Sunteți pe pagina 1din 3

Cursul 14

Convertirea – partea I (Botezul)

1. Cum reprezintă Hristos dorinţa Sa de a interveni în mod mântuitor în viaţa


oamenilor?

„Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la
el, voi cina cu el şi el cu Mine.” (Apocalipsa 3:20).

2. Care va fi experienţa acelora care acceptă să răspundă apelurilor Mântuitorului şi Îi


deschid uşa inimii lor, primindu-L înăuntru?

„Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că
toate lucrurile s-au făcut noi.” (2 Corinteni 5:17).

3. Cât de importantă este în procesul mântuirii transformarea într-o „făptură nouă”?

„Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate să intre în
Împărăţia lui Dumnezeu.” (Ioan 3:5).

4. Care două elemente sunt părţi esenţiale ale naşterii din nou?

„Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate
să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.” (Ioan 3:5).

5. La ce se referă „naşterea din apă”?

„Noi deci, prin botezul în moartea Lui am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca,
după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă
nouă.” (Romani 6:4).

6. Ce semnificaţie are botezul?

„…botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget


curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos.” (1 Petru 3:21).

„Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul
păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului…
Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat şi vii pentru Dumnezeu, în Isus
Hristos, Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi
să nu mai ascultaţi de poftele lui. Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele
voastre ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu ca vii din
morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe nişte unelte ale
neprihănirii.” (Romani 6:6,11-13).

7. Ce trebuie să preceadă botezul?

„Pocăiţi-vă” le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos
spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.
8. În al cui nume trebuie săvârşit botezul?

„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al


Fiului şi al Sfântului Duh.” (Marcu 28:19).

9. Câte botezuri există? Poate o persoană, în anumite condiţii, să primească mai multe
botezuri?

„Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.” (Efeseni 4:5).

„Aici a întâlnit pe câţiva ucenici şi le-a zis: ‚Aţi primit voi Duhul Sfânt când aţi
crezut?’ Ei i-au răspuns: ‚Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt.’ ‚Dar cu
ce botez aţi fost botezaţi?’ le-a zis el. Şi ei au răspuns: ‚Cu botezul lui Ioan.’ Atunci
Pavel a zis: ‚Ioan a botezat cu botezul pocăinţei şi spunea norodului să creadă în Cel
ce venea după el, adică în Isus.’ Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în
Numele Domnului Isus. Când şi-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât
peste ei…” (Fapte 19:1-6).

10. Ce corespondent îşi are actul botezului în cer?

„Adevărat vă spun că orice veţi lega pe pământ va fi legat în cer şi orice veţi dezlega
pe pământ va fi dezlegat în cer.” (Matei 18:18).

„De aceea, pe orişicine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu


înaintea Tatălui Meu care este în ceruri.” (Matei 10:32).

„Eu vă spun: pe orişicine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi şi Fiul


omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu.” (Luca 12:8).

11. Ce riscă acei care din diverse motive refuză să primească botezul?

„…dar fariseii şi învăţătorii Legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei,
neprimind botezul lui.” (Luca 7:30).