Sunteți pe pagina 1din 4

Cursul 12

Misiunea lui Isus Hristos pe pământ - partea III

1. Unde a fost înmormântat Domnul Isus şi cine s-a ocupat de înmormântarea Lui?

„Spre seară a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, care era şi el ucenic al lui
Isus. El s-a dus la Pilat, şi a cerut trupul lui Isus. Pilat a poruncit să i-l dea. Iosif a luat
trupul, l-a înfăşurat într-o pânză curată de in şi l-a pus într-un mormânt nou al lui
însuşi, pe care-l săpase în stâncă. Apoi a provălit o piatră mare la uşa mormântului şi a
plecat. Maria Magdalina şi cealaltă Marie erau acolo şi şedeau în faţa mormântului. A
doua zi care vine după ziua pregătirii, preoţii cei mai de seamă şi fariseii s-au dus
împreună la Pilat şi i-au zis: ‚Doamne, ne-am adus aminte că înşelătorul acela, pe
când era încă în viaţă, a zis: ‚După trei zile voi învia.’ Dă poruncă dar ca mormântul
să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea să-I fure
trupul şi să spună norodului: ‚A înviat din morţi!’ Atunci înşelăciunea aceasta din
urmă ar fi mai rea decât cea dintâi.’
Pilat le-a zis: ‚Aveţi o strajă; duceţi-vă de păziţi cum puteţi.’ Ei au plecat şi au întărit
mormântul, pecetluind piatra şi punând strajă.’ (Matei 27:57-66).

2. Cum s-a împlinit proorocia referitoare la învierea lui Hristos?

„La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a
săptămânii, Maria Magdalina şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Şi iată că
s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer,
a venit şi a prăvălit piatra de la uşa mormântului şi a şezut pe ea. Înfăţişarea lui era ca
fulgerul şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui şi au
rămas ca nişte morţi. Dar îngerul a luat cuvântul şi a zis femeilor: ‚Nu vă temeţi; căci
ştiu că voi căutaţi pe Isus, care a fost răstignit. Nu este aici; a înviat, după cum zisese.
Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor
Lui că a înviat dintre cei morţi. Iată că El merge înaintea voastră în Galilea; acolo Îl
veţi vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta.” (Matei 28:1-7).

3. Cui S-a arătat Isus după învierea Sa?

„Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică şi cu mare bucurie şi au alergat să dea


de veste ucenicilor Lui. Dar iată că le-a întâmpinat Isus şi le-a zis: ‚Bucuraţi-vă!’ Ele
s-au apropiat să-I cuprindă picioarele şi I s-au închinat. Atunci Isus le-a zis: ‚Nu vă
temeţi; duceţi-vă de spuneţi fraţilor Mei să meargă în Galilea: acolo Mă vor vedea.’”
(Matei 28:8-10).

„În seara aceleiaşi zile, cea dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde erau
adunaţi ucenicii erau încuiate, de frica iudeilor, a venit Isus, a stătut în mijlocul lor şi
le-a zis: ‚Pace vouă!’ Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi coasta Sa.
Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul.” (Ioan 20:19,20).

„Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalţi
ucenici i-au zis deci: ‚Am văzut pe Domnul!’ Dar el le-a răspuns: ‚Dacă nu voi vedea
în mâinile Lui semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor şi
dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede. După opt zile, ucenicii lui
Isus erau iarăşi în casă şi era şi Toma împreună cu ei. Pe când erau uşile încuiate, a
venit Isus, a stătut în mijloc şi le-a zis: ‚Pace vouă!’ Apoi a zis lui Toma: ‚Adu-ţi
degetul încoace şi uită-te la mâinile mele; şi adu-ţi mâna şi pune-o în coasta Mea; şi
nu fi necredincios, ci credincios.’ Drept răspuns Toma I-a zis: ‚Domnul meu şi
Dumnezeul meu!’ ‚Tomo’ i-a zis Isus, ‚pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei
ce n-au văzut şi au crezut.’ (Ioan 20:24-29).

„V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru
păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi;
şi că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece. După aceea S-a arătat la peste cinci
sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi sunt încă în viaţă, iar unii au adormit.
În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor.” (1 Corinteni 15:3-7).

4. Cum Şi-a petrecut Isus o bună parte din timpul dintre învierea şi înălţarea Sa?

„După patima Lui, li S-a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătându-le-Se deseori timp
de patruzeci de zile, şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui
Dumnezeu. (Faptele apostolilor 1:4)

5. Ce a proclamat Isus după învierea Lui?

„Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: ‚Toată puterea Mi-a fost dată în cer
şi pe pământ.’” (Matei 28:18).

6. Ce făgăduinţe urma să împlinească Isus după învierea Sa?

„Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine. În


casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu mă duc să vă
pregătesc un loc.” (Ioan 14:1,2).

„Acum Mă duc la Cel ce M-a trimis şi nimeni din voi nu Mă întreabă: ‚Unde Te
duci?’… Totuşi, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc
Eu, Mângâietorul nu va veni la voi: dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite… Mai am să vă
spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul
adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va
vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi, pentru
că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al Meu; de aceea
am zis că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.” (Ioan 16:5-7, 12-15).

7. Cum s-a împlinit făgăduinţa înălţării Domnului Hristos la cer?

„După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer şi un nor L-a
ascuns din ochii lor. Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El,
iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb şi au zis: ‚Bărbaţi Galileeni, de ce staţi
şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în
acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.’” (Faptele apostolilor 1:9-11).

8. Ce mesaj de încurajare le-a lăsat Domnul Isus urmaşilor Săi înainte de înălţarea Sa
la cer?
„...şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu
Mine, ca acolo unde sunt Eu să fiţi şi voi… Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la
voi.” (Ioan 14:3,18).

9. Ce misiune le-a încredinţat Domnul Isus urmaşilor Săi şi de ce asigurare era însoţită
aceasta?

„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al


Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu
sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” (Matei 28:19,20).

10. Ce făgăduinţă a revederii Domnului Isus urma să le aline dorul şi să le ţină vie
speranţa până la „sfârşitul veacului”?

„Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui


Dumnezeu Se va pogorî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii,
care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe
Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.” (1 Tesaloniceni 4:16,17).