Sunteți pe pagina 1din 24

Seria DP

cazane pe lemne cu gazeificare

INSTRUC|IUNI PENTRU UTILIZARE, INSTALARE :I ~NTRE|INERE

Seria DP - Cazane pe lemne cu gazeificare


Cazanele pe lemne cu gazeificare DP sunt prezentate n dou[ versiuni> DP Standard - cu afi;aj analogic DP Profi - cu afi;aj digital
G

G G G

Montarea, pre`nc[lzirea ;i instruirea asupra utiliz[rii cazanului trebuie efectuat[ de un tehnician instalator instruit de c[tre produc[tor, care completeaz[ de asemenea documentul aferent instal[rii cazanului. ~n timpul gazeific[rii lemnului, `n compartimentul pentru combustibil se formeaz[ gudron ;i condensate (acizi). Din acest motiv, este necesar[ instalarea unui dispozitiv sau a unei supape termice `n spatele cazanului pentru men\inerea temperaturii minime a apei de retur `n cazan la valoarea de 65C. Temperatura de lucru a apei din cazan trebuie s[ fie de 80 - 90C. Cazanul nu trebuie utilizat permanent `n regim de solicitare de sub 50%. ~n cazul utiliz[rii unei pompe de recirculare, este necesar[ controlarea acesteia prin intermediul unui termostat separat `n scopul men\inerii temperaturii minime recomandate a apei de retur. Cazanul func\ioneaz[ ecologic `n regim de solicitare nominal.

Este recomandat[ instalarea cazanului cu rezervor de acumulare ;i un termostat care garanteaz[ o economie de combustibil de 20 - 30% ;i o durat[ de via\[ mai lung[ a cazanului, precum ;i o utilizare mai confortabil[ a acestuia. ~n cazul `n care nu este posibil[ racordarea cazanului la rezervorul de acumulare, este recomandat[ racordarea acestuia la cel pu\in o butelie de egalizare cu volumul de aproximativ 25 l pentru 1 kW putere furnizat[ de cazan. ~n timpul func\ion[rii `n regim de solicitare redus[ (modul func\ionare pe timp de var[ ;i `nc[lzirea apei) este necesar[ pornirea zilnic[ a arz[torului. Este necesar[ utilizarea exclusiv[ a combustibilului uscat, cu umiditatea de 12 - 20% (`n cazul unei umidit[\i mai ridicate, puterea furnizat[ de cazan este redus[ ;i consumul este crescut).

Dimensionarea adecvat[ a cazanului, respectiv a puterii de `nc[lzire, reprezint[ o condi\ie important[ pentru utilizarea economic[ ;i func\ionarea corespunz[toare a cazanului. Cazanul trebuie ales astfel `nc]t puterea nominal[ s[ corespund[ pierderii de c[ldur[ a spa\iului `nc[lzit. Garan\ia cazanului nu se aplic[ `n cazul `n care> - procentul de umiditate a lemnului utilizat dep[;e;te 20% sau nu se utilizeaz[ combustibilul specificat de produc[tor. - nu se instaleaz[ o supap[ termostatic[ (WATTS STS20) pentru r[cirea cazanului sau nu este conectat[ la re\eaua de alimentare cu ap[. - nu este instalat dispozitivul de protec\ie de ridicare a temperaturii apei pe retur la minimum 65C

Seria DP

Cuprins
Introducere, descriere general[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Dimensiunile cazanelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Panoul de comand[ (DP Standard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Panoul de comand[ (DP Profi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Destina\ia de utilizare, descriere tehnic[, reguli de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Avertisment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Descriere tehnic[ DP Profi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Supra`nc[lzirea cazanului, metode de reglare, afi;area defec\iunilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 ~ntre\inerea sistemului de `nc[lzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Combustibil recomandat, co;ul de evacuare al gazelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Conducta de evacuare, conectarea electric[ a cazanului, protec\ia `mpotriva coroziunii . . . . . . . . . .15 Scheme de racordare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Protejarea ;i prelungirea ciclului util de exploatare a cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Protec\ia cazanului `mpotriva supra`nc[lzirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Defec\iuni posibile ;i depanarea acestora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Valorile rezisten\ei n func\ie de temperatura agentului termic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Scheme electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Seria DP

Introducere
Stimate client, V[ mul\umim pentru `ncrederea acordat[ prin achizi\ionarea produsului nostru - cazanul pe lemne cu gazeificare DP. V[ dorim o utilizare sigur[ ;i `ndelungat[. Utilizarea corect[ a cazanului este una dintre condi\iile necesare pentru o func\ionare sigur[ ;i corect[ ;i, din acest motiv, este necesar[ citirea cu aten\ie a instruc\iunilor de utilizare. Manualul furnizeaz[ informa\iile necesare pentru utilizarea corect[ a cazanului `n sistemele de `nc[lzire central[. Condi\iile pentru func\ionarea corect[ a cazanului> - selectarea tipului ;i a puterii utile furnizate de cazan< - respectarea `ntocmai a procedurii de punere `n func\iune< - utilizarea ra\ional[< - efectuarea periodic[ a lucr[rilor de `ntre\inere< - service de calitate.

Descriere general[
Cazanul pe lemne cu gazeificare DP este destinat `nc[lzirii economice ;i ecologice a locuin\elor familiale, a cabanelor, a fabricilor de mici dimensiuni, a atelierelor ;i a altor obiective similare. Combustibilul specificat pentru cazanele DP este lemnul uscat, de exemplu, bu;teni, brichete, `n func\ie de tipul de cazan. Cazanul pe lemne cu gazeificare este certificat CE 101 5. Descrierea m[rcii DP>

FERROLI DP
Cazan pe lemne cu gazeificare

25 35 45 75

Standard
Versiune

Putere termic[ util[

FERROLI DP
Cazan pe lemne cu gazeificare

25 35 45 75

Profi
Versiune

Putere termic[ util[

Seria DP

Date tehnice
Tip Cazan Putere termic[ util[ (versiunea STANDARD) Gama de putere (versiunea PROFI) Suprafa\[ de `nc[lzire Volum camer[ de ardere Dimensiuni orificiu `nc[rcare Tiraj Presiune maxim[ de func\ionare (ap[) Mas[ cazan Diametru racord co; ~n[l\ime cazan L[\ime cazan Ad]ncime cazan Grad de protec\ie electric[ Putere absorbit[ Randament cazan Clas[ emisi CO Temperatur[ gaze arse la sarcin[ nominal[ Debit gaze arse la sarcin[ nominal[ Nivel maxim zgomot Combustibil recomandat Consum mediu combustibil Consum pe sezon Lungime maxim[ bu;tean Timp ardere la sarcina util[ nominal[ Volum ap[ `n cazan Volum minim al rezervorului de egalizare Alimentare electric[ Domeniu de reglaj a apei de `nc[lzire Domeniu de reglare a temperaturii interioare (versiunea PROFI) Alimentare electric[ a regulatorului cazanului (versiunea PROFI) mm h l l V/Hz C C V/A 550 3 65 500 230/50 kgh-1 C kg/s dB kW kW m2 dm3 mm Pa kPa kg mm mm mm mm IP W % DP 25 16-25 10-25 2,30 105 235x445 25 250 350 152 1100 600 1150 21 45 86 3 220 0,015 65 DP 35 22-35 14-35 2,70 145 235x445 25 250 390 152 1100 600 1250 21 45 86 3 220 0,018 65 DP 45 29-45 18-45 3,10 185 235x445 25 250 420 152 1100 600 1350 21 45 86 3 220 0,021 65 DP 75 48-75 30-75 5,20 350 294x544 25 250 650 219 1350 750 1600 21 45 86 3 220 0,045 65

Lemn uscat, putere calorific[ 15-17 Mjkg-1, con\inut de ap[ min 12% - max 20%, diametru 80 150 mm

7,5

10,5 1kW = 650 3 78 625 230/50 65-90 10-27 230/1,5

13,5 1m3 750 3 92 750 230/50

22,5 1000 3 160 1500 230/50

- Temperatura minim[ recomandat[ a apei pe retur, `n func\ionare este 65C. - Temperatura recomandat[ a apei `n timpul func\ion[rii cazanului este 80 - 90C.
5

Seria DP

Dimensiunile cazanelor DP
152 G 1/2" 80 2 25

TUR

`n[l\ime
T RE UR

672

92 2

202

ad]ncime

83

l[\ime
DP25 DP35 DP45 DP75

Racord tur Racord retur


6 2 9, 10,11,12,13,14,15,22 21 15 16 17

G6/4" G6/4"

G6/4" G6/4"

G2" G2"

1100
G2" G2"

18 5

20

19

17

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Corpul cazanului Panou de comand[ U;[ de alimentare U;[ pentru cenu;[ Ventilator de absorb\ie Evacuarea gazelor Pies[ termorezistent[ - jet Pies[ termorezistent[ - tav[ de cenu;[ Termostat pentru cazan Buton de resetare Termostat pentru gazele evacuate Comanda termostatului pentru ventilator

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Comutator Termometru Regulator pentru puterea furnizat[ Circuit de r[cire pentru protec\ia `mpotriva supra`nc[lzirii apei `n cazan Capacul orificiului pentru cur[\are Conduct[ de tur Conduct[ de retur U;[ de admisie aer Tij[ de ac\ionare Regulatorul cazanului (versiunea PROFI)

Seria DP

Panoul de comand[ - DP Standard


Cazanul pe lemne cu gazeificare DP Standard este controlat de un termostat pentru cazan ;i un termostat pentru gaze arse.

1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

RESET Siguran\[ Comutator principal Termostat pentru gazele evacuate Termostat pentru cazan Termometru Tij[ de ac\ionare

Descriere> 1. RESET - Pentru protejarea cazanului `mpotriva supra`nc[lzirii (`n cazul `n care temperatura dep[;e;te 110 C, cazanul este deconectat de la re\eaua de alimentare cu energie electric[). 2. Siguran\a - Pentru protejarea cazanului la scurtcircuit. 3. Comutatorul principal - Pentru pornirea ;i, dac[ este necesar, oprirea cazanului. 4. Termostatul pentru gazele evacuate - ~n cazul sc[derii temperaturii gazelor evacuate sub valoarea stabilit[, ventilatorul este oprit 5. Termostatul pentru cazan - Serve;te la stabilirea temperaturii maxime a apei `n cazan. (Dup[ dep[;irea valorii stabilite pentru temperatur[, ventilatorul este oprit ;i cazanul func\ioneaz[ `n regim de solicitare minim[. La revenirea temperaturii sub limita stabilit[, ventilatorul este pornit din nou ;i cazanul func\ioneaz[ `n regim de solicitare maxim[.) 6. Termometrul - Indic[ temperatura apei evacuate din cazan. 7. Tija de ac\ionare - Serve;te la deschiderea / `nchiderea trapei glisante pentru gaze arse.

Seria DP

Panoul de comand[ - DP Profi


Avantajul versiunii Profi al cazanelor DP `n compara\ie cu versiunea Standard rezid[ `ntr-o utilizare mai confortabil[, posibilitatea de reglare a puterii de `nc[lzire ;i elemente de comand[ suplimentare. Temperatura cazanului este men\inut[ la nivelul stabilit de utilizator prin setarea num[rului rota\iilor ventilatorului pentru gaze arse. Regulatorul cazanului DP PROFI determin[ permanent temperatura apei din cazan ;i `i indic[ valoarea pe afi;aj, control]nd `n acela;i timp pompa sistemului de `nc[lzire central[. Exist[ posibilitatea conect[rii unui termostat de camer[ la regulatorul cazanului. Termostatul de camer[ furnizeaz[ o reglare complet[ a temperaturii camerelor `nc[lzite. Racordul vanei de amestec cu patru c[i poate fi de asemenea controlat. 1 2 3 4 5 6

9 1 2 3 4 5 6 7 Comutator principal Afi;aj care indic[ temperatura cazanului Lampa de control al procesului de ardere Lampa de control al supra`nc[lzirii cazanului Lamp[ de control al termostatului de camer[ Buton rotativ al termostatului cazanului Lamp[ de control al func\ion[rii pompei de circula\ie

10

8 Lamp[ de control al lipsei de combustibil 9 Buton rotativ al termostatului de camer[ 10 Tast[ TEST (atunci c]nd ap[sa\i aceast[ tast[ va fi afi;at[ temperatura setat[ de butonul rotativ 6 ;i `n acela;i timp ventilatorul pentru gaze arse se `ntrerupe pentru o scurt[ perioad[)

Vedere posterioar[ a regulatorului electronic 2 1 5

4 3 Conectarea vanei de amestec (12 V) 4 Conectarea senzorului sau termostatului pentru determinarea temperaturii camerei 5 Siguran\a 2A

1 Setarea timpului de func\ionare a ventilatorului dup[ atingerea temperaturii setate a apei de `nc[lzire 2 Setarea vitezei ventilatorului pentru gaze arse pe parcursul regimului de ardere
8

Seria DP

Destina\ia de utilizare
Cazanul pentru ap[ cald[ ecologic DP este destinat `nc[lzirii locuin\elor familiale ;i a altor obiective similare. Cazanul este destinat exclusiv arderii lemnului. Poate fi utilizat orice tip de lemn uscat, `n principal bu;teni. Este posibil[ de asemenea arderea buc[\ilor de lemn de dimensiuni mai mari, caz `n care puterea termic[ util[ a cazanului este redus[, dar este prelungit timpul de ardere. Cazanul nu poate fi utilizat pentru arderea rumegu;ului ;i a de;eurilor de lemn de mici dimensiuni. Acestea pot fi arse numai `n cantit[\i mici `mpreun[ cu bu;tenii (max. 10%). Datorit[ p]lniei de alimentare de mari dimensiuni, este posibil[ evitarea opera\iunii mai dificile de preg[tire ;i t[iere a lemnului `n buc[\i mai mici. Este interzis[ amplasarea cazanului `n spa\iile de locuit (inclusiv holuri)!

Descriere tehnic[
Cazanul este proiectat pentru arderea lemnului pe principiul gazeific[rii prin intermediul unui exhaustor care absoarbe gazele evacuate din cazan. Corpul cazanului este construit din pl[ci de o\el sudate cu grosimea de 3 - 6 mm. Acesta include o p]lnie de alimentare cu o pies[ termorezistent[ prev[zut[ cu o deschidere rectangular[ pentru transferul gazelor arse ;i a gazului. Dedesubtul acesteia, `n spa\iul post-combustie, este situat[ o tav[ pentru cenu;[. ~n partea posterioar[ a cazanului exist[ un canal vertical pentru gazele reziduale cu o trap[ glisant[ pentru combustibil `n partea superioar[. Exist[ de asemenea o ramifica\ie de absorb\ie pentru racordarea la orificiul de evacuare a gazelor. ~n partea superioar[ a peretelui frontal este prezent[ o u;[ de alimentare ;i `n partea inferioar[ este prezent[ o u;[ pentru evacuarea cenu;ii. ~n partea frontal[ a capacului superior este prezent[ o tij[ de ac\ionare a trapei glisante pentru gaze arse. Izola\ia exterioar[ a corpului cazanului const[ din vat[ mineral[ amplasat[ sub panourile mantalei exterioare. Cazanul este prev[zut `n partea superioar[ cu un panou de comand[ pentru reglarea electromecanic[. ~n partea posterioar[ a cazanului exist[ un canal pentru admisia aerului primar ;i secundar cu o clapet[ de reglare `n care aerul este `nc[lzit la o temperatur[ ridicat[. Descriere versiune STANDARD> - Termometrul indic[ temperatura cazanului `n punctul de ie;ire. - Dac[ este necesar, cazanul poate fi oprit prin intermediul comutatorului principal. - Circuitul electric este protejat de o siguran\[. - Ventilatorul poate fi oprit prin intermediul unui termostat pentru gazele evacuate dup[ arderea combustibilului. ATEN|IE! Pentru `nc[lzire, regla\i termostatul la 0C. Dup[ `nceperea arderii, regla\i termostatul la treapta Func\ionare. Dac[ temperatura gazelor evacuate scade sub valoarea stabilit[, ventilatorul pentru gazele evacuate este oprit. Dac[ dori\i repornirea ventilatorului, este necesar[ stabilirea unei valori inferioare pentru temperatur[. Este necesar[ stabilirea prin `ncerc[ri repetate a condi\iilor optime. - Termostatul de reglare controleaz[ func\ionarea ventilatorului pe baza temperaturii apei evacuate din cazan. - Termostatul de siguran\[ nereversibil are rolul de protec\ie `mpotriva supra`nc[lzirii `n cazul defect[rii termostatului de reglare sau de semnalizare `n cazul dep[;irii temperaturii de siguran\[. Dup[ dep[;irea temperaturii de siguran\[, este necesar[ ap[sarea acestuia.

Reguli de utilizare
Preg[tirea cazanului pentru func\ionare ~nainte de punerea `n func\iune a cazanului, verifica\i dac[ instala\ia este umplut[ cu ap[ ;i este dezaerisit[. Func\ionarea corespunz[toare a cazanului este condi\ionat[ de respectarea acestor instruc\iuni. Utilizarea este permis[ numai persoanelor adulte. La instalarea cazanului, amplasa\i un suport sub partea posterioar[ care s[ ridice cazanul cu 10 mm pentru facilitarea purj[rii ;i a dezaerisirii cazanului.
9

Seria DP

Avertisment
Dup[ prima `nc[lzire, este posibil[ formarea de condens ;i scurgerea de condensat. Aceasta nu reprezint[ o defec\iune. Condensul dispare dup[ o `nc[lzire mai `ndelungat[. ~n cazul arderii de;eurilor din lemn de dimensiuni reduse, este necesar[ verificarea temperaturii gazelor evacuate, care nu trebuie s[ dep[;easc[ 320C. ~n caz contrar, este posibil[ deteriorarea ventilatorului. Apari\ia gudronului ;i a condensului `n p]lnia de alimentare este un fenomen ce `nso\e;te gazeificarea lemnului. ~n cazul `n care cazanul nu a func\ionat pentru o perioad[ `ndelungat[ de timp (oprit, defect), este necesar[ o aten\ie deosebit[ `n momentul repunerii `n uz. ~n cazul cazanelor defecte, pompa se poate bloca, se pot produce scurgeri de ap[ sau cazanul poate `nghe\a `n timpul iernii. ~nc[lzirea ini\ial[ ;i func\ionarea ~nainte de arderea combustibilului, deschide\i trapa glisant[ prin tragerea tijei de ac\ionare ;i regla\i termostatul pentru gazele evacuate la 0C. Introduce\i a;chii de lemn uscat prin u;a superioar[ pe piesa termorezistent[ perpendicular pe direc\ia canalului pentru a l[sa un interval de 2 - 4 cm `ntre combustibil ;i canalul pentru transferarea gazelor evacuate. Pune\i h]rtie sau l]n[ de lemn peste a;chii, apoi ad[uga\i din nou a;chii ;i o cantitate mai mare de lemn uscat. Dup[ arderea combustibilului, porni\i ventilatorul ;i `nchide\i trapa glisant[ pentru combustibil. Prin intermediul supapei termoregulatoare, stabili\i temperatura necesar[ pentru ap[ (80-90C). Dup[ pornirea corect[, umple\i complet compartimentul pentru combustibil ;i regla\i termostatul pentru combustibil `n pozi\ia pentru func\ionare. ATEN|IE> ~n timpul func\ion[rii, tija de ac\ionare a trapei glisante pentru gaze arse trebuie `mpins[ `n interior, `n caz contrar fiind posibil[ deteriorarea ventilatorului. Pentru gazeificarea lemnului, este necesar[ prezen\a unei zone de reducere `n cazan (un strat de mangal pe piesa ceramic[ din p]lnia de alimentare). Stratul poate fi creat prin combustia lemnului uscat de dimensiuni adecvate. ~n cazul arderii lemnului umed, cazanul nu func\ioneaz[ pe principiul gazeific[rii ;i consumul de lemn cre;te, puterea termic[ util[ scade sub nivelul necesar ;i durata de via\[ a cazanului ;i a co;ului pentru gazele arse este redus[. Dac[ tirajul este conform specifica\iilor, cazanul func\ioneaz[ la maximum 70% din capacitate chiar f[r[ ventilator. Reglarea electromecanic[ a puterii termice utile Reglare puterii furnizate este realizat[ prin intermediul unui clapete situate `n partea posterioar[ a cazanului, controlat[ prin intermediul unei supape de termoreglare. Supapa deschide sau `nchide automat clapeta pe baza temperaturii stabilite pentru apa evacuat[ din cazan (80-90C). Este necesar[ acordarea unei aten\ii speciale la setarea supapei de termoreglare deoarece aceasta mai `ndepline;te o func\ie important[ - protec\ia cazanului `mpotriva supra`nc[lzirii. Pentru instalare, urma\i instruc\iunile de montare ;i configurare a regulatorului. Testa\i protec\ia `mpotriva supra`nc[lzirii prin verificarea func\ion[rii supapei c]nd apa are temperatura de 90C. La aceast[ temperatur[, clapeta de reglare trebuie s[ fie aproape `nchis[. Configurarea regulatorului trebuie testat[. Pozi\ia clapetei de reglare poate fi observat[ din partea posterioar[ a ventilatorului. Prin intermediul termostatului de reglare situat pe panoul de comand[ al cazanului, este posibil[ controlarea ventilatorului pe baza temperaturii apei evacuate din cazan. Temperatura indicat[ de termostatul de reglare trebuie s[ fie cu 5C mai joas[ dec]t cea indicat[ de termoregulator. Pe panou, este prezent de asemenea un termostat pentru gazele arse ce are rolul de a opri ventilatorul dup[ arderea complet[ a combustibilului. Pentru `nc[lzirea ini\ial[, regla\i-l la 0C. Dup[ `nc[lzirea corespunz[toare, regla\i-l `n pozi\ia pentru func\ionare astfel `nc]t ventilatorul s[ func\ioneze f[r[ oprire `nainte de arderea complet[ a combustibilului. Pozi\ia optim[ a termostatului pentru gazele arse trebuie stabilit[ `n func\ie de tipul de combustibil, de tiraj ;i de alte condi\ii. Verifica\i temperatura apei evacuate din cazan indicat[ de termomanometru. Pe panoul de comand[ exist[ de asemenea un termostat de siguran\[ nereversibil.

10

Seria DP

Realimentarea Pentru realimentarea cu combustibil, deschide\i mai `nt]i trapa glisant[ pentru gaze arse prin intermediul tijei de ac\ionare f[r[ a opri ventilatorul. A;tepta\i aproximativ 10 secunde apoi deschide\i lent u;a de alimentare pentru a permite evacuarea pe co; a gazelor de ardere acumulate. ~n timpul `nc[lzirii, men\ine\i p]lnia de alimentare permanent plin[. Pentru a preveni degajarea fumului, ad[uga\i combustibil proasp[t numai dup[ arderea `nc[rc[turii ini\iale `n propor\ie de minimum 1/3. Aten\ie! ~n timpul func\ion[rii, tija clapetei pentru gazele de ardere trebuie s[ fie deschis[ altfel se poate deteriora ventilatorul.

Descriere tehnic[ a cazanului DP PROFI


Pe parcursul func\ion[rii, afi;ajul indic[ temperatura curent[ a apei de `nc[lzire `n punctul de ie;ire. Viteza ventilatorului este controlat[ astfel> - Dac[ `n timpul procesului de ardere temperatura cazanului este sub 45C, ventilatorul trebuie coordonat cu setarea puterii prin rotirea butonului de ardere din partea posterioar[ a regulatorului `ntr-o pozi\ie cuprins[ `ntre 40 - 100% (pe afi;aj este indicat r4= 40% sau r9 = 90%, rF =100%). Pentru temperaturi ale cazanului de peste 45C, ventilatorul func\ioneaz[ cu un randament de 100%. - Dac[ temperatura apei de `nc[lzire `n timpul func\ion[rii este cu peste 10C mai redus[ dec]t cea setat[ prin intermediul butonului rotativ, ventilatorul va func\iona cu un randament de 100%. - Dac[ temperatura apei de `nc[lzire este mai redus[ dec]t cea setat[ prin intermediul butonului rotativ al termostatului cu mai pu\in de 10C, regulatorul reduce puterea ventilatorului `n func\ie de diferen\a dintre aceste temperaturi, dar nu mai pu\in de 40%. - Dac[ temperatura cazanului este mai mare sau egal[ cu temperatura setat[ prin intermediul butonului rotativ al termostatului cazanului, ventilatorul se opre;te. - Ventilatorul reporne;te dup[ reducerea temperaturii cazanului cu peste 5C `n compara\ie cu temperatura setat[. Reglarea cazanului asigur[ oprirea pompei sistemului de `nc[lzire central[ c]nd temperatura apei `n punctul de ie;ire scade sub 60C. Pompa reporne;te c]nd se atinge o temperatur[ de peste 65C. Pentru a preveni explozia gazelor acumulate `n timpul combustiei, regulatorul cazanului asigur[ evacuarea gazelor din cazan `n 5 secunde ;i apoi la fiecare minut timp de 9 minute, `n func\ie de pozi\ia butonului rotativ pentru setarea timpului de post-purjare, situat `n partea posterioar[ a regulatorului. Pe parcursul set[rii pe afi;aj vor fi indicate `ntotdeauna informa\ii timp de 2 secunde (P1,...., P9, P-). ~n cazul `n care nu dori\i evacuarea gazelor din cazan, trebuie s[ seta\i (P--). Pentru ca func\ionarea cazanului s[ fie stabil[, exist[ un sistem de ardere instalat `n regulator. Dup[ conectarea la re\eaua de energie electric[ sau oprirea alarmei, regulatorul este setat la procesul de ardere ;i acest regim este semnalat printr-un punct luminos pe afi;aj. Procesul de ardere se `ncheie c]nd punctul nu mai lumineaz[ ;i temperatura cazanului atinge valoarea setat[ de termostat. ~n cazul `n care temperatura cazanului nu dep[;e;te 65C `n decurs de 2 ore de func\ionare, regulatorul opre;te ventilatorul pentru gazul rezidual ;i aprinde lampa de control a lipsei de combustibil. Pe parcursul func\ion[rii, c]nd temperatura scade sub 65C ;i aceast[ stare se men\ine timp de peste 30 de minute, regulatorul opre;te ventilatorul pentru gaze arse ;i lampa de control a lipsei de combustibil lumineaz[. Lips[ combustibil C]nd temperatura apei de `nc[lzire din cazan scade sub 65C ;i aceast[ stare se men\ine timp de peste 30 de minute, regulatorul opre;te ventilatorul pentru gaze arse ;i lampa de control al lipsei de combustibil lumineaz[. Dac[ pe parcursul arderii temperatura cazanului nu dep[;e;te 65C, lampa de control al lipsei de combustibil va lumina pe afi;aj dup[ 2 ore. Pentru a `ncepe reglarea, trebuie s[> - realimenta\i cazanul< - porni\i arz[torul cazanului<

11

Seria DP
- roti\i butonul termostatului cazanului maxim spre st]nga ;i astfel opri\i alarma< - a;tepta\i p]n[ c]nd lampa de control a lipsei de combustibil lumineaz[ intermitent< - prin rotirea butonului termostatului cazanului se seteaz[ temperatura necesar[ a cazanului ;i regulatorul `ncepe procesul de ardere.

Supranc[lzirea cazanului
Dac[ temperatura cazanului dep[;e;te 95C, regulatorul opre;te ventilatorul pentru gaze arse ;i lampa de control a supra`nc[lzirii lumineaz[. Pentru repornirea acestuia trebuie s[> - a;tepta\i sc[derea temperaturii< - remedia\i cauza supra`nc[lzirii cazanului (de exemplu, realimenta\i cu ap[ circuitul de `nc[lzire al cazanului)< Avertisment! Se poate realimenta cu ap[ numai dup[ ce temperatura cazanului scade sub 40C. - roti\i butonul termostatului cazanului maxim spre st]nga ;i opri\i alarma< - a;tepta\i p]n[ c]nd lampa de control a supra`nc[lzirii lumineaz[ intermitent< - pentru a reporni regulatorul, seta\i temperatura necesar[ a cazanului prin intermediul butonului rotativ al termostatului. Dac[ temperatura scade sub 60C, regulatorul se seteaz[ la regimul de ardere.

Metode de reglare a cazanului


Cazanul permite at]t reglarea temperaturii camerei c]t ;i conectarea senzorului pentru temperatura camerei. Dac[ temperatura camerei este sub cea setat[, lampa de control de l]ng[ butonul termostatului lumineaz[, ceea ce `nseamn[ c[ trebuie s[ se men\in[ temperatura setat[ a cazanului. Dup[ atingerea temperaturii necesare lampa de control se stinge, pompa circuitului de `nc[lzire central[ se stinge ;i cazanul `ncepe s[ func\ioneze la temperatura de 65C. Pentru reglarea `n func\ie de temperatura camerei este posibil[ conectarea la bornele pentru senzorul temperaturii camerei a oric[rui termostat de camer[ care poate fi programat. ~n acest caz butonul rotativ al termostatului camerei nu func\ioneaz[. Dac[ nu dori\i s[ utiliza\i un termostat de camer[, bornele de admisie trebuie scurt-circuitate. ~n acest caz va func\iona numai termostatul cazanului. La regulatorul cazanului se poate conecta de asemenea o van[ de amestec cu electromotor de 12V. (Acest sistem nu este livrat `mpreun[ cu cazanul).

Afi;area defec\iunilor
Regulatorul cazanului verific[ permanent func\iile sistemelor interne ;i ale senzorului temperaturii cazanului. Dup[ identificarea defec\iunii, regulatorul opre;te ventilatorul pentru gaze arse, pompa sistemului de `nc[lzire central[ ;i `n acela;i timp defec\iunea este indicat[ pe afi;aj. ~n cazul unei defec\iuni este necesar[ oprirea cazanului prin intermediul comutatorului principal. Func\ionarea continu[ a pompei sistemului de `nc[lzire central[ trebuie asigurat[ prin conectarea la re\eaua de energie electric[. Este necesar[ arderea complet[ a combustibilului ;i contactarea unit[\ii de service. Apari\ia defec\iunii E1 pe afi;aj indic[ deteriorarea senzorului de temperatur[ a cazanului.

12

Seria DP

Func\ionarea `n regim de `nc[lzire permanent[ Func\ionarea `n regim de `nc[lzire permanent[ presupune men\inerea focului pe timp de noapte f[r[ `nc[lzirea zilnic[, dar numai pe timp de iarn[. Acest regim de func\ionare antreneaz[ reducerea duratei de via\[ a cazanului. Pentru func\ionarea `n regim de `nc[lzire permanent[, preg[ti\i cazanul dup[ cum urmeaz[> - Introduce\i 4 - 6 bu;teni de dimensiuni mai mari pe stratul de jar. - Preg[ti\i supapa de amestec. Dup[ `nchiderea supapei, temperatura apei cre;te la 80 - 90C. - Clapeta de reglare controlat[ de termoregulator este `nchis[ automat ;i ventilatorul este oprit. ~n cazanul astfel preg[tit, arderea este men\inut[ pentru mai mult de 12 ore. ~n timpul func\ion[rii `n regim de `nc[lzire permanent[, temperatura apei `n cazan este de 80 - 90C. Cur[\area cazanului Cazanul trebuie cur[\at periodic ;i corespunz[tor la fiecare 3 - 5 zile, deoarece cenu;a depus[ `n p]lnia de alimentare `mpreun[ cu condensul ;i gudronul reduce puterea furnizat[ ;i durata de via\[ a cazanului ;i izoleaz[ suprafa\a de schimb termic. Cenu;a `n exces diminueaz[ spa\iul disponibil pentru arderea combustibilului ;i este posibil[ deteriorarea unuia dintre suporturile piesei ceramice cu duze sau a ventilatorului. La cur[\area cazanului, porni\i mai `nt]i ventilatorul, deschide\i u;a de alimentare ;i `ndep[rta\i prin ;tergere cenu;a prin fant[ `n spa\iul posterior. L[sa\i bu;tenii near;i de dimensiuni mari `n p]lnia de alimentare. Deschide\i capacul de cur[\are superior ;i cur[\a\i interiorul prin intermediul unei perii. Dup[ deschiderea orificiului inferior de cur[\are, scoate\i cenu;a ;i funinginea. Dup[ deschiderea u;ii inferioare, cur[\a\i spa\iul inferior. Intervalele `ntre cur[\[ri depind calitatea lemnului (umiditatea acestuia), intensitatea `nc[lzirii, tirajul gazelor evacuate ;i alte circumstan\e. Este recomandat[ cur[\area s[pt[m]nal[ a cazanului. Nu extrage\i piesa din ;amot[ `n timpul cur[\[rii. Cel pu\in o dat[ pe an, cur[\a\i roata motrice a ventilatorului ;i verifica\i prin orificiul de cur[\are dac[ dispozitivul de reglare a debitului de aer primar ;i secundar `n camera de alimentare nu sunt murdare ;i cur[\a\i prin intermediul unei ;urubelni\e dac[ este necesar. Starea dispozitivului de reglare influen\eaz[ puterea furnizat[ ;i calitatea arderii. AVERTISMENT Cur[\area periodic[ ;i corespunz[toare este important[ pentru men\inerea puterii furnizate ;i a duratei de via\[ a cazanului. ~n cazul cur[\[rii insuficiente, este posibil[ deteriorarea cazanului ;i anularea garan\iei.

ntre\inerea sistemului de nc[lzire ;i a cazanului


Cel pu\in o dat[ la dou[ s[pt[m]ni, verifica\i ;i realimenta\i sistemul de `nc[lzire cu ap[. ~n cazul `n care cazanul este scos din func\iune pe timp de iarn[, este posibil[ `nghe\area apei din instala\ie. Din acest motiv, este recomandat[ desc[rcarea apei din instala\ie sau alimentarea instala\iei cu agent antigel. ~n caz contrar, evacua\i apa din instala\ie numai `n situa\ii critice ;i numai pentru perioade c]t mai scurte. Dup[ `ncheierea sezonului de `nc[lzire, cur[\a\i complet cazanul ;i `nlocui\i piesele deteriorate. De dou[ ori pe an, cur[\a\i roata motrice a ventilatorului ;i rezervorul de amortizare al acestuia. ~nlocuirea cordonului de etan;are al u;ii Demonta\i vechiul cordon de etan;are prin intermediul unei ;urubelni\e ;i cur[\a\i canelura `n care a fost amplasat. Lua\i noul cordon de etan;are ;i a;eza\i partea frontal[ a acestuia pe sec\iunile orizontale ale canelurii. Cu m]na sau prin ac\ionarea u;oar[ a ciocanului ap[sa\i cordonul `n canelur[, pe circumferin\a u;ii. Reglarea balamalelor Dup[ o perioad[ de func\ionare cordonul de etan;are al u;ii se deformeaz[. Pentru a o repara, trebuie s[ schimba\i pozi\ia u;ii. Pozi\ia se schimb[ prin fixarea balamalelor u;ii. U;a de alimentare ;i cea inferioar[ sunt legate de corpul cazanului prin intermediul a dou[ balamale care sunt ata;ate de u;[ printrun pivot. Dac[ dori\i s[ modifica\i reglarea balamalelor, trebuie s[ `ndep[rta\i pivotul ;i s[ `n;uruba\i balamaua. Monta\i u;a ;i introduce\i pivotul `n balama.
13

Seria DP

~nlocuirea corpului duzei Corpul duzei este a;ezat `ntr-un suport `n corpul cazanului. Corpul duzei este sigilat `n partea inferioar[ cu chit de etan;are ;i `n partea superioar[ printr-un cordon de etan;are. ~n momentul `nlocuirii duzei, `ndep[rta\i cordonul de etan;are din canelur[ prin intermediul unei ;urubelni\e. ~ndep[rta\i corpul duzei ;i cur[\a\i suportul complet de gudron ;i chit de etan;are vechi. Materialul izolator al corpului duzei se va a;eza pe suprafa\a curat[. Lua\i duza ;i amplasa\i-o `n suport astfel `nc]t peretele mai scurt care se afla `n partea posterioar[ a cazanului s[ fie `mpins complet. Distan\a lateral[ trebuie s[ fie aceea;i. Lua\i noul set de cordoane de etan;are ;i introduce\i-le `n orificiu printr-o ac\ionare u;oar[ a ciocanului astfel `nc]t s[ fie la acela;i nivel cu duza.

Combustibilul
Combustibilul specificat este lemnul uscat t[iat ;i bu;tenii cu diametrul de 80 -150 mm, de minimum 2 ani vechime cu umiditate de min. 12% ;i max. 20% ;i eficien\[ caloric[ de 15 - 17 MJkg-1. Este posibil[ de asemenea arderea de;eurilor lemnoase de mari dimensiuni `mpreun[ cu bu;teni de grosime mare. Not[> Bu;tenii de dimensiuni mai mari trebuie despica\i `n jum[t[\i sau `n sferturi (din cauza necesit[\ii func\ion[rii la capacitatea nominal[). Poate fi ars at]t lemn de esen\[ tare, c]t ;i lemn de esen\[ moale. Lemnul trebuie s[ fie uscat! Puterea furnizat[ de cazan depinde de umiditatea lemnului. Puterea furnizat[ ;i func\ionarea cazanului sunt garantate pentru o umiditate maxim[ de 20%. Valori calorifice ale celor mai utilizate tipuri de lemn Puterea caloric[ pentru 1 kg Lemn kcal MJ Molid 3900 16,25 Pin 3800 15,80 Mesteac[n 3750 15,50 Stejar 3600 15,10 Fag 3450 14,40

kWh 4,5 4,4 4,3 4,2 4,0

Co;ul de evacuare a gazelor


Racordarea cazanului la co;ul de evacuare a gazelor trebuie efectuat[ `ntotdeauna cu aprobarea instan\elor competente. Tirajul pe co; trebuie s[ fie `ntotdeauna suficient ;i gazele trebuie evacuate `n atmosfer[ `n toate condi\iile de func\ionare posibile. Pentru func\ionarea corespunz[toare a cazanului este necesar[ dimensionarea corect[ a co;ului de evacuare a gazelor, deoarece combustia, puterea furnizat[ ;i durata de via\[ a cazanului depind de tiraj. Tirajul este influen\at de diametrul co;ului, de `n[l\imea co;ului ;i de asperitatea suprafe\ei interioare a acestuia. Nu este permis[ racordarea altor dispozitive la co;ul la care este racordat cazanul. Diametrul co;ului nu trebuie s[ fie mai mic dec]t diametrul racordului de evacuare al cazanului. Tirajul gazelor evacuate trebuie s[ se `ncadreze `n intervalul specificat. Acesta nu trebuie s[ fie prea puternic pentru a nu diminua eficien\a cazanului ;i a nu cauza `ntreruperea arderii. ~n cazul `n care tirajul este prea puternic, instala\i un robinet de reglare `ntre co; ;i cazan. Valori informative pentru sec\iunea co;ului de evacuare a gazelor> 20 x 20 cm `n[l\ime min. 7 m 20 cm `n[l\ime min. 8 m 15 x 15 cm `n[l\ime min. 11 m 16 cm `n[l\ime min. 12 m Dimensiunile exacte ale co;ului sunt specificate de norma STN 73 42 10. Tirajul gazelor evacuate este specificat `n parametrii tehnici.

14

Seria DP

Conducta de evacuare
Conducta de evacuare trebuie s[ fie racordat[ la co;. ~n cazul `n care nu este posibil[ racordarea direct[ a cazanului la co;, conducta de evacuare trebuie s[ fie c]t mai scurt[ posibil ;i nu mai lung[ de 1 m f[r[ suprafa\[ de `nc[lzire ;i trebuie s[ fie orientat[ `n pozi\ie vertical[ spre co;. Conductele de evacuare trebuie s[ fie etan;e la gazele evacuate ;i s[ fie cur[\abile din interior. Conductele de evacuare nu trebuie s[ traverseze spa\iile locuite ;i dependin\ele ;i sec\iunea intern[ a conductei de evacuare nu trebuie s[ se `ngusteze spre co;. Utilizarea coturilor nu este adecvat[.

Conectarea cazanului la re\eaua de alimentare cu energie electric[


Cazanul este conectat la re\eaua de 230 V, 50 Hz prin intermediul unui cordon de alimentare prev[zut cu fi;[. Siguran\a este de tip M ;i, la `nlocuirea acesteia la o unitate de service, este necesar[ utilizarea aceluia;i tip de siguran\[. Cazanul trebuie astfel amplasat `nc]t fi;a cordonului de alimentare s[ fie accesibil[ (conform normei STN EN 60 335-1 + A11>1997).

Conectarea elementelor de reglare ;i comand[


Cazanul este livrat c[tre consumator echipat cu elemente principale de reglare ;i comand[. Conectarea acestor elemente este indicat[ pe schema de racordare. Este recomandat[ suplimentarea dispozitivelor de reglare a cazanului cu alte elemente care s[ permit[ o utilizare mai confortabil[ ;i mai economic[. Fiecare pomp[ din sistem trebuie controlat[ de un termostat separat astfel `nc]t cazanul s[ nu fie r[cit excesiv prin admisia apei de retur cu temperatura sub 65C. Conectarea acestor elemente poate fi sugerat[ de un proiectant pe baza condi\iilor specifice sistemului de `nc[lzire. Instalarea electric[ ;i dotarea corespunz[toare a cazanului trebuie efectuate de un specialist. Versiunea de baz[ a cazanului nu este prev[zut[ cu un termostat `ncorporat pentru pomp[.

Protec\ia cazanului mpotriva coroziunii


Solu\ia adecvat[ pentru aceast[ problem[ o constituie dispozitivul de amestec OVENTROP - dispozitiv op\ional ce are rolul de a men\ine diferen\a de temperatur[ dintre turul ;i returul cazanului (minim 15C ;i maxim 25C), diferen\[ ce previne crearea de condens ;i men\ine cazanul la temperatura de 80 - 90C sau o supap[ de termoreglare care permite separarea `ntre circuitul cazanului ;i circuitul de `nc[lzire. Astfel, se poate preveni r[cirea excesiv[ a cazanului la temperaturi de sub 65C ;i este redus[ condensarea aburului ;i formarea depunerilor acide ;i de gudron `n p]lnia de alimentare. Prin intermediul clapetei unei vane cu trei c[i, este posibil[ reglarea temperaturii apei din circuitul de `nc[lzire independent de temperatura apei din cazan. Temperatura apei din cazan trebuie s[ se situeze `n permanen\[ la valori de 80 - 90C. Sec\iune prin cazan - camera de combustie Standarde pentru proiectarea ;i montarea cazanelor> STN EN 303 -5 - Cazane pentru `nc[lzire pe combustibil solid STN 73 42 10 - Producerea co;urilor de fum ;i a conductelor de evaluare STN 92 03 00 - Siguran\a `mpotriva incendiilor a aparatelor locale STN EN 60 335 -1 + A11 - Siguran\a aparatelor de uz casnic STN 06 10 00 - Aparatele locale pe combustibili solizi, lichizi sau gazo;i

15

Seria DP

Scheme de racordare
Schema hidraulic[ `n cazul utiliz[rii unei vane de termoreglare cu patru c[i

SISTEM ~NC{LZIRE CENTRAL{

Pomp[

Van[ de termoreglare cu patru c[i

Vas de expansiune
CAZAN

Schema hidraulic[ `n cazul utiliz[rii unui dispozitiv OVENTROP

16

Seria DP

Schema hidraulic[ `n cazul utiliz[rii unui dispozitiv OVENTROP ;i a unui rezervor de acumulare

Cazanul v-a func\iona la putere nominal[. ~n cazul `n care necesarul termic este mai sc[zut dec]t puterea nominal[, este necesar s[ conecta\i cazanul `mpreun[ cu un rezervor de acumulare cu un volum minim de 460 l (STN EN 303-5, clause 4.2.5)

Protejarea ;i prelungirea ciclului util de exploatare a cazanului


1. Dispozitivul Oventrop men\ine temperatura apei de `nc[lzire pe returul cazanului la 65 C. O temperatur[ a apei de `nc[lzire pe retur mai mic[ de 60 C cauzeaz[ producerea de vapori de condens, acizi ;i hidrocarburi `n camera de alimentare, ceea ce poate duce la diminuarea ciclului util de exploatare al cazanului. Date tehnice> Precizie DN25 Presiune maxim[ 10 bar Temperatur[ maxim[ 120C Valoare kvs 3,9

Dispozitivul Oventrop este construit dintr-o van[ de amestec cu trei c[i, pomp[ Wilo, dou[ termometre, supap[ de termoreglare, cap termostatic, supap[ de by-pass, distan\ier ;i material de izola\ie. Avantajul acestei solu\ii este reprezentat de faptul c[ este compact[, uor de `ntre\inut ;i garanteaz[ protec\ia schimb[torului de c[ldur[ al cazanului. Dispozitivul Oventrop pentru cazane> DP25, DP35, DP45, DP75 Cod comand[> DPP25003

17

Seria DP

2. Racordarea cu supapa de termoreglare cu trei c[i Principiul de func\ionare este identic cu cel utilizat pentru racordarea sistemului de reglare Oventrop. Atunci c]nd temperatura dep[;e;te 65 C, supapa de termoreglare deschide circuitul `n sistemul de `nc[lzire. Atunci cnd temperatura este mai mic de 65 C, supapa `nchide circuitul ;i cazanul func\ioneaz[ cu recirculare. Acest dispozitiv menine apa de `nc[lzire pe returul cazanului la o temperatur[ minim[ de 65 C. Supapa de termoreglare cu trei c[i recomandat[> Pentru cazan Tip Cod comand> DP25, DP35 DN32 DPP25004 DP45, DP75 DN50 DPP45001 3. Racordarea la rezervorul de acumulare Sistemul de racordare const[ `n `nc[lzirea apei din rezervoarele de acumulare ;i procesul de `nc[lzire furnizeaz[ treptat c[ldur[ `n func\ie de cerin\ele sistemului de `nc[lzire. Oper]nd mai multe `nc[lziri la capacitate maxim[, rezervoarele de acumulare vor fi `nc[lzite p]n[ la o temperatur[ de 90-100 C. Un sistem de `nc[lzire care utilizeaz[ rezervoare de acumulare `n combina\ie cu cazanele DP ofer[ mai multe avantaje. Printre cele mai importante avantaje pot fi enumerate extinderea ciclului de exploatare al cazanului ;i un consum de combustibil mai redus. Volumul recomandat pentru rezervoarele de acumulare n funcie de capacitatea cazanului> DP25 - 1500 - 2000 l DP35 - 2000 - 2500 l DP45 - 2500 - 3000 l DP75 - 4000 - 4500 l

Protec\ia cazanului mpotriva supranc[lzirii


ATEN|IE Circuitul de r[cire pentru protec\ia `mpotriva supra`nc[lzirii nu trebuie utilizat conform normei STN EN 303-5 `n alte scopuri dec]t protec\ia `mpotriva supra`nc[lzirii. Supapa STS 20, prev[zut[ cu un senzor amplasat `n partea posterioar[ a cazanului, `l protejeaz[ pe acesta `mpotriva supra`nc[lzirii. ~n cazul `n care temperatura apei `n cazan dep[;e;te 95C, supapa permite intrarea apei `ntr-un circuit de r[cire care preia c[ldura excesiv[ ;i o descarc[ `n re\eaua de canalizare.
STS 20 CANALIZARE Alimentare cu ap[ de la re\ea Presiune 2 - 6 bari 10 - 15C

Instruc\iuni pentru `ndep[rtarea produsului dup[ terminarea duratei de via\[ Pentru a-l `ndep[rta, pute\i vinde produsul unui dealer de fier vechi sau unei zone de depozitare a de;eurilor administrat[ de o autoritate local[. ~ndep[rtarea ambalajului Pentru a-l `ndep[rta, pute\i vinde ambalajul unui dealer de fier vechi sau unei zone de depozitare a de;eurilor administrat[ de o autoritate local[.
18

Seria DP

Defec\iuni posibile ;i depanarea acestora


Defec\iune Lampa de control pentru alimentarea de la re\ea nu este aprins[ Cauz[ Nu este prezent[ tensiune la re\ea. Fi;a nu este introdus[ corect `n priz[. Comutatorul este defect. Cordonul este defect. Ap[ insuficient[ `n instala\ie. Debitul pompei este excesiv. Puterea furnizat[ de cazan nu este dimensionat[ corespunz[tor sistemului. Calitatea combustibilului este necorespunz[toare. Trapa glisant[ pentru gaze arse nu este etan;[. Tirajul gazelor evacuate este insuficient. Tirajul gazelor evacuate este excesiv. Solu\ie Verifica\i. Verifica\i. ~nlocui\i. ~nlocui\i. Ad[uga\i ap[. Regla\i debitul ;i comutarea. Eroare de proiectare. Utiliza\i numai lemn uscat ;i bu;teni t[ia\i. Repara\i. ~nlocui\i co;ul, corecta\i racordul la co;. Amplasa\i o clapet[ de obturare pe conducta de evacuare. ~ndrepta\i palele la 90. ~nlocui\i. Cur[\a\i. Cur[\a\i.

Cazanul nu func\ioneaz[ la parametrii tehnici necesari

~nc[lzirea sau func\ionarea `ndelungat[ cu trapa glisant[ deschis[ pentru gaze arse. Palele ventilatorului sunt deformate. Cazanul nu a fost cur[\at corespunz[tor. Orificiul de admisie a aerului `n camera de combustie este obturat de murd[rie. U;a nu este etan;[ Cordonul de etan;are este deteriorat. Duzele sunt `nfundate. Tirajul gazelor evacuate este insuficient.

~nlocui\i, regla\i balamalele. Nu arde\i buc[\i de lemn de dimensiuni reduse sau scoar\[. Co;ul este defect. Ap[sa\i butonul pentru termostat Cur[\a\i ventilatorul. ~nlocui\i. ~nlocui\i. Verifica\i.

Ventilatorul nu se rote;te sau este zgomotos

~n cazul utiliz[rii unui termostat de siguran\[ nereversibil, acesta poate fi deconectat `n urma unei supra`nc[lziri. Roata motrice este ancrasat[. Condensatorul este defect. Motorul este defect. Contactul fi;ei cablului de alimentare a motorului este imperfect.

19

Seria DP

Valorile rezisten\ei (kOhm) n func\ie de temperatura agentului termi


Temperatura (C)
-55 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125 130 140 150

Minim[
951 1000 1105 1218 1338 1467 1603 1748 1901 1980 2057 2217 2383 2557 2737 2924 3118 3318 3523 3722 3815 3901 4049 4153

Medie
980 1030 1135 1247 1367 1495 1630 1772 1922 2000 2080 2245 2417 2597 2785 2980 3182 3392 3607 3817 3915 4008 4166 4280

Maxim[
1009 1059 1165 1277 1396 1523 1656 1797 1944 2020 2102 2272 2451 2637 2832 3035 3246 3466 3691 3912 4016 4114 4283 4407

20

Seria DP

Scheme electrice
Schema electric[ DP 25, DP 35, DP 45, DP 75 - Cazan pe lemne cu gazeificare

Comutator principal

Termostat de siguran\[ evacuare fum

Termostat cazan

Termostat limit[ temperatur[

t(C)

t(C)

t(C)

5
SL vyp

2
HN vyp

1
SN vyp

4 negru negru negru negru negru negru


HL vyp BT-1 BT-C ST-C PT-C ST-2 PT-1 PE PE PE

albastru

negru

albastru

negru

Termostat pomp[ 95C


t(C)

negru

negru

T 95

T 95

Siguran\[ 2A/250V

9 10 11 12

verde-galben

albastru

maro

Condensator

verde-galben

230V/50Hz

albastru

negru

verde-galben

verde-galben

21

Seria DP

Schema electric[ DP 25 Profi, DP 35 Profi, DP 45 Profi, DP 75 Profi - Cazan pe lemne cu gazeificare

22

Seria DP

NOTE

23

FERROLI S.p.A. `;i declin[ orice responsabilitate pentru posibilele inexactit[\i con\inute `n prezentul manual, dac[ acestea se datoreaz[ unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezerv[m dreptul de a aduce produselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesar[ sau util[, f[r[ a prejudicia caracteristicile esen\iale.