Sunteți pe pagina 1din 5

Ezechiel capitolul 8

- Găuri în perete
TC: „Voi face legământul Meu cu tine, şi vei şti că Eu sunt Domnul, ca să-ţi aduci aminte de trecut şi să roşeşti, şi să
nu mai deschizi gura de ruşine, când îţi voi ierta tot ce ai făcut, zice Domnul Dumnezeu.” Ezechiel 16: 63

„Autoamăgirea pândeşte în încăperea minţii. Legea lui Dumnezeu este proba faptelor noastre. Ochii Săi văd fiecare
faptă, cercetează fiecare încăpere a minţii, descoperind toate autoamăgirile care pândesc şi toată ipocrizia. Înaintea
Celui cu care avem de-a face, toate lucrurile se descoperă şi devin vizibile.” E.White - Scrisoarea 46, 1906

1. Ce experienţă avută de profetul Ezechiel ne este sugerată prin cuvintele Scripturii: „mâna Domnului a căzut
peste mine”? Ce perspective s-au deschis privirii sale?
Ezechiel 8:1 În al şaselea an, în ziua a cincea a lunii a şasea, pe când şedeam în casă, şi bătrânii lui Iuda şedeau înaintea mea, ……
…….. Domnului Dumnezeu a căzut ………… …………. .
Psalmi 139:5,7 Tu mă înconjori pe dinapoi şi pe dinainte, şi-Ţi pui …………. ……….. …………. . (7) Unde mă voi duce departe
de ………….. ……….. , şi unde voi fugi departe de ………… Ta?
1 Corinteni 2:10 Nouă însă Dumnezeu ni le-a …………………. prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi ……………
…… ………………. ale lui Dumnezeu.
2 Regi 5:26a Dar Elisei i-a zis: „Oare n-a fost …………. ……… ……. ….……, când a lăsat omul acela carul şi a venit înaintea ta?
Fapte 5:3 Petru i-a zis: „Anania, pentru ce ţi-a umplut Satana inima ca să ……….. ……. …………. ………… , şi să ascunzi o parte
din preţul moşioarei?
Ioan 2:24,25 Dar Isus nu Se încredea în ei, pentru că îi …………………… pe toţi. (25) Şi n-avea trebuinţă să-I facă cineva
mărturisiri despre nici un om, fiindcă El însuşi ………. ……. ……….. …….. ……. .
Primirea Spiritului lui Dumnezeu – „şi-ţi pui mâna peste mine”, (Ps. 139:5,7) este experienţa care ne oferă revelaţia şi
discernământul special al lucrurilor ascunse. În această stare se afla şi Ezechiel. Spiritul lui Dumnezeu deschide privirii noastre
„lucrurile ascunse” ale lui Dumnezeu; cu atât mai mult lucrurile ascunse ale oamenilor sunt descoperite. Omul care este umplut
de Spiritul pătrunzător al lui Dumnezeu capătă mintea şi clarviziunea lui Dumnezeu. El devine conştient, în primul rând, de
propriile păcate care au stat ascunse. Dar, imediat el va detecta rapid şi orice formă de falsitate sub care se manifestă „taina
fărădelegii” în jurul lui şi în viaţa altora. Spoiala religioasă nu duce în eroare un om al lui Dumnezeu condus de Spiritul Sfânt.
?Ai primit discernământul special al Duhului lui Dumnezeu pentru a nu fi un autoamăgit şi nici înşelat de alţii?

2. Cine este Personajul central al capitolului 8 din cartea lui Ezechiel?
Ezechiel 8:2 M-am uitat, şi iată că era un chip care avea o înfăţişare …… ………. ; de la coapse în jos, era …….. , şi de la coapse în
sus era ceva ……………………. , ca nişte aramă lustruită.
Luca 24:27 Şi a început de la Moise, şi de la toţi proorocii, şi le-a tâlcuit, în ………….. Scripturile, ce era cu privire ….. …….. .
Ioan 5:39 Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc ……………. ……….. .
Personajul central al Scripturii, revelat în fiecare carte a Scripturii, este Domnul Isus Hristos. Este aceeaşi Persoană care s-a
descoperit lui Daniel la râul Ulai şi lui Ioan pe insula Patmos. El este Revelaţia lui Dumnezeu. El este Cel care îi descoperă lui
Ezechiel starea de la Templul şi ce se întâmpla în secret în viaţa oamenilor de la Templu. Şi, bineînţeles, problema prezentată în
acest capitol este eterna problema a închinării. Această problemă a constituit miezul disputei începute în ceruri, a fost subiectul
controversei mutate pe pământ şi va constitui problema luptei din timpul final. Întreita solie îngerească (Apoc. 14:6-12)
reprezintă cel mai solemn avertisment în ce priveşte problema închinării, iar capitolele 8 şi 9 din cartea lui Ezechiel aduc lumină
asupra subiectului marei lupte.
?Vezi tu pe fiecare pagină a Scripturii revelaţia lui Isus Hristos şi a neprihănirii Sale?

3. Ce descoperire zguduitoare i se prezintă lui Ezechiel la intrarea în Templu?


Ezechiel 8:3-5 El a întins ceva ca o mână, şi m-a apucat de zulufii capului. Duhul m-a răpit între pământ şi cer şi m-a dus, în ………
…….. dumnezeieşti, la Ierusalim, la uşa porţii de la curtea dinăuntru, care caută spre miazănoapte, unde era locul …………… ……
…………. , care stârnea gelozia Domnului. (4) Şi iată că slava Dumnezeului lui Israel era acolo, aşa cum o văzusem în vale. (5) El
mi-a zis: „Fiul omului, ia ridică ochii ……… …………………. !” Am ridicat ochii spre miazănoapte; iată că idolul acesta al geloziei
era la miazănoapte de poarta altarului, ……. ……………… .
Idolul geloziei se afla chiar la intrarea în Templu, lângă altar – altarul fiind legat de închinare. El era la miazănoapte de poarta
altarului, la intrare ! Care este idolul geloziei care este în creştinism ? Ce înseamnă aceasta ? Cui se închină creştinii din timpul
de astăzi ? Care este acel idol al geloziei, chiar „la intrare”, care „stârnea gelozia Domnului” ? Este un surogat, un substituent,
un înlocuitor al Domnului Hristos pe care îl folosesc creştinii fără să-şi dea seama.
?Înţelegi pericolul teribil ca Dumnezeu să fie înlocuit şi să oferi închinare „idolului geloziei” de la „intrarea” din Templu?

4. Ce semnificaţia are amplasamentul idolului geloziei, la „intrarea” Templului, la „miazănoapte”?

1
Isaia 14:13 Tu ziceai în inima ta: „Mă voi sui ..…. ……….., îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu;
voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul ……………………; (14) mă voi sui pe vârful norilor, voi fi …… ………. …
…… ……….. .”
Isaia 41:25 Am ………….. pe cineva de la ………………………. , şi vine de la răsărit; el cheamă Numele Meu; trece peste
voievozi ca pe noroi şi-i calcă în picioare cum calcă olarul lutul. 42:1 „Iată …………. ……….., pe care-L sprijinesc, ………….. …
…….. , în care Îşi găseşte plăcere sufletul Meu. Am pus Duhul Meu peste El; El va vesti neamurilor judecata.
Iov 37:21,22 Acum, fireşte, nu putem vedea lumina soarelui care străluceşte în dosul norilor, dar va trece un vânt şi-l va curăţi;
(22) …… …… ……………………… ne vine aurora, şi ce înfricoşată este …………….. care înconjoară pe Dumnezeu!
„Eu am văzut un tron pe care stătea Tatăl şi Fiul… Am văzut două cete, una plecată în genunchi în faţa tronului cu un interes
adânc, pe când cealaltă sta indiferentă şi nesimţitoare. Acei care erau plecaţi în faţa tronului, aduceau rugăciunile lor lui Isus şi
priveau numai spre El; apoi El a privit spre Tatăl Său şi părea a Se ruga pentru ei. O lumină s-a revărsat de la Tatăl asupra Fiului şi
de la Fiul asupra cetei plecate în rugăciune. Apoi am văzut o lumină de o strălucire deosebită venind de la Tatăl asupra Fiului şi de
la Fiul s-a revărsat asupra poporului care sta înaintea Tronului. Dar numai puţini au primit această mare lumină. Mulţi au ieşit de
sub influenţa ei şi au respins-o, alţii erau nepăsători şi nu o luau în seamă şi lumina s-a depărtat de la aceştia.
Eu am văzut pe Tatăl ridicându-Se de pe tron şi intrând într-un car de foc în Sfânta Sfintelor şi aşezându-Se în faţa catapetesmei.
Apoi Isus S-a ridicat de pe tron şi cea mai mare parte dintre cei care erau îngenuncheaţi în faţa tronului s-au ridicat împreună cu
El. Eu nu am văzut nici o rază de lumină de la Isus revărsându-se peste mulţimea nepăsătoare şi când El S-a ridicat ei au rămas
într-un întuneric complet…. Acei care s-au ridicat împreună cu Isus i-au urmat în credinţă în Sfânta Sfintelor şi se rugau astfel:
“Tată, dă-ne Spiritul Tău.” Atunci Isus a suflat Spirit Sfânt peste ei. În această suflare era lumină, putere, multă iubire, bucurie şi
pace. Eu m-am întors către ceata care stătea încă îngenuncheată în faţa tronului; ei nu ştiau că Isus îi părăsise. Satana părea a fi
lângă tron încercând să săvârşească el lucrarea lui Dumnezeu. Eu am văzut pe aceştia privind către tron şi rugându-se: “Tată dă-
ne spiritul Tău.” Satana a suflat atunci asupra lor o influenţă nesfântă; în aceasta era lumină şi multă putere, dar nici o iubire
dulce, bucurie sau pace. Lucrarea lui Satan era de a-i amăgi pe aceştia şi de a duce în rătăcire pe copiii lui Dumnezeu.” E.White -
Experienţe şi viziuni, p.55,56
?Doreşti ca să te închini în mod real şi autentic doar Tatălui tău ceresc şi Fiului Său, Isus Hristos?

5. Care este singura intrare - Uşa spre Împărăţia lui Dumnezeu, singura formă de a ajunge la Tatăl nostru
ceresc?
Efeseni 2:18 Căci ……… …….. [Isus] şi unii şi alţii avem ……………… la Tatăl, într-un Duh.
Ioan 14:6 Isus i-a zis: „Eu sunt ……….. , adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl …………. ………. …………. .
Ioan 10:1,7 „Adevărat, adevărat, vă spun că, cine ……. ………… ……… ……….. în staulul oilor, ci sare pe ……… ………… ,
este un hoţ şi un tâlhar. (7) Isus le-a mai zis: „Adevărat, adevărat, vă spun că Eu sunt ……….. ………….. .
2 Corinteni 11:4 În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască ……. …….. ……….. pe care noi nu l-am propovăduit sau dacă
este vorba să primiţi un ……. ………. pe care nu l-aţi primit sau o ……….. ………………….. pe care n-aţi primit-o, oh, cum îl
îngăduiţi de bine!
 „Hristos este uşa de la staulul lui Dumnezeu. Prin uşa aceasta au intrat toţi copiii Săi, din cele mai vechi timpuri. În Isus, aşa cum
este arătat în ceremonii, cum este prefigurat în simboluri, cum este prezentat în descoperirea profeţilor, cum este dezvăluit în
învăţăturile date ucenicilor şi în minunile săvârşite în favoarea fiilor oamenilor, ei L-au văzut pe "Mielul lui Dumnezeu care ridică
păcatul lumii" (Ioan 1,29) şi prin El au fost aduşi în staulul harului Său. Mulţi au venit prezentând alte ţinte în care să creadă
lumea: s-au inventat ceremonii şi sisteme prin care oamenii speră să primească îndreptăţire şi pace de la Dumnezeu şi, în felul
acesta, să intre în staulul Său. Dar unica poartă este Hristos; toţi cei care au introdus ceva care să-I ia locul lui Isus, care au căutat
să pătrundă în staul pe vreo altă cale, sunt hoţi şi tâlhari.” E.White – Hristos lumina lumii, p.478
?Ai descoperit Uşa spre Împărăţia lui Dumnezeu? Îndrumi şi pe alţii să intre prin ea?

6. Care este „peretele” în care trebuie făcută „o gaură” ? Ce descoperiri zguduitoare au avut loc?
Ezechiel 8:6-12 Şi El mi-a zis: „Fiul omului, …….. ……… ……… ei? Vezi tu …………… ………………. pe care le săvârşeşte
aici casa lui Israel, ca să Mă depărteze de Sfântul Meu locaş? Dar vei mai vedea şi alte urâciuni şi mai mari!” (7) Atunci m-a dus la
poarta curţii. M-am uitat, şi iată că era ….. ………. ……. ………….. ! (8) Şi mi-a zis: „Fiul omului, ia ………. în perete!” Am săpat
în zid, şi iată că era …… ………. . (9) Şi mi-a zis: „……….. , şi vezi urâciunile cele rele pe care le săvârşesc ei aici!” (10) Am intrat
şi m-am uitat; şi iată că erau ……. ………. de chipuri de târâtoare şi de dobitoace urâcioase, şi toţi idolii casei lui Israel, …………
…….. ……. ……………… de jur împrejur.
Ezechiel 14:3 „Fiul omului, oamenii aceştia îşi poartă …………. ……. ……………. , şi îşi pironesc privirile spre ceea ce i-a făcut
să cadă în nelegiuire! Să Mă las Eu să fiu întrebat de ei?
Ca şi profetului Ezechiel, Dumnezeu ne spune să „săpăm” în perete - în peretele inimii omeneşti, şi să pătrundem în tainiţele
vieţii, la rădăcina problemei pentru a ne confrunta cu realitatea. Descoperirea pe care o vom face ne va cutremura şi îngrozi.
Cercetarea propriilor inimii să nu fie superficială. Doar viziunea lui Dumnezeu – Duhul Său ne poate aduce această cunoaştere.
Peretele inimii noastre poartă „zugrăvit de jur împrejur” amintirea - „chipurilor” păcatelor făcute. Păcatul nu este doar o faptă.
Este un rău care rămâne imprimat, înscris adânc în structura sufletului.
„Niciodată nu şi-a văzut vreun păcătos păcatele sale mai mari sau mai grave decât sunt în realitate. Niciodată vreun păcătos nu a
avut o idee corespunzătoare despre adevăratele dimensiuni ale vinovăţiei sale. Nu cred că un om ar supravieţui dacă ar avea o
vedere completă a păcatelor sale. În îndurarea Lui, Dumnezeu a cruţa creaturile Sale de posibilitatea de a putea privi, în toată
amploarea sa, cel mai înfiorător spectacol şi anume acela al inimii omeneşti aşa cum este ea în realitate. Vinovăţia păcătosului este
cu mult mai mare şi mai condamnabilă decât ar crede el, iar pericolul spre care aleargă este cu mult mai înfiorător decât şi-ar
putea da el seama.” C.G.Finney – Discursuri despre trezirile religioase
2
?Eşti interesat să te confrunţi cu realitatea teribilă a inimii tale?

7. Ce lucrare tainică ce se petrecea în inimile poporului Israel şi mai ales a bătrânilor de la Templu este
descoperită profetului?
Ezechiel 8:10-12 Am intrat şi m-am uitat; şi iată că erau tot felul de ……………….. de târâtoare şi de dobitoace urâcioase, şi ……
… …………… casei lui Israel, zugrăviţi pe perete de jur împrejur. (11) Înaintea acestor idoli stăteau şaptezeci de oameni …… ……
……….. casei lui Israel, în mijlocul cărora era Iaazania, fiul lui Şafan; fiecare din ei avea ….. ………………….. în mână şi se înălţa
……. ……….. ……….. de tămâie. (12) Şi El mi-a zis: „Fiul omului, vezi ce fac în întuneric bătrânii casei lui Israel, ……………. …
… ………….. …….. plină de chipuri? Căci ei zic: „…….. ……. ……… Domnul; a părăsit Domnul ţara aceasta!”
 „Autoamăgirea pândeşte în încăperea minţii. Legea lui Dumnezeu este proba faptelor noastre. Ochii Săi văd fiecare faptă,
cercetează fiecare încăpere a minţii, descoperind toate autoamăgirile care pândesc şi toată ipocrizia. Înaintea Celui cu care avem
de-a face, toate lucrurile se descoperă şi devin vizibile.” E.White - Scrisoarea 46, 1906
Solia către Laodicea trebuie vestită cu putere; pentru că este aplicabilă în special acum…A nu vedea propriul nostru defect
înseamnă a nu vedea frumuseţea caracterului lui Hristos. Când vom fi pe deplin conştienţi de păcatul care se găseşte în noi, Îl vom
preţui pe Hristos…A nu vedea contrastul puternic dintre Hristos şi noi înseamnă a nu ne cunoaşte pe noi. Cel care nu este
dezgustat de sine nu poate să înţeleagă semnificaţia răscumpărării…Există mulţi care nu se privesc pe ei înşişi în lumina legii lui
Dumnezeu. Ei nu detestă egoismul; din această cauză sunt egoişti.” E.White – Review & Herald, 25 sept. 1900
 „Duhul lui Dumnezeu va descoperi greşeli şi defecte de caracter care trebuiau să fie înţelese şi corectate…Se apropie timpul când
viaţa interioară va fi pe deplin dezvăluită. Toţi vom privi, ca într-o oglindă, lucrarea izvoarelor ascunse ale motivaţiilor. Domnul ar
vrea ca acum să-ţi examinezi viaţa şi să vezi cum stă raportul vieţii tale înaintea Lui.” E.White – Review & Herald, 10 nov. 1896
?Doreşti ca păcatele din subconştientul tău să devină conştiente pentru ca să poţi fi eliberat de ele?

8. Ce altă „urâciune” descoperită chiar la „Templu” este încă prezentă şi astăzi?
Ezechiel 8:13,14 Şi mi-a zis: „Vei mai vedea şi alte urâciuni ………… pe care le săvârşesc ei!” (14) Şi m-a dus la intrarea porţii
Casei Domnului din ……….. ………………….. . Şi iată că acolo stăteau nişte femei, care ……………… …… ……………. .
Ioan 5:43 Eu am venit în Numele Tatălui Meu, şi nu Mă primiţi; dacă va veni …… .……, în numele lui însuşi, pe acela îl veţi primi.
 „După cum spun istoriile de demult, când a murit Nimrod, trupul său a fost tăiat în bucăţi, ars şi trimis în diferite ţinuturi. După
moartea sa, care a fost foarte jelită de locuitorii Babilonului, soţia lui [Semiramida] a pretins că el era acum zeul-soare. Mai târziu,
când a dat naştere unui fiu, a pretins că fiul ei, pe nume Tamuz, era Nimrod, eroul lor renăscut. Mama lui Tamuz auzise probabil
profeţia despre venirea lui Mesia, născut dintr-o femeie, deoarece acest adevăr era cunoscut din cele mai străvechi timpuri
(Geneza 3:15). Ea a pretins că fiul ei a fost conceput într-un mod supranatural şi că el era sămânţa promisă, ‚mântuitorul.’” Ralph
E. Woodrow - Religia tainică a Babilonului, p.11
În Dicţionarul biblic de Nume Proprii, de Nicolae Moldoveanu, găsim semnificaţiile numelui „Tamuz”:
Tamuz = Fiu adevărat. Fiul vieţii, etc. Zeul învierii naturii (al primăverii) la Babilonieni.
Tamuz este o contrafacere a lui Hristos, un hristos fals la care se închină oamenii. Închinarea la Tamuz are multe versiuni
moderne. O versiune spune (chiar aşa cum a minţit Semiramida, mama lui Tamuz) că Tamuz este chiar Nimrod. Astăzi creştinii
spun că Isus nu este de fapt Fiul lui Dumnezeu, că Numele de Fiu este „un fel de a spune” – „un nume poetic”, dar de fapt
Hristos este chiar Dumnezeu Însuşi. Hristosul predicat în aceste timpuri este unul care nu a avut aceeaşi natura cu a omului
căzut pe care venise să-l salveze, ci natura lui a fost cea a lui Adam, înainte de căderea în păcat. Ba chiar şi Maria, mama lui, a
avut o natură fără păcat. Alţii spun despre hristosul lor că nu a putut fi ispitit în toate lucrurile ca şi noi; a avut parte de unele
ispite, dar cele lăuntrice el nu le-a cunoscut. Alţii vorbesc despre un hristos care poate mântui în păcat. O altă versiune vorbeşte
despre un hristos care a venit desfiinţeze Legea morală. Alţii predică un hristos care s-a înălţat la cer şi acum este atât de
departe – precum Zeii vechi care nu aveau treabă cu muritorii, şi în locul lui primim pe altcineva, cu totul separat, un al treilea
Dumnezeu care trebuie venerat. Ba chiar am auzit într-o adunare că sunt doi mijlocitori: Hristos şi Spiritul Sfânt. Dacă s-a
inventat mijlocirea Mariei şi a sfinţilor, de ce lista nu ar putea continua? Nu putem epuiza variantele despre „Tamuz” şi nici nu
dorim aşa ceva. Ceea ce ne trebuie este cunoaşterea reală, experimentală a adevăratului Hristos – Singurul care ne poate izbăvi
de păcatele noastre şi duce la Tatăl Lui şi Tatăl nostru, la Dumnezeul Lui şi Dumnezeul nostru (Ioan 20:17).
Cântarea Cântărilor 5:10 Iubitul meu este alb şi rumen, …………………………. …….. ………… ……… .
?Îl recunoşti pe Domnul Isus Hristos chiar dintre mii de falsuri?

9. Ce mărturii clare şi pline de putere transmite Scriptura despre adevăratul Hristos?
Marcu 1:1 ……………………. Evangheliei lui Isus Hristos, ………… lui Dumnezeu.
Ioan 1:14 Şi Cuvântul S-a făcut ………… , şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă
întocmai ca slava …………………. …………… din Tatăl.
Evrei 2:14,17 Astfel, deci, deoarece copiii sunt …………. sângelui şi cărnii, …….. ……… şi El însuşi a fost …………………..
părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul.(17) Prin urmare, …… …………
….. să Se asemene fraţilor Săi în ………….. ……………… , ……. …….. …………. …… , în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu,
un mare preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului.
Matei 5:17 ……. …….. …………. că am venit să stric Legea sau Proorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc.
1 Ioan 3:5 Şi ştiţi că El S-a arătat ca ……. ……. păcatele; şi în El nu este păcat. (6) Oricine rămâne în El, ……. ……………….. ;
oricine păcătuieşte, nu L-a văzut, nici nu L-a …………………… .
1 Timotei 2:5 Căci este un singur ……………………, şi este un singur …………….. între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos.
Ioan 14:18 Nu vă voi lăsa orfani, ……… ……… ……………… la voi.

3
Efeseni 3:16,17a şi-L rog [„pe Tatăl Domnului nostru Isus Hristos” – v.14] ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi
în putere, ………. ………….. ………. , în omul dinăuntru, (17) aşa încât …………….. ……… ……………… în inimile voastre
prin credinţă;
Matei 28:20b Şi iată că …….. …………. …….. ……….. în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.
?Te bucuri de fiecare mărturie ce a fost citată mai sus despre adevăratul Hristos? Îl cunoşti sub această formă?
10. În final, ce altă atitudine dispreţuitoare i se descoperă lui Ezechiel la slujitorii Templului?
Ezechiel 8:16 Şi m-a dus în curtea ………………….. a Casei Domnului. Şi iată că la uşa Templului Domnului, între pridvor şi altar,
erau aproape douăzeci şi cinci de oameni, …… ……………. …………… ……….. ……………… Domnului şi cu faţa spre răsărit;
şi se închinau înaintea ……………… spre răsărit.
Închinarea la soare, este practicată astăzi aproape în tot creştinismul, prin venerarea „Zilei Soarelui” – Duminica, zi serbată de
vechii păgâni apoi preluată de creştinismul apostaziat, pretinzând că serbează ziua învierii (aici se vede elementul de „taină”).
Serbarea Duminicii în locul Sabatului nu este altceva decât vechea închinare păgână la soare, practicată şi pe timpul lui
Ezechiel. Dar închinarea la soare, cu faţă la răsărit şi cu „dosul întors spre Templu”, are forme şi mai subtile. A fi întors cu
spatele la Dumnezeu reprezintă orice formă de evanghelie pervertită care te face să priveşti la omenesc, orice invenţie
omenească pentru mântuire care îţi îndepărtează privirea de la Dumnezeu şi te face să te bazezi pe puterea omenească, orice
sistem care conduce la închinarea la „făptură în locul Creatorului” (vezi Rom.1:25). Chiar şi închinarea la fiară împotriva
căreia avertizează solia îngerului al treilea (Apoc.14) este un tip al închinării la soare, un sistem omenesc care va cere închinare.
Evrei 3:1 De aceea, fraţi sfinţi, care aveţi parte de chemarea cerească, ………………… ………………….. la Apostolul şi Marele
Preot al mărturisirii noastre, …………. ……….. .
Zaharia 12:10 Atunci voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului, un duh de îndurare şi de rugăciune, şi îşi vor …
………………. ………………… ……….. …………. pe care L-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu, şi-
L vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe un întâi-născut.
?Este privirea ta centrată asupra Domnului Isus Hristos ca singura speranţă pentru mântuire?

11. Care era urmarea inevitabilă a acestor mişelii care se petreceau în ascuns la Templu?
Ezechiel 8:17,18 Şi El mi-a zis: „Vezi, fiul omului? Este prea puţin oare pentru casa lui Iuda că săvârşesc ei urâciunile pe care le
săvârşesc aici? Trebuia să mai …………. …….. …………. cu silnicie şi să nu înceteze să Mă mânie? Iată că ei îşi apropie ramura de
nas! (18) De aceea şi Eu, voi lucra cu urgie; ochiul Meu va fi fără milă, şi nu Mă voi îndura; chiar dacă ……… …………… în gura
mare la urechile Mele, tot nu-i voi asculta.”
?Eşti şi tu unul dintre cei care crezi că Dumnezeu este tolerant cu păcatul şi nu vede ce întâmplă în ascuns?

12. De unde ştim tabloul prezentat în Ezechiel capitolele 8 şi 9 are o aplicaţie specială pentru timpurile noastre,
fiind un adevăr prezent? Care au fost singurii supravieţuitori ai judecăţilor divine ce au venit peste închinătorii
de la Templu? Ce doreşte Dumnezeu să învăţăm din toate acestea?
Ezechiel 9:1-6 Apoi a strigat cu glas tare la urechile mele: „Apropiaţi-vă voi care trebuie să ……………… ……………….., fiecare
cu unealta lui de nimicire în mână!” (2) Şi iată că au venit şase oameni de pe drumul porţii de sus dinspre ……………………,
fiecare cu unealta lui de nimicire în mână. În mijlocul lor era un om îmbrăcat într-o haină ……. …….. , şi cu o călimară la brâu. Au
venit şi s-au aşezat lângă altarul din aramă. (3) ………… Dumnezeului lui Israel s-a ridicat de pe heruvimul pe care era, şi s-a
îndreptat spre ……………. …………; şi el a chemat pe omul acela care era îmbrăcat cu haina din in şi care avea călimara la brâu.
(4) Domnul i-a zis: „Treci prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul Ierusalimului, şi …….. …….. ……….. pe fruntea oamenilor, care ……
…………… ……. ……… din pricina tuturor urâciunilor, care se săvârşesc acolo. (5) Iar celorlalţi le-a zis, în auzul meu: „Treceţi
după el în cetate, şi loviţi; ochiul vostru să fie fără milă, şi să nu vă înduraţi! (6) Ucideţi, şi nimiciţi pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare,
pe copii şi pe femei; dar să …….. …….. …………….. de nici unul din cei ce au semnul pe frunte! Începeţi însă cu …………….. …
……. ……. ………….. !” Ei au început cu ………………… , care erau înaintea Templului.
Apocalipsa 7:2,3 Şi am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui, şi care avea …………….. Dumnezeului celui viu.
El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pământul şi marea, (3) zicând: „Nu vătămaţi pământul, nici
marea, nici copacii, până nu vom pune ………………. …….. ………………. slujitorilor Dumnezeului nostru!”
„În timp ce alţii caută să arunce un paravan asupra răului existent şi să scuze nelegiuirea ce predomină pretutindeni, aceia care au
zel pentru onoarea şi iubirea lui Dumnezeu pentru suflete nu vor căuta să obţină favoarea nimănui. Sufletele lor neprihănite sunt
chinuite, zi de zi, de faptele nesfinte şi de comportări nelegiuite. Ei nu au putere să oprească torentul năvalnic al nelegiuirii şi
astfel sunt plini de necaz şi alarmaţi de această stare de lucruri. Ei plâng înaintea lui Dumnezeu atunci când văd religia
desconsiderată chiar în căminele acelora care au avut o mare lumină Ei plâng şi îşi chinuiesc sufletele din cauza mândriei,
avariţiei, egoismului şi a înşelăciunii de orice fel din biserică (…).Cei care nu sunt întristaţi de declinul lor spiritual şi care nu
plâng pentru păcatele altora vor fi lăsaţi fără sigiliul lui Dumnezeu.
Aici, vedem că biserica - Sanctuarul Domnului - a fost prima care a simţit lovitura mâniei lui Dumnezeu. Oamenii din vechime,
aceia cărora Dumnezeu le-a dat o mare lumină şi care au stat ca păzitori ai intereselor spirituale ale poporului, au trădat încrederea
ce le-a fost acordată. (…) Astfel, ‚pace şi siguranţă’ este strigătul oamenilor care nu-şi vor mai ridica niciodată glasul asemenea
unei trâmbiţe, pentru a arăta poporului lui Dumnezeu nelegiuirea lor şi casei lui Iacob, păcatele lor. Aceşti câini muţi, care nu
latră, sunt aceia care vor simţi răzbunarea cea dreaptă a unui Dumnezeu ofensat. Bărbaţi, fecioare şi copii, vor pieri cu toţii
împreună.
Cu multă neplăcere, Domnul Îşi retrage prezenţa de la aceia care au fost binecuvântaţi cu o mare lumină şi care au simţit puterea
cuvântului în slujirea altora. Cândva, ei au fost slujitorii Săi credincioşi, favorizaţi cu prezenţa şi călăuzirea Sa; dar ei s-au
depărtat de El şi au dus şi pe alţii în rătăcire, şi pentru aceasta ei au ajuns în dizgraţia divină. Ziua răzbunării lui Dumnezeu este

4
asupra noastră. Sigiliul lui Dumnezeu va fi aşezat numai pe fruntea acelora care suspină şi gem din pricina urâciunilor ce se
săvârşesc în ţară. Aceia care, legaţi fiind prin legături de simpatie cu lumea, ‚mănâncă şi beau cu beţivii vor fi cu siguranţă
nimiciţi împreună cu cei ce săvârşesc nelegiuire.” E.White – Mărturii pt. Comunitate, vol.5, p.211-213
?Eşti tu unul dintre cei apăsaţi din pricina propriilor păcate şi a nelegiuirii care abundă în pretinsul creştinism? Sau eşti un
nepăsător, care eşti gata să suprimi orice solie care îşi tulbură somnul profund?