P. 1
Institutii de Drept Civil

Institutii de Drept Civil

|Views: 51|Likes:
Published by Tina Elena Tina

More info:

Published by: Tina Elena Tina on Sep 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2012

pdf

text

original

INSTITUŢII DE DREPT CIVIL -PARTEA GENERALĂ. PERSOANA FIZICĂ.

PERSOANA JURIDICĂ
PARTEA I INSTITUŢII DE DREPT CIVIL - PARTEA GENERALĂ
CAPITOLUL I PROBA RAPORTULUI JURIDIC CIVIL
SECŢIUNEA I NOŢIUNI GENERALE DESPRE PROBĂ Dacă părţile participante la un raport juridic civil îşi îndeplinesc obligaţiile asumate, nu se pune problema probelor, deoarece drepturile subiective există separat de dovada lor. Atunci când între aceste părţi apare o neînţelegere, un litigiu, fie referitor la existenţa, fie referitor la conţinutul raportului juridic, se pune problema dovedirii lor cu ajutorul probelor. 1.1. Noţiunea de probă şi sediul reglementării Termenul de probă este similar celui de dovadă şi poate avea trei înţelesuri: - în sensul larg al noţiunii, prin probă se înţelege operaţiunea de prezentare în faţa instanţei de judecată a mijloacelor de convingere prin care se urmăreşte dovedirea existenţei unui anumit raport juridic. În acest sens, noţiunea de probă este sinonimă cu cea de probaţiune judiciară, sens în care a proba (a dovedi) înseamnă a stabili realitatea unei afirmaţii, a demonstra că ea corespunde adevărului. - într-un al doilea sens, mai restrâns, prin probă se înţelege mijlocul prevăzut de lege prin intermediul căruia se stabileşte existenţa unor drepturi subiective şi a unor obligaţii corelative, care intră în conţinutul unor raporturi juridice. În acest sens, prin probe înţelegem toate mijloacele de convingere admise de lege: proba prin înscrisuri, proba cu martori, mărturisirea, prezumţiile, expertiza, cercetarea la faţa locului şi probele materiale.

- în cel de-al treilea sens, prin probă se desemnează rezultatul obţinut prin folosirea mijloacelor de probă, adică în ce măsură acestea au contribuit la formarea convingerii judecătorului cu privire la stabilirea adevărului în cauză. Materia probelor este reglementată în primul rând de Codul civil, care stabileşte în art.1169-1206 admisibilitatea şi forţa doveditoare a patru mijloace de probă - înscrisurile, mărturia, mărturisirea şi prezumţiile, precum şi sarcina probei. Codul de procedură civilă reglementează alte trei mijloace de probă - expertiza, cercetarea la faţa locului şi probele materiale, precum şi modul de administrare a probelor (art.167-225 şi art. 235-241). 1.2. Obiectul probei Obiectul probei îl constituie actele juridice (ex.: un contract) şi faptele juridice (ex.: un cutremur de pământ) generatoare de drepturi subiective civile şi de obligaţii corelative. Faptele ce urmează a fi dovedite pot fi de ordin material - cele care se exteriorizează (acţiuni omeneşti sau evenimente ale naturii) sau de ordin psihologic - cele care nu se exteriorizează decât prin finalitatea lor (înşelăciunea, reaua-credinţă). În principiu, nu pot constitui obiectul probei: 1. legile, deoarece se prezumă că sunt cunoscute de toată lumea din momentul publicării lor în Monitorul Oficial; 2. faptele constatate de lege (prezumţiile legale), judecătorul neputând admite împotriva lor proba contrarie (ex.: prezumţia timpului legal al concepţiei prevăzută de art. 61 C. fam.); 3. faptele necontestate, adică acele împrejurări asupra existenţei cărora părţile din proces sunt de acord, le recunosc în mod tacit. 4. faptele negative indefinite, adică acele împrejurări cu caracter indefinit care nu s-au produs. Uneori, chiar legea impune dovada unor fapte negative determinate. De exemplu, art. 53 alin. 1 C. fam. prevede prezumţia de paternitate, potrivit căreia copilul născut în timpul căsătoriei are drept tată pe soţul mamei. Art. 54 C. fam. prevede că paternitatea poate fi contestată dacă este imposibil ca soţul mamei să fie tatăl copilului. Această probă este posibilă numai prin dovedirea unor fapte pozitive determinate, de exemplu, soţul mamei ar putea să facă dovada că în perioada de concepţie a copilului a fost plecat în străinătate, având un contract de muncă cu durată determinată. Astfel, este înlăturată prezumţia de paternitate stabilită de art. 53 C. fam., probându-se în mod indirect că în perioada de concepţie a copilului soţul mamei nu a putut convieţui cu aceasta. 5. faptele stabilite de instanţa penală nu pot face obiectul probei în instanţa civilă, nici pentru confirmarea lor, nici pentru infirmarea lor. Faptele notorii se dovedesc prin probarea notorietăţii lor. În cazul faptelor cunoscute personal de către judecător, acesta trebuie să se bazeze în hotărarea sa pe probele administrate în cauză. 1.3. Sarcina probei Potrivit art. 1169 C. civ., cel care face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească. Aşadar, sarcina probei revine în primul rând reclamantului. Pârâtul poate formula apărări în faţa pretenţiilor reclamantului, afirmaţii pe care, la rândul său, trebuie să le dovedească. Există şi cazuri în care pârâtul este cel care trebuie să preia iniţiativa probei, cum ar fi situaţia în care el dobândeşte calitatea de reclamant, formulând o cerere reconvenţională. Dacă reclamantul ridică obiecţii la cererea pârâtului, va fi rândul său să-şi dovedească afirmaţiile. În concluzie, sarcina probei în cadrul unui proces civil trece de la o parte la cealaltă, în funcţie de afirmaţiile pe care fiecare dintre ele le face. Potrivit art. 2

129 alin. 5 C. proc. civ., dacă părţile nu solicită unele dovezi, judecătorul, în virtutea rolului său activ, va ordona dovezile pe care le va găsi de cuviinţă, chiar dacă părţile se împotrivesc. Cazuri de răsturnare (intervertire) a sarcinii probei1: - când legea stabileşte că sarcina probei revine părţii care nu a făcut nici o afirmaţie. Astfel, potrivit art. 58 alin. 2 C. fam., dacă recunoaşterea de paternitate este contestată de mamă, de cel recunoscut sau de descendenţii acestuia, dovada paternităţii este în sarcina autorului recunoaşterii sau a moştenitorilor săi. Aşadar, în această situaţie nu cel recunoscut, mama acestuia sau descendenţii săi trebuie să facă dovada, deşi au calitatea de reclamanţi, ci autorul recunoaşterii (pârâtul), fără să se fi făcut vreo probă împotriva sa, trebuie să dovedească că recunoaşterea de paternitate corespunde cu realitatea. - în cazul unor litigii de muncă (contestaţia împotriva deciziei de desfacere a contractului de muncă şi contestaţia împotriva deciziei de imputare), sarcina probei revine angajatorului (pârâtului) împotriva căruia este formulată pretenţia, care va trebui să dovedească că măsura luată este legală şi temeinică, şi nu angajatului (reclamantului), care pretinde contrariul. 1.4. Condiţiile generale de admisibilitate a probei Condiţiile generale de admisibilitate a probei sunt următoarele: 1. proba trebuie să fie legală, adică să nu fie oprită de lege. Astfel, nu se permite folosirea interogatoriului în dovedirea motivelor de divorţ. 2. proba trebuie să fie verosimilă, adică să tindă la dovedirea unor fapte reale, demne de a fi crezute şi să nu ducă la concluzii absurde, imposibile, care ar contrazice evidenţa şi legile naturii; 3. proba trebuie să fie utilă, adică să nu fie cerută pentru dovedirea unor fapte incontestabile sau a unor împrejurări prezumate absolut de lege. De exemplu, este inutil ca pârâtul să facă dovada dreptului său de proprietate asupra unui imobil, din moment ce reclamantul a dovedit deja dobândirea imobilului respectiv prin uzucapiune. 4. proba trebuie să fie pertinentă, adică să aibă legătură cu obiectul litigiului, cu alte cuvinte să existe o legătură directă între faptele de dovedit şi împrejurările care fac obiectul procesului. Aşadar, dacă proba cerută de părţi este străină de obiectul litigiului, ea va fi respinsă ca nepertinentă. 5. proba trebuie să fie concludentă, adică să fie de natură a duce la soluţionarea litigiului. Orice probă concludentă este şi pertinentă, dar nu orice probă pertinentă este şi concludentă. De exemplu, pentru a dovedi existenţa unui prejudiciu cauzat prin săvârşirea unei fapte ilicite, una dintre părţi solicită dovada existenţei unor relaţii de convieţuire care s-au deteriorat şi au generat între părţi litigiul respectiv. În această situaţie, proba are legătură cu pricina, este pertinentă, dar nu şi concludentă, deoarece nu rezolvă litigiul dintre părţi referitor la prejudiciul produs. Convenţiile asupra probelor sunt acele acorduri de voinţă ale părţilor cu privire la posibilitatea lor de a deroga, în cadrul procesului aflat în curs de desfăşurare sau în cadrul unui proces viitor, de la normele legale ale probaţiunii judiciare. În principiu, părţile pot încheia convenţii asupra probelor, neexistând nici un text de lege prohibitiv în acest sens. Doctrina şi jurisprudenţa au ajuns la concluzia că aceste convenţii ale părţilor în materie de probe sunt posibile dacă nu se încalcă dispoziţiile imperative ale legii, ordinea publică sau bunele moravuri şi nu se îngreunează dovada raporturilor juridice dintre părţi.
1

I. Apetrei, op. cit., pp. 95-96.

3

menţiunile creditorului pe înscrisul constatator al creanţei sale).: corespondenţa obişnuită. înscrisuri nesemnate . întocmite de părţi cu scopul de a înlocui un înscris original dispărut. Clasificarea înscrisurilor I. înscrisuri recognitive. înscrisul sub semnătură privată). deoarece atestă manifestarea de voinţă a părţilor în momentul încheierii actului juridic. etc. III. cu orice mijloc de imprimare. Ed. tehnoredactare sau imprimare cu mijloace tehnice pe hârtie. unor subclasificări: 1. declaraţia părţilor poate fi materializată sub forma unui înscris prin scriere cu mâna. la rândul lor. Ştiinţifică. registrele 2 3 A. Ionaşcu. p. c. b. Ed. Noţiunea de înscris Înscrisul reprezintă acea declaraţie sau consemnare a părţilor realizată cu orice fel de scriere legală sau convenţională. Dintre mijloacele de probă. Bucureşti. În funcţie de scopul urmărit de părţi în momentul întocmirii lor (de a-şi constitui sau nu un mijloc de probă): a. pe casete audio sau video. înscrisurile sunt cele mai importante. înscrisuri preconstituite.SECŢIUNEA II PROBA PRIN ÎNSCRISURI 2.: înscrisul autentic. 77. având calitatea de a conserva proba mai uşor. înscrisuri originale. piele. întocmite cu scopul de a servi drept dovadă a existenţei raportului juridic dintre părţi. material plastic. 77.înscrisul autentic. modificarea sau stingerea unui raport juridic între părţi. odată cu trecerea timpului. Aşadar.: registrele casnice. Bucureşti. înaintea apariţiei unui eventual litigiu. Probele în procesul civil.2. Sediul materiei îl constituie art. Ionaşcu. După cum se evidenţiază sau nu puterea lor doveditoare: a. 4 . întocmite de părţi cu scopul de a confirma un act juridic anulabil. b. 1969. 2. păstrează consimţământul părţilor nealterat. Ştiinţifică. întocmite de părţi sau de un organ competent pentru a constata încheierea. diferitele bilete şi tichete). pe orice fel de material.1. înscrisul sub semnătură privată. 1171-1190 C.toate celelalte categorii de înscrisuri (ex. copiile de pe înscrisurile originale. înscrisuri confirmative. cu privire la faptele sau actele juridice din care izvorăsc raporturile juridice dintre părţi2. pe cale de a se pierde ori de a se distruge. litografiere. sticlă. Înscrisurile preconstituite pot fi supuse. b. Probele în procesul civil. În funcţie de criteriul semnăturii: a. înscrisul sub semnătură privată. carton. În raport de forţa lor doveditoare. II. prin dactilografiere. înscrisurile preconstituite se împart în înscrisuri autentice şi înscrisuri sub semnătură privată. înscrisurile a căror putere doveditoare este prevăzută de lege (ex. metal. lemn. unii autori3 au asimilat cu înscrisurile declaraţiile părţilor înregistrate pe discuri. înscrisuri semnate . 2. p. pânză. în eventualitatea unui litigiu (ex. pe care părţile nu le întocmesc cu intenţia de a servi ca mijloc de probă a raporturilor juridice dintre ele (ex. În raport de scopul urmărit de părţi: a. În literatura juridică. 1969. înscrisuri nepreconstituite. A. civ.: înscrisul autentic.

înscrisul autentic este acel înscris întocmit şi autentificat către un funcţionar public competent. neavând o forţă doveditoare proprie. dacă actul întocmit se încadrează în sfera de împuternicire a agentului 5 . Pentru a ne afla în prezenţa unui înscris autentic trebuie îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: . astfel încât posesorul lui nu trebuie să facă nici o dovadă. delegat al stării civile.. menţiunile făcute de creditor pe titlurile de creanţă. Dacă originalul nu mai există. actele administraţiei publice. originale. Toate aceste menţiuni cu privire la ceea ce funcţionarul public a constatat prin propriile sale simţuri fac dovada până la înscrierea în fals. În lipsa oricăreia dintre aceste condiţii. În concluzie. b.comerciale. . fără a mai fi necesară desfăşurarea unui proces. Copiile vor fi crezute doar sub rezerva confruntării lor cu originalul. actul autentic este cel făcut cu solemnităţile cerute de lege de un funcţionar public. Din categoria înscrisurilor autentice fac parte: hotărârile judecătoreşti. data şi locul întocmirii actului. proba contrară urmând să fie făcută de cel care contestă actul. împrejurarea că actul a fost citit în faţa părţilor şi că acestea au declarat că actul reprezintă voinţa lor. Înscrisul autentic prezintă următoarele avantaje: .data întocmirii înscrisului este valabilă până la înscrierea în fals şi.înscrisul să fie întocmit de un funcţionar public (judecător. copii. În funcţie de raportul dintre ele: a. semnarea actului de către părţi. legea impune încheierea anumitor acte juridice ad validitatem (pentru valabilitatea lor) în forma autentică.înscrisul să fie întocmit în forma prevăzută de lege. în acelaşi timp. cât şi din punct de vedere teritorial. . sub sancţiunea nulităţii absolute a actului juridic respectiv. o serie de constatări personale. potrivit legii. în primul rând. reprezentant diplomatic). răbojurile). este opozabilă erga omnes. Chiar dacă legea nu impune încheierea unui act juridic în formă autentică. deseori părţile recurg la ea. întocmit de altfel special pentru a putea servi ca mijloc de probă în eventualitatea unui litigiu. civ.are putere executorie. . înstrăinările de terenuri trebuie întocmite. În ceea ce priveşte forţa probantă a înscrisului autentic. 1171 C. trebuie precizat că funcţionarul public abilitat să întocmească acte autentice face.3. în forma autentică. duplicatele sunt asimilate cu originalul numai în cazul înscrisurilor autentice. De exemplu. din care fac parte toate celelalte înscrisuri (corespondenţa obişnuită. IV. registrele şi hârtiile casnice.funcţionarul public să fie competent atât din punct de vedere material. diferitele bilete şi tichete). donaţia. acestea putând fi duplicate sau copii legalizate. 2. constituirea unei ipoteci. înscrisul respectiv este lovit de nulitate absolută. . b. cum ar fi prezenţa şi identitatea părţilor. înscrisurile autentice notariale. datorită forţei doveditoare a actului autentic. actele de stare civilă. care are dreptul de a funcţiona în locul unde actul s-a făcut. actele încheiate de reprezentanţele diplomatice şi oficiile consulare.se bucură de o prezumţie de autenticitate şi validitate. înscrisurile a căror putere doveditoare este lăsată la aprecierea instanţei de judecată. notar public. Uneori. Înscrisul autentic Conform art.

Ionaşcu. civ. cit. În principiu. imprimare. a căror realitate nu o poate verifica. Înscrisul sub semnătură privată este acel înscris întocmit şi semnat de părţi. funcţionarul public menţionează în cuprinsul actului declaraţiile părţilor. În al doilea rând. în cazul în care cealaltă parte nu îşi îndeplineşte obligaţia asumată. acesta poate fi scris de una dintre părţi. Înscrisul sub semnătură privată Deoarece numărul actelor juridice pentru valabilitatea cărora legea cere forma autentică este restrâns. fiind suficient să fie semnătura obişnuită a autorului (chiar prescurtată). Conţinutul poate fi dactilografiat sau imprimat în orice limbă sau chiar într-un limbaj convenţional.: în cazul contractului de societate. Aşadar. În ceea ce priveşte conţinutul înscrisului. semnătura nu poate fi înlocuită nici prin dactilografiere. care îl pune la dispoziţia părţilor. în care interesul este comun). pp. Codul civil a instituit pentru anumite înscrisuri condiţii suplimentare de formă: 1. litografiere. câte părţi cu interese contrare sunt (art. Nu este obligatoriu ca înscrisul să fie datat. nici prin parafă sau sigiliu. semnătura se aşează la sfârşitul înscrisului. formalitatea multiplului exemplar priveşte actele sinalagmatice (bilaterale). dar poate fi aşezată şi pe marginea acestuia (dacă textul acoperă întreaga pagină). să poată fi folosit ca mijloc de probă. Spre deosebire de înscrisul autentic.dacă părţile nu au interese contrare (ex. eventual.). persoanele neştiutoare de carte nu pot întocmi înscrisuri sub semnătură privată. .instrumentator. Dacă autorul actului face adăugiri în cuprinsul acestuia sau înlătură anumite cuvinte care schimbă conţinutul înscrisului. majoritatea actelor juridice civile îmbracă forma înscrisurilor sub semnătură privată. care. pe fiecare exemplar fiind necesar să se menţioneze numărul exemplarelor întocmite. menţiunile respective pot fi contestate. Ea nu trebuie să cuprindă toate elementele numelui din actul de naştere. întocmirea actului în formă autentică este cerută pentru proba actului şi nu pentru valabilitatea sa. În caz contrar. cu excepţia testamentului.4. 121-123. Scopul acestei reguli constă în asigurarea posibilităţii părţilor de a deţine fiecare câte un exemplar al convenţiei încheiate. dacă este semnat de părţi. singura condiţie cerută pentru valabilitatea acestui înscris este semnătura autorului sau autorilor.în cazul în care unicul exemplar întocmit a fost dat spre păstrare unui terţ. Aceste menţiuni cu privire la împrejurări pe care funcţionarul public nu le-a constatat personal fac dovada numai până la proba contrară. În mod obişnuit. la date diferite. De asemenea. dar şi succesiv.. Literatura juridică4 şi practica judiciară au precizat că formalitatea multiplului exemplar nu este necesară în următoarele situaţii: . 1179 C. Dacă există doi sau mai mulţi autori ai înscrisului. de ambele părţi sau de un terţ. În mod excepţional. op. 4 A. Înscrisul incomplet din cauza necompetenţei funcţionarului sau din lipsa formelor legale va fi valabil doar ca un înscris sub semnătură privată. înscrisul sub semnătură privată nu este definit de lege. 2. el trebuie să le confirme prin semnătură. În acest caz. care trebuie întocmite în atâtea exemplare originale. important fiind să se înţeleagă că autorul îşi asumă întreg conţinutul înscrisului. 6 . aceştia pot semna concomitent. fără intervenţia unui organ al statului. notarul va trebui să menţioneze în procesul-verbal de autentificare declaraţia părţii că nu poate semna şi că partea a semnat prin luarea amprentei digitale. În situaţia persoanelor neştiutoare de carte.

Puterea doveditoare a înscrisului sub semnătură privată este stabilită de regulile prevăzute în art. faţă de terţi. În concluzie. Faţă de terţi. . ca şi celelalte menţiuni din cuprinsul înscrisului. Dacă data înscrisului sub semnătură privată este menţionată în cuprinsul înscrisului. o condiţie specială. 2. astfel: ..din ziua în care a fost înscris într-un registru public. prevede condiţia scrierii lor în întregime de debitor sau a adăugirii menţiunii "bun şi aprobat" la sfârşitul actului.. de exemplu într-un proces-verbal de inventariere. 1182 C.): . dacă se află în păstrarea organului de stat care l-a întocmit. cerută în cazul testamentului olograf. 2.cauză pot declara că nu cunosc semnătura autorului lor. el va face dovada întocmai ca şi înscrisul autentic în ceea ce priveşte realitatea semnăturii . . Dacă regula multiplului exemplar şi formula "bun şi aprobat" nu sunt respectate. urmată de semnătură. datat şi semnat de mâna testatorului. 3. . sancţiunea este nevalabilitatea înscrisului respectiv ca înscris sub semnătură privată. 1176-1178 C. instanţa de judecată este obligată să verifice autenticitatea înscrisului şi a semnăturii prin procedura "verificării de scripte" sau printr-o expertiză grafologică. . data înscrisului va fi opozabilă numai din ziua când a devenit o dată certă. 1181 C. până la proba contrară. Scopul acestei condiţii îl constituie protejarea debitorilor care. civ. .dacă părţile recunosc în mod expres înscrisul sau dacă una dintre părţi nu se opune la folosirea în instanţă a unicului exemplar al înscrisului de către partea potrivnică. de punere de sigilii.din ziua în care a fost trecut într-un act întocmit de un funcţionar public.5.din ziua în care înscrisul a fost prezentat la o autoritate publică. în cazul înscrisurilor ce constată obligaţii unilaterale al căror obiect îl formează o sumă de bani sau o cantitate de bunuri fungibile.dacă una din părţi nu recunoaşte semnătura sa pe înscris sau succesorii săi declară că nu o cunosc.din ziua decesului unuia dintre semnatarii actului. ca o măsură de protecţie a legiuitorului pentru terţi faţă de părţile care ar putea să treacă o dată falsă în înscris. . el are aceeaşi putere doveditoare ca şi înscrisul autentic între părţi şi avânzii lor cauză.adică până la înscrierea în fals. iar sub aspectul declaraţiilor părţilor.dacă înscrisul este recunoscut de cel căruia i se opune. a cărui existenţă şi valabilitate pot fi uşor dovedite..cel căruia i se opune înscrisul are obligaţia de a-şi recunoaşte semnătura sau de a o tăgădui. cu precizarea în cifre şi litere a sumei de bani şi a "câtimii" lucrurilor. ea va face dovada între părţi. De aceea. civ. . dacă înscrisul sub semnătură privată şi semnătura au fost recunoscute. . acesta putând fi eventual folosit ca un început de dovadă scrisă.avânzii . civ. cu excepţia cazului în care se dovedeşte contrariul. este ca acesta să fie scris în întregime. civ. permit creditorului ce completează înscrisul să menţioneze o sumă de bani mai mare sau o cantitate mai mare de bunuri. acordând semnături "în alb". nefiind obligaţi să o recunoască sau să o tăgăduiască. Potrivit art. în una din următoarele împrejurări (art. art. debitorul va fi obligat la suma cea mai mică. Alte înscrisuri 7 . valabil însă ca înscris sub semnătură privată. până la proba contrară. data înscrisului nu are această putere doveditoare. 1180 C.în cazul în care actul bilateral este constatat printr-o hotărâre judecătorescă.în cazul înscrisului autentic nul. dacă există o neconcordanţă între suma prevăzută în cuprinsul actului şi cea din dreptul formulei "bun şi aprobat".

Menţiunea făcută de creditor pe titlul de creanţă Potrivit dispoziţiilor art. Cel care le invocă nu poate diviza cuprinsul registrelor. Crestăturile respective nu vor mai avea putere doveditoare dacă pârâtul afirmă că părţile nu au preconstituit vreun răboj. având în vedere că registrele. registrele. p. pe marginea sau pe dosul unui titlu de creanţă" poate fi folosită ca mijloc de probă. dacă crestăturile părţilor se potrivesc. carnete. chiar nesemnată şi nedatată. d. Dacă numai reclamantul prezintă bucata sa din răboj. cit. iar faptul la care se referă însemnarea respectivă poate fi combătut prin orice mijloc de probă. considerându-se că pârâtul se află în culpă. cărţi. 8 . Aceste mijloace de probă pot fi folosite atât de creditor. orice menţiune a creditorului făcută "în josul. cât şi de debitor. proba este completă. dovada va fi făcută numai de crestăturile reclamantului. însă numai dacă duplicatul se află în posesia debitorului. Registrele. e. prin orice mijloc de probă. dacă din ea rezultă liberarea debitorului. care cuprind însemnări ale persoanelor în legătură cu activitatea lor curentă. conform art.. civ. com. Din această categorie fac parte diferite registre. civ. folosit în trecut. 107. şi de art. cărţile şi hârtiile casnice au puterea doveditoare a unei mărturisiri extrajudiciare5. Registrele comerciale Registrele comerciale sunt prevăzute ca mijloace de probă de art. atunci când cuprind primirea unei plăţi sau când conţin menţiunea expresă că însemnările au fost făcute pentru a ţine loc de titlu în favoarea creditorului. caiete. reprezentat prin materializarea voinţei pe două bucăţi de lemn. civ. b. Are aceeaşi putere doveditoare menţiunea creditorului pe spatele. 1185 C. cărţile şi hârtiile casnice nu pot fi folosite ca mijloc de probă de cel care le-a scris. Boroi. Telegramele 5 G. c. mai puţin în cazul în care reclamatul probează că pârâtul a avut partea sa din răboj. 50-56 C. documente sau chiar foi volante. şi cuprind mărturisirile extrajudiciare scrise ale comercianţilor cu privire la operaţiunile înscrise în ele. 1183-1184 C. Răbojurile Răbojurile sunt un mijloc de probă preconstituit. Potrivit art. civ.a. cu excepţia cazului în care se face dovada fraudei reclamantului. 1186 C. în mediul rural.. op. de persoane neştiutoare de carte.: un împrumut.. pe marginea sau în josul duplicatului unui act sau chitanţă. în sensul că nu poate folosi din aceste registre doar ceea ce-i este favorabil şi să înlăture partea care îi este potrivnică. Fiecare din părţi îşi marchează prestaţia sa periodică printr-o crestătură realizată pe partea sa din răboj. ci fac dovada împotriva comerciantului care le ţine. În caz contrar. pe care persoanele obişnuiesc să menţioneze actele şi faptele juridice care le interesează (ex. cărţile şi hârtiile casnice Aceste înscrisuri sunt probe nepreconstituite. plata unei datorii). Registrele comerciale nu pot fi invocate ca probe împotriva persoanelor care nu au calitatea de comerciant. dar pot fi folosite împotriva lui. 1187 C. proba va fi făcută numai până la concurenţa numărului cel mai mic de crestături care se potrivesc. În momentul alăturării celor două părţi ale răbojului. condici.. pârâtul susţinând că a pierdut bucata sa. Împotriva menţiunilor făcute de creditor se poate face dovada contrară.

op. cu înscrisul sub semnătură privată. I. Scrisorile Scrisorile pot fi înscrisuri sub semnătură privată. cifre sau orice alte caractere cu semnificaţie inteligibilă. Boroi. care să îndeplinească condiţiile unui astfel de înscris. Începutul de dovadă scrisă Este definit de art. Potrivit art. pp. cit. Dacă scrisoarea nu întruneşte condiţiile unui înscris sub semnătură privată. pentru a ne afla în prezenţa unui început de dovadă scrisă trebuie îndeplinite trei condiţii: . De exemplu. ca fiind "orice scriptură a aceluia în contra căruia s-a format petiţia sau a celuia ce el reprezintă şi care scriptură face a fi de crezut faptul pretins". cit. civ. 2 C.prin conţinutul acestui înscris. iar persoana care le prezintă în faţa instanţei trebuie să fi ajuns în posesia lor în mod licit. ea va putea fi folosită eventual ca un început de dovadă scrisă. . Această ultimă condiţie depinde de conţinutul concret al înscrisului şi este lăsată la aprecierea judecătorului. op. ataşată sau asociată o semnătură electronică extinsă. îndeplineşte această condiţie scrisoarea prin care debitorul îşi cere scuze faţă de creditor pentru neachitarea datoriei. . întocmit fără respectarea regulei multiplului exemplar sau fără menţiunea "bun şi aprobat". Condiţia este îndeplinită şi în cazul în care înscrisul provine de la reprezentantul uneia din părţi sau de la moştenitorii acesteia. în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale. fiind lăsate la libera apreciere a judecătorului. un act autentic neîntocmit în conformitate cu legea. dar care să nu întrunească nici condiţiile înscrisului autentic şi nici condiţiile înscrisului sub semnătură privată. g. 111-1113.înscrisul trebuie să provină de la partea căreia i se opune sau măcar să aibă semnătura acesteia. Începutul de dovadă scrisă nu poate fi folosit ca mijloc de probă decât dacă este completat cu alte probe. 455/2001 privind semnătura electronică astfel: "o colecţie de date în formă electronică între care există relaţii logice şi funcţionale şi care redau litere. De exemplu. 9 . 455/2001. De asemenea. Aşadar.. 1197 alin. pp. 4 din Legea nr. h. faptul pretins trebuie să apară ca verosimil. înscrisul în formă electronică este asimilat.Apetrei. dacă are încorporată. f. 105-106. Înscrisul în formă electronică6 Este definit de art. un înscris sub semnătură privată nesemnat..Telegramele pot fi considerate ca înscrisuri sub semnătură privată dacă originalul este semnat de persoana precizată ca expeditor sau dacă se probează că originalul a fost prezentat la oficiul telegrafic pentru expediere de către persoana care figurează ca expeditor. Ele pot fi folosite ca mijloace de probă în măsura în care nu sunt confidenţiale. 5 din Legea nr. destinate a fi citite prin intermediul unui program informatic sau al altui procedeu similar”. Semnătura electronică reprezintă "date în formă electronică care sunt ataşate sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care servesc ca metodă de identificare".trebuie să existe un mijloc de probă în formă scrisă. Scrisorile reprezintă în acelaşi timp şi o mărturisire extrajudiciară scrisă. dacă cuprind o mărturisire a autorului. 6 G. care trebuie să îndeplinească două condiţii: să fie bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi să fie generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice. de regulă cu declaraţii ale martorilor. tot ca un început de dovadă scrisă este considerat şi refuzul uneia din părţi de a se prezenta la interogatoriu sau o recunoaştere parţială făcută în faţa instanţei.

10 . p. Boroi. nu pot depune mărturie în procesele civile. 6 din Legea nr. bazată pe un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii" (art.2. op. proc. în faţa instanţei de judecată. dacă acesta este recunoscut de cel căruia i se opune. în faţa instanţei de judecată. de la latinescul "testis". 7 din Legea nr. făcută de către o persoană străină de proces. adică cel care face dovada credinţei sale. cit. această condiţie va fi îndeplinită dacă înscrisului în formă electronică "i s-a încorporat.: . G.rudele şi afinii până la gradul al treilea inclusiv. civ. Persoane care nu pot depune mărturie În măsura în care are cunoştinţă despre împrejurările cauzei. deoarece instanţa şi părţile trebuie să poată adresa întrebări martorilor pentru a lămuri adevăratul sens al relatărilor acestora şi pentru a putea fi convinse de sinceritatea lor. persoanele prevăzute de art. prezentă la producerea faptului. se desprind două trăsături specifice ale acesteia. cu propriile sale simţuri. Din definiţia dată probei cu martori. Dacă una dintre părţi nu recunoaşte înscrisul sau semnătura. care are cunoştinţă în mod personal despre anumite fapte trecute şi edificatoare în soluţionarea unui litigiu7. Gh. în principiu orice persoană poate depune mărturie. p. ci depoziţia pe care el o face în faţa instanţei de judecată. instanţa va trebui să dispună verificarea acesteia printr-o expertiză tehnică de specialitate..) şi actele confirmative (art. op. 7 I. 122. Nu pot fi primite de instanţă relatările despre fapte "auzite" de la alte persoane (mărturie indirectă).). ataşat sau asociat logic o semnătură electronică extinsă.În ceea ce priveşte forţa doveditoare a înscrisului în formă electronică căruia i s-a încorporat.relatarea martorului trebuie să fie făcută oral. În afara acestora. 114.martorul trebuie să relateze instanţei doar acele date şi împrejurări pe care le-a recepţionat personal. Proba cu martori mai este cunoscută şi sub denumirea de probă testimonială. Apetrei. 189 C. p.1. ataşat sau asociat o semnătură electronică. De regulă. Dacă legea cere forma scrisă ca o condiţie de probă sau de validitate a actului juridic constatat prin înscrisul în formă electronică. 1188 C. cit.. op. 455/2001).. 455/2001). Trebuie precizat faptul că nu martorul constituie mijlocul de probă. . poate fi primită de instanţă relatarea unor împrejurări cunoscute de la o anumită persoană. SECŢIUNEA III PROBA CU MARTORI 3.). deoarece în acest caz sursa relatărilor martorului este determinată (mărturie secundară sau mediată). Beleiu. În schimb. actele recognitive (art. 1189 C. Declaraţiile în formă scrisă sau chiar în formă autentică ale unor presoane străine de proces nu au caracterul unor mărturii. civ. civ. în categoria "alte înscrisuri" pot fi incluse şi copiile după înscrisuri (art. civ. va avea între semnatarii lui şi între reprezentanţii acestora acelaşi efect ca şi înscrisul autentic (art. . cit. 109. Noţiunea de mărturie Termenul de martor îşi are originea în grecescul "martyros". 3. 1190 C. Proba cu martori (mărturia sau proba testimonială) este relatarea orală.

medicii. rudele sau afinii până la gradul al treilea la o pedeapsă penală sau la dispreţul public. 191 C. prevede excepţia posibilităţii de ascultare a acestora ca martori în litigiile referitoare la starea civilă şi în cele de divorţ. Există însă fapte naturale care. civ. proc. următoarele persoane sunt scutite de a depune mărturie: .. soţia.persoanele obligate prin lege la păstrarea secretului profesional (slujitorii cultelor. viciile de consimţământ. Prin aceasta se protejează conţinutul înscrisului care consfinţeşte manifestarea de voinţă a părţilor. în prezent nesemnificativă. să fie înlocuită cu o valoare mai mare. de aceea părţile pot stabili. a unui cutremur. civ. Se impune cu necesitate ca într-o viitoare reglementare.persoanele care îndeplinesc anumite funcţii (funcţionarii publici). Codul civil nu prevede nici o îngrădire referitor la faptele juridice stricto-sensu.interzişii judecătoreşti şi persoanele incapabile în general. 1191 C. Aşadar. per a contrario. art. În privinţa rudelor şi a afinilor.3. Dispoziţiile art. Deoarece legea nu permite dovada cu martori în cazul actelor cu o valoare mai mare de 250 de lei. mai puţin a descendenţilor.soţul. cu actele sau cu certificatele de stare civilă şi numai în mod excepţional cu alte mijloace de probă.persoanele care. în principiu.interdicţia de a proba cu martori împotriva sau peste cuprinsul unui înscris. 3. civ. dovada cu martori este admisibilă pentru actele cu o valoare mai mică de 250 de lei (dacă o prevedere specială nu impune întocmirea actului în formă scrisă pentru a putea fi dovedit). de regulă. Din moment ce părţile au ales săşi manifeste voinţa în formă scrisă. farmaciştii. Potrivit art. art. în cazul în care doresc să aducă modificări convenţiei. 190 C. valoarea de 250 de lei. . că au modificat verbal termenul de executare a obligaţiei uneia din părţi). un alt preţ decât cel stabilit de părţi sau că părţile ar fi modificat verbal convenţia lor constatată prin înscris (de exemplu. 8 11 . se poate dovedi cu martori producerea unui accident. Actele cu o valoare mai mare de 250 de lei urmează să fie dovedite cu alte mijloace de probă (acte autentice sau acte sub semnătură privată). prevede două interdicţii: . Reguli de admisibilitate a probei cu martori În ceea ce priveşte admisibilitatea probei cu martori. . chiar dacă este despărţit. Referitor la dovada cu martori a actelor juridice. neexecutarea unei obligaţii contractuale. . se dovedesc numai cu înscrisuri. Nu este permis a proba cu martori că înscrisul ar cuprinde prevederi inexacte. Aceste evenimente se dovedesc.interdicţia de a proba cu martori actele juridice cu o valoare mai mare de 250 de lei. că părţile au prevăzut o dobândă despre care nu se face vorbire în înscris. au caracter supletiv.persoanele condamnate pentru mărturie mincinoasă. s-ar expune pe ei înşişi sau şi-ar expune soţul.. prin voinţa lor. acestea trebuie să îmbrace tot forma scrisă. cum sunt cele referitoare la starea civilă a unei persoane (naşterea sau decesul). prin răspunsurile lor. proc. . notarii publici). 1191 C. cum ar fi un alt termen decât cel real pentru executarea obligaţiei. posibilitatea de a dovedi cu martori existenţa convenţiei dintre ele şi a condiţiilor în care aceasta s-a încheiat8. avocaţii. civ. .

deoarece numai ele puteau să-şi preconstituie un înscris.restricţia nu se aplică în cazul stabilirii unor acte sau fapte distincte de actul constatat prin înscris. dacă operaţiunile respective. dec.De asemenea. civ. atunci când legea comercială prevede întocmirea unui înscris pentru dovedirea actelor juridice comerciale (art. care pot folosi orice mijloc de probă (inclusiv proba cu martori) pentru a face dovada contrară a clauzelor înserate în cuprinsul înscrisului. în caz de incendiu. deoarece acestea sunt situaţii de fapt. care pot fi dovedite cu orice mijloc de probă. în principiu. există şi excepţii. În acest caz nu se pune problema dovedirii împotriva sau peste cuprinsul unui înscris.la obligaţiile contractate în caz de accidente neprevăzute. ilicită sau imorală. Totuşi. . fără restricţii. civ. compensaţia. civ. secţ. 1191 C. echivoce. regulile prevăzute de art. 1197 C. în CD 1963. se vor aplica şi în materie comercială.. când nu era cu putinţă părţilor de a face înscrisuri. indiferent de valoarea actului. şi care sunt moduri de executare sau de stingere a obligaţiilor (ex. tumult.. cit.. 1191 C.).. mai există excepţii şi în domeniul dreptului comercial şi al dreptului familiei. pot fi probate cu martori. .la depozitul necesar.când creditorul a pierdut titlul ce-i servea de dovadă scrisă dintr-o cauză de forţă majoră neprevăzută. . indiferent de valoarea actului ce trebuie dovedit. sau naufragiu şi la depozitele ce fac călătorii în ospătăria unde trag. conform art. 1191 C. De asemenea. nu se aplică referitor la 9 10 A. com. practica judiciară a stabilit admisibilitatea probei cu martori pentru a dovedi actele încheiate în târguri.restricţia nu priveşte viciile de consimţământ. în dreptul comercial. proba cu martori este admisibilă. civ. pieţe neorganizate. 1191 C. precum şi împotriva sau peste cuprinsul înscrisului: a.: inundaţii. în legătură cu cea de-a doua restricţie în literatura9 şi practica judiciară sau precizat următoarele: . ulterioare încheierii lui. săli de sport şi alte locuri în care nu există un serviciu de garderobă organizat sau în cazul efectuării de mici reparaţii la domiciliu. 55 C. prieteni. 242-245. Supr. conform art. 1451/1963. . când proba cu martori este admisibilă. precum şi în cazul unor evenimente neprevăzute (ex. regulile prevăzute de art. cauza falsă. chiar şi în cazul în care actul a fost costatat printr-un înscris autentic. De la regulile prevăzute de art. nu şi la terţele persoane. ruină. . b. op. precum: . ca fiind enunciativă. pp. nr. afini. Astfel. remiterea de datorie). ci a explicitării conţinutului acestuia. când există un început de dovadă scrisă. Ionaşcu. civ. pentru a proba depunerea obiectelor de îmbrăcăminte în cluburi. civ.restricţia nu priveşte situaţia în care este necesară lămurirea înţelesului exact al unor clauze obscure. civ. în toate aceste situaţii existând o imposibilitate materială de a preconstitui un înscris. civ. obiectul ilicit. pp. din delicte sau cvasidelicte.restricţia se aplică doar înscrisurilor preconstituite.la obligaţiile care se nasc din cvasicontracte. incediu). Având în vedere că literatura juridică a apreciat enumerarea din art. De la regulile prevăzute în art. luate separat. . În domeniul dreptului familiei. 12 . precum şi împotriva sau peste cuprinsul unui înscris...1198 C.: plata. jurisprudenţa10 a adăugat la situaţiile enumerate mai sus şi imposibilitatea morală de a întocmi un înscris. . 183-184. când creditorului nu i-a fost cu putinţă a-şi procura o dovadă scrisă despre obligaţia ce pretinde sau a conserva dovada luată.restricţia se referă doar la părţile participante la încheierea actului. Trib. 1198 C. care ar exista în cazul raporturilor dintre rude apropiate.

G. art. SECŢIUNEA IV MĂRTURISIREA 4. având un mandat general. op. p. putând fi revocată doar dacă a fost făcută din eroare de fapt (art. În mod excepţional. trebuie să emane de la o persoană care poate dispune de drepturile sale şi care are discernământ în momentul respectiv. potrivit art. 13 . Noţiunea de mărturisire şi caracterele juridice ale mărturisirii Mărturisirea reprezintă recunoaşterea de către una din părţi a unui fapt pe care adversarul ei îşi întemeiază o pretenţie sau o apărare. însă numai pentru actele încheiate de ei în calitate de reprezentanţi legali ai incapabililor. prevăzând că pot fi chemaţi la interogatoriu ocrotitorii legali pentru a face o mărturisire valabilă. proc. 2 C. proc. hipnoză). Beleiu. este un act juridic unilateral. 1206 alin. ale cărui efecte se produc independent de manifestarea de voinţă a celeilalte părţi. 4.. p. cit. potrivit art. prevede o excepţie de la caracterul personal al mărturisirii. Caracterele juridice ale mărturisirii sunt următoarele: 1. Nu pot mărturisi minorii. civ. Avocatul uneia din părţi. 220 C..). op. proc. Clasificarea mărturisirii I. Mărturia va trebui apreciată de judecător în raport de sinceritatea relatărilor martorilor şi de modul în care aceasta se integrează în ansamblul celorlalte mijloace de probă administrate în cauză. 121. Apetrei.. 1 din Decretul nr. 225 C. 5. interzişii judecătoreşti precum şi persoanele capabile. op. 174 C.1. Puterea doveditoare a mărturiei este lăsată la aprecierea instanţei de judecată. trebuie să fie expresă. 120. p. refuzul unei persoane de a prezenta instanţei un înscris aflat în posesia sa poate fi considerat ca o recunoaştere a faptului că înscrisul cuprinde cele pretinse de cealaltă parte. cit.3. nu pote fi dedusă din tăcerea părţii. De asemenea. refuzul nejustificat de a răspunde la interogatoriu sau neprezentarea la interogatoriu pot fi considerate de instanţă ca o recunoaştere sau ca un început de dovadă scrisă. neputând fi făcută decât de partea împotriva căreia îşi va produce efectele sau de un mandatar cu procură specială. declaraţie de natură a produce efecte juridice împotriva autorului ei11. Gh.dovada bunurilor proprii ale soţilor.. este un act juridic personal. Mărturisirea (recunoaşterea) nu trebuie confundată cu mărturia.. 5 alin. Art. civ. nu poate face o recunoaştere în numele părţii ale cărei interese le apără. Boroi. civ. 32/1954 prevăzând că dovada acestor bunuri se poate face prin orice mijloc de probă. 124. este un act juridic irevocabil. 3. 4. 2. civ. care este o relatare a unei terţe persoane şi nu a uneia din părţi. dar lipsite temporar de discernământ (cei aflaţi în stare de beţie. În funcţie de locul unde este făcută: 11 I. cit.

secţ.. 2 C. 264. când una dintre părţi recunoaşte pretenţiile celeilalte. Într-o altă opinie13. în CD 1995.: pârâtul recunoaşte că a primit o sumă de bani cu titlu de împrumut de la reclamant.. Ea poate fi spontană. Potrivit unei opinii12. cu care să se poată proba că una dintre părţi a făcut o mărturisire orală extrajudiciară (art. I.. Potrivit art.. În legătură cu această clasificare se pune problema indivizibilităţii mărturisirii. Această prevedere a generat în literatura juridică puncte de vedere diferite.. După adoptarea Decretului nr. Andrei. este inadmisibilă mărturisirea pentru dovedirea faptelor invocate în materie de divorţ. care anihilează efectele recunoaşterii (ex. dec. Aşadar. mărturisire calificată. în ceea ce priveşte caracterul mărturisirii de a putea fi sau nu divizată. vol. anterior anului 1950. civ. făcută în afara instanţei care judecă litigiul. 13 A. 275. cit. p.. Ionaşcu. dar şi cea făcută într-o scrisoare.. c.p. care schimbă consecinţele juridice ale recunoaşterii (ex. în faţa procurorului. dacă este făcută din iniţiativa părţii sau provocată în instanţă prin intermediul interogatoriului. mărturisirea va fi extrajudiciară atunci când este făcută în faţa unei instanţe necompetente. civ. nr. În raport de conţinutul acesteia: a. cu precizarea că ea va fi permisă numai în privinţa drepturilor de care o parte poate să dispună şi numai dacă legea nu prevede în mod expres inadmisibilitatea mărturisirii. acest mijloc de probă este admisibil în toate cauzele. fiind lăsată la libera 12 Trib. la care adaugă o împrejurare posterioară legată de faptul pretins. secţ.). Mărturisirea extrajudiciară scrisă se dovedeşte cu înscrisul în care este cuprinsă. prin posibilitatea sa de a primi sau de a înlătura mărturisirea. 209. se aplică în continuare indivizibilitatea mărturisirii. 4. 2. cit. când una dintre părţi. p. când una dintre părţi recunoaşte integral pretenţiile celeilalte părţi (ex. 129. G.a. Mărturisirea extrajudiciară poate fi orală sau scrisă. 205/1950. 14 . mărturisire judiciară. Supr. op. 1206 alin.: pârâtul recunoaşte că a primit o sumă de bani de la reclamant. în CD 1995. Gh. făcută în faţa instanţei de judecată în cursul procesului în care este folosită ca mijloc de probă. mai adaugă şi alte împrejurări anterioare sau concomitente. civ. cit. În ceea ce priveşte admisibilitatea mărturisirii.: pârâtul recunoaşte că a primit o sumă de bani cu titlu de împrumut de la reclamant şi nu a restituit-o) . op. dar precizează că a restituit-o). dar nu cu titlu de împrumut.3.p. b.p. De exemplu.. 2. Trib. mărturisirea complexă. 301/1955.p. Boroi. Supr. mărturisire simplă. mărturisirea calificată sau complexă "nu poate fi luată decât în întregime împotriva celui care a mărturisit". mărturisirea judiciară era considerată "regina probelor".. ci ca plată pentru prestarea unor servicii). Cea orală nu poate fi folosită ca mijloc de probă decât în cazurile în care este permisă dovada cu martori. legate de faptul pretins. nefăcând decât să-l ajute pe acesta în aflarea adevărului. mărturisire extrajudiciară. pe lângă recunoaşterea pretenţiilor adversarului. op. mărturisirea a devenit o probă obişnuită. Beleiu. deoarece indivizibilitatea mărturisirii este subordonată principiului rolului activ al judecătorului. b. Apetrei.vol. nr. la starea civilă sau într-un testament. P. 127. 339/1956. civ. II. având cea mai mare putere doveditoare. forţa ei doveditoare fiind cea a înscrisului şi putând fi combătută cu aceleaşi mijloace de probă folosite pentru combaterea înscrisului. dec. 1205 C. s-a susţinut că regula indivizibilităţii mărturisirii nu este obligatorie pentru judecător. cit. 164. fapt ce nu contravine rolului activ al judecătorului şi nici principiului liberei aprecieri a probelor de către judecător. Forţa probantă a mărturisirii Referitor la forţa probantă a mărturisirii. op.

aflate într-o conexiune strânsă cu primele. ale omului) sunt deducţii logice ale judecătorului cu privire la existenţa unor fapte necunoscute. op. 165. neputând fi extinse pe cale de analogie. Fac parte din această categorie prezumţia comunităţii de bunuri a soţilor. prezumţia de proprietate comună a zidului sau gardului care desparte două imobile vecine. În literatură juridică15. pornind de la faptele cunoscute. ca pe un început de dovadă scrisă. ca pe o probă ce poate fi combătută prin dovada contrară. 1199 C.apreciere a instanţei14. pp. 1202 C. plecând de la fapte cunoscute. prezumţiile simple (judecătoreşti. prevăzută de art. prezumţii legale absolute. împotriva cărora nu este permisă proba contrară. Astfel.1.. Apetrei. Conform art. în funcţie de forţa lor probatorie: 1. deoarece pentru cunoaşterea existenţei unui fapt necunoscut se apelează la existenţa unui fapt cunoscut. pe care legea le stabileşte în mod expres şi limitativ.". prezumţia de paternitate a copilului din căsătorie. civ. ca fiind "consecinţele ce legea sau magistratul trage dintr-un fapt cunoscut la un fapt necunoscut". prezumţiile au fost definite ca fiind acele raţionamente logice pe care legea sau judecătorul le face pentru a stabili existenţa unei anumite împrejurări. Beleiu. 2. aflat într-o strânsă legătură cu primul. cit. Clasificarea prezumţiilor I. b. 15 .2. judecătorul va trebui să verifice sinceritatea şi veridicitatea ei în raport cu celelalte probe administrate în cauză. dau posibilitatea stabilirii unor fapte necunoscute.. civ. fam. În funcţie de autorul lor: a. p. prezumţiile legale relative. Andrei. "prezumţia legală dispensă de orice dovadă pe acela în favoarea căruia este făcută" şi "nici o dovadă nu este primită împotriva prezumţiei legale. prevăzută de art. 61 C. 125-126.în afară numai de cazurile când legea a permis dovada contrarie.. Potrivit art. civ. Noţiunea de prezumţie Prezumţiile sunt definite de art. I. care prin legătura pe care o au în înlănţuirea logică cu altele. P. op. 5.. Ele reprezintă regula în materie de prezumţii şi sunt mai numeroase decât prezumţiile legale absolute. având următoarele posibilităţi: să o folosească ca pe o probă deplină.. Fac parte din această categorie prezumţia autorităţii de lucru judecat (este lucru judecat atunci când a doua cerere în judecată are acelaşi obiect.. prezumţiile simple 14 15 Gh. 1203 C. dacă se va ajunge la concluzia că ea nu corespunde adevărului SECŢIUNEA V PREZUMŢIILE 5. Prezumţiile legale pot fi subclasificate. prezumţii legale. şi prezumţia timpului legal al concepţiei. 1201 C. este întemeiată pe aceeaşi cauză şi este între aceleaşi părţi). după cum aceasta poate fi şi înlăturată. civ. Prezumţiile constituie un mijloc de probă indirect. care pot fi combătute prin proba contrară. încât din existenţa faptului cunoscut se deduce existenţa faptului necunoscut.. cit.

: .expertize tehnice (ex. Prezumţiile simple sunt des folosite de jurisprudenţă în litigiile privind stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei. .expertiza medico-legală psihiatrică referitoare la discernământul persoanei. în CD 1967. . proc. Teroria generală. care îşi exprimă părerea asupra unor împrejurări de fapt indicate de instanţă.1. 201-214 C. sub sancţiunea nulităţii hotărârii judecătoreşti18: .: pentru determinarea situaţiei economico-financiare).: pentru stabilirea unui fals).expertiza tehnică a accidentelor de circulaţie). pe care judecătorul nu le posedă.2.: pentru stabilirea autenticităţii operelor de artă). 204 şi art. 16 . dar în următoarele cazuri. 159. aceasta este obligatorie. cit. filiaţiei.. . Este reglementată în art. putând fi combătute prin proba contrară. Rauschi ş. Tipuri de expertiză Expertizele se pot efectua în următoarele domenii de activitate: . 1200/1967. II. pentru care se cer cunoştinţe de specialitate. Ei pot fi recuzaţi în aceleaşi condiţii şi pentru aceleaşi motive ca şi un judecător. op. întemeindu-se pe cunoştinţe de specialitate. În general. Gh. p. . secţ. cu excepţia cazurilor în care actul este atacat pentru fraudă. 158. . 16 17 Trib. 6.sunt "lăsate la luminile şi înţelepciunea magistratului". Sunt deductive acele concluzii particulare trase dintr-o concluzie generală şi sunt inductive concluziile generale desprinse dintr-o serie de concluzii particulare. în procesul de înregistrare tardivă a naşterii. . Expertul este persoana străină de litigiu. în cele referitoare la încredinţarea copiilor minori unuia dintre părinţi.expertize medico-legale (ex. Ed. Popa.de determinare a vârstei. Junimea. dacă este necesară lămurirea unor împrejurări de fapt. proc. . 178. dol sau violenţă. Prezumţiile simple sunt nelimitate ca număr şi pot fi deductive sau inductive. SECŢIUNEA VI EXPERTIZA 6. Iaşi.pentru stabilirea valorii. vol. 2000. civ. civ. conform art. Ştefan Rauschi. . expertiza este facultativă. ce îşi exprimă opinia pe baza cunoştinţelor acumulate şi a cercetărilor făcute asupra cazului concret17.pentru stabilirea discernământului. Supr. civ.. p. Drept civil. De exemplu.: . Persoana fizică. 24-27 C. iar caracterul lor este unul relativ.expertize criminalistice ale scrisului (ex. Persoana juridică.expertize contabile (ex. Forţa doveditoare a prezumţiilor simple este lăsată la libera apreciere a judecătorului. . se prezumă că un chiriaş a plătit chiria pe toate lunile din urmă.. ci nişte specialişti numiţi experţi. Ştefania Rauschi.expertize artistice (ex. dec.expertiza în construcţii. 18 Şt. . în procesul de punere sub interdicţie judecătorească.expertiza medico-legală pentru determinarea vârstei şi sexului copilului. a vechimiii bunurilor sau a stării lor de funcţionare.expertiza topografică prvind întinderea terenurilor. Prezumţiile simple sunt permise atunci când este permisă şi proba cu martori. nr. Noţiunea de expertiză Expertiza este mijlocul de probă la care recurge instanţa de judecată. p. sexului.. dacă a păstrat chitanţa de plată a chiriei doar pe ultima lună16. pentru stabilirea capacităţii de muncă).a.pentru punerea unei persoane sub interdicţie judecătorească.

data depunerii raportului de expertiză şi onorariul cuvenit expertului. 215-217 C. conform art. instanţa numeşte comisia formată din 1 sau 3 experţi de pe listele aflate la tribunal prin încheiere.. proc. situaţia unui obiect. să depună suma stabilită ca onorariu. 161. Rauschi. Raportul trebuie depus cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecată pentru ca părţile să-l cunoască şi eventual să facă obiecţiuni. Noţiunea de cercetare la faţa locului Cercetarea la faţa locului este mijlocul de probă cu ajutorul căruia instanţa constată în mod direct.a. SECŢIUNEA VII CERCETAREA LA FAŢA LOCULUI 7. proc. cit.2. civ. Raportul de expertiză poate fi discutat în contradictoriu de părţi în faţa instanţei de judecată. proc.. grăniţuiri ale terenurilor. 6. Totuşi. civ. mai îndepărtată de sediul instanţei de judecată. 17 . dacă acestea nu pot fi aduse în instanţă datorită volumului sau greutăţii. Dacă pentru efectuarea expertizei. Acest 19 20 Şt. trebuie să motiveze decizia. proc. op. când experţii nu au nevoie de cercetări mai ample.6. când această împrejurare are importanţă pentru rezolvarea litigiului20. p. Este reglementată în art. Expertiza se poate efectua şi prin comisie rogatorie. Şt. dar nu se vor putea combina. 7. când el le înlătură. Expertiza se poate efectua în instanţă. potrivit art. părerile lor consemnându-se într-un proces-verbal. este necesară deplasarea şi cercetarea în teren. conform art. 212 C.1. Dacă două expertize sunt contradictorii se va reţine una ori se vor înlătura ambele.3. sau în afara instanţei. proc. civ.. Efectuarea expertizei Una din părţile în litigiu sau judecătorul poate propune şi încuviinţa efectuarea expertizei. cit. Efectuarea cercetării la faţa locului Probele materiale sunt cercetate de instanţă la sediul său ori prin deplasarea ei la faţa locului. în termen de 3 zile de la numirea expertului. civ. Rauschi ş. indicând obiectul expertizei. 207 C. întrebările la care trebuie să răspundă experţii. 207 C. drepturile de servitute sau degradările de imobile.. Dacă instanţa nu este lămurită pe deplin de expertiza făcută. 163. Potrivit art 301 C. judecătorul nefiind legat de concluziile experţilor19.. şi se utilizează în procesele privind spaţiul locativ. Constatările expertului reţinute de instanţă fac dovadă până la înscriere în fals. aceasta este lăsată la libera apreciere a instanţei de judecată. expertul este obligat să convoace părţile la locul respectiv. ea poate dispune întregirea ei printr-un supliment de expertiză sau efectuarea unei noi expertize numite contraexpertiză. civ. la faţa locului. Forţa probantă a expertizei În ce priveşte forţa probantă a expertizei. p. constatările lor consemnându-se într-un raport de expertiză care se înaintează instanţei în termenul stabilit de ea. Partea care a solicitat expertiza este obligată ca.4. dacă experţii au nevoie de timp pentru cercetări. când implică cercetări într-o altă localitate. op.

2003. cit. prin aspectul lor exterior. Argonaut.. Cluj-Napoca. Teoria generală.. All Beck. Bibliografie: 1. Codul de procedură civilă.. 11. motiv pentru care nu sunt reglementate expres de Codul de procedură civilă21. 13. Ed. când obiectul procesului este situat într-o altă localitate. 10. Universul Juridic. 15. 4. Teoria generală. Subiectele dreptului civil. Lumina Lex.. Dogaru I. Partea generală.. Bucureşti. 7. împreună cu eventualele schiţe realizate. Legea nr. p. 1967.. Partea generală.. 1993. Ed. Boroi G. 8. Iaşi.. 1969. 1993. Persoanele. Rauschi Şt. Drept civil român. Partea generală.. 3. Ed. All Beck. All Beck.. op. Persoana juridică. 8.M. Poenaru E. Drept civil. Introducere în dreptul civil. Pop T. Ionaşcu A. Ed. Apetrei I. Codul civil. Ed. fixând un termen pentru efectuarea ei. Probele în procesul civil. Teoria generală. Persoana fizică. Tratat de drept civil. Ed. Introducere în dreptul civil. Drept civil. 455/2001 privind semnătura electronică. Ed.. putând fi discutată în contradictoriu de părţi în faţa instanţei de judecată. I.. 1998. Venus. Persoana fizică. Persoanele. care reprezintă obiecte ce. 1998. Ed. Drept civil.Cosmovici P. Beleiu Gh. În ce acte normative sunt reglementate mijloacele de probă? Ce fapte nu pot face obiectul probei? Cui îi revine sarcina probei în procesul civil? Prezentaţi cazuri de răsturnare (intervertire) a sarcinii probei.. 18 . Rezultatul se consemnează întrun proces-verbal. Drept civil român. semnele sau urmele rămase pe ele. 4. 135. All Beck. Cheltuielile de deplasare pentru efectuarea cercetării la faţa locului sunt suportate de partea care a cerut acest mijloc de probă sau de partea în interesul căreia se face. Ungureanu O. 3. 2. Bucureşti. Ionaşcu T. Manual de drept civil. 2000. Cercetarea la faţa locului se poate efectua şi printr-o comisie rogatorie de către o altă instanţă decât cea care judecă litigiul. Întrebări de evaluare: 1. calităţile lor speciale.. 7. care se depune la dosarul cauzei. Iaşi. Probele materiale sunt mai puţin utilizate în procesul civil. 9. pentru care se citează părţile. 2002. 2005. Academiei. Ed... Partea generală. la cererea unei părţi sau din oficiu. Bucureşti. 14. Junimea. Bucureşti. Care sunt condiţiile de admisibilitate a probei? Definiţi înscrisul. Rauschi Şt.. Iaşi. Andrei Petru P. 16. Ed. Ştiinţifică. 5. Lupan E. vol. Ankarom. Introducere în dreptul civil. Bucureşti. Bucureşti. 5. ci doar mijloace tehnice de valorificare a probelor materiale. Bucureşti. Bucureşti. 2002. 1999. Ed.. 21 Definiţi proba. Elementele dreptului civil. Popa Gh. Drept civil. Apetrei I. Ed. Unii autori consideră că cercetarea la faţa locului şi expertiza nu sunt veritabile mijloace de probă. 6. Drept civil. 12. 1998. spre deosebire de cel penal.mijloc de probă se încuviinţează de instanţă. 2. Ed. Şansa. Partea generală. ar putea prezenta interes probatoriu. 6. Ce înseamnă un înscris preconstituit? Boroi G.

Ce alte condiţii trebuie să îndeplinească. Definiţi înscrisul sub semnătură privată. instanţa poate să le combine concluziile? 44. Recunoaşterea faptelor pretinse de partea adversă în procesul civil este suficientă pentru tranşarea litigiului. Definiţi prezumţiile simple. Cum se poate efectua expertiza? 43. 42. 10. Ce forţă doveditoare are expertiza? 45. înscrisul sub semnătură privată? 17. 20. Ce persoane nu au voie să depună mărturie? 24. Cine realizează cercetarea la faţa locului? 48. Ce forţă probantă are înscrisul sub semnătură privată? 15. În ce situaţii se recurge la acest mijloc de probă? Daţi exemple de litigii în care se utilizează cercetarea la faţa locului. 29. Definiţi mărturisirea. Definiţi expertiza. Ce diferenţă există între prezumţiile legale absolute şi cele relative din punct de vedere al forţei probante? Daţi exemple de prezumţii din ambele categorii. 22. Definiţi mărturia. 36. Daţi exemple de înscrisuri nepreconstituite.9. Cum poate deveni data înscrisului sub semnătură privată dată certă? 18. 14. 23. Daţi exemple de litigii în care expertiza este obligatorie. 35. 47. sau aceasta este o probă lăsată la aprecierea judecătorului? 34. 37. Care sunt excepţiile de la aceste restricţii? 27. Definiţi răbojul. Ce deosebire există între o mărturisire calificată şi o mărturisire complexă? Acestea pot fi fragmentate de judecător? 33. în anumite situaţii. 31. 40. nefiind necesară administrarea altor probe. mai poate fi valorificat în alt fel de către părţi? 19. Ce condiţie obligatorie trebuie să îndeplinească înscrisul sub semnătură privată? 16. Dacă un înscris nu îndeplineşte toate condiţiile pentru a fi unul autentic mai poate fi valorificat de către părţi în alt fel? 13. Prezentaţi caracterele juridice ale mărturisirii. Ce persoane sunt scutite de a depune mărturie? 25. Dacă un înscris nu îndeplineşte toate condiţiile pentru a fi unul sub semnătură privată. Ce forţă probantă au prezumţiile simple? 39. 46. Ce înseamnă o mărturisire extrajudiciară? 32. Ce restricţii cunoasteţi în materia utilizării probei cu martori pentru dovedirea actelor juridice? 26. Ce forţă probantă are mărturia? 28. 41. Există sau nu o deosebire între mărturie şi mărturisire? 30. Definiţi cercetarea la faţa locului. Ce forţă probantă are înscrisul autentic? 12. Ce avantaje prezintă înscrisul autentic? 11. Daţi exemple de expertize realizate în diferite domenii de activitate. Ce înseamnă un început de dovadă scrisă? 21. Definiţi înscrisul autentic. Definiţi prezumţiile. Dacă s-au realizat două expertize cu soluţii diferite. Cum se concretizează cercetarea la faţa locului? 19 . Daţi un exemplu. Există vreo restricţie în utilizarea prezumţiilor simple? 38.

20 .

actul juridic fiind valabil şi în ipoteza în care aceste modalităţi nu sunt prezente. contractul de asigurare. De exemplu. nu pot fi afectate de modalităţi. în general. Sunt afectate de astfel de modalităţi. Modalităţile actului juridic civil sunt acele împrejurări viitoare de a căror producere depinde existenţa sau exercitarea drepturilor şi asumarea obligaţiilor rezultate dintr-un act juridic. iar în lipsa lor actul juridic nu produce efecte. contractul de depozit. În funcţie de izvorul lor: a. modalităţile sunt. stabilite prin voinţa părţilor. prevăzute de lege. Aşadar. astfel de elemente neesenţiale. pot exista sau pot lipsi. modalităţi legale. SECŢIUNEA II CLASIFICAREA MODALITĂŢILOR I. în principiu. În raport cu elementele esenţiale ale actului juridic civil. împrejurări accidentale. de exemplu. modalităţi convenţionale. condiţia ori sarcina. de care depind doar efectele actului juridic şi nu valabilitatea acestuia. SECŢIUNEA III TERMENUL Noţiune: Termenul este acel eveniment viitor şi sigur de îndeplinirea căruia depinde naşterea. ci ţin de esenţa actului. legate de starea civilă a persoanei fizice. b. În acest caz. modificarea sau stingerea exerciţiului drepturilor subiective şi a executării obligaţiilor 21 . recunoaşterea filiaţiei. adopţia sau căsătoria nu pot fi încheiate pentru un anumit termen sau cu o anumită condiţie. modalităţile nu sunt împrejurări accidentale. unele acte juridice pot fi afectate de anumite împrejurări viitoare. stabilite de lege sau prin voinţa părţilor.CAPITOLUL II MODALITĂŢILE ACTULUI JURIDIC CIVIL SECŢIUNEA I NOŢIUNEA DE MODALITĂŢI În afară de elementele esenţiale (condiţiile de valabilitate) ale actului juridic civil. Actele juridice civile pot fi afectate de următoarele modalităţi: termenul. numite modalităţi. Anumite acte juridice. la încheierea unui act juridic. contractul de închiriere.

c. deşi se cunoaşte că acel eveniment se va împlini (ex. la a cărui împlinire încep exercitarea dreptului civil subiectiv şi executarea obligaţiei civile corelative (ex..în cazul actelor translative de drepturi reale referitoare la bunuri individual determinate. Universul juridic. Ed.civile. . care începe să curgă de la data deschiderii succesiunii). Ed. În ce priveşte efectele termenului suspensiv.termenul de prescripţie extinctivă nu va începe să curgă până la împlinirea termenului suspensiv. 184.: termenul de 6 luni pentru acceptarea moştenirii. În funcţie de izvorul său: a. Drept civil român. Subiectele dreptului civil.: în contractul de împrumut. a cărui dată exactă de împlinire este cunoscută în momentul încheierii actului juridic. 1022-1025 C. În funcţie de gradul de cunoaştere a momentului împlinirii sale: a. împrumutătorul nu va putea cere restituirea bunului împrumutat până în momentul împlinirii termenului stabilit). civ. termen neprecis. II. adică a efectelor actului juridic civil22. p. p. stabilit prin voinţa părţilor. acordat debitorului de către instanţa de judecată pentru executarea obligaţiei sale. stabilit de lege (ex. neavând putere retroactivă. dar a cărui dată este neprecisă). b. Posterior scadenţei termenului suspensiv. Anterior scadenţei termenului suspensiv se vor produce următoarele efecte: . Majoritatea termenelor sunt convenţionale. însă exercitarea drepturilor şi executarea obligaţiilor este amânată până la împlinirea termenului. prevăzut de art. termen convenţional. termen precis. 2005. şi produce efecte numai pentru viitor. b.creditorul nu poate exercita acţiunea oblică sau acţiunea revocatorie înainte de împlinirea termenului suspensiv. . civ. drepturile şi obligaţiile părţilor iau naştere chiar din momentul încheierii actului juridic. . Clasificare: I. a cărui dată de împlinire nu este cunoscută în momentul încheierii actului juridic. 22 . 1 C. Apetrei. obligaţia debitorului devenind exigibilă. Introducere în dreptul civil. Venus. op. (ex. Este reglementat în art.creditorul poate lua măsuri de conservare a creanţei sale. potrivit art. 2003. el face o plată valabilă. 187-189. În funcţie de efectele sale23: a.dacă debitorul execută benevol obligaţia sa înainte de împlinirea termenului suspensiv. se vor produce următoarele efecte: 22 Gh. termen judiciar. Bucureşti.: peste doi ani).: 1 decembrie 2006) sau printr-un interval de timp faţă de momentul încheierii actului (ex.creditorul nu va putea cere executarea obligaţiei înainte de împlinirea termenului şi nu va putea opune debitorului compensaţia. III. cit. Partea generală. 23 I. dacă termenul nu a fost stabilit de către părţi). termen legal. pp. Apetrei. 182. deoarece acesta a devenit proprietar din momentul încheierii actului juridic. Drept civil. 700 alin. termen suspensiv. . Poate să fie stabilit printr-o dată calendaristică (ex. civ.: testamentul îşi va produce efectele la decesul testatorului – eveniment sigur. Beleiu. riscul contractului anterior îndeplinirii termenului suspensiv este suportat de dobânditor. I. 1101 C. .: instanţa poate acorda cumpărătorului unui imobil un termen de graţie pentru plata preţului sau poate stabili un termen împrumutatului pentru restituirea împrumutului. dar nu mai poate solicita restituirea prestaţiei.

Ed. Gh. în momentul împlinirii termenului. licită şi morală. . conform art. c. civ.debitorul poate opune creditorului compensaţia. IV. op. aceasta va produce următoarele efecte: 24 I. depozitul trebuie să se restituie deponentului îndată ce s-a reclamat. Apetrei. termen stabilit în favoarea ambelor părţi. termen în favoarea creditorului. Partea generală. după expirarea termenului stipulat prin contractul de locaţiune. Astfel. condiţia trebuie să fie posibilă. care constituie excepţia de la regulă. are dreptul de a proceda la executarea silită. Anterior scadenţei termenului extinctiv. cit. cit. 193-194. În ce priveşte efectele condiţiei suspensive. op. drepturile şi obligaţiile părţilor încetează. pp. 1437 C. 188-189. Reînnoirea tacită a contractului de locaţiune poartă denumirea de tacita reconducţie. . anterior îndeplinirii condiţiei25. 10041021 C. Din momentul împlinirii termenului extinctiv.: îţi vând apartamentul meu. termenul este presupus totdeauna că s-a stipulat în favoarea debitorului. 23 . Dacă nu se îndeplineşte condiţia suspensivă.. Bucureşti.. părţile îşi exercită drepturile şi îşi execută obligaţiile. All Beck.: în contractul de închiriere. de a cărei îndeplinire depinde naşterea actului juridic şi implicit a drepturilor şi obligaţiilor părţilor (ex. Drept civil. chiar când s-ar fi stipulat prin contractul de depozit un anume termen pentru restituirea lui. dacă în convenţie nu s-a prevăzut altfel.debitorul trebuie să-şi execute obligaţia. acestea constau în stingerea drepturilor şi a obligaţiilor părţilor.prescripţia extinctivă va începe să curgă din momentul împlinirii termenului suspensiv. Persoanele.. . iar dacă acesta nu o execută de bună-voie. pp.. dacă locatarul rămâne în locuinţă şi este lăsat în posesia ei. nu se vor naşte nici drepturile şi obligaţiile părţilor. în consecinţă. Clasificare: I.. care reprezintă regula. 1024 C. Conform art. Boroi. chiriaşul trebuie să elibereze locuinţa). termen în favoarea debitorului. ca în materia contractului de asigurare. raportul juridic dintre părţi nu se va naşte şi. Dacă se îndeplineşte condiţia suspensivă. 25 Pentru perioada anterioară îndeplinirii condiţiei se foloseşte latinescul pendente conditione. 2002. ca şi cum acestea ar fi pure şi simple. Astfel. Condiţia produce efecte retroactiv din momentul încheierii actului juridic. pp. Este reglementată în art. actul juridic se consolidează cu caracter retroactiv. atunci se consideră locaţiunea ca reînnoită. termen extinctiv. În funcţie de beneficiarul său: a. În ceea ce priveşte efectele termenul extinctiv. b. 196-197. prevede o excepţie de la aplicarea termenului extinctiv în materia contractului de locaţiune. Beleiu. civ. dacă mă voi muta în străinătate). Art. condiţie suspensivă. civ. 1616 C. b. iar pentru perioada posterioară îndeplinirii condiţiei se foloseşte latinescul eveniente conditione. civ. G. Pentru a fi valabilă. SECŢIUNEA IV CONDIŢIA Noţiune: Condiţia este acel eveniment viitor şi nesigur de îndeplinirea căruia depinde însăşi existenţa (naşterea sau stingerea) actului juridic civil. În funcţie de efectele sale24: a.creditorul are dreptul să ceară debitorului executarea obligaţiei. la a cărui împlinire se stinge exercitarea dreptului civil subiectiv şi executarea obligaţiei civile corelative (ex.

. În ceea ce priveşte efectele condiţiei rezolutorii. părţile se vor afla în situaţia anterioară încheierii actului. urmând a fi primit de subdobânditor tot sub condiţie rezolutorie.garanţiile constituite de creditori se vor desfiinţa. b. anterior îndeplinirii condiţiei. poate cere restituirea prestaţiei. ca urmare a faptului că dreptul său sub condiţie suspensivă s-a desfiinţat. dacă plăteşte. însă. atât prin acte între vii.dreptul dobândit. .prescripţia extinctivă va curge doar din momentul îndeplinirii condiţiei.fructele culese de cel care a înstrăinat bunul sub condiţie suspensivă rămân ale sale. riscul pieirii fortuite a bunului individual determinat va rămâne în sarcina debitorului. 26 Se aplică regula res perit domino. . condiţie rezolutorie.riscul pieirii fortuite a bunului este suportat de cel care l-a înstrăinat. Dacă se îndeplineşte condiţia rezolutorie.drepturile constituite de către debitor în favoarea unor terţe persoane se consolidează. vânzarea se va desfiinţa). acestea sunt obligate la restituirea lor în mod reciproc. cât şi prin acte pentru cauză de moarte.creditorul poate cere şi obţine garanţii pentru creanţa sa.: îţi vând apartamentul meu. ca şi cum ar fi fost un act juridic pur şi simplu. .debitorul nu datorează nimic. suportă riscul pieirii bunului. .prescripţia extinctivă nu va curge. iar dobânditorul bunului va avea dreptul la fructe doar din momentul îndeplinirii condiţiei. în consecinţă. ca şi când nu s-ar fi încheiat.creditorul poate cere debitorului executarea obligaţiei asumate.creditorul poate face acte de conservare a dreptului său. . .nu poate opera compensaţia. adică a proprietarului bunului (de exemplu. dacă voi reveni în ţară. vânzătorul)26. iar drepturile constituite de creditor în favoarea terţilor se desfiinţează. afectat de o condiţie rezolutorie. neafectat de condiţie: . Posterior îndeplinirii condiţiei suspensive.. .plata executată anticipat de debitor rămâne valabilă. contractul de vânzare-cumpărare se va desfiinţa cu caracter retroactiv.transmisiunile de drepturi reale făcute de titularul dreptului sub condiţie suspensivă se consolidează. ca şi cum nu ar fi fost afectat de condiţie.dobânditorul unui bun individual determinat sub condiţie rezolutorie devine proprietar şi. .actele de administrare făcute de cel care a înstrăinat bunul înainte de îndeplinirea condiţiei rămân valabile.creditorul nu poate cere debitorului executarea obligaţiei. De la regula retroactivităţii efectelor condiţiei suspensive îndeplinite există următoarele excepţii: . În cazul în care condiţia suspensivă nu se îndeplineşte. neafectat de condiţie: . . însă. poate fi transmis prin acte între vii sau prin acte pentru cauză de moarte. 24 . . Dacă nu se îndeplineşte condiţia rezolutorie.în actele translative de drepturi reale. . actul juridic produce efecte ca şi cum ar fi un act pur şi simplu. actul juridic se consolidează cu caracter retroactiv. . contractul de vânzare-cumpărare se va consolida cu caracter retroactiv.creditorul poate înstrăina dreptul său afectat de condiţie suspensivă. de a cărei îndeplinire depinde desfiinţarea actului juridic şi implicit stingerea retroactivă a drepturilor şi obligaţiilor părţilor (ex. . . civ. iar debitorul trebuie să o execute. 1 C.dacă părţile au efectuat prestaţii. conform art 1018 alin. ca şi când acesta nu s-ar fi încheiat: .

Conform dispoziţiilor art. dacă vei promova examenul de conducere).: îţi vând inelul. . a cărei îndeplinire depinde atât de voinţa uneia din părţi.fructele culese de dobânditorul sub condiţie rezolutorie nu vor trebui restituite. astfel încât va fi obligat să plătească preţul bunului. în calitatea sa de proprietar sub condiţie rezolutorie. morală şi imorală. actul juridic se consolidează ca şi cum ar fi fost un act juridic pur şi simplu. dacă mă voi muta într-un alt cartier).: îţi vând autoturismul. condiţie cazuală. îţi voi vinde autoturismul meu). rămânând în proprietatea sa. Ea poate fi: . condiţie negativă. b.. condiţie potestativă.părţile sunt obligate să îşi restituie în mod reciproc prestaţiile efectuate. De la regula desfiinţării retroactive a actului juridic afectat de o condiţie rezolutorie îndeplinită există următoarele excepţii: .drepturile constituite sau transmise de dobânditor unor terţe persoane vor fi desfiinţate cu caracter retroactiv27. Între termen şi condiţie există următoarele deosebiri: . c.condiţie potestativă pură.riscul produs va fi suportat de dobânditor. 1010 C. 25 .condiţie potestativă simplă. îţi voi vinde umbrela). II. . în literatura de specialitate condiţia a mai fost clasificată în condiţie posibilă şi imposibilă.: îţi voi plăti preţul. Condiţia potestativă pură suspensivă a cărei îndeplinire depinde de voinţa debitorului este nulă (ex. cât şi de un fapt exterior sau de voinţa unei persoane nedeterminate (ex. . pe când condiţia. .Posterior împlinirii condiţiei rezolutorii. licită şi ilicită. . constând într-un eveniment care urmează a se îndeplini (ex. şi nu de voinţa părţilor (ex.termenul este o împrejurare sigură ca îndeplinire. civ. civ. În funcţie de modul de formulare a ei: a. în principiu. . condiţie mixtă.în cazul actelor juridice cu executare succesivă. în timp ce condiţia afectează chiar existenţa actului juridic. a cărei îndeplinire depinde de voinţa uneia din părţile actului juridic. a cărei îndeplinire depinde de voinţa uneia din părţi şi de voinţa unei alte persoane determinate (ex. condiţia rezolutorie îndeplinită va produce efecte numai pentru viitor. dacă vreau).: îţi vând garajul meu. produce efecte retroactiv (ex tunc). constând într-un eveniment care urmează a nu se produce (ex.: dacă nu voi promova examenul de conducere. 27 28 Se aplică principiul resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis. b. Pornind de la prevederile art. considerându-se că drepturile şi obligaţiile părţilor nu au existat niciodată: . 1008 C. a cărei îndeplinire depinde de hazard. În cazul în care condiţia rezolutorie nu se îndeplineşte.: îţi vând autoturismul meu. actul juridic se desfiinţează cu caracter retroactiv. în timp ce condiţia este o împrejurare nesigură cât priveşte îndeplinirea sa. dacă vreau)28.termenul produce efecte numai pentru viitor (ex nunc). În funcţie de natura împrejurărilor de care depinde îndeplinirea sau neîndeplinirea ei: a.: dacă nu va mai ploua în această primăvară.actele de administrare făcute de dobânditorul sub condiţie rezolutorie de bună-credinţă rămân valabile.termenul afectează numai efectele actului juridic. a cărei îndeplinire depinde exclusiv de voinţa uneia din părţi (ex. III. condiţie pozitivă. dacă soţul meu îmi va cumpăra altul). . neafectat de condiţie.

ci. nu şi printr-un testament. cu sarcina acestuia din urmă de a plăti o rentă viageră unui terţ). sancţiunea revocării acestuia. 197. 26 . în cadrul unei donaţii sau al unui testament.sarcina afectează doar efectele actului juridic. . În funcţie de valabilitatea sarcinii: a. sarcină ilicită. În Codul civil nu există o reglementare cu caracter general a sarcinii. în timp ce condiţia afectează chiar existenţa actului. fiind creditorul direct al gratificatului.: dispunătorul impune gratificatului ca suma de bani donată să fie folosită pentru cumpărarea unui apartament). civ. c. cit. sarcină imorală. îndeplinirea acesteia de către gratificat consolidează actul juridic. care nu poate fi îndeplinită. se poate opta între a cere fie rezoluţiunea actului juridic pentru neexecutarea sarcinii. ci cu titlu oneros29. civ. care contravine normelor de convieţuire socială. p. mai exact în cazul liberalităţilor (donaţii sau legate). în principiu. II. Sarcina poate schimba natura actului juridic în cazul în care constă într-o obligaţie egală sau mai mare cu valoarea donaţiei. Neexecutarea sarcinii nu atrage după sine nevalabilitatea actului. astfel încât actul juridic nu va mai fi cu titlu gratuit.: testatorul dispune de averea sa în favoarea gratificatului. a face sau a nu face impusă de către dispunător gratificatului.: sarcina pe care donatorul o impune gratificatului de a-i plăti o datorie faţă de un terţ). Aceasta poate fi stabilită doar printr-un contract de donaţie. fie executarea silită a sarcinii.SECŢIUNEA V SARCINA Noţiune: Sarcina este o obligaţie de a da. Sarcina poate interveni numai în cazul actelor juridice cu titlu gratuit. în timp ce condiţia operează de drept. 828-830 C. În funcţie de persoana beneficiarului: a. care este neconformă cu legea. Apetrei. op. sarcină în favoarea unei terţe persoane (ex. sarcină în favoarea dispunătorului (ex. ca şi cum acesta ar fi fost un act juridic pur şi simplu. beneficiarul va putea cere doar executarea sarcinii.în timp ce sarcina poate fi instituită numai pentru liberalităţi. dar există o serie de prevederi speciale legate de sarcină în materia donaţiilor (art. cât şi actele juridice cu titlu gratuit. Între sarcină şi condiţie există următoarele deosebiri: . În ceea ce priveşte efectele sarcinii. în consecinţă. Beneficiarul nu stabileşte nici un raport juridic cu dispunătorul. condiţia poate afecta atât actele juridice cu titlu oneros. 930 C. dar nu şi revocarea donaţiei pentru neîndeplinirea sarcinii. b.) şi a testamentelor (art. 29 I. sarcină imposibilă.). În cazul neîndeplinirii ei. b. Clasificare: I.revocarea actului juridic pentru neexecutarea sarcinii trebuie solicitată instanţei de judecată. . sarcină în favoarea gratificatului (ex.. c. instanţa de judecată doar constatând efectele produse de realizarea sau nerealizarea condiţiei.

În ce constă diferenţa dintre condiţia suspensivă şi cea rezolutorie? 14.. 2. Apetrei I. 2000.. Care sunt efectele condiţiei suspensive anterior îndeplinirii sale şi posterior acesteia? 15. All Beck. Pop T. Lupan E. Ed. Teoria generală.. Partea generală. Cluj-Napoca. 11. 3. Definiţi termenul. Ed. Partea generală. Rauschi Şt. Academiei. 9. Ed. Explicaţi noţiunea de tacită reconducţie. 2. Care este diferenţa dintre condiţia potestativă pură şi cea potestativă simplă? 17. Drept civil. Ed.. Persoanele. Ionaşcu T. 5. 10. vol. All Beck. 2002. cât şi retroactiv? 4. Introducere în dreptul civil.. 12. 1967. Codul civil. Ed. Şansa. 1998. 19. Persoana juridică.. 10. Sarcina poate apărea în orice act juridic sau numai în cazul liberalităţilor? 20. 3. Bucureşti. Persoana fizică. Drept civil român. Universul Juridic. All Beck. Persoanele. 7. 21. cât şi retroactiv? 12. Drept civil. Condiţia afectează existenţa actului juridic sau doar efectele acestuia? 13. Elementele dreptului civil.. Ed. Bucureşti. Introducere în dreptul civil. Apetrei I. Partea generală. 1993..Bibliografie: 1. 6. Argonaut. Teoria generală. Iaşi. În ce constă diferenţa dintre termenul suspensiv şi cel extinctiv? 8. Ed. Ed. Definiţi modalităţile actului juridic civil. Definiţi condiţia. Rauschi Şt.. Lumina Lex.. Condiţia produce efecte numai pentru viitor sau atât pentru viitor. Beleiu Gh. Drept civil. Definiţi sarcina. Definiţi termenul neprecis şi daţi un exemplu de astfel de termen. Drept civil. Care sunt excepţiile de la retroactivitatea condiţiei suspensive? 16. Partea generală. Care sunt efectele termenului suspensiv anterior scadenţei sale şi posterior acesteia? 9. Subiectele dreptului civil. 13.M. I. Iaşi. Bucureşti. Partea generală. Poenaru E. 6.. Boroi G. 11. Cosmovici P.. Bucureşti. 1993. Bucureşti. Introducere în dreptul civil. Drept civil român. Ungureanu O. Termenul produce efecte numai pentru viitor sau atât pentru viitor. 18. Teoria generală. Clasificaţi sarcina în funcţie de beneficiarul acesteia. Ed. Termenul afectează existenţa actului juridic sau doar efectele acestuia? 5. Ed. Persoana fizică. Daţi un exemplu de sarcină în favoarea gratificatului. 7. Întrebări de evaluare: 1. 2002. Daţi un exemplu de condiţie cazuală şi un exemplu de condiţie mixtă. Popa Gh. Dogaru I. 1998. Venus. 1998. Andrei Petru P. Ed. 2005.. Tratat de drept civil. All Beck. 2003. Ankarom.. 8. Bucureşti. Manual de drept civil. Junimea. Iaşi. Bucureşti.. 27 . Ed. Explicaţi noţiunea de termen judiciar. 4. Drept civil. 1999.

28 .

219. . dându-se fiecăreia dintre ele înţelesul care rezultă din actul întreg.când există îndoială. convenţia se interpretează în favoarea celui care se obligă. op. . alcătuind conţinutul raportului juridic civil stabilit între părţi30. cit.clauzele unui act juridic se interpretează unele prin altele. 32 G. va fi guvernat de regulile expres prevăzute de lege pentru actul juridic respectiv. Legea nr.CAPITOLUL III EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL SECŢIUNEA I NOŢIUNEA DE EFECTE ALE ACTULUI JURIDIC CIVIL Efectele actului juridic civil constau în drepturile subiective şi obligaţiile civile corelative care se nasc..termenii susceptibili de două înţelesuri se interpretează în înţelesul ce se potriveşte mai mult cu natura contractului. Interpretarea actului juridic civil este supusă regulilor prevăzute de art.202. 969-985 C. pe lângă operaţiunea de calificare este necesară şi stabilirea înţelesului unor clauze ale acestuia. ultima fiind necesară pentru a califica actul juridic sau pentru a determina înţelesul clauzelor actului juridic. ea se va interpreta în sensul în care poate avea un efect şi nu în sensul în care nu ar produce nici unul. iar dacă actul juridic este nenumit (atipic). 135/1995 privind contractul de asigurare. Calificarea actului juridic presupune încadrarea lui într-o anumită categorie.. se modifică sau se sting prin încheierea actului juridic civil.dispoziţiile îndoielnice se interpretează potrivit obiceiului locului unde s-a încheiat actul juridic. modificate sau stinse prin actul juridic civil 32. . 29 . şi de art. 970 alin. 16/1994 privind contractul de arendare. şi în alte acte normative cu prevederi speciale referitoare la efectele altor contracte civile31.. . Gh. Boroi. în funcţie de care se determină regimul juridic aplicabil actului respectiv.actul juridic va fi interpretat în funcţie de voinţa reală a părţilor şi nu după sensul literal al termenilor. obiceiul sau legea le conferă obligaţiei. civ. dacă actul juridic este numit (tipic). 977985 C.atunci când o clauză poate primi două înţelesuri. dar şi cele pe care echitatea.: . 30 31 I Apetrei. Astfel. p.clauzele obişnuite ale unui act juridic se subînţeleg. Determinarea efectelor actului juridic civil presupune stabilirea drepturilor civile subiective şi a obligaţiilor civile corelative. create. 192. . Sunt reglementate de art. De exemplu. Legea nr. 2 C. civ. Atunci când efectele unui act juridic nu sunt suficient de clare. op. cit. . p. Operaţiunea de determinare a efectelor actului juridic civil se realizează prin dovedirea şi interpretarea actului juridic civil. cit. . op.efectele actului juridic sunt cele avute în vedere la încheierea sa. chiar dacă nu sunt prevăzute în mod expres în cadrul actului juridic. civ. p. Beleiu. vor fi incidente normele generale aplicabile obligaţiilor civile.

principiul irevocabilităţii actului juridic civil. .. principiul în discuţie este fundamentat şi pe ideea de libertate individuală a persoanei.convenţia nu cuprinde decât lucrurile asupra cărora părţile şi-au propus a contracta. Prin parte se desemnează atât autorul unui act juridic unilateral. ipotecă. civ. reprezentând cealaltă parte . conform cărora convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante. 30 . Este firesc ca actul juridic să producă efecte numai faţă de părţile care şi-au exprimat voinţa de a-l încheia.: doi soţi. 3. potrivit cărora convenţiile n-au efect decât între părţile contractante. neque prodesse potest (un act încheiat între anumite persoane nu avantajează şi nici nu dezavantajează pe altcineva). opozabilitate şi inopozabilitate. Principiul se întemeiază pe caracterul voliţional al actului juridic. nu se poate susţine că efectele au fost restrânse la cele din exemplul folosit. Principiile care guvernează efectele actului juridic civil ne arată faţă de cine. Pentru a înţelege acest principiu este necesară clarificarea noţiunilor de părţi.vânzătorul). op. Principiul relativităţii efectelor actului juridic civil reprezintă regula potrivit căreia actul juridic produce efecte numai faţă de autorul (autorii) lui33. altminteri ar însemna ca persoanele care nu au participat la încheierea actului juridic să dobândească calitatea de debitor sau de creditor. civ. cât şi una din părţile unui act juridic bilateral sau multilateral. cu titlu universal sau cu titlu particular (noţiuni deja studiate) şi creditorii chirografari. 34 I. oricât de generali ar fi termenii în care s-a încheiat. avânzi-cauză. O parte nu presupune întotdeauna o singură persoană. principiul relativităţii efectelor actului juridic civil. Ei pot interveni în actele încheiate de debitor în frauda lor.atunci când se dă un exemplu pentru explicarea efectelor unui act juridic.. civ. Avânzii-cauză sunt persoanele care. 1 C. p. reprezentând o parte – cumpărătorul. Creditorii chirografari reprezintă categoria creditorilor obişnuiţi. nici personal şi nici prin reprezentare. 973 C. deşi nu au participat la încheierea actului juridic. Apetrei. cum şi în ce condiţii se produc aceste efecte şi sunt următoarele: 1. 2.. Stabilirea unui raport juridic creează pentru creditor posibilitatea de a-şi exercita drepturile şi generează pentru debitor obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească. datorită legăturii juridice cu părţile actului juridic. principiul forţei obligatorii a actului juridic civil. cit. consacră acţiunea 33 Principiul este exprimat şi în adagiul în limba latină res inter alios acta. SECŢIUNEA II PRINCIPIUL RELATIVITĂŢII EFECTELOR ACTULUI JURIDIC CIVIL Acest principiu răspunde la întrebarea faţă de cine se produc efectele actului juridic civil şi este consacrat de dispoziţiile art. suportă unele efecte ale acestuia. Astfel. care nu beneficiază de o garanţie reală (gaj. având la bază manifestarea de voinţă a părţilor. prin care acesta fie îşi micşorează activul. Persoanele care nu au participat la încheierea actului juridic nu pot exercita drepturi şi nici nu pot executa obligaţii. ci au un drept de gaj general asupra bunurilor debitorului lor.. ci în componenţa ei pot intra mai multe persoane fizice sau juridice care au acelaşi interes (ex. fiind străine faţă de actul juridic încheiat. terţi. Părţile sunt autorii unui act juridic încheiat personal sau prin reprezentare. aliis neque nocere. fără voia lor. 974 C. fie îşi măreşte pasivul. Sunt avânzi-cauză succesorii universali. care ar fi înfrântă dacă s-ar admite soluţia contrară. şi de cele ale art. fiind străine de actul încheiat34. art. De asemenea. 222. Terţii sunt persoanele care nu au participat la încheierea unui act juridic. achiziţionează un apartament de la alţi doi soţi. 969 alin. privilegiu) pentru realizarea dreptului lor de creanţă.

numit şi contraînscris (ex. să adere sau să ratifice actul juridic încheiat pe seama sa. dar simulat. care nu a participat la încheierea actului juridic nici direct şi nici prin reprezentant (ex.operaţiunea juridică în virtutea căreia printr-un act juridic public. . creditorii chirografari pot exercita drepturi sau acţiuni pe care debitorul pasiv nu le exercită. precum renta viageră (art..) şi donaţia cu sarcini (art. în numele lor personal. dar care corespunde adevărului. Prin opozabilitatea unui act juridic se înţelege dreptul părţilor de a invoca existenţa şi efectele actului juridic încheiat faţă de terţi şi obligaţia terţilor de a respecta actul juridic şi efectele sale. civ. dar real (ex.). De asemenea. consacră acţiunea pauliană (revocatorie). când actul juridic produce efecte şi faţă de persoane care nu au participat la încheierea actului juridic. 4. Acestea pot fi împărţite în două categorii: a.actul fictiv.actul deghizat. 3. caz în care actul juridic aparent este încheiat doar formal. Stipulaţia pentru altul este acel act juridic bilateral prin care o parte (stipulantul) convine cu cealaltă parte (promitentul) ca aceasta să execute o prestaţie în favoarea unei terţe persoane (terţul beneficiar). în numele debitorului lor. nu în contra altor persoane. actul secret care modifică un act public nu poate avea putere decât între părţile contractante şi succesorii lor universali. care nu a participat nici personal şi nici prin reprezentant la încheierea acestuia. civ. săvârşite în frauda drepturilor lor. prin care se ascunde un contract de donaţie). 1175 C. ci numai aplicaţii ale acesteia. ipoteză în care se încheie un act juridic aparent care ascunde natura juridică adevărată a actului juridic secret. aparent. stabilită prin actul juridic secret.convenţia prin care promitentul se obligă faţă de creditorul promisiunii să depună toate diligenţele pentru a determina o terţă persoană să încheie. Conform art.: pentru a sustrage un imobil de la urmărirea silită a creditorilor săi.acel procedeu tehnico-juridic prin care o persoană numită reprezentant încheie un act juridic în numele şi pe seama altei persoane numită reprezentat. prin care. 1642 C. în realitate convenind cu cumpărătorul printr-un act juridic secret că proprietatea imobilului nu se transmite cumpărătorului). Prin inopozabilitatea unui act juridic se înţelege lipsa dreptului părţilor de a impune actul juridic încheiat şi efectele sale terţelor persoane. Există excepţii de la principiul relativităţii efectelor actului juridic civil. Este necesar ca actul juridic aparent şi actul juridic secret să fie încheiate concomitent sau actul juridic secret să fie încheiat anterior actului juridic aparent. conservându-i astfel patrimoniul. Simulaţia poate îmbrăca trei forme: . b. actul juridic produce efecte şi faţă de o persoană străină de actul juridic respectiv. excepţii reale. reprezentarea . civ. avânzii-cauză. care constau în aceea că. 2. 31 . existenţa sa fiind contrazisă de actul juridic secret. Excepţia reală de la principiul relativităţii efectelor actului juridic este stipulaţia pentru altul (contractul în folosul unei terţe persoane). 975 C. Art. creditorii chirografari pot exercita acţiunea în declararea simulaţiei. debitorul vinde fictiv bunul imobil. astfel încât actul juridic încheiat îşi produce efectele direct în persoana reprezentatului. se creează o situaţie juridică diferită de cea reală. prin manifestarea de voinţă a părţilor. simulaţia . civ.: se încheie un contract de vânzarecumpărare aparent.: asigurările facultative în favoarea unei terţe persoane). nereglementată de Codul civil.oblică (subrogatorie) prin care. excepţii aparente: 1. 828 C. creditorii chirografari pot ataca actele viclene ale debitorului. promisiunea faptei altuia (convenţia de porte-fort) .

cu care nu se află în raporturi juridice contractuale..cazul în care efectele actului juridic cu executare succesivă se prelungesc din cauza suspendării temporare a executării acestuia. străină de actul juridic încheiat. 5. . 32 . Părţile au dreptul să ceară instanţei de judecată revizuirea efectelor actului juridic potrivit noilor condiţii.: printr-un act juridic aparent... Conform opiniei unor autori35. revizuirea judiciară a efectelor actului juridic. 969 alin. din cauza ruperii echilibrului dintre prestaţiile părţilor. situaţii de restrângere a forţei obligatorii. acest principiu este consacrat de art.220-221. situaţii de extindere a forţei obligatorii privesc: . în materia contractului de antrepriză. care are astfel de raporturi juridice cu pârâtul. sunt. prin actul juridic secret. de asemenea. 1488 C. gestiunea de afaceri. ca urmare a modificării împrejurărilor avute în vedere de părţi la încheierea actului juridic.încetarea actului juridic ca urmare a dispariţiei bunului ce face obiectul actului juridic (ex.situaţiile în care o persoană.: încetarea contractului de locaţiune datorită pieirii lucrului). prin micşorarea prestaţiei uneia din părţi sau prin majorarea prestaţiei celeilalte părţi. civ. civ. 35 36 G.: prelungirea din 5 în 5 ani sau la alte termene a contractelor de închiriere). Principiul este exprimat şi prin adagiul latinesc pacta sunt servanda. De la principiul forţei obligatorii există o serie de excepţii: a.cazul în care efectele actului juridic se prelungesc prin lege peste termenul convenit de părţi (ex.interpunerea de persoane. Puterea obligatorie a actului juridic civil îşi are fundamentul în necesitatea stabilităţii şi siguranţei raporturilor juridice şi în obligaţia morală a respectării cuvântului dat.încetarea actului juridic încheiat intuitu personae în cazul decesului persoanei ale cărei calităţi au fost avute în vedere la încheierea actului juridic (ex. lucrătorii angajaţi de antreprenor (terţi faţă de contractul de antrepriză) au dreptul de a exercita în mod direct o acţiune pentru plata drepturilor lor împotriva clientului pentru care antreprenorul execută lucrarea. Conform art. acţiunile directe . potrivit căruia convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante. caz în care actul juridic public se încheie între anumite persoane. Boroi. actele juridice colective şi contractul colectiv de muncă. în care efectele actului juridic încetează înainte de termen din cauza dispariţiei unui element al actului juridic respectiv: . p.. însă. op. în schimb se află în raporturi contractuale cu o altă persoană. însă numai în măsura în care clientul ar fi dator antreprenorului. fundamentată pe teoria impreviziunii. 1 C. se arată că adevăratul donatar este o terţă persoană). excepţii aparente de la principiul relativitătii efectelor actului juridic civil cesiunea de creanţă. SECŢIUNEA III PRINCIPIUL FORŢEI OBLIGATORII A ACTULUI JURIDIC CIVIL Exprimat prin formula “contractul este legea părţilor” 36. o persoană donează un bun unei anumite persoane. exercită o acţiune împotriva uneia din părţile actului juridic. Principiul forţei obligatorii reprezintă regula de drept conform căreia actul juridic încheiat cu respectarea legii se impune părţii (dacă actul juridic este unilateral) sau părţilor (dacă actul juridic este bilateral) întocmai ca şi legea. prevăzute în mod expres de lege. . iar prin actul juridic secret se precizează adevăratele părţi ale actului juridic (ex. c.: încetarea contractului de mandat datorită decesului mandatarului). b. cit.

De la regula irevocabilităţii actului juridic există şi excepţii. Universul Juridic. Bucureşti. . care este un act juridic revocabil. Apetrei I. civ. 33 . Manual de drept civil. Persoanele. Teoria generală. Bucureşti. Venus. 2003. . Ed. iar actului juridic unilateral nu i se poate pune capăt prin manifestarea de voinţă contrară a autorului său. Drept civil. în termen de 30 de zile de la data exprimării lui prin înscris autentic. Iaşi. posibilitatea recunoscută de lege uneia din părţi de a modifica unilateral actul juridic (ex.testamentul. . 2. Bucureşti. Junimea. Teoria generală. Iaşi. All Beck. . Bibliografie: 1.revocarea mărturisirii. cu notificarea prealabilă a concesionarului. 2000. Partea generală. Partea generală. în cazul unei erori de fapt. În cazul actelor juridice unilaterale există următoarele excepţii: . 1999. Partea generală. Rauschi Şt. Drept civil. Poenaru E. 2002. . Drept civil. 5. care prevede că orice convenţie se poate revoca prin consimţământ mutual sau din cauze autorizate de lege.revocarea ofertei de a contracta. În cazul actelor juridice bilaterale sau multilaterale există următoarele excepţii: .contractul de mandat încetează prin revocarea mandatarului sau prin renunţarea lui la mandat. Ed.. iar actele juridice unilaterale pot fi revocate prin voinţa contrară a autorului lor. SECŢIUNEA IV PRINCIPIUL IREVOCABILITĂŢII ACTULUI JURIDIC CIVIL Acesta este consacrat în art. Ed.. All Beck. Rauschi Şt. Subiectele dreptului civil. . actele juridice multilaterale pot fi revocate prin voinţa uneia sau mai multor părţi (dar nu a tuturor părţilor). 6. Drept civil.contractul de societate civilă poate înceta prin manifestarea expresă de voinţă a unuia sau a mai multor asociaţi.d. adică acele cazuri în care actele juridice bilaterale pot fi revocate prin manifestarea de voinţă a unei singure părţi. Ed. Drept civil român. ..contractul de închiriere a locuinţei poate fi denunţat în mod unilateral de către chiriaş.. Principiul irevocabilităţii actului juridic civil este acea regulă potrivit căreia actului juridic bilateral sau multilateral nu i se poate pune capăt prin manifestarea de voinţă a unei singure părţi. All Beck. Beleiu Gh. 2002. 2 C. . Boroi G. Persoana fizică.: concedentul poate modifica unilateral contractul de concesiune. 4. Persoanele. dacă nu a expirat termenul de 6 luni pentru acceptarea succesiunii şi succesiunea nu a fost acceptată între timp de către un alt moştenitor.. Persoana juridică. Ed. Ed.revocarea consimţământului părinţilor sau al părintelui pentru adopţia copilului de către o persoană sau familie. 2005.. acesta este îndreptăţit să primească o despăgubire adecvată). Bucureşti.retractarea renunţării la succesiune..contractul de donaţie între soţi este revocabil. 969 alin.. 3. din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local şi în cazul în care modificarea aduce un prejudiciu concesionarului. până în momentul ajungerii ei la destinatar. Introducere în dreptul civil. Popa Gh. Ungureanu O.contractul de depozit încetează la cererea deponentului..

Şansa. Lupan E. 12. Pop T. Drept civil. Academiei.7. 12. 5. 1993. Explicaţi principiul relativităţii efectelor actului juridic civil. 3. All Beck. 1998. 8. 1998. 1993. Introducere în dreptul civil. Drept civil român. Prezentaţi excepţiile de la principiul forţei obligatorii a actului juridic civil. Cluj-Napoca.. Bucureşti. Terţii sunt a treia parte din actul juridic civil sau persoane străine de actul juridic? Definiţi avânzii-cauză şi prezentaţi categoriile lor. Ed. Lumina Lex.M. Definiţi efectele actului juridic civil. Ed. Întrebări de evaluare: 1. Testamentul poate fi revocat? 16. Definiţi stipulaţia pentru altul şi daţi un exemplu în acest sens. 13. Teoria generală. 10. Explicaţi principiul forţei obligatorii a actului juridic civil. 4.. 9. Cosmovici P. Iaşi. 10. Explicaţi principiul irevocabilităţii actului juridic civil. Contractul de madat poate fi sau nu revocat în mod unilateral? 15. 14. vol.. Ce acţiuni au la dispoziţie creditorii chirografari pentru apărarea drepturilor lor faţă de debitor? 7. Elementele dreptului civil. Definiţi convenţia de porte-fort. de regulă? 34 . Ionaşcu T. Dogaru I.. Ce înseamnă simulaţia? 9. Argonaut. Bucureşti. Persoana fizică. 8. I. 2. Ed. Ed. ipotecari şi gajişti? 6. Ed. Tratat de drept civil. Ce sunt acţiunile directe? 11. Ce poziţie au creditorii chirografari în tabloul creditorilor? Ei culeg creanţele lor înaintea sau la sfârşitul celorlalţi creditori privilegiaţi. Bucureşti. Contractul de donaţie poate fi sau nu revocat în mod unilateral.. Ed.. Partea generală. 13. Apetrei I. Introducere în dreptul civil. 11.. 1967. 1998. Ankarom. Partea generală. Andrei Petru P. Codul civil.

în situaţia în care acesta renunţă la moştenire sau în cazul pieirii bunului ce formează obiectul testamentului. . constând în încetarea pentru viitor a efectelor unui contract bilateral cu executare succesivă. termenul de nulitate desemnează şi instituţia juridică care cuprinde normele juridice referitoare la nulitate. pentru neexecutarea culpabilă a obligaţiilor uneia din părţi. cit. Apetrei.caducitatea.funcţia sancţionatorie. 39 De exemplu. Termenul de revocare desemnează uneori şi denunţarea unilaterală a actului juridic sau desfacerea unui contract prin acordul de voinţă al părţilor. pentru neexecutarea culpabilă de către cealaltă parte a obligaţiilor ce-i revin. în sensul că atenţionează părţile asupra necesităţii respectării condiţiilor de valabilitate a actelor juridice. actul juridic poate fi desfiinţat în totalitate.CAPITOLUL IV NULITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL SECŢIUNEA I NOŢIUNI GENERALE DESPRE NULITATE Noţiune: Nulitatea este acea sancţiune de drept civil aplicată efectelor actului juridic încheiat cu încălcarea condiţiilor de validitate prevăzute de lege37. constând în lipsirea de efecte a unui act juridic valabil încheiat. precum: . în diferite articole din tot cuprinsul Codului civil38şi în alte acte normative39. 1900. prin înlăturarea tuturor efectelor sale. ce constă în asigurarea respectării prevederilor legale care reglementează condiţiile de validitate a actelor juridice civile. 5. De exemplu. Astfel. testamentul devine caduc dacă moştenitorul predecedează testatorului. . 35 . . Funcţiile nulităţii: . 839. . la cererea uneia din părţi. . sau parţial. art. în caz contrar efectele lor urmând a fi înlăturate. ce constă în înlăturarea efectelor actului juridic contrare prevederilor legale referitoare la încheierea sa valabilă. datorită intervenţiei unui eveniment ulterior încheierii sale şi independent de voinţa autorului actului juridic. p.funcţia de mijloc de garanţie a principiului legalităţii. Codul civil nu defineşte nulitatea şi nici nu conţine o reglementare unitară a nulităţii. constând în desfiinţarea cu caracter retroactiv a unui contract bilateral cu executare imediată. 239. prin înlăturarea doar a acelor clauze neconforme cu prevederile imperative ale legii.funcţia preventivă. 961. art. op.funcţia reparatorie. normele de drept referitoare la nulitate găsindu-se în mod disparat. 37 38 I. Nulitatea nu trebuie confundată cu alte sancţiuni de drept civil. 1010 şi art..rezoluţiunea. Astfel. . Pe lângă sensul de sancţiune a nerespectării condiţiilor de validitate a actului juridic. ce constă în repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea normelor juridice. art. fie datorită neexecutării culpabile a sarcinii. Decretul nr.rezilierea. constând în înlăturarea efectelor unui act juridic. art. 31/1954 şi Codul familiei. fie datorită ingratitudinii gratificatului.revocarea.

nulitatea absolută nu poate fi acoperită prin confirmare de către părţi. care ocrotesc interese generale.2 din Decretul nr.nerespectarea formei ad validitatem. de avânzii-cauză ai părţilor.nerespectarea dreptului de preemţiune al statului. . cit. "persoana juridică nu poate avea decât acele drepturi care corespund scopului stabilit prin lege. "nul de plin drept". fam. "nul de drept". constând în lipsa de efecte a unui act juridic faţă de terţele persoane.nulitatea absolută poate fi invocată oricând. între timp. potrivit art. acţiunea în constatarea nulităţii absolute fiind imprescriptibilă. pentru că acestea sunt ilicite sau imorale. . datorită nerespectării de către părţi a formelor de publicitate cerute de lege pentru anumite acte juridice. acela dintre soţi care nu avea vârsta cerută pentru căsătorie a împlinit-o ori dacă soţia a dat naştere unui copil sau a rămas însărcinată. Conform art. De exemplu.nerespectarea unor incapacităţi speciale de folosinţă a persoanei fizice. 20 C. act de înfiinţare sau statut.31/1954.inopozabilitatea.fraudarea legii. Nulitatea absolută este guvernată de următorul regim juridic: . nu şi de persoanele absolut străine de actul juridic încheiat de părţi.. care intervine în cazul încheierii unui act juridic cu nerespectarea normelor juridice care ocrotesc interese particulare. căsătoria încheiată împotriva dispoziţiilor privitoare la vârsta legală nu va fi declarată nulă. procurorii şi avocaţii nu pot dobândi drepturi aflate în litigiul care este de competenţa instanţei în a cărei rază teritorială îşi exercită profesia. dacă. . op. SECŢIUNEA II CLASIFICAREA NULITĂŢII I.: judecătorii. de procuror sau chiar din oficiu de instanţa de judecată. . 40 41 G.pentru a desemna nulitatea absolută. nici în mod expres şi nici în mod tacit. Astfel. În funcţie de natura interesului ocrotit de lege: a. . fie pe cale de acţiune. sub sancţiunea nulităţii absolute). a obiectului sau a cauzei actului juridic civil. în sensul că nulitatea poate fi propusă numai de persoanele care justifică un interes propriu. 226. nerespectarea principiului specialităţii capacităţii de folosinţă a persoanei juridice41. prevăzute pentru ocrotirea unui interes general (ex. De la regula inadmisibilităţii confirmării unui act juridic nul absolut legea prevede unele excepţii. b. Sunt cauze de nulitate absolută următoarele: . . legiuitorul foloseşte termeni precum "nul". nulitate absolută. Boroi. care intervine în cazul încheierii unor acte juridice cu nerespectarea interdicţiilor prevăzute de lege pentru ocrotirea intereselor unor persoane sau pentru reechilibrarea prestaţiilor în cadrul unui contract cu titlu oneros şi comutativ 40.lipsa consimţământului (ex. Orice act juridic care nu este făcut în vederea realizării acestui scop este nul". care intervine în cazul încheierii unui act juridic cu nerespectarea normelor juridice imperative.32 alin. a ordinii publice şi a bunelor moravuri. p. adică de părţile actului juridic.nerespectarea prevederilor imperative ale legii.. 36 . . nulitate relativă. .reducţiunea..: cazul erorii-obstacol). .nevalabilitatea obiectului sau a cauzei. fie pe cale de excepţie. .poate fi invocată de orice persoană interesată. reducţiunea liberalităţilor excesive (a donaţiilor făcute de cel care lasă moştenirea) încheiate cu încălcarea rezervei succesorale şi reducţiunea unei prestaţii pentru leziune.

vicierea consimţământului prin eroare. . 37 . cit.nerespectarea prevederilor legale referitoare la capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice şi a persoanei juridice (ex..încheierea unui act juridic de dispoziţie în lipsa încuviinţării ocrotitorului legal sau a autorităţii tutelare. p. invocarea nulităţii relative pe cale de excepţie este.: acţiunea în anularea căsătoriei pentru vicii de consimţământ se prescrie într-un termen de 6 luni de la descoperirea erorii sau a vicleniei sau de la încetarea violenţei). "anulabil". iar potrivit unei alte opinii43. 22-223. menite să ocrotească interese particulare (ex.Regimul juridic aplicabil nulităţii relative este următorul: .nulitatea absolută poate fi invocată de orice persoană interesată. . persoana al cărei consimţământ a fost viciat). 239. Sunt cauze de nulitate relativă următoarele: . Teoria generală. Drept civil. de succesorii persoanei ocrotite (cu excepţia acţiunilor cu caracter strict personal) şi de creditorii chirografari ai acesteia (prin acţiune oblică.lipsa discernământului. . Poenaru. Persoanele. de regulă. fără încuviinţarea ocrotitorului legal.nulitatea relativă este prescriptibilă. . Ed.: . numai acţiunea în nulitate relativă este prescriptibilă. nulitatea putând fi oricând invocată pe cale de excepţie. op.nulitatea relativă poate fi acoperită prin confirmare expresă sau tacită. pp. în timp ce nulitatea relativă poate fi invocată. de către persoana îndreptăţită să ceară anularea actului juridic. mandatarii nu pot achiziţiona bunurile pe care sunt însărcinaţi să le înstrăineze). 2002. . supusă prescripţiei extinctive. dar şi de reprezentanţii săi legali.pentru a desemna nulitatea relativă se folosesc termeni precum "anulabilitate". În ce priveşte rezolvarea problemei dacă dreptul de a invoca nulitatea relativă pe cale de excepţie este sau nu prescriptibil. ca element de validitate a consimţământului. este necesar să reţinem următoarele deosebiri: .: persoana cu capacitate de exerciţiu restrânsă. cu excepţia cazului în care legea prevede un termen de prescripţie mai scurt (ex.poate fi invocată de către persoana ocrotită prin norma de drept încălcată la încheierea actului juridic (ex. cu excepţia acţiunilor cu caracter personal). făcând o comparaţie între regimul juridic al nulităţii absolute şi regimul juridic al nulităţii relative.: tutorele nu poate încheia acte juridice cu persoana aflată sub ocrotirea sa.încheierea unui act juridic de către o persoană incapabilă. În concluzie. s-au exprimat opinii diferite în doctrină. numai de către persoana al cărei interes.nesocotirea dreptului de preemţiune. . . . All Beck. în momentul încheierii actului juridic civil. dol. de asemenea. a fost nerespectat la încheierea actului juridic. neputând fi invocată decât în cadrul termenului general de prescripţie de 3 ani.cauza falsă (imaginară) . "nul relativ". Boroi. încheierea unui act juridic de administrare lezionar de către minorul cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani. . de către autoritatea tutelară (se apreciază în doctrină) şi de către procuror (cu excepţia acţiunilor cu caracter personal). potrivit unei opinii42.încheierea unui act juridic pentru o persoană juridică în lipsa sau cu depăşirea puterilor acordate) şi nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la unele incapacităţi speciale de folosinţă. violenţă sau leziune. E. Astfel. 42 43 G. protejat de lege prin sancţiunea nulităţii.

în contra căreia legea admite acţiunea în nulitate. "actul de confirmare sau ratificare a unei obligaţii. În raport cu terţele persoane confirmarea produce următoarele efecte: .să emane de la persoana îndreptăţită a invoca nulitatea relativă aflată în cunoştinţă de cauză. confirmarea pe care ea o face pentru una din aceste calităţi. II. confirmarea neputând leza drepturile acestor terţi.să se producă după încetarea cauzelor care au dat naştere motivului de anulare. 45 Petru P.1190 C. confirmarea produce aceleaşi efecte ca şi faţă de părţi. În funcţie de întinderea efectelor sale: a. Confirmarea se poate face în mod expres. . anularea actului juridic încheiat de autorul lor. lipsindu-l de efectele în vederea cărora a fost încheiat. .confirmarea operează cu caracter retroactiv. Ed. actul juridic viciat fiind considerat valabil chiar din momentul încheierii sale. nu o împiedică să invoce nulitatea în altă calitate pe care partea respectivă o poate avea în cadrul actului juridic.operează numai pentru viitor.în ipoteza în care. pe cale de excepţie. cauza şi natura obligaţiei şi când face menţiune de motivul acţiunii în nulitate. nulitate parţială. prin acte sau fapte din care să rezulte intenţia de a confirma actul juridic lovit de nulitate relativă (de pildă. b. Cât priveşte efectele confirmării. Confirmarea reprezintă actul juridic unilateral prin care persoana îndreptăţită a invoca nulitatea relativă a actului juridic civil renunţă la acest drept. având drept scop întregirea manifestării de voinţă exprimată în actul juridic principal. confirmarea poate fi totală sau parţială.nulitatea absolută nu poate fi confirmată.141142. cu titlu universal şi faţă de creditorii chirografari. printr-un înscris. nu este valabil decât atunci când cuprinde obiectul.actul juridic lovit de nulitate relativă este validat. efectele sale fiind consolidate. împotriva cărora se poate promova o acţiune pauliană. 44 Potrivit art. Apetrei. 38 . una din părţi are mai multe calităţi. . În funcţie de întinderea efectelor sale.confirmarea are caracterul unui act juridic accesoriu. în timp ce nulitatea relativă este prescriptibilă. . .. Drept civil. .faţă de succesorii universali. precum şi despre intenţia de a repara viciul pe care se întemeia acea acţiune".confirmarea făcută doar de către una din părţile actului juridic anulabil nu împietează asupra dreptului celorlalte părţi de a invoca nulitatea relativă. nulitate totală.. cu excepţia actelor frauduloase.civ. în timp ce nulitatea relativă poate fi acoperită prin confirmare. I. Iaşi. 1998. între părţi confirmarea produce următoarele efecte45: .nulitatea absolută este imprescriptibilă. în cadrul unui act juridic. . sau în mod tacit. Partea generală. . . pp.actul de confirmare trebuie să cuprindă manifestarea de voinţă expresă de a confirma actul juridic şi să menţioneze cauza de nulitate relativă. cu efect retroactiv. care sancţionează în întregime un act juridic. Aceasta trebuie îndeplinească următoarele condiţii44: .confirmarea înlătură posibilitatea părţii interesate de a mai invoca nulitatea relativă a actului juridic. care lipseşte un act juridic de o parte din efectele sale. celelalte efecte menţinându-se. executarea voluntară a actului juridic anulabil).terţii dobânditori cu titlu particular ai unui bun au dreptul de a cere. Ankarom. . Persoana fizică. nu şi cu caracter retroactiv. actul juridic afectat de nulitate relativă devenind valabil chiar din momentul în care acesta a fost încheiat. Andrei.

Nulitatea va opera atât pentru trecut. nulitate de drept. nulitate judiciară. 813 C..fructele culese de dobânditorul de bună-credinţă vor fi păstrate. care este pronunţată de către instanţa de judecată. dacă la încheierea actului a fost nerespectată legea. respectiv cazuri în care efectele actului juridic produse până în momentul anulării lui sunt menţinute. cât şi pentru viitor. IV. În funcţie de felul condiţiilor de valabilitate încălcate la încheierea actului juridic: a. acestea urmând a fi păstrate integral sau parţial: .copiii rezultaţi dintr-o căsătorie declarată nulă îşi păstrează calitatea de copii din căsătorie. nulitate de formă. părţile fiind repuse în situaţia anterioară încheierii actului juridic. b. nulitatea virtuală. astfel încât prestaţiile efectuate până în momentul declarării nulităţii rămân valabile. Indiferent dacă este vorba despre o nulitate absolută sau despre o nulitate relativă. civ. 2 C. A. În funcţie de modul de reglementare: a. . 2. SECŢIUNEA III EFECTELE NULITĂŢII Efectele nulităţii sunt consecinţele juridice care intervin în cazul aplicării nulităţii. nulitatea expresă. Între părţi. Principiul cunoaşte şi excepţii. nulitatea producând efecte numai pentru viitor: . principiul repunerii părţilor în situaţia anterioară încheierii actului juridic. în sensul că părţile sunt obligate să-şi restituie reciproc prestaţiile efectuate (restitutio in integrum). nulitate de fond. situaţia unui soţ dintr-o căsătorie valabilă. consimţământ. prevăzută de lege. nulitatea produce efecte numai pentru viitor. având în vedere că numai instanţa de judecată poate decide aplicarea nulităţii.în cazul actelor juridice cu executare succesivă.: art. adică situaţii în care părţile nu vor mai trebui să restituie prestaţiile executate. care operează de la sine. efectele nulităţii sunt aceleaşi. civ. care se aplică în cazul nerespectării la încheierea actului juridic a formei ad validitatem impusă de lege (ex.incapabilii (minorii şi interzişii judecătoreşti) vor fi ţinuţi la restituirea prestaţiilor primite în baza unui act juridic nul doar în măsura în care se dovedeşte că au profitat de ceea ce au primit. 965 alin.soţul care a fost de bună-credinţă la încheierea căsătoriei declarată nulă sau anulabilă. dispune că toate donaţiunile se fac prin act autentic). V. care se aplică în cazul încălcării a unei condiţii de fond la încheierea actului juridic (capacitate. care rezultă din felul de exprimare a legiuitorului (ex. O astfel de clasificare nu mai este acceptată în sistemul nostru de drept.: art. constând în desfiinţarea totală sau parţială a actului juridic încheiat cu nerespectarea legii.III. . fără intervenţia instanţei de judecată. În funcţie de modul în care poate fi valorificată: a. 39 . păstrează până la data când hotărârea instanţei judecătoreşti rămâne definitivă. b. cauză). . b. potrivit căruia nulitatea operează chiar din momentul încheierii actului juridic. obiect. De la acest principiu există o serie de excepţii. principiul retroactivităţii efectelor nulităţii. efectele nulităţii sunt guvernate de următoarele principii: 1. din care reiese că sunt nule convenţiile asupra unei succesiuni nedeschise).

deşi actul juridic iniţial este anulat: . dacă una dintre părţi a transmis unei alte persoane drepturi care au fost desfiinţate ca urmare a anulării actului juridic din care s-au născut.din manifestarea de voinţă a părţilor cuprinsă în actul juridic iniţial să nu rezulte imposibilitatea conversiunii.între actul juridic nul şi actul juridic în care cel dintâi se converteşte să existe un element de diferenţiere (natura juridică. conţinutul. Conversiunea poate opera dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: . efectele sau forma). adică operaţiunea prin care manifestarea de voinţă cuprinsă în cadrul unui anumit act juridic nul este considerată în sensul în care reprezintă un alt act juridic valabil încheiat. efectele unui act juridic nul vor fi păstrate. De la acest principiu există şi excepţii. în care primul act se converteşte. Aşadar. Referitor la efectele nulităţii faţă de terţi. atunci când există o eroare comună. întemeiată pe o aparenţă de drept şi manifestată în mod public. SECŢIUNEA IV PRINCIPII DE DREPT CARE ÎNLĂTURĂ APLICAREA NULITĂŢII De la regula potrivit căreia ceea ce este nul nu produce nici un efect fac excepţie o serie de situaţii care justifică menţinerea parţială sau totală a efectelor actului juridic nul: 1. 2. viitorii soţi necunoscând necompetenţa acestuia. potrivit căruia. îndeplineşte toate condiţiile de validitate de fond şi de formă cerute de lege.un element obiectiv. .ipoteza aplicării principiului potrivit căruia nimănui nu-i este îngăduit să se prevaleze de propria sa imoralitate pentru a obţine în justiţie protecţia unui drept. B. 40 . De exemplu. Un act juridic nul nu mai produce efectele actului juridic încheiat. în care se converteşte actul juridic iniţial. se aplică principiul anulării actului subsecvent ca urmare a anulării actului iniţial. Conversiunea presupune existenţa a două elemente: . iar condiţiile respective să se regăsească în actul juridic declarat nul. actul de căsătorie întocmit de o persoană care a exercitat în mod public atribuţiile de ofiţer de stare civilă este valabil. chiar dacă acea persoană nu avea această calitate.cazul încheierii a două acte juridice succesive de înstrăinare a unui bun mobil. vor fi desfiinţate.actul juridic iniţial să fie anulat efectiv şi total printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă. . şi drepturile terţului dobânditor. principiul validităţii aparenţei în drept. adică situaţii în care actul juridic subsecvent este menţinut.actul juridic în care urmează a se converti actul juridic nul să îndeplinească condiţiile de valabilitate pentru categoria de acte juridice din care face parte.cazul încheierii a două acte juridice succesive având ca obiect un bun imobil. principiul conversiunii actului juridic.. Actul juridic subsecvent va fi menţinut în ipoteza în care subdobânditorul a fost de bună-credinţă în momentul intrării în posesia bunului (simpla posesie echivalează cu dobândirea proprietăţii). . pe cale de consecinţă.actele juridice subsecvente de conservare şi administrare a unui bun vor fi menţinute. actul iniţial fiind declarat nul. Actul juridic subsecvent va fi menţinut în ipoteza în care subdobânditorul este de bună-credinţă şi cu titlu oneros. . în schimb produce efectele unui alt act juridic. . actul iniţial fiind lovit de nulitate. ce constă în faptul că actul juridic nou.

Cosmovici P. Ed. Persoana fizică. 4. ce constă în manifestarea de voinţă a părţilor favorabilă conversiunii. Argonaut. deoarece cealaltă parte ar suferi o pagubă. Drept civil. Ed. 5... 2002. principiul răspunderii civile delictuale. Pop T. Tratat de drept civil.contractului nul ca vânzare-cumpărare este valabil ca antecontract de vânzarecumpărare. Ed. Ed. . Boroi G. Teoria generală. 1999. Persoana fizică. 8. 1993. Poenaru E. Elementele dreptului civil.testamentul autentic sau mistic nul pentru vicii de formă este valabil ca testament olograf. 12. Drept civil român.. Modalitatea cea mai potrivită de reparare a prejudiciului este tocmai menţinerea actului juridic afectat de nulitate. Drept civil. Popa Gh.înscrisul autentic nul este valabil ca înscris sub semnătură privată. Ed. Bucureşti. Drept civil. Bucureşti. Ed. Partea generală..un element subiectiv. Având în vedere că prejudiciul este cauzat tocmai de anularea actului juridic. Şansa. conform căruia orice faptă a omului care cauzează altuia un prejudiciu obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat. Junimea.. Lumina Lex. care invocă desfiinţarea actului juridic. 2003. Apetrei I. 2000. 10. În această ipoteză. Partea generală. Partea generală. Bucureşti.. ... 1998. Rauschi Şt. Iaşi. Ed. Dogaru I. Venus. deşi cealaltă parte ar fi păgubită prin anularea actului.înscrisul sub semnătură privată nul este valabil ca început de dovadă scrisă. Partea generală. Persoana juridică. All Beck.actul nul de înstrăinare a unui bun din masa succesorală de către moştenitor este valabil ca act de acceptare a succesiunii. 1967. minorul nu poate cere anularea actului juridic. 2. Bucureşti. 2. Introducere în dreptul civil.. Bucureşti. vol. Subiectele dreptului civil. Ankarom. Iaşi. Ed. de exemplu induce în eroare cealaltă parte. Ed.. Această excepţie se referă la minorul care în momentul încheierii unui act juridic săvârşeşte un delict civil. Introducere în dreptul civil. Ed. Ionaşcu T... 2005. All Beck. Iaşi. Universul Juridic. Ungureanu O. All Beck. 3. 1998. Persoanele.. Cluj-Napoca. Partea generală. Teoria generală. Ed. 11.. Rauschi Şt. 1998. consacrat în art. Beleiu Gh. Codul civil. Persoanele. 998 C. determinând-o să creadă că este major. All Beck. Ed. 7. Teoria generală. Apetrei I. I. soluţia cea mai adecvată de acoperire a acestuia este chiar înlăturarea nulităţii şi menţinerea actului juridic lovit de nulitate. Bibliografie: 1. Definiţi nulitatea actului juridic civil. 13. Bucureşti. Conversiunea poate opera în următoarele cazuri: . Drept civil român. Introducere în dreptul civil. 9.M. Academiei. Bucureşti. 41 . Lupan E. 2002. . 1993. 6. civ. Întrebări de evaluare: 1. Andrei Petru P. Este cazul celui culpabil de cauza de nulitate. . Clasificati nulitatea în funcţie de diferite criterii.. 3.. a-l repara. Drept civil. Manual de drept civil. Drept civil..

4. Daţi exemple de aplicare a principiului conversiunii actului juridic civil. CAPITOLUL V 42 . 5. Confirmarea se aplică doar în cazul nulităţii relative sau şi în cazul nulităţii absolute? 7.3. Prezentaţi cazuri de nulitate absolută şi cazuri de nulitate relativă. Care sunt principiile ce înlătură nulitatea? 11. Care este deosebirea dintre nulitatea relativă şi nulitatea parţială? 6. mai este aplicabilă clasificarea nulităţii în nulitate de drept şi nulitatea judiciară? 8. Care sunt principiile ce guvernează efectele nulităţii? 9. Prezentaţi deosebirile dintre nulitatea absolută şi nulitatea relativă din punctul de vedere al regimului juridic aplicabil. 10. În acest moment. Prezentaţi excepţii de la fiecare dintre cele trei pricipii care guvernează efectele nulităţii.

Of. în scopul de a sancţiona pasivitatea titularului dreptului şi pentru ca persoana vinovată de încălcarea acestui drept să nu rămână permanent sub ameninţarea legii. asigurându-se astfel o stabilitate şi o certitudine în raporturile juridice.Of. publicat în B. nr. 218/1960. 167/1958 47şi în art. 1 din Decretul nr. care reprezintă un mod de dobândire a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale asupra imobilelor aflate în circuitul civil. publicat în B. de regulă. sunt imprescriptibile următoarele acţiuni: . ca efect al unei posesii îndelungate de bună-credinţă (necunoscându-se că bunul aparţine altei persoane).1958. acţiunea în justiţie intentată de creditor dupa împlinirea termenului legal de prescripţie extinctivă va fi respinsă ca prescrisă de către instanţa de judecată. . reale şi de creanţă. Prin prescripţia extinctivă se pierde dreptul material la acţiune. Termenul de prescripţie extinctivă provine de la latinescul praescribo. dreptul de uz. Drepturile civile subiective trebuie valorificate pe calea acţiunii în instanţă în anumite termene. Pentru bunurile mobile posedate cu bună-credinţă se aplică o prescripţie instantanee. reprezentând posibilitatea realizării unui drept încălcat cu ajutorul instanţei. Astfel..04. dreptul de superficie) sunt. 10/20. lua în considerare împărţirea drepturilor civile în drepturi patrimoniale. şi nu se pierde nici dreptul subiectiv civil. să le verifice.Of. dreptul de servitute. publicat în B. pe care instanta este obligată să le primească. . 1 alin. însemnând dreptul propriu-zis.acţiunea confesorie privind dreptul de superficie (prin care reclamantul pretinde un astfel de drept). În consecinţă. 167/1958. pentru ca apoi să le respingă ca prescrise.PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ SECŢIUNEA I NOŢIUNI GENERALE DESPRE PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ Prescripţia extinctivă reprezintă o sancţiune civilă ce constă în stingerea dreptului material la acţiune neexercitat în termenul stabilit de lege46. Decretul privind prescripţia extinctivă. 101/1961. În acest sens. . SECŢIUNEA II DOMENIUL DE APLICARE A PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE Domeniul de aplicare al prescripţiei extinctive constă în drepturilE civile subiective ale căror acţiuni in justiţie sunt supuse prescripţiei extinctive. şi drepturi nepatrimoniale. 1837-1911 C. 43 . 19/21.07.acţiunea negatorie (prin care reclamantul contestă că pârâtul are un drept de uz). printr-o acţiune în justiţie. nr. nici dreptul procesual la acţiune. modificat prin Decretul nr.04.: dreptul de proprietate. Această instituţie nu trebuie confundată cu prescripţia achizitivă (uzucapiunea). civ. 46 47 Conform art. 10/01.acţiunea de partaj.acţiunea în revendicare imobiliară şi mobiliară privind bunuri proprietate publică. . dreptul de abitaţie.acţiunea în revendicare imobiliară privind bunuri proprietate privată. dreptul de uzufruct. Această instituţie a fost consacrată în Decretul nr. însemnând a hotărî dinainte.1960 şi prin prin Decretul nr. Drepturile reale Acţiunile în instanţă privind drepturile reale (ex. nr.1961. cu respectarea anumitor condiţii cerute de lege. adică posibilitatea de a intenta acţiuni în justiţie. A. imprescriptibile.

abitaţie şi servitute. p. op.acţiunea în restituirea sumelor depuse la C. care se prescrie în termen de 3 ani. 266. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale se prevede un termen de 1 an. 52 Beleiu Gh. dacă posesorul bunului este de bună-credinţă. atunci şi apărarea dreptului pe calea excepţiei este imprescriptibilă. p. op. acţiunile în instanţă privind drepturile reale sunt prescriptibile.acţiunea în grăniţuire (prin care se solicită stabilirea hotarelor dintre terenuri). Drepturile nepatrimoniale Acţiunile în instanţă privind drepturile nepatrimoniale (ex.. 4 din Legea nr. dacă acţiunea prin care dreptul poate fi valorificat este imprescriptibilă. uzufruct. Art. dreptul la reputaţie.acţiunea în repararea patrimonială a unei daune morale se prescrie. 262. . de regulă. În mod excepţional.acţiunea în stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei se prescrie în termen de 1 an de la data naşterii copilului. prescriptibile. B.: dreptul la integritate fizică. de regulă.dreptul la pensie poate fi cerut oricând. 51 În art. Poenaru E.acţiunea în anularea căsătoriei se prescrie în termen de 6 luni de la data descoperirii viciului de consimţământ. 12 din Legea nr. 40 din Legea nr. care se prescrie în termen de 1 an. se deplasează pe cursul apei şi se alipeşte la un alt teren).48. cit. op.E. ca de exemplu: . . acţiunile în instanţă privind drepturile nepatrimoniale sunt prescriptibile..acţiunea confesorie privind dreptul de uz. imprescriptibile. în termenul general de prescripţie de 3 ani stabilit de lege pentru acţiunile personale şi cele privind drepturile de creanţă51. . dreptul de autor) sunt. Prin analogie. . 136/1995 privind asigurările şi reasigurările din România.. 66/1996.acţiunea având ca obiect partea cuvenită din rezerva de prime în asigurările facultative de persoane49..acţiunea în tăgada paternităţii copilului din căsătorie se prescrie în termen de 6 luni de la data când soţul mamei a aflat despre naşterea copilului..acţiunea în anularea unui act juridic civil pentru vicii de consimţământ se prescrie în termen de 3 ani de la data descoperirii erorii sau dolului ori de la data încetării violenţei50. 48 49 Art. C. acţiunile în instanţă privind drepturile de creanţă sunt imprescriptibile. Drepturile de creanţă Acţiunile în instanţă privind drepturile de creanţă (ex. .C. În mod excepţional. care se prescrie în termen de 30 ani.: dreptul de creanţă al creditorului din contractul de împrumut) sunt.acţiunile posesorii (prin care se apără posesia bunurilor). dacă posesorul bunului este de rea-credinţă. cit. . sau în termen de 30 de ani. . datorită forţei apelor. de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru pensionare. dacă acţiunea prin care dreptul poate fi valorificat este prescriptibilă. p.. ca de exemplu: . o parte din terenul unui proprietar aflat pe marginea unui râu sau fluviu se desprinde. . atunci şi apărarea dreptului pe calea excepţiei este prescriptibilă52. 44 . În mod excepţional.. precum cea referitoare la avulsiune (fenomen natural prin care. 50 Boroi G.acţiunea în revendicare mobiliară privind bunuri proprietate privată.unele acţiuni în revendicare imobiliară privind bunuri proprietate privată. Cât priveşte apărările dreptului subiectiv civil pe calea excepţiei. în principiu. . 25. cit. ca de exemplu: .

8 din Decretul nr. p. potrivit art. respective de 30 de ani pentru daune nucleare legate de deces sau rănire. . .termenul de 6 luni pentru acţiunea în anularea căsătoriei. dacă dreptul este afectat de o condiţie suspensivă sau de un termen suspensiv. 3 din Decretul nr.termenul de 1 an pentru acţiunea în revendicare imobiliară privind bunuri proprietate privată referitoare la avulsiune. 262.11 din Decretul nr.. . 167/1958 şi art.termenul de 10 ani pentru deteriorarea totală sau parţială a construcţiilor din cauza viciilor de construcţie sau de teren datorate arhitectului sau antreprenorului. să curgă de la data naşterii dreptului la acţiune. prescripţia extinctivă începe să curgă din următoarele momente: . A. potrivit art. 53 Beleiu Gh.cit. în cazul acţiunii pentru repararea prejudiciului cauzat prin fapte ilicite sau în situaţia îmbogăţirii fără justă cauză. op. . . conform dispoziţiilor art. pentru anumite raporturi juridice. 276.. 167/1958.termenul de 10 ani pentru pagubele provocate de un accident nuclear. În mod excepţional. 167/1958. respectiv 3 ani de la predarea construcţiei.. potrivit art. aplicabil acţiunilor personale. . 7 alin. 1 din Decretul nr. 1886 C. . 1 din Decretul nr. G. Boroi. civ. 167/1958. sub sancţiunea pierderii acestor drepturi de către titularii lor. .termenul de 1 an pentru acţiunea posesorie. 1890 C.de la data împlinirii termenului sau condiţiei.de la data descoperirii viciilor ascunse ale unui lucru transmis sau a unei lucrări executate.de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască paguba şi pe făptuitor. prin care se valorifică drepturi de creanţă. conform art. 45 . civ.de la data exigibilităţii fiecărei prestaţii. potrivit art. aplicabil acţiunilor referitoare la drepturile reale prescriptibile extinctive. Termene speciale de prescripţie extinctivă: . 7 alin. op.termenul de 1 an pentru acţiunea în stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei. p. cit. . B. însă nu mai mult de 1 an de la predarea lucrului. în cazul actelor juridice cu executare succesivă. adică a posibilităţii de a obţine în instanţă obligarea pârâtului la executarea obligaţiei sale53. . b) termenul general de 30 ani.termenul de 6 luni pentru dreptul la acţiune privind viciile ascunse (fără viclenie) ale unui bun transmis sau ale unei lucrări executate. .termenul de 6 luni pentru acţiunea în tăgada paternităţii copilului din căsătorie. .termenul de 6 luni pentru acceptarea unei succesiuni. SECŢIUNEA IV DATA ÎNCEPERII CURSULUI PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE Prescripţia extinctivă începe. însemnând data la care dreptul subiectiv a fost încălcat sau la care trebuia exercitat. .SECŢIUNEA III TERMENELE DE PRESCRIPŢIE EXTINCTIVĂ Termenele de prescripţie extinctivă reprezintă acele intervale de timp înăuntrul cărora trebuie exercitat dreptul la acţiune sau dreptul de a cere executarea silită. potrivit art. 167/1958.12 din Decretul nr. de regulă.termenul de 2 ani pentru unele raporturi de asigurare (altele decât de persoane). 167/1958. 3 alin.termenul de 60 de zile pentru dreptul la acţiune privind restituirea sumelor încasate din vânzarea biletelor pentru spectacole care nu au mai avut loc. Termene generale de prescripţie extinctivă: a) termenul general de 3 ani.

- de la data deschiderii succesiunii (data morţii celui care lasă moştenirea), pentru dreptul de a accepta o succesiune, conform art. 700 C. civ.; - de la data când soţul a cunoscut naşterea copilului, pentru acţiunea în tăgada paternităţii copilului din căsătorie, potrivit art. 55 C. fam.; - de la data naşterii copilului, pentru acţiunea în stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei, potrivit art. 60 C. fam.; - de la data când persoana îndreptăţită a cunoscut eroarea sau dolul ori de la data când a încetat violenţa, în cazul acţiunii în anularea actelor juridice penbtru vicii de consimţământ, potrivit art. 9 din Decretul nr. 167/1958; - de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, pentru dreptul de a cere executarea silită, conform art. 7 din Decretul nr. 167/1958. SECŢIUNEA V MODUL DE CALCUL AL TERMENELOR DE PRESCRIPŢIE EXTINCTIVĂ Decretul nr. 167/1958 nu reglementează modul de calcul al termenelor de prescripţie extinctivă, motiv pentru care se utilizează regulile consacrate de Codul civil şi Codul de procedură civilă. Termenele de prescripţie extinctivă sunt fixate pe zile, luni sau ani, nu pe ore. Termenele pe zile se calculează după un sistem intermediar de calcul (nici pe zile pline, nici pe zile libere), astfel încât prima zi a termenului nu intră în calcul, dar ultima zi a termenului intră în calcului prescripţiei (ex.: un termen de prescripţie extinctivă de 30 de zile începe să curgă pe 1 ianuarie şi expiră pe 31 ianuarie). Termenele pe ani sau pe luni se împlinesc în ziua lunii sau anului corespunzătoare zilei de plecare, conform art. 101 alin. 3 şi 4 C. proc. civ. (ex.: un termen de 3 ani începe să curgă pe 1 martie 2003 şi expiră pe 1 martie 2006). Termenele de prescripţie extinctivă care, începând pe 29, 30 sau 31 ale lunii, s-ar sfârşi într-o lună care nu are o asemenea zi, se vor socoti împlinite în ultima zi a lunii de sfârşit de termen (ex.: un termen de o lună începe să curgă la 31 ianuarie şi expiră pe 28 februarie). Dacă ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul de prescripţie extinctivă se consideră împlinit la sfârşitul zilei lucrătoare următoare, conform art. 101 alin. 5 C. proc. civ. Termenul se împlineşte, în principiu, la miezul nopţii din ultima zi a termenului şi, în mod concret, la ora la care activitatea încetează în instituţia respectivă. Acţiunile în instanţa se depun la judecătorul de serviciu, în programul acestuia de lucru, sau la oficiul poştal, până la sfârşitul programului de lucru al acestuia, din ultima zi a termenului de prescripţie extinctivă. Determinarea momentului împlinirii prescripţiei extinctive se face luând în considerare termenul de prescripţie aplicabil acelui caz, data când începe să curgă termenul de prescripţie, intervenirea unei cauze de întrerupere ori de suspendare şi regulile de calcul mai sus prezentate.

SECŢIUNEA VI ÎNTRERUPEREA PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE Întreruperea prescripţiei extinctive reprezintă oprirea de drept a cursului prescripţiei extinctive datorită unei cauze, la încetarea căreia va curge o nouă 46

prescripţie cu aceeaşi durată, fără a se lua în calcul timpul scurs până atunci, conform art. 17 din Decretul nr. 167/1958. Cauzele de întrerupere, prevăzute în art. 16 din Decretul nr. 167/1958, sunt următoarele: 1. recunoaşterea dreptului a cărui acţiune se prescrie făcută de către debitor (ex.: executarea parţială a obligaţiei – restituirea unei sume din împrumutul luat de la creditor; o simplă recunoaştere verbală a unei datorii nu reprezintă o cauză de întrerupre a prescripţiei); 2. introducerea unei cereri de chemare în judecată de către creditor împotriva debitorului (chiar dacă este adresată iniţial unei instanţe necompetente, nu în faţa altui organ), dacă a fost admisă printr-o hotărâre definitivă; 3. săvârşirea unui act începător de executare silită realizat de creditor asupra debitorului, în baza unui titlu executoriu - hotarâre judecătorească definitivă sau un înscris autentic (ex.: - sechestru asupra bunurilor debitorului, - poprirea pentru recuperarea creanţelor băneşti). Efectele întreruperii: Întreruperea şterge prescripţia extinctivă scursă până atunci, cu efect retroactiv, o nouă prescripţie începând să curgă odată cu realizarea actului de întrerupere. Noul termen de prescripţie curge de la data recunoaşterii făcută de către debitor, de la data introducerii cererii de chemare în judecată a creditorului sau de la data îndeplinirii ultimului act de excutare silită. SECŢIUNEA VII SUSPENDAREA PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE Suspendarea prescripţiei extinctive reprezintă oprirea de drept a cursului prescripţiei extinctive pe timpul cât durează anumite cauze limitativ prevăzute de lege, care pun pe titularul dreptului în imposibilitatea de a acţiona54. Timpul cât există o cauză de suspendare nu intră în calculul termenului de prescripţie extinctivă, iar timpul scurs anterior apariţiei cauzei rămâne valabil şi se va aduna cu timpul ce va curge după încetarea cauzei care a determinat suspendarea, conform art. 15 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958. Cauzele de suspendare, prevăzute în art. 13-14 din Decretul nr. 167/1958, sunt următoarele: 1. forţa majoră, însemnând o împrejurare cu caracter imprevizibil şi de neînlăturat care pune pe titularul dreptului la acţiune în imposibilitatea de a acţiona; 2. situaţia în care creditorul sau debitorul ori ambii se află în forţele armate ale României, iar acestea sunt pe picior de război (simpla calitate de militar nu constituie o cauză de suspendare); 3. introducerea unei reclamaţii administrative cu privire la despăgubiri în baza unui contract de transport sau a unui contract de prestări servicii poştale şi de telecomunicaţii, până la momentul rezolvării acesteia, dar nu mai târziu de 3 luni de la înregistrarea ei; 4. cât timp socotelile nu au fost date şi aprobate, atunci când dreptul la acţiune există între părinţi, tutori, curatori şi cei care se află sub ocrotirea lor, între cei care administrează bunurile altora, în temeiul legii sau a unei hotărâri judecătoreşti, şi cei ale căror bunuri sunt administrate;

54

Gh. Beleiu, op. cit., p. 282; G. Boroi, op. cit., p. 291.

47

5. cât timp persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exrciţiu restrânsă nu au un reprezentant legal sau o persoană care să le încuviinţeze actele; 6. între soţi, pe durata căsătoriei, când dreptul la acţiune aparţine unui soţ împotriva celuilalt soţ. Efectele suspendării: Suspendarea prescripţiei extinctive are ca efect oprirea temporară a cursului prescripţiei pe timpul cauzei de suspendare. După încetarea cauzei de suspendare, prescripţia îşi reia cursul, socotindu-se şi timpul curs înainte de suspendare. Aşadar, timpul curs înainte de cauza de suspendare intră în calculul prescripţiei, timpul cât durează cauza de suspendare nu se ia în calcul, iar timpul curs după suspendare intră în calcul. Titularul dreptului la acţiune poate valorifica acest drept în termen de 6 luni din ziua încetării cauzei de suspendare, pentru un termen de prescripţie mai mare de 6 luni, respectiv în termen de 1 lună, pentru un termen de prescripţie mai mic de 6 luni, conform dispoziţiilor art. 15 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958. SECŢIUNEA VIII REPUNEREA ÎN TERMENUL DE PRESCRIPŢIE EXTINCTIVĂ Repunerea în termenul de prescripţie extinctivă reprezintă prelungirea termenului de prescripţie extinctivă de către instanţa de judecată care, pentru motive temeinic justificate, altele decât cele de suspendare sau de întrerupere, ce l-au împiedicat pe titular să îşi exercite dreptul său, dispune soluţionarea unei acţiuni sau încuviinţează executarea silită, chair dacă termenul de prescripţie extinctivă a fost depăşit55. Este reglementată în art. 19 din Decretul nr. 167/1958. Cauzele de repunere în termen sunt motive temenic justificate, altele decât cele de suspendare sau de întrerupere, lăsate la aprecierea instanţei de judecată pentru fiecare caz concret, de natură să îl împiedice pe titularul dreptului să îşi exercite dreptul la acţiune în termenul de prescripţie extinctivă56. Deoarece legiuitorul nu dat exemple concrete de cazuri de repunere în termen, în practica judiciară au fost considerate astfel de cazuri următoarele57: - spitalizarea îndelungată sau repetată58; - executarea unei pedepse privative de libertate, care nu a permis persoanei darea unui mandat pentru întreruperea prescripţiei; - existenţa unor împrejurări speciale în care s-a aflat moştenitorul care l-au împiedicat să afle despre deschiderea unei moşteniri la care era chemat59; - părăsirea minorului; - cunoaşterea unor fapte, stabilite de organele de urmărire penală, numai după împlinirea termenului de prescripţie. În schimb, nu au fost considerate de către instanţe ca fiind cazuri de repunere în termen următoarele:
55 56

Şt. Rauschi ş.a., op. cit., p. 188; Gh. Beleiu, op. cit., p. 294; P. Andrei, I. Apetrei, op. cit., p. 210. În literatura de specialitate s-a afirmat că ”repunerea în termen este o noţiune care exclude forta majoră şi culpa. Domeniul ei începe unde încetează culpa încetează unde începe forţa majoră”.; T. Ionaşcu, Tratat de drept civil, Partea generală, vol. I, Ed. Academiei, 1967, p. 185-186. 57 P. Andrei, I. Apetrei, op. cit., p. 213; Beleiu Gh., op.cit., p. 301. 58 Trib. jud. Covasna, dec. civ. nr. 53/1977, în Revista Romană de Drept nr. 10/1978, p. 55. 59 C.S.J., dec. civ. nr. 129/1993, în Buletinul jurisprudenţei 1993, p. 81.

48

civ. Persoana juridică. Efectele repunerii în temen: Repunerea în termenul de prescripţie extinctivă are ca efect ştergerea consecinţelor depăşirii termenului de prescripţie extinctivă. Academiei. perioada scursă înainte de intervenirea cauzei de repunere în termen şi perioada cât a durat cauza de repunere în termen nefiind luate în calcul. 167/1958. Partea generală. partea care a pierdut termenul fiind repusă în situaţia anterioară depăşirii. 1967.. Poenaru E.depăşirea culpabilă a termenului de acceptare a moştenirii60.. în Revista Română de Drept nr. 2 din Decretul nr. Tratat de drept civil. jud. Popa Gh. Drept civil român. Rauschi Şt.M. Bucureşti. Beleiu Gh. 15. 14. 61 În literatura juridică. All Beck. Ed. Universul Juridic.. All Beck. Ed. Bucureşti. Pentru aceasta este necesară o încheiere motivată de admitere a cererii de repunere în termen de către instanţă. Iaşi. Drept civil. după o astfel de încheiere judecătorească va curge un nou termen de prescripţie extinctivă cu aceeaşi durată ca cel iniţial.. Introducere în dreptul civil. Ed. 167/1958 privind prescripţia extinctivă. Drept civil român. All Beck. Persoana fizică. 10. 11. Subiectele dreptului civil. Ed. op. I. Beleiu. Teoria generală. Ed. p. Iaşi.. Ed. Dogaru I. 2003.. Bucureşti. nr. Apetrei I. considerându-se că nu a pierdut dreptul la acţiune sau la executare silită. 1998. Drept civil. Teoria generală.. Bucureşti. Persoanele. Întrebări de evaluare: 1. Ed..eroarea de drept invocată de titularul dreptului la acţiune. De ce legiuitorul a instituit această sancţiune civilă? 60 Curtea de Apel Bucureşti. Ionaşcu A. 2000. nr. Codul de procedură civilă. 4. 303). conform art. Persoanele. Drept civil. Ionaşcu T. Şansa. 1993. 13. 2002. Ankarom.. Partea generală.. vol. 6. Cosmovici P. Bibliografie: 1. 12. Introducere în dreptul civil. 2002. 7. Bucureşti. Ed.. 1999. Ciobanu. nota II la dec. Ed. Decretul nr. 83. .. Introducere în dreptul civil. Codul civil. 2. 50-54) şi de alţi autori ca un termen de prescripţie extinctivă (Gh. dec. Astfel. Termenul de repunere în termen: Cererea de repunere în termenul de prescripţie extinctivă se formulează în termen de o lună de la încetarea cauzei care justifică depăşirea termenului de prescripţie61.. Manual de drept civil. 1993. Argonaut. Ed. 1969. 5. Ungureanu O. Persoana fizică. Partea generală. p. Junimea.. Ed. cit. Elementele dreptului civil. Andrei Petru P. Academiei. Bucureşti. 1998. Teoria generală... Cluj-Napoca. 19 alin. 8. Partea generală. All Beck. Partea generală. 3. Lupan E. Ed. în Culegere de practică judiciară civilă 1993-1998. Boroi G. 9. Bucureşti. M. Pop T. Lumina Lex. Care este actul normativ ce o reglementează? 3. Drept civil. acesta a fost socotit de unii autori ca un termen procedural de decădere (V. 1998. Rauschi Şt. 2.absenţa sau aglomerarea cu probleme a conducătorului persoanei juridice sau a juristului ei. 8/1986. 93/1985 a Trib. p.. Iaşi. . 1119/1996. Definiţi prescripţia extinctivă. Drept civil. 49 .

Care sunt cauzele de repunere în termen a prescripţiei extinctive? 24. Cum se calculează termenele de prescripţie extinctivă pe luni sau pe ani? 15. de regulă? Cunoaşteţi excepţii de la această regulă? 12. Care sunt cauzele de suspendare a prescripţiei extinctive? 21. care se prescrie în ziua următoare.4. de regulă. Drepturile nepatrimoniale sunt. dreptul material la acţiune sau dreptul procesual la acţiune? 5. între orele 9 şi 13) pentru a depune o acţiune în instanţă. Cum se calculează termenele de prescripţie extinctivă pe zile? 14. Ce efect are suspendarea asupra cursului prescripţiei extinctive? 20. Daţi exemple de termene speciale. Care este termenul pentru a solicita repunerea în termen? 25. Care sunt cauzele de întrerupere a prescripţiei extinctive? 19. de regulă. Există termene de prescripţie extinctivă pe ore? 13. Drepturile de creanţă sunt. 11. Când începe să curgă termenul de prescripţie extinctivă. de Luni până Vineri. Prescripţia extinctivă înseamnă acelaşi lucru cu prescripţia achizitivă. prescriptibile sau imprescriptibile? 8. Ce efect are întreruperea asupra cursului prescripţiei extinctive? 18. Repunerea în termen operează de drept sau numai prin intermediul instanţei de judecată? PARTEA a II-a 50 . Ce efect are repunerea în termen asupra cursului prescripţiei extinctive? 23. prescriptibile sau imprescriptibile? 7. Ce se pierde prin prescripţia extinctivă: dreptul subiectiv civil. mai există o posibilitate de depunere a acţiunii în termen? 17. În cât timp de la încetarea cauzei de suspendare îşi poate valorifica titularul dreptul la acţiune? 22. de regulă. cunoscută şi sub denumirea de uzucapiune? 6. prescriptibile sau imprescriptibile? 9. de regulă. Drepturile reale sunt. Dacă un avocat a depăşit programul judecătorului de serviciu (stabilit. Când se împlineşte un termen de o lună care începe să curgă pe 31 ianuarie? 16. Care sunt termenele generale de prescripţie extinctivă şi pentru ce fel de acţiuni sunt aplicabile? 10.

CONŢINUTUL ŞI CARACTERELE JURIDICE ALE CAPACITĂŢII DE FOLOSINŢĂ A PERSOANEI FIZICE Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice reprezintă acea parte componentă a capacităţii civile constând în aptitudinea generală şi abstractă a persoanei fizice de a avea drepturi şi obligaţii. Conţinutul capacităţii de folosinţă este format din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor civile pe care le poate avea persoana fizică în cadrul raporturilor juridice civile.drepturile personalităţii (dreptul la propria imagine. REGLEMENTAREA. Personalitatea juridică reprezintă calitatea pe care o are o fiinţă umană de a fi subiectul unui raport juridic civil63.01. . titulară de drepturi subiective şi de obligaţii civile. nr. nr. de inventator). 31/195465. . Codul penal şi numeroase alte acte normative. la integritate fizică şi morală). legalitate. Codul familiei.1954. având capacitate civilă. SECŢIUNEA I NOŢIUNEA. Orice persoană fizică poate figura ca subiect într-un raport juridic. În epoca sclavagistă. I. Caracterele juridice ale capacităţii de folosinţă sunt următoarele: 1.PERSOANA FIZICĂ CAPITOLUL I CAPACITATEA DE FOLOSINŢĂ A PERSOANEI FIZICE Prin persoana fizică se înţelege orice fiinţă umană. la secretul convorbirilor telefonice şi al corespondenţei).01. 221. la domiciliu. însemnând masca pe care o purta actorul în tragedia antică şi semnificând rolul pe care îl are omul în viaţa socială62. 62 P. Este reglementată de Decretul nr. cit. Andrei. Of. Următoarele categorii de drepturi fac parte din conţinutul capacităţii de folosinţă: . 63 51 .drepturi privind integritatea fizică şi morală a persoanei (dreptul la viată. la sănătate. legea stabilind începutul. care cuprinde două elemente: capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu. 32/31. sclavii nu aveau personalitate juridică.1954. Decretul nr. fiind consideraţi obiecte grăitoare. în condiţiile legii. Termenul de persoană provine din latinescul persona. la viaţă intimă. la stare civilă). 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului Familiei şi a Decretului nr. p. 31/1954 privind persoanele fizice şi juridice64. 65 Publicat în B.. conţinutul şi sfârşitul ei. op. Of. Constituţia Romaniei. 64 Publicat în B. .drepturi care individualizează persoana în cadrul familiei sau societăţii (dreptul la nume.drepturi asupra creaţiei intelectuale sau artistice (dreptul de autor. 8/31. Codul civil. figurând ca subiect activ sau pasiv într-un raport juridic civil. Apetrei.

potrivit art. potrivit art. în cazul în care părinţii sau tutorele sunt neglijenţi ori abuzivi faţă de cei aflaţi în ocrotirea lor. pentru că nimeni nu poate fi îngrădit în capacitatea de folosinţă. decât în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege. nici administratorii privind bunurile din averea încredinţată îngrijirii lor. b) îngrădiri cu caracter de ocrotire: . drepturile părinteşti. . . conform art. fiind recunoscută tuturor persoanelor fizice. dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie de natura celeia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii.minorul de 16 ani poate dispune prin testament numai de o jumătate din averea sa.de natură penală.2. 3.ofiţerii de nave nu pot primi legate făcute pe navă. . procurorii şi avocaţii nu pot cumpăra drepturi litigioase. precum decăderea din drepturile părinteşti sau îndepărtarea de la tutelă.de dreptul familiei. a căror soluţionare este de competenţa tribunalului judetean în a cărui circumscripţie teritorială îşi execită funcţia sau profesia. fam. generalitate. civ. 883 C.minorul de 16 ani nu poate dispune prin testament în favoarea tutorelui. . adică în mod excepţional şi temporar.. 133 alin.. . civ. Există două categorii de îngrădiri aduse capacităţii de folosinţă: a) îngrădiri cu caracter de sancţiune: . conform art.. 1308 C.minorul nu poate sa facă donaţii sau să garanteze obligaţia altuia.. dacă nu sunt rude cu testatorul. 810 C. 809 C. potrivit art. precum pedeapsa penală accesorie a interzicerii unor drepturi (dreptul de a alege şi de a fi ales. 5. civ.tutorele nu poate fi adjudecatar de bunuri din averea celui pus sub tutela sa. potrivit art. SECŢIUNEA II ÎNCEPUTUL CAPACITĂŢII DE FOLOSINŢĂ A PERSOANEI FIZICE 52 .vânzarea între soţi nu este permisă. după cum norma juridică încălcată ocroteşte un interes general sau personal.medicii şi farmaciştii nu pot primi donaţii sau legate de la persoanele pe care le-au tratat în boala de care acestea au decedat. egalitate. intangibilitate. precum nedemnitatea succesorală şi excluderea de la succesiune a moştenitorilor care au fost condamnaţi pentru săvârşirea infracţiunii de omor sau tentativă de omor asupra persoanei care a lăsat moştenirea şi a celor care nu l-au denunţat pe autorul omorului acesteia. conform art. 6. nici parţial.. civ. în cursul unei călătorii. Actele prin care s-ar renunţa la capacitatea de folosinţă sunt nule absolut. 1309 C. Sancţiunea pentru nerespectarea acestor interdicţii este nulitatea absolută sau relativă..de drept civil. care rezultă din principiul fundamental al dreptului civil – egalitatea în faţa legii civile. civ. dreptul de a fi tutore sau curator) sau măsuri de siguranţă luate împotriva persoanelor care au comis fapte penale (interdicţia de a se afla într-o anumită localitate). inalienabilitate. . deoarece nu se poate renunţa la capacitatea de folosinţă. 807 C. 3 C. civ. 1307 C. 4. . nici mandatarii privind bunurile pe care ei sunt însarcinaţi să le vândă. nici funcţionnarii publici privind bunurile statului care se vând prin ei. pentru că aceasta ar însemna renunţarea la calitatea de subiect de drept civil.judecătorii. universalitate. civ. conform art. fiind o aptitudine generală şi abstractă a persoanei fizice de a avea drepturi şi obligaţii civile. .. nici total. .

7 alin. 61 C. nu există posibilitatea stabilirii prin constatare directă (examinarea cadavrului) a decesului persoanei. dar în mod excepţional există posibilitatea reanimării. 2 din Decretul nr. Înlăturarea acestei incertitudini se face prin declararea judecătorească a morţii persoanei dispărute. ca regulă. Declararea judecătorească a morţii Conform art. deoarece acest copil îl va moşteni (sub beneficiu de inventar. dacă se va naşte viu. neştiindu-se cu exactitate dacă se mai află în viaţă sau nu.. încetează căsătoria şi obligaţiile personale. Astfel. 1 din Decretul nr. nu şi obligaţii66. 1 din Decretul nr. cunoscut fiind faptul că celula nervoasă este prima care se descompune. cit. însemnând faptul că copilul conceput se socoteşte născut atunci când este vorba de drepturile sale. 67 P. drepturile copilului sunt recunoscute de la concepţie. deşi din punct de vedere juridic ea există.2. 31/1954. 232. 31/1954. Andrei. Moartea fizic constatată prin certificat de deces Conform art. Capacitatea anticipată de folosinţă a persoanei fizice are importanţă practică în cazul în care tatăl copilului conceput. 53 . când aceasta dobândeşte calitatea de subiect de drept. de la data naşterii persoanei. a revenirii la viaţă a persoanei. nu şi obligaţii). Apetrei. Pentru determinarea perioadei în care copilul a fost conceput.. legea a instituit prezumţia absolută a timpului legal al concepţiei. 31/1954. persoana prezintă toate simptomele morţii. 7 alin. op. mai sus amintite. 16-21 din Decretul nr. dar nenăscut încă. accidente sau catastrofe naturale. caz în care aerul lipseşte din plămânii săi. 3. capacitatea de folosinţă a persoanei fizice încetează. decedează. I. în anumite situaţii (război. fam. De asemenea. capacitatea de folosinţă a persoanei fizice începe. p. sau s-a născut mort. odată cu moartea ei fizic constatată de un medic prin certficat medical constatator al morţii. deoarece el poate dobândi doar drepturi. Există două feluri de declarare judecătorească a morţii: 66 Această excepţie este exprimată în adagiul din dreptul roman infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur. această procedură are aceleaşi efecte ca şi constatarea directă a decesului. 32/1954. 7 alin.1. Ca o excepţie. De asemenea. cu condiţia ca el să se nască viu (nu şi viabil) şi să dobândească doar drepturi. 31/1954 şi art. iar un copil este considerat ca născut din căsătorie sau din afara căsătoriei. urmat de actul şi certificatul de deces întocmite de către ofiţerul de stare civilă. 36-43 din Decretul nr. Prin verificarea existenţei aerului în plămânii copilului se determină dacă acesta s-a născut viu şi a murit ulterior. dispariţia îndelungată fără nici o ştire a persoanei). SECŢIUNEA III ÎNCETAREA CAPACITĂŢII DE FOLOSINŢĂ A PERSOANEI FIZICE 3. din acest moment se deschide succesiunea. de regulă. timpul cuprins între a 300-a şi a 180-a zi dinaintea naşterii copilului este timpul legal al concepţiei. S-a prevăzut o perioadă minimă de 180 de zile (6 luni) şi una maximă de 300 de zile (10 luni) ca limite ale concepţiei şi un interval de 121 de zile (4 luni) în care se situează momentul concepţiei. conform art. În cazul morţii clinice.Potrivit art. potrivit art. Moartea biologică constă în încetarea cu desăvârşire a vieţii prin oprirea pulsaţiilor creierului. Din momentul constatării morţii biologice se poate păşi la prelevarea şi transplantul de organe umane67. Sfârşitul capacităţii de folosinţă a persoanei fizice coincide cu data morţii stabilită prin hotărâre judecătorească. având drept consecinţă încetarea capacităţii de folosinţă.

1. declararea judecătorească a dispariţiei. în mod obligatoriu. această dată va fi considerată ca fiind ultima zi a lunii sau. deci socotită încă în viaţă. Cererea de declarare a dispariţiei poate fi formulată de orice persoană interesată (soţ. declararea judecătorească a morţii. Totuşi. pentru copiii persoanei dispărute se poate lua măsura numirii unui tutore. iar pentru administrarea bunurilor acestuia se poate lua măsura numirii unui curator. Cele două condiţii. să se facă cercetări privind persoana dispărută şi afişarea cererii la ultimul domiciliu al dispărutului şi la primărie. însă nu decedată. c) faza ulterioară judecăţii. din oficiu) şi se depune la instanţa pe raza căreia a avut ultimul domiciliu persoana dispărută. prin organele primăriei şi ale poliţiei. privind situaţii de fapt. precedată de declararea judecătorească a dispariţiei. pot fi dovedite cu orice mijloc de probă. rude. citând părţile. fără declararea judecătorească a dispariţiei. Procedura de soluţionare a cererii de declarare judecătorească a dispariţiei parcurge următoarele trei etape: a) faza prealabilă judecăţii are drept scop culegerea de informaţii cu privire la persoana dispărută şi luarea unor măsuri de conservare a bunurilor ei. b) faza judecăţii proriu-zise. cu invitaţia ca persoanele ce pot da informaţii să le comunice organelor de cercetare sau instanţei. care se defăşoară după regulile prevăzute de Codul de procedură civilă. în vederea administrării averii dispărutului. Procedura declarării judecătoreşti a morţii cuprinde două faze: A. preşedintele instanţei va fixa un termen de judecată. Dacă nu se poate stabili data ultimelor ştiri. a anului calendaristic cunoscut. cu participarea celui care a formulat cererea (reclamantul) şi. procurorul. apoi aceasta deliberează şi pronunţă hotărârea. de la data ultimelor ştiri din care rezultă că persoana era în viaţă trebuie să fi trecut un an. Preşedintele instanţei care primeşte cererea dispune. copii. Aşadar. declararea judecătorească a morţii. persoana trebuie să lipsească de la domiciliu. reprezentând regula. 19 din Decretul nr. Persoana dispărută (pârâtul) va fi citată la ultimul domiciliu. B. care se păstrează. 31/1954. Efectele hotărârii de declarare a dispariţiei: Persoana este considerată dispărută. dacă nu se poate stabili nici luna. crezându-se că ea nu mai este în viaţă. A. După 45 de zile de la afişarea cererii. creditori. Probele se administrează în faţa instanţei. în care hotărârea de declarare a dispariţiei rămasă definitivă se va afişa timp de 30 de zile la uşa instanţei şi la primăria ultimului domiciliu al celui dispărut. reprezentând excepţia. Declararea judecătorească a dispariţiei Condiţii: 1. iar dacă a avut un madatar general. instanţa comunică această hotărâre autorităţii tutelare pentru a se institui curatela. hotărârea de declarare a dispariţiei nu produce nici o modificare privind capacitatea de folosinţă a persoanei dispărute. 2. declararea judecătorească a morţii. care poate fi atacată prin căi ordinare sau extraordinare de atac. a procurorului. Dacă dispărutul posedă bunuri. potrivit art. 54 . 2. va fi citată şi la domiciliul acesteia. preşedintele instanţei va sesiza autoritatea tutelară care va lua măsura numirii unui curator pentru administrarea bunurilor. Dacă persoana dispărută posedă bunuri. precedată sau nu de declararea judecătorească a dispariţiei. singurul efect constând în îndeplinirea primei condiţii de fond pentru declararea judecătorească a morţii.

Instanţa de judecată stabileşte şi data morţii.să existe o hotărâre judecătorească de declarare a dispariţiei.să fi trecut cel puţin 1 an de la data ultimelor ştiri din care rezultă că persoana dispărută era în viaţă. . accident aviatic). ea se va socoti de la sfârşitul lunii sau al anului ultimelor ştiri.: contractul de mandat). . nu este necesară o hotărâre judecătorească de anulare a hotărârii de declarare a dispariţiei.înceteaza capacitatea de folosinţa a persoanei fizice şi calitatea acesteia de subiect de drept. cea de-a doua căsătorie rămâne valabilă şi nu va mai fi socotit bigam. care va înregistra decesul şi va elibera certificatul de deces.de la data afişării hotărârii de declarare a dispariţiei să fi trecut 6 luni. uzufruct. Dreptul de a accepta succesiunea se prescrie în termen de 6 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii de declarare a morţii. În cazul în care s-a instituit tutela minorului şi curatela pentru bunurile dispărutului.să fi trecut cel puţin 4 ani de la data ultimelor ştiri din care rezultă că persoana dispărută era în viaţă.încetează căsătoria la data morţii stabilită în hotărâre. Bunurile dobândite până la data morţii rămân bunuri comune ale soţilor. cu cele trei etape. Declararea judecătorească a morţii 1) precedată de declararea judecătorească a dispariţiei . data morţii va fi ultima zi a termenului de 4 ani.se deschide succesiunea celui declarat mort. 41 din Decretul nr. în funcţie de tipul de declarare judecătorească a morţii aplicabil. . Condiţii: . naufragiu. şi abitaţie se sting pe data morţii dispărutului. . fiind o situaţie de fapt. Cel în cauză este considerat mort după ce hotărârea a rămas definitivă.drepturile de uz. respectiv de 1 an. dar cu efect retroactiv. . . Data morţii stabilită de instanţă în cuprinsul hotărârii nu se confundă cu data rămânerii definitive a hotărârii de declarare a morţii.: război. Procedura de declarare judecătorească a morţii: Este aceeaşi ca şi pentru declararea dispariţiei. Efectele hotărârii declarative de moarte: . Împrejurarea excepţională se va proba cu orice mijloc de probă. Dacă soţul supravieţiutor s-a recăsătorit.regula Declararea judecătorească a morţii poate fi cerută de orice persoană interesată. deoarece aceasta din urmă nu are efecte asupra capacităţii de folosinţă a persoanei. B. Dacă data ultimelor ştiri nu poate fi stabilită exact. încetarea acestor măsuri are loc la cererea persoanei reapărute forulată către autoritatea tutelară. iar dacă aceasta nu se poate stabili cu precizie. Hotărârea definitivă de declarare a morţii se comunică serviciului de stare civilă de la locul naşterii persoanei declarate moartă. neexistând un certificat constatator al morţii.persoana a dispărut în cursul unei împrejurări care îndreptăţeşte a se presupune decesul (ex.Dacă persoana declarată dispărută reapare. Rectificarea datei morţii: Dacă ulterior rămânerii definitive a hotărârii se ivesc probe din care rezultă că data morţii este alta decât cea stabilită în hotărâre se poate solicita instanţei care a emis-o 55 . 32/1954.în funcţie de data morţii stabilită în hotărâre se va determina calitatea copiilor născuţi între timp ca fiind copii din căsătorie sau din afara ei. iar cele dobândite ulterior vor fi bunuri proprii ale soţului supravieţiutor. 2) neprecedată de declararea judecătorească a dispariţiei – excepţia Condiţii: . conform art. . ea considerându-se a fi în viaţă. de la data stabilită în hotărâre. ca şi cele rezultate din acte juridice intuitu personae (ex.

spre deosebire de moştenitorii de reacredinţă). succesiunea fiecăruia cuvenindu-se persoanelor îndreptăţite existente la acea dată. Introducere în dreptul civil. . Subiectele dreptului civil. acesta fiind obligat să facă rectificarea în registrul de stare civilă. care se vor reconsidera în raport cu noua dată. ele sunt socotite că au murit deodată. fără a se putea stabili daca una a supravieţiut celeilalte. potrivit art. conform art. Beleiu Gh. Importanţa acestora constă în stabilirea momentului morţii din punct de vedere succesoral. 31/1954. 21 din Decretul nr. Ed.bunurile dobândite de celălalt soţ în timpul dispariţiei sunt bunuri proprii. cea de-a doua căsătorie rămâne valabilă. Bibliografie: 1. . Dacă mai multe persoane cu vocaţie succesorală reciprocă (rude) au murit în aceeaşi împrejurare extraordinară (ex. aflată în viaţă) şi procurorul pot cere anularea hotărârii de declarare a morţii.cel declarat mort poate cere înapoierea bunurilor sale de la moştenitorii săi (cei de bună-credinţă vor restitui doar bunul. iar data deschiderii succesiunii va fi aceeaşi pentru toţi.cel declarat mort este considerat că a fost întotdeauna în viaţă. Anularea hotărârii de declarare a morţii: Dacă cel declarat judecătoreşte mort este în viaţă şi reapare sau se descoperă actul de deces fizic constatat.. 3 din Decretul nr.rectificare datei morţii. în acelaşi moment. Bucureşti. Doar subdobânditorii cu titlu oneros de bună-credinţă nu sunt obligaţi la restituirea bunurilor.: cutremur. până când soţul va promova acţiunea în tăgada paternităţii. catastrofă aeriană). Cererea de anulare este imprescriptibilă şi se adresează instanţei care a pronunţat hotărârea. fără a se putea stabili care dintre ele a decedat mai înainte. 2003. dar a născut un copil în lipsa soţului. şi nu se moştenesc între ele. 18 alin. fără fructe. orice persoană interesată (în special persoana în cauză. Universul Juridic. Drept civil român. nu comune.dacă soţia nu s-a recăsătorit. cu citarea părţilor şi a procurorului. acesta va fi considerat copil din căsătorie. Judecata se face de urgenţă. persoana trebuie să existe în momentul deschiderii succesiunii. acţiunea nefiind supusă prescripţiei extinctive. prima căsătorie considerându-se desfăcută pe data încheierii noii căsătorii. redobândind capacitatea de folosinţă în mod retroactiv.dacă soţul supravieţuitor s-a recăsătorit. conform art. 31/1954. de la subdobânditorii bunurilor succesorale cu titlu gratuit (indiferent de buna sau reaua-credinţă) şi de la subdobânditorii cu titlu oneros de rea-credinţă. 20 din Decretul nr. . care va rectifica data morţii în registrul de stare civilă. naufragiu. cu citarea părţilor şi cu participarea obligatorie a procurorului. Efectele rectificării datei morţii se produc asupra drepturilor patrimoniale şi nepatrimoniale. Comorienţii: Sunt persoane care au decedat în aceeaşi împrejurare. Hotărârea de anulare a declarării morţii se comunică serviciului de stare civilă care a înregistrat moartea. deoarece pentru a succede. 56 . care o va judeca de urgenţă. Instanţa modifică hotărârea şi o comunică pe cea nouă serviciului de stare civilă. 31/1954. Efectele hotărârii judecătoreşti de anulare a declararii morţii sunt următoarele: . .

Persoanele. Ce condiţii trebuie îndeplinite pentru declararea judecătorească a dispariţiei? 11. Care sunt caracterele juridice ale capacităţii de folosinţă a persoanei fizice? 4. Drept civil. 6. 5. care dintre căsătorii rămâne valabilă. 8. Partea generală. Popa Gh. Întrebări de evaluare: 1. Bucureşti. Teoria generală... 3. 1998. Codul civil. Persoana fizică. 2000. Bucureşti. În ce situaţie se recurge la declararea judecătorească a morţii? 10. Ce efecte are hotărârea de anulare a declararii judecătoreşti a morţii? 19. Boroi G.2. Decretul nr. Decretul nr. Junimea. Explicaţi noţiunea de comorienţi şi prezentaţi importanţa lor practică. Apetrei I. 2002. Persoana fizică. Ce efect are hotărârea judecătorească de declarare a dispariţiei? Dacă persoana dispărută reapare.. Persoana juridică. Prezentaţi procedura de declarare judecătoreasă a morţii. Drept civil. 15. Când începe capacitatea de folosinţă anticipată a persoanei fizice? Ce condiţii trebuie îndeplinite? 7. În ce acte normative este reglementată capacitatea de folosinţă a persoanei fizice? 3. Prezentaţi prezumţia timpului legal al concepţiei. Drept civil. Ed.. Ed. Ed. Dacă persoana declarată judecătoreşte moartă reapare.. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei şi a Decretului nr. Prezentaţi exemple de îngrădiri legale ale capacităţii de folosinţă a persoanei fizice. Poenaru E. Rauschi Şt. cum trebuie să se procedeze? 12. Ce condiţii trebuie îndeplinite pentru declararea judecătorească a morţii fără declararea judecătorească a dispariţiei? 14. Dacă între timp soţul supravieţuitor s-a recăsătorit. Ce condiţii trebuie îndeplinite pentru declararea judecătorească a morţii precedată de declararea judecătorească a dispariţiei? 13. 31/1954 privind persoanele fizice şi juridice. 4. 5. Andrei Petru P. All Beck. având în vedere ca soţul din prima căsătorie declarat judecătoreşte mort a reapărut? 21. Ce persoane sunt scutite de înapoierea bunurilor succesorale după apariţia persoanei declarate judecătoreşte moartă? 20. 7. Iaşi. Definiţi capacitatea de folosinţă a persoanei fizice. 57 . 8. Iaşi. 31/1954. Când începe capacitatea de folosinţă a persoanei fizice? 6. 2. Care sunt efectele hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii? 16. Ed.. Ankarom. Drept civil. Teoria generală. Cum se procedează pentru a rectifica data morţii? Ce efecte are o hotărâre de rectificare a datei morţii? 17. Partea generală. All Beck. cum trebuie să se procedeze pentru a-şi redobândi calitatea de subiect de drept? 18. Când încetează capacitatea de folosinţă a persoanei fizice? 9. Rauschi Şt. 2002. Persoanele..

58 .

147 C. deoarece există posibilitatea ca o persoană cu capacitate de exerciţiu să nu aibă temporar discernământ (în caz de beţie. 2. persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu pot încheia singure acte de conservare (ex. persoana trebuie să aibă discernământ. şi art. 5. legalitate.2. deoarece nu se poate renunţa la capacitatea de exerciţiu. 105. SECŢIUNEA II TIPURI DE CAPACITATE DE EXERCIŢIU 2. fam. generalitate. Totuşi. Însă discernământul nu trebuie confundat cu capacitatea de exerciţiu. hipnoză ori somnambulism) sau ca o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu (interzişii judecătoreşti) să aibă perioade de luciditate. 32/1954. adică aptitudinea de a înţelege semnificaţia şi consecinţele juridice ale actelor încheiate. nici total.133. Lipsa capacităţii de exerciţiu încetează la împlinirea vârstei de 14 ani pentru minori. pentru că nimeni nu poate fi lipsit de capacitatea de exerciţiu. însă nu au experienţă juridică. Capacitatea de exerciţiu restrânsă 59 . prin încheierea oricăror acte juridice civile. decât în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege. pentru că aceasta ar însemna renunţarea la calitatea de subiect de drept civil. fiind o aptitudine a persoanei fizice de a-şi exercita drepturile şi de a-şi asuma obligaţiile civile. la ridicarea interdicţiei judecătoreşti. REGLEMENTAREA ŞI CARACTERELE JURIDICE ALE CAPACITĂŢII DE EXERCIŢIU Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice reprezintă o parte a capacităţii civile care constă în aptitudinea persoanei fizice de a-şi exercita drepturile şi de a-şi asuma obligaţiile.1. şi cele fără capacitate de exerciţiu nu au discernământ. civ. 4. 807. Actele acestora se încheie de reprezentanţii lor legali – părinţi sau tutore. conţinutul şi sfârşitul ei.CAPITOLUL II CAPACITATEA DE EXERCIŢIU A PERSOANEI FIZICE SECŢIUNEA I NOŢIUNEA. 8-11 din Decretul nr. 5. 31/1954. 25 din Decretul nr. încheind acte juridice civile. prin moartea persoanei sau declararea judecătorească a morţii. art. Pentru a încheia acte juridice. care rezultă din principiul fundamental al dreptului civil – egalitatea în faţa legii civile. Actele prin care s-ar renunţa la capacitatea de exerciţiu sunt nule absolut. 950-952 C. 4. intangibilitate. egalitate. cele cu capacitate restrânsă de exerciţiu au discernământ. Se prezumă că persoanele cu capacitate deplină de exerciţiu au discernământ. legea stabilind începutul.: cumpărarea de rechizite sau dulciuri). inalienabilitate. 2. 3. Lipsa capacităţii de exerciţiu Minorii cu vârsta sub 14 ani şi interzişii judecătoreşti (debili şi alienaţi mintali puşi sub interdicţie judecătorească) nu au capacitate de exerciţiu.. nici parţial. întreruperea prescripţiei sau înscrierea ipotecii) şi acte mărunte (ex.: somaţia. 124. art. Caracterele juridice ale capacităţii de exerciţiu: 1. Este reglementată de art.

tranzacţia judiciară. ruda în linie dreaptă. garantarea obligatiei altuia. minorul poate cere singur autorităţii tutelare schimbarea felului învaţăturii şi locului ei şi poate cere singur în instanţă pensie de întreţinere de la părintele său. Căsătoria ei la vârsta de 15 ani se face cu aprobarea Preşedintelui Consiliului Judeţean şi cu avizul medicului. 241-243.Minorii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani au capacitate de exerciţiu restrânsă. de administrare. Boroi. minorii pot încheia singuri contract de muncă de la vârsta de 16 ani. actele încheiate cu tutorele său ori cu soţul. a. Capacitatea de exerciţiu restrânsă încetează prin împlinirea vârstei de 18 ani. Capacitatea de exerciţiu deplină începe la împlinirea vârstei de 18 ani. 2) actele juridice pe care minorul cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani le poate încheia personal. poate încheia acte de administrare a patrimoniului nelezionare şi. renunţarea la un drept. fără încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui. 60 . prin punerea minorului sub interdicţie. ipoteca. sau de la împlinirea vârstei de 16 sau chiar de 15 ani. op. pp. şi dispune de aceste sume.. Rauschi ş. Şt. De asemenea. În ce priveşte conţinutul capacităţii de exerciţiu restrânsă. pot să îşi exprime părerea cu privire la care părinte doresc să stea după divorţ.. ca regulă. însă cu încuviinţarea prealabilă a părinţilor sau a tutorelui şi cu încuviinţarea autorităţii tutelare sunt actele de dispoziţie (ex. pentru femeia minoră care se căsătoreşte. el poate face depuneri la C. de dispoziţie). cit. dacă se anulează căsătoria.: vânzarea. sunt actele de administrare. păstrează capacitatea de exerciţiu deplină dobândită. prin moartea lui sau declararea judecătorească a morţii sale. G. încheind personal şi singur orice acte juridice civile permise de lege. ca o excepţie. Cu 68 Gh. 353-355. op. însă cu încuviinţarea prealabilă a părinţilor sau a tutorelui dată pentru fiecare act în parte. poate dispune prin testament de jumătate din bunurile sale. însă. Ca excepţii de la regulile mai sus prezentate.. acceptarea sau renunţarea la o succesiune). dar cu încuviinţarea prealabilă a părinţilor sau a tutorelui. 4) acte interzise minorului cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani sunt donaţiile. dacă a împlinit 16 ani. ei încheind actele lor juridice. În ce priveşte conţinutul capacităţii de exerciţiu deplină. Capacitatea de exerciţiu deplină Reprezintă aptitudinea persoanei fizice de a-şi exercita drepturile şi de a-şi asuma obligaţiile. minorul poate face o recunoaştere de paternitate şi minora poate promova acţiunea în stabilirea paternităţii copiluilui. Beleiu. distingem între patru categorii de acte juridice68: 1) actele juridice pe care minorul cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani le poate încheia personal şi singur sunt actele de conservare şi actele mărunte. cit. pot să îşi exprime consimţământul la adopţia lor. fratii sau surorile tutorelui. 2. fără asistenţă juridică. pp. pp. o pierde şi revine la cea restrânsă de exerciţiu. De asemenea. În cazul în care ea divorţează mai devreme de împlinirea vârstei de 18 ani. gajul.E.C. cit. fără încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui. femeia minoră se poate căsători de la vârsta de 16 sau 15 ani.3. el poate înstrăina în acest mod bunurile supuse stricăciunii şi cele nefolositoare pentru el şi poate închiria un imobil pentru o perioadă mai mică de 3 ani.. 369-371.. dacă au împlinit vârsta de 10 ani. 3) actele juridice pe care minorul cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani le poate încheia personal. op. aceasta reprezintă aptitudinea de a încheia orice fel de acte juridice (de conservare.

acesta este lipsit de efecte în mod retroactiv. în termen de 3 ani de la data cănd ocrotitorul legal a cunoscut cauza anulării. . cit. 331-332. pp. Ca o consecinţa a anulării actului juridic. Capacitatea de exerciţiu deplină încetează prin decesul persoanei sau declararea judecătorească a morţii sale. 8.actele juridice încheiate de persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu. Bibliografie: 1. pp. 243244. Ed. Partea generală. cit.. 2002. Andrei Petru P.. Bucureşti. 2. 3.actelor juridice încheiate de persoanele cu capacitate de exerciţiu restrânsă. Universul Juridic. Drept civil. Rauschi Şt.Apetrei. All Beck. Beleiu Gh. de către autoritatea tutelară. . 1998. Rauschi ş.. Iaşi. Ankarom. 7.a. Anularea în instanţă a actului juridic poate fi cerută de către persoana ocrotită sau de către părinţii săi ori tutorele ei. dar nu mai mult de 18 luni de la data încheierii actului juridic. Ed. All Beck. Boroi. Junimea. Minorii sunt obligaţi să înapoieze ce au primit. Iaşi. Subiectele dreptului civil. op. 4. Persoanele.actele juridice încheiate de persoana cu capacitate de exerciţiu restrânsă. Ed. Codul civil. fără încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui. Andrei. I.. Drept civil. 32/1954. Partea generală. . 6.. Codul familiei... Boroi G.. cit. prin punerea sub interdicţie a persoanei sau în cazul anulării căsătoriei femeii minore.. Decretul nr. 9.actele juridice încheiate de reprezentantul legal fără încuviinţarea autorităţii tutelare. op. 2003. 31/1954 privind persoanele fizice şi juridice. Şt. cu încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui. dacă este necesar. SECŢIUNEA III SANCŢIUNEA APLICABILĂ NERESPECTARII REGULILOR PRIVIND CAPACITATEA DE EXERCIŢIU Nulitatea relativă este sancţiunea care se aplică următoarelor acte juridice69: . prezentându-i-se acesteia ca un major. 2000. Teoria generală. Persoana fizică. Nulitatea relativă poate fi acoperită prin confirmare de ocrotitorul legal şi.. nu mai are dreptul să ceară anularea actului pentru lipsa capacităţii depline de exerciţiu. 2002. Persoana juridică. Minorul care a indus în eroare cealaltă parte. 61 . Poenaru E. Drept civil. dar fără încuviinţarea autorităţii tutelare. Decretul nr. Apetrei I.excepţia actelor strict personale. numai în măsura în care s-au îmbogăţit. Ed. pp. Teoria generală. Persoana fizică. P. părţile fiind obligate să îşi restituie reciproc prestaţiile efectuate. 372-375. op. Drept civil român.. Întrebări de evaluare: 69 G. Popa Gh. Bucureşti. Drept civil. Bucureşti. persoana fizică poate încheia acte juridice şi prin madatar (reprezentant convenţional). Rauschi Şt.. 5. Introducere în dreptul civil. Ed. Persoanele.

Ce acte juridice pot încheia. Ce persoane au capacitate deplină de exerciţiu? De la ce vârstă se dobândeşte această capacitate. cu încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui. 2. Care este sancţiunea aplicabilă pentru actele juridice încheiate cu nerespectarea regulilor privind capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice? 62 . cu încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui. În ce acte normative este reglementată capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice? 3. Care sunt caracterele juridice ale capacităţii de exerciţiu a persoanei fizice? 4. Definiţi capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice. Ce acte juridice pot încheia singure persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu? 8. Ce acte juridice pot încheia. Ce persoane au capacitate de exerciţiu retrânsă? Cum încheie aceste persoane actele juridice? 7. ca o excepţie de la regula generală? 5. Ce persoane nu au capacitate de exerciţiu? Cum se încheie actele juridice ale acestor persoane? 6. persoanele cu capacitate de exerciţiu restrânsă? 11. dar şi a autorităţii tutelare. persoanele cu capacitate de exerciţiu restrânsă? 10. Ce acte juridice pot încheia singure persoanele cu capacitate de exerciţiu restrânsă? 9.1.

Of. dar şi plata unor despăgubiri băneşti pentru daune morale. 31/1954. pentru că. nu pot fi exercitate prin reprezentare.02.. Atributele de identificare a persoanei fizice prezintă următoarele caractere juridice: . astfel încât titularul unui astfel de drept. . prenomen . numele tatălui sau al mamei pentru copiii din afara căsătoriei. Andrei.însemnând poreclă. domiciliul şi starea civilă. . nu-l poate dobândi. oricât timp o persoană ar folosi numele alteia. poate promova o acţiune în instanţă împotriva autorului faptei ilicite.CAPITOLUL III ATRIBUTELE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI FIZICE SECŢIUNEA I NATURA JURIDICĂ.constituie atât drepturi.sunt drepturi absolute. localităţi. CARACTERELE JURIDICE ŞI OCROTIREA ATRIBUTELOR DE IDENTIFICARE A PERSOANEI FIZICE Prin identificarea persoanei fizice se înţelege individualizarea persoanei în cadrul raporturilor juridice civile. În sens larg. în principiu. 68/02. SECŢIUNEA II NUMELE 2. cât şi obligaţii. romanii folosind trei nume. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice71. Potrivit art. Numele româneşti provin de la meserii. Legiuitorul a instituit ca mijloc de contrângere a pârâtului la executarea hotărârii judecătoreşti (constând într-un fapt personal al lui) plata unei amenzi pe fiecare zi de întârziere în folosul statului. un domiciliu şi o stare civilă. 31/1954. op. Publicată în M. 70 71 P. În ce priveşte natura juridică a acestora.însemnând nume de familie.sunt imprescriptibile extinctiv şi achizitiv. pentru înlăturarea ei. nr. cit. Codul familiei şi Ordonanţa de Guvern nr. aparţinând oricărei persoane fizice în parte. atributele de identificare ale persoanei fizice sunt ocrotite. Termenul de nume provine din latinescul nomen . pentru că se nasc odată cu naşterea persoanei şi încetează la moartea ei. p. dacă a fost victima unei fapte prin care s-a adus o atingere acestor atribute.2003. ele sunt drepturi personale nepatrimoniale. Principalele atribute de identificare a persoanei fizice sunt numele.1. caractere juridice Numele reprezintă cuvântul sau totalitatea cuvintelor prin care se desemnează şi se identifică o persoană fizică în familie şi în societate70. restabilirea dreptului şi repararea daunelor materiale suferite.însemnând prenume şi cognomen . orice persoană fiind obligată să aibă un nume. iar în sens restrâns – numele de familie. reglementare. . nefiind transmisibile. . 256.sunt universale. prin nume se înţelege numele de familie şi prenumele.sunt drepturi personale. oricât timp ar trece. Noţiune. 63 .sunt inalienabile. nu se pierd prin nefolosire şi. 54-56 din Decretul nr. Numele este reglementat de Decretul nr. . însemnând că toate persoanele sunt obligate să se abţină de a aduce vreo atingere lor.

3 din O. 5. Dacă ei nu au un nume comun. 3. dar instanţa poate dispune modificarea numelui de familie al copilului. ca urmare a admiterii acţiunii în tăgada paternităţii copilului din căsătorie Dacă mama nu are un nume de familie comun cu al soţului. la înregistrarea naşterii. 2. iar dacă adopţia este făcută de doi soţi. este un drept personal. este un tot unitary. conform art. 62 C. ca urmare a stabilirii filiaţiei unui copil înregistrat ca având părinţi necunoscuţi Numele de familie al acestui copil se va modifica. instanţa va putea încuviinţa copilului să poarte numele acestuia. persoana adoptată va purta numele de familie al unuia dintre ei sau numele lor reunite.2. este un drept legal. 64 . Dacă părinţii nu au un nume comun (fiecare şia păstrat numele anterior la încheierea căsătoriei). 2.Numele are următoarele caractere juridice: 1. nr.G. 41/2003. Numele de familie Numele de familie are drept scop identificarea unei persoane fizice în societate. atunci copilul va păstra acest nume (adică numele de familie al mamei din momentul naşterii copilului). copilul va purta numele mamei dinainte de căsătorie. ca urmare a încuviinţării adopţiei Persoana adoptată dobândeşte numele de familie al adoptatorului. copilul va lua numele de familie al unuia dintre părinţi sau numele lor reunite. mama). va hotărî autoritatea tutelară de la domiciliul copilului. Pentru copilul din afara căsătoriei. dar. 4. este inalienabil. Pentru copilul găsit. va hotărî autoritatea tutelară de la domiciliul copilului. 4. după cum el este un copil din căsătorie sau din afara căsătoriei. numele de familie şi prenumele acestuia se stabileşte de către primăria localităţii în raza căreia a fost găsit. 7. atribuindu-i numele părintelui faţă de care s-a stabilit ulterior filiaţia. 6. este un drept absolut. conform art. care poate fi numele unuia sau altuia dintre ei sau numele lor reunite. dacă mama are un nume de familie comun cu al soţului. şi dacă ulterior se stabileşte filiatia şi faţă de celălalt părinte. copilul dobândeşte numele de familie al unuia dintre părinţi sau numele lor reunite. Modificarea numelui de familie: a) ca efect al schimbării stării civile a persoanei 1. format din nume de familie şi prenume. prin dispoziţia primarului. În caz de neînţelegere între aceştia. este un drept universal. Dacă filiaţia a fost stabilită prin recunoaştere voluntară şi simultană de ambii părinţi. 2. fam. 3. 2 alin. ai cărui părinţi nu au putut fi identificaţi. este imprescriptibil extinctiv şi achizitiv. copilul din căsătorie preluând numele de familie comun al părinţilor săi. după cum se învoiesc părinţii. Dobândirea numelui de familie: Numele de familie se dobândeşte prin filiaţie. În caz de neînţelegere între aceştia. numele de familie al acestuia va fi numele părintelui faţă de care s-a stabilit mai întâi filiaţia (de regulă. persoana adoptată va dobândi numele de familie comun al acestora. în principiu. în funcţie de înţelegerea lor. ca urmare a stabilirii filiaţiei copilului din afara căsătoriei Numele de familie al acestui copil va fi numele părintelui faţă de care s-a stabilit mai întâi filiaţia.

nulităţii sau anulării adopţiei În aceste situaţii. Pentru minor sau interzis judecătoresc.: renumele profesional dobândit). cu aprobarea autorităţii tutelare. la cerere. Potrivit art. 3 lit. 6. ca urmare a încetării căsătoriei (decesul soţului) După decesul soţului.G. Procedura72 este reglementată de Ordonanţa de Guvern nr.: numele este format din expresii indecente sau ridicole). 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. 41/2003. Dacă soţii au un nume de familie comun şi doar unul dintre ei doreşte să îşi schimbe numele de familie. instanţa poate încuviinţa ca adoptatul să păstreze numele de familie dobândit prin adopţie. ca urmare a desfacerii. în Monitorul Oficial. instanţa poate încuviinţa soţului divorţat purtarea în continuare a numelui din căsătorie. divorţul nu produce nici o modificare în acest sens. p. Preşedintele Consiliului 72 Beleiu Gh. acesta poate solicita revenirea la numele avut înainte de căsătorie. cererea se face de către părinţi sau de tutore. Apoi. b) ca efect al modificării numelui de familie pe cale administrativă Schimbarea numelui de familie pe cale administrativă reprezintă înlocuirea. orice persoană poate face opoziţie la această cerere. Motivele temeinice pentru care se poate încuviinţa schimbarea numelui de familie pe cale administrativă sunt enumerate în art. În cazul în care soţii au avut un nume de familie comun în timpul căsătoriei. Cererea poate fi formulată de către cetăţenii majori români şi apatrizi. b din O. Totuşi. op.. foştii soţi se pot învoi ca soţul care a purtat în timpul căsătoriei numele de familie al celuilalt soţ să păstreze numele de familie dobândit prin căsătorie şi după divorţ. regula este că fiecare dintre ei revine la numele de familie avut înainte de căsătorie. soţul supravieţuitor va purta în continuare numele din căsatorie. . Cererea de schimbare a numelui se depune la Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor din subordinea Consiliului Local. 4 alin.: copii legalizate de pe certificate de stare civilă). are nevoie de consimţământul celuilalt soţ. Cererea se publică în extras. Partea a III-a. pentru motive temeinice.5. în scris şi motivat. Schimbarea numelui minorului se poate face odată cu cel al părinţilor ori ulterior. cit. viitorii soţi au trei posibilităţi în ce priveşte numele de familie pe care îl vor purta în timpul căsătoriei: . pentru motive temeinice (ex. pe cheltuiala solicitantului. Chiar dacă unul dintre soţi nu este de acord cu aceasta. Totuşi. prin decizie administrativă. 65 . ca urmare a desfacerii căsătoriei (divorţul) Dacă soţii nu au avut un nume de familie comun în timpul căsătoriei. 398-399. printr-o cerere de schimbare a numelui pe cale administrativă. 4 din actul normativ aminit (ex. 7. adoptatul revine la numele său de familie avut anterior adopţiei. în mod excepţional. dosarul se trimite spre soluţionare la Serviciul public judeţean de evidenţă a persoanelor din subordinea Consiliului Judeţean. pentru motive temeinice.să ia ca nume comun numele lor de familie reunite. 8.să ia ca nume comun numele de familie unuia sau altuia dintre ei. a numelui de familie cu un alt nume de familie. În termen de 60 de zile.să păstreze fiecare numele de familie avut înainte de căsătorie. 9. Aceasta trebuie motivată şi însoţită de o serie de acte (ex. . nr. în cazul desfacerii adopţiei. ca urmare a nulităţii sau anulării căsătoriei În această ipoteză fiecare dintre soţi revine la numele de familie avut înainte de căsătorie. în mod separat. În termen de 30 de zile de la publicare.. depusă la Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor din subordinea Consiliului Local. din raza teritorială a domiciliului solicitantului. ca urmare a încheierii căsătoriei La încheierea căsătoriei.

G.3. prin menţiune pe aceste acte. dacă persoana în cauză face dovada că. 5 alin. 20 din O.. cit. 21 din O.Judeţean emite o dispoziţie de admitere sau de respingere a cererii. 2.. Are aceleaşi caractere juridice ca şi numele de familie: . . Dovada schimării numelui se face cu dispoziţia de admitere a cererii şi cu certificatul de stare civilă eliberat pe baza ei.este inalienabil. odată cu înregistrarea naşterii în registrul de stare civilă. Aceasta poate fi contestată în instanţa de contencios administrativ. în termen de 6 luni de la data admiterii cererii de schimbare a numelui. nu a putut formula opoziţia prevăzută de lege. Cererea se depune la Serviciul de stare civilă şi se aprobă de către Primar.ş. Dacă cererea este respinsă de primar. dar şi o obligaţie. Dobândirea prenumelui: Prenumele se dobândeşte prin atribuire. Efectele schimbării numelui se produc de la data înregistrării acestei menţiuni. 29/1990 privind contenciosul administrativ. persoana căreia i-a fost vătămat un drept sau un interes legitim prin admiterea cererii de schimbare a numelui de familie pe cale administrativă formulată de o altă persoană poate solicita în instanţă anularea dispoziţiei de schimbare a numelui. Dispoziţia de admitere a cererii se trimite înapoi la Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor din subordinea Consiliului Local. 2 din Legea nr. Rauschi. din motive obiective şi neimputabile ei. de către 73 Şt. care va înştiinţa solicitantul şi îi va pune în vedere să achite taxa de timbru în termen de 90 de zile. .este imprescriptibil extinctiv şi achizitiv. Dispoziţia de respingere a cererii se comunică solicitantului de către Serviciul public judeţean de evidenţă a persoanelor din subordinea Consiliului Judeţean. în termen de 30 de zile de la primirea unui răspuns la reclamaţia prealabilă adresată la Inspectoratul naţional pentru evidenţa persoanelor. p.este un drept personal şi absolut şi universal. După achitarea taxei. c) ca urmare a retranscrierii numelui de familie în limba maternă sau cu ortografia limbii materne Conform art. solicitantul poate contesta această dispoziţie în instanţa de contencios administrativ. la rubricile care îl privesc pe titular şi la cele privind părinţii. nr. Pe baza aprobării lui. 41/2003. Potrivit art. Prenumele Prenumele reprezintă cuvântul sau cuvintele care se adaugă la numele de familie. în termen de 10 zile de la emitere.a. în scopul de a individualiza persoana în cadrul aceleiaşi familii şi (împreună cu numele de familie) în cadrul societăţii73. Persoana căreia i-a fost vătămat un drept sau un interes legitim prin admiterea cererii de retranscriere în limba maternă sau cu ortografia limbii materne formulată de o altă persoană poate solicita în instanţă anularea dispoziţiei de admitere a cererii. conform art. nr. op. 217. . în termen de 6 luni. pe baza declaraţiei celui care solicită înregistrarea naşterii (de regulă.reprezintă un drept. acest serviciu îi eliberează solicitantului o copie de pe decizia de admitere a cererii de schimbare a numelui de familie şi o transmite şi serviciului de stare civilă pentru a efectua modificările prin menţiune pe marginea actelor de stare civilă şi pentru a elibera noi certificate de stare civilă.G. 41/2003. 66 . se înscriu menţiunile necesare pe marginea actelor de stare civilă. persoana al cărei nume de familie a fost înregistrat în actele de stare civilă tradus în altă limbă decât cea maternă sau cu ortografia altei limbi poate cere înscrierea. a numelui de familie retradus în limba maternă sau cu ortografia limbii materne.

modificată prin O. 2. pentru că nu pot exista două personae cu 74 75 P. conform art. fiind folosită uneori în actele administrative sau de urmărire penală pentru identificarea unor persoane (ex.1996.. p. astfel încât schimbarea prenumelui se poate face doar pe cale administrativă sau prin retranscrierea în limba maternă sau cu ortografia limbii materne. CNP-ul este util atunci când mai multe persoane au acelaşi nume de familie. I. cit. pseudonimul trebuie ales astfel încât să nu fie identic cu numele sau pseudonimul altei persoane. dreptul la pseudonim este netransmisibil. Andrei. va hotărî autoritatea tutelară. 2. Iniţiala prenumelui tatălui se foloseşte pentru identificarea persoanei în practica administrativă. Totuşi. 2. Nu este ocrotită de lege. 5 alin. De asemenea.09. nr. p. 67 . prenume şi iniţială a prenumelui tatălui şi prezintă aceleaşi caractere juridice ca şi numele şi două caractere specifice: .4.este un drept personal. nr. sub care îşi ascunde adevărata identitate şi care este folosită în mod notoriu la desfăşurarea unei anumite activităţi. I. Fiind un drept personal nepatrimonial. prenumele se atribuie de către primarul din localitatea unde a fost găsit. 2 din Legea nr.părinţi). Simpla sa folosire în mod public şi îndelungat este suficientă pentru a putea crea drepturi asupra lui. Pentru copiii din afara căsătoriei se foloseşte iniţiala prenumelui mamei74.6.: Petre Stănescu. 315-318. Apetrei. iar persoana stânjenită în exercitarea dreptului la pseudonim se poate adresa instanţei. solicitând încetarea atingerii aduse.. 237/30. este ocrotit de lege. la care se adugă o cifră de control. Dacă părinţii nu se înţeleg în privinţa prenumelui copilului lor. Porecla Porecla reprezintă o denumire deosebită de nume. cit. Pseudonimul Pseudonimul reprezintă denumirea liber aleasă de o persoană.5. nu şi o obligaţie şi serveşte la individualizarea persoanei în raport cu activitatea sa profesională. în situaţia în care mai multe persoane au acelaşi nume de familie şi acelaşi prenume. Of. P. Pentru schimbarea prenumelui unei persoane căsătorite pe cale administrativă nu este necesar consimţământul celuilalt soţ.: George Bacovia. Codul numeric personal Codul numeric personal75 reprezintă un număr serial compus din 12 cifre. Apetrei.G. zis Cuţitarul). fiind singurul mijloc de identificare pentru toate sistemele informatice ce cuprind date nominale privind persoana fizică. În cazul copiilor găsiţi. 105/1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate76. 76 Publicată în M. de obicei literare sau artistice (ex. Marilyn Monroe). Pseudonimul este doar un drept. op. Schimbarea prenumelui: Modificarea stării civile a persoanei fizice nu produce efecte asupra prenumelui. cu respectarea aceleiaşi proceduri ca cea prezentată în cazul numelui de familie. Andrei. Competenţa gestionării şi verificării atribuirii acestuia aparţine Serviciului public comunitar local de evidenţa persoanei din subordinea Consiliului Local. 84/2001. dată de alte persoane unei anumite persoanepentru individualizarea acesteia. 275. op. alta decât numele său.

find preluat apoi în toate actele şi certificatele de stare civilă şi în Registrul de evidenţă a populaţiei. unicitate. se va lua în considerare locul unde aceştia au avut vreodată domiciliul sau. o folosire constantă şi îndelungată a locuinţei. însemnând casa pe care o locuieşte o persoană. Se atribuie de către ofiţerul de stare civilă doar cetăţenilor români în momentul naşterii. Termenul de domiciliu provine de la latinescul domum colere. 68 .1. 13 din Decretul nr. executarea unei pedepse privative de libertate. dispariţia persoanei). deoarece fiecare persoană poate avea un singur domiciliu. SECŢIUNEA III DOMICILIUL 3. . CNP-ul este preluat în cartea de identitate eliberată la împlinirea vârstei de 14 ani. având în vedere că în Codul penal se pedepseşte infracţiunea de vagabondaj. . imprescriptibil extinctiv şi achizitiv.succesiunea se deschide la ultimul domiciliu al defunctului. Importanţa domiciliului: . se va folosi ultimul domiciliu care figurează în cartea de identitate a persoanei. Caracterele juridice ale domiciliului Pe lângă caracterele juridice generale ale oricărui atribut de identificare a persoanei fizice (drept absolut. de regulă). În cazul în care persoana nu are un domiciliu. Plecarea temporară de la domiciliu nu înseamnă schimbare lui (ex. universal).acelaşi CNP. . Este reglementată de art. în sensul că o persoană are acelaşi CNP în toate raporturile juridice. 2. însemnând o statornicie.2. De asemenea. . personal. în permisul de conducere şi în paşaport.actele de procedură se comunică la domiciliul persoanei citate. Chiar dacă persoana are mai multe locuinţe statornice. CNP-ul se pierde ca efect al morţii persoanei sau declarării judecătoreşti a morţii sale ori ca efect al pierderii cetăţeniei române. 13-14 din Decretul nr. domiciliul prezintă următoarele caractere juridice specifice: 1. Tipuri de domiciliu Domiciliul este de următoarele tipuri: 77 Conform art. obligativitate. 31/1954. inalienabil. Noţiunea de domiciliu Domiciliul reprezintă un atribut de identificare în spaţiu a persoanei fizice. orice persoană fiind obligată să aibă un domiciliu. În situaţia nomazilor. constând în locul unde persoana fizică îşi are locuinţa statornică sau principală77.3. 105/1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate.în funcţie de acesta se determină competenţa instanţei de judecată (cea de la domiciliul pârâtului. domiciliul va fi locuinţa principală.: delegarea sau detaşarea. 3. stabilitate. domiciliul părinţilor sau locul de naştere al persoanei în cauză. 31/1954 privind persoanele fizice şi juridice şi de Legea nr.încheierea căsătoriei se face la serviciul de stare civilă din raza teritorială a domiciliului sau reşedinţei unuia dintre viitorii soţi.este un drept unic. în lipsa acestuia. 3. 3.

84/2001 privind înfiinţarea.3. 3. domiciliul legal al minorului va fi la celălalt părinte. 372/2002. Autoritatea tutelară poate încuviinţa copilului în vârstă de peste 14 ani cererea de schimbare a locuinţei. nr. domiciliul legal reprezintă domiciliul stabilit de lege anumitor persoane. ci în faţa instanţei de la domiciliul ales. decăzut din drepturile părinteşti sau interzis judecătoresc. nr. sau cu orice mijloc de probă. Schimbarea domiciliului legal a unei persoane are loc odată cu schimbarea domiciliului de drept comun al persoanei care realizează ocrotirea. domiciliul legal al acestora se afla la custode sau curator. declarat judecătoreşte mort. adică la părinţi sau tutore. domiciliul real (de drept comun). după propria voinţă. dispărut. Dovada domiciliului legal se face prin probarea situaţiei de persoană pentru care legea stabileşte un domiciliul legal şi prin probarea domiciliului de drept comun al persoanei care îl ocroteşte. în termen de 15 zile de la data mutării la noua adresă. şi cu cartea de identitate a părinţilor sau a reprezentantului legal. 544/01. pentru a-şi desăvârşi învăţătura sau pregătirea profesională. pentru intervalul de 15 zile în care persoana îşi schimbă domiciliul. de cele mai multe ori datorită faptului că se află sub ocrotirea altei persoane. domiciliul legal este la părinţi sau tutore. Dovada domiciliului de drept comun se face cu cartea de identitate. dacă şi acesta este în aceeaşi situaţie. ci o convenţie a părţilor prin care se modifică competenţa teritorială a instanţei în cazul unui litigiu. să se prezinte la Serviciul public comunitar local de evidenţa persoanei. Of. conform dispoziţiilor Legii nr.2001 şi aprobată cu modificări prin Legea nr. pentru persoanele cu vârsta sub 14 ani. 105/1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate.G. pentru persoanele în vârstă de peste 14 ani. domiciliul va fi la tutorele său ori la curatorul său (până la numirea turorelui).a. constituie locul unde o persoană cu capacitate de exerciţiu deplină îşi stabileşte locuinţa statornică. 447/26. domiciliul legal este la reprezentantul său legal. cu respectarea legii. 69 . Pentru persoana dispărută. modificată prin O. în sensul că reclamantul nu mai are obligaţia să îl cheme pe pârât la instanţa de la domiciul real al acestuia. din subordinea Consiliului Local. în care să fie precizat noul domiciliu. În cazul în care unul dintre părinţi este decedat. domiciliul legal al minorului va fi la acela dintre părinţi la care el locuieşte în mod statornic. domiciliul ales (convenţional) nu este un domiciliu propriu-zis. domiciliul legal al minorului va fi la acela dintre părinţi căruia instanţa i-a încredinţat copilul spre creştere şi educare. b. Reşedinţa 78 Publicată în M. reprezentând regula. organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare de evidenţa persoanelor78. publicată în M. ales de comun acord. domiciliul legal este la curatorul său.06. Soţii vor avea un singur domiciliul real.2002. Pentru interzisul judecătoresc. pentru eliberarea unei noi cărţi de identitate. c. Dacă părinţii nu locuiesc împreună. iar. în caz de neînţelegere între părinţi instanţa luând o hotărâre. nr. Dacă părinţii sunt divorţaţi. Domiciliul ales este valabil doar pentru actul respectiv şi durează cât există actul principal. În cazul moştenitorilor. dacă a fost numit un custode sau un curator pentru conservarea şi administrarea bunurilor succesorale. Pentru minor. Of.09. Persoana care îşi schimbă domiciliul de drept comun este obligată ca.

cit. I. cit. inalienabilitate.cererea de chemare în judecată trebuie să cuprindă numele. Efectul acesteia constă în prezumţia că persoana care foloseşte o stare civilă este şi titularul acesteia în realitate. Stătescu. Noţiuni generale despre starea civilă Starea civilă reprezintă un atribut de identificare a persoanei fizice în familie şi în societate. Gh.. cit. elevii şi studenţii aflaţi în vacanţă. 82 P. Este reglementată de Legea nr. p. situaţia de adoptat. Rauschi ş. 105/1996.nomen. . căsătorit. dacă persoana locuieşte în altă localitate decât cea de domiciliu mai mult de 45 de zile. starea civlă are un caracter juridic specific – indivizibilitatea. p.a. cererea de chemare în judecată se face la instanţa reşedinţei sale din ţară. p. Publicată în M. aleasă în mod liber de persoana fizică. op. p. 224. Drept civil. Posesia de stat presupune întrunirea cumulativă a următoarelor trei elemente82: . 79 80 C. 345.1997 de Departamentul pentru Administraţia Publică Locală şi de Ministerul de Interne. Beleiu. 29 şi 30 din Legea nr.Reşedinţa reprezintă locuinţa cu caracter temporar.căsătoria se încheie la serviciul de stare civilă al localităţii de domiciliu sau reşedinţă a unuia dintre viitorii soţi. vârsta. personalitate. 1970. însemnând că o persoană nu poate avea decât o singură stare civilă. Academiei. 81 Emisă la data de 13. Aceasta poate fi în aceeaşi localitate sau în altă localitate ca cea de domiciliu. Ed. Of. Importanţa reşedinţei: . 70 . imprescriptibilitate). 1/1997 pentru aplicarea unitară a acesteia81. 282/11. Dacă posesia de stat este confirmată de actele de stare civilă. p. universalitate. G. adică faptul de a purta numele ce corespunde stării civile pretinse. cadrele militare active care locuiesc în interes de serviciu în afara localităţii de domiciliu.1. SECŢIUNEA IV STAREA CIVILĂ 4.. op. cuprinzând toate elementele (cu excepţia numelui şi a domiciliului) ce contribuie la determinarea calităţii de subiect de drept a omului (ex. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă80 şi de Metodologia nr. domiciliul sau reşedinţa părţilor.11. Andrei. indiferent de durată. aceasta constituie o prezumţie absolută şi irefragabilă de existenţă legală a stării civile folosite. filiaţia. Bucureşti. 418. cit. 164. Pentru ca o locuinţă vremelnică să fie considerată reşedinţă. Apetrei. care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi domiciliu. sexul.dacă pârâtul are domiciliul în străinătate sau nu are domiciliul cunoscut.. op.1996. Declararea reşedinţei este obligatorie. . Posesia de stat reprezintă folosirea în fapt a stării civile de către o persoană. Sunt exceptate de la această obligaţie persoanele care locuiesc în altă localitate decât cea de domiciliu. durata de timp în care persoana trebuie să locuiască acolo este cuprinsă între 45 de zile şi 1 an. op. conform art. Dovada reşedinţei se face cu menţiunea înscrisă în acest sens pe cartea de identitate sau cu orice alt mijloc de probă... Serviciul public comunitar local de evidenţa persoanei din subordinea Consiliului Local înscriind o menţiune în acest sens pe cartea de identitate. divorţat)79. Boroi. 293. Şt. în interes de serviciu sau la tratament ori odihnă pentru o perioadă cuprinsă între 45 şi 60 de zile. aceeaşi în toate raporturile juridice la care participă. nr.: locul naşterii.10. Pe lângă caracterele juridice comune tuturor atributelor de identificare a persoanei fizice (legalitate. persoanele internate în spital.

Şt.înregistrări sub forma înscrierii prin menţiune pe marginea actelor de stare civilă de naştere. acestea se predau la Arhivele statului. p. . potrivit art. 71 . Acţiunile de stat (de stare civilă) reprezintă acţiuni în justiţie privitoare la starea civilă a unei persoane.tractatus. contestarea sau modificarea stării civile. 13 P. care va întocmi actul de stare civilă.a.sunt personale.: acţiunea în stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei).acţiuni în reclamaţie de stat. . Aceste registre se întocmesc în două exemplare originale. op. op.. aceasta se va înregistra la autorităţile administraţiei publice locale a locului de coborâre sau debarcare. Apetrei. În mod excepţional. Competente să înregistreze actele şi faptele de stare civilă sunt primăriile localităţilor pe raza cărora s-a produs actul sau faptul respectiv.. căsătoria sau decesul unei persoane au loc pe o navă românească în timpul unei călătorii în afara apelor teritoriale ale României. prin căpitănia portului. la autoritatea administraţiei publice locale a Sectorului 1 din Municipiului Bucureşti. însă pentru viitor (ex. însemnând faptul de a fi tratat de cei apropiaţi ca fiind persoana căreia îi aparţine starea civilă pretinsă. . Aceste înregistrări se realizează în două feluri: . Acţiunile de stat prezintă următoarele caractere juridice: . care contestă o anumită stare civilă şi urmăreşte înlocuirea ei cu alta reală (ex. 119/1996.. conform art.înregistrare sub forma întocmirii actelor de stare civilă (acte de naştere. care urmăresc recunoaşterea unei stări civile pe care persoana nu o posedă (ex. op. neadmiţandu-se ştersături. cit. în timpul unei călătorii în interiorul graniţelor ţării.acţiuni în modificare de stat. I. . în principiu. iar cele date în ultima categorie de acţiuni produc efecte numai pentru viitor. 8 alin. cit. unul păstrându-se la Primărie şi unul la Consiliul Judeţean.fama. La împlinirea a 30 de ani. el având calitatea de ofiţer de stare civilă. acte de căsătorie şi acte de deces). în condiţiile legii. 294-295. 2 din Legea nr. Gh. Beleiu. 1 din Legea nr. Dacă naşterea.: acţiunea de divorţ)13.: acţiunea în tăgada paternităţii copilului din căsătorie). pe o navă sau aeronavă. Hotărârile judecătoreşti emise în primele două categorii de acţiuni de stat produc efecte retroactiv. pp. 119/1996.imprescriptibilitate..acţiuni în contestaţie de stat. acţiunile de stat pot fi: . cit. neputând fi exercitate decât de titularul lor. Registrele de stare civilă de naşteri. pp. Rauschi ş. adică faptul de a fi recunoscut în familie şi în public ca cel căruia îi aparţine starea civilă pretinsă. 4. . Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă a) Reguli generale Înregistrările de stare civilă reprezintă totalitatea operaţiunilor juridice de consemnare în registrele de stare civilă a actelor şi faptelor de stare civilă efectuate de organele cu atribuţii de stare civilă. însă toate produc efecte şi faţă de terţi. care au drept scop recunoaşterea. . 420-422. Andrei. Acesta va înainta un extras de pe jurnalul de bord la sosirea în ţară. de căsătorii şi de decese sunt confecţionate din hârtie specială şi sunt completate cu o anumită cerneală de culoare neagră. Conform art..inalienabilitate. de căsătorie şi de deces. 225. eliberând persoanelor îndreptăţite o dovadă constatatoare. care urmăresc modificarea stării civile existente şi reale.2. În funcţie de obiectul lor. comandantul navei le va înregistra în jurnalul de bord. dacă naşterea sau decesul unei persoane are loc în tren.

7 din Legea nr. 119/1996. de 3 zile pentru copilul născut mort şi de 24 de ore pentru copilul născut viu şi decedat ulterior (într-un interval de 15 zile de la naştere). În baza art. care vor trimite în termen de 5 zile un extras de pe actul respectiv. conform art. 3 din Legea nr. însoţită de un proces-verbal întocmit de poliţie. 119/1996. competenţi să exercite atribuţiile de ofiţer de stare civilă sunt primarii. şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare ale României în străinătate şi comandanţii de nave şi aeronave. ca urmare a comunicărilor făcute de alte organe. acestea se pot înregistra la autorităţile locale străine competente. 119/1996. care va întocmi actul de stare civilă. conform art. Persoana care a găsit copilul trebuie să anunţe organele de poliţie în termen de 24 de ore. 19 din Legea nr. 21 din Legea nr. prin Ministerul de Interne. cu excepţia celor care au loc în timpul călătoriilor cu trenul. conform art. 119/1996 în termen de 15 zile de la naştere pentru copilul născut viu. În legislaţia noastră. Actele şi faptele de stare civilă privoare la cetăţenii români aflaţi în străinătate se înregistrează de reprezentanţii diplomatici şi consulari ai României. şi va înainta un extras de pe carnetul de drum la autoritatea administraţiei publice locale a Sectorului 1 din Municipiului Bucureşti. 4 din Legea nr. 20 alin. potrivit art. 17 alin. 1 din Legea nr. la misiunea diplomatică în România a statului străin. 119/1996. 72 . căsătoriile pe o aeronavă nu sunt permise. Înregistrările se fac pe baza unei declaraţii făcute de persoana îndreptăţită sau din oficiu. Potrivit art. Declaraţia se face de părinţi sau de medic. rude. Cetăţenii străini aflaţi în România pot cere autorităţilor române să înregistreze acte şi fapte de stare civilă intervenite pe teritoriul ţării noastre. în baza art. 119/1996. 5 din Legea nr. comandantul acesteia va consemna faptul în carnetul de drum. cu excepţia cazului în care o persoană a exercitat în mod public atribuţiile de ofiţer de stare civilă. potrivit art. 119/1996. 21 din Legea nr. însă persoanele în cauză au fost de bună-credinţă. În cazul în care declaraţia se face după 1 an de la naştere. 3 din Legea nr. eliberând persoanelor îndreptăţite o dovadă constatatoare. 119/1996.8 alin. în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară. conform art. nava sau aeronava. actele de stare civilă întocmite de o persoană necompetentă sunt nule absolut. pe baza declaraţiei reprezentantului autorităţii administraţiei publice locale. iar cetăţenii români vor solicita înregistrarea lor în registrul de stare civilă al localităţii de domiciliu. 119/1996. actul de naştere se întocmeşte numai în baza unei hotărâri judecătoreşti de înregistrare tardivă a naşterii. 119/1996. 44 din Legea nr. actul de naştere se întocmeşte pe baza aprobării primarului locului unde s-a produs naşterea. 119/1996. 4-6 din Legea nr. b) Reguli speciale 1. deşi nu avea această calitate. în cazul în care naşterea sau decesul unei persoane au loc pe o aeronavă românească în timpul unei călătorii în afara graniţelor României. În baza art. dacă în acea localitate străină nu există astfel de reprezentanţi. actul de naştere se întocmeşte în termen de 30 de zile de la data găsirii lor. vecini ori personal medical. necunoscându-i necompetenţa84. Înregistrarea stabilirii filiaţiei 84 Această situaţie este exprimată în adagiul latin error communis facit jus (eroarea comună creează dreptul). medic şi reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale. Dacă declaraţia de naştere a fost făcută între 15 zile şi 1 an de la naştere. după ce poliţia a făcut cercetări şi medicul legist a dat avizul său privind vârsta şi sexul copilului. 2. Declaraţia se semnează de ofiţerul de stare civilă şi de declarant. Înregistrarea naşterii Întocmirea actului de naştere se face de autoritatea administraţiei publice locale de la locul naşterii. Pentru copiii găsiţi.

iar locul naşterii va fi cel unde se întocmeşte actul de naştere85. 13-14 din Legea nr. administratorul imobilului sau medic la serviciul de stare civilă de la locul decesului. se realizează prin întocmirea actului de deces.Dacă recunoaşterea copilului din afara căsătoriei are loc în momentul declarării naşterii. În caz de moarte violentă. 119/1996. potrivit art. g din Legea nr. Înregistrarea divorţului Divorţul se înregistrează din oficiu prin menţiune pe marginea actului de căsătorie. 119/1996. Înregistrarea schimbării numelui de familie sau prenumelui pe cale administrativă Conform art. 119/1996. 1 lit. urmând a se elibera un nou certificat de naştere şi de căsătorie. cele cu efecte restrânse nu se mai încheie. 6. înregistrarea se poate face doar cu aprobarea Parchetului. 17 alin. declaraţia se face în termen de 48 de ore de la deces sau de la găsirea corpului. f din Legea nr. 27-33 din Legea nr. 5. în baza art. care sunt înscrisuri autentice întocmite în registre publice de un funcţionar numit ofiţer de stare civilă. 7. în baza hotărârii de divorţ comunicată de instanţă serviciului de stare civilă. 34-35 din Legea nr. pe baza declaraţiei de căsătorie a acestora depusă cu 10 zile înainte de oficierea căsătoriei.3. Dacă decesul nu a fost declarat în termen. conform art. 41 din Legea nr. căsătoria se înregistrează prin întocmirea actului de căsătorie de către autoritatea administraţiei publice locale de la locul unde se va oficia căsătoria. 44 alin. adică Serviciul de stare civilă de la domiciliul unuia dintre viitorii soţi. în baza art. 26 alin. vecini. Înregistrarea adopţiei În baza hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei. va face declaraţia de căsătorie în localitatea unde se află la serviciul de stare civilă. Înregistrarea căsătoriei În baza art. 44 alin. 85 În prezent. în baza dispoziţiei de admitere a cererii emise de Preşedintele Consilului Judeţean. se întocmeşte un nou act de naştere pentru persoana adoptată. dacă persoana solicitantă este căsătorită. 4. Înregistrarea decesului Potrivit art. lit. se face prin menţiune pe marginea actului de naştere şi de căsătorie. Decesul declarat prin hotărâre judecătorească se înregistrează din oficiu de Serviciul de stare civilă de la locul naşterii persoanei sau de la domiciliul ei. 119/1996. 119/1996. în baza hotărârii comunicate de instanţă. 44 alin. se pot încuviinţa doar adopţii cu efecte depline. În cazul în care recunoaşterea copilului din afara căsătoriei are loc ulterior naşterii. 119/1996. Ofiţerul de stare civilă poate încheia căsătoria între cetăţeni străini. 119/1996. 2 din Legea nr. în care vor fi trecuţi ca fiind părinţi fireşti adoptatorii. şi în baza certificatului medical constatator al decesului. rude. 119/1996. în baza unei declaraţii făcute de soţ. dacă este cazul. Dacă unul dintre viitorii soţi nu se află în acea localitate. 119/1996. 1 lit. în termen de 3 zile de la deces. Acestea fac dovadă până la înscriere în fals pentru constatările directe ale funcţionarului şi până la proba contrară pentru declaraţiile părţilor. 73 . din care rezultă că îndeplinesc condiţiile de fond cerute de legea lor naţională. filiaţia se înregistrează prin menţiune pe marginea actului de naştere. 1 şi 3 din Legea nr. a din Legea nr. Proba stării civile Starea civilă se dovedeşte cu actele de stare civilă şi cu certificatele de stare civilă. potrivit art. cu noul nume. conform art. filiaţia se consemnează în actul de naştere. 4. dacă ei prezintă dovezi eliberate de misiunile diplomatice sau consulare ale ţărilor lor. 3.

119/1996.. Bucureşti. şi procurorul. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă Conform art. Drept civil. conform art. Persoana juridică. care se comunică solicitantului în termen de 10 zile. Codul civil. Iaşi. Legea nr. Anularea. rectificarea şi completarea actelor de stare civilă Conform art.5.. Junimea. 52 din Legea nr. 6. 7. 1998. potrivit art. Beleiu Gh. Drept civil. prin dispoziţia primarului. 54 din Legea nr. 2. Teoria generală. Legea nr. nu s-a efectuat în registrele de stare civilă. Subiectele dreptului civil. 8. 2002. Poenaru E.Pe marginea actului de naştere se înregistrează prin menţiune toate modificările apărute în starea sa civilă de-a lungul vieţii persoanei. Rauschi Şt. Bibliografie: 1. Andrei Petru P.4. 2003. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. Persoanele. 119/1996. Introducere în dreptul civil. reconstituirea sau întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă se poate face în baza unei cereri depusă la autoritatea administraţiei publice locale competentă să întocmească actul şi se soluţionează în termen de 30 de zile. Boroi G. 105/1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate. Apetrei I. Ankarom. În mod excepţional. Drept civil român.. Popa Gh. Rectificarea şi completarea înregistrărilor efectuate în actele de stare civilă reprezintă îndreptarea unor greşeli de înregistrare sau împlinirea unor omisiuni la înregistrare privind acte de stare civilă. Reconstituirea actelor de stare civilă se poate cere dacă registrele de stare civilă au fost distruse sau pierdute sau dacă actul s-a întocmit în străinătate şi nu poate fi procurat certificatul şi extrasul de pe acest act. Universul Juridic. Aceasta poate fi atacată la judecătorie. deşi a fost luat consimţământul soţilor de către ofiţerul de stare civilă. 2000. Drept civil. 53 din Legea nr. All Beck. 4. Drept civil. 4. care va solicita poliţiei să facă cercetări şi va cita obligatoriu autoritatea administraţiei publice locale . Ed.. 5. nu s-a efectuat cu respectarea modelelor prevăzute de lege sau când s-au înregistrat fapte şi acte care nu s-au produs. Instanţa competentă este judecătoria de la domiciliul reclamantului. Persoana fizică. Bucureşti. Ed. aceste operaţiuni se fac numai în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. modificarea.în calitate de pârât. Rauschi Şt. 2002. potrivit art. Întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă se poate cere dacă a fost omisă întocmirea lor. Bucureşti. dacă nu există registre de stare civilă ori acestea s-au pierdut ori distrus sau dacă s-a omis întocmirea actului de stare civilă. după ce poliţia a efectuat cercetări. Persoana fizică. Ordonanţa de Guvern nr. Persoanele. 16 din Legea nr. 119/1996. 119/1996. 119/1996. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. 4. 74 .. Ed. se pot folosi orice mijloace de probă pentru dovedirea stării civile. 31/1954 privind persoanele fizice şi juridice. 57-58 din Legea nr. 9. 10. Teoria generală. All Beck. Ed.. Ed.. Partea generală. 3. Partea generală. Decretul nr. deşi au fost depuse actele necesare întocmirii lor sau dacă întocmirea actului de căsătorie a fost omisă. Anularea unui act de stare civilă are loc când înregistrarea s-a efectuat de o persoană necompetentă.. Iaşi.

Prezentaţi reguli generale de înregistrare a actelor şi faptelor de stare civilă. 25. Cum se înregistrează divorţul? 26. 10. Definiţi reşedinţa. 13. 5. Care sunt persoanele competente să exercite atribuţiile de ofiţer de stare civilă? 23. Se poate oficia o căsătorie într-o aeronavă. respectiv rectificarea unui act de stare civilă şi care este organul competent să soluţioneze cererea? 29. potrivit legii române? 22. Definiţi domiciliul şi prezentaţi caracterele sale specifice. Cum se înregistrează adopţia? 27. Ce caracter juridic specific are starea civilă? 18. 16. Definiţi posesia de stat şi prezentaţi elementele sale. Daţi exemple de domiciliul legal. 20. Pentru ce motive se poate solicita reconstituirea.Întrebări de evaluare: 1. Cum se fave dovada stării civile? 28. 7. 3. Prezentati importanţa practică a domiciliului. Pentru ce motive se poate solicita anularea. Care este actul normativ ce reglementează actele de stare civilă? 17. Care sunt atributele de identificare ale persoanei fizice? 2. Ce înseamnă domiciliu real? Dar domiciliu ales? 12. Care este actul normativ ce reglementează schimbarea numelui pe cale administrativă? Pentru ce motive se admite aceasta? Care este organul competent să soluţioneze cererea? 6. Cum se dobândeşte numele de familie pentru copilul din căsătorie. Când devine obligatorie declararea reşedinţei la organelle competente? 15. 9. Definiţi acţiunile de stat şi prezentaţi clasificarea lor. 8. Prezentaţi caracterele juridice ale atributelor de identificare ale persoanei fizice. Expuneţi procedura retranscrierii numelui de familie în limba maternă sau cu ortografia limbii materne. respectiv pentru cel găsit? 4. 14. Expuneţi procedura schimbării numelui de familie pe cale administrativă. Cum se înregistrează o naştere care a avut loc pe o navă românească în timpul unei călătorii în afara graniţelor ţării? 24. 19. Prezentaţi reguli speciale de înregistrare a actelor şi faptelor de stare civilă. respectiv întocmirea ulterioară a unui act de stare civilă şi care este organul competent să soluţioneze cererea? 75 . 21. Prezentaţi variantele de modificare a numelui de familie ca urmare a schimbării stării civile. Care sunt tipurile de domiciliu? 11. pentru cel din afara căsătoriei. Definiţi starea civilă.

CAPITOLUL IV MIJLOACE DE OCROTIRE A PERSOANEI FIZICE SECŢIUNEA I TUTELA 76 .

136 C. potrivit art. tutela neputând fi exercitată prin reprezentant. îndrumarea şi controlul autorităţii tutelare.este o femeie însărcinată sau mamă a unui copil mai mic de 8 ani. p. Caracterele juridice ale tutelei Caracterele juridice ale tutelei sunt următoarele: 1. infirmităţii. principiul generalităţii tutelei. Acest mijloc juridic de ocrotire a copilului minor este reglementat de art. fam.nu poate îndeplini tutela datorită bolii. legea stabilind cazurile de instituire. Principiile tutelei Principiile tutelei sunt următoarele: 1. ţinând seama de munca depusă de tutore. obligativitate.: . . intrată în vigoare la 1 ianuarie 2005. obligaţiile tutorelui şi încetarea tutelei. Gh. principiul independenţei patrimoniale dintre minor şi tutore. îndepărtării domiciliului de locul unde se află bunurile minorului sau din alte motive întemeiate. op. 86 87 C. . lipsit de ocrotire părintească86.creşte sau educă 2 sau mai mulţi copii. 557/23.06. cu excepţia situaţiilor prevăzute în art. conform art. Dintre acestea vom prezenta tutela. de starea materială a minorului şi a tutorelui.exercită o altă tutelă sau curatelă. .. 2 C. personalitate. 1. 2. 281. cit. necunoscuţi sau dispăruţi. principiul exercitării tutelei în interesul exclusiv al minorului. fam. 121 C. principiul exercitării tutelei sub supravegherea. reprezentanţii acestei instituţii având dreptul să viziteze copiii la locuinţa lor şi să se informeze pe orice cale despre modul de îngrijire.Mijloacele de ocrotire a minorului sunt ocrotirea părintească. putând dispune în favoarea acestuia din urmă o remuneraţie care nu va depăşi 10 % din veniturile minorului. fam. în anii superiori de studiu. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului87. 114 C. 1. 368. potrivit art. 4. . 77 . op.dacă are vârsta de 60 ani. şi de Legea nr. felului îndeletnicirii. 113-141 C. p.1 Noţiunea de tutelă Tutela reprezintă o sarcină gratuită şi obligatorie în virtutea căreia o persoană numită tutore este chemată să exercite drepturile şi îndatoririle părinteşti faţă de un copil minor.. creştere şi educare a copiilor minori. cit.2004. legalitate. deoarece aceştia sunt morţi sau declaraţi morţi. Stătescu. 3. 118 alin. tutela şi măsurile speciale de protecţie a copilului. fam. pentru că minorul nu are drepturi asupra bunurilor tutorelui şi nici acesta din urmă nu are drepturi asupra bunurilor minorului. 1. fam.. urmând ca ocrotirea părintească şi măsurile speciale de protecţie a copilului să fie prezentate la disciplina Dreptul familiei. conform art. cel numit tutore neputând refuza această sarcină. tutela instituindu-se ori de câte ori atunci un minor este lipsit de ocrotire părintească din partea ambilor părinţi. Of. nr. gratuitate. fam. 4. 113 C.. Publicată în M.. 3. Beleiu. de numire a tutorelui. puşi sub interdicţie ori decăzuţi din drepturile părinteşti. autoritatea tutelară.2.3. 2.

exercitând o altă tutelă. nu se poate face decât cu încuviinţarea autorităţii tutelare. . fam. şi cel cu rele purtări.minorul sau cel pus sub interdicţie. fam. pe care minorul le primea la data numirii tutorelui. 123 C. soţul. şi biroul notarial. Conform art. Domiciliul minorului se afla la tutore. . autoritatea tutelară comunică în scris tutorelui numirea sa şi sarcinile care îi revin şi afişează decizia de numire la Primăria de la domiciliul minorului.cel care. Numirea tutorelui se face de către instanţa judecătorească. să încunoştinţeze autoritatea tutelară următoarele persoane: . Deschiderea tutelei minorului Conform art. . conform art. 115 C. cu prilejul deschiderii unei succesiuni. administrarea bunurilor minorului La deschiderea tutelei. îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică. conform art.cel care. prevede autoritatea tutelară ca organ competent în numirea tutorelui. au obligaţia. fam. . încă neabrogat expres (doar în mod tacit).persoanele apropiate minorului. o rudă în linie 78 . Alegerea tutorelui se face în scopul ocrotirii intereselor minorului. potrivit cu însuşirile lui. însă evaluarea acestuia revine autorităţii tutelare.serviciul de stare civilă.cel căruia i s-a restrâns exerciţiul unor drepturi politice sau civile... În mod provizoriu se poate numi un curator.. nu ar putea îndeplini sarcina tutelei. dacă numirea unui tutore necesită un timp mai îndelungat.orice altă persoană. fam. deşi art.1. Schimbarea felului învăţăturii sau al pregătirii profesionale. cu prilejul pronunţarii.. învăţătura şi pregătirea sa profesională. fam. 272/2004. 1. a fost îndepărtat din aceasta. 117 C. întocmind un inventar cu privire la acestea şi la creanţele minorului.5. 122 C. în prezenţa tutorelui. în termen de cel mult 5 zile de la data când află de existenţa unui minor lipsit de ocrotire părintească. de educarea. 116 C. în baza legii sau prin hotărâre judecătorească. 38-39 şi art. cu prilejul înregistrării morţii unei persoane. este lipsit de dreptul de a alege şi de a fi ales. un delegat al autorităţii tutelare va verifica la faţa locului toate bunurile minorului. Orice persoană cu capacitate de exerciţiu şi o bună comportare în familie şi societate poate îndeplini sarcina de tutore. din cauza intereselor potrivnice cu ale minorului. fam. procuratura şi poliţia. fiind preferabilă numirea unei rude.cel care. nu pot fi tutore următoarele persoane: . insituţiile de ocrotire. 42 din Legea nr. . .4. 119 C.. . .organele administraţiei de stat. aflată în subordinea Consiliului Judeţean. luării sau executării unor măsuri privative de libertate. Creanţele pe care le are minorul faţă de tutore.instanţele judecătoreşti. tutorele creşte minorul. la propunerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi de Protecţie a Copilului. b) ocrotirea patrimoniului minorului 1. Conform art. administratorii şi locatarii casei în care locuieşte minorul. potrivit legii speciale. Atribuţiile tutorelui Atribuţiile tutorelui sunt următoarele: a) ocrotirea persoanei minorului Potrivit art.persoana decăzută din drepturile părinteşti sau declarată incapabilă de a fi tutore. .

. 133 C. Acest minor poate încheia singur. fam. în lipsa acestora sau altor rude obligate la întreţinere. dacă se constată ulterior că. Aceasta va stabili suma anuală necesară pentru întreţinerea minorului şi administrarea bunurilor sale. conform art. fam. tutorele este obligat să întocmească şi să prezinte autorităţii tutelare anual. La încetarea tutelei. Însă. în termen ce 30 de zile.C. Sumele rezultate din veniturile minorului. de contracte de donaţie sau cele care garantează obligaţia altuia şi de acte juridice între el. în cazul căsătoriei minorei de 16 ani. 2. vor fi depuse într-un cont separat la C. fam. 134 C. conform art. Încetarea tutelei Încetarea tutelei poate să aibă loc din următoarele cauze: a) cauze care privesc minorul Tutela încetează la împlinirea vârstei de 18 ani a persoanei ocrotite. poate încheia un contract individual de muncă şi poate realiza singur acte de administrare şi de conservare. reprezentarea sau asistarea la încheierea actelor juridice civile În ce minorul cu vârsta sub 14 ani. Bunurile vor fi predate fostului minor. următoarele acte juridice: . fam. tutorele îl reprezintă în toate actele juridice civile. au reapărut sau li s-a ridicat sancţiunea decăderii din drepturile părinteşti ori interdicţia judecătorească. pe numele minorului. dar are nevoie de încuviinţarea prealabilă a tutorelui. Pe parcursul tutelei. conform art. 129 C. de o parte.dreaptă sau fraţii şi surorile tutorelui pot fi plătite numai cu aprobarea autorităţii tutelare.E. din culpa sa. aceasta neînsemnând faptul că tutorele va fi exonerat de răspundere faţă de minor. potrivit art. şi minor. şi oricând este cerută. Minorul între 14-18 ani poate încheia singur acte juridice. de unde vor putea fi ridicate doar cu încuviinţarea autorităţii tutelare. El poate încheia acte de dispoziţie doar cu încuviinţarea tutorelui şi cu a autorităţii tutelare. pe care le încheie în numele acestuia. o rudă în linie dreaptă sau fraţii şi surorile acestuia.6.minorul de 16 ani poate dispune prin testament de jumătate din averea sa. el poate face acte de dispoziţie sau să permită plata creanţelor pe care le are faţă de minor. pe numele minorului. în situaţia în care părinţii fireşti au fost identificaţi. autoritatea tutelară va cere Direcţiei judeţene a muncii şi protecţiei sociale să contribuie la întreţinerea lui. Legea îi interzice tutorelui încheierea. numai cu încuviinţarea autorităţii tutelare. 126 C. fam. 1. în numele minorului.E. fam.minorul de 10 ani îşi poate da consimţământul la adopţia sa. a pricinuit o pagubă acestuia. Tutorele poate încheia singur acte de conservare şi acte de administrare. Dacă aceste sume depăşesc nevoile întreţinerii lui şi administrării bunurilor sale. de cealaltă parte. potrivit art. fără încuviinţarea tutorelui. tutorele este obligat să întocmească şi să prezinte autorităţii tutelare.minora de 16 ani se poate căsători. soţul. 141 C. conform art. 140 C. o dare de seamă asupra modului în care s-a îngrijit de persoana minorului şi de administrarea bunurilor sale. potrivit art. 131 C. soţul. autoritatea tutelară va da descărcare de gestiune tutorelui. o dare de seamă generală. . fam. în termen de 30 de zile de la sfârşitul anului calendaristic. conform art. moştenitorilor săi ori noului tutore. sau dacă 79 . putând fi ridicate de tutore fără aprobarea prealabilă a autorităţii tutelare. 127 C. După predarea bunurilor. care se acoperă din veniturile bunurilor minorului sau din vânzarea bunurilor sale ori. poate accepta o donaţie fără sarcini.C. verificarea socotelilor şi aprobarea lor. fam. necesare nevoilor întreţinerii acestuia. o rudă în linie dreaptă sau fraţii şi surorile sale. se depun într-un cont distinct la C.

ş. în cazul îndepărtării lui de la tutelă. instituită pe o durată scurtă de timp (ex. pp. 374. În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a îndatoririlor sale.: curatela pentru vânzarea unui imobil). curatela permanentă. b. tutorele va răspunde administrativ. în cadrul căreia curatorul este împuternicit să se ocupe de persoana şi patrimoniul unei persoane. Şt. precum neluarea măsurilor necesare pentru a-l împiedica pe minor de la fapte de vagabondaj.. În funcţie de întinderea puterilor acordate curatorului: a..: curatela minorului până la numirea tutorelui). ori în situaţia înlocuirii la cererea sa. Şt. încheind acte de conservare şi de administrare (ex. 80 . Este reglementată de art. aflându-se în anumite situaţii speciale prevăzute de lege. aceasta fiind o sancţiune specifică dreptului familiei. Rauschi ş. cit.minorul moare. Dacă minorul este pus sub interdicţie judecătorească. cit. Tutorele va răspunde administrativ. I. 255-256. b. cu amendă contravenţională. op. pp. curatela specială. 152-157 C. op. instituită pe o durată nelimitată de timp (ex. p. civil şi potrivit dreptului familiei88.. Apetrei. II. cit. Andrei. ca o sancţiune.. p. fam.378-380. în cazul săvârşirii unor fapte care constituie infracţiunea de rele tratamente aplicate minorului sau punerea în primejdie a unei persoane în neputinţă de a se îngriji. P. deoarece tutorele răspunde pentru prejudiciile cauzate minorului sau terţilor prin fapta sa. 2. Asupra tutorelui operează răspunderea civilă patrimonială în baza art. tutorele său va fi înlocuit cu un alt tutore. cerşetorie sau prostituţie. În funcţie de durată: a. a. SECŢIUNEA II CURATELA 2. Clasificarea curatelei I. nu pot să-şi exercite drepturile şi să-şi apere interesele89.. în cadrul căreia curatorul este împuternicit să încheie un singur act (ex. tutorele va fi îndepărtat de la tutelă. curatela generală. în cazul săvârşirii unor contravenţii.7.: curatela alienatului mintal până la pronunţarea hotarării judecătoreşti de punere sub interdicţie). sau va răspunde penal. op.2. 271. care va avea câteva atribuţii în plus faţă de acesta.a. Beleiu. 998-999 C. b) cauze care privesc tutorele Tutela încetează la moartea sau punerea sub interdicţie judecătorească a tutorelui. chiar şi în cazul în care autoritatea tutelară a dat descărcare de gestiune.: curatela pentru bătrâni). penal. Noţiunea de curatelă Curatela reprezintă instituţia de drept civil prin care se realizează ocrotirea unor persoane fizice care. 1. civ. Rauschi.. Răspunderea tutorelui Descărcarea de gestiune data tutorelui cu ocazia încetării tutelei nu îl absolvă pe acesta de răspunderea pentru pagubele pricinuite minorului. curatela provizorie.1. În caz de neglijenţă sau abuz asupra minorului. cit. op. 88 89 Gh.

2. care deşi capabile. respectiv de reclamant şi pârât. vreme îndelungată de la domiciliu. 6. conform art. potrivit art. curatela persoanelor capabile (propriu.zisă). de proprietar al moştenirii şi terţ faţă de aceasta. 2 şi 153 C. în prezenţa unui curator. 275. curatela pentru cazuri urgente. curatela persoanei dispărute. d C.): 1. b. notarul desemnând un curator destinat ocrotirii intereselor moştenitorilor. Din motive temeinice. 152 lit. nu pot. curatela persoanelor incapabile (specială). însă aflate în imposibilitate de a-şi apăra singure interesele şi de a-şi administra patrimoniul.. insituita atunci când o persoană este obligată să lipsească. Acţiunile moştenitorului beneficiar împotriva moştenirii se vor intenta împotriva unui curator. cit. b C. care nu ştie să scrie. 81 . despre care nu se mai ştie nimic şi care nu a lăsat un madatar general. curatorul ţinând provizoriu locul părinţilor sau al tutorelui. Andrei. 7. fam. nu poate. conform art. p. 5. cit. 152 lit. 152 lit. nici personal. 72 din Legea nr.4. datorită situaţiei speciale în care se află. când acceptă o donaţie. În funcţie capacitatea persoanelor aflate sub curatelă: a. 3. civ. Cazuri (prevăzute de art. e C.. instituită de notar când există un singur moştenitor minor sau interzis judecătoresc care întruneşte în persoana sa două calităţi. instituită. o persoana. Apetrei. 2. 154 alin. conform art. curatela succesiunii acceptate sub beneficiu de inventar90. destinată ocrotirii persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate restrânsă de exerciţiu. fam. până la împărţirea moştenirii. aceste persoane nu pot să-şi numească un reprezentant sau un madatar general. după pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti de declarare a dispariţiei. să-şi administreze personal bunurile şi să-şi apere mulţumitor interesele. pp. curatela instituită în cazul procedurii succesorale notariale. 816 C. potrivit art. 388-389. fără a lăsa un mandatar general. nici prin reprezentant. potrivit art. op. Cazuri: 90 Şt. fam. 152 lit. op. 19 din Decretul nr. fam.3. Rauschi. curatela persoanei care lipseşte de la domiciliu. destinată ocrotirii persoanelor cu capacitate deplină de exerciţiu aflate în situaţii speciale. să ia măsurile necesare în situaţii a căror rezolvare nu suferă amânare. din împrejurări străine de vionţa sa. căruia îi va încredinţa bunurile succesorale spre păstrare. bolnave fizic sau infirme. atunci când există pericolul înstrăinării sau pierderii bunurilor succesorale.III. Curatela persoanelor capabile Acest tip de curatelă se instituie pentru ocrotirea unor persoane cu capacitate deplină de exerciţiu. 4. Curatela persoanelor incapabile Acest tip de curatelă urmează regulile de la tutelă şi se instituie pentru ocrotirea unor persoane lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate restrânsă de exerciţiu. Curatela se instituie cu consimţământul persoanei ocrotite şi nu are nici un efect asupra capacităţii de exerciţiu a persoanei în cauză. 2. I. când datorită bolii sau din alte motive. fam. curatela persoanelor în vârstă.a C. conservare şi administrare. deşi capabilă. 36/1995 a notarilor publici. 32/1954.. curatela surdomutului. conform art. P. 152 C. potrivit art. fam. de regulă.

a rudelor. 2. Atribuţiile curatorului Atribuţiile curatorului sunt următoarele: a) în situaţia curatelei persoanelor capabile. 154 alin. curatela instituită pentru minor sau interzis judecătoresc. conform art. fam. fam. în acest caz. a tutorelui sau a celor arătaţi în art. Cu excepţia curatorului unei succesiuni numit de notar. 1 C. potrivit art.1. 3. la cererea celui care urmează a fi reprezentat. fam. în cazul îndepărtării lui de la curatelă.5. obţinând descărcare de gestiune de la autoritatea tutelară care l-a numit. a soţului său.8. 1 C. care are dreptul de a-l revoca oricând. sau. 3.. 2. dacă bolnavul se însănătoşeşte sau dacă persoana dispărută a reapărut. până la numirea tutorelui. fam. până la numirea tutorelui. 156 C. în cursul procesului de punere sub interdicţie judecătorească.. curatorul nu poate încheia acte de dispoziţie. 2. când au încetat cauzele care au determinat instituirea ei. cu deosebirea că. ori în situaţia înlocuirii la cererea sa. 2.: în materie succesorală. curatorul reprezentând persoana în limitele puterilor încredinţate de cel reprezentat. se vor aplica regulile de la contractul de mandat. curatela instituită pentru minorul lipsit de ocrotire părintească. Încetarea curatelei Curatela poate înceta din următoarele cauze: a) cauze care privesc persoana ocrotită Curatela încetează dacă persoana ocrotită moare. atribuţiile sale (referitoare la administrarea bunurilor – inventar şi dări de seamă) şi răspunderea sa. 4. se vor aplica toate regulile expuse la tutelă cu privire la numirea curatorului. curatela instituită în caz de interese contrare între părinţii sau tutore şi minor sau interzis judecătoresc (ex. ori din voinţa persoanei reprezentate sau a celei care a solicitat curatela. din oficiu. cu păstrarea în continuare a răspunderii acestuia faţă de pagubele provocate persoanei reprezentate prin adminstrarea patrimoniului. ca o sancţiune. Răspunderea curatorului Curatorul trebuie să clarifice socotelile curatelei. de regulă după 3 ani de la numire. Instituirea curatelei Curatela se poate institui. curatela instituită pentru debilul şi alienatul mintal. numirea curatorului se face de autoritatea tutelară din raza teritorială a domiciliului minorului. 115 C. 82 . în cazul în care părinţii sau tutorele nu-şi pot îndeplini temporar atribuţiile.6. când la moştenire vin în concurs soţul supravieţuitor şi copilul minor al defunctului). b) cauze care privesc curatorul Curatela încetează la moartea sau punerea sub interdicţie judecătorească a curatorului. b) în situaţia curatelei persoanelor incapabile.. potrivit art.. ci numai acte de conservare şi de administrare.7. respectiv a interzisului judecătoresc. 155 alin. de autoritatea tutelară.

serviciul de stare civilă. având ca efect pierderea capacităţii de exerciţiu şi instituirea tutelei91. 83 . persoanele apropiate. instituţiile de ocrotire sau orice altă persoană.3. Acestea nu se confunda cu starea de beţie. instanţa fixează termen de judecată şi dispune citarea părţilor. 2 C. hotărârea instanţei este nulă absolut. instanţa sesizează autoritatea tutelară pentru numirea unui curator provizoriu. Apoi. conform art. imposibilitatea persoanei de a se îngriji singură de interesele sale. Dacă aceste două reguli nu sunt respectate. expuse în art. fam.SECŢIUNEA III INTERDICŢIA JUDECĂTOREASCĂ 3. instanţa. Condiţiile punerii sub interdicţie judecătorească Condiţiile punerii sub interdicţie judecătorească sunt următoarele: 1. Este reglementată de art. p. şi de o anumită gravitate. fam. 2.. 30-35 din Decretul nr. a judecăţii propriu-zise. comunică cererea procurorului. surdomuţenia. instanţa este obligată să asculte bolnavul psihic la sediul său. 32/1954. fam. potrivit art. 144 alin. fam. 91 Gh. În sfârşit. cât şi minorii alienaţi sau debili mintali. ori dacă starea de sănătate a acestuia nu permite. la domiciliul acestuia sau la spitalul unde este internat. inteligenţa mai redusă. Noţiunea de interdicţie judecătorească Interdicţia judecătorească reprezintă ansamblul de măsuri de ocrotire de drept civil dispuse de instanţa judecătorească pentru persoanele lipsite de discernământ din cauza alienaţiei sau debilităţii mintale. instanţa emite o hotărâre judecătorească de admitere sau de respingere a cererii de punere sub interdicţie. indiferent de scurtele momente de luciditate. potrivit art. În cea de-a doua fază. 32/1954. 3. boli psihice permanente. op. procurorul. 376. 142-151 C. La proces este obligatorie participarea procurorului. 3. lipsa discernământului.2. 30-35 din Decretul nr.tribunalul din raza domiciliului bolnavului psihic. dacă este necesar. 1 C. Procedura punerii sub interdicţie cuprinde o fază necontradictorie. alienaţie sau debilitate mintală. administraţia publică. care este obligat să facă cercetări cu privire la starea de sănătare a persoanei în cauză. locatarii sau administratorul blocului. Procedura punerii sub interdicţie Cererea de punere sub interdicţie poate fi formulată de autoritatea tutelară. 142 alin. prealabilă judecăţii. În prima fază. şi o fază contradictorie. şi de art. 143 C. notarul. dispune internarea bolnavului psihic pentru maximum 6 săptămâni. Organul competent să soluţioneze cererea este instanţa judecătorească . bolnavul psihic în cauză. bătrâneţea. 3. poliţia. cit.1. să obţină avizul comisiei de medici specialişti şi părerea medicului din spital. viaţa dezordonată sau tulburările psihice uşoare. Beleiu. Pot fi puşi sub interdicţie judecătorească atât majorii.

3. nelimitată în timp.În cazul în care cererea este admisă de instanţă. Poenaru E. Cererea de ridicare a interdicţiei se poate formula de aceleaşi persoane care pot să ceară instituirea acesteia.. are sarcina de a-i grăbi vindecarea. 2002. Efectul hotărârii judecătoreşti de admitere a cererii de ridicare a interdicţiei constă în recăpătarea capacităţii de exerciţiu. 84 . Bucureşti. fam. Introducere în dreptul civil.4. Legea nr. Subiectele dreptului civil. 1998. Drept civil. poate promova acţiunea în tăgada paternităţii şi acţiunea de divorţ. Rauschi Şt. conform art. şi din momentul înregistrării la registrul special al instanţei de la locul naşterii acesteia. 5. în principiu. All Beck. Ed. domiciliul acestuia va fi la tutore. nu poate avea calitatea de expert. Persoana fizică.. Iaşi. All Beck. şi. Ed. Dumitrache V. 6. 144 alin.4. 7. Hageanu C. Dreptul familiei. Hotărârea instanţei produce efecte faţă de persoana în cauză de la data rămânerii definitive şi faţă de terţi de la data transcrierii hotărârii în registrul special al instanţei de la locul de naştere al acesteia. 4. Teoria generală. şi de a-i îmbunătăţi viaţa. Bucureşti. contract de muncă. Popa Gh. Beleiu Gh. Persoanele.. 2005. hotărârea se comunică la locul de naştere al bolnavului psihic pentru a fi înregistrată în registrul special al instanţei.. potrivit vârstei persoanei din momentul rămânerii definitive a hotărârii. acte mărunte. în momentele de luciditate. pentru părţi. Apetrei I. Persoanele.. în plus. 2000. martor sau tutore şi nu răspunde pentru faptele sale. 2 şi art.. Încetarea interdicţiei judecătoreşti Interdicţia judecătorească încetează la moartea bolnavului psihic sau prin ridicarea interdicţiei în baza unei noi hotărâri judecătoreşti. Teoria generală.. pentru terţi. Persoana fizică. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. adopţie. Partea generală. 2002. 2. testament. Bacaci Al. Andrei Petru P. Drept civil. Bucureşti. Dacă persoana în cauză a devenit majoră. Efectele punerii sub interdicţie judecătorească Efectele punerii sub interdicţie judecătorească sunt următoarele: 1. Drept civil român. Partea generală. dacă aceasta este posibilă. nu mai poate face donaţii. Bucureşti. Tutela este. Ed. Drept civil. Bibliografie: 1. tutela Ca urmare a punerii sub interdicţie judecătorească a bolnavului psihic. All Beck. astfel încât nu mai poate încheia acte de administrare şi de dispoziţie. 2. la autoritatea tutelară pentru numirea unui tutore şi la medicul şef al localităţii de domiciliu pentru instituirea supravegherii medicale. Ed. procedura fiind identică. care are aceleaşi atribuţii ca şi tutorele minorului. întrebuinţând bunurile şi veniturile interzisului judecătoresc pentru îngrijirea acestuia. 145-146 C.. Ed. Ed. Rauschi Şt. tutela încetează. Drept civil. dacă persoana în cauză s-a însănătoşit. Universul Juridic. nu mai poate exercita drepturile părinteşti. 3. lipsa capacităţii de exerciţiu Persoana pusă sub interdicţie judecătorească pierde capacitatea de exerciţiu. Iaşi. 2003. 3... Persoana juridică. Ankarom.. ea poate încheia acte de conservare. poate accepta donaţii şi moşteniri. Totuşi. Junimea. dar. Boroi G. căsătorie. poate recunoaşte un copil.

Codul familiei. Daţi exemple de curatelă a persoanelor capabile. Decretul nr. Ce reguli se aplică curatelei persoanelor incapabile? 29. Tutorele este sau nu remunerat pentru munca depusă în îngrijirea minorului? 6. Cine poate fi tutore? 8. Care sunt atribuţiile tutorelui privind patrimoniul minorului? 11. 4. Ce persoane nu pot fi tutore? 9. 21. Întrebări de evaluare: 1. Când este necesară numirea unui tutore pentru minor? 3. Cum poate încheia minorul cu vârsta între 14 şi 18 ani actele de dispoziţie? 12.Care este organul competent să soluţioneze cererea de punere sub interdicţie? 16. În ce situaţii prevăzute de lege în mod excepţional se poate refuza tutela? 5. Măsura punerii sub interdicţie judecătorească poate fi sau nu ridicată? 20. Ce tipuri de curatelă cunoaşteţi? 22. Care are sunt paşii obligatorii de urmat în faza contradictorie a procedurii. După ce primeşte descărcare de gestiune. care. Ce atribuţii are în plus tutorele interzisului judecătoresc faţă de tutorele minorului? 19. 32/1954. Definiţi curatela. 14. Definiţi tutela. 2. Curatela persoanelor capabile semnifică pierderea sau nu a capacităţii de exerciţiu a persoanei în cauză? 26.8. Cine numeşte tutorele? 10. Cine suportă cheltuielile de întreţinere a minorului? 7. 85 . Prezentaţi procedura punerii sub interdicţie judecătorească. Curatela persoanelor capabile se instituie cu sau fără consimţământul persoanei în cauză? 27. 15. atrag nulitatea hotărârii instanţei? 17. Ce reguli se aplică curatelei persoanelor capabile? 25. Daţi exemple de curatelă a persoanelor capabile. 9. dacă nu sunt respectaţi. Care sunt efectele punerii sub interdicţie judecătorească? 18. Enumeraţi caracterele juridice ale tutelei. tutorele mai este responsabil pentru pagubele cauzate patrimoniului minorului? 13. Definiţi interdicţia judecătorească. În ce situaţii este necesară numirea unui curator? 23. Cine numeşte curatorul? 24. 28.

PARTEA a III-a PERSOANA JURIDICĂ 86 .

în acord cu interesele generale. Elementele constitutive ale persoanei juridice Conform art. o persoană juridică trebuie să întrunească cumulativ următoarele elemente constitutive: 1. 3. Publicată în M. regii autonome. 31/1990 a societăţilor comerciale şi O. Curţile de Apel. organele de conducere ale persoanei juridice sunt adunarea generală. primăriile).SECŢIUNEA I NOŢIUNI GENERALE DESPRE PERSOANA JURIDICĂ 1. Beleiu. 4. o organizare de sine-stătătoare. Legea nr. nr. unităţile administrative-teritoriale (comune. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile93. consiliul de administraţie. cit. care. cooperativele şi uniunile lor..3. 8. un scop propriu. op. op. este titulară de drepturi şi obligaţii civile92. adică să fie precizată structura internă a persoanei juridice. 1. 2. organele puterii legislative (Senatul şi Camera Deputaţilor). organele puterii executive (Preşedinţia României. ministerele. stabilite prin actul de constituire. 92 93 Gh. judeţe) şi autorităţile administraţiei publice locale (consiliul local. Of. 6. ştiinţă etc. 1. patronatele.). consiliul judeţean. 5. oraşe. instituţii de stat din învăţământ. 31/1954. e din Decretul nr. prevăzut în actul de constituire. nr. statul. cit. 87 . prefecturile). 280.G. organele sale de conducere şi atribuţiile lor. De regulă. organele puterii judecătoreşti (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. societăţile comerciale. sănătate. Categorii de persoane juridice Sunt persoane juridice următoarele: 1. 26 lit. sindicatele. Noţiunea de persoană juridică Persoana juridică reprezintă subiectul colectiv de drept civil. 3. şi care defineşte întinderea capacităţii de folosinţă a persoanei juridice. p. administrator). format dintr-o grupare de oameni. Persoana juridică poate desfăşura doar acele activităţi stabilite în actul de înfiinţare. 39/2000. 433. 31/1954 privind persoanele fizice şi juridice. p.. partidele politice. întrunind condiţiile prevăzute de lege. Tribunalele.1. 9. un patrimoniu propriu. 2. Guvernul României.2. societăţi comerciale cu capital de stat. cultură. care reprezintă în fapt obiectul de activitate al persoanei juridice. directorul (preşedinte. 10. distinct de cel al persoanelor fizice care alcătuiesc persoana juridică. Şt. Ministerul Public). Este reglementată în Decretul nr. Rauschi. 7. societăţile agricole. Acesta constă în totalitatea drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale (activul şi pasivul) care au ca titular persoana juridică şi permite acesteia să participe în nume propriu la raporturile juridice şi să îşi asume o răspundere de sine-stătătoare.

persoane juridice române. Clasificarea persoanelor juridice I. instituţiile de stat. persoane juridice străine. 88 . În funcţie de corelaţia dintre ele: a. persoane juridice de drept public.4. asociaţiile şi fundaţiile. regiile autonome. 33 alin. 3 din Decretul nr. persoane juridice de drept privat. În funcţie de naţionalitatea lor: a. unităţile administrativteritoriale. 31/1954.11. b. Este caracterizată de legalitate. nonprofit. încheind acte juridice civile prin organelle sale de conducere. partidele politice. societăţile comerciale cu capital de stat). conform art.: asociaţiile şi fundaţiile. În funcţie de modul de creare şi organizare: a. Capacitatea de exerciţiu reprezintă aptitudinea persoanei juridice de a-şi exercita drepturile şi de a-şi asuma obligaţiile. persoane juridice de stat (ex. III. persoane juridice private (ex. organele de stat. b.: societăţile comerciale. asociaţiile şi fundaţiile). Ea se dobândeşte din momentul înregistrării sale ori de la data actului de dispoziţie al organului de stat. orice act juridic încheiat cu încălcarea acestui principiu (prin depăşirea obiectului de activitate) fiind nul absolut. c. b. 12. conform art. II. persoane juridice anexă. cu sediul în România. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice încetează în momentul încetării persoanei juridice. înfiinţate de cetăţeni străini sau în colaborare cu aceştia. 1. Capacitatea anticipată de folosinţă se dobândeşte la data actului de înfiinţare a persoanei juridice şi este limitată la încheierea actelor şi formalităţilor cerute de lege pentru înfiinţarea sa în mod valabil. cu sediul în alt stat. SECŢIUNEA II CAPACITATEA PERSOANEI JURIDICE Capacitatea persoanei juridice este formată din capacitate de folosinţă şi capacitate de exerciţiu. persoane juridice principale. Principiul specialităţii capacităţii de folosinţă se referă la faptul că persoana juridică are o capacitate de folosinţă specială. cultele religioase. În funcţie de forma dreptului de proprietate care stă la baza patrimoniului persoanei juridice: a. instituţiile de stat. nelucrativ (ex. În funcţie de natura scopului urmărit: a. sindicatele. lucrativ (ex. inalienabilitate şi intangibilitate. V. persoane juridice cu scop patrimonial. generalitate. care se creează prin lege sau prin actul organului de stat competent. limitată la scopul pe care şi l-a ales (obiectul său de activitate). persoane juridice cu participare străină. partidele politice). 31/1954. regiile autonome). b. Ea se dobândeşte din momentul desemnării organelor de conducere şi încetează în momentul încetării persoanei juridice. care se creează prin actul de asociere dintre persoane fizice şi juridice. b.: societăţile comerciale. IV. patronatele. Capacitatea de folosinţă reprezintă aptitudinea persoanei juridice de a avea drepturi şi obligaţii civile.: statul. 35 din Decretul nr. persoane juridice fără scop patrimonial.

SECŢIUNEA III ATRIBUTELE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE Prin atributele de identificare. 38 din Decretul nr. stabilit în actul de înfiinţare. Beleiu.2001. nr. firma. sunt considerate actele persoanei juridice însăşi. numele unei persoane fizice. SECŢIUNEA IV ÎNFIINŢAREA PERSOANEI JURIDICE 94 95 Publicată în M. Of.A. Firma reprezintă denumirea sub care un comerciant îşi exercită comerţul şi sub care semnează. Sediul persoanei juridice.: S. În funcţie de sediul persoanei juridice se determină organul competent unde se înregistrează aceasta. conform art.05. telefonul. marca. Naţionalitatea persoanei juridice se determină în funcţie de ţara unde a fost înfiinţată aceasta. reprezintă un element de individualizare în spaţiu a acesteia. faxul.. stabilită în actul de înfiinţare. p. potrivit art.G. a străzii.L. a numărului etc. nr. Se atribuie la înfiinţare de către Ministerul Finanţelor Publice. Codul unic de înregistrare este reglementat de O. 31/1954. 283/31. prin Registrul Comerţului. forma juridică (ex. 574. reprezintă cuvântul sau cuvintele prin care se individualizează o persoană juridică şi poate exprima domeniul de activitate. În orice act emanând de la persoana juridică se trece denumirea ei. Aceasta constituie atât un drept. locul executării obligaţiilor civile şi competenţa instanţei de judecată. un eveniment istoric etc. în limitele puterilor ce le-au fost conferite. contul bancar. 89 .2001. cât şi o obligaţie. Denumirea persoanei juridice. sediul şi codul unic de înregistrare la Registrul Comerţului. precizat prin indicarea localităţii.). capitalul social.. 96 Gh. 74 din Legea nr. codul fiscal.Actele juridice încheiate de organele persoanei juridice. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe94. 283/31. sediul. nr. constând în locul unde se găseşte organul care îi conduce activitatea. publicitatea ei asigurându-se prin registrul unde a fost înscrisă. cit. 31/1990. emblema. Acestea sunt de două categorii: a) atribute de identificare generale: denumirea. care serveşte la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane juridice de cele ale altor persoane juridice. S.: insituţiile publice au cod fiscal). persoana juridică se individualizează în raporturile juridice la care participă ca subiect de drept distinct. naţionalitatea. Codul bancar reprezintă un simbol cifric al băncii unde persoana juridică îşi are deschis contul.05. Of. care preia cererea de înregistrare a persoanei juridice. Emblema este semnul sau denumirea care deosebeşte o persoană juridică de altele care desfăşoară acelaşi tip de activitate. b) atribute de identificare specifice: codul unic de înregistrare la Registrul Comerţului. Marca constituie semnul susceptibil de reprezentare grafică. Codul fiscal este reglementat de O.G. nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea comercianţilor95 ca un atribut de individualizare a persoanei juridice utilizat de toate sistemele informative care prelucrează date privind comercianţii şi de comercianţi în relaţiile cu terţii şi cu autorităţile publice96.U. dar care şi-a restrâns din anul 2001 sfera de aplicare (ex.R. op. Publicată în M.

asociaţiile de locatari iau fiinţă de drept. SECŢIUNEA V REORGANIZAREA PERSOANEI JURIDICE Reorganizarea persoanei juridice reprezintă operaţiunea juridică ce cuprinde cel puţin două persoane juridice şi care produce efecte creatoare. 2. Beleiu. 310. Formele reorganizării: 1. prin actul celor care o constituie. 31/1954. în condiţiile legii. Persoana juridică supusă acestei operaţiuni îşi încetează activitatea.. cit. cit. hotărâre de guvern sau hotărâre de consiliu local): organele puterii legislative. societăţile comerciale se autorizează de instanţa judecătorească. misiunile diplomatice şi oficiile consulare se înfiinţează prin decret al Preşedintelui României. 519. Şt. sindicatele se autorizează de judecătoriile de la sediul lor. prin actul de dispoziţie al organului de stat competent (lege. 114/1996 a locuinţei. a) Absorbţia constituie o formă a comasării caracterizată prin faptul că o persoana juridică existentă (absorbantă) şi care îşi menţine fiinţă. 4. prin actul celor care o constituie. pentru a alcătui o persoană juridică nouă. executive şi judecătoreşti. p.Înfiinţarea persoanei juridice reprezintă crearea unui subiect colectiv de drept. 46-47 din Decretul nr.. op. prin întrunirea condiţiilor prevăzute de Legea nr. înglobează una sau mai multe persoane juridice absorbite.. printr-un alt mod reglementat de lege: statul român este declarat prin lege persoană juridică. Persoana juridică continuă să existe. 40-44 şi art. recunoscut de organul competent: cooperativele. p. Moduri de înfiinţare: 1. 2. Rauschi ş. unităţile teritorial-administrative. cu autorizarea organului competent: asociaţiile şi fundaţiile se autorizează de judecătoriile din raza teritorială a sediului lor. a) Divizarea totală se face prin împărţirea întregului patrimoniu al unei persoane juridice între mai multe persoane juridice care există sau care iau astfel fiinţă. op. Comasarea se realizează prin absorbirea unei persoane juridice de către o altă persoană juridică sau prin fuziunea mai multor persoane juridice pentru a alcătui o persoană juridică nouă. b) Fuziunea reprezintă o formă a comasării constând în contopirea a două sau mai multe persoane juridice care încetează a mai exista. dar are un patrimoniu mai mic98. prin judecătorul delegat la Registrul Comerţului. modificatoare ori de încetare a lor97.a. b) Divizarea parţială înseamnă că o parte din patrimoniul unei persoane juridice se desprinde şi se transmite la una sau mai multe persoane juridice existente sau care iau astfel fiinţă. care îşi încetează astfel existenţa. 3. partidele politice se înregistrează la Tribunalul municipiului Bucureşti. instituţiile de stat. regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat. 90 . SECŢIUNEAVI 97 98 Gh. reglementată de art. Divizarea constă în împărţirea patrimoniului unei persoane juridice şi transmiterea acestor fracţiuni către una sau mai multe persoane juridice existente sau care iau astfel fiinţă.

2002. Beleiu Gh. 91 .U. Ca o consecinţă a dizolvării. All Beck. . Bunurile persoanei juridice rămase după lichidare se repartizează în funcţie de clauzele din actul de înfiinţare sau. 33/1998. O. 30/1997 privind reorganizarea societăţilor comerciale). Poenaru E. Ed. Bucureşti. reglementat de art.: . Poate avea două forme: a) Dizolvarea voluntară are loc prin declaraţia de voinţă a asociaţilor sau membrilor şi operează de plin drept (ex. Rauschi Şt. Reorganizarea conduce la încetarea persoanei juridice în cazul absorbţiei. Of. ca o sancţiune în cazul dizolvării silite. Drept civil român. Popa Gh. Întrebări de evaluare: 1. 31/1990 a societăţilor comerciale99. Dizolvarea este un mijloc tipic de încetare a persoanei juridice. Rauschi Şt.. nr. 99 Republicată în M. Ed. mijloacele de realizare a scopului au fost ilicite sau imorale). 58/1991 şi a O. Partea generală. realizarea scopului sau imposibilitatea atingerii lui. Iaşi. Drept civil. 15/1990. capacitatea de folosinţă a persoanei juridice în cursul lichidării fiind limitată la aceste operaţiuni. În afara acestora. 2003.. Ed. Bucureşti. Drept civil. Teoria generală. . fuziunii şi divizării totale.ÎNCETAREA PERSOANEI JURIDICE Încetarea persoanei juridice se realizează prin următoarele moduri: 1. Boroi G. Universul Juridic. 31/1954 privind persoanele fizice şi juridice.G. în baza Legii nr. 4. Bucureşti. Transformarea reprezintă încetarea existenţei unei persoane juridice şi înfiinţarea altei persoane juridice în locul ei. Teoria generală. b) Dizolvarea silită are loc împotriva voinţei asociaţilor sau membrilor. 31/1954. Persoanele.G. Daţi exemple de persoane juridice. alt scop decât cel declarat. fiind o sancţiune civilă aplicată în cazul încălcării legii sau regulilor de convieţuire socială şi se realizează prin hotărarea organului competent (ex. Persoana juridică încetează la data ultimului act de lichidare realizat de lichidatorul judiciar.. în temeiul Legii nr.. 45 din Decretul nr. scăderea numărului de membri sub limita legală). care constă în operaţiunile de realizare a activului (încasarea creanţelor persoanei juridice de la debitoriii săi) şi de plată a pasivului (executarea obligaţiilor faţă de creditorii săi). 6. nr. Subiectele dreptului civil.. 2.transformarea unor regii autonome în societăţi comerciale.transformarea unităţilor economice de stat în regii autonome sau societăţi comerciale. conform Legii nr. ori se atribuie unei persoane juridice cu scop asemănător sau se confiscă de către stat. Junimea. Drept civil. Decretul nr. Persoana juridică. 2002.transformarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi asociaţilor cu scop lucrativ în societăţi comerciale. Bibliografie: 1. 7. 31/1990 a societăţilor comerciale. se hotărăşte de către adunarea generală care a decis dizolvarea. 3. Ed. 2. 2000. Definiţi persoana juridică şi enumerati elementele sale constitutive. persoana juridică intră în lichidare. Persoanele.: scop ilicit sau imoral. All Beck.: împlinirea duratei în timp pentru care a fost constituită persoana juridică. cu statut diferit de cel al persoanei juridice care a încetat (ex. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile. Persoana fizică. 3. persoana juridică nu mai are dreptul de a desfăşura alte activităţi. Introducere în dreptul civil.. 8. Legea nr. 2. în lipsă. nr.

………………. 6. 5. 11.5 92 . Ce înţelegeţi prin divizare parţială? 12. Ce înţelegeţi prin fuziune? 13. Ce înţelegeţi prin dizolvare? De câte feluri poate fi? 14. Ce înţelegeţi prin absorbţie? 12. Ce înţelegeţi prin lichidare? Ce fel de este capacitate de folosinţă are persoana juridică în cursul lichidării? CUPRINS Partea I. Explicaţi principiul specialităţii capacităţii de folosinţă. 13. Ce înseamnă o persoană juridică fără scop patrimonial? 4.partea generală. Când începe capacitatea de folosinţă anticipată a persoanei juridice? 7. Enumeraţi modalităţi de încetare a persoanei juridice.. Când începe capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice? 8.3. Enumeraţi modalităţi de reorganizare a persoanei juridice. Instituţii de drept civil . Enumeraţi moduri de înfiinţare a persoanei juridice.

. Noţiunea de cercetare la faţa locului………………………………………………….. Sarcina probei………………………………………………………………………. Obiectul probei……………………………………………………………………….……...14 3. Mărturisirea………………………………………………………………17 4...... Alte înscrisuri………………………………………………………………………….14 3.. Proba cu martori…………………………………………………………..21 7.17 4.…………………………………. Proba prin înscrisuri………………………………………………………..3.25 Secţiunea I..2.……... …….21 Secţiunea VII.. Condiţiile generale de admisibilitate a probei………………………………………. Noţiunea de mărturie………………………………………………………………….. Noţiuni generale despre probă………...………19 5.2. Clasificarea înscrisurilor……………………………………………………………. Reguli de admisibilitate a probei cu martori………………………………………….1.. Tipuri de expertiză……………………………………………………………………... Clasificarea prezumţiilor………………………………………………………………19 Secţiunea VI.2. Expertiza…………………………………………………………………..5 1.25 Secţiunea II...3...…5 1.20 6.……………. Forţa probantă a expertizei…………………………………………………………….9 2..1.21 7. Noţiunea de probă şi sediul reglementării…………………………………….2.15 Secţiunea IV.22 Întrebări de evaluare…………………………………………………………………….….8 2.7 Secţiunea II. Înscrisul sub semnătură privată……………………………………………………….17 4.5 Secţiunea I.14 3.…6 1.20 6.…25 93 .…7 2.1.…….10 2..1... Noţiunea de prezumţie……………………………………………………….……….. Clasificarea modalităţilor……………………………………...2..Capitolul I... Cercetarea la faţa locului……………………………………………….….……….3. Efectuarea expertizei………………………………………………………………….4.. Noţiunea de înscris…………………………………………………………………...………………………….. Efectuarea cercetării la faţa locului……………………………………………………21 Bibliografie…………………………………………………………….4..22 Capitolul II..3.3. Noţiunea de modalităţi.…..…..18 Secţiunea V. Proba raportului juridic civil……………………………..1.. Clasificarea mărturisirii………………………………………………………………... Modalităţile actului juridic civil.7 2.2. Persoane care nu pot depune mărturie……………………………………………….20 6.1. Înscrisul autentic……………………………………………………………………..5 1. Noţiunea de mărturisire şi caracterele juridice ale mărturisirii……………………….. Noţiunea de expertiză…………………………………………………………………20 6...5. Prezumţiile…………………………………………………………………19 5.2.11 Secţiunea III.…………….1.. Forţa probantă a mărturisirii…………………………………………………………..……….4.

Secţiunea III. Termenul…………………………………………………………………..25 Secţiunea IV. Condiţia……….……………………………………………………..……27 Secţiunea V. Sarcina………………………………..………………….………………....30 Bibliografie……………………………………………………………...…..……...….….31 Întrebări de evaluare………………………………………………………………...…...31

Capitolul III. Efectele actului juridic civil…………..…….………………….…..33
Secţiunea I. Noţiunea de efecte ale actului juridic civil……………………..….……...33 Secţiunea II. Principiul relativităţii efectelor actului juridic civil………..…………...34 Secţiunea III. Principiul forţei obligatorii a actului juridic civil…….………………..36 Secţiunea IV. Principiul irevocabilităţii actului juridic civil……….………………….37 Bibliografie……………………………………………………………...…..……...….….37 Întrebări de evaluare………………………………………………………………...…...38

Capitolul IV. Nulitatea actului juridic civil……………………………………….39
Secţiunea I. Noţiuni generale despre nulitate………..….………………………………39 Secţiunea II. Clasificarea nulităţii...……………..……………………………...……….40 Secţiunea III. Efectele nulităţii…………………….…………………………………….43 Secţiunea IV. Principii de drept care înlătură aplicarea nulităţii….……….…………44 Bibliografie……………………………………………………………...…..……...….….45 Întrebări de evaluare………………………………………………………………...…...46

Capitolul V. ……………………....47

Prescripţia

extinctivă…………………..

Secţiunea I. Noţiuni generale despre prescripţia extinctivă………..………………. ….47

94

Secţiunea II. Domeniul de aplicare a prescripţiei extinctive……………..…………….47 Secţiunea III. Termenele de prescripţie extinctivă……………………………………..49 Secţiunea IV. Data începerii cursului prescripţiei extinctive………………………….49 Secţiunea V. Modul de calcul al termenelor de prescripţie extinctivă………..……….50 Secţiunea VI. Întreruperea prescripţiei extinctive……………………………………..51 Secţiunea VII. Suspendarea prescripţiei extinctive………………...…………………..51 Secţiunea VIII. Repunerea în termenul de prescripţie extinctivă…………………….52 Bibliografie……………………………..…………………………………...……………53 Întrebări de evaluare………………………………………………………………….….54

Partea a II-a. Persoana fizică……………………... ……………..55
Capitolul I. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice…………….……...55
Secţiunea I. Noţiunea, reglementarea, conţinutul, şi caracterele juridice ale capacităţii de folosinţă a persoanei fizice………………………………... …………………………..55 Secţiunea II. Începutul capacităţii de folosinţă a persoanei fizice…………………..…57 Secţiunea III. Încetarea capacităţii de folosinţă a persoanei fizice……………..…….57 3.1. Moartea fizic constatată prin certificat de deces………………………………………57 3.2. Declararea judecătorească a morţii……………………………………………………57 Bibliografie………………………………………..………………………...…………….61 Întrebări de evaluare……………………………………………………………………..61

Capitolul II. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice……………..….… 63
Secţiunea I. Noţiunea, reglementarea şi caracterele juridice ale capacităţii de exerciţiu...…………………………………….…….……………………………………...63 Secţiunea II. Tipuri de capacitate de exerciţiu………………………………………....63 2.1. Lipsa capacităţii de exerciţiu.……………………………………………………..…..63 2.2. Capacitatea de exerciţiu restrânsă …………………………………………………….64 2.3. Capacitate de exerciţiu deplină …………………………………………………...…..64

95

Secţiunea III. Sancţiunea aplicabilă nerespectării regulilor privind capacitatea de exerciţiu……………………………………………………………………………….…...65 Bibliografie…………………………………………………………………...……….…..65 Întrebări de evaluare………………………………………………………………..……66

Capitolul III. Atributele de identificare a persoanei fizice………... ……….67
Secţiunea I. Natura juridică, caracterele juridice şi ocrotirea atributelor de identificare a persoanei fizice………………………………..……………………….….67 Secţiunea II. Numele………………………….………………………………………….67 2.1. Noţiune, reglementare, caractere juridice…….…………………………………….....67 2.2. Numele de familie……………………………………………………………………..68 2.3. Prenumele…………………………………………………………………………..…70 2.4. Pseudonimul…………………………………………………………………………. ..71 2.5. Porecla……………………………………………………………………………… …71 2.6. Codul numeric personal………………... ……………………………………………..71 Secţiunea III. Domiciliul………………………………………………………………….72 3.1. Noţiunea de domiciliu………………………………………….....……………..…….72 3.2. Caracterele juridice ale domiciliului…………………………………………………..72 3.3. Tipuri de domiciliu…..………………………………………………………………..73 3.4. Reşedinţa………………………... …………………………………………………….74 Secţiunea IV. Starea civilă……………………………………………………………….74 4.1. Noţiuni generale despre starea civilă………………………………………………….75 4.2. Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă…………………………………...……75 4.3. Proba stării civile……………………………………………………………………...78 4.4. Anularea, modificarea, rectificarea şi completarea actelor de stare civilă……………78 4.5. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă………………………78 Bibliografie…………………………………………………………………...……..…….78 Întrebări de evaluare………………………………………………………………….….79

Capitolul IV. Mijloace de ocrotire a persoanei fizice……………….……..81
Secţiunea I. Tutela………………………………………………………………………..81 1.1. Noţiunea de tutelă…………………………………………………………………. ….81 1.2. Principiile tutelei …………………………………………………………………......81 1.3. Caracterele juridice ale tutelei ………………………………………..………………81 96

Instituirea curatelei……………………………………………………………………86 2. Efectele punerii sub interdicţie judecătorească………………………………….96 97 . Procedura punerii sub interdicţie……………………………………..……. Încetarea interdicţiei judecătoreşti………………………………………………. Atribuţiile tutorelui……………………………………………………………………82 1..3.………………87 3.86 2.. Condiţiile punerii sub interdicţie judecătorească……………………………………..…94 Secţiunea VI.… 93 Secţiunea IV.92 Secţiunea III.….2.. Noţiunea de persoană juridică………………………………………….87 3.8.87 3.………...1.…………………………. Reorganizarea persoanei juridice……………………………….85 2.1.………………………………….4..4.. Încetarea tutelei…………………………………………….1.7..…. Capacitatea persoanei juridice ………………….6.. Înfiinţarea persoanei juridice ………………………………………..84 2.88 3..5. Categorii de persoane juridice…………………………………………………….4.1.……….2.. Atribuţiile curatorului…………………………………………………………………86 2.2. Încetarea curatelei……………………………………………………………………. Persoana juridică……………………………….91 1. Noţiuni generale despre persoana juridică……………………………....3..6..84 1... Noţiunea de curatelă…………………………………………………………………. Răspunderea curatorului………………………………………………………………87 Secţiunea III.91 Secţiunea I....89 Partea a III-a. Încetarea persoanei juridice………………………………………..84 Secţiunea II.4.…….87 3.…..………………………….……88 Bibliografie………………………………………………………….…….…91 1..5.. Noţiunea de interdicţie judecătorească………………………………………………. Interdicţia judecătorească……………………………………………….. Elementele constitutive ale persoanei juridice……………………………………….………….…94 Secţiunea V. Deschiderea tutelei minorului…………………………………………………………82 1. Clasificarea curatelei…………………………………………………………………....…91 1. Atributele de identificare a persoanei juridice ……………………. Curatela……………………………………………………………………84 2. Răspunderea tutorelui…………………………………. Curatela persoanelor incapabile ………………………………………………………86 2. Curatela persoanelor capabile…………….3.91 1.……..……………88 Întrebări de evaluare………………………………………………………………….85 2.7.. Clasificarea persoanelor juridice………………………………………………………92 Secţiunea II.95 Întrebări de evaluare……………………………………………………………….….…….………….…..……95 Bibliografie……………………………………………………………….5.

98 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->