Sunteți pe pagina 1din 11

Resursele i dezvoltarea durabil

Coordonator: Cioarna Alexandru Student: Avram Ionel- Florin

Universitatea Aurel Vlaicu Arad Facultatea de tiin e Economice Specializarea: Contabilitate i Informatic de Gestiune Forma de nv mnt: ZI Anul I

Apari ia conceptului de dezvoltare durabil i evenimentele majore

Conceptul apare n 1972 la Conferin a Na iunilor Unite de la Stokholm privind mediul nconjur tor
Se proclam ziua de 5 iunie ca ziua Mondial a Mediului; Se elaboreaz Declara ia final asupra mediului : Resursele naturale ale globului, inclusiv aerul, apa, p mntul, flora i fauna i, n mod deosebit e antioanele reprezentative ale ecosistemelor naturale trebuie protejate n interesul genera iilor prezente i viitoare printr-o planificare sau o gestionare atent , dup nevoi.

Evenimente majore:
nfiin area Comisiei Mondiale pentru Mediu i Dezvoltare, de c tre Na iunile Unite, n anul 1986; Conferin a Mondial a ONU pentru Mediu i Dezvoltare, Rio de Janeiro, 3-14 iunie 1992; Summit-ul Mondial pentru Dezvoltare Durabil , Johannesburg, 26 august-4 septembrie 2002.

Raportul Brundtland
Document elaborat de Comisia Mondial pentru Mediu i Dezvoltare; Are n vedere urm toarele aspecte:
Dezvoltarea nu nseamna doar profituri mai mari i standarde mai nalte de trai pentru un mic procent din popula ie, ci cre terea nivelului de trai al tuturor; Dezvoltarea nu ar trebui s determine degradarea sau folosirea f r m sur a resurselor naturale i nici poluarea mediului ambiant.

Defini ii ale dezvolt rii durabile


Dezvoltarea durabil este cea care urm re te nevoile prezentului f r a compromite posibilitatea genera iilor viitoare de a- i satisface nevoile lor - defini ia dat de Comisia Mondial pentru Mediu i Dezvoltare n cadrul Raportului de la Brundtland; Durabilitatea se refer la capacitatea unei societ i, ecosistem, sau orice asemenea sistem existent de a func iona continuu ntr-un viitor nedefinit f r a ajunge la epuizarea resurselor cheie - Robert Gilman, pre edintele Institutului Context.

Resursele naturale

Reprezint totalitatea z c mintelor de minerale i minereuri, a terenurilor cultivabile, a p durilor i apelor; Se clasific n:
resurse regenerabile (sunt n general resursele vii, care pot s se refac dac nu sunt supravalorificate); resurse neregenerabile.

Evolu ia popula iei

Evolu ia popula iei mondiale urbane i rurale


(milioane locuitori)

ri subdezvoltate Anii 1800 1900 1950 1994 2025 Total 720 1100 1684 4534 7100 Urban 61 99 285 1867 4000 Rural 659 1001 1399 2667 3100

ri dezvoltate Total 180 465 832 1236 1400 Urban 22 148 448 910 1140 Rural 158 347 384 326 260

Evolu ia popula iei pe continente

Cre terea popula iei 1998-2025


(milioane locuitori)

Statele Europa Total Africa Asia i America oceania Latin i Zona Unite i Canada Caraibian 1998 5030 779 2025 8081 1496 3619 4825 500 690 304 369 729 701

Politici globale cu privire la problema dezvolt rii durabile


Promovarea modelelor de protec ie i consum durabile; Limitarea costurilor, a schimb rilor climatice i a efectelor negative ale acestora pentru mediu i societate; mbun t irea protec iei mpotriva amenin rilor privind s n tatea i creerea unui sistem public de s n tate eficient i echitabil; Evitarea supraexploat rii resurselor naturale i mbun t irea managementului, recunoscnd astfel valoarea serviciilor ecosistemelor; Asigurarea unui sistem de transport care s satisfac nevoile sociale, economice i de mediu ale societ ii umane, minimiznd impacturile sale nedorite asupra societ ii, economiei i mediului; Crearea unei societ i a includerii sociale prin luarea n considerare a solidarit ii ntre i n cadrul genera iilor, asigurarea securit ii cet enilor i cre terea calit ii vie ii ca o precondi ie pentru p strarea bun st rii individuale; Promovarea activ a dezvolt rii durabile.

Solu ii la problema resurselor naturale

Intensificarea cercet rilor privind punerea n valoare a unor noi surse de materii prime i de energie; Reducerea consumului de materiale specifice; Reciclarea resurselor epuizabile; Asigurarea condi iilor de regenerare normal sau accelerat a resurselor regenerabile.

Concluzii
Politici i solu ii privitoare la problema resurselor naturale i a dezvolt rii durabile exist , ns din p cate n momentul de fa nu sunt prioritare n toate domeniile de activitate a a cum ar trebui s fie. Totu i punerea n aplicare ar trebui s porneasc de la noi, f r s a tept m ni te politici care s ne oblige. Avem aceast obliga ie fa de noi, de mediu i fa de urma ii no trii.

De ce trebuie s facem asta?


Pentru c natura nu este o mo tenire de la nainta ii no trii, ci un mprumut de la copii.

V doresc o zi bun !