PROTECTIA MEDIULUI SI AMENAJAREA TERITORIALA

-PREVEDERI LEGISLATIVE-

1

LEGISLATIE SEA
( EVALUAREA

STRATEGICA DE MEDIU )

Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului - lege cadru Ordin nr. 995 din 21 septembire 2006 pentru aprobarea listei planurilor si programelor care intra sub incidenta HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe HG 1076/ 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe

2

LEGEA 265/2006
ART 5. Statul recunoaste oricarei persoane dreptul la un mediu sanatos si echilibrat ecologic garantand:
 

accesul la informatia de mediu; consultarea in procesul de luare a deciziilor privind dezvoltarea politicii si legislatiei de mediu, elaborarea planurilor si programelor; dreptul de a se adresa direct sau prin intermediul organiz. prot mediului in probleme de mediu dreptul la despagubire pentru prejudiciul suferit

3

LEGEA 265/2006
Art 6. Protectia mediului constituie obligatia si responsabilitatea autoritatilor administratilor publice centrale si locale, precum si a tuturor persoanelor fizice si juridice.

4

LEGEA 265/2006 - GLOSAR DE TERMENI

mediu - ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul,subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale îninteracţiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv unele valori materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea şisănătatea omului; dezvoltare durabilă - dezvoltarea care corespunde necesităţilor prezentului, fără acompromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi; arie/sit - zonă definită geografic exact delimitată;

5

Glosar

arie naturală protejată - zonă terestră, acvatică şi/sau subterană,

cu perimetrulegal stabilit şi având un regim special de ocrotire şi conservare, în care există specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice,geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică,ştiinţifică sau culturală deosebită;

planuri şi programe - planurile şi programele, inclusiv cele cofinanţate de Comunitatea Europeană, ca şi orice modificări ale acestora, care se elaborează şi/sau se adoptă de către o autoritate la nivel naţional, regional sau local ori care sunt pregătite de o autoritate pentru adoptarea, printr-o procedură legislativă, de către Parlament sau Guvern şi sunt cerute prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative;

6

Glosar Acte de reglementare

acte de reglementare - avize de mediu, aviz Natura 2000,

acord de mediu, acord de import/export plante şi/sau animale sălbatice non-CITES, permis CITES, acord de import pentru organisme modificate genetic, autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu, autorizaţie privind activităţile cu organisme modificate genetic;

raport de mediu - parte a documentaţiei planurilor sau

programelor, care identifică, descrie şi evaluează efectele posibile semnificative asupra mediului, ale aplicării acestora şi alternativele sale raţionale, luând în considerare obiectivele şi aria geografică aferentă, conform legislaţiei în vigoare;

7

CAPITOLUL XII -PROTECTIA ASEZARILOR UMANE ART.

70 Obligatii privind protectia mediului ale autoritatilor administratiei publice locale, persoane fizice si juridice 71 Schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi prevăzute în planurile urbanistice este interzisă.

 ART.

8

CAPITOLUL XII PROTECTIA ASEZARILOR UMANE

ART. 72

La elaborarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului se respectă prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi a reglementărilor speciale şi se prevăd, în mod obligatoriu, măsuri de menţinere şi ameliorare a fondului peisagistic natural şi antropic al fiecărei zone şi localităţi, condiţii de refacere peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate şi măsuri de dezvoltare a spaţiilor verzi, de protecţie sanitară a captărilor de apă potabilă şi lucrări de apărare împotriva inundaţiilor.

9

CAPITOLUL XII PROTECTIA ASEZARILOR UMANE

ART. 73

Planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului se supun procedurii de evaluare de mediu, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru planuri şi programe, conform legislaţiei în vigoare

10

PLANURI SI PROGRAME CARE INTRA SUB INCIDENTA EVALUARII DE MEDIU

ORDINUL 995/2006LISTA PLANURILOR SI PROGRAMELOR -ANEXA I-

11

CONTINUT SOLICITARE
 

 

Notificare (cerere) intocmita de titular; Proiectul de plan/program care se supune avizarii (completat pentru planurile si programele prevazute la art. 5 alin. (3) cu date referitoare la criterii relevante prevazute in anexa nr. 1 din HG 1076/2004); Piese desenate; Dovada informarii publicului auspra initierii procesului de elaborare a planului sau programului si realizarii primei versiuni a acestuia, conform art 29 (2) din HG 1076/2004; Dovada achitarii tarifului pentru etapa de incadrare, conform anexei nr . 4 din HG 1076/2004.

12

ANUNTUL PUBLIC PENTRU ETAPA DE INCADRARE
     

Titularul planului sau programului; Elaborarea primei versiuni a planului sau programului; Natura acestuia; Declasarea etapei de incadrare; Locul si orarul consultarii primei versiuni a planului sau programului; Posibilitatea de a transmite in scris comentarii si sugestii la sediul ARPM Timisoara, Amurgului nr. 1 in termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunt.
13

PROPUNERE MODEL
SC….SRL, localitatea……, str…., nr…, anunta elaborareaprimei versiuni a planului/programului ”….” si declasarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la…. Localitatea …,str…,nr…, zilnic intre orele… Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul ARPM Timisoara, Amurgului nr 1. in termen de … * zile calendaristice de la data prezentului anunt. *pentru primul anunt- 18 zile calendaristice *pentru al 2 –lea anunt – 15 zile calendaristice

14

Nota:
Anuntul cu continutul de mai sus se publica inainte de depunerea notificarii in ARPM Timisoara de catre titularul planului sau programului in mass-media, de doua ori la interval de 3 zile calendaristice si pe propria pagina de internet.

15