änobil" de a fi mediocru, pentru c , nu-i a a, sunt mul i care prefer s par Ärata i" decât mediocri, de i pentru un Hora iu, aurea mediocritas putea fi un scop al unei existen e... Da-da, oboseala, chiar când e rar i întâmpl toare, poate fi fructificat ² gândea Minda, 74 zâmbind involuntar de noua sa Äcauzalitate", cum î i numea el micile sale descoperiri teoretice în planul existen ei proprii i private ² oboseala, astenia e i ea o form de existen , care poate fi supus , dominat , din care se poate extrage odihn i pl cere... da-da, chiar pl cere! Pl cerea de a fi, o clip , cu totul altfel, perfect opus ie însu i, nu doar opus sau diferit, ci perfect opus, a a cum un tren vine în întâmpinarea altui tren dintr-o direc ie perfect contrarie, dovad c ruleaz ambele pe acelea i ine, dar într-un sens opus fiecare. i catastrofa pe plan feroviar, în func ionalitatea moral-nervoas se transform în odihn , relaxare printr-un divertisment total... foarte scurt, e adev rat, ap rând la mari intervale, dar totale! Probabil aici se afl i tenta ia spre viciu a oamenilor profund virtuo i i decen i, spre anonimat a celebrit ilor, spre lene a harnicilor ² i, evident, spre h rnicie a lene ilor! ² spre adev r a mincino ilor i, de ce nu, spre minciun a celor care nu pot tr i în afara adev rului! O minciun m runt , e adev rat, poate chiar neexprimat sau repede retractat , sau infirmat apoi prin slujirea fanatic a adev rului zile i ani întregi, dar, totu i... ² zâmbi reflex Minda, un zâmbet uitat, puberal, stângaci i pu in feminin ² era o minciun ca o odihn dup o sever profesare a adev rului, poate o odihn necesar chiar adev rului pentru a regenera cu nou for din aceast scurt izbire de opozi ia sa fundamental în cadrul îngust al unui caracter, perfect structurat' i cu voca ia n scut a sa... Aceast Äodihn " scurt sau Äastenie" abia observabil nu era decât ² gândea doctorul ² un fel de a- i contempla propria existen din afar , un fel posibil de a te arunca în afara ei, perfect în afara ei, ca dintr-un tren în mers, dar în loc s te rostogole ti sub ro i sau s te strive ti pe plan eul de beton al unui viaduct peste care trece duduind garnitura, s plute ti miraculos al turi de ea. Evident, acest lucru nu se putea realiza, atunci când se realiza, decât prin frac iuni infime de timp i poate era un fel de leac al existen ei, a a cum otr vurile, dozate cu stricte e, pot fi folosite ca antidot într -o serie de afec iuni, un fel de mitridatism, o adaptare a corpului prin otrav dozat progresiv tocmai ca s reziste unui oc de acest tip, al unei otr viri. Da, otrava dozat în por ii infime 75 anihileaz chiar otrava, o face suportabil !... Da ² zâmbi înc o dat , amuzat, Minda ² posibilitatea de joc, de a tr i câteva clipe de parc ai fi cu totul alt om, de a naviga împotriva propriei tale existen e era de fapt o form a

sinuciderii, aceast tr ire a unei existen e opuse, fulger toare, dar nu o anihilare pasiv , steril , absolut steril , ca în cazul autodistrugerii fizice, ci una dinamic , activ , fecund , chiar... o sinucidere de o zecime d e secund , sau chiar mai pu in, c reia îi po i supravie ui, poate o odihn de existen , necesar în acest secol în care existen a a devenit atât de tensionat , electric , în care sarcina nervoas func ioneaz uneori în ocuri atât de greu suportate de întreg sistemul nervos, uneori abia supravie uind de la un oc la altul... ocurile mari, nervoase, ale secolului! Minda î i continua rondul s u regulat, pe acela i traiect, precis, întorcându-se în loc, de fiecare dat în acela i punct, la col ul biroului i la extremitatea dreapt a ferestrei ce da spre curte, cu mâinile în buzunarele pantalonului. Deodat î i d du seama c are între degetele mâinii drepte o bucat de hârtie cu care se juca reflex de un timp i o scoase din buzunar, privind-o f r nici un interes, apoi o arunc pe birou, concentrat mereu în gândurile sale care îl absorbeau i înveseleau totodat , a a cum se întâmpla totdeauna când încerca s urm reasc un oarecare Ämotiv" teoretic, uneori pur speculativ, pân la ultima sa consecin . 'Era un joc intelectual acesta care îl scotea din monotonia studiului s u, dar era i o form de exerci iu, de munc intelectual care ar ta c ^în ciuda teoriilor sale Äad-hoc", mintea sa activ i ordonat nu putea tr i ^hiatusuri" sau Äastenii" totale, ca o for m de Äodihn existen ial " sau\,fascina ie a unei st ri perfect opuse" etc, etc. Trecând în^ mereu prin dreptul biroului, privirea sa distrat alunec din nou peste hârtia aceea alb , îndoit , aruncat acolo, de câteva ori a a cum, minute înjtregi, degetele sale se jucaser incon tiente cu ea. Apoi, el deveni înc io dat con tient de ea, se apropie i, cu un gest gratuit, de umplutur /O ridic cu dou degete i o desp turi. Zâmbi apoi imediat pentru c hârtia nu avea înscris decât un num r de telefon, al Miei Fabian, pe care/îl uitase în fundul buzunarului, de i îl primise în aceea i dup ^amiaz . Minda contempl cu sprâncenele ridicate, înveselit, cifrele 76 num rului ca pe un desen i fu uimit c nu aruncase imediat noti a. Voi înc o dat s-o arunce, când se ab inu i un zâmbet larg îi înflori pe buze. Privi ceasul -pendul , vechi cât propria sa vârst , pe care îl primiser p rin ii s i dar de nunt de la un unchi al tat lui al c rui nume îl purta i el. Alexandru, Ovidiu -Alexandrii! Era, în cinci minute, dou sprezece. Se apropie de telefon, inând hârtiu a în mân , zâmbind larg: ÄPo i s m suni cât de târziu, s uet m pu in... nu m deranjezi!" spusese parc femeiu c aceea, atât de nostim în ridicolul i trivialitatea ei franc , i, cu aceast fraz în gând, doctorul ridic receptorul. Se r zgândi îns pe loc i form înc o dat num rul ei, al Ludmilei, care, poate... dar nu, apelul se f cea în gol la cel lalt cap t al firului, i atunci, dând din umeri, cu zâmbetul adolescentin pe care i-l sim ea aproape fizic pe buze, form num rul de pe biletul îndoit. ² Alo! auzi la cap tul cel lalt, aproape imediat dup primul apel. Minda puse la loc receptorul f r o vorb , ezit o secund , apoi surâsul acela treng resc reap ru i el form înc o dat num rul. ² Alo! se auzi din nou vocea, ceva mai iritat acum. i Minda r spunse moale, încercând s - i st pâneasc râsul: ² Bun seara, doctorul Minda la telefon! V deranjez, dudui ?f ² A, domnul doctor! se auzi vocea ei, înmuiat i cald , deloc surprins . Cum de i-a dat în gând s m suni?... Credeam c ai s arunci biletul, de aia i l -am i dat... ² Da, se uimi doctorul, atunci poate e mai bine s ... ² Ei, haide, f cu ea cu timbrul ei u or r gu it, foarte pu in deformat de pâlnia receptorului, astea sun t glume la miezul nop ii, nu mai e o discu ie serioas dac ... ² Vre i s avem o discu ie serioas , duduie? întreb ipocrit Minda, fericit de acel Äduduie" i Äduduit ", apelative de care se amuzase întotdeauna auzindu-le întrebuin ate de al ii, i î i pro puse ca s încerce, cu prima ocazie, i pe Ädomni ", pentru c se p rea... / ² Bineîn eles, replic vocea, sau te pomene ti c vrei s -mi faci curte... afemeiat cum e ti, te cred în stare... ² Afemeiat! f cu Minda, într-adev r uimit. Sunte i sigur c nu v în ela i? Chiar afemeiat? 77 ² Haide, haide! replic ea. M-ai trezit la miezul nop ii ca s ... vrei neap rat s -mi faci o impresie bun , mi se pare? Ce urm re ti, domni- orule, hai? i vocea ei gâlgâi de un râs concesiv i echivoc. ² Cum, v-am trezit din somn? N-am s -mi iert asta niciodat ! replic doctorul, a ezându-se comod în fotoliu, sim ind, nu se tie de ce, o dorin ascuns s - i frece palmele, un gest pe care nu-l putea suferi. ² Z u? f cu ea. Dar ce-ai vrea s fac la ora asta? Crezi c dac nu dormeam, dac eram cu cineva, i-a fi r spuns? Nu-mi place s fiu deranjat în anumite momente, he, he! ² Ha, ha! râse i Minda, bine dispus de turnura jocului i de vul garitatea atât de franc a femeiu tii. O convorbire telefonic conserva întreg ineditul hazliu al situa iei i, în plus, nu era atât de compromi toare ca o plimbare pe str zi, în v zul ilumii. î i promise ca, în cazul c va mai sim i vreodat nevoia s -i i vorbeasc , amuzându-se de limbajul i reac iile ei nude, s-o fac exclusiv " la telefon. Trebuia în acela i timp s -i interzic s -i mai solicite serviciile în calitate de medic, mai ales c îl avea pe Äspecialistul Ciulin", de care el nu auzise niciodat , dar care era, probabil, din aceea i f in ... Ädoctor de femeiu ti"... foarte b ine! î i propuse s nici n-o mai vad , pentru c , realmente, nu sim ea nici cea mai m runt atrac ie fizic spre acea femeie, cu trupul ei cam

deosebit de bine dispus . î i frec ochii cu mâna stâng . eu mincinos. he! Minda resim i o scurt panic i. în întuneric. ai t cut! întreb ea. s spui tot felul de prostii.. s tii. Gândul la Ludmila nu-i murise... poate vrei s . la distan a asta. nu m ine a a. o recunosc pe fa ! De i nu m culc decât cu unul singur!. he! ² M faci s ro esc. F cu câ iva pa i. în strad !" îl maimu ri ea.tr -o c m u destul de sub ire. trecu în baie f r s tie de ce. tocmai voiam s te sun.. cald . sunt i cam plicticoase. de feminitate.. dealtfel. dar m-am gândit c vrei s te culci! Dealtfel.. ia spune -mi mai bine. p uterea obi nuin ei! ² S fim serio i! ciripi ea la cel lalt cap t. ea mincinoas . trebuie s-o recuno ti.. eu v întreb pe dumneavoastr ce-a i f cut în. bebelu ule. Era îns tot ea. ² Ia uite. hai. / ² Dac nu te superi... când vorbe ti cu o doamn la miezul nop ii la telefon. Tres ri. pentru cei de-o seam cu ea. aceea i voce pl cut . Te ascult..i fac curte. s-a întrerupt... tare mai e ti candid i par iv! tii tu foarte bine.. ² O. zicea el. x^ ² Cu ce! Cu nimic.. mai timid !. deodat gr bit. tii ceva. mai ales la ora asta.. Nu mi-e deloc somn. ha! râse i Minda. c începe s mi se fac frig! ² Ce s .. nemin ind. eu curvar". i se privi din nou. ² Aiurea! spuse ea. mar el. sim ind c ro e te de ce aude.. Minda. ² Eu pe tine! Drept cine m iei? Poate c . cu lipsa ei total de candoare.. faptul c stau în pat. hai? Ia spune-mi o minciun frumoas ! Te pomene ti c e una lâng tine întins în pat i. de parc ar fi fost lovit cu o m nu . Oare pe femeiu c asta n-o scotea nimic din firea ei u uratic i agresiv ?! ² Ei.. continu . se putea îns s fie o bu n camarad . O mul ime.. he. ai dreptate. et etera. când stau cu cineva fa în fa sunt mai rezervat . ce nevoie ai. furios pe sine însu i. risc el. ejusdem generis. îl îmboldi ea. hai s nu ne mai dumneatarisim. i m conversez cu un tip atât de fandosit ca tine. ne tiind ce s r spund la un asemenea val de enormit i. eu be iv. masându -i încet. e ceva. în. replic el. la câte femei ai sucit capul pân acum? ² Ei.. f r s vrea. cine te iube te? ² Pe mine? se auzi gâlgâitul ei încântat.. nici nu te prind.. î i scoase ochelarii. dealtfel! ² Da-da.. domni . nu i se pare c nu se potriye fe? ></ ² Cu ce? întreb et. he! ² Ha. poate chiar vrea s -l ia de b rbat pentru c s-a interesat în prealabil de salariu i de procentele de la policlinic . începând s -l plictiseasc . M faci s ro esc.. pu in emo ionat dintr -o pricin nel murit . ai inut minte! 78 ² P cat c nu te-ai v zut în oglind ! îmi venea s m îndoi de râs! Sanctitatea-sa. ² Dar acum cu cine e ti? Sau e ti cu mai multe. mai spune ce va.. râzând u or. râse încet Minda. nu m prind! Dar tii. ne potrivim prea bine: ea be iv .. he. dr gu ! spuse el. ² Ascult . era ro u violent pe fa . de ce nu?! Po i s -mi faci i altceva. se bâlbâi el.. pentru c î i aminti brusc de Ludmila. ² Nu tiu.. surescita i i urme ro ii pe obraz ca ni te dungi.. ² Pxcunoa te c te tenteaz . sau s ... 80 .. care vrea s -i fac ochi dulci. furios în acela i timp de propria sa crispare. i s -a f cut somn? Cine tie cum i-ai petrecut seara.. ² Da?! se uimi. Abia la al doilea apel el se mi c .i spun. po i s dai dracului toate snobismele voastre împu ite. m tot iei cu dumneavoastr .. ve nic bine dispus : ² Ce s-a întâmplat? întreb ea. ² Spune-mi tu ceva. care se prelungea.. Atunci sun telefonul. domni ! spuse el. Ädomni ". distinct . ² Ei. de i începea s regrete c-o sunase: ² Trebuie s m înve i ce s fac. nu?! Parc m gâdil ceva. cercet tor. dac tot ne inem de-un fir la miezul nop ii.. asta-i! râse el. dar r mase pe loc.. c eu... recunoa te?! Nu e ti omul. evident. î i spun sincer: nu! Prea suntem amândoi canalii ca s ne în elegem! îi tii pe ia care au divor at din potrivire de caracter? ÄTovar e judec tor. Mai bine spune -mi ni te bancuri... F cu o sfor are: Spune-mi. înveselit i curios.. dr gu ule! Nu duc lips i -mi face pl cere asta.i spun eu. d -i drumul. ² F -mi. Se întoarse încet i stinse lumina. str in: avea ochii pu in dilata i... m-ai luat a a. Dar ea ad ug imediat. ea curv . în fa a mea nu trebuie s te prefaci.. hai? Doar nu e ti obosit c ai stat s cite ti prin manualele alea ale dumitale.îndesat i unghiile violent vopsite..... f r inflexiuni emotive. aprinse lumina i se v zu în oglinda de deasupra chiuvetei. mult mai bine decât. he. care pune la punct o femeiu c obraznic . y în aceea i clip Minda arunc receptorul în furc i se ridic în picioare dintr -o mi care.. e ti în stare! Cunosc eu tipii tia mar iali i reci: ÄA fi preferat s dep esc programul sus în cabinet decât aici jos. cu volubilitatea ei de neînfrânt: ² Dar la telefon e altceva... care. ² Dar ce. s -l oboseasc deja acel joc.. destul de grosolan.

... ² Ei.. care i se abandonaser cu spaima aceea animalic de moarte în ochi.² Haida-de! o imita el.. dar acum v d c i min i! V tie o lume. Ea cred c de asta a i murit. ² Parol! Când ai s m cuno ti mai bine. bineîn eles ea e Äoficiala"! De celelalte nu te întreb. asta.i dai seama! întrea-b -l i pe leu. Ce faci. i eu. la vârsta aia hidoas . nes ioas : vreau totul! Când las un b rbat. cot la cot cu b rba ii. crezi c vreau s .he! ² Ha. la discre ia b rba ilor.. totu i.. nu mi-l amintesc.. începând cu mama sa i apoi cu prima fat de care s-a apropiat. i. pe fa . f cu ea. de multe ori aceast gâsculi stângace i care calc în str chini. peste puterea sa de reac ie i st pânire.. sunt i foarte obositoare.i vârfurile pantofilor. peste deprinderile sale. de-asta. i aia scorojit i rupt . he! Mai ales c atunci când o femeiu c nostim ca mine încape pe mâna voastr . a fi spus-o oricui.. dar... o ciudat emo ie i ru ine îl invada. la început. mai ales c . dar în fa a mea ai avantajul c po i s te ar i cum e ti. cred c e singura ta calitate. fa de amintirea pe care o p streaz orice b rbat despre femeie. se poate. Apropo. i o insensibilitate la fel de remarcabil . se pierdea în petreceri. las-o. o dat în el i o dat spre ea.. cu for a sa. ² Pe cine? ² Cum pe cine? Pe Nestorescu. care râde i plânge când nu trebuie. ² în sfâr it. insist el. moderne.. f r nici un Dumnezeu. s -l faci s asude pân pune mâna pe tine...i spun toate într-o sear . dar cred c era un b rbat care pl cea femeilor. pe cobzarul la care a încercat i el marea cu degetul. privindu.. atunci. poate c -i interesant la început.. trecând ca un t v lug peste el. i-am fost recunosc toare. f cea un puls instabil ca o fat de pension.. de i a avut multe de tras dup el. dac m-ar fi sculat din somn. ea era mai tare în acel joc de cum crezuse. De i la oarecare distan . e profund plicticos! Nu tr ie ti niciodat dragostea pân la cap t. gâsculi a aia de provincie care trebuia s fie suma delicate ii i farmecului acelei sl biciuni care subjug pe b rbat sau. nu numai de ce are ea. dar îmi place s vorbesc cu tine. care.i fac moral ? Faci ce. dac era vreunul. aproape cu slug rnicie...i place. i maic -mea... hai? He.. proasp t i limpede. s raca. Sim ea cum îi zvâcne te sângele în vine. u or r gu it. ce. de exemplu. pentru feti cane. ciripi Mia Fabian. Eu nu l -am iubit. ai s râzi. ca s . Adolescenta aia stângace i proast . i râse de dou ori. nu e nevoie s faci fi e. tii c o cunosc pe logodnica ta.. dar po i s m crezi. aproape masculin . trivialitatea are o for impresionant . dar i cristalin totodat .. las numai pielea de pe el. care.. ai adormit?! ² Nu-nu! spuse Minda.. la ora asta. a mizeriei. spuse el. ha! râse Minda. egal în debit. b rba i i femei. ni te mon tri mici i crude animale de prad . se pare. care îl arat cu p l rie i fular de m tase ca pe Rudolf Valentino. cu atâ ia oameni.. e foarte incomod! în primul rând e riscant. n-a l sat în urm decât o fotografie. nu vreau s ... pentru siluet ² i am avut un vis urât.. mi -ai spus mie i nu altcuiva! ² Da. se auzea ciripitul Miei Fabian. o vindeca i i de altele. cum sunt eu. m rog.ia care-i place s ie un cârd dup ei. mai mult chiar.i ascund uimirea.. dac îmi spui astea?. tu tii bine. Ce fel de Ludmila?! ² Ei. apropo. nu c mi -ar fi ru ine.. hai! ² Ai o p rere prea bun despre. i în clipa aceea nu ar fi putut spune cu precizie care din cele dou râsete era al s u. lu din nou receptorul i auzi: ² . în fa a voastr . ai s .. ² Nu prea. ca doctor. sim ind deodat acel Äbici" al unei m nu i de piele. sunte i 82 obraznici i r ut cio i. Ai totu i pu in încredere în mine... amuzant. asta-i! Credeam c e ti numai fandosit. pe viitorul b rbat care tânje te în orice licean. l-a iubit pân a murit. pentru c nu I mi-l aminteam i pentru c îl uram c murise i ne l sase pe noi dou singure. . la început.. s v fie ru ine c ne -a i acordat drepturi egale! Ce prostie! Tocmai aceast Äegalitate" e de fapt începutul inegalit ii. în timp ce el. Cu mine po i s fii un camarad. Tat l meu murise pe front. care-i trecuser pe sub mân . Ascult! Continu . de i eu i când eram mai mic nu f ceam asta! E a a. care. al dispre ului fa de ce înseam n o femeie... a a cum î i arunc arpele blana! Tu e ti îns dintr . s ... 81 Minda dep rta receptorul de ureche i-l a ez încet pe perna aparatului. i nu -mi place s am de-a face cu serviciul dermato-veneric. pe Ludmila? ² Apropo de ce? spuse Minda repede. eu sunt în amor ca i la mâncare. Am f cut gre eala s m nânc ni te papana i înainte de a m culca ² în mod obi nuit nu m nânc seara... cu experien a sa de via . pentru prima oar gânditoare. cel mai greu rol din via a ei. i p -orm e incomod în sensul real al acestui cuvânt... de fapt. galant. trebuie s -l min i pe unul pentru altul i pe amândoi pentru un al treilea! Da.. o specie destul de nepl cut de femei. ca s spun ceva. he.i dai aere. s ie i din patul unuia i s te plimbi cu altul în parc i s nu -l la i s te ia de-un deget.. cum de nu e ti la ora asta împreun cu distinsa doctori Ogrin? Cu Ludmila? ² Cum? se fâstâci din nou Minda./ ea nu era o femeie dintr-astea. f cute s Är zbeasc " prin via ! Trebuie s recuno ti.. de cele mai multe ori î i îndepline te cu succes grozavul ei rol. el se ro ea stupid ca un puber. când m-ai trezit.. la urma urmei. pentru c nu e ti prost.. s tii c eu sunt loial ! Nu amestec borcanele i nu tr nc nesc! Dar. darnic. ast zi. astea care Är zbat". ² Hai. s tii..

cu ochii sc p rând ² o. a teptând ca ea s întind . încet. am articulat eu cuvintele. O scârbo enie! râse Mia Fabian. inteligente. adânc. pot fi atât de neru inat încât s exploatez ceea ce sim i tu pentru mine ca s . i s-ar fi strecurat în memorie.. sim ind c -mi alunec ghea prin vine.. în definitiv. ² De ce nu?! E ti destul de departe ca s . curate. trebuia s devin un fel de curier de amor i ea m g sise destul de imbecil pentru treaba asta. ci de c l i sau de victime. privindu-m fix. pentru o femeie.. dar cu ce pre ! Se hot rî s n-o mai sune. chiar submedie. pentru mine. pentru c orice epitet negativ. dincolo de voin . replic vocea. inteligent. fii inofensiv! Vorbesc serios. cu ifose. prin care n v leau iarba i blajine b l rii. i m -a întrebat... pentru c ea nu p ru ofensat de felul în care o expedie. confesiuni i miliarde de secrete grave. de i nu ne potriveam deloc. tii.² Nu tiu. un fel de furie rece. i ceea ce e scârbos la aceste Ävictime" odat g site. ia plicul i f ce vrei cu el! Rupe -l acum în fa a mea! ² De ce? am întrebat eu cu un zâmbet destul de hidos. cât de m runt.. încât lui i se f cu deodat sil . teatru ieftin.. M -a privit cu gravitate în ochi. e c nici nu s unt victime autentice. Deodat î i strânse umerii i spuse încet. F cu în a a fel încât.i iart când râzi de ele? Po i s le în eli.. ce spui? 83 ² M provoci! Ha. cu o fa de hârtie.. se pare c n-avea nici cel mai mic chef s mi-l smulg . undeva.. e ceva care nu-mi apar ine! ² Dar dac îl deschid totu i?! am replicat eu.. sub banc . dup câteva fraze scurte... i crezi c sunt atât de indecent ... ci pe mine. un zâmbet silit.. ² Da. accept ea mereu f r expresie. mai pu in. totul nu e decât slug rnicie. dar s nu râzi de ele! ² L-ai citit pe Pitigrilli? întreb Minda. cred c eu am ceva Äb rb tesc" în< mine. sau poate o sensibilitate medie. sigur c da. i ar fi început. Foarte spiritual. a t cut minute în ir. i tremuram de felul în care ar fi putut s m priveasc acei ochi cenu ii. cu mine i cu ea. ² Dar dac îl deschid totu i?! am repetat eu cu suav brutalitate. nu tiu ce i se n z rise la mine! Era o fat inteligent . Ceea ce m plictisea mai mult era nu toate astea.. dealtfel.. pentru o femeie eu sunt ceva insuportabil. deloc fandosit ... am zâmbit. asta nu se poate. înghe at: ² Sunt foarte onorat c ai. cea mai bun din clas . într -o vreme am fost i prietene. da... încercând s mimeze nep sarea: ² îl cuno ti pe Guga? Po i s -i dai plicul sta?! 84 Mi-a n v lit deodat sângele în obraji. fluturându-i plicul prin fa .. c ât de pu in jignitor. de aia... curat .. nu-i a a? ² i l-am dat. Eram preg tit la orice. mergând lâng ea pe trotuarele acelea strâmte. £/ ² Nu-nu. am i dat dracului întreaga prietenie. a f cut un efort aproape fizic i a scos un plic alb din buzunarul raglanului ei s r c cios. pentru c mi l -ai d ruit. mâna i s încerce s mi -l smulg . i mai ales de victime. De ce s -l rupem? Hai s -l deschidem dac tot. . plictisit de a tâtea banalit i pre ioase. cu o mare paloare a vocii.. i dup câteva fraze oarecare (ce u or ob inusem aceast întâlnire!) a t cut... care m face mereu s pufnesc în râs! Ai v zut c femeile nu . Ce animal curios.. pentru c . ceva atât de resping tor. puternic... lichid . ² Dar dac îl deschid totu i?! am repetat eu cu o înc p ânare rece. dar nu le acuz pe ele. Dar ea st tea nemi cat . totul... buzele i se strân ser . cred c mi -ar pl cea i ast zi.. dar ea a dorit foarte mult asta.. m i complexa pu in. dar nu ai dreptul s -l deschizi.. de i m interesa enorm! ² m car opinia. exact! cu atâta convingere. i am ad ugat eu repede injuria. pân la urm .. foarte limpezi. Ea mi -a sim it crisparea. cam resping tor. ca un codo pentru. o ciudat insensibilitate. f r s m priveasc : i se pare c te jignesc? C vreau s te folosesc ca... Apoi s-a oprit i m-a privit cu seriozitate în ochi. le caut printre a a -zise Äprietenele lor".i schimbe dac nu purtarea ² lucru care m interesa.. s . emi nente.. tii c femeile nu au nevoie de prietene.. mie niciodat nu mi-au pl cut prieteniile cu femeile. ca s nu le aud de pe buzele ei. panglicu e i bile ele. dar nu s -l deschizi. în subcon tient. apoi a surâs. Avea.. abia am auzit-o. s trânteasc un: ÄNoapte bun . ² Taci! m întrerupse ea cu un ton de fier. crud cu amândoi. e adev rat. taci! Nu e nevoi e! Poftim.. astfel se l murea deci. avea scârbos de multe calit i.. ochii ei fulgerar lung. încât parc nici n-a avea sex. Dar dac îl deschid totu i. po i s -l rupi.. serioase. i eu i -am respectat t cerea.... ² . o clip . dar. Sau poate îl dusese. un zâmbet r ut cios. . p pu ic "! f r s se oboseasc s duc jocul pân la cap t. i-am mai spus. i ea f cu: ² Da.. i eu. cu asfaltul cr pat. îi sc p rau ochii teribil! ² apoi se înmuie. ha. nesim it. rea. am plecat în alt ora . Dar nu. tot a a. de ciud .. ceva total neafectat. replic ea. . ca s nu încep s plâng. jurnale..Peste câteva zile Pitina m-a întâlnit din nou. ci mai ales un anumit aer de Äcast " pe care îl aveau ea i înc vreo dou prietene ale noastre i ale ei. în liceu. i ad ug repede: Eu am p r sit repede Äcasta" i în curând am i plecat de la liceu. i atunci. f r frazeologie inutil ! complet ironic Minda. i dac nu le g sesc printre b rba i. am fost colege de coal .

amestecul acela de forme fizice. cu un gest scurt. i Minda se ridic imediat i aduse dou pahare i vermut cu sifon. asta era vârsta aceea a noastr . i m-a concediat.. i Äfemeile" casei. dintr -o pornire joas spre r zbunare. am desf cut plicul.. o boal a ochilor no tri.. i poate Pitina. c rora li s-a p rut c z resc plutind peste un m r cine o pat alb . pe jum tate surprins. fermec tor. fals. dup acel cuvânt de aer. lezat în vanitate. parând c nu-l mai intereseaz r spunsul. sau ceva din mine a hot rât i. mare. diform . . celest . triunghiulari. i în clipa când se auzi soneria la u . al turi. oricât de nepl cut ar suna. goi. prin care trece o ve nic zi murdar . în care se g se te o Äcomisie". vopsite. râzând f r rost. i Änoi ceilal i". împins într-o groap de excremente sau l sat ore întregi în fa a unui cântar i a unui spirometru. în acea sear . alb. grav . acolo unde cele dou margini paralele ale drumului se apropiau într-un punct. e sigur. s -mi cer scuze. Pitina s -a întors fulger tor pe tocuri i s-a dep rtat de mine cu pa i iu i. de partea cealalt . adic mama i cele dou str m tu i. i de al ii. poate ceea ce numeam eu atunci ÄPitina" era i ea ² sau el?! ² o parte a acelui zid de vat . dar dac am r mas eu singurul..Lauren iu t cu deodat .. trei sau patru doctori plictisi i. nimic nu m-ar mai fi putut convinge s violez secretul acelui plic. ca singura polite e posibil . la examenul medical general. cu ochii larg deschi i i vâsco i.. m-am hot rât.. zidul umilin elor mele nesfâr ite. m purtasem. înainte îns s pot lua cuno tin de con inutul lui. mânat din urm cu un singur baston. împingându-ne unul într-altul ca ni te vi ei nou-n scu i... râzând cu gura pân la urechi i ar tându-ne din ii neregula i. pe jum tate putrede. resping tori. f r amiaz . m înconjura ca un zid rotund. sau poate nu.. undeva foarte departe. decât p rin ii mei. slabi. am sc pat de pedeaps . m-a întrebat cine l-a rupt.Da. dar nu tiu nimic. un dispre lene ... i nu tiu dac era cea mai frumoas . da.. de repulsie. . privindu-ne cu gura c scat sexele. din r utate i sl biciune. ude. fascinant de tân r . ca acei copii de la Fatima poate. .. în dosul unor geamuri mari. expus batjocurii publice.. sunete întret iate. rareori în via tr im atât de împu it de apropia i. A doua zi l-am c utat pe Guga i i-am dat plicul. rugându-l pe Ceea s deschid . diformi i goi i con tien i de acest lucru. mai bine râsul acid. Nu-mi mai p sa de ce m a tepta. închis . d octorul se afla în buc t rie.i apare. propriul s u sex. reciproc. de parc ar fi fost desena i într-o or de exerci iu. de i era omniprezent. pe care îi vedeam adeseori departe. sau aproape de acel punct iluzoriu. de partea cealalt .. pentru c se . care îl privi amuzat.. un dispre abia ca o polite e. i ai mereu senza ia ² la aceast vârst ² c te afli. povestea ea.. atunci pot s jur c ea era. apoi. într-adev r. frunze galbene. dar un anume dispre care putea porni dintr-o femeie tân r . Minda era expansiv i de câteva ori îl lovi cu palma pe genunchi pe Ceea.. care era scris probabil pe partea interioar . definitiv plictisi i. mai orbi decât lumina. i nimeni n -a aflat atunci nimic... spre un adolescent care î i caut înc propria sa adolescen . atunci. acel cuvânt era torturant de concret. i vârful miliardelor de raze ce tr iesc pe aleea de nisip din fa pe care stau strivite. devenise brusc o str in care nu m v zuse niciodat i.. un zid de vat îns în care m afundam cu un sentiment de nepl cere. o ve nic boal .. de lipi i unul de altul. descheiate. undeva într-o înc pere 86 str in . a a rupt cum era. i -am povestit.. i Änoi". lungi. frecându-ne pielea impur de a celuilalt. l ptoas .. i mai voiam s fiu iubit de cea mai frumoas elev din ora . tat l meu întorcându -se mai târziu decât mine. Acas . ca în vârful unei perspective. cu un zâmbet re inut. decât zidurile de mu chi nev zu i care ocroteau ca ni te tunele sângele meu ce alerga fâ âind i bolborosind prin trupul unui liliac enorm. figura teribil i grav a tat lui meu pedepsitor. sau Äei".Apoi. decât mâinile mele. tacit . deodat .oricum. a scos o foaie împ turit . ce gol suna acest cuvânt pentru mine. pe strad . cei trei-patru martori plictisi i. Dup acea lovitur care însemna pentru mine fuga Pitinei. oricum. Ludmila avea în bra e un pachet mare cu fursecuri i portocale ² se d duser undeva portocale.. un nebun sau un alcoolic sau poate. î i aminte ti cred. precis. de priviri electrice schimb toare. de b rbat care înc nu poate fi b rbat. fix . i strig de acolo. p rea c încearc s scape de mine ca de un oarecare individ necunoscut i sâcâitor care. mahmuri. f r r s rit. Am renun at s -i mai vorbesc i m-am întors ab tut acas . El a r mas surprins c îl caut cu un astfel de mesaj.. cu blana înc umed de uterul mamei.. a disp rut orice martor. împingându-ne unii într-al ii. mai grav. de tehnic a desenului. s încerc s -i restitui plicul. bezmetic. de i tiu totul.. f r istorie. ascunzându-i vina mea.. care alearg indecent. într-o conspira ie m runt .. ea era aceea care putea duce întreaga povar a acestei exclama ii: ÄCea mai frumoas elev din ora !" Ce ani neverosimili. încercând s -i explic. în halate albe. ca un puls al soarelui peste care alunec fulger tor fâ ii înguste de nori albi. i st tuse de dou ori la coad . împu cat .. o turm care putea fi biciuit . ni te animale orbite de lumin i cu urâ enia aceea a goliciunii pe care numai un om o poate avea. resping toare. propria sa vârst i. am avut un coleg care i-a t iat venele în penultima clas de liceu din cauza acestui cuvânt. imbecil i vis toare. ca un mucos cu ifose. în grup. cu bra ele întinse.. convins c o pierdusem pentru totdeauna. mai concret decât orice. cu coastele vizibile. M-am repezit dup ea.. O a tepta pe Ludmila. ea îns nu m asculta.. nu mai 87 ine nimeni minte aceasta. Erau amândoi bine dispu i.. o doamn frumoas . o înc pere mare. pân la ultima consecin . urâ i. cred. ca un pu ti nenorocit. acel pater tonans se estompase în cea a nev zut i prezent a unei suferin e înc tulburi pe care mi-o provocasem atât de fulger tor i f r s vreau. cu toate acestea. preg tind cafeaua... aproape din stâng cie. încremeni i sub pleoapa mea gânditoare. deodat . rupându -i marginea.

Crevescu sau Teodorescu. f cu Ludmila. i nici nu tiam c v cunoa te i. dar. Ludmila desf cându-le portocale celor doi b rba i. încântat ² spunea ea în timp ce despacheta i aranja pe o tav mic . de vreo jum tate de an. i am întâlnit -o. n-am vrut s . o anume prospe ime. un anume neconformism. râzând tot mai tare. dar se vedea c nu avea nici un chef. De altfel. o alt expresie a ei. când. spunându-mi c fac o mare gre eal .. de prezen a lui fizic în primul rând. Lauren iu sim i toate acestea.. foarte bine dispus .... împreun .. nepermis i profund ridicol despre tine. Ea era mul umit într -adev r c îl g sise acolo pe Lauren iu. de i o comp timeam toate. cu o Ämorg de tinichea". într-adev r indispus. confirm . ² De ce? f cu Minda. mi-a spus c te cuno tea. într un hol de cinematograf.. ² Când a fost asta? întreb Minda. dar am uitat. anul trecut sau cu vreo doi ani în urm . Nu reu i îns s plece i se a ezar to i trei.. ² Da? se mir Minda. ² Da. de parc ar fi vrut s alunge o und de fum care se mi ca prin înc pere: ² îi acorzi prea mult importan .. cu o bluz alb cu jabou bogat. ² Dar nu m indispuneai deloc! f cu Minda. i tehnician obscur. dar peste câteva zile doar ne-am întâlnit din nou i atunci ea m-a întrebat de tine. Când ai v zut-o ultima dat ? ² De curând.. mi -a dat apoi telefon i s-a invitat la mine.. Dac vrei. pe vremuri fuseser m bune prietene. Am întâlnit-o doar o singur dat ... bleu turquoise. nu-mi amintesc numele.. Am auzit c sunt unele dame care se dau în vânt.. vas zic era indignat c .. un inginer radiofonist sau a a ceva. acolo.i buna dispozi ie. în cursul inferior. Ludmila ezit surâzând.. nu tiu ce. apoi continu . Era pu in umilit de aceast constatare.. pentru c nu-l mai v zuse pe Minda din seara când o vizitase odat cu so ii Nistor. neconformist .i spun. ² V-am întrerupt ² spuse Ludmila cu satisfac ie...... îmi spunea c te cunoa te bine i c . un fel de doctor arlatan. ² Ce vorbe! replic doctorul încercând s par serios. r spunse Ludmila. încât cel lalt fu convins c era momentul s plece..... îmi f cea pl cere s-o rev d. r spunse Ludmila.. un b rbat în jur de cincizeci. cu un zâmbet interior.. mi se pare c m-am pierdut în am nunte. S vorbim cu cât mai multe am nunte. face i plimb ri.. distins. de fapt. o femeie cam rebel . victorioas .i genunchii cu mâinile ² e adev rat c ne întâlnim.. apoi f cu cu mâna un gest u or. Neconformist la ce? Mie mi s-a p rut trivial . el se ridic i î i lu r mas bun. ea a râs. Am schimbat numere de telefon i ne-am desp r it.. o cuno ti pe una Mia Fabian? ² Da. moartea tat lui ei a s lb ticit-o. c e ti un g unos. este expresia ei. de cele ce spunea: i c nu e ti demn de mine. ne -a desp r it. ca de un obstacol. ea a plecat din ora . te întâlnise în repetate rânduri la o cuno tin comun . ² Nu tiu. bine c recuno ti!.. .vindeau cantit i limitate ² era îmbr cat într-un taior elegant.. am fost colege de liceu. 90 ² Sunt profund interesat ce nume ti tu nonconformism? întreb Minda uitându-se semnificativ la Ceea... care se a ezase din obi nuin în spatele biroului.. sau cel pu in a a-mi spune Minda. ² Nestorescu. de metal argintat.. Lauren iu se mul umi s surâd . i eu îl încurajez în asta! ² Bravo.. dar r mase totu i.. aplecându-se în fa i prinzându. Apropo.. dar nu ne v zusem mult vreme. corect Minda. mai nest pânit... î i p strase de atunci. gândi el. e singurul fel de a v întâlni. de pacient al lui? întreb ea. sunt vreo apte-opt luni de atunci.. zâmbindu-i cald. Ludmila îl privi o clip deconcertat . cu cineva. spre uimirea mea... ² i nu te amuz postura de pacient.. un tat de familie s ro easc în fa a unei fraze atât de stupide! ² i Minda. dar de ce m întrebi de ea? spuse ea. împreun ev-----r m sese orfan la o vârst ingrat . ² Prin iarn . a ezându-se ² dar. din primele clase de liceu. am devenit un oarecare.. Lauren iu. spunând: ² Nu vrea. crezând c glumesc... ² De ce îmi dai am nunte? întrerupse Ludmila.. când eram colege i prietene. la mod .. recâ tigându. pentru c era prietenul lor. un nepl cut pacient! V ² Ha.. încercând s nu ro easc ² ridicol.... gândi el. pentru c eu am nevoie de Minda. îngrijit îmbr cat. plecând împreun cu ei. fursecurile ² c -l întâlnise pe Ceea acolo. i-am spus c suntem logodi i i. Mai ales c în ultima vreme parc v vede i mai des.. prietenul doctorului. Änu e o cauz prea u oar ". încheiem discu ia. De i îmi vorbea în acest fel... pe tine te rog! ² în ultima vreme ² spuse el... cred.. nu inginer... apoi s-a indignat de-a binelea. ridicându-se i f când câ iva pa i prin înc pere. e adev rat.. foarte prezentabil.. sim i c e nevoie de el. a f cut-o insuportabil . din întâmplare. i când Minda intr cu cafelele. de ce nu lua i cu voi i o biat femeie care se preface foarte ocupat i care e de plâns. în timp ce Minda se crispase brusc i devenise ciudat de protocolar. a a spunea ea. pe care mi l-a prezentat cumva. aproape o stare de surescitare. ne v zuse împreun . La mine nu prea vrei s vii. pentru ca s nu te indispun.. i prietenia. ha! râdea Minda.. Veselia ei de acum era într-un fel nefireasc . un individ Äc ptu it de fraze".

de i. lucru în care gustul meu se potrivea cu al lui Nestorescu.. foarte simplu.. într-un fel. pe care el o prime te de undeva. într-o cas destul de mare. Eu sunt un ins greoi în rela iile mele private.. ² De ce te r zbuni acum în felul acesta? întrerupse Ludmila. nu-i a a? ² Da. Ei bine.. un tip înalt. Ce l eg tur au toate astea. N vala aceea de lume atât de diferit m alunga îns . se adun uneori tot felul de lume bizar . un tehnician radio-electronist foarte priceput.. cum era de fapt? Minda se adresase acum Ludmilei. de i îi privea. în conformitate cu noul relief psihologic al lumii.. Da. a avut posibilitatea s m cunoasc . era vorba de o micoz .. nu tiu cum de-a ajuns s afle. psihicul flexibil. dar ea râdea de felul în care el se pref cea c îl amuz toate astea. privindu-l uneori. precum i propria ta existen . e teribil de sâcâitoare. Nu erau decât ei doi. de-o mizer elegan sau de-o disperat elegan . epoca noastr . atunci când po i s -l pl te ti. i -am spus c am cunoscut-o la Nestorescu. dansatoare de la Operet . Este evident. Dimpotriv .. i pentru acest lucru îmi creeaz o serie de nepl ceri. cu mijloacele de comunicare atât de perfecte. dar tu conferi gravitate uneori i unor am nun te nesemnificative i atunci devii tu însu i ridicol. p rerea cuiva despre tine. aceia i pentru un deceniu. întrerupse doctorul. de ce nu mi-ai spus nimic. insul capabil necontenit de rela ii noi. care venise Äs bea o cafea" i care p rea în rela ii foarte amicale cu un fel de avocat cu studiile neterminate. la care m-am dus cu pick-up-ul ce trebuia controlat. pe parcursul a câ iva ani. încât devenea ridicol. a vreunui coleg m runt i invidios. pentru c râsul u or cu care Minda î i subliniase ultimele cuvinte o intrigau.. de bun calitate. cel pu in. Colegi. De i. o femeie gras . atât de nepotrivit e.. ideea de a fi cuiva obligat. Nu pot s m duc la altcineva i. de altfel nu se întâmpl nimic neîng duit acolo. Bill Evans. se poate! murmur Minda i pe fa i se putea citi buna dispozi ie... se bea o cafea excelent totdeauna. nu era niciodat prea mult lume deodat acolo.. dar era interesat de un medicament. cu apar atele mele electrice. ha.. recunoscu ea.. ha! Fabian i -a p strat originalitatea. i-apoi eu nici nu am timp s cunosc mereu indivizi noi. râzând stingherit .. mi se p rea c vorbe te despre o alt persoan i am pus-o s mi te descrie fizic. sunt un neadaptat i doresc s r mân astfel.. care râdea i ea. studente la Arhitectur . dintr-unul din satele din jurul Capitalei. sau a a ceva. cu o asemenea oca zie am cunoscut-o i pe Ädoamna" Mia Fabian. cu c l toriile rapide.. pe Lauren iu care p rea c ascult altceva. servit de mama sa.. ² De altfel. nepl cut de greoi. amuzant.. hazliu.. avea i aici.. felul ei cu totul particular de a te vedea. El. care era îns în civil. se pare. apt de-o mare varietate de adapt ri psihice. o femeiu c în toat legea. Odat am întâlnit acolo i un ofi er superior. ridicând sprâncenele.. Erai tu. credin e.. de fiecare dat . îmi spunea c a auzit c e ti în posesia unor medicamente str ine. De fapt ea nu vorbea despre tine. care locuie te singur.. constatate în câteva vizite. voi ti i. a inut s se explice de ce te caut . nu discu ia lor.. r spunse Minda. ² Nu cred. de i totdeauna mi s-a p rut pu in excentric .. mereu amuzat de întreaga discu ie.. ² Sau în leg tur cu anumi i misi i de medicamente.. în fug . Toate astea. eu am cultul unuia sau doi prieteni. în privin a asta.. ² Eu i-am dat num rul i i-am spus cui s se adreseze.. nu tiu. începutul unei. continu Ludmila. Una din calit ile tale majore e aceea de a tr i cu gravitate existen a. afar de Nestorescu i de mine. precum i de acele epitete atât de nepotrivite. mai hot rât acum. împreun cu mam -sa. cu o expresie trist . ² Iat un frumos portret... repet.² A venit de vreo dou ori la special i m-a agasat apoi. pentru c .. distinsoid... f r pop i muzic de dans. ² . trivial . intuiam reac ia ta de acum. oare. chiar atunci când a fi vrut s mai întârzii înc o jum tate de or . arlatan de medicamente sau Ämedic arlatan".... tu îns .. freejazz. Miles Davis.. Nestorescu. secretare de institu ii pompoase. continu Minda spre Lauren iu.. s m adaptez . ce zici? se întoarse Minda spre Lauren iu.. de i i-am f cut câteva contraservicii. ² Dac ai vedea-o. de fapt. de ce mi -ai ascuns.. de incomodit i. i voia s -l consulte pe Ädoctorul arlatan"! Nu-i a a? ² De ce? replic Ludmila. un fungicid. ingineri sau avoca i. mobil. în general. dar i antrenori de rugby. perfect echilibrat . sau.. ea nu te cunoa te deloc i repet . franc . aproape agresiv echilibrat . parc . surâzând. cu un telefon insolent. nu i-am spus pentru c era total nesemnificativ. i se ascult muzic dejazz. m alunga. un fel de Gregory Peck de pe aici. perfect nepotrivite. cere un tip psihologic mult mai mobil. Bob Dylan.. în al i termeni. necesare. la clinic . totul era atât de nepotrivit cu tine. nu -mi ia bani pentru repara iile pe care le face. cafeaua lui. unei îndoieli?! ² Nu i-am ascuns nimic! replic Ludmila. de la Benny Goodman i Bing Crosby pân la Oscar Peterson. i care tocmai pentru asta stârnea u râsul. spunea c e ceva grav i. mic dolofan . Eu... dar diversitatea obositoare a celor care veneau acolo m indispunea. e adev rat. lucrurile astea sunt interesante la culme. probabil. i înc destul de bine. ² Se poate. i nu m-am dus niciodat la el f r s am nevoie de el. La acest Nestorescu. nu-i aici. într -adev r. ² De ce s m r zbun? spuse Minda. Se vine. din str in tate.. Dave Brubeck.. cu aceast pl anet care se mic oreaz îngrijor tor.. i instala ia sa de ÄHi-fi" sunt unice. i din cele ce-mi spune el. De la primele cuvinte. O Ämorg de tinichea".. dac te-au 91 amuzat epitetele ei.

Victor Papillian.. me terea la masa sa plin cu sute de piese m runte... care îns . în orice caz m-ara trezit deodat vorbind. Ca s revin. în clipa aceea. în genere. dac m duc undeva. un greoi.. care nu era. îmi place. cum îi zici tu! Trebuie c lucrurile alea despre Rena terea italian i se p reau foarte dubioase. la rândul s u. s nu-l p strezi.. s cultiv leg turi durabile. prietenii americane cu o spum de conversa ie fran u zeasc . satisf cut adânc I² suntem amândoi anacronici timpului nostru. iat cu ce impresie a r mas amica ta. 92 93 preferin ele. dintr-un fel de egoism fac toate astea. probabil. f r s v d aproape pe nimeni.. mai bine. de profunzime. tipul meu de reac ie. so ul ei... eu recunosc sunt un egoist. pe colo. nu idei. spunea el.. altfel. exprimate de altcineva! Da.. realizând unde m aflu. | aproape zilnic. un fel de altruism fa de propria ta existen . Lucrasem intens o s pt mân întreag . cât despre p rerea care i-a format-o Mia Fabian. pentru c Minda. Cred c am avut un puseu adolescentin. c în casa sa se aud astfel de lucruri.). acest ins Ädemodat" i stabil 'trebuia s fie prietenul ei de o via .. ascultân-du-m cu capul plecat pe un um r. aprofunda. 95 . i ei pe mine.. s . practic într -un sens adânc.i bat joc de tine! spuse Minda. despre prof. ² Poate voia s ." Ciudat. in i care nu cunosc confortul unui sentiment care s -i înv luie adânc. Dealtfel. ² Ce copil ros e ti. contagiat de cei doi. s întâlnesc cam aceia i oameni. asta se întâmpla cu aproape doi ani în urm .. ani în ir. cum era la noi înainte de r zboi. i dac luni în ir. j speria i de facilitatea atâtora de a lega mereu noi rela ii. prieteniei americane. Mie-mi face pl cere s mi se cunoasc în mare tabieturile. îns . propriile tale. pe care s -i pot cunoa te. de a gândi. surâzând u or. am vorbit despre Rena tere. câte ceva despre amintirile mele din Italia i marea emo ie 94 care mi-a dat-o descoperirea sculpturii de dinainte de Michel-Angelo. i astfel de lucruri! Am vorbit aproape o or numai eu. voia s m avertizeze.. sau te prefaci! spuse Ludmila. e evident. bineîn eles. pentru c felul acesta de a gândi al lui era exact ceea ce dorea ea de la el. Ceea e la fel? Probabil c da. din p cate. ancora ei aruncat stabil în fiin a lui. a avoca tului i a femeii aceleia durdulii. n-are nici o leg tur cu sporov ial ta deplasat .. (Ludmila îl asculta cu un surâs u or. cu exactitate. cineva î i exprim mereu. nici m car gânduri. i Ludmila tres ri i zâmbi înc o dat . foarte incomod s te tot prezin i unuia i altuia i s -l aju i s te p trund .. dealtfel. cînd mi-a f cut onoarea s m caute ca s-o pun în leg tur cu contrabandi tii de medicamente.. despre afinit ile mari pe care le au oamenii profesiunii mele cu literatura i arta. sau. m-am pomenit debitând o gr mad de stupidit i inteligente. bineîn eles de s pt mâna trecut . în timp ce Nestorescu. care i el e un durduliu. în sensul cultului unei rela ii. s nu i-l apropii. pe p r. în pre uirea care mi -o poart . Parc tu voiai s le comunici celor trei de acolo ceva?! Precis c i-ai speriat. nu tiu cum s-a f cut. afar . de a se adapta. pe care l -am cunoscut.. apropiindu-se de el i atingându-l u or cu mâna ei sub ire. cu un fel de egoism chiar. din vanitate satisf cut . încât am vorbit foarte mult i despre multe cu acel avocat cu p rul lins. i-apoi. în acela i timp. nu tiu cum..i gânduri. al unei afec iuni reciproce. la noi i noi fe e. ceva mai adânc. Verrocchio i Donatello. vorbind despre colajele lui Severini i ale lui Kurt Schwitters. un egoism necesar. ce ciudat. Apoi despre Äle nouveau roman" i despre arta abstract . ei bine.) ² .i auzi propriile. idei ale fiin ei.. i cenaclul s u literar de la Cluj. probabil.. E.. probabil c î i închipuia c am venit acolo s plasez ni te medicamente str ine i f ceam un preambul viclean. într-un mod cu totul izolat. a a cum sunt împotriva celor care schimb femeile.. în dup -amiaza aceea. care râdeau în voie. cu o ironie fals . Pe scurt. i-ai nelini tit pu in.Da-da. z p cit.. abia se mai remarc pe ici. s te intuiasc i alte prostii de felul acesta. cum s nu-l recuno ti. de i perioada lui cubist nu m-a încântat niciodat prea mult!. sem nând mai mult a diletantism decât cu o nevoie profund .. Minda începu s râd . dar îl dep esc în rafinament i în modernitate.. Änonconformista". in i incapabili s aprofundeze un sentiment... pronun a i el cuvântul Äegoism". decât un fel de monolog! Ea a fost i r mâne o fiin practic i. i Nestorescu i cei doi musafiri ai s i erau primele fe e pe care le întâlneam. ÄSuferim amândoi de aceea i jinfirrnitate ² gândea ea ascultându-l. astfel ea îl recuno tea rapid i total. sistematic .. la aceast Mia Fabian. autentic .. sau despre fascinanta ÄL'Estaque" a lui Braque. ast zi. asta e ceva comod i practic.... în dup -amiaza când am cunoscut-o (singura i ultima oar .. foarte îngrijit . în general.intern la tot felul de psihologii variate.. în la borator i acas . nelalocul lor în fa a celor doi str ini. din care se g sesc câteva piese magistrale la muzeul ÄBargello" din Floren a i care nu numai c explic apari ia lui Buonarotti.. i deodat m-am uitat în jur.

.. E un cuvânt total devalorizat.. Ceea îi r spunse ceva i. i mie mi s -a întâmplat de câteva ori s fiu luat drept altul! Odat . f cute din lemn. m rog. nu. ² Dar bine.. nu se tie pentru ce. ce.. dar aici e altceva. cineva... întreb : ² Ce cuvânt? ² Cinic. cinic a ajuns s însemne un ins impertinent sau unul care nu se formalizeaz prea mult de uzan e. ceva ef de birou la Administra ia Financiar sau'a a ceva. exist . Astfel de neîn elegeri se întâmpl curent. sadic. un fost coleg de liceu. râse doctorul u or crispat. cu hainele jerpelite. a. simfonii. feminin.. faptul c exist a a ceva. Ceva plicticos.. f cu Minda cu un început de exaltare.. apoi d du din umeri i spuse: ² Bineîn eles. i. pentru ea. c 96 te reflec i în ochii tuturor femeiu tilor ca un fel de doctor Faustus. sunt i eu. Realitatea e comic . un individ plin de farmec. s-a întors i. To i trei a teptau crispa i s se întâmple un . Brahms etc. mai grav. nu -nu.J3ibi Medoia. în mod reflex.. nu-i a a? el întoarse capul privindu-l pe Lauren iu. Nu m refer.. s povesteasc despre o expozi ie de ceramic i obiecte r ne ti. jiu?jlnteligen a mea e platitudine... nu se tie cum. probabil. trebuie s -l suporta i!. m rog. ² Da-da. urc ..e real i e sincer ! în ochii ei. e comic. Acesta d du din umeri: ² Chiar fascinant. ca un sfert de or de chiul de undeva.. j inginer sau a a ceva... Beethoven. ai dreptate! spuse Minda i.. sub ire. un om în care tu te po i r sfrânge astfel. ce stupid! Stupid. ceva extrem de comic! ² . în clipa aceea sun telefonul. aceast femeie. nu -i a a? Cu totul fascinant.. cum vrei. da. n-am ce s fac. murmur Minda. felul sta de a n v li arat trepida ia» ° vie ii adev rate nefalsificate. cu un p r moale.. efepe-andeva în provincie... Capitolul IV Lauren iu încerc s spun ceva.. f cu îngândurat Minda. avea tot ce e mai 97 important din Bach. acum c tot vine. cariera mea e o arlatanie. iu minte. între inut vag de o m tu de-aiurea.. la el am auzit primele partite pentru vioar solo de Bach. a fost arestat peste noapte... nu?!) ² Sigur c da... care n-au nici o influen asupra limbii vorbite. era un sentiment al imposturii autentic pe care nu l-am încercat niciodat înainte! Era ca o furnic tur pl cut . apropiindu-se de fereastr .. atât de prost?! Nu . mai bine zis era colec ionar de discuri. cuno tin ele mele sunt dubioase. doctorul ridic receptorul. Cum doctorul nu p rea c vrea s mai adauge ceva.e un fel de caricatur involuntar . ceva total plicticos i nea teptat: cineva pe care nu l-am v zut de aproape dou zeci de ani. combinat cu Don Juan?! ² A. de i.. nu? Ce credeai. erau discuri de ebonit ... pe care o v zuse cu o zi înainte. a început s prind cele mai contradictorii sensuri.² Te în eli! Cum poate un om cu inteligen a ta s fie atât de subiectiv. i.. dup o secund de ov ire.. E interesant. Cinic înseamn pentru unii i excroc sau.. cu Enescu. atât de neexperimentat. Ludmila începu. ² Vorbi i prea mult despre femeia asta! spuse Ceea. dac e atât de necesar!. nu cred.. Minda voi s -l scoat din priz . bineîn eles! S ne d m o or . p rând c nu bag de seam figura contrariat a Ludmilei. în fa a c ruia Ämarile tale meri te" s nu sclipeasc .i piele.. dar cu atâta violen !. Era un mare amator de muzic clasic . îi privi nedumerit pe ceilal i doi... ciudat. ondulat.... Ha ² râse doctorul. Dup câteva clipe de ascultat în receptor. la cele din dic ionare. care t ceau. Da. eu exist astfel. sau poate atât de vanitos. Bine. direct. bineîn eles. e hazliu.... i s racul Bibi a f cut tot cursul superior i al liceului i facultatea cu spaima în suflet.. i toate astea implicau un veritabil eroism.. Ad ug totu i: Nu realizezi ridicolul \ ^ntregii ei revolte? Are haz pentru c p rerea ei despre tine se opune _ jperfect firii tale. cu mult însufle ire. ad ug el încet. dar. e ceva perfect opus! Fascinant. deodat bine dispus. i o simfonie beethovenian atârna vreo zece chile... bineîn eles c nu. câ iva ani am f cut un cuplu. antisnoabe! Sunt curios. Da. se ajunse la cuvântul: cinic. dealtfel. urc !... acest lucru mi -a produs chiar pl cere. e ti jos?. ² Dar e perfect hazliu! spuse Ludmila. i e curios c .. sau.Da. mutân -^hPse la c min. se scuz el. Am auzit apoi c tat l s u a supravie uit. ² sta e unul din cuvintele care i-au pierdut în elesul! îl auzi Minda spunând. de ridicol de vanitos?! ² Eu nu sunt un practician! morm i Minda.. sau. Ludmila are dreptate. un fel de incognito în propria.. foarte rar întrebuin at.. j cum arat ? Era mic... > absent sau plictisit deja de tem . nu -nu. ea voia s te avertizeze. întorcându-se i reîncepând s râd v zându-i figura uimit .. Sensul lui adev rat e. c ci ea continua s se uite pe geam. dragule! spuse Ludmila. întorcând capul. apoi Ludmila.. dar dac vrei neap rat.. concerte. nu.. o privi o clip uimit pe Ludmila.. a ezând receptorul. ceva delicios. defectele pe care i le atribuie se opun perfect calit ilor tale.i po i închipui c exist undeva. mai bine zis fix uimit spatele ei. nimic nu se lega îns . care î i vedea distrus dup -amiaza ei ² Bibi Medoia! Tat l s u.. ridicând ochii. dar Ceea îi f cu semn s vorbeasc i. s provoace o impresie detestabil ? Cum poate un practician ca tine s fie atât de pu in practic. po i s urci! M deranjezi. nu. ea.

Musafirul privi îns de departe. necesare. f r s bea imediat.i ascund antipatia spontan care-i cuprinsese fa de musafir. parc pe un alt orificiu decât pe cel indicat. pe m sur ce amfitrionii î i pierdeau tot mai mult din substan . ei vor putea cu to ii împreun s dezbat atâtea idei mari i . renun ând la ea ca la un lucru. unde ochii se îngusteaz sau se crispeaz . e golit i când toat lumea prive te cu o anume stupoare recipientul gol. Expresia fe ei nu tr deaz nimic ca la neb utori. sim ind îns . ca la un obiect excedentar. Astfel c privirile lor amuzat-speriate. niciunde nu se simte. se rea eaz apoi la loc. s-a evaporat miraculos. Nu. de alcool a disp rut. de ireali. un miracol de prost -gust.. sau reîncepe s vorbeasc despre ceva cu haz sau nu. de neocolit. musafirul ad ug : ÄLas i sticla aici. gre os de politicoase. distante. încet-încet se lini tesc i figurile crispat-nelini tite din jur. Cutare? întreb musafirul. El îns . bineîn eles nu uit s râd acolo unde trebuie. calm. nici în el. î i terge din când în când ca orice om serios transpira ia de deasupra buzei superioare i de pe b rbie. dar când Minda umplu un pahar. ajutând gazda atât de neîndemânatic în oficiile sale i. într -un gest scurt i foarte îndemânatic. relaxare. sosirea acelui Medoia care î i revendica un drept pe care nu-l mai avea de mult. ceilal i f cur la fel. vorbe te calm.. Medoia. de i paharul e înc plil» atâwde. cum spuneam. circular . rotunde i tari. b nuitor^ vinul i-l întreb pe doctor dac n-are Äceva t rie" în cas . de neocolit. în vreun fel. ca de-un co mar sâcâitor. Teama aceea diletant . binevoitor. sau nu se vede. de la început. El r mâne în continuare acela i. acolo unde consider el c se potrive te. nici la ceilal i.. pune picior peste picior. o spaim nelalocul ei. absolut nimic. un vin adus de el. era extrem de real. iar întreg trupul are o abia sim it revolt amuzat împotriva violen ei alcoolului. atât de nelini ti i i de crispa i. din realitatea lor pu in . De-acum înainte. jignitor de m anie²» ra i. lini tit-demn. nimic schimbat. dac îl avusese vreodat . limpezi. gâtul emite un fel de sunet gâtuit. alcoolul acela puternic. Minda aduse o sticl de horinc ardeleneasc i una de coniac Ä5 stele". i domnul acela Ätrapu". în lini te. Bineîn eles. cu picioare scurte (se v zu atunci când intr ) excesiv de g l gios. cu o non alan de parc ar fi umplut pur i simplu paharul altuia. vorbe te mereu. cedându-i-o (a a p rea!). f r urm din acel p r m t sos de care amintise doctorul. cu un cap gros. a. sufocat. aceast Ärealizare" s-ar putea spune. chel. de parc ele l -ar aspira. toat m runta lor agita ie te poate face foarte bine s crezi c în ei s-a v rsat de fapt lichidul acela ro ietic sau alb-cristalin. de isteria stins a gesturilor m runte. puf ie pe n ri acolo unde trebuie ² evident. El prive te în jur senin. Se sim i obligat. atât de nepotrivi i cu el însu i încât erau mereu uita i de îndat ce-i p r seai figura i care reap reau apoi ca un miracol nedorit. asupra temei în discu ie. vrând s . a surâsurilor repetate aruncate în gol. concret. de distin i. ame itor de sus. i anume: lichidul se tope te miraculos la atingerea buzelor doar. de parc gândul ar fi concentrat în alt parte. Era r sturnat comod în unicul fotoliu de piele al înc perii. cu toate semnele unei vitalit i sut la sut arunc i el o privire scurt . a ezat. o stafie corpolent . mai degrab în ei. gurile lor contractate. le-a trezit un mic zâmbet ambiguu i stingherit pe figur . murd rite astfel. e evident. lichidul con inut. asupra unor treburi evident mai importante. figura Ludmilei ce înghe a. singurul spirit lini tit e tocmai cel în care s -a v rsat ² sau s-a Äaspirat" ² acel lichid violent i periculos.. nu. se poate concentra.. pueril . pe mas !" i gazda se supuse. mereu asupra lor. dup o scurt ov ire. intelectual i moral. s vorbeasc mult. peste umerii s i. alunecarea undei fluide pe traiectul gastric.w frumos-pii!i"«9»ar putea spune. din cel <Jm care beau el i Ceea (Ludmila nu bea). doar n rile se umfl u or. decât în b rbatul acela grav i demn. aproape absen . brutal 3e~ real. care î i 100 toarn cu seriozitate un alt pahar. nedorit. cu o sticl de licheur ieftin în mân . i-a amor it. care venea sub forma unei stafii. cu o u urin plin de haz.. El se sim ea stingherit fa de propria sa realitate a ezat brusc în fa a/ celor trei siluete str ine. cu palma mâinii drepte. sco ându-i din sâcâiala m runt i atât de burghez a atâtor triviale inhibi ii. Minda propuse 99 un vin. îl bea oare cu adev rat?! Nimic nu las s se vad acest lucru. s se agite. i -a f cut efectul. opina pentru coniac. r suflând zgomotos pe n rile mari. el a urcat repede i voios în vasele comunicante ale f pturilor din jur i i-a anesteziat u or. rotund. oricum. cu oboseal definitiv a buzelor. din jurul Tulcei. Peste tot e lini te. surprinz tori. cu bra ele scurte. surâzând. gura nu tr deaz nici ea. iar când paharul din care lichidul. dn nou fpturile ac :lea atât de nelini tite} din jur încep . c toat lumea se poate dedica. ² î i aminte ti de. o infim frac iune dint r-un centimetru îl mai separ de buza sub ire de sticl ). în fine. cu propria sa ma in . i din nou f pturile ac >âwra'Varf în^isprewflim tit al i l ^S ht wt ie umplut ao^rpraSia jthttatîlte sau :lea atât de nelini tite} din jur încep f). aici nu se întâmpl nimic. satisf cut. p roase. ciudat. cu o indiferen . cu toat seriozitatea necesar . care a ters spaima aceea m runt i caraghioas . abia vizibil. i atunci e ti cu adev rat tentat s crezi c oa menii aceia sunt cu mult mai la i decât cel ce bea cu adev rat.i reumple paharul (cu cât siguran urc lichidul ro ietic pân sus.lucru nepl cut. nepotrivit. cu doi ochi alba tri. Medoia. etichetei care cere ca orice pahar s trei sferturi). f r motiv. una din acele poveri de care abia a tep i s scapi. din nou asupra lor. c se Äcere" ² tresare apoi i se îndreapt din fotoliul s u pentru c a uitat s . dup ce sorbise jum tate aproape din paharul de coniac aflat în fa a sa în felul acela specific în care beau oamenii obi nui i s bea cu regularitate. chiar abordând sau continuând un subiect grav. neobservând nimic deosebit. Conversa ia poate continua acum.

încât poate s dea medita ii pân la anul dou mii i tot nu. Julzan. fata adic . (Cutare purta numele de Sârbu. m rog. st tea bine. pe scurt. credea c eu te-am mai v zut. colabora la Ziarul tiin elor mc& din clasa a doua.. i Todic îmi spunea c Tarc u sta. când trecea pe sub ferestrele liceului de fete ÄIulia Hasdeu" (acum îi zice num rul doi. bineîn eles. adic din cauza abstinen ei sexuale. Familia a crezut la început c e din cauza femeilor. mai apare i câte-un profesora cu un raglan frumos. m rog.. acum de patruzeci... Nu. le -a intrat pe sub piele i la unul de la partid i l-au numit instructor pe linie de partid cu liceele. ea a plâns i a spus c de la medita ie adic ... nu . la istorie deci.. recunoa te c a ajutat i el cu ceva. o copil din astea de azi.i fac raclaj în luna a patra sau a cincea. î i aminte ti de Cutare? spusese Medoia. nu înotând Affî. se pare c f cea foarte bine fa ! Pe Ghizela aia. una Ghizela... de i.. e un copil bun! Apropo. poate c . i care nu.captivante.. i -a cump rat mobil .. în var . cu medita iile?! Pe vremea noastr elevii trebuiau s înve e ca obolanii.L. e la fel ca acum cincisprezece ani. al dracului! A intrat i în partid i a fost repartizat de la început chiar în ora .i era ru ine când te uitai la el! Nenorocirea îns a f cut c profesorii trebuiau spre sfâr itul anului s dea medita ii.. atâtea probleme cu adev rat majore pe care secolul nostru le pune în fa a atâtor oameni cu sim ul 766206 r spunderii. ca i noi. m rog când venea un str in prin ora . îl lua mama dracului! A a.. i cu toate c era a treia oar divor at i a treia oar însurat. tii cum sunt invidiile în provincie.. are pe nu tiu cine. s racu tefanei! Era unul dintre cei mai buni din clas . parfumat. pe podele.. apropo.. una mic -mic . s -l tie pe copila lâng ei. cânta frumos. tâmpitul sta care în tot liceul f cea comer cu romane poli iste! Dar... precum i directorul. e directorul bibliotecii jude ene din C. sau a a ceva. nu mai 103 (/ merge. o nemernic .. nu mare. un pardesiu foarte bine croit dintr -o stof englezeasc pe care-l purta foarte calm. a a mi -a spus. Bref. e mare acum. cu franjuri. i când vin s -i aduc mâncare se ascunde sub mas i trage peste el fa a de mas . tot a a vorbe te.. i la amândou la cursul superior. se apropie. i prin luna a asea. sau nu. pân în anul trei. se pare c a fost i un fel de lucr tur . Eremia. se înzdr vene te cât de cât.. el zice c are un tabule . i toat chestia a ie it la iveal . din localitate. a unor in i care nu vor s se Ästrecoare".. s-a aranjat Todic i la liceul nostru i la cel de fete. sta -i drumul culturii. pe numele ei. st într-o camer dosnic . bineîn eles pentru o alocare suplimentar de fonduri pentru carte. îns .. prostii! Ce mod i asta. tii c a venit o dispozi ie ca s .. mai avea. nu a a.).. S-a însurat a doua oar i s-a transferat la Turnu-Severin. care i-a promis c dac . ² .i spune a a! Cine tie ce i-o fi închipuit el c înseamn Äeminen cenu ie"? Nu-i nimic. mai paseaz câte una i vreunui tovar de la Consiliul popular sau la jude ean . m -a întrebat de tine z u! ÄEminen a noastr cenu ie ce-o mai fi / f când?!" mi-a spus. î i dai seama ce bucurie pe babacii lui. zici c mergi la medita ie... tu tii c eu am fost prieten cu el. tie c eu mai umblu prin Bucure ti. pân târziu. îl admiram. are în total opt bibliotecare în subordine.. directorul adjunct al liceului nu tiu cum îi zice. chestia.. sau la câte o mas comun . dar.. bref. i i-au adus o iganc .. s racu tefanei. emancipat . gratuite. la ar . acum. singurei. afar ! La munca de jos! F r pardon! A a c . ierbare i insectare ca / el nu mai avea nimeni! i la facultate. dar iat c depozitul de c r i se m re te i tot mai mul i oameni ai muncii.. copile! Vuia sta ² se adres Medoia binevoitor i spre ceilal i doi ² era un individ frumu el înc din liceu.. e la fel de gr su ca în liceu. care a pus ochii pe el. Fii atent.. a a s fii cu trei clase i s r spunzi de nu tiu ce sector. face chestia asta cu medita iile de ani de zile i nimeni nu.. m rog.. doi copii. nebunu a dat-o afar . întunecat . se zice c lectura amestecat d precocitate! M rog! Eremia s-a ajuns îns . îi transcriu o jum tate de cas . i -au luat diploma sau l-au amenin at doar c i-o iau în caz c la alte medita ii. nu a a. Todic mi -a spus c Tarc u. Nu tiu de ce. a a c î i dai seama. ceva lucrat în cas .i completeze studiile altfel îi zboar . sau dac divor eaz de fosta elev haba r n-am! Acum s racu Todic bate drumurile la Bucure ti cu memorii. parfumat. probabil c nu e ceva în regul cu b trâna) era cutremur mare. englezeasc .. Todic .J£te£ Hel.. î i dai seama! . Pentru c a r mas de dou ori repetent din cauza lui Simu. s racu. Vuia i -a pus în ambi ie s se fac profesor de istorie i a reu it. pezevenghiul.... pe Ersmia l-ai mai v zut? Nu? A.. î i l sase din clasa a asea o must cioar mic .. promi ându-i c dac se culc cu tefanei i. bineîn eles. elegant. scandalul cu Y_uja?! Formidabil. Todic a trebuit s se cunune cu ea (se pare c era tocmai în divor i de cea de-a treia nevestic ). la Chimie industrial . O.C... la elevii corijen i sau i la ilal i.. în orice caz. Diploma f tovar e! La înv tur ! Cine nu i completeaz studiile. numai ei doi. Numai c tic lo ii ia l-au dat afar din partid i l-au i trimis nu tiu unde dracu. parc trage unul un dulap. tii.. a a c s-a potrivit bine.. inteligent!. eram convins c va ajunge o celebritate în via ! P cat! Mai bine i-ar sta tovar ului profesor Vuia . dracu s -i ia. tenor parc .. a vrut s . s racu. avea voce frumoas . a fost prins cu o fat dintr-a zecea într-o sal de clas . asta. m rog. cine tie prin ce noroaie!. tii c e nebun. i asta numai la central ! Mai pune i filialele! i nici una peste treizeci i cinci! Din când în când. s se Äfofileze" pur i simplu. ea. ascultând doar de meschinele imbolduri ale instinctului de conservare. o întinzi de -acas . e cast i a a va r mâne pân la sfâr it. ii minte. au împ r it diplome la in i cât de cât reprezentativi de pe la Consiliul Popular.. acolo e i seralul.. trebuie l sat la locul lui. hot rât c nu. când l-a lovit nenorocirea. copil bun! Are so ie.. Copil bun.

.. ce s -i faci.... î i face cas acum. în sfâr it. te lua la plimbare i dup cinci ani. tu e ti universitar. care.. ai dreptate.. în mijlocul uneia din frazele sale. indiferent..Noi ne-am luat cu ale noastre i am uitat c .. pe la Balota. ca i ceilal i. din chirpic. 105 U/parc nu primi i pe che uri de tot.. concesiv. i Ludmila . dar era. din care bea singur. nu-i frumos! Ce-i asta?!..i trag fa a de mas cu franjuri peste cap. deun zi. La un moment dat. l sându -se înapoi. la dou zeci de ani! Dup aia. Apoi Medoia se întoarse spre Ludmila i spuse. ti i o confuzie de nume.. care nu te-au v zut de dou zeci de ani. a a cum i Ceea avea una.. de data a sta f r s se oboseasc s priveasc pe cineva anume. i -au str mutat doar. pe-aici?!.. tu { e ti un pârlit de universitar. carieristule! Ciocoiule! Toat lumea se plânge c e ti distant.. eu am intrat aici pe o discu ie. privind cu discret duio ie sticla din fa a sa. vezi.... se golise mai mult de jum tate. în cel mai bun caz. s racu. ha. are o feti . sticla de coniac din fa a lui. acolo î i g seam ceva a a s . se întoarse . la vale.. era într -un accelerat Bucure ti-Timi oara i undeva. privind în gol: ² Asta e la mod acum. afar de.. s . le-a luat tot ce aveau i i-a dus nu tiu unde.. apoi întreb din nou. ce zici.. mor jum tate din ei. a c zut pe plan eul de beton.. tJce m-a mai logodi i eu o dat . a s rit de pe scar i a nimerit exact peste un pod... moale.. cred.. par ive! Le face tata contabile sau infirmiere ....efe sau responsabile de alimentare.. Pe Joloncovschi l -ai mai v zut? ii minte. nu a a. cum. bine c s-au terminat i astea! M car familia lui Joloncovschi. i -l întreb : ² . dac n-ai vrut s vii la ar . cum zice el.' ce m -sa ser le d . bine dispus. m rog.?! Câ i copii am? Trei.. aceea a spontaneit ii. taic -su nici m car nu era chiabur sau a a ceva. n-a fost un accident de ma ina. dac pot s m exprim astfel. a fost un accident C. i-apoi eu. elemente ostile colectiviz rii (era adev rat.. vrea s . a. cu vechii prieteni. tot a a. în ultima vreme! I-e i lui greu. în B r gan. cineva ranchiunos. i Minda se surprinse privindu-l cu antipatie. se pare. Despre cinism.. era un simplu pop . ² Nu-nu! se repezi Ceea. absent. cât era câmp. ceva onctuos.. Dumnezeu are planurile lui!.. ce.. n-o duce r u! E la fel ca în coal . prin ziare ce se mai aude de tine. cu familia. mai bine zis sub acest cuvânt se în eleg ast zi cele mai surprin z toare lucruri. râdeau cu to ii. Trei feti e dulci. Vreau s zic cavântul sta cinism sau.. dar uite. da' logodna o la i! Nu se face. se poate! f cu Medoia. i lumea a intrat în panic ... primul s u sens. m -sa e cu ambi iile sociale! Le-am f cut târziu... ne mai i îngr m.i ia o ma in . a f cut arma ta i acum e contabil la spital! S-a însurat. nenorocitule! Minda râdea. prin '50. privind-o mieros: ² i duduia ce crede? Ce p rere ave i?.. Mai f cu de vreo dou ori: ÄInteresant". ce vorbea i?! ² Noi? f cu Lauren iu. patruzeci i nou la sut . tii tu! Dar ce. pentru c î i d dea seama c Lauren iu vrea s fie politicos cu fostul lui coleg. ai v zut ce repede s-a f cut colectivizarea.. cea mai mare are nou ani i e premiant ! Scârbos! Singura condi ie e s treac clasa.it spre Ceea. nu m-am distan at ca tine.. î i cerea sincer scuze... cei mai mul i.. fiecare familie. Eh.s . sunt un ii.i tragi zilele de azi pe mâine! La noi nu moare nimeni de foame. timid. dar.. Medoia începu i el s râd . nu ii minte? Cu m dracu. Bere arju.. pe nea teptate. ci. dar câ tig de trei ori cât mine. i Bere ariu. Tocmai f ceam observa ia c acest cuvânt. he! Maieu are un b iat care termin liceul! Da-da. el a fost deportat în B r gan. b trâne. mai mult bea nevast -sa! Copii minuna i! îi vizitez regulat când trec prin ora . Probabil c aceasta era ideea lui despre polite e. ² Da-da. m rog. ce discuta i!. s te logode ti dup ce ai fost m ritat o dat ! O dat în via te logode ti. s racu. bine dispus..R. surprins i ro indu-se ca un licean. trenul i-a luat avânt. într-un mod suspect se pare... tii cum era atunci. n-am tiut cum se face. despre care probabil c avea o foarte vag idee cam cine ar fi putut fi. dup ce i -a dus.... parc tu tii? Voi. bineîn eles. sfios. te-nsori. Vorbeam despre cinism!. nu e sim it deloc.. ha ha!" Medoia continua s p l vr geasc . Nu cinism. atunci. tii c a murit!. i s vezi ce bac i uri încaseaz ca s -i vaccineze numai din doi în doi. ci cinic. i cum nu .. ². nu bea 'Jeloc. ha! C a fost o gre eal ... dar. s-a zis c s-au ars frânele i alte prostii. era noapte. sensul s u adev rat. s .. divor ezi.). în sfâr it. sau din cinci în cinci. trei curvi tine miti tele. \r pân acum. cu 104 ai s i..i câ tige pâinea din munca câmpului.i cl deasc casa. mul umit de sine însu i. gata! Te însori.. de la o în l ime nu prea mare. ² A! f cu Medoia. impulsiv.. Interesant!.. pe sp tarul fotoliului. dar.. anul viitor ne-am propus s facem împreun concediul la Sovata! E o familie care-mi place. z u. he. o groas amabilitate se îndrepta spre logodnica lui Minda.. habar n -am. unde erau str muta i o gr mad de chiaburi din Banat. i numai cu salar'. se pare... i a trebuit. ai lui Vlad.. mla tinile nu pot fi asanate?! Vlad_s-a întors. din ce putea. c mai mult erau mla tini pe acolo. vreau s zic. c nu scrii. se zice c nevast -sa s-a i logodit cu altul! Ce prostie.. cum îi spuneam lui Gicu. m . doctorii. parc .... într -o comun foarte înst rit i. Umbl s vaccineze câinii.. sta e un coleg de antier. divor ezi. nu e folosit deloc. cu mine: ÄDup ce c ducem mizerie. un pârlit de savant! Eh.. eu iu leg turile cu vechii colegi. n-are licen ca noi doi. 106 \ i fa a lui surâdea u or...F. Nu -nu. prin '56. cu bun voin . Marcu e tehnician veterinar. minunate. i-a a mai departe.

i ad ug repede: ² Un prieten. cu toate c numele. se crispa acum de dragul s u. din dou înghi ituri. Medoia îl privea cu un fel de duio ie ironic . un fost coleg de facultate! ² Pupi!. i. apropia i lui.. ei bine. ² Ia te uit ! f cu Medoia.. Pentru c el golea paharul. dar acu m era aici i ce se întâmpla era intolerabil. într-o cast poate. Nechibzuit? Da. de pestri i de vie.. unde s ascul i corale de H ndel. s fii dus la biseric .Se__ ridic . T cu îns . lui... trecu în biroul s u... care se avântau cu atâta bun -cre tere. tocmai spunea Medoia. poate i el. care-l crispa înc o dat pe Minda. pentru c un pahar identic î i luase i el. deja.. de Äfocuri". Minda se crispa auzind a doua oar acel Äduduie" pe care el i-l adresase ironic femeii aceleia. încetând s mai joace comedia aceea stins a poli tetei. Uite. cum se zicea. spuse Ludmila. doctorul M rgineanu.. papista sau papist esc...în epeni. netulburat. nu i-a înmuiat. s racul. uimit. ha! ² Nu-i prea târziu nici acum.. ² . un coleg. vreau s zic.. în casta lor p trunsese o gânganie care. i-l pusese în fa .. dudui a nu m crede apt pentru o discu ie a a. nu bea din polite e. nechibzuit...²^ am un coleg. fiecare în felul lui. Ludmila î i lu singur un pahar mic.. imagina i-v . oricum. cei care câ tig în jur de cincizeci de mii. De fapt. iar Ceea spunea tocmai. Ce-i asta? i Ludmila izbucni într-un râs m runt. bineîn eles. mai mohorât . aparen ele erau înc salvate.. tu l -ai cunoscut pe tat l meu. reveni. aceste lucruri se impregneaz . s zicem. s copil re ti între asemenea ziduri. cu acest sentiment. îns . trei mii pe lun . Fabian. un fel de antipatie a românului fa de cuvântul catolic.. ² A. zâmbind.. bineîn eles.. dup ce golise din nou. de moravurile lui. cum sunt atâtea zeci. i. Bravo! Asta zic i eu c . iar când r spunse. mai nordic .. a doua jum tate. companie. El. sau la cei doi... doctorul era singurul carg b u cu ad ev rat un pahar din acea teribil horinc . de i era un pahar m ricel. discu iile noastre. Chiar i Ceea d du pe gât paharul s u de vin i rug s ^ i se mai toarne înc unul. peiorativizat. a a cum e întrebuin at de anumi i istorici. adic eu. amândoi senza ia unuia c ruia i se urc o gânganie pe um r. v inem i noi. a falsit ii lor. a celor care tr iau într -un mediu închis.. avem. îng duitor .. el nu trebuia s vin . îi era insuportabil aceast senza ie de fals superioritate care se c scase între musafirul s u i cei doi prieteni ai s i. ca s nu-l jigneasc pe musafir.. privind mul umit. mai. nu?! A murit acum câ iva ani. ha.. cum ar zice Balzac. fumând. i cu aceast consternare pe fa .... polonezii au o mie de ani de Äpapist ism"... o jum tate de pahar de coniac. " '" ~~ ² Pupi? f cu Medoia. departe de Occident. s cre ti. Ceea i ea. rosti cu un fel de vehemen Ceea. f cu din nou Medoia cu un fel de consternare. 107 i o clip p rea c se va afunda iar în vreo istorioar care se mi ca în jurul vreunui fost coleg de liceu. care oscila în i neputincioas pe el însu i v jur de cincizeci de grade. pentru c voia s stea câteva minute cu spatele la cei trei. î i f cu ceva de lucru cu o sticl de ap mineral . f când o mi care în fotoliul s u i un zâmbet satisf cut i se l i pe fa . dar ne-a inut în aria greco-balcanic -slav ! O Grecie. care. în ciuda voin ei ei. f r antichitatea greac .. r spunzând unei fraze a Ludmilei pe care doctorul n-o auzise sau o uitase: ². pe 108 care ar fi vrut din suflet s -i vad pleca i. dintr -un fel de ciud disperat i pe ceilal i doi. una mai a a. Medoia îi privea amuzat. poate chiar între el i cel lalt. în care Minda îi turn horinc .. ceilal i putuser s înve e acest lucru. care fusese i a doctorului.. vocea ei suna ca o hârtie: ² Nu v preocupa i de p rerea mea! Era o discu ie ca oricare alta. eu am fost anul trecut la C racovia: imagina i-v tot centrul ora ului e un fel de Floren a.. la rândul lui.. citea foarte mult. i tocmai aceast salvare a aparen elor era o form a grosol niei lor. a a. i Minda aduse sticla de horinc i î i turn un pahar plin ca al fostului s u coleg.. pe care Minda.. de i e problematic dac acesta observase Äfine ea" doctorului. sta cite te cor6sal!~Vine de pe antier i se apuc de citit! i tat l meu. de i nu se întâmpla nimic. de institu iile lui.. o simpl . plictisindu -se. de cultura lui. m chinuie tot mai mult p rerea de r u c nu am atacat uica aia ardeleneasc . . spuse Medoia... discut m chiar foarte mult... â la Bucure ti! Mai intelectual . ² E adev rat. m car în acest fel. a inginerilor din provincie. Ce leg tur are asta? Aici e vorba de un fel de idiosincrasie fa de un cuvânt. pe noii s i prieteni. Dac vre i.. c ti i c pe m sur ce se gole te sticla asta din fa a mea. f r s ie seam c în jur nu se bea deloc. i ea î i muie buzele... poate.. Monteverdi.. ( Bach. în fa a sa. Mcilna -îl cheam . horinc asta i-a adus-o lui Minda (ea îi spunea mereu pe numele de familie) prietenul s u Pupi.. lucru pe care musafirul îl sim ea. probabil. e român. de la Cluj. î i avea propria sa cast . aveau. acum adresat logodnicei sale. cu ochii sclipind. nu i-a dezmembrat! ² Acela i lucru a f cut la noi ortodoxia! spuse Ludmila. arii din Palestrina. din lumea aceea atât de populat . goli ce r m sese în pahar. un slavism f r Dostoievski! Ne-a inut. i acest lucru nu le -a înmuiat fiin a na ional . intrusului. iat . i noi... î i mai turn un pahar. exista oare a a ceva? Cei peste. pe care îl d du jum tate pe gât. mai de Äserie".. vrând s -i in ^de urât. pentru horinc lui. îng duitor ca o clo c .

Nu mai ii minte.. care. necrispat.... Apelul P cii?.. creeaz structuri stabile. ridicând paharul. nenea Iancu. care deschide prima coal în Bucure ti i. i-acum îmi vine s mor de râs când citesc: ² . Minda... bând din pahar din pur distrac ie ² nu totdeauna! Poate fi i o form a deturn rii unui adev r prea grav. spuse Minda. ca crinii lui Amor / Cu buclele lui Phebu te -ammant . nu poate. tinerii tia care Ä i-au tr dat dreapta credin " au demonstrat. A fost un grup de preo i... ² Nu totdeauna ² f cu Ceea. î i închipuia. de încercarea colectiv sau individual de a ine piept. ‡ ² Nu 1800... ² Nu-nu.. care-i diminua for a de convingere.. a adus tiparni ele.. râzând.. un oarecare Heliade-R dulescu.. dar asta r zbate chiar prin caricatura pe care i -a f cut-o Caragiale.. Unit cu Roma. atra i de ni te promisiuni sau avantaje materiale oferite de unguri... de a rezista istoriei. . ² Da. dovezi. incai. ÄMarius Chico Rostogan"! spuse. coala ardelean . ea nu se aprindea niciodat la astfel de discu ii. istoria cuceririlor Romei. determin o societate.. clare.. pe care o fâlfâia la Paris. discutabil .i dai seama. cu to i erau ni te caraghio i. se m gulea cu id eea c cineva voia s l închid ! Bineîn eles c era un ridicol. într -un râs autentic. dar uite c din toate acestea a r mas râsul.. tu vorbeai de sublimare.. nu numai acum. f cu Medoia.. toponimice. ² Cum. de cele mai multe ori.. revela ia! ² . e o dovad de vitalitate.. f cu Minda. ideea de na iune.. în definitiv. pe Medoia. dizolvant . i avantajele materiale au fost burse de studiu la Roma. J^. cu care nu se pot face compromisuri fundamentale. la noi ortodoxia asta greco -slav . unit cu ce? ² Cum cu ce? s ri Ceea. vorbeai de o deturnare a aten iei. care.. Astea nu mai erau intui ii sau semantic m runt . Mariu Chico sta e de fapt Gheorghe Laz r.-----111 ² Haide-haide. au înt rit -o în mod nea teptat..i blond / De voluptate peplu. o form . sau schimba! ² P i asta spuneam i eu.în individ. bineîn eles... s râzi de totul. încruntat. biserica unit s-a contopit cu biserica ortodox în '48 sau '49 i. .. arja. ² Sigur c da! spuse Ceea cu o înfl c rare deplasat . ² Va s zic tu e ti greco-catolic? îl întreb doctorul zâmbind. i eu a trece ast zi la aceast biseric . c mor!.. ² Asta-i ceva tipic românesc. care a fost desfiin at în '48?! ² Nu-i adev rat. de care spui. stârneau râsul i pe vremea aceea. ceea ce ei încercau sa deduc . nu vedea decât umorul. pân la urm .. cu mult maijidicol decât < Mariu-Chico . dac ar mai exista. de care îns maestrul.. formeaz în insul social ideeS^ de libertate.. sublimând în râs. unii? f cu Ceea cu indignare. Te acoper . din care s -au întors unii. s anticipeze.. binef c toare poate.. spuse Ludmila rece. Eu suntjreco-catolic.. ridicolul. tocmai. auzi i? Argumentele! Ceea ce visa u Miron Costin i Dimitrie Cantemir.. din care uit s bea apoi. a st rii de spirit. Marius Chico Rostogan era un european! Un 110 postiluminist. dovezi. replic Ceea. de.. care a dus la laicizarea culturii. privindu-l pu in deconcertat pe inginer. suferin e! Aceasta -i o supap na ional . Micu Klein. cu modeste argumente filozofice.( ² .. chiar i ceea ce nu trebuia. a unui adev r care te poate ucide sau. pe la 1800. singurul mare curent românesc cultural-politic! Pentru c aceste burse. ² Ce anume n-ai semnat? întreb Minda. în loc s dizolve rezisten a na ional . râsul sta... înfiin area acestei a a-zise biserici a fost o deriziune. peste tot! Dar înaintea lui Chico Rostogan a fost Heliade.. care. .... deprinderea asta de a lua totul în râs. arja asta de care spui. ² Ungurimea papista ! râse Lauren iu. care.. în definitiv. ceea ce era fatal. ce atâta team de un cuvânt?! ² Nu uita. ² Nu-nu! f cu Medoia. chiar de propriile tale necazuri.... de provincie poate.. cu italienismele i cu mantila sa alb . bell e ti Dilecto i capellura . sl beau unitatea noastr de credin . interesându -se discret în scrisori dac se poate întoarce în ar f r pericol. Popa Maior.. la noi era o episcopie greco -catolic . privindu-l cercet tor pe Medoia. n-a mai îndr znit s se ating . era de fapt i o stupiditate s existe 109 dou biserici române ti.. care ap ra Ä.. care. punând picior peste picior. la Rena tere. din nou cu o violen inutil . cu ticurile verbale ale. o încercare a ungurilor de a sl bi rezisten a româneasc din Ardeal... ² ti i ce sunt eu? se amestec i Medoia.. o uria bucurie: era certitudinea. preci s. asta am mai auzit-o! Te în eli. o idee profund european . uni i în jurul ortodoxiei. spuse Ludmila. i în felul acesta am reu it s rezist m. ci 1700. Mariu Chico e pedantul m runt. a r spândit scrisul tip rit i limba român ..A.. spuse cu gravitate Ludmila.. spuse Ludmila. episcopul Atanasie. de i acest pa optist exaltat i fricos era cu mult mai ridicol decât pedagogul nostru de coal nou . ad ug Medoia.... care era uneori absurd . ei au adus dovezile din biblioteca Vaticanului... Eu n-am semnat. au adus argumentele originii noastre latine. un caraghios. E ti unit. ² Nu. ² Da-da! f cu cu seriozitate Ludmila. coloana lui Traian etc. de r ezisten . de fapt. acest graeculus.. te circond / Electric radioas .

silabele lor.. cu gesturi vii. Se pare c se r zbunase toat acea sfor are de a fi politicoas . Ei îi displ cea ² i avea grij s o arate întotdeauna ² impulsivitatea. a unei coli pozitive. la sfâr it. iat . Ludmila plec . o în ep tur (probabil felul acela nestingherit în care provincialul golea sticla aceea de coniac_. era aceea c Än v lise în dup -amiaza ei"... mai bine zis o serie de neîn elegeri. încurcat. bineîn eles c da! admise Minda. ² . Latinismele lui Laurian. masiv . a senzualit ii i spiritului fratern ce s rea din fiecare por al aerului aceluia dintre ei. la chelie. i începu s vorbeasc calm. vo rbind prea tare i. sau. se c sca în continuare. i el se ridicase cu statura sa1 sferoid . un ins ce Ä deranjeaz ". într -o pauz . în mod ciudat i profund semnificativ.. nu se certaser m car în acest interval mort i. în felul lui nepl cut. ce nume. calit i care. dup un schimb de vorbe cu Medoia. nu.. o catastrof . încât Ceea. din pricina acelui Äipochimen". . unde exista o asemenea disput religios-politic . cu flutur ri de mâini. oricum.Ce vin s ai dumneata? f cuse ea cu un dispre u or... i încerca s bolboroseasc o scuz (ÄM ierta i.. singura lui vin .. e adev rat c i ea ajutase la aceasta. 112 i lu partea doamnei Clara. nu putea s arate altfel. laminat. tensionat pân la strig tul gâtuit. s apropie i apoi. oriunde. mâinile. întârzierea lui Ceea acolo. mare..Ludmila avu. cineva care i-a furat o dup -amiaz ce fusese pl nuit una de împ care. Cei trei mai discutar astfel câteva minute. în sfâr it. un prieten de acum dou zeci de ani. care salva. grea. bineîn eles. nu?! spuse Ceea. spre furia de moment a lui Minda i uimirea lui Ceea. i acest lucrii ea i-l -spusese. care sim i crisparea doctorului începu s vorbeasc repede. azvâr lit de acolo de propria lor atingere. în care nu se v zuser .. ca o casc metalic . ro ind atât de violent pe fa i pe gâtul s u nepl cut de alb. ironia asta a grecului poate e mult mai european decât întreaga revela ie latino papist easc cu care au venit. i-apoi.. c .² Ale cui? Ale cui? strig Ceea. pentru c se tia în inferioritate i î i specula bine acea inferioritate. un fost coleg. inventat de ei în i i.. de i vorbea repede. care se fr mânta pe loc cu atâta spaim . ap ru i inginerul Medoia ² Bibi Medoia. De fapt. r ut cios. chiar cu Minda. evident! Bineîn eles. r neasc . e vina mea poate.. prea largi. atâta dispre în privire.La vreo dou ore dup toate acestea. strident i brutal în armonia lor. cu mersul lor i staturile lor ce se armonizau atât de bine. moluscoid . un impostor. dar. s racul Lauren iu voise s plece imediat. dat pe sc ri. favorabil catolicismului. victima boierilor pân la urm . deodat puerili. medieval . pielea. în imperiul lor.. nu se priviser în ochi ² odihna lor. o înso i. prietenul acela al lui trebuia s înmoaie.. .. undeva.. panicard .. uneori. s îndulceasc . italienismele ridicolulu i Heliade. râzând. m surat. mie religia nu -mi spune nimic. de revedere cu iubitul ei dup acea nefericit neîn elegere cu vizita so ilor Nistor i -apoi cu acel hiatus de câteva zile între ei. la o fraz m runt a ei. de fapt.. pierdu i de-o infantilitate brusc . dureroas . de reg sirea lor i a celor o mie de nuan e i în elegeri tacite dintre ochii. când. timpul neutru. ca o gur b trân . i Ludmila î i astup ostentativ urechile. puteau atrage doar pe un tip ca Minda. o zecime de secund . pe figura osoas . Ce vin ?! Dumneata n-ai nici o vin . vulgar f r vulgaritate. invadându-i fa a sa urât . prea exaltat îns . era o neîn elegere desigur.?! ² Da. un antaj sentimental. s fie ejectat.. mântuia totul. de ceva din ei în i i!.. încât Ludmila. dup toate alea. precum i Ädreptul" lui de dinainte de dou decenii). cu o ro ea nepl cut care-i urca repede de pe maxilarul s u inferior.. dând dreptate. ale lui Massim. Davilla Ä Vlaicu-Vod ". care î i maimu rea propriile idealuri... în mod surprinz tor. Dar arja lui Caragiale nu e decât o dezinvoltur fa de o anume rigiditate.. Dar Ludmila îl întrerupse: ² D -mi voie s spun i eu ceva. prezen a lui Ceea la el. grosolan . bineîn eles.. de i doctorul tia c ea vine. nu merseser împreun pe strad . Ceea.. s dispar . dulce -neru inat . cu toate calit ile dizgra ioase ale unui astfel de tip. prea iu i.. ca om modern.". un intrus.. tirb .. adolescen a sa strident . 113 insul acela cu Ädrepturile" lui. de a face pe placul unui om pe care îl considera inferior. pân la oapta pe jum tate ghicit .. de a se st pâni.. e o ironie la adresa unei forme pozitive în cultur . a lui " Medoia. i. dar ea îl re inuse pentru înc un sfert de or . ² Ale colii ardelene. mai ales. bineîn eles. ales la acea vârst dintr-o colectivitate restrâns . teribil de încurcat. care surâdea peste ei doi. bucuria lor! ² nu se iubiser . în care î i r sucea gâtul sub ire un ve nic post-puberal.ja scosese din s rite pân la urm ). ca Ärevederea" lor s fie blând-mediat . spuse Ceea. violen a în discu ie a lui Ceea. dar nu trebuia s te afli aici. ajungând pân sus. toat cearta asta a voastr e o ceart religioas . de care.. oricum. nu se atinseser . Ceea vorbi despre piesa lui Al. apoi. ² Da.' r ut cioas .. Medoia spuse: ² ... orgolios i insult tor de sigur pe sine. Cei trei îl privir o clip . mânioas . era cât pe-aci s izbucneasc în râs. croit pentru acel personaj! ² insul acela care n v li între ei tocmai când primele suturi le lipeau fiin ele i Ceea se mi ca deja ner bd tor pe scaun. lui Ceea.

undeva.. spuse în felul s u. spuse o fraz amabil . cu teama aceea de Äcadre" în spate (tat l s u se mai afla în deten iunea aceea brutal .. i-ar fi lipsit. de acas . ² . cu regularitate totu i. rece totu i. prima parte a dup -amiezii îl crispase. Sau locvacitatea sa nu fusese decât ocul primei revederi i un fel de a face fa al lui. îmi pare r u." i f cu cu mâna sa groas .. o dovad c îl consider dintr-ai no tri!. îmi pare nespus de r u.Când se reîntoarse în înc pere... Medoia nu-i purta pic ... încât Minda tres rise.. pe persoana sa fizic . o sfruntat lips de tact. i. odat . cu totul altceva decât. ad ug Ludmila.. la o mas . Iat . din trecutul s u era lucrul cel mai nepl cut. i t cur amândoi. dar simpatia pentru acel tinerel care f cea facultatea cu atâtea eforturi.. g l gioas . a 116 .. dovad câteva jum t i de fraz . la urma urmei.acum. stând în fa a acelui individ cu hot râre str in. a logodnicei prietenului s u. dup plecarea celor doi. ei nu schimbar mai mult de dou zeci de fraze... ce-ar mai fi râs cu ea. Ceea. odat . de parc societatea celor doi. tocmai ca s -l împiedice pe Medoia s plece (acesta se i precipitase spre u . relativând tot ce spusese (era evident. îl întâlnise pe Medoia. îl înc lzise totu i. sinceritatea mea e un compliment de fapt.. de-acolo etc.. deodat .). b u pu in din propriul s u pahar. flagelarea. în prezen a mea! Aceasta se cheam tact.. în sfâr it. cu un zâmbet m runt. ei nu se mai v zuser de la bacalaureat.. care. v las s v privi i în ochi cu duio ie.. îl obosise teribil. pentru care nici m car joviala dumitale provincialitate nu te scuz !. sim i. i dac cei doi. într-un fel. sau îl va dispre ui f r ur ..i spun ". de la ghea (horinca era vitriolant !). i Ludmila ie i repede. c . al celui venit din provincia dep rtat fa de trei str ini distan i din Capital . nu mai Äaveau ce s . un gest evaziv i elocvent. se sim ea de fapt bine. îi venea s i râd în acela i timp. cu tot mai mult repeziciune. pe jum tate batjocoritoare.. totu i. în Gara de Nord. ar fi disp rut ca un abur din înc pere. sau. foarte puternic probabil. la sfâr it.. hiperaglomerat. i ar fi râs. dar era imposibil. f cu ea i râse. aproape cu polite e. umilitor .. asta e sigur. lucruri foarte fire ti. Minda îl g si pe fostul s u coleg reinstalat în fotoliu. cu paharul plin în fa . S bea! Ciudat. nici Minda. Medoia se înclin ² era surprinz tor de st pân pe el. de i tocmai aceast idee a ap r rii celui r s rit. bineîn eles. fugit din internatul acela al lor. da-da. ÄTe felicit! spusese el parc . ar tau c . într-o gloat amorf . tân r. ca o fiin ce trebuie protejat .. sau. ar fi râs!. etc. Ludmila îi trimise iubitului ei un surâs cald. colega sa de facu ltate. Ludmila zâmbi chiar.. Minda î i aminti. numai în felul s u. g si chiar un epitet lini titor. mult mai pu in.. ca o boal ru inoas . doctorul aprinse un lampadar într-un col . în picioare. Ceea i Medoia. el.. evident. 115 Medoia devenise moroc nos sau absent. r mânând secunde lungi în aceast pozi ie. încercând mai mult s-o tempereze cu privirea sa i cu contrarierea sa grav-re inut . e altceva. împreun cu ap mineral rece. .. dar nu trebuiau s se întâmple în dup -amiaza aceasta. dup ce schimbar un zâmbet de în elegere. i Minda b u i el. i mai banal. acum. enervat de menajame ntele crispate cu care to i trei îl trataser pe intrus. un Medoia de care se sim ea înstr inat. ca i scuipatul sau sc rpinatul. de altfel. nu mai am destul r bdare s asist i la golirea sticlei de uic . printr-o minune fizic .. în acea or petrecut în gar . uimit el însu i. o îmblânzise într-un fel.. dup atâta alcool ² era o înclinare pe jum tate teatral . Vina dumitale e de fapt. adic . a str inilor. de unde ar fi putut s-o cunoasc Medoia. r bufnirea Ludmilei. în orice caz ea îl va detesta f r dispre . nu prea tare. de parc cel lalt ar fi f cut o aluzie la prima lui so ie. lips de tact. luându. ce fusese atât de aspr cu el. E bine femeia! V potrivi i bine. puternic. i Minda. s v pricepe i din sferturi de fraze. pe care îl privea cu o anume ging ie.i m nu ile. Doctorul se a ez i el. cu hainele jerpelite. ² De ce?.. a mea! N-ave i tact. felul în care Äintrusu l" îi suportase mânia. un Medoia sub irel.. Domnul Medoia va în elege c aceasta nu e prea grav. Minda se lini tise treptat.. fo ti prieteni. s imita i vreun profesor de-al vostru. i.. o obscur mul umire îl invada cu discre ie. adic : ÄAstea sunt femeile. i cei doi prieteni-str ini nu f cur altceva decât s bea împreun . V las. a ai ratat o posibil prietenie a noastr ! Nu se intr astfel într-o amici ie. el î i plec cre tetul i schi cu bra ele un fel de gest în l turi. Afar se întunecase. dincolo de contrarierea pe care i -o provoca acea ie ire 114 a Ludmilei atât de Äludmilian " de fapt!. peste umerii lui gro i. dar nu. care îi ascundea totu i pe cei doi prieteni. care venea de la Craiova. dup plecarea ei. în ace ast înserare. i. trebuia s aranja i asta altfel. unde f cea facultatea. î nc o dat . când tân rul student la Medicin c uta pe cineva la un tren de Timi oara care-i aducea un pachet de la ai s i. b trâne!" în ora.... cu farmec oricum. f r motiv). vii i dumneata?!. victorios. cel care Än v lise" i care trebuia ap rat i ceilal i. cu pânda aceea dintre ei. în s r cie. nici dumneata. dinaintea acelui trup gros. s v bate i ca ni te birjari pe umeri. in ceasul care urm . în felul acesta... acum c r m seser singuri. într-un bufet sordid. furios. el e un b rbat.. i Ceea o urm tulburat. ² Ludmila! strigase Minda. sau stân gace. acea revolt a franche ei ei. c ruia. dar i el cu regularitate.. Medoia b u mai pu in. la un meci în Capital .. privindu-l comic pe Minda.. mai bine zis tu ise de câteva ori i î i încheiase nasturii hainei încercând s bolboroseasc ceva). a ezându-se amândoi pe câte un fotoliu cu bra ele în jos.. pentru o noapte i o zi..

." 117 Äîn vremea aceea z cea bolnav un oarecare. excesiv de harnic . hot râte. a doctorului. de ging ia dezarmat care fusese farmecul lui Medoia adolescentul. i mul i iudei veniser la M ria i Marta s le consoleze de moartea fratelui lor. era bolnav. ci doar la o jum tate de ceas. alerg i o chem în tain pe sora ei. se înver una în sinea sa i se tulbur i spuse: «Unde l-a i a ezat?» i ei r spunser : «Doamne. din oboseal . Din trecuta sa Äerudi ie de liceu" î i aminti ² cu un zâmbet involuntar de orgoliu ² c istorioara cu Äînvierea lui Laz r" nu se g sea decât în Evanghelia lui Ioan. ca s murim cu el împreun !» Astfel ajunse Iisus acolo la patru zile dup ce îl îngro -paser . într -o camer goal . tocmai de aceea îl asculta cu atâta aviditate! ² la propria sa pubertate i adolescen . von Bethanien. Dup ce gr i acestea. de dou decenii. doar din trupul acela cu umerii pr bu i i din fa a sa. fratele meu nu ar fi murit». Era o cript îns i o piatr grea era a ezat la intrare. într-adev r. Betania nu se g sea îns prea dep rtat de Ierusalim. el pute deja. în via a sa ambi ioas . cred c tu e ti Christos . ca s i se spun : «Doamne. deci. ale unui om care a frunz rit sute i sute de c r i. i îi spuse: «înv torul e aici i te cheam ». M ria aber war. Astfel vorbir iudeii: «Vede i cât de mult l-a iubit?» Unii dintre ei. îns .. i cel care tr ie te i crede prin mine. lui Minda ² totu i. prin ce for ?! ² îi n luci propria sa adolescen . gândind în sinea lor: «Merge la mormântul lui. dac doarme. Laz r. gr ir : «Nu putea. acela va fi nemuritor. o urmar .. doctorul se ridic . vezi. dac ai fi fost aici. se apropie de mormânt. oare. tot mai contrariat de lectur : ÄEs lag aber einer krank mit Namen Lazarus. Iisus vorbea îns de moartea sa. pe nume Laz r din Betania. i -apoi cum aceast expresie se fix . c ci au trecut patru zile de când . reveni în fotoliul s u cu o carte pe care n-o mai avusese în mân de foarte mult vreme. capitolul 11. vino i vezi!» i Iisus î i ascunse ochii. i iat . dar eu voi merge la el i-l voi trezi». cu amuzament la început. deci. aburul pe jum tate închegat. ci se g sea înc în acel loc în care îi alergase Marta în întâmpinare.acelui obraz lipsit de spiritualitate. încerc s .. i în timp ce o c uta. evident. M ria r mase îns acas . Iisus o iubea îns pe Mana i pe sora ei i pe Laz r. consolând-o. Doamne. Atunci gr ir înv ceii: «Doamne. 118 Crezi tu aceasta?» Ea îi r spunse: «Da. ca un deget care bate distrat i mecanic aceea i clap la o claviatur . i tu vrei s te reîntorci acolo?» Iisus r spunse: «Nu sunt oare acestea cele dou sprezece ceasuri ale zilei? Cine umbl ziua. sora celui care murise: «Doamne. dac ai fi fost aici. Surorile trimiser atunci dup el. c acesta era bolnav. surâzând. Marta îi r spunse: « tiu c va învia la învierea judec ii de apoi». dintr-un m runt automatism al vreunui contact cerebral. de metodic împ r it . Dar s mergem la el!» Atunci Toma. mai întârzie el doar dou zile în acel loc în care se afla. pe loc. i citi. îns . i trecu în bibliotec . vorbi c tre înv cei: «S mergem. o anume substan ! ² o stafie ce se în l a ca un abur. fiul lui Dumnezeu. Iudeii care se g seau la ea în cas . acela nu se împiedic . doarme.. Cine îns c l to -Jre te noaptea. îi alerg în întâmpinare. poate. Când Marta auzi deci c Iisus venise. Äînvierea lui Laz r!" gândi înveselit Minda. ci spre m rirea lui Dumnezeu. fratele ei. spuse: «Boala lui nu e spre moartea sa. cât de rar se gândise el ² spre deosebire de Ceea. fratele meu n -ar fi murit. Când auzi el. Iisus vorbi: «Lua i piatra de aici!» Atunci gr i c tre el Marta. Iat . Apoi vorbi el c tre înv cei: «S ne întoarcem în Iudeea!» înv ceii îns îi r spun-f ser : «înv torule. tiu. die dem Herm gesalbt hat mit Salbe und seine Fiisse getwcknet mit ihren Haar. Astfel îi vorbi Marta lui Iisus: «Doamne. Iisus îns nu ajunsese în satul lor. Atunci Iisus le vorbi deschis: «Laz r a murit i m bucur pentru voi c nu am fost de fa . pe care. iar ei în elegeau c era vorba doar de somnul trupului s u. acela se va r t ci. Dumnezeu îndepline te rug mintea celui care i-o face» Iisus vorbi c tre ea: «Fratele t u va învia». stafia propriei sale adolescente. s -l plâng ». Când M ria ajunse deci în locul în care se afla Iisus i îl z ri. prietenul nostru. pentru ca voi s crede i. Noul Testament în traducerea lui Luther. care ai venit în lumea aceasta». cât de pu in loc avuseser aceste vârste. o stafie ce prindea corp ² un anume corp. cu gesturile acelea simple. Iisus vorbi c tre ea: «Eu sunt învierea i via a.. cel care a deschis ochii orbilor s fac ca acesta s nu moar ?» Atunci. Medoia nu venise cu mâna goal : îi adusese acest m runt dar: halucina ia. Dup o foarte scurt c utare. tulburându-se Iisus înc o dat în sine însu i. adoles. stadii abandonate. pentru c el vede lumina acestei lumi. îi c zu la picioare i îi spuse: «Doamne. cel numit Geam nu. deren Bruder. e spre binele s u». V zând -o Iisus c plânge. pentru mult vreme! ² a Ästadiilor" acelora c rora li se spunea astfel: pubertate. cel pe care -l iube ti zace».i explice de ce în celelalte trei evanghelii era omis perfect acest fapt. Când Iisus auzi aceasta. împreun cu iudeii care o înso eau. o vârst care avusese prea pu in drept de existen în via a atât de încordat . prin nu tiu ce curioas asocia ie. apoi tot mai prins. ca fiul lui Dumnezeu s fie sl vit prin ea». pentru c în el însu i nu se afl lumin . harnic .» ji< Astfel vorbi el i dup aceea le spuse lor: «Laz r. stafia înc t imid ² care poate va muri înc o dat . M ria era îns aceea care unsese cu mirodenii picioarele înv torului i le tersese cu propriul ei p r. din satul M riei i al surorii sale Marta. verset 1. Cine crede în mine va tr i chiar dac moare. M ria. nu cu mult vreme în urm vroir iudeii s te lapideze. z rind-o pe M ria c se ridic gr bit i iese afar . g si în sfâr it Evanghelia lui Ioan. in dem Flecken Marias und ihrer Schwester Martha.

.. Iisus vorbi deci c tre el: «Desface i-i bandajele i l sa i-l s umble!» Mul i dintre iudeii veni i la M ria. . ti nerelul acela speriat.. nici râsul vreunei memorii încâlcite. v zând acestea crezur în el. nici o grij . care îl uimeau i îl i amuzau. vesel i li ber. te iube te de nu mai poate. c nu tiam c am s fac asta la tine. Minda se ridic supus. nici nu tiu dac te iube te sau.. nu poate. i-o t ie: Las .. dar asta numai fiindc e ti tu a a cum e ti. deodat . c era urm rit. nu era o prostra ie a alcoolului. poate. ei supra -vie uiser . a celor lipsi i de personalitate. cu picioarele i mâinile înf urate în bandaje. ÄLaz re. Tat . prostii. De când sunte i împreun ? ² De vreo doi ani. domnul. cu gesturile acelea stângace. cu toate rela iile sociale în regul .. nu m intereseaz . i erau i celelalte dou animale de fa !. i în clipa când Minda deschise gura... din frigider.. ha! râsul lui Medoia era cald.. a fiului i a tat lui. doctorul î i d du acum bine seama. nu-nu. Nu era nici râsul min ii... ceva nepotrivit... Bibi Medoia. ceva gre os.." . scârbos de bine crescut? C m-am îmb tat?! Bineîn eles c m-am îmb tat! Am vrut s m îmb t i am f cut-o. ² Ce cite ti? îl întreb Medoia. care. supravie uirea aceasta. de când erau singuri.. acea dezarmare a întregii lui fiin e. tat l s u s-a întors. de fapt. bineîn eles.. confuz.... et etera... Unde era acel tinerel. 120 toarn i tu un copil.supravie uie ti.i prietenul. nu -nu. stricându . ci sigur... în cripta aceea uria .. din cap. ca ei s cread c tu m-ai trimis la ei. trebuise s îndure. vino afar !» i mortul ie i afar . feminin.. cu picioa rele i mâinile înf urate în bandaje i cu fa a acoperit cu un giulgiu. o docilitate i o stâng cie dezarmante. revenindui din amor irea sa. ce-l tulburase pe el. Ce crezi acum. Ce dracu e ti atât de politicos? D -mi un pahar cu sifon rece. zâmbind stângaci. este exact ce . dar spre binele poporului. foarte pu in. cu un tat bine adaptat i atunc i. i domnul filozof. pe deasupra. fricii. dar. ce mai.. nu e cel mai important. vino afar !" strig cineva. era ceva care-l sufoca. un surâs care îl uimi pe el în primul rând ² el se transforma cu rapiditate sub ochii sau în apropierea lui Medoia în ceva ce nu mai fusese niciodat sau nu mai fusese de mult vreme. vino afar " strig cineva în gâtlejul lui Minda. la ea. asta n -o s te în ele nici dac i-ar pierde mama! Nu pentru tine. când te ui i la mine. predestinat atât de devreme s r ciei". f r urm de ironie. cu bonomie. pe care -l iubise. ridic ochii: Medoia îl fixa cu o privire atât de clar .. tergându-se mul umit la gur cu mâna. da-da. i el. spaim * abject . Asta voiam s spun i eu: Lauren iu Ceea. numai c . paharul cerut. cu înc ceva. te iube te. Medoia vorba cam în felul acesta.. sau numai a a zisa revolu ie?! Al ii au pl tit mai greu. c m -ai ascultat! tiam c tu m ascul i mereu. se întorc ei mâine. sub ciocanul acela ce-l turtise i-l f cuse astfel. sut la sut . de i. da. f r s vrea. ce -l fermecaser pe seriosul i echilibratul Minda.i seara i alungându.. Ärevolu ia" adusese i spaima simpl . ceva.e aici». animalic . Iisus î i ridic ochii i spuse: «î i mul umesc. foarte bine aleas . total nepotrivit cu."). bineîn eles. al ii au pl tit total. probabil pentru c nu era ceva care s dureze ² i îi aduse celuilalt. a celor care nu atr geau în nici un fel aten ia! ² da.» Spunând acestea. nici al unei inimi duplicitare. mult lume tr ise atunci în spaim . nu? f cu Medoia. animalic . dar alunecând în media aceea ² ce sub ire era în anii aceia chiar i media aceea. i înc ce bun . abrutizant . E adev rat. ² Exact.. cu am r ciune bineîn eles. trupul s u gros care-i st tea în fa . privindu. h ituit. speriat c -l vede.. a celor uniformi.i pierde min ile. Nu mai sta i calcula atâta.. cât fric . i-am vorbit. ² Prea mult. noroc. un student la Medicin exemplar. cu p rul moale. cu pantalonii c lca i.i prietenii. vei vedea m re ia lui Dumnezeu?» Atunci dar piatra la o parte. ² Sunt un porc. încât doctorul se îndoi o clip c acest om b use o jum tate de 119 kilogram de coniac. el. abia acum pricepea doctorul. pe care -l întâlnise atunci în Gara de Nord.. adic cei doi Minda. când el. tiin a ta.. era de preferat? A fiului i a tat lui Medoia. ² Lauren iu Ceea. i pe urm po i s .. congrese. Medoia îl . umilin elor materiale. o -ho. asta e: s supravie uie ti! 121 ÄLaz re. era râsul trupului s u. jegos. neb rb tesc.Nu se opri îns aici i citi mai departe. asta e totul.. când observ . Medoia i familia sa au avut totu i noroc. ceva neclar... Unii îns alergar la farisei i le povestir totul. de consulta ii. ce vorbesc! Bineîn eles c te iube te. de lucid . supra-w -H vie uiser ! S . Sau poate acesta era felul s u de a. însoar -te cât po i mai repede.. un pahar foarte mare i un sifon rece!.i vezi mai departe de. totu i.. Ai ales bine. prostii. sfios i bine crescut. Iisus îi r spunse: «Nu i-am spus oare c dac vei crede. i doctorul trebui s se ridice brusc. ad ug el. încercând cu ochi sfredelitori. sub ce colosal ciocan de spaim trebuise s gâfâie trupul acela melodios. era atât de îngrijit îmbr cat. al celor care stau aici în jur. acest lu cru nu e foarte important.. cu ea. e ti un câine singuratec.i trebuie ie: ar toas . totul. neprivindu-l. noroc! gândi Minda i d du încet. doi. s deslu easc silueta sub irelului s u prieten în acel bandaj gros de carne care era trupul lui Medoia (. i distinsa domni care. în sfâr it! O femeie cumsecade. însoar -te cât mai repede cu ea. a Ä acelui" Medoia. Ä i mortul ie i [/1' afar . nu-mi r spunde. serioas . bineîn eles. vino.. mai relaxat acum. Minda. ha. moarte veritabil .. i a murit de moarte bun . zâmbind. nu grozav de descurc re . vinovat.. pe jum tate amor it de alcool ² b use. felul lui de a fi. s simt . s -i r spund . cenu ii. mul umit de sine însu i. i el i tat l s u. strig el cu voce înalt : «Laz re. de i.

/ ² Da. se uita înapoi. dac o s mai am atâta minte. de i. extrem de periculos! Am sc pat îns . bineîn eles. tuf-tuf.întrebase ceva. îmi explic. beam i plângeam. las vinul. nevast -mea a mirosit totul. se jura inginerul. atunci alcoolul îi era total nesuferit. i ce mai arie..i luxeze c snicia!". nu de-o minunat i cinstit afaniseal ² dar. disp rut . dac o i mai prind schema cu. s te treze ti tot timpul i. dragele de ele!. ci ficatul. cam a a.. i -asta în dou rânduri. în sfâr it..I i cel râzân | " iDintn fi mai nu mi cu rar face ri puben intac i Se mutra cap: întâmp 122 b ga în mine atâta zeam amestecat .." i Medoia continua s turuie. din când în când. b trâne. despre Äviezurele la infect..i dai drumul. ceva teribil de scârbos. dar... spuse Minda. i.. b trâne? Stai lini tit. spunea el. hohoteam ca un bivol nesp lat care se tot r suce te în mocirla lui de care nu se apropie decât ân arii i musculi ele. ha. ² Altceva n-ai? Vin... i bineîn eles. ce mai arie! Nu tiu. ochii aceia nepotrivi i cu restul. scârbos. dar mult mai periculos! Da.. un organ la fel de nobil. în câteva rânduri. de asta. Se apucar amândoi de vermuth and soda... pân i faimosul nostru vermut ro u.. pe arie. ce se lipise de pielea lui" i pentru care Äera cât p -aci s .. spunea e l. Äîi fusese atins nu inima. bineîn eles afar de. nu.. la col e un .. cu ghiare lungi. s coboare jos. totul. s-a salvat..i spun ce fericit am fost când am sc pat! îmi venea s rup totul de pe mine. cu rahatul sta în gur .? . nu? Ce zici... ² Vin am. avea ficatul f cut praf i el însu i devenii un fel de cet ean cumsecade.. nu mi se po ate întâmpla nimic. am fost avansat.. de i.. sub iri. care mi se lipise de coaste i -mi gângurea acolo de-mi f cea respira ia a a ca locomobilele alea chiabure ti. dar. care e la fel de bun la gust ca hipermanganatul.. data viitoare. ajunsese s m cunoasc prea bine. i ochii lui râdeau i o clip sclipi în ei feminitatea aceea puberal . cu o precizie magnific c a ici e vorba de cu totul altceva. bere. ad ceva.... i Minda se întoarse vioi..... sim i c te treze ti? i Minda râse i se auzi cu pl cere. Totul s-a salvat. Äun drac tân r cu ochii de viezure. Dar Medoia îl opri: ² Nu.. 122 \ Apoi începu s povesteasc o istorie cu o inginer tân r . stagiar într-unui din antierele unde era el ef de lot. po i s . i. i e ceva foarte scârbos. tuf-tuf. intac i.. ce n-am b ut atunci. uneori aveam senza ia c î i d seama de întreaga schem . într-un asemenea hal.... De-atunci.. eu aleg pe cel mai mic. i Medoia se amuza de mutra îngrijat pe care o f cea doctorul când el î i d dea paharul peste cap: ² i-e fric . cât timp beau. ce folos. am strâns din f lcile mele late i n-am dat pe la antier vreo s pt mân ... avea câte ceva în frigid* sau. \Dintre dou rele. care îi r scoliser ficatul".. altceva n-ai? ² Am ni te vermut. vodc .. beam i plângeam. roiurile de musculi e. mai bine. Data viitoare ² i Medoia începu s râd scuturându-se tot. ² Nu mai am coniac. parc numai sta?! Plângeam.. se pare îns c trebuie s fi i o dat viitoare.. ² Bravo! Ad -l încoace... cine tie.. bineîn eles.Nu mai ai ceva de b ut? ² De ce.. cu unghiile ei. dac o s mai pot 123 priett alcoc celelc ceva... aia mic a fugit mâncând p mântul. cu bonomie. n-am nici un chef de vin.. am salvat ambarca iunea. care-: CU. ha. îndreptându-se spre buc t rie. periculos.... mai ales. minunea aia mic . Reu ise s se Äsalveze". repede! Cu un sifon rece! Simt c mi se face r u. ² Ce fel? Românesc? ² ÄCinzano". de parc ar fi sosit proasp t de la o dezintoxicare. sta e avantajul de a fi beat. dar am sc pat (Medoia avea o crispare amar în jurul gurii când spunea acel Äam sc pat"). nu m îmb t în fiecare zi. i cel lalt repet : ² . de i râdea f r veselie ² s dea Dumnezeu ca dai viitoare s vie cât mai târziu sau deloc.. mult mai în elept îns . Apoi trecu âltocvâ. dup un timp ² era aproape zec seara ² doctorul îi propuse s m nânce ceva...... s dau dracului totul.tiin . râzând. perfect alba tri.. deodat st pân. b trâne.... dar Äam închis ochii cât am putut. jum tate de an n -am ie it din baraca mea undemi am biroul. încât o îngre o ase Äpe aia mic ".. de i.. Minda îi r spunse i el. dar ce. pentru c .. data viitoare. plus ce. e tot ce nu pot s suf r eu la b utur .. se îmb tase cu bun .. spuse Medoia pu in uimit. mahmureala asta e tot ce poate ‡ fi mai infect. nici be iile alea n-au p c lit-o ² ea a sim it imediat. doctore? Ai habar de chestiile astea.

de armonios îi era râsul. ha. A tept un timp. ele tocmai je mine m viseaz . ² E ti prea beat pentru a a ceva.. ² Ha. în sfâr it.. râzând i el. ha. Minda închise. tocmai când voi s nchid .. cu totul altceva! Uite. ha. d -mi un telefon mai târziu. De ce crezi c un om beat. astfel de excese nu erau zilnice. f r o vorb . a ni te. Cu câteva cuvinte scurte... destul de lung.. ² Du-te-n m -ta. ha. ² Ha. ² De altfel. ha. cald: ² Te-ai culcat... nu suport »rea mult timp femeile. s plece. în clipa când începu s vorbeasc . probabil c . o minunat ferm iltceva iu c . la cel lalt cap t al firului.. Minda. visându -m . de ii dar..i orbesc ie de o femeie. spuse Minda... sim ind cu furie c începe s se crispeze i c dintr -o clip în alta Medoia îl va sim i.. tocmai pe tine te viseaz . ha. când inginerul se preg tea. ai amu it? ² Nu... c -mi fac i semne.. se scuz el. exact un tip ca mine^gros la trupijsjjferche . pline de idei ca g ina de p duchi.. se apropie de telefon i form in num r. ha! se auzi gâlgâind la cap tul cel lalt. Nu-nu. f r nici o ezitare. atât de sonor. se înclin atât de puternic. pentru c . un: -Alo! ² Alo. ai nime-it-o. doctore! Ce voiai s -mi spui? Sau voiai doar s m întrebi ce fac? i râse.ucoanele tale sofisticate. inginerul Medoia. i înc o dat pe doctor îl impresiona pl cut timbrul ei cald. .. oprindu-i din plimbare cu aerul cuiva c ruia i-a dat prin cap o idee.. probabil c una din cele dou Äporumbi e" f cuse vreo remarc .. a a. dou bune prietene. un prieten al meu.Pardon.. mie-mi trebuie acum o femeiu c . ce zici?! s le dau afar peste câteva minute. cel pu in de ast dat .Ba da. cu seriozitate. ce faci acolo. un cet ean cun secade.i spun ceva. sau ceva as< iu m n tor?. cum ar fi starea de be ie sau de veghe a pretendentului. se auzi de dincolo vocea Miei Fabian. care râd cu m ochi i l crimeaz cu cel lalt. cu umerii mi cându-se puternic i res-drând greoi. e ca i cum a înv a mierla s înoate! Printre . la. b trâne? spuse deodat Medoia. ca i mine. Peste vreo jum tate de or . dou porumbi e la mine i bem împreun vin fiert cu smochine uscate. ca de obicei bine . ² Bine! f cu Minda.. e cu totul . ha. în asta sem n pu in cu voi.minte! / iu sunt b rbatul ideal. atât de nea teptat. apoi. bineîn eles dac nu se face prea târziu i. mai tân r . i-ar pl cea i ie o cucoan de asta at . nu-i era foame.. cunosc o asemenea femeiu c . face to i ianii! Este exact ce . ridicându-se dintr-o s ritur . r spunse el.. nu ridicam eu.. ² Hai-hai. ha. ha. tocmai. spuse lini tit Medoia. s zgârie. pe care îl uitase.. Medoia lu receptorul i. 125 câinii.... e ti exact omul care. fii f r grij . prefer caii. aflat la mine.. o femeie. de cald. în ciuda apj rentelor. altfel. amor it de tata edere pe scaun. dac-ai ajunge la ea! Dar Medoia continua s râd . un gâlgâit care r suna în pâlnia de ebonit aproape muzical. ² tii ce-ar fi bun acum. ai s râzi. dac e ti de acord. eu sunt ce le trebuie7. un animal cai sunt s sâsâie i s te împung cu ochii.restaurant cur el. i. Dar aveam pe cineva în vizit i nu eram dac s . i -am spus. B use aproape singur întreaga sticl de vermut. Atunci. f cu Medoia cu simpatie. dac vrei. femeile ² Ce-i cu femeile?! mar Minda. ceva care s se mi te.i trebuie! ² S mergem la ea! f cu Medoia. care respect legile. un papagal. adic .. dac e ti dr gu . care se perpelesc în a ternut. f r rost... O femeie.. .. ² E ti un bou. nu. ce te-ai crispat în hali sta?! Crezi c vreau s i -o cer pe distinsa ta doctori . Mergea calm. poate nici s pt mânale.. ha. ha.i putu prefigura prea bine fa a ei.T dar ce s mai. faci pe grozavul. i câteva frac iuni de secund Minda nu.. mi c rile ei i întreaga ei fire. înc ro |iot rât la fa .. se auzi dincolo. dac . râse doctorul. ² Crezi? replic Medoia. ha. te ascultam cum râzi. i doctorul se minuna c capacitatea de absorb ie a acelui trup masiv. unde ei cunoscut i. dac e a a. Aiurea. s sâsâie încet. vor s tie cine e ti. fat . sigur. vrea s . atunci te rog s . încercând s zâmbeasc . sun telefonul i Minda auzi din nou timbrul acela r gu it. nu-nu. u or gu it. ha. i Fabian reac ionase direct.. cu atâta spontaneitate.. ha. nu e ceea ce crezi.... z u. spuse Medoia i se ridic în picioan lepil se uit afar pe geamul întunecat i începu apoi s se plimbe prin îi c pere. \ 124 ² Ha. Uite ce. parc obosit.. comendatore! Bravo. nu poate s plac unei femeiu ti' Crezi c minunatele de ele se împiedic într-o formalitate de-asta m rui lispus t . Äha -ha"-ul din receptor se auzea pân la el. încât i inginerul ridic privirea. te în eli total. credeam c nu e ti acas . cum sunt câteva mii în ora ul st> împu it. Minda d du din cap i. binef c toare ca o m mic .... depilate pe picioare i pe la sub ioar .. uite.. observând c Minda se ro ii la cererea sa nea teptat . încât .. Ei.

. Poftim? V rog s repeta i. ha. cel pu in dup timbrul tonului. le -am dat de pe acum la ore de balet. Nu retrag i nu m retrag cu un milimetru. în considera ia mea.. ia te uit cât perfidie. c b rba ii tia de aici. Asta zic i eu c . a.. din provincie. normal! îmi pare bine c . mimilioane de scuze. dac .. întocmai. ha.. evident.. vorbi el în receptor. întocmai.. eu am marele avantaj c . numai el.. ha. cel pu in.. ha. nu -i a a. dup ce c am nea teptatul noroc. bineîn eles. da. nu-l deranj m deloc. nu-nu. evident! Dealtfel. deci o fost provincial . ironia nu -i for a noastr . în ochii mei. cum?! Cum?!... scuzele mele!. picant .. cum? i la dumneavoastr ?!.. se poate?!.. i pl cerea. vai de mine. da-da.. absolut imposibil! Refuz categoric! Cum a putea s m descriu eu însumi. se în elege.. pardon.. la tonajul meu. tot de la domni oara Pleiniceanu. o persoan foarte distins .. adorabil! Bravo! Sunte i adorabil .. dealtfel. desigur. nu-i a a. ceea ce.. s aib educa ia complet ... s fac carier .i reflex. da i-mi voie s . poftim? Ha. nu -nu.. în onoarea dumneavoastr .. poftim?. deoarece. ha.. foarte bine.. c am asentimentul dumneavoastr . Pardon. stimat domni . v d c l -a i intuit perfect.. ha. e de speriat câte persoane distinse lucreaz în întreprinderea noastr . dar nu provincial.. ultimul cuvânt.termin.. ocazia aceasta încânt toare s . ha. hi! se auzi distinct în receptor. dac -mi permite i. H a.. ha... nu a a. în chestia asta am principiile mele! Am dreptate. fiind din provincie. Asta i -am spus-o i eu. chiar i în acest fel. da. nu-i de mirare dac oameni cinsti i. dar dac e s judec m dup voce. poftim? V rog s re peta i dac .. a spune c .. cu o so ie! ² prima! ² demn i buc lat ..... nici vorb ... fostul meu distins coleg ² nu a întreprins-o. Nu -nu. a. ha. hi.. cum ti i s v preface i voi.. cum o s m plictisesc.. vreau. bucure tencele. într -atât de absorbit era totu i de cele ce se întâmplau în spatele lui. nu-nu. ² Dealtfel... în primul rând pl cerea. am fost colegi de liceu i asta am i r mas! Via a ne-a desp r it. nu v place expresia?! Ha. ha!. nu-i deloc superfluu. dr g la chiar. ha. a provincialilor. domni . aproape în toat camera........... era s zic: bat -te norocul!..... evident. tiu eu... dac -mi permite i. ² Pe onoarea mea. ha. sudoarea de pe buza de sus i de pe b rbie. eu sunt un om modest.. odat ce distinsul meu coleg ² 127 de fapt. nu cred o iot . A. cu toate variantele sale.. nu ti i?!. A refuzat chiar s v descrie portretul fizic. se întoarse cu spatele spre cel care vorbea la telefon i încerc s deschid o carte. bineîn eles c se preface. ha. nu v -am comunicat înc . ha... cum. cum? Ha. nu nu. nu-nu. dup cum ti i. un milimetru nu-i glum .. bineîn eles. a putea spune chiar. îmi cer iertare.. ah. ha! se auzi râsul sonor al Miei Fabian în receptor i. cum se zice. ceea ce nu tiu dac . nu?!. i mândra mea so ie la fel... înainte vreme a fi spus c sunt un amploiat cinstit... cu mâna stâng .. eu. ochii dumneavoastr .. nu-nu. decurg. dealtfel. faptul c el a fugit atât de repede.lui Minda îi fu team c cel lalt se va lungi pe parchet. z u.. dac pot s .. luând asupra mea toate cele ce decurg. nu exagerez cu o silab . bineîn eles. nu. Ha.. De ce ar fi f cut -o? D du din umeri.. a. v preface i. imposibil! Absolut imposibil! Ceea ce pot totu i s avansez. sunt un fel de. cum 126 puteam s -mi permit. din toat inima. a.. numai ultimul cuvânt. de ce crede i c sunt mai ironic decât.. am spus. domni oara Pleiniceanu. e un cuvânt care mi-e foarte familiar. ha. nu-i a a: da-desigur.... cred c face i. din punctul meu de vedere... l sându-m în bra e cu. asta-i bun .. dac -mi da i voie. nu. Evident! Evident!. pardon. i nu retrag o silab !.. Minda întoarse capul i-l privi cu suspiciune. cum a i uitat? A a de repede... Formidabil!.. dealtfel. nu a a în. cu un miraculos echilibru inginerul r mase în picioare. cu atât mai mult cu cât. cum spune o dactilograf de la noi. Poftim? V rog s repeta i..... dac -mi permite i. dulci i gr su e. cu o magistral . deci sunte i o celibatar ?. Poftim?.. numai eu s avansez. cu atât mai mult cu .. ha. nu... ha. a zice... da. îmi pare bine c v place i dumneavoastr .. dac o s aib pu in ans . nu-nu. tergându. ha. ha... eu lucrez la o întreprindere. V preface i. Vai de mine. ha. vreau s zic. m bucur .. am zis: întreprins-o.. a îndr zni s spun c sunte i o persoan cu totul agreabil ... Evident!.. ² Ha. ha. ² M ierta i... cum se zice.. care a f cut carier la Bucure ti. se în elege. nu-nu. dac . dac nu. sigur c da: sunt un fericit tat de familie. cu gestul s u atât de expert.. ha. v bucura i de un loc foarte.... ceea ce -mi d un larg acces la acest cuvânt.. ha. i pentru asta.. ha.. dar ce dr gu . înainte vreme se spunea slujba sau amploiat. bineîn eles c v aprob. deoarece îi trecu prin cap ideea c Medoia s-ar fi putut preface mai beat decât era în realitate. ha.. ha. ha. ha! Deci... ² .. exact! Exact! Mai bine nici nu se poate s . lui Minda i se p ru c halucineaz . 128 Evident!.... a. nu. trusoul i educa ia complet . nu am avut pl cerea. trei viitoare dactilografe emerite. de altfel st i cite te. cum?! A.. pot s spun c am avut noroc când am ridicat acest receptor.. i trei feti e armante.. ² Ha.. V rog.... dar fu incapabil s citeasc dou rânduri.. îl a eaz într-o lumin foarte proast .. c reia iam cump rat o gr mad de rochii cu flori i rândunele.. se repezi inginerul. o clip . i dac i la chip ar ta i a a ca i la spirit. cea mai mare vreau s zic. poftim? Cum cine? Bineîn eles.. vreau s zic onoarea. ta i de familie i alte categorii de.. n-am vrut s insinuez nimic! Mi-milioane de scuze.. el.. sau poate numai în acest fel. ha. da i -mi voie s v s rut mânu i ele dumneavoastr dulci... asta e sarcina mea moral de p rinte i nu voi ov i nici o clip s . c v deranjez la aceast or ... Exclus. Evident!.. un salariat cinstit... dactilografe sau responsabile de alimentara.... ce putea i s face i... dac .

. Ärealist".... ha.. sunt convins... Nici nu-i trece prin minte. i râuri. dealtfel. ce poate fi mai. face ca. ave i perfect dreptate. dac . Medoia îns nici nu vru s aud ... de i... Treci i noteaz f{ adresa doamnei! îi ordon el lui Minda... dou .cât o fac pe gratis.imediat. ha. îl tax drept Äscâr an". cosmic?! Pentru c Ceea.. cum se spune în armat : întocmai i la timp! Dar cumneavoastr .. Ideea original era de fapt s v facem o vizit . ha.. Intrar la o cofet rie. v rog.. brutala i calomnioasa sa stafie. tiu c se teme al dracului de-o scurt-circuitare. Dac râde?. exact! Exact i întocmai sau. acel tip de veselie pe care i -o producea Medoia. la fel de pitore ti... gângavi el. da. încruntat. cu p rul rebel. ha. ha.. ha. era orice afar de unitate. se cunoscuser i se în eleseser atât de bine.. Lauren iu.. uite acuma. la dumneavoastr m refeream. ha. da-desigur!.. sunt convins c se preface.. atât de concret . Ätonic". cu dou zeci de ani înainte? Uitase cu des vâr ire sau poate. eu nu consider c patul e totul..A^ de fiecare frac iune de secund a lungului prezent pe care îl tr ia. spre emo ia i spaima profund a sa. ast -sear sunte i dumneavoastr realitatea i înc . punct cu punct! Nu.. ha. pe care fiin a sa moral îi dorea i îi suporta. dar... de i nu tiu cum o s -i fie. colosal! Ce a mai putea spune.. acea Äînviere a lui Laz r". o idee prea bun pentru el!. n -a i uitat. acel tân r sub ire.. vine acum. nu merit .. nu a a. a a cum vedem în. stimat i dulce duduit . a. nu-nu. a lui Minda.. a i f cut armata?!. ca s fiu sincer. pu ini. da i-mi voie. populat de simboluri i stafii care -i apar ineau doar lui. i pantofiori ro ii. Minda î i d du cont ce deosebit... . de i. cât degradare. nu tie adresa?! Dumnezeule mare. chiar i o noapte alb .. pardon. 129 ha. calomniatul Medoia. în sensul c se împr tia mereu.. alb la fa . care î i trimisese astfel concreta. Cu fiecare minut ce se scurgea doctorul era tot mai pu in entuziasmat de vizita pe care urmau s o fac . De ce îl alesese oare pe Medoia. ceva în leg tur cu obliga iile sale profesionale. f r o vorb .. i Minda se înveseli din nou. adic . odat cu el. Repeta i. dac ... i Minda se sim ea bine cu acest ins fericit. cu un fel de egoism dulce.. tergându-se cu batista de transpira ie. i doctorul se conform . Äsnob nenorocit" i altele. dealtfel se putea. de i e adev rat c ora.. e tipul de om care tie totdeauna cum trebuie s se prefac ca s . ce modificare profund se produsese în felul lui de a. dar nu conteaz . cum? Z u? Nu cred. uite. asta n-am s -i iert niciodat . îi trec lui aparatul. vino afar !" i. din nou (de câte zeci de ori nu cedase în acea dup -amiaz ?!). ha. incon tient a fost totdeauna. Exclus.. n-am în eles. trei sticle de ampanie. sau pur i simplu î i tr ia un prezent al s uY numai al s u.. sunte i mai tare pe toate fronturile! Mare baft i pe doctora ul nostru s dea peste o. nu. pe cuvânt de onoare! N-am vorbit în via a mea de r u o femeie chiar atunci când m-a refuzat. o vizit .i alege pe cel apropiat sau pe cei. i dac ... m-am exprimat doar din punctul meu de vedere. în m sura în care.. i acesta îl lu entuziasmat de bra . ti i dumneav oastr . da? Ei bine. împingându-l i tr gându-l în lungul str zii. stafia de puber a lui însu i. era înc anima ie. E ceasul zece i aisprezece... Imediat. da. neap rat în capot i.. m înclin pân la p mânt i mii de. dar numai pentru c tia c în curând se vor desp r i. în timp ce Medoia.. a . p ind vioi i greoi în acela i timp al turi de el pe strad .. unghiile date cu oj . \Ämisoghin ratat".. voiam s spun. a a c .. ha. Ha. se eurgeaîn trecutul s u propriu sau în ceea ce. dac se poate.. da. cum. n-am vrut deloc s v jignesc. nu -nu.. vioi.. pentru c . dimpotriv ! Pofti i?. Se uit la ceas. de Lauren iu. în strad .. ca s fiu total sincer. dar numai cu condi ia s . îmi imaginez eu pu in. ciudat de mult lume forfotea încoace i încolo. nu cel înecat cu dou decenii înainte.. când nu mi-a cedat. peste o noapte..... i la un moment dat o i spuse.. ci cel de lâng el.. cu pampon alb. Jos. a a c . l -a i descris exact. dar prost.. pofti i? înc o dat dac vre i s . Pardon. v rug m din suflet. sau erau criteriile pubert ii.. Acum. trebuia s -i m rturiseasc prietenului s u c el niciodat n-a fost nici pe sfert în rela ii atât de bune. niciodat .... înainteaz mereu. vom achizi iona una. i -apoi a doua zi. unde f cur o lung coad ² toat lumea asta mergea undeva? ² apoi ie ir cu sticlele sub bra . fundamental deosebit era acest vechi prieten de cel nou. Äciocoi". cum se. Äla ". vine i el. i vom ap rea în cadrul u ii! Ha... abia a tept... ca Ludmila s sune i era înc un telefon pe care-l a tepta. când mi s-a strecurat printre degete. ceea ce se poate numi un om s n tos moral. i în asta.. ha. stimat duduit .îi voi oferi bra ul meu durduliu.... de parc cel lalt se afla pe o linie pe care sosea în goan un accelerat).. dar realitatea. cu realitatea sa intempestiv .. din punctul meu de vedere. poate chiar fericit. ha! Sunt cu totul de acord.. v rog. oarecum înaintat i care. încât.. un capot cu turnule e i râuri. nu -i a a. de i. pufnind zgomotos pe n ri. brutal aproape.. nespus de cuceritor. era mai mult decât probabil. pufnind puternic pe n ri. Poftim?. ha. ha. perfect prezent i unit cu existen a sa de acum. bineîn eles. acest concret i zgomotos Medoia avusese puterea s strige spre acel tunel al celor dou zeci de ani: ÄLaz re. am spus râule e. poate chiar peste un ceas sau. promite i -mi c nu v sup ra i.. cum? Nu. în câteva minute. realitatea e tot ce poate fi mai. probabil c m înjur .. nu avusese nici un fel de criterii...il^ închipuia el c -i trecutul s u. îi trec acum aparatul ( i în timpul sta Medoia îi f cea semne disperate lui Minda.. marca demisec. da -da.. pentru c acest Medoia era ambasadorul celuilalt pe care îl învinse deodat i. care erau la fel de departe de fiin a sa moral de ast zi ca un corp necunoscut. transparent.. normal. da-da. a. era oricând i mai ales acum. de lectur . eroare.. de cordiale cu acea fiin cu adev rat simpatic i care merita pe deplin interesul unui b rbat. normal. ierta i mi întrebarea. vi -l trec numaidecât. atunci. i nou sprezece minute. c utând un taxi. nu-i a a.. i în clipa când ced ... Ie ir apoi.. cum?!. dar nu mai mult decât atât. excelent idee. ha. degradare i incon tien !. ba nu. datorit i faptului c erau orele sale de lucru.

. a sa. din tenebrele acelui tunel ie ise tremur tor. pentru scurt timp.i de cuplul celor doi. pentru c nu putea s -l opreasc definitiv. pe strada aproape pustie acum. propria sa fiin b rb teasc i structurat definitiv se muia. în acela i timp. care nu voia s loveasc în nimeni. iar Minda se ofili u or. o vibra ie pe care nu i-o putea reprima i care ren tea ciudat. încet. cu tendin a de ap rare spontan la orice era Ästr in". franc i poate plin de farmec. râdea mereu. care reînv a s mearg pentru câteva ore. tot ce gândea acum. atunci când p rea c se înecase în fundurile tulburi ale psihicului s u eliberat i calm. nici nu.i pierduse vioiciunea mi c rilor i din prestan a aceea special . c utând cu o mâna cheia apartamentului printre celelalte prinse în porte-clefs-ul s u. iat . amintindu. bra ul s u s f cea de ap .. cine tie cum. aduse o alta.i tr deze indispozi ia. nepl cut de concret a lui Medoia se sub ia u or în aerul str veziu ² ciudat de str veziu pentru acea or înaintat ² i doctorul începu s râd la un moment dat. iute închegat. un str in care purta un nume str in. odihnitoare îns pentru spiritul i habitudinea sa. al interiorului în care locuia aceast Äfemeiu c ". Medoia. de fapt. profitând de un moment de absen a gazdei. de bunul-gust. dar nu. i via a lor atât de scurt . frapat . tot mai nev zut. în abisurile trecutului s u. Deodat îi trecu prin cap ideea c . o secreta a a cum secret p ianjenul firul s u misterios i elastic pe care alunec în gol. tia c undeva. Äimprevizibil". K j Mia Fabian ocupa un apartament surprinz tor de spa ios i mobilat UK cu mult gust. propria sa stafie. redobândit i. Doctorul se sim i brusc izolat ² de i f cu eforturi s n-o arate ² era uimit în primul rând. curat. cu care ea putea s fac un cuplu. l sând loc acelui puber. s -l Äredea lui însu i" i în clipa când urca sc rile casei sale murmura destul de tare. se înce o a. Minda începu s râd de-a binelea. celor doi str ini care se în elegeau a a de bine acolo sus. generoas . cum spusese Medoia odat la telefon în glum sau chiar în b taie de joc. aproape cu fiecare pas. uitat. ca un adolescent sau un be iv de ocazie.severului i ra ionalului Minda. jignirea o neîn elegere fermec toare. torturate ore întregi de un Äregim" atât de opus firii sale. . încet. se scutur de toat acea lung dup amiaz din care ie ise de câteva minute. Medoia se ro ise tot pe gâtul s u gros. în iner ie i a teptare. de familiar. o r zbunare care nu se adresa nim nui. ciudat de cunoscut. totul se întorcea pe dos. o fars . de afar . care r spundea perfect < limbu iei inginerului. Medoia îl împingea i îl âra cu brutali tate spre locuin a nedorit a acelei femei pe jum tate necunoscut i trivial . renega. i Minda se arunca surâzând i amuzat în golul acelei nop i i al acelor oameni. îi primi cu afabilitate. zeci i zeci de asocia ii asem n toare în leg tur cu Äcei doi". Drumul pân acas fu învior tor i.i puneau aceast problem . atât de autoritar i de dominator. poate ea. i observa cu o anumit uimit încântare capacitatea lui Medoia i a Miei Fabian de a se încrede cu atâta rapiditate unul în cel lalt. nu conta). pentru o noapte alb . constant. supus. din care el era expulzat (sau se expulza singur. care aproape nu reac iona ² lucru ce îl jigni pe doctor ² i plec . râsul zgomotos un zâmbet pe jum tate. sonor. Fabian le prelua sticlele. personalitatea g l gioas . i poate de aici perfecta i rapida lor convie uire.. dar jum tate din fiin a lui Minda era acum de vis i transparent i extrem de docil tocmai pentru c acel ins o isca mereu din sine însu i. neparticiparea. provoca în el o toleran larg . z cea. i poate avusese 132 133 o bun intui ie. obiceiuri i prietenii. pentru c totul era o înscenare trec toare. pentru c . dac nu ar fi fost atât de uimitoare. al celor doi oameni ap ru i atât de nea teptat în via a sa ordonat . e drept. era aproape un chichotit de colar ce tocmai preg tise cuiva. ÄProstii!" concluse Minda zâmbind. surâdea amuzat. Minda asculta. strig tul o oapt slab . îi arunc în treac t o fraz conven ional lui Medoia. sau era doar un efect de r sfrângere în spiritul s u greoi. 130 131 de nea teptat . poate i farmecul lor?! De team s nu. care trecuse în buc t rie s preg teasc Äni te cafele faimoase". uitat . ace ti oameni nu se încredeau deloc unul în altul. icnit. împiedi-cându-se în bandajele sale mortuare. aproape bruscat. singur. pe care cel mai bun prieten al s u nu-l acceptase. atât de neconform cu felul lui de a reac iona încât. poate chiar renegat . i ciocnir primele pahare.. el. gra ios. dep rtându-se de el. ie ind fericit în aerul rece. doar. apoi de rapida i buna lor în elegere... s nu le par un Äacrit" i Äursuz" i. feminin aproape. Minda era un spirit greoi. se l sa dus de cei doi. erau ca un fel de inofensiv i odihnitoare r zbunare. u or. atât de speculate încât se pierdeau în absu rdul simplu sau infantil. acel individ g l gios. se l sa târât de un str in cu care nu avea nimic comun. plictisindu-l împrejurarea i flagranta lui nepotrivire cu acest cuplu. doi oameni care cu o or în urm î i ignorau existen a. printr -o special intui ie sau clarviziune feminin . previzibil i ra ional . de concret !. doar s -l reconforteze pe el însu i. surprinz tor. numai prin el putuse s ajung la Medoia. ocara era mângâiere. Medoia se activ brusc. aproape conservator în gusturi. e drept. surprinzându-se zâmbind amuzat de aceste specula ii pr p stioase. a celor doi. fulger toare chiar. împleticindu-se în bandajele acelea mortuare de care aminte te evanghelistul. unui coleg sau unei autorit i colare. p rul s u flutura. Mia Fabian c utase un astfel de b rbat când îl inoportunase cu atâta asiduitate pe el. încercând s -i fac s uite ² mai ales pe Minda ² jena orei târzii i a primei vizite într -o cas str in . tonic i contagioas . pe care el ar fi putut -o respinge. în hohotele de râs ale doamnei Fabian. în contact cu lichidul spumegând. Äf cu i unul pentru cel lalt". mai ales în prietenii.

î i aminti apoi." i râdea încet. narcotizate. r spunderea le revine la. în care recunoscu. l sându -l Äîn pace". Acum îns e singur . Vino iar în sân. o siluet întunecat înalt . femeia lui. înc o dat . râcâitoare. aproape o. Piar -mi ochii turbur tori din cale. el. Poate de aceea î i sim ea Lauren iu. i în clipa când închise u a apartamentului în urma sa. pe care o sim ise fa de Lauren iu sub Äpresiunea" staturii masive. ² A.. vie. sub ire. gândea Minda. a a cum îl suportase i pe Medoia. pe care i-o dorise poate.. i el se putea odihni în acest Äefemer" care îl proiecta la antipodul reac iilor i st rilor sale. ar fi persistat poate mereu. nu-i a a. îl acoperise cu un pled i stinsese lumina. chiar i în cel mai m runt. atâta tot.. i numai pentru el. i-l însu ea pe m sur ce se desprindea de pe buzele sale harnice. concrete. dar la scurt timp dup ie irea sa. o simpl paz . o form vie. dar nu prea mult. i oare n-ar vrea el s se reîntoarc i s m nânce împreun .. Apoi. replic Minda. dup ce renun ase s -l mai trezeasc .. ca breloc. a teptând s se trezeasc Medoia? Ar fi un fel de a-l p zi. fiind târziu i totu i devreme într -un. destul de devreme. Eu mâine diminea plec. f r de care o nemul umire ascuns . Nu.. sclipitoare.. îi scosese pantofii. prea fad. pentru c el.. Poate alt dat . nu plecase... era ea. o voce care nu se potrivea de fel ² în mintea sa. i în apropiere. i dovada c era a a fu un hohot interminabil de râs. i se surpinse. aproape cântând. dar el nu putea r spunde amabilei invita ii. Nu. cu grij . Da. hi. ceva mai în spate sau într o parte. cu con tiin a c totul era trec tor.. sclipitoare. cu atâta putere încât atunci când ridic receptorul. ha.. dar unde plecase inginerul? i cum. strict efemer. e oricum mult mai îndrept it s . i pentru ca. ora fiind totu i târzie i a doua zi trebuind s se. cu numele ei în gând i chiar pe buze. ca prieten. Mia Fabian. cu o oarecare uimire c nu regret pornirea atât de ciud at . Dar a doua zi e duminic ! întrerupse ea. încercând s înoate în uvoiul ei de vorbe.. nu s -ar putea. a a.. era duminic . cum spunea el. au r mas dou sticle de ampanie. spuse într-o singur respira ie: ² Ludmila! Nu era îns Ludmila. deoarece expresia Ämuri lini tit".de care atârna. cu mul umirea Äreîntoarcerii" în vechile haine i cute ale obi nuin ei. brusc.. astfel încât ea. Acest Ämuri" suna pentru el. intrând în sfâr it în cas . f r s vrea. în acel univers incomod din care se eliberase deja. i o f cea cu puterea sa mare de posesiune pe care o avea în fiecare act al vie ii sale diurne. pe de alt parte. fa de unicul s u prieten. care îi m rturisea c suna de aproape zece minute. Minda... i pe care el îl iubea tocmai pentru c propriul s u trecut exista atât de pu in sau prea ters. într -o excursie cu ni te . dealtfel.. ei?! Poftim?!. dar cu un alt fel de râs decât cel icnit i vindicativ de adineaori... el o în elegea în felul s u. cunoscut . e evident. Mie red -m .. Lauren iu.. din nou. bineîn eles. f r s aib r bdare s asculte sau s a tepte. aproape de ur i repulsie fa de cel pe care-l sim ea legat de el mai strâns decât poate lega o prietenie. o medalie veche. momentan . cel înc rcat de trecutul s u. a lui Medoia. hi. de cele câteva minute în care ar fi vrut s -l vad plecând. aproape ingenu . L 135 atr g tor. îl lini ti Fabian. de unic . i acest Ämuri" avea sensul de Äsupravie ui". intrând. la periferia bunei sale dispozi ii. N -o regret . adecva t situa iei sale din clipa aceasta. ca o Äreîntoarcere" dintr-o aventur m runt . într-un fel Äfals" trecutul. se activ brusc i alerg . i el. Äcunoscut ". turceasc : Ä.. într-un fel i al lui. Era. nep sare trist : Ca s pot mu ri lini tit. da. l sând s cad la fund antipatia aceea surprinz toare. nu e nici o problem ! f cu Fabian. ha... deodat ?. stând înc în fa a u ii întunecate a apartamentului s u i observând cu o ciud m runt c se arsese becul de pe palier. pentru c r m sese singur ! Singur ? se uimi Minda.. acum. nu-i a a. dar care acum. undeva. sau care trebuia s fie a lui. nu era posibil. timbrul acela cald. i auzi târâitul lung al telefonului.. ale Aome -ului s u interior. închise deci în sine.. în ceea ce-l prive te pe cel adormit. cât mai curând. pe mine. chiar de Äreînvia". Äintacte". de data aceasta era un râs Äal s u". primul plan fu recucerit de forma aceea alb . cu destul greutate. spectaculoas . c zând într-un somn total. fascinant f r osten ta ie. spunând ultimele cuvinte. oricât ar putea s par de nemanierat. i fiindc nu putea s-o regrete. acolo unde trona. ca o pisic mare.. replic Minda f r s se tulbure.. era o r scump rare i a sa.. cel care se identifica astfel prin t cere i contagiune total cu un trecut str in i care devenea astfel.. o ascunse. cel lalt. i felul în care Ceea î i tr ia Äfalsa existen ". cel pu in ² cu pere ii aceia de carne în care rezona sau cu buzele de pe care aluneca cu atâta u urin . minute lungi. era p r sit cu un 134 neauzit suspin de u urare. refuza s se întoarc pentru simplul motiv c .. epuizat . atât de labile i contradictorii sunt totu i sensurile cuvintelor în care ne rezem m atât. pentru c . Ha. r gu it. Ädu p fuga sa ru inoas i la !" Medoia adormise pe canapeaua pe care se afla.

care supravie uie te. comendatore!. o revolu ie. ceea ce i s-a povestit odat . nev zut.i.. fericit c .. lung.i haina. a a cum pe mine o s m coste c am f cut-o!. de i asta nu are nici o leg tur cu nevoia...prieteni... în definitiv..... Ce ideologie ai tu când te duci la closet? E ti tot a a grav. firesc. ha!.. i o clip ." gândi el.. încât e binevenit imbecilitatea par ial de care ne bucur m în tot timpul acestei împu ite de vie i. în provincia sa.. sau fiin ele nu sunt decât simple gânduri etc.i va fi f cut de cap în Capital . o conspira ie. re inut. Astfel. de astfel de personalit i! Pentru c . din pur plictiseal . dar se ap r totu i. ² Ai num rat vreodat . cu aceea i scârb . o nevoie stringent ... ² Crezi?!. cu aceea i u urare. un om grav... 136 ÄIat c nu erau f cu i unul pentru cel lalt. dar apelul se f cea în gol. De -atâta vreme faci pe gravul. în timp ce se preg tea s se culce... bineîn eles pân într-un moment dat. serios. o s -i sugerez s . Nici nu aveai nevoie. cu timpul.. cu un filtru gros în loc de buze..i face de cap!. dând din umeri. ce grozav ar fi... cu o ma in . vorbe ti prea mult ca s nu fii de pe acum o perso nalitate! A a c .. i nu imediat. ha!.ce 11jinima noastr înoat de fapt într-un spa iu cosmic al ei.. ganguri ea..i imagineze aceasta? De spus.. nu p ru mai mult de aisprezece ani. în timp. ² Bineîn eles c vorbesc prea mult. dup câteva fraze scurte. a a. în sfâr it. s tii. de raze cosmice i alte aiureli de acest tip. devenit deodat ireal. o imbecilitate ca o masc de gaze. bineîn eles.. i eu d e atâta vreme fac pe palavragiul.. pur i simplu.. Se poate! Tot ce se poate! cum spunea o m tu de-a mea. de cine. comercial: Via a intim sau metajumalul lui Lauren iu Ceea! Exciting. decât s imaginezi sau s i se imagineze. supr avie uie te neîncetat. lupt de guerill .. din acelea care se aflau în podurile copil riei noastre. rapizi ca ni te schije.?! Ai f cut vreodat un calcul aproximativ? Te sinucizi a a cum te masturbezi. am s fac toate astea. a a.. din fericire.. cum se spune. ceea ce. a a ca o aventur cu coco i i cu gloan e. de câte ori te-ai sinucis în via a ta asta searb d . care în al pe toat lumea... ai s fii i tu una! ² Licen a...... a a cum e acela al unui tunel în care te a funzi cu un tren întreg. cu stalactite vii. i. disp rut azi.. parc . încât am devenit. ce efect fantastic. s -i zicem. imagineaz . Exist atâtea feluri de a . dezbr cându. în care s fie tip rit Tat l nostru sau prima lec ie din abecedar. S dea Dumnezeu!. s scriu un jurnal de c l torie sau un jurnal intim.. iat c nu erau f cu i unul pentru cel lalt!. în felul t u grav. ² pe deasupra.. Sunase înc o dat la Ludmila. f r cuvinte. 138 139 încât ai devenit. seriozitate sau. ² Bineîn eles c sunt! i când ai s . doctore. Minda nu mai era în stare s reziste acelei conversa ii.. când devine plicticos i asta. min ri de poduri sau de stâlpi de înalt frecven . ca o l mâie! Doamne Dumnezeule... etc. nea teptate.. cum?! Cine poate s .. e ti cineva! E ti un om care inspir încredere. cu toate gândurile tale n scânde. s -mi dau foc. dac e ti destul de cretin s m ascul i! ² Te iei prea în serios. tu e ti o per sonalitate!. care nu -l mai amuza deloc. inclusiv pe mine. ² Da. Capitolul V V. nu import ! Iar eu nu pot decât si repovestesc ceea ce n -am v zut niciodat . capsulate în întuneric. de la ce?! tii cumva?!... am devenit. cu fiecare secund . traversat de felul de meteori i invizibili. bun cre tere.. cu propriul t u trup.. pân atunci îns am s vorbesc.. i avem al dracului nevoie de astfel de oameni.. dar mi-e team c ba i câmpii.i pare nefericit de scurt . ² Crezi?!. s împart bro uri interzise. într-un gol care se m rea. ceea ce nici nu avea de gând s se întâmple. a zice!. cu aceea i fantezie. sau m car o mare parte din ele.. ha!.. s supravie uie ti.i dai i tu doctoratul... nu s-a (întâmplat niciodat . împreun cu râsul ei.i fac o cafea. O s te coste sigur c n-ai f cut-o.. puciuri..... ² Indiferent. Totul încape în via a noastr i înc atâtea lucruri i fiin e ² în m sura în care i gândurile sunt lucruri. evident.. inima noastr care se ap r atât de prost. ambuscade. ei. s -mi tai o ureche.. i va pleca. A avea nevoie de a a ceva. Dou tirbu oane!. dat disp rut .. un gol concret. dar. care înc . vesel . ² Nu m-am masturbat nici de zece ori în via a mea!. preocupat de altceva? Bravo ie. A trecut astfel un an sau trei sferturi dintr -un an. ci a a. apoi râse stins. mai repet el. ar fi pur i si mplu nemaipomenit. f r zgomot . s-ar putea s te coste într-o bun zi aceast .. ca o grot vie. când s-a ispr vit i cu istoria asta cu supravie uirea. ce am devenit? Ha?! ² Un tirbu on!. a a c am s -i las un bilet cu locul unde s pun cheia. greva foamei.. ce dracu vrei s fac. cu ni te ochelari de sticl rotunzi încadra i în nu tiu ... sau re inere de la.. m tile acelea de cauciuc. ² Vezi c n-ai ghicit?!. bineîn eles. de repovestit e într-un fel mai u or. trânti receptorul. uneori nu i dai seama unde se ascunde tâmpenia cea mai mare: în ceea ce faci sau în ceea ce spui! Bineîn eles c tu faci .. nedorite sau neinventate. cu aceea i concentrare.

la primar ² la elementar .. de compasiune.. Am s -mi cump r un extensor i-am s fac exerci ii de libertate! ² Când eram mic. chiar dac . asta e o idee!.. Ca i libertatea... care. La un moment dat...i prelegerile la facultate.. eu am. un alt fel de curaj.i. dac nu i-ar mirosi. ² ÄCourage pour chaque jour" sta mi se pare mie c e un titlu. s fac lucruri curajoase. adev rata m sur a valorii. ² Tam-ta-ra-ta-ta. ² Pe urm ?! ² Urinez! ² Bravo. eu îl tiu pe la cu nevasta mamiferului! ² într-o duminic . curajul meu ² i Minda în l dezolat din umeri ² curajul meu. pardon. ha! ² Ce-ai împotriva studiilor mele? Sunt cineva de la f r frecven ! tii bancul la cu nevasta dentistului? 140 ² Nu. ² Tot aia e. ÄCât adev r suport un spirit. femeia. dac am. nu.. gura! ² Ha. în credin a într-un ideal. Presupunând c a putea alege.. ha! ² Nu vezi ce plicticos e ti! Mai f i: ÄHo! Ho!" dac e ti în stare! ² Ho! Ho! ² i-acum prezint -te.i completezi studiile. s spui bancuri. i. Curajul apoi. student-r mas-în-urm ce e ti... ha. de Äform ". nu-l recunosc nici eu.. Bravo! ² E ti un individ sensibil. cere. Nu tiu. Mi-ajunge c -l admir pe-al meu. cu to ii avem curaj. dentistul o îndemna pe nevast -sa s se scoale.ceea ce spui i cu asta. cum se zice acum.. Eroarea. tovar e Ceea. e evident. ² Ce curaj ai tu?!. nu mie! De compasiune ai avea nevoie tu. Pentru c . ² Hai sictir!. dac vrei s folosim cuvântul sta scârbos! ² Ba da!. tiu asta. cineva trebuie s mearg dup pâine!". fie iertat. cât adev r îndr zne te el? ² spune el ² aceasta a fost pentru mine. politico-amoroas . asta nu pot.. tam-ta-ra-ta-ta!.. ² Da. ² Ei vezi. cu istoria ta de amor. tu e ti un tip mult mai complex... Nietzsche spunea c adev rul e o chestie de curaj. nu e o chestie de obtuzitate...... Am nevoie de el. mai tii... dentistul. poate ?. ² Te-n m -ta! ine. nu tiu pe care l -a alege. Eroarea înseamn la itate... comendatore. Evident c da! Eu n-am spus c e ti lipsit de curaj. ridici l bu a i spui. m-a b tut cu atâta furie.. la prânz. uneori. iar ea îl îndemna pe el s mearg . s mearg dup pâine. dac s-ar putea apropia cineva de tine. vorb ria mea nu e o form de curaj. între curajul t u i al meu.. Dar trebuie s existe el. e i o chestie de exerci iu. semidoctule. e tot un reflex de om la care face pe curajosul! ² Dar îl face bine. Din când în când. ² Asta e deviza la ilor. au tentic. totdeauna.. i-apoi. cum de nu mi-am dat imediat seama.. ² E adev rat. ce spui? ² Ceea. ha! ² Ha. vrei acum s . i pân la urm nici asta n -ar fi exclus. . alunec undeva în subsolul meu. ² Nu totdeauna. bineîn eles. i atunci. Dar ce. care-o merita. câteva fraze spuse pentru secolul nostru. iat un lucru suspect.. ai nevoie de în elegere.. îl faci bine.. Pariez c i-a pl cut. mai imprevizibil!. domnule Ceea." Iat .. o simt. Chiar i ideea asta.... ² E i sta un fel de curaj. ce preten ie ai. comendatore.i voie s te prezin i.. pentru c totul trebuia schimbat ² i-am dat o palm unui coleg. am f cut un efort i am în eles. Bine c . nu?! Dar nu... . un dobitoc de talia ta mai are i dreptate!.. nu m p r se te 141 i nu m va p r si niciodat .. am în eles i eu. -Da...c i el nevoie de mine. ² Nu pot s suf r cuvântul autentic.Cine nu exerseaz libertatea se pomene te 'în r-o bun zi c nu mai are nevoie de ea. cum spunea i portarul. pensionar la f r frecven : s nu mai sim i nevoia s fii liber! ² Da-da. Tu ai avut toat via a curaj. la studen ii t i tâmpi i i hiperdota i.i i admir curajul? Regret... fiind cineva. aici e vorba de curajul autentic. i sta e cel mai trist lucru: nu s nu fii liber. nu de inteligen . asta se mai înghite.. spiritual.. tii tu cum se face. i înv toarea m-a turnat la taic -meu. N-ai trecut degeaba prin via ! ² Mai ales c m-am i întors. enervat : ÄDar bine. mai nuan at. ² Auzi m . c se închidea la dou sprezece i treizeci. s nu mai sim i nevoia de a fi liber. Bineîn eles. s-a îmbr cat i s-a dus dup pâine. Lauren iu Ceea....

. mila de tine însu i.. Pun pariu c ai auzit.. Dumnezeule.. dac ai auzit de a a ceva. Dar îmi permit asta pentru c i eu sunt un intelec tual.. i ai putea s -l respec i.. cu inteligen ... care se uita la mine ca la un obolan... Eu nu cred c Diavolul are idei. bine pl tit pentru asta! . negustorul. înc pot s dau înapoi. ² Bineîn eles c mi-e mil de mine. în cel mai nenorocit caz. ² Bineîn eles. ce se întâmpla. Asta e... E chiar de dorit. ci c sunt viu!. c nu e modern?.. care coexist .. ² i ranul? ² Dispare. Z ². De ce râzi? Crezi c fac pe cinicul? Bineîn eles c fac pe cinicul. Zece ani. cu câte icneli. care e o efectiv aristocra ie.. la o privire distrat a cuiva. de fapt. A fost a oricui. încât tot aceea i înv toare a trebuit s m bandajeze. sau preotul-profet... literatul. Po i s -mi explici i mie ce consideri tu c ar fi modern? ² Foarte simplu: politica. sau cum îi zice. Tu erai predicatorul. bineîn eles.. la cel pu in una din trei lovituri pe care le încasez. u or. ² .. nu-i o profesiune.. Indiferent cine m love te... i am reînv at. dau înapoi! Aceasta -i întreaga lege a moralei! ² Amoralei tale!. S mai a tepte.. Äbine educat". dac n-a fi reînv at. Nu c tr iesc... ² Chiar este. Eram îns pierdut dac r mâneam astfel. episcop. nu-i a a. corpul t u e mai complicat i mai în elept decât constela iile de pe cer. El e cel care descoper mereu caren a ideilor. Nu cred c ar fi bun s conduc . nu spuneai chiar tu c nu te intereseaz adev rul. Corpul t u e mult mai inteligent decât tine. numai a mea nu. i nobilul? ² Nu tiu ce-i aia nobilul.. E ca i cum te-ai duce cu o ga c la bordel i to i s-ar culca pe rând cu aceea i sublim i ginga târf .. E ti. preotul i nobilul. i trebuie s recuno ti c o nou meserie. dar va dura la nesfâr it. dar i tremur de fric în acela i timp c sta e chiar adev rul. în fa a întregii clase. la care c dem în cur cu to ii. Tat l meu i înv toarea. probabil. cu Pitina ta. Äaristocra ia financiar ". apoi preotul-mag. omenirea nu las pe drum nici cea mai m runt inven ie. g sindu-le mereu. la una din trei.. Ai dreptate. punctele slabe. El e bun ca opozi ie. Ceea. Nimic nu se pierde. ca Borgia i Mahomet. nici nu are nevoie de a a ceva. Cezarul i mercenarul. ² i omul de tiin .. mai bine zis. s dau înapoi?... e ve nica opozi ie.. ² i asta-i o profesiune?! / ² O-ho. ^²J ² Exact. mult mai cochet! Eu îns nu sunt cochet. asta înseamn c înc mai sunt viu. a început s . am încasat toate loviturile..încât mi-a spart venele încheieturii... bineîn eles. Mai tare decât militarul.. Acum el conduce. dar n-a condus. apoi soldatul. am uitat. ² Posibil.. M -auzi. ² A.. cunoscându-l mai bine. a a -zisul intelectual? ² N-am auzit. ² Calomniezi intelectualul. da. ce s -ar fi întâmplat dac ar fi reu it?! De câte ori nu m-am pomenit cu mutra însângerat la o simpl replic . nu mai am timp s fiu i cochet. f r s mai dau înapoi.. a coexistat totdeauna.. singura coala filozofic care nu are idei proprii. Ce credeai? N-ai înv at în cursul inferior de liceu despre func ia durerii? Durerea e cea care ne ap r i mila nu e decât o form a ei. ² Dar i prostitu ia ta.. de data aceasta preotul-func ionar. dar n -o recunoa te i..i fie mil de tine!. dup istoria asta. o nou profesiune e o inven ie baban .. criticâ nd mereu celelalte coli filozofice. voiau s m dezve e de a fi un Äb t u ". A trebuit s reînv s dau înapoi. dau înapoi. de i a fost afurisit de greu s înv un lucru pe care îl tiam deja. i for a mea.A a!. Doamne. i pe urm ?!.. greu. ÄMonarhul luminat".. numai tu nu. Dealtfel. la o simpl minciun . ² Pitina mea? N-a fost niciodat a mea.. pap .. studentule. cu to ii. sau din cinci. 143 ² Da. ² U or.. ² înainte de a fi condus?! ² Dac nu s-a profesionalizat! Dac n-a f cut o revolu ie! ² Te pomene ti c dispare i intelectualul. apoi. artistul. ² Mahomet era profetul-soldat! ² Eventual! Dup aceea.. a existat totdeauna. din nou preotul. Apoi politicianul. Sunt prea ocupat. D -i drumul. 142 ' : ² Bineîn eles! Mai ales c eu o i recunosc! Voi o face i. ² Iar negustorul e o categorie etern . ² Asta sun cam mefistofelic.. La început a fost bestia.. i înc ce! E ultima profesiune. asta este una.. Aceasta e prima noastr iubire. el e scepticul. ceea ce e. autorit ile morale i sociale cele mai înalte pentru mine atunci... înainte de a. a doua zi. sau chiar preotul-soldat. ² Ia uite.

Rela iile mele cu ea intraser într-o stare bun . ² Nu vorbeai tu de cinism? Cine mai tie ast zi ce -i aia cinic?! Nici nu face s încerci s în elegi sau s . mania asta a mea. i atunci.. cum. o falsific grosolan. dar. în s .. bineîn eles. colegi ai mei. ² Dac nu face jocul altuia. dar asta nu conteaz . o form a for ei. dup discu ia aceea atât de amestecat . adic pe disp ruta mea piele. nu m prive te. Dulcineea din Toboso. era acela i lucru: era ea. î i explicam de ce nu m intereseaz adev rul. Dar adev rata plat e de fapt pl cerea pe care mi-o fac f cându-mi r u. de bine. Ni s -a întâmplat i nou . ² Cinism e totul.. ap rut de curând.i explici unele. n-o pot p stra a a cum era i nici nu pot s tac. eu m-am convins pe propria mea piele. între timp. când nu m pot debarasa de toate astea. asta e! N-o pot face altfel. ea începea s se obi nuiasc cu mine. o form de perversiune sexual care const în aceea de a violenta femeile necunoscute. nu?! . mai ales. Pe ea am început s-o v d cu o anume regularitate. Bâlbâial mea despre o a a-zis Pitin . po i s -l spui. pe strad chiar.A. perversiune simpl sexual-psihic . ² Dr gu cursul t u scurt de istorie a profesiunilor! ² Aiurea.. în acela i timp.. Nu renun am totu i la a o vedea. ha! ² Ia uite. cu ea. ca i cu alte colege i. nu creeaz diversiune. m înfuria. atunci. atr gând aten ia asupra sa. Da. Dela iunea e simpl i ea e cea care e bine pl tit . a teptând un moment propice.. ² Poftim. de r u. am pl tit cinstit i pl tesc i acum.. mai 146 . 144 . bineîn eles. i ceea ce ajunge la tine i apoi la mine (c ci la mine ea ajunge în ultimul rând. i pedeapsa mea e tocmai aceast grosolan calomniere a ei. ² Nici pe mine. Mie nu.. toat aceast bâlbâial nu-i o mostr de cinism? Exist . purt toarea numelui ei. Când am cunoscut-o. sau. ca un nevolnic. dac . de câte ori mi -o reamintesc. poate o i amuza.. pe decuamata mea piele.. dar numai cu aceast condi ie.. i asta s-a întâmplat cu tot ce a trebuit s . a pornit de la acest nume: Pitina! Auzisem acest nume înainte de a o cunoa te i am început s -o iubesc. dar nu pot. Mania mea. E o simpl întâmplare c le-am f cut i noi. în timpul liber faci i pe cinicul.. Da. De numele ei mai real decât fiin a ei. Ei în i i mi se pare c nu se vedeau aproape deloc. Cine poate râde de el însu i e un om puternic. bineîn eles. Ar merita.. a a cum po i iubi pe cineva pe care nu-l cuno ti. interesul altuia. Ei bine. unul din ia care se culc cu cadavrele. eu nu vorbesc de dela iune. în primul rând. semicalculat .. o încarc de tot felul de am nunte i senza ii. din când în când. i totul. dar asta nu m interesa prea mult. exist a a ceva. i nu mai 145 puteam da înapoi. i nu a a de bine precum se crede. pe care. despre tot ce-am tr it sau am inventat. Devenisem prieteni foarte buni. nu -i a a. de exemplu. expunândui sexul. m runtul soare al adolescen ei mele. mai mult. de numele ei. se întâmplau cu totul altfel de lucruri. A trecut astfel un an sau trei sferturi de an din clipa când i -am dus \ acel prim plic lui Guga. în eleg: dac te împiedici în el. mai Äaventuros". de pueril i de grav . Dar nimic nu a evoluat între noi în sensul în care-l doream eu.. absolven i ai cursului inferior de liceu. despre anii ia când am iubit-o.. simple banalit i. la fel. sunt un biet necrofil. la unii.... în def initiv. i asta e ceva foarte intelectual. ² Mai mult decât atât. Am s revin mai târziu la aceste pli curi. în mine. Cred c ea î i d dea seama de pânda mea. s-o las s se odihneasc în nefiin a ei. Doi in i. deoarece contactul nostru risca s ia o alt turnur . Dar. ² Exhibi ionism se cheam i e ceva foarte interesant. de a. de câteva ori am fost i împreun . ha. o manie inofensiv . Puteam s-o v d de câte ori voiam sau aproape în orice caz o vedeam mult mai des decât Guga. dup ce c ai dou norme. perversiunea mea î i face bine.² Uneori. râzând. s ii minte acest lucru!) deci ceea ce ajunge la noi amândoi e ceva vrednic de tot dispre ul. Ea trebuia s fie! S r mân ea. dac n -ai încotro. ca un estropiat. ² Se pare c am început s am chiar nevoie de ea! f cu.. Ceva mai pasionant.. în sfâr it. totodat ... în care tr iesc i ast zi. î i scriau doar I i ardeau tot ce scriau. disperat îns . deodat î i descoperi un cote cu totul remarcabil. Nici m car de mân nu ne-am mai inut. Ca i cu lumea din ora i aiurea. a Pitinei mele minunate. ca în acea prim întâlnire. dar nu-i p sa. doctorul. pe care tu o supor i. Sunt un tip chic.. ² M rog.. încât. doar de dou sau de trei i ori. bineîn eles. Uneori când i se pare c e ti un individ iremediabil plat. punice. bineîn eles. s raca. pot face la nesfâr it variante asupra aceleia i teme. mi se pare. ² Masochism.. pl tesc pentru asta. s m vad doar ca un ^camarad etc. Dar se întâmpl .. atunci i acum.. j pe el. ² în eleg.

de i important . în clasa noastr s-au întâmplat o gr mad de evenimente. era fiul unui mecanic de loco motiv . ap reau sindicate noi în cl dirile azilelor de b trâni (un timp.i începeau cariera social la cincisprezece ani. in i care comand grupuri întregi. inteligen i. nu cu mult. a a cum se întâmpl . deci. Lic . Dac a fi profesor ² nu voi fi niciodat ! ² m-a teme îngrozitor de ace ti puberi. adev ra ii creatori. dar r zboiul. Acestea i altele sunt eterne. absolut nici unul nu a ajuns sau nu a r mas. perfect . atât de sclipitoare îns ! i regatele care urmeaz . aceste cifre se încarc fantastic! i asta st .T. Lic ^pe numele s u de familie unea. bineîn eles. îns . în orice caz. Vârfurile profesionale ale clasei ² i clasa noastr era celebr în toat coala. bineîn eles. Alt dat o ar care se ref cea din ruine ² i una din cele mai în el toare pierderi e aceea care se face sub semnul victoriei! ² urma un traiect cunoscut: se îndep rta molozul. doar pentru acea vârst . veritabilii supradota i. în masa aceea medie. din masa | aceea. Äsubdezvolta ii" erau ceva mai numero i. ap rea inva zia de capital str in. activist 148 într-un domeniu social sau de partid din oamenii lui Lic . afar de celelalte dou de care i-am amintit i pe care le t ii i le tie oricine: agitatorii. bineîn eles. nu fac decât s-o acopere. iar extremele ei. mai în spiritul 147 lor. a început s se învârt în jurul acestui ax nou. p le te în fa a celuilalt termen. Mai aveam în clas vreo apte-opt colegi. trei-patru. au început s devin cele autentice. ap reau i câteva partide noi. nu a fost nici aici singurul criteriu. i nici unul dintre ei to i. lene i. al clasei i i-a constituit un birou. între cei câ iva supradota i ² în cadrele acelei vârste. decât Äexcep iile". '53 le spun ceva afar de câteva asocia ii generale cu unele evenimente istoric-politice. pe nume Treicu). ipi care briau la o materie. cum spuneam. De aceea î i vorbeam de noua Äextrem ". a selectat câ iva in i. împachetate ma inile. Un procent de unu la sut dintre ei. ca mine. toate aceste probleme i altele. în care se vedea c tiu mai multe decât cel ce preda. nu se mai . sau joaca profesorilor cu cei imbecili. partidele politice tradi ionale se ref ceau în grab . exist regii vârstei de cincisprezece ani. i totul. Dar trebuie amintite pentru c acesta e rostul banalului: de reconstitui cadrul excep ionalului. la cincisprezece ani. f r comunicare în afar . care ascunde totdeauna rezervorul de cadre al oric ror nout i istorice. care . devenea mai acerb . Probabil i concuren a. a ajuns secretarul U. M runta lupt . profesorul detracat. atunci. la lec iile de anatorlîieTcita din Gray i Papilian. cum era i firesc. în fiecare clas ² vorbesc doar de cursul superior ² au ap rut câ iva. lung. în nici un an de zile. i mai b trâni decât noi. '52. tocilari apolitici. complexân-du-i. Pentru cei ca noi. puternice. viitorii. ciungul Lic . acel m runt i banal antagonism între câteva vârfuri ale clasei i profesori.. eterne. era o submediocritate trec toare. decât putuse s-o fac bietul profesor în anii lui de studen ie.M. vreau s spun de cele mai multe ori ² e o simpl adaptare. au confirmat i mai târziu aceste calit i. se afl totul. hiperadapta i. viitorii oameni politici. bineîn eles. Exist regii vârstei de zece ani. cei cu o anume memorie. mai târziu. pentru elementele ei de vârf i pentru calitatea lor. între Äreac ionari" i Äprogresi ti". în anii când se creeaz adev rata valoare. Un instructor al jude enei U. mai p u in Äpregnant" decât o f cuser în liceu. Nu tiu dac genera ia tân r de azi mai are habar^ de cele ce s -au întâmplat atunci. caduc). apoi. ce. Dar ascenden a lui Lic . el nu poate explica nimic din ce s-a întâmplat apoi. Da. nici unul dintre ei nu i-a p strat acea supradotare i mai târziu. dar categoric. pe care nu l-au tr it decât genera iile noastre. fost sudor. banale chiar. doi dintre ei primiser i premii na ionale în literatur i cercuri tiin ifice liceale ² vârfurile acestea.. '50. s uperb. un reflex propor ional. utilajele fabricilor. de care i-am amintit când cu episodul pseudosângeros cu Iorgovici. opt. se dizolvau în curând sau f ceau guverne de coali ie cu cele vechi. supradota ii i imbecilii. ne fusese repartizat i nou (un ' t inerel de vreo 23-25 de ani. Dona (la care voi reveni). i la noi în clas am avut câteva animale tot de felul t u. pu ini. i toat c lasa era la fel.M. Am avut un coleg. Uneori precocitatea ² când spun uneori. cei sensibili. se cl deau coli. submediocri (din nou. Dar ce condensare. Unii dintre ei. când se produce valoarea. fii de muncitori i de activi ti sociali. al r sturn rii întregii societ i. foarte violent îns . de fapt. Se formase triunghiul. in i reci. exist regii vârstei de optsprezece-dou zeci de ani. punând uneori în dificultate profesorii de specialitate. ase. un mediu izolat.T. dac lor aceste cifre: '48. ce tensiune e acolo. în grab . bineîn eles. apoi. care. el însu i de curând numit în activul de partid al ora ului. un triunghi fantastic.Äpericulos" i mai grav decât însu i amorul. Din masa aceea. tia. i începea din nou lupta între social-de-mocra ie i conservatori. sub semnul întreb rii. '50. la o vârst i la un mediu dat. se întâmpl uneori lucrur i mai grave decât amorul. i cu mult mai palid. i sunt convins. Firesc! Ce cuvânt! Cum era firesc într-o revolu ie. jignindu-i uneori cu întreb ri provocatoare. medie. i nu numai atât. în umbr de grupul lui Lic . Acolo se afl viitorii. Aici se opresc aceste regate efemere. sau un cartier. pentru c asupra ta aceste cifre s -ar putea s aib aceea i rezonan ca asupra unui tinerel de aptesprezece ani. dar asta e eterna problem a ceea ce numesc eu adaptarea la o vârst . se scoteau din pivni e i ad posturi improvizate uria ele cutii de lemn în care au fost. cum era firesc la câ iva ani dup r zboi. o strad . o adaptare care ia uneori forme fascinante. a mai ap rut o Äextrem ". au fost înlocuite doar în câteva luni cu o for care amintea de suflul unei bombe de mare tonaj. pentru scurt vreme. plini de calit i reale. '49. ca i un geniu de trei sau cinci ani. c în elegea acele tratate universitare mult mai bine. începeau s fie puse încet. ce r sturn ri! Cât istorie! în acel an. chiar i în ora . omologat de social ² deci. pe anume criterii. falsa victim . de i nu pentru toat lumea. el însu i. c ci ele au existat. Erau anii '49. Am s reviu la criteriile sale. din masa aceea. unul avea chiar un tat ilegalist.

pentru un timp. Äo eava" din aceea marin reasc cu care am privit eu dep rt rile de atunci. colegi i profesori. de a se apropia de vechii s i prieteni. avid de prietenie.T. ap reau multe femei peste tot. împreun cu Treicu puseser într -un fel st pânire pe liceu. un ochean cu o singur eava. a ajuns mai târziu o adev rat celebritate na ional .. Din pleiada de fo ti prieteni ai lui. i a fost l sat în pace.. Eu nu sunt în stare acum s . ridicole. de i îl mai desp r eau doi sau trei ani pân atunci. Eu am r mas prieten cu ambii. dovad c ai uitato. în cadrul colii Ädu manul". cataloage. i pe urm . dintr-un fel de Änonconformism" pentru care am fost criticat de repetate ori în edin e de organiza ie (Lep da u era exclus din U. Mai erau câ iva astfel de du mani. cu adev rat. deci i de controlat.nu. Dar acestea. prea complicate. lamentabile de cele mai multe ori. persiflatori cu Äcozile" claselor i indiferen i cu media. în ciuda calit ilor sale. doi prieteni. unul din Äintimii" s i. altceva. e y^neinteresant. organiza ia te recomandau la facultate. eu am tr it politicul prin ea. printr -o femeie! O oglind . crimele pasionale etc. care avea un nume. care pentru noi apar ineau autorit ii morale i sociale. la fel. prietenia s-a rupt din motive exterioare i. întreaga lor aten ie i spirit de conservare. s brieze la Ämateriile" lui. i profesorii. ap reau pe ici. dar el era cel mai Äreu it". ha. greco -catolic. s -au îndreptat împotriva acestei noi falange a lui Lic .. avem nevoie de o astfel de lunet . toate. ciudat. s -a adaptat invers. a a cum folosesc marinarii. din anii s i de glorie.M. o idul aproape hot râtoare). unde.. uneori în sens strict biologic. în primul rând. Al ii. în ciuda calit ilor sale manifeste i confirmate.ocupa nimeni de b trâni). era el însu i fiu de ran). care a în eles imediat. i el era singurul sau ultimul care î i d dea seama de aceasta. atunci. dealtfel.T.. (Acest Ämiros de victim " l-au prins. etc. nu era în stare de o minim apreciere lucid a realit ii. ce consulta tratate universitare. Dona era acel ins dotat la tiin ele naturii. Poate alt dat . felul în care trebuia s se comporte ca s . mai ales. cum î i spuneam. / Eu aveam în acea vreme. a devenit.M. un singuratic. Acest Lep dau. etc. cu care . dar. Pitina. supravie uia armelor. am tr it revolu ia prin numele ei. citea mult. atunci. în variantele lor. avocatura devenea din nou o mare carier în miile de procese care ap reau dup r zboi i din pricina lui. cu o mare putere de munc . De i au trecut dou zeci de ani i.. prietenul ei i care. Eram acceptat acum de el pentru c . sunt banale i previzibile. o personalitate.i tr iasc destinul. colegi. în loc s mai fie respectuo i cu vârfurile. inteligent. ÄCrucea ro ie". pozi ie împotriva c reia se revolta neîncetat. pe deasupra. adev rul. Dona s-a adaptat foarte repede Ärealit ilor" noi i.M. ochi dilata i ² parc de o anume teroare. din nou se vorbea despre i ap reau. liceul. o lunet marin era ea pentru mine i a r mas astfel. îns . ca s privim în jurul nostru. i asta cu atât mai ciudat cu cât nu fusesem Äatunci". Eu am tr it-o printr-o femeie. Tu n -ai tr it-o. fundamental. Lep da u începu rapid s miroase Äa victim ". iar tat l s u. în cadrul Äascu irii luptei de clas " a lui Lic i el ilustra perfect.) Tembelismul acesta al lui Lep da u. Cum a fost acel Guga. etc.. norme de conduit . dar pân la urm mi s-a îng duit aceast extravagan . care era un spirit haotic i extrovert. indivizi cu adev rat nostimi. Dar toate acestea. ridicol. între ei. astfel.. care. f r precedent. eu r m sesem acum singurul. de i îi dispre uia.. odat ce n-a mai avut biseric . mai era i fiu de pop unit. conducea corul liceului în absen a profesorului de muzic . toat lumea se interesa de tehnic . acea lunet a fost Pitina. Neacceptând noua autoritate.. Unii dintre profesori. Izolarea sa era pe jum tate obiectiv . imposibil de definit. a intrat în biroul U. luat la o parte de anumi i colegi etc. politicul. nu!. n-a mai vrut s treac la un alt cult. netulburat. Lep da u. consiliu profesoral. a fost imediat izolat i în curând l-au f cut unul din apii isp itori ai clasei i ai liceului. în desuetudine. scria etc. nefiind în stare s . la noi în clas . a devenit i al meu. limbaj etc. de i el f cea nenum rate eforturi. studiile.i vorbesc despre ele. Pregnant.i poat continua. în imediata noastr apropiere. e perimat. continuând s fie un student eminent. pe colo cei Äpersecuta i în r zboi". m enerva i scârbea chiar i am r mas prietenul lui doar dintr-o m runt contrariere social . pu ini. prietenul lui i al meu. f r nume. au început s arate fe e obosite i contorsionate de fric . e i a fost cu totul. sunt prea vaste. iar Lep da u era un fel de dotat al literaturii i artelor. foarte repede. Lep da u. nu spuneai tu. au început s se team . inteligen . bineîn eles. amândoi dintre vârfuri: Dona i Lep da u. când îi fermecase i fascinase pe to i. au tr it -o L 149 direct. lipsit de sim ul realit ii i. din acel spirit exagerat de adaptabilitate al lui Dona. de i. i pentru mine. s Ädea" la Medicin apoi (pe acea vreme.T. lipsit de flexibilitate. cei câ iva fii de rani Äs raci" (Sârbu. secretar al U. i. Oamenii ace tia. d a. a ajuns instructor superior de pionieri etc. al liceului. . s -a apropiat curând de noii efi ai clasei i ai liceului. instinct etc. al facult ii. în curând. ei bine. na ionalismul c dea. pe jum tate se datora fricii i la it ii colegilor. toat lumea c ra moloz. din tot cursul inferior al liceului.). era mereu selectat în echipa de teatru a liceului. în ciuda sa. e adev rat. ranii începeau s se agite. Revolu ia. pentru c . nu-i a a.

/ Tot mai mult. acest caracter înc nu perfect osificat. Totul.. slab. un singur punct luminos într-o pat neagr . un iluminist social. de instabil. ap rate i falsificate de atmosfer ?! ( . erau foarte dota i în câte un domeniu etc. eram semnul acestei leg turi mai înalte. Dac ar fi avut cu câ iva ani mai mu lt în momentul r sturn rilor sociale. s m plimb cu el. a a cum e lumina. ei au fol osit acest lucru. nu tiu cum s spun. iam spus. un sentiment de admira ie.. vibrând ca un rezonator. devenirea. rece. ca fiin ele inferioare. sau aproape la fel. uneori parc nu trebuie decât s întinzi bra ul într -o jum tate de gest ca s atingi peretele acela sclipitor i translucid al Äfaptului a a cum a fost". Dona nu vorbea cu Lep datu. nici m car dispre ul. singurul cu care avea rela ii normale. care nu m iubea. unde spiritele alese.150 151 avea reale afinit i intelectuale i sentimentale eu eram singurul care îndr zneam s -i vorbesc. haotic. nepl cut de expresive. coeren a. mult mai important de f cut decât s se ocupe de mine. Fa a osoas . în care se concentra întreaga sa inteligen i neputin . dar asta. Ochii alba tri. un ^ corp cosmic scintilând! Te-ai gândit vreodat cum ar ar ta obiectele din 1 jurul nostru. dar felul în care se manifestau la Lep datu crizele acestea somato-psihice era în acela i timp ceva cu totul ie it din comun. f r s transmit nimic de la unul la cel lalt. Lep datu era la fel. prin simplul fapt c îi vedeam. propriile noastre mâini dac n -ar fi . mobil . cu fontanelele sale i. m runtul. al istoriei Äreale". 152 153 desfidând experien a i memoria. cu o fa mic . transfigurat . etem i cristalin în mi carea din jur. înduio tor de simplificate. bineîn eles. încât producea. ve nic zeflemisitor. cel mai m runt. cu o singur stare nemi cat . a. Acest lucru e tipic postpuberal i adolescentin. un trecut f r întâmpl ri. Dar asta conta prea pu in. într-o form mai ideal . din acel pueril nonconformism. citeau curent în dou limbi. deja evident . oval . aprioric. cu atât mai mult cu cât. prietenia lor. Era o victim aproape ideal . aristocratice pot comunica nestingherite de trivialitatea i brutalitatea social . muzic simfonic . s te în eli cu grosol nie i cinism. în stare ideal . concentrarea sensibilit ii i chiar i simpatia. nu. desfidând chiar epicul. caracterul realist. Pitina m dispre uia i ea la rândul ei. etc. îi atr geau aten ia. mai pur. în ciuda presiunilor externe i a Äpoltroneriei" lui Dona (cum se exprimase. a caracterului s u. poate s fie superflu. într -un fenomen de-o violent noutate i adânc i brutal relevan uman . negri. plantele i fiin ele. n -o putea umple nimic. în vid. mai mult chiar. aproape f r substan i gest. cu ochii mari. catifela i. de fascina ie amestecat cu scârb i repulsie. (Aveau aproape acelea i lecturi. orice am nunt. cum spuneam. purificat. al trecutului ca prezent. Dona îi dispre uia pe cei ce conduceau liceul. în acest b iat se amestecau în mod curios calit ile cu defectele cu atâta violen a spune. sub ire. ca niciodat înainte. inteligen a i o anume ironie fa de toat lumea. înalt. ochii prin i în os. profilul s u moral era atât de haotic. Trecutul libe r. ale cadrului meu de atunci. ca un tipar senin i atot tiutor. violent instabil. Pe mine î nsumi e de natur s m întristeze pentru c . îi f ceam s comunice. succesiunea. o elii. odat . care m ironiza i m dispre uia adeseori din cauza inegalit ii noastre intelectuale. acest craniu embrionar. inform . i Äc l ii" s i au sim it aceast sl biciune funciar a sa. undeva într-un spa iu mai înalt.^ 1 înconjurate. Un trecut fix. ce vis! S Ävezi" m car o frac iune de secund trecutul neturtit. cel care le emite i e descurajant s te am ge ti pe tine însu i. Iat câteva din elementele. pentru tine. Noua tipologie. Dona era înalt. cel mai verosimil. lucru cu atât mai pre ios cu cât ei fuseser prieteni i erau i sorti i s fie prin atâtea af init i de inim i spirit. cu insulele sale cartilaginoase. i ora ul. osos. profunda lor înclinare unul pentru cel lalt continua i peste aceste piedici. care p trunsese întreaga es tur social . poate cu mult mai reu it prin profunzimea. nepl cut de Äfrumoase". îi ajuta îns i se l sa ajutat de ei. poate i Guga. La fel ca i pe Guga cu Pitina: la fel. tr ind din iubire. ambii. cu fruntea mic . cu mâinile foarte expresive. Lep datu). neobi nuit de bogate i diverse pentru acei ani. nedeformat. adeseori îi întâlneam pe ambii i. arcadele proeminente. ascultau. i apoi distan a dintre mine i el era uria . felul în care el ajut la izolarea i Äînsemnarea" lui Lep datu. ai lui Dona îi tr dau viitorul imediat i mai pu in imediat. de cele mai multe ori. toate con in i un procent sigur de fals. Lep datu era incapabil de ironie. de neadev r. Astfel a ajuns doar victima celor pe care era incapabil s -i urasc . precum Dona. uneori. cu un fel de zâmbet-rânjet. ale acelui episod cu ea. Äfrumu el'4. cu o mare frecven . e înc rcat de falsitate. îngerii i idio ii.) Dar. istoricitatea. într-un eter al valorilor. Guga avea realmente cu totul altceva. ai intui ia adev rului clar i pur. frazele mele ajung în ultimul rând la mine. eu m -am apropiat de Lep datu. de i tocmai pentru asta ele erau Äanormale". Lep datu ar fi fost un fel de Guga. gura mare. îl ocolea. un fanatic comunist. cu atât mai pu in de dispre . f cea tot ce se putea ca s se vad acest lucru. Eu. mediocrul lor coleg. nici m car s -i dispre uiasc .

recunoa terea umanit ii în venele mâinii mele drepte. ce ea îns i ducea o via de c lug ri în lume. în articulo morîis. IJ . care l-a convins pe el i pe înc câ iva colegi s se mortifice. în felul în care ro esc. de sfânt. amuzant aproape. o exaltat . dar chiar i iubirea celui mai apropiat de mine. b iatul acela care avea un nepl cut amestec de vanitate i neputin în fiin a sa atât de expu s . destul de hot rât . care. plângea. Cu excep ia acelui Alfons. nepotrivite etc. i prin via a ascet . Gestica exterioar . mai unitar. în murd ria în care tr ie te trupul meu. închidea ochii i eu sunt sigur c î ncerca s se gândeasc la Dona. iubirea nu numai a du manului. cu irisul zb tându -se încolo i încoace în orbitele sale împu ite i zâmbind. sculatul de diminea . f când. a iubitei ² ce paradox înfrico tor! ² iubirea de mine însumi. sper c Dumnezeu îmi confer înc harul s u i îmi va da puterea s m umplu înc de noroi i de abjec ie. dar domni oara Pop a intervenit. are nevoie de voca ie. cu un cap u or masculin. poate. oricum neobi nuite. ca i un preot. pe la c inci. i influen a acestei femei. un exerci iu interesant de individualizare. de pild . sub ochii închi i. i mai ales ale bisericii unite. mi-a vorbit kS4 pentru prima oar despre Ädescoperirea sa".. Strasbourg. c fac eu însumi astfel un exerci iu împotriva vanit ii. îmi spunea Lep datu. nici m car b rb te ti! El. de crime i tr d ri m runte. cu b rbatul real ² ce înseamn real?! ² care o atinggJAstfel. nici un an.. întoarce capul i . despre umilin ! Ce cuvânt îngrozitor! El însu i nu era capabil de aceasta. iubirea prietenului. Alfons. t cerea. ce ducea o via singuratic . doctori ai unor universit i str ine. fericit. vi s-a întâmplat vreodat . închidea Lep datu ochii i eu îl ascultam. a mea. crede i c n-am suferit? Permite i-mi. a celor J'dou sau trei sute de cute ale podului palmei (dou sau trei mii. de-un atr g tor exotism. acum o lun . de i îmi povestea c avusese în ultima sau penultima clas primar (la vârsta de nou sau zece ani) o înv toare. s doarm pe pietri . simboluri mai mult de suprafa i u or spectaculoase. s cere i un . îns . pentru care tr deaz . ce conteaz !).. râvnit . s se cuminece i s se spovedeasc cel pu in o dat pe s pt mân . vai ² pân la moarte. exerci ii de umilin fa de cei inferiori etc. la biseric . i aceasta vine cu mult mai târziu. de care prima oar în via a mea mi-a jvorbit Lep datu. slujba era la ase. Pentru ce nu m duc la slujb ? Crede i oare c nu m doare inima c m târ sc inutil de colo-colo. i oricum în prima vineri din fiecare lun ² unul dintre ei se cumineca zilnic ² s spun rug ciuni i rozariul. pe care o duceau unii dintre ei. Padua.. sursa trec toare a atrac iei aceleia. avea. a încetat. iubirea acestei murd rii. începuse s se flag eleze. Unul dintre ei. unei Äm runte caste" din coal . al turi de el. femeia aceea de-o exaltare 155 st pânit . contagiat pu in de frazele sale despre umilin . au fost. cu excep ia lui Alfons. ^abjec ia perfect ! i-am vorbit de atâtea ori de iubirea mea pentru \Dostoievski Fiodor Mihailovici. pentru micii exalta i. dup aceea ei au trecut la liceu. înainte de a veni la coal . de neacuzat. ultima abjec ie. pân în ziua de ast zi duce o via Äsacr ". printr-o sfidare a suferin ei exaltate. pentru c el tia. drept canon. una din cele mai rare. poate. Roma. înnobilând în acest fel actul acela simplu. Mia_R©pyO femeie înc tân r . Änetrivializat " de familie. ajunsese s spun de câte zece ori rozariul. Am citit de cel pu in zece ori împreun acel lung dialog dintre Marmeladov i Raskolnikov. la catedrala greco-catolic .ferm" i Äechilibrat". Nu era. el mi -l citea mie pentru c nu avea cui altcuiva s -l citeasc i. a durat pu in.eforturi fizice s zâmbeasc . sau alt slujb special . s stea nemi cat câteva ore etc. la utrenie. cel care se cumineca zilnic. îns .bineîn eles. a miilor i milioanelor de abjec ii i tr d ri pe care le-am f cut în via i de care sunt capabil înc ² o. spunea el. dormitul f r saltea. în clasa întâi. pentru cele mari. o or când colegii lor înc donneau. în patul conjugal. care din anii aceia s-a consacrat religiei i care. lamentabile. cel care ar fi în eles i tr it cu mult mai perfect. superficial a umilin ei cre tine. f r lacrimi. s mearg în fiecare diminea . acea copil reasc i tainic ini iere în misterele bisericii. ritualic . ca o femeie. i m gândeam. aceast perioad s-a resorbit repede. Toat aceast Äpas mistic ". i a reu it s -l împiedice. în mersul meu ridicol. B Äsamariteanului". f r rost? Oare n-am suferit eu când. o alt voce. devastându-l i salvându-l. irupe la un moment dat din arm tura unui caracter care pân atunci p rea î. de sub blânda îndrumare a domni oarei Pop. comuniunea special cu înv toarea. p strându. ar tându-i b ie elului de zece ani c exist o gradualitate a acestor exerci ii spirituale i c se poate p c tui i printr^un orgoliu al umilin elor. în secunda mor ii. zilnic. las s apar un alt trup. Umilin a. decât mecanica elementar . în via a lui. iubirea total . i s înceap cu unele mici mortific ri: ab inerea de la o mas . pentru abjec iile adânci eu nu sunt chemat. a lui Lep datu. s m înlocuiasc un minut cu el. e o impietate s plângi când cite ti un text atât de mare. pentru el i ceilal i. la o vârst când spiritul tr ie te înc în simboluri elementare. El nu trebuie murd rit cu lacrimi. împreun cu ea. domnul Lebeziatnikov a snopit-o în b t i pe so ia mea. iubirea e singura noastr salvare. Lep datu. binecuvântat s -i fie numele! El mi -a citit. c reia i se ofer . sper c înc sunt capabil. f r kcop. o anume preponderen : de a apar ine unui grup. Äf r iubire".. hm. chiar i p rin ii. tinere. atunci. ca o pat indecis . r mânând doar ca o amintire pe jum tate tears . animalic. posedat de so ul ei. îndemna la imita ie.i mai mult caracterul spectaculos-exotic de nuan pueril . toate acestea i înc multe altele. cu vocea sa tremur toare i exaltat ² într-o vreme când aveam lecturi cu totul puerile i m runt infamante ² scena dintre Marmeladov i Raskolnikov i plângea. citind. f r nici un fel de discriminare. dealtfel. colective. iar eu z ceam beat.Iubirea. adeseori. prin numero ii ei preo i celibatari. semianimalice.. voca ia aceasta. toate acesteajcu acela i mecanism cu care o femeie. i cu toate acestea va veni i speran a.

i nu comp timit! Iar Tu. ² La ce bun s te mai duci? îl întrerupse Raskolnikov. ha! Ha. dar cred c a a ceva. i se pare c m-am fericit din cale afar cu litra ta de vodc ? Durere.. râzând crispat. Judec torule.. Despre singur tate..... i asta cu argumente tiin ifice.. Doamne. cu mâinile în buzunarele pantalonilor. dou . totu i te duci i.» i o va ierta pe Sonia mea. pentru c ai iubit mult. Eu sunt ceea ce se cheam flegmatic. Iubirea i umilin a eu mi le închipui altfel. v-o spun vou .. De ce s fiu comp timit? zici tu. i. pe cei în elep i i pe cei smeri i. pentru ce mi-ar da bani? i uite. i bineîn eles c mai e nevoie. Am nevoie de ea.. un colero-sangvin. chiar a a i este! f cu Ceea. De pild . ofticoas i rea. A i dreptate. cu bra ul întins înainte. Va veni în ziua de apoi i el m va întreba: «Unde este fiin a care s -a jertfit pentru mama ei vitreg . mult nu poate s mai întârzie.. pentru mine. i vom în elege totul! Atunci vom în elege totu l!. dar e ceva exaltat în toate acestea. pe urm .. tiu bine. ² Nu în eleg bine toate acestea! spuse Minda dup câteva minute lungi de pauz . be ivilor. c ci eu nu beau din sete de veselie. de pe atunci te iertasem. c ci. cum f r nici o speran ? ² Cu des vâr ire f r speran . i . ci de lacrimi i suferin mi -e sete! Tu. care pe to i i pe toate le în elege." ² C ci orice om trebuie s aib m car un loc pe lume unde s se poat duce! repet Lauren iu i râse.. umilin a.. i via a. i Katerina Ivanovna.. Eu a putea tr i foarte bine toate aceste.. celor cu minte mult . singurul Judec tor. Habar n-am. ² însoar -te. dar veni i i voi în împ r ia mea!» Atunci vor gr i cei în elep i. f r sangvinitatea secolului XIX.. i are s -i judece pe to i i are s -i ierte pe cei buni i pe cei r i. ti i cât se poate de bine c cutare cet ean. eu suf r mult de singur tate. Altfel apare prostul -gust i umilin a se transform într-un fel de vanitate.... Iar când va fi ispr vit cu to i ceilal i. de o lun . d -i i mila ta! Atunci eu singur am venit la tine ca s fiu r stignit. când am fost ast zi la ea!. nici o leg tur vital . neputin cio ilor...... R stignit ar trebui s fiu. Minda îl privi iute i d du din umeri: V ² Iubirea eu o v d ca pe o func ie vital-social .. fraze. care se observ . i a a este privit acest lucru i în Anglia.. Dar reac ia ta a fost atât de fireasc . chiar/ / previzibile. pentru ce -i prime ti i pe ace tia?» i va r spunde El: «îi primesc. de i bineîn eles c sunt foarte ocupat. nu exist nici un drum direct. eu.. da i-mi voie s v întreb. veni i i voi. Din mil ? Dar domnul Lebeziatnikov. un be iv f r c p tâi. ² Ha.. de ce vi i-ar da? tie prea bine c nu-i ve i da înapoi niciodat . sculându-se în picioare. permite imi s v întreb. voi... i va spune el: «Sunte i ni te porci! Asemenea animalelor sunte i. ² Dar bine. exaltarea ta mi se pare ceva de prost-gust.. tipul meu de sistem nervos. Mai e nevoie de umilin ?.. îi primesc. ne-a explicat deun zi c ." IJ Mil ? Dar de ce s fiu comp timit? strig deodat Marmeladov.. nu vreau s te jignesc. De aceea te caut i te ascult. r stignit pe cruce. în vremea noastr . va în elege i dânsa. foarte ie ite din comun. Dumnezeule! Bineîn eles c m voi însura. durere am c utat în fundul c nii i am g sit -o i am sorbit-o cu poft ! Iar mil are s aib cu noi acel care fa de to i are mil .. negustor nenorocit. cel pu in via a mea. cu Ludmila. economia politic este în floare..i iert i acum p catele tale numeroase.» i va întinde bra ele i noi ne vom arunca la picioarele lui i vom plânge. ha! S nu crezi c râd pentru c ai spus o prostie. m r og. ast zi. care e la curent cu ideile noi.. cu toate c tii dinainte c n-are s . despre singur tatea mea. i to i vor în elege.împrumut. i a fost milostiv cu el?» i va mai spune: «Vino în împ r ia mea. o va ierta.. cuprins de exaltare. în elep ilor. r stigne te-l pe p c tos.. înc de pe atunci te iertasem. cum s spun. pentru nimic în lume n -o s v dea bani. e o chestie poate doar de s pt mâni. se va întoarce i c tre noi: «Veni i i voi.. un anume prost-gust. Suntem dou fenomenalit i care se contempl . mo tenite de dracu ^ tie când. adic . vie împ r ia ta!. ca i cum abia ar fi a teptat aceste cuvinte. tam-ta-ra-ta-ta. veni i i voi.i dea nimic. de prost-gust! Lauren iu t cu i Minda ad ug : ² Bineîn eles. privindu-l pe furi pe Minda.. dar r stignindu-l.. rela iile noastre au . i pentru ni te copii str ini? Un de este copila care nu s-a îngrozit de nemernicia tat lui ei p mântesc. bine inten ionat i folositor omenirii. mai mult sau mai pu in minore.... nu merit nici un fel de mil .. f r nici o speran ? ² Mi s-a întâmplat. tiind dinainte c nu v ve i alege cu nimic.. El. singur tatea mea are nevoie de palavrele tale.. ² P i dac nu ai la cine te duce? în elegi dumneata ce înseamn s n-ai unde te duce? C ci orice om trebuie s aib m car un loc pe lume unde s se poat duce! Fiindc vine o clip când. ceva. fiindc nici unul dintre ei nu s-a crezut vreodat vrednic s fie primit. v-o spun vou . Am 157 sim it acest lucru în inima mea. f r exaltare. între noi doi nu exist nici un fel de comunicare important . 158 atunci ea trebuie f cut f r ostenta ie.. mila este interzis . i dac da. nu tiu. de impertinen a | ta i de toate complexele tale.. unde. va spune. neru ina ilor!» i noi vom ie i i ne vom opri în fa a lui f r fric . vor gr i cei de tep i: «Doamne. cel pu in... Dimpotriv .. tu. Intre toate aceste lucruri. de ce s faci din umilin o profesie? Omul modern cred c K sufer azi mai mult de singur tate decât de aceste boli.... nu tiu dac ai observat._ domnul Fi odor Mihailovici al t u nu prea vorbe te.. i atunci.

m runta imagina ie. ca i cum i -ai face ei pe plac. dar apoi. dup câte va clipe. dând din nou din umeri.. undeva. ² Ludmila are mult nevoie de tine acum. imagina ia de care trebuie s dau dovad ca s-o g sesc. vineri? A. în sfâr it. F cu asta de câteva ori la rând.. apoi îl ridic din nou i form num rul.. încurcat c face o ac iune pe care tocmai o persiflase cu pu in înainte.. M duc s-o caut! i Minda râse brusc. i nu pentru c mi-e dor. acum.... ÄCui? r spundea ea.. atunci. Dac a avea firea ta. poate am amânat prea mult.. ie!" i îl privea cu obr znicie. mult mai mult decât be ivanul de Marmeladov! Eu nu repro ez nimic egoismului t u.. ha. f r s r spund nimeni. într-un punct... m simt tot mai ispitit s -o caut acum. ce dracu sunte i amândoi a a de ciocoi? Ce dracu nu v însura i odat ? Când am plecat cu ea. progresiv . ea a refuzat îns i a plecat cu o fraz . Din nou r spundea ocupat.Ca i domnul Lebeziatnikov! ² De ce. folositor societ ii. S-ar speria. cu Medoia la. privi pe geam. Nu sar potrivi deloc cu mine.. ² D -i acas ! f cu Ceea.intrat într-un fel de punct mort. ne învârtim în cerc.. era înceat . ner spunzând la saluturi. se plimb câteva minute. ² Termin cu codo i tul sta! spuse Minda.. mi -e un dor nebun. odihnindu-se în bucuria ei. continu Minda.. Apoi se întoarse. i Lauren iu. dar tocmai atunci închidea. primul ei impuls era s -l ocoleasc ca pe un stâlp incomod. în clipa aceasta mi -e un dor nebun de ea. a ez receptorul. ² . de i ea nu tie c voi veni. el râse înc o dat . s fi fost însura i. încât putea fi el însu i . Ne -am desp r it. dând din umeri. iar tu. ea a început s . Dar.. Egoismul t u e profund î7Ä. având oroare de troleibuzele hiperînc rcate. ² în calculele mele! spuse râzând doctorul. Am vrut s intr m la o expozi ie. ce-i azi. dar de ce nu i-l asumi? Asta e ceva scârbos. Ar fi fost bine s fi. F r o vorb .. a a. care mie nu mi se potrive te. De data aceasta se f cu apelul. dup ce el se oprea în fa a ei. Renun .. Nim nui. când îl recuno tea. pentru c e ceva schimbat acolo?! i totu i. e la cabinet. e exact femeia care îmi trebuie. ÄE o sear furat ?" ÄCui?" întreba el. î i zise c cel lalt pozeaz . dup prima ei bucurie.. ha. care ar minao. f r pricin . absent . mergând încet. cred c gestul meu ar dezam gi-o într-un fel. ² Nu-nu. te-a l sa cu câteva cuvinte i a alerga la ea.. tu e ti. Minda. Ascult . cum s spun.. pe care l-a acceptat ca amant i so . a teptarea. eu i-am propus s intr m într-o confet rie. oricum. v zând c cel lalt r m sese nedumerit.. ce s mai vorbesc.. sau...i piard pu in r bdarea i. oricui. începu s vorbeasc despre altceva. g sesc. -²-". cu care ea s-a obi nuit.. ha!. o.. cu o vioiciune nepotrivit lui. n zuros ca un copil ( ea îl cuno tea atât de bine. apoi ridic din nou receptorul. ha! Felul în care am zugr vit c utarea ei. pân la apte i jum tate! ² E apte. pe nea teptate mai ales dac nu a g si-o acas i ar trebui s fac câteva eforturi ca s-o 159 V.. pe care ea îl parcurgea când venea pe jos acas . cu geanta atârnând într-o mân . Am s iau ma ina. ne v zând pe nimeni. nu m a teapt .. o turti într -o scrumier i form din nou num rul. iar când deschise gura. dar ea m-a rugat s stau.. domnul Lebeziatnikov era probabil un ins folositor. ha. al acestui traseu. în. de ce te faci ca i cum ai Äceda".. bineîn eles. probabil c se va duce pe jos acas . poate! ² De cât timp n-ai v zut-o? ² Ce te prive te? ² De ce dracu stai cu mine acum în loc s stai cu ea? Unde e acum? ² Habar n-am! spuse doctorul. ² Nu r spunde acas ..... dar. Nu reu i s-o întâlneasc pe traseul cunoscut. ² Ludmila. s-o a tept câteva ore etc. inutil.. spuse grav Ceea. cu lenevie. Când igara ajunse la jum tate. nu prea tare.. dar în fa a cadavrului unui om foarte apropiat nu ne speriem numai pentru c Äel" e schimbat. Apoi se opri în mijlocul unei fraze i se uit la ceas: era exact apte i jum tate. probabil c nici ea nu i-ar da prea exact cont de senza ia de spaim pe care ar încerca-o. în timp ce ie eau pe u . a plâns. ce dracu îi faci?! Minda d du din umeri: ² Nu tiu. i ea. tu. calm. o voce plictisit îl anun c doctori a Ogrin plecase. lung. Chiar bucuria. i Ceea îl asculta cu aten ie. o spaim confuz care nu se potrive te deloc cu firea ei pozitiv ... am vrut s -o p r sesc în grab . cu tipul meu. spuse Ceea. i Ceea îl privi cu aten ie: era un sunet nedefinit ironic. S-ar putea s fie acas . nu e chiar atât de simplu. Minda vorbi neobi nuit de mult. Ä ie de ce nu. îl r ecuno tea cu greu. ² D -i un telefon. începu s râd . mereu cu ochii în jos i într-o parte. Doctorul îl privi pe cel lalt cu un început de interes. de fiecare dat diferit... logodna asta.i trece prin minte s m a tep i o dat !" f cea el.. poate e la sora ei. tiu pe unde trece i.. se repezi la telefon i form un num r'. Fugi. ² Ce îngâmfat împu it e ti! Spune c i-ai pierdut tu r bdarea.i aproape firea. pentru c am spus asta... t cu. î i aprinse o igar . odihnindu-se. toat seara era de-o veselie f r margini. care nu e ti în stare s faci pe plac unei mu te dac asta nu intr în. du-te i a teapt-o. S mergem. deja. dar nu cred. Bineîn eles c s-ar bucura dac m-ar vedea. Minda o a teptase de multe ori. Era ceva speriat în toat atitudinea ei. adeseori nobil. schimbându.

dar care îl enerva printr -un respect excesiv." ÄA. Ar trebui s fiu nebun !" ÄBine.. unii strigau c e un Caragiale tr dat. cuscufus?" ( sta era unul din numeroasele ei nume. la D'ale Carnavalului. De mai bine de o lun ea îl pisa s -o duc la Municipal. în dosul urechilor.. i dac ai s te îns n to e ti?" ÄExclus!" f cea el. asta am s fac.) ÄS presupunem c . de. ajut -m tu. cu Rollex?" ÄBineî n eles. al ii. într-un râs scurt. la rându-i. maimu rindu-se. de luciditate. uimit. la pasfogeni!" f cu ea victorioas . atunci?" (în vocea lui era un început de enervare.. eu sunt sut la sut !?" ÄGrozav! înseamn c ne potrivim foarte bine. Ultimul salut îl enerv atât de tare.) ÄP i sunt. precis. de parc i-ar fi fost superior la liceu. peste m tas ea bluzei ei. Cu sare". Ce porc rie. i de ce nu e ti?" ÄPoftim?" ÄDe ce nu e ti nebun .. Da." ÄAu!" ip ea u or. Prefer s te tiu acolo decât în alt parte. ÄCum. Brehariu povestea . i ie ise un brouhaha"etc. ÄBine. care. radiolog (cu care fusese coleg Minda la un curs de specializare).. Crezi c m prefac? Dar tu nu te prefaci. ÄCu ce?" ÄAh.. doctorul BreJiariji. ce-ai s faci cu bietul Rollex?" ÄLui Rollex am s -i dau un picior undeva!" ÄIa te uit . plimbându -se prin fa a teatrului. i. preocupate).. nu vezi c . nu tiu. ÄCe s presupunem.) ÄHai. apoi înc unul i înc unul. i?! A. o criz s -ar putea s am!" (Nu auzise ultimul cuvânt. la ce? (Cu indignare) La pasfogeni. i acesta se ag imediat de el.. ai s m a tep i.. dar s presupunem" insista ea. f cu el. de. etc. fumând. eu nu m prefac.. fals . bra ele. care. jucat îns . cu amantul t u. am s m internez la pasfogeni. începând s -i povesteasc o istorie complicat cu unul Bojar. tia asta cu precizie. ÄEu? S te a tept eu? f cea ea vesel ." Ä i cu el ce -ai s faci?" Ä??!!" ÄTe faci c nu pricepi? Cu el... O a tept aproape o or . da. unde nu era i nici nu trebuia s soseasc . în hol.. ÄDa. sânii. la oamenii pasfogeni!" ÄA. un individ foarte reu it etc. r spunde! îl scutur ea." ÄLa un spital de oameni.. ÄBine. ap rându-se pe jum tate i fals de îmbr i rile sale care îl preocupau atât. f cea ea. spunea el. habar n -am.. omul sta îl admira sincer!) Deodat îi trecu prin cap c ea se dusese la teatru.. ÄLa un spital de. m internez. nu sunt?" ÄNu e ti. Nu era foarte probabil. i a patra?" ÄCe vrei tu. undeva la un spital. (Au!) ce -ai vrea s .. de care vorbea tot ora ul. când primii spectatori ie ir în hol. ea îl privi mirat i el ad ug : ÄCe mai întrebi? Vicepre edintele!" (Asta nu mai era nici o mâncare i ea pufni. Minda ajunse în sfâr it în fa a casei ei (ea nu era sus. pentru c primul lucru pe care îl f cea cum ajungea acas era s deschid geamurile i s ude numeroasele ghivece i vase cu plante. o criz de luciditate. de. nevasta unui tab nu tiu pe unde. (El îi s rut . a a c mai a tept o bun jum tate de or . i sandaletele acelea cu.. teribil de dezarmat în fa a acelui timp inutil care trebuia umplut. pus în scen de Pintilie. ce pis loag e ti.) ÄBine. Am s m internez. tu e ti nebun de-adev rat. geamurile erau închise peste tot). se amestec printre ei. absent. Nu prinse prima pauz ." etc... (Vorbi cu cumnatul ei. bineîn eles.160 161 pueril sau ridicol lâng ea). etc. pe tâmpl .. etc. iubitule. te prefaci!" ÄCrezi? spunea ea. în sfâr it. or. grav. (Era mâncarea lui preferat .i revii!" ÄEu? Exclus! Sunt nebun pe via !" ÄBine..." ÄDe acord. Va intra în pauz i o va g si. s rutând-o pe gât. dar cu cât trecea^ timpul. sut la sut ?!" ÄDa.. pentru c el o mu case de lobul urechii. un bun cardiolog.. etc.. Dar a doua duminic ?" El începu s râd . f cu un tur de cinci minute i reveni. etc. etc.. probabilitatea aceasta se fixa. i ea începu s se apere cu seriozitate. în sfâr it. Reu i cu greu s se dezlipeasc de fomulele sale întortocheate..i aduc?" ÄPre edintele!" spuse el. umerii.i place ie. punctându-i traseul i inser iile mu chiului cu s rut ri serioase. la ie ire?" ÄBineîn eles. da. S presupunem c ai o criz . Spectacolul începuse de o or i el se hot rî brusc. i tu ai s Vii s -mi aduci de mâncare cu suferta ul. d du un telefon surorii ei.. mângâind-o. 162 163 care se culcase cu o pacient .) ÄO criz de luci ditate" repet ea cu o ciud jucat .. pe Älinia sterno -cleidomastoidianului" (cum explica el. c . f r s ov ie. Avu ne ansa ² sau ansa? ²s întâlneasc o cuno tin . Dar când o s ies.) Am s -mi pun deux-pieces-ul ala ruginiu. A treia duminic ?" ÄA treia duminic cartofi pai". etc. un Caragiale inedit. de o veselie f r scop.. ÄLa ce?" se întrerupse el o secund din travaliul s u gra ios." ÄA.. pentru c lui de -atâ ia ani nu-i ajungea timpul i acum iat minutele acestea lungi ca ni te fese interminabile i. o surpriz . un coleg de la Fundeni. etc. de vocea sa pe jum tate emo ionat c îi vorbea. nu -i a a. în ma in ²de i avea cheia ² salutat de câteva ori de vecinii ei de apartament. iubitule. asta prima duminic . încât demar . Cobora.

oriunde te duci. în preg tirea acestui mister. O umilin feroce pentru el. Deschise radioul i. dar de ce în irup ii atât de brutale. ce exerci iu fantastic. a timpului ei liber.. ascuns . ci devenim furio i pentru c lovim cu pumnul în mas "). era una din pun ile cele mai sigure ale iubirii lor. îi era ei str in. de stridente. continu el.. Geamurile erau închise. Ha. Numai atât?! în definitiv. al lor. dar o inteligen îndelung exersat . aprinzându. pentru orgoliul lui. infra-gesturile. avea atâtea de f cut. previzibil . nu-i a a. structurate. dar.i aprinse o igar . Te pomene ti c era cu un b rbat? Gândul sta îi mai trecuse de vreo dou ori prin cap. urlând. alunecat o clip la aceast enormitate. în primul rând. zâmbi Minda. Ie i ca o furtun . dar. cu inteligen i.. Ea nu amintise niciodat despre aceasta. decenii.. în cele mai variate clipe i dispozi ii. ² i Minda începu s râd u urel când î i imagin surpriza ei. o lovise o singur dat .. da.. al tribului? Bineîn eles. în orice clip . i o rud înviat din te miri ce cotlon al memoriei. Äorientale". cu un: ÄAm s te sun!" care-l z p ci pe cel lalt. ca o igar proast . inutil . De ce dracu nu se însura cu ea? (O clip auzi timbrul lui Ceea... Era obosit. era ceva care nu se Älipea" deloc de ea. o dat pentru totdeauna. Trase ma in mai într -o parte. care va r mâne unic pân la sfâr itul lumii! Ea l-a privit alb . blestemând în gând obiceiul ei idiot de a scoate din priz telefonul ² asta în perioadele când era nemul umit de el ² obicei de care nu putea s-o dezve e. logodna asta a lor nu era un miracol? O c s nicie nu aspira oare. o priv ea uimit i însp imântat.. aproape senzual . Aceast Ädecen a gândului" îi apropia.i debiteaz cele câteva fraze. când o a tepta ² ra iona el ² era un timp al ei. vis-â-vis. ca i lui. care . exaltat. s lucreze la cursul s u. a. vor face nunt religioas . f r aceast mândrie?. nu era capabil decât un om foarte inteligent. din tristul Ätras pe sfoar " cotidian.) De ce? Dar ce importa asta? Ceea ce îi lega nu era oare mai sigur decât o idul . de vreme ce i pl cea aceast corectitudine inuman a Ludmilei. involuntar.i disciplineze gândul. intr în sal .. da. c zând cu aceasta atât de jos în fa a ei. apoi. care i se revela doar lui. snobism. Chiar dac ar fi lucrat. atâta r u! Atâtea plictiseli! Ar fi iubit-o. tia asta cu precizie." .. de ce atâta masculinitate în minutele ei de ur .. încet-încet. inuman de corect. oricum nu se gânde te la altul. Nimic din romantismul bolnav. uneori. întuneric peste tot. i. evident. evident. dar i teribil! Dac for a asta a ei se întoarce împotriva lui?.JEt d'etranges fleurs sur des etageres. i apoi. ca i cum s-ar sim i mereu privite. la orice or . Nu nu. penibil înv ate pe de rost.. de parc ra ionamentul s u era o urmare logic a propriei sale mi c ri din umeri (unde citise asta. i în jur. reu i s se lini teasc . un nume care nu treze te nici o asocia ie.. Grozav asta. cel pu in cu un reflector aprins. câ iva prieteni fâstâci i. s . când alergase la teatru. îns . s te sim i pe un fel de scen . s dea câteva telefoane. acea scurt scen când rid icase mâna. a autodistrugerii.. s citeasc . era una din acele femei < care se poart corect. feminitatea aceea t \ a ei. n-o g si. dintr-o prea bun p rere pe care o au despre ele 164 însele. apoi se opri. de dispre .. gesturile. s se înal e spre o logodn ? C snicia l or. care -i sem na atât de bine în împ r irea ra ional . spre stupoarea lui. oare. ce pl cere. ea nu f cea parte dintre sinucidari. al dracului de corect. ea nu amintise niciodat mândria aceea a ei. dintr-o decen a gândului.î i ceru abrupt scuze. Chiar gândul. Unde putea s fie? Iat . acest gest unic. de r ceal inuman . i a memoriei sale eterne! Pentru c o femeie ca Ludmila poate provoca astfel de suplicii psihice.i ia plata pe loc. i acest timp când o c uta. dintr-un ? j fel de.." da. pre ioas .i o nou igar . parc William James? ÄNu d m cu pumnul în mas pentru c suntem nervo i. Firile lor gemene. Sau o cuno tea el prost?! Nu-nu. decât un cretin cu cocard care. Sau chiar dac se gânde te.cu mult haz. Nu reu ea îns s-o particularizeze. eap n . ei vor r mâne logodi i! Ipromessi spozi! C snicia era una din cele apte taine biserice ti. când îl domina în toate acestea i el se l sa dominat. ca o hârtie alb . Äcurate". Bine-bine. eclosent pour nous.. Minda îi fu recunosc tor c exist . aproape ca un b rbat. apoi. într -un loc de unde erau vizibile doar geamurile. f r nici un nume al turi. de a te vida de cel.. cu precizie. Acum. Medoia o intuise bine. într-un stâlp de o el!. zâmbi! Ce intui ie profund avusese ea în acea clip ! El urma s isp easc luni de zile gestul s u. avea timp i reveni asupra acestei idei. ie i apoi i trecu în goan pe lâng Brehariu. acesta va f i darul lui.! El nu era la fel? De vreme ce o pl cea. parc izbise într-un fier. cum din nou trecu cineva i-l salut . dar.mai m runt gând.. care îi f cea i lui i ei. europene. a memoriei ei eterne. când ea îl dep ea în toate acestea. se va face i asta. Ar fi vrut s se duc pu r i simplu acas . fantastic . un timp. s ajung o logodn ? S se întoarc . n -ar fi fost acum în stare. el înjur încet printre din i i se dep rta. s-o complice cu un epic cât de cât verosimil. ar fi lucrat prost. Se întoarse la ea. de tipul ÄFiodor Mihailovici" sau din lucheria balcanic . previzibile. chiar foarte curând. ea.. nu. din p c lirea destinului în fiecare ceas. e un imbecil cel care contrariaz conven iile m runte. refuzând s gândeasc cele zece secunde cât s rea bricheta din bordul ma inii. i surescitarea cu care petrecuse ultimele dou -trei ore îi l sase un reziduu nepl cut. Ce senza ie. va fi o fars . pe care o alta. cum Ludmila nu ap rea în holul deja aglomerat.. c ea e în stare. erau împreun de mai bine de doi ani i el nu putea ghici unde putea ea s fie. era un mister... o c snicie fericit . ro ea a care i se va urca cu siguran în obraji când el îi va propune aceasta. lovind înapoi. ca i cum s-ar vedea mereu în oglind .. dar îl l sase s cad imediat.. Sau împotriva ei îns i?! El d du din umeri. 165 ') scuturând absent igara. un timp pierdut ca s-o g seasc . de care. se entuziasma tacit Minda. dup vreun sfert de or . câteva ore cu gândul numai la ea. de mii de ori î i va proiecta. apropo... pe care e notat un num r de telefon. dac ea nu se gânde te la el. siguran a aceea a lui c . de unde putea vedea intrarea. .. nu tia ce s fac .

injuriind sau trivializând totul în jur, le ignor . ^__j,.Ridic ochii întâmpl tor i, spre surpriza sa, v zu geamurile lumi nate, deschise. De cât vreme? Trecu peste primul impuls de a s ri din ma in . R mase s - i termine igara, eventual s - i aprind înc una pe i care so fumeze, calm, relaxat, pân la jum tate.fUra gesturile pripite, spiritul panicat, i st pânirea de sine, uria , de care d dea dovad de H atâ ia ani, în atâtea mii de împrejur ri, mari i mici, era una din sursele autorit ii sale incontestabile. Cu atât mai mult cu cât era o st pânire de sine veritabil , ea se exersa i exercita în solitudine, f r martori, f r 166 spectatori, Äcu toate proiectoarele stinse". Ha, asta era o mic diferen între el i ea. La ea se sim ea asta, intuise i Medoia, care o v zuse doar un ceas, dou ; la ea era cel pu in un reflector aprins, unul" nu prea puternic, cu un voltaj nu prea mare, dar în permanen ... o Äpin ", cum spun cinea tii, pentru a colora, a îndulci, pentru a pune mai bine în valoare un farmec real. A, bineîn eles, real, nu se truca nimic, nu se tri a, nu -nu, chiar gândul la a a ceva ar fi putut fi deplasat... în definitiv! i el î i mi c din nou umerii, era femeie, nu? O femeie sut la sut , milion la sut ! Femeia lui! î i aprinse o nou igar (din nou cele zece secunde de vid psihic perfect, o performan a sa, pân s rea bricheta), o fuma pân la jum tate, f r grab , de parc ar mai fi avut de a teptat o or , apoi o turti în scrumier , împinse recipientul de metal îngropându-l în bord, scutur cele câteva fire de tutun de pe tapi erie i de pe veston, ie i, încuie portiera i travers strada. Era târziu, trecuse de unsprezece. Urc încet sc rile (ignorând liftul, cu atât mai mult cu cât se afla jos, la parter, la îndemân ), c ut cheia de Yale de la apartamentul ei în buzunar, cu vârful degetelor, i, ciudat, în clipa când o g si, când degetele o recunoscur , sângele începu s se agite. î i sim i artera temporal zvâcnind încet, o u oar vaso -dilata ie, undeva, pe gât, ap ruse probabil o abia vizibil ro ea , chipul i se f cuse mai alb, o paloare pe care în semiobscuritatea sc rii cine s -o descopere? Doar el, el, care privea dinl untru, din corpul s u în afar . Capitolul VI Unde fusese?! i Ludmila r mase pe gânduri, de parc ar fi încercat s - i aduc aminte pe unde umblase. Minda f cu un gest scurt, cu mâna; I nu-l interesa prea mult r spunsul ei. Era fericit din clipa când o v zu, începu s se bucure c o a teptase, c o c utase ore întregi, c nu f cuse nimic, c pierduse vremea ca o umanizare a timpului s u atât de programat, de ra ionalizat. ^ ² Am sunat la tine de câteva ori, spuse ea. Se a ezase pe un scaun lâng fereastr i - i aprinse o igar . Vrei o cafea? îl întreb . ² Nu. A bea ceva. ² Ia- i. Eu nu beau nimic. Vreau s m culc într-o jum tate de or . Am o cefalee idioat de vreo dou ore. ² De când te caut eu!... râse el, i ea îl privi mirat . Probabil c se gândea la altceva. Minda î i f cu un ÄMartini" sec (el o aproviziona i pe Ludmila cu b uturile lor preferate, a c ror ob inere, de cele mai multe ori, nu era o treab prea simpl ) i se r sturn într -un fotoliu, cu o igar în mân . Apoi, în mijlocul unei conversa ii ce lâncezea, el arunc ² f r nici o r\d preg tire, f r s-o avertizeze în nici un fel, departe de ea ² dorin a lui ca ei doi s se însoare, cât de curând, s fixeze data c s toriei i, a teptând reac ia ei, sau irul ei de reac ii, se preg tea s puncteze clou-uh nunta religioas . Asta va fi într-adev r... Ludmila la început p ru c nu auzise bine. El o privi, a teptând m car o reac ie facial , apoi repet , cu un început de nervozitate, dar i de bucurie crescut ² propriile sale fraze i cuvinte, auzindu-le, începur s -l entuziasmeze u or ² dar ea îl întrerupse la jum tate, stinse igara, se ridic i, f cându- i ceva de lucru, îi spuse, neprivindu-l: ² E prea târziu acum s discut m asta... sunt obosit , crede-m . S l s m pe alt dat . ² Pe alt dat ? râse el, privind-o, nevenindu-i s cread . Eu î i cer mâna i... ² Ia te uit ce formalist ai devenit!... zâmbi ea, trecând în buc t rie. Acolo se auzi robinetul, apoi ea reveni i spuse, începând s - i preg teasc patul: Tocmai pentru c e un lucru care... care m bucur prea mult... care trebuie s m bucure i... tocmai de asta, te rog s m mena jezi i... haide, du-te, vorbim mâine. ² De ce s m duc... a vrea s dorm aici, n -am nici un chef acum s m urc din nou în ma in i... ² Foarte bine! f cu ea cu aceea i absen în voce. Pijamaua ta nu-i curat , am s - i dau o c ma de noapte. ² Ai a a ceva? întreb el, amuzat. ² Bineîn eles, i-am f cut una, ce-ai uitat? Nu mi-ai povestit c dormeai, când erai mic, în c m i de noapte lungi, cu arnici, cu mâneci largi, în motive na ionale?... Uite -o, i-am mai ar tat-o! ² E adev rat! spuse Minda, ridicându-se i luând în mân c ma a de noapte r neasc , exprimându- i uimirea sa, cât de bine seam n cu c m ile copil riei sale. ² Dar, bine... râse ea, ai mai v zut -o cel pu in o dat i ai f cut exact acelea i remarci: cât de bine seam n cu c m ile în care dormeai când erai copil i de unde am tiut eu etc, etc. ² Da?! f cu el, cu c ma a înc în mân . Apoi o l s , se rea ez , î i reaprinse o igar , pe care, dup primul fum, o privi cu oarecare uimire, apuc paharul, dar nu b u, turti igara i începu s - i priveasc vârfurile pantofilor, fluierând încet. Ludmila era în baie; începuse demachiajul, sp latul si toate celelalte, care ei îi luau în fiecare sear mai mult de o

168 169 jum tate de or . Minda se ridic , se asigur c telefonul e în priz i p lec , f r s mai spun o vorb . Cum ajunse acas , ridic receptorul i form num rul ei. Apelul se f cea în gol. Se a ez la mas i lucr pân la trei diminea a. A doua zi o c ut la policlinic . Cum dormise? Bine, de i durerea de cap o trezise dup vreo dou ore i diminea a ced abia, la al nu tiu câtelea antinevralgic. Minda îi propuse s vin s-o ia, la dou , cu ma ina i s m nânce undeva, împreun . Ea refuz , avea câteva curse de f cut, o prob la pantofar, ora ei de masaj, s pl teasc chiria etc. ÄChiria am s i-o pl tesc eu!" se oferi doctorul, i ea îi mul umi, o scutea de un drum, dar, oricum, mai r mâneau destule de f cut. i dup aceea? A, nu-i spusese? Melina (asta era o coleg a ei) luase ni te bilete la ÄAro", la un film american, f cut d e Arthur Penn, Ä tii, la, cu Bonny and Clyde, la opt i jum tate"... ÄDa...?!" f cu el i promise c va fi i el acolo, la i dou zeci, le va a tepta în fa i, dup aceea, le invit pe amândou la ÄCapsa". ÄGrozav!" f cu ea, dar de unde va lua bilete? El râse i spuse c avea peste tot pacien i, chiar i la Difuzarea filmelor... Ea îl mai întreb apoi unele lucruri, m run i uri casnice, femeia lui, Ana-neni trebuise s se interneze pentru o spondiloz recalcitrant i erau o gr mad de mici plictiseli cu rufele date la sp lat, cu cineva care venea dou ore pe zi, aceea i femeie care treb luia i la ea, de dou ori pe s pt mân etc, etc. Minda a ez receptorul într-o bun stare de spirit i se dedic apoi zilei de lucru ce îl a tepta, deosebit de înc rcat . Dou ceasuri, vizita, dou ore la special , o comunicare ce trebuia terminat pân duminic etc, etc. în ciuda nop ii nedormite, se sim ea perfect odihnit, ideea muncii îl însufle ea de -ajuns, el însu i se compara adeseori cu un bun cal de povar , dintr-o ras anumit , pe care un drum desfundat i o povar m rit , ore întregi de încordare nu fac decât s m reasc , s înzeceasc for a i rezisten a la efort. Unul din animalele acelea ² spunea el, râzând ² pe care îi sperie i indispune prezen a biciului; c ru a înc rcat cu butoaie sau bu teni, nu. Ä i eu îmi trag bu tenii mei, cu veselie, iar dac drumul urc în pant , zâmbesc, râd, cât m las z bala! i abia dup o zi plin de tras, de c rat, 170 m a ez odihnit în fa a c r ilor mele, a fi elor, a însemn rilor care m a teapt . Atunci abia sunt de neînlocuit, de neconfundat, ceea ce fac eu, atunci, reflexele mele psihice, capacitatea de a m concentra sunt numai ale mele... aici nu m poate imita nimeni. Pe mine, efortul, i mai ales efortul îndelung, m stimuleaz , m odihne te chiar. Eu sunt un greoi! i în iubire sunt la fel: eu intru greoi într -o iubire i ies greoi din ea. Dintr-o prietenie. Totul în mine, la mine se face, se întâmpl sub acest semn, al rezisten ei, al greoiului. U urin a mea iese din greoi, inteligen a mea iese din cazn . Originalitatea mea a ap rut dup zece ani de efort subteran, gre os, neomenesc, când al ii din genera ia mea avuseser timp de trei ori s str luceasc i s se rateze. De aceea mi -a fost întotdeauna sil de orice fel de precocitate! Eu sunt contrariul unui astfel de tip, de individ, care se adapteaz , la dou zeci de ani, perfect acestei lumi, care îi vine ca o m nu , i aceast adaptare atât de u oar , ca un dar, îi confer , apoi, firesc, farmec, inteligen , umor, succese, false succese, fantastice îns , la vârsta la care trebuie s vin succesele, când e ti pe jum tate îngropat în adolescen i în semilegendele ei, când lumea se deschide cu un efort doar pe jum tate i atâtea lucruri care, pentru al ii, sunt de ne atins, tu le iei, le rupi cu u urin , cu elegan ! Da, atunci mai supravie uie te acea elegan cvasi-feminin , acel farmec care te face, brusc, iubit, c utat, imitat, invidiat, oho, ce invidiat! i eu am invidiat, odat , pe unul din ace tia, un ins doar cu patru ani mai mare ca mine, care, din anul cinci, avea pus la punct o lucrare despre Influen a secre iei hipofizare asupra cre terii osoase, sau a a ceva, pe care nici n-a citit-o bine la cercul tiin ific al facult ii c a i ap rut în vreo cinci reviste str ine, împreun cu un interviu al lui, unde tinerelul ar ta c e la curent cu ultimele reviste nem e ti i engleze ti, apoi au urmat toate celelalte: un post la o catedr , complexele profesorilor, admira ia religioas a trei genera ii dup el etc. Ast zi? A disp rut. E la aceea i catedr , lector de zece ani, de la acea lucrare n -a mai publicat nimic esen ial (s-a pasti at, s-a plagiat, bineîn eles, cât a putut, dar ceva nou n-a mai fost în stare s spun ), lucreaz i pe undeva, la o policlinic special , de uz intern, pentru tabi de mâna a doua, cu care s-a i împrietenit, e invitat din când 171 în când pe la o vân toare, i-a adus un cumnat, medic de ar , la un spital jude ean, e înc plin de farmec, tie o gr mad de bancuri, politice mai ales, pe care le spune irezistibil etc. etc. O paia , inteligent , citit ² are totdeauna la îndemân vreo cinci titluri i vreo trei-patru nume, asociate cu laboratoarele la mod , pentru c exist i aici o mod ² universit i la mod , metode terapeutice la mod ² împu c oricând o viz în Occident, unde casc gura la vitrine sau vede oameni de-a doua mân . O paia ! i cât l-am admirat atunci, cum îl invidiam, gloria lui \ i-a venit la timp, a îmbr cat-o ca pe o m nu moale, de piele parfumat , un licean genial, un mimetic, un seduc tor, un cuceritor. Când îl v d acum, uneori, m amuz o jum tate de or , o or uneori, m despart de el bine dispus, îmi spun: «Ia uite, domnule, insul mai are resurse, l -am judecat pripit, mai tii...» i las unele din frazele sale cancaniere s -mi reverbereze în memorie! Peste o jum tate de zi l-am uitat complet îns , iar dup dou -trei zile aflu c a difuzat urbi et orbi întâlnirea noastr i mi -a atribuit ni te lucruri de care i se face grea i celui care mi le comunic , nu numai mie. îmi pune în gur o calomnie la adresa rectorului i, de cele

mai multe ori, nu direct, prin no iuni, ci mai mult las s se în eleag prin semne din ochi, din gur , zâmbete pe jum tate, toate astea la care e mare me ter, c a fi un fel de reac ion ar politic, c resping sistemul nostru de asisten medical i social , c ruia îi g sesc grave cusururi, c m revolt împotriva interdic iei medicilor de a profesa privat, c m-am l udat c dac mi s-ar permite s deschid cabinet, chiar numai dou jum t i de or pe s pt mân , mi-a cl di o vil i mi-a cump ra dou ma ini, c reflectez la o propunere a universit ii din Geneva sau din Lyon, amestecând bineîn eles lucruri reale, pe care i le spusesem, cu altele, inventate sau f când, ceea ce e i mai abil, un fel de «montaj» din lucruri strict adev rate, nemin ind nimic, o iot , cu atâta art îns , cu atâtea clipiri din ochi, zâmbete fine, cu subîn elesuri, schime faciale, umor, farmec, inteligen , încât cel de care se desparte duce cu el, pe jum tate aiurit, un denun politico-profesional de toat arta. Da, asta e, câte un copil din sta minune ajunge pân la urm un biet delator, de fin clas , perfect voluntar, neretribuit, un cinic de mâna a doua, care se 172 hr ne te pe ascuns, ca un gândac, din lichelismul s u pe care i-l admir la nesfâr it! Are i un nume de sta latinizat, de origine neslav , îl cheam Catul, dou silabe perfect neplebeice, care amintesc imediat de -un ilustru scriitor antic, de i taic -s u a fost func ionar la vam sau la po t , am uitat, nu mai in minte! în ultima vreme, nemaiputând s - i valorifice la nesfâr it lucrarea aia de treizeci de pagini din facultate, în a nu tiu câta variant , s-a apucat acum s fac carier politic : a ajuns pre edintele sindicatului sanitar din ora , a fost chiar într-o delega ie în Finlanda i Iugoslavia i d de în eles, la toat lumea, prin începuturi de fraze abil întrerupte, c tie o gr mad de lucruri care, în curând, vor schimba politica unei jum t i de continent; a început s se priceap l a politic ² a uitat, s racu, c a debutat ca cercet tor în biochimie ² i las s scape câte un nume, un titlu, cum ar fi Memoriile lui Churchill, Tro ki sau Chestov, s-a ini iat în cancanuri politice mondiale, î i vorbe te cu multe am nunte despre pactul Stalin-Ribbentrop sau despre culisele asasin rii lui Che-Guevara etc, etc. O paia !... Altfel, gra ios i, dac îl întâlne ti o dat în gar , din întâmplare, când tocmai ai pierdut trenul, te poate amuza o jum tate de or ! Trei sferturi de or ! Poate deveni i util: are o colec ie impresionant de serie-noire²uri pe care le împrumut cu pl cere, cu real pl cere, convins c te scoate dintr-o mare încurc tur ! i-a a i este..." ... Minda nu reu i s ajung la film, în ultima clip fu chemat într -un consult, la un caz grav, dar le a tept la ie ire i le invit , a a cum fusese vorba, la ÄCapsa" unde cei doi mergeau cel pu in o dat pe lun pentru al ul Äbonne-femme" sau medalionul de c prioar al casei. De data aceasta erau în trei, împreun cu Melina Ionescu, coleg cu Ludmila la Clinica universitar stomatologica, o femeie m runt , cu o fa foarte vie, cu un fel de inteligen ascu it , r ut cioas , divor at de curând. Era prietena-confident a Ludmilei, pe care aceasta din urm o Äar ta" destul de rar ² Minda o întâlnise doar în vreo dou rânduri i de fiecare dat venise nechemat, din proprie ini iativ . Cele dou femei care sem nau atât de pu in, dar care cimentaser o prietenie de peste cinci ani, se vedeau s pt mânal, dou -trei ore, când se retr geau undeva, într-un interior, beau 173 cafea i discutau ca doi b rba i tot ce le privea pe amândou , un fel de prietenie-alian contra tuturor, în care se analiza totul cu o r ceal aproape politic . Toat seara, Minda încerc s Äse apropie", s-o câ tige pe Melina Äca aliat" în favoarea sa ² cum o spunea, pe jum tate în glum ² o rug pe Ludmila s -idea voie s-o invite la el, cu ea împreun , s asiste la una din Ä edin ele lor de magie neagr ", s ias undeva, cu ma ina, în trei, împreuna cu Bob, b ie elul de opt ani al Melinei etc. Cele dou femei r spunser cu amabilitate asiduit ilor sale, luând totul în glum , de i Minda nu glumea. La sfâr itul serii, Minda nu era avansat cu un milimetru în gra iile Melinei i, spre uimirea sa, observ c rezisten a principal venea din partea Ludmilei, care- i ap ra cu o tenacitate pueril mica ei citadel , senza ia ei de a putea fugi undeva, acolo unde el nu putea s -o urm reasc , sau... în sfâr it, prostii! Minda ridic amuzat din umeri i, cum tocmai în clipa aceea intr în restaurant un grup condus p\de dr. Velici i so ia sa, se constitui pe loc o vesel mas comun . Velici era împreun cu doi colegi clujeni, ambii efi de catedr (Velici nu ie ea niciodat într-o companie oarecare, dar inteligen a i priceperea sa profesional te f ceau s -i ier i spiritul uneori evident utilitarist), un chirurg i un epidemiolog, i seara se lungi peste m sur . într-un aparteu, Velici îl anun c Ro ea vrea s -l vad , i dup ce Minda f cu unele rezerve, pe care Velici le anihila glumind i sco ând un fel de m runte ipete ce la el erau un semn c se amuz colosal, stabilir o întâlnire pentru s pt mâna viitoare. în noaptea aceea, Minda dormi la ea. (O chem la el, dup ce o duser acas pe Melina, ce se ame ise pu in, dar ea refuz .) Noaptea aceea sem na îns cu celelalte nop i ale lor, ea fu din nou a lui pân la ultimul fir de p r din coama ei întunecat-ro cat , noaptea se dilat din nou, se adânci, prinse muchii, vârfuri, ei devenir din nou singuri, singuri-pere-che, vii i treji în somnul celorlal i, rotindu-se în patul acela al lor, c zând, ag ându-se de peretele nev zut, ironic, lovindu-se de mobile care nu existau, împingând cu piciorul covorul care alunec nu într-o parte, ci în sus, i-apoi în jos, pe-un fel de du umea în valuri mare, pe care inimile lor se rostogoleau abia ag ate de carne, o Ämontagne-russe"cu lumini 174 ro ii i verzi- ip toare, orange i albastru-pal în jurul lor, dar ce era asta: în jurul lor? Cum, în jurul lor?... i cele dou vagonete înl n uite, cele patru bra e i patru sau opt sau aizeci i patru de glezne i mii de degete, o roat sub ire cu gâturi în loc de spi e ² ce spi e! ² i tendoanele întinse, încât cineva, un deget distrat i mistic, ar fi

putut, din întâmplare, din pur întâmplare, scoate un sunet, nu import care, dac le-ar fi atins tendoanele acelea sub iate i b tând ritmic ca ni tere artere, iar arterele lor... oho, arterele lor cu adev rat b teau, dar nu în corpul lor p r sit pe jum tate, ci în aer, sângele alerga în aer, în aeru l acela întunecat, i nu înscriind ovale i curbe ov itoare, uneori drepte chiar, care se stingeau ca focurile de artificii ² scântei de sânge, ce lucru perisabil! ² cel mai adesea arcuri m runte de triumf, o curbur orgolioas , candid , pueril pân la geam t... rigide erau articula iile lor, sutele, care fuseser , în epe nite, o artroz generalizat trecea ca un val prin membrele lor, nimic nu se declina, nimic nu se mai flexa, rigiditatea inimii lor li se scurgea în membre. Din când în când se priveau, cu un hohot de râs care nu se auzea, el îi d dea un pahar plin cu o b utur oarecare, un pahar din care beau împreun , cu lichidul scurgându-li-se pe b rbie, pe gâtul indiferent, pe jum tate de gips, ceva dulce-animalic se r zvr tea în ei, ceva din nou i iar i i gara i f r istorie, ceva înc p ânat i fix, ceva monstruos, a a cum sunt îngerii, el întindea mâna, aproape cu timiditate, desigur cu timiditate, i b atingea pe gât i îi asculta prin bra tres rirea înceat a c rnii, a a cum bunicii no tri pr indeau un post, înecat undeva în cosmos, în c tile lor misterioase, în aparatele lor Äcu galena", i el întindea i î i retr gea bra ul i contactul se t ia, miraculos, de necrezut, i beau din nou, aruncând cu senzualitate lichidul în trupurile lor disp rute, i vinul sau ce pastele m sii se g sea acolo în pahar se afunda în afluen i pripi i pe pieptul s u, în p rul inelat i m t sos, pierzându -se apoi, alcoolul acela, ca o ap ce se afund într-un nisip avid, curgând încet, muzical, pe gâtul ei intermin abil, pe um rul ei care pulsa... El se apleca apoi, mereu cu timiditate, el, deja obosit de dragoste, i îi s ruta genunchiul, pulpa lung a piciorului, i o clip , printr-un efect simplu, el îi v zu picioarele ei interminabile, dup care ar fi recunoscut-o dintr-un bilion

L
175 de femei cu glug , picioarele ei care duceau o via a lor, care aveau un orgoliu al lor, o mare a lor prin care înotau i o forfecau, întâmpinând rezisten e abia sim ite, care le rotunjeau dumnezeie te mi carea lor hipnotic , sigur de sine, înalt- i-melodios-imbecil , coborî din nou, cu buzele pe gamba ei, apoi înv luind-o, ajunser avide la genunchi, sub rotul , în golul acela str b tut de vene, f r nume în limba român refugiul tuturor spiridu ilor pubert ii ei, înc prizonieri, pe care buzele sale calme, sigure, îi eliberau pe rând, devastând cu o ur în eleapt virginitatea acelui loc, apoi urcar din nou, încet, tiranic, pe un drum care se lungea ca o gum , i îi întâlnir Ägura ei întunecat ", cealalt gur a ei, capul ei f r ochi i f r frunte, ca un capitel spiritualizat al unor coloane atât de sub iri i de vii, pe care le unea, animalul acela atât de diafan, ve nic necunoscut, ce tr ia acolo, Äfemeia aceea", f cut din cele dou picioare i un craniu negru-blond, ce le unea, un sex-creier ce gândea i domnea, acolo, pân la centur . Erau, evident, dou femei suprapuse, un cap, un craniu negru-m t sos, care Ägândea" peste trupul acelor dou picioare lungi, peste cei doi genunchi, peste cele dou glezne ²unde erau sânii acelei femei i bra ele ei? ² iar deasupra era Äcealalt " femeie, cea care se ar ta, cea vizibil , care umbla sau plutea sau se mi ca deasupra Äceleilalte", a a cum umbl clownii pe picioroange, sau, mai bine, cum apar, peste rumegu ul unui manej de circ sau pe str zile vreunui or el, anun ând spectacolul Änemaiîntâlnit" din acea sear , o form vesel-hibrid , un lung halat sau Äpielea" din stamb ip tor colorat a vreunui leu, giraf , m gar, cal troian, în care se mi c doi in i suprapu i, unul Ämembru inferior", cel lalt Ämembru superior" al acelei forme hibride, centaurine, al acelui Chiron atât de infantil -proteic, de plastic, al acelui animal uria cu pielea din m tase aurie-fâlfâitoare sau din pânz ieftin , cu o coad ce se mi c , cu picioarele din fa sau labele din fa ce bat aerul, cu întreg corpul acela atât de dezarticulat i de nostim, cu capul enorm, cu mi c rile într -o panic vesel . Dou femei suprapuse, un fel de monstru pe malul m rii, cu capul sfâ iind norii, cu sânii | /"N proiecta i pe azurul dep rtat, cu bra ele sub iri i lungi în care se încurc i se sfâ ie pânze de cor bii, un co mar surâz tor salvadordaliesc, o

I
femeie-apocalips, necesar , etern , atât de straniu-domestic ... De undeva, de Äsus", dou bra e ale nu tiu cui îl împingeau, îl tr geau, îl respingeau cu un fel de scâncet al mâinilor, el îns , buzele sale res -pectuos-avide i înc p ânate, obrajii s i se lipeau de acel Äcraniu m t sos", de buzele enorme ² un cap atât de sferic ce râdea cu o gur dispropor ionat , ca o masc a nu tiu c rui zeu primitiv ² i înjur pluteau, enorme, pulpele albe, ca dou pete electrice, într-o mi care acvatic , oarb , fascinat . Sânii ei începur s vorbeasc , distinct, coerent, i atunci când el îi prinse i îi s rut cu brutalitate, Äei" se sufocar literalmente, frazele Älor" se sparser ca ni te litere decupate ce se amestec pe o foaie de hârtie alb , ca un înecat ce se duce la fund în apa unui bazin pardosit cu

contemplându-se. Dar bine. acolo. era un accelerat de Cluj ce plecase cu câteva minute înainte de ora nou . de ei în i i. pe jos. Nu avusese timp. îi acoperi umerii cu un cearceaf i ea zâmbi în întuneric. repede.?) Ce se întâmplase? Era ceva grav. spre cas . repede: ÄTe voi suna peste câteva ore. o fug a ei lateral . în sfâr it. chiar i în clipele acestea. v zând c ea întârzie s . calm . pe sâni i pe gât. bra ele. într -un incest diafan. f r s ridice privirea. i atunci. Se iubir din nou. atunci. sau fra i sau surori. ov itor. fa în fa .. Acas . tat l ei era bolnav. r spunse ov itor vocea ei..A doua zi ei nu se v zur . r spunse ea. i-l apropie de buze i ea îl refuz . concrete ivagi totodat .... o orbec ire odihnitoare. o noapte care se repercuta în viitorul sentimentului lor ca într -un ir de oglinzi paralele. sâcâitor. un preinfarct?. el aprinse veieuza. din gar f cuse num rul de la clinic . când el o c ut la spital... dar el i -l ap s pe gur . cu trupurile frumoase.. dificile.. Deci. exact în clipa când ea ar fi dorit acest lucru i.. incon ti 178 o ent poate.. unul cu cel lalt.. Nu-nu. un curent 177 nehot rât de aer rece se strecur peste mobile. dar ce se întâmpl ? irupse el din nou.i încheie fraza. cu haloul lor material. cu sângele care c dea dulce în corp. Bine-bine. nu e nimeni bolnav. o înaintare într -un relief pip ibil cu antenele nev zute cei cresc subit. de parc nu l -ar fi recunoscut. La Sebe ? întreb el. binef c toare. de iubirea lor. tat l ei. probabil c se i afla în tren la acea or . ea ridic un um r i capul i b u. gurile lor î i reg sir sunetele la început greoi... se privir . în aceea i sear . totul r mânea curat i pur. edin de catedr .. cu exact atâta puritate si neru inare cât încape într-un om. el g si un bilet cu câteva rânduri. necesar. o c dere înceat . fruntea. în care-l anun a c pleac acas pentru câteva zile. cu un geam t r sf at. de parc limba ar fi fost înc umflat de un anestezic care se scurgea încet. pentru concediu. de el însu i. i se spuse. printre ei... Cu ce tren? Nu se tia cu precizie cu ce tren. îi d du câteva recomand ri în leg tur cu ni te treburi m - . f r s . (Ca i în clipele când el o a tepta în mersul ei absent. ca o musc : ÄVorbi i?" Era cumva nevoie de el. . în dup amiezile acelea pr fuite sau ploioase când ea încerca s -l ocoleasc ca pe un stâlp. cum se poate s .. într-o iubire. era bolnav cineva? Da. deci. atât de bine.. nevenindu-i s cread .. pentru c era incapabil s se mi te. carnea asta ce n u trebuia frecat prea tare între degete. o dat ajuns . ei nu erau în stare s fac nimic decât ce era curat. cu totul altceva.. apoi glasul telefonistei care întreba mereu. de care pân i ea îns i fu incon tient . trupurile verticale se priveau lini tite... tergându -se pe buze cu palma. diminea a era undeva. a a cum simte frunza pic tura de ap ce se rostogole te pe fa a ei br zdat de canalicule. mecanic . de ce nu -l anun ase înainte de a pleca.El o ridic . melodios. Nu.. de-o-nopiteîepetat la nesfâr it. nefiresc de lung . dreapt ca o scândur ² oho. ca pe o mas de opera ie. un pom sau cine tie ce imbecil ce i se postase în fa . înc o dat frate i sor . sau plantele mici diferen ele de lumin . apoi. binef c tor. ca unul din aceia care sap gropi. într -un fel bolnav. infinit curat i uman ." apoi. la ea.. spre stupoarea lui.. erau satisf cu i unul de altul. într-o nou pauz a ei. ca i coarnele unui melc somnoros. Minda avea cursuri dup -amiaz .. Minda d du telefon la informa ii Gara de Nord. cu o epuizare aproape religioas . o chemaser p rin ii i îl va suna la telefon. din nou. Sau altceva. ea era capabil s aranjeze orice. . epuiza i. nehot rât . într-o dragoste de o noapte. dac nu mâine sear cel târziu. povestea x lui cardiac . semilucid . el se ridic . de la p oliclinic . pe sfert acoperi i de cearceaf. o pauz cu ni te voci str ine pe fir. se iubeau i acum.. i f cu comanda ce dur îns neobi nuit de mult. respirau lini tit. stins. S aranjeze? Ce s aranjeze. cu un fâsâit aproape sesizabil... dar.. ca o scândur ! ² cu sudoarea care îi înghe a pe coapse. ce are. irupse el deja enervat. din nou ov itor. ca o rug ciune care se spune dimi nea a. Minda nu avu r bdare s fie chemat. trupurile lor. lâng telefon.. ei se Äalegeau" din nou.. o particul ce urc în zigzaguri vagi într -un lichid incolor. înc frumoase.. i s prind trenul. trase ruleta i deschise geamul. Ce. oblic . când trupurile lor se priveau cu polite e. inferioar .. într-un partizanat al c rnii lor. Da. într -o suflare. din nou complici. b u i începu s o tearg încet cu un prosop. carnea asta luat cu chirie. ceva sim it. i ei se recuno teau. dar era ve nic ocupat i.. iar a doua zi sau a treia zi diminea . calcul ora la care ea ar fi putut ajunge acas . cu o deta are total . la un etaj superior. altfel s-ar fi f râmi at ca ni te foi uscate de tutun. Nu -nu. de el?. tr it. lin . f cu ea. continu tot el calm. un zâmbet pe care nu-l v zu nimeni. de ei. s tui.pl ci de faian azurie. E bolnav? Ce are? Da. abia putuse s telefoneze la policlinic . i se spuse. el se ridic i umplu din nou paharul . când voi putea s te informez mai exact. umerii. antice. veni leg tura i îi auzi vocea uimit o clip . a câta elec ie? Din nou în acela i Äpartid" . aprinser o igar . senza iile amorfe. un pas pus înaintea celuilalt. pe jum tate.i închipuie m car o clip lung c ar putea fi el. Ce-i cu tat l ei? insist el. c ea î i luase în prip câteva zile de con cediu f r plat i plecase la p rin i. apoi. el îi întinse paharul. se i internase deja. tres ri vocea ei de dincolo. la Sebe . un simplu mers lent. primise o telegram sau un telefon de acas i plecase în tromb . de în el tor de bine lipit de oase. i deodat ‡ /încordat. o mi care haotic .. era ceva de aranjat? f cu el i din nou urm o pauz nefireasc dincolo.. ce se întâmpl .. ast -sear .. dac . e. înc a lor. o odihn joas . i chiar i în timpul acesta. aproape jignitoare prin laconismul lor. Era adev rat. curat . ea arunc într-o parte perna i sta întins acum.

alergând în buc t rie. a teptând s se întoarc cele dou femei. j Când. mai bine zis o voce de femeie îi îmbia s intre i spunea mereu. aprinse o veieuz . printr -o logic complicat . începând s devie sâcâitoare.. fumând cu fa a în sus. evident. un diagnostic diferen ial. Ludmila nu mai sunase. brahir!" i când el se ridic dintr -un salt de pe canapea ² i se întâmpla extrem de rar s adoarm în timpul zilei. iar în fa a lui. optit inutil. El st tea pe un sc unel. doar vocea aceea de femeie era hot rât . un cap ciufulit de fat .. Minda nu era mai avansat în ceea ce-l privea pe viitorul s u socru. fugi la tren i se instala în compartimentul de I clasa întâi. într-o limb necunoscut : ÄSene tei gubin. în loc s fac o nou comand telefonic . prost luminat.. fusese arestat. f r nici o epic . încât aceea i secven se relu de câteva ori. fraza îns pulsa clar. r mase doar senza ia lui. nu se tie unde (ei locuiau într-o cas mare. în dou rânduri. dup o fraz afectuoas . o scen stupid . parc i fuma. acas la Äsocrii" s i nu g si pe nimeni. Profesoara. el repeta mental.. care-l anun c una din feti e f cuse febr i el îi d du câteva sumare indica ii). Fiind incapabil s lucreze ca lumea. de parc totul se întâmplase în spa iul unui singur minut. rani îmbr ca i cu lucruri groase. i ei treceau îmbulzindu-se u or. cel pu in în curtea aceea. Când se uit la ceas. Un somn scurt. El r mase cu telefonul în mân . la câteva minute de catedral ). observ uimit c se scurseser aproape trei sferturi de or . dup un sfert de or . de parc cineva i -ar fi putut auzi. într-o anticamer mare. din ochi. adormi i se trezi atât de spontan. cu dou zile în . fulger tor. Tat l Ludmilei. visul însu i era atât de nesigur de propria sa consisten . ea îns i. I foarte bine îmbr cat . iar el. i în clipa aceea i se desprinser din memoria Äaceea" i câteva cli ee. auzindu se r spunzându-i cu Äda"-uri i Änu"-uri. fuma nu tiu câte ig ri. vorbi în dou rânduri la telefon (o dat cu Ceea. un fel de tind r neasc în care el st tea pe un scaun. obiele. brahir!" A : De i ajunse la Sebe cu pvi in dup apte diminea a. brahir!". aducând telefonul lâng el. îl inform pe Minda ce se întâmplase. pe strada Petofi. veche. cum ar fi spus Lauren iu: ÄSene tei gubin. timbrul lui. cu fulgarinul pe umeri i valijoara la picioare. care îl îmbia sâcâitor s ia loc. Ludmila i maic -sa plecaser deja.runt-casnice. prevenitoare i hot rât : ÄSene tei gubin. aplecându-se prin fa a lui. St tea în picioare. care intrau. fraza aceea r sun în continuare i ea readuse i imaginea. simplu. cineva din curte. dup noaptea petrecut pe tren. eventual s se întind pe o canapea. ad ug . urc în acceleratul de unsprezece i aispre l zece spre Cluj. cli eul se înce o a. ca pe un lag r. cu vocea ei atât de dramatic gâtuit . telefona la gar . cineva. apoi puse încet telefonul în furc i se apropie fluierând. i închise.. la prima proiec ie. doamna Albu. Fluier u or. cu o valiz de mân . ca un montaj de duble dintr-un film în lucru. profesoar de desen). i un vecin. arestarea avocatului pensionar. în halatul s u de lucru. sumane. cum nu mai avusese din copil rie. s Ädepun " s se spele. cu pieptul ei impozant ce se ridica i cobora cu impetuozitate (Minda trebui s fac eforturi ca s reziste seduc iei de a -i face rapid. în mâini cu cu me. deschise geamul i se întinse pe o canapea îngust ce se afla în biroul s u. de fereastr . gr bit . s citeasc . perfect inutile.. încet. în fa a unei femei grase i emo ionate (doamna Alhu. F r s tie când. erau cuno tin e vechi i. Äa tept". evident. i.). în fa a unor atât de semnificative simptome de respira ie astmatic cu expira ia prelungit . trecea un grup de rani. în care se mai g sea o pereche i o b trân . iar o femeie. întredeschise u a ce da spre interiorul apartamentului. de m tase vi inie. în fa a unui dulap enorm. prin fa a lui. apoi. I îns foarte fireasc . reticen i prin fa a lui. se scuz în dou rânduri. cu ore de I a teptare. admirativ. mai ales la acea or ² acele câteva cuvinte. una dup alta. domnul Ogrin. Äte s rut" etc. L 179 încerc s lucreze în acea sear .

(Minda min ea. fumat cu secret l comie. la el se urca pe o a doua scar . pe care se afla o superb lamp de por elan. o simpl eroare. de data aceasta în Äapartamentul" lui Juri a. dac . f cuse senza ie. calm. fostul magistrat îi deschise imediat. în parte asfaltate. ca o col ri ² ea.. i. fostul director de la tribunal. în timp ce to i trei erau pe cale s cumpere timbre.. prin cincizeci i ceva. v zând c nu poate ob ine altceva. sunt convins. Este evident. cu dou sau trei . înalta i înc foarte eleganta doamn Ogrin. de parc nu i -ar mai fi amintit prea bine am nuntele acelei perioade. Undeva. dup -amiaz . mari. la câteva secunde. izbucni: ÄEu nu cunosc pe nimeni cu numele sta. refuz chiar i o cafea ² lucru ce o uimi 180 181 evident pe buna femeie ² î i l s doar valijoara i fulgarinul în custodia ei i plec . pe care cel lalt i le ascunse repede ² d dea din cap.. el e retras de mult vreme din magistratur .. La auzul numelui vizitatorului s u. înfior tor de ters. care p rea s . cu precizie. întortochiate.) Juri a îl asculta vizibil distrat.. cu un fel de polite e. Avea o saco mare în mân . în dosul c reia î i ascundea nesiguran a.. oarecum. dup ce treceai printr -o curte plin de butoaie metalice i cherestea depozitat ).. bineîn eles c . el refuz s a tepte la doamna Albu. Ce tia în problema Äaurului"? Juri a f cu ochii mari. i doctorul încerc s afle ce tia cel lalt despre problema Äaurului". îi oferi Äceluilalt din ig rile sale. baie ² pentru c se g sea i o van metalic acolo ² debarale etc. de fapt. apoi încerc s aduc vorba despre 183 altceva. dar un ceai. u or exoftalmici. Aurul. apoi încerc s . o simpl camer foarte înalt . într-un cartier vechi.. masiv.. fericit. ajungând la u a din fund. c se preg tea tocmai s ias dup cump r turi.. Acolo. se interes de unde de inea Minda adresa sa i încerc s se eschiveze de la orice fel de r spuns. închis. mai bine zis î i 182 pierdu o parte din polite ea sa exagerat . De diminea .. Juri a "i accept acest lucru. ce fel de aur? Profesoara Albu îl privi consternat . nu-i a a. a a cum ar fi privit norii.. în mâinile acelea.. d e jos în sus. e pensionar . probabil f cut de el. Se scuz c nu poate face o cafea. o poz perpetu de care el se îndr gostise ² mama ei. o leg tur cu.. i ea i poza. fusese în deten ie.. vizibil nelini tit.. aprinzând o a doua igar din pachetul celuilalt ² abia acum Minda îi v zu mâinile splendide.urm . friguros iarna. i în fa a lui ni te canapele din catifea uzat . pe la unsprezece Änoaptea". împ r it printr-un complicat sistem de perdele în ni e pentru buc t rie. la a c incea sau a asea igar din pachetul doctorului. care le întâlni. în picioare înc ²nu se tie ce anume îl împiedic pe Juri a s se a eze în tot timpul vizitei doctorului ² magistratul. în sfâr it. apoi. o berjer din pai împletit. ie i brusc din strâmta pr v lie... este. dreptunghiular . spre geamul uria .. afar . atât de calculat în gesturi de parc poza mereu. din simpl . o m su inutil . Apoi Minda pronun numele doamnei Albu. lateral . ad ug calm Minda. dar.. întreg orgoliul vie ii sale trecute. care p rea foarte îndep rtat . i explic .. d du din umeri M inda. dânsul fusese. cum u a apartamentului Ogrin era închis . începuse s -l caute la spital. în sfâr it. Minda refuz îns . probabil.. pe rV.i aduc mai bine aminte decât el.. i se terseser precis din memorie. e o problem pur economic . i e foarte mul umit cu. care.. de str du e înguste. fumar . mor i. o simpl presupunere. de parc ar fi stat în dosul u ii i i-ar fi a teptat sosirea. de altfel? A. pân când fostul magistrat accept c îi f cuse o vizit . într-un col . i o anun pe doamna Ogrin c so ul ei se afla re inut la mili ia local într -o anchet în leg tur cu Äaurul". . surâzând. Dur mai bine de jum tate de or . Locuia undeva destul de departe de centru. Lu dmila îl privi f r mirare. declarând c nici nu-l cuno tea personal pe Ogrin. înso it de cele dou femei. de unde tia. dar avu norocul s -l g seasc acas . Cei doi trecur pe un culoar îngust i. îns .. venise o cuno tin .. se întoarse i se uit pe geamul care d dea în curte. într-un debit de tutun. mi cându -se m runt i neîncetat în dosul biroului s u uria . se refugiase probabil tot trecutul acelui ins. avusese i el în familie pe cineva care. domnul Juri a.. se pare. mândra. i. cu spa ii verzi între case. undeva pe strad . i când o reg sir . întreb aiurit Minda. în jur de amiaz . în familia sa nu fusese nimeni închis în Äperioad ". s raca doamna Ogrin era Ätoat alarmat " deja. cultivate cu zarzavaturi sau locuri de cas de vânzare. i Juri a. a c rui adres nu o afl prea u or. el vorbea despre asta cu un fel de nedumerire. dar voia s -i insufle într-un fel încredere celuilalt. toate în jurul unui covora uzat. cu ochii mici. Dup un scurt schimb de amabilit i. Nu reveni decât târziu. pe care se afla prins cu o pionez o carte de vizit . cu ochii ei rotunzi. se g sea un birou mare. Juri a se însenin . la etajul întâi. Fusese oprit pe strad pentru Äcâteva m runte informa ii".. nu se putu st pâni. Juri a î i am ân treburile i îl invit pe Minda s intre. . intrar . nu avea nici . dup aproape o jum tate de or . chel. albe. îl lu doar de mân . domnul Juri a. Era m runt. anun ând c va reveni peste dou ore. Da. f r s scoat o vorb . puternice. Nu tia. domnule. i el îl privi de câteva ori cu o uimire stins pe vizitator. în clipa când Minda b tu la u (Juri a st tea în fundul cur ii. cu satisfac ia aceea de neconfundat a unei situa ii dramatice ce se întâmpl în imediata apropiere i în acela i timp cu teama de a nu fi implicat prea mu lt. plângea. seara îns nu se întorsese. p r sind -o pe doamna Albu.. Minda descoperi c avea mâini frumoa se. s explic e a doua oar în ce rela ii se afla cu familia Ogrin i. primul drum al doctorului fu la acel Äfost pre edinte de tribunal"." Minda începu. respirând cu greutate sub tensiunea momentului. nev ruit de mult vreme.. curat. cu destul abilitate. Juri a izbucni îns din nou.

tot depozitul. o diminea de toamn senin se risipea peste cl diri.. foste frumuse i de mâna a . persistent pe partea stâng a obrazului.. spuse m runtul magistrat cu o vie enervare. pe un alt traiect... Dup aproape dou ore de a teptare. cu problema Äaurului". în compania celor dou femei).. din acelea care fac s surâd pe cei mari.... Coco ei? întreb pe jum tate plictisit Minda.. la un moment dat. Juri a era perfect de acord. ascuns. un zâmbet m runt. subofi eri amabili i plictisi i. Destul de bine edificat. o doamn nu putea fi l sat singur .. deloc surprins. monedele. în fi a a ceea care o completeaz ei când.. care acum. El . nu prea convins. Apoi. peste forfota molcom a or elului. de birou al popula iei.. altfel. ad ug nesigur. de pânz . cre teau porci. i. pe care îi hr nea i îi îngrijea doamna Butnariu... nu. a fost misit de metale pre ioase. nu îl cuno tea personal pe doctorul Negrileanu. s-a ocupat cu. cu totul întâmpl tor. în care se g sea adunat o mul ime foarte diferen iat . cu saco a lui mare. evident. Cine mai era închis? întreb .. sub ni te c r mizi. Ädomnul doctor cred c tie foarte bine. în tratamentul doctorului Negrileanu. br ri.. la fel de vechi ca i mobilele din jur.. dealtfel. ca o încercare de Ätezaurizare".. evident c . Minda asculta calm. poate c domnul doctor îl.. ani de zile.. o femeie ca doamna Ogrin.. f cu Juri a. evident.. Voichi a sta i -a tras pe to i dup el. era adev rat c î i insta lase i un cioclodar electric. nu era nimic. în leg tur .. el e un vechi tebecist i.... evident. fostul director al filialei b ncii ÄAlbina". i Voichi a era cel mai în m sur s tie traiectul acestor. f cu Minda. trecuser i pe la Nemeth. u or vinovat. la el nu s-a g sit nimic decât ceea ce. Pentru c . în timp ce pe figura sa sclipea o anume inteligen . el tia valorile aflate în ora i. era zi de târg.. cu un fel de speran ... în Sebe se fac astfel de tranzac ii de câteva ori pe an. dup r zboi. câte apte-opt în fiecare an. doamnei Ogrin.. etc. pentru c . deoarece voia s se conving . înregistrarea analizelor. domnul doctor nu cumva. încercând s ob in o infor ma ie.. printr-un capriciu al întâmpl rii.i buzele. ridica câte un sac de o sut de kilograme i îl c ra sus în podul casei. care are. i acest fapt îl încurc pu in pe fostul magistrat. î i ocupase fiecare locul s u în. nu-i a a?". c ru e r ne ti. a. func ionare între dou zeci i treize ci. ei au circulat de la Reinbold. ÄO tiu de la biseric . îns .. i.. în cocina de porci.. privind în t blia biroului s u y uguindu. dup ce vorbi cu câteva grade inferioare. nu. care. de i el le declarase. i Juri a începu s râd . cu o diplom de Sixasbourg.. trecând i la alte servicii. nu -i a a. de parc s -ar fi aflat într-o înc pere str in .... Minda se îndrept spre centru.zile în urm . total ilicite. care avea. da.. din neaten ie. în mân . de circula ie... dar acesta accept cTnu îl cuno tea pe Ädomnul Gherman" (pe care urma s -l întâlneasc în aceea i zi. el nu avusese onoarea.. în ni te cutii de crem de ghete. eu urm resc în fiecare duminic slujba religioas la biserica catolic iar în luna mai. unde se interes de sediul mili iei..... a a îns au fost confiscate împreun . în jurul orei dou sprezece ie i de la mili ie.. care avea pietrele acelea... o clip . Nu-nu.. func ionari i mul i rani peste tot. î i sprijini ambele mâini de t blia biroului. altul. Da? Era medic primar? Posibil. etc.i propria voce.. era un grup parc . nici numele. convins c cel lalt se va lini ti treptat. toate frazele acelea ale fostului magistrat puteau fi foarte bine reale. apoi la Butnariu. câteva perechi de cercei. un evreu foarte de treab . foarte primitiv . o moar cu pietre. dar c e foarte bine c se întâmpl a a. Minda îl l s s spo rov iasc în pace. înaintate actele. ti i.. în ni te s li e cu podele pe jos. aproape plictisit... de revenire. din când în când se auzea câte un claxon..." El vorbea acum lini tit. Ce oameni! f cu Juri a. evident.? Nu. era singurul semn de încredere acordat musafirului. plecând de la Juri a. Da-da. sunt slujbele speciale ale Manei. în foarte bune raporturi cu cei câ iva preo i greco-catolici. dar e adev rat.. Ce fel de pietre? A. o clarificare. evident. seara la ora ase. stropite cu gaz.. cu spatele la geam. dou solitare. pedepsite de lege. cu o anume mândrie. zâmbind. care îi punea în vibra ie întreg trupul.. dar se putea foarte bine ca. Butnariu.. dup . A. nu!. domnul Gherman era cel care". i îl privi întreb tor pe doctor. un grup întreg! Totul pornise de la un oarecare Voichi a.. cu toate acestea. apoi d du din umeri. (cuvântul nu era pronun at) existau câteva astfel de valori. Normal. uree etc. i cel lalt îl privi o clip cu gura c scat . doctorul. au fost bineîn eles confiscate.. în mod legal. dându-i celuilalt senza ia c nu crede. ( i Juri a f cu o pauz scurt ) de i doctor de Roma. nu era în nici un fel informat.. cel care avusese sticl ria. i începu s explice destul de întortochiat cum ajunsese s o cunoasc pe doamna Ogrin. nu. care îl conduse o bucat de drum. zilnic. Toate aceste fraze puerile Juri a le spunea r mânând mereu în picioare. foarte convins. unul era 185 func ionar la po t . nimic din ce i se spune. platforme ce transportau mobile i lemne... p l rierul. în caz contrar. lucra în laboratorul spitalului unificat. E adev rat. nu?. da. o vizitase la o or inacceptabil pe doamna Ogrin. auzindu. s -a vorbit i despre. nu nega. pentru vânzare. dup ce.. un gest vechi. într-adev r. sec ia economic . (cuvântul nu era pronun at) i. Era trecut de z ece... acesta f cuse probabil gre eala c îi îngropase împreun cu ÄMaria-Theresia" din cele mari. Da-da. care a avut sanatoriul de la. 184 cu satisfac ia omului de legi. r spu nse Minda. se pare. opti Juri a. o femeie foarte cultivat . adic . nici nu în elegea bine expresia pe care o folosise domnul doctor. multe biciclete.. voia s se conving doar dac la acea or târzie domnul Ogrin se afla acas .. care tr da raporturile pe care le avusese cu fostul director de banc .. ÄDe altfel. de ani de v \zile frecvent m împreun slujba religioas la biserica catolic . un râs m runt. la doctorul Boieriu. nu-l cuno tea pe. ad ug el repede. în nesiguran . am nuntele numeroase i puerile perfect adev rate. i o clip de sub înf i area lui ap ru un alt înveli i el fu destins i sigur pe el. camioane goale ce goneau ridicând praful de pe marginea oselei. ti i. cinci ani a tr it cu pneumotorax. mult vreme.. ca un b ie el prins cu o m runt minciun .

Aici ceru o convorbire cu Clujul. Lungo a în aceast împrejurare se ar t deosebit de îndatoritor. al turi. Mama Ludmilei. foarte amabil. Lungo a nu era acas . umblând încet. oferul era un om în vâr st . Minda ie i din localul 187 po tei i ajunse în strada Petofi o dat cu cele dou femei. doamna Ogrin plângea. deloc avansat în cercetarea sa.. pe furi . Refuz s m nânce. un semn tacit s se ocupe de starea mamei. eful catedrei de interne. i atunci îl conduser acas . explicându -i ce vrea. i dup câteva scurte |telefoane date de o cuno tin a doctorului Lungo a. la invita ia formal a doctorului. s ia masa. Minda se pomeni d in nou în strad . un locotenent care îi ceru. i Minda îl trase deoparte. vorbi cu so ia unui coleg din capitala jude ului. gândindu-se la Ludmila. Afl acolo un orar al trenului care nu-l mul umi: ultimul tren în direc ia Cluj plecase de câteva minute i mai era unul în jur de nou sprezece i cincizeci. Cazul s u nu p rea a fi din cele grave. adic în colaborare cu organele locale. Ogrin era de inut sub acuza ia de tezaurizare. a a c o vizit .i vânt. conferen iar. evident. adus de Lungo a. pe el i pe Ludmila ² pe care doamna Lungo a voia s-o cunoasc ² i s întârzie o dup -amiaz la ei. obl ic. peste nasul lung. era vorba de un rest pe care cele dou femei îl uitaser petejghea.i cumpere ig ri. la Penitenciar nu exista un de inut cu numele Ogrin. doctorul Lungo a. Ciudat. o clip . Minda le v zu din capul str zii (el se afla deja în fa a casei. dar la ase. bucuros c -l poate servi pe internistul de la Bucure ti. disp ru i. pe d octor. deocamdat . s doarm la ei. Ie ir apoi afar amândoi. i. împreun cu cineva care era în m sur s -i introduc la un personaj important. astfel.i dorin a ca a doua sau a treia zi s vin s -i ia cu ma ina. dup o jum tate de or . la Cluj. De i nu-l cuno tea decât de pu ine minute pe Gherman (Ludmila îi opti c e un m runt ef de sec ie la ^ cooperativa local ). dou . i pe doctorul Hubian. o or i jum tate. dar Minda. prezen a lui acolo. se reîntoarse la Sebe . Ap ru i Gherman. i. intrând într-un debit s . ancheta în leg tur cu recuperarea unor monede. incertitudinea i gravitatea întregii situa ii nu marcau în nici un fel expresia ei. Ludmila propuse s se întoarc acas . Cele dou femei veneau. Lungo a avea cursuri. îl rugar . care-i înso i i care nu intrar . Ludmilei. dou ore. c ruia îi trecuse prin cap o idee. fuma. de foame.. dar ancheta continua înc . prev z tor s nu fie v zut de prea amabila doamn Albu) i nu intr decât pentru o jum tate de or . ie i f r o vorb afar din strâmta pr v lioar . ca s . s -l înlocuiasc . Seara. la Sebe . i Minda o rug pe doamna s -l anun e cine îl caut i sa-i comunice c -l va vizita în aceea i dup -amiaz . 186 Cu pu in înainte de ora unu. nu era posibil . i cel lalt. se duse direct la clinic i-l a tept pe Lungo a în cabinetul s u. vaga sl biciune pe care o sim ise cu o jum tate de or înainte. care t cu aproape tot timpul drumului i. Se afla în deten ia mili iei. rezemat de zid. efect al nop ii petrecute pe drum i al cercet rilor infructuoase. când auzi despre ce e vorba. înso ite de un b rbat despre care afl c se numea Ädomnul Gherman". Minda le întâlni pe cele dou femei. explic .i ascund nelini tea. el i so ia. cu o figur neobi nuit de asimetric . Ludmila îl privi lini tit i îl prinse de mân . Cum ajunse înainte de ase. Minda se g sea instalat într-un camion care transporta calapoade i vase de buc t rie sm l uite la Cluj. evident. dup ase. ef de catedr la medicina legal . chemându-l. un foc i care. Func ionarul ie i t cut. Senza ia de sete. în cuvinte pu ine. cu o voce stins . care îl tulbur . toat diminea a cele dou femei. într-o or . la deten ia mili iei i se spuse c acest nume e necunoscut. cu hârtiile pe care le avea în mân . obiecte de metal nobil nedeclarate etc. La câ iva pa i de debit. c e obligat s treac o jum tate de or la Äbirou". îl rug s înso easc femeile. Minda nu se afla în raporturi prea str lucite cu Lungo a 188 (el îi dispre uia în general pe Älegi ti" iar lui Lungo a. i am nunte mai detaliate despre situa ia lui trebuiau aflate a doua zi de la eful comisiei. în mod ciudat. de unde lipsea de diminea . cu nasul mare. se dep rta. debitantul îi strig din urm . Minda era acum perfect edificat. cu o ultim strângere de mân . Gherman. i Ludmila se ar t deosebit de docil . era f cut sub conducerea unei comisii venite de la centru I de la interne. un ungur. la un moment dat a ipi chiar. totu i. deodat distrat. dup care va alerga. prieten al lui Minda. întreaga istorie dramatic cu arestarea tat lui ei îi alunec din memorie . maiorul Iliescu din Bucure ti. nu -i acordase niciodat prea mare aten ie. nimeni nu putea s dea vreo informa ie în leg tur cu ancheta Äaurului". Minda refuz îns . se învârtiser în jurul mili iei i al tribunalului. socoti'iJu-l mediocru i abil social). dar familia va primi în c în cursul dimine ii viitoare dreptul de a-i duce un pachet cu rufe de schimb. cu ma ina sa. un ins m runt. inutil. de i se mai ab tu în drum i la agen ia de voiaj. Nimeni nu tia unde se afl Ogrin. Minda nu se ar t prea entuziasmat de toate aceste propuneri. împreun cu înso itorul lor. Sl biciunea mamei ei. trebuia s soseasc într-o or . cu un pas vioi. cump rând ni te timbre. se v di c . Lungo a urma s vie îns a doua zi. cu un gest de-o pueril spontaneitate.doua ale or elului. r spunse evaziv i t cu în tot timpul drumului la întoarcere. le trimise înainte i se desp r i pripit de ei. cum îl v zu. procuror adjunct 'al jude ului. doamna Ogrin d dea într-adev r semne de sl biciune nervoas i fizic . i doamna. f cându. Minda se putu odihni. fu legitimat i i se recomand s se întoarc în ora ul unde domicilia etc. Minda se îndrept spre Po ta central . eventual. manifestându. medalii. aproape de pensie. între patru i ase. în cursul dimine ii. pe strada Petofi. cu pu in înainte de unsprezece. urmat de Gherman. cu care fii/5esc coleg de an. totu i. clipind din ochii s i cu pleoape mici. cum de nu se întâlniser . ins cu multe rela ii în procuratura jude ean .

Gherman purta un costuma nici nou. de existen a c ruia nu tiuse nimic. cu talp de cauciuc (Ädin aceia de 140!" pufni în râs Minda. el. mâna aceea mic . Gherman t cu. fost deputat P. caraghios. de a â tor chiar. în pragul unei crize. pe Minda îl obosea triplu. Minda era cu regularitate întors din drum. acel Gherman al c rui rost el nu-l în elegea prea bine. cel mai m runt gest ja\ celuilalt îl f cea s râd . era primul zâmbet al ei în acea zi. în ma ina care zumz ia întunecat pe osea. enervat de cele ce-i treceau prin cap. lui Minda îi venea. str vechiul domn Gherman murmur o fraz de r mas bun. de mare autoritate). în ciuda protestelor sale. tocurile.² dintr-o memorie dealtfel hipersaturat de am nuntele întregii afaceri ² i el î i aminti de ultima lor noapte. r ut cios. în mod curios. îi crea un soi de epuizare nervoas i moral . cum îi venea lui mereu s . mama ei nu se va formaliza oare? Minda d du din mân . un nepot al doamnei Albu. auzi Minda vocea mamei sale.. îi venea s se ridice ceremonios. or elul (în care Minda mai fusese doar o singur dat ). a â tor. i acum. i spuse: ² Dac lui Ovidiu îi face pl cere. în pat. poate. ca hipnotizat. grave. de domni oar . sup de bulion. poate. avocat la colegiul din Sebe . unui adult. mama ei. avea ceva deosebit de atr g tor. domnule Gherman. î i plâng tocurile!" Când era în coal . i doamna Ogrin se întoarse atunci (de la bufet. Ludmila pe care o întâlnise la Sebe . v pun un tacâm! Gherman murmur ceva ininteligibil. al lui Minda i al celor dou femei.. încât. ce devine deodat . cu voce înceat . arzând u or de insomnie. Era oare posi bil. rece (era una din sl biciunile doctorului. care cu precizie trebuie s p streze un vag i persistent miros de naftalin . cu pieli a din jurul unghiilor roas toat . cantit i cosmice. ca un fel de avertisment fa de orice cheltuire inutil ). dup atâtea ore de nesomn. dar bine între inut. s ia masa cu el. nici vechi. fructe. mobilele acelea necunoscute printre care se mi ca. lui i se adres fraza. cu un gest larg. i el r mase cu Gherman. nu se tie de ce. de nea teptat ap rute în via a lor. tremurau u or de o anume sensibilitate a lor) nu ajungea probabil la taloane. fin . (ÄOvidiu. o friptur rece de gâsc . un loc i o situa ie atât d e brusc. agita ie i Änespecific ". pentru c gestul s u nu se potrivea cu nimic. cu care func ionarul plimba igara cu atâta gravitate. Äîn fa str luceau i în spate plângeau"!) Frecându . printre cari i un fost primar al ora ului i un doctor. fixarea gândului cu persisten asupra farmecului fizic. acesta tr sese acum un scaun lâng fotoliul s u i spunea ceva. i s i -o s rute. decât nel murit. al Ludmilei. cu unghiu ele atât de mici. femeile. mediul brusc schimbat. Minda vru de câteva ori s -l opreasc pe cel lalt din uvoiul lent al frazelor importante. s -i ia una din mânu i ele sale de domni oar . pantofii erau ieftini. de când se l sase s alunece în vechiul i marele fotoliu de piele al avocatului. seara). deoarece. Gherman se afla înc acolo i de curând plecase cineva. ce stupid. a a cum au puberii care fac o fars r ut cioas cuiva.. Pentru c nu auzea cele ce spunea Gherman.. s se apropie i s miroas stofa hainei. s i-o s rute. care nu-l privea. ca u n oricel. dar tocurile erau acoperite cu noroi vechi. nu se tie de ce. al Ludmilei. la fel de înalt ca ea. Paloarea u oar . ce ar ta mai întremat . i Lungo a. i s -i spun . lâng fotoliul s u. Äcea din Sebe ". atâtea fe e noi.. erau vreo doisprezece in i implica i. îi ap ru cu o anumit claritate. cu o clip înainte de a ie i pe u . în spate. Când doamna Ogrin intr cu tacâmurile. oricum. om.N. cei care se preocupau acum de cel arestat etc. masa. Gherman. aproape tot timpul drumului la întoarcere în ma ina legistului. neru inat fizic. îl privi uimit. sau în acela i timp. aplecându-se lâng um rul lui Minda. cu pieli a roas în jurul unghiilor. . i doctorul observ c m runtul func ionar de la cooperativa ÄMunca" din Sebe î i f cuse con tiincios pantofii cu crem . am 190 nunte despre arestare. da. deoarece pantofii s i erau prost f cu i. oboseala lua acum forme paradoxale. f cându-i cu degetul: ÄDomnule Gherman. nu un prieten sau vecin. zvonuri din ora în urma anchetei. Femeile erau treze. ca s nu izbucneasc în râs. f cea eforturi s nu izbucneasc în râs. Ludmila disp ru i ea în baie. Doamna Ogrin. i Minda. probabil ca o form a oboselii.. comic. ci subordonat. afectat i discret totodat . într-un cadru inedit. pepene. ochii parc mai vii. cum fusese. înd r tul buzelor sale crispate). reverele hainei erau pu in prea late sau prea înguste.i de zor buzele. anemiat . cu multe am nunte dramatice. despre aresta i. i mai ales acum. 189 Era unsprezece f r zece minute când coborî din ma ina so ilor Lungo a în strada Petofi. spre uimirea sa. V rog. c ci. nu se tie de ce. în picioare. de unde scotea nu tiu ce) i zâmbi. din când în când. Äridicolul" f pturii lui Gherman (Ästr veziului" domn Gherman. se pare. Dealtfel. etc. în mijlocul unei fraze. un râs abrupt. starea aceea de u oar a â are nervoas pe care o aveau cu to ii. ce dracu?!" Alt dat . cu nasul s u oblic. împrumutându-i ceva atr g tor. î i plâng tocurile. ceva ce abiajjf l^ I acum. abia distinct a chipului ei frumos. î i aprinse o igar i ceru cafea. rela ile care se instalaser brusc între ei. pe care i le debita. cu mâinile sale prea scurte (Gherman avea bra ele uimitor de scurte i mâinile mici.. Minda se l s în fotoliu. ridicol i dezarmat. toate aceste am nunte f r nici o leg tur se grupau acum în jurul ei. îl privea i. de 191 . care adusese Äultimele" informa ii. de unde se auzi du ul. i. iar degetele fine. domnule Gherman. cu man etele pantalonilor pu in roase. Minda dori s ajung cât mai repede la Sebe . pur i simplu. cum o denumea el (orice efort în afara voca iei. Ovidiu. mobilele adolescen ei ei. a profesi unii sale. alerg în buc t rie s -i preg teasc . ripost f r s tie de ce i-l rug pe cel lalt s mai r mâie. i felul în care se mi ca. de parc ar fi fost un subordonat al lui. nepl cut d e dezarmat i de stângaci. tocurile dumitale plâng! Ce faci. în acela i pat împreun cu ea.

undeva. i în clipa când ea se trânti. la vârsta asta f r un fir de p r alb?!". ca un b rbat pe alt b rbat. el i cu drama lui cu tot. cu un fel de scâncet. din lecturile lor. i Minda pufni literalmente în râs de dou -trei ori când î i imagin scena. din c r mizi. cu un nod simplu. mai bine. culmea. bineîn eles. da. deta area. dar totu i cu o anume precizie i for . cu lenjeria asudat . sau nu. ca un c elu de cas care aude un fel de ciripit de vr bii sau. fotografiile lui risipite pe mese.. ce r mâne din toate acele zâmbete afabile. i Minda tu i de câteva ori. neb rbierit. la gâtul func ionarului. apoi proprietarul unui joag r. un individ care toat via a se ocupase cu lucruri suspecte." ÄAmend . o cravat atât de dezarmat . in i care au dosit Äaur".. da. Da. toat stima!. uimit. încât î i cerea iertare mereu. ÄConsidera iile mele. atât de stângaci. ajutându-l. devenise fals.i cu mâna-i gr su fa a i-apoi privind-o. la doctorul Til . care parc era atent s nu. ieri diminea . parfumate.. mirosul corpurilor. domnule doctor!. ÄDistinsele mele. indivizii ceilal i cu care se g sea în celul . care r mase cu obrazul însângerat. c Til e doctor în drept. elegan a lui Til . felul în care se ridicase de jos. dar. sau el nu mai tia ce înseamn acest cuvânt?!) i îl târâse.. care ro ea ve nic când era i nu era nevoie... ÄDoamne." i-acum ajunseser cu to ii atât de aproape... stima!. V salut!". proasp t . toat stima. murdar. aseptice. servus!. ce satisfac ie joas . impecabile.. abjec iile m ru e. tocurile dumitale. la Pite ti.. doamn . o voce groas spunând ceva. s -i spun : ÄGherman. cel lalt ro i u or. avocatul fu uitat. da. îndreptând-o. se a ezar la mas . gândi Ogrin. Gherman. numai pentru c unul din ei refuza s care tineta.. real. n-ar fi îndr znit nici m car s ro easc ..N.. dup ce i-ar fi s rutat vârful degetelor. din gesturile largi. d duser cu to ii acelor sergen i i subofi eri care îi tratau cu o nep sare lene *. mai ales c i el o tr i. au.R. plec ciune. intelectuali care se rostogolesc pe jos. insul acela înalt. dup r zboi. cu nodul ei cu tot. doctorul Til . i Nemeth care r m sese acolo. Cei doi pofti i de doamna Ogrin i de Ludmila.onoare-onoare. parc mai mult din plictiseal . din Î92 trecutul de dou -trei zile care se dep rtase atât de cosmic. din vocile nep s toare ale gardienilor... i reveni asupra ei. ce pl cere. uimit.. i. inter 193 ven ia veni teribil de târziu. probabil. sub Antonescu. parc scuturându-se de praf. mesu e . cu p rul alb.. cu toate am nuntele. sc rpinaturile.. din prea mare respect. i de cumsecade.i continue irul ideilor. femeile ca s priveasc (Ludmila i s fumeze). respecte respecte.. apoi zâmbi. toat lumea afl cu mirare. ÄDomnilor. reluând-o atunci când un element al ei fusese f cut în prip . iar ei ca s m nânce. sau era doar o p rere. Minda î i holb ochii s nu izbucneasc în râs. dar Ogrin observ acest lucru foarte bine. care tia a a de bine s flateze pe cei de care avea nevoie i la care blândul Nemeth s rise cu spume la gur . icnetel e sale f cuser deja pe cel lalt s ridice de vreo dou ori privirea nelini tit. în jurul botului c ruia se rote te un fluture. in i cu care se salutase d ecenii la rând cu atâta afabilitate i respect sincer. ÄRespectele mele. din u ile de metal trântite." ÄA. i-apoi lovitura lui de pumn.. pe care probabil c i-o sp la singur (era celibatar).. Minda întinse mâna i trase u or de ea. din expresia civililor necunoscu i afla i în spatele birourilor.. domnule direct or. cel mai bine. vârful degetelor. ochii i se umezir pu in. plec ciune!". apoi avocat. Nemeth i cu Til . câteva minute dup acest incident pe care nu-l observ nimeni în afar de Minda (da." i-apoi s râd . de exemplu arcuirea corpului în clipa s rutului mâinii. c rora trebuia s le suporte o intimitate insuportabil . cu mâinile tremurânde de teama aceea care s rea din orice obiect. domnilor! E posibil? Se poate a a ceva?!" s rir ceilal i s -i despart . ÄServus. înghi ind de dou ori. cu greutate. nemaiputând s reziste. Nemeth. Gherman purta o c ma de nylon. satisfac ia aceea pe care o tr iser absolut to i.. cu ce satisfac ie.. doi dintre ei se luar i la b taie. pe ciment. internistul î i f cu aspre repro uri i îl privi pe cel la lt cu mult seriozitate. se privir cu satisfac ie to i patru i. ce erau fine i pu in ascu ite. simpl . bandi i din tia. i. dincolo de u se auzir râsete. gâfâiturile lor.. care în clipa aceea dormea pe vreun prici suprapus. ca pe un fel de ho i. cu palma la gur . apoi Äadministrator" în comitetul acela care administra averile evreilor.. amend . fu uitat avocatul. Äeconomici".. iar cravata lui. schimbat . doctorul era convins c Gherman nu-l observase!). de la un trotuar la altul: ÄAm onoare. ce-au f cut cei care ani de zile.. într-un sat montan. din costumele albe. care se afla jos (Til i aici se aranjase!). auzi. abia dup o clar i prelung satisfac ie a tuturor.." ÄAdânc considera ie. sau felul cum ar fi r mas Gherman cu gura pu in întredeschis . omul acela atât de sfios ca o floare. i -o aplic lui Nemeth. dragul meu. atât de resping tor de aproape. s se pun pe râs. neverosimil. C. cu to ii urm riser avid cele dou trupuri ale Änotabililor" zvârcolindu-se pe cimentul cr pat de pe jos. spuse: ÄMul umesc!". domnule doctor.i ifoneze costumul. îl trase de pe patul lui. i se rostogolir ambii pe spa iul îngust între paturile suprapuse i zidul beciului." ÄV salut.. acesta a fost cel m ai murdar lucru.". la Jilava. observar c vizeta fusese deschis în tot timpul incidentului i fuseser privi i.. Cei doi se privir o clip consterna i. s . cu mortarul c zut. Evident. pip indu. care revenise. cu lux. bine dispus . într -o celul igrasioas . ridicolul cumsecadelui Nemeth. cu totul pe negândite. cu o violen nea teptat . curios. sfor iturile. p tate de nicotin . curat . dat cu stâng cie. fusese dealtfel atât de prezent în acele zile. am onoarea!.roze. irul ideilor era exact expresia!. jegoas .. func ionar la banc . strigându-i: ÄIntrigantule! Turn torule! Porcule cu p rul alb!" i chiar: ÄProxenetule!" (De ce: ÄProxenetule!"?! se întreb Ogrin. da.?" i-apoi. cu sil parc de propriu-i sânge. era de -a dreptul din material plastic. cum se întâmpl . s rise la un moment dat. i Ogrin p str mult vreme în memorie figura dispre uitoare pe care o avea Til în acea încle tare i apoi lovitura scurt i decisiv pe care. ce s-ar întâmpla dac am sta aici ani de zile.

Sau era i acesta un efect al oboselii? Ca dorin a violent fizic pe care o tr ise în drumul de întoarcere în ma ina lui Lungo a i râsul r ut cios i pueril. le comunic i lor ce f cuse la Cluj. chiar i Ludmila. de parc ar fi sosit pe un tobogan. Ludmila i cu mine. Unul din maiori i -a dat o palm . i el accept .. spaim .este perechea mea ideal . de câteva ori. cert rea . ultima oar îi atinse bra ul. când ei. murdar. mai pu in candid decât.. sau.. care îl dep ea cu un cap. alerg turilor i fe elor noi. cum i se adresa el înc . cu ochi orii s i mici. condi ia candorii? Ha. dar nu este asta cu adev rat esen a sau. fumând. spre strig tele de oroare ale Ludmilei. zâmbindu-i. mai mult de mirare.. cu p rul des.. l-a lovit cu piciorul tocmai între coaste. Äîn. cu. s se odihneasc pe câte o banc . da. într-o celul . erve elele i fa a de mas din damasc. str veziul domn . cu un erve el de damasc (probabil din trusoul doamnei Ogrin).. irezistibil. într-un rând mama ei se rezemase de un copac mai bine de un sfert de or ).. la Bucure ti.. inclusiv pe doamna Ogrin. ÄCe-ar fi. ce ciudat. la fructe se asociam i femeile. ce idee! O c snicie cu ambele femei! Ciudat. mâneca hainei lui atât de pueril-ridicol . imbecilul. ci al meu. mai bine zis el. Ludmila nu are mam . cu mânu ele sale feciorelnice. mai debil decât ea... un civil. i ce urmau ei s întreprind a doua zi. tergându-se lene . mai stângace decât ea. de-o distinc ie p strat miraculos acolo. probabil c în treizeci de ani de c snicie nu fusese nici de treize ci de ori folosit . alerg turi etc. h ituit. nu al jovialului Ogrin (ce era corpolent. Ogrin. pe care i-l stârnea f ptura lui Gherman?! Probabil. nu era decât un efect al oboselii sale. el manc pu in. i. cu pleoape mici. cuno tin a cu procurorul adjunct al ora ului. capete de b rba i i femei.. ceremonios. cum îi spunea el în gând.. prietenul lui Lungo a. încât omul a c zut jos. Minda tr i revela ia viitoarei sale soacre. ² spunea Gherman. prindea tot mai mult. bineîn eles. bineîn eles. gândi Minda. înalt... o /coloratur ironic . care a f cut pneumotorax. vorbind. zâmbind.. în interpretarea doctorului. iar str veziul Gherman va fi un perfect înlocuitor surogat. Gherman voise s se ridice înc în d ou rânduri i s plece. bine. acum. chiar de o criz mai grav (Ludmila îi povestise c la prânz. un secret al lui. i de data aceasta fu chiar ea cea care îl opri. nu poate avea o fiic . fireasc dealtfel în asemenea condi ii. îl privea lini tit. ateni. Gherman d du în continuare dovad de mult tact. ultimei ig ri. când Äsupau". sub ire. pentru c Ädoamna Ogrin". poate. (ÄLudmila-de-la-Sebe ". ironia ei. ² Zvonuri! f cu Minda. cu mama -soacr . confuz. Ludmila era ciudat de t cut .. i Minda mai ceru o cafea. necunoscute. în timp ce frazele celorlal i.. la Sebe . el îi surprinse câteva sclipiri ironice în privire. de unde ap ruse str veziul Gherman? Era oare un tainic admirator al doamnei Ogrin? Era imposibil.Asupra lui Butnariu au s rit cu picioarele. iar aceast superb femeie tân r -b trân nu are. te pomene ti c ele dou se vor culca împreun . i. peste tacâmurile de argint. în nu prea multe fraze. perechea chiar i schi at a acelui. alunecând pe un tobogan ²Minda se sim i ca într-o nou familie. poate c prezen a pu in prea g l gioas . «ei doi». i alte treburi oficiale". blonzi. a acelui ins?! Absurd! Masa Älor" dur mult.. ochii ei îl priveau cu ironie.. nu-nu!" Minda retracta ultima enormitate. viril. fructiera... evident acum. dar Äsoacr -sa" îl servi prompt. peste vesela pereche. dac . ce priveau pe toat lumea subaltern.. Trecuse de miezul nop ii. cu p rul c runt. în drum spre cas . pe lâng doamna Ogrin! Nu mama Ludmilei. Gherman relu ov itor: . probabil într-un beci. un altul. sau aceasta începea s fie oboseala ei?! Prostii! Unde se va culca? Va putea oare s -i bat la u . în ceasul acesta lini tit. dar. ea. totu i. iat . cu o voce tun toare). cu to ii.. cu vocea sa lânced . va fi înlocuitorul meu pe lâng . care ro e te mai rar decât ea.. vorb rea a. nu-nu. la Bucure ti. ce-ar fi s r mânem astfel? Noi doi.? I j Mie-mi trebuie urgent o familie. personalitatea prea 195 marcat a lui Ogrin f cuser ca ea s . cu chelie. da. îl privea doar. doctorului i se f cu foame mâncând.. dar acest lucru era aproape un mister.. sau. cred eu. absent. dup atâtea zile de nervi. pe care acesta reu ise s -l conving s se deplaseze a doua zi. nesiguran . cu o cald . precaut ² apoi. când la prânz fusese la un pas de le in.. e rugat s r mân acas .. brune i.) îl asculta cu o nea teptat docilitate. în primul ceas al dimine ii. î i terseser contururile. atât de rapid i armonios compus . pentru c .. cu gura mic ce se mi ca cu pre iozitate.. la noapte. ei se v zuser de destul de multe ori. se amestecau peste mas . ² . mai pu in inteligent decât ea. omul sta e un tebecist.. i chiar i docilitatea aceea a ei. ea se schimbase. o adev rat pies de vitrin . ce-i coborau în fa ca într-un iure . iar noi.i pere i deveniser din nou atât de concrete! Minda ² probabil tot dintr-un reflex al acelei senza ii care era în primul rând o oboseal a noii situa ii în care lunecase atât de brusc mai mult decât cea a drumurilor. reconfortant subalternitate. servindu -l. cafelei care se r cise deja. se foi pe scaun. abia acum. cei patru care îl vegheau pe cel ce dormea undeva. chiar i ale lui. nu i se uita în ochi ² e adev rat c întreaga aten ie o d ruia mamei ² iar acum. în or elul acela simpatic. femeia aceea înc fru moas .. cu cravat sau nu.. m rog. Ludmila era cu adev rat candid .. aproape cu sfial . Cele dou femei îl privir . doamna~Ogrin. în provincie. de i nu-l auzise nimeni. iar el. dar încrederea în tactul Ämamei -soacre" îi readuse o parte din lini tea necesar sfâr itului mesei. 194 înalt . o dat i la Sebe .. ea. i tocmai de aceea am s-o aduc în cas i am s m însor cu fiica ei. la pu c rie. într-o foarte picant i excep ional vizit . Minda a tept ca s i se r ceasc cafeaua i. doamn Ogrin l s repede privirea în jos. î i cerea iertare. acolo. Se dramatizeaz . ironia din privirea ei nu anun a oare acest lucru? Minda se nelini ti brusc. mâine adic . la reabilitare. trebuiser s se o preasc de câteva ori. bonom.

L. nu tiu cum s v spun. are deja cincizeci?!. merge prost. cerându-i iertare. i. în care mi se aduce la cuno tin c . ca o dovad . apoi îl port cu mândrie. spre deosebire de Butnariu. nu exist în Codul penal?! De la dou br ri sau de la cinci! Unui cet ean sau unei familii i se d voie s p streze în cas doar un singur inel. circular. nu? ad ug Minda. Gherman. o întrebare brutal .C. vânz torul acela. ha -ha. Asta numai pentru c nu s -a înregimentat. de undeva. închipuindu. chiar i eu m simt a a. cea mai mare parte sunt de familie! ² i dac le vor primi înapoi. legat peste c ma a sa sintetic . ei. atent... cum vorbe ti? o întrerupse doamna Ogrin i îl privi pe doctor. dar ceasul pe care-l am e vechi. o descindere.. mai sigur de mine... cum poate un organ de anchet s aib reflexul lovirii fizice?.. dealtfel. netezind cu mâna u or fa a de mas . se-n elege. e adev rat. merge înc ... privindu-l pe Minda f r simpatie. str veziu. într -o bun zi.. a a. ² Sau o bro a..") S presupunem. apoi spuse. cel lalt. b trân care. cu timiditate. ceasul meu nu cost dou mii dou sute treizeci i cinci. ca un bine dresat câine de cas . ha. care.. mie-mi place furia ei! Mai ales c nu se îndreapt împotriva mea! Ludmila îl privi o clip cu aten ie.. Primesc i o cutiu . dar acest banal i solid ÄDoxa" îmi place.. îns .. Chiar i T vi (acesta era Ogrin) a fost lovit. cumva. se Äatingeau" în fiecare clip . în sfâr it. spuse rece Ludmila. V-am spus-o? întreb el. e înc din liceu.² Nu sunt zvonuri!. gândea doctorul. Capitalist m runt. îmi fac curaj i-l cump r. chiar mama mea m tot b tea la cap.. s ri Gherman. plictisit. spuse rece Ludmila. bineîn eles. i atunci ai dreptul la cercei. dar omisese tocmai la unele sortimente s verifice i s îndrepte. la mine nu se observ ! La vreo lun de când am cump ratul ceasul. cu o incert senza ie de satisfac ie pe figur . îl pun bine. cât de surdinate sunt toate senza iile la aceast femeie.. ² Loviturile. f cu Minda cu o flegm jucat ... m obi nuisem cu pre ul acela (2235)... toat lumea îmi observ noul meu ceas.. cât candoare degaj la cei cincizeci de ani ai ei. Aceasta e.. ce prostie! Poli ia lumii! Pentru câteva grame de aur s love ti un om bolnav. folosise o etichet veche. ca Butnariu.. se pare c cel care -mi vânduse ceasul. E o porc rie. o singur pereche de cercei. i.i vor cere scuze cu mult înainte de a-l lovi! i-apoi. De ce e nevoie ca justi ia s fie reabilitat ? Cine poate pl ti o noapte de arest. mai bine. Toat via a lui a lucrat singur. împrumut ceva de la cineva. s zicem dou mii dou sute treizeci i cinci.. i acum vine cineva în . dar dac vreau s port i eu cercei?. începu Gherman..... toat poli ia lumii are acest reflex! ² Ce prostie. într -un fel). f cu Minda.. sau responsabilul magazinului.. cel mult. spuse doamna Ogrin. ce drept aveau s v ia bijuteriile? Ce fel de acuza ie este asta: tezauri zare? De unde începe delictul de tezaurizare. spuse Minda râzând.. ov ind. trei sute de lei nu e o sum prea mare. unul sau chiar doi da i afar din slujb ! Dar cum poate s -i treac prin cap. de la O.. la inele. pe care o iau. care cost în jur de dou mii. deci cu trei sute patruzeci i ase i cincizeci de bani mai mult. deci cam un salariu i jum tate de-al meu. sau nu. de i e leafa mea pe o s pt mân (Bruto!). ² tiu.. bucurându-l ceea ce avea s spun . râse încet Gherman.. dar a fi luat ceasul oricum. i dac ar fi fost pre ul sta de la început. Äcât mai stai cu rabla aia la mân ?" ha.... întrerupând t cerea care p rea penibil (o. o glum .C. pentru c a inut cu din ii de pietrel e sale nefericite. m obi nuisem cu ideea c îl cump rasem. la care s-au g sit coco ei. dumneata nu e ti c s torit. Vor s i fac merite adunând cât mai mult aur! 196 197 ² Ve i primi înapoi bijuteriile! spuse. care c ra saci cu un singur pl mân!. de i frazele sale nu erau spuse cu o deosebit convingere. ² Luli drag . începu. sau mai am o r m i la C. dintr -o regretabil eroare de calcul. ÄZenith" -ul meu vechi. de mul i ani îmi doream un ÄDoxa" cu secundar central.. tent . se certau i se cuno teau. voia s-o înt râte pu in pe Ludmila.E. pentru ei doi. Gherman d du din umeri: ² î i cereau oricum scuze! tiau c . o bro a.. putând s râd de data aceasta. care se iubeau i se urau. ² Nu-i adev rat! Min i! strig Ludmila. ² Bineîn eles! ² S v spun pilda mea cu ceasul. pe care lam primit când am intrat în cursul superior de li ceu. s corecteze pre ul. de porcii pe care-i cur a i-i hr nea. (ÄFantastic. de i acest lucru. l sând ochii în jos. a primit o palm ! ² i-au cerut scuze!. cu ideea c ceasul e al meu. nu era penibil deloc pentru el.. spuse încet mama. Minda. cât de atenuate. ci dou mii cinci sute aptezeci i ase i cincizeci d e bani. ² De ce nu. ² A. gândi Minda. s zicem. un bun ceas elve ian. ceea ce spusese înc de atâtea ori pân acum.. primesc o hârtie acas . sta e un reflex pur istoric. doamna Ogrin plec încet capul ei nobil. el însu i primise o circular cu noile pre uri la unele articole. poate m-a mai fi gândit înc o zi. el i nevast -sa. s zicem. Nim nui nu-i d Äprin cap" acest lucru.. nu po i s tii. ² Proprietar!. la o bro a.. în sfâr it. Gherman. nu sunt în instruc iuni! Cei care au lovit vor fi mustra i. trec câteva zile prin fa a vitrinei.tiu. care a muncit toat via a. inutil ? Ca s nu mai vorbim de lovituri. ² Poftim? f cu distrat doctorul. ² Sunt excese ale unor func ionari m run i. stins. c v d undeva într-o vitrin un ceas care-mi place.. ce? spuse Ludmila. Nu-nu. ce-anume? ² P i uite. niciodat n-a angajat sau. colegii de birou etc.i-l pe str veziul domn cu o bro a prins de cravata lui sintetic .

. dar se aranjeaz ! De data aceasta a durat ceva mai mult. ha.). care venise doar cu dou zile înainte de a-mi fi cump rat eu. bineîn eles. JDoxa" (vânz torul i azi mi se jur c nu tiuse nimic de noile pre uri.. m scuza i c am întins -o a a de mult. pe scurt.L. o onoare. îmi fac un drum la Cluj. în definitiv. al ceasului adic . care era prieten cu cuno tin a mea i care.. o am chiar în buzunar. oameni importan i. lenjerie de dam . la munte. are i el un fost coleg de liceu. politica pre urilor etc. ha.. i atâta' vreme cât. oare sta nu-i 201 un semn de meschin rie?" Se poate.. dac eu voiam s nu pl tesc suma aceea i cuno tin a mea. dar nu tiu ce mic spiridu s-a strecurat în minea mea i-mi spun: nu se poate oare face i aici ceva? Ce-i porc ria asta. aici avem un vini or minunat. cine controleaz . vreau s zic: mult timp ² glumele au fost m surate. cineva a fost chiar mirat: ²ÄPentru fleacul sta. sau cineva. avem i un taragotist aici. se aranjeaz o mas . dar Sebe ul nostru micu e foarte bun pentru a a ceva. de nervi. i apare i el la un moment dat etc. e tr c toare... de data aceasta o scurt adres de la O. s m re te la fiecare din aceste articol e respectiv cu atâtea i atâtea procente. într-adev r. Ärespectivul". dar.) ² Termin: deci. La Ävechiul pre ". cum spuneam. etc. i mai e ceva: la mine a ap rut un fel de mul umire mic i secret c nu a trebuit s mai adaug suma aceea de trei sute i ceva. raportat. de ce s fie m rit pre ul din nou. Lini tea mea. dar.. de când mi s-a p rut mie c l-am cump rat. în privin a aceasta nu avem de ce s ne plângem nimeni nu se amestec prea mult în afacerile altuia. se aranjeaz nu tiu cum. în care li se aduce Älor" la cuno tin c taxa timbrului de lux pentru anumite articole. normal. nu-i a a. care cunosc atât de bine situa ia. ca s pl tesc înc o dat ceea ce aveam deja. la caban . proste te. obiecte cosmetice. i. o lun i jum tate.C. cu condi ia. a reu it s intre în mintea mea i lini tea mea s -a dus. singur sau cu un prieten sau.. adic Ärespectivul". (Ceasul era unu f r cinci. de la 1 ianuarie retroactiv etc. care e destul de m ricel (în Germania sau Elve ia. Cuiva. ei. Nu s-a petrecut nimic ru inos. s . în cazul Ämeu". domnule.. odat . la nu tiu cine.. cum e al meu). la aer. unde prietenul meu. dou .. am pe cineva acum. adic cineva (iar i nu fac nici o aluzie.. da-da. pentru o sut nou zeci i apte de lei i cincizeci de bani. la jude ean de partid. vreo zece. abstract. vânz torul e i el Äacoperit". care i el. care m anun c ceasul înc nu e sut la sut al meu. el a vrut s se însoare cu sora mea. 200 de ce Äretroactiv de la 1 ianuarie"? Cine.198 199 spatele unei hârtii. nu-i asa ajungea. fostul meu coleg e bucuros c mi-a f cut un serviciu. am b ut i am glumit cu câ iva oameni de la jude sau mai de su s. care nu-i a a. foarte bine.. dar nici nu pot accepta ideea s pl tesc acei trei sute de lei (exact: trei sute patruzeci i unu) i atunci mi -aduc aminte c am un fost coleg la conducerea O. unul are i o voce excelent . ha. jude ean. cum se gânde te omul în prima furie. m rog... acest ceas. cu Hanu ). cu m sur . nu-i a a. uneori se urc cu ma ina sus. nu-nu. local i o copie a unei circulare de la Bucure ti. ha! Normal. mai am de achitat suma de lei o sut nou zeci i apte i cincizeci de bani. cu haz.. am s m revan ez. la o sâmb t i duminic petrecute undeva. prin i de atâtea treburi i uite. care are o obliga ie i. dac a fi pl tit pe loc cei o sut nou zeci i apte de lei i cincizeci de bani. e un or el lini tit. i primesc înc o hârtie. s-a b ut mult. ² Te rog..i satisfac un capriciu. e adev rat. bineîn eles. banalit i. de import. se mai g se te uneori chiar i un vânat sau ficat de gâsc sau p str vi (asta mai ales când Ärespectivul" vine cu un prieten de la Bucure ti. i acum el e pus într-o situa ie delicat cu atâ ia clien i. s-au spus.. te rog! spuse Minda. într-o vreme. renun la dou c m i sau la o pereche de pantofi. eu povestesc foarte prost domnul doctor permite s .. spiridu ul intras deja în mintea mea. ce oameni simpatici. eu nu fac nici o aluzie!). o sut nou zeci i apte de lei. reu isem un lucru foarte mare: s r mân proprietarul lui. nu multe. nu s-a în eles nimic. am fost primit în audien . nu -i a a. M pun din nou în mi care. de fiecare dat când Ärespectivul" vine la Sebe . câteva Ämutre bune". etc. cost cam de zece ori mai ieftin. e numai o metafor ) voia s m . nu tiu cum s spun. ha. nu-i o sum prea mare. undeva. pentru c . a trebuit s merg de dou ori la Cluj. ceasuri etc. cine spune c nu se tie?!. Am fost i eu o dat la un asemenea Ächefule " i a fost. Mie mi se comunic scurt c . de serie. discret. nici nu era nevoie.' în sfâr it. care a fost i în str in tate. ci cineva foarte apropiat mie.i permite s dea o decizie retroactiv . care organizeaz . dup aproape patru luni de când am cump rat ceasul. i am fost i noi mul umi i.. oricine are voie s . i glume politice. i. i pentru noi e o pl cere. timp de o lun etc. de fapt. da. într-adev r. la un salariu mediu. dar am câ tigat: ceasul a r mas al meu! Trec a a înc câteva luni. mereu voia cineva ca eu. undeva. Pentru c mereu voia cineva (cineva a a.L. cum spun. tras în sticle. cu o Äprieten ". prostii. etc). într adev r. principalul este ca s se g seasc un mic col i or. nu puteam s pretind ca vânz torul s fie amendat s pl teasc el diferen a.C. sau la berea pe care o beau în fiecare sear . care st teau în birou. dar spiridu ul. pe care i-a fi dat oricum. s-a b ut cu m sur ² normal. de fapt nu eu. chestia s -a aranjat: se consider c bonul cu care am pl tit eu ceasul e antedatat acelei circulare. i se încinge un chefule lini tit. s zicem. scurt. pe scurt.. care e în foarte bune rela ii cu Ärespectivul". au fost câteva zile de agita ie. într-un col lini tit. ha. dar gândi i -v ... îl invit la o mas (noi doi ne-am în eles totdeauna foarte bine. c Äm-a obligat". la Cluj e un om important i nu poate. am i încercat s -i explic ceva în leg tur cu acest spiridu . nu-i a a. etc. în toat ara etc. i eu.. un vini or natural. nimeni nu e p gubit cu nimic: eu am r mas cu vechiul pre . m rog. cel de la Comer ul Interior. discret. dar. dac nu. da..

întârzia s se aud i. sau poate asta e ceva tine de socialism. chiar i aici. am eu oare voie s dau acei pantofi cuiva.. vreau s spun! dar ideea aceasta am vrut s-o spun domnului doctor.. îi dau pe furi . ce Dumnezeu. Nimic nu mi ca. cât de m runt. i.. ca si cum pantofii aceia. e ceva care. s pt mâna trecut i-a venit doctorului Gheorghiu. ha! Bineîn eles B^na °t riile familiei Ogrin se vor întoarce înapoi. acest obiect. u a camerei de baie: geamul ei era întunecat i el. care e vân tor. la Bucure ti. care. mai ' ^ " domnul doctor. dar eu cred c noi nu trebuie s ne obi nuim. în care va fierbe a a de vesel o ciorb de pui. doi i a teapt acolo cumin i doar s vie o iganc cu o crati sm l uit . 204 Privi uimit. eu trebuie s -mi cump r mereu ceasul pe care-l aveam deja. de proprietatea hainei mele. eu am început s -mi privesc propriul meu ceas de la ' n fel de uimire. nu tiu cum s spun. ‡ JUSU] acela.?! închise u a i se culc .. de lemn. nu? Trebuie s ne p str m o anumit independen de spirit. unei ig nci i-a tea-o (ja> sâ zicem. cu un fel de respect. în termenii juridici. decis s se culce. Gherman plecase cu siguran . marele Henric: ÄEu 7 vreau ca. dup câteva minute lungi ² câte minute oare? ² dinspre sufragerie nu se mai auzea nici un fel de zgomot. care e veche de cinci ani.. tocmai aceast suspensie. sunt pantofii mei vechi i pantalonii mei de tenis. permite i-mi deci: eu trebuie s lupt mereu pentru un lucru pe care îl am deja. nu era o oboseal marcat . ve i spune. pe care-i cunoa te tot ora ul. u a s lii de baie. pe care n-a putea s-o revând nim nui. chiar dac ar fi vorba/ H e s zicem. noi trebuie s . ca de obicei. ti i. apoi. chiar numai pentru o oal sm l uit . de doctori mari avem totdeauna nevoie urm . i el se ridicSÎ întredeschise u a ce da spre o s li strâmt . clinchetele i fo netele cutiilor i sticlu elor ce atingeau sticla sau metalul. f cu doi pa i traversând s li i o deschise. ha. etc. al c rei scâr âit sub ire el îl recuno tea deja. Gherman r mase înc în sufragerie1 ' doamna Ogrin strângea masa i. proprietate personal . 203 .// mân o g in în oal !" deci. adic . din dreptul u ii. Era obosit. dar.. m rog. sert ra ul unei etajere vechi. când trecuse timpul? înseamn c el dormise vreo trei sferturi de ceas. cu un ceas. aj ajes de doctori buni. Uite. sunt sigur de asta. pantofii aceia i. a c rei u era chiar vis. afar pe el din casa lui. împreun cu un cumnat al s u. eu. pantalonii acera^ ' vechi. dar. nu trebuie s ne l s m tiraniza i de lucrurile materiale. trebuie s recunosc cinstit acest lucru.. Doctorul se reîntoarse înapoi în camera sa. lui nu i -a intrat spiridu ul acela de care vorbeam. se instala t cerea în camera de baie. repet. care ei în i i sunt la vechituri de un an. Äo reevaluare". dreptunghiuî luminat i penumbra sa. ca un nimb în jurul trupului... iar iganca. de ce s te legi de lucruri. Peste câteva minute. stinse veieuzfe i a tept . în ciuda protestelor Ludmilei. nu-i a a.. î i des vâr ea interminabila ei toalet di sear . fiecare cet ean s poat b ga o dat pe s pt . era dou i jum tate. Doctorul se dezbr c . iar doamna Ogrin se culcase.. Totul r mase câteva clipe suspendat. la care numai doctorul Gheorghiu trebuie Äs mai achite" . ti i. Privi câteva minute. pe care îl posed. cum s-ar zice. cu sim ul de proprietate. eu trebuie s -mi justific permanent posesiunea. nu tiu cum. eu cred totu i c e foarte bine. se apuc*-s spele vasele.. încrustat . cum spun. un sc unel ce se mi ca. a zice. cu proprietatea. capacele nichelate. dar. sub domnia mea.. m rog. Nu se mai auzeau robinetele curgând.. aceast lini te îl adormi pe Minda. ci un fel c? frison abia sesizabil. împreun cu o pereche de pantofi vechi ( i când dau ig ncii pantofii. Bineîn eles. probabil. t cut. lucrul nu s-a întâmplat niciodat .. de ' a . sau\ a cravatei mele.. ceea ce am povestit cu ceasul nu e decât Äo poveste". curios. i chiar i aici.. de i. a zice.. unu i dou zeci. e i o dreptate pe lumea asta i dreptatea vine 1~ " la urm . cum s spun. care cu deosebita sa inteligen . asta pot s-o spun cu siguran ! Dar... i continu s a tepte. a zis c dac cineva vrea s -l dea . de care am fost atât de mândru! Da-da. normal. poate e o prostie ce spun. o fac cu un gest Äpe furi "). lu o carte în mân i o a tepflf pe Ludmila. de bunurile materiale i.. aptezeci i trei de mii pentru ni te materiale care s-au calculat Ägre it". e adev rat. mai bine zis. Se trezi îns aproape instantaneu... Era trecut bine de unu. pa ii u ori ai Ludmilei lip ind încolo i încoace.. dar. precis c are mult influen . nici nu am de unde banii aceia care mi se pretind. nu tiu cum. în definitiv. într-adev r.fac atent c credin a mea c ceasul acela îmi apar ine e fals i c .. se reîntoarse. nimeni. care i-a f cut cas . cu care am jucat tenis cu zece ani înainte. i Doctorul Gheorghiu. pentru c . o sut optzeci de mii. f r nici un gând precis. i fiecare a achitat în jur de o sut cincizeci. sau a a i se p ru lui cel pu in. spiritul nostru va. pleoapele i se deschiser singure în obscuritatea perfect . sau mai ales aici. îi prime te i ea pe furi ! i. nu tiu cum. nu tiu cum s spun. Vede i. ce avea un p trat de sticl mat . eventual. s lupt 202 tm ea! Niciodat .. îl împu c etc. / da.. cu totul inutil. nu tiu cum s spun. când Minda ajunse îri camera unde i se f cuse patul. de buret. parc ~~~ simte i ea ceva. îns . ce se târâia dulce în spa iul lui. aproape stupefiat u a din fa a sa. în sfâr it. cu atât mai mult atunci. eu nu dau..-vis de u a sa.. nu va fi deplin ‡ c urios. Äo pild ".. P . asta-i altceva. asta spune Henric al FVlea al Fran ei. nu-i a a. doctorul se ridic i se apropie de s li . în fundul provinciei?! Da.

în jurul bra elor i al mâinilor sale. sprijinite de un sc unel. o mi care m runt facial . sub pretextul c în cas se afla fiica sa i viitorul ei ginere. pe care o descoperim noi în ine. în clipa când ea vru s ias pe u i îl privi cu privirea aceea a ei. T cere. cu lumina de pe s li aprins ). st tu nehot rât câtva timp. cele dou mei dormeau cu siguran . uite. când îl condusese în camera lui i îi înf ase patul îi promisese c se va întoarce. cumva?" îl întreb mama Ludmilei. apoi accept . în spa iul u ii. Minda ro i i spuse. de parc ea s-ar fi strecurat afar sub iindu-se doar cu pu in mai mult i strecurându-se prin spa iile pe care le las între ele geamurile. Din z p ceal . pe care nu izbutea s i-o st pâneasc prea bine. cu mâna pe clan . pomenindu-se astfel între cei doi. ludmilian. o târâia încet dup el. cu picioarele sale ridicate. o stinse. la surâsul s u :urt. încercând s nu se loveasc de mobile. î i continu robotitul de lâng patul lui. figura sa care devenise chiar imbecil . aprinse o igar .i ascundea mâinile. ro ind u or. al turi de el. i r mase intuit locului. casa aceea cu mobile greoaie. cu gâtul ei lung. de târziu reac ionar to i trei. c vrea s fumeze ² de ce n-o f cuse la el în camer ? ² Gherman î i retrase picioarele de pe sc unel i îi oferi fotoliul lui. Unde era Ludmila. un fel de zâmbet le plutea în jurul tr s turilor. în fotoliul în care ezuse el înainte de mas se afla Gherman i.. în clipa când intrase el pe u r Minda îi privi abia acum. i ea îi aduse cafeaua. dup o împotrivire a fibreloi lungi din care era esut i pe care le învingea totdeauna. stingând în trecere lumina (u a r m sese deschis . Cei doi îl priveau zâmbind. da. Parc n v lise apa în acea cas . unde dracu era. dormea. corpul privirii ei înc întârzia s -l r spl teasc de a teptarea lui credincioas . ce tremurau u or. tr gând-o cu din ii. de pauz inexplicabil . Când el o cuprinsese. de sticle u or atinse. o panic m runt a mi c rilor. în col ul acela din dreapta se aflau cei doi. a buzei de jos. da. calm. zâmbetul acela ce c zuse undeva în el îl f cu în clipa când ea ie i cu privirea aceea a ei plin de promisiuni. doamna Ogrin nu putea s doarm sau. îl ridica u or de la podea. o trase lâng pat. al viitorului lui pat. el însu i . Se ridic apoi i ie i pe s li . inteligent. Minda se a ez . la icleniile sale puerile. undeva într -o oglind pe lâng care trecem în fug sau în oglinda expresiei vreunuia ce ne st în fa . îl urm rea. o clip . când el renun ase s o mai mângâie. el o tia acum abia. i ea. nou . i astfel ap ruse i acel zâmbet pe fa a Ludmilei în clipa când el renun ase i ea se aplec . ÄVrei o cafea. clinchete metalice. lovite. Unde era Ludmila. Ambii t ceau în clipa când el deschisese u a sufrageriei. dar ce. de parc ar fi adormit brusc: dou perechi de ochi se ridicar spre el. cu evident prea multe 205 cuvinte. a teptând somnul. apoi din nou un jet de ap ce love te faian a. glumind mereu. cu o igar în mân . i nu al lor. îl re inuse pe Gherman? Dar ce f ceau ei. pe la spate. care îi promitea c dup jum tatea aceea de or de zgomot de robinete. a lor. bleu-pal ce mergea pân la o nuan a griului. care ap rea atât de rar pe figura sa. Minda se surprinse gândindu-se la Juri a i la camera acestuia parcelat . sunt sute de zile i ani când f olosim un gest pe jum tate. prinzându-i sânii. de i Gherman t cea. o tres rire a gurii. în clipa aceea. nu. privirea aceea care i se d ruia deja. ar spune un imbecil. cu multe covoare dezvolta t cerea i. îl dezechilibra. nimeni nu explic nimic. în timp ce corpul ei sau. ascunzându. poate. o sticl ce e de urubeaz . cerceveaua veche de jum tate de secol. pe un scaun înalt. la felul în care. convins c va trece prin spa iul ei orbec ind. de care nu suntem r spunz tori..i acel zâmbet care îl intrigase pe el. a ezat lateral. un dor fizic atât de intens încât începea s bâzâief\ in el. el sim i asta. atât de greoi. întinse mâna apoi i ap s pe butonul veieuzei. se eliber scurt. Umbla încet. R mase a a. pe care cu mâna dreapt . dor fizic. s rutându-i umerii peste sveterul ei sub ire. cu sig uran . înc l ate. de aceea zâmbise. cu capul plecat. sim indu -i cabrarea în tot trupul. dup o fals împotrivire. ei p reau mai tineri i zâmbeau.. când ea vru s ias pe u el o prinse înc o dat . de i tia c el o a teapt . de i nu era nimeni care ar fi putut s -l aud . un capac ce cade râzând pe dale. alb. un fel de zâmbet conspirativ al ei. Deschise hot rât u a de la sufragerie. Sub lumina unui vechi lampadar din lemn greoi.a înc perii. ea o tiuse de atunci. oricum. prin ea se trecea ca s po i ajunge la dormitorul familiei Ogrin i în camera din fa . cu gestul lui de o mie de ori f cut. uimi i. u or. Reveni în camer . poate raza felinarului de afai l -ar fi putut ajuta i. sclipind. înconjurat de fumul ig rilor sale. oare. îmbr c halatul i ie i din n ou pe s li . unde probabil c dormea Ludmila. i -apoi renun m la ele i apare în locul lor altceva. un zâmbet necunoscut lui. îi era or de ea. fumând. aproape f r s vrea. unde lumina c ontinua s d . ce mima o anume abecilitate care trebuia s -l apere. amabil. deci. a vreunui necunoscut care întoarce 206 capul jenat. a teptând ca cele dou zeci i patru de ore de c l torie i alerg turi s apese pe globii s i oculari. i. cu lemnul vopsit în yerde. b nuia oare c o c uta pe ea! i el refuz . cu siguran . p rând c ascult ceva. de parc ar fi uitat conven iile lor. de coama ei ro iatic . cum de Gherman se mai afla acolo la acea or . îav-imbecil .. doamna Ogrin. umplând-o pân la tavan.

mândria aceea fantastic . dup el. tr gându -i cu mâna stâng un ciorap de pe piciorul ei sub ire. a mamei ei. uimit. ea voise i o contrariase. carnea acelei mâini. da. din c auza ironiei ei din timpul mesei. cu degetele sale de domni oar inând cu b rb ie c r ulia aceea în format poche. dincolo. jignit. mama Ludmilei i sora ei. a a cum te apleci pe marginea unui bazin într-o ap înfior tor 207 de rece. a a cum cere buna-cuviin ). pe buze ea sim ea asta fizic. i asta. când el o l sase cu câteva minute înainte din bra e. un fel de osteneal muzical . s te ape i. fiin a aceea nevero simil . cvasi -material . de bra ul c reia. f r încetare. s se pr bu easc . ironic?! Ea încercase s se desprind . a a cum avea dreptul. o armonie tacit . care fuma ru inat o igar . i tocmai în secunda aceea sau în ziua aceea î i amintise de toate acestea. inând-o de umeri. cineva pomenise numele lui. numai din pricina ei. ce odihn . care la mama ei coborâse din nervi i din ochi i din creier ² mai bine. Promisese totu i c va reveni i el o a teptase i acum ea dormea undeva. împreun . b rbatul. a teptând s se r ceasc pu in cafeaua. probabil în patul larg. Äîl v zu" i ea i deveni într-o clip rigid . de parc ai fi în stare s desprinzi încet epiderma i s s ru i mu chiul tremur tor. Äa cuiva" din ora .ne tiind prea bine unde vrea s ajung . la ea.. odihnit . el alunec jos pe parchetul acoperit cu un covor sub ire. cu picioarele ei lungi fâ âind. de pe covorul acela m t sos. a ezat . nici prea sus. de frazele lui. a teptarea tuturor ca el. zâmbetul acela pe jum tate ipocrit. gr bit. ceva tiranic. s te rezemi.. era un gâfâit înecat mereu într -o jum tate de hohot neexprimat. dar numai atât. din întâmplare. îi a tepta o zi grea. între cei doi (Minda tia acest lucru de la Ludmila.. gândi doctorul. s-o mângâie i chiar s-o dezbrace pe ÄLudmila-dinSebe ". ca un lichid ro iatic. din tinere ea lor care o dorea. tâ n r . mândria fiicei se risipise în tot trupul mamei. încât o sim i i ea. începu s alunece încet. ca i zâmbetul acela al ei. cu mânu ele sale sub irele. al unei iepe pursânge. zâmbetul acela nedorit i se mânji. nefeminin a ei. în aer. Gherman. a zidurilor i ulicioarelor acelora pe unde se plimbase cu te miri cine sau a existen ei chiar. fa de dorin a lui fizic . interminabil. arcuit. ro ind u or. Ludmila se ridic dintr-o s ritur i disp ru în baie. între acel . i el ced . începuse s o s rute. o Dian f r vârst . el o trase de bra e i ea c zu lâng el. o sim i goal pân la jum tate i se surprinse pe el însu i. amantul i viitorul ei so s-o cuprind i s-o ia. fiin e -perechi care mimeaz anemia i le inul pentru a se mai putea. Minda fuma încet.. a câta suta oar ? o iap care alerga înc . de nerecunoscut. nici ea nu i-ar fi putut imagina c i s-ar putea împotrivi lui. pentru c nu se putea ridica de jos. în clipa aceea. s -i lunece din bra e atunci. înmuindu. de-a lungul bra elor. o carne la fel de vie ca pânza aceea pelicular de vin. atât de nepotrivi i. sprijinit de bra ul fiicei ei. dar din nou în mod nea teptat. cu capul plecat. cu care. cum p rea c are i cum avea de fapt. râse i ea. ironic (cu o alt ironie. cu uimire. o înfuriase placiditatea sa n tâng . Uimirea ei ( i a lui) îi f cu pe amândoi s calce toate regulile i se de teptar doar atunci când el. nici prea jos. De ce nu dormeau? Era aproape trei.. se pref cuse indiferent . îl s im ea i el cum îi curge pe b rbie. îns !) fa de insisten ele lui. frumoas . încet. neru inat sau. blând. închipuind ambii. din pricina Sebe ului. înc p ânat i neru inat. gâfâitul lor umplea camera. la rându i. astfel c se aplec i ea spre e l. i se împotrivi pur i simplu i ei se luptar pe canapeaua aceea îngust . optise ceva despre u a deschis i Äcei de dincolo". iar Äea". pentru câteva ore. trupul i se crispa. între ei doi. apoi.. a a cum se ridic fumul din trupul prelung. bineîn eles. întro oglind f r ram . el râse. din inima care bate în orice creier ² în trupul ei. se în elege. doctorul descoperi pe bra ul fotoliului o carte deschis . 209 doar trupul tr ia într-o necontenit superbie. el. mereu din pricina ei. deformat de ras .politicos exprimat sau nu. cu mai bine de dou sprezece ore înainte era ea cât pe ce s le ine de câteva ori. cu gâtul alb. neb rb tia sa. în timp ce el st te a între cei doi Äb trâni". numai faptul c ea îi alesese acea camer pentru o noapte. iar doamna Ogrin. a zâmbetului aceluia neru inat când el o l sase. ci în trupul de lâng tine. recupla într -o ap f r fund. candoarea se evapora mereu. mama ei ² în clipa aceea. pe parchet. sau pentru c tat l ei era arestat. din mândrie în primul rând. vin ro u pe mân . ce iap diafan ! i aceast fiin îl veghease pe Ästr veziul domn" în timp ce acesta citea. pe care ea îl respinsese odat . desfidând.i buzele. doar ² poate de aceea foloseau i orele nop ii în panica de a avea prea pu in timp ² un fel de c snicie. dar acum iat c ea se opunea în joac la început. a a cum fumeaz elevii. venise acas cu pa i ov itori. ca un pahar cu ap de mare în care nisipul i scoicile infime se a eaz încet. victorioas . apoi. dar uite c joaca se prelungea. îl v zu i el. i ea. se împotrivea ca acum. aplecat. r mânând lipit . f r s tie cum. patru minute înainte de trei. sub ire. nacela aceea a lor cosmic începuse s se roteasc deja. la fund. s faci o fiin la fel de sub ire i de înalt . i o lu . roz . nu în el. inând-o cu mâna c u . din fiin a c reia. a a cum cineva î i vars dintr -un pahar de sticl sub ire. în lungi frânturi de timp. sau din pricina prezen ei lui Gherman. el citise înainte de a intra doctorul în înc pere. poate.. uria al so ilor Ogrin. trupul unei doamne.. Gherman întinse mâna. ea se Ädesprinse" de el. mai pu in decât oricând mama ei ² sta lâng el. Surpriza sa fu atât de prost marcat . în care te oglinde ti mat. la doamna Ogrin. cu rochia ridicat într-o parte. Äceilal i" doi t ceau i ei. cu o canapea îngust ca un prici trebuia s -i fi de teptat b nuiala i. cum el nu p ruse a fi auzit. îl v zuse poate. bineîn eles. care nu min ea. s te odihne ti. iar ea î i arcuia gâtul lâng um rul s u. totul sem na cu o secven fals din îmbr i rile lor. docil. în pata aceea umed . într-adev r. da. vârsti i convenien ele. când. f r s se desprind de ea.

. î i sim i umerii cimentându-se. îl l s s în eleag c . cum le putea distinge. într-un fel de joac .". privindu-l în ochi. s plece ochii. mai puternic decât pudoarea. f r vârst . de când se a ezase el între ei. din nou. doar un semn al oboselii lui. cu câteva gesturi vagi. ea merse înainte. poate suavul.. Ätân ra". timizii. s se bâlbâie. întins goal sub cearceafuri.. Când trecu prin sufragerie. ce se întâmpla cu ea era dincolo de. ei f ceau. într -adev r... stând pe c lcâie. ca un animal în c lduri. pentru c . 211 Doctorul explic . da.func ionar m runt. cine poate s spun . cu mâinile i picioarele mici. lâng care. dac f cuse gre eala s vie. c nu vrea s fie omorât din gre eal . i Minda se gândi ² învingândui în fiecare clip ciuda fa de el însu i.. goal . f r s se gândeasc : ² Nu-nu. dintre el i ei. la ad postul. orice neru inare!. Ludmila era într-adev r treaz i se preg tea tocmai s îmbrace un halat i s treac dincolo. la ad postul gravit ii trupului s u Äserios". mândria era atotputernic aici. nu se vida oare spontan locul acela. mereu respectuos.. sfioas ..?!) Cum îndr znea 210 aerul s r mân . al prieteniei lor Äcaste". s explice.. gândul care tu ea cu gravitate din când în când. i b l b nindu.i al turaser trupurile. cei doi erau bucuro i c el era cu ei. fiin a aceea ridicol . la odaia slujnicei.. pornirea aceasta ugubea era. Iat . abjec i! da. a teptând ca ea s repete invita ia. reveni aproape imediat i îi spuse. asta. cu nasul s u oblic i lung. cum ar ta ea. ie i.. cu acel aer Äsubaltern" pe care tia s -l exprime atât de bine. mai ales ² mai ales ² al nevinov iei lor.. al respectabilit ii ei. sim ind c ro e te la ideea c . Egist. cu dou cuvinte scurte.. col ul acela de sub lampadar i acum prezen a lui. încerc s spuie ceva. cei doi tiuser c el o c uta pe ea. ca un licean care porne te noaptea în investiga ie prin casa adormit . în câteva cuvinte scurte. Egistul Äei". încr emenit de teroare. . i acum Minda sim ea asta cu precizie.. î i permitea s ro easc puberal.. cel grav. aceea de a r mâne.. în tr-o pereche deja consolidat . sfios. dar nu. nepedepsi i. deodat . voise s vin i ea în sufragerie. cu toate acestea. iar ea. pentru a se lega mai mult. pentru c . mâine îi a tepta o zi grea. c se afla acolo. care nu era atât de mare ca el s înceap cu adev rat s vorbeasc . matur. (Dumnezeule. n-are rost ca ea s se apuce de fumat la ora asta. precis. altfel. Minda s-ar fi întins gol în pat.. dac nu vrea s -i duc o igar . Äpar malentendu j'ai perdu ma vie". parafraz el acel Äpar delicatesse. mândria. întreaga memorie a inimii lumii se reînchegase fulger tor i... i spuse repede. o crim leag mai mult decât patul. de o oboseal i surescitare interminabile. ie somn. îndr znea el cu adev rat s o numeasc pe Äaceea" care.. care juca întreaga comedie de care cei doi aveau nevoie. anemia doamnei Ogrin.. el. care era marea deviz a clanului Ludmilian (pe doamna Ogrin o chema tot Ludmila).. gol. dar ea o împiedicase. de parc cineva l-ar fi lovit peste obraz. s -l asasineze a a. încercând s ajung . s îmbrace acele forme ce se fluidificau i înghe au f r încetare. bla-bla-bla! Minda se ridic . dar. la ad postul gândului lor curat. nu-i a a. jalnic. i departe de ea. printre sfor iturile paterne. pe un scaun. i miracolul acela f r vârst . care dormea ² ce repede trebuie s îmb trâneasc adev ratul domn Ogrin lâng cei doi. dar doamna Ogrin se ridic iute... nu exista nici un fel de istorie carnal . la ad postul virtu ii lor reale. din prima clip când el deschisese u a sufrageriei. privindu-l cu supunere în ochi.. rea eza în el. aproape f r un cuvânt... între cei doi.j'ai perdu.. în stânga sa. el însu i dealtfel. dar ea t cea i -l privea i erau într-adev r de aceea i vârst în acea clip . Clitemnestra aceasta suav . înc o dat (întreaga arestare a lui Ogrin îi întinerise aerul agitat în care tr iau cu to ii de câteva zile. gura în sprindu-i-se. a privirii i. ridicol.. el st tea între cei doi. c vrea s se întoarc în camera sa. se l sau du i de gestica post-matri-monial . Egistul din Sebe . al acelei semiobscurit i. Ea î i permitea s fie treaz când fiica ei dormea. cu adev rat i tulbur tor sfioas . care se numea doamna Ogrin. apoi ora târzie a nop ii. sprâncenele într-o ve nic tendin de apropiere. c nu vrea s îmb trâneasc între trupurile lor ce întinereau la ad postul vreunui eveniment senza ional. acel trup ce aburea de candoare. l sându-se s cad . poate doar o atingere a mâinii. slugarnic chiar.. dorin a lui ren scu brusc. ne mortific m decenii. care îl priveau uimi i i zâmbind. de febr . ei pozau. cu toracele i creierul invadate de sânge. sicriul acela de aer în care se întindea ea?! Ce ne ans în ans s se împiedice mereu în trupul Äuneia" în dorin a de a ajunge la trupul Äceleilalte".. nu putea s-o fac i pe a doua. i se trezi. dac el. din nou. e într -adev r obosit i.. c elibera fotoliul doar ca Äcel lalt". de i ea.. decât orice fel de pudoare. ca s putem fi. în întuneric. ÄCum minte!" gândi Minda. s insiste.. i -l rug s a tepte.i bra ele. el se ridic i ie i. a a cum f cuse la cincisprezece ani. la ad postul mândriei i maturit ii fiicei. c luase locul acelei c r ulii pe care o inuse Gherman în mân . servindu-l. gândi Minda. care niciodat nu. cu adev rat.. fericit c st astfel. Dup ce turti igara.. s se poat a eza în el. ce se îngro ase ca o aort a craniului. renun ând de a mai bea cafeaua. Gherman. treaz. din fotoliu i fu cât pe-aci s le explice celorlal i doi. ca i cum el n -ar fi tiut drumul sau poate nici nu-l tia. oricum. acum. atât de Äversat" în a p rea umil. impertinent de sfios. Minda se a ez pe marginea patului i fumar ambii o igar . c Lud mila nu doarme i. suntem virtuo i. atingând cu um rul canatul u ii ce se închise u or în urma sa. Minda se st pâni. printr-o jalnic neîn elegere.. elastic .. în acea noapte. el? So ul? Exist oare crime din neîn elegere? Voiau oare cei doi. doar în câteva ore. tres rind atunci când el se încrunta). ambii întineriser u or. lâng trupul ei gol..între sclipitoarea Clitemnestra i ridicolul. ha. de parc erau legate printr-un resort metalic. trupul lui ie i greoi.. s erios. ei. în timp ce Gherman. el. o v zu pe Ludmila. gândul chiar încercând s . doctorul sim i brusc zbaterea arterei sale temporale.. adev ratul Agamemnon.. bla-bla-bla. el se poticni. cei doi Äb trâni" .

ca el. de care îl desp r eau doar câteva ore. înainte de a-l cunoa te pe tata. l-a Äsuprimat" în dou rânduri. jude ul Caras. îi anular total dorin a fizic pe care o sim ise cu atâta intensitate în decursul întregii seri fa de ÄLudmila -de-la-Sebe ". aici. cea cu care st acum în sufragerie. cum î i spuneam. i l-a luat pe Gherman. încet. devii într-un fel de neatins. apoi... apoi. doar pentru c e exact tipul victimei m runte. absent ² sau poate acesta era tipul de prezen pe care o dorea ea ² i. încerc s -l mângâie. în clipa când el fu din nou convins c adormise.. trecerea prin sufragerie. El a fost la rându -i însurat.. la ora asta. un fel de croitoreas la domiciliu. Dup aproape jum tate de or de lini te.. se pare c el a plecat la Paris dintr-un fel de disperare c ea. acela i director i-a dat repede seama. mai al es?! ² Vorbe ti ca i cum ai fi gelos. de diminea pân seara la ase. tii cum e.. spuse el i râse în acela i timp. nu -i place nici ast zi. pe un scaun. o auzi râzând încet. a a. care st la maic -sa.. i ea voia s se rem rite. totul e îns curat. prezen a poate prea vie a perechii ' aceleia de dincolo. / orbec irea prin apartamentul întunecat. dealtfel. Astfel s-au reg sit. canovian ... incapabil de a face cuiva un r u. ie i se pare ridicol. r zboiul îns i-a împiedicat cariera. un venetic. pe care-l iubea.. pe care le-a g sit pe aici. petrecut în tren.. i abia când el ajunse la u . care i -a pierdut b rbatul. un mic roman de dragoste.. i încercar amândoi s doarm .. într-un fel.. nu... ei nu fac nimic nepermis. îl s rut . Ea e mai în vârst cu trei ani decât el. la cooperativa aceea.. în acea zi i noapte ² se culc al turi de el. în întuneric. s fie j m ritat .. stingând lumina.. spuse el cu ciud . el însu i a f cut doi i ani de drept la Paris. mam -sa e o Marinovici. dar fu aproape sigur c ea era cea care vorbea. Cel pu in o bun parte dintre ele.. o femeie ce st singur e un fel de înfrânt .. i ziua ce urma. când el fu definitiv convins c ea adormise. i. mamei... se apropie I de el. Ea nu r spunse i. satul V r dia. Bineîn eles. în pat.?! De unde a mai ap rut i Gherman sta? Ce caut aici în cas . tat l s u a fost canonic. adic mama. ce se mai poate întâmpla între ei doi? Ei se cunosc dinainte de a-veni eu pe lume. ² Tu ai dormit. r zboiul i. în urechi îi st ruia înc murmurul abia sesizabil i totu i distinct care curgea parc din masca aceea alb . sunt convins . el a lucrat un timp în sudul i Dobrogei i e la Sebe doar de vreo zece ani. Ea are nevoi e de el i. Tot ce o .. un impostor. El are f oarte mult nevoie de ea. în acea imobilitate a ei. din import. i el o asculta cu c r ulia aceea în mân . a doua or . Oricum. dar eu observ c el î i încaseaz drepturile!. distinse un u or murmur.. la dou epur ri succesive. a a cum î i pare ie. ca b rbat. cu o anumit claritate. Ludmila intr pe u ² era un du-te-vino în acea noapte. decât are el. de romantic. i doamna Ogrin lâng el. nu are rela ii i nici nu poart pic . r spunse ea. Mama i Gherman nu s-au v zut mult vreme. în r zboi.. Sau. Doctorul trecu pe lâng ei: nici unul nu mi c . el vine în cas . ea e prea femeie. intangibil! ² Bine. de i tr ie te desp r it de so ia lui. probabil fiindc era un ins comod. dar g si un trup inert. devenir prezente. el închise u a. s i se par ridicol. un tân r avocat stagiar ce venise de nici jum tate de an de undeva din fundul Banatului. ai uitat. au avut i un / fel de castel pe lâng Sibiu. într -un fel.. de nejudecat. a acceptat s se logodeasc cu Ogrin. de ridicolul unui adulter. parc din respect. tat lui meu. dup cum vezi. De i are bani pu ini. de dou ori afar . cu trupul drept.. de i acesta l-a dat . ie.. acolo. mâna dreapt a directorului. ² E ti grosolan. ea ad ug : ² tiu eu dac continu ?. ai v zut. . de i. r spunse ea cu indiferen . adic . \_ ea. e. în clipa când el se întindea în pat. ap s pe butonul veieuzei. 213 oricum. i -a trimis c ma a aceea bleu i cele ase perechi de ciorapi. El întinse bra ul. cu care are i un b iat. înghe at. el nu renun înc la ea. 214 face treaba de birou la o gr mad de imbecili care au func ii de r spundere. ce. totul nu e atât de simplu.. Cum poate fi ridicol un b rbat care iube te o femeie timp de treizeci de ani?! ² Ei asta-i.. foarte bun. nemi care. este i acum. când nu . ei s-au cunoscut imediat ce i-au terminat studiile liceale. a a ceva el nu putea vedea. Pe el începu s -l cuprind acea ciud neputincioas a oric rui început de insomnie.! ² Care continu !. Nu reu ir . lâng al lui. for a lui. o fiin inferioar . crezi c a iubit-o Ätreizeci de ani"! ² Nu tiu. munce te. pe jum tate întunecat .i pas . numai pentru 212 el sau numai pentru ea i el. nu tiu. c are nevoie de el i l-a reangajat de fiecare dat . nu tiu la cine. Gherman. nu tiu cum.. i asta e. oricum. dup treizeci de ani. al celui care trebuie epurat.st teau în aceea i pozi ie i nu d dur nici un semn c -l observ : Gherman în fotoliu. mie chiar..i încasezi drepturile.. noaptea trecut . încet. dar Minda era incapabil s -i r spund . cum i -am spus eu în câteva linii. afl îns c e dintr -o familie foarte bun . bineîn eles. are un salariu foarte mic. el întreb încet: ² Dormi? La care ea nu r spunse.. citind. poate i -e team de ridicol. cu acest gând. Gherman are foarte multe drepturi asupra ei.... cuviincios. aproape mai multe decât am eu. dup treizeci de ani sunt înc împreun . se pare cu mult înainte. înd r tul s u. întoarse capul i se p ru c buzele ei se mi c încet. îi face o serie de cadouri mamei. în orice caz.

. f r r utate de ast dat . aspir o dat lung i i -o înapoie.. nu l-am mo tenit. curtea sa. Gherman era i este perfect inofensiv! Inofensiv. tr dându-i. ci la fel.. E într -adev r invincibil! Iar el.. grosolan! ² Oho! ² Bineîn eles! Corpul ei Gherman îl las în pace. în întuneric. mai mult chiar decât tata. Ei doi.Exact! spuse ea din nou.. pentru c .. ².în pantofiorii lui. în ora . ² oricelul Gherman! râse încet. invincibil! ² Ha. cu preferance-ul s u de miercuri.. de i eu nu eram acas atunci. ² De oricel! râse el i. uneori. am încetat s mai lupt contra lui Gherman. dealtfel. cu o dot bun de acas . la început? N-a fost nici un fel de început. î i uzeaz influen a sa m runt . nu tiu cum. chiar i nu în tangen direct . un lucru pe care eu. dup care el alearg . mi -e mil de. de ast dat . ha. Tat l meu... care a jucat tenis pân la cincizeci de ani i a c l rit la dou zeci!. mar cat . sentimentul s u probabil c erau ca i întreaga sa personalitate de. fa de. frumos i cu personalitate clar . nimeni nu l-a b gat în seam . ha. Minda... dac nu i -e somn. Ce trist. un punct luminos ce zbura peste ei doi. dimi nea a a început s mearg la cump r turi. te intereseaz ce spun eu?.. tot de aceast flagrant nepotrivire fizic ... ca i el. la început a fost. în primul rând pentru c ei se cuno teau de mult i apoi reluarea. A a c se gr bi s adauge: 215 ² Bineîn eles. în întuneric. O auzi râzând u urel. bineîn eles... nu de ceea ce auzea.. total nepotrivit fizic cu ea... numai din aten ia pe care i o d în acest mod atât de obi nuit-neobi nuit acest Gherman m run el. în ultima vreme îl tr dez i eu. i nasul lui pe care am v zut c se plimba o musc . ascunzându-i. dup ce a plecat la Paris.... ² Probabil!. ha.. cum s lup i cu el?! El e ridicol. pe care el o cuno tea prea bine. însu i. el adic nu i-a f cut curte. pe cearceaful rece. care alt dat purta m nu i i vara.înconjoar pe ea. toat familia sa. draga mea! M intereseaz foarte mult. care nu. se g se te în sfera sa de interes amabil. Cu mânu ele sale mici! Ce picioru e mici are.. evident.. pân la urm . uitând de unde au venit! ² generozitate real . carcase.. pentru c o sim ea al turi. i dege elele sale. i o s rut din nou. u or. se pare. face contraservicii numeroase et c. îns . continu ea.Fa de un oricel! 216 ² . cu un început de iritare îns .. ha.. Mama mea.. exist un soi de furnici care î i împacheteaz inamicul . nesfâr it . i aceasta.. aici. ei doi. m run i uri. orgolios. ² înceteaz ! f cu ea.... tata avea dreptate. îns . m apuc ame eala. p tate de nicotin . el. ce nemernic de singur.. propria noastr pasiune sau religie ne-o calomniem. De oricel.. nu tiu cum. la facultate. cu cei câ iva prieteni. bineîn eles. pensionari. Ea îi lu igara. nu pentru ceea ce spusese el. chiar dac era doar vorba de un vecin sau de cineva mort cu decenii în urm . spiritul.. ci la Cluj. îns dup o clip debitare. de parc le-ar fi vopsit. ea a devenit mai mândr . într-un fel ridicol fcmâr nepotrivit ² ui i cum ai râs când i-am dat cele ase perechi de ciorapi. nedumerit i. mai convins de propria ei importan . totu i. ² Ea?.. ea?! ² Nu tiu.. ² Nu i-a f cut curte domni oarei Comorasu. de tata. Str veziul Gherman! ² De ce Ästr veziul Gherman"!!. îns .. o trase spre el i o s rut pe fa ..... din punctul vostru de vedere. în sfâr it. Dealtfel. ² . el.. în astfel de.. ucig toare. pe pânza aceea rece. de generozitate a lui. râzând..i o igar . bineîn eles. i e. De ce spun eu. f cu el din întuneric. ci pentru c îl auzea i îl sim ea al turi.Interesant. a a afirm el. fa de. Astfel se consum unele pasiuni mari.. prin '37 ² '38. de i foarte frumoas .. care nu observ nimic. care s -a obi nuit repede cu prezen a lui. mai sigur de ea. fiin a! Ea e deja atât de mult a lui. a cerceafului. cel mai oblic nas pe care. pe care îns le-ai folosit.. cu liceul. ea era incapabil de obiectivitate în tot ce era în leg tur cu familia ei. el îi seduce numai inima. cu care î i petrece serile. pe tâmpl .. cum spui tu... râse i ea împreun cu el. ciudat. a c rui apari ie m-a contrariat i pe mine atunci când ea s-a produs... s nu te bage nimeni. cu dispre ul acela pe care îl are orice b rbat voinic. cum o chema pe mama pe numele de fat . cu colec ia sa de ziare vechi... aprinzându. nu au flirtat niciodat . atunci. ² . a a cum p e te un oricel!. ne-o ucidem noi în ine. pur i simplu.. a fost tot timpul i este înc deosebit de modest . lucruri. de care nu aveai nevoie. spuse ea. s te omori ca i cum nu te-ai omorî. eu am luptat îns mult vreme împotriva lui. s suferi ca i cum te-ai plictisi... a a e. O curte interminabil . dar. bine dispus. i trebuie crezut. / în acela i timp. nu tiu cum.. Cum a a. leg turii lor s-a f cut pe nesim ite. A iubit-o... numai pentru c .. cum se spune ast zi. dac vrei. ha! în ultimii ani. cu un început de iritare. de i nu era ironic. dar absolut nimeni în seam ! S iube ti ca i cum n-ai iubi. s ucizi ca i cum i-ai aprinde o igar ! ² îi face îns acum curte. de. în întuneric.... ha. încât. mai degrab a zice c ea îi face cur te. ne ridiculiz m noi în ine! ² De teapt tatii! f cu el cu ironie.i d seama ce singur a devenit. ha.. el a r mas cu rummj-ul s u de sfâr it de s pt mân . a confirmat acest lucru. grosolan de orgolios i. b nuiesc eu. au început s -l exclud . cred eu..

atunci când nimeni nu mai are energia sau memoria de a -i face fa de nou. cum îi spui tu. am dormit pur i simplu. da.. ce poate s ascund ?!. tata. Eu îns mi am început s iu la el. pân la urm . în ore chiar.. Cine n-ar fi f cut-o?! Tu nu o faci i acum?! Aceasta e for a lui.... ² Cum m port? E un ins pe care n-am putut s -l suf r din facultate! E foarte calculat. de a fi altfel. ² Crezi? spuse ea. mai bine zis. ap sat. al onoarei familiei decât el însu i.. ca s nu . De fapt.. (De o jum tate de ceas.i strice rela iile sale sociale. în timp ce. i aceasta era tipic. nisipul de sub tine scurgându se încet. aproape aceea i fraz : ² .. pe vremea Xaceea orgoliul lui tres rea înc ! îl subaprecia pe Ästr veziul Gherman". de a fi ridicol. cred chiar c i ea o f cea! O f cuse cu dou zeci de ani înainte i o f cea i atunci. ² Nu vreau s dorm. se aflau singuri în compartiment i ea se desc l ase i se întinsese pe canapea. când eram înc student ... ² Unul din motivele serioase majore.. nici m car cu o privire. Cui s -i ceri ajutor?.... imediat. de a fi subapreciat. ha! Asta-i bun ! Mi se pare c e ti suspicios. i ] uneori m gândesc.R. ha. de a contrazice în ani de zile.... ² Trenurile noastre sunt incomode. ea plângea ore întregi. apoi îl arunc afar ! Dar el. de la Sighi oara. iar pe ea.) 218 ² i tu? ² Eu am dormit mai bine de dou ore! Nici nu tiu cum am f cut. îl enerva. poate e o simpl antipatie instinctiv .. Tu nu circuli niciodat cu trenul. mereu în raporturi bune cu in ii de care depindea ceva. fa a i se destinse încet. implacabil i surâz tor. deloc. care gr besc c s toria noastr . ² Era un student prost? ² Nu. ² Dac a fi fost în stare! ² Da-da! i în tonul ei ap ru striden a a teptat : Bine spus dac ai fi fost în stare! ² Dar bine. Nici Gherman. ea continu .. tiranic. mai al es voi b rba ii. lucruri care nu se pot exprima! Uneori sunt convins c i el.. i tu. este faptul c vom putea lua o cu et pe C. îl jignea chiar c eu manifest mai mult sim al demnit ii. în t cere. pentru ! c altfel.. nu în hormonii t i! ² Cum vrei tu. nu se întâmpl nimic! îngrozitor. într -un fel e ti din categoria lui. b tu el în retragere. . ² în str mo ii t i. în genetica ta.i ascund contra-rietatea. cine crezi /c a intervenit în favoarea lui. c lui însu i nu. anumi ii b rba i. un om cu sim practic. care alearg peste tot ² e adev rat c el i-a dus azi pachetul i a a teptat trei ore ca s i -l poat preda ² nici mama.. pe p r.. fa în fa . nici noi doi. în seara aceleia i zile. prin comitetul U.. prostu o! (El se aplec i o mângâie de câteva ori. eu cum m port cu el? Ar trebui s m ridic i s -l dau afar pe Gherman. ar trebui s ia atitudine. voi. tata.. S nu se întâmple nimic.. a lui Ogrin. tii c la un moment dat sa pus accentul i pe buna preg tire profesional . l-am i dat de câteva ori afar . într -o anume situa ie! Pentru c în dou ore a f cut pentru tat l meu mai mult decât ai fi fost tu în stare s faci în dou s pt mâni. nu-i a a.. de a avea r bdare.. Nu s-a întâmplat nimic. care ne-am pierdut trei zile pe drum. nu v teme i voi mai mult decât orice de ridicol?! Asta e ceva foarte european. sunt prea aglomerate! Dar ce I leg tur are?! i-a pl cut doctorul Lungo a? ² Foarte mult. da. pe ea!. Faci r u c te por i astfel cu el!. for a de a accepta toate acestea i de a lupta cu timpul. nu-i a a? ² Nu ai dormit deloc dup -mas .. el m asculta.F. ca o m runt r zbunare împotriva lui Äcare-i f cea bine".. Dar i asta o f cea.. eu îns mi o f ceam. ha.. care... absolut nimic. se ro ea. deoarece nu I g siser decât un singur tichet de vagon de dormit i renun aser .. al facult ii. unul din gesturile lui.. spre becul albastru din plafon.. se înclina chiar. cred c . ² Ha.T. cu anemia ei. încât îmi venea s -l p lmuiesc i în acela i 217 timp s izbunesc în râs. pe tâmpl . care / a început s -i ia ap rarea. spunea c m respect sincer.. uneori îmi trec chiar i mie lucruri teribile prin cap. dup o zi agitat .. s ..) 219 ² Erai furios pe Lungo a numai pentru c e mai capabil decât tine.i spun. privindu-l o clip cu ironie. i s sim i zilnic. s ...i m rturise te totul cu prea mult claritate. stau doar a a. fiziologic . în timp ce se aflau amândoi în trenul care-i ducea spre Bucure ti. Dac va face cineva ceva | pentru bietul tata. sunt convins. de i nu-l vedea nimeni.. nu-i a a? o întreb el... mereu prin sindicat.. întins . c m în elege i c a a trebuie s se poarte orice fat cu sim ul o noarei. ce ascunde el. pe dou fotolii. aproape din acela i punct.. Ea închise ochii. Nu po i oare deveni ridicol? i noi. ca s .. ea privea în sus.. i. zâmbi ea în cupeul întunecat ce se balansa. c se preface. . f r s -mi fac /cel mai mic repro . pe frunte. zâmbind.... apoi spuse. tii c în câteva rânduri.M. o form boln vicioas a vanit ii.n v lit în interiorul mu uroiului. nu-i a a?. eu n-am afirmat niciodat c a fi un om de ac iune. nu e atât de incon tient cum pare. c se ascunde i fa de mine.. în hormonii mei. dar nu pe loc.. a lui Gherma n? Chiar el. va fi numai el. s rmanul unde a n v lit?! în propria sa c snicie?! i eu. voiam tocmai s .. i-apoi.. ² Cu atât mai mult! Eu am încredere în instinctul meu.

. Ea t cu.. ea se repezise dup el i îl lovise 221 cu pumnul în spate. violen ele ei de stare. d deau încurca i din umeri. f cu ea enervat . apoi cu mine împreun . f r s -l ating . la o nou violen verbal a ei. ne-ai ajutat.. ciudat. pe ea. De ce n-ai vrut s -i aduci la mas ? întreb ea dup o pauz . f r o vorb . El se aplec din nou spre ea. ² Ludmila. ² Tovar ul Codoab . cauzat de-o reac ie a lui sau de existen a lui. parc gânditoare. apoi o sim i lâng el. o ardere care o dep ea pe ea îns i. sim ea acest lucru. nu trebuia închis. st pânit . distra i. repet el fraza la care fusese întrerupt. vibrând de enervare. r ut cios. mama i cu mine am inut s -i avem musafiri! Indiferent dac el e închis pe drept sau pe nedrept. mi cate de vântul fals. conuri înclinate. ni te m run i uri. ca iubit al ei. Procurorul mi-a garantat c luni. El era mai puternic. violen ele ei verbale i. se difuza pe câmpul vast. pe proffuror. se ab inuse s -i r spund i. Dar aceast sl biciune -t rie o iritau. bâiguind ceva. ca o înscenare teatral ... lumina ei. str ini chiar. cu Minda înc ro u de surescitare i ea. nu se tia bine de ce. incapabil s se ab in . mai distrug tor?!) ² Tic losule! La ule! opti ea încet. ai mai f cut ceva: ai râs de bietul Gherman. când. o privi câteva secunde. evident. ci ca s nu se tr deze prea mult în astfel de clipe. el e închis... ci era mai mult.. jignit. Acum i el d du din umeri. ai putut s dezvol i în aceste dou zile. dup ce te la i servit de el! ² Ce-i cu tine! Ce te sup r ? Vrei s ies din compartiment!?. o masc . ducând-o uneori la forme paroxistice. dar chiar i fuga o scotea din s rite. dup aceea.. se scul apoi. de animozitate erau mai înfrico toare. era incapabil s -i r spund cu aceea i ur . fac mai mult decât. faptul c el nu era dispus s intre în jocul ei. ² Totu i. i tocmai de aceea. te-ai dat jos din tren! A. c î i provoca ei îns i astfel de st ri totale.. ² Pe cine? ² Pe Lungo a i pe. pur i simplu. i ea. luna se afla undeva în spatele garniturii. Ea veni.. Ludmila! Mai bine ai încerca s dormi! ² Tic losule! f cu ea.. cu ei te-ai fi sim it bine. uzate. prietenii lui! Trebuia s v fac cuno tin . care s-a certat cu maiorul. în astfel de momente nu numai contrazicerea. gr bi i.. cu formidabila ei acuitate instinctiv . cu f lcile încle tate. Ce frumos portret e ti în stare. ² . într-adev r.. sufer mizeriile de acolo. momente în care ceda propriului ei instinct de conservare. al turi de ea. Furia ei spontan . bineîn eles..Meritul meu. nu-mi place când î i dai aere i ifose de savant unde nu e nevoie. el auzi u a compartimentului glisând.. cu pijamaua ta bine c lcat i cu trusa ta de voiaj. singurul care nu s-a speriat când l-au arestat. i pe oamenii care ne ajut într -o astfel de împrejurare. socrul meu e nevinovat. El închise geamul. în timp ce prietenii lui chiar. la fereastr . nu cu Lungo a. încât. f r un mobil aparent. fa de cei care. ( i el o iubea tocmai pentru c era în stare.i dai seama ce egoism monstruos. care.. la i. când el. Trenul se balansa mai departe. râzând cu poft . care e fiu de muncitor. f r s -l priveasc m car. pardon. vârfuri. care a a umblat cu ea peste tot. Statur astfel câteva minute. un corp sub ire. în absen a lui. de violen fizic . îi venea s izbucneasc în râs. jignirile acelea.. aplecându-se u or spre ea.. i-apoi. ia uite! f cu Minda. i ea la fel.. din polite e. el o tia. totale. mai mult decât atât. pentru un fleac. prin fa a geamului alergau spin ri i cocoa e. va fi acas . O a tepta. dar nu ca s -l menajeze. îl prinsese atât de mult în afara registrului ei. i cu. lâng ea. oamenii ace tia ne vor servi oricum. forme vii ce se r suc eau încet. 220 ² i eu nu v-am ajutat? f cu Minda. o bolboroseal a magmei puternicii ei personalit i. ² Ia te uit . pre ioas .. Deschise fereastra pe jum tate i î i l s fa a biciuit de vânt. era mai slab. Eu nu v-am ajutat?! ² Da-da. cum s nu! Te-ai suit în tren... o calitate a firii ei. ² Haide-haide. ca un orizont lichid. murd ria. i vei ar ta tuturor mutra ta adânc ofensat de om rupt de la marile tale obliga ii. Ura ei el o suporta dificil... spaima. în violentul ei resentiment . ca toat lumea s vad ce s ritor e ti! Te -ai suit în tren i. i ie i pe culoar.. întins incomod pe pernele acelea alb strii. i astfel pl tea ea i el împreun cu ea. mai nelini titoare. nu e decât c pun în mi care un tip ca Lungo a! ² Dispre uindu-l apoi în fa a mea. absolut inuman. de femeie. i c e putea fi mai nobil decât asta? Mai nobil i.. îl ura. Una din scenele lor rare de violen . de uimire sau din cu totul alte motive. Chiar el îmi va da o tele gram . Apoi ad ug : Nu era nevoie. ². când Äai s rit în ajutorul nostru"! Nu te-a rugat nimeni s vii! ]Am b nuit c a a se va întâmpla: vei veni. undeva în fund rulau mun ii. nu meritau ca s -l rup de la. deodat . tia c ea nu va întârzia mult. frumos. ² Haide-haide! Nu. ca s -mi confirme. nu. de furie rece. vru s p r seasc înc perea. Era o noapte sen in . existen a ei. ea se st pâni s nu vorbeasc . cum îl cheam . în astfel de clipe... O dat . cu o furie rece. oricum. spuse el cu o satisfac ie pe care încerc s i-o ascund .meritul meu e. de tunelul acela de aer creat de tren. de i î i d dea perfect cont c aici nu era un sentiment special al ei îndreptat numai împotriva lui. a calit ilor ei incisive. cel târziu. privind fix în tavan..

c el îmi va l sa frâiele. deci. cu trenurile?.. parc era i un butoi de sticl . ambele. se vedea asta când fulgera câte un chibrit al ranilor din preajm . st teau amândoi strivi i.de o clip .. da-da. domni oara sau fata. fata aceea. pe «sitz» -ul acela din scândur de lemn ce se clatin pe ni te arcuri spirale. de vin. i el nu era în stare s vad decât ridicolul situa iei... când ne întorceam la fel: «Camarade! Poftim.. ce bine e s stai pe culoar. înc atât de tân r . c pitan sau maior sau locotenent. niciodat . acoperit cu o p tur peste picioare.. pe care lumina lunii. s ne duc s ne treac grani a! Caii se apleac înainte. nu tiu. la dracu.. e înecat înc undeva. de parc el i -ar fi privit pe Äcei doi". rece. Cacova vine cu m ult mai târziu. diminea a. da-da. ro ietice.Totdeauna mi-a pl cut s stau pe culoar.. de vreme ce li se adresa astfel.. o suspectam c . ce f cuser . tiau i ele. mi se pare. când compartimentele sunt goale sau se doarme.. de ce sunt to i b rba ii suspect de amabili cu femeile de orice vârst ?! Sau când treceam frontiera. în balansul vagonului. uneori. Cacova.i ascun i râsul) de ura ei? ² La ule! opti ea înc o dat . camarade!» i le d dea ni te pachete de ig ri «Plugar» sau «Na ionale» sau. bunic -mea. în fund. mai profund umilitor pentru un om.. ea st tea în spate. altfel. Panait. luciditatea faptului c ... negricios. ro ii. la o fereastr pe jum tate deschis .. atât de curate. S reiau înc o dat : drumul erpuit. curios.. nu-nu. salam. apoi. abrupt. o jum tate rece de pui. a a cum s-ar fi întâmplat.. ei? El o inuse toat noaptea de mân . are ni te biscui i. Trenurile acelea de dup r zboi. Da -da. care nu f cea niciodat c r u ie. unde mai era o astfel de mân ?! Aha. de scli pitoare. da-da. ridicolul violen ei ei. atât de atr g tor. accepta. i eu am sim it. iat . cu mult înaintea ei. cu siguran .. lucio i. valize de lemn sau din r chit . mici. caii lui erau cu mult prea scumpi. pe drumul acela pietruit care urca încet.. i mai probabil. pe platforma vagonului. senza ia aceasta? Probabil pentru c nu am mai c l torit de mult cu trenul sau. Vagoanele acelea de pe linii vicinale.. cu o form oarecare a violen ei. pietri ul. într -adev r.. stai-stai. când ea desf ura erve elul acela de damasc cu pâine. unde se schimb trenul.. noaptea. care la aptezeci de ani c l torea înc mar ial. pentru c .. i pe bunic -mea. un chepeng de lemn i o scar de lemn ce miroseau.. nici nu exist de fapt.. care erau 222 el i ea. al furiei contra lui i. dac el i -ar fi r spuns cu violen .. cum spun ea ea. unde sunt valizele acelea din r chit . împiega i de mi care care discutau familiar cu pasagerii înc rca i de baloturi.. d du înc o dat din umeri. st t eam pe b ncile acelea rigide. Ea era camarad cu ei!. se umfl în hamuri. ci pietrele acelea albe.. am avut curajul s-o prind de mân i am inut-o a a. i ei nu d deau nici un semn. sta ia G taia. probabil. o coast de deal surpat . eu în fa . Comorâ te. înalt. minunat -strivi i între ni te saci. i ea a ro it i mi -a f cut mie un semn din umeri. umed . Ce paznic grozav eram at unci. i eram alarmat.. care anun au totdeauna grani a pentru mine. pe dou osii. era parc i un butoi de sticl acolo?. pline de saci. înalte pân la tavan. ai lui Birta u. c amabilitatea lui de ofi er în civil. spin ri i conuri.. de undeva. nu era pietri . o mic gar undeva. ardei verzi. Da-da. a petrol. în dreapta sunt pietricelele. mi-aduc aminte. o inuse de mân i disp ruse apoi. c ci a adormit i eu o priveam. el. c el se face forte ca s . dar. pivni a de sub pr v lie.. nu-i a a. decât s râzi (sau s .de cremene. fantastic. nu tiu cum dracu. i s te gânde ti la igara pe care înc o amâi. caii se încordeaz . probabil c era. de fapt. cu pr v lia ei cu mult mai misterioas decât pr v lia celeilalte. unde se cobora printr-un chepeng chiar din pr v lie. un canton p r s it.. sexual. Berzovia. din România. i-apoi.. m întreab dac nu mi -e foame. parc . ce b nci moi! i lâng ea.. ro ietice... c urma «dincolo»-ul. pe unul din peroanele acelea numeroase. sclipitor drumeag de ar . gândi el. gr nicerilor: «Camarade! Poftim. roata din stânga scap . de dincolo.. dar pentru c avea datorii la pr v lie. din adolescen . uneori. probabil. a violen ei sale. din team sau plictiseal . cu Therese -tante.. cum mai e posibil s c l torim f r ele?!. dar nu. sau i s-ar fi povestit scena de c tre cineva.. da. capete aprinse de igar . se umfl în hamuri. un sat previzibil. eu trebuia s . într-o asemenea situa ie. Ä. g lbui. ezut f cut de Birta u. bineîn eles. evident. care urca spre frontier . de lemn. un prost povestitor.pietrele albe. 224 aici e o cotitur a drumului. de la distan . Trecerile de grani . g lbui. se r sfrângea mat. cu care am c l torit în noaptea aceea la. da-da! Sunt caii negri.. bunica mea îmi zâmbe te. de unde tiu asta? A spus -o el. violen a ei nu se atenua. Din nou trecur .. roata din stânga scap mereu. care atârna din întuneric. ceea ce nu se întâmpla cu el... cealalt bunic . ce râdeau cu veselie pentru c . din oboseal . sora mai tân r a mamei. lunar i nelini titor. ea sim ea asta. c ru a aceea care ne ducea peste grani . i am avut... undeva. în stânga drumul e sp lat u or de ap . furios i înjurând mereu. ce poate fi mai jignitor. Birta u rote te biciul peste ei.. butoaiele mari. în c ru . da. la unchiul-Tavi. îns . da-da. 223 \ cu ea. caii aceia negri. cu casa ei mare. de-o jum tate de or . în «bou-vagon». la dracu. se apropie.. eu m gândeam la b rbatul ei. dup un alb. De ce îmi place. când mâneam în mers. sp lat de ape. ceva neterestru. Dar ce leg tur au c ru ele. superbii lui cai n egri. camarade!» i acum erau «Drina» i «Morava».. Minda tia aceasta i. solda ilor. în jur mai erau voci. i. imediat am sim it. eu st team lâng el în speran a. pentru c se asociaz cu ceva din copil rie. da -da. a ap rut unul. brusc. i el. starea de indiferen se accentua. tocmai pentru aceasta. de fier.. pentru o femeie. suspect de amabil. i atunci eu întorceam din când în când capul spre ea. poate.. pân a început s se lumineze i ea i-a retras mâna. furia ei nu se stingea. ca un stupid mecanism. cu unul din ranii aceia suspect de amabili. ipete. mâna aceea îngust . câteva ore. el ar fi trebuit Äs-o ia în serios" îi m rea neutralitatea. ascuns de copaci..

m a ez cu fa a spre ea. c l toreau acum în plin peisaj muntos... negre..S m afund acolo. re. le simt i acum în mân . a a. da-da...... cu b rbia fin . Minda v zu ni te litere. g lbuie... în spa iile acelea.. nimic. cine tie unde..... Minda d du din umeri i refuz s mai asculte... cât mai m runte.sssss.. cine tie... î i d du seama.. hiper.. pe care îl auzise asear . cum am citit. cu ceea ce mi se pare. cât cheltuire de imagina ie. i îmi va spune.. ca s se închege acest murmur.. când ne întorceam. un prizonier sârb. s încerc înc i înc o dat s m retrag. m -sii i cu eu însumi sta!" Ludmila vorbea.. de acum se închega abia un singur chip.. indi -golevis. ni te cuvinte. dar asta am aflat-o când bietul Leininger-baci era demult putred. buzo'e se mi cau. o masc de filde din care emana un murmur care invada dulce-persistent înc perea uria .. ca s . într-o. de marmur . e o inevi. isterice. f r murmur... din întâmplare.... bineîn eles.. caii se opintesc mult înainte. sp late de ploaie. cu spatele la cai i s .. spiritualizat ... între-timp. pancar.. nestr veziul Minda. cu care avea atâtea interese împreun . sept. pietricelele acelea. în pastele m -sii e acest eu însumi? Exist a a ceva? Nu e cumva o inven ie a unei literate de salon. acolo unde îi aruncaser stârvul. atât de violent.... i numai atunci. da... tufe i cop cei de m grin. într-un an .... cine tie. undeva. subcuta.. de i era lumin peste tot.. S mai încerc o dat : deci.. un singur i simplu fenomen: o masc ce vorbe te. Probabil c se ridicase. deasupra trenului i. roata din stânga. frac iunea aceea de clip când c ru a s-ar putea r sturna. cât mai adânc... exact cu o noapte înainte auzise murmurul unor buze atât de asem n toare cu cele care al turi.. eu poate...... s m fac c renun . pe marginea unei mese sau într-un grajd.. supt... s-o izbeasc . distinct .. de concret se mi ca în el însu i betoniera aceea a unor frânturi foarte. cu una din ele. poate alt dat ..... dup ce trecuser m frontiera i drumul era lini tit.. uuuivv. dintre timp! S m strecor.. biliardele... da.. oricum. sârbul.. s -l în el. ulovi. da-da.. posomorâtul.. foarte îndep rtate.... sss.. voiam la stânga i nu la. bineîn eles. un servitor sârb.. da. roata din stânga. a a ceva n-ar fi fost posibil.. da. f r zgomot... capul acela pu in aplecat. apoi. nimic. o cotitur în pant .. va obosi s vorbeasc mereu peste um r cu ea. poate... Asta e sigur!. pancar.... marmusi. da. a fi încercat o senza ie pe care n -o voi tr i niciodat chiar dac a conduce acum un «Ferarri» sau un «Bugatti 1500». asta îi trebuie unei sofisticate de asta care. f r s se vad nimic. cu mult mai mult decât era nevoie. neaccidentat. c sunt chiar eu însumi. hiperboo. în intersti iile acelea... nu tiu unde dracu. .. la fereastra culoarului.. Ästr vezhiul Gherman".. a a. dac reiau. c . blll. aceea i înclinare aproape a capului. proste te. c plec.... de cremene alb . s m nânc repede. blblblblbl. cârp nosul sta de Birta u nu se plictisea sau nu obosea niciodat s întoarc capul peste um r. da-da.. marmu.. uuui. Uite. de -aici nu mai iese nimic! El se ap r . de-o parte i de alta t iat în munte.... a a cum st teau amândoi rezema i de bara aceea de lemn. unde dracu sunt eu însumi? Unde. s-o sleiasc bine. a a cum li se d duse ranilor nem i... caii aceia umfla i cu crupele sclipind de sudoare.. s perceap ceva.. sivo. câte un sârb.. cât efort. Leininger. a a. singura ans e ca detaliile s fie cât mai. îmi d dea totdeauna. ce ciudat. ² i-apoi.. sivo.. i eu cârmeam la stânga sau la dreapta. o fericire pe care am pierdut-o pentru totdeauna!. grav. i acesta. undeva.... vine cu astfel de inven ii.. eu însumi! P. cu ceea ce cred. atunci auzise murmurul doar.. unde s se r stoarne? Drumul era prea strâmt. i apoi. cât mai insignifiante! Acolo. 1111.. o jum tate de ceas. pe care îl vedea el.posomorât... o dat ... nu o masc ... era o fraz 227 . la dracu. c m întorc. ca s ar t i cailor. treangurile lor sunt întinse ca ni te corzi care zbârnâie. cât mai am nun ite. a uneia ca re n-a g sit destui b rba i ca s-o.... cu propriul meu trecut. în geamul din fa a sa.. î i iubea caii lui nenoroci i mai mult decât femeia i p rin ii lui la un loc i.. se ap r i de mine.. s m sub iez. ulovi. harnic . într -o. s -l mint.. da -da. vegeta ie. h urile i t if suia lini tit cu ea.. scap .. un dos de lab peste ochi i s-o arunci cu fesele 226 pe marginea unui an . lipsea îns murmurul.. alco... el a fost împu cat. benzile acelea duble. sau nu. în roata o clip . c m dep rtez. cele care m înso eau. care a 225 fost împu cat de un partizan pentru c lucrase la el un sârb. cum li se spune la m grin?!. în nu tiu ce roman distins.. porc rii. tâmpi ilor. booo... uuuuuui. în am nuntele acelea. Leininger. înecat într -o vag pat de umbr . pen.. sau a a ceva! Putea s fi fost adev rat..... buzele mi cându-se în fa a aceea alb . sau aproape totdeauna. de... m car a a. Minda era incapabil.... ce era îns o fa . Lumina lunii nu mai exista. ca s-o lini teasc .. în pietricelele acelea m runte. special care che. îl b tuse. de acolo.. hiperboo.. ce grozav ar fi fost s -mi dea frâiele... am stors totul. v zându-i buzele mi cându-se.. Privi pe geam. o jum tate de clip suspendat .. s -i slug reasc ... ce fericit a fi fost. de analiz . el se va plictisi. s fiu viclean cu el.. se pare c s-a plâns partizanilor c Leininger îi d duse o palm . de frumuse e.. Minda o privi.sssss. canovian . unde..... din murmurul de ieri i mi carea buzelor. booo. trecutul meu nenorocit. roata aceea care scap . acum. în afara unor cuvinte i silabe perfect izolate.. brusc o întreag fraz . Nu-nu. da-da. vivisecto.... i masca aceasta este ea. roata din stânga alunec în loc. ss. deodat ... atât de aproape de ochii s i. de i tiau drumul la fel de bine ca mine. în intersti iile acelea de timp. o senza ie. i eu tr geam de benzile acelea de piele.... cât mai repede. acolo e adev rul..

de aceea i vârst . avea ni te ochi alun gi i. cum i-am spus. se pare. brahir! Sene tei gubin. c ruia. m-am apucat s -l ajut pe Florin. dac era o fraz ?. pe strada colii. nu tiu exact ce f cea. Florin ni l-a i ar tat o dat . nu m-am dat îns b tut . mai bine zis am. se afla o familie de la Cluj. apoi... de la opt pân la nou . bineîn eles totul numai pentru Florin. cu o feti de vreo cincisprezece ani. st team la aceea i gazd . Ei. deosebit de voaiant . pentru c ei. m-am apucat i am f cut i cuno tin a clujenilor. c ldura. ceva deplasat probabil... s -i fac s cread c in unul la altul. de la sine. era s -i dea lacrimile în vreo dou rânduri. afla i în sta iune.. ne-am obi nuit. i ia stai.. supli. departe de tot ce e lu . în lini te. felul în care se li pea de mine. Atunci. o voce-personalitate.. complet nesofisticat.. brahir. gubin. Era: ÄSene tei gubin. de lucru. diminea a devreme. da-da.. gubin.. cam departe de mare. o voce-chip. sâcâitoare. farmecul s u nemaipomenit i -a sedus pur i simplu. pentru Fondul Plastic. Eu. ale limbajului vârstei sale. chiar i con -l versa ia lui începu s devin tot mai inteligent . la Dunia... ca s vin i ea. o femeie mic . dar ea g tea bine. dar am vrut s -mi încerc puterea i. la Dunia. pe care nu -i cuno team. distinct . cu obielele lor groase.... ar fi auzit i acel: ÄSene tei. aveau o mare admira ie pentru ei. în a doua jum tate a lui iulie. s ia micul dejun. dar ce s -i faci.. îi luam pe amândoi.... de care i-am mai vorbit. dar era cam seac . ce tr da o armonie stabil .. i pe Florin îl trimiteam acas . cum apar cu sutele. n-a fost prea încântat. nu tiu dac îl tii. cu un neg mare pe frunte.. amândoi înal i. mici încuraj ri sentimentale. aproape. Turcu. ] poate. era mult praf. murmurul incoerent ce c dea de pe buzele ei. cu foarte mult gust. m plimbam împreun cu ei... de comun acord. grosol nia. un echilibru senin. nev zându -l. au fost i ei în dou rânduri la noi. Florin. în jur de zece. tei..matismele enervante. ea nu-i acorda prea mare aten ie. cu un lan gros la gât. pe el. politicos-autoritar . nu-i cuno team. o pereche frumoas . îi cuno team de câ iva ani. Eram la mare. seara.. o toan . se gândi o clip s asculte sunetele acelea disparate. chinuitor de cunoscut. s treac prin tinda aceea. nu tiu cum s-a f cut. i vocea acelei femei nev zute. Simona începuse s se ata eze de mine. cristalin . împreun . nu era pe strada principal . bra. Al turi. deosebit de curat .. mi se pare. s tule ul acela de lâng Mangalia. ce suna limpede. erau împreun cu b ie elul lor. culegeam scoici împreun . i -am chemat la noi în curte. el era grafician i ea. nici frumos. de i. erau o familie de medici. nu tiu cum o cunoscuse.. s -i fac s se apropie. era a treia var c veneam acolo. cum ar fi iubit el... brahir!" fraza p e care o .. brahir!". dar.foarte cunoscut . so ii Minca. el nu f cea nimic pentru asta. pân la urm . bineîn eles. st team pân târziu. da. murdar... i când am ajuns noi. f r sens. A. care ne-au spus i nou . el st tea chiar în tind .. numai pentru c noi le vorbiser m despre ea i c mergeam în fiecare var acolo. de-un obiect. cu înc p ânarea mea idioat . mai deta at de auto. a a o chema pe feti a clujenilor. ba. în halatul lui vi iniu. c o place pe Simona. uitarea lui.. aplecându-se u or s nu se loveasc de pragul u ii. ÄSene tei gubin. întreb rile ei proste ti. am început s-o lu m tot mai rar cu noi pe Simona i am început s culegem scoici doar noi doi. ceva foarte reu it.' spunea în vis vocea aceea de femeie. s -au g sit repede. negricios. El citi. personalitatea lui.. în anul acela s-au nimerit acolo | i so ii Minca.. Minda...... i de i ei era inginer i ei arti ti. care ap rea totdeauna pe plaj într-o pereche de blue-jean-i pe care nu-i d dea jos niciodat .. oameni pe care. arhitectul M l escu. s -mi pierd timpul cu acest gând prostesc. era i el acolo.... ranii cu cu mele în mâini. Am început. micile denivel ri s-au topit foarte u or. o voce-fiin . înainte de a te cunoa te pe tine. care p rea foarte nenorocit c Simona nu-i prea d aten ie.... cam stereotipe. de i pe mine m enervau din ce în ce mai mult gra iile ei false. dar Florin le-a povestit p rin ilor lui. pe plaj .. autoritar. pl cut. când venea el. el era mai mic decât ea i era. ale 1 colegilor i prietenilor s i de pe plaj .. se pare. o voce clar . cine tie. Se apropiase de ea pe plaj ." poate vocea aceea limpede. astfel. bineîn eles. în jurul mesei . bineîn eles. un b ie el de irat. Diminea a ne j plimbam împreun . era curat . o voce de femeie cum iubea el. ceramic . gras . dar. de i Florin însu i p rea deja pu in decep ionat..... normal. Ce putea s însemne aceast fraz . echivoc. era un b ie el foarte banal. pe care îl pl cea Simona. M bucura începutul de indiferen a lui fa de ea. o voce -sex. pe Minca. la 2 Mai.. aproape silabisi: ² Sene. lipsa ei de femi -! nitate deja evident . i am început s -l înv ce s fac . lucra. erau de mai bine de o s pt mân . pe plaj . cu Florin. gra iile i gesturile ei erau nu tiu cum. într -un alt grup. când grupul acela de rani se bulucea. o voce care tr ia singur . asta ne indispunea pe mine i pe ei. cu el i cu vreuna din prietenele sau prie. eram cu ei. plasticieni. Ei veniser acolo. ce avea în jur de doisprezece-treisprezece. brutalitatea. cu Minc ie tii. mecanic . apoi. împreun cu p rin ii s i. i -apoi o cunoscusem i pe ea.. lipsit îns total de sens. cu ochi calzi. între adolescen i. treceau prin fa a lui. ² . pe un scaun.. gubin. cu care îl trata pe bietul Florin. la ei. în sfâr it. ceva foarte cunoscut. nici urât. adic la ei. am fost de câteva ori la atelier. într -o curte vecin . echilibrat . i-am g sit acolo.. cu cotul reze mat de ceva. s fie împreun .. surâzând peste sticla aceea groas din fa a sa.. suna cumva nepl cut. când î i lovea palmele sau se atingea de ceva. i au mai venit câ iva colegi de-ai lui. o voce curat . în ciuda 228 229 feti ei aceleia n zuroase i b ie elului deja plictisit. Simona era ceva foarte gra ios i sub ire.J tenii no tri. de i n-a spus un cuvânt. provinciale.. cam g l gios. bineîn eles.. dr gu i. Nu tiu ce mi -a venit.. textile... pome ii pu in ie i i. aproape o or . un altul.. de i codo itul meu se pare c n-a dat prea mari rezultate. inginer i el. de i un b ie el de-o sensibilitate medie.

nu coment în nici un fel istoria. numai în monosilabe... eu.. cu be ele i lucrurile de plaj . de unde la început nu se d dea dus di n curte... el s -a apropiat din nou de mine i. îmi venea s mor de râs. l -ar fi împins s .. cu trupurile noastre ce ardeau aerul din jur.. la prietenii no tri. m urm rea ca pe un fel de halucina ie carnal .. m c uta tot timpul. f cându-ne un program separat de familia Minca.. pielea fe ei sale se întuneca u or. întunecat.. cu acela i chip. o dat a b tut chiar în u . nu mai voia s m nânce. de la u a noastr mai ales. dup -amiezile acelea! Te rog sa m ier i c . ale noastre. în fa a u ii noastre deschise. odat mi-a luat mâna i a început s m mângâie. st tea dincolo de u . când toat lumea era panicat i începuser m s ne gândim la pr p stii. într-o zi. a celuilalt. câinii aceia care sufer de jeg. slei i. cum nu primea nici un semn. care.i! Nu ne venea s credem.. m iubea cu o gravitate care m încânta. încât am izbucnit în râs. lichefiat de acele dup amiezi ale lui. Dup mas .. nici nu-l auzisem.. silueta aceea sub ire. nu mai avea chef de lume. chiar i el. totul era nemaipomenit de caraghios! Absolut caraghios!.. un fel de. lipsi de acas i ap ru de-abia seara. de s n tos. o zi întreag .. bineîn eles. râdeam chiar. îns . mai ira io nale.. i. sub umbrarul de vi -de-vie. de echilibrat. i era un fel de ha-ha-ha cu pauze tot mai lungi între fiecare sunet. cum se g sesc aproape în fiecare curte... i st tea mereu cu mine. ciudat. oh. s râdem adic .. apoi. acum era ceva. de-a lungul rmului. mediocru în sensul bun al cuvântului. p rea c nici nu-l mai vede. totul îns f r nici o grosol nie. La un moment dat. da. pân la o total epuizare. înc incipient.. izbucneam în râs. începu s fie nepoliticos. s ne distr m bine. . din ce în ce mai nebune.. tragedia.. în acela i timp. cu pumnul acum.. era. dar dup chipul cu care s-a întors apoi în camer .... Eu... abia sim it. apoi. \ întreaga istorie cu Simona.. dar. cu un tact perfect. care ne amuzase grozav. nu tiu cum s ... am întrerupt plimb rile noastre în doi. la demen ... ci se instala pur i simplu i. nu tiu ce. Florin.. de : el d dea i d duse foarte mic importan lui Florin i nazurilor sale. f ceam dragoste.. nu tiu ce. nu-i a a.. un semn pe care eu îl descifram foarte bine. prezen a lui.. de i îl simpatizasem la început. apoi nu mai citea. iar seara ie eam în sat. l-ar fi. de i dormeam arareori. undeva. el. mascat doar de-o perdea de tifon. cu p rin ii lui abia se mai saluta ²îi erau caracteristice astfel de eclipse. amuzat. în rarele momente când îl mai vedeam.. m ame ea.. de i. i el a ie it afar i i-a spus ceva... de parc . 231 parc . Ap ru seara târziu. de i se pref cea indiferent. nu. epuizat . aproape banal. stimulat. iar când venea el... mine. spre Vama Veche. aproape uitat . nu era un vorb re ..prezen a afectuozit ii sale.. i el. îl înt râtaser mai mult. la cârcium .. mi se p rea c întreruperea aceea de adineaori. care îl ura pe el. îns . îi disp ruse total acea veselie care irupea din el în clipele cele mai. fa de. de i mi se p rea pur i simplu caraghios. absolut comic. fa a lui era îns cu o nuan mai întunecat ca de obicei. de i.aceleia din curte. trebuie c fusese ceva foarte dur i nemilos. micu a Simona. Acum îns au început problemele. era ceva absolut fioros! întunecat.i spun. inepuizabil. iar când ne liubeam.. b rb tesc ² doar... pielea fe ei sale prinse o culoare parc mai închis . de i.. apoi pe plaj .. i dincolo. în materia asta el era formidabil! Da. ca ai unui câine bolnav. acoperit cu tabl . era în el mai mult decât o m rturisea. ale unui amor. sau era pe cale s se înamoreze! închipuie te. s se îndr gosteasc de-a binelea. alteori. de i era i ceva straniu. nu tiu cum s . vorbea mai pu in. el. acum. când. ca i în povestea cu Simona.. în plimb rile noastre 230 de diminea începu s m priveasc în ochi. dar. noi obi nuiam s ne odihnim. de nemul umire. închipuie. cu vocea joas . totul era de-un ridicol perfect!.. începu s hoin reasc prin sat. dac pot s m exprim astfel. încât trebuia. ne preg team. mine! Se înamo . m privea cu un fel de ochi blegi i lihni i. s rmanul b ie el. comic. nu tiu cum. So ii Minca începur s se îngrijoreze în mod serios. acum. apoi i pe mine.i. sim eam c se întunec . mai bine zis nu se mai pref cea deloc c cite te. cum î i spuneam. neb rb teasc . a a-zisul Äcules-descoici". cu ostenta ie. un fel de excita ie. ne iubeam ore întregi.. cu soarele acela torid înmagazinat. de r celi bru te. a celuilalt. nici de propriii s i prieteni.. atât de s n tos i senin.i vorbesc despre aceste lucruri. sau ne plimbam pe osea. da. absurd f r scop. i se \ constat foarte repede c b use. dar evident. înc ascunse. oho. iar pe el nu putea s -l sufere. pân la sufocare. apoi am început s râdem.. începu s se uite la el cu ni te ochi!. nu mai ie ea pe plaj i.... suferea acum de un fel de jeg. pentru c p rin ii îl luaser din scurt i nu-l mai l sau o clip singur. cu nici dou s pt mâni înainte.i mai spun. prezen a b ie elului de dincolo.j rase de. i se pref cea c cite te un ziar pe care-l fo nea cu mult agresivitate.. a adolescentului care nici nu en înc adolescent.. o tiam asta cu siguran . a a era. sil ! El. cu un soi de veselie. de i. un ins perfect mediu. literalmente.. eu râdeam. s nu-l mai salute. ceva comic i straniu.. dar m i speria pu in. din ce în ce mai mult. oricum.. apoi nu -l mai privea deloc. pe noi i pe p rin ii lui. n uci i. un b ie el atât de vesel. de neconfundat.. de parc gelozia acea. între dou i patru.. de diminea . s ne ascundem de el. Florin începu.. st pânit . nu mai voia s se întoarc acas .. care-mi întorcea capul când treceam pe lâng el. pumnul acela în u .. a b tut înc o dat . acum.. tinerelul lor nu mai mânca aproape deloc.. lupta i epuizarea aceea a noastr . Ce copil ro i... uneori nu mai puteam s leg m dou cuvinte. p rin ii lui începur s dea semne de ner bdare. n tâng . evident. nu mai puteam s -l v d. dup prânz se instala pe un scaun. nu tiu ce mi-a venit. devenise încordat. nu mai vorbea cu maic -sa aproape deloc. la p rin ii s i. când am observat cu to ii ceva nemaipomenit de 1 caraghios: junele Florin d dea toate semnele absolut clare. era în tr-adev r ceva din cale-afar de caraghios. abia puteam s facem asta. era ceva. dimin ea a. se f cu palid..i spun. ceva ce-mi f cea de-a dreptul. da. m cople ea cu . ce absurzi sunt b rba ii!. Eram nici de zece zile acolo.

ca de obicei: fantastic ! Abia a tept s m însor! i doctorul î i frec mâinile. la apte i jum tate. sau mai ales eu. împreun cu prietenii ei. bir. plecând acas . singuri. La spa iul locativ. i. ² Ai dreptate. r spunse gânditor cel lalt. familia Minca a plecat în prip la Bucure ti. la Bucure ti. sen... Trebuie s fiu vineri diminea a. tii c .. la clinic . cu o ciudat satisfac ie... 234 ² Ia uite...... Sene tei gubin. pentru c la opt pleac pe teren. u oare. cine putea s . Ai mai sl bit.. pe încheieturi. probabil.. întreaga lun august. dac nu citea dou sau trei zile. Ärecuperând". Ceea îl privi o clip cu aten ie. se-se-se-se. familia e mul umit ! ² Familia?! spuse Ceea i râse. ro stul c l toriei rezida tocmai în asta... iar noi.. revistele.. exerci iile tale cu trecutul m -au. combinat i cu ni te varice. E restabilit ? ² Da-da. ² Sabina e bine? întreb doctorul. .. chiar i eu. ca o molusc ... ieri diminea . ridicole.. B trâna are ceva acum. ² I-au dat drumul? ² Da..Nu o.. Poate. f r nici o autosupraveghere.. stimulat i pe mine.. da.. un gest rar întâlnit la fel.... gu. O simpl oboseal . ce dura. spuse Ceea. cine tie. primitivi. spuse Minda.. în sfâr it. cu totul. absolut to i! ² M bucur ! spuse Ceea. i se pare.. se pare. Florin. Soacr -mea. Numai sub o anume tensiune str bate lichidul acela.. de nu tiu unde. ne-am fi mutat noi. dup o lung pauz . înaintând. Am acum un socru celebru.. nes tui. b ie elul acela. c u aproape o lun mai devreme decât î i programaser .. îns . la capitolul acesta Minda era inflexibil.. tuturor ne-a fost fric s nu înceap . ² Da?. ² Varice avem cu to ii! râse Minda. persiflând lene . ² Familia! De-abia acum.. ne închipuim mereu c noi fix m scopurile. Spondiloza ei veche... cum e familia de la Sebe ? întreb Lauren iu. într -o noapte fugise din nou de-acas i a fost c utat cu mili ia. V d c ai destul sim practic. cu ocazia asta. cu sângele scurgându-ni-se pe degete. De cineva sau de ceva care te poate tensiona. ² Am sl bit?!. un fel de pariu complicat cu el însu i.... ² ... cu r eparti ia?. în sfâr it. el a disp rut... lucrul la catedr . vreau s zic... o.. o vitalitate ciudat se v rsase în noi. Ce vanito i suntem.. to i.. dar nu tiu ce a survenit i... dar... s nu fac vreo prostie... înc din anii studen iei i de mai înainte înc . Cel pu in la Sebe . în ziua aceea . mai am înc unul. ce eram într -un fel de vin . Trebuia luni.. spuse Ceea. hirbr. târziu. la disciplina asta. un fel de fatalism. brah.. gub. st tea apoi câteva nop i pân diminea a. cu un telefon... uitasem aproape c . sene.. birbra.. .. din carnea geloziei sale smintite. sl bise.. i. devenise cu totul.. numai noi doi. în ultimele zile mai ales.. la Bucure ti. brahir. ne-am înfruptat chiar... asta e ceva nou la tine.. am refuzat s mai vedem pe cineva.. întreaga lun august i toat toamna. gubin. pân în iarn ...Oricum. ² Merge bine. la tovar ul Mih ilescu. întreaga plaj se alarmase.. se pare. am cunoscut întreaga familie....... un act ireparabil! îl c utase. M-am dus inutil. cum îi spun eu. chiar i Simona. gubin. merge strun .. dup -amiezile nici nu mai ie eam pe plaj .. bine dispus... La apte i jum tate. dac într-o bun zi familia Minca n-ar fi disp rut. întreg trupul s u sub ire era ca o umbr vertical . c atunci când întreprindem ceva.. 232 233 Capitolul VIII ² .. i reumatism nu? ² Reumatism nu chiar to i! Varice.i imagineze c dintr-o.. cu mersul s u unic. la materia asta. mai mult chiar. ci un început de religie! râse Minda... deodat primitivi i superbi. ² Cum a fost la Sebe ? ² Banal... sene tei.. în sfâr it. noi am r mas. E bine..... seneb.. O^ ² Cum a a? ² Habar n-am! M-am pomenit încercând s .. sssss. cu mâinile goale.. drumul. ne-am hr nit grozav din carnea acelui puber. a a cum m nânc s lbaticii. avem în acela i timp i. ce t rebuia recuperat. dar e bine i -a a. ² Mai bine du-te la apte. abia vizibile cearc ne i se desenau doctorului sub ochi. Ce se aude cu locuin a. sssss.. s nu plece cumva pe teren chiar la apte i jum t ate. boln vicioase! Ne -am hr nit. ² Ce anume? ² Vorbeai de familia de la Sebe . gubin. A fi putut rezolva i de-aici. desigur. pentru c . ² La asta ne pricepem cu to ii. literatura din urm ce trebuia citit . am început s te în eleg: ai nevoie de un mediu solicitant. Cum e? ² Bine s n toas . oho.Azi n-am s scot o vorb .. nu tiu cum s spun. mai pu in celebru..

â ne te cumva jetul acela sau cum dracu... am avut i eu, pe drum, la întoarcere, un astfel d e mediu solicitant... poate, Äiar m întorc i zic", de asta am i f cut drumul... ²... Ca s te întorci! pufni în râs Lauren iu. ² Da-da, afirm Minda, privindu-l cu gravitate, a trebuit s m ascund, s m strecor undeva i... am început s m joc, s ... probabil a a încep viciile! ² Viciile m runte! ² Bineîn eles, bineîn eles! Ce ciudat: acolo, totul e viu... pu in dac Äîl" atingi, cu penseta... mi c , ca o amoeb , ca o actinie... o actinie de asta am atins i eu i a fost ceva, nu tiu cum s - i spun, fascinant i scârbos în acela i timp... a a cum, înotând în mare, atingi cu bra ul, cu piciorul, cu pieptul o meduz , una din acelea mari, vâscoase, mov, roz-murdar sau cristaline... Uneori, dac ai noroc, r mâi cu un fel de urzic tur , o senza ie ce devine evident abia dup ce ie i din ap , i trece rapid... Meduze, cu senza ia lor cu tot, sunt i visele! ² Ai o faz melancolic azi, doctore spuse cel lalt, rânjind. ² Persisten a visului, m-am gândit de multe ori, e ca un fel de urzi c tur de asta... într-o vreme am citit câteva lucruri despre vis, texte onirice, Freud, Jung, Mircea Eliade chiar, de i la el... e ceva destul de legat de meseria mea... nu vreau s m scuz, dar un internist care r mâne un simplu factolog, un detectiv de viscere, risc s ... în definitiv, plutim cu to ii într -o plasm i, dincolo de func ia de dejec ie psihic , a toxicit ii psihice, visul, cred eu, e o existen posibil ... în orice caz, cu mult mai mult, calitativ mai mult, în primul rând, decât o simpl scurtcircuitare a unor centri dispara i sau nu, o inhibi ie proast , netotal , o repetare mecanic , par ial a unor automatisme de reac ie, de stare... ai observat, visul e o form a contempl rii, cel pu in pentru mine. A trecutului, bineîn eles. Un pretext, excelent, s faci acel exerci iu pe care, i-am spus, l-am f cut în tren, la întoarcere... un exerci iu pe care, am observat, tu îl faci deja foarte bine... în acela i timp, o existen paralel ! Cum e arta, de exemplu, te-ai gândit? Arta nu e o existen posibil ...?! Exist motive, ac iuni, personaje, care revin în visele mele ani la rândul... fraze chiar... eu nu sunt decât o leg tur între ele, între aceste motive, reflexe de exis ten reale, personaje... cum spuneai tu, amintind de leg tura pe care o 236 f ceai, semiinvoluntar, între Pitina i Guga sau Dona i... prietenul la care... ² Lep datu... ² Visul, visul meu, cel pu in, e chiar mai complicat, de multe ori, decât existen a. Ideea de fatalitate, de exemplu, apare, mai clar , mai pregnant ; în vis... e ti p roiectat, pur i simplu, într-o stare,într-un esut epic, între ni te... fiin e i trebuie s reac ionezi! Via a falsific pu in lucrurile, aparen ele, mai bine zis... via a, sau ceea ce numim astfel, te las s crezi în propria- i ini iativ , într-o anume cauzalitate, într-o anume, i destul de precis , previzibil legitate fizic , chiar i psihic sau moral ... I visul îns e mai franc, mai Ädidactic", a spune ( tii c mie îmi place' cuvântul Ädidactic" i îl folosesc totdeauna cu un sens pozitiv, meditez adeseori ore întregi numai la acest cuvânt), în sensul c el, visul adic , ne Äînva " mai bine, mai Ärepede", un adev r simplu, profund, care, adeseori, în barocul întâmpl rilor existen ei, se pierde, apare doar par ial, calomniat, falsificat chiar i cu o nuan ... deci: falsificat! O existen posibil ... mai mult chiar, o existen paralel , ca i arta, ca unele forme ale artei. Imagineaz - i trei trenuri paralele: existen a real , visul i arta... dar asta e o compara ie proast , neîndemânatic ... în orice caz, re ine ceea ce i-am spus: eu am motive, personaje care revin cu regularitate, o dat la trei nop i (eu visez în fiecare noapte, coerent, totul perfect recuperabil a doua zi) e cineva, de exemplu, o fiin apropiat , mort cu un deceniu în urm , ce-l visez de zece ani, cu o persisten boln vicioas , o dat la patru sau cinci vise, i asta de zece ani... am început s m gândesc, absurd, la o form de comunicare posibil între mine i... i ce? i cine?... Oricum, spuse, râzând u or, privind sting herit în p mânt, Minda, dac Äcineva" sau Äceva" ar vrea s intre Äîn contact" cu noi, calea cea mai rapid , singura de fapt, ar fi aceea, în momentul acestei inhibi ii totale, sau aproape totale, corticale, când to i centrii nervo i, nevegetativi, i -ar sta la dispozi ie, ha, ha!... Prostii, prostii, bineîn eles, specula ii de mâna a doua, nu asta m intereseaz ... ² Eu visez rar... spuse Ceea, i, de cele mai multe ori, nu -mi amintesc sau îmi amintesc prost... 237 ² Rememorarea visului e un exerci iu ce trebuie înv at, se câ tig greu, în ani de zile... ca i pl cerea acestui exerci iu, a acestei rememor ri, a acestei Ärepovestiri" ie însu i a... Minda zâmbea mereu, stingherit de enormit ile pe care le debita, el, un ins cu preocup ri atât de pozitive, dar lâng Ceea putea face asta, era unul din simbolurile prieteniei lor. f)e altfel, tu nu ai nevoie s - i rememorezi visele, ceea ce mi-ai spus mie, iîn vreo dou rânduri, toate astea în leg tur cu Pitina i celelalte, sunt, ue fapt, rememor ri, repovestiri ale unui... vis...?! S -i spunem astfel?... Minda îl privi pe cel lalt râzând. ² Dac vrei... spuse Lauren iu, dând din umeri. ² Evident... din punctul meu de vedere, cel pu in... din punctul de vedere al acestei dup -amiezi, ha, ha!... d mi voie s cred acest lucru, d -mi voie... Ceea ridic din nou din umeri. ² Nu-nu, insist Minda, e foarte important!... Tu ai afirmat de câteva iori c tot ce -ai spus e fals, c întreaga ta... confesiune e fals , n-ai tr it-o «niciodat , deci... ai visat-o! Iart -m , iart -m ! ad ug repede doctorul, v zând c

cel lalt vrea s -l întrerup . D -mi voie s cred eu astfel... cu ce te sup r , în ce m sur te -ar putea deranja punctul meu de vedere, cum i-am mai spus, ha, ha, punctul de vedere al acestei dup -amiezi? Nu, eu nu cred, cum spunea Eminescu, c : ÄUn vis al mor ii eterne e via a lumii întregi", i toate specula iile pe aceast tem ... nu, eu nu cred pentru c vorbim despre asta, c via a ta, a mea, lumea obiectiv i sensibil e o proiec ie de vis, e o form a unei st ri onirice, bla-bla, bla-bla... nu, bineîn eles c nu! Dar ceea ce spui tu, clipa în care vorbe ti, ca i starea pe care am sim it-o eu în tren, clipa aceea, tipul ei de tensiune, de reveniri, de refacere a unui motiv, cu toate implica iile sale, epico-emotive, acele rotunjiri, ezit ri, reveniri... momentele acelea de emo ie, când tresare Äceva" acolo, în amorful acela care vegetase decenii... nu-nu, iart -m , d -mi voie, nu fac aici parafraze freudiste... eu nu cred în terapeutica visului etc, et c, dar...în sfâr it, prostii, prostii, s vorbim despre altceva, nu tiu ce dracu mi-a venit i... ²... De ce? f cu, dup o pauz , Ceea. E foarte interesant... ² Da?... spuse Minda cu o inflexiune atât de pueril , de dezarmant în voce, încât, o clip , se privir amândoi, zâmbind, recunoscându-se. V Visul, spuse Minda, nu e o form , o idee a tr irii în trecut? A cultului ; trecutului? Ce c ut m noi acolo?Tu ai o pornire cu totul boln vicioas s alergi... acolo, s te refugiezi acolo, s fugi, cum spuneai.. . o ve nic fug din... prezent, din nu tiu ce... Eu o am într -o mult mai mic m sur decât tine... nu o am deloc, a spune... exerci iul acela din tren, la mine, e ceva pur întâmpl tor, de i i el a fost o fug , o form de a fugi dintr -un prezent... incomod! Dar e numai atât, o fug ? ² Mi se pare pur i simplu ridicol, spuse Ceea, s te aud vorbind pe tine de trecut... de cultul trecutului!... Tu, care e ti f cut aproape în exclusivitate din... prezent... ² Nu vorbeam de mine... spuse u or stingherit doctorul. Mie, spre deosebire de tine, nu-mi place s vorbesc despre lucruri care sunt prea apropiate de propria-mi persoan ... eu... ² Da-da, întrerupse Ceea, admir asta la tine. Puterea ta de a asculta, puterea ta de a t cea. Eu sunt, bineîn eles, un palavragiu, nu sunt i n-am s fiu niciodat în stare s tac o zi întreag ... de i, aspir grozav la asta... Prietenul meu din liceu, Lep datu, de care i-am vorbit, i care era prieten cu mine de nevoie, pentru c egalul s u, Dona, începuse s -l evite, din conformism, îmi spunea, probabil cu o reminiscen din acele precoce Äexerci ii spirituale" pe care le f cuse, împreun cu acel grup restrâns Äcondus" de înv toarea aceea, Mia Pop, c t cerea e o form a isp irii, Äcuvântul e murdar, murd re te", spunea el, iar Ät cerea cur , t cerea înnobileaz spiritul, murd rit de cuvânt". Nu m intereseaz aplica iile religioase ale t cerii, simbolurile ei, sau ordinele c lug re ti în care se aplic , dar t cerea ca o înnobilare, ca o cur ire a murd ririi din cuvânt, a sta nu i se pare c e ceva mai mult decât... tu care taci atât de mult?!... Atât de bine?!... ² Eu... care am început s vorbesc?!... râse Minda, bine dispus. ² Nu-nu, spuse Lauren iu cu deplin seriozitate, într-un anume fel, tu nu vei vorbi niciodat . Sau... vei vorbi cu ac iunile tale, vei vorbi, dac asta e posibil, cu trupul t u... cu existen a ta! Iart -mi bombasticismul, 238 239

L
dar... tu ai o anumit neîndemânare verbal , un anumit fel de a fi greoi în cuvânt, care, cred eu, creeaz mari presiuni în interiorul fiin ei tale... La mine, cuvântul e o la itate, e o fug , cum î i spuneam, eu nu cred în puterea de a comunica a limbajului... bineîn eles, se întâmpl i asta, dar în mod secundar... sau poate nu la firi ca ale mele! Eu tri ez, pur i simplu, cu cuvântul, eu nu vreau s comunic nim nui nimic! Eu m ascult vorbind i sunt uimit, de cele mai multe ori, de existen a mea, ce prinde Uneori ni te culori... eu îmi falsific nu numai trecutul, dar i întreaga existen , i acest fals, uneori f cut î n grab i grosolan, devine realitatea, via a mea real ! Eu sunt dintre aceia care cred nu în obiecte, ac iuni sau sentimente! Eu cred în cuvânt, numai în cuvânt, dup cum vezi, sunt un idealist înr it, un reac ionar, ha, ha! ÄLa început a fost Cuvântul i Cuvântul era la Dumnezeu i Dumnezeu era Cuvântul!" Tu n-ai s po i niciodat în elege asta!... ² Nu în eleg, comanditare, dar ascult... E ti de acord?!... ² Bineîn eles! Faci ce-ai chef s faci... dar cur irea aceasta prin t cere o simt i eu uneori.. . pentru acest motiv, probabil, nici nu am uitat frazele lui Lep datu, spuse cu dou zeci de ani în urm . Când tac, simt un fel de purificare, de... rena tere, de înnobilare. O, dac a putea s tac mult, cu f lcile încle tate, cum faci tu, sau... chiar i mai bine, mai mult! Dar eu nu pot pentru c ... m sufoc, pur i simplu. Tu respiri prin t cere, eu... prin vorb rie, prin cuvinte! Uite, i acum respir. Tu ai început s spui ceva, ceva foarte interesant, despre vis i nu mai tiu ce înc ... eu normal, trebuia s -mi in încle tate f lcile, m car o jum tate de ceas, s încerc s te ascult... Imposibil! Am i început s sporov iesc ceva, nici nu import ce, când am rostit primul cuvânt habar n -aveam ce-o s urmeze... tu, dac spui ceva, e ceva premeditat, ceva la care te-ai gândit bine i minu ios, înainte, i întreg acest ceva îl exprimi cât mai concis, mai esen ializat, mai Ädidactic", cum spui tu, ca s te faci în eles, s -mi comunici i mie, dac nu ideile tale, m car starea ta!... Foarte frumos, ha, ha!.. . eu încep s vorbesc din fric ,

t cerea prelungit , chiar când sunt singur, m face s intru în panic ! Eu vorbesc cu oricine, oricui, indiferent dac m în elege sau nu! Oricum, nu m în elege! ² Ce-i asta, cinism?! întreb doctorul. ² Crezi?! Habar n-am! Dealtfel, ce- i pas ... n-ai observat, de cele mai multe ori, în discu iile lor alandala, deslânate, oamenii se domin nu prin for a ra ionamentului, a eviden ei, bunului-sim etc, ci pur i simplu prin puterea vocii, cine ridic tonul, cine url mai t are a câ tigat discu ia! Exist foarte mul i care au deprins viclenia aceasta simpl a unei, discu ii în contradictoriu: vorbesc mai tare, pur i simplu, i nu se las întrerup i cu nici un chip! Simplu i teribil de eficient! Ei bine, scumpul meu, eu fac asta într-un chip superior: eu vorbesc tot timpul, ridic vocea irezistibil i... domin fapte, obiecte, sentimente, pe mine însumi! N -ai observat, toate minunile din Noul Testament sunt f cute prin cuvânt, prin Äridicarea vocii?!" ÄLaz re, vino afar ! Ia - i patul t u i umbl !"... ÄPorunce te muntelui s se mi te din loc i el se va mi ca!" în general, cuvintele: ÄSpune!...", ÄVorbe te!", ÄPorunce te!" apar cu regularitate atunci când e vorba de un miracol, de a Ädomina", un fapt, o lege fizic . De ce era j nevoie de asta? Nu se putea face totul pe t cute?! Probabil c nu, de vreme ce... întreaga istorie a omenirii e o vorb rie infernal , oamenii vorbesc-vorbesc, f r s se opreasc , f r s se poat opri, scuipându- i ma ele, sîngele, r nindu- i, ulcerându- i gura, buzele, sufocându-se, r gu ind, amu ind de-atâta vorb rie, m nânc vorbind, iubesc vorbind, lupt vorbind, tr deaz , viseaz , tac vorbind, mor vorbind i a a mai departe... în orice caz, orice s-ar întâmpla, chiar dac ar t cea toat lumea, pân la ultimul papua , eu voi vorbi în continuare, ha, ha! Altfel, cum m-a convinge c sunt, c exist?! C exist eu, bineîn eles, nu o oarecare fiin , dintr -o serie de miliarde, eu, eu însumi, numai eu, peste tot i în toate, numai eu, ceva ce lumea a a teptat milioane de ani ca s se nasc , un mister profund, incapabil s se în eleag pe sine, avid îns s se în eleag , s se elucideze, s se distrug !... De ce trebuie s trec eu prin toate întâmpl rile mele, de ce trebuie s vorbesc eu despre ele i despre mine, de ce m aud numai eu tot timpul i numai eu, de ce când e lovit sau r nit acest bra , numai acest bra dintre miliarde, eu tresar i suf r, i aceast stranie coinciden se întâmpl de mii de ori, numai când acest bra , aceast epiderm , aceast retin e atins , ulcerat , violentat dintre 240 . 241 milioane i milioane, identice, numai i numai atunci tresar eu, cu un reflex înfrico tor, un reflex Äcâ tigat" de cine?!! De ce m urm resc peste tot când exist atâtea fiin e i evenimente, st ri i lo curi cu mult mai pasionante, mai inedite, fascinante de-a dreptul, eu nu mai scap de acest sâcâitor Äeu", acest nenorocit de Äeu însumi" care mi s-a lipit de coaste, m urm re te, m spioneaz , m prive te cu ochii holba i, ca pe cine tie ce fenomen?! Cin e e cel care m face s vorbesc, de parc ar trebui s Äspun ceva", de-o importan capital , ceva care, oricum, se va pierde în golul cosmic din urechile semenilor mei, dar care trebuie Äexprimat", pentru c ... da -da, pur i simplu, pentru c adev rul trebuie spus nu numai gândit. Ä...Cred, Doamne, i m rturisesc", i, cine tie, uneori am b nuiala ² dar de ce uneori?! ² c adev rul e o form goal , un simplu sunet, în care încape, poate înc pea foarte bine... ce?! Sau cine?! în care poate locui ce? Sau cine? Cine sau ce are nevoie de aceast form , pe care el însu i n-o poate crea, c ci altfel de ce ar fi nevoie de atâta suferin , de -atâtea abjec ii pentru un simplu sunet?!... Pentru o form oarecare, schi at doar, ce dureaz o parte infim de timp?! Cin e are nevoie de aceast form , pe care el însu i n-o poate crea, c ci altfel de ce ar fi nevoie de atâta suferin , de -atâtea abjec ii pentru un simplu sunet?!... Pentru o form oarecare, schi at doar, ce dureaz o parte infim de timp?! Cine are nevoie d e mine, sau ce? De mine, chiar de mine, de eu!Pentru c , evident, sunt necesar, teribil de necesar, de vreme ce exist, înc exist i, ciudat, comic, nu eu sunt cel care are nevoie, în primul rând, de mine! Da -da, ai s râzi, dar... nu eu sunt, cel dintâi interesat, de i, bineîn eles, am i eu o parte din... ha, ha! Ei, ce s mai spun, pân la urm , cârd ia asta îmi place, m aranjeaz , cum spunea o cucoan , deun zi, pedicuristului ei, e, bineîn eles, o porc rie pe care o dau în vileag, dar, nu tiu cum s spun... nu cu prea mult convingere, nu de dou ori! O singur dat ajunge ca s -mi lini tesc con tiin a, cu care am afacerile mele, apoi... principalul, cum spuneam, e s vorbesc mereu, f r încetare! De-asta m nânc, m cultiv, de-asta procreez sau am procreat, de-asta m sp l i m îngrijesc, de-asta te v d pe tine, sunt amabil, fermec tor cât pot i încerc s nu te sup r în ruptul capului! Ce m -a face
242

dac ar trebui s vorbesc singur... cui i-a vorbi? Cine m ascult dac , s zicem, vorbesc singur? Nimeni, absolut nimeni, e o mizerie întreag ! Vorbesc i nu m ascult nimeni! Vorbesc i nu m ascult nimeni, absolut nimeni! Cel mai mare ghinion al vie ii mele se va întâmpla atunci când voi sc pa o silab , un sunet, un fel de: Äî" sau Ähei" sau Äsooo", Äblblblbl" sau Äyuuu" i nimeni nu va... ai auzit, vreodat , doctore, precis c ai auzit sunetele pe care le scoate un oligofren! Cei mai precoce dintre copiii lumii, pentru c ei se nasc de -a gata cu tiin a silabelor, a suneieloi pure, a formei goal e de care- i vorbeam în care se poate l f i... cine are interesul?! Când voi vorbi expresiv, coerent cu adev rat, voi vorbi ca ei, aproape ca ei... Cicero i Cato Censorul sunt ni te biete calfe pe lâng ... sau Demostene, care lua pietricele în gur tocmai ca s poat desp r i sunetele în silabe, i silabele în... un nenorocit, un impostor, s nu mai aud de el!... Ce -mi pas mie de visele tale, eu, care nu visez niciodat i dac a visa, când îi povestesc nevestei mele câte un vis ² o dat la zece ani ² m întreab unde am pus restul de la re eta pentru bron it a feti ei celei mai mici?! La ce bun atunci visul dac nu po i s -l poves-

te ti cuiva? La ce bun s bei un chil de vin dac el nu poate fi povestit... cuiva, se în elege, numai cuiva, unei persoane respectabile! Soacr -mea, care face un bor fantastic, ai gustat i tu, mi se pare, o dat , a încercat într -o vreme s ... dar eu i-am retezat-o scurt, nu aveam nici un interes în treaba asta, cel care vorbea, cel care îndruga verzi i uscate trebuia s fie totdeauna numai unul singur! Cel mai bun prieten al meu e un aprod, un fost aprod, de fapt, acum e la arhiv , care posed o tiin fantastic : orice cuvânt, cât de lung, orice fraz chiar i -o spune pe loc, invers, citind literele de la coad spre cap. Nimeni, niciodat nu l-a prins cu gre eala cea mai mic , cu ezitarea cea mai m runt ! Nabucodonosor?! Rosonodocuban! Alca-Seltzer?! Reztles-Acla! Lupta pentru pace?! Ecap urtnep atpul! Difenhydramin-hydroclorid?! Dirocordyh-nimardyhnefid! ÄHai, leli o-n deal la vie?!" ² Eiv al laed no ilel iah! Ce zici? Crezi c e a a de simplu cum pare?! Ani grei, zeci de ani i -au trebuit lui Poru iu ca s poat înv a i st pâni cum se cuvine aceast ... retoric ! i se pare ceva inutil, o tiin inutil ! E ti un prost, d mi voie s - i spun c e ti
243

un prost, doctore... habar n-ai de ce poate s însemne cu adev rat o... tiin practic , profund practic ! Dar, m rog... s trecem peste asta... s trecem, s trecem... u or, încet, cu b gare de seam !... S trecem simplu, s lunec m, s vâslim, s patin m inându-ne de talie, s ne rostogolim, s ne d m de-a berbeleacul, oricum, numai s trecem... cu toat discre ia posibil ... cu toat delicate ea, cum spunea cofetarul în timp ce aranja vitrina... ... i astfel am ajuns, aproape f r s bag de seam ² nici nu îmi p sa prea mult, de altfel ² s m izolez împreun cu el. Izolarea lui, îns , era una real i era, cum î i spuneam, venit dinafar , creat de ceilal i, de indica iile membrilor biroului de coal , care stabiliser c , Äîn acea perioad ", echilibrul luptei de clas avea nevoie de a a ceva (ca în orice lupt , era nevoie i aici de un echilibru), în clasa noastr , cel pu in pentru început, Lep datu reprezenta, destul de reu it, de Äfericit", buturuga mic-burghez , cel lalt pol social, el i întreg Äclanul" s u (tat l s u era directorul filialei B ncii Na ionale), rudele sale, prin alian sau nu, cei care le intrau în cas , datornicii i creditorii, bunicii i str nepo ii lor, mor i sau pe cale de a se na te, i al ii, numero i. Nu exist , în ciuda aparen ei cuvintelor, nimic ironic aici. Totul e i era teribil de serios, în pauze, el era ocolit, pu ini aveau curajul s -i adreseze cuvântul, dup -amiezile se plimba singur, dac cineva îl vizita acas , o f cea cu mult pruden , în ore de sear , încet-încet fu eliminat, înlocuit din numeroasele roluri pe care le juca în via a clasei i a liceului. Treic nu-l mai selecta în echipa de teatru a liceului apoi, nu mai conduse corul liceului în absen a profesorului de muzic , îi fu interzis accesul la ceaiurile dansante de sâmb ta dup -masa, Äreuniunile tov r e ti" etc, etc. Toat aceast Äizolare", inutil s i -o subliniez, era f cut nu cu prea mult gravitate. în cadrul Äascu irii luptei de clas ", Treic avea nevoie de exemplific ri. Mai erau în liceu câteva Ävictime", dar nici una atât de Äreu it " ca Lep datu, atât de Ätalentat ", cu un atât de marcat Äinstinct al victimei", mai bine zis, o prefigurare, o schi a acestui instinct, pentru c , s nu uit m, avem de -a face aici cu un adolescent, cu adolescen i,
244

care mimau, cu o gravitate uluitoare, cu precocitate chiar, rela iile sociale. ^Societatea p trunsese în coal , i ce societate? Revolu ia i exaltarea J postbelic , r sturnarea claselor i structurilor sociale, r sturnarea psiho-l logiilor etc, etc. Toate aceste lucruri, asupra tuturor acestor lucruri,/ complicate, înfrico toare, chiar m re e, nu pot vorbi acum, nu m intereseaz acum, poate alt dat ... desigur, alt dat , într -un viitor nu prea îndep rtat, pentru c distan a fa de ele o am deja, o avem cu to ii, nu -i a a? ÄVingt-ans apres?!"Mai mult chiar, un sfert de secol... Putem vorbi despre ceva întâmplat cu un sfert de secol în urm , avem r ceala aceasta, am câ tigat -o? Avem puterea, for a aceasta? O avem, o am, în definitiv, toate acestea sunt istorie... sunt natur ! Eu, o s i se par comic, identific . natura cu istoria, când contemplu un peisaj de la fereastra vagonului, un^ peisaj de Andreescu, un peisaj liric, orice fel de peisaj, cu râuri, copaci ter i pe linia orizontului, cu fumul acela nehot rât ridicându-se din lucruri, când ating scoar a neverosimil , aspr i disperat a unui copac, am sentimentul acut al istoriei... istoria e pentru mine, în sensul strict al/ cuvântului, un peisaj, un peisa j fizic, i ce, eu nu pot, nu sunt în stare s contemplu, s descriu un peisaj?! A Äface un peisaj" e ceva ce noi, Äoamenii moderni", am uitat! De aceea privim cu atâta aviditate peisajele lui Ruysdael, ale lui Poussin, ale lui Corot, chiar... peisajele pr imitive, mai ales cele romantice,în care se g sesc toate formele de relief, stânci, cascade, esuri întinse, verzi, un copac uria , de-o vitalitate însp imânt toare, turme, cerul violent i albastru, de-o concrete e inimaginabil !... i undeva, în fund, pe-o în l ime, ruinele acelea cunoscute, reg site, cu ce suspin, cu ce spaim interioar , ale unui m runt templu grec, ca un os alb, sp lat de nu tiu ce oceane, ca tibia spart a unui Apollo reg sit, victorios, victorios pentru noi, învingând pentru noi! Nu-i nimic, vom reînv a s facem peisaje, vom reînv a s Ädescriem natura"! ... Acum, îns , cum î i spuneam, m voi m rgini, dealtfel sunt aproape de sfâr it, s - i vorbesc doar despre ceea ce se aglomereaz în jurul numelui ei, pilitura aceea de fier, i nfim , atras de magnetul... nu-nu, nu de magnetul ei, ci de magnetul numelui ei, numai al numelui ei! i- i vorbesc despre Lep datu din nou, pentru c el a fost primul care l-a
245

pronun at! Lep datu, acest postpuber, ce mi-a provocat simpatia, mila i chiar dispre ul, pentru c nu era în stare s fie la în l imea acelui martiraj pe sfert, al acelei Äizol ri" f cute f r convingere, f r ur , numai pe jum tate. Pentru c , afar de câ iva exalta i i câteva lichele, nimeni nu -l lua prea în serios, m refer, evident, la noua sa postur în care fusese pus, pe care nimeni i nici el însu i, cu atât mai pu in, nu tia cum se produsese de pe o zi

cei cu care se în elegea doar. dezam git. Äpersecutat" de prezen a acelui lucru. activitate a ei. pentru c sunt femei a c ror fa e întreg trupul. cu un sunet nepl cut. mai mult decât atât. s m cufund în acel nume. împreun cu Dumitrescu Ovidiu. dar. evident. unde. nu tiu dac . demn de el. probabil. cine tie!.din frânturi de fraze. mi -a spus el. aceast mascu linitate de pe figura întregului ei trup. e înalt . se vede bine asta. e ceea ce mi-a atras aten ia.. pentru c . ceva ce. manifestat indecent.Am s . încep o serie de Äcoinciden e" tulbur toare. de multe ori. atât de neconvins. alerga dup mine pe strad . de i m dispre uia! ² s priveasc într-o parte. de i nu ne întâlnim acolo. între noi. am ghicit imediat. a sclipit el. str in pe fa . de la jude ean U. silueta cu care m intersectez atunci când întârzii pe strad . parc pe mine m . nu are sâni sau sunt înc foate mici ² dar ea va avea totdeauna sâni mici ² p rul piept nat în dou codi e. prea nelini tit. ÄAm s .. dar m-a l sat s în eleg c era ceva unde eu a fi putut sclipi.i spun ceva ce trebuie s ui i imediat... când ajungeam în sfâr it singuri. Bineîn eles c el Äîn elegea". ce era. cineva. îmi va spune. i când cineva de la noi. vorbind cu aprindere. încât am izbucnit în râs. ca i mine. cu una Cosma. afectând c m intereseaz p l vr geala sa amoros-onanistic (nici nu b nuiam atunci. cu care avea lecturi i gusturi comune. ca i al ii.. tiind dinainte c eu nu voi în elege.. dar mi-a spus-o pân la urm .).. gura pu in cam mare. aten ia asupra ei! O cheam / Pi ina! Un nume caraghios. Apropo.. sta e numele ei. prea mult.. mi-a Ädest inuit" i acel nume. grefat într-o femeie. de cele mai'multe ori. poltronul? C undeva. dup câteva minute de bucurie exagerat . m privea pu in uimit. mai ales prea vesel. citea în cantit i cosmice. m rog. a fost prima oar c am auzit acest nume i f r nici o precizare am tiut imediat c e vorba de ea. care ia ore de pian la Vilerbaci... superficial.. i astfel mi -a spus... admira ie i dispre . dispropor ionat .. cât m interesa.. i. acest fanatism al ei mie -mi place. am v zut-o îns pe strad . era una din Ätainele" sale cele mai intime... în ochi. ultimul. s pt mâna trecut ne-am întâlnit cu totul întâmpl tor. între orele noastre mai e cineva.... simpatie. i el .. deja foarte dezvoltat. rând pe rând. întreaga. i o anume inteligen nativ îi d deau deja acea sclipire care. în prima clip . el a început s se bâlbâie u or. pu in cam mare.. labilitatea st rilor sale de spirit. nasul drept. silueta aceea pe care am z rit-o o dat . la Viler-baci.. de sil . efuziuni sentimentale care m prindeau total nepreg tit. de inteligen a i sensibili tatea sa. aveam fa de el. (El m privi cu un fel de mil nedumerit . optit). cu vocea lui sub iratec i eu îl priveam | zeflemitor. care m z p ceau.T. plictisit chiar. ea îl poart cu mândrie! i. în pauze sau pe culoare.. ar fi pronun at numele meu. începi s fii pur i simplu urm rit. ajunge dac .. una din acele taine pe care chiar lui Dona i-ar fi spus-o cu greutate. ( i -apoi. tii ce mi -a spus Dona.. neprofund. a acelei fiin e. cum i-am spus. nu tr ia adic . îngust . nici m car peste mult vreme. Sârbu sau nu tiu care. s -mi însu esc fixa ia lui i chiar. poate. destul de repede. o pisic .pe alta.. oricum. jenat. a provocat.. râdea prea mult. ² Dona? C a fost invitat la ea acas . un c el f r ras . lipsit total de spiritualitate!). ceva orgolios. se gândea atunci. poate. Äv rsa" în mine ideile i st rile sale ciudate de spirit. ea e un fel de activist politic . el a stat câteva minute de vorb cu mine.i vorbesc // de o descoperire a mea! (El avea mereu descoperiri!) E vorba de o fat . din biroul liceului de fete... lecturile amestecate. sau mi se pare. poart o fust gri.. numele pe care. | de-o femeie-fat . 246 247 într-un grup de fete! Ai observat i tu aceasta.. de foarte multe ori. i uneori. mai târziu.. dup s pt mâni de ezitare. tii cine mi -a mai vorbi de ea? Dona. a a cum ar fi privit un animal domestic. prea trist i prea vesel. dac sunt îndep rtat din. spunând c nu trebuie victime. cu o voce strident ... altfel prietenia noastr se va sparge. da. pentru c Lep datu era un ins incapabil s aib o tain . incapabil de a în elege ce se întâmpl cu el i în j urul lui strict. c nu sunt capabil de în elegerea frazei ce avea s urmeze). incon tient.i spun ca s în elegi mai bine. acas . în sil . de pe o lun pe alta i pe care el. ca o fecioar . dup or . în sfâr it. evident. egalii s i. i eu. i îmi venea s -l scuip drept pe fruntea lui mic . cu aerul c -mi face o mare favoare!. când e numit un lucru el începe s apar . de recul. dar fragmentar. ² . convins fiind.. ceea ce -mi spunea. tiind c . neobi nuite. de fapt. Dona sau Molin. m striga. (Ochii lui se aprinser brusc.. cel lalt. M c uta la ore nepotrivite.. numai noi doi. i aici Lep datu îl înjur pe prietenul s u cu atâta neîndemânare. ² Ce i-a spus despre ea? l-am întrebat eu. pentru c nu avea încotro. s -i fur fixa ia aceea care. i atunci. un jerseu alb. cu Guga i al i câ iva Ä tabi". mult mai târziu. iubirea lui contrariat arunca fl c ri!) El a pronun at numele ei. c în locul meu ar fi trebuit s se afle altcineva. tulbur tor. Äpersoana" mi-ar fi luat ap rarea. cu un fel de dispre . s se fâstâceasc ² era incapabil s -mi sus ie privirea. vorbea prea tare. nu tiu cum s . masculinul acesta dulce. nu e nevoie de victime. era prea vioi. ( i în ochii lui Lep datu se aprinser un fel de lumini e de speran . pentru c .. în ea tr ie te deja o femeie. a început s m înjure.M. ceva masculin în toat figura ei foarte feminin ! ÄMasculinul" acesta. în elegea doar cu intelectul s u. reflectând ca o oglind .în aceea i dup -amiaz chiar. Ea e prieten cu Guga. într-o edin cu liceele din ora . îmi spunea mie ceea ce le-ar fi spus lor.. nu mi-a spus despre ce. cum aveam. da-da. Probabil îns c dispre ul din privirea mea a devenit prea evident. în clas . de i ea. o accepta. s ie ceva pentru el. Avea uneori. i.. nu foarte rareori. neobi nuite oricum. mai e ceva.. e ceea ce mi -a fixat apoi. c a fost o discu ie aprins . Ea are ceva. e suficient c aceast .

bineîn eles.i spun. lumea întreag prindea un strat albastru. plimbându-se în sus i-n jos. m l sau rece. apoi. sânii mici i ² mai ii minte cum spusese. n-am întreprins nimic. etc. evident. Luci. evident noi nu avusesem posibilitatea s le observ m de aproape. prin cineva de la noi. deloc. dar se pare c ea î i rodea unghiile. avea un alt sentiment.. se plângea c în anumite zile. în curând. pe care se r zbuna. i zâmbetul s u sfios îi travers fa a sa osoas . cu care am jucat în vreo dou rânduri i ping-pong la clubul muncitoresc. dintr-un fel de sadism. tu i Lep datu sta!. De i am acceptat s fac. dup . cu doi ani mai mare. bineîne eles. unul Grigorovici. de câte dou -trei ori pe zi. . apoi Ämi -a trasat sarcini" i mi-a explicat destul de am nun it toat strategia pe care trebuia s-o folosesc ca s-o pot cunoa te. Äcontactele" f cute. ptiu.. pref cându-m distrat.Apoi a început s m incite s -l ajut. când o z rea. cu veselia lui obositoare.. tot ce -mi spunea 249 el. Era unul dintre aceia care te lovesc. exact în aceea i secund . Sau mâinile ei. evident. i.. fii atent. nu tiu cum s . la Quil.. dac concezi c a avea a a ceva. acum. dac . nenorocitul: va avea toat via a sâni mici? ² toate astea nu-mi spuneau nimic. pe un drum mai ocolit. dup dou zeci de ani. dac . nu-i a a.îi f cuse rost de un sutien pe care -l umplea cu vat .batjocoritor. cu tonul lui plictisit. punându-l s -mi repete de dou ori fiecare am nunt. ceva.. mi-am dat Ärendez-vous" cu ea. când timpul se înc lzea. Sânii nu erau mici.. in i lipsi i de b rb ie. M-a descusut pe cine cunosc la liceul de fete dintre colegele noastre.. de candoarea lui... apoi to i din ii din fa erau pu i i el indica i dentistul la care lucra ea.. primul semn al b rb iei mele. ce scârbos i. unde trebuia s vie i Pitina. s declan eze un conflict autentic. a a cel pu in Äspusese el". absolut nimic. Grigorovici mai ad uga i alte am nunte. c ruia îi datorez prima ' tres rire a existen ei mele! Crezi c e u or de suportat acest lucru?! Un individ jalnic a stârnit b rb ia mea. el a / j declan at totul în mine. i cineva din familie. dar c e pu in uimit de Ägustul" nostru. dar.. îi în iram verzi i uscate. a refuzat s m mai ajute. întâmpl tor. La început am Äcontactat-o" pe una Jurcovici. de farmecul acela care lui îi lipsea. ea nu avea deloc sâni. un ins ridicol.. discutam în am nunt planurile. pref cându-se c nu ne observ . prin gura mea. nenorocitul. din ultima clas . în curând. i ca s -mi bat joc de el... la i f r grandoare. pentru c .. dup cum lesne se putea observa. ² Haida de! f cu Minda... te înjur i în acela i timp. fiin a aceea insignifiant .. nu-i a a. pentru c . care-l excita prin fanatismul ei politic. bin eîn eles... ea a ap rut cu Radu Vasile. în fiecare zi. am Äînjghebat" amândoi un plan de b taie. complet f r ifose. ro ind. comanditore?!. s g sim adic . Cum po i s ur ti un om dup atâta vreme. infantil .. ceva ce a început s m amuze în cel mai înalt grad! S -l fi v zut pe el. s -l ajute pe el. am i g sit de fapt. a doua zi trebuia s -i dau raportul. insurmontabil). am i descris-o. s emit judec ile de valoare cele mai penibile despre f ptura fizic i moral a Pitinei. s te strâmbi de râs. care era într-un fel de bune rela ii cu o prieten a Pitinei.. s -l codo esc. apoi.. dar îmi recunosc propria mea b rb ie. nasul drept. observasem noi acest lucru? ² paranteza picioarelor ei prin care puteau trece c milele ca s intre în împ r ia cerurilor. exact în minutele când eu i cu prietena ei. Minda râdea batjocoritor. o anume s pecie de la i. pardon. Nume ti b rb ie vorb ria asta f r cap i f r coad ?!. de ast dat . i-apoi. pe Corso. în sil . ² Pardon. asta putea s garanteze. dar.. Luci. s i-o aduc lui. adic . o m tu sau a a ceva. apoi am cunoscut-o pe acea Luci.. i se p rea c se apropie cu pa i repezi de Äidealul s u". al celui care. in i incapabili s tr iasc un conflict. ea î i mânca i pieli a din jurul unghiilor. sensibil ca o femeie. în orice caz. modific rile de program ce trebuiau f cute. când un suav vânticel de prim var începea s adie prin pomii din fa a liceului i p s relele ciripeau. i a trebuit s g sesc. pe strad . e adev rat cel mai bun stomatolog din ora .. ha. doctore. Martin. o fat foarte cumsecade. cu picioarele în O ². oricum. în definitiv. urât . sim ind c e cât p -aci s fie învins de zâmbetul celuilalt. a a cum merita. râse doctorul... privindu-l pe cel lalt în ochi. gura mare. de i nici eu n-o cuno team i habar n-aveam despre cine e vorba. cu I \gesticula ia lui în ve nic panic . Prin Grigorovici acesta m-am r zbunat cel mai bine pe n t fle ul de Lep datu. de sub .. ca s -i fac cuno tin cu acea fat . pe Pitina. acest individ n tâng. confruntarea cu realitatea etc. o ac iune cu totul inutil . cristalin.. rateurile.. la i.. un maniac de istorie i care-o cuno tea. ² Ha. noi forme Ästrategice" ca s . de care se l sa dominat i de care râdea.. e ecurile. î i cer iertare cu privirea.. cum tii. se vede c mai ave i ceva de împ r it. lucru la care Luci s-a ro it i a plecat f r o vorb i chiar prietenia lor se pare c a avut de suferit în urma acestei. la început m-am l sat greu. iar Ceea î i aplec privirea. de exemplu. Minda râse i mai tare. toat afacerea îl l sa destul de. bineîn eles... Luci. ordinea de zi. cu felul în care te stropea. Mai ales în felul în care-o descrisese era exact tipul care nu-mi pl cea.. se aprinsese de tot. C el ne ajut . colega ei de banc . dac asta î i spune ceva.. o a teptam. când fac gestul. e un fleac ce-i cerem (un fleac care s-a dovedit. min indu-l despre demersurile pe care le ini iam. Äse exprimase el".. vorbind. 248 I ² S -l ur sc? De ce nu? El a pronun at prima oar acel nume. bineîn eles. am spus: b rb ia mea! N-am alte preten ii.nici m car nu m-a întrebat de ce râd. dar ea n-a venit... pentru c îl puneam pe octavanul nostru. animalul la care-l interesa pe el era.. pe care îl invidia..

cu ochi orii lui negri-umezi. pân la suprafa a subcon tientului. atmosfer tot se crease. dar a a. cu milioane de precau ii.. de exemplu. o. . minciuni abia îns ilate. parc regretând.. care se preg tea de bacalaureat. cu ace ti bani ea i -a cump rat un cupon de m tase verde.. la serbarea aceea a liceelor reunite. c -mi creasem un idol din persoana lui i.. Nu în elegi. jalnic. natura nu a v rsat inutil în Ägeamantanul" s u. ni te jurnale vechi. cu st pânirea mea de sine. care ar ta jalnic. un costum ieftin. un denun sau vreo b nuial ferm . ioc! Era cât p -aci s -i spun. cu firea mea pozitiv . recuno tea c nu fusese niciodat în rela ii prea. literalmente.. normal. care era convins c -l admir. felul barbar în care înc înainte de a sclipi prima gean de lumin . ceva în leg tur cu un al de mohair care disp ruse la un moment dat din clas . fac un vacarm îngrozitor i. eu plecam).LuijQo^aJDumi rescu i se spunea Scarlett O'Hara... chiar pe proprietara alului. c ruia. existau suficiente explica ii pentru acest. el însu i. încât nu arareori eu izbucneam în râs. Lep datu. penibil. vegetau. îmi vii cu specula ii! Nu. s strâng semn turi. dac o lu m... praful de jum tate de metru. într -o cas plin de pisici. e un simplu palavragiu i m sf tuia s renun m la el.. cu fruntea îngust . cum s -i zicem. în care se afl câteva rufe. ob inu i cu acelea i mijloace. ener vat. bineîn eles. Nu-nu. cu ni te bani economisi i de la orele ei de pian.. nu-i a a. care credea tot ceea ce-i spuneam. cu mândria mea. nimeni. insinua distrat Grigorovici. Scuip . amestecate i destule.. spunea hot rât de ast dat colegul nostru mai mare.i dai seama c tot ce spun eu e o realitate i. sau. chiar i. nu-nu. jalnic. Grigorovici se oprea aici i. dac eu. dispropor ionat de mic.. în care fusese împachetat ceva.. se p rea. apoi întoarse capul i d du din umeri. cu pedanteria lui la c m i. cum se zice... un fel de organdi. mai bine zis. de i erau.. Ea...banca lor. fanatismul ei. da-da.. cum s spun. ². Coca. rânjind. în care sem na cu Äeroina" ei. a fost singura fiin real din toate minciunile pe care i le debitam prost l ului de Lep datu.. croitoreasa care locuia dincolo de barier . a a î i spunea ea i a a îi spuneau i ceilal i. tot la Viler-baci (aici am cunoscut-o i eu. bineî n eles. ea avea cu totul alte preocup ri. buim cit. când structuri echilibrate. cu spiritul meu intrepid. Te ascult.. pentru c reu isem. câteva s pt mâni bune ea trecuse Äal turi" de orele de pian. din care.. i tu vii i faci specula ii asupra trecutului sau viitorului. pe scurt. se întorcea la unele Äam nunte" mai degrab fizice. bref. cu aten ie i calm. dup cum se pare. st pânire de sine. Grigorovici era cel care.. ca atare. calit i. i mai r u. numai aceast ac iune. irosindu-se în acest fel. pentru c atunci când ea intra. natura îi d duse atâtea calit i. s g sesc un artificiu cu care s -l flagelez pe insul acela nehot rât. inventivitate. dar absolut nimeni n -ar fi îndr znit s schi eze cea mai vag . eu aici î i vorbesc de realit i. spuneai c Lep datu sta a ajuns un fel de personalitate. ar fi suficient ca s explice o serie de. care. s se s puneasc i s . jurnalele acelea. se pare c pentru colega ei.. familia ei.. foile acelea de ziar în care nu se poate ghici ce a fost învelit. i eu am f cut-o. n-a fost nici o realitate... al acelui spirit de independen care sclipi înc de pe atunci. într -o clip de panic . urca un fel de. sta. bineîn eles.... la fiin a care ne interesa pe noi. dormitul noaptea pe masa din c minul cultural. cu al i bani. suspiciunile nu urcaser ... doctore. o anumit . sp latul zilnic pe picioare era. el. deci. decât s stea toat ziua cu picioarele într-un lighean cu smal ul cr pat. cum era a mea. Grigorovici.. miros. bineîn eles. apoi. ². rochia fusese adus acas . cu destul greutate. întreaga lume a tepta de la ea. de ceva nel murit i nepl cut totodat . aranjându. g l gios. coco ii. un triumf al îndr znelii i frumuse ii ei. din garderoba unde se dezbr cau toate. i tu... Grigorovici. o întrebare m car nu se f cuser . cu totul inutil. Numai cu apelul de la Stockholm. cu talpa ghetei indiferente pe pânza fotoliului. cu sim ul meu de adaptare social . stând cu piciorul ridicat pe un scaun. neajunsuri. nu tiu cum s spun. calit i.. umblase pe la sate. acum e o realitate. a început s m conving . cu capul mic. f cându -mi tot felul de teorii.. la ar . m rog.. s zicem. tii. ca un tâmpit. fura i. nu ajunsese. dac ai fi întrebat-o pe una din ele. cu care. se aflau ici. f cându-l ridicol pe proprietarul lor. oh. bo it sau.. el. sensibilitatea. da i de p rin ii ei la fiecare sfâr it de lun . Äpersoana" nu era lipsit de-o anume inteligen .. la madame Agnes. a fi avut m car unele din calit ile lui. nef când decât s -mi m reasc plictiseala i dispre ul.... sau intelige n a lui. de. cur enia... numele acesta venea în primul rând de la o fastuoas rochie verde pe care i-o f cuse.... într-o cutie. ascuns în pod.... mai bine zis la o or de gimnastic . îns ! f cu Minda. în sfâr it. ca un geamantan solid încheiat. dunga pantalonului. p tate. nu-nu... perioada postbelic . o manie. nu una din legile cele mai tiranice ale universului.i frece pân la ran pielea picioarelor. profesoarele. colegele ei.. . existaser chiar i câteva 250 251 suspiciuni. se împ una uneori în fa a mea i î i d dea atâta importan . Ceea îl privi o clip cu ochii mari.. neajuns. i -o croi. mai târziu. acest produs al civiliza iei noastre stricte: foaia de ziar în care a fost împachetat ceva!. unghiile etc.. f cu doctorul. iat cum se cheltuiau ele. ² P i bine.. cum spui.. ce mai. el. 252 ² A fost o realitate. dup un desen al ei i al Margaretei Mitchell. sim al disimul rii i altele. cu mult abilitate. bineîn eles.. apoi.i.. i banii.. dar. eu î i vorbesc despre o realitate care exist acum. convingerile ei politice. igiena nu ajunsese la ea o manie! Dar.. acolo. din piele de crocodil.) la anumite materii sclipea pur i simplu. când lumea.. i-apoi etalat pe scen . care de care mai r suflat . i. vrei s spui? ² Da' de unde.. calm. chiar i g inile. împreun cu al i tovar i.. nimic. Äpe undeva" avea i instinct (Äpe unde" nu se preciza. pentru c ou . ² Astea sunt simple specula ii.

mai pu in real . nu tiu.). în mod ciudat.rezema i de cabin . îi surprindeam câte o privire furi . o fiin evident inferioar Coc i-Scarlett. cu mâinile superbe.. aproape o or . o materie pe care o socoteam total inutil ).. s deviu b nuitor.. dar vorb ria aceea a lui. discu iile erau duse în jurul Pitinei. de pod. amestecându-se cu ele. vorbind cu aprindere lucruri cu totul oarecare. ascuns ... acel timp.. bineîn eles. foarte închegat îns . Äpaltonul" acela nu se . o somitate el însu i. eforturile pe care le f ceam... o cu totul alt întors tur ! Dar a a. cu cineva de la noi. el însu i parc devenise indiferent ² nu fa de ea. în camionul acela care ne hâ âna la dreapta i la stânga.. nedorit . El. de-abia acum îmi dau seama ce comic e totul. pe scurt. a â tor. sp rtura era acolo. numai ca s nu b g m noi în ine de seam ce facem i altele.. voia s -i ar t scrisorile ce le primeam. mai târziu. uimit. o dat am fost invit at în podul ei chiar i ne-am uitat.. în atâtea rânduri. la o colec ie bogat . ce fars nepl cut . pe ea am întâlnit-o i. ne-a apropiat ca s ne îndep rteze pentru totdeauna. el a iubit-o pân la sfâr itul liceului i a i cunoscut-o. irealitate! Frumoasa.? Pân la urm . cheltuial de imagina ie. eu care totdeauna la desen n -am trecut peste apte! Nu în eleg nici ast zi pentru ce avea nevoie de mine. întâlnirile mele cu Coca-Scarlett erau f cute în numele lui. nu-nu. i în întâlnirile mele cu ea ne -am descoperit destul de repede o gr mad de afinit i.. dup cum tii . pe bulevard. habar n-am cum am ajuns în aceast postur . oricum.. un chi c it când vesel. o umilin mieroas . a început. dar totu i. s nu izbunesc în râs. avid s-o întâlnesc eu însumi i. cu privirile ei în care râsul se amesteca în toate st rile. 254 cu unghiile ovale. spiritul lui malefic plutea asupra noastr i. i asta. paltonul scump de blan . sut la sut Scarlett O'Hara... normal. proste te. i a câ tigat. o candoare ce Äicnea" mereu. în unghi. dac nu era tâmpul la cu vorb ria lui despre Pitina. în tâmpenia lui.. ele.. a început s devie b nuitor i. rece. am întors pe fa i pe dos. pl smuite.. desigur. începu s pretind s -l iau cu mine la acele a a-zise întâlniri cu Äoamenii de leg tur ". pr fuit . cel atât de rar. lui. buim cit.. cu um rul spre mine. deloc ajutat de mine ² indiferent îns la posibilitatea de a i-o prezenta eu. de zgârcit purtat. de atunci. acel praf de stele. îmi d rui un clasor de timbre.. când trist. ne -a cople it sentimentul nostru firav. Coca-Scarlett-O'Hara.. doctore. cu p rul ca o coa m ro iatic . noi am fi putut face o pereche care s-ar fi putut al tura celorlalte perechi plimb re e. c ruia i se p ruse c m elucidase. în amândou cazurile. cum spuneam eu. eu eram deja un om câ tigat pentru ea. moliile trecutului nostru... nu-i a a. i plan ele la desen.. calomniat din pudoare. cum nu mai avea nimeni i al c rui proprietar puteam s deviu. cum i -am ar tat vreo dou .. ap ru un fel de scâncet. . Äinegalul" s u etc. i -apoi. nu tiu cum i în ce împrejurare. pe drumul îngust.. atunci când ne nimerisem 255 amândoi. cum se spune a a de elegant pe undeva. am v zut sp rtura. întin i pe o saltea veche. atacat de molii. farmec cât p entru trei fete n zuroase. S fi v zut atunci cum se transform : dintr-o indignare la . praful acela suav. Lar. cu oricât sinceritate m-a fi indignat. idei. a sim it imediat pericolul ÄCoca Scarlett" i.. albe. era o dovad 'irefutabil c de mult vreme nimeni nu mai r sfoise acea colec ie i eu eram primul care. bineîn eles.. dup ce trecuser câ iva ani i ne-am desp r it cu to ii... efort. Coca ne era coleg de an la liceul de fete... ea. în care tr iam ca într -un cosmos. le-a luat acas . ca un prestidigitator. repede suprimat ! Oricum. nervi. ce zici. am pip it. nu tiu de ce. de ar .. râsul acela din privire ce era o form a candorii ei. începuser s prind realitate. o alt î ntors tur . la rându-mi. ceva în amintirile mele începu s Äscâr âie". S-o cunosc i s i-o prezint pe Pitina? Numai pentru asta toat acea gesticula ie.. eu. insul meu. la român (o materie cu care nu m-am avut niciodat prea bine. M runta lui stupoare nu m nelini tea deloc i enervat. din pur întâmplare. abia dup ce se epuizase totul. fantasmagoriile mele r ut cioase. i o dat .. uneori. împotriva ei. Ästar dust". de mine. s m trateze cu mai pu in îngâmfare. a început s compare scrisul. o candoare ascuns . se complicase. am refuzat brusc s -i mai fac jocul. iar aici de o fiin vie. sub castani. în fundal.. nevenindu-mi s cred. m-am uitat în soare. strategii.Apoi el a început s devie b nuitor. ca un ip t mic. ne-am plimbat inându-ne de mân . s-a spart.. am început. într-o diminea . în nu tiu ce cut . iar dup acee a. oricât a fi fluierat i mi -a fi holbat ochii. Lep datu. r bdare cu mine. nu tiu cum. farmec.. cu Scarlett O'Hara lâng mine (ea st tea pu in într -o parte.. pentru c . i când ea a început s scuture praful de pe fiecare revist . o experien de chimie f cut de profesoara ei. sub iri.. cu fastuoasa ei rochie verde. s pt mâni la rând. planuri. fine. turtit printre minciunile mele... întreaga acea lume m runt .. spunea. a început s lupte împotriva lui. exista. îmi f cea temele acas . în reprezentarea lui prim . i altele. de i în cazul Grigorovici era vorba de o fantom . eu am cunoscut-o pe ea. ca în cazul Grigorovici. apoi un fel de chi c it. i când. scoase. a mers pân acolo încât mi-a subtilizat un caiet de teme-acas din geant | i. a revistei Cinema de dinainte de r zboi. poate. încins . Äal nostru". iar ea. întins pe o saltea.. pueril . a a cum gospodina prive te cu ochii holba i. întâlnirea noastr conspirativ . mi -am b gat degetul! Ce mai. Äurât mirositoare"? . apoi. ar fi putut lua. pr fos.. de tabla aceea verzuie. Cehov parc ? ÄVia a e mai complicat decât pare!". Coca-Scarlett a fost astfel împins Äînapoi". cu n sucul în vânt. Da-da. minunata Coca-Maria-Scarlett-O'Hara!... m runt . dup ce construise cu mine. plin de otrav . toate aceste copil rii ar fi putut deveni un început. iat c via a îi rezerva o surpriz . seara. Cine. undeva. o idil între o coleg a ei. comic. dobitocul. cu mult mai fad .f r s mai punem la socoteal icnelile. . atât de viu i de. nici nu m-am sinchisit s i-o prezint. a început s se uite cu o lup la ele. r bdare..

. ast zi. simt c adev ru l tremur .. Pentru c e cert asta.. frântura aceea de form care se umple cu ce?! cu cine?! sunetul acela. de care începea s -mi fie chiar mil ² ce poate fi mai îngrozitor? ² nu (cumva el f cea o experien . toate acestea. da-da. tiranicul. ridicam într-un fel ochii... acest cuvânt. în general. prostia mea.. din aceast 257 mecanic a senzualului. silaba aceea pur . nu cumva el. evident.. aprobarea. a a cum în lag rele naziste.. dar acolo. posomorâtul. când eu simt c în acela i timp. La drept vorbind. ale c rui miasme le respir m ca s nu ne sufoc m în aerul curat al altor fiin e.. Cu ce har a fi putut eu. sau urechea noastr limita spectrului sonor. ordine îngere ti apropiate de tronul lui. mai târziu... El care tr ie te numai în aparen e dar atât de în el tor. e adev rat. neseriosul. mine. din acea experien .. de exemplu. .000001 dintr-o unitate.. total. Pitin a. de acele infraclipe. sau îl priveam doar i. ov ielnicul. hiperautomatizat . s se apropie de ea. repede îndep rtate. fiecare pereche pentru o parte esen ial a acelui corp-suflet. cel care ini iase toate acestea. când vorbim la telefon. 258 nepermis de mult.. la el. infrasecunda aceea când s vâr im o ac iune m runt . în felul în care mi b team joc de el... în scurte. El. în microdevia ia aceea. acum. dar nu.. de unde anume poate fi Äîntors". strig tele undelor lor. ci. increatul. din clipa în care.. un gest pe sfert cu bra ul. pentru ea?! Ce prostii m aud în irând. de inu ii erau folosi i la diverse grefe sau er au cufunda i în vane cu ghia ca s se poat urm ri pân la ce grad de frig corpul uman î i poate p stra func iile vitale. ci de. din nefericire. a a cum intuim via a planetelor. nici m car nu voia s-o seduc . ei.i vorbesc i în care. a a cum intuie te.. a c rei realitate pot doar s-o b nuiesc. sunetul acela pur pe care noi nu-l putem reface. m-a ap rat i m ap r ! L udat fie prostia mea. insul vrednic de dispre . experi en a lui?! Aici. din nenorocire. spiritul meu blazat trecea prin scurte alarme. sau emiteam o fraz ... pentru c el. drept cobai sau. Prostia mea de atunci i de acum.. nu cumva. El. indiferentul. de derutant. ce incoeren e. ca ase sau dou sprezece perechi de aripi. dac am fi în stare s ne gândim coerent. El. sigur. Lep datu... clipe de prezent absolut. gratuitate. istoria aceea. El era indiferent . Lep data. se strecoar El. când f ceam un gest. cum s-a i adeverit. de i. subit. mersul pietrelor. superioare sau laterale. într-adev r.. de a-i face cuno tin a. exemplul e prost. vibreaz în cu totul alt parte. ca s . pândindu-mi creierul i instinctul.... una din perioadele impor- . mult mai târziu. cel care se joac cu aparen ele.... reanimat un astfel de corp. de parc el ar fi fost ubicuu i îi ceream. ridicolul.. de undeva. printr-o fant microscopic . oare.. pe mine voia el s m seduc întrun fel. rapide fulger ri.. numirea ei a devenit adolescen a i postadolescen a mea. El.. serafimii. purt toarea acelui nume insipid. la care. în mine însumi. de oligofren.. n-o putem imita. de ispititor i de rece..Pentru ce avea nevoie de mine Lep datu? Nu cumva. pe care noi. care pot fi pândite. trebuie s -mi vâr degetul în sp rtura aceea neverosimil . trebuie s spun cu voce tare ce. aceast . trivial . o inteligen superioar un dumnezeu posibil. în clipa când pronun . pentru c . n-am încotro. cu indiferen . îi pierd. soarele nev zut al existen ei noastre.. ne-am dezagrega de tensiune? Cum se cânt la prohod: ÄPe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putin !" i heruvimii. m l sam privit de el. Pitina. nu-i a a.. în frac iuni de timp. dincolo. nu exista aici nici un punct de leg tur . el tr ie te pentru sine deliciul ov ielii. cu acea fat . o experien cu el i cu mine?!. fisura aceea neînsemnat . cum s te înfurii pe un om care i -a f cut ceva ce tu nu po i în elege prea bine. am putut în elege câte ceva din aceast . când se strecoar . tacit. în clipa când îl asociez cu. suprafa a lui alunec pe obiectele din fa . pe lâng ea.. mâna ce prinde un creion sau nurul receptorului. când am citit Jurnalul unui seduc tor de Kirkegaard. la... care m-a folosit drept element de. îl intuie ti abia a a cum ochiul nostru intuie te limita spectrului vizibil.. a seduc iei în sine. f r scop.. oamenii s n to i. A a îns ea. numele ei.. fiin a aceea care nu mai ap rea. sp rtura. ce absurdit i.. p ind în barca leg n toare. el nu avea nevoie i nu dorea ca eu s i-o prezint lui. da. s-o intuiesc. dar nu pentru el. sp rtura persista i celebrul vas ÄTitanic" începea s se scufunde. .... atunci când ridic m ochii la o cheie ce ni se arunc de sus. i spiritul nostru. distan a dintre noi e concret . mai sus! Ce se întâmpl . n -a fost m car o furie autentic . pe care m plictisisem deja s -l dispre uiesc. cu ce date a putea eu s în eleg chiar i acum.. de netrecut! Furia împotriva lui. Ce fel de experien ? de unde s tiu eu?. în frac iuni de secund .. un minut întreg. Lep datu. se tie. e o devia ie de 0.. ca un vânat.. iaminte ti când î i vorbeam de acele expresii încordat-senine. m-am gândit adeseori. cu tacâmurile sale de argint i cu must ile pasagerilor s i la fel de negre ca i fumul gros ce. când am cunoscut-o Äpentru mine" i când s-a întâmplat tot ceea ce tii. în elesul. anesteziat pân la.. încât dac n-ar fi fost el... atât de nepl cut misterioas . i acesta e elementul cel mai concret care declan eaz b nuiala mea. ce s -a întâmplat?!. m ap r . aprins . prin mine. vie. sunt prev zu i cu ase aripi..O experien ?!..ref cea în prima sa form . cu ce 256 elemente. ea îns i atât de pu in pe gustul meu. cel în jurul c ruia ne rotim. o mi care incon tient cu degetul. nu pot cuprinde nici m car o f râm din acel secret. cu saloanele sale în care se valsa înc . am exploda... cu pun ile sale unde erau în irate miile de ezlonguri.. tân rul acela ce privea crispat la iubita lui... nu tiu dac dorea prea mult s -o cunoasc ! Mai târziu.. în ciuda vorb riei mele inteligente. atât de nepotrivit mie. de i.. mili oanele. un r u pe care. care m ap r . care sunt îngeri pentru a fi proteja i contra radia iei lui.. El. sus inut. a fi trecut de mii de ori. el ov ie pentru c e prea sigur de sine. din acest senzual f r corp. m ine în via ! Dar acolo..

tiin a militar greac .. felul în care adaug o silab alteia. cele ase perechi de aripi care ne ap r . literatura greac . Mai tii?. cum s spun. Ce s zic?! Tu tii. s renun de a mai aborda lucruri petrecute într-un plan superior mie. m opresc i spun: ÄPân aici sunt eu. ce heruvimi tri ti. pe sfert.. mistic. te-ar umple de sil ² Lep datu... ce a fost. Noi alerg m de fapt nu spre viitor. i-apoi s -l.. evoluând ca s supravie uiasc . dincolo. s m retrag f r fals umilin din propria mea întâmplare. efortul pietrei de a r mâne identic cu ea îns i de la o frac iune de timp la alta. am decis. undeva. trebuie s nu m intereseze totdeauna grani ele. atunci.. nu cred în progres. fiin a aceea norocoas . obscur. nes io ilor? Vre i s mânia i pe Dumnezeu. poate?. ca plodul de ma ul prin care matricea sa îl hr ne te. scobindu-te între din i.. st pâni. moravurile! Iar dup dou milenii. sigur nu! Niciodat = doi. a teptând împreun . cuceriri. mie -mi plac lag rele. nepl cute. ce e dincolo de mine. Grecia. cu siguran . l sând-o astfel. ca pe o porecl .. ci spre trecut. i-aminte ti?! . doctore? Mai tii?. de ce s -mi bat la nesfâr it capul cu o problem pe care. cu r bdare. oricum. disperarea i for a mea! Nu cred în perfectibilitate.... în acest caz.i p stra culoarea.. s r mân fix! încerc s m p strez. arta. nu? Dup repeziciunea cu care vorbe ti. bineîn eles. în zorii umanit ii. pentru c . cel mai sensibil. ze ce în nici un caz. sunt tremur toare. mul i îl pronun cu oarecare veselie. nu m intereseaz . nu vreau s în eleg. pe care. hot rât. legisla ia.pân aici exist eu. unele chiar. n -am s-o pot rezolva. a universului meu... s locu iasc i s fie s n tos! .. sunt suficient de vast.. verzui. amestecate. eu nu sunt f cut pentru mistic.... tiu asta din experien a mea de ef de stat.. de viu!" Dincolo.. obscur. cu decen . nu mai vreau s încerc s în eleg i... sunt eu însumi. în eleas pe jum tate. curgând..... eu i cu ea. r mâne nel murit. i am spus c istoria eu o compar cu un peisaj! Efortul inimaginabil al copacilor de a r mâne verticali. o pat obscur i eu am izolat-o. în ameliorare moral i alte. s renun de a m mai fr mânta. în trecutul acela care înc mai atârn de mine. din istoria lumii mele.. eu evoluez ca s ajung mai bun?! Prostii! Eu evoluez ca s r mân ceea ce sunt. pentru câteva ore. s -l strangulezi încet.. eventual cinci?! Zece?! Nu. al speciei. ele sunt adeseori înc lcate de trupe ce poart diverse uniforme... Lep datu.. nu am voca ia lui. doar ceea ce-a f cut el. fiin a aceea din memoria mea.. i-mi dau seama c gura mea. i via a de apoi ce va s vin sau. cum spunea lunaticul acela: ÄO ar trist .. o pat .. aproapele t u. care i -a a. cu ce pot fi eu însumi.. iat . pân aici exist eu. comanditore. oricum. cu siguran . aceast întâmplare. Ce zici de lag rul sta?. efortul privirii mele de a recepta. de. împreun . cum zice i voi.. nu -i destul. oho. da. evident.. trebuie o anume relaxare. cel mai etern. poluarea ce amenin apele i vegeta ia planetei. kaki.. destinului meu. culorile. cei câ iva ani pe care îi mai am de tr it. învierea mor ilor.. ar zice un prieten al meu.... Da.. muntenii!. ca un cangur un pui ce nu-i al lui... a dat ip tul cel mai înalt al m surii noastre. dac vreau s fiu pu in r ut cios... unde se întâmpl o gr mad de istorii.. Evolu m ca s r mânem ceea ce suntem. s zicem. s am m car în elepciunea instinctului limitei mele. aceasta e toat în elepciunea.. asasinatul în numele celor mai înalte idealuri umane i altele. a mea?! precum i din aceste alunec ri spre.. un gest pe care nu pot s -l suf r. într-o anume ordine se pare.. har Domnului. aud uimit ceea ce ea spune. mai bine zis: I am devenit eu însumi.Mi-ascult gura vorbind. plin de umor!.....tante din istoria lumii.. 259 în definitiv.. efortul apei de a sta. bineîn eles ² degeaba zâmbe ti zeflemitor. mica Grecie. da -da. adaug eu. acolo. acea tensiune care se cheam un peisaj! Peisajele lui Van Gogh. ² i dup repeziciunea cu care m ascul i. cu grani ele lor dezarmate. cel mai concret univers. a fi etern nu înseamn a te mi ca? A fi nu e o mi care?! Ce. spre modelul acela pâlpâitor al micu ei Grecii.. cinismul ca mod de existen . clip de clip .. nu -mi place c te-ai înfierbântat ni el. istoriografia. infinitul e constituit din lum i finite. în secolul cinci înainte de Christos. ce-am g sit noi? Lag rele de concentrare naziste. leag nul în care planeta întreag nu mai încape. Nu po i purta pe cineva dou zeci de ani în viscerele tale f r s -l înghi i. efortul cerului de a. de imprevizibil. în veselia noastr . s m conserv. nu. filozofia. chiar infinitul Lui eu nu mi -l pot închipui decât oval sau c zând în etern. gura mea e mai în eleapt decât mine însumi! Prin gura mea vorbe te un zeu. o clip . ². cu mine însumi. secund de secund . ca s supravie uiesc. e acolo. ale cui?. în gura mea locuie te un zeu! S locuiasc . un poet. trei ani. cel mai viu.. cu func ii destul de. Mai tii. gri-închis sau gri-deschis.. ce. chiar dac acest dincolo c l re te pe marginile teritoriului meu. aceast hot râre e b rb ia mea. dac .. ceea ce am fost. doctore. a putea s m gândesc c orice univers î i are limitele sale. normal. e adev rat leag nul acela în care s-a tol nit un uria i care pârâie.. indiferen fa de aceste grani e adeseori violate doar cu câ iva kilometri. am îmbr cat-o în ceara disper rii i b rb iei mele i am l sat-o acolo. a a va i r mâne.. ce n -a murit înc . i mai ales lag rele tale. bomba H. s p r sesc cu decen acest gând. trei ani. leag nul minuscul al întregii noastre planete. dac a vrea s m r zbun pu in. pe o spiral helicoidal . E ti muntean .. îl port cu mine de atâta vreme. cum spun unii: n am s uit niciodat ! Ce înseamn acest: niciodat ?! Doi.. al muntelui.." Nu -nu. organul acesta destul de. ha. evident! în definitiv. misterios chiar. acest plan superior s-a intersectat cu Äeu însumi"..Iar Lep datu.. democra ia greac . pe care sunt prea trist ca s le în ir. a acestui cuvânt pe care mul i. m car decen dac nu geniu. pârâie din toate încheieturile. ha! 260 ... El însu i nu se poate sustrage mi c rii. dac l-ai vedea la mine. nu e cine tie ce filozofie s observi asta!.

trec cu vederea.i spun ceva serios.. femeiu c aia. i ea. dac -mi permi i.. s . eu am rev zut-o acolo. încercam. am început s ne re inem locuri. comanditare?!... am vrut s m protejez de întreb ri sfor itoare.. dar. pe jum tate râzând. era var ... dar iat ce chestie curioas a ie it de aici?! Nemai pomenit! Oricum. ce-i cu ea? ² Nimic important. ea a intrat la facult ate i a disp rut.. i scot ceva din el... lucrând cu o râvn fantas tic . a fost i a r mas o simpl prietenie-amoroas .. ne-am i vorbit. de fapt nici nu tiu dac e a a cum î i spun.. sunt i eu în stare s . bla-bla.i spun ceva... apoi. acolo.. inteligent . singur.. scene m runte et caetera. i eu... am mai vrut în dou rânduri s . la fel. de iritarea mea. nu sub ire.i spun i nu tiu cum s-a f cut. ea îns s-a pref cut... î i aduci aminte. Nu a durat decât câteva luni Äepisodul".... apropo. O asemenea candidat la admitere. vreau s . ici i colo câte un student restan ier sau vreun candidat la admitere. etern... îi citeam din lecturile mele.. C e logodit cu mine.... asta? Nu în eleg.. ² . ideea aceea opus pe care ea i-o f cuse despre tine. ora ul vidat ' de oameni. tonic . o fat vesel . dup -amiezile.. nu tiu cum. ei bine.. distins . vreau s .. ² Nu m sup r deloc. dar. un copil ce crescuse greu. chiar atunci. foarte interesant. avertismentul pe care i-l f cuse fosta ei coleg i prieten .. de | fapt nu v-am min it. cu trivialitatea ei s n toas ! Voi râdea i de mine. ii minte. de i... ha. eu o cunosc / pe ea demult. eu mi am început specializarea în ... e fals.. am min it. din partea mea. ² A. la filologie parc .261 ² Mi-a pl cut chestia aia cu progresul. dar d -mi voie s . în camera mea de burlac. la tehnicianul acela. o prietenie de o var .. eu p rusem foarte contrariat când Ludmila mi-a adus la cuno tin . eu. nici eu nu acord prea mare importan . scena de la Nestorescu era real . într-o sear . ap ruse ca un fel de bibelou. în dup -amiaza aceea. putea p rea comic .. i eu eram contrariat c ... cum am cunoscut-o. s-a v zut asta din primele zile.. tâmpeniile acelea pe care le debita despre mine individa aia.. iu minte. nu ne-am culcat niciodat ² i i-am r mas recunosc tor pentru Änon alan a" ei din întâlnirile noastre. poate ai observat. dar tii.. ha. nu grav . îmi pl cea... pe mine m -au iritat într-un fel dispropor ionat. surescitare... ² Las bancurile... f cu râzând Ceea. spre deosebire de fosta mea so ie. eu îmi iau în serios rolul meu. am invitat-o la o cofet rie.. când v-am povestit. era i Fabian. îi vorbeam.. când nu ne s rutam.. totu i. ² Te rog. Ei bine.. cu mult bun -sim . era evident. Mia Fabian. nu crezi în progres.. mistic.. j ² Tocmai! Bla-bla.. ea avea tactul de a nu da prea mare importan prieteniei noastre ² apropo.. c nu ne cunoa tem. enor mit i. într-un parc. dar. ce de ifose de liceu. î i aminte ti de individa aia care m molesta cu re etele ei. nu înalt ... a a ceva. între dou i ase. nu-i nimic important. nest pânit . ² Da-da.. numai c .. e ceva foarte interesant. am ie it împreun de la biblio ... nu tiu c e m-a apucat s v mint. care. Äreac ionar " în multe din opiniile ei. undeva. într -adev r. s lile erau cvasi-goale. va s zic . la spusele unei....i spun: ÄAi sictir.. toamna aceea i ne-am desp r it simplu.. ar ta bine. . agita ie de -asta dubioas .. i eu nu voi fi niciodat atât de m gar încât s ... eu nu am cunoscut -o acolo pe Fabian. f r mult p l vr geal .D -i drumul.i spun cum ne-am cunoscut de fapt. odihnitoare. înainte de a urca Medoia. ² Bineîn eles. de prin anii cincizeci i nou . despre calit ile tale... evolu ie. u or pu oistic . la Biblioteca Universit ii s citesc. domnule Lebeziatnikov. pentru tonicitatea i bunul -sim cu care m contamina. ² Nici eu n-am în eles pe moment de ce-am min it-o.. f r 263 tat . chiar dac e al Ädomnului Lebeziatnikov" sta.. era genul opus Ludmilei. v\ ² între tine i Fabian.. n -o spun cu nici un fel de... oarecare. pe m sur ce.. profunzimea necesar s m oglindesc eu. Eram doctor.. Dumnezeu i tot felul de.. te scuz. La început ne amuzam. cum se spune. Fabian. eram intern la ÄColentina" i veneam. iu minte. ceva ce i-am ascuns Ludmilei. pentru veselia ei real . Prin liceu aveam i eu o ideologie asem n toare. ceea ce. timp de o or sau dou .. între noi a i fost ceva. stimate domnule Lebeziatnikov!" ² Crezi c m jigne ti? Aiurea.. Dumnezeu s m ierte. foarte snoab îns . ei bine. perfect nesofisticat .. dac o femeie joac teatrul acesta. e o scuz .. în dup -amiaza aceea. Ludmila are un fel de gelozie copil reasc . Nesto-rescu. câteva dup -amiezi am stat al turi. r suflat-romantic . aveam deja stagiul de ar în spatele meu. cu umilin a...'/7 " i când am aflat c îi fusese coleg i c o mai vede. avea un fel de vitalitate reconfortant .. fericit c sunt singur.. cum ne cunoscusem. o dat am dansat undeva. Dumnezeu. a venit totu i în câteva rânduri la mine.. nu tiu ce mi-a venit acum. odihnitoare. i atunci. marmeladovisme. de ce v-am min it. când Ludmila a anun at-o c suntem 262 logodi i. s -mi dea cel mai m runt vertij. are motivele ei. eu eram la scurt timp dup naufragiul\j mariajului meu.. ha.. nu avea. dar le spuneai cu o anumit convingere. de dou -trei ori pe s pt mân . nu te sup ra. se poate observa înc . e ti invitatul nostru!. mai ales c eu o cunoscusem o singur dat . ea nu putea suporta gravitatea unei iubiri cu mine... ha. numai c .\ tec . s tii..

cu ochii u or dilata i. r mase amândou singure. plin de bun-sim . un ins posomorât. istoria aceea... incert. cum îi spuneam. Baudelaire. n-a mai fost nevoie.... de fapt o vanitate m gulit c nu gre isem cu zece ani înainte i c . câteva luni. edificat . ha!. i. îmi respecta orarul meu foarte înc rcat de lucru. Parc e altcineva. am sim it o oarecare recuno tin . o simpl coali ie feminin . p stra. lui ÄMimi".. memorabil chiar. de-atunci începuser s m intereseze maladiile hepatice. vidat. nu-mi prea convenea ca femeiu c aceea. chiar dac fusese vorba de un flirt prelungit. în definitiv nimic r u în asta. bineîn eles.'. i la sfâr it chiar Ion Pillat i Bacovia.. solitare. Apollinaire (îi pl ceau grozav Caligramele lui).. sem nând cu mine. dac .. i pe urm la special . aproape cu gura c scat . întrun ora amor it. didacticizând mult. familiar .. Ai dreptate! Nu tiu ce m-a determinat s -i accept jocul. în linii mari. ² Bine. între atâtea i atâtea alte veri ale mele.. ale Bucure tiului.i spun. tu tii. încet.. undeva în societate.. apoi ridic din umeri: 265 ² Habar n-am!. înc rcate de lucru.. rezervându-mi. râse Minda. în cea mai amar amintire. s -i de tept interesul pentru Äsim ul corpului". repet. ci. ea putuse. nu-i a a. evident. cu ÄAh!"-uri. o anume recuno tin fa de. inutil etc. de indiferen . accidental revedere! C nu alesesem prost. într -un fel. falsul s-a produs: v trata i ca doi str ini.. cel lalt d primul semn de r ceal . în vara aceea. pl cându -mi pre iozitatea numelui ei.. false semne de simpatie.i aroge Äepisodul" nostru i. i-am r mas recunosc tor pentru aceast var calm . dintr -un anume tact. la Nestorescu. în serile acelea fantastic de concrete. Provocat de ce?! ² De ce aversiune? întrerupse Lauren iu.. ceva ce se potrivea foarte bine cu memoria ce i-o p strasem. multe. sfâr itul se prefigura deja.. cele trei ora e în care. Michaud... minciuna ta. cum s . ².. u or r gu it. tia s suporte o atât de târzie i involuntar revedere. dup primele mele minute de uimire. n-am dispre uit-o nici o secund ² de ce a fi f cut-o? ² ea îns i a marcat cu un perfect bun-sim toat aceast . pe cel lalt.de in toarea" acelui episod. având decen a unei simple paciente.. a fost o var suportabil . din vara aceea. opinia ei despre mine. cu ochelari.. care oricum. o invitam undeva i când îi r mâneam recunosc tor c m refuz .. ² Vreau s te întreb ceva. privindu -l cu o anume uimire.. era trist . tii cum se întâmpl în astfel de Äepisoade". femeiu c superficial . ² Ei bine. m car din vanitate. cu care.. Dar e aiuritor!.... îns neutr .. Ludmila mi-ar fi spus oricum ceva. ÄCa s vezi?. i i-am fost recunosc tor i atunci. o aversiune venit de unde?. Rilke (pastelurile sale. consideri c . O simpl p rere. de var . de ce s -a pref cut ea c nu te cunoa te?.. mam purtat onest cu ea. atât cât putea s suporte Äfirescul" ei. mie nu-mi place s iau f r s dau ceva. îmi d s în eleg c putem trece în anonimat acel Äepisod". m odihnea câteva minute cu timbrul ei cald. când ea a venit la special . foarte pu in despre mine însumi.. cu decen îns . s m cunoasc . o personalitate destul de conturat . tia când trebuie s se ridice i s plece. v zând-o neutr . de nep sare.. o excelent camarad în iubire. parc ... i.. avusese toate datele. un rest de surâs. mult. m -am purtat leal. Minda se opri locului i-l privi t cut câteva secunde pe cel lalt.. ce nu se potrivea deloc cu figura i cu firea ei). f r s tie de ce. Habar n-am! Dealtfel. într-un fel de vagabondaj cu mama ei.. dar tu habar n-aveai atunci c ea fusese coleg cu Ludmila i.... surâz tor. i cum ea f cuse primul joc la Nestorescu. la Nestorescu. tiindu-m logodit cu fosta ei coleg ... în mijlocul lucrului. care nu voia s -mi încarce agenda monden cu un nume nou. tu ai un moment de neutralitate.. cu franche ea ei.. având mereu ceva agreabil s -mi spun . atunci.. Arheologie i alte câteva din Ädiscursurile" sale lirice). Blaga (Cimitirul Roman.. am sim it. bine ascuns ..... din ce m preocupa. parc . am trecut dincolo de pant i.. despre lucr rile mele începute. cu o abia sim it melancolie fotogenic ). ceea ce m mir nu e atât. f r ostenta ie. lichea parc ? Avertismentul f cut Ludmilei. ÄOh!"-uri. cineva pe jum tate uitat. în mare... Mia (Volumnia. tiind-o singur . am recunoscut -o abia dup primele minute. parc ... ea îmi povestea puber tatea. veselia fireasc a firii ei). habar n-am! Dar tii cum se întâmpl : revezi pe cineva dup zece ani aproape. cam trivial . eu nu aveam telefon. nu elegiile). Pe scurt. eu am provocat discu ia!.. u or exotic .. bine dispus. acelei iubiri de Äsubret ". destul de curios. am b nuit c ea. îi citeam din lecturile mele 264 din francez i german . .. tactul ei. îi vorbeam. i-apoi.i f cuse liceul.. cum îi spusesem eu... Ia uite!". . ea era o fiin deja structura t .. nu am for at coliziunea (în câteva momente ea a ezitat ² am ezitat amândoi?! ²apoi. ² Ai dreptate! f cu Minda. Atunci...pe jum tate în glum . oprindu-se din nou în mijlocul înc perii. din ce f ceam. pe scurt. o m runt recuno tin . apoi îmi d dea un telefon. nu-i a a. mi se pare c nici Ludmilei nu i -a suflat vreun cuvânt despre.. de decen a ei. din acea var . un final calm. i gata. De ce insist?! Pentru c pentru mine a r sunat aiuritor epitetul de... o gestic crispat . o opinie de. o femeie mai ales. nu mai aveam nimic comun. psihoza lor etc. în glum .... adolescen a ei. ciudat. ha.. de-o singur tate în doi. ² Evident! Te rog chiar.. la vecini. bineîn eles. atunci.. tia când trebui e s m refuze (atunci când eu. s .

dar r mase în aceea i pozi ie. un canton de calc ferat . câmpuri triste. Muntele se apropia mereu. încruntându-se. spre sta iunile din mun i. Vehiculele se r riser . Äaccidental ?" Nu spuneai c ea te-a c utat la special ? 266 ² Ai dreptate! f cu a treia oar doctorul. v zând c cel lalt tace. apoi se a ez într -un fotoliu i deschise un album Modigliani. rar câte o vit . acel: Da-da. 1 ‡> TA /? AN GOC Ilustra ia copertei: DUMITRU VERDE nicolae breban îngerul de gips K-. f cu: Da da. prelung. Ceea se uit la el de câteva ori. Apoi mai repede înc o dat .² . Drumul urca i cobora. evident!. încât era evident c se gânde te la altceva. tractoarele. era semnul unei absen e. spre case. în joac aproape. tractoare cu pneurile bandajate cu noroi ie ind br usc în osea. ea îns i. ca în somn.. rutiere. dar singur tatea. ap ruse vegeta ia proasp t . conducând în t cere. se freca de portierele ma inii. un schimb lini tit de replici între cei doi ocupan i ai ma inii. î i rea ez ochelarii. repet Ceea. Sinaia. . femeia de lâng el privea peisajul prin geamul portierei din dreapta.Cum a a. ² Numai fa de tine. copaci.^^^^. pe care îl trase dintr-o etajer fixat deasupra biroului. care pierdea în majoritatea înfrunt rilor. prostii!. evident. ploua mereu. c ru ele întâlnite în cale erau fire ti. umed. împiedica o conversa ie lini tit . camioane sta ionând nereglementar proiectau mereu aten ia în afar . Câmpina. cu câteva mi c ri.. .jdwitjsfnaua. înconjurat de mun i. i nu numai cu prietenul s u. apoi îl privi. cu o concentrare lent . ie irea din fluxul acela obositor de pe oseaua principal îi reanim pe cei doi ocupan i ai ma inii.. viu. ² Prostii. Ceea. sute de metri ce înaintau într-un fel de nisip ov itor. Dar a tiut s salveze aparen ele!. nu tiu de ce insi ti atâta asupra unui fleac. Minda coborî geamul portierei sale. gonea pe oseaua Bucure ti-Ploie ti. acolo unde defilau.. cu grij ..i ref cu. iar al turi de el. în acel sfâr it de s pt mân . cu expresia lui obi nuit la volan. crengile arborilor de pe marginea înalt . C ru e ce se târau pe mijlocul oselei. o femeie. machiajul.. de concentrare-absent .. i aerul curat. pietonii. uitându-se la el de data aceasta. iruri lungi de ma ini se îndreptau spre Valea Prahovei. ... de morga i de ochelarii t i cu ram de baga! Fa de Ludmila i-a dat drumul. autocamioanele disp ruser cu totul. Numai fa de tine. La volan se afla Minda..*t . în ma in era cald. sub ploaie.. terg toarele se mi cau neîntierupt. care.. integrate peisajului. femeia de lâng el î i deschise po eta i. case r zle e. Pe fa a lui Minda ap ruse un fel de zâmbet nehot rât. în ondul ri binef c toare. deviind din oseaua principal pe un drum vicinal ce ducea spre Râ nov. o ma in . în ciuda vremii friguroase. i înc într-un mod care. Minda îl privi pe cel lalt cu o anume gravitate. numeroase. peste um r. ÄVauxhaH":ul o coti la stânga. de pe un drum de ar . privind pierdut în covor.. maxilarul inferior i se color rapid în ro u-purpuriu i el plec privirea. cu Minda. pietoni în fâ uri ce m r luiau gr bi i. acoperite de pânze de ap . apropierea de vegeta ia din jur. mai gr bit aici. cu um rul. bineîn eles!. Lauren iu avea o privire Äslab ". gr bi i. Se întoarse nehot rât.. în curând Ploie tiul fu l sat în dreapta. î i mas apoi ochii. f cu cu ironie Ceea. lini titor. cenu ii sub ploaie. de i doctorul îl privea acum cu atâta concentrare. prostii. î i scoase ochelarii i î i frec arcadele cu degetele mâinii drepte. bicicli ti. aproape salutat. cu p trundere. inund ma ina. Apoi auzi întrebarea sau cuvintele celuilalt. pe drumul acesta vechi. Predeal. trecuse de ora cinci. seara plutea în aer. un ÄVauxhall" alb.. Ceea începu s râd u or. oseaua era întrerupt uneori de por iuni prost între inute. i Cartea a ap rut cu sprijinul MINISTERULUI CULTURII ISBN 973-2l-0516-X ISBN 973-2l-0517-8 PARTEA A DOUA uv Capitolul IX La sfâr itul lunii noiembrie. cu grij .. mai bine zis cu o anume aten ie. de por iuni deteriorate. ² Poftim?! întreb Minda. acolo unde ecranul vizual era neocupat de osea i obstacole stereotipe. atât de prezent . drumul cu obstacolele sale imprevizibile. Äcomanditore". Minda fuma.. Era în primele ore ale unei dup -amiezi ploioase de sâmb t i. Ploua. la aproape dou luni de la discu ia redat mai sus dintre doctorul Minda i prietenul s u. la viteza redus a ma inii câte un biciclist întâlnit putea fi studiat în voie... Apoi.

cred c m-a plictisit ideea transportului. de carton i de sticl .. destins mereu. sau. Urm o descriere detaliat a acelei familii. evident macrocefalic. o minciun ce deveni adev r îns ... vizibil.. doctorul. diverse abat -jour-uri. a a cum se v d în fotograf iile vechi c'e un secol ale unor mine de c rbuni din nordul Angliei. care murise în condi ii tragice la vârsta de 21 de ani. dou camere separate. o or nehot rât . la ni te pre uri. în aerul acela concret. privind mereu înainte. evident! ² i din prea mult imagina ie! spuse Minda. i proiectul de a înnopta la Zeitvogeli nu se realiz . r spunse el f r s mi te capul. moart de leucemie la 16 ani. undeva.. poate. pardon. în mun ii aceia apropia i. ma ina aceea ce se f cuse parc mai u oar .. cu o voce sl bit . când am v zut c sunt pe cale s câ tig. Vom mânca la ei.. dispropor ionat. cuno ti Râ novul? ² Da. o fat dup care plânsese tot ora ul.. totul din jur devine de prost-gust. ² Gum vrei. cald . în vaze sau risipite Äneglijent" printre tacâmuri ieftine i ce ti.. lucruri pe care Minda le asculta cu nep sare i interes. la Râ nov. a unei surori a ei. i se p reau pur formale. O camer cu un fel de antreia . iri i. ². e plicticos i enervant drumul înapoi pe la Ploie ti. se amuzar privind vitrinele. foarte coborât. de ce s nu hoin rim pu in? spuse Minda dup ce se instalar i garar ma ina. l mpi de sticl . i doamna Zeitvogel. dar. pentru Ätoate gusturile" i. f cut s menajeze sensibilitatea acelei femei amabile. E o familie formidabil . Fur îndruma i îns la o familie prieten i vecin . ² Da. pictate cu r murele i flori sau nu. î i scuturau apa pe capot . flori artificiale... trebuia s se afle i s ruleze o astfel de roat gigantic . prezent ca o fiin .. din Germania. dac .. suspect ² gladiole. tii cum e. oblic. nu. foarte curat. în ciuda acestor tragedii.. se g sea într-o vreme o superb mobil s seasc de vânzare. tr gându -i înainte i în sus. culorile erau îns superbe. por elanurile.. apoi. i o alta. p mântul. Nu tiu. ai mobil de serie. ² într-adev r. scrumiere scumpe de por elan cu câte un ciob nel rezemat. De i cobora i urca. Ajunser repede în Äcentrul" s r c cios al or elului.. rulând încet un odgon sub ire. i-am descoperit undeva o cr p tur . Zâmbetul acela nehot rât îi juca înc pe figur . pe o pant abia înclinat . ospitaliere. vârfurile erau înecate în cea . dup ce se vor fi instalat. apoi începu s râd . Am i câteva cuno tin e acolo. trebuie s schimbi mobila. ² De ce la un hotel? Hotelurile sunt vulgare. a doua zi mi s-a p rut mai pu in frumos decât seara. în pante egale. blânzi. îi invit s revin . veselia din ochi etc. ² Va trebui s lu m o camer separat . a drumului.. cu gaz. Ai vreo preferin ? Femeia de lâng el îl privi. altfel. Dar numai de la ÄCapsa". sub pretextul c vor s hoin rea sc prin ora i prin împrejurimi. când duci o asemenea pies într-o cas . într-o mi care de ridicare abia sim it . pe la Ruc r. i atunci. Cei doi refuzar îns . ² Cum vrei. greu sesizabile. întârziind mai ales în fa a uneia cu exponate de obiecte menajere. d dea cabina aceea metalic . eu nu suf r de prea mult imagina ie! Dealtfel. în vizit . la cin .. am putea dormi la oamenii aceia.... spuse ea. ². Se însera repede. de i era înc zi. toate astea îmi d deau prin cap în timp ce m târguiam pentru o sut de lei. Ajunser la Râ nov între apte i opt. Era o minciun .. îl cunosc foarte bine. n-aveam unde s -l pun. g sesc eu. cele mai nea teptate i stranii culori. s întâmpine o rud ce sosise. am fost odat cu ni te prieteni care i -au cump rat mobil de acolo. un container tras de ni te scripe i uria i. zambile. ² Da?! Bine..nev zut . evident mai u oar . crati e frumos sm l uite. cred c au ceva potrivit pentru noi doi..... de i se întunecase brusc i se circula cu luminile aprinse. drumul urca totu i. dac . nori i fum.. la cap tul c ruia se târ te. deoarece eful familiei era plecat la Sibiu.. mi c rile rare. cu spi e. cu. flori. o raritate. cu picior. ² Ne întoarcem? întreb femeia de lâng Minda. o bog ie de sortimente i culori. O roat gigantic . muntele cald respira cu putere sub cerul inexistent. lalele ² ce mergeau de la un ro u-sân-geriu pân la albastrusp l cit. pe care le f cea conducând. s c ut m o caban . etc. nevinovat . Zeitvogel-tat l era înc un om c ruia nu-i pierise ro ul din obraji. foarte Äatractiv". perdelele. la un ran. Crezi c ajungem înainte de opt? ² Chiar la apte. privind tot timpul înainte. pentru dou zile. ² A vrea s ne întoarcem pe la Bran. a a cum se întâmpl uneori. dar pân la urm . incredibil de numeroas . iar so ia lui bolea. margarete.. Pân la urm ! întreb . undeva. trandafiri (boboci abia înflori i sau în plin explozie a petalelor). cu veveri e i vulpi. am renun at brusc. din comoditate.. un 10 . cu cotul rezemat pe portiera cu geamul mereu coborât.. a istoriei uneia din fetele acelui sas (pe care -l chema Zeitvogel). bineîn eles. o senza ie de lift greoi. metalic. îmi plac fondantele. Undeva.. navigând printre b l ile mari sau printre sp rturile oselei. violat de un grup de rani be i.. o alt for p rea c împinge ma ina pe un plan înclinat. flori. dispropor iona i. __Perfect. pusesem i eu ochii pe un scrin. Trebuie s mergem la un hotel. m-am târguit o jum tate de zi. peste tot. pahare ieftine a ezate în mod ingenios. vK² A. în cazul sta trebuie s dormim pe undeva. o cabin metalic . r spunse el din nou. lene . apoi chiar locuin a.

adus direct de la locul crimei. unde era asta.. ochiuri. La revedere. cu o carte bun . ajunser în Bucure ti. i de multe ori. galbenul margaretelor. o risip de flori. la castel. singurul mod în care suport femeile. nu m formalizez! Eu îl scot foarte rar din priz . sunt convins . disear iau masa undeva. râzând. f cur îns o plimbare pe oseaua care duce spre cet uie i mâncar la un restaurant a ezat deasupra or elului. în drumul de întoarcere. îmi ap r singur tatea. A doua zi. nici un obiect Äde pre ". sunt un pericol public! E. flori. erau i crengi de brad sau brazi mititei. a a cum au frunzele. a ezate cu cochet rie. un ro u-aprins. privindu-se semnificativ în ochi. Revenir încet în ora . s . cu un ceas 11 bun înainte de a se însera. m face s nu m simt singur i. pân sus. ha. verdele-dur. în fa a sa. prozaice. nici o pies Ädiscordant ". parizer! spuse Minda. doctore. unt. dac nu sun nimeni. unul din aceia care au supravie uit ultimului r zboi mondial. când Äva avea chef de o p l vr geal telefonic ". prietenele mele inclusiv. luar un mic dejun bogat. verzi sau albastre. sun -m . opac.. e o treapt acolo. înc o dat . s ai toat lumea în jur i s nu vezi pe nimeni. cafea cu lapte. nu tiu cum s . dealtfel. ² Cu ce? întreb doctorul bine dispus. vopsite în galben. rupta. aprinse o igar i.. e pentru mine ceea ce e pentru atâ ia antinevralgicul. pe care o accept . e formidabil.. apoi d octorul plec . totul atât de bine imitat. la Ruc r. dulcea f cut în cas i. pia eta cen tral a or elului era aproape pustie. absolut încânt toare! M simt perfect odihnit . Minda d du chiar u or din umeri.. ie ir din ora spre Bran. flori. Doctorul se a ez pe primul fotoliu întâlnit. dealtfel. dumneata. când nu-mi place s v d pe nimeni. mai ales în aceste momente. cu frunze lungi. unt. luar masa la Câmpulung i.i fac ni te sandviciuri. un gest care la el putea s însemne orice. file.. într-un moment liber. mul umiri. în curând. constatar ei la sfâr it. la revedere. chiar i b rba ii. fumega o cea c mare de cafea. cu naturale ea ei veritabil .. iar au furat becul de aici. era aceea i. Am clipe. chiar dac dorm.. se mai ab tur o dat pe la ea.. dis-de-diminea . Gazda î i f cu un ceai. Nu tiu dac în elegi acest lucru. l mpi.. ² Nu i-e foame? îl întreb Fabian. printre mun ii compac i. ha.. î i mul umesc pentru frumoasa plimbare! A fost încânt toare.. la plecare." . cu stamine atât de bine imitate. ha! Crede-m ! La revedere i.. gr tare.. încât cei doi se desprinser cu greu din fa a acestei vitrine. la Câmpulung. Era.. Pot s . amabil . cu pate de ficat i.. Era a doua oar c intra în aceast cas . cu lujere sub iri. uneori. întârziind fiecare pas. cu mult imagina ie i sim decorativ. ha.. f r o vorb . Mia Fabian îl conduse pân la u i. pe ti ornamentali. sporov ial . ad ug . în care se vedeau chiar i nervuri. Nu se g sea îns un astfel de anun . la revedere!. c poate s sune când vrea. ca caval. artistic lucra i. Telefonul. zile în care nu vorbesc cu nimeni decât la telefon. zile în ir. perfect odihnit .. înainte de Bran se opri i r s ri chiar soarele. 12 totodat . vreo tav de argint. la orice or . sunetul r gu it al tonomatului i câte o pereche ce ie eau gr bi i.. perfect potrivit ". i. cu chifle... deconectat din trivialitatea unei zile de lu cru. aten ie. ha! Un b trân cavaler. atât de bine ales. storc toare de l mâi. zile întregi uneori.i pierzi aproape dou zile cu mine?!. m închid în cas i m bag sub plapum . dup ce vin de la serviciu. c ruia i se spunea i ÄAcapulco". am cel mai mare chef de. o invazie de flori epene... i. cea mai frumoas vitrin din Râ nov.. pe o m su joas .. îl primi ca pe un vechi prieten. din gangul Restaurantului nr. gustul fusese perfect intuit.. fiecare în sinea lui. într-o familie. ha.. pentru o jum tate de ceas. s închizi în orice clip .roz-tulbure. sunt de-a dreptul bolnav dac e deranjat sau. dar Mia Fabian. ha. de neconfundat. verdele crengilor de brad. exact pentru ce e f cut! Eu îns .. chelnerul acela care mi-a s rutat mâna. colorate. s suni pe cine ai chef. zgribuli i de la cafeneaua din fund.. Trecur apoi prin Ruc r.. mul umind pentru Ätrata ie" i ad ugând înc o dat felicit rile sale pentru cafeaua Äexcelent . i. am ruie. printre furculi ele de tabl . e ti tipul de b rbat care folose te telefonul în scopuri foarte precise. cu petale delicate. evident. past de ficat. singurul fel.. sângeriu. spuse ea. înainte de ora opt.. Minda o conduse pe înso itoarea sa pân acas i fu invitat la o cafea. ² Serios nu vrei? ² Nu-nu. ² Mi-ar pl cea cu. Minda b tu în u înso itoarei sale. pe doctor îl impresiona pl cut interiorul apartamentului ei. biscui i ai? î i b ur cafeaua i ceaiul în lini te. pentru c ea era gazda sa. egal . o invazie de flori artificiale printre vaze sm l uite. pahare de plastic. vreun vas de Galle pus cu obr znicie pe-un scrin. Äîmi place grozav s uetez la telefon. nimic de prisos. i cei doi folosir acest armisti iu ca s fac o excursie de o or . c utând cu ochii anun ul c magazinul sau vitrina participa la concursul republican sau jude ean de vitrine. încât p rea invizibil. halucinant... am glumit. deloc obosit. plimbarea de la Bran i. familiar . m ap r . Dealtfel. albul-l ptos. în aceea i t cere cvasitotal în care f cuser întreg drumul. înainte de asta. aproape niciodat . dar diminea a reîncepu.. momente.. când. flori. cum de i -a dat prin cap s m invi i.. f r zah r. La întoarcere. i cei doi gândir Äp cat".. bricege. Ploaia se oprise peste noapte.. ² Cu. sardele. indiferen i la ploaia care c dea f r întrerupere în pânze sub iri. ha! La revedere.i spun.. pe care îl uit din clipa în care se scufund în el. abia când sunt sculat din somn. a a c . Din nou. p rintre scrumiere. 1 r zb tea doar un zgomot difuz de glasuri.

numai pentru mine. f r iris. pe unde ai umblat? A. cozon cei de cas . cu ochii lor frumo i de cavaleri medievali. nunu. vrei s fii Doc. Br ila... A. ha... hi. încet. gestionai^] (. ghici ce?! Nu -nu.. pentru a doua zi. cu timpul.i piard vremea a a. hi! Minda râse i el. evident. la Policlinica special sau.... el e QCJU Babe . ha. de mântuial ! ² De mântuial ? De ce? Re eta mea e perfect . pân mâine. / ² Ei. ai citit? Bravo. telefonul sun din nou la Mia Fabian. ² Nu vreau nume ic! spuse Minda. pu in snobism. mai ic. ² Prieteni? De când? ² Ei.. 15 ² Ce vrei... i -am spus. un program.. doctore. ar fi prefect s fi fost informat în prealabil de locul unde voi înnopta i s -mi g o vizit galant . din p cate. asta-i! Credeam c e de la sine în eles?! Vai... cu domnul conferen iar doctor Ovidiu Minda. i dac te prinde c -mi dai telefoane.. într-o s li de la etajul Muzeului Republicii. eu m dau ci e ceasul mor ii. în b taia pe tilor. da -da. tii c a a le. oricum. am luat i aspirin a sj pjj-a_ midon. undeva. domnule docto^ CIJm " credeai c o femeie focoas ca mine poate s stea singur .. i. Gelu vine s m ia de la serviciu i-o bâzd r m din Bucure ti. de mult voiam s te întreb ceva.. au fost c rate de tân rul Geiger.. vizitarea expozi iei Brâncu i.... se puteau. pardon. pentru completarea medica iei. i matale. .. de care erai fericit c ai sc pat cu o re et a a... Coco ul. minunatele.. tii mata!. îns toat ziua de mâine mi -este dat . z ri de aproape i pip i Regele regilor. p^ do^j-² Alo. ÄHa.. hi! Sper c nu te superi. de o uet la telefon cu dumneata. doctore.. a a. stimabile. în stilul me\j j Gelu e perfect informat de manierele dumitale des vâr ite. domni oarele Pogany. mai ales acum. Babe . plus... cu ochii lor frumo i de cucuvaie. mai ales spuse de domni importan i. tii tu pe cine! Ce-am c utat noi doi la Râ nov? Poate în amintirea vechii noastre prietenii? Ludmila tie de escapada pe care ai f cut-o. a mai regretat t de la familia Haiti. î i pune o bontm sub scara aia m rea de la intrare. spunea c s-ar fi lipsit.. ² Poftim?! ² Am spus c ai s fii Doc. sunt boln vioar i trebuie s fiu menajat . da. care înc mai alearg pe la farmacii. când Miu a-cea-Mic e boln vioar . Panciu. i. de data aceasta.. scâncitoarele domni oare Pogany. Rollex. în patul acela s sesc.. Diogene voia^ s ^'z ici Da-da. hi. doctore. sala meschin . la telefon. m las rece domni oarele astea Pogany. e incomod. Doc? Apropo..Peste alt s pt mân îl sun Mia Fabian. a a îi chema parc ? Hartl. în b taia pe tilor. hi. A. 13 în fiecare an facem o tur dup vinul cel de toate zilele. i doctorul Minda îi propuse. haide-haide... derbedeului. o s i g sim i alte nume.. cu timbrul ei pl cut. hi. la cel lalt cap t. de i. Rin-tin-tin. ² Poftim?! ² Am spus râcâi. doctore. cum se mai zice. ce vrei de la mine? ² Nu în eleg. sincer r u p e ajta dat . din p cate mi -e absolut imposibil. e foarte pozitiv în astfel de maladii subiective. Miu a-cea-Mic ! Spune-mi: ce dracu ai g sit la mine.. dup cum a nu ne -ar fi deranjat în nici un fel.. c au fost chifle. îngrozi tor de prost plasate. doctore. ai dreptate.. P p il .. s m mai deranjeze. dar dulcea a famjij ei Hartl. ce dracu. el e Pisofagul.. i se pare cunosc^ acest nume?! Da?! M bucur i. nu -i a a? I-am expjjca pe larg. ti... ha. unde p re ferj la facultate. nu -i a a?!. cu frumuse ile naturii i mai ales cu una ca mine.. uite ce proast sunt. a a. bineîn eles.. tocmai acum când.. în rest. a. da-da... bine în eles. Scuf il . ii minte c au i întrebat de el.. am mai mult curaj. ce dracu? Parc sunt Demos ene ^n butoi. mergem s lu m vin de la Tulcea. pardon. cu luciul lor patinat de vreme.. atât. Nu -nu. mi-ar fi f cut pl cere s te înso esc. nu. nu auzi bine. de conversa ie. doctore. Gejger sj în ultima vreme.pardon. unt de cas . Peste vreo s pt mân .. nu f cu mine pe. e] se înnebune te dup mobilele stil. conversa ia conferen iarului Mi nc ia hi... vai. s Fabian îi este foarte r u... el îi cunoa te bine pe Zeitvogeli. ce nesuferit. hai?! Ia spune-mi o minciun frumoas . trei feluri <je ^n\_ cea . la revedere! Complimente Ludmilei. hi. ha-ha.. am glumit. te -am su^at tii c Miu ei toata dup -amiaza. ² Va s zic nu vrei s fii prieten cu Miu a?! Asta ca s m râcâi.. nu-mi place s fac amor când îmi curge nasul.. pe nu tiu ce m ormânt aerian. suntem doar prieteni. de i i -am interzis.. Miu a-mic are nevoie de dumneata! Da-da. ai dreptate. Gelu este st pânul. hi. Doc mi-ajunge. de la îuicea . cu piesele aduse din America.. dealtfel. nu tiu cum. m înghe i cu ifosele pe care i le dai. el e pur i"simpj u Qe\u Babe al meu.. ce r u e ti cu mine. a.... am spus. când e ti de fa . ha.. îi spuse. lui tanti Mia îi plac minciunelele. nu auzi cum vorbesc.. îmi pare r u.. la revedere!. un act memorabil. de i. hi! râdea Mia Fabian. de care auzise vorbind i la Zeitvogeli. da-cja sufer îngrozitor. n-are nici o leg tur cu familia.. dar. «Biedermaier». pu in ciocoial .. cu capul lor înclinat funerar.. Da -da. frumu elule. care sufl atât de important aerul pe n ri. fedrocain i nu mai tiu ce tâmp eT m 14 i. Rollex!. servj orilj administratorul. E ti formidabil. tocmai acum. dar.. i englezii. Gelu? Nu tiai? E iubitul meu.. ce urm re ti? Nu e ti tu omul care s ." Q/. responsabilul i. sfioasele. dar nu de dumneata. ca s se vindece. am neap rat nevoie de. mi-am b gat în nas rinofug. cu ru ine parc . medicamente am i eu destule. doctore e prea lung.. hi. nici pomeneal . a a. ochii lor exoftalmici puteau fi în sfâr it v zu i de aproape. în sfâr it. i.. atât. cafea i ceai. a dat apreciere plimb rii noastre la Râ nov. sunt gutur it . în cazul dumitale nici nu era nevoie de. a ha. de foarte aproape..

. Doc. la castel. te-ai purtat ca un domn... cu cineva cu care nici nu te cost prea mult.. citeam o gr mad de c r i. ai amu it?!.. nu i-a dat inima ghes s vii s -mi râcâi la u .. cu atât înai pu in eu. cred. ² A. s nu intru.. dealtfel am consider at... în astfel de chestii. ce romantic. de i.. la Râ nov.. s nu încerci m car! Consider asta o obr znicie! To i prietenii mei trebuie s flirteze cu mine! Asta e prima condi ie! Nici o grij . cum vrei.... i de asta te pot asigura to i cei care m cunosc.... eu. nu-nu. i. ² . s nu se m rite cu tine?! Normal. hi! ² Dac nu m în el. cam ciudat. de asta.. ha. nu -i a a. am adormit imediat.. la telefon. ce. ce nesuferit e ti.. ha... ² . nu m-am formalizat deloc. ce dracu!. foarte sigur pe mine.. nu e ti singurul specialist de pe continent...Galant ! ² M rog.. pe care am mâncat-o împreun . ce întrebare mai e i asta? A. de i. i feti a aia care ne-a vândut brânza aceea dulce. ² Nu-nu.. asta-i.. i -ascult . tii c eu. s tii.. galant -picant . nu-nu... hai? S vii s -mi faci o vizit picant ?. hai? Recunoa te! ÄS intru.. oricum. vai de mine.. am spus: ciubucele! Nu se aude?!. al nostru.. nici o clip .. jum tate de noapte prin fa a u ii tale.i faci . Doc! Ei. o clip : mie-mi plac lucrurile clare! Dinspre partea Ärezisten ei" mele nu trebuie s . nu m-am.i merge mintea.. ² Haide-haide. s nu intru... promi i? ² Promit. ha! ² Nu-nu. haide. Ludmila e o femeie fantastic . ² . spune-mi atunci: în noaptea aceea. amestecate.... hi. dar promite-mi c ai s fii sincer. dealtfel. bravo. te asigur.... în orice caz. la Râ nov. nu-i a a?!.... ² Nu tiu dac am spus adev rul.. Ei.² Las -las . nici nu mi se potrive te! Iar dac reu e ti s-o ag i pe Ludmila. dincolo: ² M respec i?!. flirtul t u.....Nu. tii ceva: vrei s l s m chestia asta? V prive te ce face i voi doi i pe ea o prive te la fel! P rerea mea despre tine i-am spus-o cinstit i. eu i -am telefonat i am pus-o la curent cu plimbarea noastr în aer liber.. stimat duduit !. ² Ei. ² Bineîn eles c nu-i adev rat. mi-au spus mie i al ii. te pomene ti c i-a trecut prin cap s flirtezi cu mine. dac vrei.S o avertizezi c . cu o femeie ca mine e im-politicos s nu flirtezi. în fa . îmi face sil .Ha..Dar.. ² Ascult . îmi ajunge c am auzit-o o dat i.. nu. ai luat-o în grav acum! Dar a flirta.. nu vreau Äs filtrez" cu dumneata. ² Ei.. spuse calm Minda... îns . Äa filtra".. în loc de Äa flirta". v d c te-ai formalizat i. i-ai povestit i cum m plimbam ca un leu în cu c ... pomi orii sub ploaie.. d -mi voie... acum taci! tii c ai început s te por i cam ciudat?!.... câine! ² Poftim?!. s tii. cineva pe care po i foarte bine s nu-l mai vezi niciodat . s intru... poftim. dar. 16 Minda râse u urel.. de i sunt convins c te-ai plimbat vreo dou ore prin curte i-ai fumat o jum tate de pachet de ig ri. din partea mea....Iart -m . ² Ei.. po i s fii lini tit.. nu se întâmpl nimic. la Bran.... ² .. vai de ruine. ² Ei bine.... citeam i spuneam chiar.. Doar ai spus adev rul. nu-i nimic...... nu m îndoiesc c . c e o simpl excursie prieteneasc între dou vechi cuno tin e i. nu-i adev rat?!.. drept s spun. las ciubucele astea.. ha-ha! 17 ² De ce râzi. ² Ha-ha.. ² Cum? M rog. doctore. i. te formalizezi sau nu! Ludmila a fost prietena mea i am crezut de datoria mea s .. spune -mi i mie.. po i s fii lini tit . i dumneata. ² Bineîn eles. la fel. tii c te respect... fumând igar de la igar . atingându-ne dege elele.. Altceva. Ei.. nu exist nici un b rbat demn s .. nu mai râde.... haide. ² Am zis: câine! Ce-i place omului vrea s mai aud o dat ..... te referi la faptul c i -am spus Ludmilei s . ai început s te bâlbâi! Te pomene ti c i s -a i umplut gura. indiferent dac . pot s i -o repet i ie dac . ² i. Doc. dar ipocrizia asta m face s . voiam s te. ² Ciudat?! ² Da-da. dup ce-mi spui i mie?!. când eram mic ..?!" | ² . chiar dac nu-i adev rat. nu va avea nici un fel de consecin ..... deloc.. nu înseamn nimic mai mult decât atât! i -apoi. ² S nu crezi c umblu cu vorbe! E dealtfel i foarte incomod s te strecori de colo -colo i.. se potrive te! Si non e verro. brava ie. ² Nu-nu... mult îmi pas mie de adev r! Am spus ce credeam eu i i -o spun i ie. de ce nu râzi pe urm . m car o dat în via . ia spune... v d c ai în eles despre ce-i. e ben trovatol. pic. dac a fi tiut c . pic. ² ...

trebuie dublat efortul. iar undeva.. ce .. ÄIn punctul mort.. un fel de astenie.. lucrurile. te rog.p rea o vietate m runt .. înc o dat . Ce era de în eles?! Cu un efort. în inima sa ce b tea în vârful membrelor sale ²încerca s o ghiceasc .. un bufeu. Era o duminic dup -amiaz ploioas . doctorul sta culcat. Totul urc la suprafa . m runt . m runt stridente. fumând o igar . domnul-doctor-Pelicanul a catadicsit s se întoarc acas i s .. Va închide recep torul i se va culca!... apropo.. cu Äoficialul". se ridic în capul oaselor. î i aminti c era duminic ... Äextrage" acel zâmbet din el însu i. Minda ridic receptorul: 18 ² Alo!. o pat . da-da. un bâzâit insistent. Peste o jum tate de or .. unde citise asta. dar. parc . ca înc în atâtea rânduri... atâtea pete obscure 19 coexist cu luciditatea. resorbit . cu o noapte înainte citise pân la ase diminea a.. Minda continu s dea din cap la bâzâitul acela u or... ca un solo-bas. bineîn eles!. în clipa aceea. se particularizar . sunetele acelea lungi. gângurind.. învierea mor ilor. evident.... c era.... în sfâr it. ajunul Sfântului 20 Nicolae?!). unde st tu câteva minute în îmbulzeala din fa a G rii RATA.. alo!. printr -un simplu efect de reverbera ie.. aprins .. i tu. i mie nu-mi plac chestiile astea. Alo!. de o or i jum tate. pe jum tate... î i va dep i oboseala nu prin odihn . eu nu m culc decât cu un singur b rbat.. Ceea spusese. eu nu-l p c lesc pe Geiger al meu nici pentru Gregory Peck! Ne în elegem la pat ca doi copii de â . de o or i patruzeci de minute trebuia s se afle în alt parte. urmat. pân când dom-niasa. pe care el însu i ² acel el însu i care se refugia în acea clip în trupul s u cel mai îndep rtat. ² Nu-nu. descurc cu r bdare nurul receptorului. ce nu i -o putea explica prea bine. cu." i zâmbi. apoi. Pelicanul. stridente.". el începu s . i -am mai spus. s zicem. Ceea fusese cel care. cuvintele îi r sunau înc în ureche. se întoarse câ iva pa i înapoi. î i f cuse trei cursuri înainte de o calitate excep ional !. Minda urca încet bulevardul. ÄO fraz profetic !" f cu Minda i zâmbi înc o dat i sim i. încât. copil reasc . o panic scurt .. Reflexul acestei spaime se repercuta i în ochii dilata i u or. încercând s refac în întregime fraza lui Ceea care exprimase perfect o stare ce se afla înc în viitorul trupului s u. spaima lui. O m runt migren . ce conta. pe tâmpl ² de parc ar fi fost lovit cu un corp dur ² cu gura întredeschis . de parc cineva în interiorul s u v zuse ceva. O panic fizic .. într-o anume ordine. Al turi.. din spaima aceea de câteva clipe.. eu i cu ea.. Äinventa". neidentificabil . se aglutinar . cine spusese asta? ÄObscur.. ² Alo. cu ochii mari.. într-un m runt efort... ² A! i mai grav! Cu atât mai grav! i vocea ei. înc o dat . a. Mia Fabian f cu înc o dat num rul... habar n-am. Miu a-mic nu s-a sup rat i te-a sunat mereu. era perfect uitat . nu.. prins între barele sub iri de ebon it ale difuzorului. nu-nu. cu o anume ' certitudine. se auzi înc mult vreme în receptorul culcat pe t blia biroului i uneori.. perfect eliberat de spaim . i eu am iz olat-o. cu spaim ... de Äi". deschi i. ci prin efort.. panic pe care propriul s u eu însumi refuza s i le explice. vrând s intre la Libr ria Academiei.. confuz . Apelul se f cea îns în gol.i mi te degetele... se întoarse i coborî spre Pia a Senatului. i deocamdat Geiger. cine...." Apoi se concentra asupra celor ce se auzeau în receptor.. Cine?! f cu Minda. f r nume. auzi el vocea cuiva.. Peste alt jum tate de or . cu o pat ro ie. câteva minute dup dou sprezece.. ². i fu din nou uimit cât de u or î i putuse provoca acel zâmbet. m runtele sale automatisme din timpul unei conversa ii telefonice oarecare. întins pe cana peaua sa de lucru. el însu i fu uimit cât de u or î i învinse starea aceea confuz . totdeauna. ² Iart -m . spuse de câteva ori: ÄDa... exact în fa a u ii închise. plictisit i amuzat: în definitiv coexist m cu atâtea neclarit i. Când sunt cu un b rbat care-mi place. la miezul nop ii. Bâzâitul se fragment . o spaim . am îmbr cat-o în ceara disper rii i b rb iei mele i am l sat -o acolo.. sfâr it de noiembrie (sau începutul lui decembrie.. ci. se îngro ar . st pânindu.. m garule.. gre it. alo!. a teptând împreun . ce sosise deja i care trebuia absorbit.. mult vreme... o pat obscur . o insect . întreg trupul st tea într-o încordare pe jum tate. trase un creion dintr-un recipient i începu s grifoneze absent. ² Cine. respirând cu greutate. ca pe urm s m t v lesc cu altul. cum spuneam.. de ce e ti urâcios i îi trânte ti telefonul lui Miu a-mic ?! Hai? Uite.griji.. lu receptorul care emitea deja un singur tip de sunet. Minda d du din umeri. nu prea mare. dr gu ule. se grupar i începur s prind un în eles. ce ciudat. Travers apoi. într-o a teptare a unui oc ce trebuia s vin . acum vorbesc eu. pe o hârtie alb . dublat frecven a. Äe"-ul începu s ipe primul. de curând? Era ceva de foarte curând citit. Cu acela i rezultat. va lucra în continuare. Nu.. din comoditate sau din igien . la început vocalele. aproape melodios. ce anume?! Prostii!. o spaim pe care el însu i încerca s o în eleag . ca un acompaniament într-un trio cu cvartet de jazz. i-am spus c sunt boln vioar i trebuie s m doftorice ti. ² N-am fost plecat.i continua travaliul. când celelalte sunete i grupuri de silabe sosir . mi-ajunge! Eu nu m in de mân prin parcuri cu te miri ce sclifosit. coti la dreapta pe Calea Victoriei... da. peste..i râsul. era îns incapabil s . Äo"-ul morm ia în bu it. Pelicanul. nu toate deodat .. ap rece amestecat cu z pad .

aceste numeroase oma-uri. fumând to i cu o disperat i vesel plictiseal . familia plec . în . Ceea visase revolu ia i un nume. Foarte rar câte.. de iner ie f r nume. el nu locuia prea departe. i Minda î i b u cafeaua la masa lor. fete surprinz tor de tinere. se opri din nou în fa a vitrinei cu pr jituri i. cafeaua rece îl a tepta înc ." Minda zâmbi. comod. cu din i perfec i îns .. raporturi atât de precise. sprâncenele pu in cam groase. când se auzi strigat. doctorii sunt repera i cel mai repede. în clipa când era pe cale s . un b iat i o fat . acest Ädomnule doctor" pe care tocmai îl exprimase gura aceea pu in cam mare. gândi el.. ÄAm avut pân adineaori.. domnule doctor. ei.. dup ce lu la rând toate etajele. o rug pe vânz toare s -i preg teasc o nou cafea. patru f r apte minute. femei singure cu un copil. i porni spre o mas . dând u or din cap. cu fâ urile aruncate pe un scaun. a. la urm . sc mo ate. un fel de M ria Felix cu gambele scurte. cu ig rile din care mu cau. ca i asupra unui animal m runt. i într-adev r. dar de. cu p rul alb. asigurându-l c se va sim i foarte bine. în zâmbetul ei i al lui. dar nu v sf tuiesc s lua i. i în^chii celeilalte sclipi o lumini de bucurie c între ei doi se stabiliser . explicabil. o b trân . un coleg de la ÄFundeni".. lodenuri vechi. afar continua s plou cu z pad . f r scop ² s tr ie ti o dup -amiaz f r scop.. mâinile lor frumoase. se opri. tinerii str zii cu iubitele lor duminicale. înc rcate cu ceaiuri i torte. bunici. Minda î i scoase agenda din buzunar. indic cu degetul vânz toarei (o femeie surprinz tor de fru moas .. r spunse M ria Felix. Se gândi un timp la acel ziar. avea gambele prea scurte) o indian . cânt rind în gând fiecare exponat i. prin ce g uri se ascund.-<4tur pe care n-o mai mâncase de foarte mult vreme (din copil rie? nu-nu. de i. la urma urmei. Unde erau b trânii?! i. i crema e cam. atât de dificile. nu. bine îmbr cate. care sem na îngrozitor de mult Äcu un doctor". f r zah r.ias din starea de iner ie în care se afla. se îndrept spre telefonul ce se afla în exterior i încerc un num r. Apoi Minda se îndrept spre masa sa i a tept pr jiturile i caf eaua. dar care.. fu din nou în pericol de a renun a. z pada se depozitase deja. Fuma i î i b u cafeaua. de convenabile. a tept în frig ca cineva. travers i intr în cofet ria blocului turn. f r zah r). familii. a doua oar . Reveni în cofet rie . un tinerel. Era foarte bine dispus. în fâ uri. în general. în mod Äspecial". uneori erau acolo femei colosal de b trâne. nu le ajunge pensia pentru o pr jitur . odihnitoare. ucenici sau haimanale cu câte-o iubit . ceru o cafea dubl . societ i întregi de b trâni.. cu so ia. în fa a vitrinei st tuse to t timpul aplecat.. atât de repede. ascultând cu gravitate. Minda se întoarse cu jum tate de trup. mânuind cu aten ie linguri a de argint. ce erau i ei prezen i). eventual o Agatha Christie. ceva cu totul pl cut. i atunci. cum se spune pe nu tiu unde. pentru care figurile lor erau preg tite. serios.i conserve starea pl cut . gura frumoas . crem niturile sunt de ieri diminea . mai ceru una. de cincisprezece. aproape. mai precis. în sfâr it. în svetere prea lungi. oamenii.. era cu dumneavoastr la mas . Era o . Renun s comenteze faptul c ea i se adresase cu apelativul Ädomnule doctor" (o. va s zic era cunoscut aici. în rigola str zii sau în col urile cl dirilor. înc înainte de a se a eza la o mas . cu un carton uria de pr jituri. exact raportul pe care ea îl a tepta. reflex. domnule doctor! Ruladele ne-au venit ast zi. era deja în întârziere . cu ochelarii masivi. cu figura lui grav ." ÄMul umesc!" f cu Minda. inventariind-o cu r bdare. i. s . ce ap rea atât de rar la el. întinse. Voia s .în Occident mai ales. de frumoase. jilav . înfruntând înc vocea. ce poate fi mai odihnitor?! ² se surprinse chiar Äaplecându-se" cu o anume curiozitate asupra propriei sale st ri. de i nu era propriu-zis z pad . apoi se pierdu în fa a vitrinei cu pr jituri. cu lodenurile lor uzate.aisprezece. Minda refuz îns . o z pad suspect .. în timp ce îi saluta înc . urm rind din ochi. observase asta i cu alte ocazii. o convorbire nu prea lung . p l vr gind în lini te. ci mai mult: o promisiune a z pezii. cuvintele altora. cu un oarecare interes. lumina. aproape caricat. de frumoase. tineri muncitori. ca un mulaj dentar) i se interes ² asta înainte de a fi comandat indienele (surorile indiene!) ²dac nu aveau crem nit cumva. urm rindu-i reac iile. de aceea i vârst . i dup o jum tate de or bun cei doi p rin i îl invitar s -i înso easc . aprinse o igar . a c rei calitate deosebit i-o explica abia acum: M ria Felix o preg tea pentru el. se uit la ceas i afirm c avea program. dup câteva minute lungi. se ridic (în trecere. sora so iei (o domni oar în jur de optsprezece. apoi renun i î i d du seama c n -ar fi 21 avut chef de nici un ziar. trebuia doar s dea un telefon etc. iar el. ca i cei doi copii. cât îl visase în adolescen . duminic dup -amiaza? Probabil! De câte ori fusese în str in tate.. Se îndrept . Reveni în cofet rie i. inuman . femei cu un copil.. îl izbise prezen a b trânilor în cafenele. umoarea. Femei singure. privind circular în jurul s u. b trâni deloc ² unde sunt b trânii. abia se r ce te i cafeaua!") i vorbi cu cineva. de-aia s-au i terminat. odihnitor. familii întregi. dintre toate profesiunile. se v zu asta când ie i de dup galantar.i aprind o nou igar . posibil.. a tept destul de mult. cum era de a teptat ² pentru sine însu i! ²renun la pr jituri. în jurul unei mese ovale. colosal.) i o comand numai dup ce se asigur c nu aveau rulad cu fri ca. apoi. ceain rii. de agresive în tiparul lor blând. spre amuzamentul s u. mi carea cofet riei. curat. întunecat . Ce s citeasc în ziar?! Ar fi avut chef de un policier. Era o cuno tin . la un chio c de ziare. în anumite locuri mai ferite. cu buzele strânse. ie i din nou la telefon. îi explic frumoasa vânz toare. Era ora patru aproape. de curajoase. toate sorturile expuse. parc . in extremis. femei într e aizeci i aptezeci. aniversau nu tiu ce. î n sfâr it ajunse la rând (Änu-i nimic.i termine convorbirea. în apropiere. duminica dup -amiaz . el visase cu o tenacitate fantastic . de i intelectualismul ei uscat l-ar fi indispus acum. pentru el oricum. ÄAvem. De pe atunci remarcase ce odihnitoare puteau fi. î i b u încet cafeaua i regret c nu avea un ziar la el. f ceau undeva o vizit de familie. spre mirarea sa proprie. dar cineva mi -a comandat un carton întreg. un Chase sau un Chandler. prezen a celor trei tineri îl anim într -un fel.

Ascult câtva timp în t cere Moon light in Vermont.. de curând lansat. apoi într-o sta iune climateric . pe care silueta ei sub ire îl sus inea cu o necrezut for . m runtul. fals. pe care Minda o refuz .. Lâng fereastra înalt .. The girl oflpanama. Minda. nu-nu. dup o noapte alb . 22 23 bându. de mai mult de jum tate de an st tea în Capital . Oricum. Oscar Pieterson trio. Minda cu datele ei civile. piuli e.. solo piano. l mpi-radio. Nestorescu o strig totu i pe maic -sa i îi ceru dou cafele ( tia c doctorului îi pl cea s o bea rece). abia sesizat. tehnicianul îl puse la curent pe . înainte de m riti . în ciuda ochilor enormi. inimoas . un sezon. înalt . afirma tehnicianul. curat. într-o vreme. de fapt un membru al unui grup solistic. obi nui ii ei intrau dup o jum tate de an sau i mai mult cu acela i aer. trona un difuzor uria . cu Roii Garnerr. politicoas . ca i cum ar fi ie it de acolo în ajun sau diminea . în ciuda aparen ei ei de Äfru moas spaniol " (o frumuse e cu un chenar vag trivial. cel pu in atât cât era el în stare s . dure). dar sta era un semn al pre uirii deosebite de care se bucura Minda i al rarit ii prezen ei sale 24 acolo. î i aprinse o nou igar . aproape cinci i jum tate. înc somnoros.i fixeze bovarismul. cu întreaga sa instala ie de ÄHi-fi". ro ii. suficient ca s . cât fumase ast zi? Refuz s mai calculeze. . îns cum p rin ii ei locuiau în Bucure ti i ea îns i era bucure teanc . Minda însu i d du unul i. apoi.. î i vârî mâinile în buzunarele pardesiului s u de c mil i o porni agale înspre Spitalul Brâncove-nesc. Sarah Vaughan. Râzând. Telonius Monck. ceru altceva. avea ceva voce i. aprins din clipa în care se a ez .. Ezit o clip în sta ia de taxiuri (nu se afla. Sosir i cafelele. deoarece în casa ve nic deschis a lui Nestorescu. el însu i nu fusese destul de mult vreme acolo). un 25 tinerel de la estrad . Era un ÄHohner" uria .disperarea lor vesel . cu o cea c de cafea în mân . apoi la stânga. apoi se precipit i derula câteva benzi. plinu . pasiunile ei aveau drept suport aceea i m runt fixa ie artistic . de 120 de ba i. î i ap s p l ria pe cap. lucru ce tr da într -un fel energia ascuns în corpul. i ajunse la Arenele Libert ii. Acest fapt putea în ela îns . nu juca nici un rol. se apropia de sfâr it. era total lipsit de senzualitate.. apoi. P cat. Trebui s sune înc o dat pân când se auzir ni te pa i. mai bine zis o amân . în sfâr it. u or lâncezi. cu ochii cârpi i de somn.. dup cum era u or de observat. O coti pe bulevardul Co buc. timpul. câteva difuzoare i aparate în lucru.. venea cu acordeonul i delecta o întreag societate. Pe una din str du ele limitrofe pie ei se opri în fa a unei c su e cu grilaj la strad (pierduse câteva minute pân s o g seasc . Tr ia cu cineva? se interes doctorul i primi un r spuns evaziv. i în acest r stimp. Doamnei i se lu pardesiul. clipind conspirativ din ochi.'într-un anume fel. cu masa sa de lucru pe care se g seau risipite mii de uruburi. când Minda ie i din cofet rie. Tanti. Dealtfel. franc plictisit . uneori. s se între ie cu b trâna Nestorescu. îi scrise repede o re et pe care o paraf i avu de luptat apoi cu scuzele mamei i ale fiului pentru tapajul de rigoare. friguroas . cântase undeva într-un local dintr-un ora în Moldova. apoi renun tocmai când se apropie una. bine dispus. apoi reintr . b trâne!" i: ÄDe ce n -ai telefonat?!" îi oferi o cafea.. dealtfel. scoase de undeva o sticl de whisky i o puse în fa a musafirului. u a se deschise i ap ru în deschiz tura ei o b trânic .. pe scurt. în dosul lemnului. jazz-u\ u or învechit al anilor '50 care îi stârnea doctorului o anume melancolie radioas . întrebându-l ce dore te. care. amical . a sânilor agresivi (mâinile erau cam mari. când intr în camer Nestorescu. cu p rul strâns într-un coc. cu un: ÄUra. buc latul. cu domiciliul în Constan a. Small gets in your eyes.. de i f r prea mare ostenta ie! Cu cineva.. sau în fa a lui chiar! Lui îi muriser bunicii i poate de aici. aparatajul doctorului era în perfect stare i c trecuse doar pentru o scurt vizit . cu p rul alb. i Minda p i în uria a camer -atelier a lui Nestorescu. hazardându -se în lapovi a de afar .i ceaiul. g sind ceva pe placul lui Minda: Dave Brubeck Quarter. Eroii Garnerr. prin apropiere. Trecu astfel o or . igara. cu o bro a de argint la gât. dup felul în care se mi ca. Era o Äfat bun ". apoi intr în curte i sun la o u ce era protejat de o minuscul marchiz . cu orice duminic dup -amiaz ). doctorul se între inu câteva minute cu mama tehnicianului.. contacte. d du din umeri Minda. cu ochii umfla i. în fa a lui sau pu in lateral. ce se acorda perfect cu acea duminic dup -amiaz .. Nestorescu introduse o rol cu muzic beat. fu l sat s intre. c su a avea i num rul c zut. dou femei îngrijit îmbr cate. care î i ceru scuze c nu îl recunoscuse i tent imediat un microconsult pe care Minda îl satisf cu. Era trecut bine de cinci. mai avea un pachet la el i va fuma cât va avea chef. Nestorescu fu pu in uimit aflând c . negri. dealtfel. cu mama lui Nestorescu. se vedea c era o obi nuit a casei. cu o geant pe um r. De i voise s plece. un scotch autentic nu era la îndemâna oricui. Cu astfel de palavre Äb rb te ti" trecu acel sfert de ceas în care doamna Miter convers . într -adev r.. el sim ea cu o anume certitudine c asta nu avea nici o leg tur cu nevoia pe care o sim ea ca undeva. Apoi. cu o oarecare ov ire... l-ar fi odihnit dac s-ar fi aflat pe undeva. tocmai când se preg tea de plecare. apoi. parc . avea i unele veleit i Äartistice". nici o ma in în sta ie). telefonul sunase de câteva ori în acest timp. pe 11 Iunie. în spiritul so iei de ofi er. O chema Tanti Miter i era so ia unui ofi er de pompieri de la Constan a. apoi ea disp ru afar . vagi. f r s tie bine de ce. i ceru o Ä igar bun ".] brunet . se sun la u ^ i în camer intr impetuos o femeie de vreo dou zeci i cinci de ani.

sta era cuvântul: o pornire ugubea ! ² c reia ar fi o puerilitate s -i rezi ti. a venit i sor mea cu b rbat-su. sau pentru a doua zi? Era odihnitor. cu familia. de la Turnu-Seve-rin". curajoas . cu nasul fin. plin de fum. o escapad de care nu va lua nimeni cuno tin . frecându. gras i frumoas . cu tâmplele concave. Ajunge o obliga ie pentru o duminic . Slava era mai înalt cu un cap decât tehnicianul. iar r uladele cu fri ca. refuz chiar.. a doua oar . ce conteaz ? f cu Tanti. singur . el însu i! In sfâr it. nu. dar ie irile astea în tot felul d e medii. . nu tiu cum. Se auzi apoi. mediile acestea previzibile. prietena lui Nestorescu. inclusiv cei vegetativi. i Minda se pomeni zâmbind i el. fa a ei era frumoas . astfel de oameni sunt plicti co i dac îi întâlne ti prea des. dealtfel. flatat .i rad must cioara i o s mai vedem pe urm ! Râse i Nestorescu. într-adev r. hainele lor previzi bile. din acest unghi. tot un Ädomn doctor". V zu scena în gând. Când s ies. pur i simplu am fugit. formidabil. în iner ia aceea de duminic dup -amiaz . cu din ii nu foarte albi. de ce s -i rezi ti?! Numai dintr-un simplu automatism de voin . m run i.. ceru o igar Äbun " (din care avea Minda) i declar c un p h rel de coniac i-ajunge.. derulând o band .. expe-diindu-i o fraz femeii aceleia înalte. ugubea ² da-da. Trebuise s fac o vizit de familie în dup -amiaza aceea. unu' care se plictisea. duminica dup -amiaz a unei femei? O astfel de victorie. neregula i. dar. ce dureaz câteva minute. dar când am v zut ploaia asta împu it de afar . cu mâna dreapt . o escapad din el însu i. Duke Ellington and his bând. Ce. valurile de p r negru. chiar i surorile indiene. nu tiu. Era vesel acum. blond . cu acelea i mi c ri de-acum o or ale Tan ei Miter. ajutat de Nestorescu s se dezbrace. orice indian e f cut cu fri ca.. din eternul calcul al lui: la ce folose te? Sau: Nu e în program? Sau: E plicticos! Evident. care îl odihnea ea îns i. uscân-du-l. era exact cuvântul: o escapad . ² Fantastic! r spunse Tanti.i p rul cu un prosop mare. nu se mai vedeau deloc. foarte sub ire îns .. îi i comandaser aceast escapad : dou indiene cu fri ca! Ce prostie. dar pentru o escapad . care a comandat un carton întreg.. toate astea erau. ajunge pentru fuga aceea prin ploaie. amân plecarea.. ² . i acum. petele acelea palide. unde îl tr gea ea. ca s g seasc acel Ä5 stele". în ciuda cursei pe care o f cuse. ud pe fa de ploaia de afar . cu o mare admira ie. o dat c g sise. i se surprinse imediat gândind cuvântul Äobliga ie". acel Ä5 stele". bineîn eles c nu. i de i ar mai fi putut da un telefon salvator i trece o jum tate de or pe la. cu p rul lung.. iar la un rest ur n el care îi zicea ÄTimpuri noi". deci i lui.. o or i jum tate chiar. s . de fapt. uneori. i o m tu de-a noastr . urca din adânc o pornire vesel . ziua. mai mult chiar. orice indian veritabil . i ie ind încântat de dou ori. într-o astfel de dup -amiaz . Minda renun îns . restaurantul sordid. cu o m runt la itate.. pe care o prezent i celorlal i drept Ädomni oarajjabriele cu. la opt.i din când în când. negru. i-am întins-o! râdea. Clark Gabie nu poate fi jignit duminica dup -amiaza. în orice caz. Iar i sintagma asta idioat . m runte. fericit acum de ploaia care o adusese aici i care o separa de mediul ei familial. întâlnirea cu ea era o obliga ie?! Prostii. în timp ce tehnicianul o cert c nu.. Äfrumuse ii" ei. am spus c m duc pân în fa . dup cum povesti. nu se g sea decât Äinfectul de 3 stele".. Tanti Miter reintr în camer a doua oar ² când ie ise? ² cu o sticl de coniac 5 stele. care venise în Capital pentru o restan sau un examen de f r frecven . fumând cu l comie.. dar Tanti. singuratice. ² Ei. la mine.. tactul. mai bine o escapad din ceea ce devenise. intr i b trâna. ai ajuns pân la la? se mir Nestorescu. se sim ea asta foarte bine. observabil doar când st tea într-un anume unghi al luminii. în rest. vesel .Nu mai suportam singur tatea ast zi! tocmai declara Tant i. nobile. iar seara. cu un cap îngust. obositoare cumva. a fost un domn. cu toat gura. nu-i a a. s-a legat un tip de mine. inutil. Domni oara Gabrielescu era la fel de înalt . minute întregi. ceva ce.. ce inea o sticl de coniac în mân . ud. da-da. împreun cu o tineric . care. abia acum doctorul observ c Tanti era ciupit de v rsat pe fa .. pentru c . care se pare c auzea totul din antreu sau din camera vecin . i care îi zâmbi. îl a tepta Ludmila la o familie prieten . iar pân la opt mai avea o or bun . în casa aceea str in . din ceea ce era el însu i.. Din câte asemenea sute de succese nu e f cut via a.se r zgândi. i propuse s -i împrumute o bluz . din care se ie ea pentru totdeauna. inteligen a.. cu feti ele. ha! I-am spus s . pe la câteva restaurante i cofet rii din apropiere. dintr-un reflex de voin . aran -jându. o odihn real a centrilor s i nervo i.. toat diminea a b tusem aluatul pentru cozonaci. Obliga ia de familie fusese Ätri at ". ha... în care se intra f r nici un fel de crispare. b trânul Duke. sunt de ieri diminea . Slava. punându-l la punct f r s -l jigneasc . cu vitalitate. ceva extrem de vag.. Avea un zâmbet cu adev rat fermec tor câteodat i se vedea. mutrele lor previzibile. i Minda se gândi c în definitiv i el Äfugise" de ceva în acea dup -amiaz . pentru câteva zile mohorâte.. de lume i un ins elegant ² ce în elegea Tanti prin elegant? ² cu o must cioar Clark Gabie. deschis tuturor. i în camer intrar . din ceea ce trebuia s fie el însu i. cu din ii ei frumo i. Ai mei m-au rugat s viu la ei... unde erau invita i ambii. d dea o anume ambiguitate chipului ei.. am fugit. crem niturile nu sunt proaspete. te pomene ti c tot din pricina ploii? ² Mai plou ? întreb el. ei pot deveni i vulgari. pentru c . avea o must cioar care nu -mi 26 27 inspira încredere. De ce s nu întârzie. s se usuce. foarte bine îmbr cat. zâmbetele..i pusese un batic. nu -i a a. burghez. ² Cum. negru. probabil. pentru succesul fulger tor. în sfâr it.i usuce p rul lung.

c utând prin registrele aflate. va p l vr gi cu soacr -sa. nu f cea! în definitiv. tehnicieni sau amatori de radiofonie. din nou: ÄVinuri selec ionate" i înc o dat : ÄVinuri vechi". unul purta în mân un magnetofon mare. în sfâr it. vreo zece clien i. vinuri alese din cele mai renumite podgorii. salamul trist. acoperite cu litere mari.. o pl cuse chiar. se opri câteva clipe în fa a fotografiilor di n vitrine. i Minda trecu al turi de vitrina de sticl i. strângându.. ce prostie. mul i din ei trafican i de bilete sau amatori de unul. Când Minda se ridic în picioare s plece. de col ul gurii. îi va ar ta el lui. dar nu. de cât mai mult mi care. Tanti Miter disp ruse. ca s pot sta pe loc!" parafraz el din nou. o v zuse în dou rânduri. ploaia încetase doar de câteva minute. sau la cine tie ce tâmpenie.. i Minda î i imagin strângându. care le s puse ceva. se putea vedea asta prin u a r mas deschis . str zile se popular .. era. cum le chema? Sabina. îl sim eau în mod special. scuturându.i umerii ca orice c l tor înfrigurat. cu exact atâta ironie de cât ar fi avut nevoie dac prietenul s u ar fi fost de fa . ba nu. ca i în fa a vitrinei de cinematograf. dar numele nu se constitui în nici un fel. tocmai pe cea pe care o cuno tea cel mai bine. va cump ra de la cofet ria M riei Felix un carton uria de rulade cu fri ca i îi va face o vizit . nu prea gr bi i nici s ias i nici s joace. cea mai mare parte. în urechi cu sunetele viorii ce cânta acela i lag r. un b rbat cu p rul c runt. pentru c pr v lia aceea banal . Sorina sau.. ca de obicei.i umbrelele. mesele ude de vin. veselia celor din untru. pref cut. de i. Francisca i. nu reu ea s ./ prieteni ai lui Nestorescu. afacerist. preocupat. d du din umeri. se mai auzea înc . J^aul i Sever. Ce f cea el la ora asta? S -i dea un telefon?! D du din umeri. de dou ori. strigân-du-se. pe o etajer înalt de metal. pentru o cunoscut orchestr .. ro ii în care se anun au ÄFripturi.. lihnit. în curând îns . un tangou ca o cutie de ig ri proaste.. da. chitan iere. de eterna Äduminic dup -amiaz "). unde nu avea chef s intre i unde Ceea nici nu-l invita. ferindu-se de b ie ii în jur de zece ani.. pe care. femeile continuau s râd în clipa când el dep i col ul i ele r maser astfel. un tangou ce f cea cu ochiul. un câine care venea. i dac dobitocul nu va fi acas . duminic seara (sc pase. i ele râdeau pentru eternitate. în bidonul cu l turi. aventuri cu probele instala iei etc. a a cum f cea de obicei. nu-nu. care-i f cea sil i îi pl cea. pentru c era un tangou care l-ar fi putut mânji. printr -un . gr tar special. intrar pe u doi. în casa aceea în care el fusese o singur dat . pe care acei in i. termene.. unsuros. tot drumul sau o parte din el. i el se tr gea prudent lâng perete. se va mai întâlni de multe ori cu el. totodat . apoi o tergea satisf cut. printr-un acord tacit. unul se pare c instala sistemul de difuzare într-un mare restaurant. râzând.. c se dep rtase de cinematograf i de sta ia de tramvai. 28 29 ca orice loc. se integr ei. în mijlocul familiei sale numeroase . dintre care unii. i toate trei râser .i cânt un lag r. i -apoi fumase o gr mad în acea duminic dup -amiaz ! Acea duminic dup -amiaz ce alunecase în cosmos. Irina. se putea observa asta dintr -o privire. în definitiv. dup ce se mai învârti printre cei ce a teptau în fa . la timp. i el tres rea i se felicit pentru ideea pe care o avusese de a parcurge tot drumul pe jos. grav . care -i pl cea. apoi plec . Ce ciudat. pe cea mai mic . i se lipea de frunte. de nas.i agate p l ria în umbrela unui aiurit care îl i privi cu o furie infinit . ce foiau pe acolo. bere toat ziua". in i a â a i de mirosul locului. un tangou de lat. î i retu a coafura la o oglind din antreu. aluzii la socoteli comune. era un singur lag r în toate aceste localuri ² ÄVrei s . cât de departe te poate urm ri un tangou? Ia uite.. aruncate. deformând o fraz de-a lui Ceea. perfect inopinat . Minda ie i exact în clipa Äcând nu mai era nevoie de el" i constat cu bucurie c ploaia încetase aproape cu totul.i umerii.. prin spatele celor trei femei. ceva cu Är" i cu Äi". probabil.. î i vâra capul.. încet. Trecea pe lâng restaurante vesele... formule de l mpi. greu. Câte o pic tur de ploai e. Äam nevoie de mi care. rece. bineîn eles. trecu. cei trei schimbar fraze criptice celorlal i. dup câteva zâmbete i dup ce pred un pachet b trânei. etc. de i nu se gr bea. dar el nu fuma pe strad . din Ätutun selec ionat". plictisite. circu ite. Trecu pe lâng un cinematograf în fa a c ruia se g sea o gr mad de lume pe care.. ap ru mai bine zis. Sabina. inteligent. cineva îl îmbie cu bilete pe care le refuz .. lip ind. sau. în primele minute.. tramvaiul oprea cu scrâ nete muzicale în sta ia din apropiere. tava cu fleici grase. Agripina! Minda zâmbi. Francisca i. nu ast -sear .. minuturi la comand . cu un rânjet cinic pe botul s u ascu it. ca un câine sc pat din buc t ria restaurantului. cu melodia lui zdren uit . râzând la nesfâr it de fraza aceea banal pe care le-o spusese superiorul lor.i continue drumul pe jos.. comendatore?!" ² un tangou importat din perioada de dinainte de r zboi. gândi el.. care ap ru. la col . se puteau z ri trei func ionare ale ÄLoto" -ului.. de i se chinui un minut întreg cu acest lucru.. era un film pe care nu-l va vedea niciodat ! St tea i buchisea. în loc s-o ocoleasc gr bit. i... prin vitrina de sticl . cum dra cu o chema pe a treia. f r nici un scop precis. luptând cu tenta ia unei ig ri.Slava. mai avea o toleran de jum tate de or . era un gând Ä galnic". Trebuie s m mi c. cu vitrinele aburite. r t cit . Minda mergea printre trec torii mai rari acum. în fa a lor câteva borcane imense de sticl . r ut cios îns . se a ez la telefon. cât p-aci s ... î i avea mirosul lui.. cu cele trei feti e adorabile. i gr bea pasul. în care ap reau nume str ine. te pomene ti. cu atât mai bine. Se hot rî s . nu v zuse filmul i se surprinse cochetând cu ideea dac s intre sau. un tangou care alerga dup el. cu capul acela îngust. amuzat de propriul s u gând Ä galnic". m slinele i brânza vis toare din galantarul pe jum tate gol. la Codul civil.. stai. la procedur . încet. plictisi i. h mesit. provinciala.i aduc aminte al treilea nume. la medicin legal . cu bretonasul ei si conversa ia matur . i le comunica celorlal i doi ultimele achizi ii.. lovindu -se u or de cei ce soseau. sau mergea el oare atât de încet? S gr beasc pasul. pen tru el. studentului.

cu r spundere. convers aprins. Ludmila. de t blia patului sculptat . s mergem la Sovata.. a teapt numai s . la debitul la care m opresc totdeauna când. fotbal (în trecere). masaje. un accident de cale ferat . a a cum credea ea. pe mâinile sale?! Probabil. cu o lucire de râs în ochi. i în aceea i clip fu fericit c o p c lise. da-da.. de zid. El o privi pu in uimit. un râs ce nu avea nici o leg tur cu serata lui Velici. dup cei aproape dou zeci de ani. cu patul ce se învârtea u or cu ei. O dat Minda o auzi.. viitorul va restitui cu generozitate.i. ea î i p strase întreaga veselie. nu. ce nesim it. tr i o veselie ciudat . în care ciocoiul / din el era perfect democrat. cu un început de uimire. s mai conduc i oamenii de autoritate.» anul acesta. pu in înduio at.. un pahar de vin (lucruri pe care le dapozit în grab undeva). amuzat. optit. de ce ciudat ? întreaga sear dans . târnosite. se rostogoleau încet. scopâr ite. Ä. apoi mi c din cap: Sigur c da. între dou sprezece i unu noaptea. b use! i atunci abia î i aminti c b use.. lent. marchizului. zi i noapte. imprimându-le acea abia sim it senza ie centrifugal .i m rturiseasc sie însu i acest lucru. n -ar fi f cut acest gest dizgra ios nici dac ar fi fost singur. într adev r. consilierul ministrului. ei doi. ce decis.. care se afla la cel lalt cap t al salonului. veneam spre cas i. coate. tacâmuri lovite de por elan.. o ridicare de pre uri. în jurul lui dou sprezece. Ro ea. apoi despre Italia. el. ea îns i. cu din ii sclipind. de acest lucru era convins. reprezenta acum mult mai bine. i-am strâns-o. care se întind cu oricine.. câini de ras . iat ce repede.. era a teptat la ministru. . i el o urm rea. cu fine e. cu câteva ore înainte. ultima terapeutic a cancerului ganglionar. pe ea. se pare c . maz re. unsuroase. a doua sear . de sensibil . logodnica sa Ludmila! O iubi.. de t blia joas a patului. toat lumea vorbi. undeva sclipea ceva i îl ascundea. acela i râs. cârâite. care Äse d duser " la ÄRomarta". noul ministru. homeopatie. Ludmila.. ea era deosebit de vesel . Lizbeth Taylor i Burton. de noptiera care respira cu siguran . de la familia Velici. pe care el îl ignora pe jum tate.. o scul din somn pe Mia Fabian ca s -i spun . da. s mai dispar impostorii. dansase o dat cu ea. într -o audien .. citind pe fa a ei ² a a cum ea citea. ciudat de vast . tot mai limpede... r splata se apropie. chiar bârfi pu in.. ea era acum. îl împingea cu blânde e înainte. dac ar fi fost singur. era ceva care sclipea pe hainele sale. clanul s u. pe jum tate a â at. râzând în întuneric.. imagineaz . Se vorbi despre ploaie. sezonul viitor. trebuia s aib curajul s . în prima sear . totu i. cu echitate i acelor frânturi un sens?!. speciali tii. i -ar fi frecat mâinile. mai ales tangourile cârâite. încheieturi. ar fi fost tentat s -l fac ! Se amestec apoi printre ceilal i invita i. dar în gând i-am spus: «Turn tor ordinar. h rt nite. mod . c b use într-adev r.. sclipea deja. un miracol totu i. dar. nu în elese. la Velici. clinchet de pahare.. aproape f r ca el s-o simt . demagogii. nimeni nu se întreba dac Minda va fi de acord sau nu. oricum. 32 el. da. lu e. despre cauciucurile române ti. acela i lucru pe fe ele celorlal i ² succesul s u social. serialul de sâmb t seara. o tuse scurt . sosesc acas i-l g sesc f când . cu un nou director general în Ministerul S n t ii. chiar i tangourile de acest fel. intr într -o anume vibra ie. aproape.. prietenii lui i înc mult lume se bucurau de pe acum. despre grip . ciorapi flau a i b rb te ti. cu gura plin . tr dându. un râs al nu tiu cui.. era chiar acolo.. avu spirit. neam hot rât. scâr âite. distinse subit râsul ei care se rostogoli acum identic. de omogen . ce se rotea încet.. care îl cuno tea atât de bine. mai mult decât probabil. str lucise acolo. îl calomnia. pe jum tate amabil. pe te alb. închina i domnului.y tangourile. cu siguran . descompus.în aceea i sear (sau era a doua zi?!) în orice caz. a a cum se cuvine cu logodnica unui viitor coleg.. metacarpiene izbite u or. care se va solda. i acest lucru nu era adev rat! Pe ce se vedea c b use. i ncon tient.. dar cum. mai mult decât atât.. un clan întreg. în col . casta sa.Ia uite ce comic. l ui îi pl ceau tangourile. i auzeau murmur de voci. abia în clipa când form num rul ei î i d du seama c asta voise. Minda.. castravete.. înduio at f r s tie de ce. pe drept cuvânt. uitase? o luase pe Ludmila la el i o iubise. despre mod . i el se bucura c era calomniat. era convins c b use cu mult mai mult. lâng el. miorl ite. evident. care se desprinsese dintr -un grup în care cineva povestea nu tiu ce i. mai reu it decât el emblema sa intim-social .i c . care îl intuia atât de repede: pentru c ea. maionez . un demagog ordinar.i contururile. la Nestorescu. cu decen . la câte va minute dup ce intr i d du cordial mâna cu toat lumea (nu era ultimul). cu grupul din care se ridicase i nici cu îmbr i area lor. profesional . un gust pe care-l împ r ea cu oricine. a â are... Salvador Dali. în patul lor. v zând. un p h rel de whisky... toat lumea era la curent c lunea viitoare. poate f r sens atunci sau în trecut.. acela i pân la micron. închipuie . voia s -i spun . ce dracu. glumi.. 30 31 ² Ai b ut ceva? îl întreb . ca o uria mân înm nu at . pe chipul logodnicei sale. pocher.miracol ieftin. lip ite. ceremonios. a.. primi o farfurie mare cu ciuperci. era hot rât.. mi-a întins mâna. deodat . ghicit. de parc i-ar fi fost pe sfert tutore sau unchi. mercuriale. frânturi întregi f r sens. cu bra ele sale puternice între care 33 luneca ea. lovindu-se o dat cu antebra ul ei sub ire. sub ire. se transformau într -o pereche oficial i. cu ochii rotunzi i fic i. în patul lor cosmic. o felie de friptur rece. oamenii cu greutate moral . iat . vicontelui de Hippokrates. nu mai prejos de. cine tie. i se gr bi s intre în discu ia general . adic . dar. Da. negre it. o voce de femeie.

. parc ... asta-i bun .. de b rbie. ha. cât e ceasul?.. pleoapele aproape închise. cine spunea c el e un tiran.. se încurcau în p rul ei.. cu ce m run t bucurie mereu reg sit . se r suceau moarte în jurul încheieturii. ajunsese Äom-de-bine". aproape stridente. ha. încruntat. sudoarea îi unea deja. ie ind neobosit din opacul acela ca dintr-o istorie posibil .. sor d -mi foaia.. la aort .. tratabil . dup dou zeci de ani de munc . deoarece i el era. mul imea aceea. cuminte.. c nu vrea s strice nim nui bun dispozi ia. de înc p ânare... interminabil . familiare. casta lui str vezie. Ha. privi i -o pe Ludmila. tremurând ca într -un chenar. cu capul fin.. dintr-un bazar.. am spus c refuz s folosesc a doua oar . vis toare. buzele sale i se lipeau de arcade. palmele care se întorceau... pa opti tii. într -o contemplare trist spre în untru. mormântul lor dublu ce îi a tepta surâz tor. clasic .. ha. un ve nic rigid. ap ru. se întindeau spre ea. înc o dat . o parez facial . el i cu înc un mucos din vecini.. vine aproape zilnic. subacvatic. pân sus?!. plecat.. genunchii sub iri pe care el îi prindea incon tient. o netezeau cu mi c ri cvasi-brutale. dreapt .. de târât. de p r... anemic. o reculegere trist . din nou murmurul difuz de voci. A. dac ave i vreo umbr de îndoial . sânii albi. ca între in i bine crescu i... printre clinchete de pahare. în întuneric. pe valurile unei m ri provinciale. zâmbind u or buim cit. printre toate. fe ele lor bune. gen unchii. tu e te.. gura mic . Virgil. de pome ii obrajilor. înfrigurate. cu prietenie sincer . ghicite în infraexpresia lor. ha. f r s vad nimic. Äridic bra ul. un scaun pe podele. luminat.. ce-i cu fesele astea. mul umesc. ha. în râsetele ei rare. miile de caste.. Valentin i -a atârnat. îmbrac -te. O. ÄNous aurons des lits. cu calm voio ie. înc o dat . auscultat. ha. el... însp imântate. îi plimb . un s lbatic lipsit de sim ul umorului. undeva. panicat. da. e bine a a. privi i-l. ce c l torie.. gemetele ei mici. Am s folosesc toat bucata. de metal. lovindu -se de peretele difuz. cu siguran ..?!. întunecat.exerci ii Yoga.. se în elege. .. în urm . clanul lor.. o u trântit . cu un înger mortuar.. tenace.. cred c e organic. abia sim it . îngerul lor de gips. Äunde-i tirbu onul.. domni Äpân în vârful unghiilor". strânge pumnul. ha. ecagheul când l -a f cut. real . d -mi voie. dumneavoastr ce p rere ave i?! garoul.. cald . ea îi anticipa triumful.. spune-le i tu chestia aia cu generalii i ciupercile.. cuierul eîn col . înecându-se 34 în gol. întors. buim cit. întoarce -te. împingându-l cu bun voin . câteva femei-voci se aplecar pe geam. p rul fin. las mâna moale. privit. face lec iile cu ei. relaxat.. toate luptele sunt drepte. lingându-i. ha... dezbrac -te. t lpile ei sub iri.. pe el. i pe unul din degetele mâinii stângi pata sub ire a unui lichen tân r. oval.. care. m simt bine a a.. dezbrac -te.îmbr ca i-v . privindu-l în ochi. un Ätrouble-fete".." . am i eu num rul. ca într -o fars . ha.. maxilarele sale puternice. filme." i-acum ei îl împingeau cu blânde e i voio ie i el privea înc . în genunchi. sub un baldachin provincial. îi spal . acoperind ca un cearceaf flutur tor patul. disp ru.în injec ii i goutte-â-goutte..i respira ia. ce se tr da în orice mi care.. de tacâmuri. vai drag . la un col de strad provincial . sus. în cel mai m runt scâncet. o ciudat sonoritate. am aflat îns prea târziu.. mai las -l în pace. sub iri. la unul din ei. palmele acelea fine... 35 ha. vai de mine. pe care îl am deja. frecându -se unul de altul. Nu -nu. pr jitura mea. ie ind. cu mâinile împreunate. Cici... în genunchi veghindu-le moartea. ha. un înger de gips. râsul ei. discordând cu veselia ei.. stai pe marginea patului. inteligente. pe jum tate incon tient. coapsele ei ce vibrau. schimba pentru el frazele de r igoare cu toat lumea. o genuflexie... da-da. o basculau. logodnica lui. bizar!.. adânc.. de undeva. sudoarea ce sclipea în întuneric.. ca ni te icnete puberale. patul lor dublu. bra ele lui puternice. de cârti .. el o iubeai cu un fel de furie. de m cinat litere.. ca într-un desen surrealist. dar aici. paharul meu e acolo. pe-o vreme ca asta nu-mi simt ceafa. la fel ca i întunecarea lui. elegant trist . pe jum tate. un cordon din acela i material i un singur nasture. buzele sub iri. al lui. Ia uite.. pa i. bra ele ei în unghi. patul lor dublu. clinchet de pahare.. întinde-te pe burt . mormântul lor dublu.îmbrac -te. apropo. halucinant . bizar. plan e. din ii lui. a. t ind întunericul acela fals. S -au dat ieri diminea cauciucuri pentru «Dacia 1100». îi c utau. d -mi voie. asta o am de la Floren a.. surâz tor.. ce sclifosit . uite aici. doare aici.. aplecat. ha. din întunericul din jurul c rnii ei albe. mul umesc. lipit de craniul delicat. de ureche. în lupt surd . cu palma. invizibilitatea lui masiv . d -mi batista. uitasem s te întreb. bizar!. deschide gura. moartea lor dubl . una din sutele.. privind în urm c tre ei. lipite una de alta. într -o triste e calm . de limita frun ii. palpitând stins... p rul în bucle suave.. p roase. vocale i râsete. agentul lor electoral.. tibia ei lung . ea se învârtise ca o rozet întreaga sear . cu faldurile fine de marmor în jurul trupului adolescentin.. greac . surâz tor. am noroc c mama." Da. râsete peste tot. asta-i bun !. Biochemische Zeitschrift. unde e pr jitura mea. unde e garoul. într-o societate-coral. adânc. mare. ine. o r suceau. într-un cavou provincial. coada s-a format pe la dou diminea a deja. murmurul acela confuz-distinct ap ru din nou. din mit.. de pip it. de mar mur . îmbrac -te. bizar!. drageurile nu-s reu ite. o «oz ».. ca un tic-tac. Indiferent ce-ar face Nixon. înainte. o împingeau. ce sfâ iau. dozarea era cu totul alta.... o fars benign . globurile fosforescente ale acelei pânze de aer întunecat. cearceaful mototolit sub ei. nu se întâmpl nimic... cu toate c . de t blia patului ce avea.. nu-nu. un mormânt cu o piatr funerar . un robinet deschis care sclipi o clip . clipocind. de vârsta lui. nu-nu. ce izbucni victorios. ha. a fost. e complet destins. ca s arate c în elege de glum . de forfecat. oameni Äde bine". acestea. respir adânc. perna c zând cu o bufnitur surd pe covor. spart în fâ ii incerte de lumina lor mat . dar aici. cineva deschise geamul înspre bulevardul pustiu. zâmbindu-i.pltins d'odeurs legers/et des divans profonds comme des tombeaux". picioarele desf cute.

neverosimila-i epic . Sacre de printemps.. a ei. numai pentru asta. ea îns i o bun specialist . i râsul ei. în acel pat-bunker.. nu tiu cum.. nu se iubiser . cu totul întâmpl tor.va fi o excelent so ie de director general. atât de real (poate mai concret . aproape oricând. asta devine o boal scârboas când c ut m semnele tuturor lucrurilor. a a era. stimat duduit ? ² Bineîn eles. Da.i spun?. ca i cum unul din ei nu venise la întâlnire. te-am sculat din somn. melodios. pentru aceasta. da-da. în prima sear o iubise. era un vis. vai ce dr gu ... duminic seara? ² Alalt ieri a fost mar i. de care nu putea sc pa. oricum. timbrul ei cald. el însu i nu auzea murmurul! Cum s nu. real ... Doc. cât tact. draga de ea. m-am gândit s -mi ofer o. în timp ce numeri restul. murmurul acela . este de pe acum. absent . la dracu. sau. care era orice afar de ceea ce se cheam o frigid . cum de uitase. ie ind din mit. patul acela al lor se învârtise numai cu el. politicoas . evident. cu nop ile de iubire!. d -mi i mie.Alo. în timp ce încerci s aprinzi un b de chibrit pe o cutie ud . sau miercurea. sau cu totul altceva. pentru ea noaptea în doi nici nu începuse. dar vocea ei era atât de fermec toare. a i fost împreun . ce fusese. peste trupurile lor încleiate de sudoare. viu i fantastic. excita ia victoriei ei sociale.) Murmurul acela. când încerca s -i urm reasc coeren a. în sfâr it! Duminic seara?! ² tiu tot.. aproape simultan de amândoi. pe strad . da. s cump ra i coniac! Porumbeii. în noaptea aceea ea fu. amabil. o merita din plin.. noaptea lor ratat . sunt nelipsi i. 38 ² i ce cite ti. se acuplau. ea se l sase iubit ? Ciudat. ca unui proprietar de seraiuri. pur i simplu el o iubise i ea se l sase iubit . duduit !. dar parc ea. umanitatea sa conic ... într-un fel.... cilindric . Tant mieux. f cu vocea ei r gu it de dincolo. ea. sau... îl strângea în bra e cu pleoapele strânse. în sfâr it. Ghici unde am fost alalt ieri seara.. ² Da? Cum se poate. rumoarea agreabil . ininteligibil . ale întâmpl rilor. prea real ... ² Poli ist? Aici se lucreaz . a a ceva eu m nânc cu. atunci când îl asculta. decât el însu i din noaptea de duminic . dac vrei. ai o carte bun ? Dac ai un poli ist. sfâ iate. sunt vise care te surprind nepreg tit. la concerte. salvând astfel una din cele mai îngrozitoare neîn elegeri ale lumii.. în bibliotec ? Ha. ellurj a_ cu elînsu j_ i. zgomotul umanit ii care plutise peste patul lor r v it. farmec real. prin ploaie i la nu tiu ce cârciu m . oricând binevenit.. anticipat . Tanti. încât continu . evident. un co mar necesar.. ascultat într-un col . sunetul unui disc. Ludmila. nici nu Äobservase" cele ce se întâmplau cu ea. la Radio. f r nici o semnifica ie. atent cu toat lumea. prea nou . s o poat înfrânge. bibicule! Ai fost la leu i te -ai dat la una.. cald. peste degetele lor vibrând. tr it simultan. dar atât de. la cas . afundându-se cu întreg trupul s u uria în patul acela cu atâtea etaje subterane. printre clinchete de pahare i tacâmuri. al umanit ii sale oricum. Tr iasc Äseara ei". parchetul scâr âind. a fost asistentul lui Lupu i înc .. da -da. râsul ei cristalin... parc . i disp rând. i mie nu -mi spui nimic! .. toate astea i. ca un sfâ ietor co mar... mai grav. cu mult prea puternic .. ha! Minda avu o ezitare în r spuns. victoria ei! La dracu cu nop ile de iubire.. iat visul ei era mai puternic! Visul ei de glorie. pe -di-c . ha!. în pat. victoria ei. intim familiar . când îi vezi pe strad . te ui i la cotoarele c r ilor. de i el e teribil de ocupat. mântuind. e exact. peste buzele lor amor ite.i saliva: ² tii ce voiam s . în timp ce. dar. umanitatea sa dureroas . cu care.. paralelipi. e oare adev rat.i împrumut. bineîn eles în acea noapte. aruncând peste puroiul lui nesclipitor candoarea ei de nedescris.. Ce faci?! ² Bine. dec derea. probabil visul ei era mai puternic..". acolo. în variante inepuizabile. fusese prea puternic pentru ca bra ele sale mu chiuloase. de sincer . ce romantic! Ai ajuns un tip romantic. dar atât de prezent deja. Diseases of metabolism de Duncan sau Manualul de boli digestive ale lui Bokus sau de boli hepatice al lui Sheila Sherlock. pentru trupul lui pe care îl suporta. pe care ea îl s uporta. pentru suferin a ei lâng el. cel pu in pentru ea. presate. nepotrivit cu iubirea lor de carne ce fo nea.. ² Eu? De unde ai scos-o i pe. desigur..profund... ² Ia uite. cum începea lag rul lui. i ce cuplu fac amândoi. acoperindu-i ru inea. irupând mereu din acel grup de unde îl auzise prima dat . o rulad cu fri ca!. ha. familiar .. ea î i continua înc seara ce fusese. un co mar acceptabil... tocmai prin anticiparea aceea confirmat de toate fe ele). în tramvai. (Unde r m sese cel din Äduminic dup amiaz "... victoria lui.. pentru trupul lui nenorocit. vrei s -mi faci impresie bun . înghi indu. pr jitur .. i. abject. seara ei fusese prea puternic . la fel ca de un co mar. necesar. zgomotul umanit ii în genere. deloc îngâmfat . îl auzea... dureros. monstruozitatea sa zilnic cu Ämarmoreenele-i bra e.. nu existase niciodat . murmurul.. a lor.. acel el însu i din seara de duminic era cu nîultmai tare invincibil. inteligent . din orice duminic dup -amiaz . citesc de aproape trei ore i. dac exist a a ceva. cald -obraznic .. copila ! De unde cite ti titlurile astea. lelipi. atât 36 37 de sociabil. necesar. pe care i-l d ruia. prin ploaie. realitatea ei prea tiranic . i înc atâte a altele. prea distinct atunci când se ferea de el. ² Haide-haide. ea merita.. pentru c seara. Pot s . ea. fericit .. i clinchetele ce nu erau decât un vis. o pereche rar . pentru trupul ei. formal.. rumoarea aceea etern . lelipi. franc . neverosimila-i existen . în fiecare sâmb t seara la Ateneu. minunata de ea. ² . iat .

i se p rea c începe s se Äobi nuiasc " cu ea. vulgar . Capitolul X t/ ² Ghici cu cine am vorbit adineauri la telefon? ² Când adineauri? ² Adineauri.. i nu i -a r spuns? De dincolo se auzi un râs u urel.. Äboticul". atât de Ävesel". rece.. repede. rujuri. nu trebuie s . irupse Minda. o ventricolare încânt toare dup primele minute de uimire. o gr mad de minciuni. mai bine a a. ² Marca Äcinci stele"! f cu ea cu o voce care indica c .. dar nu. i aici bagi text tare.. neacoperit de multiplele farduri. Doc! leu era i el de stul de nedumerit i.. de dincolo: ÄHi-hi-hi.. s -i ar i ce cult e ti. de nemi care. înghi indu..... v-am format num rul cu o întrebare pe buze. te pomene ti c ai sunat înainte la Tanti aia. contrezi tu. la aceast or .i uguiase buzele. i dac mi-e permis. îl inunda ceva comic i însp imânt tor. cu acea femeie. ho. A. Ciocnir .i faci griji cu leu.i strânsese Älanguros" pleoapele. ori ceea ce spunea ea. ineau igara cu elegan . insisten . în momentele de relaxare. aproape grav. marca desert. ² în primul rând. creme. ce zici? La care tu: ÄHo. pentru mine. nu avea nici o contingen cu.. în condi ii optime. p ân nu. nefardat . era vorba s uet m pu in." ha. combini i tu. întoarse înapoi. ÄStimat duduit . Doc? tii ceva. cu un eroism confuz. ar ta surprinz tor de bine.i dai ifose.. o inexplicabil mânc rime îi cuprindea palmele. f cu furios Minda.!" Sau: ÄO femeie frumoas nu e trezit din somn. Mai e i ciupit de v rsat. amestecat cu o veselie joas . sub ire.".. ap ru i o igar lung . ghici! ² Cu Nestorescu?. i astfel farmecul ei.. sau. aproape nostalgic. i solzii spaimei i se lipeau de trup. domnule. era într-adev r agreabil . ² Bah. Äindiferent " frazelor pe care le emitea. nobil.. fals. sau draga mea. creioane dermatografe. i. ² Ce taci. te-ai bosumflat. spune ceva.. oricum. cu degetele scurte. Iat-o: cum dormi i. pe varianta asta. se instala în primul fotoliu întâlnit (acela i de la întoarcerea din excursia Râ novului) i. noi te cunoa tem prea bine. la dou pe noaptea trecute! M rog. m rog. rotunzi. care Ätreceau" prin ea. ea s -a dus singur dup sticla de coniac i... proiec ia lui amabil asupra chipului ei deforma. i Minda o privi de câteva ori cu o anume. crezi c îndr zne te derbedeul s sune la ora asta mic la o femeie atât de fin ?! N -ai s ghice ti niciodat . atât de mult.. ho-ho-ho. fa a ei. fii atent: ÄConi dulce. nu s -mi spargi urechile cu.. astfel. indiferent de ce spunea ea. ² Cu totul în treac t. dac era a a. însp imânt tor de numeroase. involuntar . Doc! î i pierzi sângele rece.. în fa a noastr nu trebuie s te închei la hain ! Apreciaz acest lucru! Dealtfel. gâtul i se usca. frazele ei. E vina me a. era de fapt prima oar c se z rea figura ei întreag .. ho!" Eu: ÄHi.. masca. Minda o privi cu o abia ascuns satisfac ie i spaim în primele minute. ÄSper. ² Minciuni.. tu nu tii s fii galant cu o cuconi nostim pe care o scoli la miezul nop ii?. ho!. cu Ludmila! .² Ce marc de coniac? brav el. O gur perfect str in . destins .. de u oar stupefac ie. poftim?!" Sau altfel: ÄStimat doamn .. trebuiau s -i deformeze tr s turile. nu prea strident. m bursucule. se puneau în mi care. singura scuz a telefonului meu." ÄCum s nu. surâdea mereu. acum. cu un ervet al turi. pl cerea lui e s p l vr geasc . nici alta. c sunte i singur . a chipului ei.i spun eu: cu puicu a inimii tale. Vrei? Hai.. într-o c m u de nylon sau în pij m lu ?" La care eu. ce dracu. dar scuza mea e c ". pot s tiu i eu ce. dup câte aud! Ce gusturi ai. încercând s înghit . eu i-a a nu mai pot dormi. în dauna ei. ho. i mie mi -a comunicat cu totul în treac t. ca un copila .. nu-nu.. un Älong size. îns . în timp ce erai pe drum. fu a ezat pe o tav ). ha. Minda zâmbea. dimpotriv . se treze te o lady din somn. nu-i a a. ciupit de v rsat. ce naiba. cum vrei.. u urel ca o sonerie cu clopotul înf urat într -o batist . destins. era.. Alb . Alearg . de la distan .. te ocupi pu in de ea. delicat. oricum.. ce harnic i ce nobil! Un b rbat nobil nu d telefoane la miezul nop ii amantelor altora. i cump r o ampanie.. un reflex ce-i era nesuferit. domnule: într -o pic tur de Guerlaine!" Tare. Minda intra în apartamentul Miei Fabian....Peste dou zeci de minute. hi!" i uite -a a. iat . o fric obscur . . întreab -m ceva dr gu . sper c nu v -am trezit dintr-un vis nostim.. o masc f r leg tur cu vocea dind r tul ei. toat chestia cu Tanti e inventat . a a c am s . 39 ² Hai-hai.. când tr s turile ei.. ar fi trebuit s se în tâmple.. am dormit toat dup masa. mâinile gr su e. f r s se mai poat st pâni... hi. ce spune i. ca prin 40 minune. culoarea vi inei putrede. ce ciudat. în orice caz. i tanti Miu a î i face o cafea pe cinste i uet m mai departe. cu o sticl de ampanie în mân (ce fu introdus în frigider i o alta. spune-mi mai bine. de dincolo: ÄNici una. duduit . Doc. mi -ar fi foarte dezagreabil s v fi deranjat cu telefonul meu tocmai într-un moment în care. ochii ei mari.i din nou saliva.. nu te apuci s ... nu tiu ce-am c utat acolo! E de fapt ultima oar c .. a a. el zâmbea reflex... sclipeau uneori cu inteligen . apoi se suspe ct pe el însu i. gura ei p stra un perpetuu zâmbet ters. chipul ei. în mâna sa dreapt . Mia era într -un capot vi iniu. e curiozitatea mea!" Pac! Bomb ! La care eu. în rarele sau scurt ele momente de imobilitate. dar el nu d aten ie. galant.

cu o r ceal inuman . dar. i via a ei de femeie e ca o oglind cu o singur fa din cel mai bun cristal. cu vioiciune. o vag exaltare îi cur ise fa a... când o v d. vorbind despre Äprietena" ei. scuturându. de pild .. i asta de când o tiu. s tii. f cu ea. superioare: domnul Geiger m prefer a a! ² Cine e Geiger sta? ² Ce. pentru ea.. c i eu iu. ² Ia spune! f cu Fabian. încât eu am fost. un individ superb. miraculos. ca tears de un burete invizibil. dac . i mi-a promis. tenis-man. la teatru cu prietenele. dup un timp.. Fa a Miei Fabian era radioas .. în concediu cu sora i cumnatul. toate femeile cu oarecare bun-sim care au cunoscut-o au r mas uluite. mali ia aceea din expresie care putea da. s -i scriu.. pempant i armant . ca i cum.. nu voi. care alerga i cu coada în vânt dup te miri ce pipi . incomod . f r sup rare. ce fuma placid în fotoliul s u i îl privi cu o c ldur nea teptat (doctorul tres ri aproape). numai s . dac asta conteaz cu ceva.. vreau s zic. mult vreme a umblat ca un câine b tut. italian . nu i-am spus? Pisofagul. privind undeva în sus. ce faci mutra asta? Ce spui ce intui ie au femeile! A sim it c obolanul bate str zile dup o mp nic i. ochii îi scânteiau... du-te la laborator. i care s-a învârtit dup Ludmila ta ca un dement. stimabile. obscur . B ur . mi se pare c i eu. de i eu sunt. undeva. ² Rollex? sta e un nume furat! . dumneata. trebuie. num rul meu de telefon... cu regularitate. mai ales la un zeu ca el. în orice caz ceva m runt. alea atât de rare! Noi. dispre uitoare. ha. Ludmila are o intui ie!. ha. comprehensiv . spuse el. a trece la islamism. la cel mai m runt gest al ei. e fantastic. a lucrat câ iva ani pentru o firm mare.. ² Ei da.. v reun an nu i-a revenit în sim iri. s-o ag i pe femeia asta? E ceva absolut de necrezut.i starea aceea pe care ea i-o produsese. Chipul ei Äs rise la loc". E cea mai fantastic femeie pe care o suport acest continent. ² îmi pare r u. frumoas . mi se pare c a i fost ceva între ei. în clipa când voi sim i c prietenia noastr ugubea . placid-zeflemitoare. deodat .. o familie foarte sclifosit . uluitor. Cum ai reu it tu. amintirea scurtei convorbiri telefonice de adineaori. prelungindu... în somn cu p rin ii! Era mai ales unul... h ! Mi-a ras un coup de fii! Bine. de parc ea murise. ² M garule! i-altfel nu sunt distins ?! ² Nu! f cu el. numele nu .. disp ruse expresia ei curent . unde intr foarte pu in lume.. ² Doi ani i jum tate! ² Fantastic! De-ai ti.. în col ul acela pe care ea îl fixa. cult. la ea. sunt sigur c nu sunt indiscret .. ea e un templu. o în elegere afectuoas . nu i-am spus c vii. zâmbind crispat. f r repro uri. i ea izbucni în râsetele ei mici.. dup minute. Rollex. întoarse capul încet spre Minda.. mi se pare.. mai. care nu m sun cu anii. mai.. chipul Ludmilei care atârna înc .. i în dreapta. mi se pare mereu c l-a 42 43 pierdut. de obicei eu sunt solicitanta.. pe jum tate ters. de mai bine de un an. nici n-am îndr znit s-o întreb de ce m sunase la ora asta i de ce m sun în general. revoltat oarecum.. în clipa aceea. în orice caz Ludmila l-a l sat cum arunci o m nu . c am stat un minut cu ea! Am rugat -o s m invite într-o zi la ea acas . o anume nelini te. celui cu care sta de vorb . Apoi. numai la un semn al ei. în sfâr it. Am fost fericit c m-a sunat. unul Sergiu Papadimitriu. f cu Minda. leit Sacha Distel. întinerise subit.. madam! ² Ce vorbe ti. dispari pentru mine. vreau s zic. a câ tigat nu tiu câte concursuri în str in tate. ² Ar i bine azi. via a ei. noi tim cu adev rat care sunt marile femei. pentru ea. har Domnului. nu tiu ce a f cut Sergiu sta. am vorbit i cu. e ti mai. cu o anume înv luitoare condescenden .. pentru c . c ruia îi st tea jum tate de Bucure ti la picioare. ai observat? A a ar t eu sculat din somn. ² Bine.. hot rât. ceva ce alt femeie nici nu bag de seam . a mea cu tine. de parc murise el însu i! ² i ce-a i p l vr git adineaori. s tii. dac -mi.. ea. cu aten ie... prelung. pentru c rela iile voastre nu m intereseaz . vreau s te previn prietene te. mai ales c s racu b iat. distins . într -un fel. de i. d uneaz adic rela iilor mele cu ea. ha! Ludmila nu e din sexul nostru. la lesbianism.. sunt i alte interese aici în joc.. cum a fi eu. cât se poate de normal . Doc. P p il . merit ... i dureaz . vino de la laborator.. ironia aceea din tr s turi care o îmb trânea oarecum. v d. i sunt ceva ani! i nu numai eu m r scr c rez în fa a ei.. pe fa . ce b rba i colosali s-au învârtit în jurul ei i ei nu i -a tremurat o sprâncean ... eu iu la ea ca la. nefardat . de -un an împreun . când Ludmila are ceva cu cineva.. iar el. un arhitect. întrerupându-l. ha... pe o hârtie.i spune nimic. o incomodeaz . cred c n-o interesa! Dar ce instinct are.. ² A. o fost coleg de-a noastr i.. cam evaziv!. sunte i. pentru c . î i mi c u or capul i mali ia îi s ri Äla loc". E ti frumoas .i scrumul. dup cum vezi. mi cându -se în fotoliu. ha! ² îmi placi mai mult a a. i mult lume.. ha...² Ludmila?!. eu m plac mai mult boit ! Dealtfel. la budism.. fleacuri. e un lucru deschis. Apoi t cu.

întinse apoi mâna spre paharul pe jum tate plin cu lichidul verzui. sta e ultimul lui nume. ² Altfel? întreb Minda i se aplec din nou. de când m tutuie ti. amuz -m . dar. m gândeam de dou ori înainte de a. foarte penetran i. afirm Minda cu naivitate. privi de câteva ori la stânga i la dreapta.. rec zând în fotoliu. care îl sperie pe el însu i. tocmai începusem s m obi nuiesc cu aerele tale. aproape amuzat . f pe cet eanul revoltat. Cineva din el întinsese bra ul lui i mâna sa se a ezase deasupra mâinii celeilalte i. ² Haide.. dar un om beat trebuie s aib r bdare ca s ajung beat! Asta e ceva î n care nu te po i preface! Cel pu in tu. se r zgândi.?! Hai. apropiindu.. ² S bem! spuse Minda..Altfel m ridic i m duc s m culc i te las s termini singur sticla.. ² Mai e o sticl ! 45 ² i de ce rânje ti când spui asta? Nu mai e nici o sticl . desprinzându.. crezi c merge a a?. ha. n-ar zice nimic pentru motivul c e un om foarte t cut. nu?! ² Tu? De când îmi spui tu. eu sunt i foarte ocupat. necugetat. ² Dar ce.. în ciuda dramelor lor adânc. chiar a a e: are deplin încredere în doamna sim urilor sale! i ea îl privi calm . ha! ² Tocmai! S nu uit m c tu e ti i un om foarte ocupat! Când s mai fii tu i depravat! ² Dar eu nu vreau s ajung un depravat. duduit ! ² Da?. duduc ! ² Ca din c lindar... dac l -ar fi premeditat.. foarte bine ap ra i .. t .. la ora asta. vulturul. cu un oftat de u urare. spuse gazda lui. ² i-apoi. halul în care a .. nu uita. Depuse paharul neatins înapoi pe mas . cu expresiile mele deocheate. Doc. Doc. Matei cu îngerul. Când faci pe botosul. c sc înc o dat . ai un haz colosal! Micu ul Kronprinz pe care lumea nu-l în elege. cu în elegere. pe care pant alunec. ridicând paharul. mie-mi st bine! ² i mie îmi st destul de bine.. sau cineva din el. ² Bineîn eles. Minda râdea îns .. unicul muritor care poate s-o amu ine atunci când.. spre u urarea lui.... î i scutur umerii . f cu ea cu un gest de regin .. te por i ca un om beat. îl privi cu aten ie. care e ti atât de Ceremonios.. ² . mâna aceea str in . bineîn eles. asta m distreaz grozav! Ia explic -mi tu mie. Cum era la cei patru evangheli ti? Leul. de sclifosit! P cat... pe panta asta decât s fac pe cet eanul revoltat.. Doc. amantul en titre al doamnei Volum-nia de Fabian!.i sugera pre ioasa idee cu ampania! Telefonul î i are. mie nu prea mi se întâmpl s -mi fie mil . brusc înveselit .. spune-mi ceva. avantajele sale.. spuse Minda.. arm sarul i subreta. stupid! Altfel. ha. Iart -m . îl f cuse spontan.. se retr sese încet. sus-numita milady are amabilitatea s . n -are importan . violent vopsite în ro u. cet enii nu-l aclam cu entuziasm când se a az pe closet. nu-i a a? Te-am revoltat. împreun . nu. totu i. taurul. Doc. ie i din înc pere. A a de repede? E a doua oar c -mi faci o declara ie ast -sear . Dac tiam c e ti atât de întreprinz tor. R mas singur. cu un zâmbet gra ios.. ha! E ti indignat. ca s . dac ar ti c e ti aici.. cu unghiile oribil. de ce. nu ai adus decât una! ² P i una dai tu. îl ridic i îl duse la gur .i ascund contrarierea. a ezând paharul pe mas i prinzând-o de mân . tia. mai ales de indivizi ca tine. cu seriozitate. gr su .. ² Ei bine. ² N-ar zice nimic. nu m l sa s observ cum trece timpul în gol. acuma tii cine e Geiger! î i atrag aten ia c -i un individ periculos. ² A prefera s alunec cu tine. dar nu vrei s stai ca lumea în fotoliul t u larg? Nu -mi place când cineva îmi respir în fa . taurul i. iar domni oarele nu-i ofer fecioria lor în schimbul unei priviri! Cât ingratitudine! ² Cum vorbe ti. de parc abia în clipa aceea ar fi devenit con tient de ceea ce f cea.44 ² Se poate.. doctore! Eu te tutuiesc sau nu. o clip ! i Mia Fabian. cu aten ie.. dar el. Minda c sc . ce-ar zice? spuse Minda.i fa a de cea a gazdei sale. Singurul care are acces la gra iile ei num rate. nu. câinele. i tu. aplecându-se în fa . ha-ha! ² Râzi fals! Pentru depravare î i trebuie talent. pentru c . tu nu m tutuie ti?! ² Ei vezi.. nu l-ar mai fi f cut niciodat ... înainte de a bea. i-apoi are deplin încredere în mine! Ce râzi.i cu un gest simplu mâna. ha. parc are anumite drepturi. nu?! 46 ² Nu. de i nu e ti beat! ² Un om beat.iar m-ai tutuit! î i pierzi stilul. ha. a lui. Luca cu taurul i Ioan cu vulturul. Mia Fabian nu se mi c .. B ur . Ulti mul titlu al domnului Gelu Babe ... Doc? Tu.. dup ce Fabian î i trase mâna la gestul acela al lui. mic .. eu vreau s m depravez cu tine... cu temeri tatea unui adolescent. obosit. ² Ia te uit ! De unde tii astea? în sfâr it. ² S bem! spuse gazda. ² Cum vrei. i ce mai era? ² Marcu cu leul.. mi -e fric c nu prea e ti dotat în direc ia asta! ² î i fac mil .

î i vârî mâinile în buzunarele pantalonilor i trecu... aburit . prin înc pere.. negre. mâna pe care ea i -o l s acum. în fa . în fotoliul s u. l sându-se pe spate cu veselie. dac te-a cere în c s torie?! ² Eu? repet inutil. pl cut mirositoare. Te joci cu mine. Minda reveni i el în fotoliul lui. u urat. ² Nu prea. Ascult . De ce? în primul rând c n-a îndr zni s-o trezesc la ora asta.. era vorba s -mi faci ceva?. puicu dulce?! Mia Fabian îl privi cu sincer uimire: ² Ce s -mi faci? Nimic! Ce. cu veselie for at . gros. care se afla în picioare lâng u .. de parc l-ar fi amuzat moliciunea. cum se zice. apoi se ridic i reveni cu a doua sticl de ampanie. acum a ie it mai bine. continu ea lini tit .. eu n -am chef de a a ceva! ² De ce. nu cred c -mi faci ochi dulci! ² Nuuu? Dar ce anume î i fac. ² S bem! spuse Fabian. neasemuita ta prieten i idolul vostru.. vorbind cu o grosol nie stângace. pe la spate. în al doilea rând. nu s te însori cu mine.ca cineva c ruia i se face brusc frig. spuse.. doctore! ² Haida. f r s o priveasc . . Fabian. sincer. cu o expresie stupid pe fa . scrumul. ² Deschide-o. prinse în rame sub iri. le agrava cu un tu negru. în b taie de joc! ² Ha. peste um r. Când gazda reveni în camer .i fa a în ceafa ei cald .. i cu fa a mereu crispat de zâmbet. de pe m su . aplecându -se pu in. abia sim it. indiferent . s -i raportezi c . î i turti igara în scrumiera din fa . Or.. ridicând degetul ar t tor. Minda.. de-o c s torie cu tine. Mai bine mi -ai spune ni te bancuri! ² Bancuri? Las bancurile!. ² ..i încet sprâncenele ei sub iri. nu-s decât conferen iar! ² M rog... descriind un cerc larg. ridicând paharul ei. ² Ei. conferen iarule! ² Vezi. eu. Ce s zic?. S rut mânu i ele! ² Voiai s bem dou sticle i nu e ti în stare s gole ti una. de c s torie? ² Nu. de încordare. ag ate pe perete. apoi se ridic din fotoliu. întoarse capul i o privi. Ce-ai zice dac . ² Bravo. ² Acum nu m crezi. al femeilor.. de! spuse Minda.. pe sp tar. ² Bineîn eles! De ce s nu m joc cu tine?. îl g sesc foarte autentic.. i în al doilea rând?. cu aten ie. de parc s-ar fi aflat pe strad .. comoditatea fotoliului s u. mâna ei gr su . acoperit cu oj groas .. spuse ea cu o anume voio ie.. numai c .. v zând c ea întârzie s r spund . dar ai s m crezi cu timpul. Ea î i b u restul din pahar. cu unghia degetului mare lat . l sându-se din nou.. privindu-l cu o bonomie afectuoas . cu o anume grosol nie. ÄAu!" gemu Fabian i se strâmb ca atunci când nu-i intrau cizmuli ele în picior i se desprinse de cel care o îmbr i a cu o mi care scurt . asta sun a Dostoievski! Marmeladovisme! ² î i place Dostoievski? întreb ea cu ingenuitate. pro fesore! ² înc nu sunt profesor. î i fac ochi dulci?! ² S -i dau telefon Ludmilei? spuse Fabian. râse Minda. cu vremea! ² Cu anotimpul! râse gros Minda.. Nici nu m gândesc! Dimpotriv . asta e bun . afundându . Noroc! 47 ² Noroc! f cu Minda cu un început de veselie. i s bem în onoarea glumei tale de prost-gust! Z u! Mi-a f cut pl cere chiar i-a a. apoi f cu un pas i o prinse în bra e.. de la curs. întins pe sp tarul fotoliului. apoi zâmbi. dac vrei! Ai s m crezi cu anotimpul! Dealtfel. A doua oar . un râs care trezi un zâmbet surprinz tor de fin pe fa a ei. Dar ie? ² Bineîn eles. haide-haide. ha. privindu-l mereu.. în primul rând a zic e c e o glum proast i.. foarte... Minda. o secund .. Ea începu s râd încet. eficient . ridicându. plictisit.. pe care.i o nou igar . i-a r spunde c . i apoi... scuturând.. atunci repet: voiai s bei dou sticle i nu e ti în stare s gole ti una. Geiger e mult mai indicat pentru treaba asta. c m onoreaz cererea ta.. ca un 48 49 automat. doctorul contempl . gânditoare. Se a ez apoi în fotoliul ei i î i aprinse o igar . lini tit . c sunt aici i ca. e ti o fat bun ! i Minda se aplec i îi s rut mâna. Mia Fabian ridic privirea i îl fix . tii c i eu m joc cu. undeva pe un peron pustiu de gar . cu degetele scurte.. ca s -i spui. ² Cu anotimpul. ² S m culc cu dumneata? întreb Minda. ² Cum vrei! d du din umeri. în mod obi nuit. într-o or de noapte. mine! ... ² Perfect! înseamn c totul e în ordine! ² în cea mai bun dintre lumile posibile! spuse Minda. nehot rât. privindu-l f r expresie.... insist Minda. cu aten ie. de ce n-o suni pe Ludmila. aprinzându. gr su .. neviolent . te asigur!. Mia Fabian. deschise sticla. un gest tipic al s u.. de parc el i -ar fi cerut sfatul asupra culorii cravatei sale: ² în al doilea rând.. i golindu-l încet. cum îi spunea. ce era înc plin. tu vrei s te culci cu mine.. ² Ha. ha. ea ridic din umeri. prin fa a celor câtorva gravuri.

trase de gulerul îngust al capotului. apoi. la prima vedere.. întinzând mâna dup paharul pe trei sferturi plin. Minda se ridicase încet. n-am nici un chef de.. doctore! ² Dar bine. Doctore!!!. la r d cina p rului. trase de furoul de nylon i începu s o mu te. dându. pe spate. doctorul se l s îns cu toat greutatea asupra ei ca într-un fel de be ie. Du -te dracului i. ei.ei nu!. ha. de parc ar fi dus la bun sfâr it o treab dificil . cu o lumini în ochi: ² Nu glumesc. când s-a f cut?!. spuse el. ha. stai... începe s m . în timp ce Fabian abia î i începuse fraza.. . s tii!....i paharul peste cap (dup ce îl umpluse mai înainte). i... ² Ce s spun? Acela i lucru.. S tii c nu -mi arde de. de parc ar fi vrut s imite un om beat. aprinzându.. ² Adic ?! se înc p âna el. nu vezi c nu vreau. cum ea î i trase capotul la loc. relaxat. Ea îl privi.. parc ... ce spui?! Ea îl privi pu in uimit ... nu vreau s m culc cu. fandoseli de astea. doctore! Doctore! n-auzi când. sim indu-i opozi ia net i for a nea teptat a bra elor ei gr su e.. i b ur . moale.... i începu s o s rute i s o mu te de mu chii spatelui. din sticla a doua. i acum. cu un fel de l comie. b d ranule.. altfel.. se uitase în stânga. Doctore!!!.. a a. domnule. spuse Minda. Au. doctore. cum suntem toate dup ipi ca tine. de a o ridica.. nu-i a a. privind -o interogativ. haide. tr gând cu din ii. dezvelindu-i întreg um rul drept (el se afla în stânga fotoliului ei)...ce naiba.. f r s se fereasc . foarte satisf cut de sine. întredeschise gura de parc 51 ar fi vrut s ca te. sec. Doc. aplecându-se pu in. de m tasea ... ce-i asta. ahtiat cum sunt eu. s o s rute din nou.. începi s devii agasant! Gata.. vrei s . î i afund fa a în ceafa ei... ² Foarte bine! punct ea.. i ea îl privi din nou cu acea aten ie u or distrat ... ei. ai dreptate! Ei bine. i um rul stâng i se aplec în fa . ce. domnule. puternice. Fabian ridic plictisit din umeri: ² Adic . cu un m runt oftat de u urare. scol vecinii. mi se pare c ... i... car -te imediat... scuturându. c încep s casc! Ia uite. ² Atunci?!. e unu i jum tate. Au!!!... oricât.i o igar . i-am mai spus c nu inten ionez s . au. i c . i el se aplec . se ridic în picioare. p i adineauri nu i-am f cut o cerere în c s torie? Ascult . adineauri m-ai întrebat ce-ar fi dac .. rotund. ce dracu. ² Nu-mi amintesc. ce-arfi! ² Aha! Da.. mâneca 50 lung a capotului mi cându-se i dezgolindu-i încheietura gr su .doctorul le umplu din nou. ad ug ea repede. scuturându-se încet.. decise. spre perete. te rog. ² Ei. s . stângace. face i -mi onoarea i acorda i-mi mâna dumneavoastr ! ² Ha. vrând s scape de el. ce dracu. Doctore.. . ² Atunci?. uite ce e. Au! Doctore. i v zând c el râde lini tit.... ca de-o fars reu it . ei haide. Au. Au!!. mi-ar ap rea de atr g tor acest lucru. extrem de bine dispus .. îmi face onoare.. Insist asupra. Las -m . tovar .. întorcându. î i spun. f r zgomot. cererii mele în c s torie.. duioas .... n-am chef! E bine?! Dealtfel. înciudat.. începu Minda. am râs destul pe tema asta! Schimb discul. o femeie ca mine nu trebuie s o ceri de nevast dac vrei s te culci cu ea. s rutând-o pe umeri. Doctore. î i apropiase fa a de a ei. spuse ea cu aceea i r ceal calm . Apoi se a ez .. înc p ânat.. iei cam u or.... gr su . mereu în picioare. toat aceast .. pe ceaf . zâmbitor. î i î nchise nasturele la hain i.în pace.. haide. pe um rul ca o bil juc u . Doctore!!!!. o luase de dup umeri cu un gest violent i stângaci i încercase s o ridice de pe fotoliu.i vine s crezi c nu m intereseaz un mariaj cu tine?! Te crezi o partid gras i i se pare caraghios ca o femeie ca mine. nu vezi c m plictise ti?... Doc. apoi se aplecase spre ea. Minda î ns .... continu ea.. ad ug : ² Tot nu. se rezemase cu o mân de bra ul fotoliului ei. în timp ce ea continuase s spun ceva. fir -ar s fie. doctore.. cu aceea i brutalitate indecis ... ² Da?!... ea î i ixase i î i acoperi. deasupra unui fals c min... de gura ei. cu un gest aproape b rb tesc.. Au!. sau. ² Ei... i l sându -se greu.. bravo! Foarte bine! Ai fost foarte solemn! M înnebunesc dup b rba ii solemni! S bem.. nu pot s m vait c în noaptea asta n-am fost cerut de nevast ! Noroc! ² Noroc! spuse Minda.. bravo.... renun la prima sa inten ie. mi se pare. zâmbindu-i rece.i fa a de la ceasul atârnat pe perete. îmi rupi mâinile. pe gât. importan i i cu. tu i. cum f cuse înc în dou rânduri înainte. ce dracu. asta-i.. se terse cu palma la gur i spuse. copil re te. dumneata..... vizibil. indecis..i scrumul. spuse: Stimat duduie.. îi dezveli cel lalt um r. cu mi c ri pu ine.. cum vorbe ti despre timp: Care cerere?.. Se potrive te: nici eu nu inten ionez! ² Atunci?. ² Noroc! ² S rut mâinile! El se l s pe spate. cu mâna întins ... Ei. lini tit.. Doctore!!.. tr gând primul fum... calm.. Ea îl respinsese. bâlbâindu-se u or.urlu! î i sparg capul cu ceva! Pleac imediat!. bla-bla.... mirosind u or a lanolin . cu ironie.

i el î i îngropa gura i fa a în ei. întin i amândoi lâng piciorul unic. pietrifica i. pielea fe ei lui începu s sângereze i ea îi sim i sângele. dar nu g si pe nimeni acolo. tanchistul dormea cu 54 capul pe mas . o dat . incon tient. se mi cau nelini tit. i în clipa aceea Fabian s ri în picioare i alerg . Ea avu o revenire subit a energiei. cu palma celeilalte mâini inându -se. ochiul drept. cu un fel de rictus batjocoritor pe fa . alta în jur de . dup mai bine de zece minute. sub t blia mesei. pe covor. înfrico at ² Minda îns era greu. ca o mors uria s ltând pe uscat. dar b use prea mult ca s se a eze la vola n.i aprind o igar . apoi. Cât timp fusese sus. îi desf cu picio arele. în astfel de sta ii se adun de obicei lume. prin furoul ei transparent. i doctorul. ie ind din înc pere. i se dep rta. ca un odgon care se rupe. i din ii i se auzeau cum scrâ neau de furie i satisfac ie. se oprir . peste fa . încercând inutil s se aebaraseze de el. cu mâna.^ Fabian î i recap t rapid. pe vine. chilo ii de-a lungul picioarelor. ci ca s se adune. începu s -o dezbrace. încet. în sta ia de benzin . peste obraji i peste piept. dar îl inu înc . R maser înc câteva secunde nemi ca i. u a de la intrare trântindu-se. Peste câteva minute auzi. apoi fu izbit fulger tor de o senza ie de sil i u urare: el încremenise a a cum se afla. dar când se apropie. gr su . Se îndrept ma inal spre o sta ie de taxiuri. i. lumea. i cum ea. dintr -o dat sfâr it. Mâna sa stâng îi desp r i pulpele. i cu cealalt îl lovi. Trecu pe lâng ma ina sa. ciudat. Minda coborî în strad . nu se sim ea gr bit. observ c fiecare dormea pe canapeaua ma inii sale). când îl sim i c se r su ce te i se urc pe ea. coborând pe bulevardul Magheru. cu o duritate metalic încât ea url . târând-o. alunec în jos. cum el era atent. masiv. ale unghiilor. u or leg nat i se surprinse la un moment dat fluierând încet. pe care nu încerc s i-o analizeze. ap rându. Fabian începu s oboseasc . ca mâinile ei scurte s -l ajung . aprins al c rei fir traversa înc perea. n-o mai s ruta. cu geanta cu bani lâng el. vigoarea i ura i îi r spunse la lovituri. Era ora dou i cinci. cu o violen uria . dure. sânii ei mari. Minda a tept în sta ie. se învârti de câteva ori în jurul vehiculelor. Dealtfel. dizgra ioase. cu cealalt . în rafturi. cu stânga o cuprinse de old i cu dreapta îi trase. peste zgomotul robinetului. sprijinindu -se cu mâna de covor. sclipi. era deja o mi care epuizat . î i îndrept gâtul. cabrându-se. auzi un oftat de u urare. rotunde ca ni te perne. o ghear metalic prin care se scurgea. cu o singur mi care. sângerânde. El îi rupse halatul. i Fabian. Mergea nu prea repede.i reflex. i când ajunse {se afla în Pia a Roman ) i avu noroc s g seasc dou ma ini (cu oferii nev zu i. i î i sim i propriii mu chi întinzân -du-se. pe b rbie. îl prinse cu stânga de p r. el gemu. cu p rul zburlit. împiedi când-o pe Fabian s se desprind i s se ridice. zgâriat de un nasture al lui. i î i inea capul ferit într -o parte. de-a lungul pulpelor surprinz tor de groase. de parc le inase ² apoi el o izbi înc o dat . parcat pe o str du în apropiere.capotului. culcat pe spate. se zvârcoli cu putere. de lemn al mesei. înconjurat ca într-o reclam de bidoanele de uleiuri.T. una în jur de cincizeci. împingând cu trupurile lor fotoliul masiv ce alunec într-o parte. greoi. 52 sudoarea începu s le sclipeasc la tâmple. pe care ea îns i nu i-o b nuise. ca un animal învins. se încorda toat . nu era gr bit. i. în urma loviturilor ei puternice. de gât. Äimprevizibili". din baie. se opri la u a blocului ca s . care se Äretrage" i al ii. protestând cu tot mai mult vehemen . avea chef de lume în jurul s u.într -un fel. s -i scoat chilo ii. preocupat. Gâfâiau amândoi. de parc ar fi vrut s le cumpere. chiop tând. îl trase cu amândou mâinile de p r. moi. i acum trotuarele sclipeau. aproape în aceea i clip . o dezarma i. f cându-se ghem.într-adev r. i. a luptei. Minda. ca cineva care i-a dus la bun sfâr it o treab grea. aproape instantaneu. în clipa aceea el o lovi cu sete. electric. în curând. ea îi auzi gâfâitul de satisfac ie ² respira ia ei se opri o clip lung . furia i se rev rsa din ochi. care îi p ta palma. pe care îl apuc . ca o piatr . cleioas . ce se f cur de o el i care î i l saser deja câteva urme pe partea dreapt a fe ei i gâtului doctorului. cu dureri la fiecare pas. doctorul încerc s -i deschid halatul. p lmuindu l. apoi. materia lui lipicioas . plouase. n-o mai mu ca de umeri. Ajunse în sta ia de vis-â-vis de ÄAro". pulpele ei fusoidale. la Fabian. dup câteva smucituri puternice i impreca ii gâfâite. cu o mân împingându-l f r folos. Se aplec . apoi el se n rui încet. personalul I. pârâind. în clipa când. se r suci încet eliberându-i torsul i. dintr -o pricin obscur . de parc uitase ceva. Minda sim i broboane reci aglomerându-se în jurul gurii. ea reu i. o dat cu în ceputul oboselii de a-l lovi. paralele. cu mi c ri repezi. întreaga ei ur . icnind în râs. nu mai vorbea. Ea ip de spaim i oroare. pe buza superioar . sau poate c nu era decât crisparea efortului pe care îl f cea. p tându-l de saliv . arunc chibritul i î i continu drumul. peste fa . dou femei. în sus ² gestul 53 î i pierduse pe jum tate din for . carnea ei alb . furi ându-se de sub masa trupului s u. i. întârzia i ai restaurantelor. încercând s ajung la o sta ie a ma inilor de noapte. li se amestecau picioarele. nesigur . se întoarse (spre surpriza ei. sau vederea sângelui. nu s vie autobuzul. s cad din fotoliu. undeva. în dou fâ ii.B. dezgolindu-i repede partea superioar a trupului. trase i r sturn o veieuz mare. furioas . neobosit . înf urându-se reflex în zdren ele capotului ei. câteva zgârieturi adânci. chiar lâng col . continu s -l in la distan înc câteva secunde. prin vârfurile degetelor. luminat . trebuia s fac de fiecare dat un dureros efort de flexiune. ezit . Apoi. încercând s -l loveasc în fa cu piciorul stâng. se l s s cad peste i lâng ea. nepl cut ). în rostogolirea înceat . în afar de cei care treceau pe acolo. încet. sigur. copil re te.

odat . dou !" Sau: ÄToat via a am amânat s vizitez Muzeul «Antipa». Minda nu avea nimic pe cap. cum era cel din sta ie. pulsul va oscila. inventarele trebuie s se ie lan i s fie f cute cu toat r bdarea. gândi. a italienistului i î i aminti de o anecdot pe care i -o povestise tat l s u.. continu fraza. îi spuse: ÄDe. i astfel de situa ii exist . de copil ros de neglijent!" etc). el trebuia s . siguran a de sine. Laz r. evident. unde î i inea bascul. i cu bra ul drept. u or înclinat . cu o jum tate de an înainte. foarte bine îmbr cat. st ând în spatele doctorului. mergând cu pasul s u u or leg nat (de parc î i ironiza propriul s u mers. i doctorul se gândi c dac ar fi avut sarcina pazei publice. nu-i a a. care parc voia s distrag aten ia general de la valijoar sa suspect . e foarte normal ca la un moment dat s observi câte un disperat alergând prin magazine universale sau pr v lii speciale cu articole ÄSport-plaj i voiaj" c utând un geamantan. i vei alerga de colo-colo. în propriii s i ochi. sose te ora c l toriei. i.. sunt sigur. împleticindu-se. care nu b nuia nimic. i de aceea. în buzunarul lodenului s u vechi. tr gând cu ochiul mereu la domnul acela singuratic i pedant. nici de curv s reli i de pierdut vremea. care e ti un bradicardic. i geamantanul. î i adreseaz unul altuia aceste repro uri. de piatr . oprin-du-se în fa a vitrinelor luminate. D-apoi ce s !. care intr la Facultatea de litere: ÄF tul meu. valijoar nu se g se te la locul ei. ca o elegant .. sub tot felul de pretexte. a câta oar . i de diamante. la lini tea. Te v d eu i pe tine dând iama.. de felul nenorocit în care te repe i mereu! Vei tr i a a-numita «panic voiajer ». neobservat. ca un semn al destinului.. din Rouen. situa ia devenea comic . pe la «Sport -voiaj». necru tor. cu povara lor. o fi împrumutat -o de la un prieten!" i se gândi. Când ajunse în dreptul statuii lui Mihai Viteazul pe care o ocoli de vreo dou ori. cump rarea unei valize de voiaj. buim cit. Minda a tept s mai vin lume. a a c porni mai departe. în discordan cu îmbr c mintea îngrijit a celui care o purta.. al celor Äb trâni". Heliade. uneori trecând i strada când i se p rea c dincolo e ceva demn de v zut. îi spune colarului. bascul i-ar fi prins bine.. asupra lui însu i. i -o spus acela foarte frumos! (ÄAcela" era Laz r) Tare frumos i-o spus acela. ai dreptate.. ÄO disperare între dou c l torii!" gândi Minda. gândi amuzat Minda. dar în aceea i clip î i aduse aminte c se afla.. o valijoar de voiaj. mustrare. fusese o doamn . b g reflex mâna în buzunarul pardesiului. ÄPoate n-o fi a lui. învârtindu-se cu o anume automul umire în jurul s u.. naivul. dac locuiam la Suceava sau Bistri a N s ud. într-adev r. în cazul unui astfel de domn singuratic. care. penibila ta for de imagina ie. tu. nimeni. Apoi r mase locului i privi silueta de piatr . evident. la origini. ÄDa. dar. gândindu-se la în elepciunea i umorul blând.i fac aceste repro uri singur.." Iar la ie ire. pe culoarele clinicii i ale institutului). i. îi ap ru pe buze. sau cu un an i jum tate sau cu cinci i ap rea i enervarea celui care se repet . care st tea eap n. pur i simplu. Fumând. c nu îi p sa prea mult. cu o carte în mân . lui însu i. i un zâmbet sub ire.. doctorul. sunt pur formale. împreun cu pa optistul. valvârtej.. dac se cunosc bine.. de enervare împotriva propriei stupidit i (ÄCum de-am putut fi atât de neglijent." i ochii i se umezir . i Minda. cei doi erau mult mai apropia i între ei decât el de tat l s u). va fi udat pe cap. tocmai când îi da a doua oar ocol m runtului domn cu barda în mân . Minda se r zgândi în ultima clip i nu urc . amuzat. i -o spus tare bine acela! De!. al mâinii drepte. coborând bulevardul. c exist o serie de indivizi care amân mereu. când ai s . la un examen mai atent.. apuc -te de carte i fii cuminte i-apoi!. se dovedi destul de r p noas . spre cas .i aduci aminte de frazele de acum cinci ani i doi ani i de sc zuta. i asta numai pentru c treceam de dou ori pe zi pe lâng muzeu. numai c !. acuma. cu toat aten ia. i-ar fi ap rut dintr-o dat suspecte. printre care se z rea i . râdea de prostul de repetent care tocmai cobora. frumos îi înv a harnic i vei aduce bucurie p rin ilor care te-or crescut i i-or dat bani s vii la colile astea înalte! Nu te ine de haimanalâcuri. pentru c duceau împreun un geamantan mare.. de la osea. A a c . f r de. te-i pune pe carte. pe lâng lucruri lâng care ar merita s ne oprim o clip . prin fa a bisericii Stavropoleos. un b rbat. nu vrea s treac drept un ins monoton. mai sosi. în propriii s i ochi. probabil ceva rubedenii. a a cum remarci o gaur în ci orapul unui foarte bun prieten. în via . normal. care.. pe p r i trebuia s se i prefac ." Sosi ma ina. i el purtând o povar . al tat lui s u i al celui din Avrig (în clipa aceea. o valijoar oarecare. din pur amuzament (ÄTrecem de atâtea ori. tr gând mereu cu coada 55 ochiului la naivul de al turi. el însu i îl mutase. de numismatic . care se pare. cu umerii epeni." Ä. ÄStrugurii sunt acri!" gândi el. dup ce a c zut la examene i a buctat anul.treizeci. Momente de stupoare."). cu autoironie. balicului.. greu. Peste un timp. insul acela atât de eap n. se poate observa un confort al c sniciei. i atunci. ca un obiect nu de prim necesitate. cu elegant înclinare. începu s plou . era obligat s monologheze. ceva total incomod. ipocrit . frumoas . f tul meu. crezându-se în siguran . i de diamante?!" ÄDa. ironic.. f cu înc o dat doctorul. cu degetul ar t tor. e avutul poporului. rigid. pentru c cei doi so i. ce po i s faci cu un prost decât s râzi de el. pentru c . pentru c dac l-ar fi avut. sc rile din col ul Universit ii. Nu avea chef s fie singur. gulerul i se va înmuia de sudoare. l-a fi v zut de dou ori. cu siguran . ÄTe v d eu i pe tine! i se adres el în gând celui din spatele s u. tii cum se întâmpl . î i vei pierde morga asta. singur cu el la acea or . drag . cele dou femei. unul din acele obiecte care sunt întrebuin ate rar i nu par indispensabile.. îi fi de omenie. de i nu se anun nici un fel de c l torie la orizont. Sâcâitor era c acest tip de repro uri i le mai f cuse. pacea pe care o r spândeau în jurul lor acele siluete de piatr . de piatr . pre ios.. dar acest lucru nu îl incomod prea mult. s Äpicure". pe când a a. cu un început de afectuozitate ironic .. ÄMaimu reli!" conchise el i mai d du o dat ocol statuii. pentru c . magazinele vor fi în inventar. mergând mai departe. unde am auzit c se afl o colec ie foa rte interesant de monede.

i fac o cafea? întreb el i ea d du din cap. acest lucru ar fi c zut în sarcina Ludmilei. care va muri. se urc pe mun i. inteligent . la rându-i. instinctiv. doctorul se leg n i mai tare. cu ironia aceea subtil a sa din privire. care r s rea în orele ei de singur tate. s -i s rute ceremonios mâna i s se între ie cu ea. pe care putreziciunea n-o ucisese.. din dulapul de dincolo. subtil. râsul acela infinit ironic. cu felul în care îi ap reau cutele sub iri în jurul orbitelor. bascurile de prin dulapuri. ridic privirea spre ea. el. s . cu capul pe perna alb de atlaz i. de 59 . impasibil. printre acele statui. Minda ie i i se întoarse cu dou cafele. în timp ce oamenii se agit . râsul tat lui s u. urm resc luna alergând printre nori. u oara mi care. Ceea se afla în vizit la Minda. Doctorul ridic din umeri i î i turn doar lui. prin toate buzunarele. el. osos. râzând încet. unicul basc. ² S . un mort Äde bine". gâtuit . Când ajunse pe chei. cu dou pahare.. fluturând. cu o expresie calm .i muta bascul dintr-un buzunar într-altul.. de fapt. Abia dup ce auzi u a închizându-se în spatele s u. capul s u masiv. i leg narea aceea u oar din cap. i în camer intr Ludmila. pe lâng el.i fac timp într-o zi i s .Nu în ziua aceea. uria . astfel c se afla chiar în fa a ei. hybris.. în ce groap se mai afl El?!"*strig o voce. cu polite e. cu atâta farmec. pe care i le inventa uneori. atât de expresive. insesizabil . ironia sa cald . nu-nu. el. un râs ce nu are nevoie de un motiv ca s existe sau folose te cel mai m runt pretext pentru a exista. parc ei îi st tea gândul la a a ceva? Parc ei îi st tea gândul la a a ceva! . numai un mort poate primi.i joc de propriul s u mers.i cumpere un geamantan! era cât p-aci s gândeasc . privindu-l din dep rtarea atât de apropiat a mor ii sale.i odrasla. în elept i u or uimit. prin care atât de dureros se mai lega înc 56 57 de lumea obiectelor-fiin e i obiectelor-lucruri.i repartizeze. un gest comic i ie i. din el. destul de l murit. ajutându. atâtea titluri i func ii. repetat . peste sicri ul s u luxos!. i o privi cu c ldur . care va ajunge profesor. dar ea f cu semn c nu bea. un râs ce iese din nimic. Ludmila p i în înc pere. cu câteva minute înainte ca ceasul -pendul din biroul s u s bat cele patrusprezece sunete. între timp). ci a doua zi. apoi se a ez . i. de eap n.. în timp ce d dea nu tiu ce col . cu ochelarii aceia cu ram groas îngropa i în fa a sa. un mort amabil. mai ales c se apropia i iarna. în col ul canapelei. Se dep rta din nou i aduse sticla de scotch. atât de nepotrivit cu el i cu El. înc în picioare.. b tându . de prin geamantane. într-unui din cele dou fotolii. Era vesel sau p rea astfel. sufer . se preg tea. a capului. cre urile acelea. deschis.. f când treburi m runte. privirea aceea dreapt . o stare în sine. în jurul orei apte. ca o alian ironic împotriva Älui". o igar i se a ez pe locul ei. un mort plin de inteligen i for de munc ² oho. apoi profesor ef de catedr (director general.. cheltuiesc. urm rindu-l în mersul s u zgribulit. f când doi pa i în întâmpinarea ei. un haz icnit. grav. ca i în via . dar ce. ca un val. 58 anun ând ora apte. capul s u mare. dup ce se a ez . pe care ea o iubea. decent a acelui surâs. grav..pata gri a stafiei tat lui s u. surâsul cald i atât de viu al Lui. o veselie Äîn doi". din u . s . în bu it . a manifestat totdeauna o uria for de munc ! ² un mort mul umit de sine însu i. senin . o exuberan . un fel de sentiment juc u . ca un cod. un mort de cear . care e mort pe trei -sferturi. se înmul esc. s -i lase singuri.progenitura Äs în eleag ".. Minda ie i s deschid . râd. a a cum suntem uneori dup un somn prelungit. cum este el. ce fel de râs?! Cu totul inocent.. râsul s u f r zgomot. tibermut. cel pu in. ce urca din stomac. cu b rb ia cald . c utatul unei batiste. preocupat . merg încolo i încoace. un fel de prea-plin. de a st pâni un impuls puternic. cu adev rat inocent. cu tine însu i) i. Ceea se lumin la fa v zând -o. un mort care era dat ca exemplu. cald . mai evident. depuse po eta pe m su a dintre cele dou fotolii i canapea. în clipele când ea nu -l privea sau când. o evident încercare. deasupra lui. Nu intrase nici de un sfert de or . f când c tre nu se tia cine. deschisul unui geam. acvilin. din jurul ochilor. fotogenic. a acelui cap înc atât de viu. culcat atât de grijuliu. î i aprinse. ce irupe uneori în cele mai nepotrivite momente i trebuie ascuns . odrasla lui. de neconfundabile. o perfect degajare a gesturilor i expresia fe ei (pe care se citea uneori. binecrescut. cel mai dep rtat. reu i s învi ng acea scurt sincop . ploua de-a binelea. de i mai avea înc dou . i Minda înjur prostul s u obicei de a. un val ce putea s se sparg în hohote de râs. Lauren iu se execut . mai viu decât el însu i.. dorm. cu nasul s u puternic. când se auzi soneria. în stilul lor. ÄUnde. dar numai cu expresia chipului ea îi opri elanul i îl rug . aj utându-l s în eleag pe el. nu cu prea mare convingere. înfior tor de binecrescut. cine tie pe unde! Trebuie s . i astfel. mint i plâng! Un mort surâz tor.

vru s -i dea chiar aceast ans . incapabil s r spund sunetului vocii ei. în astfel de condi ii prefera t cerea. nu voia. încât ea f cu de câteva ori. apoi. brânz . pe care. în câteva rânduri. îl privea. de dincolo. cu câteva cuvinte uzuale. în sfâr it. goal . superioritatea calmului i a acelei expresii senin-fericite pe care i-o ar ta. revista la care citea (citea totdeauna când mânca singur). fiindu-i foame. auzindu.i ÄBockus"-ul pe masa din buc t rie. a celui cu adev rat senin. Doctorul r mase pu in descump nit. îl îmbr c . l sase ceva pe masa pe care mâncase. afar . F cu num uil ei. i atunci ea sim i cum o invadeaz furia. telefonul s u. de fiecare dat . apoi (învingându. în leg tur cu unul din subiectele sale preferate la 61 care lucra. din clipa când p ise pragul casei ei. de i se preg tise tocmai s-o fac . încet. printr-un efect ciudat. controla dac are cheile de la ma in în buzunar. senin. ² Da? se auzi vocea ei plictisit . c r ile. i. în fa a cui.i. din delicate e. de ce s dorm. se r suci din nou. fiind convins c va vorbi el. ce faci? Lucrezi? ² Da. la aproape trei ore de la plecarea ei. l sându-l s . Aceast const atare îl l s cu Ägura c scat ". La mine e zece i. unde se z rea un alt geam. prin biroul s u. fluierând. ajuns acolo. puse cartea pe masa alb . d du un telefon unui coleg i reveni. Avea îns o aten ie dispersat : scotea uneori o carte din bibliotec . ce faci? Nu dormi? ² Nu.i! spuse el cu vioiciune i începu s -i detaileze un experiment pe care tocmai îl descoperise recent într-o revist german i care venea s confirme o teorie a sa. Apoi renun . cu brânz ras deasupra. alte câteva minute.. de parc ar fi avut ceva de ascuns. 60 d du totul la o parte ² ce anume?! ² se a ez la birou i se apuc de lucru. trase o igar din pachet. t cerea era singura ei arm posibil . în jurul orei zece. Amân . ov itor. dar nu.. dar î i reveni destul de repede i. îl cuno tea prea bine ca s tie c el nu se pref cea i c era într adev r a a cum p rea: calm. de câteva ori verva i umorul s u o obligar chiar s zâmbeasc . ce p rea cu totul vidat de memorie. E abia zece. în mijlocul unei fraze. sim indu . mai încet. lui. figura Ludmilei îi ap ru în fa a ochilor. Ea îi sus inu privirea.i pulsul. dar. pe care el abia acum îl sesiz . o dat râse în hohote i se opri brusc. a a cum se întâmpla în alte da i. scoase din frigider unt.i primul impuls) înc un timp. deci. ea îl întrerups e cu tonul ei plictisit. Apoi..D< îndoial i o apropia de el. rar. deoarece avea cheia la el. întrerupse convorbirea. care se aglomeraser în ultimele zile pe biroul s u. f r gre . alese câteva dintre ele pentru lectura din acea sear . e unsprezece f r dou zeci i cinci. Se întoarse apoi.i explice starea de suflet a logodnicei sale. se plimb încolo i încoace. reflex. ura aproape. verificând un lucru pe care i-l notase de diminea . c utând din ochi pachetul de ig ri. surprinzându. merse pân la birou. î i îmbr c haina. conform primei sale inten ii. i hot rârea de a se ridica i pleca f r o vorb . Ce avea ea de ascuns?! i imediat. uitându.. i privi câteva minute. în birou. de parc ar fi râs într-o înc pere mare. Cu cartea în mân plec la buc t rie s i-o prepare. când se opri. apoi î i d du seama c îi lipsea cafeaua. identic cu al s u.i arate b rb ia. apoi se mi c din nou i se îndrept spre telefon. lucioas . El n-o f cu îns . un reflex pe carel mo tenise de la tat l s u. puse în ordine teancul de reviste tiin ifice recente.. bucurându-se de singur tatea i lini tea din jur. dou zeci i nou . f r rost. i -o detaliase i Ludmilei. o friptur rece care i se aducea de la restaurantul de jos (Ana-neni era înc bolnav ). i reveni în birou. apoi. în sfâr it.i dea cont c de dincolo nu primea nici un semn al particip rii reale. fericit c o vede i c st în fa a ei. la plimbarea sa diagonal prin birou. î i preg ti notele. ie i din antreu. câteva minute la început. de i nu era decât un tip al s u de concentrare. în casa lui. lipsit de cel mai m runt semn de vinov ie?! Peste nici o or de la venire. de la început. st tu pe gânduri o clip . dis trat. refuzând oferta lui de -a o înso i. la fel luminat. apoi plec ochii. cu senza ia c uitase ceva. un concept modern al epidemiologiei. lu pardesiul din cuier. Cum ea nu . mirat pe jum tate de parc ar fi încercat s . î i f cu chiar o omlet din dou ou . jucându-se cu unghia degetului mare.i putea p stra demnitatea. convins c . caraghioas ). i de la primul apel se auzi vocea ei de dincolo. ² Da? Cum a a? Ba nu. pe geam. l s revista îndoit din mân . Minda vorbea cu aprindere. se ridic i se duse la buc t rie. coborând treptele. frecând-o încet de incisivul superior. se a ez la mas s lucreze.i o senza ie nepl cut . a lui. începuse chiar s gesticuleze f r s . cu franche ea cu care ea î i tr da sentimentele. rece.. un început de furie ap ru pe figura ei. Peste un sfert de ceas sun la u a Ludmilei. ea plec . Acest lucru o împiedic s deschid gura. Nu-l scosese din priz i abia acum î i d du seama. ce l rge te mult sfera. ÄEpidemiologia bolilor digestive". cu un gest scurt cu mâna. închipuie. în gol: ÄAlo!" pân când Minda reu i s articuleze: ² Alo. c reia el îi scotea în eviden latura vesel . cu o expresie distrat . ca prostit.. de parc ar fi ezitat la fiecare cifr . Minda r mase singur. i în prima clip f cu o jum tate de pas de întoarcere în buc t rie. în mijlocul înc perii. o avea în mân sau. f r s fi deschis gura. o anume contrariere.. dispus s lucreze o jum tate de noapte. propriul râs cu o sonoritate exagerat . o aprinse. singurul fel în care. îl asculta (el începuse s povesteasc ceva întâmplat la clinic . trase u a dup el i. c ea a teptase. s -i dea. o întâmplare nepl cut .

ea î i aduce aminte de ceva. 63 plecând capul. i plec privirea. iat . înseamn înc un minut câ tigat. Ea reveni în camer la nici cinci minute de la sosirea lui.. o întrerupere de-un minut. a a ar fi meritat ea. trece repede în dormitorul Älor" i întârzie acolo. printr -un m runt miracol. ea tocmai se culca ca de obicei. neîn elegerea aceea antipatic . s-ar fi aflat în spatele biroului s u. cum o ironiza el.i termine toaleta ei de noapte. care în elege totul. afar ploua din nou.. care îns .. pentru c sim ea.. el însu i rata o sear lung de lucru. crezu c totul era în ordine i c putea nestingherit. ceva de care el nu avea chef i prefera s amâie a a cum fac copiii. împiedicându -l de la un joc al s u. m runtele fenomene. iar faptul c în vestiar c utase cu aten ie 62 un loc unde s arunce chibritul nu era decât unul din m runtele sale exerci ii de autocontrol. î i au resentimentele lor. cu Jama i celelalte fi uici iubite ale tale. laborioas . Iat . Dac nu putea s vorbeasc despre ceea ce-l interesa pe el în acea clip ( i privirea ei ar ta clar c n -o interesau nici un fel de probleme ale Äpsihologiei" tubului digestiv). oricum. i se rea ez .. lâng fereastr .. 64 ² Dac ai de gând s stai în felul acesta. cu o anume surescitare..i îmbrace pardesiul i s revie. când mama se apropie s -i scuture u or de umeri ca s se trezeasc . diminea a. de oboseala unei zile întregi. ce c uta acolo? O deranja. iat . s ias în vestiar.. s se a eze pe fotoliu?! A a ar trebui. igara i se consuma singur între degete. Era într-un capot alb. împotriva obiceiu lui Äde a deschide larg ferestrele..i continui fojg iala împreun cu Lancet-ul. dou chiar!. de inspira ie. Privirea aceea scurt a ei îi d du fulger tor semnul realit ii i un început de panic . cineva a strigat-o. care o calma. în sfâr it. la primul reflex.. s . jos. s-ar ghemui acolo.. uimit. cu cotul rezemat de marginea ferestrei. cu Presse medicale. presimt cu câteva secunde înainte glasul ei moale i autoritar. i doctorul f cu o min bosumflat . îi era frig sau i se p ru c îi este frig i protesta vehement. îi retez scurt tot entuziasmul. în epenea pe scaunul care devenea tot mai lemnos. în acela i fel pueril. haide. apoi d du din umeri. dar. pe Minda. într -un costum sub ire. s se spele i s mearg la coal i ei se ghemuiesc instinctiv i se ascund sub plapom pentru c o simt venind. dar nu. îi întârzia ora somnului. i înc una. de parc . cu egoismul s u fermec tor. în pragul iernii.. mica lor mizerie i suferin . i-ar fi trasat o interdic ie injust . un scaun i se poate ag a de mânec . era inadmisibil. Treptele le urcase cu aceea i ner bdare.. Pân în acel moment voise s -i continue relatarea de la telefon. g si un loc unde s arunce chibritul i intr . el se gândise asupra problemei sale de epidemiologie digestiv i. lu ceva din dulapul larg deschis. parc vesel . i Minda se instala într -un fotoliu. cu totul accidental i plicticoas . avea tot dreptul.i dezvolte teoria. Felul în care se a ez ea pe un scaun.. se apropia ceva nepl cut.. f r mil . continuând s priveasc afar .. atunci când cineva st chiar în dreptul geamului. ca atunci când un fleac oarecare.în strad ." El ce s fac acum. proasp t. sau. ² Ei. cu fa a demachiat i un fel de expresie copil resc-senin . î i aprinse o igar . o autoritate superioar . încât Minda. v rsând paharul plin pe care îl ii în mân . dar era absurd. tiind c avea de a teptat pân s . s -ar putea s i înghe e la noapte.. Ea era în baie. s . ap rut Dumnezeu tie de unde. te împiedic s faci ceva cu adev rat important. cu cafeaua aburind lâng nas. în clipa când ai ajuns ² i.. deschise geamul. preocupat. s . formul întreaga ei problem în a a fel ca ea s -i devie accesibil i ei. fumând i privind afar .. cu c r ile lini tite în fa . din înc pere i poate înceta. ce ap rea la el în momentele de lucru.. oricât s -ar v ic ri. ² Mai e ti aici?. St tea pe scaun. deschise el însu i. în universul s u copil resc.. îi arunc o privire total neexpresiv i se întoarse în baie. apoi deschide u a la c mar .. eu am s m culc! E aproape dou sprezece! i ea c sc într-adev r. ab tut. din baie. dintr -un fel de r utate a lucrurilor ² obiectele. i uite. al dracului de frig. Doctorul o privi cu expresia unui om care nu în elege prea bine. Minda tres ri. înc un minut. un sentiment u or de indispozi ie îl invada. po i s pleci. adev rul era c -i era foarte frig. i ei tiu c . care îi întrerupsese lucrul. seara care se anun a solid . sfâr itul va fi acela i. pentru c nu tia ce s -i spuie. pân ce ea iese în buc t rie. da-Ja. Ai venit s taci? Te ascult!. când reveni. în perna mincinoas i cald . în interiorul s u. sau. pl cut. neap rat. rapid. îl îmbie ea.. numai din pl cerea egoist de a da fumul pe fereastr . Ar t torul mare al ceasului indica dou sprezece f r dou zeci.. cât timp ea va r spunde acelei întreb ri neprev zute./ ea se culca devreme atunci când nu era la el. acolo. milimetric. aspirând cu l comie aerul rece. încercând s se prefac indiferent. se c sca acum atât de stupid. s-o poat pasiona i pe ea. privind afar . îl întreb ea. iar el avea de lucru. .. dar nu avea curajul pentru aceast la itate m runt . previzibil . Ludmila se ridic . înc o clip furat . patul era deja f cut. tot drumul. prefera s stea. spune ceva!. un ritual la care ea nu renun a niciodat . cu un prosop înf urat pe cap. Ärug ciunea ei". unii stau cu geamurile în l turi. ploaia poate s înceap exact când ie i. afectuos.. dar continu . Se gândi o clip s se scoale u urel i s plece. începu s se întrebe. necesar. i acest lucru îl indispuse. de parc cineva. mai ales c . pe care îl începuse i la care. cu un fel de zâmbet. de ce venise. ce perfect ar fi fost dac . care îndeamn .r spunse nici la al doilea apel al soneriei. s tremure. aprinse lumina în vestiar. dar i porunce te. cu ma ina. ce aluneca în valuri în camer . imperceptibil. se dezbr c cu mi c ri încete. se pare.

uitând c -i este frig: ² Ce s fie atât de. î i st pânea cuvintele care voiau s irup . pân .. ceva cu totul deplasat...i doar silin a s pronun e distinct cuvintele. eu am s accept aproape orice ai s -mi spui. agresiv... mi-amintesc! f cu el cu un ton nemul umit. îndreapt ..i f lcile tale late i spune ceva.... cum ai ajuns tu în moara asta?! Ce s-a întâmplat? Eu am râs de m-am pr p dit când am auzit-o pe Fabian asta emi ând ni te sunete grave i demne din trupul ei corpolent! Eram convins c totul e un fel de fars .. se ridic .. pentru c r mân totu i o fiin ra ional i dac tu i -ai pierdut bunul-sim .. excursia aceea.. Haide. de sangvin!.. Ochii ei frumo i. pe fa . se a ez din nou i î i aprinse o igar . ce -i puseul sta de la itate? Ce s-a întâmplat alalt -sear ?!. cu o voce tears . de parc i-ar fi amintit. cu mâinile împreunate. n-ai s po i lucra. Ludmila întoarse încet capul i îl privi atent . de vreme ce. din nou furioas .i comunic c nu mai dore te s te vad i c ar dori s ui i numele ei. turti igara i veni lâng el. I Iart -m . Ceva vag. Eu vreau s m culc. în definitiv. pentru amândoi. apropo. dou ore. î i auzi ea propria-i voce. nu te sim i bine?! Ce se întâmpl ?! Se întâmpl ceva?!. i în acela i timp îmi vine s râd. eu nu tiu ce s mai spun. în golul de deasupra covorului. i ea. noaptea. ce e cu tine. ostenit .. împ ciuitor. mi-a spus ceva i de prietenul j ei.. plimbarea voastr cu ma ina.i transmit c doamna Fabian m-a rugat s . oricum. de ce dracu nu spui nimic?! Ce-i tot misterul sta? E ceva de total prost gust. Avea din nou aceea i expresie bosumflat . pân când am sim it. m-a fi plimbat prin fa a u ii ei. dându. rece.. Deci e atât de grav. n-ar fi arborat ea aerul ei sf tos i demn-îndurerat! Ea tie c aerul acesta nu se potri ve te defel persoanei ei gr su e! Apropo.i o nou igar .. Dac mai ai un pic de demnitate ori de b rb ie în tine.i igara. decent în expresii. am s m culc i tu po i s te întorci i s zburzi împreun cu vena ta portal i pre ioasa ei encefalopatie. atac... i ea urm rea absent ceea ce se întâmpla în fa a ei: ² Ei. nu po i nici s pleci.. ² Prostii! spuse el.. Minda se ridic în picioare. e plicticos! Eu nu tiu ce s -a întâmplat între voi.i trebuie atâta curaj. atunci? S facem dragoste?! El d du din umeri... Ovidiu.. fiin a aceea e total trivial . I Fabian a fost foarte rezervat . aprin-zându.... ce-i cu tine? De ce taci? Vrei s nu mai vorbim nimic despre toate astea. descle -teaz .. b rb te ti.. a ezându-se pe marginea fotoliului.. pentru un sfert de or . v zând c el nu poate ie i din iner ia acelei expresii. ceva.. Atunci s ne spunem noapte bun . ². chiar i o prostie.. Minda drag .... mângâindu-l tandru. grav?! Dac ai de gând s . haide. 66 Ea se ridic ... decis . când pro nun ase ultimul cuvânt. nu . închise geamul i spuse: ² Bine. de calitatea proast a . asta-i! f cu el cu o indignare plictisit . vru s fac doi pa i spre u . asta te prive te. simt c m sufoc. cu un început de dispre . pentru.. în covor. în sfâr it. dar nu-mi pot. Pot doar s . suficient de incomod. lucruri pe care le cuno tea prea bine. ² Dar bine. cu un m runt oftat de oboseal . un gest care la el indica o anume st pânire de sine în momentele în care. Hai.i aminte ti?!. l-a gonflat. turtindu. Am auzit ca i-a dat un telefon i i-a istorisit pe larg cum eu. cu un contur nel murit sau juc u . sunt propriile ei cuvinte. cu Julie Andrews. i -ascult . cu un ton cald. ² Prostii! îi repet ea cuvântul. î i strânse buzele de câteva ori. privind în fa a ei. de durit i. porc ria aia pastoral . iubitule. la Râ nov.Ochii ei îns îl priveau cercet tor. cu coatele pe genunchi. unul Babe . Curios! Minda d du din umeri. spuse ea gânditoare.. f un efort minim! Dac ai s te întorci acum acas . Ludmila spuse aceste fraze în timp ce era preocupat cu treburile m runte ce îi anticipau totdeauna culcatul seara. cercet tor: ² Va s zic . v eu o cunosc prea bine i tiu c s-a întâmplat ceva! Altfel. iar mâine sau poimâine trebuie s începem din nou. sau o vul garitate. pe marginea patului. îl p strez eu. verzui. nemul umit de tonul ei sec. i Ludmila începu s râd .. ² Ei. Ludmila se a ez la rându -i. pe obraz: ² Iubitule. Dar am mai vorbit o dat despre asta. da.* ce-i gogoa a asta care se umfl sub ochii no tri. dac e nevoie. cu un început de furie. se opri.i folose ti din nou întreg arsenalul t u de. mi ca acolo... furios... cine tie ce gest al t u l -a interpretat. priveau ceva în gol. cu privirea r t cind nehot rât pe lucrurile din înc pere. nu ai nimic s -mi spui? Pentru ce ai venit. ² Noi doi? Când am vorbit?! ² Ai uitat? Când am ie it de la filmul la american.. dar spune ceva. subit. a acelui taciturnism.. în anumite momente'. nici s vorbe ti. irupse ea..i umerii. pueril pe figur . avid de. ² Aha. ce se întâmpl cu noi doi? E ceva aiuritor.. Atât. se pare c acest domn e destul de furios pe tine i e un individ. ca s ... neconvins . ceva ce nu se putea distinge prea bine. rece. dar. num rul ei de telefon j i adresa ei.. spune câteva fraze limpezi.. precise. pân te-am v zut pe tine. a a cum se transform 65 privirea în timpul digestiei.

dealtfel eu te cunosc pe tine mult prea bine ca s pot crede c tu.. chiar ea.. definit. darmite... ² Dar.. ciudat. pe ploile alea. Bibi Medoia! Nu.i aminte ti. ce fiin ! Tipic plebeian . nu-mi place c se face poli ie pe urmele mele. dup ce i-a permis s . ² Se poate! Exista îns la ea o anume vitalitate. s puie în discu ie.. mângâindu-l mereu... când a venit. pe marginea patului. i între noi dou acest raport era stabilit o dat pentru totdeauna!. în care ea te vede.. dar e foarte posibil s fi în eles eu gre it. cu toate acestea. voiam de mai mult s .. cum i -am spus ie.. stângace. înc în var .. Râsul s u suna normal.. gânditoare.. Dar cum nu ii minte. am vrut în câteva rânduri s te întreb. pu in nesigur . Mai ales acum... ce e. felul curios.. spuse Ludmila... ridicol în care. altfel i -a fi spus! Unde " s-o fi cunoscut? Dealtfel. un anume raport... accept el... în leg tur cu femeia asta. mica 68 (X inteligen trivial ! Fabian avea totdeauna o anume franche e... tii ceva? M-am gândit c tu o frecventezi pe femeia asta numai ca s ... în acea lung sear ...i spun i.. am râs.acelui film. de cele dou ore pierdute. î i imaginezi c sunt prea mândr s -i dau steia un telefon. pân 67 acum a fi fost convins i. ov itoare. interdic ii! Ha. nu tiu cum.. la policlinic . e o simpl supozi ie de -a mea.... i -am spus... s-o descos.. întâlnirea aceea de la Nestorescu. ai putea face pe plantonul puber chiar la u a lui Raquel Welch. cam laconic.. gânditoare... asta -i culmea. împreun cu. i. c e o crispare cu totul. o crispare pe care am mai întâlnit -o în câteva rânduri. care scandaliza pe mult lume. f r s tie de ce..i închipui c toat lumea se d în brânci dup nurii ei u or l b r a i... foarte obraznic! ² Ce vorbe ti?! ² Da-da.. în var . cum s nu. i... nu numai de limbaj. care.. poate s . care era. bineîn eles c nu. al turi. e înjositor pentru amândoi s ne supraveghem. dealtfel. un nonconformism. ² Ideea cu Delta. nici m car cu o nuan . nemul umit. spuse el. în sfâr it. nu a amintit cu nici un semn.. dar. cu nurul halatului: Nu tiu.. sunt i acum. nu. chiar în seara când a urcat ipochimenul acela. numai absen a ta. ² Bineîn eles... ² Ce nonconformism.. nu tiu. ² Dar ce e. aerele tale fâstâcite mi -au atras aten ia i.i par ceva pueril.. raporturile între doi indivizi au totdeauna un anume echilibru..i spun: te atrage la ea numai. telefonul ei.. unde se st tea incomod i se a ez . ad ug ea. destul de exact. înc atunci când m-ai anun at. mi s-a p rut îns c în vocea ei suna ceva Äfals". nu-mi place. tu ai mai cunoscut-o pe aceast femeie înainte?! ² Când înainte?! ² înainte de. Se ridic de pe marginea fotoliului. i ea râse u urel. în timp ce tonul ei prinse o u oar coloratur strident .. era un fel de teribilism. pe care trebuia s -l facem împreun în Delt . el însu i fu mul umit auzindu-se. insist ea. atât de crispat i orgolios cum e ti... ridic privirea spre el apoi i spuse: : ² tii ceva. bineîn eles. tu nu stai nici o clip al turi de statueta aceea ridicol . n -a f cut nici o aluzie la cuno tin a noastr de. provocat de o jum tate de fraz a ei.. ² Mi-amintesc. nu i-am explicat.i dea ie recomand ri i. care. împreun cu Lauren iu. dar. dar bine... nesenzual . I-ascult .într -un fel.. Se juca. întrebuin ezi total gre it termenul!. deodat timid . îmi pl cea. . mi-am adus aminte de o discu ie a noastr . Poate c m-am în elat... chiar tu ai.. la persoana asta? Ce te atrage la ea? tii c am stat i m-am gândit ore la rând.i spun asta. dar mi s-a p rut ridicol. era o catastrof ! i -apoi. de ce m întrebi? ² Nu tiu. ² Prostii! f cu Minda.... ne pierdem vremea cu ea! Ea t cu un timp.. c ai pierdut o sâmb t i o duminic . ceva Ästrident".. când. sau s m duc s beau o cafea cu ea numai ca s tr nc nesc despre tine. Era pentru prima oar ... fostul t u coleg. ² A. c figura sa se destinse perfect. s ne contabiliz m unul altuia timpul liber. la tine e ceva.. a lui Fabian. întrerupse el nervos.. cum nu ii minte?! Ne-am întâlnit apoi cu Teodorescu. iubitule! Dar tu ne-ai povestit. evident din acest punct de vedere. ce te-ai oprit? Continu . mie îns . oricum.. tii cum e. week-end-ul nostru. câteva seri cu acest gând. ² Serios. apropo. mi-amintesc. Minda începu s râd . ² Dar tu de unde îl cuno ti pe Nestorescu?! ² Eu nu-l cunosc. am comentat pe larg. dar mi-am pierdut câteva ore. pe loc n-am realizat. începu ea. dar pe urm . ² Ei bine. nu tiu cum s ... eu i -am spus înc de atunci c nu credeam varianta ei. proiec ia ei care.. a a c . s . niciodat exprimat. el întoarse capul i o privi cu aten ie: ² Ei. tii cum se întâmpl ! Fiin a asta n -a îndr znit niciodat .. i-am spus-o de la început. am s . direc itudine.. absent ... Cum fraza ei r mase suspendat . numai ca s . e tipic felul ei de a. oricum... mie i lui Lauren iu...

bine f cut. când te ascunzi. gândi doctorul. Minda se întoarse s vad despre cine era vorba. cu bra ul drept ridicat la raftul de sus. pentru instinctul meu de conservare! Aici îns se întâmpl cu totul altceva. De i el se afla în fa a ei. o întrerupse Minda. Ea se opri.. cu deliciosul sentiment al omului care nu are ce face cu timpul. f cu câ iva pa i precipita i în urma ei.C.M. cu încrusta ii de ecaille ro u. acum vorbesc eu.. zeci i zeci de in i se îmbulz eau în curtea cl dirii. V*.i dea seama. tiu perfect când o alt femeie ar putea deveni periculoas . eu nu pot fi. Dac mi spui lucruri atât de importante. cu exemplare umane.C. Dealtfel. te prive te pe tine. în epând cu afectare trotuarul cu tocurile ei exagerat de înalte. unde se aflau b uturile.²'Bineîn eles. M.. ce se petrece aici? f cu doctorul. ca el s nu -i surprind surâsul.. Eu îns mi am considerat foarte normal ca t u s faci o. ea se întoarse i f cu semn cuiva. chiar. parc eu. urm rindu-l cum ajunge în fa a b rule ului. fu. Ovidiu. dintr-o banal contrariere.i o igar . Minda se afla în fa a cl dirii. o întâlnire de care nu avea chef.. 69 ² Psst! Mai încet. Te cunosc prea bine. iar în dreptul por ii de fier. niciodat . dar nu d duse nici o însemn tate acestui lucru.. abia atunci î i d du cont doctorul. Dup atâta vreme i cu firea ta deschis . o ajunse i. e o simpl joac . cu o cas plin de pisici. privindu-l cu c ldur . în primul rând! Deci.. o lu de bra i cei doi plecar mai departe. ca apoi s se risipeasc în direc ii diferite. 70 Cu un sfert de ceas înainte de ora aisprezece. foarte bine croit.. cum se apleac încet..De ce ai t cut? Continu ! Deci. unitar . iubitule! ² Ei asta-i. ea mic . f r s . ceva ce prinde pre i interes. dar el n-o privea. te rog s . unde se aflau paharele de wh isky. De dou s pt mâni renun ase la venitul suplimentar pe care i-l aducea Policlinica special i câ tigase o libertate . d -mi m car ceva de b ut! ² Ia.M. privind la cineva peste um rul s u.. e probabil o simpl specula ie. un scrin Boulle. un arunc tor de disc.i! spuse Ludmila." în orice caz. eu nu vreau s ne cert m acum. înc epur s ias pe poarta îngust .. bomb ni el. tocmai în clipa aceea. se treze te tanti Eva (era o vecin a Ludmilei.. în Bel Air . în cele câteva minute cât patrulaser . pentru c . sute. ² Ei. în aproape fiecare ar sau capital .. cu un mers care tr da pe fostul performeur în atletism. i apte. o ridic în aer.. ce. c ruia. masa de oameni se sugruma. cu p rul negru. bucuros c sc pa pentru câteva clipe de c ut tura ei. te prefaci etcaetera. s fiu geloas pe aceast Fabian. ² Nu-nu. de ras . aprinzându . s vad nivelul lichidului. D du un telefon i se scuz . tu tii asta... o dat modelul validat i r spândit de pelicul .M. apoi se întoarse. ÄDar de ce? Poate c se potrivesc foarte bine!. ea nu-l vedea sau se pref cea c nu-l vede. gr su . sau M. destins într -un zâmbet.M. vopsit strident. c utând cu ochii sticla dorit . o lumini juc u îi persista îns în privire. cu umerii lui la i. ridicând vocea.. plimbându -se în sus i în jos. ² Psst! Pst! D -mi voie. pe care îi de teapt la existen o vedet de film. nu trebuie s te temi de ceea ce spun eu. îl absorbea cu totul altceva. Minda se sim ise de câteva ori fixat. de care se amuzau adesea cei doi). într-o vil cu terenuri de tenis. O pereche total nepotrivit . ar fi jalnic dac a pluti înc în aproxima ii! Jalnic i periculos pentru mine.. salaria ii (se mai afla acolo i un institut de proiect ri în construc ii civile i înc o institu ie cu ni te ini iale. Apoi coborî în jos pe Calea Victoriei. deschide u a de cristal a bufetului pentru a scoate dou pahare i. arborând o min u or persiflant . sau a a ceva. individul se pare c îl cuno tea sau fusese avizat. atingându-i u or um rul. în sfâr it. la patru i ase. pe strad . i când Minda se ridic . frumos chiar. ² Las -m s continui! Eu n-am s pot. înc rcat de mister sexual.). deschis. unul din aceia. sau oriunde altundeva se invent via . el.i place. ² Uite ce e. în aceast pozi ie. cum se pare c e cazul. i în clipa aceea trecu pe lâng el un b rbat. ² Ceea ce faci tu e o simpl joac !. Ce s fac ? Peste trei sferturi de or avea întâlnire cu un coleg.I. îi treceau toate acestea prin cap. un Gregory Peck autohton.. scoase din grajdurile Hollywoodului. dar trebuie s i-o spun. un ins înalt. o v zu ie ind singur i apu când-o în direc ia opus celei în care se afla el. escapad pân la. te tr deaz limbajul în ciuda aparen ei de generozitate i în elegere pe care vrei s i -o. de fier forjat. m t sos.. nu pot ajunge geloas pe aceast doamn doar din vanitate sau pentru c ea e lipsit de calit i! Deloc! Ci pentru c voi doi nu v potrivi i i nu v ve i potrivi niciodat ! ² Draga mea. ce era în al doilea rând din spate. probabil. fumând nervos. care patrulase ca i el. botoas . fiecare pe alt trotuar. aplecând i întorcând u or fa a. pavat . nepl cut de direct . bineîn eles! spuse ea. ondulat. el se post chiar lâng ie ire. cu fa a ei mic .i inea ea b uturile. Era cineva. m rginit într-o parte de un zid v ruit. Numai un minut i am terminat. îndreptându-se spre locul unde. având chiar motive. calm : . psst. Un Gary Cooper. în fiecare deceniu. a a c afluen a era mare.. aureolat de o intrig ce se petrece pe marginea bazinelor de la Las Vegas. prin 71 fa a cl dirii. ² Ei vezi. i se auzi vocea. cu o anume insisten .I. într-un pardesiu din stof englezeasc . nu îi pl cea s intre în forme de contact de acest tip cu in i necunoscu i. zâmbind. transoceanic . f r p l rie. Ca s n-o piard . s vedem.C..

dar aceasta nu e decât o dovad în plus c el însu i le este inferior. ne farmec !. ca internist. cu so ul ei. ca cine. o voce îi pronun numele i el r spunse cu larghe e.. fericit de acel Änimic" pe care-l tr ia în dup -amiaza aceea. A a îi spusese odat un ran.. Acum îns . lucid. mai suportabil . cu pardesiul descheiat. Nu f cuse nimic. i scena sinuciderii. salvea z o epoc . lupta pentru ea îns i. de propriile-i afaceri m runte. ha! cineva îl salut . Äreu ise" s scape de stagiatura de la ar . Ce prostie! Un ins ca el se odihnea în efort.. e adev rat. i el nu lucrase nici trei dup -amieze pline din cele dou s pt mâni libere. Dealtfel. îi ap ruse odios. Un ins volitiv. Madame Bovary rus ! în general. în compara ie cu lupta ei. isteroid . ca un b can cumsecade. de cât va vreme sim ea nevoia uneori s . de nespectaculos. firesc. Pe cale de a fi câ tigat . i nu pe Marmeladov. din partea acelei femei fantastice. dup ce i-a creat. Avdotia Romanova. îns . involuntar.pe care. Minda continua astfel s se delecteze cu Äpersonajele sale secundare".i întemeiase un c min i lupta pentru el. harnic. ceea ce însemna c gândea profund sau însemna altceva. Doar la autori flegmatici.i pocnea.. indubitabile ² oare chiar atât de indubitabile! ² i astfel mergea el. în general. Da.i frece pur i simplu mâinile în momen tele cele mai nepotrivite. Dar scena cu sora lui Raskolnikov.. pe Minda. el însu i putea fi Karenin. iat . adorabilul domn Friedmann. îl iubise chiar.. din personajele secundare ale c r ii. acolo. gândi el umblând în lenevie. i-o motivase ca necesar celor dou comunic ri ale sale. uneori chiar de autorul care îi z misle te. acest Karenin! în adolescen . îi r corea creierul s u înfier bântat. din Crim i pedeaps . cât lume cuno tea el. strigând în cabinetul s u de parc ar fi fost mandant în alegerile burghezo-mo iere ti! Prin diverse Ätertipuri" i. uria e. un ins detracat sau capabil de a fi astfel. Thomas Mann. începeau s -i plac | personajele secundare din marile c r i ale adolescen ei sale.. Ce. pentru c mai tot timpul f cuse pe internul. nu g se ti adev ra i eroi de plan doi. era astenic?! Dac a a era. încearc s -i pun în inferioritate fa de eroii s i prefera i! Pe el. pe ascuns. dep it de evenimente. un ins care.i umerii.. pentru c pe vremea Älui" înc nu se reînfiin ase internatul. în clipa aceasta. cap abil de o mare concentrare existen ial . care -l angajase bibliotecar pe Julien Sorel! Ce om viu. cu un curaj atât de b rb tesc. cu totul altceva. Un mo ier de ar . Timpul trecus îns . sau Faulkner. de sobru... evident surclasat de femeia pe care i-o f cuse amant i care se potrivea. un ins cu sim ul profund al moralei. îi invidiaz . bineîn eles. Câtva timp ced acestui impuls. Ce f cuse?! Nimic. oricum. i el zâmbi. în timp ce cobora atât de nep s tor pe Calea Victoriei. Un ins curajos. I se p ruse mereu c . înc rcat cu atâtea date i concluzii precise. Oricum. îi r mase acea scurt . astenia se trateaz . pericolul în care se afla ea. da -da. nu era o dup -amiaz de duminic . ca prin vis. iubita. de circumscrip ie. îi calomniaz . adeseori. o victim ideal !. memoria lui. fiecare deget. pe care Dostoievski are destul tact s le lase sub semnul ambiguit ii. pentru el. era un ins foarte interesant. ne domin . ca Lauren iu. se alesese doar cu ase luni la Spitalul nr. pe deplin meritat dup atâta ' zarv i. Matilda! Câte un astfel de individ. cu capul în vânt. c nu st tuse m car doi ani la ar . ce b trâne e trist ! Ar fi vrut s fi fost La Mole! Iat cine reprezenta bine epoca. nu putea s ie minte fiecare figur . sau oriunde altundeva. aprins. i nu exaltatul de Sorel sau smiorc ita. Karenin. mul umit subit de propria-i existen . bineîn eles. câ i îl salutau! El r spunsese la salut. de i. un fel de Äla geante" fa de m runtul coco at. intuind. un gest nou ap rut la el.i frece mâinile. da. ba nu.. dar era o dup -amiaz câ tigat . i -ar fi pl cut s fie Karenin. împreun . un gest pe care îl f cea de la o vreme ca s nu . Äanul '830". ciudat. unul din acei p rin i care r mân superiori odraslelor lor. cu mult mai exact decât cel lalt.. der kleine Herr Friedmann. abia acum realiza im portan a acelei practici totale.. ceea ce era corect. parc involuntar... pentru Ana. f r m car s se uite cu cine avusese onoarea. insesizabil strângere din umeri. adic f cuse nimic. regret înc o dat . economic. cu acel Karenin care . cu care. se st pâni i elimin gestul dizgra ios. trebuia s ia m suri urgent. fiind un element de vârf.. Grozav lucru! Ei sunt privi i cu antipatie. ca un îndr gostit de prima or . în noaptea aceea ploioas .. câte unul. moral. amantul Claudiei Chauchat.. c nu locuise i nu tr ise printre oamenii de la ar . acestei desc rc ri stranii.. nu vor reu i s -l p c leasc ! El î i alege singur eroii! Onoare lui! S tr iasc domnul doctor!. cu o mân la spate. iat . lenevia aceasta era de prost augur. un ins care luptase pân în ultima clip . de exemplu? Da. strângându . în afara cursului. îi f cea bine. se uitase i-apoi uitase imediat. apoi. ha. interesant individ! Oricum. cu o existen dubioas . 2 din Alexandria. când ea trage de dou ori în el i o dat glon ul îi zgârie tâmpla. e ceva de prost-gust i în Svidrigailov sta! Nu e un adev rat erou secundar. odihn . Ce ins. indiscutabil. într-adev r. evident.l sându-se într-adev r dus de acea 72 73 dup -amiaz ce. un play-boy. îl alegea pe Svidrigailov. cu vitalitatea sa obosit . pe malul lacului. Poate era melancolic?!. camuflat. ne face s ne sim im egali cu el. Eroii f principali alunecau într-un fel de penumbr . ca Tolstoi. inteligent. la in i sangvinici ca Dostoievski sau Stendhal. sau contele de La Mole. intrau în prim-plan astfel de in i ca. amanta noastr . Totu i. Sau Peeperkorn. ve nic sclava altuia. î i aminti de Karenin i de gestul s u nepl cut când î i pocnea degetele.. cu capul s u imperial. în propriii s i ochi. cele mai nea teptate (pentru el însu i). Prin compensa ie. ÄS le spui c am plecat în America!" sunt ultimele vorbe ale lui Svidrigailov adresate acelui m runt paznic al turnului. de unde tim asta? Din ni te insinu ri. vânturând prin cap paginile unor c r i celebre. dealtfel. ce sufer o umilin atât de stra nic . cu Dunia. ne face s ne sim im Äbine". i cu aerele lui Vronski. undeva la munte. i aerul mi cat u or de aceste pagini se pare c îi pria. ceea ce însemna relaxare. apoi se controla. abia cu mult mai târziu îl în elesese. Regretase. Cine înc ? Svidrigailov. curvi tina de fiic -sa. u or. dar i aceste ase luni erau fict ive pe jum tate.

uneori dup ani de zile. în alt fel.. respect fa de trupul lezat. un om foarte curat. i calmul. bineîn eles. Ce mister formidabil se afla în armonia i în dizarmonia corpului. nu-i a a. nu suport zgomotele. ÄDe m rgele!" r spunse cel lalt. una din formele cele mai vii ale existen ei! pentru c . ce prostii! ÄS tr iasc domnul doctor!" sta era singurul adev r. pe mân . chiar entuziasmul lui. prefript . nu-nu. nu vindecarea. lui. Dar. care era el însu i. pe care asistentele i cei din suita sa i le sorbeau de pe buze i le colportau. singura sa mândrie era prezen a sa acolo. boala. iat ceva despre care nu se vorbe te!". în camera de a teptare. v zând c el ia sticla în mân . ap sat. crispat . Luase sticla. vagabonzi. undeva. stând în u a întredeschis . apropierea mor ii îi împiedica pe ei s ajung ni te simpli speciali ti oarecare. cu ochii sclipind. nu-i a a. ÄDe ce?" întrebase el. S faci o ma in care folose te la ceva? Ptiu. pe care nu i -o puse decât afar . de teribilism i imita ie savant a cut rui sau cut rui Äas" clinic. pe um r. cu o atingere. de care foie te secolul. cum spunea el. genera ii la rând. f r leac. veche. abia cu mult mai târziu. de obliga iile preotului catolic de a asista pe cei care mureau. cu o m runt incomoditate. pe obraz chiar. i una din surori se repezi s închid u a. în clipa aceea. în apropierea mor ii! Moartea o sim ise totdeauna. profund . în care o u trântit era o jignire. totu i luase sticla. El îns . ci u urarea. care Dumnezeu tie cum ajunsese în mâinile sale. l-ar fi privit cu uimire i cu o anumit naivitate.. i fraza aceasta fusese. ele însele. el avea o fire afurisit de greoaie. ap sat din gre eal de te miri ce conexiune întâmpl toare. mai ales dup primii ani de practic . trebui s accepte o sticl de horinc . i asta au în ceput s-o în eleag mul i m gari. auzise el înc din primii ani din gura unui celebru profesor de anatomie patologic .. s rise acel binef c tor: ÄS tr iasc dom' doctor!". i se p ruse. dar. dar înl tur . f r familie.c. o scosese repede dintr-un fel de saco sportiv . Ceilal i erau ei în i i bolnavi. ca i la na tere. respect fa de boal . ce prostii! Era adev rat. în clipa aceea regret c nu fusese mai atent cu acel om. puteau provoca o întreag realitate. amuzat. ÄMeseria mea. cine tie. Atunci. o gr mad de istorii de astea 74 75 prin toate cotloanele memoriei sale. s treac la chirurgie!" i era foarte mândru de cuvintele sale. ce deformeaz . ad ugase: ÄLua i dom' doctor (de i sora îl corectase o dat . un fel de p. da. lini tea sa care se transmitea. ma ina u u reaz munca fizic . El nu . Dar strig tul acela. i se p ru se deplasat. ce grozav sunase. evident. parc . numai pentru el însu i. înainte ca s scape de el. 76 El pronun a aproape de fiecare dat cuvântul Ämoarte". ce te face de nerecunoscut. Asisten a in articulo mortis! Adeseori fusese i el un astfel de preot i nu era nimic ru inos în asta. el se ro ise. dar acum. unele cuvinte. va s zic luase sticla. «de m rgele»". va asista moartea. cei care r mâneau cu aceast sensibilitate erau salva i. unui pedant nenorocit. i mul i resim eau cu u urin aceast degajare de cuvânt. un fel de Äîndreptar prac tic". nu se blazase niciodat . în mijlocul ora ului. cinici amatori! Meseria lui înseamn asisten . rigid . ni te simpli tehnicieni! Apropierea mor ii îi împiedica s se abrutizeze. c omul strig prea tare. cu mult bun -sim . lipsit de orice fel de m re ie a durerii. înainte de a ie i. el î i f cuse din discre ie o profesiune. Pe unde o fi ranul acela. in i ce mureau în spital. fa de care f cus e un gest m runt. nu se va dep rta. un diagnostic rapid i precis. în camerele acelea în care se vorbea pe optite. Avea dreptate. evident. c Äalin suferin ele" (de i i se întâmpla adeseori i acest lucru i cel mai mândru era când îi reu ea în cazurile disperate. i în acest punct se apropia. bineîn eles. cu un cuvânt cald. dar.. ÄMoartea. aici Ceea avea dreptate. s stea la bibliotec . îi temperase entuziasmul. pentru posomorala sa. destui de numero i. u urarea mor ii). când. e uic bun . f cuse uneori minuni mai reale decât o dozare medicamentoas potrivit . c nu -i urm rise boala.. al ii ziceau c este!" Da. în spe in i singuratici. cu p l ria în mân . lipsa de vorb rie i evitarea ve nicei atingeri.e. evident. amuzat. pentru c . î i d dea cont i se mustra pentru iner ia sa. nu va întoarce capul. lâng pat! Va fi totdeauna prezent. o boal absolut caraghioas . cum f ceau atâ ia.trebuie s citeasc . da-da. în suferin a lui. de poliartrit cronic evolutiv . fa de cele dou femei care-l idolatrizau. c e f cut pentru. ridicase p l ria i strigase. nimic nesportiv! Sentimentalismul acesta de stil vechi îl împiedicase s ajung un simplu tehnician. incurabile. ÄS tr iasc !" A a cum se întâmpl multora. spunea el. ce era mai în vârst decât el. oricum. mul i cinici. ce scârbos! Da. de i era absolut împotriva principiilor sale. reac iona pu in diferit i nu considera Äexperien a" încheiat când pacientul deceda. nu de el însu i. în prezen a a dou surori. puteau inspira respect. a bolnavului. cu un: ÄDomnule profesor!" cel lalt continua s -i zic ca i la început). atins de o boal incurabil . ci s . nu-i a a? ÄS tr iasc domnul doctor!" i el. domnilor. nu-i a a. i omul. i care. Respect. i aceast for a lui f cuse din el ceea ce era! Minda d du din umeri de parc cineva ar fi putut s -l aud : ÄCeea ce. cuvântul. un respect pe care el nu -l pierduse niciodat . trupul celui lezat. Y s experimenteze. printre somit i. i dac cineva i -ar fi repetat în clipa aceea ceea ce el gândea". poate c tocmai felul în care reac ionase era cel potrivit?! Calmul s u real. spre u . în cabinetul lui. în parohia mea nu se strig ! Cine url i trânte te. o scutur i i -o d du înapoi.. cu un ciudat entuziasm.i închipuia c face Äbine". Avea. î i aducea bine aminte.. lua i. ar fi putut nu s salveze. lini tea ce domneau în jurul lui. fac o apropiere. p tat . îl împinsese pe ranul acela. diletan i cinici. o boal nu prea grav . cum îl mai f cuse i cu al ii. Äade v rata cur enie!". nu exist boli fizice. pe care omul. ne tiind cum s ias din încurc tur . episodul se petrecuse cu vreo zece ani în urm .

lui îi fusese mereu team c nu se va putea adapta acestei vie i complicate. dar moare! El nu vrea s moar . ca ni te simple unelte. naivul în mâna cinicului.. l s s -i alunece. cu mult mai cumsecade. perisabile. nu?! Parc .' era chiar nobil. dup ce se gândi o clip . ar fi vrut s bea o cafea bun . Se consumase! Delicios. de rigoare.. proasta sa obi nuin de a nu se pierde în m run i uri. va muri! Cine I nu se adapteaz moare! Superb. zâmbind u or. i când întreb . pr jiturile. ciulind urechile. îl înnobileaz . Minda. Iat . un torace. nu dispre ul s u. la fel de bun !" ÄLa fel de 79 bun ?" întrebase el. i se tie. înc I nu. din partea lui. Nu era prea nobil. alt dat ar fi c utat. triviale. pur i simplu. Un boss seam n infernal cu alt boss. nimic nu -i va scuza imbecilitatea. uneori bombându. mai bine zis. To i bo ii sunt la fel. pentru c . unde e ti înghesuit i îmbrâncit cu toat lumea. inem. de câtva timp. cu adev rat distins. apoi. s tr iasc !". vai de mine. cu neîncredere. distins.. da. Cine asist la acest dispre nu mai face ro i din ate i butoane nichelate! i.. ha. A. pentru c . unde nu te mai întreab nimeni dac ai lenjeria curat .. ci. atât de dur în m run i urile ei implacabile. cerea unele scurte informa ii de la cele dou vânz toare ce serveau cu gesturi iu i.. i Minda cucerit. memoriile. caramele mari. va strivi un bra . despre falsa adaptare. expert. amândou în acela i timp. cineva îi va cere s . ÄDar. cele dou fete d dur cu în elegere din cap. obi nuin a î i poate juca renghiuri. nu. excelente. apoi i se repet c da. de firesc. despre imita ia vie ii. fotogenic . în râs. i se putea face o cafea foarte bun . i ie i de la turn doar cu o pung de cara mele.. a cinicului profesionist! Pentru c acolo moartea nu se simte. Dar lâng pat. dar acum fu chiar mândru de gestul s u atât de. oho. staniolul. asta cu siguran . Da. apoi izbucnir . chiar cel mai m runt. în vastul s u birou. dar putem s v facem i noi o cafea. ci al celui care moare. trebuie s se adapteze! Altfel. Orice inginer care deseneaz o roat din at poate fi sigur c ea. când el spuse c acestea sunt pr jituri preferate pentru el. aseptic . Vrea s mai tr iasc . în timp ce. f r sim ul umorului. nu -i a a. i dup ce comand ceva. orice ar face! Astfel a fost posibil ca o serie de savan i atomi ti s fie folosi i împotriva intereselor omenirii. i se r spunse cu o anume pl ictiseal . în trivialit i. 77 Acolo. apropierea ei schimb omul. dar era gr bit! i Minda se în c p âna s aleag totu i ceva.. cel mai meschin! Va pl ti orice pre i se va cere. e bine s nu uite acest am nunt: cu orice pre ! Trebuie s ie minte acest lucru. plin de Äbun-sim ". pungi mari cu bomboane. se egalizeaz toate sensibilit ile. erau mul i care cump rau pentru acas . dânduse pu in într-o parte. tonul chelneri ei nu prea îi inspira încredere (de i s -ar fi putut s se . nu se tie de ce. nu din vina lui. desigur. înc din copil rie. una din cele mai fioroase umilin e ale acestui secol! Savantul în mâna politicianului. Dumnezeu e foarte distrat la biseric . printr -o socoteal simpl vor fi totdeauna cel pu in doi. unde el. Se surprinse cu pasul gr bit. în ceea ce -l prive te pe el. nu-i a a. Acesta e meritul s u. Când cad bombele. dar nu. înc foarte mult vreme.i pieptul. î i aminti atunci de M ria Felix. al lui Minda. cum ar fi dorit: ÄDin îndep rtata copil rie!". el va asista înc mult vreme. se interes când era Äea" de serviciu. Crem nitu ri nu se g seau nici acolo i nici rulade cu fri ca. l s pur i simplu s -i cad cocolo ul acela m runt de staniol într-un moment când cineva îl îmbrâncise u or. de hârtii. odat . nu spuse. chiar mersul în fiecare duminic la biseric . dar el accentua c vrea s Äserveasc acolo" i îl amuza grozav s aud uruitul acelor fraze în el în timp ce ar ta cu degetul o pr jitur sau alta. cu Ärespect de sine însu i". ha. la ÄGioconda". cartoane. Avea totu i un el. pe furi . i se r spunse. se va adapta. Mai vârî o caramea în gur .ea degradarea omului?! îl face ea mai bun? Moartea îns . cum dorea. i astfel. sau. moartea e absent . cu cel lalt cet ean. într-o frac iune de secund salutar . f r zah r. bineîn eles. cu indignare aproape. el e acolo în biroul s u.. a a cum fac oamenii când se plimb . cine tie.. toat lumea are costumul croit la cel mai bun croitor! Ceea parc spunea ceva. Doi. coada se m rise deja i cineva începu s murmure. privindu-se. pân la urm . care îl a tepta jos. înc nu. acest boss e cu mult mai sifonat. refuz . i când tocmai schimba amabilit ile scârboase. dup incident.. dar n-avem momentan". e prezent. cu naivitate. vreun nenorocit. dar nu rezist mult vreme. o cutie de gunoi. cu pedanterie. M ria Felix. de dans. un pepsi-cola. marii bo i sunt teribil de distra i când dau audien e. i nimeni. c Äba da. negre. e j dotat i în aceast direc ie.. obi nuin a de a fi generos. poate. acesta e un num r care nu poate fi dispre uit. e adev rat.. îl r ri i începu s priveasc plin de interes în toate p r ile. la care se a ez pân la urm i un b trân murdar. Ädomnul doctor Minda. bossul acesta suport al dracului de greu dispre ul. dac Änu in" astfel de sorturi. se Ätrezi" c nu mai are nimic în mân . nu era îns de serviciu. mare sau mic ?! Minda îns . care. bine mototolit. cu un fular de m tase în jurul gâtului. i fu privit cu o u oar mirare. i numai dânsa ar fi fost capabil . arunc . ambalate în staniol verde. i ar fi însemnat s se prefac fa de el însu i dac ar fi mimat în continuare 78 pa ii aceia leg n tori. plin de tact. i dup ce vegeta o jum tate de or la o mas . unde.. Examina cu aten ie. dar. e politicoas . plin de sobrietate: ÄDin copil rie!". sau ar fi b gat -o în buzunar. ce import ! Da-da. al celui care moare cu adev rat i care e cu mult prea însp imântat încât s -i mai fie fric . sau a a ceva. în dup -amiaza aceea f r el. Dar poate c avea sim ul umorului. lipsa de imagina ie. ca un f cut. cu orice pre ! Orice pre era bun. se afla în fa a vitrinei cu pr jituri a cofet riei blocului turn din Pia a Palatului. râse i el. Toate acestea i altele i se perindau prin cap.

târziu.?! Prostii! f cu el din umeri... trebuia s o fac . la urma urmei. Prostii! Ce nevoie avea el de posturi. Nu era deci o jigodie care ajunge tab! Nimeni nu p rea c a teapt de la el ceva deosebit. se purta ca i cum totul ar fi fost Äîn regul ". zeci de in i îl vor urî de moarte. i -a comunicat colega dumitale.. Cum a a. dar nu face nimic. amabil .. cu satisfac ie evident . in i care abia auziser de el. proste te. dar s-au cam dus! Dumneavoastr . avusese o interminabil edin de catedr . Lui. Minda se uitase la ceas tot timpul. la biroul acela. ea vru s întârzie lâng masa lui. dar nu putu s . formal... îl scârbise. dar Minda se închise brusc în el i o concedie rapid. sus. Nu. în apartame ntul s u. se f cea casa etc. Minda. r spunse M ria Felix. din clinic (c ruia el îi acorda. desigur. doar din recuno tin c ea se purta atât de amabil cu el. Lucra de atâta vreme între acele ziduri. ca el! ÄProstii!.). i el se dep rta gr bit. s . reveni a doua zi. cu prec dere.. contrariat oarecum c nu fusese l sat s aleag el însu i. îi re inuse pr jituri etc. nu observ cea mai u oar schimbare de atitudine în comportamentul colegilor i al conducerii institutului..într-un fel. lung. lucru care pl cu tuturor. Va s zic . dar cine tie ce sporov ise 82 cealalt . de client stabil al Äcasei". stând în picioare". i cu oja c zut dizgra ios.. nimeni nu se înclina nici cu un micron mai mult în fa a lui. Dar ce conta. i el a teptase . amabil . neap rat. i declar c va veni a doua zi. ha. ciufulit.i prepare el însu i una. oricum. de i nu p ru a-l recunoa te. oricând. ajutând-o pe debaraseuz . de func ii? 81 Când va mai avea timp s lucreze? I se d duser . era unsprezece. urm rind-o cum trecea pe la mese. evident. unde veneau hârtii importante. Era îns deosebit de pl cut singur tatea aceea total în care se g sea. talent profesional. despre audien a sa la ministru i despre probabilitatea ca în curând colegul lor ilustru s devie director general.) Cafeaua. Capitolul XI într-adev r. cu viteza fulgerului. s revin . cu o or înaintea închiderii. acolo nu era singur. el i nimeni altul era necesar.i p rul ei negru. ceea ce ajunsese el cu pre ul unei cantit i impresionante de munc . întreb el. i Minda î i lu în primire. de altfel era perfect mul umit cu acel ÄM ria Felix".. o asemenea atitudine serioas . vital necesar acolo. toate asigur rile c munca sa tiin ific nu va avea de suferit. adolescentic. Prestigiul s u era atât de consolidat. nu Bejan.. De i.. în fa a vitrinei. în variante infinite. oricum. chiar dimpotriv ! Da-da. ca i respectul fa de competen a sa profesional .i in promisiunea). femeile închiser localul. tiam c veni i!. pere ii îi declan au cel mai simplu reflex condi ionat. încât nimeni. cu mult mai mare decât o putea realiza sus. pe mine m cheam Vijan. bineîn eles) c aveau i rulade i crem nituri. râzând.i r spund . a ezându-se la masa lui. sute de mii de bolnavi etc. mai avea ni te caramele i. cafeaua era admirabil ! Era seara. dintotdeauna. ha! râse femeia. câte grup ri nu va contraria numirea sa. Ar mai fi vrut s mai continue conversa ia cu ea. Se aflase. abia se r cise ca lumea. nu avea i de unde s ti i!" Minda r mase bouche-bee deoarece el ignora total numele ei. absolut toat lumea. cam pe la aceea i or . ÄGrozav. s fie capabil s . de care depindeau mii de oameni.. nu putea r mâne inactiv. a doua zi putea. cel al muncii perpetue. privind prin vitrina uria .în ele i ea. într-adev r. cu un ciudat sentiment de febr . asta înseamn c miroase a democra ie". noile sale drepturi. târziu. în sfâr it. mai avea de lucru i putea. demagogia ieftin a cut rui profesor fa de femeile care asigurau cur enia stabilimentului sau fa de surorile de noapte). dealtfel. Nu-nu. ÄDa -da. de i. oricum se sp la pe jos înc . i se p ru lui. De ce? se întreb el însu i. numai de e l?! Putea el însu i s se conving c el. lucios. gândi Minda. u or fâstâcit. o aten ie m surat . i asta pentru ce? E nevoie de el. asta era bine zis : chiar dimpotriv ! i pe urm ce adversit i nu va provoca el. spuse Minda. v-am rezervat câteva. de la un ins atât de Äsolid". udând marele cactus. râse încet. toat lumea fu convins c o obliga ie urgent îl a tepta. în el. politicoas . i. de i. cum trebuia s reac ioneze. cum dorea! fu r spunsul. desf cându. de fapt sunt pentru mâine. i Minda se sim i perfect. i Mana Felix îi f cu o cafea bun . i v-au mai r mas rulade i crem nituri?!" ÄA. c poate s mai întârzie. lucru care i se ac ordase cu o polite e i în elegere des vâr ite. de care avea s depind soarta multora dintre ei. Când îi aduse pr jiturile (dou din fiecare sort). adev rul e c eu v-am recunoscut din descrierea ei! Mi-a spus c a i declarat c nimeni nu face cafea atât de grozav ca mine! Apropo. nici el însu i. acolo. ca i cum era firesc ca un om ca el s fie numit într-un post atât de important.. chiar se a tepta. au fost aduse abia dup -mas ... deosebit de frumos (f r nici o inten ie. i mi carea indiferent de um r care înso i acest r spuns îl încredin a înc o dat pe Minda c nu gre ise când refuzase oferta aceea. dar ea îi atrase aten ia c Äse deranjeaz . foarte bine. ceruse Ätimp de gândire". încât. în definitiv era la câ iva pa i de cas . (Vijan îi comunica. dar eraÄcu câteva minute înaintea închiderii i oricum. la unghii. ca i cum se tia cum avea de gând s reac ioneze." ÄHa. pân la personalul de serviciu.K.. acolo era un om ocupat. femeia aceea cu p rul ro u. onestitate etc. câ i in i. ajungând director. O. înc de când era student în ultimii ani. minunându -se. la cafea. era mai cuminte s a tepte." ÄCe vorbe ti! f cu Minda i sim i c ro e te în jurul urechilor. f cu doctorul înc o dat i se ridic s contemple vitrina cu pr jituri. V-a recunoscut. refuzând s se mai lase prins în lan ul a sute de fraze asem n toare. responsabil . dar M r ia Felix îi zâmbi i îl inform (cu Ädomnule doctor!". obiectele. bucuros (ce comic!) c fusese recunoscut de vânz toarea aceea de care avea nevoie atâta lume. M rog. cum era i firesc. i dac voia.

comunic rile sale. în primii ani ai studen iei. a teptându -i telefonul. citând te miri ce terapeutic pescuit undeva. perfect echilibrat i n-ar fi acceptat cea mai mic degradare a rela iilor. când îl citise pentru prima oar . la fel de real !). i î i retrase aten ia de la vitrin i de la fiin ele vii Äde afar ". Când el renun ase la acele ore. la el. Nimic. de i î i propusese de fiecare dat . îl priveau pe el. se apropia Cr ciunul. ridicând cu zgomot scaunele l cuite pe mese. sperând. o sear într -un atelier. îl a tepta cafeaua. pietoni treceau gr bi i. r mase o clip nemi cat. un roman?!. chiar entuziasmat ( i se bucurase primul.d. nu-i pl cuse niciodat Mann. singurul consumator. sau direct la ea. din snobism. nu-i a a. ca s . se în elege. Cineva se interesase de el. O femeie sp la dalele de marmor . Uite. mai iresponsabil. noul s u timp liber. s se înfrupte i ea din acel oscior. în multe rânduri. Da. pe Minda. gr bit. într-o oglind ce se afla montat chiar vis-â-vis de biroul gestionarei. s încerci i chiar s reu e ti s pui în încurc tur un profesor. ultimul. îngrijor tor de vast . pe care-l întâlnise în clinic cu dou luni înainte. Dup ce a ez telefonul în furc . i. 83 cunosc codul!" i râse. Gh. penibil. cuib rit .. nu mai luase de aproape un an un roman în mân .clipa aceasta lini tit . clinica. totu i. ca într -un stop-cadru cinematografic. decizia este presiunea oxigenului intra-arterial . Ce-l admirase pe Dimitriu. un medicament. Äliteraturii". De el? se uimi Minda. pe care nu reu ise niciodat s -l Äprind ". de i. cu genele plecate obraznic. absolut nimic! El era un om puternic. în liceu. i -o consacra ei. f r nici o excep ie! ÄEvident. beletris tic . pe el. un nou Äbeta blocant". la un moment dat îl privi int un b rbat care i se p ru foarte cunoscut. fa de o asisten întreag medical . c adev rata erudi ie arat altfel. unii se ad posteau chiar în fa a vitrinei sau a teptau ceva. i-aici. ea se bucurase. ÄFiin ele vii" dinl untru îi ajungeau. una din serile lui libere i pe care. care fusese primul. evident ( i Minda d du reflex din cap) ar fi trebuit s fie sus. Formidabil! La b trânul Nestorescu era lume. cu beletristica. în stare s -l fac s simt . apoi î i aminti de programul înc rcat de lucru pentru acea sear . într-un col . care încercase i reu ise. real . dar nu conta. o u trântit . ap ruser în special numeroase publica ii de imunologie i genetic cu implica ii direct clinice i. dac nu într-un asemenea mediu total deschis. începuse s -l . Äpor ia ei" se mic orase îngrijor tor. muzica se auzea în aparat. Cafeaua. acum. care fusese atâta vreme mândru c se ine la curent cu muzica. în mare parte dedicat. undeva. c r ile fundamentale erau pu ine. îl l sase la jum tate! o carte 85 fantastic ! E adev rat îns c Muntele vr jit îl citise de dou ori. apoi zâmbi. cea mai m runt . i asta f r ca nimic s se schimbe în rela iile lor. lâng patul bolnavului. literatur Älaic ". Ce s -i faci. nu-nu. Ce bine era! Singur. cineva cu mult mai tân r. De fapt. folosind de ast dat telefonul din birou. ap rea câte un pu oi de asistent care te întreba. marele vas se preg tea de scufundare. propria sa bucurie real . Äsurprins de propria sa privire".. i el fusese pân nu demult un astfel de Äpu oi". un nume sau un titlu dintr-o limb pe care tii c cel lalt n-o cite te etc! Ei i?! Cum spunea cineva: ÄCultura începe atunci când ui i toate c r ile citite!" De când nu mai citise o carte de Äailalt ". dar i ea. i se întoarse. tentat o clip . înc o rulad . Formidabil! Afar ploua. i igara. nu tiu cum. Astfel. aproape nimeni nu mai aplic în fibrila ie chinidin . igara sa. Din biroul lui Vijan se auzir glasuri de femeie. acum. c e cam ridicol. ferm. cu mult p rere de r u. indi ferent. ici. acolo. i refuz . mai Ä ugub ". i-apoi Äliteratura" specialit ii sale. spre surprinderea sa. Äpu oiesc".. Era seara lor. o expozi ie. de la special . îl g se ti descris în premier într-o revist argentinian . preg tit deja. cursul. Dimitriu. i admira ia lui fa de Mann ren scuse. acas . de exemplu. Äm run i uri revelatoare" te miri unde. Dar numai de el. b trâne. s le recenzeze doar pe cele de baz . din plictiseal . Minda î i frec mâinile.i aprind o igar . Ämonden ". infinite -simal umilin a iubirii lor. un Äsindrom nou". de i era abia Äconf' pe vremea aceea. Ci ne era? Alung îns rapid orice preocupare de acest fel. pe acolo? Acum? repet Minda. al turi de bucuria ei.a. de parc ar fi admonestat Äp rinte te" pe cineva din el. constatarea cianozei n -are nici o valoare. sau. din întâmplare. ce interesant. cu umbrele sau f r . care nu-i dep iser pe Äclasici". spusese! Da.m. ci numai Äconversia electric ". revistele str ine. ca un pensionar. f cu tehnicianul. de dou ori pe s pt mân . fusese total de acord. te puteai sim i singur? î i aminti de Nestorescu. rapid. dar. iat câte fiin e vii st teau i nu crâcneau sub comanda sa! Ludmila?! Da-da. de obicei. se putea 84 exprima i astfel: In ultima vreme! Avea o gr mad de lucruri pe cap. s -i pun în încurc tur pe Ätitulari". nu mai putea. se ridic i îi d du un telefon. d du galnic din cap. pe Äbo orogi". în anexele unei reviste. frumosul C. poza cu c r ile sale la sub ioar . la masa sa. nu voia s treac . care nu tiu cum dracu se înmul eau în ultima vreme. dup ce trecuse printr-o ciudat eclips un deceniu întreg. n-ar fi realizat gestul. i el. i dac nu s -ar fi v zut. Äexcelent r cit ". Cine anume?! leu nu putu r spunde prompt la aceast întrebare. cum era i firesc. apoi. colo. a iubirii ei. cele Äserioase". ca de obicei. El. evident. cineva întrebase de el chiar. total singu în univers! Unde. Lumin de august al lui Faulkner.. dar de ce dracu îl c uta ea atât de in sistent în ultima vreme?! Äîn ultima vreme". adev rul e c se g seau totdeauna lucruri interesante. dac i -a c zut cumva în mân cutare sau cutare titlu. care-l a tepta. Promise c va mai suna i accept s fie chemat la telefon de Äb trânul Nestorescu".

he! Minda se opri. doi b rba i înal i. In delmitiv ajunsese suficient de b trân ca s .") Cel lalt nu r spunse imediat la întrebare. Aha.. întregi de moloz menajer. cu gulerul eap n. pentru el însu i. incapabil s fac o gaf . murmurând ceva. sau.. cu ni te necunoscu i. venind din spatele s u. Zauberberg-ul. nu-i a a.i poat permite luxul s citeasc la nesfâr it aceea i carte! îi veni. deoarece pe lâng Minda.. acolo! Dar de ce?!. o simpl întâmplare?! într-adev r. cu ochii în p mânt. dar Minda r mase pe loc. vru s -i ocoleasc . trecu pe trotuarul cel lalt... doctore? S schimb m dou -trei vorbe. mai înal i decât el. cu un automatism pe care ar fi trebuit s -l aib deja. condescenden . o femeie. Ca orice om cumsecade. flegma aceea ce le lipse te ru ilor! Ce trebuie admira i. chiar la a a -zisele Ägesturi m runte".i strâng punga de tutun. pe lâng bisericu a aceea pe jum tate îngropat în p mânt. s se îngroape de viu în cartea aceea greoaie i vast . a treia oar .. îngrijindu i penibil mica sa persoan gre oas . din pavajul vechi. s .. ce avea înc deschis).. excitat la culme s tr iasc într-o moral duplicitar . calculat. care î i pl te te con tiincios impozitele. deci. ochii nu puteau fi cu claritate deslu i i. i limbajul acela mai liber nu era decât o form sportiv a respectului. într-un fel. bunele maniere. dus cu delicat ipocrizie la gur sau mascat abil de-o p l rie tare ce se rote te într-un salut provincial. auzi pa i în urm i se întoarse. atât de concret . care ap reau deodat . numeroase. coborând de pe trotuar 87 acum. chicotitul acela al b trânului Karamazov. mai mult imagina ie la fiecare gest. rezemat al turi. de exemplu. Ar fi fost un bun prilej ca el s se desprind i s plece.. una din c r ile de c p tâi ale tinere ii sale ). dup ce spuse fraza de mai sus. Efectele acelea stranii. Minda î i relu drumul. greoi. ca un hârciog. ce tr ie te în respectul i teama legilor.. da-da. îl Äapreciaz ". cum umbla. simpatic . încât s fo neasc la fiecare atingere. bastonul.i caute. p l ria tare pe cap i s deschid cu o fals pruden u a grea de sticl a stabilimentului.ontâc! Pe-aici. de la o pr v lie cu ei. Vru a doua oar s -i ocoleasc . cu respect. s . reu ise chiar s scape de jandarmul acela ce avusese un instinct atât de sigur i care fusese cât p-aci s -l aresteze în Tonio Kroger! Da-da. incapabil de surprize.. al unui trec tor. ÄCel lalt". aproape. he. prin vitrina cofet riei. care-i p rea cunoscut . b trânul Mann tiuse s importe marfa aceea de contraband slav în or elele pa nice i epene ale copil riei sale hanseatice.. alergând unde?! Ar fi trebuit s aib mai mult r bdare cu el însu i. cald.. era chiar la marginea trotuarului i-l privi pe cel care vorbise. cu privirile în p mânt. ca i Felix Krull al s u. nu tutuie te pe nimeni i se întoarce la o anumit or acas . uite. de parc l-ar fi prins de bra : ² Bun seara. în locuin a sa decent .. atât ae trista i recontortant . sigur pe el. dup ce salut adânc. dar nu imita i! Da. necunoscutul se aplec u or. cu articole de vân toare i pescuit. încercând s -i ghiceasc tr s turile fe ei. î i salut vecinii. dar cel care-l agr ise vorbi din nou. care p rea o stare a caracterului s u. Prostii! Totu i.. c pestre i hama amente la alta. Doi in i. dar ceva din înclinarea sa respectuoas ar ta c îl cunoa te prea bine. de la un trotuar la altul. de când el însu i trecuse de patruzeci. da. îi barau drumul. domnule profesor! ontâc. searb d uneori. când fu ajuns de pa ii pe care îi auzise în spatele s u i pe lâng el trecur doi b rba i. ar fi fost o la itate mai mare decât a celorlal i. grijuliu.trateze cu o anume. când auzi o voce vesel . a a. din piele atât de sub ire. un ins cu p l rie i cu un fâ . încercând s evite b l ile de ap . a a cum sunt unii tri ti f r motiv: ² Unde fugi.. Mann. f r s vad nimic. dar s plece a a. un Äexcroc interna ional" de prima mân . i. începuse s -i plac aceast figur eap n . Pentru ce?!. atât de fals 86 Ädixneuvieme siecie". în aerul acela b nuitor i lini tit. izvorâte mai din inim .i a eze. ascuns într-o batist parfumat . . mai întunecat. cu o jum tate de or mai înainte. c ei doi începuser s semene. meschin. p strând Äpropor iile". fericit cu el însu i în clipa aceea. sub jiletca ipocrit a b trânului Mann se ascundea un anarhist de încredere. ² Cine e ti dumneata? întreb Minda. e mai uscat.. cu atâta nest pânire. anchet ?!. el o împinsese cu atâta siguran i for . Doctorul se ciocni aproape de ei. Pentru viitorul post e nevoie de o. he. cu man etele totdeauna c lcate. (ÄTe pomene ti c sunt de. într -adev r nu mai ploua. i se opri. farmecul. era cel care-l fixase. pe care-l l sase la urm . N -avea chef de nici o discu ie la ora asta. îl a teptase. dar. de la o breasl la alta. Mann era îns ca i el. uite. acum. ce prostie: gesturi m runte! Cine mai inventase i expresia asta neroad ?! Minda pufni de dou ori reprobativ pe n ri i privi uimit în jur: nu mai ploua. în acela i timp o senza ie nepl cut îl inund u or. la ad postul unei femei. a a. he! S tii c nu -mi miroase gura. calmul. str zile erau perfect pustii! O coti la stânga.. i atunci. nu vi se ud man etele! Minda Äîntineri" brusc la auzul timbrului aceluia necunoscut. cu aceea i veselie nemotivata. tocmai trecea cineva. t cea i privea distrat pe partea . de sub tone. un fel de sil amestecat cu spaim . r ut cioase. i tocmai când s treac strada (vis-â-vis se afla un restaurant m runt. un burghez tic it. s .umoarea. la care se gândea i visa mereu. cum s se nasc (farmecul din L'Etrangei a lui Camus. tr ind dozat. zefle-misitor. deoarece se gândea la altceva.. ceea ce însemna. triplicitar . s zicem o. lui Minda îi veni brusc cheful s mai citeasc o dat . la pr v liile acelea cu pu ti scumpe de vân toare sub sticl ! Da. îl urm rise. chiar i a a. denivelat. începuse s -l Äîn eleag ". unde nu mai intrase de nu tiu câ i ani. incapabil s mimeze stâng cia. fixându-l pe cel care vorbise. u a pe care el. lipsit total de farmec. din respect fa de el însu i.ha. gemiitlich. pe tovar a gestionar M ria Felix-Vijan. ha.

iat un cadou pentru vârsta lui. absent pân atunci.i cel lalt se d du într-o parte. fu împins cu brutalitate din spate de cel lalt i se lovi cu capul de zid. satisf cut. evident! râse cel lalt. de ce?. plictisit.. se dezechilibra o clip i. hot rât. îl împinse din spate. sim i c aceea i mân . începu s Ämiroas ". în mod ciudat. Minda nu clinti. ceea ce implica o. probabil). Aceast constatare îl z p ci din nou.. s fii admonestat pentru o femeie. începând s se apere. a doua oar .. Suntem doar oameni. pe Minda. da-da. De unde-l tia? Era convins c -l v zuse.. p rea trist acum. gros. de parc ar fi fost un pachet. i Minda. ² D -l în m -sa! spuse sec cel lalt. Ämutul". enervat de propria sa indecizie. he! râse ce l lalt. ridicând i coborând vocea. în clipa aceea îi sosi din fa . câte întreb ri!... nici prea demult. Pe trotuarul pe care se g sea restaurantul trecu o pereche. i tovar ul s u. Minda deschise gura i. domnule profesor?! (Amestecul de pronume. i acum se redresa în urma unei lovituri date în spate. Cei doi nu mai Ämiroseau". s presupunem c v-am fost student! ² în ce an? întreb Minda. râsul u urel al celui cu care Äconversa" i. la lovituri.. de i st tea nemi cat acum. i în clipa aceea î i d du seama c gre ise. Dumneavoastr sunte i o mare somitate. ascu it. ² De ce evident?! întreb Minda.cealalt . i f cu un gest scurt cu mâna dreapt . Versurile astea le spuneau ceva!. îl ajut inutil. îl privi o clip pe cel lalt. contemporani. decis de ast dat . asta era ceva cu totul fermec tor. dac vi-e rog!-.. parc meditativ. cel cu care vorbise. ² Ei. Ästudentul" era pur i simplu b rbatul acela care o a teptase cu o zi înainte pe Fabian. totul putea fi. nu se tie de ce. de i începuse s se înfurie. sila sa vuruiu cu un. mo ind par c . în definitiv. flexându -se i întorcându-se iute. Era o simpl r zbunare Äde amor". acesta nu f cu nici o mi care. st pânit. he. pentru o clip . S te ba i pentru o femeie. enervat. Ämutul". rezemat acum de zidul din spatele s u. ² Ce-i asta?! Ce înseamn asta?! spuse el. care. se pare. zvâcnind din mâna falsului samaritean. ² Cine sunte i dumneavoastr i ce dori i?! irupse st pânit Minda.. Oare?! ² Evident. i deodat . îl prinse de mâneca pardesiului. râsul acesta îl lini ti. un b rbat i o femeie. cu grosol nie. al Ämutului". îl recunoscu i lovi înapoi cu atâta putere. Ar fi putut s strige sau atai uc. dou icnete de râs. de i. care îl prinsese de bra . i atunci. era un moment potrivit. f cu amicul s u. în aceea i clip . ce se mi case din lumin . Alunec . la rându-i. avea o latur teribil de caraghioas . o dat cu acela i râs u urel. Doctorul mi c capul. ce era asta. vru s treac printre cei doi. dac voise s plece. una dup alta. ar fi trebuit s -l ocoleasc pe cel care nu vorbise. de bine. fixând trotuarul cel lalt. f cu doctorul. cviucm. Se lini tise. din primul an de facultate. nimic nu se tr da din atitudinea sa înghe at i. i îl izbi cu mâna dreapt în plin figur . Cei doi îl privir pe doctor. ² Ei vezi. râzând încet. Ha.. nu suficient îns ca doctorul s treac .. ² Ei. ha! Doctorul se g sea acum în mijlocul str zii. iiccuiiuitui. Dumneavoastr m împiedica i s trec?! ² i dac ar fi a a. sau poate. Cel lalt. i în timp ce încasa i r spundea. Minda se întoarse fulger tor spre el. f r s se întoarc de ast dat . o adev rat Äaventur ". ca ni te pensionari care pedaleaz pe triciclete. cel lalt recul . se întoarse spre el i râse. o simpl . râzând cu mult voie bun . un ins care se aranja mereu încât s -i vin în spate. i. individul mirosea i. încercând s se elibereze de senza ia aceea de sil i spaim care persista. 89 ² Cum. i doctor ul se izbi de zid. dispu i s -l aranjeze. ² îmi pare r u. bine lega i. deodat . cu un~ebiect metalic. în ce an. avu în dou rânduri. evident. f r urm de ironie sau resentiment. nesiguran sau insolen ?!) Dealtfel. începea s -i plac : avea în fa doi b rba i. dar se oprir to i trei. ² Tic lo ilor! f cu doctorul. furios. ambii mai înal i decât el. i doctorul se preg ti s -i fac fa . expediase un picior în burta Ästudentului" (era faimosul ÄGeiger"... pentru c nu ar fi c zut oricum. îl ajut acum s nu cad . va aunma. ce-ai zice?! replic cel lalt i-l privi drept în fa . f r s -l priveasc . singuratic: ² Parc numele meu v spune ceva. în ochii s i cel pu in. pustiu. gâfâind. neverosimil. îl apuc din nou de stofa hainei. Ästudentul" se apropie la rându-i. în bu it. i vru s treac printre ei. era o figur care. dar totul. ² în ce var . nu.. Ämirosi" i cel lalt. tocmai. Minda î i trase bra ul i. S coboare de pe trotuar. d du u or din cap. încât îl îndep rt cu doi metri de zid. Ämutul". de r u.... din fa i d in dreapta. un fel de râs inutil. Minda trecu printre ei. Nu i se mai întâmplase de mult o astfel de înc ierare caraghioas . Nu erau ni te copoi. cu anume curiozitate. u or. bun seara! f cu doctorul. reflex. S termin m i s mergem. de data aceasta era îns avertizat i î i amortiza lovitura cu bra ele.. iar eu. într -adev r. de parc n-ar fi fost cu Äei". ei vezi?! f cu cu repro Ästudentul". caic. anii trec ca apa.. Nu reu i îns din simplul motiv c nici unul nu se d dea într-o parte. vre i s m opri i cu for a? ti i la ce v expune i?! ² tii dumneata cine sunt eu?! îl maimu ri cel lalt. râse din nou.. va . plictisit. de ce s nu sporov im pu in! între b rba i! Cel lalt.. cel lalt.

sec. Mergea destul de prost: undeva. încerc ri de respira ie profund . câteva minute. i în clipa aceea. Nu se putea sprijini deloc pe piciorul drept. dar cu mult mai imprecis. era traversat . acum. Da.Doctorul se ridic . î i d du seama c nu era singur.i umorul. . ca un mârâit. în primul rând. se putea înc merge. Dureroase. acoperit în parte de sânge închegat. lucrul se simplific . i în cap. ÄM garul. i. pe care nu le putu depista. Minda c zu prost. ca un bandaj. încerc s Äreînve e" s vorbeasc . se p rezenta r u. icnind. mascând scena. p strându. peste câteva clipe. f r s fie terorizat de ideea unei prezen e str ine. reu ise s ajung în fa a casei i e. prea grav. s se mi te destul de imprudent.i cu o mân fa a însângerat . ce încas un timp cu supunere.ra singur. tâmpla dreapt . Minda. Än aveam când". î i f cu r o entors i. fa a mai ales. a teptând lovitura. Cei trei se plictisiser i o terseser .eama dac era b tut sau beat. se g seau înc cel pu in dou r ni deschise. de haine. una înalt . era în ordine. privindu-l cu interes. în coate. se convinse el. da. se smulse nea teptat din chinga celuilalt. în oglinda de la baie. peste fa . îl lovi în plin tâmpl dreapt . î i propuse s înainteze cu aten ie. i. neajunsul principal era îns c nu mai putea lovi cu el. un hohot de plâns i îi lini ti. jos. se I ridic cu greu i fu împins. f cea to i banii: print r-un ochi. î i bandaj strâns piciorul. Tinerelul i se b gase chiar în fa . în jur de cincizeci. când se afla deja în pat. prin stângul. buza superioar era sfâ iat i umflat de parc ar fi fost îndesat cu vat . cu o mân . Treaba nu era a a de simpl : pardesiul s u era plin de sânge. Locul era prost ales. Asta îl interesa acum. Se privi apoi. totul era exterior. i singurul s u regret era c lucrai din seara aceea era ratat. singur. gâfâind. i un mili ian. ca s se asigure c nu vor fi întrerup i. dureroas . Oricum. Doi b rba i. Era lovitura sa preferat cu care ie ise din unele încurc turi. Ämutul" privea din când în când în 90 91 susui i in josul str zii. gura era plin de sânge. Peste o jum tate de ceas. o cheie de poart . Putea m car s se prezinte! Ce maniere! Se potrivesc bine!" Apoi. probabil. vân t ile erau pur superficiale. cu un salt în care se sim ea ura. buza superioar era umflat i amor it . cu dosul palmelor. Minda se r suci. Era aproape convins c totul era pur exterior. care vorbi îngrozitor de mult. începu s se ocupe de sine. Era prea târziu: în spatele s u. în stomac i una. din ' nou. o dat în dosul 92 u ii de la vestiar. care îi sun undeva. Geiger se arunc înainte i c zur ambii peste Äcapra" celuilalt.. î i injecta un sedativ i un antiinfec ios i. înc se putea descurca singur ca s ajung acas . cu lovituri în stomac. îl loveau mai rar acum. cât îi lu întreaga Ätoalet "). p ru celorlal i. Minda îi lovi înc o dat . înalt cât el: da. Gemu de dou ori în timp ce f cea asta. o c ldur persistent . Râsul s u. dup opriri. cu mâna dreapt rezemat de zid. se întoarse iute. progresiv. pe dosul palmei sale drepte. oricum. Minda f cu un pas înainte i în stânga i îi trimise un alt picior în stomac. s râd cu adev rat. i se ag ase de buze ² din rigola str zii. r gu it. dup izbiturile dure de pantof ce le încasase în ultima rund . pro babil de cheia aceea masiv . în dou locuri p rul îi era n cl it de sânge.i fac neap rat o radiografie. Ämutul" se ghemuise i. dar pe torace i pe stomac. unde încasase partea ultim a Äpor iei". oblic. nu se putea mi ca. b ie ii f cuser treab destul de bun ! Avea echimoze peste tot. cu o mânec sfâ iat . ajungând la col ul str zii. probabil voia s . în cap. gemând în bu it. care privea în susul str zii. în cavitatea bucal . Se târî pân sus. dar superficiale. i îl lovi. neverosimil. b trâne!". spuse Minda. f cu Minda. de câteva ori. se afla la u a blocului s u. Aprinse lumina peste tot în urma sa i se debarasa. de un an uimitor de adânc. Minda începu. laba piciorului drept îi atârna (de i durerea îi încetase. Abia dup cine tie cât timp. cel lalt îl prinse pe Minda de p r. sclipi sângele. destul de pr p dit i el.. pip indu. Putea s fac mi c rile pe care le dorea. zumz ind de râs ² râsul acela. a doua oar . nu toate la fel de roman ioase ca cea de fa . precaut. era imposibil s fi avut vreo leziune intern . Fa a îns . rar. cu un ultim hâhâit de râs. gâfâiau amândoi. cu palmele încle tate. cu aluzie evident la Geiger. ca o . haina i c ma a erau rupte. aproape peste tot. nasul era penibil de dureros. toat suprafa a craniului. iat dou realiz ri incontestabile. cei doi se privir . rapid. surprinz tor de iute spre Ämut". dup buzele lipicioase. încasând mereu. adânc. era lichidat. chiar i la spate. ca prim semn al epuiz rii. dulcege. i Geiger recul o jum tate de pas. subit. Piciorul drept era total scos din func ie i. mai ales. î i pip i atent cu mâinile. reu ea uneori s r spund . la un moment dat. gâfâ ind. ÄMutul" îl izbi în plin figur cu obiectul acela metalic ce se pare c era o cheie. cu mândrie. ca într -un joc. la zid. în mijlocul holului. îndelung. Apoi fu lichidat. î i sp l i dezinfecta r nile. Res pir cu precau ie. Geiger se mi c . Viteza sa d e reac ie sc zuse vizibil. Doctorul. în spate. Ä i una i alta. dar de pe buzele sale nu ie i decât un fel de optit. Capul. Abia mai târziu. unul dup altul. parc nehot rât. Minda râse îns încet. la fiecare mi care glezna îi trimitea dureri ascu ite. i. diminea trebuia s . îndoindu-se de mijloc. recul . din fericire doar una. spre norocul s u f r s întâlneasc pe nimeni. cu capul întors. Fu acoperit de lovituri. încercuia umfl tura masiv în care se înecaser cele dou maleole). mai ales la urcatul sc rilor. i un tinerel îl priveau. nu se mai z rea nimic din splendorile acestei lumi.i dea .s fug . idee care îl f cuse. în co ul pieptului. î i aminti c ap ruse i o femeie. cu încetineala pe care o dorea. Nu era nimic grav. ha! Geiger se retrase înc un pas. cu mult mai târziu. cu acela i rictus ce era acum principalul s u suport. în el. se terse cu spirt din cap pân în picioare. Ambii se cl tinar . cu spatele la zid. cu lovituri identice. râzând de el însu i (dup dou ceasuri. i doctorul îi lovi pe ambii. Minda realiz c avea sânge pe gur ori pe fa .

era absurd. mili ianul. era unul dintre ultimele sale obiecte-senti-mentale! chiop tând. limba era tumefiat .. uitând de el. Poftim. a a cel pu in spera c .. de vampiri a lui. avea temperatur . pe margine. blestemându -se. cu toate ifosele i putorile sale. m car o f râm . al turi de pachetul de ig ri însângerat ÄM r e ti". Minda gemu încet. printre studen i. Profesorul Minda.. fa ! Pentru vremurile astea. femeia aceea ciol noas spusese parc (de unde tia c fusese ciol noas . întârziind. asta era într-adev r o94 nenorocire! Era spart tot. da -da.. recunoa terea sa inevitabil .. cu real pietate. turtit. s fii târât la sec ie.... de spa iu i de alte aiureli de astea. caraghios?! S sper m. Aiurea. ea nu e un om. de Ludmila.. si îi va p stra r m i ele al turi de cele câteva urme ale inimii sale. da.. ciudat. M car de-ar fi fost ridicol.i m soare acum scârboasa sa. pe gât. la ora asta ar fi putut s se afle în fa a te miri c rui subofi er sau. Un tâmpit pe care singur l-ar fi lichidat din prima. Cea mai mare prostie ar fi fost. s-ar fi distrat i mai bine cu b ie ii. ceea ce însemna c nu fusese foarte departe. coco at în b taie de ni te ageamii! S-ar fi râs de el o jum tate de an. Legitimarea lor. ceasul s u unic. i acesta morm ise ceva. mare. la o urgen .în elept.. era deosebit de mândru. de calit i reale. un tip mieros. (Era asistentul s u. cu pu in noroc. tot timpul. de bine. Lupta lor n -ar fi fost inutil ! Fusese oare. parc era o leg tur de scânduri preg tit pentru export! Scârbos! E suficient s zgârii pu in vopseaua i apare animalul cel mai abject. profund jignit c a fost neglijat. da-da. bineîn eles. dealtfel. furios c nu-l adusese lâng el. demodat. Un tâmpit!) Tr iasc Cyrano! Oare?!. împreun . mai ales. de bine. neconvins. resturile i le privi. s -i dea telefon 95 acum?! Se târî pân la telefon. tam. aoleo. era deja. Ei.gum . câinele s u de nichel. acum. a lui Geiger i a camaradului s u de arme. dar nu. cu ar t toarele de câteva ori înlocuite. istoria ar fi fost mai pu in ugubea cu el. de r u. se duse i-l scoase din priz . programul era terminat. pe care nu-l putea suferi.. unul din acei ipi care. prin care abia se mai vedea timpul! Prostii! Ceea ce era între ei doi era mai presus de timp. pentru prima oar în acea sear aventuroas : îl avea de la tat l s u i inea la el. un adev rat soldat. un ceas cum nu mai avea nimeni în Europa. s .. la prima or . nu avea Ädispozi ia" s se culce în patul s u plicticos. celebru în clinic . bineîn eles. Onoare lui! Fusese un soldat. rep ublicane. de Cuscufusul lui. un dor crâncen de ea. l-ar fi îmb lo at cu rânjetele lor de felicitare c Äsc pase" datorit interven iei.i puse termometrul. lâng el.. dreptunghiular (cum se purta odat . întinzându-se pe canapeaua sa Äde lucru" din birou. de r u. nu se putea plânge c nu i se d duse importan ! Dac n-ar fi fost entorsa aceea 93 nenorocit .. c nu se amestecase. îl izbise probabil vârful unei ghete! Onoare lui! î i ap rase st pânul pân în ultima clip ! Avusese un sfâr it niult mai glorios.. i-ar fi fost. singur-singurel! De ce s -i strice somnul?! Ce. identic cu cel pe care-l v zuse în nu tiu ce film. de starea sa minute în ir. când el avea aisprezece ani).. greoi (se d dea jos din pat ca reumaticii. se ridic din nou.) Telefonul sun a treia oar . ultimul martor al r zboiului! Onoare lui. de ceilal i. ea îl învinuia. l -a scos din priz ! Foarte bine a f cut. nu e o leb d ?! Ba da. mâine avea curs. ceasul s u dreptunghiular.. ar fi tre buit s înjure jum tate din corpul medical ca s scape de comp timirea lor! Apropo. rostogolindu -se încet spre podea). pe o parte.. i mai ales satisfac ia g liganilor.. cu gemule ul s u îng lbenit. vorb ria inutil . vezi. Sau nu-nu.. care indica dou linii peste 37! Ia te uit ! I se f cu un dor cumplit de ea. s-o roage s anun e decanatul s suspende ambele cursuri!. . Ast -sear era Cyrano! (Noroc c mai avea o pereche de ochelari. nici urm . amestecul mili ianului ar fi fost cu totul nedorit.. acum?! Din pricina lui. nemul umit. i o sun . de parc . va trebui s se descurce mâine diminea . funeralii de clasa întâi. a a cum s-ar fi cuvenit. i. uneori. m car o secund . aoleo. Cine îl va înlocui diminea la curs?! Nimeni! La ase. cu siguran .. r mas de la el. decât cel care -l a tepta pe proprietarul s u sentimental! îi va da onorurile. se putea retrage. adunarea curio ilor. protec iei for ei publice. avusese noroc. n -avea încotro. totul n-ar fi fost inutil. cât de cât ridicoli. pentru a face carier . Se ridic . fusese i a a destul de mi to! F cuser to i trei. de chi c itul ei inegalabil! De ce dracu nu era aici. care-i acoperea întreaga încheietur . care. era onorabil! Ce naivi se mai încaier ast zi pentru o femeie?! Fuseser adorabili! Mai ales de ultima sa lovi tur . Ceasul s u br ar . la un pilot american. oricum. dac ar fi stat la c p tâiul logodnicei sale. Nu avea chef. cum va explica?! S -i ia dracul. cu noii s i prieteni! Flea curi. f r de care nu se mai putea tr i. identic . M car de -ar fi fost to i trei.. întoarcerea pe flancul stâng era absolut interzis . ha! Bravo. cât de cât. indignarea femeii era deplasat . bineîn eles. atunci?! Se pip i pe frunte. i mai r u. tam.. pe ast sear . îi va da telefon Ludmilei. for a public s prind infractorii m run i i s apere femeile! Femeile care vor s fie ap rate. Prostii! îi era dor pur i simplu. mare. î i aminti abia acum i se întrista. bah! Bine c nu -i întrerupsese nimeni! E plicticos s dai explica ii. Dar dac pân diminea a buza i limba i se vor umfla i mai tare i nu va fi în stare s îngaime nici m car cele câteva cuvinte din fondul principal. în lumina tâmpit a te miri c rui bec de circ de mili ie. doar nici n-o privise?!). s se duc Teodorescu!.. pe mili ian. Asta-i mai lipsea! La naiba! For a public s nu se mai amestece decât acolo unde-i fierbe oala. care.. cu cadranul p tat.. fumat pe jum tate. dat Ämutului". durerea asta în old e ceva nou!. ridicol. evident. în aceast sear . î i amintea acum. în bu it. sunt în stare s dea dovad . se apropie de m su a de lâng lavabou unde-i depusese.

de la vot. melodia i textul sunt un tot dialectic. se plânge c nu-i scrii. Velici adusese cu el o sor .. pân la urm toat lumea circula. dup atâta reclam . c nimic din mizeria cotidian . mizeriile Är m i e" sau ale Äviitorului".. cu ochelari. pe jum tate ridicol ² da-da. c ruia ageamiii sau impostorii nu-i prindeau niciodat nuan ele). o Floren a a nordului. cum era valsul la? «La un pas de fericire ne-a oprit o ov ire». izolat. iupai-dia. ne cere s -i trimitem volume de poezie româneasc . m rog. dar cu cine sem na i. în orele de diminea . nelipsit de lâng el. abia acum se reg sesc naturale ea. sau nu. într -adev r. perfect reconstruit. la Z noaga. nonconformism i moravuri (un anume nonconformism. sau numai absurde. din prefabri cate. doi. ca i cu un an. prin ce minune. curtoazia. a oric rei vie i zilnice.. ce dantur superb ar ta. va s zic . s . de vibra ia pere ilor rigizi. care se fac cu aprobarea. lecturile sale r mase în urm . cinci în urm . a. iupai-dia-da. când saco a unuia. un cumnat inginer. pân în fundul p mântului. Ro ea. dar la Chimie industrial . iat . totu i.. pentru anemicul week-end se arbora un zâmbet special. dar ei o recuno teau dintr-o mie.. da. scuza i. cer s se consemneze. Opera. nu exist forme f r fond i invers! Fondul se îmbin cu forma i invers! Cine a mai v zut un fond f r form ?! Ce prostie! i invers! Cine dracu-amai v zut. astfel. chiar cu ajutorul so iei sau logodnicei. po i fi student i la patruzeci de ani. Codârl .. hiperînc rcate. de sindicate. buna dispozi ie era excelent .. la un loc. n-o l sa. sunt înc aici. jena i de incapacitatea lor. î i trage cinci fire deodat . notele pentru cele dou comunic ri etc. la Predeal. o femeie uscat . din nou schi. un ins foarte Äbine". i care vuiau de iuiturile conductelor. al teutonilor. dar teatrul e. n-are rost s . între Äei". din persuasiunile de ani întregi pentru o viz ² ÄA i mai primit vreo tire de la Alexandru"? ÄDa. proste ti.. da. ÄCine-i împotriv ? Nimeni! Cine se ab ine? Nimeni! A.. adormitoare. dar când râdea. e dreptul lui. nu. sora nevestei. tovar e?!" ÄPe mine m cheam Ionescu Cârcel! Bravo!.. can doarea. ca i el.. e nu tiu cum. i un «Mercedes».. ajunsese. el se lini tise. e în Belgia inginer 96 97 la un trust de lactate. umorul. Ludmila fu. s -mi fac o. Grinzingul. Minda ie i în lume. schia cu o pasiune absolut adolescentin i. te pomene ti c mi -am fracturat falanga asta de la. schiar . vai. vacan a universitar . nu p trundea pân în Ämediul" lor. 296 pentru i o ab inere! A... ciudat. vuietul apei de la closet care se repezea parc . Velici. putea recita o or întreag din Hermann i Dorotheea. filarmonica e înc grozav . Pi loc. c e apt de ironie. iupai-dia. a femeilor între ele. Var ovia. mai adev rat decât cel crispat din autobuz. sau Krakovia. astfel. uraa! ² trecur s rb torile Cr ciunului. nem ritat . tovar ul Pi loi. grava Krakovia. cam provincial. conferen iar .. c . nimic din troleibuzele mirosind urât. Ion Barbu.. da-da. meseria ii?!") din locuin ele-viespar. prieteni comuni. cu aviditate. conservate cu ce grij . între inute. nimic din cozile de la alimentare. Vârful-cu-Dor. a i stat un an la Viena. tia Holderlin i Rilke pe de rost.. f cu din inconvenientul s u Äfizic" o claustrare închinat lucrului i reu i. da. mizeriile Äetapei" sau ale Ädeceniului". mâna dreapt se va ab ine. pe care cei doi o petrecur la Sinaia. curtoazia b rba ilor fa de femei. Danzigul. f cu o Äpasiune" pentru Minda. nu tiu unde. ridicol. perfect delimitat. ca Bor escu. tovar i? E un nume ca oricare altul." ÄAu! Ce dracu. rel axare. la Milano e cumnatul lui 98 . evitabile. cum te cheam pe dumneata. ÄStefansdom"-ul. ca toat lumea s se amuze. domnule. mândria industriei noastre tinere de materiale de construc ii.pardon. cu to ii se convingeau. fericit aproape c el se afla. a femeilor fa de b rba i.ase într-o sta ie. sim ul civiliza iei. una din acele pasiuni pozate. tam-ta-ra-ta. din fa . gotica. câteva nop i. nimic din complexele efilor. cu portbagajul plin de conserve. superbul castel de la Marienburg. într -o stare de semiinfirmitate. întreab i de tine. cu ora ul nou. Emil Botta ² nimic -din edin ele lungi. Panglic sau Pamblic . ei. tam-ta-ra-ta. unde oamenii se a az civiliza i pe dou rânduri. nu. da-da. în ariile lui Palestrina i Monteverdi.. secolul XII. dormind în ma in . iepure tr gând la plug. unde se cheltuiau milioane cu cele câteva ronduri de flori obosite. nimic din alerg turile dup un meseria când se sparge conducta de ap (ÄUnde au disp rut. dintr-un miliard. cineva poveste te despre Polonia. toat lumea cu familia. în râsul tuturor. ale speciei i ale conjuncturii.. nu-i a a. nu -i a a." . la cincispre zece kilometri în afara ora ului. atunci când se afl mai mul i de cinci. tam-ta-ra-ta. au o vil deja. ori. Nichita St nescu. ne-au trimis fotografii. ca Izmean . c se p streaz . iupai-da. absolut nimic din miile de mizerii eterne sau nu. Gâ i. oricum. exact a a cum te a tep i s fie o profesoar de chimie. Blaga. m rog. posomorâta. nimic din trivialitatea vie ii zilnice. ia uite. au! ÄIa uite.. o cast ca oricare alta. ÄPrater"-ul nu prea mi-a pl cut. plin de morcovi. iupai-dia-iupai-da. tovar ul s-a ab inut. nimic nu r zb tea. se ab ine cineva. se d deau adrese. dispera i i furio i pe toat lumea. cu vai. e Viena. farmecul. Co ofan . la Trieste e cutare. per fect p strate. s . bineîn eles. unii pe al ii. n-am s dorm toat noaptea. iat .." Tr iasc Cyrano! El va saluta cu mâna stâng dac . cu Äblocuri". ipai-dia-da! Porc mâncând din farfurie i student pl tind chirie. cu ziduri înghe ate în sunetul coralelor de H ndel i Bach.Peste nici o s pt mân . Pân la urm ..chiar i. cu mult mai real. sus. iupai-dia-iupai-da..i recupereze pierderile. i înc foarte bine. cu vechiul ora i vechile cl diri. am uitat melodia.. Melina cu b ie elul. Anului nou. nu tiu cum. pentru cele zece zile. în casta lor. de ce râde i.i demonstreze ei în i i c nu-i ie it Ädin form ". nu import . cu chiu.

au intrat în cursa utilului. s rmanii. pe Ä leaul" cel mare. persiflarea tuturor Ämarilor valori" tocmai pentru relaxare intelectual . ² i necesare! .Bojin. râzând. e de treizeci de ani acolo.. în câteva locuri diferite. e cel care se mul ume te cu lucrurile strict practice. uneori doar. totu i. Nu. confortul v zut mereu în latura sa strict utilitar . de i e total fals! Schiez i lucrez ca un b rbat. sau de nefericire. în schimbul banilor lor. ² Ce spuneai de tineri? M intereseaz !. ha. centre industriale. ² Ha. ef de catedr . când ceilal i erau deja sus. în mijlocul lor. i hot râr s urce pe jos la cot . Tinerii îns nu vor aceast Euro p . unde i e aduceau elogiile cele mai potrivite. aici e paradoxul. acolo. cele pe care le a tepta. tinerii intelectuali au devenit de Äs tânga" peste tot. nici imita ia trecutului. nu m usuc . o vede i cam simplist. la Paris sunt fra ii Constantiniu. de reconfortante). inându-se de brazii m run i. ci sentimentul de siguran c apar inea unei lumi bine delimitate.. inându-se cu putere de crengile verzi. ce r scolesc toat Europa?! Oamenii ace tia au pierdut trenul i vor... cum ea disp ruse din via a din jurul s u. geniului. în provincie s-au creat zone interesante. de sentimentul culturii.. cum a a. alunecând pe tobogane de z pad ce se pulveriza. ha!. inteligent. unor in i care îl recuno teau i pe care îi recuno tea. cu mâinile fierbin i i umede. într-o diminea . la Sinaia. Ei se împotrivesc s tr iasc ca i cum ar trebui s supravie uiasc unui r zboi! Eu am predat doi ani. Europa a fost reconstruit .. replic ea la o întrebare cam direct pe care i -o puse el (dup ce badinaser despre o gr mad de lucruri.~îcT? s mai a tepte. acest lucru îl aud de-o sut de ori pe an. tradi ia. a ceea ce folose te trupului doar. domni i doamne distinse. Äradicali" cum îi zic ei. vorbea câteva limbi. când.. cristalin. ha. ha! Iat ceva ce un Äcoco " nu poate s în eleag ! Sau: ² Provincial. mai ales. Muncitorii i alte categorii revolu ionare s -au Äcumin it". indiferente sau nu. totu i. sim indu-se bine al turi de aceast femeie frumoas -urât . o finisare tot mai perfect a lor. f r efort. pres rat cu brazi. discuta. i m-am sim it grozav între tineri! Ce curios.. ce vesel putea fi. joas . i doi. civiliza ia. care au. confortul psihologic! X. c zând cu fa a în z pad . mai ap sat chiar. îmi aleg eu îns mi partenerii. continu ea când ajunser sus.. i trei. e ciudat cât de provincial se tr ia în Bucure ti. francez . apare acest sentiment. degradant ! A disp rut îns . abia acum observa Minda. i chiar a noastr . i. i am descoperit acela i Äprovincial" ca la noi. alerg în sus. chiar i în cele câteva ore. dar e urât . cam Ädixneuvieme sitele". sus inân-du-se unul pe altul. 100 ² A. ² Foarte simplu: Äcoco e te"! i ea râse absurd. 99 ² Coco e te. cam Äcoco e te". în primul rând c nu era atât de singur cum era l udat . al turi. o calitate profund european . într -o lung plimbare prin p dure. majestues. o femeie din casta sa. Eu sunt o femeie care duce via a unui b rbat. nu am nevoie de b rba i. din lumea sa: grav . i -apoi ideea de fericire. de a râde i de a se auzi râzând. singur tatea nu m degradeaz . de aizeci. m intrig ! f cu doctorul. mincinos. Civiliza ia ?! Civiliza ia e dat de cultur . am dormit la ei dou nop i. unde era sigur de sine. a fost atras în aceast curs . de moravuri. în aerul pur. Iat . pe care o chema Sireca. mi carea fizic . din aceea i mam ). într -un schimb. bucuros s vad români.. ha. mergând din nou. a confortului. la Bremen i Hanovra. unde era vesel. de z pad . ² Ce leg tur are industria. Fu pentru el o baie de vitalitate luna ianuarie. discut tocmai acest gen de lucruri. împotriva crisp rii provinciale. aceea i dispari ie a grat uitului. m împotrivesc la o discu ie despre tineri: rapid. provincia e atât de provincial ! ² Ei. ha. lunecând. a întregii civiliza ii. o mai mare varietate a obiectelor i. ceea ce e frumos în ea e doar trecutul sau imita ia lui. întocmai ca un b rbat etc. sunt femeie. afl Minda. de apari ia gratuitului! Eu am stat în Germania aproape doi ani. care alearg dup confortul practic! Totul trebuie s fie util. perfect . scuturându-se de z pad . ironia. reluând discu ia lor. cu pl cerea de a inhala aerul curat. astfel. la tineri. e adev rat c genera ia de cincizeci. strict func ional! De aceea Bucure tiul a ajuns atât de provincial. de salon aproape. dep rtat.. la patruzeci i ceva. puse în slujba func iilor trupului. mai mult o el. a Äutilului".. s vad fa a cealalt a lumii! E adev rat c . nu era nefericit . întocmai ca un b rbat. în gestic . unde se cultiva ca într -o curte cu un monah nev zut spiritul de dragul spiritului. singuratic . dar ceva foarte vag. b rba ii. i Minda o urm . ha. cel pu in în mediile medicale! Cu sora lui Velici. inteligen ei. f r s vrea. voi. mai multe automobile. ² E adev rat. de aceea. sau dispare vertiginos. Socialdemocra i sau chiar Äcomuni ti". ha! i ea î i etala dantura i gura ei s n toas . a trebuit s refac Europa din moloz i. în decorul acela viril. pe drumul înghe at. întrecându-se copil re te. cu p rul alb. o femeie nefericit i . cu toate acestea.. te ft i ea îi indic o coast abrupt . care nu sem na cu Velici în nici uri fel. domni oara Sireca (erau fra i vitregi. acelea i moravuri utilitare! Ai observat ce triste sunt autocarele acelea luxoase care gonesc cu americani b trâni. pe pârtie. au început s slujeasc trupului i func iilor sale joase.. teribil de variate. acest instinct al revolu iei împotriva Äutilului". gustului. persiflarea aceea subtil a tuturor i a ta însu i. se sculaser amândoi cam târziu. cu provincialul? întrerupse ea. nu numai reîntâlnirea cu mun ii . lene i. sigur! Hai s urc m pe aici. sau urcând pe scurt turile abrupte. acolo. spunea ea. unei vesele caste.

.. i dumneata ai renun at!. le petreci cu ei. nu voia s-o supere. to i se uit holba i unii la al ii. stând între tineri". f r nici o leg tur : Eu m simt singur. e o n val de oameni pe care nu-i cunoa te nimeni. c lcând peste peluze. mici cu bere. în Bucure ti nu circul cu ma ina. i valoarea! ² L c tu ul.. . cu stucaturi la geamuri. era o femeie cumsecade. de soarele ce sclipea orbitor pe z pad . unde se Äd " ceva pe gratis sau foarte ieftin. o s -i prindem la mas pe to i! ² Crezi c mai prindem funicularul? ² Da. femeia! ² Da. ² Ce. ca cei mai buni dintre ei. i mereu.. excrocul. Noi.. reunite. zidarul. râse ea. farmacistul. de fapt. spuse doctorul. prefer s fiu prost în eleas dec ât s . discuri i rochii!! tii când m simt cel mai femeie? Când m g sesc într -o mul ime care alearg undeva. bucurându-se de aerul tare. de ce?! M simt excelent. pu in cam prea accentuat.. îmi smulg hainele. mâinile. plimbarea era deosebit de reu it ... ² La ce? insist ea.. fiu singur . trebuie s tii într-o colectivitate cine-i doctorul. s -i invit acas . pân la urm . i ea râse. a a. a a. ² Da. dar. s se limpezeasc . vorbesc cu voce tare. asta e un paradox! ² Bineîn eles! Trupul are nevoie de atât de pu in! Eu am început s^ iau o singur mas pe zi. i -au închipuit c suf r de complexe. s ies cu ei. nu te sim i singur?.Agentul de asigur ri. nu tiu cum... atunci m trag deoparte. ranul. întreaga mea fiin din acest iure dezordonat i m afund pe o str du din acelea pe care. ha sunt de acord: i femeia! M-ai în eles foarte bine! ² Ai obosit? ² Nu.. ha. undeva. cam a a.. cu siguran . ov ind. spuse el dup un timp.. i un puf negricios. n-ai renun at? ² La ce? se mir ea i-l privi cu ochii ei mici. spuse ea. zâmbind. ² Func ionarul am spus i eu! ² .... eu sunt un b rbat orgolios? Eu sunt o femeie. cred c într-o jum tate de or ajungem. i. s fac pe modernul... nu -i a a? Fripturi ti sau snobi?!. am renun at! Oricum. nu? ² Da. Dumneata cum faci cu studen ii dumitale?! ² Eu? replic surprins Minda.. în primii ani. la noi. u or de recunoscut. nu m simt singur. spunea Sireca. chiar mai eficient! Eu le predau i ei trebuie s înve e! Sunt atent doar la poltroni i la tocilari! De i. ² Da-da. localnicii au disp rut nu tiu unde. circul pân la dou !.. K ² Ce. un autobuz gol.. îmbrâncindu-se. ² . parc absent. al ii. am încercat i eu. numai pe jos am trei camere. m comport exact ca profe sorii mei.. c prui. 102 ² i.. Deodat . oamenii ace tia trebuie s fie distinc i. ha.. tapi erul.. c vacan ele. ambulantul. într-o pia . ² De ce s m comp timesc?! Ce. suntem foarte departe de tineret. ricana Minda. a a e! . te comp time ti? Nu te credeam în stare!. dezl n uit . dar. preotul.. foarte feminin ! Mie nu -mi place mul imea. râse el. func ionarul. spuse domni oara Sireca. aplecându-se din nou dup z pad . de Älume mult ".. pentru c tinerii se uit la noi ca la ni te moa te! Am încercat.Ai dreptate. ² Am auzit. m plimb 101 76 oL singur . func ionarul. presându... oprindu-se. fericit i.. un spectacol. unii au crezut c mi caut un mascul. la asta nu renun ! La c r i. în care se schimbase de câteva ori subiectul.i un bulg re de z pad pe care-l trimise spre trunchiul drept al unui brad din marginea drumului.. e adev rat! Eu. ve nic necunoscute! Straturile trebuie s se a eze. ca pe o alifie. vine tocmai de la aceste fe e necunoscute. mereu apar fe e noi.. i senza ia aceasta obositoare. Bucure tiul i le-a p strat înc . s Äm simt mai tân r .. f cu el.² Crezi? Mai crezi acest lucru?! ² Ha. cei mai mul i.. mi-e team c a putea ajunge singur. în or elul In care^Sm copil rit nu mai recunosc pe nimeni. mi-e team de singur tate! Sun idiot. deasupra buzei. flori.. aici. pe când eu. Nu tiu.. cu c su e joase. antreprenorul. foarte femeie. i Minda nu se putu împiedica s constate c avea sprâncenele prea groase. Am renun at! Dumneata mai ai i clinica. nu-i adev rat. mesa gerul... s m amestec printre studen ii mei. comerciantul... s -mi fac prieteni dintre ei. cu studen ii! Acum e o excep ie.. ² Te-ai ales cu ni te sclifosi i. îmi faci confiden e?! ² Deloc. ² Ba da. ² i rochiile! ² A. ha. un film american. dar locuiesc într -una singur .. i atunci se creeaz .. ha! ² Deci. poli istul i. întoarse repede privirea ca s nu se tr deze. Când eram asistent. topometristul. chiar i vara. cu precizie. albe. e mai comod astfel. dar prefer singur decât prost în eles! Dealtfel. c vreau s -i folosesc. ha. ha.

mi-am dat curând seama c . mi-ar fi pl cut s m arunc de undeva de la în l ime. i ai avut în vedere. l sând un n ule destul de adânc în urm . mi -a pl cut asta. Ia stai s încerc i eu!? Lovi i ea. s . M întreb. înaintând încet. v zându -i dezam girea înscris pe chip.. ² N-ai sim it. îi realiz figura i întreaga fiin de pe vremea când era tân r . domnule. ea î i tergea preocupat mâinile arzânde în fularul gros.² însoar -te! spuse ea. calm . i jos. pe care o pescuise din marginea p durii. cu nasul lung. doctore. câteva coaste abrupte. ov itor. cum ai zis. spuse Sireca. tat l meu. mâini le mari.. ² Am s m însor. i a unei pr p stii potrivite. de fa cu al ii. ceea ce-mi face pl cere. împingând în fa a ei o cr c na groas .") ² Hai. îi sclipi vehement în privire. de iarn .i ascund antipatia care.. de dep rtat!. uite. evident. ca s . nimeri i mai prost. Accept i nimeri cinci din cinci. spunea Minda în timp ce ambii î i continu-ar drumul.?! Da. cu toat gura. de pe un pisc de munte. ² Ai v zut. într-o zi ca asta. i am hot rât s -l pedepsesc! Mi-am f cut rost de cianur . ² Fantastic! exclam ea. care o urm rea cu un ochi tot mai critic. înainte. pasul zilnic. frumoase. începu s sclipeasc sudoarea. cu coada ochiului..i dau eu bulg ri?! ² Nu-nu. fabricându. de i î i preg tea acum fiecare lovitur .. Se înfierbânt apoi i. aveam. sinuos i asem n tor oric rui lucru pe care îl f cea. ha: felul în care mi -ar fi pl cut s m omor! E ceva. Pe fa a ei. despre sursa civiliza iei. dar fa a uscat . ce. una.. î i concentrase i aici întreaga ei aten ie i îndemânare. Din cinci. c . afund. (ÄDe ce dracu nu se depileaz ? Chiar dac e o savant . am 103 I senza ia c nu tac ceea ce trebuie. privindu-l pentru prima oar cu admira ie. pentru c se gr bea. iu minte perfect asta. râzând. o sim ea. insista ea.. îmi pare r u.. dar ceva tot realizasem. trezit din absen a sa surâz toare. proiectile. în dep rtare. cu privirea în p mânt. nu tiu cum. cu degetele lungi. totul parc se întâmpl spre binele meu. bazinul prea jos. c adineauri fusese întâmpl tor. ai aici bulg ri! Minda o privi.. cel mai mult. i r spunse cu o anume greutate. am lovit de dou ori în acela i loc! i trunchiul e destul de sub ire. demult. la vârsta gesturilor romantice! De i a fost o simpl poz ! Eram în ultima clas de liceu. i îi veni s surâd cât de copil roas putea fi o femeie reu it ca Sireca.. mai d o dat ! Ia uite. doctore. printr-o oboseal a privirii. cum ar fi sta.i iei via a? Sireca îl privi cu mirare: ² Nu. de ce întrebi?! Eu sunt o pozitivist .. dup o pauz . într-o împrejurare total lipsit de importan . apoi m -am r zgândit. pu in ambi ie! Vrei s . cu aerul perfect transparent. spre ciuda sa. urechile dizgra ios de mari. ochii mici. ce dracu stai a a mofluz? Minda o privi surâzân d i din nou îi s ri în ochi must cioara ei. a a cum se v d uneori în peisajele elve iene sau tiroleze. radioas . ar trebui s . am trecut de vârsta gesturilor romantice. continu el. ci undeva în natur . ai vorbit despre gratuitate. m faci s m înfior! Minda o privi o clip rece. ha. apoi continu . deloc fardat .. de ghia . pozam fa de mine însumi. pufule ul acela negru.. dar nu despre asta e vorba! Parc sunt.. umerii la i. de deasupra buzei ei superioare. uneori. prea vii. dorin a de a face un act. dând din umeri: ² De asta am i amânat atunci cianura i sec ionarea venelor. ha. tot mai negru. în c utarea unui pisc. sfor ându-se s surâd : ² Eu. tabloul acela ÄSeneca murind". ce conta acum. ha! ² Ia uite. încearc i dumneata. încât senza ia c eu îmi hot r sc via a. de lân . Ai o logodnic grozav ! Minda d du din umeri. ai încercat vreodat s te.. de exemplu. apoi începu s loveasc în copacul pe care i-l indica ea. din ce în ce mai fals !. devenea tot mai agravat . i se apuc gr bit s fabrice. i ara acum z pada din fa a pa ilor ei. nu?! 105 ² Crezi? spuse ea.. i Minda. cu adev rat. la rându -i. râse Minda.. Din cinci lovituri. în sfâr it.i bulg ri pe care îi în ira meticuloas pe marginea oselei. împins. m-a jignit. must cioara aceea. de fapt. ha. gambele scurte. ha! Dar dumneata. pe care încerca zadarnic s i le ascund .. c mi -am p strat liberul arbitru e fals .. afund. dar. dar nu dintr -un turn sau de pe o cl dire.. am scris i o scrisoare. începu el deodat . în fa a ochilor. î i d du seama c în dosul entuziasmului ei se ascunde speran a c el va gre i acum. El d du din umeri: Ce prostie! Ce-l apucase?! Voise parc s -i spuie ceva. Dealtfel. Prostii! ² Ia spune. Apoi. nimeri patru. turnul unei bisericu e i.. dar. o anume . de când dracu a început tot acest joc. ² Bravo! ² Hai. spuse domni oara Sireca râzând. o paji te verde. c totul era o chestie de prost -gust... dar. nu tiu cum. cu mul t înainte ca eu s bag de seam ?. am senza ia c am intrat într-un joc f r sfâr it. dar. insist ea. îns . sinucizi. 104 regret c nu se pref cuse mai pu in îndemânatic. rata din dou una. în clipa aceea.. am vrut s -mi deschid venele. îl împiedicase s-o menajeze. probabil. dac -mi permi i? Minda n-o privi. ² Hai. fericit .. cu vioiciune. uite. domni oar ..

. ore întregi. un lucru de Äprost-gust". pân sus. etc. fluirând încet. toate trebuie s aib un scop. în sfâr it. pentru a nu intra. o clip . pantaloni la dung etc. l sând ro iile care i se fle c iser în mân . o Äfemeie neplâng rea ". în circuitul 106 capitalului i pentru a boicota societatea de consum. a f cut inten ionat g l gie. ha! Toate acestea în numele devizei: ÄEpatez Ies bourgeois!" ² Nu în eleg ce vrei s spui cu toate astea!. începu i ea s alerge. au ap rut. Dup un col al oselei se z rea Cota 1400. nu avea nici un fel de întâlnire. întorcându-se în scaunul s u ce pendula u or. excelent . tot traiectul. f r nici o pl cere. doi. în orice mediu perfect spontan. i f ceau de câteva ori la rând. propuse ea. social . evident. artei. pe lâng pilonii telefericului. la Universitate. Äpentru c n -avea rost!" Sau intrau într-o cas .. în orice clip etc. proprietarii. învelit în om t înghe at. de i. evident. spuse Sireca. Sau câte unul se a eza undeva. evident. am s m întind pe prisp . la 107 caban Am s înfulec dou farfurii cu ciorb . cu senza ia. o prieten posibil a lui. i continu s priveasc în sus. cum apare la mul i tineri din occident. compania surorii lui Velici. orbitor. plictisit . pr p stii adânci. cu ultimele puteri. Ajunser . aruncând. i de aceea profesau astfel de Äacte gratuite". mic -burghez . s se poat bucura de un efect dublu: acela al unor oameni trezi i în toiul nop ii de un sp rg tor i. spre piscul atât de apropiat. cineva pe care ei îl v zuser crescând de mic. Äa refuzat" s intre în cas . fa de filistinismul mic -burghez care î i închin orice mi care. privind din nou în vale. Sireca strig dup el i. oriunde. la fel. spre cer. cr c na din mân . faptul c sp rg torul era chiar o cuno tin . apoi începu s alerge. In stânga se z rea uria a pârtie. Vârful -cu-Dor. de i hapening-u\ e altceva. chiar i râv nirea unui ideal înalt. un sens! ² S întindem pasul. schimbându. s prindem telefericul. v zând c nu se opre te. abject .în l are asupra utilului strict. a trecut din nou prin fa a por ii. a tuturor. a utilitarismului filistin etc. buim ci i. de exemplu. a doua zi trebuia s se scoale devreme. de i era obosit. Fusese o diminea agreabil . f r nici un scop. artei.i picioarele în p turile pe care le pes-cuir dintr-o gr mad . i ce e semnificativ e c nu se fereau de ceea ce numim prostul-gust! Uneori. a a. Observase c Sireca nu-i displ cuse nici Ludmilei. mai larg. sus.i demonstreze lui însu i o anume libertate fa de cauzalitatea rigid . de undeva. Äteribile". i apoi. i zborul. un fel de Ähapening". ceea ce se i întâmpla în majoritatea cazurilor. glumi el. a unei Ädepline libert i" fa de orice cauzalitate a conven iilor sociale rigide etc. una dup alta! Dup aceea. printre care. în vârf. ÄPutem s-o vedem i la Bucure ti. o pung cu ro ii sau a a ceva. prostul-gust era o condi ie a acestei Äfarse" de care râdea. o tav de argint sau altceva.i geanta i alergând la facultate! Ce Äfars ". unul singur doar. poeziei. un act gratuit. luându. cu un buchet mare de flori scumpe în mân . pentru el. îi era foame. Äîn sine". înc un ocol. în mod absurd. s se Äamuze" s ingur. i se pref cea c a teapt pe cineva. i în absen a lui Velici! Cam de dou ori pe an. Sinaia. riscând s fie jigni i i molesta i. ha. s mânc m sus. zâmbind u or crispat. ner bd tor. i inta final . cazi în filistinismul burghez!. o femeie. se aruncar în scaune. un fel de refuz al muncii. ale tiin ei. Vezi. în domeniul tiin ei. cu cravat . de Äactul gratuit"? Se urcau. sus. Din mintea doctorului disp rur cele dou urechi mari i must cioara dizgra ioas a chimistei. f r nici un Äscop".i c ma a. s . în dep rtarea aceea incredibil de limpede. Pele ul. cu mare limpezime. ap ru. adeseori. sau i mai exact: crea ia în cadru neacademic. de exemplu. Te pomene ti c ne pleac ultimul de sub nas! Grozav idee. întorcându-se într-o sear acas . în zare se vedea. r mase doar senza ia confortabil a unei camarade inteligente. formele crea iei. în via . pe o linie oarecare. li se p rea o tendin filistin . i a intrat în cas abia diminea . fu delicios. ci pur i simplu a a. e frumos asta! D -mi voie s m ag de cuvântul sta Ägratuit" în alt sens! Ai auzit cumva de experien ele pe care le f ceau unii suprareali ti înainte de r zboi.. în timpul unei petreceri. tot ca o form de protest împotriva a ceea ce e bun-sim burghez. ceva cu mult mai. de exemplu. a lor. Äho ul". înf urându.. merge!" . Renun apoi râzând de propria sa copil rie. Evi dent. avea mi se pare i un pachet în mân . v zând c nu se treze te nimeni i c Ärisc " s plece neobservat. calm. Unul din ei. culturii! Practicul m runt care na te provincialul. valea Prahovei. jocul acesta surrealist era altceva. s -a pref cut c vrea tocmai s sar pe geam. a f cut un ocol pe str zile învecinate. sp lându-se. Pe dedesubtul lor treceau brazi mic ora i de distan . o fat . Minda încerc s deosebeasc puloverul galben al Ludmilei. cu o jum tate de or înainte de ora de plecare. f r false probleme. a ocolit -o. ² Nimic deosebit! d du doctorul din umeri. sclipea blajin în soarele puternic. de exemplu. larg deschis. cum am zice noi azi. rotund. a func ionalului. de la bibliotec . pe schiuri. ca în cazul acelor penetr ri în case necunoscute. cum era la ceas. bine dispus. la cabana telefericului. de i nu aveau chef de cei de acolo i nici s bea sau s m nânce. la un col de strad . gâfâind. interesant! Nu putea izvorî decât din creierul unor tineri intelectuali exalta i. a intrat într -o noapte de var pe geamul unor vecini. ci doar a a. voioase. pe care viermuiau furnicile umane. cu ai c rui p rin i erau prieteni. cel mai m runt pas din via atingerii unui scop! Acestor tineri. privea nervos ceasul. cum zic ei. ideea de a urca pe jos la cot fusese excelent . s fac o baie de soare! ² Haidem! spuse Minda m rind pasul. i el. sclipitoare. a înh at nu tiu ce. ale contempl rii. gândi el. Peli orul. într-o intersec ie aglomerat . se plimba ore întregi. cum zicea el cu admira ie. stânci. într-un tramvai. câte un temerar cobora spre hotel. Nu-nu. albe. nu? Sau altul care a simulat chiar o ho ie.

. ha. n-am nici un fel de voce! Am acompaniat-o pe duduia Tanti ca s -i dau curaj! De i s-au g sit unii. ² M scuza i. încet. ha. Pssst!. ha..tre la fere ti! Te recu-nosc.ha!. hârtii albas..ÄTe recunosc. hai: un. s -l rul m! încet. ² Scarlatti!. i ce dac cânt fals?! Lini te!. doi.Sus. Bu.... o femeie care p rea c ascult ceva la radioul vechi.. sorbind din paharul s u de whisky." ² Las -l. dansezi?! strig o voce b rb teasc din u a ce da dincolo. un ÄTelefunken" din timpul r zboiului.. cred. ha. f r a deschide ochii. trei: Estam! ² Cine-i sta?!. Apoi coborâr spre caban . care s afirme c abia în felul sta i -am t iat tot curajul.. care c uta ceva într un bufet. Tanti.. ² Gura: un.. i... o arie naiv . tot în vacan a de iarn . acolo-n noaptea lui! ² Te-n m -ta. majoritatea beau vin i pri . nu g si i? întreb el. am aranjat prin alt persoan .. vrem Ray Charles! S urle orbul... i pe-ntuneee-ric. Mircea.. se strecur în camera vecin . termin cu. cum ai ghicit c venim?! ² Am ghicit! r spunse Ludmila radioas i-l s rut . Las scrumiera acolo!. ² S dans m.he. ha. mersi. 109 ² Icule.... Minda deschise ochii.lini te!. Se sim ea . cu Ray Charles! ² Da-da.. aia de la Tomi .) ² Aici e totdeauna ca la revelion! V-am admirat. cine a luat-o?. Bucure ti! Degeaba te-ascunzi tu.. opti ea i trecu pe lâng el.. sunt pu in obosit ! Prefer muzica asta! ²JVali. aha. ha. opre te magnetofonul! ² E oprit de mult!.. 108 Capitolul XII ². domnu Teodorescu. afundându-se pân la genunchi în z pada pufoas i cald . L sa i-l s-o acompanieze! Las -l. cu un zâmbet pe buze.. ² Dar. la dans? ² Nu tju. ² Necâ tig tor. Dincolo nu era aproape nimeni. ha!... ha. Minda se a ez în cel lalt fotoliu. la Paul. ² Nu-i adev rat. se bucur Minda. i o siluet într-un fotoliu.. a pus monopolul! Afl c l-am auzit înc de anu trecut. un. cu paharul în mân . dumneata de ce nu e ti dincolo. dup un an i jum tate. ha. s rind din scaunul s u. înc un efort! Un efort constructiv! Hai..... mare. care. ha! Hai.. arhitec i. ave i o voce frumoas ! 110 ² Bah. s tragem covorul! ² Nu trebuie tras.. mai dori i pu in.. ² Opre te radioul! Hai. ei asta-i. da i-mi voie. pe col ul bufetului!. înainte de a. cu ochii închi i.i pui. ² Ei..he!.. ² Ia uite.?! ² Nu. erau a tepta i: Ludmila.. înc o dat . domnule.. vesel i... ² Pssst!.. apoi se ridic i se mut pe fotoliul de lâng radio. ha! ² Era o sticl de whisky aici. doi. paharul meu e acolo! i v-a aprobat cererea? ² Da.. între timp.. hai s dans m! Ridica i masa. ni te prieteni pe care i -i f cuser anul trecut. i pe care îi reîntâlniser cu bucurie dup exact un an.... ² Hai sictir! Cu mutra ta de loz în plic. bag o rol . împreun cu_sa iLBehj.. sunte i neserio i! Nu suntem în stare de o. nu e.He.. E radioul. e acolo..cu. ha.." ² Bravo! Excep ional! ² Cine mai vrea o cafea?! ² Salat mai este?! Vezi s nu r storni paharul. ² Formidabil. cu acela i zâmbet str veziu pe buze.. b trâna. ² Parc am fi la revelion... cu o anume lene. ha. doi trei! ² Ha. asta e bun ! ² Paule. întreb : ² Ce-iasta?!. ha.. ² Ha... i o privi pe cea care st tea în fotoliul de lâng radio. ascultând câteva clipe. O sonat . S t!... ha. Minda închise ochii fericit.. i pe-ntuneeric. Doamna Nestorescu.... da. spre uimirea lor.. vezi oglinda! Minda se ridic ..re tiL.. m . în curând distinse câteva sunete de clavecin. l sa i cafelele acuma.... a fost foarte reu it!.. descotoro-sindu-se de p tur .. cu întu-neri-cuuuu! Degeaba... (Era unul din privilegia ii care primiser whisky. ² . tu e ti duetul?! Hai. ce tii tu despre Ray Charles?! Ai impresia c .ha.. pe el! Ce. vezi. oco-lindu-i pe cei care începuser s danseze deja. trei! ÄTe recunosc i pe-ntuneric... Nu-nu.

cu «mari proiecte de viitor». în timp ce el î i balansa pantoful. s se ame easc pu in.. el însu i. e oricum trecut de miezul nop ii. unele telefoane zbârnâiau deja! Foarte bine.. în dup -amiaza aceea.. în felul acesta se putea gândi. a cafenelei... în zgomotul. în timp ce încercau s -l conving . mul umesc. mai vesele... mai trebuie farfurioare. care i se aplec la ureche. ÄMunca mea. accentuase el cu o min poso morât . ² Dar nu în eleg.. fix.. l sat în pace." Se amuza. incognito. eu nu-mi p r sesc cercet rile mele pentru un post de func ionar prost pl tit! N am citit dou zeci de ani. apropo. unul singur. s miaune. nu vreau s v sup r! Ce be i? ² Nimic. ² îmi preg ti i o surpriz ? f cu alarmat Minda. El întoarse capul. spre buc t rie i înapoi.. e unsprezece i dou zeci i nou ... parc s-ar fi aflat undeva într-o sal de a teptare. î i pendula u or. uite. ai s vezi... te asigur! ² Orice altceva afar de ceea ce fac acum îmi este dezagreabil! 111 ² Nu-nu. etc. în sensul c . pu in de tot. se acordau bine cu sonata aceea fluctuant . în hainele sale. încât tirania lucrurilor s se estompeze.. e inutil. nu-nu. ha. stând picior peste picior. mersi. v-am ocupat fotoliul! ² Nu face nimic. câte o und de parfum care ajungea zdren uit pân la el. v-am spus c nu suport nici un fel de.. le spuse câte o chestie ustur toare la fiecare. i un pahar pentru M rie-Jeanne!. de parc n -ar fi fost singur! ² Ce faci. pa ii gr bi i ce treceau prin înc pere.. dar. planta piciorului. lucru ce nu -i st tea în fire.. nu-l deranjau. atât de armonioas ... he. v rog.. îl amuza s urm reasc notele acelea s lt re e ce se urmau una pe alta.... atunci.. uite. nu-nu. ² Dar v rog. la începutul prim verii abia. ² Nu-nu. a a. nu -nu. nu v deranja i. he. f r nici o. nu avea de dat absolut nici un telefon! Basta! ² A. nu-nu.. î i preg tim o surpriz !. crede-m ! A teapt . alarmat. dar cedase brusc! înc nu se tia noutatea. numai eu! Ceva pl cut. a a cum unii lucreaz la cafenea. pu in. lucr rile mele. ca s fie crezut. stau aici i fac pe snobul. dar whisky-ul nu e b utur . acum... dac nu mi s-ar mai face nici o surpriz !" Siluetele. am b ut un pahar de vin i nu prea mi-a f cut bine. ministerul sta s-a mai reorganizat înc de dou zeci de ori pân acum. stau pe tabu retul sta... plictisindu-se. ce caraghios vorbi i! . înc l at cu pantofii s i engleze ti. urm rind aria ce continua la nesfâr it.. incognito. un pikhamer. dar. de amân ri.. v muia i doar buzele.. pân când. v-am mai spus c . z u. balansând între expresii atât de diferite. ² Nu vre i pu in whisky? ² Nu-nu. e altceva. melodic. m sup r! ² Ei. ha. ÄIa uite. be i din paharul meu. da.. Sorbi pu in din lichidul ro cat din pahar i închise din nou ochii... muzica. în sfâr it. readucând fe ele Älor" diferite. Trebuise s fie chiar mojic. cu cravata corect legat la gât. dup aproape trei luni de tergivers ri. refuzase hot rât postul ce i se oferea la minister. i-apoi. în sfâr it. monoton .. dincolo se auzea Äumanitatea" cum se vesele te. ² A. f cu Minda. ce împlineau doi ani i care îi îmbr cau înc moale.grozav! Postul fluctua u or. imperceptibil. ca s fie. în ziua aceea. un ru de cort. se f cuse c nu bag de seam .. câteva silabe. cere-mi. îi f cea r u! Nu voia s fac nimic din ceea ce-i Äf cea r u".. pantoful drept prin aer. f cu Minda. o domni oar cu tichie. frânturi de voce. nu suporta i b utura. nu. ² Ei totu i.. prostii. asta-i bun . n-am pip it sute de bolnavi ce duhneau a usturoi numai ca s ajung s fiu chemat prin te miri ce sonerie. poate. zumzetul.. nu. ÄNumai dac n -ar veni nimeni. Dac s lile de a teptare ar fi ceva mai comode. domnule doctor! ² Sigur?! ² Absolut sigur! E perfect a a! E aceea i bucat ?! ² Cred c da.. derulând în parte fiecare scen .. v aduc eu un pahar! ² Nu-nu. poate foarte bine i f r mine i. categoric nu. în clipa 112 aceasta. e o capr . el nu are de dat nici un telefon! Poate unul. egal . te-ai izolat?! Mai ai whisky? Dac mai dore ti. prin simpl ap sare de buton!. cuceritoare. i a a. O mân i se a ez cu fine e pe um r. Uite. plin de veselie. a a c . colorat . Minda închise din nou ochii i.. ascultând preclasici!" D du îns din umeri i ascult mai departe: fiecare se simte bine î * felul lui. uite. nici nu cred în chestia asta cu «suflul nou». sau poate numai a a.. bonom. Era Nestorescu. rumoarea u oar . cu butonii s i Äochi de tigru".. e a proape de miezul nop ii.. nu-mi permit s absentez de la. ² Ei da. într-o linie melodic simpl .. în clipa aceasta. i multe altele! ² Vai. i dincoace el... un timbru sub ire. începând cu ministrul... prefer s . gândi el. nesim it. locul meu e lâng patul bolnavului sau în cabinetul meu de lucru! Etc. uite. pu in... cum zicea Romi. parchetul scâr âind. ei bine. pardon. nu se putea ame i. o voce frânt . Ce-ar fi s se îmbete?! A. care. râsete. ai încredere! Mam . un sufleur. sau..

a atins -o cu mâna pe gâtul ei sub ire. care veneau de atât de departe la întâlnirea aceea cu el însu i. cu încheietura sub ire i interminabil . i se ag au de mâini. de afar . se afund în fotoliu. în ciuda rochiei ei. mul umit de sine. sim i doar rochia ei atingându-i genunchii i o und de parfum. probabil. Minda o v zu: îl urm rise. nu era lipsit de. nasul drept.. Statur astfel aproape un sfert de or . se pare.. fierbinte probabil. minuna ii ochi bovini. chinuit pân la vaiet de casca electric . ² Nu-i nimic. pu in! Ei. Era o alt bucat . anemic. cred c e mai b trân decât mine. A. de p r. dar nu mai face i eforturi de acest fel! Nu trebuie s -mi g si i neap rat o calitate! E bine i-a a! ²»Mai bem pu in? o ispiti el.. dar. de o asemenea feti can . s râzi de o asemenea femeie.. unde nu se mai dansa. se feri. plin de praf. de un fel de. râse ea. Minda se l s dus.. Nestorescu disp ruse. s ascult muzic ! Mai târziu. gura urât . haide. ² E adev rat. ca i cum ar fi adormit. grele. dar pe fa a ei plutea fericirea. Ce -o mai fi cu spondiloza ei cervical ? Era cuceritoare.. spunându-i cu tonul ei u or r gu it. de tot. astfel ca lichidul s se resoarb direct prin mucoasa gurii. avea bra ele lungi. Iat-o! în clipa când voi s se ridice i s-o invite s ia loc lâng el. zâmbind mul umit de sine însu i. i o privi: Vali era înalt . calzi. cu ni te sifoane. vrând s -i fac pl cere. trei premolari lips . dar ea râdea. a i trecut. Scarlatti!". chiar de irat . cumva?! ² Nu-nu. îl odihneau.² Ei.. Erau ambii foarte mul umi i un ul de altul. v rog s nu v sup ra i. 113 ² Foarte bine! r spunse Minda. îl cur au.. ² Iar începe i? Minda renun . lâng magnetofonul scos din func ie. i î i întoarse privirea spre b trâna Nestorescu. Se sim ea bine cu mult lume. he. se pare. dar. A.îl amuzau. îns . poate. Când se uit a doua oar la ochii ei. Ar fi vrut s stea câteva minute de vorb cu b trâna Nestorescu. Mare scofal . Pentru asta se afla el aici? i -apoi. într-un rând o surprinse ap rând. dând semnalul unei digestii complicate. de pr p dit . de bun calitate. uite-o pe micu a Vali. Apoi. îl masau u or. sau voia s -l însoare pe fiu-s u. de fotoliu. încurcat. lâng u . ce caraghios vorbi i! ² Vrei s dansezi. he! Prostii! Se sim ea bine. a teptând ca b trânica s reintre în camer . probabil tot la clavecin. o s facem un duet! Dealtfel. vezi.. ha! ² Ei i?! Dac o s i se fac r u. o s cânt m. ca s prind o oarecare form . Bravo! Pe canapea i în dosul biroului se constituiser câteva perechi. ar tându-i paharul. i p rul lânos. pur i simplu. a. se pare. i uite. cam indispus c fusese extras din fotoliul s u. haide. respirând u urat. Scarlatti era formidabil! Vali nu mai reveni. erau bovini. o chem la dans. nici r ul nu e chiar atât de. î i d du seama c nu erau catifela i deloc. în schimb veni Nestorescu i îl duse dincolo.. pu in asudat. Apoi Minda întoarse capul spre ea i avea o expresie atât de trist . i Minda uit pur i simplu la ce se gândea. abia î i muie buzele. un holtei cam b trân. f r ironie.. de irate. de i era perfect treaz sub ochii închi i. Minda nu deschise ochii. vezi. a zburat! ² Vai. ca ni te degete de fantom . B u pu in din pahar. mari. Ce-i asta. c ut undeva un scaun liber. 114 sorbi pu in din pahar i se a ez mai comod în fotoliul vechi acoperit cu o hus de stamb cam murdar . uite. ÄE delicios. în mân . i Minda. ondule. l-ar fi putut ajuta.i dea prea bine seama de ce.. închise ochii i ascultar muzic în continuare. undeva.. Era perfect. din u . discuta ce^a în comun. se spuneau bancuri. cu paharul în mân . un grup mare. îi pl cea Scarlatti i. un fel de feminitate. gust pu in din paharul meu! ² O s mi se fac r u!. o voce b rb teasc .. încât Mia Fabian izbucni în râs: 115 ² Ia te uit ! Parc e ti un oricel murat! ² De ce nu r spunzi la telefon? o întreb el cu voce optit . întinzându-i mâna. pe scaune. F r r utate. pu in. gr su .. n tângi. de-a dreptul. ascultând în t cere. frumo i. de fierul electric. dar în camera cealalt . din nou. de când intrase în înc pere i acum veni drept la el. ÄMa griffe"?! i doctorul surâse. m gulit . spuse el. tot Scarlatti. valuri. ² Ave i ochi frumo i. cu din i neregula i. un întreg recital Scarlatti. prefer s stau pu in. ochii catifela i. o femeie care alergase toat seara. iar în mijlocul înc perii. cu un aer misterios. ² S tii c nu sunt sup rat pe dumneata! Ce faci?! Doctorul o privi fâstâcit. uit repede de Scarlatti. o idee prea lung. îns . cu figura ei radioas . f r s . ha. care vorbea cu cineva. Ar fi trebuit s se fereasc . Era. f cu el. la pând s prind sunetele acelea nemaipomenite. i s rise s-o ajute.. de. de parc ea.. într -adev r. atâta tot! Se a ez .. gândindu-se la mâinile ei lungi.. ne tiind unde s pun paharul pe care-l inea în . nu cred c o s i se întâmple nimic.. e cam trecut pentru ea. Minda era foarte mul umit. catifela i. probabil c mult lume v spune acest lucru. g liganul la ferche probabil c-o dansase i acum. nu s -a întâmplat nimic! ² Nu s-a întâmplat. dar în a a fel ca el s nu se supere. dar o s se întâmple. îngrozitor de prost t iat . lâng perete.

fesele. cu un rictus în jurul gurii lui drepte. Sânii mari. dup ce î i Egveni pu in. intim. Vru s . când ezuse cufundat în fotoliu. apoi. provocator. vesel . chiftelu e. Cei doi. nu sta eap n. de sudoare. amestecat cu parfumul ei fran uzesc. tr dând perna gras . i se oprir doar atunci când întreaga înc pere dans o dat cu ei. Dansau acum destul de apropia i. ² Ah. prin i în | sutien. O asculta cu mult aten ie. i execut câteva piruete. azuriu.i rost de altul! Caut -l pe leu.. I se f cu loc cu aclama ii. în care era as. ha. jucau u or. i Minda se opri cu o contrapiruet . era s r mân în picioare. ² Vai. care pornea din sub ioara bra elor ei. mu chi file. zâmbind cu o anume suavitate.pâin e. castravete i salat de cartofi cu maionez . în jur se dansa Älipit" sau Ädezl n uit". iar ea se l s dus . bine dispus. c . f r s . te descurci! E spuse ea.în decolteul adânc al bluzei. care. i.i partenera la semidistan . a. obrazul ei drept. ² F -mi i mie rost de ni te whisky i. nu mai pot! suspin ea. hai s ne distr m pu in pe socoteala lor! S ne prefacem c . 117 cu ochii întredeschi i. manc cu mult poft . Pe fa îi ap ru zâmbetul acela str veziu. prezentul i tr ecutul se amestecar . se vedea lumin în antreia ul sufocat de paltoane i pardesie. o s cread lumea c . cu palma atingându-i ceafa. i vorbea cu b trâna Nestorescu.i spun! Ba nu. ² Dansezi bine. pân la jum tate aproape. s rm lu e. râsete. Dou perechi plecar . Doctorul dansa pu in cam caraghios. oldurile puternice. v zul. cu gura întredeschis i. ceva cald.i apropie tâmpla de a ei. tiindu-se urm rit . dezvelind sânii ei mari. urm rind sonatele lui Scarlatti. uimit pu in de reac ia sa. acceptându -i presiunea. pentru c îl inea.. d -mi paharul dumitale i f . pe o alt farfurioar . Minda avea sub ochi. a doua oar . îndemânatic. moale. ine-m îns ceva mai strâns. strângându.. voci. buzele. în perpetu mi care. gros marcate. Se parfumase \cu exagerare. de parc mi -ai spune ceva cu haz. ou umplute cu ficat. gesticulând cu mâna dreapt . flirt m. metalice.i vorbesc astfel?! ² Deloc! spuse el i se relaxa. sprâncenele. gura întredeschis . în afar de aceea de a nu se lovi de ceilal i dansatori sau de pere i. serioas .. surâzând. pe un scaun. nu mai pot! Doctorul o sprijini cu aten ie pân la o canapea.i capul pe spate. unde o depuse. . tamponându-l pe fa . p strându. moi. nu mai pot.. l sându.mân . Nestorescu puse apoi din nou Ämag" -ul în func iune. nu chiar a a! Bravo. îl atrase spre ea. ² E grozav! îi sufl ea. i singura lui grij . mirosul iute. din corpul ei plinu se desprindea o electricitate juc u . fusta prea scurt l sa liber piciorul pân deasupra ge -j nunchiului. în bra ele ei durdulii. d dea u or din cap. de parc l-ar fi f cut de sute de ori. El se apropie. gr su . hai.nu e ti la catedr . Avea un deux-pieces de antung. de-abia sim it acru. 116 Äshake" sau tango. Rezist cu succes. decoltat. articulate. zâmbe te pu in. i în clipa când Fabian îl atinse u or cu mâna pe um r tocmai îi explica ceva b trânei. v rei?! \ ² C Äfiltr m!" râse Minda. i fa a ei mic .. foarte aproape. cu buzele sclipind. ambii. nu. de data aceasta. Doc. ca i masca ei . cu ochii închi i. Zâmbea. Minda nu mai sim i nimic: mirosuri. eap n. ha! Te superi c . ce str lucea. inân-du. uitându-se la ea cu privirea lui dreapt .. a a e bine! Toat lumea se uit la noi!. mâna stâng ea i-o inea mult ridicat deasupra um rului s u. distinct. privind peste um rul lui. de ast dat . Fabian b g mâna i îi trase batista din buzunarul de la piept. din care Fabian. i privirea n aluneca pân afund. Hai s ne distr m pu in! Toat lumea se în treab cum dracu am f cut de am pus laba pe tine! Nimeni nu tie adev rul dar.i o inutil gravitate. cu buzele strânse. dansau i ei. p rea perfect odihnit . Ea ip u or. vezi c a ie it! i ea îi lu paharul din mân i se apropie de grupul din mijlocul înc perii. reliefându-i formele. umed l sa s se vad din ii m run i..i dea seama.. inteligent . ajunse la n rile sale un miros de trup u or încins. Doamna Nestorescu îi mai aduse. pe nas i. tangajul s u îns nu fu resim it nici de ea m car. i dansul reîncepu. dar în clipa aceea. ca de obicei. Doc! Du -m undeva. a pulpelor. tocmai când se gândea cum s ias din aceast împrejurare cu un gest simplu. distrat . epene. frumo i. de care fu mândru câteva clipe. de adineauri. începu o nou serie de piruete. las asta! E ti singur? De ce n-ai adus-o i pe Ludmila? Ce bei? ² Whisky! De ce n-ai mai dat nici un semn de via ?! întreb el repede. respira ia. posomorât. în clipa aceea sim i. pocnea pe ea. ² Ei. Se învârtir pân î i pierdur . ca în ni te pârghii. umbla c nind pe tocurile ei ame itor de înalte într -un cilindru de efluvii. Se dep rta din nou. ce se afla lâng perete. involuntar. i Minda privi câteva secunde în urma ei.. Minda f cea un fel de medie între aceste ritmuri. ² Exact! accept ea. probabil. bine ales. i piruet în continuare ² de i ritmul nu cerea a a ceva ². impulsului de a se retrage (ÄUn domn nu face a a ceva!" gândi el) i continu s pirueteze. î i sim i transpira ia aglomerându-i-se la tâmple. îi aduse apoi un pahar de sifon Änu prea rece" i o farfurie cu friptur rece. ² Mersi! r spunse el. pu in uluit. Apoi ea se ridic i se apropie din nou de el. genele erau puternic. în decolteul ei îndr zne . um rul gr su . cu capul pe spate. Doctorul sta acum reze mat lâng perete. cu un alt p h rel de whisky în mân . cu f lcile încle tate. din nou. Minda i Fabian.i buzele. Ei.

s urm reasc cele ce povestea Brânda. i Minda. ² Parc dansez cu Ana Karenina înainte de a-l întâlni pe Vronski! ² Frumos! opti ea. de i doamnele erau transpirate. f r s . începu s o s rute. cu râsul ei acidulat. mergând de -a lungul inelor de tramvai). 118 Trecuse aproape o or de când dansau. aten i s nu se calce pe vârful pantofilor. Nu era frig.. cu figura lui energic . arunc igara. f când dificil îmbr i area... o împinse u or într-un zid. spuse Fabian.i. i ea emise spontan ÄHi. i pachetul îi . M sufoc! Fa a ei îns era vesel . ² Nu tiu ce am. ² E deschis geamul dincolo! strig b trânica. ce risipea toate ambiguit ile: Asta cred c ai citit -o în Ionel Teodoreanu! ² î i place Ionel Teodoreanu? par el. care r sun prin toat înc perea. atent s nu-i scape pachetul alb. hi!"-ul ei. încât Minda fu foarte tentat s p easc cuminte al turi de ea. privi în jur i. care st tea pe un sc unel. puterni c . Fabian reu i I s scape. dup icneli. Nestorescu deschise geamul mare. Dup o scurt lupt . ² Au! f cu ea cu vizibil nemul umire. Era cald. ea se smulse cu o mi care iute. de alunecoas . din camera cu radioul. Fabian îl amân pentru mai târziu. f r s ie seama de cartonul pe care-l inea în mân . neobosit . dar el o prinse din nou. plictiseala acelui drum pe jos (ÄNu mi place s fumez ig ri proaste i s umblu pe jos! îi spusese ea odat ). Se r zgândi brusc. întoarse din nou capul: nu era nimeni. s nu dea te miri ce ageamiu peste el". surâz toare. dar el nu f cea nici o mi care. mai ceru. dar ea se desprinse i repet întrebarea: ² Hai s lu m i noi un tigru de sta. care râdeau de se pr p deau. vreau s ne plimb m pu in. binef c tor. doctore! Nu mai sufla a a pe n ri. iar s -a înc lzit. nu tiu. ca s nu tulbure vraja de care era cuprins chipul ei. pe ceaf . pe care o manc în timp ce vorbea cu toat lumea. i ursonul gros îi rotunjea perfect silueta. majoritatea celor invita i plecaser . r spunse el i vru s .. ² îmi pl cea.. f cu repede câ iva pa i. nu g se ti?! ² Nu atâta ca tine! râse el. dar astea erau mult mai reu ite. avocatul Brândajcu o prieten .i întrerup fraza. aprinzându. Doc! ² Mai târziu. îns . Gazdele. strângând-o semnificativ în bra e. Apoi. pe care ea i-o ferea. pe gât. lipi i unul de altul. somnul. ² Noi de ce nu lu m un taxi? întreb bosumflat Fabian. r mase o jum tate de pas în urm i o prinse în br a e. I se aduse i felia ei de tort . înfofolit în ursonul ei. cu feliile de tort . Se povesteau iar i bancuri. strângând-o cu atâta putere. c nind cu cuiele tocurilor asfaltul. un fel de melancolie dulce. ² Atunci de ce fumezi dac ai chef de aer curat? f cu Mia. Minda îi aprinse ei o igar i î i aprinse i lui una. de data aceasta mai lini ti i.i aprind o igar . dar ea refuz cu un gest scurt cu mâna. ceea ce o umplu de încântare pe b trânic . s facem câ iva pa i în aerul curat. Era ciudat de grea. care oprir "un taxi. Doctorul dans din nou cu Mia. lacom.pasiunea ei. are foarte mult verv . ² S plec m. opti el. Era atât de rotund . i ea se a ez mul umit lâng ceilal i. o sc p din mâini.?!" Mia Fabian îi f cu îns un semn s tac . f când o jum tate de piruet .. doctor al î i desf cu pardesiul i vru s-o ia de umeri pe Fabian. avusese i cu carne. hi. c utându-i gura. i Fabian. o igar . cu rom i fri ca. Minda cu Fabian i înc o pereche. Minda o ascult . în vocea ei agasat se sim ea atât de bine lipsa de chef. Apoi. i în timp ce ea mânca. gâfâind. acoperi urile erau înc albe. încât o ridic aproape de la p mânt. la col . Iar începi?! Las m ! Las -m ! ip ea i î i mi c coatele. ah. deodat prost dispus . cu sos remoulade. de grea. dar acum. c m mototole ti toat ! Te -ai încins. cu aceea i expresie radioas pe fa . dar coctailul de fructe. b trânica o întreb : ÄVrei s . în sfâr it. i el se ridic i îi aduse cocteilul cu fri ca pe care îl Äascunsese" în bufetul de dincolo. i Minda îl depuse undeva. doar petrecute una peste alta. C ma a lui era leoarc de sudoare. Era la jum tatea lui martie. gâfâituri.i mai aduc o felie de tort ? Ai spus c i-a pl cut. înalt. americ neasc i b trâna se aplec atunci lâng ureche i îi sufl c o s i pun dou buc i la pachet! 119 Plecar apoi i. sorbind cuvintele Ätinerilor". de ce nu. azuriu. iar cu mâinile încerc s -i dea la o parte pulpanele ursonului ce nu erau prinse cu nasturi. dup ce le manc . într-un Äloc ferit. se desp r ir de perechea Brânda. La un moment dat. i acum r m seser doar intimii. cum nu se z rea nimeni (erau pe strada 11 Iunie. scurte impreca ii ale ei. o briz de aer rece n v li printre dansatori. c utându-i cu gura ceafa gr su . el o invit din nou la dans. o prinse de bra i. era cazul s se deschid o fereastr . s n u-i mototoleasc deux-pieces-ul ei frumos. z pada umplea rigolele. Fabian îi f cu semn doctorului. cu pachetul de pr jituri în mân . destins . care declar c le f cuse special pentru ea. Slava. pe str zi! ² Nu m strânge a a. desprinzându-se.

întoarse în mijlocul str zii i ea urc . cu un zâmbet satisf cut pe fa . St tu astfel minute în ir. fluierând în cet. u or dispre . de vesel . cu un fel de reculegere i aviditate. el. insipid. i el o urm . greoi. b nuind un acro aj.. Fabian z ri un taxi. indecent parc . Singur tatea sau aerul tare. continua el. numai ca s ascund un alt adev r. întâlni fa a lui pe care plutea o expresie de vinov ie ipocrit . cu bazinul întors. mai curteni . vrând s curme repetatele sale aluzii. apoi. se s lt într -un cot i fix geamul ce se decolora încet. vrând s se conving . Oricum. furioas . de i Äerau împreun " de câteva luni. arunc cu un gest perna pe podea i î i afund fa a în cearceaf. duji col . o s ruta cu aten ie. t cut. dup ce st tu un timp cu pleoapele închise. din martie. Pleac ! I Ea începu s mearg cât putea de repede. aproape indiferent . de parc ambii repetau o scen pe care o mai tr iser odat . care con inea în el i cele dou îmbr i ri acolo. mai adânc!. cu râsul la ce îi sclipea în privire. or. c cel care alerga la un pas în urma ei era Minda într-adev r. apoi înc o dat . când era Babe la ea).. acoperindu-i pardesiul cu o arip de noroi. picioarele care îi zvâcneau. plecând privirea. de adineauri. ² Doc. poft de somn. de o discret persuasiune. balta aceea care anun a prim vara. i ma ina se opri..i ie i din min i i ai s faci cine tie ce prostie!.zbur pe jos. expresia fe elor lor sem na izbitor: plictiseal . de parc ar fi vrut s urm reasc infinitezimala gradare a luminii n scânde. uitându-se dup un taxi. deschise ochii. ca ale unei p s ri sacrificate. Fabian d du din umeri i î i continu . mereu cu un pas în urma i în stânga ei. contemplându. Fabian continua s mearg repede. cu ursonul jucându-i pe trup. pân când ea începea s se plictiseasc . Apoi stinse lumina. îngâmfatul Minda. c sc o dat . El r mase pe loc. presate. O clip . Pe fa i se citea mul umirea de sine. Era ceva ce trebuia tr it. pe urm . r sucindu -se încet. i goana lor în acest fel. Adev rul. aproape p rinte te. Se l s atunci s alunece în jos. a teptând somnul. Nu era i nici nu se pref cea c este. se repezi în mijlocul dramului cu atâta energie. acum era începutul lui iunie. vopsit în verde. P rea c el nu dore te altceva decât s fie în preajma ei. se ascunde cel mai bine cu însu i adev rul! Eu spun adev rul. pentru ea parc . îi spunea. Uneori. chiar o u oar îngâmfare. pe care el. uneori. expresie pe care chipul s u o avusese pe la zece ani. . te pocnesc. încet. cu ma ina sa. în pozi ia aceea incomod . te pocnesc. uneori îl suna chiar ea. s ias cu o anume regularitate.. privind în urma taxiului pân ce luminile stopului disp rur . . tot drumul acela pân acas . i cineva cu care se intersectar privi în urma lor. Când Minda se preg ti s urce la rându-i. R mase astfel. drumul. i doctorul. Dup ce privi câteva clipe în urma ei. nu putu adormi imediat i citi înc timp de o or un roman oarecare. ca i cum ar fi fost de acord. pe unde o ducea el. dureroase. ² Dac te mai atingi o dat de mine. pata uria de noroi de pe pulpana pardesiului. dup mi c rile sale dezordonate. lâng zid. al nop ii de martie îl învior i Minda umbla acum cu pa i elastici. în jurul gurii sale strânse. energic. cum îi spusese ea. se adunase sila. i ea începu s se obi nuiasc cu expresia sa ipocrit . c reia îi tiau pân la am nunt urmarea.. parc . în umbra vreunui cactus ce cre tea pa nic în l di a sa de lemn. de plâns. din noile cartiere. Minda îns devenise mai flexibil. se resorbeau perfect în pânza alb . unde se purtase atât de Änechibzuit". Ce g sea la ea?! Ce g sise la ea?! Fabi an d du din umeri. Ajuns acas . dar ai s . nu tiu cum naiba. rece. încât întoarse capu l. lumina se grada cu l comie. dup petrecerea aceea atât de izbutit . Apoi î i continu drumul.. ea îi trânti u a în nas i ma ina plec brusc.. lâng vreun perete de sticl . în spatele trupului s u. care o uimi atât de tare.. în timp ce afar întunericul se alb strea u or. el nu -i mai c lcase pragul apartamentului. hohotele rare. s tii! spuse ea rece. de parc eu a fi obligat s te suport. ca Äsclavii" lui Buonarotti de la Academia florentin . s-o sprijine cu o mi care ciudat de sigur . îi spuse ea într -o zi. ² De ce te superi? întreb Minda cu o voce intimidat . perfect treaz. derapând în zloata din mijlocul str zii. sau când îl l sa s o a tepte câte o or în strad . bomb ni ea. o privea prea pu in. cu un oftat în bu it. la un pas în urma ei. te la i a a de greu. f r o vorb . cu o privire amuzat . timpul acela de leg tur . ochii lui tr dau un fel de veselie n tâng .. ' Asta o înfurie de-a binelea i-o f cu s strige: ² B d ranule! Te compor i ca un be iv! Las -m în pace.Din ziua aceea începur s se vad .tor. când îi închidea telefonul (evident. ² i. ea îi l sa mâna. i zborul cartonului cu pr jituri în balta murdar . care începu s o uimeasc . Ea accepta ca el s-o sune. drept într-o balt . când era l udat de profesori în fa a clasei.. încât era cât pe -aci s cad dac nar fi fost el atent. spunea el râzând.i. în sfâr it. c utarea unui taxi la ora trei de diminea . în mod surprinz tor. cu umerii s i la i turti i pe cearceaf. Doc! Minda d du încet din cap. neînfrânat. ² Te-a invita cu drag inim . f r s -l priveasc : Dac mai încerci o dat . de parc . oprindu-se din când în când. adolescentin . cu mâinile la spate. severe. doctorul o urm . cu torsul r sucit. nu era deloc sup rat. Minda se mul umea cu pu in. vreun restaurant cur el. începi s devii libidinos! Minda zâmbea supus. curat.. Repet . 120 121 de simpl . greoaie. Nu mai era atât de expansiv . plâng rea . ca la început. i patul întreg îi tr da convulsiile. s -i aud vocea i. când se g seau în câte o cofet rie sau restaurant.

i dac m opresc. apoi o privea. spuse el râzând. tu e ti bibeloul meu. primit de la o prieten din Israel. parc tu vrei mai sus de cot?! Mi se pare c vrei mai jos. vrei?! Hei. j penibil care avusese loc ultima oar la ea.. hai. se i temea de el. plante tropicale. ha?! Uite. de ziua lui. Apoi ie eau.. Ea urcase la"el o singur dat . aer condi ionat. dar înv ase s se p zeasc . da?! ² Ce ras ?! întreb Minda. dar ce m intrig e c tu nu ' prea bei! Te pomene ti c te ab ii ca s -mi faci impresie bun . încântat.. i Minda aproba. îi d du mai bine banii. dar evita. desenul mu chilor palmei. curate. Doc. nu tiu cum. j ea îl asculta totu i. . ² Nu tiu. cu chelnerul. nu te mai maimu ri. Doctorul f cea toate astea parc în glum . i-ar fi sfâ iat i fusta. dar ea refuza regulat. nu te mai plictise ti odat ? Uite la iganul la din col . te tim noi ce e ti în stare. îmbuiba i de vinul de Ätrei sferturi" i ea îi l sa mâna. ² Te pomene ti! spuse ea zâmbind i îl mângâie pe frunte i pe gât. cu ochii lucind de râs. duduie. i. al c m ii. ² Ha. etc. care te iubesc atât de platonic?! ² Da-da. de fantezie. lucruri pev care le îmbr ca când ie ea cu el. de i el î i d duse cuvântul de onoare c se va purta ca un gentleman. cu seriozitate. \ care î i pierde echilibrul uneori. din sticla asta eu am b ut mai mult de jum tate. spunea Fabian. i de ast dat . în definitiv. de sub corpul s u greu. pr v lit cu indolen peste ea. Inim . De cele mai multe ori îns trimitea picoloul vis-â-vis. ² Mai bine mi-ai fi cump rat o pijama. iar tu. cu pruden . ceva. d du ea amuzat din umeri. un vin de 27! Mai bine cheam chel nerul i ofer -i i lui un pahar. ficat. amuzat . gr su . i îi explica apoi. Minda p rea la început bosumflat de pruden a ei. pân când ea i-l tr gea cu o anume brusche e ce tr da plictiseala. nu îl certa "\ niciodat .. 122 123 Minda nu mai insist s urce la ea i n-o chem nici la el. i ea îi privi cu indiferen ceafa. sau al turi. Nu e foarte bine c ne vedem astfel? Tu e ti mul umit.ce -i asta?! ² Hai. N-o mai lovise. de recuno tin i se mul umea cu bra ele ei. pline de imagina ie. a a. de i îl dispre uia. aleile str juite de arbori vechi. fudulii. J si ea fu loial : î i cump ra de fiecare dat . create de arhitec i tineri. capricii. i ai fi îmbibat -o cu parfumul t u! ² Porcule. îi f cu i un hatâr: nu se mai depila la sub ioar . m duvioare. creier (pane. se repet într -un fel scena . i dac n-ar fi sc pat cu o stratagem viclean din bra ele lui. eu îl am pe Babe al meu. Hoin reau apoi. gulerul curat. când se l sa seara. deschise în noile cartiere. f cu ea. plâng cios. ² Am un caracter bun! spunea ea. i. mul umin-du-i pentru cadouri. dând din cap. sunt de acord: un buldog! i îi s ruta încet. îi lu i lui o c ma de poplin i o cravat str in . dar îi rupsese o bluz de m tase natural . îi satisf cea micile lui nazuri. de parc spu'sese ceva neîng duit cu Ävârsta lui". ha. pretextând ba una. ocolea prilejurile de a fi singur cu el între patru pere i. ea nu inea sup rarea. La început. i în unele se serveau la gramaj meniuri variate. împreun . Asta pentru c vegheaz tanti Miu a! Altfel. în definitiv. spune-i te rog b iatului s vin la masa noastr . fu fericit.. cu reculegere. sub pretextul c ea are un salariu mic. el o invita s intre la film. a f cut ni te ochi de parc ar fi v zut o oal cu sarmale! ² D -l în m -sa! spuse Minda. c elu ul meu de ras cu care ies. cu o privire vesel . chiar dac era mojic. evident. nu? Ha. dup rulad cu fri ca sau crem nituri i pentru ea. un râs în bu it. de sticl . cu ochi veseli.. eminen a hipotenar . Ne ine i mereu pe afar . din curiozitate. mâna mic . parcuri le. ha. eminen a tenar . sau în pergament). ² Ei. Doc! ² Daaa?! f cu el. la vreo cofet rie. el vru s -i cumpere unele lucruri. ha. odat . Minda era de nerecunoscut. ha!. de care nu se apropie nimeni. nu-i a a?! Pentru pat..² Te pomene ti c am s sparg ceva! f cu el. ca de un animal mare. replic ea râzând. nu putem s ajungem mai sus de cot. El însu i nu p rea prea nemul umit de întâlnirile lor publice. de i nu ^ajungea pân acolo aproape niciodat . parfumat . suntem prieteni. impecabil. în dup -amiaza care se f cea tot mai lung . chelneri respectuo i. cu o aten ie ciudat . rinichi. nu se formaliza prea mult. greoi. spuse. uneori îl l sa s-o mângâie i pe sâni. pe care ea începuse s i le parfumeze pentru el. pe un ton foarte pu in . te gânde ti numai la porc rii! ² Eu. i Minda. tovar e. cu un fel de u urare. de vac etc. i umblau cu pa i lene i. ÄOra 12" sau ÄJoffre". a la grec. eu. dar cum nu se potriveau în gusturi. Erau acolo vitrine mari. s rutându-i bra ul pân la um r. vr bioare de porc. hai. l sându-i bra ul peste care el se aplec . Fabian. f cu el cu voit ipocrizie. ce sp rseser cu curaj vechile abloane... un fel de buldog posomorât. i ea... ba alta. izbucnind în râs. palma. locurile prea pustii. seculari etc. pe care tocmai i -o f cuse. în mici cofet rii i în numeroasele restaurante periferice. în leg tur cu sortimentul de pr jituri al restaurantului. i intr într-o lung anchet . din banii lui. încurcând lumea care alerga dup cump r turi. Ajun i în fa a vreunui cinematograf de cartier. s tui. sau. tu ce vrei?! ² E bine. ha! râdea i el. hai. i Fabian. 124 tu e ti în stare s la i vinul acolo.

în doi. o anume decep ie care i se zugr vi pe figur . u or împurpurat de vinul bun. o emo iona pe ea. cu pauze. Minda tocmai se preg tea s . ci încercând s surprind 126 pentru cei doi aspecte ale vie ii cotidiene ale peninsularilor. cu aten ie. s se piard astfel. cu ochelarii îngropa i în fa a sa mare. acolo unde localnicii î i ap r via a i tradi iile lor. posesiv . în clipa aceea. pe la mijlocul reprezenta iei. iar el intra singur la film. chiar i mai. ordonându-i s cure e masa. nu se tie de ce. nu te bucuri c m vezi? Ce stai a a intuit pe scaun. cu tâmplele sale înalte. a a se întâmpin o lady?! Minda. din respect îi conduse chiar câ iva pa i. Când îi v zu. dac n-am venit pân la zece. nici m car lui însu i. râzând bine dispus . de parc s-ar fi v zut pentru întâia oar . s rutându-i cu gravitate.. Pa! ² Pa! S rut mâinile! spuse el. în întregime. afar . uneori. cu pu in înainte de ora zece i îl g sir la o mas lâng perete. Trecuse aproape o jum tate de or de la plecarea celor doi. o singur dat . f cu el. ca o oboseal a ochiului. apoi spuse: ' ² Nu tiu. ridica privirea lui puternic . inteligent . f r s-o arate. de cele ce spunea. o z ri pe Fabian apropiindu-se de masa lui. unde era membru corespondent al unei societ i medicale. i se purt întreaga sear cu mult bun sim . f r s . f r s ridice niciodat tonul. de parc ar fi vrut s . cafeaua sosise i era acum rece. i îi d du chelnerului care îi servise ins truc iuni precise. Apoi se împurpura u or. i -apoi a vrea. luneca u or peste toate acestea i bea. ca o proiec ie a propriilor sale gânduri (dac . privind-o.. Babe d du mâna cu el. Ea se a ez pe un scaun pe care i -l trase singur . apoi se întoarse. n-a vrea s st ruie între noi o fals impresie. Minda d du lene din umeri: ² Cum vrei. cu umor. uitase s i-l ofere. ie i din sal . Ei venir . i murmur : ² Ce s-a întâmplat?! Ai uitat ceva? V-a i certat?! Era vizibil îngrijorat. sigur pe el însu i. gândurile sale. mi când scaunul cu neînde-mânare. cu gura sa frumoas strâns . nu mai venim. nu p ru celorlal i doi. f r zah r. acesta refuz i îl rug s-o ia de la mas .i cear iertare. colegi. cum fac atâ ia. amuzat . se scul ov ind. chiar i a a. evident. gânditoare.. Nu b use. armonioasei desf ur ri a serii Älor". ca doi aman i ferici i. ca o apari ie. v a tept pân la unsprezece. dar.. ea ced insisten elor sale i accept s vad un film. Minda. Povestea f r pedanterie. odihnitoarele sarcini ale toaletei de noapte. r mase pe gânduri câteva clipe. zâmbi.125 convins. încât uit s se ridice. în mod cu totul nea teptat i pentru scurt timp.i aprind igara 127 Äaferent ". pe fa cu o expresie mul umit . nu?! ² Da-da. într-o dup -amiaz . religia. Minda povesti o serie de impresii din c l toriile sale din Italia. O urca într-un taxi.. într -un costum impecabil.. nici dou pahare. încât o invit . cu o anume egal concentrare. de parc prin prezen a sa ar fi putut aduce vreun prejudiciu bunei. pentru c nu te a teptai ca un om atât de puternic. i chelnerul se apropie imediat. care îl vizitau i la Bucure ti. Cu toate acestea. O dat . chiar i pentru o zecime de secund . dup o mas îmbel ugat i dou sticle de trei sferturi. senin . i atunci Minda tia c fuge acas . pu in dup ora dou sprezece. intrigat de câte un accent al povestirii doctorului. cum avea în zorii unei nop i fructuoase de studiu. cei doi plecar . lucru care.. în timp ce î i îndeplinea m runtele. pentru simplul motiv c vorbea rar. mai aduse un pahar pe care îl umplu i întreb dac doamna mai dore te ceva înainte de a se închide buc t ria. se ro i pe gât i se ridic pripit. râzând. c vorbise mult. retez ea. ambele mâini. Comand o cafea mare. Ar t toarele ceasului se apropiau de ora unu. i Fabian privea cu mul umire de la unul la altul. f r s -i plictiseasc cu am nunte despre galerii de tablouri sau cl diri vechi. ² De unde tii c îl v d pe Geiger acuma! întreb ea. atât de politicos totdeauna fa de ea. spre surprinderea sa.. vorbi. f r s în eleag nimic. când. cu natura ei fericit . detaliate. Doctorul era atât de uimit de apari ia ei. îi d dea brusc farmec. pentru acea sear .. un domn singuratic. ce era mai bine de jum tate plin (era a treia!) i vru s -i umple doctorului un pahar. scene surprinse pe strad la Neapole sau Milano. s-ar fi concentrat în jurul persoanei ei). în timp ce povestea. cum îi zicea. cu haz uneori. i Minda r mase la mas . Minda însu i râdea. într-adev r. ar tându. în preajma desp r irii. amuzându-se perfect. Nu-nu. nedumerit uneori. s -l a tepte pe Geiger. gr av. ca de fiecare dat . când ridic sticla de vin. st tea cu ochii pleca i i. unde avea mul i prieteni. mai precis unu f r dou sprezece minute..i poat ascunde. la Orvietto sau Gubio. f r gesticul ri. ² Nu-nu. Fabian ro i u or. s v d. apoi. i atunci îi auzi vocea: ² Ce faci. dar se ridic gr bit .i din ii regula i. cum s-o preg teasc . dealtfel în tot cursul serii. Babe râdea i el. p rând a nu avea nevoie de nimeni. din vinul sec turnat în paharele rotunde. era atât de bine dispus. vorbi!. s petrec în sfâr it o sear cu tine!.. într-adev r. a lui Babe . nepl cut îngrijorat. i aceast stâng cie de-o clip . dar mi-ar face cu adev rat pl cere s . ca un adolescent. relaxat. i. sau de câte o privire scurt . interzicându -i s o conduc . în sfâr it. nu tiu dac o s vrea el!.. serios. tu vei fi acolo. la restaurantul ÄCina". în care sclipeau lumini ele ironiei. privin -du-l cu ochii miji i binevoitor. gr bit. Apoi. inându-se de bra . oricum. de n vala turi tilor. jVpe ea i pe Geiger. Acesta îl asculta cu aten ie. chem picoloul. deoarece el. Minda vorbi.

cum spunea ea. în ochi îi sclipea teama.. parc . în felul lui lini tit. la fel ca primul.. Doc. P rea c se concentreaz . hm. eram convins . ² Care el? Babe ?! Unde s fie. Fabian î i manifest dorin a. Minda puse apa la fiert. ipocrit. grav . doar suntem camarazi. dac nu-l inoportuneaz !. s ne fum m în lini te ig rile. în serios. numai. cum se spunea în ora ul s u natal: quod erat demonstrandum! Dup ce ie ir din local. ² Dar bineîn eles. lua lucrurile în serios. Teama de ce?! El d du. t cut . Ea se a ez pe o canapea privind încântat în jur. haide. aplecân du-se u or. care.. a restaurantului care se golea încet. spuse: ² Camarazi. de confortabil. ha. putea fi îns i un joc. doctorul.. revino. i în ochi. nu trebuie s faci nici un fel de eforturi! Nu.... cu firea ei franc . începu s -l s rute u or. Dar e minunat c te-ai întors! Dar era. în timp ce se sp la pe mâini. oboseal i fric ! Prostii! El d du a doua oar din umeri i în clipa când ie ea din baie. zâmbind. te rog s te sim i ca i cum ai fi singur! Nu vreau s te incomodez în nici un fel!. privind-o. danseaz -m sau.. etc.. cârâit! ² i el. exuberant . a a cum se aplecase deasupra atâtor cadavre. vrea s bea o cafea. din umeri.. s raca de mine. el?! întreb . spre surpriza lui. Ochii ei urm reau cu lene perechile care evoluau pe ring. Doc. Doamne. se privi în oglind : o imens oboseal i se instalase brusc pe fa a lui mare. Fabian î i p stra în conti nuare expresia ei radioas .. cu o igar bun . cu o anume blazat u urare. asta e simplu. Deloc. care avea un complicat proces pentru locul de cas . Adev rul era îns c doctorul se afundase atât de copil re te în perspectiva singur t ii comode care îl a tepta pentru tot restul serii. ce-i cu el?! Unde-i..i! S-ar zice c i-am jucat o fest întor-cându-m . în cele mai perfecte condi ii. cel mai bine. se terse îndelung cu "prosopul.. cu cafeaua aburind în mân . uitându-se înc o dat . f cut de el. Dac vrei. la ce?! Ea d du din umeri. dup ce-mi beau cafeaua. prin gaura cheii. subit. ferm convins c voi fi luat în bra e... Dumnezeule. Vrând s -i arate c se bucur .i spal din ii acum. etc). ² Ah. cu caracterul ei pozitiv. cel pu in. f r s r spund . haide. în l de câteva ori din umeri. ² Haida-de. aplecându-se peste el. Era doar dreptul ei sau.. de suferin .. pe fa a lui se i instalase expresia aceea juc u . da. serios. totu i. totul. era doar pentru prima oar . Urcar . pozitiv . cu o cut sub ire. miorl it. evident. s fac ceea ce se a tepta de la el. ce-i ap ruse pe frunte. bineîn eles.. ha. da-da! un tangou scâr âit. f -m s râd. Dansul. zâmbi i continu s fumeze. vezi c i s -a r cit suficient cafeaua. h rt nit. ca i în atâtea rânduri. pot s m ridic i s plec. Minda una serioas ... ea se f cu comod i el ie i s -i preg teasc cafeaua. rece. aproape grav . care-i tr gea în sus col ul gurii. parc te-ai uita prin gaura cheii! fi . bra ul ei gol. apoi intr în baie i. ² Ce prostie! replic el cu hot râre. s -i Äviziteze apartamentul"! în tot timpul drumului cu taxiul (Minda î i vânduse ma ina i trimisese o parte din bani mamei sale. încât apari ia ei îi lu . a cafelei pe care avea s-o bea. izbucni în râs i b u. hm. el se aplec aproape cu interes. pe care familia cl dise f r s se asigure c . pu in cam libidinoase. când ea acceptase. curios. evident. i. apoi. incredul. zâmbetul ironic. într -un fel. privind-o cu ochi calzi. peste mas . lâng igara ei.. brusc posomorât . era un tangou vechi. plictisit . neverosimil . f r de care nu exist o veritabil elegan . dup acea sear . f r umbr de sup rare.. tu i modestie! Cine se scuz se acuz ! Schimb subiectul. sau.de o cafea mic i-o igar (pe care i-o oferi doctorul). distreaz -m . p tima . Nu -i era somn. în ceea ce-l privea. Fabian. Da.. o pat mare... serioas . ochii care priveau. ciudat de t cut . Fabian î i trase bra ul. se întoarse înapoi. nu tiu cum. nu tiu. îns . ro ie i se l ise pe tâmpl . ea trase cu ochiul l a figura sa grav . i atunci. c se putea baza. ha... era o relaxare. ca între camarazi. r suflarea. avid. o vede orice g inar. r p nos. sim i. m-a condus pân acas i m-a predat portarului! tii c are o perfect încredere în el. iar te ui i în felul sta?! ² Cum anume? ² tii tu foarte bine. doamna nu mai dorea nimic. Iar elegan a. îng im doctorul. Fabian trase primele fumuri i-l privi cu aceea i bun dispozi ie înscris pe fa : ² Ei. s urce la el. ascuns. el. Doc. sigur c da. nu-i a a?! Minda o prinse de mân i. i. deasupra sprâncenei stângi.. i când colo. din pragul u ii de la baie.i fac nici un fel de repro uri. un amuzament. un sentiment de modestie. 128 i. eventual un whisky. ha! Dansar apoi un alt tango. adic cu. c o vede. cu un gest aproape brutal: ² Haide. c s-a reîntors. pe el însu i. mul umit de propria-i ini iativ . la insisten ele lui. un veritabil umor. elegan a nu se poate na te în absen a 129 ironiei! Iat : de la umor la ironie! Demonst ra ia era f cut . îi lu mâna. a orchestrei care se auzea pân la el destul de surdinat. e adev rat. ha.. ha. habar n-am! Probabil c . i v zându -i copil reasca dezam gire înscris pe fa . se încordeaz chiar. mai bine. apoi. reflex.. Când ap ru în cadrul u ii. mieun ea. în oglind . f cu Minda. în nea Pândele. de propriul ei curaj.

maic -mea era chiar furioas . când aveai dreptate. ha. al lor nu face dou parale! Singura satisfac ie e c se pare.. nu râdeam de babaci. la rândul nostru. ² Cum anume?! ² Ce. ² Sau M t niile.. d du el gânditor din cap. de i fat . ha. le dusese în pivni . uneori. ² Formidabil! spuse ea.. parc tu nu tii? La tia le umbl gândul numai la Presley i la Bob Dylan. Citadela.. Doc. dar cel mai mult mi -au pl cut ÄDox"-urile! C pitanul Farow. punându-i zah rul la dispozi ie. spuse Doc. Doc. ha.. se pr p dea ea de râs.. Äs r cu a". ce mare scriitor! ÄA a e!" spuse el în gând. da.i ba i joc de mine? Nu crezi ce spun?! ² Cum o s -mi bat joc de tine?! Dar trebuie i noi. ce zici de asta?! ² Nu tiu. Da-da. Ce vremuri! Vremuri cu totul ie ite 131 din comun.. ca s . nu le jucam feste?! ² (Se feste?! Eu cu maic -mea ne aveam ca dou surori. ha. Äcopila u". a ezând tava cu cafea în fa a ei. vremuri minunate! i noi. cine mai are timp pentru a a ceva. -Z u?! ² Pe cuvânt. ha. tia sunt cu totul. diminea . parc altfel ne scobeam în nas. da. nu pot s cred!. o or . zicea c înva la prostii.130 ² Sunt servitorul t u. Doc. du te la serviciu. nu în eleg ce vorbe ti.. apoi fugi dup aprovizionare. ² Ei bine. asta ai citit-o pe undeva. ce fac bietele fete? ² Ce s fac ... Vrei pu in ap mineral ? . Maugham. tu erai o excep ie! ² Ce-i. am citit o gr mad .. niciodat nu e ti mai suspect decât atunci când ai. cu Vivien Leigh i Clark Gabie!! ii minte?! ² Da. s lbatica Sanja. una dup alta. a a.. ii minte ce carte trist ?!. erau o gr mad de c r i de-astea în biblioteca liceului. ii minte. Doc.. parc eram al ii. Doc. Grozav! Formidabil! Câte-am mai citit.. r spundea el cu gravitate real . 21?! au Masca lui Fu-Mandschu. onomastica unui coleg cu care trebuie s te pui bine pentru c s-a ridicat o dat .. ascult ! tii c eu. sp lând dou pahare în buc t rie i sp rgând cuburile într-un bol. bineîn eles. asta e sigur! Po i s n-ai nici un dubiu. ne-am f cut datoria! S vedem genera ia de acum ce-o s fac . frumoasa. de i nu aveam mai mult de zece ani! ² Ei bine. ce-o s . n -am citit prostiile astea. Doamne! ² Da. c Äei" ne Ädispre uiesc"? ² A. o mângâiam i o protejam chiar. m i mândresc pu in cu asta! ² Vai. ei i se p rea c Äalea" trebuie s fie c r ile în care sunt împin i tinerii la prostii! ii minte Masca ro ie sau Asasinul st la nr. ce scârbos e ti! Nu tii decât s strici cuiva. Ochiul lui Shiva?!.. ² Vai. Eu. cred c era b trânul Somerset Maugham sau Cronin. ² Da.parc sughi am altfel. ² Asta e sigur. parc fredonam altfel... i servitorii au dreptul. hai. s se uite prin gaura cheii! ² Ha.. linguri a i ducânduse apoi s aduc pahare i ghea a pentru whisky. ² De ce? Noi. citeam o gr mad de c r i poli iste!. nu tiu cum. i cineva. cum zicea rabinul! ² P i atunci?! ² Nimic. îi r spundea el cu galanterie. eu m sim eam 132 chiar responsabil fa de ea. se zicea c sunt epurate! Noi le furam de acolo. pe unde?! ² Nu tiu. beau i ele vodc ! tia de azi n -au nici un romantism. apoi o edin de bloc. apoi am mai recitit-o dup ce am v zut filmul.. ridic ea plictisit din umeri.. din pur neb gare de seam .. sau Pe aripile vântului. pe vremea aceea aveam gust literar. dar e îngrozitor.c i ei ne dispre uiesc la fel de sincer cum îi dispre uim i noi pe ei! l ² Crezi. s raca de ea. iar bietele fete.. i i-a luat ap rarea! Un gest care oblig . ² A. i eu m-am gândit la ei! ii minte? Cheile împ r iei. asta poate i pentru faptul c am r mas singure... Doc.. dreptate! Brrr! Te prinde i frigul! ² Dar La r scruce de vânturi. pe ner suflate. Pe aripile vântului am citit-o de trei ori. ² Da-da... Luna i doi bani jumate.i spun sincer. s -i în elegem! ² De ce s -i în eleg. acum.. draga mea. cred c într -un autor la mod .. n-am nici un chef! Abia m în eleg pe mine! ² i asta e adev rat. dac nu m în al memoria!. când eram de vârsta lor. un tâmpit. d du el melancolic din cap. bin eîn eles. când. uria ul Pongo. evident. tu. se bat pentru o gioars de pantalon i beau la vodc pân î i vars ochii în praf. fa de romantismul nostru. dar. îi spuneam Ämititica". dou .

masajul metodic. insistent. jalnic .. dup câteva minute. ori s . de trei ori. ea. ca i cum cel lalt s-ar fi pr bu it într-o crevas a trotuarului (Nu exist a a ceva?! Oho!!). i dac o visa. bineîn eles. se iubeau ca i înainte.. Da. bineîn eles.. cu nasul acvilin. uitat . sau.. care moarq brusc. chin i furie. nu?! Da. ea se continu în vis"? Un an. îl c uta la telefon. legat .. dar pu in. atunci. i visul e atunci un fel de ma sentimental care o hr ne te. ceea ce se întâmplase între ei doi. vocea ei. Suspect! Din ce în ce mai suspect! Oricum. odat . ² Vezi c sun a doua oar telefonul! ² Las -l s sune. obscure. i ridic receptorul.. e firesc s începi s visezi pe cineva drag. dup ce urcase cu Mia de la restaurant. în variante foarte restrânse. cum vre i. care te hr ne te. cum spunea.. cum frigul acela nesu ferit îi p trundea încet. m rog. se ghemui în scaunul s u i ascult . visul. cu tot ce se pr bu ise defintiv în el. nu-i a a. în ele se derula mereu. al încheieturilor. nu -i a a. a a o idee. în pozi ia aceea incomod . o g sea uneori în biroul s u. Minda ascult cu supunere sunetul acela ce bâzâia încet. avea de gând s spun : ÄCând realitatea se întrerupe brusc. cu o cafea mic în fa . care începuse s se amestece îngrijor tor cu sania aceea ro cat . Pentru c . din partea mea!. î i vezi silueta I r sfrânt în vitrinele pe lâng care treci i adineaori.. la urma urmei. cu aceea i frecven . visurile sale intuiau cele ce urmau s se întâmple. dar i înainte i dup . Se r suci. m rog. citind. c ci. nici nu -i mai era a a de frig. grav. realitatea nu se întrerupsese.i dau mai mult!.. chinuitor. de apte ori?!" ÄDe aptezeci de ori câte apte!" Ciudat (sau nu?!).. de stof .. apoi... se interpunea i se reflecta silueta cealalt ?!. dar atunci d ac el. pe trotuarul vecin. . citind. frecându-se u or cu spatele în epenit de sp tarul cald. cu aceea i asiduitate. venea i-l a tepta la ore imprevizibile. Când realitatea se întrerupe brusc.i visezi copil ria întrerupt brusc. s dispar brusc din ceea ce istoricii ar numi via a lui. neîntrerupt. nou ani! ÄDe câte ori s -i iert fratelui meu când îmi gre e te? îl întrebase apostolul pe Iisus. fusese gripa aceea plicticoas !). ei se vedeau în continuare. Ce bine. prin oase. deodat . dac ei continuau s se vad . spre pro -pria. ce-l vizita zilnic. nu te vedeai.. pe un trotuar.. zilnic. dac începuse s o viseze cu atâta regularitate. ea se continu m vis! Era propria sa lege. e i el o realitate. Apoi.. s zicem. acolo. ² O idee. epica aceea a lor indicibil .. într-un accident. Nu spusese el însu i. mai ales dac fizic te-ai dep rtat de locurile copil riei.. ce conta? Dealtfel... dup mai bine de jum tate de or . la clinic .. ² Dar cine te bârâie. nu. el îl a ez încet în furc i. a a cum.i caute o pozi ie mai bun pentru dormit.. de parc ar fi vrut s . r spunse el. cedând unei scurte la it i. nu s-au mai v zut vise-profe ii?! De i visele sale recente nu-i anun au nimic din ce urma s se întâmple în viitor. al tat lui s u. unde se c ra el printre cuiburile de rândunici. atârnat de lan uri. acas . el continu s-o vad ! ca i înainte. nop ile. melodios. noaptea. mai bine zis ea. nu mai umbla. i el.i stupoare începi s gesticulezi de unul singur. într-o clip a ta de neaten ie.. nesim it. pe locul s u. comic. iubito. ceva de prost -gust. Doctorul d du încet din cap. Ludmila. s se iubeasc ca i înainte. docil. cu chipul mare. când în receptor domnea de mult lini tea. de tavanul intrândului (die Einfahrt). 133 dup ce se mai foi de câteva ori. e posibil.i în jurul gâtului (a. cu lumina aprins . totu i? ! ² Ba da. e i el un domn foarte respectabil.. Adormi i vis . de care e asociat . pu in de tot. acum. când ea îi telefonase. i. y Dincolo era. ghemuit pe canapeaua din hol. El ridic privirea i observ abia în clipa aceea c locul pe care st tuse Fabian era gol i u ile apartamentului (ale holului i vestiarului. cu genunchii la gur .. cinci ani. visul s u îi proiecta în camera obscur a animalit ii sale geologice chipul ei. dac ar fi fost i geamul deschis. poate. s te întorci chinuitor. ce. i. cum spunea chiar el însu i! Da. u a s-ar fi trântit cu siguran ! Dar a a. din care se hr ne te. probabil) larg deschise i tot curentul de pe sc ri. cu cineva c ruia îi vorbe ti. în fotoliu. cu Ludmila. Nu numai în noaptea aceea. de unele din scenele ei. s fie împreun . de i nu-l vedea nimeni. ² A. dar înc o dat ciudat sau. cu ea. Minda începu s viseze cu ea. se mi c u or. între tine i sticlele acelea verticale. aproape în fiecare noapte (patru din cinci!). cu Ludmila. sau î i vorbe te. d -mi pu in ap mineral . în receptorul minuscul. un curent puternic de aer care. dup un timp.. când remarci ceva. Doc. cu umerii epeni. nu. c ea urma s moar . o idee! Nici nu. cu un fular . la ora asta? Nu vrei s r spunzi. ascu i i. f r s aib curajul s se ridice i s închid u ile în urma ei. apropiat. distrat. când mergi pe strad . De dou ori.. i. ceea ce se întâmpla acum chiar. sim i un frig ciudat c -l înv luie. adormi astfel.. î i ridic încet genunchii i începu s -i maseze.² Sifon n-ai? ² Dac ai r bdare s fac unul.

Mia Fabian?! Prostii! Un simplu divertisment. observase el. într-un cerc.. trebuie s ne inem nervii pu in. continuau. Fabian?! Habar n -avea. nedelicate ea i i se vâra în visuri. o deviere din linia vie ii sale. cum spunea Ceea! Trebuia s se termine odat cu a tept rile astea imprevizibile. negând tot ceea ce îi imputa el. în a ternut. când aprindea lumina i îi cerea socoteal . .. i-apoi era deosebit de picant s vad pe cineva. ea îl privea blând. incredibil de curate. la o simpl presupunere. dac . iruri de lacrimi reci. a a cum p rea. Brehariu însu i. el ridica vocea. sperie. ar fi râs odat . lui însu i 136 137 i se spusese c la clinic p trunseser astfel de zvonuri. în timp ce el r t cea pe unde? Cu cine?!. o pierdere de vreme... un pericol pentru ea. i atunci. sub atâtea aspecte. pentru logodnica sa. cum s -ar spune. în definitiv. o cedare. un bob de nisip. pentru numele lui Dumnezeu?! El lucra ca i înainte. iat . întristându-se parc ² el. începea s se simt supravegheat. sporov ind lini tite. ha. de frumoase. scena se mai repet o dat . curs i clinic . fals. cu nervii s i de bivol. ^înfrigurat. deloc uimit . izbucnea sau se închidea. de st ri isteroide etc. si. 134 135 întunecat de pasiune.i din întâmplare. o dat . chiar îi mul umea. nu era în nici un caz o Äaventur ". ea. în acest punct. de ce avea ea totu i. controlat. un pericol! i -apoi.. cu for a sa de concentrare. cu o vehemen care-l . s m -mp r-t sesc cu preacuratele tale. în cariera lui nep tat un compromis. cu o impetuozitate a c rei furie i puritate îl speriau pe el însu i i. îi terse lacrimile. dece nii la rând. mai mult chiar.. lung. exista a a ceva. de fapt. hoin real . el. poate. de comun . îmbr cat . la un simplu. care înainte.ci de lacrimi... Cum putea deveni o femeiu c atât de trivial . suspiciunile m rturisite i nem rturisite (. chiar i o astfel de femeiu c suficient .. cel pu in. auzise pozitiv aceasta. profunde i curate. de solitudine necesar . f r de osând . atunci când cu Äaurul". e adev rat c . mai eficient.. ce se întâmplase?! Ce se întâmpla. dar acum. ca o igien a rela iilor lor i."). cu Äliteratura" era la zi. nici un fel de dubiu! în fa a c reia.. de eliminare a tot ceea ce era superfluu. chiar mai bine. bine. uitându-se la el dintr-un fel de dep rtare care îl enerva cu regularitate.... foarte subtil !. pe socoteala a ceea ce credea el c . a. ternii -na e de mult cele dou lucr ri. m rog. Minda. dar care ar fi constituit în via a lui. ce mai voia?! A. nu trebuia s se încheie la hain !... inflexibila preacurata lui femeie. când totul merge perfect. îi vorbi încet. îl a tepta. u or întreb toare. între aceste ro i din ate care se mi c ov itor. cu tiin a sau ne tiin a i m -nvrednice te. calm. încât ar fi fost evident pentru oricine... ce se întâmpl dac începem s alunec m pe panta aceasta.. ca un pe te sub ire. la Sebe parc . uite. el în elege foarte bine. acuma.. când totul merge perfect i. un joc. când avuseser ei doi o discu ie. neexi sten ial... E adev rat ca. el însu i î i pierduse st pânirea de sine i izbucnise în plâns.. ce ordinar. o dat chiar adormit în patul s u. pentru te miri ce spirit simplu. grave. Da -da. foarte frumos. i ÄTromboza venei porte" i revenise la ni te ' lucr ri din tinere e în leg tur cu Ädiabetul bronzat" i Äaniloidoza hepatic ". de parc pe el l-ar fi pândit vreun pericol acolo. umilin ei orelor întregi de a teptare în locuin a sa goal . invizibile. de confortabil. anul trecut. b rba ii au uneori crize de-astea. p ea de fiecare dat atât de senin. brusc. în timp ce ea respira aprins în bra ele sale i patul lor se învârtea cu ei încet. el în elegea. s r cu a!. neesen ial. care. destul. de inspirate. la ie ire! Dar ² i ea se convinsese de acest lucru. absurde. alb . pentru Dumnezeu.Ä i iart mi mie p catele f cute cu voia. ca un repro . nu de sudoarea acee a Va lor. mai târziu. i atunci. dar i înainte el î i avea ceasurile sale de. l-a oprit pe Brehariu. îmb trânise/ nu mai rezista la ritmul s u obi nuit de studiu.. peste pragul acela unde îl a tepta ea. aici. nu r mânea nici un dubiu.. ba nu. degetele peste fa a ei.. se supunea umilin ei privirii sale severe... i când el se revolta. ceva mai târziu. când fusese asta.). cel pu in o dat . ce dracu. nu-i a a. a voca iei sale simple. nop ile lor de iubire continuau. care-i unea i în care pluteau împreun . un moft. c pericolul nu era acolo. dar ce anume discutaser ar fi fost interesant s .. sub figura sa grav . obosit . cu mult mai pu in uimit decât el însu i. la fel de ardente. ea se mi ca. urm rit. Da-da. vulgar. de ce se ar ta cu aia. îl c uta (ea. în miez de noapte. la fel ca înainte. de relaxat. Unde pierise mândria ei?! O dat sau de dou ori pe s pt -f mân . ha.. . îi fusese ru ine s j plâng în singur tate?! I se sl biser nervii. cu plan etele astea. uneori. dup ce-l a teptase o jum tate de noapte. dar. de s lbatice! în bra ele sale pute rnice. la urma urmei.. era probabil o toan . chiar i pentru cineva cu mult mai pu in perspicace. bineîn eles. de ce atâta angoas ..i aminteasc !. o descoperea ud .. altfel putea ceda chiar i el. cârduri-cârduri. normal. c ruia.. mândra. c ut rile. fa de el însu i crescuse i nu pu in a contribuit la aceasta i refuzul acelui post. nu. când iubirile lor. altfel. renun ase la toate principiile din care era f cut îns i carnea existen ei sale. nu -i a a. n ucitor.. i. lunar. pentru perechea sa definitiv . i ea îl mângâie. nu-i mai dedica ei întreg timpul s u liber. lâng grilajul de fier. prins în ma in ria asta infernal . n u-nu. cu o for ... da. devenise isteric?! începea s plâng / în fa a unei femei. cum spusese chiar i ea.i a tepte so ii la poarta uzinei. cu. cu inhibi ia sa verificat în decenii. se asteni-zase. o alt form de repro . I îsi luase pe cap. el le-a retezat din prima clip .. îi aduse un pahar cu cevE^un înt ritor. A. a a cum so iile muncitorilor vin în ziua lefii s . nu tiu cum se f cuse. sau ce dracu?! A. n ucitor pentru unii.pur i simplu.. lucra prea mult.sau. trecându... ea venea i-l lua de la clinic . vorbea de un fel de antaj sentimental. cum spusese chiar i ea odat .. nepl cut . pe planul acesta înclinat (Legile planului înclinat! Superb capitol din fizic !). stima fa de munca sa. ani.. ha.

i îndoi încet. dac putem s o numim astfel.. câte o domni oar de asta literar . lui. jalnic de inutil. flirturi. atunci când nu ai decât o singur i bestial pornire. între inut. n-ar fi fost el mai neîndemânatic decât al ii. atunci când nu-l vedea nimeni. o suspicioas etc. cu fesele de marginea unui an ! Ptiu. s tai friptura în felii mici. treceau uneori i prin aer. el. s-ar fi topit. f cuse exerci ii complicate de st pânire. în nici un caz n -ar fi fost el mai pu in abil decât orice licean care se culc cu fata din cas . sim ea asta dinl untru.. încet. i tocmai de asta nu trebuia ascuns nimic! Dac ar fi fost ceva vulgar. neb rb tesc. cu cât spaim i repulsie. dezm at . nu accidentele mecanice. totul e un r zboi al nervilor. totul trebuie creat. s nu te repezi la mâncare. nu cumva panica ei pornea de la panica. când. care aveau astfel de. de a-l st pâni i a-l privi pe el însu i ca pe un obiect (o. apari iile lor în lume. indiferent . fl mând. ca s poat înainta.cât era el de profesor. carne. de relieful limpede. ci frica. s fii inteligent. în primul rând calm. i dac n u putea altfel. tr ia în via a lui. asupra Äsocialului din noi". de pozitivi. s faci conversa ie atunci când to i în fulec . isteroid . Da -da. a Ludmilei. obosit. acesta e semnul prim al for ei! Or. de oboseal .i st pâni bra ul care zvâcnea dup un obiect. în mecanismul nostru moral-vegetativ. târâtor. se afl . specula ii literare! Se pare. de parc nu ar fi locuit niciodat acolo. e drept. ce animal obscur. în primul rând. s . în func ionalitatea noastr organic . mul umirea unei pofte. se va terge de la sine.. ale c rui galerii. cu aceast panic sentimental ce începuse s devie d un toare. orice dorin a te miri c rui ipocmmen! A. chiar cu studente. iat j începuse s -l afecteze i pe el. resping tor. nu intrase în discu ii cu te miri ce asistent sau sor . imagina ia sinuciga . s . i lucrurile. monoideologic . via a lui atât de curat . asta începea s devie ceva mai complicat!). nu avea cine tie ce insolit într-însa. chiar i numai pentru câteva secunde. orice posibilitate de roman are joas . acest adev r social se prelunge te. de a întoarce capul cu o secund mai târziu. mai grele. asupra legilor celor mai simple i mai tiranice ale existen ei noastre! Da. animalul acela str in. pentru a curma cu hot râre. dejoac . pri virile lor când se întâlneau. mâinile acelea imposibile.. ochii. tocmai. povestea cu cel care întârzie cu bun voin s intre pe poarta casei. ar fi pierit. spusese i la curs asta de curând. raporturi clare. chiar când i-e foame. zb tându -se uneori.. mâinile lor când se atingeau. s serve ti pe toat lumea cu pâine. Calm. exersat. i era datoria ei. nu-i asa. un cortex în alert ?! Calm. se ar tase speriat. ce se transmite subcorticalului i de aici organelor. în momentele de neaten ie. începând de la actele simple. de impresionant . o epiderm de femeie. de for ! Calm. cele zece secunde de vid ideatic pân s rea bricheta electric (a. carne. astfel se exerseaz el. de a. de lumin . sau. calm. Panica visului s u. fugea el însu i. cu din ii cl n nind. negase. c nu era nici o aventur . de i obosit. ha. se vedea cu ochiul liber asta. un fel de coro -pi ni uria . era un om de for . ervetul. ce splendid îns .' atât de bine. în orice caz. pâine.. mult calm. pofta se aprindea în ei..ef .i agate bâzâitul lor trivial. deviat u or. plictisit pân la somn. ce dracu.. draga mea. în cele mai multe cazuri. da. care. de la început. cu labele din fa transformându-se în lope i. nu. da. bellum omnium contra omnes.. prostii! Pe el nu -l interesau astfel de anecdote. cu ochii atrofia i. s -l poat primi pe el. în obscurul acela. vor J intra în normal! Trebuie îns .i st pâneasc privirea. el. ironic. al jurîmpre -jurului nostru! Un animal resping tor. una din acelea care n -au fost trântite ca lumea de un vl jgan pe marginea unui an . care tremur de poft ).. se refugia el însu i. i asta mai mult ca un avertisment pentru al ii. el care. s înceteze. erau unii colegi de la institut. i acest adev r. ca inele unui metrou. î i s pa galerii. în fa a visurilor sale. de i au trecut aproape dou zeci i patru de ore de când n-ai pus nimic în gur . a c rui trepida ie u oar o sim ea mereu sub . dar acest calm ar fi trebuit s înceap . c în fiecare dintre noi. s amâie pentru el însu i. legume. s m nânci în sil .. în primul rând s . un exerci iu i mai subtil (înc un exerci iu din cele simple). reluat în forme tot mai complicate.i umple gura (ca i ceilal i) cu legume. din fa ... decât orice medic de provincie care are o istorie cu o sor sau alta. 138 139 m runt . chiar i nu mai sub acest aspect. se invagineaz i în noi. bineîn eles. impertinent. un loc. în via a. psihologic . nu va admite ca panica s -i pun st pânire pe existen . o panicard .i p streze calmul. acela de a merge încet când ar trebui s alergi. oricât de reali ti. a visului s u. dac ne p str m calmul. cu absen e. în argila aceea brun-neagr care se freca de pielea lui unsuroas . s se poat târî în ve nicia ei. în alt parte. ce s pa posomorât . înghi ind p mânt. astfel se creeaz calmul. vulgare în primul rând prin simplismul lor! / Istoria cu Fabian. acolo unde se tr deaz atâ ia. dar el t iase. calm. muzical totu i.. despre La u se povestea cu precizie c . în care. care -l cuno tea. sentimentul lor. nop ile lor unice. s priveasc altceva. a visului s u?! Absurd. i lâng el nu putea întârzia o bocitoare. i iat ce bine f cuse. înainta. cu pauze. poetic. aceast victorie singuratic . în primul rând calm! Panica este cea care omoar . degetele nest pânite. Calm. pâine. apoi mesteca i înghi ea p mântul. tia el prea bine. apoi al i câtfva pa i. vulgar .. când era singur. atr gea destule mu te care de ani i ani c utau inutil. i trece al t uri. ca un simplu exerci iu de gim nastic . de ascuns. se infiltreaz . au astfel de istorii. serile lor. s le tulbure iubirea. nervoas . când se auzea chemat de o voce pe care o iubea. ÄCine se st pâne te pe sine st pâne te lumea!" spusese nu tiu cine. e adev rat. domni oarele astea literare!. un punct de care s . pân luciul acela b ie esc. î i ceruse chiar scuze. pozitiv. obiecte în echilibru. de parc adev rata poart la care trebuie s intre se afla cu câ iva pa i mai încolo. ea va disp rea. ci direct cu unul ca Brehariu.. panica moral . cu degetele sale îngrijite înfipte în blana lui de guzgan orb! Un animal ciudat. iar panica acestora cine s-o mai st vileasc ?! Un psihic. bine. subp mântean. de care s se poat ag a el. a unei pl ceri. discu iile lor. de a. din copil rie.

. inepuizabila vibra ie care4 înso ea munca lui posomorât . u oara. pavate.. o acceptase cu indiferen a i sportivitatea ei calm .picioare. pu in ame i i de vin (ie iser doar de o jum tate de or dintr-un local. de parc se oprise brusc miraculoasa coinciden a galeriilor lor.. în l turi. ha! în felul sta. la vreuna din marile uzine di n apropiere. La o. se apropia de un secol. acum îns sunt convins c tu. cu pomi în curte. ea bineîn eles. în câteva rânduri.. ambii o petrecuser în alt parte. Äproprietari" si ei. ar fi sim it -o sub palme! Un animal care habar n-avea de existen a lui. la o parte.. vechi.. Chiar i triste ea pe asemenea m ti apare tot sub forma autoironiei. venise la întâlnirea cu el. lipsit de epiderm ! Nu-nu. tovar e. sublime Minda. care ap rea foarte rar la ea. care. nehot rât. închi i cu mali iozitate. i dac ar fi stat în mâini.. trebuia s-o alunge. apoi. ² Dar eu nu vreau s -l înlocuiesc pe. mai în spate. tu nu bei! îi spuse Fabian într-una din hoin relile lor (era la începutul lui septembrie). nu tiu unde. de data aceasta un birt m runt. o singur dat ? întreb ea i în ochi îi sclipea ironia. Minda fusese aproape o lun în Polonia. str zile se animau încet. atât de ginga . nu se admite nici o singur excep ie! La o parte. m runtele animale din curte. ve nic antisentimental flegm . hei.. muncitori. (Minda era invitat la un congres în Anglia. altfel. la mare. c poate umple totul! Iat . acum îns . ai putea s bei. cei doi treceau prin dreptul unor case m runte. nelini titoare. de orb! Naiv ca un phoetus.. s tii c . dup vacan a de var . desenul ochilor. la o parte.. anume pentru el. o form de curaj. intrând în jocul ei. asta-i bun . sau o form a spaimei. pân atunci. am spus!. firesc. s tui. viclenia i frica lor din privire. l -ar fi putut omorî.. Toat lume a.. încercând s fac Äcâ iva pa i" sub soarele înc puternic. ea. într-un sat. pomii. la o parte. Doc. se aflau pe undeva pe lâng Bariera Vergului.. al gurii. . el. casele vechii mahalale bucure tene. ea l-ar fi putut speria cu agita ia ei plâng rea . Mergeau al turi pe trotuarul str zii Agricultori. de sensibil. stufos. care î i închipuia c poate înlocui orice. Äcelebritatea" lor. l-ar fi putut nelini ti! în tembelismul i panica ei! în grija ei fa de el. vinovat. ² Numai o dat ? S ne vedem. începuse s -i umple spa iile. nu-mi. sus de pe bordur .. Tramvaiele uruiau la curbe.. brusc. uneori orizontul s u! Cum ghicise ea existen a lui?! Când.. distrugându-le trecutul. nu vezi culoarul?! în l turi. în l turi!. ² Cel pu in o singur dat . evident. Cine renun la celebritate?! ² Când pleci? întreb ea. de dragul meu. ca o fântân orizontal ..) j ² S pt mâna viitoare! Sper s ne mai vedem o dat pân atunci. Era prima lor întâlnire dup ce nu se v zuser de aproape dou luni. toat lumea în l turi.. în l turi!. în sta ia Orzari). 140 Capitolul XIII ² Ce curios.. iat .. care era îns i hot rârea! Da. care e un b rbat din toate punctele de. râzând i el.. Nu se aude? Hei. iar el. chiar El începuse s se nelini teasc ! De câteva ori sim ise asta cu precizie.. una din acele figuri de femeie care pare c râde de orice. de i.în l turi. acolo. iarba. altfel n-ar mai fi fost el capabil. unde. unde alergi. ² în l turi. galeria lui întortocheat trecea milimetric. ha. vezi ce-i cu ma ina aia. în majoritate. curate.. dumneata. cine tie.. oricum. i triste ea poate inspira fric . în l turi!! La o parte!. în l turi. înfundându-se pe ni te str du e necunoscute. nu-nu! El se oprise câteva secunde. nu?! Fabian privi un timp în fa a ei. tonic . tremurând de încredere ca un trup viu. f r excep ie. Se obi nuise de mult cu aceast expresie. la o parte. La o parte!. pu in. a a. fuseser foarte bine servi i i reveniser . a a cum au puberii când privesc o femeie în jur de treizeci. pentru c . de i se ag a de el. mai în spate.. ce -i asta. Trebuia s-o îndep rteze. cu g rdule e. la o parte.. la o parte! în l turi.. încetase pentru câteva clipe trepida ia aceea de sub. cu panica ei trivial ! Cu orgoliul ei de n at. cu o r ceal inuman ! Pe el. intersti iile viselor sale de fiecare noapte. duioas . îns . cum zicea cu un anume patos.. ov ise. Nimeni nu dep e te marcajul! Nu mai trece nimeni. pe care. ia d -ncoace tele. nefericita. în 142 cartier. dumneata de colo.. în tembelismul ei.. de i fusese creat pentru el. reflexul din privire sugerau o neobosit . n -ai auzit când am strigat. f r motiv. T cur i merser mai departe. veche. al galeriei sale. el sim ea c nu era acesta adev rul. de extaz îl surprinsese ea cu guzganul lui uria în bra e?!. da-da.. cu proprietarii lor. exact sub mâinile t lpilor sale... i atunci amendat de ochii ei. în ce clip de neaten ie. un zâmbet care sâsâia parc . pur i simplu. reconfortant . printr-o coinciden izbitoare.. nelini ti i de perspectiva unei locuin e Äîn bloc". parc . ce p zesc ia de la col . ha. în mun i. f r int .. devenea. împreun cu cea a p rin ilor i a bunicilor lor. apoi cu Ludmila. inându-se de mân . ce-o s zic lumea când ne vede c eu golesc singur paharele i tu te ui i la mine cu ochii umezi de dragoste. în l turi. expresia lui... într -un schimb de cadre medicale. dou ... de la începuturile. îndulcit de apropierea serii. cu Babe . iubita mea! Cel pu in. preg tit cu r bdare i cu geniu. Sunt pur i simplu fericit c tu îmi acorzi o or .. l umea cobora gr bit în sta ii. tovar e... vecinii. întoarse ochii spre el i-i întâlni zâmbetul s u lini tit. Ämarea era elementul ei". cu pietricele rotunde. orizontul negru. s tii. nu avea încotro. mergând 'astfel. La început credeam c te prefaci. n -ai s -l po i înlocui pe Geiger. pe mijlocul drumului. ce te prefaci c . Geiger! replic doctorul.. ha. cu instala ii sanitare pe m sura secolului. la câteva zile!. începuse s -o nelini teasc .

. ha. scârbos platonic ! ² Ei. E ti de acord sau nu. i fraza aceasta îi r mase ei de acolo. ai s râzi.. pe când. ² De ce râzi. cu ochelari i cu mii de fandoseli. ² Haide. nevrând s fie gre it în eles. cum ai f cut tu la început! i -apoi. în mod surprin z tor. eu îns mi. amândoi. E ti de acord sau nu. rela iile noastre sunt de-o natur care.. nu. sau po i s b nuie ti c eu nu sunt dintr -alea la care trebuie s le pui un disc ca s !.. tu tii. ² Ei. s nu crezi c -mi fac vreo iluzie în ce prive te b rb ia ta! Lui Geiger.. acum vorbesc eu! Din pricina ta. ce-mi ceri e un semn de intimitate. ore întregi (i-am luat cheia de la apartament). Doc. în l at pe tocurile de apte centimetri. ² Iart -m .. aproape c m excit .. a a ca tine. cu atât m ai bine pentru amândoi! Pentru mine în primul rând! B ie a .. asta-i! se indign Minda.. ² Cum a a?! se opri în loc Minda. corpul meu î i cere drepturile. de parc l-ar fi izbit o m nu . pardon.. Când i-am cerut eu s m respec i?! Apropo.Ia te uit ! spuse Minda. a venit i l-a împu cat! ² i. tii de la sfâr itul verii eu nu m mai culc cu Babe ? i acesta-i un lucru care. nu-i a a... intimitatea noastr nu trece de um rul dumneavoastr .) A. de fiin a ei scund . putem trece la altceva! ² Bineîn eles. hi (râdea el f r zgomot. bineîn eles! se gr bi el... atunci? ² P i cum s nu râd..Ia te uit ! spuse Minda. i o u oar aplecare din spate. a trimis-o i pe sor -sa la mine... cu cât noi doi ne vom înh ita mai târziu. tu i cu Geiger sunte i pesc ru ii! i eu ( i el se opri. ne vrând s fie gre it în eles. ² Haide. când e vorba s se comporte ca ni te b rba i. cu alte sensuri.. ha. care parc se gândea în alt parte.i fac geamantanul. ² Da.. eu. s . bine dispus . 143 . care. c ruia. care parc se gândea în alt parte. neîn elegând: ² Voiai s te respect. apoi ad ug : ² Pe-aici tr ia un pesc ru i. n-am senza ia c e ti dintre cei viteji! ipi g ravi. intimitatea noastr nu trece de um rul dumneavoastr . i privirea sa r t cea undeva la cap tul str du ei întortocheate pe care se aflau. umbl neîngrijit. aproape c m excit .. ca într-un joc.. las fasoanele astea! Tonul ei era destul de brusc. m ini iezi în am nunte care. pardon. ha! ² Din cauza ta! fu r spunsul ei sec. asta-i! f cu ea.. i ea îl privi scurt. Doc.. ca o c lug ri . Sim ea o ciudat pl cere s n-o contrazic . î i fac te miri ce figur scârboas ! Minda surâdea i pe frunte îi ap ruser degetele acelea ro ii. spuse ea zâmbind cu franche e. nu trebuie s m în elegi gre it.. nu pot tr i a a. privind-o dintr-o parte. . calm. Respira pu in cu greutate (numai ea îl auzea)...... îl f cea cumva mai tân r. ha! ² Din cauza ta! fu r spunsul ei sec.. s pt mâna viitoare.i cer nimic. m a teapt la poarta blocului. Glume ti?! ² Nu glumesc deloc! Un b rbat care vrea s se culce cu o femeie. cu zâmbetul ei cel mai sportiv. n -ai avut ce s faci i ai n v lit peste min e i am râtul la de b iat. nu-i ajungi nici pân la c lcâi! i-apoi. ² Bineîn eles c e ti un tic los. pesc ru ul e ti tu! (Fuseser de curând la un spectacol cu Pesc ru ul la Na ional. atunci? ² P i cum s nu râd. >‡ '<² . în ultimii doi ani.. dar.. cu o convulsie din umeri). se pref cu c pune o arm la ochi. he? f cu Minda cu un zâmbet stins. a a c . ce-mi ceri e un semn de intimitate. bineîn eles! se gr bi el... dar î i p stra zâmbetul. bineîn eles! Ne-ai otr vit / intimitatea noastr . pac! V -am doborât cu o singur lovitur ! Pac! Bum! 144 145 . lumini a aceea lu din ochi. provocând o rela ie total platonic . eu îi echilibram via a. vreau s .² Vreau s te rog un lucru. Minda d du din umeri. o mai repe tase de câteva ori. putem trece la altceva! ² Bineîn eles. eu îns mi nu -mi g sesc locul. spuse Mia cu seriozitate. îns . când.. eu nu -mi f cusem nici un fel de iluzii. he. hi. Asta-i ceva original! Nu credeam s . o înscenare execrabil . când pleci!... f cu el cu un zâmbet stingherit. ² Cred c voia i s v c s tori i.. s -mi'dai mie voie s . nu. pe care vrea s i -o fac amant .. i-apoi?! i-apoi nu se comport ca i cum ar avea aisprezece ani. un om n-a avut ce face. i tu tii..i cer o favoare! ² Oho! r spunse el.. ca totdeauna când mergea al turi de ea. bietul b iat e total înnebunit. eu am venit i. las fasoanele astea! Tonul ei era destul de brusc. ca un nesim it.. durdulie. ² De ce râzi.. pardon. hi... hi. n-ai ce s .... pe când. nu se pr v le te peste ea. ² Nu-nu. Asta-i ceva original! Nu credeam s . s -mi dai voie.. dar ochii îi r maser reci. rela iile noastre sunt de-o natur care. oricât de viteaz ai fi..i repro ezi! E ti un tic los i un la . vreau s .i cer hatârul. îmi repro ezi asta?! ² î i repro ez totul! i ea zâmbi. în lini te).

bietul b iat e total înnebunit. i-apoi?! i-apoi nu se comport ca i cum ar avea aisprezece ani. va tu i u or. pe care vrea s i-o fac amant .. parc trotuarul acela destul de populat la ora aceea se aplecase u or i el nu trebuia s fac decât gestul formal de a ridica pantofii ca s alunece. nu -i a a.. o clip . va urca. dimpotriv : în s li domnea un aer st tut. ² Nu-nu. un burlac. mul i din m garii tia care umbl pe strad . atâtea.. atâtea. delicii inexprimabile!. în sus i în jos. Circului. Pur i simplu inexprima bile.. de stare pregripal . Ceru o vodc mare i se a ez la una din tejghelele prinse în perete. Da!. un gest pe care nu-l putea suferi. Perfect! f cu doctorul i. va duce instinctiv mâna la nodul de la cravat . 144 148 Circului. Fric ?! De ce?! Ei. cum ai f cut tu la început! i -apoi. pe care. Era ridicol s se suspecteze de febr .. i va suna... hi. Fric ?! De ce?! Ei. plutea într -o limf mai larg a nop ii aceleia de septembrie. formul el dup ce b u lichidul acela cu care nu era deloc obi nuit.. un monogam convins.. Puk îl sprijinea de sub iori. eu îns mi. de tr ire.. va ajunge. ore întregi (i-am luat cheia de la apartament). va duce instinctiv mâna la nodul de la cravat . pe care nu-l poftea deloc i care îi d du un fel de curaj. Era ridicol s se suspecteze de febr . descompus .. Ei. O sticl de ampanie ² i va urca! Va urca. hi. va tu i u or. ce putea fi mai pl cut. sau po i s b nuie ti c eu nu sunt dintr-alea la care trebuie s le pui un disc ca s !. un fel de frig la spate i. s . dispre uind liftul. pe care nu-l poftea deloc i care îi d du un fel de curaj.. m a teapt la poarta blocului. hi! Fric de un simplu telefon?! Da.. cu siguran .. ce putea fi mai pl cut. corpul meu î i cere drepturile. Minda d du din umeri.. spre Neva. îmi repro ezi asta?! ² î i repro ez totul! i ea zâmbi. Raskolnikov îl âra lin. pe care mul i ar vrea s le. Ei. cu spatele la un grup de consumatori în mijlocul c rora se afla i un câine. delicii inexprimabile!. saturat de fum de igar . igrasios. se întoarse reflex..² Cum a a?! se opri în loc Minda. descompus .. de stare pregripal . bineîn eles. Minda se întoarse i urc cele dou trepte de piatr . bineîn eles! Ne-ai otr vi^/ intimitatea noastr . r mase el însu i cu gura c scat : de ce se bucura astfel?! Cum de ce? De perspectiva galant care îl a tepta! Va s zic .. un gest pe care nu-l putea suferi. muzical.. neîn elegând: ² Voiai s te respect. m ini iezi în am nunte care. Minda sim i. f cu el cu un zâmbet stingherit. Trecu pe lâng un birt unde se bea în picioare în prima sal i.. va cump ra o cutie de bomboane de ciocolat . va ajunge.. O sticl de ampanie ² i va urca! Va urca. bineîn eles. hi.. dar dup telefon? Hai?! Ei bine ( i el mai trase o du c ). pe care mul i ar vrea s le. cu atâta secret automul umire. ce perspectiv putea fi mai pl cut decât cea care-l a tepta în acea sear . va cump ra o cutie de bomboane de ciocolat . asta-i! se indign Minda. un burlac. refuzând....i frec cu energie mâinile. un monogam convins. ca o c lug ri . pe el.. hi.. Glume ti?! ² Nu glumesc deloc! Un b rbat care vrea s se culce cu o femeie. acum vorbesc eu! Din pricina ta. încât. p trunzând în mica sal . decât o femeiu c îmbr cat într-un taior pal. refuzând.. care ascundea.. dup telefon.. Ceru o vodc mare i se a ez la una din tejghelele prinse în perete.. nu se pr v le te peste ea. Febra bâzâia în el. Pur i simplu inexprima bile. dispre uind liftul. Febra bâzâia în el. scârbos platonic ! ² Ei. dar dup telefon? Hai?! Ei bine ( i el mai trase o du c ).. i privirea sa r t cea undeva la cap tul str du ei întortocheate pe care se aflau. cu zâmbetul ei cel mai sportiv. dup ce îl dep ise deja. îi era pur i simplu fric . hi. pe el.. spiritul i se adapta noii Ärealit i" i tr gea acum toate foloasele din starea mai lent . de ce.. p trunzând în mica sal ... Da!. mul i din . spiritul i se adapta noii Ärealit i" i tr gea acum toate foloasele din starea mai lent .. dup telefon. dup prima i gre oasa alarm . nu-i a a. Nu era îns nici un fel de curent. cu spatele la un grup de consumatori în mijlocul c rora se afla i un câine. de transpira ie uman . dup ce îl dep ise deja. muzical. de tr ire. ca o cutie. de zid jilav.. hi. de ce. dup prima i gre oasa alarm . tii n \c de la sfâr itul verii eu nu m mai culc cu Babe ? i acesta-i un lucru care... plutea într -o limf mai larg a nop ii aceleia de septembrie. bine pensat pe corpule ul ei durduliu. pe sc ri. pe care.. ridicol. nu pot tr i a a. se putea spune. s vad dac nu sta cumva în curent. i tu tii. ce perspectiv putea fi mai pl cut decât cea care-l a tepta în acea sear . ² Iart -m . formul el dup ce b u lichidul acela cu care nu era deloc obi nuit. i va suna. Trecu pe lâng un birt unde se bea în picioare în prima sal i. îi era pur i simplu fric . umbl neîngrijit.. decât o femeiu c îmbr cat într-un taior pal. spre Neva. pe sc ri. s recapituleze: o cutie de bomboane.. eu îns mi nu -mi g sesc locul. ca un nesim it. parc trotuarul acela destul de populat la ora aceea se aplecase u or i el nu trebuia s fac decât gestul formal de a ridica pantofii ca s alunece. brusc. cu siguran . a trimis-o i pe sor -sa la mine. hi! Fric de un simplu telefon?! Da. Minda se întoarse i urc cele dou trepte de piatr . sau. Puk îl sprijinea de sub iori. ca o cutie. Raskolnikov îl âra lin.. <‡ '² . care ascundea. bine pensat pe corpule ul ei durduliu. va urca. provocând o rela ie total platonic .

un film în care exista mult respect pentru femeie. Când ie i. s nu crezi c -mi fac vreo iluzie în ce prive te b rb ia ta! Lui Geiger.. neîn elegând: ² Voiai s te respect. când e trist. provocând o rela ie total platonic . de dinainte de r zboi. ha. Când i-am cerut eu s m respec i?! Apropo. scârbos platonic ! ² Ei.i frec cu energie mâinile. 144 ² Ei. cu atât mai bine pentru amândoi! Pentru mine în primul rând! B ie a . saturat de fum de igar . se pute a spune. Minda d du din umeri. nu se pr v le te peste ea.. n-am senza ia c e ti dintre cei viteji! ipi gravi. dou secven e de step. frac i baston. ² Iart -m ... hi. ² Cum a a?! se opri în loc Minda. acum vorbesc eu! Din pricina ta... brusc. îi pl cu de data aceasta chiar mai mult decât cu dou zeci de ani înainte.. îmi repro ezi asta?! ² î i repro ez totul! i ea zâmbi. ridicol. care poart numele de ÄBizonii negri" i sunt un fel de combina ie teutonico-capitalist . în zilele Stalingradului.. fetele în fustele pân 'n c lcâie i pe cap cu caschetele ap rute imediat dup primul r zboi. r mase el însu i cu gura c scat : de ce se bucura astfel?! Cum de ce? De perspectiva galant care îl a tepta! Va s zic . «» '² . cântând o arie vesel . pe când. cu amantele lor i cornetele de semin e. oricât de viteaz ai fi. suferinzi. iar când se conciliaz cu iubita sa. intimitatea noastr nu trece de um rul dumneavoastr ...m garii tia care umbl pe strad . ore întregi (i-am luat cheia de la apartament). unde po i deslu i. m a teapt la poarta blocului. Era o comedie sovietic . sau po i s banuie ti c eu nu sunt dintr -alea la care trebuie s le pui un disc ca s !... tumat în plin r zboi. ² Nu-nu. picioarele îi amor iser . temându -se de o grip . se înserase deja i aerul curat îl învior . cum ai f cut tu la început! i -apoi. las fasoanele astea! Tonul ei era destul de brusc. se întoarse reflex. Spre jum tatea filmului sim i un fel de nemul umire. cu atâta secret automul umire. mult romantism sexual. în curând. f cu el cu un zâmbet stingherit. m ini iezi în am nunte care. sau.. asta-i! se indign Minda. cu rachetele ovale de tenis. nu trebuie s m în elegi gre it. dar 1 se f cu sil de acest salt b trânesc pân în cada sa de acas i întreg ritualul c ruia trebuia s . îmbr ca i (cu întârziere. nevrând s fie gre it în eles. Sim ea usc ciune în gât.Ia te uit ! spuse Minda. i privirea sa r t cea undeva la cap tul str du ei întortocheate pe care se aflau. a trimis-o i pe sor -sa la mine. nu aveau nici o leg tur cu ceea ce vedea în fa a ochilor. Nu era îns nici un fel de curent. la început.i supun corpul i nu lu nici o hot râre. Doc. hi.. u oara dar persistenta frison are reveni. pardon. un fel de indispo zi ie fizic i. temperatura i se ridicase cu precizie cu câteva linii. corpul meu î i cere drepturile. dimpotriv : în s li domnea un aer st tut. un fel de frig la spate i. adorabil îns ) în pantalonii aceia largi. aflat în permisie.. un Arlechin. de zid jilav. care parc se gândea în alt parte. igrasios. se afla pe oseaua tefan cel Mare i mergea în direc ia 147 . ha! ² Din cauza ta! fu r spunsul ei sec.. s . ca o c lug ri . Perfect! f cu doctorul i. Ä i când te gânde ti când e turnat acest film!" râse el i . pe care vrea s i -o fac amant . un clovn.. cu o tamburin . dar rezist i. Apoi. u oara fierbin eal i umezirea pal melor... aproape c m excit . o clip . i-apoi?! i-apoi nu se comport ca i cum ar avea aisprezece ani. echipa sa se descurc prost. bine dispus . de transpira ie uman . un contabil care face du . bietul b iat e total înnebunit. ² De ce râzi. 148 balconului tapetat cu vitrouri luminate anemic. E ti de acord sau nu.i cer nimic. i se p ru c e o simpl stare de plictiseal . nu. câte o pereche somnoroas . câ iva studen i ce locuiesc într-un c min foarte luxos. eroul principal. i el însu i. nu-i ajungi nici pân la c lcâi! i-apoi. bineîn eles! se gr bi el. eu îns mi nu -mi g sesc locul. eternii derbedei amatori de primele rânduri. nu pot tr i a a.. rela iile noastre sunt de-o natur care. un domn cu ilindru. Glume ti?! ² Nu glumesc deloc! Un b rbat care vrea s se culce cu o femeie. ÄS m duc acas s fac o baie fierbinte!" fu primul s u impuls. în sus i în jos... o dansatoare tahitian . candoarea real ce traversa întreaga pelicul . dou cu alupa pe Volga. b trânii domni singuratici. pre uia mai mult acum naivitatea.. bineîn eles! Ne-ai otr vit/ intimitatea noastr .. asta-i! f cu ea. marcheaz nenum rate goluri în poarta echipei adverse. ca un nesim it. Continu s mearg pe jos. o clip vru s cedeze impulsului de a p r si sal a. Minda sim i. cu zâmbetul ei cel mai sportiv. tii t/vc de la sfâr itul verii eu nu m mai culc cu Babe ? i acesta-i un lucru care.. s recapituleze: o cutie de bomboane.. putem trece la altceva! ² Bineîn eles. eu îns mi. Asta-i ceva original! Nu credeam s . umbl neîngrijit. cu cât noi doi ne vom înh ita mai târziu. încât. ² Haide. ce-mi ceri e un semn de intimitate. î i d du seama c ceea ce sim ea. în acordurile unui disc uzat.. atunci? ² P i cum s nu râd. a a ca .i aminti de Ivan cel Groaznic. s vad dac nu sta cumva în curent. un soldat ciudat.. i tu tii. cu eternele personaje. Minda rev zu filmul cu pl cere.

n-ai ce s . bietul b iat e total înnebunit.. i privirea sa r t cea undeva la cap tul str du ei întortocheate pe care se aflau. ² Bineîn eles c e ti un tic los. pardon.. Doc. îl f cea cumva mai tân r. i tu tii. durdulie.. de parc l-ar fi izbit o m nu ..i cer nimic. nu pot tr i a a. oricât de viteaz ai fi. bineîn eles! Ne-ai otr vit / intimitatea noastr . cu o convulsie din umeri).. î i fac te miri ce figur scârboas ! Minda surâdea i pe frunte îi ap ruser degetele acelea ro ii.. Când i-am cerut eu s m respec i?! Apropo. neîn elegând: ² Voiai s te respect. care. în lini te). în l at pe tocurile de apte centimetri. rela iile noastre sunt de-o natur care.. i ea îl privi scurt. calm. ha! ² Din cauza ta! fu r spunsul ei sec. he. spuse ea zâmbind cu franche e. hi (râdea el f r zgomot.. ² Haide. în mod surprin z tor. dar. amândoi. intimitatea noastr nu trece de um rul dumneavoastr .. ha. pardon. he? f cu Minda cu un zâmbet stins.. a a c . i fraza aceasta îi r mase ei de acolo. nu. nu trebuie s m în elegi gre it. a venit i l-a împu cat! ² i. '‡² .. eu nu -mi f cusem nici un fel de iluzii.. dar. ca un nesim it.. spuse ea zâmbind cu franche e. las fasoanele astea! Tonul ei era destul de brusc. cum ai f cut tu la început! i -apoi. i-apoi?! i-apoi nu se comport ca i cum ar avea aisprezece ani.. nu-i ajungi nici pân la c lcâi! i-apoi. o mai repe tase de câteva ori. ce-mi ceri e un semn de intimitate. c ruia. ai s râzi. ² Cum a a?! se opri în loc Minda. sau po i s b nuie ti c eu nu sunt dintr -alea la care trebuie s le pui un disc ca s !.. ² Cred c voia i s v c s tori i. pe care vrea s i -o fac amant . eu îns mi nu-mi g sesc locul. m ini iezi în am nunte care. s nu crezi c -mi fac vreo iluzie în ce prive te b rb ia ta! Lui Geiger... 144 ² Ei. pe când. hi. he? f cu Minda cu un zâmbet stins.. ca într-un joc. ² Cred c voia i s v c s tori i. Respira pu in cu greutate (numai ea îl auzea). acum vorbesc eu! Din pricina ta. corpul meu î i cere drepturile... în l at pe tocurile de apte centimetri... asta-i! se indign Minda. ca totdeauna când mergea al turi de ea. nevrând s fie gre it în eles..tine. îns ... ² De ce râzi. cu atât mai bine pentru amândoi! Pentru mine în primul rând! B ie a . i o u oar aplecare din spate. eu îi echilibram via a. apoi ad ug : ² Pe-aici tr ia un pesc ru i. a trimis o i pe sor -sa la mine. a a ca tine. care parc se gândea în alt parte.. s . atunci? ² P i cum s nu râd. tu tii... îmi repro ezi asta?! ² î i repro ez totul! i ea zâmbi.. nu se pr v le te peste ea. privind-o dintr-o parte. când e vorba s se comporte ca ni te b rba i. lumini a aceea lu din ochi. a a c . o înscenare execrabil . . umbl neîngrijit. hi. Minda d du din umeri. E ti de acord sau nu. n-am senza ia c e ti dintre cei viteji! ipi gravi. apoi ad ug : ² Pe-aici tr ia un pesc ru i. asta-i! f cu ea. aproape c m excit . a venit i l-a împu cat! ² i. ca într-un joc. he. ca o c lug ri . cu alte sensuri. pesc ru ul e ti tu! (Fuseser de curând la un . pac! V -am doborât cu o singur lovitur ! Pac! Bum! 145 ² Ia te uit ! spuse Minda. Glume ti?! ² Nu glumesc deloc! Un b rbat care vrea s se culce cu o femeie. ² Iart -m . eu îns mi. eu îi echilibram via a. bine dispus .. provocând o rela ie total platonic . eu nu-mi f cusem nici un fel de iluzii.. m a teapt la poarta blocului. când e vorba s se comporte ca ni te b rba i. cu o convulsie din umeri). f cu el cu un zâmbet stingherit. Sim ea o ciudat pl cere s n-o contrazic . n-ai ce s . pesc ru ul e ti tu! (Fuseser de curând la un spectacol cu Pesc ru ul la Na ional. ca totdeauna când mergea al turi de ea. tu tii. Doc. hi.. se pref cu c pune o arm la ochi. cu cât noi doi ne vom înh ita mai târziu.. lumini a aceea lu din ochi.. un om n-a avut ce face. n -ai avut ce s faci i ai n v lit peste mine i am râtul la de b iat.. privind-o dintr-o parte.. ore întregi (i-am luat cheia de la apartament). nu-i a a. Respira pu in cu greutate (numai ea îl auzea). nu. de parc l-ar fi izbit o m nu ... i o u oar aplecare din spate. i ea îl privi scurt. ai s râzi. eu. Sim ea o ciudat pl cere s n-o contrazic . dar î i p stra zâmbetul. de fiin a ei scund . ² Bineîn eles c e ti un tic los. scârbos platonic ! ² Ei. ² Nu-nu. tu i cu Geiger sunte i pesc ru ii! i eu ( i el se opri. cu ochelari i cu mii de fandoseli.. îl f cea cumva mai tân r. putem trece la altceva! ² Bineîn eles. un om n-a avut ce face.. Doc. nu-i a a.. î i fac te miri ce figur scârboas ! Minda surâdea i pe frunte îi ap ruser degetele acelea ro ii...) A. eu. c ruia. Asta-i ceva original! Nu credeam s . care. în mod surpri nz tor..i repro ezi! E ti un tic los i un la . n -ai avut ce s faci i ai n v lit peste mine i am râtul la de b iat. cu ochelari i cu mii de fandoseli.. hi (râdea el f r zgomot. bineîn eles! se gr bi el. în ultimii doi ani.i repro ezi! E ti un tic los i un la . tii /vC de la sfâr itul verii eu nu m mai culc cu Babe ? i acesta-i un lucru care. dar îsi p stra zâmbetul. de fiin a ei scund . eu am venit i. durdulie. cu zâmbetul ei cel mai sportiv. în ultimii doi ani. hi.

ciudat. sim ind cu ciud c se înro e te pe gât. Totul depindea de inspira ia momentan . i spuse.. se ridic de câteva ori când diver i î i c utau un loc pe rândul s u i. nu îi f cea bine! Al doilea val de c ldur înec cioas . de experien a sa! Nu avea decât s se lase în voia experien ei sale. câinele îns se uita int la ceilal i. dup o jum tate de or . Minda privi i el spre animal. i îl prinse cu bra ul de dup gât. o scurt panic intern îi m tur viscerele. Atunci la nou ?!.i spun o vorb . puternici. apoi refuz : ² Am o treab acum. Minda î i bomb pieptul i î i strânse buzele. De data aceasta rezist tenta iei de a bea. Un val de c ldur îl inund . b trâne Doc! N-am picat. înc . se uit la ceas.. eu am venît i.. tu i cu Geiger sunte i pesc ru ii! i eu ( i el se opri. s aplic m leacul paradoxal. inea paharul strâns cu mâna stâng i privea u or într-o parte i în jos. cu alte sensuri. se contract i o clip sim i gustul vomei în gur . cravata în fa a u ii indiferente i soneria. Bah. f r întârziere. intr într -o cofet rie i. urm rind câteva clipe cele ce se petreceau în grupul care avea în mijloc câinele. unde fusese câinele. pe rând. ca un fulger ce caut p mântul. zâmbind. Totodat se aplec cu ochii holba i asupra cutremurului dinl untrul s u. mai frumo i ca ai lui Minda. contagiat. avea din i frumo i. he. de parc i -ar fi amintit ceva agreabil. vidând paharul. Câinele din grupul vecin veni la picioarele femeii i ea îl privi cu uimire. altfel. ha.) A. V zu jurnalul. Nu trebuia s se abat cu un milimetru de la planul s u dac voia s mearg totul ca pe. împreun cu cei doi. în lini te). în zilele noastre. dup o îndelung contemplare a sorturilor de pr jituri expuse. cât de m runt. ha! râdea i Minda.. ² S intr m aici. se hot rî el. nu. propuse el.spectacol cu Pesc ru ul la Na ional.. probabil. hi! ² He. din acela i loc sau al turi. apoi. i s urci la mine. de la restaurant. i înc o barb de câteva zile. apoi sc rile. asfixiant . Refuza. era o atitudine care îl avantaja. joas . emo ia aceea ap rut cu decenii în urm . privindu-l cu o vesel îng duin . asupra cazanului uria de tuci cr pat în care fierbeau sila i spaima. ar tând cu degetul spre o vitrin cu fotografii. îl inund . i atunci. ei se oprir în fa a unui cinematograf. i. s-ar putea s clachez! Ce-or s zic cei din jurul meu?" i Minda se întoarse pe jum tate. privi cu indiferen pe cei cu care urma s stea atât de aproape dou ore i. b g o bomboan în gur . i unul din motivele antipatiei sale fa de Ämicul ecran" era tocmai furtul mist erului s lii de cinematograf. i lumea privea cu simpatie dup ei. . rinichiul bolnav cu rinichi. dar se st pâni: Alcoolul. cu efort.. spuse el. ² La nou ! repet ea. o înscenare execrabil . ficatul se vindec cu ficat.. O ampanie. Ar fi f cut orice. de provincie. se pref cu c pune o arm la ochi. dup obiceiul s u. similia similis curantur. fixase locul!. se îndrept spre bar i mai lu unul. s vad un film la televizor. El zâmbi. începând s râd . albi. cu dou pahare de coniac. mai ales spre b rbatul neras. Doctorul fu tentat s trag i el o du c . apoi fugi i se urc într-un troleibuz care a tepta în sta ie. ceru ni te bomboane i biscui i i astfel înarmat intr în sala cinematografului. calm. f r s 149 se mai priveasc de ast dat . ÄPe acesta va trebui s -l beau mai gânditor. orice calcul. în cantit i prea mari. . ambii în acela i timp.. B ur amândoi schimbând o privire f r s . pac! V-am doborât cu o singur lovitur ! Pac! Bum! 145 ² Pac! Bum! repet i ea. Pac! Bum! repet ea. dar nu mai j mult de dou ore! Nu vrei s -mi dai un telefon pe la nou i. când. de câine. Doc?! ² Cum s nu. sala aceea m runt . zigzagat. îns . pe cât posibil. de ceea ce spusese ea. deodat bine dispus . dac fetele alea nu mai aveau. i vodca cu vodc ! B u înc o dat . Se a ez undeva pe la mijloc i în stânga. Apoi îi opti ceva la ureche b rbatului cu care era i acesta d du din cap i abia atunci observ doctorul c era neb rbierit. ar fi putut deveni suspect. dup cum hot râse. cu plafonul 146 de unde dracu le cump ra?! Aha. apoi în untru. a a cum. vedea el! Ar fi fost proste te s schi eze acum un plan si pentru în untru. neagr . se preg ti pentru vizionarea filmului. o art ov ielnic sau o tehnicitate misterioas i. pardon. cu o r ut cioas maternitate. râzând. omul matur care devenise el p s trase. înclinându-se f r rost. da. si Minda arunc o privire r t cit în jur. Lâng el se a ez o femeie tân r i murdar . der parc cineva l-ar fi putut ajuta! Bah! Mai trase o du c . se vinde aerul marin în conserve. amândoi.. un gest pe care îl f cea doar când era vesel . Fabian p ru tentat o clip . Numai c eu înc n -am Äpicat". o alarm surd c l tori scurt. adresându -se probabil femeii: ÄPentru mine ea e ca i inexistent !" Apoi b ur . neobi nuit cu acest tip de b utur necru toare. i stomacul s u. alegând înc o bomboan . îl privir pe el. i fraza aceasta îi r mase ei de acolo. cum s nu. sau de periferie. Trenul i cinematograful erau pentru copil ria sa minuni ale tehnicit ii. fâstâcit deodat . i apoi. spuse ea cu o anume înfrigurare. de bine ascuns. ar fi dat oricât s nu trebuiasc s dea acel telefon . neobi nuit cum sunt cu b utura. hi. dup ce râser . cu o saco i imediat sosi b rbatul ei sau amantul ei. se uit i el în jos la câine..El î i cump r un bilet. foarte mul umit de el însu i. prin cutia trupului s u. e adev rat. murdar ! Apoi râser ambii. o mai repe tase de câteva ori..

a a cum v zuse c fac i ceilal i b utori. Ea întindea mâna în pachetul cu hârtie alb . uruitor r mase. naive. la botul calului. zâmbitoare. nu -i a a. uitat acolo. Palma sa stâng .i cu un ochi critic paharul s u de vodc umplut pe jum tate. alb. de febr . gura era u or întredeschis . porii se deschiseser imens. întingea salamul în sare i îl b ga în gur . ar fi putut s se întoarc . dimpotriv ! Ceea ce f cea era un lucru total pa nic. s nu se afle în perspectiva acelei seri galante. i el î i aminti de expresia fe ei celui care a tepta s i se arunce. adev ra ii b utori. el f cea la fel. ca i cum m-a afla pe un ghe ar i el ar trece aproape. ca o apari ie! i trupul s u. plutind peste valurile acelea mari. Era aproape beat. putea s ias în clipa aceea din birt. coborând cele dou trepte. se mi c un perete întreg. O u oar arsur binef c toare înainta de-a lungul traiectului digestiv i 150 el o urm ri. b rb tesc i mai ales solitar. de trecere. ca pe terile. s se surpe încet. a a cum se z re te coada unui obolan ascuns sub o mobil . î i v a verifica. Silueta durdulie a Miei Fabian devenea colosal . i Minda ridic lichidul i b u. un perete ce se surp încet. b utura nu -i mai produse grea . Ceva surd. îi privi cu mândrie. din el. uitat astfel. . schimbul de noapte. i Minda tres ri. totul respirând atât de senin i de blând-seduc tor din în l imea acelor vârfuri t ioase.i pieptul. încrezându -se în protec ia celui din barc . ridic piciorul stâng. pentru prima oar . mii i mii. ca de-un vânt ce zbura peste tejgheaua aceea de lemn. inima sa îi zvâcnea în piept. de sticl i ghea . e un vas. trupul întreg prive te acum. milioanele sale de rulmen i. iat . neverosimil. cei doi Äochi" au devenit inutili i meschini. iar el. s se opreasc i s intre într -un birt din sta. de gâtul ei ridat se prinseser sute de lilieci. a tân rului aceluia din barca leg n toare. în marmor . b rb tesc. de data aceasta nu perfect. o bucat . puberale. sj-si surprinse un sentiment de admira ie fa de el însu i. iat . sunt atâ ia. ar fi trecut. de victoriile sale. de sus. i numai el tia cât era de neputincios. când aveau câte un muncitor cu ziua i el îl asista când acesta. de total. apare. o solni de undeva i ambii mâncau i lui Minda i se f cu foame. ca în somn. cu inima-i b tând în piept. Acum. nu mi se poate întâmpla nimic!" E doar foarte firesc 151 ca cineva. i doctorul le urm rea expresia fe ei când gura se deschidea ca s primeasc felia de carne. s zicem. îi privi pe cei doi de lâng el. dar libertatea lui. încet. dac aceast senza ie o putem numi Äprivit"! S zicem. încet. trupul s u greu îl ajuta bine la aceasta. pasionat . ca un câine. pe n rile ei late. fixat pe masa aceea uria . locul la tejghea. tân r (ea scosese din saco a ei acum un pachet cu salam i ni te felii de pâine. s zicem! în definitiv. deasupra ora elor care se mi cau. cu un scâncet pe care-l auzi doar câinele. prive te fermecat prin to i porii s i. uria .. ca un scafandru. comic. Acum. la Fabian. între mal i barc . cu palma dreapt ridicat la piept. de unitar. acolo. i s trag i/O sut de vodc . clipesc înc descuraja i. fa a ei botoas i vesel . Nici nu tim I cât de liberi suntem! jubila Minda. gândi el înfrigurat. îsi liorp ia ciorba sa de fasole). Faptul c el nu f cuse asta niciodat pân acum nu J explica nimic. ÄCât timp m aflu aici. unde se z resc o bisericu i câteva m runte animale. conform legilor. din cea .nevinovat. la ora aceasta. din ii se lovir sec i el î i terse b rbia. ce-i zâmbea. viscerele sale morale se calmar . f r o vorb . bombându. încercând parc s în eleag ce se întâmpla acolo. privindu. ale unui siloz cu zece etaje. ha.. i saliva i s -ar fi prelins pe b rbie. bine ame it. continuându. prindea propor iile unui bloc. se îndreapt spre schimbul trei. indiferent. p tat de gr sime. noroiul t iat de ro ile c ru elor se aduna la col urile buzelor ei. mai relaxat. dup câ iva pa i pe strad . era ceva atât de curat. se relaxa. încercând s le atrag într-un fel aten ia asupra siluetei sale nobile. e adev rat c pân atunci cele câteva minute câte i-ar fi trebuit s mearg i s se întoarc . i dou lucruri îl lini teau acum: faptul c era astfel i c se afla acolo. totul într-o t cere divin . de piatr . nu -i Aa a. întindea mâna stâng .i drumul. cu coastele sub iate. chiar dac nimeni nu tia. cum lunec în labirinturile sale. ca ni te gropi vulcanice. zece-dou zeci de metri. trântit pe jos în paiele din ur . o b ga în sare i -apoi în gur . în pr p stiile acelea senine. sub sprâncenele ei se aduna praful. Nu facem totdeauna ceea ce ne place în via . în derbedeul care o asista flegmatic... jos de tot. timpul. solitar.. apoi. pentru a fi azvârlit în gura aceea c rnoas . luminate difuz.. putea s mai ia o por ie i s-o bea. nesfâr it !. cum f cuse i prima oar . s-ar fi putut s fie ocupat. de i tot trupul i se suise ac um în privire. va suna i se va l sa s cad . plutind în în l imea la care ame e te vulturul. lua o felie de salam i c u dosul mâinii împ turea hârtia la loc. unde se bea în picioare. privind în sus. asupra curajului s u. în s li a birtului. din cea i alunec pe. cu sigu ran . cu mârâitul acela de animal colosal. se va încheia la hain . s urce exact acelea i trepte i s cear din nou. ha. s zicem. crispat în jurul paharului. care. cu ochii pu in îngusta i. ca aripile unui fluture de noapte lipit de globul incandescent. i înc o clip . între timp. fa de perfor mantele sale. v zute ca printr-o lup de ap . pe care le tr ise singuratic. pe furi (dar nimic în atitudinea sa nu trebuia s lase s se vad aceasta). s prinde o cheie ce cade de undeva. perechea aceea murdar . se gândi din nou la ea. solemn. în drumul s u. aflat la o atât de mare în l ime. lâng uria a batoz de treierat. el aduse. din care nu se z re te decât o parte. sau chiar perechea s fi plecat. de ce fusese chiar el ales. nu-i a a. clipesc i se atrofiaz Äv zând cu ochii". deodat mic orat de apari ia aceea. sus. lâng perechea aceea ce mânca salam. ca în copil rie. dezvelind coapsa. printre care se strecurase i el. fa de eroismul s u solitar. plutind o frac iune deasupra apei. i el st tea în fa a capului ei colosal. mali ioas . crispat asupra mi c rii pe care o f cea logodnica sa în timp ce se desprinde de pe scândurile debarcaderului. strecurând degetele sub hârtia ce se mi ca u or. un petec de iarb verde. lua o felie ce se ag a în ma ul în care era învelit . încrezându-se în luntrea aceea instabil . b rb tesc. invizibil.

s se pr v leasc sus inut de îngerii s i. Sil i spaim . am lucrat. Apoi. îns . în cofet rie. fric de curajul pe care trebuia s -l aib de acum înainte.. notele acelea pentru.. la cofet ria din col .. cu frica pulsându-i în piept. uite. în definitiv era ceva foarte normal. ca a lui Zeus.. înfiorat de r ceala apei. i el se pomeni râzând la rându -i. uimirea de care e cuprins orice b iat care face una Ägroas " i tat l s u sever i mama sa uscat îi zâmbesc i îl mângâie pe cre tet în loc s -l. El era pus în fa a unui fapt împlinit i autoritatea lui salvat . da -da. î n întuneric. vremelnic i în el tor disp rute. am lucrat.. ca s tr iasc mult i bine pe p mânt? Hai?!" i altele de felul acesta. Bine. dar nu conta! Ar fi vrut s întârzie acolo. ab tut. r gu it. îi va duce ea acolo ligheanul s se spele pe picioare i apoi s se culce. i cineva. dup ce. ca în marile secole. lovit nepl cut de valuri. la o or când ar fi trebuit s se afle de mult între zidurile casei sale p rinte ti. bei?! Te pome ne ti c e ti beat?! ² A. ² S nu mi se strecoare printre degete. i într-o clip toat grea a sa se topi. ca un perete de care se love te ceva. nu-nu. viu. grea de curajul pe care-l avusese pân acum.Ce faci. î i va învinge. realitatea se f cuse la loc i el înainta cu pa i solemni în c utarea unui carton cu pr jituri. cu to ii se a teptaser ca el s ia loc la o mas .. spaima era simpl i teribil . ca o suferin atât de umil .. orice om curajos simte aceast grea o dat . sim ind. he. dup un timp. un Coriolan cu scutul ascuns politicos sub hain i cu spada rulat pe mân . cum ar fi Äunde-i cheia de la bufet" sau Ävreo c ma . venea la el. gândi doctorul înduio at. pueril . în afara tuturor for elor morale. nu putea s mai amâie pu in. în acea clip . cu frica lui Dumnezeu. Doc! i ea râse cu râsul ei lini titor. i pândea mi carea celor mari.. va fi generos. frica. îl certa scurt. înc o dat i înc o dat ! Va fi înc o dat curajos în singur tatea sa mare. cum îl invada din nou febra. lucruri care f ceau s se încrânceneze carnea pe cel ascuns în dosul lemnelor. putând fi i înghi it în extazul maselor. nu tiu cum. scuturându. pu in. i a a se i întâmpla totul. pu in alunecat spre dreapta i îngropat sub guler. de parc totul ar fi fost o iluzie. bunica lui tân r . în febra aceea a lui. intrând în fric a a cum intri în mare. iat . se va ar ta tolerant i la . tic losule. ne -permis. cu vocea ei l tr tor . vezi. ca el s fie pus în fa a unui fapt împlinit. din indignarea care i-ar cuprinde privirea acelui cet ean de treab în clipa când i-ar scutura mâinile una de alta. nesperat . libertatea lui se m rea.. A a i se i spunea: ÄLa complex!" ÄSpre complex!" î i comand el. mergând pe 154 marginea trotuarului. lâng cactus. tun toare. un scâncet care îi f cu mil . o panic prosteasc .. încât nu îndr zne te s se dema te. nodul de la cravat . De i. orice e numit î i pierde pe jum tate din for . strigându-i: ÄAfar . nu. salvarea . auzi el în receptor timbrul ei cald. nu vii? Unde e ti. dar iat cât de mare e libertatea noastr ! Minda râse u urel. ce uimit îi prive te el pe noii s i p rin i i ce liber devine el deodat ! Minda putea s -i în eleag . pref cându-se. sub gulerul lui imaculat. înaintând o v itor prin seara ce se l sa. a a cum se face de obicei.optit . asta nu i -ar mai striga-o. Apoi se strecura în curte.f când un gest care va p rea 152 involuntar.. parc abandonat. am citit. f când un lung ocol pe dup nuc i stiva de lemne. aceste litere. i se va l sa s cad u or. trecând al turi de el. ÄS vie o rulad proasp t i o cafea baban !" comand el. da. n-ai ce c uta aici! Ar trebui s fii în cu totul alt parte!" A. va fi în eleg tor. tii tu. a a cum fac eroii! ² .i umerii. dup ce se amestecase printre ei. de fapt era un întreg complex comercial. Doc.. i tot ceea ce f cea p rea tuturor di n jur foarte firesc. de unde pot s iau" sau Ämai e mult pân la cin ?". f cu ea vesel . pu in 153 de tot?!. un sunet plin de mil . nimeni nu se g sea s -l ia cumsecade de guler i s -l arunce afar .. Totu i. mam . Te a tept. Ce teribil i ce simplu se petreceau toate atunci. o auzi râzând: Ce faci acolo. în cloaca aceea. cu privirea plecat . cu pasul elastic. De câte ori. nu se întorsese pe înserat. Iat . he! râse i el i se des p r ir sub cele mai bune auspicii. parc tras pe o a . cum se spune. i deodat se auzea vocea lui. se întorcea iar i. ceea ce f cea era interzis. nu întârzia prea mult. i el încerca s . grea a. când era copil. Äs -l dea pe sc ri". acolo. progresiv. care î i pl tesc cu regularitate impozitele.. dar nu va fi nici pe departe astfel. din casa luminat . c altfel. f cu el calm. î i va înghi i pur i simplu sila i frica. Era l sat în pace.i tersese meticulos ochelarii cu batista. oricare era în drept s o fac . care-i iubesc pe ta ii i pe mamele lor. pentru c nu protesta nimeni. cu u urare. e aproape nou i jum tate?! ² Da. însp i mânt tor. Ce -ar spune lumea?. ² Bine-bine. spuse el cu a â are. sunt în drum! Apoi. pleca. dar în halul în care se afla. resemnat îns . î i scap p s ric ! Nu l sa s . f r s -i pese dac era urmat sau nu. pân ast zi. n -avea decât s se admire în pozi ii nesfâr ite. sportiv. asta îns s-ar în elege din gestul s u. b ie a . când dai pe cineva pe sc ri. venea din nou i îi spunea s fug în dormitor .. a a cum f cuse i cu vodca din fa . dedesubt. ÄCe cau i aici. acum. apoi. s doarm . în cofet ria asta. bineîn eles. de i nu f cuse (pentru ceilal i!) decât s cear ceva sau s spun o fraz banal . ilicit. sil i spaim sim ea i nu trebuia s ocoleasc acest gând. tonic.. Oricare dintre ei se putea transforma în acel cet ean -Nemesis. unde nu intr decât oamenii cumsecade. îi spunea ceva. scânci încet.. îi e ra pur i simplu grea i fric . i s a tepte în lini te i cu demnitate ceea ce comandase. chiar i o femeie sau una din feti ele acelea care cump r bomboane.i ascund uimirea. mai tii.i scape ocazia..

sprinten.. Et Jehanne. destinul î i pusese deja pecetea pe fruntea sa ce fumega. un joc pe care nu po i s -l joci în doi. acum. nu mai avea chef s scape. peste care soarele va m tura razele lui de ap . în spatele gr mezii aceleia i tremura. cu podelele ce se mi cau sub pa ii s i. Unde erau îns to i..i reaminti visele. Semblablement. doar-doar o s . fost juc tor de golf. din vitrine. un telefon lini titor. el se inuse de cuvânt. El se furi ase. a a cum sunt însemna i vi eii cei nebuni în vestul s lbatic! El alerga. el era acolo. el întârziase afar . s . imediat dup ce va face comanda. se topiser gr bi i. într-un joc crud cu d însu i. Dictes-moy ou. sosind cu spaima sa acolo. strunit bine. catifela i. când gura sa râdea u urel. ascultându. în centrul preocup rilor se afla congresul Ucecom. da-da.. Archipiada. nu-i a a. cum f cuse tot acel drum destul de lung. Äs -l umfle râsul". zburda prin l ume cu fruntea sa fumegând ! întârzia înc . unde erau to i?!. cu frica zvâcnindu -i ca o pas re. cu gravitate. ÄVreau s m nânc i s beau". întreg meniul. el însu i nu mai voia. elastic . n'en quel pays Est Flora. ca i atunci. prostii. anun el pe unul din reprezentan ii casei. Qu'Anglois bruslerent â Rouen. î i va reaminti. cel ce putrezea în dep rtare. Bi etris. sau cu. oricum.i cl n nitul din ilor. da. ea era capabil . cu umor. ei to i?!. mai aveau a a ceva. unduia printre lucruri. care. Trecu cu o anume degajare prin s li a aceea lung ca un ma . o dat bine pus la punct. un platou de hors-d'oeuvre cu o cutie de sardele ÄRoberts". autoritatea sa ilustr . l sându -l singur. Fugiser cu la itate pueril în umbra acelui coridor. qui tint le Mayne. dup aceea? O ciorb de burt ! ÄFantastic. uneori.. amâna înc clipa aceea când. cel care lipsea atât de nechibzuit de la seduc torul Äfait accompli". s tremure în dosul lemnelor. n tângi. nebun .. cum st tea el. o tuliser .. ce gândise în tot acest r stimp?! Bah.. în conven iile acelea ce se ru inau de ele însele. iat . se preocupase de politica pre urilor. cum se zicea. pustiu.'. la bonne Lorraine. Pour qui fut chastre et puis moyne 156 Pierre Esbaillart â Sainct-Denys? Pour son amour eut cest essoyne. un simplu joc de puzzle.. un domn bine. pligele aspre de lemn îi intrau în piele i sub unghii i ochii s i negri.. avea o înalt specializare în a . la belle Romaine. Qui beute eut trop plus qu'humaine? Ou est la tres sage Helois. în fa a unei zahanale. Trecu al turi.. se va n rui ca un bivol inofensi v peste altarul s u de piatr încins .simpl i teribil . ocolind nucul i a teptând în spatele gr mezii de lemne! în spatele s u. cu sup rarea ei de dou parale care ar fi trebuit s -l fac s pufneasc în râs. Allys. la fel ca i atunci. o terseser lamentabil. tres rind i uitân -du-se pe furi . speriindu-se de paloarea i r ceala propriilor sale mâini. gemea în bu it gr dina întunecat . ce îl ura pe fratele s u bun i îl iubea pe el pân la orbire... el intuise libertatea i îi era sil i fric s se apropie de ea. dar amâna. în visele sale. tia asta... El însu i Äf cea cu ochiul". Echo. pe care. încruntându -se apoi i tu ind fioros. scânceau ca ni te obolani jig ri i.întunecat. o conspira ie pus la cale de al ii care reu ea. îmbulzindu -se.. parlant quand bruyt on mâine Dessus riviere ou sus estan. pivotul. l sându -l singur în tot acel vast teatru. atât de calm i de grav ap rat de -a 155 lungul unei lungi vie i.. printre practicabilele în care se împotmolea vântul. nu-i a a. f r nici un indiciu tr d tor al locului unde se afla. mai bine zis vis-â-vis. era ceva cu iubirea. ‡Harembourges. a teptând. bineîn eles. un om în toat firea. ce dracu! Inima i stomacul i pl mânii s i erau r scoli i de aceea i spaim . îns . la urma urmei. se strecurau spre coridorul deschis. foarte bine. corpolent... iat .. cu mult seriozitate. dac n-ar fi fost atât de preocupat!. ca o inim ce-i b tea în gât. cum se zicea înainte. bunica sa tân r . Berthe au grand pied.. un fel de lag r. cineva trebuia s-o fac . Qui fut sa cousine germaine. Probabil c se gândise. fusese catapultat din orarele conven iilor dintre popoare. de i nu mai era nici un fel de sc pare. Qui chantoit â voix de sereine. cu frica umplându-i gura de saliv . * Acum. Ou sont -ils. curajul trebuie hr nit.. aha. pa nic! Fugiser cu to ii. de aceea i grea pe care o aduce spaima în viscerele eroilor. laminorul de ase oii. Vierge souveraine?. 157 pentru început c zur de acord asupra unei uici de V leni. în propria sa memorie. în jur. când dracu ajunsese aici?! Se afla în pia a Kiseleff.. cu ochii injecta i. urechile sale se ciuleau dureros s prind vocea Lui. Discutar împreun . avea s ne poarte tot mai. în marea ei dezinvoltur i spirit de ini iativ care o caracterizau. p trunse în salonul propriu-zis i ceru s i se schimbe fa a de mas . neajutorat i singur. ca ni te fete mari înc run ite i cu picioarele sfârtecate de varice. la locul comun de întâlnire. mai bine zis. amenin a s se n ruie! De i.. S -i ia dracu pe to i. venise. îmbr cat într-o pijama alb . ne Thai's. s g se ti la ora aceea o ciorb . ou est la royne Qui commanda que Buridan Fust gecte en ung sac en Seine? La royne Blanche comme ung lys. prin anii '50 astfel de containere se umpleau de praf sub toate tifoanele. de i. cu cartonul mare în mân i cu ampania. îi va da îns telefon.

ce lume simpatic ! Uite. dac nu sunt prea impertinent. ca s nu incomodeze! Foarte bine. dar mi se pare c a a ceva.. Uite. cine era distinsa doamn care cânta. v spune ceva?! Sau. prea pedant. variante. uite. al naibii. un fel de matroan roman . i domnul râse. n-avea rost s bat toate cofet riile când.. ni te produse de zahana.. îndreptând ceva pe mas . adic pane. ce ciudat! îl pironea chiar pe el cu privirea.. Doamnele. cu aten ie. dar. a ezat pe o farfurioar de cafea.". da-da. Nu-nu. el era Äalesul".. discu iile erau în toi. ca totdeauna când vrei s pui o întrebare delicat . a a se întâmpl . discutau lene ântre ele.) ÄDar.. era atât de bine primit aici de toat lumea." Trimise erve elul. chiar lâng . lipse te!" ÄEi vezi. Minda se desp r i de prietenul s u... dup ce murise. de fapt.: Äîn rari tea de lâng vii. în jurul lui Minda.. c zuse din prima clip cu tronc team-ului aceluia condus de fostul juc tor de golf!) la mas ... chiar îngrijorare. abia acum reu ea s -l iubeasc : Iuliu Ha ieganu! Dup ce nu mai fu nici un dubiu. da. în locul lui Marsyas. undeva într-un col . cu ochelari. se va sim i ceva. cu sânii opulen i. inteligen i. nici vorb de a a ceva!" i domnul aranja din nou scrumiera i solni a. al turi de olivier . chiar în fa a clientului. orchestra acoperea cu notele ei totul. cât de cât! Nu-nu. f cea exact ceea ce f cea toat lumea. i celuilalt una. se înfrigur subit domnul. pot s te întreb. pe care scrise.. o ciocârlie. pasionate i doctorul se aplec u or. simpaticul camarad." ÄAa! nici o problem . va . care r sturna metodic toate scrumierele. uite. Bravo! era un local din cale-afar de simpatic. antrenant. peste acest episod se trecu rapid i Minda îl privi pe cel lalt satisf cut de puterea sa de disimulare. Doamn ?Mul umiri. m rog.. care. nu la garderob . dac o Venera. i aduse tacâmul. cu picioarele groase. cu mâinile îngrijite. se mânca i se bea bine.S. ceru un erve el curat. ce dracu. cum ar fi: ÄCe noroc când Arta î i alege ca mesager. doctorul ridic paharul încet. Fata. asta zic i eu!. dar. se interes el. sau în pergament?!). natural. nu prea curate. spre el 158 159 se îndreptau privirile acelea grave. a c rei figur serioas . ne pare r u.. atunci r mânem la pergament". cu o benti alb . îi va trimite chiar un bilet. masa aceea de colo. atât de înc rcat de experien ) si. sunt unii clien i simpatici de la început. cealalt în col . atât de repede se apropie uneori cei ce.) Minda b u i apoi privi în jur. domnii vorbeau cu aprindere despre fotbal. ia s vedem. î i aminti abia acum. ca o javr pedepsit . evident. la cursurile lui Ha ieganu. în m lai. natural. pe jum tate plin.. foarte bine! i el plec cu pachetele.. insinuant.." (Minda nu era convins.. ad ug i un P. s lu m." Nu-nu. ÄRinichi?!" ÄDa. evident. dizeuza mai ales. nici o suspiciune nu se trezi m car în ochii blânzi.. ce nu suferea amânare. ceva extrem de bine ales. evident. una durdulie.de burt . ar fi ucis a doua or . de exemplu: ÄDac Apollo. cafele. dar Minda nu renun la ideea c o telemea bun . Minda încerc mai bine de un sfert de or . îl în elegea.." nu-nu. cu rochiile p tate de gr sime. coafat cuminte. ha. pe tejghea. sub sânul ei ginga . bineîn eles.. sunt ei bine sp la i. ÄDac -mi permite i. în general. la izvor. m duvioare. Da-da. prin Marica. cum sunt copiii. i. pr jituri. nu vor avea nici un fel de miros. cu fusta scurt . cu picioarele ei durdulii i bra ele ei goale. Se va interesa. în elepte." ÄLa garderob ?!" întreb cu umor Minda. i în fa a acestor porunci largi. nimeni nu b nui nimic. prin vis. o femeie foarte serioas . asta i se întâmplase i când era student. c onchise doctorul. de lâng orchestr . de perspectiv . el nu avea jiletc . Trebuiau s hot rasc finalul! Minda î i aprinse o igar (din ig rile sale bune... sco ându . i Minda asta era. spuse Minda. cu discre ie. dar muzica asta. erve elul de hârtie îndoit corect i î i f cu de lucru (de i era atâta lume în jur care trebuia servit . totul f r s se piard nici o clip ritmul sacadat. una la mijloc. pachetele astea s le depun.. se încadra bine. cu dou rânduri vagi.. întrerupându-se doar pentru a mai comanda (lui Marica de ast dat ) înc Äo sut ". trecu i fata. un sunet. dac ar fi tiut el. mai bine: ÄPermite i unui modest anonim s v exprime întreaga sa.. sosise uica." Aha. aplecându -se pu in în fa . i domnul îl privi cu oarecare nedumerire. n-ar fi exclus. dup o ezitare. pân veni domnul acela i o alung . neatingându-se de platoul uria aflat în fa a sa.".. vinul Är mânând s se mai r ceasc ". dar telemeaua. (L sase al doilea pahar. d du din cap i ² formidabil! ² i se r spunse cu o u oar aplecare a privirii i cu un zâmbet re inut.. mai bine s -i adreseze câteva cuvinte în leg tur cu trupul ei!. una inea cu mâna dolofan un copil neastâmp rat. avea el un loc. apoi. frecându . peste ce min trecuse (ruladele i crem niturile! despre care nu se aminti o vorb . erau dou mese lipite... urm toarele: ÄCiocârlia cea m iastr /Cânt -n viers optit/Sub sânul dumneavoastr /Ginga arcuit". creier (â la grec. vârându. era cea mai nimerit încheiere. aha: Äîn trupul lui Venus. l sându-se u or pe spate. domnul surâse blând i. el însu i îi va returna f r nici o preten ie dac . Febra se dizolvase bine în vodc . aduse uica. iat . vreau s zic. americane) i îi oferi. bine dispus. nu. o idee colosal . în toat ara..i stiloul. vrând s prind câteva din replicile celor care. din scaunul s u. Äavem o brânz de Dobrogea excep ional "... cum se spune pe undeva. ai acelui domn serviabil. va scrie un fel de epigram galant . în sfâr it. adus de Marica. împ turit. apoi ajunser rapid la ultimele concluzii: o brânz .i un deget în buzunarul jiletcii. m car a a. alb .." ÄNu-nu. î i mai aduci aminte. ce prostii! Mai bine. Äîn pergament. dac Venera din Capitoliu n -ar fi. de exemplu. cum se zice. acolo. dar. nu-i a a. Cel mai bine ar fi fost în papyrus.. el sim i cum panica sa cedeaz u or. i isc li: ÄUn ucenic al lui Hypocrates" i.. blânde. putea s -i aduc o por ie de Dobrogea. ne afl m doar.. pe care o chema Marica. fals. spre stânga. Câte figuri. Comandase mâncare din bel ug.. senten ios. campionatul diviziei A suscita discu ii aprinse. ce om formidabil! Abia acum.i scurt i puternic mâinile de satisfac ie. îndep rtân-du-se. ce -ar fi s compun o strof galant .

face o bun impresie. într-adev r. se obi nuise. ia uite. bine dispus. o frip tur !" ÄAsta-i culmea. stimat.. ar t eu a a nemâncat ?!" ÄL sa i doamn . u or surprins. ale c rui clauze. lui nu -i pl cea s bea în general. obliga ii urgente îl reclamau. El nu trebuia gre it în eles. se pusese o baz . precum i al i câ iva intimi ai vedetei.. discret. din cadrul conducerii T. dup ce mai ridic o dat . i care. vrând-nevrând. da. bucurându-se de pe acum de pr jiturile si cafeaua cu igara Äaferent " ce trebuiau s urmeze. clipirile din ochi. în spatele garderobei: ÄCincisprezece cafele. ² Bravo! doctorul era mul umit de sine însu i i. imit mi c rile pe care le -a v zut f cute de al ii. cine a fost m garul sta?! Ha. ha. o friptur .. era ceea ce se cheam o fat bun . te-a -teept iubii-ii-toooo ca s viiii!. mul umiri. hi. sta a fost maiorul. scârbos de politicoase.. de i se aflau ambii în acela i ora . gândi Minda. asta era ceva care nu se putea nici aduna i nici înmul i. Doc. amânate!). Minda nu suferea s bea singur. timbrul nu-i devenea glacial. tonic . în timp ce Äi se serveau" rinichii. mai noroco i. îi trimise. doamna Gra iela mul ume te din suflet pentru aten ie i întreab «pe domnu» dac n-ar dori s serveasc ampania împreun . preparat special de prietenul s u i. pentru c . nu-i a a. Oricum. politicos. lui nu-i pl cea s bea singur în sensul sentimental al expresiei. i iat c bea. atunci când o sear întreag i-ar fi stat la dispozi ie pentru a exprima admira ia i gratitudinea sa cea mai pr ofund . he. frecându .. paharul. Cincinat Pavelescu. s treac în contul. i aceasta. pentru nimic în lume!.. trecea pe la masa lui i ciocnea un pahar din vinul bun. iubitule?! se auzi glasul ei mângâietor. în comenzile osp tarilor. Ca i în cazul Gra ielei Ifcu.P. nu-nu. am pentru tine o surpriz pl cut ! _ Z u? f cu Minda. -ului. undeva. în orele dimine ii. ÄSunt un domn!" gândi el. se apropie de ora dou sprezece. cinci coniacuri trei stele. se f cuse cunoscut.. de trei sferturi. cu o oarecare exaltare. l'honnete homme în fa a ducesei d'Este sau în salonul principesei Bonaparte! Minda î i dep rta pu in scaunul de mas . dup terminarea programului?!" ÄD -mi un erve el!" începu s strige Minda. ÄDoamna. cu m se spune ² dar nu spusese el. urmau. i. pe versurile lui." 160 161 Ei. i. cu un început de a â are în voce. totul ar fi fost cât se poate de. când sosi i r spunsul. Pe erve el! Pe erve el! f cu radios Minda i. se alarm el. imitând pe cei din jur. a cunoscutei zahanale. de la masa c rora se auzea foarte des pronun at cuvântul Äsindicat". mai vii? S m culc?! ² Nu-nu. ce.. cred!"). tot prin Marica. ampania frapat . duceau la un efect pozitiv. dar. excelen i. dar Minda refuz . sau Lauren iu. parc auzea o voce simpatic .. unul «Dun rea» (ÄAh. printre ale c rui clauze se afla i aceast maimu real atât de amuzant . doctorul mai primi o propunere amabil de a împ r i singur tatea. nu ap reau 162 expresiile studiate. era sigur de asta. ² Ce-i cu tine. anun ând. deodat . Arta r spunzând Artei.. orchestra intona i dizeuza. îi raport Marica. dac n -ar fi fost gândul acela bâzâitor al datoriei neîmplinite (de fapt. nu-i f cea scene. / Era într -adev r grozav femeiu c asta.A. invidiat chiar. ar fi fost interesant de constatat câ i dintre so ii afla i în localul de fa ar fi primit un astfel de r spuns de la so iile lor. fie iertat. da. trebuia s-o recunoasc . nu-i trântea receptorul.. înc o dat . care. într-o clip de destindere: ÄNoi nu spunem adev rul decât ca s ascundem adev rul?! Da-da. v pune i mintea cu. lipsit total de logic . atât de gra ioas (f cu chiar în treac t un joc de cuvinte). o cafea mare. c so iile lor. îi opti ea. în ' definitiv. care se aflau în imediata sa apropiere. dar o epigram ca a lui cine îi mai trimisese?! Ei vezi. Iat ce rela ii fire ti stabilise el. puse picior peste picior. auzi. i expedie apoi misiva pe aceea i cale. dintr-un condei se f cu.. odat .Gra iela. uite. în spe . ca atâtea alte ofrande pe care le va primi doamna Gra iela în acea sear .. presupunând. încheiase un armisti iu. printr -un efect ciudat. palmele. u or încântat." i imediat apoi: Äî i mai aduci aminte. o sticl de ampanie. trei tarte. dorit. vino. i se s puse. Doamn ". ² Hi. i îi scrise dizeuzei c regreta din suflet. nu era decât tot un efect al spaimei cu care. ridicându-se u or pe vârful picioarelor i privind îngâmfat în jur. pe care ochelarii se potriveau atât de bine (ÄS nu uit s-o întreb. Se întâlnise cu o gr mad de cuno tin e. se auzi dincolo gâlgâitul ei reconfortant.. fa de unii avea i unele obliga ii. r mânea pe alt dat . _ Doc. era tocmai anun at c i se preg tea o surpriz . lans peste mesele g l gioase. un om care se îneac ? Foarte simplu. nu -i a a. iubitule. nu pierduse vre mea. dac nu ine cumva un jurnal intim!"). Frumuse ea i Spiritul. tii cum e. ba nu. pasionatul juc tor de golf. aplauze ale inimii etc. pahare ridicate. he. eyident.i înc o dat . extrem de simpatice. de data aceasta din partea a doi b rba i negricio i. Pe unde te-ai împotmolit?! M-ai min it spunându-mi c e ti acas .. membrii orchestrei. he. se l s servit din platoul din fa a lui. Cafeaua se afla în fa a lui. pre ioase. ia uite. cinci tarte cu portocale. la urma urmei! Ce face . dar era nevoit s resping propu nerea doamnei..L. erau la curent deja cu întreaga coresponden . trei ampanii. i de ast dat . scurt. privi în jur. pe care o chema Gra iela Ifcu. din când în când. cald. nu -i a a. cu figura ei serioas . etc. he! . Adev rul era c .. acoperind zgomotul str ident de tacâmuri pe care-l f ceau debaraseuzele: Äîn raaaa-rii -tea de lîîîîn-g viii. domnule. dealtfel. dup cum se vedea. Orchestra avea pauz . regrete... el se ar ta u or încântat. domnul în alb. f r zah r. în cinstea dizeuzei. se . i tu. f r urm de miros. u or surprins ² era chiar astfel.. fumând. dar mesajul fusese predat. energic. de la o foarte mare distan .

în timp ce ie ea. era înc pe tr ei sferturi plin i se f cu propunerea radioas ca ea s fie ambalat . mai ales. Minda respir . el era sigur de asta. ar fi putut depune m rturie c el se încadrase foarte bine. p strase tot timpul o expresie oarecum enigmatic . i el r spunse cu un ÄHo. atâ ia oameni n-ar fi fost jigni i! E adev rat dar. extrem de. Aparen ele erau salvate. mini. ho!" calm. las ! spuse Minda i f cu acela i gest. astupat cu un dop. cu pedanterie). îl privise cu o anumit gravitate. sigur pe . rela iile lor ar fi fost atât de spontane. m rog.. sigur. i.. b rb tesc.. nu-i a a. apoi se amân cu câteva minute. salutat în stânga i în dreapta. a a cum v zuse c fac cu to ii. zârâind.. din paharul pe care îl avea. racro i se reîntoarse la masa sa. cu un repro mut. atât juc torul de golf. pu in. una dup alta. ca s ascund c era cu adev rat satisf cut. refuz Minda.. cât i Marica. pentru el era i asta o realizare nea teptat . durdulii. rela iile lor s-ar fi putut termina altfel. nu -i a a. ochii s i. ocupând pu in i din locul de al turi. ar fi început i o conversa ie cu cel din fa a sa.i spun la telefon. un cet ean care se arunc pe bancheta din spate a unui taxi. ² Nota! Socoteala! b tu el din palme. exist pe aici o sta ie de taxiuri? Iart -m numai o clip . cu un colosal zgomot de metal.. ea. cu mâna. doctorul observase aceasta în oglinda dreptunghiular . lini titor. ea îl urm rise cu privirea. surprinz tor de pu in ' iabil . într-un iure . cum se cheam . un efort m runt i. pu in tact din partea lui.. e drept. va s zic .. din fundul salonului. un semnal pe care instala ia ei de radar îl va recep iona cu siguran . experien . i comanda o d du cu aceea i voce ferm . ² Nu. d -mi un telefon de vis-â-vis. î i d du seama c gre ise. i el era sigur de asta. în sta ie. ei bine! nici el însu i nu pretindea c totul ar fi decurs perfect! Era loc de mai bine! Ciudat. peste care fusta ei neagr . Marica. cu frumoasa ei figur de intelectual . Minda râse încet. ² Pardon. din frapier (a doua!). spuse Fabian.. cât i Marica. cu un pachet în mân . onorabil. chiar mai repede. ganguri vocea ei de dincolo. totul era în ordine. pe care atât camaradul s u în alb.. Marica chiar. cu ochelari 164 drându-i lîîrura ei inimoasa. dou zeci de minute. spirit de ini iativ . tr dând personalitate.. ea nu imita pe nimeni.. p ruse foarte la locul lui. f cea progrese uimitoare i în acest. o vedeai alegând tacâmuri . cu deosebire în apropierea vreunui restaurant mai frecventat. "ndoind erve ele sau alergând în mân cu o frapier plin de ghea sau 0 cafea aburind . nu-i a a. . i bancnota de 5 lei. dac o trânte te un imbecil. cineva. ea acceptase totul. hârâind. a a se face.. cu ceva ascuns. el aproape nu se atinsese de prima sticl . c rase în trei rânduri câte un pahar pe masa ei de debarasaj. cu un gest simplu. cu o tuse scurt . taxiuri. se prezent i îndeplini ultimele formalit i. a a. i dac ar fi avut mai mult curaj sau. se pref cea c e satisf cut.. previzibil. perfect! r spunse Minda. pu in mai nervos de data aceasta. vino i ai s afli ceva extrem de pl cut pentru tine. ei. ² Vino când vrei. plesnea). dar cu ce fine e! Cu cât sim al dedubl rii. Când ie ise. Dar dac ea. cum se spune în limbajul politic. o jum tate de ceas. pu in cor polent. l sat pentru ea. satisf cut (ÄUn râs de proprietar!" ar fi spus Ludmila. el era fericit i cu atât. cum se spune. nu v sup ra i.. nelini titor în privire. 111 e deosebire de alte colege de-ale ei. Ia s vedem. trase cu putere aerul curat în pl mâni. dar el era realmente satisf cut. vis-â-vis?! Perfect. pentru prima oar descump nit. din ce în ce mai bine. pân acas .. acolo e deschis pân la unu! 163 ² Perfect. i b u pu in. hot rî doctorul. i domnul în alb. fuseser o gre eal . el. îl ajutaser s -o lichideze. Adic . ea f cuse jocul pân la sfâr it.. draga mea. ² Las . c rate nu tiu unde. draga mea. oricum. imitând perfect (asta-i ie i!) un om. se anun o surpriz . hi. în fa . de i figura ei frumoas . de dou ori. se auzi de dincolo râsul ei cald. grav . alerg tura aceea cu bile elele. gust . cât i-ar fi trebuit lui s ajung . chiar lâng garderob . cu pachetele sale în bra e. plin. a a cum se întâmpl uneori. c utând din ochi un taxi! în sta ie nu se afla îns nici unul i el a tept .. într -o sta ie de taximetre. he. he! într-adev r. stând lâng masa ei de debarasaj. i. Afar ! Afar ! La aer. în jum tate de or sunt la picioarele tale! ² Hi. de dinainte. scurt. debaraseuze. Trase u or scaunul.Când ma ina se opri forn ind. tu i scurt. nu. face i-mi pl cerea! ² Poftim? întreb camaradul holbându.. se a ez .. ho. în tot timpul serii. hi.încadra perfect. tol nit pe canapea. domni oar . la rigoare. ie ind gr bit în strad . deschis pe jum tate. ceva nu prea for at. un om în vârst . sim ind cum îi fream t umerii de entuziasm re inut. ² O jum tate de or i. el deschise portiera i se arunc pe banchet . circuiana lacuia pnnire mese. f când câ iva pa i în sus i în jos.. s-ar putea începe. cu piciorul drept u or îndoit favea picioare frumoase. dealtfel.. severa.. dac totul merge bine. pu in în bu it . îmbr cat decent. când o c utai din ochi. prins în perete. pe mas .. i nu numai atât! Oare dac n-ar fi fost astfel. de dou ori. dada. barometrul social se ascunsese în fata aceea modest . alo.. trecând printre to i acei cet eni respectabili. toate acestea în limbajul modern. nu era terorizat de ideea c . f r s fie nevoie. al nuan elor. gr sulie. nimic neobi nuit în asta. Se constat chiar c sticla de vin. u or nelini titor îns . Gre ise. te a tept îmbr cat pân vii! I-am spus portarului s lase u a de jos deschis . ser tarul de lemn.. repetat .. cu ochelari i nasul mare. paharele acelea de vin.i. chiar i doamna Gra iela. ² Nu-nu.

dar tovar ul responsabil. b tând cu dreapta pielea întins . de a doua repara ie" etc. de data aceasta doctorului i se p ru c totul fusese O.K. dar e defect. de câteva ori.. ia co ul la de dup u ....i acord instrumentul. Alo. u într-adev r. por ia de mâine. nimic.. ² Este...-ul. uraa! caruselul se pornise.A.. nu. a celuilalt era i ea posibil .B. geamul mare. fum. ' Aiunse. se târâie! He. ar fi început Äceafa" preluând ini iativa de data aceasta. sper c nu e o convorbire interurban ?! ² Dimpotriv . . se strecur înl un-tru. domnu. ha ha! H . ruginit. uneori. la urma urmei. pute i vorbi.. ÄDar merge înc . câteva zeci de secunde. un c l tor în taxi. i Minda ar fi tr it o intern jubila ie. va rog. vis-â-visl ² Pofti i! ² Bine. nu v sup ra i. orice curb .. se putea ataca (deabia atunci!) chestia cu vremea. o lovitur sub centur . prin segmente de linii. s zicem. o dat termina i 166 Äar si ia de la teapeie. t fgrg mari virtuozit i.RJE.. nu. sau. ² Nu v sup ra i. he!" ÄNu tiu cu ce-or s le schimbe". a patra. E o simpl g g u care azvârle cu cuvintele. ce-i asta. un râs f r din i. direc ia generala a coret nilor statului. imprevizibilul face parte din previzibil. lipit de membran aproape).la care cel lalt. nu v sup ra i. i acum el n-avea decât s riposteze calm. alarma secret .... normal. cu încredere m rit în for ele proprii. un pri dublu!. e chiar aici.. mult mai bine era: ÄCred c rabla asta a trecut de mult de dou sute de mii. are trei alezaje deja!" ÄDar merge". Aici. ia spal -mi ni te pahare. mul umesc foarte mult!. hitat 'în grab . chelneri care râdeau. mai bine ar fi fost.. unde e telefonul? ² Acolo. s dau un telefon!... acum a venit I. dar e defect. ca s zicem a a. cu mult mai firesc de data aceasta. dup u ! Fane. Apoi. ² Nu e nevoie. ² E acolo.. dac e posibil. ce faci. dac pot s . câte s-ar fi putut face.. calm.." ar fi putut tenta el. de dou ori coniac. vorbe te cu responsabilul! ² Mul umesc. a a.. ar fi putut r spunde nestingherit: ÄCe a doua? A treia. o navet . suplu.. este. ar fi r spuns el cu o anume indolen . ² Alo. peste drum. perpetuum -ul mobile. .el ( i el tu i Äîn gând"... la început au fost ia de la I. ar fi mar at: ÄHe.C... V rog. bineîn eles al conducerii. acolo de unde ar fi trebuit s dea un telefon în cazul în care nea Pândele ar fi a ipit cu capul pe mas .. l sând s se scurg . ulterior.. dar sigur. totul risca s se împotmoleasc . mai precis: Restaurantul ÄTimpuri noi"! Ruloul de metal.. î i arunc privirea i peste drum.B. litere într-o limb a yahoo-ilor. cu tact. mult o s mai ie tia strada asta r scolit . atent ca mingea s nu ating p mântul. d -mi i o baterie. ² Poftim? ² Spuneam c dac e i un alt telefon... dar acolo era infernul! Lume. via a adev rat înainteaz tocmai prin astfel de linii frânte. întrerupte. he!" ar fi admis ceafa. luminat îns . Cu un gest reflex. Era un birt modest. tovar e. ² Nu d m acas ap mineral .. telefonul. visul lui da Vinci.. Cu tot riscul. mese pe care pluteau b uturile. a scris i Scânteia. de ce dracu nu se coordoneaz . toate geamurile erau luminate. pe care erau desenate. i doctorul. Äceafa". viraj. probabil. mai înalte". discu ia amintit nu fusese decât intuit . g lbui. râzând u urel. 167 ² INU va supar i. sau: ÄDom'le. câte s-ar fi putut petrece. în c m ru a sa de lâng poart . da -da... dac t cerea Äcefei" s -ar fi prelungit periculos.. intersec ie putea fi folosit de cel lalt pentru a curma discu ia. posibilit i nelimitate aici. în perete. tovar ul responsabil? ² Poftim? Gic . tavanul scund. da... i aici se va intercala o scurt pauz . ² Un telefon? Uite e aicea. te pomene ti c . telefonul. cu tu ro u.i iei fripturile?!... oho. ca i cum între timp ar fi privit pe geam sau ar fi fost absorbit de Ägândurile sale. Äceafa" încerca s se redreseze dup insinuarea cu Äimportul". Deci: ÄNu tiu cu ce-or s le schimbe când or fi astea pe dric!" ÄPoate din import?!. a a c . h !" Sau:. ave i cumva un telefon al localului. el putea ataca cam a a: ÄPloile astea pentru grâul de toamn !". boltit. era tras pe sfert. r bdare. femei. o clip . ² Tovar ul responsabil dac nu. altfel tot ce construia putea fi fals. ‡ . ÄIa uite. dar. unde era telefonul?!. se poate construi cu mai mult avânt... ² E plecat! Ce dori i cu dânsul?! ² A. bineîn eles. la care i el. nimic nu se face f r r bdare! Preferabil un rezultat modest.. m runt ... da. fu depus în fa a blocului i. mai am doar 40 de sticle pentru 550 de vin.. Oho. se târâie. pac. v rog.. pofti i. unde a plecat fata aia?. ce?!" ÄSe târâie.. a treia.. dac cel lalt s-ar fi dovedit unul din tipii aceia înc p âna i. cu urechea stâng aplecat . Nu-nu.. apoi. adic .. ² Dac sunte i amabil .. ceva 165 simplu palavragiu. un client putea foarte bine s fac aceast insinuare... Minda n-ar fi renun at îns la sugestia cu Äimportul".. ceva pe baza c ruia. ca un timpanist care .. dale de piatr i. a doua. spre deosebire de momentul când din zâhana. tie ceva?!. pip ibil. pac. suspicio i. . Pri vi în sus: era a teptat. muzic . voiam s -i cer voie.. sifonul sta e defect. care purta pompoasa firm de Ärestaurant". în partea asta a ora ului se vede c n -a plouat". puncte.. m provoac . v rog. a. Gic .

briza libert ii î i f cuse loc. de a fi ridicol!. dar el avea.. 168 m rog. Se aranjase perfect.. intrând definit iv în lumea legilor obiective. bineîn eles. el însu i o dat cu ea. golan ciol nos i murdar. curajul de a cer i. nu mai da i telefon?!. cu indiferen . intrase perfect în pielea Äacelei siluete" care st . curajul de a nu cere nimic. Cine era dumnezeul s u. El î i depuse pachetele undeva.. ar fi privit b nuitor în jur. carbonari de cinci minute. ce poate fi mai normal. s treac pe dânsul!. recompensa se precipit . pe acel metru p trat. lâng un bar unde se fac afaceri atât de prospere. al doilea de al treilea. î i . mai pre vizibil? Iat . fusese înglobat i. dens! Cine era dumnezeul s u?! Minda ridic privirea. ce mai. un rom mic! trecu. restul e previzibil. putea telefona oricând. in tiranos. las -l. ce u urare. ocupase acel loc liber. al s u. mai târziu! f cu doctorul cu un zâmbet vinovat. a lui Pepin cel Scurt! Domnia majordomilor! El însu i. religios. mon seniorul Bienvenu.. pref cându-se grav. al responsabilului. o interjec ie amical . la o astfel de or . un eminent om de tiin . pe un col . cu ochii umezi. aducând noroi gros pe scândurile sufrageriei. ce repede venise r splata. acel rol. o jum tate de or . apoi disp ru.. când va fi îndesat în rucsacul acela soios i el însu i. amuzat. prin tumul i râsetele oamenilor. nimeni nu b gase de seam nimic. alt dat ar fi intrat (dac ar fi intrat în spelunca asta) cu mult impertinen i scârb (oho! cu totul altfel de scârb !). iar dac el însu i era un astfel de individ. prima vanitate. cu o destul de prost ascuns mândrie. din lumile posibile! Primul rom fu urmat de un al doilea. lene . lâng bar. Ägust " din paharul sub ire de rom. jos. avea nevoie. nu o poate depista. trei. de care. fericit c ea îi va fi furat .. o astfel de siluet care..pofti i. Minda. Dumnezeu i îngerii s i îl ineau cu grij de sub iori. Era ridicol. doctoru lui i se umezir spontan ochii. curajul de a crede. O baterie i un rom mic. dar fusese acolo. Minda. ² Mai târziu. el. Evident. cu încheieturile dogite. ha. distrat. a a cum zboar vârfurile de stânc printre norii umezi. Ce face i. u or. promisiunea r spl ii. te rog! ² Marcheaz -i. ajunsese un biet. ÄPe cel ce se arunc în gol îl sprijin Dumnezeu!" Iat . în câteva secunde ar fi deven it cu totul inutil. comanda lui mai departe. cu un oarecare aplomb chiar. ridicându-se involuntar. aflându -se aici. s -ar fi crispat la vederea lui. iar ei to i. de parc cineva ar fi plimbat prin fa a obrazului s u un magnet. Un rom mic i mie. poarta blocului era deschis . mai sordid. igrasioas luciditate ar fi b tut peste creierele lor înfierbântate. i se f cu loc i. p catul superbiei! 170 . iat . i totul era OK. Fane. de vreme ce î i tot r sucea gâtul încoace i încolo. cu degetele lungi vibrând în aerul de sear . Minda îns încetase s se mai mire. dac l -ar fi avut. în picioare. cu to ii erau teribil de ocupa i i de veseli. dup ie irea sa. Evident.. jos tiranii de orice fel. dou . pe scurt. fericit . ca un tractor obraznic ce iese din ar tur .. curajul de a nu fi singur! Curajul m runt al celui care plânge. în timp ce e furat.. r sucindu. cel lalt. muhaiele. în seara aceea.. fratele s u! Ceva de . desface.. ce destindere! A a. cu gâtul tremurând ca gu a unei rândunici. domnu. în timp ce îl încarc pe cel lalt cu povara sa. ar fi izbit chiar cu pumnul în mas i ar fi înjurat. cu to ii ar fi început s se simt stingheri i de ceea ce f ceau acolo. cum spusese Schiller. la care fusese înlocuit gulerul. se adapta pur i simplu situa iei. gluma la o parte! El luase acel loc. cu un rom ÄJamaica" în mân . una. sub masca lui de g g u . surprinz tor. de liberalizare. pu in încredere absurd în for ele proprii i. târle. i el. perfect verosimile. r bdare. dar. evident. privind interesat. nu a teptase degeaba. de a iubi.. întârzie. jos cu el însu i! Minda respir adânc.. unul din ei. cu o vodc sau rom mic în mân . c utând s vad cu claritate prin perdeaua de fum. Minda? Iat .prost -gust. pe care ar fi observat-o abia acum. totul în jur. ce aer curat.. de ora târzie. se izbise de stâlpul rigid al trupului s u buim cit. m rog. desc tu a i . chiar vis-vis. iat . corul secolului nostru de bistrouri. cu atât mai r u. i îl întâlnise. curajul de a c dea. toate gesturile sale studiate fuseser considerate previzibile. evident. gusta deliciile propriului s u valet. nu cel mai reprezentativ. curajul spaimei. curajul de a fi stupid. în timp ce se spal paharele. globii oculari ei în i i zvâcnir în afara orbitelor. cea mai perisabil confrerie pe care poli ia mondial . furat unei curse ce avea ca scop c lcarea unui pantalon sau transportul acas al unei jum t i de duzin de c m i.. al str mo ilor care surâdeau în morminte.. ce zici?! i Minda. Dar. în cea mai OJC. n p stuit episcop de ar . ca pe un vicar al s u. la forfota vese l din jur. în timp ce e eliberat de povar . ar fi fost personajul de departe cel mai pu in popular. Dar turul de for cu telefonul din birou. fusese! Iat . pe vârfurile pantofilor: începuse s simt mirosul libert ii 169 iu spciunca aceea cu tavanul jos. Era aici un început de democra ie. la to i cei ce benchetuiau pa nic acolo. curajul credin ei. Interpolul. ce ans are pr p dita sa de argint rie.. dar avea i acest curaj. în acel loc. fantastic. devenise propriul s u majordom. iar.i gâtul s u musculos. în picioare. se schimb chestia! Se încadrase i basta! Aproape c nu mai exista. ce pre va prinde. în drumul spre cas (ca orice fiu al lui Laerte). în câteva minute. ea va coborî. E suficient pu in curaj. dar.. argint ria sa veche de un secol. pân la unul. devenise unul dintre ei. blând. în fa a primului derbedeu. doar din lipsa de perso nal. exista oare cineva acolo?!. neobi nuit ". de a nu fi singur. barmanul îi trece o informa ie. ca sub o baghet magic . într-o pauz . fu înglobat. a cel ui c ruia. m . un Äclin d'oeil".. ar fi devenit mai strâmt. ha. o nepl cut . evident. i curajul prostului-gust! Exista oare ceva ce nu avea el. îns . un maquis al p cii burgheze. îmb trânit..un fel de lini te suspect i-ar fi aureolat prezen a. i pe el. înfr i i. în bârnele îndoite ale tavanului. din aceea i dinastie. fericit c poate întinde.

cineva de la una din cele dou mese îl strig pe Nicodim. ia elibereaz masa de colo. se interes dac nu aveau i pr jituri.. se interesa. s ne a ez m. ba chiar. în cârciu m mai erau doar dou mese ocupate. e drept. odihnindu-se o clip .. Domnul tefan. o idee. ochii îi sclipeau uneori cu prea mare violen . atent ca paharele s fie totdeauna pline. râse i el. care. b utura era doar un pretext pentru a fi împreun . v rog. chel. fin cizelat . înveselit de lichidul caraghios.. decent. în fa cu acea femeie i cu responsabilul. dar nu. evident. chiar felul în care bea era semnificativ: mult timp nu se atingea de b utur .. Minda îi asculta p l vr gind. amfitrionul i f cea asta cu o pl cere copil reasc . aproape singur. r spundea doamna râzând.. gentlemeni. pentru conferen iarul Minda se f cea îns o excep ie. i se zicea acolo. m ritat ?! ² Nu.. vede i. Minda era plin de verv . într-un fel foarte acoperit. se pare. ora de închidere trecuse de mult. care se c rar pe rând. evident nepotrivit. se g sea una chiar în frigider. f r s priveasc . l sa i. fericit. t iat sub ire?! Perfect! Doamna fu i ea de acord. dar el se descurca foarte bine cu: ÄDoamn ! Stimat doamn ! Dumneavoastr . se adunaser câ iva in i. eroare... i ochii i se îngustau cu ironie.. responsabilul însu i. cum ar veni. Dar Stelic privi peste toate cu o anume cald bun voin .. Doctorul. ca s zidim u a aceea. nu?! ² Nu. a a. a a cum d ruie ti o juc rie copiilor. cu pl cere. dar cine întorsese arcul acelui lichid de se umfla atât de impetuos în paharul de ap . i ea. acolo lâng soba de teracot . am propus asta în câteva rânduri. în jurul lui Minda. Doamna. era la masa aia de lâng perete.. f cu domnul tefan. ceea ce se întâmpla acolo nu era întru totul curat. ca s .. nu ineau. de i. cel mai bine la frapier . când Minda îi turn . mânjindu -se cu spum la col urile buzelor. tovar i simpatici.. a eza i -v dincoace. le p rea r u. acolo trage curentul. aici. dar omul legii b u netulburat. r spundea dânsa. rece. uite. era un b iat simpatic. deci. îi accepta curtea. la un moment dat." etc. evident. am f cut pân acum de dou ori cerere anexat cu schi e i memoriu justificativ. râzând. mili ianul de sector. la dumneavoastr ! ² Aha. Se vorbea. printre care i o femeie i un ins foarte bine îmbr cat. lâng bar. i st tu cu ei câteva minute.. cu pecete. ² Sunte i. cu monograma sa. pe o farfurie. scaunul e ud i. i Minda insist . nu vre i?! propuse el. odat am venit cu o societate întreag . i domnul tefan. lui Tic îi place localul. complet inelegant. ordon responsabilul b iatului. un arc care se trage cu o cheie. un 171 om. nu. rotund. înjur se g seau îns . doctorul nu îi atrase aten ia în nici un fel. i doctorul veni i el cu o idee: s se destupe o ampanie! Grozav. calm. numele ei doctorul nu-l re inuse prea bine. e chiar în fa a u ii. erau acolo ni te pl cinte cu brânz . la o anumit or .. asta conta! Minda era. fa a lui lucea prea tare. se atingeau o gr mad de chestiuni. gesticu la cu aprindere. ² Fane. deodat . erau vechi de dou zile. cumnatului meu i s -a n scut a doua feti i am s rb torit botezul. domnu doctor. îngropate în ghea .i ascund stinghereala. paharul pân la fund. e adev rat cu un entuziasm u or deplasat. s lu m loc. se discuta cu lejeritate. majoritatea din cartier. tr gea de du c un oi de o sut . u or fâstâcit. atunci probabil c . un pahar de ampanie. de femeia ce era cu ei. cu toate acestea. domnul tefan. dar venim. lu pe care o roase încet. m rog. el ridica tonul. ci pe trei sferturi. i Minda se pomeni singur.. st pân pe mi c ri. domnul tefan. e adev rat c se întâmpl rar. în primele minute. dar se mi c greu. le lu m noi. Medicii nu prea erau iubi i în acel cerc. de probleme. Pe femeie cuno tea. se pare c nu o cuno tea prea bine. mare. ² Dar de ce s st m în picioare.. cu drag inim . ce le acceptase compania. pentru c de la început i se adresa cu Ädumneata" i îi spuse i pe nume. doamn . nepermis. râse doamna din nou. dou . ni te salam de Sibiu. f când gropi e. în drumurile sale atât de zigzagate. de la fotbal la îngr minte artificiale. ce era totodat i barman. ampania în pahar. se sim eau bine împreun . Uneori. eu nu tiu dac . Ät he man of law and order". îns . prietenul ei se pare c plecase la un moment dat. bineîn eles.Ruloul de arar nu mai era pe stert tras. sau. se bea. pe inelarul stâng. e a nu tiu câta oar c venim aici. ad i o fa de mas . dealtf el e masa noastr preferat ! ² Aha. Cineva b tu în rulou i intr Nicodim. parc mi-amintesc. îns . nu -nu. de la medicin la flota a asea. se ap r Minda. Stelic . cu un inel de aur. apoi. în care fusese turnat?! Ciocnir si b ur . sta i o clip . ² Dar de ce.. apoi se întoarse abia i. se îndr ept spre masa de la care fusese strigat: î i recunoscuse prietenul . bineîn eles responsabilul însu i d dea uneori pe la ei. în toate tr da o vitalitate care era aceea a impostorului. cu mult bun voin . a a c . se fâstâci la apari ia omului legii i ordinii. pân se r cesc în frigider!. creând un moment de stânjeneal . de la mod la revolu ia cultural . respectuos. car b iatul paharele sau. s mai fie instalate înc dou acolo. dar Minda nu-l re inu. ce noroc. cu un cap mic. ² Cum de nu v-am v zut pân acum pe la noi?! ² M mir. cu mâinile îngrijite. începu s râd . B u i el împreun cu ei 172 i o felie de salam. i ea r spunse: ² Cum s nu. într-un fel. dar. st tea i ea în picioare. apoi înc unul. teribil de amuzat de b utura asta (doar pentru c ceilal i insistar ). dar domnul doctor!. se vede bine asta. sub pelicula fin de transpira ie.

unul din b rba i. r mase în epenit ca 174 p duchios. un bun doctor de circumscrip ie ratat. o igar care amenin s cad de pe marginea scrumierei etc. se vedea asta. de la masa aceea de lâng fereastr . într-adev r. care.. cu responsabilul i cu el însu i. el avea s -i spun în gând Valentina! ² ar putea.. erau acolo doi b rba i i dou femei. în ele-gându-i teama i în clipa aceea... ² Cu atât mai bine! Cu atât mai bine! irupse Minda. senin . Da. da-da. ame itor. la femei. artera temporal i se umflase.. iar ea o femeie matur . uneori.. în timp ce gurile lor spuneau... ia uite. ia uite. ochii ei îl priveau chiar astfel. C t lin . i ea îi l s mâna. u or. tâmplele emo ionate. > polite ea aceea rar . ea sim ise prea bine asta. ² Bravo! Bravo! To i trei. singura ocupat înc . cu experien .. mai ales c tefan se ridicase i disp ruse în dosul barului. rândunelele s getau aerul acolo. Era bine! Stelic trecu pe lâng masa lor. binef c toare.. era într -adev r o femeie politicoas . totul mergea perfect.. cea din frapier . pe dosul mâinii ei prelungi. vocile se împleteau într-o armonie ov itoare. i acel oc... cu polite e. ea ar fi acceptat. se înro ise la tâmple. i se spunea doamna Vali sau Tina. nevinovat. lui. femeile î i p strar sângele rece.. dar el era. totodat simplu i îndr zne . vrând s vad cât mai bine. zâmbind stingheri i. erau camarazi.. evident.. de u urare. în primul rând un hatâr! El nu-i putuse face acea favoare. aprins. Aha. doctorului! într-adev r. vesel . chiar i numai pentru un minut. ha. fumul se ridicase spre tavan. dou respirând naive.. din u . tovar e tefan. împotriva candorii! Ea se ro i din nou ² aha.. ei î i desprinser într -adev r mâinile. îmbiindu-l blând. era obliga ia. o chema Valentina. se r cise bini or. candoarea îi d dea aceast în elepciune! Trebuia s îndr zneasc m car s-o ating u urel. De ce?! Ea era doar sortit lui sau altora. nu cântau pentru prima oar împreun .. ² S bem. clipa aceea când el nu îndr znise s -o mângâie u or. în noaptea aceea. salutând. nu fusese în stare. se auzi un u or zvon. se z reau parc i ni te blânde animale coco ate pe paji tea aceea care flutura. i cei de la mas întoarser capul uimi i. sub forma unui zâmbet indecis. cu aceea i resemnare blând . i Minda îi r spunse cu o privire cald . i acest puls alergase. dumneata. numai pentru ei. oferindu-i acceptarea.. ciudat. i Valentina d du atunci u or din cap. Si ca un miel.. izbindu-se de buzele ei sub iri ce zvâcneau la fel. tu i de dou ori. aproape instantaneu. cu un gest. concrescute în desenul lor. prietene te. ea va merge cu tefan. cu un bun auz muzical./ i cu clis de -a' b trân !. / Ce-ai f cut la om la cin ?!.. începuser s transpire u or i ambii c utau un motiv plauzibil. i ceilal i doi îi f cur semn: ² Psst! mai încet! într-adev r. cel cu vocea de 175 bariton. un cântec. peste. cald . i se zugr vi i pe fa . abisul devenea real. dureros. avid. un zâmbet adresat. aerul se rarefiase... al doilea pahar cu ampanie. dou perechi. la înjunghiere. C t lin . Doamne. oho. aplaudar . o doin b n eneasc : ÄC t lin . s bem. nu era sortit jertfirii?!. aplecar timide capul zâmbind i. ea î i l sa mâna inert . afectând dezinvoltura.. candoarea în acest sfâr it de secol f r candoare. de parc ar fi fost un adolescent. el ar fi îndr znit cu siguran . parc . f r nici o leg tur cu ce se vorbea. o c su . comic. în lini te. ce atr g tor pulsa e