P. 1
Totul despre arenda

Totul despre arenda

|Views: 516|Likes:
Published by lorisalory

More info:

Published by: lorisalory on Aug 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

Totul despre arendă

Şef lucrări dr. AlinA MăRCuţă

Prin arendare se înţelege contractul încheiat între proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal de bunuri agricole, denumit arendator, şi arendaş, cu privire la exploatarea bunurilor agricole pe o durată determinată şi la un preţ stabilite de părţi.

Prin arendare se înţelege contractul încheiat între proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal de bunuri agricole, denumit arendator, şi arendaş, cu privire la exploatarea bunurilor agricole pe o durată determinată şi la un preţ stabilite de părţi. Prin bunuri agricole care pot fi arendate se înţelege: terenuri cu destinaţie agricolă, şi anume: terenuri agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, arbuştii fructiferi, plantaţiile de hamei şi duzi -, păşunile împădurite, terenurile ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajări piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă, precum şi animalele, construcţiile de orice fel, maşinile, utilajele şi alte asemenea bunuri destinate exploatării agricole. Arendarea se face prin contract scris, al cărui model este prevăzut în anexa, încheiat între arendator, pe de o parte, şi arendaş, pe de altă parte. Părţile contractante pot fi persoane fizice sau juridice. Arendaşii, persoane fizice, pot fi cetăţeni români, indiferent dacă au domiciliul în ţară sau în străinătate şi

trebuie să aibă pregătire de specialitate agricolă, practică agricolă sau un atestat de cunoştinţe agricole şi să prezinte garanţiile solicitate de arendatori. Atestatul va fi eliberat de organele abilitate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei. Arendaşii, persoane juridice, pot fi persoane juridice române, cu sediul în România, inclusiv cele cu capital parţial sau integral străin şi trebuie să aibă ca obiect de activitate exploatarea bunurilor agricole şi să prezinte garanţiile solicitate de arendator. Regiile autonome, institutele şi staţiunile de cercetare şi producţie agricolă care au în administrare terenuri proprietate publică nu pot da în arendă bunurile agricole, sub sancţiunea nulităţii absolute a actelor încheiate. Contractul de arendare va cuprinde: a) părţile contractante şi domiciliul sau sediul acestora; b) obiectul contractului, complet şi precis determinat; obiectul contractului trebuie să cuprindă descrierea amănunţită a tuturor bunurilor agricole arendate, inventarul acestora şi planul de situaţie al terenurilor; c) obligaţiile fiecăreia dintre părţi, expres şi complet menţionate;

36

Revista ContaPlus • nr. 3 • iulie, 2006

În contractul de arendare. În cazul efectivelor de animale. industrializare sau comercializare. starea tehnică şi biologică. cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea contractului. Durata arendării se stabileşte de către părţi în contractul de arendare. potenţialul de producţie şi starea sanitară-veterinară a acestora. Părţile vor include în contractul de arendare clauze de asigurare a bunurilor agricole. rasă. modalităţile şi termenele de plată a acesteia. f) răspunderile fiecărei părţi. ţinut de secretarul consiliului local. al institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă care au în administrare terenuri agricole proprietate publică nu pot lua în arendă bunuri agricole! Arendaşul poate schimba categoria de folosinţă a terenului arendat numai cu acordul prealabil dat în scris de către proprietar şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. structura parcelară. un drept de retenţie cu privire la contrapretenţiile sale faţă de cealaltă parte. De asemenea. înregistrarea şi depunerea contractului se fac la fiecare consiliu local în a cărui rază teritorială este situat bunul arendat. Plata arendei se face potrivit înţelegerii părţilor contractante şi se execută la termenele şi la locul stabilite în contract. Arendatorul este obligat să predea bunurile arendate în termenul şi în condiţiile stabilite. contractul de arendare poate să înceteze şi înainte de a ajunge la termen. la încetarea contractului. 3 • iulie. Când bunurile arendate sunt situate în raza teritorială a mai multor consilii locale. Sunt valabile şi opozabile numai contractele de arendare încheiate în scris şi înregistrate la consiliul local! Contractele de arendare încheiate în scris şi înregistrate la consiliul local constituie titluri executorii pentru plata arendei la termenele şi în modalităţile stabilite în contract. starea clădirilor. Impozitele şi taxele datorate pentru bunurile agricole arendate sunt în sarcina arendatorului! Arendaşul este considerat agricultor. g) alte clauze convenite de părţi şi permise de lege. relieful şi gradul de accesibilitate a mecanizării. Arendatorul are dreptul de a controla oricând modul în care arendaşul administrează bunurile arendate. se poate recunoaşte arendaşului. posibilităţile de acces. de a cere acordul arendatorului pentru efectuarea eventualelor investiţii pe teren. Funcţionarii publici şi salariaţii cu funcţii de conducere din cadrul regiilor autonome cu profil agricol. să garanteze pe arendaş de evicţiune totală sau parţială şi să execute toate celelalte obligaţii asumate prin contract. starea biologică. potenţialul de producţie. Acesta se înregistrează într-un registru special. arenda se poate stabili în funcţie de specie. Prin acordul părţilor. arbuşti fructiferi. Arendaşul are obligaţia de a folosi bunurile arendate ca un bun proprietar. de a menţine potenţialul productiv al bunurilor arendate. pomi. izvorâte din contract. distanţa faţă de locurile de depozitare. de a le restitui la încetarea contractului. Arendaşul. despre intenţia sa de a reînnoi sau de a nu reînnoi contractul de arendare. prin hotărâre judecătorească. de comun acord pot să prevadă suportarea pierderilor totale sau parţiale ale bunurilor Revista ContaPlus • nr. arenda se poate stabili ţinându-se seama şi de tipul de plantaţie. amenajările de îmbunătăţiri funciare sau alte dotări. în condiţiile stabilite în contract. Contractul de arendare poate fi reînnoit potrivit înţelegerii părţilor. vârstă. impozitele datorate de el pe veniturile realizate din exploatarea bunurilor agricole arendate se plătesc potrivit dispoziţiilor legale. care sunt în sarcina arendaşului. soi.d) durata arendării. 2006 37 . beneficiază de facilităţile de creditare şi impozitare prevăzute de actele normative în vigoare. Fiecare parte contractantă este obligată să înştiinţeze în scris cealaltă parte. În cazul terenurilor plantate cu viţă de vie. vârstă. în termen de 15 zile de la data încheierii. e) arenda. Taxele de redactare şi înregistrare a contractului de arendă sunt în sarcina arendaşului. orice suprafaţă de teren sau orice alt bun agricol ce se va reţine de către arendator se va specifica separat în contract. câte un exemplar pentru fiecare parte şi un exemplar care se depune la consiliul local în a cărui rază teritorială se află bunurile arendate. părţile contractante pot stabili cazurile şi limitele suportării daunelor produse de calamităţi naturale. Elementele de stabilire a arendei pentru fiecare categorie de folosinţă a terenului pot fi: suprafaţa. hamei şi duzi. precum şi de a executa toate obligaţiile contractuale. de a plăti arenda la termenele şi în modalităţile stabilite. Contractul de arendare se întocmeşte în scris. în calitate de producător agricol. de comun acord.

... în ............. Înregistrat la Consiliul Local al ...... nr...... cu modificările şi completările ulterioare........................ la data de ....... domiciliat/domiciliată Art............. cod unic de înregistrare . nr.......................... Judeţul ........................ ........ seria ....... având nr....... precum şi datele persoanei care o reprezintă................ ) În cazul persoanelor juridice....... şi atribut fiscal R: ..................... denumit/denumită în continuare arendator.............................. .......... eliberat/eliberată de .... eliberat/eliberată de ..........I... se menţionează datele de identificare.. 2........ de înregistrare la oficiul registrului comerţului ................................. sau actului de partaj nr.. seria ........................I....... reprezentată prin domnul/doamna ........... cod unic de înregistrare... 3 • iulie........................ titular/titulară al/a dreptului de proprietate conform titlului de proprietate nr............... ............./C......... Societatea Comercială (asociaţia agricolă etc.. 3 din Legea nr..................................Contractul de arendare se încheie şi se execută pe baza prevederilor Legii arendării nr. de înregistrare la oficiul registrului comerţului ............ 1 a intervenit prezentul contract de arendare.. cu sediul în localitatea .. posesor/posesoare al/a B....... sau.................. ....... 2006 ............................. la data de ........... 38 Revista ContaPlus • nr. din .. ....... reprezentată prin domnul/doamna ....... conform hotărârii judecătoreşti nr......... ... etc.Anexa a fost introdusă prin art. unic pct..... 16/1994............................................. sau Societatea Comercială (asociaţia agricolă etc.............)1) ............................ .................... domnul/doamna în ................................................................ după caz.... având nr..................)1) ... posesor/posesoare al/a B............................ FOR MU LAR CONTRACT DE ARENDARE CAPITOLUL I Părţile contractului Art.... . 223/2006............ din .......... 1...... ......... Nr........... denumit/denumită în continuare arendaş.................. din .... sau cu sediul în localitatea ........ ...................1....... şi atribut fiscal R: ...I. şi domiciliat/domiciliată 2.......................... Între domnul/doamna ............. sau procesului-verbal de punere în posesie nr.............. din ....... .I. din ................................/C........

ani....... (cantitate produse. E .......... 4......... 2006 39 ........ începând de la data de .........CAPITOLUL II Obiectul contractului Art.... ..................... Plata în bani se va face direct la sediul arendaşului sau prin mandat poştal la adresa arendatorului............. Revista ContaPlus • nr........... ... situat în extravilanul (intravilanul) localităţii ................... ................... CAPITOLUL IV Durata contractului Art. Produsul livrat de către arendator va corespunde din punct de vedere calitativ... CAPITOLUL III Scopul arendării Art.................... 12 din Legea nr.. 3..... ......... arendatorul a predat.......... Arendaşul va acoperi pierderile prin asigurarea culturilor împotriva unor factori de risc.. în tarlaua ...... (5) Nivelul arendei nu poate fi modificat de arendator ca urmare a unor pierderi datorate unor factori naturali (calamităţi).. .... (2) În temeiul art........... produse şi bani sau numai bani).. parcela .... primăriei la care a fost înregistrat contractul de arendare.... (6) Părţile sunt obligate să notifice. (3) Pe data încheierii prezentului contract..(1) Obiectul contractului de arendare îl constituie terenul în suprafaţă de ........(1) Prezentul contract de arendare se încheie pentru o durată de ..... (2) Plata arendei în natura se face imediat după recoltarea culturii.... ................. ........ . (2) Categoria de folosinţă a terenului în suprafaţă de .......... ha teren.....Terenul arendat va fi folosit de către arendaş doar în scopul exploatării agricole................ judeţul ....... 5.. S .... dar nu mai târziu de 45 de zile....... Plata se face până la 45 de zile de la recoltarea produsului respectiv. V ....(1) Nivelul arendei este de .. şi până la data de ....... 3 • iulie.. modalităţi şi termene de plată Art......... ha care face obiectul contractului de arendare este aceea de ..... iar arendaşul recunoaşte că a primit suprafaţa de . (3) Plata arendei în bani se face la un preţ stabilit prin înţelegerea părţilor.. 16/1994.............. ha......... 6. ...... (4) Contractele de arendare încheiate în scris şi înregistrate la consiliul local constituie titluri executorii pentru plata arendei la termenele şi în modalităţile stabilite în contract.. având următoarele vecinătăţi: N ....... CAPITOLUL V Nivelul arendei............ cu modificările şi completările ulterioare...... orice modificare a nivelului arendei........... contractul de arendare poate fi reînnoit prin acordul scris al părţilor... .. ......

40 Revista ContaPlus • nr. k) la încetarea contractului. i) să comunice arendatorului şi să solicite acestuia să intervină în cazurile în care este tulburat de terţi în exploatarea terenului arendat. d) să nu schimbe categoria de folosinţă a terenului arendat fără acordul scris al arendatorului. b) să îl garanteze pe arendaş de evicţiune totală sau parţială. arendatorul va fi însoţit de arendaş sau de un împuternicit al acestuia. d) să controleze oricând modul în care arendaşul exploatează terenul arendat. precum şi de viciile ascunse ale lucrului pe care îl arendează. potrivit legii. 8. f) să ceară acordul arendatorului pentru efectuarea eventualelor investiţi pe teren. h) să primească. în condiţiile stabilite prin contract. c) să nu ia nici un fel de măsuri în legătură cu exploatarea terenului arendat. la încetarea contractului. h) în vederea recuperării daunelor produse de calamităţi naturale. are obligaţia de a restitui terenul arendat în starea în care l-a primit de la arendator. j) să încunoştinţeze în scris pe arendator de intenţia sa de a reînnoi sau nu contractul cu cel puţin un an înainte de a expira prezentul contract. . 2006 . Pe timpul controlului. să încheie contracte de asigurare a culturilor pe care le înfiinţează pe terenul arendat. 7. să acţioneze împreună cu arendaşul. c) să menţină potenţialul de producţie şi să nu degradeze terenul arendat. g) să suporte taxele de redactare şi înregistrare a contractului. l) să plătească impozitele datorate pe veniturile realizate din exploatarea terenului arendat. e) în caz de tulburări ale terţilor în exploatarea normală a terenului. b) să întrebuinţeze terenul pe care l-a arendat ca un bun proprietar. 3 • iulie. Art. . pentru încetarea actelor de tulburare.Drepturile şi obligaţiile arendatorului sunt următoarele: a) să predea terenul agricol arendaşului la termen şi în condiţiile stabilite de prezentul contract. m) are dreptul de preempţiune în cazul înstrăinării prin vânzare de către arendator a terenului prevăzut prin prezentul contract. de natură să-l tulbure pe arendaş.CAPITOLUL VI Drepturile şi obligaţiile părţilor Art. f) să plătească taxele şi impozitele datorate pentru terenurile arendate.Drepturile şi obligaţiile arendaşului sunt următoarele: a) să primească terenul arendat la termen şi în condiţiile stabilite de prezentul contract. terenul care a făcut obiectul acestuia. g) să îl încunoştinţeze în scris pe arendaş de intenţia sa de a reînnoi sau nu contractul cu cel puţin un an înainte de a expira prezentul contract. V. e) să plătească arenda la termenul şi în condiţiile prevăzute la cap.

.. (3) Eventualele neînţelegeri se vor rezolva pe cale amiabilă. Arendaş. CAPITOLUL VIII Încetarea contractului Art. cu modificările şi completările ulterioare..... 16/1994.... contractul va continua dacă moştenitorii majori vor comunica în scris intenţiile lor în acest sens şi vor avea acordul scris al celeilalte părţi........ cutremure devastatoare. (3) Contractul de arendare poate fi cesionat soţului/soţiei coparticipant/ coparticipante la exploatarea terenului arendat sau descendenţilor lor care au împlinit vârsta majoratului.. (2) Pentru neplata la timp a arendei. conform art. CAPITOLUL IX Alte clauze Art. în caz contrar fiind supuse soluţionării instanţelor de judecată.CAPITOLUL VII Răspunderea Art. 10.. 3 • iulie. care afectează terenul arendat)... 21 din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare... contractul se consideră reziliat de drept fără intervenţia instanţei. (2) Comunicările judiciare şi extrajudiciare în legătură cu prezentul contract se vor face la domiciliul părţilor. în 3 (trei) exemplare. cu respectarea prevederilor Legii nr. 9. ..... conform art... unul la arendaş şi unul la Consiliul Local .. în termen de 30 de zile de la data decesului. Arendator.. .. (4) Arendaşul este exonerat de la plata arendei în cazuri de forţă majoră (de exemplu: radiaţii. dintre care unul la arendator..... acesta poate fi reînnoit prin acordul părţilor..... (4) La data încetării contractului...% pe zi din suma datorată.... Revista ContaPlus • nr.... arendaşul va plăti penalităţi de întârziere în procent de . taxele de timbru şi cele privind autentificarea prezentului contract se suportă de către arendaş. 11... . cu modificările şi completările ulterioare. război.. 16/1994.. 2006 41 . unde a fost înregistrat contractul. Încheiat astăzi. 16/1994....(1) Contractul încetează de drept la expirarea termenului pentru care a fost arendat terenul.. 25 din Legea nr.(1) În caz de neexecutare culpabilă a obligaţiilor de către una dintre părţi.. (2) În cazul morţii arendatorului sau a arendaşului. ..(1) Cheltuielile cu redactarea......

deductibilă” = 401 “Furnizori” ■ în cazul în care prin contract se stabileşte ca în contul arendei se va ceda o parte din produsele obţinute de pe teren.720. În lipsa acordului. locaţii de gestiune. alte substanţe. care se vor valorifica la un preţ de vânzare (TVA inclus) de 2 ron/kg.A. litigiile sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti sau pot fi soluţionate.V. în termen de 30 de zile de la data decesului. . pe bază de factură întocmită conform prevederilor contractuale se va efectua înregistrarea: 612 „Cheltuieli cu redevenţe. chirii” ■ = 462 „Creditori” pentru contractele de arendă în care proprietarii terenurilor acordate sunt persoane juridice. în legătură cu bunurile arendate. până la obţinerea produselor respective se va efectua înregistrarea 612 = 462 sau 612 = 401.000 lei la 300. respectiv 6. Contractul de arendare poate continua în cazul decesului arendatorului sau al arendaşului. moştenitorii majori ai arendaşului sau. după caz. Pentru aceasta. Oricare dintre părţile contractante poate cere în justiţie rezilierea contractului de arendare pentru cauze de neîndeplinire a obligaţiilor de către cealaltă parte. Cu acordul scris al arendatorului. având un cost estimat de 1. ceea ce presupune o valoare anuală de 6. locaţii de gestiune. moştenitorii proprietarului pot să desemneze 42 Revista ContaPlus • nr. înregistrarea fiind următoarea: % 612 „Cheltuieli cu redevenţe. moştenitorii proprietarului trebuie să comunice în scris intenţiile lor şi să obţină acordul scris al celeilalte părţi.arendate ca urmare a unor cazuri fortuite sau de forţă majoră. pe baza estimării valorii produselor respective.000 lei! Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de persoanele împuternicite ale direcţiei generale pentru agricultură şi industrie alimentară iar arendatorul are dreptul la daune şi la restabilirea situaţiei anterioare. chirii” 4426 „T. cu acordul părţilor.A.560 ron).. Exemplu: Pe o suprafaţă de teren luată în arendă pe un an de la o persoană fizică se estimează că se vor recolta 16.V.000. Monografie contabilă pentru terenuri luate în arendă ■ pentru contractele de arendă încheiate cu persoane fizice. care îndeplineşte condiţiile prevăzute pentru persoane fizice. Costurile cu materialele consumate în procesul de producţie (îngrăşăminte. Părţile contractante au la dispoziţie toate mijloacele juridice pentru apărarea drepturilor şi intereselor lor legitime contractuale. locaţii de gestiune. 2006 pe unul dintre urmaşii arendaşului. carburanţi) au reprezentat în medie 500 ron/luna. în condiţiile legii.000. chirii” = 401 „Furnizori” ■ dacă persoana juridică este plătitor de T. Contractul de arendă încheiat prevede livrarea unei cote de 20% proprietarului de teren. Moştenitorii arendaşului pot conveni să continue în comun exploatarea bunurilor agricole arendate de autorul lor sau pot să desemneze pe unul dintre ei să continue exploatarea lor. ron. Nerespectarea prevederilor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.5 ron/kg. 3 • iulie. după caz. atunci factura fiscală va cuprinde şi taxa pe valoarea adăugată aferentă. ron în total. Nu sunt permise oficii de arendaşi! Subarendarea totală sau parţială este interzisă! Orice act de subarendare este nul! Salariaţii permanenţi sau sezonieri folosiţi de arendaşi se bucură de toate drepturile şi de protecţia socială prevăzute de legislaţia muncii în vigoare.000. şi prin arbitraj. au obligaţia ca în termen de 30 de zile să înştiinţeze consiliul local cu privire la noile părţi în contractul de arendare. reprezentând 560 ron/lună (înregistrare lunară: 612 = 462 . Moştenitorii arendatorului ori ai arendaşului. coparticipant la exploatarea bunurilor agricole. kg mere.800. sau descendenţilor săi care au împlinit vârsta majoratului. arendaşul poate să cesioneze contractul de arendare soţului. lunar se efectuează următoarea înregistrare: 612 „Cheltuieli cu redevenţe.

720 6. la sfârşitul anului – va reprezenta 33. ron.ron Arendă Materiale Costuri de personal Alte cheltuieli aferente Total costuri Producţie obţinută (Kg) Cost unitar (lei/kg) 6. – 27. kg x 1.600.000 1.V.280 = 4111 “Clienţi” 9.000 345 „Produse finite” 4. 43 Revista ContaPlus • nr. la adresa www.84 ■ înregistrarea diferenţelor faţă de costul efectiv (33.5 ron = 9. profitul din aceste operaţiuni fiind nul până la valorificarea recoltei de mere.280. kg (18.pdf din site-ul web al revistei.120.120 18.html.kg x 2.000. Fără această înregistrare. Recolta obţinută se va evidenţia astfel: ■ înregistrarea recoltei obţinute la cost de înregistrare (18.000. Astfel costurile vor fi reflectate în clasa 6. 2006 . ron): 348 „Diferenţe de preţ la produse finite” = 711 „Venituri din producţia stocată” 6. din care TVA calculat = 1437 ron): 4111 “Clienţi” = % 9. ceea ce nu este real.000.720.437 ■ simultan se descarcă gestiunea pentru cele 3.000. însumând în total 12. costuri totale.000 701 “Venituri din vânzare produse finite” 7. colectată” 1. Alte cheltuieli ocazionate de îngrijirea plantaţiei şi recoltarea producţiei au reprezentat o medie de 700 ron/ lună.revistacontaplus. ron) compensându-se obligaţia către proprietarul terenului: 612 „Cheltuieli cu redevenţe” 462 „Creditori” = 462 „Creditori” 2. kg mere la costul efectiv: 711 „Venituri din producţia stocată” = % 4.400 ron în total. În final.000. societatea ar avea pierderi. respectiv 8.x 20%) cuvenite proprietarului vor fi livrate la un preţ de 2. care – cumulat.ro/download. = 2.000.000 8.050 348 „Diferenţe de preţ la produse finite” 918 ■ se înregistrează diferenţa de arendă (9.000. ron.600.000 Observaţie: Toate paginile marcate cu stampila „Formular“ pot fi descarcate in format .120 ■ Cele 3. lunar.000.563 4427 “T. kg cu următoarele costuri: .5 ron/kg): 345 „Produse finite” = 711 „Venituri din producţia stocată” 27.A.120. s-a recoltat o producţie de 18. ron. totalul cheltuielilor înregistrate se evidenţiază şi în contul de producţie în curs. 3 • iulie.600.5 ron/kg (3. – 6.000 12. ron.968 Pe parcursul anului. iar veniturile corespunzătoare în cont 711 „Venituri din producţia stocată”.400 33. prin înregistrarea 331 = 711.Costurile de personal acumulate pe parcursul anului reprezintă o medie lunară de 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->