Sunteți pe pagina 1din 4

Cursul 4

Isus Hristos

1. Cum mai sunt numiţi îngerii lui Dumnezeu, care populează Universul?

„Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfăţişat înaintea Domnului.” (Iov 1:6).

„…atunci când stelele dimineţii izbucneau în cântări de bucurie, şi când toţi fiii lui
Dumnezeu scoteau strigăte de veselie.” (Iov 38:7).

2. Cum este numit în Biblie Isus Hristos?

„Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos.” (1 Ioan 1:3)

„De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea cerurile s-au
deschis şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-Se în chip de porumbel şi
venind peste El. Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: ‚Acesta este Fiul Meu prea
iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.’” (Matei 3:16,17).

„Îngerul i-a zis: ‚Nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Şi
iată că vei rămânea însărcinată şi vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Isus. El va
fi mare şi va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt; şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul
de domnie al tatălui Său David. Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi împărăţia
Lui nu va avea sfârşit.” (Luca 1:30-33).

3. Este Domnul Isus Fiul lui Dumnezeu în sensul larg al cuvântului, ca şi toţi ceilalţi
îngeri ai lui Dumnezeu, sau este El Fiul lui Dumnezeu în sensul strict al cuvântului,
deosebit prin natură şi statut de toţi ceilalţi „fii ai lui Dumnezeu”?

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru
ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16).

„După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin prooroci, în multe rânduri şi în


multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a
pus moştenitor al tuturor lucrurilor, şi prin care a făcut şi veacurile. El, care este
oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui, şi care ţine toate lucrurile cu cuvântul
puterii Lui, a făcut curăţirea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în locurile prea
înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moştenit un Nume mult mai
minunat decât al lor. Căci, căruia dintre îngeri a zis El vreodată: ‚Tu eşti Fiul
Meu; astăzi Te-am născut?’ Şi iarăşi: ‚Eu Îi voi fi Tată şi El Îmi va fi Fiu?’ Şi despre
îngeri zice: ‚Din vânturi face îngeri ai Lui; şi dintr-o flacără de foc, slujitori ai Lui’; pe
când Fiului I-a zis: ‚Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci;
toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate: Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât
nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu untdelemn de
bucurie mai pe sus decât tovarăşii Tăi.’ Şi iarăşi: ‚La început,Tu, Doamne, ai
întemeiat pământul; şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. Ele vor pieri, dar Tu rămâi;
toate se vor învechi ca o haină; le vei face sul ca pe o manta şi vor fi schimbate; dar
Tu eşti acelaşi; şi anii Tăi nu se vor sfârşi.” (Evrei 1:1-12.).
4. Care este elementul care, mai presus de toate celelalte, Îl deosebeşte pe Hristos de
toate fiinţele create de Tatăl?

„Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor
numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.” (Isaia
9:6)

„Căci, căruia dintre îngeri a zis El vreodată: ‚Tu eşti Fiul Meu; astăzi Te-am
născut?’… Şi când duce iarăşi în lume pe Cel întâi născut, zice: ‚Toţi îngerii lui
Dumnezeu să I se închine!’…pe când Fiului I-a zis: ‚Scaunul Tău de domnie,
Dumnezeule, este în veci de veci;’” (Evrei 1:5,6,8).

„El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea.”
(Coloseni 1:15).

5. Cum s-a manifestat şi se manifestă dumnezeirea lui Hristos?

„Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele
văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri.
Toate au fost făcute prin El şi pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile şi toate
se ţin prin El.” (Coloseni 1:16,17).

„La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a
fost făcut, n-a fost făcut fără El. În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.” (Ioan
1:1-4).

6. Ce alt atribut divin posedă Hristos?

„Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine.”
(Ioan 5:26).

„În adevăr, după cum Tatăl înviază morţii şi le dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă viaţă cui
vrea.” (Ioan 5:21).

7. Cum manifestă Hristos atributul divin al omniscienţei (atotştiinţei)?

„Dar Isus nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoştea pe toţi. Şi n-avea trebuinţă să-I
facă cineva mărturisiri despre nici un om, fiindcă El însuşi ştia ce este în om.” (Ioan
2:24,25).

„Îndată, Isus a cunoscut, prin duhul Său, că ei gândeau astfel în ei, şi le-a zis: ‚Pentru
ce aveţi astfel de gânduri în inimile voastre?’” (Marcu 2:8).

8. Cum Şi-a dat Isus pe faţă dumnezeirea prin faptul că şi-a asumat autoritatea divină
de a ierta păcatele?

„Când le-a văzut Isus credinţa, a zis slăbănogului: ‚Fiule, păcatele îţi sunt iertate!’
Unii din cărturari, care erau de faţă, se gândeau în inimile lor: ‚Cum vorbeşte omul
acesta astfel? Huleşte! Cine poate să ierte păcatele, decât numai Dumnezeu?’ Îndată,
Isus a cunoscut prin duhul Său că ei gândeau astfel în ei şi le-a zis: ‚Pentru ce aveţi
astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne: a zice slăbănogului: ‚Păcatele
îţi sunt iertate’, pro a zice: ‚Scoală-te, ridică-ţi patul şi umblă?’ Dar, ca să ştiţi că Fiul
omului are putere pe pământ să ierte păcatele, Ţie îţi poruncesc, a zis El slăbănogului,
- scoală-te, ridică-ţi patul şi du-te acasă. Şi îndată slăbănogul s-a sculat, şi-a ridicat
patul, şi a ieşit afară în faţa tuturor; aşa că toţi au rămas uimiţi şi slăveau pe
Dumnezeu şi ziceau: ‚Niciodată n-am văzut aşa ceva!’” (Marcu 2:5-12).

„Apoi a zis femeii: ‚Iertate îţi sunt păcatele!’” (Luca 7:48).

9. Ce semnificaţie are faptul că Domnul Isus a acceptat închinarea din partea


oamenilor, în timp ce urmaşii Săi şi chiar îngerii s-au ferit să facă aceasta?

„Cei ce erau în corabie, au venit de s-au închinat înaintea lui Isus şi I-au zis: ‚Cu
adevărat, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!’” (Matei 14:33).

„Dar iată că le-a întâmpinat Isus, şi le-a zis: ‚Bucuraţi-vă1’ Ele s-au apropiată să-I
cuprindă picioarele şi I s-au închinat.” (Matei 28:9).

„ ‚Cred, Doamne’, I-a zis el; şi I s-a închinat.” (Ioan 9:38).

„Când era să intre Petru, Corneliu, care-i ieşise înainte, s-a aruncat la picioarele lui şi i
s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat şi a zis: „Scoală-te, şi eu sunt om!” (Fapte 10:26).

„Şi m-am aruncat la picioarele lui, ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: „Fereşte-te să
faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, care păstrează
mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te!’” (Apocalipsa 19:10).

„Dar el mi-a zis: „Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună slujitor cu
tine şi cu fraţii tăi, proorocii, şi cu cei care păzesc cuvintele din cartea aceasta.
Închină-te lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 22:9).

10. Ce a declarat Isus despre puterea Sa?

„Isus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le-a zis: ‚Toată puterea Mi-a fost dată în cer
şi pe pământ…’” (Matei 28:18).