Sunteți pe pagina 1din 55

Specializarea Contabilitate si informatica de gestiune Disciplina: Finante publice si fiscalitate Intrebari pentru examen

ALEGERE
1. Sistemul fiscal are urmatoarele componente: a. impozite, taxe si mecanismul fiscal b. inspectia fiscala (controlul fiscal); c. impozitele directe si taxele vamale d. administratiile financiare 2. Aparatul fiscal este a. format din specialisti in domeniul economic b. format din Curtea de Conturi, Garda financiara si Directiiile judetene de inspectie fiscala c. format din Directiile judetene de Inspectie fiscala si Administratiile Finantelor publice d. format din administratiile finantelor publice, directiile de audit si regionalele vamale 3. In Romania, sistemul fiscal este organizat pe urmatoarele componente: a. Aparatul fiscal, mecanismul fiscal, impozitele, taxele si contributiile ca venituri ale statului b. aparatul fiscal, controlul fiscal si mecanismul fiscal c. controlul fiscal, controlul efectuat de Garda Financiara si controlul efectuat de Curtea de Conturi d. aparatul fiscal, regionalele vamale, mecanismul fiscal 4. Una din urmatoarele functii nu este caracteristica sistemului fiscal a. Functia de instrument de mobilizare a resurselor la dispozitia statului; .

b. Functiile stimulativa, sociala si de control; c. Functia de corectare a dezechilibrelor d. Functia de echilibru 5. Dintre functiile impozitului prezentate mai jos, care nu este caracteristica? a. Functia de finantare a cheltuielilor publice b. Functia de redistribuire c. Functia de stabilizare d. Functia de corectare a dezechilibrelor 6. Echitatea fiscala inseamna a. impozitul trebuie sa fie in acelasi procent pentru toata lumea, fara discriminare b. impunerea diferentiata a veniturilor si a averii in functie de puterea contributiva a subiectului impunerii si stabilirea unui minim neimpozabil c. impunerea diferentiata a veniturilor in functie de sursa de provenienta a acestora d. impunerea dupa criterii clare si precise 7. Echitatea fiscala presupune a. dreptate sociala in materie de impozite b. reducerea impozitelor pentru persoanele fizice care nu au disponibilitati c. achitarea obligatiilor catre stat in functie de momentul obtinerii veniturilor d. pedepsirea celor care nu achita in termenul legal 8. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la Ministerul Economiei si Finantelor este falsa? a. este organizat si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, care aplica Strategia si Programul de guvernare in domeniul finantelor publice b. este minister cu rol de sinteza d. este institutie publica cu personalitate

juridical c. este ministerul care are rolul de a cheltui sumele atrase la bugetul de stat dupa criterii economice 9. Agentia Nationala de Administrare Fiscala, organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publica cu personalitate juridica, finantata de la bugetul de stat: a. functioneaza in subordinea Ministerului Economiei si Finantelor b. functioneaza independent, in subordinea directa a Primului ministru c. este condusa numai de ministrul finantelor publice d. colecteaza numai impozitele si taxele datorate de contribuabilii care au acoperire nationala 10. In subordinea sau sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor se afla urmatoarele unitati: a. Agentia Nationala de Administrare Fiscala; b. Autoritatea Nationala a Vamilor; c. Garda Financiara; d. Curtea de Conturi; e. Camera Auditorilor din Romania; f. Corpul inspectorilor fiscali din Romania; g. Directiile generale ale finantelor publice judetene in subordinea carora functioneaza administratiile finantelor publice municipale, administratiile finantelor publice orasenesti si administratiile finantelor publice comunale; h. Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, in subordinea careia functioneaza administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti; i. Directia generala de administrare a marilor contribuabili. a. a+b+c+d+f

b. b+c+e+g+h c. a+b+g+h+i 11. Dintre principalele obiective ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nu face parte: a. colectarea veniturilor bugetului de stat,reprezentand impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat, conform competentelor, precum si a veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, reprezentand contributia de asigurari sociale, contributia de asigurari pentru somaj, contributia pentru asigurari sociale de sanatate, contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, datorate de platitori, persoane juridice si persoane fizice,care au calitatea de angajator sau asimilati ai acestora si alte personae care au obligatii fata de bugetul de stat b. verificarea fiscala a tuturor contribuabililor, in vederea cresterii gradului de colectare a impozitelor la bugetul de stat; c. aplicarea unitara a prevederilor legislatiei privind impozitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bugetare in domeniul sau de activitate d. exercitarea prerogativelor stabilite de lege prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor. 12. Intr-un stat democratic modern, cu o economie de piata functionala, administrarea fiscala are o importanta deosebita pentru ca a. ii sanctioneaza cu amenda pe cei care nu au platit la timp b. stabileste si incaseaza obligatiile banesti ale contribuabililor c. emite legislatia fiscala necesara pentru asigurarea resurselor la bugetul de stat d. face propunerile pentru proiectul de buget

13. Prin administrarea impozitelor, taxelor, contribuiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat se intelege ansamblul activitatilor desfasurate de organele fiscale in legatura activitatile prezentate mai jos. Care dintre afirmatii nu este caracteristica activitatilor desfasurate de organele fiscale? a. inregistrarea fiscala b. declararea, stabilirea, verificarea si colectarea impozitelor, taxelor,contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidate c. declararea falimentului unei persone juridice d. solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale 14. Subiectele raportului juridic fiscal sunt: a. statul, unitatile administrativteritoriale, contribuabilul, precum si alte persoane care dobandesc drepturi si obligatii in cadrul acestui raport b. Curtea de Apel din raza localitatii de rezidenta a contribuabilului, intrucat poate condamna administratorul societatii in situatia savarsirii faptelor de evaziune fiscala; c. statul, contribuabilul, societatea de expertiza contabila care realizeazaevidenta contabila a contribuabilului d. inspectorii fiscali, contribuabilul, organele judiciare 15. Care dintre afirmatiile de mai jos nu este caracteristica creantelor fiscale? Creantele fiscale reprezinta drepturi patrimoniale care rezulta din: a. dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat, dreptul la rambursarea taxei pe valoarea adaugata, dreptul la restituirea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat b. dreptul la perceperea dobanzilor si penalitatilor de intarziere, in conditiile legii c. dreptul de proprietate 16. Care dintre afirmatiile de mai jos nu este corecta? Obligatiile fiscale constau in:

a. obligatia de a declara bunurile si veniturile impozabile sau, dupa caz, impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat b. obligatia de a calcula si de a inregistra in evidentele contabile si fiscale impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidate c. obligatia de a plati la termenele legale impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat d. orice obligatii care revin contribuabililor, persoane fizice sau juridice, in aplicarea legilor statului roman 17. Creantele fiscale se sting prin: a. incasare, compensare; b. radiere, lichidare; c. executare silita, scutire; d. anulare, prescriptie. Raspunsul corect este: a. (a+b+c) b. (b+c+d) c. (a+c+d) 18. Care din afirmatiile de mai jos nu este adevarata? Organele fiscale au competenta generala privind: a. administrarea creantelor fiscale b. exercitarea controlului si emiterea normelor de aplicare a prevederilor legale in materie fiscala c. declansarea urmaririi generale pentru acei contribuabili care au comis fapte de evaziune fiscala 19. Competenta teritoriala (fiscala) inseamna: a. Posibilitatea de a verifica contribuabilii care isi desfasoara activitatea intr-un anumit spatiu geografic b. Pentru administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate

bugetului general consolidat, competenta revine acelui organ fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului sau al platitorului de venit, in cazul impozitelor si contributiilor realizate prin stopaj la sursa, in conditiile legii c. Adminstrarea de catre organul fiscal numai a contribuabililor rezidenti 20. Actul administrativ fiscal este a. Actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale b. recomandat sa fie intocmit in forma scrisa c. semnat de persoanele care au obligatia de declarare si de plata a impozitelor si taxelor restante sau a imputernicitilor acestora 21. Actul administrativ nu cuprinde a. denumirea organului fiscal emitent b. data la care a fost emis si data de la care isi produce efectele c. datele de identificare a organului constatator precum si motivul exact pentru care contribuabilul a incalcat legislatia fiscala 22. Actul administrativ fiscal devine opozabil a. La data emiterii b. La data semnarii si inregistrarii la sediul organului fiscal c. Din momentul in care este comunicat contribuabilului sau la o data ulterioara mentionata in actul administrative comunicat 23. Contribuabilul are obligatia: a. Sa puna la dispozitia organului fiscal registre, evidente, documente de afaceri si orice alte inscrisuri b. Sa efectueze cu prioritate platile pentru stingerea obligatiilor constand in impozite si taxe datorate bugetului de stat c . Sa raspunda la orice solicitare din partea organelor fiscale 24. Estimarea bazei de impunere consta in

a. determinarea masei impozabile de catre organul fiscal in situatia in care exista neconcordante in evidenta contabila a contribuabilului b. identificarea acelor elemente care sunt cele mai apropiate situatiei de fapt fiscale, astfel incat sa fie avute in vedere pretul de piata al tranzactiei sau bunului impozabil c. Solicitarea opiniei expertilor contabili asupra valorii reale a cifrei de afaceri a contribuabilului, in situatia in care evidenta contabila a fost distrusa 25. Codul de identificare fiscala este a. codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru persoanele juridice, cu exceptia comerciantilor, precum si pentru asocieri si alte entitati fara personalitate juridica b. numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului c. codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale - pentru persoanele fizice care desfasoara activitati independente 26. Declaratia de inregistrare fiscala se depune in termen de a. 30 de zile de la data infiintarii potrivit legii, in cazul persoanelor juridice, asocierilor si altor entitati fara personalitate juridica b. imediat, in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente c. in luna urmatoare celei in care au fost infiintata persoanelor juridice, asocierilor si altor entitati fara personalitate juridica, dar nu mai tarziu de data de 25 ale lunii respective 27. Obligatia de a depune declaratii fiscale nu este valabila daca a. a fost efectuata plata obligatiei fiscale b. obligatia fiscala respectiva este scutita la plata, conform reglementarilor legale c. nici una din afirmatiile de mai sus nu este adevarata 28. Care dintre afirmatiile de mai jos nu este corecta? Impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc prin a. declaratie fiscala in cazul conformarii voluntare a contribuabilului b. decizie emisa de organul fiscal, in celelalte cazuri

c. sesizarea primita de organul fiscal de la persoanele care au cunostinta despre valoarea reala a veniturilor contribuabilului. 29. Dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie in termen de a. 5 ani; b. 3 ani; c. 10 ani. Termenul de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale incepe sa curga: I. de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a nascut creanta fiscala, daca legea nu dispune altfel; II. de la data depunerii decontului, declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat; III. de la data de la care impozitul sau taxa devine exigibila; IV. de la data savarsirii faptei ce constituie infractiune sanctionata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva. Combinatia corecta este: a. (a+II, c+IV) b. (b+I) c. (a+I, c+IV) 30. Care dintre afirmatiile de mai jos nu este corecta? Inspectia fiscala a. este actiunea privind verificarea bazelor de impozitare, a corectitudinii si exactitatii indeplinirii, conform legii, a obligatiilor fiscale de catre contribuabil precum si a starilor de fapt aferente b. se efectueaza ori de cate ori apar neconcordante in declaratiile fiscale ale contribuabilului c. stabileste intotdeauna diferente de impozite si taxe in sarcina contribuabilului 31. Care dintre afirmatiile de mai sus nu este adevarata? Formele de inspectie fiscala sunt

a. inspectia fiscala generala, care reprezinta activitatea de verificare a tuturor categoriilor de impozite ale unui contribuabil pentru o perioada de timp determinata b. inspectia fiscala partiala care reprezinta activitatea de verificare aunui impozit, sau a mai multor impozite, pentru o perioada de timp determinata c. inspectia fiscala speciala, care reprezinta activitatea de verificare avand ca obiect anumite categorii de activitati, operatiuni sau documente 32. Inspectia fiscala se efectueaza a. numai la sediul organului fiscal. b. in interiorul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili impozitul respectiv c. prin analiza si compararea tuturor datelor continute in documentele financiar-contabile ale contribuabilului 33. Avizul de inspectie fiscala nu cuprinde mentiuni privind a. temeiul juridic al inspectiei fiscale b. data probabila de incepere a inspectiei fiscale; c. motivele care au stat la baza selectarii pentru control a contribuabilului d. impozitele si perioadele impozabile ce urmeaza a fi supuse inspectiei fiscale e. posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale 34. Avizul de inspectie fiscala se comunica inainte de inceperea inspectiei, astfel a. cu 30 de zile pentru contribuabilii mari si cu 15 zile in celelate cazuri b. cu 30 de zile pentru toti contribuabilii,fara discriminare c. cu 15 zile inaintea inspectiei fiscale, pentru toti contribuabilii 35. In cazul inspectiei fiscale, contribuabilul are dreptul: a. sa fie informat asupra desfasurarii controlului si eventualelor situatii neclare b. sa solicite inlocuirea echipei de control c. sa fie asistat de organele vamale, daca exista situatii ce necesita prezenta acestora 36. Organele de control fiscal au dreptul:

a. Sa solicite contribuabililor verificati orice informatie sau justificare b. Sa prezinte contribuabilului verificat legitimatia de control c. Sa solicite in scris prezenta contribuabilului sau a reprezentantilor legali ai acestuia la sediul organului de control fiscal 37. Organele de control fiscal verifica a. totalitatea inregistrarilor contabile b. corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor fiscale de catre contribuabili c. daca ordonatorii de credite au respectatdestinatia fondurilor alocate de la bugetul de stat 38. Contribuabilii au obligatia: a. sa puna la dispozitia organului de control toate documentele, bunurile, situatiile si datele solicitate b. sa colaboreze cu organul de control pentru buna desfasurare a actiunii de control c. sa solicite sprijinul politiei in situatia in care organele de control fiscal nu respecta termenul maxim in care trebuie incheiat actul de control 39. Actele de control intocmite de organele de inspectie fiscala sunt: a. nota explicativa si Raportul de inspectie fiscala b. procesul-verbal c. raportul de inspectie fiscala, procesul verbal, nota explicativa, procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor. 40. Reverificarea unei perioade impozabile se poate realiza: a. la solicitarea contribuabilului in cauza, fiind un drept al acestuia; b. este interzisa c. la solicitarea organelor de urmarire penala, in cadrul cercetarii cazurilor de evaziune fiscala

d. in situatia in care exista neclaritati intre evidenta financiar-contabila a contribuabilului si deconturile depuse de acesta 41. Controlul fiscal se imparte in control informativ si control de rutina dupa a. scopul pentru care este efectuat b. cunoasterea realitatii unor operatiuni ce nasc obligatii fata de stat c. operatiunile supuse controlului fiscal d. sfera de cuprindere a impozitelor si taxelor 42. Colectarea consta in: a. incasarea creantelor bugetare b. exercitarea actiunilor care au ca scop stingerea creantelor fiscale c. exercitarea actiunilor de executare silita 43. Pentru diferentele de obligatii fiscale principale si pentru obligatiile fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de plata se stabileste in functie de data comunicarii acestora, astfel: a. daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1 - 15 din luna, termenul de plata este pana la data de 5 a lunii urmatoare, iar daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16 - 31 din luna, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii urmatoare; b. data de 25 ale lunii urmatoare celei in care a fost stabilita diferenta de obligatie fiscala principala sau obligatia fiscala accesorie; c. in termen de 15 zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal d. in termen de 30 zile de la data finalizarii inspectiei fiscale 44. Titlul de creanta este: a. documentul pe care este inscrisa suma pe care contribuabilul trebuie sa o plateasca catre bugetul de stat b. actul prin care contribuabilul este instiintat asupra sumelor ce trebuie platite catre bugetul de stat; c. actul prin care se stabileste si se individualizeaza creanta fiscala, intocmit de organele competente sau de persoanele indreptatite, potrivit legii

45. Creantele fiscale se sting prin: a. plata, compensare, restituire, prescriptie b. esalonare c. debitare d. executare silita 46. Titlul de creanta poate fi: a. documentul emis de adminstratia financiara catre debitor in vederea comunicarii sumelor ce trebuiesc platite de acesta la bugetul de stat b. procesul-verbal de control intocmit de organele de inspectie fiscala c. actul declarativ al persoanelor care au cunostinta despre activitatea contribuabilului 47. Masurile asiguratorii sunt: a. poprirea asiguratorie asupra veniturilor, sechestrul asigurator asupra bunurilor b. asigurarea bunurilor mobile si immobile impotriva riscurilor de distrugere la o societate de asigurari dintre cele agreate de Ministerul Finantelor Publice c. sigilarea bunurilor si confiscarea disponibilitatilor banesti existente in conturile bancare ale contribuabililor care au datorii fata de bugetul de stat d. masurile luate de organele de inspectie fiscala la inceputul desfasurarii inspectiei fiscale 48. In cazul debitorului, persoana fizica, nu se pot urmari a. obiectele personale ale debitorului b. casa locuita de debitor si familia sa c. bunurile mobile existente in locuinta acestuia 49. Dreptul de a cere executarea silita a creantelor bugetare se prescrie: a. In termen de 5 ani de la data de 1ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere acest drep c. la solicitarea organelor de executare b. nu se prescrie

d. atunci cand contribuabilul si-a achitat toate obligatiile catre bugetul de stat 50. Sunt supuse executarii silite prin poprire: a. bunurile mobile ale debitorului, in limita sumei datorate la bugetul de stat b. numai bunurile mobile sechestrate c. orice sume urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti in lei, datorate cu orice titlu debitorului de catre terte persoane d. sumele platite de contribuabil inaintea inceperii executarii silite 51. Dreptul de a cere executarea silita a creantelor bugetare se prescrie: a. In termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere acest drept b. In termen de 5 ani de la data scadenteiobligatiei fiscale principale c. In termenul prevazut de codul civil d. Nu se prescrie, fiind un drept stabilit de legea fiscala 52. Executarea silita: a. Poate fi pornita numai in temeiul unui titlu executoriu emis de organul competent potrivit legii b. Este o masura extrema, aplicabila numai in situatia in care contribuabilul nu efectueaza plata obligatiilor bugetare stabilite de organele de control fiscal c. Este obligatorie in situatia in care contribuabilul nu a achitat obligatiile bugetare in termen de 15 zile de la data comunicarii Deciziei de impunere si a Raportului de inspectie fiscala d. Este o masura dispusa de executorul judecatoresc 53. Cota dobanzilor de intarziere a. Se stabileste prin ordin al ministrului finantelor, in functie de rata inflatiei b. Se stabileste prin hotarare a Guvernului si este corelata cu nivelul dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, o data pe an, in luna decembrie pentru anul urmator sau in cursul anului, daca aceasta se modifica cu peste 5 puncte procentuale

c. Se stabileste pentru fiecare luna de intarziere d. Se stabileste in functie de rata dobanzii comunicata de Banca Nationala a Romaniei 54. Decizia de impunere este: a. Titlu de creanta pentru obligatiile de plata in sarcina contribuabilului, inclusiv majorarile de intarziere si penalitatile stabilite b. Semnata numai de catre inspectorul care a efectuat verificarea c. Un document cu regim special d. Un document emis de organul fiscal inaintea oricarei plati facute decontribuabil 55. Nu se datoreaza dobanzi de intarziere a. pentru impozitele esalonate la plata, indiferent de data achitarii lor b. pentru sumele datorate cu titlu de amenzi, dobanzi si penalitati de intarziere stabilite potrivit legi c. pentru sumele reprezentand taxe de licenta, achitate in perioda de valabilitate a licentei 56. Dobanzile (majorarile de intarziere) se calculeaza a. pentru fiecare zi de intarziere,incepand cu ziua imediat urmatoare trrmenului de cadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv b. pentru fiecare luna de intarzire, incepand cu luna imediat urmatoare celei scadente c. prin inmultirea sumei neachitate la trmenul scadent cu o cota procentuala corelata cu nivelul dobanzii practicat pe piata interbancara 57. Cota dobanzilor de intarziere a. Se stabileste in functie de nivelul dobanzii bancare, fiind in permanenta corelatie cu aceasta b. Se stabileste prin hotarare a Guvernului si este corelata cu nivelul dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, o data pe an, in luna decembrie pentru anul urmator sau in cursul anului, daca aceasta se modifica cu peste 5 puncte procentuale c. Se modifica de cate ori este necesar

d. Este comunicata de guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei 58. Contribuabilii au dreptul la dobanda platita de organle fiscale in cazul a. sumelor de restituit sau de rambursat de la buget, din ziua urmatoare expirarii termenului, la cererea contribuabililor b. efectuarii unor plati in plus catre bugetul de stat c. nu au acest drept, intrucat platile efectuate in plus vor fi compensate cu alte impozite datorate bugetului de stat d. in care acesta a achitat la bugetul de stat o suma mai mare decat suma datorata 59. Organul fiscal poate solicita constituirea unei garantii a. pentru impiedicarea situatiiilor de intarziere la plata impozitelor b. pentru ridicarea masurilor asiguratorii c. numai cu acordul contribuabilului d. ori de cate ori exista situatii neclare in evidenta financiar-contabila a contribuabilului 60. Legea fiscala prevede urmatoarele tipuri de garantii a. consemnarea de mijloace banesti la o unitate a Trezoreriei Statului b. scrisoare de garantie bancara, ipoteca asupra unor bunuri imobile din tara sau gaj asupra unor bunuri mobile; c. ambele variante prezentate 61. Se dau urmatoarele afirmatii privind executarea silita a. titlul de creanta devine titlu executoriu la data la care creanta fiscala este scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de lege sau stabilit de organul competent ori in alt mod prevazut de lege; b. executarea silita incepe numai dupa ce organul fiscal a transmis debitorului instiintarea de plata prin care i se comunica acestuia suma datorata, iar dupa instiintare au trecut 15 zile de la comunicare; c. instiintarea de plata este act premergator executarii silite; d. executarea silita impune acordul organului judecatoresc pentru deschiderea procedurii.

Alegeti varianta corecta de raspuns a. a+b+d b. a+c+d c. a+b+c d. a+b 62. Valorificarea bunurilor sechestrate se poate realiza prin a. intelegerea partilor, prin vanzarea bunurilor de catre debitor b. vanzare directa, vanzare la licitatie sauvanzare in regim de consignatie a bunurilor mobile c. ambele variante prezentate anterior 63. Care din urmatoarele afirmatii este adevarata? a. Masurile asiguratorii au in vedere asigurarea bunurilor mobile si immobile la o societate de asigurari in vederea acoperirii riscurilor b. In cazul debitorului, persoana fizica, nu se pot urmari bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea studiilor si la formarea profesionala c. Executarea silita a bunurilor mobile se realizeaza prin confiscarea acestora 64. Contestatia la actul administrativ fiscal a. se depune in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal, sub sanctiunea decaderii b. este obligatorie in situatia in care organul fiscal nu este de acord cu opinia contribuabilului c. se solutioneaza de catre instantele de judecata competente 65. Introducerea contestatiei pe calea administrativa de atac a. nu suspenda executarea actului administrativ fiscal b. suspenda executarea actului administrativ fiscal c. determina in mod obligatoriu instituirea masurilor asiguratorii de catre organul fiscal competent

66. Contestatia la actul administrativ fiscal a. se solutioneaza prin decizie de organele competente constituite la nivelul directiilor generale unde contestatorii au domiciliul fiscal, in situatia in care cuantumul sumelor contestate nu depaseste 500.000 RON (5 miliarde lei vechi); b. se solutioneaza prin hotarare a instantei de judecata c. se judeca in prezenta contribuabilului si a inspectorilor care au intocmit actul administrativ fiscal d. este de preferat in sitatia in care contribuabilul nu poate achita obligatiile la bugetul de stat 67. Decizia (dispozitia) de solutionare a contestatiei are urmatoarul continut a. prezentare, motivatie, dispozitiv b. preambul, considerente, dispozitiv c. introducere, motivatii, decizie 68. Dispozitivul deciziei de solutionare a contestatiei cuprinde a. solutia pronuntata si termenul de plata b. sumele de plata in sarcina contribuabilului c. solutia pronuntata, calea de atac, termenul in care aceasta poate fi exercitata si instanta competenta d. dispozitia data de organele de inspectie fiscala 69. Codul Fiscal: a. stabileste cadrul legal pentru impozitele si taxele care constituie venituri la bugetul de stat si bugetele locale, precizeaza contribuabilii care trebuie sa plateasca aceste impozite si taxe, precum si modul de calcul si de plata al aces b. este o lege aplicabila numai persoanelor juridice romane c. este votat anual, de catre Parlament 70. Impozitele si taxele reglementate de Codul fiscal sunt: a. impozitul pe profit; b. impozitul pe venit;

c. impozitul pe veniturile microintreprinderilor; d. impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti; e. impozitul pe reprezentante; f. taxa pe valoarea adaugata; g. accizele; h. impozitele si taxele locale. Una din urmatoarele afirmatii este adevarata: a. a+b+c+f+g+h b. a+c+d+e+f+g c. a+b+c+d+e+f+g+h d. a+c+d+d+e+f+g+h 71. Contractul de leasing financiar este a. contractul in care riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte b. contractul care prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului catre utilizator la momentul expirarii contractului c. contractul in care perioada de leasing depaseste 75% din durata normala de utilizare a bunului ce face obiectul leasingului d. orice contract de leasing care indeplineste cel putin una dintre conditiile prezentate anterior 72. Contractul de leasing operational a. orice contract de leasing incheiat intre locator si locatar, care nu indeplineste conditiile contractului de leasing financiar b. contractul care prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului catre utilizator la momentul expirarii contractului c. este contractul de leasing care se incheie pe o perioada de pana la 3 ani consecutivi

73. Dividendul este: a. o distribuire in bani sau in natura, efectuata de o persoana juridica unui participant la persoana juridica, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica b. o distribuire in bani sau in natura, efectuata in legatura cu lichidarea unei persoane juridice c. o distribuire in bani sau in natura, efectuata cu ocazia reducerii capitalului social constituit 74. Una din urmatoarele afirmatii nu este adevarata a. o persoana fizica este afiliata cu alta persoana fizica, daca acestea sunt rudepana la gradul al III-lea inclusive b. o persoana fizica este afiliata cu o persoana juridica daca persoana fizica detine drepturi de vot la aceasta persoana juridica c. o persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridica daca prima persoana juridica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealalta persoana juridica ori daca controleaza persoana juridica d. o persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridica daca o persoana juridica terta detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atat la prima persoana juridica, cat si la cea de-a doua 75. Persoana fizica rezidenta este a. persoana care are domiciliul in Romania b. persoana pentru care centrul intereselor vitale este amplasat in Romania c. este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat d. orice persoana fizica ce indeplineste cel putin una dintre conditiile prezentate anterior

76. Sunt exceptate de la plata impozitului pe profit a. persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere fara personalitate juridica b. Persoanele juridice romane care comercializeaza medicamente si ustensile chirurgicale c. Institutiile de invatamant particular acreditate d. persoanele juridice romane care presteaza activitati de sanatate publica 77. Sunt cheltuieli nedeductibile a. cheltuielile cu impozitele si taxele locale b. cheltuielile de protocol care nu depasesc limita de 2% aplicata asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor si al cheltuielilor c. amenzile, confiscarile, majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane, potrivit prevederilor legale, altele decat cele comerciale d. cheltuielile cu publicitatea 78. Sunt cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil a. Penalitatile datorate catre regiile autonome b. Cheltuielile de protocol inregistrate in evidenta contabila c. cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit d. cheltuielile de reclama si publicitate 79. Plata impozitului pe profit se efectueaza a. Lunar, pana la data de 25 ale lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea b. Trimestrial, pana la data de 25 ale primei luni din trimestrul urmator c. Semestrial, pana la data de 25 ale primei luni din semestrul urmator d. Ori de cate ori organul fiscal trimite instiintare de plata catre contribuabil 80. Sunt platitori de impozit pe profit

a. persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania b. Asociatiile de proprietari constiruite ca persoane juridice c. institutiile publice, pentru veniturile extrabugetare si disponibilitatile realizate si utilizate d. persoanele autorizate rezidente ce desfasoara activitate in Romania 81. Sunt exceptate la plata impozitului pe profit a. Persoanele juridice sau fizice nerezidente care desfasoara activitati in Romania ca beneficiari ori parteneri impreuna cu o persoana juridical romana intr-o asociere sau o alta entitate ce nu da nastere unei personae juridice, pentru profitul realizat in Romania b. Persoanele juridice straine, conform conventiilor de evitare a dublei impuneri c. Trezoreria statului d. persoanele fizice romane ce desfasoara activitati autorizate 82. Cota de impozit pe profit este a. de 16%; b. de 19%; c. de 5% din veniturile realizate din activitati de natura barurilor de noapte, a cluburilor de noapte, a discotecilor si a cazinourilor, indiferent daca acestea au inregistrat sau nu profit la sfarsitul anului fisca 83. La calculul profitului impozabil, veniturile neimpozabile a. Se adauga la veniturile totale b. Se scad din veniturile totale c. Intrucat sunt neimpozabile, nu se iau in calcul 84. La calculul profitului impozabil se iau in calcul urmatoarele elemente: PI= profit impozabil; VT=venituri totale; CT=cheltuieli totale; VN=venituri neimpozabile;

CN=cheltuieli nedeductibile. Care din formulele de calcul a profitului impozabil este cea corecta? a. PI=VT-CT-VN+CN b. PI=VT+VN-CT-CN c. PI=VT-VN-CN-CT 85. Sunt cheltuieli nedeductibile a. cheltuielile de protocol b. cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat c. cheltuielile de publicitate d. cheltuielile de sponsorizare 86. Se dau urmatoarele date: Venituri totale = 25.000 lei; Cheltuieli totale = 18.000 lei; cheltuieli nedeductibile = 7.000 lei. Impozitul pe profit datorat este de: a. 750 lei; b. 0 lei; c. 2240 lei 87. Nu sunt venituri neimpozabile a. dividendele primite de la o persoana juridica romana b. veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, precum si veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile c. veniturile din vanzarea activelor necorporale 88. Sunt considerate cheltuieli deductibile a. numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare

b. orice cheltuieli efectuate de persoana juridica, achitate prin virament bancar, pe baza facturilor fiscale c. cheltuielile efectuate numai cu acordul consiliului de administratie al persoanei juridice 89. Se dau urmatoarele date: Venituri totale = 95.000 lei; Cheltuieli nedeductibile = 15.000 lei; venituri neimpozabile = 7.000 lei; cheltuieli totale = 65.000 lei. Profitul impozabil este: a. 8.000 lei; b. 22.000 lei c. 38.000 lei d. 6.080 lei 90. Una din afirmatiile de mai jos nu este adevarata: Sunt cheltuieli cu deductibilitate limitata: a. cheltuielile de protocol b. suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate c. cheltuielile cu salarizarea personalului 91. Nu sunt cheltuieli nedeductibile a. cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat b. cheltuielile cu impozitele neretinute la sursa in numele persoanelor fizice si juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din Romania c. cheltuielile cu dobanzile sau penalitatile datorate partenerilor contractuali pentru intarzierea indeplinirii obligatiilor asumate d. cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe utilizate de alte persoane 92. Sunt cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil: a. cheltuielile inregistrate in contabilitate, care nu au la baza un document justificativ prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in gestiune, dupa caz

b. cheltuielile neinregistrate in contabilitate c. cheltuielile cu protocolul d. cheltuielile sociale 93. Se dau urmatoarele date: Venituri totale = 98.000 lei; venituri neimpozabile = 2.000 lei; cheltuieli totale = 56.000 lei; cheltuieli nedeductibile = 4.000 lei. Profitul impozabil, respectiv impozitul pe profit datorat, sunt in suma de: a. 40.000 lei, respectiv 6.400 lei b. 48.000 lei, respectiv 7.680 lei c. 44.000 lei, respectiv 7.040 lei 94. Cheltuielile cu sponsorizarile a. sunt deductibile in limita a 3 la mie din cifra de afaceri si daca nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat b. nu sunt deductibile la calculul profitului impozabil c. sunt deductibile la calculul profitului impozabil numai daca sunt efectuate in baza unui contract scris (sinteze Bibl Virt,pag 88,) 95. Una din afirmatiile de mai jos este adevarata a. rezerva legala este deductibila in limita unei cote de 5% aplicata asupra profitului contabil, inainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau din patrimoniu; b. persoanele juridice sunt obligate laplata impozitului pe profit c. impozitul pe profit se plateste lunar d. rezerva legala este deductibila in limita unei cote de 5% aplicata asupra profitului contabil 96. Una din afirmatiile de mai jos este falsa. Contribuabilul poate utiliza una din metodele de amortizare acceptate de legea fiscala:

a. liniara; b. accelerata c. degresiva d. progresiva 97. Nu reprezinta active amortizabile a. cladirile b. terenurile c. mijloacele fixe realizate din productia proprie d. activele achizitionate de la societatile non-profit 98. Marcati afirmatia de mai jos care nu este adevarata. Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a. este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative b. nu isi pierde valoarea in timp datorita folosirii in procesul de productie c. are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului d. are o durata normala de utilizare mai mare de un an 99. In cazul leasingului financiar, amortizarea bunului care face obiectul contractului se face de catre: a. utilizator; b. locator; c. societatea de leasing d. antreprenor 100. Pierderea anuala, stabilita prin declaratia de impozit pe profit: a. se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani consecutivi, in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit

prevederilor legale in vigoare din anul inregistrarii acestora b. nu este recuperabila c. se recupereaza conform prevederilor legii bugetare anuale d. se recupereaza in termen de 5 ani, dupa recuperarea pierderii contabile 101. Contribuabilii au obligatia de a plati impozitul pe profit a. trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul b. lunar, pana la data limita de depunere a declaratiei fiscale c. la datele comunicate la sfarsitul perioadei de raportare de Ministerul Finantelor Publice in Monitorul Oficial d. atunci cand organul fiscal solicita depunerea declaratiei de inregistrare 102. Impozitul pe dividende a. este platit de catre beneficiarul dividendului la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care este incasat b. este retinut si virat catre bugetul de stat de catre platitorul dividendului c. este optional, putand fi reinvestit pentru achizitia de mijloace fixe d. este datorat de persoana juridica care realizeaza profit 103. Impozitul pe dividende se vireaza la bugetul de stat de catre persoana juridica a. pana la data de 31 decembrie a anului in care s-a aprobat bilantul contabil b. la data platii dividendelor catreactionari sau asociati c. la data platii dividendelor catre actionari sau asociati, iar pentru dividendele distribuite dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la data de 31 decembrie a anului in care s-a aprobat bilantul contabil 104. Pentru anul fiscal 2006, dividendele sunt supuse impozitarii, prin retinere la sursa, cu o cota de a. 16% din suma acestora, in cazul platii dividendelor catre persoane fizice b. 5% din suma acestora, in cazul platii dividendelor catre persoane juridice

c. 10% din suma acestora, pentru persoanele fizice sau juridice 105. Care din urmatoarele cheltuieli au deductibilitate limitata la calculul profitului impozabil? a. cheltuielile de reclama si publicitate b. cheltuielile sociale c. cheltuielile de marketing d. cheltuielile de transport 106. Care din urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile la calculul profitului impozabil? a. dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane, potrivit prevederilor legale; b. majorarile si penalitatile de intarziere rezultate din contractele comerciale incheiate cu persoane juridice romane c. cheltuielile pentru functionarea,intretinerea si repararea locuitelor de serviciu 107. Contractul de leasing care prevede in mod expres transferul dreptului de proprietate este a. contractul de leasing financiar b. contractul de leasing operational c. nici unul din cele doua tipuri de contracte enumerate anterior. 108. Veniturile din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere sunt a. venituri impozabile b. venituri neimpozabile c. venituri exceptionale 109. Impozitul pe profit reprezinta a. un impozit direct

b. un impozit indirect c. un venit nefiscal 110. Microintreprinderea este persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: a. are inscrisa in obiectul de activitate productia de bunuri materiale, prestarea de servicii si/sau comertul; b. are pana la 9 angajati inclusiv; c. capitalul social este detinut de persoane rezidente; d. are de la 1 pana la 9 salariati inclusiv; e. a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 euro; f. capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, altele decat statul, autoritatile locale si institutiile publice. Varianta corecta este: a. a+b+e+f b. a+c+d+e c. a+d+e+f 111. Pot opta pentru sistemul de impunere al microintreprinderilor persoanele juridice romane care: a. desfasoara activitati in domeniul bancar b. desfasoara activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii c. desfasoara activitati in domeniul cercetarii 112. Calculul si plata impozitului pe venitul microintreprinderilor se efectueaza a. trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul c. anual, prin completarea Declaratiei de venit global

b. semestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului pentru care se calculeaza impozitul d. atunci cand microintreprinderea realizeaza profit 113. Se dau urmatoarele date Venituri totale impozabile = 45.000 lei; cheltuieli totale = 15.000 lei Impozitul pe veniturile microintreprinderii este de: a. 4.800 lei; b. 1350 lei c. 900 lei 114. Sunt venituri scutite de impozitul pe venit a. veniturile din pensii b. sumele sau bunurile primite cu titlu de mostenire si donatie c. veniturile din profesiile liberale d. veniturile obtinute de persoanele cu handicap 115. Impozitul pe salariu a. este un impozit cu stopaj la sursa b. se plateste la bugetul de stat de catre persoana fizica angajata cu contract individual de munca pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare c. este o cheltuiala la bugetul de stat d. este datorat de persoana juridica ce are salariati 116. Impozitul pe salarii este a. Calculat, retinut si virat la bugetul de stat de catre platitorii de venituri b. Un impozit final c. O cheltuiala inregistrata in evidentele contabile de catre persoanele juridice care au salariati

d. calculat si virat de persoanele angajate cu contract de munca pe perioada nedeterminata 117. Care din urmatoarele afirmatii este falsa? a. Veniturile din activitati agricole, definite potrivit legii, sunt venituri care se supun impozitului pe venit; b. Se globalizeaza (anual) in vederea impozitarii: veniturile din activitati independente, veniturile din salarii, veniturile din cedarea folosintei bunurilor c. sumele primite drept despagubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamitatilor naturale, precum si pentru cazurile de invaliditate sau deces se supun impozitului pe venit 118. Platitorii impozitului pe salarii sunt a. Agentii economici angajatori b. persoanele fizice romane angajate cu contract individual de munca c. persoanele juridice romane, care au obligatia de a retine impozitul pe salarii de la angajati si de a-l vira la bugetul de stat 119. Veniturile care nu se supun impozitului pe venit sunt a. Veniturile din dividende si dobanzi b. Veniturile din activitati agricole, definite potrivit legii c. Veniturile din vanzarea bunurilor mobile 120. Nu intra in categoria contribuabililor care sunt obligati la plata impozitului pe venit a. persoanele fizice rezidente b. persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania c. asociatiile fara personalitate juridica 121. Cota de impozit pentru determinarea impozitului pe veniturile din activitati independente, salarii, cedarea folosintei bunurilor este de a. 10%

b. 16% c. 19% d. 15% 122. Nu sunt asimilate veniturilor din salarii a. indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii b. orice alte sume sau avantaje de natura salariala c. tichetele de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare d. bonusurile primite cu ocazia sarbatorilor religioase (Craciun si Paste) 123. Deducerea personala inseamna a. scaderea din venitul net lunar din salarii a unei sume, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza b. calculul facut de fiecare salariat pentru diminuarea impozitului pe salarii c. includerea in totalul cheltuielilor persoanei juridice a cheltuielilor cu salariile personalului in vederea deducerii acestora la calculul profitului impozabil d. scaderea din venitul net lunar a unei sume stabilita prin contractul de munca, la locul unde se afla functia de baza 124. Termenul de plata al impozitului pe salarii este a. data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri b. data de 25 inclusiv a lunii in care se platesc aceste venituri c. data de 25 inclusiv ale lunii urmatoare trimestrului pentru care se platesc aceste venituri d. data la care salariatul incaseaza venitul de natura salariala, dar nu mai tarziu de data de 25 ale lunii urmatoare celei pentru care se plateste venitul 125. Veniturile din investitii nu cuprind a. dividendele;

b. veniturile din utilizarea mijloacelor fixe c. castiguri din transferul titlurilor de valoare 126. Veniturile din jocuri de noroc care se supun impozitului pe venit nu cuprind a. castigurile realizate din jocurile de noroc organizate de Loteria Romana b. castigurile realizate la jocuri de tip cazino si masini electronice cu castiguri c. castigurile realizate la jocurile de bingo 127. Sunt supuse impozitarii a. veniturile realizate din transfer al dreptului de proprietate asupra constructiilor de orice fel si terenul aferent acestora, care se instraineaza in termen de pana la 3 ani inclusiv, de la data dobandirii, precum si veniturile realizate din transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor de orice fel, fara constructii, dobandite dupa 1 ianuarie 1990 c. veniturile realizate din instrainarea constructiilor de orice fel cu terenul aferent, terenurile fara constructii din intravilan si extravilan dobandite de contribuabil prin reconstituirea dreptului de proprietate b. aportul in natura la capitalul social al societatilor comerciale 128. Care din urmatoarele categorii de venituri nu se supun impozitului pe venit a. venituri din activitati independente b. venituri din salarii c. venituri din vanzarea bunurilor d. venituri din activitati agricole e. venituri din dobanzi 129. Veniturile impozabile obtinute din Romania de un nerezident, indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate, pot fi: a. dividende de la o persoana juridica romana; b. venituri din donatii sau mosteniri de la un rezident; c. dobanzi de la un rezident;

d. venituri din vanzarea bunurilor mobile detinute pe teritoriul romanesc; e. redevente de la un rezident; f. comisioane de la un rezident; g. venituri din servicii prestate in Romania. Alegeti una din urmatoarele variante de raspuns: a. a+b+c+d+e+f b. a+c+e+f+g c. c+d+e+f+g 130. Termenul de plata al impozitului pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti este a. data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri b. data de 25 inclusiv a lunii in care se platesc aceste venituri c. data de 25 inclusiv ale lunii urmatoare trimestrului pentru care se platesc aceste venituri 131. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti este a. un impozit cu stopaj la sursa b. un impozit care se suporta de catre platitorul de venituri c. un impozit indirect d. un impozit ocazional 132. Una din afirmatiile de mai jos nu este adevarata a. In cazul aplicarii prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri cota de impozit care se aplica venitului impozabil obtinut de catre acel contribuabil din Romania nu poate depasi cota de impozit, prevazuta in conventie, care se aplica asupra acelui venit, cu conditia ca nerezidentul sa prezinte platitorului de venit certificatul de rezidenta fiscala b. in situatia in care cotele de impozitare din legislatia interna sunt mai favorabile decat cele din conventiile de evitare a dublei impuneri se aplica cotele de impozitare mai favorabile, cu conditia ca nerezidentul sa prezinte platitorului de venit certificatul de rezidenta fiscala

c. conventiile de evitare a dublei impuneri sunt acorduri bilaterale semnate de Romania cu toate statele lumii, in vederea eliminarii situatiilor de impozitare succesiva a acelorasi venituri realizate din Romania de nerezidenti, pe baza de reciprocitate 133. Principiile care stau la baza taxei pe valoarea adaugata sunt a. Universalitatea, teritorialitatea, deductibilitatea b. Teritorialitatea, unicitatea, stabilitatea c. Universalitatea, unicitatea, personalitatea 134. Regimul special de scutire se aplica de a. persoana impozabila inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, dar care ulterior realizeaza o cifra de afaceri sub plafonul de scutire de 35.000 euro b. persoana impozabila inregistrata fiscal care ulterior realizeaza operatiuni sub plafonul de scutire de 35.000 euro c. persoana impozabila nou-infiintata care declara ca va realiza anual o cifra de afaceri estimata peste 35.000 euro 135. O societate livreaza bunuri cu aviz de insotire. Cand trebuie sa emita factura fiscala? a. in termen de 5 zile lucratoare de la data livrarii b. in termen de 5 zile calendaristice de la data livrarii, dar fara a depasi finele lunii calendaristicii c. cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei 136. In cazul livrarii de bunuri imobile, data la care se emite factura fiscala este a. data livrarii bunurilor imobile b. data incheierii contractului de vanzarecumparare c. data la care toate formalitatile impuse de lege sunt indeplinte pentru a se face transferul dreptului de proprietate de la vanzator la cumparator 137. Se cuprind in sfera de aplicare a TVA operatiunile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a. sa constituie o livrare de bunuri

b. sa constituie o livrare de bunuri sau o prestare de serviciu c. sa constituie o livrare de bunuri, o prestare de serviciu efectuata cu plata sau o operatiune asimilata acestora d. sa constituie o prestare de serviciu sau o operatiune asimilata acesteia 138. Pentru livrarile de bunuri cu plata in rate, exigibilitatea TVA intervine a. la data primei rate b. la data ultimei rate c. la data prevazuta pentru plata ratelor d. nici una din variantele de mai sus, pentru ca in aceasta situatie TVA nu este exigibila 139. In caz de incetare a activitatii, agentii economici solicita organului fiscal scoaterea din evidenta ca platitori de TVA in a. 5 zile b. 10 zile c. 15 zile d. 25 zile 140. Care din urmatoarele operatiuni nu sunt scutite de la plata TVA a. livrarile de organe, de sange si lapte uman b. livrarea de carne si preparate din carne c. activitatile persoanelor impozabile cu venituri din operatiuni taxabile declarate sau realizate anual de pana la plafonul stabilit de lege d. spitalizarea si serviciile care au stransa legatura cu practicarea sportului 141. Nu se considera a fi prestare de servicii: a. mandatarea b. munca fizica sau intelectuala c. livrarea energiei electrice

142. Operatiunile impozabile cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se clasifica dupa regimul de impozitare a. operatiuni taxabile, operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata, operatiuni de import scutite de taxa pe valoarea adaugata b. operatiuni taxabile, operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata fara drept de deducere, operatiuni de import scutite de taxa pe valoarea adaugata c. operatiuni taxabile, operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata fara drept de deducere, operatiuni de import scutite de taxa pe valoarea adaugata, operatiuni de export scutite de taxa pe valoarea adaugata 143. Taxa pe valoarea adaugata este a. un impozit b. o taxa c. un venit la bugetul MinisteruluiFinantelor Publice 144. Baza de impozitare pentru calculul TVA in vama este a. Valoarea in vama, determinata potrivit legii b. Valoarea in vama, determinata potrivit legii, la care se adauga taxele vamale c. Valoarea in vama, determinata potrivit legii, la care se adauga taxele vamale, comisionul vamal si accizele d. Intrucat Romania este parte a Comunitatii Europene, nu se mai datoreaza TVA in vama 145. Dreptul de deducere a TVA se exercita a. prin solicitarea la organul fiscal a TVA achitata furnizorilor b. lunar, prin scaderea taxei deductibile din suma reprezentand taxa pe valoarea adaugata facturata pentru bunurile livrate si serviciile prestate c. pentru fiecare operatiune realizata in cursul unei luni 146. Care din urmatoarele principii nu este caracteristic TVA a. Deductibilitatea impozitului b. Unicitatea impozitului

c. Individualitatea impozitului 147. Nu sunt cuprinse in baza de impozitare a TVA a. Cheltuielile de ambalare, transport si asigurare, decontate cumparatorului sau clientului b. Rabaturile, remizele, sconturile si alte reduceri de pret acordate de furnizori direct clientilor in vederea stimularii vanzarilor, in conditiile prevazute in contractele incheiate c. Contrapartida obtinuta sau care urmeaza sa fie obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului, exclusiv taxa pe valoarea adaugata 148. In trimestrul IV 2006 un contribuabil declara la organul fiscal urmatoarele: - Taxa pe valoarea adaugata deductibila 43.000 lei; - Taxa pe valoarea adaugata colectata 32.000 lei. Contribuabilul inregistreaza: a. TVA de plata in suma de 11.000 lei b. sold negativ al taxei pe valoarea adaugata in suma de 11.000 lei c. TVA de achitat pana la 25.01.2007 in suma de 11.000 lei 149. Dreptul de deducere: a. Este un drept al furnizorului produselor sau seviciilor; b. Este un drept specific cumparatorilor de produse si servicii; c. Ia nastere in momentul in care TVA deductibila devine exigibila 150. Sunt scutite de plata TVA a. Exportul de bunuri b. Importul de bunuri c. Vanzarea de bunuri si servicii catre persoanele cu handicap 151. Cota standard a taxei pe valoarea adaugata este de a. 19% b. 16%

c. 22% d. 18% 152. Taxa pe valoarea adaugata pentru intreprinderile mici si mijlocii se achita a. lunar, pana la data de 25 ale lunii in care se face raportarea b. trimestrial, pana la data de 25 ale lunii urmatoare trimestrului pentru care se face raportarea c. lunar, pana la data de 25 ale lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea 153. Este considerata persoana impozabila sub aspectul impozitarii TVA a. orice persoana care desfasoara activitati economice, de o maniera independenta si indiferent de loc, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati b. orice persoana care platesc impozite si taxe catre bugetul de stat c. numai persoanele care se inregistreaza ca platitor de TVA 154. Operatiunile impozabile TVA sunt a. Livrarea de bunuri b. Prestarea de servicii c. Ambele variante prezentate 155. Se considera a fi prestare de servicii a. orice operatiune care nu constituie livrare de bunuri b. livrarea energiei electrice c. livrarea de produse farmaceutice 156. Una din afirmatiile de mai jos nu este adevarata. Se considera a fi locul livrarii de bunuri a. locul unde se gasesc bunurile in momentul cand incepe expedierea sau transportul, in cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor, de beneficiar sau de un tert

b. locul unde se efectueaza instalarea sau montajul, in cazul bunurilor care fac obiectul unei instalari sau montaj, indiferent daca punerea in functiune este efectuata de catre furnizor sau de alta persoana in contul sau c. locul unde are sediul social cel ce dobandeste bunurile ce fac obiectul tranzactiei 157. Locul prestarii de servicii este, de regula a. locul unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii economice sau un sediu permanent de la care serviciile sunt efectuate sau, in lipsa acestora, domiciliul sau resedinta sa obisnuita; b. locul unde beneficiarul are sediul social c. stabilit de comun acord de catre prestator si beneficiar 158. Faptul generator al TVA: a. este determinat de acordul de vointa al partilor b. reprezinta faptul prin care sunt realizate conditiile legale, necesare pentru exigibilitatea taxei c. este legea fiscala, prin care se stabileste obligativitatea calcularii si platii la termenele legale a TVA 159. Un contribuabil realizeaza intr-o luna calendaristica: Venituri din vanzarea marfurilor = 20.000 lei; Achizitii de bunuri destinate realizarii de operatiuni impozabile = 10.000 lei. Contribuabilul trebuie sa: a. declare si sa achite la bugetul de stat TVA in suma de 3.800 lei b. declare si sa achite la bugetul de stat TVA in suma de 1.900 lei c. achite le bugetul de stat pana la data de 25 ale lunii urmatoare TVA in suma de 3.800 lei 160. Precizati care din urmatoarele afirmatii nu este adevarata: Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata a. este anticipata faptului generator si intervine la data la care este emisa o factura fiscala, inaintea livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii

b. este ulterioara faptului generator si consta in obligatia platii taxei la bugetul de stat c. reprezinta dreptul organului fiscal de a cere la un moment dat, in baza legii, plata taxei de la persoanele impozabile, chiar daca plata acesteia este stabilita prin lege la o alta data 161. Baza de impozitare a TVA pentru operatiuni in interiorul tarii este constituita din a. tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului, beneficiarului sau a unui tert, inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni, pentru livrari de bunuri si prestari de servicii b. preturile din oferta de vanzare a bunurilor c. preturile de revanzare a bunurilor achizitionate 162. Pentru exercitarea dreptului de deducere a TVA, trebuie ca a. bunurile respective fie folosite pentru operatiuni cu drept de deducere si totodata, ca persoana impozabila sa detina o factura fiscala sau un alt document legal aprobat care sa justifice suma taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor achizitionat b. persoana impozabila sa nu inregistreze obligatii restante la bugetul de stat c. bunurile respective sa fie necesare pentru obtinerea de venituri impozabile sau pentru nevoile firmei 163. Antrepozitul fiscal este a. locul in care produsele accizabile sunt impozitate de catre autoritatea vamala b. locul aflat sub controlul autoritatii fiscale competente, unde produsele accizabile sunt produse, transformate, detinute, primite sau expediate in regim suspensiv, de catre antrepozitarul autorizat, in exercitiul activitatii, in anumite conditii prevazute de lege c. locul in care sunt depozitate produsele accizabile si de unde sunt livrate catre consumatorul final 164. Acciza este exigibila a. in momentul eliberarii pentru consum sau cand se constata pierderi sau lipsuri de produse accizabile b. la data de 25 ale lunii urmatoare celei in care a fost vandut produsul accizabil

c. la data productiei produsului accizabil 165. Care din urmatoarele afirmatii este adevarata? a. Accizele se platesc trimestrial la bugetul de stat b. Accizele preced taxa pe valoarea adaugata si se calculeaza o singura data c. Accizele se calculeaza pentru fiecare faza a circuitului economic 166. Accizele sunt: a. Impozite directe; b. Taxe speciale de consumatie c. Impozite pe produsele comercializate de agentii economici antrepozitari 167. Sunt platitori de accize a. Agentii economici care exporta produse supuse accizarii b. Consumatorii finali c. Antrepozitarii autorizati d. Persoanele autorizate 168. Sunt scutite de la plata accizelor a. produsele energetice b. produsele din alcool c. benzina de aviatie si petrolul turboreactor, utilizate drept carburant in aviatie, altele decat aviatia turistica in scop privat 169. Accizele armonizate sunt: a. Vinuri, bauturi fermentate altele decatvinuri, alcool etilic, produse intermediare b. Produse din tutun, uleiuri minerale c. Ambele variante prezentate anterior 170. Eliberarea pentru consum reprezinta a. orice iesire a produselor accizabile din regimul suspensiv sau orice productie de produse accizabile in afara regimului suspensiv

b. orice export de produse accizabile c. miscarea produselor accizabile din antrepozitul fiscal catre un alt antrepozit fiscal in Romania, autorizat pentru respectivele produse accizabile 171. Care din urmatoarele afirmatii, referitoare la momentul datorarii accizelor, este falsa? a. data efectuarii livrarii pentru produsele din productia interna b. data vinzarii pentru agentii economici achizitori c. data inregistrarii declaratiei vamale de import pentru importatori d. data intocmirii documentului de trecere in consum pentru produsele petroliere finite obtinute si folosite pentru consumul propriu, altul decit cel utilizat in scopuri tehnologice 172. Sunt cuprinse in sfera de aplicare a accizelor urmatoarele produse: a. Sunt cuprinse in sfera de aplicare a accizelor urmatoarele produse b. produse din lapte si preparate din lapte d. produse din lemn c. produse cosmetice 173. Termenul de plata al accizelor este a. lunar, pana la data de 05 a lunii urmatoare b. lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare c. lunar, pana la data de 20 a luniiurmatoare d. lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare 174. Sunt scutite la plata impozitului pe cladiri a. persoanele juridice b. cladirile mai vechi de 100 de ani c. cladirile institutiilor de invatamant, autorizate provizoriu sau acreditate d. cladirile folosite de asociatiile de nevazatori 175. Impozitul pe mijloacele de transport este

a. un venit la bugetul de stat b. un venit la bugetul local c. un impozit indirect d. o taxa speciala 176. Nu se datoreaza impozit pe teren pentru a. Terenurile cu constructii, pentru suprafata construita a acestora b. Terenurile acoperite de paduri c. Terenurile cu ape 177. Care din urmatoarele impozite nu fac parte din categoria impozitelor si taxelor locale a. Impozitul pe cladiri si impozitul pe teren b. Impozitele indirecte c. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 178. Functiile principale ale finantelor publice sunt: a. functia de colectare, functia de stabilizare si functia bugetara b. functia de alocare, functia de stabilizare si functia de redistribuire c. functia bugetara, functia economica, functia de creditare 179. In cazul creditului pentru investitii, creditele se clasifica in raport de durata relatiilor de credit in: a. termen scurt cu durate de la 1 la 90 de zile, termen mediu cu durate intre 90 si 365 zile si termen lung de peste 1 an b. termen scurt cu durate de pana la 1 an, termen mediu cu durate intre 1 si 3 ani si termen lung de peste 5 ani c. termen scurt cu durate de la 1 la 30 de zile, termen mediu cu durate intre 30 si 365 zile si termen lung de peste 1 an d. termen scurt cu durate de pana la 6 luni, termen mediu cu durate intre 6

luni si 3 ani si termen lung de peste 5 ani 180. Politica financiara cuprinde: a. politica monetara, politica economica, politica fiscala b. politica valutara, politica vamala, politica comunitara si politica fiscala c. politica vamala, politica fiscala, politica monetara, politica comerciala d. politica fiscala, politica vamala, politica cheltuielilor publice, politica monetara, politica monetara 181. Sistemul financiar cuprinde: a. bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale b. asigurarile sociale de stat, asigurarile de bunuri, de persoane si raspundere civila c. finantele corporatiste, piata capitalurilor, creditul d. toate componentele enumerate 182. Sub raport economic, bugetul de stat: a. reprezinta o lege care prevede si autorizeaza veniturile si cheltuielile statului pe durata unui an b. exprima in forma baneasca relatiile economice care apar in legatura cu formarea si repartitia, cu nivelul si evolutia produsului intern brut, dar si cu indeplinirea functiilor statului c. este o lista de venituri si cheltuieli ale statului, referitoare la un anumit interval de timp, de regula un an 183. Bugetul general consolidat include, potrivit Legii finantelor publice (nr.500/2002): a. bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat b. bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului c. bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele altor institutii cu caracter autonom d. bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetele altor institutii cu caracter autonom

184. Bugetul general consolidat indeplineste urmatoarele roluri: a. rol financiar, rol fiscal, rol de reglare, rol de redistribuire b. rol alocativ, rol economic, rol redistributiv, rol de reglare, rol financiar c. rol economic, rol de creditare, rol de redistribuire 185. Principiile bugetare sunt: a. specializarea bugetara, anualitatea bugetului, universalitatea bugetului, nefectarea veniturilor b. unitatea monetara c. publicitatea bugetului d. toate principiile enuntate

186. Etapele procesului bugetar sunt: a. elaborarea, aprobarea, publicitatea si executia b. elaborarea, aprobarea, executia si controlul c. promovarea, aprobarea, promulgarea, executia si controlul d. proiectarea, promulgarea, executia si controlul 187. Criteriile dupa care pot fi structurate veniturile publice sunt: a. continutul economic al veniturilor, ritmicitatea incasarii, provenienta, tipurile de impozite b. continutul economic al veniturilor, ritmicitatea incasarii, provenienta, nivelul de referinta c. tipurile de impozite, provenienta, ritmicitatea, nivelul de referinta d. continutul economic al veniturilor, ritmicitatea incasarilor, destinatia, nivelul de referinta 188. Structura veniturilor bugetare totale include: a. Venituri curente (venituri fiscale si nefiscale), venituri din capital, credite b. Impozite directe, impozite indirecte, venituri nefiscale

c. Venituri curente (venituri fiscale si nefiscale), venituri din capital, incasari din rambursarea imprumuturilor acordate d. impozit pe profit, impozit pe salarii, contributii, TVA, accize, taxe vamale 189. Impozitele directe sunt: a. impozit pe profit, impozit pe salarii si venituri, alte impozite directe, contributii b. impozit pe profit, impozit pe salarii si venituri, taxe vamale, contributii c. impozit pe profit, impozit pe salarii si venituri, alte impozite directe, accize 190. Impozitele indirecte sunt: a. TVA, contributii sociale, taxe vamale, alte impozite indirecte b. TVA, accize, taxe vamale, alte impozite indirecte c. TVA, accize, contributii sociale, alte impozite indirecte 191. Dupa obiectul impunerii, veniturile fiscale se impart: a. impozite pe venit, impozite pe avere, impozite pe consum; b. impozite directe si indirecte c. impozite financiare, impozite de ordine 192. Caracteristicile impunerii fiscale sunt: a. obligatorie, are titlu definitiv si nerambursabil si este in corelatie cu obligatiile asumate de organul fiscal b. obligatorie, are titlu definitiv si nerambursabil si fara contraprestatie c. personala, are titlu definitiv si fara contraprestatie d. obligatorie, are titlu definitiv si nerambursabil si presupune prestarea unui anumit serviciu de catre incasator 193. Elementele impozitului sunt: a. Subiectul impozitului, obiectul impozitului, cota de impunere b. sursa impozitului, suportatorul impozitului c. toate elemntele enumerate

d. asieta, termenul de plata 194. Impozitarea veniturilor poate fi realizata: a. in cote fixe si cote proportionale b. in cote fixe si cote variabile c. in cote fixe si cote procentuale 195. Stabilitatea impunerii: a. este principiul potrivit caruia randamentul fiscal nu trebuie sa fie influentat de fazele ciclului economic b. impunerea trebuie sa fie realizata in aceeasi cota pentru toti c. este principiul potrivit caruia trebuie pastrat aceeasi suma a veniturilor colectate la bugetul de stat 196. Criteriile dupa care pot fi clasificate cheltuielile publice sunt: a. dupa institutia care le efectueaza, dupa destinatie, dupa sursa formala de finantare b. dupa natura si tipul cheltuielii c. cheltuieli publice efectuate de administratiile publice centrale de stat, cheltuieli publice efectuate de administratiile publice locale, cheltuieli publice efectuate de organisme/ administratii internationale/ supranationale 197. Dupa criteriul sursei formale de finantare, cheltuielile publice pot fi clasificate in: a. cheltuieli finantate din bugetul de stat, din bugetul asigurarilor sociale de stat, din bugetele locale/intermediare sau din bugetele institutiilor publice autonome b. cheltuieli bugetare, cheltuieli finantate din fonduri cu destinatie speciala, cheltuieli extrabugetare, cheltuieli efectuate din bugetul Trezoreriei publice c. cheltuieli consolidate si cheltuieli neconsolidate 198. Clasificatia functionala a ONU imparte cheltuielile publice in: a. servicii publice generale, aparare, educatie, sanatate, securitate sociala si bunastare, actiuni economice, locuinte si servicii comunale, recreatie, cultura, religie, alte cheltuieli;

b. servicii publice generale, cheltuieli de infrastructura, transport, sanatate, securitate sociala si bunastare, actiuni economice, locuinte si servicii comunale, recreatie, cultura, religie, alte cheltuieli; c. servicii publice generale, cheltuieli de infrastrucutura, transport, sanatate, securitate sociala si bunastare, actiuni economice, municipale, recreatie, cultura, religie, alte cheltuieli; d. servicii publice generale, cheltuieli de inzestrare, dezvoltare durabila, invatamant, sanatate, securitate sociala si bunastare, actiuni economice, locuinte si servicii comunale, turism, cultura, religie, alte cheltuieli; 199. Principalele categorii de cheltuieli publice includ cheltuieli privind: a. actiuni de securitate, actiuni socialculturale, asigurari sociale, asigurari sociale de sanatate b. actiuni educative, actiuni economice si servicii publice c. actiuni social-culturale, asigurarile sociale, asigurarile sociale pentru sanatate, actiuni economice si servicii publice (generale, aparare, siguranta nationala, ordine publica) 200. Subventiile se clasifica: a. subventii de exploatare, subventii pentru export, subventii pentru dobanzi b. subventii de export, subventii pentru import, subventii pentru acoperirea pierderilor companiilor de stat c. subventii pentru investitii, subventii pentru consum, subventii pentru export ADEVARAT/FALS 1. Stabiliti valoarea de adevar a afirmatiei: FSistemul fiscal in Romania a fost constituit si organizat pe 2 componente. 2. Stabiliti valoarea de adevar a afirmatiei: FFunctiile impunerii se caracterizeaza prin: universalitate, unitate, echitate. A3. Sistemul fiscal are ca principala functie pe aceea de instrument de mobilizare a resurselor la dispozitia statului. A4. Functia de finantare a cheltuielilor publice nu este caracteristica sistemului fiscal.

A5. Functia de finantare a cheltuielilor publice este caracteristica impozitului. F6. Inregistrarea fiscala nu este o activitate caracteristica administrarii impozitelor, taxelor si contributiilor datorate bugetului general consolidat. A7. Raportul de drept procedural fiscal cuprinde drepturile si obligatiile ce revin partilor pentru indeplinirea modalitatilor prevazute de lege pentru stabilirea, exercitarea si stingerea drepturilor si obligatiilor partilor din raportul de drept material fiscal. A8. Creantele fiscale nu se sting doar prin incasare sau executare silita. A9. Organele fiscale au competenta generala pentru emiterea normelor de aplicare a prevederilor legale in materie fiscala. F10. Competenta pentru administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat revine acelui organ fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al reprezentantului legal al contribuabilului. F11. Daca organul fiscal are informatii privind incorectitudinea contribuabilului trebuie sa procedeze la estimarea bazei de impunere. F12. Termenul de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale incepe sa curga de la data depunerii declaratiei fiscale. F13. Inspectia fiscala de ansamblu reprezinta activitatea de verificare a tuturor operatiunilor derulate de un contribuabil pentru o perioada de timp determinata A14. Inspectia fiscala de ansamblu reprezinta activitatea de verificare a tuturor categoriilor de impozite ale unui contribuabil pentru o perioada de timp determinata F15. Inspectia fiscala partiala reprezinta activitatea de verificare a uneia sau a mai multor operatiuni derulate de un contribuabil pentru o perioada de timp determinata. A16. Stabiliti valoarea de adevar a afirmatiei: Nu se datoreaza majorari de intarziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi, dobanzi si penalitati de intarziere. F17. Dobanzile de intarziere se datoreaza pentru fiecare luna de intarziere.

F18. Nivelul dobanzii de intarziere datorata pentru neplata in termen a obligatiilor fiscale se stabileste prin de Banca Nationala a Romaniei, o data pe an, in luna decembrie, pentru anul urmator. F19. Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii primesc dobanda, care se calculeaza de organul fiscal si se vireaza in contul bancar al contribuabilui. F20. Organul fiscal nu poate acorda inlesniri la plata obligatiilor fiscale restante, daca a inceput executarea silita. A21.Baza de impozitare reprezinta contravaloarea unei livrari de bunuri sau prestari de servicii impozabile, a unui import impozabil sau a unei achizitii intracomunitare impozabile. A22. Codul de inregistrare in scopuri de TVA reprezinta codul atribuit de catre autoritatile competente din Romania persoanelor care au obligatia sa se inregistreze sau un cod de inregistrare similar, atribuit de autoritatile competente dintr-un alt stat membru. F23. Livrare intracomunitara reprezinta o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate de catre furnizor sau de persoana catre care se efectueaza livrarea ori de alta persoana in contul acestora. F24. Taxa pe valoarea adaugata colectata reprezinta taxa aferenta bunurilor sau serviciilor. A25. Faptul generator reprezinta faptul prin care sunt realizate conditiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata. A26.Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata reprezinta data la care autoritatea fiscala devine indreptatita, in baza legii, sa solicite plata de catre persoanele obligate la plata taxei, chiar daca plata acestei taxe poate fi amanata. F27.Exigibilitatea taxei reprezinta data pana la care autoritatea fiscala este indreptatita, in baza legii, sa solicite plata de catre persoanele obligate la plata taxei, chiar daca plata acestei taxe poate fi amanata. F28 Baza de impozitare cuprinde si sconturile si alte reduceri de pret, acordate de furnizori direct clientilor la data exigibilitatii taxei. F29.Baza de impozitare a TVA cuprinde si dobanzile, percepute dupa data livrarii sau prestarii, pentru plati cu intarziere.

F30. Cota redusa de taxa pe valoarea adaugata este de 9,5%.

DA SAU NU
NU1. Sistemul fiscal nu indeplineste mai mult de trei functii. NU 2. Functia stimulativa nu este caracteristica sistemului fiscal. DA3. Functia stimulativa nu este caracteristica impozitului. DA4. Functia de instrument de mobilizare a resurselor la dispozitia statului nu este caracteristica impozitului. NU 5. Functia de corectare a dezechilibrelor nu este caracteristica impozitului. DA6. Contribuabilul este orice persoana fizica ori juridica sau orice alta entitate fara personalitate juridica ce datoreaza impozite, taxe, contributii si alte sume bugetului general consolidat, in conditiile legii. NU 7. Este adevarat ca actul administrativ fiscal este actul transmis organului fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale? DA8. Expertiza este mijloc de proba pentru determinarea starii de fapt fiscale? DA9. Informatiile primite din partea altor contribuabili pot reprezenta mijloace de proba in determinarea starii de fapt fiscale? NU 10. Este adevarat ca organul fiscal nu are obligatia de a motiva decizia de impunere pe baza de probe sau constatari proprii? NU11. Este fals ca contribuabilul nu poate sa emita pretentii cu privire la procedura de selectare folosita de organul fiscal pentru efectuarea inspectiei fiscale? DA12. Este neadevarat ca contribuabilul nu poate solicita amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale? DA13. Este adevarat ca persoana supusa inspectiei fiscale nu este obligat sa colaboreze in procedura de impozitare daca constatarile pot fi folosite si in scopul cercetarii penale? NU 14. Inspectia fiscala se desfasoara numai in spatiile de lucru ale contribuabilului?

DA15. Stingerea creantelor fiscale prin compensare se face de organul fiscal competent la cererea debitorului? NU 16. Este adevarat ca gajul asupra unor bunuri mobile nu poate constitui garantie pentru ridicarea masurilor asiguratorii ? DA17. Termenul de prescriptie se suspenda pe perioada valabilitatii inlesnirii acordate potrivit legii? NU 18. Este adevarat ca termenul de prescriptie nu se intrerupe pe data intocmirii actului de constatare a insolvabilitatii contribuabilului? DA 19. Contestatia impotriva unui act administrativ fiscal se poate depune in termen 15 zile de le data comunicarii actului respectiv? DA20. Pot fi contestate si deciziile de impunere prin care nu sunt stabilite impozite, taxe, contributii sau alte sume datorate bugetului general consolidat? DA21. Se poate depune contestatie impotriva refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal? NU 22. Contestatia este supusa taxelor de timbru? NU 23. Prin retragerea contestatiei se pierde dreptul de a se inainta o noua contestatie in in termen de 20 zile de la data comunicarii actului administrativ atacat? NU 24. Este adevarat ca impozitele si taxele locale nu sunt reglementate de Codul Fiscal? DA 25. Este nerezident persoana fizica romana ce locuieste intr-o alta tara membra a Uniunii Europene mai mult de 183 zile dintr-un an calendaristic? DA26. Suma ce trebuie platita in bani sau in natura pentru folosirea ori dreptul de folosinta al dreptului de autor asupra unei lucrari literare poate fi considerata redeventa? DA27. Persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridical sunt contribuabili obligati la plata impozitului pe profit? NU 28. Este adevarat ca trezoreria statului nu este scutita de la plata impozitului pe profit?

NU 29. Este adevarat ca persoanele juridice care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte sau cluburilor de noapte pot plati un impozit mai mic decat cel determinat prin aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil? NU 30. Formula de calcul a profitului impozabil este PI = VT - CT - VN - CN? NU31. Formula de calcul a profitului impozabil este PI = VT - CT + VN - CN? DA32. Formula de calcul a profitului impozabil este PI = VT - CT - VN + CN ? NU 33. Cheltuielile de protocol sunt nedeductibile la calculul profitului impozabil? DA34. Cheltuielile sociale sunt deductibile in limita unei cote de pana la 2% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului? NU 35. Cheltuielile sociale sunt deductibile in limita unei cote de pana la 2% aplicata asupra valorii profitului brut? NU 36. Perisabilitatile sunt cheltuieli deductibile integral la calculul profitului impozabil? DA37. Cheltuielile cu perisabilitatile sunt nedeductibile la calculul profitului impozabil pentru ceea ce depaseste limitele stabilite de lege? DA38. Cheltuielile de reclama sunt deductibile la calculul profitului impozabil? DA39. Cheltuielile de sponsorizare pot fi scazute din impozitul pe profit datorat, in anumite conditii? DA40. In cazul constructiilor poate fi aplicata metoda de amortizare liniara? NU 41. Este adevarat ca pierderea fiscala nu se poate recupera din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani consecutivi? NU 42. Impozitul pe profit se achita lunar, pana la data de 25 inclusiv ale lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza impozitul? NU 43. Poate fi microintreprindere persoana juridica romana care are 11 salariati? NU 44. Poate fi microintreprindere persoana juridica fara salariati?

NU 45. Este adevarat ca poate fi microintreprindere contribuabilul care desfasoara activitati in domeniul pariurilor sportive? DA46. Veniturile din pensii intra in sfera de cuprindere a impozitului pe venit? DA47. Veniturile din activitati independente cuprind veniturile comerciale? NU48. Veniturile sub forma de dividende obtinute de persoanele fizice romane care nu au alte surse de venit sunt neimpozabile? DA 49. Veniturile din activitati agricole se supun globalizarii? DA50. Achizitia intracomunitara inseamna obtinerea dreptului de a dispune ca si un proprietar de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor?