Sunteți pe pagina 1din 3

Curs 25 Cunoaşterea de Dumnezeu

1. Cât de importantă este cunoaşterea de Dumnezeu? Ce depinde de aceasta?

„Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi
pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan 17:3).

2. Cum se pot înşela mulţi oameni, crezând că sunt religioşi şi că Îl cunosc pe


Dumnezeu?

„Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului şi a zis: ‚Bărbaţi Atenieni! În toate


privinţele vă găsesc foarte religioşi. Căci, pe când străbăteam cetatea voastră şi mă
uitam de aproape la lucrurile la care vă închinaţi voi, am descoperit chiar şi un altar,
pe care este scris: Unui Dumnezeu necunoscut! Ei bine, ceea ce voi cinstiţi, fără să
cunoaşteţi, aceea vă vestesc eu.” (Faptele apostolilor 17:22,23).

„Ei I-au zis deci: ‚Unde este Tatăl Tău?’ Isus a răspuns: „Voi nu Mă cunoaşteţi nici pe
Mine, nici pe Tatăl Meu. Dacă M-aţi cunoaşte pe Mine, aţi cunoaşte şi pe Tatăl Meu.”
(Ioan 8:19).

„El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut.” (Ioan
1:10).

„Veniţi-vă în fire, cum se cuvine, şi nu păcătuiţi” Căci sunt între voi unii, care nu
cunosc pe Dumnezeu: spre ruşinea voastră o spun.” (1 Corinteni 15:34).

3. Cum arată Dumnezeu că nu poate aproba interesul superficial al pretinşilor


credincioşi pentru cunoaşterea de Dumnezeu şi relaţia cu El?

„Boul îşi cunoaşte stăpânul, şi măgarul cunoaşte ieslea stăpânului său: dar Israel nu
Mă cunoaşte, poporul Meu nu ia aminte la Mine.” (Isaia 1:3).

„Căci poporul Meu este un nebun, nu Mă cunoaşte; sunt nişte copii fără minte şi
lipsiţi de pricepere; sunt meşteri să facă răul, dar nu ştiu să facă binele.” (Ieremia
4:22).

„Ascultaţi Cuvântul Domnului, copiii lui Israel! Căci Domnul are o judecată cu
locuitorii ţării, pentru că nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoştinţă de
Dumnezeu în ţară.” (Osea 4:1).

4. Cât de mult doreşte Dumnezeu să se facă de cunoscut omului?

„Căci bunătate voiesc, nu jertfe, şi cunoştinţă de Dumnezeu mai mult decât arderi de
tot!” (Osea 6:6).

5. Dacă viaţa veşnică înseamnă cunoaştere de Dumnezeu, ce consecinţe are


necunoaşterea Lui?

„Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă.” (Osea 4:6).


6. De ce este vinovată înaintea lui Dumnezeu lipsa de interes pentru cunoaşterea Lui?
Care este motivul real pentru care oamenii nu vor să-L cunoască pe Dumnezeu?

„Locuinţa ta este în mijlocul făţărniciei, şi, de făţarnici ce sunt, nu vor să Mă


cunoască, - zice Domnul.” (Ieremia 9:6).

7. Cum poate fi cunoscut Dumnezeu?

„În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezirea Lui, se văd
lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute
de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi.” (Romani 1:20).

„Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui. O
zi istoriseşte alteia acest lucru, o noapte dă de ştire alteia despre el. Şi aceasta, fără
vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit: dar răsunetul lor străbate tot pământul,
şi glasul lor merge până la marginile lumii…” (Psalmii 19:1-4).

„Întreabă dobitoacele şi te vor învăţa, păsările cerului şi îţi vor spune; vorbeşte
pământului şi te va învăţa şi peştii mării îţi vor povesti. Cine nu vede în toate acestea
dovada că mâna Domnului a făcut asemenea lucruri?” (Iov 12:7-9).

„Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele
mărturisesc despre Mine.” (Ioan 5:39).

8. Ce impact are cunoaşterea de Dumnezeu asupra acelora care o posedă?

„Judeca pricina săracului şi a celui lipsit şi era fericit. Nu înseamnă lucrul acesta a Mă
cunoaşte? Zice Domnul.” (Ieremia 22:16).

„Cine zice: ‚Îl cunosc’, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu
este în el.” (1 Ioan 2:4).

„Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului


nostru Isus Hristos!” (2 Petru 1:2).

9. Ce preţ are cunoaşterea lui Hristos şi cum putem dovedi că îi înţelegem valoarea?
De ce este aceasta cea mai mare realizare posibilă pentru om?

„Dar lucrurile, care pentru mine erau câştiguri, le-am socotit ca o pierdere, din pricina
lui Hristos. Ba încă, şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul
nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut
toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos, şi să fiu găsit în El, nu având o
neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în
Hristos, neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă. Şi să-L cunosc pe El, şi
puterea învierii Lui, şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui,
ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi.” (Filipeni 3: 7-10)

„Aşa vorbeşte Domnul: ‚Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se


laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui. Ci cel ce se laudă, să se laude
că are pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată
şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu, zice Domnul.” (Ieremia
9:23,24).

10. Cum se va vedea în curând diferenţa între cei care Îl cunosc cu adevărat pe
Dumnezeu şi cei care au o religie teoretică şi o cunoaştere superficială?

„Mai pe urmă, au venit şi celelalte fecioare şi au zis: ‚Doamne, Doamne, deschide-


ne!’
Dar el, drept răspuns, le-a zis: ‚Adevărat vă spun, că nu vă cunosc!’” (Matei
25:11,12).

„Nu orişicine-mi zice: ‚Doamne, Doamne!’ va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce


face voia Tatălui Meu care este în ceruri. Mulţi îmi vor zice în ziua aceea: ‚Doamne,
Doamne! N-am proorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi
n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?’ Atunci le voi spune curat; ‚Niciodată nu
v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Nine, voi toţi care lucraţi fărădelege.’” (Matei 7:21-
23).

„Acum aşa vorbeşte Domnul, care te-a făcut, Iacove, şi Cel ce te-a întocmit, Israele!
Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu. Dacă vei
trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu
te va arde, şi flacăra nu te va aprinde. Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Sfântul
lui Israel, Mântuitorul tău! Eu dau Egiptul ca preţ pentru răscumpărarea ta, Etiopia şi
Saba în locul tău. De aceea, pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că eşti preţuit şi te
iubesc, dau oameni pentru tine şi popoare pentru viaţa ta. Nu te teme de nimic, căci
Eu sunt cu tine…” (Isaia 43:1-5).

11. Care ar trebui să fie prioritatea vieţii noastre în acest timp pe care-l trăim?

„Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul! Căci El se iveşte ca zorile


dimineţii, şi va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară, care udă pământul!”
(Osea 6:3).