Sunteți pe pagina 1din 19

„Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi

Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.”


Matei 5:48
Câte clase vor fi în final?
1. 2.
 „Cine
cine este
este
fără
nedrept,
nedrept să
prihană să
fie nedrept şi
trăiască şi
mai departe;
mai departe
cine este
fără prihană.
întinat,
întinat să
Şi cine este
se întineze
sfânt,
sfânt să se
şi mai
sfinţească şi
departe;
Apocalipsa 22:11 mai departe!
Condiţia umană…

 “Cum ar putea să iasă


dintr-o fiinţă necurată un
om curat? Nu poate să
iasă nici unul.
Iov 14:4
Condiţia umană…
 „după cum este scris: "Nu este nici un om
neprihănit, nici unul măcar. Nu este nici unul
care să aibă pricepere. Nu este nici unul care să
caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. Toţi s-au
abătut, şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este nici
unul care să facă binele, nici unul măcar. Gâtlejul
lor este un mormânt deschis; se slujesc de limbile
lor ca să înşele; sub buze au venin de aspidă;
gura le este plină de blestem şi de amărăciune;”
Rom 3:10-14
Soluţia Dragostei divine
 „Dar acum s-a arătat o neprihănire (Greceşte:
dreptate), pe care o dă Dumnezeu, fără lege - despre
ea mărturisesc Legea şi proorocii - Şi anume,
neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin
credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei
ce cred în El. Nu este nici o deosebire. Căci toţi au
păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.”
Rom 3:21-22
 „ Ferice de cel cu fărădelegea iertată, şi de cel cu
păcatul acoperit! Ferice de omul, căruia nu-i ţine în
seamă Domnul nelegiuirea, şi în duhul căruia nu este
viclenie!”
Ps 32:1-2
Cine are parte de îndreptaţire?

 „O,adevărat şi cu totul vrednic de primit


este cuvântul, care zice: "Hristos Isus a
venit în lume ca să mântuiască pe cei
păcătoşi", dintre care cel dintâi sunt
eu.”
eu
1Ti 1:15
Doi închinători
 Luca 18:11-12 „Fariseul sta în picioare, şi a
început să se roage în sine astfel:
"Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca
ceilalţi oameni, hrăpăreţi, nedrepţi,
preacurvari sau chiar ca vameşul acesta.


Eu postesc de două ori pe săptămână,
dau zeciuială din toate veniturile mele."
„Căci este scris: "Fiţi sfinţi,
sfinţi
căci Eu sunt sfânt".
1 Petru 1:16
 Luca 18:13. „Vameşul sta departe, şi
nu îndrăznea nici ochii să şi-i ridice spre
cer; ci se bătea în piept, şi zicea:
"Dumnezeule, ai milă de mine,
păcătosul!"

„…Căci oricine se înalţă, va fi smerit;


şi oricine se smereşte, va fi înălţat.”
Luca 18:14up
 Cu siguranţă aparţinem categoriei unuia
dintre cei …

Doi Închinători!
 „…Şi toţi în legăturile voastre, să fiţi
împodobiţi cu smerenie. Căci,
"Dumnezeu stă împotriva celor mândri,
dar celor smeriţi le dă har.“
1 Petru 5:5
 „Domnul este aproape de cei cu inima
înfrântă,
înfrântă şi mântuieşte pe cei cu duhul
zdrobit.”
zdrobit Ps 34:18
 „Căci aşa vorbeşte Cel Prea Înalt, a
cărui locuinţă este veşnică şi al cărui
Nume este sfânt. "Eu locuiesc în locuri
înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul
zdrobit şi smerit,
smerit ca să înviorez
duhurile smerite, şi să îmbărbătez
inimile zdrobite.”
Is 57:15
Cum suntem schimbaţi?
 „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl
Domnului nostru Isus Hristos, care,
după îndurarea Sa cea mare, ne-a
născut din nou prin învierea lui
Isus Hristos din morţi, la o nădejde
vie,…” 2 Petru 1:3
Cum suntem schimbaţi?
 „Sufletul care Îl vede pe Hristos prin credinţă
respinge propria lui dreptate. El se vede
nedesăvârşit, pocăinţa sa insuficientă, vede
slăbiciune în credinţa sa cea mai puternică, cel mai
mare sacrificiu al său ca amărât, şi se afundă în
umilinţă la piciorul crucii. Cu uimire el aude solia:
„Eşi desăvârşit în El”.
El Acum totul se linişteşte în
suflet. El nu trebuie să mai caute vreo demnitate în
el, ceva fapte merituase, prin care să câştige favoarea
lui Dumnezeu.”
Viaţa şi faptele 108
Fiul risipitor…
 „ Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu,
şi-i voi zice: Tată, am păcătuit împotriva
cerului şi împotriva ta, Şi nu mai sunt
vrednic să mă chem fiul tău; fă-mă ca pe
unul din argaţii tăi."
Luca 15:18-19
„ Nu trebuie să ne preocupăm cu ceea ce
crede Dumnezeu şi Hristos despre noi, ci cu
ceea ce
crede Dumnezeu despre
Hristos, înlocuitorul nostru.”
2SM 32-33
 „Dar dacă
umblăm în
lumină, după
cum El însuşi
este în lumină,
avem părtăşie
unii cu alţii; şi
sângele lui
Isus Hristos,
Fiul Lui, ne
curăţeşte de
orice păcat.
păcat

1 Ioan 1:7
 spa