Sunteți pe pagina 1din 2

Cursul 9

Mielul lui Dumnezeu

1. În faţa cărei dileme a fost pus Dumnezeu la căderea omului în păcat?

„Tu eşti drept, Doamne, şi judecăţile Tale sunt fără prihană.” (Psalmii 119:137).

„Pe Cel Atotputernic nu-L putem ajunge, căci este mare în tărie, dar dreptul şi
dreptatea deplină El nu le frânge.” (Iov 37:23).

„Spune-le: ‚Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea


păcătosului…’” (Ezechiel 33:11).

2. Ce soluţie a găsit Dumnezeu la această dilemă?

„Dumnezeu Se îndură de el şi zice îngerului: ‚Izbăveşte-l, ca să nu se pogoare în


groapă; am găsit un preţ de răscumpărare pentru el!’” (Iov 33:24).

3. Care a fost preţul pe care l-a plătit Dumnezeu pentru răscumpărarea omului?

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,
pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16).

„…căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur aţi fost răscumpăraţi
din felul deşert de vieţuire, pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele
scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.” (1 Petru 1:18,19).

4. Ce se rezolva prin plătirea acestui preţ inestimabil?

„…pentru ca în vremea de acum să-Şi arate neprihănirea Lui, în aşa fel încât să fie
neprihănit şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus.” (Romani
3:26).

5. Prin ce făgăduinţă i-a fost anunţat omului pentru prima dată planul de mântuire?

„Domnul Dumnezeu a zis şarpelui: ‚Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat eşti în
toate vitele şi între toate fiarele de pe câmp, în toate zilele vieţii tale să te târăşti pe
pântece şi să mănânci ţărână. Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între
sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul şi tu îi vei zdrobi călcâiul.”
(Geneza 3:14,15).

6. La cine Se referea Dumnezeu atunci când a vorbit despre sămânţa femeii care avea
să-i zdrobească şarpelui capul? Ce înseamnă în acest context cuvântul „sămânţă”?

„Adam s-a împreunat iarăşi cu nevastă-sa; ea a născut un fiu şi i-a pus numele Set;
,căci’ a zis ea, ‚Dumnezeu mi-a dat o altă sămânţă în locul lui Abel…’” (Geneza
4:25).
„Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din
femeie, născut sub Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să
căpătăm înfierea.” (Galateni 4:4,5).

7. Prin ce simbol a fost reprezentat El de-a lungul timpurilor, pentru a ţine vie
amintirea acestei făgăduinţe?

„Abel a adus şi el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui… Domnul a
privit cu plăcere spre Abel şi spre jertfa lui…” (Geneza 4:4).

8. Ce mesaj erau menite să transmită aceste jertfe?

„Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Şi sunt socotiţi neprihăniţi
fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. Pe El
Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie prin credinţa în sângele Lui o jertfă de
ispăşire….” (Romani 3:23-25 p.p.)

9. În cine a fost împlinit simbolul tuturor acestor jertfe?

„A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: ‚Iată Mielul lui Dumnezeu, care
ridică păcatul lumii!’” (Ioan 1:29).

„El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci
pentru ale întregii lumi.” (1 Ioan 2:2).

10. De ce a trebuit să fie jertfit Isus, Mielul lui Dumnezeu?

„Şi după Lege aproape totul este curăţit cu sânge; şi fără vărsare de sânge, nu este
iertare.” (Evrei 9:22).

„Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre.
Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.”
(Isaia 53:5).