Sunteți pe pagina 1din 6

Cmpurile electromagnetice i efectele acestora asupra st rii de s n tate

Preocuparea constant pentru mbun t irea calit ii vie ii i pentru utilizarea unor tehnologii industriale performante a determinat, la sfr itul secolului XX, explozia num rului de surse de radia ii electromagnetice neionizante din banda microunde i radiofrecven (cosmice i industriale) concomitent cu cre terea interesului popula iei i al speciali tilor pentru evaluarea riscurilor pentru s n tate. n acest context este lesne de n eles preocuparea att a cercet torilor, ct i a popula iei cu privire la identificarea i evaluarea riscurilor pentru s n tate. Ce sunt radia iile electromagnetice neionizante din banda microunde i radiofrecven ? Acestea sunt radia ii cu frecven a cuprins ntre 3 kHz i 300 GHz (lungimea de und ntre 100 km i respectiv 1mm) a c ror energie nu determin ionizarea materiei (chiar pentru radia iile de 300 GHz energia este de 3 ori mai mic dect cea necesar pentru ionizarea materiei). Un cmp electromagnetic (radia ie sau und electromagnetic ) este format dintr-un cmp electric (E) i un cmp magnetic (H) perpendiculare ntre ele i perpendiculare pe direc ia de propagare care oscileaz sinusoidal ntre valorile pozitive i cele negative cu o frecven f. Distan a dintre dou valori maxime pozitive (sau negative) se nume te lungime de und ( ), m rime invers propor ional cu frecven a f. Cmpul poate fi mp r it n dou componente principale componenta reactiv i cea radiativ . Componenta reactiv se refer la energia nmagazinat n regiunea din apropierea sursei i este responsabil de efectele asupra omului. Aceast regiune se g se te n jurul sursei, pn la o distan de aprox. 1/6m~2m i se mai nume te i regiunea cmpului apropiat. M sur torile n cmp apropiat sunt dificile, deoarece chiar introducerea sondei pentru m surare poate modifica substan ial cmpul. Componenta radiativ se g se te la distan e mai mari de o lungime de und , aceast regiune numindu-se i regiunea cmpului ndep rtat, n care unda electromagnetic poate fi descris ca o und plan , raportul dintre intensitatea cmpului electric i cea a cmpului magnetic fiind constant. Aceast caracteristic este important , deoarece face suficient m surarea unei singure componente a cmpului, cea electric sau cea magnetic . ntre cele dou regiuni mai exist o zon de tranzi ie, n care predomin componenta radiativ . Deoarece lungimea de und este invers propor ional cu frecven a, aceste regiuni variaz considerabil, de la 1mm la 100 km n banda de radiofrecven (RF). De exemplu, pentru frecven e mai mari de 300 MHz (<1m) expunerea popula iei are loc n regiunea cmpului ndep rtat, exceptnd situa ia n care persoana se apropie la o distan mai mic de un metru (1 m) de surs . Cmpurile electromagnetice pot fi modulate n amplitudine sau frecven . n cazul n care informa ia (de exemplu vorbirea) se transmite prin radio, ea trebuie mai nti convertit n semnal electric. Acest semnal care are o frecven mult mai mic dect cea de radiofrecven este mixat cu semnalul RF, iar procesul de mixare se nume te modulare.

Alt mod de transmitere a semnalelor RF este cel prin pulsuri, de exemplu n aplica iile radar. Pulsurile radar dureaz un timp foarte scurt comparativ cu intervalul dintre pulsuri, astfel c puterea medie emis este mult mai mic dect puterea de vrf. Puterea cmpului electric sau magnetic este exprimat sub forma valorii de vrf (pozitive sau negative) sau sub form rms (r d cina p trat din media p tratelor puterilor). Densitatea de putere (se m soar n watti/ m2 ) este produsul dintre intensitatea cmpului electric i a cmpului magnetic (puterea undei) raportat la suprafa a prin care se propag und . Pentru evaluarea expunerii la frecven e mai mici de 100 kHz se recomand utilizarea intensit ii cmpului electric din esuturi deoarece aceast m rime fizic se coreleaz cu efectele biologice i este la rndul ei corelat cu densitatea de curent. Pentru frecven e mai mari se utilizeaz rata de absorb ie specific a energiei SAR (Specific Absorbtion Rate) care se coreleaz cu p tratul intensit ii cmpului electric din esut. SAR este rata cu care energia undei este absorbit ntr-un esut de mas m i se m soar n watti /kg (W/kg). Aceast m rime fizic variaz punctual n corp, deoarece cmpul electric se modific odat cu pozi ia corpului, iar conductivitatea esuturilor este diferit . Pentru evaluarea expunerii la radia iile electromagnetice (EMF) neionizante din banda microunde i radiofrecven , literatura de specialitate recomand dou tipuri de abord ri: 1. m surarea puterii sau a altor caracteristici ale cmpurilor electromagnetice (intensitatea cmpului electric sau magnetic) n condi ii standardizate de laborator sau n condi ii variabile de teren; 2. deoarece caracteristicile cmpurilor electromagnetice depind sensibil de prezen a omului n aproprierea surselor de radia ii se recomand evaluarea expunerii prin dozimetrie computa ional sau prin dozimetrie bazat pe fantome. Ultimul tip de dozimetrie se bazeaz pe caracteristicile cmpului m surat i pe un model anatomic (fantomele reprezint structuri ale corpului, de cele mai multe ori configura ii ale capului uman construite din materiale cu rezisten electric asem n toare cu cea a esuturilor biologice). Avantajul principal al acestui tip de dozimetrie l reprezint posibilitatea m sur rii puterii cmpului electric i magnetic din interiorul corpului ntr-o situa ie dat , dezavantajul major fiind reprezentat de dificult ile de calculare ale puterii cmpului electromagnetic n timpul numeroaselor mi c ri ale corpului uman. Surse de microunde i radiofrecven - Echipamentele de telecomunica ii (antenele) folosite n domeniul comunica iilor genereaz cmpuri care acoper ntreg spectrul electromagnetic. La frecven e joase, structurile sunt masive, cu piloni suport cu n l imi de 200 250 m. n zona pilonilor, cmpul poate s fie de sute de vol i/m, cmpul magnetic n apropierea antenelor de 2 15 amperi / m, iar lng piloni de 0,2 amperi /m. - Echipamente cu folosire manual (hand set) n aceast categorie intr telefoanele mobile, telefoanele f r fir, echipamente pentru comunica ii de urgen (TETRA) i echipamentele profesionale walkie-talkies. Dispozitive noi care pot fi incluse n aceast categorie sunt laptop-urile i palmtop-urile cu anten , care poate fi integrat n aparat sau este vizibil la suprafa a acestuia. Puterea de emisie a acestor echipamente este de la c iva miliwatti, pentru telefoanele wireless, la c iva watti, pentru walkie-talkies, iar banda de frecven se ntinde de la 30 MHz la 5 GHz. Frecven ele la care opereaz telefonia mobil n Romnia sunt 450, 900 i 1800 MHz.

Noile telefoane mobile (sau telefoanele f r fir) sunt proiectate s func ioneze la puteri mult mai mici dect echipamentele industriale, dar riscul pentru s n tate ar putea s apar datorit distan ei foarte mici fa de corp, ex : 2 cm (n aceast situa ie puterea cmpului din interiorul corpului nu poate fi prezis doar pe baza m sur rii puterii cmpului electromagnetic din exteriorul corpului). La distan e mai mici de 1 cm de anten intensitatea cmpului electric localizat poate fi de sute de vol i/m, dar aceste valori g site n absen a corpului uman i att de aproape de anten nu sunt folosite ca m sur a expunerii. n aceste condi ii trebuie luat n considerare interac ia mutual dintre capul utilizatorului i telefon. Pentru determinarea expunerii umane se folosesc diferite modele, iar m rimea dozimetric intern SAR se evalueaz ca func ie de puterea de emisie. S-au dezvoltat proceduri standard pentru evaluarea SAR (CENELEC 2001 etc.), iar produc torii sunt obliga i s asigure informa iile despre rezultatele m sur torilor. Expunerea utilizatorului depinde de puterea de emisie a telefonului, localizarea utilizatorului fa de sta ia de baz , pozi ionarea telefonului fa de cap, dimensiunea capului, num rul i durata convorbirilor. Localizarea geografic e important deoarece prin controlul puterii de emisie (APC adaptive power control) aceasta se poate reduce cu un factor de 1000. Telefoanele f r fir analogice i digitale, au puterea medie de emisie n jur de 10 mW. n regim normal de func ionare, la distan a potrivit fa de sta ia de baz , telefoanele mobile au putere de emisie mic astfel c SAR va fi mai mic dect a telefoanelor f r fir. - TETRA (Terrestrial Trunked Radio) este un sistem radio digital de urgen introdus din 1997 i care opereaz la frecven e de 400 MHz. - Bluetooth este o tehnic pentru conectarea dispozitivelor mobile (computer, mouse, telefon mobil etc) folosind sistemul radio, n loc de fire. Sistemul opereaz la 2,45 GHz, cu 1 miliwatt putere de vrf i permite folosirea aparatului pe o raz de 10 m. Puterea de emisie mic duce la expuneri mici, sub limitele recomandate de ICNIRP 1998 (Comisia Interna ional pentru protec ie mpotriva radia iilor neionizante - limite maxime admise pentru popula ie). - Re elele locale f r fir (wireless LAN wireless local area networks) sunt sisteme pentru legarea n re ea a computerelor sau a altor dispozitive portabile, folosind frecven e n domeniul GHz. Transmisiile LAN wireless sunt intermitente, deci puterea medie de emisie este mic i depinde de cantitatea de date transmis . Expunerea depinde numai de pozi ionarea corpului fa de anten , de durata transmisiei i de puterea de vrf. n general, m sur torile au indicat valori mult mai mici dect limitele impuse i acceptate de ICNIRP. - Dispozitive mini libere (hands free kits) O caracteristic important a acestor echipamente este m rirea distan ei dintre sursa major de expunere, anten , i capul sau alte p r i ale corpului utilizatorului. Echipamentul const dintr-o casc i un microfon conectat la telefon prin fir sau prin leg tur radio f r fir de tip Bluetooth. Acest tip de echipament ar putea reduce SAR la nivelul capului, datorit distan ei mari dintre anten i cap i datorit faptului c firele conduc toare nu formeaz un ghid de und de radiofrecven eficient. n unele m sur tori, SAR lng casc dep e te SAR m surat n acela i punct, dar n cazul folosirii directe a telefonului.

- Antene fixe folosite n televiziune i radio n SUA s-au f cut m suratori ale intensit ii cmpurilor electrice i magnetice (Mantiply, 1997) la distan e ntre 1 i 100 m fa de pilonii pe care erau montate antene i care func ionau la puteri de emisie ntre 1 i 59 kilowatti i frecven e ntre 500 kHz i 1,6 MHz. M sur torile au ar tat c la distan a de 1-2 m de turn, cmpul electric este ntre 95 720 V/m, iar cmpul magnetic ntre 0,1 9,3 A/m. La distan a de 100 de metri de turn, valorile sunt mult mai mici, pentru cmp electric 20 mV/m i pentru cmp magnetic 76 mA/m. Valorile limit pentru expunerea popula iei la frecven a de 500 kHz sunt 87 V/m pentru cmpul electric i 1,46 A/m pentru cmpul magnetic, iar pentru frecven a de 1,6 MHz valorile limit sunt 68,7 V/m i 0,45 A/m. Expunerea cea mai mare o are personalul care lucreaz efectiv la ntre inerea instala iei. - Sta ii de baz pentru telefonia mobil Sta iile de baz pot fi: - macrocelulare, plasate la o n l ime ntre 15 i 50 m fa de sol i destinate comunica iilor pe distan e de c iva km. - microcelulare, avnd antenele plasate la o n l ime mai mic fa de sol i destinate convorbirilor pe distan e de cteva sute de metri. - picocelulare, pentru a asigura semnal n interiorul cl dirilor. - ntr-un studiu realizat n 2000 (Mann, UK) la 17 loca ii de sta ii de baz , valorile densit ii de putere au fost ntre10 W/m2 i 1 m W/m2 cu un maxim la 8,3 W/m2 . n toate cazurile n care s-au f cut m sur tori n locuri n care popula ia are acces, valorile cmpului electromagnetic au fost mai mici dect limitele ICNIRP. Antenele de telefonie mobil emit direc ional, fasciculul principal fiind n fa a antenei, astfel c undele electromagnetice nu sunt emise nici n spatele antenei i nici sub amplasamentul acesteia. Cel mai probabil, persoanele care locuiesc n apropierea unei sta ii de baz , dar nu n direc ia fasciculului principal al antenei, sunt expuse la valori asem n toare cu valorile cmpului n absen a antenei. Persoanele care locuiesc n direc ia fasciculului principal pot fi, de asemenea, expuse la valori ambientale, deoarece pere ii locuin ei i casele pozi ionate ntre sta ia de baz i locuin ecraneaz undele electromagnetice. O expunere la valori mai mari se poate ntlni atunci cnd undele electromagnetice sunt mpr tiate sau reflectate de pere ii caselor. Expunerea depinde, deci, de distan a fa de anten , traficul convorbirilor, direc ia fasciculului, caracteristicile de mpr tiere i atenuare a undei, contribu ia altor semnale provenite de la alte surse. n apropierea sta iilor de baz sunt considerate locuri sensibile gr dini e, coli, spitale sau parcuri. Efectele cmpurilor electromagnetice Efectele cmpurilor de RF cu esuturile pot fi att de natur termic , ct i netermic . 1. Efectele termice apar datorit conductibilit ii electrice a majorit ii esuturilor biologice. Cmpurile electrice induse n organism genereaz curen i electrici ai c ror energie, prin disipare, determin cre terea temperaturii. Deoarece multe reac ii biochimice sunt puternic dependente de temperatur , este plauzibil ca modificarea acesteia s duc la efecte biologice. Se consider c atta timp ct limitele recomandate de ICNIRP nu sunt dep ite, apari ia unor efecte biologice datorate efectelor termice este improbabil . 2. Efectele netermice pot ap rea ca urmare a mai multor interac ii dintre cmpul electric i diferite componente ale esuturilor biologice, de exemplu modific ri n conforma ia

proteinelor (Bohr i Bohr, 2000) sau efecte asupra leg rii unor mediatori de receptori celulari - Ca2+ de exemplu (Chiabrera et al, 2000), procese care la rndul lor declan eaz o cascad de evenimente intra i intercelulare. Studiile celulare (in vitro) sunt cel mai utilizate pentru depistarea mecanismelor de interac ie deoarece, spre deosebire de studiile in vivo pe animale sau studiile epidemiologice, se realizeaz n condi ii controlate, rezultatele se ob in n timp scurt i permit elaborarea unor modele matematice de studiu. Totu i, studierea numai a celulelor sau a sistemelor izolate nu permite observarea nenum ratelor interac ii care au loc n ntreg organismul. n prezent, se consider c nu sunt date concludente pentru validarea ipotezei oncogenice (direct sau prin promovarea altor agen i carcinogeni). Nici ipoteza genotoxicit ii nu este sus inut deoarece, pe ansamblu, nu s-au observat proliferare sau transformare celular , modificarea ratei de muta ie sau schimburi de cromatide surori n cazul expunerii la cmpuri de radiofrecven . ntr-un singur studiu (Mashevich et al, 2003) s-a raportat apari ia unei abera ii cromozomiale, iar n altul (Zhang et al, 2002) s-a observat inducerea de leziuni ADN prin sinergie cu un agent genotoxic. Rezultatele privind formarea de micronuclei sunt variabile i dificil de interpretat. De i a fost studiat o gam larg de condi ii de expunere i de modele biologice, studiile celulare nu au relevat un mecanism bine definit al interac iei cmpurilor de radiofrecven cu sistemele vii. Studiile in vivo au urm rit ipoteza conform c reia expunerea la cmpuri cu nivele mici poate s determine, n absen a nc lzirii esuturilor, cre terea riscului de apari ie a cancerului, afectarea capacit ii de reproducere sau a activit ii cerebrale. Dou studii recente (Vijayalaxmi et al, 2001 i 2003) care au folosit modele bine stabilite pe animale nu au g sit dovezi n privin a existen ei efectelor genotoxice sau mutagenice. Unul dintre acestea a folosit pentru expunere o radia ie specific sistemelor de telefonie mobil . Un alt studiu (Sykes et al, 2001) a raportat o reducere semnificativ a frecven ei de recombinare intracromozomiale dup expunerea la radia ie tip GSM, dar rezultatele variaz i semnifica ia biologic a acestui efect este neclar . Studii recente care au examinat poten ialul carcinogenic al radia iilor folosite n telefonia mobil au raportat, n general, lipsa vreunei influen e asupra inciden ei tumorale. Un studiu demn de amintit e cel al lui Utteridge et al (2000) al c rui rezultat nu se coroboreaz , ns , cu un studiu similar al lui Repacholi (1997) care a g sit c expunerea la radia ie GSM a cauzat cre terea inciden ei limfomului ntr-o linie de oareci predispu i la inducerea limfomului. n studiul lui Utteridge s-a folosit un num r mai mare de animale, dozimetria a fost mai bun , perioada de inere sub observa ie a animalelor a fost mai mare, iar histiopatologia a fost complet . Fertilitatea masculin este sensibil la cre terea temperaturii, iar studiile pe animale au confirmat o sensibilitate similar n cazul expunerii la radia ii de RF cu nivele termice. Expunerea cronic la nivele sc zute, netermice a fost, n general, f r efect. Cele mai multe studii care au investigat efectele radia iei de RF asupra sistemului nervos nu au g sit efecte n exprimarea genelor sau n privin a cre terii permeabilit ii barierei hematoencefalice. n cazul unei expuneri intense este posibil ca activitatea colinergic la nivelul creierului s fie influen at (Lai et al, 2000). Aceste modific ri pot determina efecte asupra nv rii spa iale i memoriei, dar astfel de rezultate trebuie confirmate. n privin a studiilor epidemiologice se pot spune urm toarele: - Radia ia de RF poate duce la efecte termice cu efecte negative numai dac limitele propuse de ICNIRP sunt dep ite.

- Cmpurile n pulsuri pot avea efecte auditive care ns nu determin efecte pe termen lung asupra st rii de s n tate. - Cmpurile de RF la care este posibil s fie expus popula ia nu pot cauza cataract ocular . - 3 din 5 studii publicate au sugerat sc derea cantit ii de sperm la muncitorii expu i la cmpuri de RF, dar toate aceste studii au implicat un num r mic de subiec i (Hjollund si Bonde, 1997; Weyandt et al, 1996; Lancranjan et al, 1975). - Exist pu ine date epidemiologice despre fertilitatea femeilor expuse la radia ii, iar rezultatele sunt incerte (Higier i Baraska, 1967; Larsen et al, 1991). Probabil cmpurile nu induc avort spontan la femeile expuse n timpul sarcinii (Larsen et al, 1991; Taskinen et al, 1990) i nici cre terea malforma iilor congenitale (Kallen et al, 1982; Kurppa et al, 1982; Taskinen et al, 1990). - Studii f cute n Europa de Est i n Scandinavia au relevat o cre tere marcant n prevalen a simptomelor neurastenice (oboseal , tulbur ri de somn, ame eli, dureri de cap etc.) la oamenii expu i la cmpuri de RF, dar rezultatele sunt incerte, variind de la ar la ar . - Modific rile hematologice raportate la muncitorii expu i sunt nesemnificative i nu sugereaz existen a unui efect negativ (Djordjevic et al, 1983). Sintetiznd literatura de specialitate reiese c majoritatea surselor inten ionale nu emit radia ii electromagnetice neionizante din banda microunde i radiofrecven peste limitele maxime admise de c tre Normele Generale de Protec ie a Muncii 2002 i ICNIRP 1998. n ansamblu, studiile epidemiologice nu au g sit date care s sus in conving tor ipoteza conform c reia exist un risc crescut de inciden a tumorilor cerebrale, a leucemiei sau a altor cancere n corela ie cu folosirea telefoanelor mobile. Aceste studii nu se pot pronun a, ns , n privin a riscului folosirii pe termen lung a telefoanelor mobile i a expunerii zilnice sau cumulative la nivele nalte de radia ie sau a apari iei unor tipuri rare de tumori. n contextul existen ei acestei incertitudini tiin ifice privind efectele expunerii la cmpuri electromagnetice, se recomand adoptarea principiului de precau ie (deja adoptat n Italia, Fran a, Belgia) care presupune reconsiderarea limitelor propuse de ICNIRP pentru anumite frecven e, precum i m suri administrative, de exemplu, amplasarea antenelor de telefonie mobil la distan de zonele n care se desf oar activit i cu copii sau persoane bolnave, interzicerea utiliz rii telefoanelor mobile de c tre copii cu vrsta mai mic de 16 ani, informarea i formarea popula iei, n spe utilizarea unor jurnale, mai ales de c tre persoanele cu risc de expunere la surse (utilizatori de perne electrice, procedee fizioterapeutice, utilizatori de telefon mobil etc.) i nu n ultimul rnd sus inere din partea factorilor de decizie privind dezvoltarea unei logistici adecvate de monitorizare a cmpurilor i a efectelor, gestionat de Institutul de S n tate Public Bucure ti din structura Ministerului de S n tate. Sunt a teptate, n continuare, rezultate din partea comunit ii tiin ifice. Bibliografie: 1. Health effects from radiofrequency electromagnetic fields Report of an Independent Advisory Group on Non -Ionising Radiation, 2003 2. Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 GHz), International Commission on Non-ionizing Radiation Protection ICNIRP, 1998 3. Normele Generale de Protec ia Muncii, ed.2002