P. 1
Flori Origami

Flori Origami

3.0

|Views: 1,682|Likes:
Published by Ghejan Andreea

More info:

Published by: Ghejan Andreea on Sep 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2013

pdf

text

original

r\$);$ $

\

.$

$ll'

$'liot

$.N

$:...u

utu{r

w.

FI mffi

t) f\

Flori oflga(nl

oo

M ffi
ffiuh

W
W
W
WW

W\

W WT W

ffi\

W

'r,rhk

I

Arxaain X'r{xxbx}c3r

Flori origami

Oradea,2010

Titlul original a1 cirgii: Fleurogami. ISBN 978-3-7724-3843-I,Topp, Nr. 3843. Autor: Armin Tiubner Edilia originali: frechverlag GmbH, Stuttgart, Germania

Traducator: Bokos Emese Redactor: Simona Florea

Redactorul colecliei: Sorin CurJ

O Traducerea in limba romAnI: Bokos Emese ql Editura Casa, Oradea, 2010 O 2010 by frechverlag GmbH, Germania

Toate drepturile rezervate. Reproducerea integrala sau partiale a prezentei carii, publicarea, pastrarea intr-obaza de date sub orice forma - electronici, mecanica, fotografica etc. - sunt interzise firi acordul editurii.
Responsabilitatea asupra con{inutului anunlurilor publieitare aparfinc firmelor care au cerut

publicarea

1or.

Recomandirile conlinute in prezenta carte au fost veriflcate de catre autor $i editura, insa nu se oferi nicio garanlie pentru acestea. Editura nu iq;i asuma responsabilitatea pentru nicio dauna morali sau materiali. Este interzisa valorificarea gabloanelor gi a ilustraliilor. rsBN 978-606-8189-18-5 rssN 2066 - 6305 Editat de Editura Casa Editor responsabil: directorul editurii B-dul Decebal nr. 2 81. C53 ap.12, Oradea, Romlnia Tel: + 40 359 464 363; Fa* + 40 359 800 941 Email: info@edituracasa.ro; Web: wwwedituracasa.ro
Tehnoredactare: Pet6 Erzs6bet Direcror marketing: Csiky Zoltdn Tiparit gi legat la: Palatia Nyomda, Gy6r Responsabil cu tiparirea: RadekJ6zsef, manager

pas cu pas Ornamente florale pentfu orice ocazie Flori liliachii Floarea f'ericirii Nuf'eri 10 Floarea-stea 18 20 22 21 Nu-ma-uita Farmec oriental Floare in alb gi negru Raza de soare 26 28 t2 T4 Flori luminoase Glob de Craciun in culorile Craciunului Trandafir )q 30 2') .Cuprins Prefatd Fkrarea viselor 16 T7 Floare de primavara Nlateiale gi unelte impiLturirea hdrtiei .

e$te o activitate speciala $i pentru faptul ci posibilitdlile sunt inlinite. iar produsul fin211 poate fl un cadou excelent pentru orice ocene. vitrlne.la asamblarea globurilor. Se poate fblosi chiar gi hirtie de impachetat. Peta1e1e se impituresc primele. Autorul Spor la munca! Materiale si unelte Pentru confeclionarea florilor pfezentate in carte este nevoie de urmitoarele materiale gi unelte: ti Hlrtie . deoarece aceasta are modele foarte variate. ferestre. Se poate alege intre hlrtia clasici de origami gi nenumlratele tlpuri de hlirtie colorata. clupi care incepe adevarata munci de creagie: asamblarea f1ori1. lucioasi. * Foarfeca sau cutter 1a . petalele se prind cu clame. ca ornamente festive).pentru taierea hirtiei dimensiunile corespunzitoare (in cazul folosirli cutterului este obligatorie fblosirea unui suport de tiiat). 4 . impiturirea hArtiei dezvolta aptitu' dinile manuale ale copiilor. Lipici . ii deosebit de frumoase sau hirtie de calc ori transparentl. Florile sunt impresionante prin ele inselc. rlr Clame . deoarece materia prima este foarte ugor de procurat (florile se pot confecliona chiar qi din hiirtie colorata de ziar.in magazinele hobby gi in papetirii se comerciailzeazio gama foarte variati c1e hartie de impiturit.Prcfatil Togi cei pasionali de tehnica impaturirii hlr- impiturirea florilor origami tiei vor fi fermecali de florile origami. hirtie de impachetat). cu modele. care arati excelent ca ornamente suspendate ce pot decora'inciperi.Ltesorii (pe cutii de cadouri. dar au yi mri mare su((es ca f. Recomandam cartea inciusiv gcoli1or. Cele mai interesante modele prezentate in aceasti carte sunt florile in formi de glob. care devine transparent dupa uscafe.se recomanda folosirea unui adeziv lichid.

:litil'65 [ilrr g+9 cit si se Anoisr ruW ffi -WW W pe lateral o for- rw . apoi se pliazi hlrtia. se continu)i dupi specificul fiecirrei flori .6+7 Sc pliaza col1r-rrile de-a Petali cu o stamini lungul liniei intrerupte inspre inte- t1+tr2 'I+2 pirtratul de hiirtle in cloui.rn tip de hirtie cu felele cliferite.|"3 Ambele virfuri ale zmeielor se indoaie de-a lungul linlilor pe partea din spate.Impituriteahfutiei . Se lrliazir n'. superior tle lr:rltie rn direclir sagelii. pe diagonali.i pag. Daci 3+tr. colturi pe Se repct:r Lrltimr cle implturirc 5i La se linia de mijloc. astf'e1 inclt si se oblini un zmeu gi pe ac(]a pafte. vez.pas cu pas impiturirea debazh Primii r-rouli pa$i sllnt identici la toate rnoclelele (cu exceplia NuJeriktr. Sc pli:rz:r celc doua se lucreazd cu r. 5. 14). astfel inSe cleschide stratul ob[ni ma cle zmeu. hirtiile cle o singuri culoare omite aceasta impiturire. Impiturlrea in parte. xi) se virltl indoaie in jos. cealalti partc.

de-a lungul liniilor dc induire (ltentic: in direclie opusi fali de indoirea de la petala cu o singuri sta- mina) 16$17 Daca se lucreazi cu o hirtie 16 Se repeta acest pas gi pe partea smngA. apoi sc conlinua 15 inspre stinga. vlrful se indoaie in jos. acest pas se omlte. 18r19 Triunghiul superior din partea pe figurl) qi se lipegte pe triunghiul din partea stlngi. o petali". t3*14 17+18 Triunghiul din partea dreapta se unge cu adeziv (marcat cu Triunghlul din clreapta se pliazi inspre stinga. de-a lungul liniei intrerupte. in felul urmator: repeti pasul anterior gi de partea stAngi. in direclia slgelii. La hlrtiile de o singuri cnloare. 6 . superior din partea stingi. Se 11+12 Ambele vlrfuri ale zmeielor se pliaztr in fa1i. cu fele dif'erite.t4+15 Colpl din dreapta se pliazi Petali cu trei stamine Se incepe cu primii 10 papi (vezi Pag. Astfel se reaa1b dreaptl se unge cu adeziv (mar- in figura) gi se lipeqte in direclia sigelii de triunghiul cat cu alb Iizeazb. 5t. Astfel se obline o formi de pitrat. de-a lungul primei linii de indoire.

Astfel se obflne o stamini cu pliazil cle-a lungul liniei intrcrulrte inspre stinga. Ei cle partea t. marcrat cu galbcn in figuri.Exista multe posibilitili pentru in sf'erturi. in f'elul r. ie. pliaziin ttezi pctp. tainclo pe Lrn suport c1e-a L-urgul r-rnui liniar metalic. Se fbnneaza astl'cl un mic triunghi in prrse anteri. Sttspendarea .te h/irtia pi se ageazi pe Tci'ierea a taia o hArtie un suport. Se desp'iture. apoi din nou in doua. Aceasta se deschicle u5or. 16 tca clc sus dreapta. \p N 14 r\! Tdierea hdrtiei la dimensiuni este 1e - Daca hirtia preferat. 5). Pitratul se pliazi in dor-ra. :tpoi i( ( ulllinU:l in clireclia sigeqii. :rpoi sc tlclrlirz. Atenlie ca tiietLlra si fie exacti. dupi care se taie cu ajutoruh-ri unui cutter..i nu N $ dimensiunile doritc.ind rstf'el nrrilrine irr evidcnlr.Florile gata impeturlte se pot sLrspenda cu un fir de nailon aproape invizibil (vezipag. doar apa va rcugi impaturirea.L.rrmitor: }n. folosindu'ne qi de un liniar metalic.:r. 12 + n3 Partca clrcaptir a formei cle zmeu in direclia sage!ii.Petali Ei Se inr'epc t rr stamini cu anterl plintii l0 p:r5i 15 17+1E se Vlrftrl din niijloc jos. se utili- Triunghiul gdben sc pliazi inspre stiinga de-a lungul liniei rrrtrrruptc. Triunghiul din partea dreapti se unge cu acleziv (marcat cr.Se oblin flori deosebite daca zeuihirtri dc culori gi modele fbarte varlate. 2lccast2r se poate tiia f<rlosincl un clltter. Acest mic tritrrrglri rl tlevt-ni ntli lltzitt 2lntefa stanunel. 24:).drtie .r alb in figuri) Si se lipefte pe t rirrnghirrl din prrtea starrg. . 'lipuri de h. irnpdturirile de pe partea {ii W W W dreapti se repete stlingi. hdrtiei in patra .

este curbabon'rbati. 5.umritlifii de glob. aceasta va ajunge laturi a petalei 1. Pe suprafala ll( cslort se lpJiCl adcziv. O Asamblarea globului floral 4.ri Lrrt:r l.rpoi se lipesc flori fornratc din cite 5 petale. clame. Atenlic ca firul sa ajungi pe o parte intre doua petale.ri cupe cle floare. 2. uscare. adica aceasta se va ata$a de celclalte cu patru suprafele cle lipire. Dupa terminarea globulr. o vedere dir-r spate a. Daci {r" Aceasta este n-rai tirziu dorim sa suspendim globul. Pe aceste suprafele sc aplici adeziv. tI.ingi doui petale. Se lipeSte gi a patra floare in mod aseminitor. apoi plnir la uscare petelele se prind cu clame. Celelalte doud plrgi laterrlc sunt cgrlc 5i lorme:rza clte un triunghi. Se irrtro- cluce un deget in interiorul petalei gi se apasi uqor. crlaltl. Pini la usca' re. la acest pas se lipegte o bucati de a1i sau un fir de nailon pe spatelc florilor. celelaltc trei se lasi si se usuce bine. altf'el petalele 3" inainte de a floare se lipegte in mod aseminator. Se lipese trri pet3le lipi cczr de a patra petali. petalele se prind cu o clami. Fin-rl poate fi dublu. . astlcl Incat t lLtt' dorra petale si stea perfect unx in spatele celeilalte. Ornamentul se completeazii cu inci dor.Asamblarea cupei florale 1. aga cum se vede in imagine. Se Pgp tluu t j f lt. 2. pe I . Sc Pini 1a lipc5ll cea (le-J patrl. oblinind astfel o jumitate de glob fbrmat din 6ase flori. iar pe cealalti parte pe un virf de petali.:tlui florile se prind cu ultima petalii. dar de arn3" A treia bele fkrri. risci sl alunece. Pentru confeclionarca unui glob floral e nevoie de 12 cr-rpe de in exterior.ri.

rrte. I. Din irnagitre lipsegte cloar ultirna floare. Clarnele se indcpirteazli cloar clupii ce globul s-a uscilt in totalitate.i in alt mod Clarnele verzl princl nltimele petale cle restul globulul.ase cleocarnclat:L cru clame. La ataSarea ultimelor dor-rd fkrri. Se vor lipi ilc> rind pc rlncl toate petalele rilor. c2r dccor pe cutii cle cadouri.r (ic \ rzr\ i. N N t{ N (vezipag. ln camere. se princle intii o petali cu clouir clame. Florilc aratii excelent ca 5i ornamente pe mcsc f'estive. prinzindu le pe fiecare 1{}.lc.or in- cr-r ciitc douli clame. largiti. 7.Firul de suspcnsie poate fi prins .lin p. l]rrniLtoarele cloua clame ntr in frLlir. ci pe |et.N rigiditilii clupi 'fc. ficcale petaliL l)flnz:il)(lu-\( ( ll (:ll( Ll{ }UJ clanrc (in figura. ultrrna floulc trebuie u.fir sc pot inSira. pe geamuri. Petalele vizibile par lll:tlr. clamele roz) ate falir $i urmatoarele doui pereclii cle pctalc si fie situate falli in fa1i. N ? (lLilizare . vcdc in imagine. Pot constitni cadouri drigule de Ziua fenieii.tll atagare. Sc Apa cum sc clecorative. caz in care firul trebuie si aibir cel l)ufin 80 crr Itrngirnc. .24). pcntnr ca petalclc si sc culce perfect una pcstc cealaltir. prinde qi ultima floare. ge. suspendate in vitrine. lipind intii pctalele situ llltiniele florl se prind nu se lipesc incir. ror fi prinsr.le |ct:rl. i.r]a . tinsi.lirt clreapta sau clin stinga. tl:tt J( r:lslt \e (l:tlr . clupur prcfcrinnrirgele sau alte elemente rl*. AcLrm se poete aplica acle- zirul.

Sc lipesc qase petale una de cealalti.j 6 buc.6) 2. 30 cm h-rngime hirtia se tale in patru. Se *. Atasiinduli-se ci)te un fir metalic.Flori liliachii * . ln mijlocr-rl cercului cle mirgele se lipegte o perlii alba.ea pefar.\l \N !T Diametru *i Circa 12 cm 3 br.20 x 20 cm impiturire 1. acestea se pot a.$ \ Aceste Se flori dau o nota cu totul $ $ $\ N oLparte unei mese festiue. lmpaturesc pentru fiecare floare in parte cite 12 petzrie cu una sall doua stamine (vezi pag 5. dupa care in spaliile dintre ele se lipesc inca Ease petale. . Pentru inceput. se lipesc .[urii sau direct peJala de masa.eza Si intr-ct uaza. A 4.5 mm N 'i Perle albe. in final. 10 . 3.ase mirgele negre in fbrmi de cerc pe stamine. A 12 mm w Fir nretalic violet. 120 g/m'. margele de rilsip negre.rc. de jur imprejur.2 mm. A 1. 14 pot a. hlirtie violet cu nlodele.s € \ .

.

80 cm lungime firului se ia margcaua in formiL clc picatura. dupa care se asanbleaza globul (vezi pag. hirtie albastrudeschis. Se poate incerca asamblarea globulwi .'x 1.70 /m'. cm impiturire 1. se obyin douaflori clintr-o culoare. margele din plastic albastru-deschis.$ N $ s $\ 14 s se pot schimba dupa preferinle.te cite o trirgea albastrr-r-deschls. albastru mediu gi turcoaz. Clite 20 buc. Cwlorile T2 . Pe milkrcul florilor se lipe. {.. 10 x 10 cm 1J buc. Se impaturesc din fiecare culoare clte patru flori cu cite cinci petale cu o staminli (vezi pag. ajunge cloud. la asamblarea glctbului nu uu. uLlori identice una ldnga cealalta.i din cinci culori cliferite. mate. 2. 5). Daca globwl se asambleaza din trei cwktri cliferite.s N *. nu se poate euita aldh. 8). Daca se impdturescflori clin Sase culori drferrte.Floarea fericirii Diametru Cupa florii.t \: *i rlt \ . in acestfel. circa 15 s . Se ia pe firul de brodat o mirgea albastru-cleschis carc se lipegte cu adeziv sau se fac mai multe noduri pentrll a evita alunecarea margelei.6 (m Afl de brodat albastru-inchis. adica se pliazd 10 petale dinfiecare culoare.Lrarea a dowaflori cle aceeasi atloare. . circa 8 cm Globul fkrral. apoi pe capatul Al0mm Margca albastra in forma de * plcllure.

J f fr .

l$ N * Hirtie acqua albi. Se pliazi colprile de ambele parli pe li- niile de indoire oblinute la pasr-rl anterior. rpoi se tlcplirzi. 4. Cele doua vArfi. MM W 7 t4 . Se pliazi patrimea de hlirtie pe diagonala. Pe suprafala pargii din dreapta se aplici adezw pe locurile marcate in figura.sapte petalele una de cealalti.rri laterale oblinute se indoaie in jos pe linil1e intrerupte. circa 13 cm intreruptc. Antera staminelor se obline dupi lipirea celor . dr-rpa care se lipegte pe partea stingi. 5. apoi sc despaturesc.Nuferi s 'S \\ $ . 6 + 7.. in direclia sigetii.i din dreapta se ridica pe v1rful triunghiului de-a lungul linlei N Diametru Cupa florii. 1 + 2. Colprile din stanga. Staminele se deschid u$or cu ajutorul degetelor impiturire Pentrll ca florlle si nu fie prea mari. Fiecare floare va avea Fapte petale. hArtia se taie in patru (10 x 10 cm). 20x20cm 65 glm' 3.

i***u'u'*t""utttn .

G1obu1 floral. circa 22 cnr $ N 70 g/m'. circa 12 cm s * 60 buc. . 8).Floarea viselor s . petale roz cu picilele. Se 12 flon fbrmate din cite cinci petale (vezipag 5. asambleazi globul din florile impiturite (yezi pag.S \\ Diametru Cr-rpa fiorii. 8). J\W * h$ffit--c# I \ ftr MSd *{#.15 x 15 cm impiturire L. # *"qn Mh---. Se inpituri 2.

Globul flonl clintr-o singr.i Paiete din plastic cle culoarca pag 6). 70 g. Floare de primfvarL s . (vezi pag.ff k* . d$ d$r ffi.% *li .10 x 10 cm . 3. se lipesc paictcle pe mijlocul florilor ./n'..lW - k ffi . A 5 mm 2. ". circa 8 cm Gkrbul flola1..i. Se impitur. doua nuanle impiturire 1. cle hlirtie cu cloui nuanfe de galben..$ I I Diametru Cupa fkrrli. . 8) sc poate confecliona topazului. In flnal. circtr 15 crr ir \! Clite 12 buc. Se lipesc petalele una dc cealalti.rri culoare sau cLl o alta combi- nalie cle culori.i pentru flecare floare petale cu trei staminc clc cinci culori dif'erite (vezi $ N N dc ve rrlc' 5i dc culorrcr piclsicii.

2.la asamblarea globului floral nu r)or ajunge una ldnga altct douu flori da aceeaqi culoare. se iau doui flori perf'ect. Pentru a obline o forma frumoasa de stea.fiecare culoare. astfel se uor obyine cdte cloua flori identice.Floarea { . ci unghiulare. nu se poate evita ca doua flori dc aceeagi culoare sa ajr. 5). portocrlre si rosie. circa 15 cm 'ti \ s s N \. petalele gata impiturite se pliaza pe lung. Astf'el petalele nu vor fi curbate. inainte de a aplica adezivul. circa 8 cm Globui floral. se lucreaza cu. *S N Dacd. se tmpatura cdte 10 petale clin. 8). t.rngi r-rna lzinga cealalti.10 x 10 cm impiturire 1. Toate florile sunt alcatuite din c/ite cinci petale (vezipng.rra cite patru stele din fiecare culoare. ceea ce inseamna cd. hartie transparend galbena. 42 g/m'.stea Diametru Cupa florii. Y gi se verifici daci se potrivesc 3.\I {n Cite 20 buc.ase cwlori \tr $\ N u{ \i diferite. Se in'rpatr.' l 18 W . La asamblarea globului floral (vczi pag.

.

Petala gata lipiti se pliazii pe lung.20 x 20 cm Diametru Circa 10 cn'r implturire Pentru ca florile sa nu fie mult prea n'iari. inchis. Se aplica adezivr. Se lipesc petalele pe rind una cle cealalti. Fiecare floare va avea cite opt petalc.Nu-mi-uita s 'S t" ii CAte 8 buc. Astfel petala nu va fi curbata. 3 + 4. inainte de pliere hlirtiile se taie in patru (10 x 10 cm). 2. )0 N [-*""""""" . L. cl unghiulari. 70 g/m'. qi hlrtie cu fele de albastrr-rcl eschis $ N culorl cl if'erite.rl pc porfiunea evidenliata cu ro$u.

.

Q.N Florile $\ pot realiza Si dintr-o altd combinalie cle culori Si se t{ R moclele. circa 12 cm Globul flora1.15 x 15 cm Diametru Cupa florii. . Se pliaza cAte trei flori cu cite cinci petale din fiecare culoare (vezi pag. 2.Farmec oriental r$ \$ * * s N Cate 15 buc. circa 22 cm impiturire 1. Se asambleaza g1obu1 floral (vezi pag B). hArtie violet gi portocalie cu modele gi cu piciqele.. $ ti N . 22 [. 70 g/m'.

.

Se lipcsc qi ultimcle gase fkrri. :li wwh :rW. deoarece este mai groasi. I rmltor|ele pcrcthi l.?i*. . Dtn moment cc virfurile petalelor se taie.rnde f'e1ei galbene.."$: *= \sp" i nou pe paftea stAngi. prinzindu-le cu cite ckruli t lantc prna ll ust urc..1 24 . coala de hirtle se ageazi cll partea imprimati in sr-rs. ce1 mai simplu cste si se taie 0. Datorita faptului ci hartia este intprimata pe o parte. De aceea.ts $ hirtie alb-negru cu model. 8. vom avea o deschizaturir cle 1 cm. Important: aceasti hartie sc impituregte mai greu. *ft - . apoi florile se asambleaza in formi de glob dupl paEii prezentafi b pag. iar cea alba trocluce in cleschizatLnl. aqla cum se vede in imagine.5 cm din virf inainte sau clupa lipirea peta lelor.Floare in alb qi negru N rs $ *i \R N . blarea ultimei fkrri nu trebuie sa ne sperlc faptul ca locul rimas pare mult prea mare pentru o floare.. *s :4. Petalele se pliaza confbrm descrierii de la pag. se po2rte alege care clintre f'e!e si iasa mai muit in evidenli in globul floral.15 x 15 cm i. Z 8 mm iii Afi de brodat neagra 60 buc.lJit. in prezentarea modului de impaturire a petalei (vczi pag.ii. 4.". partca imprimata va corespr. circa l2 cm Globul floral.ft hr \:tsn3 'i.. Pentru fiecare floare se pliaza cinci petale cu cite o stamini.. Partea cea mai dificila este plierea vlidului cle jos cle petali.. 2.o Diametru Cupa floril.! Margea de lemn. intlii sc lipesc doua petale situate fali in fa1ii. 5. 5). imprimata pe o singuri parte 120 g/m'.circa 22 cm J. La asam- lelei ro. Dupa lipirea qase a o"t ' *{h fkrri. il'ljiilie"ryffi. pe fir ul c1e brodat mirgeaua gi se in- Daca dorim petale cu moclc1.j.jffie 'esP . se ingirir impiturire L.

4?s # lll .'l ffiff !r " #.. rfif{#r ffi *..'q .oM $W il iwi tr.

se obline un triunghi prrrtocaliu. Capirtul firului se trece prin bucla de jos Ais a) 5. \.rrele.2 cm). rs \l 'r.J. ca si acopere nodul.t 12 buc. Sc infasoara firul c1e a$ (galbenri) cle ciucurelui) 50 cie ori in jurul unei carli cu o li.5 . apoi se asambleazli florile cu cinci petale. iar celalalt in jos. apoi cr. hirtic galbeni pe falii gi portocalie pe dos.c1i.te aSezind-o cu partea galbeni in sus. 2. Se in.i se pliaza in dorui (fig z) 3. 5.rl fasciculului galben. 20 cm (pentrr-r suspendarea Ciucurele L. Diametru Cupa florii. Cclilalt capat de fir orientat in jos se trage pina clnd primul capat clispare in timpul legzLril cle jr-rr imprejr-rr (ig 5) #$$ 26 k-.5 cm o mirgea . Se urmeaza paqii plni ht. 6.q.ime clc 20 cm (50 x 40 cm : 20 m). 4. a. lungime 1 m (pentru suspendare).rbul se trage uqor in jos. circa 22 cm apoi se princle c1e jur imprejur cu un fir lung dc 1 m (evidenllat cu rosLr in figLrri). 2. Ap de brodat galbeni. circa 12 cnr CllobLrl floral. apoi se taie gi capatr. Mijlocul florilor se orneazi cr. Fasciculul se cla jos cle pe carte (lig 1). 3.Rlazd.rs. 20 n-r (pentru ciucure)..figurii.u se aleazli peste firscriculul galber"r impiturire pag 7) Ilartia L. 70 g/m'. margele ne.[ig. '50 cm (pentru atailarea ciucr-rre1ui).\\ s N .irir pe fir mirgeaua cr-rb. 1).5 x 2. Ambele capete de fir se taie scurt.Zlcm :?r Margea 15x15cm (vezi pa. Cr.r cite cub galbeni. inaintincl de sus in jos (1. oblinand in accst f'cl ciucr. LIn capit de fir trebuie si fie orientat in sr..'irul roq.loi ciucurele. ii 2.fig. firul lLrng clc 50 cn (verde) se trece prin fasciculul gal- bcn gi se princle cu un nod. firul trebuie si arate clin nou insprc sus.r acest capat se leaga strins irrtrcgul lascicul cle jur imprejur. in timp se leagi o bi. 18. Apoi. l. U r ne'azi alcitLr irea glob Lrl Lri.lefuitli. astf-el incat clistanla clintre glob 6i criucure sa lie cle 5 cnr. {brrriat d in 12 glefuite galbe- flori. N $ de soare 60 buc. Floarea c alcituitir clin cinci petale (vezi sc impature. . conform.. Apoi.. Dac'..

. ..

$$W' N W*. firul cu ledurl se aseaza in mijlocul florii. 42 g/m'. cu baterie Circa 8 cm impiturire Pentru fiecare floare se pliazi gapte petale cu cite o stamini (vezi pag. fire cu leduri. inainte c1e asamblarea ultimei petale. dqta care se lipegte qi ultima petala. 10x10cm 140 buc...Flori luminoase s 'S \) $ Diametru *j *i $ N hirtie transparenti portocalie cu model. 10 buc.'.. . 5).

Se Crlciun s N 20x20cm implturire pliaza pentru fiecare floare clte cinci petale (.90 g/m'. Se lipesc petalele pentru a forma Diametru Cupa florii. din care globul floral (vezt pag. 8).s $ R Glob * hlrtie rogie cu modele aurii pe ambele pdr\i. circa 16 cm Globul floral.vezi pag. de 1.. 6). 60 buc. se va asambla 2. circa 27 cm florile. .s . Se impaturesc in rotal 12 f1ori. Este deosebit de important ca la plierea petalelor indoiturile si fie exacte.

26). Pentru fiecare floare e nevoie c1e cinci ri lf Mirgea de lenn roqie. Diametfu Cupa florii. margele de lemn verde_ inchis.at" o peda roqic.. hArtie roqu-inchis pe fagi verde-inchis pe dos. A B mm r. 20 cm (pentru ciucure). Z 8 mm 12 buc.rg Z).. din care se asambleazi globr_rl floral (vezi pag.iucu. Se prind petalele unele cle altele pentrr: a fbrna 2. 3. 50 t m (pentrrr lcgrrca t.i30 . impiturire 1. Z 1 cm A1i de brodat rogu-inchis. euentual in armonie cu cwlorile podoabelor braclului sau ale mesei. dvpi care sc leagi pe firul cu nargelcl. Pe firul de sub glob sc inrsira o margea lemn verde. reli-ri ). una rogie qi inca una verde. circa 22 cm 15x15cm perle ropii. . petale cu anteti (.l gi $ N N 60 buc.festiue. .in culorile iCriciunului . 70 g1m.e auriu Si argintiu. Mijiocul florilor se orneazi cu . circa 12 cm Globul floral. g).vezi pr. c1e Se Globulfloral se poate realiza nu cloar clin aceste cwlori spe_ cffice Craciwnwlui. face un ciucure (vezi pag. 20 cm (pentru sllspen_ darea ciucurelui) florile. ci Si din combinayii cl. lun_ gime 1 m (penffu suspendare). Se phaza in total 12 flori. 2 buc.s \i $ $ * r.

.

Se in.6).l L. Z 8 mm Margea glefuiti violet. I ... se leagi un nod pe fir. circa B cm Globul floral. Pe capitul firuIui se leaga margeaua in formi de picltura Ia circa 3 cm de ultima mirgea neagra. Mijlocul florilor de orneazi cu clte o mirgea neagra de lemn. circa 15 cm impiturire 1. A\6cm Mirgea violet in formi A1a de x t. neagri brodat t. margeaua glefuita vkrlet. din care se asambleaza globul f1oral (vezi Pag 8) 3. Margeaua de sus sa fie 1a 1 cm distanla de glob. Se lipesc petalele pentrll a forma f1ori1e. Diametru Cupa florii.ira pe fir o margea neagra de 1emn.[ . hartic roz. Pentru ca mirgelele si nu alunece. 2. Se pliazi pentrll fiecarc floare clte cinci petale (vezi pag. Se realizeaza in totale 12 florl. margele negre de lemn. dupa carc inca o margea neagra de lemn. 10x10cm 14 s N N buc.S $ s !\ 60 buc.Trandafir . '0 g m .l cm ue ptcalura.

ro ililillililillilil www. Mozaictrri din nuiele 26. Decoratruni intcrio:rre de anr-rosfera J2. Imitatii cle vitralii Tiffany 15. 6. Pictura pe sticli 21.$ffi . Obiecte decoratir.. N{igti pictate plug Oui de Pagti 9.'9 .*.r *'.i negru 30.servelele ale 2..frffigrB . 5.. Fax: + . mirgelelor Ar]imzrle de 4.:. Decoraliuni cu filigran in alb..ffiE:. . C53 ap. Figurine hdrtie.Ss W $.uT. 34. Oradea.ro sMru*e Effi" MW E1..ffiI . N<>liunilc de cat s 'H jy "+T ingir:irii 7. Figurine $i ornamente din aluat 41. Biiuterii din n. Decoraliuni 17 Brirtdrr cusute din 12. Impletirea co$urilor s***ffiW ..-il.rr EWEffiEffiEffi IG -:iltllt[H .'il: -8o. Flori decorativc clin n-rirgele margele 18. impnchetarea crdourikrr 33. lln birtie auriu 38. Avioane de hartie 27 Figurine din pasti de modelat 28. Coronite de Crrciun l+.fi *@ {i. Bijuterii din nirgele swarovski' '14. Papier mich6 j4. *H rffi.10 359 800 941 Email: infb@edituracff a. naval 10. Flori origami Prel: L2.tehnica sprraliril hirtiei 39.Hr:.. Figurine clin hinie Motive dc Criciun qi de din Quilling .*.l2.edituracasa.a4i: ' # =-Avioaurderdtrc )t: Bd.* lumliniri clin 23. *''. '. Romania Iel: + 40 159 464 363 . qd. Figurine de Paqti Animale din $fu5"*ry..I#trt$f dn:ffi-ffigntftue 1.r d6 X&lW' * w#wifli HruW$ilFffi" iffi #Gi#offirf. 2 Bl.ffi t|| "*li F i$}r ..e 2!. H qtrs'f' "H bazi Decoraliuni cu .. Animale exotice clin m. olriecte vopsite clin sticla 8.ffi Hry mirgcle 11. Bilutcrii clin mirgele croSetatc 42 Ofnamente din hiirtie 1r0. Stelule nirgele 19. Rriilifile prieteniei mirgele tefmo-aclezive 43.i .90 lei Editura Casa B-dul Dccebal nr. Pictr-rri pe sticli. Briuri din margele 20. tsijuterii din sirmir qi din rnirgele 22 Confeclionarea dc 25.rargele papilkrn Critciun 31. Broderic manuali incruciqatii 13. O mrnti de vis *'s interioare 16.'.nf. . Modcle cle primivari PaSti 37 Ghirlancle 35 Cosnrmalii de bal mascat vesele din hirtie 47 Bijuterii in stil romantic 48.Zine gi flori din qnururi qi panglici de hirtie 36.irgcle 46.d*{# nrill:l a. Motive de Cracitln Miqti de J. ] rrqi:i: EiedlFcffi E ffiIfr"]' $i&{wffi[ffi -S t a HMW.Eqdr! ql #. Vapor4e din hiirtie i.11.rs#' )...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->