Sunteți pe pagina 1din 12

Tema 6: RISCUL DE CREDIT PARTICULARIT 1. Conceptul i identificarea riscului de credit 2. M surarea riscului de credit 3.

. Gestiunea riscului de credit n b ncile comerciale 1. Conceptul i identificarea riscului de credit Pot fi eviden iate trei atitudini posibile fa 1) Preferin a fa de risc:

I I ANALIZE

de risc. n acest caz, se presupune c persoana care are o asemenea atitudine fa

de risc, ntr-o investi ie apreciaz , n primul rnd, riscul acesteia. Deci dac va avea de ales ntre dou investi ii cu aceea i profitabilitate, dar cu o probabilitate de producere a profitului diferit , persoana cu preferin fa de risc va alege investi ia mai riscant (mai incert ). de risc. n acest caz se presupune c persoana cu o asemenea atitudine fa de 2) Neutralitatea fa

risc, la alegerea ntre dou variante posibile de investire, va lua n calcul doar m rimea profitului scontat, f r a acorda aten ie asupra riscurilor posibile. 3) Aversiunea fa atitudine fa de risc. n astfel de caz, alegerea din dou variante de investire cu aceea i sum a profitului scontat se va face n folosul investi iei mai pu in riscante. Adic , persoana cu o asemenea de risc, n momentul lu rii deciziei privind investirea, va lua n calcul ambii factori, att m rimea profitului scontat, ct i probabilitatea producerii acestuia. n comportamentul economic al s u, orice banc trebuie s adopte aversiunea fa de risc. Riscul de creditare exprim posibilitatea ca mprumuta ii (sau emiten ii de titluri) s nu- i onoreze obliga iile la scaden . Riscul de credit poate fi definit ca probabilitatea c creditul, dobnda sau ambele s nu fie rambursate la scaden probabilitatea faptului c integral sau par ial. De asemenea riscul de credit poate fi redat ca costul unei p r i a activelor b ncii ce este reprezentat de suma

creditelor acordate se mic oreaz sau va fi adus la zero. Comportamentul unei b nci trebuie s se bazeze pe urm toarea strategie: un credit nu se acorda dect dac se poate estima ca probabilitatea ramburs rii o dep e te pe cea a neramburs rii. Riscul de credit este riscul nencas rii valorilor scontate, determinat de incapacitatea debitorului de a ac iona n termenii i condi iile contractului ncheiat cu banca. Sub acest aspect riscul de credit are doua componente: 1. Riscul de nencasare a sumei creditului (riscul de nerambursare a valorii creditului) 2. Riscul de nencasare a dobnzii (riscul de lips a venitului din opera iunea respectiv ). Structura i sursa riscului de credit este prezentat n continuare n tabelul 7.1.1 Tabelul 7.1.1 Caracteristica surselor de provenien Tipul riscului a riscului de credit Caracteristica sursei de provenien Riscul, legat de debitor
1

Incapacitatea debitorului s - i ramburseze datoria din contul fluxurilor monetare curente sau din contul vnz rii activelor Subiectiv Reputa ia debitorului n lumea afacerilor, responsabilitatea sa i dorin a de a- i onora angajamentele Juridic Omiteri n elaborarea contractului de credit Riscul, legat de obiectul gajului Lichidit ii Deficien e legate de imposibilitatea vnz rii gajului Conjunctural Posibila devalorizare a obiectului galului n perioada ac iunii contractului de credit Pierderii Pierderea gajului Juridic Omiteri n elaborarea contractului de gaj Riscul de sistem Evolu ii ale sistemului economic ce pot influen a situa ia economic a debitorului Riscul situa iilor force-major Cataclisme naturale, greve, ac iuni militare Pentru mprumutat, riscul de credit exprim , ntr-o form mai larg , degradarea situa iei Obiectiv financiare a acestuia. O mare varietate de motive legate fie de situa ia general a economiei, fie de condi iile afacerii mprumutatului, dintre care multe sunt imprevizibile i afecteaz situa ia financiar a acestuia, pot contribui la riscul de credit. Aprecierea capacita ii de rambursare se poate face, daca are la baza proceduri diferite, n func ie de debitor: agent economic, persoan privat , stat. Analiza debitorului reprezint procesul de identificare i evaluare a riscului de creditare. 2. M surarea riscului de credit. Evaluarea (aprecierea) just a riscului de credit este de o importan a procesului de creditare este selectarea cererilor de creditare. B ncile trebuie sa identifice riscurile aferente fiec rei cereri de creditare, s le identifice i s contribuie la reducerea i chiar la eliminarea lor. Pentru aceasta este necesar i un studiu de senzitivitate sau risc, pentru c numai n acest fel se poate reduce sau elimina riscul. In func ie de rezultatele acestui studiu se aprob sau se refuz cererile de creditare. De corectitudinea evalu rii depinde volumul de risc pe care banca i-l asum a b ncii i pe experien a creditar din trecut. Selectarea cererilor poten iale la credit cu eviden ierea celor mai avantajoase Colectarea informa iilor pentru analiza riscului legat de poten ialii debitori Analiza riscurilor care sunt legate de poten ialii mprumut tori i realitatea acestui risc. Fiecare banc i formuleaz metodologia proprie de evaluare, care se bazeaz pe politica de credite major pentru banc . Fiind mai u or sa prevenim dect sa vindec m, pentru minimizarea expunerii la risc, cea mai important etap

Efectuarea analizei financiare Preg tirea pachetului de documente

Folosind analiza riscurilor drept baz se efectueaz structurizarea cererilor la credite cu scopul minimiz rii riscului i maximizarea profitului

Fig. 7.1.1. Etapele procesului de evaluare a riscului de client Evaluarea riscului de credit presupune dou etape. Prima const n stabilirea unei limite maxime a activelor cu risc fa expus periodic. B ncile centrale impun b ncilor comerciale clasificarea portofoliului de credite i con stituirea unor fonduri de risc. n func ie de categoria creditului sunt stabilite careva cote procentuale fa m rimea acestora i se cere alimentarea acestor fonduri de risc. Evaluarea riscului de credit de c tre b ncile comerciale se realizeaz prin i termediul a dou n metode: calitative i cantitative. Metoda calitativ presupune o exprimare verbal a descrierii nivelului riscului i, de obicei, se realizeaz prin elaborarea rating-ului creditar. Scopul elabor rii rating-ului creditar este primirea deciziei n ce prive te posibilitatea credit rii i n continuare determinarea unor parametri calitativi. Pe baza acestora se poate aprecia indicatorul riscului ntregului portofoliului creditar. Rating-urile creditare, de regul , se determin n modul urm tor: 1. se elaboreaz o scar a riscului pentru debitor (sau grupe de credite, sau grupe de gaj), de exemplu, risc minim", risc moderat", risc limit ", risc inadmisibil" sau grupe c rora li se atribuie numere n cre tere sau descre tere; 2. 3. 4. se eviden iaz coeficien ii esen iali ai activit ii debitorului ce determin nivelul riscului, cota parte a lor la formarea indicatorului total; se determin limitele indicatorilor ce exprim calitatea lor; Se calcul un indicator sumar al indicatorului riscului (rating-ul creditar) prin intermediul sum rii evalu rii indicatorilor separa i, n corespundere cu cota-parte. n practica interna ional , de regul , se utilizeaz patru indicatori pentru calculul riscului de credit, i anume: Stabilitatea fluxurilor financiare:
o risc minim" afacerea are mai mult de 2 ani, fluxurile financiare suni stabile; o risc moderat" afacerea are mai pu in de 2 ani, fluxurile financiare oscileaz sau afacerea

de fondurile proprii ale b ncii, iar a doua n evaluarea riscurilor la care banca este

de

mai pu in de 1 an, fluxurile financiare sunt stabile;


o risc limit " afacerea are mai pu in de 1 an, fluxurile financiare suni instabile; o risc inadmisibil" afacerea are mai pu in de 6 luni sau fluxurile financiare sunt n sc dere.

Asigurarea cu mijloace circulante proprii i pasive:  risc minim" mijloace proprii i pasivele sigure acoper nu mai pu in de 70% din necesarul de mijloace circulante; risc moderat" mijloace proprii i pasivele sigure acoper nu mai pu in de 50% din necesarul de mijloace circulante; risc limit " mijloace proprii i pasivele sigure acoper nu mai pu in de 30% din necesarul de mijloace circulante;
3

risc inadmisibil" mijloace proprii i pasivele sigure acoper mai pu in de 30% din necesarul de mijloace circulante.

Lichiditatea asigur rii: risc minim " gajul poate fi vndut la licita ii organizate sau este o marf cu o cerere masiv ; risc moderat exist doi cump r tori poten iali ai gajului; risc limit gajul este greu de vndut; risc inadmisibil" lichiditatea gajului nu este determinat .

Suficien a asigur rii: risc minim" asigurarea este suficient pentru acoperirea datoriei i a cheltuielilor legate de vnzarea gajului; risc moderat asigurarea este suficient pentru acoperirea datoriei; risc limit " asigurarea acoper 50% de la valoarea datoriei; risc inadmisibil" asigurarea acoper mai pu in de 50% de la valoarea datoriei. Coeficien ii care corespund nivelului riscului de credit Nivelul riscului risc minim" risc moderat" risc limita" risc inadmisibil" Procentul riscului de credit 1 5% 5 10% 10 50% 50 100%

Nivelului riscului de credit general va fi media ponderat a acestor indicatori. Metodele cantitative de evaluare sunt diferite att pentru diverse tipuri de credite ct i pe grupe de clien i. ns nu sunt sisteme de evaluare unice pentru clien ii corporativi i pentru persoane fizice Aceste sisteme sunt diferite datorit cuantificare a riscului. Evaluarea situa iei financiare a clien ilor corporativi poate fi efectuat prin multe metodele descrise n temele anterioare: 1. metoda analizei bilan iere n baza coeficien ilor de lichiditate, solvabilitate, profitabilitate i a celor de rulaj; 2. metoda punctajului; 3. metode de prevenire a falimentului: metoda Z a lui Altman. Modelul punctajului se bazeaz pe coeficien ii bonit ii debitorului, ns ace ti coeficien i nu sunt analiza i individual pentru fiecare client, ci i au o ponderare n cifra rezultatului final n conformitate cu importan a lor. nsumndu-se coeficien ii pondera i se ob ine un indicator cumulativ care se compar cu schema de acordare a creditelor, adoptat de banc i transcris n politica de creditare. Dac indicatorul respectiv a dep it limita minim stabilit de banc , creditul va fi acordat, dac nu nu va fi acordat. Pentru creditele aprobate n func ie de acela i indicator cumulativ se vor
4

tipului de informa ie cu care opereaz

banca n proces de

forma i condi iile contractului. Pentru un indicator performant dobnda va fi mai mic , pentru unul mediu mai mare. Tabelul 7.1.3 Nr. crt. 1. Indicatorul Lichiditatea curent (Lc) Metoda punctajului ncadrarea rezultatului Lc < 80% Lc [81, 100] Lc [101, 120] Lc [121, 150] Lc [151, 170] Lc > 170% S < 80% S [81, 100] S [101, 120] S [121, 140] S [141, 160] S [161, 180] G > 101% G [81, 100] G [61, 80] G [41, 60] G < 40% Vac < 5 Vac e [5,1; 10] Vac > 10,1 Rrf<0 Rrf e [0, 10] Rrf e [10,1; 30] Rrf e [30,1; 50) Rrf > 50% Ad [0, 20] Ad [20,1; 40] Ad [40,1; 60] Ad [60,1; 80] Ad > 80 At > 50,1% i De > 50,1% Ai > 50,1% i De > 50,1% At > 50,1% i Dt > 50,1% Ai > 50,1% i Dt > 50,1% Garan ii bancare Depozit bancar Ipoteca Gajul cu deposedare Gajul f r deposedare Cesiunea de crean Cau iunea Alte garan ii 05 6 10 11 16 E D desfaceri n C ar Punctaj -2 -1 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 -1 0 1 2 3 1 2 4 0 1 3 4 2 3 2 1 0 -1 4 3 2 1 4 4 3 2 2 1 1 0 17 25 B >25 A

2.

Solvabilitatea (S)

3.

Gradul de ndatorare (G)

4. 5.

Viteza de rota ie a activelor circulante (Vac) Rata rentabilit ii financiare (Rrf)

6.

Acoperirea dobnzii (Ad)

7.

8.

Dependen a de pie ele de aprovizionaredesfacere Garan ii

Total punctaj intermediar Categorii de agen i economici At

Nota iile utilizate au urm toarea semnifica ie: aprovizion ri din ar n raport cu total Dt n raport cu total
5

Ai

aprovizion ri; aprovizion ri din import n raport cu total De aprovizion ri;

desfaceri; desfaceri la export n raport cu total desfaceri Tabelul 7.1.4 Rezultatul aprecierii foarte bun bun satisf c toare bun medie slab

Aprecierea criteriilor necuantificabile Criteriul Calitatea conducerii Explica ii cuno tin e tehnice de specialitate; experien a managerial ; prestigiu i reputa ia n rela iile cu furnizorii i beneficiarii etc. organizarea fluxului tehnologic; capacitatea de adaptare la modific rile structurale; utilizarea bazei materiale i a resurselor umane etc. se va analiza pia a profitabil agentului economic a

Calitatea organiz rii

Sectorul n care i desf oar activitatea Pozi ia n ramura i subramura de activitate Strategia de dezvoltare

Perspectiva de dezvoltare a agentului economic

n urma analizei

perspectiv bun perspectiv slab sector neviabil gradul de cunoa tere a unit ii n Capacitate de influen are a pie ei: ceea ce prive te nivelul pre urilor, mare medie concuren a etc. cu implica ii asupra capacit ii de influen are a pie ei. redus existen a unei strategii pe urm torii foarte bun 3-5 ani; neconving toare modalitatea de realizare a strategiei inexistent propuse; alternative i implica ii n cazul nerealiz rii strategiei propuse; existen a sau nu a unui plan de restructurare i redresare financiar . se vor analiza programele de activitate viabil restructurare i retehnologizare; activitate cu slabe perspective - se vor identifica etapele parcurse i rezultatele ob inute criteriilor necuantificabile prezentate mai sus, se vor face aprecieri i se vor Tabelul 7.1.5 Categorii de agen i economici

aduce corec ii de punctaj categoriilor de evaluare A E:

Categorie A B C D E

Semnifica ie Performan e prezente i viitoare foarte bune care asigur achitarea la scaden a creditelor Performan e prezente bune i foarte bune dar cu un grad de incertitudine pentru o perspectiv mai ndelungat Performan e satisf c toare, cu o evident tendin de nr ut ire Performan e sc zute caracterizate printr-o stare de ciclicitate la intervale scurte de timp Performan e slabe care prefigureaz o stare de insolvabilitate

Evaluarea performan elor persoanelor fizice sau analiza riscului de credit al persoanelor fizice se efectueaz asem n tor cu cea pentru agen ii economici, cu urm toarele preciz ri. Riscul financiar este legat de posibilitatea apari iei unor dificult i ale solicitantului privind realizarea veniturilor care s -i asigure acoperirea consumului propriu, inclusiv plata impozitelor i a taxelor, precum i a excedentului necesar ramburs rii creditelor i pl ii dobnzilor bancare. Determinarea veniturilor posibile de realizat se va face pe baza: adeverin ei de avere (stare material ) eliberat de prim rie; adeverin ei de venituri de la locul permanent de munc al solicitantului sau ale membrilor de familie; declara iile de impunere; extrasele conturilor de disponibilit i (depozite) deschise la banc .

Cheltuielile persoanelor fizice se vor determina pe baza: - consumurilor necesare produc iei (materii prime, materiale, semin e, furaje, energie, etc.) - stabilite pe baza normelor generale de consum i a dimensiunilor activit ii; - n tiin rilor de plat a impozitelor i a taxelor. Evaluarea riscului financiar se face n func ie de volumul veniturilor i cheltuielilor i a diferen ei dintre acestea (V C), riscul fiind apreciat prin compararea acestei diferen e cu creditul solicitat, astfel: a. V C > suma solicitat risc redus; b. V C = suma solicitat risc mediu; c. V C < suma solicitat risc mare. Riscul managerial este dat de calit ile profesionale i morale ale persoanei fizice i va fi apreciat n func ie de: a. vrst , preg tirea profesional i experien a n domeniu; b. modul n care este cunoscut persoana respectiv n localitate (aprecierea vecinilor etc.).; c. rela iile persoanei fizice cu banca, cu organele locale (administra ia financiar etc.) i cu ceilal i cet eni. Riscul de garan ie este dat de apari ia unor incertitudini la valorificarea bunurilor aduse n garan ie n cazul cnd mprumutatul nu achit la termen obliga iile asumate prin contractul de credite, fiind apreciat astfel: a. garan ii cu siguran maxim : scrisori de garan ie emise de b nci necondi ionate, bilete la i n lei; ordin avalizate de b nci, cambii acceptate de tras i avalizate de b nci, gaj cu deposedare, depozite bancare n valut b. garan ii cu siguran medie: ipoteci asupra cl dirilor cu destina ie de spa ii industriale

(fabrici, ateliere, firme), spa ii comerciale (magazine, sedii), precum i asupra terenurilor din intravilan situate n ora e mari i localit i turistice, bunuri mobile cump rate din credite; c. garan ii nesigure: ipoteci asupra cl dirilor cu destina ie de locuin .

Riscul total de credit (RT) se va determina pe baza punctajelor acordate pe clasele de risc prev zute n tabelul 3.1.2. Tabelul 3.1.6 Evaluarea riscului total de credit persoane fizice Nr. cit. 1. 2. Categorii de risc Punctaje acordate n func ie de valorile indicatorilor de evaluare a riscurilor Indicatori Puncte Indicatori Puncte Indicatori Punct e VC> suma 50 V C= suma 20 V C< suma 10 solicitat solicitat solicitat 20 10 5

Riscul financiar (RF) Riscul managerial (RM) din care: a.

relativ tn r, bine preg tit profesional i cu experien n domeniu recunoscut ca bun gospodar/mese ria

b.

3. 4.

rela ii normale cu organele locale, foarte bune cu vecinii i ceilal i gospodari/mes eria i Riscul de garan ii sigure garan ie(R G) r < 75 % Riscul sensibilit ii

c.

vrst medie, f r preg tire special dar cu experien ndelungat n domeniu pu in cunoscut sau apreciat diferit de diverse persoane unele ntrzieri n plata taxelor comunale, reticent fa de vecini, individualist garan ii cu siguran medie r > 75 %

b trn, preg tire experien domeniu

f r i n

apreciat defavorabil de majoritatea persoanelor, indicatori nefavorabili ru platnic, recalcitrant

20 10

10 0

garan ii nesigure

RT = RF + RM + RG Clasele de risc Punctaj Clase de persoane fizice n func ie de risc clasa I clasa II 100-85 puncte 84-75puncte

(7.1.1) Tabelul 7.1.7 clasa III <75 puncte.

3. Gestiunea riscului de credit n b ncile comerciale Principalul factor perturbator n activitatea unei b nci sunt creditele neperformante Pentru a reduce la minimum pierderile din credite neperformante i a proteja n acest fel depozitele persoanelor
8

fizice i juridice, lucr torii bancari implica i n activitatea de creditare trebuie s eforturile pentru a- i ncasa debitorii.

procedeze cu

responsabilitate la evaluarea riscurilor pe care le presupune acordarea mprumuturilor i s depun toate n practica bancar , n cadrul gestiunii riscului de creditare, se iau n considerare dou principii clasice pe care s se axeze m surile privind diminuarea acestuia i anume: limitarea riscului; diviziunea riscului. Limitarea riscului se refer la stabilirea normelor interne (proprii fiec rei b nci) i externe (stabilite de autorit ile bancare) privind componentele portofoliului de credite i minimizarea expunerii b ncilor la riscul global de creditare. Normele interne pot avea caracter global i specific. Cele cu caracter global reprezint limita maxim a angaj rii b ncilor n activit ile de creditare i stabilindu-se un anumit procent din capitalul bancar. Normele specifice reprezint plafoanele de credite stabilite pentru fiecare categorie de debitor, lundu-se n considerare caracteristicile acestuia. n aceast direc ie, unele m suri pruden iale se impun de c tre banca central (sau autoritatea de supraveghere, cnd aceasta este o institu ie separat ). Pentru limitarea riscului de credit se pot stabili urm toarele reguli: limitarea credit rii unui singur debitor; limitarea creditelor mari acordate; constituirea de provizioane. Diviziunea riscului presupune diversificarea plasamentelor bancare. La acordarea creditelor, b ncile urm resc ca solicitan ii s prezinte credibilitate pentru rambursarea acestora la scaden . n acest scop, de i cerin ele sunt unitare, toate societ ile bancare procedeaz la o analiz a bonit ii clien ilor i solicit garantarea creditelor n condi iile stabilite prin normele de credite. Gestionarea riscului de contrapartid n rela iile de credit are ca obiect limitarea pierderilor n cazul deprecierii situa iei debitorilor, precum i evitarea ca sl biciunile unor debitori s antreneze dificult i prea importante pentru mprumut tor. Prima etap presupune o gestionare a priori momentului lu rii deciziei de angajament, bazat pe criterii calitative i cantitative ce conduc la stabilirea deciziei privind acordarea autoriz rilor de angajament. Majoritatea autoriza iilor debitorilor. Asemenea analiz numite rating agencies"). A doua etap este gestionarea a posteriori pentru urm rirea acestora i estimarea riscurilor la portofoliul de active. Este vorba de o gestionare cantitativ a riscului de contrapartid , bazat pe statistici ale situa iilor debitorilor, estim ri ale expunerilor la risc i ale pierderilor n cazul nr ut irii situa iilor clien ilor i a portofoliilor de clien i diversificate. i toate condi iile particulare depind de aprecierea calit ii de personalul b ncii respective, de c tre b ncile poate fi f cut

corespondente sau de agen ii pentru referin e de creditare (de exemplu, n Marea Britanie, S.U.A.,

Deci, riscul de contrapartid este cel al nregistr rii pierderilor n cazul imposibilit ii debitorilor de a- i onora obliga iile. Aceste pierderi depind de expunerile la risc i de garan iile existente. Expunerile se prezint sub form de profiluri temporale ale expunerii de risc. Pentru fiecare dintre perioadele viitoare ale acestor profiluri, pierderile depind de expuneri, de profitabilitate, de nr ut ire a situa iei debitorului, de rata de recuperare n cazul imposibilit ii debitorului de onorare a obliga iilor. Aceste calcule sunt efectuate pe diferite perioade prezente i viitoare. Func ia de gestiune a riscului de credit este foarte complex i i are nceputul s u anterior situa ia derul rii opera iunii. Abordarea modern asupra gestiunii riscului se bazeaz pe necesitatea interven iei nainte ca incidentul s se produc , anticipnd riscurile i deci reactualiznd n permanen clien ilor n func ie de informa iile la zi. Fundamentele acestui mod de gestiune sunt urm toarele:
o riscul trebuie controlat ac ionnd la nivelul clientului nainte ca incidentul s aib loc; o ac iunea anticipativ a b ncii trebuie s fie n eleas

i sus inut de c tre client;

o actualizarea permanent a dosarelor confer b ncii un avantaj care rezult din cunoa terea

exact a situa iei clientului. Principiile pe care se bazeaz gestiunea preventiv a riscului de client sunt: existen a unui singur criteriu pentru aprecierea unei situa ii riscante: riscul de client (preponderent asupra riscului de nerambursare la scaden ); folosirea unui sistem de indicatori sintetici pentru semnalarea abaterilor semnificative de la calitatea ini ial a clientului debitor; sistemul de control trebuie s fie simplu, elastic i s permit tratamentul prin excep ie. Etapele gestiunii riscului creditar I. Gestiunea riscului la etapa conlucr rii cu mprumut torul. Aceast etap a procesului gestiunii riscului creditar se refer la gestiunea rela iilor banc -client", ndreptate spre evaluarea riscurilor individuale in limita regl rilor strategice. Analiza creditar const n analiza solvabilit ii mprumut torilor individuali i n structurizarea creditelor individuale cu scopul minimiz rii att a riscurilor descoperite, ct i a pierderilor la fiecare din ele. Monitoring-ul creditar const n controlul solvabilit ii i men inerii asigur rii b ncii n faptul c , solvabilitatea clientului r mne a fi acceptabil . Supravegherea creditului presupune restabilirea credibilit ii n cazul nr ut irii ei serioase sau n cazul pierderii integrale. II. Controlul i gestiunea procesului creditar. Aceste etape se refer la controlul liniar al rela iilor de tip banca-client". Astfel de rela ii sunt legate de primirea deciziilor, care la rndul sau atrag riscuri, i de aceea, necesit control liniar. Analiza creditar , monitoring-ul creditar i lucrul cu creditele problematice sunt p r i componente al acestui control. Re eaua accept rii i aprob rii creditului i organele responsabile pentru aceasta trebuie s fie unic pentru toate deciziile creditare n banca.
10

III. Gestiunea controlului. In fiecare banc trebuie s existe un mecanism independent de gestiune a controlului, obiectul c ruia l constituie deciziile creditare din contracte, componenta portofoliului creditar i procesul controlului primirii deciziilor. Elementele controlului administrativ sunt urm toarele: Auditul creditar trebuie s reprezinte un control calificat, independent al deciziilor individuale creditare i al calit ii portofoliului n general. Sistemul informa ional de gestiune creditar trebuie s propun informa ii corecte i operative pentru monitoring-ul situa iei unei credit n special i calit ii portofoliului creditar n general, att personalului sec iilor creditare, ct i controlorilor. Controlul fluxului mijloacelor trebuie s autorizare. Gestiunea riscului de credit const n utilizarea unor tehnici prin care banca poate s diminueze (evite) pierderile sau poate s salveze creditul. Totalitatea metodelor de gestionare a riscului de credit pot fi reprezentate astfel: diversificarea portofoliului de credite; diversificarea credit rii n dependen prolongarea termenului de creditare; clasificarea mprumuturilor ntrziate i formarea rezervelor monetare; reabilitarea creditelor problematice; stabilirea unor limite privind m rimea maximal debitorului i sumei acordate; asigurarea creditelor. Pentru a reduce riscul de creditare n practica bancar interna ional se ntlne te o metod specific - introducerea primei de risc n rata dobnzii practicate. Studiu de caz 7.3.1. Model de determinare a primei de risc Se au n vedere urm toarele repere: (1) tendin a b ncii de valorificare a capitalului mprumutat pe care o notam cu 1 + v; (2) tendin a de diminuare a capitalului mprumutat, notata cu 1 d (care apare atunci cnd o parte a creditului nu este restituit ). innd seama de prima de risc, rata dobnzii devine:
rd pr !

previn

ncasarea numerarului de c tre

mprumut tori pn la ndeplinirea tuturor formalit ilor i ncheierea procedurii de

de nivelul credibilit ii debitorului, caracterul

obiectului de creditare, calit i de asigurare etc.;

a creditului din punct de vedere al

1 v 1 , 1 d

unde rd pr rata dobnzii cu prima de risc.

Practic, prima de risc se adaog la dobnda pie ii. Se ia in calcul media dobnzii pie ei (se face pe trimestrele sau semestrele unui an). Exemplu practic: Determina i rata dobnzii cu prima de risc n condi iile urm toare: 15% din credite nu pot fi recuperate; dobnda medie n primul semestru constituie 22%.
11

rd pr !

1 0,22 1 ! 0,43 1 0,15

Concluzii: n condi iile stipulate rata dobnzii incluznd prima de risc constituie 43 %.

12