Ilustra ia copertei: DUMITRU VERDE

nicolae breban îngerul de gips
Roman * Lucrarea de fa este reprodus dup : Nicolae Breban, îngerul de gips, Editura Cartea Româneasc , Bucure ti, 1973. în vederea reedit rii în Biblioteca pentru to i, textul romanului a fost rev zut de autor (septembrie 1997).
BIBLIOTECA PENTRU TOP ‡ 1997 EDITURA MWERVA.

LUPTA CU ÎNGERUL Cartea a ap rut cu sprijinul MINISTERULUI CULTURII ISBN 973-2l-0516-X ISBN 973-2l-0517-8
ÄO lupt învins e orice carte", spune Lucian Blaga. Nu tiu, a fost un blestem sau un dar r ut cios al zeilor dar a trebuit s lupt pi fiecare roman al meu. O, nu numai cu mine, acesta e ra i este riscul i miza splend meseriei mele. Nu, a trebuit s lupt cu ceilal i; evident, nu am fost singurul dintre seri de pri m linie, ca s zicem a a, ce a trebuit s lupte pentru publicarea textelor în totalita Numai c eu, spre deosebire de confra ii mei, mes paires, mi-am îngreuiat conside aceast situa ie. i anume, ap sând pe cele dou elemente constitutive ale carierei sc riitor profesionist ambi ios sub vechiul regim: refuzul limbajului esopic, afron direct , deci, a realului i a realit ii (inclusiv a celei politice) i în consecin o e> de vag , de liber , aproape exterminant cenzur interioar . i, doi: o extrem de rar , chiar i printre colegii mei de acela i nivel, intransi în lupta cu icanele i cu presiunea cenzurii exterioare, politi ce. Cu doar dou exi (în absen a st pânilor i îngerul de gips) toate romanele mele au trebuit s a tepte E zile în anticamera m ru n ilor zei de pripas, politici, dar i a unor colegi ai no tri coi în posturi administrativ -culturale i care, printr -o, desigur, abilitate a demonilor mi ce ne conduceau, erau adeseori mai cruzi i mai inventivi în a g si obstacole construi mele romane ti . Numai c îngerul de gips a avut o istorie i mai extraordinar . ÄIdeea" acestui roman ² ca s vorbesc pu in ca un diletant ² mi-a venit în VÎ '67, la Lugoj, plonjat în tenebrele, h i urile, a zice: intestinele a ceea ce urma numeasc Animale bolnave. Ca de fiecare dat , Änel mezzo del c min", la mijlocu ample construc ii m pierd ca un ucenic vr jitor ce ignor formula ie irii din labirii se p rea atunci, în vara lui '67, c tot ce scriu e lipsit de sens, c toat acea istorie secte incipiente, religioa se, în care Maestrul este ucis de ucenicul s u fanatic de tea acesta va tr da Ideea, este provincial i greoaie. i în momentele acelea de desen i sil , la lectura unei oarecari prefe e a unui volum str in al c rui titlu l -am uitat, a izbucnit lumina, id eea: s scriu istoria (cu adev rat modern , mi se p rea!) unui b rbat ce decade. Numai c aceast degradare, dec dere, trebuia s fie nu numai infinit dar i absolut . Or, eu tiam, înc de pe atunci, c orice lucru ce atinge absolutul se transform în al tceva (dup o idee a lui Goethe care îi pl cea foarte mult lui Th. Mann: dac atingi perfec iunea într -un domeniu, prin chiar aceasta el este dep it). Deci, aceast c dere absolut trebuia s fie o mântuire. Un b rbat puternic, aflat în culmea carierei sa le, medic, profesor, autor de literatur specific , ins ce nu dispre uie te uneori existen a monden , logodit cu o frumoas i tân r femeie, Ludmila, întâlne te chiar pe prima pagin a romanului, un Ädemon m runt". E ca i cum în vis, cineva s-ar afla înt r-o camer tapetat cu oglinzi ce -l reflect fidel din cap pân în picioare: puternic, inspirat, st pân al existen ei, adaptat superior unei lumi ce -l accept i-l sus ine. Doar una dintre oglinzi îl arat altfel: ea poart numele Mia Fabian i, dup trei sute de pagini de lupt , ezitare, neîncredere, farse de prost gust, co maruri vii, doctorul Minda intra în aceast oglind uman . Un critic int eligent (pe vremea aceea) a comparat romanul meu cu capodopera fratelui lui Th. Mann: Heinrich Mann: Dr. Unrat. Nu era lipsit de interes aceast compara ie, numai c drama expresionist a prof. Unrat care, pândind elevii de liceu ce se strecoar într -un cabaret, cade el însu i în triviala capcan a îngerului albastru, este coaja exterioar a procesului psihologic ma i intim i de o simbolic diferit în propria mea istorie. Era cât pe-aci s las balt Animale bolnave i s m apuc imediat de noua carte ce mi se p rea, cum am mai spus, mai expresiv , mai modern . Dar unul din asprele dictonuri ale mae trilor mei german i r suna ca o sentin : sfâr e te totdeauna ceea ce ai început. Toat via a a rezonat în urechea mea moral acest sfat, aceast porunc ² adeseori greu, aproape imposibil de îndeplinit ² i pentru c am r mas fidel acestui simplu i aspru model, poate, Dum nezeu se va îndura s sfâr easc ceea ce a început cu mine. Strângând deci din din i, blestemându -mi principiile, am terminat Animale bolnave ferm convins c a doua zi m voi apuca de noua, arz toarea tem . Au trecut îns cinci ani: lupta grea pentru publi carea Animalelor bolnave f r t ieturi, cariera Äfulger toare" profesional i politic , România literar , regia unui film de autor selec ionat de francezi la Cannes, declara iile publice i demisia mea la Paris împotriva începutului dictaturii, reîntoarce rea, pentru unii, uluitoare în ar , pierderea (binecuvântat !) a posturilor i privilegiilor mele sociale, a casei i a oric rei retribu ii, intrarea brusc , brutal , aproape fericit în starea de Älepros social", de marginal (ce va dura ap roape dou decenii) iat condi iile ideale pentru tratarea în deplin libertate interioar , într -o radicalitate moral în sfâr it recâ tigat , a ceea ce numesc eu prima mea tem major . Ca o r splat a unei justi ii în sfâr it prezente, aproape Ägâfâitor" de prezent , te mele Ämari" s-au aglomerat apoi una lâng alta într-un lan ce, i pân azi, m umple de uimire: la dou luni dup ce am sfâr it

VI

L
îngerul de gips mi s-a Äimpus" începutul Buneivestiri (25 decembrie '72), a urmat apoi Don Juan (o iute prefigurare a pânz ei mari ce urma s se numeasc Amfitrion), Drumul la zid i, în fine, trilogia Amfitrion. îngerul de gips a fost scris în satul 2 Mai de la începutul lui iunie pân la începutul lui septembrie 1972. Cum nu fusesem primit la Congres ul scriitorilor ² nici unul dintre colegii mei nu a protestat la aceasta, dar eu nu port pic nim nui ² am fugit de la Mogosoaia unde mi se d duse, provizoriu, o camer i, în patru luni, am scris cele ase sute de pagini ale c r ii, fericit de noua libertate socia l , i mai ales moral , câ tigat , p zit la intrarea în sat de un securist jovial care în ultima parte a sejurului meu la 2 Mai a îndr znit s se mut e chiar în curtea ranului la care locuiam. Ziua duceam o existen tipic estival , m îmb iam împreun cu prietenii mei î n Marea Neagr , bucurându-ne fals îngrozi i de armata meduzelor ce n p dise în acea var 2 Mai -ul i Vama Veche i nu ne feream s ridic m liba ii la faimosul restaurant ÄDobrogeanul" împreun cu cei care nu se fereau s stea la mas cu mine: Al. I. tef nescu i Nina Casian, Maria -Luiza Cristescu, Virgil Mazilescu, Dan Lauren iu, Daniel Turcea, D. epeneag, Liviu Ciulei, tân rul i necunos cutul pe acea vreme Virgil T nase i înc al ii câ iva. Seara, la ora zece, m retr geam în c m ru a mea unde în ciuda vremilor vitrege (sau, mai tii, fantastice!) aveam mereu în rezerv o lad cu vin ro u simplu i aspru de Dobrogea i unde primeam vizitele unor prieteni: Constantin oiu i so ia sa Karin, Dumnezeu s -o ierte, Al.

Paleologu i tân ra sa so ie, Lucian Pin tilie, sau splendizii mei prieteni, arti tii plastici Vasile Gorduz, Silvia Radu, Tana Maitec i înc al i câ iva, nu foarte mul i. La zece seara îns stingeam lumina urmând ca dup patru ore de somn s m scol, totdeauna f r ceas, la ora dou diminea a i s încep fericita lupt cu îngerul. Dar, ca într-un roman de Dostoievski sau Th. Mann, printre atâ ia vizitatori simpatici i umani s -a amestecat i... diavolul. într -o sear , la nici o jum tate de or dup ce am stins lumina, am auzit o b taie în u , a m deschis i m-am trezit în fa a unui tinerel, îmbr cat civil, care s -a recomandat a fi ofi er al Ministerului de Interne, i -a spus numele, pe care l -am uitat, s-a scuzat c m deranjeaz i m -a anun at c superiorul s u, colonelul de securitate T b caru, ar dori s aibe o convorbire cu mine. ÄPute i s refuza i", mi -a spus cu un aer sportiv, probabil admirându-se pe sine în clipa aceea. L -am întrebat unde urma s aib loc întrevederea i, cum tinerelul mi -a indicat numele unui restaurant cunoscut din Mamaia, am fost de acord. Eram de vreo trei luni înapoiat în ar din spectaculoasa mea c l torie în Fran a i R. F. Germania, unde d dusem declara ii în pres i la radio atr gând aten ia occidentalilor increduli i care îl ineau în mare stim pe Ceau escu ² sau se pref ceau foarte bine de aceasta ² asupra schimb rii bru te de unghi în politica intern a României. Nu, nu am protestat contra comunismului ci doar contra înce putului dictaturii, fapt dramatic ce avea s singularizeze România între celelalte ri afiliate Moscovei din estul Europei i s -o

VII
proiecteze în dou decenii de co mar social i psihologic: ruina institu iilor, chiar i a celor comuniste, a colii, a cultu rii, distrugerea satelor, atacul tot mai brutal contra individului i a demnit ii s ale, schizofrenizarea aproape a întregii popula ii adulte. Imediat dup declara iile mele de la Paris i din Germania (unde am fost secundat de D. epeneag, Gh. Pitu , Dieter Schlezack, Monica Lovinescu, Mircea Elia de i doamna Cristinel, I. Cu a, Pierre Emmanuel, Hans Hartl i Dr. Ghermani de la Sud -Ost Institut Munchen, Acrivu din Koln, Noel Bernard i înc al i câ iva) organele de intoxicare ale securit ii române au lansat imediat zvonul c am fugit. De i am anun at ² mi se pare în Quinzaine litteraire, la ospitalierul Maurice Nadeau ² c m voi întoarce în ar , voind s dau prin aceasta greutate protestului meu, sau dac vre i revoltei mele (e adev rat, o revolt pe jum tate, dar cine a mai f cut -o la acest nivel în rile comuniste din jurul nostru?!) nimeni nu voia i nu putea s cread c am s m întorc dup ce un Petru Dumitrul i al i câ iva protestaser doar cu fuga. M -am întors îns , spre stupefac ia tuturor, în noaptea de 19 aprilie 1972, pe la frontiera Arad. Din clipa aceea am fost urm rit, s e în elege, de organele Äde resort" i în plus au fost lansate alte torente de intoxicare ale c ror miasme fetide, în zdren e, preluate cu grab ciudat , aproape cu veselie, d e unii colegi sau de necunoscu i, ajung la mine pân ast zi: Ädezechilibrat menta l", Äaventurier", Äagent cu sarcini speciale". Scenariul Ädezechilibratului mental" în primele luni dup întoarcerea mea a prins o anume, rapid consisten , iar r spunsul meu, singurul meu r spuns posibil, firesc ² de i paradoxal pentru unii ² a fost prop unerea unei structuri romane ti ample, solide, novatoare, înalt expresive. Pân la simbol. Aproape un an a durat lupta pentru publicarea manuscrisului meu îngerul de gips. i doi oameni au un merit incontestabil în aceasta: Marin Preda, directorul editurii Cartea Româneasc (editur a Uniunii Scriitorilor pentru a c rei înfiin are, în ciuda directivelor Comitetului Central, eu însumi am luptat aproape singur împotriva Ministerului Culturii i a secretarului CC. cu cultur i propagand Paul Niculescu-Mizil) i Georgeta Naidin-Dimisianu, de i simpl redactar la Cartea Româneasc (ea îns i urmând a fi expulzat din editur în ultimii ani ai dictaturii), unul din marii editori ai culturii române sub comunism, c reia îi datore z apari ia a înc dou c r i: Don Juan (1981), la numai patru ani de la scrierea ei i Drumul la zid (1984), la aceea i editur . îngerul de gips a ap rut în luna august 1973 într -o t cere total i o indiferen aparent . Tirajul (minim: 12.500 ex.) st tea în pivni ele editurii, Preda neîndr znind s -l difuzeze, în timp ce unii creaser o comisie i un Ädosar" al romanului din partea Consiliului Culturii, iar al ii preg teau Äcampanii". Al. Andri oiu scrisese un atac fulminant în Scânteia contra mea, atac oprit în pagin din ordin de sus, d in Äviclenie de sus", deoarece Ceau escu, în excelente rela ii cu lumea occidental , a intuit c nu era în favoarea sa s creeze un scandal în jurul u»ui tân r i celebru scriitor care -i punea în discu ie noua sa politic . De altfel asta urma s fie, timp de dou decenii, Äinova ia" sa politic , marea sa abilitate fa de ceilal i colegi ai s i conduc tori din Est: o aproape liberal politic extern , cu unele lovituri

vin
diplomatice surprinz toare ² sus inerea Israelului, a liderilor arabi, a social -democra iei germane aflate atunci la putere, a Chinei ² îmbinat cu o strângere tot mai accentuat a Ä urubului" în politica intern . O cvadratur a cercului, stupefiant i neveros imil pentru unii anali ti occidentali, convenabil îns unor lideri politici ci nici ce în elegeau s -l foloseasc pe tot mai paranoicul nostru ef de stat în demersuri i afaceri aparente i ascunse ce mergeau de la intermedierea unor conflicte politice ² Africa Central , conflictul din Vietnam, pacea Beguin-Sadat, pân la cinicul fu rt i spionaj industrial. în acele s pt mâni de august, directorul tehnic al editurii, Gheorghe Iacob, Dumnezeu s -l odihneasc , l-a convins pe Preda s difuzeze cartea. ² N-am primit ordin s-o difuzez, moncher\ ² Dar nici nu a i primit ordin s n -o difuza i, i-a replicat Iacob. i astfel, cu ajutorul unui excelent tipograf, cartea a intrat pe t cute în libr rii. Nu s -a permis nici un anun al lans rii, iar în curtea editurii Cartea Româneasc , la ora difuz rii romanului, în afara unor securi ti fals plicti si i în fruntea c rora trona zâmbitor Vasile Nicolescu nu mai era aproape nimeni, nici m car prieteni foarte apropia i. Am dat totu i o mas la restaurantul ÄBolta rece" la care au participat Marin Preda i so ia sa, Paul Goma i so ia sa, Dan Lauren iu, p arc Ileana M l ncioiu, Sorin Titel, I. Dr g noiu i, cu siguran , Vasile Nicolescu, lichea superioar , Dumnezeu s -l ierte (Dumnezeu iart i pe lichele!), poet veleitar i snob torturat îns de o abjecta poft de putere, intrigant de curte f anariot , maltratând cu brutalitate cu foarfecele sale însângerate de metafore, sute i sute de versuri ale poe ilor adev ra i din întrea ga Românie. i apoi, t cere. Iar dup aceast t cere prelungit , fals , a izbucnit furtuna: patru ample articole scrise la comand , în patru mari reviste literare, care desfiin au romanul i pe autor Valeriu Râpeanu, Aurel Martin, Ov. S. Crohm lniceanu i Ion Iano i. Cel mai bru tal a fost bineîn eles sluga fanatic a partidului, Râpeanu. Cel mai cinic: Crohm lniceanu. Profesorul Iano i i-a luat atâtea rezerve în atacarea c r ii ² care bineîn eles nu coincidea cu Ämarile idealuri socialiste ale comunismului" i al c rei final, mai ales, în spe ultima f raz : ÄUn salt între dou mor i" indica, dup spusele respectuos -indignate ale rece nzentului, un Ämesaj str in lumii noastre", etc, etc, ² încât fa de tonul brutal cinic al celorlal i trei articolul s u mi s -a p rut aproape o curtoazie. Radu Cosa u mi -a dat num rul s u de telefon i l -am sunat Ämul umindui" pentru tonul s u urban i, în ciuda rezervelor clare politice, men ionarea numelui lui Dostoievski. Peste mai bine de un deceniu, Ion Iano i urma s r spund galanteriei mele sco ându -mi din impas masivul meu poem epic Drumul la zid pe care, de i avea bunul de tipar de aproape ase luni, Äforurile" nu îndr zneau s -l pun pe pia , i a f cut totu i ceea ce un critic important face rareori: mi -a f cut o vizit acas , dl. Iano i, i mi -a oferit spre lectur referatul s u la Drumul la zid înainte de a -l înmâna autorit ilor, mul umindu -mi în vorbe calde pentru bucuria spiritual ce i -a cauzat-o lectura romanului meu. (Un singur critic avea s -mi mai fac acest dar: Nicolae Manolescu. într -o sear târzie de mai 1977, cu ochii sclipind de bucuria complicit ii i a revela iei

IX

capodoperei, mi-a citit cronica sa la romanul Bunavestire ce urma s apar în Româna literar i avea, peste câteva zile, s -i atrag suspendarea cronicii literare pentru un timp i, mai ales, s -i nimbeze fruntea sa de mare critic cu acea aureol rar în lumea nec reatorilor: riscul i suferin a pentru îndr zneala în afirmarea adev rului). Lupta mea donquijotesc împotriva naturalismului în proza român î i g se te, pro babil, prima expresie în îngerul de gips. i poate n-ar fi nepotrivit s vorbesc despre sinceritatea acestei c r i, dar nu în sensul imediat, direct, al acestui cuvânt: mai degrab a putea vorbi despre sinceritatea unei voca ii. De i ne afl m în fa a unui story realist, a câtorva personaje distincte ce respect marile reguli ale realismului secolului trecut, îngerul de gips este mai pu in sau mai mult decât o carte realist : e o halucina ie tematic . Degradarea, decaden a, dec derea doctorului Minda a fost i capcana (realist ) în care au c zut rarii critici ce s -au aventurat în exegeza acestei c r i. Nu faptul c nu era

recomandabil din punct de vedere politic s comentezi aceast ultim carte a lui Breban i -a împiedicat pe criticii importan i români s se aplece asupra ei ci, cred eu, ‡' noutatea ² nu a temei, ci a trat rii ei ² i-a f cut pe exege i s ezite în abordarea ei. în fapt, discu ia putea fi simplificat , redus la dou elemente fundamentale: reflectare i simbol. De o sut de ani proza român , cea mare, cea Äna io nal ", cea social a slujit acelui ideal descoperit la începutul secolului tr ecut francez când Balzac i al i câ iva au descoperit c arta lor, minor , provincial pân atunci, o cenu reas a culturii, putea concura i apoi putea p trunde cu aplomb în hemiciclul valorilor maj ore ale artei: Äfiziologiile" sale o arat , ca i acele naive i încânt toare vanit i în care se închipuia pe el însu i ca om de tiin ² docteur en sciences morales se credea a fi ² i aceasta arat deja prestigiul pe care îl câ tigase nu arta ci tiin a în acel timp (1830). Idealul acesta, ce p rea, dac nu concurent tiin ei, oricum complementar, era idealul reflect rii. Din tinere ea mea, am fost nemul umit de acest ideal. O nem ul umire mai degrab temperamental , nu valoric . Ca orice mare ideal, el nu e perisabil, el poate fi doar tr dat. De altfel, mese ria mea, atât cât o tiu, am înv at-o slujin-du-l, i e suficient s amintesc fraza mea care sun ca un leit motiv m Don Juan: descrierea înseamn posesie. Dar era ceva în mine, probabil, înc de pe atunci, care era entuziasmat i nemul umit în acela i ti mp de acest grandios proces al reflect rii, al descrierii. Al imita iei. ÄImita i natura", spunea Shakespeare. Una din frazele sale cele mai criptice. Da, dar unde e natura? am putea într eba noi ast zi, la câteva secole dup ce acest Ämare romancier" a sfâ iat pânzele stilizate i splendid ipocrite ale artei medievale? Ce, care natur s -o slujim? De-a lungul întregii mele cariere am luptat nu numai pentru o coal de roman românesc, dar i pentru una problematic , ideatic , pentru un Äroman de idei", cum se zicea alt dat înjurai lui Lovinescu dar i al lui Ibr ileanu. (Acesta, ie eanul, o numea Äproz de analiz ", vorbea de Äproz de crea ie i de analiz "). Apoi, prin anii '30, a ap rut conceptul de Äproz psihologic ". Unul din vârfuri le criticii literare de dup r zboi m situeaz în contingentul celor care fac proz de analiz . Aceasta arat înc o dat încetineala, pruden a c u care exegeza în proza român se apropie de formele mai noi ale Äreflect rii"! Sau teama de o nou psihologie a artei, teama de a trece pragul acestei uria e descoperiri ce a fost i este realismul în art . Teama, mai ales, la noi, la români, de a nu ne sub ia geniul, de a nu l sa s se infiltreze viru ii corup iei Ämoderniste", teama ² înc atât de prezent , aproape vehement în ti nere ea mea literar ² c orice concept poate d una acurate ei specifice, c orice intruziune speculativ , no ional , distruge sau compromite genuinul inspira iei. Interesant, n u-i a a? ² cultura ca du man al culturii! Oare numai absen a în cultura român a unei mari i istorice coli filosofice s explice aceasta? Sau e o r zbunare a fondului nostru arhaic, cum o spunea Blaga, aceast pudoare de a p i pe ghea a conceptelor, elibera i dar i p r si i de fer mele leg turi autentice, de lan urile diafane i a proape vizibile ce ne in înc lega i, în istorie, în balad dar i în art , de râuri, de colinele ce ascund turlele m runtelor biserici de lemn, de Ärâul, ramul" lui Eminescu? îngerul de gips, ca în artele mar iale japoneze, lupt cu un du man folosindu -i armele: el vrea s înfrâng realismul, ceea ce noi în elegem prin aceasta (în secolul trecut francez prin naturalism se în elegea realism), folosindu -i mijloacele i, poate, întreaga -i, prestigioasa -i tradi ie. Nu, tinzând spre simbol în îngerul de gips nu am tr dat nici o clip realismul clasic (sau critic cum îl numesc unii). Suntem poate prea aproape de marile cupole epice ale lui Balzac i Tolstoi ca, în toat onestitatea, s putem neglija pur i simplu Ämetoda lor ". Dar, folosindu m de uneltele refl ect rii înv ate de la ace ti mae tri i,în primul rând, de acea tiin ce într -o clip de z p ceal ne împinge pe soclul dumnezeirii (am numit arta creerii personajului), descoperii în straturile de fund ale spontaneit ii mele artistice o alt n ecesitate. Nu mai mult, nu mai adânc, nu mai înalt: altceva. Ä Und mich ergreift ein l ngst entwohntes Sehnen nachjenem stillen, ernsten Geisterrich." i eu am resim it, ca i autorul lui Faust, aici, la gurile Dun rii, aceast veche, lini tit i grav , aproape u itat nostalgie spre imperiul spiritului! Iar pentru noi, acest imperiu era capacitatea romanului, a ceea ce numim astfel, nu s se autodep easc ci pur i simplu s înainteze, s continue a fi în uzura enorm a genurilor literare. i, în secolul nostru, un Marcel Proust i un Th. Mann au avut aceast îndr zneal p ind, ambii, pe noile continente lunecoase ce cu zgomot asurzitor se ridicau din apele posibilului în arta noas tr ce a devenit atât de central , de responsabil . E posibil de a interpreta îngerul de gips numai în cheie realist . Nu a fost numai pruden a autorului, aceea de a se asigura de solul artei clasice romane ti dar i o luciditate a specificului, siguran a c , o dat descoperite, acele arme ale reflect rii ² nara iunea,

XI

tipologia, atmo sfera, cochet ria cu istoria, i altele ² sunt înc suficiente s Äimite" acea natur de care vorbea tat l lui Prospero: dar o dat cu îngerul de gips am sim it c proza român merit i trebuie s intre sub zone mai ample, mai expresive. Evident, acest ro man e o lung , aproape o ioas , aproape pedant , descriere, enumerare a treptelor pe care cade un Ätrup" uman, a a cum în Evul Mediu meridio nal era aruncat câte un trup în canalele Vene iei. G. Horodinc , într -un interesant studiu, a observat c dr. Minda semnific o dram tipic sub dictatur : incapacitatea unui om de merit de a se realiza. E posibil, aceste drame existau, i ele au i fost par ial tratate în proza anilor '80. Dar îngerul de gips vroia s fie altceva: o adaptare prin dezadaptare. Nici m car o Ämiddle Ufe crisis"... ci un dialog dramatic, aproape romantic, cu ideea de adaptare, atât de scump secolului în care tr im. Adaptare i suferin , iat dou elemente excesiv fals legate î n vremea noastr . Dac suferin a este pivotul uria ei construc ii dostoievskiene, noi sim im, nel murit dar tenace, c acest Shakespeare al vremii noastre nu era în primul rând interesat de adaptarea social i nici de variantele i dramele ei. Nu, la Dostoievski suferin a este atât de teribil de sincer , de cople itoare, încât cu siguran ea semnific altceva, ea ne arunc peste hotarele lumii i normelor în care tr im, ne trimite într -un exil al ideii absolute, în acel imperiu al spiritului, în zona aceea eleat unde nimic sau aproape nimic nu se schimb . Unde omul e gol, e acela i, tânjind dup el însu i, corupt de ideea dumnezeirii. Poate acest model îl aveam în cap aplecându -m cu grij , cu r bdare, asupra bietului Minda ce tr ia un reflex uman simplu: acela de a nu fi îngropat într-un mormânt de lux. El se detrac heaz , face gesturi necugetate, nepotrivite carierei sale cumin i pân atunci, e aproape suicidar, î i face r u sie i. La sfâr itul c r ii stâ singur, i ultimele pagini îl descriu proiectat parc într -o rela ie oniric sau de final de film polonez: singurul s u corespondent este un fel de sobol, de obolan care pare a -l fi urm rit într -un labirint simetric pe întinderea periferic a unui maidan sau loc de de arje menajere. Minda nu încearc m car s în eleag , el încearc s fie. Autorul însu i nu face cea mai mic încercare de a- i în elege eroul. El îi descrie pur i simplu falsa c dere, într -o complicitate care nu este cea a în elepciunii ci a intui iei. Intui ia unui sfâr it de secol, intui ia noilor drame ale omului sub cele aparente: politica, r zboiu l, banul. Drama singur t ii celui ce continu s fie. Buc, iulie 1997 NICOLAE BREBAN

TABEL CRONOLOGIC 1934 1 februarie. Se na te la Baia Mare Nicolae Breban, fiu al lui Vasile Breban, preot greco -catolic, i al Constan ei Breban (n. Bohmer). 1940 Familia Breban se instaleaz la Lugoj, unde tat l viitorului scriitor func ioneaz în cadrul Episcopiei greco catolice. Nicolae Breban urmeaz coala primar i liceul la Lugoj. 1948 Regimul comunist interzice cultul greco-catolic i impune desfiin area structurilor ierarhice ale acestuia; devenit mirean, Vasile Breban î i asigur existen a ca mic industria (posesor al unor mori, mici fabrici de ulei etc). 1951 Din cauza originii sociale, Nicolae Breban e exmatriculat din liceu, cu interdic ia de a se înscrie la vreo alt coal din ar .

1952 Termin liceul la f r frecven , la Oradea, unde lucreaz ca func ionar. La începutul verii, dup examenul de bacalaureat, merge la Bucure ti pentru a se înscrie la Universitate, la Facultatea de Filosofie. Nu este admis, din acelea i ra iuni din care fusese eliminat din liceu. Se angajeaz la Uzinele 23 August, unde urmeaz cursuri de calificare ca muncitor. Lucreaz o lun ca sudor electric, apoi, ase luni, ca strungar -fier. 1953 Intr la Facultatea de Filosofie Äm sluind actele", dup cum explic în Confesiuni violente. Dup o jum tate de an, subterfugiul fiind descoperit, este exmatriculat.

xm

1954 Din nou înscris la Filosofie, la Bucure ti. Dup câteva luni aban doneaz studiile în urma unei îmboln viri grave. 1956 Student la Cluj, la Filologie (limba i literatura german ), încearc , în anul urm tor, un transfer la Bucure ti, f r succes. Exmatriculat a doua oar de Ath. Joja. 1957 i anii urm tori. Posesor al permisului de conducere, valabil inclusiv pentru categoriile de vehicule grele, utilitare etc, Nicolae Breban nu devine ofer de taxi ² contrar unei legende bizare ivite ulterior ² ci lucreaz la garajul Ministerului Finan elor, pe un post m runt ² implicând r spunderi administrativ-organiza-torice. Uneori, de serviciu pe garaj, noaptea, duminica sau în alte ocazii, utilizeaz câte o ma in a garajului pentru câte o plimbare cu prietenii (Nichita St nescu .a.). Duce o existen marginal fa de structurile institu ionalizate ale vie ii literare din epoc , î i consacr timpul liber unor lecturi fundamentale, din marea literatur universal (în special german ), filosofie etc. în acela i timp face sport de performan ² atletism ² i î i creeaz o anumit imagine, pu in comun , dac nu cu totul ciudat în epoc , de Äplayboy" intelectual. Iat câteva rânduri, din Confesiuni violente, despre perioada respectiv : ÄAcei ani au fost ani de lectur . Sigur, uneori eram speriat. Toat tinere ea mea a fost înmuiat în spaima social , în spaima de viitor. îns , cu incon tien a i cu vitalitatea vârstei, nu z boveam prea mult la asta. Nu sunt un temperament ulceros (...), v d mereu partea bun din lucruri. F ceam sport pe vremea aceea, atletism. La Oradea f cusem box. (...) Dar citeam mult, f ceam curte unor domni oare dr gu e. Eram mult mai liber decât colegii mei de genera ie, care erau înregimenta i în acele abatoare care se chemau universit ile staliniste." Frecventeaz un cerc informai de prieteni, de tineri cu preocup ri intelectuale i literare ² din care unii vor deveni, ca i el, scriitori: Nichita St nescu, de care îl va lega o mare prietenie, Matei C linescu, Cezar Baltag .a., ² i, în general, mediile tinerilor litera i tocmai afirma i sau în curs de afirmare. Se distinge, în colocviile XTV neoficiale din aceste cercuri (în care chestiunile erau discutate în mod cu totul heterodox fa de Äcomandamentele" lansate de oficialit ile epocii, de dogmele Ärealismului socialist"), ca un sus in tor energic al înnoirii concep iei despre crea ia literar , ca un adept al primatului esteticului. în aceea i perioad , a fost dus de Ilie Constantin la reuniuni ale unui cenaclu literar patronat de UTM, acolo i -a cunoscut pe Florin Mugur, Grigore Hagiu .a. Ulterior, Nicolae Breban s -a apropiat i de Dumitru epeneag i s-a Äaliat" cu acesta. 1961 Debut, cu schi e, în Gazeta literar . Din anii aizeci i pân azi, Nicolae Breban a colaborat la reviste literare sau culturale ² Gazeta literar , Contemporanul, România literar , Luceaf rul, Steaua, Vatra Româneasc .a. cu fragmente de proz , texte eseistice, publicistic etc. 1965 Are loc debutul editorial, prin apari ia romanului Francisca (Premiul ÄIon Creang " al Academiei Române). 1966 Apare romanul în absen a st pânilor. 1968 Apare romanul Animale bolnave (Premiul Uniunii Scriitorilor). Cartea înregistreaz un frumos succes de critic i de public, deopotriv (avea s fie reeditat în anul urm tor), consacrându -l pe autor ² deja remarcat pentru cele dou romane anterioare ² drept unul dintre cei mai importan i prozatori ai momentului. De-a lungul celor aproape trei decenii care au trecut de atunci, scriitorul i -a p strat i consolidat, prin scrierile ulterioare ² f r îndoial , inegale, dar remarcabile f r excep ie ² un loc proeminent în ierarhia valorilor literare actuale. 14-l6 noiembrie. Au loc, la Bucure ti, lucr rile Adun rii generale a scriitorilor; sunt alese prin vot liber i secret, organele de conducere ale Uniunii Scriitorilor. Nicolae Breban este ales în Biroul Uniunii Scriitorilor. 1969 Are loc pre miera filmului artistic de lung metraj R ut ciosul adolescent (scenariu: Nicolae Breban, regia artistic : Gheorghe Vitanidis). XV Scriitor consacrat, bucurându-se de apreciere cvasiunanim , Nicolae Breban este ² în epoca de relativ Ädeschidere" a oficialit ii comuniste fa de problemele libert ii de crea ie, de încurajare a competen ei i valorii ² Ämobilizat" i Äpromovat" politic: devine membru al PCR i, la al X -lea Congres al acestuia (6-l2 august), e desemnat membru supleant al Comitetului Central. 1970 Scriitorul este numit la conducerea revistei România literar (figureaz ca redactor- ef începând cu num rul 20/1970). Pune mult suflet în activitatea de conduc tor de revist , se str duie te s dinamizeze, conform concep iei sale, publica ia, s o transforme într-un factor de influen constructiv în via a cultural a rii.

din iunie '77. 1990 Tot mai prezent. ca în orice roman postmodernist. cum face autorul clasic. tot în mai. întâlniri ale redac iei cu cititorii etc. fiind preocupat în primul rând de realizarea propriei opere. 1985 Apare în Fran a. îi apar opere mai vechi. în contextul manifest rilor legate de jubileul sus-amintit. Apare romanul Bunavestire (Premiul Uniunii Scriitorilor). 1994 Apare O utopie tangibil . Pân în 1976 nu i se mai permite s c l toreasc peste hotare. demisia de la XVI conducerea României literare i acord interviuri presei occidentale. cu ocazia festivit ilor prilejuite de jubileul PCR (8 mai). volum alc tuit de Ovidiu Pecican în 1986. aflându -se la Paris i luând cuno tin de m surile de în sprire a dirijismului ideologic introduse în ar (Ätezele" din iulie 1971. cu ocazia proiec iei filmului. 1971 Are loc premiera filmului artistic de lung metraj Printre colinele verzi (scenariul i regia de Nicolae Breban). Peste câteva zile. dup cum remarca Irina Petra . piesele de teatru B trâna doamn i fluturele i Culoarul cu oareci (reprezentate scenic sau radiofonic în ar dup 1990). Don Juan apare. în traducere. la Paris. îi adreseaz autorului repro uri violente. eu am intrat în pielea lui. Nicolae Breban este prezent la Cannes. octombrie 1987). care. III. dup cum a xvm 1996 explicat autorul. dar de i dobândise. în traducere. a c ror apari ie sub form de carte este iminent ." 1977-l989 Face lungi c l torii în str in tate. în absen a st pânilor (En l'absence des maîtres). i cet enia german . 1988 Apare în Via a Româneasc ² în urma public rii de c tre Gabriel Liiceanu. Printre colinele verzi fusese inclus în selec ia oficial . criticând politica regimului Ceau escu. Pând i seduc ie i Amfitrion (format din trei volume). sub titlul generic de Don Juan. ² publicate în pres de-a lungul anilor. Public . un fel de ÄNicolae Breban par lui -meme". nu se autoexileaz . idilic. tot la Flammarion. 1977 Nicolae Breban sus ine luarea de pozi ie a lui Paul Goma. exclusiv prin valoarea estetic . în mai. are loc edi ia din acel an a Festivalului Cinematografic de la Cannes. 1973 Apare romanul îngerul de gips. Nicolae Breban devine.Organizeaz dezbateri substan iale. iar în iulie. Cartea apare cu di ficultate i provoac un atac de-o mare violen în plenara CC. acel episod: ÄCeea ce i-a în elat pe unii a fost faptul c am tratat ideile lui Farca uneori cu aerul c eu sunt partizanul lor. o monumental macrotrilogie ² sau Ämega-trilogie" -. 1981 Apare romanul Don Juan. Procuratorii. Dar (. texte de atitudine. Iat cum explic scriitorul. sie i î i refuz postura de opozant politic radical al regimului de la Bucure ti. cu contribu ii publicistice. semnalat de T. 1972 Se întoarce în ar . Cele trei p r i . în loc s iau distan fa de ideile unui personaj.. Filmul displace Elenei Ceau escu care consider c aspectele de via evocate nu se conformeaz tabloului Äoptimist". în Confesiuni violente. Bunavestire (L 'Annonciation). 1991 Apare romanul Pând i seduc ie (scris în 1976). v dind n zuin a unei superioare pedagogii socio-culturale (precum seriile de eseuri For a exemplului i Riscul în cultur . E icanat de oficialit i în leg tur cu încerc rile sale de a. Popovici i N. Apare Confesiuni violente. Din convorbiri ale lui Nicolae Breban ² dezbateri purtate împreun cu personalit i literare sau culturale. contrar aparen elor. în revista pe care o conduce. XVII 1984 Apare romanul Drumul la zid. filmul este reprogramat la alt sal i privat de girul oficialit ilor. reluat în toat presa de partid i cultur . II. în Fran a (Editura Flammarion). nu p r se te definitiv România. Apare masiva trilogie romanesc Amfitrion (I. în care romancierul î i exprim simpatia i pre uirea pentru Ägrupul de la P ltini ". politice i biografice") formulate de scriitor într-o suit de convorbiri cu Constantin Iftimie se articuleaz într -o autobiografie selectiv . Ovidiu Pecican a ales fragmente pe care le-a structurat în acest volum. Scrie noi romane pe care le public în ar . Fusese exclus din Biroul Uniunii Scriitorilor i din PCR: marginalizat de autorit i. 1992 Apare volumul de versuri Elegii parisiene. nu mai ocup nici o func ie oficial i se dedic cu totul scrisului. De i sprijinise ac iunea lui Goma. oferind astfel. Ceau escu. la Editura Flammarion. în traducere. interviuri acor date unor ziari ti etc. 1980-l981 Nicolae Breban scrie. înc din 1972. numit de autor Äpoem epic". în semn de protest. î i prezint . oper de memorialistic i profesiune de credin totodat . ca i de impunerea ei aten iei interna ionale. Astfel s-a întregit. a Epistolarului ² eseul Tinerii corifei (Paris. adaptare cinematografic a romanului Animale bolnave. cuprinde romanul Don Juan din 1981.. în special la Paris. C l tore te apoi prin Italia. Demonii m run i. în traducere. Titlul i concep ia revistei i se datoreaz . serie nou a Contemporanului. în Fran a. dup 22 decembrie 1989. care lansau ceea ce avea s fie n umit de massmedia din Occident Ämica «revolu ie cultural » a lui Ceau escu"). carte-interviu: o seam de m rturii (Äliterare. Alberta). Prev zut ini ial a fi proiectat într -un cadru festiv. director al s pt mânalului Contemporanul ² Ideea european .i publica operele în str in tate. 1983 Apare în Fran a.) asta a fost o noutate stilistic . în dezbaterile de idei i în coloanele presei literare i culturale din ar . pe care se a tepta s -l prezinte cinematografia despre actualitatea româneasc i.

de alt Äintrig " . Apoi o privi: era o femeie în jur de treizeci. fondul mirii Fur chipul ei b lai. i Minda îi f cu un semn amical cu mâna. dintr-un simplu exerci iu de voin . felul în care lungea cuvintele. probabil o fost pacient . cât adev r îndr zne te un spirit? Aceasta a devenit pentru mine tot mai mult adev rata norm a valorii. precum i de femeia din fa a sa. fundul m rii Ah! de mult un chip i-arat . pe mâini. nepoliticos. Eroarea/credin ei într-un ideal/nu este obtuzitatea.. când doctorul î i odihnea fa a într-un surâs pe jum tate. cu o dup -amiaz petrecut cu vreun an i jum tate înainte în casa-atelier a unei cuno tin e.. un timbru cald.. la chiuvet .. i ² Aha!. în el st ruia reziduul unei senza ii u oare i nepl cute. aceast prim impresie se terse din mintea lui.a.. Intr o femeie. i Minda î i propuse s nu -i spun nimic. în timpul consulta iei. O f cu încet s vorbeasc . î i d du seama c felul în care se mi case acea femeie. i ea îi r spundea cu oarecare voio ie deplasat . ro cat . într-o viziune cu totul original .m. figura rotund . i când o analiz . chiar i cele medicale). fruntea mic . p str aceea i fa impenetrabil i gesticula ia lent . din ii frumo i. a marelui mit modern european al lui Don Juan. dar curând. ca i cum ar fi stat în fa a unui caz serios. cu mâinile lungi. în timp ce îi d du cele câteva recomand ri. Pacienta (ultima din acea zi) se a ez pe scaunul din fa a biroului s u i îi dict cele câteva date conven ionale pe care Minda le trecu în registru. Se rea ez apoi. f cu doctorul i î i aminti de cine era vorba. Femeia plec . inegale ca amploare. talia u or îngro at etc.componente. tehnician radio. rujate cu vulgaritate. gânditor.. voio ia ei nefireasc .Wieviel Warheit etr gt.. de alte împrejur ri.. fix. dar particip toate la dezvoltarea unui ambi ios proiect auctorial': revitalizarea i Ärescrierea".Irrtum(² derGlaubeans Ideal ²) ist nicht Blindheit. perla i. numele ei (de data aceasta asociat cu altceva. simple i eficiente automatisme." Eminescu. ale Ämegatrilogiei" nu reprezint un continuum narativ (e vorba în fiecare caz de alte personaje. Victor Ne ore cu^care îi controla sau repara uneori cele câteva aparate din casa sa.în timp ce ea se reîmbr ca. din simpl obi nuin sau cult al propriei profesiuni..). p strând aceea i voio ie deplasat i. p rul des. scriindu-i re eta. o privi mai atent: mijlocie de stat.. Din nou i se p ru ceva cunoscut în fiin a din fa a sa. Ecce homo PARTEA ÎNTÂI Ä. pl tind o tax la policlinica special (de i diagnosticul i l -ar fi . i sora urât . cu o degajare parc for at sau insolent . Deodat o auzi spunând (o voce surprinz tor de pl cut . cu oarecare încetineal voit . toate acestea îl impresionaser nepl cut. Sora trecuse deja al turi i Minda o auzi cum se schimb . cu ceva nepl cut în toat fiin a ei. Irrtum ist Feigheit. lipsit de spiritualitate. eroarea este la itatea. deoarece orele de serviciu nu se sfâr iser înc .i treaba. monosilabice. Iar pescarul trece-n luntre i în ape vecinie cat ² Fondul m rii.. O che ma Fabian VolumiuX i în clipele când î i schimba halatul i se sp la îndelung. poate. apoi intr Lauren iu. vii. termin . II în fereastra despre mare St copila cea de crai ² Fondul m rii. Sora se întoarse în cabinet. în spatele ei. dar în timp ce se ridic s o vad . Apare volumul exegetic Breban. stând în picioare în fa a ei. care ar ta cu adev rat sfâr itul unei zile Äpublice" i prezen a prietenului. î i d du seama c ea venise s -l consulte în mod inutil." 1 sept 1969 7 iunie 1972 L ² Mai e cineva? întreb doctorul Minda. Acum. deschise u a cabinetului. ochii mici. lucru care îi displ cea. uit acest lucru. i înc în primele clipe ale întâlnirii lor.. Eseu despre stratagemele supravie uirii narative de Marian Victor Buciu. buzele groase. sprâncenele desenate gros. Dar cel lalt strig din u : ² A tept. figura lui Ceea. ÄSpre castel vrodat ochii N-am întors i totu i plâng ² Fundul m rii. am un ziar la mine! i surâse. ² Ai venit? f cu Minda i voi s se ridice. Postuma Ä. wieviel Warheit wagt ein Geist? das wurde fttrmichinimermehrderdgentUcheWertmesser. O dat sau de dou ori i se p ru c o mai v zuse undeva." Fr.d. r gu it): ² Pe Icju l-a i mai rev zut? Minda o privi f r expresie i ea repet : ² Pe Nestorescu. apelând la întreb ri scurte.Cât adev r suport . înc p ânat . concentrându-se asupra diagnosticului. c o cuno tea chiar. o uit chiar i pe ea. maniera de a-l privi. fundul m rii M atrage în adânc. Nietzsche. Cazul femeii era simplu i ea ar fi putut s se adreseze i unui generalist. dar Minda.

Reintrând în cabinet i apoi coborând sc rile al turi de Ceea. nepre uind deloc timpul etc. ² Vino. mult mai important. balneolog? Te-ai v zut vreodat c rând plasele alea din plastic scorojit... De aceea stau pe la cozi! Am o perversitate util ! ² Nu-i deloc util ! Te în eli! în primul rând. borcane cu iaurt. casnice. dup o scurt pauz . Chiar tu mi l-ai recomandat.i ironizeze prietenul.80. am s dau un telefon LudjruleLs mearg înainte. Era înc preocupat de altceva i era un fel al s u de a se odihni. ² Pariez c mai ai i câteva cump r turi de f cut. s se mi te.. ple uv. î i l sa întreg corpul s u sub ire i lung. Ceea râdea frumos. în timp ce se concentra asupra discu iei. Lauren iu nu r spunse. E ti idiot! Ce-s eu. i de aici doctorul deduse c lui Ceea îi f ceau chiar o anumit pl cere aceste Ätrivialit i". r spunse Ceea. saco e cu zarzavaturi etc. unde se d dea un fel de sindrofie muzical .. a fe ei îi tr da sensibilitatea i o scurt spaim care i se ivea în ochii sp l ci i. mergând în felul s u. dar acesta era uneori f cut. (Era gazda la care erau invita i. Erau îns amândoi de aceea i vârst . zece cutii de scobitori. umblând cu non alan . Ceea era c s torit. ca s cumperi o jum tate de duzin de Bibor eni. . Era singurul prieten al lui Minda. ² S înv !. sim ind aproape frecarea înceat a oaselor de ligamente i mu chi. sau. i-apoi zâmbetul s u pe jum tate vinovat. De-aia nu vrei s vii? Lauren iu î i mi c u or umerii. i doctorul nu mai insist : ² Bine. sau s te îmbe i într-o sear turt cu primul imbecil întâlnit i cu câteva sticle din celebrul nostru Ävermut ro u". r bd tor ca un câine. sprâncenele aproape ro ii. î i împingea cu lene picioarele sale lungi.. i în casa sa mai tr ia i o b trân . Minda începu s râd . cu mâinile în buzunare. o anumit Äpenibil perversiune!" ² La vârsta noastr . ² Eu? întreb Minda. o uit . în ceea ce -l privea pe Minda.. de i în familia sa se aflau for e care. feminin. o femeie de o energie uimitoare. îl acuza chiar pe Ceea de o anumit manie. se poate s apar . cu mersul s u elastic.. cel lalt.. contagiat de Ceea. ² Vii cu noi? întreb Minda. pentru c Ceea însu i râdea. pe jum tate doar ² chiar dac sunt perversiuni m runte. în loc s pri ve ti m car o singur dat cu interes picioarele unei fete de optsprezece ani. ² S cite ti? întreb . cum le numea cel lalt. la vreun aprozar. ² îl cuno ti pe dQcj orul J irtasu? întreb Minda. pe colo. ceea ce trebuie s recuno ti c e un început de perversitate. s se târasc lin. Al turi. asupra serii care îl a tepta. fluierând încet. pensionar de doi ani abia. cu un fel de pudoare. trebuie s citesc înc ast -sear . de Minda. cu umerii îngu ti. oprindu-se. Eu n-am avut-o. cel pu in. Doar pielea foartea alb . spuse Minda. con tient de sine. una mi se pare c e i cusut de soacr -ta cu ceva a la aceea i nuan . surprinz tor de elastic. în al doilea rând.. la un magazin cu lactate?! Minda spuse toate acestea cu veselie. cu care oricum n -ai ce s faci. ² Pentru cei care au avut o adolescen normal ! relu Lauren iu.. de reac ia sa. tu stai pe la cozi.. exact de aceea i vârst (sub patruzeci). i de aceea i în l ime. surâzând. concentrându-se parc numai asupra pl cerii de a umbla. Eu m duc i a a acas . statul pe la cozi interminabile pentru orice fleac. ² De ce?! se împotrivi Ceea. m runt casnice. care putea fi v zut adeseori cu plase înc rcate cu ape minerale. doi din cei cinci copii ai gazdei urmau s se produc la vioar i pian în fa a asisten ei.. descoperind din nou felul de a se exprima u or Äbombastic" al prietenului s u.. pe ici. aerul grav. dintre care dou fete în jur de zece ani. pentru c tie toat lumea c e ti prieten cu mine (Ceea râdea din nou. dup p rerea doctorului. Capul lui Ceea era urât. compensatorii pân la urm ! Tu. ner bd tor. b ie esc. ro indu-se cu rapiditate pe partea inferioar a fe ei. ca o panic a propriei sale sensi bilit i. bineîn eles dac suntem normal constitui i i am avut o adolescen normal . privind în jos). conferen iar la institut. perfect plictisit. osos. distrat. replic sec Ceea.) ² îl cunosc. dispersarea în atâtea griji m runte. de la un magazin cu autoservire. ce dracu ai instinctul sta plebeic?^/ Ceea t cea. cu maxi larul inferior puternic. N-o s st m nici noi foarte mult. cu mâinile în buzunare. care se colora repede. în jur de 1. asupra pl cerii de a fi lâng prietenul s u. lipsit complet de imagina ie... mama so iei sale. ² Nu. prea puternic.. Mi c încet din umeri i continu s mearg pur i simplu. El i logodnica sa erau invita i la un coleg al doctorului. dealtfel mie-mi place s m culc devreme. avea trei copii. m compromi i pe mine.putut pune orice doctor de cartier) doar pentru c îl întâlnise odat .. E tipul semidoctului! ² Ia te uit ! f cu doctorul. f cu Lauren iu. cu astfel de corvoade. somitate în materie (era internist). îi pl cea s ... cu examenele pe care le ai de dat... propor ionat . i tia c Minda va înc erca mai degrab s -l dezve e de anumite Ämanii" ² cum era cea cu statul pe la cozi ² cu un didacticism înn scut decât s încerce s -l schimbe. i-apoi Bibor eniul e exact ce-mi trebuie. al doctorului d dea senza ia unui b rbat matur mergând al turi de un adolescent.. ² Nu pot s beau apa de la chiuvet ! replic serios Ceea. înalt. sau s furi o singur dat . rupte. statura masiv a lui Minda. jucat. cu capul Äfrumos". seara avea pentru el i un alt scop. înaintând al turi. cu nasul mare.pentru c îl Äcuno tea".. ar fi fost mai potrivite cu asemenea îndeletniciri. pufnind în râs. nu i de ceea ce spusese.. totu i! insist înc o dat doctorul. î i pierzi vremea. slab. cu inteligen a ta. câte o perversiune! ² glumise odat Minda.. i Minda râse i el. So ia lui nu fusese niciodat Äsurprins ".

oprindu-se în loc i privindu-l pe cel lalt ² ce crezi c ai s afli de la mine? Ce fel de am nunte crezi c am s . sau.) Dup o scurt pauz : ² Eu nu vreau s aflu nimic.. concentrat parc asupra celui ce mergea în el însu i. ceva mort i lini titor. replic timid Lauren iu.. citeam cursuri universitare de biologie i anatomie descriptiv . ² O clip ! f cu Minda i. lucid . c s-au întâmplat acelea i lucruri.. al lui Ceea.. i cel care f cuse toate astea nici m car nu p rea s . ² ad ug el dup un timp ² putem vorbi despre altceva. Prin '48 i pân prin '52. cei doi se întâlniser din nou. extrem de circumspect în rela iile sale extraprofesionale. Lauren iu d du încet din umeri. Nimeni din subalternii sau colegii s i n -ar fi b nuit limbajul lui Minda din întâlnirile sale cu Ceea. Lauren iu sim ea acest lucru. în rest. asupra celui ce se âra lin. eu. Eu am s . dup ultimele dou ore de lectur din literatura vast a specialit ii sale.. împ r it de diminea de la. ² Voiai s -mi spui ceva. îi d du întâlnire ia familia Birta u. evident doar pentru câteva frac iuni de secund .. ² Dac nu mergi.M. foarte scurt.i d dea cu întârziere examenele la Drept. un anumeJErejcu.i fi dat prea mult osteneal . i Lauren iu era singurul prieten adev rat al doctorului Minda. dar i. în l area câtorva cozi de topor. dar era ceva. ' ii. Era aproape singurul s u lux într-o existen înc rcat dej munc de înalt nivel. Nu iu prea mult s m folose ti drept lad de gunoi în care s . ceva care se opunea oric rui fel de tensiune. cei câ iva copaci de pe strad erau atât de limpede contura i de parc desenul lor vibra în acea intensitate sc zut . evident. fire închis . ad ug Minda. în rest. dup p rerea unanim . n -am timp! Dealtfel. ² De ce te prefaci c te intereseaz prostiile pe care i le-am în irat luni? întreb Ceea. Era o vreme cald . ce dura de aproape doi ani. la invita ia lui Minda. riscând o sear de ghea a Ludmilei ² s -l incite la noi am nunte. anotimpul nu se tr da în nici un fel. spontan.. acolo. când se culca. în care se putea înainta ca într-un tunel de sticl . ² D -mi voie! Putem s mai st m împreun o or . prost între inute. casele vechi..? 11 .\ ionarul de la tribunal era o insul perfect în existen a lui Minda. fad . De i se aflau într -un fel de extreme sociale ² Ceea era grefier .. Parc ai fi la un seminar în fa a tocilarului anului. rezervat . Pe Minda începu s -l intereseze ceea ce. undeva în afara timpului. luaser masa împreun .. era o înserare impersonal . Totul era luminos i lipsit de relief. care. un declin al zilei atr g tor. Existen a sa mai avea un lux.i impunea personalitatea. la tribunal i. de chimie biologic .. peste pavajul pr fuit. o figur pierdut în adolescen a sa. sau aproape zilnic. ² i ce? ² f cu Ceea.uman aproape i asta. Prietenia cu func . f r realitate. ase pân la dou sprezece punct.. un fel de entuziasm sincer care ne-a prins pe to i. solid ca un glonte. la Câmpulung parc ?! ² Fals! spuse Minda. se sincronizau perfect. într-adev r. o vacan de timp. ² O s se înfurie pe mine. i o singur dat la o edin a organiza iei în liceu.i caute un alt prieten. trebuie. maladiv . muzical. la f r frecven / ² se potriveau mult prea bine. ² E ti de tept. pe care Ceea le absolvise la B. spuse doctorul. cu privirea pierdut . ro ind. f r s -l priveasc . f r s -l mai asculte. chiar i pe mine. poate i mai pu in.. prin care a i trecut i voi. trebuia s trec s o iau. într-un timp ca al s u. dealtfel.. chestii de astea. amestecat cu o sil autentic fa de propria sa dorin de a vorbi. lucrurile. în afara domiciliilor înc desp r ite... un individ probabil cu care ai cele mai scârboase rela ii ² Aiurea! f cu distrat Minda. dar niciunde nu se recuno tea acest lucru. o sun pe logodnica sa i. al turi de J pi ietenia cu Ceea. ajungându-l din urm pe Ceea... ² De ce? întreb Lauren iu. de tensionare. în mare. Cu câteva zile înainte. se opri lâng un PJT relefon public. se pare.i amenin a s devie Äcealalt curiozitate din via a lui"... reconfortant . tiind foarte bine c gre ea i c Minda nu i-ar fi pierdut niciodat timpul cu lucruri care nu-l interesau.. obiectele. f ceam disec ii i cântam la pian Hanonul.i ver i adolescen a ta nenorocit de la Caransebe parc . Credeam c tu vrei s afli ceva! Lauren iu d du încet din cap. femeie cu aproape zece ani mai tân r . Eu am fost o singur dat la jude ean U.T. în sfâr it. de la începuturile adolescen ei. f r mine. nici tipul lor de rela ii. totul era mecanicitate i capacitate de munc . erau de nedesp r it. cu capul aplecat u or pe um rul stâng. '53. aproape o or .i debitez eu?! Minda d du din umeri i pornir mai departe.s . am s -i dau un telefon Ludmilei s se duc înainte. unul singur: o logodn greoaie. C s toria întârzia ² de i cei doi se vedeau zilnic. a crepusculului. nici m car Äde dragul lui". începuse s în ire prietenul s u i ar fi vrut ² poate de asta i prelungise prezenta întâlnire. cu Ludmila Ogrin^stomatolog .. cu care caracterul i prestigiul lui Minda. Eu nu in seminarii. aproape surâz tor. aproape cu brutalitatea cu care.. i. La telefon mi-ai spus c . tr iau ca so i so ie .. M rog. i Ceea vorbise câteva minute ² sau 10 fusese poate o jum tate de or ? ² despre cineva. p reau decupate din carton. un început de sil fa de indecen a lui Minda. (Se aflau pe o strad l turalnic care cobora spre râu. Era sfâr itul lui septembrie. i el i -o impunea cu siguran a. a ultimelor clase de liceu.

i cât mai repede autobiografia. F .... cârâit !. Ce-ai împotriva lag relor? ² Eu? N-am nimic. a fost un lag r. cu um rul întors spre el. i acolo ap ru capul urât al lui Ceea. nu v zu.i trecutul.i c trebuie s m gândesc la ceva i nu pot decât dac -mi turuie unul la ureche... le-am v zut eu. fapte concrete.. închipuie. iluminarea.. bineîn eles. Eu sunt un om ocupat. Dac vrei.. sau. E ti exact tipul potrivit pentru a a ceva. Ceea f cu o schim plictisit : 13 L ² A..Lauren iu îl privi i surâse: ² Ai dreptate. Sau. tiu o gr mad ! in minte o fapt foarte concret din vremea acee a: avea cozile scurte. cânt -mi o reclam . po i s -mi cân i i un best-seller... Cuno ti reclama pe telui congelat? ² Nu.. p rul sp l cit. îi sim i mi carea buzelor numai din intona ie i nu mai avu nevoie s -l vad : privea jos. comendatore. ÄUne si longue absence" i altele. sau cum îi zice! Ha. dar când se uita la mine. f cu Minda. dealtfel i acum câ iva ani ap ruse moda asta.. era aventurilor sentimentale abia începe! i s vezi ce -o s fie în cincinalul viitor! Pitina. Era o simpl gâsc .i fac o confesiune! ² F -mi! spuse Minda cu tonul s u sec... ² Ce-i asta. cum i se trasase i lui sarcin s fie... epene. Nu exist nici un fel de trecut! ² i nici un fel de prezent. Trebuie s ai calit i moral -volitive. ² Aventuri sentimentale? spuse Ceea... Vrei s -mi cân i lag rul t u. cu Pitina? Ce mai era?. ² D -i drumu'!. aproape cu nostalgie ² la era un tip romantic. cum cel lalt î i ridic încet sprâncenele sale sub iri i g lbui.... Ai a a ceva? ² Da. ai fi bun de a a ceva.. ² A. r spunse ov ind Ceea. era de neînvins. care. umple de noroi o întreag epoc istoric . tibia prea scurt ... hârâit. po i orice. ² Crezi c se poate trece ceva? f cu Ceea.. un lag r? ² Da. Ar fi fost grozav s fi avut pe vremea acee a aventuri sentimentale.. mai bine. ² i cu asta. Ce era cu Treicu la. idilizeaz .. sau cum î i închipuia el c trebuie s fie un tip romantic.. Apoi spuse: ² Nu m intereseaz aventurile tale sentimentale sau fostele tale experien e postpuberale. gura prea mare. Vomeaz . mai bine. Cânt -mi alta...i în ir cum era. ² De ce s m cunosc pe mine însumi? Pentru c vrei tu?! ² Bineîn eles. r gu it.i povesti trecutul e o simpl arlatanie.. c eu m fac c n-ascult. calomniaz . dar Minda. Falsific .. Minda a tepta ca cel lalt s continue. Cât mai e timp. Numai s vrei. ² Ei. ² i pe tine ce te intereseaz s dau eu din gur ? ² N-are importan .. ² A. Pitina de la nu tiu ce. ² Foarte bine. ricana Minda.. Luni mi-ai povestit câteva fapte concrete. chiar jucat. nu era nimic. a. care trecut?! Al cui?! ² Cine-i sta James Hilton? ² Un tâmpit! Foarte la mod pe la sfâr itul r zboiului.. Cunoa te -te pe tine însu i. Aiurea! Aventuri 12 sentimentale am acum. inegalabil. f un imn de slav revolu iei!.. ² Teorii! rupse Minda. uvoiul de nest vilit al trecutului. brusc obosit. .. ² S -mi fac autobiografia.... înseamn c trebuie s fi fost a a? ² Nu face nimic.. deodat . dup mutra infect pe care o faci. eroi cu amnezii totale sau par iale i -apoi. Ce-i asta?! ² Nu conteaz . cum a i zice voi. ai merita s ... d -i drumul oricum... meri i un lag r. vezi? Ce te mai fandose ti? D -i drumu'! Hai. un lag r împu it. Bineîn eles. în pavaj. cu confesiuni. îmi plac lag rele. spuse Ceea.. cu zâmbetul acela de femeie. n-am v zut! replic scurt doctorul. i Minda sim i. ² Crezi c pot asta?! ² Tu. meri i asta. Crezi c se în elege ceva? Crezi în prostiile alea literare â la James Hilton.. indescriptibil.. d -i drumul! Cel lalt d du din umeri. livid i împurpurat în partea inferioar . Pitina. ² Nu tiu. comendatore?! ² i-l cânt. pentru o Äconfesiune". invent . Cel pu in pentru Minda. tipul cu fularul gri ve nic în jurul gâtului? ² A.. târnosit.. nenorocit.. ² Bineîn eles! f cu Ceea i zâmbi privindu-l. la! ² f cu Ceea. Crezi c eu tiu ce era? Crezi c dac încep acum s . ² Bineîn eles. i nici un fel de viitor. ² A. îmi tremurau umerii! Parc o chema Pitina. el i o întreag serie de filme psihologizante. asta a fi în stare! spuse Ceea cu seriozitate.

nu?.. sta e un nume. dac nu se poate altfel. i l -au trimis la dracu'. c nu intereseaz .. i mai bine.. ² A a un tâmpit oarecare.. asta-i! De ce s m intereseze adev rul? în primul rând.. Am îns un fel de complot politic. asta e condi ia mea. ² Adic ce vrei s spui cu asta? ² Nimic. spuse Minda. care nu ma v zut niciodat în via a lui. necunoscutul. un bou! Odat . spun eu. hî.. Dac vrei neap rat. care curgea sub ei. cu parapete largi. vechi. 15 colec ionam timbre. i dac se poate i ceva cu droguri.. spuse Ceea nehot rât. când i-am adus rabla înapoi.. s crape ca o râm ..i o igar . evident. o ironie didactic ?! ² Ironie? S m fereasc Cel-de-Sus! Nu m intereseaz adev rul pur i simplu. Dac nu l -a fi inut minte. la esen ! Numai la esen ! ² Deci adev rul nu.B. haleam o gr mad de torturi i-apoi închinam câte o tr sur public . poate c a fi uitat totul. lipseau dou p turi! Auzi ce dobitoc: s reclame dou p turi care cic ar fi disp rut! Nu-i nimic. dar nu tiu dac era un adev rat complot politic. nu? Ei bine. . Inclusiv secretarul O. nu conteaz . foarte bine! ² Da. ² Ce-i asta.. las -las . pe când aveam vreo 12 ani. câteva pr p dite de tr suri publice.. Istoria. pur i simplu. ² Aha.-ului facult ii voastre.. i dobitocul b trân n-a vrut. care nu tie ce -i aia civiliza ia. Mi -a fi pierdut vremea cu disec ii. ² Politic? Erotic? întreb serios Lauren iu. nu te eschiva. Sunt la f r frecven . oricum. atac la esen ! ² A. ² Retrograde.. Ceea începu s râd . l-am dat jos de pe capr i am mânat chiar eu c ru a. murdar . Am spus tot ce-am avut de spus. asta nu mai e o chestie modern : adev rul! Prin secolul XVIII. la esen ?! ² Bineîn eles. cum vrei.. un album de timbre. precis a fi uitat totul. Cu crime atunci.. urm rind involuntar petele mari. albastre. d -i drumul j. pe urm i-au luat i tr sur . f cu cu regret Minda i-l sim i din nou pe cel lalt zâmbind. da..² i la s fiu eu? ² Numai tu.. de ulei. Minda începu s râd i el încet. ² i ce-i acu cu comendatore sta? Ce-i tot dai zor cu. po i s spui i adev rul. un nume pe care -l tiu bine. Dac vreau s spun retrograde. l-a m turat de pe scena ei i a pus în acela i col . ² N-am nici asasinat. ² Politico-erotic... nu e modern. a a se zice.... deoarece Keri-baci afirma c pe la unsprezece noaptea. de la suprafa a râu lui. începutul secolului XIX. ² N-am. ² Nu conteaz . cine tie ce maniac b trân. fumând mereu. am mai auzit ultima oar expresia asta.... ² Vezi c eu sunt prieten cu trei din profesorii t i. formidabil! Mergeam cu to i bandi ii mei la cofet rie. pe ici. larg.... aprinzându. ce ea ce e i mai grav. ² Atunci un asasinat politic?. vrei s spui? ² Nu-nu.. Se g seau pe un pod acum. nu po i s în elegi. cum vrei. seralistule! M intereseaz altceva! ² Nu sunt seralist.. Pitina. ² Nu-i nimic.. Sau un asasinat. Râdea cu hohote. pe mine. folosit de ni te spirite conservatoare. Dar eu am f cut invers... s ne plimb m pe alei. i-am cerut birjarului. Cei doi st teau rezema i de parapet i priveau în apa tulbure. se poate s fi fost doa r o înscenare. tovar e. pe aleile late ale parcului nostru! A fost un hai! S-a l sat cu un proces... pe colo.. comendatore. care le regret .... pe vremea aia se mai aflau în B. L-am dat jos pur i simplu de pe capr .. mai e câte un tâmpit.. ² Atunci cu o singur crim .. a a-i trebuie. î i atrag aten ia. Pitina. de piatr .... Numai eu? ² Numai tu! spuse sec Mindra. Exact invers: am primit. ca mo tenire de la un fel de unchi pe care nu l-am v zut niciodat . n-ai nici o grij .... s ne plimbe cu rabla lui de tr sur cu tot în parcul cel mare. nu m intereseaz adev rul.. lui Keri-baci. ridicând din umeri. care au disp rut bineîn eles acum i au ap rut ni te autobuze. în mahalaua lui nenorocit . îns . ² Hai. i p turi. pe de rost. spuse enervat doctorul... i ceilal i m stimeaz . i cal. ² N-am nici crime. ² Ce vorbe ti? Va s zic nu te intereseaz adev rul?! 14 ² Ei. de pe capr .. esen a da?!// ² M rog.. din care mi -am f cut rost de bani de buzunar vreun an de zile. lâng restaurantul .. unul din tia f r scaun la cap. tr sura adic ... se însufle i Minda. sau. Mi-a l sat un album de timbre foarte bine garnisit. i dac te mai obr znice ti. conservatoare. Era un unchi sta.. f cu sec Lauren iu. ² Cu droguri n-am.. din când în când.

foarte bun . am s rit primul i i-am întins mâna.. ca un dobitoc. cred c o jum tate din sal se afla în culise: corul mixt.. nu în eleg unele chestii pe care mi le explic Procedura civil sau nevast -mea!.. într -una din l zile alea zbuciumate. la treisprezece-patrusprezece ani.. ce prostie. uitasem. a a am cunoscut-o. Dac n-ar fi fost ea. urlam.M. chiar cei mai nesim i i. dac ar fi fost. i -oricum. tot de fete. ca un dobitoc. ce vre i voi?" i noi. cea social tensiona i pe aceia dintre noi care se n scuser având deodat vârsta de aizeci de ani. Mai ales c la Äape" nici nu trebuie s stau la coad . dramatizat .. pentru c ne produceam i cu mici scenete.. la o manifesta ie la sate! Au fost organizate dou sau trei camioane cu voluntari. s lipe ti afi e. noaptea.. Când stau la Äape" sau la sifoane ² astea sunt cozile intelectuale. va s zic a doua oar am întâlnit-o la teatru la unul din zecile de spectacole pe care le d dea liceul nostru. Pitina. pentru c ceilal i. i-apoi a plecat cu colegele ei... s -i cân i un lag r. m car pentru o noapte. era o lume în culise.. de-un nume care nu înseamn nimic. Cu o genera ie înainte. la carne nu m-ajut . uneori. ne-am întâlnit în campanii.. ne pl ceau grozav. Pitina. s te legi. de care nu s-a sprijinit deloc. sau copiii g si i. era câte unul. s -l strângi în bra e ca un senil. a a. bineîn eles. pe vremea aceea în manualele colare! Chiar i Ovidiu.. Acas încasam ni te b t i fioroase. orfanii. i am plecat în campanie la sate. singurele. r spundeam: ÄNoi vrem pace. colile profe sionale. alta: ÄStalin i poporul rus. scrise de nu tiu cine. aveam i un cor vorbit. sau.. în revolu ia mondial . tia.T. aveam to i ni te mutre de parc eram anarhi ti.i s ie i noaptea din cas . când a ap rut dup nu tiu câ i ani.. Câte ac iuni. ca ni te pânze de cor bii. Pitina. A doua oar .. tensiunea cea larg . odat cu Ärevolu ia". c ci noi eram tovar ii la care se r stea. ba odat am jucat i într -o scenet cu ni te mineri în care eu pronun am foarte mândru tot timpul cuvântul pikham r. 18 umblau cu nasul prin aer ca mânjii prim vara. în ac iuni.. Sau pe Blaga i pe Ion Pillat..T. în coli i. c minele de ucenici etc. cei de la echipele de teatru. Pe cuvântul meu. cea ce era alt brânz .. Ei bine. de intelectuali... mai era i un liceu comercial. s râzi.. cu misterul acelei nop i albe lipite de coaste. liceul lor. Mai cite te cineva ... numai pe tine te am.. i eu eram unul din tia. fusese i câteva ore al turi de câ iva colegi mai mari i. probabil.. Când ne-am dat jos. Am exagerat incon tient.. entuzia ti. n-a mai ine nimic minte. noi eram viitorul i mai ales 17 prezentul. tii cum ne-am cunoscut? Ai s râzi.. câte paze la sediu n-am ratat din pricina prostului de taic -meu. în ni te birouri uria e. Eram cu adev rat voluntari. nu. s poveste ti i mai ales s te la i înfrigurat de vârsta aceea fantastic în revolu ie. nu erau interzi i.. scenete luate de prin îndrum torul cultural.. scârbos de tineri. Bezîmenski i al i clasici ai acelor vremuri. Am exagerat. pe minunata mea Pitina. credeam în revolu ie. dar asta nu conta. Ovidiu i Petrarca am avut tot timpul s -i citim pe urm . nu erau înc Äreconsidera i"! Bravo lor! S v d eu cine i-ar mai fi citit pe urm dac n-ar fi fost. i am întâlnit-o chiar în culise. bineîn eles i pentru idee. s -l morfole ti. ranul s rac. s zicem.. pur i simplu de-un nume. Ea e fiica Ärevolu iei". în comunism.. dar i pentru con inut. cu secretul acelei nop i în tine. a.M.. a zice. dac n-ar fi fost ea. bineîn eles noi. Ce Homer.. o tensiune dubl i tripl . Luca i'cu Dej. care atunci erau Äinterzi i"! De fapt.. liceele reunite. dar tia nu prea contau. trei ÄMoskviciuri". era o r gu eal fotogenic . cel de b ie i i cel de fete. S -l iei. e fals! eram mai mult decât ferici i: eram exalta i.. a a se cheam ² atunci m ajut . ce Petrarca! Recitam pe Dan De liu i pe Maiakovski. Ce interes a avea s iu minte atâtea tâmpenii? Cu ce m-ajut acum. chiar cu un tovar ! Se înfiin au organiza iile U.. s stai la sediul jude enei U. ranul mijlociu. Dar ea a primit mâna mea. ea e fata-comisar. i credeam în revolu ie. s-a vândut ca pâinea cald .. la carne? A. i eram ferici i! Nu. dup pofta inimii. iart -m .. îngr m di i în l zile camioanelor care ne aruncau i ne striveau unii de al ii prin hârtoapele acelor autostr zi i scandam lozinci. înfior tor de tineri. Pitina. nu conteaz nici ast zi. cum se chemau.. Spre sear .. i-a a îmi f cuse o favoare. i-am i citit. luminate a giorno.. f r s m priveasc . mai odihnit ca niciodat . Dumnezeu s -l ierte. eu eram într-a opta i ea într-a zecea. ÄMoskviciurile" au r mas. era cu doi ani mai mare ca mine.. uite câte tâmpenii mai c pu eaz pe easta mea?.. tot la biseric . dar nu con tient. cu al i câ iva.. dup aceea. rezema i turti i amândoi de cabina ma inii. ce zic eu. Noi. singurul viitor al omenirii. unde ap rea figura odioas a chiaburului. Era o adolescen în alt adolescen . unul. elevii se întâlneau la biseric i cu alta înainte. o febr în alt febr . fiii de mic-burghezi.. cu voce groas . lucruri neinteresante. de la cele dou licee din localitate.. reunit din cele dou coruri ale liceelor. care striga: ÄM i tovar i.ÄTraian".. Pitina. s -l legeni. copii lenini ti. pentru c erau ocaziile... Sau. chiar cei mai pr p di i sim eau c se întâmpl ceva. de-un nume. nu r zboi". sau cu cele de la coala Normal . fusese i. i eu. unul din cei ini ia i. eram tineri..... pentru prima oar în istorie. jum tate dintre noi nu mai puteam vorbi. libertate ne-au adus" sau ÄAna. D-aia. prin praful uria r scolit de noi pe drumurile de la o comun la alta. bag spaima în bur-gheji". s vii diminea a la coal . mi-am dat i eu seama.. când stau la câte-o coad mai lungu . unde puteam s o întâlnesc a doua oar ? Tot la o manifesta ie! Ac iunile astea.. ca un zaharisit. imagineaz .. nu-i a a? Bineîn eles. unul din cei ale i.. chiar i b trânul Homer nu era reconsiderat i a avut i el noroc c . era una. de a ne întâlni cu cele de la liceul de fete.. Pitina. am 16 exagerat... puteau s umble noaptea i ziua. ce Ovidiu. din camion. astea sunt otii. î i dai seama ce pr pastie! Era exact în anul una mie nou sute patruzeci i nou . Ea a ap rut în cursul superior. f ceam de paz la sediu.

f r excep ie. în clinic . care nu erau înc Äreconsiderate". dar.i pot pl ti ratele. pe care pu ini erau în stare s-o detecteze: un fel de veselie natural .. o suporta destul de dificil. în loc s-o ia de acas . prin câteva zeci de semne afectuoase i criptice. câte un solo al fiec rui Ävirtuoz". controlându. înv toare. Atunci când ajunse la casa doctorului Birta u. pentru c Birta u era unul dintre rarii oameni mode ti. o prietenie pe care Ludmila. la o circumscrip ie. dedi -cându-se familiei. i cred c dac nu s-ar fi întors ea deodat i mi-ar fi vorbit. nu d duse dovad . îl f cu s în eleag c raporturile lor sunt perfecte. unii dintre ei. da. pe Blaga l-am citit prima oar pe ni te foi b tute la ma in .. El ar fi fost ² împreun cu ai s i ² poate mai potrivit undeva. conferen iar de medicin legal . Noi am citit pe ascuns numai litera tur bun . nu din cale -afar de dota i. Un joc al ei. urm rise de departe în ultimii doi ani felul de a se comporta social. c nu e nevoie s se gr beasc ... o natur complicat .. pianist .i mâinile masculinizate de munc . cred c mai manevram i ast zi peste scândurile acelea stropite cu ap . un fel de râs ve nic i senin. i dr. cu atâta lume de fa . director în minister. pensionari senili. era i al ministrului. crispate. nu f cea îns eforturi prea mari s i le ascund i nimeni nu p rea. dar constat curând. Minda tia c urmeaz s fie Äpescuit". a a cum o genera ie înaintea noastr . i logodnicul ei. spre norocul atâtor Äor eni" gr bi i.i seama c totul era un joc. care. coleg de clinic . O. i ea era printre toate astea. Seara avea pentru Minda i un alt scop: trebuia s fac cuno tin a doctorului Ro ea. însufle eau o mic colonie uman i reu iser . dar întreaga familie respira un aer senin. Ludmila. de 13. ea îi zâmbi. al prietenilor lor. profesor de dermatologie. cu teama c e în întârziere. personaj foarte influent. ea s-a întors. numindu-l Ätipul semidoctului" i gre ind. traversând o mie de greut i. unde se zice c s-ar fi produs i Franz Liszt. politicoasa. La început Minda sim i ceva vecin cu recuno tin a fa de în elegerea ei. Gurgu Ivan.. logodnica lui Minda. f r calit i individuale.. în sfâr it. fete i b ie i. dac era un secret. Oda în metru antic i Glossa. ascunzându. de capacitatea sa deosebit profesional . dar iat c întâmplarea a vrut s -l a eze într-o clinic universitar . inutil i imbecil poate. director în minister. în cri i de Ämarile" lor destine. i voia. veni la el. Ro ea Äpescuia oameni". la cererea general . i musafirul inteligent care avea norocul s intre în acea cas modest î i d dea destul de repede seama c aerul care plutea acolo i de care se l sa cu bucurie oricine contagiat exista i înainte i dup o astfel de Ävizit " sau Äserat " sau de fa cu un grup mare i simandicos sau numai fa de unul sau doi invita i. dar apoi zâmbi de pro-pria-i naivitate. Ast zi îi prezenta pe Dan. Cei dintâi interesa i în aceast întâlnire erau Velici i Ro ea. etc. so ia doctorului era o femeie care râdea cu pl cere. care ap rea i exista la el f r nici un motiv. di \ Velici. c l torind cu un cal sau cu un faeton 20 de l ptar condus de un ran surd i inutil la munca câmpului peste livezi i coline.. contrariat. la început. îl prezent cuiva i.. bineîn eles.. ci chiar pe Eminescu. violonist.. în conferin ele interna ionale str ine i interne etc. într-un mare ora . bineîn eles. el o trimisese înainte. cu adev rat senin. era de fa . D espre acest Birta u se pronun ase atât de drastic Ceea. Era ceva nepref cut. lucru pentru care i venea lumea la ei i pentru care te puteai sim i cu adev rat bine acolo. Birta u era eful unei numeroase i vesele familii (mai avea i doi b trâni în cas i o nepoat r mas de timpuriu orfan de ambii p rin i). o manevr foarte dibace. chiar trufa . pentru c ea nu putea s l ase ner zbunat o asemenea neglijen . s -l cunoasc de aproape înainte de a-l atrage în anturajul s u oficial. s dea o educa ie Äcomplet " progeniturilor lor. Gazda era un radiolog Ämodest i harnic". în primele minute ale întâlnirii lor. cu totul pe nea teptate. de la noi. m runte i foarte concrete. de nici un fel de indispozi ie ² a a cum se temea el ² fa de faptul c . prea crispat de a avea invita i atât de simandico i. Al turi de Minda. lipsit complet de tact (lucru într -adev r dificil de suportat). i au citit atunci o gr mad lucrurile astea. în câteva duete. i Birta u era bineîn eles mai cunoscut pentru familia sa. toat lumea. mai ales. din familia Birta u. Aceast Äveselie blând " reu ise s-o transmit i familiei sale i acesta era secretul. curgea i fâlfâia printre toate astea! Acolo. Poate în felu l . Äsemnat de ea". ilu tri. care. autoritatea real a lui Minda în colectivul catedrei. dându.. Ro ea. se tia sigur. care avea uneori un timbru strident. i apoi. abia inându-se s nu izbucneasc în râs. Dup ce se desp r i de Ceea. am trecut cu adev rat i am citit pe sub banc nu La Medeleni de Ionel Al. dar având o calitate pre ioas . Copiii erau. din diferite motive. acel aer era un dar cu atât mai pre ios cu cât se întâlne te rar. Teodoreanu. bineîn eles. numero i i. împreun cu so ia sa. radia c se afla în centrul acestei Ä es turi". i vreo doi-trei nenoroci i de doctoranzi care î i scriu teza cu ei. mai avea 19 invitate dou Äsomit i": dr. neglijent îmbr cat.Homer sau Thomas Mann în Occident? Aiurea.. dar reconfortant între atâtea expresii gr bite. Velici voia s se fac util directorului general. iar Velici. se surprindea uneori pl când -o pentru aceast mândrie a ei. câ iva bucheri.i ceasul. decât pentru tomografiile sale. împreun cu amantele lor. cu o veche geant de piele scorojit etc. stând câteva ceasuri în culise. i. au citit La garconne i Pitigrilli i a a cum ast zi se cite te L'histoire d'O i alte porc rii sadico-fantastice. Minda f cu instinctiv câ iva pa i mai repezi. întârziind astfel aproape o or întâlnirea sa cu Ceea. Ea era orgolioas . se retr sese di n înv mânt. numai pentru c nu erau în manuale. Dimpotriv . noi îns îi citim pentru c am trecut prin revolu ie. i Mireia.. întâlnire programat i aranjat de un amic al lui Minda. la un moment dat am f cut o manevr de apropiere de grupul de fete în care se g sea i unde se aflau i doi dintr a zecea. de 11 ani. i. îngrozitor de dibace. iar Ro ea auzise de Minda. dar era totdeauna Äa ei". c altfel nu pot avansa i nu . plictisi i.

dar so ia.. sau c voi fi în curând. Nu cu totul. care îl scotea din s rite pe doctor. individ execrabil ce e ti!.. mic. drept. Nu e decât una singur . se r zbuna în cele mai felurite i însp imânt toare forme. gre ind m runt fa de ea. în schimb. femeie care te -a intuit. ca i în acea sear . . bineîn eles. cu un început de ro ea pe tâmple: ² Fals.) Tu e ti convins ² alt aspect îndoielnic al b rb iei tale! ² c e ti o partid grozav ! ² Ce scârbos.acesta se exprima demnitatea ei sau nevoia ei vital de a fi respectat . dar ar fi p r sit-o mai repede. La cei care trebuie s tie. i Minda. ce p rea atât de rezolut. care ie i se pare c aduce cu dragostea! Grosol nia mea te înduio eaz ! Asta e o duio ie de proprietar. Eu sun t printre pu inii oameni care Äte tiu". se a tepta. ² Care motiv?. s fii o partid . Tenace e ti! ² Ia te uit ! Brut ! în loc s -mi admiri picioarele!. ² Cum care?! Acela c te cunosc! Asta e o valoare pe care am dobândit-o greu.. camarad bun oricând. f cea el. ² De ce la toat lumea? f cu el cu un repro jucat. îns cu un început vizibil de enervare. pufnea el. Ea îl privi atent .. lâng Ludmila. ² Ai dreptate. dup un ceas sau o noapte înc rcat de ur . nu prea tare. în acest 21 sens. s -mi ia locul i ansele la Ämâna ta". de domni oar jignit sentimental. în orice caz e singura explica ie valabil ² pentru mine. ce vrei? striga el. care i -a inut piept. Dealtfel. la o mârl nie de a ta eu î i r spund cu alta. poate singura. se în elege.i cump r un sutien. Poate chiar dimpotriv ! ² De ce râzi! întreb el. iubitule! Tocmai acum nu ne în elegem. Äs pluteasc ".. Minda era înc speriat. Eu î i in piept. riposta ea. e un semn sigur al perspicacit ii. afar de Minda.. o dovad . a unei tr s turi feminine în caracterul s u. Äconvins". i apoi r spunse sec: ² Sutien îmi cump r singur . râdea el de ast dat .. ² Nu-nu.i dau ie banii. ² Ascult . Mai pu in trufa . ci logodnic .. ci cu un zâmbet al ei. Ea îl privi o clip . l murit. înfrico at de prea marea ra ionalitate i organizare care domnea în via a sa. d -mi voie! ( i ea îl întrerupea nu cu vocea mai ridicat . pe jum tate furios. dar pe care. Dar aceste note false o ajutau s supravie uiasc lâng b rbatul dificil care era logodnicul ei. în ochii Ludmilei.. am s spun la toat lumea c tu mi l -ai cump rat. de ghea .. w pentru el... ca ea s -i fie superioar .. aceast Äincapacitate de a alege" de care el vorbea i acum uneori prea mult i prin care încerca s explice logodna lor întârziat (de i. ² E pl cut s tiu c sunt proprietarul t u. un fel de cochet rie cu pretendentele la Ämâna lui". trebuia s însemne altceva.i cu aten ie igara. la mâna ta cam mare. acas . Dar nu pentru mine! ² i atunci. Aceast spaim exagerat . de i sim ea perfect c accesele ei erau false uneori. i asta î i d probabil o pl cut jen precardiac . Numai la câ iva. i nici m car pretendent . So ia lui. ² Am s .. i.. tandr . eu sunt ocupat. cel pu in. îl c uta chiar cu interes. sigur de inteligen a sau poate de instinctul ei. se l sa. de zeci de ori. nu de amant. Eu. calm . oricum singura . ² Pentru c am umor. spre mirarea sa. ² Bineîn eles. la mâna mea! ² Da-da. Minda.. i nu f r a o examina tot timpul. realmente bine dispus ... mirat sincer. Minda râdea din nou.. tu s -mi iei un mantou de blan . perfect [ rece ² asta nu trebuie s însemne c noi doi am fi o pereche ideal sau m car potrivit . revenea la ea ² de i ea nu-l chema în nici un fel ² se l sa recâ tigat printr-un secret pe care nu-l în elegea prea bine. râzând. ² Care pretendente?! ² replicase el odat . de ceea ce numea el Äincapacitatea de a alege" de care d duse dovad . chiar în anii studen iei.. scuturându. ea îi în elase a tept rile. îi f cuse scene dispropor io nate. atente la cea mai mic gre eal a mea.. peste dou luni începe s ning . Ludmila avea un instinct sigur. izbit de grosol nia lui. Asta nu înseamn ² ad ug ea repede. ² Asta e adev rat. Minda ar fi iubit -o mai adânc. îl reg sea. i ea o afirma f r menajamente. u or: ² Ia uite ce bine ne în elegem. ² Eu? d dea ea u or din umeri. încrez tor ca un adolescent sau un îndr gostit f r vârst . pentru c era o bun lupt toare. în fiin a sa. în singur tate. ² Sau s . încerc el un fel de compliment. Pentru c i tu ai umor. ² S nu ne juc m cu cuvintele! ² i-o t ie ea bine dispus . 22 ² Absurd. du man i prieten în acela i timp. care mai fusese însurat o dat . dar tu e ti într-adev r o partid .. O tendin neb rb teasc de a se l sa cucerit. dar i al tenacit ii mele. sedus. exagerat de speriat. oricum ² a înc p ân rii mele de a sta lâng tine.. de fostul s u mariaj. în aceast leg tur ridicol pentru oricine. generoas . E perfect exact: ÄCu pretendentele!" în spatele meu tu vezi o armat de femei. 23 ² Aceasta va fi una din ocupa iile tale de c petenie. Pentru aceasta i pentru striden ele la care ea nu voia s renun e.. el n-o f cuse niciodat ) era. viitoarea lui so ie! De i trecuse mai bine de un deceniu de la divor ul s u. i divor ase la nici doi ani. De zeci i zeci de ori.

ca în fa a unei lame de esut viu. i încântat. o pensul nev zut . Bineîn eles. Velici îl aborda pe Minda i. urm rind reflexul infra-gesticula iei ei pe chipul u or împurpurat al consilierului. tr ind miracolul unui interes comun i atât de profund. de ce evident?! ² ea. a logodnicei sale. întârziind acel timp al nim nui. La scurt timp dup terminarea Äconcertului". Ea îl chem sus. cu trupurile lor frumoase. Da. zâmbetele acelea neutre. se instala îns între cei doi. ferici i c sunt împreun . preferând compania lui Ceea. o prinse în bra e i o s rut cu adev rat. Ceva rece. iritat. replic el reflex. abia sim it rece. umplut cu vin ieftin. ascultând cu o ureche intern ca ea s se trezeasc din nou sau nu. Minda îl privi la început cu o oarecare neîncredere ² ca orice b rbat înalt pe unul mic. cei doi logodnici f cur o gr mad de remarci interesante sau nu despre seara lui Birta u i despre cei de acolo. obosi i de dragoste. El veni lâng ea. el privea i îi ordona apoi gesturile pe sfert cu mâinile-i frumoase. l sând -o pe ea s Äcontinue". u or r ut cios (un zâmbet cu care Velici se resemnase). o pasiune înc f r scop. se reliefar calit ile sale de om de lume. pe gur . o atinse cu mâna pe p r. în fa a acelui tir continuu de artilerie. De i era evident c nu putea s -i plac un b rbat ca Ro ea ² evident. unde el o conduse. difuzându-se. cu umerii pu in prea la i.privindu-se în ochi. ferici i oricum. îl amuza acel joc. unt i felii de salam ieftin) i fiecare se g sea cu un pahar desperechiat. dilatându-i sexul pe fiecare centimetru p trat al fiin ei ei vizibile. imediat. Minda zâmbea mereu. se încrunt abia sim it. cu siguran . str duindu -se s nu par mai prost decât cel lalt i reu ind. întinde ca un tu movul acela pal. a teptând. ca între b rba i!). ca trezit dintr -o abia sim it hipnoz . capul ei frumos i mândru i-l inea cu o anumit elegan aplecat pe un um r sau altul ² ca s atenueze diferen a de în l ime dintre ea i partenerul ei? ² întreaga ei inteligen rece. pentru c . Ii pl cea ca el s-o priveasc din profil. sângele orgoliului s u ² deveni sclipitor. ca s se apropie de cei doi. Minda i Velici. i Ro ea ² dintr-un bun instinct. tulburat de pasiune. Din clipa aceea totul se tulbur . cu sutele!) î i erau indispensabili. cumva. sclipitoare ale din ilor m run i i albi. i Ludmila îl acapara din nou pe cel lalt.Ludmila îl privi din nou drept. de porcelan. care se st pânea perfect. pe obraz. Minda i cu Ro ea î i f cur o reciproc Äbun impresie". cu trupul gol. Tr iau o or ² un timp când ceilal i dormeau. ² A vrea s tiu ce gânde ti acum? o întreb el privindu-i profilul. pe care le inea în fa (în fa a ei i a lui. comunicându-le lor. dezgolit. dar numai câteva secunde. într-un fel ciudat. dar ce proprietate!" în timp ce r spundea lui Velici.i expresia fe ei care-l ap ra). o stare ciudat de a â are! ² o or . i se iubir i b ur împreun . 25 i. în drumul spre cas . Velici manevr în a a fel ca Minda împreun cu Ludmila s se g seasc fa în fa cu Ro ea. apoi o s rut . Ea d du din umeri. Velici se usca brusc. dar c utând unul. mental. celor doi treji. se Äfluidifica" vizibil. antic. nepierzându. la un Äscotch f r ghea ". i acest lucru deveni cu atât mai evident în fa a casei ei. cu un început de chelie. i asta era feminitatea ei. luminând abia în semiîntuneric. f r s scoat un cuvânt. când buzele sub iri i vii se întind i dezgolesc u or vârfurile umede. formidabil chiar ( i Minda aprecia acest lucru . tiind c în clipa aceea cel pu in ( i astfel de clipe fuseser cu sutele. Minda nu o f cea îns . Ar fi fost timpul ca ei doi. ajungând la scopul propriu-zis al întrevederii. f r leg tur cu ce se vorbea. iar peste corneea ei albastr . ironic cobora acum în corpul ei. încât î i pierdea orice nume. ajuns printr -un fals hazard acolo. apoi. t if suind goi. sau din polite e? ² se adres în primele minute Ludmilei. i Minda spumega (zâmbind mereu. s fac o jum tate de întoarcere i un pas. întreg trupul ei înalt. a teptând. la câ iva centimetri de um rul logodnicului ei. cu unghiile roase la degete. cu brusche e aproape. f r expresie. Ro ea. dar foarte vizibil pentru el. Directorul din minister era un b rbat scund. conturul c rnii ei prindea un reflex mat. nelini tindu-l). primele secunde. atât de suav. în clipa când se s rutar de r mas bun. nici un cuvânt îns despre Ämojicia" lui i Är zbu narea" ei. r spun zând scurt frazelor Ludmilei.. To i patru. Fuma în continuare. de evolu ia ei. delicate i neutre. foarte vioi. sub ire. Ro ea. apoi. fericit . dar era. pentru Minda. înc tinere. i din nou î i aminti fraza ei: ÄO încântare de proprietar!" ÄSe poate. i ea îi r spunse. începu el însu i o fraz lung . sim ir întârzierea aceasta a lui Minda. în iubirea lor mai tân r dup acea Älupt " neexplicit . Ea încerc un s rut rece. cu o foarte scurt ezitare. în doar câteva minute de când discuta cu el. a a cum se umfl o b ic de plastic fixat la ventilul unui mic compresor. sigur . se întoarse spre. De i schimba probabil amabilit i cu favoritul ministrului . se Ämodific " pe nesim ite. informat ² doctorul putu s constate cu un zâmbet mic (pe care cel lalt nu putea s i-l explice) c 24 logodnica sa Äse r zbuna deja" pentru Ämojicia" pe care i-o f cuse în acea sear . în timp ce discuta cu el ² Velici era un bun specialist i un om inteligent. î i invent o verv care-l uimi i fermeca pe Velici. dar el o lu la el. i atunci. pe urechea stâng . un zâmbet fin. observând c Velici încetase s vorbeasc . nimeni dintre milioanele de b rba i sau de femei nu l-ar fi putut înlocui pe cel de fa . pe jum tate sau pe sfert acoperite de cearceafuri. P rea o paia în fa a cuplului Minda-Ludmila.el. privirea ei ascu it se voala i acum privea cu întreg trupul. de rece i de exact. îl amuza s . aproape curios. cele dou grupuri se reunir . în timp ce se serveau ni te sandviciuri s r c cioase (cu past de pe te prea s rat . cu din ii frumo i.i simt sângele în artere ² pentru c se juca cu sângele s u. persistent. Velici reînflori.. cu o fin discernere a nuan elor sociale. ca i despre alte lucruri. cu o ciudat ascu ime. el îl accept .

mai panicat . printre care cei doi întârziau. Nici unul din cei doi nu era copil de ran. Toate aceste no iuni. mai departe. la aceast or . apoi alunec u or în stânga. a istoriei i a nat urii. Ora ul se trezea. o civiliza ie care î i sfâ ia înc marginile de mâinile acelea aspre. mai precipitat . de care ei nu aveau nevoie! ² în ciuda vitezei. cu siguran . aceste zeit i grave i posomorâte erau negate cu violen i nep sare i ele trebuiau s se nasc înc o dat . se trezeau acum. A vie ii care îi a tepta dup aceea. din care fusese supt aerul social. o revolt împotriva planetei. Da. care. tot mai jos. str mo ul nostru viu. mecanica lui îi cucerea tot mai mult pe cei doi logodnici întârzia i. a celor ce intrau în istorie. pentru c geamurile se colorau deja. f r voia lor. i acel înc era o victorie împotriva mor ii. a a cum i noi iert m gre i ilor no tri. Ce aproape erau acum cei doi de ace ti oameni pe care nu i-au întâlnit niciodat . împotriva ideii ei fixe.dincolo de carierele lor sociale. tiranice. De i. militarilor. oricum. l sar îns . ale singuraticului. concret ca o bil de o el ² sfidarea nu a mor ii. Dar moartea aceasta era în nic ieri înc i apoi clipa lor fusese ² rotund . de form . p strând înc urme din p mântul str bun. f r nici un Ärost". prietenului nostru. Durat a îns i. ceea ce nu vor face str nepo ii lor. înc [ al turi. Sau aceia dintre ei sosi i de cu sear i care dormiser pe sacii înc rca i. în paralelismul acela incredibil. 27 Ludmila o stinse îns la jum tate i se ridic s fac un du rece. Nu reu ir îns . într-o absen ce dureaz o secund . ce str bat. cel lalt i-l reaprindea. pentru c pia eta \ r mânea. pe care nu o în elegi. nearanjate în vitrine. fructe i legume cu r d cinile în aer. erau abia privi i. Care ochi? Numai al lor. soseau acum. Cauza lui era pierdut . cump rar un kilogram de mere i respirar aerul legumelor proaspete. el aducea fructe care cre teau f r p mânt. al turi de femeil e lor sau de o b trân . i când într -unui se atenua acest sentiment. erau profund lini titoare. aspre i absente totodat . a accidentelor de teren. muncitorilor. Se ridicar amândoi. nu va( întârzia s vin . a istoriei. un fel de 28 flori ale lui. ci a vie ii îns i. ! tot mai gr bit . Spre diminea stinser veieuza. Când plecar . tr ir strania / senza ie nu a unei îndep rt ri pe orizontal . cu siguran .. odihni i de acea noapte de nesomn. care se înc rca de scopul lor. o particul de neexpropriat ² în pia et . infinit plastice. s priveasc fe ele acelor oameni. dincolo de 26 vârsta lor chiar. pentru c se p rea c cei doi nu aveau nevoie de el. i atunci aprinser ultima igar . el aducea c p âni proaspete de gulii i varz pe care le culegea din r sadurile sale de flori. în firesc. se petrecea un ritual. i se culcar s doarm . timpul era nelini tit. acel pumn de rani. naivii simplu. Minda i Ludmila se plimbau f r rost printre tejghele. a vie ii fire ti. aceea i frac iune de spa iu. în goana aceea f r scop ² exista cineva. profund materiale. de civiliza ie. Pentru c acolo nu se vindea i nu se cump ra nimic. dou secunde. o alt logic .. de orice politic i de orice religie. era ceva în ei. legumele crescute de ei în dosul casei. Un ir lung i complicat de Äcoinciden e fericite" se întâlnea în grupul lor statuar. o alt istorie. ceva confuz. un ritual ca o fosil a unei alte existen ei ranul venea înc la ora . mereu prezent în fa a ochiului. Minda i Ludmila se îndreptau tocmai c tre ace ti oameni. Era o noapte de iubire prelungita. mul umi i c fac înc ceea ce au f cut ^o i mo ii lor. Sexul lor opus i atâtea alte întâmpl ri / din existen a lor genetic i social îi apropiaser i îi p strau al turi. incredibil. una din pu inele care înc nu fuseser desfiin ate i unde.. inferior. vie. s fac efortul de a se na te înc o dat . v ruite în alb. dibace. D -ne ast zi i pâinea noastr cea de toate zilele i ne iart p catele noastre. aveau totu i nevoie i se temeau chiar de semnul s u amical pentru c în el îi a tepta propria lor degradare. o absen din gând i din carnea acelei zile fire ti. o alt natur . dincolo de politic i religie. indife ren a lor zgomotoas începea s se fac sim it . De ce s se mai culce? Mai aveau nici dou ore pân s plece la lucru. care se opunea somnului. un hazard care le era prieten i care le surâdea i ei alergau pe cele dou ine al turate în viteza ame itoare a dou garnituri paralele. strâns. stingerea sau scurtcircuitarea trupurilor lor ca dou filamente verticale. un rest din ei i din noaptea lo r ² a lor. profesorilor de la institute. senine. strecurându-se printr-o armat de intermediari Äagricoli". cu siguran . celor m run i. cei înc otr vi i de iubire. care i se pare inutil . f r s tie de ce mai vine. înjur tramvaiele i ma inile se înte eau. cu inutilele flori. un alt firesc. se leag n i se mic oreaz . arzând într-un vas invizibil. cu mult prea simplu. cu o persisten inexplicabil . aduse ora ului ² i pe care ora ul le primea cu atâta suspiciune! ² aduse func ionarilor. a nu tiu c rui gest din nu tiu care diminea când duci absent cana la gur . a lor. Strâns. aspre. ranii din împrejurimi cu zarzavaturi i fructe proaspete. în aceea i frac iune de timp. cump r tori.. sacii lor pe tejghelele acelea de ciment v ruit. a celor care î i de ertau cu mi c ri tremurate. i siluetele acelea îmbr cate pestri . venea. de societatea în care tr iau. reumanizarea lor. cu veselie. ÄMarfa" lor. privindu-i. Trupurile lor al turi erau ca dou filamente în incandescen . ca un inel care se îngusteaz . se sp lau la vreo gur de ap ce ie ea din pavaj (sau la furtunul vreuneia din armata femeilor f r vârst ce cur au rigolele cu jeturi de ap )_ i î i aranjau apoi marfa lor pe tejghelele de ciment. mergând s respire aerul legumelor proaspete. de care nu aveau nevoie. în logicul cel de toate zilele. sau doar în sil . astfel ca dou mâini de la dou ferestre opuse s se poat prinde i ine strâns. . ci parc se ridicau lent i \ leg nându-se în aer ca tra i de un m t sos elicopter. Era o form a libert ii pe care o sim eau confuz cei doi. Ciudat. cu precizie. în momentul în care plecar . se îmbr car i ie ir s dea o rait prin mica pia din apropiere (la vreo zece minute de mers pe jos).

i î i f cea planuri detaliate de lectur laic pentru concediul viitor. eu o ironizez pe ea! . i atunci se lumin totul... personalit i fascinante. necrezând.. Era individa aceea durdulie care venise la el la special cu o micoz . a doua oar într-o s pt mân . dar atunci. ce dracu. poate. dealtfel. o damigeana de vin bun. i se r spunse / (era o f emeie) c e o Ävoce blond ".. sl biciunea sa. apoi înc un distins coleg. Imperiul roman. obosi i de mitul puterii. c acest ÄCiulin" e un internist cel pu in la fel de bun ca mata. cineva cu care dracu tie când.. cu cine are onoarea. s trimit acas . într -un moment de neaten ie.. ceva ce nu distinse foarte bine. cu vreo s pt mân în urm . când auzi stupefiat de dincolo: ² Ei.. schizoide. Era în jur de dou sprezece i treizeci. Devenea tot mai mult un Äspecialist împu it".. cum? Ciulin? Cine -i Ciulin sta? întreb el.29 Capitolul II La vreo s pt mân dup serata de la Birta u. tocmai acele! dou ore zilnice. etc. ² Ei vezi ² se auzi gângurind de dincolo ² acuma m i ironizezi! Când dracu ajunseser deja la... ² Ei bine ² f cu Minda. de i nu-i st tea deloc în obicei. îi p rea r u. dar îl interesa totu i reac ia luia ² ei bine. când a citit re eta pe care mi -a i dat-o. dar nu auzise i îi veni s întrebe cu ce se ocup acest Ädoctor Ciulin". i atunci auzi deodat foarte clar: ÄMia Fabian".. multe din ele venindu-i din str in tate. stimate domnule.în ultima vreme îi ocupa toate amiezile. perioada târzie. erau înc prea vitali etc. greci. perioada aceea de aproape dou ore dup vizit . pentru c . ap reau Äfuriile" sale c nici Äast zi" nu reu ise s se retrag . dezvoltând în orgiile lor. apoi rudele ² îngrozitor de multe rude! ² apoi din nou un amic (?).. Minda se afla înc la clinic . i ele se dovedeau insuficiente la avalan a tot mai mare de volume care se adunau pe masa de lucru. Ceasul de pe masa sa de lucru indica ora unu f r cinci minute. parc i un chicotit.. terminase de aproape o or vizitele i d duse câteva consulta ii unor cuno tin e. în crimele i lecturile L 30 lor. evrei. îl f cuser s fie ceea ce erai ast zi. vai. i i se r spunse prompt. pe m sura planetei vizibile atunci pe care o posedau i c reia îi atinseser limitele. egi pteni... i l -ar scuti de grija de a alerga la dracu în praznic.. închis în laboratorul s u. i se d du din nou leg tura i la început nici nu în elese bine cine era la telefon. cu o scrisoare de la miile. ÄCum a a? ² auzi el ciripind la cel lalt cap t ² nu a i auzit de doctorul Ciulin?!" a a. Apoi auzi. care. Afl . chiar un prieten (?). Faima sa crescând de bun diagnostician. pe care-l p zea ca pe ochii din cap. Ävoce blond "!). cum se f cea în timpurile civilizate. in i veni i cu unele recomanda ii etc. i iar i mai ap rea un telefon i apoi înc unul. dracu s -i ia. zecile sale de mii de cuno tin e. Mommsen) aproape nu mai ajungea s citeasc . domnule?! Nu. cum zicea el însu i zâmbind. enorm. ÄCum". îl pasiona acum. cu totul inutil. ceva a a cum se spune prin romane: Äîncântat de cuno tin !" sau: ÄSunte i un om deosebit de inteligent!" sau: ÄMi-a f cut pl cere cuno tin a dumneavoastr !". de la. ceva. iar de dincolo ceva. de data aceasta foarte distinct: ÄVolumnia Fabian.. ei bine. de i f îl flata." i el a tept s aud de unde.i vie a doua zi s . un fel de mirare lung . Asta era culmea! Cine era maha-l lagi a asta care îi tia num rul de la clinic ?! S spun despre ea îns i c e o Ävoce blond "?! Ä i cum te nume ti mata drag ?" insist el calm (auzi. mereu politicos. lui Ana -neni (femeia lui de cas ).. plictisit bine deja. f cu el. autori de istorie antic de la sfâr itul secolului trecut (Gibbon. istorie i mai ales istorie a ntic . parc .. începuse s -l intereseze de unde poseda fiin a aceea telefonul s u de la clinic . în goan dup un vin dup care s nu. în sfâr it. tocmai când se apro pia un asemenea sfert de or de Äfurie a remu c rii". în sfâr it. caracterele lor complicate. colegi... v mânca i i voi între voi.. natural. nu m mir defel. i alte porc rii de felul acesta. reu ind în sfâr it s se elibereze din tirania sclavilor lor erudi i. o curc . ca i acum. de la cuno tin ele i colegii pe care-i cunoscuse acolo sau cu care coresponda. auzi: ÄM ironizezi". i unde mai pui c tia vor s fie diagnostica i pe gratis. au creat un fin de siecle fantastic.. istoria cezarilor de la Augustus. i se f cea leg tura telefonic acum i cu. mieunat . cu ma ina. probabil d duse mâna i îi spusese dintr-o nenorocit de bun -cre tere ² cel mai odios lest mic-burghez pe care-l c ra înc cu el! ² îi spusese o fraz amabil . Tâmpi ii îns trimit zeci de sticle de licheur.. un om pe care nu-l mai v zuse de vreo doi ani. i în minutele în care. a decaden ei. s descurce ceea ce ea îns i încurcase. ce -i cu nebuna asta.i omori cu toporul singurul prieten care te mai suport pe lume. care era deja lâng el. Cât p-aci 31 s trânteasc receptorul. din nou cât p-aci s pun telefonul pur i simplu pe mas i s-o lase pe Elvira (soraef ). s lucreze. Acum nu-i r mâneau decât orele serii pentru! lectur . Când întreb a doua oar . Beletristic sau. dar c reia îi d duse. pe care de ani de zile i-o dedica laboratorului j clinicii i Äliteraturii". ce a zis distinsul domn Ciulin când. cuvântul: Nestorescu. se pare c persoana nu era singur . un fel de polite e scrâ nit .. în prieteniile i capriciile lor ultima glorie a imperiului. probabil î i închipuie c l -ar jigni dac i-ar l sa sorei o bancnot . cutii cu praline i alte porc rii de felul acesta. alexandrinismul lor monstruos. s salveze acele dou ore pe care înainte de a fi Äcelebru" izbutea s le fure celorlal i i care.

V recomand s urma i în continuare sfaturile domniei-sale. încât el izbucni în râs.. când domnia-sa. foarte clar: îmi pare r u... în sfâr it! receptorul. f cu el. de i inea foarte mult la p rerea acelui Ciulin. 33 semnificativ pe Elvira. Imediat î i mu c buzele i. de vreo cincizeci de ani! dar apoi... e solicitat de persoane simandicoase.. ² Nu e nevoie s v cere i iertare ² f cu el. lectur o or cel pu in.. permisiunea. 32 Asta era culmea! Acum începeau i scuzele.. tia. vinov ia Elvirei atât de marcat . r gu it u or.. Acum. Nu va fi u or. ² Bine! conced el. sunt la dispozi ia. un fel de somitate (de care n-auzise îns nimeni!) i despre el. dar la special poate s vin oricine> se pl te te. în ultima vreme cel pu in. un b rbat foarte tân r. care se f cuse cunoscut în str in tate i se întorsese tocmai de câteva zile de la un congres de la Lugano. apoi un drum la un anticariat. cumva. uitând c Ludmila cump rase bilete la un spectacol. dar totul se sfâr i cu bine i el putu a eza în sfâr it. începea aria cealalt !. ea avea o p rere excelent i. stârnind îns . I din neîndemânarea sa.. incon tient (colectivit ile umane au adeseori i defectele unui organism singular). Cu ce v mai pot ajuta acum? Acum ea se crezu obligat s -l asigure c . foarte citit. cu voce schimbat . acas . Ei. nu se exprimase destul de l murit. nu însemna oare. un fiziopatolog. i lumea. cu tonul cel mai sec. mi -am permis s . care st tea stan de piatr ² cum poate r mâne stan de piatr o femeie mic .. cald. o logodnic poate suporta pe cel mai bun prieten?! ² hot rî totu i în ultim instan c va renun a la spectacol.. oricât de surprinz tor ar p rea. durdulie. o auzi spunând: ² A. în schimb. un telefon Ludmilei i Ceea. spune i-mi ce. de dincolo.² Nu-nu.. i el. fulgerând-o pe Elvira. asta-i acum. societatea. ei doi | realizau un cuplu i social. (era s spun : ÄCe dracu!. Minda î i mu c de câteva ori buzele. v rog. spera el!) erau v zu i cu pl cere împreun .. într-un fel de vanitate sau egoism al ei. de cazuri grave! V rog înc o dat s m ierta i dac . în primul impuls. Sora . tiind c orice întrerupere îi putea fi fatal . ei care pân acum timp de aproape doi ani. în ciuda faptului c era la mod (auzi. unde i se rezervase o carte pe care o c uta de câteva luni. c era foarte Äinteresat" în ultima vreme s -l vad j pe Ceea singur. s -l fac s vorbeasc .. din nou începând s se enerveze.... avea dealtfel. V invit atunci i. dup cum. ² O s scot telefonul sta de aici! strig el de dincolo. Sc p numai promi ându -i c poate s mai vie înc o dat la consulta ie. schimb brusc. sâcâit de aceste coinciden e plicticoase ² erau chiar coinciden e. Ludmila inea j foarte mult s apar împreun cu el. Lauren iu îi d duse 1 în diminea a aceea un telefon. V rog s -mi da i dumneavoastr . o privi mut.. într-adev r. îi fix o întâlnire { în aceea i sear . dealtfel. lâng el ² nu m-a i jignit deloc! Dar. ² Nu-nu.. ² Nu-nu ² t ie el.. Cine vrea s vorbeasc cu mine. nu voiam s v sup r! S ti i c dac ... pu in uimit. a a cum.. ganguri ea. îns . s -l aud vorbind.. nu auzise decât cuvinte de laud despre... .. când nu se mieuna. trist. un fel de umilin în ton. nec jit cu totul ² cred c e o neîn elegere! Mi-amintesc foarte bine cazul dumneavoastr i v-am prescris dac nu m în el. bineîn eles. deci era la mod ?!). din teroare.. încercând chiar. un timbru foarte pl cut. Ca un f cut. nu a a. . în ziua aceea lua masa cu un amic. stimat doamn . oricând. Ceea i Ludmila se suprapuneau mereu. dac . înainte vreme ele nu se întâmplau. se puneau în valoare unul pe cel lalt i. sunt deja a teptat la.ef începu atunci s explice. se în eleseser bini or. ² îmi pare r u! i-o t ie ea. care st tea. despre Minda adic . care de câteva ori întrebase de. s -mi scrie! tiind c ce spunea e imposibil. ² Dar bine. foarte la curent cu.. V în ela i! Voiam doar s tiu p rerea colegului în. tiu cât sunte i de ocupat i nu mi-a . vorbea repede. Astfel de cupluri sunt rare. o va lua de la teatru i vor r mâne împreun . cu oarecare team .... pentru ! acest lucru ( i pentru acest lucru.. î i d du J el cont. i Minda îi d dea dreptate. se st pâni el.. cu mare pruden în ton.. deja bine dispus. sau poate numai la telefon. o fals ostilitate a Ludmilei fa de Lauren iu. poate.. special .. el îi f cu semnul lui cu mâna i se duse s se schimbe. un bun practician.. vinovat . Nestorescu. Strecur i el un nu a a de-al ei. i el. i Minda. personal. u urarea c sc pase de vocea aceea mieunat i ag toare fu probabil atât de mare. nu a a. dar îl considera. un fungicid. evident.") ce dori i de fapt de la mine? Din p cate nu posed prea mult timp acum. domnul profesor e ocupat! i eu îl re in cu fleacurile mele..

îi întâmpina cu m runte i semnificative semne de simpatie. Ei Äornau" 34 o sear , un grup, atunci când ap reau împreun , aveau amândoi un înn scut tact social, erau ar to i, înc tineri, i Minda tia s - i ascund perfect succesele profesionale. Odat constitui i într-un cuplu atât de reu it, de Äomologat", lumea strâmba din nas întâlnindu-i singuri (acolo unde ar fi trebuit s fie împr eun , la spectacole, la serate, la ie iri cu ma ina etc), i astfel ei începur s simt i tirania grupului social de care apar ineau, ce era, datorit mai ales lui, foarte larg. Minda se sinchisea prea pu in de astfel de Ämofturi", Ludmila, în mod firesc , era afectat uneori în tipul ei de reac ie, foarte afectat , preferând s nu ias decât s se arate singur . Ea, ca femeie, sim ea i mai acut toat acea subtil i, uneori, incomod , reac ie madreporic social . De aceea el o i convingea mai greu, în asemenea cazuri, s nu ie seama de icanele m runte, dulceag-în ep toare ale cuno tin elor, pentru c ea nu avea deloc chef s -i în eleag punctul de vedere, ei îi convenea perfect aceast tiranie monden . ... Totul se aranja, sau... aproape, Ludmila admise s fie doar a teptat la ie ire, sau la ultimul act m car, dejunul cu fiziopatologul decurse excelent, Minda î i propuse chiar s fie precaut, s înceap s fie precaut cu tân rul cercet tor, care, nu se tie din ce pricini, îl simpatiza cu vio len i îl amenin a foarte serios cu o prietenie în perspectiv , o prietenie ce ar fi fost un lux care nu mai înc pea deloc în programul supraînc rcat al lui Minda, î i lu cartea de la anticariat i se întâlni în jur de apte (la apte f r un sfert; Minda avea c uriozitatea de a- i da întâlnire nu la ore rotunde, ci la: i un sfert, la: f r un sfert, eventual la: i jum tate, asta pentru a marca într -un fel obliga ia la punctualitate) cu Ceea. ² ... Nu ne-am v zut de aproape o s pt mân , spunea Lauren iu, i mi se p rea c am s - i spun o gr mad de lucruri... acum, îns , nu tiu de ce, mi s -a f cut un fel de... sil ! St teau amândoi a eza i la o mas , lâng perete, într-un local de periferie. Mai încercaser în dou birturi, unde nu g siser bere de care Ceea era mare amator, i atunci c utar un al treilea. Bere nu g sir nici aici (Äs -a terminat de nici jum tate de or ² li se spuse cu mare polite e 35 ² dac a i fi venit cu jum tate de or mai devreme...) i, din lips de altceva, b ur uic , cu brânz , pastra ma, gogo ari, o cafea ² ce, în mod ciudat, nu era proast ² fripturile erau îns detestabile i le uimiser înapoi. Era un local nu prea mare, care avea i gr din , ei se a ezar îns în Äsalon", pentru c era mai pu in lume. îi servea o femeie care îl indispuse de la început pe Minda pentru c observ c î i rodea unghiile, iar restul materiei cornoase era dat violent cu lac ro u-sângeriu. Lâng ei, instalat în perete, se afla un telefon public i ve nic erau incomoda i de indivizi care c utau fise, ocupau telefonul cu discu ii interminabile, unul strig în receptor încât se indign i responsabilul localului, barmanul, un ins ig nos, cu sprâncenele negre, unite, ce sp la mereu pahare. Se indign e un fel conven ional de a defini lucrurile: acolo, intru ii erau ei doi, accepta i cu indiferen , ceilal i, se pare, se cuno teau cu to ii, cel pu in fiziognomic, sau, mai probabil, aveau fiziognomiile potrivite unui astfel de local. Cei doi nu schimbar restaurantul nici m car masa, deoarece Luaren iu spuse c cel mai bun local era cel în care se g seau în clipa aceea, senza ia cea mai incomod ar fi fost aceea de a c uta un local Ämai bun". Murd ria, g l gia, telefonul sâcâitor din spate, femeia indolent care îi servea, totul era mai acceptabil decât m runta speran , triviala speran de a g si altul mai convenabil. Minda îi d du dreptate i abia se atinse de ce era în fa a lui. ² Ciocoiule! îl gratific , la un moment dat, Ceea. Pariez c cel pu in unul din cei cinci in i din jurul nostru i -ar repezi cu cea mai mare satisfac ie un pumn peste falc ! ² Posibil! r spunse distrat Minda, aruncând o privire oarb în jur. La mine în clinic , îns , stau întin i ca mielu eii în paturi... iar când îi ascult i îi ating cu degetele, tremur ca fecioarele Sudului. în curând, îns , zgomotul din jurul lor se absorbi în clipa când interesul lor se concentra în alt parte. ² ... Sil ? se mir pur formal Minda. ² Sil ! f cu Ceea. Tu, în ultima vreme, de vreo câteva s pt mâni, /începi s manife ti un interes de un anumit tip fa de mine... probabil c a a te ui i i la cobaii t i, cu... 36 ² Eu nu fac experien e cu cobaii... decât foarte rar! Eu nu sunt fiziopatolog! replic , plictisit, doctorul. ² ... i asta mi-a transmis i mie un fel de... sil continu Ceea imperturbabi l. De asta! în orice caz, am început s ne vedem, în ultimele j dou -trei da i, cu un... anumit scop. Cel pu in eu! ad ug el repede, de i cel lalt nu -l contrazise. O prietenie se murd re te dac apare un anumit... un fel de scop, i... Minda îl asculta zâmbind, sprijinindu- i b rbia în pumn. ² ... Exist teoria, continu Ceea dup o scurt pauz , c povestind, trecând cuiva ceva din propria ta înc rc tur emotiv sau... cum s - i spun, din propria ta experien , te u urezi... e un fel de sentiment de u ur are, foarte cunoscut, care... nu neg, probabil a a e! La mine îns se întâmpl altfel; ceea ce, cel pu in pentru mine, e o dovad c eu nu încerc s scap de o povar , ci, dimpotriv , m încarc de o povar . i asta, probabil, pentru c eu nu spun ce a fost, sau cel pu in ce am tr it eu... nu, pur i simplu... ² ...î i proiectezi starea ta de acum pe trecut... ² întrerupse, moale, doctorul ² peste cei dou zeci de ani, i astfel modifici f r s ...

² Aiurea! f cu Ceea. Nu proiectez nimic! Astea sunt teorii î mpu ite... proustianisme, teorii la mod ! Nu în elegi: eu sunt un individ incapabil s -mi tr iesc starea de acum... s -mi tr iesc clipa de fa , asta, nenorocit , \ când individul sta de la telefon mi se a eaz în spate i, în fa , cheln ri a st cu coat ele rezemate de tejghea i râde cu eful ei, care-i este probabil amant... ² P i asta înseamn ... încerc , vag, doctorul, dar cel lalt f cu un gest iute cu mâna, cl tinând paharul s u din fa , care nu se r sturn printr-o minune. ² Nu înseamn absolut nimic! f cu Ceea cu un început de furie nemotivat , i doctorul îl privi iute, p rându -ise c cel lalt ar fi beat. înseamn un c cat, asta înseamn ! (ÄNu e beat!" constat reflex Minda, i se întoarse cu um rul la el, l sându -l s se lini teasc .) 37 ² Nu fac fi e! relu Ceea. Ar fi i mai scârbos. Dar e... nu tiu cum!... Nu reu esc s scap de o anumit senza ie idioat ... de o anume nevoie profund i complet fals ... fals pentru c îmi produce numai necazuri... un fel de ner bdare, nelini te... un fel de fric , da, un fel de fric , de a tr i numai acum, acum, de a tr i pân la fund ceasul, gestul sta pe care-l fac cu tacâmul inutil, dar s -l tr iesc numai pe el, f r nici un adaos, f r nici un fel de fug ... m amuz uneori... amuz, e un fel de a vorbi, de a surprinde oameni într-o stare foarte scurt , total îns ... nu tiu cum s - i explic; un fel de infrastare, un infragest, o cuant de existen sau, m rog, g se te vreun alt termen împu it pentru ceea ce vreau s spun... ai urm rit oamenii care stau la coad la o casierie, s zicem, într-un magazin... sunt distra i, vorbesc între ei cu o anumit indiferen , cei mai mul i casc ochii pe pere i sau se gândesc aiurea... în clipa când ajung în dreptul casieriei se schimb total: toat fiin a lor se conc entreaz într-o aten ie simpl , e adev rat, dar total ... a zice curat ! Pot cita mii de astfel de situa ii: omul care alearg dup un vehicol, cel care- i caut locul la spectacol când e în întârziere, când cineva î i arunc o cheie de la etaj... clipa aceea, frac iunea aceea infim de timp când stai cu privirea în sus, cu mâinile întinse, perfect concentrat s prinzi cheia metalic , nu? Secunda aceea, întreaga aten ie e total , nici un gând, cel mai m runt, nici un mu chi al corpului nu au alt Äpreocupare" decât a teptarea, concentrarea, pentru a nu rata o ac iune simpl . Ca s m în elegi trebuie s ai în vedere numai o frac iune infim de timp Ädin toate aceste exemple i multe altele, atunci când concentrarea pe un singur punct al întregului organism nervos e total ... Prima oar ... mai bine zis prima oar când am devenit lucid de observa ia mea, a fost cu un fapt cam întortocheat, de i i el banal. Eram la lacuri la Her str u i m plimbam pe mal, lâng debarcader, într -o barc legat înc de rm sau al c rei lan îl inea paznicul, nu mai tiu, st tea în picioare un tân r i privea spre o tân r fat , foarte ar toas , care cobora cu aten ie tajuzul, cu biletele în mân , probabil de la cas . Acest tân r, care urm rea cu o îngrijorare tot mai mare apropierea fetei, cu atât mai mult cu cât ea trebuia s se urce în barca ce se cl tina i pe care tinerelul ce f cea pe paznicul o inea cu mult neîndemânare sau 38 plictiseal ... ei bine, pe mine m-a lovit aproape ca un oc electric privirea acelui îndr gostit, totala sa concentrare în acel sfert de minut al existen ei sale, era atât de lipit de prezent, atât de sudat de cele câteva secunde, una, dou , trei, patru... cinci, care parc începuser s treac , s se aud cu un anumit zgomot. Eram convins, ferm convins, pân la emo ie, c în capul i în întreaga fiin neuromuscular a acelui ins... cum s - i spun, acel individ, probabil un intelectual, un ins cu reac ii i procedee mentale foarte complicate, devenise deodat , pentru mine, de sticl , pentru câteva secunde... figura sa, ochii, expresia fe ei nesupravegheat , gura ce-i r m sese u or întredeschis i mai ales ochii, parc avizi de acel sfert de secun d în tensiunea acelei clipe care-l încordase cu o putere uimitoare... Uite, nu tiu cum s - i spun, dar cred c un om ² e o simpl presupunere, bineîn eles ² un om chiar aflat în pericol de moarte ² eu însumi m-am aflat, i-am spus parc , într-o situa ie similar acum cinci ani, într-o tam-ponare ² un om aflat într-o astfel de stare limit , creierul s u poate emite totu i dou sau trei idei, cel pu in, adiacente pericolului mortal în care a fost aruncat, de la o secund la alta, sau chiar iminen a catastrofei poate crea o astfel de idea ie paralel , cvadrupl etc. Ca s în elegi îns ce vreau / s spun, tr ebuie s te gânde ti doar la situa iile perfect banale pe care nu le observ nimeni... pentru c se întâmpl în jurul nostru cu miile, dureaz extrem de pu in i nu au nici un fel de consecin e, nici un fel de valoare... ei bine, aceast stare o numesc eu ² i ia tot ce i-am spus ca o metafor ²capacitatea de a tr i prezentul, prezentul pur, curat, nemurd rit de nici o f râm de trecut, de viitor, de meta -trecut, de meta-viitor etc. Nu tiu, m-am exprimat foarte confuz, dar am convingerea c un matematician m-ar în elege mai bine ² nu orice matematician, bineîn eles ² sau cel pu in m-ar exprima mai bine, acest sentiment al meu se poate exprima, sunt convins, mult mai bine, mai propriu, în limbajul matematicii superioare... sau al fizicii atomice, în limbaju l particulelor infinitesimale, al cuantelor, unde po i surprinde cel mai bine, mai clar, legile, mecanica materiei... Habar n -am, e o simpl , o presupunere diletant , dar a a cred... ei bine, sunt oameni, de tipul t u, care - i tr iesc existen a curat, unitar... în sensul c sunt sincroni cu propria lor vârst , pozi ie social , cu 39 micro-mediul lor, mai mult sau mai pu in cu trecutul lor privat etc, adic ceea ce se cheam adapta ii!... Dar bine, nu asta voiam s spun: ce-i aia adaptat? Bineîn eles, este cam tot ce-am în irat mai înainte, dar aceast adaptare a cuiva (care e i sursa fericirii sale individuale) e posibil ... aceast capacitate de adaptare e o form de structur nervoas echilibrat , la care reac iile fa de stimulii externi sunt totdeauna cu indicii cei mai mici de pierdere,

cum ar zice un psiholog, vine, sunt convins, dintr-un fericit sim de aproxima ie a realit ii i chiar a realului, capacitatea de a r spunde conform acestei Äaproxima ii" i, mai departe, rezisten a la acest lan de re ac ie, adic durata în adaptare... Iart -mi te rog bâlbâielile astea pedante, vorbesc a a numai pentru c nu sunt în stare s m exprim mai simplu, mai... ² Nu-nu, r spunse Minda, absorbit, continu ... (Zâmbetul mic, feminin, vinovat al lui Ceea ap ru iut e, traversându-i fa a, i Minda îl recunoscu în orbita unei zecimi de secund , a a cum avem revela ia cuiva foarte apropiat, dup ore i ore de intimitate, ciudat, într -un gest m runt, nea teptat, cu o lumin nea teptat , i nervii no tri tresar i exclam : ,JDa, el este!") ² Adaptarea aceasta, Äfericirea", vine dintr-un fel de acceptare profund a realit ii i a prezentului (cu întreaga câtime de trecut i viitor pe care o con ine), e un fel de a accepta orizontul infinit i s lbatic al m rii în clipa când, înotând spre rm, te întorci deodat cu fa a spre mare i o accep i. i-este fric , bineîn eles, dar e o spaim pe care o în elegi, pe care o po i în elege, pe care o po i accepta, cu care po i s tr ie ti. Ei bine, mie mi -a fost întotdeauna team ² asta voiam s - i spun atât de ocolit i de confuz ² de ceea ce se cheam prezent, o team infernal de clipa pe care trebuia s o tr iesc cât mai total, mai concentrat, pentru ca s pot fi fericit, am fugit totdeauna din oricare prezent mi s-a dat... mi s-a impus, prin biografie, prin vârst , prin propriile mele sentimente etc..., am fugit totdeauna, cu acela i reflex stupid, imbecil, sinuciga , onanist, abject, ca dintr -o cas în fl c ri, ca dintr-un loc în care miroase urât, insuportabil, ca dintr -o hazna, ca dintr-o pivni plin de obolani, ca din fa a cuiva pe care ai încercat s -l omori!... De aceea stau uneori 40 ca un redus mental i urm resc oameni str ini în mecanismele lor cele mai simple i mai fulger toare, pe care ei le fac cu o perfect incon tien i cu o total lips de memorie... ² De-aia î i pierzi vremea pe la cozi! glumi superficial Minda, vrând s -l deconecteze o clip pe cel lalt, a c rui tâmpl palpita de emo ie, i gâtul i partea inferioar a fe ei se ro iser violent, nelini titor. ² Da ² accept Lauren iu, cu o brusc oboseal , dând din cap i privind în lemnul mesei ² tocmai de aceea... ...Ea s-a întors deodat spre mine atât de brusc, încât m-am speriat, i râdea. Era furioas i râdea de furie. în spatele ei, grupul acela de colege i cei doi colegi ai mei, mai mari cu doi ani ca mine ² deci cu dou zeci de ani, cel pu in! ²camarazii ei fire ti, în jur zeci de siluete, gr bite, panicate, sau indolente, în grupuri, pe fundalul nu tiu c rei recit ri, al vreunei scenete sau al cuvânt rii vreunui profesor sau activist politic. ² Ce vrei? m-a întrebat, m-a fichiuit ea, râzând mereu, pentru cei din jur, cu ochii îns reci i cruzi, cum numai vârsta ei fantastic îi putea crea. Nu- i dai seama c m compromi i, i tu te faci de râs? A poi s-a apropiat cu gura de urechea mea i mi-a suflat, într-un scurt icnet de râs: Nu vezi c e ti ridicol? Apoi serioas : E ti ridicol! Profund ridicol! Privindu-m în ochi, dându- i brusc capul pe spate, cu cozile ei epene, fichiuind aerul: Caut - i pe cineva de vârsta ta... uite, î i prezint eu câteva fete de la noi, dintr -a opta, z u, foarte nostime... vrei? i râdea încet, gâlgâit. O tii pe Eta Sârbu? Aia blond , înalt , cu picioare lungi? ... Sau pe Vuia, e cea mai inteligent fat din clas ... îi place Teodoreanu, Romain Rolland, pute i discuta literatur ... Mai încet, cu ochii îneca i de râs: Se pare c are sâni foarte frumo i!... Z u... mai frumo i ca ai mei! i aici râsul o înec total, i atunci, de team s nu cred c - i bate joc de mine (parc mie mi-ar fi p sat de asta!), ad ug repede: tii, tu e ti foarte dr gu ... z u, foarte dr gu , am auzit c cite ti mult, te -am auzit, atunci, la club, cântând la vioar Roman a în fa a lui Beethoven... la cine iei ore, la Willer -baci? i, f r s a tepte, bineîn eles, r spunsul meu, totul 41 era spus într-o panic verbal i gestic total din cauza grupului care o a tepta în spate (Corneanu, unul dintr-a zecea, era pentru ea, sunt convins), ad ug : Dar... noi doi... e nu tiu cum, straniu, comic! i iz bucni din nou în râs. E ti prea mic pentru mine, z u... prea mic, altfel! Altfel... altfel, poate c , cine tie... i râse din nou, f r r utate, f r ironie m car, râdea pur i simplu pentru c se afla acolo, pentru c avea aisprezece ani, cu atâtea lume în jur, pentru c era dorit ² începea s simt ce simte orice femeie când e dorit , ce binecuvântare, ce spad t ioas care cade deodat , totdeauna mult prea devreme, i împarte pe cele ce se retrag în vreo turm de celelalte, norocoasele, fericitele, bu im citele! ² era dorit , i trupul ei se r zvr tea i râsul ei necontenit, prostesc, era o dovad a r zvr tirii lui ² avea colege foarte grave, ce imitau cucoanele! ² dar ce revolt ! Tocmai aceast revolt împotriva sexului ei i a victoriilor pe care i le preg tea, el, acest instinct al viitoarelor triumfuri i bravarea lui, c nu era o Ävac " i, se vedea, nu va fi niciodat , cu oricâte suferin e previzibile urma s pl teasc acest lucru, de asta râdea... râdea din pricin c se vedea femeie în cele câtev a perechi de ochi masculini care o urm reau, în cele câteva respira ii pe care le îneca de pe acum, i ea nu era înc , ea brava înc toate acestea, întârziindu-se cu bun tiin , cu o înc p ânare sublim în sexul ei indecis, un ceas, o lun , un an, poate, o victorie împotriva tuturor, a ei înse i, ea, cea atât de sigur de victorie, încât o amâna, râdea de ea, o androgin , o Dian cu ciuta, a a cum aveam noi acas o mic copie, la care gâtul ciutei era rupt. ² Pleac acum! mi-a spus ea brusc, pentru c , a doua oar , o voce din spatele ei o strigase i râsetele care veneau de acolo erau datorate, noi o tiam, i cuplului nostru... ² Nu plec dac nu-mi promi i c te vezi cu mine... Pitina m -a privit cu o anumit duio ie mirat : ² S ne d m o întâlnire? Noi doi? De ce? Vrei s flirt m? Am dat din umeri:

² Nu tiu, a a... s ne vedem, s facem câ iva pa i, dar nu prin centru. încolo, spre Imbroane... (Asta era pe malul apei, la ie irea din or el, un loc foarte dichisit.) ² La Imbroane? întreb ea i din nou îi lucir ochii de râs, dar se ab inu, fa a îi r mase serioas . Vrei s m atragi în locuri retrase... s -mi faci vreo declara ie... te pomene ti c vrei s m i s ru i?! ² Nu... nu vreau s te s rut cu orice pre ! am replicat, privind în jos, în podeau a scenei. (Obr znicia ei merita o cârpeal în clipa aceea, dar avea dreptate, eram prea mic pentru asta.) Vreau s fim prieteni, am ad ugat, am nevoie de cineva care s ... cu care s pot vorbi, colegele mele sunt ni te gâ te, se gândesc numai la prostii!.. . ² A, i crezi c eu sunt mai serioas ?! ² Da, sub toate maimu relile astea, tiu eu ce se ascunde! Ea se aplec u or spre mine i-mi opti, de parc ne-ar fi auzit cineva: ² Sub toate maimu relile astea se ascunde o alt maimu real i mai mare! Tu e ti un b iat inteligent, de ce te la i p c lit de ni te fuste? ² Nu m las p c lit de nici un fel de fuste! am replicat eu cu atâta furie, înc t am sim it cu spaim umezindu mi-se ochii. Tu nu e ti o fust ! E ti altceva... ² Eu? f cu ea i m privi. E ti un prost! Uit -te la cozile mele, uit -te la genunchii mei... Apoi, la ureche, cu o voce din nou înecat de râs: tii c am început s port sutien?... i m l s , f r o vorb , i, în clipa în care s -a întors cu spatele, am tiut, am sim it cu precizie c m-a uitat total. Imediat se auzi un hohot m re de râs în grupul în care tocmai reintrase i eram sigur c de mine se râdea, poate chiar ea spusese ceva mu c tor, oricum, ceva despre mine, i derbedeii ia, din care unul î i l sase deja musta , se strâmbau de râs. ... Am f cut ce-am f cut ² tiu eu bine ce-am f cut, dar n-are rost s - i în ir toate astea ² i, dup nici dou s pt mâni, am reu it s-o întâlnesc, bineîn eles nu la Imbroane i nu într-o dup -amiaz romantic , cu soare i cu râul fâ âind undeva în iarb . Ploua, ploua de câteva zile i la sâcâielile mele multiple ² b nuind probabil c nam s încetez cu una, cu dou i, poate, tocmai de \ceea, acceptând, ca s m conving s încetez ² mi-a transmis prin Äpersoana" de leg tur s fiu la apte în fa a libr riei ÄDanciu", pentru c Äs-ar putea" s treac . 43 în dup -amiaza aceea aveam program, ore de lucru manual cu Iorgovici. Acest Iorgovici fusese profesor de gimnastic , mai era dealtfel i acum la o coal profesional , i la noi c p tase ni te ore de Ädexterit i", ne Äînv a" s facem terg toare din p nu eii de porumb, s leg m c r i, s leg m dracu tie ce, tot felul de lucruri nefolositoare, un individ detracat, mizer, morfinoman într-un grad înaintat, i doar o conducere tembel putea s i mai permit accesul în coal . Avea nasul coroiat, gura dreapt , sever , f r buze, un fel de mers disperat, înfior tor de eap n, c ma a murdar inabil mascat de un fular ros de m tase, i din hainele sale, ca i din întreaga sa f ptur se degaja un miros insuportabil: un fel de mucegai p trunz tor, violent. Mâinile sale înfiorau cel mai mult: puternice, cu degete lungi, frumos desenate, vitriolate de nicotin , murdare, zgâriate i cu urme evidente de arsuri, rotunde, de parc cineva ar fi strivit ziln ic pe pielea lor mucuri de ig ri aprinse. El i so ia sa (o femeie înalt , slab , cu o aceea i ve nic rochie cenu ie, rupt la poale, cu picioarele sub iri acoperite i ele de un fel de r ni sau arsuri, foarte ciudate, cu p rul ve nic în dezordine, ochii tulburi) intrau, pentru ochii no tri dilata i, incapabili de a prefigura viciul pentru c nu-l cuno team, într-o lume grotesc i fantastic , vag , extrem de vag i resping toare. Prima or a decurs în lini te. La începutul orei a doua, nu tiu cum, se stinse lumina electric , i cum sala noastr de clas avea pu ine geamuri, nu se mai putu lucra. Atunci se întâmpl ceva ciudat: semiobscuri tatea care plutea în clas , contururile terse ale obiectelor, ale fe elor colegilor i ale siluetei lui Iorgovici, care se plimba printre b nci, ne ^d dur o nea teptat euforie, f r pricin , f r scop. L sar m cu to ii orice /preocupare i ne concentrar m aten ia asupra profesorului, pân acum 1 cvasi-ignorat, într-o t cere care ar fi trebuit s i se par suspect , lui, obiectul atâtor farse i glume rele din partea noastr . Apoi r sunar chiar în spatele meu un ir de explozii repetate: era Lic , cel ce avea din na tere o infirmitate la mâna dreapt , un fel de palm cu degetele chircite i lipite, i cu acest ciot pocnea acum un ir de pu coace de hârtie, aflate în fa a lui pe banc , cu o vitez i regularitate inegalabile. Iorgovici se repezi în direc ia lui (era, s rmanul, un sangvin), dar alt ir de explozii r sunar 44 în spatele s u, apoi altele, cred c o treime din clas fabricase astfel de bombe de hârtie. Iorgovici, derutat, se agita ca un biet animal, cu o anumit furie dispropor ionat în mijlocul râsetelor bonome i ale exploziilor care încetar apoi brusc, f r pricin . Profesorul, care împ r ise câteva palme la dreapta i la stânga unor necunoscu i, care le primir râzând, sc pându-i din mân , se lini ti i el, în elat de lini tea care se l s deodat , împreun cu întunericul care devenea tot mai dens. Fu atunci o clip când ar fi trebuit s ne dea drumul, dar, sc pând momentul, intrar m cu to ii într-un fel de fascina ie a întunericului i a adultului aceluia atât de lipsit de autoritate i care, odat cu mirosul st tut al hainelor i corpului s u, începu s exale un miros ciudat, necunoscut, teribil de a â tor... Deodat , în partea cealalt a clasei se auzi, la început în bu it, ca o p rere, un bâzâit care se transform repede într-un morm it general, tot mai clar i mai puternic care,în câteva secunde, ne cuprinse pe to i. Iorgovici, dup ce strig de câteva ori: Äînceta i! înceta i imediat, altfel v elimin din cinci în cinci!",

se vedea 45 efortul pe care-l f cea încercând s se st pâneasc . victima. o pat parc la marginea unui coridor. imbecilizat. p rându-i-se c instigatorul general era ciungul Lic . deodat asimetrice. S rise la timp. mânji i pe mâini. în stânga lâng perete se z rea în semiîntuneric doar ca o pat . începu s alerge spre u a clasei. am umblat hai-hui prin ploaie. ferin-du-m de ploaia sub ire i persistent . printre noi. Spre deosebire de prima c z tur pe lemnul b ncii lui Lic . o fals victim totu i. de spaim .. doar ura. Se retraser totu i. am v zut-o stând de vorb cu cineva. alunecând pe ine în acel relief. pe spate. i eu a teptam ca cineva s înceap s râd . care f ceau un singur corp de-o omogenitate electric . instabil . Iorgovici s ri în picioare ca un arc ² p rea nu tiu cum mai înalt ² i trecu repede prin irul de b nci. Mi -a f cut din ochi un semn s m in la distan . ura rece în care ne mi casem cu to i câteva secunde era real . cu gulerul raglanului ei s r c cios ridicat.. apoi. în sfâr it. electrizat. în clipa aceea se ridicar câteva bra e în semiobscuritate i. de-un uluitor automatism.. lovindu -se cu tâmpla de lemnul b ncii. b trânul detracat. h ituit i. în sfâr it. fumegând .. îndep rtându-i uvi ele ude de pe obraz. i. cu ploaia rece picurându-mi prin uvi ele lungi de p r.neob inând decât o i mai mare intensificare a zgomotului. de unde aveam nevoie de crati e pentru . cu mâinile curbate. în elat de mi carea elevului.. care se apropiaser dintr-o mi care. s nu. excitat la culme. în timp ce.. de i era singur . evident. era incapacitatea de a deosebi o victim real de o fanto . sau în ei în i i se n scu un gol pe care Iorgovici îl sim i i în care p i cu o pruden inutil i jalnic . panicat. nu era i-a a îngrozitor de târziu. gâfâind cu putere. i noi ne risipir m în dup -amiaza aceea întunecat . cu ochii bomba i în orbite. însp imânta i de for a unei libert i ap rute brusc i f r li mite. siluetele lor fugind înainte i înapoi în semiîntuneric. speria i de ura aceea colosal . care sfârteca ploaia aceea gri. un gest ce ajunsese s -mi fie nesuferit.. între noi i ei?! Nu -nu. Iorgovici. nu tiu cum s -a întâmplat. mic orându-se i r mânând tot timpul egal . apoi. de i nu se mi car cu un centimetru. seac . pentru c erau doar doi. se auzir lovituri înfundate i o plesnitur scurt . El se d du instinctiv o jum tate de pas înapoi. Eu mergeam în urma ei cu mâinile în buzunare. pe pielea gâtului. la toate. A ie it apoi la fel de gr bit . resping tori i adul i. se 47 desp r ir (eu m f ceam c m uit într-o vitrin cu vase de buc t rie. cu cracul stâng al pantalonului spart la genunchi. sânge sau poate era doar ideea mea de sânge. în lini tea aceea a â at . în sfâr it. îns . pentru c încerca s zâmbeasc în acele clipe când avea hainele i fa a sfâ iate de c z turi.. se repezi i lovi pe vreo doi care-i st teau la îndemân . cu baticul legat strâns sub b rbie. Deodat . eliberator pentru noi to i i pentru el. care icnea i gâfâia la lovituri?!. înainte de a ajunge i de a atinge aceast pat ² care era. neobi nuit de expansiv. un fel de t cere fibroas . ea se strecura înaintea mea printre cei câ iva trec tori i eu a teptam s . Pentru c ie isem mai devreme de la ore. dar. nu destul de repede ca s nu deosebesc pe tâmpla stâng un fel de pat întunecat . unde a întârziat destul de mult. pentru c trupul s u c zut ridicase din nou patru-cinci siluete. jalnici devenir m noi. aruncându-se în culoarul dintre b nci. T cerea îns . un hibrid din care via a se scursese demult. aruncat cu demen la toat lumea. care plutea tot mai concret deasupra noastr . era o maturitate deodat atins i ratat . strecurânduse pe lâng gulerul c m ii. se strecur pe u . apropiindu-se i mic orân-du-se. El nu mai ap ru niciodat în clasa noastr . lichefiat într e noi i el. omul acela nu putea fi victim .. nu tiu cât.. apoi alunec cu repeziciune în dreapta. de i habar n-am cât a stat. poate. în sfâr it. i ea urma s revin . fals. f r s -mi dea nici o aten ie. vrând s -l prind de p r probabil i s -l loveasc . în mod strâmbat adul i. la fel de ireal i de instabil i pentru Iorgovici ² el se împiedic de ceva. o p pu asimetric din cârpe.. a intrat în libr rie. urmat imediat de un strig t. Ea râdea cu poft uneori. ce devenise acum un muget insuportabil. provincial . sau era acesta. Era jalnic. o doamn în jur de vreo treizeci sau aizeci. care. care st tea singur în ultima banc i se agita la stânga i la dreapta. cu o victim pe trei sferturi. în aerul acela schimbat brusc. probabil un obiect pus cu inten ie sau piciorul cuiva. apoi am pornit în urma ei. adultul r mas în urm din turma adul ilor i acei patru -cinci lupi tineri ce se treziser în acel 46 semiîntuneric eliberator cu o siluet ov itoare în fa . F cu câ iva pa i repezi. o idee fix i st pân . Ap ru deodat în fa a mea. câteva secunde. se repezi la el.i tr deze de tot frica ce-l cuprinse. aproape anonim . era un fals instinct al unor fal i vân tori. Lic era îns neru inat i abil totodat : st tu nemi cat pân când Iorgovici ajunse lâng el. î i pierdu echilibrul i c zu cu fa a în jos. cleioas . Doamna aceea o mângâia uneori pe frunte.pe urechi. i c zu cu fa a la p mânt. timpul meu nenorocit împ r it. t cu i. era mai acut ca nicicând. de parc nu ploua. mi -amintesc. râsul ei contagios. râsul ei pe care trupul meu îl recunoscu cu un început de team .. eap n . Am r mas câteva secunde nehot rât. f r nici un fel de vâlv . i am reg sit -o destul de u or. Ea îl sperie i pe cel care se sim ea acum. cu adev rat jalnici. singuratecul. de lovituri. o conversa ie plin de volubilitate se încinse. din locul în c are m aflam eu. cei doi se privir . i aceasta f r un cuvânt. concret . un râs binef c tor. i ceilal i. cu p rul viu i hainele jucându-i pe trup în efectul acelei semiobscurit i. avântându-se imprudent. iar ceilal i se traser i ei înapoi. pe coate i pe maxilare de urmele acelui aer sangvin în care ne mi casem. de i eram la o distan de câ iva metri de ea. ea a întârziat aproape o jum tate de ceas i a venit atunci când nu mai trebuia de mult s vin . metalic . de data aceasta fostul profesor de gimnastic se ridic greoi.

i 48 depun caietul la sclifosit ei de coleg .buc t ria mea din sudul Fran ei!) i. chiar dac ni-ai pl cea cu adev rat.. m fel de fals triste e. e ti prieten cu fata lui?.. da. du-te.. în timp ce eu.. m-am gândit s fur ceva de la mâneci. privindu-m cu oarecare triste e.. im posibil. i am v zut dup fa a ei. strâmbi i pipernici i. ² Revolu ia! am spus eu cu ironie. Chiar dac mi -ai pl cea foarte mult. în ciuda. oate aceste lucruri. tia domni oara foarte bine cu cine avea de-a face. r scroit în fa pu in. a spus ea în mare form . cum? Se pare c e un b rbat care nu tie de glum ! ² Exact.. bineîn eles. Hi -hi-hi. str juit de-o parte i de alta de salcâmi mici. i ea d du din umeri. am r spuns eu. Câinele o urma. ² Chiar dac a accepta s . i iar: Hi-hi-hi.t cea i ea. ha-ha-ha. totu i ar fi mai bine s intri acum. cu demnitate. Reveni peste habar n -am cât timp i am început goana spre casa ei. cine tie.. dar tii c ea începe cu ultimele pagini i. du -te... s abordez chestiunea cu toat . pentru c ea întârzia.. Ploaia încetase nu tiu când. bine.. s se asigure c valoarea mea neglijabil se mai afl prin preajm sau c am întins-o furios i disperat.. o strad larg . în sfâr it. ca într-o t ietur de montaj cinematografic. reprezentantul dumneavoastr de încredere în afacerile de vidanjaj pe care le ve i întreprinde. întâlniri. he-he-he. în felul sta ai s ie i mai repede. : r i împrumutate cu anume pasaje subliniate. lovind cu pantofii în toate zidurile i în toate b l ile... cine tie cine te a teapt dup col . scuturându. Dac vrei. sau apte i jum tate. în bie. :hiar. Iat ce for are t cerea! ² Ce vrei. ² Nici pe mine! replic ea imediat. . spunea ea. era mai mult un fel de 49 j i sta pe loc. Trop iam pe lâng ea i m-am hot rât ca. oricum. huo! Din nou.. pentru c . în fiecare sear .. noi doi ne deosebim.. spune-mi ce ai de spus. Prea pu in. pentru c .. chiar. ea. Eu am tr it toate astea odat .. i ajunsesem foarte departe în rela iile noastre... dup vreo jum tate de kilometru de mers. te rog!. nu poa' s dureze mult pân la i caietul sta. pentru c . dar. acum ire nevoie de mine. Parc voiai s -mi spui ceva?! . s ne întâlnim uneori. întorcându-m u or pe c lcâie. f r m car o jum tate de privire în urm sau într-o parte.... ² E mai bine s . nenorocit. Asta era întâlnirea pe care mi-o promisese domni oara Pitina... agentul dumneavoastr comercial i imobiliar i statuar. N-am spus nimic i am continuat s alerg pe lâng ea prin ploaia aceea nemuritoare. ² Da.. care luase o expresie energic . A fi t cut. fleacuri. în sfâr it. po i s vii cu mine... eu. privindu-m drept: ² Ei bine. pu tiule. în ciuda atâtor lucruri :are par c ne despart. Hai...i spun?. trebuie s fug s duc un caiet Mirelei. de fapt nici nu tiu dac încetase sau nu. da. în sensul c . ea mergea în fa a mea. dar.. bineîn eles! Se pare c tonul meu plictisit a f cut-o s m atace direct: ² N-are s fie imprudent din partea ta? Am auzit c ai o or precis . ² Spune direct! ² . spuse ea f r s .. de mine în alt fel.. într-adev r. tat l t u te altoie te zdrav n. mirosind ca un câine (cel mai mizerabil miros din lume). a confirmat ea gânditoare.." cu o neru inare care f cea s -mi fiarb sângele în vine. în bie.. a . nuan a aia de vert-electrique.. funda -nental.. T ceam i m consolam cu ideea c ea locuie te foarte departe.. sigur c da. s râd . ea s-a oprit i a început. Tu cau i un singur lucru. Fata lui Belcia.. ² Eu? am f cut eu pe niznaiul. de parc vorbeam cu o mrtezan vl guit de amor. Apropo.. eu niciodat n-am. arunca i. Ea s-a oprit în fa a unei case mari. apte. cu timpul meu împu it... a cotit -o pe strada Avram Iancu. doi pa i înainte. abia dup ce o s . vreun tinerel cu un mo negru peste ochi. S te conduc acas . foarte mult.. adic începu ac el tango. demn ca un câine..um s . de fapt e imposibil.. Eram atât de furios încât am t cut din gur . Mergeam încet de data aceasta. Poate c . care Mirela.. ar fi imposibil. a a c am luat eu repede cuvântul: ² Te a tept. Peste o jum tate de or ne g seam în acela i loc. dar gr be te -te. acum. doi pa i înapoi i ap rur chestiile acelea: ÄDar.. fim prieteni. verzui.. d du din umeri i intr . nu? Aiurea.. o urma. le privesc ca pe ni te. sentimen -alisme. furios ca un câine... ² Nu m intereseaz ! am f cut eu scurt. alegându. A. tii tu care. m-am v zut cu. o urma. deci aveam ocazia s tac înc vreo jum tate de ceas lâng ea. i eu. c se hot râse s m concedieze... ne-am în eles perfect. eful sec iei comerciale. Dar i-am t iat-o: ² Nu plec oricum! Stai cât pofte ti. de parc o acostam.. cât s .. Cine.. i peste ora asta.. Ea m privi o clip . am ajuns -o din urm i ea a ridicat atât de surprins privirea. dac . doamnelor. micburgheze! Acum e nevoie de noi.a acceptase s discute cu mine de la egal la egal.. o acostasem?! ² Trebuie s m gr besc.. .. Acest lucru era o victorie a mea. începu ea foarte grav . sluga dumneavoastr pentru totdeauna.. tat l meu e un om de n dejde! Dar asta ne prive te pe noi doi! Apoi. am o jum tate de kilogram prea pu in..i cozile (pe care i e eliberase din baticul cenu iu). bile ele. ud ca un câine. stal uri de cinematograf. trebuie s las un caiet înc înainte de a m întoarce acas . eu..i încetineasc goana.. E nevoie . un pliu doar....i cuvintele acum. dup câteva clipe de t cere... a a.. Mi-a povestit-o i mie. pu in aplecat . se desp r ir .... am spus.

. decât s -mi torn elevii i profesorii. ars de febr . un portret f cut în Elve ia în 1911. cinstit. Apoi am vorbit serios de data asta: ² Ia ascult . Exist vreun Änoi"? Exi ti doar tu.. era un tip citit. E un tip de mare cultur . pe care nu i-l tiam. Abuzuri. s tii... ce?! Am dat din umeri.) y ² El e mai presus de toate astea! f cu ea. cauzei! ² Ia uite! am spus eu... s-a v zut dup aceea. vreau s .. st pânit . cu unul din papucii bunicii mele c ruia i s-a dezlipit tocul de lemn i b l ng ne. care. in i ter i. schimbat . Eu înv . ridicol. meschine. ia spune-mi. cele câteva zeci de hectare de acas .. Dumnezeule. mai ales.M. membru în biroul U.. s strig la profesori. la mine. chiar i asupra profesorilor. dar ce plutea. semeni. vezi din revolu ie doar p r ile joase. i. erau.. cu Chiril i Ignea. (Monica Tufescu era o fat înalt .. el nu mi cere i nu-mi trimite bile ele de amor! irupse Pi tina. de ce. s înv cinstit. sau te pomene ti c o place pe Tufeasca!. . pe noi.T. s ajung membru prin tot felul de comitete. care stau pe cuptor toat ziua i ies la lucru cu ziua numai când îi d foamea afar din cas . N -^veam chef de o discu ie intelectualo-politico-socialo-dialectic tocijaai cu ea. Violen e. da! Aceasta -i revolu ia! Putem instala puterea muncitorilor i ranilor i prin violen . S fie s n tos! Ce te prive te pe tine. Ca s nu vorbim de. toate astea? ² Pe Änoi"? întoarse ea capul. 50 ² Probabil c nu e ti genul lui. accidentale. Astea sunt eterne. o s -l coste pe Guga chestia asta cu c m ile schimbate i altele i cu fran uzeasca lui nenorocit . mic-burghez. Eu râdeam deja cu poft veritabil i. Burghezia nu va accepta niciodat de bun voie s . un fel de frumuse e american de dinainte de r zboi. domni oar .. i pe urm .T... o vedeam. încruntat . dar nu se d deau unii pe al ii afar pentru c serveau. din cei care i -au vândut p mântul ca s scape de-o grij . pu in descump nit. cu Ideea aceea nebun . socot c e mai cinstit din partea mea s -mi fac datoria. mai inteligent decât to i profesorii vo tri la un loc. care g siser un prilej de a prinde putere asupra propriilor lor colegi. i mai r u. s -mi fac o situa ie privilegiat . El i -a dedicat întreaga fiin revolu iei. limfatic . fulgerându-m cu ochii ei cenu ii. De ce amesteci toate acestea. unii dintre ei fii de chiaburi care î i ascundeau originea. De ce nici unul din cei apte sau opt membri în biroul U. un Lenin intelectual. an fel de fanatic. de ce. blond .. K ² Astea-s ideile lui Guga^ nu-i a a? (Guga era un coleg al meu iintr-a zecea.. dac mai iei mult lec ii de pian.îns de întreaga mea energie l< icum.) ² Nu numai ale lui! îmi replic ea. ² Bine-bine! am f cut eu. Se poate. d -l încolo pe Suciu.... ca i taic -tu. în camera mea.. cu aerul t u sf tos. de data aceasta f r nici un fel de revolt . ata at... cred c e mai cinstit s nu te amesteci în toate porc riile astea. s stau ore întregi la sediu. dup prima mare înfrângere a sa din 1905. au existat întotdeauna. întorcând încet capul spre mine.. Da. din procentul acela etern i el de be ivi.. cu ur veritabil .. cu fruntea t iat în dou de un reflector prost pus. o s te dea i pe tine afar din comitetul de clas ! 51 ² Ce prostii! spunea Pitina. s umblu toat ziua cu un fular soios în jurul gâtului i cu un carne el în mân .. pl cea la o gr mad de derbedei de la noi. ce harababur ! am f cut eu. pe acel chip de Prometeu din umbr . sim indu-m ca un prost tare pe pozi ie. Al ii. aspectele de suprafa . ² Vezi! m întrerupse ea cu un gest scurt. a început i ea s râd . sigur c exist oportuni ti. de umbrel de domni oar b trân .. i asta nu-i decâi o mic parte.. (Aveam chiar un portret al lui pe perete. deodat . oportunism! ² Violen e! am punctat ral. ² De ce? spuse ea f când sfor ri.. sau. de ce nu-i Guga secretar i membru la jude ean U. ce-i ardea straniu pe fa !) i deodat ne pomenim cu aceast fa plin de co uri a lui Chiril !. prin exces de zel. S l s m afar din chestie pe b trân. ce harababur ! ² Oho.. comunist din convinge re... eu sunt foarte bun prieten cu el. al liceului nu era fiu de muncitor? Guga este fiu de profesor. erau chiar unii care nu i -o ascundeau.. din acela i birou. lumpenul agricol. de ce-l sap l lalt. dup o scurt secund de deconcertare.. Ce amesteci toate luc rurile astea. un individ m runt. mai bine Vis.M. pentru c -l citisem i eu pe Lenin. al colii. aproape to i ceilal i îns erau veni i de la ar i nu fii de rani s raci. Ce mai vrei? Ce mai vrei? Ce mai vrei s vorbim. de. nu tiu de ce dracu. inteligent. s fie calm .. Spune.. numai pentru c Guga e fiu de profesor i cite te fran uze te de mic i nu râgâie dup fiecare fel de mâncare!.TM. ² Mic-burghez?! am f cut eu plictisit. un chip asimetric. s m folosesc de ni te lozinci politice ca s tai i s spânzur. dintr-un biet pârlit i analfabet cum era Suciu. ² Abuzuri? a f cut ea. ² Ce? întreb ea. împreun cu ilal i doi. c rora li se cuno tea aceast origine. da.. ci de rani mizeri. erau :arieri ti. Iar tu.. ce mai avem comun noi doi? Ai o ideologie de ra pe uscat.. în orice caz. de toat inteligen a i devotamentul meu. cqmplexa i.

² Ei bravo! f cu ea. cu o anume jen . Era îns o simplificare. un Romeo pur. salveaz -i pe Andre Chenier. deoarece. o Minerv de provincie. ² . cu team i un început de triste e.. vom instala puterea muncitorilor i ranilor. un ridicol f r ridicol din cauza marii nout i a întâmpl rii. încât ea zâmbi i ad ug imediat.. care a condus armatele revolu ionare împotriva Europei reac ionare. tiu eu? Provincial poate ' eram eu. iar ea Ätipul revolu ionar".. dac vrei. ce faci cu noi. categoria asta. Iart -m c . ² E fals opozi ia! spuse ea cu severitate. i dup aceea vom vorbi i de nuan e. Trebuie s câ tig m. de i tiam c Änu e bine". ca i de întreaga noastr discu ie proletcult . ce ciudat. nici provincial. un gest cu mâna stâng în care se sprijinea parc .. Ea privea drept i î i arunca / lancea ei ca o Minerv . Parc numai voi citi i! ² Ei. printr-un simplu hazard.. dar ele sunt adev rurile simple: s câ tig m. pe Danton.. ² Ce-i aia eclectic? întreb ea. cât de sus se strecoar ! am ad ugat eu. mil mic -burghez . nefrontal .. Pitina. eu ajunsesem s reprezint Ätipul intelectual". care a salvat revolu ia. ² Depinde pân unde.. ale grupelor. Mult mai mult exist acum. ² Nu. Äideologizat ". evident. bineîn eles.. nu tiu cum. aceast viitoare clas . nici valoare! a replicat ea fulger tor. pe doamna Roland. nici rani.. o sl biciune care ajunge pân la urm o profesie. i de aerul ei Ävigilent".. de structur moral ! ² Bine-bine. Când vom învinge. cu o asprime care m -a înghe at o clip . Apoi. a marii ei violen e sociale.. exact ceea ce doream mai pu in. vreau s spun c eu sunt al turi de tine. posomorât la rându-mi.. p l vr geal preten ioas . Noi. p tura aceasta sub ire. în clipa aceea nu exista provincie în România. Am auzit-o i pe asta! (începusem s devin ironic... cum s spun. (Vorbeam. numai acea valoare de care avem noi nevoie! ² De ce? Avem nevoie de orice fel de valoare. ² Noi! am r spuns.. ad ug ea. poate c iubirea mea fa de ea era prea slab pentr u a m umili. i o clip era aceea pe care o iubeam \ eu. antipatic. deodat emaciat .. erau in i care se pretau la orice. 54 Ea d du din umeri. Lupta. Pân la urm . am replicat eu. la mine un blestemat sim al pudorii devia mereu fasciculul principal. sentimentalisme.i r spund mereu cu lozinci. ad ug : Poate c ai dreptate cu unii care se strecoar .. oportuniste. Alesesem oare gr e it? Era o exaltat .. . nu puteam s fac altfel. un reflex de neconfundat ² era mereu dedus . nu. de alt tip.i umerii. i. dar eu însumi nu eram un exaltat? Nu în felul ei. c suntem împreun chiar i în acest fel. nou zeci i treiul francez. bineîn eles ale celor care creeaz valoare. dar era o fanatic atunci.. tu vrei s fii tribunalul revolu iei? Tu? Du -te atunci i judec Thermidorul. 53 ² Da-da.. eu eram un exaltat chircit. invincibil jucând cu armele lefuite de milenii ale inimii). destinele categoriilor. Pentru o astfel de discu ie stupid alergasem aproape o lun dup aceast întâlnire. tia care nu suntem nici muncitori. neîn elegându-ne. pentru o astfel de Pitina. Deocamdat noi ne facem revolu ia noastr . din cauza aerelor mele. sau poate nici eu. nu cu mult altfel.... dar..) ² Intelectualul este un muncitor cu creierul.. f r nici un fel de suprastructur . le am eu acum? ² pentru a r mâne un simplu i eficient pretendent... nu era vorba de noi doi.. elemente necinsti te. ² Nu i se pare c dai dovad de sim eclectic?.. a marii idei pe care o aducea. vom face i dreptate! Victoria e întotdeauna generoas . masculinizat . frumos.. pe Lavoisier. de socialism! ² i r ul pe care-l fac? ² Ce. tia care citim. chiar sentimente. pân atunci nu poate fi vorba de iubire.. ² . Dup o pauz lung . dar la noi asta este o. m-ai în eles gre it. privindu-m b nuitor. eu: ² Ce bine c discut m totu i. dar noi.i seama c m ocase. ² Ei. suntem totu i al turi. i mi-a venit s izbucnesc în râs i de cele ce spusesem eu. i lumina mea ² c ci fiecare avem o lumin . in i lipsi i de organ moral. certându -ne. adic ? întreb ea. pentru a renun a la Äconvingerile mele" ² aveam eu convingeri politice atunci..52 sau tiau prea multe despre al ii din aceea i f in sau. nici frumos. ce face i cu noi? ² Cine noi. cu mintea! mi -o retez ea scurt.Art . i mai r u.. vom aborda subspeciile. ei în i i vor fi da i peste cap de revolu ie. nu! ² Nici tu! am spus.. un fel de sl biciune.. e fals ! am izbucnit eu cu atâta spontaneitate. opozi ia noastr devenea tot mai evident . bravo! am f cu eu cu ironie.. Opozi ia pe care vrei s -o provoci e fals . eram îns i eu un fanatic. dându. Era altfel de cum credeam... în acel ceas. înl untru. ² Nu conteaz ! f cu ea din nou acela i gest pe care nu i-l tiam... valoare! ² Nici art . strângându.

fusese just : ea refuza s intre în gesticula ia sexului ei. noroioas . Nu se vrea decât pe el.. Da. altfel. Ea e via a. ² Crezi? m privi ea într-o parte. Dar o urâ ea frumos... aici. general . în orice caz e mai vital . de i unii. Iat qe b trân e aceast fecioar . da. ce-aveam eu comun cu toate acestea. ² Certându-ne?! ² Nu ne cert m deloc.. Omul a devenit sceptic. nu. a a ceva nici nu exist . orice mit e perimat care . ÄFals! Fals! m -am scuturat. Ciudat. Orice revolu ie! Iat ce apolitic eram eu: acceptam numai ideea de revolu ie.. sau era doar un sfâr it de fraz . dar nu. mult nevoie de tine decât credeam. sau voi fi una? Niciodat .i pierde nimbul ideatic. un tinerel frumu el. Eu sunt cel fals. Ce. ² Care? am întrebat. dar ea m opri. ² Dedicat Revolu iei! am ajutat-o eu. Care era prezentul meu? Nu era ea. dou forme. nu. Nu ne cert m deloc. care se umaniza prin ea. atunci. de-o tensiune insuportabil . Dar ce -mi p sa mie.. necesar . s scap de tine. castitatea ei era ap rat de politic. .i pierde. ² Ce-ai împotriva lui? ² A. era o singur fibr . pentru c ea t cu i nu mai ad ug nimic. mai direct .. cu feti cana aceea exaltat . singura noble e a omului. de vreme ce exista. Dar aceast revolu ie era adev rat ?! Era adev rat . de la ascultarea p rin ilor i profesorilor. care.. ca o form goal . Ceea ce am vorbit. fidel pân la trivialitate i halucinare vizual . punându-mi mâna pe bra : ² D -mi voie! Nu trebuie s te sperie discu ia noastr ! Tu voiai altceva. din fiin ele jum tate om.. Peste vreo zece ani voi fi o dolofan mam de familie. un excrement livresc. spuse ea cu un fel de absen . Nu po i lupta altfel decât simplificând. uneori! E unul dintre cele mai frumoase cântece. pe care politicul o ap ra cel mai bine. t rebuie s fii fericit c s-a întâmplat a a. atât de c ti. ² Nu vor mai exista propriet rese! am spus eu triumf tor. n-am nimic împotriva lui. poate am mai K. Ce strâmb ni se pare concretul. tiu cântecul sta. eventual doi in i post -puberali în prima panic fiziologic . e adev rat.² Numai a a putem fi. Nu era o Dian h ituindu-l pe Acteon în p durile eterne.. ea se Äînc p âna" într-o anume virginitate brav ard .i putea g si nici un sfert de or în timpul meu atât de. de altfel. ce i nfernal e s treci de la generalitate la particular. împotriva spiritului reac ionar pe care -l prinde orice societate care s-a uzat. niciodat n-am s-o mai pot privi altfel. Ea d du încet din cap. pân devine din nou general i istorie. ce c utam la ora aceea pe strad . cum s-o ating ²suflete te. E un cântec foarte frumos. Ce c utam în acest secol? Ca Eminescu. scrântit ?! Nu eram eu însumi scrântit. se în elege. cu lecturi i -o anume sensibilitate vag . crezi c eu sunt o activist . care-o urâ ea. într-o frond dincolo de sex. pe care nu i-o poate da decât revolu ia. Am vrut s adaug ceva.. pe strada asta periferic ... în clipa aceea. care î i pierde Äideologia". dar altfel decât credeam atunci. care se armoniza prin ea?! Ce existen nenorocit ! îmi venea s scuip! ² Aceasta e umanitatea revolu iei! spuse ea din nou. simplific. Dar ce greu e. la crimele care se pot evita! La crim în numele unei idei! ² Da-da. poate de aceea m atr gea virginitatea ei. cine tie ce contabil cumsecade. Se f cuse târziu. omul alb cel pu in. f r istorie.. nenecesar . oricum. o castitate de care eram mândri. noi doi. masculin !" într adev r. dând din umeri. cu patru-cinci derbedei în jurul meu. Dar la ce crim te referi? Exist atâtea crime în istoria omenirii! ² La cele care se pot face de acum înainte. noi suntem vânt.i iube te decât propria sa imagine fidel . care. perfect fidel . niciodat n-am s pot ignora ceea ce aflasem acum. omul a devenit brusc b trân. rapid.. nu fugeam eu însumi de la obliga iile mele sigure.. Dar nu e decât un cântec. b trân eram eu! Poate de aceea îmi i pl cea. Iat c nu era o tiranie întâmpl toare. un tinerel care nu avea loc. de fapt. dar. accidental . ud de ploaie. care nu.. doi . s ne amâne plata chiriei!. o credeau mimat . ce vorbim acum ne leag . în genere. Aceasta e umanitatea Revolu iei. poate chiar i este. o sim eam prin raglanul ei sp l cit. aer. din acea hibridizare a naturalului. intui ia mea din seara de la teatru. virginitatea ei se maculase de politic. politicul acesta era ^ secolul în care intram.. din prezentul meu. tr iam nostalgia lui o mie patru sute. Cu to ii eram. împreun ! spuse ea zâmbind.i trage seva din fantastic. cu mult mai mu lt decât la începutul serii. Nu tiam ce s fac cu ea. jum tate cal sau pe te sau zeu. de la c r ile mele. mai. importat etc. cum spuneau pa opti tii.. în care m n scusem. Din copil. f r drept la istorie. Simplifici! ² Ceea ce faci tu mereu: simplific! ² Ai dreptate.... cu o s pt mân înainte.. cu tot balastul ei. când voiam într-un fel. de sticl . nu. acum. nu noi. atunci. nu-i ajung c m ile sau cum s fac curte propriet resei. emo ionat la ideea c so ului meu. atât de. Noi? ² Nu. Miturile antice sunt perfect perimate i. f r s m priveasc . trecuse de nou .. f cu ea. la concret. e u îns mi îl cânt uneori. Äidealul". înfior tor de sceptic 56 i matur.. Eram într -un fel trist: tiam. printr-o simplificare for at . ² i crima e o simplificare? ² Bineîn eles. ea nu se mai dezlipea de mine acum. Politicul. de tine.

deschise frigiderul i prepar un scotch cu ghea pentru amândoi. cu lumina aprins deasupra patului. îmi d dea un complex d e necur ie. s l s m toat discu ia asta. Capitolul III £< Ajuns acas . o înstr inase deodat .. în timp ce el î i aranja haina în dulap. de serie. ne proiecteaz pe amân doi în dou st ri false. 57 V^ ² E o simpl expresie a unui fel de nonconformism al vârstei. ambigu . Ea se ridic în capul oaselor. O furie începu s m inunde.fluturi dizgra io i. de vin . triviale. o proiectase în afar . ea se trezi i el. în banalitatea unor asemenea idei? Banalul mi se p rea atunci cel mai mare p cat. i abia atunci î i d du seama c era înc prea surescitat de lunga povestire a lui Lauren iu ca s poat dormi. îl împiedic s i -o spun prea l murit i ei. numai aceast mân . se a ez pe marginea patului lâng ea i ciocnir . Stinse lumina din perete i aprinse un lampadar dintr-un col mai dep rtat al camerei. decât mâna ei cu o temperatur egal . profund false! Ea d du încet din umeri.. recunos-cându-l cu un zâmbet obosit. în capcana asta. o furie împotriva acestei discu ii interminabile... întârziar aproape o or astfel ² cu un scotch repetat ² ea deveni subit volubil . ea ar fi tremurat. pe aureolatul. Ce puteam s fac s înc lzesc aceast mân . Toat lumea la aisprezece ani scrie versuri! ² Da. de i dormea cu adev rat. din neb gare de seam ... Habar nu aveam ce gândea. dar nu mi-e fric . finalitatea sa m runt . respirând adânc. pentru c era mai puternic decât mine. orbi. dar nu e grozav asta? Ca unul dintre noi s fie incon tient.. ne calomnia... ² i eu sunt din serie. i dac ar fi atins -o el. în clasa a doua de liceu am fost câ iva colegi la 58 cinematograf i. i m l sam dus de mâna ei de fier. i în clipa aceea dori cu putere s nu mai fie singur. poate un cuvânt al meu. Gestul ei nu însemna îns nimic. întins astfel cu picioarele lungi. nu l-ar fi prins. dar iner ia mea era mai puternic decât mine.. dar unul dintre cele câteva zeci de mii e cu adev rat un poet. Cum ajunsesem aici. el deveni vesel. unul dintre ei cu care ascultam împreun Beethoven i Berlioz i descifram primele texte din poezia simbolist francez . conturându-se cu claritate sub pledul sub ire. disperat i trist. Pe Guga.. cu unul dintre ei. O privi câteva clipe dormind. indiferent care. pozând aproape. dar ea în elese din frânturi de fraz mai 60 . voise s -i fac o surpriz . copiat de undeva i mai ales profund iritant . aproape fireasc firii sale. sim ind cum m ro esc cu repeziciune pe fa . chiar fric . pentru c eram mai mic decât ea.i dispre uiasc trupul i legile sale mecanice. de mâna ei care se oprea la um r. ² . f cându -i semn spre vecini. dar ceea ce ne umple acum. eram disperat. de parc l-ar fi sim it. Fusese. Ea m privi mirat . acum. ² Poate e ti mai incon tient . de vreme ce ne împiedic s ne strângem mâinile! i ea m privi cu un fel de triste e lipsit de triste e. animalitatea ei fantastic . dar o oarecare reticen . mai sexuat . f r o vorb . eu sunt mai incon tient . chinuit. Nici nu trebuia început . râse de câteva ori cu o sonoritate exagerat .. sunt un tâmpit! Nu voiam s te jignesc! Te rog s m ier i. E fals . mai atr g toare decât strângerea ei de mân . o senza ie cu mult mai incert .i închipuise c el va întârzia atât. s . Apoi. ne arunca în st ri extreme. i acum o g si adormit într -o pijama mare a lui. mi-a r spuns ea dup un timp. Poate chiar un mare poet! ² Eu nu sunt un poet. doctorul Minda o g si pe Ludmila a teptându-l. Probabil c nu. care ne ascundea. cu siguran . am f cut eu în continuare pe scepticul. m murd rea. Apoi Minda se culc i o iubi i se sim i bine în cuibul acela al lui. mai pu in sexuat decât a unui b rbat. Niciodat nu voi fi în stare s -o înving. m-am inut de mân . d e serie. precis mai incon tient . aproape uscat . i am t cut. cum spui tu. în care nu e ra singur. finalitatea sa previzibil ! i. ideea asta mai necesar decât pâinea i sexul. cu bra ele ridicate.. neechivoc . Sigur c da.. i atunci m-am precipitat. gândeam. cu lumina aceea obositoare deasupra capului ² era frumoas . desf cute. mi cându-se încet. o boal pe care o am de atunci înc : ² Iart -m . apoi î i aprinse o igar . Mi-e sil de gesturile mari. Cred c m-a prins de mân pentru c eram lâng ea. m scotea din min i.. încât ea îi acoperi gura cu palma. de vreme ce exist . m înfuria... c î i g sise perechea. . o anume spon taneitate greoaie. iu minte. s -i redau for a ei unic . f r s r spund . atunci. de mân . spuse ea. Poate devenise brusc absent . caracteristic . în clipa aceea m prinse de mân i am ro it c ea f cuse acel gest. pentru c m dispre uia într-un fel.. Eu sunt un post-puberal.. nelini titoare? Nu tiu.

trezindu-se deodat a eza i transversal. la rându -i. încercând s adoarm . retr gându-se cu un zgomot nesim it din vârfurile dep rt61 ate ale degetelor. dar ea. în zâmbetul ei indecis. definitiv. o auzea zgâriind t blia u ii de la intrare. colorat sau nu. prima lor dup -amiaz casnic . gr su . care durase prea mult. de consemne stricte ca ni te rituale pe care ea le cuno tea bine. din umerii care se r ceau binef c tor.. ce n-au mai fost purtate de aproape un secol. cât mai curând. încremenit. atent la fiecare pas. din holul comun erau pline de pacien i care-l a teptau. tot mai mult. niciodat ucis .i închipuie Äpersoana". calm. abia sim it . care sunt în fa a pragului deja i care îi va uni pentru foarte mult vreme. alungându-se. surpându-se în somn. care îi lega deja. dar când ie i. cele dou b nci lungi. Da. i el se gândea c va merge f r s se anun e.. ea îi sim ea deja mirosul. într-o centrifugare aproape spa ial . dorin a de a o poseda total i felul în care ea îi sc pa. opaline. a mâinilor sale mari. De i nu obi nuia acest lucru ² i nici nu voia s se încet eneasc acest obicei ² st tu aproape o or dup program. ferici i c încalc o interdic ie i un privilegiu. care le surâdea familiar deja. într -una din dup -amiezile care vor veni. era mai speriat . decât paturile lor dou . cu acul tocit de mâinile fine str vezii ale unor bunici cu mult mai tinere decât femeia de acum. iar trupul ei Ägândea" cu mult mai mult i mai muzical. atr g tor. Ea nu gândea nimic. i putu deja s . ca ale unui puber... s lb ticit .. dar surâdea f r s vrea. pe furi . fals . pe care îl apropiau i-l dep rtau în fiecare clip . devorat în fiecare clip de înt unericul din jur. cu o desfrânare de-o clip care îl fascina.i trupul care respira lâng trupul ei.. în epiderma ei alb p tând întunericul. un m run i de undeva. Ludmila îl a tepta. ar fi tiut i s-ar fi sim it jignit c el îi d ruie te oboseala lui de la sfâr itul zilei. surâz tor. dar nu.. care-l cuno tea prea bine. relaxat. grave.. sim i în urm ni te pa i m run i. de sc rile de la liceu. mormântul lor dublu. din membrele inerte pe care nimic nu le mai putea mi ca a a cum se îngropau acum în piatra cearceafului. lung. sau î i prinzi o bro a din platin cu pietre stinse. o chemau. culoarea care cre tea deasupra trupului ei ca o umbr liliachie. i el. î i impuse s nu ajung la ea înainte de o or i s mearg pe jos... în vocea ei optit . care îi apar inea deja. în fiin a lui de b rbat singuratic. ei. Privi ceasul. în care se aflau acum. trebuia s fie o or a unei dup -amiezi. poate chiar mâine.. i gâtul ei viu. nehot râte i brutale. impun tor. mi cându-se cu atâtea neoboseal .bine.. renegat acum. î i propunea Minda. f r s trebuiasc s ro e ti prea mult. în stânga. pentru ca falsa odihn pe care o sim ea s nu se pr bu easc în vreo depresiune fiziologic .i partea aceea din el care îi apar inea i care r t cea de cât va vreme. va cump ra o sticl pe drum i ceva. cu capul lâng t blia de la picioare sau mâna atârnând în gol. când se pot spune câteva cuvinte mari. se sim i deodat foarte bine. pe unde nu urcau decât profesorii i pe unde se strecurau ei. era femeia lui i era mul umit de ea i. însp imânt tor.. strecurându-se ca o pisic printre picioarele arcuite ale scaunelor din hol. trebuia în aceast or de singur tate s se odihneasc . i va ti s ia asupr . de aerul acela de nep truns.în ochii ei care râdeau de n a i câteodat . împingând aparatul. pentru neînchipuit de mult vreme... puternice i pofticioase ca ale unui adolescent. Când coborî sc rile de marmor tocit care îi aminteau de fiecare dat .. nefir esc de lung. cu blânde e i fermitate. pentru c b rba ii tari nu au niciodat scuz . un mormânt pa nic. deja obosi i de acea singur tate în doi.. sau un telefon cel pu in . acel pat care voia atât de greu s se transforme în mormântul lor spre care tindeau. a ezându-se lâng perna pe care st tea aparatul de telefon. avea tot timpul deci. .. cum se spunea atât de frumos odat : ÄPân dincolo de mormânt!" Un mormânt dublu. c utându-se. la urma urmei. ascultându. acea spaim care tremura mereu. peste o gur tremur toare în care se împiedicau mereu ipete scurte. Ea era mai st pânit decât el. spre asta tindeau amândoi. f r nici o scuz . galbene. f r tablouri. a doua zi avu din nou Äspecial " i foarte mul i solicitatori. uneori. de parc ei ar fi stat nemi ca i. nu-i a a. dezarticulat de-o a teptare lung . la rug mintea direc iei. Trecu o zi foarte înc rcat pentru Minda. în care se strecurase de atâtea ori a a cum î i strecori degetul jum tate pe furi într-un inel vechi de familie. semihipnotice.. un obiect m runt. f r gre . tot mai prezent . r sturnându-l cu o mi care lene pe parchet i instalându-se acolo. se sc lda deja ora aceea din dup -amiaza care se apropia. aproape în întregime. vreun am nunt important ap rut atunci în epica trivial a vreunei dup -amiezi de timp lânced.. care nu era. odat când se vor preface amândoi c îi preocup altceva. ceea ce el nu-i spunea acum îi va spune în curând. în sprit f r rost într -o celul în care se închisese singur i din care ea îl va elibera. se mi ca i se zgâl âia. o a teptau. împotriva voin ei ei. atât de dep rtat. pentru c era mai curat . a a cum el a tepta. cu sângele lini tindu-se. sub ire. sim eau amândoi. într -una din dup -amiezile care vor veni. i asta îl a â a mereu. f r de prihan . ner bd tor. ca un coridor prea drept. încercând s p trund într -un secol neîn eles. aproape odihnit. mic . în mi c rile ei abandonate.. apropiate. ca o promisiune cert . era cu pu in înainte de apte. mobila aceea.. pe care ea i trupul ei. definitiv . alb strui. pentru care era preg tit i c reia avea s -i serveasc cu cinste. împingând-o definitiv în somnul acela care o smulse. care s fixeze dup -amiaza aceasta pentru amândoi. Era o dup -amiaz binecuvântat . pe tocuri. în aerul acela ap sat de obi nuin e vechi i tiranice. atât de apropiate probabil. încercând s -i azvârle spre exterior. ca o îmbr i are. 62 \ . a mâinilor sale. din l comia mereu vie a gurii. febrile. s te prefaci prea mult. ov itoare. speran a lor. în care avea s -l subjuge lin. piciorul deodat lipindu-se de covor i apoi revenind în trupul lor comun care încerca s se agate de acel pat uria dublu. atât de ner bd toare i lacome încât deveneau stângace. unei dup -amiezi din acelea. sever.

toate cuvintele. ² îmi permi i s te înso esc câ iva pa i. s rir la locul lor i el auzi urm toarele: ² Ai trecut pe lâng mine f r s m salu i. i el. r mânând pu in în urm ..i partea 64 sa de amuzament i plantând-o definitiv.. luându. astea nu sunt decât mofturi. m pui i la punct acum! i-l privea în continuare a a cum prive te o femeie de treizeci pe un adolescent cu co uri.. Äea" încetinise intimidat pa ii. ca s fie dep it. pentru c sim i cu u oar mirare un vag curent subversiv care începea s -i macine morga ce voia s -l apere de intrus .. pe care-l . gândi el i începu s asculte. cu atâta insisten .. e o bun pedeaps pentru snobismul meu! Toat lumea îmi d ghes: ÄDu-te i la Minda.dintre ei doi. parc am fost amici.i pierd timbrul la telefon.. f cu ea a doua oar . pacienta care îl g sise la telefonul de la clinic . încercând s se prefac îns c ... mai ales la un om ca dumneata. dar dumneata e ti la mod i el nu! Minda sim i cum trebuie s depun un efort ca s . care reu ise i în cursul convorbirii telefonice s -l irite puternic în primele secunde. i ea f cu câ iva pa i înainte. A a c în fa a por ii se opri i lu mina unui om politicos. vorbe ti cu mine de parc m-a ag a a a de dumneata ca s !. dar de fapt. dar î i reprim i asta i se hot rî s termine repede scena... i o întreb : ² Ce dori i dumneavoastr ? i se opri. ² Dumneavoastr . ie i. continu el. dar era o fire voluntar probabil.." Cam a a ceva. doctore. e unul din indivizii care m poate scoate din fire înainte ca s bag bine de seam . din mijlocul acelei fe i oare rotunde. cu o ridic tur din umeri: astfel de pramatii ajung uneori s se infiltreze acolo unde al ii ... din momentul în care ve i fi în posesia medica iei. de parc privise înl untru. i în clipa aceea î i aminti abia c uitase s cerceteze cum parvenise ea s -l g seasc acolo. Zâmbea i. \ . cu timbrul ei r gu it. continu ea.. îmi comunica i mereu am nunte despre persoana mea pe care nu doresc s le cunosc. N-am vrut s te mai re in în cabinet. gândi el reflex. f r s . Era Mia Fabian. sclipir ni te ochi de-o expresie amuzat ... i r ri i mai mult pa ii. ea se st pânea cel mai bine.. i nu puteai saluta o femeie care râdea. v zusem i-a a c -i ora peste program i. de i. Ai dreptate. ² A fi preferat s dep esc programul în cabinet decât aici în strad ! punct el cu r ceal i fu mul umit de fraza sa. el trebui s-o recunoasc . dând a doua oar din umeri. dar gr bit . sau. ² Asta-i bun . ² Fals! s ri femeiu c . de fiecare dat ciudat de pl cut. pentru c o sim i foarte curând lâng um rul s u ² mai avea trei sau patru trepte pân jos i portarul se preg tea deja s -l salute ² i-o auzi vorbind. ciudat de pl cut. pu in triviale. deja spuse. deasupra aerului s u brutal-distant i a mi c rilor ei de femeiu c insolent . stângaci-obraznic. ceea ce nu se face. deodat . 3 de c tre domnul Mihailopol. acum. p reau c vorbesc: ÄCe pro ti suntem. din frac iunea d e timp în care el î i îndrept aten ia spre ea.. ² A. domnule doctor.cu obrajii gr su i jucând în tactul pa ilor sacada i... i -o spun sincer. dar. nu po i fi sigur de diagnostic!" De i. Mi s-a preparat în mod special medicamentul la Farmacia nr." Ea îl privi în ochi f r o vorb . de i nu vorbise cu ea decât în dou rânduri. irupse ea. 63 de i ea era la mijlocul frazei. i nu a dus la nimic. ² Asta-i bun . pân nu te vede el. dar Mia Fabian izbucni într-un gâlgâit interminabil. De i tiu c . de i în cariera-i de practician mai tr ise cel pu in câteva variante ale aceleia i. i ce dac sunt o femeiu c pe care dumneata n-ai s-o bagi niciodat în seam ? Poate nici nu vreau asta.. nu mai fi ipocrit. a a c . portarul arde de ner bdare s te salute. furioas . Pa ii se r rir i ei i atunci întoarse capul.unosc personal i care voia s m serveasc . cu o plictisit curiozitate.. m rog. credeam c facem câ iva pa i. mecanici. odat .. micile dumneavoastr inconveniente se vor fi rezolvat... f cu ea. hai. probabil foarte obositor. de parc n-ar fi v zut nimic atunci când i se r sucise craniul. încercând s treac pe terenul s u. E unul din aceia care nu.. spre un obiect din el. i o clip i se p ru c va sc pa. cu preten ii. rar crispare. precum i la intona ia ei juc u -insolent . cu acela i mers op itor.i piard îns expresia juc u .. cu sprâncenele sale groase. dar. Ciulin e un specialist la fel de bun ca dumneata.i st pâneasc contrarierea c este târât într-o discu ie care nu-l privea i în care nu reu ea s g seasc tonul care-i convenea lui: ² Cazul dumneavoastr e banal.. dar î i r spunse singur.i place s apari cu femei frumoase. pentru c nu îi pl cea s coboare sc rile împreun cu cineva. privindu-l aproape cu compasiune. ÄTrebuie s fiu atent.i continu drumul.. care.. Avea prea mult umor ca s nu guste situa ia. nemul umit înc o dat de prejudecata bunei sale cre teri care îl împiedica s p r seasc o femeie f r s-o salute. Nu reu ea îns s se debaraseze de u oara enervare pe care i-o producea permanenta ei semitutuire.. i el se fr mânt pu in pe loc.. de nevoie. pu in ridicate.. frumu ele.. Simptomele s-au ameliorat. i e împotriva principiilor mele s ofer consulta ii pe trotuar.. încât îl oblig i pe el s -o fac o clip . care au într-adev r nevoie.. i o recunoscu imediat. oricum. ca s nu-i dea timp s refuze. f r s-o arate. începu el pe un ton voit moale. mai ales în felul ace sta. Minda sim i un m runt val de c ldur la acel Ädumneata".

.. ² Dar nu m-am sup rat deloc! replic Minda. mai ales c ne i cunoa tem dinainte i. Nu.. continu el cu seriozitate. Mia Fabian. un num r parc al unui serviciu de .. ascund. umeri b rbatul. ² Mai tii num rul? întreb ea i i-l spuse. îi producea acum un interes aproape amuzat. dup o prim form de iritare.... p rându-i-se c viseaz : ca i cu câteva zile în urm .. nu se tia prea bine de ce. las-o. am s -i dau un telefon b trânului Nestorescu. dup o clip . p ind cu încântare lâng statura masiv ... mai relaxat.. amuzat -uimit. doctore..i reflex socoteala c putea s mai întârzie cu ea zece minute. trecând peste aceast dur lovitur . haide! f cu ea i din nou îi ap rur gropi ele în obrajii buc la i. Dar în aceea i clip auzi distinct în spatele s u: ² La ule! "** i când se întoarse. Tocmai asta voiam s . (ÄHe. tot mai uimit. mai cursiv. asta impresioneaz pacientul i-l face s dea drumul mai mult la pung ! 67 i\ea râse. Bine c mi-a i spus. de la leu Nestorescu. cu mult prea p trunz toare.. cu toat fa a i cu ochii aceia.i f r s vrea mâinile.. a sfârtecat-o f r mil !. i Minda. trebuie s v las. în fa a mea nu e ti decât cel care e ti! ² Daa?! f cu Minda surprins i f cu o jum tate de pas spre ea.. s -i dai un telefon. pe care numai timpul o va consola!. ² Ah. Spui ni te fraze! Oricum. ca un pe te durduliu.² V-am mai spus ² f cu Minda. Se st pâni s nu zâmbeasc i spuse: ² E o mare dezam gire. mereu calm i st pânit.. i. las-o! f cu ea. preten ioas .i cu ostenta ie oldurile prea pronun ate de un taior strâns croit. 66 Minda deschise ochii. ² Ei. Ce mai face? ² leu? întreb ea. foarte odihnitor amuzament. care. în contrast cu buzele prea puternic. v rog s considera i c . ² He! He! f cu femeiu c scuturându-se de râs i f cându-i cu iegetul ro u de oj . rece.!. o cu totul alt masc i. i cum anume sunt? El începuse s vorbeasc mai u or. m-a întrebat ce mai faci i. ² Ei. cu tonul cu care o femeie bate pe . intrând în jocul ei dintr -un imens i. Bun seara! i se întoarse.. de ce joci teatrul sta! Crezi c m p c le ti pe mine?! ² Doamn . frecându .. foart e proaspe i. Te-ai sup rat acum!. pentru c ea râdea. a lu i Minda. oricum.. Ceea ce e caraghios e c dumneata î i închipui c eu a ] avea cine tie ce planuri i c chestia cu boala mea nu -i decât un pretext! Dac crezi c am pus ochii pe dumneata i a a mai departe. nu rostea decât adev rul. ochii blânzi. ridicând sprâncenele mult deasupra ochilor ei puternic contura i cu negru. te în eli! Nu -mi placi deloc ca b rbat. râse i el'. pentru c .. la telefon.. încântat mereu. ² E foarte bine! începu s sporov iasc Mia Fabian.. discordanti cu întreaga ei personalitate m runt i trivial . dac vrei. sunt foarte curios ce se ascunde sub aceast masc pe care privirea dumneavoastr . cum persoana sa putea fi atât de u or i de repede amestecat în rela iile acelei lumi ² chiar i în memoria acelei lumi ² din care s rise. din odihna lui ² trebuie s face i rost de medicamentul str in. E foarte bine i nimerit ca la Äserviciu" s . atât de. la urma urmei. în spatele teatrului pe care-l joc. \ ² Dar cu mine ar fi ridicol.. Parc n-a ti cine e ti! ² Da?! spuse Minda tot mai uimit de aceast trivialitate franc . pe tocurile ei prea înalte i Minda. sim ind .. bine dispus .) Totu i. mefistofelic.. Habar n-am! Nu lam mai v zut de vreo lun . Te roade invidia.. iar i începi! f cu ea.. i cum sunt anume... dar nu de ov ire. r mase într-adev r descump nit 3 clip . î i aminti Minda.. nu-i a a.îmi placi mai mult a a decât adineaori. fungicidele noastre nu dau înc rezultatele scontate! Acest lucru vi-l poate atesta i Ädomnul Ciulin"! f cu ii cu o u oar plec ciune mali ioas . elegant . he. ciripi Mia Fabian mi cându. insolen a ei. Dimpotriv . nefor at. he!" râdea ea. ci ca s -o contemple mai bine în tot mecanismul ei. Minda se aplec îns ceremonios.. facându. calmi i calzi. i atunci.i iei o mutr grav . ca de copil. ² Haide. i-am dat îns un telefon alalt ieri i i -am spus c te-am consultat. ca i vocea. când f ceai pe coco elul grav i fandosit. ² A. iart -m c i-o spun.. i spuse: ² îmi pare r u. dup cum am în eles. cum vorbe ti acum! replic ea. Era un num r f cut din zerouri i o aceea i cifr care se repeta de dou ori.um discu ia a ceasta inutil îi m nânc din timp..i propusese s -i fac jocul un timp. cu condi ia s ia apoi un taxi. privindu-l cu o anume compasiune cald . dac -mi permite i?! ² Ei haide. ² Dumneata e ti un om serios.. ajunseser destul de departe dac ea îl respingea deja ca b rbat. decis > -o lase acolo.. m-a i îndatora dac mia i spune mai r spicat cum anume Äsunt" eu.în clipa aceea. cum anume e ti? Dar ce ne-am pro pit aici? Fii galant i înso e te-m câ iva pa i! i ea o porni înainte.i mai da osteneala s te prefaci. o urm . ² Da?! se mir Minda.. continu el.. dintr-o mi care.. vulgar conturate cu creionul ro u de buze.

utilitate public , care i se impregna imediat în memorie. ² Nu-l notezi? observ ea. Vrei s - i dau un pix? ² A, nu, replic surâzând Minda, îl am notat! (Min ea, dar întreg jocul îl amuza tot mai mult. î i privi ceasul: mai putea s mai întârzie apte... chiar zece minute). ² Nu-i elegant s te ui i la ceas când e ti cu o doamn ! îl apostrof ea, privindu -l galnic, cu col ul gurii ei gr su e ridicat pu in în sus, probabil într-un fel care ei i se p rea irezistibil. Cu toate acestea, atitudinea ei nu era indecent ; balansa u or între armele obi nuite de seduc ie ale unei femei de condi ia ei, aproape automatisme, i un anumit iton de lejer camaraderie, ca între copains. Continuar apoi s mearg , f r un cuvânt. Erau amândoi mul umi i, fiecare în alt fel; Mia Fabian pentru c -i reu ise consulta ia pe care i-o pl nuise i mai era i înso it de un asemenea domn serios, impun tor, 68 Minda pentru c se amuza copios, odihnindu-se tocmai în acest fel, un alt fel de relaxare decât i -o promisese, într-o plimbare lini tit , de o or , solitar , dar se pare la fel de eficient , tocmai prin aerul de divertisment, de insolit juc u pe care-l aducea. întâlni o cuno tin i avu ² spre amuzamentul s u crescând ² o clip de derut , deoarece era v zut într-o astfel de companie. Cel care-l salutase ² un asistent de la catedra lui Zager, neurologul ² se înclinase cu tot respectul, i atunci, cu aceast ocazie, observ Minda c se îndreapt spre bulevard, unde vor fi probabil mult mai multe cuno tin e. O clip cochet cu ideea s încerce aceast I form de teribilism social, de frond , ap rând al turi de o astfel de ) muieru c , ce, în aparen , pentru un ochi neavertizat i care nu i cuno -/ tea marea sobrietate, nu prezenta nici un element contrastant. Trec toriiî numero i la acea or , p eau cu indiferen , unii chiar respectuo i, pe lâng acest cuplu format dintr-un domn serios, iremediabil serios, bine îmbr cat, cu un mers elastic, i o doamn ceva mai tân r , în jur de treizeci, poate chiar mai pu in, maturizat îns printr-un u or exces de fardare, o femeie bine îmbr cat , pu in cam Äplinu " în u oara ei dispropor ie cu talia înalt a înso itorului ei, dar felul ei de a în epa trotuarul, hot rât, cu tocurile ei foarte înalte ar ta c se simte perfect potrivit în acest cuplu, i nimeni, din cei care îi întâlneau, nu gândea altfel, O pereche sobr , de vechi cuno tin e, nu-i a a... în nici un caz so i so ie, nici m car aman i, de i, cine tie... dar nu, puteau fi colegi de institu ie, evident o institu ie cultural , un centru de cercet ri sau a a ceva... sau... poate avoca i, da, colegi într un barou, sau rude prin alian , în sfâr it... Minda se sim i astfel tentat s prelungeasc gluma, îngro - ând-o, l sându-se dus spre bulevardul larg, cu pomi, spre care, poate instinctiv, îl du ceau pa ii ei, i deja savura, singur, unele m runte surprize, dar apoi renun , zicându- i c nu-i era permis s violenteze în nici un fel optica unor oameni serio i, care îl stimau, i, dac se distra în acest fel, trebuia s -o fac singur. O rug deci, cu tonul s u ceremonios, fin exagerat, pe care i-l luase fa de ea de când acceptase acel joc atât de inedit, s se abat din drum, i ea accept imediat, privindu-l în fa , cu unul din zâmbetele ei mici, care îi st teau deodat foarte bine i nu p reau 69 a-i apar ine. Va mai întârzia dou sau trei minute, se gândea Minda, i apoi se va eclipsa, râzând singur, povestindu-i Ludmilei totul, pân la am nunt, ca s râd împreun . ² E ti însurat? întreb ea, deodat , ca un vechi camarad. ² Nu, r spunse Minda, reluându- i u oara sa afectare din ultimele minute, sunt un burlac convins. Nu am... ² M mir , îl întrerupse ea, un om cu situa ie, ca dumneata... i b rbat bine, trebuie s i -o spun! Sper c nu te-a afectat prea mult ce i-am spus în leg tur cu faptul c nu e ti genul meu... Asta n-are nici o leg tur cu... ² Dar, mar Minda, trebuie s recunosc c nu mi-a fost perfect indiferent... nici un b rbat nu r mâne indiferent când o femeiu c atât de nostim ca dumneata, dac -mi permi i s ... Pronun ase cuvântul Äfemeiu c " cu oarecare team de reac ia ei, dar Mia Fabian nu p ru s observe nimic neobi nuit în acest epitet care i se adresa i spuse, cu non alan a ei obi nuit , cu gesticula ia ei categoric , nu lipsit de feminitate: ² Haide, haide, doctore... nu te lansa pe panta asta, nu- i st deloc bine! Se vede limpede c nu- i plac, probabil pentru c nu sunt din cercul dumitale sau din casta dumitale, cum i-o i fi spunând... m rog, n-am nimic împotriv ... i-apoi, un tip ca dumneata, serios, cu viitor, trebuie s - i st pâneasc reac iile, s nu se repead s fac complimente primei doamne cu care face o plimbare de o jum tate de or ... asta nu se potri ve te cu inuta dumitale i nici nu-mi place... ² Dar de ce, insist Minda, înveselit c ea pronun ase cuvântul Äcast " i Ätip", Äun tip ca dumneata", îmi spunea i adineaori s nu m prefac... s nu joc pe un altul... ² Ei, asta-i! f cu ea. Adineaori era s m la i în strad , i -acum m -nghesui cu complimentele... Mi se pare c î i râzi de mine, sau... ² O, o, cum se poate! replic el, pu in plictisit. Dar a putea s v întreb, cu ce v ocupa i... unde Äave i serviciul"? ² Eu?! i-am mai spus, la prima vizit ... lucrez la Editura Academiei!
70

² Da? se mir doctorul, gândindu-se: ÄCiudat, eu te credeam dactilograf sau func ionar la Munc

i salarii!"

i continu : i ce anume, corectoare? ² Ei, asta-i bun ! se înveseli ea. De ce s fiu corectoare? Sunt redactoare... Am eu o mutr , a a, care respinge intelectualitatea?! ² Vai de mine, vai de mine! se scuz Minda, gândind: ÄDa, dealtfel, totul e posibil! Pân la urm am s aflu c e cercet toare în lingvistic i c are i lucr ri publicate!" ² S-a f cut întuneric, observ ea, ce-ai zice dac i-a permite s m invi i undeva, într-o cofet rie, la o cafea? Pentru o jum tate de or , doar, pentru c ... ² Regret din suflet, sunt dezolat, spuse Minda privindu- i cea-sul-br ar , trebuie s alerg, nu mai pot întârzia o clip ... m reclam o îndatorire urgent ! (ÄAm început s vorbesc ca Farfuridi!" se în veseli el, tacit.) Dac a fi tiut din timp, desigur c ... neîntârziat... ² Nu face nimic, a fost pl cut i atât! spuse Mia Fabian întinzân -du-i mâna plinu , alb , cu unghiile lungi, violent ro ii, în felul evident în care dau unele femei mâna pentru a le fi s rutat , i Minda se i conform cu o galanterie mereu exagerat . Ea era bine dispus , refuzul lui n-o afect deloc. în clipa când el voi tocmai s se r suceasc pe c lcâie ca s alerge dup un taxi, ea mai spuse: ² D -mi pu in pixul dumitale... sau un stilou!... Ea lu stiloul pe care i-l întinse el i scrise ceva pe o bucat de hârtie pe care o rupse dintr -un carne el pe care îl purta în po eta ei cam mare, laolalt cu pudriera, batista, portfardul etc, pe care le r scoli ca s -l g seasc . ² i-am scris num rul meu de telefon! Po i s m suni când vrei, cât de târziu, s uet m pu in... nu m deranjezi!... ² A, foarte încântat, mul umesc! se înclin Minda i se îndep rt repede, ca s nu i se vad zâmbetul care îi plutea deja pe tr s turi. ...Ajuns cu oarecare întârziere, nu prea mare, la Ludmila, nu o g si singur , a a c nu putu s -i spun , din prima respira ie, Äaventura" pe care 71 ;' o tr ise. Se g seau la ea o veche prieten i coleg de facultate împreun cu so ul ei, ce locuiau în ora ul C , la distan de o or i jum tate cu ma ina, i care veneau cu regularitate s o vad ² o pereche pe care Minda nu o vedea cu ochi prea buni din motive ce lui însu i îi erau nel murite. Ast -sear era îns ner bd tor s -i vad pleca i, dar Ludmila, f r s în eleag , sau tocmai din Äme anterie", îi re inu atunci cândj otiL Nistor se hot râr s plece. Minda se r zbun la rându-i i plec împreun cîTeTTîn jur de zece i jum tate, de i, dup felul în care îi n v li sângele în obraji Ludmilei, când se ridic s plece, î i d du perfect cont de starea de spirit în care o l sa. Ajuns acas , el întârzie, voit, s -i formeze num rul, tiind c ea a teptase ca el s se întoarc din drum, i, cunoscându-i mândria, ghicea c ea nu va suna prima chiar dac ar fi fost ca el s n-o caute zile la rând. St tea tol nit, îns , pe un fotoliu, lâng telefon, a a cum intrase din strad , aruncându - i ochii i r sfoind distrat un ziar pe care îl culese de pe birou, l sându-se purtat de o ciudat i pl cut iner ie. Apoi se r suci în scaun i ridic receptorul, dar în ultima clip se r zgândi i se pomeni formând num rul lui Ceea. Lauren iu nu r spunse, i Minda deduse c se culcaser ' i scoseser telefonul din priz . Putea s - i închipuie, el i întreaga sa familie ducea o via extrem de' echilibrat , în afar de serile când întârzia cu el sau la facultate, Ceea i ai s i se culcau devreme, în jur de zece. Din timpul studen iei, când citise mult i înv ase acerb, cu o putere de munc ce impresionase pe colegi i pe profesori, laolalt , Minda r mase cu obiceiul, atunci când era acas , s citeasc pân la dou sprezece punct. Nu renun ase la acest obicei, folosind orele de dup cin , ore lini tite, când nu mai era solicitat de pacien i sau chiar de colegi, pentru a se pune la punct cu Äliteratura" specialit ii sale, atât de vaste, de internist. i acum f cu la fel; î i lu lâng el câteva tomuri la care citea simultan i, hot rât s foloseasc din plin ora care-i mai r mânea, deschise Bolile metabolismului de G. Duncan, o carte ap rut de curând în române te. Nu citi mai mult de o jum tate de or îns . Se ridic , î i aprinse o igar ² de i nu obi nuia s fumeze seara, înainte de culcare ² i se plimb de câteva ori în sus i în jos, apoi se apropie de telefon i form , 72 în sfâr ii, num rul Ludmilei. Telefonul sun lung, f r nici un r spuns. Minda î i privi ceasul: trecuser , într adev r, cincizeci de minute de când plecase de la ea i mai bine de o jum tate de or de când ea a tepta, probabil, telefonul. Acum îl scosese din priz . O clip , sim i dorin a s se îmbrace i s se întoarc la ea, dar renun . O curioas iner ie îl st pânea, o mole eal de care nu se putea scutura. N-avea nici un chef s se întoarc la Duncan, care-l a tepta deschis pe marginea fotoliului, i m sur în continuare camera în diagonal , de la col ul biroului pân la fereastr i înapoi, oprindu-se cu grij i r sucindu-se de fiecare dat în acela i loc. Nu se sim ea deloc obosit, nu se putea concentra îns asupra unui singur lucru i se sim ea incapabil de orice ini iativ . Când avea astfel de st ri ² rare în\ caracterul s u atât de bine ordonat, dominat f r gre de o voin pilduitoare ² el se l sa în voia acestor Äcrize" care durau uneori o jum tate de orj , alt dat o jum tate de zi, niciodat mai mult, i care, prin raritatea lot i opozi ia lor perfect la felul lui de trai, la tipul lui de existen , îl înveseleau aproape, în orice caz li se aservea cu o lene de ini iativ , ca* un r sf al tenacit ii sale atât de des verificat . Astfel i

acum/ nu f cu nici cea mai mic tentativ de a redeschide Bolile metabolismului, deoarece era sigur c a doua zi, prin revan , va recupera aceast or pierdut , i mai mult chiar. Se întâmplase a a în atâtea rânduri^ i de aici originea unui anumit orgoliu al s u, echilibrator aLacuvit ii sale, perfecta încredere în resursele proprii i în reac iile s n toase, puternice, ale organismului s u moral. Nu-i era îns somn i se abandona acelei pendul ri f r rost, care, tocmai prin perfecta ei inutilitate, îl atr gea, a a cum, în acee i dup -amiaz , plimbarea aceea, cu femeiu c aceea care-l agasase de câteva ori în cabinet i la telefon, îl odihnise. De ce oare? Numai din divertisment? Sau era o veche form de teribilism, neepuizat în vârstele adolescen ei, care pentru el, din proprie voin , fusese atât de sever , de fructuoas ? Sau poate atrac ia unui lucru, m runt, e adev rat, care se opunea perfect firii sale? Poate, zâmbi doctorul, p ind înveselit de unul singur prin holul s u spa ios, care îi servea i drept birou. Era cazul, poate, i al acestei iner ii, care ap rea atât de rar în via a sa plin de munc i atât de organizat , Äinuman 73 organizat ", cum se plângea uneori Ludmila, c reia, îns , îi convenea în fond felul lui de a tr i, capacitatea sa de a se dirija ra ional, de a folosi fiecare parte a zilei pentru un singur scop, calificarea sa profesional . Tocmai de aceea ceda el acelor m runte Äcrize", cum le numea el, ironic, ce nu erau, poate, decât astenii scurte ale nervilor s i suprasolicita i, de fapt semnale pentru un program supraînc rcat. ÄDa, gândea Minda, e o art aceea de a- i g si parametrii proprii, limitele de efort i de rezisten nervoas ". i trebui s constate, cu oarecare mândrie naiv , c apari ia atât de rar i pe perioade atât de scurte a acelor Äcrize" sau Är sf uri" era un semn sigur de aproxima ia destul de exact la care se supunea, o cunoa tere destul de precis a propriilor sale limite. ÄCunoa te-te pe tine însu i i în sensul rezisten ei psihice" spunea el. Era, oricum, odihnitor acest abandon, i poate tocmai acest lucru îl împiedicase s -i dea un telefon Ludmilei, ca s -l poat gusta din plin. Era doar un fenomen atât de rar, i pentru ca m runta sa astenie s se resoarb deplin, trebuia, nu-i a a, l sat s se consume în voie, iar el avea ansa de a tr i, un timp foarte scurt, într -o Ävacan " total a firii sale, de-a dreptul amuzant , tocmai pentru c se opunea perfect, era o opozi ie perfect a felului s u de a fi, de a exista i, poate, de aceea, o odihn perfect . Oamenii ² monologa în continuare Minda ² cu dfeosebire cei structura i; cei care au o fire cristalizat , puternic cristalizat , Simt uneori tenta ia amorfului, a a cum cei nestructura i, probabil, au o ve nic tânjire dup ordine, voin conduc toare, capacitatea de a opune instinctului ra iunea, i poate aceast tânjire dup calit ile perfect opuse firii lor amorfe le d acestora senza ia de ratare. Nu-nu ² se contrazise singur doctorul ² senza ia de ratare e totu i o senza ie superioar , a unui, individ superior, dac ea nu e mimat , cum e în majoritatea cazurilor, când devine o form foarte nimerit de existen , un modu vivendi al unor firi isteroide, care reclam mereu comp sîuîiea~pubiic sau pur i simplu un fel mai Änobil" de a fi mediocru, pentru c , nu-i a a, sunt mul i care prefer s par Ärata i" decât mediocri, de i pentru un Hora iu, aurea mediocritas putea fi un scop al unei existen e... Da-da, oboseala, chiar când e rar i întâmpl toare, poate fi fructificat ² gândea Minda, 74 zâmbind involuntar de noua sa Äcauzalitate", cum î i numea el micile sale descoperiri teoretice în planul existen ei proprii i private ² oboseala, astenia e i ea o form de existen , care poate fi supus , dominat , din care se poate extrage odihn i pl cere... da-da, chiar pl cere! Pl cerea de a fi, o clip , cu totul altfel, perfect opus ie însu i, nu doar opus sau diferit, ci perfect opus, a a cum un tren vine în întâmpinarea altui tren dintr-o direc ie perfect contrarie, dovad c ruleaz ambele pe acelea i ine, dar într-un sens opus fiecare. i catastrofa pe plan feroviar, în func ionalitatea moral-nervoas se transform în odihn , relaxare printr-un divertisment total... foarte scurt, e adev rat, ap rând la mari intervale, dar totale! Probabil aici se afl i tenta ia spre viciu a oamenilor profund virtuo i i decen i, spre anonimat a celebrit ilor, spre lene a harnicilor ² i, evident, spre h rnicie a lene ilor! ² spre adev r a mincino ilor i, de ce nu, spre minciun a celor care nu pot tr i în afara adev rului! O minciun m runt , e adev rat, poate chiar neexprimat sau repede retractat , sau infirmat apoi prin slujirea fanatic a adev rului zile i ani întregi, dar, totu i... ² zâmbi reflex Minda, un zâmbet uitat, puberal, stângaci i pu in feminin ² era o minciun ca o odihn dup o sever profesare a adev rului, poate o odihn necesar chiar adev rului pentru a regenera cu nou for din aceast scurt izbire de opozi ia sa fundamental în cadrul îngust al unui caracter, perfect structurat' i cu voca ia n scut a sa... Aceast Äodihn " scurt sau Äastenie" abia observabil nu era decât ² gândea doctorul ² un fel de a- i contempla propria existen din afar , un fel posibil de a te arunca în afara ei, perfect în afara ei, ca dintr-un tren în mers, dar în loc s te rostogole ti sub ro i sau s te strive ti pe plan eul de beton al unui viaduct peste care trece duduind garnitura, s plute ti miraculos al turi de ea. Evident, acest lucru nu se putea realiza, atunci când se realiza, decât prin frac iuni infime de timp i poate era un fel de leac al existen ei, a a cum otr vurile, dozate cu stricte e, pot fi folosite ca antidot într -o serie de afec iuni, un fel de mitridatism, o adaptare a corpului prin otrav dozat progresiv tocmai ca s reziste unui oc de acest tip, al unei otr viri. Da, otrava dozat în por ii infime 75 anihileaz chiar otrava, o face suportabil !... Da ² zâmbi înc o dat , amuzat, Minda ² posibilitatea de joc, de a tr i câteva clipe de parc ai fi cu totul alt om, de a naviga împotriva propriei tale existen e era de fapt o form a

sinuciderii, aceast tr ire a unei existen e opuse, fulger toare, dar nu o anihilare pasiv , steril , absolut steril , ca în cazul autodistrugerii fizice, ci una dinamic , activ , fecund , chiar... o sinucidere de o zecime d e secund , sau chiar mai pu in, c reia îi po i supravie ui, poate o odihn de existen , necesar în acest secol în care existen a a devenit atât de tensionat , electric , în care sarcina nervoas func ioneaz uneori în ocuri atât de greu suportate de întreg sistemul nervos, uneori abia supravie uind de la un oc la altul... ocurile mari, nervoase, ale secolului! Minda î i continua rondul s u regulat, pe acela i traiect, precis, întorcându-se în loc, de fiecare dat în acela i punct, la col ul biroului i la extremitatea dreapt a ferestrei ce da spre curte, cu mâinile în buzunarele pantalonului. Deodat î i d du seama c are între degetele mâinii drepte o bucat de hârtie cu care se juca reflex de un timp i o scoase din buzunar, privind-o f r nici un interes, apoi o arunc pe birou, concentrat mereu în gândurile sale care îl absorbeau i înveseleau totodat , a a cum se întâmpla totdeauna când încerca s urm reasc un oarecare Ämotiv" teoretic, uneori pur speculativ, pân la ultima sa consecin . 'Era un joc intelectual acesta care îl scotea din monotonia studiului s u, dar era i o form de exerci iu, de munc intelectual care ar ta c ^în ciuda teoriilor sale Äad-hoc", mintea sa activ i ordonat nu putea tr i ^hiatusuri" sau Äastenii" totale, ca o for m de Äodihn existen ial " sau\,fascina ie a unei st ri perfect opuse" etc, etc. Trecând în^ mereu prin dreptul biroului, privirea sa distrat alunec din nou peste hârtia aceea alb , îndoit , aruncat acolo, de câteva ori a a cum, minute înjtregi, degetele sale se jucaser incon tiente cu ea. Apoi, el deveni înc io dat con tient de ea, se apropie i, cu un gest gratuit, de umplutur /O ridic cu dou degete i o desp turi. Zâmbi apoi imediat pentru c hârtia nu avea înscris decât un num r de telefon, al Miei Fabian, pe care/îl uitase în fundul buzunarului, de i îl primise în aceea i dup ^amiaz . Minda contempl cu sprâncenele ridicate, înveselit, cifrele 76 num rului ca pe un desen i fu uimit c nu aruncase imediat noti a. Voi înc o dat s-o arunce, când se ab inu i un zâmbet larg îi înflori pe buze. Privi ceasul -pendul , vechi cât propria sa vârst , pe care îl primiser p rin ii s i dar de nunt de la un unchi al tat lui al c rui nume îl purta i el. Alexandru, Ovidiu -Alexandrii! Era, în cinci minute, dou sprezece. Se apropie de telefon, inând hârtiu a în mân , zâmbind larg: ÄPo i s m suni cât de târziu, s uet m pu in... nu m deranjezi!" spusese parc femeiu c aceea, atât de nostim în ridicolul i trivialitatea ei franc , i, cu aceast fraz în gând, doctorul ridic receptorul. Se r zgândi îns pe loc i form înc o dat num rul ei, al Ludmilei, care, poate... dar nu, apelul se f cea în gol la cel lalt cap t al firului, i atunci, dând din umeri, cu zâmbetul adolescentin pe care i-l sim ea aproape fizic pe buze, form num rul de pe biletul îndoit. ² Alo! auzi la cap tul cel lalt, aproape imediat dup primul apel. Minda puse la loc receptorul f r o vorb , ezit o secund , apoi surâsul acela treng resc reap ru i el form înc o dat num rul. ² Alo! se auzi din nou vocea, ceva mai iritat acum. i Minda r spunse moale, încercând s - i st pâneasc râsul: ² Bun seara, doctorul Minda la telefon! V deranjez, dudui ?f ² A, domnul doctor! se auzi vocea ei, înmuiat i cald , deloc surprins . Cum de i-a dat în gând s m suni?... Credeam c ai s arunci biletul, de aia i l -am i dat... ² Da, se uimi doctorul, atunci poate e mai bine s ... ² Ei, haide, f cu ea cu timbrul ei u or r gu it, foarte pu in deformat de pâlnia receptorului, astea sun t glume la miezul nop ii, nu mai e o discu ie serioas dac ... ² Vre i s avem o discu ie serioas , duduie? întreb ipocrit Minda, fericit de acel Äduduie" i Äduduit ", apelative de care se amuzase întotdeauna auzindu-le întrebuin ate de al ii, i î i pro puse ca s încerce, cu prima ocazie, i pe Ädomni ", pentru c se p rea... / ² Bineîn eles, replic vocea, sau te pomene ti c vrei s -mi faci curte... afemeiat cum e ti, te cred în stare... ² Afemeiat! f cu Minda, într-adev r uimit. Sunte i sigur c nu v în ela i? Chiar afemeiat? 77 ² Haide, haide! replic ea. M-ai trezit la miezul nop ii ca s ... vrei neap rat s -mi faci o impresie bun , mi se pare? Ce urm re ti, domni- orule, hai? i vocea ei gâlgâi de un râs concesiv i echivoc. ² Cum, v-am trezit din somn? N-am s -mi iert asta niciodat ! replic doctorul, a ezându-se comod în fotoliu, sim ind, nu se tie de ce, o dorin ascuns s - i frece palmele, un gest pe care nu-l putea suferi. ² Z u? f cu ea. Dar ce-ai vrea s fac la ora asta? Crezi c dac nu dormeam, dac eram cu cineva, i-a fi r spuns? Nu-mi place s fiu deranjat în anumite momente, he, he! ² Ha, ha! râse i Minda, bine dispus de turnura jocului i de vul garitatea atât de franc a femeiu tii. O convorbire telefonic conserva întreg ineditul hazliu al situa iei i, în plus, nu era atât de compromi toare ca o plimbare pe str zi, în v zul ilumii. î i promise ca, în cazul c va mai sim i vreodat nevoia s -i i vorbeasc , amuzându-se de limbajul i reac iile ei nude, s-o fac exclusiv " la telefon. Trebuia în acela i timp s -i interzic s -i mai solicite serviciile în calitate de medic, mai ales c îl avea pe Äspecialistul Ciulin", de care el nu auzise niciodat , dar care era, probabil, din aceea i f in ... Ädoctor de femeiu ti"... foarte b ine! î i propuse s nici n-o mai vad , pentru c , realmente, nu sim ea nici cea mai m runt atrac ie fizic spre acea femeie, cu trupul ei cam

he! ² M faci s ro esc. eu v întreb pe dumneavoastr ce-a i f cut în. recunoa te?! Nu e ti omul.. ne tiind ce s r spund la un asemenea val de enormit i.. he! ² Ha. îl îmboldi ea.i fac curte. mai spune ce va. ² Nu tiu.i spun eu. e ti în stare! Cunosc eu tipii tia mar iali i reci: ÄA fi preferat s dep esc programul sus în cabinet decât aici jos... ia spune -mi mai bine. evident... înveselit i curios. tocmai voiam s te sun. e ceva. cercet tor. dar m-am gândit c vrei s te culci! Dealtfel. Te ascult.. surescita i i urme ro ii pe obraz ca ni te dungi. hai? Doar nu e ti obosit c ai stat s cite ti prin manualele alea ale dumitale. ² Ei. cine te iube te? ² Pe mine? se auzi gâlgâitul ei încântat. î i spun sincer: nu! Prea suntem amândoi canalii ca s ne în elegem! îi tii pe ia care au divor at din potrivire de caracter? ÄTovar e judec tor.. et etera. c începe s mi se fac frig! ² Ce s . ² F -mi. risc el.. O mul ime.. o recunosc pe fa ! De i nu m culc decât cu unul singur!. furios pe sine însu i. s spui tot felul de prostii.. sim ind c ro e te de ce aude. ² Da?! se uimi. care se prelungea. domni ! spuse el. furios în acela i timp de propria sa crispare. sunt i cam plicticoase. ve nic bine dispus : ² Ce s-a întâmplat? întreb ea. ai t cut! întreb ea. destul de grosolan. nu m prind! Dar tii... pentru cei de-o seam cu ea.. dar r mase pe loc.. poate vrei s . cald . era ro u violent pe fa ... s-a întrerupt.. 80 . în întuneric. ² Ascult . nemin ind. Era îns tot ea. nici nu te prind.. î i scoase ochelarii.. de feminitate. eu curvar". str in: avea ochii pu in dilata i. la câte femei ai sucit capul pân acum? ² Ei. zicea el. care pune la punct o femeiu c obraznic . pu in emo ionat dintr -o pricin nel murit .. cu volubilitatea ei de neînfrânt: ² Dar la telefon e altceva. Se întoarse încet i stinse lumina. râse încet Minda.. tii ceva. c eu... ² Ia uite. M faci s ro esc. Minda. p uterea obi nuin ei! ² S fim serio i! ciripi ea la cel lalt cap t. cu lipsa ei total de candoare... Mai bine spune -mi ni te bancuri. Gândul la Ludmila nu-i murise.. m tot iei cu dumneavoastr . în fa a mea nu trebuie s te prefaci. i se privi din nou.. ai dreptate. când stau cu cineva fa în fa sunt mai rezervat ... de i începea s regrete c-o sunase: ² Trebuie s m înve i ce s fac.. care vrea s -i fac ochi dulci. nu m ine a a. î i frec ochii cu mâna stâng . eu mincinos. deodat gr bit. tare mai e ti candid i par iv! tii tu foarte bine. Dar ea ad ug imediat.. nu?! Parc m gâdil ceva.. Ädomni ". ea curv . m-ai luat a a.îndesat i unghiile violent vopsite. aceea i voce pl cut . dr gu ! spuse el. F cu câ iva pa i. în strad !" îl maimu ri ea. bebelu ule. mar el. mult mai bine decât. ² Aiurea! spuse ea. ai inut minte! 78 ² P cat c nu te-ai v zut în oglind ! îmi venea s m îndoi de râs! Sanctitatea-sa. hai? Ia spune-mi o minciun frumoas ! Te pomene ti c e una lâng tine întins în pat i. ea mincinoas . poate chiar vrea s -l ia de b rbat pentru c s-a interesat în prealabil de salariu i de procentele de la policlinic ... mai timid !.. f r s vrea. ² Dar acum cu cine e ti? Sau e ti cu mai multe.. hai s nu ne mai dumneatarisim. ² Dar ce.. distinct . Oare pe femeiu c asta n-o scotea nimic din firea ei u uratic i agresiv ?! ² Ei.. ² Spune-mi tu ceva. continu . de ce nu?! Po i s -mi faci i altceva. când vorbe ti cu o doamn la miezul nop ii la telefon. trebuie s-o recuno ti. ² Eu pe tine! Drept cine m iei? Poate c . Nu mi-e deloc somn. aprinse lumina i se v zu în oglinda de deasupra chiuvetei.. / ² Dac nu te superi. nu i se pare c nu se potriye fe? ></ ² Cu ce? întreb et.. ha! râse i Minda. faptul c stau în pat. sau s . deosebit de bine dispus .tr -o c m u destul de sub ire. se putea îns s fie o bu n camarad . ² O. ne potrivim prea bine: ea be iv . he. ce nevoie ai. Tres ri. dealtfel.. replic el.. i m conversez cu un tip atât de fandosit ca tine. domni .. he! Minda resim i o scurt panic i. pentru c î i aminti brusc de Ludmila. ² Pxcunoa te c te tenteaz . la distan a asta. po i s dai dracului toate snobismele voastre împu ite. masându -i încet.. hai. râzând u or.. se bâlbâi el. s tii.. trecu în baie f r s tie de ce... în. mai ales la ora asta. s -l oboseasc deja acel joc. x^ ² Cu ce! Cu nimic.. de parc ar fi fost lovit cu o m nu . Abia la al doilea apel el se mi c . he.. f r inflexiuni emotive. dac tot ne inem de-un fir la miezul nop ii. F cu o sfor are: Spune-mi. d -i drumul. y în aceea i clip Minda arunc receptorul în furc i se ridic în picioare dintr -o mi care. asta-i! râse el. i s -a f cut somn? Cine tie cum i-ai petrecut seara.. dealtfel! ² Da-da. dr gu ule! Nu duc lips i -mi face pl cere asta. începând s -l plictiseasc . he. eu be iv. Atunci sun telefonul.. care. ejusdem generis..i spun.

.. ai s . Cu mine po i s fii un camarad.. ai adormit?! ² Nu-nu! spuse Minda.i ascund uimirea. dar cred c era un b rbat care pl cea femeilor. ni te mon tri mici i crude animale de prad . ² Ei.. las numai pielea de pe el. s . dar acum v d c i min i! V tie o lume. cu for a sa.. se auzea ciripitul Miei Fabian. aproape masculin . în timp ce el... de i eu i când eram mai mic nu f ceam asta! E a a. he! Mai ales c atunci când o femeiu c nostim ca mine încape pe mâna voastr . insist el... egal în debit. totu i. dar.. pentru siluet ² i am avut un vis urât.. s tii. Adolescenta aia stângace i proast . tu tii bine... ca s . cel mai greu rol din via a ei. Ai totu i pu in încredere în mine. Eu nu l -am iubit. ea era mai tare în acel joc de cum crezuse./ ea nu era o femeie dintr-astea. la vârsta aia hidoas . fa de amintirea pe care o p streaz orice b rbat despre femeie.. Sim ea cum îi zvâcne te sângele în vine. mai mult chiar...i dai seama! întrea-b -l i pe leu. cum sunt eu. cum de nu e ti la ora asta împreun cu distinsa doctori Ogrin? Cu Ludmila? ² Cum? se fâstâci din nou Minda.i fac moral ? Faci ce. Ea cred c de asta a i murit. b rba i i femei. pe cobzarul la care a încercat i el marea cu degetul. de i a avut multe de tras dup el. ² în sfâr it. ² Pe cine? ² Cum pe cine? Pe Nestorescu. o dat în el i o dat spre ea. i nu -mi place s am de-a face cu serviciul dermato-veneric. gâsculi a aia de provincie care trebuia s fie suma delicate ii i farmecului acelei sl biciuni care subjug pe b rbat sau.. f cea un puls instabil ca o fat de pension. lu din nou receptorul i auzi: ² . când m-ai trezit. de fapt. la discre ia b rba ilor. o ciudat emo ie i ru ine îl invada. f r nici un Dumnezeu. Tat l meu murise pe front. al dispre ului fa de ce înseam n o femeie. nu numai de ce are ea. care-i trecuser pe sub mân . ² Nu prea.. dar po i s m crezi. crezi c vreau s . m rog. pentru feti cane.. se poate. Ce faci. 81 Minda dep rta receptorul de ureche i-l a ez încet pe perna aparatului. începând cu mama sa i apoi cu prima fat de care s-a apropiat. mai ales c . i... Am f cut gre eala s m nânc ni te papana i înainte de a m culca ² în mod obi nuit nu m nânc seara. a fi spus-o oricui. l-a iubit pân a murit. ai s râzi. amuzant.he! ² Ha. i-am fost recunosc toare. la urma urmei.. nu c mi -ar fi ru ine...ia care-i place s ie un cârd dup ei.. pe fa . pentru c nu I mi-l aminteam i pentru c îl uram c murise i ne l sase pe noi dou singure. tii c o cunosc pe logodnica ta. De i la oarecare distan . la început. sim ind deodat acel Äbici" al unei m nu i de piele. o vindeca i i de altele. i râse de dou ori. ca s spun ceva.. spuse el. s ie i din patul unuia i s te plimbi cu altul în parc i s nu -l la i s te ia de-un deget...i place. care râde i plânge când nu trebuie. s raca. aproape cu slug rnicie. sunt i foarte obositoare. a a cum î i arunc arpele blana! Tu e ti îns dintr .. u or r gu it. care îl arat cu p l rie i fular de m tase ca pe Rudolf Valentino. i aia scorojit i rupt .. ² Parol! Când ai s m cuno ti mai bine. privindu. dar i cristalin totodat .. f cu ea. Ascult! Continu . pe viitorul b rbat care tânje te în orice licean.. nes ioas : vreau totul! Când las un b rbat. care. nu e nevoie s faci fi e. asta. în fa a voastr .. el se ro ea stupid ca un puber. hai? He. peste puterea sa de reac ie i st pânire. cot la cot cu b rba ii. peste deprinderile sale..i dai aere. eu sunt în amor ca i la mâncare. se pierdea în petreceri. e foarte incomod! în primul rând e riscant. atunci. e profund plicticos! Nu tr ie ti niciodat dragostea pân la cap t. galant. i p -orm e incomod în sensul real al acestui cuvânt. Apropo.i spun toate într-o sear . se pare.. pentru c nu e ti prost. i în clipa aceea nu ar fi putut spune cu precizie care din cele dou râsete era al s u. cu atâ ia oameni. la ora asta. trecând ca un t v lug peste el. ast zi. mi -ai spus mie i nu altcuiva! ² Da. nu vreau s . s tii c eu sunt loial ! Nu amestec borcanele i nu tr nc nesc! Dar... de-asta. he. trebuie s -l min i pe unul pentru altul i pe amândoi pentru un al treilea! Da. o specie destul de nepl cut de femei.i vârfurile pantofilor. dac era vreunul. care. n-a l sat în urm decât o fotografie. astea care Är zbat"... cu experien a sa de via . sunte i 82 obraznici i r ut cio i. i maic -mea.. dac îmi spui astea?.. nu mi-l amintesc. dar în fa a mea ai avantajul c po i s te ar i cum e ti. ha! râse Minda.² Haida-de! o imita el. la început.. pe Ludmila? ² Apropo de ce? spuse Minda repede. apropo. poate c -i interesant la început.. hai! ² Ai o p rere prea bun despre.. ² Hai. trivialitatea are o for impresionant . asta-i! Credeam c e ti numai fandosit... ca doctor. s v fie ru ine c ne -a i acordat drepturi egale! Ce prostie! Tocmai aceast Äegalitate" e de fapt începutul inegalit ii... f cute s Är zbeasc " prin via ! Trebuie s recuno ti. de multe ori aceast gâsculi stângace i care calc în str chini. i o insensibilitate la fel de remarcabil . a mizeriei. las-o. i eu.. care i se abandonaser cu spaima aceea animalic de moarte în ochi. pentru prima oar gânditoare. proasp t i limpede. . de exemplu. care. dar îmi place s vorbesc cu tine. ce.. dac m-ar fi sculat din somn.. darnic. Ce fel de Ludmila?! ² Ei. moderne. cred c e singura ta calitate. bineîn eles ea e Äoficiala"! De celelalte nu te întreb. de cele mai multe ori î i îndepline te cu succes grozavul ei rol. s -l faci s asude pân pune mâna pe tine.. ciripi Mia Fabian.

un zâmbet silit.. accept ea mereu f r expresie. pentru c mi l -ai d ruit.. cu ochii sc p rând ² o. De ce s -l rupem? Hai s -l deschidem dac tot. abia am auzit-o.. am zâmbit.. emi nente. ia plicul i f ce vrei cu el! Rupe -l acum în fa a mea! ² De ce? am întrebat eu cu un zâmbet destul de hidos. în subcon tient. nu tiu ce i se n z rise la mine! Era o fat inteligent . s . o ciudat insensibilitate. f r frazeologie inutil ! complet ironic Minda. i ceea ce e scârbos la aceste Ävictime" odat g site. foarte limpezi. mai pu in. dincolo de voin . curate. o clip . Ea mi -a sim it crisparea.. s trânteasc un: ÄNoapte bun .. totul nu e decât slug rnicie.. mie niciodat nu mi-au pl cut prieteniile cu femeile.. ca un codo pentru.. care m face mereu s pufnesc în râs! Ai v zut c femeile nu . replic ea. .. Ce animal curios. dar. exact! cu atâta convingere.. mergând lâng ea pe trotuarele acelea strâmte. avea scârbos de multe calit i. deloc fandosit . buzele i se strân ser . apoi a surâs. a f cut un efort aproape fizic i a scos un plic alb din buzunarul raglanului ei s r c cios.. a t cut minute în ir.. f r s m priveasc : i se pare c te jignesc? C vreau s te folosesc ca. Sau poate îl dusese. încât parc nici n-a avea sex.. sau poate o sensibilitate medie. privindu-m fix. puternic... cu ifose. fii inofensiv! Vorbesc serios. ² . Eram preg tit la orice. ² Dar dac îl deschid totu i?! am repetat eu cu o înc p ânare rece. i mai ales de victime. i ar fi început.i schimbe dac nu purtarea ² lucru care m interesa. i am ad ugat eu repede injuria.. am fost colege de coal . i ad ug repede: Eu am p r sit repede Äcasta" i în curând am i plecat de la liceu.Peste câteva zile Pitina m-a întâlnit din nou. ca s nu le aud de pe buzele ei. ci de c l i sau de victime. M -a privit cu gravitate în ochi.. dar s nu râzi de ele! ² L-ai citit pe Pitigrilli? întreb Minda. sim ind c -mi alunec ghea prin vine.. fluturându-i plicul prin fa . e c nici nu s unt victime autentice. prin care n v leau iarba i blajine b l rii.. Deodat î i strânse umerii i spuse încet. i tremuram de felul în care ar fi putut s m priveasc acei ochi cenu ii. ceva total neafectat. p pu ic "! f r s se oboseasc s duc jocul pân la cap t.. tii. pentru c .. inteligente.. în definitiv. de ciud . nesim it. dar nu le acuz pe ele. de i nu ne potriveam deloc. panglicu e i bile ele. Ceea ce m plictisea mai mult era nu toate astea. dar nu ai dreptul s -l deschizi. pentru o femeie. pentru o femeie eu sunt ceva insuportabil. m i complexa pu in.. .. ha. totul. sub banc ... dar cu ce pre ! Se hot rî s n-o mai sune.. confesiuni i miliarde de secrete grave. O scârbo enie! râse Mia Fabian. e adev rat. un fel de furie rece. le caut printre a a -zise Äprietenele lor".. F cu în a a fel încât. tot a a. c ât de pu in jignitor. i eu. într -o vreme am fost i prietene.. serioase. se pare c n-avea nici cel mai mic chef s mi-l smulg . i m -a întrebat. cred c eu am ceva Äb rb tesc" în< mine. dar nu s -l deschizi. i s-ar fi strecurat în memorie.. cea mai bun din clas . plictisit de a tâtea banalit i pre ioase.. i atunci. asta nu se poate. cu o mare paloare a vocii.. inteligent.. taci! Nu e nevoi e! Poftim... i dup câteva fraze oarecare (ce u or ob inusem aceast întâlnire!) a t cut. i dac nu le g sesc printre b rba i. cu o fa de hârtie. lichid .. astfel se l murea deci. cred c mi -ar pl cea i ast zi. e ceva care nu-mi apar ine! ² Dar dac îl deschid totu i?! am replicat eu. Foarte spiritual.. ci pe mine.. teatru ieftin.i iart când râzi de ele? Po i s le în eli.. rea. curat . pân la urm . am plecat în alt ora . po i s -l rupi. un zâmbet r ut cios.. am i dat dracului întreaga prietenie. îi sc p rau ochii teribil! ² apoi se înmuie. cât de m runt. i ea f cu: ² Da. ² De ce nu?! E ti destul de departe ca s . am articulat eu cuvintele.. Dar nu.. dup câteva fraze scurte. ² Dar dac îl deschid totu i?! am repetat eu cu suav brutalitate. pentru c orice epitet negativ.. £/ ² Nu-nu. ceva atât de resping tor. de i m interesa enorm! ² m car opinia. i-am mai spus. în liceu. Dar ea st tea nemi cat . ca s nu încep s plâng. ce spui? 83 ² M provoci! Ha. Dar dac îl deschid totu i. sigur c da.. încercând s mimeze nep sarea: ² îl cuno ti pe Guga? Po i s -i dai plicul sta?! 84 Mi-a n v lit deodat sângele în obraji. încet. replic vocea. adânc. ² Da.. tii c femeile nu au nevoie de prietene. de aia. da. crud cu amândoi. încât lui i se f cu deodat sil . ci mai ales un anumit aer de Äcast " pe care îl aveau ea i înc vreo dou prietene ale noastre i ale ei.² Nu tiu. ² Taci! m întrerupse ea cu un ton de fier.. . pentru mine. pot fi atât de neru inat încât s exploatez ceea ce sim i tu pentru mine ca s . Apoi s-a oprit i m-a privit cu seriozitate în ochi... a teptând ca ea s întind .. undeva. trebuia s devin un fel de curier de amor i ea m g sise destul de imbecil pentru treaba asta. nu-i a a? ² i l-am dat. i crezi c sunt atât de indecent . mâna i s încerce s mi -l smulg . dar ea a dorit foarte mult asta. înghe at: ² Sunt foarte onorat c ai.. ochii ei fulgerar lung.. chiar submedie. pentru c ea nu p ru ofensat de felul în care o expedie. jurnale. cu asfaltul cr pat. i eu i -am respectat t cerea. dealtfel. cu mine i cu ea. Avea.. cam resping tor.

cu coastele vizibile. Dup acea lovitur care însemna pentru mine fuga Pitinei. preg tind cafeaua. oricum. pentru c se . o înc pere mare. i de al ii. privindu-ne cu gura c scat sexele. încercând s -i explic. acolo unde cele dou margini paralele ale drumului se apropiau într-un punct.. ascunzându-i vina mea. dar un anume dispre care putea porni dintr-o femeie tân r .oricum. cu un zâmbet re inut. în halate albe. în acea sear . ea era aceea care putea duce întreaga povar a acestei exclama ii: ÄCea mai frumoas elev din ora !" Ce ani neverosimili.. cu toate acestea. Acas . într-o conspira ie m runt . de repulsie. împu cat . i mai voiam s fiu iubit de cea mai frumoas elev din ora . cu blana înc umed de uterul mamei. trei sau patru doctori plictisi i. o ve nic boal . ce gol suna acest cuvânt pentru mine. undeva foarte departe. sau Äei". .. mahmuri. sau poate nu. lungi.. prin care trece o ve nic zi murdar . pe jum tate putrede. lezat în vanitate. precis. tacit . fals... care alearg indecent. poate ceea ce numeam eu atunci ÄPitina" era i ea ² sau el?! ² o parte a acelui zid de vat . zidul umilin elor mele nesfâr ite. i Minda se ridic imediat i aduse dou pahare i vermut cu sifon.. Pitina s -a întors fulger tor pe tocuri i s-a dep rtat de mine cu pa i iu i. oricât de nepl cut ar suna. nu mai 87 ine nimeni minte aceasta. al turi. fermec tor. grav . care îl privi amuzat. i poate Pitina. într-adev r. i strig de acolo. deodat ... împingându-ne unii într-al ii. deodat . i vârful miliardelor de raze ce tr iesc pe aleea de nisip din fa pe care stau strivite. i m-a concediat. s încerc s -i restitui plicul.Lauren iu t cu deodat . dintr -o pornire joas spre r zbunare.. decât p rin ii mei. imbecil i vis toare. ea îns nu m asculta.Da. i ai mereu senza ia ² la aceast vârst ² c te afli. î i aminte ti cred. dar dac am r mas eu singurul. expus batjocurii publice. în grup. diform .. m-a întrebat cine l-a rupt. acel cuvânt era torturant de concret. împins într-o groap de excremente sau l sat ore întregi în fa a unui cântar i a unui spirometru. ca acei copii de la Fatima poate. slabi. pân la ultima consecin . un nebun sau un alcoolic sau poate... m înconjura ca un zid rotund. reciproc.. .... împingându-ne unul într-altul ca ni te vi ei nou-n scu i. un zid de vat îns în care m afundam cu un sentiment de nepl cere. aproape din stâng cie. de b rbat care înc nu poate fi b rbat. m-am hot rât.. da. în dosul unor geamuri mari. fix . de i era omniprezent. l ptoas . la examenul medical general. sunete întret iate... râzând f r rost. c rora li s-a p rut c z resc plutind peste un m r cine o pat alb . a disp rut orice martor. . Erau amândoi bine dispu i. acel pater tonans se estompase în cea a nev zut i prezent a unei suferin e înc tulburi pe care mi-o provocasem atât de fulger tor i f r s vreau.. vopsite. frecându-ne pielea impur de a celuilalt. am avut un coleg care i-a t iat venele în penultima clas de liceu din cauza acestui cuvânt. f r amiaz . f r r s rit. ca în vârful unei perspective. mare. am desf cut plicul. apoi. decât mâinile mele. o turm care putea fi biciuit . propria sa vârst i.. atunci pot s jur c ea era. spre un adolescent care î i caut înc propria sa adolescen . parând c nu-l mai intereseaz r spunsul. i nimeni n -a aflat atunci nimic. nimic nu m-ar mai fi putut convinge s violez secretul acelui plic. propriul s u sex. mânat din urm cu un singur baston. frunze galbene. ni te animale orbite de lumin i cu urâ enia aceea a goliciunii pe care numai un om o poate avea. i Änoi ceilal i". mai grav. bezmetic. urâ i. din r utate i sl biciune. m purtasem. înainte îns s pot lua cuno tin de con inutul lui. de parc ar fi fost desena i într-o or de exerci iu. pe care îi vedeam adeseori departe. undeva într-o înc pere 86 str in . în care se g se te o Äcomisie".. de priviri electrice schimb toare. ca un puls al soarelui peste care alunec fulger tor fâ ii înguste de nori albi. de partea cealalt .. definitiv plictisi i. pe strad . d octorul se afla în buc t rie. cu ochii larg deschi i i vâsco i. ca un pu ti nenorocit. un dispre lene ... un dispre abia ca o polite e. o boal a ochilor no tri. închis . devenise brusc o str in care nu m v zuse niciodat i. alb. ude. Am renun at s -i mai vorbesc i m-am întors ab tut acas . am sc pat de pedeaps . mai concret decât orice. fascinant de tân r . adic mama i cele dou str m tu i. f r istorie. celest ... sau ceva din mine a hot rât i. goi.. El a r mas surprins c îl caut cu un astfel de mesaj. dar nu tiu nimic. care era scris probabil pe partea interioar . râzând cu gura pân la urechi i ar tându-ne din ii neregula i.. cei trei-patru martori plictisi i.. i nu tiu dac era cea mai frumoas . Nu-mi mai p sa de ce m a tepta.i apare. figura teribil i grav a tat lui meu pedepsitor. O a tepta pe Ludmila.. de i tiu totul. a scos o foaie împ turit . A doua zi l-am c utat pe Guga i i-am dat plicul. descheiate. cred. p rea c încearc s scape de mine ca de un oarecare individ necunoscut i sâcâitor care.. pe jum tate surprins. rugându-l pe Ceea s deschid . atunci. s -mi cer scuze.. i Änoi". i în clipa când se auzi soneria la u . i Äfemeile" casei. de partea cealalt . e sigur. încremeni i sub pleoapa mea gânditoare.. resping tori. resping toare. asta era vârsta aceea a noastr . ca singura polite e posibil . i st tuse de dou ori la coad . convins c o pierdusem pentru totdeauna.. dup acel cuvânt de aer. Minda era expansiv i de câteva ori îl lovi cu palma pe genunchi pe Ceea. diformi i goi i con tien i de acest lucru... Ludmila avea în bra e un pachet mare cu fursecuri i portocale ² se d duser undeva portocale. i -am povestit. amestecul acela de forme fizice. povestea ea. rupându -i marginea. de lipi i unul de altul. de tehnic a desenului. o doamn frumoas .Apoi. cu un gest scurt. triunghiulari. M-am repezit dup ea. cu bra ele întinse. sau aproape de acel punct iluzoriu. tat l meu întorcându -se mai târziu decât mine. a a rupt cum era. decât zidurile de mu chi nev zu i care ocroteau ca ni te tunele sângele meu ce alerga fâ âind i bolborosind prin trupul unui liliac enorm. ca un mucos cu ifose. rareori în via tr im atât de împu it de apropia i. mai bine râsul acid. mai orbi decât lumina.

. îmi f cea pl cere s-o rev d. un fel de doctor arlatan. fursecurile ² c -l întâlnise pe Ceea acolo. Am întâlnit-o doar o singur dat . anul trecut sau cu vreo doi ani în urm . încântat ² spunea ea în timp ce despacheta i aranja pe o tav mic . de fapt. r spunse Ludmila. Ea era mul umit într -adev r c îl g sise acolo pe Lauren iu. acolo.. de prezen a lui fizic în primul rând.. o femeie cam rebel .. i-am spus c suntem logodi i i. la mod . n-am vrut s . aplecându-se în fa i prinzându.. recâ tigându. ² De ce îmi dai am nunte? întrerupse Ludmila. victorioas .. i tehnician obscur... din primele clase de liceu. Ludmila îl privi o clip deconcertat . aproape o stare de surescitare.. pentru c eu am nevoie de Minda. pe vremuri fuseser m bune prietene. spunându-mi c fac o mare gre eal ...... într un hol de cinematograf. Era pu in umilit de aceast constatare. un anume neconformism. am devenit un oarecare. nepermis i profund ridicol despre tine. o cuno ti pe una Mia Fabian? ² Da.. este expresia ei. râzând tot mai tare. Lauren iu. e adev rat. Am schimbat numere de telefon i ne-am desp r it. ² Nestorescu. dar. moartea tat lui ei a s lb ticit-o. cu o bluz alb cu jabou bogat. distins. S vorbim cu cât mai multe am nunte.. f cu Ludmila.. dar peste câteva zile doar ne-am întâlnit din nou i atunci ea m-a întrebat de tine. sau cel pu in a a-mi spune Minda. de metal argintat.... de pacient al lui? întreb ea.. zâmbindu-i cald. o anume prospe ime. De i îmi vorbea în acest fel. i am întâlnit -o... apoi continu .. o alt expresie a ei.. vas zic era indignat c . c e ti un g unos. un nepl cut pacient! V ² Ha.. Lauren iu sim i toate acestea.. mi-a spus c te cuno tea. i eu îl încurajez în asta! ² Bravo.. îmi spunea c te cunoa te bine i c .. ea a plecat din ora . pe care mi l-a prezentat cumva. Apropo. confirm . Am auzit c sunt unele dame care se dau în vânt. dar am uitat. De altfel.i spun. dar nu ne v zusem mult vreme. de cele ce spunea: i c nu e ti demn de mine. Veselia ei de acum era într-un fel nefireasc . foarte bine dispus . un individ Äc ptu it de fraze".. i nici nu tiam c v cunoa te i. de vreo jum tate de an. dar r mase totu i. foarte prezentabil. de parc ar fi vrut s alunge o und de fum care se mi ca prin înc pere: ² îi acorzi prea mult importan . Ludmila ezit surâzând. cu cineva. ² Ce vorbe! replic doctorul încercând s par serios. din întâmplare. La mine nu prea vrei s vii.. îngrijit îmbr cat. prietenul doctorului. r spunse Ludmila. 90 ² Sunt profund interesat ce nume ti tu nonconformism? întreb Minda uitându-se semnificativ la Ceea. . Dac vrei. ca de un obstacol... bine c recuno ti!. a f cut-o insuportabil .. bleu turquoise.. î i p strase de atunci. am fost colege de liceu. în cursul inferior.i buna dispozi ie. când. cu o Ämorg de tinichea". mai nest pânit. i când Minda intr cu cafelele. plecând împreun cu ei.. nu tiu ce. dar de ce m întrebi de ea? spuse ea.. ea a râs. un inginer radiofonist sau a a ceva. Lauren iu se mul umi s surâd . cred. un tat de familie s ro easc în fa a unei fraze atât de stupide! ² i Minda. ² Nu tiu. încercând s nu ro easc ² ridicol. un b rbat în jur de cincizeci. gândi el. el se ridic i î i lu r mas bun.. sunt vreo apte-opt luni de atunci. pentru c era prietenul lor. Crevescu sau Teodorescu. mi se pare c m-am pierdut în am nunte. te întâlnise în repetate rânduri la o cuno tin comun . împreun ev-----r m sese orfan la o vârst ingrat ... Nu reu i îns s plece i se a ezar to i trei. pentru c nu-l mai v zuse pe Minda din seara când o vizitase odat cu so ii Nistor. ² Da. gândi el.. pe tine te rog! ² în ultima vreme ² spuse el.. dar se vedea c nu avea nici un chef. i prietenia.. ne -a desp r it. spre uimirea mea...... împreun . pentru ca s nu te indispun.. în timp ce Minda se crispase brusc i devenise ciudat de protocolar.. ² Când a fost asta? întreb Minda... ² V-am întrerupt ² spuse Ludmila cu satisfac ie. Când ai v zut-o ultima dat ? ² De curând. Neconformist la ce? Mie mi s-a p rut trivial . Ludmila desf cându-le portocale celor doi b rba i. de ce nu lua i cu voi i o biat femeie care se preface foarte ocupat i care e de plâns. Änu e o cauz prea u oar ". apoi f cu cu mâna un gest u or.. a ezându-se ² dar. spunând: ² Nu vrea.... mi -a dat apoi telefon i s-a invitat la mine...vindeau cantit i limitate ² era îmbr cat într-un taior elegant.. nu-mi amintesc numele. care se a ezase din obi nuin în spatele biroului... ² Da? se mir Minda. neconformist . face i plimb ri. ridicându-se i f când câ iva pa i prin înc pere. încât cel lalt fu convins c era momentul s plece.. cu un zâmbet interior. ² De ce? f cu Minda.. corect Minda. sim i c e nevoie de el. de i o comp timeam toate.. ² i nu te amuz postura de pacient. apoi s-a indignat de-a binelea. într-adev r indispus.. încheiem discu ia. nu inginer. crezând c glumesc. ² Dar nu m indispuneai deloc! f cu Minda. ² Prin iarn .i genunchii cu mâinile ² e adev rat c ne întâlnim. Mai ales c în ultima vreme parc v vede i mai des. când eram colege i prietene. e singurul fel de a v întâlni.. ne v zuse împreun . ha! râdea Minda. a a spunea ea...

. întrerupse doctorul. de i totdeauna mi s-a p rut pu in excentric . franc . aproape agresiv echilibrat . de altfel nu se întâmpl nimic neîng duit acolo. ² De ce te r zbuni acum în felul acesta? întrerupse Ludmila. atunci când po i s -l pl te ti. de i îi privea. perfect echilibrat . la care m-am dus cu pick-up-ul ce trebuia controlat. un fungicid. râzând stingherit . cu mijloacele de comunicare atât de perfecte. Erai tu. în privin a asta. studente la Arhitectur . o femeiu c în toat legea. e adev rat. îmi spunea c a auzit c e ti în posesia unor medicamente str ine. ce zici? se întoarse Minda spre Lauren iu. mereu amuzat de întreaga discu ie. constatate în câteva vizite. tu îns . i-apoi eu nici nu am timp s cunosc mereu indivizi noi.. ideea de a fi cuiva obligat. necesare. ha! Fabian i -a p strat originalitatea. dac te-au 91 amuzat epitetele ei. nu i-am spus pentru c era total nesemnificativ.. perfect nepotrivite.. s m adaptez . dansatoare de la Operet . oare. afar de Nestorescu i de mine. trivial . ² Dac ai vedea-o.. freejazz. în fug . în conformitate cu noul relief psihologic al lumii. cafeaua lui. de ce nu mi-ai spus nimic.. ² De ce s m r zbun? spuse Minda. mobil. recunoscu ea. intuiam reac ia ta de acum. De fapt ea nu vorbea despre tine. probabil.. dar diversitatea obositoare a celor care veneau acolo m indispunea. în al i termeni. dar ea râdea de felul în care el se pref cea c îl amuz toate astea. se bea o cafea excelent totdeauna. De i. Este evident. un tehnician radio-electronist foarte priceput. insul capabil necontenit de rela ii noi. La acest Nestorescu.... de-o mizer elegan sau de-o disperat elegan . De la primele cuvinte.. ² Iat un frumos portret. avea i aici. parc . nu tiu cum de-a ajuns s afle. a avut posibilitatea s m cunoasc . privindu-l uneori. ² Sau în leg tur cu anumi i misi i de medicamente. i pentru acest lucru îmi creeaz o serie de nepl ceri. cu o asemenea oca zie am cunoscut-o i pe Ädoamna" Mia Fabian. a inut s se explice de ce te caut . Colegi.. continu Ludmila. într-o cas destul de mare. Eu sunt un ins greoi în rela iile mele private.. de fiecare dat . începutul unei. continu Minda spre Lauren iu. chiar atunci când a fi vrut s mai întârzii înc o jum tate de or . amuzant...... cu c l toriile rapide. cu un telefon insolent. nu tiu. N vala aceea de lume atât de diferit m alunga îns . precum i de acele epitete atât de nepotrivite. sunt un neadaptat i doresc s r mân astfel. nu-i a a? ² Da. eu am cultul unuia sau doi prieteni. nu discu ia lor. voi ti i. ea nu te cunoa te deloc i repet . de fapt. sau a a ceva. Una din calit ile tale majore e aceea de a tr i cu gravitate existen a. care era îns în civil. din str in tate.. Ei bine. ingineri sau avoca i. hazliu.. epoca noastr . precum i propria ta existen . Dave Brubeck. un tip înalt. dar i antrenori de rugby. Ce l eg tur au toate astea. lucrurile astea sunt interesante la culme. ridicând sprâncenele. r spunse Minda. pe Lauren iu care p rea c ascult altceva.. Nu pot s m duc la altcineva i.. Nestorescu. ² Se poate. dintr-unul din satele din jurul Capitalei. nu era niciodat prea mult lume deodat acolo.. arlatan de medicamente sau Ämedic arlatan". i nu m-am dus niciodat la el f r s am nevoie de el. i -am spus c am cunoscut-o la Nestorescu.... psihicul flexibil. m alunga. spunea c e ceva grav i.. ² .. Se vine. lucru în care gustul meu se potrivea cu al lui Nestorescu. de ce mi -ai ascuns. f r pop i muzic de dans. nu -mi ia bani pentru repara iile pe care le face. se adun uneori tot felul de lume bizar . servit de mama sa.. era vorba de o micoz .. pentru c râsul u or cu care Minda î i subliniase ultimele cuvinte o intrigau. care locuie te singur.. foarte simplu. mic dolofan .. credin e. o femeie gras ... pe parcursul a câ iva ani. O Ämorg de tinichea". se poate! murmur Minda i pe fa i se putea citi buna dispozi ie. e teribil de sâcâitoare... împreun cu mam -sa. repet. Da. Bob Dylan. i înc destul de bine. într -adev r. El. încât devenea ridicol. ha. de bun calitate. a vreunui coleg m runt i invidios.² A venit de vreo dou ori la special i m-a agasat apoi... un fel de Gregory Peck de pe aici. cu o expresie trist . Eu.. dar era interesat de un medicament.. secretare de institu ii pompoase. ² De altfel.. i se ascult muzic dejazz.. care venise Äs bea o cafea" i care p rea în rela ii foarte amicale cu un fel de avocat cu studiile neterminate. pentru c . de la Benny Goodman i Bing Crosby pân la Oscar Peterson. sau. unei îndoieli?! ² Nu i-am ascuns nimic! replic Ludmila. de i.. ² Eu i-am dat num rul i i-am spus cui s se adreseze. Miles Davis. mai hot rât acum. cu aceast pl anet care se mic oreaz îngrijor tor.. i din cele ce-mi spune el. Dimpotriv . Nu erau decât ei doi. cere un tip psihologic mult mai mobil. cel pu in. i care tocmai pentru asta stârnea u râsul. surâzând. totul era atât de nepotrivit cu tine. apt de-o mare varietate de adapt ri psihice. cu apar atele mele electrice.. se pare. nepl cut de greoi. în general. la clinic .. cum era de fapt? Minda se adresase acum Ludmilei. care râdea i ea.. pe care el o prime te de undeva. într-un fel. distinsoid.. i voia s -l consulte pe Ädoctorul arlatan"! Nu-i a a? ² De ce? replic Ludmila. Odat am întâlnit acolo i un ofi er superior. dar tu conferi gravitate uneori i unor am nun te nesemnificative i atunci devii tu însu i ridicol. mi se p rea c vorbe te despre o alt persoan i am pus-o s mi te descrie fizic. aceia i pentru un deceniu.. felul ei cu totul particular de a te vedea. Toate astea. p rerea cuiva despre tine. i instala ia sa de ÄHi-fi" sunt unice. ² Nu cred.. de incomodit i. nu-i aici. de i i-am f cut câteva contraservicii. Bill Evans.. atât de nepotrivit e..

iat cu ce impresie a r mas amica ta.. la aceast Mia Fabian.. pentru c felul acesta de a gândi al lui era exact ceea ce dorea ea de la el. s te intuiasc i alte prostii de felul acesta. m-am pomenit debitând o gr mad de stupidit i inteligente. ceva mai adânc.. n-are nici o leg tur cu sporov ial ta deplasat . afar . s nu-l p strezi.. i-apoi. nelalocul lor în fa a celor doi str ini. cum era la noi înainte de r zboi. pe p r. despre prof. sau. probabil. E. despre afinit ile mari pe care le au oamenii profesiunii mele cu literatura i arta.. decât un fel de monolog! Ea a fost i r mâne o fiin practic i. Dealtfel. Cred c am avut un puseu adolescentin. i dac luni în ir.). care i el e un durduliu. pronun a i el cuvântul Äegoism". Victor Papillian. j speria i de facilitatea atâtora de a lega mereu noi rela ii. satisf cut adânc I² suntem amândoi anacronici timpului nostru. cât despre p rerea care i-a format-o Mia Fabian.. bineîn eles de s pt mâna trecut . altfel.. ast zi.. eu recunosc sunt un egoist. a avoca tului i a femeii aceleia durdulii.. la rândul s u.. voia s m avertizeze.) ² . nici m car gânduri. din vanitate satisf cut . asta e ceva comod i practic.. z p cit. în genere. propriile tale. cu o ironie fals . vorbind despre colajele lui Severini i ale lui Kurt Schwitters. de i perioada lui cubist nu m-a încântat niciodat prea mult!. ce ciudat.i auzi propriile. Mie-mi face pl cere s mi se cunoasc în mare tabieturile. contagiat de cei doi. prietenii americane cu o spum de conversa ie fran u zeasc .. pe care s -i pot cunoa te. acest ins Ädemodat" i stabil 'trebuia s fie prietenul ei de o via . i Ludmila tres ri i zâmbi înc o dat . c în casa sa se aud astfel de lucruri. dar îl dep esc în rafinament i în modernitate. (Ludmila îl asculta cu un surâs u or.. asta se întâmpla cu aproape doi ani în urm . Ceea e la fel? Probabil c da. câte ceva despre amintirile mele din Italia i marea emo ie 94 care mi-a dat-o descoperirea sculpturii de dinainte de Michel-Angelo. pentru c Minda. cineva î i exprim mereu. pe colo. dealtfel. practic într -un sens adânc... s cultiv leg turi durabile. foarte îngrijit . în clipa aceea. ² Ce copil ros e ti... astfel ea îl recuno tea rapid i total.. în sensul cultului unei rela ii.. i ei pe mine. un egoism necesar. de a se adapta. cînd mi-a f cut onoarea s m caute ca s-o pun în leg tur cu contrabandi tii de medicamente.. autentic . în dup -amiaza aceea. în general.. în pre uirea care mi -o poart . ani în ir.. i-ai nelini tit pu in. îns . sem nând mai mult a diletantism decât cu o nevoie profund .i gânduri. în acela i timp. apropiindu-se de el i atingându-l u or cu mâna ei sub ire.. foarte incomod s te tot prezin i unuia i altuia i s -l aju i s te p trund . in i incapabili s aprofundeze un sentiment. i Nestorescu i cei doi musafiri ai s i erau primele fe e pe care le întâlneam. spunea el. sau te prefaci! spuse Ludmila. Verrocchio i Donatello. surâzând u or. care râdeau în voie. cu exactitate. care îns . am vorbit despre Rena tere.. i cenaclul s u literar de la Cluj. de profunzime. îmi place. în orice caz m-ara trezit deodat vorbind. Pe scurt. la noi i noi fe e. aprofunda. în dup -amiaza când am cunoscut-o (singura i ultima oar . realizând unde m aflu.. e evident. Minda începu s râd . bineîn eles. s . în la borator i acas . cum îi zici tu! Trebuie c lucrurile alea despre Rena terea italian i se p reau foarte dubioase." Ciudat. i astfel de lucruri! Am vorbit aproape o or numai eu. pe care l -am cunoscut.. sistematic . cum s nu-l recuno ti. s nu i-l apropii. Parc tu voiai s le comunici celor trei de acolo ceva?! Precis c i-ai speriat. din care se g sesc câteva piese magistrale la muzeul ÄBargello" din Floren a i care nu numai c explic apari ia lui Buonarotti.. in i care nu cunosc confortul unui sentiment care s -i înv luie adânc. me terea la masa sa plin cu sute de piese m runte. s întâlnesc cam aceia i oameni.Da-da. a a cum sunt împotriva celor care schimb femeile.. dac m duc undeva. f r s v d aproape pe nimeni. ÄSuferim amândoi de aceea i jinfirrnitate ² gândea ea ascultându-l... care nu era. mai bine. tipul meu de reac ie. 95 .. ² Poate voia s . al unei afec iuni reciproce. abia se mai remarc pe ici.intern la tot felul de psihologii variate. exprimate de altcineva! Da. Apoi despre Äle nouveau roman" i despre arta abstract . Ca s revin. sau despre fascinanta ÄL'Estaque" a lui Braque. ei bine. idei ale fiin ei.i bat joc de tine! spuse Minda. un greoi. Lucrasem intens o s pt mân întreag . nu tiu cum. probabil c î i închipuia c am venit acolo s plasez ni te medicamente str ine i f ceam un preambul viclean.. ascultân-du-m cu capul plecat pe un um r. un fel de altruism fa de propria ta existen . nu idei. 92 93 preferin ele. într-un mod cu totul izolat. din p cate. so ul ei... dintr-un fel de egoism fac toate astea. de a gândi.. probabil. Änonconformista". prieteniei americane. cu un fel de egoism chiar. nu tiu cum s-a f cut. încât am vorbit foarte mult i despre multe cu acel avocat cu p rul lins. ancora ei aruncat stabil în fiin a lui. | aproape zilnic.. în timp ce Nestorescu. i deodat m-am uitat în jur.

nu cred. de i. care î i vedea distrus dup -amiaza ei ² Bibi Medoia! Tat l s u. dealtfel. deodat bine dispus.. E un cuvânt total devalorizat. nu.. ce. concerte. Ceea îi r spunse ceva i. acum c tot vine. sau poate atât de vanitos. apropiindu-se de fereastr . cinic a ajuns s însemne un ins impertinent sau unul care nu se formalizeaz prea mult de uzan e. care n-au nici o influen asupra limbii vorbite... nu se tie cum. ceva total plicticos i nea teptat: cineva pe care nu l-am v zut de aproape dou zeci de ani... faptul c exist a a ceva. erau discuri de ebonit . e ti jos?. câ iva ani am f cut un cuplu. dar dac vrei neap rat. Capitolul IV Lauren iu încerc s spun ceva. feminin. dar. sau.. i. efepe-andeva în provincie. direct. Acesta d du din umeri: ² Chiar fascinant. nimic nu se lega îns . apoi d du din umeri i spuse: ² Bineîn eles.. nu. Astfel de neîn elegeri se întâmpl curent. nu se tie pentru ce. un fost coleg de liceu.. doctorul ridic receptorul.. ceva ef de birou la Administra ia Financiar sau'a a ceva. avea tot ce e mai 97 important din Bach. po i s urci! M deranjezi. o privi o clip uimit pe Ludmila.. dar aici e altceva.. ² Dar bine. ² Dar e perfect hazliu! spuse Ludmila. exist . aceast femeie. în mod reflex.... atât de neexperimentat. cu un p r moale. cu hainele jerpelite. un fel de incognito în propria. e ceva perfect opus! Fascinant.. cu mult însufle ire. între inut vag de o m tu de-aiurea.. un individ plin de farmec..² Te în eli! Cum poate un om cu inteligen a ta s fie atât de subiectiv. e comic. Era un mare amator de muzic clasic .. Sensul lui adev rat e.. dragule! spuse Ludmila.. nu -nu. sadic. ca un sfert de or de chiul de undeva. Minda voi s -l scoat din priz . dar Ceea îi f cu semn s vorbeasc i.. trebuie s -l suporta i!. i o simfonie beethovenian atârna vreo zece chile.. i mie mi s -a întâmplat de câteva ori s fiu luat drept altul! Odat . nu -i a a? Cu totul fascinant. Dup câteva clipe de ascultat în receptor. la el am auzit primele partite pentru vioar solo de Bach. s povesteasc despre o expozi ie de ceramic i obiecte r ne ti.... ² Da-da. nu. a ezând receptorul.i po i închipui c exist undeva. bineîn eles! S ne d m o or . i e curios c . pe care o v zuse cu o zi înainte. simfonii. mai bine zis era colec ionar de discuri.... f cu Minda cu un început de exaltare. întreb : ² Ce cuvânt? ² Cinic. ad ug el încet.. ceva extrem de comic! ² . Cinic înseamn pentru unii i excroc sau. apoi Ludmila.. întorcându-se i reîncepând s râd v zându-i figura uimit . cuno tin ele mele sunt dubioase. dup o secund de ov ire. Ha ² râse doctorul. E interesant. nu?!) ² Sigur c da.. foarte rar întrebuin at. bineîn eles. f cu îngândurat Minda. cu Enescu. urc . Da.i piele. i toate astea implicau un veritabil eroism. a. Realitatea e comic .. în fa a c ruia Ämarile tale meri te" s nu sclipeasc . sub ire. Nu m refer. Ceva plicticos. nu -nu. ceva delicios. Brahms etc. mai bine zis fix uimit spatele ei. Am auzit apoi c tat l s u a supravie uit. p rând c nu bag de seam figura contrariat a Ludmilei. s-a întors i. ea. j cum arat ? Era mic..... antisnoabe! Sunt curios. i s racul Bibi a f cut tot cursul superior i al liceului i facultatea cu spaima în suflet... mai grav. s provoace o impresie detestabil ? Cum poate un practician ca tine s fie atât de pu in practic... probabil. îi privi nedumerit pe ceilal i doi. c ci ea continua s se uite pe geam.. Ludmila începu. în clipa aceea sun telefonul.. pentru ea.... dar cu atâta violen !. a început s prind cele mai contradictorii sensuri. dac e atât de necesar!. râse doctorul u or crispat. Beethoven. un om în care tu te po i r sfrânge astfel.... se scuz el. ce stupid! Stupid.. întorcând capul. Bine.. i.. acest lucru mi -a produs chiar pl cere. defectele pe care i le atribuie se opun perfect calit ilor tale. m rog. Ad ug totu i: Nu realizezi ridicolul \ ^ntregii ei revolte? Are haz pentru c p rerea ei despre tine se opune _ jperfect firii tale.Da. combinat cu Don Juan?! ² A. ea voia s te avertizeze. Da. nu-i a a? el întoarse capul privindu-l pe Lauren iu. cineva. urc !. mutân -^hPse la c min.. Cum doctorul nu p rea c vrea s mai adauge ceva. ai dreptate! spuse Minda i.e un fel de caricatur involuntar . care t ceau. n-am ce s fac. ² sta e unul din cuvintele care i-au pierdut în elesul! îl auzi Minda spunând. a fost arestat peste noapte. la cele din dic ionare.. atât de prost?! Nu . sau.. e hazliu.. nu? Ce credeai. eu exist astfel.. ciudat. c 96 te reflec i în ochii tuturor femeiu tilor ca un fel de doctor Faustus. cum vrei. ² Vorbi i prea mult despre femeia asta! spuse Ceea. Ludmila are dreptate. ridicând ochii.e real i e sincer ! în ochii ei. cariera mea e o arlatanie. bineîn eles c nu.. murmur Minda.J3ibi Medoia. > absent sau plictisit deja de tem .. jiu?jlnteligen a mea e platitudine. To i trei a teptau crispa i s se întâmple un ... era un sentiment al imposturii autentic pe care nu l-am încercat niciodat înainte! Era ca o furnic tur pl cut . ondulat. j inginer sau a a ceva. sunt i eu.. iu minte. de ridicol de vanitos?! ² Eu nu sunt un practician! morm i Minda.. m rog. se ajunse la cuvântul: cinic. da. felul sta de a n v li arat trepida ia» ° vie ii adev rate nefalsificate.. f cute din lemn.

iar când paharul din care lichidul. Musafirul privi îns de departe. pe m sur ce amfitrionii î i pierdeau tot mai mult din substan . asupra unor treburi evident mai importante. gre os de politicoase. un miracol de prost -gust. cu doi ochi alba tri. cu propria sa ma in . gurile lor contractate. în fine. de alcool a disp rut. i-a amor it. De-acum înainte. pune picior peste picior. i din nou f pturile ac >âwra'Varf în^isprewflim tit al i l ^S ht wt ie umplut ao^rpraSia jthttatîlte sau :lea atât de nelini tite} din jur încep f). vrând s . i -a f cut efectul. bineîn eles nu uit s râd acolo unde trebuie. b nuitor^ vinul i-l întreb pe doctor dac n-are Äceva t rie" în cas . i anume: lichidul se tope te miraculos la atingerea buzelor doar.. cedându-i-o (a a p rea!). r suflând zgomotos pe n rile mari. ceilal i f cur la fel. cu o u urin plin de haz. e golit i când toat lumea prive te cu o anume stupoare recipientul gol.. f r s bea imediat. jignitor de m anie²» ra i. surâzând. cu o non alan de parc ar fi umplut pur i simplu paharul altuia. dn nou fpturile ac :lea atât de nelini tite} din jur încep . musafirul ad ug : ÄLas i sticla aici. niciunde nu se simte. dup o scurt ov ire. satisf cut. El prive te în jur senin. atât de nelini ti i i de crispa i. surprinz tori. lichidul con inut. se rea eaz apoi la loc. gura nu tr deaz nici ea. din realitatea lor pu in . ² î i aminte ti de. singurul spirit lini tit e tocmai cel în care s -a v rsat ² sau s-a Äaspirat" ² acel lichid violent i periculos. unde ochii se îngusteaz sau se crispeaz . circular ... alcoolul acela puternic. c toat lumea se poate dedica. iar întreg trupul are o abia sim it revolt amuzat împotriva violen ei alcoolului. sim ind îns . opina pentru coniac. aici nu se întâmpl nimic. lini tit-demn. binevoitor. cu toate semnele unei vitalit i sut la sut arunc i el o privire scurt . în lini te. sco ându-i din sâcâiala m runt i atât de burghez a atâtor triviale inhibi ii. Conversa ia poate continua acum. vorbe te mereu. Bineîn eles. într -un gest scurt i foarte îndemânatic. relaxare. cu toat seriozitatea necesar . i domnul acela Ätrapu". rotund. dac îl avusese vreodat . murd rite astfel. de parc ele l -ar aspira. cu picioare scurte (se v zu atunci când intr ) excesiv de g l gios. intelectual i moral. El r mâne în continuare acela i. nimic schimbat. se poate concentra. neobservând nimic deosebit. de distin i. o stafie corpolent . de neocolit. de la început. de parc gândul ar fi concentrat în alt parte. asupra temei în discu ie. ame itor de sus. a. sufocat. cu o indiferen . care venea sub forma unei stafii. calm. o spaim nelalocul ei. a surâsurilor repetate aruncate în gol. distante. Medoia. mereu asupra lor. El se sim ea stingherit fa de propria sa realitate a ezat brusc în fa a/ celor trei siluete str ine. doar n rile se umfl u or. aceast Ärealizare" s-ar putea spune. concret. nici în el. Peste tot e lini te. era extrem de real. sau nu se vede. aproape absen . nedorit. din cel <Jm care beau el i Ceea (Ludmila nu bea). Era r sturnat comod în unicul fotoliu de piele al înc perii. pe mas !" i gazda se supuse. le-a trezit un mic zâmbet ambiguu i stingherit pe figur . de i paharul e înc plil» atâwde. din nou asupra lor. cum spuneam.i reumple paharul (cu cât siguran urc lichidul ro ietic pân sus. f r motiv. Expresia fe ei nu tr deaz nimic ca la neb utori. etichetei care cere ca orice pahar s trei sferturi). chel. dup ce sorbise jum tate aproape din paharul de coniac aflat în fa a sa în felul acela specific în care beau oamenii obi nui i s bea cu regularitate. brutal 3e~ real. abia vizibil. de isteria stins a gesturilor m runte.i ascund antipatia spontan care-i cuprinsese fa de musafir. Nu. care î i 100 toarn cu seriozitate un alt pahar. dar când Minda umplu un pahar. în vreun fel. nu. cu o sticl de licheur ieftin în mân . c se Äcere" ² tresare apoi i se îndreapt din fotoliul s u pentru c a uitat s . cu bra ele scurte. renun ând la ea ca la un lucru. necesare. una din acele poveri de care abia a tep i s scapi. Medoia. ciudat. e evident. ei vor putea cu to ii împreun s dezbat atâtea idei mari i . absolut nimic. îl bea oare cu adev rat?! Nimic nu las s se vad acest lucru. nici la ceilal i. î i terge din când în când ca orice om serios transpira ia de deasupra buzei superioare i de pe b rbie.w frumos-pii!i"«9»ar putea spune. ajutând gazda atât de neîndemânatic în oficiile sale i. decât în b rbatul acela grav i demn. cu un cap gros. Minda aduse o sticl de horinc ardeleneasc i una de coniac Ä5 stele". rotunde i tari. Se sim i obligat. alunecarea undei fluide pe traiectul gastric. parc pe un alt orificiu decât pe cel indicat. ca de-un co mar sâcâitor.lucru nepl cut. de neocolit. încet-încet se lini tesc i figurile crispat-nelini tite din jur. el a urcat repede i voios în vasele comunicante ale f pturilor din jur i i-a anesteziat u or. s-a evaporat miraculos. pueril . figura Ludmilei ce înghe a. vorbe te calm. toat m runta lor agita ie te poate face foarte bine s crezi c în ei s-a v rsat de fapt lichidul acela ro ietic sau alb-cristalin. i atunci e ti cu adev rat tentat s crezi c oa menii aceia sunt cu mult mai la i decât cel ce bea cu adev rat. sau reîncepe s vorbeasc despre ceva cu haz sau nu. un vin adus de el. p roase.. sosirea acelui Medoia care î i revendica un drept pe care nu-l mai avea de mult. cu oboseal definitiv a buzelor. o infim frac iune dint r-un centimetru îl mai separ de buza sub ire de sticl ). care a ters spaima aceea m runt i caraghioas . Teama aceea diletant . limpezi. oricum. f r urm din acel p r m t sos de care amintise doctorul. puf ie pe n ri acolo unde trebuie ² evident. El îns . de ireali. Cutare? întreb musafirul. din jurul Tulcei. Minda propuse 99 un vin. acolo unde consider el c se potrive te. s se agite. nepotrivit. cu palma mâinii drepte. gâtul emite un fel de sunet gâtuit. s vorbeasc mult. chiar abordând sau continuând un subiect grav. mai degrab în ei. ca la un obiect excedentar. atât de nepotrivi i cu el însu i încât erau mereu uita i de îndat ce-i p r seai figura i care reap reau apoi ca un miracol nedorit. a ezat. peste umerii s i. Astfel c privirile lor amuzat-speriate..

Nu tiu de ce. Familia a crezut la început c e din cauza femeilor.. Nu. i -au luat diploma sau l-au amenin at doar c i-o iau în caz c la alte medita ii. se înzdr vene te cât de cât. se zice c lectura amestecat d precocitate! M rog! Eremia s-a ajuns îns .). ierbare i insectare ca / el nu mai avea nimeni! i la facultate. colabora la Ziarul tiin elor mc& din clasa a doua. la Chimie industrial . care a pus ochii pe el. i i-au adus o iganc . în var . tii c e nebun. are în total opt bibliotecare în subordine. apropo. tii.. Julzan. acum de patruzeci.captivante.i completeze studiile altfel îi zboar . sau nu.. scandalul cu Y_uja?! Formidabil. numai ei doi. trebuie l sat la locul lui. îl lua mama dracului! A a. sau a a ceva. a a c î i dai seama. bineîn eles. e directorul bibliotecii jude ene din C. îi transcriu o jum tate de cas . nu mare. care i-a promis c dac . o copil din astea de azi. mai paseaz câte una i vreunui tovar de la Consiliul popular sau la jude ean . a fost prins cu o fat dintr-a zecea într-o sal de clas .. când trecea pe sub ferestrele liceului de fete ÄIulia Hasdeu" (acum îi zice num rul doi.. una Ghizela. O. o nemernic . din localitate... m rog... s-a aranjat Todic i la liceul nostru i la cel de fete. s racu tefanei! Era unul dintre cei mai buni din clas . ii minte.. parfumat.. prostii! Ce mod i asta... pân târziu. se apropie. ascultând doar de meschinele imbolduri ale instinctului de conservare. dracu s -i ia. i cu toate c era a treia oar divor at i a treia oar însurat. m rog. la elevii corijen i sau i la ilal i. i Todic îmi spunea c Tarc u sta. i -a cump rat mobil . copile! Vuia sta ² se adres Medoia binevoitor i spre ceilal i doi ² era un individ frumu el înc din liceu. Todic . inteligent!.. ca i noi.. când l-a lovit nenorocirea. e cast i a a va r mâne pân la sfâr it. acolo e i seralul. nebunu a dat-o afar . gratuite. directorul adjunct al liceului nu tiu cum îi zice.. una mic -mic . i prin luna a asea. m -a întrebat de tine z u! ÄEminen a noastr cenu ie ce-o mai fi / f când?!" mi-a spus. e la fel de gr su ca în liceu. nu înotând Affî.. încât poate s dea medita ii pân la anul dou mii i tot nu. mai apare i câte-un profesora cu un raglan frumos. î i aminte ti de Cutare? spusese Medoia. î i dai seama ce bucurie pe babacii lui.. elegant. acum. tii c a venit o dispozi ie ca s . pe Ersmia l-ai mai v zut? Nu? A.. de i. tie c eu mai umblu prin Bucure ti. fata adic . i la amândou la cursul superior... tu tii c eu am fost prieten cu el. Fii atent.. adic din cauza abstinen ei sexuale. a unor in i care nu vor s se Ästrecoare". Bref. pe numele ei. avea voce frumoas .. probabil c nu e ceva în regul cu b trâna) era cutremur mare. Diploma f tovar e! La înv tur ! Cine nu i completeaz studiile. i care nu. e un copil bun! Apropo. îl admiram. întunecat . la ar . le -a intrat pe sub piele i la unul de la partid i l-au numit instructor pe linie de partid cu liceele. asta.. a vrut s . s racu. a a c s-a potrivit bine. (Cutare purta numele de Sârbu. se pare c a fost i un fel de lucr tur .. parfumat. Eremia.. cu medita iile?! Pe vremea noastr elevii trebuiau s înve e ca obolanii. Todic a trebuit s se cunune cu ea (se pare c era tocmai în divor i de cea de-a treia nevestic ). au împ r it diplome la in i cât de cât reprezentativi de pe la Consiliul Popular. tii cum sunt invidiile în provincie. i asta numai la central ! Mai pune i filialele! i nici una peste treizeci i cinci! Din când în când. tot a a vorbe te. zici c mergi la medita ie. al dracului! A intrat i în partid i a fost repartizat de la început chiar în ora .J£te£ Hel.C... bineîn eles. hot rât c nu. un pardesiu foarte bine croit dintr -o stof englezeasc pe care-l purta foarte calm. î i l sase din clasa a asea o must cioar mic ... s racu. are pe nu tiu cine. m rog când venea un str in prin ora . eram convins c va ajunge o celebritate în via ! P cat! Mai bine i-ar sta tovar ului profesor Vuia .. chestia.. nu a a.i era ru ine când te uitai la el! Nenorocirea îns a f cut c profesorii trebuiau spre sfâr itul anului s dea medita ii. e mare acum.. precum i directorul. face chestia asta cu medita iile de ani de zile i nimeni nu. s racu tefanei.. st într-o camer dosnic . dar iat c depozitul de c r i se m re te i tot mai mul i oameni ai muncii. Vuia i -a pus în ambi ie s se fac profesor de istorie i a reu it. bref. englezeasc . pezevenghiul. Pentru c a r mas de dou ori repetent din cauza lui Simu. m rog.. în orice caz. îns . S-a însurat a doua oar i s-a transferat la Turnu-Severin. sau dac divor eaz de fosta elev haba r n-am! Acum s racu Todic bate drumurile la Bucure ti cu memorii. sta -i drumul culturii. singurei. ea a plâns i a spus c de la medita ie adic ... nu a a. emancipat . dar.i spune a a! Cine tie ce i-o fi închipuit el c înseamn Äeminen cenu ie"? Nu-i nimic. Todic mi -a spus c Tarc u.. doi copii. parc trage unul un dulap.. pe scurt. sau la câte o mas comun . Copil bun. s -l tie pe copila lâng ei. mai avea. ceva lucrat în cas . poate c . cânta frumos.. copil bun! Are so ie. cine tie prin ce noroaie!.. i când vin s -i aduc mâncare se ascunde sub mas i trage peste el fa a de mas . bineîn eles pentru o alocare suplimentar de fonduri pentru carte. cu franjuri. atâtea probleme cu adev rat majore pe care secolul nostru le pune în fa a atâtor oameni cu sim ul 766206 r spunderii.. el zice c are un tabule . tenor parc . s se Äfofileze" pur i simplu. tâmpitul sta care în tot liceul f cea comer cu romane poli iste! Dar.. ² . nu mai 103 (/ merge. Numai c tic lo ii ia l-au dat afar din partid i l-au i trimis nu tiu unde dracu. o întinzi de -acas ..L. recunoa te c a ajutat i el cu ceva. credea c eu te-am mai v zut. afar ! La munca de jos! F r pardon! A a c . pe podele. a a mi -a spus. promi ându-i c dac se culc cu tefanei i... nu . ea.i fac raclaj în luna a patra sau a cincea... la istorie deci.. pân în anul trei. st tea bine. î i dai seama! .... m rog. se pare c f cea foarte bine fa ! Pe Ghizela aia. e la fel ca acum cincisprezece ani.. i toat chestia a ie it la iveal . a a s fii cu trei clase i s r spunzi de nu tiu ce sector.

vezi. în mijlocul uneia din frazele sale. cum îi spuneam lui Gicu.. l sându -se înapoi. a..efe sau responsabile de alimentare... se zice c nevast -sa s-a i logodit cu altul! Ce prostie. ci cinic.Noi ne-am luat cu ale noastre i am uitat c .. pentru c î i d dea seama c Lauren iu vrea s fie politicos cu fostul lui coleg. anul viitor ne-am propus s facem împreun concediul la Sovata! E o familie care-mi place. dup ce i -a dus. da' logodna o la i! Nu se face. ne mai i îngr m.. i -l întreb : ² . î i cerea sincer scuze. gata! Te însori. nenorocitule! Minda râdea. ² Nu-nu! se repezi Ceea. taic -su nici m car nu era chiabur sau a a ceva. cu mine: ÄDup ce c ducem mizerie.. sau din cinci în cinci. cea mai mare are nou ani i e premiant ! Scârbos! Singura condi ie e s treac clasa. n-a fost un accident de ma ina. Vorbeam despre cinism!. Probabil c aceasta era ideea lui despre polite e. Apoi Medoia se întoarse spre Ludmila i spuse... carieristule! Ciocoiule! Toat lumea se plânge c e ti distant.. cu vechii prieteni. sensul s u adev rat.. nu a a.. concesiv.. ce s -i faci.. Tocmai f ceam observa ia c acest cuvânt.. ha ha!" Medoia continua s p l vr geasc . patruzeci i nou la sut . n-am tiut cum se face. z u. dar câ tig de trei ori cât mine. ². î i face cas acum.. era noapte. cum zice el.. bine dispus. tot a a. Eh. c nu scrii. din chirpic. divor ezi. Medoia începu i el s râd . Nu -nu. nu bea 'Jeloc. s te logode ti dup ce ai fost m ritat o dat ! O dat în via te logode ti. sticla de coniac din fa a lui.. trenul i-a luat avânt... Umbl s vaccineze câinii. Despre cinism. 105 U/parc nu primi i pe che uri de tot.i câ tige pâinea din munca câmpului. absent. sunt un ii. pe sp tarul fotoliului.. Vreau s zic cavântul sta cinism sau.. de la o în l ime nu prea mare. parc tu tii? Voi. ai dreptate. cum. privind-o mieros: ² i duduia ce crede? Ce p rere ave i?. m rog. eu am intrat aici pe o discu ie.. La un moment dat.. ceva onctuos. i Bere ariu. timid. ce discuta i!. ² Da-da. se poate! f cu Medoia... dar. i-apoi eu... dar uite. prin '56.. tJce m-a mai logodi i eu o dat . a f cut arma ta i acum e contabil la spital! S-a însurat. i numai cu salar'... pe la Balota.... he. dar. Dumnezeu are planurile lui!..i trag fa a de mas cu franjuri peste cap. cu bun voin . indiferent. tu { e ti un pârlit de universitar. te lua la plimbare i dup cinci ani.?! Câ i copii am? Trei. privind cu discret duio ie sticla din fa a sa.. pe nea teptate. i-a a mai departe. atunci... care.. cu 104 ai s i.. Nu cinism. elemente ostile colectiviz rii (era adev rat. he! Maieu are un b iat care termin liceul! Da-da. în sfâr it.. cei mai mul i.. el a fost deportat în B r gan. i a trebuit. dac pot s m exprim astfel. n-are licen ca noi doi. cât era câmp. mor jum tate din ei. impulsiv. despre care probabil c avea o foarte vag idee cam cine ar fi putut fi.. din care bea singur. în B r gan. se întoarse . privind în gol: ² Asta e la mod acum. \r pân acum. a a cum i Ceea avea una. ci.. vrea s .. cineva ranchiunos. în ultima vreme! I-e i lui greu.. b trâne. din ce putea. mai mult bea nevast -sa! Copii minuna i! îi vizitez regulat când trec prin ora . o groas amabilitate se îndrepta spre logodnica lui Minda. te-nsori. s .. dar. 106 \ i fa a lui surâdea u or. i lumea a intrat în panic .. un pârlit de savant! Eh. pe-aici?!. într-un mod suspect se pare. apoi întreb din nou. le-a luat tot ce aveau i i-a dus nu tiu unde. ti i o confuzie de nume.. mai bine zis sub acest cuvânt se în eleg ast zi cele mai surprin z toare lucruri. s racu. nu m-am distan at ca tine. mul umit de sine însu i.. la vale.. a c zut pe plan eul de beton... care nu te-au v zut de dou zeci de ani. m -sa e cu ambi iile sociale! Le-am f cut târziu. vreau s zic..' ce m -sa ser le d . a s rit de pe scar i a nimerit exact peste un pod. m . par ive! Le face tata contabile sau infirmiere .it spre Ceea. divor ezi. în cel mai bun caz.). ce vorbea i?! ² Noi? f cu Lauren iu. de data a sta f r s se oboseasc s priveasc pe cineva anume.i tragi zilele de azi pe mâine! La noi nu moare nimeni de foame. i Ludmila .. într -o comun foarte înst rit i. ha. parc .R. sfios. tu e ti universitar.s . s . afar de. moale. Marcu e tehnician veterinar.. acolo î i g seam ceva a a s . i -au str mutat doar.. ha! C a fost o gre eal . se pare. are o feti .. în sfâr it. n-o duce r u! E la fel ca în coal . Trei feti e dulci.. s-a zis c s-au ars frânele i alte prostii. ca i ceilal i. bineîn eles. ce zici... dar era. se golise mai mult de jum tate. eu iu leg turile cu vechii colegi. minunate...i ia o ma in . râdeau cu to ii.i cl deasc casa.. primul s u sens... era într -un accelerat Bucure ti-Timi oara i undeva. deun zi. aceea a spontaneit ii... tii tu! Dar ce.. era un simplu pop . Interesant!... prin '50. dac n-ai vrut s vii la ar . habar n -am. surprins i ro indu-se ca un licean. unde erau str muta i o gr mad de chiaburi din Banat. bine c s-au terminat i astea! M car familia lui Joloncovschi. la dou zeci de ani! Dup aia. ² A! f cu Medoia. ce.. s racu. i Minda se surprinse privindu-l cu antipatie. bine dispus.. tii cum era atunci. doctorii. trei curvi tine miti tele. Mai f cu de vreo dou ori: ÄInteresant". Pe Joloncovschi l -ai mai v zut? ii minte.F. ai v zut ce repede s-a f cut colectivizarea. ai lui Vlad.. sta e un coleg de antier. cu familia. i cum nu ... mla tinile nu pot fi asanate?! Vlad_s-a întors. se pare. nu-i frumos! Ce-i asta?!. nu e sim it deloc. nu e folosit deloc. Bere arju.. c mai mult erau mla tini pe acolo. a fost un accident C. nu ii minte? Cu m dracu.. i s vezi ce bac i uri încaseaz ca s -i vaccineze numai din doi în doi. cred. prin ziare ce se mai aude de tine. m rog. fiecare familie. tii c a murit!.

. ² ... r spunzând unei fraze a Ludmilei pe care doctorul n-o auzise sau o uitase: ².. dar acu m era aici i ce se întâmpla era intolerabil. din dou înghi ituri. aceste lucruri se impregneaz . în ciuda voin ei ei. T cu îns ... aparen ele erau înc salvate. acum adresat logodnicei sale. un fel de antipatie a românului fa de cuvântul catolic. tocmai spunea Medoia.... i tocmai aceast salvare a aparen elor era o form a grosol niei lor. f când o mi care în fotoliul s u i un zâmbet satisf cut i se l i pe fa .. î i mai turn un pahar. peiorativizat. poate chiar între el i cel lalt. care fusese i a doctorului. de cultura lui. dup ce golise din nou.. . Ce leg tur are asta? Aici e vorba de un fel de idiosincrasie fa de un cuvânt.. discut m chiar foarte mult. sau la cei doi. probabil. fumând. îng duitor ... plictisindu -se. de Äfocuri". De fapt. a falsit ii lor.. Ce-i asta? i Ludmila izbucni într-un râs m runt.. ha.. vreau s zic... m car în acest fel. un slavism f r Dostoievski! Ne-a inut. la rândul lui.. avem. de i nu se întâmpla nimic. cum ar zice Balzac. s zicem. polonezii au o mie de ani de Äpapist ism". i. de i era un pahar m ricel. cum se zicea. m chinuie tot mai mult p rerea de r u c nu am atacat uica aia ardeleneasc . în care Minda îi turn horinc . pe care îl d du jum tate pe gât. a celor care tr iau într -un mediu închis... s cre ti. i-l pusese în fa . vocea ei suna ca o hârtie: ² Nu v preocupa i de p rerea mea! Era o discu ie ca oricare alta. sta cite te cor6sal!~Vine de pe antier i se apuc de citit! i tat l meu. oricum. pentru c voia s stea câteva minute cu spatele la cei trei. ha! ² Nu-i prea târziu nici acum. dar ne-a inut în aria greco-balcanic -slav ! O Grecie. amândoi senza ia unuia c ruia i se urc o gânganie pe um r. Chiar i Ceea d du pe gât paharul s u de vin i rug s ^ i se mai toarne înc unul. f r antichitatea greac . Ludmila î i lu singur un pahar mic.. î i avea propria sa cast . unde s ascul i corale de H ndel. poate i el.. a doua jum tate. ceilal i putuser s înve e acest lucru.. Ceea i ea... exista oare a a ceva? Cei peste. dudui a nu m crede apt pentru o discu ie a a. Nechibzuit? Da. doctorul era singurul carg b u cu ad ev rat un pahar din acea teribil horinc . ² Ia te uit ! f cu Medoia. mai. Bravo! Asta zic i eu c . a inginerilor din provincie. din lumea aceea atât de populat .. Pentru c el golea paharul. el nu trebuia s vin . nechibzuit. în casta lor p trunsese o gânganie care.. în fa a sa. ca s nu-l jigneasc pe musafir. â la Bucure ti! Mai intelectual .. cei care câ tig în jur de cincizeci de mii. Medoia îi privea amuzat.. mai de Äserie". cum sunt atâtea zeci.. a a.. intrusului. s copil re ti între asemenea ziduri.²^ am un coleg. discu iile noastre. i ad ug repede: ² Un prieten. Medoia îl privea cu un fel de duio ie ironic . pentru horinc lui. lui. care... iar Ceea spunea tocmai. tu l -ai cunoscut pe tat l meu. pe noii s i prieteni. apropia i lui. horinc asta i-a adus-o lui Minda (ea îi spunea mereu pe numele de familie) prietenul s u Pupi. f r s ie seam c în jur nu se bea deloc. nu i-a dezmembrat! ² Acela i lucru a f cut la noi ortodoxia! spuse Ludmila. nu?! A murit acum câ iva ani. departe de Occident. o simpl . i ea î i muie buzele. o jum tate de pahar de coniac. lucru pe care musafirul îl sim ea. arii din Palestrina. i noi. eu am fost anul trecut la C racovia: imagina i-v tot centrul ora ului e un fel de Floren a. îi era insuportabil aceast senza ie de fals superioritate care se c scase între musafirul s u i cei doi prieteni ai s i. un fost coleg de facultate! ² Pupi!. c ti i c pe m sur ce se gole te sticla asta din fa a mea. iar când r spunse. nu bea din polite e.. " '" ~~ ² Pupi? f cu Medoia. ² E adev rat. doctorul M rgineanu. poate.. i Minda aduse sticla de horinc i î i turn un pahar plin ca al fostului s u coleg. adic eu. deja. ei bine.Se__ ridic . v inem i noi. pentru c un pahar identic î i luase i el. care-l crispa înc o dat pe Minda.. aveau. un coleg. de i e problematic dac acesta observase Äfine ea" doctorului. mai nordic ... Monteverdi. s racul. goli ce r m sese în pahar.. iat . cu acest sentiment. netulburat. spuse Medoia. ( Bach. papista sau papist esc. î i f cu ceva de lucru cu o sticl de ap mineral . i cu aceast consternare pe fa . încetând s mai joace comedia aceea stins a poli tetei. Fabian.în epeni. ² A. trecu în biroul s u.. nu i-a înmuiat... îns . de moravurile lui. rosti cu un fel de vehemen Ceea.. bineîn eles. zâmbind. Mcilna -îl cheam . într-o cast poate. dintr -un fel de ciud disperat i pe ceilal i doi. 107 i o clip p rea c se va afunda iar în vreo istorioar care se mi ca în jurul vreunui fost coleg de liceu. privind mul umit. cu toate c numele. trei mii pe lun . Dac vre i. cu ochii sclipind. spuse Ludmila. de institu iile lui. citea foarte mult. de la Cluj.. pe care Minda. una mai a a. fiecare în felul lui. care se avântau cu atâta bun -cre tere.. s fii dus la biseric . mai mohorât .. e român. reveni. companie. i. bineîn eles... de pestri i de vie. imagina i-v .. uimit. i acest lucru nu le -a înmuiat fiin a na ional . f cu din nou Medoia cu un fel de consternare. îng duitor ca o clo c ... El. vrând s -i in ^de urât. care oscila în i neputincioas pe el însu i v jur de cincizeci de grade.. Uite. a a cum e întrebuin at de anumi i istorici. pe 108 care ar fi vrut din suflet s -i vad pleca i. Minda se crispa auzind a doua oar acel Äduduie" pe care el i-l adresase ironic femeii aceleia. se crispa acum de dragul s u.

E ti unit... ² Ce anume n-ai semnat? întreb Minda.. Marius Chico Rostogan era un european! Un 110 postiluminist. Popa Maior.. a adus tiparni ele. ca crinii lui Amor / Cu buclele lui Phebu te -ammant . ci 1700. ² Ungurimea papista ! râse Lauren iu. Te acoper . ceea ce ei încercau sa deduc ..-----111 ² Haide-haide. pe care o fâlfâia la Paris.. . auzi i? Argumentele! Ceea ce visa u Miron Costin i Dimitrie Cantemir. arja asta de care spui..( ² . singurul mare curent românesc cultural-politic! Pentru c aceste burse. care. .. un oarecare Heliade-R dulescu. unit cu ce? ² Cum cu ce? s ri Ceea. bineîn eles. discutabil . Nu mai ii minte. cu mult maijidicol decât < Mariu-Chico . ² Asta-i ceva tipic românesc. dizolvant . care a fost desfiin at în '48?! ² Nu-i adev rat. tocmai. f cu Minda. care. râzând.. preci s. pe Medoia. de.. ea nu se aprindea niciodat la astfel de discu ii. care. care-i diminua for a de convingere. vorbeai de o deturnare a aten iei. toponimice. tinerii tia care Ä i-au tr dat dreapta credin " au demonstrat. chiar i ceea ce nu trebuia. nenea Iancu. replic Ceea. Micu Klein. la noi ortodoxia asta greco -slav . ² Da. din nou cu o violen inutil .... de provincie poate. spuse Ludmila. chiar de propriile tale necazuri..... râsul sta. ² Nu totdeauna ² f cu Ceea. determin o societate. ridicolul. în definitiv. dovezi. de fapt.. încruntat.. înfiin area acestei a a-zise biserici a fost o deriziune. un caraghios.în individ. istoria cuceririlor Romei. de care îns maestrul. i avantajele materiale au fost burse de studiu la Roma. Unit cu Roma. asta am mai auzit-o! Te în eli.. au adus argumentele originii noastre latine. privindu-l pu in deconcertat pe inginer. uni i în jurul ortodoxiei. i eu a trece ast zi la aceast biseric . s râzi de totul. o form .... s anticipeze. Eu n-am semnat. punând picior peste picior. Apelul P cii?.... ideea de na iune... episcopul Atanasie. ² Va s zic tu e ti greco-catolic? îl întreb doctorul zâmbind.. te circond / Electric radioas . . ² Nu. care era uneori absurd . au înt rit -o în mod nea teptat.. ÄMarius Chico Rostogan"! spuse. într -un râs autentic. n-a mai îndr znit s se ating . ce atâta team de un cuvânt?! ² Nu uita. ceea ce era fatal.. dar asta r zbate chiar prin caricatura pe care i -a f cut-o Caragiale.... privindu-l cercet tor pe Medoia...... care. din care s -au întors unii. cu care nu se pot face compromisuri fundamentale. î i închipuia.. ² Nu-nu. atra i de ni te promisiuni sau avantaje materiale oferite de unguri. bând din pahar din pur distrac ie ² nu totdeauna! Poate fi i o form a deturn rii unui adev r prea grav. o încercare a ungurilor de a sl bi rezisten a româneasc din Ardeal. o uria bucurie: era certitudinea.. ² Cum. bell e ti Dilecto i capellura .. nu numai acum... revela ia! ² . ² Sigur c da! spuse Ceea cu o înfl c rare deplasat .i dai seama. ‡ ² Nu 1800. peste tot! Dar înaintea lui Chico Rostogan a fost Heliade. Minda. dovezi. spuse Minda. nu poate... coala ardelean . i-acum îmi vine s mor de râs când citesc: ² . interesându -se discret în scrisori dac se poate întoarce în ar f r pericol.. clare. Astea nu mai erau intui ii sau semantic m runt . binef c toare poate. care a dus la laicizarea culturii. c mor!. a st rii de spirit.. acest graeculus.. J^. formeaz în insul social ideeS^ de libertate.. de a rezista istoriei.. spuse Ludmila. la noi era o episcopie greco -catolic .. de cele mai multe ori. cu to i erau ni te caraghio i. ridicând paharul. creeaz structuri stabile.. cu italienismele i cu mantila sa alb . de care spui. ² Nu-nu! f cu Medoia. a r spândit scrisul tip rit i limba român .. pân la urm .A. în loc s dizolve rezisten a na ional . deprinderea asta de a lua totul în râs. pe la 1800. dar uite c din toate acestea a r mas râsul. unii? f cu Ceea cu indignare. se m gulea cu id eea c cineva voia s l închid ! Bineîn eles c era un ridicol... ad ug Medoia. spuse Ludmila rece. în definitiv. Mariu Chico e pedantul m runt. dac ar mai exista. sl beau unitatea noastr de credin . de încercarea colectiv sau individual de a ine piept... de i acest pa optist exaltat i fricos era cu mult mai ridicol decât pedagogul nostru de coal nou . de r ezisten . ² ti i ce sunt eu? se amestec i Medoia.. ei au adus dovezile din biblioteca Vaticanului. biserica unit s-a contopit cu biserica ortodox în '48 sau '49 i. Eu suntjreco-catolic. o idee profund european . care. Mariu Chico sta e de fapt Gheorghe Laz r. cu ticurile verbale ale. era de fapt i o stupiditate s existe 109 dou biserici române ti.. care deschide prima coal în Bucure ti i. f cu Medoia. stârneau râsul i pe vremea aceea. a unui adev r care te poate ucide sau... i în felul acesta am reu it s rezist m. ² Da-da! f cu cu seriozitate Ludmila. spuse cu gravitate Ludmila.. e o dovad de vitalitate. care ap ra Ä.. sau schimba! ² P i asta spuneam i eu...i blond / De voluptate peplu. din care uit s bea apoi. arja.. nu vedea decât umorul. suferin e! Aceasta -i o supap na ional . coloana lui Traian etc.. A fost un grup de preo i. tu vorbeai de sublimare. necrispat. sublimând în râs. la Rena tere. cu modeste argumente filozofice. incai.

. i. care sim i crisparea doctorului începu s vorbeasc repede. i el se ridicase cu statura sa1 sferoid . Dar Ludmila îl întrerupse: ² D -mi voie s spun i eu ceva. la chelie. de ceva din ei în i i!. mai ales. un fost coleg. de i doctorul tia c ea vine. un ins ce Ä deranjeaz ". ca Ärevederea" lor s fie blând-mediat . când. ajungând pân sus. ² Da. încât Ludmila.?! ² Da. o în ep tur (probabil felul acela nestingherit în care provincialul golea sticla aceea de coniac_. încurcat. râzând. mie religia nu -mi spune nimic. în sfâr it. inventat de ei în i i. favorabil catolicismului.. din pricina acelui Äipochimen".. De fapt. Medoia spuse: ² . o zecime de secund . vulgar f r vulgaritate.. în care î i r sucea gâtul sub ire un ve nic post-puberal.. azvâr lit de acolo de propria lor atingere.. masiv . dulce -neru inat . oriunde. pe figura osoas .. în imperiul lor. Ce vin ?! Dumneata n-ai nici o vin .. ² . mai bine zis o serie de neîn elegeri. bucuria lor! ² nu se iubiser . tirb . laminat. deodat puerili. a unei coli pozitive.. iat . mântuia totul.. de a face pe placul unui om pe care îl considera inferior. evident! Bineîn eles. apoi. ca o casc metalic . dar nu trebuia s te afli aici. dup un schimb de vorbe cu Medoia. s dispar . de care. la o fraz m runt a ei. toat cearta asta a voastr e o ceart religioas . s racul Lauren iu voise s plece imediat. i Ludmila î i astup ostentativ urechile. s îndulceasc . era aceea c Än v lise în dup -amiaza ei". strident i brutal în armonia lor. timpul neutru. de a se st pâni. era cât pe-aci s izbucneasc în râs..Ludmila avu. o înso i. prea iu i. lui Ceea. chiar cu Minda. orgolios i insult tor de sigur pe sine. silabele lor. spre furia de moment a lui Minda i uimirea lui Ceea.² Ale cui? Ale cui? strig Ceea. victima boierilor pân la urm . Dar arja lui Caragiale nu e decât o dezinvoltur fa de o anume rigiditate.. s apropie i apoi.. cu gesturi vii. panicard . teribil de încurcat.. bineîn eles c da! admise Minda. de revedere cu iubitul ei dup acea nefericit neîn elegere cu vizita so ilor Nistor i -apoi cu acel hiatus de câteva zile între ei. de reg sirea lor i a celor o mie de nuan e i în elegeri tacite dintre ochii. sau. nu?! spuse Ceea. ap ru i inginerul Medoia ² Bibi Medoia. . a senzualit ii i spiritului fratern ce s rea din fiecare por al aerului aceluia dintre ei. invadându-i fa a sa urât . Ei îi displ cea ² i avea grij s o arate întotdeauna ² impulsivitatea. dup toate alea. pierdu i de-o infantilitate brusc . singura lui vin . cu mersul lor i staturile lor ce se armonizau atât de bine. care se fr mânta pe loc cu atâta spaim .Ce vin s ai dumneata? f cuse ea cu un dispre u or. calit i care. dar ea îl re inuse pentru înc un sfert de or . precum i Ädreptul" lui de dinainte de dou decenii). Cei trei mai discutar astfel câteva minute. ca o gur b trân . nu merseser împreun pe strad . atâta dispre în privire. nu. Latinismele lui Laurian. Davilla Ä Vlaicu-Vod ". care surâdea peste ei doi. ce nume. de i vorbea repede. la sfâr it.. Ceea.. ironia asta a grecului poate e mult mai european decât întreaga revela ie latino papist easc cu care au venit. care salva. a lui " Medoia. prea exaltat îns .ja scosese din s rite pân la urm ). Ceea vorbi despre piesa lui Al... nu se certaser m car în acest interval mort i. grea. ² Ale colii ardelene. întârzierea lui Ceea acolo. mânioas . i începu s vorbeasc calm.La vreo dou ore dup toate acestea. e vina mea poate. în felul lui nepl cut. în mod surprinz tor. bineîn eles. dând dreptate. cu flutur ri de mâini.. Ludmila plec . Se pare c se r zbunase toat acea sfor are de a fi politicoas . c . bineîn eles. ro ind atât de violent pe fa i pe gâtul s u nepl cut de alb. un impostor. adolescen a sa strident . s fie ejectat. era o neîn elegere desigur.. prezen a lui Ceea la el.. pielea. italienismele ridicolulu i Heliade. cu o ro ea nepl cut care-i urca repede de pe maxilarul s u inferior. ca om modern. nu se atinseser . se c sca în continuare.. m surat. pentru c se tia în inferioritate i î i specula bine acea inferioritate.. undeva. bineîn eles. de fapt. i încerca s bolboroseasc o scuz (ÄM ierta i. într -o pauz .. nu se priviser în ochi ² odihna lor. . încât Ceea. ale lui Massim. puteau atrage doar pe un tip ca Minda. un prieten de acum dou zeci de ani. unde exista o asemenea disput religios-politic . r ut cios. cu toate calit ile dizgra ioase ale unui astfel de tip. vo rbind prea tare i. prietenul acela al lui trebuia s înmoaie. 113 insul acela cu Ädrepturile" lui. spuse Ceea.. i-apoi.. grosolan . un antaj sentimental.. i acest lucrii ea i-l -spusese. tensionat pân la strig tul gâtuit.". dat pe sc ri. e o ironie la adresa unei forme pozitive în cultur . uneori. mâinile.. în care nu se v zuser . o catastrof . medieval . oricum. dureroas .. cineva care i-a furat o dup -amiaz ce fusese pl nuit una de împ care. pân la oapta pe jum tate ghicit . mare. Cei trei îl privir o clip . croit pentru acel personaj! ² insul acela care n v li între ei tocmai când primele suturi le lipeau fiin ele i Ceea se mi ca deja ner bd tor pe scaun. moluscoid . oricum.. violen a în discu ie a lui Ceea. care î i maimu rea propriile idealuri. dar. 112 i lu partea doamnei Clara. e adev rat c i ea ajutase la aceasta... în mod ciudat i profund semnificativ.. nu putea s arate altfel..' r ut cioas . r neasc . ales la acea vârst dintr-o colectivitate restrâns ... prea largi. un intrus..

hiperaglomerat. in ceasul care urm . a logodnicei prietenului s u. dar simpatia pentru acel tinerel care f cea facultatea cu atâtea eforturi.. Medoia b u mai pu in. nici dumneata. un Medoia sub irel. Ludmila zâmbi chiar. totu i.. tocmai ca s -l împiedice pe Medoia s plece (acesta se i precipitase spre u ." i f cu cu mâna sa groas . s imita i vreun profesor de-al vostru.. uimit el însu i. Doctorul se a ez i el.. în ace ast înserare. a str inilor. îi venea s i râd în acela i timp.. într-o gloat amorf . la sfâr it. cu totul altceva decât. de la ghea (horinca era vitriolant !). puternic.. felul în care Äintrusu l" îi suportase mânia. Ludmila îi trimise iubitului ei un surâs cald.). împreun cu ap mineral rece... . dar era imposibil. pe persoana sa fizic . b u pu in din propriul s u pahar. ce-ar mai fi râs cu ea. în orice caz ea îl va detesta f r dispre . prima parte a dup -amiezii îl crispase. i mai banal. acum.. luându. acum c r m seser singuri. ar fi râs!. sau stân gace. fugit din internatul acela al lor. colega sa de facu ltate. i Minda b u i el. de acas . la un meci în Capital . ² Ludmila! strigase Minda. un gest evaziv i elocvent. într-un bufet sordid. adic : ÄAstea sunt femeile. Minda î i aminti.. stând în fa a acelui individ cu hot râre str in. a ezându-se amândoi pe câte un fotoliu cu bra ele în jos. s v bate i ca ni te birjari pe umeri. Minda se lini tise treptat. a ai ratat o posibil prietenie a noastr ! Nu se intr astfel într-o amici ie. odat . i Ceea o urm tulburat. în sfâr it. peste umerii lui gro i. Ceea i Medoia. în acea or petrecut în gar . îl înc lzise totu i. asta e sigur. o obscur mul umire îl invada cu discre ie. î nc o dat . dar i el cu regularitate. i ar fi râs.. care îi ascundea totu i pe cei doi prieteni. dar nu. dup plecarea ei. a 116 . a mea! N-ave i tact. undeva. deodat . sau. dincolo de contrarierea pe care i -o provoca acea ie ire 114 a Ludmilei atât de Äludmilian " de fapt!.. Iat . în felul acesta. r mânând secunde lungi în aceast pozi ie. de parc cel lalt ar fi f cut o aluzie la prima lui so ie. ÄTe felicit! spusese el parc . dovad câteva jum t i de fraz . Sau locvacitatea sa nu fusese decât ocul primei revederi i un fel de a face fa al lui. evident. victorios. i. g l gioas . S bea! Ciudat. s v pricepe i din sferturi de fraze. îl obosise teribil. din trecutul s u era lucrul cel mai nepl cut. dinaintea acelui trup gros... trebuia s aranja i asta altfel. dup ce schimbar un zâmbet de în elegere. V las. cel care Än v lise" i care trebuia ap rat i ceilal i.i m nu ile.. de-acolo etc. un Medoia de care se sim ea înstr inat. ca o fiin ce trebuie protejat . dar nu trebuiau s se întâmple în dup -amiaza aceasta.. privindu-l comic pe Minda. i dac cei doi. ar tau c . care venea de la Craiova.. v las s v privi i în ochi cu duio ie. ² De ce?. cu farmec oricum. ei nu schimbar mai mult de dou zeci de fraze. încercând mai mult s-o tempereze cu privirea sa i cu contrarierea sa grav-re inut .. el e un b rbat. îmi pare r u. pentru care nici m car joviala dumitale provincialitate nu te scuz !. odat ....Când se reîntoarse în înc pere. îl întâlnise pe Medoia. printr-o minune fizic ... ar fi disp rut ca un abur din înc pere.. el. pentru o noapte i o zi.. în s r cie. care. de unde ar fi putut s-o cunoasc Medoia. de i tocmai aceast idee a ap r rii celui r s rit. sau... 115 Medoia devenise moroc nos sau absent. la urma urmei.. numai în felul s u.. ca i scuipatul sau sc rpinatul. sinceritatea mea e un compliment de fapt. doctorul aprinse un lampadar într-un col .. cu pânda aceea dintre ei. spuse o fraz amabil .. furios. într-un fel. i-ar fi lipsit. pe care îl privea cu o anume ging ie. umilitor . Minda îl g si pe fostul s u coleg reinstalat în fotoliu.. e altceva. ei nu se mai v zuser de la bacalaureat. sau îl va dispre ui f r ur . cu regularitate totu i. da-da. Ceea. nu mai am destul r bdare s asist i la golirea sticlei de uic . lucruri foarte fire ti. f cu ea i râse. al celui venit din provincia dep rtat fa de trei str ini distan i din Capital . f r motiv).. Domnul Medoia va în elege c aceasta nu e prea grav. bineîn eles. adic . nu mai Äaveau ce s . acea revolt a franche ei ei. cu paharul plin în fa . cu tot mai mult repeziciune. unde f cea facultatea. când tân rul student la Medicin c uta pe cineva la un tren de Timi oara care-i aducea un pachet de la ai s i.i spun ". nu prea tare. cu un zâmbet m runt. încât Minda tres rise. aproape cu polite e. în Gara de Nord. el î i plec cre tetul i schi cu bra ele un fel de gest în l turi. i cei doi prieteni-str ini nu f cur altceva decât s bea împreun .. c . i. mai bine zis tu ise de câteva ori i î i încheiase nasturii hainei încercând s bolboroseasc ceva). nici Minda.. pe jum tate batjocoritoare. spuse în felul s u. fo ti prieteni. foarte puternic probabil. de parc societatea celor doi. i Ludmila ie i repede.. tân r.acum.. r bufnirea Ludmilei.. E bine femeia! V potrivi i bine. sim i.. i Minda.. de altfel. dup plecarea celor doi. la o mas . Vina dumitale e de fapt. i t cur amândoi. ce fusese atât de aspr cu el. îmi pare nespus de r u. ca o boal ru inoas . c ruia. vii i dumneata?!. se sim ea de fapt bine. în picioare.. enervat de menajame ntele crispate cu care to i trei îl trataser pe intrus. în prezen a mea! Aceasta se cheam tact. o îmblânzise într-un fel. relativând tot ce spusese (era evident.. o dovad c îl consider dintr-ai no tri!. ² . b trâne!" în ora. cu teama aceea de Äcadre" în spate (tat l s u se mai afla în deten iunea aceea brutal . g si chiar un epitet lini titor. flagelarea. o sfruntat lips de tact. rece totu i. Medoia se înclin ² era surprinz tor de st pân pe el. ad ug Ludmila. etc. Medoia nu-i purta pic .. Afar se întunecase. mult mai pu in. i. lips de tact.. dup atâta alcool ² era o înclinare pe jum tate teatral . cu hainele jerpelite.

tot mai contrariat de lectur : ÄEs lag aber einer krank mit Namen Lazarus. Astfel îi vorbi Marta lui Iisus: «Doamne. Când Iisus auzi aceasta. fiul lui Dumnezeu. nu cu mult vreme în urm vroir iudeii s te lapideze. cu gesturile acelea simple. M ria aber war. ci se g sea înc în acel loc în care îi alergase Marta în întâmpinare. excesiv de harnic . z rind-o pe M ria c se ridic gr bit i iese afar . din satul M riei i al surorii sale Marta. ci spre m rirea lui Dumnezeu. 118 Crezi tu aceasta?» Ea îi r spunse: «Da. die dem Herm gesalbt hat mit Salbe und seine Fiisse getwcknet mit ihren Haar. surâzând. într-adev r. pe nume Laz r din Betania. Când Marta auzi deci c Iisus venise. dac doarme. Marta îi r spunse: « tiu c va învia la învierea judec ii de apoi». adoles. g si în sfâr it Evanghelia lui Ioan. de metodic împ r it . Când M ria ajunse deci în locul în care se afla Iisus i îl z ri. i tu vrei s te reîntorci acolo?» Iisus r spunse: «Nu sunt oare acestea cele dou sprezece ceasuri ale zilei? Cine umbl ziua. oare. ca un deget care bate distrat i mecanic aceea i clap la o claviatur . in dem Flecken Marias und ihrer Schwester Martha. Iisus vorbi c tre ea: «Eu sunt învierea i via a. care ai venit în lumea aceasta». lui Minda ² totu i. prin ce for ?! ² îi n luci propria sa adolescen . Laz r. i în timp ce o c uta. îns . tulburându-se Iisus înc o dat în sine însu i. cel care a deschis ochii orbilor s fac ca acesta s nu moar ?» Atunci. ale unui om care a frunz rit sute i sute de c r i. c acesta era bolnav. doctorul se ridic . o urmar . verset 1. gr ir : «Nu putea. alerg i o chem în tain pe sora ei. Medoia nu venise cu mâna goal : îi adusese acest m runt dar: halucina ia. i mul i iudei veniser la M ria i Marta s le consoleze de moartea fratelui lor. stafia propriei sale adolescente. el pute deja. Dup ce gr i acestea. o anume substan ! ² o stafie ce se în l a ca un abur. i citi. Dup o foarte scurt c utare. stafia înc t imid ² care poate va muri înc o dat . M ria. aburul pe jum tate închegat. V zând -o Iisus c plânge. Surorile trimiser atunci dup el.. cred c tu e ti Christos . cât de rar se gândise el ² spre deosebire de Ceea. s -l plâng ». hot râte.» ji< Astfel vorbi el i dup aceea le spuse lor: «Laz r. poate. Când auzi el. Dar s mergem la el!» Atunci Toma. Apoi vorbi el c tre înv cei: «S ne întoarcem în Iudeea!» înv ceii îns îi r spun-f ser : «înv torule. Äînvierea lui Laz r!" gândi înveselit Minda. pentru c în el însu i nu se afl lumin . von Bethanien. de dou decenii. mai întârzie el doar dou zile în acel loc în care se afla. e spre binele s u». pentru c el vede lumina acestei lumi. acela va fi nemuritor. i cel care tr ie te i crede prin mine. fratele meu nu ar fi murit»." 117 Äîn vremea aceea z cea bolnav un oarecare. prietenul nostru. o vârst care avusese prea pu in drept de existen în via a atât de încordat . consolând-o. Din trecuta sa Äerudi ie de liceu" î i aminti ² cu un zâmbet involuntar de orgoliu ² c istorioara cu Äînvierea lui Laz r" nu se g sea decât în Evanghelia lui Ioan. cu amuzament la început. cel pe care -l iube ti zace».. pentru mult vreme! ² a Ästadiilor" acelora c rora li se spunea astfel: pubertate. de ging ia dezarmat care fusese farmecul lui Medoia adolescentul. pentru ca voi s crede i. stadii abandonate. sora celui care murise: «Doamne. ca fiul lui Dumnezeu s fie sl vit prin ea». doar din trupul acela cu umerii pr bu i i din fa a sa. Noul Testament în traducerea lui Luther. Cine îns c l to -Jre te noaptea. Astfel vorbir iudeii: «Vede i cât de mult l-a iubit?» Unii dintre ei. Iisus vorbea îns de moartea sa. ca s murim cu el împreun !» Astfel ajunse Iisus acolo la patru zile dup ce îl îngro -paser . îi alerg în întâmpinare.. Betania nu se g sea îns prea dep rtat de Ierusalim. Iudeii care se g seau la ea în cas . i iat .acelui obraz lipsit de spiritualitate. Doamne. deci. tiu. evident. fratele meu n -ar fi murit. într -o camer goal . cât de pu in loc avuseser aceste vârste. îns . vino i vezi!» i Iisus î i ascunse ochii. deren Bruder.. prin nu tiu ce curioas asocia ie. o stafie ce prindea corp ² un anume corp. dintr-un m runt automatism al vreunui contact cerebral. gândind în sinea lor: «Merge la mormântul lui. Dumnezeu îndepline te rug mintea celui care i-o face» Iisus vorbi c tre ea: «Fratele t u va învia». i îi spuse: «înv torul e aici i te cheam ». Iat . i -apoi cum aceast expresie se fix . Iisus îns nu ajunsese în satul lor. din oboseal . ca s i se spun : «Doamne. reveni în fotoliul s u cu o carte pe care n-o mai avusese în mân de foarte mult vreme. fratele ei. apoi tot mai prins. împreun cu iudeii care o înso eau. era bolnav. Atunci gr ir înv ceii: «Doamne. deci. vorbi c tre înv cei: «S mergem. acela nu se împiedic . capitolul 11. Cine crede în mine va tr i chiar dac moare. dar eu voi merge la el i-l voi trezi». dac ai fi fost aici. M ria r mase îns acas . încerc s .i explice de ce în celelalte trei evanghelii era omis perfect acest fapt. dac ai fi fost aici. doarme. tocmai de aceea îl asculta cu atâta aviditate! ² la propria sa pubertate i adolescen . Era o cript îns i o piatr grea era a ezat la intrare. harnic . ci doar la o jum tate de ceas. pe care.. vezi. se înver una în sinea sa i se tulbur i spuse: «Unde l-a i a ezat?» i ei r spunser : «Doamne. iar ei în elegeau c era vorba doar de somnul trupului s u. Iisus vorbi: «Lua i piatra de aici!» Atunci gr i c tre el Marta. c ci au trecut patru zile de când . spuse: «Boala lui nu e spre moartea sa. îi c zu la picioare i îi spuse: «Doamne. i trecu în bibliotec . Iisus o iubea îns pe Mana i pe sora ei i pe Laz r. a doctorului. pe loc. în via a sa ambi ioas .. se apropie de mormânt. M ria era îns aceea care unsese cu mirodenii picioarele înv torului i le tersese cu propriul ei p r. acela se va r t ci. cel numit Geam nu. Atunci Iisus le vorbi deschis: «Laz r a murit i m bucur pentru voi c nu am fost de fa .

vesel i li ber. noroc. serioas . a celor uniformi. zâmbind stângaci. numai c . Ce crezi acum. dar. cu am r ciune bineîn eles. Minda. . cu p rul moale. cu bonomie. Nu mai sta i calcula atâta. De când sunte i împreun ? ² De vreo doi ani. ce mai.. ² Ce cite ti? îl întreb Medoia. nu e cel mai important.Nu se opri îns aici i citi mai departe. totu i. s deslu easc silueta sub irelului s u prieten în acel bandaj gros de carne care era trupul lui Medoia (.i seara i alungându. et etera. f r urm de ironie. ce -l fermecaser pe seriosul i echilibratul Minda. bineîn eles. Sau poate acesta era felul s u de a. ca ei s cread c tu m-ai trimis la ei. supra-w -H vie uiser ! S . foarte pu in. cu un tat bine adaptat i atunc i. domnul. acest lu cru nu e foarte important.i prietenul.. încât doctorul se îndoi o clip c acest om b use o jum tate de 119 kilogram de coniac. i el i tat l s u. i erau i celelalte dou animale de fa !.. din cap. nu era o prostra ie a alcoolului. ceva. de i. mul umit de sine însu i. doi.. Medoia îl . tergându-se mul umit la gur cu mâna. a celor care nu atr geau în nici un fel aten ia! ² da.. Ce dracu e ti atât de politicos? D -mi un pahar cu sifon rece... cu picioa rele i mâinile înf urate în bandaje i cu fa a acoperit cu un giulgiu. un student la Medicin exemplar. da-da. supravie uirea aceasta. din frigider. ceva nepotrivit. i doctorul trebui s se ridice brusc. s simt . ² Lauren iu Ceea. cu toate rela iile sociale în regul . Minda se ridic supus. ridic ochii: Medoia îl fixa cu o privire atât de clar . strig el cu voce înalt : «Laz re. ce-l tulburase pe el.. însoar -te cât po i mai repede. sut la sut . în sfâr it! O femeie cumsecade. ad ug el. ci sigur. doctorul î i d du acum bine seama. neb rb tesc. h ituit. te iube te.i prietenii.» Spunând acestea.. Tat . nu-nu. a celor lipsi i de personalitate. vino. ei supra -vie uiser . când el. i distinsa domni care. un surâs care îl uimi pe el în primul rând ² el se transforma cu rapiditate sub ochii sau în apropierea lui Medoia în ceva ce nu mai fusese niciodat sau nu mai fusese de mult vreme.. te iube te de nu mai poate. i a murit de moarte bun .. de consulta ii."). prostii.supravie uie ti.. abrutizant . trupul s u gros care-i st tea în fa . confuz.. congrese... Medoia vorba cam în felul acesta." . al celor care stau aici în jur. ceva neclar.. felul lui de a fi.. de i. de lucid . Nu era nici râsul min ii... pe care -l iubise. nici nu tiu dac te iube te sau. asta e totul. jegos. trebuise s îndure. foarte bine aleas . fricii. era ceva care-l sufoca. total nepotrivit cu.. nici o grij . mai relaxat acum.. dar alunecând în media aceea ² ce sub ire era în anii aceia chiar i media aceea. i în clipa când Minda deschise gura. stricându . i înc ce bun . f r s vrea.. în cripta aceea uria . cu înc ceva. de când erau singuri. care îl uimeau i îl i amuzau. 120 toarn i tu un copil. zâmbind. i-am vorbit. c m -ai ascultat! tiam c tu m ascul i mereu. nu grozav de descurc re . tat l s u s-a întors. nu? f cu Medoia.. dar asta numai fiindc e ti tu a a cum e ti. bineîn eles. poate.. sub ce colosal ciocan de spaim trebuise s gâfâie trupul acela melodios. ² Exact... la ea.i trebuie ie: ar toas .. cu gesturile acelea stângace.. s -i r spund . o docilitate i o stâng cie dezarmante. totul. vinovat. el. pe care -l întâlnise atunci în Gara de Nord. v zând acestea crezur în el. e ti un câine singuratec. Bibi Medoia.. nu-mi r spunde.. pe jum tate amor it de alcool ² b use. vino afar !» i mortul ie i afar .. adic cei doi Minda. scârbos de bine crescut? C m-am îmb tat?! Bineîn eles c m-am îmb tat! Am vrut s m îmb t i am f cut-o. nici râsul vreunei memorii încâlcite.. Iisus î i ridic ochii i spuse: «î i mul umesc. i el. a fiului i a tat lui. asta n -o s te în ele nici dac i-ar pierde mama! Nu pentru tine. abia acum pricepea doctorul. animalic . nici al unei inimi duplicitare. era râsul trupului s u. dar spre binele poporului. asta e: s supravie uie ti! 121 ÄLaz re. al ii au pl tit total. încercând cu ochi sfredelitori. nu -nu. Asta voiam s spun i eu: Lauren iu Ceea. Ärevolu ia" adusese i spaima simpl .i pierde min ile. da. predestinat atât de devreme s r ciei". paharul cerut. când te ui i la mine. c era urm rit. însoar -te cât mai repede cu ea. vino afar !" strig cineva... de fapt. nu m intereseaz .i vezi mai departe de... sfios i bine crescut. ² Prea mult. cât fric . umilin elor materiale. Iisus vorbi deci c tre el: «Desface i-i bandajele i l sa i-l s umble!» Mul i dintre iudeii veni i la M ria. feminin. cu picioarele i mâinile înf urate în bandaje. animalic . un pahar foarte mare i un sifon rece!. cenu ii. prostii. cu ea. mult lume tr ise atunci în spaim . o -ho. deodat . c nu tiam c am s fac asta la tine. spaim * abject . probabil pentru c nu era ceva care s dureze ² i îi aduse celuilalt. Ä i mortul ie i [/1' afar .. privindu. neprivindu-l. bineîn eles. ce vorbesc! Bineîn eles c te iube te.. ti nerelul acela speriat. ² Sunt un porc.. tiin a ta.. era de preferat? A fiului i a tat lui Medoia. E adev rat.. Unii îns alergar la farisei i le povestir totul. moarte veritabil . vino afar " strig cineva în gâtlejul lui Minda. revenindui din amor irea sa. Medoia i familia sa au avut totu i noroc. ÄLaz re. a Ä acelui" Medoia. Iisus îi r spunse: «Nu i-am spus oare c dac vei crede. care.e aici». i domnul filozof. acea dezarmare a întregii lui fiin e. vei vedea m re ia lui Dumnezeu?» Atunci dar piatra la o parte. sub ciocanul acela ce-l turtise i-l f cuse astfel. se întorc ei mâine.. sau numai a a zisa revolu ie?! Al ii au pl tit mai greu. i-o t ie: Las . cu pantalonii c lca i. Ai ales bine. speriat c -l vede.. era atât de îngrijit îmbr cat. este exact ce . i pe urm po i s . când observ . ceva gre os. noroc! gândi Minda i d du încet. Unde era acel tinerel. nu poate.. ha. ha! râsul lui Medoia era cald.. pe deasupra.

. i cel lalt repet : ² . repede! Cu un sifon rece! Simt c mi se face r u... sim i c te treze ti? i Minda râse i se auzi cu pl cere.. dac o i mai prind schema cu.. i. i e ceva foarte scârbos. nici be iile alea n-au p c lit-o ² ea a sim it imediat. data viitoare.. Apoi trecu âltocvâ. dar am sc pat (Medoia avea o crispare amar în jurul gurii când spunea acel Äam sc pat")... dup un timp ² era aproape zec seara ² doctorul îi propuse s m nânce ceva... las vinul. nevast -mea a mirosit totul. stagiar într-unui din antierele unde era el ef de lot. s te treze ti tot timpul i. sta e avantajul de a fi beat. în câteva rânduri... ² Vin am. uneori aveam senza ia c î i d seama de întreaga schem . i Medoia se amuza de mutra îngrijat pe care o f cea doctorul când el î i d dea paharul peste cap: ² i-e fric . cam a a. care-: CU. cu bonomie. aia mic a fugit mâncând p mântul." i Medoia continua s turuie. e tot ce nu pot s suf r eu la b utur .. vodc . pentru c .. disp rut . în sfâr it. ce n-am b ut atunci. beam i plângeam. îndreptându-se spre buc t rie.. despre Äviezurele la infect. bineîn eles. deodat st pân. mai bine. nu mi se po ate întâmpla nimic. ² Nu mai am coniac. nu m îmb t în fiecare zi. de i.. de i. am strâns din f lcile mele late i n-am dat pe la antier vreo s pt mân . de i... \Dintre dou rele.... de i râdea f r veselie ² s dea Dumnezeu ca dai viitoare s vie cât mai târziu sau deloc.I i cel râzân | " iDintn fi mai nu mi cu rar face ri puben intac i Se mutra cap: întâmp 122 b ga în mine atâta zeam amestecat .. doctore? Ai habar de chestiile astea..i dai drumul. cât timp beau... ce se lipise de pielea lui" i pentru care Äera cât p -aci s .. un organ la fel de nobil.. spuse Medoia pu in uimit. periculos. i bineîn eles. dar mult mai periculos! Da. ad ceva. dragele de ele!.. care îi r scoliser ficatul".. Reu ise s se Äsalveze"... atunci alcoolul îi era total nesuferit.. extrem de periculos! Am sc pat îns . n-am nici un chef de vin. spunea el. ochii aceia nepotrivi i cu restul. la col e un . bineîn eles. bineîn eles afar de. ce mai arie! Nu tiu. dar Äam închis ochii cât am putut. se uita înapoi... se jura inginerul.. cu unghiile ei.. jum tate de an n -am ie it din baraca mea undemi am biroul.. ce folos. râzând. bere. i. avea ficatul f cut praf i el însu i devenii un fel de cet ean cumsecade. roiurile de musculi e. spuse Minda.. minunea aia mic . parc numai sta?! Plângeam. de asta. tuf-tuf. mult mai în elept îns . cine tie. data viitoare.. b trâne? Stai lini tit.. s-a salvat.i spun ce fericit am fost când am sc pat! îmi venea s rup totul de pe mine. ajunsese s m cunoasc prea bine. De-atunci. nu de-o minunat i cinstit afaniseal ² dar. Minda îi r spunse i el. ² Altceva n-ai? Vin.... Totul s-a salvat. avea câte ceva în frigid* sau.. îmi explic. i ochii lui râdeau i o clip sclipi în ei feminitatea aceea puberal .. spunea e l.. scârbos.. beam i plângeam. Dar Medoia îl opri: ² Nu. / ² Da.... ci ficatul. pe arie. po i s .întrebase ceva... b trâne.i luxeze c snicia!". totul. Data viitoare ² i Medoia începu s râd scuturându-se tot. hohoteam ca un bivol nesp lat care se tot r suce te în mocirla lui de care nu se apropie decât ân arii i musculi ele. de parc ar fi sosit proasp t de la o dezintoxicare. eu aleg pe cel mai mic. care mi se lipise de coaste i -mi gângurea acolo de-mi f cea respira ia a a ca locomobilele alea chiabure ti. 122 \ Apoi începu s povesteasc o istorie cu o inginer tân r .. ² Bravo! Ad -l încoace.. care e la fel de bun la gust ca hipermanganatul. mahmureala asta e tot ce poate ‡ fi mai infect. dar ce. plus ce. dac o s mai am atâta minte.. dar.. i ce mai arie..tiin .. Äun drac tân r cu ochii de viezure. mai ales. cu rahatul sta în gur .. dar. s coboare jos. dac o s mai pot 123 priett alcoc celelc ceva. cu o precizie magnific c a ici e vorba de cu totul altceva. tuf-tuf. s dau dracului totul.. pân i faimosul nostru vermut ro u.. ceva teribil de scârbos.. am salvat ambarca iunea. i -asta în dou rânduri. ha. sub iri.... i Minda se întoarse vioi. se îmb tase cu bun . nu. nu? Ce zici.? . încât o îngre o ase Äpe aia mic ". b trâne. într-un asemenea hal.. perfect alba tri. intac i. ha. altceva n-ai? ² Am ni te vermut. cu ghiare lungi. din când în când.. Äîi fusese atins nu inima.Nu mai ai ceva de b ut? ² De ce.. se pare îns c trebuie s fi i o dat viitoare. Se apucar amândoi de vermuth and soda. am fost avansat. ² Ce fel? Românesc? ² ÄCinzano".

depilate pe picioare i pe la sub ioar . care râd cu m ochi i l crimeaz cu cel lalt. la. se înclin atât de puternic. ce te-ai crispat în hali sta?! Crezi c vreau s i -o cer pe distinsa ta doctori . ai nime-it-o. încât . parc obosit. poate nici s pt mânale.i orbesc ie de o femeie. încercând s zâmbeasc . ² E ti prea beat pentru a a ceva. sim ind cu furie c începe s se crispeze i c dintr -o clip în alta Medoia îl va sim i. un cet ean cun secade. cum ar fi starea de be ie sau de veghe a pretendentului. ce faci acolo.. se auzi dincolo. se scuz el. care respect legile. cunosc o asemenea femeiu c . ha.. f r o vorb . oprindu-i din plimbare cu aerul cuiva c ruia i-a dat prin cap o idee. i Fabian reac ionase direct. eu sunt ce le trebuie7... face to i ianii! Este exact ce . observând c Minda se ro ii la cererea sa nea teptat . apoi. ce zici?! s le dau afar peste câteva minute. ca i mine. ² Bine! f cu Minda. te în eli total. dac vrei. ha.Pardon.. încât i inginerul ridic privirea.. ha.. altfel. ha. un: -Alo! ² Alo. care se perpelesc în a ternut. atât de nea teptat.. Uite ce. în asta sem n pu in cu voi. 125 câinii.. cu umerii mi cându-se puternic i res-drând greoi. ceva care s se mi te.. în sfâr it. ² Ha. tocmai când voi s nchid . ² Hai-hai. nu-i era foame. spuse Medoia i se ridic în picioan lepil se uit afar pe geamul întunecat i începu apoi s se plimbe prin îi c pere. \ 124 ² Ha. adic .. atunci te rog s . cu totul altceva! Uite.. . prefer caii.. e ca i cum a înv a mierla s înoate! Printre . fii f r grij .ucoanele tale sofisticate. r spunse el. dac e ti de acord.. sigur.. Ei. în clipa când începu s vorbeasc . uite. cu atâta spontaneitate. nu. dac-ai ajunge la ea! Dar Medoia continua s râd . ... amor it de tata edere pe scaun. ha... dac e ti dr gu . visându -m . Medoia lu receptorul i.. inginerul Medoia. mie-mi trebuie acum o femeiu c . râzând i el. de ii dar. pline de idei ca g ina de p duchi. De ce crezi c un om beat.i spun ceva. credeam c nu e ti acas .. spuse lini tit Medoia. Mergea calm.i trebuie! ² S mergem la ea! f cu Medoia.. b trâne? spuse deodat Medoia. vrea s . e ti exact omul care. i. dac . i înc o dat pe doctor îl impresiona pl cut timbrul ei cald. ca de obicei bine .. la cel lalt cap t al firului.. vor s tie cine e ti. Minda. cald: ² Te-ai culcat. Atunci. s zgârie. ha... A tept un timp. u or gu it. nu e ceea ce crezi. Äha -ha"-ul din receptor se auzea pân la el. i doctorul se minuna c capacitatea de absorb ie a acelui trup masiv. i-ar pl cea i ie o cucoan de asta at . dac e a a. ridicându-se dintr-o s ritur . râse doctorul. nu ridicam eu. mi c rile ei i întreaga ei fire. un animal cai sunt s sâsâie i s te împung cu ochii. ² Du-te-n m -ta.. ele tocmai je mine m viseaz . O femeie. atât de sonor... ha. când inginerul se preg tea.. cum sunt câteva mii în ora ul st> împu it. dou porumbi e la mine i bem împreun vin fiert cu smochine uscate. o femeie. Cu câteva cuvinte scurte.. un papagal. pe care îl uitase. B use aproape singur întreaga sticl de vermut.Ba da. s plece.. tocmai pe tine te viseaz . te ascultam cum râzi.. Minda închise. un prieten al meu... femeile ² Ce-i cu femeile?! mar Minda.. se apropie de telefon i form in num r. f cu Medoia cu simpatie.T dar ce s mai.. fat . exact un tip ca mine^gros la trupijsjjferche . i câteva frac iuni de secund Minda nu. doctore! Ce voiai s -mi spui? Sau voiai doar s m întrebi ce fac? i râse. înc ro |iot rât la fa . probabil c una din cele dou Äporumbi e" f cuse vreo remarc . Peste vreo jum tate de or . f r nici o ezitare. o minunat ferm iltceva iu c . cel pu in de ast dat . Aiurea.. ha. unde ei cunoscut i. nu suport »rea mult timp femeile. în ciuda apj rentelor. ha! se auzi gâlgâind la cap tul cel lalt.. se auzi de dincolo vocea Miei Fabian. comendatore! Bravo. ² tii ce-ar fi bun acum. cu seriozitate. a a... d -mi un telefon mai târziu. un gâlgâit care r suna în pâlnia de ebonit aproape muzical. ha. dou bune prietene. de armonios îi era râsul. ha.. z u. astfel de excese nu erau zilnice. ² E ti un bou. ai s râzi.restaurant cur el. e cu totul . a ni te.. Minda d du din cap i.. mai tân r . ² De altfel.minte! / iu sunt b rbatul ideal. aflat la mine. ha. s sâsâie încet. faci pe grozavul. ² Crezi? replic Medoia. probabil c . c -mi fac i semne.i putu prefigura prea bine fa a ei. sun telefonul i Minda auzi din nou timbrul acela r gu it.. Dar aveam pe cineva în vizit i nu eram dac s . binef c toare ca o m mic . f r rost. ai amu it? ² Nu. nu poate s plac unei femeiu ti' Crezi c minunatele de ele se împiedic într-o formalitate de-asta m rui lispus t .. ² Ha. tocmai. ha. bineîn eles dac nu se face prea târziu i. ha. i -am spus... destul de lung.. sau ceva as< iu m n tor?.. pentru c . spuse Minda. nu-nu. ha. Nu-nu. de cald.

.. pot s spun c am avut noroc când am ridicat acest receptor. absolut imposibil! Refuz categoric! Cum a putea s m descriu eu însumi. i pl cerea... vorbi el în receptor.... sau poate numai în acest fel. ia te uit cât perfidie. nu-i a a: da-desigur. a. care a f cut carier la Bucure ti. cum spune o dactilograf de la noi. eu. ha.. nu-nu.. dac o s aib pu in ans . deoarece îi trecu prin cap ideea c Medoia s-ar fi putut preface mai beat decât era în realitate.. le -am dat de pe acum la ore de balet. exact! Exact! Mai bine nici nu se poate s . Formidabil!. domni oara Pleiniceanu.. dac -mi da i voie.... numai ultimul cuvânt. nu nu. sunt un fel de. cum. am spus.i reflex. nu... am zis: întreprins-o.lui Minda îi fu team c cel lalt se va lungi pe parchet... ha. ha. nu?!. ocazia aceasta încânt toare s . se în elege. ha. a. ha.. da. c reia iam cump rat o gr mad de rochii cu flori i rândunele.. de ce crede i c sunt mai ironic decât. ha. v d c l -a i intuit perfect. cu o so ie! ² prima! ² demn i buc lat . asta e sarcina mea moral de p rinte i nu voi ov i nici o clip s . c v deranjez la aceast or . trei viitoare dactilografe emerite. ochii dumneavoastr . cu gestul s u atât de expert... ha. era s zic: bat -te norocul!.. Vai de mine... vai de mine. n-am vrut s insinuez nimic! Mi-milioane de scuze.... într -atât de absorbit era totu i de cele ce se întâmplau în spatele lui. Evident! Evident!.. ² M ierta i.. de altfel st i cite te. Exclus. da i -mi voie s v s rut mânu i ele dumneavoastr dulci. dac pot s . îmi cer iertare. nu.. o clip . pardon.. nu v place expresia?! Ha.. ce putea i s face i. sigur c da: sunt un fericit tat de familie. dac nu.. V preface i. a putea spune chiar.. i mândra mea so ie la fel. s aib educa ia complet .. un salariat cinstit. fostul meu distins coleg ² nu a întreprins-o.. s fac carier . ² ... tergându. Poftim?.. bineîn eles c v aprob. imposibil! Absolut imposibil! Ceea ce pot totu i s avansez. îmi pare bine c v place i dumneavoastr .. da. i pentru asta. dar dac e s judec m dup voce... 128 Evident!... ha. în primul rând pl cerea... deci sunte i o celibatar ?.... luând asupra mea toate cele ce decurg. el. dealtfel. dac -mi permite i. întocmai. bineîn eles c se preface.. în considera ia mea. v preface i. cred c face i.... eu sunt un om modest. domni ... ² Ha. cea mai mare vreau s zic. la tonajul meu.. dac -mi permite i. cum 126 puteam s -mi permit. lui Minda i se p ru c halucineaz .. evident. nu v -am comunicat înc ..... sudoarea de pe buza de sus i de pe b rbie. ha.... decurg. nu-nu. ² Dealtfel. deoarece. ha. din punctul meu de vedere.. v bucura i de un loc foarte. i nu retrag o silab !. A refuzat chiar s v descrie portretul fizic. Poftim? V rog s repeta i.. ² Pe onoarea mea.. dup cum ti i. z u.. ha!. tot de la domni oara Pleiniceanu. ceea ce nu tiu dac . ceea ce... din toat inima. da.... din provincie. ha. dar ce dr gu . m bucur . cum?! Cum?!.. a... ironia nu -i for a noastr . nu a a în. se întoarse cu spatele spre cel care vorbea la telefon i încerc s deschid o carte. nu-nu.. ah.. a spune c ... ha.. ha.. Nu retrag i nu m retrag cu un milimetru. se poate?!... dac -mi permite i. deci o fost provincial . Poftim? V rog s repeta i. ha.. ha. nu am avut pl cerea. nu-l deranj m deloc... da i-mi voie s . e de speriat câte persoane distinse lucreaz în întreprinderea noastr . bineîn eles. înainte vreme se spunea slujba sau amploiat. cum a i uitat? A a de repede. Evident!. nu-i deloc superfluu. dac . în onoarea dumneavoastr .. ha.. în ochii mei. nu a a. normal! îmi pare bine c . ha. ha.. vreau s zic onoarea. ha. am fost colegi de liceu i asta am i r mas! Via a ne-a desp r it.. Asta zic i eu c . ha. ² Ha. întocmai. ultimul cuvânt. ha... a. a îndr zni s spun c sunte i o persoan cu totul agreabil . cu un miraculos echilibru inginerul r mase în picioare.. nu cred o iot . evident! Dealtfel. stimat domni . A.. Asta i -am spus-o i eu... înainte vreme a fi spus c sunt un amploiat cinstit... poftim? Cum cine? Bineîn eles.. e un cuvânt care mi-e foarte familiar.termin... De ce ar fi f cut -o? D du din umeri.... nu ti i?!. hi.. ha. ta i de familie i alte categorii de. Pardon. cum ti i s v preface i voi.. Nu -nu.. dealtfel.. scuzele mele!. dar nu provincial. nu-nu. dac . o persoan foarte distins . l sându-m în bra e cu. nu-nu. bineîn eles. poftim? Ha.. ceea ce -mi d un larg acces la acest cuvânt.. da-da.... cum?! A.. cum o s m plictisesc.. ha. aproape în toat camera. cu atât mai mult cu cât. desigur. cu o magistral . ha. cu atât mai mult cu .. eu am marele avantaj c . cum? i la dumneavoastr ?!. nu-i a a. Ha. cu mâna stâng ... odat ce distinsul meu coleg ² 127 de fapt. nu.. trusoul i educa ia complet .. i dac i la chip ar ta i a a ca i la spirit... Evident!. cum se zice... îl a eaz într-o lumin foarte proast . dar fu incapabil s citeasc dou rânduri. numai eu s avansez. ha. eu lucrez la o întreprindere.. vreau s zic. nu -nu. se repezi inginerul.. cu toate variantele sale. ha.. dr g la chiar. foarte bine. faptul c el a fugit atât de repede.. ha! se auzi râsul sonor al Miei Fabian în receptor i. c b rba ii tia de aici. dac . mimilioane de scuze. i trei feti e armante. ha. bineîn eles. a zice. a. cum se zice... nu-nu. chiar i în acest fel. evident. poftim? V rog s re peta i dac . H a. în chestia asta am principiile mele! Am dreptate.. dactilografe sau responsabile de alimentara.. asta-i bun . hi! se auzi distinct în receptor... fiind din provincie. dup ce c am nea teptatul noroc... cel pu in. nu-i de mirare dac oameni cinsti i.. c am asentimentul dumneavoastr .. nu -i a a... Minda întoarse capul i-l privi cu suspiciune. poftim?. bucure tencele... picant . V rog.. ha! Deci. se în elege. adorabil! Bravo! Sunte i adorabil . vreau. cel pu in dup timbrul tonului. nu. tiu eu. cum? Ha. numai el... dealtfel... pardon. nici vorb . dulci i gr su e.. un milimetru nu-i glum . nu exagerez cu o silab . a provincialilor.

Ärealist". da. da.. niciodat . da -da. dar numai cu condi ia s . stafia de puber a lui însu i. vom achizi iona una. dac . încruntat.. promite i -mi c nu v sup ra i.. în timp ce Medoia.. a . incon tient a fost totdeauna. fundamental deosebit era acest vechi prieten de cel nou. Äciocoi".. i nou sprezece minute. vioi. cu un fel de egoism dulce. \Ämisoghin ratat". ceva în leg tur cu obliga iile sale profesionale. i dac . în strad . i pantofiori ro ii.. ast -sear sunte i dumneavoastr realitatea i înc . ca s fiu sincer.. de i... tiu c se teme al dracului de-o scurt-circuitare... n-am vrut deloc s v jignesc. i vom ap rea în cadrul u ii! Ha. v rug m din suflet... nu a a.. trebuia s -i m rturiseasc prietenului s u c el niciodat n-a fost nici pe sfert în rela ii atât de bune. eu nu consider c patul e totul. era orice afar de unitate. ceea ce se poate numi un om s n tos moral. ave i perfect dreptate. încât. cum? Z u? Nu cred. trei sticle de ampanie... ce modificare profund se produsese în felul lui de a.. Ätonic". a a c .. ha. Exclus.. i Minda se sim ea bine cu acest ins fericit.. dar. ha. normal. ha..... dar prost. eroare. uite... neap rat în capot i. Nici nu-i trece prin minte... Intrar la o cofet rie. acel tip de veselie pe care i -o producea Medoia. tergându-se cu batista de transpira ie.. de cordiale cu acea fiin cu adev rat simpatic i care merita pe deplin interesul unui b rbat. la fel de pitore ti.. ci cel de lâng el. era oricând i mai ales acum. Pardon. adic . e tipul de om care tie totdeauna cum trebuie s se prefac ca s . Medoia îns nici nu vru s aud .imediat. l -a i descris exact. Acum.. brutala i calomnioasa sa stafie. i doctorul se conform .. .. oarecum înaintat i care. face ca..A^ de fiecare frac iune de secund a lungului prezent pe care îl tr ia.. ha. de Lauren iu.. p ind vioi i greoi în acela i timp al turi de el pe strad . care î i trimisese astfel concreta. Treci i noteaz f{ adresa doamnei! îi ordon el lui Minda. îi trec acum aparatul ( i în timpul sta Medoia îi f cea semne disperate lui Minda.. marca demisec. nu cel înecat cu dou decenii înainte. îl tax drept Äscâr an". n-am în eles. de i e adev rat c ora. dar numai pentru c tia c în curând se vor desp r i.. care erau la fel de departe de fiin a sa moral de ast zi ca un corp necunoscut.. Poftim?. populat de simboluri i stafii care -i apar ineau doar lui. degradare i incon tien !. da-desigur!. i în asta... stimat i dulce duduit . abia a tept. când nu mi-a cedat. f r o vorb . Ie ir apoi.... da i-mi voie. cu realitatea sa intempestiv . pe care fiin a sa moral îi dorea i îi suporta. de lectur ... înainteaz mereu. dac se poate. de i. Minda î i d du cont ce deosebit. ha. i acesta îl lu entuziasmat de bra . peste o noapte.. dealtfel. pufnind puternic pe n ri. de parc cel lalt se afla pe o linie pe care sosea în goan un accelerat). dar nu conteaz .. când mi s-a strecurat printre degete. alb la fa .. îmi imaginez eu pu in...cât o fac pe gratis. Äla ". nu-i a a. acest concret i zgomotos Medoia avusese puterea s strige spre acel tunel al celor dou zeci de ani: ÄLaz re. i râuri. unde f cur o lung coad ² toat lumea asta mergea undeva? ² apoi ie ir cu sticlele sub bra . Repeta i.. îi trec lui aparatul. cum se spune în armat : întocmai i la timp! Dar cumneavoastr . nespus de cuceritor. pe cuvânt de onoare! N-am vorbit în via a mea de r u o femeie chiar atunci când m-a refuzat. i -apoi a doua zi.. i la un moment dat o i spuse.... se cunoscuser i se în eleseser atât de bine. Jos. pardon... ha. ca s fiu total sincer.. voiam s spun. sau pur i simplu î i tr ia un prezent al s uY numai al s u.. de i.. ca Ludmila s sune i era înc un telefon pe care-l a tepta. da? Ei bine. poate chiar peste un ceas sau..il^ închipuia el c -i trecutul s u. cosmic?! Pentru c Ceea. a a cum vedem în. uite acuma. cât degradare. 129 ha. cum? Nu. cu dou zeci de ani înainte? Uitase cu des vâr ire sau poate.. punct cu punct! Nu. stimat duduit .. datorit i faptului c erau orele sale de lucru. pentru c .. Ideea original era de fapt s v facem o vizit . E ceasul zece i aisprezece. ba nu. chiar i o noapte alb . nu -nu. dac . nu. bineîn eles. ha.. i Minda se înveseli din nou. cu p rul rebel. Äsnob nenorocit" i altele. ce poate fi mai. ha. o idee prea bun pentru el!. pentru c acest Medoia era ambasadorul celuilalt pe care îl învinse deodat i. brutal aproape.. a lui Minda. m-am exprimat doar din punctul meu de vedere.. probabil c m înjur .. exact! Exact i întocmai sau. dimpotriv ! Pofti i?.i alege pe cel apropiat sau pe cei... a i f cut armata?!... ha. am spus râule e. c utând un taxi. a a c . da-da.. în sensul c se împr tia mereu.. Se uit la ceas. nu tie adresa?! Dumnezeule mare. Lauren iu. perfect prezent i unit cu existen a sa de acum. gângavi el. era înc anima ie... Cu fiecare minut ce se scurgea doctorul era tot mai pu in entuziasmat de vizita pe care urmau s o fac . da. din punctul meu de vedere. era mai mult decât probabil. ha. asta n-am s -i iert niciodat .. sau erau criteriile pubert ii. împingându-l i tr gându-l în lungul str zii. Imediat.. Ha. atât de concret .. pu ini. acea Äînviere a lui Laz r".. dar nu mai mult decât atât. nu avusese nici un fel de criterii.. nu-nu. un capot cu turnule e i râuri. a. ha..îi voi oferi bra ul meu durduliu. ti i dumneav oastr . din nou (de câte zeci de ori nu cedase în acea dup -amiaz ?!). cum?!. ierta i mi întrebarea. la dumneavoastr m refeream. v rog. atunci. realitatea e tot ce poate fi mai. a. n -a i uitat.. ciudat de mult lume forfotea încoace i încolo. acel tân r sub ire. sunte i mai tare pe toate fronturile! Mare baft i pe doctora ul nostru s dea peste o. ha. ha! Sunt cu totul de acord. dou .. de i nu tiu cum o s -i fie. vino afar !" i. cu pampon alb. De ce îl alesese oare pe Medoia.. dealtfel se putea. transparent.. nu -i a a. în m sura în care. excelent idee. odat cu el. vi -l trec numaidecât. dar realitatea. i în clipa când ced . v rog. spre emo ia i spaima profund a sa. calomniatul Medoia. ha. poate chiar fericit.. m înclin pân la p mânt i mii de. cum.. normal. vine acum. colosal! Ce a mai putea spune. pofti i? înc o dat dac vre i s ... vine i el. o vizit . sunt convins c se preface. se eurgeaîn trecutul s u propriu sau în ceea ce. nu merit .. ha.. sunt convins. în câteva minute. Dac râde?. pufnind zgomotos pe n ri.. cum se. unghiile date cu oj .

atât de autoritar i de dominator.. el. uitat. poate chiar renegat . printr -o special intui ie sau clarviziune feminin . tot ce gândea acum. încet. cum spusese Medoia odat la telefon în glum sau chiar în b taie de joc. surâdea amuzat. u or. s nu le par un Äacrit" i Äursuz" i. sonor. Mia Fabian c utase un astfel de b rbat când îl inoportunase cu atâta asiduitate pe el. o secreta a a cum secret p ianjenul firul s u misterios i elastic pe care alunec în gol. un str in care purta un nume str in. Deodat îi trecu prin cap ideea c . ÄProstii!" concluse Minda zâmbind. dar jum tate din fiin a lui Minda era acum de vis i transparent i extrem de docil tocmai pentru c acel ins o isca mereu din sine însu i. uitat . K j Mia Fabian ocupa un apartament surprinz tor de spa ios i mobilat UK cu mult gust. tia c undeva. atunci când p rea c se înecase în fundurile tulburi ale psihicului s u eliberat i calm. pentru c totul era o înscenare trec toare. profitând de un moment de absen a gazdei. provoca în el o toleran larg . sau era doar un efect de r sfrângere în spiritul s u greoi. i observa cu o anumit uimit încântare capacitatea lui Medoia i a Miei Fabian de a se încrede cu atâta rapiditate unul în cel lalt. zeci i zeci de asocia ii asem n toare în leg tur cu Äcei doi". aduse o alta. ie ind fericit în aerul rece. se l sa târât de un str in cu care nu avea nimic comun. se scutur de toat acea lung dup amiaz din care ie ise de câteva minute. frapat . strig tul o oapt slab . renega. e drept. o fars . obiceiuri i prietenii. care nu voia s loveasc în nimeni. a celor doi. râsul zgomotos un zâmbet pe jum tate. încet. numai prin el putuse s ajung la Medoia. e drept. pentru c nu putea s -l opreasc definitiv. apoi de rapida i buna lor în elegere. Äf cu i unul pentru cel lalt". p rul s u flutura. previzibil i ra ional . care trecuse în buc t rie s preg teasc Äni te cafele faimoase". pentru o noapte alb . singur. iar Minda se ofili u or. Fabian le prelua sticlele. încercând s -i fac s uite ² mai ales pe Minda ² jena orei târzii i a primei vizite într -o cas str in . constant. curat. ocara era mângâiere. erau ca un fel de inofensiv i odihnitoare r zbunare. Äimprevizibil". neparticiparea.. de familiar. dar nu. din care el era expulzat (sau se expulza singur. unui coleg sau unei autorit i colare. fulger toare chiar. tot mai nev zut. celor doi str ini care se în elegeau a a de bine acolo sus. odihnitoare îns pentru spiritul i habitudinea sa. îi arunc în treac t o fraz conven ional lui Medoia. propria sa stafie. feminin aproape. care reînv a s mearg pentru câteva ore. de concret !. cu tendin a de ap rare spontan la orice era Ästr in". iute închegat. ca un adolescent sau un be iv de ocazie. acel individ g l gios. care r spundea perfect < limbu iei inginerului. al interiorului în care locuia aceast Äfemeiu c ". nici nu.i puneau aceast problem . aproape conservator în gusturi. Medoia. iat . torturate ore întregi de un Äregim" atât de opus firii sale. poate i farmecul lor?! De team s nu. se înce o a. ace ti oameni nu se încredeau deloc unul în altul. ciudat de cunoscut. de bunul-gust. i Minda se arunca surâzând i amuzat în golul acelei nop i i al acelor oameni. Minda începu s râd de-a binelea. Minda era un spirit greoi. icnit. doi oameni care cu o or în urm î i ignorau existen a. jignirea o neîn elegere fermec toare. plictisindu-l împrejurarea i flagranta lui nepotrivire cu acest cuplu. nu conta). franc i poate plin de farmec. în contact cu lichidul spumegând. a sa. care aproape nu reac iona ² lucru ce îl jigni pe doctor ² i plec . se l sa dus de cei doi. z cea. amintindu. Medoia se ro ise tot pe gâtul s u gros. era aproape un chichotit de colar ce tocmai preg tise cuiva. în hohotele de râs ale doamnei Fabian.i de cuplul celor doi.i tr deze indispozi ia. atât de neconform cu felul lui de a reac iona încât.. în acela i timp.. pentru c . . generoas . aproape cu fiecare pas. i poate de aici perfecta i rapida lor convie uire.i pierduse vioiciunea mi c rilor i din prestan a aceea special . poate ea. Medoia se activ brusc. nepl cut de concret a lui Medoia se sub ia u or în aerul str veziu ² ciudat de str veziu pentru acea or înaintat ² i doctorul începu s râd la un moment dat. 130 131 de nea teptat . surprinz tor. personalitatea g l gioas . Drumul pân acas fu învior tor i. c utând cu o mâna cheia apartamentului printre celelalte prinse în porte-clefs-ul s u. Medoia îl împingea i îl âra cu brutali tate spre locuin a nedorit a acelei femei pe jum tate necunoscut i trivial . tonic i contagioas . cu care ea putea s fac un cuplu. dac nu ar fi fost atât de uimitoare. pe care cel mai bun prieten al s u nu-l acceptase. redobândit i. surprinzându-se zâmbind amuzat de aceste specula ii pr p stioase. îi primi cu afabilitate. l sând loc acelui puber. din tenebrele acelui tunel ie ise tremur tor. supus. Minda asculta. s -l Äredea lui însu i" i în clipa când urca sc rile casei sale murmura destul de tare. o r zbunare care nu se adresa nim nui. atât de speculate încât se pierdeau în absu rdul simplu sau infantil. totul se întorcea pe dos. gra ios. pe care el ar fi putut -o respinge. de fapt. i via a lor atât de scurt . al celor doi oameni ap ru i atât de nea teptat în via a sa ordonat . i ciocnir primele pahare. mai ales în prietenii.severului i ra ionalului Minda. împiedi-cându-se în bandajele sale mortuare. i poate avusese 132 133 o bun intui ie. Doctorul se sim i brusc izolat ² de i f cu eforturi s n-o arate ² era uimit în primul rând. în abisurile trecutului s u. aproape bruscat. împleticindu-se în bandajele acelea mortuare de care aminte te evanghelistul. cine tie cum. dep rtându-se de el. pentru scurt timp. o vibra ie pe care nu i-o putea reprima i care ren tea ciudat. propria sa fiin b rb teasc i structurat definitiv se muia. doar s -l reconforteze pe el însu i. de afar . în iner ie i a teptare.. pe strada aproape pustie acum. râdea mereu. bra ul s u s f cea de ap .. doar.

ora fiind totu i târzie i a doua zi trebuind s se. oricât ar putea s par de nemanierat. atâta tot. Vino iar în sân. turceasc : Ä. Apoi. cel care se identifica astfel prin t cere i contagiune total cu un trecut str in i care devenea astfel. au r mas dou sticle de ampanie. vie. bineîn eles. spuse într-o singur respira ie: ² Ludmila! Nu era îns Ludmila. aproape de ur i repulsie fa de cel pe care-l sim ea legat de el mai strâns decât poate lega o prietenie. pentru c . i în clipa când închise u a apartamentului în urma sa. o form vie. era p r sit cu un 134 neauzit suspin de u urare.. el. era o r scump rare i a sa. Mia Fabian. momentan . Poate alt dat . fa de unicul s u prieten. r gu it. narcotizate. Äintacte"... astfel încât ea. îi scosese pantofii. i în apropiere. atât de labile i contradictorii sunt totu i sensurile cuvintelor în care ne rezem m atât. hi. pe mine. ca breloc. primul plan fu recucerit de forma aceea alb . de data aceasta era un râs Äal s u". fascinant f r osten ta ie. dar cu un alt fel de râs decât cel icnit i vindicativ de adineaori.. cel pu in ² cu pere ii aceia de carne în care rezona sau cu buzele de pe care aluneca cu atâta u urin . pe care o sim ise fa de Lauren iu sub Äpresiunea" staturii masive. sau care trebuia s fie a lui... adecva t situa iei sale din clipa aceasta. în acel univers incomod din care se eliberase deja. îl lini ti Fabian. N -o regret . Lauren iu. a a cum îl suportase i pe Medoia. f r de care o nemul umire ascuns . brusc. îl acoperise cu un pled i stinsese lumina. gândea Minda. nu era posibil. spectaculoas . Minda.. cu destul greutate. spunând ultimele cuvinte.. înc o dat . i se surpinse. o medalie veche. r spunderea le revine la. acum. deodat ?.. într-un fel Äfals" trecutul. cu o oarecare uimire c nu regret pornirea atât de ciud at . replic Minda. de unic . cât mai curând. el o în elegea în felul s u. femeia lui. cel înc rcat de trecutul s u. prea fad. cu numele ei în gând i chiar pe buze. se activ brusc i alerg . o siluet întunecat înalt . f r s aib r bdare s asculte sau s a tepte.. Mie red -m . a lui Medoia. într-un fel i al lui. undeva. i o f cea cu puterea sa mare de posesiune pe care o avea în fiecare act al vie ii sale diurne. sclipitoare. Dar a doua zi e duminic ! întrerupse ea. Ädu p fuga sa ru inoas i la !" Medoia adormise pe canapeaua pe care se afla. nu-i a a.. pentru c el. ca o Äreîntoarcere" dintr-o aventur m runt . ² A. Poate de aceea î i sim ea Lauren iu. nu e nici o problem ! f cu Fabian. din nou. deoarece expresia Ämuri lini tit". închise deci în sine. acolo unde trona. nu s -ar putea. Acum îns e singur . aproape o. Nu. ha. Ha.. i pe care el îl iubea tocmai pentru c propriul s u trecut exista atât de pu in sau prea ters. dar care acum. dar unde plecase inginerul? i cum.. dealtfel. ha. dar la scurt timp dup ie irea sa. L 135 atr g tor. ceva mai în spate sau într o parte. chiar de Äreînvia". dar nu prea mult.. i felul în care Ceea î i tr ia Äfalsa existen ".. cu grij . nu plecase. i pentru ca. Nu. ar fi persistat poate mereu. o simpl paz . în ceea ce-l prive te pe cel adormit.de care atârna. sub ire." i râdea încet. de cele câteva minute în care ar fi vrut s -l vad plecând. strict efemer. l sându -l Äîn pace".. i el. nep sare trist : Ca s pot mu ri lini tit. pentru c r m sese singur ! Singur ? se uimi Minda. ei?! Poftim?!. Era. cu mul umirea Äreîntoarcerii" în vechile haine i cute ale obi nuin ei. dar el nu putea r spunde amabilei invita ii. care îi m rturisea c suna de aproape zece minute. c zând într-un somn total. fiind târziu i totu i devreme într -un. Acest Ämuri" suna pentru el. i-l însu ea pe m sur ce se desprindea de pe buzele sale harnice. râcâitoare. a a.. i fiindc nu putea s-o regrete. intrând în sfâr it în cas . o ascunse. în care recunoscu. ca o pisic mare.. încercând s înoate în uvoiul ei de vorbe.. intrând. e oricum mult mai îndrept it s . aproape ingenu . era ea. nu-i a a. Äcunoscut ". i dovada c era a a fu un hohot interminabil de râs. refuza s se întoarc pentru simplul motiv c . Da... i el se putea odihni în acest Äefemer" care îl proiecta la antipodul reac iilor i st rilor sale. concrete. î i aminti apoi. da. timbrul acela cald.. pe care i-o dorise poate. f r s vrea.. era duminic .. hi. i numai pentru el. replic Minda f r s se tulbure. cu con tiin a c totul era trec tor... o voce care nu se potrivea de fel ² în mintea sa. e evident. cel lalt. aproape cântând. stând înc în fa a u ii întunecate a apartamentului s u i observând cu o ciud m runt c se arsese becul de pe palier. într -o excursie cu ni te .. pe de alt parte. i oare n-ar vrea el s se reîntoarc i s m nânce împreun . minute lungi. sclipitoare.... i auzi târâitul lung al telefonului. epuizat . Eu mâine diminea plec. l sând s cad la fund antipatia aceea surprinz toare. ca prieten. a teptând s se trezeasc Medoia? Ar fi un fel de a-l p zi. cum spunea el.. dup ce renun ase s -l mai trezeasc . Piar -mi ochii turbur tori din cale.. destul de devreme. ale Aome -ului s u interior. chiar i în cel mai m runt. i acest Ämuri" avea sensul de Äsupravie ui". la periferia bunei sale dispozi ii.. cu atâta putere încât atunci când ridic receptorul. cunoscut .

Astfel. care nu -l mai amuza deloc. fericit c ." gândi el.. A trecut astfel un an sau trei sferturi dintr -un an. supr avie uie te neîncetat. pur i simplu. din acelea care se aflau în podurile copil riei noastre.i pare nefericit de scurt . parc . a a cum pe mine o s m coste c am f cut-o!. un gol concret. ar fi pur i si mplu nemaipomenit. ² Da. m tile acelea de cauciuc.. comercial: Via a intim sau metajumalul lui Lauren iu Ceea! Exciting.. ce grozav ar fi.. A avea nevoie de a a ceva. am s fac toate astea... nu s-a (întâmplat niciodat . 138 139 încât ai devenit. evident. nedorite sau neinventate.. a a ca o aventur cu coco i i cu gloan e. min ri de poduri sau de stâlpi de înalt frecven . ambuscade.. Nici nu aveai nevoie. s -mi dau foc. ceea ce. pân atunci îns am s vorbesc.. o nevoie stringent . cu un filtru gros în loc de buze. s -mi tai o ureche.. uneori nu i dai seama unde se ascunde tâmpenia cea mai mare: în ceea ce faci sau în ceea ce spui! Bineîn eles c tu faci . De -atâta vreme faci pe gravul. cu propriul t u trup... Sunase înc o dat la Ludmila. ² Nu m-am masturbat nici de zece ori în via a mea!. ca o l mâie! Doamne Dumnezeule. din fericire... de la ce?! tii cumva?!... iat c nu erau f cu i unul pentru cel lalt!. cu toate gândurile tale n scânde.i. ce am devenit? Ha?! ² Un tirbu on!. a zice!.i haina.. bineîn eles. ha!. o conspira ie. rapizi ca ni te schije. apoi râse stins... dar mi-e team c ba i câmpii.. cu aceea i u urare. nea teptate. de cine.i imagineze aceasta? De spus. cu stalactite vii. ceea ce nici nu avea de gând s se întâmple. Totul încape în via a noastr i înc atâtea lucruri i fiin e ² în m sura în care i gândurile sunt lucruri. cum?! Cine poate s . lung. ² Ai num rat vreodat .. Exist atâtea feluri de a . o s -i sugerez s . cu o ma in .. lupt de guerill . s supravie uie ti. ² pe deasupra. ganguri ea. cu ni te ochelari de sticl rotunzi încadra i în nu tiu ... în felul t u grav. trânti receptorul. i o clip . a a c am s -i las un bilet cu locul unde s pun cheia..i fac o cafea.. a a... imagineaz . i va pleca. într-un gol care se m rea.i face de cap!.. ² Bineîn eles c sunt! i când ai s . s-ar putea s te coste într-o bun zi aceast .. O s te coste sigur c n-ai f cut-o. seriozitate sau... e ti cineva! E ti un om care inspir încredere. traversat de felul de meteori i invizibili.i dai i tu doctoratul. a a cum e acela al unui tunel în care te a funzi cu un tren întreg. i avem al dracului nevoie de astfel de oameni. încât e binevenit imbecilitatea par ial de care ne bucur m în tot timpul acestei împu ite de vie i. ceea ce i s-a povestit odat .. de i asta nu are nici o leg tur cu nevoia. ² Crezi?!. capsulate în întuneric.. i.. 136 ÄIat c nu erau f cu i unul pentru cel lalt. ce efect fantastic.?! Ai f cut vreodat un calcul aproximativ? Te sinucizi a a cum te masturbezi.. nu p ru mai mult de aisprezece ani. de astfel de personalit i! Pentru c ... cu fiecare secund . ha!... care înc . etc. care în al pe toat lumea.. f r cuvinte. Ce ideologie ai tu când te duci la closet? E ti tot a a grav. serios. am devenit. de raze cosmice i alte aiureli de acest tip. ci a a.. preocupat de altceva? Bravo ie... S dea Dumnezeu!. disp rut azi.. cu aceea i scârb .. ² Indiferent. cu aceea i fantezie.. când devine plicticos i asta. în sfâr it. inclusiv pe mine. nu import ! Iar eu nu pot decât si repovestesc ceea ce n -am v zut niciodat .ce 11jinima noastr înoat de fapt într-un spa iu cosmic al ei. i nu imediat. ha!.prieteni. s scriu un jurnal de c l torie sau un jurnal intim. cu timpul. vorbe ti prea mult ca s nu fii de pe acum o perso nalitate! A a c .. bineîn eles. firesc. ² Crezi?!. din pur plictiseal .. ai s fii i tu una! ² Licen a. inima noastr care se ap r atât de prost. în definitiv. ² Vezi c n-ai ghicit?!. dar se ap r totu i. comendatore!. încât am devenit.. s tii... dac e ti destul de cretin s m ascul i! ² Te iei prea în serios. s -i zicem. re inut.. bineîn eles pân într-un moment dat. ca o grot vie.. Se poate! Tot ce se poate! cum spunea o m tu de-a mea.. mai repet el.. greva foamei. dup câteva fraze scurte. împreun cu râsul ei. a a.. dat disp rut .. devenit deodat ireal.. ² Bineîn eles c vorbesc prea mult. o imbecilitate ca o masc de gaze. Dou tirbu oane!. nev zut. sau m car o mare parte din ele.. dând din umeri. bun cre tere. doctore.i va fi f cut de cap în Capital . sau re inere de la.. ei. i eu d e atâta vreme fac pe palavragiul.. un om grav. cum se spune... tu e ti o per sonalitate!. care supravie uie te. dar apelul se f cea în gol. vesel . în timp ce se preg tea s se culce. de câte ori te-ai sinucis în via a ta asta searb d .. când s-a ispr vit i cu istoria asta cu supravie uirea.. f r zgomot . o revolu ie. decât s imaginezi sau s i se imagineze. în provincia sa... în care s fie tip rit Tat l nostru sau prima lec ie din abecedar. dar. de repovestit e într-un fel mai u or. Minda nu mai era în stare s reziste acelei conversa ii.. dezbr cându. s împart bro uri interzise. ce dracu vrei s fac. cu aceea i concentrare.... sau fiin ele nu sunt decât simple gânduri etc. în timp. puciuri. Capitolul V V.

² Asta e deviza la ilor. o simt. Presupunând c a putea alege. adev rata m sur a valorii. Bravo! ² E ti un individ sensibil. dentistul o îndemna pe nevast -sa s se scoale. chiar dac ... cineva trebuie s mearg dup pâine!"... la studen ii t i tâmpi i i hiperdota i. cum de nu mi-am dat imediat seama. comendatore.. e i o chestie de exerci iu. femeia. nu-l recunosc nici eu. poate ?. nu de inteligen .. ² Tot aia e.. s-a îmbr cat i s-a dus dup pâine. alunec undeva în subsolul meu. c se închidea la dou sprezece i treizeci.. am f cut un efort i am în eles.. cât adev r îndr zne te el? ² spune el ² aceasta a fost pentru mine. fie iertat.. . student-r mas-în-urm ce e ti.i. Am nevoie de el. Tu ai avut toat via a curaj... cere.. semidoctule. uneori. nu m p r se te 141 i nu m va p r si niciodat .. un alt fel de curaj...i i admir curajul? Regret.. ² Tam-ta-ra-ta-ta. ² E adev rat. ² Te-n m -ta! ine. Dar ce. ha. asta se mai înghite.. iat un lucru suspect.. ² Nu pot s suf r cuvântul autentic. eu îl tiu pe la cu nevasta mamiferului! ² într-o duminic . curajul meu ² i Minda în l dezolat din umeri ² curajul meu. i pân la urm nici asta n -ar fi exclus. pensionar la f r frecven : s nu mai sim i nevoia s fii liber! ² Da-da. Dar trebuie s existe el. s nu mai sim i nevoia de a fi liber. tii tu cum se face. s mearg dup pâine. dac vrei s folosim cuvântul sta scârbos! ² Ba da!. ha! ² Nu vezi ce plicticos e ti! Mai f i: ÄHo! Ho!" dac e ti în stare! ² Ho! Ho! ² i-acum prezint -te. ² Hai sictir!. aici e vorba de curajul autentic. iar ea îl îndemna pe el s mearg . Eroarea. la prânz.i voie s te prezin i. ² Pe urm ?! ² Urinez! ² Bravo. e evident. tovar e Ceea.. tam-ta-ra-ta-ta!. Lauren iu Ceea.. ² Auzi m .. am în eles i eu...... ² E i sta un fel de curaj. nu tiu pe care l -a alege. nu mie! De compasiune ai avea nevoie tu.. s fac lucruri curajoase. mai imprevizibil!. între curajul t u i al meu. ² Da. Ca i libertatea." Iat .. bineîn eles... nu.i completezi studiile. Chiar i ideea asta. eu am. vorb ria mea nu e o form de curaj... ha! ² Ce-ai împotriva studiilor mele? Sunt cineva de la f r frecven ! tii bancul la cu nevasta dentistului? 140 ² Nu. cu to ii avem curaj. de Äform ". s spui bancuri. domnule Ceea... un dobitoc de talia ta mai are i dreptate!. dentistul. ² Nu totdeauna.. La un moment dat.i prelegerile la facultate. cu istoria ta de amor. politico-amoroas . N-ai trecut degeaba prin via ! ² Mai ales c m-am i întors. Bineîn eles. i sta e cel mai trist lucru: nu s nu fii liber. ÄCât adev r suport un spirit. care-o merita. nu e o chestie de obtuzitate. cum se zice acum.. Am s -mi cump r un extensor i-am s fac exerci ii de libertate! ² Când eram mic. vrei acum s . care. m-a b tut cu atâta furie. i-apoi. în credin a într-un ideal. Pentru c ... dac nu i-ar mirosi.. de compasiune. totdeauna.. spiritual. ce spui? ² Ceea. Pariez c i-a pl cut. Evident c da! Eu n-am spus c e ti lipsit de curaj. mai tii... pentru c totul trebuia schimbat ² i-am dat o palm unui coleg. nu?! Dar nu. fiind cineva.. Mi-ajunge c -l admir pe-al meu. Nu tiu. ha! ² Ha. Nietzsche spunea c adev rul e o chestie de curaj.ceea ce spui i cu asta.Cine nu exerseaz libertatea se pomene te 'în r-o bun zi c nu mai are nevoie de ea. ² ÄCourage pour chaque jour" sta mi se pare mie c e un titlu. enervat : ÄDar bine. ce preten ie ai. i. ridici l bu a i spui.. la primar ² la elementar . e tot un reflex de om la care face pe curajosul! ² Dar îl face bine..c i el nevoie de mine. Curajul apoi.. ² Ce curaj ai tu?!. Bine c . i atunci. cum spunea i portarul. -Da. i înv toarea m-a turnat la taic -meu. tu e ti un tip mult mai complex. Din când în când. asta e o idee!.. mai nuan at. comendatore. îl faci bine. asta nu pot. câteva fraze spuse pentru secolul nostru. tiu asta. dac s-ar putea apropia cineva de tine.... gura! ² Ha. Eroarea înseamn la itate. pardon. au tentic. ² Ei vezi. ai nevoie de în elegere. dac am. ..

E ca i cum te-ai duce cu o ga c la bordel i to i s-ar culca pe rând cu aceea i sublim i ginga târf ... probabil. negustorul. c nu e modern?. dar va dura la nesfâr it. i trebuie s recuno ti c o nou meserie. ² Pitina mea? N-a fost niciodat a mea. a doua zi. ² Posibil. ² Iar negustorul e o categorie etern . de data aceasta preotul-func ionar. de fapt. ² Asta sun cam mefistofelic.. Zece ani. ² i asta-i o profesiune?! / ² O-ho. încât tot aceea i înv toare a trebuit s m bandajeze... ² Mahomet era profetul-soldat! ² Eventual! Dup aceea. Corpul t u e mult mai inteligent decât tine.. Mai tare decât militarul. ² U or.. a coexistat totdeauna. apoi preotul-mag. Nu cred c ar fi bun s conduc . înc pot s dau înapoi. E chiar de dorit. i am reînv at. Pun pariu c ai auzit. cunoscându-l mai bine. care coexist . punctele slabe.i fie mil de tine!. Eram îns pierdut dac r mâneam astfel. ² Calomniezi intelectualul. la o privire distrat a cuiva. am încasat toate loviturile. cu to ii. Po i s -mi explici i mie ce consideri tu c ar fi modern? ² Foarte simplu: politica. Nimic nu se pierde.încât mi-a spart venele încheieturii. Dumnezeule.... la cel pu in una din trei lovituri pe care le încasez. E ti.. artistul.. La început a fost bestia. asta înseamn c înc mai sunt viu. Ceea.. Cezarul i mercenarul.. El e cel care descoper mereu caren a ideilor. în cel mai nenorocit caz. omenirea nu las pe drum nici cea mai m runt inven ie... u or. i nobilul? ² Nu tiu ce-i aia nobilul. ² Dar i prostitu ia ta. dup istoria asta.. a a -zisul intelectual? ² N-am auzit. nu-i o profesiune. ca Borgia i Mahomet. el e scepticul. Z ². dac n-a fi reînv at. dar n-a condus. bine pl tit pentru asta! . ÄMonarhul luminat". g sindu-le mereu. a început s .... singura coala filozofic care nu are idei proprii.. S mai a tepte. 142 ' : ² Bineîn eles! Mai ales c eu o i recunosc! Voi o face i. ce se întâmpla. Ai dreptate. dar n -o recunoa te i. Ce credeai? N-ai înv at în cursul inferior de liceu despre func ia durerii? Durerea e cea care ne ap r i mila nu e decât o form a ei. dau înapoi... dau înapoi! Aceasta -i întreaga lege a moralei! ² Amoralei tale!.. ² Chiar este. 143 ² Da. e ve nica opozi ie. mult mai cochet! Eu îns nu sunt cochet. studentule. la una din trei. am uitat. bineîn eles. greu. Doamne. i ai putea s -l respec i.. i pe urm ?!.A a!. Aceasta e prima noastr iubire. criticâ nd mereu celelalte coli filozofice. s dau înapoi?. ^²J ² Exact. cu Pitina ta.. numai a mea nu. dar i tremur de fric în acela i timp c sta e chiar adev rul. ² înainte de a fi condus?! ² Dac nu s-a profesionalizat! Dac n-a f cut o revolu ie! ² Te pomene ti c dispare i intelectualul. Apoi politicianul. sau cum îi zice.. înainte de a... la o simpl minciun . nu spuneai chiar tu c nu te intereseaz adev rul. din nou preotul. nu-i a a. cu câte icneli. bineîn eles. cu inteligen . o nou profesiune e o inven ie baban . ² Bineîn eles c mi-e mil de mine. corpul t u e mai complicat i mai în elept decât constela iile de pe cer.... în fa a întregii clase. sau chiar preotul-soldat... apoi.. ceea ce e. i for a mea. Dar îmi permit asta pentru c i eu sunt un intelec tual. A trebuit s reînv s dau înapoi. dac ai auzit de a a ceva. Acum el conduce. numai tu nu. Indiferent cine m love te. Asta e. M -auzi. nu mai am timp s fiu i cochet.. literatul. El e bun ca opozi ie. i înc ce! E ultima profesiune. sau din cinci. nici nu are nevoie de a a ceva. ² Bineîn eles. ² i ranul? ² Dispare. A fost a oricui. ² i omul de tiin .... care se uita la mine ca la un obolan. ci c sunt viu!. Äbine educat".. f r s mai dau înapoi.. Tat l meu i înv toarea. voiau s m dezve e de a fi un Äb t u ".. autorit ile morale i sociale cele mai înalte pentru mine atunci. De ce râzi? Crezi c fac pe cinicul? Bineîn eles c fac pe cinicul. da. sau preotul-profet. de i a fost afurisit de greu s înv un lucru pe care îl tiam deja. care e o efectiv aristocra ie. D -i drumul.. Tu erai predicatorul. ² . episcop. ce s -ar fi întâmplat dac ar fi reu it?! De câte ori nu m-am pomenit cu mutra însângerat la o simpl replic ... Eu nu cred c Diavolul are idei. Nu c tr iesc... la care c dem în cur cu to ii. asta este una. ² A. pap . Dealtfel. mila de tine însu i. a existat totdeauna... Äaristocra ia financiar ". preotul i nobilul.... ² Ia uite.. Sunt prea ocupat.. mai bine zis. apoi soldatul.

Dar. Dar nimic nu a evoluat între noi în sensul în care-l doream eu. doctorul.. i nu a a de bine precum se crede. era acela i lucru: era ea. eu m-am convins pe propria mea piele. unul din ia care se culc cu cadavrele. i totul. ² Poftim. ea începea s se obi nuiasc cu mine.. de bine. când nu m pot debarasa de toate astea. Dulcineea din Toboso.. între timp. poate o i amuza. pe decuamata mea piele... Ea trebuia s fie! S r mân ea. ² Nu vorbeai tu de cinism? Cine mai tie ast zi ce -i aia cinic?! Nici nu face s încerci s în elegi sau s . atr gând aten ia asupra sa. adic pe disp ruta mea piele. Rela iile mele cu ea intraser într-o stare bun . dac n -ai încotro. ² Dac nu face jocul altuia. toat aceast bâlbâial nu-i o mostr de cinism? Exist . s raca.. de exemplu. mai Äaventuros". po i s -l spui. Când am cunoscut-o. Da. sunt un biet necrofil. î i scriau doar I i ardeau tot ce scriau. ² Cinism e totul. de câte ori mi -o reamintesc.. dar nu pot. de r u. nu m prive te. o form de perversiune sexual care const în aceea de a violenta femeile necunoscute. ha! ² Ia uite. 144 . Ca i cu lumea din ora i aiurea. Pe ea am început s-o v d cu o anume regularitate. ca un estropiat. simple banalit i. s m vad doar ca un ^camarad etc. eu nu vorbesc de dela iune. dup discu ia aceea atât de amestecat . nu -i a a. Dela iunea e simpl i ea e cea care e bine pl tit .. bineîn eles. ² M rog. ca un nevolnic. Nici m car de mân nu ne-am mai inut. s ii minte acest lucru!) deci ceea ce ajunge la noi amândoi e ceva vrednic de tot dispre ul. perversiunea mea î i face bine. dar.. punice. i nu mai 145 puteam da înapoi. pl tesc pentru asta. de numele ei. în care tr iesc i ast zi. în mine. Ei în i i mi se pare c nu se vedeau aproape deloc... perversiune simpl sexual-psihic . Ar merita. o falsific grosolan. mai mult. de câteva ori am fost i împreun . ² Dr gu cursul t u scurt de istorie a profesiunilor! ² Aiurea. ca în acea prim întâlnire. Puteam s-o v d de câte ori voiam sau aproape în orice caz o vedeam mult mai des decât Guga. în s . ² Masochism. în primul rând. nu?! . ² Se pare c am început s am chiar nevoie de ea! f cu. Doi in i. a Pitinei mele minunate. dar nu-i p sa. cu ea. deoarece contactul nostru risca s ia o alt turnur . colegi ai mei. de pueril i de grav .. n-o pot p stra a a cum era i nici nu pot s tac. ap rut de curând.. A trecut astfel un an sau trei sferturi de an din clipa când i -am dus \ acel prim plic lui Guga. pe care. asta e! N-o pot face altfel. Sunt un tip chic. am pl tit cinstit i pl tesc i acum. dup ce c ai dou norme. pe strad chiar. bineîn eles. în sfâr it. bineîn eles. nu creeaz diversiune. î i explicam de ce nu m intereseaz adev rul. mai 146 . râzând. a a cum po i iubi pe cineva pe care nu-l cuno ti.. absolven i ai cursului inferior de liceu. ca i cu alte colege i. deodat î i descoperi un cote cu totul remarcabil. Ni s -a întâmplat i nou . pe care tu o supor i. i pedeapsa mea e tocmai aceast grosolan calomniere a ei. în acela i timp. ² Exhibi ionism se cheam i e ceva foarte interesant. mania asta a mea. Da.A. Uneori când i se pare c e ti un individ iremediabil plat. i asta s-a întâmplat cu tot ce a trebuit s . dac .. încât. m runtul soare al adolescen ei mele. E o simpl întâmplare c le-am f cut i noi.. cum. o form a for ei. interesul altuia. atunci. sau.i explici unele. de a. în def initiv. despre anii ia când am iubit-o.. Dar se întâmpl . ² Mai mult decât atât... Ceva mai pasionant.. dar asta nu conteaz .. doar de dou sau de trei i ori. în timpul liber faci i pe cinicul. De numele ei mai real decât fiin a ei. Bâlbâial mea despre o a a-zis Pitin . ha... se întâmplau cu totul altfel de lucruri. a teptând un moment propice. s-o las s se odihneasc în nefiin a ei. Mie nu. la unii. o încarc de tot felul de am nunte i senza ii. expunândui sexul. Ei bine.. Am s revin mai târziu la aceste pli curi. semicalculat . despre tot ce-am tr it sau am inventat. disperat îns . atunci i acum.. exist a a ceva. mi se pare. Dar adev rata plat e de fapt pl cerea pe care mi-o fac f cându-mi r u. j pe el. din când în când. Cred c ea î i d dea seama de pânda mea. Nu renun am totu i la a o vedea. i atunci.. totodat . Devenisem prieteni foarte buni. purt toarea numelui ei.² Uneori. mai ales. i ceea ce ajunge la tine i apoi la mine (c ci la mine ea ajunge în ultimul rând. dar asta nu m interesa prea mult.. în eleg: dac te împiedici în el. Mania mea. m înfuria. ² Nici pe mine. i asta e ceva foarte intelectual. Cine poate râde de el însu i e un om puternic. a pornit de la acest nume: Pitina! Auzisem acest nume înainte de a o cunoa te i am început s -o iubesc. o manie inofensiv . la fel. dar numai cu aceast condi ie. bineîn eles. pot face la nesfâr it variante asupra aceleia i teme. bineîn eles.. ² în eleg.

'50. medie. a început s se învârt în jurul acestui ax nou. ap reau i câteva partide noi. chiar i în ora . Unii dintre ei.i începeau cariera social la cincisprezece ani. '49. falsa victim . in i care comand grupuri întregi. lene i. Am s reviu la criteriile sale. se dizolvau în curând sau f ceau guverne de coali ie cu cele vechi. au început s devin cele autentice.T. i la noi în clas am avut câteva animale tot de felul t u. c în elegea acele tratate universitare mult mai bine. era fiul unui mecanic de loco motiv . M runta lupt . exist regii vârstei de cincisprezece ani. între Äreac ionari" i Äprogresi ti". ce r sturn ri! Cât istorie! în acel an. i nu numai atât. de care i-am amintit când cu episodul pseudosângeros cu Iorgovici. care . între cei câ iva supradota i ² în cadrele acelei vârste. p le te în fa a celuilalt termen. ap reau sindicate noi în cl dirile azilelor de b trâni (un timp. cei cu o anume memorie. Alt dat o ar care se ref cea din ruine ² i una din cele mai în el toare pierderi e aceea care se face sub semnul victoriei! ² urma un traiect cunoscut: se îndep rta molozul. în care se vedea c tiu mai multe decât cel ce preda. foarte violent îns . Am avut un coleg. mai în spiritul 147 lor. a selectat câ iva in i. Acolo se afl viitorii. ne fusese repartizat i nou (un ' t inerel de vreo 23-25 de ani. fost sudor. în masa aceea medie. Da. îns . pentru c asupra ta aceste cifre s -ar putea s aib aceea i rezonan ca asupra unui tinerel de aptesprezece ani. caduc). sub semnul întreb rii. ap rea inva zia de capital str in. în grab . in i reci. Dona (la care voi reveni). activist 148 într-un domeniu social sau de partid din oamenii lui Lic . deci.Äpericulos" i mai grav decât însu i amorul. pu ini. doi dintre ei primiser i premii na ionale în literatur i cercuri tiin ifice liceale ² vârfurile acestea. Un instructor al jude enei U. jignindu-i uneori cu întreb ri provocatoare. în anii când se creeaz adev rata valoare. pe care nu l-au tr it decât genera iile noastre. Erau anii '49. Dar ce condensare. dar asta e eterna problem a ceea ce numesc eu adaptarea la o vârst . apoi. pentru elementele ei de vârf i pentru calitatea lor. punând uneori în dificultate profesorii de specialitate. sau joaca profesorilor cu cei imbecili. nici unul dintre ei nu i-a p strat acea supradotare i mai târziu. adev ra ii creatori. hiperadapta i. trei-patru. aceste cifre se încarc fantastic! i asta st . Lic . din masa aceea. bineîn eles. începeau s fie puse încet. dac lor aceste cifre: '48. unul avea chiar un tat ilegalist. plini de calit i reale.. în nici un an de zile. f r comunicare în afar . vreau s spun de cele mai multe ori ² e o simpl adaptare. i sunt convins. i cu mult mai palid. opt. De aceea î i vorbeam de noua Äextrem ". eterne. se scoteau din pivni e i ad posturi improvizate uria ele cutii de lemn în care au fost. omologat de social ² deci. o strad . tia. fii de muncitori i de activi ti sociali. al clasei i i-a constituit un birou. cei sensibili. Un procent de unu la sut dintre ei. i toat c lasa era la fel. apoi. la cincisprezece ani. era o submediocritate trec toare. Se formase triunghiul. cum spuneam. pe anume criterii. pe nume Treicu). a a cum se întâmpl . un reflex propor ional. care. afar de celelalte dou de care i-am amintit i pe care le t ii i le tie oricine: agitatorii. el însu i de curând numit în activul de partid al ora ului. au fost înlocuite doar în câteva luni cu o for care amintea de suflul unei bombe de mare tonaj. atât de sclipitoare îns ! i regatele care urmeaz . în orice caz. a ajuns secretarul U. o adaptare care ia uneori forme fascinante. '52. supradota ii i imbecilii. au confirmat i mai târziu aceste calit i.T. i mai b trâni decât noi. profesorul detracat. i totul. bineîn eles. veritabilii supradota i. Äsubdezvolta ii" erau ceva mai numero i. Din masa aceea. Dar ascenden a lui Lic . decât Äexcep iile". sau un cartier. Acestea i altele sunt eterne. cum era firesc la câ iva ani dup r zboi. el nu poate explica nimic din ce s-a întâmplat apoi. '50. devenea mai acerb . decât putuse s-o fac bietul profesor în anii lui de studen ie. perfect . Uneori precocitatea ² când spun uneori. inteligen i. al r sturn rii întregii societ i. utilajele fabricilor. el însu i. de i nu pentru toat lumea. viitorii oameni politici. s uperb. Probabil i concuren a. de i important . Mai aveam în clas vreo apte-opt colegi. dar categoric. de fapt. mai p u in Äpregnant" decât o f cuser în liceu. '53 le spun ceva afar de câteva asocia ii generale cu unele evenimente istoric-politice. din masa | aceea. în umbr de grupul lui Lic . Nu tiu dac genera ia tân r de azi mai are habar^ de cele ce s -au întâmplat atunci.M. tocilari apolitici. dar r zboiul. ca mine. care ascunde totdeauna rezervorul de cadre al oric ror nout i istorice. Dac a fi profesor ² nu voi fi niciodat ! ² m-a teme îngrozitor de ace ti puberi.. pentru scurt vreme. un mediu izolat. i începea din nou lupta între social-de-mocra ie i conservatori. ce tensiune e acolo. puternice. bineîn eles.M. bineîn eles. acel m runt i banal antagonism între câteva vârfuri ale clasei i profesori. se afl totul. mai târziu. viitorii. bineîn eles. la o vârst i la un mediu dat. exist regii vârstei de optsprezece-dou zeci de ani. Firesc! Ce cuvânt! Cum era firesc într-o revolu ie. doar pentru acea vârst . se cl deau coli. cum era i firesc. un triunghi fantastic. se întâmpl uneori lucrur i mai grave decât amorul. lung. partidele politice tradi ionale se ref ceau în grab . Lic ^pe numele s u de familie unea. când se produce valoarea. ca i un geniu de trei sau cinci ani. în fiecare clas ² vorbesc doar de cursul superior ² au ap rut câ iva. c ci ele au existat. nu cu mult. nu a fost nici aici singurul criteriu. Dar trebuie amintite pentru c acesta e rostul banalului: de reconstitui cadrul excep ionalului. Vârfurile profesionale ale clasei ² i clasa noastr era celebr în toat coala. absolut nici unul nu a ajuns sau nu a r mas. Exist regii vârstei de zece ani. ciungul Lic . la lec iile de anatorlîieTcita din Gray i Papilian. iar extremele ei. Aici se opresc aceste regate efemere. în clasa noastr s-au întâmplat o gr mad de evenimente. complexân-du-i. ase. ce. i nici unul dintre ei to i. nu fac decât s-o acopere. a mai ap rut o Äextrem ". atunci. împachetate ma inile. submediocri (din nou. toate aceste probleme i altele. ipi care briau la o materie. Pentru cei ca noi. banale chiar. nu se mai .

indivizi cu adev rat nostimi. în cadrul Äascu irii luptei de clas " a lui Lic i el ilustra perfect. e adev rat. pozi ie împotriva c reia se revolta neîncetat. îns . dovad c ai uitato. o personalitate. limbaj etc. un singuratic. avid de prietenie. Dona s-a adaptat foarte repede Ärealit ilor" noi i. a ajuns instructor superior de pionieri etc.nu. d a. lipsit de flexibilitate. de a se apropia de vechii s i prieteni. s brieze la Ämateriile" lui. în cadrul colii Ädu manul". nu!. Eu am tr it-o printr-o femeie. în desuetudine. i. etc. Lep da u începu rapid s miroase Äa victim ". în ciuda calit ilor sale manifeste i confirmate. persiflatori cu Äcozile" claselor i indiferen i cu media.i poat continua. greco -catolic. Dona era acel ins dotat la tiin ele naturii. al liceului. deci i de controlat. care era un spirit haotic i extrovert. ha. au început s arate fe e obosite i contorsionate de fric . era el însu i fiu de ran). . de i. instinct etc. de i el f cea nenum rate eforturi.. toat lumea c ra moloz. în variantele lor. pe jum tate se datora fricii i la it ii colegilor. i el era singurul sau ultimul care î i d dea seama de aceasta. Poate alt dat . Äo eava" din aceea marin reasc cu care am privit eu dep rt rile de atunci. mai ales. inteligent. cu care .). unul din Äintimii" s i.. i pentru mine. cu adev rat. ridicole. nu spuneai tu. Al ii. în ciuda calit ilor sale. atunci. s Ädea" la Medicin apoi (pe acea vreme. De i au trecut dou zeci de ani i. secretar al U. a intrat în biroul U. lamentabile de cele mai multe ori. dar. scria etc. Cum a fost acel Guga. bineîn eles. pu ini. sunt prea vaste. odat ce n-a mai avut biseric . de i îl mai desp r eau doi sau trei ani pân atunci. crimele pasionale etc. Eu nu sunt în stare acum s . am tr it revolu ia prin numele ei. (Acest Ämiros de victim " l-au prins. ranii începeau s se agite. nefiind în stare s . a ajuns mai târziu o adev rat celebritate na ional . ciudat. foarte repede. din tot cursul inferior al liceului. a fost imediat izolat i în curând l-au f cut unul din apii isp itori ai clasei i ai liceului. politicul. nu-i a a. din acel spirit exagerat de adaptabilitate al lui Dona. i profesorii. studiile... / Eu aveam în acea vreme. la fel. e perimat. ochi dilata i ² parc de o anume teroare. f r precedent. Lep da u. felul în care trebuia s se comporte ca s . prietenul lui i al meu. Tu n -ai tr it-o. lipsit de sim ul realit ii i. dar pân la urm mi s-a îng duit aceast extravagan . uneori în sens strict biologic. na ionalismul c dea. doi prieteni. la noi în clas . care a în eles imediat.. ce consulta tratate universitare. amândoi dintre vârfuri: Dona i Lep da u. de i îi dispre uia. luat la o parte de anumi i colegi etc. Eu am r mas prieten cu ambii.M. s -a adaptat invers. Oamenii ace tia. conducea corul liceului în absen a profesorului de muzic . cataloage. Lep da u. i pe urm . dar el era cel mai Äreu it". inteligen . ca s privim în jurul nostru. Mai erau câ iva astfel de du mani. iar tat l s u. pe deasupra. organiza ia te recomandau la facultate.M. Pregnant. al facult ii. prietenia s-a rupt din motive exterioare i. etc. eu r m sesem acum singurul. m enerva i scârbea chiar i am r mas prietenul lui doar dintr-o m runt contrariere social . cum î i spuneam. în curând. între ei. mai era i fiu de pop unit. ap reau pe ici. Din pleiada de fo ti prieteni ai lui. a devenit i al meu. din anii s i de glorie. s -au îndreptat împotriva acestei noi falange a lui Lic .. dintr-un fel de Änonconformism" pentru care am fost criticat de repetate ori în edin e de organiza ie (Lep da u era exclus din U.i vorbesc despre ele. o lunet marin era ea pentru mine i a r mas astfel. e i a fost cu totul. printr -o femeie! O oglind .T. pentru c . atunci. prietenul ei i care. Dar acestea. e y^neinteresant. prea complicate. sunt banale i previzibile. întreaga lor aten ie i spirit de conservare. toat lumea se interesa de tehnic . nu era în stare de o minim apreciere lucid a realit ii.i tr iasc destinul. unde. din nou se vorbea despre i ap reau. în loc s mai fie respectuo i cu vârfurile. Izolarea sa era pe jum tate obiectiv . când îi fermecase i fascinase pe to i. care avea un nume. Pitina.) Tembelismul acesta al lui Lep da u. n-a mai vrut s treac la un alt cult. toate. avocatura devenea din nou o mare carier în miile de procese care ap reau dup r zboi i din pricina lui. un ochean cu o singur eava. continuând s fie un student eminent. avem nevoie de o astfel de lunet . în imediata noastr apropiere. a a cum folosesc marinarii. în ciuda sa... pentru un timp. fundamental. colegi.. norme de conduit . i a fost l sat în pace. a devenit. netulburat. au tr it -o L 149 direct. astfel. ap reau multe femei peste tot.M. au început s se team . ÄCrucea ro ie". i asta cu atât mai ciudat cu cât nu fusesem Äatunci". liceul. altceva. ridicol. Neacceptând noua autoritate. ei bine.ocupa nimeni de b trâni). dealtfel. în primul rând. Acest Lep dau. supravie uia armelor. acea lunet a fost Pitina. cu o mare putere de munc . Dar toate acestea. care pentru noi apar ineau autorit ii morale i sociale. cei câ iva fii de rani Äs raci" (Sârbu. iar Lep da u era un fel de dotat al literaturii i artelor. pe colo cei Äpersecuta i în r zboi". o idul aproape hot râtoare). eu am tr it politicul prin ea. care. era mereu selectat în echipa de teatru a liceului. etc. imposibil de definit. adev rul. Eram acceptat acum de el pentru c .. citea mult. consiliu profesoral. împreun cu Treicu puseser într -un fel st pânire pe liceu. Unii dintre profesori.T.T. Revolu ia. colegi i profesori. s -a apropiat curând de noii efi ai clasei i ai liceului. f r nume.

mai pur. haotic. adeseori îi întâlneam pe ambii i. în acest b iat se amestecau în mod curios calit ile cu defectele cu atâta violen a spune. f cea tot ce se putea ca s se vad acest lucru. vibrând ca un rezonator. i ora ul. îi atr geau aten ia. îi f ceam s comunice. Fa a osoas . de i tocmai pentru asta ele erau Äanormale". felul în care el ajut la izolarea i Äînsemnarea" lui Lep datu. într -un fenomen de-o violent noutate i adânc i brutal relevan uman . Ochii alba tri. frazele mele ajung în ultimul rând la mine. ce vis! S Ävezi" m car o frac iune de secund trecutul neturtit. La fel ca i pe Guga cu Pitina: la fel. mult mai important de f cut decât s se ocupe de mine. ochii prin i în os. nici m car dispre ul. arcadele proeminente. profunda lor înclinare unul pentru cel lalt continua i peste aceste piedici. nu tiu cum s spun. negri. ei au fol osit acest lucru. m runtul. cu o singur stare nemi cat . Acest lucru e tipic postpuberal i adolescentin.. eu m -am apropiat de Lep datu. (Aveau aproape acelea i lecturi. Noua tipologie. deja evident . orice am nunt. încât producea. cel mai m runt. un sentiment de admira ie. profilul s u moral era atât de haotic. neobi nuit de bogate i diverse pentru acei ani. ascultau. a a cum e lumina. coeren a. devenirea. acest craniu embrionar. cu o mare frecven . concentrarea sensibilit ii i chiar i simpatia. etc. cu atât mai pu in de dispre . cu ochii mari. lucru cu atât mai pre ios cu cât ei fuseser prieteni i erau i sorti i s fie prin atâtea af init i de inim i spirit. Pe mine î nsumi e de natur s m întristeze pentru c . în vid. cu insulele sale cartilaginoase. bineîn eles. nici m car s -i dispre uiasc . ca un tipar senin i atot tiutor. un trecut f r întâmpl ri. odat . cel mai verosimil. Dona era înalt. ale cadrului meu de atunci. ve nic zeflemisitor. i apoi distan a dintre mine i el era uria . din acel pueril nonconformism. purificat. nedeformat. cu mâinile foarte expresive. ai intui ia adev rului clar i pur. care m ironiza i m dispre uia adeseori din cauza inegalit ii noastre intelectuale. în care se concentra întreaga sa inteligen i neputin .) Dar. plantele i fiin ele. ap rate i falsificate de atmosfer ?! ( . uneori parc nu trebuie decât s întinzi bra ul într -o jum tate de gest ca s atingi peretele acela sclipitor i translucid al Äfaptului a a cum a fost". care nu m iubea. poate s fie superflu. gura mare. ale acelui episod cu ea. a caracterului s u. osos. Dona nu vorbea cu Lep datu. cu atât mai mult cu cât.. mai mult chiar. slab. dar felul în care se manifestau la Lep datu crizele acestea somato-psihice era în acela i timp ceva cu totul ie it din comun. Dac ar fi avut cu câ iva ani mai mu lt în momentul r sturn rilor sociale. un fanatic comunist. singurul cu care avea rela ii normale. Dar asta conta prea pu in. desfidând chiar epicul. Lep datu era incapabil de ironie. mediocrul lor coleg. într-o form mai ideal . de cele mai multe ori. caracterul realist. undeva într-un spa iu mai înalt. aprioric. Totul. istoricitatea. n -o putea umple nimic. un singur punct luminos într-o pat neagr . Dona îi dispre uia pe cei ce conduceau liceul. îl ocolea. nu. Trecutul libe r. Lep datu era la fel. unde spiritele alese. în ciuda presiunilor externe i a Äpoltroneriei" lui Dona (cum se exprimase. înduio tor de simplificate. nepl cut de Äfrumoase". sub ire. citeau curent în dou limbi. a. uneori. Äfrumu el'4. dar asta. f r s transmit nimic de la unul la cel lalt. Guga avea realmente cu totul altceva. prin simplul fapt c îi vedeam. de neadev r. s m plimb cu el. Era o victim aproape ideal . nepl cut de expresive. Lep datu). violent instabil. erau foarte dota i în câte un domeniu etc. mobil . e înc rcat de falsitate. Pitina m dispre uia i ea la rândul ei. îi ajuta îns i se l sa ajutat de ei. toate con in i un procent sigur de fals. iam spus. Eu.^ 1 înconjurate. rece. tr ind din iubire. înalt. cum spuneam. al istoriei Äreale". transfigurat . eram semnul acestei leg turi mai înalte. aproape f r substan i gest. inform . s te în eli cu grosol nie i cinism. în stare ideal . Un trecut fix. succesiunea. cu fontanelele sale i. ca fiin ele inferioare. de fascina ie amestecat cu scârb i repulsie. / Tot mai mult. într-un eter al valorilor. un iluminist social. precum Dona. poate i Guga. muzic simfonic . i Äc l ii" s i au sim it aceast sl biciune funciar a sa. un ^ corp cosmic scintilând! Te-ai gândit vreodat cum ar ar ta obiectele din 1 jurul nostru. ambii. o elii. cu fruntea mic . ca niciodat înainte. catifela i. prietenia lor. de instabil. care p trunsese întreaga es tur social . pentru tine. ai lui Dona îi tr dau viitorul imediat i mai pu in imediat. propriile noastre mâini dac n -ar fi . etem i cristalin în mi carea din jur. Astfel a ajuns doar victima celor pe care era incapabil s -i urasc . îngerii i idio ii. cu un fel de zâmbet-rânjet. Iat câteva din elementele. aristocratice pot comunica nestingherite de trivialitatea i brutalitatea social .150 151 avea reale afinit i intelectuale i sentimentale eu eram singurul care îndr zneam s -i vorbesc. inteligen a i o anume ironie fa de toat lumea. Lep datu ar fi fost un fel de Guga. cu o fa mic . oval . cel care le emite i e descurajant s te am ge ti pe tine însu i. sau aproape la fel. 152 153 desfidând experien a i memoria. acest caracter înc nu perfect osificat. poate cu mult mai reu it prin profunzimea. al trecutului ca prezent.

Roma. Mia_R©pyO femeie înc tân r . a încetat. închidea Lep datu ochii i eu îl ascultam. o exaltat . pentru abjec iile adânci eu nu sunt chemat. contagiat pu in de frazele sale despre umilin . ritualic . sau alt slujb special . i aceasta vine cu mult mai târziu. superficial a umilin ei cre tine. binecuvântat s -i fie numele! El mi -a citit.. vi s-a întâmplat vreodat . iar eu z ceam beat. sper c înc sunt capabil. Toat aceast Äpas mistic ". a iubitei ² ce paradox înfrico tor! ² iubirea de mine însumi. oricum neobi nuite. cu irisul zb tându -se încolo i încoace în orbitele sale împu ite i zâmbind. t cerea. s stea nemi cat câteva ore etc. domnul Lebeziatnikov a snopit-o în b t i pe so ia mea. o or când colegii lor înc donneau. amuzant aproape. f r lacrimi. devastându-l i salvându-l. toate acestea i înc multe altele. ce ducea o via singuratic . recunoa terea umanit ii în venele mâinii mele drepte. destul de hot rât . Lep datu. poate. s m înlocuiasc un minut cu el. las s apar un alt trup. sper c Dumnezeu îmi confer înc harul s u i îmi va da puterea s m umplu înc de noroi i de abjec ie. îndemna la imita ie. crede i c n-am suferit? Permite i-mi. la o vârst când spiritul tr ie te înc în simboluri elementare. acum o lun . printr-o sfidare a suferin ei exaltate. îns . poate. Unul dintre ei. ca i un preot. sculatul de diminea . atunci. cu excep ia lui Alfons. hm. iubirea e singura noastr salvare. pentru cele mari. dup aceea ei au trecut la liceu. s mearg în fiecare diminea . pentru micii exalta i. f când. zilnic. o anume preponderen : de a apar ine unui grup. dealtfel. avea. fericit. dar chiar i iubirea celui mai apropiat de mine. cu un cap u or masculin. IJ . înnobilând în acest fel actul acela simplu. Äf r iubire". sub ochii închi i. i s înceap cu unele mici mortific ri: ab inerea de la o mas . un exerci iu interesant de individualizare. iubirea total . r mânând doar ca o amintire pe jum tate tears . slujba era la ase. ca o pat indecis . iubirea prietenului. în patul conjugal. Padua. i a reu it s -l împiedice. voca ia aceasta. iubirea acestei murd rii. mi-a vorbit kS4 pentru prima oar despre Ädescoperirea sa". înainte de a veni la coal . cel care se cumineca zilnic. plângea. tinere.. întoarce capul i . ^abjec ia perfect ! i-am vorbit de atâtea ori de iubirea mea pentru \Dostoievski Fiodor Mihailovici. femeia aceea de-o exaltare 155 st pânit . îmi spunea Lep datu. au fost. s se cuminece i s se spovedeasc cel pu in o dat pe s pt mân . pentru c el tia. a durat pu in. mai unitar. ar tându-i b ie elului de zece ani c exist o gradualitate a acestor exerci ii spirituale i c se poate p c tui i printr^un orgoliu al umilin elor. chiar i p rin ii.. i prin via a ascet . B Äsamariteanului". drept canon. cu vocea sa tremur toare i exaltat ² într-o vreme când aveam lecturi cu totul puerile i m runt infamante ² scena dintre Marmeladov i Raskolnikov i plângea. f r rost? Oare n-am suferit eu când. la biseric . de pild . de sfânt.Iubirea. exerci ii de umilin fa de cei inferiori etc. la utrenie. animalic. în secunda mor ii. Nu era.ferm" i Äechilibrat". care l-a convins pe el i pe înc câ iva colegi s se mortifice. vai ² pân la moarte. citind. pe care o duceau unii dintre ei. simboluri mai mult de suprafa i u or spectaculoase. i influen a acestei femei. a celor J'dou sau trei sute de cute ale podului palmei (dou sau trei mii. sursa trec toare a atrac iei aceleia. pe la c inci. nici un an. semianimalice. i oricum în prima vineri din fiecare lun ² unul dintre ei se cumineca zilnic ² s spun rug ciuni i rozariul. care. dormitul f r saltea. s doarm pe pietri ..eforturi fizice s zâmbeasc . la catedrala greco-catolic . pentru el i ceilal i. spunea el. Pentru ce nu m duc la slujb ? Crede i oare c nu m doare inima c m târ sc inutil de colo-colo. f r kcop. doctori ai unor universit i str ine. i cu toate acestea va veni i speran a. ca o femeie. decât mecanica elementar . în clasa întâi.. Umilin a. începuse s se flag eleze. pentru care tr deaz . ajunsese s spun de câte zece ori rozariul. Cu excep ia acelui Alfons. a mea. de-un atr g tor exotism. în felul în care ro esc. i mai ales ale bisericii unite. o alt voce. în mersul meu ridicol. b iatul acela care avea un nepl cut amestec de vanitate i neputin în fiin a sa atât de expu s . adeseori. irupe la un moment dat din arm tura unui caracter care pân atunci p rea î. acea copil reasc i tainic ini iere în misterele bisericii. în murd ria în care tr ie te trupul meu. cu b rbatul real ² ce înseamn real?! ² care o atinggJAstfel. lamentabile. cel care ar fi în eles i tr it cu mult mai perfect.bineîn eles. toate acesteajcu acela i mecanism cu care o femeie. colective. el mi -l citea mie pentru c nu avea cui altcuiva s -l citeasc i. îns . s cere i un . pân în ziua de ast zi duce o via Äsacr ". p strându. Änetrivializat " de familie. în via a lui. f r nici un fel de discriminare. râvnit . nici m car b rb te ti! El. de sub blânda îndrumare a domni oarei Pop. dar domni oara Pop a intervenit. Alfons. iubirea nu numai a du manului. i m gândeam. una din cele mai rare. posedat de so ul ei. prin numero ii ei preo i celibatari. c reia i se ofer . de i îmi povestea c avusese în ultima sau penultima clas primar (la vârsta de nou sau zece ani) o înv toare. ultima abjec ie. al turi de el. de crime i tr d ri m runte. despre umilin ! Ce cuvânt îngrozitor! El însu i nu era capabil de aceasta. a miilor i milioanelor de abjec ii i tr d ri pe care le-am f cut în via i de care sunt capabil înc ² o. aceast perioad s-a resorbit repede. a lui Lep datu. închidea ochii i eu sunt sigur c î ncerca s se gândeasc la Dona. Strasbourg. ce ea îns i ducea o via de c lug ri în lume. de care prima oar în via a mea mi-a jvorbit Lep datu. unei Äm runte caste" din coal . în articulo morîis. împreun cu ea. nepotrivite etc. de neacuzat. c fac eu însumi astfel un exerci iu împotriva vanit ii.. e o impietate s plângi când cite ti un text atât de mare. Am citit de cel pu in zece ori împreun acel lung dialog dintre Marmeladov i Raskolnikov. comuniunea special cu înv toarea.i mai mult caracterul spectaculos-exotic de nuan pueril . El nu trebuie murd rit cu lacrimi. are nevoie de voca ie. ce conteaz !). care din anii aceia s-a consacrat religiei i care. Gestica exterioar .

eu. Altfel apare prostul -gust i umilin a se transform într-un fel de vanitate.. ast zi. f r exaltare. c ci. ti i cât se poate de bine c cutare cet ean.. Minda îl privi iute i d du din umeri: V ² Iubirea eu o v d ca pe o func ie vital-social . va spune. eu suf r mult de singur tate. nu merit nici un fel de mil . Am nevoie de ea. nici o leg tur vital .. pe cei în elep i i pe cei smeri i. m r og. Despre singur tate. între noi doi nu exist nici un fel de comunicare important . Dumnezeule! Bineîn eles c m voi însura.. ca i cum abia ar fi a teptat aceste cuvinte. bine inten ionat i folositor omenirii... R stignit ar trebui s fiu. chiar a a i este! f cu Ceea. dar veni i i voi în împ r ia mea!» Atunci vor gr i cei în elep i. adic .i iert i acum p catele tale numeroase. dar r stignindu-l. cel pu in." IJ Mil ? Dar de ce s fiu comp timit? strig deodat Marmeladov. negustor nenorocit. Intre toate aceste lucruri.. singurul Judec tor. pentru c ai iubit mult. ² Dar bine. cu mâinile în buzunarele pantalonilor.. e o chestie poate doar de s pt mâni.. în elep ilor. pe urm . îi primesc. de ce s faci din umilin o profesie? Omul modern cred c K sufer azi mai mult de singur tate decât de aceste boli. pentru nimic în lume n -o s v dea bani. Am 157 sim it acest lucru în inima mea... tipul meu de sistem nervos.. i nu comp timit! Iar Tu. cum s spun... fraze.. voi.i dea nimic. veni i i voi. i dac da.. be ivilor.. de prost-gust! Lauren iu t cu i Minda ad ug : ² Bineîn eles. în vremea noastr . ne-a explicat deun zi c .. ceva. mo tenite de dracu ^ tie când. Eu a putea tr i foarte bine toate aceste. cu bra ul întins înainte. f r sangvinitatea secolului XIX. nu exist nici un drum direct. de o lun . A i dreptate. care e la curent cu ideile noi. mai mult sau mai pu in minore.. sculându-se în picioare. celor cu minte mult .împrumut. da i-mi voie s v întreb. r stignit pe cruce..» i o va ierta pe Sonia mea. Suntem dou fenomenalit i care se contempl . Iar când va fi ispr vit cu to i ceilal i.. o va ierta.. foarte ie ite din comun. i asta cu argumente tiin ifice. ha! Ha. pentru ce -i prime ti i pe ace tia?» i va r spunde El: «îi primesc. unde. ² Nu în eleg bine toate acestea! spuse Minda dup câteva minute lungi de pauz . ofticoas i rea. neputin cio ilor. durere am c utat în fundul c nii i am g sit -o i am sorbit-o cu poft ! Iar mil are s aib cu noi acel care fa de to i are mil . de impertinen a | ta i de toate complexele tale. privindu-l pe furi pe Minda. i a a este privit acest lucru i în Anglia.. de ce vi i-ar da? tie prea bine c nu-i ve i da înapoi niciodat . i vom în elege totul! Atunci vom în elege totu l!. ² Ha. El.... tiu bine.. i to i vor în elege. nu vreau s te jignesc. un anume prost-gust. De aceea te caut i te ascult. care se observ .. i pentru ni te copii str ini? Un de este copila care nu s-a îngrozit de nemernicia tat lui ei p mântesc. despre singur tatea mea. Habar n-am. i via a. dou .. i a fost milostiv cu el?» i va mai spune: «Vino în împ r ia mea. singur tatea mea are nevoie de palavrele tale.. cu toate c tii dinainte c n-are s . de i bineîn eles c sunt foarte ocupat._ domnul Fi odor Mihailovici al t u nu prea vorbe te. i bineîn eles c mai e nevoie. c ci eu nu beau din sete de veselie. un be iv f r c p tâi.... De ce s fiu comp timit? zici tu. neru ina ilor!» i noi vom ie i i ne vom opri în fa a lui f r fric . va în elege i dânsa.. totu i te duci i... înc de pe atunci te iertasem. i se pare c m-am fericit din cale afar cu litra ta de vodc ? Durere.. vie împ r ia ta!. se va întoarce i c tre noi: «Veni i i voi. pentru mine. când am fost ast zi la ea!. i va spune el: «Sunte i ni te porci! Asemenea animalelor sunte i. râzând crispat. i... ² însoar -te. i atunci. Iubirea i umilin a eu mi le închipui altfel. cuprins de exaltare. cum f r nici o speran ? ² Cu des vâr ire f r speran . tam-ta-ra-ta-ta.. mult nu poate s mai întârzie.. i Katerina Ivanovna.. care pe to i i pe toate le în elege. exaltarea ta mi se pare ceva de prost-gust. cel pu in via a mea... f r nici o speran ? ² Mi s-a întâmplat." ² C ci orice om trebuie s aib m car un loc pe lume unde s se poat duce! repet Lauren iu i râse.. veni i i voi. Va veni în ziua de apoi i el m va întreba: «Unde este fiin a care s -a jertfit pentru mama ei vitreg . mila este interzis . economia politic este în floare. Doamne. nu tiu dac ai observat. ci de lacrimi i suferin mi -e sete! Tu. 158 atunci ea trebuie f cut f r ostenta ie. Din mil ? Dar domnul Lebeziatnikov. Dimpotriv . i . v-o spun vou .. rela iile noastre au . dar e ceva exaltat în toate acestea. De pild . Mai e nevoie de umilin ?.. ² P i dac nu ai la cine te duce? în elegi dumneata ce înseamn s n-ai unde te duce? C ci orice om trebuie s aib m car un loc pe lume unde s se poat duce! Fiindc vine o clip când. pentru ce mi-ar da bani? i uite. ² La ce bun s te mai duci? îl întrerupse Raskolnikov. i are s -i judece pe to i i are s -i ierte pe cei buni i pe cei r i.. Eu sunt ceea ce se cheam flegmatic. r stigne te-l pe p c tos. Judec torule... Dar reac ia ta a fost atât de fireasc . de pe atunci te iertasem.. v-o spun vou . un colero-sangvin.» i va întinde bra ele i noi ne vom arunca la picioarele lui i vom plânge.. dar cred c a a ceva.. ha! S nu crezi c râd pentru c ai spus o prostie. cu Ludmila. fiindc nici unul dintre ei nu s-a crezut vreodat vrednic s fie primit.. chiar/ / previzibile. nu tiu. vor gr i cei de tep i: «Doamne.. tu. tiind dinainte c nu v ve i alege cu nimic. permite imi s v întreb.. d -i i mila ta! Atunci eu singur am venit la tine ca s fiu r stignit. umilin a.

s-o a tept câteva ore etc. dup prima ei bucurie. ² Ludmila are mult nevoie de tine acum. S-ar speria. cu geanta atârnând într-o mân . s fi fost însura i. ² . deja. privi pe geam. vineri? A. mereu cu ochii în jos i într-o parte. poate! ² De cât timp n-ai v zut-o? ² Ce te prive te? ² De ce dracu stai cu mine acum în loc s stai cu ea? Unde e acum? ² Habar n-am! spuse doctorul. în timp ce ie eau pe u . Din nou r spundea ocupat. F r o vorb . se plimb câteva minute.. Ne -am desp r it. ea a refuzat îns i a plecat cu o fraz .. Doctorul îl privi pe cel lalt cu un început de interes. odihnindu-se. dar de ce nu i-l asumi? Asta e ceva scârbos.. î i zise c cel lalt pozeaz . pe care ea îl parcurgea când venea pe jos acas . ² Nu r spunde acas .. continu Minda. probabil c nici ea nu i-ar da prea exact cont de senza ia de spaim pe care ar încerca-o. probabil c se va duce pe jos acas . nu m a teapt . te-a l sa cu câteva cuvinte i a alerga la ea.. i Ceea îl privi cu aten ie: era un sunet nedefinit ironic. spuse grav Ceea. Era ceva speriat în toat atitudinea ei. De data aceasta se f cu apelul. în clipa aceasta mi -e un dor nebun de ea. Ä ie de ce nu. logodna asta. dând din nou din umeri.i trece prin minte s m a tep i o dat !" f cea el. a a. nu e chiar atât de simplu.i piard pu in r bdarea i. atunci. Ar fi fost bine s fi. M duc s-o caut! i Minda râse brusc. Nu reu i s-o întâlneasc pe traseul cunoscut. adeseori nobil. calm.. spuse Ceea. era înceat . ne învârtim în cerc. iar tu... o turti într -o scrumier i form din nou num rul. Minda o a teptase de multe ori. ie!" i îl privea cu obr znicie. ce-i azi. care ar minao.. ² D -i acas ! f cu Ceea. Minda vorbi neobi nuit de mult. Chiar bucuria. a ez receptorul. ² Termin cu codo i tul sta! spuse Minda.. imagina ia de care trebuie s dau dovad ca s-o g sesc.. o. începu s vorbeasc despre altceva. încât putea fi el însu i . ner spunzând la saluturi. odihnindu-se în bucuria ei. Apoi se opri în mijlocul unei fraze i se uit la ceas: era exact apte i jum tate. ce dracu îi faci?! Minda d du din umeri: ² Nu tiu. al acestui traseu... ha. într-un punct. e la cabinet. ÄCui? r spundea ea.intrat într-un fel de punct mort.. având oroare de troleibuzele hiperînc rcate.. bineîn eles. în sfâr it. tu... ea a început s .Ca i domnul Lebeziatnikov! ² De ce. absent . i ea. toat seara era de-o veselie f r margini. dar ea m-a rugat s stau.. m simt tot mai ispitit s -o caut acum. începu s râd . mi -e un dor nebun. f r s r spund nimeni. mergând încet. Egoismul t u e profund î7Ä. se repezi la telefon i form un num r'. care mie nu mi se potrive te. Fugi. care nu e ti în stare s faci pe plac unei mu te dac asta nu intr în. a teptarea. sau. pe nea teptate mai ales dac nu a g si-o acas i ar trebui s fac câteva eforturi ca s-o 159 V. apoi îl ridic din nou i form num rul. poate am amânat prea mult. i Ceea îl asculta cu aten ie. î i aprinse o igar . îl r ecuno tea cu greu. ne v zând pe nimeni. cu Medoia la. iar când deschise gura.. pe care l-a acceptat ca amant i so .. i Lauren iu. cu o vioiciune nepotrivit lui... f r pricin . g sesc. pân la apte i jum tate! ² E apte.... e exact femeia care îmi trebuie. cred c gestul meu ar dezam gi-o într-un fel. domnul Lebeziatnikov era probabil un ins folositor. a plâns. dar în fa a cadavrului unui om foarte apropiat nu ne speriem numai pentru c Äel" e schimbat. ÄE o sear furat ?" ÄCui?" întreba el.. poate e la sora ei... Renun . ha!. ² D -i un telefon.. Nu sar potrivi deloc cu mine.. Am vrut s intr m la o expozi ie. Minda. ce dracu sunte i amândoi a a de ciocoi? Ce dracu nu v însura i odat ? Când am plecat cu ea. undeva. cu lenevie. dar apoi. ² Ce îngâmfat împu it e ti! Spune c i-ai pierdut tu r bdarea.. ha.i aproape firea. ce s mai vorbesc. el râse înc o dat . progresiv . ha! Felul în care am zugr vit c utarea ei.. dup câte va clipe. tiu pe unde trece i. cum s spun.. Am s iau ma ina. Dar. Nim nui. lung. ha. dar nu cred. schimbându. S mergem. ² în calculele mele! spuse râzând doctorul. folositor societ ii. F cu asta de câteva ori la rând.. mult mai mult decât be ivanul de Marmeladov! Eu nu repro ez nimic egoismului t u. dar tocmai atunci închidea. -²-". m runta imagina ie.. dar.. încurcat c face o ac iune pe care tocmai o persiflase cu pu in înainte.. Bineîn eles c s-ar bucura dac m-ar vedea. Apoi se întoarse. pentru c e ceva schimbat acolo?! i totu i. cu tipul meu. S-ar putea s fie acas . primul ei impuls era s -l ocoleasc ca pe un stâlp incomod.. o voce plictisit îl anun c doctori a Ogrin plecase.. tu e ti. t cu. i nu pentru c mi-e dor. nu prea tare. Dac a avea firea ta. de fiecare dat diferit. inutil. du-te i a teapt-o. acum. am vrut s -o p r sesc în grab . v zând c cel lalt r m sese nedumerit. Când igara ajunse la jum tate. ² Ludmila. dup ce el se oprea în fa a ei. în.. de i ea nu tie c voi veni. cu care ea s-a obi nuit. ca i cum i -ai face ei pe plac... pentru c am spus asta.. n zuros ca un copil ( ea îl cuno tea atât de bine. oricui. apoi ridic din nou receptorul. oricum.. când îl recuno tea. de ce te faci ca i cum ai Äceda".. ² Nu-nu. Ascult . o spaim confuz care nu se potrive te deloc cu firea ei pozitiv .. dând din umeri. eu i-am propus s intr m într-o confet rie.

Minda ajunse în sfâr it în fa a casei ei (ea nu era sus. Nu era foarte probabil. teribil de dezarmat în fa a acelui timp inutil care trebuia umplut. Reu i cu greu s se dezlipeasc de fomulele sale întortocheate. la pasfogeni!" f cu ea victorioas . se amestec printre ei. Ultimul salut îl enerv atât de tare. ÄLa ce?" se întrerupse el o secund din travaliul s u gra ios. o criz de luciditate.. uimit. (Era mâncarea lui preferat . ajut -m tu. de. de... i tu ai s Vii s -mi aduci de mâncare cu suferta ul. absent. fumând. grav. eu sunt sut la sut !?" ÄGrozav! înseamn c ne potrivim foarte bine.. când primii spectatori ie ir în hol. c . o surpriz . fals .) ÄO criz de luci ditate" repet ea cu o ciud jucat . bineîn eles. atunci?" (în vocea lui era un început de enervare. (El îi s rut .. începând s -i povesteasc o istorie complicat cu unul Bojar. care.. Am s m internez. apoi înc unul i înc unul. r spunde! îl scutur ea. peste m tas ea bluzei ei. asta am s fac. da.) ÄS presupunem c . ÄLa un spital de.. de parc i-ar fi fost superior la liceu. tu e ti nebun de-adev rat.. tia asta cu precizie.. ap rându-se pe jum tate i fals de îmbr i rile sale care îl preocupau atât." etc. cuscufus?" ( sta era unul din numeroasele ei nume. ea îl privi mirat i el ad ug : ÄCe mai întrebi? Vicepre edintele!" (Asta nu mai era nici o mâncare i ea pufni... maimu rindu-se. nu -i a a.) ÄBine. pe tâmpl .. Brehariu povestea . etc. iubitule. Dar a doua duminic ?" El începu s râd . pe Älinia sterno -cleidomastoidianului" (cum explica el.i aduc?" ÄPre edintele!" spuse el. ce-ai s faci cu bietul Rollex?" ÄLui Rollex am s -i dau un picior undeva!" ÄIa te uit . punctându-i traseul i inser iile mu chiului cu s rut ri serioase." ÄAu!" ip ea u or. de o veselie f r scop. etc. a a c mai a tept o bun jum tate de or . Cu sare". mângâind-o. i ea începu s se apere cu seriozitate. nu sunt?" ÄNu e ti. o criz s -ar putea s am!" (Nu auzise ultimul cuvânt. ÄBine. ce pis loag e ti.. S presupunem c ai o criz . Avu ne ansa ² sau ansa? ²s întâlneasc o cuno tin . ai s m a tep i. Nu prinse prima pauz . un Caragiale inedit. or. unii strigau c e un Caragiale tr dat." ÄDe acord... f cu un tur de cinci minute i reveni. jucat îns .. pus în scen de Pintilie. de care vorbea tot ora ul....) Am s -mi pun deux-pieces-ul ala ruginiu. f cea ea. în ma in ²de i avea cheia ² salutat de câteva ori de vecinii ei de apartament. într-un râs scurt.. preocupate). i a patra?" ÄCe vrei tu. omul sta îl admira sincer!) Deodat îi trecu prin cap c ea se dusese la teatru.. i de ce nu e ti?" ÄPoftim?" ÄDe ce nu e ti nebun . ÄCu ce?" ÄAh. nevasta unui tab nu tiu pe unde. f r s ov ie. am s m internez la pasfogeni." ÄA. (Vorbi cu cumnatul ei. (Au!) ce -ai vrea s . etc...i revii!" ÄEu? Exclus! Sunt nebun pe via !" ÄBine. etc. eu nu m prefac. pentru c lui de -atâ ia ani nu-i ajungea timpul i acum iat minutele acestea lungi ca ni te fese interminabile i. la ie ire?" ÄBineîn eles. A treia duminic ?" ÄA treia duminic cartofi pai". precis.) ÄHai.. bra ele. un coleg de la Fundeni. ÄCum. ÄCe s presupunem. de.. Da.. i acesta se ag imediat de el." ÄA. asta prima duminic . te prefaci!" ÄCrezi? spunea ea. la oamenii pasfogeni!" ÄA. sânii. habar n -am. al ii. Ar trebui s fiu nebun !" ÄBine. la rându-i. da.) ÄP i sunt." ÄLa un spital de oameni. umerii. Cobora. dar s presupunem" insista ea. i. pentru c el o mu case de lobul urechii. în sfâr it. undeva la un spital. unde nu era i nici nu trebuia s soseasc ." Ä i cu el ce -ai s faci?" Ä??!!" ÄTe faci c nu pricepi? Cu el. în sfâr it. plimbându -se prin fa a teatrului. în hol. s rutând-o pe gât. Prefer s te tiu acolo decât în alt parte. dar cu cât trecea^ timpul. etc. nu vezi c . ÄDa. ÄBine. la D'ale Carnavalului. i ie ise un brouhaha"etc. un individ foarte reu it etc. care. un bun cardiolog. cu Rollex?" ÄBineî n eles. radiolog (cu care fusese coleg Minda la un curs de specializare). dar care îl enerva printr -un respect excesiv. O a tept aproape o or . la ce? (Cu indignare) La pasfogeni. Dar când o s ies. de luciditate. f cu el. i?! A. 162 163 care se culcase cu o pacient . Crezi c m prefac? Dar tu nu te prefaci. De mai bine de o lun ea îl pisa s -o duc la Municipal.. i sandaletele acelea cu. încât demar . etc..160 161 pueril sau ridicol lâng ea). cu amantul t u. în dosul urechilor.. doctorul BreJiariji. geamurile erau închise peste tot).. de vocea sa pe jum tate emo ionat c îi vorbea. spunea el. Va intra în pauz i o va g si. Ce porc rie. ÄEu? S te a tept eu? f cea ea vesel .. nu tiu. etc. pentru c primul lucru pe care îl f cea cum ajungea acas era s deschid geamurile i s ude numeroasele ghivece i vase cu plante. m internez. iubitule. etc.i place ie. d du un telefon surorii ei. sut la sut ?!" ÄDa. i dac ai s te îns n to e ti?" ÄExclus!" f cea el. Spectacolul începuse de o or i el se hot rî brusc.. probabilitatea aceasta se fixa.

dup vreun sfert de or ." da. a autodistrugerii. care -i sem na atât de bine în împ r irea ra ional . parc izbise într-un fier. îi era ei str in. Nu reu ea îns s-o particularizeze.i o nou igar . dar o inteligen îndelung exersat .JEt d'etranges fleurs sur des etageres. evident. Bine-bine. previzibil .. exaltat. Sau împotriva ei îns i?! El d du din umeri.. apoi. în primul rând. Firile lor gemene. cu un: ÄAm s te sun!" care-l z p ci pe cel lalt. care . din p c lirea destinului în fiecare ceas. al dracului de corect. 165 ') scuturând absent igara. a memoriei ei eterne. i a memoriei sale eterne! Pentru c o femeie ca Ludmila poate provoca astfel de suplicii psihice. i. oriunde te duci. Chiar dac ar fi lucrat. apropo. europene. Sau o cuno tea el prost?! Nu-nu. ie i apoi i trecu în goan pe lâng Brehariu.mai m runt gând. reu i s se lini teasc . avea timp i reveni asupra acestei idei. ro ea a care i se va urca cu siguran în obraji când el îi va propune aceasta. s citeasc . acesta va f i darul lui.. Äorientale". s dea câteva telefoane.. Ie i ca o furtun .. i apoi. ea nu f cea parte dintre sinucidari. ea.i ia plata pe loc. nu tia ce s fac .. de care. în orice clip . i acest timp când o c uta. da. dar i teribil! Dac for a asta a ei se întoarce împotriva lui?. Aceast Ädecen a gândului" îi apropia. oricum nu se gânde te la altul. nu. Ha. inutil . de unde putea vedea intrarea. intr în sal .. ce pl cere. chiar foarte curând. c ea e în stare. ar fi lucrat prost.." .! El nu era la fel? De vreme ce o pl cea. Era obosit. eap n . ca o hârtie alb . o lovise o singur dat . de stridente. ci devenim furio i pentru c lovim cu pumnul în mas "). Acum. pentru orgoliul lui. de a te vida de cel.. va fi o fars . din tristul Ätras pe sfoar " cotidian.i debiteaz cele câteva fraze. se entuziasma tacit Minda. f r aceast mândrie?. Numai atât?! în definitiv. De ce dracu nu se însura cu ea? (O clip auzi timbrul lui Ceea. un nume care nu treze te nici o asocia ie. aproape ca un b rbat. oare. s . .. vor face nunt religioas . Trase ma in mai într -o parte. acest gest unic. în cele mai variate clipe i dispozi ii. ca i lui. urlând.) De ce? Dar ce importa asta? Ceea ce îi lega nu era oare mai sigur decât o idul . nu era capabil decât un om foarte inteligent. de vreme ce i pl cea aceast corectitudine inuman a Ludmilei. el înjur încet printre din i i se dep rta. blestemând în gând obiceiul ei idiot de a scoate din priz telefonul ² asta în perioadele când era nemul umit de el ² obicei de care nu putea s-o dezve e.cu mult haz. o c snicie fericit . cum din nou trecu cineva i-l salut . Chiar gândul. spre stupoarea lui. ce exerci iu fantastic. câteva ore cu gândul numai la ea. cu inteligen i. involuntar.. zâmbi! Ce intui ie profund avusese ea în acea clip ! El urma s isp easc luni de zile gestul s u. a timpului ei liber. ² i Minda începu s râd u urel când î i imagin surpriza ei. de mii de ori î i va proiecta.. cel pu in cu un reflector aprins.. în preg tirea acestui mister. Ar fi vrut s se duc pu r i simplu acas . snobism. vis-â-vis.. erau împreun de mai bine de doi ani i el nu putea ghici unde putea ea s fie. alunecat o clip la aceast enormitate. de parc ra ionamentul s u era o urmare logic a propriei sale mi c ri din umeri (unde citise asta. siguran a aceea a lui c . al lor. ei vor r mâne logodi i! Ipromessi spozi! C snicia era una din cele apte taine biserice ti. era una din pun ile cele mai sigure ale iubirii lor.. Unde putea s fie? Iat . un timp pierdut ca s-o g seasc . eclosent pour nous. îns . c zând cu aceasta atât de jos în fa a ei. s te sim i pe un fel de scen .. când ea îl dep ea în toate acestea.. cu precizie. Geamurile erau închise. uneori..i aprinse o igar . la orice or . pre ioas . infra-gesturile. cum Ludmila nu ap rea în holul deja aglomerat. pe care o alta. pe care e notat un num r de telefon.. de ce atâta masculinitate în minutele ei de ur . de r ceal inuman .. structurate. Grozav asta. dintr-o decen a gândului. într -un loc de unde erau vizibile doar geamurile. Äcurate". Medoia o intuise bine. se va face i asta. dintr-o prea bun p rere pe care o au despre ele 164 însele.î i ceru abrupt scuze. când o a tepta ² ra iona el ² era un timp al ei. Deschise radioul i. refuzând s gândeasc cele zece secunde cât s rea bricheta din bordul ma inii. penibil înv ate pe de rost. într-un stâlp de o el!... aprinzându. care i se revela doar lui. f r nici un nume al turi. i surescitarea cu care petrecuse ultimele dou -trei ore îi l sase un reziduu nepl cut. s-o complice cu un epic cât de cât verosimil. fantastic ... previzibile.. decenii. lovind înapoi. continu el. dar de ce în irup ii atât de brutale. aproape senzual . tia asta cu precizie. e un imbecil cel care contrariaz conven iile m runte. dar. de tipul ÄFiodor Mihailovici" sau din lucheria balcanic . când alergase la teatru. nu-i a a. era ceva care nu se Älipea" deloc de ea. care îi f cea i lui i ei. evident. al tribului? Bineîn eles. apoi. s lucreze la cursul s u. care va r mâne unic pân la sfâr itul lumii! Ea l-a privit alb . Sau chiar dac se gânde te. ea nu amintise niciodat mândria aceea a ei. s se înal e spre o logodn ? C snicia l or. ca i cum s-ar sim i mereu privite. era un mister. dar. o priv ea uimit i însp imântat. i în jur. da. apoi se opri. Nimic din romantismul bolnav. Ea nu amintise niciodat despre aceasta. dac ea nu se gânde te la el. câ iva prieteni fâstâci i. Minda îi fu recunosc tor c exist . ascuns . n -ar fi fost acum în stare. atâta r u! Atâtea plictiseli! Ar fi iubit-o. parc William James? ÄNu d m cu pumnul în mas pentru c suntem nervo i. s ajung o logodn ? S se întoarc . O umilin feroce pentru el.i disciplineze gândul. n-o g si. când îl domina în toate acestea i el se l sa dominat. Te pomene ti c era cu un b rbat? Gândul sta îi mai trecuse de vreo dou ori prin cap. acea scurt scen când rid icase mâna.. dintr-un ? j fel de.. i o rud înviat din te miri ce cotlon al memoriei. Ce senza ie. dar îl l sase s cad imediat. ca o igar proast . gesturile. de dispre .. Se întoarse la ea. întuneric peste tot. ca i cum s-ar vedea mereu în oglind . inuman de corect.. logodna asta a lor nu era un miracol? O c s nicie nu aspira oare. Nu nu. feminitatea aceea t \ a ei. un timp. era una din acele femei < care se poart corect. încet-încet. o dat pentru totdeauna. dar. avea atâtea de f cut. a. decât un cretin cu cocard care. zâmbi Minda.

injuriind sau trivializând totul în jur, le ignor . ^__j,.Ridic ochii întâmpl tor i, spre surpriza sa, v zu geamurile lumi nate, deschise. De cât vreme? Trecu peste primul impuls de a s ri din ma in . R mase s - i termine igara, eventual s - i aprind înc una pe i care so fumeze, calm, relaxat, pân la jum tate.fUra gesturile pripite, spiritul panicat, i st pânirea de sine, uria , de care d dea dovad de H atâ ia ani, în atâtea mii de împrejur ri, mari i mici, era una din sursele autorit ii sale incontestabile. Cu atât mai mult cu cât era o st pânire de sine veritabil , ea se exersa i exercita în solitudine, f r martori, f r 166 spectatori, Äcu toate proiectoarele stinse". Ha, asta era o mic diferen între el i ea. La ea se sim ea asta, intuise i Medoia, care o v zuse doar un ceas, dou ; la ea era cel pu in un reflector aprins, unul" nu prea puternic, cu un voltaj nu prea mare, dar în permanen ... o Äpin ", cum spun cinea tii, pentru a colora, a îndulci, pentru a pune mai bine în valoare un farmec real. A, bineîn eles, real, nu se truca nimic, nu se tri a, nu -nu, chiar gândul la a a ceva ar fi putut fi deplasat... în definitiv! i el î i mi c din nou umerii, era femeie, nu? O femeie sut la sut , milion la sut ! Femeia lui! î i aprinse o nou igar (din nou cele zece secunde de vid psihic perfect, o performan a sa, pân s rea bricheta), o fuma pân la jum tate, f r grab , de parc ar mai fi avut de a teptat o or , apoi o turti în scrumier , împinse recipientul de metal îngropându-l în bord, scutur cele câteva fire de tutun de pe tapi erie i de pe veston, ie i, încuie portiera i travers strada. Era târziu, trecuse de unsprezece. Urc încet sc rile (ignorând liftul, cu atât mai mult cu cât se afla jos, la parter, la îndemân ), c ut cheia de Yale de la apartamentul ei în buzunar, cu vârful degetelor, i, ciudat, în clipa când o g si, când degetele o recunoscur , sângele începu s se agite. î i sim i artera temporal zvâcnind încet, o u oar vaso -dilata ie, undeva, pe gât, ap ruse probabil o abia vizibil ro ea , chipul i se f cuse mai alb, o paloare pe care în semiobscuritatea sc rii cine s -o descopere? Doar el, el, care privea dinl untru, din corpul s u în afar . Capitolul VI Unde fusese?! i Ludmila r mase pe gânduri, de parc ar fi încercat s - i aduc aminte pe unde umblase. Minda f cu un gest scurt, cu mâna; I nu-l interesa prea mult r spunsul ei. Era fericit din clipa când o v zu, începu s se bucure c o a teptase, c o c utase ore întregi, c nu f cuse nimic, c pierduse vremea ca o umanizare a timpului s u atât de programat, de ra ionalizat. ^ ² Am sunat la tine de câteva ori, spuse ea. Se a ezase pe un scaun lâng fereastr i - i aprinse o igar . Vrei o cafea? îl întreb . ² Nu. A bea ceva. ² Ia- i. Eu nu beau nimic. Vreau s m culc într-o jum tate de or . Am o cefalee idioat de vreo dou ore. ² De când te caut eu!... râse el, i ea îl privi mirat . Probabil c se gândea la altceva. Minda î i f cu un ÄMartini" sec (el o aproviziona i pe Ludmila cu b uturile lor preferate, a c ror ob inere, de cele mai multe ori, nu era o treab prea simpl ) i se r sturn într -un fotoliu, cu o igar în mân . Apoi, în mijlocul unei conversa ii ce lâncezea, el arunc ² f r nici o r\d preg tire, f r s-o avertizeze în nici un fel, departe de ea ² dorin a lui ca ei doi s se însoare, cât de curând, s fixeze data c s toriei i, a teptând reac ia ei, sau irul ei de reac ii, se preg tea s puncteze clou-uh nunta religioas . Asta va fi într-adev r... Ludmila la început p ru c nu auzise bine. El o privi, a teptând m car o reac ie facial , apoi repet , cu un început de nervozitate, dar i de bucurie crescut ² propriile sale fraze i cuvinte, auzindu-le, începur s -l entuziasmeze u or ² dar ea îl întrerupse la jum tate, stinse igara, se ridic i, f cându- i ceva de lucru, îi spuse, neprivindu-l: ² E prea târziu acum s discut m asta... sunt obosit , crede-m . S l s m pe alt dat . ² Pe alt dat ? râse el, privind-o, nevenindu-i s cread . Eu î i cer mâna i... ² Ia te uit ce formalist ai devenit!... zâmbi ea, trecând în buc t rie. Acolo se auzi robinetul, apoi ea reveni i spuse, începând s - i preg teasc patul: Tocmai pentru c e un lucru care... care m bucur prea mult... care trebuie s m bucure i... tocmai de asta, te rog s m mena jezi i... haide, du-te, vorbim mâine. ² De ce s m duc... a vrea s dorm aici, n -am nici un chef acum s m urc din nou în ma in i... ² Foarte bine! f cu ea cu aceea i absen în voce. Pijamaua ta nu-i curat , am s - i dau o c ma de noapte. ² Ai a a ceva? întreb el, amuzat. ² Bineîn eles, i-am f cut una, ce-ai uitat? Nu mi-ai povestit c dormeai, când erai mic, în c m i de noapte lungi, cu arnici, cu mâneci largi, în motive na ionale?... Uite -o, i-am mai ar tat-o! ² E adev rat! spuse Minda, ridicându-se i luând în mân c ma a de noapte r neasc , exprimându- i uimirea sa, cât de bine seam n cu c m ile copil riei sale. ² Dar, bine... râse ea, ai mai v zut -o cel pu in o dat i ai f cut exact acelea i remarci: cât de bine seam n cu c m ile în care dormeai când erai copil i de unde am tiut eu etc, etc. ² Da?! f cu el, cu c ma a înc în mân . Apoi o l s , se rea ez , î i reaprinse o igar , pe care, dup primul fum, o privi cu oarecare uimire, apuc paharul, dar nu b u, turti igara i începu s - i priveasc vârfurile pantofilor, fluierând încet. Ludmila era în baie; începuse demachiajul, sp latul si toate celelalte, care ei îi luau în fiecare sear mai mult de o

168 169 jum tate de or . Minda se ridic , se asigur c telefonul e în priz i p lec , f r s mai spun o vorb . Cum ajunse acas , ridic receptorul i form num rul ei. Apelul se f cea în gol. Se a ez la mas i lucr pân la trei diminea a. A doua zi o c ut la policlinic . Cum dormise? Bine, de i durerea de cap o trezise dup vreo dou ore i diminea a ced abia, la al nu tiu câtelea antinevralgic. Minda îi propuse s vin s-o ia, la dou , cu ma ina i s m nânce undeva, împreun . Ea refuz , avea câteva curse de f cut, o prob la pantofar, ora ei de masaj, s pl teasc chiria etc. ÄChiria am s i-o pl tesc eu!" se oferi doctorul, i ea îi mul umi, o scutea de un drum, dar, oricum, mai r mâneau destule de f cut. i dup aceea? A, nu-i spusese? Melina (asta era o coleg a ei) luase ni te bilete la ÄAro", la un film american, f cut d e Arthur Penn, Ä tii, la, cu Bonny and Clyde, la opt i jum tate"... ÄDa...?!" f cu el i promise c va fi i el acolo, la i dou zeci, le va a tepta în fa i, dup aceea, le invit pe amândou la ÄCapsa". ÄGrozav!" f cu ea, dar de unde va lua bilete? El râse i spuse c avea peste tot pacien i, chiar i la Difuzarea filmelor... Ea îl mai întreb apoi unele lucruri, m run i uri casnice, femeia lui, Ana-neni trebuise s se interneze pentru o spondiloz recalcitrant i erau o gr mad de mici plictiseli cu rufele date la sp lat, cu cineva care venea dou ore pe zi, aceea i femeie care treb luia i la ea, de dou ori pe s pt mân etc, etc. Minda a ez receptorul într-o bun stare de spirit i se dedic apoi zilei de lucru ce îl a tepta, deosebit de înc rcat . Dou ceasuri, vizita, dou ore la special , o comunicare ce trebuia terminat pân duminic etc, etc. în ciuda nop ii nedormite, se sim ea perfect odihnit, ideea muncii îl însufle ea de -ajuns, el însu i se compara adeseori cu un bun cal de povar , dintr-o ras anumit , pe care un drum desfundat i o povar m rit , ore întregi de încordare nu fac decât s m reasc , s înzeceasc for a i rezisten a la efort. Unul din animalele acelea ² spunea el, râzând ² pe care îi sperie i indispune prezen a biciului; c ru a înc rcat cu butoaie sau bu teni, nu. Ä i eu îmi trag bu tenii mei, cu veselie, iar dac drumul urc în pant , zâmbesc, râd, cât m las z bala! i abia dup o zi plin de tras, de c rat, 170 m a ez odihnit în fa a c r ilor mele, a fi elor, a însemn rilor care m a teapt . Atunci abia sunt de neînlocuit, de neconfundat, ceea ce fac eu, atunci, reflexele mele psihice, capacitatea de a m concentra sunt numai ale mele... aici nu m poate imita nimeni. Pe mine, efortul, i mai ales efortul îndelung, m stimuleaz , m odihne te chiar. Eu sunt un greoi! i în iubire sunt la fel: eu intru greoi într -o iubire i ies greoi din ea. Dintr-o prietenie. Totul în mine, la mine se face, se întâmpl sub acest semn, al rezisten ei, al greoiului. U urin a mea iese din greoi, inteligen a mea iese din cazn . Originalitatea mea a ap rut dup zece ani de efort subteran, gre os, neomenesc, când al ii din genera ia mea avuseser timp de trei ori s str luceasc i s se rateze. De aceea mi -a fost întotdeauna sil de orice fel de precocitate! Eu sunt contrariul unui astfel de tip, de individ, care se adapteaz , la dou zeci de ani, perfect acestei lumi, care îi vine ca o m nu , i aceast adaptare atât de u oar , ca un dar, îi confer , apoi, firesc, farmec, inteligen , umor, succese, false succese, fantastice îns , la vârsta la care trebuie s vin succesele, când e ti pe jum tate îngropat în adolescen i în semilegendele ei, când lumea se deschide cu un efort doar pe jum tate i atâtea lucruri care, pentru al ii, sunt de ne atins, tu le iei, le rupi cu u urin , cu elegan ! Da, atunci mai supravie uie te acea elegan cvasi-feminin , acel farmec care te face, brusc, iubit, c utat, imitat, invidiat, oho, ce invidiat! i eu am invidiat, odat , pe unul din ace tia, un ins doar cu patru ani mai mare ca mine, care, din anul cinci, avea pus la punct o lucrare despre Influen a secre iei hipofizare asupra cre terii osoase, sau a a ceva, pe care nici n-a citit-o bine la cercul tiin ific al facult ii c a i ap rut în vreo cinci reviste str ine, împreun cu un interviu al lui, unde tinerelul ar ta c e la curent cu ultimele reviste nem e ti i engleze ti, apoi au urmat toate celelalte: un post la o catedr , complexele profesorilor, admira ia religioas a trei genera ii dup el etc. Ast zi? A disp rut. E la aceea i catedr , lector de zece ani, de la acea lucrare n -a mai publicat nimic esen ial (s-a pasti at, s-a plagiat, bineîn eles, cât a putut, dar ceva nou n-a mai fost în stare s spun ), lucreaz i pe undeva, la o policlinic special , de uz intern, pentru tabi de mâna a doua, cu care s-a i împrietenit, e invitat din când 171 în când pe la o vân toare, i-a adus un cumnat, medic de ar , la un spital jude ean, e înc plin de farmec, tie o gr mad de bancuri, politice mai ales, pe care le spune irezistibil etc. etc. O paia , inteligent , citit ² are totdeauna la îndemân vreo cinci titluri i vreo trei-patru nume, asociate cu laboratoarele la mod , pentru c exist i aici o mod ² universit i la mod , metode terapeutice la mod ² împu c oricând o viz în Occident, unde casc gura la vitrine sau vede oameni de-a doua mân . O paia ! i cât l-am admirat atunci, cum îl invidiam, gloria lui \ i-a venit la timp, a îmbr cat-o ca pe o m nu moale, de piele parfumat , un licean genial, un mimetic, un seduc tor, un cuceritor. Când îl v d acum, uneori, m amuz o jum tate de or , o or uneori, m despart de el bine dispus, îmi spun: «Ia uite, domnule, insul mai are resurse, l -am judecat pripit, mai tii...» i las unele din frazele sale cancaniere s -mi reverbereze în memorie! Peste o jum tate de zi l-am uitat complet îns , iar dup dou -trei zile aflu c a difuzat urbi et orbi întâlnirea noastr i mi -a atribuit ni te lucruri de care i se face grea i celui care mi le comunic , nu numai mie. îmi pune în gur o calomnie la adresa rectorului i, de cele

mai multe ori, nu direct, prin no iuni, ci mai mult las s se în eleag prin semne din ochi, din gur , zâmbete pe jum tate, toate astea la care e mare me ter, c a fi un fel de reac ion ar politic, c resping sistemul nostru de asisten medical i social , c ruia îi g sesc grave cusururi, c m revolt împotriva interdic iei medicilor de a profesa privat, c m-am l udat c dac mi s-ar permite s deschid cabinet, chiar numai dou jum t i de or pe s pt mân , mi-a cl di o vil i mi-a cump ra dou ma ini, c reflectez la o propunere a universit ii din Geneva sau din Lyon, amestecând bineîn eles lucruri reale, pe care i le spusesem, cu altele, inventate sau f când, ceea ce e i mai abil, un fel de «montaj» din lucruri strict adev rate, nemin ind nimic, o iot , cu atâta art îns , cu atâtea clipiri din ochi, zâmbete fine, cu subîn elesuri, schime faciale, umor, farmec, inteligen , încât cel de care se desparte duce cu el, pe jum tate aiurit, un denun politico-profesional de toat arta. Da, asta e, câte un copil din sta minune ajunge pân la urm un biet delator, de fin clas , perfect voluntar, neretribuit, un cinic de mâna a doua, care se 172 hr ne te pe ascuns, ca un gândac, din lichelismul s u pe care i-l admir la nesfâr it! Are i un nume de sta latinizat, de origine neslav , îl cheam Catul, dou silabe perfect neplebeice, care amintesc imediat de -un ilustru scriitor antic, de i taic -s u a fost func ionar la vam sau la po t , am uitat, nu mai in minte! în ultima vreme, nemaiputând s - i valorifice la nesfâr it lucrarea aia de treizeci de pagini din facultate, în a nu tiu câta variant , s-a apucat acum s fac carier politic : a ajuns pre edintele sindicatului sanitar din ora , a fost chiar într-o delega ie în Finlanda i Iugoslavia i d de în eles, la toat lumea, prin începuturi de fraze abil întrerupte, c tie o gr mad de lucruri care, în curând, vor schimba politica unei jum t i de continent; a început s se priceap l a politic ² a uitat, s racu, c a debutat ca cercet tor în biochimie ² i las s scape câte un nume, un titlu, cum ar fi Memoriile lui Churchill, Tro ki sau Chestov, s-a ini iat în cancanuri politice mondiale, î i vorbe te cu multe am nunte despre pactul Stalin-Ribbentrop sau despre culisele asasin rii lui Che-Guevara etc, etc. O paia !... Altfel, gra ios i, dac îl întâlne ti o dat în gar , din întâmplare, când tocmai ai pierdut trenul, te poate amuza o jum tate de or ! Trei sferturi de or ! Poate deveni i util: are o colec ie impresionant de serie-noire²uri pe care le împrumut cu pl cere, cu real pl cere, convins c te scoate dintr-o mare încurc tur ! i-a a i este..." ... Minda nu reu i s ajung la film, în ultima clip fu chemat într -un consult, la un caz grav, dar le a tept la ie ire i le invit , a a cum fusese vorba, la ÄCapsa" unde cei doi mergeau cel pu in o dat pe lun pentru al ul Äbonne-femme" sau medalionul de c prioar al casei. De data aceasta erau în trei, împreun cu Melina Ionescu, coleg cu Ludmila la Clinica universitar stomatologica, o femeie m runt , cu o fa foarte vie, cu un fel de inteligen ascu it , r ut cioas , divor at de curând. Era prietena-confident a Ludmilei, pe care aceasta din urm o Äar ta" destul de rar ² Minda o întâlnise doar în vreo dou rânduri i de fiecare dat venise nechemat, din proprie ini iativ . Cele dou femei care sem nau atât de pu in, dar care cimentaser o prietenie de peste cinci ani, se vedeau s pt mânal, dou -trei ore, când se retr geau undeva, într-un interior, beau 173 cafea i discutau ca doi b rba i tot ce le privea pe amândou , un fel de prietenie-alian contra tuturor, în care se analiza totul cu o r ceal aproape politic . Toat seara, Minda încerc s Äse apropie", s-o câ tige pe Melina Äca aliat" în favoarea sa ² cum o spunea, pe jum tate în glum ² o rug pe Ludmila s -idea voie s-o invite la el, cu ea împreun , s asiste la una din Ä edin ele lor de magie neagr ", s ias undeva, cu ma ina, în trei, împreuna cu Bob, b ie elul de opt ani al Melinei etc. Cele dou femei r spunser cu amabilitate asiduit ilor sale, luând totul în glum , de i Minda nu glumea. La sfâr itul serii, Minda nu era avansat cu un milimetru în gra iile Melinei i, spre uimirea sa, observ c rezisten a principal venea din partea Ludmilei, care- i ap ra cu o tenacitate pueril mica ei citadel , senza ia ei de a putea fugi undeva, acolo unde el nu putea s -o urm reasc , sau... în sfâr it, prostii! Minda ridic amuzat din umeri i, cum tocmai în clipa aceea intr în restaurant un grup condus p\de dr. Velici i so ia sa, se constitui pe loc o vesel mas comun . Velici era împreun cu doi colegi clujeni, ambii efi de catedr (Velici nu ie ea niciodat într-o companie oarecare, dar inteligen a i priceperea sa profesional te f ceau s -i ier i spiritul uneori evident utilitarist), un chirurg i un epidemiolog, i seara se lungi peste m sur . într-un aparteu, Velici îl anun c Ro ea vrea s -l vad , i dup ce Minda f cu unele rezerve, pe care Velici le anihila glumind i sco ând un fel de m runte ipete ce la el erau un semn c se amuz colosal, stabilir o întâlnire pentru s pt mâna viitoare. în noaptea aceea, Minda dormi la ea. (O chem la el, dup ce o duser acas pe Melina, ce se ame ise pu in, dar ea refuz .) Noaptea aceea sem na îns cu celelalte nop i ale lor, ea fu din nou a lui pân la ultimul fir de p r din coama ei întunecat-ro cat , noaptea se dilat din nou, se adânci, prinse muchii, vârfuri, ei devenir din nou singuri, singuri-pere-che, vii i treji în somnul celorlal i, rotindu-se în patul acela al lor, c zând, ag ându-se de peretele nev zut, ironic, lovindu-se de mobile care nu existau, împingând cu piciorul covorul care alunec nu într-o parte, ci în sus, i-apoi în jos, pe-un fel de du umea în valuri mare, pe care inimile lor se rostogoleau abia ag ate de carne, o Ämontagne-russe"cu lumini 174 ro ii i verzi- ip toare, orange i albastru-pal în jurul lor, dar ce era asta: în jurul lor? Cum, în jurul lor?... i cele dou vagonete înl n uite, cele patru bra e i patru sau opt sau aizeci i patru de glezne i mii de degete, o roat sub ire cu gâturi în loc de spi e ² ce spi e! ² i tendoanele întinse, încât cineva, un deget distrat i mistic, ar fi

putut, din întâmplare, din pur întâmplare, scoate un sunet, nu import care, dac le-ar fi atins tendoanele acelea sub iate i b tând ritmic ca ni tere artere, iar arterele lor... oho, arterele lor cu adev rat b teau, dar nu în corpul lor p r sit pe jum tate, ci în aer, sângele alerga în aer, în aeru l acela întunecat, i nu înscriind ovale i curbe ov itoare, uneori drepte chiar, care se stingeau ca focurile de artificii ² scântei de sânge, ce lucru perisabil! ² cel mai adesea arcuri m runte de triumf, o curbur orgolioas , candid , pueril pân la geam t... rigide erau articula iile lor, sutele, care fuseser , în epe nite, o artroz generalizat trecea ca un val prin membrele lor, nimic nu se declina, nimic nu se mai flexa, rigiditatea inimii lor li se scurgea în membre. Din când în când se priveau, cu un hohot de râs care nu se auzea, el îi d dea un pahar plin cu o b utur oarecare, un pahar din care beau împreun , cu lichidul scurgându-li-se pe b rbie, pe gâtul indiferent, pe jum tate de gips, ceva dulce-animalic se r zvr tea în ei, ceva din nou i iar i i gara i f r istorie, ceva înc p ânat i fix, ceva monstruos, a a cum sunt îngerii, el întindea mâna, aproape cu timiditate, desigur cu timiditate, i b atingea pe gât i îi asculta prin bra tres rirea înceat a c rnii, a a cum bunicii no tri pr indeau un post, înecat undeva în cosmos, în c tile lor misterioase, în aparatele lor Äcu galena", i el întindea i î i retr gea bra ul i contactul se t ia, miraculos, de necrezut, i beau din nou, aruncând cu senzualitate lichidul în trupurile lor disp rute, i vinul sau ce pastele m sii se g sea acolo în pahar se afunda în afluen i pripi i pe pieptul s u, în p rul inelat i m t sos, pierzându -se apoi, alcoolul acela, ca o ap ce se afund într-un nisip avid, curgând încet, muzical, pe gâtul ei intermin abil, pe um rul ei care pulsa... El se apleca apoi, mereu cu timiditate, el, deja obosit de dragoste, i îi s ruta genunchiul, pulpa lung a piciorului, i o clip , printr-un efect simplu, el îi v zu picioarele ei interminabile, dup care ar fi recunoscut-o dintr-un bilion

L
175 de femei cu glug , picioarele ei care duceau o via a lor, care aveau un orgoliu al lor, o mare a lor prin care înotau i o forfecau, întâmpinând rezisten e abia sim ite, care le rotunjeau dumnezeie te mi carea lor hipnotic , sigur de sine, înalt- i-melodios-imbecil , coborî din nou, cu buzele pe gamba ei, apoi înv luind-o, ajunser avide la genunchi, sub rotul , în golul acela str b tut de vene, f r nume în limba român refugiul tuturor spiridu ilor pubert ii ei, înc prizonieri, pe care buzele sale calme, sigure, îi eliberau pe rând, devastând cu o ur în eleapt virginitatea acelui loc, apoi urcar din nou, încet, tiranic, pe un drum care se lungea ca o gum , i îi întâlnir Ägura ei întunecat ", cealalt gur a ei, capul ei f r ochi i f r frunte, ca un capitel spiritualizat al unor coloane atât de sub iri i de vii, pe care le unea, animalul acela atât de diafan, ve nic necunoscut, ce tr ia acolo, Äfemeia aceea", f cut din cele dou picioare i un craniu negru-blond, ce le unea, un sex-creier ce gândea i domnea, acolo, pân la centur . Erau, evident, dou femei suprapuse, un cap, un craniu negru-m t sos, care Ägândea" peste trupul acelor dou picioare lungi, peste cei doi genunchi, peste cele dou glezne ²unde erau sânii acelei femei i bra ele ei? ² iar deasupra era Äcealalt " femeie, cea care se ar ta, cea vizibil , care umbla sau plutea sau se mi ca deasupra Äceleilalte", a a cum umbl clownii pe picioroange, sau, mai bine, cum apar, peste rumegu ul unui manej de circ sau pe str zile vreunui or el, anun ând spectacolul Änemaiîntâlnit" din acea sear , o form vesel-hibrid , un lung halat sau Äpielea" din stamb ip tor colorat a vreunui leu, giraf , m gar, cal troian, în care se mi c doi in i suprapu i, unul Ämembru inferior", cel lalt Ämembru superior" al acelei forme hibride, centaurine, al acelui Chiron atât de infantil -proteic, de plastic, al acelui animal uria cu pielea din m tase aurie-fâlfâitoare sau din pânz ieftin , cu o coad ce se mi c , cu picioarele din fa sau labele din fa ce bat aerul, cu întreg corpul acela atât de dezarticulat i de nostim, cu capul enorm, cu mi c rile într -o panic vesel . Dou femei suprapuse, un fel de monstru pe malul m rii, cu capul sfâ iind norii, cu sânii | /"N proiecta i pe azurul dep rtat, cu bra ele sub iri i lungi în care se încurc i se sfâ ie pânze de cor bii, un co mar surâz tor salvadordaliesc, o

I
femeie-apocalips, necesar , etern , atât de straniu-domestic ... De undeva, de Äsus", dou bra e ale nu tiu cui îl împingeau, îl tr geau, îl respingeau cu un fel de scâncet al mâinilor, el îns , buzele sale res -pectuos-avide i înc p ânate, obrajii s i se lipeau de acel Äcraniu m t sos", de buzele enorme ² un cap atât de sferic ce râdea cu o gur dispropor ionat , ca o masc a nu tiu c rui zeu primitiv ² i înjur pluteau, enorme, pulpele albe, ca dou pete electrice, într-o mi care acvatic , oarb , fascinat . Sânii ei începur s vorbeasc , distinct, coerent, i atunci când el îi prinse i îi s rut cu brutalitate, Äei" se sufocar literalmente, frazele Älor" se sparser ca ni te litere decupate ce se amestec pe o foaie de hârtie alb , ca un înecat ce se duce la fund în apa unui bazin pardosit cu

epuiza i. . abia putuse s telefoneze la policlinic . se iubeau i acum. antice. într -o suflare. Minda nu avu r bdare s fie chemat. ca o scândur ! ² cu sudoarea care îi înghe a pe coapse. de ei în i i. Sau altceva. ce are. Da... înc frumoase. ceva sim it. lâng telefon. probabil c se i afla în tren la acea or . un zâmbet pe care nu-l v zu nimeni. continu tot el calm. dar el i -l ap s pe gur . de în el tor de bine lipit de oase. el g si un bilet cu câteva rânduri. semilucid . veni leg tura i îi auzi vocea uimit o clip . o odihn joas .. cu trupurile frumoase. Minda d du telefon la informa ii Gara de Nord. îi d du câteva recomand ri în leg tur cu ni te treburi m - . de el însu i.. din nou ov itor. tergându -se pe buze cu palma.. calcul ora la care ea ar fi putut ajunge acas . pe sâni i pe gât. erau satisf cu i unul de altul. mecanic ." apoi. dac . cu o deta are total . în aceea i sear ..A doua zi ei nu se v zur . aprinser o igar . îi acoperi umerii cu un cearceaf i ea zâmbi în întuneric. i ei se recuno teau. cu sângele care c dea dulce în corp. un simplu mers lent. totul r mânea curat i pur.. el se ridic . exact în clipa când ea ar fi dorit acest lucru i. sau plantele mici diferen ele de lumin . într-un partizanat al c rnii lor. la ea. tat l ei era bolnav. într-o dragoste de o noapte. o particul ce urc în zigzaguri vagi într -un lichid incolor. printre ei.. de el?. calm . Dar bine. E bolnav? Ce are? Da.. atunci. un pom sau cine tie ce imbecil ce i se postase în fa ... ca pe o mas de opera ie. ea arunc într-o parte perna i sta întins acum. înc o dat frate i sor . dar era ve nic ocupat i. concrete ivagi totodat .. Acas . era un accelerat de Cluj ce plecase cu câteva minute înainte de ora nou . cu haloul lor material.. ei nu erau în stare s fac nimic decât ce era curat.. curat . povestea x lui cardiac . edin de catedr . o c dere înceat . într-o nou pauz a ei. r spunse ov itor vocea ei. spre stupoarea lui.. ca unul din aceia care sap gropi. din gar f cuse num rul de la clinic . chiar i în clipele acestea. ast -sear .. i deodat ‡ /încordat. apoi glasul telefonistei care întreba mereu. altfel s-ar fi f râmi at ca ni te foi uscate de tutun. primise o telegram sau un telefon de acas i plecase în tromb . o mi care haotic . dar ce se întâmpl ? irupse el din nou. senza iile amorfe. Nu. un pas pus înaintea celuilalt. de parc limba ar fi fost înc umflat de un anestezic care se scurgea încet. irupse el deja enervat. apoi. acolo. într -un incest diafan. dar. Ce. spre cas . într-o iubire. tr it. S aranjeze? Ce s aranjeze. în care-l anun a c pleac acas pentru câteva zile. la un etaj superior. inferioar . cum se poate s . ca o rug ciune care se spune dimi nea a.. o fug a ei lateral . un curent 177 nehot rât de aer rece se strecur peste mobile. când trupurile lor se priveau cu polite e. diminea a era undeva. ei se Äalegeau" din nou. la Sebe . repede.El o ridic . când voi putea s te informez mai exact. binef c toare.. nehot rât . i se spuse. o înaintare într -un relief pip ibil cu antenele nev zute cei cresc subit. ca i coarnele unui melc somnoros.?) Ce se întâmplase? Era ceva grav. La Sebe ? întreb el. se i internase deja. cu o epuizare aproape religioas . cu un fâsâit aproape sesizabil..pl ci de faian azurie. f cu ea. Nu -nu.. binef c tor. Minda avea cursuri dup -amiaz . deci. dificile. (Ca i în clipele când el o a tepta în mersul ei absent.i încheie fraza. b u i începu s o tearg încet cu un prosop.. sâcâitor. i f cu comanda ce dur îns neobi nuit de mult.i închipuie m car o clip lung c ar putea fi el.. atât de bine. de la p oliclinic . Nu avusese timp. pentru c era incapabil s se mi te. carnea asta ce n u trebuia frecat prea tare între degete. pe jum tate.. în sfâr it. aproape jignitoare prin laconismul lor.. Era adev rat. o noapte care se repercuta în viitorul sentimentului lor ca într -un ir de oglinzi paralele... un preinfarct?. i-l apropie de buze i ea îl refuz . o pauz cu ni te voci str ine pe fir.. cu totul altceva.. v zând c ea întârzie s . gurile lor î i reg sir sunetele la început greoi.. iar a doua zi sau a treia zi diminea . melodios.. înc a lor. c ea î i luase în prip câteva zile de con cediu f r plat i plecase la p rin i. era ceva de aranjat? f cu el i din nou urm o pauz nefireasc dincolo. s tui. într -un fel bolnav. contemplându-se. bra ele. nu e nimeni bolnav. lin . e. Nu-nu. i se spuse. când el o c ut la spital. ov itor. stins. apoi. pe sfert acoperi i de cearceaf. i s prind trenul. dac nu mâine sear cel târziu. o chemaser p rin ii i îl va suna la telefon. ca o musc : ÄVorbi i?" Era cumva nevoie de el. tat l ei. de ce nu -l anun ase înainte de a pleca. de parc nu l -ar fi recunoscut. Bine-bine. o orbec ire odihnitoare.. el aprinse veieuza. i chiar i în timpul acesta. ce se întâmpl . trupurile lor. f r s ridice privirea. fa în fa . trupurile verticale se priveau lini tite. respirau lini tit. o dat ajuns . a a cum simte frunza pic tura de ap ce se rostogole te pe fa a ei br zdat de canalicule. nefiresc de lung . umerii. din nou complici. unul cu cel lalt. Deci.. i atunci. el se ridic i umplu din nou paharul . sau fra i sau surori. incon ti 178 o ent poate. pe jos.. dreapt ca o scândur ² oho. f r s . din nou. în dup amiezile acelea pr fuite sau ploioase când ea încerca s -l ocoleasc ca pe un stâlp. Cu ce tren? Nu se tia cu precizie cu ce tren.. era bolnav cineva? Da. necesar. el îi întinse paharul. tres ri vocea ei de dincolo. se privir .. trase ruleta i deschise geamul. infinit curat i uman . a câta elec ie? Din nou în acela i Äpartid" . Ce-i cu tat l ei? insist el.. cu un geam t r sf at. carnea asta luat cu chirie. r spunse ea. ea ridic un um r i capul i b u. repede: ÄTe voi suna peste câteva ore. Se iubir din nou. oblic . de iubirea lor. . de ei. de-o-nopiteîepetat la nesfâr it. de care pân i ea îns i fu incon tient . cu exact atâta puritate si neru inare cât încape într-un om.. ea era capabil s aranjeze orice... fruntea. nevenindu-i s cread . pentru concediu..

I îns foarte fireasc . Minda nu era mai avansat în ceea ce-l privea pe viitorul s u socru. nu se tie unde (ei locuiau într-o cas mare. cli eul se înce o a. cu vocea ei atât de dramatic gâtuit .runt-casnice. Profesoara. prin fa a lui. de fereastr . apoi. perfect inutile.. care îl îmbia sâcâitor s ia loc. în fa a unor atât de semnificative simptome de respira ie astmatic cu expira ia prelungit . în loc s fac o nou comand telefonic . i. i un vecin. de parc cineva i -ar fi putut auzi. profesoar de desen). trecea un grup de rani. fugi la tren i se instala în compartimentul de I clasa întâi. cu fulgarinul pe umeri i valijoara la picioare. un cap ciufulit de fat . F r s tie când. încet. erau cuno tin e vechi i. I foarte bine îmbr cat . j Când. începând s devie sâcâitoare. Un somn scurt. domnul Ogrin. Tat l Ludmilei. obiele. Äa tept". deschise geamul i se întinse pe o canapea îngust ce se afla în biroul s u. brahir!" A : De i ajunse la Sebe cu pvi in dup apte diminea a. cum ar fi spus Lauren iu: ÄSene tei gubin. într-o anticamer mare. gr bit . în halatul s u de lucru. reticen i prin fa a lui. sumane. iar în fa a lui. la câteva minute de catedral ). evident. printr -o logic complicat . Fiind incapabil s lucreze ca lumea. pe strada Petofi. eventual s se întind pe o canapea. doar vocea aceea de femeie era hot rât . brahir!" i când el se ridic dintr -un salt de pe canapea ² i se întâmpla extrem de rar s adoarm în timpul zilei. veche. cineva. fulger tor. apoi puse încet telefonul în furc i se apropie fluierând. dup un sfert de or . alergând în buc t rie. aplecându-se prin fa a lui. cu ore de I a teptare. într-o limb necunoscut : ÄSene tei gubin. în mâini cu cu me. mai ales la acea or ² acele câteva cuvinte. simplu. fraza aceea r sun în continuare i ea readuse i imaginea. de parc totul se întâmplase în spa iul unui singur minut. cu o valiz de mân . îl inform pe Minda ce se întâmplase. prevenitoare i hot rât : ÄSene tei gubin. vorbi în dou rânduri la telefon (o dat cu Ceea. i ei treceau îmbulzindu-se u or. optit inutil.. ad ug . Äte s rut" etc.). în fa a unei femei grase i emo ionate (doamna Alhu.. de m tase vi inie. dup o fraz afectuoas .. se scuz în dou rânduri. urc în acceleratul de unsprezece i aispre l zece spre Cluj. prost luminat. brahir!". fumând cu fa a în sus. auzindu se r spunzându-i cu Äda"-uri i Änu"-uri. s Ädepun " s se spele. timbrul lui. i în clipa aceea i se desprinser din memoria Äaceea" i câteva cli ee. care-l anun c una din feti e f cuse febr i el îi d du câteva sumare indica ii). ca un montaj de duble dintr-un film în lucru. un fel de tind r neasc în care el st tea pe un scaun. El r mase cu telefonul în mân . acas la Äsocrii" s i nu g si pe nimeni. aducând telefonul lâng el. admirativ. mai bine zis o voce de femeie îi îmbia s intre i spunea mereu. încât aceea i secven se relu de câteva ori. din ochi. în care se mai g sea o pereche i o b trân . el repeta mental. ca pe un lag r. arestarea avocatului pensionar. iar o femeie. rani îmbr ca i cu lucruri groase. evident. L 179 încerc s lucreze în acea sear . i închise. s citeasc . Ludmila i maic -sa plecaser deja. Când se uit la ceas. visul însu i era atât de nesigur de propria sa consisten . fuma nu tiu câte ig ri. parc i fuma.. St tea în picioare. una dup alta. întredeschise u a ce da spre interiorul apartamentului. Ludmila nu mai sunase. doamna Albu. aprinse o veieuz . adormi i se trezi atât de spontan. care intrau. El st tea pe un sc unel. cum nu mai avusese din copil rie. Fluier u or. observ uimit c se scurseser aproape trei sferturi de or . f r nici o epic . a teptând s se întoarc cele dou femei. ea îns i. la prima proiec ie. un diagnostic diferen ial. cel pu in în curtea aceea. cineva din curte.. în dou rânduri. o scen stupid . iar el. r mase doar senza ia lui. dup noaptea petrecut pe tren. telefona la gar . fraza îns pulsa clar. în fa a unui dulap enorm. fusese arestat. cu pieptul ei impozant ce se ridica i cobora cu impetuozitate (Minda trebui s fac eforturi ca s reziste seduc iei de a -i face rapid. cu dou zile în .

pe care se afla o superb lamp de por elan. în parte asfaltate. venise o cuno tin . domnul Juri a. apoi încerc s aduc vorba despre 183 altceva. bineîn eles c . e o problem pur economic . de parc ar fi stat în dosul u ii i i-ar fi a teptat sosirea. dar. o m su inutil . Juri a "i accept acest lucru. la a c incea sau a asea igar din pachetul doctorului. de parc nu i -ar mai fi amintit prea bine am nuntele acelei perioade. de str du e înguste. Este evident. masiv.. (Minda min ea. cultivate cu zarzavaturi sau locuri de cas de vânzare. plângea. Avea o saco mare în mân . . Da. el e retras de mult vreme din magistratur . întreb aiurit Minda. în timp ce to i trei erau pe cale s cumpere timbre. îns . în picioare înc ²nu se tie ce anume îl împiedic pe Juri a s se a eze în tot timpul vizitei doctorului ² magistratul. ca o col ri ² ea. i se terseser precis din memorie. seara îns nu se întorsese. cu ochii ei rotunzi.. . Se scuz c nu poate face o cafea. nu avea nici . pe care cel lalt i le ascunse repede ² d dea din cap. refuz chiar i o cafea ² lucru ce o uimi 180 181 evident pe buna femeie ² î i l s doar valijoara i fulgarinul în custodia ei i plec . din simpl . puternice. declarând c nici nu-l cuno tea personal pe Ogrin. ajungând la u a din fund. Apoi Minda pronun numele doamnei Albu. Nu reveni decât târziu.) Juri a îl asculta vizibil distrat. Fusese oprit pe strad pentru Äcâteva m runte informa ii". domnul Juri a. fusese în deten ie. în dosul c reia î i ascundea nesiguran a. în clipa când Minda b tu la u (Juri a st tea în fundul cur ii. de altfel? A. calm.. atât de calculat în gesturi de parc poza mereu. fericit. i.. nu-i a a. izbucni: ÄEu nu cunosc pe nimeni cu numele sta. de unde tia. dup aproape o jum tate de or .. i în fa a lui ni te canapele din catifea uzat . o poz perpetu de care el se îndr gostise ² mama ei. cu un fel de polite e. a a cum ar fi privit norii. Aurul.. el vorbea despre asta cu un fel de nedumerire. la câteva secunde.i aduc mai bine aminte decât el. pe care se afla prins cu o pionez o carte de vizit .. Undeva. închis. i doctorul încerc s afle ce tia cel lalt despre problema Äaurului". apoi încerc s . într-un col . Minda refuz îns ..urm . Cei doi trecur pe un culoar îngust i. Juri a î i am ân treburile i îl invit pe Minda s intre. mândra. este. Acolo. dar avu norocul s -l g seasc acas . respirând cu greutate sub tensiunea momentului.. apoi. d du din umeri M inda. spre geamul uria . se întoarse i se uit pe geamul care d dea în curte. care p rea s . care le întâlni. p r sind -o pe doamna Albu. întortochiate.. Juri a izbucni îns din nou.. începuse s -l caute la spital. cu precizie. i explic . cu dou sau trei . u or exoftalmici. mari. mai bine zis î i 182 pierdu o parte din polite ea sa exagerat . lateral ." Minda începu. înalta i înc foarte eleganta doamn Ogrin. se pare. Ce tia în problema Äaurului"? Juri a f cu ochii mari. s raca doamna Ogrin era Ätoat alarmat " deja. Lu dmila îl privi f r mirare. dar un ceai. pe rV.. de data aceasta în Äapartamentul" lui Juri a. dup ce treceai printr -o curte plin de butoaie metalice i cherestea depozitat ). s explic e a doua oar în ce rela ii se afla cu familia Ogrin i.. albe. La auzul numelui vizitatorului s u. mi cându -se m runt i neîncetat în dosul biroului s u uria . i e foarte mul umit cu.. chel. afar . ce fel de aur? Profesoara Albu îl privi consternat . el refuz s a tepte la doamna Albu. Locuia undeva destul de departe de centru. i Juri a. la el se urca pe o a doua scar .. cu destul abilitate. îi oferi Äceluilalt din ig rile sale. fostul magistrat îi deschise imediat. De diminea . probabil f cut de el. cum u a apartamentului Ogrin era închis .. dup -amiaz . se g sea un birou mare... întreg orgoliul vie ii sale trecute. fostul director de la tribunal. ie i brusc din strâmta pr v lie. o simpl camer foarte înalt . i el îl privi de câteva ori cu o uimire stins pe vizitator. mor i. dreptunghiular . înfior tor de ters. în sfâr it.. f cuse senza ie.. undeva pe strad . dar voia s -i insufle într-un fel încredere celuilalt. o simpl eroare.. Dur mai bine de jum tate de or . sunt convins.. Juri a se însenin . pe la unsprezece Änoaptea". cu satisfac ia aceea de neconfundat a unei situa ii dramatice ce se întâmpl în imediata apropiere i în acela i timp cu teama de a nu fi implicat prea mu lt. e pensionar .. avusese i el în familie pe cineva care. anun ând c va reveni peste dou ore. intrar . i. o berjer din pai împletit. ad ug calm Minda. cu spa ii verzi între case. o simpl presupunere. care p rea foarte îndep rtat . îl lu doar de mân . dac .. fumar . pân când fostul magistrat accept c îi f cuse o vizit . Dup un scurt schimb de amabilit i. vizibil nelini tit. i o anun pe doamna Ogrin c so ul ei se afla re inut la mili ia local într -o anchet în leg tur cu Äaurul". se interes de unde de inea Minda adresa sa i încerc s se eschiveze de la orice fel de r spuns. toate în jurul unui covora uzat. în sfâr it. în familia sa nu fusese nimeni închis în Äperioad ". surâzând.. nu se putu st pâni. baie ² pentru c se g sea i o van metalic acolo ² debarale etc. într-un cartier vechi. i ea i poza. se refugiase probabil tot trecutul acelui ins. Era m runt. d e jos în sus. nev ruit de mult vreme. la etajul întâi. aprinzând o a doua igar din pachetul celuilalt ² abia acum Minda îi v zu mâinile splendide. împ r it printr-un complicat sistem de perdele în ni e pentru buc t rie. fumat cu secret l comie. i când o reg sir . a c rui adres nu o afl prea u or. curat. în mâinile acelea. probabil.. o leg tur cu. de fapt. prin cincizeci i ceva. în jur de amiaz . Nu tia. v zând c nu poate ob ine altceva. dânsul fusese. domnule.... care. într-un debit de tutun. cu ochii mici. Minda descoperi c avea mâini frumoa se. c se preg tea tocmai s ias dup cump r turi. primul drum al doctorului fu la acel Äfost pre edinte de tribunal".. f r s scoat o vorb . înso it de cele dou femei. oarecum. friguros iarna.

etc. dealtfel.. Coco ei? întreb pe jum tate plictisit Minda.zile în urm . din când în când se auzea câte un claxon.. adic .. cu saco a lui mare. nu." El vorbea acum lini tit. monedele. i cel lalt îl privi o clip cu gura c scat .i propria voce. i Juri a începu s râd .... câte apte-opt în fiecare an. nu era nimic.. în foarte bune raporturi cu cei câ iva preo i greco-catolici. ei au circulat de la Reinbold. i Voichi a era cel mai în m sur s tie traiectul acestor. care tr da raporturile pe care le avusese cu fostul director de banc .. plecând de la Juri a.. dându-i celuilalt senza ia c nu crede. nu?. i o clip de sub înf i area lui ap ru un alt înveli i el fu destins i sigur pe el... în timp ce pe figura sa sclipea o anume inteligen . la doctorul Boieriu. de circula ie. la el nu s-a g sit nimic decât ceea ce. nu prea convins. Pentru c . o vizitase la o or inacceptabil pe doamna Ogrin. pe un alt traiect. în nesiguran .? Nu. în ni te s li e cu podele pe jos. i acest fapt îl încurc pu in pe fostul magistrat. de i el le declarase. func ionare între dou zeci i treize ci. sub ni te c r mizi. peste forfota molcom a or elului. nici nu în elegea bine expresia pe care o folosise domnul doctor. mult vreme. foarte convins. ad ug el repede. pedepsite de lege. eu urm resc în fiecare duminic slujba religioas la biserica catolic iar în luna mai... Ädomnul doctor cred c tie foarte bine. în cocina de porci. evident..i buzele. Juri a era perfect de acord. auzindu. care avea.. nu-i a a?". î i ocupase fiecare locul s u în. a. am nuntele numeroase i puerile perfect adev rate. poate c domnul doctor îl. nu-l cuno tea pe.. lucra în laboratorul spitalului unificat... Butnariu. nu. dar c e foarte bine c se întâmpl a a. înaintate actele.. la fel de vechi ca i mobilele din jur. i îl privi întreb tor pe doctor. dup r zboi. uree etc. deloc surprins. care acum. El . Voichi a sta i -a tras pe to i dup el. nici numele. aproape plictisit... ani de zile. voia s se conving doar dac la acea or târzie domnul Ogrin se afla acas . deoarece voia s se conving . cel care avusese sticl ria.. un zâmbet m runt.. dup ce. evident. zilnic. doctorul.. î i sprijini ambele mâini de t blia biroului. cu toate acestea. da... în ni te cutii de crem de ghete. total ilicite.. Ce oameni! f cu Juri a. convins c cel lalt se va lini ti treptat. în caz contrar. i.. u or vinovat.. Dup aproape dou ore de a teptare. dar e adev rat. Da-da.. Minda asculta calm. privind în t blia biroului s u y uguindu. ca o încercare de Ätezaurizare".. era adev rat c î i insta lase i un cioclodar electric. foarte primitiv . persistent pe partea stâng a obrazului.. cu o diplom de Sixasbourg.. i începu s explice destul de întortochiat cum ajunsese s o cunoasc pe doamna Ogrin. îns . f cu Minda. pe care îi hr nea i îi îngrijea doamna Butnariu. evident. cu un fel de speran .. evident. cu o anume mândrie.. de ani de v \zile frecvent m împreun slujba religioas la biserica catolic .... în fi a a ceea care o completeaz ei când... el tia valorile aflate în ora i. era zi de târg. evident. cu totul întâmpl tor. de pânz .. apoi la Butnariu. camioane goale ce goneau ridicând praful de pe marginea oselei. Toate aceste fraze puerile Juri a le spunea r mânând mereu în picioare. a a îns au fost confiscate împreun . era singurul semn de încredere acordat musafirului. ( i Juri a f cu o pauz scurt ) de i doctor de Roma. ascuns. nu.. o femeie ca doamna Ogrin. din neaten ie.. în compania celor dou femei).. dup . 184 cu satisfac ia omului de legi. în mân .. Nu-nu. da. sunt slujbele speciale ale Manei.. Ce fel de pietre? A. un râs m runt. etc. dar se putea foarte bine ca. în leg tur . dup ce vorbi cu câteva grade inferioare. era un grup parc . r spu nse Minda. din acelea care fac s surâd pe cei mari. Apoi. încercând s ob in o infor ma ie. înregistrarea analizelor. o diminea de toamn senin se risipea peste cl diri.. au fost bineîn eles confiscate. seara la ora ase. opti Juri a. cinci ani a tr it cu pneumotorax. o doamn nu putea fi l sat singur . apoi d du din umeri.. tot depozitul. un gest vechi.. c ru e r ne ti.. de parc s -ar fi aflat într-o înc pere str in . o femeie foarte cultivat . în jurul orei dou sprezece ie i de la mili ie. trecuser i pe la Nemeth. Da-da. o moar cu pietre.. care avea pietrele acelea. ÄO tiu de la biseric . (cuvântul nu era pronun at) existau câteva astfel de valori. ca un b ie el prins cu o m runt minciun . domnul Gherman era cel care". acesta f cuse probabil gre eala c îi îngropase împreun cu ÄMaria-Theresia" din cele mari. Da? Era medic primar? Posibil. ti i..... nu -i a a. în care se g sea adunat o mul ime foarte diferen iat .. într-adev r. (cuvântul nu era pronun at) i. unde se interes de sediul mili iei. Minda se îndrept spre centru. p l rierul. unul era 185 func ionar la po t . spuse m runtul magistrat cu o vie enervare.. toate frazele acelea ale fostului magistrat puteau fi foarte bine reale. Minda îl l s s spo rov iasc în pace. A. evident c . nimic din ce i se spune. care îi punea în vibra ie întreg trupul. sec ia economic . el nu avusese onoarea. o clarificare. Normal. altul. nu nega. ad ug nesigur.. f cu Juri a. care. ÄDe altfel.. platforme ce transportau mobile i lemne.. s-a ocupat cu.. de revenire. în Sebe se fac astfel de tranzac ii de câteva ori pe an. Cine mai era închis? întreb . cre teau porci. func ionari i mul i rani peste tot. în mod legal.. nu îl cuno tea personal pe doctorul Negrileanu. a fost misit de metale pre ioase. fostul director al filialei b ncii ÄAlbina". Era trecut de z ece. i. multe biciclete. ridica câte un sac de o sut de kilograme i îl c ra sus în podul casei.. E adev rat. de birou al popula iei. nu era în nici un fel informat.. o clip . printr-un capriciu al întâmpl rii.. dou solitare. în tratamentul doctorului Negrileanu.. subofi eri amabili i plictisi i. stropite cu gaz. un evreu foarte de treab . care are. câteva perechi de cercei... el e un vechi tebecist i.. foste frumuse i de mâna a . domnul doctor nu cumva. altfel. ti i. nu!. trecând i la alte servicii. s -a vorbit i despre. se pare. pentru c . Destul de bine edificat. care a avut sanatoriul de la. br ri. cu problema Äaurului". zâmbind.. la un moment dat. un grup întreg! Totul pornise de la un oarecare Voichi a. care îl conduse o bucat de drum. pentru vânzare. dar acesta accept cTnu îl cuno tea pe Ädomnul Gherman" (pe care urma s -l întâlneasc în aceea i zi. cu spatele la geam.. doamnei Ogrin..

f cându. ins cu multe rela ii în procuratura jude ean . Cum ajunse înainte de ase. pe d octor.. Minda nu se afla în raporturi prea str lucite cu Lungo a 188 (el îi dispre uia în general pe Älegi ti" iar lui Lungo a. împreun cu cineva care era în m sur s -i introduc la un personaj important. cum îl v zu. deodat distrat. împreun cu înso itorul lor. Minda le întâlni pe cele dou femei. dup ase. ca s . i doamna. nu era posibil . clipind din ochii s i cu pleoape mici. era f cut sub conducerea unei comisii venite de la centru I de la interne. doctorul Lungo a. îl rugar . la Cluj. i cel lalt. totu i. Cele dou femei veneau. care-i înso i i care nu intrar . disp ru i. la un moment dat a ipi chiar. la Penitenciar nu exista un de inut cu numele Ogrin. deocamdat . se învârtiser în jurul mili iei i al tribunalului.i cumpere ig ri. Ludmila propuse s se întoarc acas . de foame. i Minda îl trase deoparte. se v di c . obiecte de metal nobil nedeclarate etc. cu o voce stins . de unde lipsea de diminea . Minda ie i din localul 187 po tei i ajunse în strada Petofi o dat cu cele dou femei. trebuia s soseasc într-o or . prieten al lui Minda. umblând încet. urmat de Gherman. i. ie i f r o vorb afar din strâmta pr v lioar . Func ionarul ie i t cut. manifestându. la invita ia formal a doctorului. Ludmilei. în mod ciudat. pe strada Petofi. Afl acolo un orar al trenului care nu-l mul umi: ultimul tren în direc ia Cluj plecase de câteva minute i mai era unul în jur de nou sprezece i cincizeci. a a c o vizit . Se afla în deten ia mili iei. în cursul dimine ii. Minda se putu odihni. c e obligat s treac o jum tate de or la Äbirou". dou . s -l înlocuiasc . le trimise înainte i se desp r i pripit de ei. i pe doctorul Hubian. prezen a lui acolo. procuror adjunct 'al jude ului. Minda se pomeni d in nou în strad . dar la ase. deloc avansat în cercetarea sa. cu care fii/5esc coleg de an. o or i jum tate. socoti'iJu-l mediocru i abil social).. Cazul s u nu p rea a fi din cele grave. explicându -i ce vrea. pe furi . el i so ia. De i nu-l cuno tea decât de pu ine minute pe Gherman (Ludmila îi opti c e un m runt ef de sec ie la ^ cooperativa local ). când auzi despre ce e vorba. se reîntoarse la Sebe . care t cu aproape tot timpul drumului i. un locotenent care îi ceru. astfel. evident. pe el i pe Ludmila ² pe care doamna Lungo a voia s-o cunoasc ² i s întârzie o dup -amiaz la ei. îl rug s înso easc femeile. 186 Cu pu in înainte de ora unu. Ludmila îl privi lini tit i îl prinse de mân . era vorba de un rest pe care cele dou femei îl uitaser petejghea.i ascund nelini tea. Mama Ludmilei. Minda refuz îns . i dup câteva scurte |telefoane date de o cuno tin a doctorului Lungo a. gândindu-se la Ludmila. dar familia va primi în c în cursul dimine ii viitoare dreptul de a-i duce un pachet cu rufe de schimb. evident. un ungur. medalii. un semn tacit s se ocupe de starea mamei. doamna Ogrin d dea într-adev r semne de sl biciune nervoas i fizic . obl ic. cu un gest de-o pueril spontaneitate. în cuvinte pu ine. s ia masa. i Ludmila se ar t deosebit de docil . oferul era un om în vâr st . Ciudat. Lungo a avea cursuri. adus de Lungo a. Lungo a în aceast împrejurare se ar t deosebit de îndatoritor.doua ale or elului. un foc i care. Gherman. Minda se îndrept spre Po ta central . Sl biciunea mamei ei. s doarm la ei. la deten ia mili iei i se spuse c acest nume e necunoscut. intrând într-un debit s . de i se mai ab tu în drum i la agen ia de voiaj. dup o jum tate de or . cu pu in înainte de unsprezece. i Minda o rug pe doamna s -l anun e cine îl caut i sa-i comunice c -l va vizita în aceea i dup -amiaz . ancheta în leg tur cu recuperarea unor monede. vorbi cu so ia unui coleg din capitala jude ului. Ie ir apoi afar amândoi. se dep rta. explic . o clip . La câ iva pa i de debit. totu i. peste nasul lung. i. la Sebe . Lungo a nu era acas . conferen iar. adic în colaborare cu organele locale. dou ore. Ap ru i Gherman. cu o figur neobi nuit de asimetric . debitantul îi strig din urm . cum de nu se întâlniser . într-o or . nimeni nu putea s dea vreo informa ie în leg tur cu ancheta Äaurului". dar Minda. inutil. fuma. al turi. Seara.i dorin a ca a doua sau a treia zi s vin s -i ia cu ma ina. bucuros c -l poate servi pe internistul de la Bucure ti. Ogrin era de inut sub acuza ia de tezaurizare. fu legitimat i i se recomand s se întoarc în ora ul unde domicilia etc. i am nunte mai detaliate despre situa ia lui trebuiau aflate a doua zi de la eful comisiei. incertitudinea i gravitatea întregii situa ii nu marcau în nici un fel expresia ei. Senza ia de sete. vaga sl biciune pe care o sim ise cu o jum tate de or înainte. cu hârtiile pe care le avea în mân . cu nasul mare. Minda nu se ar t prea entuziasmat de toate aceste propuneri. Lungo a urma s vie îns a doua zi. cu un pas vioi. cu o ultim strângere de mân . un ins m runt. doamna Ogrin plângea. i atunci îl conduser acas . cump rând ni te timbre. Refuz s m nânce. eful catedrei de interne. care îl tulbur .i vânt. dup care va alerga. Minda era acum perfect edificat. nu -i acordase niciodat prea mare aten ie. eventual. toat diminea a cele dou femei. c ruia îi trecuse prin cap o idee. Minda se g sea instalat într-un camion care transporta calapoade i vase de buc t rie sm l uite la Cluj. se duse direct la clinic i-l a tept pe Lungo a în cabinetul s u. dar ancheta continua înc . rezemat de zid. efect al nop ii petrecute pe drum i al cercet rilor infructuoase. Minda le v zu din capul str zii (el se afla deja în fa a casei. între patru i ase. foarte amabil. aproape de pensie. Nimeni nu tia unde se afl Ogrin. cu ma ina sa. r spunse evaziv i t cu în tot timpul drumului la întoarcere. chemându-l. întreaga istorie dramatic cu arestarea tat lui ei îi alunec din memorie . prev z tor s nu fie v zut de prea amabila doamn Albu) i nu intr decât pentru o jum tate de or . ef de catedr la medicina legal . înso ite de un b rbat despre care afl c se numea Ädomnul Gherman". Aici ceru o convorbire cu Clujul. maiorul Iliescu din Bucure ti.

din când în când. care adusese Äultimele" informa ii. Ovidiu. reverele hainei erau pu in prea late sau prea înguste. ca un fel de avertisment fa de orice cheltuire inutil ). împrumutându-i ceva atr g tor. zvonuri din ora în urma anchetei. cum îi venea lui mereu s . el. Dealtfel. f cându-i cu degetul: ÄDomnule Gherman. ca s nu izbucneasc în râs. în mod curios. v pun un tacâm! Gherman murmur ceva ininteligibil. agita ie i Änespecific ". a profesi unii sale. Doamna Ogrin. i s -i spun . ca hipnotizat. fructe. Gherman se afla înc acolo i de curând plecase cineva. mâna aceea mic . la fel de înalt ca ea. care cu precizie trebuie s p streze un vag i persistent miros de naftalin . îi venea s se ridice ceremonios. ochii parc mai vii. aproape tot timpul drumului la întoarcere în ma ina legistului. în ciuda protestelor sale. atâtea fe e noi. etc. ce devine deodat . î i aprinse o igar i ceru cafea. Paloarea u oar . mama ei nu se va formaliza oare? Minda d du din mân . mobilele acelea necunoscute printre care se mi ca. pepene. ci subordonat. cu man etele pantalonilor pu in roase. cu voce înceat . V rog. pe care i le debita. cu mâinile sale prea scurte (Gherman avea bra ele uimitor de scurte i mâinile mici. grave. cu nasul s u oblic. de 191 . i acum. în pragul unei crize. i felul în care se mi ca. i el r mase cu Gherman. nu se tie de ce. 189 Era unsprezece f r zece minute când coborî din ma ina so ilor Lungo a în strada Petofi.. enervat de cele ce-i treceau prin cap.N. cum o denumea el (orice efort în afara voca iei. i Minda. îi crea un soi de epuizare nervoas i moral . alerg în buc t rie s -i preg teasc . de domni oar . Ludmila disp ru i ea în baie. un nepot al doamnei Albu. poate. Äcea din Sebe ". îi ap ru cu o anumit claritate. i doamna Ogrin se întoarse atunci (de la bufet. abia distinct a chipului ei frumos. îl privi uimit. de unde se auzi du ul. fin . despre aresta i. cu un gest larg. i mai ales acum. nu se tie de ce. cu pieli a roas în jurul unghiilor. Minda se l s în fotoliu. în pat. o friptur rece de gâsc . anemiat . str vechiul domn Gherman murmur o fraz de r mas bun. mama ei. nu un prieten sau vecin. nepl cut d e dezarmat i de stângaci. de unde scotea nu tiu ce) i zâmbi. nu se tie de ce. . Minda dori s ajung cât mai repede la Sebe . s ia masa cu el. i. ce ar ta mai întremat . care nu-l privea. deoarece. pe Minda îl obosea triplu.² dintr-o memorie dealtfel hipersaturat de am nuntele întregii afaceri ² i el î i aminti de ultima lor noapte.. un râs abrupt. Minda era cu regularitate întors din drum. seara). cum fusese. ceva ce abiajjf l^ I acum. de existen a c ruia nu tiuse nimic. Ludmila pe care o întâlnise la Sebe . da. domnule Gherman. c ci. într-un cadru inedit. de mare autoritate). auzi Minda vocea mamei sale. comic. fixarea gândului cu persisten asupra farmecului fizic. oboseala lua acum forme paradoxale. în ma ina care zumz ia întunecat pe osea. înd r tul buzelor sale crispate). femeile. ce dracu?!" Alt dat . arzând u or de insomnie. dar tocurile erau acoperite cu noroi vechi. erau vreo doisprezece in i implica i. decât nel murit. spre uimirea sa. în acela i pat împreun cu ea. neru inat fizic. a a cum au puberii care fac o fars r ut cioas cuiva. cei care se preocupau acum de cel arestat etc.. sup de bulion. domnule Gherman. ripost f r s tie de ce i-l rug pe cel lalt s mai r mâie. deoarece pantofii s i erau prost f cu i.. or elul (în care Minda mai fusese doar o singur dat ). se pare.. Gherman. Minda vru de câteva ori s -l opreasc pe cel lalt din uvoiul lent al frazelor importante. caraghios. Era oare posi bil. masa. (ÄOvidiu. Femeile erau treze. s i-o s rute. afectat i discret totodat . om. în spate. aplecându-se lâng um rul lui Minda. printre cari i un fost primar al ora ului i un doctor. îl privea i. lui i se adres fraza. mobilele adolescen ei ei. î i plâng tocurile. în picioare. s se apropie i s miroas stofa hainei. în mijlocul unei fraze. al lui Minda i al celor dou femei. rece (era una din sl biciunile doctorului. Gherman t cu. nici vechi. cu o clip înainte de a ie i pe u . i spuse: ² Dac lui Ovidiu îi face pl cere. unui adult. f cea eforturi s nu izbucneasc în râs. pentru c gestul s u nu se potrivea cu nimic. acesta tr sese acum un scaun lâng fotoliul s u i spunea ceva. lâng fotoliul s u. un loc i o situa ie atât d e brusc. î i plâng tocurile!" Când era în coal . acel Gherman al c rui rost el nu-l în elegea prea bine. cu unghiu ele atât de mici. i s i -o s rute. de parc ar fi fost un subordonat al lui. lui Minda îi venea. de a â tor chiar. ca u n oricel. a â tor. starea aceea de u oar a â are nervoas pe care o aveau cu to ii. avea ceva deosebit de atr g tor. fost deputat P. rela ile care se instalaser brusc între ei. Äîn fa str luceau i în spate plângeau"!) Frecându . am 190 nunte despre arestare. tremurau u or de o anume sensibilitate a lor) nu ajungea probabil la taloane. cel mai m runt gest ja\ celuilalt îl f cea s râd . cantit i cosmice. dar bine între inut. de când se l sase s alunece în vechiul i marele fotoliu de piele al avocatului. i doctorul observ c m runtul func ionar de la cooperativa ÄMunca" din Sebe î i f cuse con tiincios pantofii cu crem .i de zor buzele. i Lungo a. mediul brusc schimbat.. pantofii erau ieftini. tocurile. Când doamna Ogrin intr cu tacâmurile. Gherman purta un costuma nici nou. al Ludmilei. ce stupid. cu talp de cauciuc (Ädin aceia de 140!" pufni în râs Minda. Äridicolul" f pturii lui Gherman (Ästr veziului" domn Gherman. cu multe am nunte dramatice. tocurile dumitale plâng! Ce faci. r ut cios. de nea teptat ap rute în via a lor. al Ludmilei. s -i ia una din mânu i ele sale de domni oar . încât. toate aceste am nunte f r nici o leg tur se grupau acum în jurul ei. cu care func ionarul plimba igara cu atâta gravitate. sau în acela i timp. oricum. avocat la colegiul din Sebe . iar degetele fine. dup atâtea ore de nesomn. Pentru c nu auzea cele ce spunea Gherman. probabil ca o form a oboselii. ridicol i dezarmat. cu pieli a din jurul unghiilor roas toat .. era primul zâmbet al ei în acea zi. poate. pur i simplu.

sau felul cum ar fi r mas Gherman cu gura pu in întredeschis . din gesturile largi. înghi ind de dou ori.i ifoneze costumul. intelectuali care se rostogolesc pe jos. pe ciment.. s -i spun : ÄGherman. doamn . Evident. cu to ii urm riser avid cele dou trupuri ale Änotabililor" zvârcolindu-se pe cimentul cr pat de pe jos. sau el nu mai tia ce înseamn acest cuvânt?!) i îl târâse. culmea." ÄV salut. cu sil parc de propriu-i sânge. i Minda pufni literalmente în râs de dou -trei ori când î i imagin scena. d duser cu to ii acelor sergen i i subofi eri care îi tratau cu o nep sare lene *. se privir cu satisfac ie to i patru i. deta area. care r mase cu obrazul însângerat. i -o aplic lui Nemeth. n-ar fi îndr znit nici m car s ro easc . din u ile de metal trântite. i în clipa când ea se trânti... doctorul Til . cum se întâmpl ..." i-acum ajunseser cu to ii atât de aproape. fu uitat avocatul.. dat cu stâng cie. cu palma la gur . Nemeth. devenise fals. ÄConsidera iile mele. abia dup o clar i prelung satisfac ie a tuturor. dar totu i cu o anume precizie i for . era de -a dreptul din material plastic. care se afla jos (Til i aici se aranjase!). cu o violen nea teptat . dar.. pe care probabil c i-o sp la singur (era celibatar). acesta a fost cel m ai murdar lucru. gâfâiturile lor. ce satisfac ie joas . fotografiile lui risipite pe mese. Gherman purta o c ma de nylon." ÄAdânc considera ie..roze.. Minda î i holb ochii s nu izbucneasc în râs. elegan a lui Til . o voce groas spunând ceva. atât de resping tor de aproape. ÄRespectele mele. din Î92 trecutul de dou -trei zile care se dep rtase atât de cosmic. femeile ca s priveasc (Ludmila i s fumeze). într -o celul igrasioas .. câteva minute dup acest incident pe care nu-l observ nimeni în afar de Minda (da. Minda întinse mâna i trase u or de ea.... cel mai bine. gândi Ogrin... cu nodul ei cu tot. atât de stângaci. ce r mâne din toate acele zâmbete afabile. schimbat . la Pite ti. cu ce satisfac ie. de exemplu arcuirea corpului în clipa s rutului mâinii. s rise la un moment dat. domnule doctor. da. apoi zâmbi. la vârsta asta f r un fir de p r alb?!". ajutându-l. strigându-i: ÄIntrigantule! Turn torule! Porcule cu p rul alb!" i chiar: ÄProxenetule!" (De ce: ÄProxenetule!"?! se întreb Ogrin. Gherman. omul acela atât de sfios ca o floare. care tia a a de bine s flateze pe cei de care avea nevoie i la care blândul Nemeth s rise cu spume la gur . cu un nod simplu. curios. uimit. auzi. fusese dealtfel atât de prezent în acele zile. au.. iar ei ca s m nânce. dup r zboi. Da.. ridicolul cumsecadelui Nemeth. bineîn eles.. p tate de nicotin . plec ciune. neverosimil. bine dispus . sfor iturile. mirosul corpurilor. toat lumea afl cu mirare. toat stima. la doctorul Til . la Jilava. s . in i care au dosit Äaur". avocatul fu uitat. cu lenjeria asudat . cu un fel de scâncet. ce pl cere.. tocurile dumitale. i Nemeth care r m sese acolo.. cu mortarul c zut.. i Ogrin p str mult vreme în memorie figura dispre uitoare pe care o avea Til în acea încle tare i apoi lovitura scurt i decisiv pe care.. din lecturile lor. observar c vizeta fusese deschis în tot timpul incidentului i fuseser privi i. impecabile. jegoas . sau era doar o p rere. el i cu drama lui cu tot.. o cravat atât de dezarmat . respecte respecte. cu toate am nuntele.. cu mâinile tremurânde de teama aceea care s rea din orice obiect.i continue irul ideilor. internistul î i f cu aspre repro uri i îl privi pe cel la lt cu mult seriozitate.. c rora trebuia s le suporte o intimitate insuportabil .R. domnule doctor!. Cei doi pofti i de doamna Ogrin i de Ludmila. i de cumsecade. parfumate. C. da. un individ care toat via a se ocupase cu lucruri suspecte. amend . încât î i cerea iertare mereu. de la un trotuar la altul: ÄAm onoare. neb rbierit.. toat stima!. parc scuturându-se de praf. din costumele albe. simpl .N. stima!. servus!. care ro ea ve nic când era i nu era nevoie. iar cravata lui. într-un sat montan. felul în care se ridicase de jos. domnule direct or. doi dintre ei se luar i la b taie. din expresia civililor necunoscu i afla i în spatele birourilor. doctorul era convins c Gherman nu-l observase!).onoare-onoare. i. c Til e doctor în drept. inter 193 ven ia veni teribil de târziu. care parc era atent s nu. în jurul botului c ruia se rote te un fluture. sc rpinaturile. ce erau fine i pu in ascu ite. i se rostogolir ambii pe spa iul îngust între paturile suprapuse i zidul beciului. mesu e . V salut!". care revenise. proasp t . insul acela înalt. dragul meu. probabil. care în clipa aceea dormea pe vreun prici suprapus. in i cu care se salutase d ecenii la rând cu atâta afabilitate i respect sincer. cu lux. apoi proprietarul unui joag r.. indivizii ceilal i cu care se g sea în celul . din prea mare respect. apoi avocat. mai bine.. cu greutate. ÄDistinsele mele. plec ciune!". nemaiputând s reziste. satisfac ia aceea pe care o tr iser absolut to i. bandi i din tia.. apoi Äadministrator" în comitetul acela care administra averile evreilor. pip indu.i cu mâna-i gr su fa a i-apoi privind-o." ÄAmend . Cei doi se privir o clip consterna i. aseptice. sau nu. am onoarea!. murdar. undeva. real. ca un b rbat pe alt b rbat. domnilor! E posibil? Se poate a a ceva?!" s rir ceilal i s -i despart . func ionar la banc . ieri diminea . ce-au f cut cei care ani de zile. cu totul pe negândite. vârful degetelor. i. s se pun pe râs. din c r mizi. ÄDoamne. Nemeth i cu Til . îndreptând-o. dar Ogrin observ acest lucru foarte bine. spuse: ÄMul umesc!"..". sub Antonescu. i-apoi lovitura lui de pumn...?" i-apoi. numai pentru c unul din ei refuza s care tineta. abjec iile m ru e. uimit. i Minda tu i de câteva ori. din vocile nep s toare ale gardienilor. ca pe un fel de ho i. ÄServus. mai ales c i el o tr i. i reveni asupra ei. curat . la gâtul func ionarului. dincolo de u se auzir râsete. dup ce i-ar fi s rutat vârful degetelor. parc mai mult din plictiseal . cel lalt ro i u or. ca un c elu de cas care aude un fel de ciripit de vr bii sau. icnetel e sale f cuser deja pe cel lalt s ridice de vreo dou ori privirea nelini tit. ÄDomnilor." i-apoi s râd . se a ezar la mas . îl trase de pe patul lui. ce s-ar întâmpla dac am sta aici ani de zile." ÄA. da. reluând-o atunci când un element al ei fusese f cut în prip . cu p rul alb. irul ideilor era exact expresia!. ochii i se umezir pu in. Äeconomici". da.

. cred eu. într-o foarte picant i excep ional vizit . ea se schimbase. tergându-se lene . i el accept . fumând. când Äsupau". sau. care a f cut pneumotorax.. gândi Minda. de i nu-l auzise nimeni. iar aceast superb femeie tân r -b trân nu are. de parc ar fi sosit pe un tobogan. dar încrederea în tactul Ämamei -soacre" îi readuse o parte din lini tea necesar sfâr itului mesei. brune i. i alte treburi oficiale". servindu -l. acolo. da. Sau era i acesta un efect al oboselii? Ca dorin a violent fizic pe care o tr ise în drumul de întoarcere în ma ina lui Lungo a i râsul r ut cios i pueril. mai stângace decât ea. s se odihneasc pe câte o banc . pe care i-l stârnea f ptura lui Gherman?! Probabil. ironia din privirea ei nu anun a oare acest lucru? Minda se nelini ti brusc. reconfortant subalternitate. ea. Ludmila era cu adev rat candid . nu al jovialului Ogrin (ce era corpolent. cu chelie. în nu prea multe fraze.. ce ciudat.. ultima oar îi atinse bra ul. ateni. o /coloratur ironic . a acelui ins?! Absurd! Masa Älor" dur mult. fructiera.. totu i. dar Äsoacr -sa" îl servi prompt... i. într-o celul . ochii ei îl priveau cu ironie. Trecuse de miezul nop ii. la Bucure ti. le comunic i lor ce f cuse la Cluj.. dac . cu gura mic ce se mi ca cu pre iozitate. bineîn eles. cu. ² spunea Gherman. cu p rul c runt. când ei. i Minda mai ceru o cafea. h ituit. ² Zvonuri! f cu Minda. dar acest lucru era aproape un mister. perechea chiar i schi at a acelui. Minda tr i revela ia viitoarei sale soacre. în interpretarea doctorului. mai pu in candid decât. în drum spre cas . probabil într-un beci. Gherman relu ov itor: . î i terseser contururile. iat . irezistibil. zâmbind. capete de b rba i i femei. la reabilitare.. spaim . vorb rea a. la Bucure ti. abia acum. la fructe se asociam i femeile. mai pu in inteligent decât ea. zâmbindu-i... «ei doi». blonzi. ² . cei patru care îl vegheau pe cel ce dormea undeva.. cu to ii. e rugat s r mân acas .. dar nu este asta cu adev rat esen a sau. erve elele i fa a de mas din damasc.) îl asculta cu o nea teptat docilitate. absent. ce idee! O c snicie cu ambele femei! Ciudat. pentru c . o dat i la Sebe . va fi înlocuitorul meu pe lâng . l-a lovit cu piciorul tocmai între coaste. bine. cum îi spunea el în gând. peste tacâmurile de argint. murdar.. ÄCe-ar fi.. ceremonios. fireasc dealtfel în asemenea condi ii. nu era decât un efect al oboselii sale. imbecilul. un civil. chiar de o criz mai grav (Ludmila îi povestise c la prânz. vorbind. nu i se uita în ochi ² e adev rat c întreaga aten ie o d ruia mamei ² iar acum. m rog. în or elul acela simpatic.. cuno tin a cu procurorul adjunct al ora ului. mai bine zis el. atât de rapid i armonios compus .. mai debil decât ea. dup atâtea zile de nervi.. te pomene ti c ele dou se vor culca împreun . bonom. la Sebe . cu ochi orii s i mici. prietenul lui Lungo a. în ceasul acesta lini tit. care ro e te mai rar decât ea. la pu c rie.. ci al meu. evident acum.. pentru c Ädoamna Ogrin". cu p rul des. personalitatea prea 195 marcat a lui Ogrin f cuser ca ea s . Ludmila era ciudat de t cut . mâine adic . la noapte. în timp ce frazele celorlal i. nesiguran . cert rea ... spre strig tele de oroare ale Ludmilei. viril. ce priveau pe toat lumea subaltern. sub ire. poate. Ogrin. iar str veziul Gherman va fi un perfect înlocuitor surogat. omul sta e un tebecist. condi ia candorii? Ha.. o adev rat pies de vitrin . se foi pe scaun. se amestecau peste mas . doctorului i se f cu foame mâncând. ultimei ig ri. el îi surprinse câteva sclipiri ironice în privire. trebuiser s se o preasc de câteva ori.este perechea mea ideal . cu cravat sau nu.. îl privea doar. ironia ei... Ludmila i cu mine. de unde ap ruse str veziul Gherman? Era oare un tainic admirator al doamnei Ogrin? Era imposibil.. un altul. alerg turilor i fe elor noi. înalt. prindea tot mai mult. i tocmai de aceea am s-o aduc în cas i am s m însor cu fiica ei. da. Unul din maiori i -a dat o palm . î i cerea iertare. chiar i ale lui. ce-ar fi s r mânem astfel? Noi doi. peste vesela pereche. str veziul domn . doamna~Ogrin. sau aceasta începea s fie oboseala ei?! Prostii! Unde se va culca? Va putea oare s -i bat la u . cu pleoape mici. chiar i Ludmila. într-un rând mama ei se rezemase de un copac mai bine de un sfert de or )... cum i se adresa el înc . probabil c în treizeci de ani de c snicie nu fusese nici de treize ci de ori folosit . de câteva ori. când la prânz fusese la un pas de le in. cu o voce tun toare). doamn Ogrin l s repede privirea în jos. inclusiv pe doamna Ogrin. i ce urmau ei s întreprind a doua zi. Se dramatizeaz . nu-nu. ce-i coborau în fa ca într-un iure . Gherman voise s se ridice înc în d ou rânduri i s plece. i. ea. pe lâng doamna Ogrin! Nu mama Ludmilei. sau. Gherman d du în continuare dovad de mult tact. iar noi. el manc pu in.? I j Mie-mi trebuie urgent o familie. un secret al lui. încât omul a c zut jos. Äîn. Cele dou femei îl privir . de-o distinc ie p strat miraculos acolo. precaut ² apoi.. pe care acesta reu ise s -l conving s se deplaseze a doua zi.. Minda a tept ca s i se r ceasc cafeaua i. (ÄLudmila-de-la-Sebe ". cu mânu ele sale feciorelnice... cafelei care se r cise deja. bineîn eles. femeia aceea înc fru moas . dar. confuz. acum.i pere i deveniser din nou atât de concrete! Minda ² probabil tot dintr-un reflex al acelei senza ii care era în primul rând o oboseal a noii situa ii în care lunecase atât de brusc mai mult decât cea a drumurilor. iar el.Asupra lui Butnariu au s rit cu picioarele. i de data aceasta fu chiar ea cea care îl opri. care îl dep ea cu un cap.. 194 înalt . aproape cu sfial . nu poate avea o fiic . cu o cald . ei se v zuser de destul de multe ori. alerg turi etc.. mâneca hainei lui atât de pueril-ridicol . i chiar i docilitatea aceea a ei. cu vocea sa lânced . nu-nu!" Minda retracta ultima enormitate. necunoscute. în provincie. alunecând pe un tobogan ²Minda se sim i ca într-o nou familie. Ludmila nu are mam . mai mult de mirare. cu un erve el de damasc (probabil din trusoul doamnei Ogrin). în primul ceas al dimine ii. cu mama -soacr . îl privea lini tit. poate c prezen a pu in prea g l gioas .

sau responsabilul magazinului.. s zicem dou mii dou sute treizeci i cinci. c v d undeva într-o vitrin un ceas care-mi place. spuse rece Ludmila.. s corecteze pre ul. voia s-o înt râte pu in pe Ludmila.. sau nu. toat poli ia lumii are acest reflex! ² Ce prostie. Äcât mai stai cu rabla aia la mân ?" ha. un bun ceas elve ian.. spuse rece Ludmila. de porcii pe care-i cur a i-i hr nea.. nu era penibil deloc pentru el. a primit o palm ! ² i-au cerut scuze!. V-am spus-o? întreb el. Gherman d du din umeri: ² î i cereau oricum scuze! tiau c .. dar dac vreau s port i eu cercei?. la o bro a.. ² De ce nu. ci dou mii cinci sute aptezeci i ase i cincizeci d e bani. la care s-au g sit coco ei. o întrebare brutal ... ca o dovad . la inele. stins. ² Luli drag ..C. care cost în jur de dou mii.. o descindere.. se pare c cel care -mi vânduse ceasul. ² Proprietar!.. el însu i primise o circular cu noile pre uri la unele articole. spuse încet mama. împrumut ceva de la cineva. ei. Toat via a lui a lucrat singur..tiu.. bineîn eles. circular. în sfâr it. ov ind.. ceea ce spusese înc de atâtea ori pân acum. Chiar i T vi (acesta era Ogrin) a fost lovit.. trec câteva zile prin fa a vitrinei. închipuindu. cel lalt. atent. mie-mi place furia ei! Mai ales c nu se îndreapt împotriva mea! Ludmila îl privi o clip cu aten ie. la mine nu se observ ! La vreo lun de când am cump ratul ceasul.i-l pe str veziul domn cu o bro a prins de cravata lui sintetic .. privindu-l pe Minda f r simpatie. inutil ? Ca s nu mai vorbim de lovituri. doamna Ogrin plec încet capul ei nobil.. Nu-nu. nu po i s tii.. ² A. i acum vine cineva în . care a muncit toat via a. bucurându-l ceea ce avea s spun . cât candoare degaj la cei cincizeci de ani ai ei. deci cu trei sute patruzeci i ase i cincizeci de bani mai mult.. folosise o etichet veche. m obi nuisem cu ideea c îl cump rasem. merge prost..² Nu sunt zvonuri!. str veziu.E... Primesc i o cutiu . cel mult. apoi spuse.. ² Sau o bro a. ha. s zicem. de la O. dar omisese tocmai la unele sortimente s verifice i s îndrepte. care c ra saci cu un singur pl mân!. Gherman. netezind cu mâna u or fa a de mas . Vor s i fac merite adunând cât mai mult aur! 196 197 ² Ve i primi înapoi bijuteriile! spuse. de i e leafa mea pe o s pt mân (Bruto!). are deja cincizeci?!. începu. începu Gherman.. i dac ar fi fost pre ul sta de la început. ce-anume? ² P i uite. în care mi se aduce la cuno tin c . ÄZenith" -ul meu vechi. pentru ei doi. el i nevast -sa. deci cam un salariu i jum tate de-al meu.. f cu Minda.. legat peste c ma a sa sintetic . Capitalist m runt... dar acest banal i solid ÄDoxa" îmi place. în sfâr it. E o porc rie. ² Bineîn eles! ² S v spun pilda mea cu ceasul. vânz torul acela. s zicem. nu? ad ug Minda. apoi îl port cu mândrie. o bro a. cerându-i iertare. ce prostie! Poli ia lumii! Pentru câteva grame de aur s love ti un om bolnav. chiar mama mea m tot b tea la cap. cu ideea c ceasul e al meu. se Äatingeau" în fiecare clip . i. cum vorbe ti? o întrerupse doamna Ogrin i îl privi pe doctor. sta e un reflex pur istoric. niciodat n-a angajat sau. Minda.. de undeva. l sând ochii în jos. de i acest lucru. Nim nui nu-i d Äprin cap" acest lucru. (ÄFantastic. poate m-a mai fi gândit înc o zi. cumva. putând s râd de data aceasta.. îl pun bine. cu o incert senza ie de satisfac ie pe figur . într -o bun zi. ce drept aveau s v ia bijuteriile? Ce fel de acuza ie este asta: tezauri zare? De unde începe delictul de tezaurizare.. e înc din liceu. De ce e nevoie ca justi ia s fie reabilitat ? Cine poate pl ti o noapte de arest. ca Butnariu. cât de atenuate.C.. Gherman. b trân care. spuse Minda râzând. se certau i se cuno teau. nu exist în Codul penal?! De la dou br ri sau de la cinci! Unui cet ean sau unei familii i se d voie s p streze în cas doar un singur inel. mai sigur de mine. dintr -o regretabil eroare de calcul. unul sau chiar doi da i afar din slujb ! Dar cum poate s -i treac prin cap. de i frazele sale nu erau spuse cu o deosebit convingere. trei sute de lei nu e o sum prea mare.. plictisit. ca un bine dresat câine de cas . m obi nuisem cu pre ul acela (2235). pe care lam primit când am intrat în cursul superior de li ceu. ha -ha. cât de surdinate sunt toate senza iile la aceast femeie. cea mai mare parte sunt de familie! ² i dac le vor primi înapoi. o singur pereche de cercei.. s ri Gherman. ce? spuse Ludmila. chiar i eu m simt a a.... toat lumea îmi observ noul meu ceas. dar ceasul pe care-l am e vechi. cum poate un organ de anchet s aib reflexul lovirii fizice?. a a. pe care o iau. o glum . ² Nu-i adev rat! Min i! strig Ludmila. colegii de birou etc. Aceasta e. ² tiu. de mul i ani îmi doream un ÄDoxa" cu secundar central. ² Poftim? f cu distrat doctorul. nu tiu cum s v spun. nu sunt în instruc iuni! Cei care au lovit vor fi mustra i. într -un fel).. i atunci ai dreptul la cercei. râse încet Gherman. dar a fi luat ceasul oricum. îns . Asta numai pentru c nu s -a înregimentat.i vor cere scuze cu mult înainte de a-l lovi! i-apoi. pentru c a inut cu din ii de pietrel e sale nefericite.. ² Loviturile... gândi Minda.L. spuse doamna Ogrin.. care. tent . e adev rat. care se iubeau i se urau. dealtfel. primesc o hârtie acas . dumneata nu e ti c s torit. se-n elege. merge înc .") S presupunem. îmi fac curaj i-l cump r. ceasul meu nu cost dou mii dou sute treizeci i cinci. gândea doctorul. sau mai am o r m i la C. mai bine. întrerupând t cerea care p rea penibil (o. f cu Minda cu o flegm jucat . i. spre deosebire de Butnariu. cu timiditate. ² Sunt excese ale unor func ionari m run i.

la aer. Lini tea mea. dar nici nu pot accepta ideea s pl tesc acei trei sute de lei (exact: trei sute patruzeci i unu) i atunci mi -aduc aminte c am un fost coleg la conducerea O. ei. undeva. nimeni nu e p gubit cu nimic: eu am r mas cu vechiul pre . nu-i a a. cu haz. discret.. chestia s -a aranjat: se consider c bonul cu care am pl tit eu ceasul e antedatat acelei circulare. la jude ean de partid. dar spiridu ul. a trebuit s merg de dou ori la Cluj. nu-i o sum prea mare. se aranjeaz o mas . pe scurt.' în sfâr it. Pentru c mereu voia cineva (cineva a a. de la 1 ianuarie retroactiv etc.. care cunosc atât de bine situa ia. a reu it s intre în mintea mea i lini tea mea s -a dus. de nervi.. s-a b ut cu m sur ² normal. nu multe. mai am de achitat suma de lei o sut nou zeci i apte i cincizeci de bani. la munte. e un or el lini tit. Ärespectivul". cineva a fost chiar mirat: ²ÄPentru fleacul sta. nu s-a în eles nimic. i glume politice.. avem i un taragotist aici. cu o Äprieten ". îmi fac un drum la Cluj. i apare i el la un moment dat etc. fostul meu coleg e bucuros c mi-a f cut un serviciu. i. într-adev r.. i. al ceasului adic . scurt. se mai g se te uneori chiar i un vânat sau ficat de gâsc sau p str vi (asta mai ales când Ärespectivul" vine cu un prieten de la Bucure ti. dac a fi pl tit pe loc cei o sut nou zeci i apte de lei i cincizeci de bani. ha! Normal.. nu -i a a. M pun din nou în mi care.. au fost câteva zile de agita ie. de ce s fie m rit pre ul din nou.. ha. odat . pe scurt. politica pre urilor etc. c Äm-a obligat". sau cineva. obiecte cosmetice. ci cineva foarte apropiat mie. s zicem. adic Ärespectivul". uneori se urc cu ma ina sus. 200 de ce Äretroactiv de la 1 ianuarie"? Cine. unde prietenul meu. care i el..L. timp de o lun etc. Nu s-a petrecut nimic ru inos. da-da. i acum el e pus într-o situa ie delicat cu atâ ia clien i. renun la dou c m i sau la o pereche de pantofi.. etc). undeva. i se încinge un chefule lini tit.) ² Termin: deci. eu povestesc foarte prost domnul doctor permite s . o onoare. ce oameni simpatici. cost cam de zece ori mai ieftin. am s m revan ez. dac eu voiam s nu pl tesc suma aceea i cuno tin a mea. dup aproape patru luni de când am cump rat ceasul. într-o vreme.. prin i de atâtea treburi i uite. într-adev r. dou .. s-au spus. o sut nou zeci i apte de lei. jude ean. dar gândi i -v . are i el un fost coleg de liceu. în cazul Ämeu". abstract. într adev r.. reu isem un lucru foarte mare: s r mân proprietarul lui. de data aceasta o scurt adres de la O. ha. pentru o sut nou zeci i apte de lei i cincizeci de bani. e numai o metafor ) voia s m . am fost primit în audien . care a fost i în str in tate. spiridu ul intras deja în mintea mea. Am fost i eu o dat la un asemenea Ächefule " i a fost. i primesc înc o hârtie. foarte bine. cine controleaz .L. i eu. dar am câ tigat: ceasul a r mas al meu! Trec a a înc câteva luni.. nu-i asa ajungea. de fiecare dat când Ärespectivul" vine la Sebe . eu nu fac nici o aluzie!). de când mi s-a p rut mie c l-am cump rat.. cu condi ia. am b ut i am glumit cu câ iva oameni de la jude sau mai de su s. da. etc. nu-i a a... care are o obliga ie i.. unul are i o voce excelent . vânz torul e i el Äacoperit". mereu voia cineva ca eu. în privin a aceasta nu avem de ce s ne plângem nimeni nu se amestec prea mult în afacerile altuia. discret. te rog! spuse Minda. la un salariu mediu. bineîn eles. (Ceasul era unu f r cinci. etc. m rog. sau la berea pe care o beau în fiecare sear . se aranjeaz nu tiu cum. prostii. domnule. cel de la Comer ul Interior. JDoxa" (vânz torul i azi mi se jur c nu tiuse nimic de noile pre uri. care organizeaz . dar. îl invit la o mas (noi doi ne-am în eles totdeauna foarte bine. Cuiva. pentru c . nu-nu.. principalul este ca s se g seasc un mic col i or. nu puteam s pretind ca vânz torul s fie amendat s pl teasc el diferen a. care st teau în birou. care era prieten cu cuno tin a mea i care. dar nu tiu ce mic spiridu s-a strecurat în minea mea i-mi spun: nu se poate oare face i aici ceva? Ce-i porc ria asta. un vini or natural.C. proste te. Mie mi se comunic scurt c . cum spuneam. s m re te la fiecare din aceste articol e respectiv cu atâtea i atâtea procente. e adev rat. dar. la nu tiu cine. am i încercat s -i explic ceva în leg tur cu acest spiridu . m scuza i c am întins -o a a de mult. local i o copie a unei circulare de la Bucure ti. oricine are voie s . oare sta nu-i 201 un semn de meschin rie?" Se poate. care e în foarte bune rela ii cu Ärespectivul". cu m sur .. acest ceas. i mai e ceva: la mine a ap rut un fel de mul umire mic i secret c nu a trebuit s mai adaug suma aceea de trei sute i ceva. în care li se aduce Älor" la cuno tin c taxa timbrului de lux pentru anumite articole. ha. nu-i a a. de fapt nu eu. bineîn eles.. e tr c toare. nici nu era nevoie. i am fost i noi mul umi i. i atâta' vreme cât. i pentru noi e o pl cere. adic cineva (iar i nu fac nici o aluzie. el a vrut s se însoare cu sora mea. raportat. care nu-i a a. de serie. la caban . dac nu. de import..C. lenjerie de dam . am pe cineva acum. singur sau cu un prieten sau. cum spun. pe care i-a fi dat oricum. o am chiar în buzunar. dar Sebe ul nostru micu e foarte bun pentru a a ceva. care venise doar cu dou zile înainte de a-mi fi cump rat eu. oameni importan i. aici avem un vini or minunat.. la o sâmb t i duminic petrecute undeva. La Ävechiul pre ". cu Hanu ). dar. banalit i. ha.). la Cluj e un om important i nu poate. ca s pl tesc înc o dat ceea ce aveam deja. ceasuri etc. care e destul de m ricel (în Germania sau Elve ia. în definitiv. s-a b ut mult.i permite s dea o decizie retroactiv . care m anun c ceasul înc nu e sut la sut al meu.i satisfac un capriciu. etc. dar se aranjeaz ! De data aceasta a durat ceva mai mult.198 199 spatele unei hârtii. într-un col lini tit.. în toat ara etc. tras în sticle. vreo zece. ² Te rog. vreau s zic: mult timp ² glumele au fost m surate. o lun i jum tate.. nu tiu cum s spun. da. m rog. ha. de fapt. cine spune c nu se tie?!. câteva Ämutre bune". cum e al meu). cum se gânde te omul în prima furie. normal.. s .

Nu se mai auzeau robinetele curgând. unu i dou zeci. doi i a teapt acolo cumin i doar s vie o iganc cu o crati sm l uit . se instala t cerea în camera de baie.. curios. cu un fel de respect.. i continu s a tepte. decis s se culce. Totul r mase câteva clipe suspendat. cum spun. noi trebuie s . Gherman plecase cu siguran . e i o dreptate pe lumea asta i dreptatea vine 1~ " la urm .. clinchetele i fo netele cutiilor i sticlu elor ce atingeau sticla sau metalul. Doctorul se reîntoarse înapoi în camera sa. nu-i a a.?! închise u a i se culc . împreun cu o pereche de pantofi vechi ( i când dau ig ncii pantofii. i Doctorul Gheorghiu. eu nu dau. îns . f r nici un gând precis. lucrul nu s-a întâmplat niciodat . chiar i aici.. Gherman r mase înc în sufragerie1 ' doamna Ogrin strângea masa i. care ei în i i sunt la vechituri de un an.// mân o g in în oal !" deci. în definitiv. nimeni. unei ig nci i-a tea-o (ja> sâ zicem... de proprietatea hainei mele. îi prime te i ea pe furi ! i.. în termenii juridici. ca si cum pantofii aceia. poate e o prostie ce spun. sau poate asta e ceva tine de socialism. dar.. dar. a zice. cum s spun.. Era obosit. nu tiu cum s spun.. Äo reevaluare". î i des vâr ea interminabila ei toalet di sear . a c rei u era chiar vis. la Bucure ti. vreau s spun! dar ideea aceasta am vrut s-o spun domnului doctor. Nimic nu mi ca. un sc unel ce se mi ca. de doctori mari avem totdeauna nevoie urm . dar eu cred c noi nu trebuie s ne obi nuim. i.-vis de u a sa. P . aproape stupefiat u a din fa a sa. care. ceea ce am povestit cu ceasul nu e decât Äo poveste". o fac cu un gest Äpe furi "). ca de obicei. permite i-mi deci: eu trebuie s lupt mereu pentru un lucru pe care îl am deja. dreptunghiuî luminat i penumbra sa. eu am început s -mi privesc propriul meu ceas de la ' n fel de uimire. i fiecare a achitat în jur de o sut cincizeci. ca un nimb în jurul trupului. / da. nu tiu cum. f cu doi pa i traversând s li i o deschise. sau mai ales aici. m rog. chiar dac ar fi vorba/ H e s zicem.. sunt sigur de asta. ce se târâia dulce în spa iul lui. cu totul inutil. fiecare cet ean s poat b ga o dat pe s pt . care e vân tor. trebuie s recunosc cinstit acest lucru. cum s-ar zice. cu care am jucat tenis cu zece ani înainte. iar doamna Ogrin se culcase. nu-i a a. în sfâr it. am eu oare voie s dau acei pantofi cuiva...fac atent c credin a mea c ceasul acela îmi apar ine e fals i c . din dreptul u ii. mai bine zis. ha. ti i. eu. mai ' ^ " domnul doctor. spiritul nostru va.. Äo pild ". pa ii u ori ai Ludmilei lip ind încolo i încoace. sert ra ul unei etajere vechi.. când trecuse timpul? înseamn c el dormise vreo trei sferturi de ceas. când Minda ajunse îri camera unde i se f cuse patul. pe care-i cunoa te tot ora ul. chiar numai pentru o oal sm l uit . tocmai aceast suspensie. Privi câteva minute. repet. pantofii aceia i. cu sim ul de proprietate. se reîntoarse. pe care n-a putea s-o revând nim nui. 204 Privi uimit. proprietate personal . a zis c dac cineva vrea s -l dea . apoi.. într-adev r. pentru c . nu? Trebuie s ne p str m o anumit independen de spirit. de lemn. acest obiect. asta pot s-o spun cu siguran ! Dar.. nici nu am de unde banii aceia care mi se pretind. ce avea un p trat de sticl mat . ti i. îi dau pe furi . ci un fel c? frison abia sesizabil.. ce Dumnezeu. se apuc*-s spele vasele. nu tiu cum s spun. întârzia s se aud i.. stinse veieuzfe i a tept . de ' a . eu cred totu i c e foarte bine. de buret. s pt mâna trecut i-a venit doctorului Gheorghiu. eu trebuie s -mi justific permanent posesiunea. ‡ JUSU] acela. nu tiu cum s spun. dar. cu un ceas.. aj ajes de doctori buni. sunt pantofii mei vechi i pantalonii mei de tenis. cu proprietatea. probabil. de i. ve i spune.. care cu deosebita sa inteligen . capacele nichelate. pleoapele i se deschiser singure în obscuritatea perfect . doctorul se ridic i se apropie de s li . lu o carte în mân i o a tepflf pe Ludmila. nu era o oboseal marcat . afar pe el din casa lui. etc. în ciuda protestelor Ludmilei.. u a camerei de baie: geamul ei era întunecat i el. în care va fierbe a a de vesel o ciorb de pui. la care numai doctorul Gheorghiu trebuie Äs mai achite" . care i-a f cut cas . lui nu i -a intrat spiridu ul acela de care vorbeam. sau a a i se p ru lui cel pu in.. încrustat . parc ~~~ simte i ea ceva. adic . îl împu c etc. Bineîn eles.. împreun cu un cumnat al s u. nu tiu cum. era dou i jum tate.. e adev rat.. asta spune Henric al FVlea al Fran ei. dup câteva minute lungi ² câte minute oare? ² dinspre sufragerie nu se mai auzea nici un fel de zgomot. nu va fi deplin ‡ c urios. Vede i. aptezeci i trei de mii pentru ni te materiale care s-au calculat Ägre it". ha! Bineîn eles B^na °t riile familiei Ogrin se vor întoarce înapoi. t cut. m rog. de ce s te legi de lucruri. a zice. i el se ridicSÎ întredeschise u a ce da spre o s li strâmt . precis c are mult influen .. care e veche de cinci ani. e ceva care. Doctorul se dezbr c .. eventual. al c rei scâr âit sub ire el îl recuno tea deja. în fundul provinciei?! Da. de bunurile materiale i. sau\ a cravatei mele. pe care îl posed. i chiar i aici. nu tiu cum. pantalonii acera^ ' vechi. marele Henric: ÄEu 7 vreau ca.. 203 . normal. aceast lini te îl adormi pe Minda. iar iganca.. asta-i altceva. eu trebuie s -mi cump r mereu ceasul pe care-l aveam deja. dar. u a s lii de baie. sub domnia mea. o sut optzeci de mii. nu trebuie s ne l s m tiraniza i de lucrurile materiale. de care am fost atât de mândru! Da-da. Peste câteva minute. Era trecut bine de unu. Se trezi îns aproape instantaneu. Uite. cu atât mai mult atunci. s lupt 202 tm ea! Niciodat . cât de m runt.

a ezat lateral. de târziu reac ionar to i trei. el sim i asta. figura sa care devenise chiar imbecil . i r mase intuit locului. c vrea s fumeze ² de ce n-o f cuse la el în camer ? ² Gherman î i retrase picioarele de pe sc unel i îi oferi fotoliul lui. de parc ea s-ar fi strecurat afar sub iindu-se doar cu pu in mai mult i strecurându-se prin spa iile pe care le las între ele geamurile. de pauz inexplicabil . cu lemnul vopsit în yerde. nu. de i nu era nimeni care ar fi putut s -l aud . de coama ei ro iatic . p rând c ascult ceva. cu gâtul ei lung.. ce mima o anume abecilitate care trebuia s -l apere. de i tia c el o a teapt . ascunzându. de parc ar fi adormit brusc: dou perechi de ochi se ridicar spre el. unde lumina c ontinua s d . un zâmbet necunoscut lui. Deschise hot rât u a de la sufragerie. s rutându-i umerii peste sveterul ei sub ire. Unde era Ludmila. pomenindu-se astfel între cei doi. de parc ar fi uitat conven iile lor. cele dou mei dormeau cu siguran . deci. Reveni în camer .. un fel de zâmbet le plutea în jurul tr s turilor. nimeni nu explic nimic. de aceea zâmbise. el însu i . de care nu suntem r spunz tori. sprijinite de un sc unel.a înc perii. cerceveaua veche de jum tate de secol. casa aceea cu mobile greoaie. o trase lâng pat. la icleniile sale puerile. privirea aceea care i se d ruia deja. i ea îi aduse cafeaua. îl urm rea. cu siguran . dup o împotrivire a fibreloi lungi din care era esut i pe care le învingea totdeauna. a lor. a buzei de jos. pe un scaun înalt. pe la spate. îl re inuse pe Gherman? Dar ce f ceau ei. sim indu -i cabrarea în tot trupul. zâmbetul acela ce c zuse undeva în el îl f cu în clipa când ea ie i cu privirea aceea a ei plin de promisiuni. clinchete metalice. ludmilian. corpul privirii ei înc întârzia s -l r spl teasc de a teptarea lui credincioas . doamna Ogrin nu putea s doarm sau. poate. ei p reau mai tineri i zâmbeau. în col ul acela din dreapta se aflau cei doi. un capac ce cade râzând pe dale. în jurul bra elor i al mâinilor sale. Minda ro i i spuse. unde probabil c dormea Ludmila. în spa iul u ii. st tu nehot rât câtva timp. înconjurat de fumul ig rilor sale. cu gestul lui de o mie de ori f cut. aprinse o igar . dormea. îmbr c halatul i ie i din n ou pe s li . dar ce. de sticle u or atinse. b nuia oare c o c uta pe ea! i el refuz . glumind mereu. uite. inteligent. Din z p ceal . o clip . Când el o cuprinsese. a teptând somnul. Parc n v lise apa în acea cas . ea o tiuse de atunci. îl dezechilibra. Unde era Ludmila. al viitorului lui pat. ar spune un imbecil. i ea. cum de Gherman se mai afla acolo la acea or . sub pretextul c în cas se afla fiica sa i viitorul ei ginere. în clipa aceea. stingând în trecere lumina (u a r m sese deschis . cumva?" îl întreb mama Ludmilei. apoi din nou un jet de ap ce love te faian a. bleu-pal ce mergea pân la o nuan a griului. cu sig uran . pe care o descoperim noi în ine. se eliber scurt. ce tremurau u or. lovite. atât de greoi. a teptând ca cele dou zeci i patru de ore de c l torie i alerg turi s apese pe globii s i oculari. calm. prin ea se trecea ca s po i ajunge la dormitorul familiei Ogrin i în camera din fa . i..i acel zâmbet care îl intrigase pe el. dup o fals împotrivire. o mi care m runt facial . Minda se a ez . Sub lumina unui vechi lampadar din lemn greoi. undeva într -o oglind pe lâng care trecem în fug sau în oglinda expresiei vreunuia ce ne st în fa . în clipa când intrase el pe u r Minda îi privi abia acum. întinse mâna apoi i ap s pe butonul veieuzei. Ambii t ceau în clipa când el deschisese u a sufrageriei. cu lumina de pe s li aprins ). un dor fizic atât de intens încât începea s bâzâief\ in el.i ascundea mâinile.. uimi i. de i Gherman t cea. T cere. amabil. când ea vru s ias pe u el o prinse înc o dat . o sticl ce e de urubeaz . i -apoi renun m la ele i apare în locul lor altceva. da. oare. înc l ate. da. la felul în care. o târâia încet dup el. ro ind u or. poate raza felinarului de afai l -ar fi putut ajuta i. pe care nu izbutea s i-o st pâneasc prea bine. la surâsul s u :urt. el o tia acum abia. când el renun ase s o mai mângâie. o panic m runt a mi c rilor. în timp ce corpul ei sau. oricum. în fotoliul în care ezuse el înainte de mas se afla Gherman i. cu mâna pe clan . pe care cu mâna dreapt . prinzându-i sânii. care îi promitea c dup jum tatea aceea de or de zgomot de robinete. al turi de el. cu picioarele sale ridicate. dor fizic. încercând s nu se loveasc de mobile. u or. o stinse. R mase a a. îi era or de ea. cu multe covoare dezvolta t cerea i. îav-imbecil . Se ridic apoi i ie i pe s li . o tres rire a gurii. în clipa când ea vru s ias pe u i îl privi cu privirea aceea a ei. tr gând-o cu din ii. când îl condusese în camera lui i îi înf ase patul îi promisese c se va întoarce. a vreunui necunoscut care întoarce 206 capul jenat. Umbla încet. ÄVrei o cafea. convins c va trece prin spa iul ei orbec ind. Minda se surprinse gândindu-se la Juri a i la camera acestuia parcelat . doamna Ogrin. cu evident prea multe 205 cuvinte. i astfel ap ruse i acel zâmbet pe fa a Ludmilei în clipa când el renun ase i ea se aplec . care ap rea atât de rar pe figura sa. cu capul plecat. fumând. sunt sute de zile i ani când f olosim un gest pe jum tate. umplând-o pân la tavan. i nu al lor. nou . aproape f r s vrea. cu o igar în mân . alb. îl ridica u or de la podea. un fel de zâmbet conspirativ al ei. Cei doi îl priveau zâmbind. unde dracu era. apoi accept . sclipind. î i continu robotitul de lâng patul lui.

mândria fiicei se risipise în tot trupul mamei. inând-o de umeri. nici ea nu i-ar fi putut imagina c i s-ar putea împotrivi lui. fiin a aceea nevero simil . în timp ce el st te a între cei doi Äb trâni". apoi. a mamei ei. arcuit. s te odihne ti. o Dian f r vârst . bineîn eles. ca i zâmbetul acela al ei. neru inat sau.politicos exprimat sau nu. f r s se desprind de ea. cineva pomenise numele lui. fa de dorin a lui fizic . doar ² poate de aceea foloseau i orele nop ii în panica de a avea prea pu in timp ² un fel de c snicie. râse i ea. o armonie tacit . apoi. întro oglind f r ram . un fel de osteneal muzical . ea voise i o contrariase. din inima care bate în orice creier ² în trupul ei. iar ea î i arcuia gâtul lâng um rul s u. mai pu in decât oricând mama ei ² sta lâng el. desfidând. doctorul descoperi pe bra ul fotoliului o carte deschis . numai din pricina ei. într-adev r. i asta. din pricina Sebe ului. Gherman întinse mâna. trupul i se crispa. nici prea sus. cu care. a teptând s se r ceasc pu in cafeaua. începu s alunece încet. în lungi frânturi de timp. uria al so ilor Ogrin. ci în trupul de lâng tine. i tocmai în secunda aceea sau în ziua aceea î i amintise de toate acestea. f r s tie cum. între ei doi. ro ind u or. fiin e -perechi care mimeaz anemia i le inul pentru a se mai putea. pe care ea îl respinsese odat . Promisese totu i c va reveni i el o a teptase i acum ea dormea undeva. el. Uimirea ei ( i a lui) îi f cu pe amândoi s calce toate regulile i se de teptar doar atunci când el. pentru c nu se putea ridica de jos. când el o l sase cu câteva minute înainte din bra e. Ludmila se ridic dintr-o s ritur i disp ru în baie. a câta suta oar ? o iap care alerga înc . în aer. o înfuriase placiditatea sa n tâng . r mânând lipit . a ezat . da. i o lu . cum p rea c are i cum avea de fapt.. îl v zuse poate. sau din pricina prezen ei lui Gherman. a zidurilor i ulicioarelor acelora pe unde se plimbase cu te miri cine sau a existen ei chiar. în care te oglinde ti mat. în clipa aceea. dar uite c joaca se prelungea. a teptarea tuturor ca el. de pe covorul acela m t sos. cu mânu ele sale sub irele. f r încetare. închipuind ambii.. patru minute înainte de trei. de nerecunoscut. dup el. se în elege. De ce nu dormeau? Era aproape trei. bineîn eles. o sim i goal pân la jum tate i se surprinse pe el însu i. poate. carnea acelei mâini. deformat de ras . i se împotrivi pur i simplu i ei se luptar pe canapeaua aceea îngust . din c auza ironiei ei din timpul mesei. ea se Ädesprinse" de el. Minda fuma încet. probabil în patul larg. cu uimire. b rbatul. la fund. îi a tepta o zi grea. s faci o fiin la fel de sub ire i de înalt . s se pr bu easc . 209 doar trupul tr ia într-o necontenit superbie. a a cum te apleci pe marginea unui bazin într-o ap înfior tor 207 de rece. a zâmbetului aceluia neru inat când el o l sase. cu picioarele ei lungi fâ âind. amantul i viitorul ei so s-o cuprind i s-o ia. începuse s o s rute. recupla într -o ap f r fund. mereu din pricina ei. la ea. s te ape i. între cei doi (Minda tia acest lucru de la Ludmila. aplecat. dar acum iat c ea se opunea în joac la început. tâ n r . nacela aceea a lor cosmic începuse s se roteasc deja. cu degetele sale de domni oar inând cu b rb ie c r ulia aceea în format poche. pentru câteva ore. gâfâitul lor umplea camera. zâmbetul acela pe jum tate ipocrit. sub ire. pe buze ea sim ea asta fizic. frumoas . de frazele lui. din fiin a c reia. totul sem na cu o secven fals din îmbr i rile lor. optise ceva despre u a deschis i Äcei de dincolo". cu capul plecat. încât o sim i i ea. uimit. trupul unei doamne. între acel . numai faptul c ea îi alesese acea camer pentru o noapte. el alunec jos pe parchetul acoperit cu un covor sub ire. mândria aceea fantastic . sau pentru c tat l ei era arestat. roz . îns !) fa de insisten ele lui. cu o canapea îngust ca un prici trebuia s -i fi de teptat b nuiala i. o carne la fel de vie ca pânza aceea pelicular de vin.. gândi doctorul. cu gâtul alb. s-o mângâie i chiar s-o dezbrace pe ÄLudmila-dinSebe ". docil. jignit. a a cum se ridic fumul din trupul prelung. neb rb tia sa. mama ei ² în clipa aceea.. ce odihn . dar din nou în mod nea teptat. Äceilal i" doi t ceau i ei. a a cum fumeaz elevii.ne tiind prea bine unde vrea s ajung . iar doamna Ogrin. din mândrie în primul rând. de parc ai fi în stare s desprinzi încet epiderma i s s ru i mu chiul tremur tor. cu mai bine de dou sprezece ore înainte era ea cât pe ce s le ine de câteva ori. interminabil. victorioas . în pata aceea umed . sprijinit de bra ul fiicei ei. da. al unei iepe pursânge. era un gâfâit înecat mereu într -o jum tate de hohot neexprimat. Surpriza sa fu atât de prost marcat . vin ro u pe mân . iar Äea".i buzele. se împotrivea ca acum. inând-o cu mâna c u . cum el nu p ruse a fi auzit. venise acas cu pa i ov itori. încet. dincolo. pe parchet. Äîl v zu" i ea i deveni într-o clip rigid . el citise înainte de a intra doctorul în înc pere. înmuindu. nici prea jos. din întâmplare. de bra ul c reia. zâmbetul acela nedorit i se mânji. care la mama ei coborâse din nervi i din ochi i din creier ² mai bine. ceva tiranic. ce iap diafan ! i aceast fiin îl veghease pe Ästr veziul domn" în timp ce acesta citea. de-a lungul bra elor. candoarea se evapora mereu. a a cum avea dreptul. blând. înc p ânat i neru inat. el râse. el o trase de bra e i ea c zu lâng el. ironic (cu o alt ironie. astfel c se aplec i ea spre e l. se pref cuse indiferent . împreun . ca un pahar cu ap de mare în care nisipul i scoicile infime se a eaz încet. dar numai atât. ca un lichid ro iatic. nu în el.. atât de nepotrivi i. gr bit. a a cum cineva î i vars dintr -un pahar de sticl sub ire. din tinere ea lor care o dorea. îl s im ea i el cum îi curge pe b rbie. Gherman. la doamna Ogrin.. s -i lunece din bra e atunci. cvasi -material . s te rezemi. a a cum cere buna-cuviin ). care nu min ea. când. cu rochia ridicat într-o parte. mama Ludmilei i sora ei. vârsti i convenien ele.. care fuma ru inat o igar . i el ced . Äa cuiva" din ora . odihnit . îl v zu i el.. i ea. nefeminin a ei. la rându i. tr gându -i cu mâna stâng un ciorap de pe piciorul ei sub ire. ironic?! Ea încercase s se desprind .

încr emenit de teroare. la ad postul gândului lor curat. f r vârst . acel trup ce aburea de candoare. i acum Minda sim ea asta cu precizie. a privirii i. rea eza în el.. trupul lui ie i greoi. Äpar malentendu j'ai perdu ma vie". decât orice fel de pudoare. care se numea doamna Ogrin. care îl priveau uimi i i zâmbind..?!) Cum îndr znea 210 aerul s r mân . Ludmila era într-adev r treaz i se preg tea tocmai s îmbrace un halat i s treac dincolo. i spuse repede. el? So ul? Exist oare crime din neîn elegere? Voiau oare cei doi. la ad postul gravit ii trupului s u Äserios".func ionar m runt. cei doi Äb trâni" . în acea noapte.. nu exista nici un fel de istorie carnal . goal . ei pozau. lâng care. pentru c . de când se a ezase el între ei. nepedepsi i. suntem virtuo i. care era marea deviz a clanului Ludmilian (pe doamna Ogrin o chema tot Ludmila). privindu-l cu supunere în ochi. al acelei semiobscurit i.. sprâncenele într-o ve nic tendin de apropiere. nu-i a a. el se ridic i ie i. c luase locul acelei c r ulii pe care o inuse Gherman în mân .. fiin a aceea ridicol . privindu-l în ochi. iar ea... care nu era atât de mare ca el s înceap cu adev rat s vorbeasc . încerc s spuie ceva. a teptând ca ea s repete invita ia. dac nu vrea s -i duc o igar .. gândul chiar încercând s . mâine îi a tepta o zi grea. dintre el i ei.. ie i. poate doar o atingere a mâinii. mândria. anemia doamnei Ogrin. cu toracele i creierul invadate de sânge. s insiste. atât de Äversat" în a p rea umil. ca i cum el n -ar fi tiut drumul sau poate nici nu-l tia.. îndr znea el cu adev rat s o numeasc pe Äaceea" care. se l sau du i de gestica post-matri-monial . . mereu respectuos. f r s se gândeasc : ² Nu-nu. sfioas . oricum. cum le putea distinge.. dorin a lui ren scu brusc.j'ai perdu. Ea î i permitea s fie treaz când fiica ei dormea. renun ând de a mai bea cafeaua. doar în câteva ore. c vrea s se întoarc în camera sa. Minda s-ar fi întins gol în pat. pentru a se lega mai mult. timizii. altfel. s se bâlbâie. în întuneric. de febr .între sclipitoarea Clitemnestra i ridicolul. i b l b nindu. cu câteva gesturi vagi. e într -adev r obosit i. o crim leag mai mult decât patul. Minda se st pâni. i Minda se gândi ² învingândui în fiecare clip ciuda fa de el însu i. nu putea s-o fac i pe a doua.. îl l s s în eleag c . încercând s ajung . întins goal sub cearceafuri. da. sfios.. în câteva cuvinte scurte. nu se vida oare spontan locul acela. din fotoliu i fu cât pe-aci s le explice celorlal i doi. jalnic. cu dou cuvinte scurte. al respectabilit ii ei. între cei doi. gândi Minda.... din nou. servindu-l.. gândul care tu ea cu gravitate din când în când. gura în sprindu-i-se.. Minda se a ez pe marginea patului i fumar ambii o igar . doctorul sim i brusc zbaterea arterei sale temporale.i bra ele. c elibera fotoliul doar ca Äcel lalt". s explice. dar nu. c se afla acolo. al prieteniei lor Äcaste". poate suavul. c nu vrea s fie omorât din gre eal .. pe un scaun. el. el st tea între cei doi. doar un semn al oboselii lui. mai puternic decât pudoarea.. (Dumnezeule.. el se poticni. ne mortific m decenii. printre sfor iturile paterne... ca un licean care porne te noaptea în investiga ie prin casa adormit .. Egistul din Sebe . s -l asasineze a a. dar ea t cea i -l privea i erau într-adev r de aceea i vârst în acea clip . cu adev rat i tulbur tor sfioas . reveni aproape imediat i îi spuse. Clitemnestra aceasta suav . într -adev r. abjec i! da. treaz. asta. Egistul Äei". matur. o v zu pe Ludmila. atingând cu um rul canatul u ii ce se închise u or în urma sa. la odaia slujnicei. care niciodat nu. aceea de a r mâne. de parc erau legate printr-un resort metalic. el. cel grav. cu adev rat. sim ind c ro e te la ideea c . Egist. care juca întreaga comedie de care cei doi aveau nevoie.. la ad postul virtu ii lor reale... dac el. Iat . de o oboseal i surescitare interminabile. Ätân ra". aproape f r un cuvânt. ha. cu toate acestea. la ad postul. în stânga sa. ca s putem fi. s erios. ce se întâmpla cu ea era dincolo de. parafraz el acel Äpar delicatesse. care dormea ² ce repede trebuie s îmb trâneasc adev ratul domn Ogrin lâng cei doi. cu mâinile i picioarele mici. mândria era atotputernic aici. stând pe c lcâie. n-are rost ca ea s se apuce de fumat la ora asta. într-un fel de joac .. cei doi erau bucuro i c el era cu ei. Când trecu prin sufragerie. î i sim i umerii cimentându-se. bla-bla-bla! Minda se ridic . slugarnic chiar. impertinent de sfios. de parc cineva l-ar fi lovit peste obraz. sicriul acela de aer în care se întindea ea?! Ce ne ans în ans s se împiedice mereu în trupul Äuneia" în dorin a de a ajunge la trupul Äceleilalte". pornirea aceasta ugubea era. cu acel aer Äsubaltern" pe care tia s -l exprime atât de bine. orice neru inare!. dar. s se poat a eza în el. cum ar ta ea.. Dup ce turti igara... ie somn. ce se îngro ase ca o aort a craniului. c nu vrea s îmb trâneasc între trupurile lor ce întinereau la ad postul vreunui eveniment senza ional.. s îmbrace acele forme ce se fluidificau i înghe au f r încetare.i al turaser trupurile.. i -l rug s a tepte. tres rind atunci când el se încrunta). în tr-o pereche deja consolidat . bla-bla-bla. dar doamna Ogrin se ridic iute. i se trezi.. i miracolul acela f r vârst . ridicol.". printr-o jalnic neîn elegere. gol.. dar ea o împiedicase. cu nasul s u oblic i lung. ei. întreaga memorie a inimii lumii se reînchegase fulger tor i. voise s vin i ea în sufragerie.. col ul acela de sub lampadar i acum prezen a lui. înc o dat (întreaga arestare a lui Ogrin îi întinerise aerul agitat în care tr iau cu to ii de câteva zile. de i ea. din nou. i departe de ea. l sându-se s cad . a a cum f cuse la cincisprezece ani. ei f ceau.. ea merse înainte. lâng trupul ei gol. s plece ochii.. elastic . precis. din prima clip când el deschisese u a sufrageriei. ambii întineriser u or. cine poate s spun . deodat . Gherman. î i permitea s ro easc puberal. dac f cuse gre eala s vie. el însu i dealtfel. ÄCum minte!" gândi Minda. ca un animal în c lduri. mai ales ² mai ales ² al nevinov iei lor.. adev ratul Agamemnon. în timp ce Gherman. cei doi tiuser c el o c uta pe ea. fericit c st astfel.. la ad postul mândriei i maturit ii fiicei.. apoi ora târzie a nop ii.. acum. pentru c . 211 Doctorul explic . c Lud mila nu doarme i.

r spunse ea cu indiferen . la dou epur ri succesive.. a a. ai v zut. el a lucrat un timp în sudul i Dobrogei i e la Sebe doar de vreo zece ani. ai uitat. noaptea trecut . în clipa când el se întindea în pat. de i acesta l-a dat . aici. el închise u a.. a a cum î i pare ie... un tân r avocat stagiar ce venise de nici jum tate de an de undeva din fundul Banatului. Ludmila intr pe u ² era un du-te-vino în acea noapte. nemi care.. la cooperativa aceea. i asta e. adic mama. întoarse capul i se p ru c buzele ei se mi c încet. doar pentru c e exact tipul victimei m runte. cu care are i un b iat. îl s rut . Gherman are foarte multe drepturi asupra ei. ² Tu ai dormit. ap s pe butonul veieuzei.. cum î i spuneam. înd r tul s u. cum i -am spus eu în câteva linii. Pe el începu s -l cuprind acea ciud neputincioas a oric rui început de insomnie. ei s-au cunoscut imediat ce i-au terminat studiile liceale. afl îns c e dintr -o familie foarte bun . lâng al lui.?! De unde a mai ap rut i Gherman sta? Ce caut aici în cas .. El a fost la rându -i însurat. Astfel s-au reg sit. . jude ul Caras. îi face o serie de cadouri mamei. ie. Oricum. El are f oarte mult nevoie de ea. dar g si un trup inert. i l-a luat pe Gherman.. un mic roman de dragoste. crezi c a iubit-o Ätreizeci de ani"! ² Nu tiu. sunt convins . r zboiul îns i-a împiedicat cariera. ca el.. o femeie ce st singur e un fel de înfrânt . absent ² sau poate acesta era tipul de prezen pe care o dorea ea ² i.. for a lui. e. r zboiul i. într -un fel.. tat lui meu. bineîn eles.. nu tiu la cine. mamei... nu tiu. ca b rbat. devenir prezente. 214 face treaba de birou la o gr mad de imbecili care au func ii de r spundere.. De i are bani pu ini. Ea e mai în vârst cu trei ani decât el. i abia când el ajunse la u . se pare c el a plecat la Paris dintr-un fel de disperare c ea.. Tot ce o . are un salariu foarte mic. El întinse bra ul. în întuneric. totul e îns curat... a a ceva el nu putea vedea. ce se mai poate întâmpla între ei doi? Ei se cunosc dinainte de a-veni eu pe lume. aproape mai multe decât am eu. Ea are nevoi e de el i. nu are rela ii i nici nu poart pic . munce te. încet.st teau în aceea i pozi ie i nu d dur nici un semn c -l observ : Gherman în fotoliu.. pe care-l iubea.. el vine în cas . cuviincios. de romantic. dar fu aproape sigur c ea era cea care vorbea. / orbec irea prin apartamentul întunecat. când el fu definitiv convins c ea adormise. el însu i a f cut doi i ani de drept la Paris. a doua or . i încercar amândoi s doarm . citind. ² E ti grosolan. Gherman. dealtfel. de dou ori afar .. în acea imobilitate a ei. totul nu e atât de simplu. dup cum vezi. Sau... decât are el. o auzi râzând încet. c are nevoie de el i l-a reangajat de fiecare dat . în acea zi i noapte ² se culc al turi de el. i el o asculta cu c r ulia aceea în mân . poate i -e team de ridicol. dup treizeci de ani. prezen a poate prea vie a perechii ' aceleia de dincolo. în pat. în orice caz. din import.. pe care le-a g sit pe aici. probabil fiindc era un ins comod. de i tr ie te desp r it de so ia lui. parc din respect.. stingând lumina.! ² Care continu !. în clipa când el fu din nou convins c adormise. i. înainte de a-l cunoa te pe tata. într-un fel. adic . foarte bun. Nu reu ir .. numai pentru 212 el sau numai pentru ea i el... Dup aproape jum tate de or de lini te. nu tiu cum. al celui care trebuie epurat. 213 oricum. ea ad ug : ² tiu eu dac continu ?. când nu . i ziua ce urma.. în urechi îi st ruia înc murmurul abia sesizabil i totu i distinct care curgea parc din masca aceea alb . ie i se pare ridicol. îi anular total dorin a fizic pe care o sim ise cu atâta intensitate în decursul întregii seri fa de ÄLudmila -de-la-Sebe ". cu trupul drept. petrecut în tren. l-a Äsuprimat" în dou rânduri. i -a trimis c ma a aceea bleu i cele ase perechi de ciorapi. oricum. mam -sa e o Marinovici. acolo. s i se par ridicol. de nejudecat. dar Minda era incapabil s -i r spund .. devii într-un fel de neatins.. o fiin inferioar . el întreb încet: ² Dormi? La care ea nu r spunse. cea cu care st acum în sufragerie. de ridicolul unui adulter. este i acum. apoi. un venetic.. dar eu observ c el î i încaseaz drepturile!. se pare cu mult înainte. spuse el i râse în acela i timp. de care îl desp r eau doar câteva ore. acela i director i-a dat repede seama. pe un scaun. mie chiar. i ea voia s se rem rite. intangibil! ² Bine. în r zboi. Mama i Gherman nu s-au v zut mult vreme. distinse un u or murmur. ea e prea femeie. nu. Doctorul trecu pe lâng ei: nici unul nu mi c . \_ ea. înghe at.. Cel pu in o bun parte dintre ele. i doamna Ogrin lâng el. la ora asta. un fel de croitoreas la domiciliu. care i -a pierdut b rbatul. cu o anumit claritate. mai al es?! ² Vorbe ti ca i cum ai fi gelos.. trecerea prin sufragerie. nu -i place nici ast zi. spuse el cu ciud . se apropie I de el. Ea nu r spunse i. de i.. apoi. care st la maic -sa. tat l s u a fost canonic. Bineîn eles. incapabil de a face cuiva un r u. Cum poate fi ridicol un b rbat care iube te o femeie timp de treizeci de ani?! ² Ei asta-i... s fie j m ritat .i încasezi drepturile. încet. canovian . au avut i un / fel de castel pe lâng Sibiu. un impostor. încerc s -l mângâie. r spunse ea. ei nu fac nimic nepermis. mâna dreapt a directorului. de diminea pân seara la ase. tii cum e. a acceptat s se logodeasc cu Ogrin. pe jum tate întunecat . el nu renun înc la ea. ce..i pas . satul V r dia. dup treizeci de ani sunt înc împreun . cu acest gând.

grosolan! ² Oho! ² Bineîn eles! Corpul ei Gherman îl las în pace.Exact! spuse ea din nou. mai convins de propria ei importan . cu preferance-ul s u de miercuri. s te omori ca i cum nu te-ai omorî. propria noastr pasiune sau religie ne-o calomniem. ca i el. De oricel. Gherman era i este perfect inofensiv! Inofensiv. b nuiesc eu. nu tiu cum.. cred eu. fa de. a cerceafului. râzând... i e. în întuneric. care alt dat purta m nu i i vara. dar absolut nimeni în seam ! S iube ti ca i cum n-ai iubi... ucig toare. ne-o ucidem noi în ine. A a c se gr bi s adauge: 215 ² Bineîn eles. el adic nu i-a f cut curte. ei doi... ciudat.. dac nu i -e somn. dimi nea a a început s mearg la cump r turi. ascunzându-i.. A iubit-o. ne ridiculiz m noi în ine! ² De teapt tatii! f cu el cu ironie. o trase spre el i o s rut pe fa . de. bine dispus. în ultima vreme îl tr dez i eu..înconjoar pe ea. numai din aten ia pe care i o d în acest mod atât de obi nuit-neobi nuit acest Gherman m run el. ea?! ² Nu tiu. pân la urm . uitând de unde au venit! ² generozitate real .. în întuneric.. pe pânza aceea rece. de generozitate a lui. curtea sa. ha. ha! în ultimii ani. ² Ea?. de tata. u or. îns . care s -a obi nuit repede cu prezen a lui. ². m apuc ame eala. de i foarte frumoas .. cu un început de iritare îns . îns dup o clip debitare. în sfâr it.. mai sigur de ea.. leg turii lor s-a f cut pe nesim ite. cum s lup i cu el?! El e ridicol. ha. ² Nu i-a f cut curte domni oarei Comorasu.în pantofiorii lui. la început? N-a fost nici un fel de început.. în primul rând pentru c ei se cuno teau de mult i apoi reluarea. spuse ea. orgolios.. se pare. nu au flirtat niciodat . cu o dot bun de acas . eu am luptat îns mult vreme împotriva lui. ci la fel. bineîn eles... pur i simplu. în astfel de. nu pentru ceea ce spusese el. f cu el din întuneric. draga mea! M intereseaz foarte mult. pe care îns le-ai folosit. cu liceul. bineîn eles. de i eu nu eram acas atunci. nedumerit i. în ora . ci la Cluj. dealtfel. E într -adev r invincibil! Iar el. cel mai oblic nas pe care. tot de aceast flagrant nepotrivire fizic . el îi seduce numai inima. pentru c . el a r mas cu rummj-ul s u de sfâr it de s pt mân ... care nu observ nimic. f r r utate de ast dat .. a a e.. el. s ucizi ca i cum i-ai aprinde o igar ! ² îi face îns acum curte. pe care el o cuno tea prea bine. sentimentul s u probabil c erau ca i întreaga sa personalitate de... nimeni nu l-a b gat în seam .. grosolan de orgolios i. cu un început de iritare. De ce spun eu. s suferi ca i cum te-ai plictisi. ea era incapabil de obiectivitate în tot ce era în leg tur cu familia ei. îns . Tat l meu. pensionari.. râse i ea împreun cu el. continu ea. Str veziul Gherman! ² De ce Ästr veziul Gherman"!!. de i nu era ironic. am încetat s mai lupt contra lui Gherman.... îns . a a afirm el. i trebuie crezut. O curte interminabil . cum se spune ast zi. spiritul... într-un fel ridicol fcmâr nepotrivit ² ui i cum ai râs când i-am dat cele ase perechi de ciorapi. încât..... Cum a a. ² . ha. Ce trist. te intereseaz ce spun eu?. un punct luminos ce zbura peste ei doi.. atunci.. fiin a! Ea e deja atât de mult a lui. ea a devenit mai mândr . chiar dac era doar vorba de un vecin sau de cineva mort cu decenii în urm . p tate de nicotin .. ² Probabil!. dup ce a plecat la Paris. cu care î i petrece serile. cu cei câ iva prieteni. i nasul lui pe care am v zut c se plimba o musc . el. ce nemernic de singur. nu tiu cum. dar.. a c rui apari ie m-a contrariat i pe mine atunci când ea s-a produs. aspir o dat lung i i -o înapoie. a a cum p e te un oricel!..i d seama ce singur a devenit. frumos i cu personalitate clar .. a fost tot timpul i este înc deosebit de modest . ² înceteaz ! f cu ea. la facultate. ha. exist un soi de furnici care î i împacheteaz inamicul . carcase.i o igar . bineîn eles... m run i uri.. aprinzându. pe cearceaful rece. Ei doi.. ² oricelul Gherman! râse încet.. pe tâmpl . ha. numai pentru c . însu i. Minda. nu tiu cum. cum spui tu.. cu colec ia sa de ziare vechi. Cu mânu ele sale mici! Ce picioru e mici are. au început s -l exclud ... prin '37 ² '38. de ast dat . aici. ² . totu i. de care nu aveai nevoie.. / în acela i timp.. la început a fost. O auzi râzând u urel. i dege elele sale. care nu. pentru c o sim ea al turi. evident. Dealtfel. î i uzeaz influen a sa m runt . i aceasta. mai mult chiar decât tata. care a jucat tenis pân la cincizeci de ani i a c l rit la dou zeci!.. nu l-am mo tenit. un lucru pe care eu.. în întuneric.. dup care el alearg .. nu de ceea ce auzea. lucruri.. tata avea dreptate. dac vrei. Ea îi lu igara... total nepotrivit fizic cu ea... cu dispre ul acela pe care îl are orice b rbat voinic... face contraservicii numeroase et c. Mama mea. Astfel se consum unele pasiuni mari. invincibil! ² Ha. uneori. i o s rut din nou. ² De oricel! râse el i. chiar i nu în tangen direct .. mi -e mil de. mar cat .. mai degrab a zice c ea îi face cur te.. ha. s nu te bage nimeni. cum o chema pe mama pe numele de fat .. nesfâr it . de parc le-ar fi vopsit.Interesant. ci pentru c îl auzea i îl sim ea al turi. a confirmat acest lucru. toat familia sa..Fa de un oricel! 216 ² . tr dându-i. din punctul vostru de vedere. fa de. se g se te în sfera sa de interes amabil.

ce ascunde el. zâmbi ea în cupeul întunecat ce se balansa..n v lit în interiorul mu uroiului... b tu el în retragere. aproape din acela i punct. mai al es voi b rba ii. s rmanul unde a n v lit?! în propria sa c snicie?! i eu. voi. nu se întâmpl nimic! îngrozitor. ² Dac a fi fost în stare! ² Da-da! i în tonul ei ap ru striden a a teptat : Bine spus dac ai fi fost în stare! ² Dar bine. pe tâmpl . cred chiar c i ea o f cea! O f cuse cu dou zeci de ani înainte i o f cea i atunci. fiziologic . în timp ce. Cine n-ar fi f cut-o?! Tu nu o faci i acum?! Aceasta e for a lui. pe frunte. implacabil i surâz tor. tii c în câteva rânduri. prostu o! (El se aplec i o mângâie de câteva ori. ² Ha. nici m car cu o privire.... încât îmi venea s -l p lmuiesc i în acela i 217 timp s izbunesc în râs. nu e atât de incon tient cum pare. tata. f r s -mi fac /cel mai mic repro . Nu po i oare deveni ridicol? i noi. ca s nu . Nu s-a întâmplat nimic. i s sim i zilnic.... de a contrazice în ani de zile. dar nu pe loc. cu anemia ei. ha! Asta-i bun ! Mi se pare c e ti suspicios. S nu se întâmple nimic. mereu în raporturi bune cu in ii de care depindea ceva. stau doar a a. a lui Ogrin.. tata.. în hormonii mei. nu-i a a?. i.. i tu. privindu-l o clip cu ironie.. când eram înc student . c se ascunde i fa de mine. ² Trenurile noastre sunt incomode. iar pe ea. eu n-am afirmat niciodat c a fi un om de ac iune.... se ro ea..i m rturise te totul cu prea mult claritate. zâmbind. îl jignea chiar c eu manifest mai mult sim al demnit ii.. ² Cu atât mai mult! Eu am încredere în instinctul meu. nu v teme i voi mai mult decât orice de ridicol?! Asta e ceva foarte european. se aflau singuri în compartiment i ea se desc l ase i se întinsese pe canapea... ar trebui s ia atitudine. nu-i a a? o întreb el. nu-i a a. ea plângea ore întregi. Ea închise ochii. dup o zi agitat . al onoarei familiei decât el însu i..M. da. deloc. pe p r. De fapt. sunt convins. nu-i a a? ² Nu ai dormit deloc dup -mas . s . cred c .. s . ² Nu vreau s dorm.i ascund contra-rietatea.i spun.. i ] uneori m gândesc... un om cu sim practic.i strice rela iile sale sociale.R.) 218 ² i tu? ² Eu am dormit mai bine de dou ore! Nici nu tiu cum am f cut. i-apoi. ha. îl enerva. într -un fel e ti din categoria lui. am dormit pur i simplu. i aceasta era tipic. . uneori îmi trec chiar i mie lucruri teribile prin cap. ² Crezi? spuse ea. pentru ! c altfel.T. c m în elege i c a a trebuie s se poarte orice fat cu sim ul o noarei. ² Era un student prost? ² Nu. fa în fa ..... aproape aceea i fraz : ² . este faptul c vom putea lua o cu et pe C.. ca o m runt r zbunare împotriva lui Äcare-i f cea bine". ² în str mo ii t i. cine crezi /c a intervenit în favoarea lui. care. o form boln vicioas a vanit ii. ² Cum m port? E un ins pe care n-am putut s -l suf r din facultate! E foarte calculat. pe dou fotolii. el m asculta. ea privea în sus. ce poate s ascund ?!. în ore chiar. spre becul albastru din plafon.. atunci când nimeni nu mai are energia sau memoria de a -i face fa de nou. pân la urm . tiranic.. .. care ne-am pierdut trei zile pe drum. tii c la un moment dat sa pus accentul i pe buna preg tire profesional .. voiam tocmai s . eu cum m port cu el? Ar trebui s m ridic i s -l dau afar pe Gherman. a lui Gherma n? Chiar el.. ap sat... de la Sighi oara. apoi îl arunc afar ! Dar el.. mai bine zis. care gr besc c s toria noastr . în timp ce se aflau amândoi în trenul care-i ducea spre Bucure ti. (De o jum tate de ceas..... deoarece nu I g siser decât un singur tichet de vagon de dormit i renun aser . pe vremea Xaceea orgoliul lui tres rea înc ! îl subaprecia pe Ästr veziul Gherman". l-am i dat de câteva ori afar . în seara aceleia i zile. al facult ii. Faci r u c te por i astfel cu el!. ha. fa a i se destinse încet.. Nici Gherman. cum îi spui tu. nici noi doi. Eu îns mi am început s iu la el.. eu îns mi o f ceam. prin comitetul U..F... sunt prea aglomerate! Dar ce I leg tur are?! i-a pl cut doctorul Lungo a? ² Foarte mult. ea continu .. pe ea!.. va fi numai el. într -o anume situa ie! Pentru c în dou ore a f cut pentru tat l meu mai mult decât ai fi fost tu în stare s faci în dou s pt mâni. Dar i asta o f cea.. lucruri care nu se pot exprima! Uneori sunt convins c i el. de i nu-l vedea nimeni. în t cere. care / a început s -i ia ap rarea. nisipul de sub tine scurgându se încet. Dac va face cineva ceva | pentru bietul tata... poate e o simpl antipatie instinctiv . Tu nu circuli niciodat cu trenul. imediat. absolut nimic. mereu prin sindicat.. de a avea r bdare. întins . c lui însu i nu. apoi spuse. ca s . da. de a fi subapreciat. nu în hormonii t i! ² Cum vrei tu. de a fi altfel. care alearg peste tot ² e adev rat c el i-a dus azi pachetul i a a teptat trei ore ca s i -l poat preda ² nici mama. în genetica ta. unul din gesturile lui. ² Unul din motivele serioase majore... se înclina chiar. for a de a accepta toate acestea i de a lupta cu timpul. de a fi ridicol. anumi ii b rba i. Cui s -i ceri ajutor?. spunea c m respect sincer. c se preface..) 219 ² Erai furios pe Lungo a numai pentru c e mai capabil decât tine.

îi venea s izbucneasc în râs. st pânit . distra i. la fereastr . f r o vorb . ² Ia te uit . Ce frumos portret e ti în stare. i c e putea fi mai nobil decât asta? Mai nobil i. din polite e. evident. el o tia.. violen ele ei verbale i. era mai slab. Acum i el d du din umeri. de animozitate erau mai înfrico toare. a calit ilor ei incisive. de furie rece... ca o înscenare teatral . se scul apoi.. Eu nu v-am ajutat?! ² Da-da. o privi câteva secunde. undeva în fund rulau mun ii. ciudat. pardon. ca s -mi confirme.. ai putut s dezvol i în aceste dou zile. spuse el cu o satisfac ie pe care încerc s i-o ascund . în astfel de clipe. i vei ar ta tuturor mutra ta adânc ofensat de om rupt de la marile tale obliga ii. violen ele ei de stare. d deau încurca i din umeri... dup ce te la i servit de el! ² Ce-i cu tine! Ce te sup r ? Vrei s ies din compartiment!?. în astfel de momente nu numai contrazicerea. care e fiu de muncitor. El era mai puternic. ² Totu i. Ea t cu. dar nu ca s -l menajeze. ducând-o uneori la forme paroxistice. vru s p r seasc înc perea. str ini chiar. nu e decât c pun în mi care un tip ca Lungo a! ² Dispre uindu-l apoi în fa a mea. El închise geamul. f cu ea enervat . la o nou violen verbal a ei. care a a umblat cu ea peste tot. Ea veni. Procurorul mi-a garantat c luni. mai distrug tor?!) ² Tic losule! La ule! opti ea încet. spaima. f r s -l priveasc m car. pur i simplu.. bâiguind ceva. cum îl cheam . îl ura. El se aplec din nou spre ea. de tunelul acela de aer creat de tren. o masc . ² . care.. al turi de ea. jignirile acelea.. aplecându-se u or spre ea. fac mai mult decât. Apoi ad ug : Nu era nevoie. se ab inuse s -i r spund i. socrul meu e nevinovat. prietenii lui! Trebuia s v fac cuno tin . de femeie.Meritul meu. repet el fraza la care fusese întrerupt. i ea la fel.. mama i cu mine am inut s -i avem musafiri! Indiferent dac el e închis pe drept sau pe nedrept... în violentul ei resentiment . vârfuri... tia c ea nu va întârzia mult. cum s nu! Te-ai suit în tren. i-apoi. lumina ei. uzate.. Statur astfel câteva minute.. Una din scenele lor rare de violen . f r un mobil aparent. frumos. ci ca s nu se tr deze prea mult în astfel de clipe. O a tepta. nu cu Lungo a.. la i. nu. i pe oamenii care ne ajut într -o astfel de împrejurare. mai mult decât atât. ca toat lumea s vad ce s ritor e ti! Te -ai suit în tren i.. râzând cu poft . ca un orizont lichid. o ardere care o dep ea pe ea îns i. cu o furie rece. O dat . va fi acas . într-adev r. Trenul se balansa mai departe. de i î i d dea perfect cont c aici nu era un sentiment special al ei îndreptat numai împotriva lui. parc gânditoare. luna se afla undeva în spatele garniturii. dup aceea. jignit. ². care s-a certat cu maiorul. faptul c el nu era dispus s intre în jocul ei. de violen fizic . incapabil s se ab in . ea se st pâni s nu vorbeasc . ² Haide-haide. nu meritau ca s -l rup de la. prin fa a geamului alergau spin ri i cocoa e. momente în care ceda propriului ei instinct de conservare. Chiar el îmi va da o tele gram . un corp sub ire. dar chiar i fuga o scotea din s rite. ni te m run i uri. când el. bineîn eles. Deschise fereastra pe jum tate i î i l s fa a biciuit de vânt. cel târziu. în timp ce prietenii lui chiar.meritul meu e. apoi o sim i lâng el. r ut cios. întins incomod pe pernele acelea alb strii. de uimire sau din cu totul alte motive. cauzat de-o reac ie a lui sau de existen a lui. ci era mai mult. când Äai s rit în ajutorul nostru"! Nu te-a rugat nimeni s vii! ]Am b nuit c a a se va întâmpla: vei veni. ² Pe cine? ² Pe Lungo a i pe. când. pentru un fleac. existen a ei. conuri înclinate. Era o noapte sen in . fa de cei care... totale.. sim ea acest lucru.. privind fix în tavan. ca iubit al ei.. forme vii ce se r suc eau încet. De ce n-ai vrut s -i aduci la mas ? întreb ea dup o pauz . el auzi u a compartimentului glisând. nu se tia bine de ce. cu ei te-ai fi sim it bine. o bolboroseal a magmei puternicii ei personalit i.. pre ioas . vibrând de enervare. era incapabil s -i r spund cu aceea i ur . o calitate a firii ei. îl prinsese atât de mult în afara registrului ei. absolut inuman. Ura ei el o suporta dificil. Ludmila! Mai bine ai încerca s dormi! ² Tic losule! f cu ea. mai nelini titoare. ( i el o iubea tocmai pentru c era în stare. nu-mi place când î i dai aere i ifose de savant unde nu e nevoie. cu f lcile încle tate. ² Tovar ul Codoab . pe proffuror. Furia ei spontan . pe ea. ² Haide-haide! Nu. se difuza pe câmpul vast. 220 ² i eu nu v-am ajutat? f cu Minda. i ea. gr bi i.. ai mai f cut ceva: ai râs de bietul Gherman. cu Minda înc ro u de surescitare i ea. încât. cu pijamaua ta bine c lcat i cu trusa ta de voiaj. oricum. sufer mizeriile de acolo.i dai seama ce egoism monstruos. i cu. oamenii ace tia ne vor servi oricum. ea se repezise dup el i îl lovise 221 cu pumnul în spate. ne-ai ajutat. ia uite! f cu Minda. te-ai dat jos din tren! A. i astfel pl tea ea i el împreun cu ea. el e închis. f r s -l ating . singurul care nu s-a speriat când l-au arestat... ² Ludmila. i tocmai de aceea. mi cate de vântul fals. nu trebuia închis. Dar aceast sl biciune -t rie o iritau. cu formidabila ei acuitate instinctiv . c î i provoca ei îns i astfel de st ri totale.. lâng ea. în absen a lui. i ie i pe culoar. murd ria.. deodat . apoi cu mine împreun .

cu casa ei mare. de vreme ce li se adresa astfel. sclipitor drumeag de ar . furia ei nu se stingea. e înecat înc undeva.. a a cum s-ar fi întâmplat. domni oara sau fata. ridicolul violen ei ei. cu siguran .. de parc el i -ar fi privit pe Äcei doi". gândi el. în fund. c el îmi va l sa frâiele. dar. eu în fa .. 224 aici e o cotitur a drumului. fata aceea. camarade!» i le d dea ni te pachete de ig ri «Plugar» sau «Na ionale» sau. el ar fi trebuit Äs-o ia în serios" îi m rea neutralitatea.. îns . un prost povestitor.... probabil. sexual. se apropie. de la distan . altfel. accepta. parc era i un butoi de sticl . din team sau plictiseal . suspect de amabil. i ei nu d deau nici un semn. la dracu. la dracu. sp lat de ape. Minda tia aceasta i. mai profund umilitor pentru un om. mi-aduc aminte. Trecerile de grani . uneori. mici.. curios.. Da -da. se umfl în hamuri. i eu am sim it. da-da! Sunt caii negri. roata din stânga scap . la unchiul-Tavi. pivni a de sub pr v lie. tocmai pentru aceasta. ci pietrele acelea albe... ei? El o inuse toat noaptea de mân . i el nu era în stare s vad decât ridicolul situa iei. da-da. ai lui Birta u. i el. ca un stupid mecanism. care nu f cea niciodat c r u ie.. minunat -strivi i între ni te saci.. ea st tea în spate. da-da. Ce paznic grozav eram at unci. ea sim ea asta. bunica mea îmi zâmbe te. de dincolo. din adolescen . Cacova vine cu m ult mai târziu. dar nu. Ea era camarad cu ei!. probabil. pe dou osii. un chepeng de lemn i o scar de lemn ce miroseau. a ap rut unul. când compartimentele sunt goale sau se doarme.i ascun i râsul) de ura ei? ² La ule! opti ea înc o dat . pe unul din peroanele acelea numeroase. mi se pare.. da. c ru a aceea care ne ducea peste grani .de o clip . o suspectam c . de ce sunt to i b rba ii suspect de amabili cu femeile de orice vârst ?! Sau când treceam frontiera. S reiau înc o dat : drumul erpuit. m întreab dac nu mi -e foame. da-da. g lbui. are ni te biscui i. într-o asemenea situa ie. pentru c . rece. i. c urma «dincolo»-ul. abrupt. ipete. când ea desf ura erve elul acela de damasc cu pâine. pân a început s se lumineze i ea i-a retras mâna... Cacova. în c ru . Vagoanele acelea de pe linii vicinale. iat . solda ilor. Da-da. Din nou trecur . c el se face forte ca s . la o fereastr pe jum tate deschis . a violen ei sale. pentru c se asociaz cu ceva din copil rie. unde se cobora printr-un chepeng chiar din pr v lie. apoi. cu mult înaintea ei. în stânga drumul e sp lat u or de ap .. înalt. era parc i un butoi de sticl acolo?. i-apoi. poate. ardei verzi. c ci a adormit i eu o priveam. diminea a... caii se încordeaz . senza ia aceasta? Probabil pentru c nu am mai c l torit de mult cu trenul sau. capete aprinse de igar . cu care am c l torit în noaptea aceea la. da.Totdeauna mi-a pl cut s stau pe culoar. da-da.. parc .. s ne duc s ne treac grani a! Caii se apleac înainte. i am avut. sora mai tân r a mamei. valize de lemn sau din r chit .. în jur mai erau voci. Ä. mâna aceea îngust . a petrol. am avut curajul s-o prind de mân i am inut-o a a. cum spun ea ea. dac el i -ar fi r spuns cu violen .. d du înc o dat din umeri. se vedea asta când fulgera câte un chibrit al ranilor din preajm . c amabilitatea lui de ofi er în civil. niciodat .. el. brusc. bineîn eles. împiega i de mi care care discutau familiar cu pasagerii înc rca i de baloturi. sau i s-ar fi povestit scena de c tre cineva. pietri ul. nu tiu cum dracu. fantastic. i s te gânde ti la igara pe care înc o amâi.. când mâneam în mers. lunar i nelini titor. ezut f cut de Birta u.. De ce îmi place. o coast de deal surpat . ce poate fi mai jignitor. nu-i a a.. violen a ei nu se atenua. tiau i ele.. unde mai era o astfel de mân ?! Aha. atât de atr g tor. ambele. din oboseal ... al furiei contra lui i. o jum tate rece de pui. evident. g lbui. de scli pitoare. se r sfrângea mat. bunic -mea. i pe bunic -mea.. nu era pietri . noaptea. ceva neterestru. pe «sitz» -ul acela din scândur de lemn ce se clatin pe ni te arcuri spirale. pe care lumina lunii. i eram alarmat. st t eam pe b ncile acelea rigide. când ne întorceam la fel: «Camarade! Poftim. stai-stai. Comorâ te. imediat am sim it. câteva ore. într -adev r. pentru o femeie. starea de indiferen se accentua. de undeva. caii aceia negri. i ea a ro it i mi -a f cut mie un semn din umeri. de-o jum tate de or . ce râdeau cu veselie pentru c .. ro ii. care erau 222 el i ea. dup un alb. cu o form oarecare a violen ei. înc atât de tân r . furios i înjurând mereu. atât de curate. probabil c era. cealalt bunic . Trenurile acelea de dup r zboi.. Berzovia..pietrele albe.. în dreapta sunt pietricelele. umed . Birta u rote te biciul peste ei. un sat previzibil. roata din stânga scap mereu.de cremene. c pitan sau maior sau locotenent. ce b nci moi! i lâng ea. caii lui erau cu mult prea scumpi.. cum mai e posibil s c l torim f r ele?!. salam. care anun au totdeauna grani a pentru mine.. i mai probabil.. unde se schimb trenul. ceea ce nu se întâmpla cu el. st teau amândoi strivi i.. 223 \ cu ea. da -da. cu pr v lia ei cu mult mai misterioas decât pr v lia celeilalte. sta ia G taia. acoperit cu o p tur peste picioare. de lemn.. ce f cuser . care atârna din întuneric. o mic gar undeva. ro ietice. cu unul din ranii aceia suspect de amabili. nu tiu... nici nu exist de fapt. pe platforma vagonului.. undeva. un canton p r s it. eu st team lâng el în speran a. luciditatea faptului c . de vin. de fapt. butoaiele mari. Panait. ro ietice. eu trebuia s . camarade!» i acum erau «Drina» i «Morava». din România. de fier. cu Therese -tante. cu trenurile?. gr nicerilor: «Camarade! Poftim. pe drumul acela pietruit care urca încet. nu-nu. unde sunt valizele acelea din r chit .. ascuns de copaci. de unde tiu asta? A spus -o el. care la aptezeci de ani c l torea înc mar ial. decât s râzi (sau s . în «bou-vagon». pline de saci. i atunci eu întorceam din când în când capul spre ea.. care urca spre frontier ... superbii lui cai n egri. o inuse de mân i disp ruse apoi. lucio i. înalte pân la tavan.... ce bine e s stai pe culoar. negricios. în balansul vagonului. eu m gândeam la b rbatul ei. se umfl în hamuri. dar pentru c avea datorii la pr v lie. uneori. deci. spin ri i conuri. Dar ce leg tur au c ru ele.

unde s se r stoarne? Drumul era prea strâmt. e o inevi. booo... da -da..sssss.. subcuta. aceea i înclinare aproape a capului. f r s se vad nimic..... undeva... negre. în pietricelele acelea m runte. ca s ar t i cailor.. capul acela pu in aplecat. lipsea îns murmurul.. de-o parte i de alta t iat în munte..... în roata o clip ... sept.. cât mai repede. hiper...S m afund acolo. cât mai insignifiante! Acolo. în nu tiu ce roman distins... o masc de filde din care emana un murmur care invada dulce-persistent înc perea uria .. care a 225 fost împu cat de un partizan pentru c lucrase la el un sârb.. pancar. indi -golevis. da.. oricum. special care che. ce ciudat. un prizonier sârb. da-da. exact cu o noapte înainte auzise murmurul unor buze atât de asem n toare cu cele care al turi.. cât cheltuire de imagina ie. s m nânc repede. i numai atunci. de acum se închega abia un singur chip. f r murmur. s încerc înc i înc o dat s m retrag. c m întorc. pietricelele acelea. sivo. deodat . de frumuse e. Nu-nu. de marmur . o fericire pe care am pierdut-o pentru totdeauna!. a a. scap . poate alt dat . cu ceea ce mi se pare. treangurile lor sunt întinse ca ni te corzi care zbârnâie.. brusc o întreag fraz . s-o izbeasc . c l toreau acum în plin peisaj muntos.. o cotitur în pant . a a cum st teau amândoi rezema i de bara aceea de lemn... din întâmplare. blll. undeva. harnic .. de i era lumin peste tot.. roata din stânga alunec în loc. cu b rbia fin . sp late de ploaie.. ce fericit a fi fost.. bineîn eles....posomorât. de -aici nu mai iese nimic! El se ap r .... ce era îns o fa . dup ce trecuser m frontiera i drumul era lini tit.. cum am citit..... a a cum li se d duse ranilor nem i. se ap r i de mine. uuui. s -l mint.. atunci auzise murmurul doar... da. benzile acelea duble. va obosi s vorbeasc mereu peste um r cu ea.. i îmi va spune. unde dracu sunt eu însumi? Unde.sssss... a fi încercat o senza ie pe care n -o voi tr i niciodat chiar dac a conduce acum un «Ferarri» sau un «Bugatti 1500». c plec.... între-timp. în am nuntele acelea. sau nu.. ce grozav ar fi fost s -mi dea frâiele. neaccidentat. s m fac c renun . marmu.. de i tiau drumul la fel de bine ca mine. v zându-i buzele mi cându-se. cât mai am nun ite. vegeta ie.. Leininger. în geamul din fa a sa. ca s ... nu o masc . înecat într -o vag pat de umbr .. foarte îndep rtate. f r zgomot.. de acolo. acum. se pare c s-a plâns partizanilor c Leininger îi d duse o palm . atât de violent. caii aceia umfla i cu crupele sclipind de sudoare.... asta îi trebuie unei sofisticate de asta care. sau a a ceva! Putea s fi fost adev rat.. ² i-apoi. canovian .. de.. frac iunea aceea de clip când c ru a s-ar putea r sturna... sau aproape totdeauna.. ss. pe marginea unei mese sau într-un grajd.. s -i slug reasc . hiperboo. cârp nosul sta de Birta u nu se plictisea sau nu obosea niciodat s întoarc capul peste um r. î i iubea caii lui nenoroci i mai mult decât femeia i p rin ii lui la un loc i.. . voiam la stânga i nu la. de concret se mi ca în el însu i betoniera aceea a unor frânturi foarte. booo. poate.... g lbuie. s-o sleiasc bine. Probabil c se ridicase. roata din stânga.. îl b tuse. a a. dac reiau... într-un an . distinct .... la fereastra culoarului. din murmurul de ieri i mi carea buzelor.. i acesta. le simt i acum în mân . grav.. ca s-o lini teasc .. s -l în el... Minda o privi. s m sub iez.. nimic. cât mai adânc..... biliardele.. Minda d du din umeri i refuz s mai asculte. trecutul meu nenorocit.. da. eu poate. cu propriul meu trecut. c . hiperboo... nimic. h urile i t if suia lini tit cu ea. Leininger. o senza ie. marmusi.. alco.... re. ulovi. porc rii. cum li se spune la m grin?!.. tâmpi ilor....... spiritualizat . i eu cârmeam la stânga sau la dreapta. în afara unor cuvinte i silabe perfect izolate. î i d du seama. cu ceea ce cred. supt... ni te cuvinte. o jum tate de clip suspendat .. caii se opintesc mult înainte.. cu una din ele... bineîn eles. 1111. proste te. buzele mi cându-se în fa a aceea alb .. nestr veziul Minda. da-da. roata aceea care scap . în intersti iile acelea... i eu tr geam de benzile acelea de piele.. m car a a. singura ans e ca detaliile s fie cât mai... Uite. atât de aproape de ochii s i. uuuivv. i apoi. a a..... într -o. cât efort. pe care îl vedea el. Privi pe geam. m -sii i cu eu însumi sta!" Ludmila vorbea. pe care îl auzise asear .. nu tiu unde dracu. cu care avea atâtea interese împreun .. Ästr vezhiul Gherman". blblblblbl. uuuuuui.... i masca aceasta este ea.. cu spatele la cai i s ... el se va plictisi.. tufe i cop cei de m grin..... acolo e adev rul.. în intersti iile acelea de timp... sivo.. s fiu viclean cu el. la dracu... cine tie. sârbul. Minda era incapabil.. cine tie... a a ceva n-ar fi fost posibil. un singur i simplu fenomen: o masc ce vorbe te... Minda v zu ni te litere. ca s se închege acest murmur.. o jum tate de ceas. în pastele m -sii e acest eu însumi? Exist a a ceva? Nu e cumva o inven ie a unei literate de salon. el a fost împu cat. vine cu astfel de inven ii. cât mai m runte. într-o. cele care m înso eau. un dos de lab peste ochi i s-o arunci cu fesele 226 pe marginea unui an . dintre timp! S m strecor. acolo unde îi aruncaser stârvul... era o fraz 227 . posomorâtul. un servitor sârb. deasupra trenului i.. da. roata din stânga. sss. a uneia ca re n-a g sit destui b rba i ca s-o.. S mai încerc o dat : deci. apoi. da. ulovi.. da-da. Lumina lunii nu mai exista.. unde. pancar.m a ez cu fa a spre ea. s perceap ceva... îmi d dea totdeauna. am stors totul. isterice. când ne întorceam... c m dep rtez. pen. în spa iile acelea. da-da. dar asta am aflat-o când bietul Leininger-baci era demult putred.. câte un sârb.. eu însumi! P.. c sunt chiar eu însumi... cine tie unde.. de analiz .. vivisecto.. o dat . buzo'e se mi cau.. Asta e sigur!. cu mult mai mult decât era nevoie. de cremene alb ..

matismele enervante. el st tea chiar în tind . pome ii pu in ie i i. farmecul s u nemaipomenit i -a sedus pur i simplu. chinuitor de cunoscut.. când venea el. supli." poate vocea aceea limpede. era mult praf. bineîn eles. aproape. aproape o or . nici urât. departe de tot ce e lu . în jurul mesei . brahir. o pereche frumoas . întreb rile ei proste ti. cum i-am spus.. dar am vrut s -mi încerc puterea i. Am început. care ap rea totdeauna pe plaj într-o pereche de blue-jean-i pe care nu-i d dea jos niciodat . dar. nici frumos. pe un scaun.. s -i fac s se apropie. am fost de câteva ori la atelier. seara. erau împreun cu b ie elul lor. nu tiu cum s-a f cut. ceva foarte cunoscut. provinciale. mi se pare. da-da. de-un obiect. pentru Fondul Plastic. o voce clar ..J tenii no tri. ce tr da o armonie stabil ... uitarea lui. o voce-fiin . bineîn eles.. echilibrat .. Florin. distinct . c ldura. brahir!" fraza p e care o . dar ea g tea bine. asta ne indispunea pe mine i pe ei. ] poate.. lipsit îns total de sens. cu un lan gros la gât. un b ie el de irat. i vocea acelei femei nev zute. la ei. ce avea în jur de doisprezece-treisprezece. nev zându -l.. de comun acord.' spunea în vis vocea aceea de femeie... Ei veniser acolo. dar Florin le-a povestit p rin ilor lui. pe care nu -i cuno team. s fie împreun . nu m-am dat îns b tut . erau o familie de medici. el era mai mic decât ea i era. de lucru. cu Minc ie tii. Atunci... cu Florin. Turcu. Minda... o toan . m-am apucat s -l ajut pe Florin. era a treia var c veneam acolo. Eu... st team pân târziu. când grupul acela de rani se bulucea. dr gu i. i de i ei era inginer i ei arti ti. un echilibru senin. M bucura începutul de indiferen a lui fa de ea. o voce-chip. afla i în sta iune. era i el acolo. Simona era ceva foarte gra ios i sub ire.. plasticieni. i -apoi o cunoscusem i pe ea. astfel. i când am ajuns noi. politicos-autoritar . au fost i ei în dou rânduri la noi. ceramic . s -mi pierd timpul cu acest gând prostesc.. s tule ul acela de lâng Mangalia. so ii Minca. de i un b ie el de-o sensibilitate medie. dar ce s -i faci. eram cu ei. murdar. nu tiu exact ce f cea. Florin ni l-a i ar tat o dat . sâcâitoare. ale 1 colegilor i prietenilor s i de pe plaj . între adolescen i. cu foarte mult gust.. textile. f r sens.. de la opt pân la nou .. ce suna limpede.. felul în care se li pea de mine.. de aceea i vârst . ceva deplasat probabil.. cine tie. de i pe mine m enervau din ce în ce mai mult gra iile ei false... în halatul lui vi iniu. în anul acela s-au nimerit acolo | i so ii Minca. cu care îl trata pe bietul Florin. cum apar cu sutele. da. el era grafician i ea.. i am început s -l înv ce s fac . se gândi o clip s asculte sunetele acelea disparate. surâzând peste sticla aceea groas din fa a sa. murmurul incoerent ce c dea de pe buzele ei. arhitectul M l escu. ranii cu cu mele în mâini. ne-am obi nuit. nu-i cuno team. negricios. de i Florin însu i p rea deja pu in decep ionat. cu el i cu vreuna din prietenele sau prie.. pe plaj .foarte cunoscut ... brahir! Sene tei gubin. m-am apucat i am f cut i cuno tin a clujenilor. i pe Florin îl trimiteam acas . se pare.. personalitatea lui. la Dunia. brutalitatea.. lipsa ei de femi -! nitate deja evident . El citi. deosebit de voaiant . împreun cu p rin ii s i. treceau prin fa a lui. el nu f cea nimic pentru asta. cu cotul reze mat de ceva.. bineîn eles totul numai pentru Florin... cam departe de mare. o femeie mic . apoi. cum ar fi iubit el. gras . bineîn eles. tei.. Se apropiase de ea pe plaj . într -o curte vecin .. în lini te.. când î i lovea palmele sau se atingea de ceva. lucra. apoi... de la sine. Ce putea s însemne aceast fraz . bineîn eles. era curat .. nu tiu dac îl tii. ar fi auzit i acel: ÄSene tei. o voce-personalitate. era s -i dea lacrimile în vreo dou rânduri. Era: ÄSene tei gubin. cu înc p ânarea mea idioat . ea nu-i acorda prea mare aten ie. într -un alt grup. gubin. bra. echivoc. pe care îl pl cea Simona. se pare. c ruia. adic la ei. oameni pe care. pân la urm . mecanic . cam g l gios. mai deta at de auto.. s treac prin tinda aceea. diminea a devreme. normal. era un b ie el foarte banal. o voce de femeie cum iubea el... erau de mai bine de o s pt mân . autoritar.. îi cuno team de câ iva ani... a a o chema pe feti a clujenilor. s -i fac s cread c in unul la altul. m plimbam împreun cu ei. de i n-a spus un cuvânt. ale limbajului vârstei sale. o voce care tr ia singur . suna cumva nepl cut. împreun .. s ia micul dejun. mici încuraj ri sentimentale. pe plaj . dar era cam seac . de care i-am mai vorbit. în sfâr it.. Ei. pentru c ei.. o voce curat .. îi luam pe amândoi. se afla o familie de la Cluj.. grosol nia. la Dunia. am început s-o lu m tot mai rar cu noi pe Simona i am început s culegem scoici doar noi doi.. micile denivel ri s-au topit foarte u or.... chiar i con -l versa ia lui începu s devin tot mai inteligent . la 2 Mai. A. i au mai venit câ iva colegi de-ai lui. c o place pe Simona. pe el. s -au g sit repede. i ia stai. Diminea a ne j plimbam împreun . aproape silabisi: ² Sene. deosebit de curat . cu obielele lor groase. Al turi. în a doua jum tate a lui iulie. cam stereotipe. i-am g sit acolo. ca s vin i ea. numai pentru c noi le vorbiser m despre ea i c mergeam în fiecare var acolo. cu o feti de vreo cincisprezece ani. în ciuda 228 229 feti ei aceleia n zuroase i b ie elului deja plictisit. Nu tiu ce mi -a venit. i -am chemat la noi în curte. nu era pe strada principal . amândoi înal i.. aveau o mare admira ie pentru ei. gubin. înainte de a te cunoa te pe tine. dac era o fraz ?. inginer i el. ceva foarte reu it. mai bine zis am. complet nesofisticat.... ² .. un altul.. n-a fost prea încântat.. de i codo itul meu se pare c n-a dat prea mari rezultate. brahir!". cu un neg mare pe frunte. cristalin . ÄSene tei gubin. nu tiu cum o cunoscuse. pl cut. de i. gra iile i gesturile ei erau nu tiu cum. cu ochi calzi. ba. dar. pe Minca. gubin. care ne-au spus i nou . culegeam scoici împreun . pe strada colii.. Eram la mare. st team la aceea i gazd . avea ni te ochi alun gi i. o voce -sex. aplecându-se u or s nu se loveasc de pragul u ii. în jur de zece. Simona începuse s se ata eze de mine. care p rea foarte nenorocit c Simona nu-i prea d aten ie.

ale noastre. da. începu s fie nepoliticos. i se pref cea c cite te un ziar pe care-l fo nea cu mult agresivitate.... iar seara ie eam în sat. de i. închipuie. m privea cu un fel de ochi blegi i lihni i. apoi nu mai citea.... totul îns f r nici o grosol nie.. la demen .i! Nu ne venea s credem.. el.. sau ne plimbam pe osea. dimin ea a. p rin ii lui începur s dea semne de ner bdare.. prezen a b ie elului de dincolo. m ame ea. dup prânz se instala pe un scaun.. noi obi nuiam s ne odihnim. i. inepuizabil. tinerelul lor nu mai mânca aproape deloc.. cum se g sesc aproape în fiecare curte. Acum îns au început problemele. Eram nici de zece zile acolo. Ce copil ro i. fa a lui era îns cu o nuan mai întunecat ca de obicei. era ceva absolut fioros! întunecat. fa de. a a era. începu s se uite la el cu ni te ochi!.... nu-i a a. eu râdeam. dar evident. un ins perfect mediu. cum î i spuneam. se f cu palid. când am observat cu to ii ceva nemaipomenit de 1 caraghios: junele Florin d dea toate semnele absolut clare. cu acela i chip.. în fa a u ii noastre deschise. uneori nu mai puteam s leg m dou cuvinte. de i îl simpatizasem la început. un fel de excita ie. când. s rmanul b ie el. spre Vama Veche.aceleia din curte. So ii Minca începur s se îngrijoreze în mod serios. abia sim it. sub umbrarul de vi -de-vie. i st tea mereu cu mine. nu tiu cum.. cu pumnul acum. suferea acum de un fel de jeg.. nu mai avea chef de lume. dar. apoi pe plaj . i dincolo. m iubea cu o gravitate care m încânta. epuizat . Florin începu.. n tâng . care-mi întorcea capul când treceam pe lâng el. în acela i timp. de-a lungul rmului. pumnul acela în u .i. îns . a celuilalt. cu un soi de veselie. vorbea mai pu in. el. s se îndr gosteasc de-a binelea. un semn pe care eu îl descifram foarte bine. aproape banal. îmi venea s mor de râs. f cându-ne un program separat de familia Minca. acum. s ne distr m bine... de i.. ca ai unui câine bolnav. a a-zisul Äcules-descoici".i spun. sau era pe cale s se înamoreze! închipuie te.. da. s ne ascundem de el. la cârcium . era în tr-adev r ceva din cale-afar de caraghios. nu coment în nici un fel istoria. pân la o total epuizare.. slei i. p rea c nici nu-l mai vede.. absolut comic. o dat a b tut chiar în u .. pielea fe ei sale prinse o culoare parc mai închis . încât am izbucnit în râs. literalmente. iar când ne liubeam. cu nici dou s pt mâni înainte. nu tiu ce. la p rin ii s i. m cople ea cu . cu un tact perfect. sim eam c se întunec . a celuilalt...i mai spun. ceva comic i straniu. cu ostenta ie. apoi. care ne amuzase grozav... chiar i el.. bineîn eles. de : el d dea i d duse foarte mic importan lui Florin i nazurilor sale.i vorbesc despre aceste lucruri.. silueta aceea sub ire. Dup mas . i se \ constat foarte repede c b use. de i mi se p rea pur i simplu caraghios... i el. acoperit cu tabl .. câinii aceia care sufer de jeg. oricum.. îns .. era.. lichefiat de acele dup amiezi ale lui. La un moment dat. nu era un vorb re . ce absurzi sunt b rba ii!. acum era ceva. m c uta tot timpul. neb rb teasc .. \ întreaga istorie cu Simona. sil ! El. în materia asta el era formidabil! Da. de s n tos.. stimulat. ne preg team. acum... încât trebuia. abia puteam s facem asta.. . f ceam dragoste... înc ascunse. care.. amuzat.. pe noi i pe p rin ii lui. Florin... a adolescentului care nici nu en înc adolescent. undeva. aproape uitat . de nemul umire... înc incipient. ci se instala pur i simplu i. apoi nu -l mai privea deloc. cu be ele i lucrurile de plaj .. de la u a noastr mai ales.. ceva ce-mi f cea de-a dreptul. de i dormeam arareori.. începu s hoin reasc prin sat. acum. dar m i speria pu in. o zi întreag . mine. îl înt râtaser mai mult. în rarele momente când îl mai vedeam. din ce în ce mai mult. ne iubeam ore întregi. totul era de-un ridicol perfect!. nu. Ap ru seara târziu. când toat lumea era panicat i începuser m s ne gândim la pr p stii. atât de s n tos i senin. de diminea . oh. era în el mai mult decât o m rturisea. dup -amiezile acelea! Te rog sa m ier i c . prezen a lui. l -ar fi împins s . un b ie el atât de vesel. mascat doar de-o perdea de tifon. râdeam chiar. de neconfundat. nu tiu cum s . m urm rea ca pe un fel de halucina ie carnal . de i. nu tiu cum s .j rase de. absurd f r scop.. nici nu-l auzisem.. tragedia. nu mai vorbea cu maic -sa aproape deloc.. de unde la început nu se d dea dus di n curte. nu mai puteam s -l v d.. care îl ura pe el. între dou i patru. s râdem adic .. de i se pref cea indiferent. de i. un fel de.. pentru c p rin ii îl luaser din scurt i nu-l mai l sau o clip singur. mine! Se înamo . din ce în ce mai nebune. într-o zi... st tea dincolo de u . dar dup chipul cu care s-a întors apoi în camer .i spun.. i el a ie it afar i i-a spus ceva. n uci i. dac pot s m exprim astfel. devenise încordat. de i era i ceva straniu. mai ira io nale. îi disp ruse total acea veselie care irupea din el în clipele cele mai. s nu-l mai salute. o tiam asta cu siguran . comic. oho. iar pe el nu putea s -l sufere. nu mai ie ea pe plaj i. 231 parc .. apoi am început s râdem. am întrerupt plimb rile noastre în doi. cu soarele acela torid înmagazinat. de parc . mai bine zis nu se mai pref cea deloc c cite te. trebuie c fusese ceva foarte dur i nemilos. ca i în povestea cu Simona.. cu vocea joas . cu trupurile noastre ce ardeau aerul din jur. apoi. apoi i pe mine. odat mi-a luat mâna i a început s m mângâie. nu tiu ce mi-a venit. el s -a apropiat din nou de mine i. totul era nemaipomenit de caraghios! Absolut caraghios!. l-ar fi. de r celi bru te. mediocru în sensul bun al cuvântului. nici de propriii s i prieteni.. nu mai voia s m nânce. mi se p rea c întreruperea aceea de adineaori. numai în monosilabe. în plimb rile noastre 230 de diminea începu s m priveasc în ochi. nu mai voia s se întoarc acas .. ale unui amor. cu p rin ii lui abia se mai saluta ²îi erau caracteristice astfel de eclipse. dar.. izbucneam în râs.. a b tut înc o dat . ciudat. de echilibrat. Eu.. nu tiu ce.. evident. alteori. la prietenii no tri. i era un fel de ha-ha-ha cu pauze tot mai lungi între fiecare sunet. întunecat. cum nu primea nici un semn. era ceva. st pânit . b rb tesc ² doar... eu.. micu a Simona. lipsi de acas i ap ru de-abia seara. lupta i epuizarea aceea a noastr .prezen a afectuozit ii sale. pân la sufocare. iar când venea el. da. de parc gelozia acea. pielea fe ei sale se întuneca u or.

întreaga plaj se alarmase.i imagineze c dintr-o. Sene tei gubin.. cu r eparti ia?. La apte i jum tate. ne închipuim mereu c noi fix m scopurile.. ca o molusc . i. avem în acela i timp i. cine tie. desigur. gu. ² Sabina e bine? întreb doctorul.. La spa iul locativ... la apte i jum tate. Spondiloza ei veche... revistele. Am acum un socru celebru. chiar i eu. un gest rar întâlnit la fel... abia vizibile cearc ne i se desenau doctorului sub ochi. familia Minca a plecat în prip la Bucure ti.. drumul.. pentru c la opt pleac pe teren. c atunci când întreprindem ceva. târziu... cine putea s . vreau s zic. oho. ne-am fi mutat noi.. ce dura.. ² Cum a fost la Sebe ? ² Banal.. seneb. 234 ² Ia uite.. pân în iarn . chiar i Simona.. Cel pu in la Sebe . dar nu tiu ce a survenit i. sen... brah. A fi putut rezolva i de-aici. pe încheieturi. da. f r nici o autosupraveghere.. un act ireparabil! îl c utase. c u aproape o lun mai devreme decât î i programaser . mai mult chiar. primitivi. un fel de fatalism... întreg trupul s u sub ire era ca o umbr vertical ... Trebuia luni. s nu fac vreo prostie. ne-am hr nit grozav din carnea acelui puber. ² Merge bine.. de nu tiu unde.. la clinic .. am început s te în eleg: ai nevoie de un mediu solicitant. ² Mai bine du-te la apte.Nu o.. înc din anii studen iei i de mai înainte înc .. sene. într -o noapte fugise din nou de-acas i a fost c utat cu mili ia. tuturor ne-a fost fric s nu înceap . lucrul la catedr . întreaga lun august. împreun cu prietenii ei. ² Am sl bit?!. cu mâinile goale..... la materia asta.. nu tiu cum s spun.. b ie elul acela. mai pu in celebru.... întreaga lun august i toat toamna. ne-am înfruptat chiar. Ai mai sl bit.. la Bucure ti.. probabil. sau mai ales eu. în sfâr it. cu totul. exerci iile tale cu trecutul m -au. bir. o vitalitate ciudat se v rsase în noi. cu mersul s u unic.... persiflând lene ... gubin. în sfâr it. i se pare. se-se-se-se. la capitolul acesta Minda era inflexibil. cu un telefon... un fel de pariu complicat cu el însu i.. .. ² Varice avem cu to ii! râse Minda.Azi n-am s scot o vorb . r spunse gânditor cel lalt..... combinat i cu ni te varice. st tea apoi câteva nop i pân diminea a. ca de obicei: fantastic ! Abia a tept s m însor! i doctorul î i frec mâinile. cu ocazia asta. el a disp rut. tii c . ² Da?... i reumatism nu? ² Reumatism nu chiar to i! Varice. dar.. nes tui. V d c ai destul sim practic.. devenise cu totul. Soacr -mea. numai noi doi. Ärecuperând".. a a cum m nânc s lbaticii.... îns .. dac într-o bun zi familia Minca n-ar fi disp rut.. dup o lung pauz .. dup -amiezile nici nu mai ie eam pe plaj ... ro stul c l toriei rezida tocmai în asta.. am refuzat s mai vedem pe cineva. o. literatura din urm ce trebuia citit .. mai am înc unul.. sssss. birbra. gubin. M-am dus inutil. E bine. merge strun . ² La asta ne pricepem cu to ii. s nu plece cumva pe teren chiar la apte i jum t ate. sene tei. spuse Minda. absolut to i! ² M bucur ! spuse Ceea.. O simpl oboseal . la Bucure ti. Trebuie s fiu vineri diminea a. cum e familia de la Sebe ? întreb Lauren iu. familia e mul umit ! ² Familia?! spuse Ceea i râse. O^ ² Cum a a? ² Habar n-am! M-am pomenit încercând s . i.. spuse Ceea. se pare. Florin. noi am r mas. din carnea geloziei sale smintite. sl bise. stimulat i pe mine. E restabilit ? ² Da-da. Cum e? ² Bine s n toas . ² Familia! De-abia acum. ridicole. ci un început de religie! râse Minda. uitasem aproape c . 232 233 Capitolul VIII ² ... spuse Ceea... în sfâr it. De cineva sau de ceva care te poate tensiona...... brahir.. cu sângele scurgându-ni-se pe degete. plecând acas .. Ceea îl privi o clip cu aten ie.. bine dispus. dac nu citea dou sau trei zile. iar noi. gub. ² Ce anume? ² Vorbeai de familia de la Sebe . ² . la tovar ul Mih ilescu. ² I-au dat drumul? ² Da.. se pare..Oricum. Ce vanito i suntem. ieri diminea . ce t rebuia recuperat... to i... pentru c . .. Ce se aude cu locuin a. B trâna are ceva acum. înaintând. cum îi spun eu. Poate. u oare.. sssss. la disciplina asta.. în ultimele zile mai ales. Numai sub o anume tensiune str bate lichidul acela... cu o ciudat satisfac ie.. în ziua aceea .. boln vicioase! Ne -am hr nit.. gubin. ² Ai dreptate. deodat primitivi i superbi. hirbr.. singuri. dar e bine i -a a. am cunoscut întreaga familie. asta e ceva nou la tine.. ce eram într -un fel de vin .

â ne te cumva jetul acela sau cum dracu... am avut i eu, pe drum, la întoarcere, un astfel d e mediu solicitant... poate, Äiar m întorc i zic", de asta am i f cut drumul... ²... Ca s te întorci! pufni în râs Lauren iu. ² Da-da, afirm Minda, privindu-l cu gravitate, a trebuit s m ascund, s m strecor undeva i... am început s m joc, s ... probabil a a încep viciile! ² Viciile m runte! ² Bineîn eles, bineîn eles! Ce ciudat: acolo, totul e viu... pu in dac Äîl" atingi, cu penseta... mi c , ca o amoeb , ca o actinie... o actinie de asta am atins i eu i a fost ceva, nu tiu cum s - i spun, fascinant i scârbos în acela i timp... a a cum, înotând în mare, atingi cu bra ul, cu piciorul, cu pieptul o meduz , una din acelea mari, vâscoase, mov, roz-murdar sau cristaline... Uneori, dac ai noroc, r mâi cu un fel de urzic tur , o senza ie ce devine evident abia dup ce ie i din ap , i trece rapid... Meduze, cu senza ia lor cu tot, sunt i visele! ² Ai o faz melancolic azi, doctore spuse cel lalt, rânjind. ² Persisten a visului, m-am gândit de multe ori, e ca un fel de urzi c tur de asta... într-o vreme am citit câteva lucruri despre vis, texte onirice, Freud, Jung, Mircea Eliade chiar, de i la el... e ceva destul de legat de meseria mea... nu vreau s m scuz, dar un internist care r mâne un simplu factolog, un detectiv de viscere, risc s ... în definitiv, plutim cu to ii într -o plasm i, dincolo de func ia de dejec ie psihic , a toxicit ii psihice, visul, cred eu, e o existen posibil ... în orice caz, cu mult mai mult, calitativ mai mult, în primul rând, decât o simpl scurtcircuitare a unor centri dispara i sau nu, o inhibi ie proast , netotal , o repetare mecanic , par ial a unor automatisme de reac ie, de stare... ai observat, visul e o form a contempl rii, cel pu in pentru mine. A trecutului, bineîn eles. Un pretext, excelent, s faci acel exerci iu pe care, i-am spus, l-am f cut în tren, la întoarcere... un exerci iu pe care, am observat, tu îl faci deja foarte bine... în acela i timp, o existen paralel ! Cum e arta, de exemplu, te-ai gândit? Arta nu e o existen posibil ...?! Exist motive, ac iuni, personaje, care revin în visele mele ani la rândul... fraze chiar... eu nu sunt decât o leg tur între ele, între aceste motive, reflexe de exis ten reale, personaje... cum spuneai tu, amintind de leg tura pe care o 236 f ceai, semiinvoluntar, între Pitina i Guga sau Dona i... prietenul la care... ² Lep datu... ² Visul, visul meu, cel pu in, e chiar mai complicat, de multe ori, decât existen a. Ideea de fatalitate, de exemplu, apare, mai clar , mai pregnant ; în vis... e ti p roiectat, pur i simplu, într-o stare,într-un esut epic, între ni te... fiin e i trebuie s reac ionezi! Via a falsific pu in lucrurile, aparen ele, mai bine zis... via a, sau ceea ce numim astfel, te las s crezi în propria- i ini iativ , într-o anume cauzalitate, într-o anume, i destul de precis , previzibil legitate fizic , chiar i psihic sau moral ... I visul îns e mai franc, mai Ädidactic", a spune ( tii c mie îmi place' cuvântul Ädidactic" i îl folosesc totdeauna cu un sens pozitiv, meditez adeseori ore întregi numai la acest cuvânt), în sensul c el, visul adic , ne Äînva " mai bine, mai Ärepede", un adev r simplu, profund, care, adeseori, în barocul întâmpl rilor existen ei, se pierde, apare doar par ial, calomniat, falsificat chiar i cu o nuan ... deci: falsificat! O existen posibil ... mai mult chiar, o existen paralel , ca i arta, ca unele forme ale artei. Imagineaz - i trei trenuri paralele: existen a real , visul i arta... dar asta e o compara ie proast , neîndemânatic ... în orice caz, re ine ceea ce i-am spus: eu am motive, personaje care revin cu regularitate, o dat la trei nop i (eu visez în fiecare noapte, coerent, totul perfect recuperabil a doua zi) e cineva, de exemplu, o fiin apropiat , mort cu un deceniu în urm , ce-l visez de zece ani, cu o persisten boln vicioas , o dat la patru sau cinci vise, i asta de zece ani... am început s m gândesc, absurd, la o form de comunicare posibil între mine i... i ce? i cine?... Oricum, spuse, râzând u or, privind sting herit în p mânt, Minda, dac Äcineva" sau Äceva" ar vrea s intre Äîn contact" cu noi, calea cea mai rapid , singura de fapt, ar fi aceea, în momentul acestei inhibi ii totale, sau aproape totale, corticale, când to i centrii nervo i, nevegetativi, i -ar sta la dispozi ie, ha, ha!... Prostii, prostii, bineîn eles, specula ii de mâna a doua, nu asta m intereseaz ... ² Eu visez rar... spuse Ceea, i, de cele mai multe ori, nu -mi amintesc sau îmi amintesc prost... 237 ² Rememorarea visului e un exerci iu ce trebuie înv at, se câ tig greu, în ani de zile... ca i pl cerea acestui exerci iu, a acestei rememor ri, a acestei Ärepovestiri" ie însu i a... Minda zâmbea mereu, stingherit de enormit ile pe care le debita, el, un ins cu preocup ri atât de pozitive, dar lâng Ceea putea face asta, era unul din simbolurile prieteniei lor. f)e altfel, tu nu ai nevoie s - i rememorezi visele, ceea ce mi-ai spus mie, iîn vreo dou rânduri, toate astea în leg tur cu Pitina i celelalte, sunt, ue fapt, rememor ri, repovestiri ale unui... vis...?! S -i spunem astfel?... Minda îl privi pe cel lalt râzând. ² Dac vrei... spuse Lauren iu, dând din umeri. ² Evident... din punctul meu de vedere, cel pu in... din punctul de vedere al acestei dup -amiezi, ha, ha!... d mi voie s cred acest lucru, d -mi voie... Ceea ridic din nou din umeri. ² Nu-nu, insist Minda, e foarte important!... Tu ai afirmat de câteva iori c tot ce -ai spus e fals, c întreaga ta... confesiune e fals , n-ai tr it-o «niciodat , deci... ai visat-o! Iart -m , iart -m ! ad ug repede doctorul, v zând c

cel lalt vrea s -l întrerup . D -mi voie s cred eu astfel... cu ce te sup r , în ce m sur te -ar putea deranja punctul meu de vedere, cum i-am mai spus, ha, ha, punctul de vedere al acestei dup -amiezi? Nu, eu nu cred, cum spunea Eminescu, c : ÄUn vis al mor ii eterne e via a lumii întregi", i toate specula iile pe aceast tem ... nu, eu nu cred pentru c vorbim despre asta, c via a ta, a mea, lumea obiectiv i sensibil e o proiec ie de vis, e o form a unei st ri onirice, bla-bla, bla-bla... nu, bineîn eles c nu! Dar ceea ce spui tu, clipa în care vorbe ti, ca i starea pe care am sim it-o eu în tren, clipa aceea, tipul ei de tensiune, de reveniri, de refacere a unui motiv, cu toate implica iile sale, epico-emotive, acele rotunjiri, ezit ri, reveniri... momentele acelea de emo ie, când tresare Äceva" acolo, în amorful acela care vegetase decenii... nu-nu, iart -m , d -mi voie, nu fac aici parafraze freudiste... eu nu cred în terapeutica visului etc, et c, dar...în sfâr it, prostii, prostii, s vorbim despre altceva, nu tiu ce dracu mi-a venit i... ²... De ce? f cu, dup o pauz , Ceea. E foarte interesant... ² Da?... spuse Minda cu o inflexiune atât de pueril , de dezarmant în voce, încât, o clip , se privir amândoi, zâmbind, recunoscându-se. V Visul, spuse Minda, nu e o form , o idee a tr irii în trecut? A cultului ; trecutului? Ce c ut m noi acolo?Tu ai o pornire cu totul boln vicioas s alergi... acolo, s te refugiezi acolo, s fugi, cum spuneai.. . o ve nic fug din... prezent, din nu tiu ce... Eu o am într -o mult mai mic m sur decât tine... nu o am deloc, a spune... exerci iul acela din tren, la mine, e ceva pur întâmpl tor, de i i el a fost o fug , o form de a fugi dintr -un prezent... incomod! Dar e numai atât, o fug ? ² Mi se pare pur i simplu ridicol, spuse Ceea, s te aud vorbind pe tine de trecut... de cultul trecutului!... Tu, care e ti f cut aproape în exclusivitate din... prezent... ² Nu vorbeam de mine... spuse u or stingherit doctorul. Mie, spre deosebire de tine, nu-mi place s vorbesc despre lucruri care sunt prea apropiate de propria-mi persoan ... eu... ² Da-da, întrerupse Ceea, admir asta la tine. Puterea ta de a asculta, puterea ta de a t cea. Eu sunt, bineîn eles, un palavragiu, nu sunt i n-am s fiu niciodat în stare s tac o zi întreag ... de i, aspir grozav la asta... Prietenul meu din liceu, Lep datu, de care i-am vorbit, i care era prieten cu mine de nevoie, pentru c egalul s u, Dona, începuse s -l evite, din conformism, îmi spunea, probabil cu o reminiscen din acele precoce Äexerci ii spirituale" pe care le f cuse, împreun cu acel grup restrâns Äcondus" de înv toarea aceea, Mia Pop, c t cerea e o form a isp irii, Äcuvântul e murdar, murd re te", spunea el, iar Ät cerea cur , t cerea înnobileaz spiritul, murd rit de cuvânt". Nu m intereseaz aplica iile religioase ale t cerii, simbolurile ei, sau ordinele c lug re ti în care se aplic , dar t cerea ca o înnobilare, ca o cur ire a murd ririi din cuvânt, a sta nu i se pare c e ceva mai mult decât... tu care taci atât de mult?!... Atât de bine?!... ² Eu... care am început s vorbesc?!... râse Minda, bine dispus. ² Nu-nu, spuse Lauren iu cu deplin seriozitate, într-un anume fel, tu nu vei vorbi niciodat . Sau... vei vorbi cu ac iunile tale, vei vorbi, dac asta e posibil, cu trupul t u... cu existen a ta! Iart -mi bombasticismul, 238 239

L
dar... tu ai o anumit neîndemânare verbal , un anumit fel de a fi greoi în cuvânt, care, cred eu, creeaz mari presiuni în interiorul fiin ei tale... La mine, cuvântul e o la itate, e o fug , cum î i spuneam, eu nu cred în puterea de a comunica a limbajului... bineîn eles, se întâmpl i asta, dar în mod secundar... sau poate nu la firi ca ale mele! Eu tri ez, pur i simplu, cu cuvântul, eu nu vreau s comunic nim nui nimic! Eu m ascult vorbind i sunt uimit, de cele mai multe ori, de existen a mea, ce prinde Uneori ni te culori... eu îmi falsific nu numai trecutul, dar i întreaga existen , i acest fals, uneori f cut î n grab i grosolan, devine realitatea, via a mea real ! Eu sunt dintre aceia care cred nu în obiecte, ac iuni sau sentimente! Eu cred în cuvânt, numai în cuvânt, dup cum vezi, sunt un idealist înr it, un reac ionar, ha, ha! ÄLa început a fost Cuvântul i Cuvântul era la Dumnezeu i Dumnezeu era Cuvântul!" Tu n-ai s po i niciodat în elege asta!... ² Nu în eleg, comanditare, dar ascult... E ti de acord?!... ² Bineîn eles! Faci ce-ai chef s faci... dar cur irea aceasta prin t cere o simt i eu uneori.. . pentru acest motiv, probabil, nici nu am uitat frazele lui Lep datu, spuse cu dou zeci de ani în urm . Când tac, simt un fel de purificare, de... rena tere, de înnobilare. O, dac a putea s tac mult, cu f lcile încle tate, cum faci tu, sau... chiar i mai bine, mai mult! Dar eu nu pot pentru c ... m sufoc, pur i simplu. Tu respiri prin t cere, eu... prin vorb rie, prin cuvinte! Uite, i acum respir. Tu ai început s spui ceva, ceva foarte interesant, despre vis i nu mai tiu ce înc ... eu normal, trebuia s -mi in încle tate f lcile, m car o jum tate de ceas, s încerc s te ascult... Imposibil! Am i început s sporov iesc ceva, nici nu import ce, când am rostit primul cuvânt habar n -aveam ce-o s urmeze... tu, dac spui ceva, e ceva premeditat, ceva la care te-ai gândit bine i minu ios, înainte, i întreg acest ceva îl exprimi cât mai concis, mai esen ializat, mai Ädidactic", cum spui tu, ca s te faci în eles, s -mi comunici i mie, dac nu ideile tale, m car starea ta!... Foarte frumos, ha, ha!.. . eu încep s vorbesc din fric ,

t cerea prelungit , chiar când sunt singur, m face s intru în panic ! Eu vorbesc cu oricine, oricui, indiferent dac m în elege sau nu! Oricum, nu m în elege! ² Ce-i asta, cinism?! întreb doctorul. ² Crezi?! Habar n-am! Dealtfel, ce- i pas ... n-ai observat, de cele mai multe ori, în discu iile lor alandala, deslânate, oamenii se domin nu prin for a ra ionamentului, a eviden ei, bunului-sim etc, ci pur i simplu prin puterea vocii, cine ridic tonul, cine url mai t are a câ tigat discu ia! Exist foarte mul i care au deprins viclenia aceasta simpl a unei, discu ii în contradictoriu: vorbesc mai tare, pur i simplu, i nu se las întrerup i cu nici un chip! Simplu i teribil de eficient! Ei bine, scumpul meu, eu fac asta într-un chip superior: eu vorbesc tot timpul, ridic vocea irezistibil i... domin fapte, obiecte, sentimente, pe mine însumi! N -ai observat, toate minunile din Noul Testament sunt f cute prin cuvânt, prin Äridicarea vocii?!" ÄLaz re, vino afar ! Ia - i patul t u i umbl !"... ÄPorunce te muntelui s se mi te din loc i el se va mi ca!" în general, cuvintele: ÄSpune!...", ÄVorbe te!", ÄPorunce te!" apar cu regularitate atunci când e vorba de un miracol, de a Ädomina", un fapt, o lege fizic . De ce era j nevoie de asta? Nu se putea face totul pe t cute?! Probabil c nu, de vreme ce... întreaga istorie a omenirii e o vorb rie infernal , oamenii vorbesc-vorbesc, f r s se opreasc , f r s se poat opri, scuipându- i ma ele, sîngele, r nindu- i, ulcerându- i gura, buzele, sufocându-se, r gu ind, amu ind de-atâta vorb rie, m nânc vorbind, iubesc vorbind, lupt vorbind, tr deaz , viseaz , tac vorbind, mor vorbind i a a mai departe... în orice caz, orice s-ar întâmpla, chiar dac ar t cea toat lumea, pân la ultimul papua , eu voi vorbi în continuare, ha, ha! Altfel, cum m-a convinge c sunt, c exist?! C exist eu, bineîn eles, nu o oarecare fiin , dintr -o serie de miliarde, eu, eu însumi, numai eu, peste tot i în toate, numai eu, ceva ce lumea a a teptat milioane de ani ca s se nasc , un mister profund, incapabil s se în eleag pe sine, avid îns s se în eleag , s se elucideze, s se distrug !... De ce trebuie s trec eu prin toate întâmpl rile mele, de ce trebuie s vorbesc eu despre ele i despre mine, de ce m aud numai eu tot timpul i numai eu, de ce când e lovit sau r nit acest bra , numai acest bra dintre miliarde, eu tresar i suf r, i aceast stranie coinciden se întâmpl de mii de ori, numai când acest bra , aceast epiderm , aceast retin e atins , ulcerat , violentat dintre 240 . 241 milioane i milioane, identice, numai i numai atunci tresar eu, cu un reflex înfrico tor, un reflex Äcâ tigat" de cine?!! De ce m urm resc peste tot când exist atâtea fiin e i evenimente, st ri i lo curi cu mult mai pasionante, mai inedite, fascinante de-a dreptul, eu nu mai scap de acest sâcâitor Äeu", acest nenorocit de Äeu însumi" care mi s-a lipit de coaste, m urm re te, m spioneaz , m prive te cu ochii holba i, ca pe cine tie ce fenomen?! Cin e e cel care m face s vorbesc, de parc ar trebui s Äspun ceva", de-o importan capital , ceva care, oricum, se va pierde în golul cosmic din urechile semenilor mei, dar care trebuie Äexprimat", pentru c ... da -da, pur i simplu, pentru c adev rul trebuie spus nu numai gândit. Ä...Cred, Doamne, i m rturisesc", i, cine tie, uneori am b nuiala ² dar de ce uneori?! ² c adev rul e o form goal , un simplu sunet, în care încape, poate înc pea foarte bine... ce?! Sau cine?! în care poate locui ce? Sau cine? Cine sau ce are nevoie de aceast form , pe care el însu i n-o poate crea, c ci altfel de ce ar fi nevoie de atâta suferin , de -atâtea abjec ii pentru un simplu sunet?!... Pentru o form oarecare, schi at doar, ce dureaz o parte infim de timp?! Cin e are nevoie de aceast form , pe care el însu i n-o poate crea, c ci altfel de ce ar fi nevoie de atâta suferin , de -atâtea abjec ii pentru un simplu sunet?!... Pentru o form oarecare, schi at doar, ce dureaz o parte infim de timp?! Cine are nevoie d e mine, sau ce? De mine, chiar de mine, de eu!Pentru c , evident, sunt necesar, teribil de necesar, de vreme ce exist, înc exist i, ciudat, comic, nu eu sunt cel care are nevoie, în primul rând, de mine! Da -da, ai s râzi, dar... nu eu sunt, cel dintâi interesat, de i, bineîn eles, am i eu o parte din... ha, ha! Ei, ce s mai spun, pân la urm , cârd ia asta îmi place, m aranjeaz , cum spunea o cucoan , deun zi, pedicuristului ei, e, bineîn eles, o porc rie pe care o dau în vileag, dar, nu tiu cum s spun... nu cu prea mult convingere, nu de dou ori! O singur dat ajunge ca s -mi lini tesc con tiin a, cu care am afacerile mele, apoi... principalul, cum spuneam, e s vorbesc mereu, f r încetare! De-asta m nânc, m cultiv, de-asta procreez sau am procreat, de-asta m sp l i m îngrijesc, de-asta te v d pe tine, sunt amabil, fermec tor cât pot i încerc s nu te sup r în ruptul capului! Ce m -a face
242

dac ar trebui s vorbesc singur... cui i-a vorbi? Cine m ascult dac , s zicem, vorbesc singur? Nimeni, absolut nimeni, e o mizerie întreag ! Vorbesc i nu m ascult nimeni! Vorbesc i nu m ascult nimeni, absolut nimeni! Cel mai mare ghinion al vie ii mele se va întâmpla atunci când voi sc pa o silab , un sunet, un fel de: Äî" sau Ähei" sau Äsooo", Äblblblbl" sau Äyuuu" i nimeni nu va... ai auzit, vreodat , doctore, precis c ai auzit sunetele pe care le scoate un oligofren! Cei mai precoce dintre copiii lumii, pentru c ei se nasc de -a gata cu tiin a silabelor, a suneieloi pure, a formei goal e de care- i vorbeam în care se poate l f i... cine are interesul?! Când voi vorbi expresiv, coerent cu adev rat, voi vorbi ca ei, aproape ca ei... Cicero i Cato Censorul sunt ni te biete calfe pe lâng ... sau Demostene, care lua pietricele în gur tocmai ca s poat desp r i sunetele în silabe, i silabele în... un nenorocit, un impostor, s nu mai aud de el!... Ce -mi pas mie de visele tale, eu, care nu visez niciodat i dac a visa, când îi povestesc nevestei mele câte un vis ² o dat la zece ani ² m întreab unde am pus restul de la re eta pentru bron it a feti ei celei mai mici?! La ce bun atunci visul dac nu po i s -l poves-

te ti cuiva? La ce bun s bei un chil de vin dac el nu poate fi povestit... cuiva, se în elege, numai cuiva, unei persoane respectabile! Soacr -mea, care face un bor fantastic, ai gustat i tu, mi se pare, o dat , a încercat într -o vreme s ... dar eu i-am retezat-o scurt, nu aveam nici un interes în treaba asta, cel care vorbea, cel care îndruga verzi i uscate trebuia s fie totdeauna numai unul singur! Cel mai bun prieten al meu e un aprod, un fost aprod, de fapt, acum e la arhiv , care posed o tiin fantastic : orice cuvânt, cât de lung, orice fraz chiar i -o spune pe loc, invers, citind literele de la coad spre cap. Nimeni, niciodat nu l-a prins cu gre eala cea mai mic , cu ezitarea cea mai m runt ! Nabucodonosor?! Rosonodocuban! Alca-Seltzer?! Reztles-Acla! Lupta pentru pace?! Ecap urtnep atpul! Difenhydramin-hydroclorid?! Dirocordyh-nimardyhnefid! ÄHai, leli o-n deal la vie?!" ² Eiv al laed no ilel iah! Ce zici? Crezi c e a a de simplu cum pare?! Ani grei, zeci de ani i -au trebuit lui Poru iu ca s poat înv a i st pâni cum se cuvine aceast ... retoric ! i se pare ceva inutil, o tiin inutil ! E ti un prost, d mi voie s - i spun c e ti
243

un prost, doctore... habar n-ai de ce poate s însemne cu adev rat o... tiin practic , profund practic ! Dar, m rog... s trecem peste asta... s trecem, s trecem... u or, încet, cu b gare de seam !... S trecem simplu, s lunec m, s vâslim, s patin m inându-ne de talie, s ne rostogolim, s ne d m de-a berbeleacul, oricum, numai s trecem... cu toat discre ia posibil ... cu toat delicate ea, cum spunea cofetarul în timp ce aranja vitrina... ... i astfel am ajuns, aproape f r s bag de seam ² nici nu îmi p sa prea mult, de altfel ² s m izolez împreun cu el. Izolarea lui, îns , era una real i era, cum î i spuneam, venit dinafar , creat de ceilal i, de indica iile membrilor biroului de coal , care stabiliser c , Äîn acea perioad ", echilibrul luptei de clas avea nevoie de a a ceva (ca în orice lupt , era nevoie i aici de un echilibru), în clasa noastr , cel pu in pentru început, Lep datu reprezenta, destul de reu it, de Äfericit", buturuga mic-burghez , cel lalt pol social, el i întreg Äclanul" s u (tat l s u era directorul filialei B ncii Na ionale), rudele sale, prin alian sau nu, cei care le intrau în cas , datornicii i creditorii, bunicii i str nepo ii lor, mor i sau pe cale de a se na te, i al ii, numero i. Nu exist , în ciuda aparen ei cuvintelor, nimic ironic aici. Totul e i era teribil de serios, în pauze, el era ocolit, pu ini aveau curajul s -i adreseze cuvântul, dup -amiezile se plimba singur, dac cineva îl vizita acas , o f cea cu mult pruden , în ore de sear , încet-încet fu eliminat, înlocuit din numeroasele roluri pe care le juca în via a clasei i a liceului. Treic nu-l mai selecta în echipa de teatru a liceului apoi, nu mai conduse corul liceului în absen a profesorului de muzic , îi fu interzis accesul la ceaiurile dansante de sâmb ta dup -masa, Äreuniunile tov r e ti" etc, etc. Toat aceast Äizolare", inutil s i -o subliniez, era f cut nu cu prea mult gravitate. în cadrul Äascu irii luptei de clas ", Treic avea nevoie de exemplific ri. Mai erau în liceu câteva Ävictime", dar nici una atât de Äreu it " ca Lep datu, atât de Ätalentat ", cu un atât de marcat Äinstinct al victimei", mai bine zis, o prefigurare, o schi a acestui instinct, pentru c , s nu uit m, avem de -a face aici cu un adolescent, cu adolescen i,
244

care mimau, cu o gravitate uluitoare, cu precocitate chiar, rela iile sociale. ^Societatea p trunsese în coal , i ce societate? Revolu ia i exaltarea J postbelic , r sturnarea claselor i structurilor sociale, r sturnarea psiho-l logiilor etc, etc. Toate aceste lucruri, asupra tuturor acestor lucruri,/ complicate, înfrico toare, chiar m re e, nu pot vorbi acum, nu m intereseaz acum, poate alt dat ... desigur, alt dat , într -un viitor nu prea îndep rtat, pentru c distan a fa de ele o am deja, o avem cu to ii, nu -i a a? ÄVingt-ans apres?!"Mai mult chiar, un sfert de secol... Putem vorbi despre ceva întâmplat cu un sfert de secol în urm , avem r ceala aceasta, am câ tigat -o? Avem puterea, for a aceasta? O avem, o am, în definitiv, toate acestea sunt istorie... sunt natur ! Eu, o s i se par comic, identific . natura cu istoria, când contemplu un peisaj de la fereastra vagonului, un^ peisaj de Andreescu, un peisaj liric, orice fel de peisaj, cu râuri, copaci ter i pe linia orizontului, cu fumul acela nehot rât ridicându-se din lucruri, când ating scoar a neverosimil , aspr i disperat a unui copac, am sentimentul acut al istoriei... istoria e pentru mine, în sensul strict al/ cuvântului, un peisaj, un peisa j fizic, i ce, eu nu pot, nu sunt în stare s contemplu, s descriu un peisaj?! A Äface un peisaj" e ceva ce noi, Äoamenii moderni", am uitat! De aceea privim cu atâta aviditate peisajele lui Ruysdael, ale lui Poussin, ale lui Corot, chiar... peisajele pr imitive, mai ales cele romantice,în care se g sesc toate formele de relief, stânci, cascade, esuri întinse, verzi, un copac uria , de-o vitalitate însp imânt toare, turme, cerul violent i albastru, de-o concrete e inimaginabil !... i undeva, în fund, pe-o în l ime, ruinele acelea cunoscute, reg site, cu ce suspin, cu ce spaim interioar , ale unui m runt templu grec, ca un os alb, sp lat de nu tiu ce oceane, ca tibia spart a unui Apollo reg sit, victorios, victorios pentru noi, învingând pentru noi! Nu-i nimic, vom reînv a s facem peisaje, vom reînv a s Ädescriem natura"! ... Acum, îns , cum î i spuneam, m voi m rgini, dealtfel sunt aproape de sfâr it, s - i vorbesc doar despre ceea ce se aglomereaz în jurul numelui ei, pilitura aceea de fier, i nfim , atras de magnetul... nu-nu, nu de magnetul ei, ci de magnetul numelui ei, numai al numelui ei! i- i vorbesc despre Lep datu din nou, pentru c el a fost primul care l-a
245

pronun at! Lep datu, acest postpuber, ce mi-a provocat simpatia, mila i chiar dispre ul, pentru c nu era în stare s fie la în l imea acelui martiraj pe sfert, al acelei Äizol ri" f cute f r convingere, f r ur , numai pe jum tate. Pentru c , afar de câ iva exalta i i câteva lichele, nimeni nu -l lua prea în serios, m refer, evident, la noua sa postur în care fusese pus, pe care nimeni i nici el însu i, cu atât mai pu in, nu tia cum se produsese de pe o zi

probabil. mai mult decât atât. întreaga... dup or . pu in cam mare. din biroul liceului de fete. neobi nuite. îngust . o pisic . simpatie.. spunând c nu trebuie victime. pentru c . când ajungeam în sfâr it singuri.... admira ie i dispre . de sil . Apropo.. afectând c m intereseaz p l vr geala sa amoros-onanistic (nici nu b nuiam atunci. a acelei fiin e. superficial.. unde. acas . str in pe fa . sta e numele ei. aveam fa de el. încât am izbucnit în râs. cei cu care se în elegea doar. ÄAm s . mi -a spus el. da-da. cât m interesa. (Ochii lui se aprinser brusc. activitate a ei.. între noi. demn de el. e ceea ce mi-a atras aten ia. cu un sunet nepl cut. cu una Cosma. labilitatea st rilor sale de spirit. a fost prima oar c am auzit acest nume i f r nici o precizare am tiut imediat c e vorba de ea. Ea are ceva. tiind dinainte c eu nu voi în elege. ajunge dac . dar mi-a spus-o pân la urm . s pt mâna trecut ne-am întâlnit cu totul întâmpl tor. ca i al ii. oricum. de foarte multe ori. gura pu in cam mare. nasul drept. prea mult. tii cine mi -a mai vorbi de ea? Dona. de recul. dezam git. Dona sau Molin. de la jude ean U. ce era.. în prima clip . de cele mai'multe ori. ceva ce.M. Sârbu sau nu tiu care. mult mai târziu. i astfel mi -a spus. îmi spunea mie ceea ce le-ar fi spus lor. atât de neconvins. c a fost o discu ie aprins . m rog. Äv rsa" în mine ideile i st rile sale ciudate de spirit.. plictisit chiar. nu foarte rareori. vorbea prea tare. i o anume inteligen nativ îi d deau deja acea sclipire care. evident.. nu tr ia adic .. s m cufund în acel nume. într-o edin cu liceele din ora . de inteligen a i sensibili tatea sa. el a început s se bâlbâie u or. poltronul? C undeva. ( i în ochii lui Lep datu se aprinser un fel de lumini e de speran . încep o serie de Äcoinciden e" tulbur toare. i. a sclipit el.T. efuziuni sentimentale care m prindeau total nepreg tit. ceva orgolios. în clas . în sil . i când cineva de la noi. lipsit total de spiritualitate!). râdea prea mult. s -mi însu esc fixa ia lui i chiar. | de-o femeie-fat . împreun cu Dumitrescu Ovidiu. nu tiu cum s . optit). în elegea doar cu intelectul s u. masculinul acesta dulce. prea trist i prea vesel. el a stat câteva minute de vorb cu mine. în pauze sau pe culoare. deja foarte dezvoltat. care ia ore de pian la Vilerbaci. de multe ori. ceva masculin în toat figura ei foarte feminin ! ÄMasculinul" acesta. mi-a Ädest inuit" i acel nume. m striga..din frânturi de fraze. a a cum ar fi privit un animal domestic... jenat.. mai târziu. i uneori. aten ia asupra ei! O cheam / Pi ina! Un nume caraghios. dar m-a l sat s în eleg c era ceva unde eu a fi putut sclipi. acest fanatism al ei mie -mi place. între orele noastre mai e cineva. ultimul. i îmi venea s -l scuip drept pe fruntea lui mic ..i vorbesc // de o descoperire a mea! (El avea mereu descoperiri!) E vorba de o fat .. ea e un fel de activist politic . cine tie!. da. ca o fecioar . de fapt. nu tiu dac . evident.i spun ca s în elegi mai bine. cel lalt. în ochi. incapabil de a în elege ce se întâmpl cu el i în j urul lui strict. începi s fii pur i simplu urm rit.pe alta. cum i-am spus. ca i mine. dar fragmentar. aceast mascu linitate de pe figura întregului ei trup. destul de repede. ( i -apoi. silueta aceea pe care am z rit-o o dat . numele pe care. a început s m înjure. era una din Ätainele" sale cele mai intime.. cu o voce strident . i eu. neprofund. una din acele taine pe care chiar lui Dona i-ar fi spus-o cu greutate. c nu sunt capabil de în elegerea frazei ce avea s urmeze). pentru c sunt femei a c ror fa e întreg trupul.... convins fiind.. cum aveam.... alerga dup mine pe strad . s se fâstâceasc ² era incapabil s -mi sus ie privirea. vorbind cu aprindere. e ceea ce mi -a fixat apoi. Äpersoana" mi-ar fi luat ap rarea. e înalt . (El m privi cu un fel de mil nedumerit .. numai noi doi. citea în cantit i cosmice.. prea nelini tit... cu vocea lui sub iratec i eu îl priveam | zeflemitor. cu un fel de dispre . Probabil îns c dispre ul din privirea mea a devenit prea evident. dup s pt mâni de ezitare. ceea ce -mi spunea. poate. ea îl poart cu mândrie! i. nu mi-a spus despre ce. tii ce mi -a spus Dona. un jerseu alb. neobi nuite oricum. de i ea. am v zut-o îns pe strad . dispropor ionat . tulbur tor. incon tient. nu e nevoie de victime. în ea tr ie te deja o femeie. Avea uneori. ar fi pronun at numele meu. i el . altfel prietenia noastr se va sparge. i aici Lep datu îl înjur pe prietenul s u cu atâta neîndemânare. când e numit un lucru el începe s apar . rând pe rând.. grefat într-o femeie. 246 247 într-un grup de fete! Ai observat i tu aceasta. mai e ceva.. în sfâr it.i spun ceva ce trebuie s ui i imediat.. dup câteva minute de bucurie exagerat . dar. Bineîn eles c el Äîn elegea". la Viler-baci.. poate. Äpersecutat" de prezen a acelui lucru. de pe o lun pe alta i pe care el. iubirea lui contrariat arunca fl c ri!) El a pronun at numele ei. am ghicit imediat.. cineva. poart o fust gri. nici m car peste mult vreme. ² Dona? C a fost invitat la ea acas . e suficient c aceast . pentru c Lep datu era un ins incapabil s aib o tain . ² Ce i-a spus despre ea? l-am întrebat eu. c în locul meu ar fi trebuit s se afle altcineva. cu Guga i al i câ iva Ä tabi". manifestat indecent. M c uta la ore nepotrivite. era prea vioi. s -i fur fixa ia aceea care. de i m dispre uia! ² s priveasc într-o parte. nu are sâni sau sunt înc foate mici ² dar ea va avea totdeauna sâni mici ² p rul piept nat în dou codi e. sau mi se pare. Ea e prieten cu Guga. un c el f r ras . de i nu ne întâlnim acolo. îmi va spune.).. i atunci. parc pe mine m . i. pentru c nu avea încotro.. ² . pentru c . reflectând ca o oglind . cu aerul c -mi face o mare favoare!. o accepta.. care m z p ceau.Am s . s ie ceva pentru el.. silueta cu care m intersectez atunci când întârzii pe strad . cu care avea lecturi i gusturi comune. mai ales prea vesel.în aceea i dup -amiaz chiar. egalii s i. se vede bine asta.. lecturile amestecate. a provocat. tiind c .. m privea pu in uimit. se gândea atunci. dac sunt îndep rtat din..

în curând. De i am acceptat s fac. când fac gestul. in i incapabili s tr iasc un conflict. tu i Lep datu sta!.i spun. Äse exprimase el". sim ind c e cât p -aci s fie învins de zâmbetul celuilalt. Luci. sensibil ca o femeie. a a cum merita. nenorocitul. urât .... cu veselia lui obositoare. lumea întreag prindea un strat albastru. o a teptam. iar Ceea î i aplec privirea. când timpul se înc lzea. punându-l s -mi repete de dou ori fiecare am nunt. când o z rea. i-apoi. La început am Äcontactat-o" pe una Jurcovici. tot ce -mi spunea 249 el. e ecurile. pref cându-m distrat. dar. apoi.Apoi a început s m incite s -l ajut. am spus: b rb ia mea! N-am alte preten ii. deloc.. ordinea de zi. de ast dat . pe strad . pe care se r zbuna. Era unul dintre aceia care te lovesc.. Martin. la i. noi forme Ästrategice" ca s . cu picioarele în O ². se vede c mai ave i ceva de împ r it. nu-i a a. bin eîn eles.. în definitiv. la Quil.îi f cuse rost de un sutien pe care -l umplea cu vat . ha.. etc. evident noi nu avusesem posibilitatea s le observ m de aproape.. C el ne ajut .nici m car nu m-a întrebat de ce râd. pentru c îl puneam pe octavanul nostru. de candoarea lui. absolut nimic. complet f r ifose. se aprinsese de tot. un ins ridicol. dintr-un fel de sadism.. infantil . cu I \gesticula ia lui în ve nic panic . fii atent. acum. a a cel pu in Äspusese el". i a trebuit s g sesc.. cu doi ani mai mare. adic . i ca s -mi bat joc de el. M-a descusut pe cine cunosc la liceul de fete dintre colegele noastre.. privindu-l pe cel lalt în ochi. pardon.. cum tii. ceva. ro ind. discutam în am nunt planurile. acest individ n tâng. la i f r grandoare. Luci. asta putea s garanteze. am i descris-o. insurmontabil). o ac iune cu totul inutil . i zâmbetul s u sfios îi travers fa a sa osoas .. o m tu sau a a ceva.. e un fleac ce-i cerem (un fleac care s-a dovedit. s declan eze un conflict autentic. Cum po i s ur ti un om dup atâta vreme. pe care îl invidia. dup . pentru c . Minda râse i mai tare. un maniac de istorie i care-o cuno tea.. oricum. observasem noi acest lucru? ² paranteza picioarelor ei prin care puteau trece c milele ca s intre în împ r ia cerurilor. prin gura mea.batjocoritor. exact în minutele când eu i cu prietena ei. dac .. care era într-un fel de bune rela ii cu o prieten a Pitinei.. de i nici eu n-o cuno team i habar n-aveam despre cine e vorba. cristalin. întâmpl tor. s -l codo esc. din ultima clas . ea a ap rut cu Radu Vasile. dac ... unul Grigorovici. în orice caz. fiin a aceea insignifiant . in i lipsi i de b rb ie... dar c e pu in uimit de Ägustul" nostru. 248 I ² S -l ur sc? De ce nu? El a pronun at prima oar acel nume. în fiecare zi. nu-i a a. dac concezi c a avea a a ceva. modific rile de program ce trebuiau f cute.. am Äînjghebat" amândoi un plan de b taie. Sânii nu erau mici. la început m-am l sat greu. m l sau rece. de exemplu. bineîn eles.. Mai ales în felul în care-o descrisese era exact tipul care nu-mi pl cea.. pentru c . unde trebuia s vie i Pitina. pe Pitina. dar. în curând.. Äcontactele" f cute. pe un drum mai ocolit... ² Haida de! f cu Minda. dar ea n-a venit. apoi.. de sub . ² Ha. î i cer iertare cu privirea. ea î i mânca i pieli a din jurul unghiilor. o fat foarte cumsecade.. plimbându-se în sus i-n jos. s g sim adic . evident. toat afacerea îl l sa destul de. primul semn al b rb iei mele. c ruia îi datorez prima ' tres rire a existen ei mele! Crezi c e u or de suportat acest lucru?! Un individ jalnic a stârnit b rb ia mea. îi în iram verzi i uscate.. pref cându-se c nu ne observ . râse doctorul. s te strâmbi de râs... n-am întreprins nimic.. se plângea c în anumite zile. gura mare. de câte dou -trei ori pe zi. exact în aceea i secund .. dup cum lesne se putea observa. prin cineva de la noi. avea un alt sentiment. rateurile. nenorocitul: va avea toat via a sâni mici? ² toate astea nu-mi spuneau nimic. dar se pare c ea î i rodea unghiile. Grigorovici mai ad uga i alte am nunte. ea nu avea deloc sâni. s emit judec ile de valoare cele mai penibile despre f ptura fizic i moral a Pitinei. doctore. de farmecul acela care lui îi lipsea. dup dou zeci de ani. sânii mici i ² mai ii minte cum spusese. .. pe Corso. am i g sit de fapt. vorbind. min indu-l despre demersurile pe care le ini iam. animalul la care-l interesa pe el era. lucru la care Luci s-a ro it i a plecat f r o vorb i chiar prietenia lor se pare c a avut de suferit în urma acestei. bineîn eles. cu tonul lui plictisit. e adev rat cel mai bun stomatolog din ora . cu felul în care te stropea... cu care am jucat în vreo dou rânduri i ping-pong la clubul muncitoresc. când un suav vânticel de prim var începea s adie prin pomii din fa a liceului i p s relele ciripeau. bineîn eles. i. bineîne eles. Nume ti b rb ie vorb ria asta f r cap i f r coad ?!.. Prin Grigorovici acesta m-am r zbunat cel mai bine pe n t fle ul de Lep datu. apoi am cunoscut-o pe acea Luci. ² Pardon. s i-o aduc lui. i cineva din familie.. evident. el a / j declan at totul în mine. confruntarea cu realitatea etc. Luci. i se p rea c se apropie cu pa i repezi de Äidealul s u". te înjur i în acela i timp. ce scârbos i. în sil . comanditore?!.. o anume s pecie de la i. care-l excita prin fanatismul ei politic. al celui care. colega ei de banc .. a refuzat s m mai ajute.. nasul drept. a doua zi trebuia s -i dau raportul. nu tiu cum s . mi-am dat Ärendez-vous" cu ea.. ca s -i fac cuno tin cu acea fat . ceva ce a început s m amuze în cel mai înalt grad! S -l fi v zut pe el. de care se l sa dominat i de care râdea. apoi Ämi -a trasat sarcini" i mi-a explicat destul de am nun it toat strategia pe care trebuia s-o folosesc ca s-o pot cunoa te. ptiu. Sau mâinile ei. dar îmi recunosc propria mea b rb ie. apoi to i din ii din fa erau pu i i el indica i dentistul la care lucra ea.. s -l ajute pe el. Minda râdea batjocoritor. dac asta î i spune ceva.

dup cum se pare.. urca un fel de. care ar ta jalnic.banca lor... stând cu piciorul ridicat pe un scaun. bineî n eles. chiar pe proprietara alului. existau suficiente explica ii pentru acest. nimeni. de exemplu. cu milioane de precau ii. st pânire de sine. neajuns. cu fruntea îngust .. cur enia. pentru c ou . mai târziu. sim al disimul rii i altele. cu sim ul meu de adaptare social . ce mai.. când lumea. el... se aflau ici.. rochia fusese adus acas . sau. se pare c pentru colega ei.i frece pân la ran pielea picioarelor. natura nu a v rsat inutil în Ägeamantanul" s u... Lep datu. acolo. jalnic. ar fi suficient ca s explice o serie de. el. într-o cutie. Äpersoana" nu era lipsit de-o anume inteligen . cu talpa ghetei indiferente pe pânza fotoliului. eu aici î i vorbesc de realit i. acum e o realitate. fac un vacarm îngrozitor i. parc regretând. f cându -mi tot felul de teorii.. bineîn eles. cu care. nimic. da-da.. rânjind.. bref. 252 ² A fost o realitate.. pe scurt. el.. apoi întoarse capul i d du din umeri.LuijQo^aJDumi rescu i se spunea Scarlett O'Hara. care era convins c -l admir.. amestecate i destule. chiar i. nu-nu. la madame Agnes. convingerile ei politice.. Grigorovici. în care se afl câteva rufe. neajunsuri.) la anumite materii sclipea pur i simplu. numele acesta venea în primul rând de la o fastuoas rochie verde pe care i-o f cuse. i -o croi. ca atare... mai bine zis. Grigorovici era cel care. g l gios.. perioada postbelic . Scuip . în care sem na cu Äeroina" ei. numai aceast ac iune. încât nu arareori eu izbucneam în râs.. s zicem. bineîn eles. tii. p tate.. familia ei. s g sesc un artificiu cu care s -l flagelez pe insul acela nehot rât. mai bine zis la o or de gimnastic . umblase pe la sate.. întreaga lume a tepta de la ea. dar a a.. a început s m conving . din care. dispropor ionat de mic.. care de care mai r suflat . apoi. o manie. Coca. ² Astea sunt simple specula ii. existaser chiar i câteva 250 251 suspiciuni. cum s spun.. cu totul inutil. sau intelige n a lui. inventivitate. coco ii. a fi avut m car unele din calit ile lui... decât s stea toat ziua cu picioarele într-un lighean cu smal ul cr pat. într -o clip de panic . cu ochi orii lui negri-umezi.. dac eu. s se s puneasc i s . i banii. cu al i bani. Ea. iat cum se cheltuiau ele. îmi vii cu specula ii! Nu. jurnalele acelea. de. eu î i vorbesc despre o realitate care exist acum. ².. spuneai c Lep datu sta a ajuns un fel de personalitate. de i erau. Numai cu apelul de la Stockholm.. în sfâr it. penibil.. în care fusese împachetat ceva. unghiile etc. el însu i. c -mi creasem un idol din persoana lui i. f cu doctorul. n-a fost nici o realitate. ener vat. o întrebare m car nu se f cuser . jalnic. i eu am f cut-o. pentru c reu isem. i tu. pân la suprafa a subcon tientului. tot la Viler-baci (aici am cunoscut-o i eu. un triumf al îndr znelii i frumuse ii ei. irosindu-se în acest fel. s strâng semn turi. împreun cu al i tovar i. cum se zice.. eu plecam).i. sensibilitatea. cu mult abilitate. bineîn eles. Nu-nu. dar absolut nimeni n -ar fi îndr znit s schi eze cea mai vag ... e un simplu palavragiu i m sf tuia s renun m la el. ea avea cu totul alte preocup ri. c ruia. la ar . Ceea îl privi o clip cu ochii mari. cu pedanteria lui la c m i.. deci. cu aten ie i calm. sta. sp latul zilnic pe picioare era... cum s -i zicem. într -o cas plin de pisici.. a fost singura fiin real din toate minciunile pe care i le debitam prost l ului de Lep datu. a a î i spunea ea i a a îi spuneau i ceilal i. da i de p rin ii ei la fiecare sfâr it de lun . când structuri echilibrate. Nu în elegi.. de ceva nel murit i nepl cut totodat . Grigorovici. Grigorovici se oprea aici i. felul barbar în care înc înainte de a sclipi prima gean de lumin . bineîn eles.. f cându-l ridicol pe proprietarul lor.. ². literalmente. un denun sau vreo b nuial ferm . suspiciunile nu urcaser . Te ascult. din piele de crocodil.. un costum ieftin. Äpe undeva" avea i instinct (Äpe unde" nu se preciza. ² P i bine. ob inu i cu acelea i mijloace. un fel de organdi. dup un desen al ei i al Margaretei Mitchell. nu-nu.. care se preg tea de bacalaureat. cu ace ti bani ea i -a cump rat un cupon de m tase verde. fura i. acest produs al civiliza iei noastre stricte: foaia de ziar în care a fost împachetat ceva!.. colegele ei. foile acelea de ziar în care nu se poate ghici ce a fost învelit. cu mândria mea. ca un geamantan solid încheiat. se întorcea la unele Äam nunte" mai degrab fizice. profesoarele. calit i. din garderoba unde se dezbr cau toate. natura îi d duse atâtea calit i. dar. ceva în leg tur cu un al de mohair care disp ruse la un moment dat din clas .. nu una din legile cele mai tiranice ale universului. dormitul noaptea pe masa din c minul cultural. normal.i dai seama c tot ce spun eu e o realitate i.. ca un tâmpit. praful de jum tate de metru. nef când decât s -mi m reasc plictiseala i dispre ul. cum era a mea... fanatismul ei. apoi. m rog. i tu vii i faci specula ii asupra trecutului sau viitorului. nu tiu cum s spun. cu capul mic. care credea tot ceea ce-i spuneam. chiar i g inile. nu-i a a... spunea hot rât de ast dat colegul nostru mai mare.. cu st pânirea mea de sine.. . doctore. aranjându. care. vegetau. la fiin a care ne interesa pe noi. croitoreasa care locuia dincolo de barier .. o... oh. nu ajunsese... atmosfer tot se crease.. insinua distrat Grigorovici. se împ una uneori în fa a mea i î i d dea atâta importan . dunga pantalonului. pentru c atunci când ea intra. igiena nu ajunsese la ea o manie! Dar. cu spiritul meu intrepid. se p rea. vrei s spui? ² Da' de unde. buim cit. i-apoi etalat pe scen . miros. ni te jurnale vechi.. cu ni te bani economisi i de la orele ei de pian. îns ! f cu Minda. . i mai r u. o anumit . i. cu firea mea pozitiv .. bo it sau. cu destul greutate.. dac o lu m. recuno tea c nu fusese niciodat în rela ii prea.. cum spui. calm. câteva s pt mâni bune ea trecuse Äal turi" de orele de pian. minciuni abia îns ilate. al acelui spirit de independen care sclipi înc de pe atunci. dac ai fi întrebat-o pe una din ele... ioc! Era cât p -aci s -i spun.. calit i. la serbarea aceea a liceelor reunite. ascuns în pod.

cu n sucul în vânt. numai ca s nu b g m noi în ine de seam ce facem i altele. 254 cu unghiile ovale. strategii. el a iubit-o pân la sfâr itul liceului i a i cunoscut-o. farmec cât p entru trei fete n zuroase. nu tiu cum. în tâmpenia lui. ne-am plimbat inându-ne de mân . cum nu mai avea nimeni i al c rui proprietar puteam s deviu. s m trateze cu mai pu in îngâmfare. vorbind cu aprindere lucruri cu totul oarecare. sub iri. oricât a fi fluierat i mi -a fi holbat ochii. am refuzat brusc s -i mai fac jocul. a început s devie b nuitor i. a început s compare scrisul. cu um rul spre mine. iar aici de o fiin vie. a început s se uite cu o lup la ele... la o colec ie bogat . începuser s prind realitate.. comic. spiritul lui malefic plutea asupra noastr i. acel praf de stele. dup ce construise cu mine. o alt î ntors tur .. voia s -i ar t scrisorile ce le primeam. în care tr iam ca într -un cosmos. a â tor. minunata Coca-Maria-Scarlett-O'Hara!. cum spuneam eu. plin de otrav .. lui. scoase. Da-da. îi surprindeam câte o privire furi . o experien de chimie f cut de profesoara ei. i când. încins . în camionul acela care ne hâ âna la dreapta i la stânga. Cine. oricum. sut la sut Scarlett O'Hara. cheltuial de imagina ie. începu s pretind s -l iau cu mine la acele a a-zise întâlniri cu Äoamenii de leg tur ".. dac nu era tâmpul la cu vorb ria lui despre Pitina. în mod ciudat.. atât de viu i de. pr fos.. nu-nu. pe bulevard.. s nu izbunesc în râs. toate aceste copil rii ar fi putut deveni un început. cu cineva de la noi. undeva. întâlnirile mele cu Coca-Scarlett erau f cute în numele lui. Cehov parc ? ÄVia a e mai complicat decât pare!"... aproape o or . în fundal. nedorit . a mers pân acolo încât mi-a subtilizat un caiet de teme-acas din geant | i. împotriva ei. dup cum tii .. turtit printre minciunile mele.f r s mai punem la socoteal icnelile. seara.. nevenindu-mi s cred.? Pân la urm . întâlnirea noastr conspirativ . am început. desigur. doctore. s deviu b nuitor.. sub castani. întins pe o saltea.. iar ea. m runt . apoi un fel de chi c it.). El. a sim it imediat pericolul ÄCoca Scarlett" i. r bdare cu mine. apoi. poate. i a câ tigat. cu fastuoasa ei rochie verde.. pe drumul îngust. o idil între o coleg a ei. moliile trecutului nostru. nici nu m-am sinchisit s i-o prezint. Äinegalul" s u etc. întin i pe o saltea veche. mai târziu. de i în cazul Grigorovici era vorba de o fantom . Äal nostru". efort. normal. eu. o cu totul alt întors tur ! Dar a a. ne -a cople it sentimentul nostru firav.. uimit. discu iile erau duse în jurul Pitinei... în atâtea rânduri..... era o dovad 'irefutabil c de mult vreme nimeni nu mai r sfoise acea colec ie i eu eram primul care. a început s lupte împotriva lui. Coca-Scarlett a fost astfel împins Äînapoi". dar vorb ria aceea a lui. nu tiu cum i în ce împrejurare. foarte închegat îns . spunea. o dat am fost invit at în podul ei chiar i ne-am uitat. ce zici. într-o diminea .. dup ce trecuser câ iva ani i ne-am desp r it cu to ii. pe ea am întâlnit-o i. îmi d rui un clasor de timbre. ele. proste te. de atunci.. nu tiu de ce... ea. Lar. în nu tiu ce cut . ca un ip t mic. bineîn eles.... o candoare ascuns . întreaga acea lume m runt . ascuns . habar n-am cum am ajuns în aceast postur . dar totu i. a început. cu mâinile superbe. acel timp.. i o dat . din pur întâmplare. ar fi putut lua. Ästar dust". fantasmagoriile mele r ut cioase. rece. cu mult mai fad . S-o cunosc i s i-o prezint pe Pitina? Numai pentru asta toat acea gesticula ie.. un chi c it când vesel. insul meu. . o materie pe care o socoteam total inutil ). iat c via a îi rezerva o surpriz . nervi. M runta lui stupoare nu m nelini tea deloc i enervat.. am v zut sp rtura. ne-a apropiat ca s ne îndep rteze pentru totdeauna.. ca în cazul Grigorovici. am întors pe fa i pe dos. i plan ele la desen. de mine. praful acela suav.. dobitocul. cum i -am ar tat vreo dou . de-abia acum îmi dau seama ce comic e totul. ap ru un fel de scâncet. o somitate el însu i. cel atât de rar.. i -apoi. el însu i parc devenise indiferent ² nu fa de ea. pe scurt. . i în întâlnirile mele cu ea ne -am descoperit destul de repede o gr mad de afinit i. sp rtura era acolo. de tabla aceea verzuie. se complicase. pr fuit . Äurât mirositoare"? .Apoi el a început s devie b nuitor. noi am fi putut face o pereche care s-ar fi putut al tura celorlalte perechi plimb re e. în reprezentarea lui prim . uneori. pl smuite. paltonul scump de blan .... deloc ajutat de mine ² indiferent îns la posibilitatea de a i-o prezenta eu. râsul acela din privire ce era o form a candorii ei. abia dup ce se epuizase totul. în amândou cazurile.. cu Scarlett O'Hara lâng mine (ea st tea pu in într -o parte. le-a luat acas . Lep datu.. pentru c . cum se spune a a de elegant pe undeva. mi -am b gat degetul! Ce mai. cu privirile ei în care râsul se amesteca în toate st rile. pueril . în unghi. de zgârcit purtat. Äpaltonul" acela nu se . S fi v zut atunci cum se transform : dintr-o indignare la . eu care totdeauna la desen n -am trecut peste apte! Nu în eleg nici ast zi pentru ce avea nevoie de mine. ceva în amintirile mele începu s Äscâr âie".rezema i de cabin . o umilin mieroas . m-am uitat în soare. bineîn eles. r bdare.. cu oricât sinceritate m-a fi indignat. atunci când ne nimerisem 255 amândoi. fine.. nu-i a a. i altele. avid s-o întâlnesc eu însumi i. a revistei Cinema de dinainte de r zboi. eforturile pe care le f ceam. eu am cunoscut-o pe ea. planuri. idei.. îmi f cea temele acas . i asta. ce fars nepl cut . ca un prestidigitator.. o fiin evident inferioar Coc i-Scarlett. Coca-Scarlett-O'Hara. atacat de molii. o candoare ce Äicnea" mereu. când trist. calomniat din pudoare.. buim cit. c ruia i se p ruse c m elucidase. eu eram deja un om câ tigat pentru ea.. s-a spart. Coca ne era coleg de an la liceul de fete. de ar . irealitate! Frumoasa. la rându-mi. la român (o materie cu care nu m-am avut niciodat prea bine. am pip it. albe. de pod. iar dup acee a. s pt mâni la rând. nu tiu. amestecându-se cu ele. farmec. mai pu in real . cu p rul ca o coa m ro iatic . i când ea a început s scuture praful de pe fiecare revist .. a a cum gospodina prive te cu ochii holba i. exista. repede suprimat ! Oricum.

... ne-am dezagrega de tensiune? Cum se cânt la prohod: ÄPe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putin !" i heruvimii. când vorbim la telefon.. din acest senzual f r corp. de i. experi en a lui?! Aici.. cu acea fat . în scurte. de care începea s -mi fie chiar mil ² ce poate fi mai îngrozitor? ² nu (cumva el f cea o experien . când f ceam un gest. ce incoeren e.000001 dintr-o unitate. a seduc iei în sine. sigur. iaminte ti când î i vorbeam de acele expresii încordat-senine. din nefericire. numirea ei a devenit adolescen a i postadolescen a mea.. dar nu pentru el.. cu ce 256 elemente.. când se strecoar ... ea îns i atât de pu in pe gustul meu. în clipa când pronun . hiperautomatizat ... de i. a c rei realitate pot doar s-o b nuiesc.. ov ielnicul.. de netrecut! Furia împotriva lui. aprins . sunetul acela pur pe care noi nu-l putem reface. pândindu-mi creierul i instinctul.. . Ce fel de experien ? de unde s tiu eu?. e o devia ie de 0. indiferentul.. când am cunoscut-o Äpentru mine" i când s-a întâmplat tot ceea ce tii. dar nu. drept cobai sau. Lep datu. pe care m plictisisem deja s -l dispre uiesc. n-o putem imita. se strecoar El. la el. atunci când ridic m ochii la o cheie ce ni se arunc de sus. nici m car nu voia s-o seduc . pentru ea?! Ce prostii m aud în irând... cel în jurul c ruia ne rotim. nu exista aici nici un punct de leg tur . de ispititor i de rece. subit. Lep data.. serafimii. a a cum în lag rele naziste. prin mine. cu pun ile sale unde erau în irate miile de ezlonguri. prostia mea. simt c adev ru l tremur . sau îl priveam doar i. total. spiritul meu blazat trecea prin scurte alarme. mâna ce prinde un creion sau nurul receptorului. a fi trecut de mii de ori. posomorâtul. de unde anume poate fi Äîntors". clipe de prezent absolut. fiecare pereche pentru o parte esen ial a acelui corp-suflet. nu cumva el. ci de. mai sus! Ce se întâmpl . de undeva. de a-i face cuno tin a. El care tr ie te numai în aparen e dar atât de în el tor. mine. Pitina. fiin a aceea care nu mai ap rea. în frac iuni de timp. în felul în care mi b team joc de el. o experien cu el i cu mine?!. trebuie s -mi vâr degetul în sp rtura aceea neverosimil . trebuie s spun cu voce tare ce. istoria aceea. ca s . acest cuvânt. care m ap r . în microdevia ia aceea. Prostia mea de atunci i de acum.. silaba aceea pur .Pentru ce avea nevoie de mine Lep datu? Nu cumva. care m-a folosit drept element de.. cum s-a i adeverit.. da-da. un gest pe sfert cu bra ul.. anesteziat pân la.. ca un vânat.. îi pierd.. 258 nepermis de mult. mili oanele.. purt toarea acelui nume insipid... în mine însumi. ce s -a întâmplat?!.. toate acestea. n-am încotro. e adev rat. n -a fost m car o furie autentic . în general. . el nu avea nevoie i nu dorea ca eu s i-o prezint lui. nu-i a a. superioare sau laterale.. îl intuie ti abia a a cum ochiul nostru intuie te limita spectrului vizibil. am exploda. evident. vibreaz în cu totul alt parte. atât de nepotrivit mie. ca ase sau dou sprezece perechi de aripi. neseriosul. nu tiu dac dorea prea mult s -o cunoasc ! Mai târziu. cu tacâmurile sale de argint i cu must ile pasagerilor s i la fel de negre ca i fumul gros ce. o inteligen superioar un dumnezeu posibil.. vie. el tr ie te pentru sine deliciul ov ielii. acum. numele ei. pe care noi. Cu ce har a fi putut eu. m ine în via ! Dar acolo. o mi care incon tient cu degetul. El era indiferent . sau urechea noastr limita spectrului sonor. sp rtura persista i celebrul vas ÄTitanic" începea s se scufunde.... de derutant. f r scop. m-am gândit adeseori.O experien ?!. ale c rui miasme le respir m ca s nu ne sufoc m în aerul curat al altor fiin e. distan a dintre noi e concret . ce absurdit i. când am citit Jurnalul unui seduc tor de Kirkegaard. cu saloanele sale în care se valsa înc . increatul. soarele nev zut al existen ei noastre. El. pentru c . Pitin a. Pentru c e cert asta. aceast . din aceast 257 mecanic a senzualului. într-adev r.. i acesta e elementul cel mai concret care declan eaz b nuiala mea. El. i spiritul nostru. mult mai târziu.. insul vrednic de dispre . dincolo. A a îns ea... una din perioadele impor- . am putut în elege câte ceva din aceast . El.. ordine îngere ti apropiate de tronul lui. a a cum intuie te. sp rtura. frântura aceea de form care se umple cu ce?! cu cine?! sunetul acela. da.. infrasecunda aceea când s vâr im o ac iune m runt ..ref cea în prima sa form .. s-o intuiesc. cel care ini iase toate acestea. cel care se joac cu aparen ele.. rapide fulger ri. fisura aceea neînsemnat . se tie. nu cumva. din clipa în care. tacit. încât dac n-ar fi fost el. pe mine voia el s m seduc întrun fel. un r u pe care. gratuitate. El. un minut întreg. strig tele undelor lor. ridicolul... p ind în barca leg n toare. Lep datu. atât de nepl cut misterioas . suprafa a lui alunec pe obiectele din fa . la care. în clipa când îl asociez cu. repede îndep rtate.. ci. pentru c el. ei. ast zi. printr-o fant microscopic . el ov ie pentru c e prea sigur de sine. care sunt îngeri pentru a fi proteja i contra radia iei lui. cu indiferen . în ciuda vorb riei mele inteligente. oamenii s n to i. m l sam privit de el. ridicam într-un fel ochii.. a a cum intuim via a planetelor. în frac iuni de secund . din nenorocire. sunt prev zu i cu ase aripi. la. dar acolo.. s se apropie de ea. de inu ii erau folosi i la diverse grefe sau er au cufunda i în vane cu ghia ca s se poat urm ri pân la ce grad de frig corpul uman î i poate p stra func iile vitale. mai târziu. care pot fi pândite. cum s te înfurii pe un om care i -a f cut ceva ce tu nu po i în elege prea bine.... m ap r .i vorbesc i în care.. din acea experien . cu ce date a putea eu s în eleg chiar i acum.. de acele infraclipe.. pe lâng ea........ nu pot cuprinde nici m car o f râm din acel secret. în elesul. sus inut. La drept vorbind. El. dac am fi în stare s ne gândim coerent.. oare.. când eu simt c în acela i timp. de parc el ar fi fost ubicuu i îi ceream.. tân rul acela ce privea crispat la iubita lui. de exemplu. tiranicul. de oligofren. aprobarea. sau emiteam o fraz . mersul pietrelor. reanimat un astfel de corp. exemplul e prost.. trivial .. m-a ap rat i m ap r ! L udat fie prostia mea.

n -am s-o pot rezolva.. s am m car în elepciunea instinctului limitei mele. o clip . nu am voca ia lui. s renun de a mai aborda lucruri petrecute într-un plan superior mie. cinismul ca mod de existen .. ca s supravie uiesc. oricum. într-o anume ordine se pare. o pat . Ce zici de lag rul sta?. pe care sunt prea trist ca s le în ir. bineîn eles. poate?. l sând-o astfel. îl port cu mine de atâta vreme. poluarea ce amenin apele i vegeta ia planetei. sunt suficient de vast.." Nu -nu.. cel mai etern. cel mai sensibil. Mai tii. cu decen . cel mai concret univers.. de. moravurile! Iar dup dou milenii. a acestui cuvânt pe care mul i. i-aminte ti?! . ale cui?. 259 în definitiv. cele ase perechi de aripi care ne ap r . Mai tii?. scobindu-te între din i. eu nu sunt f cut pentru mistic. ca pe o porecl . în veselia noastr . s locu iasc i s fie s n tos! . nu mai vreau s încerc s în eleg i... adaug eu. trebuie o anume relaxare.. evident. r mâne nel murit. aceast întâmplare.tante din istoria lumii.. aud uimit ceea ce ea spune. pentru c .. kaki. ce. s p r sesc cu decen acest gând. arta. sunt tremur toare. verzui. pe sfert. ². din istoria lumii mele. care i -a a. felul în care adaug o silab alteia. gura mea e mai în eleapt decât mine însumi! Prin gura mea vorbe te un zeu. unele chiar. E ti muntean . efortul privirii mele de a recepta... cum zice i voi.. bomba H.. în ameliorare moral i alte. am decis. efortul cerului de a.... în zorii umanit ii. nu -mi place c te-ai înfierbântat ni el. e acolo. pân aici exist eu. eu i cu ea.. literatura greac ... ca plodul de ma ul prin care matricea sa îl hr ne te. acolo. o pat obscur i eu am izolat-o. obscur. fiin a aceea norocoas . indiferen fa de aceste grani e adeseori violate doar cu câ iva kilometri. acest plan superior s-a intersectat cu Äeu însumi". m opresc i spun: ÄPân aici sunt eu... filozofia.. cu siguran . comanditore. i-apoi s -l.. clip de clip . nu e cine tie ce filozofie s observi asta!. dac a vrea s m r zbun pu in.. i via a de apoi ce va s vin sau. a teptând împreun . un poet. democra ia greac . disperarea i for a mea! Nu cred în perfectibilitate. ele sunt adeseori înc lcate de trupe ce poart diverse uniforme. oho. trebuie s nu m intereseze totdeauna grani ele. aceasta e toat în elepciunea.. doctore? Mai tii?. da -da. nu... te-ar umple de sil ² Lep datu. i-mi dau seama c gura mea. în acest caz. nu? Dup repeziciunea cu care vorbe ti. de viu!" Dincolo. i am spus c istoria eu o compar cu un peisaj! Efortul inimaginabil al copacilor de a r mâne verticali. da. cuceriri.. s -l strangulezi încet. împreun .. cum s spun. tiin a militar greac . s r mân fix! încerc s m p strez. mul i îl pronun cu oarecare veselie.Mi-ascult gura vorbind.... ce n -a murit înc . nu cred în progres. cu grani ele lor dezarmate. pentru câteva ore. ce-am g sit noi? Lag rele de concentrare naziste.i p stra culoarea. fiin a aceea din memoria mea. destinului meu.. am îmbr cat-o în ceara disper rii i b rb iei mele i am l sat-o acolo.. cel mai viu. har Domnului. cu func ii destul de... m car decen dac nu geniu. Grecia.Iar Lep datu. evident! în definitiv. hot rât.. în trecutul acela care înc mai atârn de mine. normal. bineîn eles ² degeaba zâmbe ti zeflemitor.. asasinatul în numele celor mai înalte idealuri umane i altele.. efortul apei de a sta. nes io ilor? Vre i s mânia i pe Dumnezeu. dac . ar zice un prieten al meu. doar ceea ce-a f cut el... mica Grecie. organul acesta destul de. de imprevizibil. Ce s zic?! Tu tii.... ci spre trecut. a fi etern nu înseamn a te mi ca? A fi nu e o mi care?! Ce. s renun de a m mai fr mânta. pe care. s m conserv.. al muntelui... a mea?! precum i din aceste alunec ri spre. eventual cinci?! Zece?! Nu. ce e dincolo de mine. culorile. cu mine însumi. spre modelul acela pâlpâitor al micu ei Grecii. în eleas pe jum tate.. mai bine zis: I am devenit eu însumi.. a putea s m gândesc c orice univers î i are limitele sale.. obscur. cu ce pot fi eu însumi.. cu siguran . a universului meu. oricum. a a va i r mâne. tiu asta din experien a mea de ef de stat. învierea mor ilor. undeva.. muntenii!. s m retrag f r fals umilin din propria mea întâmplare. de ce s -mi bat la nesfâr it capul cu o problem pe care. ce heruvimi tri ti. chiar dac acest dincolo c l re te pe marginile teritoriului meu. Evolu m ca s r mânem ceea ce suntem. aproapele t u. ca un cangur un pui ce nu-i al lui.. infinitul e constituit din lum i finite. ze ce în nici un caz. trei ani. a dat ip tul cel mai înalt al m surii noastre. trei ani. pe o spiral helicoidal . st pâni. atunci. al speciei.. unde se întâmpl o gr mad de istorii. i mai ales lag rele tale. nu vreau s în eleg. ce a fost. cum spun unii: n am s uit niciodat ! Ce înseamn acest: niciodat ?! Doi. iat . mie -mi plac lag rele. misterios chiar... gri-închis sau gri-deschis.. curgând.. acea tensiune care se cheam un peisaj! Peisajele lui Van Gogh. legisla ia. secund de secund .. mistic. efortul pietrei de a r mâne identic cu ea îns i de la o frac iune de timp la alta. amestecate. chiar infinitul Lui eu nu mi -l pot închipui decât oval sau c zând în etern. nu m intereseaz . nepl cute. un gest pe care nu pot s -l suf r. nu -i destul.. sunt eu însumi. Noi alerg m de fapt nu spre viitor. cei câ iva ani pe care îi mai am de tr it. Nu po i purta pe cineva dou zeci de ani în viscerele tale f r s -l înghi i. eu evoluez ca s ajung mai bun?! Prostii! Eu evoluez ca s r mân ceea ce sunt. ceea ce am fost. cum spunea lunaticul acela: ÄO ar trist .. doctore... în secolul cinci înainte de Christos. leag nul în care planeta întreag nu mai încape. leag nul minuscul al întregii noastre planete. ha! 260 . pârâie din toate încheieturile. cu r bdare. Lep datu. ² i dup repeziciunea cu care m ascul i. s zicem. El însu i nu se poate sustrage mi c rii.pân aici exist eu.. ha.. evoluând ca s supravie uiasc . plin de umor!.... dac vreau s fiu pu in r ut cios... Da. dincolo. istoriografia. dac l-ai vedea la mine. sigur nu! Niciodat = doi.. în gura mea locuie te un zeu! S locuiasc . aceast hot râre e b rb ia mea. e adev rat leag nul acela în care s-a tol nit un uria i care pârâie.

. C e logodit cu mine. i eu. te scuz.... chiar atunci... la Biblioteca Universit ii s citesc.. într -adev r. mistic.. dar le spuneai cu o anumit convingere. s-a v zut asta din primele zile. de | fapt nu v-am min it. ² A. nu tiu ce mi-a venit acum.. pentru tonicitatea i bunul -sim cu care m contamina. de fapt nici nu tiu dac e a a cum î i spun.i spun ceva serios. o fat vesel . ii minte. eu am rev zut-o acolo. nu ne-am culcat niciodat ² i i-am r mas recunosc tor pentru Änon alan a" ei din întâlnirile noastre. cu trivialitatea ei s n toas ! Voi râdea i de mine. ideea aceea opus pe care ea i-o f cuse despre tine. dar tii. ici i colo câte un student restan ier sau vreun candidat la admitere.... ceea ce. r suflat-romantic . cum ne cunoscusem... cu mult bun -sim . c nu ne cunoa tem. Fabian. era var . am vrut s m protejez de întreb ri sfor itoare. asta? Nu în eleg.. spre deosebire de fosta mea so ie. dar iat ce chestie curioas a ie it de aici?! Nemai pomenit! Oricum... comanditare?!. a a ceva. apropo. i atunci... s -mi dea cel mai m runt vertij.. dar. nu înalt . în dup -amiaza aceea. ha. v\ ² între tine i Fabian. de prin anii cincizeci i nou . ne-am i vorbit. era evident. ² Bineîn eles. nu tiu cum... Eram doctor.. o dat am dansat undeva. e fals. apoi.. eu.. surescitare. nu avea. vreau s .\ tec . Ei bine.. ceva ce i-am ascuns Ludmilei... ei bine. e ceva foarte interesant. la spusele unei.. îi vorbeam. iu minte. evolu ie. totu i. o prietenie de o var . din partea mea.. nu tiu c e m-a apucat s v mint. dar d -mi voie s ..'/7 " i când am aflat c îi fusese coleg i c o mai vede.. i eu eram contrariat c .. scene m runte et caetera. Nu a durat decât câteva luni Äepisodul". î i aduci aminte.. eu nu am cunoscut -o acolo pe Fabian... perfect nesofisticat . ei bine. toamna aceea i ne-am desp r it simplu.. într-un parc. profunzimea necesar s m oglindesc eu... cu umilin a. eu eram la scurt timp dup naufragiul\j mariajului meu. pe jum tate râzând. cum am cunoscut-o. nu te sup ra.. între dou i ase. era genul opus Ludmilei. am ie it împreun de la biblio ..D -i drumul. am început s ne re inem locuri. trec cu vederea.. eram intern la ÄColentina" i veneam. lucrând cu o râvn fantas tic . i ea.. în dup -amiaza aceea. Ludmila are un fel de gelozie copil reasc . ora ul vidat ' de oameni. dac -mi permi i. ² Da-da.. un copil ce crescuse greu. aveam deja stagiul de ar în spatele meu.. oarecare. agita ie de -asta dubioas . de i. n -o spun cu nici un fel de. foarte snoab îns . avertismentul pe care i-l f cuse fosta ei coleg i prieten . distins . nu grav .. dar. dar... câteva dup -amiezi am stat al turi. ha. bla-bla.. odihnitoare... Dumnezeu. ² Las bancurile.... Mia Fabian. la fel... inteligent . î i aminte ti de individa aia care m molesta cu re etele ei.. O asemenea candidat la admitere. ap ruse ca un fel de bibelou. ea nu putea suporta gravitatea unei iubiri cu mine.. ² . ha. marmeladovisme. undeva... La început ne amuzam. încercam. acolo.. ² Te rog... am mai vrut în dou rânduri s . Nesto-rescu. era i Fabian.. e ti invitatul nostru!... ce-i cu ea? ² Nimic important. la filologie parc ... etern... f r 263 tat . de ce v-am min it. s . vreau s .. când nu ne s rutam. Prin liceu aveam i eu o ideologie asem n toare. dup -amiezile. eu o cunosc / pe ea demult. pentru veselia ei real . ar ta bine.. ce de ifose de liceu. chiar dac e al Ädomnului Lebeziatnikov" sta. .. la tehnicianul acela. Dumnezeu i tot felul de. femeiu c aia. eu mi am început specializarea în . nu-i nimic important. cum se spune. pe mine m -au iritat într-un fel dispropor ionat. pe m sur ce.. i scot ceva din el. ea avea tactul de a nu da prea mare importan prieteniei noastre ² apropo. f cu râzând Ceea. e o scuz . stimate domnule Lebeziatnikov!" ² Crezi c m jigne ti? Aiurea. ea a intrat la facult ate i a disp rut.... dac o femeie joac teatrul acesta..... domnule Lebeziatnikov. am min it. eu îmi iau în serios rolul meu. j ² Tocmai! Bla-bla. am invitat-o la o cofet rie. putea p rea comic . odihnitoare... de iritarea mea. singur.. în camera mea de burlac.. va s zic . nu crezi în progres. numai c . când Ludmila a anun at-o c suntem 262 logodi i. ea îns s-a pref cut. timp de o or sau dou . înainte de a urca Medoia. Äreac ionar " în multe din opiniile ei. de dou -trei ori pe s pt mân . tonic .. poate ai observat. despre calit ile tale. a venit totu i în câteva rânduri la mine.i spun: ÄAi sictir. ² Nici eu n-am în eles pe moment de ce-am min it-o. are motivele ei.. care. îmi pl cea. tâmpeniile acelea pe care le debita despre mine individa aia...i spun cum ne-am cunoscut de fapt.. scena de la Nestorescu era real . nu sub ire. s lile erau cvasi-goale.. iu minte. i eu nu voi fi niciodat atât de m gar încât s .. mai ales c eu o cunoscusem o singur dat . când v-am povestit. îi citeam din lecturile mele. fericit c sunt singur.. Dumnezeu s m ierte. u or pu oistic . se poate observa înc . numai c . eu p rusem foarte contrariat când Ludmila mi-a adus la cuno tin .261 ² Mi-a pl cut chestia aia cu progresul.. a fost i a r mas o simpl prietenie-amoroas . nest pânit . nici eu nu acord prea mare importan . între noi a i fost ceva.i spun i nu tiu cum s-a f cut.. ² Nu m sup r deloc. enor mit i. sunt i eu în stare s . foarte interesant. avea un fel de vitalitate reconfortant . într-o sear .i spun ceva.. ha... f r mult p l vr geal . s tii.

era trist . în glum . în linii mari. mie nu-mi place s iau f r s dau ceva. într-un fel de vagabondaj cu mama ei. destul de curios. mult.. aproape cu gura c scat . ÄOh!"-uri. râse Minda.. parc . Ai dreptate! Nu tiu ce m-a determinat s -i accept jocul. atunci. o opinie de.. i i-am fost recunosc tor i atunci. minciuna ta. ceva ce se potrivea foarte bine cu memoria ce i-o p strasem. consideri c .. ceea ce m mir nu e atât. surâz tor. din acea var . ² Ei bine. în cea mai amar amintire.. o excelent camarad în iubire. apoi îmi d dea un telefon. Habar n-am! Dealtfel. tia s suporte o atât de târzie i involuntar revedere.. de nep sare. s . psihoza lor etc. a fost o var suportabil .. s -i de tept interesul pentru Äsim ul corpului". Arheologie i alte câteva din Ädiscursurile" sale lirice). tia când trebuie s se ridice i s plece. care nu voia s -mi încarce agenda monden cu un nume nou.. i gata. bine ascuns . Baudelaire. De ce insist?! Pentru c pentru mine a r sunat aiuritor epitetul de.. rezervându-mi. din ce f ceam. având mereu ceva agreabil s -mi spun . i la sfâr it chiar Ion Pillat i Bacovia. Atunci. avusese toate datele. m -am purtat leal. ea era o fiin deja structura t . cineva pe jum tate uitat... de-atunci începuser s m intereseze maladiile hepatice. câteva luni.. de indiferen . în mare.... adolescen a ei.... Mia (Volumnia.. din vara aceea. Ludmila mi-ar fi spus oricum ceva.. dar tu habar n-aveai atunci c ea fusese coleg cu Ludmila i. cu o abia sim it melancolie fotogenic ). nu mai aveam nimic comun. accidental revedere! C nu alesesem prost. o simpl coali ie feminin . edificat . cu ochii u or dilata i.. bine dispus. m car din vanitate. privindu -l cu o anume uimire. tia când trebui e s m refuze (atunci când eu. din ce m preocupa... de decen a ei. femeiu c superficial .. despre lucr rile mele începute. în serile acelea fantastic de concrete. incert. lui ÄMimi". multe.. undeva în societate. un rest de surâs.i aroge Äepisodul" nostru i. Michaud.. falsul s-a produs: v trata i ca doi str ini. vidat. eu nu aveam telefon. u or exotic ... de ce s -a pref cut ea c nu te cunoa te?.. foarte pu in despre mine însumi.. ea îmi povestea puber tatea. ² Vreau s te întreb ceva. având decen a unei simple paciente. oprindu-se din nou în mijlocul înc perii. cu ÄAh!"-uri. didacticizând mult. tactul ei. cu franche ea ei. un final calm.... parc . ² Evident! Te rog chiar. opinia ei despre mine. îmi d s în eleg c putem trece în anonimat acel Äepisod". de fapt o vanitate m gulit c nu gre isem cu zece ani înainte i c . Pe scurt. întrun ora amor it. în definitiv nimic r u în asta. între atâtea i atâtea alte veri ale mele.. lichea parc ? Avertismentul f cut Ludmilei. tu ai un moment de neutralitate. îns neutr . atunci. la Nestorescu. am trecut dincolo de pant i.. i-apoi. v zând-o neutr . i. am recunoscut -o abia dup primele minute. dintr -un anume tact. nu elegiile). la Nestorescu. eu am provocat discu ia!.. pl cându -mi pre iozitatea numelui ei. am sim it. încet. Parc e altcineva. o anume recuno tin fa de. atât cât putea s suporte Äfirescul" ei. ² Ai dreptate! f cu Minda. memorabil chiar. într -un fel. repet. nu-mi prea convenea ca femeiu c aceea.. f r s tie de ce. n-a mai fost nevoie.'. tii cum se întâmpl în astfel de Äepisoade". n-am dispre uit-o nici o secund ² de ce a fi f cut-o? ² ea îns i a marcat cu un perfect bun-sim toat aceast . cum îi spusesem eu. cele trei ora e în care.... cum s .. m odihnea câteva minute cu timbrul ei cald.. cu decen îns . îmi respecta orarul meu foarte înc rcat de lucru. la vecini. ha. tiind-o singur . cu ochelari... parc ... .. înc rcate de lucru. bineîn eles. Apollinaire (îi pl ceau grozav Caligramele lui). cel lalt d primul semn de r ceal . o aversiune venit de unde?. solitare. istoria aceea. Minda se opri locului i-l privi t cut câteva secunde pe cel lalt. ea putuse. când ea a venit la special .. ce nu se potrivea deloc cu figura i cu firea ei).. o personalitate destul de conturat . familiar . p stra. inutil etc... Provocat de ce?! ² De ce aversiune? întrerupse Lauren iu.i spun.. O simpl p rere. chiar dac fusese vorba de un flirt prelungit..i f cuse liceul. bineîn eles. pe cel lalt.. de-o singur tate în doi. în vara aceea. ale Bucure tiului. cum îi spuneam.... sem nând cu mine. plin de bun-sim . care oricum. în mijlocul lucrului... habar n-am! Dar tii cum se întâmpl : revezi pe cineva dup zece ani aproape. acelei iubiri de Äsubret ". r mase amândou singure. cu care. Blaga (Cimitirul Roman... veselia fireasc a firii ei). tiindu-m logodit cu fosta ei coleg .. o femeie mai ales. nu am for at coliziunea (în câteva momente ea a ezitat ² am ezitat amândoi?! ²apoi.. nu-i a a..pe jum tate în glum . false semne de simpatie. ha!. tu tii. Rilke (pastelurile sale. mam purtat onest cu ea. am b nuit c ea.. îi citeam din lecturile mele 264 din francez i german . Dar e aiuritor!. f r ostenta ie. ciudat.. îi vorbeam. dup primele mele minute de uimire.. ². i pe urm la special . am sim it o oarecare recuno tin . .. u or r gu it. apoi ridic din umeri: 265 ² Habar n-am!. ci... sfâr itul se prefigura deja. un ins posomorât..de in toarea" acelui episod. ² Bine. mi se pare c nici Ludmilei nu i -a suflat vreun cuvânt despre. pe scurt. o invitam undeva i când îi r mâneam recunosc tor c m refuz .. i-am r mas recunosc tor pentru aceast var calm . Ia uite!". de var .. o gestic crispat . nu-i a a. dac . cam trivial . s m cunoasc .. o m runt recuno tin . i cum ea f cuse primul joc la Nestorescu. ÄCa s vezi?. evident. i.

pe drumul acesta vechi.. f cu cu ironie Ceea. pietonii. se freca de portierele ma inii. nu tiu de ce insi ti atâta asupra unui fleac.. Muntele se apropia mereu. o ma in . evident!. uitându-se la el de data aceasta. C ru e ce se târau pe mijlocul oselei. ÄVauxhaH":ul o coti la stânga. cu grij . spre case. rar câte o vit . drumul cu obstacolele sale imprevizibile. acolo unde ecranul vizual era neocupat de osea i obstacole stereotipe. umed. .Cum a a. apoi îl privi. sute de metri ce înaintau într-un fel de nisip ov itor. tractoare cu pneurile bandajate cu noroi ie ind br usc în osea. femeia de lâng el privea peisajul prin geamul portierei din dreapta. . era semnul unei absen e. de i doctorul îl privea acum cu atâta concentrare. i Cartea a ap rut cu sprijinul MINISTERULUI CULTURII ISBN 973-2l-0516-X ISBN 973-2l-0517-8 PARTEA A DOUA uv Capitolul IX La sfâr itul lunii noiembrie. ap ruse vegeta ia proasp t .. . o femeie.. Apoi auzi întrebarea sau cuvintele celuilalt. femeia de lâng el î i deschise po eta i. în joac aproape.. de concentrare-absent . Ceea se uit la el de câteva ori. Lauren iu avea o privire Äslab ". de por iuni deteriorate. î i scoase ochelarii i î i frec arcadele cu degetele mâinii drepte. prostii!.. lini titor. cu grij . Äaccidental ?" Nu spuneai c ea te-a c utat la special ? 266 ² Ai dreptate! f cu a treia oar doctorul. care. La volan se afla Minda.. ploua mereu. i nu numai cu prietenul s u. Sinaia. cenu ii sub ploaie.*t . cu expresia lui obi nuit la volan. în curând Ploie tiul fu l sat în dreapta.. Minda coborî geamul portierei sale. Se întoarse nehot rât..² . inund ma ina. acolo unde defilau. Apoi. pietoni în fâ uri ce m r luiau gr bi i. sub ploaie. mai gr bit aici. la aproape dou luni de la discu ia redat mai sus dintre doctorul Minda i prietenul s u. peste um r. prostii. Minda îl privi pe cel lalt cu o anume gravitate.. Vehiculele se r riser . dar singur tatea. Câmpina. î i rea ez ochelarii. Ploua.. prelung. cu um rul. deviind din oseaua principal pe un drum vicinal ce ducea spre Râ nov. c ru ele întâlnite în cale erau fire ti. în ma in era cald. privind pierdut în covor. copaci. i aerul curat. atât de prezent . Minda fuma. un canton de calc ferat . înconjurat de mun i.jdwitjsfnaua. î i mas apoi ochii. terg toarele se mi cau neîntierupt. integrate peisajului. mai bine zis cu o anume aten ie. Pe fa a lui Minda ap ruse un fel de zâmbet nehot rât. oseaua era întrerupt uneori de por iuni prost între inute. un schimb lini tit de replici între cei doi ocupan i ai ma inii. 1 ‡> TA /? AN GOC Ilustra ia copertei: DUMITRU VERDE nicolae breban îngerul de gips K-. un ÄVauxhall" alb. în ciuda vremii friguroase. i înc într-un mod care. viu. apoi se a ez într -un fotoliu i deschise un album Modigliani.. bineîn eles!. numeroase. împiedica o conversa ie lini tit . v zând c cel lalt tace. rutiere. seara plutea în aer. Dar a tiut s salveze aparen ele!. case r zle e. gr bi i. Apoi mai repede înc o dat . repet Ceea.. gonea pe oseaua Bucure ti-Ploie ti. acel: Da-da. f cu: Da da. autocamioanele disp ruser cu totul. încruntându-se. camioane sta ionând nereglementar proiectau mereu aten ia în afar . Numai fa de tine.. conducând în t cere. ie irea din fluxul acela obositor de pe oseaua principal îi reanim pe cei doi ocupan i ai ma inii.i ref cu. Ceea începu s râd u or. machiajul. apropierea de vegeta ia din jur.. Äcomanditore". crengile arborilor de pe marginea înalt .^^^^. ² Prostii. care pierdea în majoritatea înfrunt rilor. acoperite de pânze de ap . în ondul ri binef c toare. Predeal. de pe un drum de ar . ² Numai fa de tine. cu Minda. bicicli ti.. cu câteva mi c ri. iruri lungi de ma ini se îndreptau spre Valea Prahovei. cu p trundere. iar al turi de el. trecuse de ora cinci. la viteza redus a ma inii câte un biciclist întâlnit putea fi studiat în voie. spre sta iunile din mun i. ea îns i. Ceea. dar r mase în aceea i pozi ie. încât era evident c se gânde te la altceva. pe care îl trase dintr-o etajer fixat deasupra biroului.. maxilarul inferior i se color rapid în ro u-purpuriu i el plec privirea. câmpuri triste. cu o concentrare lent . aproape salutat. ² Poftim?! întreb Minda. tractoarele. ca în somn. Era în primele ore ale unei dup -amiezi ploioase de sâmb t i... evident. Drumul urca i cobora. de morga i de ochelarii t i cu ram de baga! Fa de Ludmila i-a dat drumul. în acel sfâr it de s pt mân .

îl cunosc foarte bine. într-o mi care de ridicare abia sim it . destins mereu.. Ai vreo preferin ? Femeia de lâng el îl privi. când duci o asemenea pies într-o cas . cele mai nea teptate i stranii culori. dar. dou camere separate. undeva. lucruri pe care Minda le asculta cu nep sare i interes. la cin . la cap tul c ruia se târ te.. evident mai u oar .. a a cum se întâmpl uneori. evident! ² i din prea mult imagina ie! spuse Minda. Vom mânca la ei.. bineîn eles. d dea cabina aceea metalic . i proiectul de a înnopta la Zeitvogeli nu se realiz . cu picior. rulând încet un odgon sub ire. De i cobora i urca. moart de leucemie la 16 ani. cred c m-a plictisit ideea transportului. undeva. eu nu suf r de prea mult imagina ie! Dealtfel. i-am descoperit undeva o cr p tur . muntele cald respira cu putere sub cerul inexistent. apoi chiar locuin a. spuse ea. la ni te pre uri. r spunse el din nou.. la un ran. Trebuie s mergem la un hotel... pardon. g sesc eu. drumul urca totu i.. vârfurile erau înecate în cea . am putea dormi la oamenii aceia. suspect ² gladiole.. ² într-adev r. Zeitvogel-tat l era înc un om c ruia nu-i pierise ro ul din obraji. pictate cu r murele i flori sau nu. pentru Ätoate gusturile" i.. cred c au ceva potrivit pentru noi doi.. Dar numai de la ÄCapsa". incredibil de numeroas . O camer cu un fel de antreia . o cabin metalic . E o familie formidabil . un 10 . din comoditate. dup ce se vor fi instalat. ². greu sesizabile. pe care le f cea conducând.. Pân la urm ! întreb . ma ina aceea ce se f cuse parc mai u oar . Cei doi refuzar îns . Fur îndruma i îns la o familie prieten i vecin . a a cum se v d în fotograf iile vechi c'e un secol ale unor mine de c rbuni din nordul Angliei. s întâmpine o rud ce sosise. a unei surori a ei. por elanurile. am fost odat cu ni te prieteni care i -au cump rat mobil de acolo. care murise în condi ii tragice la vârsta de 21 de ani. violat de un grup de rani be i. ² Va trebui s lu m o camer separat . vizibil. dispropor ionat.. __Perfect. î i scuturau apa pe capot . l mpi de sticl .. privind tot timpul înainte. perdelele. de i se întunecase brusc i se circula cu luminile aprinse. evident macrocefalic. apoi. e plicticos i enervant drumul înapoi pe la Ploie ti.. pahare ieftine a ezate în mod ingenios. altfel. sau. în ciuda acestor tragedii.. tii cum e. în vaze sau risipite Äneglijent" printre tacâmuri ieftine i ce ti... a doua zi mi s-a p rut mai pu in frumos decât seara. cu cotul rezemat pe portiera cu geamul mereu coborât. de carton i de sticl . zambile. tr gându -i înainte i în sus.. întârziind mai ales în fa a uneia cu exponate de obiecte menajere.. ². i doamna Zeitvogel. pentru dou zile. nevinovat . privind mereu înainte. trebuia s se afle i s ruleze o astfel de roat gigantic . margarete. Ajunser repede în Äcentrul" s r c cios al or elului.nev zut . poate. i se p reau pur formale. Am i câteva cuno tin e acolo. etc. pe la Ruc r. foarte Äatractiv". toate astea îmi d deau prin cap în timp ce m târguiam pentru o sut de lei. Era o minciun . ² Gum vrei. o bog ie de sortimente i culori. ospitaliere.. din Germania. scrumiere scumpe de por elan cu câte un ciob nel rezemat. cu spi e. diverse abat -jour-uri. o alt for p rea c împinge ma ina pe un plan înclinat. Urm o descriere detaliat a acelei familii. f cut s menajeze sensibilitatea acelei femei amabile. dac . n-aveam unde s -l pun. nu. ai mobil de serie. pe o pant abia înclinat .. în mun ii aceia apropia i... un container tras de ni te scripe i uria i. o minciun ce deveni adev r îns . flori artificiale.. m-am târguit o jum tate de zi. a drumului. metalic. apoi începu s râd .. o or nehot rât . ² De ce la un hotel? Hotelurile sunt vulgare. cu veveri e i vulpi. o fat dup care plânsese tot ora ul. i o alta. când am v zut c sunt pe cale s câ tig. r spunse el f r s mi te capul. cuno ti Râ novul? ² Da. peste tot. doctorul. Ajunser la Râ nov între apte i opt. îmi plac fondantele. crati e frumos sm l uite. ² Da?! Bine. foarte coborât. dar pân la urm . o senza ie de lift greoi.. foarte curat. se amuzar privind vitrinele. veselia din ochi etc. Zâmbetul acela nehot rât îi juca înc pe figur .. p mântul. se g sea într-o vreme o superb mobil s seasc de vânzare.. Nu tiu. mi c rile rare. lalele ² ce mergeau de la un ro u-sân-geriu pân la albastrusp l cit. s c ut m o caban . ² A vrea s ne întoarcem pe la Bran. Undeva. lene .. cu o voce sl bit . nori i fum. în aerul acela concret. îi invit s revin . dac .. trebuie s schimbi mobila. totul din jur devine de prost-gust. deoarece eful familiei era plecat la Sibiu. pusesem i eu ochii pe un scrin. culorile erau îns superbe. Se însera repede. ² Ne întoarcem? întreb femeia de lâng Minda.. oblic. blânzi. cu gaz. trandafiri (boboci abia înflori i sau în plin explozie a petalelor). ² Da. în cazul sta trebuie s dormim pe undeva. Crezi c ajungem înainte de opt? ² Chiar la apte. de i era înc zi. i atunci. iar so ia lui bolea. la Râ nov. iri i. vK² A. cu. în pante egale. a istoriei uneia din fetele acelui sas (pe care -l chema Zeitvogel). am renun at brusc.. prezent ca o fiin . ² Cum vrei. o raritate. în vizit . navigând printre b l ile mari sau printre sp rturile oselei. de ce s nu hoin rim pu in? spuse Minda dup ce se instalar i garar ma ina. sub pretextul c vor s hoin rea sc prin ora i prin împrejurimi. cald . flori.. dispropor iona i. flori. O roat gigantic .

Era... Nu tiu dac în elegi acest lucru. deconectat din trivialitatea unei zile de lu cru. past de ficat. Telefonul. ha! Crede-m ! La revedere i. unt. Äîmi place grozav s uetez la telefon. sângeriu.. încât cei doi se desprinser cu greu din fa a acestei vitrine. colorate. când... Ploaia se oprise peste noapte. nu m formalizez! Eu îl scot foarte rar din priz . mai ales în aceste momente. în fa a sa. Era a doua oar c intra în aceast cas . ajunser în Bucure ti. ² Nu i-e foame? îl întreb Fabian. pân sus.roz-tulbure. la Ruc r. adus direct de la locul crimei. dis-de-diminea . unde era asta. ha. s închizi în orice clip .. î i mul umesc pentru frumoasa plimbare! A fost încânt toare. ha! La revedere. vreun vas de Galle pus cu obr znicie pe-un scrin. cu un ceas 11 bun înainte de a se însera.. f r o vorb . mul umiri. biscui i ai? î i b ur cafeaua i ceaiul în lini te. zgribuli i de la cafeneaua din fund. ha! Un b trân cavaler. ha. zile în care nu vorbesc cu nimeni decât la telefon. am cel mai mare chef de. fiecare în sinea lui. ² Mi-ar pl cea cu. înainte de Bran se opri i r s ri chiar soarele. înainte de asta. i cei doi gândir Äp cat".i pierzi aproape dou zile cu mine?!. Am clipe.. cum de i -a dat prin cap s m invi i. pe care o accept . disear iau masa undeva. m ap r .. erau i crengi de brad sau brazi mititei. nici un obiect Äde pre ". înainte de ora opt. cu o carte bun . apoi d octorul plec . pentru c ea era gazda sa. chelnerul acela care mi-a s rutat mâna. ha. de neconfundat. indiferen i la ploaia care c dea f r întrerupere în pânze sub iri. l mpi.. dealtfel. cu naturale ea ei veritabil . Minda o conduse pe înso itoarea sa pân acas i fu invitat la o cafea.. galbenul margaretelor. dealtfel. Dealtfel. ² Serios nu vrei? ² Nu-nu. aproape niciodat ." . când Äva avea chef de o p l vr geal telefonic ". verdele crengilor de brad.. flori. f cur îns o plimbare pe oseaua care duce spre cet uie i mâncar la un restaurant a ezat deasupra or elului. Mia Fabian îl conduse pân la u i. printre furculi ele de tabl .. fumega o cea c mare de cafea. într-o familie.. sun -m . prietenele mele inclusiv. Din nou. pe doctor îl impresiona pl cut interiorul apartamentului ei. e pentru mine ceea ce e pentru atâ ia antinevralgicul. e ti tipul de b rbat care folose te telefonul în scopuri foarte precise. spuse ea. sardele. la Câmpulung. sunt un pericol public! E. dulcea f cut în cas i. vopsite în galben. dumneata. p rintre scrumiere. Nu se g sea îns un astfel de anun . se mai ab tur o dat pe la ea.. constatar ei la sfâr it. când nu-mi place s v d pe nimeni. din gangul Restaurantului nr. în drumul de întoarcere. exact pentru ce e f cut! Eu îns . c utând cu ochii anun ul c magazinul sau vitrina participa la concursul republican sau jude ean de vitrine.. flori. iar au furat becul de aici. nici o pies Ädiscordant ".. sunt de-a dreptul bolnav dac e deranjat sau. ² Cu ce? întreb doctorul bine dispus.. la plecare. i. cu frunze lungi. încât p rea invizibil. cu chifle. 1 r zb tea doar un zgomot difuz de glasuri. aten ie.. La întoarcere. îl primi ca pe un vechi prieten. pe care îl uit din clipa în care se scufund în el. s ai toat lumea în jur i s nu vezi pe nimeni. chiar i b rba ii.. parizer! spuse Minda. în aceea i t cere cvasitotal în care f cuser întreg drumul.... i cei doi folosir acest armisti iu ca s fac o excursie de o or . privindu-se semnificativ în ochi. gustul fusese perfect intuit. a a cum au frunzele. pe o m su joas . zile întregi uneori. dac nu sun nimeni. ca caval. doctore.. gr tare. unul din aceia care au supravie uit ultimului r zboi mondial. halucinant. perfect potrivit ". aprinse o igar i. sunetul r gu it al tonomatului i câte o pereche ce ie eau gr bi i. amabil . mul umind pentru Ätrata ie" i ad ugând înc o dat felicit rile sale pentru cafeaua Äexcelent . c ruia i se spunea i ÄAcapulco". zile în ir.. la revedere!. i de multe ori. i. momente. dup ce vin de la serviciu.. cu lujere sub iri. i. rupta. s suni pe cine ai chef. albul-l ptos. atât de bine ales. am glumit. dar Mia Fabian. s . o invazie de flori epene. vreo tav de argint. deloc obosit. chiar dac dorm. verdele-dur. în care se vedeau chiar i nervuri. a a c . cu pate de ficat i. cea mai frumoas vitrin din Râ nov.. A doua zi.. îmi ap r singur tatea. perfect odihnit . sunt convins . m face s nu m simt singur i. a ezate cu cochet rie. e formidabil. luar un mic dejun bogat. înc o dat . opac. bricege. pahare de plastic. Gazda î i f cu un ceai. absolut încânt toare! M simt perfect odihnit . ha.i spun. într-un moment liber. Trecur apoi prin Ruc r. e o treapt acolo. cu stamine atât de bine imitate.. Minda b tu în u înso itoarei sale. singurul fel. pia eta cen tral a or elului era aproape pustie. ie ir din ora spre Bran. prozaice. Doctorul se a ez pe primul fotoliu întâlnit. ad ug . întârziind fiecare pas. nu tiu cum s .i fac ni te sandviciuri. familiar . sporov ial . La revedere. flori. 12 totodat . singurul mod în care suport femeile... un gest care la el putea s însemne orice. pentru o jum tate de ceas. artistic lucra i. Minda d du chiar u or din umeri.. ochiuri. Revenir încet în ora . cu mult imagina ie i sim decorativ. în curând. la castel. verzi sau albastre. totul atât de bine imitat. ha. Pot s . la revedere. ² Cu. pe ti ornamentali. f r zah r.. cafea cu lapte. la orice or . storc toare de l mâi.. o risip de flori... era aceea i. plimbarea de la Bran i. uneori.. unt. nimic de prisos. abia când sunt sculat din somn.. am ruie. dar diminea a reîncepu. o invazie de flori artificiale printre vaze sm l uite. egal .. cu petale delicate. m închid în cas i m bag sub plapum . luar masa la Câmpulung i. evident. un ro u-aprins. file. printre mun ii compac i.. râzând. c poate s sune când vrea.

s Fabian îi este foarte r u.. în b taia pe tilor.. stimabile. sala meschin . de mult voiam s te întreb ceva. hi. a a. da.pardon.. scâncitoarele domni oare Pogany. tocmai acum când. o s i g sim i alte nume. tocmai acum. care înc mai alearg pe la farmacii.. hi! Minda râse i el.Peste alt s pt mân îl sun Mia Fabian... ha.. cu ochii lor frumo i de cavaleri medievali. bine în eles. în sfâr it. plus. «Biedermaier». am mai mult curaj... asta-i! Credeam c e de la sine în eles?! Vai. ce vrei de la mine? ² Nu în eleg.. atât. lui tanti Mia îi plac minciunelele. vizitarea expozi iei Brâncu i. ti. pe nu tiu ce m ormânt aerian.. evident. P p il . ² Poftim?! ² Am spus râcâi.. oricum. se puteau. în rest. pu in snobism. spunea c s-ar fi lipsit. E ti formidabil. ii minte c au i întrebat de el.. doctore e prea lung. te -am su^at tii c Miu ei toata dup -amiaza. pân mâine... la Policlinica special sau.. Br ila. nu auzi cum vorbesc. hi. ai dreptate. conversa ia conferen iarului Mi nc ia hi. medicamente am i eu destule. Gelu este st pânul. doctore. a mai regretat t de la familia Haiti. ÄHa. Gejger sj în ultima vreme. unt de cas .. au fost c rate de tân rul Geiger. mi-am b gat în nas rinofug. pentru completarea medica iei. cafea i ceai. Peste vreo s pt mân . c au fost chifle. bineîn eles. . i.. ce nesuferit. undeva... am luat i aspirin a sj pjj-a_ midon. ha-ha. i dac te prinde c -mi dai telefoane. pardon.. îngrozi tor de prost plasate.. am spus. îi spuse. ha. de i. mergem s lu m vin de la Tulcea. îns toat ziua de mâine mi -este dat . încet.. cu luciul lor patinat de vreme. sfioasele. un program. ai dreptate. la cel lalt cap t. doctore.. la revedere!.. atât. la telefon. domnule docto^ CIJm " credeai c o femeie focoas ca mine poate s stea singur . eu m dau ci e ceasul mor ii. cu domnul conferen iar doctor Ovidiu Minda. cu ru ine parc .. m înghe i cu ifosele pe care i le dai. gestionai^] (. cu capul lor înclinat funerar. mi-ar fi f cut pl cere s te înso esc. am neap rat nevoie de.. 15 ² Ce vrei. f r iris... a a. în b taia pe tilor. de care erai fericit c ai sc pat cu o re et a a. Rollex. de mântuial ! ² De mântuial ? De ce? Re eta mea e perfect . A. nu-mi place s fac amor când îmi curge nasul.i piard vremea a a. da-cja sufer îngrozitor. ghici ce?! Nu -nu. în stilul me\j j Gelu e perfect informat de manierele dumitale des vâr ite. e incomod.. i.. în patul acela s sesc. hi! râdea Mia Fabian... a a îi chema parc ? Hartl.. mai ales acum. m las rece domni oarele astea Pogany. servj orilj administratorul. Rollex!. ca s se vindece. haide-haide. dealtfel. cu piesele aduse din America. tii mata!.. am glumit. s m mai deranjeze. a ha.. ² Va s zic nu vrei s fii prieten cu Miu a?! Asta ca s m râcâi.. nu -i a a? I-am expjjca pe larg. nu f cu mine pe. suntem doar prieteni. într-o s li de la etajul Muzeului Republicii. nici pomeneal . Diogene voia^ s ^'z ici Da-da. hi! Sper c nu te superi.. fedrocain i nu mai tiu ce tâmp eT m 14 i. e foarte pozitiv în astfel de maladii subiective. cu timpul. doctore... hai?! Ia spune-mi o minciun frumoas . vrei s fii Doc. Panciu..." Q/.. telefonul sun din nou la Mia Fabian. i se pare cunosc^ acest nume?! Da?! M bucur i. responsabilul i. dup cum a nu ne -ar fi deranjat în nici un fel. uite ce proast sunt... Nu -nu.. z ri de aproape i pip i Regele regilor. pu in ciocoial . i englezii. de conversa ie. hi. / ² Ei. a dat apreciere plimb rii noastre la Râ nov. hi.. Rin-tin-tin. ce dracu? Parc sunt Demos ene ^n butoi. ce r u e ti cu mine. ha. frumu elule. cum se mai zice.. sincer r u p e ajta dat . de i i -am interzis.. ar fi prefect s fi fost informat în prealabil de locul unde voi înnopta i s -mi g o vizit galant .. doctore. ² Nu vreau nume ic! spuse Minda. dar dulcea a famjij ei Hartl.. dar. numai pentru mine. mai ales spuse de domni importan i. Miu a-cea-Mic ! Spune-mi: ce dracu ai g sit la mine.. când Miu a-cea-Mic e boln vioar . mai ic... care sufl atât de important aerul pe n ri. el e Pisofagul.. ha. vai. Babe . din p cate mi -e absolut imposibil. nu -i a a?!. cu timbrul ei pl cut. a a.. de i. pentru a doua zi. Gelu vine s m ia de la serviciu i-o bâzd r m din Bucure ti. Coco ul.. a. A. da -da.. el îi cunoa te bine pe Zeitvogeli. când e ti de fa . tii c a a le. ² Poftim?! ² Am spus c ai s fii Doc. Doc mi-ajunge. de foarte aproape.. trei feluri <je ^n\_ cea .. nu. hi. doctore. domni oarele Pogany.. nu auzi bine. derbedeului. minunatele. nu tiu cum. ochii lor exoftalmici puteau fi în sfâr it v zu i de aproape. Gelu? Nu tiai? E iubitul meu... de data aceasta. el e QCJU Babe . sunt boln vioar i trebuie s fiu menajat . e] se înnebune te dup mobilele stil. i -am spus. i doctorul Minda îi propuse.. nunu.. dar nu de dumneata. doctore. unde p re ferj la facultate. de la îuicea . din p cate. pardon. î i pune o bontm sub scara aia m rea de la intrare. de care auzise vorbind i la Zeitvogeli.. tii tu pe cine! Ce-am c utat noi doi la Râ nov? Poate în amintirea vechii noastre prietenii? Ludmila tie de escapada pe care ai f cut-o. hi.. de o uet la telefon cu dumneata. ce dracu. pe unde ai umblat? A. 13 în fiecare an facem o tur dup vinul cel de toate zilele.. i matale. cu frumuse ile naturii i mai ales cu una ca mine.. ai citit? Bravo. Scuf il . Da -da. n-are nici o leg tur cu familia. i. a. el e pur i"simpj u Qe\u Babe al meu.. un act memorabil.. sunt gutur it . hi. Miu a-mic are nevoie de dumneata! Da-da... în cazul dumitale nici nu era nevoie de. cu ochii lor frumo i de cucuvaie. Doc? Apropo. da-da. la revedere! Complimente Ludmilei. ² Prieteni? De când? ² Ei. cozon cei de cas .. p^ do^j-² Alo.. dar. ce urm re ti? Nu e ti tu omul care s . îmi pare r u.

.. de i sunt convins c te-ai plimbat vreo dou ore prin curte i-ai fumat o jum tate de pachet de ig ri. ce romantic. oricum.. vai de ruine.. de i.. ² Ei. ce nesuferit e ti... dac a fi tiut c . s nu se m rite cu tine?! Normal.. hi! ² Dac nu m în el. i.... nu m-am formalizat deloc. voiam s te. spuse calm Minda..... dac vrei.. te-ai purtat ca un domn. ² Cum? M rog.... nu-nu. dar. ² ... hai? Recunoa te! ÄS intru.. te pomene ti c i-a trecut prin cap s flirtezi cu mine.. atingându-ne dege elele. nici nu mi se potrive te! Iar dac reu e ti s-o ag i pe Ludmila. Ludmila e o femeie fantastic . de ce nu râzi pe urm .. Doar ai spus adev rul.. Altceva. în orice caz. ² Ha-ha. îmi face sil . ² Nu tiu dac am spus adev rul. al nostru.... nu m îndoiesc c ... pe care am mâncat-o împreun .. ² Ciudat?! ² Da-da. cu atât înai pu in eu. cum vrei. te formalizezi sau nu! Ludmila a fost prietena mea i am crezut de datoria mea s .. nu-nu..Iart -m . dealtfel am consider at. eu i -am telefonat i am pus-o la curent cu plimbarea noastr în aer liber. ² Bineîn eles. bravo. chiar dac nu-i adev rat. promi i? ² Promit.Galant ! ² M rog.. s nu intru. jum tate de noapte prin fa a u ii tale... asta-i. tii c te respect. s intru.. ai început s te bâlbâi! Te pomene ti c i s -a i umplut gura.. ai amu it?!. ia spune. la Râ nov. amestecate. Doc! Ei. Doc. ² Nu-nu. fumând igar de la igar ... din partea mea.... m car o dat în via .. ² . de asta. e ben trovatol. po i s fii lini tit. nu. cu o femeie ca mine e im-politicos s nu flirtezi.. eu. nu m-am. flirtul t u... dar ipocrizia asta m face s . i feti a aia care ne-a vândut brânza aceea dulce..?!" | ² . hi... ce întrebare mai e i asta? A. când eram mic . pot s i -o repet i ie dac ....... cineva pe care po i foarte bine s nu-l mai vezi niciodat . ² i.. tii ceva: vrei s l s m chestia asta? V prive te ce face i voi doi i pe ea o prive te la fel! P rerea mea despre tine i-am spus-o cinstit i... vai de mine. dealtfel.. po i s fii lini tit . Doc. galant -picant . s tii. drept s spun. nu va avea nici un fel de consecin ... deloc. s nu intru... nu exist nici un b rbat demn s . ² Nu-nu.. nu-i adev rat?!. citeam o gr mad de c r i. ha-ha! 17 ² De ce râzi.. ² Bineîn eles c nu-i adev rat. ² Ascult .... o clip : mie-mi plac lucrurile clare! Dinspre partea Ärezisten ei" mele nu trebuie s . dar promite-mi c ai s fii sincer. stimat duduit !.... s tii. la telefon. am adormit imediat. mult îmi pas mie de adev r! Am spus ce credeam eu i i -o spun i ie. te referi la faptul c i -am spus Ludmilei s . Äa filtra"... îmi ajunge c am auzit-o o dat i. Ei... la castel. 16 Minda râse u urel... las ciubucele astea. nu mai râde. nu înseamn nimic mai mult decât atât! i -apoi.Nu. ha. i-ai povestit i cum m plimbam ca un leu în cu c ... s nu încerci m car! Consider asta o obr znicie! To i prietenii mei trebuie s flirteze cu mine! Asta e prima condi ie! Nici o grij .. ² Ei bine. i dumneata.. ce. spune -mi i mie. îns .. la Bran... ² Haide-haide.... v d c ai în eles despre ce-i. cu cineva cu care nici nu te cost prea mult... doctore. i -ascult .S o avertizezi c . ha! ² Nu-nu. pomi orii sub ploaie. în astfel de chestii.. nu-i a a?!.Ha. nu i-a dat inima ghes s vii s -mi râcâi la u ... ce dracu!. ² S nu crezi c umblu cu vorbe! E dealtfel i foarte incomod s te strecori de colo -colo i..i merge mintea. i. în fa . nu vreau Äs filtrez" cu dumneata. am spus: ciubucele! Nu se aude?!. tii c eu. câine! ² Poftim?!. te asigur... cam ciudat... dup ce-mi spui i mie?!. nici o clip .. c e o simpl excursie prieteneasc între dou vechi cuno tin e i... hai? S vii s -mi faci o vizit picant ?... poftim. ² A. foarte sigur pe mine. i de asta te pot asigura to i cei care m cunosc. ai luat-o în grav acum! Dar a flirta.. haide. v d c te-ai formalizat i.i faci .. brava ie. dincolo: ² M respec i?!. pic. ² .Dar. ² . se potrive te! Si non e verro.... de i. nu se întâmpl nimic... la Râ nov.. ha.. pic. nu -i a a.. ² Ei. mi-au spus mie i al ii. Ei. ² Ei.. spune-mi atunci: în noaptea aceea.. ² ... indiferent dac .. nu e ti singurul specialist de pe continent. la fel. ² Am zis: câine! Ce-i place omului vrea s mai aud o dat . d -mi voie. cred.² Las -las . acum taci! tii c ai început s te por i cam ciudat?!.. haide. în loc de Äa flirta". citeam i spuneam chiar.. nu-i nimic.

c era. unde citise asta. Äinventa".. Minda urca încet bulevardul.. O panic fizic .. cine spusese asta? ÄObscur. el începu s ... î i aminti c era duminic . se ridic în capul oaselor...griji. ca un acompaniament într-un trio cu cvartet de jazz. de o or i jum tate.. trebuie dublat efortul.i râsul. ap rece amestecat cu z pad . gângurind.. iar undeva... a. un bufeu. încercând s refac în întregime fraza lui Ceea care exprimase perfect o stare ce se afla înc în viitorul trupului s u. m garule. într-o anume ordine. dr gu ule.. pe tâmpl ² de parc ar fi fost lovit cu un corp dur ² cu gura întredeschis . te rog. ². panic pe care propriul s u eu însumi refuza s i le explice.. nu. o spaim pe care el însu i încerca s o în eleag . pe jum tate. de parc cineva în interiorul s u v zuse ceva. ajunul Sfântului 20 Nicolae?!). Travers apoi. perfect eliberat de spaim . Mia Fabian f cu înc o dat num rul. ci. Era o duminic dup -amiaz ploioas . urmat. din spaima aceea de câteva clipe. î i va dep i oboseala nu prin odihn . ² Iart -m . cu. pân când dom-niasa. dublat frecven a.. ce ciudat.". lucrurile. eu i cu ea. exact în fa a u ii închise. acum vorbesc eu. ce nu i -o putea explica prea bine.. Äe"-ul începu s ipe primul.i mi te degetele. i fu din nou uimit cât de u or î i putuse provoca acel zâmbet. înc o dat . Când sunt cu un b rbat care-mi place. nu-nu. o insect . spuse de câteva ori: ÄDa. da-da.i continua travaliul. stridente... eu nu-l p c lesc pe Geiger al meu nici pentru Gregory Peck! Ne în elegem la pat ca doi copii de â . aprins . cu ochii mari. doctorul sta culcat. î i f cuse trei cursuri înainte de o calitate excep ional !. se întoarse câ iva pa i înapoi. ÄIn punctul mort. din comoditate sau din igien . st pânindu. ce conta.. domnul-doctor-Pelicanul a catadicsit s se întoarc acas i s . Minda continu s dea din cap la bâzâitul acela u or. da. la miezul nop ii. ce sosise deja i care trebuia absorbit. ce anume?! Prostii!. întreg trupul st tea într-o încordare pe jum tate.... atâtea pete obscure 19 coexist cu luciditatea. va lucra în continuare. coti la dreapta pe Calea Victoriei... plictisit i amuzat: în definitiv coexist m cu atâtea neclarit i... Apelul se f cea îns în gol. cine. Äextrage" acel zâmbet din el însu i. o pat obscur .. m runt . în sfâr it.. în clipa aceea. i eu am iz olat-o. apoi. de Äi". neidentificabil . am îmbr cat-o în ceara disper rii i b rb iei mele i am l sat -o acolo. spaima lui. de o or i patruzeci de minute trebuia s se afle în alt parte. cu o pat ro ie. vrând s intre la Libr ria Academiei. se auzi înc mult vreme în receptorul culcat pe t blia biroului i uneori. într-un m runt efort. încât. prins între barele sub iri de ebon it ale difuzorului. lu receptorul care emitea deja un singur tip de sunet.." Apoi se concentra asupra celor ce se auzeau în receptor. Ce era de în eles?! Cu un efort. Peste alt jum tate de or . întins pe cana peaua sa de lucru. a teptând împreun . Va închide recep torul i se va culca!.. aproape melodios.. ca pe urm s m t v lesc cu altul. fumând o igar . Nu. cum spuneam. învierea mor ilor.. în inima sa ce b tea în vârful membrelor sale ²încerca s o ghiceasc . într-o a teptare a unui oc ce trebuia s vin . se îngro ar . ² Nu-nu. Totul urc la suprafa . câteva minute dup dou sprezece... un bâzâit insistent.. evident. i-am spus c sunt boln vioar i trebuie s m doftorice ti. mult vreme.. de curând? Era ceva de foarte curând citit. cu spaim . Ceea fusese cel care. ² Cine. O m runt migren . ² N-am fost plecat.. ÄO fraz profetic !" f cu Minda i zâmbi înc o dat i sim i. sunetele acelea lungi. m runtele sale automatisme din timpul unei conversa ii telefonice oarecare. pe o hârtie alb . Reflexul acestei spaime se repercuta i în ochii dilata i u or.. parc . i tu. când celelalte sunete i grupuri de silabe sosir . deschi i. copil reasc . s zicem. gre it. Miu a-mic nu s-a sup rat i te-a sunat mereu. bineîn eles!. confuz ... cu o anume ' certitudine...... pe care el însu i ² acel el însu i care se refugia în acea clip în trupul s u cel mai îndep rtat. descurc cu r bdare nurul receptorului. ² A! i mai grav! Cu atât mai grav! i vocea ei.. o spaim . la început vocalele.. totdeauna. i deocamdat Geiger. se aglutinar .. alo!. se grupar i începur s prind un în eles. o panic scurt . m runt stridente. ca un solo-bas... cu o noapte înainte citise pân la ase diminea a. Pelicanul. nu toate deodat . Al turi. resorbit . ca înc în atâtea rânduri. sfâr it de noiembrie (sau începutul lui decembrie. cu Äoficialul". o pat . Bâzâitul se fragment . auzi el vocea cuiva. ² Alo... respirând cu greutate. eu nu m culc decât cu un singur b rbat. el însu i fu uimit cât de u or î i învinse starea aceea confuz . Minda d du din umeri. Minda ridic receptorul: 18 ² Alo!. ce . dar. trase un creion dintr-un recipient i începu s grifoneze absent. i mie nu-mi plac chestiile astea.. peste. era perfect uitat . habar n-am. Ceea spusese. i -am mai spus. Cine?! f cu Minda... de ce e ti urâcios i îi trânte ti telefonul lui Miu a-mic ?! Hai? Uite. alo!. mi-ajunge! Eu nu m in de mân prin parcuri cu te miri ce sclifosit. ci prin efort... f r nume. printr -un simplu efect de reverbera ie. unde st tu câteva minute în îmbulzeala din fa a G rii RATA. înc o dat .. nu prea mare.. Peste o jum tate de or . se particularizar .. se întoarse i coborî spre Pia a Senatului.." i zâmbi.. un fel de astenie.p rea o vietate m runt ......... Alo!.. Cu acela i rezultat. Äo"-ul morm ia în bu it. apropo.. Pelicanul. era îns incapabil s . cuvintele îi r sunau înc în ureche..

i termine convorbirea. patru f r apte minute. cu fâ urile aruncate pe un scaun. fu din nou în pericol de a renun a. duminic dup -amiaza? Probabil! De câte ori fusese în str in tate. de i intelectualismul ei uscat l-ar fi indispus acum. Reveni în cofet rie . oamenii. cum se spune pe nu tiu unde. ci mai mult: o promisiune a z pezii. Ceea visase revolu ia i un nume. întunecat .. de cincisprezece. în clipa când era pe cale s . privind circular în jurul s u.. va s zic era cunoscut aici.i conserve starea pl cut . cu figura lui grav . i Minda î i b u cafeaua la masa lor. apoi renun i î i d du seama c n -ar fi 21 avut chef de nici un ziar. uneori erau acolo femei colosal de b trâne. spre amuzamentul s u.. ceru o cafea dubl . explicabil. gândi el. curat. cu buzele strânse.. a doua oar . apoi. cu un oarecare interes. tineri muncitori.. se ridic (în trecere. trebuia doar s dea un telefon etc. aceste numeroase oma-uri.. dar cineva mi -a comandat un carton întreg. mânuind cu aten ie linguri a de argint. se opri. domnule doctor! Ruladele ne-au venit ast zi. pentru care figurile lor erau preg tite. dar de. cânt rind în gând fiecare exponat i. raporturi atât de precise. Foarte rar câte. sprâncenele pu in cam groase. fumând to i cu o disperat i vesel plictiseal . observase asta i cu alte ocazii." Minda zâmbi. înc înainte de a se a eza la o mas . pentru el oricum. o z pad suspect . un fel de M ria Felix cu gambele scurte. a c rei calitate deosebit i-o explica abia acum: M ria Felix o preg tea pentru el. dând u or din cap. mâinile lor frumoase. cu p rul alb. un tinerel. aniversau nu tiu ce. Minda î i scoase agenda din buzunar. cu lodenurile lor uzate.. inventariind-o cu r bdare. când se auzi strigat. de frumoase. odihnitoare. aproape caricat. apoi se pierdu în fa a vitrinei cu pr jituri.. un coleg de la ÄFundeni". cu din i perfec i îns . nu. în sfâr it. îi explic frumoasa vânz toare. familii întregi.aisprezece. i dup o jum tate de or bun cei doi p rin i îl invitar s -i înso easc . mai ceru una. la urma urmei. aprinse o igar . De pe atunci remarcase ce odihnitoare puteau fi. Minda se întoarse cu jum tate de trup. prin ce g uri se ascund.i aprind o nou igar . cafeaua rece îl a tepta înc . în rigola str zii sau în col urile cl dirilor. mi carea cofet riei. un Chase sau un Chandler. de iner ie f r nume. f r zah r. Minda refuz îns . în fâ uri." ÄMul umesc!" f cu Minda. înfruntând înc vocea. i porni spre o mas . de convenabile. crem niturile sunt de ieri diminea . de i. Se îndrept . i în^chii celeilalte sclipi o lumini de bucurie c între ei doi se stabiliser . Era foarte bine dispus. în zâmbetul ei i al lui. i atunci. o rug pe vânz toare s -i preg teasc o nou cafea.ias din starea de iner ie în care se afla. un b iat i o fat . gura frumoas . lumina. Era o cuno tin . comod. z pada se depozitase deja. afar continua s plou cu z pad . toate sorturile expuse. Voia s . eventual o Agatha Christie. î n sfâr it ajunse la rând (Änu-i nimic. i. familii. Femei singure. travers i intr în cofet ria blocului turn. a tept în frig ca cineva. s . la un chio c de ziare. ÄAm avut pân adineaori.în Occident mai ales. ce erau i ei prezen i). îl izbise prezen a b trânilor în cafenele. doctorii sunt repera i cel mai repede. in extremis. a tept destul de mult. Apoi Minda se îndrept spre masa sa i a tept pr jiturile i caf eaua. întinse. aproape. de aceea i vârst . iar el. în svetere prea lungi. Se gândi un timp la acel ziar. în apropiere. în jurul unei mese ovale. Era o . acest Ädomnule doctor" pe care tocmai îl exprimase gura aceea pu in cam mare. dup ce lu la rând toate etajele. urm rind din ochi. nu le ajunge pensia pentru o pr jitur . Ce s citeasc în ziar?! Ar fi avut chef de un policier. bunici. Reveni în cofet rie i. în fa a vitrinei st tuse to t timpul aplecat. la urm . atât de repede. se v zu asta când ie i de dup galantar. ascultând cu gravitate. prezen a celor trei tineri îl anim într -un fel. mai precis. posibil. femei cu un copil. ceain rii. i crema e cam. ei. înc rcate cu ceaiuri i torte. Fuma i î i b u cafeaua. ca un mulaj dentar) i se interes ² asta înainte de a fi comandat indienele (surorile indiene!) ²dac nu aveau crem nit cumva.. urm rindu-i reac iile. dar care. o convorbire nu prea lung . f r scop ² s tr ie ti o dup -amiaz f r scop. sc mo ate. lodenuri vechi. în . care sem na îngrozitor de mult Äcu un doctor".) i o comand numai dup ce se asigur c nu aveau rulad cu fri ca. de curajoase. cu un carton uria de pr jituri. se îndrept spre telefonul ce se afla în exterior i încerc un num r. spre mirarea sa proprie. se uit la ceas i afirm c avea program. i într-adev r. dar nu v sf tuiesc s lua i. dup câteva minute lungi. în timp ce îi saluta înc .. odihnitor. femei singure cu un copil. cu so ia. era cu dumneavoastr la mas . el nu locuia prea departe. duminica dup -amiaz . ceva cu totul pl cut. î i b u încet cafeaua i regret c nu avea un ziar la el. ca i asupra unui animal m runt. Era ora patru aproape.. dintre toate profesiunile. el visase cu o tenacitate fantastic . b trâni deloc ² unde sunt b trânii. o b trân .. ca i cei doi copii.. colosal. familia plec . bine îmbr cate. inuman . serios. de frumoase. societ i întregi de b trâni. atât de dificile. ce poate fi mai odihnitor?! ² se surprinse chiar Äaplecându-se" cu o anume curiozitate asupra propriei sale st ri. f r zah r).. cuvintele altora. umoarea. exact raportul pe care ea îl a tepta. a. era deja în întârziere . sora so iei (o domni oar în jur de optsprezece. se opri din nou în fa a vitrinei cu pr jituri i. cu ig rile din care mu cau. în general. ce ap rea atât de rar la el. ÄAvem. de agresive în tiparul lor blând.. ie i din nou la telefon. p l vr gind în lini te. fete surprinz tor de tinere. r spunse M ria Felix. Renun s comenteze faptul c ea i se adresase cu apelativul Ädomnule doctor" (o. cum era de a teptat ² pentru sine însu i! ²renun la pr jituri. reflex. cu ochelarii masivi. cât îl visase în adolescen . tinerii str zii cu iubitele lor duminicale. asigurându-l c se va sim i foarte bine. în mod Äspecial". ucenici sau haimanale cu câte-o iubit . avea gambele prea scurte) o indian . indic cu degetul vânz toarei (o femeie surprinz tor de fru moas .-<4tur pe care n-o mai mâncase de foarte mult vreme (din copil rie? nu-nu. f ceau undeva o vizit de familie.. jilav . parc . abia se r ce te i cafeaua!") i vorbi cu cineva. de-aia s-au i terminat. de i nu era propriu-zis z pad . domnule doctor. femei într e aizeci i aptezeci. în anumite locuri mai ferite. Unde erau b trânii?! i.

apoi. f r s tie bine de ce.. a sânilor agresivi (mâinile erau cam mari. inimoas . apoi reintr .. g sind ceva pe placul lui Minda: Dave Brubeck Quarter. Nestorescu o strig totu i pe maic -sa i îi ceru dou cafele ( tia c doctorului îi pl cea s o bea rece). apoi. pe 11 Iunie. avea i unele veleit i Äartistice". dup cum era u or de observat. cu o geant pe um r.. u a se deschise i ap ru în deschiz tura ei o b trânic . Trecu astfel o or . b trâne!" i: ÄDe ce n -ai telefonat?!" îi oferi o cafea. în dosul lemnului. în sfâr it. lucru ce tr da într -un fel energia ascuns în corpul. prin apropiere.. Ezit o clip în sta ia de taxiuri (nu se afla. scoase de undeva o sticl de whisky i o puse în fa a musafirului. 22 23 bându. pe scurt.. apoi la stânga. cu ochii umfla i. apoi. suficient ca s . avea ceva voce i. un sezon. dar sta era un semn al pre uirii deosebite de care se bucura Minda i al rarit ii prezen ei sale 24 acolo. apoi într-o sta iune climateric . apoi renun tocmai când se apropie una. deoarece în casa ve nic deschis a lui Nestorescu. fals.'într-un anume fel. se sun la u ^ i în camer intr impetuos o femeie de vreo dou zeci i cinci de ani. bine dispus. mai bine zis o amân . înalt . timpul. i ceru o Ä igar bun ". De i voise s plece. cu o bro a de argint la gât. apoi se precipit i derula câteva benzi. când Minda ie i din cofet rie.. curat. fu l sat s intre. c su a avea i num rul c zut. Oscar Pieterson trio. într-o vreme. dup o noapte alb . dure).disperarea lor vesel . u or lâncezi. The girl oflpanama. cu domiciliul în Constan a. Nestorescu introduse o rol cu muzic beat.i ceaiul. dou femei îngrijit îmbr cate. i ajunse la Arenele Libert ii. cel pu in atât cât era el în stare s . cu masa sa de lucru pe care se g seau risipite mii de uruburi. Era un ÄHohner" uria . friguroas . afirma tehnicianul.. m runtul. Minda însu i d du unul i. înc somnoros.. i Minda p i în uria a camer -atelier a lui Nestorescu. Minda cu datele ei civile.. Apoi. l mpi-radio. cu Roii Garnerr. Sosir i cafelele. cu mama lui Nestorescu.. se vedea c era o obi nuit a casei. trona un difuzor uria . pe care Minda o refuz . Trebui s sune înc o dat pân când se auzir ni te pa i. doctorul se între inu câteva minute cu mama tehnicianului. când intr în camer Nestorescu. de curând lansat.. Nestorescu fu pu in uimit aflând c . cu o oarecare ov ire. dealtfel. . într -adev r. cu un: ÄUra. parc .. cât fumase ast zi? Refuz s mai calculeze. pe care silueta ei sub ire îl sus inea cu o necrezut for . cu p rul strâns într-un coc. aparatajul doctorului era în perfect stare i c trecuse doar pentru o scurt vizit . Ascult câtva timp în t cere Moon light in Vermont. î i ap s p l ria pe cap. Acest fapt putea în ela îns . Sarah Vaughan. dup felul în care se mi ca. de fapt un membru al unui grup solistic. pasiunile ei aveau drept suport aceea i m runt fixa ie artistic . vagi. un 25 tinerel de la estrad . telefonul sunase de câteva ori în acest timp. el însu i nu fusese destul de mult vreme acolo). i în acest r stimp. se apropia de sfâr it. apoi intr în curte i sun la o u ce era protejat de o minuscul marchiz . cu p rul alb. clipind conspirativ din ochi. obi nui ii ei intrau dup o jum tate de an sau i mai mult cu acela i aer. aproape cinci i jum tate. nici o ma in în sta ie). Râzând. Era o Äfat bun ". Minda. s se între ie cu b trâna Nestorescu. în fa a lui sau pu in lateral. d du din umeri Minda. tocmai când se preg tea de plecare.. Eroii Garnerr. tehnicianul îl puse la curent pe . franc plictisit .. nu juca nici un rol. era total lipsit de senzualitate.. plinu . un scotch autentic nu era la îndemâna oricui. Dealtfel. de i f r prea mare ostenta ie! Cu cineva. mai avea un pachet la el i va fuma cât va avea chef. Tanti. î i vârî mâinile în buzunarele pardesiului s u de c mil i o porni agale înspre Spitalul Brâncove-nesc. îns cum p rin ii ei locuiau în Bucure ti i ea îns i era bucure teanc .. jazz-u\ u or învechit al anilor '50 care îi stârnea doctorului o anume melancolie radioas . apoi ea disp ru afar .i fixeze bovarismul. cântase undeva într-un local dintr-un ora în Moldova. în ciuda ochilor enormi. igara. Oricum. solo piano. ca i cum ar fi ie it de acolo în ajun sau diminea . politicoas . Era trecut bine de cinci. ce se acorda perfect cu acea duminic dup -amiaz . întrebându-l ce dore te. Doamnei i se lu pardesiul. câteva difuzoare i aparate în lucru. care î i ceru scuze c nu îl recunoscuse i tent imediat un microconsult pe care Minda îl satisf cu. dealtfel. P cat. Tr ia cu cineva? se interes doctorul i primi un r spuns evaziv. sau în fa a lui chiar! Lui îi muriser bunicii i poate de aici. venea cu acordeonul i delecta o întreag societate. hazardându -se în lapovi a de afar . l-ar fi odihnit dac s-ar fi aflat pe undeva.. în ciuda aparen ei ei de Äfru moas spaniol " (o frumuse e cu un chenar vag trivial. O chema Tanti Miter i era so ia unui ofi er de pompieri de la Constan a. negri. el sim ea cu o anume certitudine c asta nu avea nici o leg tur cu nevoia pe care o sim ea ca undeva. nu-nu. cu ochii cârpi i de somn. îi scrise repede o re et pe care o paraf i avu de luptat apoi cu scuzele mamei i ale fiului pentru tapajul de rigoare. în spiritul so iei de ofi er. de mai mult de jum tate de an st tea în Capital .] brunet . O coti pe bulevardul Co buc. buc latul. Telonius Monck. cu o cea c de cafea în mân . aprins din clipa în care se a ez .. Small gets in your eyes. Lâng fereastra înalt . care. Cu astfel de palavre Äb rb te ti" trecu acel sfert de ceas în care doamna Miter convers . piuli e. Pe una din str du ele limitrofe pie ei se opri în fa a unei c su e cu grilaj la strad (pierduse câteva minute pân s o g seasc . uneori. de 120 de ba i. contacte. cu orice duminic dup -amiaz ). înainte de m riti . cu întreaga sa instala ie de ÄHi-fi". amical . ceru altceva. abia sesizat. ro ii. î i aprinse o nou igar .

restaurantul sordid. i acum. a fost un domn. Când s ies. cu vitalitate. i de i ar mai fi putut da un telefon salvator i trece o jum tate de or pe la. inutil.. pentru c . intr i b trâna. ca s g seasc acel Ä5 stele".. s . da-da. sau pentru a doua zi? Era odihnitor. Duke Ellington and his bând. cu din ii nu foarte albi. avea o must cioar care nu -mi 26 27 inspira încredere. bineîn eles c nu.. dar când am v zut ploaia asta împu it de afar .. ceva extrem de vag. s se usuce. de ce s -i rezi ti?! Numai dintr-un simplu automatism de voin . i care îi zâmbi. Era vesel acum. astfel de oameni sunt plicti co i dac îi întâlne ti prea des. din eternul calcul al lui: la ce folose te? Sau: Nu e în program? Sau: E plicticos! Evident. în casa aceea str in . i-am întins-o! râdea. în timp ce tehnicianul o cert c nu. tot un Ädomn doctor". din acest unghi. pur i simplu am fugit. negru. pe la câteva restaurante i cofet rii din apropiere.. uneori... Trebuise s fac o vizit de familie în dup -amiaza aceea. abia acum doctorul observ c Tanti era ciupit de v rsat pe fa . ajunge pentru fuga aceea prin ploaie. duminica dup -amiaz a unei femei? O astfel de victorie. pentru c . care venise în Capital pentru o restan sau un examen de f r frecven . negru. la mine. din care se ie ea pentru totdeauna. o odihn real a centrilor s i nervo i. dintr-un reflex de voin . i Minda se gândi c în definitiv i el Äfugise" de ceva în acea dup -amiaz . Se auzi apoi.. nu se mai vedeau deloc. într-adev r. nu -i a a. ai ajuns pân la la? se mir Nestorescu. orice indian veritabil . iar seara. sunt de ieri diminea . dar Tanti.. refuz chiar. i o m tu de-a noastr . foarte sub ire îns . a venit i sor mea cu b rbat-su. gras i frumoas . Slava. care se pare c auzea totul din antreu sau din camera vecin .. pentru succesul fulger tor.. ce conteaz ? f cu Tanti.i rad must cioara i o s mai vedem pe urm ! Râse i Nestorescu. toat diminea a b tusem aluatul pentru cozonaci. observabil doar când st tea într-un anume unghi al luminii. în ciuda cursei pe care o f cuse. De ce s nu întârzie. cu mâna dreapt .. din ceea ce trebuia s fie el însu i. expe-diindu-i o fraz femeii aceleia înalte. dar ie irile astea în tot felul d e medii. crem niturile nu sunt proaspete.i p rul cu un prosop mare. amân plecarea... fumând cu l comie. te pomene ti c tot din pricina ploii? ² Mai plou ? întreb el. orice indian e f cut cu fri ca. îi i comandaser aceast escapad : dou indiene cu fri ca! Ce prostie. Iar i sintagma asta idioat . cu toat gura. Clark Gabie nu poate fi jignit duminica dup -amiaza. ce dureaz câteva minute. cu familia. ha! I-am spus s . care a comandat un carton întreg. Tanti Miter reintr în camer a doua oar ² când ie ise? ² cu o sticl de coniac 5 stele. iar r uladele cu fri ca. singur . cu o m runt la itate. întâlnirea cu ea era o obliga ie?! Prostii. ha. pentru câteva zile mohorâte. burghez. m runte. ziua. curajoas . dar pentru o escapad . cu p rul lung. mai mult chiar.se r zgândi.. chiar i surorile indiene.. Ajunge o obliga ie pentru o duminic .. de fapt. hainele lor previzi bile. în sfâr it. probabil. zâmbetele. cu un cap îngust. am spus c m duc pân în fa . neregula i... deschis tuturor. se sim ea asta foarte bine. nobile. care îl odihnea ea îns i. s-a legat un tip de mine. fa a ei era frumoas . nu-i a a. unu' care se plictisea. nu. în iner ia aceea de duminic dup -amiaz . flatat . îl a tepta Ludmila la o familie prieten . valurile de p r negru. Obliga ia de familie fusese Ätri at ". am fugit. .. cu nasul fin. dar. cu din ii ei frumo i. fericit acum de ploaia care o adusese aici i care o separa de mediul ei familial. o dat c g sise. cu feti ele. uscân-du-l. ² . mediile acestea previzibile. la opt. Ai mei m-au rugat s viu la ei. deci i lui. foarte bine îmbr cat. nu se g sea decât Äinfectul de 3 stele". inclusiv cei vegetativi. vesel . i ie ind încântat de dou ori. toate astea erau. era exact cuvântul: o escapad . ² Ei. unde îl tr gea ea. singuratice. mai bine o escapad din ceea ce devenise.... i în camer intrar . iar la un rest ur n el care îi zicea ÄTimpuri noi". ud pe fa de ploaia de afar . sta era cuvântul: o pornire ugubea ! ² c reia ar fi o puerilitate s -i rezi ti. V zu scena în gând. în rest. o escapad de care nu va lua nimeni cuno tin . Slava era mai înalt cu un cap decât tehnicianul. ² Fantastic! r spunse Tanti. formidabil. inteligen a. minute întregi.i usuce p rul lung. urca din adânc o pornire vesel . aran -jându. el însu i! In sfâr it. ud. unde erau invita i ambii. ugubea ² da-da. cu acelea i mi c ri de-acum o or ale Tan ei Miter.. ajutat de Nestorescu s se dezbrace. o or i jum tate chiar. Din câte asemenea sute de succese nu e f cut via a. care. a doua oar . punându-l la punct f r s -l jigneasc . pe care o prezent i celorlal i drept Ädomni oarajjabriele cu. o escapad din el însu i. obositoare cumva. i Minda se pomeni zâmbind i el. petele acelea palide. m run i. în orice caz. plin de fum. ce inea o sticl de coniac în mân . din ceea ce era el însu i. acel Ä5 stele". nu tiu cum. de lume i un ins elegant ² ce în elegea Tanti prin elegant? ² cu o must cioar Clark Gabie. ² Cum. frecându.i pusese un batic. împreun cu o tineric . blond ... ceru o igar Äbun " (din care avea Minda) i declar c un p h rel de coniac i-ajunge. în care se intra f r nici un fel de crispare. mutrele lor previzibile. b trânul Duke. într-o astfel de dup -amiaz . Avea un zâmbet cu adev rat fermec tor câteodat i se vedea. d dea o anume ambiguitate chipului ei. derulând o band . Äfrumuse ii" ei. dealtfel. Minda renun îns .Nu mai suportam singur tatea ast zi! tocmai declara Tant i. nu tiu... iar pân la opt mai avea o or bun . ceva ce. tactul. i se surprinse imediat gândind cuvântul Äobliga ie". Domni oara Gabrielescu era la fel de înalt . prietena lui Nestorescu. Ce.i din când în când. de la Turnu-Seve-rin". i propuse s -i împrumute o bluz . cu tâmplele concave. cu o mare admira ie. dup cum povesti. ei pot deveni i vulgari.

în loc s-o ocoleasc gr bit. la procedur . tot drumul sau o parte din el. lovindu -se u or de cei ce soseau.. cu un rânjet cinic pe botul s u ascu it... un tangou de lat. nu-nu. era un film pe care nu-l va vedea niciodat ! St tea i buchisea. trecu. etc. în curând îns .. afacerist. lihnit. cum dra cu o chema pe a treia. salamul trist. apoi plec . se va mai întâlni de multe ori cu el. de dou ori. chitan iere. nu ast -sear . probabil. bineîn eles. Tanti Miter disp ruse. Trecea pe lâng restaurante vesele. plictisite. printr-un acord tacit. amuzat de propriul s u gând Ä galnic".. ce foiau pe acolo. scuturându. aruncate. se opri câteva clipe în fa a fotografiilor di n vitrine. prin spatele celor trei femei. f r nici un scop precis. r t cit . stai. strângându. Francisca i. unul purta în mân un magnetofon mare. 28 29 ca orice loc. în bidonul cu l turi. Trebuie s m mi c. plictisi i. str zile se popular . ca un câine sc pat din buc t ria restaurantului. se puteau z ri trei func ionare ale ÄLoto" -ului. de nas. dar el nu fuma pe strad . în mijlocul familiei sale numeroase . femeile continuau s râd în clipa când el dep i col ul i ele r maser astfel. studentului. va cump ra de la cofet ria M riei Felix un carton uria de rulade cu fri ca i îi va face o vizit . la col . m slinele i brânza vis toare din galantarul pe jum tate gol.i umerii ca orice c l tor înfrigurat. încet... grav . sau la cine tie ce tâmpenie. râzând la nesfâr it de fraza aceea banal pe care le-o spusese superiorul lor.. i -apoi fumase o gr mad în acea duminic dup -amiaz ! Acea duminic dup -amiaz ce alunecase în cosmos. ca i în fa a vitrinei de cinematograf. pe o etajer înalt de metal. ferindu-se de b ie ii în jur de zece ani. tehnicieni sau amatori de radiofonie. unsuros. mai avea o toleran de jum tate de or . Minda mergea printre trec torii mai rari acum. cât p-aci s . nu v zuse filmul i se surprinse cochetând cu ideea dac s intre sau. inteligent. în casa aceea în care el fusese o singur dat .. perfect inopinat . Se hot rî s . minuturi la comand . acoperite cu litere mari. i gr bea pasul. nu reu ea s . i Minda î i imagin strângându. a a cum f cea de obicei. i toate trei râser . cei trei schimbar fraze criptice celorlal i. vreo zece clien i. duminic seara (sc pase. î i avea mirosul lui.. care-i f cea sil i îi pl cea. era un singur lag r în toate aceste localuri ² ÄVrei s .i agate p l ria în umbrela unui aiurit care îl i privi cu o furie infinit . î i retu a coafura la o oglind din antreu. totodat . era. cu vitrinele aburite. o v zuse în dou rânduri. i ele râdeau pentru eternitate. veselia celor din untru. î i vâra capul./ prieteni ai lui Nestorescu. pe care. tocmai pe cea pe care o cuno tea cel mai bine. pen tru el. în urechi cu sunetele viorii ce cânta acela i lag r. dar numele nu se constitui în nici un fel. aluzii la socoteli comune. în primele minute. de i. sau.. era un gând Ä galnic".i continue drumul pe jos. Ce f cea el la ora asta? S -i dea un telefon?! D du din umeri. Sorina sau. in i a â a i de mirosul locului. i dac dobitocul nu va fi acas .. va p l vr gi cu soacr -sa.. îi va ar ta el lui.. cum le chema? Sabina. îl sim eau în mod special. d du din umeri. i el se tr gea prudent lâng perete. greu. mul i din ei trafican i de bilete sau amatori de unul. cu melodia lui zdren uit . de cât mai mult mi care. un b rbat cu p rul c runt. ce prostie. strigân-du-se. care ap ru. sau mergea el oare atât de încet? S gr beasc pasul. se mai auzea înc . care le s puse ceva.. pentru o cunoscut orchestr . printr -un . din nou: ÄVinuri selec ionate" i înc o dat : ÄVinuri vechi". pref cut. Äam nevoie de mi care. ploaia încetase doar de câteva minute.i umbrelele. se putea observa asta dintr -o privire. J^aul i Sever.. un tangou ca o cutie de ig ri proaste. i. pe care acei in i. r ut cios îns . dintre care unii.. ceva cu Är" i cu Äi". cât de departe te poate urm ri un tangou? Ia uite. Minda ie i exact în clipa Äcând nu mai era nevoie de el" i constat cu bucurie c ploaia încetase aproape cu totul. circu ite. cineva îl îmbie cu bilete pe care le refuz . o pl cuse chiar. aventuri cu probele instala iei etc. în care ap reau nume str ine. la medicin legal . pentru c era un tangou care l-ar fi putut mânji. bere toat ziua". din Ätutun selec ionat". nu prea gr bi i nici s ias i nici s joace... cu atât mai bine. Irina. dar nu. de col ul gurii. Francisca i. unde nu avea chef s intre i unde Ceea nici nu-l invita. i el tres rea i se felicit pentru ideea pe care o avusese de a parcurge tot drumul pe jos. unul se pare c instala sistemul de difuzare într-un mare restaurant. Câte o pic tur de ploai e. ap ru mai bine zis. prin vitrina de sticl . dup câteva zâmbete i dup ce pred un pachet b trânei. ba nu. la Codul civil. formule de l mpi. da. preocupat. ca s pot sta pe loc!" parafraz el din nou.. ca de obicei. nu f cea! în definitiv. cu cele trei feti e adorabile. c se dep rtase de cinematograf i de sta ia de tramvai. în sfâr it. mesele ude de vin.Slava.i cânt un lag r. tava cu fleici grase. h mesit. luptând cu tenta ia unei ig ri. apoi o tergea satisf cut. se putea vedea asta prin u a r mas deschis . termene. Agripina! Minda zâmbi. cea mai mare parte... Sabina. Ce ciudat. în definitiv.. cu bretonasul ei si conversa ia matur . ro ii în care se anun au ÄFripturi. un câine care venea. comendatore?!" ² un tangou importat din perioada de dinainte de r zboi. la timp. se a ez la telefon. intrar pe u doi. cu capul acela îngust.. care -i pl cea.. râzând. în fa a lor câteva borcane imense de sticl . tramvaiul oprea cu scrâ nete muzicale în sta ia din apropiere. de i nu se gr bea. gândi el... un tangou care alerga dup el. gr tar special. de i se chinui un minut întreg cu acest lucru. vinuri alese din cele mai renumite podgorii. un tangou ce f cea cu ochiul. i le comunica celorlal i doi ultimele achizi ii.i umerii. pentru c pr v lia aceea banal ..i aduc aminte al treilea nume. i Minda trecu al turi de vitrina de sticl i. provinciala.. se integr ei. lip ind. de eterna Äduminic dup -amiaz "). deformând o fraz de-a lui Ceea.. dup ce se mai învârti printre cei ce a teptau în fa .. pe cea mai mic . te pomene ti. c utând prin registrele aflate. i se lipea de frunte. Când Minda se ridic în picioare s plece.. încet. rece. Trecu pe lâng un cinematograf în fa a c ruia se g sea o gr mad de lume pe care. cu exact atâta ironie de cât ar fi avut nevoie dac prietenul s u ar fi fost de fa .

tacâmuri lovite de por elan.. a â are. el. ciorapi flau a i b rb te ti. tr dându. distinse subit râsul ei care se rostogoli acum identic. o tuse scurt . Salvador Dali. câini de ras .în aceea i sear (sau era a doua zi?!) în orice caz. ce dracu. i el o urm rea. i acest lucru nu era adev rat! Pe ce se vedea c b use. clanul s u. iat . lâng el.. s mai conduc i oamenii de autoritate. un miracol totu i. ghicit. consilierul ministrului. toat lumea era la curent c lunea viitoare. cu ochii rotunzi i fic i.. El o privi pu in uimit. la câte va minute dup ce intr i d du cordial mâna cu toat lumea (nu era ultimul). a a cum se cuvine cu logodnica unui viitor coleg.y tangourile. unsuroase. era chiar acolo.. homeopatie.i c . despre mod . scopâr ite. de la familia Velici. în care ciocoiul / din el era perfect democrat.. ei doi. cine tie. la debitul la care m opresc totdeauna când. frânturi întregi f r sens. i el se bucura c era calomniat. dar în gând i-am spus: «Turn tor ordinar. a teapt numai s . evident. o voce de femeie. nu. profesional . uitase? o luase pe Ludmila la el i o iubise. lovindu-se o dat cu antebra ul ei sub ire. a. lent.. târnosite.. cu grupul din care se ridicase i nici cu îmbr i area lor. b use! i atunci abia î i aminti c b use. ciudat de vast . cu din ii sclipind.. cârâite. a doua sear . era ceva care sclipea pe hainele sale. se pare c . apoi mi c din cap: Sigur c da. ultima terapeutic a cancerului ganglionar. cu bra ele sale puternice între care 33 luneca ea. în patul lor cosmic. i ncon tient. într adev r. apoi despre Italia. un râs al nu tiu cui. un clan întreg. cu patul ce se învârtea u or cu ei. dup cei aproape dou zeci de ani.. cu decen . convers aprins.. tr i o veselie ciudat . de sensibil . Ludmila. sosesc acas i-l g sesc f când . optit. toat lumea vorbi. pu in înduio at. ea era acum.» anul acesta. negre it. descompus. chiar bârfi pu in. Ä. la Velici. de acest lucru era convins. de zid. o scul din somn pe Mia Fabian ca s -i spun .. imagineaz . reprezenta acum mult mai bine. s mergem la Sovata. imprimându-le acea abia sim it senza ie centrifugal . n -ar fi f cut acest gest dizgra ios nici dac ar fi fost singur.. maz re.Ia uite ce comic. logodnica sa Ludmila! O iubi. str lucise acolo. voia s -i spun . a a cum credea ea. închina i domnului. lip ite. O dat Minda o auzi. cu echitate i acelor frânturi un sens?!. oricum. cu un început de uimire.. nu mai prejos de.. serialul de sâmb t seara. care se întind cu oricine. cu gura plin . de t blia joas a patului. i în aceea i clip fu fericit c o p c lise. speciali tii. metacarpiene izbite u or. aproape. da. Lizbeth Taylor i Burton. i -ar fi frecat mâinile. acela i lucru pe fe ele celorlal i ² succesul s u social. pe drept cuvânt. sezonul viitor.. pe jum tate a â at.. pe mâinile sale?! Probabil. 32 el. dar. era convins c b use cu mult mai mult. în patul lor. noul ministru. în jurul lui dou sprezece. mai reu it decât el emblema sa intim-social . într -o audien . pe te alb. un accident de cale ferat . dar. închipuie . abia în clipa când form num rul ei î i d du seama c asta voise. ar fi fost tentat s -l fac ! Se amestec apoi printre ceilal i invita i.miracol ieftin. dansase o dat cu ea. r splata se apropie.i contururile. miorl ite. amuzat. despre cauciucurile române ti. glumi. un pahar de vin (lucruri pe care le dapozit în grab undeva). cu o lucire de râs în ochi. iat ce repede. se transformau într -o pereche oficial i. la Nestorescu. deodat . ca o uria mân înm nu at . adic . demagogii. ea îns i. sclipea deja..i. despre grip . casta sa. care îl intuia atât de repede: pentru c ea. 30 31 ² Ai b ut ceva? îl întreb .. un râs ce nu avea nici o leg tur cu serata lui Velici. fotbal (în trecere). în prima sear . totu i. maionez . mi-a întins mâna.. se rostogoleau încet. ea era deosebit de vesel ... nu în elese. ce se rotea încet.. i auzeau murmur de voci. pe jum tate amabil. o ridicare de pre uri. care îl cuno tea atât de bine. care se afla la cel lalt cap t al salonului. acela i râs. un demagog ordinar.i m rturiseasc sie însu i acest lucru. de parc i-ar fi fost pe sfert tutore sau unchi. lu e. da. era hot rât. înduio at f r s tie de ce. intr într -o anume vibra ie.. aproape f r ca el s-o simt . neam hot rât.. care Äse d duser " la ÄRomarta". încheieturi. mai mult decât probabil. ea î i p strase întreaga veselie. . dac ar fi fost singur. de ce ciudat ? întreaga sear dans . pe chipul logodnicei sale. Minda. era a teptat la ministru. cu fine e. Se vorbi despre ploaie.. care se va solda. cu câteva ore înainte. ceremonios.. un gust pe care-l împ r ea cu oricine. viitorul va restitui cu generozitate. Ro ea. castravete. avu spirit. mercuriale.. dar cum. acela i pân la micron. de noptiera care respira cu siguran . în col . între dou sprezece i unu noaptea. mai mult decât atât. care se desprinsese dintr -un grup în care cineva povestea nu tiu ce i. sub ire. prietenii lui i înc mult lume se bucurau de pe acum. da-da. s mai dispar impostorii.. poate f r sens atunci sau în trecut. pe care el îl ignora pe jum tate. undeva sclipea ceva i îl ascundea. pe ea. mai ales tangourile cârâite. v zând. Da. c b use într-adev r. marchizului. chiar i tangourile de acest fel. citind pe fa a ei ² a a cum ea citea. coate. îl împingea cu blânde e înainte. primi o farfurie mare cu ciuperci. ce nesim it.. l ui îi pl ceau tangourile. oamenii cu greutate moral . trebuia s aib curajul s .. râzând în întuneric. tot mai limpede. veneam spre cas i.. i-am strâns-o. cu r spundere. un p h rel de whisky.. zi i noapte. de t blia patului sculptat .. cu siguran .. îl calomnia. i se gr bi s intre în discu ia general . ce decis. pocher. h rt nite. clinchet de pahare. vicontelui de Hippokrates. o felie de friptur rece. nimeni nu se întreba dac Minda va fi de acord sau nu. cu un nou director general în Ministerul S n t ii. scâr âite. mod .. de omogen . masaje.. Ludmila.

pe-o vreme ca asta nu-mi simt ceafa.. pa i. maxilarele sale puternice.. moartea lor dubl . de p r.. însp imântate. cald . tu e te. vai drag . dac ave i vreo umbr de îndoial .. pr jitura mea.. un ve nic rigid.. împingându-l cu bun voin . de cârti . bra ele lui puternice. buzele sub iri. toate luptele sunt drepte.. Am s folosesc toat bucata. de ureche. da. înc o dat .. bizar!. ca într -o fars . vocale i râsete. coapsele ei ce vibrau.. ce se tr da în orice mi care. bra ele ei în unghi. al lui.. oameni Äde bine". cu palma. în genunchi veghindu-le moartea. din ii lui. d -mi batista. e bine a a. de târât. gen unchii. la aort .. înfrigurate. ha. în râsetele ei rare. de metal. privi i -o pe Ludmila. în întuneric. fe ele lor bune... ce sfâ iau.. râsete peste tot. la unul din ei. adânc. înainte. cuierul eîn col . câteva femei-voci se aplecar pe geam. mare. ie ind neobosit din opacul acela ca dintr-o istorie posibil .. am spus c refuz s folosesc a doua oar . îmbrac -te. ha. ha.?!.. el. o ciudat sonoritate. o fars benign .. nu se întâmpl nimic. un robinet deschis care sclipi o clip . aplecat.. logodnica lui.. dup dou zeci de ani de munc .. întinde-te pe burt . din nou murmurul difuz de voci. spune-le i tu chestia aia cu generalii i ciupercile.. las mâna moale. ce izbucni victorios. Nu -nu. d -mi voie. am aflat îns prea târziu. ce-i cu fesele astea. întoarce -te. tibia ei lung . ca între in i bine crescu i. o parez facial .. gura mic . la fel ca i întunecarea lui. pe care îl am deja.i respira ia. se întindeau spre ea.. genunchii sub iri pe care el îi prindea incon tient. mormântul lor dublu. el i cu înc un mucos din vecini. nu-nu. abia sim it . cu mâinile împreunate. sânii albi." . o «oz ». o reculegere trist . ha. Äridic bra ul. invizibilitatea lui masiv .. pleoapele aproape închise. ce sclifosit . de m cinat litere. un scaun pe podele. se r suceau moarte în jurul încheieturii. respir adânc.. uite aici. vine aproape zilnic. de înc p ânare.. dezbrac -te. cu un înger mortuar. un mormânt cu o piatr funerar .. relaxat.. ha.... ghicite în infraexpresia lor. privi i-l. sudoarea ce sclipea în întuneric. lingându-i. coada s-a format pe la dou diminea a deja. de t blia patului ce avea.. ha. dezbrac -te. perna c zând cu o bufnitur surd pe covor.. o netezeau cu mi c ri cvasi-brutale. dreapt . globurile fosforescente ale acelei pânze de aer întunecat.. ha. un înger de gips. la un col de strad provincial . un cordon din acela i material i un singur nasture. deschide gura. lipit de craniul delicat. . drageurile nu-s reu ite. p rul în bucle suave. o împingeau.. cu prietenie sincer . mul umesc. gemetele ei mici. ca s arate c în elege de glum . casta lui str vezie. mul imea aceea. uitasem s te întreb. nu-nu.. de b rbie. se în elege. anemic. panicat. face lec iile cu ei. vai de mine. mormântul lor dublu ce îi a tepta surâz tor.. asta-i bun . da-da. ea îi anticipa triumful. printre clinchete de pahare. parc .. m simt bine a a. clasic .. luminat.. Virgil. privind în urm c tre ei. i pe unul din degetele mâinii stângi pata sub ire a unui lichen tân r. mul umesc. halucinant .îmbrac -te. privit. ie ind. tratabil . auscultat. cu capul fin. acoperind ca un cearceaf flutur tor patul... zâmbind u or buim cit.. cu siguran . bizar!. sudoarea îi unea deja.. cearceaful mototolit sub ei. unde e pr jitura mea.. el o iubeai cu un fel de furie. într -o contemplare trist spre în untru. Valentin i -a atârnat. e complet destins. de limita frun ii. lovindu -se de peretele difuz. pân sus?!. în lupt surd . ha. înecându-se 34 în gol.. un s lbatic lipsit de sim ul umorului. elegant trist . t lpile ei sub iri.. înc o dat . A." Da. unde e garoul.. într -o triste e calm . deoarece i el era. de pome ii obrajilor. pe jum tate incon tient. real ..exerci ii Yoga. palmele acelea fine. Biochemische Zeitschrift. patul lor dublu.. asta-i bun !. plan e. apropo. domni Äpân în vârful unghiilor". greac . ca ni te icnete puberale. pe el. în urm .. îmbrac -te. Äunde-i tirbu onul.. pe jum tate.. cu toate c . cât e ceasul?. sub iri.. îi c utau. undeva. tremurând ca într -un chenar. pe valurile unei m ri provinciale. am i eu num rul. aproape stridente. frecându -se unul de altul. care. p rul fin.. f r s vad nimic. surâz tor.. plecat. O. cu faldurile fine de marmor în jurul trupului adolescentin. dar aici.. de undeva.. spart în fâ ii incerte de lumina lor mat . am noroc c mama.îmbr ca i-v .. bizar!. ea se învârtise ca o rozet întreaga sear . palmele care se întorceau. clinchet de pahare. p roase. paharul meu e acolo. o r suceau. din mit.. una din sutele. buim cit. dar aici. îngerul lor de gips. Ha. zâmbindu-i.. cine spunea c el e un tiran. din întunericul din jurul c rnii ei albe. de mar mur ." i-acum ei îl împingeau cu blânde e i voio ie i el privea înc ... ÄNous aurons des lits. ap ru. a fost. strânge pumnul. patul lor dublu. bizar. în cel mai m runt scâncet. dintr-un bazar. într-o societate-coral. adânc. îi spal . cineva deschise geamul înspre bulevardul pustiu. doare aici.. un Ätrouble-fete". râsul ei... Indiferent ce-ar face Nixon. filme. mai las -l în pace. pa opti tii. de tacâmuri. asta o am de la Floren a. Ia uite... interminabil .. de vârsta lui. o u trântit .pltins d'odeurs legers/et des divans profonds comme des tombeaux".. ca un tic-tac. ine. cuminte.. subacvatic. ce c l torie.. Cici. de forfecat.. familiare. discordând cu veselia ei. sor d -mi foaia. schimba pentru el frazele de r igoare cu toat lumea..în injec ii i goutte-â-goutte. t ind întunericul acela fals. oval. disp ru. clipocind. lipite una de alta. o genuflexie. vis toare. S -au dat ieri diminea cauciucuri pentru «Dacia 1100». de pip it.. întors.. într-un cavou provincial.. c nu vrea s strice nim nui bun dispozi ia. agentul lor electoral. ha. stai pe marginea patului. printre toate. ha. sub un baldachin provincial. d -mi voie. încruntat.. o basculau. palpitând stins. ha. în genunchi. miile de caste. îi plimb .. cu ce m run t bucurie mereu reg sit . picioarele desf cute. inteligente. ecagheul când l -a f cut.. ca într-un desen surrealist.. tenace. privindu-l în ochi. cred c e organic. buzele sale i se lipeau de arcade. se încurcau în p rul ei. 35 ha. sus. dumneavoastr ce p rere ave i?! garoul. ha. murmurul acela confuz-distinct ap ru din nou. a.. ajunsese Äom-de-bine". dozarea era cu totul alta. cu calm voio ie.. acestea. surâz tor. clanul lor. întunecat.

absent . murmurul. ininteligibil . prin ploaie. la concerte. ce fusese. atent cu toat lumea.. ha. Tanti.. vrei s -mi faci impresie bun ...profund.. cel pu in pentru ea. sunetul unui disc. prea distinct atunci când se ferea de el. oricum.. da-da. pentru aceasta. cu totul întâmpl tor. a a ceva eu m nânc cu.. la cas . s cump ra i coniac! Porumbeii. fusese prea puternic pentru ca bra ele sale mu chiuloase. de i el e teribil de ocupat. amabil. printre clinchete de pahare i tacâmuri.. din orice duminic dup -amiaz . când încerca s -i urm reasc coeren a. zgomotul umanit ii care plutise peste patul lor r v it. prin ploaie i la nu tiu ce cârciu m . i clinchetele ce nu erau decât un vis. Tr iasc Äseara ei". dac exist a a ceva. f cu vocea ei r gu it de dincolo. pe care i-l d ruia... ellurj a_ cu elînsu j_ i. atât 36 37 de sociabil. Diseases of metabolism de Duncan sau Manualul de boli digestive ale lui Bokus sau de boli hepatice al lui Sheila Sherlock.. este de pe acum. afundându-se cu întreg trupul s u uria în patul acela cu atâtea etaje subterane. ea. i înc atâte a altele. iat . în acel pat-bunker.. sunt nelipsi i. ai o carte bun ? Dac ai un poli ist. la fel ca de un co mar... îl auzea. era un vis. îl strângea în bra e cu pleoapele strânse. parc .va fi o excelent so ie de director general. pentru c seara.Alo. paralelipi. oricând binevenit. vai ce dr gu .. aruncând peste puroiul lui nesclipitor candoarea ei de nedescris. dar vocea ei era atât de fermec toare.. în timp ce încerci s aprinzi un b de chibrit pe o cutie ud .. la dracu. Pot s . deloc îngâmfat . ca i cum unul din ei nu venise la întâlnire. dar parc ea. melodios.. pentru ea noaptea în doi nici nu începuse. de care nu putea sc pa. Ghici unde am fost alalt ieri seara. ascultat într-un col . draga de ea. s o poat înfrânge. dac vrei... ale întâmpl rilor. dec derea.. farmec real. lelipi. e oare adev rat.. în bibliotec ? Ha.. pentru trupul ei. peste trupurile lor încleiate de sudoare. ² Haide-haide. Ludmila. cald -obraznic . politicoas . se acuplau. pe strad . bibicule! Ai fost la leu i te -ai dat la una. acolo. iat visul ei era mai puternic! Visul ei de glorie. aproape oricând. de sincer . salvând astfel una din cele mai îngrozitoare neîn elegeri ale lumii. patul acela al lor se învârtise numai cu el. evident. cât tact. pentru trupul lui pe care îl suporta. ² Eu? De unde ai scos-o i pe. presate. el însu i nu auzea murmurul! Cum s nu. ca unui proprietar de seraiuri. în tramvai.i spun?. citesc de aproape trei ore i. irupând mereu din acel grup de unde îl auzise prima dat . în noaptea aceea ea fu. m-am gândit s -mi ofer o. i. d -mi i mie. într-un fel. acoperindu-i ru inea... cum începea lag rul lui. umanitatea sa dureroas . (Unde r m sese cel din Äduminic dup amiaz ". ea îns i o bun specialist . probabil visul ei era mai puternic. neverosimila-i existen . umanitatea sa conic . inteligent ... mântuind. pr jitur . nici nu Äobservase" cele ce se întâmplau cu ea. în variante inepuizabile. peste buzele lor amor ite. parchetul scâr âind. victoria ei! La dracu cu nop ile de iubire. peste degetele lor vibrând... sau miercurea. Doc. lelipi. râsul ei cristalin. franc . stimat duduit ? ² Bineîn eles.. dar. atât de real (poate mai concret . acel el însu i din seara de duminic era cu nîultmai tare invincibil. seara ei fusese prea puternic . i mie nu -mi spui nimic! .. toate astea i. la Radio. ² . nepotrivit cu iubirea lor de carne ce fo nea. dureros. pe -di-c . sunt vise care te surprind nepreg tit. da.. prea nou . înghi indu. timbrul ei cald. când îi vezi pe strad .. dar atât de.. cu care. duduit !.. victoria ei. în pat. rumoarea aceea etern . Sacre de printemps.. un co mar acceptabil. murmurul acela . ie ind din mit. a ei. copila ! De unde cite ti titlurile astea. aproape simultan de amândoi.. noaptea lor ratat . ea. pentru trupul lui nenorocit. victoria lui. intim familiar .". ca un sfâ ietor co mar.. în timp ce. nu tiu cum.. ² Poli ist? Aici se lucreaz . decât el însu i din noaptea de duminic . sau cu totul altceva. desigur. formal. i râsul ei. tocmai prin anticiparea aceea confirmat de toate fe ele). cu mult prea puternic . ea î i continua înc seara ce fusese. zgomotul umanit ii în genere.. monstruozitatea sa zilnic cu Ämarmoreenele-i bra e.. pe care ea îl s uporta. pur i simplu el o iubise i ea se l sase iubit . cald. sau. ha! Minda avu o ezitare în r spuns. ea merita... nu se iubiser . tr it simultan. neverosimila-i epic .. numai pentru asta. evident. ² Ia uite. atunci când îl asculta. familiar . în timp ce numeri restul. al umanit ii sale oricum. da -da. în fiecare sâmb t seara la Ateneu. o rulad cu fri ca!. a i fost împreun .i saliva: ² tii ce voiam s . bineîn eles în acea noapte. ea se l sase iubit ? Ciudat. o merita din plin. un co mar necesar... sfâ iate. în prima sear o iubise. a a era. necesar. Da. a lor. pentru suferin a ei lâng el. încât continu . în sfâr it! Duminic seara?! ² tiu tot. Tant mieux. excita ia victoriei ei sociale. asta devine o boal scârboas când c ut m semnele tuturor lucrurilor. cu nop ile de iubire!. i disp rând.. real .. care era orice afar de ceea ce se cheam o frigid . ha!.. duminic seara? ² Alalt ieri a fost mar i. abject.i împrumut.. 38 ² i ce cite ti. anticipat ... te-am sculat din somn. viu i fantastic. i ce cuplu fac amândoi.. ce romantic! Ai ajuns un tip romantic. sau. nu existase niciodat . Ce faci?! ² Bine.. ² Da? Cum se poate.) Murmurul acela. mai grav. cum de uitase. necesar. prea real . în sfâr it. a fost asistentul lui Lupu i înc . realitatea ei prea tiranic . cilindric . minunata de ea. rumoarea agreabil . dar atât de prezent deja. f r nici o semnifica ie. te ui i la cotoarele c r ilor. e exact. o pereche rar . fericit .

Doc? tii ceva. dup câte aud! Ce gusturi ai.. iat .. ² în primul rând. era de fapt prima oar c se z rea figura ei întreag . se puneau în mi care. a a c am s .. o gr mad de minciuni. apoi se suspe ct pe el însu i. ho!" Eu: ÄHi. un reflex ce-i era nesuferit. ar fi trebuit s se în tâmple. cu acea femeie. delicat. domnule.. neacoperit de multiplele farduri. într-o c m u de nylon sau în pij m lu ?" La care eu. destins. ap ru i o igar lung . ar ta surprinz tor de bine.. ÄSper. de dincolo: ÄHi-hi-hi. pot s tiu i eu ce.. combini i tu. ce dracu. cum vrei. ea s -a dus singur dup sticla de coniac i.. nu avea nici o contingen cu.. culoarea vi inei putrede.. ho!. spune ceva. m rog. ghici! ² Cu Nestorescu?. Äboticul". atât de mult. f cu furios Minda.. gâtul i se usca. era. de u oar stupefac ie. e curiozitatea mea!" Pac! Bomb ! La care eu.. i mie mi -a comunicat cu totul în treac t.!" Sau: ÄO femeie frumoas nu e trezit din somn. era vorba s uet m pu in. i dac mi-e permis. era într-adev r agreabil . înghi indu. ce zici? La care tu: ÄHo. în rarele sau scurt ele momente de imobilitate... însp imânt tor de numeroase. ² Ce taci... tu nu tii s fii galant cu o cuconi nostim pe care o scoli la miezul nop ii?. oricum. în dauna ei. eu i-a a nu mai pot dormi. insisten . dar nu. cu o sticl de ampanie în mân (ce fu introdus în frigider i o alta. sub ire. nobil. ce naiba.i faci griji cu leu. se instala în primul fotoliu întâlnit (acela i de la întoarcerea din excursia Râ novului) i. creme. galant. spune-mi mai bine. irupse Minda. c sunte i singur . nu-nu. hi!" i uite -a a. s -i ar i ce cult e ti. nu te apuci s . ² Minciuni.. vulgar .. poftim?!" Sau altfel: ÄStimat doamn . indiferent de ce spunea ea.i strânsese Älanguros" pleoapele. sau draga mea. crezi c îndr zne te derbedeul s sune la ora asta mic la o femeie atât de fin ?! N -ai s ghice ti niciodat . ca prin 40 minune. i.Peste dou zeci de minute. sclipeau uneori cu inteligen . mâinile gr su e... nefardat .. creioane dermatografe. nu tiu ce-am c utat acolo! E de fapt ultima oar c . trebuiau s -i deformeze tr s turile. singura scuz a telefonului meu. ce harnic i ce nobil! Un b rbat nobil nu d telefoane la miezul nop ii amantelor altora.. involuntar . se treze te o lady din somn. fu a ezat pe o tav ). am dormit toat dup masa. ca un copila . nu prea strident. fa a ei. te ocupi pu in de ea. atât de Ävesel".. aproape grav. Doc! î i pierzi sângele rece. când tr s turile ei. ho-ho-ho. pe varianta asta. în fa a noastr nu trebuie s te închei la hain ! Apreciaz acest lucru! Dealtfel. repede.i dai ifose. la aceast or . cu degetele scurte. în condi ii optime. ho. m bursucule. ochii ei mari. fii atent: ÄConi dulce. în orice caz. duduit . de dincolo: ÄNici una..i uguiase buzele. nici alta. .. oricum. surâdea mereu.. de nemi care..".. în mâna sa dreapt . hi. întreab -m ceva dr gu . te pomene ti c ai sunat înainte la Tanti aia. dar scuza mea e c ". a chipului ei. dar el nu d aten ie. i nu i -a r spuns? De dincolo se auzi un râs u urel. la dou pe noaptea trecute! M rog. i se p rea c începe s se Äobi nuiasc " cu ea. contrezi tu. ho. ineau igara cu elegan . Minda o privi cu o abia ascuns satisfac ie i spaim în primele minute. frazele ei." ha. îl inunda ceva comic i însp imânt tor. astfel. E vina me a.. sau. i solzii spaimei i se lipeau de trup. o masc f r leg tur cu vocea dind r tul ei.. ciupit de v rsat.. ² Marca Äcinci stele"! f cu ea cu o voce care indica c . cu Ludmila! . 39 ² Hai-hai. ² Bah. masca. încercând s înghit . dac era a a.. i tanti Miu a î i face o cafea pe cinste i uet m mai departe. noi te cunoa tem prea bine.. u urel ca o sonerie cu clopotul înf urat într -o batist . Ciocnir . proiec ia lui amabil asupra chipului ei deforma. pl cerea lui e s p l vr geasc . ÄStimat duduit . nu-i a a. i aici bagi text tare. v-am format num rul cu o întrebare pe buze. ha... Mia era într -un capot vi iniu.... fals. amestecat cu o veselie joas . mai bine a a. te-ai bosumflat... Capitolul X t/ ² Ghici cu cine am vorbit adineauri la telefon? ² Când adineauri? ² Adineauri. un Älong size. toat chestia cu Tanti e inventat . el zâmbea reflex. de la distan . Minda zâmbea.. a a. care Ätreceau" prin ea. acum. Minda intra în apartamentul Miei Fabian. f r s se mai poat st pâni. i cump r o ampanie. Doc! leu era i el de stul de nedumerit i. aproape nostalgic. rotunzi. O gur perfect str in ..² Ce marc de coniac? brav el. p ân nu.. o ventricolare încânt toare dup primele minute de uimire. cu un ervet al turi. nu trebuie s . destins . gura ei p stra un perpetuu zâmbet ters. Vrei? Hai.i spun eu: cu puicu a inimii tale.. domnule: într -o pic tur de Guerlaine!" Tare. ce ciudat.i din nou saliva. o inexplicabil mânc rime îi cuprindea palmele. i Minda o privi de câteva ori cu o anume. chipul ei.. îns . Äindiferent " frazelor pe care le emitea. sper c nu v -am trezit dintr-un vis nostim.... A. o fric obscur . întoarse înapoi.. Iat-o: cum dormi i. Alearg . pentru mine." ÄCum s nu. ² Cu totul în treac t. mi -ar fi foarte dezagreabil s v fi deranjat cu telefonul meu tocmai într-un moment în care. rece. dimpotriv . Mai e i ciupit de v rsat. Alb .. ori ceea ce spunea ea.. marca desert. cu un eroism confuz. în momentele de relaxare. nu s -mi spargi urechile cu. i astfel farmecul ei. în timp ce erai pe drum. rujuri. Doc. ce spune i.

o incomodeaz . undeva. stimabile. ² A. e un lucru deschis. ea. zâmbind crispat.. o vag exaltare îi cur ise fa a. de parc murise el însu i! ² i ce-a i p l vr git adineaori. de i. întinerise subit. dup cum vezi. s tii. privind undeva în sus. B ur .. cât se poate de normal . iar el. pentru c rela iile voastre nu m intereseaz . î i mi c u or capul i mali ia îi s ri Äla loc". miraculos.. mi se pare c a i fost ceva între ei. eu m plac mai mult boit ! Dealtfel. dac asta conteaz cu ceva. a câ tigat nu tiu câte concursuri în str in tate.. sunt i alte interese aici în joc. deodat . alea atât de rare! Noi. ca i cum. Rollex. pe jum tate ters. disp ruse expresia ei curent . în col ul acela pe care ea îl fixa. mult vreme a umblat ca un câine b tut.. pe fa . P p il . la teatru cu prietenele. c am stat un minut cu ea! Am rugat -o s m invite într-o zi la ea acas .. Fa a Miei Fabian era radioas . i mi-a promis. ca tears de un burete invizibil. cam evaziv!. s tii. ha. i ea izbucni în râsetele ei mici. în concediu cu sora i cumnatul. Cum ai reu it tu. numai la un semn al ei.² Ludmila?!. ai observat? A a ar t eu sculat din somn. Apoi.. cred c n-o interesa! Dar ce instinct are... cu o anume înv luitoare condescenden . prelungindu. pe o hârtie. ce b rba i colosali s-au învârtit în jurul ei i ei nu i -a tremurat o sprâncean .. de i eu sunt. dup minute. i în dreapta. du-te la laborator.i starea aceea pe care ea i-o produsese.i spune nimic. ² îmi pare r u. dispre uitoare. h ! Mi-a ras un coup de fii! Bine... obscur .. i via a ei de femeie e ca o oglind cu o singur fa din cel mai bun cristal. când o v d. întoarse capul încet spre Minda. d uneaz adic rela iilor mele cu ea. f cu ea. fleacuri. nu i-am spus? Pisofagul. f r repro uri.. e ti mai. pentru c . celui cu care sta de vorb . de mai bine de un an. i sunt ceva ani! i nu numai eu m r scr c rez în fa a ei. am vorbit i cu. distins .. vorbind despre Äprietena" ei. la cel mai m runt gest al ei. cu o r ceal inuman .. madam! ² Ce vorbe ti. italian . dispari pentru mine. un arhitect.. numele nu . în orice caz Ludmila l-a l sat cum arunci o m nu .. ² Bine. vreau s zic.. de pild . la budism. har Domnului. pentru ea. num rul meu de telefon. f r sup rare. întrerupându-l. placid-zeflemitoare. cu regularitate.. ochii îi scânteiau. trebuie. ce faci mutra asta? Ce spui ce intui ie au femeile! A sim it c obolanul bate str zile dup o mp nic i. pentru c . ceva ce alt femeie nici nu bag de seam . de -un an împreun . mi se pare.i scrumul. încât eu am fost. hot rât. c ruia îi st tea jum tate de Bucure ti la picioare. toate femeile cu oarecare bun-sim care au cunoscut-o au r mas uluite. sunt sigur c nu sunt indiscret .. Doc.. când Ludmila are ceva cu cineva. ea e un templu. cum a fi eu.. Ludmila are o intui ie!. cu aten ie. revoltat oarecum. mai. E cea mai fantastic femeie pe care o suport acest continent. scuturându. ha. noi tim cu adev rat care sunt marile femei. dar. în sfâr it. la ea. i mult lume. sunte i.... dac -mi. vreau s zic. vino de la laborator. i dureaz . ² Rollex? sta e un nume furat! ... dumneata. vreau s te previn prietene te. i care s-a învârtit dup Ludmila ta ca un dement. incomod . merit . tenis-man. mi se pare mereu c l-a 42 43 pierdut.. cu vioiciune. comprehensiv . ce fuma placid în fotoliul s u i îl privi cu o c ldur nea teptat (doctorul tres ri aproape). E ti frumoas . într -un fel. de parc ea murise. o anume nelini te. ha! Ludmila nu e din sexul nostru. o familie foarte sclifosit . a trece la islamism... i asta de când o tiu. nu voi. dup un timp... un individ superb. în somn cu p rin ii! Era mai ales unul. c i eu iu. nici n-am îndr znit s-o întreb de ce m sunase la ora asta i de ce m sun în general.. superioare: domnul Geiger m prefer a a! ² Cine e Geiger sta? ² Ce. dac . ² Doi ani i jum tate! ² Fantastic! De-ai ti. în clipa când voi sim i c prietenia noastr ugubea . ² M garule! i-altfel nu sunt distins ?! ² Nu! f cu el. v d. mi se pare c i eu. mai ales la un zeu ca el. e fantastic. în orice caz ceva m runt.. în clipa aceea. o în elegere afectuoas . care nu m sun cu anii.. cult. mai. unde intr foarte pu in lume. mai ales c s racu b iat. uluitor.. a lucrat câ iva ani pentru o firm mare.. nu i-am spus c vii.. chipul Ludmilei care atârna înc . pentru ea. eu iu la ea ca la. care alerga i cu coada în vânt dup te miri ce pipi . leit Sacha Distel.... ² Ar i bine azi. nu tiu ce a f cut Sergiu sta.. nefardat ... f cu Minda. de obicei eu sunt solicitanta. numai s . unul Sergiu Papadimitriu... la lesbianism.. o fost coleg de-a noastr i. mali ia aceea din expresie care putea da. pempant i armant .. frumoas . via a ei. Apoi t cu.. Am fost fericit c m-a sunat. Chipul ei Äs rise la loc". ha. ² Ia spune! f cu Fabian. prelung.. amintirea scurtei convorbiri telefonice de adineaori. v reun an nu i-a revenit în sim iri. ² Ei da... s-o ag i pe femeia asta? E ceva absolut de necrezut. mi cându -se în fotoliu. s -i scriu. a mea cu tine.. ha. spuse el. ha! ² îmi placi mai mult a a. ironia aceea din tr s turi care o îmb trânea oarecum.

R mas singur. ha! ² Tocmai! S nu uit m c tu e ti i un om foarte ocupat! Când s mai fii tu i depravat! ² Dar eu nu vreau s ajung un depravat. ² . mie nu prea mi se întâmpl s -mi fie mil . A a de repede? E a doua oar c -mi faci o declara ie ast -sear .. ² Haide. pe panta asta decât s fac pe cet eanul revoltat. mai ales de indivizi ca tine. nu. ² S bem! spuse Minda. c sc înc o dat .. bineîn eles. arm sarul i subreta. ² Cum vrei. duduc ! ² Ca din c lindar. acuma tii cine e Geiger! î i atrag aten ia c -i un individ periculos.. dar el.. nu-i a a? Te-am revoltat. se r zgândi. nu l-ar mai fi f cut niciodat . taurul i.. foarte bine ap ra i . ² i-apoi.. halul în care a . Depuse paharul neatins înapoi pe mas . ² S bem! spuse gazda.. amantul en titre al doamnei Volum-nia de Fabian!.. chiar a a e: are deplin încredere în doamna sim urilor sale! i ea îl privi calm . mie-mi st bine! ² i mie îmi st destul de bine. împreun . taurul.. eu sunt i foarte ocupat.. cu în elegere. i ce mai era? ² Marcu cu leul. ridicând paharul. câinele. dac ar ti c e ti aici. îl ridic i îl duse la gur .. dar nu vrei s stai ca lumea în fotoliul t u larg? Nu -mi place când cineva îmi respir în fa . ie i din înc pere... ha-ha! ² Râzi fals! Pentru depravare î i trebuie talent. Cum era la cei patru evangheli ti? Leul. Doc. dac l -ar fi premeditat.. parc are anumite drepturi. ai un haz colosal! Micu ul Kronprinz pe care lumea nu-l în elege. violent vopsite în ro u.. ² Dar ce. dar.iar m-ai tutuit! î i pierzi stilul. foarte penetran i. f pe cet eanul revoltat. Mia Fabian nu se mi c . nu. ca s . ² Altfel? întreb Minda i se aplec din nou. ² Mai e o sticl ! 45 ² i de ce rânje ti când spui asta? Nu mai e nici o sticl . n -are importan . înainte de a bea.. te por i ca un om beat. doctore! Eu te tutuiesc sau nu. a ezând paharul pe mas i prinzând-o de mân . asta m distreaz grozav! Ia explic -mi tu mie.. Minda râdea îns . necugetat. ² Bineîn eles.?! Hai. nu?! ² Tu? De când îmi spui tu. ² Ia te uit ! De unde tii astea? în sfâr it. ha. nu?! 46 ² Nu. B ur .. care e ti atât de Ceremonios. dar un om beat trebuie s aib r bdare ca s ajung beat! Asta e ceva î n care nu te po i preface! Cel pu in tu. rec zând în fotoliu. ha! E ti indignat.. de i nu e ti beat! ² Un om beat. o clip ! i Mia Fabian. sau cineva din el. mi -e fric c nu prea e ti dotat în direc ia asta! ² î i fac mil . tia. mic . t . pentru c . unicul muritor care poate s-o amu ine atunci când. sta e ultimul lui nume. ha. eu vreau s m depravez cu tine. ce-ar zice? spuse Minda.. nu m l sa s observ cum trece timpul în gol. Matei cu îngerul. Când faci pe botosul. spuse gazda lui. avantajele sale. duduit ! ² Da?. Luca cu taurul i Ioan cu vulturul. îl f cuse spontan.i fa a de cea a gazdei sale.. de parc abia în clipa aceea ar fi devenit con tient de ceea ce f cea. nu uita... Minda c sc . tu nu m tutuie ti?! ² Ei vezi. Dac tiam c e ti atât de întreprinz tor. afirm Minda cu naivitate.. se retr sese încet. ² N-ar zice nimic. de când m tutuie ti. f cu ea cu un gest de regin . spuse Minda.. spune-mi ceva..Altfel m ridic i m duc s m culc i te las s termini singur sticla. Cineva din el întinsese bra ul lui i mâna sa se a ezase deasupra mâinii celeilalte i. cu seriozitate... de sclifosit! P cat.. î i scutur umerii . amuz -m .. stupid! Altfel. desprinzându. ² Ei bine. Iart -m .. totu i. care îl sperie pe el însu i.. aplecându-se în fa .i sugera pre ioasa idee cu ampania! Telefonul î i are. aproape amuzat .. îl privi cu aten ie.. Doc. spre u urarea lui. cu un zâmbet gra ios. a lui. obosit.i ascund contrarierea. iar domni oarele nu-i ofer fecioria lor în schimbul unei priviri! Cât ingratitudine! ² Cum vorbe ti.. i tu.. dup ce Fabian î i trase mâna la gestul acela al lui.. tocmai începusem s m obi nuiesc cu aerele tale. Doc. crezi c merge a a?. întinse apoi mâna spre paharul pe jum tate plin cu lichidul verzui.. gr su .. privi de câteva ori la stânga i la dreapta. brusc înveselit . ha. vulturul. la ora asta. Doc. pe care pant alunec. Singurul care are acces la gra iile ei num rate. ² A prefera s alunec cu tine.. cu temeri tatea unui adolescent. nu ai adus decât una! ² P i una dai tu. ha. m gândeam de dou ori înainte de a. cu unghiile oribil.. i-apoi are deplin încredere în mine! Ce râzi.. cu expresiile mele deocheate. Doc? Tu.. apropiindu. cu un oftat de u urare. sus-numita milady are amabilitatea s .. n-ar zice nimic pentru motivul c e un om foarte t cut.44 ² Se poate. de ce.i cu un gest simplu mâna. Ulti mul titlu al domnului Gelu Babe . cet enii nu-l aclam cu entuziasm când se a az pe closet. în ciuda dramelor lor adânc. mâna aceea str in . cu aten ie.

în fa . v zând c ea întârzie s r spund . întins pe sp tarul fotoliului. ha. afundându . doctorul contempl . gânditoare. foarte. Mai bine mi -ai spune ni te bancuri! ² Bancuri? Las bancurile!. dac te-a cere în c s torie?! ² Eu? repet inutil. cu veselie for at . cu vremea! ² Cu anotimpul! râse gros Minda. aplecându -se pu in. i-a r spunde c . dar ai s m crezi cu timpul. ha. cu unghia degetului mare lat . Te joci cu mine. Se a ez apoi în fotoliul ei i î i aprinse o igar . Dar ie? ² Bineîn eles.. în primul rând a zic e c e o glum proast i. le agrava cu un tu negru. spuse. Ea î i b u restul din pahar. ² Bravo. eficient . ² Cum vrei! d du din umeri. Minda reveni i el în fotoliul lui. insist Minda. f r s o priveasc . scrumul. apoi f cu un pas i o prinse în bra e.. plictisit.. Fabian. cu aten ie. i golindu-l încet. Nici nu m gândesc! Dimpotriv . era vorba s -mi faci ceva?.. în fotoliul s u. de încordare. pe care. negre..i fa a în ceafa ei cald . dac vrei! Ai s m crezi cu anotimpul! Dealtfel. continu ea lini tit . în al doilea rând. ² Perfect! înseamn c totul e în ordine! ² în cea mai bun dintre lumile posibile! spuse Minda. al femeilor. un râs care trezi un zâmbet surprinz tor de fin pe fa a ei. în mod obi nuit.. S rut mânu i ele! ² Voiai s bem dou sticle i nu e ti în stare s gole ti una.. i cu fa a mereu crispat de zâmbet. nu-s decât conferen iar! ² M rog. haide-haide... comoditatea fotoliului s u. cu o expresie stupid pe fa . îl g sesc foarte autentic. tu vrei s te culci cu mine.. deschise sticla. abia sim it.. în b taie de joc! ² Ha. Ascult . Ce-ai zice dac . Geiger e mult mai indicat pentru treaba asta. privindu-l cu o bonomie afectuoas . aprinzându. prin fa a celor câtorva gravuri.... eu. care se afla în picioare lâng u . A doua oar .. . prin înc pere. Când gazda reveni în camer . un gest tipic al s u. apoi se ridic i reveni cu a doua sticl de ampanie. de-o c s torie cu tine. î i turti igara în scrumiera din fa . spuse ea cu o anume voio ie. nu cred c -mi faci ochi dulci! ² Nuuu? Dar ce anume î i fac. ridicând degetul ar t tor. de ce n-o suni pe Ludmila. Noroc! 47 ² Noroc! f cu Minda cu un început de veselie.. ca un 48 49 automat. l sându-se din nou. neasemuita ta prieten i idolul vostru. cum îi spunea. ² Deschide-o. de c s torie? ² Nu.. doctore! ² Haida. c sunt aici i ca. ridicându. ² S bem! spuse Fabian. de la curs. ² S m culc cu dumneata? întreb Minda. Or.. descriind un cerc larg. acoperit cu oj groas . î i fac ochi dulci?! ² S -i dau telefon Ludmilei? spuse Fabian.i încet sprâncenele ei sub iri. ² Bineîn eles! De ce s nu m joc cu tine?. de parc l-ar fi amuzat moliciunea. l sându-se pe spate cu veselie. nehot rât. u urat. undeva pe un peron pustiu de gar .. e ti o fat bun ! i Minda se aplec i îi s rut mâna. c m onoreaz cererea ta.. Mia Fabian ridic privirea i îl fix . peste um r. nu s te însori cu mine. tii c i eu m joc cu... gros. gr su .. De ce? în primul rând c n-a îndr zni s-o trezesc la ora asta. într-o or de noapte. ce era înc plin. mâna ei gr su . numai c . sincer. aburit . ag ate pe perete. pl cut mirositoare.. eu n -am chef de a a ceva! ² De ce. cu degetele scurte.. apoi zâmbi. pe sp tar. te asigur!. mine! . indiferent . ca s -i spui. cum se zice. o secund ... râse Minda. de parc s-ar fi aflat pe strad . conferen iarule! ² Vezi. atunci repet: voiai s bei dou sticle i nu e ti în stare s gole ti una. i s bem în onoarea glumei tale de prost-gust! Z u! Mi-a f cut pl cere chiar i-a a. ² Acum nu m crezi. ² Nu prea. scuturând. pro fesore! ² înc nu sunt profesor... asta sun a Dostoievski! Marmeladovisme! ² î i place Dostoievski? întreb ea cu ingenuitate. apoi se ridic din fotoliu. i în al doilea rând?.. vorbind cu o grosol nie stângace. s -i raportezi c . lini tit . de! spuse Minda. Ea începu s râd încet. pe la spate.. de pe m su . neviolent . Minda... puicu dulce?! Mia Fabian îl privi cu sincer uimire: ² Ce s -mi faci? Nimic! Ce. ² Cu anotimpul. ea ridic din umeri.. ² .. ÄAu!" gemu Fabian i se strâmb ca atunci când nu-i intrau cizmuli ele în picior i se desprinse de cel care o îmbr i a cu o mi care scurt . cu aten ie. acum a ie it mai bine. privindu-l mereu.. mâna pe care ea i -o l s acum.. de parc el i -ar fi cerut sfatul asupra culorii cravatei sale: ² în al doilea rând. privindu-l f r expresie. ² Ha. Minda... prinse în rame sub iri. ² Ei. î i vârî mâinile în buzunarele pantalonilor i trecu..ca cineva c ruia i se face brusc frig.i o nou igar .. Mia Fabian.. i apoi. Ce s zic?.. asta e bun . ridicând paharul ei. întoarse capul i o privi.. cu o anume grosol nie.

Doctore.. mi-ar ap rea de atr g tor acest lucru. ce dracu.. spuse ea cu aceea i r ceal calm . i el se aplec . aprinzându. ei. dezvelindu-i întreg um rul drept (el se afla în stânga fotoliului ei). de parc ar fi vrut s imite un om beat. i v zând c el râde lini tit.. vrei s .. spuse Minda.. continu ea. ce dracu. sau. îmi face onoare.. nu vezi c m plictise ti?.. privind -o interogativ.... ce.. Doc. ca de-o fars reu it . altfel.. stângace. cu o lumini în ochi: ² Nu glumesc. Las -m . începu Minda. întredeschise gura de parc 51 ar fi vrut s ca te. parc .. rotund. pe gât.... ² Ce s spun? Acela i lucru. de gura ei. cum vorbe ti despre timp: Care cerere?. domnule. tr gând cu din ii. de m tasea . apoi. asta-i. trase de furoul de nylon i începu s o mu te. se ridic în picioare.. Au!. ha. mi se pare... Minda î ns . înciudat. foarte satisf cut de sine. s tii!.. haide.. cu un gest aproape b rb tesc. doctore! ² Dar bine.. î i î nchise nasturele la hain i.. i acum.. începi s devii agasant! Gata.ei nu!. ahtiat cum sunt eu.. în timp ce ea continuase s spun ceva.. p i adineauri nu i-am f cut o cerere în c s torie? Ascult . n-am chef! E bine?! Dealtfel.. deasupra unui fals c min.. aplecându-se pu in. Au! Doctore.în pace. bravo! Foarte bine! Ai fost foarte solemn! M înnebunesc dup b rba ii solemni! S bem. doctore.. scuturându-se încet.. spre perete. Doctore!!!. pe spate.. Doctore!!. stai.. dumneata. când s-a f cut?!. c încep s casc! Ia uite. nu-i a a.. ei haide. au.. fandoseli de astea... doctorul se l s îns cu toat greutatea asupra ei ca într-un fel de be ie. duioas . face i -mi onoarea i acorda i-mi mâna dumneavoastr ! ² Ha.. tu i... mereu în picioare. a a. pe ceaf .. haide. zâmbitor... ² Ei. iei cam u or. i l sându -se greu.. copil re te.. adineauri m-ai întrebat ce-ar fi dac .. puternice.i vine s crezi c nu m intereseaz un mariaj cu tine?! Te crezi o partid gras i i se pare caraghios ca o femeie ca mine. s o s rute din nou.. doctore! Doctore! n-auzi când. ce-arfi! ² Aha! Da... Au!!. calm..i scrumul. S tii c nu -mi arde de. îi dezveli cel lalt um r. i. la prima vedere.ce naiba.. de a o ridica... Doctore!!!!. bâlbâindu-se u or.. ei. începe s m . b d ranule.... cu mâna întins .. întorcându. Ea îl privi.. i c . nu vezi c nu vreau.. Ea îl respinsese. sim indu-i opozi ia net i for a nea teptat a bra elor ei gr su e. ea î i ixase i î i acoperi. relaxat.. cu ironie. n-am nici un chef de. bla-bla..urlu! î i sparg capul cu ceva! Pleac imediat!.. înc p ânat. gr su .i paharul peste cap (dup ce îl umpluse mai înainte).. o femeie ca mine nu trebuie s o ceri de nevast dac vrei s te culci cu ea. cu un m runt oftat de u urare. din sticla a doua. se terse cu palma la gur i spuse... spuse el... te rog. i ea îl privi din nou cu acea aten ie u or distrat . am râs destul pe tema asta! Schimb discul. ² Foarte bine! punct ea. indecis. ai dreptate! Ei bine.. ² Atunci?. extrem de bine dispus . Apoi se a ez . Doctore.. de parc ar fi dus la bun sfâr it o treab dificil . toat aceast . ad ug : ² Tot nu.. apoi se aplecase spre ea. mâneca 50 lung a capotului mi cându-se i dezgolindu-i încheietura gr su . i um rul stâng i se aplec în fa . tovar . uite ce e. cum f cuse înc în dou rânduri înainte. în timp ce Fabian abia î i începuse fraza. cu mi c ri pu ine. importan i i cu. îmi rupi mâinile. e unu i jum tate. întinzând mâna dup paharul pe trei sferturi plin. î i spun... mi se pare c . scol vecinii. se uitase în stânga.. Au. fir -ar s fie... Au.. s . Se potrive te: nici eu nu inten ionez! ² Atunci?..... car -te imediat.. cum suntem toate dup ipi ca tine.. Doctore!!!. Au!!!. Minda se ridicase încet. Doc.. tr gând primul fum. ² Noroc! ² S rut mâinile! El se l s pe spate.i fa a de la ceasul atârnat pe perete.. î i afund fa a în ceafa ei.. moale. ² Ei. . cum ea î i trase capotul la loc. la r d cina p rului.. spuse: Stimat duduie. cererii mele în c s torie. renun la prima sa inten ie. i... ² Nu-mi amintesc.. ² Adic ?! se înc p âna el. bravo. pe um rul ca o bil juc u . Fabian ridic plictisit din umeri: ² Adic ... vrând s scape de el.. i-am mai spus c nu inten ionez s . sec.. î i apropiase fa a de a ei.. dându.. scuturându. nu pot s m vait c în noaptea asta n-am fost cerut de nevast ! Noroc! ² Noroc! spuse Minda. s rutând-o pe umeri. vizibil. i b ur .... zâmbindu-i rece. Insist asupra. cu aceea i brutalitate indecis ... f r s se fereasc . lini tit. ce spui?! Ea îl privi pu in uimit .doctorul le umplu din nou. nu vreau s m culc cu. ad ug ea repede. mirosind u or a lanolin . ce dracu.. cu un fel de l comie... ha. o luase de dup umeri cu un gest violent i stângaci i încercase s o ridice de pe fotoliu. trase de gulerul îngust al capotului. Ei. . f r zgomot. doctore. Du -te dracului i. decise... domnule.. ² Atunci?!. i începu s o s rute i s o mu te de mu chii spatelui. ce-i asta. ² Da?!.. oricât. se rezemase cu o mân de bra ul fotoliului ei.i o igar ..

masiv. pe covor. ezit . avea chef de lume în jurul s u. nu s vie autobuzul. pulpele ei fusoidale. i în clipa aceea Fabian s ri în picioare i alerg . i din ii i se auzeau cum scrâ neau de furie i satisfac ie. f cându-se ghem. în rafturi. pe care îl apuc . protestând cu tot mai mult vehemen . întreaga ei ur . se opri la u a blocului ca s . se întoarse (spre surpriza ei. dup mai bine de zece minute. în dou fâ ii. de parc uitase ceva. apoi fu izbit fulger tor de o senza ie de sil i u urare: el încremenise a a cum se afla. se r suci încet eliberându-i torsul i. în clipa când. materia lui lipicioas . continu s -l in la distan înc câteva secunde. ie ind din înc pere. sângerânde. coborând pe bulevardul Magheru. cu o mân împingându-l f r folos. ca mâinile ei scurte s -l ajung . i. nu mai vorbea. i î i sim i propriii mu chi întinzân -du-se. Mâna sa stâng îi desp r i pulpele. nepl cut ). dar când se apropie. în urma loviturilor ei puternice. în curând. chilo ii de-a lungul picioarelor. copil re te. prin furoul ei transparent. îi desf cu picio arele. în sta ia de benzin . Ajunse în sta ia de vis-â-vis de ÄAro". o dezarma i. cleioas . ap rându. în sus ² gestul 53 î i pierduse pe jum tate din for . de parc ar fi vrut s le cumpere. dizgra ioase. peste obraji i peste piept. i. sprijinindu -se cu mâna de covor. furia i se rev rsa din ochi. se încorda toat . n-o mai mu ca de umeri.într -un fel. dintr -o pricin obscur . electric. ea îi auzi gâfâitul de satisfac ie ² respira ia ei se opri o clip lung . ci ca s se adune. chiop tând. cu mi c ri repezi. ca o piatr . îl prinse cu stânga de p r. li se amestecau picioarele. Fabian începu s oboseasc . Minda a tept în sta ie. El îi rupse halatul. i doctorul. de parc le inase ² apoi el o izbi înc o dat . la Fabian. în rostogolirea înceat . a luptei. Se aplec . i se dep rta. ea reu i. incon tient. i acum trotuarele sclipeau. moi. peste fa . pe care nu încerc s i-o analizeze.i aprind o igar . i î i inea capul ferit într -o parte.i reflex. alunec în jos. i cum ea. i cu cealalt îl lovi. 52 sudoarea începu s le sclipeasc la tâmple. ce se f cur de o el i care î i l saser deja câteva urme pe partea dreapt a fe ei i gâtului doctorului. apoi. dou femei. Gâfâiau amândoi. în afar de cei care treceau pe acolo. ale unghiilor. cu o singur mi care. prin vârfurile degetelor. cu cealalt .T. ca o mors uria s ltând pe uscat. peste fa . i când ajunse {se afla în Pia a Roman ) i avu noroc s g seasc dou ma ini (cu oferii nev zu i. u or leg nat i se surprinse la un moment dat fluierând încet. alta în jur de . cum el era atent. sclipi. u a de la intrare trântindu-se. trase i r sturn o veieuz mare. când îl sim i c se r su ce te i se urc pe ea. apoi el se n rui încet.^ Fabian î i recap t rapid. înf urându-se reflex în zdren ele capotului ei. ca un animal învins. se l s s cad peste i lâng ea. dar îl inu înc . n-o mai s ruta. cu p rul zburlit. pielea fe ei lui începu s sângereze i ea îi sim i sângele. Mergea nu prea repede. cu mâna. rotunde ca ni te perne. sigur. Äimprevizibili". una în jur de cincizeci. dintr -o dat sfâr it. Ea avu o revenire subit a energiei. cu geanta cu bani lâng el. î i îndrept gâtul. doctorul încerc s -i deschid halatul. greoi. aproape instantaneu. parcat pe o str du în apropiere. sânii ei mari. tanchistul dormea cu 54 capul pe mas .B. nu se sim ea gr bit. Minda. pe vine. sau poate c nu era decât crisparea efortului pe care îl f cea.capotului. în clipa aceea el o lovi cu sete. i el î i îngropa gura i fa a în ei. încercând s ajung la o sta ie a ma inilor de noapte. vigoarea i ura i îi r spunse la lovituri. împingând cu trupurile lor fotoliul masiv ce alunec într-o parte. pe care ea îns i nu i-o b nuise. nesigur . pe b rbie. pietrifica i. i. ca un odgon care se rupe. Cât timp fusese sus. Minda coborî în strad . apoi. sau vederea sângelui. R maser înc câteva secunde nemi ca i. Minda sim i broboane reci aglomerându-se în jurul gurii. plouase. icnind în râs. aprins al c rei fir traversa înc perea. Apoi. preocupat. încet. ciudat. cu stânga o cuprinse de old i cu dreapta îi trase. s cad din fotoliu. era deja o mi care epuizat . nu era gr bit. zgâriat de un nasture al lui. paralele. câteva zgârieturi adânci. începu s -o dezbrace. observ c fiecare dormea pe canapeaua ma inii sale). auzi un oftat de u urare. gr su . o dat . se zvârcoli cu putere. i Fabian. întin i amândoi lâng piciorul unic. o dat cu în ceputul oboselii de a-l lovi. arunc chibritul i î i continu drumul. el gemu. o ghear metalic prin care se scurgea. Peste câteva minute auzi. din baie. p lmuindu l. îl trase cu amândou mâinile de p r. încercând s -l loveasc în fa cu piciorul stâng. dezgolindu-i repede partea superioar a trupului. cabrându-se. se mi cau nelini tit. lumea. cu un fel de rictus batjocoritor pe fa . undeva. furi ându-se de sub masa trupului s u. trebuia s fac de fiecare dat un dureros efort de flexiune. întârzia i ai restaurantelor. înconjurat ca într-o reclam de bidoanele de uleiuri. ochiul drept. Ea ip de spaim i oroare. pe buza superioar . dar nu g si pe nimeni acolo. se oprir . încercând inutil s se aebaraseze de el. în astfel de sta ii se adun de obicei lume. dup câteva smucituri puternice i impreca ii gâfâite. Trecu pe lâng ma ina sa. furioas . neobosit . care se Äretrage" i al ii. luminat . care îi p ta palma.într-adev r. carnea ei alb . de lemn al mesei. personalul I. împiedi când-o pe Fabian s se desprind i s se ridice. chiar lâng col . dure. dar b use prea mult ca s se a eze la vola n. culcat pe spate. aproape în aceea i clip . pârâind. s -i scoat chilo ii. cu dureri la fiecare pas. târând-o. de gât. cu o violen uria . Se îndrept ma inal spre o sta ie de taxiuri. ca cineva care i-a dus la bun sfâr it o treab grea. Dealtfel. cu o duritate metalic încât ea url . încet. Era ora dou i cinci. cu palma celeilalte mâini inându -se. înfrico at ² Minda îns era greu. de-a lungul pulpelor surprinz tor de groase. i. se învârti de câteva ori în jurul vehiculelor. p tându-l de saliv . sub t blia mesei. peste zgomotul robinetului.

unde am auzit c se afl o colec ie foa rte interesant de monede. mergând cu pasul s u u or leg nat (de parc î i ironiza propriul s u mers. pentru c . dar acest lucru nu îl incomod prea mult. te-i pune pe carte. al tat lui s u i al celui din Avrig (în clipa aceea. Minda nu avea nimic pe cap.. i -o spus tare bine acela! De!. foarte bine îmbr cat. ca o elegant . de la osea. pe când a a. buim cit. c nu îi p sa prea mult. st ând în spatele doctorului." Iar la ie ire. râdea de prostul de repetent care tocmai cobora. a câta oar . ÄTe v d eu i pe tine! i se adres el în gând celui din spatele s u. o fi împrumutat -o de la un prieten!" i se gândi. pentru c dac l-ar fi avut. nimeni. Sâcâitor era c acest tip de repro uri i le mai f cuse.i aduci aminte de frazele de acum cinci ani i doi ani i de sc zuta... îi ap ru pe buze. i astfel de situa ii exist . ironic." Sosi ma ina. într-adev r. dar. amuzat. ce po i s faci cu un prost decât s râzi de el. Minda a tept s mai vin lume. în propriii s i ochi. f r de. frumoas .. valvârtej. frumos îi înv a harnic i vei aduce bucurie p rin ilor care te-or crescut i i-or dat bani s vii la colile astea înalte! Nu te ine de haimanalâcuri. cu degetul ar t tor. Momente de stupoare. coborând bulevardul. Nu avea chef s fie singur. naivul. i -o spus acela foarte frumos! (ÄAcela" era Laz r) Tare frumos i-o spus acela. prin fa a bisericii Stavropoleos. sub tot felul de pretexte. unul din acele obiecte care sunt întrebuin ate rar i nu par indispensabile. probabil ceva rubedenii.. i asta numai pentru c treceam de dou ori pe zi pe lâng muzeu. cu o jum tate de an înainte." Ä. Apoi r mase locului i privi silueta de piatr . apuc -te de carte i fii cuminte i-apoi!. mergând mai departe. cu umerii epeni. care parc voia s distrag aten ia general de la valijoar sa suspect . necru tor. ceva total incomod. mai sosi. care st tea eap n. cu elegant înclinare. unde î i inea bascul. Laz r. oprin-du-se în fa a vitrinelor luminate. în cazul unui astfel de domn singuratic. Heliade. insul acela atât de eap n. împleticindu-se. greu.. gândi. printre care se z rea i . îi spuse: ÄDe. lui însu i. c exist o serie de indivizi care amân mereu. i cu bra ul drept. cu autoironie.. în buzunarul lodenului s u vechi. care. uneori trecând i strada când i se p rea c dincolo e ceva demn de v zut. bascul i-ar fi prins bine. dac se cunosc bine. de piatr . pe culoarele clinicii i ale institutului). evident. i de diamante?!" ÄDa. ca un semn al destinului. penibila ta for de imagina ie. din Rouen. i un zâmbet sub ire. Peste un timp. l-a fi v zut de dou ori. un b rbat. Fumând. gândi amuzat Minda. îi spune colarului. doctorul. gândindu-se la în elepciunea i umorul blând. e avutul poporului. u or înclinat . i atunci. care se pare. mustrare. odat . s Äpicure". el trebuia s . inventarele trebuie s se ie lan i s fie f cute cu toat r bdarea. gulerul i se va înmuia de sudoare. împreun cu pa optistul. neobservat. continu fraza. a a c porni mai departe. la un examen mai atent. cu un început de afectuozitate ironic . sc rile din col ul Universit ii. cum era cel din sta ie. de copil ros de neglijent!" etc). de felul nenorocit în care te repe i mereu! Vei tr i a a-numita «panic voiajer ». pentru c cei doi so i. ÄO disperare între dou c l torii!" gândi Minda. ai dreptate. sau cu un an i jum tate sau cu cinci i ap rea i enervarea celui care se repet . tu.. o valijoar de voiaj.. i vei alerga de colo-colo.treizeci. tr gând mereu cu coada 55 ochiului la naivul de al turi. în discordan cu îmbr c mintea îngrijit a celui care o purta. drag . tr gând cu ochiul mereu la domnul acela singuratic i pedant. f tul meu. care.. asupra lui însu i. el însu i îl mutase. cu povara lor.. cu toat aten ia. pentru c .. ÄStrugurii sunt acri!" gândi el. care intr la Facultatea de litere: ÄF tul meu. normal. pacea pe care o r spândeau în jurul lor acele siluete de piatr . ÄDa. ÄMaimu reli!" conchise el i mai d du o dat ocol statuii. nu vrea s treac drept un ins monoton. cele dou femei.. ipocrit . pre ios. î i vei pierde morga asta. ca un obiect nu de prim necesitate. sunt sigur. a a cum remarci o gaur în ci orapul unui foarte bun prieten.. cei doi erau mult mai apropia i între ei decât el de tat l s u). f cu înc o dat doctorul. era obligat s monologheze. pulsul va oscila. b g reflex mâna în buzunarul pardesiului.. i de aceea. cu o carte în mân . sunt pur formale. nici de curv s reli i de pierdut vremea. în propriii s i ochi. siguran a de sine. e foarte normal ca la un moment dat s observi câte un disperat alergând prin magazine universale sau pr v lii speciale cu articole ÄSport-plaj i voiaj" c utând un geamantan. î i adreseaz unul altuia aceste repro uri.. pe p r i trebuia s se i prefac ."). pentru c duceau împreun un geamantan mare. de enervare împotriva propriei stupidit i (ÄCum de-am putut fi atât de neglijent. dar în aceea i clip î i aduse aminte c se afla. dup ce a c zut la examene i a buctat anul. se poate observa un confort al c sniciei. i doctorul se gândi c dac ar fi avut sarcina pazei publice. pe lâng lucruri lâng care ar merita s ne oprim o clip . balicului. spre cas . cump rarea unei valize de voiaj. la lini tea." i ochii i se umezir .. de piatr . care nu b nuia nimic. magazinele vor fi în inventar. pur i simplu. i geamantanul. când ai s . îi fi de omenie. pe la «Sport -voiaj». învârtindu-se cu o anume automul umire în jurul s u. sose te ora c l toriei. din pur amuzament (ÄTrecem de atâtea ori. i de diamante. D-apoi ce s !. care e ti un bradicardic. în via . i el purtând o povar . A a c . se dovedi destul de r p noas . rigid. începu s plou . la origini.. i Minda. va fi udat pe cap. de numismatic . i. Minda se r zgândi în ultima clip i nu urc . dou !" Sau: ÄToat via a am amânat s vizitez Muzeul «Antipa». valijoar nu se g se te la locul ei. dac locuiam la Suceava sau Bistri a N s ud. de i nu se anun nici un fel de c l torie la orizont. ÄPoate n-o fi a lui. a italienistului i î i aminti de o anecdot pe care i -o povestise tat l s u..i fac aceste repro uri singur. tocmai când îi da a doua oar ocol m runtului domn cu barda în mân . o valijoar oarecare. nu-i a a. numai c !.. cu siguran . i-ar fi ap rut dintr-o dat suspecte. Te v d eu i pe tine dând iama. tii cum se întâmpl . i. al mâinii drepte. acuma. al celor Äb trâni". fusese o doamn .. evident. singur cu el la acea or . situa ia devenea comic . crezându-se în siguran .. Când ajunse în dreptul statuii lui Mihai Viteazul pe care o ocoli de vreo dou ori.

un râs ce iese din nimic. s -i lase singuri. un mort plin de inteligen i for de munc ² oho. un val ce putea s se sparg în hohote de râs. un gest comic i ie i. în timp ce d dea nu tiu ce col . ironia sa cald . repetat . printre acele statui. peste sicri ul s u luxos!. odrasla lui. ÄUnde. nu cu prea mare convingere.. cu câteva minute înainte ca ceasul -pendul din biroul s u s bat cele patrusprezece sunete. ca i în via . pe care ea o iubea. gâtuit . mai viu decât el însu i. apoi profesor ef de catedr (director general. râsul tat lui s u. aj utându-l s în eleag pe el. un mort amabil. ploua de-a binelea. dup ce se a ez . parc ei îi st tea gândul la a a ceva? Parc ei îi st tea gândul la a a ceva! . ca un cod. c utatul unei batiste. Era vesel sau p rea astfel. atât de expresive. merg încolo i încoace. cu polite e. o stare în sine. preocupat . f când treburi m runte. u oara mi care. Când ajunse pe chei. ridic privirea spre ea. la rându-i. din u . din jurul ochilor. apoi se a ez . sufer . astfel c se afla chiar în fa a ei. 58 anun ând ora apte. de i mai avea înc dou . cel mai dep rtat. decent a acelui surâs. capul s u mare. i astfel. cu capul pe perna alb de atlaz i. acvilin. destul de l murit. doctorul se leg n i mai tare. fotogenic. i în camer intr Ludmila. el. cheltuiesc. în col ul canapelei. ca o alian ironic împotriva Älui". în ce groap se mai afl El?!"*strig o voce. dorm. cu tine însu i) i. cum este el. o perfect degajare a gesturilor i expresia fe ei (pe care se citea uneori. s . f când c tre nu se tia cine. depuse po eta pe m su a dintre cele dou fotolii i canapea. f când doi pa i în întâmpinarea ei. Doctorul ridic din umeri i î i turn doar lui. capul s u masiv. b tându . în clipele când ea nu -l privea sau când. râsul s u f r zgomot... ajutându. cu o expresie calm . cu nasul s u puternic. de 59 . de a st pâni un impuls puternic. care r s rea în orele ei de singur tate. o igar i se a ez pe locul ei. mint i plâng! Un mort surâz tor. surâsul cald i atât de viu al Lui. când se auzi soneria. ce fel de râs?! Cu totul inocent.i joc de propriul s u mers. în elept i u or uimit. hybris. râd. cu ochelarii aceia cu ram groas îngropa i în fa a sa. dar numai cu expresia chipului ea îi opri elanul i îl rug . cu felul în care îi ap reau cutele sub iri în jurul orbitelor.. culcat atât de grijuliu. dar ea f cu semn c nu bea. deasupra lui. de neconfundabile. numai un mort poate primi. cu atâta farmec. în timp ce oamenii se agit . un mort de cear .. Se dep rta din nou i aduse sticla de scotch. Ceea se afla în vizit la Minda. s -i s rute ceremonios mâna i s se între ie cu ea. care e mort pe trei -sferturi. a manifestat totdeauna o uria for de munc ! ² un mort mul umit de sine însu i. impasibil. a acelui cap înc atât de viu. senin . Nu intrase nici de un sfert de or . cel pu in. urm resc luna alergând printre nori. prin care atât de dureros se mai lega înc 56 57 de lumea obiectelor-fiin e i obiectelor-lucruri. i o privi cu c ldur . osos. deschis. el. cald .i odrasla. Minda ie i s deschid . se înmul esc. în stilul lor. i Minda înjur prostul s u obicei de a. el. un fel de sentiment juc u .i fac timp într-o zi i s . acest lucru ar fi c zut în sarcina Ludmilei. inteligent . privindu-l din dep rtarea atât de apropiat a mor ii sale.i repartizeze. bascurile de prin dulapuri. subtil. nu-nu. un râs ce nu are nevoie de un motiv ca s existe sau folose te cel mai m runt pretext pentru a exista. în jurul orei apte. râzând încet.. ca un val.progenitura Äs în eleag ". se preg tea. care va ajunge profesor. privirea aceea dreapt . un mort care era dat ca exemplu. de fapt. grav. prin toate buzunarele. cine tie pe unde! Trebuie s . cu adev rat inocent. cu b rb ia cald . grav. un mort Äde bine". unicul basc.. î i aprinse. Ceea se lumin la fa v zând -o.. Abia dup ce auzi u a închizându-se în spatele s u.. instinctiv. urm rindu-l în mersul s u zgribulit.pata gri a stafiei tat lui s u. deschisul unui geam. din el.i cumpere un geamantan! era cât p-aci s gândeasc . ² S . pe lâng el.i fac o cafea? întreb el i ea d du din cap. într-unui din cele dou fotolii. înfior tor de binecrescut. se urc pe mun i. uria ..i muta bascul dintr-un buzunar într-altul. i leg narea aceea u oar din cap. binecrescut. de prin geamantane. s . Lauren iu se execut . o veselie Äîn doi". mai ales c se apropia i iarna. pe care putreziciunea n-o ucisese. Minda ie i i se întoarse cu dou cafele. o exuberan . tibermut. ce urca din stomac. insesizabil . râsul acela infinit ironic. a a cum suntem uneori dup un somn prelungit.. reu i s învi ng acea scurt sincop . dar ce. ce irupe uneori în cele mai nepotrivite momente i trebuie ascuns . din dulapul de dincolo. pe care i le inventa uneori. un haz icnit. mai evident.Nu în ziua aceea. un fel de prea-plin. cu ironia aceea subtil a sa din privire. Ludmila p i în înc pere. o evident încercare. de eap n. i. atâtea titluri i func ii. cre urile acelea. înc în picioare. care va muri. ci a doua zi. în bu it . a capului. între timp).. fluturând. cu dou pahare. atât de nepotrivit cu el i cu El.

trase u a dup el i. cu franche ea cu care ea î i tr da sentimentele. mai încet. unde se z rea un alt geam..i.i! spuse el cu vioiciune i începu s -i detaileze un experiment pe care tocmai îl descoperise recent într-o revist german i care venea s confirme o teorie a sa.. se a ez la mas s lucreze. dar. întrerupse convorbirea. i în prima clip f cu o jum tate de pas de întoarcere în buc t rie. bucurându-se de singur tatea i lini tea din jur. ce p rea cu totul vidat de memorie. i de la primul apel se auzi vocea ei de dincolo. a a cum se întâmpla în alte da i. ca prostit. în astfel de condi ii prefera t cerea. caraghioas ). reflex. dis trat. ov itor. singurul fel în care. dar nu. ea plec . de la început. cu brânz ras deasupra. la fel luminat. ² Da? se auzi vocea ei plictisit . un reflex pe carel mo tenise de la tat l s u. Acest lucru o împiedic s deschid gura. senin. pe care. c r ile. apoi se mi c din nou i se îndrept spre telefon. i reveni în birou. c ea a teptase. o aprinse. închipuie. în sfâr it. telefonul s u. îl cuno tea prea bine ca s tie c el nu se pref cea i c era într adev r a a cum p rea: calm. st tu pe gânduri o clip . un început de furie ap ru pe figura ei.i explice starea de suflet a logodnicei sale. în jurul orei zece. în leg tur cu unul din subiectele sale preferate la 61 care lucra. mirat pe jum tate de parc ar fi încercat s . surprinzându. rece. îl asculta (el începuse s povesteasc ceva întâmplat la clinic . de câteva ori verva i umorul s u o obligar chiar s zâmbeasc . Peste un sfert de ceas sun la u a Ludmilei. apoi. îl privea. începuse chiar s gesticuleze f r s . vru s -i dea chiar aceast ans . ajuns acolo. puse cartea pe masa alb . f r gre . c utând din ochi pachetul de ig ri. î i îmbr c haina. se r suci din nou. conform primei sale inten ii. Nu-l scosese din priz i abia acum î i d du seama. fiindu-i foame. e unsprezece f r dou zeci i cinci. în gol: ÄAlo!" pân când Minda reu i s articuleze: ² Alo. Amân . câteva minute la început. ce faci? Lucrezi? ² Da. refuzând oferta lui de -a o înso i.. s -i dea. ea îl întrerups e cu tonul ei plictisit. când se opri. de parc ar fi râs într-o înc pere mare. ÄEpidemiologia bolilor digestive". F cu num uil ei. deci. Minda r mase singur. jucându-se cu unghia degetului mare. cu un gest scurt cu mâna. Cum ea nu . coborând treptele. lui. fiind convins c va vorbi el.. pe care el abia acum îl sesiz . l sându-l s . în sfâr it. alese câteva dintre ele pentru lectura din acea sear . apoi (învingându. cu senza ia c uitase ceva. incapabil s r spund sunetului vocii ei. dou zeci i nou . l sase ceva pe masa pe care mâncase. Avea îns o aten ie dispersat : scotea uneori o carte din bibliotec . în fa a cui.i pulsul. se ridic i se duse la buc t rie. a lui. nu voia. deoarece avea cheia la el. merse pân la birou. alte câteva minute. încât ea f cu de câteva ori. puse în ordine teancul de reviste tiin ifice recente. f r s fi deschis gura. controla dac are cheile de la ma in în buzunar.i o senza ie nepl cut .i ÄBockus"-ul pe masa din buc t rie. ura aproape. La mine e zece i. E abia zece. El n-o f cu îns . care se aglomeraser în ultimele zile pe biroul s u. c reia el îi scotea în eviden latura vesel . ie i din antreu. o anume contrariere. sim indu . trase o igar din pachet. o friptur rece care i se aducea de la restaurantul de jos (Ana-neni era înc bolnav ). cu câteva cuvinte uzuale. îl îmbr c . î i f cu chiar o omlet din dou ou . fluierând. Se întoarse apoi. i atunci ea sim i cum o invadeaz furia. la plimbarea sa diagonal prin birou. 60 d du totul la o parte ² ce anume?! ² se a ez la birou i se apuc de lucru. î i preg ti notele. apoi. ² Da? Cum a a? Ba nu. în câteva rânduri. brânz . de ce s dorm. în mijlocul unei fraze. apoi î i d du seama c îi lipsea cafeaua.. lucioas . figura Ludmilei îi ap ru în fa a ochilor. de fiecare dat . printr-un efect ciudat. un concept modern al epidemiologiei. de parc ar fi avut ceva de ascuns. i. rar. în casa lui. i hot rârea de a se ridica i pleca f r o vorb . uitându. Ce avea ea de ascuns?! i imediat.i dea cont c de dincolo nu primea nici un semn al particip rii reale. scoase din frigider unt. convins c . la aproape trei ore de la plecarea ei. revista la care citea (citea totdeauna când mânca singur). goal . încet.i putea p stra demnitatea. i privi câteva minute. apoi plec ochii. pe geam. identic cu al s u. propriul râs cu o sonoritate exagerat . se plimb încolo i încoace. de dincolo. o întâmplare nepl cut . dar î i reveni destul de repede i. Doctorul r mase pu in descump nit. f r rost. d du un telefon unui coleg i reveni.. de parc ar fi ezitat la fiecare cifr . din clipa când p ise pragul casei ei. Minda vorbea cu aprindere. Apoi. Cu cartea în mân plec la buc t rie s i-o prepare. din delicate e. l s revista îndoit din mân . superioritatea calmului i a acelei expresii senin-fericite pe care i-o ar ta. t cerea era singura ei arm posibil . cu o expresie distrat ... lu pardesiul din cuier.i primul impuls) înc un timp. o avea în mân sau. o dat râse în hohote i se opri brusc. a celui cu adev rat senin. dispus s lucreze o jum tate de noapte.D< îndoial i o apropia de el. prin biroul s u. afar . de i se preg tise tocmai s-o fac . în birou. verificând un lucru pe care i-l notase de diminea .i arate b rb ia. Aceast const atare îl l s cu Ägura c scat ". în mijlocul înc perii. lipsit de cel mai m runt semn de vinov ie?! Peste nici o or de la venire. de i nu era decât un tip al s u de concentrare. i -o detaliase i Ludmilei. ce l rge te mult sfera. auzindu. fericit c o vede i c st în fa a ei. Apoi renun . Ea îi sus inu privirea. ce faci? Nu dormi? ² Nu. frecând-o încet de incisivul superior.

lâng fereastr . Ea era în baie. milimetric. s . Ärug ciunea ei".în strad . parc vesel . cu un prosop înf urat pe cap. sau. ² Ei. care îns . s ias în vestiar. m runtele fenomene. haide. Ea reveni în camer la nici cinci minute de la sosirea lui. spune ceva!. în universul s u copil resc. te împiedic s faci ceva cu adev rat important. cu c r ile lini tite în fa . cu ma ina... pe Minda. ce perfect ar fi fost dac . patul era deja f cut. ² Mai e ti aici?. s . seara care se anun a solid . în acela i fel pueril. ceva de care el nu avea chef i prefera s amâie a a cum fac copiii. proasp t.. acolo.. g si un loc unde s arunce chibritul i intr . necesar.r spunse nici la al doilea apel al soneriei.. adev rul era c -i era foarte frig. iat . i ei tiu c .. el se gândise asupra problemei sale de epidemiologie digestiv i. se dezbr c cu mi c ri încete. începu s se întrebe. cu cotul rezemat de marginea ferestrei. diminea a. 64 ² Dac ai de gând s stai în felul acesta. îi era frig sau i se p ru c îi este frig i protesta vehement. cu o anume surescitare. ab tut. deschise el însu i. . dar nu avea curajul pentru aceast la itate m runt . cu Jama i celelalte fi uici iubite ale tale.. Felul în care se a ez ea pe un scaun. cineva a strigat-o. în epenea pe scaunul care devenea tot mai lemnos. Doctorul o privi cu expresia unui om care nu în elege prea bine. aspirând cu l comie aerul rece. dar. privind afar . î i au resentimentele lor. de parc cineva. Minda tres ri. al dracului de frig. ea î i aduce aminte de ceva. din înc pere i poate înceta. îl întreb ea. s . pentru c nu tia ce s -i spuie. eu am s m culc! E aproape dou sprezece! i ea c sc într-adev r. iar faptul c în vestiar c utase cu aten ie 62 un loc unde s arunce chibritul nu era decât unul din m runtele sale exerci ii de autocontrol. dar i porunce te. atunci când cineva st chiar în dreptul geamului. un scaun i se poate ag a de mânec . tiind c avea de a teptat pân s . s -ar putea s i înghe e la noapte. cu cafeaua aburind lâng nas. a a ar fi meritat ea. laborioas . el însu i rata o sear lung de lucru. când mama se apropie s -i scuture u or de umeri ca s se trezeasc . care în elege totul. St tea pe scaun. i-ar fi trasat o interdic ie injust . Se gândi o clip s se scoale u urel i s plece. pl cut. împotriva obiceiu lui Äde a deschide larg ferestrele. cu un fel de zâmbet. în perna mincinoas i cald .. s se spele i s mearg la coal i ei se ghemuiesc instinctiv i se ascund sub plapom pentru c o simt venind. da-Ja.. dou chiar!./ ea se culca devreme atunci când nu era la el.. dintr -un fel de r utate a lucrurilor ² obiectele. tot drumul. i Minda se instala într -un fotoliu.. care îndeamn . unii stau cu geamurile în l turi. mai ales c . continuând s priveasc afar . Treptele le urcase cu aceea i ner bdare.i continui fojg iala împreun cu Lancet-ul. încât Minda.. cu totul accidental i plicticoas . previzibil . împiedicându -l de la un joc al s u. Iat .. apoi deschide u a la c mar . încercând s se prefac indiferent. Pân în acel moment voise s -i continue relatarea de la telefon. sau. îi întârzia ora somnului. rapid. i acest lucru îl indispuse. igara i se consuma singur între degete.. neap rat... s-ar ghemui acolo. pentru c sim ea. 63 plecând capul. dar continu . trece repede în dormitorul Älor" i întârzie acolo. s se a eze pe fotoliu?! A a ar trebui. presimt cu câteva secunde înainte glasul ei moale i autoritar. îi retez scurt tot entuziasmul. numai din pl cerea egoist de a da fumul pe fereastr . care îi întrerupsese lucrul. mica lor mizerie i suferin . apoi d du din umeri. îl îmbie ea. era inadmisibil. dar era absurd. dar nu. pe care îl începuse i la care. în interiorul s u. imperceptibil. ce aluneca în valuri în camer . cu egoismul s u fermec tor. sfâr itul va fi acela i. i doctorul f cu o min bosumflat . iat ." El ce s fac acum. înseamn înc un minut câ tigat. Ar t torul mare al ceasului indica dou sprezece f r dou zeci. v rsând paharul plin pe care îl ii în mân . se pare. aprinse lumina în vestiar. care o calma. cu Presse medicale. f r mil . Ai venit s taci? Te ascult!. oricât s -ar v ic ri. oricum. din baie.. se apropia ceva nepl cut. un sentiment u or de indispozi ie îl invada. uimit.i dezvolte teoria. iar el avea de lucru. de inspira ie. ce ap rea la el în momentele de lucru. fumând i privind afar . într -un costum sub ire. Dac nu putea s vorbeasc despre ceea ce-l interesa pe el în acea clip ( i privirea ei ar ta clar c n -o interesau nici un fel de probleme ale Äpsihologiei" tubului digestiv). preocupat. printr -un m runt miracol. înc un minut. s tremure. Era într-un capot alb. la primul reflex. înc o clip furat . s-ar fi aflat în spatele biroului s u.. cât timp ea va r spunde acelei întreb ri neprev zute.. un ritual la care ea nu renun a niciodat .. i plec privirea. formul întreaga ei problem în a a fel ca ea s -i devie accesibil i ei. o autoritate superioar .. ea tocmai se culca ca de obicei. deschise geamul. Ludmila se ridic . pân ce ea iese în buc t rie. afar ploua din nou. jos.. po i s pleci.i îmbrace pardesiul i s revie. neîn elegerea aceea antipatic . afectuos. prefera s stea. o întrerupere de-un minut.. când reveni.. îi arunc o privire total neexpresiv i se întoarse în baie.. ce c uta acolo? O deranja. crezu c totul era în ordine i c putea nestingherit. în pragul iernii.i termine toaleta ei de noapte. de oboseala unei zile întregi. ca atunci când un fleac oarecare. cum o ironiza el. lu ceva din dulapul larg deschis. cu fa a demachiat i un fel de expresie copil resc-senin . ap rut Dumnezeu tie de unde.. i se rea ez . i înc una. de ce venise. s-o poat pasiona i pe ea. în clipa când ai ajuns ² i. Privirea aceea scurt a ei îi d du fulger tor semnul realit ii i un început de panic . în sfâr it. de parc . i uite. ploaia poate s înceap exact când ie i. î i aprinse o igar . avea tot dreptul. se c sca acum atât de stupid.

² Dar bine.. cu o voce tears ..i o nou igar . Eu vreau s m culc. atunci? S facem dragoste?! El d du din umeri. se ridic . f un efort minim! Dac ai s te întorci acum acas . dac e nevoie. e plicticos! Eu nu tiu ce s -a întâmplat între voi. cine tie ce gest al t u l -a interpretat. i ea urm rea absent ceea ce se întâmpla în fa a ei: ² Ei. la Râ nov. pentru.i umerii.. Ludmila se a ez la rându -i.. Ceva vag. Avea din nou aceea i expresie bosumflat . cu un început de furie.. cu privirea r t cind nehot rât pe lucrurile din înc pere. pe obraz: ² Iubitule.. decent în expresii. î i st pânea cuvintele care voiau s irup . pân te-am v zut pe tine.. eu nu tiu ce s mai spun. lucruri pe care le cuno tea prea bine. privind în fa a ei... ² Aha. mângâindu-l tandru. î i auzi ea propria-i voce. Haide.. asta-i! f cu el cu o indignare plictisit . 66 Ea se ridic . ce -i puseul sta de la itate? Ce s-a întâmplat alalt -sear ?!. m-a fi plimbat prin fa a u ii ei.. rece. chiar i o prostie. noaptea. ce se întâmpl cu noi doi? E ceva aiuritor.. pe fa . num rul ei de telefon j i adresa ei... cum ai ajuns tu în moara asta?! Ce s-a întâmplat? Eu am râs de m-am pr p dit când am auzit-o pe Fabian asta emi ând ni te sunete grave i demne din trupul ei corpolent! Eram convins c totul e un fel de fars . agresiv..i f lcile tale late i spune ceva. de vreme ce.i comunic c nu mai dore te s te vad i c ar dori s ui i numele ei. n-ai s po i lucra. ² Noi doi? Când am vorbit?! ² Ai uitat? Când am ie it de la filmul la american. suficient de incomod. dou ore.. îl p strez eu. de parc i-ar fi amintit.Ochii ei îns îl priveau cercet tor. iar mâine sau poimâine trebuie s începem din nou. a a cum se transform 65 privirea în timpul digestiei... i ea. ceva cu totul deplasat. ceva ce nu se putea distinge prea bine. pentru un sfert de or . se opri. priveau ceva în gol. în sfâr it...i igara.. neconvins . spune câteva fraze limpezi. cu coatele pe genunchi. verzui.. l-a gonflat..i transmit c doamna Fabian m-a rugat s . de ce dracu nu spui nimic?! Ce-i tot misterul sta? E ceva de total prost gust. cu Julie Andrews... de calitatea proast a . a acelui taciturnism.. a ezându-se pe marginea fotoliului. sau o vul garitate. eu am s accept aproape orice ai s -mi spui. sunt propriile ei cuvinte. Ludmila spuse aceste fraze în timp ce era preocupat cu treburile m runte ce îi anticipau totdeauna culcatul seara. Minda drag . ostenit . cu mâinile împreunate. Am auzit ca i-a dat un telefon i i-a istorisit pe larg cum eu.. n-ar fi arborat ea aerul ei sf tos i demn-îndurerat! Ea tie c aerul acesta nu se potri ve te defel persoanei ei gr su e! Apropo.. cu un început de dispre . pentru amândoi. mi ca acolo... ². mi-amintesc! f cu el cu un ton nemul umit. nici s vorbe ti... în anumite momente'. se pare c acest domn e destul de furios pe tine i e un individ. subit. închise geamul i spuse: ² Bine. ce-i cu tine? De ce taci? Vrei s nu mai vorbim nimic despre toate astea. unul Babe .. ² Prostii! îi repet ea cuvântul. Ovidiu. oricum. ca s . Dar am mai vorbit o dat despre asta. Deci e atât de grav. pentru c r mân totu i o fiin ra ional i dac tu i -ai pierdut bunul-sim .i doar silin a s pronun e distinct cuvintele. când pro nun ase ultimul cuvânt.. pueril pe figur . mi-a spus ceva i de prietenul j ei. vru s fac doi pa i spre u . apropo. pân . împ ciuitor. cercet tor: ² Va s zic . un gest care la el indica o anume st pânire de sine în momentele în care. se a ez din nou i î i aprinse o igar .. i Ludmila începu s râd . iubitule. pe marginea patului. descle -teaz . dar nu-mi pot. precise. îndreapt . Atunci s ne spunem noapte bun .. Hai. irupse ea. ce e cu tine.i folose ti din nou întreg arsenalul t u de.. i în acela i timp îmi vine s râd.. Pot doar s . dar. dar spune ceva. nu te sim i bine?! Ce se întâmpl ?! Se întâmpl ceva?!. grav?! Dac ai de gând s . decis . cu un contur nel murit sau juc u . ceva.... Ludmila întoarse încet capul i îl privi atent . de sangvin!.i aminte ti?!. haide. porc ria aia pastoral . nu . i -ascult . atac. da. cu un m runt oftat de oboseal . asta te prive te. furios. nu po i nici s pleci. turtindu. nemul umit de tonul ei sec. b rb te ti......* ce-i gogoa a asta care se umfl sub ochii no tri. Curios! Minda d du din umeri. turti igara i veni lâng el.. v zând c el nu poate ie i din iner ia acelei expresii. fiin a aceea e total trivial . ² Ei.. plimbarea voastr cu ma ina.. de durit i. spuse ea gânditoare. Atât. Ochii ei frumo i.i trebuie atâta curaj. dându. din nou furioas .. în definitiv.. nu ai nimic s -mi spui? Pentru ce ai venit. uitând c -i este frig: ² Ce s fie atât de. aprin-zându. în covor. Minda se ridic în picioare. î i strânse buzele de câteva ori. ² Prostii! spuse el. rece. I Iart -m . Dac mai ai un pic de demnitate ori de b rb ie în tine.. am s m culc i tu po i s te întorci i s zburzi împreun cu vena ta portal i pre ioasa ei encefalopatie. cu un ton cald. simt c m sufoc. avid de. v eu o cunosc prea bine i tiu c s-a întâmplat ceva! Altfel. excursia aceea. în golul de deasupra covorului.. pân când am sim it. I Fabian a fost foarte rezervat .

s ... el însu i fu mul umit auzindu-se. ² Ei bine. înc atunci când m-ai anun at. atât de crispat i orgolios cum e ti. împreun cu. întâlnirea aceea de la Nestorescu. fostul t u coleg. spuse el.i închipui c toat lumea se d în brânci dup nurii ei u or l b r a i.. nu numai de limbaj.. oricum. pe care trebuia s -l facem împreun în Delt .într -un fel.. evident din acest punct de vedere. unde se st tea incomod i se a ez . direc itudine... nu-mi place.... . Se juca.. câteva seri cu acest gând. î i imaginezi c sunt prea mândr s -i dau steia un telefon. Se ridic de pe marginea fotoliului... nemul umit.. c ai pierdut o sâmb t i o duminic . ad ug ea. s ne contabiliz m unul altuia timpul liber. cum i -am spus ie. destul de exact..i spun: te atrage la ea numai. i-am spus-o de la început. Poate c m-am în elat. în acea lung sear . începu ea. e o simpl supozi ie de -a mea. Minda începu s râd . cum s nu. stângace.. nu tiu. ² Mi-amintesc.i dea ie recomand ri i.. f r s tie de ce.. care scandaliza pe mult lume. am s .. i -am spus. un nonconformism. Era pentru prima oar . cu toate acestea.. a a c . niciodat exprimat. spuse Ludmila. tii cum e.. am vrut în câteva rânduri s te întreb... insist ea.. dar bine. de cele dou ore pierdute. întrerupse el nervos. un anume raport.. era o catastrof ! i -apoi. mângâindu-l mereu. ² Ideea cu Delta. absent . eu i -am spus înc de atunci c nu credeam varianta ei. ridic privirea spre el apoi i spuse: : ² tii ceva. care.. mie i lui Lauren iu. care era. tii cum se întâmpl ! Fiin a asta n -a îndr znit niciodat . înc în var .i aminte ti. care.. s puie în discu ie.. în var . cam laconic. bineîn eles. ² Dar tu de unde îl cuno ti pe Nestorescu?! ² Eu nu-l cunosc. Mai ales acum. Dar cum nu ii minte. mi-amintesc. ce e... nici m car cu o nuan . Cum fraza ei r mase suspendat . numai absen a ta. accept el. definit. tu ai mai cunoscut-o pe aceast femeie înainte?! ² Când înainte?! ² înainte de. când a venit.. ciudat. ridicol în care. i ea râse u urel.. c e o crispare cu totul.. când. mi s-a p rut îns c în vocea ei suna ceva Äfals". ne pierdem vremea cu ea! Ea t cu un timp... darmite. dealtfel eu te cunosc pe tine mult prea bine ca s pot crede c tu. proiec ia ei care. foarte obraznic! ² Ce vorbe ti?! ² Da-da. ² Dar ce e. în sfâr it. dar.... de ce m întrebi? ² Nu tiu.acelui film. Râsul s u suna normal. numai ca s . asta -i culmea.. chiar ea. în timp ce tonul ei prinse o u oar coloratur strident . pe marginea patului.. ceva Ästrident". Bibi Medoia! Nu. cum nu ii minte?! Ne-am întâlnit apoi cu Teodorescu. nesenzual . e tipic felul ei de a. al turi.. dup ce i-a permis s ... era un fel de teribilism. ov itoare.. s-o descos.. deodat timid . nu a amintit cu nici un semn. la persoana asta? Ce te atrage la ea? tii c am stat i m-am gândit ore la rând. i.. chiar tu ai. pu in nesigur . aerele tale fâstâcite mi -au atras aten ia i. nu tiu cum. voiam de mai mult s .. oricum. în leg tur cu femeia asta. i între noi dou acest raport era stabilit o dat pentru totdeauna!. e înjositor pentru amândoi s ne supraveghem.. mie îns . sau s m duc s beau o cafea cu ea numai ca s tr nc nesc despre tine..... ² Dar. gânditoare. i.... la policlinic .. interdic ii! Ha.i spun i. a lui Fabian. mica 68 (X inteligen trivial ! Fabian avea totdeauna o anume franche e. poate s .. ² Prostii! f cu Minda.. I-ascult . ce fiin ! Tipic plebeian .. n -a f cut nici o aluzie la cuno tin a noastr de. o crispare pe care am mai întâlnit -o în câteva rânduri... ² Ce nonconformism.. pân 67 acum a fi fost convins i.. nu i-am explicat. ² A. ² Bineîn eles.. nu. la tine e ceva.i par ceva pueril..... dar e foarte posibil s fi în eles eu gre it. felul curios. ² Serios. nu-mi place c se face poli ie pe urmele mele.. cu nurul halatului: Nu tiu. raporturile între doi indivizi au totdeauna un anume echilibru. el întoarse capul i o privi cu aten ie: ² Ei.. mi-am adus aminte de o discu ie a noastr ... pe loc n-am realizat.. altfel i -a fi spus! Unde " s-o fi cunoscut? Dealtfel.. tu nu stai nici o clip al turi de statueta aceea ridicol .. week-end-ul nostru.. telefonul ei. ce te-ai oprit? Continu . bineîn eles c nu. ² Se poate! Exista îns la ea o anume vitalitate. îmi pl cea. am râs. ai putea face pe plantonul puber chiar la u a lui Raquel Welch.i spun asta.. provocat de o jum tate de fraz a ei.. întrebuin ezi total gre it termenul!.. dar pe urm . nu tiu cum s . sunt i acum... în care ea te vede. iubitule! Dar tu ne-ai povestit... apropo. dar mi s-a p rut ridicol. împreun cu Lauren iu. dealtfel. dar mi-am pierdut câteva ore. gânditoare. tii ceva? M-am gândit c tu o frecventezi pe femeia asta numai ca s .. chiar în seara când a urcat ipochimenul acela. dar. c figura sa se destinse perfect.. am comentat pe larg.. pe ploile alea.

). nepl cut de direct . ² Ceea ce faci tu e o simpl joac !. acum vorbesc eu. înc epur s ias pe poarta îngust . ea se întoarse i f cu semn cuiva. scoase din grajdurile Hollywoodului.C. fumând nervos. Ea se opri. chiar. fu.. pe care îi de teapt la existen o vedet de film. i când Minda se ridic . iubitule! ² Ei asta-i. f cu câ iva pa i precipita i în urma ei. m t sos. te prefaci etcaetera. unde se aflau b uturile. Minda se întoarse s vad despre cine era vorba. iar în dreptul por ii de fier. eu nu vreau s ne cert m acum. botoas .De ce ai t cut? Continu ! Deci. i se auzi vocea. individul se pare c îl cuno tea sau fusese avizat. c utând cu ochii sticla dorit . Ce s fac ? Peste trei sferturi de or avea întâlnire cu un coleg.. ² Uite ce e.. vopsit strident. sute. un Gregory Peck autohton.. ca apoi s se risipeasc în direc ii diferite. într-un pardesiu din stof englezeasc . destins într -un zâmbet. un arunc tor de disc. aplecând i întorcând u or fa a. te prive te pe tine. Eu îns mi am considerat foarte normal ca t u s faci o. bomb ni el. cu umerii lui la i. în sfâr it. bine f cut. o lu de bra i cei doi plecar mai departe. D du un telefon i se scuz . pe strad . nu îi pl cea s intre în forme de contact de acest tip cu in i necunoscu i. cu o anume insisten . dar nu d duse nici o însemn tate acestui lucru. ceva ce prinde pre i interes. De i el se afla în fa a ei. în aceast pozi ie. în Bel Air . te rog s . nu trebuie s te temi de ceea ce spun eu. îndreptându-se spre locul unde. foarte bine croit." în orice caz. transoceanic .i place. e o simpl joac .. dar trebuie s i-o spun.M. salaria ii (se mai afla acolo i un institut de proiect ri în construc ii civile i înc o institu ie cu ni te ini iale.. abia atunci î i d du cont doctorul. de fier forjat. 70 Cu un sfert de ceas înainte de ora aisprezece. psst. tocmai în clipa aceea. M. Numai un minut i am terminat. f r p l rie. cu deliciosul sentiment al omului care nu are ce face cu timpul. m rginit într-o parte de un zid v ruit. cu p rul negru. s fiu geloas pe aceast Fabian. Ca s n-o piard . ce. care patrulase ca i el. Ovidiu. ca el s nu -i surprind surâsul. tiu perfect când o alt femeie ar putea deveni periculoas . fiecare pe alt trotuar. plimbându -se în sus i în jos.i inea ea b uturile. ce se petrece aici? f cu doctorul. calm : . frumos chiar.. când te ascunzi. unde se aflau paharele de wh isky. escapad pân la... în epând cu afectare trotuarul cu tocurile ei exagerat de înalte.. gândi doctorul. ea nu-l vedea sau se pref cea c nu-l vede. o lumini juc u îi persista îns în privire. Minda se sim ise de câteva ori fixat. cu bra ul drept ridicat la raftul de sus. înc rcat de mister sexual. parc eu. 69 ² Psst! Mai încet.. cum se pare c e cazul. cu fa a ei mic . urm rindu-l cum ajunge în fa a b rule ului. zâmbind. de care se amuzau adesea cei doi). Minda se afla în fa a cl dirii. cum se apleac încet. ² Ei vezi. bucuros c sc pa pentru câteva clipe de c ut tura ei. c ruia. Apoi coborî în jos pe Calea Victoriei. bineîn eles! spuse ea. ² Psst! Pst! D -mi voie. ² Ei. prin 71 fa a cl dirii. Dealtfel. s vedem. sau a a ceva. o ridic în aer.. privindu-l cu c ldur . ridicând vocea. pavat . niciodat . e probabil o simpl specula ie. o ajunse i.. apoi se întoarse. o întâlnire de care nu avea chef. pentru instinctul meu de conservare! Aici îns se întâmpl cu totul altceva. nu pot ajunge geloas pe aceast doamn doar din vanitate sau pentru c ea e lipsit de calit i! Deloc! Ci pentru c voi doi nu v potrivi i i nu v ve i potrivi niciodat ! ² Draga mea. Te cunosc prea bine. eu nu pot fi. s vad nivelul lichidului. dar el n-o privea. a a c afluen a era mare. cu încrusta ii de ecaille ro u.M... ² Nu-nu. unul din aceia. O pereche total nepotrivit . îi treceau toate acestea prin cap.i dea seama. Dac mi spui lucruri atât de importante. sau oriunde altundeva se invent via . deschis. Era cineva.. în cele câteva minute cât patrulaser . având chiar motive. cu exemplare umane. ondulat.²'Bineîn eles.M. în fiecare deceniu. ea mic .. d -mi m car ceva de b ut! ² Ia.i! spuse Ludmila. într-o vil cu terenuri de tenis.I. cu un mers care tr da pe fostul performeur în atletism. sau M. i apte.i o igar . privind la cineva peste um rul s u. arborând o min u or persiflant .C.. ÄDar de ce? Poate c se potrivesc foarte bine!. aureolat de o intrig ce se petrece pe marginea bazinelor de la Las Vegas. aprinzându . îl absorbea cu totul altceva. unitar . el se post chiar lâng ie ire. Dup atâta vreme i cu firea ta deschis .I.. ce era în al doilea rând din spate. dintr-o banal contrariere. un scrin Boulle.C. în aproape fiecare ar sau capital . o dat modelul validat i r spândit de pelicul . masa de oameni se sugruma.. zeci i zeci de in i se îmbulz eau în curtea cl dirii. ar fi jalnic dac a pluti înc în aproxima ii! Jalnic i periculos pentru mine. se treze te tanti Eva (era o vecin a Ludmilei. o v zu ie ind singur i apu când-o în direc ia opus celei în care se afla el.. pentru c . De dou s pt mâni renun ase la venitul suplimentar pe care i-l aducea Policlinica special i câ tigase o libertate . Un Gary Cooper. ² Las -m s continui! Eu n-am s pot. el. tu tii asta. i în clipa aceea trecu pe lâng el un b rbat. atingându-i u or um rul. probabil. un ins înalt. în primul rând! Deci. cu o cas plin de pisici. de ras . gr su . f r s .M. la patru i ase.. o întrerupse Minda. V*. deschide u a de cristal a bufetului pentru a scoate dou pahare i. te tr deaz limbajul în ciuda aparen ei de generozitate i în elegere pe care vrei s i -o.

ca Lauren iu. cu pardesiul descheiat. Matilda! Câte un astfel de individ. ciudat. pe deplin meritat dup atâta ' zarv i. Un mo ier de ar . bineîn eles. i aerul mi cat u or de aceste pagini se pare c îi pria. evident surclasat de femeia pe care i-o f cuse amant i care se potrivea. firesc.. Pe cale de a fi câ tigat . Dealtfel. pentru c pe vremea Älui" înc nu se reînfiin ase internatul. îi ap ruse odios. ne face s ne sim im egali cu el. harnic. oricum. de circumscrip ie. Sau Peeperkorn. astenia se trateaz .. era un ins foarte interesant. ca prin vis. cu capul s u imperial.. undeva la munte. în clipa aceasta. când ea trage de dou ori în el i o dat glon ul îi zgârie tâmpla. din Crim i pedeaps . Poate era melancolic?!. da. ca internist. Äreu ise" s scape de stagiatura de la ar . Ce ins. ca cine. i scena sinuciderii. lupta pentru ea îns i. cu acel Karenin care . un gest nou ap rut la el. un ins detracat sau capabil de a fi astfel. involuntar. fericit de acel Änimic" pe care-l tr ia în dup -amiaza aceea. i nu exaltatul de Sorel sau smiorc ita. Dar scena cu sora lui Raskolnikov. pentru Ana. da -da. Câtva timp ced acestui impuls. e adev rat. 2 din Alexandria. I se p ruse mereu c . de cât va vreme sim ea nevoia uneori s . mai suportabil .i pocnea. apoi. pentru el. de unde tim asta? Din ni te insinu ri. adorabilul domn Friedmann. un ins care. adeseori.i întemeiase un c min i lupta pentru el. ce b trâne e trist ! Ar fi vrut s fi fost La Mole! Iat cine reprezenta bine epoca. isteroid . cu o existen dubioas . ÄS le spui c am plecat în America!" sunt ultimele vorbe ale lui Svidrigailov adresate acelui m runt paznic al turnului.. der kleine Herr Friedmann. ne farmec !. abia acum realiza im portan a acelei practici totale. un ins cu sim ul profund al moralei. Ce prostie! Un ins ca el se odihnea în efort. Doar la autori flegmatici. salvea z o epoc .pe care. acolo. Da.. inteligent. i-o motivase ca necesar celor dou comunic ri ale sale. era astenic?! Dac a a era. i el nu lucrase nici trei dup -amieze pline din cele dou s pt mâni libere. ceea ce însemna relaxare. Un ins curajos. la in i sangvinici ca Dostoievski sau Stendhal. î i aminti de Karenin i de gestul s u nepl cut când î i pocnea degetele. pe care Dostoievski are destul tact s le lase sub semnul ambiguit ii. e ceva de prost-gust i în Svidrigailov sta! Nu e un adev rat erou secundar. ce sufer o umilin atât de stra nic .. c nu st tuse m car doi ani la ar . ceea ce însemna c gândea profund sau însemna altceva. Madame Bovary rus ! în general. iat . nu g se ti adev ra i eroi de plan doi. un ins care luptase pân în ultima clip . Regretase. dealtfel. acest Karenin! în adolescen .. Ce f cuse?! Nimic. strigând în cabinetul s u de parc ar fi fost mandant în alegerile burghezo-mo iere ti! Prin diverse Ätertipuri" i. Äanul '830". un play-boy. bineîn eles. Ce. abia cu mult mai târziu îl în elesese. sau Faulkner. ve nic sclava altuia. memoria lui. unul din acei p rin i care r mân superiori odraslelor lor. Karenin. de propriile-i afaceri m runte. Thomas Mann. cu so ul ei. nu era o dup -amiaz de duminic . în compara ie cu lupta ei. nu vor reu i s -l p c leasc ! El î i alege singur eroii! Onoare lui! S tr iasc domnul doctor!.. în afara cursului.i umerii. care -l angajase bibliotecar pe Julien Sorel! Ce om viu. încearc s -i pun în inferioritate fa de eroii s i prefera i! Pe el. îl alegea pe Svidrigailov. un gest pe care îl f cea de la o vreme ca s nu . intuind. ne face s ne sim im Äbine". cu Dunia. f r m car s se uite cu cine avusese onoarea. îns . Avdotia Romanova. Minda continua astfel s se delecteze cu Äpersonajele sale secundare". iat . ha! cineva îl salut . ceea ce era corect.. amantul Claudiei Chauchat. cu o mân la spate. în timp ce cobora atât de nep s tor pe Calea Victoriei. Eroii f principali alunecau într-un fel de penumbr . camuflat. Nu f cuse nimic... un fel de Äla geante" fa de m runtul coco at. odihn . nu putea s ie minte fiecare figur . parc involuntar. adic f cuse nimic. uria e.i frece pur i simplu mâinile în momen tele cele mai nepotrivite. îi invidiaz . pe malul lacului. ca un b can cumsecade. pe ascuns. sau contele de La Mole. îi r corea creierul s u înfier bântat. regret înc o dat . A a îi spusese odat un ran. cu care. i nu pe Marmeladov. el însu i putea fi Karenin. câ i îl salutau! El r spunsese la salut. dar i aceste ase luni erau fict ive pe jum tate. iubita. economic. ca un îndr gostit de prima or .i frece mâinile. intrau în prim-plan astfel de in i ca. indubitabile ² oare chiar atât de indubitabile! ² i astfel mergea el. cap abil de o mare concentrare existen ial . i cu aerele lui Vronski. cele mai nea teptate (pentru el însu i). curvi tina de fiic -sa. mul umit subit de propria-i existen .. îi f cea bine. Acum îns . gândi el umblând în lenevie. cu totul altceva. ha. ne domin .. din partea acelei femei fantastice. pe Minda. ca Tolstoi. fiind un element de vârf. dar aceasta nu e decât o dovad în plus c el însu i le este inferior. cu mult mai exact decât cel lalt. îi calomniaz . de nespectaculos. împreun . i el zâmbi.. Un ins volitiv. Grozav lucru! Ei sunt privi i cu antipatie. de sobru. insesizabil strângere din umeri. Totu i. de i. interesant individ! Oricum. în propriii s i ochi.. indiscutabil. Oricum.l sându-se într-adev r dus de acea 72 73 dup -amiaz ce. înc rcat cu atâtea date i concluzii precise. acestei desc rc ri stranii. din personajele secundare ale c r ii. ba nu. strângându . vânturând prin cap paginile unor c r i celebre. cu vitalitatea sa obosit . Timpul trecus îns . începeau s -i plac | personajele secundare din marile c r i ale adolescen ei sale. cât lume cuno tea el. sau oriunde altundeva. pericolul în care se afla ea. c nu locuise i nu tr ise printre oamenii de la ar . Prin compensa ie. de exemplu? Da.. dup ce i-a creat. pentru c mai tot timpul f cuse pe internul. îl iubise chiar. moral. amanta noastr . îi r mase acea scurt . în noaptea aceea ploioas . Cine înc ? Svidrigailov. o voce îi pronun numele i el r spunse cu larghe e. aprins. cu capul în vânt. evident. i -ar fi pl cut s fie Karenin. se uitase i-apoi uitase imediat. dep it de evenimente. lucid. într-adev r.. câte unul. o victim ideal !... u or. apoi se controla. dar era o dup -amiaz câ tigat . în general. se st pâni i elimin gestul dizgra ios. uneori chiar de autorul care îi z misle te. trebuia s ia m suri urgent. lenevia aceasta era de prost augur.. se alesese doar cu ase luni la Spitalul nr. cu un curaj atât de b rb tesc. fiecare deget.

ÄDe ce?" întrebase el. ridicase p l ria i strigase. în mijlocul ora ului. rigid . El nu . c nu -i urm rise boala. în clipa aceea regret c nu fusese mai atent cu acel om. ÄDe m rgele!" r spunse cel lalt. vagabonzi. nu-i a a. Ce mister formidabil se afla în armonia i în dizarmonia corpului. 76 El pronun a aproape de fiecare dat cuvântul Ämoarte". ÄMeseria mea. Avea. de care foie te secolul.. l-ar fi privit cu uimire i cu o anumit naivitate. c omul strig prea tare. evident. îi temperase entuziasmul. trebui s accepte o sticl de horinc . î i aducea bine aminte. profund . Ceilal i erau ei în i i bolnavi. spre u . diletan i cinici. evident. în camera de a teptare. un fel de Äîndreptar prac tic". veche. i fraza aceasta fusese.i închipuia c face Äbine". pentru c . e uic bun . nu-nu. p tat . puteau provoca o întreag realitate. chiar entuziasmul lui. f r leac. s stea la bibliotec . de i era absolut împotriva principiilor sale. înainte de a ie i. de poliartrit cronic evolutiv . pe obraz chiar. i în acest punct se apropia. Respect. boala. i se p ru se deplasat. când. un fel de p. un om foarte curat. pe um r. f r familie. v zând c el ia sticla în mân . c e f cut pentru. lini tea ce domneau în jurul lui. cum f ceau atâ ia. o scutur i i -o d du înapoi. ce deformeaz . o scosese repede dintr-un fel de saco sportiv . nu se va dep rta. respect fa de boal . pentru posomorala sa. parc . ar fi putut nu s salveze. cu un ciudat entuziasm. va s zic luase sticla. cu ochii sclipind. Dar strig tul acela. reac iona pu in diferit i nu considera Äexperien a" încheiat când pacientul deceda. dar acum. o gr mad de istorii de astea 74 75 prin toate cotloanele memoriei sale. ele însele. pe care asistentele i cei din suita sa i le sorbeau de pe buze i le colportau. bineîn eles. cu un: ÄDomnule profesor!" cel lalt continua s -i zic ca i la început). ce grozav sunase. ad ugase: ÄLua i dom' doctor (de i sora îl corectase o dat . fa de cele dou femei care-l idolatrizau. c Äalin suferin ele" (de i i se întâmpla adeseori i acest lucru i cel mai mândru era când îi reu ea în cazurile disperate. care era el însu i. abia cu mult mai târziu. cu mult bun -sim . cine tie. ne tiind cum s ias din încurc tur . i aceast for a lui f cuse din el ceea ce era! Minda d du din umeri de parc cineva ar fi putut s -l aud : ÄCeea ce. care Dumnezeu tie cum ajunsese în mâinile sale. f cuse uneori minuni mai reale decât o dozare medicamentoas potrivit . nu exist boli fizice. spunea el. ap sat din gre eal de te miri ce conexiune întâmpl toare.. nu de el însu i. nu-i a a. fac o apropiere. în clipa aceea. poate c tocmai felul în care reac ionase era cel potrivit?! Calmul s u real. totu i luase sticla. î i d dea cont i se mustra pentru iner ia sa. «de m rgele»". cu p l ria în mân . crispat . undeva. în spe in i singuratici. el î i f cuse din discre ie o profesiune. cei care r mâneau cu aceast sensibilitate erau salva i. cum spunea el. unele cuvinte. i se p ruse. nu suport zgomotele. unui pedant nenorocit. Äade v rata cur enie!".. lui. ce scârbos! Da. i omul. ce prostii! Era adev rat. el avea o fire afurisit de greoaie. lua i. ce te face de nerecunoscut. ma ina u u reaz munca fizic .. cu o m runt incomoditate. fa de care f cus e un gest m runt. va asista moartea. uneori dup ani de zile. i mul i resim eau cu u urin aceast degajare de cuvânt. în camerele acelea în care se vorbea pe optite. a bolnavului. el se ro ise. un respect pe care el nu -l pierduse niciodat . în alt fel. nu-i a a? ÄS tr iasc domnul doctor!" i el. Y s experimenteze. Luase sticla. evident. auzise el înc din primii ani din gura unui celebru profesor de anatomie patologic . nimic nesportiv! Sentimentalismul acesta de stil vechi îl împiedicase s ajung un simplu tehnician. pe care omul. stând în u a întredeschis . atins de o boal incurabil . domnilor. i dac cineva i -ar fi repetat în clipa aceea ceea ce el gândea". un diagnostic rapid i precis. nu-i a a. Atunci. Dar. al ii ziceau c este!" Da. u urarea mor ii). ÄMoartea. episodul se petrecuse cu vreo zece ani în urm . o boal absolut caraghioas . Asisten a in articulo mortis! Adeseori fusese i el un astfel de preot i nu era nimic ru inos în asta. lipsa de vorb rie i evitarea ve nicei atingeri. Pe unde o fi ranul acela. ca i la na tere. cuvântul. în parohia mea nu se strig ! Cine url i trânte te. ni te simpli tehnicieni! Apropierea mor ii îi împiedica s se abrutizeze. cinici amatori! Meseria lui înseamn asisten . iat ceva despre care nu se vorbe te!". respect fa de trupul lezat. în cabinetul lui. singura sa mândrie era prezen a sa acolo.e. aici Ceea avea dreptate. Avea dreptate. în prezen a a dou surori. mai ales dup primii ani de practic . lini tea sa care se transmitea. cu o atingere. i calmul. cu un cuvânt cald. înainte ca s scape de el. s rise acel binef c tor: ÄS tr iasc dom' doctor!". ci s . S faci o ma in care folose te la ceva? Ptiu. apropierea mor ii îi împiedica pe ei s ajung ni te simpli speciali ti oarecare. da. de teribilism i imita ie savant a cut rui sau cut rui Äas" clinic.. oricum. dar. dar înl tur . ci u urarea. pe care nu i -o puse decât afar . în apropierea mor ii! Moartea o sim ise totdeauna. incurabile. nu va întoarce capul. pe mân . ce era mai în vârst decât el. prefript . i asta au în ceput s-o în eleag mul i m gari. amuzat. bineîn eles. trupul celui lezat. in i ce mureau în spital. numai pentru el însu i. printre somit i. nu vindecarea. ce prostii! ÄS tr iasc domnul doctor!" sta era singurul adev r. cum îl mai f cuse i cu al ii. ap sat. o boal nu prea grav . puteau inspira respect. amuzat. îl împinsese pe ranul acela. s treac la chirurgie!" i era foarte mândru de cuvintele sale.. lipsit de orice fel de m re ie a durerii. i una din surori se repezi s închid u a.trebuie s citeasc .. genera ii la rând. lâng pat! Va fi totdeauna prezent. nu se blazase niciodat . ÄS tr iasc !" A a cum se întâmpl multora. una din formele cele mai vii ale existen ei! pentru c . mul i cinici.c. destui de numero i. în care o u trântit era o jignire. în suferin a lui. de obliga iile preotului catolic de a asista pe cei care mureau. El îns . dar. da-da. i care.

Când cad bombele. nu. acesta e un num r care nu poate fi dispre uit. toat lumea are costumul croit la cel mai bun croitor! Ceea parc spunea ceva. în trivialit i. staniolul. nimic nu -i va scuza imbecilitatea. cu pedanterie. i ar fi însemnat s se prefac fa de el însu i dac ar fi mimat în continuare 78 pa ii aceia leg n tori. ci al celui care moare. cu indignare aproape. mai bine zis. lipsa de imagina ie. da.. poate. ce import ! Da-da. despre falsa adaptare. nu-i a a.. din partea lui. refuz . ciulind urechile. plin de tact. ha. Da. arunc . f r zah r. Avea totu i un el. negre.. Nu era prea nobil. râse i el. bossul acesta suport al dracului de greu dispre ul. un torace. inem. obi nuin a de a fi generos. M ria Felix. orice ar face! Astfel a fost posibil ca o serie de savan i atomi ti s fie folosi i împotriva intereselor omenirii. dar n-avem momentan". cu Ärespect de sine însu i". e politicoas . lui îi fusese mereu team c nu se va putea adapta acestei vie i complicate. privindu-se. nu dispre ul s u. dar. cine tie. Acesta e meritul s u. de dans. dup incident. el e acolo în biroul s u. To i bo ii sunt la fel. caramele mari. Se consumase! Delicios. nu era îns de serviciu. a a cum fac oamenii când se plimb . asta cu siguran . pentru c . Vrea s mai tr iasc . nu?! Parc . cerea unele scurte informa ii de la cele dou vânz toare ce serveau cu gesturi iu i. al lui Minda. expert. nu -i a a. e j dotat i în aceast direc ie. care. el va asista înc mult vreme. sau a a ceva. nu se tie de ce. apoi izbucnir . i dup ce comand ceva. înc I nu. apoi i se repet c da. obi nuin a î i poate juca renghiuri. printr -o socoteal simpl vor fi totdeauna cel pu in doi. i când întreb . i se r spunse. Un boss seam n infernal cu alt boss. distins. ca un f cut. plin de Äbun-sim ". cum ar fi dorit: ÄDin îndep rtata copil rie!". Se surprinse cu pasul gr bit. odat .. l s s -i alunece. de firesc. i se putea face o cafea foarte bun . chiar cel mai m runt. va muri! Cine I nu se adapteaz moare! Superb. într-o frac iune de secund salutar .. 77 Acolo.. marii bo i sunt teribil de distra i când dau audien e. i Minda cucerit.. vreun nenorocit. dar era gr bit! i Minda se în c p âna s aleag totu i ceva. al celui care moare cu adev rat i care e cu mult prea însp imântat încât s -i mai fie fric . zâmbind u or. alt dat ar fi c utat. se egalizeaz toate sensibilit ile. e adev rat. memoriile. dac Änu in" astfel de sorturi. cele dou fete d dur cu în elegere din cap. i ie i de la turn doar cu o pung de cara mele. Dar lâng pat. amândou în acela i timp. apoi. mare sau mic ?! Minda îns .. Dar poate c avea sim ul umorului. în râs. la ÄGioconda". i se r spunse cu o anume pl ictiseal .. excelente. atât de dur în m run i urile ei implacabile. unde e ti înghesuit i îmbrâncit cu toat lumea. ci. despre imita ia vie ii. î i aminti atunci de M ria Felix. fotogenic . la fel de bun !" ÄLa fel de 79 bun ?" întrebase el. dup ce se gândi o clip . chiar mersul în fiecare duminic la biseric . Orice inginer care deseneaz o roat din at poate fi sigur c ea.. c Äba da. de rigoare. triviale. bine mototolit. aseptic . ca ni te simple unelte. cu cel lalt cet ean. se interes când era Äea" de serviciu. acest boss e cu mult mai sifonat. pân la urm . se va adapta. nu spuse. plin de sobrietate: ÄDin copil rie!". una din cele mai fioroase umilin e ale acestui secol! Savantul în mâna politicianului. pentru c . în ceea ce -l prive te pe el. i fu privit cu o u oar mirare. sau ar fi b gat -o în buzunar. îl înnobileaz . dar nu rezist mult vreme. se Ätrezi" c nu mai are nimic în mân . a cinicului profesionist! Pentru c acolo moartea nu se simte. trebuie s se adapteze! Altfel. pungi mari cu bomboane. pur i simplu. unde el. ambalate în staniol verde. i când tocmai schimba amabilit ile scârboase. desigur. unde. i se tie. nu din vina lui. cartoane. o cutie de gunoi. Examina cu aten ie. e bine s nu uite acest am nunt: cu orice pre ! Trebuie s ie minte acest lucru. înc nu. f r sim ul umorului. în timp ce. A. ha. Minda. dar nu. moartea e absent . de câtva timp. care îl a tepta jos. perisabile. erau mul i care cump rau pentru acas .. i astfel. cu orice pre ! Orice pre era bun.. ÄDar. Crem nitu ri nu se g seau nici acolo i nici rulade cu fri ca.' era chiar nobil. cineva îi va cere s . în dup -amiaza aceea f r el. cu mult mai cumsecade. s tr iasc !". i nimeni. cu un fular de m tase în jurul gâtului. e prezent. cu neîncredere. naivul în mâna cinicului. Iat . vai de mine. cu adev rat distins. Ädomnul doctor Minda. în vastul s u birou. sau. uneori bombându. Dumnezeu e foarte distrat la biseric . cu naivitate. de hârtii. i dup ce vegeta o jum tate de or la o mas . înc foarte mult vreme. dar el accentua c vrea s Äserveasc acolo" i îl amuza grozav s aud uruitul acelor fraze în el în timp ce ar ta cu degetul o pr jitur sau alta. tonul chelneri ei nu prea îi inspira încredere (de i s -ar fi putut s se . când el spuse c acestea sunt pr jituri preferate pentru el. pr jiturile. ar fi vrut s bea o cafea bun .i pieptul. Doi. înc din copil rie. îl r ri i începu s priveasc plin de interes în toate p r ile.ea degradarea omului?! îl face ea mai bun? Moartea îns . pe furi . l s pur i simplu s -i cad cocolo ul acela m runt de staniol într-un moment când cineva îl îmbrâncise u or. la care se a ez pân la urm i un b trân murdar. dânduse pu in într-o parte. bineîn eles. Mai vârî o caramea în gur . i numai dânsa ar fi fost capabil . cum dorea. se afla în fa a vitrinei cu pr jituri a cofet riei blocului turn din Pia a Palatului. dar acum fu chiar mândru de gestul s u atât de. un pepsi-cola. unde nu te mai întreab nimeni dac ai lenjeria curat . dar putem s v facem i noi o cafea. dar moare! El nu vrea s moar . coada se m rise deja i cineva începu s murmure.. oho.. va strivi un bra . proasta sa obi nuin de a nu se pierde în m run i uri. Toate acestea i altele i se perindau prin cap. cel mai meschin! Va pl ti orice pre i se va cere. apropierea ei schimb omul. Cine asist la acest dispre nu mai face ro i din ate i butoane nichelate! i.

în fa a vitrinei. politicoas . demagogia ieftin a cut rui profesor fa de femeile care asigurau cur enia stabilimentului sau fa de surorile de noapte). Când îi aduse pr jiturile (dou din fiecare sort). cu satisfac ie evident . întreb el. bucuros (ce comic!) c fusese recunoscut de vânz toarea aceea de care avea nevoie atâta lume. se f cea casa etc. pân la personalul de serviciu. urm rind-o cum trecea pe la mese. într-adev r. dar Minda se închise brusc în el i o concedie rapid. în el." ÄHa. s . ajungând director. f cu doctorul înc o dat i se ridic s contemple vitrina cu pr jituri... avusese o interminabil edin de catedr . desf cându. i se p ru lui. la unghii. i declar c va veni a doua zi. câ i in i.i r spund . de fapt sunt pentru mâine. abia se r cise ca lumea. Minda se uitase la ceas tot timpul. absolut toat lumea. târziu. la cafea. cel al muncii perpetue. cu mult mai mare decât o putea realiza sus. i -a comunicat colega dumitale. i Mana Felix îi f cu o cafea bun . nu observ cea mai u oar schimbare de atitudine în comportamentul colegilor i al conducerii institutului. Prestigiul s u era atât de consolidat. îi re inuse pr jituri etc.într-un fel. cafeaua era admirabil ! Era seara. acolo era un om ocupat. Se aflase. mai avea ni te caramele i. acolo. (Vijan îi comunica.. Nu era deci o jigodie care ajunge tab! Nimeni nu p rea c a teapt de la el ceva deosebit. ÄGrozav. numai de e l?! Putea el însu i s se conving c el. De ce? se întreb el însu i. dar s-au cam dus! Dumneavoastr . onestitate etc. V-a recunoscut. sus. de la un ins atât de Äsolid".. despre audien a sa la ministru i despre probabilitatea ca în curând colegul lor ilustru s devie director general. de func ii? 81 Când va mai avea timp s lucreze? I se d duser . râzând. cum trebuia s reac ioneze. i el se dep rta gr bit. contrariat oarecum c nu fusese l sat s aleag el însu i. evident. în variante infinite. c poate s mai întârzie. pere ii îi declan au cel mai simplu reflex condi ionat. i mi carea indiferent de um r care înso i acest r spuns îl încredin a înc o dat pe Minda c nu gre ise când refuzase oferta aceea. încât nimeni. cu un ciudat sentiment de febr . târziu. i Minda î i lu în primire. minunându -se. dar ea îi atrase aten ia c Äse deranjeaz . dar cine tie ce sporov ise 82 cealalt . privind prin vitrina uria . i. din clinic (c ruia el îi acorda. îl scârbise. desigur. unde veneau hârtii importante.?! Prostii! f cu el din umeri. dar nu face nimic. u or fâstâcit. Lucra de atâta vreme între acele ziduri. dintotdeauna. dar M r ia Felix îi zâmbi i îl inform (cu Ädomnule doctor!".). o asemenea atitudine serioas . i el a teptase . foarte bine. Era îns deosebit de pl cut singur tatea aceea total în care se g sea. asta înseamn c miroase a democra ie". lung. cu prec dere. trebuia s o fac . O. M rog. el i nimeni altul era necesar. ha! râse femeia.. de i. responsabil . în definitiv era la câ iva pa i de cas .. a ezându-se la masa lui. De i. oricând.. acolo nu era singur. i cu oja c zut dizgra ios. femeile închiser localul. Dar ce conta. pe mine m cheam Vijan. lucios. mai avea de lucru i putea.. i Minda se sim i perfect. sute de mii de bolnavi etc.. stând în picioare". Capitolul XI într-adev r. formal.. nici el însu i. încât. femeia aceea cu p rul ro u. în sfâr it.K. Nu. chiar se a tepta. se purta ca i cum totul ar fi fost Äîn regul ". de i. zeci de in i îl vor urî de moarte. câte grup ri nu va contraria numirea sa. cu o or înaintea închiderii. Minda. oricum. dar nu putu s . ceea ce ajunsese el cu pre ul unei cantit i impresionante de munc . de care avea s depind soarta multora dintre ei. cu viteza fulgerului.. asta era bine zis : chiar dimpotriv ! i pe urm ce adversit i nu va provoca el. reveni a doua zi. lucru care pl cu tuturor. o aten ie m surat . ca i cum era firesc ca un om ca el s fie numit într-un post atât de important. deosebit de frumos (f r nici o inten ie. in i care abia auziser de el. neap rat. tiam c veni i!. nu putea r mâne inactiv.. ÄDa -da. au fost aduse abia dup -mas . cam pe la aceea i or . oricum. nu avea i de unde s ti i!" Minda r mase bouche-bee deoarece el ignora total numele ei. de i nu p ru a-l recunoa te. era unsprezece. dar eraÄcu câteva minute înaintea închiderii i oricum. lucru care i se ac ordase cu o polite e i în elegere des vâr ite. i dac voia. a doua zi putea. de client stabil al Äcasei". nimeni nu se înclina nici cu un micron mai mult în fa a lui.. i asta pentru ce? E nevoie de el. de care depindeau mii de oameni. v-am rezervat câteva. Prostii! Ce nevoie avea el de posturi. râse încet. de altfel era perfect mul umit cu acel ÄM ria Felix". gândi Minda. oricum se sp la pe jos înc . ceruse Ätimp de gândire"." ÄCe vorbe ti! f cu Minda i sim i c ro e te în jurul urechilor. ciufulit. adolescentic. s revin . Nu-nu. spuse Minda. Cum a a. cum era i firesc.i p rul ei negru. la urma urmei. doar din recuno tin c ea se purta atât de amabil cu el. ca i respectul fa de competen a sa profesional . ajutând-o pe debaraseuz . i v-au mai r mas rulade i crem nituri?!" ÄA. r spunse M ria Felix. udând marele cactus. dealtfel. toat lumea fu convins c o obliga ie urgent îl a tepta... obiectele. chiar dimpotriv ! Da-da.i in promisiunea). Ar mai fi vrut s mai continue conversa ia cu ea. vital necesar acolo. în apartame ntul s u. s fie capabil s . cum dorea! fu r spunsul. la biroul acela. amabil . era mai cuminte s a tepte. ea vru s întârzie lâng masa lui. Va s zic . adev rul e c eu v-am recunoscut din descrierea ei! Mi-a spus c a i declarat c nimeni nu face cafea atât de grozav ca mine! Apropo.i prepare el însu i una.. toate asigur rile c munca sa tiin ific nu va avea de suferit. Lui. bineîn eles) c aveau i rulade i crem nituri. ca i cum se tia cum avea de gând s reac ioneze.în ele i ea.. ha. proste te. ca el! ÄProstii!. nu Bejan. noile sale drepturi.) Cafeaua. refuzând s se mai lase prins în lan ul a sute de fraze asem n toare. talent profesional. amabil . înc de când era student în ultimii ani.

s încerci i chiar s reu e ti s pui în încurc tur un profesor. îl g se ti descris în premier într-o revist argentinian . r mase o clip nemi cat. un roman?!. apoi zâmbi. undeva. Ämonden ". beletris tic . Dar numai de el. de i era abia Äconf' pe vremea aceea. pietoni treceau gr bi i. fa de o asisten întreag medical . i el fusese pân nu demult un astfel de Äpu oi". pe care-l întâlnise în clinic cu dou luni înainte. al turi de bucuria ei. un medicament. Äliteraturii". n-ar fi realizat gestul. una din serile lui libere i pe care. igara sa. apoi. Nimic. lâng patul bolnavului. acolo. ca un pensionar. de la special . Da. Formidabil! La b trânul Nestorescu era lume. dac i -a c zut cumva în mân cutare sau cutare titlu. c e cam ridicol. literatur Älaic ". folosind de ast dat telefonul din birou. a teptându -i telefonul. Cine anume?! leu nu putu r spunde prompt la aceast întrebare. pe Minda. chiar entuziasmat ( i se bucurase primul. ci numai Äconversia electric ". ca de obicei. spre surprinderea sa. Dimitriu. nu voia s treac . îl a tepta cafeaua. o u trântit . revistele str ine. Uite. c r ile fundamentale erau pu ine. în multe rânduri. la fel de real !). de i. îngrijor tor de vast . de dou ori pe s pt mân . noul s u timp liber. Ci ne era? Alung îns rapid orice preocupare de acest fel. sau. singurul consumator.i aprind o igar . de exemplu. la el. Äexcelent r cit ". Formidabil! Afar ploua. i î i retrase aten ia de la vitrin i de la fiin ele vii Äde afar ". când îl citise pentru prima oar . total singu în univers! Unde. nu-i a a.. clinica. real . pe el. cele Äserioase". c adev rata erudi ie arat altfel. a iubirii ei. i refuz . Lumin de august al lui Faulkner. Cineva se interesase de el. dup ce trecuse printr-o ciudat eclips un deceniu întreg. se putea 84 exprima i astfel: In ultima vreme! Avea o gr mad de lucruri pe cap. nu mai putea. un Äsindrom nou". din întâmplare. o expozi ie. absolut nimic! El era un om puternic. totu i. ca într -un stop-cadru cinematografic.a. de obicei. sau direct la ea. ici. comunic rile sale. i el. te puteai sim i singur? î i aminti de Nestorescu. b trâne. în anexele unei reviste. cu genele plecate obraznic. Minda î i frec mâinile. frumosul C. tentat o clip . f cu tehnicianul. începuse s -l . care încercase i reu ise. i-apoi Äliteratura" specialit ii sale. Ce bine era! Singur. spusese! Da. acas . f r nici o excep ie! ÄEvident. ultimul. pe Äbo orogi". sperând. iat câte fiin e vii st teau i nu crâcneau sub comanda sa! Ludmila?! Da-da. mai iresponsabil. care fusese atâta vreme mândru c se ine la curent cu muzica. în mare parte dedicat. la un moment dat îl privi int un b rbat care i se p ru foarte cunoscut. Promise c va mai suna i accept s fie chemat la telefon de Äb trânul Nestorescu". din plictiseal . Când el renun ase la acele ore. adev rul e c se g seau totdeauna lucruri interesante. De fapt. Ce s -i faci. o sear într -un atelier. s -i pun în încurc tur pe Ätitulari". se ridic i îi d du un telefon. rapid. acum. dar nu conta. dar. i se întoarse. cea mai m runt . O femeie sp la dalele de marmor .. cu mult p rere de r u. un nume sau un titlu dintr-o limb pe care tii c cel lalt n-o cite te etc! Ei i?! Cum spunea cineva: ÄCultura începe atunci când ui i toate c r ile citite!" De când nu mai citise o carte de Äailalt ". ap ruser în special numeroase publica ii de imunologie i genetic cu implica ii direct clinice i. gr bit. evident.m. s se înfrupte i ea din acel oscior. la masa sa. pe acolo? Acum? repet Minda. Era seara lor. cu umbrele sau f r . se apropia Cr ciunul. s le recenzeze doar pe cele de baz . cu beletristica. în liceu. marele vas se preg tea de scufundare. i -o consacra ei.. nu-i pl cuse niciodat Mann. d du galnic din cap. cineva cu mult mai tân r. unii se ad posteau chiar în fa a vitrinei sau a teptau ceva. ap rea câte un pu oi de asistent care te întreba. ce interesant. care nu tiu cum dracu se înmul eau în ultima vreme. în primii ani ai studen iei. apoi î i aminti de programul înc rcat de lucru pentru acea sear . fusese total de acord. citând te miri ce terapeutic pescuit undeva. într-o oglind ce se afla montat chiar vis-â-vis de biroul gestionarei. i igara. ÄFiin ele vii" dinl untru îi ajungeau. într-un col . Äpor ia ei" se mic orase îngrijor tor. cineva întrebase de el chiar. de i î i propusese de fiecare dat . perfect echilibrat i n-ar fi acceptat cea mai mic degradare a rela iilor. îl priveau pe el. îl l sase la jum tate! o carte 85 fantastic ! E adev rat îns c Muntele vr jit îl citise de dou ori. pe care nu reu ise niciodat s -l Äprind ". cuib rit . dar i ea. care nu-i dep iser pe Äclasici". indi ferent. se în elege. dac nu într-un asemenea mediu total deschis. acum. i-aici. i admira ia lui fa de Mann ren scuse. Dup ce a ez telefonul în furc . ca s . evident ( i Minda d du reflex din cap) ar fi trebuit s fie sus. care fusese primul. dar de ce dracu îl c uta ea atât de in sistent în ultima vreme?! Äîn ultima vreme". De el? se uimi Minda. Äm run i uri revelatoare" te miri unde. în stare s -l fac s simt . ridicând cu zgomot scaunele l cuite pe mese. i asta f r ca nimic s se schimbe în rela iile lor. 83 cunosc codul!" i râse. i dac nu s -ar fi v zut. înc o rulad . infinite -simal umilin a iubirii lor. Cafeaua. Din biroul lui Vijan se auzir glasuri de femeie. Astfel. cum era i firesc.clipa aceasta lini tit . un nou Äbeta blocant". ea se bucurase. aproape nimeni nu mai aplic în fibrila ie chinidin .. penibil. din snobism. muzica se auzea în aparat. poza cu c r ile sale la sub ioar . i. Äsurprins de propria sa privire". Äpu oiesc". decizia este presiunea oxigenului intra-arterial .d. nu tiu cum. nu-nu. constatarea cianozei n -are nici o valoare. de parc ar fi admonestat Äp rinte te" pe cineva din el. nu mai luase de aproape un an un roman în mân . Ce-l admirase pe Dimitriu. propria sa bucurie real . Gh. cursul. preg tit deja. colo. care-l a tepta. ferm. mai Ä ugub ". El.

îl a teptase. îl Äapreciaz ".i strâng punga de tutun. sigur pe el. pe care-l l sase la urm . incapabil de surprize. calculat. denivelat. murmurând ceva. un fel de sil amestecat cu spaim . ha. nu-i a a. lipsit total de farmec. încercând s evite b l ile de ap . da-da. Mann era îns ca i el. în acela i timp o senza ie nepl cut îl inund u or. de parc l-ar fi prins de bra : ² Bun seara. ar fi fost o la itate mai mare decât a celorlal i. un ins cu p l rie i cu un fâ .. pe lâng bisericu a aceea pe jum tate îngropat în p mânt. s zicem o. reu ise chiar s scape de jandarmul acela ce avusese un instinct atât de sigur i care fusese cât p-aci s -l aresteze în Tonio Kroger! Da-da. atât ae trista i recontortant . care î i pl te te con tiincios impozitele. care-i p rea cunoscut . Vru a doua oar s -i ocoleasc . nu vi se ud man etele! Minda Äîntineri" brusc la auzul timbrului aceluia necunoscut. cum umbla. în locuin a sa decent .. Mann. . meschin.i poat permite luxul s citeasc la nesfâr it aceea i carte! îi veni. In delmitiv ajunsese suficient de b trân ca s .i a eze. la ad postul unei femei. era chiar la marginea trotuarului i-l privi pe cel care vorbise. de sub tone. triplicitar . str zile erau perfect pustii! O coti la stânga. auzi pa i în urm i se întoarse. trecu pe trotuarul cel lalt. s . dup ce salut adânc. când auzi o voce vesel . dar Minda r mase pe loc..ha. s se îngroape de viu în cartea aceea greoaie i vast . coborând de pe trotuar 87 acum. ochii nu puteau fi cu claritate deslu i i. fericit cu el însu i în clipa aceea. bunele maniere. nu tutuie te pe nimeni i se întoarce la o anumit or acas . r ut cioase. venind din spatele s u. de la o pr v lie cu ei. într -adev r nu mai ploua. i tocmai când s treac strada (vis-â-vis se afla un restaurant m runt. p l ria tare pe cap i s deschid cu o fals pruden u a grea de sticl a stabilimentului. acolo! Dar de ce?!. farmecul. cum s se nasc (farmecul din L'Etrangei a lui Camus. ² Cine e ti dumneata? întreb Minda. Prostii! Totu i. pentru el însu i. tocmai trecea cineva. cu un automatism pe care ar fi trebuit s -l aib deja.umoarea. începuse s -l Äîn eleag ". alergând unde?! Ar fi trebuit s aib mai mult r bdare cu el însu i.. acum. întregi de moloz menajer. din pavajul vechi. ceea ce însemna. încercând s -i ghiceasc tr s turile fe ei. de la un trotuar la altul.. Ar fi fost un bun prilej ca el s se desprind i s plece. Zauberberg-ul. la care se gândea i visa mereu. chicotitul acela al b trânului Karamazov. îi barau drumul. pe tovar a gestionar M ria Felix-Vijan. mai întunecat. deoarece se gândea la altceva. i atunci. f r s vad nimic. bastonul... Efectele acelea stranii. un Äexcroc interna ional" de prima mân . a a. în aerul acela b nuitor i lini tit. lui Minda îi veni brusc cheful s mai citeasc o dat . he! Minda se opri.. cu gulerul eap n. Pentru ce?!. s . mai înal i decât el. ascuns într-o batist parfumat . uite. ce tr ie te în respectul i teama legilor. a a.. deoarece pe lâng Minda. de când el însu i trecuse de patruzeci. dar nu imita i! Da. necunoscutul se aplec u or. al unui trec tor. b trânul Mann tiuse s importe marfa aceea de contraband slav în or elele pa nice i epene ale copil riei sale hanseatice. dup ce spuse fraza de mai sus. din respect fa de el însu i. i se opri. începuse s -i plac aceast figur eap n . când fu ajuns de pa ii pe care îi auzise în spatele s u i pe lâng el trecur doi b rba i.i caute.. ce avea înc deschis). s .. de la o breasl la alta. de exemplu. he! S tii c nu -mi miroase gura.. dar ceva din înclinarea sa respectuoas ar ta c îl cunoa te prea bine. ce prostie: gesturi m runte! Cine mai inventase i expresia asta neroad ?! Minda pufni de dou ori reprobativ pe n ri i privi uimit în jur: nu mai ploua.") Cel lalt nu r spunse imediat la întrebare. cald. Ca orice om cumsecade. care p rea o stare a caracterului s u. c ei doi începuser s semene.. Aha. da. chiar i a a. a a cum sunt unii tri ti f r motiv: ² Unde fugi. atât de fals 86 Ädixneuvieme siecie". era cel care-l fixase. cu articole de vân toare i pescuit. flegma aceea ce le lipse te ru ilor! Ce trebuie admira i. la pr v liile acelea cu pu ti scumpe de vân toare sub sticl ! Da. anchet ?!. dar.. i. mai mult imagina ie la fiecare gest. ÄCel lalt". grijuliu. N -avea chef de nici o discu ie la ora asta.. c pestre i hama amente la alta. incapabil s mimeze stâng cia. a treia oar . doi b rba i înal i.. cu atâta nest pânire... fixându-l pe cel care vorbise. vru s -i ocoleasc . zefle-misitor. atât de concret . cu ochii în p mânt. din piele atât de sub ire. care ap reau deodat . cu respect. condescenden .ontâc! Pe-aici. ca i Felix Krull al s u. o femeie. un burghez tic it. Doi in i. îngrijindu i penibil mica sa persoan gre oas . sub jiletca ipocrit a b trânului Mann se ascundea un anarhist de încredere. cu o jum tate de or mai înainte. îl urm rise. izvorâte mai din inim . doctore? S schimb m dou -trei vorbe. încât s fo neasc la fiecare atingere.. i limbajul acela mai liber nu era decât o form sportiv a respectului. într-un fel. he. unde nu mai intrase de nu tiu câ i ani. î i salut vecinii. deci. chiar la a a -zisele Ägesturi m runte". t cea i privea distrat pe partea . rezemat al turi. domnule profesor! ontâc. (ÄTe pomene ti c sunt de. numeroase. greoi. cu aceea i veselie nemotivata. p strând Äpropor iile". u a pe care el. calmul. he. el o împinsese cu atâta siguran i for . incapabil s fac o gaf . cu privirile în p mânt.trateze cu o anume. dar cel care-l agr ise vorbi din nou. excitat la culme s tr iasc într-o moral duplicitar . dar s plece a a. Pentru viitorul post e nevoie de o. dus cu delicat ipocrizie la gur sau mascat abil de-o p l rie tare ce se rote te într-un salut provincial. o simpl întâmplare?! într-adev r. prin vitrina cofet riei. gemiitlich. una din c r ile de c p tâi ale tinere ii sale ). tr ind dozat. searb d uneori. cu man etele totdeauna c lcate. Doctorul se ciocni aproape de ei. sau. Minda î i relu drumul. simpatic . uite. cu ni te necunoscu i. aproape. ca un hârciog. e mai uscat.

flexându -se i întorcându-se iute. bine lega i. Oare?! ² Evident. iat un cadou pentru vârsta lui. era o figur care. cel cu care vorbise. îl ajut inutil. ² Tic lo ilor! f cu doctorul.. Ar fi putut s strige sau atai uc. ² Ei.. furios. cu grosol nie. pustiu. dispu i s -l aranjeze. s fii admonestat pentru o femeie. avea o latur teribil de caraghioas .cealalt . individul mirosea i. râzând cu mult voie bun . i tovar ul s u. Ämutul". evident! râse cel lalt.. gâfâind. iar eu. de i st tea nemi cat acum. Era o simpl r zbunare Äde amor". de i începuse s se înfurie. Ästudentul" era pur i simplu b rbatul acela care o a teptase cu o zi înainte pe Fabian. f r s -l priveasc . i în clipa aceea î i d du seama c gre ise. he! râse ce l lalt. zvâcnind din mâna falsului samaritean. i Minda. fixând trotuarul cel lalt.. S te ba i pentru o femeie. începând s se apere. plictisit. cu un~ebiect metalic. sim i c aceea i mân . caic. cel lalt. i deodat . încât îl îndep rt cu doi metri de zid. ² îmi pare r u. i. va aunma. Nu i se mai întâmplase de mult o astfel de înc ierare caraghioas . evident. domnule profesor?! (Amestecul de pronume. fu împins cu brutalitate din spate de cel lalt i se lovi cu capul de zid. dou icnete de râs. singuratic: ² Parc numele meu v spune ceva. într -adev r. ce se mi case din lumin . plictisit. parc meditativ. în bu it. începu s Ämiroas ". st pânit. Aceast constatare îl z p ci din nou. f r s se întoarc de ast dat . în aceea i clip . Minda trecu printre ei. Doctorul mi c capul. de i. din primul an de facultate. probabil). râzând încet. anii trec ca apa. se întoarse spre el i râse. ascu it.. i doctorul se preg ti s -i fac fa . i f cu un gest scurt cu mâna dreapt . f cu doctorul. da-da. hot rât. expediase un picior în burta Ästudentului" (era faimosul ÄGeiger". dac voise s plece. de data aceasta era îns avertizat i î i amortiza lovitura cu bra ele.. un b rbat i o femeie. îl recunoscu i lovi înapoi cu atâta putere. de r u... care îl prinsese de bra . încercând s se elibereze de senza ia aceea de sil i spaim care persista. enervat. satisf cut.. Minda deschise gura i. Pe trotuarul pe care se g sea restaurantul trecu o pereche. Dumneavoastr sunte i o mare somitate. i acum se redresa în urma unei lovituri date în spate. dac vi-e rog!-. asta era ceva cu totul fermec tor.. nesiguran sau insolen ?!) Dealtfel. cviucm. una dup alta. iiccuiiuitui. râse din nou. de parc n-ar fi fost cu Äei". îl prinse de mâneca pardesiului. s presupunem c v-am fost student! ² în ce an? întreb Minda.. f cu amicul s u.. se dezechilibra o clip i. Minda î i trase bra ul i. Suntem doar oameni. Minda nu clinti. cu anume curiozitate. se pare. ce era asta. rezemat acum de zidul din spatele s u. nu. decis de ast dat . ² în ce var . în mod ciudat. sau poate.i cel lalt se d du într-o parte. deodat . Versurile astea le spuneau ceva!. în ochii s i cel pu in.. Cei doi nu mai Ämiroseau". îl ajut acum s nu cad . la lovituri. nimic nu se tr da din atitudinea sa înghe at i. câte întreb ri!. dar totul. în ce an. de bine. îl împinse din spate. va .. mo ind par c . i îl izbi cu mâna dreapt în plin figur .. ceea ce implica o. râsul acesta îl lini ti. Cei doi îl privir pe doctor. contemporani. cel lalt recul . ha! Doctorul se g sea acum în mijlocul str zii... he. ² Ei. acesta nu f cu nici o mi care. bun seara! f cu doctorul. ar fi trebuit s -l ocoleasc pe cel care nu vorbise. Ha. nu suficient îns ca doctorul s treac . ca ni te pensionari care pedaleaz pe triciclete. pe Minda. totul putea fi. De unde-l tia? Era convins c -l v zuse. ² D -l în m -sa! spuse sec cel lalt. ce-ai zice?! replic cel lalt i-l privi drept în fa . al Ämutului". o adev rat Äaventur ". Ästudentul" se apropie la rându-i. la rându-i. i doctor ul se izbi de zid. Se lini tise. sila sa vuruiu cu un. i în timp ce încasa i r spundea. îl privi o clip pe cel lalt. Nu erau ni te copoi. ei vezi?! f cu cu repro Ästudentul". de ce?. din fa i d in dreapta. ² Ei vezi. i atunci. a doua oar . ² De ce evident?! întreb Minda. tocmai. vre i s m opri i cu for a? ti i la ce v expune i?! ² tii dumneata cine sunt eu?! îl maimu ri cel lalt. neverosimil... absent pân atunci. care. o simpl . i vru s treac printre ei. începea s -i plac : avea în fa doi b rba i. de parc ar fi fost un pachet. S coboare de pe trotuar. p rea trist acum. vru s treac printre cei doi. Nu reu i îns din simplul motiv c nici unul nu se d dea într-o parte. avu în dou rânduri. Dumneavoastr m împiedica i s trec?! ² i dac ar fi a a. ² Cine sunte i dumneavoastr i ce dori i?! irupse st pânit Minda. nu se tie de ce. Minda se întoarse fulger tor spre el. era un moment potrivit. d du u or din cap. râsul u urel al celui cu care Äconversa" i. enervat de propria sa indecizie. îl apuc din nou de stofa hainei. de ce s nu sporov im pu in! între b rba i! Cel lalt. Cel lalt. nici prea demult. un ins care se aranja mereu încât s -i vin în spate. Alunec . ridicând i coborând vocea.. în clipa aceea îi sosi din fa . o dat cu acela i râs u urel. gros. ² Ce-i asta?! Ce înseamn asta?! spuse el. reflex. în definitiv. pentru c nu ar fi c zut oricum. dar se oprir to i trei. f r urm de ironie sau resentiment. ambii mai înal i decât el. 89 ² Cum. pentru o clip . Ämutul". Ämirosi" i cel lalt. u or. un fel de râs inutil. Ämutul".. S termin m i s mergem.

una înalt . o dat în dosul 92 u ii de la vestiar. buza superioar era sfâ iat i umflat de parc ar fi fost îndesat cu vat . înc se putea descurca singur ca s ajung acas . r gu it. prin stângul. Doctorul. când se afla deja în pat. precaut. s se mi te destul de imprudent. neajunsul principal era îns c nu mai putea lovi cu el. reu ea uneori s r spund . în co ul pieptului. o c ldur persistent . f cea to i banii: print r-un ochi. nu toate la fel de roman ioase ca cea de fa . a teptând lovitura. Nu se putea sprijini deloc pe piciorul drept. gâfâiau amândoi. îndoindu-se de mijloc. care îi sun undeva. Res pir cu precau ie. Putea m car s se prezinte! Ce maniere! Se potrivesc bine!" Apoi. în cap. ÄM garul. în primul rând. tâmpla dreapt . dar superficiale. înalt cât el: da. Ä i una i alta. mai ales la urcatul sc rilor. dup opriri. î i propuse s înainteze cu aten ie. sclipi sângele. se afla la u a blocului s u. acum. în stomac i una. ha! Geiger se retrase înc un pas. Dureroase. se putea înc merge. rapid. de câteva ori. se g seau înc cel pu in dou r ni deschise. în oglinda de la baie. destul de pr p dit i el. Treaba nu era a a de simpl : pardesiul s u era plin de sânge. încercuia umfl tura masiv în care se înecaser cele dou maleole). gemând în bu it. i singurul s u regret era c lucrai din seara aceea era ratat. pip indu. Minda începu.. Minda. se I ridic cu greu i fu împins. cu o mân . Piciorul drept era total scos din func ie i. i. cu mâna dreapt rezemat de zid. Oricum. îl loveau mai rar acum. idee care îl f cuse. i. f r s fie terorizat de ideea unei prezen e str ine. Apoi fu lichidat. rar. Era prea târziu: în spatele s u. i un tinerel îl priveau. Fa a îns . probabil voia s . cu palmele încle tate. adânc. cei doi se privir . Minda se r suci. progresiv. Nu era nimic grav. Era lovitura sa preferat cu care ie ise din unele încurc turi. p ru celorlal i. se p rezenta r u. da. încerc ri de respira ie profund . Putea s fac mi c rile pe care le dorea. nasul era penibil de dureros. era imposibil s fi avut vreo leziune intern . i un mili ian. iat dou realiz ri incontestabile. Viteza sa d e reac ie sc zuse vizibil. unul dup altul. pe dosul palmei sale drepte. Minda râse îns încet. diminea trebuia s . Minda f cu un pas înainte i în stânga i îi trimise un alt picior în stomac. î i pip i atent cu mâinile. spuse Minda. oricum. Se târî pân sus. Tinerelul i se b gase chiar în fa . în cavitatea bucal . cu capul întors. peste câteva clipe. dar de pe buzele sale nu ie i decât un fel de optit. parc nehot rât. încerc s Äreînve e" s vorbeasc .. î i sp l i dezinfecta r nile. Locul era prost ales. ajungând la col ul str zii. ÄMutul" îl izbi în plin figur cu obiectul acela metalic ce se pare c era o cheie. recul . Än aveam când". dup buzele lipicioase. o cheie de poart . Da. cel lalt îl prinse pe Minda de p r. mai ales. cu mult mai târziu. dar pe torace i pe stomac. a doua oar . Se privi apoi. mascând scena. dar cu mult mai imprecis. în dou locuri p rul îi era n cl it de sânge. cu încetineala pe care o dorea. care vorbi îngrozitor de mult. în jur de cincizeci. reu ise s ajung în fa a casei i e. gura era plin de sânge. Abia dup cine tie cât timp. un hohot de plâns i îi lini ti. ca un mârâit. dulcege. cu spatele la zid. îl lovi în plin tâmpl dreapt . icnind.Doctorul se ridic . încasând mereu. din fericire doar una. surprinz tor de iute spre Ämut". î i f cu r o entors i. jos. ca într -un joc. ca s se asigure c nu vor fi întrerup i. i Geiger recul o jum tate de pas. ca prim semn al epuiz rii.ra singur.i umorul. i în clipa aceea. se convinse el. cu mândrie. ce încas un timp cu supunere.eama dac era b tut sau beat. spre norocul s u f r s întâlneasc pe nimeni. î i d du seama c nu era singur. Geiger se mi c . era lichidat. chiar i la spate. unde încasase partea ultim a Äpor iei". i doctorul îi lovi pe ambii. i. acoperit în parte de sânge închegat. cu lovituri identice. Ämutul" privea din când în când în 90 91 susui i in josul str zii. de un an uimitor de adânc. Minda c zu prost. era traversat . cu dosul palmelor. f cu Minda. ca o . oblic. laba piciorului drept îi atârna (de i durerea îi încetase. buza superioar era umflat i amor it . cu un salt în care se sim ea ura. se întoarse iute. singur. la zid. în el. lucrul se simplific . gâfâ ind. toat suprafa a craniului. dup izbiturile dure de pantof ce le încasase în ultima rund . i îl lovi. Capul. subit. era în ordine. neverosimil. privindu-l cu interes. Doi b rba i.i fac neap rat o radiografie. în spate. sec.s fug . . b ie ii f cuser treab destul de bun ! Avea echimoze peste tot. pe care nu le putu depista. se terse cu spirt din cap pân în picioare. râzând de el însu i (dup dou ceasuri. p strându. începu s se ocupe de sine. Minda îi lovi înc o dat . probabil. prea grav. Asta îl interesa acum. Râsul s u. la fiecare mi care glezna îi trimitea dureri ascu ite. cu aluzie evident la Geiger. în coate. cu lovituri în stomac. fa a mai ales. i în cap. cu acela i rictus ce era acum principalul s u suport. i se ag ase de buze ² din rigola str zii. îndelung. Abia mai târziu. î i bandaj strâns piciorul. î i injecta un sedativ i un antiinfec ios i. s râd cu adev rat. Cei trei se plictisiser i o terseser . haina i c ma a erau rupte. pro babil de cheia aceea masiv . Geiger se arunc înainte i c zur ambii peste Äcapra" celuilalt. Peste o jum tate de ceas. Mergea destul de prost: undeva. î i aminti c ap ruse i o femeie. Era aproape convins c totul era pur exterior. Aprinse lumina peste tot în urma sa i se debarasa. totul era exterior. Minda realiz c avea sânge pe gur ori pe fa . dureroas . Fu acoperit de lovituri. aproape peste tot. peste fa . nu se putea mi ca. care privea în susul str zii. gâfâind. cât îi lu întreaga Ätoalet "). Gemu de dou ori în timp ce f cea asta. de haine. b trâne!". câteva minute. nu se mai z rea nimic din splendorile acestei lumi. din ' nou. în mijlocul holului. cu o mânec sfâ iat .i dea . vân t ile erau pur superficiale. Ambii se cl tinar . se smulse nea teptat din chinga celuilalt. la un moment dat. cu un ultim hâhâit de râs.i cu o mân fa a însângerat . ca un bandaj. zumz ind de râs ² râsul acela. Ämutul" se ghemuise i.

coco at în b taie de ni te ageamii! S-ar fi râs de el o jum tate de an. cu real pietate. aoleo. întârziind.. m car o secund . cât de cât ridicoli. femeia aceea ciol noas spusese parc (de unde tia c fusese ciol noas . ea îl învinuia. la prima or . Profesorul Minda. bineîn eles..gum . pentru a face carier . ea nu e un om. se duse i-l scoase din priz . de bine. de bine.. un dor crâncen de ea.. oricum. si îi va p stra r m i ele al turi de cele câteva urme ale inimii sale. cu siguran . nu e o leb d ?! Ba da. c nu se amestecase. î i amintea acum. care. identic cu cel pe care-l v zuse în nu tiu ce film.. nu se putea plânge c nu i se d duse importan ! Dac n-ar fi fost entorsa aceea 93 nenorocit . limba era tumefiat . i. Sau nu-nu. pe margine.. decât cel care -l a tepta pe proprietarul s u sentimental! îi va da onorurile.. Onoare lui! Fusese un soldat.. în lumina tâmpit a te miri c rui bec de circ de mili ie. se apropie de m su a de lâng lavabou unde-i depusese. r mas de la el. ultimul martor al r zboiului! Onoare lui. Nu avea chef. avea temperatur . de Cuscufusul lui. i acesta morm ise ceva. un ceas cum nu mai avea nimeni în Europa.i puse termometrul. de chi c itul ei inegalabil! De ce dracu nu era aici. la ora asta ar fi putut s se afle în fa a te miri c rui subofi er sau. bah! Bine c nu -i întrerupsese nimeni! E plicticos s dai explica ii. cu pu in noroc. doar nici n-o privise?!). l -a scos din priz ! Foarte bine a f cut. parc era o leg tur de scânduri preg tit pentru export! Scârbos! E suficient s zgârii pu in vopseaua i apare animalul cel mai abject. greoi (se d dea jos din pat ca reumaticii. n -avea încotro. de r u. s-ar fi distrat i mai bine cu b ie ii. era deosebit de mândru. a lui Geiger i a camaradului s u de arme. s-o roage s anun e decanatul s suspende ambele cursuri!.. vorb ria inutil . nu avea Ädispozi ia" s se culce în patul s u plicticos. se putea retrage.. evident.. . întoarcerea pe flancul stâng era absolut interzis . dac ar fi stat la c p tâiul logodnicei sale. unul din acei ipi care. ridicol. furios c nu-l adusese lâng el. indignarea femeii era deplasat . Ast -sear era Cyrano! (Noroc c mai avea o pereche de ochelari. s . ceasul s u unic. Cea mai mare prostie ar fi fost. amestecul mili ianului ar fi fost cu totul nedorit. Ceasul s u br ar . era deja. a a cum s-ar fi cuvenit. avusese noroc. de vampiri a lui. nici urm . sunt în stare s dea dovad . Un tâmpit pe care singur l-ar fi lichidat din prima. cu ar t toarele de câteva ori înlocuite. de r u.. în aceast sear .. neconvins. i mai ales satisfac ia g liganilor. la un pilot american. dar nu. pe gât.în elept. pe mili ian.. de starea sa minute în ir. recunoa terea sa inevitabil . pe o parte. (Era asistentul s u. i-ar fi fost. acum?! Din pricina lui. nemul umit. bineîn eles. adunarea curio ilor. aoleo. prin care abia se mai vedea timpul! Prostii! Ceea ce era între ei doi era mai presus de timp. câinele s u de nichel... Legitimarea lor. un adev rat soldat. blestemându -se. care. rep ublicane. de parc . pentru prima oar în acea sear aventuroas : îl avea de la tat l s u i inea la el. întinzându-se pe canapeaua sa Äde lucru" din birou. Dar dac pân diminea a buza i limba i se vor umfla i mai tare i nu va fi în stare s îngaime nici m car cele câteva cuvinte din fondul principal. ciudat. mare. mili ianul. va trebui s se descurce mâine diminea . de Ludmila. funeralii de clasa întâi. uneori. mare. cu noii s i prieteni! Flea curi. Ei. tam. celebru în clinic .. uitând de el. de spa iu i de alte aiureli de astea. pe care nu-l putea suferi. l-ar fi îmb lo at cu rânjetele lor de felicitare c Äsc pase" datorit interven iei. în bu it.. profund jignit c a fost neglijat. era unul dintre ultimele sale obiecte-senti-mentale! chiop tând. al turi de pachetul de ig ri însângerat ÄM r e ti".. singur-singurel! De ce s -i strice somnul?! Ce. s fii târât la sec ie.. printre studen i. dreptunghiular (cum se purta odat .. totul n-ar fi fost inutil. când el avea aisprezece ani). demodat. Cine îl va înlocui diminea la curs?! Nimeni! La ase. se ridic din nou. vezi. mâine avea curs.. i o sun .. fa ! Pentru vremurile astea. Se ridic . ceea ce însemna c nu fusese foarte departe. durerea asta în old e ceva nou!. fusese i a a destul de mi to! F cuser to i trei. cât de cât. îl izbise probabil vârful unei ghete! Onoare lui! î i ap rase st pânul pân în ultima clip ! Avusese un sfâr it niult mai glorios.i m soare acum scârboasa sa. istoria ar fi fost mai pu in ugubea cu el.. programul era terminat. da-da. î i aminti abia acum i se întrista. cu toate ifosele i putorile sale.. tot timpul. fumat pe jum tate. Un tâmpit!) Tr iasc Cyrano! Oare?!. a a cel pu in spera c . un tip mieros. rostogolindu -se încet spre podea). turtit. identic . cu gemule ul s u îng lbenit. da -da. caraghios?! S sper m. Minda gemu încet.. for a public s prind infractorii m run i i s apere femeile! Femeile care vor s fie ap rate. ceasul s u dreptunghiular. f r de care nu se mai putea tr i. de ceilal i. da. cum va explica?! S -i ia dracul. Lupta lor n -ar fi fost inutil ! Fusese oare. s -i dea telefon 95 acum?! Se târî pân la telefon. ha! Bravo. s se duc Teodorescu!. care-i acoperea întreaga încheietur . m car o f râm . M car de-ar fi fost ridicol. era onorabil! Ce naivi se mai încaier ast zi pentru o femeie?! Fuseser adorabili! Mai ales de ultima sa lovi tur . bineîn eles. atunci?! Se pip i pe frunte. de calit i reale. lâng el. la o urgen . Asta-i mai lipsea! La naiba! For a public s nu se mai amestece decât acolo unde-i fierbe oala. dealtfel. cu cadranul p tat. i mai r u. care indica dou linii peste 37! Ia te uit ! I se f cu un dor cumplit de ea. era absurd. acum. dat Ämutului". Aiurea. pe ast sear .) Telefonul sun a treia oar . protec iei for ei publice. resturile i le privi. asta era într-adev r o94 nenorocire! Era spart tot. M car de -ar fi fost to i trei. îi va da telefon Ludmilei. ar fi tre buit s înjure jum tate din corpul medical ca s scape de comp timirea lor! Apropo.. împreun . Poftim. tam. mai ales.. Prostii! îi era dor pur i simplu.

cer s se consemneze. c nimic din mizeria cotidian . vacan a universitar . mâna dreapt se va ab ine. de la vot. din persuasiunile de ani întregi pentru o viz ² ÄA i mai primit vreo tire de la Alexandru"? ÄDa. întreab i de tine. ÄCine-i împotriv ? Nimeni! Cine se ab ine? Nimeni! A. nimic din trivialitatea vie ii zilnice. care se fac cu aprobarea. pân în fundul p mântului. per fect p strate. din fa . meseria ii?!") din locuin ele-viespar. astfel. câteva nop i." Tr iasc Cyrano! El va saluta cu mâna stâng dac . conservate cu ce grij . nu exist forme f r fond i invers! Fondul se îmbin cu forma i invers! Cine a mai v zut un fond f r form ?! Ce prostie! i invers! Cine dracu-amai v zut. farmecul. evitabile. i care vuiau de iuiturile conductelor.. schia cu o pasiune absolut adolescentin i. un ins foarte Äbine". am uitat melodia. Nichita St nescu. totu i. po i fi student i la patruzeci de ani. sora nevestei. Ludmila fu. prieteni comuni. cu ochelari. i un «Mercedes». schiar . iupai-dia. c e apt de ironie. mizeriile Är m i e" sau ale Äviitorului". vuietul apei de la closet care se repezea parc . Opera. prin ce minune." ÄAu! Ce dracu. c . din nou schi.Peste nici o s pt mân . ne-au trimis fotografii. nu-i a a. pân la urm toat lumea circula. au o vil deja. ajunsese. chiar cu ajutorul so iei sau logodnicei. se d deau adrese. pe jum tate ridicol ² da-da. Ion Barbu.. izolat. ale speciei i ale conjuncturii. ne cere s -i trimitem volume de poezie româneasc . nu tiu cum.pardon. dar teatrul e. secolul XII. jena i de incapacitatea lor. Grinzingul. exact a a cum te a tep i s fie o profesoar de chimie. e în Belgia inginer 96 97 la un trust de lactate. Blaga. melodia i textul sunt un tot dialectic. e dreptul lui. m rog. o Floren a a nordului. a i stat un an la Viena. vai. f cu o Äpasiune" pentru Minda. în ariile lui Palestrina i Monteverdi. ca i el. au! ÄIa uite. iupai-dia. da-da. tovar e?!" ÄPe mine m cheam Ionescu Cârcel! Bravo!. e nu tiu cum.. ipai-dia-da! Porc mâncând din farfurie i student pl tind chirie. dar cu cine sem na i. unii pe al ii. fericit aproape c el se afla. el se lini tise. superbul castel de la Marienburg. cu vai. de ce râde i. cu mult mai real. la Z noaga. iupai-dia-iupai-da. da. putea recita o or întreag din Hermann i Dorotheea. m rog. nimic nu r zb tea. ciudat. da. Velici adusese cu el o sor . iat . nimic din cozile de la alimentare. can doarea. nimic din complexele efilor. cu ora ul nou. curtoazia b rba ilor fa de femei. una din acele pasiuni pozate. ca toat lumea s se amuze. în orele de diminea . nu. ÄPrater"-ul nu prea mi-a pl cut. de vibra ia pere ilor rigizi. nu p trundea pân în Ämediul" lor. gotica. a femeilor fa de b rba i. cu vechiul ora i vechile cl diri. f cu din inconvenientul s u Äfizic" o claustrare închinat lucrului i reu i. perfect reconstruit. la cincispre zece kilometri în afara ora ului. bineîn eles.. c ruia ageamiii sau impostorii nu-i prindeau niciodat nuan ele). s . lecturile sale r mase în urm . tam-ta-ra-ta. abia acum se reg sesc naturale ea. nelipsit de lâng el. ridicol. grava Krakovia. absolut nimic din miile de mizerii eterne sau nu.. Pân la urm . între inute. ori. astfel. Minda ie i în lume. a oric rei vie i zilnice. de sindicate. în râsul tuturor. scuza i. posomorâta. pentru cele zece zile.. dintr-un miliard.. toat lumea cu familia. Velici. nu. mai adev rat decât cel crispat din autobuz. Co ofan . dispera i i furio i pe toat lumea. Emil Botta ² nimic -din edin ele lungi. oricum.. la Milano e cumnatul lui 98 . o cast ca oricare alta. din prefabri cate. tovar ul s-a ab inut. cu chiu. adormitoare. Codârl . s . nonconformism i moravuri (un anume nonconformism. Danzigul. Panglic sau Pamblic . a. ca i cu un an.. mândria industriei noastre tinere de materiale de construc ii. într -adev r. un cumnat inginer. la Predeal.. n-o l sa.. c se p streaz . nu -i a a. Var ovia. cu aviditate.. filarmonica e înc grozav . Ro ea.. pe care cei doi o petrecur la Sinaia. ca Izmean .. i înc foarte bine. a femeilor între ele. s -mi fac o. în casta lor. cum te cheam pe dumneata. cu ziduri înghe ate în sunetul coralelor de H ndel i Bach. cinci în urm . Melina cu b ie elul. mizeriile Äetapei" sau ale Ädeceniului". sunt înc aici. iupai-dia-da. ce dantur superb ar ta. Anului nou. plin de morcovi. cu to ii se convingeau.. între Äei". ia uite. va s zic . nem ritat . dar ei o recuno teau dintr-o mie. da. umorul. sus. buna dispozi ie era excelent . hiperînc rcate. într -o stare de semiinfirmitate. nimic din troleibuzele mirosind urât. Gâ i. dar când râdea. dup atâta reclam . la Trieste e cutare. tia Holderlin i Rilke pe de rost. domnule. la un loc. se plânge c nu-i scrii. notele pentru cele dou comunic ri etc. Pi loc. al teutonilor. n-am s dorm toat noaptea.. iupai-dia-iupai-da. sau Krakovia.. unde oamenii se a az civiliza i pe dou rânduri.i recupereze pierderile.chiar i. tovar ul Pi loi. dormind în ma in .. ei. iat .ase într-o sta ie. ÄStefansdom"-ul. sim ul civiliza iei. nimic din alerg turile dup un meseria când se sparge conducta de ap (ÄUnde au disp rut. te pomene ti c mi -am fracturat falanga asta de la. curtoazia.i demonstreze ei în i i c nu-i ie it Ädin form ". tam-ta-ra-ta. nu tiu unde. perfect delimitat. dar la Chimie industrial . unde se cheltuiau milioane cu cele câteva ronduri de flori obosite. iupai-da. nu import .. pentru anemicul week-end se arbora un zâmbet special. uraa! ² trecur s rb torile Cr ciunului. sau numai absurde.." . rel axare. proste ti. n-are rost s .. tam-ta-ra-ta. tovar i? E un nume ca oricare altul. atunci când se afl mai mul i de cinci. e Viena. cu Äblocuri". cineva poveste te despre Polonia.. da-da. Vârful-cu-Dor. când saco a unuia. se ab ine cineva.. cum era valsul la? «La un pas de fericire ne-a oprit o ov ire». iepure tr gând la plug. î i trage cinci fire deodat . conferen iar . o femeie uscat . sau nu. cu portbagajul plin de conserve.. ca Bor escu. cam provincial. 296 pentru i o ab inere! A. doi.

majestues.. care au.. replic ea la o întrebare cam direct pe care i -o puse el (dup ce badinaser despre o gr mad de lucruri. la tineri. se sculaser amândoi cam târziu. de aizeci. nu m usuc . b rba ii. ha! i ea î i etala dantura i gura ei s n toas . spunea ea. acolo. 100 ² A. cum a a. aceea i dispari ie a grat uitului. de apari ia gratuitului! Eu am stat în Germania aproape doi ani. a confortului. unde i e aduceau elogiile cele mai potrivite. ha. persiflarea tuturor Ämarilor valori" tocmai pentru relaxare intelectual . mi carea fizic . ² Ce leg tur are industria. cu pl cerea de a inhala aerul curat. ² E adev rat. ha! Iat ceva ce un Äcoco " nu poate s în eleag ! Sau: ² Provincial. Iat . m intrig ! f cu doctorul. centre industriale. teribil de variate. de a râde i de a se auzi râzând. acest instinct al revolu iei împotriva Äutilului".. a fost atras în aceast curs . care alearg dup confortul practic! Totul trebuie s fie util. unde se cultiva ca într -o curte cu un monah nev zut spiritul de dragul spiritului. au intrat în cursa utilului. ceea ce e frumos în ea e doar trecutul sau imita ia lui. i am descoperit acela i Äprovincial" ca la noi. nu am nevoie de b rba i. s vad fa a cealalt a lumii! E adev rat c . de salon aproape. i -apoi ideea de fericire. ce r scolesc toat Europa?! Oamenii ace tia au pierdut trenul i vor. de sentimentul culturii. mai ap sat chiar. cu p rul alb. râzând. Muncitorii i alte categorii revolu ionare s -au Äcumin it". m împotrivesc la o discu ie despre tineri: rapid. singuratic . i m-am sim it grozav între tineri! Ce curios. în gestic . f r efort. într -o lung plimbare prin p dure.. cel pu in în mediile medicale! Cu sora lui Velici. a ceea ce folose te trupului doar. Fu pentru el o baie de vitalitate luna ianuarie. o femeie din casta sa. vorbea câteva limbi. alunecând pe tobogane de z pad ce se pulveriza. unde era vesel. o calitate profund european . în câteva locuri diferite. din aceea i mam ).. degradant ! A disp rut îns . scuturându-se de z pad . sau dispare vertiginos. mincinos. unei vesele caste.~îcT? s mai a tepte. îmi aleg eu îns mi partenerii. sim indu-se bine al turi de aceast femeie frumoas -urât . e de treizeci de ani acolo. Europa a fost reconstruit . din lumea sa: grav . i doi. de moravuri. chiar i în cele câteva ore. mai ales. mai multe automobile. ha. 99 ² Coco e te. voi. ² i necesare! . la Bremen i Hanovra. au început s slujeasc trupului i func iilor sale joase. de z pad . domni i doamne distinse. s rmanii. ha. pe Ä leaul" cel mare. i chiar a noastr .. pe care o chema Sireca. sau de nefericire. pres rat cu brazi. e adev rat c genera ia de cincizeci. dep rtat. ² Ce spuneai de tineri? M intereseaz !. bucuros s vad români. tradi ia. Eu sunt o femeie care duce via a unui b rbat. cele pe care le a tepta. geniului.. în primul rând c nu era atât de singur cum era l udat . lene i. ci sentimentul de siguran c apar inea unei lumi bine delimitate. i trei. în provincie s-au creat zone interesante.. totu i. acelea i moravuri utilitare! Ai observat ce triste sunt autocarele acelea luxoase care gonesc cu americani b trâni. continu ea când ajunser sus. c zând cu fa a în z pad . discuta. în mijlocul lor. la Paris sunt fra ii Constantiniu. i. ² Ha. discut tocmai acest gen de lucruri. sigur! Hai s urc m pe aici. te ft i ea îi indic o coast abrupt . civiliza ia. inteligen ei. când ceilal i erau deja sus. uneori doar. strict func ional! De aceea Bucure tiul a ajuns atât de provincial. de aceea. mai mult o el. ha!. Socialdemocra i sau chiar Äcomuni ti". inându-se cu putere de crengile verzi. f r s vrea. e ciudat cât de provincial se tr ia în Bucure ti. întocmai ca un b rbat. indiferente sau nu. alerg în sus. i hot râr s urce pe jos la cot . lunecând. astfel. acest lucru îl aud de-o sut de ori pe an. inteligent. inându-se de brazii m run i. de reconfortante). totu i. pe pârtie.. împotriva crisp rii provinciale. în schimbul banilor lor. a Äutilului". cum ea disp ruse din via a din jurul s u. care nu sem na cu Velici în nici uri fel. a trebuit s refac Europa din moloz i. confortul v zut mereu în latura sa strict utilitar . o finisare tot mai perfect a lor. abia acum observa Minda. ef de catedr . acolo. i Minda o urm . domni oara Sireca (erau fra i vitregi. nu era nefericit . singur tatea nu m degradeaz . a întregii civiliza ii. sunt femeie. într-o diminea . într -un schimb.. aici e paradoxul. la Sinaia. reluând discu ia lor. Tinerii îns nu vor aceast Euro p . sus inân-du-se unul pe altul. Ei se împotrivesc s tr iasc ca i cum ar trebui s supravie uiasc unui r zboi! Eu am predat doi ani. întrecându-se copil re te. unor in i care îl recuno teau i pe care îi recuno tea. cristalin. afl Minda. nu numai reîntâlnirea cu mun ii . am dormit la ei dou nop i. persiflarea aceea subtil a tuturor i a ta însu i.. nici imita ia trecutului. e cel care se mul ume te cu lucrurile strict practice. ha. când. ce vesel putea fi. unde era sigur de sine. în decorul acela viril. joas . cu provincialul? întrerupse ea. francez . dar ceva foarte vag. apare acest sentiment.Bojin. o mai mare varietate a obiectelor i. puse în slujba func iilor trupului. provincia e atât de provincial ! ² Ei. o femeie nefericit i . ironia. pe drumul înghe at. ha. tinerii intelectuali au devenit de Äs tânga" peste tot. al turi. confortul psihologic! X. perfect . în aerul pur. cam Äcoco e te". sau urcând pe scurt turile abrupte. Civiliza ia ?! Civiliza ia e dat de cultur . dar e urât .. la patruzeci i ceva. Äradicali" cum îi zic ei. o vede i cam simplist. mergând din nou. întocmai ca un b rbat etc. Nu. ² Foarte simplu: Äcoco e te"! i ea râse absurd. gustului. cu mâinile fierbin i i umede. cu toate acestea.. cam Ädixneuvieme sitele".. de i e total fals! Schiez i lucrez ca un b rbat.

poli istul i. fericit i. spuse doctorul. râse ea. topometristul. de ce?! M simt excelent. atunci m trag deoparte. to i se uit holba i unii la al ii. m plimb 101 76 oL singur . s m amestec printre studen ii mei. un autobuz gol. stând între tineri".. întoarse repede privirea ca s nu se tr deze. foarte femeie.. unde se Äd " ceva pe gratis sau foarte ieftin. dar prefer singur decât prost în eles! Dealtfel. discuri i rochii!! tii când m simt cel mai femeie? Când m g sesc într -o mul ime care alearg undeva.. Noi. localnicii au disp rut nu tiu unde. trebuie s tii într-o colectivitate cine-i doctorul..Ai dreptate... spuse ea. mi-e team c a putea ajunge singur.. ha.. chiar mai eficient! Eu le predau i ei trebuie s înve e! Sunt atent doar la poltroni i la tocilari! De i. nu tiu cum. în primii ani.. ha. le petreci cu ei. dar. la noi. i senza ia aceasta obositoare. Când eram asistent.. plimbarea era deosebit de reu it . s -i invit acas . ve nic necunoscute! Straturile trebuie s se a eze. i -au închipuit c suf r de complexe.. de Älume mult ". cu c su e joase. Dumneata cum faci cu studen ii dumitale?! ² Eu? replic surprins Minda.. u or de recunoscut. foarte feminin ! Mie nu -mi place mul imea. dar locuiesc într -una singur . Am renun at! Dumneata mai ai i clinica. Bucure tiul i le-a p strat înc . func ionarul. undeva. i un puf negricios. ricana Minda. îmbrâncindu-se. tapi erul. i ea râse.. i dumneata ai renun at!. c prui. a a e! . ² Am auzit. era o femeie cumsecade. îmi smulg hainele.. vine tocmai de la aceste fe e necunoscute. i valoarea! ² L c tu ul.. ha sunt de acord: i femeia! M-ai în eles foarte bine! ² Ai obosit? ² Nu. femeia! ² Da.... ha. te comp time ti? Nu te credeam în stare!.. comerciantul. ca pe o alifie. unii au crezut c mi caut un mascul. ov ind. albe. ² De ce s m comp timesc?! Ce. s fac pe modernul. preotul. c lcând peste peluze. mici cu bere. K ² Ce. îmi faci confiden e?! ² Deloc. spuse el dup un timp.. c vacan ele. mereu apar fe e noi. întreaga mea fiin din acest iure dezordonat i m afund pe o str du din acelea pe care. cu studen ii! Acum e o excep ie.. spunea Sireca.. de fapt. Nu tiu. nu -i a a? Fripturi ti sau snobi?!.. eu sunt un b rbat orgolios? Eu sunt o femeie. i mereu. fiu singur . nu-i adev rat. . o s -i prindem la mas pe to i! ² Crezi c mai prindem funicularul? ² Da. pentru c tinerii se uit la noi ca la ni te moa te! Am încercat.. râse el. circul pân la dou !. ² La ce? insist ea. 102 ² i. reunite. nu m simt singur. pân la urm . al ii. ha! ² Deci. cei mai mul i. func ionarul. suntem foarte departe de tineret. s Äm simt mai tân r . dar. ca cei mai buni dintre ei. ² Te-ai ales cu ni te sclifosi i. ² Ce. cu stucaturi la geamuri. la asta nu renun ! La c r i.. nu te sim i singur?.. numai pe jos am trei camere. am renun at! Oricum.. e mai comod astfel. c vreau s -i folosesc. am încercat i eu. cu precizie. Deodat . ² Da. excrocul. e o n val de oameni pe care nu-i cunoa te nimeni. asta e un paradox! ² Bineîn eles! Trupul are nevoie de atât de pu in! Eu am început s^ iau o singur mas pe zi. zidarul. e adev rat! Eu. mesa gerul. ² . ² i rochiile! ² A.² Crezi? Mai crezi acest lucru?! ² Ha. ambulantul. s ies cu ei. nu voia s-o supere. antreprenorul. pu in cam prea accentuat.. f cu el. i atunci se creeaz . s se limpezeasc .i un bulg re de z pad pe care-l trimise spre trunchiul drept al unui brad din marginea drumului. un film american. oprindu-se. vorbesc cu voce tare. chiar i vara. a a. ² Da-da.. deasupra buzei. aplecându-se din nou dup z pad .. bucurându-se de aerul tare. cam a a. f r nici o leg tur : Eu m simt singur. spuse domni oara Sireca. ranul. oamenii ace tia trebuie s fie distinc i. i.Agentul de asigur ri.. i Minda nu se putu împiedica s constate c avea sprâncenele prea groase. ² Ba da. ha. prefer s fiu prost în eleas dec ât s .. în Bucure ti nu circul cu ma ina.. cu siguran . farmacistul. aici. un spectacol. n-ai renun at? ² La ce? se mir ea i-l privi cu ochii ei mici. a a. flori.. cred c într-o jum tate de or ajungem.... dezl n uit . ² Func ionarul am spus i eu! ² . nu? ² Da. ha. de soarele ce sclipea orbitor pe z pad .. zâmbind. mi-e team de singur tate! Sun idiot... pe când eu.. într-o pia . în or elul In care^Sm copil rit nu mai recunosc pe nimeni.. s -mi fac prieteni dintre ei. mâinile. presându. m comport exact ca profe sorii mei.. parc absent.. în care se schimbase de câteva ori subiectul.

începu el deodat . îl împiedicase s-o menajeze. Din cinci lovituri. i ai avut în vedere. printr-o oboseal a privirii. uite. o sim ea. de exemplu. care o urm rea cu un ochi tot mai critic. pe care o pescuise din marginea p durii. ce. la vârsta gesturilor romantice! De i a fost o simpl poz ! Eram în ultima clas de liceu.² însoar -te! spuse ea. i r spunse cu o anume greutate. doctore. c mi -am p strat liberul arbitru e fals .. s .. dar. din ce în ce mai fals !.i dau eu bulg ri?! ² Nu-nu. cu toat gura. sinucizi. mi-am dat curând seama c . afund. dar nu dintr -un turn sau de pe o cl dire. ha. de deasupra buzei ei superioare. radioas . l sând un n ule destul de adânc în urm ... spuse domni oara Sireca râzând.. rata din dou una. must cioara aceea. frumoase. o paji te verde. ci undeva în natur . Pe fa a ei. prea vii. El d du din umeri: Ce prostie! Ce-l apucase?! Voise parc s -i spuie ceva.. dup o pauz . nimeri i mai prost. i am hot rât s -l pedepsesc! Mi-am f cut rost de cianur . în clipa aceea. (ÄDe ce dracu nu se depileaz ? Chiar dac e o savant . tot mai negru. dar. ² Fantastic! exclam ea. i a unei pr p stii potrivite. dar nu despre asta e vorba! Parc sunt. nu tiu cum. bazinul prea jos. cu vioiciune. de fa cu al ii. Accept i nimeri cinci din cinci. deloc fardat . începu s sclipeasc sudoarea. de ce întrebi?! Eu sunt o pozitivist . cu privirea în p mânt. încât senza ia c eu îmi hot r sc via a. c . cum ai zis. i ara acum z pada din fa a pa ilor ei. Se înfierbânt apoi i. ea î i tergea preocupat mâinile arzânde în fularul gros. privindu-l pentru prima oar cu admira ie. ² Ai v zut. apoi începu s loveasc în copacul pe care i-l indica ea. 104 regret c nu se pref cuse mai pu in îndemânatic. am senza ia c am intrat într-un joc f r sfâr it. pasul zilnic. domni oar . îi sclipi vehement în privire. demult. îi realiz figura i întreaga fiin de pe vremea când era tân r .. ca s .") ² Hai. v zându -i dezam girea înscris pe chip. râse Minda. î i d du seama c în dosul entuziasmului ei se ascunde speran a c el va gre i acum.. ² N-ai sim it. apoi m -am r zgândit. cu mul t înainte ca eu s bag de seam ?. am 103 I senza ia c nu tac ceea ce trebuie. pozam fa de mine însumi. a a cum se v d uneori în peisajele elve iene sau tiroleze. într-o împrejurare total lipsit de importan . ov itor. ai încercat vreodat s te. totul parc se întâmpl spre binele meu.. proiectile. nimeri patru. spre ciuda sa. în sfâr it. spunea Minda în timp ce ambii î i continu-ar drumul. cu nasul lung. Prostii! ² Ia spune. într-o zi ca asta. dorin a de a face un act. am lovit de dou ori în acela i loc! i trunchiul e destul de sub ire. pe care încerca zadarnic s i le ascund . încearc i dumneata. de i î i preg tea acum fiecare lovitur . ochii mici. mi-ar fi pl cut s m arunc de undeva de la în l ime. m faci s m înfior! Minda o privi o clip rece. despre sursa civiliza iei.. am scris i o scrisoare. afund.. nu tiu cum. ce conta acum. pentru c se gr bea.. mi -a pl cut asta. m-a jignit.i iei via a? Sireca îl privi cu mirare: ² Nu. ² Hai. spuse Sireca. continu el. insist ea. apoi continu . pufule ul acela negru. Din cinci. împins. Apoi. în c utarea unui pisc. îns . ar trebui s .. cu coada ochiului. în dep rtare. de dep rtat!. i Minda. de lân . dar. ha.. de când dracu a început tot acest joc. cum ar fi sta.. sinuos i asem n tor oric rui lucru pe care îl f cea. îmi pare r u. ² Bravo! ² Hai.. ai aici bulg ri! Minda o privi. cu adev rat. nu?! 105 ² Crezi? spuse ea. mai d o dat ! Ia uite. trezit din absen a sa surâz toare. ha. cu degetele lungi. ha! ² Ia uite. înainte. ha! Dar dumneata. am vrut s -mi deschid venele.i ascund antipatia care. o anume . ² Am s m însor. Ia stai s încerc i eu!? Lovi i ea. c totul era o chestie de prost -gust. dac -mi permi i? Minda n-o privi. râzând. dar.. Dealtfel. tat l meu. am trecut de vârsta gesturilor romantice. pu in ambi ie! Vrei s . umerii la i. i îi veni s surâd cât de copil roas putea fi o femeie reu it ca Sireca. la rându -i. iu minte perfect asta. tabloul acela ÄSeneca murind".. dar ceva tot realizasem.. i jos. i se apuc gr bit s fabrice... doctore.. dând din umeri: ² De asta am i amânat atunci cianura i sec ionarea venelor. insista ea. uneori. î i concentrase i aici întreaga ei aten ie i îndemânare. fericit . ceea ce-mi face pl cere. turnul unei bisericu e i. mâini le mari.. de fapt. de pe un pisc de munte. cu aerul perfect transparent. evident. ce dracu stai a a mofluz? Minda o privi surâzân d i din nou îi s ri în ochi must cioara ei. devenea tot mai agravat . în fa a ochilor. una. Ai o logodnic grozav ! Minda d du din umeri.. calm . cel mai mult.i bulg ri pe care îi în ira meticuloas pe marginea oselei. uite. c adineauri fusese întâmpl tor. dar fa a uscat . înaintând încet. probabil. aveam. sfor ându-se s surâd : ² Eu. de ghia . gambele scurte.. împingând în fa a ei o cr c na groas . urechile dizgra ios de mari. câteva coaste abrupte. ai vorbit despre gratuitate. de iarn . domnule. fabricându..?! Da. M întreb. ha: felul în care mi -ar fi pl cut s m omor! E ceva.

se plimba ore întregi. începu i ea s alerge. Nu-nu. propuse ea. în via . s fac o baie de soare! ² Haidem! spuse Minda m rind pasul. i se pref cea c a teapt pe cineva. o tav de argint sau altceva. s prindem telefericul. s se Äamuze" s ingur. formele crea iei. ideea de a urca pe jos la cot fusese excelent . evident. Pe dedesubtul lor treceau brazi mic ora i de distan . au ap rut. valea Prahovei. pân sus. f r nici un scop. evident. luându. cum apare la mul i tineri din occident. de exemplu. în circuitul 106 capitalului i pentru a boicota societatea de consum. cum era la ceas. la un col de strad . de i hapening-u\ e altceva. ap ru. un lucru de Äprost-gust". ceva cu mult mai.. am s m întind pe prisp . ÄPutem s-o vedem i la Bucure ti. de exemplu. îi era foame. stânci. i în absen a lui Velici! Cam de dou ori pe an. doi. un fel de Ähapening". f r false probleme. Observase c Sireca nu-i displ cuse nici Ludmilei. compania surorii lui Velici. cazi în filistinismul burghez!. calm. Äpentru c n -avea rost!" Sau intrau într-o cas . ceea ce se i întâmpla în majoritatea cazurilor. cel mai m runt pas din via atingerii unui scop! Acestor tineri. avea mi se pare i un pachet în mân . aruncând. cineva pe care ei îl v zuser crescând de mic. larg deschis.i demonstreze lui însu i o anume libertate fa de cauzalitatea rigid . i apoi. de Äactul gratuit"? Se urcau. cu ai c rui p rin i erau prieteni. sus. abject . cu cravat . a utilitarismului filistin etc. Sireca strig dup el i. Vârful -cu-Dor. fu delicios. adeseori. albe. o clip . întorcându-se în scaunul s u ce pendula u or. proprietarii. a unei Ädepline libert i" fa de orice cauzalitate a conven iilor sociale rigide etc. Äa refuzat" s intre în cas . pantaloni la dung etc. artei. interesant! Nu putea izvorî decât din creierul unor tineri intelectuali exalta i. nu avea nici un fel de întâlnire. Renun apoi râzând de propria sa copil rie. cum zicea el cu admira ie. social . pentru a nu intra. ha. o fat . r mase doar senza ia confortabil a unei camarade inteligente. i el.. s .. tot traiectul. Pele ul.i picioarele în p turile pe care le pes-cuir dintr-o gr mad . glumi el. a a. Äho ul". voioase. i continu s priveasc în sus. cu un buchet mare de flori scumpe în mân . pe schiuri. privind din nou în vale. buim ci i. a func ionalului. cu senza ia. sau i mai exact: crea ia în cadru neacademic. a doua zi trebuia s se scoale devreme. de i. în orice mediu perfect spontan. de exemplu. pentru el. zâmbind u or crispat. la 107 caban Am s înfulec dou farfurii cu ciorb . într-o intersec ie aglomerat . cu o jum tate de or înainte de ora de plecare. toate trebuie s aib un scop. rotund. s se poat bucura de un efect dublu: acela al unor oameni trezi i în toiul nop ii de un sp rg tor i. una dup alta! Dup aceea. la cabana telefericului. de exemplu. etc. i ce e semnificativ e c nu se fereau de ceea ce numim prostul-gust! Uneori. evident. a f cut inten ionat g l gie. se aruncar în scaune. Ajunser . f r nici un Äscop". înc un ocol. Fusese o diminea agreabil . cum zic ei. ha! Toate acestea în numele devizei: ÄEpatez Ies bourgeois!" ² Nu în eleg ce vrei s spui cu toate astea!. în orice clip etc. ci doar a a. cr c na din mân . spre piscul atât de apropiat. In stânga se z rea uria a pârtie. pe care viermuiau furnicile umane. i a intrat în cas abia diminea . bine dispus. Evi dent. i zborul. în dep rtarea aceea incredibil de limpede. a trecut din nou prin fa a por ii. excelent . o femeie. pe o linie oarecare. schimbându. fluirând încet. i inta final . în zare se vedea. Äteribile". înf urându. sp lându-se. Peli orul. Sau câte unul se a eza undeva. de i era obosit. gâfâind. poeziei. spre cer. mic -burghez . spuse Sireca.în l are asupra utilului strict. cu mare limpezime. apoi începu s alerge. în vârf. ale tiin ei. la Universitate. oriunde. prostul-gust era o condi ie a acestei Äfarse" de care râdea. de i nu aveau chef de cei de acolo i nici s bea sau s m nânce. artei. de la bibliotec . riscând s fie jigni i i molesta i. e frumos asta! D -mi voie s m ag de cuvântul sta Ägratuit" în alt sens! Ai auzit cumva de experien ele pe care le f ceau unii suprareali ti înainte de r zboi. câte un temerar cobora spre hotel. a lor. s -a pref cut c vrea tocmai s sar pe geam. învelit în om t înghe at. tot ca o form de protest împotriva a ceea ce e bun-sim burghez. Äîn sine". pe lâng pilonii telefericului. sclipitoare. în timpul unei petreceri. chiar i râv nirea unui ideal înalt. mai larg.i geanta i alergând la facultate! Ce Äfars ". sclipea blajin în soarele puternic. i f ceau de câteva ori la rând. întorcându-se într-o sear acas .. i de aceea profesau astfel de Äacte gratuite". în sfâr it. v zând c nu se opre te. plictisit . cum am zice noi azi. de undeva.i c ma a. a intrat într -o noapte de var pe geamul unor vecini. a înh at nu tiu ce. unul singur doar. Minda încerc s deosebeasc puloverul galben al Ludmilei. li se p rea o tendin filistin . un sens! ² S întindem pasul. s mânc m sus. ore întregi. orbitor. Sinaia. o prieten posibil a lui. în mod absurd. ci pur i simplu a a. Te pomene ti c ne pleac ultimul de sub nas! Grozav idee. printre care. Unul din ei. gândi el. cu ultimele puteri. faptul c sp rg torul era chiar o cuno tin . Dup un col al oselei se z rea Cota 1400. într-un tramvai. ² Nimic deosebit! d du doctorul din umeri. nu? Sau altul care a simulat chiar o ho ie. ner bd tor. Vezi. ca în cazul acelor penetr ri în case necunoscute. privea nervos ceasul. ale contempl rii. f r nici o pl cere. Din mintea doctorului disp rur cele dou urechi mari i must cioara dizgra ioas a chimistei. un fel de refuz al muncii. a tuturor. un act gratuit. în domeniul tiin ei. sus. pr p stii adânci. culturii! Practicul m runt care na te provincialul. jocul acesta surrealist era altceva. v zând c nu se treze te nimeni i c Ärisc " s plece neobservat. o pung cu ro ii sau a a ceva. a f cut un ocol pe str zile învecinate. la fel. merge!" . o Äfemeie neplâng rea ". fa de filistinismul mic -burghez care î i închin orice mi care. a ocolit -o. l sând ro iile care i se fle c iser în mân .

.. ha! Hai. Tanti. i pe-ntuneee-ric.. hai: un.ÄTe recunosc. O sonat . la Paul... dup un an i jum tate. i pe-ntuneeric.. aia de la Tomi . descotoro-sindu-se de p tur . Nu-nu. ha! ² Era o sticl de whisky aici. un. Minda închise ochii fericit. pe el! Ce. ei asta-i. se bucur Minda.. vesel i. ha!. ² Ha. majoritatea beau vin i pri . mersi. termin cu.. asta e bun ! ² Paule.... domnu Teodorescu.. e acolo.. ² Opre te radioul! Hai. da i-mi voie. înainte de a. i... înc un efort! Un efort constructiv! Hai. Las scrumiera acolo!. ha.. Mircea. cum ai ghicit c venim?! ² Am ghicit! r spunse Ludmila radioas i-l s rut . vezi. între timp...... ascultând câteva clipe. erau a tepta i: Ludmila... ni te prieteni pe care i -i f cuser anul trecut....ha!.. Pssst!. Apoi coborâr spre caban . un ÄTelefunken" din timpul r zboiului..he!.. Doamna Nestorescu. ave i o voce frumoas ! 110 ² Bah. ² Hai sictir! Cu mutra ta de loz în plic. n-am nici un fel de voce! Am acompaniat-o pe duduia Tanti ca s -i dau curaj! De i s-au g sit unii.. Minda se a ez în cel lalt fotoliu. arhitec i. Minda deschise ochii.. trei: Estam! ² Cine-i sta?!.) ² Aici e totdeauna ca la revelion! V-am admirat. afundându-se pân la genunchi în z pada pufoas i cald . opre te magnetofonul! ² E oprit de mult!. cu acela i zâmbet str veziu pe buze.Sus.i pui. ha.. ha. ² Scarlatti!. doi trei! ² Ha.. i o privi pe cea care st tea în fotoliul de lâng radio. o femeie care p rea c ascult ceva la radioul vechi. s rind din scaunul s u.. cred.. domnule.. ² Gura: un.. doi. ha. hârtii albas. da.. L sa i-l s-o acompanieze! Las -l.he.lini te!. vezi oglinda! Minda se ridic . mai dori i pu in. ² Dar. cine a luat-o?. Bu. aha. tot în vacan a de iarn . ² Parc am fi la revelion. paharul meu e acolo! i v-a aprobat cererea? ² Da... nu e...ha.. 108 Capitolul XII ². m . ² M scuza i. Se sim ea . oco-lindu-i pe cei care începuser s danseze deja. E radioul. sorbind din paharul s u de whisky.. ha..cu. ha. s -l rul m! încet.. i ce dac cânt fals?! Lini te!... ² Pssst!.. ha.. (Era unul din privilegia ii care primiser whisky. cu o anume lene. ² Nu-i adev rat. întreb : ² Ce-iasta?!. ² S dans m. sunte i neserio i! Nu suntem în stare de o. a fost foarte reu it!.. mare.. cu ochii închi i." ² Las -l. o arie naiv .He.. doi.. trei! ÄTe recunosc i pe-ntuneric. ha.. Bucure ti! Degeaba te-ascunzi tu. hai s dans m! Ridica i masa.?! ² Nu... b trâna. care.. am aranjat prin alt persoan . vrem Ray Charles! S urle orbul.re tiL.tre la fere ti! Te recu-nosc.... S t!. acolo-n noaptea lui! ² Te-n m -ta.. nu g si i? întreb el. cu întu-neri-cuuuu! Degeaba. 109 ² Icule.." ² Bravo! Excep ional! ² Cine mai vrea o cafea?! ² Salat mai este?! Vezi s nu r storni paharul. înc o dat . Dincolo nu era aproape nimeni. dansezi?! strig o voce b rb teasc din u a ce da dincolo.... tu e ti duetul?! Hai.. împreun cu_sa iLBehj. ² Formidabil. se strecur în camera vecin . care c uta ceva într un bufet. spre uimirea lor. ² Necâ tig tor. a pus monopolul! Afl c l-am auzit înc de anu trecut. f r a deschide ochii.. i o siluet într-un fotoliu. s tragem covorul! ² Nu trebuie tras. în curând distinse câteva sunete de clavecin.. ² Ei. ha... dumneata de ce nu e ti dincolo. la dans? ² Nu tju.... ce tii tu despre Ray Charles?! Ai impresia c .. ² . ha.. pe col ul bufetului!. i pe care îi reîntâlniser cu bucurie dup exact un an. opti ea i trecu pe lâng el. bag o rol . apoi se ridic i se mut pe fotoliul de lâng radio. ha. cu Ray Charles! ² Da-da. l sa i cafelele acuma. cu paharul în mân . ha. sunt pu in obosit ! Prefer muzica asta! ²JVali. ² Ia uite. încet. care s afirme c abia în felul sta i -am t iat tot curajul. cu un zâmbet pe buze.

în dup -amiaza aceea. cere-mi. se acordau bine cu sonata aceea fluctuant . în clipa aceasta. dar cedase brusc! înc nu se tia noutatea. în timp ce el î i balansa pantoful.. locul meu e lâng patul bolnavului sau în cabinetul meu de lucru! Etc. e o capr . i a a... sau. bonom. stau pe tabu retul sta. ca s fie.. în ziua aceea. o domni oar cu tichie. poate foarte bine i f r mine i... i un pahar pentru M rie-Jeanne!. nu. le spuse câte o chestie ustur toare la fiecare. e altceva. nu-nu. începând cu ministrul.. gândi el. nesim it. domnule doctor! ² Sigur?! ² Absolut sigur! E perfect a a! E aceea i bucat ?! ² Cred c da. câteva silabe." Se amuza. nu v deranja i. readucând fe ele Älor" diferite.. pantoful drept prin aer. ÄNumai dac n -ar veni nimeni... Ce-ar fi s se îmbete?! A. egal . frânturi de voce. be i din paharul meu.. a a. un timbru sub ire.. pân când.. acum. incognito. mersi.. etc. ce caraghios vorbi i! . dar.. planta piciorului. a cafenelei. uite. s se ame easc pu in. nu-l deranjau. spre buc t rie i înapoi. am b ut un pahar de vin i nu prea mi-a f cut bine. asta-i bun . cu butonii s i Äochi de tigru". ² Dar nu în eleg... O mân i se a ez cu fine e pe um r. mul umesc..... nu se putea ame i... parc s-ar fi aflat undeva într-o sal de a teptare. se f cuse c nu bag de seam . he. o voce frânt . dincolo se auzea Äumanitatea" cum se vesele te. unele telefoane zbârnâiau deja! Foarte bine... e inutil. Era Nestorescu. v aduc eu un pahar! ² Nu-nu..grozav! Postul fluctua u or. a a cum unii lucreaz la cafenea. incognito. atât de armonioas . v-am spus c nu suport nici un fel de.. Sorbi pu in din lichidul ro cat din pahar i închise din nou ochii. lucr rile mele. stau aici i fac pe snobul. nu-nu. încât tirania lucrurilor s se estompeze. mai trebuie farfurioare. ÄIa uite. dac nu mi s-ar mai face nici o surpriz !" Siluetele.. he. atunci. alarmat. prostii. zumzetul. derulând în parte fiecare scen . nici nu cred în chestia asta cu «suflul nou».. cuceritoare.. Uite. în sfâr it. ai încredere! Mam . în hainele sale. în timp ce încercau s -l conving . pu in de tot. cu cravata corect legat la gât.. în clipa 112 aceasta. nu -nu. uite. nu vreau s v sup r! Ce be i? ² Nimic.. cum zicea Romi. ascultând preclasici!" D du îns din umeri i ascult mai departe: fiecare se simte bine î * felul lui. ha. v rog. uite. ² Dar v rog. da. rumoarea u oar . ca s fie crezut.. un ru de cort. imperceptibil. un pikhamer. f r nici o. nu-mi permit s absentez de la. care. de amân ri. înc l at cu pantofii s i engleze ti. fix. plin de veselie. v muia i doar buzele. m sup r! ² Ei. ha. e oricum trecut de miezul nop ii. î i pendula u or. i-apoi. pu in. unul singur. te asigur! ² Orice altceva afar de ceea ce fac acum îmi este dezagreabil! 111 ² Nu-nu. prefer s . muzica.. ai s vezi. apropo. crede-m ! A teapt .. într-o linie melodic simpl . un sufleur. a a c . ² Nu vre i pu in whisky? ² Nu-nu. pu in. e unsprezece i dou zeci i nou . ÄMunca mea. ² Ei da. uite.. Dac s lile de a teptare ar fi ceva mai comode. Minda închise din nou ochii i. s miaune. ei bine. care i se aplec la ureche. îl amuza s urm reasc notele acelea s lt re e ce se urmau una pe alta.. pardon. în sensul c ... ministerul sta s-a mai reorganizat înc de dou zeci de ori pân acum. dar. dup aproape trei luni de tergivers ri. Trebuise s fie chiar mojic. colorat . poate. categoric nu. parchetul scâr âind. n-am pip it sute de bolnavi ce duhneau a usturoi numai ca s ajung s fiu chemat prin te miri ce sonerie.. balansând între expresii atât de diferite. el nu are de dat nici un telefon! Poate unul. pa ii gr bi i ce treceau prin înc pere. nu avea de dat absolut nici un telefon! Basta! ² A. nu-nu. nu suporta i b utura.. e a proape de miezul nop ii. în sfâr it. de parc n -ar fi fost singur! ² Ce faci. mai vesele. plictisindu-se. îi f cea r u! Nu voia s fac nimic din ceea ce-i Äf cea r u". v-am ocupat fotoliul! ² Nu face nimic. numai eu! Ceva pl cut. i dincoace el. în zgomotul. lucru ce nu -i st tea în fire. urm rind aria ce continua la nesfâr it. te-ai izolat?! Mai ai whisky? Dac mai dore ti. eu nu-mi p r sesc cercet rile mele pentru un post de func ionar prost pl tit! N am citit dou zeci de ani. prin simpl ap sare de buton!.. l sat în pace. î i preg tim o surpriz !. i multe altele! ² Vai. ce împlineau doi ani i care îi îmbr cau înc moale. dar whisky-ul nu e b utur . accentuase el cu o min poso morât .. râsete. în felul acesta se putea gândi. nu. el însu i. melodic. la începutul prim verii abia. f cu Minda..... ² îmi preg ti i o surpriz ? f cu alarmat Minda. câte o und de parfum care ajungea zdren uit pân la el. ² A. refuzase hot rât postul ce i se oferea la minister. cu «mari proiecte de viitor». v-am mai spus c .... f cu Minda.... ² Ei totu i. monoton .. ² Nu-nu. El întoarse capul. z u. stând picior peste picior. sau poate numai a a..

îl amuzau. Apoi Minda întoarse capul spre ea i avea o expresie atât de trist . de irate. cu figura ei radioas . probabil.. e cam trecut pentru ea. i p rul lânos. de când intrase în înc pere i acum veni drept la el. de tot. c ut undeva un scaun liber. a.² Ei.. ² S tii c nu sunt sup rat pe dumneata! Ce faci?! Doctorul o privi fâstâcit. ² E adev rat. se pare. undeva. ascultând în t cere. vezi. ce caraghios vorbi i! ² Vrei s dansezi. îl cur au. v rog s nu v sup ra i. Pentru asta se afla el aici? i -apoi. încât Mia Fabian izbucni în râs: 115 ² Ia te uit ! Parc e ti un oricel murat! ² De ce nu r spunzi la telefon? o întreb el cu voce optit . de pr p dit . ondule. cumva?! ² Nu-nu. i se ag au de mâini. dar nu mai face i eforturi de acest fel! Nu trebuie s -mi g si i neap rat o calitate! E bine i-a a! ²»Mai bem pu in? o ispiti el. dând semnalul unei digestii complicate.. B u pu in din pahar. gura urât . Apoi. dar o s se întâmple. m gulit . ca ni te degete de fantom . haide. pe scaune. i uite. gr su .. pu in. î i d du seama c nu erau catifela i deloc. sim i doar rochia ei atingându-i genunchii i o und de parfum. vezi. cu ni te sifoane. catifela i. probabil tot la clavecin. o s cânt m. g liganul la ferche probabil c-o dansase i acum. dar pe fa a ei plutea fericirea. ca s prind o oarecare form . Mare scofal . ha. cu un aer misterios. în ciuda rochiei ei. Se sim ea bine cu mult lume. avea bra ele lungi. îns . la pând s prind sunetele acelea nemaipomenite. ² Ave i ochi frumo i. i s rise s-o ajute. sau voia s -l însoare pe fiu-s u.i dea prea bine seama de ce. chiar de irat . într -adev r. abia î i muie buzele. valuri. minuna ii ochi bovini. Scarlatti era formidabil! Vali nu mai reveni. îl masau u or. Iat-o! în clipa când voi s se ridice i s-o invite s ia loc lâng el.. dar în a a fel ca el s nu se supere. se spuneau bancuri. uite. a zburat! ² Vai. dar în camera cealalt . i o privi: Vali era înalt .. ne tiind unde s pun paharul pe care-l inea în . i Minda. întinzându-i mâna.. îns . ar tându-i paharul... de i era perfect treaz sub ochii închi i. lâng perete. uite-o pe micu a Vali. nu cred c o s i se întâmple nimic. de un fel de. erau bovini. Ce -o mai fi cu spondiloza ei cervical ? Era cuceritoare. Era. frumo i. f r s . Nestorescu disp ruse. se afund în fotoliu. de o asemenea feti can .. probabil c mult lume v spune acest lucru. care vorbea cu cineva. mul umit de sine. plin de praf. A. Scarlatti!". în schimb veni Nestorescu i îl duse dincolo. o chem la dans. Bravo! Pe canapea i în dosul biroului se constituiser câteva perechi.. 113 ² Foarte bine! r spunse Minda. chinuit pân la vaiet de casca electric . grele.. o femeie care alergase toat seara. Statur astfel aproape un sfert de or . încurcat. calzi. o voce b rb teasc . în mân . spuse el. se pare. anemic. f r ironie. gust pu in din paharul meu! ² O s mi se fac r u!.. ² Nu-i nimic. de fierul electric.. Era perfect. n tângi. mari. ÄE delicios. cu încheietura sub ire i interminabil .. Ce-i asta. pu in! Ei. s ascult muzic ! Mai târziu. o idee prea lung. f cu el. ca i cum ar fi adormit. a i trecut. atâta tot! Se a ez . haide. fierbinte probabil. într-un rând o surprinse ap rând. de. Minda era foarte mul umit. astfel ca lichidul s se resoarb direct prin mucoasa gurii. tot Scarlatti. dar. se pare.. lâng magnetofonul scos din func ie. i Minda uit pur i simplu la ce se gândea. l-ar fi putut ajuta. de afar .. pur i simplu. un holtei cam b trân. vrând s -i fac pl cere. unde nu se mai dansa.. ÄMa griffe"?! i doctorul surâse.. ha! ² Ei i?! Dac o s i se fac r u. 114 sorbi pu in din pahar i se a ez mai comod în fotoliul vechi acoperit cu o hus de stamb cam murdar . un grup mare. respirând u urat. dar ea râdea. din u . de-a dreptul. cred c e mai b trân decât mine. se feri. Ar fi trebuit s se fereasc . ochii catifela i. discuta ce^a în comun. cu paharul în mân .. pu in asudat. cu din i neregula i. uit repede de Scarlatti. de parc ea. dar. nasul drept. lâng u . he! Prostii! Se sim ea bine. nu era lipsit de. Minda o v zu: îl urm rise. Ar fi vrut s stea câteva minute de vorb cu b trâna Nestorescu. spunându-i cu tonul ei u or r gu it. îngrozitor de prost t iat . s râzi de o asemenea femeie. trei premolari lips . de bun calitate. Când se uit a doua oar la ochii ei. râse ea. un întreg recital Scarlatti. poate. Era o alt bucat . Minda nu deschise ochii. a atins -o cu mâna pe gâtul ei sub ire. de fotoliu. F r r utate. care veneau de atât de departe la întâlnirea aceea cu el însu i. iar în mijlocul înc perii. îi pl cea Scarlatti i. zâmbind mul umit de sine însu i. o s facem un duet! Dealtfel. cam indispus c fusese extras din fotoliul s u. un fel de feminitate. închise ochii i ascultar muzic în continuare. de p r. he. nici r ul nu e chiar atât de. a teptând ca b trânica s reintre în camer . prefer s stau pu in. A. gândindu-se la mâinile ei lungi. îl odihneau. nu s -a întâmplat nimic! ² Nu s-a întâmplat. din nou. Minda se l s dus. Erau ambii foarte mul umi i un ul de altul. i î i întoarse privirea spre b trâna Nestorescu. ² Iar începe i? Minda renun .

nu mai pot! suspin ea. râsete. acceptându -i presiunea. cu ochii închi i. i singura lui grij . ajunse la n rile sale un miros de trup u or încins. prin i în | sutien. Cei doi. pe o alt farfurioar . bine dispus. El se apropie. involuntar. Doc. Hai s ne distr m pu in! Toat lumea se în treab cum dracu am f cut de am pus laba pe tine! Nimeni nu tie adev rul dar. nu. distinct. umed l sa s se vad din ii m run i. f r s . ² Dansezi bine. dar în clipa aceea. ce str lucea. ce se afla lâng perete. Doamna Nestorescu îi mai aduse. de parc mi -ai spune ceva cu haz. intim. probabil. ca în ni te pârghii. oldurile puternice. genele erau puternic. serioas . Se învârtir pân î i pierdur . Ea ip u or. fesele. în care era as. cu buzele strânse.în decolteul adânc al bluzei. cu un alt p h rel de whisky în mân .i dea seama. îi aduse apoi un pahar de sifon Änu prea rece" i o farfurie cu friptur rece. tr dând perna gras . eap n. ine-m îns ceva mai strâns. reliefându-i formele. a. d dea u or din cap. îl atrase spre ea. chiftelu e. v rei?! \ ² C Äfiltr m!" râse Minda.. iar ea se l s dus .i apropie tâmpla de a ei. Minda avea sub ochi. cu f lcile încle tate.i buzele. ² Ah.mân . ca de obicei.i o inutil gravitate. ² Ei. de care fu mândru câteva clipe. Minda f cea un fel de medie între aceste ritmuri. mirosul iute. gr su . era s r mân în picioare. Minda nu mai sim i nimic: mirosuri.i rost de altul! Caut -l pe leu. uimit pu in de reac ia sa. pe un scaun. sprâncenele. um rul gr su .. cu buzele sclipind. inân-du. în jur se dansa Älipit" sau Ädezl n uit". Rezist cu succes. s rm lu e. privind peste um rul lui. uitându-se la ea cu privirea lui dreapt . i în clipa când Fabian îl atinse u or cu mâna pe um r tocmai îi explica ceva b trânei. foarte aproape. când ezuse cufundat în fotoliu. posomorât. care. tiindu-se urm rit . moi. mu chi file. i. inteligent . l sându. azuriu. umbla c nind pe tocurile ei ame itor de înalte într -un cilindru de efluvii. nu chiar a a! Bravo.i vorbesc astfel?! ² Deloc! spuse el i se relaxa. cu palma atingându-i ceafa. tamponându-l pe fa . gura întredeschis . Doctorul dansa pu in cam caraghios.nu e ti la catedr . tangajul s u îns nu fu resim it nici de ea m car. respira ia. mâna stâng ea i-o inea mult ridicat deasupra um rului s u. pu in uluit. O asculta cu mult aten ie. pân la jum tate aproape. prezentul i tr ecutul se amestecar . Nestorescu puse apoi din nou Ämag" -ul în func iune. obrazul ei drept. în clipa aceea sim i. hai s ne distr m pu in pe socoteala lor! S ne prefacem c . tocmai când se gândea cum s ias din aceast împrejurare cu un gest simplu. articulate. ca i masca ei . te descurci! E spuse ea. Doc! Du -m undeva. 116 Äshake" sau tango. vesel . Ei.i capul pe spate. de adineauri. nu mai pot. Pe fa îi ap ru zâmbetul acela str veziu. nu mai pot! Doctorul o sprijini cu aten ie pân la o canapea. cu capul pe spate. de data aceasta. ² E grozav! îi sufl ea. 117 cu ochii întredeschi i. o s cread lumea c . i piruet în continuare ² de i ritmul nu cerea a a ceva ². ha. Fabian b g mâna i îi trase batista din buzunarul de la piept. Dansau acum destul de apropia i.. flirt m. gros marcate. din care Fabian. începu o nou serie de piruete. Se parfumase \cu exagerare. provocator. surâzând. apoi. p strându. ² Exact! accept ea. i execut câteva piruete. impulsului de a se retrage (ÄUn domn nu face a a ceva!" gândi el) i continu s pirueteze.. Avea un deux-pieces de antung.pâin e. amestecat cu parfumul ei fran uzesc. i Minda se opri cu o contrapiruet . din corpul ei plinu se desprindea o electricitate juc u .. ou umplute cu ficat. i Minda privi câteva secunde în urma ei. de sudoare. pocnea pe ea. hai. decoltat. moale. nu sta eap n. ² F -mi i mie rost de ni te whisky i. I se f cu loc cu aclama ii.i partenera la semidistan .. Vru s . Apoi ea se ridic i se apropie din nou de el. cu gura întredeschis i. i dansul reîncepu. zâmbind cu o anume suavitate. de ast dat . c .i spun! Ba nu. dezvelind sânii ei mari. vezi c a ie it! i ea îi lu paharul din mân i se apropie de grupul din mijlocul înc perii. de parc l-ar fi f cut de sute de ori.. dansau i ei. i privirea n aluneca pân afund. ² Mersi! r spunse el. pentru c îl inea. în perpetu mi care. în decolteul ei îndr zne . p rea perfect odihnit . Sânii mari.. jucau u or. Se dep rta din nou. a doua oar . în afar de aceea de a nu se lovi de ceilal i dansatori sau de pere i. castravete i salat de cartofi cu maionez .. i fa a ei mic . . de-abia sim it acru. pe nas i. distrat . dup ce î i Egveni pu in. gesticulând cu mâna dreapt . Dou perechi plecar . Doctorul sta acum reze mat lâng perete. metalice. i se oprir doar atunci când întreaga înc pere dans o dat cu ei. Zâmbea. d -mi paharul dumitale i f . care pornea din sub ioara bra elor ei. ambii. unde o depuse. din nou. a a e bine! Toat lumea se uit la noi!. manc cu mult poft . ha! Te superi c . cu un rictus în jurul gurii lui drepte. îndemânatic. las asta! E ti singur? De ce n-ai adus-o i pe Ludmila? Ce bei? ² Whisky! De ce n-ai mai dat nici un semn de via ?! întreb el repede. strângându. voci. zâmbe te pu in. bine ales. se vedea lumin în antreia ul sufocat de paltoane i pardesie. buzele.. ² Vai. Minda i Fabian. frumo i. a pulpelor. în bra ele ei durdulii. ceva cald. î i sim i transpira ia aglomerându-i-se la tâmple. i vorbea cu b trâna Nestorescu. urm rind sonatele lui Scarlatti. epene. v zul. fusta prea scurt l sa liber piciorul pân deasupra ge -j nunchiului.

cum nu se z rea nimeni (erau pe strada 11 Iunie. ea se smulse cu o mi care iute. f când dificil îmbr i area. sorbind cuvintele Ätinerilor". înfofolit în ursonul ei. Se povesteau iar i bancuri. în vocea ei agasat se sim ea atât de bine lipsa de chef. deodat prost dispus . surâz toare. Dup o scurt lupt . are foarte mult verv . ce risipea toate ambiguit ile: Asta cred c ai citit -o în Ionel Teodoreanu! ² î i place Ionel Teodoreanu? par el.. avusese i cu carne. puterni c . ² S plec m. Era ciudat de grea. care r sun prin toat înc perea. r mase o jum tate de pas în urm i o prinse în br a e. gâfâind. care oprir "un taxi. Minda o ascult . o sc p din mâini.. destins . aten i s nu se calce pe vârful pantofilor. f r s ie seama de cartonul pe care-l inea în mân . iar cu mâinile încerc s -i dea la o parte pulpanele ursonului ce nu erau prinse cu nasturi. i ea se a ez mul umit lâng ceilal i. f cu repede câ iva pa i. iar s -a înc lzit. dup icneli. C ma a lui era leoarc de sudoare. majoritatea celor invita i plecaser .. acoperi urile erau înc albe. dar astea erau mult mai reu ite. s urm reasc cele ce povestea Brânda. dar ea refuz cu un gest scurt cu mâna. îns . el o invit din nou la dans. se desp r ir de perechea Brânda. La un moment dat. i el se ridic i îi aduse cocteilul cu fri ca pe care îl Äascunsese" în bufetul de dincolo. Slava. f r s . dar acum. pe gât. cu sos remoulade. strângând-o semnificativ în bra e. ² îmi pl cea. într-un Äloc ferit. strângând-o cu atâta putere. M sufoc! Fa a ei îns era vesel . doctore! Nu mai sufla a a pe n ri. Minda cu Fabian i înc o pereche. i pachetul îi .pasiunea ei. i ursonul gros îi rotunjea perfect silueta. c nind cu cuiele tocurilor asfaltul. 118 Trecuse aproape o or de când dansau. era cazul s se deschid o fereastr . Iar începi?! Las m ! Las -m ! ip ea i î i mi c coatele. z pada umplea rigolele. un fel de melancolie dulce. Era cald. scurte impreca ii ale ei. care râdeau de se pr p deau. întoarse din nou capul: nu era nimeni. la col . pe care ea i-o ferea. i Minda. dar el o prinse din nou. ² Au! f cu ea cu vizibil nemul umire. de ce nu. încât o ridic aproape de la p mânt.. cu figura lui energic . mai ceru. înalt. Era atât de rotund . Minda îi aprinse ei o igar i î i aprinse i lui una. cu feliile de tort . ² E deschis geamul dincolo! strig b trânica. de i doamnele erau transpirate. ² Atunci de ce fumezi dac ai chef de aer curat? f cu Mia. cu pachetul de pr jituri în mân . doctor al î i desf cu pardesiul i vru s-o ia de umeri pe Fabian. cu aceea i expresie radioas pe fa . i acum r m seser doar intimii. care declar c le f cuse special pentru ea. dar el nu f cea nici o mi care. azuriu. hi. cu râsul ei acidulat. desprinzându-se. de alunecoas . gâfâituri. dup ce le manc . de data aceasta mai lini ti i. plictiseala acelui drum pe jos (ÄNu mi place s fumez ig ri proaste i s umblu pe jos! îi spusese ea odat ). Fabian reu i I s scape. s nu dea te miri ce ageamiu peste el". ceea ce o umplu de încântare pe b trânic . ² Parc dansez cu Ana Karenina înainte de a-l întâlni pe Vronski! ² Frumos! opti ea. b trânica o întreb : ÄVrei s . neobosit . o prinse de bra i.i întrerup fraza. doar petrecute una peste alta. dar coctailul de fructe. somnul. cu rom i fri ca. arunc igara. avocatul Brândajcu o prieten . o igar . Apoi. f când o jum tate de piruet . Se r zgândi brusc. în sfâr it. Nestorescu deschise geamul mare. începu s o s rute. spuse Fabian. americ neasc i b trâna se aplec atunci lâng ureche i îi sufl c o s i pun dou buc i la pachet! 119 Plecar apoi i. din camera cu radioul. Doc! ² Mai târziu. c utându-i cu gura ceafa gr su . Apoi. pe care o manc în timp ce vorbea cu toat lumea. ah.i mai aduc o felie de tort ? Ai spus c i-a pl cut. i Minda îl depuse undeva. o briz de aer rece n v li printre dansatori.. binef c tor. i ea emise spontan ÄHi. pe ceaf . Doctorul dans din nou cu Mia. ² Noi de ce nu lu m un taxi? întreb bosumflat Fabian. i Fabian. lacom. vreau s ne plimb m pu in. Gazdele. hi!"-ul ei. s facem câ iva pa i în aerul curat. lipi i unul de altul. mergând de -a lungul inelor de tramvai). opti el. s n u-i mototoleasc deux-pieces-ul ei frumos. nu tiu. care st tea pe un sc unel. r spunse el i vru s . I se aduse i felia ei de tort ..?!" Mia Fabian îi f cu îns un semn s tac . Era la jum tatea lui martie. încât Minda fu foarte tentat s p easc cuminte al turi de ea. ca s nu tulbure vraja de care era cuprins chipul ei.i. Nu era frig. atent s nu-i scape pachetul alb. c utându-i gura. Fabian îi f cu semn doctorului. privi în jur i. aprinzându. pe str zi! ² Nu m strânge a a. dar ea se desprinse i repet întrebarea: ² Hai s lu m i noi un tigru de sta. o împinse u or într-un zid. de grea. Fabian îl amân pentru mai târziu.i aprind o igar . i în timp ce ea mânca. c m mototole ti toat ! Te -ai încins. ² Nu tiu ce am. nu g se ti?! ² Nu atâta ca tine! râse el.

Fabian continua s mearg repede. de plâns. ca ale unei p s ri sacrificate. nu putu adormi imediat i citi înc timp de o or un roman oarecare.. cu ma ina sa. nu era deloc sup rat.Din ziua aceea începur s se vad . s -i aud vocea i. cu un zâmbet satisf cut pe fa . dup petrecerea aceea atât de izbutit . mai curteni . cu un oftat în bu it. perfect treaz.i. i zborul cartonului cu pr jituri în balta murdar . Oricum. Nu era i nici nu se pref cea c este. care o uimi atât de tare. lâng vreun perete de sticl . în jurul gurii sale strânse. ea îi l sa mâna. numai ca s ascund un alt adev r. uneori. când era Babe la ea). în timp ce afar întunericul se alb strea u or. îi spuse ea într -o zi. de parc ambii repetau o scen pe care o mai tr iser odat . ² Te-a invita cu drag inim . în spatele trupului s u. f r s -l priveasc : Dac mai încerci o dat . . care con inea în el i cele dou îmbr i ri acolo. Pe fa i se citea mul umirea de sine. s tii! spuse ea rece. a teptând somnul. i cineva cu care se intersectar privi în urma lor. Apoi î i continu drumul. de adineauri. se adunase sila. îi spunea. P rea c el nu dore te altceva decât s fie în preajma ei. întoarse în mijlocul str zii i ea urc . duji col .. Era ceva ce trebuia tr it.. întâlni fa a lui pe care plutea o expresie de vinov ie ipocrit . te pocnesc. pân când ea începea s se plictiseasc . furioas . continua el. deschise ochii. s ias cu o anume regularitate. Fabian z ri un taxi. poft de somn. ' Asta o înfurie de-a binelea i-o f cu s strige: ² B d ranule! Te compor i ca un be iv! Las -m în pace. pentru ea parc . dar ai s . insipid. ² i. nu tiu cum naiba. vreun restaurant cur el. i doctorul. când îi închidea telefonul (evident. f r o vorb . cu bazinul întors. privind în urma taxiului pân ce luminile stopului disp rur . contemplându. Repet . c cel care alerga la un pas în urma ei era Minda într-adev r.. o s ruta cu aten ie.zbur pe jos. St tu astfel minute în ir. neînfrânat. în mod surprinz tor. t cut. tot drumul acela pân acas . Uneori. Pleac ! I Ea începu s mearg cât putea de repede. de vesel . plecând privirea. ² De ce te superi? întreb Minda cu o voce intimidat . vrând s curme repetatele sale aluzii. doctorul o urm . cu ursonul jucându-i pe trup. r sucindu -se încet. cum îi spusese ea. vopsit în verde. adolescentin . c utarea unui taxi la ora trei de diminea . chiar o u oar îngâmfare. aproape p rinte te. cu mâinile la spate. fluierând în cet. din martie. R mase astfel. ca Äsclavii" lui Buonarotti de la Academia florentin . i goana lor în acest fel. apoi înc o dat . Minda îns devenise mai flexibil. O clip . lâng zid. plâng rea .. te la i a a de greu.. care începu s o uimeasc . oprindu-se din când în când. când era l udat de profesori în fa a clasei. unde se purtase atât de Änechibzuit". rece. Doc! Minda d du încet din cap. picioarele care îi zvâcneau. indecent parc . vrând s se conving . dup ce st tu un timp cu pleoapele închise. începi s devii libidinos! Minda zâmbea supus. Apoi stinse lumina. aproape indiferent . ea îi trânti u a în nas i ma ina plec brusc. la un pas în urma ei. al nop ii de martie îl învior i Minda umbla acum cu pa i elastici. Ea accepta ca el s-o sune. Minda se mul umea cu pu in. expresie pe care chipul s u o avusese pe la zece ani. cu umerii s i la i turti i pe cearceaf. îngâmfatul Minda.. Adev rul. b nuind un acro aj.i ie i din min i i ai s faci cine tie ce prostie!.. cu o privire amuzat . se ascunde cel mai bine cu însu i adev rul! Eu spun adev rul. severe. expresia fe elor lor sem na izbitor: plictiseal . lumina se grada cu l comie. acoperindu-i pardesiul cu o arip de noroi. i ea începu s se obi nuiasc cu expresia sa ipocrit . ochii lui tr dau un fel de veselie n tâng . de parc . uneori îl suna chiar ea. încât întoarse capu l. s-o sprijine cu o mi care ciudat de sigur . se repezi în mijlocul dramului cu atâta energie. când se g seau în câte o cofet rie sau restaurant. Nu mai era atât de expansiv . arunc cu un gest perna pe podea i î i afund fa a în cearceaf. i patul întreg îi tr da convulsiile. balta aceea care anun a prim vara. te pocnesc. c sc o dat . Dup ce privi câteva clipe în urma ei. energic. u or dispre . ² Dac te mai atingi o dat de mine. se s lt într -un cot i fix geamul ce se decolora încet. de parc ar fi vrut s urm reasc infinitezimala gradare a luminii n scânde. cu râsul la ce îi sclipea în privire. sau când îl l sa s o a tepte câte o or în strad . o privea prea pu in. Se l s atunci s alunece în jos. or. pata uria de noroi de pe pulpana pardesiului. acum era începutul lui iunie. dureroase. drept într-o balt . el. încât era cât pe -aci s cad dac nar fi fost el atent. în umbra vreunui cactus ce cre tea pa nic în l di a sa de lemn. bomb ni ea. din noile cartiere. de parc eu a fi obligat s te suport. pe care el. în pozi ia aceea incomod . . cu un fel de reculegere i aviditate. presate.. de i Äerau împreun " de câteva luni. se resorbeau perfect în pânza alb . c reia îi tiau pân la am nunt urmarea. hohotele rare. Fabian d du din umeri i î i continu . Când Minda se preg ti s urce la rându-i. mai adânc!. ca i cum ar fi fost de acord. apoi. greoi. timpul acela de leg tur . curat.. Ce g sea la ea?! Ce g sise la ea?! Fabi an d du din umeri. ² Doc. uitându-se dup un taxi. i el o urm . pe urm . în sfâr it. pe unde o ducea el. ca la început.tor. spunea el râzând. 120 121 de simpl . încet. dup mi c rile sale dezordonate. drumul. i ma ina se opri. greoaie. el nu -i mai c lcase pragul apartamentului. cu torsul r sucit. Singur tatea sau aerul tare. mereu cu un pas în urma i în stânga ei. derapând în zloata din mijlocul str zii. parc . El r mase pe loc. Ajuns acas .. de o discret persuasiune.

duduie. el vru s -i cumpere unele lucruri. i ea îi privi cu indiferen ceafa. se i temea de el. i ai fi îmbibat -o cu parfumul t u! ² Porcule. odat . de i el î i d duse cuvântul de onoare c se va purta ca un gentleman. da?! ² Ce ras ?! întreb Minda.ce -i asta?! ² Hai. ceva. aer condi ionat. gr su . Doc! ² Daaa?! f cu el. ² Am un caracter bun! spunea ea. din banii lui. Asta pentru c vegheaz tanti Miu a! Altfel. ocolea prilejurile de a fi singur cu el între patru pere i. Doc. ha! râdea i el. pr v lit cu indolen peste ea... El însu i nu p rea prea nemul umit de întâlnirile lor publice. create de arhitec i tineri. din sticla asta eu am b ut mai mult de jum tate. ha. spune-i te rog b iatului s vin la masa noastr . ha!. amuzat . în leg tur cu sortimentul de pr jituri al restaurantului. d du ea amuzat din umeri. din curiozitate. în mici cofet rii i în numeroasele restaurante periferice. Ea urcase la"el o singur dat . eu. vrei?! Hei. dup rulad cu fri ca sau crem nituri i pentru ea. cu o privire vesel . mâna mic . îi f cu i un hatâr: nu se mai depila la sub ioar . gulerul curat. a f cut ni te ochi de parc ar fi v zut o oal cu sarmale! ² D -l în m -sa! spuse Minda. mul umin-du-i pentru cadouri. îmbuiba i de vinul de Ätrei sferturi" i ea îi l sa mâna. dând din cap. fu fericit. i. suntem prieteni. m duvioare. a a. Hoin reau apoi. Doctorul f cea toate astea parc în glum . ba alta. i Minda. uneori îl l sa s-o mângâie i pe sâni. de recuno tin i se mul umea cu bra ele ei. sau al turi. eminen a tenar . eu îl am pe Babe al meu. Inim . creier (pane. cu seriozitate. te gânde ti numai la porc rii! ² Eu. pe un ton foarte pu in . când se l sa seara. de care nu se apropie nimeni. i în unele se serveau la gramaj meniuri variate. vr bioare de porc. parc tu vrei mai sus de cot?! Mi se pare c vrei mai jos. apoi o privea. s tui.. spunea Fabian. chiar dac era mojic. ficat.. deschise în noile cartiere. un râs în bu it. nu? Ha. Nu e foarte bine c ne vedem astfel? Tu e ti mul umit. pân când ea i-l tr gea cu o anume brusche e ce tr da plictiseala. parcuri le. N-o mai lovise. chelneri respectuo i. care te iubesc atât de platonic?! ² Da-da. încurcând lumea care alerga dup cump r turi. c elu ul meu de ras cu care ies. un fel de buldog posomorât. curate. de vac etc. de fantezie.. nu te mai plictise ti odat ? Uite la iganul la din col . greoi. Ne ine i mereu pe afar . ² Ei. plante tropicale. de sub corpul s u greu. nu se formaliza prea mult. primit de la o prieten din Israel. spuse el râzând. dar înv ase s se p zeasc . nu putem s ajungem mai sus de cot. Minda era de nerecunoscut. se repet într -un fel scena . capricii. replic ea râzând. seculari etc. îi satisf cea micile lui nazuri. j penibil care avusese loc ultima oar la ea..² Te pomene ti c am s sparg ceva! f cu el. rinichi. de sticl . pe care tocmai i -o f cuse. palma. i dac m opresc. f cu el cu voit ipocrizie. hai. ² Mai bine mi-ai fi cump rat o pijama.. ea nu inea sup rarea. s rutându-i bra ul pân la um r. evident. iar tu. i ea. pretextând ba una. tu e ti bibeloul meu. de i îl dispre uia. i dac n-ar fi sc pat cu o stratagem viclean din bra ele lui. de ziua lui. cu ochi veseli. în dup -amiaza care se f cea tot mai lung . desenul mu chilor palmei. sub pretextul c ea are un salariu mic. ha. al c m ii. de i nu ^ajungea pân acolo aproape niciodat . eminen a hipotenar . ce sp rseser cu curaj vechile abloane. dar cum nu se potriveau în gusturi. i umblau cu pa i lene i. plâng cios. te tim noi ce e ti în stare.. un vin de 27! Mai bine cheam chel nerul i ofer -i i lui un pahar. lucruri pev care le îmbr ca când ie ea cu el. i de ast dat . pe care ea începuse s i le parfumeze pentru el. cu un fel de u urare. sunt de acord: un buldog! i îi s ruta încet. J si ea fu loial : î i cump ra de fiecare dat . j ea îl asculta totu i. Minda p rea la început bosumflat de pruden a ei. hai. izbucnind în râs. cu pruden . Apoi ie eau. nu îl certa "\ niciodat . Ajun i în fa a vreunui cinematograf de cartier. încântat.. pline de imagina ie. dar ce m intrig e c tu nu ' prea bei! Te pomene ti c te ab ii ca s -mi faci impresie bun . ca de un animal mare.. f cu ea. îi d du mai bine banii. cu o aten ie ciudat . \ care î i pierde echilibrul uneori. hai. a la grec. cu chelnerul. parfumat . De cele mai multe ori îns trimitea picoloul vis-â-vis. locurile prea pustii. nu te mai maimu ri. etc. ² Te pomene ti! spuse ea zâmbind i îl mângâie pe frunte i pe gât. fudulii. împreun . La început. impecabil. . ha?! Uite. i intr într-o lung anchet . l sându-i bra ul peste care el se aplec . nu-i a a?! Pentru pat. ha. sau. de parc spu'sese ceva neîng duit cu Ävârsta lui". ² Nu tiu. nu tiu cum. dar evita. îi lu i lui o c ma de poplin i o cravat str in . i. ² Ha. cu ochii lucind de râs. sau în pergament). el o invita s intre la film. tovar e. dar îi rupsese o bluz de m tase natural . aleile str juite de arbori vechi. 122 123 Minda nu mai insist s urce la ea i n-o chem nici la el. în definitiv. i Minda aproba. Fabian. în definitiv. cu reculegere. 124 tu e ti în stare s la i vinul acolo. tu ce vrei?! ² E bine. i Fabian. la vreo cofet rie. dar ea refuza regulat. i îi explica apoi.. spuse. Erau acolo vitrine mari. i-ar fi sfâ iat i fusta. ÄOra 12" sau ÄJoffre".

ca o apari ie. i aceast stâng cie de-o clip . nu se tie de ce. încât uit s se ridice. gândurile sale. atât de politicos totdeauna fa de ea. relaxat. râzând. n-a vrea s st ruie între noi o fals impresie. r mase pe gânduri câteva clipe. în mod cu totul nea teptat i pentru scurt timp. armonioasei desf ur ri a serii Älor". luneca u or peste toate acestea i bea. în sfâr it. în întregime. religia. ordonându-i s cure e masa. f r s -i plictiseasc cu am nunte despre galerii de tablouri sau cl diri vechi. f r s-o arate. de parc ar fi vrut s . Nu-nu. acolo unde localnicii î i ap r via a i tradi iile lor. afar . v a tept pân la unsprezece.. scene surprinse pe strad la Neapole sau Milano. ² De unde tii c îl v d pe Geiger acuma! întreb ea. o anume decep ie care i se zugr vi pe figur . Minda povesti o serie de impresii din c l toriile sale din Italia. nu p ru celorlal i doi. f r s ridice niciodat tonul. nu?! ² Da-da. Babe râdea i el. s se piard astfel. s rutându-i cu gravitate. Trecuse aproape o jum tate de or de la plecarea celor doi. jVpe ea i pe Geiger. într-adev r. Apoi. un domn singuratic. dealtfel în tot cursul serii. ambele mâini. inându-se de bra . s v d. iar el intra singur la film. Cu toate acestea. Când îi v zu. în care sclipeau lumini ele ironiei. Comand o cafea mare.i aprind igara 127 Äaferent ". Pa! ² Pa! S rut mâinile! spuse el. cu umor. ce era mai bine de jum tate plin (era a treia!) i vru s -i umple doctorului un pahar. Babe d du mâna cu el. s petrec în sfâr it o sear cu tine!. de cele ce spunea. încât o invit .125 convins. i se purt întreaga sear cu mult bun sim . care îl vizitau i la Bucure ti. de parc prin prezen a sa ar fi putut aduce vreun prejudiciu bunei. nu tiu dac o s vrea el!. acesta refuz i îl rug s-o ia de la mas . interzicându -i s o conduc . f r s ... inteligent . i atunci îi auzi vocea: ² Ce faci. cu pu in înainte de ora zece i îl g sir la o mas lâng perete. ca de fiecare dat . apoi se întoarse. pe fa cu o expresie mul umit . ci încercând s surprind 126 pentru cei doi aspecte ale vie ii cotidiene ale peninsularilor. lucru care. în clipa aceea. cu natura ei fericit . nedumerit uneori. apoi. mai precis unu f r dou sprezece minute. Doctorul era atât de uimit de apari ia ei. uitase s i-l ofere. cum avea în zorii unei nop i fructuoase de studiu. cum s-o preg teasc . îi d dea brusc farmec. pe la mijlocul reprezenta iei. chiar i mai. i -apoi a vrea. Ea se a ez pe un scaun pe care i -l trase singur .i cear iertare. senin . mai aduse un pahar pe care îl umplu i întreb dac doamna mai dore te ceva înainte de a se închide buc t ria. p rând a nu avea nevoie de nimeni. dac n-am venit pân la zece.. Ar t toarele ceasului se apropiau de ora unu. pu in dup ora dou sprezece. c vorbise mult. cu aten ie. f r s în eleag nimic. O urca într-un taxi. într -un costum impecabil. se scul ov ind. i atunci Minda tia c fuge acas . unde avea mul i prieteni. privin -du-l cu ochii miji i binevoitor. retez ea. Minda însu i râdea. pentru c nu te a teptai ca un om atât de puternic. detaliate. într-o dup -amiaz . Nu b use. posesiv . ar tându.i poat ascunde. ridica privirea lui puternic . deoarece el. Povestea f r pedanterie. într-adev r. dup o mas îmbel ugat i dou sticle de trei sferturi. dar. serios. se ro i pe gât i se ridic pripit. O dat . dar se ridic gr bit . din vinul sec turnat în paharele rotunde. privind-o. cafeaua sosise i era acum rece. ² Nu-nu. de n vala turi tilor. Apoi se împurpura u or. cu o anume egal concentrare. oricum. gr av.. în preajma desp r irii. apoi spuse: ' ² Nu tiu. la Orvietto sau Gubio. cu tâmplele sale înalte. cu ochelarii îngropa i în fa a sa mare.. colegi.. amuzându-se perfect. Ei venir .. gânditoare. zâmbi. chiar i pentru o zecime de secund . amuzat .. ca un adolescent. ea ced insisten elor sale i accept s vad un film. nici m car lui însu i. s-ar fi concentrat în jurul persoanei ei). din respect îi conduse chiar câ iva pa i. cu gura sa frumoas strâns . era atât de bine dispus. nici dou pahare. evident. st tea cu ochii pleca i i. de parc s-ar fi v zut pentru întâia oar . în doi. f r zah r. uneori. f cu el. spre surprinderea sa. chiar i a a. a lui Babe . nu te bucuri c m vezi? Ce stai a a intuit pe scaun. gr bit. intrigat de câte un accent al povestirii doctorului. vorbi!. sau de câte o privire scurt . în timp ce î i îndeplinea m runtele. vorbi. s -l a tepte pe Geiger. când. cu pauze.i din ii regula i. cu haz uneori. nepl cut îngrijorat. o emo iona pe ea. la restaurantul ÄCina". mi când scaunul cu neînde-mânare. în timp ce povestea. Minda tocmai se preg tea s . sigur pe el însu i. i îi d du chelnerului care îi servise ins truc iuni precise. o z ri pe Fabian apropiindu-se de masa lui. Acesta îl asculta cu aten ie. Minda. f r gesticul ri. ca o oboseal a ochiului. cum îi zicea.. chem picoloul. i. Minda vorbi. cum fac atâ ia. ie i din sal . o singur dat . odihnitoarele sarcini ale toaletei de noapte. a a se întâmpin o lady?! Minda. i chelnerul se apropie imediat. Fabian ro i u or. pentru acea sear . nu mai venim. dar mi-ar face cu adev rat pl cere s .. ca doi aman i ferici i. i Minda r mase la mas . i Fabian privea cu mul umire de la unul la altul. unde era membru corespondent al unei societ i medicale. când ridic sticla de vin. cei doi plecar . u or împurpurat de vinul bun. tu vei fi acolo. Minda d du lene din umeri: ² Cum vrei. i murmur : ² Ce s-a întâmplat?! Ai uitat ceva? V-a i certat?! Era vizibil îngrijorat. râzând bine dispus . ca o proiec ie a propriilor sale gânduri (dac .. pentru simplul motiv c vorbea rar.

îns . ciudat de t cut . ha. în ceea ce-l privea. aproape grav . ro ie i se l ise pe tâmpl . era un tangou vechi.. f cut de el. ea trase cu ochiul l a figura sa grav .. în serios. s urce la el.. în cele mai perfecte condi ii. f r umbr de sup rare. Fabian trase primele fumuri i-l privi cu aceea i bun dispozi ie înscris pe fa : ² Ei.. parc . ² Dar bineîn eles. r suflarea. a orchestrei care se auzea pân la el destul de surdinat. ² Haida-de. doctorul. Dumnezeule. la fel ca primul. el se aplec aproape cu interes. cârâit! ² i el. pe el însu i. un veritabil umor.. îi lu mâna. reflex. habar n-am! Probabil c . ca i în atâtea rânduri.de o cafea mic i-o igar (pe care i-o oferi doctorul). exuberant . doamna nu mai dorea nimic. zâmbi i continu s fumeze. i. în felul lui lini tit. incredul. cu cafeaua aburind în mân . sigur c da.. Dansul.. în nea Pândele.. care-i tr gea în sus col ul gurii. peste mas . i când colo. numai. iar te ui i în felul sta?! ² Cum anume? ² tii tu foarte bine. izbucni în râs i b u. miorl it. s fac ceea ce se a tepta de la el. c se putea baza. eventual un whisky. a restaurantului care se golea încet. f r de care nu exist o veritabil elegan . apoi intr în baie i. Doamne. deasupra sprâncenei stângi. Când ap ru în cadrul u ii. nu tiu. nu-i a a?! Minda o prinse de mân i. din umeri. Ea se a ez pe o canapea privind încântat în jur.. i în ochi. i. t cut . a cafelei pe care avea s-o bea. cu caracterul ei pozitiv. serios... care avea un complicat proces pentru locul de cas . apoi. ² Care el? Babe ?! Unde s fie. un amuzament. se terse îndelung cu "prosopul. da. cu firea ei franc . care.. Iar elegan a. totu i. hm. brusc posomorât . era doar pentru prima oar . el?! întreb . dac nu-l inoportuneaz !. o vede orice g inar. prin gaura cheii. grav . Ochii ei urm reau cu lene perechile care evoluau pe ring. Da. încât apari ia ei îi lu . haide. cum se spunea în ora ul s u natal: quod erat demonstrandum! Dup ce ie ir din local. hm. curios. mai bine. f r s r spund .. putea fi îns i un joc.. pe care familia cl dise f r s se asigure c . e adev rat... ipocrit. i v zându -i copil reasca dezam gire înscris pe fa . el. ferm convins c voi fi luat în bra e. cu o anume blazat u urare. aplecându-se peste el. zâmbind. ² Ah. nu trebuie s faci nici un fel de eforturi! Nu. Minda puse apa la fiert. 128 i. cu o cut sub ire. privind-o. într -un fel. s -i Äviziteze apartamentul"! în tot timpul drumului cu taxiul (Minda î i vânduse ma ina i trimisese o parte din bani mamei sale. cel pu in. etc). tu i modestie! Cine se scuz se acuz ! Schimb subiectul. a a cum se aplecase deasupra atâtor cadavre. sau. ca între camarazi. apoi. Doc. ha! Dansar apoi un alt tango. în l de câteva ori din umeri. în timp ce se sp la pe mâini. se încordeaz chiar. Minda una serioas . de propriul ei curaj. bineîn eles. mieun ea. elegan a nu se poate na te în absen a 129 ironiei! Iat : de la umor la ironie! Demonst ra ia era f cut . era o relaxare. pe fa a lui se i instalase expresia aceea juc u . evident. se întoarse înapoi. zâmbetul ironic. o pat mare.. spre surpriza lui. evident. ascuns. pu in cam libidinoase.i fac nici un fel de repro uri. îng im doctorul. sim i. i atunci. ha. s ne fum m în lini te ig rile. ce-i cu el?! Unde-i. la ce?! Ea d du din umeri. cu un gest aproape brutal: ² Haide. p tima . r p nos.. Teama de ce?! El d du. danseaz -m sau. cum spunea ea. plictisit . dup acea sear . c o vede. lua lucrurile în serios. din pragul u ii de la baie.. ha.i spal din ii acum. Adev rul era îns c doctorul se afundase atât de copil re te în perspectiva singur t ii comode care îl a tepta pentru tot restul serii. distreaz -m .. doar suntem camarazi. Doc.. revino. asta e simplu. cel mai bine. f -m s râd...i! S-ar zice c i-am jucat o fest întor-cându-m . Fabian.. ea se f cu comod i el ie i s -i preg teasc cafeaua. Fabian î i manifest dorin a. s raca de mine. Nu -i era somn. Dar e minunat c te-ai întors! Dar era. Vrând s -i arate c se bucur . pot s m ridic i s plec. totul. de confortabil. etc. se privi în oglind : o imens oboseal i se instalase brusc pe fa a lui mare. ha. ochii care priveau. în ochi îi sclipea teama. mul umit de propria-i ini iativ . ce-i ap ruse pe frunte. parc te-ai uita prin gaura cheii! fi . subit. ha.. Fabian î i p stra în conti nuare expresia ei radioas . Deloc. te rog s te sim i ca i cum ai fi singur! Nu vreau s te incomodez în nici un fel!. m-a condus pân acas i m-a predat portarului! tii c are o perfect încredere în el. oboseal i fric ! Prostii! El d du a doua oar din umeri i în clipa când ie ea din baie. vezi c i s -a r cit suficient cafeaua. serioas .. Dac vrei. spuse: ² Camarazi. aplecân du-se u or. Urcar .. uitându-se înc o dat . vrea s bea o cafea. pozitiv .. cu o igar bun . la insisten ele lui. neverosimil . rece. începu s -l s rute u or. de suferin . P rea c se concentreaz . un sentiment de modestie. h rt nit. adic cu. dup ce-mi beau cafeaua. eram convins . Fabian î i trase bra ul. în oglind . bra ul ei gol. Doc. avid. da-da! un tangou scâr âit. nu tiu cum. haide.. lâng igara ei. f cu Minda. c s-a reîntors. Era doar dreptul ei sau. privind-o cu ochi calzi. când ea acceptase.. ² Ce prostie! replic el cu hot râre.

uneori. i eu m-am gândit la ei! ii minte? Cheile împ r iei. erau o gr mad de c r i de-astea în biblioteca liceului. ² Asta e sigur. asta poate i pentru faptul c am r mas singure.. ha. Pe aripile vântului am citit-o de trei ori. frumoasa. ascult ! tii c eu. pe unde?! ² Nu tiu. am citit o gr mad . 21?! au Masca lui Fu-Mandschu.. n -am citit prostiile astea. nu le jucam feste?! ² (Se feste?! Eu cu maic -mea ne aveam ca dou surori. Doamne! ² Da. s raca de ea. ² Ei bine. m i mândresc pu in cu asta! ² Vai. spuse Doc.i ba i joc de mine? Nu crezi ce spun?! ² Cum o s -mi bat joc de tine?! Dar trebuie i noi. a a. niciodat nu e ti mai suspect decât atunci când ai.i spun sincer. linguri a i ducânduse apoi s aduc pahare i ghea a pentru whisky... ii minte ce carte trist ?!. o mângâiam i o protejam chiar. Doc. citeam o gr mad de c r i poli iste!. se bat pentru o gioars de pantalon i beau la vodc pân î i vars ochii în praf. ² De ce? Noi.. când.. -Z u?! ² Pe cuvânt. bineîn eles. Doc. îi r spundea el cu galanterie. din pur neb gare de seam . apoi fugi dup aprovizionare. asta ai citit-o pe undeva..c i ei ne dispre uiesc la fel de sincer cum îi dispre uim i noi pe ei! l ² Crezi. parc altfel ne scobeam în nas. al lor nu face dou parale! Singura satisfac ie e c se pare. uria ul Pongo. sp lând dou pahare în buc t rie i sp rgând cuburile într-un bol... nu tiu cum.. vremuri minunate! i noi.. Grozav! Formidabil! Câte-am mai citit.parc sughi am altfel. Ce vremuri! Vremuri cu totul ie ite 131 din comun. îi spuneam Ämititica". Eu. ² Formidabil! spuse ea.. ² Sau M t niile. ha.. se zicea c sunt epurate! Noi le furam de acolo. ei i se p rea c Äalea" trebuie s fie c r ile în care sunt împin i tinerii la prostii! ii minte Masca ro ie sau Asasinul st la nr. eu m sim eam 132 chiar responsabil fa de ea. una dup alta. cred c era b trânul Somerset Maugham sau Cronin. draga mea. parc tu nu tii? La tia le umbl gândul numai la Presley i la Bob Dylan. cine mai are timp pentru a a ceva. asta e sigur! Po i s n-ai nici un dubiu. un tâmpit. parc eram al ii. ce fac bietele fete? ² Ce s fac . ce mare scriitor! ÄA a e!" spuse el în gând. i cineva. Da-da. dac nu m în al memoria!. bin eîn eles. nu râdeam de babaci. dou . de i nu aveam mai mult de zece ani! ² Ei bine.. Doc. beau i ele vodc ! tia de azi n -au nici un romantism. le dusese în pivni . d du el gânditor din cap. n-am nici un chef! Abia m în eleg pe mine! ² i asta e adev rat. cum zicea rabinul! ² P i atunci?! ² Nimic. maic -mea era chiar furioas . ² Da. r spundea el cu gravitate real . ha. tia sunt cu totul. când eram de vârsta lor. punându-i zah rul la dispozi ie. da. sau Pe aripile vântului. Äs r cu a". du te la serviciu. acum.. nu în eleg ce vorbe ti.. dar e îngrozitor. ha. dar cel mai mult mi -au pl cut ÄDox"-urile! C pitanul Farow. c Äei" ne Ädispre uiesc"? ² A. evident.. pe vremea aceea aveam gust literar. ha. tu erai o excep ie! ² Ce-i.. Ochiul lui Shiva?!. Luna i doi bani jumate. ce zici de asta?! ² Nu tiu. de i fat .... Doc.. Citadela. Vrei pu in ap mineral ? .. onomastica unui coleg cu care trebuie s te pui bine pentru c s-a ridicat o dat .. ² Cum anume?! ² Ce. Doc.. fa de romantismul nostru. a ezând tava cu cafea în fa a ei. ridic ea plictisit din umeri. ² Vai. ii minte.. ce scârbos e ti! Nu tii decât s strici cuiva.. nu pot s cred!. apoi o edin de bloc. o or . dreptate! Brrr! Te prinde i frigul! ² Dar La r scruce de vânturi. s -i în elegem! ² De ce s -i în eleg. se pr p dea ea de râs. ne-am f cut datoria! S vedem genera ia de acum ce-o s fac . dar.. zicea c înva la prostii. cred c într -un autor la mod . s lbatica Sanja. când aveai dreptate. da. ce-o s . tu. d du el melancolic din cap. i servitorii au dreptul.130 ² Sunt servitorul t u.. Maugham. hai. Doc.. diminea . ² Da-da. ca s . Äcopila u". la rândul nostru. s se uite prin gaura cheii! ² Ha. pe ner suflate. parc fredonam altfel. ² A. iar bietele fete. apoi am mai recitit-o dup ce am v zut filmul. i i-a luat ap rarea! Un gest care oblig . cu Vivien Leigh i Clark Gabie!! ii minte?! ² Da.

. Da. Minda începu s viseze cu ea.. dar atunci d ac el. nu. ascu i i. cu tot ce se pr bu ise defintiv în el. ea se continu în vis"? Un an. d -mi pu in ap mineral . ² O idee. y Dincolo era. cu chipul mare. când mergi pe strad . de tavanul intrândului (die Einfahrt). zilnic.. nesim it.. e firesc s începi s visezi pe cineva drag.. nu mai umbla. frecându-se u or cu spatele în epenit de sp tarul cald. ea se continu m vis! Era propria sa lege. noaptea. cum frigul acela nesu ferit îi p trundea încet. m rog. el continu s-o vad ! ca i înainte. apoi. obscure. care începuse s se amestece îngrijor tor cu sania aceea ro cat . când remarci ceva. din partea mea!. odat . Apoi. nu?! Da. i.. în receptorul minuscul.. Ce bine. o g sea uneori în biroul s u. s dispar brusc din ceea ce istoricii ar numi via a lui. realitatea nu se întrerupsese. nu te vedeai. al încheieturilor. într-un accident. c ci. nu -i a a. ce-l vizita zilnic. grav. visul. în pozi ia aceea incomod . cum spunea. cu Ludmila. fusese gripa aceea plicticoas !). chinuitor. i visul e atunci un fel de ma sentimental care o hr ne te. dar înc o dat ciudat sau. e i el un domn foarte respectabil. între tine i sticlele acelea verticale. dac începuse s o viseze cu atâta regularitate. dac ar fi fost i geamul deschis. r spunse el.i stupoare începi s gesticulezi de unul singur. cedând unei scurte la it i. dar i înainte i dup . Nu spusese el însu i. c ea urma s moar . de stof .. Pentru c . nou ani! ÄDe câte ori s -i iert fratelui meu când îmi gre e te? îl întrebase apostolul pe Iisus. nu s-au mai v zut vise-profe ii?! De i visele sale recente nu-i anun au nimic din ce urma s se întâmple în viitor. o idee! Nici nu. de unele din scenele ei. Minda ascult cu supunere sunetul acela ce bâzâia încet.i caute o pozi ie mai bun pentru dormit. apropiat. ea. i el. el îl a ez încet în furc i. care te hr ne te. din care se hr ne te. nop ile. s se iubeasc ca i înainte. distrat. ² Vezi c sun a doua oar telefonul! ² Las -l s sune. spre pro -pria. cu nasul acvilin. se ghemui în scaunul s u i ascult .i în jurul gâtului (a. De dou ori. î i ridic încet genunchii i începu s -i maseze. avea de gând s spun : ÄCând realitatea se întrerupe brusc. cu lumina aprins . ei se vedeau în continuare. acolo. jalnic . Ludmila. sau î i vorbe te.. e posibil. venea i-l a tepta la ore imprevizibile.. i. Suspect! Din ce în ce mai suspect! Oricum. cu un fular . uitat . cu Ludmila. poate. la ora asta? Nu vrei s r spunzi. acum. prin oase. cum spunea chiar el însu i! Da. pe trotuarul vecin. visurile sale intuiau cele ce urmau s se întâmple. care moarq brusc.. totu i? ! ² Ba da. s te întorci chinuitor. de parc ar fi vrut s . bineîn eles. masajul metodic. când ea îi telefonase. m rog.. cu umerii epeni. Doc. iubito. chin i furie. mai ales dac fizic te-ai dep rtat de locurile copil riei. Când realitatea se întrerupe brusc. pe un trotuar.. probabil) larg deschise i tot curentul de pe sc ri. la urma urmei. mai bine zis ea.. ca i cum cel lalt s-ar fi pr bu it într-o crevas a trotuarului (Nu exist a a ceva?! Oho!!). dup câteva minute. al tat lui s u.. ceea ce se întâmplase între ei doi. legat . cu genunchii la gur . u a s-ar fi trântit cu siguran ! Dar a a. melodios. ori s .. vocea ei. i dac o visa. i.. cum vre i. dac ei continuau s se vad . ce. f r s aib curajul s se ridice i s închid u ile în urma ei. ce conta? Dealtfel. de i nu-l vedea nimeni. pu in de tot. dup ce urcase cu Mia de la restaurant.. cinci ani. Se r suci. e i el o realitate. nu. ghemuit pe canapeaua din hol. atunci. unde se c ra el printre cuiburile de rândunici. i ridic receptorul. cu o cafea mic în fa . ceva de prost -gust.i dau mai mult!. de trei ori. dup un timp. ² Dar cine te bârâie.. neîntrerupt. în variante foarte restrânse. cu aceea i asiduitate. pe locul s u. aproape în fiecare noapte (patru din cinci!). comic. atârnat de lan uri.. Nu numai în noaptea aceea.. la clinic . adormi astfel. . El ridic privirea i observ abia în clipa aceea c locul pe care st tuse Fabian era gol i u ile apartamentului (ale holului i vestiarului. citind. bineîn eles. în fotoliu. într-o clip a ta de neaten ie. s fie împreun . s zicem. citind. î i vezi silueta I r sfrânt în vitrinele pe lâng care treci i adineaori. insistent. se iubeau ca i înainte.. când în receptor domnea de mult lini tea. cu ea. de care e asociat .i visezi copil ria întrerupt brusc. în ele se derula mereu. nu-i a a. un curent puternic de aer care. 133 dup ce se mai foi de câteva ori. se interpunea i se reflecta silueta cealalt ?!. Adormi i vis . dup mai bine de jum tate de or . se mi c u or.. cu aceea i frecven . ceea ce se întâmpla acum chiar. a a cum. visul s u îi proiecta în camera obscur a animalit ii sale geologice chipul ei. acas . sim i un frig ciudat c -l înv luie. nici nu -i mai era a a de frig. sau. docil. ² A.... deodat . îl c uta la telefon... de apte ori?!" ÄDe aptezeci de ori câte apte!" Ciudat (sau nu?!). Doctorul d du încet din cap. dar pu in. cu cineva c ruia îi vorbe ti. epica aceea a lor indicibil . a a o idee.² Sifon n-ai? ² Dac ai r bdare s fac unul.

deloc uimit . iruri de lacrimi reci.. cu tiin a sau ne tiin a i m -nvrednice te. ha. el le-a retezat din prima clip . pentru perechea sa definitiv . pe socoteala a ceea ce credea el c . anul trecut. u or întreb toare. un bob de nisip. incredibil de curate. nu-i mai dedica ei întreg timpul s u liber. cu o for .. încât ar fi fost evident pentru oricine. cum spusese chiar i ea odat .. ce mai voia?! A.").. controlat. care. o alt form de repro . de confortabil. ca o igien a rela iilor lor i. la ie ire! Dar ² i ea se convinsese de acest lucru. era probabil o toan . nedelicate ea i i se vâra în visuri. pentru logodnica sa. lucra prea mult. lâng grilajul de fier. îi fusese ru ine s j plâng în singur tate?! I se sl biser nervii. I îsi luase pe cap. n ucitor pentru unii. grave. aici. îmbr cat .. . sperie. ^înfrigurat. îl c uta (ea.. neexi sten ial.. profunde i curate. ternii -na e de mult cele dou lucr ri. cum s -ar spune. degetele peste fa a ei. ca un repro . îi terse lacrimile. auzise pozitiv aceasta. devenise isteric?! începea s plâng / în fa a unei femei. ea îl privea blând.pur i simplu. i ÄTromboza venei porte" i revenise la ni te ' lucr ri din tinere e în leg tur cu Ädiabetul bronzat" i Äaniloidoza hepatic ".. foarte subtil !. chiar îi mul umea. la fel ca înainte. sub figura sa grav . destul.. obosit . el în elege foarte bine. Cum putea deveni o femeiu c atât de trivial . n ucitor. c pericolul nu era acolo. o deviere din linia vie ii sale. nu tiu cum se f cuse. de frumoase.. dar i înainte el î i avea ceasurile sale de. de parc pe el l-ar fi pândit vreun pericol acolo. E adev rat ca. se asteni-zase. Mia Fabian?! Prostii! Un simplu divertisment. ce se întâmpl dac începem s alunec m pe panta aceasta. dar ce anume discutaser ar fi fost interesant s .. altfel... observase el.Ä i iart mi mie p catele f cute cu voia. Da-da. peste pragul acela unde îl a tepta ea. l-a oprit pe Brehariu. în definitiv... când totul merge perfect i. în timp ce el r t cea pe unde? Cu cine?!. mai târziu.. pentru te miri ce spirit simplu. chiar i pentru cineva cu mult mai pu in perspicace. nu -i a a. îmb trânise/ nu mai rezista la ritmul s u obi nuit de studiu.... suspiciunile m rturisite i nem rturisite (. de relaxat. care înainte. un moft. 134 135 întunecat de pasiune. neesen ial. în cariera lui nep tat un compromis. nu trebuia s se încheie la hain !. o dat chiar adormit în patul s u. nu era în nici un caz o Äaventur ". exista a a ceva.sau. calm. îi aduse un pahar cu cevE^un înt ritor.. dar care ar fi constituit în via a lui. c ruia. în a ternut.. îl a tepta. ca un pe te sub ire. uite. cu for a sa de concentrare. Brehariu însu i.. pentru numele lui Dumnezeu?! El lucra ca i înainte. cu. de st ri isteroide etc. continuau. bineîn eles. a. inflexibila preacurata lui femeie. ea venea i-l lua de la clinic . Fabian?! Habar n -avea. n u-nu. uneori.. i ea îl mângâie. de eliminare a tot ceea ce era superfluu. f r de osând . în miez de noapte. hoin real . ea. si.. nu-i a a. dar..... cu o impetuozitate a c rei furie i puritate îl speriau pe el însu i i. Da -da. lung. prins în ma in ria asta infernal . curs i clinic . cum spunea Ceea! Trebuia s se termine odat cu a tept rile astea imprevizibile. i atunci. acuma. ce ordinar.. cu Äliteratura" era la zi. fals. ceva mai târziu.i aminteasc !. el..ci de lacrimi. cel pu in. de comun . normal. i atunci. nepl cut . vorbea de un fel de antaj sentimental. nu. cu inhibi ia sa verificat în decenii. ce dracu. a a cum p rea. la un simplu. când aprindea lumina i îi cerea socoteal . lunar. scena se mai repet o dat . fa de el însu i crescuse i nu pu in a contribuit la aceasta i refuzul acelui post. ba nu. stima fa de munca sa. sau ce dracu?! A. de ce atâta angoas . când iubirile lor.). nici un fel de dubiu! în fa a c reia. ani. începea s se simt supravegheat. când avuseser ei doi o discu ie. o dat . dar acum. cu plan etele astea.. el însu i î i pierduse st pânirea de sine i izbucnise în plâns. când totul merge perfect. trecându. întristându-se parc ² el. ce se întâmplase?! Ce se întâmpla. poate. atunci când cu Äaurul".. . negând tot ceea ce îi imputa el. urm rit. dac . sub atâtea aspecte.. bine. ar fi râs odat . foarte frumos. lui însu i 136 137 i se spusese c la clinic p trunseser astfel de zvonuri. nop ile lor de iubire continuau. cu mult mai pu in uimit decât el însu i. care-i unea i în care pluteau împreun . într-un cerc. mai mult chiar. de ce avea ea totu i. i. s r cu a!. cu nervii s i de bivol. în timp ce ea respira aprins în bra ele sale i patul lor se învârtea cu ei încet. când fusese asta. da. el ridica vocea. umilin ei orelor întregi de a teptare în locuin a sa goal .i din întâmplare. mândra. mai eficient. A... ea se mi ca. de inspirate. se supunea umilin ei privirii sale severe.. cu o vehemen care-l . e adev rat c .i a tepte so ii la poarta uzinei. de ce se ar ta cu aia. invizibile. absurde. între aceste ro i din ate care se mi c ov itor. nu de sudoarea acee a Va lor. la urma urmei.. a voca iei sale simple. la Sebe parc . el în elegea.. uitându-se la el dintr-un fel de dep rtare care îl enerva cu regularitate. în acest punct.. vulgar. un pericol pentru ea.. p ea de fiecare dat atât de senin. sporov ind lini tite. nu r mânea nici un dubiu. un pericol! i -apoi. m rog. cel pu in o dat . b rba ii au uneori crize de-astea. ha. cârduri-cârduri. alb . o pierdere de vreme. renun ase la toate principiile din care era f cut îns i carnea existen ei sale.. cum spusese chiar i ea. dece nii la rând. pentru Dumnezeu. la o simpl presupunere. la fel de ardente. de solitudine necesar . i-apoi era deosebit de picant s vad pe cineva. un joc. pe planul acesta înclinat (Legile planului înclinat! Superb capitol din fizic !). chiar mai bine. izbucnea sau se închidea. dup ce-l a teptase o jum tate de noapte. îi vorbi încet. o descoperea ud . i când el se revolta. trebuie s ne inem nervii pu in. altfel putea ceda chiar i el. ha. chiar i o astfel de femeiu c suficient .. s m -mp r-t sesc cu preacuratele tale. iat . de fapt. c ut rile. a a cum so iile muncitorilor vin în ziua lefii s . Unde pierise mândria ei?! O dat sau de dou ori pe s pt -f mân . Minda.. de s lbatice! în bra ele sale pute rnice. brusc. o cedare.

ce splendid îns . totul trebuie creat. orice dorin a te miri c rui ipocmmen! A. imagina ia sinuciga . c în fiecare dintre noi. din copil rie. sim ea asta dinl untru. de a întoarce capul cu o secund mai târziu. pozitiv. poetic. dac putem s o numim astfel. în via a. isteroid . decât orice medic de provincie care are o istorie cu o sor sau alta. cele zece secunde de vid ideatic pân s rea bricheta electric (a. sau. zb tându -se uneori. o suspicioas etc. panica moral .. ce se transmite subcorticalului i de aici organelor. raporturi clare. se vedea cu ochiul liber asta. Da -da. în argila aceea brun-neagr care se freca de pielea lui unsuroas . mai grele. de lumin . în obscurul acela. înainta. al jurîmpre -jurului nostru! Un animal resping tor.. dar el t iase. de oboseal . spusese i la curs asta de curând. una din acelea care n -au fost trântite ca lumea de un vl jgan pe marginea unui an . ca s poat înainta. de impresionant . în primul rând calm! Panica este cea care omoar . se afl . ce dracu. i tocmai de asta nu trebuia ascuns nimic! Dac ar fi fost ceva vulgar. negase. iar panica acestora cine s-o mai st vileasc ?! Un psihic. pri virile lor când se întâlneau.. acest adev r social se prelunge te. asta începea s devie ceva mai complicat!). s fii inteligent. a unei pl ceri. nu. calm. exersat. pâine.i p streze calmul. atr gea destule mu te care de ani i ani c utau inutil. se refugia el însu i. acela de a merge încet când ar trebui s alergi.' atât de bine. acolo unde se tr deaz atâ ia. de la început. de i obosit. flirturi. i dac n u putea altfel. treceau uneori i prin aer. în alt parte.ef . între inut. începând de la actele simple. carne. nu cumva panica ei pornea de la panica. 138 139 m runt . cu ochii atrofia i. da. câte o domni oar de asta literar . se infiltreaz . ar fi pierit. o epiderm de femeie. o panicard . el. se ar tase speriat. sentimentul lor. vor J intra în normal! Trebuie îns . animalul acela str in. s m nânci în sil . cu fesele de marginea unui an ! Ptiu. e drept. de a. aceast victorie singuratic . astfel se creeaz calmul.i st pâni bra ul care zvâcnea dup un obiect. prostii! Pe el nu -l interesau astfel de anecdote. s înceteze. el care. încet. de i au trecut aproape dou zeci i patru de ore de când n-ai pus nimic în gur . când era singur. povestea cu cel care întârzie cu bun voin s intre pe poarta casei. în momentele de neaten ie. de ascuns. cu din ii cl n nind. s -l poat primi pe el. în cele mai multe cazuri. despre La u se povestea cu precizie c . calm. mâinile acelea imposibile. astfel se exerseaz el. de parc nu ar fi locuit niciodat acolo.. în orice caz. carne. el. un fel de coro -pi ni uria . s tai friptura în felii mici.i agate bâzâitul lor trivial. chiar i numai pentru câteva secunde. s faci conversa ie atunci când to i în fulec . apari iile lor în lume. pâine. deviat u or. degetele nest pânite. ervetul.. se invagineaz i în noi. nu intrase în discu ii cu te miri ce asistent sau sor . chiar când i-e foame. via a lui atât de curat . era un om de for . în primul rând s . ce s pa posomorât . în func ionalitatea noastr organic ... i lucrurile. obiecte în echilibru. ochii. în primul rând. cu pauze. ca un simplu exerci iu de gim nastic . impertinent. specula ii literare! Se pare. un punct de care s . în fa a visurilor sale. da. nu accidentele mecanice. atunci când nu ai decât o singur i bestial pornire. tocmai. jalnic de inutil. nop ile lor unice.. din fa . a visului s u. Panica visului s u. de pozitivi. cu labele din fa transformându-se în lope i. mult calm. de for ! Calm. domni oarele astea literare!. un cortex în alert ?! Calm. i asta mai mult ca un avertisment pentru al ii. nu-i asa. î i s pa galerii. erau unii colegi de la institut. discu iile lor.. târâtor. ha. muzical totu i. legume. i iat ce bine f cuse. s se poat târî în ve nicia ei. nu avea cine tie ce insolit într-însa. Calm. a visului s u?! Absurd. cu degetele sale îngrijite înfipte în blana lui de guzgan orb! Un animal ciudat. reluat în forme tot mai complicate. când se auzea chemat de o voce pe care o iubea. în nici un caz n -ar fi fost el mai pu in abil decât orice licean care se culc cu fata din cas . mul umirea unei pofte. asupra Äsocialului din noi".. au astfel de istorii. care. fugea el însu i. oricât de reali ti. i trece al t uri. bineîn eles. de parc adev rata poart la care trebuie s intre se afla cu câ iva pa i mai încolo. subp mântean. n-ar fi fost el mai neîndemânatic decât al ii. i lâng el nu putea întârzia o bocitoare. ci direct cu unul ca Brehariu. pân luciul acela b ie esc. s amâie pentru el însu i. bine. de a. ci frica. dejoac . ce animal obscur. vulgar . s nu te repezi la mâncare. apoi mesteca i înghi ea p mântul. asupra legilor celor mai simple i mai tiranice ale existen ei noastre! Da. ÄCine se st pâne te pe sine st pâne te lumea!" spusese nu tiu cine. draga mea. orice posibilitate de roman are joas . resping tor.. se va terge de la sine. dezm at . în care. nervoas . Calm. ea va disp rea. f cuse exerci ii complicate de st pânire. cu aceast panic sentimental ce începuse s devie d un toare. s . iat j începuse s -l afecteze i pe el. cu absen e. care -l cuno tea.. dac ne p str m calmul. care tremur de poft ). atunci când nu-l vedea nimeni. tr ia în via a lui. apoi al i câtfva pa i. înghi ind p mânt..cât era el de profesor. psihologic . fl mând.. plictisit pân la somn.. pentru a curma cu hot râre. tia el prea bine. serile lor. indiferent . care aveau astfel de. i era datoria ei.i îndoi încet. monoideologic . când. s-ar fi topit. un exerci iu i mai subtil (înc un exerci iu din cele simple). a Ludmilei.i umple gura (ca i ceilal i) cu legume.i st pâneasc privirea. în primul rând calm.. ironic. pofta se aprindea în ei. acesta e semnul prim al for ei! Or. bellum omnium contra omnes. ale c rui galerii. s le tulbure iubirea. chiar cu studente. cu cât spaim i repulsie. i acest adev r. de relieful limpede. nu va admite ca panica s -i pun st pânire pe existen . neb rb tesc. î i ceruse chiar scuze. e adev rat. s serve ti pe toat lumea cu pâine. mâinile lor când se atingeau. s . un loc. vulgare în primul rând prin simplismul lor! / Istoria cu Fabian. de a-l st pâni i a-l privi pe el însu i ca pe un obiect (o. obosit. ca inele unui metrou. de care s se poat ag a el. totul e un r zboi al nervilor. dar acest calm ar fi trebuit s înceap . c nu era nici o aventur . chiar i nu mai sub acest aspect. a c rui trepida ie u oar o sim ea mereu sub . în mecanismul nostru moral-vegetativ. lui. s priveasc altceva.

Nu se aude? Hei. curate. în 142 cartier.. veche. pe mijlocul drumului.. în l turi!! La o parte!. ² Dar eu nu vreau s -l înlocuiesc pe.. nu?! Fabian privi un timp în fa a ei. la mare.. nehot rât. ea l-ar fi putut speria cu agita ia ei plâng rea . care. pomii. printr-o coinciden izbitoare.picioare. f r motiv. orizontul negru. Äcelebritatea" lor. o acceptase cu indiferen a i sportivitatea ei calm . s tii. ² Cel pu in o singur dat . trebuia s-o alunge. într -un schimb de cadre medicale. altfel. Ämarea era elementul ei". începuse s -o nelini teasc . Minda fusese aproape o lun în Polonia. ea. intrând în jocul ei. galeria lui întortocheat trecea milimetric. asta-i bun .. . încercând s fac Äcâ iva pa i" sub soarele înc puternic. hei. de i fusese creat pentru el. ha. iat . în l turi!. La o. T cur i merser mai departe. al gurii. desenul ochilor. se apropia de un secol. râzând i el. cei doi treceau prin dreptul unor case m runte. am spus!. (Minda era invitat la un congres în Anglia. unde. încetase pentru câteva clipe trepida ia aceea de sub. în sta ia Orzari).. intersti iile viselor sale de fiecare noapte. la o parte. tu nu bei! îi spuse Fabian într-una din hoin relile lor (era la începutul lui septembrie). ov ise. de data aceasta un birt m runt. f r int .. ve nic antisentimental flegm . cine tie.. ambii o petrecuser în alt parte. viclenia i frica lor din privire. de i. toat lumea în l turi. unde alergi. tremurând de încredere ca un trup viu.. Doc. ia d -ncoace tele. în l turi. cu g rdule e.. vechi.. în mun i. devenea.. vecinii. dumneata de colo. iarba. firesc. la câteva zile!. ha. oricum. în majoritate. ce te prefaci c ... dup vacan a de var .. mai în spate.. pur i simplu.. de dragul meu. ca o fântân orizontal . cu proprietarii lor.. închi i cu mali iozitate. acolo. acum îns sunt convins c tu. al galeriei sale.. vinovat. sau o form a spaimei. c poate umple totul! Iat . Chiar i triste ea pe asemenea m ti apare tot sub forma autoironiei. s tii c . apoi. muncitori. de i se ag a de el. nu tiu unde. care î i închipuia c poate înlocui orice. nelini titoare. la o parte. ² Numai o dat ? S ne vedem. sublime Minda. o form de curaj. atât de ginga . nu se admite nici o singur excep ie! La o parte.. acum îns . nelini ti i de perspectiva unei locuin e Äîn bloc". stufos. l -ar fi putut omorî. inepuizabila vibra ie care4 înso ea munca lui posomorât . i dac ar fi stat în mâini. m runtele animale din curte. ha. Äproprietari" si ei. pu in ame i i de vin (ie iser doar de o jum tate de or dintr-un local. pân atunci.) j ² S pt mâna viitoare! Sper s ne mai vedem o dat pân atunci. uneori orizontul s u! Cum ghicise ea existen a lui?! Când. lipsit de epiderm ! Nu-nu. i atunci amendat de ochii ei. ea bineîn eles.. Tramvaiele uruiau la curbe. de parc se oprise brusc miraculoasa coinciden a galeriilor lor. o singur dat ? întreb ea i în ochi îi sclipea ironia. fuseser foarte bine servi i i reveniser . în l turi!. pu in. ² în l turi. tovar e. la o parte! în l turi. l-ar fi putut nelini ti! în tembelismul i panica ei! în grija ei fa de el. Geiger! replic doctorul. într-un sat. se aflau pe undeva pe lâng Bariera Vergului. tovar e.. iar el.. de orb! Naiv ca un phoetus. Nimeni nu dep e te marcajul! Nu mai trece nimeni. la o parte. Era prima lor întâlnire dup ce nu se v zuser de aproape dou luni. cu Babe . ha! în felul sta. întoarse ochii spre el i-i întâlni zâmbetul s u lini tit.în l turi. distrugându-le trecutul. cu pietricele rotunde. reconfortant . expresia lui.. nu vezi culoarul?! în l turi. anume pentru el. a a. tonic . exact sub mâinile t lpilor sale. pe care. evident. începuse s -i umple spa iile. dou . ce-o s zic lumea când ne vede c eu golesc singur paharele i tu te ui i la mine cu ochii umezi de dragoste.. mai în spate. el sim ea c nu era acesta adev rul. cu pomi în curte.. altfel n-ar mai fi fost el capabil. ce p zesc ia de la col . de la începuturile. n -ai s -l po i înlocui pe Geiger.. îns .. venise la întâlnirea cu el.. La o parte!.. pentru c . în câteva rânduri. cu o r ceal inuman ! Pe el. ai putea s bei. care e un b rbat din toate punctele de. n -ai auzit când am strigat. cum zicea cu un anume patos. Sunt pur i simplu fericit c tu îmi acorzi o or . brusc. Trebuia s-o îndep rteze. mergând 'astfel. sus de pe bordur .. nu-mi. parc . str zile se animau încet. un zâmbet care sâsâia parc . casele vechii mahalale bucure tene. la o parte. Cine renun la celebritate?! ² Când pleci? întreb ea. dumneata. în l turi. Mergeau al turi pe trotuarul str zii Agricultori. l umea cobora gr bit în sta ii. care ap rea foarte rar la ea. pavate. care era îns i hot rârea! Da. cu panica ei trivial ! Cu orgoliul ei de n at... cu instala ii sanitare pe m sura secolului.. chiar El începuse s se nelini teasc ! De câteva ori sim ise asta cu precizie.. iubita mea! Cel pu in.. una din acele figuri de femeie care pare c râde de orice. de extaz îl surprinsese ea cu guzganul lui uria în bra e?!. nu avea încotro. Se obi nuise de mult cu aceast expresie. da-da. a a cum au puberii când privesc o femeie în jur de treizeci. ar fi sim it -o sub palme! Un animal care habar n-avea de existen a lui.. La început credeam c te prefaci. împreun cu cea a p rin ilor i a bunicilor lor. reflexul din privire sugerau o neobosit . la o parte.. înfundându-se pe ni te str du e necunoscute. la vreuna din marile uzine di n apropiere. de sensibil. preg tit cu r bdare i cu geniu. nefericita. apoi cu Ludmila... ce -i asta. el. i triste ea poate inspira fric . vezi ce-i cu ma ina aia. u oara.. nu-nu! El se oprise câteva secunde. Toat lume a. f r excep ie. 140 Capitolul XIII ² Ce curios. îndulcit de apropierea serii.. în tembelismul ei. în ce clip de neaten ie. duioas . în l turi.. inându-se de mân . s tui.

² Vreau s te rog un lucru. Asta-i ceva original! Nu credeam s . nu trebuie s m în elegi gre it. . spuse Mia cu seriozitate. >‡ '<² .. 143 ... care. eu nu -mi f cusem nici un fel de iluzii. intimitatea noastr nu trece de um rul dumneavoastr . vreau s .. pe când.. care parc se gândea în alt parte. a a c .. putem trece la altceva! ² Bineîn eles.. cu alte sensuri.. n-am senza ia c e ti dintre cei viteji! ipi g ravi.. i privirea sa r t cea undeva la cap tul str du ei întortocheate pe care se aflau. pe care vrea s i -o fac amant .. ca o c lug ri . ha. a trimis-o i pe sor -sa la mine.. aproape c m excit . tii de la sfâr itul verii eu nu m mai culc cu Babe ? i acesta-i un lucru care. ai s râzi. calm.. scârbos platonic ! ² Ei. he? f cu Minda cu un zâmbet stins. atunci? ² P i cum s nu râd. n-ai ce s . ² Bineîn eles c e ti un tic los.. Minda d du din umeri.. ² Cum a a?! se opri în loc Minda. îl f cea cumva mai tân r. i-apoi?! i-apoi nu se comport ca i cum ar avea aisprezece ani. spuse ea zâmbind cu franche e. Doc. s pt mâna viitoare. a a ca tine. eu. c ruia. ² Nu-nu. Asta-i ceva original! Nu credeam s . Sim ea o ciudat pl cere s n-o contrazic . umbl neîngrijit. eu îns mi. he. asta-i! f cu ea. în mod surprin z tor. pe când. corpul meu î i cere drepturile. când pleci!. s -mi dai voie. ce-mi ceri e un semn de intimitate.... s nu crezi c -mi fac vreo iluzie în ce prive te b rb ia ta! Lui Geiger... în ultimii doi ani. ² Da.) A... i o u oar aplecare din spate. Respira pu in cu greutate (numai ea îl auzea). nu. i ea îl privi scurt. i tu tii. bineîn eles! se gr bi el. ² Haide. nu-i a a. Când i-am cerut eu s m respec i?! Apropo. pardon. f cu el cu un zâmbet stingherit. s -mi'dai mie voie s . asta-i! se indign Minda. i fraza aceasta îi r mase ei de acolo.. amândoi. bietul b iat e total înnebunit.. tu i cu Geiger sunte i pesc ru ii! i eu ( i el se opri. pardon. nevrând s fie gre it în eles. în l at pe tocurile de apte centimetri. ² De ce râzi. când. ore întregi (i-am luat cheia de la apartament).. o mai repe tase de câteva ori. atunci? ² P i cum s nu râd... cu cât noi doi ne vom înh ita mai târziu. rela iile noastre sunt de-o natur care. ² Iart -m .. ha! ² Din cauza ta! fu r spunsul ei sec. de parc l-ar fi izbit o m nu . dar ochii îi r maser reci. eu îns mi nu -mi g sesc locul. care parc se gândea în alt parte... ca un nesim it.. când e vorba s se comporte ca ni te b rba i. Glume ti?! ² Nu glumesc deloc! Un b rbat care vrea s se culce cu o femeie. las fasoanele astea! Tonul ei era destul de brusc. aproape c m excit . vreau s . pardon. cu o convulsie din umeri).Ia te uit ! spuse Minda. bineîn eles! Ne-ai otr vit / intimitatea noastr . un om n-a avut ce face. lumini a aceea lu din ochi..i repro ezi! E ti un tic los i un la . dar... îns .. ne vrând s fie gre it în eles.. hi (râdea el f r zgomot.i cer hatârul.Ia te uit ! spuse Minda... acum vorbesc eu! Din pricina ta. s .. ce-mi ceri e un semn de intimitate... ha. ² Haide.. dar î i p stra zâmbetul.i cer o favoare! ² Oho! r spunse el. bine dispus ..i fac geamantanul. pesc ru ul e ti tu! (Fuseser de curând la un spectacol cu Pesc ru ul la Na ional.. m ini iezi în am nunte care. rela iile noastre sunt de-o natur care. apoi ad ug : ² Pe-aici tr ia un pesc ru i. cum ai f cut tu la început! i -apoi. o înscenare execrabil . ha! ² Din cauza ta! fu r spunsul ei sec. privind-o dintr-o parte. neîn elegând: ² Voiai s te respect. a venit i l-a împu cat! ² i. eu am venit i. nu. E ti de acord sau nu.i cer nimic. în lini te).. nu se pr v le te peste ea. oricât de viteaz ai fi. pac! V -am doborât cu o singur lovitur ! Pac! Bum! 144 145 . ca totdeauna când mergea al turi de ea. ² Ei. E ti de acord sau nu. cu ochelari i cu mii de fandoseli.. durdulie. cu atât m ai bine pentru amândoi! Pentru mine în primul rând! B ie a . nu-i ajungi nici pân la c lcâi! i-apoi.. ca într-un joc... ² Cred c voia i s v c s tori i. bineîn eles! se gr bi el. de fiin a ei scund . Doc. las fasoanele astea! Tonul ei era destul de brusc.. ² De ce râzi. î i fac te miri ce figur scârboas ! Minda surâdea i pe frunte îi ap ruser degetele acelea ro ii. cu zâmbetul ei cel mai sportiv. sau po i s b nuie ti c eu nu sunt dintr -alea la care trebuie s le pui un disc ca s !. nu pot tr i a a. tu tii. n -ai avut ce s faci i ai n v lit peste min e i am râtul la de b iat. îmi repro ezi asta?! ² î i repro ez totul! i ea zâmbi. eu îi echilibram via a.. hi. provocând o rela ie total platonic . m a teapt la poarta blocului. hi. putem trece la altceva! ² Bineîn eles. hi. se pref cu c pune o arm la ochi. intimitatea noastr nu trece de um rul dumneavoastr .

cu atâta secret automul umire... plutea într -o limf mai larg a nop ii aceleia de septembrie. va duce instinctiv mâna la nodul de la cravat ... Puk îl sprijinea de sub iori. dimpotriv : în s li domnea un aer st tut. i va suna. i-apoi?! i-apoi nu se comport ca i cum ar avea aisprezece ani. hi. dup telefon.. saturat de fum de igar . pe sc ri.. dup prima i gre oasa alarm .. ² Iart -m .. Febra bâzâia în el. cu zâmbetul ei cel mai sportiv. igrasios.. hi.. ca un nesim it. i tu tii... ca o c lug ri . delicii inexprimabile!. Minda se întoarse i urc cele dou trepte de piatr .² Cum a a?! se opri în loc Minda. de tr ire. cu spatele la un grup de consumatori în mijlocul c rora se afla i un câine. pe care. asta-i! se indign Minda.. tii n \c de la sfâr itul verii eu nu m mai culc cu Babe ? i acesta-i un lucru care. acum vorbesc eu! Din pricina ta.. de tr ire. cum ai f cut tu la început! i -apoi. hi. nu-i a a. va cump ra o cutie de bomboane de ciocolat . îmi repro ezi asta?! ² î i repro ez totul! i ea zâmbi. p trunzând în mica sal ... formul el dup ce b u lichidul acela cu care nu era deloc obi nuit.. Pur i simplu inexprima bile. de stare pregripal . hi. dar dup telefon? Hai?! Ei bine ( i el mai trase o du c ).. pe care nu-l poftea deloc i care îi d du un fel de curaj. spre Neva. sau. de transpira ie uman . care ascundea... Ceru o vodc mare i se a ez la una din tejghelele prinse în perete. hi. <‡ '² . corpul meu î i cere drepturile. muzical. r mase el însu i cu gura c scat : de ce se bucura astfel?! Cum de ce? De perspectiva galant care îl a tepta! Va s zic . ce putea fi mai pl cut. decât o femeiu c îmbr cat într-un taior pal. s . spre Neva. Glume ti?! ² Nu glumesc deloc! Un b rbat care vrea s se culce cu o femeie.. dup ce îl dep ise deja. p trunzând în mica sal . bineîn eles! Ne-ai otr vi^/ intimitatea noastr . umbl neîngrijit. atâtea. de ce. care ascundea. i va suna. dup prima i gre oasa alarm .. Nu era îns nici un fel de curent. se putea spune. ² Nu-nu. Trecu pe lâng un birt unde se bea în picioare în prima sal i. Minda d du din umeri. va tu i u or. cu siguran . Ei. de ce. m a teapt la poarta blocului. cu spatele la un grup de consumatori în mijlocul c rora se afla i un câine... Era ridicol s se suspecteze de febr . dup ce îl dep ise deja. va ajunge. un monogam convins. va cump ra o cutie de bomboane de ciocolat . Fric ?! De ce?! Ei. formul el dup ce b u lichidul acela cu care nu era deloc obi nuit. 144 148 Circului. dup telefon. Da!.. Pur i simplu inexprima bile. scârbos platonic ! ² Ei. de zid jilav. Fric ?! De ce?! Ei. f cu el cu un zâmbet stingherit.. pe el. îi era pur i simplu fric . cu siguran .. s vad dac nu sta cumva în curent. refuzând. sau po i s b nuie ti c eu nu sunt dintr-alea la care trebuie s le pui un disc ca s !. decât o femeiu c îmbr cat într-un taior pal. Puk îl sprijinea de sub iori. hi! Fric de un simplu telefon?! Da. bineîn eles. pe sc ri. pe care mul i ar vrea s le. i privirea sa r t cea undeva la cap tul str du ei întortocheate pe care se aflau.. va tu i u or. pe care nu-l poftea deloc i care îi d du un fel de curaj. bineîn eles. a trimis-o i pe sor -sa la mine... va duce instinctiv mâna la nodul de la cravat . un monogam convins. m ini iezi în am nunte care.. ore întregi (i-am luat cheia de la apartament).. parc trotuarul acela destul de populat la ora aceea se aplecase u or i el nu trebuia s fac decât gestul formal de a ridica pantofii ca s alunece. pe care. o clip .. O sticl de ampanie ² i va urca! Va urca. bine pensat pe corpule ul ei durduliu.. se întoarse reflex. nu -i a a. s recapituleze: o cutie de bomboane. parc trotuarul acela destul de populat la ora aceea se aplecase u or i el nu trebuia s fac decât gestul formal de a ridica pantofii ca s alunece. Minda se întoarse i urc cele dou trepte de piatr . delicii inexprimabile!. un gest pe care nu-l putea suferi. spiritul i se adapta noii Ärealit i" i tr gea acum toate foloasele din starea mai lent . Raskolnikov îl âra lin.. Ceru o vodc mare i se a ez la una din tejghelele prinse în perete.. pe care mul i ar vrea s le. Ei. nu se pr v le te peste ea. dar dup telefon? Hai?! Ei bine ( i el mai trase o du c ). hi! Fric de un simplu telefon?! Da. Trecu pe lâng un birt unde se bea în picioare în prima sal i. încât. Raskolnikov îl âra lin. eu îns mi nu -mi g sesc locul. ca o cutie. va urca. eu îns mi. mul i din . brusc.. hi. va ajunge. muzical.. un burlac. pe el. bine pensat pe corpule ul ei durduliu. spiritul i se adapta noii Ärealit i" i tr gea acum toate foloasele din starea mai lent . Da!. un fel de frig la spate i. pe care vrea s i-o fac amant . refuzând.. descompus . ce perspectiv putea fi mai pl cut decât cea care-l a tepta în acea sear . un gest pe care nu-l putea suferi. îi era pur i simplu fric . un burlac. atâtea. plutea într -o limf mai larg a nop ii aceleia de septembrie. Minda sim i.. dispre uind liftul.i frec cu energie mâinile. ca o cutie.. ridicol. dispre uind liftul. ce perspectiv putea fi mai pl cut decât cea care-l a tepta în acea sear . Febra bâzâia în el. va urca. nu pot tr i a a.. Circului. O sticl de ampanie ² i va urca! Va urca. Perfect! f cu doctorul i. bietul b iat e total înnebunit. neîn elegând: ² Voiai s te respect. Era ridicol s se suspecteze de febr . provocând o rela ie total platonic .. mul i din m garii tia care umbl pe strad . descompus . în sus i în jos.. ce putea fi mai pl cut. de stare pregripal .

. cu zâmbetul ei cel mai sportiv. îi pl cu de data aceasta chiar mai mult decât cu dou zeci de ani înainte. tumat în plin r zboi. n-am senza ia c e ti dintre cei viteji! ipi gravi. în sus i în jos. un fel de frig la spate i. acum vorbesc eu! Din pricina ta. un fel de indispo zi ie fizic i. iar când se conciliaz cu iubita sa. cu rachetele ovale de tenis..i aminti de Ivan cel Groaznic.. s nu crezi c -mi fac vreo iluzie în ce prive te b rb ia ta! Lui Geiger.. de transpira ie uman . nu-i ajungi nici pân la c lcâi! i-apoi. i-apoi?! i-apoi nu se comport ca i cum ar avea aisprezece ani. bineîn eles! se gr bi el. ² Nu-nu.. pe care vrea s i -o fac amant . Spre jum tatea filmului sim i un fel de nemul umire. sau po i s banuie ti c eu nu sunt dintr -alea la care trebuie s le pui un disc ca s !. brusc. bine dispus . îmi repro ezi asta?! ² î i repro ez totul! i ea zâmbi. care poart numele de ÄBizonii negri" i sunt un fel de combina ie teutonico-capitalist . cu atâta secret automul umire. un film în care exista mult respect pentru femeie. care parc se gândea în alt parte. m ini iezi în am nunte care. dar 1 se f cu sil de acest salt b trânesc pân în cada sa de acas i întreg ritualul c ruia trebuia s . 144 ² Ei. în curând. 148 balconului tapetat cu vitrouri luminate anemic. echipa sa se descurc prost. ce-mi ceri e un semn de intimitate. s .. corpul meu î i cere drepturile. eu îns mi nu -mi g sesc locul. picioarele îi amor iser . ² Cum a a?! se opri în loc Minda. Nu era îns nici un fel de curent. suferinzi. dar rezist i. în acordurile unui disc uzat. neîn elegând: ² Voiai s te respect. nu aveau nici o leg tur cu ceea ce vedea în fa a ochilor. un clovn. o clip vru s cedeze impulsului de a p r si sal a. în zilele Stalingradului.. atunci? ² P i cum s nu râd. asta-i! f cu ea. Sim ea usc ciune în gât. saturat de fum de igar . ² Haide. încât. se înserase deja i aerul curat îl învior . mult romantism sexual.. Minda sim i. de dinainte de r zboi. u oara fierbin eal i umezirea pal melor. ² Iart -m . nu.i supun corpul i nu lu nici o hot râre. bineîn eles! Ne-ai otr vit/ intimitatea noastr . frac i baston.i frec cu energie mâinile. Minda rev zu filmul cu pl cere. ha.. nu trebuie s m în elegi gre it. putem trece la altceva! ² Bineîn eles. pe când. i se p ru c e o simpl stare de plictiseal . Continu s mearg pe jos. b trânii domni singuratici.m garii tia care umbl pe strad . î i d du seama c ceea ce sim ea. când e trist.. ore întregi (i-am luat cheia de la apartament). un domn cu ilindru. Apoi.. aflat în permisie. las fasoanele astea! Tonul ei era destul de brusc. bietul b iat e total înnebunit. eroul principal. dimpotriv : în s li domnea un aer st tut. dou cu alupa pe Volga. câte o pereche somnoroas . fetele în fustele pân 'n c lcâie i pe cap cu caschetele ap rute imediat dup primul r zboi.. un Arlechin. nu pot tr i a a. ÄS m duc acas s fac o baie fierbinte!" fu primul s u impuls. r mase el însu i cu gura c scat : de ce se bucura astfel?! Cum de ce? De perspectiva galant care îl a tepta! Va s zic . oricât de viteaz ai fi.. Glume ti?! ² Nu glumesc deloc! Un b rbat care vrea s se culce cu o femeie. hi. temându -se de o grip .. Când i-am cerut eu s m respec i?! Apropo. candoarea real ce traversa întreaga pelicul . se întoarse reflex. a trimis-o i pe sor -sa la mine. sau. cântând o arie vesel . cu cât noi doi ne vom înh ita mai târziu. un soldat ciudat. tii t/vc de la sfâr itul verii eu nu m mai culc cu Babe ? i acesta-i un lucru care. unde po i deslu i. ² De ce râzi. Când ie i... ridicol. «» '² . ca un nesim it. la început. i privirea sa r t cea undeva la cap tul str du ei întortocheate pe care se aflau. igrasios.. nu se pr v le te peste ea.. cu o tamburin . Doc... Minda d du din umeri. rela iile noastre sunt de-o natur care. o clip . i el însu i. o dansatoare tahitian . cu eternele personaje. provocând o rela ie total platonic . a a ca . cu atât mai bine pentru amândoi! Pentru mine în primul rând! B ie a .. pardon. aproape c m excit . eternii derbedei amatori de primele rânduri. Ä i când te gânde ti când e turnat acest film!" râse el i . câ iva studen i ce locuiesc într-un c min foarte luxos... hi. ca o c lug ri . temperatura i se ridicase cu precizie cu câteva linii. de zid jilav. s recapituleze: o cutie de bomboane. Perfect! f cu doctorul i.i cer nimic.. eu îns mi. un contabil care face du . scârbos platonic ! ² Ei. f cu el cu un zâmbet stingherit. asta-i! se indign Minda.. intimitatea noastr nu trece de um rul dumneavoastr .. u oara dar persistenta frison are reveni. cum ai f cut tu la început! i -apoi. pre uia mai mult acum naivitatea.Ia te uit ! spuse Minda. se afla pe oseaua tefan cel Mare i mergea în direc ia 147 .. adorabil îns ) în pantalonii aceia largi. m a teapt la poarta blocului. îmbr ca i (cu întârziere. umbl neîngrijit. marcheaz nenum rate goluri în poarta echipei adverse. i tu tii.. s vad dac nu sta cumva în curent. Asta-i ceva original! Nu credeam s . Era o comedie sovietic . dou secven e de step. se pute a spune. ha! ² Din cauza ta! fu r spunsul ei sec. cu amantele lor i cornetele de semin e. nevrând s fie gre it în eles. E ti de acord sau nu.

spuse ea zâmbind cu franche e. i tu tii. Sim ea o ciudat pl cere s n-o contrazic . sau po i s b nuie ti c eu nu sunt dintr -alea la care trebuie s le pui un disc ca s !. 144 ² Ei. a venit i l-a împu cat! ² i. i ea îl privi scurt. spuse ea zâmbind cu franche e. bine dispus . a venit i l-a împu cat! ² i.. dar.. n -ai avut ce s faci i ai n v lit peste mine i am râtul la de b iat... cu zâmbetul ei cel mai sportiv. Doc. de fiin a ei scund . nu pot tr i a a.. ca într-un joc. de fiin a ei scund . dar î i p stra zâmbetul. durdulie. f cu el cu un zâmbet stingherit. a a ca tine.. nu.i repro ezi! E ti un tic los i un la . eu nu-mi f cusem nici un fel de iluzii. putem trece la altceva! ² Bineîn eles. cu o convulsie din umeri). care. s . î i fac te miri ce figur scârboas ! Minda surâdea i pe frunte îi ap ruser degetele acelea ro ii. n-ai ce s . m a teapt la poarta blocului. Respira pu in cu greutate (numai ea îl auzea). provocând o rela ie total platonic .. se pref cu c pune o arm la ochi. Asta-i ceva original! Nu credeam s ... îl f cea cumva mai tân r..i repro ezi! E ti un tic los i un la . ca într-un joc. în mod surpri nz tor. durdulie. eu. cu ochelari i cu mii de fandoseli. ² Bineîn eles c e ti un tic los. m ini iezi în am nunte care. hi (râdea el f r zgomot. a a c . i o u oar aplecare din spate. lumini a aceea lu din ochi. pe care vrea s i -o fac amant . pe când.. pardon. când e vorba s se comporte ca ni te b rba i. nu se pr v le te peste ea. o înscenare execrabil . îmi repro ezi asta?! ² î i repro ez totul! i ea zâmbi.. ² Haide. lumini a aceea lu din ochi. c ruia. cu o convulsie din umeri). asta-i! se indign Minda. i fraza aceasta îi r mase ei de acolo. eu îi echilibram via a. i privirea sa r t cea undeva la cap tul str du ei întortocheate pe care se aflau. o mai repe tase de câteva ori. a trimis o i pe sor -sa la mine. apoi ad ug : ² Pe-aici tr ia un pesc ru i. ore întregi (i-am luat cheia de la apartament). dar îsi p stra zâmbetul. ² Iart -m . dar. ai s râzi. nevrând s fie gre it în eles. Când i-am cerut eu s m respec i?! Apropo. în l at pe tocurile de apte centimetri. umbl neîngrijit. c ruia. ² Cred c voia i s v c s tori i. he. care parc se gândea în alt parte. n-am senza ia c e ti dintre cei viteji! ipi gravi.. he. hi. eu nu -mi f cusem nici un fel de iluzii.... scârbos platonic ! ² Ei. calm. '‡² .. corpul meu î i cere drepturile. ca totdeauna când mergea al turi de ea.. ² Bineîn eles c e ti un tic los.. asta-i! f cu ea.. ² Cred c voia i s v c s tori i. în ultimii doi ani.. privind-o dintr-o parte. care. eu am venit i.. ² Cum a a?! se opri în loc Minda. tu tii.. eu îns mi nu-mi g sesc locul. în lini te)... aproape c m excit . i o u oar aplecare din spate. acum vorbesc eu! Din pricina ta. în ultimii doi ani. eu îi echilibram via a. de parc l-ar fi izbit o m nu ... privind-o dintr-o parte. pac! V -am doborât cu o singur lovitur ! Pac! Bum! 145 ² Ia te uit ! spuse Minda. ce-mi ceri e un semn de intimitate. intimitatea noastr nu trece de um rul dumneavoastr . pesc ru ul e ti tu! (Fuseser de curând la un spectacol cu Pesc ru ul la Na ional. ca o c lug ri . bietul b iat e total înnebunit.. Respira pu in cu greutate (numai ea îl auzea). cu alte sensuri. s nu crezi c -mi fac vreo iluzie în ce prive te b rb ia ta! Lui Geiger. neîn elegând: ² Voiai s te respect.tine..) A. i-apoi?! i-apoi nu se comport ca i cum ar avea aisprezece ani. hi. i ea îl privi scurt. pardon.. în mod surprin z tor.. he? f cu Minda cu un zâmbet stins. un om n-a avut ce face. când e vorba s se comporte ca ni te b rba i. nu-i a a. hi. nu trebuie s m în elegi gre it. cu ochelari i cu mii de fandoseli. bineîn eles! Ne-ai otr vit / intimitatea noastr . hi (râdea el f r zgomot. rela iile noastre sunt de-o natur care. Sim ea o ciudat pl cere s n-o contrazic . îl f cea cumva mai tân r.. apoi ad ug : ² Pe-aici tr ia un pesc ru i. Minda d du din umeri. ha. eu. cu atât mai bine pentru amândoi! Pentru mine în primul rând! B ie a . ² Nu-nu. tu i cu Geiger sunte i pesc ru ii! i eu ( i el se opri. pesc ru ul e ti tu! (Fuseser de curând la un ... Doc. Doc. nu-i ajungi nici pân la c lcâi! i-apoi. atunci? ² P i cum s nu râd. de parc l-ar fi izbit o m nu . cum ai f cut tu la început! i -apoi.i cer nimic.. oricât de viteaz ai fi. î i fac te miri ce figur scârboas ! Minda surâdea i pe frunte îi ap ruser degetele acelea ro ii.. he? f cu Minda cu un zâmbet stins. . tii /vC de la sfâr itul verii eu nu m mai culc cu Babe ? i acesta-i un lucru care.. amândoi.. tu tii. ² De ce râzi. nu. în l at pe tocurile de apte centimetri. hi. n -ai avut ce s faci i ai n v lit peste mine i am râtul la de b iat. ca un nesim it. E ti de acord sau nu.. Glume ti?! ² Nu glumesc deloc! Un b rbat care vrea s se culce cu o femeie. îns . las fasoanele astea! Tonul ei era destul de brusc. ca totdeauna când mergea al turi de ea. ai s râzi. un om n-a avut ce face.. n-ai ce s ... nu-i a a.. cu cât noi doi ne vom înh ita mai târziu. bineîn eles! se gr bi el.. ha! ² Din cauza ta! fu r spunsul ei sec. eu îns mi. a a c ..

prin cutia trupului s u. sala aceea m runt . o art ov ielnic sau o tehnicitate misterioas i. murdar ! Apoi râser ambii. privi cu indiferen pe cei cu care urma s stea atât de aproape dou ore i. ² La nou ! repet ea. ca un fulger ce caut p mântul. joas . unde fusese câinele. dac fetele alea nu mai aveau. de ceea ce spusese ea. Atunci la nou ?!.. inea paharul strâns cu mâna stâng i privea u or într-o parte i în jos. îl privir pe el. urm rind câteva clipe cele ce se petreceau în grupul care avea în mijloc câinele. Nu trebuia s se abat cu un milimetru de la planul s u dac voia s mearg totul ca pe. puternici. O ampanie. fâstâcit deodat . ar tând cu degetul spre o vitrin cu fotografii. era o atitudine care îl avantaja. tu i cu Geiger sunte i pesc ru ii! i eu ( i el se opri. Câinele din grupul vecin veni la picioarele femeii i ea îl privi cu uimire. se uit i el în jos la câine. privindu-l cu o vesel îng duin . zâmbind. pe cât posibil. înc . i lumea privea cu simpatie dup ei. se hot rî el..spectacol cu Pesc ru ul la Na ional. dup obiceiul s u. se ridic de câteva ori când diver i î i c utau un loc pe rândul s u i. da. Pac! Bum! repet ea. ÄPe acesta va trebui s -l beau mai gânditor. cât de m runt. b trâne Doc! N-am picat. . cum s nu. i unul din motivele antipatiei sale fa de Ämicul ecran" era tocmai furtul mist erului s lii de cinematograf. a a cum. spuse ea cu o anume înfrigurare. Lâng el se a ez o femeie tân r i murdar . Doc?! ² Cum s nu. neobi nuit cu acest tip de b utur necru toare. se contract i o clip sim i gustul vomei în gur . i apoi. Minda privi i el spre animal. o mai repe tase de câteva ori. de bine ascuns. rinichiul bolnav cu rinichi. dup o îndelung contemplare a sorturilor de pr jituri expuse. din acela i loc sau al turi.. Refuza. cu o r ut cioas maternitate. sim ind cu ciud c se înro e te pe gât. se pref cu c pune o arm la ochi. Se a ez undeva pe la mijloc i în stânga. s-ar putea s clachez! Ce-or s zic cei din jurul meu?" i Minda se întoarse pe jum tate. ha. Numai c eu înc n -am Äpicat". de la restaurant. s aplic m leacul paradoxal. he. fixase locul!. neobi nuit cum sunt cu b utura. cu plafonul 146 de unde dracu le cump ra?! Aha. probabil. i.. ar fi putut deveni suspect. Totul depindea de inspira ia momentan . contagiat. der parc cineva l-ar fi putut ajuta! Bah! Mai trase o du c . dup o jum tate de or . hi! ² He. se vinde aerul marin în conserve. Minda î i bomb pieptul i î i strânse buzele. albi. cravata în fa a u ii indiferente i soneria. i vodca cu vodc ! B u înc o dat . f r s 149 se mai priveasc de ast dat . neagr .. în lini te). ficatul se vindec cu ficat. o alarm surd c l tori scurt. asupra cazanului uria de tuci cr pat în care fierbeau sila i spaima. vedea el! Ar fi fost proste te s schi eze acum un plan si pentru în untru. un gest pe care îl f cea doar când era vesel .i spun o vorb . amândoi. apoi. ei se oprir în fa a unui cinematograf.. i înc o barb de câteva zile. în cantit i prea mari. cu alte sensuri.. apoi fugi i se urc într-un troleibuz care a tepta în sta ie. B ur amândoi schimbând o privire f r s . nu. avea din i frumo i. de parc i -ar fi amintit ceva agreabil. V zu jurnalul. i fraza aceasta îi r mase ei de acolo. ambii în acela i timp. împreun cu cei doi. s vad un film la televizor. se uit la ceas. calm. orice calcul. dar se st pâni: Alcoolul. de provincie. când. vidând paharul. o înscenare execrabil .. cu o saco i imediat sosi b rbatul ei sau amantul ei.. adresându -se probabil femeii: ÄPentru mine ea e ca i inexistent !" Apoi b ur . câinele îns se uita int la ceilal i. pardon. El zâmbi. sau de periferie. Ar fi f cut orice. pac! V-am doborât cu o singur lovitur ! Pac! Bum! 145 ² Pac! Bum! repet i ea.) A. Apoi îi opti ceva la ureche b rbatului cu care era i acesta d du din cap i abia atunci observ doctorul c era neb rbierit. pe rând. ar fi dat oricât s nu trebuiasc s dea acel telefon . f r întârziere. . hi. îl inund . i îl prinse cu bra ul de dup gât. i atunci. se preg ti pentru vizionarea filmului. si Minda arunc o privire r t cit în jur. dar nu mai j mult de dou ore! Nu vrei s -mi dai un telefon pe la nou i. de experien a sa! Nu avea decât s se lase în voia experien ei sale. deodat bine dispus . nu îi f cea bine! Al doilea val de c ldur înec cioas .. în zilele noastre. similia similis curantur. omul matur care devenise el p s trase. mai ales spre b rbatul neras. apoi sc rile. asfixiant . Fabian p ru tentat o clip . De data aceasta rezist tenta iei de a bea. începând s râd . i stomacul s u. Trenul i cinematograful erau pentru copil ria sa minuni ale tehnicit ii. intr într -o cofet rie i. i s urci la mine. ceru ni te bomboane i biscui i i astfel înarmat intr în sala cinematografului. Un val de c ldur îl inund . altfel. ² S intr m aici. apoi în untru. apoi refuz : ² Am o treab acum. zigzagat. mai frumo i ca ai lui Minda. ha! râdea i Minda. foarte mul umit de el însu i. de câine. spuse el. dup ce râser . e adev rat. dup cum hot râse. b g o bomboan în gur . se îndrept spre bar i mai lu unul. Doctorul fu tentat s trag i el o du c . cu efort. i spuse.. râzând. propuse el. ciudat. Totodat se aplec cu ochii holba i asupra cutremurului dinl untrul s u. o scurt panic intern îi m tur viscerele. eu am venît i. emo ia aceea ap rut cu decenii în urm .El î i cump r un bilet. cu dou pahare de coniac. înclinându-se f r rost. alegând înc o bomboan . Bah. îns .

. ca ni te gropi vulcanice. v zute ca printr-o lup de ap . mali ioas . de sticl i ghea . se relaxa. porii se deschiseser imens. în derbedeul care o asista flegmatic. puberale. din cea i alunec pe. ar fi trecut. în pr p stiile acelea senine. tân r (ea scosese din saco a ei acum un pachet cu salam i ni te felii de pâine. de i tot trupul i se suise ac um în privire. iat . cum lunec în labirinturile sale. dar libertatea lui. aflat la o atât de mare în l ime. i doctorul le urm rea expresia fe ei când gura se deschidea ca s primeasc felia de carne. i numai el tia cât era de neputincios. pe care le tr ise singuratic. îi privi cu mândrie.i cu un ochi critic paharul s u de vodc umplut pe jum tate. sus. pentru a fi azvârlit în gura aceea c rnoas . ca o apari ie! i trupul s u. clipesc i se atrofiaz Äv zând cu ochii". i el st tea în fa a capului ei colosal. o solni de undeva i ambii mâncau i lui Minda i se f cu foame. între mal i barc . Acum. încercând s le atrag într-un fel aten ia asupra siluetei sale nobile. din care nu se z re te decât o parte. bine ame it.. totul respirând atât de senin i de blând-seduc tor din în l imea acelor vârfuri t ioase. i dou lucruri îl lini teau acum: faptul c era astfel i c se afla acolo. b rb tesc i mai ales solitar. cei doi Äochi" au devenit inutili i meschini. ca pe terile. sunt atâ ia. întindea mâna stâng . Faptul c el nu f cuse asta niciodat pân acum nu J explica nimic. s se surpe încet. îi privi pe cei doi de lâng el. invizibil. se va încheia la hain . s-ar fi putut s fie ocupat. nu-i a a. adev ra ii b utori. uruitor r mase. nu mi se poate întâmpla nimic!" E doar foarte firesc 151 ca cineva. între timp. prindea propor iile unui bloc. el f cea la fel. s zicem. inima sa îi zvâcnea în piept. îsi liorp ia ciorba sa de fasole). solitar. bombându. pentru prima oar . p tat de gr sime. s zicem! în definitiv. solemn. Ceva surd. putea s mai ia o por ie i s-o bea. acolo. clipesc înc descuraja i. plutind o frac iune deasupra apei. printre care se strecurase i el. era ceva atât de curat. i s trag i/O sut de vodc . încet. ca i cum m-a afla pe un ghe ar i el ar trece aproape. continuându. î i v a verifica. milioanele sale de rulmen i. plutind în în l imea la care ame e te vulturul. de total. i înc o clip . i el î i aminti de expresia fe ei celui care a tepta s i se arunce. b rb tesc. se gândi din nou la ea. ar fi putut s se întoarc . de data aceasta nu perfect. putea s ias în clipa aceea din birt. din el. ca un scafandru. lua o felie ce se ag a în ma ul în care era învelit . fixat pe masa aceea uria . ca în copil rie. ca în somn. zâmbitoare. comic. un petec de iarb verde. de febr . de gâtul ei ridat se prinseser sute de lilieci.i drumul. la Fabian. cu ochii pu in îngusta i. locul la tejghea. se îndreapt spre schimbul trei.. o bucat . plutind peste valurile acelea mari. s prinde o cheie ce cade de undeva. ale unui siloz cu zece etaje. încercând parc s în eleag ce se întâmpla acolo. chiar dac nimeni nu tia. încrezându -se în protec ia celui din barc . Nu facem totdeauna ceea ce ne place în via . la ora aceasta. pasionat . unde se bea în picioare. dac aceast senza ie o putem numi Äprivit"! S zicem. . conform legilor. un perete ce se surp încet. Acum.. în s li a birtului. alb. va suna i se va l sa s cad . pe furi (dar nimic în atitudinea sa nu trebuia s lase s se vad aceasta). de trecere. b utura nu -i mai produse grea . jos de tot. deasupra ora elor care se mi cau. lua o felie de salam i c u dosul mâinii împ turea hârtia la loc. mai relaxat. de ce fusese chiar el ales. uitat astfel. coborând cele dou trepte. ca aripile unui fluture de noapte lipit de globul incandescent. noroiul t iat de ro ile c ru elor se aduna la col urile buzelor ei. iar el. ha. nesfâr it !. lâng uria a batoz de treierat. viscerele sale morale se calmar . sj-si surprinse un sentiment de admira ie fa de el însu i. se mi c un perete întreg. a a cum v zuse c fac i ceilal i b utori. i Minda tres ri. crispat asupra mi c rii pe care o f cea logodnica sa în timp ce se desprinde de pe scândurile debarcaderului. cu mârâitul acela de animal colosal. schimbul de noapte. O u oar arsur binef c toare înainta de-a lungul traiectului digestiv i 150 el o urm ri. fa de perfor mantele sale. de sus. naive. timpul. uitat acolo. ridic piciorul stâng. mii i mii. pe n rile ei late. f r o vorb . o b ga în sare i -apoi în gur . de piatr . sub sprâncenele ei se aduna praful. e adev rat c pân atunci cele câteva minute câte i-ar fi trebuit s mearg i s se întoarc . deodat mic orat de apari ia aceea. fa de eroismul s u solitar. fa a ei botoas i vesel . când aveau câte un muncitor cu ziua i el îl asista când acesta. cu un scâncet pe care-l auzi doar câinele. s zicem. ca un câine. apare. b rb tesc. i saliva i s -ar fi prelins pe b rbie. perechea aceea murdar .. Silueta durdulie a Miei Fabian devenea colosal . dezvelind coapsa. întingea salamul în sare i îl b ga în gur . s nu se afle în perspectiva acelei seri galante. nu -i a a. ce-i zâmbea. lâng perechea aceea ce mânca salam. sau chiar perechea s fi plecat. s se opreasc i s intre într -un birt din sta. ca de-un vânt ce zbura peste tejgheaua aceea de lemn. care. dup câ iva pa i pe strad . e un vas. a tân rului aceluia din barca leg n toare. Ea întindea mâna în pachetul cu hârtie alb . cu palma dreapt ridicat la piept. cu sigu ran . în drumul s u. crispat în jurul paharului. Era aproape beat. cum f cuse i prima oar . el aduse. a a cum se z re te coada unui obolan ascuns sub o mobil . prive te fermecat prin to i porii s i. indiferent. cu inima-i b tând în piept. trântit pe jos în paiele din ur . trupul întreg prive te acum. uria . de unitar. privindu. din ii se lovir sec i el î i terse b rbia.nevinovat. trupul s u greu îl ajuta bine la aceasta. nu -i Aa a. neverosimil. luminate difuz. la botul calului. totul într-o t cere divin . gândi el înfrigurat.. Palma sa stâng . i Minda ridic lichidul i b u. iat . zece-dou zeci de metri. strecurând degetele sub hârtia ce se mi ca u or. cu coastele sub iate.i pieptul. asupra curajului s u. încrezându-se în luntrea aceea instabil . Nici nu tim I cât de liberi suntem! jubila Minda. dimpotriv ! Ceea ce f cea era un lucru total pa nic. unde se z resc o bisericu i câteva m runte animale. ha. încet. ÄCât timp m aflu aici. privind în sus. de victoriile sale. din cea . apoi. în marmor . gura era u or întredeschis . s urce exact acelea i trepte i s cear din nou.

am lucrat. cu pasul elastic. i el încerca s .. chiar i o femeie sau una din feti ele acelea care cump r bomboane. orice om curajos simte aceast grea o dat . vremelnic i în el tor disp rute. sunt în drum! Apoi. de i nu f cuse (pentru ceilal i!) decât s cear ceva sau s spun o fraz banal . ce uimit îi prive te el pe noii s i p rin i i ce liber devine el deodat ! Minda putea s -i în eleag . aceste litere. i deodat se auzea vocea lui. s doarm . grea a. dar în halul în care se afla. acum. ² Bine-bine.optit . libertatea lui se m rea. strigându-i: ÄAfar . un Coriolan cu scutul ascuns politicos sub hain i cu spada rulat pe mân . spuse el cu a â are. progresiv. când dai pe cineva pe sc ri. nodul de la cravat . îi e ra pur i simplu grea i fric . de fapt era un întreg complex comercial. dup un timp. nu-nu. a a cum f cuse i cu vodca din fa . f cu ea vesel . dedesubt. tun toare. i s a tepte în lini te i cu demnitate ceea ce comandase. n-ai ce c uta aici! Ar trebui s fii în cu totul alt parte!" A. asta nu i -ar mai striga-o. în cofet rie. nu. care-i iubesc pe ta ii i pe mamele lor. tic losule. pu in 153 de tot?!. Apoi.. ca s tr iasc mult i bine pe p mânt? Hai?!" i altele de felul acesta. încât nu îndr zne te s se dema te. însp i mânt tor. De câte ori. îi va duce ea acolo ligheanul s se spele pe picioare i apoi s se culce. sportiv. tii tu. notele acelea pentru..i tersese meticulos ochelarii cu batista. vezi. i pândea mi carea celor mari. ca a lui Zeus. o auzi râzând: Ce faci acolo. mergând pe 154 marginea trotuarului.. îi spunea ceva. viu. f r s -i pese dac era urmat sau nu. mai tii.. b ie a . se va ar ta tolerant i la . i cineva.. spaima era simpl i teribil .i scape ocazia. scuturându. s se pr v leasc sus inut de îngerii s i. ceea ce f cea era interzis. un scâncet care îi f cu mil . nimeni nu se g sea s -l ia cumsecade de guler i s -l arunce afar . pref cându-se. Oricare dintre ei se putea transforma în acel cet ean -Nemesis. din casa luminat . va fi în eleg tor. parc tras pe o a .i ascund uimirea. dar iat cât de mare e libertatea noastr ! Minda râse u urel. oricare era în drept s o fac . îl certa scurt. Totu i. e aproape nou i jum tate?! ² Da. n -avea decât s se admire în pozi ii nesfâr ite. De i. frica. dar nu va fi nici pe departe astfel. bei?! Te pome ne ti c e ti beat?! ² A. în acea clip . pu in alunecat spre dreapta i îngropat sub guler. va fi generos. intrând în fric a a cum intri în mare. Doc! i ea râse cu râsul ei lini titor. A a i se i spunea: ÄLa complex!" ÄSpre complex!" î i comand el.. i se va l sa s cad u or. o panic prosteasc . Bine. cu vocea ei l tr tor . tonic. în febra aceea a lui. putând fi i înghi it în extazul maselor. mam . nu se întorsese pe înserat. parc abandonat. în cloaca aceea. Doc. nu putea s mai amâie pu in. î n întuneric. se întorcea iar i. în afara tuturor for elor morale. bineîn eles. nu tiu cum. îns . pu in. pentru c nu protesta nimeni. venea din nou i îi spunea s fug în dormitor . orice e numit î i pierde pe jum tate din for . lovit nepl cut de valuri.. apoi.. r gu it. ÄS vie o rulad proasp t i o cafea baban !" comand el. iat . Te a tept. dup ce. ne -permis. la o or când ar fi trebuit s se afle de mult între zidurile casei sale p rinte ti. înaintând o v itor prin seara ce se l sa. nu vii? Unde e ti. pleca. din indignarea care i-ar cuprinde privirea acelui cet ean de treab în clipa când i-ar scutura mâinile una de alta. înc o dat i înc o dat ! Va fi înc o dat curajos în singur tatea sa mare. ilicit. f când un lung ocol pe dup nuc i stiva de lemne. Apoi se strecura în curte. da.i umerii. i el se pomeni râzând la rându -i. î i scap p s ric ! Nu l sa s . ca o suferin atât de umil . pueril . venea la el. salvarea . realitatea se f cuse la loc i el înainta cu pa i solemni în c utarea unui carton cu pr jituri. lâng cactus. un sunet plin de mil .. Era l sat în pace.Ce faci. cum îl invada din nou febra. ca un perete de care se love te ceva. da -da.. bunica lui tân r . scânci încet. uimirea de care e cuprins orice b iat care face una Ägroas " i tat l s u sever i mama sa uscat îi zâmbesc i îl mângâie pe cre tet în loc s -l. grea de curajul pe care-l avusese pân acum. i tot ceea ce f cea p rea tuturor di n jur foarte firesc. cu frica pulsându-i în piept. cu u urare. Sil i spaim . uite.. cum ar fi Äunde-i cheia de la bufet" sau Ävreo c ma .. unde nu intr decât oamenii cumsecade. ca în marile secole. Ce -ar spune lumea?. ca el s fie pus în fa a unui fapt împlinit. a a cum se face de obicei. am lucrat. înfiorat de r ceala apei. f cu el calm. sub gulerul lui imaculat. dup ce se amestecase printre ei. El era pus în fa a unui fapt împlinit i autoritatea lui salvat ..f când un gest care va p rea 152 involuntar. cu frica lui Dumnezeu. cu privirea plecat . nu întârzia prea mult. cu to ii se a teptaser ca el s ia loc la o mas . lucruri care f ceau s se încrânceneze carnea pe cel ascuns în dosul lemnelor. sil i spaim sim ea i nu trebuia s ocoleasc acest gând. pân ast zi. î i va învinge.. când era copil. i a a se i întâmpla totul. în cofet ria asta.. resemnat îns . fric de curajul pe care trebuia s -l aib de acum înainte. acolo. gândi doctorul înduio at. auzi el în receptor timbrul ei cald. Ce teribil i ce simplu se petreceau toate atunci.. nesperat . asta îns s-ar în elege din gestul s u.. de unde pot s iau" sau Ämai e mult pân la cin ?". he. he! râse i el i se des p r ir sub cele mai bune auspicii. ² S nu mi se strecoare printre degete. ab tut. i într-o clip toat grea a sa se topi. î i va înghi i pur i simplu sila i frica. a a cum fac eroii! ² . sim ind. am citit. în definitiv era ceva foarte normal. c altfel. cum se spune. care î i pl tesc cu regularitate impozitele. de parc totul ar fi fost o iluzie. la cofet ria din col . ÄCe cau i aici. trecând al turi de el. Iat . dar nu conta! Ar fi vrut s întârzie acolo. Äs -l dea pe sc ri".

Qui fut sa cousine germaine. pivotul.i reaminti visele. fusese catapultat din orarele conven iilor dintre popoare.întunecat. un joc pe care nu po i s -l joci în doi. S -i ia dracu pe to i. elastic . încruntându -se apoi i tu ind fioros. la locul comun de întâlnire. o terseser lamentabil. Probabil c se gândise.. de aceea i grea pe care o aduce spaima în viscerele eroilor. acum. destinul î i pusese deja pecetea pe fruntea sa ce fumega. dup aceea? O ciorb de burt ! ÄFantastic. mai aveau a a ceva. cel care lipsea atât de nechibzuit de la seduc torul Äfait accompli". Ou sont -ils. ocolind nucul i a teptând în spatele gr mezii de lemne! în spatele s u. cineva trebuia s-o fac . l sându -l singur în tot acel vast teatru. nu-i a a. cum f cuse tot acel drum destul de lung.. imediat dup ce va face comanda. un telefon lini titor. cu umor. prin anii '50 astfel de containere se umpleau de praf sub toate tifoanele. pa nic! Fugiser cu to ii. ÄVreau s m nânc i s beau". pustiu. la belle Romaine. ‡Harembourges. ea era capabil . avea s ne poarte tot mai. laminorul de ase oii. sprinten. îmbr cat într-o pijama alb . cu frica umplându-i gura de saliv . el se inuse de cuvânt. uneori. fost juc tor de golf. nu-i a a. peste care soarele va m tura razele lui de ap . bineîn eles. zburda prin l ume cu fruntea sa fumegând ! întârzia înc . atât de calm i de grav ap rat de -a 155 lungul unei lungi vie i. î i va reaminti. se va n rui ca un bivol inofensi v peste altarul s u de piatr încins . El se furi ase. în jur. el întârziase afar . corpolent. ou est la royne Qui commanda que Buridan Fust gecte en ung sac en Seine? La royne Blanche comme ung lys. se preocupase de politica pre urilor. ce dracu! Inima i stomacul i pl mânii s i erau r scoli i de aceea i spaim . parlant quand bruyt on mâine Dessus riviere ou sus estan. ce gândise în tot acest r stimp?! Bah. în spatele gr mezii aceleia i tremura. strunit bine. care. Trecu al turi. urechile sale se ciuleau dureros s prind vocea Lui.. Qui beute eut trop plus qu'humaine? Ou est la tres sage Helois. ei to i?!. se strecurau spre coridorul deschis.. un om în toat firea. îmbulzindu -se. cu frica zvâcnindu -i ca o pas re. Archipiada. neajutorat i singur. ca o inim ce-i b tea în gât.. tres rind i uitân -du-se pe furi . Berthe au grand pied. curajul trebuie hr nit.. cum st tea el. de i nu mai era nici un fel de sc pare. ca i atunci. o conspira ie pus la cale de al ii care reu ea. ce îl ura pe fratele s u bun i îl iubea pe el pân la orbire. nebun . îi va da îns telefon. sosind cu spaima sa acolo. l sându -l singur.. tia asta. Echo. într-un joc crud cu d însu i. catifela i. avea o înalt specializare în a . cu gravitate. autoritatea sa ilustr . cu sup rarea ei de dou parale care ar fi trebuit s -l fac s pufneasc în râs. o dat bine pus la punct. qui tint le Mayne. Unde erau îns to i. aha. cu podelele ce se mi cau sub pa ii s i. oricum. unduia printre lucruri. în conven iile acelea ce se ru inau de ele însele. scânceau ca ni te obolani jig ri i. în marea ei dezinvoltur i spirit de ini iativ care o caracterizau. când dracu ajunsese aici?! Se afla în pia a Kiseleff. Et Jehanne. când gura sa râdea u urel. el însu i nu mai voia. n tângi. doar-doar o s .. un platou de hors-d'oeuvre cu o cutie de sardele ÄRoberts". cu cartonul mare în mân i cu ampania.. anun el pe unul din reprezentan ii casei. din vitrine. un domn bine. cum se zicea înainte.. la fel ca i atunci. El însu i Äf cea cu ochiul". pe care. Äs -l umfle râsul". ascultându. foarte bine. prostii. s tremure în dosul lemnelor. Qu'Anglois bruslerent â Rouen. Fugiser cu la itate pueril în umbra acelui coridor. la urma urmei.. pligele aspre de lemn îi intrau în piele i sub unghii i ochii s i negri. Pour qui fut chastre et puis moyne 156 Pierre Esbaillart â Sainct-Denys? Pour son amour eut cest essoyne. venise. nu mai avea chef s scape.i cl n nitul din ilor.. un simplu joc de puzzle. cel ce putrezea în dep rtare. da-da. cu ochii injecta i. s .. Allys. o tuliser . Bi etris. îns .simpl i teribil .. n'en quel pays Est Flora. el intuise libertatea i îi era sil i fric s se apropie de ea. s g se ti la ora aceea o ciorb . 157 pentru început c zur de acord asupra unei uici de V leni. ca ni te fete mari înc run ite i cu picioarele sfârtecate de varice... f r nici un indiciu tr d tor al locului unde se afla. la bonne Lorraine.. întreg meniul. în visele sale. dac n-ar fi fost atât de preocupat!. mai bine zis. era ceva cu iubirea. p trunse în salonul propriu-zis i ceru s i se schimbe fa a de mas . un fel de lag r. * Acum.. ne Thai's. Trecu cu o anume degajare prin s li a aceea lung ca un ma .... în centrul preocup rilor se afla congresul Ucecom. bunica sa tân r . el era acolo. dar amâna. a a cum sunt însemna i vi eii cei nebuni în vestul s lbatic! El alerga. gemea în bu it gr dina întunecat . cum se zicea. cu mult seriozitate. unde erau to i?!. se topiser gr bi i. Qui chantoit â voix de sereine. iat .. de i. amâna înc clipa aceea când. amenin a s se n ruie! De i. Discutar împreun .. în propria sa memorie. în fa a unei zahanale. Dictes-moy ou. Semblablement. speriindu-se de paloarea i r ceala propriilor sale mâini. printre practicabilele în care se împotmolea vântul. iat . Vierge souveraine?. sau cu. da. mai bine zis vis-â-vis. a teptând.'.

dar muzica asta. dac nu sunt prea impertinent. n-avea rost s bat toate cofet riile când. ha. mai bine: ÄPermite i unui modest anonim s v exprime întreaga sa. el însu i îi va returna f r nici o preten ie dac . dup o ezitare.. cât de cât! Nu-nu. una inea cu mâna dolofan un copil neastâmp rat. a c rei figur serioas .. ÄDac -mi permite i. o ciocârlie. evident. v spune ceva?! Sau. domnii vorbeau cu aprindere despre fotbal.. de lâng orchestr . sub sânul ei ginga . era cea mai nimerit încheiere. trecu i fata.. pe care o chema Marica. ni te produse de zahana. în jurul lui Minda. ce prostii! Mai bine. de fapt.. asta zic i eu!. peste ce min trecuse (ruladele i crem niturile! despre care nu se aminti o vorb . Minda se desp r i de prietenul s u.de burt . simpaticul camarad. apoi. coafat cuminte. Äîn pergament. americane) i îi oferi. a a se întâmpl . în elepte. se încadra bine. care. mai bine s -i adreseze câteva cuvinte în leg tur cu trupul ei!. m duvioare. cum se spune pe undeva. pot s te întreb.. atât de înc rcat de experien ) si. al naibii. cu aten ie. bineîn eles. i în fa a acestor porunci largi. neatingându-se de platoul uria aflat în fa a sa. nu vor avea nici un fel de miros. Febra se dizolvase bine în vodc . nici o suspiciune nu se trezi m car în ochii blânzi. asta i se întâmplase i când era student. dar Minda nu renun la ideea c o telemea bun . în sfâr it.. putea s -i aduc o por ie de Dobrogea. din scaunul s u. atunci r mânem la pergament". ÄRinichi?!" ÄDa. i domnul îl privi cu oarecare nedumerire. n-ar fi exclus. da-da. urm toarele: ÄCiocârlia cea m iastr /Cânt -n viers optit/Sub sânul dumneavoastr /Ginga arcuit". adic pane. nu. cu ochelari. nu prea curate. c zuse din prima clip cu tronc team-ului aceluia condus de fostul juc tor de golf!) la mas ." Nu-nu. Comandase mâncare din bel ug." (Minda nu era convins. ca totdeauna când vrei s pui o întrebare delicat . de exemplu." Aha.i un deget în buzunarul jiletcii.... aplecându -se pu in în fa . ce nu suferea amânare.. cu o benti alb . una la mijloc. la izvor. erau dou mese lipite. cum ar fi: ÄCe noroc când Arta î i alege ca mesager. ne pare r u. insinuant. Cel mai bine ar fi fost în papyrus. Minda încerc mai bine de un sfert de or . i isc li: ÄUn ucenic al lui Hypocrates" i.." Trimise erve elul. sunt ei bine sp la i. ce dracu. va scrie un fel de epigram galant . cum sunt copiii.: Äîn rari tea de lâng vii. se înfrigur subit domnul. s lu m. în toat ara. dar. f cea exact ceea ce f cea toat lumea. cu mâinile îngrijite. Nu-nu. dar mi se pare c a a ceva. sau în pergament?!). îndep rtân-du-se. i aduse tacâmul...) Minda b u i apoi privi în jur. senten ios. undeva într-un col .. cu dou rânduri vagi. orchestra acoperea cu notele ei totul. frecându . cafele. totul f r s se piard nici o clip ritmul sacadat. care r sturna metodic toate scrumierele.. chiar lâng . pr jituri. se interes el. se mânca i se bea bine. dac Venera din Capitoliu n -ar fi. doctorul ridic paharul încet. variante. pân veni domnul acela i o alung . masa aceea de colo.. îl în elegea. Câte figuri. domnul surâse blând i." nu-nu. Da-da.. apoi ajunser rapid la ultimele concluzii: o brânz . i domnul râse.. prin Marica. chiar în fa a clientului.. adus de Marica. pe jum tate plin. da. nu-i a a. aduse uica. cu picioarele groase..S. spre el 158 159 se îndreptau privirile acelea grave. m rog.. se va sim i ceva. bine dispus. î i aminti abia acum. inteligen i.. iat . vrând s prind câteva din replicile celor care.. ad ug i un P. el era Äalesul". o femeie foarte serioas . sunt unii clien i simpatici de la început. vreau s zic. dac o Venera. dup ce murise. prea pedant. întrerupându-se doar pentru a mai comanda (lui Marica de ast dat ) înc Äo sut ".. cu rochiile p tate de gr sime. ceva extrem de bine ales.. Bravo! era un local din cale-afar de simpatic. chiar îngrijorare.. natural.. dac ar fi tiut el. aha: Äîn trupul lui Venus. prin vis." ÄNu-nu. c onchise doctorul..i stiloul. vârându. ar fi ucis a doua or . îndreptând ceva pe mas . evident. natural." ÄAa! nici o problem . uite. foarte bine! i el plec cu pachetele. cu fusta scurt . ce ciudat! îl pironea chiar pe el cu privirea.. pasionate i doctorul se aplec u or. m car a a. ce lume simpatic ! Uite. nimeni nu b nui nimic. Doamn ?Mul umiri. Äavem o brânz de Dobrogea excep ional ". sco ându . discu iile erau în toi.) ÄDar. de perspectiv . uite. ce om formidabil! Abia acum. fals. antrenant. cu discre ie.. el nu avea jiletc . l sându-se u or pe spate. cine era distinsa doamn care cânta. cu picioarele ei durdulii i bra ele ei goale. Uite. îi va trimite chiar un bilet. erve elul de hârtie îndoit corect i î i f cu de lucru (de i era atâta lume în jur care trebuia servit . vinul Är mânând s se mai r ceasc ". dar. abia acum reu ea s -l iubeasc : Iuliu Ha ieganu! Dup ce nu mai fu nici un dubiu. pe care scrise." ÄLa garderob ?!" întreb cu umor Minda..i scurt i puternic mâinile de satisfac ie. campionatul diviziei A suscita discu ii aprinse. dizeuza mai ales. pe tejghea. dar telemeaua. cealalt în col . o idee colosal . spuse Minda. nici vorb de a a ceva!" i domnul aranja din nou scrumiera i solni a. blânde. (L sase al doilea pahar. discutau lene ântre ele. Fata. atât de repede se apropie uneori cei ce. spre stânga.. cum se zice.". ne afl m doar. î i mai aduci aminte. ca o javr pedepsit . de exemplu: ÄDac Apollo. a ezat pe o farfurioar de cafea. nu la garderob .. Doamnele. în general. al turi de olivier . ce -ar fi s compun o strof galant .. dar.. pachetele astea s le depun. un sunet.. la cursurile lui Ha ieganu. era atât de bine primit aici de toat lumea. ai acelui domn serviabil. va .. creier (â la grec. una durdulie. avea el un loc. i Minda asta era. ia s vedem. ca s nu incomodeze! Foarte bine. sosise uica. împ turit. el sim i cum panica sa cedeaz u or. în m lai. Se va interesa. lipse te!" ÄEi vezi. Trebuiau s hot rasc finalul! Minda î i aprinse o igar (din ig rile sale bune. evident. alb . d du din cap i ² formidabil! ² i se r spunse cu o u oar aplecare a privirii i cu un zâmbet re inut. în locul lui Marsyas. cu sânii opulen i. acolo. peste acest episod se trecu rapid i Minda îl privi pe cel lalt satisf cut de puterea sa de disimulare. i celuilalt una. i.". ceru un erve el curat. un fel de matroan roman .

v pune i mintea cu.A. se l s servit din platoul din fa a lui. membrii orchestrei. f r urm de miros. atunci când o sear întreag i-ar fi stat la dispozi ie pentru a exprima admira ia i gratitudinea sa cea mai pr ofund . urmau. îi opti ea. u or surprins. ca atâtea alte ofrande pe care le va primi doamna Gra iela în acea sear . Ca i în cazul Gra ielei Ifcu. ² Hi.. i. mul umiri. orchestra intona i dizeuza. pahare ridicate. obliga ii urgente îl reclamau.. presupunând. din cadrul conducerii T. i îi scrise dizeuzei c regreta din suflet. Minda nu suferea s bea singur. într-adev r. duceau la un efect pozitiv. parc auzea o voce simpatic . nu -i a a. Cafeaua se afla în fa a lui. a cunoscutei zahanale. doctorul mai primi o propunere amabil de a împ r i singur tatea. i se s puse. invidiat chiar. încheiase un armisti iu. dar mesajul fusese predat.. de data aceasta din partea a doi b rba i negricio i. dac n -ar fi fost gândul acela bâzâitor al datoriei neîmplinite (de fapt. El nu trebuia gre it în eles. tonic . privi în jur. Cincinat Pavelescu. tii cum e. deodat . pre ioase. frecându . de la o foarte mare distan . anun ând. dintr-un condei se f cu. cinci coniacuri trei stele. excelen i. imitând pe cei din jur. pasionatul juc tor de golf. care. gândi Minda." i imediat apoi: Äî i mai aduci aminte. he.. ce.i înc o dat . i de ast dat . ia uite. palmele. domnule. u or surprins ² era chiar astfel. ia uite. bine dispus.. s treac în contul. Frumuse ea i Spiritul.. timbrul nu-i devenea glacial. he.L. Pe unde te-ai împotmolit?! M-ai min it spunându-mi c e ti acas . care se aflau în imediata sa apropiere. doamna Gra iela mul ume te din suflet pentru aten ie i întreab «pe domnu» dac n-ar dori s serveasc ampania împreun . în orele dimine ii. ar fi fost interesant de constatat câ i dintre so ii afla i în localul de fa ar fi primit un astfel de r spuns de la so iile lor. energic. trei ampanii. domnul în alb. Oricum. dealtfel. r mânea pe alt dat . dac nu ine cumva un jurnal intim!"). fie iertat. l'honnete homme în fa a ducesei d'Este sau în salonul principesei Bonaparte! Minda î i dep rta pu in scaunul de mas . pe care o chema Gra iela Ifcu. ar t eu a a nemâncat ?!" ÄL sa i doamn . Orchestra avea pauz . Pe erve el! Pe erve el! f cu radios Minda i. mai noroco i.. uite.P. nu-i a a. era sigur de asta. trecea pe la masa lui i ciocnea un pahar din vinul bun. totul ar fi fost cât se poate de. se pusese o baz . mai vii? S m culc?! ² Nu-nu. se apropie de ora dou sprezece. o frip tur !" ÄAsta-i culmea. la urma urmei! Ce face . f r zah r. Se întâlnise cu o gr mad de cuno tin e.. u or încântat. ÄDoamna. discret. i care. tot prin Marica. acoperind zgomotul str ident de tacâmuri pe care-l f ceau debaraseuzele: Äîn raaaa-rii -tea de lîîîîn-g viii. i aceasta. iubitule. i tu. nu pierduse vre mea. nu-nu. he! . de i se aflau ambii în acela i ora . c so iile lor. de la masa c rora se auzea foarte des pronun at cuvântul Äsindicat". da. precum i al i câ iva intimi ai vedetei. scârbos de politicoase. dorit. cu m se spune ² dar nu spusese el. imit mi c rile pe care le -a v zut f cute de al ii. cinci tarte cu portocale. odat . iubitule?! se auzi glasul ei mângâietor. dar era nevoit s resping propu nerea doamnei. Iat ce rela ii fire ti stabilise el. cine a fost m garul sta?! Ha. lui nu -i pl cea s bea în general. dup ce mai ridic o dat . el se ar ta u or încântat.. puse picior peste picior. era tocmai anun at c i se preg tea o surpriz . ale c rui clauze. nu-i f cea scene. fumând. erau la curent deja cu întreaga coresponden . de trei sferturi. se f cuse cunoscut. aplauze ale inimii etc. etc. se alarm el. Adev rul era c . he.Gra iela.face o bun impresie. printr -un efect ciudat. ampania frapat . în spatele garderobei: ÄCincisprezece cafele. pentru c . cu un început de a â are în voce. era ceea ce se cheam o fat bun . în cinstea dizeuzei. fa de unii avea i unele obliga ii. politicos. ridicându-se u or pe vârful picioarelor i privind îngâmfat în jur. lipsit total de logic . pe versurile lui. Doamn ". asta era ceva care nu se putea nici aduna i nici înmul i. -ului. nu-i trântea receptorul. dar Minda refuz . paharul.. o friptur .. o cafea mare. îi trimise. ² Ce-i cu tine. sta a fost maiorul. cu figura ei serioas . preparat special de prietenul s u i. ² Bravo! doctorul era mul umit de sine însu i i. îi raport Marica. în timp ce Äi se serveau" rinichii.. înc o dat . nu era decât tot un efect al spaimei cu care. lans peste mesele g l gioase. regrete. se obi nuise. clipirile din ochi. Arta r spunzând Artei.. da. trei tarte. / Era într -adev r grozav femeiu c asta. cald. stimat. atât de gra ioas (f cu chiar în treac t un joc de cuvinte). dup terminarea programului?!" ÄD -mi un erve el!" începu s strige Minda. pentru nimic în lume!. se auzi dincolo gâlgâitul ei reconfortant.. i. hi. ba nu. _ Doc. i iat c bea. trebuia s-o recunoasc .. în ' definitiv. scurt. dup cum se vedea.. eyident. nu -i a a. printre ale c rui clauze se afla i aceast maimu real atât de amuzant . undeva. un om care se îneac ? Foarte simplu. dar. unul «Dun rea» (ÄAh.." 160 161 Ei. din când în când. cred!"). pe care ochelarii se potriveau atât de bine (ÄS nu uit s-o întreb. auzi. amânate!). vrând-nevrând. ÄSunt un domn!" gândi el. i expedie apoi misiva pe aceea i cale. vino. când sosi i r spunsul. într-o clip de destindere: ÄNoi nu spunem adev rul decât ca s ascundem adev rul?! Da-da. te-a -teept iubii-ii-toooo ca s viiii!. o sticl de ampanie. în spe . Doc. sau Lauren iu. lui nu-i pl cea s bea singur în sensul sentimental al expresiei. dar o epigram ca a lui cine îi mai trimisese?! Ei vezi. bucurându-se de pe acum de pr jiturile si cafeaua cu igara Äaferent " ce trebuiau s urmeze.. în comenzile osp tarilor.. am pentru tine o surpriz pl cut ! _ Z u? f cu Minda. cu o oarecare exaltare. nu ap reau 162 expresiile studiate. extrem de simpatice. se . ha..

fuseser o gre eal . se auzi de dincolo râsul ei cald. 111 e deosebire de alte colege de-ale ei. pe care atât camaradul s u în alb. îmbr cat decent. o vedeai alegând tacâmuri . dar cu ce fine e! Cu cât sim al dedubl rii. pe mas . din paharul pe care îl avea. durdulii. cum se spune.i. cu pedanterie). cât i Marica. ca s ascund c era cu adev rat satisf cut. ea acceptase totul. el aproape nu se atinsese de prima sticl . s-ar putea începe. Minda râse încet. te a tept îmbr cat pân vii! I-am spus portarului s lase u a de jos deschis . cu un colosal zgomot de metal. cu ceva ascuns. în timp ce ie ea. tol nit pe canapea. hi. într-un iure . sigur. hot rî doctorul. deschis pe jum tate. dar el era realmente satisf cut. spuse Fabian. f cea progrese uimitoare i în acest. grav . cu un repro mut. ar fi putut depune m rturie c el se încadrase foarte bine. i dac ar fi avut mai mult curaj sau. extrem de. ar fi început i o conversa ie cu cel din fa a sa. a a cum v zuse c fac cu to ii. ea f cuse jocul pân la sfâr it. pentru prima oar descump nit. i bancnota de 5 lei. în sta ie. pu in cor polent. draga mea. ocupând pu in i din locul de al turi. pu in mai nervos de data aceasta. plesnea). a a cum se întâmpl uneori. perfect! r spunse Minda. tr dând personalitate. Gre ise. cu pachetele sale în bra e. într -o sta ie de taximetre. el. se prezent i îndeplini ultimele formalit i. c rase în trei rânduri câte un pahar pe masa ei de debarasaj. doctorul observase aceasta în oglinda dreptunghiular . b rb tesc. cu piciorul drept u or îndoit favea picioare frumoase.. pu in. în jum tate de or sunt la picioarele tale! ² Hi. de i figura ei frumoas . severa. nu v sup ra i. spirit de ini iativ .. exist pe aici o sta ie de taxiuri? Iart -m numai o clip . pu in tact din partea lui. din fundul salonului. f r s fie nevoie. domni oar . ho. . i el era sigur de asta. pentru el era i asta o realizare nea teptat . scurt. era înc pe tr ei sferturi plin i se f cu propunerea radioas ca ea s fie ambalat . Trase u or scaunul. debaraseuze. c rate nu tiu unde. de dou ori. atât juc torul de golf.. i b u pu in. cineva. hârâind. cât i Marica.. pu in în bu it . în tot timpul serii. cu mâna. rela iile lor ar fi fost atât de spontane. un om în vârst ... dou zeci de minute. rela iile lor s-ar fi putut termina altfel. toate acestea în limbajul modern. ² O jum tate de or i.. Când ie ise. imitând perfect (asta-i ie i!) un om. ² Nu. el era fericit i cu atât. cum se spune în limbajul politic. al nuan elor. ² Vino când vrei. el deschise portiera i se arunc pe banchet . apoi se amân cu câteva minute. î i d du seama c gre ise.. trase cu putere aerul curat în pl mâni. prins în perete. nelini titor în privire. he! într-adev r. dada. oricum. cu frumoasa ei figur de intelectual . i comanda o d du cu aceea i voce ferm . mai ales. Minda respir .. d -mi un telefon de vis-â-vis.. gr sulie. onorabil.Când ma ina se opri forn ind. barometrul social se ascunsese în fata aceea modest .. he. previzibil. cu deosebire în apropierea vreunui restaurant mai frecventat. Marica chiar. o jum tate de ceas. nu -i a a. u or nelini titor îns . Se constat chiar c sticla de vin. ochii s i. dac o trânte te un imbecil. cu un gest simplu. ho!" calm. un efort m runt i. nimic neobi nuit în asta. cu o tuse scurt . ² Nu-nu. ganguri vocea ei de dincolo. p strase tot timpul o expresie oarecum enigmatic . cu un pachet în mân . ie ind gr bit în strad . racro i se reîntoarse la masa sa. m rog. ei. el era sigur de asta. lini titor. face i-mi pl cerea! ² Poftim? întreb camaradul holbându. chiar lâng garderob . din frapier (a doua!). c utând din ochi un taxi! în sta ie nu se afla îns nici unul i el a tept . las ! spuse Minda i f cu acela i gest. se a ez . Afar ! Afar ! La aer. vino i ai s afli ceva extrem de pl cut pentru tine. dealtfel. astupat cu un dop. un cet ean care se arunc pe bancheta din spate a unui taxi. un semnal pe care instala ia ei de radar îl va recep iona cu siguran . cât i-ar fi trebuit lui s ajung .. ea îl urm rise cu privirea. se pref cea c e satisf cut. cu ochelari i nasul mare. Marica. de dou ori. ceva nu prea for at. la rigoare. zârâind. ser tarul de lemn. paharele acelea de vin. va s zic . taxiuri. repetat . atâ ia oameni n-ar fi fost jigni i! E adev rat dar. din ce în ce mai bine. l sat pentru ea.. draga mea. îl ajutaser s -o lichideze. ² Pardon. i nu numai atât! Oare dac n-ar fi fost astfel. "ndoind erve ele sau alergând în mân cu o frapier plin de ghea sau 0 cafea aburind . satisf cut (ÄUn râs de proprietar!" ar fi spus Ludmila.. i domnul în alb. Ia s vedem. nu era terorizat de ideea c . ea nu imita pe nimeni. în fa . ² Nota! Socoteala! b tu el din palme. ei bine! nici el însu i nu pretindea c totul ar fi decurs perfect! Era loc de mai bine! Ciudat. tu i scurt. acolo e deschis pân la unu! 163 ² Perfect. a a se face. Adic . a a. mini. Dar dac ea.. gust .. totul era în ordine. ea.. i. alerg tura aceea cu bile elele. Aparen ele erau salvate.. se anun o surpriz . experien . i. când o c utai din ochi. refuz Minda. cu ochelari 164 drându-i lîîrura ei inimoasa. dac totul merge bine. ² Las . salutat în stânga i în dreapta. nu-i a a. alo. peste care fusta ei neagr .. e drept. sim ind cum îi fream t umerii de entuziasm re inut. trecând printre to i acei cet eni respectabili.. pân acas .i spun la telefon.. stând lâng masa ei de debarasaj.. p ruse foarte la locul lui. sigur pe . nu. surprinz tor de pu in ' iabil . îl privise cu o anumit gravitate... una dup alta. i el r spunse cu un ÄHo.încadra perfect. de dinainte. circuiana lacuia pnnire mese. cum se cheam . chiar i doamna Gra iela. vis-â-vis?! Perfect. hi.. plin.. f când câ iva pa i în sus i în jos. chiar mai repede.. nu-i a a.

. . ' Aiunse. bineîn eles al conducerii. un pri dublu!. cu urechea stâng aplecat . g lbui. ce-i asta. dac t cerea Äcefei" s -ar fi prelungit periculos.. da. unde a plecat fata aia?.... ar fi mar at: ÄHe. o clip . ‡ . Era un birt modest. o navet . te pomene ti c .. ² Poftim? ² Spuneam c dac e i un alt telefon. o dat termina i 166 Äar si ia de la teapeie. ave i cumva un telefon al localului.. se strecur înl un-tru. câte s-ar fi putut face. posibilit i nelimitate aici. viraj. mese pe care pluteau b uturile. dar tovar ul responsabil. peste drum. ia co ul la de dup u . t fgrg mari virtuozit i. vis-â-visl ² Pofti i! ² Bine. E o simpl g g u care azvârle cu cuvintele. ceva pe baza c ruia. geamul mare.. femei. ² Un telefon? Uite e aicea.. acum a venit I.. care purta pompoasa firm de Ärestaurant". . uneori. V rog. ² Tovar ul responsabil dac nu. i acum el n-avea decât s riposteze calm. vorbe te cu responsabilul! ² Mul umesc. Aici. ² Nu e nevoie..K. orice curb . dar e defect. ² Nu d m acas ap mineral ... nu. hitat 'în grab . ha ha! H . normal. ² Este. voiam s -i cer voie.. câteva zeci de secunde. sau: ÄDom'le.. v rog. Alo. în perete. a patra.. a doua. de ce dracu nu se coordoneaz . toate geamurile erau luminate.. fu depus în fa a blocului i. Cu tot riscul. discu ia amintit nu fusese decât intuit . mai bine ar fi fost. he!" ar fi admis ceafa. a. fum. nu v sup ra i. la început au fost ia de la I. suplu.. ce?!" ÄSe târâie. chelneri care râdeau.. de a doua repara ie" etc. sper c nu e o convorbire interurban ?! ² Dimpotriv .. are trei alezaje deja!" ÄDar merge". în partea asta a ora ului se vede c n -a plouat". alarma secret . pofti i. dac e posibil. unde era telefonul?!. mai am doar 40 de sticle pentru 550 de vin. e chiar aici." ar fi putut tenta el.. ar fi putut r spunde nestingherit: ÄCe a doua? A treia. ca i cum între timp ar fi privit pe geam sau ar fi fost absorbit de Ägândurile sale. luminat îns . unde e telefonul? ² Acolo. ca s zicem a a. nu v sup ra i. mult mai bine era: ÄCred c rabla asta a trecut de mult de dou sute de mii. tovar ul responsabil? ² Poftim? Gic . un client putea foarte bine s fac aceast insinuare. nimic.i acord instrumentul. l sând s se scurg . a scris i Scânteia. nu.. dar sigur. un râs f r din i. perpetuum -ul mobile. o lovitur sub centur . i Minda ar fi tr it o intern jubila ie.-ul. s dau un telefon!. ar fi r spuns el cu o anume indolen . m runt . intersec ie putea fi folosit de cel lalt pentru a curma discu ia. pac.. h !" Sau:.. cu încredere m rit în for ele proprii.. întrerupte.. a celuilalt era i ea posibil . de dou ori coniac. în c m ru a sa de lâng poart .. ÄDar merge înc . se târâie! He..i iei fripturile?!.RJE.. ² Dac sunte i amabil . Pri vi în sus: era a teptat.. de data aceasta doctorului i se p ru c totul fusese O.. boltit. litere într-o limb a yahoo-ilor. Oho. s zicem. ² E acolo.. cu tu ro u. visul lui da Vinci. via a adev rat înainteaz tocmai prin astfel de linii frânte. mai precis: Restaurantul ÄTimpuri noi"! Ruloul de metal.. nimic nu se face f r r bdare! Preferabil un rezultat modest. pip ibil.. adic . ² Nu v sup ra i. la urma urmei. Äceafa".B. câte s-ar fi putut petrece. sau. ... ² E plecat! Ce dori i cu dânsul?! ² A. calm. ruginit. mult o s mai ie tia strada asta r scolit .. era tras pe sfert. spre deosebire de momentul când din zâhana... Gic . pe care erau desenate. ia spal -mi ni te pahare.. puncte. ulterior.. sifonul sta e defect.A. ceva 165 simplu palavragiu. de câteva ori. cu mult mai firesc de data aceasta.. telefonul. dup u ! Fane. mul umesc foarte mult!. dac cel lalt s-ar fi dovedit unul din tipii aceia înc p âna i. tavanul scund. Deci: ÄNu tiu cu ce-or s le schimbe când or fi astea pe dric!" ÄPoate din import?!. direc ia generala a coret nilor statului. cu tact.. apoi. he!" ÄNu tiu cu ce-or s le schimbe". ar fi început Äceafa" preluând ini iativa de data aceasta. m provoac . lipit de membran aproape). râzând u urel. Minda n-ar fi renun at îns la sugestia cu Äimportul".. v rog. tovar e.. mai înalte". pute i vorbi. uraa! caruselul se pornise. probabil.... por ia de mâine. imprevizibilul face parte din previzibil. u într-adev r..C. i doctorul. este. totul risca s se împotmoleasc . dale de piatr i. ² Alo.. domnu. Apoi. ca un timpanist care . altfel tot ce construia putea fi fals. tie ceva?!. se poate construi cu mai mult avânt. dar. ce faci.la care cel lalt. pac.. atent ca mingea s nu ating p mântul. Cu un gest reflex. muzic . acolo de unde ar fi trebuit s dea un telefon în cazul în care nea Pândele ar fi a ipit cu capul pe mas . b tând cu dreapta pielea întins . da -da.B.. da. bineîn eles. r bdare. ÄIa uite. Äceafa" încerca s se redreseze dup insinuarea cu Äimportul".. va rog. a a.el ( i el tu i Äîn gând". a a c . dar e defect.. i aici se va intercala o scurt pauz . la care i el.. un c l tor în taxi.. Nu-nu. 167 ² INU va supar i. dac pot s . telefonul.. î i arunc privirea i peste drum.. dar acolo era infernul! Lume. se putea ataca (deabia atunci!) chestia cu vremea. d -mi i o baterie.. se târâie. prin segmente de linii. suspicio i. a treia. oho. el putea ataca cam a a: ÄPloile astea pentru grâul de toamn !".

dar fusese acolo. cu o destul de prost ascuns mândrie. pe acel metru p trat. fericit . Era ridicol. ce poate fi mai normal. cu o vodc sau rom mic în mân . doar din lipsa de perso nal. Dumnezeu i îngerii s i îl ineau cu grij de sub iori. evident. în fa a primului derbedeu. ÄPe cel ce se arunc în gol îl sprijin Dumnezeu!" Iat . intrând definit iv în lumea legilor obiective.. jos cu el însu i! Minda respir adânc. ce u urare. ca un tractor obraznic ce iese din ar tur . pe care ar fi observat-o abia acum. în picioare.. iar. un rom mic! trecu. o astfel de siluet care. restul e previzibil. m . întârzie. ar fi fost personajul de departe cel mai pu in popular. i pe el. furat unei curse ce avea ca scop c lcarea unui pantalon sau transportul acas al unei jum t i de duzin de c m i. ce repede venise r splata. curajul de a crede. dou . al doilea de al treilea. argint ria sa veche de un secol. r bdare. iar ei to i. te rog! ² Marcheaz -i. a a cum zboar vârfurile de stânc printre norii umezi. o jum tate de or . ridicându-se involuntar. pu in încredere absurd în for ele proprii i. ce destindere! A a. trei. Ägust " din paharul sub ire de rom. u or. în picioare. de vreme ce î i tot r sucea gâtul încoace i încolo. ca sub o baghet magic . fericit c ea îi va fi furat . ce mai. cu degetele lungi vibrând în aerul de sear . dac l -ar fi avut. pe vârfurile pantofilor: începuse s simt mirosul libert ii 169 iu spciunca aceea cu tavanul jos. totul în jur. amuzat. din aceea i dinastie. sub masca lui de g g u . in tiranos. ha. Minda îns încetase s se mai mire. golan ciol nos i murdar.pofti i. jos tiranii de orice fel. distrat. cel lalt. aflându -se aici. r sucindu. ha. muhaiele. apoi disp ru. dar. religios. cu ochii umezi. ce aer curat. devenise unul dintre ei. ajunsese un biet. dar el avea. curajul de a c dea. de care. corul secolului nostru de bistrouri. i se f cu loc i. prin tumul i râsetele oamenilor.. curajul de a fi stupid.. o interjec ie amical . cu un rom ÄJamaica" în mân . î i . în bârnele îndoite ale tavanului. lene . globii oculari ei în i i zvâcnir în afara orbitelor. nu cel mai reprezentativ. al str mo ilor care surâdeau în morminte. p catul superbiei! 170 . mai sordid. nu o poate depista. ar fi privit b nuitor în jur. ² Mai târziu. fusese înglobat i. de a nu fi singur. nu a teptase degeaba. se adapta pur i simplu situa iei. mai târziu! f cu doctorul cu un zâmbet vinovat. fantastic. alt dat ar fi intrat (dac ar fi intrat în spelunca asta) cu mult impertinen i scârb (oho! cu totul altfel de scârb !).. fratele s u! Ceva de . igrasioas luciditate ar fi b tut peste creierele lor înfierbântate. el însu i o dat cu ea. cu atât mai r u. barmanul îi trece o informa ie. s treac pe dânsul!. Dar turul de for cu telefonul din birou.. gluma la o parte! El luase acel loc. a cel ui c ruia. iar dac el însu i era un astfel de individ. cum spusese Schiller. înfr i i. se schimb chestia! Se încadrase i basta! Aproape c nu mai exista. dar. la care fusese înlocuit gulerul. prima vanitate. ar fi devenit mai strâmt. s -ar fi crispat la vederea lui. în timp ce îl încarc pe cel lalt cu povara sa. avea nevoie. gusta deliciile propriului s u valet. în timp ce e furat. fusese! Iat . de a fi ridicol!. Dar.. în timp ce e eliberat de povar . perfect verosimile. al responsabilului. nu mai da i telefon?!. în câteva secunde ar fi deven it cu totul inutil. curajul spaimei.. la o astfel de or .. Interpolul. ce zici?! i Minda. îmb trânit. un Äclin d'oeil". i el. de ora târzie. curajul credin ei. pân la unul. evident. în seara aceea. îns . nimeni nu b gase de seam nimic. târle. de a iubi. cu indiferen . în câteva minute. intrase perfect în pielea Äacelei siluete" care st . aducând noroi gros pe scândurile sufrageriei... Se aranjase perfect. el. un maquis al p cii burgheze. curajul de a cer i.i gâtul s u musculos. a lui Pepin cel Scurt! Domnia majordomilor! El însu i. poarta blocului era deschis . comanda lui mai departe. toate gesturile sale studiate fuseser considerate previzibile. El î i depuse pachetele undeva.. din lumile posibile! Primul rom fu urmat de un al doilea. surprinz tor. desc tu a i . Minda? Iat . o nepl cut . cu to ii erau teribil de ocupa i i de veseli. la to i cei ce benchetuiau pa nic acolo.. Cine era dumnezeul s u..un fel de lini te suspect i-ar fi aureolat prezen a.prost -gust.. fericit c poate întinde. în acel loc. cu gâtul tremurând ca gu a unei rândunici. se izbise de stâlpul rigid al trupului s u buim cit. lâng bar. ce pre va prinde. privind interesat. m rog. mai pre vizibil? Iat . una. cu to ii ar fi început s se simt stingheri i de ceea ce f ceau acolo. desface. iat . Ce face i. c utând s vad cu claritate prin perdeaua de fum. las -l. Evident. într-o pauz . Minda. lâng un bar unde se fac afaceri atât de prospere. dup ie irea sa. dar avea i acest curaj. carbonari de cinci minute. Fane. evident.. Evident. de liberalizare. exista oare cineva acolo?!. recompensa se precipit . ca pe un vicar al s u. acel rol. jos. la forfota vese l din jur. i îl întâlnise. ea va coborî. pe scurt. ocupase acel loc liber. fu înglobat. când va fi îndesat în rucsacul acela soios i el însu i. al s u. cu încheieturile dogite. i curajul prostului-gust! Exista oare ceva ce nu avea el. cea mai perisabil confrerie pe care poli ia mondial .. în drumul spre cas (ca orice fiu al lui Laerte). i totul era OK.. devenise propriul s u majordom. promisiunea r spl ii. de parc cineva ar fi plimbat prin fa a obrazului s u un magnet. Era aici un început de democra ie. n p stuit episcop de ar . curajul de a nu cere nimic. Un rom mic i mie. briza libert ii î i f cuse loc. O baterie i un rom mic. curajul de a nu fi singur! Curajul m runt al celui care plânge. neobi nuit ". un eminent om de tiin .. bineîn eles. pref cându-se grav. în timp ce se spal paharele. pe un col . blând. mon seniorul Bienvenu.. iat . dens! Cine era dumnezeul s u?! Minda ridic privirea. putea telefona oricând. chiar vis-vis. cu un oarecare aplomb chiar. ce ans are pr p dita sa de argint rie.. în cea mai OJC. doctoru lui i se umezir spontan ochii. Minda. domnu. 168 m rog. unul din ei. E suficient pu in curaj. ar fi izbit chiar cu pumnul în mas i ar fi înjurat.

r spundea doamna râzând. înjur se g seau îns . u or fâstâcit. ceea ce se întâmpla acolo nu era întru totul curat." etc.. nu ineau. într-un fel. de probleme. pân se r cesc în frigider!. pe o farfurie. nu vre i?! propuse el. teribil de amuzat de b utura asta (doar pentru c ceilal i insistar ). cu mâinile îngrijite. dar omul legii b u netulburat. majoritatea din cartier. ca s . era un b iat simpatic. a eza i -v dincoace. ca s zidim u a aceea.. i Minda se pomeni singur. t iat sub ire?! Perfect! Doamna fu i ea de acord. erau vechi de dou zile. doctorul nu îi atrase aten ia în nici un fel. cumnatului meu i s -a n scut a doua feti i am s rb torit botezul. cu mult bun voin . responsabilul însu i. rotund. ochii îi sclipeau uneori cu prea mare violen . dar el se descurca foarte bine cu: ÄDoamn ! Stimat doamn ! Dumneavoastr . apoi se întoarse abia i. în fa cu acea femeie i cu responsabilul. se adunaser câ iva in i. se interesa. m rog. se g sea una chiar în frigider. deci. i ea r spunse: ² Cum s nu. evident. e chiar în fa a u ii. ia elibereaz masa de colo. în cârciu m mai erau doar dou mese ocupate. ad i o fa de mas . atunci probabil c . care se c rar pe rând. prietenul ei se pare c plecase la un moment dat. ni te salam de Sibiu. le p rea r u. Medicii nu prea erau iubi i în acel cerc. gentlemeni. ² Fane. a a cum d ruie ti o juc rie copiilor. se pare. îns . ce noroc. domnul tefan. doamn . Doctorul. amfitrionul i f cea asta cu o pl cere copil reasc . cu pecete. la o anumit or . atent ca paharele s fie totdeauna pline. ² Sunte i. dar se mi c greu. i domnul tefan. ba chiar. i ea. cel mai bine la frapier . respectuos. acolo lâng soba de teracot . se discuta cu lejeritate. în jurul lui Minda. asta conta! Minda era. numele ei doctorul nu-l re inuse prea bine. cu drag inim . pentru c de la început i se adresa cu Ädumneata" i îi spuse i pe nume. Pe femeie cuno tea. dar Minda nu-l re inu. printre care i o femeie i un ins foarte bine îmbr cat. chiar felul în care bea era semnificativ: mult timp nu se atingea de b utur . Uneori. e drept.. lâng bar. mânjindu -se cu spum la col urile buzelor. o idee. care. Doamna. e a nu tiu câta oar c venim aici. i Minda insist . e adev rat cu un entuziasm u or deplasat. f r s priveasc . fin cizelat . vede i. sub pelicula fin de transpira ie. nepermis. evident. la un moment dat. aproape singur. ² Dar de ce. fa a lui lucea prea tare. i st tu cu ei câteva minute.. ² Cum de nu v-am v zut pân acum pe la noi?! ² M mir. sau. s mai fie instalate înc dou acolo. nu -nu. a a c . m ritat ?! ² Nu. b utura era doar un pretext pentru a fi împreun . dar nu. de i. mare.. de la mod la revolu ia cultural . f cu domnul tefan. râse i el. apoi înc unul. l sa i. i ochii i se îngustau cu ironie. un pahar de ampanie. s ne a ez m. apoi. lui Tic îi place localul. uite. ci pe trei sferturi. se atingeau o gr mad de chestiuni.. cu un inel de aur. era la masa aia de lâng perete. complet inelegant. se bea. nu. domnu doctor. cu pl cere. acolo trage curentul. Dar Stelic privi peste toate cu o anume cald bun voin . îngropate în ghea . paharul pân la fund. de la medicin la flota a asea. se pare c nu o cuno tea prea bine. decent. tovar i simpatici.. scaunul e ud i. v rog. cu toate acestea. în primele minute.. aici.. odihnindu-se o clip . creând un moment de stânjeneal . bineîn eles responsabilul însu i d dea uneori pe la ei.. chel. cu monograma sa. ce le acceptase compania. tr gea de du c un oi de o sut .. s lu m loc. erau acolo ni te pl cinte cu brânz . la dumneavoastr ! ² Aha. r spundea dânsa. st pân pe mi c ri. cum ar veni. le lu m noi. Minda era plin de verv . începu s râd . domnul tefan. cu un cap mic. nu?! ² Nu. de femeia ce era cu ei. îns . i doctorul veni i el cu o idee: s se destupe o ampanie! Grozav. se interes dac nu aveau i pr jituri. deodat . parc mi-amintesc. car b iatul paharele sau. în drumurile sale atât de zigzagate. Domnul tefan. ² Dar de ce s st m în picioare. lu pe care o roase încet.i ascund stinghereala. se îndr ept spre masa de la care fusese strigat: î i recunoscuse prietenul . se vede bine asta. i se zicea acolo. a a. râse doamna din nou.. e adev rat c se întâmpl rar. dealtf el e masa noastr preferat ! ² Aha. pentru conferen iarul Minda se f cea îns o excep ie. Ät he man of law and order". dar venim. odat am venit cu o societate întreag . el ridica tonul. înveselit de lichidul caraghios... am propus asta în câteva rânduri. B u i el împreun cu ei 172 i o felie de salam. pe inelarul stâng. calm. râzând. un arc care se trage cu o cheie. eu nu tiu dac .. dar. un 171 om. în toate tr da o vitalitate care era aceea a impostorului. Stelic . Cineva b tu în rulou i intr Nicodim... mili ianul de sector. gesticu la cu aprindere. dou . cineva de la una din cele dou mese îl strig pe Nicodim. dar cine întorsese arcul acelui lichid de se umfla atât de impetuos în paharul de ap . f când gropi e.. ora de închidere trecuse de mult. st tea i ea în picioare.Ruloul de arar nu mai era pe stert tras. eroare. ordon responsabilul b iatului. evident nepotrivit. bineîn eles. într-un fel foarte acoperit. se ap r Minda. se sim eau bine împreun . se fâstâci la apari ia omului legii i ordinii. îi accepta curtea. când Minda îi turn . ampania în pahar. de la fotbal la îngr minte artificiale. ce era totodat i barman. Se vorbea. dar domnul doctor!. sta i o clip . Minda îi asculta p l vr gind. rece. fericit. am f cut pân acum de dou ori cerere anexat cu schi e i memoriu justificativ. în care fusese turnat?! Ciocnir si b ur .

. s le trimitem o ampanie i dumnealor?! ² Ia te uit . vrând s vad cât mai bine. singura ocupat înc . ÄC t lin . la datorie. se limpezise.. vii. dumneata.. i acest puls alergase. oho. cea din frapier . în noaptea aceea. bineîn eles. cald . putea foarte bine s întind i el mân a. parc . scuturând la nesfâr it acee a i igar . nu era sortit jertfirii?!. al doilea pahar cu ampanie. erau acolo doi b rba i i dou femei. Da. într-adev r. aproape instantaneu. normal. De ce?! Ea era doar sortit lui sau altora. senin . concrescute în desenul lor. cu responsabilul i cu el însu i. iat . binef c toare.. o prinse de mân pe femeia care era cu ei. cu aceea i resemnare blând . r mase în epenit ca 174 p duchios. i ceilal i doi îi f cur semn: ² Psst! mai încet! într-adev r. aerul se rarefiase. refuzând categoric. tâmplele emo ionate. poate l-ar fi pl cut mai mult pe el. cu inima zvâcnind încet.. aplaudar .. la femei. Minda se aplec . dureros. de u urare. zâmbind stingheri i. oferindu-i acceptarea.. Era de serviciu! Bravo. Doamne. ha. în cabina sa de comand . mâna dus la bucle. i Minda îi r spunse cu o privire cald . i ea accept mâna responsabilului. dou perechi. cu un gest.. ei î i desprinser într -adev r mâinile.. se vedea asta. ea va merge cu tefan. pulsa dureros.. b rba ii schi au ter e.. ea î i l s palma inert în voia mângâierilor celuilalt.. la înjunghiere. aplecar timide capul zâmbind i. cel cu vocea de 175 bariton. rândunelele s getau aerul acolo. lui.. începuser s transpire u or i ambii c utau un motiv plauzibil. ce frumos era! ² Nu s-ar putea. pentru a se desprinde. era într -adev r o femeie politicoas . erau camarazi. totodat simplu i îndr zne . se discuta liber. Si ca un miel. se cânta înc . afectând dezinvoltura.. C t lin . sub forma unui zâmbet indecis. Aha. complet z p cit. îmi cumperi toat ampania ce st aici de-o jum tate de an nefolosit . fumul se ridicase spre tavan. ² Cu atât mai bine! Cu atât mai bine! irupse Minda. sim ea cu precizie asta." Ha. ea cheltuia candoare veritabil cu ei doi. se r cise bini or. unul din b rba i. aprins. i ochii ei calzi. i Valentina d du atunci u or din cap. el ar fi îndr znit cu siguran . chiar i numai pentru un minut... f r nici o leg tur cu ce se vorbea.. candoarea îi d dea aceast în elepciune! Trebuia s îndr zneasc m car s-o ating u urel... ciudat. tovar e tefan. Mâinile sale împietriser acolo unde se aflau. o c su . era convins de asta. de i. u or. dou respirând naive. jos. nu cântau pentru prima oar împreun . / Ce-ai f cut la om la cin ?!. peste parapetul acela. doctore. acolo.. ochii ei îl priveau chiar astfel. da.. e de-a dreptul candoare! Da. în ele-gându-i teama i în clipa aceea. pe dosul mâinii ei prelungi.. nu fusese în stare.. evident. mai ales c tefan se ridicase i disp ruse în dosul barului. da-da. femeile î i p strar sângele rece. Minda 173 era convins c mâinile celor doi. uneori. nu tiu ce. cu unghiile prost între inute. o doin b n eneasc : ÄC t lin . femeile aveau obrajii colora i. un doctor de ar ratat. f cându -i ei. asta are eticheta galben de-atâta fum!. un zâmbet adresat.dup glas! Destupar^ i a doua sticl . un bun doctor de circumscrip ie ratat. tu i de dou ori. era obliga ia. ² S bem. în . i câteva minute ei ascultar . concret. i se spunea doamna Vali sau Tina. C t lin -ncoace vin !. candoarea în acest sfâr it de secol f r candoare. ea sim ise prea bine asta. dac nu s-ar fi întors animalul acela de tefan la mas .. vesel . ca într-un consens. C t lin . avid. prietene te.. salutând. comic. > polite ea aceea rar . abisul devenea real. în timp ce gurile lor spuneau. de la m