Sunteți pe pagina 1din 15

PROTECTIA MEDIULUI

SI AMENAJAREA
TERITORIALA

-PREVEDERI LEGISLATIVE-

1
LEGISLATIE SEA
( EVALUAREA STRATEGICA DE MEDIU )

 Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind


protectia mediului - lege cadru

 Ordin nr. 995 din 21 septembire 2006 pentru aprobarea


listei planurilor si programelor care intra sub incidenta HG
1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a
evaluarii de mediu pentru planuri si programe

 HG 1076/ 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a


evaluarii de mediu pentru planuri si programe

2
LEGEA 265/2006
ART 5. Statul recunoaste oricarei persoane dreptul la un mediu
sanatos si echilibrat ecologic garantand:

 accesul la informatia de mediu;


 consultarea in procesul de luare a deciziilor privind dezvoltarea
politicii si legislatiei de mediu, elaborarea planurilor si
programelor;
 dreptul de a se adresa direct sau prin intermediul organiz. prot
mediului in probleme de mediu
 dreptul la despagubire pentru prejudiciul suferit

3
LEGEA 265/2006
Art 6.

Protectia mediului constituie obligatia si


responsabilitatea autoritatilor administratilor
publice centrale si locale, precum si a tuturor
persoanelor fizice si juridice.

4
LEGEA 265/2006
- GLOSAR DE TERMENI-
 mediu - ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei:
aerul, apa, solul,subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului,
toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi
anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale
îninteracţiune, cuprinzând elementele enumerate anterior,
inclusiv unele valori materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi
condiţiile care pot influenţa bunăstarea şisănătatea omului;

 dezvoltare durabilă - dezvoltarea care corespunde necesităţilor


prezentului, fără acompromite posibilitatea generaţiilor viitoare de
a-şi satisface propriile necesităţi;

 arie/sit - zonă definită geografic exact delimitată;

5
Glosar

 arie naturală protejată - zonă terestră, acvatică şi/sau subterană,


cu perimetrulegal stabilit şi având un regim special de ocrotire şi
conservare, în care există specii de plante şi animale sălbatice,
elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice,geologice,
paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare
ecologică,ştiinţifică sau culturală deosebită;

 planuri şi programe - planurile şi programele, inclusiv cele cofinanţate


de Comunitatea Europeană, ca şi orice modificări ale acestora, care se
elaborează şi/sau se adoptă de către o autoritate la nivel naţional,
regional sau local ori care sunt pregătite de o autoritate pentru
adoptarea, printr-o procedură legislativă, de către Parlament sau
Guvern şi sunt cerute prin prevederi legislative, de reglementare sau
administrative;

6
Glosar
Acte de reglementare
 acte de reglementare - avize de mediu, aviz Natura 2000,
acord de mediu, acord de import/export plante şi/sau animale
sălbatice non-CITES, permis CITES, acord de import pentru
organisme modificate genetic, autorizaţie/autorizaţie integrată de
mediu, autorizaţie privind activităţile cu organisme modificate
genetic;
 raport de mediu - parte a documentaţiei planurilor sau
programelor, care identifică, descrie şi evaluează efectele
posibile semnificative asupra mediului, ale aplicării acestora şi
alternativele sale raţionale, luând în considerare obiectivele şi
aria geografică aferentă, conform legislaţiei în vigoare;

7
CAPITOLUL XII
-PROTECTIA ASEZARILOR UMANE-

 ART. 70 Obligatii privind protectia mediului


ale autoritatilor administratiei publice locale,
persoane fizice si juridice

 ART.71 Schimbarea destinaţiei terenurilor


amenajate ca spaţii verzi prevăzute în
planurile urbanistice este interzisă.

8
CAPITOLUL XII
PROTECTIA ASEZARILOR UMANE
 ART. 72
La elaborarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului se
respectă prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi a
reglementărilor speciale şi se prevăd, în mod obligatoriu, măsuri
de menţinere şi ameliorare a fondului peisagistic natural şi
antropic al fiecărei zone şi localităţi, condiţii de refacere
peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate şi măsuri de
dezvoltare a spaţiilor verzi, de protecţie sanitară a captărilor de
apă potabilă şi lucrări de apărare împotriva inundaţiilor.

9
CAPITOLUL XII
PROTECTIA ASEZARILOR UMANE

 ART. 73
Planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului se supun
procedurii de evaluare de mediu, în vederea obţinerii
avizului de mediu pentru planuri şi programe, conform
legislaţiei în vigoare

10
PLANURI SI PROGRAME CARE INTRA SUB
INCIDENTA EVALUARII DE MEDIU

ORDINUL 995/2006-
LISTA PLANURILOR SI PROGRAMELOR
-ANEXA I-

11
CONTINUT
SOLICITARE
 Notificare (cerere) intocmita de titular;
 Proiectul de plan/program care se supune avizarii (completat
pentru planurile si programele prevazute la art. 5 alin. (3) cu date
referitoare la criterii relevante prevazute in anexa nr. 1 din HG
1076/2004);
 Piese desenate;
 Dovada informarii publicului auspra initierii procesului de
elaborare a planului sau programului si realizarii primei versiuni a
acestuia, conform art 29 (2) din HG 1076/2004;
 Dovada achitarii tarifului pentru etapa de incadrare, conform
anexei nr . 4 din HG 1076/2004.

12
ANUNTUL PUBLIC
PENTRU ETAPA DE INCADRARE

 Titularul planului sau programului;


 Elaborarea primei versiuni a planului sau
programului;
 Natura acestuia;
 Declasarea etapei de incadrare;
 Locul si orarul consultarii primei versiuni a planului
sau programului;
 Posibilitatea de a transmite in scris comentarii si
sugestii la sediul ARPM Timisoara, Amurgului nr. 1
in termen de 15 zile calendaristice de la data
ultimului anunt.

13
PROPUNERE MODEL
SC….SRL, localitatea……, str…., nr…, anunta elaborareaprimei
versiuni a planului/programului ”….” si declasarea etapei de
incadrare pentru obtinerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate
realiza la…. Localitatea …,str…,nr…, zilnic intre orele…
Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul ARPM
Timisoara, Amurgului nr 1. in termen de … * zile calendaristice
de la data prezentului anunt.

*pentru primul anunt- 18 zile calendaristice


*pentru al 2 –lea anunt – 15 zile calendaristice

14
Nota:
Anuntul cu continutul de mai sus se publica inainte
de depunerea notificarii in ARPM Timisoara de catre
titularul planului sau programului in mass-media, de
doua ori la interval de 3 zile calendaristice si pe
propria pagina de internet.

15