Sunteți pe pagina 1din 3

Cursul 15

Convertirea – partea II (Naşterea din Duh)

1. Ce lucrare produce naşterea din Duh?

„El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea
Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt.” (Tit 3:5).

2. Ce va sta la baza acţiunilor tuturor celor care sunt născuţi din Hristos?

„Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc
după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.” (Romani 8:1).

3. Ce rezultat se va vedea în viaţa acelora care trăiesc după îndemnurile Duhului lui
Dumnezeu?

„…pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile
firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.” (Romani 8:4).

„Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare,


bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva
acestor lucruri nu este lege.” (Galateni 5:22,23).

4. Ce manifestări vor dispărea aceia care umblă cârmuiţi de Duhul?

„Zic dar: ‚Umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.’”


(Galateni 5:16).

„Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu
patimile şi poftele ei.” (Galateni 5:24).

5. Cât de tainică este lucrarea Duhului Sfânt în om?

„Nu te mira că ţi-am zis: ‚Trebuie să vă naşteţi din nou.’ Vântul suflă încotro vrea şi-
i auzi vuietul; dar nu şti de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine
este născut din Duhul.” (Ioan 3:7,8).

6. Cum începe această transformare radicală a omului, numită şi „naştere din duh”?

„Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului şi suntem
schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.” (2
Corinteni 3:18).

7. Ce efect are contemplarea caracterului lui Hristos asupra omului?

„Şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin
Duhul Lui, în omul din lăuntru, aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin
credinţă.” (Efeseni 3:16,17).
8. Ce reprezintă umblarea după lucrurile pământeşti în contrast cu umblarea după firea
pământească?

„Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti este moarte, pe când umblarea după
lucrurile Duhului este viaţă şi pace.” (Romani 8:6).

9. Ce statut conferă Duhul lui Dumnezeu tuturor celor care-L posedă?

„Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.”
(Romani 8:14).

10. Care va fi în perspectiva veşniciei consecinţa locuirii Duhului lui Hristos în


credincios?

„Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu
locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. Şi dacă
Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii, din pricina păcatului; dar
duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii. Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus
dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi, va învia şi
trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.”
(Romani 8:9-11).