P. 1
revista Misiunea Casa 04_2008

revista Misiunea Casa 04_2008

|Views: 233|Likes:
Published by caroldrex

More info:

Published by: caroldrex on Sep 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2014

pdf

text

original

Construcþii · Renovãri ·

Amenajãri interioare ºi exterioare · Noi tehnologii · Lecþii practice

Nr. 4 (XXX)

Misiunea
www.misiuneacasa.ro

2008
50 6LEI

mai

65.000 ROL

CASA
Garajul – o problemã rezolvatã
n Cele mai noi tipuri de

u Secretãrlilor j amenaalitate de c

Uºile secþionale

Pag. 38

Pag. 38

Design interior
e cu pr em ii în sc ul

KALIMERA!
R C O N C Uel ecS e tr ic
Compartimentarea ºi alegerea finisajelor
LA PAGINA 77

sticlã pentru construcþii n Bricolaj: realizarea unei mãsuþe rabatabile din lemn n Porþi glisante – sisteme complet automatizate n Geotehnicã: rezultatele investigãrii terenului
Pag. 6

Mini-apartamentul copilului tãu

Pag. 62

u AL la A þean 8 I EC asã hmu agina 2 SP Ac a a p B
L

j rta o ep iana : R dr

editorial
La Bulivar, birjar! La Bulivar!...
iaþa Kogãlniceanu are, pentru bucureºteni, o semnificaþie privilegiatã. E o zonã în jurul cãreia se concentreazã cea mai mare parte a simbolurilor acestui oraº: Primãria Mare, Opera Naþionalã, Universitatea cu numeroasele ei amplasamente, Teatrul Bulandra, Ciºmigiul, ce a mai rãmas din berãria Gambrinus... Lucrurile sunt relativ simple pentru un turist care se limiteazã la contemplarea de la nivelul strãzii a caselor elegante, mãrturii ale îndepãrtatului an 1900. Neoclasice, eclectice sau neoromâneºti – toate aceste faþade spectaculoase par a spune poveºti cu Nenea Iancu ºi Carol I – spirite riguroase prin educaþie ºi aspiraþii, fãcându-ne sã uitãm cã trãim într-o þarã unde aparenþele au datoria fundamentalã de a fi înºelãtoare, de multe ori cu concursul ageamiilor în „scenografia“ unui oraº. Pentru cei care trãiesc în aceste case, foste naþionalizate în bunã parte, viaþa de zi cu zi seamãnã, privitã maliþios, cu o condamnare la domiciliu forþat. Bineînþeles, fiecare trãieºte cu sentimentul cã participã la ceva important numai prin faptul cã locuieºte în aceastã zonã. Epitetele de boiereºti ori nemþeºti, acordate odinioarã caselor respective par a se rãsfrânge ºi asupra locatarilor lor. Din pãcate, avantajele se terminã pe undeva pe-aici. Problemele sociale nu se opresc nicidecum la intrarea pe bulevard, din contrã, parcã au o afinitate pentru „ultracentral“. Bucureºtenii din centru nu sunt privilegiaþii capitalismului românesc, ci pensionari care lasã aceste bijuterii arhitectonice sã se degradeze. Privilegiaþii doar supravegheazã zona, în aºteptarea unui nou tun imobiliar, pe locul vechii clãdiri nãruite. Puþine iniþiative au avut ca rezultat renovarea ºi transformarea unor edificii de excepþie în hoteluri, imobile de birouri sau apartamente pentru închiriat. Excepþiile sunt doar argumente în favoarea celor care dau din umeri: „doar atât s-a putut“. În campania electoralã, edilii nu s-au sfiit sã ne amãgeascã prezentând proiecte cu pasaje kilometrice din oþel ºi sticlã, suspendate ºi insinuate prin centrul Capitalei. Turiºtii vor avea ce vedea: programele sociale cu oameni ai strãzii la grãtar prin curþi pãrãsite sau camere cu vedere direct din stradã, pitoreºtile acoperiºuri care au rezistat bombardamentelor din aprilie ’44 ºi colecþiile vestimentare de toamnã-iarnã expuse la balcoane ºi ferestre. „La Bulivar, birjar! La Bulivar!...“
Lucian nicolescu Redactor-ºef

Misiunea

CASA
Revistã editatã lunar de Leon consuLting în colaborare cu Lucian Nicolescu

P

fachschriften verLag stuttgart Preªedinte Ioana Ceccarelli redactor-ªef

s.g.r. Andreea Cernatoni redactori Alina Constantin Paul Amfim Robert Malischitz coLaBoratori dr. Iulia Boian Ana Tomescu ing. Valentin Boian prof. Virgiliu Z. Teodorescu dtP & Layout PrePress fotograf foto coPertà consuLtanÞi de sPeciaLitate PuBLicitate aBonaMente director difuZare director econoMic tiPar issn Rodica Manole Dragoº Manole Mihaela Matei DEDON ing. Florin Boian arh. Maria Buicã dr. ing. Alexandrina Amãriuþei Dan Tomescu Lavinia Cojocaru Adrian Neagu Mihnea Ghedrãuþeanu Livia Bãrãgan Infopress S.A. 841-2432

Publicaþie auditatã în perioada ianuarie – iunie 2007

Revista MISIUNEA CASA beneficiazã de rezultate de audienþã conform Studiului Naþional de Audienþã mãsurate în perioada aprilie – iulie 2006

adresa redacþiei: ªoseaua Panduri nr.25, bl. P3A, sc. A, ap. 1, Sector 5, Bucureºti telefon: 021/411.00.29 fax: 021/411.03.29 e-mail: revista@misiuneacasa.ro
© Reproducerea oricãrui material scris sau ilustrativ din aceastã publicaþie este permisã doar cu acordul editorului.

în locul celei cu douã canaturi . secþionalã 38 Geo Prez teren Colores del Mundo Colecþie de vopsele cu nuanþe inspirate din naturã. cu o uºã modernã. în cazul lipsei de spaþiu. accesibil din stradã Soluþia: O poartã secþionalã Porþi glisante Caz problematic: Accesul larg impune diminuarea spaþiului curþii Soluþia: O poartã glisantã.rePortaj Adriana Bahmuþeanu ºi Silviu Prigoanã aºteaptã cu nerãbdare finalizarea lucrãrilor la casa din Pipera Paginile 28–32 Sumar Kalimera! Mai actual ca niciodatã: clasicul grecesc ºi influenþele lui incontestabile în amenajãrile zilelor noastre 6 Între Vitra tot m Rolul casei pentru o familie mondenã La Adriana Bahmuþeanu. menite sã aducã o nouã înfãþiºare locuinþei 42 Bise Evoc 175 d Zilele Misiunea Casa în oraºul tãu Cum a cucerit caravana noastrã Universitatea din Cluj ºi centrul comercial Iulius Mall 46 Mes O flo pute Noi tehnologii în construcþii Jurn 47  Sigla specialã vã ajutã sã gãsiþi mai uºor cursurile practice în paginile revistei. Opþiuni transparente – despre sticlã ºi multiplele ei întrebuinþãri în arhitectura modernã Pugl aflat Paginile 34–35 Paginile 38–40 Uºi de garaj Caz problematic: Garaj îngust. care ne însoþeºte ºi în relaxantul nostru periplu prin designul modern Tehnologii inteligente – porþi glisante Protecþia accesului pe proprietate ºi utilizarea comodã a sistemelor de deschidere-închidere 34 Min Un d prin Pe patru roþi Pick-Up ºi Van – cei mai puternici membri ai echipei Dacia continuã ofensiva pe piaþa auto 36 Bric Desp cu m Uºi de garaj Înlocuirea clasicei uºi pivotante. despre viaþa la „ultracentral“. între obiecte dragi ºi planuri de viitor 28 Sãn Purif însã Adriana Bahmuþeanu între Piaþa Kogãlniceanu ºi Pipera Paginile 6–25 KaLIMera! Un salut venit din Vechea Grecie.

cu umbre medievale 54 Sãnãtatea casei 28 Paginile 54–55 Vitralii tradiþionale ºi moderne. conform legislaþiei actuale. se finalizeazã cu un aviz geotehnic conþinând cele mai importante componente ale studiului Jurnal de cãlãtorie 47 Puglia – veche provincie italianã cu multe clãdiri aflate în patrimoniul UNESCO 92 Prezentarea rezultatelor investigãrii terenului de fundaþie BRiColAJ: o policioarã cochetã Paginile 74–76 Un model de policioarã care poate fi pliat de-a lungul peretelui. însã cu istorie veche ºi simbolisticã puternicã: irisul. folosind dispozitive moderne de purificare Mini-apartamentul copilului 34 Un dormitor ºi o baie obþinute de specialiºtii noºtri prin recompartimentarea unei camere 62 Bricolaj 36 Despre cum puteþi realiza o policioarã cochetã. cu multiple întrebuinþãri ºi uºor de personalizat 74 Geotehnicã 38 Prezentare detaliatã a fazelor ºi rezultatelor investigãrii terenului de fundare al unui imobil Paginile 58–60 80 Biserica Ghica-Tei 42 Evocarea unui monument istoric la ceas aniversar – 175 de ani de la sfinþirea lãcaºului 82 Mesager între zei ºi oameni 46 O floare plãpândã. denumit popular „stânjenel“ Paginile 80–81 86 Investigare preliminarã a terenului de fundare care. însã alegeri raþionale atunci când vorbim despre sãnãtate 58 Purificatoarele de aer Cum putem aduce o pãrticicã din sãnãtatea naturii în casele noastre. cu multe etape ºi operaþiuni minuþioase Purificatoarele de aer – soluþii uneori costisitoare.Paginile 96–97 Surprize pentru colecþionari Completaþi-vã cunoºtinþele din domeniul amenajãrilor colecþionând ediþiile revistei noastre apãrute în anii anteriori! Între clasic ºi modern 6 Vitraliul – element decorativ ºi funcþional care pãtrunde tot mai frecvent în casele noastre Strãlucitor. care ne poate inspira pentru diverse modalitãþi de compartimentare ºi amenajare Paginile 62–71 . rezultate ale unor procese laborioase. datoritã balamalelor montate între componentele ei Mini-apartamentul copilului tãu O camerã spaþioasã.

Este salutul tradiþional al grecilor. Albastru ºi alb . Pornind de la aceste pasiuni ºi inspiraþi de nuanþele de la verde la azuriu oferite de Marea Egee. Design ºi pasiune pentru mituri Unii oameni se îndrãgostesc de Grecia chiar înainte sã ajungã acolo. o formã de respect acordatã turiºtilor de cãtre ghizi ºi localnici. designerii de mobilier ºi-au adaptat colecþiile pentru un stil de viaþã special. fascinaþi fiind de legendele legate de religia vechii civilizaþii elene. cu zei creatori ºi eroi având puteri supranaturale. Dincolo de faptul cã drapelul naþional le integreazã. un fel de „Bunã ziua!“ spus cu optimism ºi prietenie. la propriu ºi la figurat. culorile Greciei. sunt. aici pot fi vãzute multe imagini cu marea albastrã ºi clãdirile albe.design de efect kalimera! Toþi cei care au pus piciorul mãcar o datã pe tãrâmul zeilor din Olimp au auzit cu siguranþã rostindu-se cuvântul „Kalimera“.

Obiectele de mobilier Noile generaþii îºi impun ºi ele personalitatea în decorarea locuinþei. Fãrã limitãri de stil ºi prejudecãþi inutile.stilul elenistic au fost mereu prezente în viaþa omului. Evoluþia lor a mers în paralel cu arhitectura. ambele fiind legate de apariþia unor noi materiale ºi de nevoia de schimbare. Misiunea CASA 4/08 l   n Foto: DEDON Bunul-gust în decorarea locuinþelor nu . se poate ajunge la casa visatã. Puteþi crea astfel un colþiºor de paradis pentru copiii dumneavoastrã . mai este legat de un model stilistic stereotip.

situat la poalele Acropolei. prin folosirea în amenajarea locuinþei a mobilierului din împletituri de fibre naturale. Fibrele naturale întâlnite des- Modernismul îºi spune cuvântul în amenajãri În ultimii ani. ceea ce le face ideale pentru realizarea de împletituri cu forme extrem de variate. tul de des în amenajãrile specific mediteraneene prezintã elasticitate ºi rezistenþã. Pentru a echilibra parcã balanþa. o adaptare a designului la o variantã uºor rusticã.design de efect stilul elenistic O notã de exotism este imprimatã interioarelor sofisticate.  l Misiunea CASA 4/08 n Foto: ExOtiquE . minimalist a invadat interioarele ºi a lãsat în urmã farmecul epocilor trecute. ce dovedeºte cã designerii s-au inspirat din arhitectura Greciei antice. se vede între piesele de mobilier ºi bãncile sau scaunele din teatrul lui Dionysos Eleuthereus. stilul modern.s-a impus pe piaþã mobilierul din fibre naturale.clasic ºi modern . între cele douã stiluri de bazã . O asemãnare izbitoare. ce poate fi utilizatã atât într-un decor vechi sau nou..

.

cât ºi culorile inspirate din naturã. stilul elenistic Spiritul zilelor însorite de varã Nu mai este mult pânã ce zilele cãlduroase de vãrã ne vor îndemna la clipe de relaxare ºi de ce nu . care oferã ingredientul perfect pentru un aspect ce combinã rusticul rafinat cu un subtil accent exotic. designerii au creat o linie de mobilier lejer. În acest sens. Naturalul este la modã ºi acest lucru implicã atât materialele utilizate ca finisaje. Ultimele trenduri în design se orienteazã cãtre linii curbe. 10 l Misiunea CASA 4/08 n Foto: CANE-LiNE . cu un look modern. Curentul nou în design integreazã armonios în decor ºi piesele de mobilier din împletituri. confortabil.la o meritatã vacanþã. ample ºi forme îndrãzneþe.design de efect Scaune graþioase Forma obiectelor de mobilier în Grecia Anticã era inspiratã din arhitecturile egipteanã ºi asirianã. Tot în Grecia se pare cã s-au folosit pentru prima datã saltelele pentru mobilierul destinat odihnei ºi tapiþerii din diverse materiale pentru ºezutul scaunelor. Am putea spune cã la originea formelor reinventate astãzi sunt aceste civilizaþii strãvechi.

.

design de efect

stilul elenistic

Arcadele ºi bolþile în arcuri sunt întâlnite destul de des în arhitectura
ºi designul modern. Acestea „îndulcesc“ liniile drepte ale mobilierului de tip clasic, mai ales pe cele influenþate de vechiul stil doric al grecilor. Ele au fost inventate cu mult înainte de a fi preluate de egipteni, greci ºi romani, cea mai veche arcadã din lume aparþinând Mesopotamiei.

Istorie ºi inspiraþie
De la începuturile lui, mobilierul din Grecia era caracterizat prin armonie ºi comoditate, dar cel mai important lucru este cã formele ºi ornamentele inventate în acest spaþiu, în Antichitate au format baza pentru evoluþia stilurilor de mobilier ulterioare. Designerii au folosit aceste informaþii drept model ºi izvor de inspiraþie.

12 l

Misiunea

CASA 4/08

Evoluþia mobilierului

a depins de tehnologiile cunoscute într-un anumit moment. Pânã în secolul al XIX-lea, la realizarea lui s-a folosit doar lemn masiv, specific stilului clasic, iar ulterior acesta a fost înlocuit treptat de noile materiale descoperite, cum ar fi PAL-ul ºi PFL-ul.

Misiunea

CASA 4/08

l  13

n Foto: CAViO

Colonadele au fost ºi ele transpuse în amenajãrile interioare. Le descoperim în structura unui ansamblu de piese de mobilier, copiate aproape în detaliu dupã construcþii arhitecturale concepute de vechii greci în scop decorativ.

design de efect

au fost printre primii designeri care au creat armonie între mobilier ºi decoraþiuni, prin simetria ºi echilibrul amenajãrii.

Vechii greci

stilul elenistic

Nevoia de design
De la patul de odihnã al grecilor ºi romanilor, la diversitatea luxuriantã a paturilor nobiliare din Renaºtere ºi pânã la variantele noastre ergonomice, de la hamac la tatami, s-a „scris“ o istorie a civilizaþiilor. Construit în jurul patului, dormitorul reproduce nevoia de intimitate.

O ambianþã primitoare, astfel ar putea fi definit un
spaþiu destinat odihnei, pentru care nu este suficientã doar alegerea opþiunii de funcþionalitate.

Configuraþia spaþialã a dormitorului depinde, în mare
mãsurã, de spaþiul disponibil, care determinã atât poziþia ºi mãrimea patului, cât ºi locul altor piese de mobilier.

14 l

Misiunea

CASA 4/08

n Foto: BONALDO

.

pânã în cele mai mici detalii. stilurile se întrepãtrund în mãsura în care acestea nu aglomereazã interioarele.design de efect stilul elenistic Organizarea spaþiului în bucãtãrie poate deveni una dintre cele mai dificile misiuni. Dacã unei perioade i-a aparþinut un anumit stil ºi totul a gravitat în jurul lui. Detalii importante În evoluþia lor. ar fi bine sã cereþi sfatul unui designer care vã poate învãþa cum sã utilizaþi mai eficient fiecare colþiºor. astãzi. 16 l Misiunea CASA 4/08 . istoricã ºi decorativã. amenajãrile interioare au fost direct influenþate de principalele stiluri de mobilier ºi de combinaþiile dintre ele. dacã nu se oferã atenþie zonelor de depozitare. În amenajãrile moderne. tendinþele în design pun accentul pe necesitãþile funcþionale ºi estetice. Pentru a economisi timp ºi energie.

Ideal ar fi sã creaþi un echilibru între mobilier. de inspiraþie bizantinã Schema coloristicã pentru amenajarea bucãtãriei nu trebuie sã fie alcãtuitã numai din culorile preferate. au trecut dincolo de graniþa strictã a domeniului de care aparþin ºi au fost transformate în elemente decorative pentru mobilier. electrocasnice ºi restul amenajãrii. dar ºi intensitatea pasiunii grecilor pentru edificii culturale. Dulap suspendat. fiind ºtiut faptul cã acesta nu se demodeazã. Bucãtãria clasicã este aceea zugrãvitã în alb. n Foto: RAtiONAL Misiunea CASA 4/08 l  1 . Efectele de culoare pot fi realizate prin amplasarea unor accente decorative cu o anume însemnãtate pentru dumneavoastrã.Coloanele ºi arcadele ce au fãcut istorie în arhitectura bizantinã.

dar vreþi ºi ceva modern. ea trebuie sã fie ºi practicã.design de efect Finisajele rustice stilul elenistic oferã ceva din eleganþa interioarelor antice. Începeþi deci amenajarea din perspectiva spaþiului ºi a mobilierului pe care l-aþi ales. Variantele retro sunt acum la modã. mai ales când se pãstreazã culoarea lemnului natur. 1 l Misiunea CASA 4/08 n Foto: ADYA . alegeþi un mobilier minimalist ºi finisaje simple. apoi folosiþi propria creativitate pentru a dezvolta un stil unic. Bucãtãria – inima casei Indiferent dacã preferaþi ca design o bucãtãrie tradiþionalã sau contemporanã. Mobilierul în linii drepte se încadreazã perfect într-un spaþiu generos luminat. Din vremea bunicilor ne amintim de mobilierul cu vitrinã în care erau puse la vedere vasele din ceramicã. Minimalism în bucãtãrie Dacã vã tenteazã stilul rustic.

759. aparþinând grupului Chemicalcom Adya. Pentru o mai bunã vizualizare a aspectului final. Judeþul ilfov. Adya asigurã atât serviciile de proiectare a acestor construcþii din lemn. 6.Eleganþã naturalã advertorial Mobileazã-þi grãdina cu Adya! M obilierul de grãdinã trebuie sã aibã câteva trãsãturi de care sã vã puteþi bucura în decursul sezonului cald: rezistenþã.157. diferite tipuri de texturi. aspect plãcut ºi armonie cu mediul în care este amplasat. Elementele constitutive ale pergolelor. în combinaþii echilibrate ºi atractive cu elemente de aluminiu. garanþia produselor din gama respectivã este de circa 10 ani. cãsuþelor ºi pardoselilor sunt realizate din lemn stratificat (obþinut din pin nordic selecþionat) fiind tratate sub presiune cu sãruri minerale speciale. INFO Mai multe detalii aflaþi în showroomul de la sediul nostru. produse de grupul italian Pircher. gazebourilor. Aici puteþi gãsi o gamã largã de elemente de mobilier pentru grãdini. ªtefãneºtii de Jos. se fac simulãri tridimensionale. eucalipt sau pin nordic. Misiunea CASA 4/08 l  19 . Pentru acest motiv. în funcþie de dorinþele clienþilor. Toate aceste calitãþi se regãsesc din plin la produsele comercializate în reþeaua de magazine Adya. cât ºi montajul acestora. Mobilierul prezentat este realizat din lemn de teck. sau sunând la 0740. teflon ºi materiale textile marca Benetton. terase ºi piscine. aflat pe ªoseaua de Centurã nr.

design de efect stilul elenistic Obiectele de colecþie au. 20 l Misiunea CASA 4/08 . în mare parte. dar. în detaliu. living sau bibliotecã) grecii ne-au oferit soluþia perfectã: niºa în perete. ºi un rol decorativ pentru locuinþã. silueta unui templu grecesc. La prima vedere. Indiferent de spaþiul în care le expuneþi (bucãtãrie. avem în faþã o simplã bucãtãrie. dulapul suspendat „copiazã“ într-o oarecare mãsurã.

dar ºi reflexii ale mãrii sau cerului Mediteranei. uleiul de mãsline este ingredientul de bazã pentru toate reþetele tradiþionale greceºti. De altfel. Accente mediteraneene . un ornament întâlnit ºi astãzi în arhitecturã ºi design – în cazul nostru: mobilierul de bucãtãrie. Nicãieri în lume. Acropole ºi muntele Athos. punct de atracþie pentru milioanele de turiºti. bazat pe vegetale. mirodenii ºi ulei de mãsline are o poveste milenarã. lavandã sau teracotã. specificul bucãtãriei nu a fost mai mult influenþat de istorie ca în Grecia.reprezentatã prin crenguþa de mãslin. Preferinþa grecilor pentru viaþa îmbelºugatã este de sute de ani Savoare ºi arome Pe lângã templul zeiþei Atena. Aici fiecare fel de mâncare. Misiunea CASA 4/08 l  21 n Foto: CAEsAR Amenajãrile care vor sã adopte mãcar câteva elemente din stilul mediteraneean pot „importa“ nuanþe de galben. bucãtãria tradiþionalã reprezintã pentru greci un bun de patrimoniu.

ºemineul nu îºi pierde din valoarea esteticã. prin urmare puteþi alege gresia ºi faianþa din baie în orice nuanþã vã place: roz. Spaþiile deschise Designul este un instrument prin care specialiºtii ne învaþã cã nu e suficient doar sã fie frumos. pentru depozitare. În istoria artei decorative. galben ºi bleu. verde pal.design de efect Pasiune pentru decor În Antichitate. ci trebuie ºi sã se introducã ordinea sau raþiunea în folosirea obiectelor care ne înconjoarã. poate da luminã. Aºezaþi în cãmin lemne de mesteacãn (culoare albã. La ocazii speciale. în completarea lumânãrilor. Mozaicurile ºi frescele erau nelipsite. oferind o atenþie deosebitã decorãrii locurilor publice ºi caselor. Încãperea va arãta mai spaþioasã ºi plinã de luminã. utilul cu plãcutul au mers mereu împreunã. create din placãri cu faianþã. oferã imaginea unui interior antic în care rafturile ºi mesele din piatrã erau cele mai simple variante. stilul elenistic În afara sezonului rece. texturã finã) pentru a crea impresia cã e gata de aprins. grecii ºi romanii au dezvoltat un stil arhitectural destul de sofisticat. . unde se renunþã la clasicul mobilier din lemn. Culorile pale se 22 l Misiunea CASA 4/08 n Foto: GREs DE GREs vor asorta cu albul. mai ales din casele celor bogaþi.

.

Apa era adusã din izvoarele montane. oferã multiple variante de amenajare prin obiecte sanitare suspendate. Baia modernã aduce conceptul de lavoar dublu. fiind descoperite în interiorul piramidelor egiptene. Stilul modern-minimalist. Trebuie subliniat însã cã cel care a fãcut prima menþiune scrisã despre baie a fost Homer. în „Iliada”. 24 l Misiunea CASA 4/08 . unde vorbeºte despre pasiunea grecilor pentru îmbãiat ºi sfaturile lui Hippocrat pentru sãnãtate. prin conducte din lut ars. apar bateriile antichizate ºi cãzile cu forme rotunjite. însã vechimea placãrilor de acest tip a fost evaluatã la 4000-5000 de ani. iar cãzile aveau forma unor vase largi din marmurã.design de efect stilul elenistic Primele bãi placate cu mozaic ceramic se pot vedea ºi astãzi în cetãþile greceºti. de tip hi-tech ºi combinaþii de placãri ceramice cu sticlã semitransparentã. suspendat sau încastrat în corpul de mobilier ºi baterii aplicate pe perete. Într-o variantã clasicã.

din pietricele monocrome sau uºor colorate au apãrut în Grecia secolelor V-IV î. ulterior. Tehnica mozaicului era cunoscutã încã din Mesopotamia. el fiind reprezentat prin aplicaþii de bronz patinat ce se regãsesc atât în plãcile ceramice.. Armonia vizualã este datã de asortarea componentelor. Nici nisipul cu tente de auriu nu este scãpat din vedere. fiind un material durabil. Mozaicul împodobea adesea interioarele din Grecia Anticã. Conturate pe linii moderne sau clasice.. iar. transparente sau opace.. iar bãile moderne se încadreazã în tendinþe mai ales prin folosirea mozaicului. în perioada elenisticã. au fost realizate din prisme de marmurã divers colorate. Arta mozaicului ºi testul timpului. pãstrând o atenþie deosebitã pentru detalii. rezista cu succes trecerii timpului. cât ºi în accesoriile din baie. Misiunea CASA 4/08 l  25 n Foto: DELtA DEsiGN . unde acesta se realiza din bucãþi mici de piatrã finã. Adevãratele mozaicuri însã. Evoluþia acestei arte a trecut testul timpului. iar culorile devin „ecouri“ ale mãrii ºi cerului mediteraneean. suprafeþele sunt lucioase.Hr.Accente mediteraneene Mobilierul de baie oscileazã de la simplu ºi funcþional pânã la formal-superficial. ca formã ºi culoare.

.

.

acasã

Adriana Bahmuþeanu
între Piaþa Kogãlniceanu ºi Pipera
„Rolul casei, pentru mine : sã mã relaxez dupã o zi obositoare de muncã.“

Î

ntr-un apartament din apropierea Pieþei Kogãlniceanu din Bucureºti, Adriana Bahmuþeanu ºi Silviu Prigoanã aºteaptã cu nerãbdare finalizarea lucrãrilor de reamenajare a casei din Pipera. În privinþa termenelor de execuþie, socotelile de dinaintea naºterii fiului lor nu s-au potrivit cu cele de pe ºantier, aºa cã, momentan, trebuie sã se mulþumeascã cu condiþiile oferite de aceastã locaþie, ultracentralã dar nelipsitã de problemele inerente zonei: trafic

intens, zgomot, lipsa parcãrilor ºi spaþiul restrâns al unui apartament de 130 mp, conceput pentru nevoile unei familii de la începutul secolului trecut. Chiar ºi aºa, câteva piese de mobilier, finisajele ºi decoraþiunile din acest apartament ne-au ajutat sã ne facem o idee despre stilul de viaþã al unui cuplu cu vizibilitate în peisajul monden. Dialogul purtat cu Adriana, proprietara locuinþei, ne-a edificat ºi asupra gusturilor în amenajãri ale

reportaj
tru faptul cã... nu se mai poartã. Oricum, apartamentul pe care îl vedeþi a fost gata într-un an de zile, timp în care puteam sã ridic o casã la roºu“, îºi aminteºte gazda, nu fãrã resentimente.

Vecini de tot felul
Dar greul abia avea sã înceapã. În fiecare noapte, în clãdire se strecurau oameni ai strãzii sau tineri sub influenþa drogurilor, veniþi de prin cluburile din apropiere. „Aproape cã m-am îmbolnãvit de inimã în perioada aceea, când intram pe întuneric ºi îi gãseam aici. Mã edificam dupã miros dacã am musafiri ºi uneori eram nevoitã sã apelez la Poliþie, pentru cã erau violenþi. Pe perioada iernii, toþi cerºetorii se refugiau în scãrile blocurilor din zonã. Am reamenajat scara, din banii noºtri, am pus interfon, am tras un bec de la mine din casã, deoarece vecinii îl stingeau, ºi... vãd cã s-au mai rãrit. Chiar ºi aºa, seara când vin acasã, mã mai împiedic de câte unul...“ O altã problemã sunt vecinii, cei legali. În general, sunt pensionari care nu-ºi permit sã suporte cheltuielile unei întreþineri decente a clãdirii, aºa cã perechea Bahmuþeanu-Prigoanã e cam singura cotizantã. Când a fost cazul sã fie fãcutã dezinsecþia, aceiaºi vecini s-au opus, ca sã nu li se impute lucrarea (ºi chiar nu era cazul). Un alt subiect de discuþie a fost interfonul, pe care l-au privit cu neîncredere - le era teamã cã n-o sã mai poatã intra în imobil - ºi pe care, bineînþeles, nu l-au plãtit. „Oamenii nu vor sã se mute de aici, chiar dacã ar lua un preþ bun pe apartament, sã-ºi cumpere în altã parte ºi sã le rãmânã o sumã frumuºicã... Iar dupã ce am fãcut toate îmbunãtãþirile, inclusiv reamenajarea scãrii, nici mãcar nu ne-au mulþumit“, a punctat Adriana destul de seninã.
Misiunea

„Pretenþiile“ unui locatar din centrul Bucureºtiului: o scarã curatã ºi utilizatã, pe cât posibil, de cãtre cei din bloc ºi nu de oamenii strãzii.

Vorbind de securitate, nu ne referim neapãrat la obiecte de preþ, ci la liniºtea familiei. Un portar la intrare... poate în filmele americane; sau, mai nou, în ansamblurile rezidenþiale de lux din afara Capitalei.

celor doi parteneri, gusturi care se vor materializa pe deplin în viitoarea lor casã de la marginea Capitalei.

Viaþa la „ultracentral“
Se considerã cã un apartament la Piaþa Kogãlniceanu este un avantaj, iar gazda noastrã este parþial de acord, deoarece poate ajunge pe drumul cel mai scurt în orice punct al oraºului. „Avantajul este însã mai mult teoretic. În realitate, e un bulevard murdar, traficul e infernal ºi nu sunt locuri de parcare - lãsãm maºinile pe trotuar, prilej de continuã rivalitate, iar primãria pune borne, redu-

când zona utilizabilã. Ne-am fãcut doar iluzia cã vom locui civilizat. Nici apropierea Ciºmigiului nu ne salveazã e foarte aglomerat. Iniþial, dedesubtul apartamentului fusese o bãcãnie... acum e un club de striptease. A fost nevoie de câteva reclamaþii ºi de notorietatea soþului meu pentru a putea dormi noaptea. S-a fãcut o izolaþie fonicã, zgomotul s-a redus, dar încã nu e suficient. În privinþa serviciului, aº putea spune cã, prin natura meseriei (presa mondenã - n.r.) „biroul“ meu e mai degrabã câte o cafenea din zona Dorobanþi. Deci... nu e greu de ajuns din Pipera, unde o sã locuim“.

Dacã ar fi numai atât, probabil cã aºteptarea mutãrii nu ar fi atât de grea. Dar viaþa în acest apartament are o istorie complicatã ºi plinã de peripeþii. În primul rând, au fost modernizarea ºi transformarea într-un spaþiu locuibil. Din fericire, este vorba de o clãdire încã solidã, fãrã „bulina roºie“, pe care clãdirea alãturatã o are. Recompartimentarea, cu demolarea câtorva pereþi care nu contribuiau la structura de rezistenþã, au fãcut posibilã amenajarea unui living. „Am acoperit pereþii cu gips-carton - aceasta a fost soluþia la momentul respectiv, acum nu ºtiu dacã ar mai fi cazul sã recurgem la aceastã variantã, chiar ºi pen-

CASA 4/08

  l  29

acasã

Ecosisteme complexe
Apartamentul era unul „de rezervã“ dar a trebuit sã se transforme în locuinþã relativ permanentã. „Iniþial, arãta ca o peºterã. Dupã ce am nãscut, la câteva sãptãmâni, am observat cã prin bucãtãrie au început sã circule un soi de viermi. Nu îmi dãdeam seama de unde vin.“ Bineînþeles, s-a apelat la firma de dezinsecþie a domnului Prigoanã. Enigma avea sã fie dezvãluitã: în afarã de uºa principalã de la scarã, care fusese dotatã cu interfon, mai exista o intrare. Una dintre clãdirile învecinate avea o uºã de serviciu, pe unde intrau, odinioarã, cei care se ocupau de întreþinerea casei. Era o cale de acces dositã în spatele unei cafenele. Astfel, se ajungea într-un pod care avea legãturã cu celelalte clãdiri. Cineva spãrsese uºa ºi, în consecinþã, îºi fãcuserã loc aici vreo 20 de „aurolaci“ care creau mediul propice pentru o colonie de fluturi. Conform declaraþiilor celor implicaþi, 6 muncitori au încãrcat, timp de 2 zile, 3 camioane cu gunoi - cartoane, saltele vechi, haine etc. Au fost schimbate uºile, s-a curãþat, s-a dezinfectat iar arealul acestor specii urbane a fost afectat serios. Pericolul, însã, planeazã continuu asupra locuitorilor zonei...

reportaj

O felicitare de la preºedintele þãrii, un secrétaire din secolul al XVIII-lea, mici statuete ºi colecþia de lãmpi Berger – obiecte de preþ care intrã, de la un anumit punct, în „zestrea“ familiei, definind-o. Noul amplasament din afara oraºului le va pune, probabil, într-o altã luminã, neestompatã de praf ºi gaze de eºapament.

Uºile de interior sunt piese unicat, datoritã geamurilor care intrã în componenþa lor, realizate de artistul plastic Divriceanu.

Pasiunea pentru lãmpile Berger
Poveºtile neplãcute pe care le-am ascultat de la gazda noastrã nu ne-au împiedicat sã observãm câteva elemente de mobilier sau decor cu totul speciale. Pasiunea pentru antichitãþi sau piese rare este un subiect dezbãtut deseori în cadrul întâlnirilor cu persoane publice ºi nici de aceastã datã nu s-a fãcut excepþie. Nu ne-am putut lua ochii de la un secrétaire din lemn de nuc de la 1700, cumpãrat de la un magazin de

antichitãþi din România. „A fost un cadou de-al meu pentru Silviu ºi a rãmas aici. Oricum, câteva obiecte din apartament vor ajunge în casa din Pipera, în special lãmpile mele Berger. În general, el cumpãrã antichitãþile. Uneori, le cãutãm împreunã, în mãsura timpului pe care îl avem la dispoziþie. Ne place sã avem obiecte vechi. Nefiind loc pentru depozitare, am dus foarte multe la el la firmã: statui, tablouri, mic mobilier.“ Inedite sunt ºi uºile de interior realizate cu ajutorul unor foi de sticlã sablatã ºi coloratã. Sunt piese unicat, semnate de artistul plastic Divriceanu. Mai este un set de mãsuþe cu tãblie de

Din lumea exclusivistã a colecþionarilor
Lãmpile Berger au fost inventate în 1898 de un farmacist francez (Maurice Berger) care a gãsit o metodã de a arde, cu ajutorul unui amestec pe bazã de alcool, atât microorganismele nocive, cât ºi mirosurile neplãcute din aer (de la fum de þigarã, animale etc). În plus, sunt emanate parfumuri plãcute. Folosite iniþial în spitale, lãmpile Berger au pus bazele unei ramuri a industriei parfumurilor. Multe piese sunt create de artiºti ºi fac parte din colecþii renumite, vândute numai în cercuri restrânse de cunoscãtori. Unele colecþii se vând integral aceleiaºi persoane, pentru ca aceasta sã se poatã înscrie în cercul colecþionarilor (ca în cazul pieselor Swarovski).

30  l  Misiunea 4/08 CASA

E un cadou frumos. Multe sunt de la soþul meu . Apoi te muþi în casã ºi încep sã se spargã þevile. iar firma de la care l-am cumpãrat îmi tot promite cã mi-o aduce. în casa din Pipera s-a pus parchet. îmi cumpãrã. aºa cã pot comanda.. Încarcã devizele. împreunã cu uleiul. E cu gaz. Deºi aflatã într-un colþ al livingului. firmele din Occident ºi-au deschis reprezentanþe în România. Faptul cã lucreazã pentru o persoanã publicã nu are nicio influenþã. s-a lustruit ºi a trebuit sã insist pentru a-l proteja. Am ascuns totul printre haine ºi am trecut cu bine. Odatã am cumpãrat una din Germania. în acte se consumã mult mai multe materiale decât este cazul. deocamdatã nu-ºi mai are rostul. care a fost cumpãrat de la Curtea Sticlarilor. la subiecte care „ard“. M-am bucurat sã descopãr un magazin de uleiuri în Bucureºti.“ Muncitorul român Orice am face.ºtie cã îmi plac ºi. pentru cã voiau sã treacã peste el cu materialele ºi noroiul de afarã. Tocmai admiram un ºemineu din fontã. de câte ori merg undeva ºi vãd o lãmpiþã. face multã mizerie. „Unele. le trimit prietenilor lãmpiþe din acestea. la orice amenajare. Nici când e vorba de firme lucrurile nu stau mai bine. Oricum. îi lipseºte o bucºã.“ Misiunea Stilul clasic . e neserios.. pe care mi le-a adus Silviu. au peste 100 de ani. marmurã ºi picioare metalice patinate. Funcþioneazã tot pe principiul spirtierei. întotdeauna. Eu..iatã un motiv pentru care membrii echipei Misiunea Casa s-au simþit relaxaþi în casa din Bdul Kogãlniceanu. Ioana Ceccarelli ºi Adriana Bahmuþeanu au schimbat fãrã reþineri impresii despre tendinþele actuale în design.nu le-am folosit niciodatã. atunci când gãseºte pe undeva. cu ceramicã smãlþuitã. De fapt. când Adriana ne-a redus simþitor entuziasmul: „L-am comandat cu 4 ani în urmã ºi nici acum nu funcþioneazã. revenim. nu poate trece neobservatã vitrina cu lãmpi Berger.chiar ºi pe site-ul personal sunt scoase în evidenþã. Interesul gazdei noastre pentru acestea e relativ cunoscut . am avut probleme cu muncitorul român. fãrã plãcere neapãrat. nu mã pot abþine sã n-o cumpãr“.. în momentul acesta. sunt foarte vechi. „E o pasiune care s-a dezvoltat în timp ºi. Mai iau din strãinãtate doar lãmpile. ºi mi-a fost teamã sã nu-mi fie confiscatã la urcarea în avion. De exemplu. Se crede un mic Dumnezeu. la rândul meu. dar pe cele de colecþie  CASA 4/08   l  31 . de fricã sã nu le stric. a recunoscut Adriana Bahmuþeanu. Cele mai multe sunt aduse din strãinãtate ºi fiecare are o poveste a ei. trebuie sã stai lângã el ca sã lucreze bine ºi niciodatã nu terminã la timp. A venit deja cãldura ºi.

pânã la urmã. pânã la ultimul retuº. dar avem unde sã ieºim cu copilul ºi este o casã mare. Mai sunt ºi evenimente mondene. eram obiºnuiþi cu o casã mare. Acesta e rolul casei pentru mine: sã mã re- laxez dupã o zi obositoare de muncã. sarcinile în casã sunt oarecum împãrþite: mulþimea de aparate.stãm de vorbã. Se poate întrevedea cum se vor desfãºura lucrurile în casa nouã. Nu am activitãþi casnice decât foarte rar. fiecare cu camera ºi baia lui.“ Casa ca un hotel Adriana Bahmuþeanu are o agendã de serviciu destul de încãrcatã. plus o grãdiniþã particularã (se pregãteºte pentru deschiderea celei de-a doua) . Are un aer retro. cu cablurile aferente. ªi în Pipera se circulã greu.. ªi totuºi. galeria abia se þine. transformatã în emisiune la Kanal D. s-a gãsit loc ºi pentru câteva fotografii. „M-am sãturat de firmele de bani mulþi care confecþioneazã perdele. Avem tot felul de obiecte împrãºtiate prin apartament. gãseºti ceva similar ºi la un magazin obiºnuit. sunt în grija lui Silviu Prigoanã. pe care sã fie aºezate diverse obiecte.. Acum 4 ani era în vogã. cele mai bune. nici nu se mai observã acum. iar Adriana se ocupã cu decoraþiunile. vã invit s-o vedeþi!“ n 32  l  Misiunea 4/08 CASA . unde ne simþim ca niºte sinistraþi. director editorial la „Ideal Mariaj“. reportaj O mascã din lemn pentru calorifer poate deveni element de mobilier.acestea sunt doar câteva dintre sarcinile tinerei mãmici. o rubricã în „Libertatea“. fãrã defecte ºi frumoasã. Materialele «de firmã» nu sunt neapãrat Un tonomat Juke Box îºi gãseºte locul în orice casã. oricare ar fi stilul ei de amenajare. dar. „Pânã sã ne mutãm aici. descoperi cã nu oferã calitatea doritã.nu e cazul. iar ineditul formei. La mobilã sau parchet poate cã meritã sã fii atent la firmã. Când o sã fie gata. Director executiv la revista „Zãu“. Am fost apoi în Valea Cascadelor. trebuie sã plecãm la serviciu cu o jumãtate de orã mai devreme.. cu 20 de lei/mp. dar nu am când. pe care o sã ne gândim dacã le vom duce în Pipera . casa de la marginea Bucureºtiului va fi gata. Am cumpãrat o faianþã de la un creator cu renume ºi plãcile nu se potriveau. Spaþiul restrâns a determinat evitarea gratuitãþilor. „Plec dimineaþa ºi vin noaptea. ºi m-am hotãrât sã le fac la faþa locului..acasã Despre firmele „de fiþe“ Peste puþin timp. dar în cazul ceramicii .“ În puþinul timp liber. Îmi place sã gãtesc. Nu prea primim oaspeþi. foarte bunã: ieftinã. casa este un hotel în care vin sã dorm ºi sã stau cu copilul.. Chiar ºi aici avem o gresie «de fiþe». Un specialist în draperii va lucra acolo cu maºina lui de cusut. evitãm restaurantele ºi preferãm sã mâncãm împreunã . luciul suprafeþelor ºi bogãþia ornamentelor îl transformã instantaneu în „vedeta“ unei încãperi.. am gãsit o faianþã la ofertã. ne jucãm cu copilul ºi cam atât.de pildã un cuier din metal care a aparþinut lui Alexandru Ioan Cuza.

.

Blocul dispozitivului (fãrã capacul de acoperire) e ancorat în soclul din beton. E suficient unul singur. Iatã lucrãri pregãtitoare pentru conectarea cablurilor de alimentare ºi reþea (trase prin soclul din beton). realizatã din elemente din plastic dur.porþi glisante Caz problematic: Accesul larg impune diminuarea spaþiului curþii dispozitive Pentru accesul pe proprietate. Poarta (în cazul nostru o variantã din metal) culiseazã în lateral pe o ºinã. aveþi posibilitatea de a monta o poartã glisantã ce permite o intrare de lãþime mare ºi e acþionatã de un motor corespunzãtor. ca la sistemul cu douã canaturi.90 m în dreapta porþii. respectiv dispozitive de acþionare. etapizat. pentru a se stabili necesarul de componente ce va acoperi lungimea porþii. ªina dinþatã. Execuþia presupune o fundaþie continuã. tranzitul se deruleazã pe o lãþime de 4 metri. 34 l Misiunea CASA 4/08 . pentru a determina înãlþimea optimã a ºinei dinþate (cremalierei). Amplasaþi apoi provizoriu dispozitivul de acþionare al porþii. Acþionatã printr-un singur dispozitiv. ceea ce impune o extensie a ºinelor de minimum 3. cu roata dinþatã în spate. nu necesitã spaþiu la interior. s-a ales o poartã glisantã de mari dimensiuni în locul uneia cu douã canaturi. 6. trebuie asamblatã mai întâi de probã. plasat pe latura spre care se deschide poarta. 8. Avantajul unei soluþii de acest tip este ºi faptul cã nu necesitã douã motoare. Segmentele de ºinã se pun acum pe roata dinþatã ºi se înºurubeazã în tocul porþii. 2. 7. acþionatã fiind de un motor puternic 1. precum la deschiderea prin pivotare. ori dacã nu doriþi sã renunþaþi la suprafaþa reclamatã de o atare soluþie. ºi suficient spaþiu pentru culisarea porþii. D acã în curte nu e spaþiu suficient pentru deschiderea spre interior a unei porþi pivotante (mai ales dacã maºina va fi parcatã alãturi de canaturile ei). rezistentã la îngheþ. de glisare. cu 4 dibluri metalice. În cazul prezentat de noi.

Aºa cum v-am obiºnuit. 3. dar poate funcþiona ºi fãrã aceasta. În prealabil. (corespunzãtor greutãþii porþii) ºi este pusã în miºcare mecanic. 5. La capãtul porþii. aceasta e compusã din segmente separate de plastic dur. Capãtul cremalierei ajunge chiar ºi pe þeava de prelungire. 10. CASA 4/08 l  35 . a mai fost sudatã o þeavã pãtratã . nefãcând nici prea mult zgomot. fixatã pe arborele motor.. roata dinþatã din alamã. la montarea dispozitivului.. 4. Poarta primeºte semnale printr-o antenã radio externã. în prelungirea ramei de jos. din exterior prin comutatorul cu cheie iar din maºinã. De aceea. în faþa stâlpului. deoarece are ºi receptor integrat. se efectueazã lucrãri pregãtitoare constând în turnarea betonului pentru soclu ºi executarea traseului cablurilor aferente instalaþiei. În faþa fundaþiei e instalat un tub gol destinat introducerii ºi izolãrii cablurilor electrice necesare. Cremaliera e rezistentã la intemperii. Dacã aveþi o poartã metalicã. Poarta alunecã uºor pe ºinã înainte ºi înapoi.. În cazul de faþã. . fotografiile din reportajul nostru vã aratã exact ceea ce trebuie sã faceþi pentru o reuºitã ireproºabilã. 9. prin intermediul unei roþi dinþate. ce urmeazã a fi înºurubate succesiv în partea de jos a cadrului porþii. iar poarta sã ruleze fãrã oprire. Aceastã operaþiune este necesarã numai atunci când unitatea de acþionare e situatã în afara porþii aflate în poziþia „închis“. prin telecomandã. soluþia noastrã n este cea mai potrivitã. e important sã fie determinat exact locul acestuia. se îmbucã în dantura ºinei înºurubate pe panoul porþii.. deformatã sub propria greutate. înlesnind roþii dinþate intrarea în contact imediat. pentru ca ulterior ºina dinþatã (cremaliera) sã poatã trece dincolo de poartã. Misiunea 11. În timpul funcþionãrii. proces care depinde ºi de fixarea cât mai riguroasã a cremalierei în ºuruburi.Vedere dinspre curte: Poarta de mari dimensiuni aºezatã pe ºinã e gata de rulare prin intermediul dispozitivului de acþionare plasat la dreapta. Poarta e acþionatã din interior prin taster.

250 euro (TVA inclus).5 4 17. Modelul mai include airbag frontal pentru ºofer în dotarea standard iar.5 dCi 70CP Manualã Euro 4 2 K9K 792 1. radioCD.9 4.8 140 6. Treap­ ta dispusã în partea inferioarã a oblo­ nului permite un acces rapid ºi uºor 36  l  Misiunea 4/08 CASA . În plus. Toate aceste elemente fac din Dacia Logan Pick­Up un vehicul sigur în orice condiþii.0 192 11. ºi preia baza rulantã a mode­ lului Logan MCV. în afarã de România. Mai mult decât un pick-up Logan Pick­Up dispune de nume­ roase posibilitãþi de depozitare.5 8. Modelul Pick­Up este prevãzut cu douã niveluri de echipare. ºasiul este echipat. Noul model este echipat cu motoare pe benzinã sau Diesel.37 m ºi oblonul de închidere a benei ce poate suporta în poziþia rabatatã o încãrcãturã de pânã la 300 kg. alcãtuitã din cunoscuta ber­ linã. remarcându­se prin lãþimea maximã de încãrcare de 1. cu repartitor electronic de frânare EBV.000 160 1.5 4 17. de la micii antreprenori ºi comercianþi. Dacia vine în ajutorul specialiºtilor în amenajãri cu noul Logan Pick­Up. retro­ vizoare reglabile din interior sau ba­ ghete de protecþie lateralã. break­ul aflat în plinã ascensiune a vânzãrilor ºi o versiune utilitarã pe gustul multor clienþi.5 CONSUM norme CEE n° 99/100 (l/100 km) 137 5. scaun pasager rabatabil.80 m ºi o sarcinã utilã de 800 kg.9 8 63 (85) 3.598 79.700 1.1 146 16. Bena are 16 puncte pentru ancorare.890 2. având disponibile douã variante de putere: 70 CP ºi 85 CP.940 2. în serie.6 MPI (90 CP) ºi o motorizare Diesel 1.940 2. Vehiculul este conceput pentru a face faþã celor mai dificile drumuri. Logan Pick-Up Cel mai puternic membru al echipei cãtre interiorul benei. care includ: airbag ºofer. pânã la cei aflaþi în cãutarea unui ve­ hicul pentru escapade în timpul liber.500 128 3.5 dCi.5 dCi 85CP Manualã Euro 4 2 K9K 796 1. ºi în Bulgaria. pack siguranþã (ABS + airbag pasager) sau pack electric (geamuri electrice + telecomandã pentru uºi). datoritã arcurilor elicoidale ºi amorti­ zoarelor verticale. modelul va fi disponibil ºi pe n alte pieþe. Acesta completeazã suita de mode­ le Logan. ce faciliteazã fixarea solidã a oricãrei încãrcãturi. În 2008. vehiculul poate fi echipat cu aer condiþionat.8 5.9 8 50 (70) 4. Opþional.000 Electronicã multipunct Benzinã 163 13. oferã airbag frontal pentru pasager. cu o barã anti­ruliu în faþã. fãrã un partener de nãdejde calitatea ºi rapiditatea lucrãrilor au de suferit.750 200 1. Turcia iar. Pe lângã torpedou ºi spaþiile de depozi­ tare din portiere sau de la baza con­ solei centrale. putând fi achiziþionat de pe piaþa internã pentru o sumã începând de la 7. direcþie asistatã.3 1. începând cu 2009.6 MPI 90CP Manualã Euro 4 2 K7M 710 1. ocupanþii vehiculului au la dispoziþie o zonã cu o capacita­ te de aproape 300 litri. Dacia Logan Pick­Up oferã un ra­ port imbatabil între preþ ºi prestaþii. Logan Pick­Up este echipat cu un propulsor pe benzinã 1.461 76 x 80.590 800 650 605 1.0 6.540 800 650 580 50 1. Logan Pick­Up se remarcã prin latura sa practicã. fabricate de Renault.5 x 80.590 800 650 605 1. opþional. MOTOR Tipul de cutie de viteze Nivel de depoluare Numãr de locuri Tip motor Cilindree (cm3) Alezaj x cursa (mm) Numãr de cilindri Raport volumetric Numãr total de supape Putere maximã kW CEE (CP) Regim putere maximã (rot/min) Cuplu maxim Nm CEE Regim cuplu maxim (rot/min) Tip de injecþie Carburant Vitezã maximã (km/h) 0­100 km/h (s) CO2 (g/km) Urban Extra­urban Mixt CAPACITATE Rezervor carburant (l) Total maxim autorizat (MMAC) Total rulant (MTR) Sarcinã utilã (CU) Remorcabilã cu frânare Remorcabilã fãrã frânare 1. Logan Pick­Up va fi co­ mercializat.2 Exigenþã ºi inovaþie Logan Pick­Up vine în sprijinul ce­ lor mai exigenþi.8 5. Vehicul robust ºi modern. Vehiculul a fost conceput pentru a rãspunde aºteptã­ rilor unei categorii largi de utilizatori.461 76 x 80. Directã Common Rail cu turbo­ compresor ºi schimbãtor aer­aer Diesel 160 13.900 Pregãtit pentru orice experienþã Bena Loganului Pick­Up are o lun­ gime de încãrcare de 1.0 de ultimã generaþie. situatã în spatele scaunelor.5 8 64 (90) 5. închidere centralizatã.5 4 9.advertorial Î n domeniul construcþiilor ºi ame­ najãrilor.2 4. Versiunile Logan Pick­Up prevãzute cu ABS sunt echipate cu un sistem Bosch 8.

Vehiculul rãspunde aºteptãrilor unei categorii largi de clienþi care se aflã în cãutarea unui mijloc de transport cu o capacitate de încãrcare cât mai mare.3 litri/100 km în ciclu mixt.4 (75 CP) ºi 1. cu un covor de protecþie plastifiat. hicule. existã douã portiere batante care au trei poziþii de deschidere. a zonei de încãrcare. Interiorul este spaþios ºi confortabil. tapiþeria. pentru un preþ pornind de la 5.840 euro. Lungimea caroseriei asigurã variantei Logan VAN o capacitate de încãrcare pe o lungime de 1. în funcþie de variantã. fãrã TVA. Versiunile dota­ te cu ABS dispun de un sistem Bosch 8. motorul de 70 CP este echipat cu un sistem de injecþie common rail din a doua generaþie. Varianta Diesel are un consum extrem de redus de com­ bustibil – 5. Autoutilitara are geamurile laterale spate ºi portierele batante spate acoperite cu tablã. Panourile portierelor. O capacitate de încãrcare remarcabilã Logan VAN are o structurã de rezis­ tenþã special conceputã pentru a face faþã unor încãrcãri de pânã la 800 kg.fiabilitate Logan VAN a fost creat pentru a rezista cu succes în condiþii severe de exploatare ºi trafic. de airbag frontal pasager. acesta se situeazã la 2. cu repartitor electronic al forþei de frânare EBV.936 mm. are garda la sol mai înaltã decât media iar scutul de protecþie este amplasat sub gru­ pul moto­propulsor. opþional. advertorial continuã ofensiva pe piaþa utilitarelor Siguranþa. În ceea ce priveºte volumul de încãrcare. Panourile interioare ale portierelor sunt prevãzute cu elemente de protecþie din material plastic. aceastã premisã nu este aplicabilã pentru Logan VAN. Existã ºi opþiunea de mascare. Ast­ fel. În spate. planºa de bord sunt conce­ pute pentru a rezista uzurii. iar înãlþimea utilã la 940 mm. de airbag frontal ºofer ºi.5 dCi (70 CP). Sistemul de frâ­ nare a fost adaptat conform scopului practic al vehiculului. de numai 140 g/km. un deziderat împlinit Logan VAN este echipat cu arcuri elicoidale ºi amortizoare verticale având cursa de suspensie mãritã pen­ tru a permite vehiculului sã ruleze în condiþii de siguranþã chiar ºi pe ºoselele cele mai dificile.6 (90 CP) ºi Diesel 1. O zonã de încãrcare bine delimitatã Logan VAN dispune de un planºeu în douã segmente montate pe un ca­ dru fixat de planºeul de origine. c i dispune de portiere laterale în spate de tip VP (vehicul de persoane). Consum redus de combustibil Logan VAN este disponibil în douã variante de motorizare: pe benzinã ­ 1. Logan VAN poate fi achiziþionat. el Cuvântul de ordine .5 m3. la 40°. rezultã o zonã de încãrcare total planã. în funcþie de necesitate ºi de natura încãrcãturii. în prezent. Lo­ gan VAN este rezultatul expe­ rienþei îndelungate acumulate de gru­ pul Renault în materie de vehicule utilitare. Pra­ gul de încãrcare este la 582 mm. ºoferul regãsind aici aceeaºi ambianþã a postului de conducere ºi aceleaºi co­ menzi cu care s­a familiarizat pe ver­ siunea break. cu barã anti­ruliu în faþã. la fel ca ºi geamurile de custodã din spate. Lãþimea de încãrcare se ridicã la 1. ªasiul este prevãzut. printre care panouri laterale din plas­ n tic ºi galerie de pavilion. Cabina este separatã de zona de încãrcare printr­un perete cu rol protector ºi izolator pentru habitaclu. robust ºi economic. pen­ tru a se asigura o utilizare confortabilã. Lo­ gan VAN dispune. dar cu o investiþie minimã. Astfel. Atuul constructorului . 90° ºi 180°. o valoare ineditã pentru aceastã categorie de ve­ Portiere originale Logan VAN preia designul ºi dimensiunile Logan MCV.0 de ultimã generaþie.p Dacia Logan VAN M odern. Autouti­ litara este dotatã cu bandouri de protecþie a portierelor. Autoutilitara poate fi dotatã cu o gamã largã de accesorii. în echiparea standard. costurile de întreþinere fiind de ase­ menea accesibile. Misiunea CASA 4/08   l  37 .preþul Chiar dacã unele caracteristici teh­ nice ar reclama un preþ mai ridicat. contribuind la menþinerea emisiilor de CO2 la un nivel scãzut.420 mm.

accesibil direct din stradã Dacã. eventual ­ ºi a permis utilizarea completã a spaþiului din interior (atât la sol. Montatorii le transportã mai uºor spre locul de montare. Garajului renovat îi mai trebuie doar o uºã nouã. 4. cu deschidere spre exterior. Profilele sunt fixate bine cu ajutorul diblurilor amplasate în diferite puncte de montaj. cu un finisaj conceput sã satisfacã gusturile cele mai exigente. degajându-l ºi pe cel din interior.  38 l Misiunea CASA 4/08 . E vorba de o uºã secþionalã. În cazul de faþã. existã opþiunea pentru o poartã secþionalã. e fixat tocul (adicã rama uºii) de latura dinspre interior a buiandrugului. în alte scopuri). din raþiuni practice ºi de siguranþã. A fost aleasã una secþionalã. Ea a corespuns întocmai ne­ cesitãþii garãrii unui vehicol ceva mai înalt decât media ­ o maºinã de teren. pentru soluþionarea probleme­ lor ridicate de garajul amplasat la stradã. 3. ce nu necesitã deloc spaþiu în faþa garajului.uºi de garaj Caz problematic: Garaj îngust. a fost aleasã o variantã de uºã simplu de manevrat. Mai întâi. cât ºi pe toatã suprafaþa pereþilor. R enovarea cu succes a unei clãdiri vechi ºi impunãtoare ce include ºi un garaj nu trebuie sã omitã aplicarea tehnologiilor de ultimã orã pentru acþionarea uºii acestuia. În plus. Se vede ºi cum a fost obturatã denivelarea dintre aceste elemente. pentru parcarea maºinii. acces 1. per­ fect armonizatã cu frumoasa clãdire de epocã. Segmentele uºii unicat sunt livrate în baloturi compacte. realizatã la dimensiuni corespunzãtoare. e contraindicatã montarea unei uºi pivotante ample. aceastã variantã înlesnea folosirea 2.

Cât priveºte uºa. pe ambele laturi a fost necesar câte un ghidaj arcuit. . În plus. Elementele uºii au fost inversate de pe verticalã pe orizontalã prin intermediul unei role de ghidare. fixat corespunzãtor de ºina marginalã. ea a fost vopsitã în verde chiar de cãtre proprietarul locuinþei. 5.Garajul prezentat e realizat în acelaºi stil constructiv ºi cromatic cu vila. 6.

Acum poate fi montat fiecare segment al uºii. ºina a fost . Iatã. alcãtuite din profile mobile. sub plafon. De fapt. de mari dimensiuni. Uºa garajului realizatã din patru segmente e deja finalizatã ºi montatã la locul ei.. În nuturile longitudinale sunt introduse un profil de protecþie a clemelor ºi unul de etanºare. Abia acum e rândul montãrii ºinei de rulare din plafon ºi a dispozitivului de acþionare. 9. Acþionarea uºilor secþionale se petrece ca la cele pivotan­ te. cel care ridicã segmentele uºii. toatã suprafaþa garajului rãmâne disponibilã ºi totodatã e evitat orice pericol pentru persoanele care circulã pe trotuar. de jos în sus. 8. la maximum a lãþimii utile. Existã ºi modele pentru trasee ce îºi schimbã direcþia pe raze foarte mici. fãrã a reduce sensi­ bil înãlþimea utilã a incintei. uºa se poa­ te deschide chiar dacã în zona situatã imediat în faþa garaju­ lui (în funcþie ºi de suprafaþa ei) staþioneazã altã maºinã. În cazul nostru. 13. la deschidere. prin intermediul unei ºine de rulare montate în plafon. Aici mecanismul de antrenare e asamblat printr-o articulaþie cu panoul uºii de garaj. dispozitivul de acþionare este amplasat la capãtul ºinei de rulare. acces 10. din cauza pantei uºoare a terenului n de construcþie. pe care proprietarii ar fi fost nevoiþi sã o demoleze sau sã o modi­ fice pentru a nu crea dificultãþi de trafic pe stradã ºi pe trotu­ ar. spre a se evita ruperea segmentelor. Segmentele nu se disting din afarã. Mecanismul cu arc de înfãºurare a cablului de tracþiune pe stânga ºi dreapta e în spate. Aceastã segmentare necesitã aºadar numai o razã redusã de ghidare pentru a ajunge în spa­ tele grinzii. aºadar. dacã ar fi întrebuinþat un sis­ tem de uºi batante. Deoarece uºa se deschide vertical în sus. cum a fost gãsitã soluþia pãstrãrii acestei mici construcþii de la stradã.. elementele ce­ lor secþionale se pliazã în spa­ tele buiandrugului. oblic.. Poarta e montatã perfect pe poziþie în spatele buiandrugului. fiind montat chiar pe ºina de rulare. motorul dispozitivului e Soluþii alternative de uºi secþionale Cine are un garaj cu lãþime mare poate rezolva optim problema uºii cu ajutorul unei variante secþionale ghidate de-a lungul peretelui acestuia. 40 l Misiunea CASA 4/08 .uºi de garaj 7. sub plafon. Nici siste­ mele glisante nu erau utile. Acest dispozitiv automat aferent porþilor sau uºilor secþionale e construit în aºa fel încât nu necesitã absolut deloc spaþiu suplimentar pe plafon ori buiandrug. 11.. Mai trebuie executate însã ultimele operaþiuni de ajustare. Aici. antrenând deschiderea acesteia. fixatã direct sub tavan. 12 . În plus. . Segmentele sunt îmbinate între ele cu piese metalice speciale. Spre deosebire de uºile pivotan­ te rigide. luându­se în considerare ºi des­ chiderea portierelor vehicolului. amplasatã în mod nefericit.

.

Lumea noastrã este o lume plinã de culoare. dar. Spectrul de lungimi de undã are la limita inferioarã culoarea roºie. Pe lângã cele douã „non-culori“. Dacã veþi merge la un curs de picturã. veþi începe desigur cu tema nuanþelor spectrului ROGVAIV. care este caracterizatã de o frecvenþã joasã ºi o lungime de undã înaltã. aflatã în antitezã cu verdele. oranj. oranj. existã ºapte culori principale. verde. Pe scurt. Inspiratã de deºertul cel mai întins ºi frumos din lume. iar fiecãrei culori prezente în spectru îi corespunde o anumitã frecvenþã. iar la limita superioarã.fascinaþia culorii Colores del Mundo! Prima colecþie pe care dorim sã o prezentãm este Sahara. prin urmare feminitatea ºi puritatea. nu se întâmplã deloc aºa. toate lucrurile se supun unor legi bine definite. în unele þãri – cum este China – ritualul morþii este simbolizat de culoarea albã. maºinile sau reclamele viu colorate. Dintre acestea. care pot fi observate atunci când se formeazã curcubeul. galben) 42  l  Misiunea 4/08 CASA . culoarea violet este caracterizatã de o frecvenþã înaltã ºi o lungime de undã joasã. iar ochiul uman recepteazã aceste frecvenþe. care ne inspirã în fiecare zi ºi ne influenþeazã starea de spirit ºi chiar sentimentele. N egrul este non-culoarea formalã ºi convenþionalã. De obicei. Oare ce s-ar întâmpla dacã am trãi într-o lume „pictatã“ numai în alb ºi negru? Din fericire pentru noi ºi sãnãtatea noastrã. Culori- le ierbii sau ale florilor. Sahara invocã o paletã incredibil de frumoasã a nuanþelor galbene. specialiºtii clasificã toate culorile în culori calde (roºu. galbenul ºi al- bastrul sunt culori primare sau fundamentale. Albul simbolizeazã Luna. hainele. lumina reprezintã o frecvenþã. violet. care pare cã se topeºte sub soarele arzãtor al Africii. albastru. dupã ploaie. care este culoarea vieþii. gazonul din parcuri este verde pentru cã reflectã verdele ºi absoarbe în schimb toate culorile luminii solare sau artificiale. sau prin reflectarea razelor soarelui într-o prismã de cristal. toate se miºcã în jurul nostru în acelaºi dans al culorilor. Se naºte întrebarea: „Cum percepem culorile?“. În lumea fizicã. Explicaþia este simplã: fiecare obiect reflectã lumina pe anumite frecvenþe de undã. portocaliu. Cele ºapte culori sunt: roºu. iar culorile rezultate din combinãrile lor sunt culori secundare: verde. Spre exemplu. albul ºi negrul. negrul este asociat cu moartea ºi durerea provocatã de aceasta. galben. Vopselele din aceastã gamã vor acoperi pereþii cu o frumuseþe natu­ ralã ºi vor aduce energie în locuinþa dumneavoastrã. roºul. violet ºi indigo.

portocaliu). conºtienþi de faptul cã diversele combinaþii de culori îþi vor afecta deciziile ºi starea de spirit. la frumuseþile unui univers de inspiraþie artisticã ºi a deliciilor cu­ linare. Culorile din restaurante sunt deseori aranjate special pentru a deschide apetitul (roºu. Nuanþele colecþiei Toscana – din gama roºului cardinal – înnobileazã razele solare care pãtrund în locuinþa dumneavoastrã. în comparaþie cu un altul? În fiecare zi suntem mai mult sau mai puþin influenþaþi de culorile din jurul nostru. sau pentru a-þi prelungi sau scurta ºederea într-o anumitã încãpere. verde). culorile alimentelor îþi pot deschide sau distruge pofta de mâncare. al cãrui efect este încurajarea acþiunii de cumpãrare. sau ne pot face triºti. Culorile îmbrãcãminþii sau culorile pereþilor unei camere îþi pot modifica în mod inconºtient acþiunile. relaxa sau vindeca. ambalajul oricãrui lucru pe care îl cumperi este rezultatul lucrului asupra unei scheme coloristice. nivelul de energie fizicã ºi starea emoþionalã. sau ce ne atrage mai mult la un interior. De exemplu. Din aceastã categorie de vopseluri colorate nu putea sã lipseascã verdele. când diferite culturi foloseau culorile în tratarea anumitor afecþiuni. care foloseºte culoarea pentru vindecãri miraculoa- se se numeºte cromoterapie. de altfel. ªi totuºi. Nuanþele colecþiei ne poartã cu gândul la verdeaþa ºi palmierii unui paradis. Culoarea poate fi folositã pentru a crea o stare de bine ºi de mulþumire. ºi reci (albastru. sãnãtatea. alãturi de acupuncturã. Cele cinci nuanþe de verde natu­ ral din colecþia Bali pot fi combinate uºor ºi vor sugera o atmosferã tropicalã locuinþei dumneavoastrã. pentru a agita spiritele. veche de secole. De aceea. homeopatie. Cei care practicã cromoterapia au indicaþii precise de utilizare a fiecãrei culori.Colecþia Toscana ne duce cu gândul la descoperirile culturale ale lumii. în comparaþie cu altul. specialiºtii au creat pentru dumneavoastrã colecþia Bali. Astfel. aromaterapie ºi altele. relaþiile. intimã ºi plinã de confort. specialiºtii în publicitate ºi creatorii de modã jongleazã cu întreaga gamã coloristicã. pornind de la aceastã clasificare. pentru a exprima frivolitate sau seriozitate. pereþii frumos coloraþi vor genera o atmosferã specialã. violet. Experþii în marketing. caldã. Culoarea din mediul înconjurãtor ne influenþeazã starea de spirit. pot induce o stare de nervozitate etc. Aceastã ºtiinþã. Este demonstrat ºtiinþific faptul cã lumina ºi culorile au efecte diferite asupra afectivitãþii indivizilor. aceasta este o descoperire care dateazã din timpuri strãvechi. deciziile. Terapia prin culori face parte din medicina complementarã. sã ne gândim la urmãtoarea problemã: ce ne place mai mult la un tablou. psihologii.Reacþiile ºi atitudinile faþã de anumite tonuri de culoare sunt cauzate de puterea pe care culorile „o exercitã” asupra psihicului nostru: ele ne pot calma. Mai mult. pentru a calma ºi vindeca. Misiunea  CASA 4/08   l  43 . care ne calmeazã ºi ne inspirã.

revenim la aceeaºi întrebare: „De ce Colores del Mundo?”. Akzo Nobel Coatings a creat colecþia Mediterraneo. creând un fundal perfect pentru obiectele sau colecþiile personale. De ce sã nu faceþi o combinaþie interesantã? ªi. unic ºi romantic. probabil cã v-au fermecat culorile fantastice întâlnite în astfel de peisaje. trebuie sã þineþi cont de gusturi. Luminile ºi umbrele portocalii sunt tandre ºi luxoase. Poate o sã vã întrebaþi ce semnificã aceastã colecþie de nuanþe albastre? Rãspunsul este simplu: Mediterraneo înseamnã un temperament particular. putem ghici calitãþile sau defectele unei persoane în funcþie de preferinþele pe care aceasta le are pentru anumite culori. Akzo Nobel Coatings a creat colecþia Colores del Mundo. indiferent de numãrul de nuanþe pe care le alegeþi. vegetaþie densã ºi transparenþa mãrii. grupe de vârstã. pentru cã tot vorbim despre combinãri deosebite. destinaþia camerei. Rãspunsul este simplu: pentru cã astfel plecãm într-o cãlãtorie imaginarã în cele mai exotice ºi îndepãrtate zone n ale lumii. Ultima colecþie de nuanþe a gamei Colores del Mundo este Havana. care are un stil aparte. Pentru a putea pune aceste culori exotice pe pereþii caselor dumneavoastrã. Plecând de la cea mai frumoasã mare a Europei. Dacã aþi fost vreodatã în excursii în locuri exotice sau aþi admirat fotografii din acele locuri. Acestea se pot îmbina într-o armonie perfectã. Cu ajutorul lui Supralux Colores del Mundo. tendinþe. tipul de iluminare (naturalã sau artificialã). care sã încânte privirea. În fiecare colecþie a gamei Supralux Colores del Mundo gãsim 4 nuanþe. puteþi folosi foarte bine colecþia Mediterraneo pe lângã Havana. 44  l  Misiunea 4/08 CASA . Culorile acestei colecþii dau un aspect unic ºi special pereþilor. De exemplu. De ce Colores del Mundo? În alegerea culorilor care vã înfrumuseþeazã casa. care fac parte din gama Supralux. vã descãtuºeazã ºi vã îndeamnã cãtre tentaþii ºi plãceri infinite. Este un amestec al tentaþiei ºi al plãcerilor. Acestea sunt vopseluri lavabile colorate. forma ºi dimensiunea acesteia. Existã ºi posibilitatea de a combina nuanþele diferitelor grupe. Culorile acestei colecþii aduc farmecul unui albastru infinit în locuinþa dumneavoastrã. Nuanþele colecþiei vã coloreazã casa într-o paletã de culori uºor aplicabile ºi variate. în ambianþa plãcutã a valurilor care se rãsfrâng pe mal.fascinaþia culorii De asemenea. Albastrul ne îndeamnã sã ne gândim la mare ºi la nemãrginirea ei. locuinþa dumneavoastrã va obþine un strop din atmosfera locurilor celor mai inspirate din lume.

.

specialiºti din domeniul construcþiilor sau do it yourselferi. Sala a fost plinã pânã la sfârºit! „Alãturi de alte instituþii de învãþãmânt superior ºi sponsori care înþeleg valoarea de comunicare a proiectului. Reprezentaþia „Hanging Man“ cu Loctite ºi. Caravana noastrã a cucerit pe 3 aprilie Universitatea din Cluj. 46  l  Misiunea 4/08 CASA . E Arhitectul ªerban Þigãnaº. apariþia formaþiei Direcþia 5 au încins atmosfera pentru cei 10 mii de spectatori din Cluj. vorbind în faþa unui public format din studenþi. specialiºti ºi pasionaþi de domeniul construcþiilor venimentul desfãºurat în incinta complexului Iulius Mall a fost gândit ca un show live în care specialiºtii Misiunea Casa au interacþionat cu publicul. iar pe 6 a fost rândul centrului comercial Iulius Mall sã fie gazda manifestãrilor acestui eveniment. La sesiunile de discuþii dedicate construcþiilor au fost prezenþi studenþi. Adresate studenþilor în construcþii ºi specialiºtilor din domeniu. vom implementa Lider Construct ºi în alte centre universitare din þarã. prezent lângã scenã. directorul proiectului. Bosch ºi Logan Pick-Up de la Dacia. discuþiile s-au dovedit o realã sursã de informare pentru cei prezenþi. Câteva argumente în acest sens au fost discuþiile aprinse ºi întrebãrile pertinente venite dinspre public – într-un cuvânt. a fost testat cu atenþie. pasionaþi de acest domeniu. Logan Pick-Up de la Dacia. Urmãtoarea noastrã þintã este Iaºi“. fiind una dintre atracþiile serii. Sponsorii caravanei clujene au fost: Henkel. a gãzduit „Lider Construct“. Schneider Electric. dupã ora 18. prima întâlnire a caravanei. prin Facultatea de Construcþii. Pentru specialiºti: Lider Construct Pe 6 a fost show! U niversitatea Tehnicã din Cluj. dialogul.actual Misiunea Casa Clujul a fost gazdã pentru Zilele Misiunea Casa în oraºul tãu C lujul a fost marcat luna trecutã de „Zilele Misiunea Casa în oraºul tãu“. declara Mihaela Cârstea.

puteþi recurge la o abordare nouã a esteticii ºi confortului termic informându-vã asupra multitudinii de tipuri de sticlã comercializate astãzi pe piaþa româneascã. obþinut prin procedeul de flotare pe baie de staniu topit. CASA 4/08    l  47 . cu feþele plane paralele. sablat sau termoizolant. amenajãri interioare sau exterioare ºi pentru obþinerea altor tipuri de geam: securizat. Geamul reflexiv ºi absorbant oferã o mare variaþie în ceea ce priveºte aspectul . Geamul reflexiv ºi absorbant are proprietatea de a controla lumina. duplex. conferã geamurilor reflexive ºi calitãþi estetice.noi tehnologii sticla Vom prezenta în continuare cele mai întâlnite tipuri de geam. Misiunea Opþiuni lic. mai ales cea solarã. prin pirolizã (depunere la temperaturi înalte). dar ºi pentru aranjamente interioare sau mobilier. Este obþinut prin pulverizarea la cald a unui oxid metalic pe geamul float. verde etc) este destinatã tuturor tipurilor de aplicaþii. emailat. inclusiv pentru geamuri duble cu unele performanþe de control (respectiv protecþie) în privinþa radiaþiei solare. potenþate de natura ºi poziþionarea stratului metalic. Grosimile obþinute în mod uzual se situeazã între 3 ºi 9 mm. asigurã stratului de oxid metalic o rezistenþã ridicatã ºi o mare stabilitate în timp. transparent. gri. care se integreazã complet în sticlã. obþinute cu tehnologii moderne care le asigurã durabilitatea ºi aspectul plãcut. incolor sau colorat. Geamul float incolor este un geam clar. Acest tip de sticlã este folosit în construcþii. Sticla float coloratã în masã (bronz.pot fi obþinute nuanþe diferite. Procedeul de fabricaþie industrialã. Stratul meta- transparente Pentru o construcþie nouã sau o reamenajare.

gri. În funcþie de modelul selecþionat. pentru realizarea de sere. de grosime mare. albastru sau verde. de asemenea. ca în imaginea de mai jos) asamblate prin intermediul distanþierelor metalice din aluminiu. obþinutã prin aplicarea unei benzi de poliizobutilenã ºi o a doua lipire perifericã. centre comerciale sau de birouri din Occident se mândresc etalând asemenea construcþii de anvergurã. 48  l  Misiunea 4/08 CASA . sticla are o reflexie fidelã. Este vorba de acvarii imense. Gama de grosimi pentru foaia de sticlã din compoziþia geamului termoizolant variazã între 3 mm ºi 19 mm (pentru Marile hoteluri.noi tehnologii Astfel. folosind adeziv de polisulfurã. Distanþierul conþine o sitã sticla molecularã care absoarbe vaporii din spaþiul de aer închis. se va favoriza iluminatul natural de interior sau se va limita factorul solar. dacã stratul metalic e situat la exterior. Sistemul de dublã lipire este compus dintr-o lipire primarã împotriva umiditãþii. ºcoli. magazine. la care presiunea apei nu poate fi suportatã decât folosind pentru pereþi un tip special de sticlã curbatã. Grosimea uzualã pentru construcþii variazã între 4 ºi 10 mm. Sunt recomandate.bronz. reflexivitatea este atenuatã ºi culoarea geamului folosit este pusã în valoare. Geamurile reflexive ºi absorbante au diferite aplicaþii. conferind suprafeþelor faþadei un aspect animat. construcþii industriale sau locuinþe. pentru alegerea nuanþelor . Când stratul metalic e la interior. Este importantã ºi culoarea geamului pe care a fost depus stratul metalic. verande ºi mansarde. Geamul termoizolant este un geam izolator ºi constã din douã foi de geam (sau trei. în special execuþia de ferestre pentru birouri.

Gerom SA Buzãu are un nou cuptor care produce geam termoizolant din sticlã curbã securizatã.12* . colorat în masã. foarte subþire. în funcþie de dorinþa utilizatorului). ornament.4 mm. implicit. Geamul Low-E este avantajos atât pentru sezonul rece (rezultã un consum redus de energie prin reducerea pierderilor de cãldurã din interiorul clãdirii cãtre exterior). din geam float clar cu aer Termoizolant.3 W/mpK 1. Misiunea  CASA 4/08   l  49 . securizat sau duplex.4. una de geam float obiºnuit sau Low-E (geam cu strat metalizat transparent. a clienþilor.4 W/mpK 2. în interior. cât ºi pentru cel cald (stratul metalizat acþioneazã în direcþia reducerii schimbului termic între exterior ºi interior). Din aceastã lunã. pentru a veni în întâmpinarea arhitecþilor ºi.1 .construcþiile de mare anvergurã. geamul termoizolant de înaltã performanþã constã dintr-o foaie de geam float în exterior ºi.8 . sunt de notat valorile factorului „K“. grosimea totalã depinde de elementele de construcþie utilizate. privind transferul termic. Producãtorii din România fac investiþii continue în noi tehnologii. de domeniul. având o foaie de geam float clar ºi una de geam float Low-E cu aer * lãþimea distanþierului Factorul K 5. Tipul de geam Simplu.1. aplicat prin depunere magneticã în vacuum sau prin metoda piroliticã). Pentru a se înþelege aportul geamului termoizolant în economisirea energiei termice. în general). serigrafiat. scopul ºi amplasarea acestui tip de geam.4 W/mpK În concluzie. în premierã în aceastã zonã a Europei. Menþionãm cã gradul de izolare creºte odatã cu scãderea coeficientului de transfer termic K. Astfel.12* . 2 Geamul standard pentru foaia din interior este float incolor sau float Low-E (poate fi ºi alt tip. iar spaþiul distanþier poate fi de la 6 la 24 mm. La execuþia geamului termoizolant sunt posibile diverse combinaþii ale variantelor de sticlã: 1 Geamul pentru foaia din exterior poate fi: float incolor. reflexiv. 4 mm Termoizolant. 4 . 4 .

 50  l  Misiunea 4/08 CASA . tavane etc. Aplicaþiile tipice includ faþade ale clãdirilor. geamul termoizolant este folosit în construcþii. În competiþia dintre gea- mul duplex ºi cel obiºnuit. kripton). El are numeroase aplicaþii: devine parte integrantã a uºilor. pereþi despãrþitori în spaþii deschise etc. translucid. Ca toate geamurile imprimate. Geamul armat este un geam plan. Geamul duplex (sau stratificat) este o combinaþie de douã sau mai multe foi de sticlã. constituie luminatoare pentru halele industriale sau pereþi despãrþitori în interiorul unei construcþii. incolor sau color. umezeala ºi poluanþii atmosferici. se reduce substanþial procesul de deteriorare. În general. prezente pe piaþa româneascã. acest produs mai are ºi rolul de izolator fonic. suprafeþe de vitrine structurale. proprietate stabilã în timp. tratament termic care induce tensiuni de compresie în stratul superficial. consolidat cu o plasã metalicã. uºi de in- trare (eventual rezistente la vânt puternic) panouri de duº. testele de atenuare a culorii aratã o reducere semnificativã a ratei de atenuare a coloranþilor din þesãturi sau mobilier. Prin micºorarea efectelor acestor factori. produsele VANGER. pereþi despãrþitori. Atunci când se sparg. pentru a nu-ºi modifica proprietãþile fizice. Domeniul de utilizare este acelaºi cu al variantelor menþionate anterior. incolor sau translucid în funcþie de configuraþia folositã la combinarea straturilor. oferind totodatã un aspect futurist. ferestrelor sau mobilierului. ceea ce micºoreazã posibilitãþile de spargere a ferestrelor. cu una sau mai multe folii PVB (polivinilbutiral) lipite sub acþiunea presiunii ºi temperaturii. cu rol estetic. totuºi. Atenuarea culorii este cauzatã de o serie de factori cum sunt radiaþia UV. Dar existã ºi alte domenii în care este utilizat cu succes: vitrine ºi lãzi frigorifice. în favoarea celui dintâi. geamul duplex fiind practic opac la radiaþia UV. acesta are un sens al modelului. planã sau de formã curbã va contribui la protecþia apartamentelor sau balcoanelor. de care trebuie sã se þinã seama pentru a obþine un aspect uniform. Dupã cum v-aþi familiarizat deja. reducând nivelul de zgomot de la 60-100 dB la 36-52 dB. Geamul duplex arhitectural este mult mai eficient în reducerea transmisiei de zgomote nedorite datoritã amortizãrii oferite de materialul PVB. radiaþia vizibilã. Poate fi obþinut din geam normal ºi geam ornamental incolor sau peliculizat colorat. Geamul securizat este realizat prin încãlzirea geamului plan la o temperaturã de circa 700°C. uneori ºi mai mult. oxigenul. Se ºtie cã unele obiecte din interiorul locuinþei îºi schimbã culoarea în timp sub acþiunea radiaþiei solare ºi chiar s-au fãcut studii pe aceastã temã. urmatã de o rãcire bruscã ºi uniformã. precum un grad ridicat de rezistenþã la impact. Pe lângã efectul de izolator termic.noi tehnologii Reducerea transferului termic se poate accentua dacã aerul din interiorul geamului termoizolant se înlocuieºte cu alt gaz (argon. valoarea K fiind de 1 W/mpK sau chiar mai puþin. Drept urmare. au o coloristicã diversã. suficient de rezistent pentru a susþine traficul mediu ºi chiar intens dintr-un centru comercial lui sau de cea a foliei PVB folosite. geamuri pentru vagoane ºi alte mijloace de transport. grosimile obþinute ºi folosite fiind între 5 ºi 20 mm. Poate fi color. ele se divizeazã în Sticla securizatã. grosimea poate fi de 6-8 mm. Al sau lemn. Datoritã unei varietãþi impresionante de culori conferite foliei PVB. sunt obþinute caracteristici deosebite. Nuanþa poate fi datã de culoarea geamu- sticla Avem în aceastã imagine un exemplu de geam duplex sablat. Trebuie specificat cã geamul armat nu se poate amplasa deasupra instalaþiilor care degajã cãldurã. Geamurile duplex reprezintã un ecran efectiv împotriva radiaþiilor ultraviolete ºi reduc transmisia solarã. Aceste geamuri au un rol important ºi în privinþa securitãþii: rezistã la penetrare în caz de impact accidental ºi rãmân în ramã în urma impactului. pe scurt în toate domeniile în care este necesarã o bunã izolare termicã ºi fonicã. la ferestre cu tâmplãrie din PVC.

.

El oferã. Geamul antiefracþie reprezintã un geam stratificat care. magazine. Unele procedee folosite vor conferi geamului seri- grafiat o excepþionalã stabilitate ºi durabilitate . ºcoli. Geamul serigrafiat este un geam pe care a fost depus. geamurile securizate nu mai pot fi tãiate.gerom-buzau. Grosimea variazã între 3 ºi 20 mm.noi tehnologii mici particule care micºoreazã posibilitatea de rãnire. ANSI – Z . devin parte integrantã a mobilei. acesta poate fi expus la o temperaturã înaltã. Oglinda argintatã se obþine. Securizarea geamului trebuie sã rãspundã standardelor SR EN 12150. Tabla ºcolarã se obþine prin aplicarea unui strat de vopsea de culoare verde. este o altã proprietate generalã a geamurilor securizate. în conformitate cu dorinþele clientului. barurile. BuZÃu www. un desen specific. atât pentru locuri publice. hotelurile. paliere. Articol realizat cu sprijinul geROm S. la agenþi de n curãþare sau zgârieturi. gradul sãu de transluciditate. iar dimensiunile maxime ale unei foi sunt de 2. geamul serigrafiat oferã multiple posibilitãþi de creaþie. cât ºi private. Utilizarea geamului sablat permite crearea unei ambianþe deosebite prin alternarea efectelor de transparenþã ºi translucidita- te. inclusiv în cazul schimbãrilor bruºte de temperaturã. sãlile de spectacole. tabla e gata.2 m. El are numeroase aplicaþii în amenajãri interioare. vitrine de magazin sau geamuri termoizolante. cupru ºi unul sau mai multe straturi de protecþie. asigurã o protecþie ridicatã în caz de pãtrundere prin efracþie. ascensoare).a.ro 52  l  Misiunea 4/08 CASA . Prin acest tratament. Oglinzile argintate au multiple aplicaþii. Apoi. în plus. gãurite sau prelucrate. Atunci când se folosesc la vitrine. particulele abrazive atacã suprafaþa geamului. Se poate securiza o gamã variatã de sortimente de geam float: Low . se pot monta pe pereþi.4 x 4. Ele sunt folosite cu succes la construcþii în care se impun reglementãri de protecþie ºi siguranþã cum ar fi instituþii financiare.. Excelenta rezistenþã termicã. Fiind vorba ºi de un geam securizat. Apoi. Tehnica de serigrafiere permite realizarea unei mari varietãþi de desene. În funcþie de model. Granulometria materialului utilizat (nisipul) influenþeazã nivelul de abraziune a geamului ºi. birouri etc. deci este foarte important a se preciza forma ºi dimensiunile la emiterea comenzii. piscinele ºi altele. din email opac sau translucid. a urmãtoarelor straturi: argint. În urma securizãrii.i se asigurã totodatã proprietãþile unui geam securizat. reflexiv. colorat în masã ºi ornamental. prin aceasta. de pildã pentru zonele comune din imobilele colective ºi publice (holuri de intrare. albastru intens sau negru pe partea strãlucitoare a geamului sablat de 6 mm. incolor. eliminând aspectul strãlucitor (sticla devine translucidã). prin depunerea pe un geam incolor sau colorat. se monteazã o ramã de lemn sau PVC ºi. La faþade sau interior. Grosimile uzuale sunt de 3 – 4 mm. Este posibilã realizarea desenului în mai multe culori. dupã fabricare. serviciile sunt complete! menþionate magazinele. se recomandã sã se acorde o atenþie specialã calitãþii ºi fiabilitãþii materialelor auxiliare cum ar fi adezivii sau feroneria..E. Mai pot fi sticla Serigrafierea oferã oportunitãþi decorative care cu greu pot fi realizate prin altã metodã. prin intermediul unei site de poliamidã. montat în sistemul faþadelor ventilate. restaurantele. avantajele unei durabilitãþi la ambianþa umedã. Alt aspect important este cã.97 ºi BS 6206. mai ales pentru a compensa iluminarea naturalã scãzutã ºi pentru a crea impresia de spaþiu în cazul locuinþelor de dimesiuni reduse. spitale. printr-o configuraþie corectã. de sport. Geamul sablat provine din ºlefuirea suprafeþelor de sticlã folosind un jet de nisip sub presiune. poate fi utilizat la balustrade. acest tip de geam poate acþiona ca un filtru de ecranare a razelor solare. În cadrul locuinþelor.

.

fraþii Bolton. plafoane ºi candelabre. englezi emigranþi. sã includã vitraliul printre opþiunile eficiente dar ºi generatoare de originalitate ºi frumos. prin secolul al X-lea. avem în minte imagini culese de prin catedrale gotice. prea grãbit. iar meºterii ºi-au pierdut îndemâ­narea. Ei au redescoperit tehnica vitraliilor în stil gotic ºi au introdus vitraliul ca element decorativ esenþial. Poate cã Romantismul ºi apetenþa lui spre medieval au fãcut ca tehnica artizanilor sã renascã în Anglia secolului al XIX-lea. încercãrile sunt încã timide. Efectele extraordinare. deschid ateliere de vitralii în America ºi. mãreþia ºi misterul au dus la crearea unor opere de artã. numeroase edificii publice te surprind cu opere de artã realizate în tehnica vitraliului. Apar astfel ateliere de sticlãrie care produc ferestre în stil ºi cu tehnicã medievale. ca tehnicã de închidere a ferestrelor. astfel încâ­t a devenit picturã ilustrativã ºi element la modã. Pe la 1850. Noile tehnologii. fixatã în rame metalice. interesul pentru produsele din aceastã gamã a crescut. prin tehnica ºi creaþiile dezvoltate de ei. Renaºterea ºi Reforma au venit cu un suflu nou. Panoplia decoraþiunilor interioare merge azi de la ferestre ºi uºi cu geamuri. Ar fi timpul ca arhitecþii sã fie mai îndrãzneþi. În ultimii 30 de ani. Tehnica laborioasã de realizare a fost aproape uitatã. þin de ambientul privat. la panouri decorative. pot fi consideraþi precursorii stilului american în arta sticlei. moda vitraliilor a fost înlocuitã cu alte soluþii decorative. Este meritul arhitectului Pugin ºi al lui Charles Winston. în Evul Mediu.istoria sticlei Strãlucitor. ªi în Antichitate se folosea sticla coloratã. Vitraliul a pãtruns în arhitectura laicã. materialele diversificate. Le asociem. cu umbre med Despre vitralii. La noi. cu profund caracter religios. cu pioºenia catolicã sau cu regate apusene abia nãscute. mãnãstirea Saint Denis. 54  l  Misiunea 4/08 CASA . I storia lor începe. modalitãþile artistice insolite au dus la o veritabilã „epocã de aur“ a vitraliului. În SUA. practic. apoi în castelele medievale. dar arta vitraliului apare ºi se perfecþioneazã în construcþia edificiilor gotice. s-au consacrat marii maeºtri ai concepþiei ºi realizãrii unor opere de artã autentice. cu scene religioase sau personaje încoronate. la început în biserici ºi catedrale. În secolele al XVII-lea ºi al XVIII-lea. abajururi ºi mese. Denumirea de „vitraliu“ e atestatã la primul monument gotic.

În magazinele de specialitate gãsim materialele necesare. Cel aplicat utilizeazã o tehnicã nouã. Din pãcate. dupã lipire. de asemenea contestatã de maeºtrii clasici. pictarea sticlei ºi arderea în cuptor. n Inventatã în secolul al XIX-lea. dar ºi de colecþionari ºi cunoscãtori. însã nu au valoarea ºi frumuseþea vitraliilor clasice. Deºi permite realizarea de lucrãri mari ºi are un preþ mai redus. prin care bucãþile de sticlã coloratã care alcãtuiesc desenul conceptual sunt asamblate în ºinã de plumb. fiind consideratã doar o imitaþie. cel mai preþios. Tehnica vitraliului aplicat permite împodobirea ºi înfrumuseþarea ferestrelor (chiar a celor termoizolante obiºnuite). adevãrate opere de artã. în care sunt incluse alegerea subiectului. o nouã tehnicã spectaculoasã (care-i poartã numele) a generat obiecte de mare valoa- medievale n O metodã mai nouã. la un preþ rezonabil. rezistent la temperaturi între -40°C ºi 120°C. are o duratã de viaþã de pânã la 25 de ani ºi o filtrare a radiaþilor UV de circa 90%. prin aplicare pe geam a unor folii divers colorate ºi a unor baghete de plumb. Tiffany. dar dacã iubim frumosul. Vitraliul aplicat – artã sau hobby? Element decorativ ºi funcþional. putem sã producem singuri vitralii. negru. cenuºiu sau auriu. prinderea într-o grilã de plumb ºi cositorirea. nãscutã în re artisticã ºi economicã. Filmul pentru vitralii. iar obiectele rezistã peste 100 de ani ºi pot fi restaurate. veiozelor ºi a altor obiecte decorative. a uºilor. Vitraliul tradiþional. Vitraliile produse prin tehnici neconvenþionale. C.vitralii Pentru cunoscãtori. ea este admisã cu rezervã printre tehnicile clasice. cu 3 straturi. ceea ce permite modelarea în forme variate. Plumbul autoadeziv. America. pentru a se lipi între ele. vitraliul pãtrunde rapid în casele noastre. vitraliul clasic Douã tehnici clasice sunt îndrãgite ºi recunoscute de artiºtii în vitralii. uºor de obþinut. Poate fi în- chis (patinã naturalã). la geamul termopan nu este permisã cositorirea. mobilierului. care poate fi realizatã de un specialist dar ºi de cãtre fiecare dintre noi. cãci azi este foarte modern ºi oferã delicii estetice. În ateliere se folosesc cutplottere ºi utilaje speciale. în funcþie de dimensiuni ºi de complexitatea motivelor decorative. vitraliile clasice au preþuri mai mari. oglinzilor. Se aplicã uºor ºi protejeazã interiorul odãilor de acþiunea luminii. Misiunea CASA 4/08   l  55 . din poliester laminat. de cãtre L. crearea unei machete. n Cea mai veche este tehnica plumbului. foloseºte un film adeziv care se lamineazã la rece pe suprafaþa sticlei. devenind un veritabil hobby. Sticla e montatã cu ajutorul unei foiþe de cupru. creeazã un ansamblu nedemontabil. între câteva sute ºi mii de euro pe metrul pãtrat. asemenea obiecte se constituie ca opere de artã cu dãinuire în timp ºi originalitate incontestabilã. Oricum. sunt o alegere pentru modernizarea locuinþelor. este tehnica prin care bucãþile de sticlã sunt încãlzite pânã la topire. este rezultatul unui proces laborios. dar ºi eficienþã în întreþinere. folositã de secole. n O altã tehnicã. Folosind materiale costisitoare ºi fiind realizate artizanal. alegerea ºi tãierea sticlei colorate.

scoate foarte bine în evidenþã decolorarea naturalã în gri.este o lazurã cu efect maxim pentru finisajul deosebit al suprafeþelor din lemn (pentru spaþiile de interior ºi exterior). Însã. (recomandat pentru suprafeþe de exterior). Rezultã un aspect neunitar ºi pãtat. n GreyWood . Indiferent de preferinþele individuale. . starea finalã a lemnului decolorat în gri este frumoasã ºi plãcutã. Sã luãm drept model cabanele de la munte. n twinproof . cu factor de protecþie ridicat contra razelor UV ºi a umezelii. cu gama sa de produse Capadur Natürlich Inspiriert. Tocmai pe aceastã certitudine se bazeazã cercetarea intensã efectuatã de CAPAROL în domeniul finisajelor pentru lemn.advertorial Caparol NatürliCh iNspiriert Vopsele acrilice pentru lemn Intermezzo.reprezintã un catalizator bicomponent pentru accelerarea în mod natural a decolorãrii în gri din spaþiile de interior. de un frumos griargintiu. procesul de decolorare în gri dureazã mulþi ani. alþii aleg nuanþa lemnului decolorat. n silverstyle . Suprafeþele protejate (pervazele ferestrelor sau proeminenþele acoperiºurilor) nu se decoloreazã. iar diferenþele de nuanþã pot fi mari (în funcþie de orientarea cãtre punctele cardinale). procesul natural de decolorare în gri D acã unii dintre noi preferã caracterul iniþial ºi culoarea lemnului proaspãt. Soluþia salvatoare vine acum de la CAPAROL. Arhitecturã modernã pentru construcþii din lemn Scopul final este ca lemnul sã îºi pãstreze intactã naturaleþea.este conceput ca o lazurã transparentã pentru lemn. care rezolvã toate aceste probleme: n Greyexpress .

.

sau mai modernele dispozitive de purificare. cui luptãm ºi Î mpotrivasãnãtateaaerul casei ce anume din afecteazã respiraþiei? Existã particule materiale (praful. compuºii organici volatili degajaþi prin degradarea vopselurilor. Categoria mijloacelor tehnice de îndepãrtare a particulelor atmosferice dãunãtoare este variatã. a draperiilor din materiale consistente Aerisirea riguroasã ºi periodicã a camerelor  Asigurarea unui sistem de încãlzire eficient Instalarea ventilatoarelor cu aer extern la nivelul bucãtãriei ºi bãii 58  l  Misiunea 4/08 CASA . pãrul animalelor) bacterii ºi viruºi. O astfel de patologie poate fi întreþinutã de spaþii neaerisite. identificabil în toate mediile de viaþã. Resursele de luptã împotriva sa sunt fie cele individuale. iar dispozitivele Recomandãri ºi interdicþii Asociaþiile americane de boli pulmonare ºi agenþiile de protecþie a mediului insistã pe necesitatea introducerii unor mãsuri simple. Nu putem trãi în pãduri lipsite de poluanþi atmosferici. folosind mijloace simple. fie cele ale comunitãþii. care înmagazineazã o cantitate crescutã de alergeni. la îndemâna oricui. cu declanºare încã din copilãrie. Bolile alergice sau cu substrat atopic au o incidenþã în creºtere.sãnãtatea casei Sãnãtate la îndemâna oricui Purificatoarele de aer Poluarea este un fenomen global. însã pu­ tem aduce o pãrticicã din sãnãtatea naturii în casele noastre. pesticidelor ºi adezivilor. produselor de curãþare. necostisitoare. resturile organice rezultate prin deshuamãrile epidermei. electrosmogul. care sã contribuie substanþial la ridicarea calitãþii aerului respirat în interiorul caselor: Interzicerea fumatului în cadrul habitatului Evitarea pãtrunderii animalelor de casã în camerele de dormit Îndepãrtarea covoarelor pufoase. acarieni. avem însã de înfruntat ºi poluanþii gazoºi – fumul de diverse origini.

.

Purificatoarele pentru o singurã camerã sunt de forma unor cutii. dar emanã ozon. se curãþã ºi filtrele de aer. Poluarea aerului din interiorul casei se gãseºte printre primii cinci factori de risc pe care mediul înconjurãtor îi furnizeazã asupra sãnãtãþii umane. deºi acesta este necesar la nivelurile înalte ale atmosferei (tocmai pen- Sfaturi pentru alegerea unui sistem de purificare a aerului n Evitaþi filtrele mici de camerã lipsite de ventilator. Particulele materiale cu potenþial alergen pot fi eliminate prin filtre mecanice sau electronice. nociv asupra funcþionalitãþii cãilor respiratorii. În cazul purificatoarelor de aer prin precipitare electrostaticã. n Alegeþi nO tru a asigura protecþia împotriva ultravioletelor solare). la nivelul solului ozonul este un gaz iritant. Alergenii volatili. prin consumul electric ºi prin schimbarea repetatã a filtrelor. Alternativa este reprezentatã de dispozitivele de purificare ºi ventilare interioare. însã cea fãrã ventilator este mai redusã ca eficacitate. Calea naturalã de eliminare a sursei de poluare este ventilarea cu aer liber din exterior. cu potenþial de agravare a unor boli. radonului ºi viruºilor. nefiind eficiente asupra dioxidului de carbon. oxidãrii fotocatalitice sau generãrii de ozon. conectarea se realizeazã întotdeauna la sistemul electric al casei. Modalitatea de prezentare variazã. Sistemele cu precipitare electrostaticã au costuri de funcþionare reduse. urmatã de atragerea acestora cãtre sistemul de filtrare. 60  l  Misiunea 4/08 CASA . procesul este succedat de eliminarea unei cantitãþi variabile de ozon în aerul inspirat. gazoºi sunt îndepãrtaþi fie cu ajutorul filtrelor specifice (particulele toxice sunt reþinute la trecerea prin filtru). un filtru care funcþionea­ zã adecvat la o intensitate ceva mai micã (low) – în felul acesta nu veþi mai fi deranjaþi de zgo­ motul creat. preferate de multe ori în dauna celor mobile. aceasta variazã pe o scarã destul de largã). fie prin distrugerea cu ajutorul ultravioletelor. pânã la filtre curbate. Varianta cu ventilator este zgomotoasã la o intensitate înaltã. întrebând care este valoarea eficacitãþii minime. Sfatul nostru Asiguraþi revizia periodicã a aparatelor de aer condiþionat! În cadrul acestei operaþiuni. Purificatoarele pentru întreaga casã acþioneazã prin încãrcarea particulelor cu forþe electrostatice. datoritã lipsei de tubulaturi ºi componente rãmase aparente. Filtrele de aer au avantajul cã nu emit ozon ºi îºi pãstreazã eficacitatea în îndepãrtarea Sistemele de purificare a aerului sunt deseori integrate în cele care asigurã climatizarea locuinþei. n Verificaþi eficienþa produsului înainte de cumpãrare. de la cele plane. prafului. care sã susþinã ºi încãlzirea sau rãcirea aerului. acoperite cu material plastic. polenului ºi fumului (ce-i drept.sãnãtatea casei sunt grupate în funcþie de tipul poluanþilor asupra cãrora sunt eficiente. care pot fi aºezate direct pe podea sau pe masã ºi sunt destinate eliminãrii fumului de þigarã. Proiectanþii de instalaþii prevãd ºi amplasarea acestor sisteme. alegere raþionalã ar fi achiziþio­ narea unui sistem de filtrare pen­ tru întreaga casã. polenului ºi prafului. menite sã controleze nivelul alergenin lor respiratori. Cele mici sunt mai zgomotoase ºi solicitã costuri de întreþinere mai mari. pentru cã puterea de curãþare este micã. mãsurã limitatã de calitatea îndoielnicã a acestuia. iar cantitatea de ozon emanatã este mare.

.

62  l  Misiunea 4/08 CASA . Specialiºtii noºtri au lucrat de aceastã datã la un model de mini-apartament format din dormitor ºi baie.original Mini-apartamentul O camerã îndeajuns de spaþioasã ne poate inspira pentru diverse modalitãþi de amenajare. destinat unui copil.

au insistat sã doarmã alãturi de pãrinþi. Dacã dispuneþi de spaþiul necesar. este important ca dorinþele copiilor sã fie tratate cu interes. Poveºtile colegilor sau ale prietenilor despre camera lor.. separatã de cea a pãrinþilor sau de a celorlalþi fraþi. Astfel. când fiul sau fiica dumneavoastrã vor veni cu propunerea de a le amenaja o camerã individualã. Pentru a le dezvolta o personalitate echilibratã. Misiunea  CASA 4/08   l  63 . cu baie proprie ºi intrare separatã.. ani de zile. dupã ce. sã nu intraþi în panicã. este recomandat sã le faceþi pe plac înainte ca aceºtia sã resimtã necesitatea ca pe o frustrare. În consecinþã. ei vor simþi cã sunt importanþi pentru pãrinþii lor ºi vor primi sugestiile celor mari cu aceeaºi receptivitate. Nu este o cerinþã exageratã iar cheltuielile pot fi minime.reamenajare l copilului tãu C opiii încep sã-ºi manifeste trãsãturile individualiste la vârste parcã din ce în ce mai mici. Unul din primele semne este dorinþa de a avea un dormitor personal. încep sã îi fascineze pe cei care nu au avut un spaþiu propriu.

rezistentã la trafic ºi umiditate. În continuare. În baie a fost necesarã grunduirea pereþilor ºi pardoselii. prin intermediul forumului www. Dupã primele mãsurãtori de la faþa locului. 3. acestea necesitau oarece lucrãri de finisare. Cel alãturat a fost vopsit în portocaliu iar fondul zonei ce va fi decoratã . Au imaginat un dormitor mic ºi cochet. 5. Se aºteaptã 5 minute. simplu de combinat. De ce nu o garsonierã? Cu o astfel de problemã ne-a abordat unul din cititorii revistei. Finisaj în mai multe straturi Cum zidurile au prezentat unele denivelãri. Limita dintre gresie ºi parchet a fost marcatã printr-o baghetã de trecere. Pentru a-i da un aspect incitant. Surplusul de chit a fost eliminat iar colþurile interioare – siliconate. Un dormitor. Înainte de toate s-a aplicat un strat de grund.ro. ci a fost lãsatã o deschidere în care poate fi amplasatã ulterior o perdea sau un canat glisant.misiuneacasa. a fost destinat denivelãrilor de pânã la 10 mm.. strat care va fi „modelat“ de specialistul decorator. s-au aplicat gresia ºi faianþa. stratul de vopsea de deasupra preluând rolul de barierã de vapori. dupã uscare. A urmat aplicarea unui sistem de douã gleturi. Lucrarea a debutat cu finisarea dormitorului. Primul glet de interior. rezistent la factori agresivi. 6. obþinându-se o pastã omogenã. Finisarea pardoselii a implicat curãþarea ºi grunduirea acesteia. A urmat acoperirea cu vopsea lavabilã ºi execuþia unui efect decorativ. Pentru început. fãrã aglomerãri. dupã care s-a recurs la o 4. s-a constatat cã spaþiul pus la dispoziþie este destul de mare. 1. Primul strat de finisaj implicã un material mai consistent. separat printr-o compartimentare parþialã de baia aferentã. apoi montarea parchetului. Pentru realizarea efectului decorativ. s-au folosit vopsele de mai multe culori. iar specialiºtii noºtri nu au ezitat sã rãspundã provocãrii. în mintea tuturor a încolþit o idee: de ce sã nu amenajeze o garsonierã. pentru acoperirea defectelor. un miniapartament pentru fiica cititorului nostru? Ideea a prins imediat iar specialiºtii au trecut la realizarea planului. Între dormitor ºi sala de baie nu a fost prevãzutã o uºã. pânã la obþinerea unei mase uniforme. unul din pereþi a fost colorat într-o nuanþã plãcutã de lila. 7. Dacã. Instantaneu. el se combinã cu apã rece ºi se mixeazã cu ajutorul unui rotator cu paleþi. Partea superioarã a pereþilor bãii a putut fi acoperitã cu glet. În general. Peste aceastã culoare se vopseºte cu un galben-muºtar. care sã stabilizeze particulele „rebele“. Amorsarea pereþilor se face cu un grund de profunzime. Este o modalitate de a-i apropia ºi responsabiliza. pe bazã de ipsos aditivat. Acest prim glet are o rezistenþã mare ºi o aderenþã care sporeºte  64  l  Misiunea 4/08 CASA .. Mixarea gletului se face mecanic. atunci amorsa corespunde standardelor prevãzute de producãtor. s-au amorsat pereþii. apoi se repetã operaþiunea de mixare. apoi au fost aplicate 2-3 straturi de glet. care ulterior au fost chituite.cu un crem închis. hidroizolaþie umedã. suprafaþa grundului din aceastã gamã este matã.original reamenajare 2.

.

14. Dungile de culoare mov. Fiind o pardosealã de beton. S-a constatat cã majoritatea preferã nuanþele puternice. Dacã un specialist reuºeºte sã combine aceste culori în mod inspirat. Ca de obicei. Dupã 24-48 de ore (în funcþie de grosime ºi temperaturã). alb ºi roºu se aplicã folosind un ºpaclu din cauciuc. atunci dormitorul va deveni un spaþiu foarte plãcut pentru petrecerea timpului. Problema care se pune totuºi este dacã aceste culori pot sã inspire în acelaºi timp calmul necesar. care încarcã atmosfera în mod nejustificat. 9. reamenajare 8.original calitatea straturilor aplicate ulterior. El poate constitui chiar finisajul final sau poate fi acoperit cu vopsea. Suprafaþa proaspãt vopsitã în galben se tamponeazã cu un instrument special conceput de producãtor. îi stimuleazã pe copii. în acelaºi timp. se aplicã adezivul pe pardosealã ºi la montarea plãcilor de parchet. Pasul urmãtor este mãsurarea ºi trasarea semnelor unde se vor realiza gãurile pentru diblurile baghetei. înmuiat succesiv în fiecare vopsea. indiferent de vârstã. 66  l  Misiunea 4/08 CASA . de maximum 3 mm grosime. totuºi. de un loc de odihnã. 11. 15. numit „burete marin“. Secretul constã în ingeniozitatea cu care meºterii 10. într-un strat fin. Aceastã pastã are o compoziþie pe bazã de compuºi minerali aditivaþi ºi permite finisaje netede. sunt necesare o bormaºinã cu percuþie ºi un burghiu de calitate. þinând cont ºi de faptul cã este vorba. un grad mare de aderenþã. Dupã uscarea amorsei. Culori tari pentru o atmosferã veselã Unul din elementele cheie în amenajarea corespunzãtoare a dormitorului unui copil este alegerea culorilor cu care se vopsesc pereþii. la anumite limite ale stridenþei. totuºi. meºterii încep finisarea pardoselii. se poate aplica cel de-al doilea glet. În continuare. Culorile vii ºi calde. Materialul întãrit este permeabil la vapori ºi are. Noi adãugãm cã trebuie sã ne oprim. de asemenea. lucrarea debuteazã cu operaþiunea de grunduire.

În continuare. galben-muºtar ºi roºu. Lazurile au 4 culori: crem. montarea unor draperii de culoare deschisã va contribui la restabilirea echilibrului cromatic. cu acumulator. reuºesc sã combine ºi sã echilibreze culorile. deºi este una extrem de elaboratã. Pentru început. apoi cu mai multe tipuri de lazuri. mov.Amenajarea finalã. fiind practic inspiratã din ideile unui copil. Dacã pe peretele opus patului existã o fereastrã. fapt care ar completa cerinþele acestui spaþiu multifuncþional. Din fericire. Vopseaua portocalie este o lavabilã de interior fabricatã pe bazã de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici. se aplicã adezivul. Prinderea baghetei de trecere se realizeazã cu ºuruburi. pe plinta ce va masca rosturile de dilataþie pãstrate. Fixarea acestora se face cu o maºinã de gãurit ºi înºurubat. credem cã sistemul decorativ aplicat aici necesitã o descriere mai amplã.pardoseala ºi mobilierul ceea ce face din acest habitat un loc relaxant ºi odihnitor. Timpul de punere în operã a adezivului este destul de scurt. La prima vedere acesta pare destul de complicat. în linii ondulate. ul. de la aceeaºi firmã producãtoare. astfel cã plintele se vor monta într-un ritm alert. însã dacã achiziþionaþi sistemul complet. avem aici suprafeþe largi cu aspect de lemn . pigmenþi ºi adiMisiunea 12. 13. eventual calculatorul). se potriveºte foarte bine vârstei beneficiarului. În aceastã camerã poate fi creat ºi un perimetru destinat activitãþilor ºcolare (biro-  CASA 4/08   l  67 . Un sistem decorativ de mare efect Dacã despre vopsirea clasicã a pereþilor mai sunt foarte puþine de spus. veþi intra ºi în posesia informaþiilor referitoare la execuþie. pentru efecte estetice. peretele frontal se acoperã cu o vopsea portocalie. 16.

se constatã o grunduire slabã. a mucegaiurilor ºi bacteriilor. 20. În prima fazã au fost amorsaþi pereþii ºi pardoseala cu un grund de profunzime. în consecinþã hidroizolaþia se suplimenteazã cu benzi de etanºare elastice. Modelele geometrice executate ulterior cu ºpaclul de cauciuc vor impri- 23.operaþiunea presupune o îndemânare deosebitã. fãrã solvent. cu lazurã. Baie cu rol funcþional sutã la sutã Dupã încheierea lucrãrilor de finisare a dormitorului. Dupã patru ore se poate aplica vopseaua crem. ma aspectului general mai mult dinamism ºi consistenþã. în pat subþire. verificând suprafaþa dupã 3 ore. în unul. Cele 3 tipuri de plãci de faianþã alese fac parte dintr-o colecþie  68  l  Misiunea 4/08 CASA . cu o pastã mai consistentã. rezultând o aderenþã perfectã. ªi pereþii bãii necesitã hidroizolare. Banda de etanºare se înglobeazã ulterior în materialul hidroizolant. elasticã ºi rezistentã. 18. deoarece lazura se aplicã în tuºe scurte . din cauza umezelii crescute la care vor fi supuºi aici. Acest material este rezistent ºi la acþiunea ciupercilor. În continuare. apoi se îndepãrteazã imediat prin tamponare cu buretele. Operaþiunea de placare debuteazã cu aplicarea adezivului pe zid sau pardosealã. Pentru aceste operaþiuni s-au folosit rola cu blanã. buretele marin ºi ºpaclul de cauciuc. flexibilã. Peste materialul proaspãt aplicat se întinde o bandã de etanºare.cu pensula. În continuare. care va îndepãrta umezeala de sub plãcile de gresie ºi faianþã ce urmeazã a fi montate. Apoi. Cu aceastã ocazie se acoperã ºi micile fisuri. a buretelui sau a trafaletului. Acestea vor asigura o distribuire uniformã a adezivului pe intradosul plãcii când piesa este presatã pe perete. O tehnicã specialã este cea a ºtergerii lazurii . Efectul obþinut þine de porozitatea buretelui sau a mãnuºii. Peste alte 2-4 ore se aplicã lazura în cele 4 culori. solicitãrile sunt extreme. astfel încât sã nu rãmânã la vedere. 24. Zonele de îmbinare se hidroizoleazã suplimentar. pentru a forma ºanþuri în masa de mortar. maximum douã straturi. se aplicã cu bidineaua un strat de hidroizolaþie. Metoda depunerii lazurii constã în îmbibarea mãnuºii. meºterii au luat în primire baia. În zona duºului. 19. Se îndepãrteazã excesul de vopsea de bazã ºi se trece la tamponarea zonei vizate. Grunduirea pereþilor bãii este foarte importantã. mãnuºa sau trafaletul. se preparã amorsa destinatã tratãrii pereþilor bãii. s-a aplicat o hidroizolaþie bicomponentã. 22. 21. rezis- tent la factori atmosferici agresivi.original reamenajare 17. Dacã. pe aceleaºi suprafeþe. amorsarea se va repeta. folosindu-se o gletierã cu dinþi de 10 mm. tivi.

.

printre benzile ce protejeazã elementele ceramice. astfel cã. Între plãci se monteazã distanþiere.original reamenajare 25. Au fost aplicate rânduri de faianþã de culori diferite. cu un burete umezit. 26. Piesele au dimensiunile de 20 x 30 cm. 32. în primã fazã. 31. roz ºi crem au un efect înviorãtor ºi generator de bunã-dispoziþie. plãcile de gresie au o rezistenþã medie. aplicã o bandã adezivã. 33. Culorile pot fi combinate cu uºurinþã între ele. fiind destinate traficului domestic. Dupã ce hidroizolaþia s-a uscat. Nuanþele de mov. Ulterior. întreþinerea lor fiind extrem de facilã. 27. Urmãtoarea operaþiune este îndepãrtarea surplusului de chit. Conform fiºei tehnice. pentru a crea o salã de baie cu aspect uniform. ca într-un loc de joacã numai al lor. Meºterii noºtri protejeazã suplimentar colþurile. separate prin brâuri viu colorate. Piesele de gresie au dimensiunile 30 x 30 cm ºi suprafaþa mãtuitã. S-a folosit aceeaºi nuanþã cu cea a faianþei. special conceputã pentru bãile de copii. Piesele de faianþã se preseazã cu grijã peste adeziv. se aplicã silicon sanitar. în combinaþie cu brâul multicolor ºi culorile pastelate genereazã un mediu în care copiii sã se simtã cât mai bine. Calitãþile acestor plãci includ rezistenþa sporitã la zgâriere ºi la acþiunea agenþilor chimici din detergenþii casnici. meºterii au început sã lucreze la placarea ceramicã a pereþilor. con- 70  l  Misiunea 4/08 CASA . iar finisajul este mat. Grafica discretã a emailului care le acoperã. aderent.

pentru a nu rãmâne urme pe ceramicã. noptierã. La final. 35. la care pot fi adãugate corpuri suspendate ºi elemente pliante. Cu o linguriþã specialã. într-unul din pereþii bãii s-a confecþionat o niºã în care au fost amplasate câteva roci. benzile de hârtie sunt îndepãrtate cu grijã. Se acordã o atenþie sporitã realizãrii pantei de scurgere cãtre sifonul din centrul sãlii de baie. Dupã 24 de ore. Elementele sanitare ºi accesoriile cu care a fost dotatã baia fac parte dintr-o colecþie modernã. Important este ca acestea sã se asorteze cu finisajele iar la alegerea pieselor sã fie consultat ºi beneficiarul. n Misiunea CASA 4/08   l  71 . a urmat automat operaþiunea de mobilare ºi decorare a dormitorului. Numãrul elementelor de mobilier poate fi adaptat în funcþie de dimensiunile camerei. Pentru asta se foloseºte o gletierã din cauciuc. pentru ca siliconul sã poatã fi prelucrat. Apoi se pulverizeazã apã. un ºifonier. o comodã ºi douã corpuri suspendate. Mobilierul a fost compus din piese clasice.28. se monteazã gresia pe pat de adeziv (acelaºi ca în cazul faianþei). Pentru a spori efectul estetic. gresia ºi faianþa pot fi chituite. 30. Noi am optat pentru o mobilare sumarã ce include patul. 36. adaptatã. 34. în scopul utilizãrii de cãtre copii. meºterul îndepãrteazã surplusul de silicon dintre benzile protectoare. 29. ferind spaþiului luminozitate ºi senzaþia de spaþiu deschis. Mobilier ºi accesorii potrivite vârstei Dupã încheierea lucrãrilor de amenajare. În continuare. de asemenea.

.

.

.creaþie proprie bricolaj Acest model de policioarã. altfel riscaþi sã distrugeþi lama instrumentului. O policioarã cochetã 3 În principiu. datoritã balamalelor care îi asigurã mai multe grade de libertate. deci va trebui sã aveþi un pic de rãbdare. poate fi pliat de-a lungul peretelui. 5 74  l  Misiunea 4/08 CASA Urmeazã finisarea apelând la ºlefuitorul cu bandã. suportul poate fi ºi un triunghi dreptunghic. E o scândurã destul de groasã. Sunt îndepãrtate neregularitãþile ºi chiar se poate realiza o uºoarã rotunjire a marginilor suportului. pe care îl puteþi personaliza prin culorile folosite. dar noi am ales o formã avantajoasã estetic. 4 Parcurgeþi contururile în ritul pe care vi-l permite turaþia ferãstrãului.

... 7 De aici încolo trebuie sã deþineþi un control perfect asupra pensulei. Sfatul nostru Nu diluaþi vopseaua în mod excesiv. balamale care sã asigure o mobilitate de minimum 90°. Folosiþi o pensulã de calitate. va trebui sã reluaþi acoperirea de mai multe ori. care nu îºi „pierde“ firele.2 1 Procuraþi-vã materialele: o bucatã (panou) de lemn stratificat. folosind ferãstrãul pendular care perm ite debitarea cu linii curbe. Vor rezulta platforma policioarei ºi suportul ei mob il. Tãiaþi lemnul dupã un model prestabil it. sã aplicaþi decât un singur strat de vopsea. au fost necesare câteva linii trasate cu creionul de tâmplãrie. Misiunea  CASA 4/08   l  75 . vopsele de diverse culori. Pentru aceasta. 8 . Dacã amorsaþi lemnul „crud“. nu va mai fi nevoie. chiar dacã vi se pare cã pensula nu alunecã! Altfel. eventual rectificat în ultima etapã. 6 Am decis ca vopsirea platformei sã se facã în carouri..

Întrebuinþaþi ºuruburi scurte.creaþie proprie bricolaj 9 Colorarea pãtratelor verzi presupune o concentrare deosebitã. jud. dar rezultatul obþinut va fi pe mãsurã. mai este necesarã fixarea în perete (de preferat cu dibluri). Sistemul de balamale permite ridicarea platformei ºi plierea ei. 10 Pentru a nu rãmâne urme inestetice de vopsea (în relief). CONCURS cu premii în scule electrice Câºtigãtorul ediþiei din luna martie: Mariana Suciu Veºtem. dupã necesitãþi. 12 Cealaltã pereche de balamale se fixeazã pe suport ºi blat. aceste balamale se vor fixa pe distanþiere de lemn. pentru lemn. 11 Urmeazã montarea balamalelor. Sibiu Premiul: o niVElã CU lASEr Cu ce unealtã au fost debitate elementele de lemn ale mãsuþei? Trimite-ne rãspunsul completând talonul de pe pagina urmãtoare. pe hol sau într-o altã zonã de acces. încãrcaþi pensula cât mai puþin. Puteþi amplasa aceastã policioarã în bucãtãrie. 76  l  Misiunea 4/08 CASA . Întrucât între blat ºi perete se va plia ºi suportul. 13 Dupã ce toate ºuruburile pentru lemn sunt la locurile lor.

.

Realizarea unei pardoseli de calitate constã nu numai în calitatea acoperirii finale. oferind celor ce le folosesc cel mai natural ºi simplu lucru. însã definitorii sunt modul ºi produsele folosite la montaj. dar ºi în felul în care aceasta este montatã ºi pusã în operã. Între stratul barierã ºi adeziv se aplicã ºapa autonivelantã THOMSIT DH maxi. oferind întregul suport tehnic necesar. adezivi. Gama THOMSIT oferã nu numai un sistem complet ºi compatibil pentru montarea pardoselilor din lemn. Gama THOMSIT este numãrul 1 în tehnologia de montare a pardoselilor în Germania ºi restul Europei.PARDOSELI DE LEMN . oferind soluþii alternative. Produsele Thomsit aderã atât pe suprafeþe normale cât ºi pe suprafeþe dificile.ro Durabil. cu rol de barierã de vapori. De la pregãtirea suprafeþei suport ºi pânã la lipirea efectivã a lamelelor de parchet se lucreazã doar cu produse 100 % compatibile între ele ºi care nu conþin solvenþi. Lemnul folosit ca ºi pardosealã este un material de la care te aºtepþi sã dureze o viaþã. Lacurile Thomsit pentru parchet sunt realizate pe bazã de apã ºi permit obþinerea unui aspect final mat. produse pentru finisarea parchetului. ne stimuleazã simþurile ºi rezoneazã sub paºii noºtri. . ele asigurã cea mai bunã protecþie posibilã împotriva reclamaþiilor. reduc timpul de lucru ºi fac ca montarea parchetului sã fie mai economicã. protejând mediul ºi sãnãtatea utilizatorilor. fiind prezentã pe toate continentele cu o gamã ce depãºeºte 80 de produse dedicate pardoselilor. ca acasã. dar este diferenþiatã în funcþie de grosimea si tipul de parchet. Protecþia împotriva umiditãþii din suprafaþa suport este realizatã prin tratarea acesteia cu amorsã epoxidicã bicomponentã Thomsit R755. În plus. ultra-mat sau lucios. tradiþional ºi totuºi inovator. În proiectarea ºi mai ales în execuþia pardoselilor din lemn. Îl putem întâlni atât în spaþiile de locuit cât ºi în cele publice. care asigurã o planeitate perfectã a suprafeþei ºi împiedicã adunarea adezivului.thomsit. ºape autonivelante. Lemnul este iniþiatorul stãrii de bine. Sistemul THOMSIT pentru parchet cuprinde produse pentru repararea suprafeþei suport. acolo unde se doreºte crearea unui spaþiu familiar. Adezivul poliuretanic pentru parchet THOMSIT P625 oferã o foarte bunã rezistenþã în timp ºi este compatibil cu diverse tipuri de pardoseli din lemn ºi esenþe. gama THOMSIT rãspunde celor mai exigente cerinþe de siguranþã ºi garanþie în tehnologia de realizare. parchetul a fost ºi a rãmas cel mai bun material pentru realizarea pardoselilor.cel mai natural lucru Spaþiul natural. Pentru produsele THOMSIT acest lucru este o “specialitate”. accesibil prin www. amorse.

.

cu un aviz geotehnic preliminar care va cuprinde. de regulã: n note privind natura ºi caracteristicile terenurilor întâlnite în timpul execuþiei ºi compararea lor cu previziunile din studiul geotehnic. date despre procesele tehnologice care ar putea Raportul de monitorizare geotehnicã a execuþiei cuprinde. 80  l  Misiunea 4/08 CASA .acþiuni dinamice. de agresivitate chimicã etc). încãrcãri transmise terenului sau la cota zero. caracteristici constructive. de umezire. a construcþiilor învecinate. Menþionãm cã avizul geotehnic preliminar nu se poate substitui studiului geotehnic elaborat în cadrul cercetãrii geotehnice pentru proiectare. dupã remediere. dimensiuni. rapoarte de neconformitate a unor lucrãri geotehnice executate. diferite variante de construcþie ºi montaj tehnologic. în mãsura în care s-au putut obþine în aceastã fazã. în raport cu terenul de fundare. care trebuie sã cuprindã: n precizarea Investigarea de control Investigarea de control se efectueazã în faza de execuþie a lucrãrii ºi se finalizeazã printr‑un proces‑verbal de recepþie a tere‑ nului de fundare sau printr‑un raport de monitorizare geotehnicã a execuþiei. influenþa terenul de fundare . tasãri ºi deformaþii admisibile din punct de vedere tehnologic ºi al structurii de rezistenþã. utilajelor ºi aparaturii folosite. n dispoziþii de ºantier privind modificarea unor soluþii geotehnice. a celor situate în zona învecinatã. n note privind comportarea lucrãrii în curs de execuþie ºi a vecinãtãþilor. Pe baza temei. executantul investigãrii terenului de fundare elabo­reazã pro­gramul de investigare. diversele componente ale studiului. n date generale asupra construcþiilor proiectate (categorii ºi clase de importanþã. soluþii Prezentarea rezultatelo­r investigãrii terenului de fundare Investigarea preliminarã a terenului de fundare se finalizeazã. zonei pentru care se realizeazã investigarea respectivã. Investigarea de proiectare Investigarea terenului de fundare se efectueazã pe baza unei teme întocmite de proiectantul construc‑ þiei. n planul de ansamblu ºi pe secþiuni ale construcþiilor proiectate. a unor lucrãri geotehnice. surse termice. a conductelor ºi a instalaþiilor proiectate. dispoziþii de sistare ºi de reluare.geotehnicã Studiul geotehnic trebuie sã cuprindã inclusiv menþionarea metodelor. de regulã. cu indicarea principalelor elemente structurale.

 adâncimea ºi sistemul de fundare reco­mandabile.  datele calendaristice între care s-au efectuat lucrãrile de teren ºi de labo­rato­r. adresa ºi calitatea tuturo­r unitãþilo­r care au participat la efectuarea cercetãrii terenului de fundare. Informaþiile obþinute din investigarea de proiectare vor fi verificate în etapele ulterioare ale fundãrii printr-o monitorizare adecvatã.  fiºe sintetice pentru fiecare fo­raj sau so­ndaj deschis.  reco­mandãri privind tehno­lo­giile de execuþie a lucrãrilo­r de fundare. po­nderile aco­rdate diferitelo­r grupuri de valo­ri (determinate prin încercãri în labo­rato­r sau in situ.  analiza ºi interpretarea datelo­r lucrãrilo­r de teren ºi de labo­rato­r ºi a rezultatelo­r încercãrilo­r. cu umflãri ºi co­ntracþii mari. învecinate celei pro­iectate (dacã este cazul). lista do­cumentelo­r tehnice furnizate de client (sau pro­iectant).  mãsuri pentru pro­tecþia primarã a beto­nului din fundaþii.  stratificaþia pusã în evidenþã. rezultatele penetrãrilo­r standard  SPT (dacã este cazul). hidro­geo­lo­gice ºi seismice. se vo­r face pro­puneri pentru efectuarea uno­r lucrãri suplimentare. utilajele ºi aparatura fo­lo­site. de regulã.Componentele studiului geotehnic Partea din studiul geotehnic care se referã la prezentarea informaþiilor va cuprinde: 1 Date generale:  denumirea Partea din studiul geotehnic care se referã la evaluarea informaþiei geotehnice va cuprinde:  încadrarea o­biectivului. la cererea acestuia. precum ºi a capacitãþii po­rtante estimate a pilo­þilo­r sau a baretelo­r (în cazul fundãrii indirecte). hãrþi cu particularitãþile geo­lo­gico­-tehnice. geo­fizice. presiuni critice. în cazul fundãrii pe pãmânturi cu caracteristici speciale: sensibile la umezire.  info­rmaþiile o­bþinute în faza de do­cumentare ºi de recuno­aºtere a amplasamentului. nerelevante. geo­tehnice.  evaluarea stabilitãþii generale ºi lo­cale a terenului pe amplasament. grafice ºi tabele cuprinzând rezultatele lucrãrilo­r experimentale. dupã caz.  mãsuri speciale pentru prevenirea pro­ducerii degradãrilo­r în co­nstrucþiile existente. 2 Încadrarea prealabilã a lucrãrii într-o anumitã categorie geotehnicã 3 Sinteza informaþiilor obþinute din investigarea terenului de fun- dare:  vo­lumul e de lucrãri realizate.  caracteristicile to­po­grafice. ale uno­r straturi de pãmânt. precum ºi pentru prevenirea antrenãrii hidro­dinamice din teren. eventual.  rezultatele încercãrilo­r în labo­rato­r ºi pe teren.  secþiuni geo­lo­gice. blo­c-diagrame. geo­tehnice.  alte date rezultate din lucrãrile întreprinse. având în vedere meto­dele de prelevare. dacã unele rezultate sunt ero­nate.  nivelul apei subterane ºi caracterul stratului acvifer (cu nivel liber sau sub presiune).  secþiuni (pro­file) caracteristice ale terenului. acest lucru trebuie menþio­nat ºi co­mentat în co­nsecinþã. cuprinzând: descrierea straturilo­r identificate. adresa amplasamentului (po­ziþio­narea pe planul de situaþie). se va preciza mo­dul de determinare a valo­rilo­r caracteristice. fo­arte co­mpresibile. cantitatea ºi calitatea datelo­r preexistente privind parametrii geo­tehnici ai straturilo­r ce alcãtuiesc terenul de fundare. rezultatele sintetice ale încercãrilo­r de labo­rato­r geo­tehnic. geo­fizice ºi hidro­geo­lo­gice ale amplasamentului sau a unei zo­ne mai extinse (dacã este cazul).  releveele so­ndajelo­r deschise ºi eventuale relevee ale fundaþiilo­r co­nstrucþiilo­r învecinate. transpo­rtul ºi depo­zitarea pro­belo­r. cu delimitarea diferitelo­r fo­rmaþiuni (straturi) pentru care se stabilesc valo­rile caracteristice ºi valo­rile de calcul ale principalilo­r parametri geo­tehnici.  diagrame. insuficiente sau imprecise. agresive faþã de co­nstrucþii (dacã este cazul). nivelurile de apariþie ºi de stabilizare ale apei subterane. faza ºi sco­pul cercetãrii.  meto­dele.  meto­dele fo­lo­site pentru reco­ltarea. hidro­geo­lo­gice.  calcule de tasãri pro­babile. hidro­lo­gice ºi seismice ale amplasamentului.  eventuala existenþã a uno­r presiuni excedentare ale apei în po­rii pãmântului (faþã de presiunea hidro­staticã).  evaluarea presiunii co­nvenþio­nale de bazã ºi a capacitãþii po­rtante (în cazul fundãrii directe). sensibile la îngheþ. transpo­rt ºi depo­zitare a pro­belo­r.  caracteristicile de agresivitate ale apei subterane ºi.  mãsuri Misiunea CASA 4/08   l  81 . geo­mo­rfo­lo­gice.  buletine sau centralizato­are pentru analizele chimice. precum ºi caracteristicile aparaturii ºi ale meto­delo­r de încercare. determinate de co­ndiþiile geo­tehnice.  încadrarea terenurilo­r în catego­riile prevãzute de reglementãrile referito­are la lucrãrile de terasamente. lichefiabile.  planuri de situaþie cu amplasarea lucrãrilo­r de investigare. la unita‑ tea elaboratoare. date de temã. verificãri ale stabilitãþii taluzurilo­r excavaþiilo­r etc.  po­ziþia gro­pilo­r de împrumut ºi vo­lumele dispo­nibile (dacã este cazul). Copii ale acestor buletine vor fi înainta‑ te beneficiarului. clientul. evidenþierea amplasamentului co­nstrucþiei ºi sistemelo­r co­nstructive reco­mandabile.  so­luþii OBservaþII Buletinele de încercare cuprin‑ zând înregistrarea tuturor da‑ telor obþinute în timpul încercãrilor ºi toate elemente‑ le necesare verificãrii calcule‑ lor care au condus la rezulta‑ tele încercãrilor respective se pãstreazã.  numele. definitivã a lucrãrii într-o­ anumitã catego­rie geo­tehnicã sau a pãrþilo­r din lucrare în diferite catego­rii geo­tehnice. preluate din bãnci de date etc.) ºi dispersia acesto­r valo­ri. de îmbunãtãþire a terenului (dacã este cazul).  mãsuri privind pro­tejarea co­nstrucþiei împo­triva infiltraþiilo­r apei subterane ºi a ascensiunii capilare.

iar curtea a devenit cimitirul Ghiculeºtilor. Lor li se atribuie frumoasa salbã 82 l Misiunea CASA 4/08 . în nordul Mãrii Negre. grãdini sau zone rezidenþiale. valoros monument de arhitecturã al Capitalei. nu departe însã de Bucureºtiul acelor ani. unde apele Colentinei se uneau cu cele ale Dâmboviþei. a proiectat o salbã de lacuri menite sã asigure o acumulare de apã necesarã în perioadele secetoase ale anului. Lãcaºul de cult a fost paraclis familial. au fost create stãvilare. bordate azi de parcuri. dar a dorit ºi un loc retras. de ani buni. „Teiul Doamnei” sau „Ghica-Tei”. Situaþia s-a schimbat la regularizarea cursului acestui râu. 2. pe traseul a mai bine de 50 km. Lucrarea a fost încredinþatã unor constructori italieni.pastila de culturã Biserica G 1 2 Meritã ºtiut! La ceas aniversar – 175 de ani de la sfinþire – evocãm acest monument istoric cunoscut cu denumirile de Biserica „Înãlþarea Domnului“. Ca atare. Aspectul de acum diferã radical de cel din veacurile trecute. de la nord de Buftea ºi pânã la sifonul de la Cãldãraru. Cãutãrile l-au determinat sã se opreascã în ambianþa râului Colentina. acumulãrile realizau o cãdere în trepte de circa 50 de metri. Domnul pãmântean al Þãrii Româneºti. Pe aceastã succesiune de lacuri. în imediata apropiere a strãvechii mãnãstiri Plumbuita (moºia Colentinei îi aparþinea). Locul mai fusese valorificat în secolul al XVIII-lea de cãtre precursorii Ghiculeºtilor. lucrare de anvergurã întreprinsã conform celor preconizate de inginerul Dorin Pavel. în veacurile trecute trebuiau protejate de inundaþii. baraje ºi chiar o ecluzã între lacurile HerãstrãuFloreasca. Malurile acestor lacuri. O incursiune sumarã în trecutul actualei vetre a Capitalei României ne conduce în zona nordicã. care îºi exercitau profesiunea. În dreapta bisericii se aflã Palatul Ghica-Tei. care. 1. oferind agricultorilor posibilitatea de a iriga suprafeþele limitrofe. Grigore al IV-lea Ghica (1822-1828). Domnul a avut reºedinþa în oraº. 3. însã vicisitudinile provocate de conflictele militare ruso-otomane le fuseserã fatale. a început construirea unui palat. Construcþia în stil neoclasic italian este una dintre puþinele biserici româneºti circulare. în casele pãrinteºti de pe podul Mogoºoaiei. în imediata apropiere a firului apei Colentina.

Prin proiectul arhitectului X. Plasatã pe o zonã cu deschidere largã spre meandrele râului  . componentã a palatului. dupã cel de-al Doilea Rãzboi Mondial. prezent din abundenþã în parcul aferent.a Ghica -Tei 3 de construcþii care conferã zonelor limitrofe apelor caracter de staþiune balneoclimatericã. a cunoscut o totalã neglijare. când clãdirea s-a repartizat unei unitãþi de alimentaþie publicã. Sã revenim la faptele ctitorului. a considerat cã era necesarã ºi o bisericã. A trebuit sã urmeze dezmeticirea pentru a face actul reparator menit a recupera moºtenirea iniþialã. fiecare laturã constituind efectiv o faþadã. Teiul. armonizând utilul cu rezistenþa ºi eleganþa construcþiei. mai recent. prin modul de „valorificare” a spaþiilor. Palatul a fost folo- sit ca reºedinþã ºi de fratele sãu. Se pot remarca fericitele proporþii conferite edificiului. Buni pietrari. în decursul anilor. iar la 1854 a gãzduit un comandament otoman. a avut parte de o diversitate de modificãri. care a intrat în memoria timpului ca Palatul Ghica-Tei. atât cât s-a mai putut. recurgându-se în unele cazuri la aplicarea unor panouri de faianþã. a ajuns elementul definitoriu al viitorului cartier ºi mai apoi al respectivului lac. ulterior. aceºti pricepuþi meºteri au lucrat deseori ºi pe teritoriul românesc. Ulterior. valoroºi constructori. La 1833. soluþia a fost ºi mai agresivã. sã gãzduiascã o instituþie a celor cu probleme de comportament. Dacã. Villacrosse. Noua construcþie era menitã a fi paraclis. pictate de Giacometti. Din pãcate. proaspãtul domn a obþinut un edificiu echilibrat. varul a acoperit compoziþiile respective. receptivi la cele revendicate de comanditar. Alexandru. adeseori vãtãmãtoare. pentru ca. Interioarele palatului cãpãtaserã ºi decoraþiuni interioare.

Pictura a fost realizatã de acelaºi artist care a lucrat la palat. La o analizã atentã. Ne referim la pilaºtri dorici. fiind dominatã de turla centralã. Ne pãstrãm totuºi speranþa într-un proiect de restaurare autenticã a acestor valori de patrimoniu. Biserica circularã. precum ºi de cele opt ferestre ale turlei. la friza de triglife ºi metope cu un relief floral. ºi spre Apus cu funcþia de a asigura accesul la cafasul corului. Colentina. Accesul în incinta bisericii se realizeazã pe la vest.Teiul Doamnei este o construcþie circularã. iar dupã cutremurul din 1940. Pictura a fost pusã din nou în evidenþã în se- colul trecut. Sfântul lãcaº a fost renovat în 1894. în stil neoclasic italian. care a zidit-o în apropierea fundaþiei unei biserici mai vechi. Biserica a fost sfinþitã în 1833 de mitropolitul Þãrii Româneºti. este unicat pe teritoriul fostei Þãri Româneºti. a fost reprezentat aici cu succes de meºteri ºi pictori italieni. Aceasta a primit. nu departe de Iaºi. uºor elipsoidalã. are dimensiunile de 18 x 13 m. dezvoltatã din cupola semisfericã. Acestea sunt dispuse în zona vesticã flancând intrarea în bisericã. cât ºi la interiorul lãcaºului. nu foarte cunoscut la acea vreme în Þara Româneascã. Grigore“. revenit. Iniþial. are un pridvor deschis spre vest. a fost paraclis familial. Ele sunt ataºate câte douã: spre Rãsãrit. în scaunul mitropolitan dupã ce fusese surghiunit de Þarul Rusiei. unde construcþia este precedatã de un mic pridvor având în compunere patru coloane sub un fronton triunghiular pictat. folosindu-se o formulã mult simplificatã. Biserica. având menirea de a gãzdui proscomidia ºi diaconicul din compunerea alta- rului. În incintã se remarcã jilþurile domneºti ºi dulapurile conþinând 3 tuiuri de învestiturã în calitate de vizir al Imperiului Otoman ºi unul de mazilire. conace unde vandalismul demolator le era fatal. ctitorii pictaþi în pronaos flancând intrarea. prin operaþiunea de spãlare din anul 1927. pictura a fost refãcutã în 1927. biserici. Constructor a fost meºterul (arhitectul) german Iosif Weltz. Lumina interioarã este asiguratã de ferestrele terminate semicircular (dispuse câte una în fiecare niºã. iar în ultimele decenii aici au fost reunite o serie de monumente funerare evacuate din fostele mãnãstiri.pastila de culturã Neoclasicismul. aceasta a fost reconstruitã. prin planul ei. la care contribuþia Catedrei de specialitate din cadrul Universitãþii de Artã ar fi beneficã. În prezent. Curtea bisericii a fost cimitir familial. azi spre lacurile Tei ºi Plumbuita. Semnificative sunt portretele din pronaos ale noilor ºi vechilor ctitori din neamurile Ghiculeºtilor ºi Vãcãreºtilor. Elemente decorative se întâlnesc atât la exteriorul. O altã intervenþie importantã a fost necesarã dupã cutremurul din martie 1977. mai scunde decât construcþia centralã. sunt remarcate ºi cele 4 niºe. hramurile: „Înãlþarea Domnului“. Metamorfoza preconizatã pentru zona limitrofã va conferi acestui ansamblu o evidenþiere a elementelor de arhitecturã ºi artã. preluând de la anteriorul lãcaº. buna gospodãrire a arealului monumentului a întronat o atmosferã de respect pentru aceste relicve. cel puþin nu în arta religioasã. la 22 august 1833. la Leþcani. când s-a prãbuºit turla. italianul Giacometti. abside semicirculare. cu realã n valoare istoricã. câte douã pe laturile nordicã ºi sudicã. una pe latura esticã). cu coloane dorice perechi ce susþin un fronton triunghiular. Grigore Dascãlul. având totuºi o „sorã“ de proporþii mai mari pe teritoriul Moldovei. 84 l Misiunea CASA 4/08 . „Naºterea Fecioarei Maria“ ºi noul hram „Sf. Biserica Ghica .

.

Iris era zeiþa curcubeului ºi avea misiunea de a rãspândi în rândul muritorilor veºtile bune de pe Muntele Olimp. în fiecare searã.viaþa plantelor Grecii antici obiºnuiau sã decoreze mormintele femeilor iubite cu flori de stânjenel. îmbrãcatã în robe multicolore. Apariþia zeiþei era una veselã. ei aduceau un tribut zeiþei Iris. În acest fel. ea fiind reprezentatã ca o tânãrã zâmbitoare. perdeaua ce acoperea bolta cereascã. LEGENDA: În mitologia greacã. a cãrei datorie era sã ducã sufletele femeilor în Paradis. Iris era cea care dãdea la o parte. fãcând stelele sã aparã. 86 l Misiunea CASA 4/08 Iris – mesager în .

atât din punct de ve­ dere istoric. Asia. în Evul Mediu. sãnãtos ºi nisipos. liniare. În zilele noastre. de tip englezesc. Boala se transmite prin plantarea pe terenuri infectate sau prin contact direct. dupã Revoluþia francezã din 1789. a fost simbolul mo­ narhiei franceze. atât unicolore cât ºi striate. imaginea acestei flori a fost total eliminatã din viaþa publicã. floa­ rea de iris este reprezentatã pe stema. olandez sau spaniol. sunt cunoscu­ te aproximativ 300 de spe­ cii ale genului. albastru. recurbate spre centrul florii. Sunt larg cultivaþi de horticultori. bulbul este oprit din creºtere ºi este acoperit cu un mucegai gri-cenuºiu. Asocierea a fost atât de puternicã. cu excepþia speciei xiphiodes. colorate în violet închis cu o patã galbenã pe mijlocul lacrimilor exterioare. Speciile cu rizomi sunt cele mai numeroase ºi mai frecvent întâlnite. Dupã fe­ lul pãrþii subterane. n Dintre dãunãtori. Se aplicã tratament cu insecticide (Sinoratox). frunzele se ofilesc ºi apoi se usucã. Apoi. n Înmulþirea stânjeneilor prin seminþe este rar aplicatã. cu douã-trei flori în vârf. rizomul irisu­ lui era folosit atât în scopuri medicale. colorate în purpuriu. însoþind ome­ nirea pe parcursul istori­ ei sale pe multiple meridi­ ane. Africa ºi Ame­ rica de Nord. formând un fel de boltã. frunzele – lungi. Existã specii hibridizate. cenuºiu. Cerinþe pentru factorii de mediu cu bulbi cer un sol afânat. verzui.  Putrezirea bazei tulpinii . Plantele au în pãmânt un rizom sau un bulb de pe care pornesc frunzele ºi tijele florale terminate cu una sau mai multe flori di­ vers colorate ºi plãcut mirosi­ toare. n Stânjeneii Bolile ºi dãunãtorii n Bolile  cele mai frecvente sunt: Putrezirea cenuºie care se manifestã prin curbarea plantei. timp de câteva secole. semn clar cã planta este atacatã. Se aplicã tratamente cu fungicide cum ar fi Captaphol sau Captadin. respectiv drape­ lul a douã oraºe complet di­ ferite. Florile au periantul alcãtuit din trei foliole petaloide ori­ entate în sus. cât ºi prin coloritul sau forma frunzelor. Iris reticulata – originarã din Asia Micã. larvele de culoare galben-oranj. cât ºi geografic: Florenþa ºi New Orleans. amintim tripsul. înaltã de 4050 cm. de asemenea. Majorita­ tea speciilor de iris înfloresc în timpul primãverii. specii­ le de iris se împart în douã mari categorii: cu rizomi ºi cu bulbi. care provoacã pete albe pe bracteele ce protejeazã bobocii. tunicat.45 de zile dupã plantare ºi planta îºi încetineºte creºterea. albastru închis ºi lila de diferite nuanþe. încât. Iris xiphioides – originarã din Pirinei. Când floarea se deschide. În Egiptul antic. de culoare violetã cu o patã galbenã pe mijlocul lacrimilor externe. Aceastã metodã se practicã numai pentru obþinerea de hibrizi ºi soiuri noi. numele lor provenind de la þara în care au fost hibridizaþi. cu un bulb ovoid de culoare galben-brunã. Tija floralã este înaltã de 30-40 cm ºi poartã flori mirositoare. în acest caz plantele înflorind dupã 3-4 ani. originare din Europa. Iris reticulata er între zei ºi oameni Misiunea CASA 4/08 l  87 . uºor caniculate. bulbul sãu este alungit. cu aproximativ o sãptãmânã înainte de înflorire. galben. dar ºi în vechea Eladã sau în Im­ periul Roman. având un bulb mic. Stânjeneii sunt decora­ tivi atât prin aspectul florilor. Varietãþile acestei specii au flori colorate în alb. Momentan. în condiþii de serã. Dintre speciile cu bulbi (ale cãror flori sunt prezente pe piaþa româneascã din import) amintim: Iris hispanica – originarã din Spania ºi Nordul Africii. Boala apare la circa 30 . Se pot observa. tija floralã – dreaptã. care are nevoie de un sol mai greu. cât ºi pentru par­ fumul sãu deosebit. Este favorizatã de temperatura ridicatã din sol ºi se combate prin dezinfectarea chimicã sau termicã a pãmântului. Celelalte trei foliole sunt situate spre exterior ºi rãsfrânte în afarã. frunze înguste mai lungi decât tija floralã ºi flori plãcut mirositoare.apare la nivelul liniei suprafeþei pãmântului. apar mici pete albe pe petale. F loarea de iris (stânjene­ lul) este cunoscutã încã din Antichitate.stânjenel Specii de iris cu bulbi Stânjeneii cu bulbi sunt mult mai puþin întâlniþi – ei cresc în câteva locuri de pe coasta Pacificului.

pentru a asigura o bunã înrãdãcinare a rizomilor. Se caracterizeazã printr-un rizom cãrnos destul de viguros. cu viniºoare brune. având o poziþie cvasi-verticalã. În mod particular.viaþa plantelor Specii de iris cu rizomi Iris germanica (irisul de grãdinã) este specia cea mai rãspânditã. fiind rãsfrânte în afarã ºi prevãzute pe linia medianã cu periºori galbeni strãlucitori. n Speciile ºi soiurile mai puþin rezistente la temperaturi scãzute se protejeazã de îngheþ cu frunze. Iris sambucina . Tulpina floralã creºte pânã la aproximativ un metru înãlþime. creºte înalt de aproape 120 cm. Iris germanica 88 l Misiunea CASA 4/08 . Petalele interioare au culoare violet deschis. galbenã sau albã. Florile sunt puþin mirositoare ºi au petalele exterioare de culoare violet închis. În primul an dupã plantare. violete sau pãtate cu alb. n În caz de secetã. având flori multicolore: albastre. pe când cele interne sunt mult mai mici ºi mai cãrnoase. de culoare albastrã. cu o singurã floare pe tijã. prevãzute cu un desen de culoare violetã sau purpurie. are frunze mari. Iris germanica ºi Iris pumila cresc ºi pe soluri aride. revene. Iris sibirica – creºte în formã de tufã. Iris pumila este foarte apreciat pentru borduri. în funcþie de vigoarea speciei. repent ºi articulat.are flori plãcut mirositoare. Iris kaempfleri (irisul japonez) – are frunze numeroase care cresc în formã de tufã. cu tija viguroasã ºi flori mari de culoare albã. la bazã galbene. Iris palida . fiind practic întâlnitã în aproape orice grãdinã. o varietate a acestei specii care înfloreºte ºi toamna. rizomii trebuie sã fie bine acoperiþi cu pãmânt pentru a evita îngheþul din timpul iernii. stânjenel Factorii de mediu ºi cultura stânjeneilor n Iris pumila Stânjeneii cu rizomi se dezvoltã frumos pe solurile fertile. iar tija floralã înaltã de 50-60 cm se ridicã deasupra frunzelor ºi se terminã cu 4-5 flori dispuse ca un ciorchine. înflorirea este mai slabã. precum ºi numeroase soiuri diferite prin talia ºi coloritul lor. de asemenea. Iris orientalis – originar din Asia Micã. expuse la soare ºi bine lucrate. se face rãrirea acestora sau se trece la schimbarea totalã a locului de culturã. n La plantarea de toamnã. dacã rizomii se înmulþesc exagerat ºi plantele se stânjenesc în creºtere. Petalele exterioare ale florilor sunt aproape orizontale ºi incolore. n Stânjeneii cu rizomi se înmulþesc prin diviziunea acestora. Plantarea se face la 20-50 cm distanþã. Rizomii care au fost eventual dezveliþi se acoperã cu pãmânt în timpul verii. toamna dupã îngãlbenirea frunzelor sau primãvara înainte de a începe vegetaþia. plãcut mirositoare. Adâncimea de plantare nu trebuie sã fie mai mare de 6-8 cm. Tot atunci se recomandã a fi realizatã fertilizarea cu îngrãºãminte lichide în solurile prea sãrace. iar la bazã sunt albe–gãlbui. În timp. Iris pumila Dintre speciile de iris cu rizomi mai amintim: Iris florentina . Existã. Iris pumila – este un stânjenel pitic.ajunge pânã la înãlþimea de 1m. late ºi flori de culoare albastrã violacee deschisã. Specia prezintã ºi o varietate cu flori albe (iris germanica alba). Frunzele sunt puþin arcuite. stâncãrii ºi pete de culori pe peluze. speciile pretenþioase la umiditate se udã regulat.cu flori galbene. cu petale externe de culoare albastru pal ºi petale interne albe cu marginea uºor ondulatã.

.

.

.

Pe strada principalã. Stilul romanic al acestei zone. un creºtin grec care a murit în acest oraº. stilizãri ale semnelor zodiacale ºi ale lunilor anului. L imbajul arhitectonic ºi plastic pugliez din perioada marilor catedrale (secolele al XII-lea ºi al XIII-lea) s-a bazat. Elementele de arhitecturã se regãsesc ºi la nivelul unor obiecte autonome. tehnicile de pescuit ºi cursele navale îndreptate spre Dalmaþia sau Grecia fac din aceastã mare una aparte în cadrul spaþiului mediteraneean. de respirare a aerului ºi absorbire a stimulilor spirituali. putem întâlni perspective asupra arhitecturii cu totul diferite ºi originale. conform estimãrilor. marcatã evident de prezenþa germanicã. Splendidul Palazzo della Marra. ca fenomen arhitectonic inovativ. Bogãþia actelor de creaþie. Multe clãdiri de aici sunt protejate de UNESCO. care fac din romanicul pugliez un stil absolut original. Situat la marginea oraºului. pe experienþele importante ale secolelor precedente ºi s-a maturat în decursul dominaþiei bizantine. cu frumoasa sa logie barocã deschisã spre mare. Trani este locul celebrei gresii fine ce s-a folosit la multe dintre frumoasele clãdiri puglieze. pe „Osteria di Veleno“ era locul unde cavalerii italieni se întâlneau înainte de a merge la luptã împotriva inamicilor francezi. De fapt. aici era o criptã. cu renumita statuie a împãratului roman Heracles Realizatã. a fost acompaniat – ca ºi în restul Europei – de naºterea oraºelor ºi de reorganizarea Bisericii. Iniþial. Catacombe la Trani De la Bari. Castelul ridicat de Frederico II reprezenta o apãrare excelentã împotriva inamicilor ºi a valurilor mãrii. preþioase prin materialul ºi mesajul lor (diversele miniaturi. Oraºul este caracterizat îndeosebi de splendida catedralã dedicatã lui San Nicola Pellegrino. formele ambarcaþiunilor. este aceastã capacitate de a fi în cumpãnã între Orient ºi Occident. Cultura occidentalã. în care se intrã în prezent prin maiestuoasele porþi din bronz. Apa nu foarte adâncã. cum este aceastã veche provincie italianã. un ºir de plaje nisipoase fac loc vestigiilor zidurilor oraºului vechi ºi porþii spre mare. Bogãþia formelor saturate cu dantelãrii în piatrã e o consecinþã a rãspândirii diverselor stiluri particulare. recent restaurate. poate fi admirat misteriosul colos de bronz al împãratului Heracles. în mod fundamental. iar. fiind influenþat deopotrivã de curentele culturale nordice. dedesubtul cãreia se afla catacomba cu rol de bisericã edificatã în cinstea lui San Leucio. castelul era folosit ca un avanpost de protecþie a portu- Catedrala din Trani a fost legatã de numele lui San Nicola Pellegrino. expresiile artistice noi s-au bazat pe un limbaj ºi o sensibilitate întrutotul mediteraneene. Centrul aºezãrii este dominat de castelul Svevo. Cavalerii din Barletta Drumul spre Barletta se întinde de-a lungul Mãrii Adriatice. fiind canonizat de Papa Urban al II-lea. cãlãtorind spre sud. iar Biserica Îngerilor era un loc de celebrare a slujbelor de rit grec-ortodox. Pe un teritoriu relativ restrâns. în special calcar ºi marmurã albã. mobile. al vinului muscat. adãposteºte astãzi muzeul dedicat lui Giuseppe de Nittis. cunoscutul pictor impresionist nãscut în Barletta. statuia a ajuns aici pe la 1300. reprezintã subiecte sacre ºi scene profane. ce gãzduieºte astãzi galeria de artã. s-a nãscut pe o tradiþie.jurnal de cãlãtorie La þãrmul Adriaticii Barletta. Oraº al vieþii liniºtite ºi îndestulate. fãrã a se ºti exact cine ºi de ce a adus-o. prelucrãri în metal ºi lemn). 92 l Misiunea CASA 4/08 . mai departe. începând cu catedrala dedicatã Sfintei Maria Maggiore. totul fiind îmbrãcat în simbolisticã ºi alegorie. Faþada în stil romanic este decoratã cu elemente de influenþã arabã. Aceste obiecte imaginate ºi „traduse“ în piatrã. prin secolul al V-lea. animale reale ºi fantastice. Biserica Santo Sepolcro era îndrãgitã de cruciaþi în drumul lor spre Þara Sfântã. în care Ferdinand I de Aragon a fost înscãunat. Venind în oraº dinspre coastã. la 44 de km apare Trani. Istoria locurilor poate fi cititã pe clãdiri.

Mergând cãtre Piazza Morro. Stânca este tãiatã în pereþi verticali de calcar recifal dispus în plãci ce formeazã mici terase pe falezã. având ca specific un labirint de alei ºi mici scuaruri cu resta-  . Astãzi. Polignano a Mare La sud de Bari. port la Marea Adriaticã. pe malul mãrii. grotele din Polignano a Mare erau folosite de oamenii civilizaþiilor rupestre. cum ar fi frumoasa Grotta Palazzese sau Rondinelle. aºezatã în faþa unui mic golf sau pe plaja San Giovanni. se poate face un popas la biserica San Vito. De la biserica Santa Maria di Colonna. se poate vizita un muzeu al artelor moderne dedicat lui Pino Pascali. încât balcoanele clãdirilor de la margine sunt suspendate deasupra mãrii. Toatã coasta prezintã grote carstice accesibile dinspre mare sau uscat. Trani. Oraºul este construit pânã pe abruptul falezei. definind conturul frumosului sãu centru istoric. promenada duce direct la port.Iniþial. Apoi. se ajunge la vechiul cartier. este renumit în prezent ºi printre cunoscãtorii de vinuri datoritã unei mãrci celebre: Moscato di Trani. Intrarea în oraº implicã traversarea unui pod de unde se poate admira una dintre cele mai fascinante vederi asupra oraºului Polignano: la gura de vãrsare a unui torent în mare s-a format un golf cu o plajã pietroasã ce deschide accesul cãtre mare. printr-o poartã barocã. se ajunge foarte repede la staþiunea turisticã Polignano a Mare. Înainte de a intra în oraº. lui ºi a drumului ce aducea spre oraº. cu restaurantele sale tipice ºi cu turnul de observaþie. aceste locaþii au devenit restaurante.

O particularitate este folosirea repetitivã a numãrului 8. civilizaþiile ºi culturile romane. Odatã sosiþi aici. de la Bari. Gravina in Puglia Gravina in Puglia este situatã lângã ravena care „taie“ Murgia. Foarte aproape de Castellana Grotte se aflã celebrul sãtuc Alberobello. Aici ºi-a gãsit dintotdeauna un refugiu populaþia care locuia în grote. unde se întâlnesc locuinþele tipice. Construcþia a început în prima jumãtate a secolului al XIII-lea ºi a sintetizat în mod admirabil toate influenþele ºi stilurile culturilor existente atunci. Castel del Monte este încã fascinant ºi mistic: fiecare element constructiv rãspunde unor reguli algebrice ºi astronomice precise. la numai 60 km se ajunge la Castellana Grotte. cu vedere spre o curte interioarã. edificiu care þinteºte perfecþiunea – un alt obiectiv turistic din sud-estul Italiei inclus în patrimoniul UNESCO prezent. Cosmopolitul Monopoli Mergând spre sud. romani. De aici se deschide portul vechi sau se poate intra în centrul istoric. sunt. normanzi ºi chiar musulmani Locuinþe din Alberobello Intrând spre continent. Ea „priveºte“ cãtre ravena traversatã de un impresionant pod n de piatrã. Între aleile de inspiraþie arabã ºi pieþele veneþiene se aflã Piazza Garibaldi. bizantini. ce avea un rol principal de apãrare. aºezare condusã în timp de greci. ce au un aspect tipic rural. se întâlnesc mici golfuri. cu doar câteva case. se aflã Monopoli. din 1996. într-o armonie perfectã. Urmãrind zidul de graniþã. se aflã Castel del Monte. arhaice ale regiunii Puglia. numite de localnici „trulli“. ideale pentru înot. De-a lungul coastei. arabe. de asemenea octogonalã.jurnal de cãlãtorie urante sau magazine pe una din cele trei terase dinspre mare. se pot explora celebrele grote. Trecerea se face prin localitãþi mici. acestea fiind cele mai mari sisteme carstice descoperite în Italia. Castel del Monte La 18 km de Andria. se poate ajunge la castelul lui Carol al V-lea. Toate poartã o mitologie proprie ºi au fost denumite în mod original dupã senzaþia pe care au produs-o în imaginarul primilor exploratori. 94 l Misiunea CASA 4/08 . operã amplã de arhitecturã realizatã în timpul domniei lui Frederico II. iar din vechiul centru se intrã în oraº. construite cu ajutorul calcarului scos din plantaþiile de mãslini s-au conservat pânã în Castel del Monte. Casele cu acoperiº de calcar din Alberobello. în care magazinele. Clãdirea octogo- nalã are 8 camere. Strãzi întregi de cãsuþe circulare cu acoperiº conic. Partea sa sudicã este bine dotatã cu plaje ºi squaruri pietonale. normande ºi italice. Orice vizitã trebuie sã includã catedrala începutã sub dominaþie normandã. o grãdinã mare separã oraºul vechi de cel nou. care au alimentat de-a lungul timpului legenda sa ºi dezbaterea privitoare la reala sa întrebuinþare. atrãgând mulþi tineri pe timpul verii. la 10 km de Polignano. cu bisericile ºi palatele sale elegante. împãrat al Sfântului Imperiu Romano-German. la 540 m altitudine. deschizând-o pânã la mare. izolat pe o colinã a Murgiei bareze. pe lista patrimoniului cultural UNESCO. Monopoli. un oraº la mare care nu ºi-a pierdut importanþa economicã de-a lungul vremii Gravina in Puglia. Frederico însuºi a fost educat în acel Palermo unde se amestecau. astãzi fiind renovate ºi transformate într-un simbol al regiunii Puglia. acum folosite ca librãrii. În dreptul pieþei Vittorio Emanuele. un important centru industrial ºi de afaceri. sugereazã arhitectura spaniolã.

.

1/2006       Tendinþe în amenajarea bucãtãriei Lucrãri pentru faþadã − jurnal de ºantier Structuri metalice ºi din beton armat.5 RON.florile de senzaþie ale unei grãdini Construcþia unei saune. 4/2006       Despre dressinguri – aspect ºi utilitate Sãnãtatea casei: duºmanii microscopici din frigider Alegerea metodei optime de încãlzire a casei Materialele geosintetice folosite în construcþii Tipuri de acoperiºuri. 2/2006       Variante moderne ale scãrilor interioare Acoperirea treptelor cu parchet laminat – paºi de execuþie Avantajele ferestrelor de mansardã Panourile compozite la ora adevãrului − comparaþii Riscurile construirii unei case la malul mãrii Sistemele de ventilaþie. în stil rustic Montarea jgheaburilor ºi burlanelor pentru acoperiº Ofensiva materialelor sintetice: PVC-ul Nr. 4/2005       Idei cromatice inspirate pentru pereþii locuinþei Materiale apãrute recent: betoanele celulare uºoare Izolarea termicã a fundaþiei . 5/2007       Ref spe Ren au Luc unu Gar inte Hid foli Fin trad Nr 2006       Despre pionierii termotehnicii româneºti ºi sfaturile lor Cum vã puteþi amenaja la demisol o salã de petreceri Ghivece cu design unic din trunchiuri de copac Comparaþii între uºile metalice ºi cele din lemn Problemele concrete ale izolãrii termice a blocurilor Grãdinile de iarnã − avantajele unei locuinþe unifamiliale Nr. comercializat în România Amenajare specialã pentru propria sala de fitness Scãrile: clasificãri. vopsele ºi izolaþii Realizarea unui cuptor cu lemne pentru exterior Izolarea pardoselii cu polistiren extrudat Sisteme de umbrire pentru interior Nr. construirea ºi decorarea teraselor Versus: cãzi de fontã sau acrilice? Mobilier pictat în manierã tradiþionalã sãseascã Arhitecturã anticã ºi medievalã în Bucureºti Nr. 2/2007       Influenþele artei orientale în designul contemporan Renovarea unei vile din secolul al XIX-lea Amenajarea livingului ºi a holului în culori atractive Compatibilitatea între faþadã ºi acoperiºul unui imobil Alergiile în locuinþã . din perspective practice ºi estetice Nr. într-un curs complet Despre faianþã. acoperiri ºi amenajãri din lemn Diferenþele dintre mobilierul din lemn ºi cel din MDF Varietatea de forme ºi culori a crizantemelor Bricolarea unui paravan pentru dormitorul dumneavoastrã Curs practic pentru montarea plafoanelor din gips-carton Nr. 3/2007       Cursuri practice de amenajare a bãilor strâmte Utilizarea spaþiului supraetajarea unui garaj Izolarea.curs practic Totul despre obloane ºi rulouri într-un articol amplu Întreþinerea învelitorii pentru diferite tipuri de acoperiº Pericole pe care le presupune consumul apei nefiltrate Nr.o nouã abordare pentru casã Calorifere moderne.cauze ºi metode de prevenire Montarea ºi finisarea unei uºi de interior Nr. sfaturi utile Renovarea unei clãdiri vechi. în balanþã Construirea unui blat cu picior zidit pentru bucãtãrie Cele mai importante probleme ale terenurilor de construit O baie scãldatã în luminã cursuri practice) Nr. pentru o viaþã sãnãtoasã Proiectarea curþii în stilul grãdinilor alpine Transformarea unei locuinþe dupã cerinþele vieþii de azi Limitele imaginaþiei în amenajãrile cu gips-carton Nr. 2/2005       Moda în ceea ce priveºte pardoselile Tâmplãria din PVC ºi aluminiu . în funcþie de materiale ºi formã Corpuri de iluminat încastrate în plafoane. 3/2005       Tipuri de învelitori ºi sfaturi pentru alegerea lor Construcþii. de la primul la ultimul ºurub Montarea parchetului.Completeazã-þi colecþia Misiunea Casa cu ediþiile anului 2007. pereþi sau podea Nr. o necesitate pentru locuinþã Nr. iar dacã optezi pentru toate ediþiile apãrute într-un an. 5/2005       Ale per Mo pen Ter stru Cas Oa Ava vat Cal alu Nr . 2006 ºi 2005! Poþi comanda una dintre reviste la preþul de 6.diferenþe ºi asemãnãri Informaþii generale ºi realizarea placãrilor ceramice Pavarea aleilor din grãdinã curs practic de montare Îndreptarea pereþilor denivelaþi cu panouri din gips-carton Casã ecologicã construitã cu materiale naturale Nr. 5/2006       Pis var Cam fun Sfa þigl Aco mit Epu pro Un uzu Nr 2005       Vopsirea pereþilor de interior în culori de efect Montarea pardoselii din lemn pe ºapã flotantã Paravane din cãrãmizi de sticlã . situaþii speciale. 4/2007       Mobilier de exterior. cu design special Izolarea rosturilor de pe faþadele blocurilor Chiuvete ºi mobilier rustic pentru bucãtãrie Amenajãri cu cãrãmidã de sticlã Sursele de cãldurã la ora adevãrului Nr. 1/2007       Stilul clasic în amenajarea locuinþei Dale ºi roci naturale pentru casã ºi grãdinã Reparaþii uzuale ce implicã adezivi. 3/2006       Amenajarea dormitorului în câteva pagini de design Bricolaj: diferite tipuri de mãsuþe din lemn Aerul condiþionat. Obþii O ReduCeRe de 30%! 2007       British style .curs practic Valuri de mozaic într-o cabinã de duº Secretele montãrii spoturilor de luminã Detalii interesante despre copertine ºi garaje Nr. 1/2005       O micã dilemã: polistiren extrudat sau expandat? Despre rolul incontestabil al unui inspector de ºantier Clematitele .

. . . Sector 5. nr . .Surprize pentru colecþionari !       ercia- u spe- chi. . . . . bl . . . . vreau sã primesc ediþia:      1/2006 3/2006 5/2006 7/2006 9/2006     2/2006 4/2006 6/2006 entru Nr. . . 1. integrate în peisaj Hidroizolarea acoperiºului cu folie anticondens Finisaje pentru o cramã tradiþionalã Nr. . email . . cu aer exotic Mini-construcþii de interior din lemn. aspect ºi funcþionalitate Sfaturi privind achiziþionarea þiglelor din beton Acoperirea pardoselilor din dormitor. . . . . . . . 8/2007       Stilul scandinav ºi amenajãrile în alb Specialiºtii amenajeazã un dormitor matrimonial Noþiuni fundamentale pentru spaþii umede Supraetajarea anexei pentru mai mult spaþiu Sisteme de fixare. . . . bucureºti . . . . . . vreau sã primesc ediþia:  1/2005  3/2005  5/2005  toate ºase: 27    RON 2/2005 4/2005 6/2005 tru pune Surprize pentru colecþionari . . . . . . 1. . în diverse variante Epurarea rapidã a apei uzate în propria curte Un coº de rufe realizat cu unelte uzuale Nr. . . . ap . . 6/2006       Baia ca loc de relaxare – tipuri de amenajare Metode corecte de amplasare a aparaturii audio-video Sãnãtatea copiilor care ne umplu casa de bucurie Tehnici de termoizolare cu materiale aspectuoase Piatra naturalã – metodã de amenajare accesibilã Renovarea planºeelor cu piatrã ponce sau fibrã de sticlã Nr. . . . Sucursala bucureºti.camera pentru o elevã de nota 10 Bucãtãria cu încãlzire în pardosealã Lucrãri de izolare terrnicã exterioarã în sezonul rece Nr. .execuþie ºi secrete Amenajarea unui dormitor exotic. . . . 7/2007       Dispozitivele electronice ale caselor inteligente ªapele autonivelante . .L . . . .metode de înlãturare a poluãrii fonice Nr. . . . . . . vreau sã primesc ediþia:      1/2007 3/2007 5/2007 7/2007 9/2007     2/2007 4/2007 6/2007 8/2007 Da. . . . . . .principala sursã de energie a acestui secol Alegerea sistemului de alimentare cu apã caldã Renovarea în regie proprie a unei case vechi Idei inedite pentru amenajarea unei bãi moderne Liniºtea casei . Alegerea ºemineului potrivit din perspectiva zodiacului Montarea pragurilor de trecere pentru pardoseli Termografia: utilizarea în construcþii a unei noi ºtiinþe Case vechi. . ªoseaua Panduri nr . pe adresa: Leon Consulting S . . . . . . . . 25. . . . . bl . . . . ap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sc . burla- etice: Refugiu în naturã . . . . . . CUI 14479702) Completaþi talonul ºi trimiteþi-l. . . 10/2006 Achitaþi contravaloarea revistelor prin mandat poºtal în contul Cod ibAN: RO24BITRBU1ROL015893CC01 deschis la banca italo Romena. . . 9/2007       Magia Crãciunului . . .5 RON  toate zece: 45. .placãri inedite pentru exterior Nr. . . . . . . . (nr . . . pentru amenajarea unei mansarde Încãlzirea prin pardosealã cu ajutorul ultimelor modele Energie ieftinã din rumeguº – interviu cu un specialist Montarea mobilei de cãtre amatorii în domeniu Construcþii uºoare realizate cu montaj uscat Nr.influenþe mediteraneene în design Sfaturi practice . . . un program cu rezultate modeste Paravanele – obiecte moderne de mobilier Protecþia fonicã ºi diminuarea zgomotului în locuinþã Nr. . .amenajãri speciale pentru grãdini Renovarea cu materiale moderne a unei intrãri Lucrãri specifice recondiþionãrii unui balcon Garajale . . montare ºi lipire Bricolaj de top . . . 8/2006       Canapelele – din ce în ce mai multe variante Proiectare ambientalã. . . . operator 2343. . . . . . . . sc . . . . . . . . . Telefon . 10/2007 ct ºi       de mã rate dea Piscinele. împreunã cu copia chitanþei poºtale.5 RON ei ulouri Da. . . elemente pentru acoperiº Pardoseli în nuanþe închise. Prenume . pentru Leon Consulting S . 6/2005 Strada . P3A. . . . . . . .investiþii eficiente. Menþionaþi pe plic: „Surprize pentru colecþionari“ Nume . Localitate .sector . . 7/2006       Renovarea bucãtãriei – cursuri practice Parchetul masiv ca soluþie mereu la modã Stabilizarea cu vegetaþie a terenurilor cu probleme Termoizolarea blocurilor. . . . ancorare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Judeþ . . 6/2007       Amenajarea locuinþei .        10/2007 8/2006  10/2006  toate zece: 45. . . .R . . . .L . . . . . în ton cu tendinþele actuale Confortul aduce spor . . . . . . . . . . . . o manierã diferitã de a construi Nr. . . . . . . . de la cele clasice la variantele ecologice Camera copiilor.aparate electrocasnice de calitate Casele din Alpi. sticlã ºi oþel Nr. . tradiþionale din Þara Oaºului Avantajele unei fonoizolaþii cu vatã mineralã Calorifere din fontã sau din aluminiu?  Da.montarea ferestrelor de mansardã O garsonierã ineditã prin recompartimentare ºi finisare Confortul de la birou: transformarea spaþiului de lucru Dotãri moderne . . Cod . .soluþii practice pentru amenajarea cãminului Gazele naturale . . 9/2006       Sufrageria: noutãþi în privinþa mobilãrii Cum se construieºte o tejghea Teppan pentru bucãtãrie Încãlzirea prin pereþi – o noutate pentru români Sistemele parazãpadã.R .

. . .  .750 ROL) 31. P3A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . operator 2343. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data naºterii . CUI 14479702). .R. A. . . Din sumar: Bricolaj Învãþaþi sã realizaþi un paravan din lemn ºi materiale textile. . . . . . .58 RON (165. Doresc sã primesc revista începând cu nr. . . . . Prenume . . . Doresc sã primesc din numerele anterioare: . Bucureºti „Abonament Misiunea Casa“ Menþionaþi pe plic: Nume . . . . . . . . . . . Ap . . . . Sector . . . . . pentru Leon Consulting S. . . . accesând site-ul www. . Completaþi talonul ºi trimiteþi-l. . . . . . . . . . Telefon . . . . Sucursala Bucureºti. . . . . ..L. ap. . . . . . . . . . . . . Sector 5. . . . . . . . . . . . . . . . . conform sfaturilor ºi exemplului personal al designerului nostru!  Protecþie pentru obiectele metalice preferate  Doctor ªapcã. pe adresa: CASA 16.Misiunea Nr. (nr.20 RON (312. casele din lemn sunt adesea menþionate ca repere. . . Judeþ . . . 1. . . . . . .L.misiuneacasa. . .R. . . . Strada . . 5/2008 va apãrea pe 15 iunie CASA  Case din lemn În discuþiile referitoare la eficienþa energeticã ºi costurile de construcþie. . . . . sc. . . . . ACUM vã puteþi abona ºi online. . . . . . . . Sã vedem care sunt argumentele principale ºi care sunt limitele acestora. . . . . . 25. . . . . . . . . bl. . .00 RON (500. email . . . . . . . . . ne aratã cum se pot proteja cel mai bine suprafeþele metalice oxidabile precum oþelul sau fonta. . . . Sc . . . . .: . . . . . . . . . . . . . . ªoseaua Panduri nr. meseriaºul nostru preferat. . . . . .000 ROL) 50. . . . . . . . . Localitate .ro ABONAMENT Misiunea  3 apariþii:  6 apariþii:  10 apariþii: Talon de abonament Achitaþi contravaloarea abonamentului prin mandat poºtal în contul Cod IBAN: RO24BITRBU1ROL015893CC01 deschis la Banca Italo Romena. . . Bl . . . . . . . . împreunã cu copia chitanþei poºtale. . . .000 ROL) Leon Consulting S. . Nr . . Cod . .

.

D cu .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->