Sunteți pe pagina 1din 4

Ezechiel capitolul 16

şi experienţa mântuirii (partea I)


TC: „Atunci Eu am trecut pe lângă tine, te-am văzut tăvălită în sângele tău, şi am zis: ‚Trăieşte chiar şi în sângele
tău!’ Da, ţi-am zis: ‚Trăieşte chiar şi în sângele tău!’” Ezechiel 16:6

„Înălţaţi-L pe El, pe Omul Golgotei. Înălţaţi-L pe El prin trăirea credinţei în Dumnezeu, pentru ca rugăciunile
voastre să poată fi biruitoare. Ne dăm noi seama cât de mult Se va apropia Domnul Isus de noi? El ne vorbeşte la
fiecare în parte, El Se va descoperi oricui e gata să fie îmbrăcat cu haina neprihănirii Sale.” E.White – Mărturii,
vol.7, p. 72

1. Cum trebuie să privim fiecare mustrare şi fiecare avertisment din Scriptură?
Ezechiel 16:1,2 Cuvântul Domnului ……… …………. astfel: (2)"Fiul omului, arată Ierusalimului ………………….. lui!
Proverbe 22:19 Pentru ca să-ţi pui încrederea în Domnul, vreau să …… ……….. eu astăzi, da, …… ………… .
 Cuvântul Scripturii este personal, conţine un mesaj special pentru fiecare persoană din partea lui Dumnezeu. Dacă pe parcursul
acestui studiu nu vom avea revelaţia „Dumnezeu MI-A vorbit”, nu vom obţine folosul dorit de Dumnezeu. Chiar dacă din primele
versete Dumnezeu ne spune că doreşte să ne descopere urâciunile – păcatele, totuşi aceasta este o solie de iubire din partea Lui;
El vrea să ne arate urâciunile ca să le vedem şi să dorim să fim eliberaţi de ele. Când citeşti capitolul 16 din Ezechiel, ai impresia
că citeşti solia către Biserica Laodicea (Ap. 3:14-21), solie care ne descoperă ticăloşia, orbirea goliciunea dar şi iubirea specială
a lui Dumnezeu care doreşte să ne umple viaţa cu neprihănirea Lui minunată.
?Obişnuieşti să priveşti ca solie personală fiecare expresie a Scripturii?

2. Se poate lăuda un om sau o denominaţiune cu originile lor?


Ezechiel 16:3 Şi spune-i: "Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, către cetatea Ierusalimului: "Prin ………….. şi naşterea ta eşti din ţara
Cananiţilor; tatăl tău era ………….. , şi mama ta …………. .
Psalmi 51:5 Iată că sunt născut ….. ……………………., şi în …………. m-a zămislit mama mea.
Romani 5:12 De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat …………… , şi astfel moartea a
trecut asupra ……………… oamenilor, din pricină că …….. au păcătuit...
Filipeni 3:5,7 …….. , care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminţia lui Beniamin, ……… …… ……….; în ce
priveşte Legea, Fariseu; (7) Dar lucrurile, care pentru mine erau câştiguri, le-am socotit ca …. ……………., din pricina lui Hristos.
1 Petru 1:18 Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din ……….. ………… de vieţuire, pe
care-l ……………………. de la părinţii voştri…
 Nu ne putem lăuda cu obârşia noastră. Nu avem nici un lucru care să ne recomande în faţa lui Dumnezeu. Singura moştenire ce o
avem este păcatul şi moartea. Dacă cineva se poate lăuda cu păcatul şi moartea s-o facă, dar este curată nebunie. M-ai bine să-L
lăudăm pe Dumnezeu pentru că ne-a scos din acest abis. A te naşte din părinţi credincioşi este un privilegiu dar nicidecum un
merit. Pavel, după ce s-a trezit la realitate, descoperindu-L pe Hristos, a privit naşterea lui din evrei, care altădată era o pricină
de mândrie, ca o „pierdere”, un „gunoi”, ceva care îi baricadase drumul spre mântuire. Singurul lucru cu care ne putem lăuda
este crucea Domnului Hristos, prin care obţinem cunoaşterea de Dumnezeu.
?A fost şi pentru tine o pricină de laudă a fi „evreu din evrei”?

3. În ce stare găseşte Dumnezeu pe orice om pe care doreşte să-l salveze?


Ezechiel 16:4-5 La naştere, în ziua când te-ai născut, buricul nu ţi s-a tăiat, n-ai fost ……………… în apă, ca să fii curăţită, nici n-ai
fost ……………. cu sare, şi nici n-ai fost …………… în scutece. (5) Ochiul nimănui nu s-a …………….. de tine, ca să-ţi facă măcar
unul din aceste lucruri, ……. ……….. pentru tine; ci ai fost ……………. pe câmp, aşa de scârbă le era de tine, în ziua naşterii tale.
Efeseni 2:12 Aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi ……… ………….., fără drept de cetăţenie în Israel, ………….. de
legămintele făgăduinţei, ………. …………… şi fără Dumnezeu în lume.
?Eşti şi tu dintre aceia care cred că Dumnezeu te-a ales din această lume pentru că a găsit „ceva bun” în tine?

4. Prin naşterea noastră firească, de ce suntem legaţi prin cordonul ombilical care nu ne-a fost tăiat?
Romani 7:5 Căci, când trăiam …… ……… noastră pământească, patimile păcatelor, aţâţate de Lege, lucrau în mădularele noastre, şi
….. …………… să aducem roade pentru moarte.
Romani 8:12,13 Aşa dar, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic ……… pământeşti, ca să trăim după ………………. ei. (13) Dacă trăiţi
după îndemnurile ei, veţi muri; dar dacă, prin Duhul, faceţi ….. ………….. faptele trupului, veţi trăi.
Galateni 5:17 Căci firea pământească pofteşte ……………. Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice
unele altora, aşa că ….. ………… ………. tot ce voiţi.
 „La naştere buricul nu ţi s-a tăiat”. Cordonul ombilical ne leagă de mama noastră firească. Ea este hetită. În vinele ei curge
sânge hetit, firesc, păgân. Ea este firea pământească – esenţa vrăjmăşiei faţă de Dumnezeu, bastionul răului din lăuntrul nostru.
Atâta timp cât suntem „hrăniţi” de fire, inevitabil, roadele vor fi ale firii. De aceea, singura şansă pentru cineva de a înceta viaţa
„hetită” este de a accepta să-i fie tăiat cordonul ombilical care-l leagă de firea pământească apoi a fi legat de o Sursă continuă
de neprihănire.
1
?Eşti alimentat de firea pământească sau „cordonul ombilical” prin care erai legat de firea pământească ţi-a fost tăiat?
5. Ce ne sugerează Scriptura prin expresia „n-ai fost scăldată în apă ca să fii curăţită”?
Ioan 13:10 Isus i-a zis: „Cine s-a …………….. n-are trebuinţă să-şi spele decât picioarele, ca să fie ……….. de tot; şi voi sunteţi
curaţi, dar nu toţi.”
Fapte 22:16 Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul, şi fii ………….. de ………….….. tale, chemând Numele Domnului.
Ioan 3:5 Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se ………….. cineva din ……… şi din ………, nu poate să intre
în Împărăţia lui Dumnezeu.
Ioan 1:12,13 Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce ……… în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă ………… ai lui
Dumnezeu; (13) născuţi nu din sânge, …….. …… ……… ………., nici din voia vreunui om, ci ……. ………………… .
?Eşti un om născut din nou sau doar unul botezat?
6. Ce semnificaţie au cuvintele „n-ai fost frecată cu sare”?
Levitic 2:13 Toate darurile tale de mâncare să le ………… …… ………… ; să nu laşi să lipsească ………………… de pe darurile
tale de mâncare sarea, care este …………….. legământului Dumnezeului tău; la toate darurile tale de mâncare să aduci sare.
2 Regi 2:19-21 Oamenii din cetate i-au zis lui Elisei: „Iată, aşezarea cetăţii este bună, după cum vede domnul meu; dar apele sunt
rele, şi ţara este stearpă.” (20) El a zis: „Aduceţi-mi un blid nou şi puneţi …….. în el.” Şi i-au adus. (21) Apoi s-a dus la ……………
………… ……………, şi a aruncat sare în el şi a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: „Vindec apele acestea; nu va mai veni din ele nici
moarte, nici sterpiciune.”
 “La serviciul ritual se adăuga sare la fiecare jertfă. Aceasta, asemenea jertfei de tămâie, însemna că numai neprihănirea lui Hristos
putea face ca serviciul să fie primit de Dumnezeu. Referindu-se la această practică, Isus a zis: "Orice jertfă va fi sărată cu sare". "Să
aveţi sare în voi înşivă şi să trăiţi în pace uni cu alţii". Toţi cei ce vor să se prezinte ca "jertfă vie, sfântă plăcută lui Dumnezeu"
[Rom. 12,1] trebuie să primească sarea mântuitoare, neprihănirea Mântuitorului nostru. Atunci ei devin "sarea pământului", care în
mijlocul oamenilor ţin răul pe loc aşa cum sarea fereşte de stricăciune. Matei 5,13. Dar dacă sarea şi-a pierdut gustul, dacă temerea
de Dumnezeu este numai din gură, fără să cuprindă şi iubirea lui Hristos, nu e nici o putere spre bine în aceasta.” E.White – Hristos
lumina lumii, p. 440
?Eşti conştient că doar „sarea” neprihănirii lui Hristos te poate păzi de stricăciunea păcatului?
7. Care este singura sursă de ajutor pentru sufletul distrus de păcat?
Ezechiel 16:5 Ochiul …………….. nu s-a …………… de tine, ca să-ţi facă măcar unul din aceste lucruri, din ……… pentru tine; ci
ai fost aruncată pe câmp, aşa de …………. le era de tine, în ziua naşterii tale.
Ioan 5:7 „Doamne” I-a răspuns bolnavul „……… …….. ……………. să mă bage în scăldătoare când se turbură apa; şi, până să mă
duc eu, se pogoară altul înaintea mea.
Psalmi 142:4 Aruncă-Ţi ochii la dreapta, şi priveşte! ……………. nu mă mai cunoaşte, …………. …………… este pierdută pentru
mine, ………… ……. …………. de sufletul meu.
Psalmi 60:11 Dă-ne ajutor, ca să scăpăm din necaz! Căci ajutorul omului este …………….. .
Psalmi 146:3 Nu vă încredeţi în cei mari, în fiii oamenilor, în care ……. ……. ……………… .
Psalmi 27:10 Căci tatăl meu şi mama mea mă ……………… , dar Domnul mă …………….. .
Deuteronom 32:9,10 Căci partea Domnului, este poporul Lui, Iacov este partea Lui de moştenire. (10) El l-a găsit într-un ţinut ……
……. , într-o ………………………. plină de urlete înfricoşate; L-a înconjurat, l-a îngrijit, şi l-a păzit ca lumina …………... Lui.
?Crezi în zădărnicia ajutorului omenesc? Este Domnul singura ta scăpare?
8. Cine ia iniţiativa în salvarea păcătosului în starea lui disperată?
Ezechiel 16:6a Atunci …… …….. ………….. pe lângă tine, te-am văzut tăvălită în sângele tău…
1 Corinteni 15:8 După ei toţi, ca unei stârpituri, [Domnul Isus] …… ……. ………… şi mie.
Luca 10:30,33-35 Isus a luat din nou cuvântul şi a zis: „Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între …..….. …………….,
care l-au dezbrăcat, l-au jefuit ….. ……. , l-au bătut zdravăn, au plecat, şi l-au lăsat aproape ………. . (33) Dar un Samaritean, care
era în călătorie, a venit ….. ………… ……… ……. ……. , şi când l-a văzut, i s-a făcut ………. de el. (34) S-a apropiat de i-a legat
………….., şi a turnat peste ele untdelemn şi vin; apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han, şi a …………….. de el. (35) A doua
zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului, şi i-a zis: „…. ........… de el, şi orice vei mai cheltui, îţi voi da înapoi la
întoarcere.”
 „Suflete abătut, chiar dacă ai păcătuit, prinde curaj, nu trebuie să gândeşti că Dumnezeu POATE va ierta păcatele tale şi-ţi va
îngădui să vii în prezenţa Lui. Dumnezeu a făcut primul pas. În timp ce erai încă vrăjmaş al Lui, El a plecat să te caute. Cu o inimă
iubitoare asemenea unui păstor, El a lăsat pe cele nouăzeci şi nouă şi a plecat să caute pe cea pierdută. Sufletul lovit, rănit şi gata să
piară, El îl cuprinde în braţele iubirii Sale şi, plin de bucurie, îl aduce în siguranţă la staul.
Iudeii învăţau, că mai înainte ca iubirea lui Dumnezeu să se manifeste faţă de păcătos, el trebuia să se pocăiască. După părerea lor,
pocăinţa este o lucrare prin care oamenii pot câştiga favoarea cerului. Acest gând a făcut pe Farisei să exclame plini de uimire şi
mânie: "Acest om primeşte pe păcătoşi." Potrivit părerilor lor, El n-ar fi trebuit să permită nimănui să se apropie de El, cu excepţia
acelora care se pocăiesc. Dar în parabola cu oaia pierdută, Domnul Hristos învaţă că mântuirea nu vine datorită faptului că noi
căutăm pe Dumnezeu, ci datorită faptului că El ne caută. "Nu este nici unul care să aibă pricepere, nu este nici unul care să caute
cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. Toţi s-au abătut." Romani 3,1l-12. Noi nu ne pocăim pentru ca Dumnezeu să ne poată iubi, ci El
îşi manifestă iubirea Sa faţă de noi pentru ca noi să ne pocăim.” E.White – Parabolele Domnului, p. 189,190
?Ai descoperit în experienţa ta că tu eşti cel căutat de Domnul şi nu cel care caută?

2
9. Cui datorăm cu toţii chiar şi viaţa aceasta pământească?
Ezechiel 16:6 Atunci Eu am trecut pe lângă tine, te-am văzut …………….. în sângele tău, şi am zis: "…………….. chiar şi ….. ……
….…… …… !" Da, ţi-am zis: "……………… chiar şi în sângele tău!"
Deuteronom 12:23 Numai, vezi să nu cumva să mănânci sângele, căci sângele este ……….. (sufletul); şi să nu mănânci sufletul
împreună cu carnea.
Geneza 2:17 Dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci …. ………… în care vei mânca din el, …… …………..
negreşit."
Apocalipsa 13:8 [Versiunea King James] Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris în cartea
vieţii Mielului, care a fost junghiat, de la întemeierea lumii.
 „Datorăm chiar şi viaţa aceasta pământească morţii lui Hristos. Pâinea pe care o mâncăm este cumpărată prin trupul Lui frânt. Apa
pe care o bem este cumpărată prin sângele Lui vărsat. Nimeni, sfânt sau păcătos, nu mănâncă hrana sa zilnică, fără să se hrănească
cu trupul şi sângele lui Hristos. Crucea de pe Calvar este pusă ca pecete pe fiecare pâine. Se oglindeşte în fiecare izvor de apă.”
E.White – Hristos lumina lumii, p. 661
 „Când studiem caracterul divin în lumina crucii, vedem îndurare, blândeţe şi iertare amestecate cu nepărtinire şi dreptate. Noi
vedem în mijlocul tronului pe Cineva care poartă pe mâini, picioare şi coastă semnele suferinţei îndurate pentru a împăca pe om cu
Dumnezeu. Vedem un Tată nemărginit, locuind într-o lumină de neapropiat şi totuşi primindu-ne la Sine prin meritele Fiului Său.
Norul răzbunării, care anunţa numai nenorocire şi deznădejde, în lumina reflectată de la cruce dezvăluie mesajul lui Dumnezeu:
‘Trăieşte, păcătosule, trăieşte! Voi, suflete credincioase, pocăite, trăiţi! Am plătit un preţ de răscumpărare.’” E.White – Istoria
Faptelor Apostolilor, p.334
?A auzit inima ta acea sublimă voce rostind cuvintele salvării: „Trăieşte păcătosule, trăieşte”?

10. Cum sunt în realitate cele mai bune lucruri pe care le poate face omul fără Dumnezeu?
Ezechiel 16:7 Te-am ………….. cu zecile de mii, ca iarba de pe câmp. Şi ai crescut, te-ai făcut …….. , ai ajuns de o frumuseţe
desăvârşită; ţi s-au rotunjit ţâţele, ţi-a crescut părul. Dar erai tot goală, …………. ……. …….. .
Apocalipsa 3:18 Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te …………….. cu
ele, şi să nu ţi se vadă …………… ………………… tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii, şi să vezi.
 „Tot ceea ce poate face omul fără Hristos este murdărit de egoism şi păcat.” E.White – Harul Uimitor, p.176
 „Este adevărat că este cu putinţă să se dea pe faţă o corectă purtare exterioară şi fără puterea reînnoitoare a Domnului Hristos.
Plăcerea de a fi un om cu influenţă şi dorinţa de a fi onorat de ceilalţi pot produce o viaţă ordonată. Respectul de sine ne poate face
să evităm orice ar însemna o aparenţă rea. Şi o inimă egoistă poate face acte de generozitate.” E.White – Calea către Hristos, p.59
 „Cum era în zilele lui Hristos aşa este şi astăzi. Fariseii nu-şi cunosc lipsa lor spirituală. Lor li se spune: "Pentru că zici: 'Sunt
bogat, m-am îmbogăţit şi nu duc lipsă de nimic', şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol; te sfătuiesc să cumperi de la
Mine aur curăţit prin foc, şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale". Apoc. 3,17.18. Credinţa şi
iubirea sunt aurul curăţat prin foc. În viaţa multora, aurul şi-a pierdut strălucirea şi comoara cea scumpă a fost pierdută.
Îndreptăţirea lui Hristos este pentru ei ca un veşmânt nepurtat, ca o fântână neatinsă.” E.White – Hristos lumina lumii, p.281
?Ai descoperit în experienţa ta fapte „bune” pătate de egoism şi păcat?

11. Ce reprezintă venirea „vremii dragostelor”?


Ezechiel 16:8a Când am trecut Eu pe lângă tine, M-am uitat la tine, şi iată că îţi venise vremea, ………….. ………………… .
Cântarea Cântărilor 2:7 Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele şi cerboaicele de pe câmp: …… ……………. , nu treziţi
dragostea, ………. ……. ………….. ……!
Cântarea Cântărilor 2:16 Prea iubitul meu este …… ………. , şi eu sunt …… ………; el îşi paşte turma între crini.
 Dumnezeu ia iniţiativa de fiecare dată. El ne urmăreşte cu dragostea Sa şi ne îmbie continuu. Oare a câta oară Dumnezeu spune:
“Am trecut pe lângă tine”? De cât timp stă la uşa laodiceanului ticălos, gol şi orb? Cât de fericit este Dumnezeu să vadă cel mai
mic răspuns la dragostea Sa, să descopere că “îţi venise vremea dragostelor”. Ce este această vreme? Convertirea unui păcătos
este rezultatul lucrării dragostei lui Dumnezeu în inima omului. Dacă nu vine dragostea – Dumnezeu - în inima păcătosului şi
dacă nu se trezeşte adevărata dragoste pentru Dumnezeu în sufletul omului, este imposibilă convertirea reală, nu poate începe
relaţia dintre om şi Dumnezeu. Nu este corect să încercăm noi simulări, excitări sentimentale, să „împingem” sufletele de la spate
să se boteze şi să simuleze experienţa creştină. Aceasta este o contrafacere periculoasă folosită în mai toate bisericile, ce îi
privează pe bieţii oameni de experienţa adevărată, înşelându-i şi dezamăgindu-i în felul acesta.
 „Printr-un mijloc tot atât de nevăzut ca şi vântul, Hristos lucrează continuu asupra inimii. Puţin câte puţin, poate fără ca primitorul
lor să-şi dea seama, se produc impresii care tind să atragă sufletul lui Hristos. Acesta poate să vină prin meditaţie asupra Lui, prin
citirea Scripturilor sau prin auzirea Cuvântului de la un predicator. Deodată, când Duhul vine cu un apel mai direct, sufletul se
predă lui Isus, plin de bucurie. Mulţi numesc aceasta o convertire bruscă dar ea este rezultatul lucrării îndelungate a Duhului lui
Dumnezeu, o lucrare făcută cu multă răbdare.” E.White - Hristos lumina lumii, p.173
?Ai trăit realitatea experienţei dragostei cu Dumnezeu? Este o experienţă trecută sau un prezent continuu?

12. Când un suflet se predă dragostei lui Dumnezeu, ce lucrare face Dumnezeu în viaţa acestuia?
Ezechiel 16:8-13 Când am trecut Eu pe lângă tine, ……... ………… la tine, şi iată că îţi venise vremea, vremea dragostelor. Atunci
……. ………… peste tine poala hainei Mele, ……… ………….. goliciunea, ……….. …………. credinţă, ……… ………. legământ
cu tine, zice Domnul Dumnezeu, şi ai fost a Mea! (9) …….. …………… în apă, …….. ………… de sângele de pe tine, şi ……… …
……. cu untdelemn. (10) ……….. ………. haine cusute cu fir, şi o încălţăminte din piele de viţel de mare, ……… ………… cu in

3
subţire, şi te-am îmbrăcat în mătase. (11) ……… …………………. cu scule scumpe, ţi-am pus brăţări la mână, şi o salbă la gât;
(12) ţi-am pus o verigă în nas, cercei în urechi, şi o ……………. ………………. pe cap. (13) ………… , ai fost împodobită cu aur şi
cu argint, şi ai fost îmbrăcată cu in subţire, cu mătase şi cusături cu fir. Ai mâncat ………….. ………….. , miere şi untdelemn. Erai de
o frumuseţe desăvârşită, ba ajunsesei chiar …………………… .
 Ale cui au fost hainele minunate, podoabele, undelemnul, preţioasa cunună şi toate darurile? Aparţineau „stârpiturii” de pe câmp
de care nimănui nu-i păsa? Nicidecum, ci Îndurătorului Binefăcător! Mai mult chiar: Milostivul Dumnezeu a fost Cel care s-a
aplecat cu iubire gingaşă şi a făcut toate operaţiile de transformare, făcând dintr-o stârpitură o împărăteasă.
„Atunci am întins peste tine poala hainei Mele, ţi-am acoperit goliciunea, ţi-am jurat credinţă, am făcut legământ cu tine, zice
Domnul Dumnezeu, şi ai fost a Mea!”Aceasta este opera lui Dumnezeu în întregime ; El este cel care face aceste lucruri minunate
pentru om.
„Ţi-am acoperit goliciunea”… Cum se obţine haina, prin câte eforturi omeneşti? Este o haină de împărăteasă, chiar a „soţiei
Mielului” (Apoc.19:7,8), o haină ţesută în războiul cerului, care nu are nici un fir de ţesătură omenească în ea.
„Ţi-am jurat credinţă şi am făcut legământ cu tine” reprezintă noul legământ, prin care Dumnezeu este cel care promite, El
garantează, iar omul se încrede în credincioşia lui Dumnezeu. „Şi ai fost a Mea!”, ai acceptat toate aceste lucruri; este singurul
lucru ce trebuia să-l faci TU! Puteai să refuzi, dar cât de greu se refuză aşa ceva! Condiţia ce-ţi era pusă era ca să fii şi să rămâi,
în exclusivitate, a Lui!
„Te-am scăldat în apă, te-am spălat de sângele de pe tine, şi te-am uns cu untdelemn” – Dumnezeu este cel care ne-a spălat de
păcatele noastre prin sângele crucii, apoi ne-a „uns”, cu „untdelemnul de bucurie” al Duhului Său (Ev.1:9). Am primit tot de la
El „încălţăminte de piele de viţel de mare”. În trecut, doar oamenii liberi purtau încălţăminte în picioare; sclavii umblau
desculţi. Prin Hristos, Dumnezeu ne-a dezrobit din cea mai dezgustătoare sclavie – cea a păcatului şi ne-a oferit libertatea fiilor
lui Dumnezeu.
Mai mult, pe cap i s-a pus o „cunună strălucitoare” – simbolul biruinţei, deşi nu purtase nici o luptă şi nici nu merita o coroană
această „stârpitură” aruncată pe câmp. Cei salvaţi vor depune coroanele la picioarele Domnului Hristos, recunoscând din
adâncul inimii că El merită această coroană şi nicidecum ei.
Luca15:22 Dar tatăl a zis robilor săi: "Aduceţi repede haina ……. …….. …………, şi îmbrăcaţi-l cu ea; ………….. un inel în deget,
şi încălţăminte în picioare.
?Eşti copleşit de revărsarea bunătăţii şi harului divin asupra sufletului tău? A exclamat vreodată sufletul tău: „O, Doamne,
atâtea lucruri ai făcut pentru un păcătos nevrednic ca şi mine!” Vei avea o veşnică recunoştinţă pentru Dumnezeu?

13. Ce ilustraţie superbă a îndreptăţirii prin credinţă şi a primirii neprihănirii lui Hristos găsim în cărţile
Levitic şi Zaharia descriind acelaşi tablou ca şi în Ezechiel capitolul 16?
Levitic 8:6-9,12-14 Moise a adus pe Aaron şi pe fiii lui, şi ……. …………. cu apă. (7) ….. ……… tunica pe Aaron, …… ………..
cu brâul, …… ……………… cu mantia, şi a pus pe el efodul pe care …….. ………… cu brâul efodului cu care l-a îmbrăcat. (8) …..
……… pieptarul, şi a pus în pieptar Urim şi Tumim. (9) ……. ……… mitra pe cap, iar pe partea dinainte a mitrei a aşezat placa din
aur, cununa împărătească Sfântă, cum poruncise lui Moise Domnul. (12) Din untdelemnul pentru ungere …… ………… pe capul lui
Aaron, şi l-a uns, ca să-l sfinţească. (13) Moise a adus şi pe fiii lui Aaron; ……. ………………. cu tunicile, i-a încins cu brâiele, şi
……… ……………… , cum poruncise lui Moise Domnul. (14) A apropiat apoi viţelul adus ca jertfă de ispăşire; şi Aaron şi fiii lui şi-
…… …….. …………… pe capul viţelului adus ca jertfă de ispăşire.
 În ceremonialul descris în cartea Leviticului Dumnezeu, prin Moise, era cel care a făcut toată lucrarea de îndreptăţire şi sfinţire
pentru Aaron, reprezentatul poporului. Imaginaţi-vă că participaţi la acest ceremonial şi priviţi cum Aaron şi fiii lui stau liniştiţi,
aparent ca nişte oameni neputincioşi, aşteptând să-i spele altcineva, să-i îmbrace altcineva, să-i înfăşoare şi chiar să le lege
bonetele altcineva. Nici măcar un lucru atât de mic şi simplu să nu îl facă ei? Singurul lucru care trebuia să-l facă Aaron,
elementul personal din toată această descriere, era punerea mâinilor pe capul animalului de jertfă – mărturisirea faptului că este
un păcătos care exercită credinţă în Mielul Salvator. Ce minunat reliefează acest tablou mântuirea prin credinţă!
Zaharia 3:2-5 Domnul a zis Satanei: „Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre, El care ….. ………… Ierusalimul! Nu este
el, Iosua, …… ………….. ………. din foc?” (3) Dar Iosua era îmbrăcat cu …………… ……………. , şi totuşi stătea în picioare
înaintea Îngerului. (4) Iar Îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea Lui: „……………………. de hainele murdare de pe el!”
Apoi i-a zis lui Iosua: „Iată că …………………. de la tine nelegiuirea, şi …… ………….. cu haine de sărbătoare!” (5) Eu am zis: „Să
…. …… ………… pe cap o mitră curată!” Şi …….. ………. o mitră curată pe cap, şi l-au îmbrăcat în haine, în timp ce Îngerul
Domnului stătea acolo.
Romani 1:16,17 Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este ………….. lui Dumnezeu pentru mântuirea
fiecăruia ……… ……….. : întâi a Iudeului, apoi a Grecului; (17) deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care ….. …… ……
…………….. , prin …………… şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit …… ……….. prin credinţă.”
?Vrei să te bucuri de darul lui Dumnezeu – neprihănirea lui Hristos, acceptându-l doar aşa cum poate fi obţinut, adică doar prin
credinţă? Îl vei lăsa pe Dumnezeu să-Şi împlinească lucrarea în viaţa ta fără să-L obstrucţionezi prin încercarea de a o face tu?