Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA 2 la ORDINUL A.N.R.E nr.

38/2005

Nr..................................................

CERERE
privind acordarea TARIFULUI SOCIAL – consumatorilor casnici de energie electrică

DOMNULUI DIRECTOR,

NLC …..……………………

Subsemnatul(a) .....................................................................................................................................................................................................
având CNP ………….……………………….. înscris in BI/CI seria ................, nr. ................................................,
eliberat la data de ………………........................................................, de ..........................................................................................................,
locul naşterii ............................................................................................., domiciliat in judeţul ..............................................................,
localitatea ......................................................................................., sat .................................................................................................................... ,
str. ....................................................................................................., nr. ..............., bl. ................, sc. .................. et. .................. ap. …….….....,
telefon ................................................................................................ loc de munca …………….……………………………………………,

vă rog să-mi aprobaţi aplicarea TARIFULUI SOCIAL.

Tariful social se acordă numai dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii :
- consumatorul are un venit lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie (500
ron)
- domiciliu stabil la locul de consum la care se solicită tariful social

Anexez următoarele documente :


- copie după actul de identitate
- document din care să reiasă venitul

DATA SEMNĂTURĂ

_____________________ _____________________