Sunteți pe pagina 1din 17

ADMINISTRAREA SPATIILOR

VERZI IN ZONELE URBANE


CADRUL LEGAL
• LEGEA 350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul
• HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general
de urbanism
• Legea 58/ 1994 pentru ratificarea Conventiei privind
diversitatea biologica adoptata la Rio de Janeiro la 5
iunie 1994
• Legea 451/8 iulie 2002 pentru ratificare Conventiei
europene a peisajului adoptata la Florenta 20 octombrie
2002
• Legea 13/93 pentru ratificarea Conventiei privind
conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din
Europa, Berna 19.07.1979
CADRUL LEGAL
• Ordinul 552/2003 privind aprobarea
zonarii interioare a parcurilor nationale si
naturale din pdv al necesitatii de
conservare a diversitatii biologice
• Legea 24/15 ianuarie 2007 privind
reglementarea si administrarea spatiilor
verzi din zonele urbane
LEGEA 24/ 2007
• Definitii(art 2) :
• A) spatiu verde- zona verde in cadrul oraselor si municipiilor,
definitaca o retea mozaicata sau un sistem de ecosisteme semi
naturale al carei specific este determinat de vegetatie( lemnoasa,
arborescenta, arbustiva, floricola si erbacee)
• B) parc –spatiul verde, cu suprafata min 1 ha, formay dintr-un cadru
vegetal specific si din zone construite, cuprinzand dotari si echipari
destinate activitatilor cultural educative, sportive sau recreative
pentru populatie.
• C) scuar- spatiul verde cu suprafata mai mica de un 1ha, amplasat
in cadrul ansamblurilor de locuit, in jururl unor dotari publice, in
incintele unitatilor economice, social culturale, de
invatamant,amenjarilor sportive, de agrement pentru copii I tineret
sau in alte locatii
• D) aliniament plantat- planatie pe spatiu verde cu rol estetic de
protectie , de ameliorare a climatului si calitatii aerului, amplasate in
lungul cailor de circulatie sau cursurilor de apa.
LEGEA 24/ 2007
• Spatiile verzi din zonele urbane:
- parcuri
- scuaruri
- aliniamente plantate in lungul bulevardelor
si strazilor
- terenuri libere neproductive din intravilan:
mlastini, stncarii, pante, terenuri afectate
de la alunecari, saraturi care pot fi
amenajate cu plantatii
LEGEA 24/ 2007
• Spatii verzi publice – parcuri, scuaruri,
spatii amenajate si zone cu vegetatie
spontana ce intra in domeniul public
• Spatii verzi private – spatiile verzi care
sunt in proprietatea persoanelor fizice sau
juridice
LEGEA 24/ 2007
• NU se supun prezentei legi
-vegetatia din extravilan inclusa in fondul forestier
-zonele si fasiile de protectia apelor, raurilor,
bazinelor de apa
-perdele de protectie amplasate pe terenurile
agricole
-ariile naturale protejate
-zonele de siguranta si protectie a infrastructurii de
transport
-spatiile verzi de pe terenurile aflate in proprietate
privata si care nu sunt utilizate in interes public
Obligatiile persoanelor fizice si
juridice
• Sa nu ocupe cu constructii provizorii sau
permanente zonele inventariate ca spatii verzi
• Sa nu produca taieri neautorizate de arbori si
arbusti, sa respecte reguli de aparare impotriva
incendiilor, sa nu arunce deseuri pe spatiile verzi
• Persoanele juridice, indiferent de tipul de
proprietate, au obligatia sa asigure refacerea si
ingrijirea, sa creeze spatii verzi, sa combata
salinizarea si mlastinarea terenurilor prin lucrari
pe baza avizelor si acordurilor ACPM si AR.
• Sa nu diminueze suprafetele inventariate ca
spatii verzi
Administrarea spatiilor verzi
• Autoritatile publice locale –pentru spatiile verzi
proprietate publica
• Proprietarii pentru cele in proprietate privata
• Intretinerea spatiilor verzi este asigurata de catre
proprietarii si administratorii acestora
• Autoritatile admin publice locale, pe baza doc. de
urbanism si amenajarea teritoriului au obligatia:
- sa creeze spatii verzi prin transformarea terenurilor
neproductive si a celor eliberate de constructii
- sa tina evidenta spatiilor verzi de pe teritoriul unuitatiilor
administrative prin crearea “registrelor locale ale spatiilor
verzi” si actualizarea anuala a acestora. Elaborarea
registrelor spatiilor verzi se va finaliza la 1 ianuarie 2008
• Registrele locale ale spatiilor verzi trebuie
facute publice si pot fi consultate la sediile
administratie publice locale
• Raspunderea pentru reducerea
suprafetelor spatiilor verzi revine autoritatii
publice centrale si locale precum si tuturor
persoanelor fizice si juridice
Articolul 11
• (1) Persoanele juridice care concesioneaza terenuri pentru constructia si
amplasarea in spatiile verzi a obiectivelor pentru activitati economice si
socioculturale sunt obligate sa obtina avizele, acordurile si autorizatiile
prevazute de legislatia in vigoare. Locul de amplasare a obiectivelor,
suprafata terenurilor si conditiile de desfasurare a activitatii ulterioare se
determina in baza unor proiecte de specialitate, de amenajare a teritoriului
si urbanism, avizate si aprobate conform legii, cu obligativitatea ca
suprafetele cumulate ale acestor constructii sa nu ocupe mai mult de 10%
din suprafata spatiului verde respectiv.
(2) Constructiile si amenajarile de orice tip, altele decât cele specificate la
alin. (1), sunt interzise.
(3) Transplantarea arborilor si arbustilor se va face numai cu acordul
administratiei publice locale si al autoritatilor teritoriale pentru protectia
mediului.
(4) Constructiile neautorizate in spatiile verzi se demoleaza si terenul se va
aduce la starea initiala, cheltuielile totale pentru efectuarea acestor lucrari
fiind suportate de proprietarul constructiei.
Articolul 20
• (1) Raspunderea pentru reducerea suprafetelor spatiilor
verzi revine autoritatilor administratiei publice centrale si
locale, precum si tuturor persoanelor fizice si juridice.
(2) Autoritatile administratiei publice centrale si locale
prevad in bugetele proprii fonduri pentru indeplinirea
obligatiilor privind spatiile verzi.
(3) Instrainarea si atribuirea terenurilor cu spatii verzi se
efectueaza in conditiile prevazute de lege, cu pastrarea
destinatiei de spatiu verde.
(4) Schimbarea destinatiei terenurilor inregistrate in
Registrul national al spatiilor verzi ca spatiu verde public
se poate face conform legii.
CONTRAVENTII
• Persoanele fizice si persoanele juridice raspund contraventional, in
conformitate cu legislatia in vigoare, pentru:

a) folosirea neautorizata a terenurilor cu spatii verzi;


b) nerespectarea cerintelor privind proiectarea, construirea si darea in
exploatare a obiectivelor in spatiile verzi;
c) atribuirea terenurilor pentru constructii in spatiile verzi fara coordonarea
cu organele teritoriale ale autoritatii centrale pentru amenajarea teritoriului,
ale autoritatii centrale pentru protectia mediului si fara consultarea
populatiei;
d) desfasurarea neautorizata a activitatilor economice, de turism si
agrement in spatiile verzi;
e) ocuparea nelegitima a terenurilor cu spatii verzi;
f) deteriorarea spatiilor verzi in urma incendiilor sau comportarii
iresponsabile cu focul;
g) aruncarea pe spatiile verzi de mase plastice, hârtii, sticle, resturi
animaliere, deseuri menajere si orice alte deseuri;
CONTRAVENTII
h) distrugerea sau deteriorarea drumurilor, aleilor, sistemelor de
drenaj, instalatiilor tehnice si ingineresti din spatiile verzi;
i) colectarea plantelor medicinale, a fructelor si a ierbii de gazon;
j) pasunatul pe spatii verzi;
k) decopertarea litierei si deteriorarea paturii vii si a stratului de sol
fertil;
l) capturarea animalelor protejate integrate ecosistemului spatiului
verde;
m) plimbarea si imbaierea câinilor si a altor animale in afara spatiilor
amenajate;
n) distrugerea spatiilor verzi prin poluare cu ape reziduale,
chimicale, deseuri de productie, produse petroliere sau alte
substante nocive.
Natura 2000
• Retea de conservare a biodiversitatii in UE
• Protejarea speciilor si habitatelor pe teritoriul lor natural
in intreaga Europa fara a tine cont de granite
• Nu inseamna doar locuri salbatice, activitatile umane
sunt permise in masura in care nu afecteaza speciile sau
habitatele
• Nu afecteaza dreptul asupra proprietatii si administrarii
terenurilor unui sit inclus in N2000
• Desfasurarea activit. econ intr-un sit se va putea face
numai daca se demonstreaza, prin efectuarea unui
studiu de evaluare a impactului ca activitatea nu
dauneaza speciilor si habitatelor care se conserva in
acel sit.
Avantaje
• Localnicii din zonele desemnate ca situri pot
obtine o serie de beneficii de pe urma acestora:
- Dovada ca zona are o valoare naturala
deosebita permitand dezvoltarea
ecoturismului.(venituri si locuri de munca)
- Obtinerea de fonduri europene pentru
dezvoltarea zonei
- Etichetarea unor produse din zona si probabil
cresterea vanzarii lor
Propuneri
• In Regiunea Vest exista 43 propuneri de
situri din care:
4 Arad
14 Caras-Severin
13 Hunedoara
3 Timis
9 peste mai multe judete