Sunteți pe pagina 1din 3

Organizatori grafici

Citi i despre organizatorii grafici


Utilizarea organizatorilor grafici este o modalitate eficient de a -i face pe elevi s se gndeasc , s vizualizeze i s - i aranjeze cuno tin ele. ntr-o clas tradi ional , cei mai mul i profesori se bazeaz pe expunerea oral , citire i scriere pentru a reprezenta i a comunica concepte. Studiile arat c atunci cnd elevii creeaz reprezent ri non -lingvistice ale cuno tin elor lor, are loc o cre tere a activit ii creierului (Gerlic & Jausovec, 1 999). Fie c elevii creeaz o hart conceptual , o diagram de proces sau o simpl schi , ei trebuie s apeleze la capacit ile de analiz pentru a clarifica rela iile, a - i organiza gndurile i a formula planuri sau pa ii procesului. Procesul de creare a reprezent rilor i ajut pe elevi s re in informa iile i le dezvolt abilitatea de a transmite i a face schimb de idei n activit ile care se desf oar prin colaborare.

Folosi i noi strategii cu clasa/clasele dumneavoastr


Folosirea organizatorilor grafici este o strategie universal care poate fi folosit la toate nivelurile i la toate disciplinele. Se poate apela la organizatori grafici la nceputul unei unit i de nv are i se pot face apoi referiri la ace tia pe parcursul desf unit ii sau pot fi folosi i ca instrumente de evaluare. Exist nenum rate posibilit i de utilizare a organizatorilor grafici: * Un profesor de englez care pred la liceu folose te un organizator grafic pentru un lan de evenimente n timp ce elevii c itesc un roman. Acest organizator i ajut s nregistreze evenimentele pe m sur ce citesc,s reflecteze la ceea ce au citit nainte, s fac previziuni i s se preg teasc pentru discu ii. Rezultatul activit ii este folosit ca evaluare. * Un profesor la o coal primar le cere elevilor s creeze o diagram T pentru a compara i a deosebi diferen ele i asem n rile dintre dou triburi indiene. Aceast diagram T este apoi folosit pentru a -i ajuta pe elevi la o prezentare multimedia. * La un gimnaziu, un profesor de tiin e le cere elevilor s construiasc o hart de cauze i efecte pentru mi carea unei pl ci tectonice n cadrul unei unit i de nv are despre cutremure. Discu iile despre h r ile fiec ruia i conduce pe elevi la o a naliz mai profund a faptelor pe care le afl . ur rii

Exemple pentru diferite discipline


Exist multe tipuri de organizatori grafici care pot fi folosi i la toate nivelurile de nv H r i conceptuale H r ile conceptuale i ajut pe elevi s g seasc conceptual care ilustreaz rela iile de cauz H r i de tip m nunchi Aceste h r i sunt o modalitate foarte bun de a -i ajuta pe elevi s grupeze i s g seasc idei i informa ii sau s reprezinte rela ii. Acestea pot fi utilizate ca punct de plecare ale unui proiect amplu sau ca preg tire pentru o activitate de scriere, care s fie verificat de un coleg sau de profesor. Reprezent rile vizuale de acest fe l i ajut pe to i elevii s - i vad ideile pe hrtie i apoi s le utilizeze pentru a scrie eseuri i rapoarte sau pentru a crea prezent ri multimedia. De la grupuri simple la altel e mai complexe, elevi de la toate nivelurile i care studiaz diverse disc ipline pot folosi aceste strategii pentru generarea ideilor. Exemplu de hart de tip m nunchi: Aceast hart a fost inspirat de planul unit ii de nv are Val de prim var . i s grupeze idei i informa ii. O hart de cauze i efecte este un tip de hart i efect. mnt i la toate ariile curricu lare.

H r i cauzale H r ile cauzale sunt un tip de h r i conceptuale. Aceste h r i sunt o resurs valoroas pentru profesori i elevi, pe care i ajut s creeze reprezent ri vizuale ale rela iilor de cauz i efect. Analizarea acestor rela ii este important pentru n elegerea sitemelor complexe, cum ar fi evenimentele istorice, romanele sau distrugerea habitatelor unor animale. Elevii creeaz reprezent ri vizuale ale factori lor i rela iilor descoperite ntr -o investiga ie a cauzelor i efectelor. Aceste h r i reflect procesele de gndire i promoveaz rafinarea n elegerii prin colaborare. Cu ajutorul lor, elevii pot s analizeze s isteme complexe i pot mp rt i ceea ce au n eles sub form vizual . Prin folosirea h r ilor de tip m nunchi sau cauzale, att elevii, ct i profesorii pot s - i reprezinte cuno tin ele n mod vizual i s - i organizeze informa iile n mod logic i semnificativ. Fiecare hart are un scop propr iu i poate fi adaptat ntr -o varietate de moduri, pentru toate tipurile de situa ii de la clas .

Activit i de secven iere Aceste activit i i ajut pe elevi s grupeze informa iile pe secven e i s - i organizeze gndurile n mod logic. Printre aceste a se num r lan ul de evenimente, calendarele i aplica iile pentru schi e (storyboard planners). Lan ul evenimentelor Folosirea unui organizator grafic de tip lan de evenimente reprezint o modalitate foarte bun de: * A organiza etapele unei proceduri * A urm ri desf urarea ac iunii ntr -o poveste sau roman * A nregistra ac iunile unui personaj * A nregistra etapele importante ale unui eveniment Calendarul Ca i un organizator de lan de evenimente, calendarele i ajut pe elevi s aranje ze evenimente i persoane n ordine cronologic . Pe parcursul unei lec ii sau al unei unit i de nv are, elevii pot ad uga noi elemente la calendar, l pot fol osi pentru a face referiri i ca etalon pentru a n elege datele i evenimentele i a observa t iparele istoriei. Secven iind evenimente importante, elevii pot realiza conexiuni cu con inuturile trecute i cele prezente. Calendarele individuale sau ale clasei po t fi modalit i eficiente de a reprezenta evenimente i perioade de timp. Aplica ii pentru schi e (Storyboard Planners) Schi ele sunt o modalitate foarte bun de a construi idei i de a organiza informa iile nainte de crearea unui produs. Elevi i pot crea reprezent ri schi ate a ceea ce urmeaz s creeze, folosind tehnologia multimedia sau hrt ie i creion. Aceste schi e sunt o bun activitate preg titoare naintea unei activit i de scriere sau de brainstorming, desf urate nainte ca elevii s se ap uce s creeze un produs final. Ele pot fi verificate de c tre un coleg sau de profesor pentru a se asigura c elevul respectiv se afl pe calea cea bun i pot fi folosite pentru a ob ine idei i sugestii nainte de a ncepe lucrul propriu -zis la produsul final. Exemple de secven ieri * Lan ul evenimentelor * * Calendar * * Schi * Diagrame de clasificare Diagramele T sau diagramele Venn sunt diagrame care i ajut pe elevi s organizeze informa iile vizual pen tru a compara, a deosebi sau a g si similarit i i diferen e. Diagrame Venn Diagramele Venn sunt folosite la diferite disipline i la toate nivelurile de nv mnt pentru a compara informa ii. O diagr am Venn este format din dou sau mai mule cercuri suprapuse. Similarit ile dintre subiecte se reg sesc n intersec ia celor dou cercuri. Diferen ele apar n sec iunile nesuprapuse. De la diagrame Venn simple de dou cercuri la cele complexe de patru, el evii construiesc reprezent ri vizuale a ceea ce nva . Elevii folosesc diagramele pentru a organiza informa iile cu scopul de a le folosi pentru realizarea de prezent ri multimedia, rapoarte, eseuri sau prezent ri orale. Profesorii pot folosi Diagramele Venn ca modalitate de a evalua ceea ce au nv at elevii sau ca un mijloc rapid, informal, de a verifica ceea ce au n eles. Diagrame T Un alt tip de diagram de clasificare este Diagrama T. Cu ajutorul diagramelor T, elevii pot clarifica concepte sau idei comparndu-le vizual prin prezentarea i examinarea a dou aspecte, fe e, ale unui subiect. Elevii pot, de exemplu, s enumere argumentele pro i contra, avantajele i dezavantajele, faptele i opiniile, punctele forte i cele slabe sau problemele i s olu iile. Ca i diagrama Venn, diagrama T poate fi folosit pentru a organiza idei i informa ii n vederea elabor rii unui raport, a un ei prezent ri sau ca parte a unui proiect mai amplu. Exemple de diagrame de clasificare * Diagram Venn * * Diagram T *

Liste ierarhice Aceste liste i ajut pe elevi s analizeze i s ierarhizeze informa iile atunci cnd evalueaz criteriile pentru luarea dec iziilor. Analizarea i ierarhizarea informa iilor n liste S alc tuie ti o list e o sarcin destul de simpl , dar atunci c nd unui elev i se cere s ordoneze i s ierarhizeze elementele de

pe list , acesta trebuie s apeleze la capacit i de nivel superior de analiz ce ace tia i compar listele i i organizeaz ideile ntr -o diagram .

i evaluare. Utiliznd liste ordonate, elevii construiesc

vizual informa iile pe hrtie sau cu ajutorul unui c alculator. Aceste liste promoveaz colaborarea i discu iile dintre elevi, n timp Alc tuind astfel de liste, elevii trebuie s identifice i s rafineze criteriile pe m sur ce i a cord un loc n ierarhie unui element. Atunci cnd folosesc acest organizator grafic, elevii pot manipula i ordona informa ii a a cum consider potrivit i reprezi nt n form vizual con inutul pe care l nva . Aceste liste constituie un bun punct de p lecare pentru a ini ia dezbateri, a formula propuneri sau pentru a n elege rolul unui personaj ntr -o poveste.