Sunteți pe pagina 1din 5

Criză de autenticitate

- Formalism ucigător
TC: „…Întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-şi pună înainte o neprihănire a lor
înşişi, şi nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu.” Romani 10:3
Poţi trăi ca un om duplicitar, dar nu poţi trăi două vieţi în acelaşi timp. Te poţi preface, poţi juca un rol dublu, dar
în realitate tu trăieşti un singur tip de viaţă – experienţa ta, viaţa ta. Nu simula experienţa mântuirii, pentru că nu
vei reuşi şi vei fi frustrat. Trăieşte experienţa mântuirii şi vei fii fericit!

1. Care sunt cele doua tipuri de viaţă, distincte şi în opoziţie categorică una faţă de alta?
Romani 8:5,12-14 În adevăr, cei ce trăiesc după ……………………. …………. pământeşti, umblă după ……………….. …………
pământeşti; pe când cei ce trăiesc după …………………. ………………., umblă după ……………. …………...(12) Aşa dar, fraţilor,
noi nu mai datorăm ………… firii pământeşti, ca să trăim după îndemnurile ei. (13) Dacă trăiţi după îndemnurile ei, ……… ………
….. ; dar dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, ……… ……….. . (14) Căci toţi cei ce sunt …………..……. ……. ………
……. lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.
Galateni 5:17 Căci firea pământească pofteşte ………………. …………….. , şi Duhul ……………… …………. pământeşti: sunt
lucruri ………………….. unele altora, aşa că nu …………… face tot ce voiţi.
Galateni 5:19-21 Şi …………….. ………… pământeşti sunt cunoscute, şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea,
(20) închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, (21) pizmele,
uciderile, beţiile, îmbuibările, şi ……… ………………. ……………………. cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că
cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.
Galateni 5:22-25 ……………. ………………. , dimpotrivă, este: …………….., bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea
de bine, credincioşia, (23) blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. (24) Cei ce sunt ai lui Hristos Isus, şi-
au ……………….. ………….. pământească împreună cu patimile şi poftele ei. (25) Dacă trăim Duhul, să şi …………….. prin Duhul.
?Care este tipul de viaţă pe care l-ai ales?
2. Ce distincţie clară face Scriptura în ce priveşte experienţa omului firesc şi a celui duhovnicesc? Ce pericole
majore aduce neînţelegerea acestui fapt?
Matei 7:18 Pomul bun …… ……….. face roade rele, nici pomul rău …… …………… face roade bune.
Luca 6:43 Nu este …….. …… pom bun, care să facă roadă rea, şi ………. …… pom rău care să facă roadă bună.
Matei 12:33 …….. faceţi pomul bun şi rodul lui bun, ……. faceţi pomul rău şi rodul lui rău.
Luca 6:44 Căci orice pom se cunoaşte după roada lui. Nu se strâng smochine ……. ……..…., nici nu se culeg struguri ……. ………
………… .
1 Corinteni 2:14-16 Dar omul firesc …… ……………… lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o ……………… ; şi
nici nu le …………. înţelege, pentru că trebuiesc judecate duhovniceşte.15 Omul duhovnicesc, dimpotrivă, …………. să judece totul,
şi el însuşi nu poate fi judecat de nimeni.16 Căci „cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învăţătură?” Noi însă avem ……
……… lui Hristos [„mintea lui Hristos” – Versiunea King James].
Proverbe 21:15 Este ….. ……………. pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru cei ce fac răul este ….. …………… .
Proverbe 10:29 Calea Domnului este un ……. …… …………….. pentru cel nevinovat, dar este ….. …………. pentru cei ce fac răul.
Osea 14:9b Căci căile Domnului sunt drepte; şi cei drepţi …………… pe ele, dar cei răzvrătiţi ………. pe ele.
Romani 8:7 Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este ………………… împotriva lui Dumnezeu, căci, ea nu se supune
Legii lui Dumnezeu, şi nici ……. …………. să se supună.
2 Corinteni 6:14b,15 Căci ……. ……………….. este între neprihănire şi fărădelege? Sau ……… ……………. sta împreună lumina
cu întunericul? (15) ……. ……….……….. poate fi între Hristos şi Belial? Sau ce …………… are cel credincios cu cel necredincios?
Este imposibil să nu vedem deosebirea categorică între cele două vieţi: viaţa spirituală şi experienţa omului firesc. Sunt două vieţi
în totală opoziţie, departe una de cealaltă ca şi cerul de pământ. Viaţa spirituală, este viaţa prin care trăieşte cel neprihănit.
Experienţa duhovnicească – tipul de viaţă pe care îl descrie Dumnezeu în Scriptură, este potrivită doar pentru omul făcut
neprihănit, care trăieşte prin credinţă. Doar acesta poate trăi o asemenea viaţă. Viaţa duhovnicească este imposibilă pentru omul
firesc. Omul firesc îşi are tipul lui de viaţă, specific şi este imposibil pentru el să meargă pe calea neprihănirii.
?Înţelegi diferenţa categorică dintre viaţa condusă de firea pământească şi viaţa condusă de Duhul lui Dumnezeu?
3. Care este mecanismul care dă naştere formalismului?
2 Timotei 3:2-5 Căci oamenii vor fi ……………… …… ………., iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi,
nemulţămitori, fără evlavie, (3) fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine,
(4) vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori ……… …………. de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; (5) având doar …… …………
…… ……………. , dar ……………………. puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.

Criză de autenticitate – Formalism ucigător 1


Ieremia 13:23 …………… un Etiopian să-şi schimbe pielea sau un pardos să-şi schimbe petele? Tot aşa, ……… …………….. voi să
faceţi binele, voi, care sunteţi deprinşi să faceţi răul?
Matei 12:34 Pui de năpârci, cum aţi putea voi să ……………….. lucruri bune, când voi ……………. răi? Căci din …..…………. …
…………. vorbeşte gura.
„Necredinciosul Israel, neavând neprihănirea care vine prin credinţă, şi astfel neapreciind marele sacrificiu pe care L-a făcut Tatăl
ceresc, s-a crezut neprihănit prin jertfa însăşi şi datorită meritului aducerii sacrificiilor. În felul acesta a fost pervertită fiecare formă
a serviciului şi tot ceea ce Dumnezeu a prevăzut a fi mijloacele de exprimare a unei credinţe vii şi care nu ar fi putut avea nici o
însemnătate reală decât prin prezenţa vie în viaţă şi prin puterea lui Hristos însuşi. Dar chiar şi acest lucru nu a fost suficient.
Deoarece, negăsind pacea şi satisfacţia unei neprihăniri împlinite în nici unul din aceste lucruri şi nici în toate împreună, au
îngrămădit peste aceste lucruri pe care Domnul le-a prevăzut pentru un alt scop, dar pe care ei le-au pervertit către scopuri inventate
de ei – au îngrămădit asupra acestor lucruri zece mii de tradiţii, discuţii în care tăiau firul în patru şi pretenţii inventate de ei; toate,
toate cu speranţa deşartă că vor obţine neprihănirea.” A.Jones – Bible Echoes” 28 Ian. & 4 Feb. 1895
Formalismul este încercarea omului firesc de a trăi viaţa duhovnicească după mintea lui firească (care este mintea diavolului) şi
prin puterea lui, adică prin puterea păcatului (puterea lui Satana). Trebuie specificat că omul firesc nu este sub controlul şi
luminarea Spiritului lui Dumnezeu, ci rob, sub dominaţia diavolului. El nu face ce vrea. El nu înţelege (pentru că „nu poate”)
planurile, învăţăturile, principiile, scopurile lui Dumnezeu, pentru că o altă minte îl conduce. El este „străin” de Dumnezeu. El
este un iubitor „de sine”, un adorator al eului. El nu cunoaşte dragostea lui Dumnezeu. El nu are în el viaţa şi puterea lui
Dumnezeu. El este „mort în fărădelegi şi păcate” şi vrea, în această condiţie să trăiască viaţa „celui neprihănit”. Când nu ai nici
dragoste, nici putere, nici viaţă, cum arată experienţa unui astfel de om? Ce mai rămâne? Doar o formă, o înscenare, o simulare, o
aparenţă. De la distanţă pare ceva, datorită formei, dar când te apropii îţi dai seama imediat că nu este realitate.
Neînţelegerea faptului că omului firesc - neconvertit, îi este imposibil să trăiască o viaţă de ascultare, de neprihănire, a condus la
o lucrare teribil de confuză în biserici şi în lume. Bisericile sunt pline de oameni care nu au experimentat naşterea din nou şi care
încearcă să simuleze experienţa creştină. Mulţi pastori, necunoscând ei înşişi experienţa naşterii din nou, sunt primii care
„regizează” spectacolul din comunităţi şi chiar participă ca „actori principali”. Este o piesă de teatru jucată în chip solemn.
Bineînţeles, rezultatul este dezastruos, chiar dezgustător. Omenescul pe dedesubt, haina neprihănirii deasupra. Ceremonii fără
miez, simboluri fără aplicaţie, declaraţii fără acoperire. Pentru participanţi, finalul, în cel mai bun caz, este constituit din
frustrare, confuzie şi sechele purtate timp îndelungat. Din nefericire, în cele mai multe cazuri, „spectacolul” conduce la
împietrirea conştiinţei, nebunia minţii, orbire şi ruină.
?Te îngrozeşti la gândul ca experienţa ta creştină să fie doar o „simulare” a autenticului? Eşti tu un om firesc care doreşti să
produci neprihănirea?

4. Ce imposibilitate încearcă astăzi mulţi pretinşi creştini?


Fapte 19:13 Nişte exorcişti Iudei, care umblau din loc în loc, …… …………… să cheme Numele Domnului Isus peste cei ce aveau
duhuri rele, zicând: „Vă jur pe ………… , pe care-L propovăduieşte ……….. , să ieşiţi afară!” (14) Cei ce făceau lucrul acesta, erau
şapte feciori ai lui Sceva, un preot Iudeu din cei mai de seamă. (15) Duhul cel rău le-a răspuns: „Pe Isus Îl cunosc, şi pe Pavel îl ştiu;
……. …….. , ………. …………….. ?”
Matei 12:26 Dacă Satana ………….. ……………. pe Satana, este dezbinat; deci, cum poate dăinui împărăţia lui?
“Dificultatea constă în faptul că atâţia oameni încearcă să slujească lui Dumnezeu cu puterea lui Satana. Dar aceasta nu se va putea
face niciodată. Oamenii nu pot să strângă struguri din spini, nici smochine din mărăcini. Copacul trebuie făcut bun, rădăcina şi
tulpina. El trebuie făcut nou. ‘Trebuie să vă naşteţi din nou.’ Nimeni să nu încerce vreodată să slujească lui Dumnezeu cu altceva
decât cu puterea vie şi prezentă a lui Dumnezeu care-l face pe om o creatură nouă.” A. Jones – Review & Herald, 1 sept. 1896
Romani 11:16b … şi dacă rădăcina este ……….……, şi ramurile sunt ……..…….. .
?Ai înţeles că fără o predare totală faţă de Dumnezeu, născută din dragoste autentică pentru El, nimic nu poate fi acceptat de El
drept închinare sau slujire?

5. Ce adevăruri serioase a dorit să descopere Domnul Hristos rostind pildele despre inutilitatea punerii unui
petec la o haină veche rupând o haină nouă şi punerea de vin nou în burdufuri vechi?
Luca 5:36-38 Le-a spus şi o pildă: „……………. nu rupe dintr-o haină ………….. un petec, ca să-l pună la o haină …………….;
altmintrelea, rupe şi haina cea nouă, şi nici petecul luat de la ea, nu se ……………………. la cea veche. (37) Şi …………….. nu pune
vin ………….. în burdufuri …………… ; altmintrelea, vinul cel nou ……………….. burdufurile, se varsă, şi burdufurile se
prăpădesc; (38) ci vinul ……….. trebuie pus în burdufuri ……….. , şi amândouă se păstrează.
„Solia lui Ioan Botezătorul nu trebuia să fie amestecată cu tradiţia şi superstiţiile. Încercarea de a amesteca pretenţiile fariseilor cu
evlavia lui Ioan nu făcea decât să arate şi mai mult prăpastia dintre ele. Nici principiile învăţăturii lui Hristos nu puteau să fie unite
cu formele fariseismului. Hristos nu urma să acopere prăpastia creată de învăţăturile lui Ioan. El urma să arate şi mai clar
deosebirea dintre ce era vechi şi ce era nou. Isus a ilustrat mai departe lucrul acesta, zicând: ‚Nimeni nu pune vin nou în burdufuri
vechi; altminteri vinul cel nou sparge burdufurile, se varsă şi burdufurile se prăpădesc’. Burdufurile care se foloseau ca vase pentru
a pune vinul nou se uscau după câtva timp şi se scorojeau şi nu mai erau bune de folosit pentru acest scop. În această ilustraţie
familiară, Isus arăta starea conducătorilor iudei. Preoţii, cărturarii şi mai marii îşi urmăreau neabătuţi şirul de ceremonii şi tradiţii.

Criză de autenticitate – Formalism ucigător 2


Inima lor se strânsese ca burdufurile de vin uscate, cu care El îi comparase. Atâta timp cât ei se mulţumeau cu o religie legalistă, era
cu neputinţă să ajungă depozitarii adevărului viu al cerului. Ei gândeau că e îndestulătoare neprihănirea personală şi nu doreau ca
un element nou să fie adus la religia lor. Ei nu priveau bunăvoinţa lui Dumnezeu faţă de oameni ca pe ceva care vine din afară, ci o
uneau cu meritul propriu adus de faptele lor bune. Credinţa care lucrează prin iubire şi care curăţă sufletul nu putea să găsească
teren comun cu religia fariseilor, formată din ceremoniile şi rânduielile omeneşti. Efortul de a uni învăţăturile lui Isus cu religia
existentă avea să fie zadarnic. Adevărul vital al lui Dumnezeu, ca şi vinul în fermentare, urma să prăpădească burdufurile vechi şi
stricate ale tradiţiei fariseice.” E.White – Hristos lumina lumii, p. 279,280
?Încerci şi tu să amesteci experienţa legalistă cu învăţătura neprihănirii prin credinţă? Înţelegi că între cele două este o prăpastie
de netrecut?

6. Cum priveşte Dumnezeu o religie în care oamenii sunt „împinşi de la spate” să fie „creştini”?
Luca 15:29 Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: „Iată, eu îţi slujesc ……. ……. ………. de atâţia ani, şi …………………… nu ţi-
am călcat porunca; şi mie niciodată ……. ……….. ……. măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei; (30) iar când a venit ………
……. ……… …… ……… , care ţi-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat viţelul cel îngrăşat.”
Galateni 4:24 Lucrurile acestea trebuiesc luate într-alt înţeles: acestea sunt ………… ……………….. : unul de pe muntele Sinai naşte
……… ……………pentru robie şi este Agar.
„Tinerii sunt adesea îndemnaţi să-şi facă datoria, să vorbească sau să se roage în adunare; îndemnaţi să moară faţă de mândrie. La
fiecare pas sunt îndemnaţi. O astfel de religie nu valorează nimic. Lăsaţi ca inima firească să vă fie schimbată şi atunci, vouă, care
pretindeţi că sunteţi creştini, dar sunteţi împietriţi, nu vi se va mai părea o robie a-L sluji pe Dumnezeu. Dacă Domnul Hristos este
în voi nădejdea slavei, vom descoperi atâta farmec neasemuit în El, încât sufletul va fi încântat. Însă, a face caz de credinţă, fără
această iubire profundă, este doar vorbărie goală, formalism sec şi o robie grea. Mulţi dintre noi s-ar putea să aibă vreo idee despre
religie, o religie exterioară, când inima nu este de fapt curăţită.” E.White – Mărturii, vol.1, p.163
„Străduinţa de a câştiga mântuirea prin fapte proprii, îi face negreşit pe oameni să îngrămădească datini omeneşti, ca baricadă
împotriva păcatului. Văzând că nu sunt în stare să ţină Legea, ei vor născoci reguli şi rânduieli care să-i silească la ascultare. Toate
acestea abat mintea de la Dumnezeu la eul personal.” E.White – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p.100
?Este experienţa ta creştină o slujire a dragostei sau o corvoadă apăsătoare?
7. Ce soluţie autentică de transformare a vieţii oferă Dumnezeu în locul variantele omeneşti total ineficiente?
Ioan 3:5 Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se ………… cineva din apă şi ……… ………… , nu poate să intre
în Împărăţia lui Dumnezeu.
1 Ioan 3:9 Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte, pentru că ……………….. ………. rămâne în el; şi ……. ………….
păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.
Evrei 8:10 Dar iată legământul, pe care-l voi face cu casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele …… …….…
… ……… şi le voi scrie …… ……………….. ………… ; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.
Psalmi 40:8 Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Şi Legea Ta este în …………… ……………… mele.
Psalmi 119:35 Povăţuieşte-mă pe cărarea poruncilor Tale, căci ……… ………… de ea.
Psalmi 119:167 Sufletul meu ţine învăţăturile Tale, şi ……. ……………. mult de tot!
„De ce este atât de greu să ducă o viaţă de lepădare de sine, de modestie? Pentru că pretinşii creştini nu sunt morţi faţă de lume.
Este uşor de trăit după ce am murit.” E.White – Solii pentru Tineret, p.128
 „Nu este nevoie să facem problema îmbrăcăminţii punctul principal al religiei noastre. Există un subiect mai bogat despre care să
vorbim. Vorbiţi despre Hristos, iar atunci când inima este convertită, tot ce nu este în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu va cădea.”
E.White – Îndrumarea copilului, p.429
?Eşti un om născut din nou – predat total lui Dumnezeu?

8. Ce caracteristică a omului iertat de păcate nu poate fi simulată de omul nemântuit?


Psalmi 51:10,12 Zideşte în mine …… ……………… ……….. , Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi …………………. !
(12) Dă-mi iarăşi ………………. ………………….. Tale, şi sprijineşte-mă cu un duh de bunăvoinţă!
Psalmi 32:1,2,11 …………….. de cel cu fărădelegea iertată, şi de cel cu păcatul acoperit! (2) …………….. de omul, căruia nu-i ţine
în seamă Domnul nelegiuirea, şi în duhul căruia nu este viclenie! (11) ……………………… , …………………. în Domnul şi
veseliţi-vă! Scoateţi strigăte de bucurie, toţi cei cu inima fără prihană!
Psalmi 97:11 Lumina este semănată pentru ……. …………………. , şi ……………….. pentru cei cu inima curată.
 „Bucuria mântuirii” este experienţa plină de fericire a celui care este iertat şi înnoit prin har. Este minunat să descoperi că
Psalmii 32 şi 51 – Psalmi ai pocăinţei şi iertării se încheie cu „bucuria mântuirii”. Cel neprihănit ştie cum a ajuns neprihănit. De
fapt el nici măcar nu se crede neprihănit, ci doar un mare păcătos iertat. El îşi aduce aminte când era în disperare, sub apăsarea
înfiorătoare a păcatului. El cunoaşte „pe viu” ce înseamnă să fii eliberat de povară, să fii scos din „mocirlă”, să fii vindecat de
„lepra păcatului”. Cum să nu se bucure în Domnul un astfel de om! El nu trebuie să fie „stimulat”, determinat prin mijloace
externe sau prin apeluri să se bucure. El deţine în interiorul vieţii cea mai înaltă pricină de bucurie. El deţine în inima lui o
SURSĂ de bucurie. Este o bucurie care nu se compară cu bucurie artificiale şi trecătoare întâlnite pe acest pământ.
Criză de autenticitate – Formalism ucigător 3
Psalmi 64:10 Cel neprihănit …… ……………….. în Domnul şi în El îşi caută scăparea; toţi cei cu inima fără prihană se laudă că sunt
……………. .
Luca 7:47b Dar cui i se ……………… puţin, ………………….. puţin.”
?Cunoşti ce înseamnă bucuria mântuirii?
9. Din gura căror oameni se va auzi continuu laudă la adresa lui Dumnezeu?
Psalmi 107:1,2 „………………….. pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!” (2) Aşa să zică cei răscumpăraţi de
Domnul pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmaşului.
Psalmi 33:1 ……………..…..……., ….………….…… în Domnul! Oamenilor fără prihană …… ………. ….…… cântarea de laudă.
 Poţi cânta o cântare de laudă la un „program de laudă” şi totuşi dispreţui pe Dumnezeu în inima şi viaţa ta. Merită subliniat
faptul, că cel neprihănit, „cel izbăvit de sub mâna vrăjmaşului”, nu laudă pe Domnul după un program şi nici doar în timpul unui
program de laudă. Programul lui de laudă este de când deschide ochii, dimineaţa, şi până când adoarme pe perna lui, seara. Omul
care nu este auzit spunând cu entuziasm pe parcursul fiecărei zile: „Lăudat fie Domnul!” este un ipocrit atunci când încearcă să
cânte o cântare la „programul de laudă”. Cât de fals sună cântarea pe buzele unui astfel de om, chiar dacă respectivul a făcut ore
de canto şi interpretarea este ireproşabilă din punct de vedere muzical. Oare cum cântă un om răscumpărat? Cum laudă un astfel
de om pe Domnul? Strălucirea de fericire din ochii săi nu poate fi simulată. Cuvintele sunt însoţite de „un ceva” în vocea lui, în
privirea lui, pe faţa lui, în întreaga lui atitudine care spune despre gestul său că este autentic.
? Este inima ta inundată de recunoştinţă faţă de Salvatorul?

10. De unde ia naştere mărturisirea adevărată pentru Hristos şi misiunea pentru oameni?
Psalmi 51:10,12,13 Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic! (12) Dă-mi iarăşi bucuria …
……………… Tale! … (13) Atunci ……… ………….. ………… Tale pe cei ce le calcă, şi păcătoşii se vor întoarce la Tine.
Fapte 4:20 Căci noi …… ……………… să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit.
1 Ioan 1:1-4 Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu …………. ………… , ce am privit şi ce am pipăit cu …………….. …
…………. , cu privire la Cuvântul vieţii, (2) pentru că viaţa a fost arătată, şi noi ……. …………….. , şi ………………….. despre ea,
şi vă vestim viaţa veşnică, viaţă care era la Tatăl, şi care ne-a fost arătată; (3) - deci, ce am văzut şi am auzit, …………. vă vestim şi
vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos. (4) Şi vă scriem aceste lucruri
pentru ca …………………. voastră să fie deplină.
Ieremia 20:9 Dacă zic: „Nu voi mai pomeni de El, şi nu voi mai vorbi în Numele Lui!” iată că în inima mea este ca …….. ……… …
………………….. , închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar ……. ……….. .
Ce este mărturisirea adevărată pentru Hristos? Şi cine poate mărturisi cu adevărat despre Hristos? Cel care a gustat din
dragostea lui Dumnezeu, care a fost adus la viaţă prin Hristos, care a văzut cu ochii lui pe Isus cel răstignit, care a auzit cu
urechile lui glasul care i-a spus: „iertate îţi sunt păcatele”, trăind „bucuria mântuirii”, cel pentru care experienţa mântuirii este
un lucru tot atât de tangibil cum este pentru cel firesc lucrurile comune pe care le pipăie, acesta şi doar acesta este un martor
adevărat pentru Domnul. Acest om nu are nevoie să fie „împins” să mărturisească pe Domnul, sau să facă „lucrare”, pentru că
altfel „nu se va mântui”, sau „nu va avea stele în coroană”. Mărturisirea este parte din viaţa omului cu o inimă nouă.
?Este adevărul ca un foc în inima ta pe care nu-L poţi opri să radieze în exterior?

11. Care este singura manieră în care se poate sluji lui Dumnezeu şi trăi o viaţă neprihănită? Doar cum putem fi
păziţi de formalismul mort?
Ioan 14:15 Dacă …….. …………… , veţi ………… poruncile Mele.
Galateni 5:6 Căci în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preţ, ci credinţa care ……………… ………
……………….. .
Luca 7:37 Şi iată că o …………… ………………… din cetate a aflat că El era la masă în casa Fariseului: a adus un vas de alabastru
cu mir mirositor, (38) şi stătea înapoi ………….. …………………. lui Isus şi plângea. Apoi a început să-I stropească picioarele cu …
………………. ei, şi să le şteargă cu părul capului ei; le …………. …………. , şi le ungea cu mir.
Psalmi 18:1 Te …………….. ……… ……………. , Doamne, tăria mea!
 „Nu este posibil ca inima în care locuieşte Hristos să fie lipsită de iubire. Dacă Îl iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit mai
întâi, îi vom iubi pe toţi cei pentru care a murit Hristos. (…) Atunci duioşia şi compasiunea lui Hristos vor fi manifestate în viaţa
noastră. Nu vom aştepta ca cei nevoiaşi şi nefericiţi să fie aduşi la noi. Nu vom avea nevoie să fim rugaţi să simţim cu durerile
altora. Va fi la fel de natural pentru noi să slujim săracilor şi suferinzilor cum era pentru Hristos să meargă peste tot făcând bine.”
E.White - Lucrarea de Binefacere, p. 73
 „Nu este nevoie să începem prin a încerca să ne iubim unii pe alţii. Ceea ce ne trebuie este iubirea lui Hristos în inimă. Când eul
este cufundat în Hristos, adevărata iubire răsare în mod spontan.” E.White – Mărturii vol.7, p. 265
„Această predominantă formă de evlavie fără putere şi care neagă puterea reprezintă formalismul mort împotriva căruia trebuie să
repurtăm lupta cea bună a credinţei vii. Credinţa cea vie care este adusă lumii prin solia îngerului al treilea este menită să ne salveze
din a fi înghiţiţi de această mare universală a formalismului mort.
Ce se întâmplă cu individualitatea ta astăzi? Ai o credinţă vie, sau un formalism mort? Ai o formă de evlavie fără putere? Sau ai în
inimă, printr-o credinţă vie, prezenţa vie şi puterea unui Mântuitor viu, oferind sens divin, viaţă şi bucurie tuturor formelor de

Criză de autenticitate – Formalism ucigător 4


închinare şi servirii pe care Hristos a conceput-o; şi înfăptuind lucrările lui Dumnezeu, manifestând roadele Spiritului în întreaga
viaţă?” A.Jones – Bible Echoes” 28 Ian.1895
?Pulsează dragostea lui Hristos în tine? Cunoşti ce înseamnă să lucrezi „din dragoste pentru El”?

Criză de autenticitate – Formalism ucigător 5