P. 1
Flori Origami

Flori Origami

3.0

|Views: 1,693|Likes:
Published by Ghejan Andreea

More info:

Published by: Ghejan Andreea on Sep 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2013

pdf

text

original

r\$);$ $

\

.$

$ll'

$'liot

$.N

$:...u

utu{r

w.

FI mffi

t) f\

Flori oflga(nl

oo

M ffi
ffiuh

W
W
W
WW

W\

W WT W

ffi\

W

'r,rhk

I

Arxaain X'r{xxbx}c3r

Flori origami

Oradea,2010

Titlul original a1 cirgii: Fleurogami. ISBN 978-3-7724-3843-I,Topp, Nr. 3843. Autor: Armin Tiubner Edilia originali: frechverlag GmbH, Stuttgart, Germania

Traducator: Bokos Emese Redactor: Simona Florea

Redactorul colecliei: Sorin CurJ

O Traducerea in limba romAnI: Bokos Emese ql Editura Casa, Oradea, 2010 O 2010 by frechverlag GmbH, Germania

Toate drepturile rezervate. Reproducerea integrala sau partiale a prezentei carii, publicarea, pastrarea intr-obaza de date sub orice forma - electronici, mecanica, fotografica etc. - sunt interzise firi acordul editurii.
Responsabilitatea asupra con{inutului anunlurilor publieitare aparfinc firmelor care au cerut

publicarea

1or.

Recomandirile conlinute in prezenta carte au fost veriflcate de catre autor $i editura, insa nu se oferi nicio garanlie pentru acestea. Editura nu iq;i asuma responsabilitatea pentru nicio dauna morali sau materiali. Este interzisa valorificarea gabloanelor gi a ilustraliilor. rsBN 978-606-8189-18-5 rssN 2066 - 6305 Editat de Editura Casa Editor responsabil: directorul editurii B-dul Decebal nr. 2 81. C53 ap.12, Oradea, Romlnia Tel: + 40 359 464 363; Fa* + 40 359 800 941 Email: info@edituracasa.ro; Web: wwwedituracasa.ro
Tehnoredactare: Pet6 Erzs6bet Direcror marketing: Csiky Zoltdn Tiparit gi legat la: Palatia Nyomda, Gy6r Responsabil cu tiparirea: RadekJ6zsef, manager

Cuprins Prefatd Fkrarea viselor 16 T7 Floare de primavara Nlateiale gi unelte impiLturirea hdrtiei .pas cu pas Ornamente florale pentfu orice ocazie Flori liliachii Floarea f'ericirii Nuf'eri 10 Floarea-stea 18 20 22 21 Nu-ma-uita Farmec oriental Floare in alb gi negru Raza de soare 26 28 t2 T4 Flori luminoase Glob de Craciun in culorile Craciunului Trandafir )q 30 2') .

ca ornamente festive). 4 . Se poate alege intre hlrtia clasici de origami gi nenumlratele tlpuri de hlirtie colorata.se recomanda folosirea unui adeziv lichid.la asamblarea globurilor. cu modele. Se poate fblosi chiar gi hirtie de impachetat. Lipici . Florile sunt impresionante prin ele inselc. care devine transparent dupa uscafe. Autorul Spor la munca! Materiale si unelte Pentru confeclionarea florilor pfezentate in carte este nevoie de urmitoarele materiale gi unelte: ti Hlrtie . ii deosebit de frumoase sau hirtie de calc ori transparentl. lucioasi. Cele mai interesante modele prezentate in aceasti carte sunt florile in formi de glob.pentru taierea hirtiei dimensiunile corespunzitoare (in cazul folosirli cutterului este obligatorie fblosirea unui suport de tiiat).Prcfatil Togi cei pasionali de tehnica impaturirii hlr- impiturirea florilor origami tiei vor fi fermecali de florile origami. petalele se prind cu clame.in magazinele hobby gi in papetirii se comerciailzeazio gama foarte variati c1e hartie de impiturit.Ltesorii (pe cutii de cadouri. deoarece aceasta are modele foarte variate. dar au yi mri mare su((es ca f. hirtie de impachetat). Recomandam cartea inciusiv gcoli1or. vitrlne. care arati excelent ca ornamente suspendate ce pot decora'inciperi. rlr Clame . ferestre. e$te o activitate speciala $i pentru faptul ci posibilitdlile sunt inlinite. deoarece materia prima este foarte ugor de procurat (florile se pot confecliona chiar qi din hiirtie colorata de ziar. clupi care incepe adevarata munci de creagie: asamblarea f1ori1. Peta1e1e se impituresc primele. iar produsul fin211 poate fl un cadou excelent pentru orice ocene. * Foarfeca sau cutter 1a . impiturirea hArtiei dezvolta aptitu' dinile manuale ale copiilor.

hirtiile cle o singuri culoare omite aceasta impiturire.|"3 Ambele virfuri ale zmeielor se indoaie de-a lungul linlilor pe partea din spate. astfel inSe cleschide stratul ob[ni ma cle zmeu. vez. Sc pli:rz:r celc doua se lucreazd cu r. apoi se pliazi hlrtia. superior tle lr:rltie rn direclir sagelii.pas cu pas impiturirea debazh Primii r-rouli pa$i sllnt identici la toate rnoclelele (cu exceplia NuJeriktr. 14). 5. cealalti partc. se continu)i dupi specificul fiecirrei flori .i pag.6+7 Sc pliaza col1r-rrile de-a Petali cu o stamini lungul liniei intrerupte inspre inte- t1+tr2 'I+2 pirtratul de hiirtle in cloui.rn tip de hirtie cu felele cliferite. Daci 3+tr.:litil'65 [ilrr g+9 cit si se Anoisr ruW ffi -WW W pe lateral o for- rw . Impiturlrea in parte. pe diagonali.Impituriteahfutiei . astf'e1 inclt si se oblini un zmeu gi pe ac(]a pafte. colturi pe Se repct:r Lrltimr cle implturirc 5i La se linia de mijloc. Se lrliazir n'. xi) se virltl indoaie in jos.

5t. in direclia slgelii. La hlrtiile de o singuri cnloare. vlrful se indoaie in jos. superior din partea stingi. t3*14 17+18 Triunghiul din partea dreapta se unge cu adeziv (marcat cu Triunghlul din clreapta se pliazi inspre stinga. de-a lungul liniilor dc induire (ltentic: in direclie opusi fali de indoirea de la petala cu o singuri sta- mina) 16$17 Daca se lucreazi cu o hirtie 16 Se repeta acest pas gi pe partea smngA. Astfel se obline o formi de pitrat. cu fele dif'erite. 18r19 Triunghiul superior din partea pe figurl) qi se lipegte pe triunghiul din partea stlngi. 6 . o petali". de-a lungul liniei intrerupte. acest pas se omlte. Se 11+12 Ambele vlrfuri ale zmeielor se pliaztr in fa1i. in felul urmator: repeti pasul anterior gi de partea stAngi. de-a lungul primei linii de indoire.t4+15 Colpl din dreapta se pliazi Petali cu trei stamine Se incepe cu primii 10 papi (vezi Pag. apoi sc conlinua 15 inspre stinga. Astfel se reaa1b dreaptl se unge cu adeziv (mar- in figura) gi se lipeqte in direclia sigelii de triunghiul cat cu alb Iizeazb.

Sttspendarea . Pitratul se pliazi in dor-ra. irnpdturirile de pe partea {ii W W W dreapti se repete stlingi. . 12 + n3 Partca clrcaptir a formei cle zmeu in direclia sage!ii. Ei cle partea t.Se oblin flori deosebite daca zeuihirtri dc culori gi modele fbarte varlate. Acest mic tritrrrglri rl tlevt-ni ntli lltzitt 2lntefa stanunel. Atenlie ca tiietLlra si fie exacti.ind rstf'el nrrilrine irr evidcnlr. 5). ie.i nu N $ dimensiunile doritc. 2lccast2r se poate tiia f<rlosincl un clltter. tainclo pe Lrn suport c1e-a L-urgul r-rnui liniar metalic.:r. folosindu'ne qi de un liniar metalic. apoi din nou in doua..r alb in figuri) Si se lipefte pe t rirrnghirrl din prrtea starrg. Se fbnneaza astl'cl un mic triunghi in prrse anteri. Aceasta se deschicle u5or.Exista multe posibilitili pentru in sf'erturi. in f'elul r. 16 tca clc sus dreapta. \p N 14 r\! Tdierea hdrtiei la dimensiuni este 1e - Daca hirtia preferat. 24:). marcrat cu galbcn in figuri. doar apa va rcugi impaturirea.Petali Ei Se inr'epc t rr stamini cu anterl plintii l0 p:r5i 15 17+1E se Vlrftrl din niijloc jos. Astfel se obflne o stamini cu pliazil cle-a lungul liniei intrcrulrte inspre stinga. pliaziin ttezi pctp. :rpoi sc tlclrlirz. Triunghiul din partea dreapti se unge cu acleziv (marcat cr. Se desp'iture. hdrtiei in patra .L. :tpoi i( ( ulllinU:l in clireclia sigeqii.rrmitor: }n. se utili- Triunghiul gdben sc pliazi inspre stiinga de-a lungul liniei rrrtrrruptc.te h/irtia pi se ageazi pe Tci'ierea a taia o hArtie un suport.drtie . dupi care se taie cu ajutoruh-ri unui cutter. 'lipuri de h.Florile gata impeturlte se pot sLrspenda cu un fir de nailon aproape invizibil (vezipag.

ri Lrrt:r l. Ornamentul se completeazii cu inci dor. adica aceasta se va ata$a de celclalte cu patru suprafele cle lipire. Pentru confeclionarca unui glob floral e nevoie de 12 cr-rpe de in exterior. tI. Fin-rl poate fi dublu. astlcl Incat t lLtt' dorra petale si stea perfect unx in spatele celeilalte.:tlui florile se prind cu ultima petalii.ri. 2. apoi plnir la uscare petelele se prind cu clame. altf'el petalele 3" inainte de a floare se lipegte in mod aseminator. iar pe cealalti parte pe un virf de petali. Dupa terminarea globulr. Pe aceste suprafele sc aplici adeziv. aceasta va ajunge laturi a petalei 1. aga cum se vede in imagine. la acest pas se lipegte o bucati de a1i sau un fir de nailon pe spatelc florilor. clame. Pini la usca' re. oblinind astfel o jumitate de glob fbrmat din 6ase flori. petalele se prind cu o clami. risci sl alunece. Se lipeSte gi a patra floare in mod aseminitor. O Asamblarea globului floral 4. Sc Pini 1a lipc5ll cea (le-J patrl. Se irrtro- cluce un deget in interiorul petalei gi se apasi uqor. Pe suprafala ll( cslort se lpJiCl adcziv. pe I . 5.ingi doui petale.umritlifii de glob. . Se Pgp tluu t j f lt. Atenlic ca firul sa ajungi pe o parte intre doua petale. 2. Celelalte doud plrgi laterrlc sunt cgrlc 5i lorme:rza clte un triunghi. celelaltc trei se lasi si se usuce bine.Asamblarea cupei florale 1. Daci {r" Aceasta este n-rai tirziu dorim sa suspendim globul. dar de arn3" A treia bele fkrri. Se lipese trri pet3le lipi cczr de a patra petali. o vedere dir-r spate a. crlaltl. este curbabon'rbati.rpoi se lipesc flori fornratc din cite 5 petale. uscare.ri cupe cle floare.

ficcale petaliL l)flnz:il)(lu-\( ( ll (:ll( Ll{ }UJ clanrc (in figura. prinde qi ultima floare. Florilc aratii excelent ca 5i ornamente pe mcsc f'estive. Sc Apa cum sc clecorative. suspendate in vitrine.tll atagare. l]rrniLtoarele cloua clame ntr in frLlir.lin p. clupur prcfcrinnrirgele sau alte elemente rl*. I.lc. N ? (lLilizare .le |ct:rl. ror fi prinsr. Pot constitni cadouri drigule de Ziua fenieii.fir sc pot inSira. tl:tt J( r:lslt \e (l:tlr . clamele roz) ate falir $i urmatoarele doui pereclii cle pctalc si fie situate falli in fa1i. caz in care firul trebuie si aibir cel l)ufin 80 crr Itrngirnc. Petalele vizibile par lll:tlr.Firul de suspcnsie poate fi prins . . La ataSarea ultimelor dor-rd fkrri. AcLrm se poete aplica acle- zirul. Se vor lipi ilc> rind pc rlncl toate petalele rilor. ge. se princle intii o petali cu clouir clame. 7. ultrrna floulc trebuie u.i in alt mod Clarnele verzl princl nltimele petale cle restul globulul. pcntnr ca petalclc si sc culce perfect una pcstc cealaltir.N rigiditilii clupi 'fc. N N t{ N (vezipag.or in- cr-r ciitc douli clame. Clarnele se indcpirteazli cloar clupii ce globul s-a uscilt in totalitate. tinsi. ci pe |et.24). ln camere.ase cleocarnclat:L cru clame.rrte.r (ic \ rzr\ i. Din irnagitre lipsegte cloar ultirna floare. prinzindu le pe fiecare 1{}.lirt clreapta sau clin stinga. vcdc in imagine. lipind intii pctalele situ llltiniele florl se prind nu se lipesc incir. largiti. pe geamuri. i.r]a . c2r dccor pe cutii cle cadouri.

Flori liliachii * . lmpaturesc pentru fiecare floare in parte cite 12 petzrie cu una sall doua stamine (vezi pag 5.\l \N !T Diametru *i Circa 12 cm 3 br. margele de rilsip negre.20 x 20 cm impiturire 1.2 mm. ln mijlocr-rl cercului cle mirgele se lipegte o perlii alba. de jur imprejur. Se *. 30 cm h-rngime hirtia se tale in patru. A 12 mm w Fir nretalic violet. A 4. acestea se pot a.rc. Pentru inceput. 3.5 mm N 'i Perle albe.ea pefar.s € \ . dupa care in spaliile dintre ele se lipesc inca Ease petale.$ \ Aceste Se flori dau o nota cu totul $ $ $\ N oLparte unei mese festiue. Sc lipesc qase petale una de cealalti.j 6 buc. A 1. 14 pot a. .ase mirgele negre in fbrmi de cerc pe stamine. Atasiinduli-se ci)te un fir metalic.[urii sau direct peJala de masa.eza Si intr-ct uaza. 10 . in final. se lipesc . 120 g/m'.6) 2. hlirtie violet cu nlodele.

.

8).s N *. adica se pliazd 10 petale dinfiecare culoare. .te cite o trirgea albastrr-r-deschls. Clite 20 buc. {. nu se poate euita aldh. albastru mediu gi turcoaz. Se poate incerca asamblarea globulwi . margele din plastic albastru-deschis.Floarea fericirii Diametru Cupa florii. Pe milkrcul florilor se lipe. 2. circa 8 cm Globul fkrral.i din cinci culori cliferite. dupa care se asanbleaza globul (vezi pag.6 (m Afl de brodat albastru-inchis. Cwlorile T2 . se obyin douaflori clintr-o culoare. in acestfel. hirtie albastrudeschis. ajunge cloud. mate. Se impaturesc din fiecare culoare clte patru flori cu cite cinci petale cu o staminli (vezi pag. apoi pe capatul Al0mm Margca albastra in forma de * plcllure. Daca se impdturescflori clin Sase culori drferrte.. Daca globwl se asambleaza din trei cwktri cliferite.70 /m'.t \: *i rlt \ . uLlori identice una ldnga cealalta. 5).$ N $ s $\ 14 s se pot schimba dupa preferinle. la asamblarea glctbului nu uu. Se ia pe firul de brodat o mirgea albastru-cleschis carc se lipegte cu adeziv sau se fac mai multe noduri pentrll a evita alunecarea margelei. cm impiturire 1. circa 15 s . 10 x 10 cm 1J buc.'x 1. 80 cm lungime firului se ia margcaua in formiL clc picatura.Lrarea a dowaflori cle aceeasi atloare.

J f fr .

MM W 7 t4 . 5.l$ N * Hirtie acqua albi. apoi sc despaturesc.. circa 13 cm intreruptc. 20x20cm 65 glm' 3.rri laterale oblinute se indoaie in jos pe linil1e intrerupte. Fiecare floare va avea Fapte petale. dr-rpa care se lipegte pe partea stingi. 6 + 7. 4. 1 + 2.i din dreapta se ridica pe v1rful triunghiului de-a lungul linlei N Diametru Cupa florii. Antera staminelor se obline dupi lipirea celor . Cele doua vArfi. rpoi se tlcplirzi. hArtia se taie in patru (10 x 10 cm). Se pliazi patrimea de hlirtie pe diagonala. Staminele se deschid u$or cu ajutorul degetelor impiturire Pentrll ca florlle si nu fie prea mari. in direclia sigetii.sapte petalele una de cealalti. Colprile din stanga. Se pliazi colprile de ambele parli pe li- niile de indoire oblinute la pasr-rl anterior. Pe suprafala pargii din dreapta se aplici adezw pe locurile marcate in figura.Nuferi s 'S \\ $ .

i***u'u'*t""utttn .

J\W * h$ffit--c# I \ ftr MSd *{#. petale roz cu picilele. 8).S \\ Diametru Cr-rpa fiorii.15 x 15 cm impiturire L. circa 12 cm s * 60 buc. G1obu1 floral. Se 12 flon fbrmate din cite cinci petale (vezipag 5. # *"qn Mh---. . Se inpituri 2.Floarea viselor s . 8). asambleazi globul din florile impiturite (yezi pag. circa 22 cnr $ N 70 g/m'.

i pentru flecare floare petale cu trei staminc clc cinci culori dif'erite (vezi $ N N dc ve rrlc' 5i dc culorrcr piclsicii. se lipesc paictcle pe mijlocul florilor ..ff k* . circa 8 cm Gkrbul flola1. Se lipesc petalele una dc cealalti. 3../n'. . 70 g. Se impitur.$ I I Diametru Cupa fkrrli. ". cle hlirtie cu cloui nuanfe de galben.i. 8) sc poate confecliona topazului.% *li .rri culoare sau cLl o alta combi- nalie cle culori. circtr 15 crr ir \! Clite 12 buc. A 5 mm 2. Floare de primfvarL s .. (vezi pag. In flnal.10 x 10 cm . doua nuanle impiturire 1. Globul flonl clintr-o singr.lW - k ffi .i Paiete din plastic cle culoarca pag 6). d$ d$r ffi.

5).stea Diametru Cupa florii.10 x 10 cm impiturire 1. 2. Pentru a obline o forma frumoasa de stea. astfel se uor obyine cdte cloua flori identice. se lucreaza cu. petalele gata impiturite se pliaza pe lung.Floarea { . La asamblarea globului floral (vczi pag. ci unghiulare. ceea ce inseamna cd. circa 15 cm 'ti \ s s N \. t.ase cwlori \tr $\ N u{ \i diferite.rra cite patru stele din fiecare culoare.la asamblarea globului floral nu r)or ajunge una ldnga altct douu flori da aceeaqi culoare.fiecare culoare. 8). Toate florile sunt alcatuite din c/ite cinci petale (vezipng. se iau doui flori perf'ect. Se in'rpatr.\I {n Cite 20 buc. Y gi se verifici daci se potrivesc 3. inainte de a aplica adezivul.rngi r-rna lzinga cealalti. se tmpatura cdte 10 petale clin. nu se poate evita ca doua flori dc aceeagi culoare sa ajr. circa 8 cm Globui floral. 42 g/m'. portocrlre si rosie. *S N Dacd. hartie transparend galbena.' l 18 W . Astf'el petalele nu vor fi curbate.

.

20 x 20 cm Diametru Circa 10 cn'r implturire Pentru ca florile sa nu fie mult prea n'iari. inainte de pliere hlirtiile se taie in patru (10 x 10 cm).rl pc porfiunea evidenliata cu ro$u. Fiecare floare va avea cite opt petalc.Nu-mi-uita s 'S t" ii CAte 8 buc. 70 g/m'. 3 + 4. qi hlrtie cu fele de albastrr-rcl eschis $ N culorl cl if'erite. cl unghiulari. )0 N [-*""""""" . Se lipesc petalele pe rind una cle cealalti. 2. inchis. Astfel petala nu va fi curbata. L. Se aplica adezivr. Petala gata lipiti se pliazii pe lung.

.

22 [.Farmec oriental r$ \$ * * s N Cate 15 buc. circa 22 cm impiturire 1.N Florile $\ pot realiza Si dintr-o altd combinalie cle culori Si se t{ R moclele. Q. circa 12 cm Globul flora1. .. $ ti N . 70 g/m'. Se pliaza cAte trei flori cu cite cinci petale din fiecare culoare (vezi pag.15 x 15 cm Diametru Cupa florii. Se asambleaza g1obu1 floral (vezi pag B). hArtie violet gi portocalie cu modele gi cu piciqele. 2.

.

intlii sc lipesc doua petale situate fali in fa1ii. *s :4. 2.. Petalele se pliaza confbrm descrierii de la pag.ii. partca imprimata va corespr. Datorita faptului ci hartia este intprimata pe o parte. 5). coala de hirtle se ageazi cll partea imprimati in sr-rs.ft hr \:tsn3 'i. vom avea o deschizaturir cle 1 cm. Dupa lipirea qase a o"t ' *{h fkrri.rnde f'e1ei galbene. ce1 mai simplu cste si se taie 0. Se lipcsc qi ultimcle gase fkrri.o Diametru Cupa floril. apoi florile se asambleaza in formi de glob dupl paEii prezentafi b pag. Important: aceasti hartie sc impituregte mai greu.1 24 . se ingirir impiturire L. *ft - .. Dtn moment cc virfurile petalelor se taie. I rmltor|ele pcrcthi l.". pe fir ul c1e brodat mirgeaua gi se in- Daca dorim petale cu moclc1. 8. iar cea alba trocluce in cleschizatLnl. :li wwh :rW. Partea cea mai dificila este plierea vlidului cle jos cle petali. 5..ts $ hirtie alb-negru cu model. se po2rte alege care clintre f'e!e si iasa mai muit in evidenli in globul floral.5 cm din virf inainte sau clupa lipirea peta lelor.! Margea de lemn. prinzindu-le cu cite ckruli t lantc prna ll ust urc. deoarece este mai groasi.jffie 'esP . aqla cum se vede in imagine.. imprimata pe o singuri parte 120 g/m'. . Pentru fiecare floare se pliaza cinci petale cu cite o stamini. Z 8 mm iii Afi de brodat neagra 60 buc.circa 22 cm J. in prezentarea modului de impaturire a petalei (vczi pag.Floare in alb qi negru N rs $ *i \R N . circa l2 cm Globul floral. 4.15 x 15 cm i. La asam- lelei ro..j. blarea ultimei fkrri nu trebuie sa ne sperlc faptul ca locul rimas pare mult prea mare pentru o floare. il'ljiilie"ryffi..?i*. De aceea."$: *= \sp" i nou pe paftea stAngi.lJit.

'q ..oM $W il iwi tr.'l ffiff !r " #. rfif{#r ffi *.4?s # lll ..

Diametru Cupa florii. Dac'. Cclilalt capat de fir orientat in jos se trage pina clnd primul capat clispare in timpul legzLril cle jr-rr imprejr-rr (ig 5) #$$ 26 k-. N $ de soare 60 buc. Ambele capete de fir se taie scurt. LIn capit de fir trebuie si fie orientat in sr.ime clc 20 cm (50 x 40 cm : 20 m). 4.'irul roq. Ap de brodat galbeni. Floarea c alcituitir clin cinci petale (vezi sc impature.Rlazd.lefuitli. Cr.Zlcm :?r Margea 15x15cm (vezi pa. Se urmeaza paqii plni ht. lungime 1 m (pentru suspendare).figurii. iar celalalt in jos.r acest capat se leaga strins irrtrcgul lascicul cle jur imprejur. se obline un triunghi prrrtocaliu.rbul se trage uqor in jos.c1i. oblinand in accst f'cl ciucr. Apoi. 3. in timp se leagi o bi.loi ciucurele. conform.t 12 buc. 6. . hirtic galbeni pe falii gi portocalie pe dos. rs \l 'r. ii 2.r cite cub galbeni.. Se in. Fasciculul se cla jos cle pe carte (lig 1). apoi se taie gi capatr. astf-el incat clistanla clintre glob 6i criucure sa lie cle 5 cnr.. apoi cr. \. Apoi.5 x 2.q. 70 g/m'. apoi se asambleazli florile cu cinci petale.[ig.u se aleazli peste firscriculul galber"r impiturire pag 7) Ilartia L. Capirtul firului se trece prin bucla de jos Ais a) 5.. 5.5 . 1). Sc infasoara firul c1e a$ (galbenri) cle ciucurelui) 50 cie ori in jurul unei carli cu o li. a. '50 cm (pentru atailarea ciucr-rre1ui). 20 n-r (pentru ciucure). firul trebuie si arate clin nou insprc sus.5 cm o mirgea . 20 cm (pentrr-r suspendarea Ciucurele L.J. firul lLrng clc 50 cn (verde) se trece prin fasciculul gal- bcn gi se princle cu un nod.\\ s N . margele ne. {brrriat d in 12 glefuite galbe- flori.te aSezind-o cu partea galbeni in sus. l.fig. 18.rrele. 2. circa 22 cm apoi se princle c1e jur imprejur cu un fir lung dc 1 m (evidenllat cu rosLr in figLrri).irir pe fir mirgeaua cr-rb.rl fasciculului galben..rs. 2. U r ne'azi alcitLr irea glob Lrl Lri. Mijlocul florilor se orneazi cr..i se pliaza in dorui (fig z) 3.2 cm). ca si acopere nodul. circa 12 cnr CllobLrl floral. inaintincl de sus in jos (1.

.. .

. .. firul cu ledurl se aseaza in mijlocul florii. dqta care se lipegte qi ultima petala. 10x10cm 140 buc.Flori luminoase s 'S \) $ Diametru *j *i $ N hirtie transparenti portocalie cu model. 42 g/m'. fire cu leduri.'. inainte c1e asamblarea ultimei petale.. 10 buc. 5). $$W' N W*. cu baterie Circa 8 cm impiturire Pentru fiecare floare se pliazi gapte petale cu cite o stamini (vezi pag.

. 8). Se lipesc petalele pentru a forma Diametru Cupa florii. Se Crlciun s N 20x20cm implturire pliaza pentru fiecare floare clte cinci petale (. .90 g/m'. 6). Se impaturesc in rotal 12 f1ori. circa 27 cm florile.vezi pag. 60 buc. din care globul floral (vezt pag.s $ R Glob * hlrtie rogie cu modele aurii pe ambele pdr\i. Este deosebit de important ca la plierea petalelor indoiturile si fie exacte. circa 16 cm Globul floral. de 1.s . se va asambla 2.

at" o peda roqic. .. Z 8 mm 12 buc. 2 buc.l gi $ N N 60 buc. circa 12 cm Globul floral. una rogie qi inca una verde. A B mm r. 20 cm (pentru ciucure). Pentru fiecare floare e nevoie c1e cinci ri lf Mirgea de lenn roqie. face un ciucure (vezi pag.festiue. hArtie roqu-inchis pe fagi verde-inchis pe dos. Z 1 cm A1i de brodat rogu-inchis.i30 . Diametfu Cupa florii. ci Si din combinayii cl.rg Z). lun_ gime 1 m (penffu suspendare). petale cu anteti (. euentual in armonie cu cwlorile podoabelor braclului sau ale mesei. impiturire 1. din care se asambleazi globr_rl floral (vezi pag. Se prind petalele unele cle altele pentrr: a fbrna 2.s \i $ $ * r. dvpi care sc leagi pe firul cu nargelcl.iucu. 20 cm (pentru sllspen_ darea ciucurelui) florile. . margele de lemn verde_ inchis. circa 22 cm 15x15cm perle ropii.e auriu Si argintiu. reli-ri ). 50 t m (pentrrr lcgrrca t.vezi pr. Mijiocul florilor se orneazi cu . c1e Se Globulfloral se poate realiza nu cloar clin aceste cwlori spe_ cffice Craciwnwlui.in culorile iCriciunului . 70 g1m. g). Se phaza in total 12 flori. Pe firul de sub glob sc inrsira o margea lemn verde.. 3. 26).

.

Pe capitul firuIui se leaga margeaua in formi de picltura Ia circa 3 cm de ultima mirgea neagra. margeaua glefuita vkrlet.. '0 g m . se leagi un nod pe fir..Trandafir .ira pe fir o margea neagra de 1emn. Z 8 mm Margea glefuiti violet. din care se asambleaza globul f1oral (vezi Pag 8) 3. Pentru ca mirgelele si nu alunece. circa 15 cm impiturire 1. neagri brodat t. Se realizeaza in totale 12 florl. Diametru Cupa florii. Margeaua de sus sa fie 1a 1 cm distanla de glob. hartic roz.S $ s !\ 60 buc.[ . Se pliazi pentrll fiecarc floare clte cinci petale (vezi pag. dupa carc inca o margea neagra de lemn.l cm ue ptcalura. Mijlocul florilor de orneazi cu clte o mirgea neagra de lemn.6). 10x10cm 14 s N N buc.l L. circa B cm Globul floral. I . 2. Se in. margele negre de lemn. A\6cm Mirgea violet in formi A1a de x t. Se lipesc petalele pentrll a forma f1ori1e.

r d6 X&lW' * w#wifli HruW$ilFffi" iffi #Gi#offirf.d*{# nrill:l a.frffigrB ..i negru 30.fi *@ {i.e 2!. Bijuterii din nirgele swarovski' '14.10 359 800 941 Email: infb@edituracff a.. *H rffi. '.Ss W $.nf.uT.i . Flori decorativc clin n-rirgele margele 18.90 lei Editura Casa B-dul Dccebal nr. N{igti pictate plug Oui de Pagti 9.11. Obiecte decoratir.. *''. Impletirea co$urilor s***ffiW .. Figurine hdrtie. Papier mich6 j4.:.. Broderic manuali incruciqatii 13. Mozaictrri din nuiele 26.ffi t|| "*li F i$}r . mirgelelor Ar]imzrle de 4. olriecte vopsite clin sticla 8. Figurine de Paqti Animale din $fu5"*ry. naval 10. Decoraliuni 17 Brirtdrr cusute din 12. O mrnti de vis *'s interioare 16. Rriilifile prieteniei mirgele tefmo-aclezive 43.rargele papilkrn Critciun 31. 34.'il: -8o.. 5.* lumliniri clin 23. N<>liunilc de cat s 'H jy "+T ingir:irii 7. . impnchetarea crdourikrr 33. Decoratruni intcrio:rre de anr-rosfera J2.-il.ffiE:. tsijuterii din sirmir qi din rnirgele 22 Confeclionarea dc 25.ro ililillililillilil www.edituracasa. Fax: + .Hr:. Vapor4e din hiirtie i. Imitatii cle vitralii Tiffany 15. Stelule nirgele 19. ] rrqi:i: EiedlFcffi E ffiIfr"]' $i&{wffi[ffi -S t a HMW.. C53 ap. Pictura pe sticli 21. Figurine $i ornamente din aluat 41. 2 Bl..Zine gi flori din qnururi qi panglici de hirtie 36.'.ro sMru*e Effi" MW E1..Eqdr! ql #. Briuri din margele 20. lln birtie auriu 38. qd... Avioane de hartie 27 Figurine din pasti de modelat 28. Oradea.. 6.*.rr EWEffiEffiEffi IG -:iltllt[H .irgcle 46. Motive de Cracitln Miqti de J. Figurine clin hinie Motive dc Criciun qi de din Quilling .*.rs#' ). Bilutcrii clin mirgele croSetatc 42 Ofnamente din hiirtie 1r0. Pictr-rri pe sticli. Romania Iel: + 40 159 464 363 . Animale exotice clin m. Decoraliuni cu filigran in alb.'9 . Flori origami Prel: L2.servelele ale 2.tehnica sprraliril hirtiei 39. Modcle cle primivari PaSti 37 Ghirlancle 35 Cosnrmalii de bal mascat vesele din hirtie 47 Bijuterii in stil romantic 48.I#trt$f dn:ffi-ffigntftue 1. . Biiuterii din n. Coronite de Crrciun l+.r *'.ffi Hry mirgcle 11.ffiI .$ffi . H qtrs'f' "H bazi Decoraliuni cu .l2.a4i: ' # =-Avioaurderdtrc )t: Bd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->