Sunteți pe pagina 1din 3

Jiu Bai Jiu Shi Jiu Duo Mei Gui - C Major

GuitarTAB arranged by Handoyo Visit www.handoyomia.com


Am
5 - - 31 1 1 - 32 - 1 - - 2 31 - - - 231 - 23 1 - 21 - - - 3

Am

Dm

G
10

Dm

Em

- - - 111

-2 3 - - -

Moderate
Am

:4 4
c

GB B B B B B B
let ring
( )

h = 75

B
!

L
$ $

B
& & !

B B BB L B
& & ! ! $

B B B B BH B B B B B B L
" $ $

Am

( &

B B B B B B B GB B B B B B
Dm ! ! # $ ! ! $ ! # $
$ &

$ " !

! $

" #

&

let ring $ ! Am

H B B GB B B B B GB B B B B B B B B B B B H B B B GB B B B B B B B BB B B DB B B BB L B L B B B B B B BB L B B B B B
E Am C Am G & & ( $ ! ! ! ! " ! " ! E
( )

( &

$ $

& & !

&

&

! !

" $

$ " !

! $

! #

" $

$ &

&

& !

$ $ Dm

"

! #

let ring # !

GB B B B B BB B C B B B B B B B B B B B BH B B B B B B B B GB B B B C B B B B B CB B L B L B B BB B B B C B B L C
Am C Am let ring " ! # ! # " ! ! + + + + + + !
( )

( &

$ $

& & !

&

&

! !

" $

$ " !

! $

" #

! !

! !

$ !

$ &

&

Page 1/3

12

let ring $ ! Am

B B GB B B B DB B B B B B B
E &
& (

GB B B B B B B
Am

B
!

L
$ $

B
& & !

B B BB L B
& & ! ! $

B B B B B B B B L
" $ $

$ !

! !

"

" !

( )

( &

B B BB B
! ! # " $

$ " !

! $

15

let ring
$ &

GB B B B B B B B B B B BB B
& $ & ! $ $ ! ! ! ! ! $ $

Am

B BB B B R C I H C B B B C B C B C
& ! & & & ! & ! ! + + + + + + !

B B B B GB B B B B B B B B
!

let ring

& & &

&

) !

"! "! "# ! !

"#

) !

18

B B B B BBB B B B BB B
!

let ring & & & & ( ! & ! ( & ) & ! !

B B B B GB B B B B B B BBB B B B B BBB B B BB B

Dm

& & &

&

) "!"! "# "# ) ! ! ! ! !

BBB B B B B BBB B B B B BB B
Em !

& & &

&

( !

& !

( &

& !

"! "! "! "! "! "! "! "! !

( !

& !

! !

Dm

22

let ring

BBB B B B B BBB B B B B B B B
Em !

Am

B B CH B B B B B GB B B B B B B BBB B BBCB B B H BBCB BBB B C BBB B B B B B C


let ring & & ! ! ! ! ! & & ! & & ! + + + + + +

"! "! "! "! "! "!

"! "! !

( $

& $

& !

& & &

&

) !

"!"! "# "# ! !

) ! !

& & &

&

( !

& !

( &

& !

Page 2/3

26

B B B B GB B B B B B B BBB B B B B BBB B B B B B
!

Dm

let ring & & & & ) "!"! "# "# ) ! ! ! ! !

BBB B B B B BBB B B B B B B B
Em !

Dm

& & &

&

( !

& !

( &

& !

BBB B B B B BBB B B B B BB B
Em !

"! "! "! "! "! "!

"! "! !

( !

& !

! !

"! "! "! "! "! "! "! "! !

( $

& $

& !

Am

30

let ring & & !

B B B

B B B
& & !

+ + + + + +

CA B CA B CA B C C
let ring & & !

Page 3/3