P. 1
Totul despre arenda

Totul despre arenda

|Views: 516|Likes:
Published by lorisalory

More info:

Published by: lorisalory on Aug 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

Totul despre arendă

Şef lucrări dr. AlinA MăRCuţă

Prin arendare se înţelege contractul încheiat între proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal de bunuri agricole, denumit arendator, şi arendaş, cu privire la exploatarea bunurilor agricole pe o durată determinată şi la un preţ stabilite de părţi.

Prin arendare se înţelege contractul încheiat între proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal de bunuri agricole, denumit arendator, şi arendaş, cu privire la exploatarea bunurilor agricole pe o durată determinată şi la un preţ stabilite de părţi. Prin bunuri agricole care pot fi arendate se înţelege: terenuri cu destinaţie agricolă, şi anume: terenuri agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, arbuştii fructiferi, plantaţiile de hamei şi duzi -, păşunile împădurite, terenurile ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajări piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă, precum şi animalele, construcţiile de orice fel, maşinile, utilajele şi alte asemenea bunuri destinate exploatării agricole. Arendarea se face prin contract scris, al cărui model este prevăzut în anexa, încheiat între arendator, pe de o parte, şi arendaş, pe de altă parte. Părţile contractante pot fi persoane fizice sau juridice. Arendaşii, persoane fizice, pot fi cetăţeni români, indiferent dacă au domiciliul în ţară sau în străinătate şi

trebuie să aibă pregătire de specialitate agricolă, practică agricolă sau un atestat de cunoştinţe agricole şi să prezinte garanţiile solicitate de arendatori. Atestatul va fi eliberat de organele abilitate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei. Arendaşii, persoane juridice, pot fi persoane juridice române, cu sediul în România, inclusiv cele cu capital parţial sau integral străin şi trebuie să aibă ca obiect de activitate exploatarea bunurilor agricole şi să prezinte garanţiile solicitate de arendator. Regiile autonome, institutele şi staţiunile de cercetare şi producţie agricolă care au în administrare terenuri proprietate publică nu pot da în arendă bunurile agricole, sub sancţiunea nulităţii absolute a actelor încheiate. Contractul de arendare va cuprinde: a) părţile contractante şi domiciliul sau sediul acestora; b) obiectul contractului, complet şi precis determinat; obiectul contractului trebuie să cuprindă descrierea amănunţită a tuturor bunurilor agricole arendate, inventarul acestora şi planul de situaţie al terenurilor; c) obligaţiile fiecăreia dintre părţi, expres şi complet menţionate;

36

Revista ContaPlus • nr. 3 • iulie, 2006

2006 37 . contractul de arendare poate să înceteze şi înainte de a ajunge la termen. cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea contractului. Acesta se înregistrează într-un registru special. g) alte clauze convenite de părţi şi permise de lege. Durata arendării se stabileşte de către părţi în contractul de arendare. părţile contractante pot stabili cazurile şi limitele suportării daunelor produse de calamităţi naturale. de a le restitui la încetarea contractului. f) răspunderile fiecărei părţi. starea clădirilor. beneficiază de facilităţile de creditare şi impozitare prevăzute de actele normative în vigoare. industrializare sau comercializare. prin hotărâre judecătorească. hamei şi duzi. câte un exemplar pentru fiecare parte şi un exemplar care se depune la consiliul local în a cărui rază teritorială se află bunurile arendate. în condiţiile stabilite în contract. impozitele datorate de el pe veniturile realizate din exploatarea bunurilor agricole arendate se plătesc potrivit dispoziţiilor legale. Sunt valabile şi opozabile numai contractele de arendare încheiate în scris şi înregistrate la consiliul local! Contractele de arendare încheiate în scris şi înregistrate la consiliul local constituie titluri executorii pentru plata arendei la termenele şi în modalităţile stabilite în contract. de a plăti arenda la termenele şi în modalităţile stabilite. pomi. În cazul terenurilor plantate cu viţă de vie. starea tehnică şi biologică. relieful şi gradul de accesibilitate a mecanizării. la încetarea contractului. Contractul de arendare se întocmeşte în scris. să garanteze pe arendaş de evicţiune totală sau parţială şi să execute toate celelalte obligaţii asumate prin contract. modalităţile şi termenele de plată a acesteia. soi. potenţialul de producţie. De asemenea. izvorâte din contract. vârstă. Părţile vor include în contractul de arendare clauze de asigurare a bunurilor agricole. de a menţine potenţialul productiv al bunurilor arendate. În contractul de arendare. potenţialul de producţie şi starea sanitară-veterinară a acestora. un drept de retenţie cu privire la contrapretenţiile sale faţă de cealaltă parte. Arendatorul este obligat să predea bunurile arendate în termenul şi în condiţiile stabilite. ţinut de secretarul consiliului local. Prin acordul părţilor. rasă. Plata arendei se face potrivit înţelegerii părţilor contractante şi se execută la termenele şi la locul stabilite în contract. structura parcelară. e) arenda. precum şi de a executa toate obligaţiile contractuale. Funcţionarii publici şi salariaţii cu funcţii de conducere din cadrul regiilor autonome cu profil agricol. de comun acord pot să prevadă suportarea pierderilor totale sau parţiale ale bunurilor Revista ContaPlus • nr. în calitate de producător agricol. despre intenţia sa de a reînnoi sau de a nu reînnoi contractul de arendare. al institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă care au în administrare terenuri agricole proprietate publică nu pot lua în arendă bunuri agricole! Arendaşul poate schimba categoria de folosinţă a terenului arendat numai cu acordul prealabil dat în scris de către proprietar şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. Elementele de stabilire a arendei pentru fiecare categorie de folosinţă a terenului pot fi: suprafaţa. arbuşti fructiferi. arenda se poate stabili ţinându-se seama şi de tipul de plantaţie. posibilităţile de acces. Arendaşul. care sunt în sarcina arendaşului. de comun acord. distanţa faţă de locurile de depozitare.d) durata arendării. se poate recunoaşte arendaşului. Impozitele şi taxele datorate pentru bunurile agricole arendate sunt în sarcina arendatorului! Arendaşul este considerat agricultor. Arendatorul are dreptul de a controla oricând modul în care arendaşul administrează bunurile arendate. Fiecare parte contractantă este obligată să înştiinţeze în scris cealaltă parte. orice suprafaţă de teren sau orice alt bun agricol ce se va reţine de către arendator se va specifica separat în contract. Contractul de arendare poate fi reînnoit potrivit înţelegerii părţilor. starea biologică. Arendaşul are obligaţia de a folosi bunurile arendate ca un bun proprietar. înregistrarea şi depunerea contractului se fac la fiecare consiliu local în a cărui rază teritorială este situat bunul arendat. Taxele de redactare şi înregistrare a contractului de arendă sunt în sarcina arendaşului. 3 • iulie. de a cere acordul arendatorului pentru efectuarea eventualelor investiţii pe teren. Când bunurile arendate sunt situate în raza teritorială a mai multor consilii locale. arenda se poate stabili în funcţie de specie. În cazul efectivelor de animale. vârstă. amenajările de îmbunătăţiri funciare sau alte dotări. în termen de 15 zile de la data încheierii.

.......... şi atribut fiscal R: ........................ eliberat/eliberată de .... ) În cazul persoanelor juridice................................ şi domiciliat/domiciliată 2...... domnul/doamna în .................. ........................... Judeţul .......... 16/1994. ................. la data de ..... nr... sau. ................. cu modificările şi completările ulterioare............I.......................... sau cu sediul în localitatea ..................... precum şi datele persoanei care o reprezintă......................... sau Societatea Comercială (asociaţia agricolă etc....... la data de ..... conform hotărârii judecătoreşti nr. şi atribut fiscal R: .......... 3 din Legea nr.I.......................................)1) ........................... din ..... Societatea Comercială (asociaţia agricolă etc................ 2006 ... unic pct.......... se menţionează datele de identificare..... sau procesului-verbal de punere în posesie nr... 1 a intervenit prezentul contract de arendare............I.............. având nr............ din ......................)1) .......... de înregistrare la oficiul registrului comerţului ............ cu sediul în localitatea .... denumit/denumită în continuare arendaş..............................................I.... ..... ... reprezentată prin domnul/doamna .............. după caz............... ........ din ................ 38 Revista ContaPlus • nr......... ....... Între domnul/doamna . . cod unic de înregistrare ............... ........ titular/titulară al/a dreptului de proprietate conform titlului de proprietate nr........... de înregistrare la oficiul registrului comerţului ........ posesor/posesoare al/a B...Anexa a fost introdusă prin art........ din .................. domiciliat/domiciliată Art. 223/2006......................................... din ..................... Nr. Înregistrat la Consiliul Local al ... sau actului de partaj nr...................../C........ având nr. 3 • iulie............... seria ..../C. posesor/posesoare al/a B....... în ...... 1.............Contractul de arendare se încheie şi se execută pe baza prevederilor Legii arendării nr................ .... cod unic de înregistrare....... ............. etc....... 2... reprezentată prin domnul/doamna .............................................. seria ...... FOR MU LAR CONTRACT DE ARENDARE CAPITOLUL I Părţile contractului Art..................................... nr.... denumit/denumită în continuare arendator......... eliberat/eliberată de .....................1...

... ......... 4... orice modificare a nivelului arendei...... judeţul . începând de la data de .............. (4) Contractele de arendare încheiate în scris şi înregistrate la consiliul local constituie titluri executorii pentru plata arendei la termenele şi în modalităţile stabilite în contract........ contractul de arendare poate fi reînnoit prin acordul scris al părţilor.. şi până la data de .......... (5) Nivelul arendei nu poate fi modificat de arendator ca urmare a unor pierderi datorate unor factori naturali (calamităţi). 6. CAPITOLUL IV Durata contractului Art......... având următoarele vecinătăţi: N . dar nu mai târziu de 45 de zile. 12 din Legea nr......... . V ......... ...... arendatorul a predat.................. Produsul livrat de către arendator va corespunde din punct de vedere calitativ...(1) Prezentul contract de arendare se încheie pentru o durată de ...... modalităţi şi termene de plată Art.Terenul arendat va fi folosit de către arendaş doar în scopul exploatării agricole.. ha.. (2) Plata arendei în natura se face imediat după recoltarea culturii..... 5...... .......... ....... (6) Părţile sunt obligate să notifice. (3) Plata arendei în bani se face la un preţ stabilit prin înţelegerea părţilor........................... parcela ........ (2) În temeiul art....... ha teren.. produse şi bani sau numai bani)..CAPITOLUL II Obiectul contractului Art.... iar arendaşul recunoaşte că a primit suprafaţa de ........ cu modificările şi completările ulterioare..................................... în tarlaua ............... 3..(1) Obiectul contractului de arendare îl constituie terenul în suprafaţă de ...... Arendaşul va acoperi pierderile prin asigurarea culturilor împotriva unor factori de risc........ primăriei la care a fost înregistrat contractul de arendare.... ...... 3 • iulie.... 2006 39 ......... ......... Revista ContaPlus • nr.. Plata în bani se va face direct la sediul arendaşului sau prin mandat poştal la adresa arendatorului..........(1) Nivelul arendei este de ....... S .... ani..... . ... (3) Pe data încheierii prezentului contract. (cantitate produse.... (2) Categoria de folosinţă a terenului în suprafaţă de ...... ............ 16/1994. Plata se face până la 45 de zile de la recoltarea produsului respectiv.... situat în extravilanul (intravilanul) localităţii .. ...... CAPITOLUL V Nivelul arendei........... E .................... ha care face obiectul contractului de arendare este aceea de ... CAPITOLUL III Scopul arendării Art.............

3 • iulie. b) să îl garanteze pe arendaş de evicţiune totală sau parţială. e) în caz de tulburări ale terţilor în exploatarea normală a terenului. terenul care a făcut obiectul acestuia. m) are dreptul de preempţiune în cazul înstrăinării prin vânzare de către arendator a terenului prevăzut prin prezentul contract. are obligaţia de a restitui terenul arendat în starea în care l-a primit de la arendator. b) să întrebuinţeze terenul pe care l-a arendat ca un bun proprietar. i) să comunice arendatorului şi să solicite acestuia să intervină în cazurile în care este tulburat de terţi în exploatarea terenului arendat. arendatorul va fi însoţit de arendaş sau de un împuternicit al acestuia. f) să ceară acordul arendatorului pentru efectuarea eventualelor investiţi pe teren. Art. 2006 . c) să menţină potenţialul de producţie şi să nu degradeze terenul arendat. g) să îl încunoştinţeze în scris pe arendaş de intenţia sa de a reînnoi sau nu contractul cu cel puţin un an înainte de a expira prezentul contract. să acţioneze împreună cu arendaşul. f) să plătească taxele şi impozitele datorate pentru terenurile arendate. în condiţiile stabilite prin contract.CAPITOLUL VI Drepturile şi obligaţiile părţilor Art. V. e) să plătească arenda la termenul şi în condiţiile prevăzute la cap. pentru încetarea actelor de tulburare. h) în vederea recuperării daunelor produse de calamităţi naturale. . să încheie contracte de asigurare a culturilor pe care le înfiinţează pe terenul arendat. d) să controleze oricând modul în care arendaşul exploatează terenul arendat. 7.Drepturile şi obligaţiile arendatorului sunt următoarele: a) să predea terenul agricol arendaşului la termen şi în condiţiile stabilite de prezentul contract. . l) să plătească impozitele datorate pe veniturile realizate din exploatarea terenului arendat. g) să suporte taxele de redactare şi înregistrare a contractului. 8.Drepturile şi obligaţiile arendaşului sunt următoarele: a) să primească terenul arendat la termen şi în condiţiile stabilite de prezentul contract. la încetarea contractului. c) să nu ia nici un fel de măsuri în legătură cu exploatarea terenului arendat. precum şi de viciile ascunse ale lucrului pe care îl arendează. 40 Revista ContaPlus • nr. k) la încetarea contractului. d) să nu schimbe categoria de folosinţă a terenului arendat fără acordul scris al arendatorului. Pe timpul controlului. potrivit legii. h) să primească. de natură să-l tulbure pe arendaş. j) să încunoştinţeze în scris pe arendator de intenţia sa de a reînnoi sau nu contractul cu cel puţin un an înainte de a expira prezentul contract.

25 din Legea nr. 16/1994.(1) Cheltuielile cu redactarea. cu modificările şi completările ulterioare. care afectează terenul arendat). 16/1994.. .... 11..(1) Contractul încetează de drept la expirarea termenului pentru care a fost arendat terenul.. unul la arendaş şi unul la Consiliul Local . 3 • iulie... (2) Comunicările judiciare şi extrajudiciare în legătură cu prezentul contract se vor face la domiciliul părţilor. 2006 41 . contractul va continua dacă moştenitorii majori vor comunica în scris intenţiile lor în acest sens şi vor avea acordul scris al celeilalte părţi. .. conform art.. Arendator. CAPITOLUL IX Alte clauze Art.. unde a fost înregistrat contractul.. contractul se consideră reziliat de drept fără intervenţia instanţei... dintre care unul la arendator. 10. CAPITOLUL VIII Încetarea contractului Art. război. taxele de timbru şi cele privind autentificarea prezentului contract se suportă de către arendaş.(1) În caz de neexecutare culpabilă a obligaţiilor de către una dintre părţi............ (4) La data încetării contractului... (3) Eventualele neînţelegeri se vor rezolva pe cale amiabilă. . conform art. 9... cu modificările şi completările ulterioare....% pe zi din suma datorată.... arendaşul va plăti penalităţi de întârziere în procent de ... (4) Arendaşul este exonerat de la plata arendei în cazuri de forţă majoră (de exemplu: radiaţii....... (3) Contractul de arendare poate fi cesionat soţului/soţiei coparticipant/ coparticipante la exploatarea terenului arendat sau descendenţilor lor care au împlinit vârsta majoratului.CAPITOLUL VII Răspunderea Art..... cu respectarea prevederilor Legii nr. 21 din Legea nr. . (2) Pentru neplata la timp a arendei. Încheiat astăzi.... cutremure devastatoare. în caz contrar fiind supuse soluţionării instanţelor de judecată. (2) În cazul morţii arendatorului sau a arendaşului. cu modificările şi completările ulterioare..... în 3 (trei) exemplare.. în termen de 30 de zile de la data decesului... Revista ContaPlus • nr. 16/1994... Arendaş... acesta poate fi reînnoit prin acordul părţilor..

720. 2006 pe unul dintre urmaşii arendaşului.5 ron/kg. au obligaţia ca în termen de 30 de zile să înştiinţeze consiliul local cu privire la noile părţi în contractul de arendare. respectiv 6.A. ron în total. care îndeplineşte condiţiile prevăzute pentru persoane fizice. Contractul de arendare poate continua în cazul decesului arendatorului sau al arendaşului. moştenitorii majori ai arendaşului sau. 3 • iulie. alte substanţe. locaţii de gestiune. În lipsa acordului.000 lei la 300. Moştenitorii arendatorului ori ai arendaşului.000. Contractul de arendă încheiat prevede livrarea unei cote de 20% proprietarului de teren. arendaşul poate să cesioneze contractul de arendare soţului. până la obţinerea produselor respective se va efectua înregistrarea 612 = 462 sau 612 = 401. ceea ce presupune o valoare anuală de 6.000. atunci factura fiscală va cuprinde şi taxa pe valoarea adăugată aferentă. având un cost estimat de 1.A. deductibilă” = 401 “Furnizori” ■ în cazul în care prin contract se stabileşte ca în contul arendei se va ceda o parte din produsele obţinute de pe teren. după caz.V.560 ron). kg mere. lunar se efectuează următoarea înregistrare: 612 „Cheltuieli cu redevenţe. Cu acordul scris al arendatorului. chirii” ■ = 462 „Creditori” pentru contractele de arendă în care proprietarii terenurilor acordate sunt persoane juridice. Exemplu: Pe o suprafaţă de teren luată în arendă pe un an de la o persoană fizică se estimează că se vor recolta 16. Nerespectarea prevederilor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100. sau descendenţilor săi care au împlinit vârsta majoratului.000. locaţii de gestiune. cu acordul părţilor.. Nu sunt permise oficii de arendaşi! Subarendarea totală sau parţială este interzisă! Orice act de subarendare este nul! Salariaţii permanenţi sau sezonieri folosiţi de arendaşi se bucură de toate drepturile şi de protecţia socială prevăzute de legislaţia muncii în vigoare. moştenitorii proprietarului trebuie să comunice în scris intenţiile lor şi să obţină acordul scris al celeilalte părţi. chirii” 4426 „T. după caz.arendate ca urmare a unor cazuri fortuite sau de forţă majoră. şi prin arbitraj. pe bază de factură întocmită conform prevederilor contractuale se va efectua înregistrarea: 612 „Cheltuieli cu redevenţe. în condiţiile legii. Părţile contractante au la dispoziţie toate mijloacele juridice pentru apărarea drepturilor şi intereselor lor legitime contractuale. moştenitorii proprietarului pot să desemneze 42 Revista ContaPlus • nr.V. coparticipant la exploatarea bunurilor agricole. . chirii” = 401 „Furnizori” ■ dacă persoana juridică este plătitor de T.000 lei! Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de persoanele împuternicite ale direcţiei generale pentru agricultură şi industrie alimentară iar arendatorul are dreptul la daune şi la restabilirea situaţiei anterioare. Monografie contabilă pentru terenuri luate în arendă ■ pentru contractele de arendă încheiate cu persoane fizice. Oricare dintre părţile contractante poate cere în justiţie rezilierea contractului de arendare pentru cauze de neîndeplinire a obligaţiilor de către cealaltă parte. pe baza estimării valorii produselor respective. care se vor valorifica la un preţ de vânzare (TVA inclus) de 2 ron/kg.800. locaţii de gestiune. Moştenitorii arendaşului pot conveni să continue în comun exploatarea bunurilor agricole arendate de autorul lor sau pot să desemneze pe unul dintre ei să continue exploatarea lor. reprezentând 560 ron/lună (înregistrare lunară: 612 = 462 . în termen de 30 de zile de la data decesului. Pentru aceasta. Costurile cu materialele consumate în procesul de producţie (îngrăşăminte. ron. înregistrarea fiind următoarea: % 612 „Cheltuieli cu redevenţe. carburanţi) au reprezentat în medie 500 ron/luna. litigiile sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti sau pot fi soluţionate. în legătură cu bunurile arendate.

2006 . = 2.84 ■ înregistrarea diferenţelor faţă de costul efectiv (33.ro/download.000.000 Observaţie: Toate paginile marcate cu stampila „Formular“ pot fi descarcate in format . 43 Revista ContaPlus • nr. Astfel costurile vor fi reflectate în clasa 6. ron.050 348 „Diferenţe de preţ la produse finite” 918 ■ se înregistrează diferenţa de arendă (9. Alte cheltuieli ocazionate de îngrijirea plantaţiei şi recoltarea producţiei au reprezentat o medie de 700 ron/ lună.563 4427 “T.000 701 “Venituri din vânzare produse finite” 7. lunar.A. ceea ce nu este real.5 ron = 9. ron.000 345 „Produse finite” 4. s-a recoltat o producţie de 18. ron) compensându-se obligaţia către proprietarul terenului: 612 „Cheltuieli cu redevenţe” 462 „Creditori” = 462 „Creditori” 2.120. profitul din aceste operaţiuni fiind nul până la valorificarea recoltei de mere.000. prin înregistrarea 331 = 711.280.kg x 2. – 27. ron. la adresa www.5 ron/kg (3. ron. totalul cheltuielilor înregistrate se evidenţiază şi în contul de producţie în curs.720 6. societatea ar avea pierderi. din care TVA calculat = 1437 ron): 4111 “Clienţi” = % 9.968 Pe parcursul anului.000. kg mere la costul efectiv: 711 „Venituri din producţia stocată” = % 4.437 ■ simultan se descarcă gestiunea pentru cele 3. iar veniturile corespunzătoare în cont 711 „Venituri din producţia stocată”.pdf din site-ul web al revistei.120. kg x 1.600.000. respectiv 8.revistacontaplus.600.000 8. însumând în total 12. la sfârşitul anului – va reprezenta 33.000.400 33. Recolta obţinută se va evidenţia astfel: ■ înregistrarea recoltei obţinute la cost de înregistrare (18. 3 • iulie.html. colectată” 1.000 1.120 ■ Cele 3.600.000 12. kg cu următoarele costuri: .000.000.000.400 ron în total.V.Costurile de personal acumulate pe parcursul anului reprezintă o medie lunară de 1.ron Arendă Materiale Costuri de personal Alte cheltuieli aferente Total costuri Producţie obţinută (Kg) Cost unitar (lei/kg) 6.x 20%) cuvenite proprietarului vor fi livrate la un preţ de 2. ron): 348 „Diferenţe de preţ la produse finite” = 711 „Venituri din producţia stocată” 6. care – cumulat.5 ron/kg): 345 „Produse finite” = 711 „Venituri din producţia stocată” 27. – 6. kg (18. Fără această înregistrare.120 18. În final.720.280 = 4111 “Clienţi” 9. costuri totale.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->