Sunteți pe pagina 1din 5

Studiul nr.

2
Păcatul pierderii dragostei dintâi
TC: „Dar ce am împotriva ta, este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ţi, deci, aminte de unde ai căzut;
pocăieşte-te, şi întoarce-te la faptele tale dintâi.” Apocalipsa 2:4,5a

„O religie a formelor niciodată nu poate să conducă sufletele la Hristos; căci este o religie lipsită de iubire, lipsită
de Hristos. Postul şi rugăciunea care vin dintr-un spirit doritor de a se îndreptăţi sunt o urâciune înaintea lui
Dumnezeu. Adunarea solemnă pentru rugăciune, şirul ceremoniilor religioase, umilinţa exterioară, sacrificiile
impunătoare arată că acela care face astfel de lucruri se consideră neprihănit şi având drept la cer; dar totul este o
amăgire.” E.White – Hristos lumina lumii, p.281

1. Cât de mult va pierde un om atunci când pierde dragostea? Ce va pierde el, de fapt?
1 Ioan 4:8 Cine nu iubeşte, n-a ………………….. pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu ……. dragoste.
Galateni 5:22a ……….. Duhului, dimpotrivă, este: dragostea…
Matei 22:37,38 Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.”
(38) „Aceasta este ……. …………., şi …….. ……. ……….. poruncă.
Romani 13:10b …dragostea, deci, este ……………… Legii.
Ioan 14:15 Dacă …… ………….., veţi păzi poruncile Mele.
Coloseni 3:14 Dar mai …………… de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura …………………. .
1 Corinteni 13:13 Acum, deci, rămân aceste trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar ……. …..… ……….. dintre ele este dragostea.
Fără iubire nu se poate trăi, nu poate fi vorba de viaţă, pentru că dragostea este viaţă, chiar viaţa lui Dumnezeu. Dumnezeu este
dragoste. Dragostea este esenţa unei vieţi spirituale. Abordarea tainei evlaviei, a planului de mântuire într-o altă manieră decât
cea duhovnicească este curată nebunie, aşa cum ne spune şi Scriptura (1Cor.2:14). Când vorbim de duhovnicesc, vorbim de
Duhul lui Dumnezeu; iar„roada Duhului este dragostea”, în primul rând. Acolo unde este Spiritul lui Dumnezeu – manifestarea
vieţii lui Dumnezeu, este dragoste. Cu cât mai mult se manifestă din Spiritul lui Dumnezeu, cu atât mai proeminentă îşi va face
simţită prezenţa dragostei. Lipsa dragostei în creştinism înseamnă imoralitate. Nici un om nu poate fi convertit decât prin
înţelegerea şi acceptarea dragostei lui Dumnezeu. Nu poate exista biruinţă asupra păcatului decât prin puterea iubirii. Nu poate
fi vorba de părtăşie şi relaţii adevărate într-o biserică dacă lipseşte dragostea lui Dumnezeu. Nu poate fi vorba de împlinirea
poruncilor divine acolo unde nu este dragoste, pentru că păcatul, în esenţă înseamnă absenţa iubirii. Nu poate fi vorba de
misiune pentru o lume pierdută şi slujire autentică decât prin manifestarea dragostei lui Dumnezeu. Aşa că, atunci când un
creştin sau o biserică pierde dragostea (aceasta în cazul că a cunoscut-o vreodată) pierde totul, pentru că L-a pierdut pe
Dumnezeu. Creştinism fără dragoste – o monstruozitate şi o grozăvie. Cu adevărat, nu poate fi nimic mai rău decât aceasta.
?Eşti conştient ce îngrozitor gând este să pierzi dragostei?

2. Ce înseamnă să iubeşti? Care sunt caracteristicile unui om îndrăgostit de Isus?


 Admiraţie, încântare, plăcere supremă pentru fiinţa iubită; plăcerea de a-i vorbi; cuvintele sunt încărcate de pasiune.
Cântarea Cântărilor 1:16a Ce …………... eşti, prea iubitule, ce ………….. eşti!
Psalmi 45:1[O cântare de dragoste] Cuvinte pline de …………… îmi ……………… în inimă, şi zic: „Lucrarea mea de laudă este
………… ………………. !” Ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie ……………. !
 Dorinţa de a sta continuu în compania fiinţei iubite, în comuniune cu ea.
Cântarea Cântărilor 2:3b Cu aşa ……….. stau la ………….. lui, şi rodul lui este ………… pentru cerul gurii mele.
 Dorinţa de a asculta cuvintele, glasul fiinţei iubite
Cântarea Cântărilor 2:8 ………. …………… prea iubitului meu! Iată-l că vine, sărind peste munţi, săltând pe dealuri.
Luca 10:39 Ea avea o soră numită Maria, care s-a aşezat jos la ……………….. Domnului, şi …………… cuvintele Lui.
 Teama de nu-L pierde vreo clipă; capacitatea de a face orice pentru a găsi fiinţa iubită.
Cântarea Cântărilor 5:8,9 Vă rog ……………. , fiice ale Ierusalimului, dacă găsiţi pe iubitul meu, ce-i veţi spune?... Că sunt ………
…….. …… ……………… ! 9 Ce are iubitul tău mai mult …….. …………, o, cea mai frumoasă dintre femei? Ce are iubitul tău
mai mult decât altul, de ne rogi …… ……. …………………?
Ioan 20:13,15 „Femeie” i-au zis ei [îngerii] „pentru ce …………..?” Ea le-a răspuns: „Pentru că …… ……… ……. ………………
…….. , şi nu ştiu unde L-au pus.” (15) „Femeie” i-a zis Isus „de ce plângi? ……. ……… ……….?” Ea a crezut că este grădinarul,
şi I-a zis: „Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus, şi ……. ……. ……… ……… ……….”
Cântarea Cântărilor 8:7a Apele cele mari ……. ………. să stingă dragostea, şi râurile ……. ………… s-o înece.
 Dorinţa de a vorbi celorlalţi de fiinţa pe care o iubeşti
Cântarea Cântărilor 5:16 Cerul gurii lui este numai dulceaţă şi toată fiinţa lui este plină de farmec. Aşa este ………….. meu, aşa
este …………….. meu, fiice ale Ierusalimului!
Fapte 4:20 … căci noi …….. ………….. să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit.”
Păcatul pierderii dragostei dintâi 1
?Se întâlnesc aceste manifestări în viaţa ta în relaţia cu Dumnezeul tău?
3. Cum se declanşează în om dragostea pentru Dumnezeu? Cum se naşte într-o inimă egoistă dragoste pentru
Dumnezeu?
1 Ioan 4:19 Noi Îl iubim pentru că El ne-a ………… ………. .
Ioan 3:16 Fiindcă …….. …… …………. a iubit Dumnezeu lumea, că …. …….. pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine ………. în
El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
1 Ioan 3:1a …………… ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim ……….. ai lui Dumnezeu! Şi suntem.
1 Ioan 4:16a Şi noi am ………………… şi am …………. dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi.
Galateni 2:20b … Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care ……. ……….. şi S-a dat
pe Sine însuşi ……….. ……….. .
„Domnul Hristos spunea: ‚Şi după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oamenii’ (Ioan 12,32). Domnul
Hristos trebuie să fie descoperit păcătosului ca Mântuitor care a murit pentru păcatele lumii. Privind la Mielul lui Dumnezeu
înălţat pe crucea Golgotei, taina mântuirii începe să se descopere minţii noastre, iar bunătatea lui Dumnezeu ne conduce la
pocăinţă. Prin moartea Sa pentru cei păcătoşi, Domnul Hristos a dat pe faţă o iubire mai presus de înţelegerea noastră. Pe măsură
ce păcătosul o contemplă, dragostea aceasta îi înduioşează inima, îi impresionează mintea şi îi conduce sufletul la căinţă.”
E.White – Calea către Hristos, p. 27,28
 „Dumnezeu doreşte numai o slujire din iubire, şi iubirea nu poate fi impusă; ea nu poate fi câştigată prin forţă sau autoritate.
Numai prin iubire se trezeşte iubirea. A-L cunoaşte pe Dumnezeu înseamnă a-L iubi.” E.White – Hristos lumina lumii, p.23
„Acela care priveşte iubirea inegalabilă a Mântuitorului va fi învăţat în gând, curăţit în inimă şi transformat în caracter.” E.White
- Hristos lumina lumii, p.662
?Ai avut o revelaţie a dragostei lui Dumnezeu pentru tine?

4. Doar cum este posibil ca dragostea autentică să se manifeste în şi prin oameni?
Romani 1:28,29a,31 Fiindcă n-au căutat să ……………….. pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu ……. ………… în voia
minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. (29) Astfel au ajuns plini de ….... ….. ……… de nelegiuire… (31) fără
pricepere, călcători de cuvânt, …….. …………. ……………. , neînduplecaţi, fără milă.
Efeseni 3:16,17 şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin ………… …….., în omul
dinăuntru, (17) aşa încât Hristos să locuiască …… …………… voastre prin credinţă; pentru ca, având ………………. şi …………
…. pusă în dragoste…
Ioan 17:23,26 Eu …… …….., şi Tu în Mine; - pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis, şi
că i-ai iubit, …….. ……… ……….. …….. ………… . (26) Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău, şi li-L voi mai face cunoscut,
pentru ca dragostea cu care M-ai iubit Tu, …… ……. ….. ……. , şi Eu să fiu în ei.”
Omul nu poate produce iubire. În cel mai bun caz, omul nu este în stare să ofere decât iubire firească, care este pătată de egoism.
În vremurile din urmă, nici măcar atât. Este un mare adevăr care nu trebuie uitat niciodată. Iubirea autentică nu este doar o
calitate a sufletului. Iubirea este o Persoană – Dumnezeu. El este Sursa de unde, clipă de clipă, se revarsă în tot Universul viaţa
– dragostea lui Dumnezeu. Noi nu am şti ce este iubirea, dacă El nu Şi-ar fi manifestat-o faţă de noi. În măsura în care suntem
legaţi de Dumnezeu, prin Hristos, se revarsă în sufletele noastre dragostea – Spiritul lui Dumnezeu. Locuirea lui Hristos în noi,
prin Duhul Său reprezintă singura posibilitate ca dragostea să se manifeste în experienţa noastră, iar separarea de El înseamnă
pierderea totală a dragostei.
?Crezi tu că fără El tu nu eşti în stare să iubeşti? Te-a condus această înţelegere la o consacrare totală şi continuă?

5. Descrieţi experienţa Rusaliilor şi felul în care dragostea se manifesta în viaţa credincioşilor.
Fapte 2:41-47 Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adaus aproape …….
……… de suflete. (42) Ei stăruiau în …………………. apostolilor, în ……………… frăţească, în frângerea pâinii, şi în …………
……….. (43) Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne. (44) Toţi cei ce credeau, erau ……………
…… la un loc, şi aveau ……… …… ……….. . (45) Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau ……… ………. , după
nevoile fiecăruia. (46) Toţi împreună erau ……………….. de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă, şi luau hrana, cu ……
……… şi curăţie de inimă. (47) Ei lăudau pe Dumnezeu, şi erau …………. înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare
zi la numărul lor pe cei ce ……… ……………. .
Romani 5:5 Însă nădejdea aceasta nu înşeală, pentru că ………………… lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre …….. ……
……. …………., care ne-a fost dat.
 „La început, experienţa bisericii din Efes a fost marcată prin simplitate şi căldură, asemenea unui copil. Se da pe faţă o iubire vie,
arzătoare, din inimă, pentru Hristos. Credincioşii se bucurau în iubirea de Dumnezeu, deoarece Hristos era în inima lor ca o
prezenţă dăinuitoare. Lauda lui Dumnezeu era pe buzele lor, şi atitudinea lor de recunoştinţă era în armonie cu mulţumirea
familiei cereşti.
Lumea înţelegea că ei fuseseră cu Isus. Oamenii păcătoşi, care se pocăiau, care erau iertaţi, curăţaţi şi sfinţiţi, erau aduşi în
părtăşie cu Dumnezeu prin Fiul Său. Credincioşii căutau cu râvnă să primească şi să asculte fiecare cuvânt al lui Dumnezeu.
Umpluţi de iubire pentru Mântuitorul lor, ei îşi puneau ca cea mai înaltă ţintă a lor să câştige suflete pentru El. Ei nu se gândeau

Păcatul pierderii dragostei dintâi 2


să grămădească pentru ei comoara scumpă a harului lui Hristos. Ei îşi dădeau seama de importanţa chemării lor şi de solia: Pace
pe pământ şi între oameni bună învoire, şi ardeau de dorinţa de a duce vestea cea bună până la cele mai îndepărtate colţuri ale
pământului.
Membrii bisericii erau uniţi în sentiment şi acţiune. Iubirea lui Hristos era lanţul de aur care-i lega la un loc. Ei urmau să-L
cunoască pe Domnul, din ce în ce mai desăvârşit, iar în viaţa lor se da pe faţă strălucire, mulţumire şi pace. Cercetau pe orfan şi
pe văduvă în necazul lor şi se ţineau nepătaţi de lume. Socoteau că neîmplinirea acestui lucru ar fi fost o contrazicere a
mărturisirii lor de credinţă şi o tăgăduire a Mântuitorului lor. Lucrarea era dusă în fiecare cetate. Suflete erau convertite şi acestea,
la rândul lor, socoteau că trebuie să vorbească despre această comoară inestimabilă. Ei nu puteau avea odihnă până când razele
care le luminaseră mintea nu străluceau şi asupra altora.” E.White – Mărturii pentru comunitate, vol.6 421,422
 „Duhul Sfânt a venit cu o aşa plinătate asupra ucenicilor care aşteptau şi se rugau, încât a cuprins fiecare inimă. Cel Infinit S-a
manifestat cu putere în biserica Sa. Cerul întreg s-a coborât să privească şi să adore înţelepciunea fără de egal şi de necuprins a
iubirii. Cuprinşi de uimire, apostolii au exclamat: "Iată, aceasta este iubire". Ei au devenit conştienţi de darul ce le-a fost dat.”
E.White - Istoria faptelor Apostolilor, p.39
?În ce măsură se manifestă Spiritul lui Dumnezeu în biserica din care faci parte?

6. Cum îşi pierd creştinii dragostea şi decad într-un formalism mort?
Apocalipsa 2:5 Adu-ţi, deci, aminte …… ………. ai căzut…
Galateni 3:1-3 O, Galateni nechibzuiţi! Cine …… …………….. , pe voi, înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Isus Hristos …… …
……………. ? Iată numai ce voiesc să ştiu de la voi: ……. …………… Legii aţi primit voi Duhul, ori prin …………. ……………
… ? 3 Sunteţi aşa de nechibzuiţi? După ce aţi început prin Duhul, vreţi acum să sfârşiţi ……. ………. ……………. ?
Galateni 4:15 Unde este, deci, ……………. ………….. ? Căci vă mărturisesc că, dacă ar fi fost cu putinţă, v-aţi fi scos ……….. …
… ……….. şi mi i-aţi fi dat.
„Galatenii, după ce au primit evanghelia, au fost duşi în rătăcire de învăţători falşi care le-au prezentat "o altă Evanghelie", o
evanghelie falsă, din moment ce există una singură pentru toate timpurile şi pentru toţi oamenii. Evanghelia falsă le-a fost
prezentată în cuvintele acestea: "Dacă nu vă tăiaţi împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteţi fi mântuiţi". Şi, chiar dacă acum nu
se pune problema circumciziunii ca o condiţie necesară mântuirii, totuşi disputa referitoare la mântuirea prin eforturi omeneşti sau
numai prin Hristos este la fel de aprinsă ca întotdeauna.” E.Waggoner – Epistola către Galateni
Păcatul pierderii dragostei este un păcat extrem de subtil. Cel care intră sub incidenţa acestei experienţe, în cea mai mare
măsură, nu îşi dă seama ce se întâmplă cu el. Ce se întâmplă propriu-zis? Pavel, prin inspiraţia divină, spune despre credincioşii
din Galatia, că au intrat sub puterea forţelor oculte fiind „vrăjiţi”. Cum s-a întâmplat acest lucru? Pe ce cale? Cum şi-au pierdut
galatenii apărarea? Acceptând „legalismul” predicat de „fraţii falşi”. Oricine îţi predică mântuirea prin fapte te invită
concomitent la o formă de posedare demonică şi la pierderea dragostei dintâi. Oriunde se predică mântuirea prin fapte acolo nu
se va vedea manifestarea dragostei lui Dumnezeu.
?Eşti şi tu printre cei a căror dragoste s-a stins, religia ta fiind compusă doar din forme şi ceremonii? Cum a început „fisura”
experienţei tale cu Dumnezeu? Prin ce a continuat? Cum ai găsit eliberare?

7. De ce este imposibil ca în religiile legaliste să se manifeste dragoste autentică?


Romani 8:35a Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos?
Galateni 5:1,4,6 Rămâneţi, deci, tari, şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul ………. . (4) Voi, care voiţi să fiţi socotiţi neprihăniţi prin …
……. , v-aţi ……………….. de Hristos; aţi ……….. din har. (6) Căci în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-
au vreun preţ, ci credinţa care lucrează …….. ……………… .
Galateni 4:24 Lucrurile acestea trebuiesc luate într-alt înţeles: acestea sunt două ……………… : unul de pe muntele Sinai naşte …
………. …………. şi este Agar…
Ioan 5:41,42 Eu nu umblu după slava care vine ….. ….. …………. . (42) Dar ştiu că n-aveţi în voi ………………. de Dumnezeu.
 „Păcatul este robie. Numai cei care ţin poruncile lui Dumnezeu sunt slobozi (Psalm 119:45); şi poruncile pot fi ţinute numai
prin credinţa în Hristos (Romani 8:3,4). Prin urmare, oricine face pe oameni să se încreadă în lege pentru îndreptăţire fără
Hristos, pur şi simplu îi pune în jug şi îi înrobeşte.” E.Waggoner – Galateni, cap. 4
„O religie a formelor niciodată nu poate să conducă sufletele la Hristos; căci este o religie lipsită de iubire, lipsită de Hristos.
Postul şi rugăciunea care vin dintr-un spirit doritor de a se îndreptăţi sunt o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Adunarea solemnă
pentru rugăciune, şirul ceremoniilor religioase, umilinţa exterioară, sacrificiile impunătoare arată că acela care face astfel de
lucruri se consideră neprihănit şi având drept la cer; dar totul este o amăgire. Faptele noastre nu pot să plătească niciodată
mântuirea. Cum era în zilele lui Hristos, aşa este şi astăzi. Fariseii nu-şi cunosc lipsa spirituală…. Îndreptăţirea lui Hristos este
pentru ei ca un veşmânt nepurtat, ca o fântână neatinsă. Lor li se spune: "Ce am împotriva ta este că ţi-ai pierdut dragostea dintâi.
Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel voi veni la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din
locul lui, dacă nu te pocăieşti" (Apoc. 2,4.5).” E.White – Hristos lumina lumii, p.281
Este imposibil ca într-o biserică legalistă să se manifeste dragostea adevărată. Într-o asemenea biserică dragostea este
ştrangulată, pentru că Hristos Cel Răstignit nu este în centrul atenţiei. În fel şi chip, Hristos este ascuns de ochii credincioşilor şi
în locul Lui este prezent omenescul în toate. Dragostea de sine, stimularea eului, slăvirea omenescului, centrarea pe propriile
fapte, nerecunoaşterea completei noastre nevrednicii şi a totalei dependenţe de Hristos – toate acestea conduc la pierderea
Păcatul pierderii dragostei dintâi 3
dragostei. Bisericile legaliste îşi asezonează învăţăturile cu slogane de genul „trebuie să ne iubim”. Din când în când se mai
spune: „fraţilor, nu este iubire”, în timp ce experienţa personală şi de grup, învăţătura, doctrina, relaţiile, practicile, viaţa în
ansamblul manifestărilor ei continuă să se bazeze pe slăvirea eului şi nu pe Hristos.
?Înţelegi pericolul unei religii legaliste? Ai fost afectat de acest spirit malefic?
8. Pe cine a folosit diavolul ca agenţi pentru a li se „fura” creştinilor sinceri dragostea dintâi?
Galateni 5:7,8 Voi alergaţi bine: cine v-a ……….. ………… ca să n-ascultaţi de adevăr? (8) Înduplecarea aceasta nu vine de la Cel
ce v-a chemat.
Cântarea Cântărilor 5:7,8 …………….. care dau ocol cetăţii m-au întâlnit; m-au ………., m-au …..…; mi-au luat mahrama străjerii
….. ….. ……………. . (8) Vă rog fierbinte, fiice ale Ierusalimului, dacă …………… pe iubitul meu, ce-i veţi spune?... Că sunt
bolnavă de dragoste!
Sufletul care-L caută cu disperare pe Isus este întâlnit de „străjerii care dau ocol cetăţii” - drept urmare, toţi cei care vor să
intre în cetate trebuie să treacă pe la ei - şi în loc să fie sfătuit, ajutat, mângâiat, îndrumat este „bătut” prin răceala cuvintelor,
„rănit” sufleteşte de nepăsare şi răutate. Mahrama care acoperea faţa de ochii curioşi este smulsă de străjeri. Ei bulversează
intimitatea sufletului şi vor să „profite” şi să „abuzeze” de un lucru care aparţine în exclusivitate „iubitului” – Mântuitorului
drag. Cine sunt „păzitorii”, „străjerii”?
Ezechiel 33:7 Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să ………….. Cuvântul care iese din gura Mea,
şi să-i ……………….. din partea Mea.
„Însă falşii evanghelişti au continuat în calea lor falsă, producând „vremuri de restrişte” tuturor acelora care deţineau şi credeau
adevărul Evangheliei Mântuirii Veşnice a lui Dumnezeu numai prin credinţa lui Hristos. De asemenea, de partea creştinilor din
rândurile Neamurilor s-a înregistrat o pierdere a „dragostei lor dintâi” datorită faptului că nu au acordat Spiritului Sfânt locul
suprem în toate aspectele individuale şi ale Bisericii. În lipsa Spiritului Sfânt din adevăratul Său loc, călăuzirea şi controlul
bisericilor şi în biserici a fost uzurpat de oameni şi a devenit în întregime omenesc cu îngăduirea ambiţiilor pur umane sub
inspiraţia continuă a veşnicului activ Adversar al Ziditorului şi al zidirii ‚Templului Domnului.’” A.Jones – Aceasta este Biserica
?Conduc „străjerii” din biserica din care faci parte sufletele însetate la Hristos sau le împiedică să-L găsească pe „iubitul” lor?
9. Cum priveşte Dumnezeu pierderea dragostei pentru El ?
Apocalipsa 2:4,5 Dar ce am împotriva ta, este că ţi-ai părăsit …………….. ………… . 5 Adu-ţi, deci, aminte de unde ai ………….
; …………………., şi ……………….. la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine, şi-ţi voi lua ………………. din locul lui, dacă
nu te pocăieşti.
Plângerile 4:1a Vai! cum s-a …………. …………. , şi cum s-a schimbat aurul cel curat!
1 Corinteni 13:1-3 Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o ………… ……………… sau un
chimval zângănitor. (2) Şi chiar dacă aş avea darul proorociei, şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată
credinţa aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, …… ……… ……….. . (3) Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru
hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, ……….. …………… ….. ………… .
 „Aş vrea să te vezi pe tine însăţi aşa cum te vede Dumnezeu. Odată L-ai iubit pe Dumnezeu, însă acum ţi-ai pierdut dragostea
dintâi. Tu nu Îl iubeşti pe Dumnezeu; tu nu iubeşti lucrurile sfinte. Influenţa ta nu este pentru alţii o mireasmă de viaţă spre viaţă,
ci de moarte către moarte. În loc de a creşte în harul şi cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, tu te îndepărtezi
tot mai mult de Domnul. Dacă ai fi urmat o cale bună, nu te-ai fi aflat în acest declin spiritual. Biblia nu îţi mai este la fel de
preţioasă cum ţi-a fost odată. Tu o citeşti doar puţin, din datorie şi nu pentru că asculţi glasul lui Dumnezeu în Cuvântul Său. Te
rogi uneori, însă numai de formă. Tu nu îţi prezinţi necazurile înaintea lui Dumnezeu şi nu Îl rogi cu o inimă umilă să-ţi descopere
căile Sale şi voia Sa.” E.White - Scrisoarea 14 a, 1891
 Pierderea dragostei pentru Dumnezeu este cea mai teribilă formă de apostazie. Reprezintă cea mai adâncă decădere. Pentru că
această înseamnă că L-ai pierdut pe Dumnezeu; înseamnă că ai pierdut totul. Când într-o biserică este evident că oamenii nu-L
iubesc cu pasiune pe Dumnezeu iar relaţiile dintre fraţi sunt tensionate şi biserica este ca un sloi de gheaţă poţi fi sigur că acea
Biserică a intrat sub amăgire. Cu cât pretenţiile unui om sau a unei grupări religioase sunt mai mari şi” extravagante” în timp
ce dragostea reală lipseşte, cu atât mai mult este omul sau grupul acela de oameni este sub puterea unei amăgiri teribile.
1Corinteni 13:3b [The Message] „Nu contează ce spun, ce cred şi ce fac, fără dragoste sunt falimentar.”
?Ai trecut prin experienţa pierderii pasiunii pentru Dumnezeu?

10.Ce experienţă demonstrează că suntem pe calea cea dreaptă şi nu trăim sub amăgire?
1 Corinteni 16:14 …… ….. ………. , să fie făcut cu dragoste!
Filipeni 1:9 Şi mă rog ca dragostea voastră să ………..… tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere…
1 Ioan 4:16b Dumnezeu este dragoste; şi cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el.
Ps.147:11 [Contemporary English Version] Domnul Îşi găseşte plăcerea numai în cei care I se închină şi se încred în dragostea Lui.
Ioan 15:9 Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa …….. …………. şi Eu pe voi. ………………. în dragostea Mea.
1 Ioan 4:17,18 Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta: astfel se face că dragostea este ……………… în noi, ca să avem
deplină ……………… în ziua judecăţii. (18) În dragoste … ……… ……….. ; ci dragostea desăvârşită ……………. frica; pentru că
frica are cu ea pedeapsa; şi cine se teme, n-a ajuns desăvârşit în dragoste.

Păcatul pierderii dragostei dintâi 4


 „Astfel, tu nu trebuie să te bizui pe tine însuţi, nu trebuie să îngădui minţii să se ocupe de eul tău, ci să te încrezi în Hristos.
Mintea ta să se ocupe de iubirea Lui, de frumuseţea şi desăvârşirea caracterului Său. Hristos în lepădarea Sa de sine, Hristos în
umilinţa Sa, Hristos în toată curăţia şi sfinţenia Sa, Hristos în nespus de marea Sa iubire: iată care trebuie să fie subiectul
contemplării tale. Numai iubindu-L, imitându-L şi depinzând în totul de El vei putea fi transformat după chipul şi asemănarea
Sa.” E.White - Calea către Hristos, p.71
?Poţi spune că astăzi Îl iubeşti mai mult pe Dumnezeu decât în celelalte zile ce au trecut din viaţa ta? Crezi din inimă că mâine
Îl vei iubi şi mai mult?

Păcatul pierderii dragostei dintâi 5