P. 1
Hg 1996 2004 Cu Modificari Decontare Medicamente

Hg 1996 2004 Cu Modificari Decontare Medicamente

|Views: 387|Likes:
Published by sivbarceamare

More info:

Published by: sivbarceamare on Sep 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2014

pdf

text

original

HOTĂRÂRE Nr.

1996 din 16 noiembrie 2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare Text în vigoare începând cu data de 11 decembrie 2006 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 11 decembrie 2006: - Hotărârea Guvernului nr. 1691/2006. În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 34 lit. c) şi o) şi al art. 40 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. CAP. 1 Acordarea asistenţei medicale, a medicamentelor şi a protezelor, în mod gratuit ART. 1 (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, denumiţi în continuare funcţionari publici, în activitate sau pensionari, precum şi soţul ori soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora beneficiază în mod gratuit de servicii de asistenţă medicală, medicamente şi proteze, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii. (2) Prin asistenţă medicală, în sensul prezentei hotărâri, se înţelege aplicarea tuturor măsurilor profilactice, curative şi recuperatorii pentru asigurarea stării de sănătate. (3) Aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) se face în condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. ART. 2 Sunt consideraţi copii aflaţi în întreţinerea funcţionarilor publici: a) copiii în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, şi care nu realizează venituri din muncă;

b) copiii încadraţi în grade de invaliditate, pe toată durata invalidităţii, dacă nu au venituri proprii şi se află în îngrijirea familiei. ART. 3 (1) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistenţei medicale, a medicamentelor şi a protezelor se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform prevederilor în vigoare ale Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. (2) Cuantumul contribuţiei personale reprezentând contravaloarea medicamentelor, serviciilor medicale şi protezelor prevăzute în normele de aplicare a contractului-cadru, respectiv coplata acestora, se suportă din fondurile bugetare aprobate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. ART. 4 Asistenţa medicală profilactică şi curativă în situaţii speciale şi în misiuni, asistenţa medicală curativă la locul de muncă, asistenţa medicală în boli profesionale sau în accidente de muncă, alte servicii medicale care nu sunt prevăzute în contractul-cadru se asigură gratuit prin structurile medicale specializate din cadrul reţelei sanitare a Ministerului Justiţiei, a Ministerului Sănătăţii, precum şi a celei din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. ART. 5 (1) Funcţionarul public are dreptul, pe baza recomandărilor medicale de specialitate, la bilete de tratament şi recuperare medicală, care se acordă gratuit numai în cazul internării în una dintre unităţile de recuperarereabilitare aflate în relaţie contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. (2) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistenţei medicale de recuperare gratuită se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate administrat prin Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, conform prevederilor contractului-cadru. Cuantumul contribuţiei personale din contravaloarea acestor servicii se suportă din fondurile bugetare aflate la dispoziţia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu această destinaţie. ART. 6 (1) În cazul pierderii temporare sau definitive a capacităţii de muncă, expertizarea medicală va fi efectuată de către comisiile de specialitate din reţeaua sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. (2) După împlinirea a 90 de zile de absenţe de la program într-un interval de 365 de zile, din motive medicale, funcţionarul public în cauză va fi

expertizat medical în vederea stabilirii stării de sănătate şi a capacităţii de muncă. (3) Comisiile de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă, în funcţie de caracterul şi evoluţia bolii, pot propune prelungirea concediului medical până la totalizarea a 180 de zile de incapacitate temporară de muncă sau pensionarea medicală a celor expertizaţi, în funcţie de gradul de pierdere a capacităţii de muncă, cu încadrarea acestora în grade de invaliditate, dacă diminuarea capacităţii de muncă este într-un procent de cel puţin 50% . (4) Pentru toate cazurile expertizate medical, comisiile de specialitate vor emite certificate-decizie medicală de propunere a prelungirii concediilor medicale peste 90 de zile sau de pensionare medicală, care vor fi înaintate spre avizare Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. (5) În situaţia în care evoluţia şi caracterul bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de recuperare, comisiile de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă pot face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile, în continuarea celor 180 de zile. (5^1) În cazul unor boli speciale, durata concediilor medicale de recuperare este mai mare şi se diferenţiază astfel: a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară şi unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu acordul Ministerului Sănătăţii Publice; b) un an, cu drept de prelungire, la propunerea comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă, până la un an şi jumătate în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză meningeală, peritoneală şi urogenitală, inclusiv a glandelor suprarenale, precum şi pentru SIDA şi neoplazii de orice tip, în funcţie de stadiul bolii; c) un an şi jumătate, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară operată şi osteoarticulară; d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară, la propunerea comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. (6) Acordarea concediilor medicale de recuperare şi plata în continuare a drepturilor băneşti, conform reglementărilor în vigoare privind salarizarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pentru cazurile prevăzute la alin. (5) şi (5^1), se fac numai cu aprobarea ministrului justiţiei. ART. 7

Funcţionarii publici beneficiază de concedii medicale în condiţiile legii. ART. 8 (1) Situaţia funcţionarului public pus la dispoziţie din cauza îmbolnăvirii de tuberculoză se soluţionează la expirarea termenului de internare şi a concediilor medicale acordate în vederea tratării bolii, fără a depăşi termenul maxim prevăzut de reglementările în vigoare pentru această categorie de bolnavi. (2) Supravegherea tratamentului şi a procesului de stabilizare a cazului de tuberculoză se va efectua prin unităţile de profil din cadrul reţelei sanitare a Ministerului Sănătăţii, precum şi prin unităţile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. (3) Pe perioada cât este internat sau se află în concedii medicale pentru tuberculoză, funcţionarul public beneficiază în continuare de drepturile băneşti, conform reglementărilor legale privind salarizarea acestei categorii de personal. ART. 9 (1) În vederea corectării deficienţelor organice sau funcţionale apărute în timpul exercitării profesiei, funcţionarul public are dreptul, pe baza recomandărilor medicale de specialitate, la proteze gratuite decontate conform prevederilor contractului-cadru cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. (2) În cazul în care deficienţele organice sau funcţionale au apărut ca urmare a unui accident de muncă ori a unei boli profesionale, contravaloarea protezelor necesare pentru corectarea acestor deficienţe se suportă integral din bugetul unităţii. ART. 10 Funcţionarul public care suferă de afecţiuni contractate în timpul exercitării profesiei are dreptul la tratament medical în străinătate dacă afecţiunile nu pot fi tratate în ţară, pe baza documentaţiei întocmite conform reglementărilor legale în vigoare de Sectorul Medical al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a avizului Ministerului Sănătăţii. ART. 11 Funcţionarul public care execută misiuni temporare ori urmează diferite forme de pregătire în afara graniţelor ţării are dreptul la asistenţă medicală şi la medicamente potrivit dispoziţiilor legale, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie prin bugetul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. ART. 12 Examenul medical la angajare se efectuează la cererea angajatorului, prin serviciile teritoriale de medicina muncii. Acestea completează fişa de aptitudine cu concluzia examenului medical la angajare apt/inapt.

ART. în condiţiile prezentei hotărâri. 15 (1) Asistenţa psihologică a funcţionarilor publici constă într-un ansamblu de programe şi măsuri. 2 Asistenţa psihologică ART. concepute în mod unitar. 14 (1) Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare în activitate beneficiază de asistenţă psihologică în mod gratuit. 16 Asistenţa psihologică se realizează prin următoarele modalităţi de acţiune: a) psihodiagnoză. creşterea eficienţei personale şi menţinerea sănătăţii psihice a funcţionarului public. (1) este suportată de la bugetul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. (2) Prin asistenţă psihologică se înţelege consiliere şi evaluare psihologică. 17 Scopul asistenţei psihologice ce se acordă potrivit prezentei hotărâri îl constituie adaptarea eficientă la mediul de muncă psihosocial specific. ART. CAP. (2) Contravaloarea examenelor de specialitate solicitate cu prilejul controlului medical periodic prevăzut la alin. asistenţa psihologică va fi efectuată de un alt psiholog decât cel care a efectuat evaluarea iniţială. ART. 13 (1) Controlul medical periodic anual. b) interviu anamnestic. ART. d) intervenţie psihoterapeutică. pentru personalul din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. (2) În situaţia reevaluărilor psihologice. menite să asigure capacitatea optimă a individului din punct de vedere al parametrilor psihici.Contravaloarea examenului medical pentru angajare este suportată de către candidat. ART. procedeele şi instrumentele necesare realizării asistenţei psihologice a funcţionarilor publici sunt stabilite prin decizie a directorului . se efectuează de către medicul unităţii. altul decât cel prevăzut în contractul-cadru. 18 Metodele. c) protecţie psihologică.

(2) În cadrul activităţilor de pregătire profesională a personalului vor fi prevăzute teme specifice pentru ca fiecare persoană să poată identifica semnele premergătoare instalării unor stări de disfuncţionalitate psihică şi să solicite luarea unor măsuri în consecinţă. pentru grupele de risc şi/sau la decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. (2) Evaluarea psihologică a funcţionarilor publici se efectuează şi în următoarele situaţii: a) pentru cazuri de reconversie profesională ori de schimbare a locului de muncă datorate apariţiei unor disfuncţii psihice ori a unor acte de comportament neadaptat. se face de către psihologii din sistemul administraţiei penitenciare. prin desfăşurarea tuturor activităţilor specifice de evaluare. la propunerea compartimentului de specialitate. . 19 (1) Evaluarea psihologică a funcţionarilor publici se efectuează periodic. profilactice şi terapeutice necesare reechilibrării psihicului funcţionarului public şi/sau optimizării performanţei sale în muncă. 3 Dispoziţii finale ART. potrivit legii. b) în îndeplinirea unor criterii prevăzute pentru ocuparea unor posturi. 20 (1) Asistenţa psihologică se poate acorda şi la cererea funcţionarilor publici. ART. CAP. ART. ART. conform normelor stabilite prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 21 Acordarea asistenţei psihologice gratuite.general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 22 Prevederile prezentei hotărâri se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei care au atribuţii de coordonare şi control ale activităţii din sistemul administraţiei penitenciare sau alte atribuţii în legătură cu activitatea administraţiei penitenciare. precum şi pentru precizarea situaţiei medicopsihologice.

stabilite de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. După alineatul (5) al articolului 6 se introduce un nou alineat. 1. . 1691 din 29 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. până la un an şi jumătate în intervalul ultimilor 2 ani. alineatul (5^1). 987 din 11 decembrie 2006 În temeiul art. nr. b) un an. peritoneală şi urogenitală. precum şi pentru SIDA şi neoplazii de orice tip. 1.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. se modifică şi se completează după cum urmează: 1.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. cu următorul cuprins: "(5^1) În cazul unor boli speciale. în intervalul ultimilor 2 ani. în funcţie de stadiul bolii. republicată. 108 din Constituţia României. conform prevederilor în vigoare ale Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. cu drept de prelungire. la propunerea comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. Partea I." 2. ARTICOL UNIC Hotărârea Guvernului nr. pentru tuberculoză pulmonară şi unele boli cardiovasculare. inclusiv a glandelor suprarenale. durata concediilor medicale de recuperare este mai mare şi se diferenţiază astfel: a) un an. pentru tuberculoză meningeală. 1. publicată în Monitorul Oficial al României. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.HOTĂRÂRE Nr. 3 (1) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistenţei medicale. a medicamentelor şi a protezelor se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins: "ART.134 din 1 decembrie 2004. cu acordul Ministerului Sănătăţii Publice.

" PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: p.c) un an şi jumătate. (5) şi (5^1). pentru tuberculoză pulmonară operată şi osteoarticulară. pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară. solidarităţii sociale şi familiei. conform reglementărilor în vigoare privind salarizarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. d) 6 luni. Ion Codescu. Ministrul justiţiei." 3. Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu . cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an. în intervalul ultimilor 2 ani. se fac numai cu aprobarea ministrului justiţiei. Gheorghe Eugen Nicolăescu Ministrul finanţelor publice. la propunerea comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. în intervalul ultimilor 2 ani. pentru cazurile prevăzute la alin. Alineatul (6) al articolului 6 va avea următorul cuprins: "(6) Acordarea concediilor medicale de recuperare şi plata în continuare a drepturilor băneşti. secretar de stat Ministrul muncii. Gheorghe Barbu Ministrul sănătăţii publice.

6 din Hotărârea Guvernului nr. (1) şi art. 85 alin. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr. 1. ale art. M. 4^1 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. 69 alin.ORDIN Nr. 30 din Legea nr. b) din Legea nr. ale art. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari. (2). 85 alin. 30 din Legea nr. (1) lit. şi ale art. cu modificările şi completările ulterioare. 26 alin. republicată. 30 din Legea nr. concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate. art. ale art. ale art. ale art. 670 din 7 octombrie 2009 Pentru aplicarea prevederilor art. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. (2) din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor.81/191/11030 din 30 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea. 191 din 19 august 2009 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII Nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. b) şi c) şi art. 44/1994 privind veteranii de război. 2 din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. ale art. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. 1 lit. republicată. 42 lit. 38 alin. 5 din Hotărârea Guvernului nr. c) şi art. republicată.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. ale art. cu modificările şi completările ulterioare. (1) lit.81 din 30 iulie 2009 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. cu modificările şi completările ulterioare. 53 alin. art. 86 alin. cu modificările şi completările ulterioare. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 11. M. medicamentelor. 3 şi art. c) şi d) din Legea nr. (1) lit. b). 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. 2 din Legea nr. luând în considerare dispoziţiile art. cu modificările şi . 27 alin. 5 alin. 360/2002 privind Statutul poliţistului. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice.030 din 21 septembrie 2009 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. cu modificările şi completările ulterioare. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. 45 alin. organizarea. cu modificările şi completările ulterioare. 164/2001 privind pensiile militare de stat. ale art. ale art. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. (2) din Legea nr.

(3) din Legea nr. Dan Nica . (1) din Legea nr. Mihai Stănişoară Viceprim-ministru. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale. şi directorul Serviciului Român de Informaţii emit prezentul ordin. 1 Se aprobă Regulamentul privind constituirea. organizarea. ordine publică. viceprim-ministrul. 33 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. cu modificările ulterioare.completările ulterioare. Ministrul apărării naţionale. cu modificările ulterioare. ale art. ART. 23 alin. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare.98/94/4. organizarea. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. cu modificările şi completările ulterioare. 7 alin.391/2001*). aprobată cu modificări prin Legea nr. aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale. 15/2008. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. Partea I. Partea I. ministrul administraţiei şi internelor. ministrul apărării naţionale. M. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii. deoarece avea ca obiect reglementări din sistemul de apărare a ţării şi siguranţă naţională. siguranţă naţională şi autoritate judecătorească. ministrul administraţiei şi internelor.98/94/4. al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. 2 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul privind constituirea.391/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României. ART. M. prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. în temeiul prevederilor art. şi ale Hotărârii Guvernului nr. cu modificările ulterioare. ART. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. -----------*) Ordinul nr. şi ale art.

d) soldaţi şi gradaţi voluntari. precum şi urmaşii acestora. cu modificările şi completările ulterioare. (1). 1. (3) Atribuţiile comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă şi ale Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. în sensul prezentului regulament. c) funcţionari publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. precum şi urmaşii acestora. ordinii publice şi securităţii naţionale funcţionează următoarele comisii: a) comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. b) poliţişti în activitate. prevăzute de dispoziţiile art. (2) Prin categorii de personal. se înţelege după cum urmează: a) cadre militare în activitate şi în rezervă. şi ale art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. b) comisiile centrale de expertiză medico-militară. George-Cristian Maior ANEXA 1 REGULAMENT privind constituirea. 1 (1) În vederea respectării prevederilor legale referitoare la expertizarea medico-militară a unor categorii de personal din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării.Directorul Serviciului Român de Informaţii. precum şi urmaşii acestora. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. organizarea.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei . funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. e) elevi şi studenţi din structurile de învăţământ aparţinând instituţiilor prevăzute la alin. denumite în continuare comisii de expertiză medico-militară. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu.

înlocuitorul preşedintelui Comisiei de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne. prin dispoziţia prevăzută la alin. 2 În exercitarea atribuţiilor. avizate de preşedinţii comisiilor centrale de expertiză medico-militare. ART. (4) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se consemnează în ordinul/dispoziţia de zi pe unitate al/a spitalului. inclusiv pentru preşedinte şi secretar. ART. a directorului Direcţiei medicale a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a şefului Direcţiei medicale a Serviciului Român de Informaţii. CAPITOLUL II Comisiile de expertiză medico-militară ART. sunt îndeplinite. în baza propunerilor comandanţilor/directorilor generali ai spitalelor. (2) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. cu modificările şi completările ulterioare.medicale şi psihologice. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. (1). de comisiile prevăzute la alin. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. 3 (1) Comisiile de expertiză medico-militară au următoarea componenţă: a) preşedinte: medic specialist/primar în specialitatea expertiză medicală a capacităţii de muncă. 4 (1) Comisia de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar . (3) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării comisiilor de expertiză medico-militară. c) secretar . b) 4 membri: medici primari sau specialişti din secţiile/compartimentele spitalului. a serviciului poliţienesc. după caz. membrii comisiilor de expertiză medicomilitară răspund de respectarea dispoziţiilor legale privind expertiza medicomilitară.subofiţer sanitar sau salariat civil/funcţionar public din spitalul respectiv care nu are drept de vot în cadrul comisiei. la începutul fiecărui an calendaristic. (2) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se stabileşte prin dispoziţie a şefului Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale.

emite decizii medicale pentru consemnarea/stabilirea legăturii de cauzalitate dintre deces şi îndeplinirea serviciului militar. prevăzuţi la art. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au decedat în timpul activităţii. 40 alin. republicată. a serviciului poliţienesc. clasând persoanele respective în conformitate cu baremele medicale în vigoare. după caz. b) pe baza concluziei procesului-verbal de cercetare întocmit de organele abilitate conform legii. consemnează în decizia medicală legătura de cauzalitate dintre accident şi îndeplinirea serviciului militar. j) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar pentru soldaţii şi gradaţii voluntari. 179/2004. e) şi la art. clasându-i în conformitate cu baremele medicale în vigoare. c) stabileşte legătura de cauzalitate dintre boală şi îndeplinirea serviciului militar. în conformitate cu criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I. e) emite decizii medicale de încadrare sau neîncadrare în grad de invaliditate pentru cadrele militare. a serviciului poliţienesc. cu modificările şi completările ulterioare. II şi III de invaliditate. g) stabileşte termenele de revizuire medicală pentru pensionarii de invaliditate şi pentru cei clasaţi "apt limitat". h) efectuează revizuirea medicală periodică. cu modificările şi completările ulterioare. . aprobate în condiţiile prevăzute de art. după caz. 164/2001 privind pensiile militare de stat. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. d) şi la art. 29 din Legea nr. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. după caz. (1) din Legea nr. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 40 alin. 38 lit. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. (1) din Legea nr. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. republicată. şi de art. d) stabileşte încadrarea în grad de invaliditate pentru cadrele militare. 29 din Legea nr. a serviciului poliţienesc. 164/2001. i) expertizează beneficiarii pensiei de urmaş. f) în cazul cadrelor militare. cu modificările şi completările ulterioare. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. precum şi la art. cu modificările şi completările ulterioare. 38 lit. supuşi revizuirii medicale.

după caz. n) expertizează cadrele militare. după caz. securitate naţională şi a membrilor de familie ai acestuia. (1) lit. n). aprobată cu modificări prin Legea nr. concluziile medicale ale comisiilor de recrutareîncorporare judeţene. comisia de expertiză medico-militară are următoarele competenţe: a) poate stabili prelungirea concediului medical până la termenul de 180 de zile. cu modificările şi completările ulterioare. al mobilizării şi al stării de război precizează diagnosticul medical în cazurile insuficient documentate sau la sesizarea unor neconcordanţe între starea de sănătate a tânărului la recrutareîncorporare şi documentaţia prezentată. în vederea clarificării situaţiei medico-militare. încorporarea sau selecţia tinerilor în structurile de învăţământ din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. (2) În îndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. în vederea menţinerii. ori pentru persoanele care au fost concentrate. pentru persoanele care au participat la Primul sau al Doilea Război Mondial în armata română şi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 44/1994 privind veteranii de război. ordine publică. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. privind recrutarea. pe durata legal stabilită. republicată. cu modificările şi completările ulterioare. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare după împlinirea a 90 de zile de absenţe de la program din motive medicale. respectiv a municipiului Bucureşti. q) efectuează. încadrării sau reîncadrării în funcţii militare. în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. în continuarea celor 180 de zile. expertiza medicală a personalului instituţiilor din cadrul sistemului de apărare. m) pe timpul stării de asediu. în funcţie de caracterul şi de evoluţia bolii. 1 şi 2 din Legea nr. potrivit reglementărilor proprii fiecărei instituţii. mobilizate sau în prizonierat. în situaţia .k) revocă. b) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile. o) stabileşte legătura de cauzalitate dintre accident/boală şi satisfacerea obligaţiilor militare ca militar în termen sau militar cu termen redus. la plecarea/înapoierea în/din misiuni externe. l) avizează rezultatul evaluării aptitudinilor fizice şi psihice pentru personalul militar invalid. p) stabileşte legătura de cauzalitate dintre rănire sau accidentare în timpul ori din cauza războiului. 111/2007. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război.

şi trimite foaia de observaţie la secţia de specialitate. prin grija secretarului acesteia. în vederea completării acesteia. prevăzute la art. după cum urmează: a) decizii medicale. anexat la foaia de observaţie. parafarea şi datarea acesteia. în care sunt prezentate motivele avizului negativ. b) analizează istoricul afecţiunii. c) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare în cazul unor boli speciale. d) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea comisiei de expertiză medico-militară. semnat. b) şi c). (2) Hotărârea privind expertiza medico-militară se materializează prin emiterea documentelor specifice de către comisia de expertiză medicomilitară. sens în care întocmeşte un referat. parafat şi datat. ART. avizează negativ prezentarea în şedinţa comisiei. 4^1 din Hotărârea Guvernului nr. b) rapoarte cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în situaţiile prevăzute la art. precum şi propunerea şefului secţiei de specialitate pentru efectuarea expertizei. concediilor medicale şi scutirilor cadrelor militare în activitate.în care caracterul şi evoluţia bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de recuperare. prin semnarea. . c) în situaţia în care investigaţiile medicale sunt insuficiente pentru susţinerea diagnosticului prezentat sau pacientul prezintă şi alte afecţiuni pentru care nu s-au făcut investigaţii medicale ori există alte situaţii procedurale care nu au fost respectate. 4 alin. examenul clinic şi investigaţiile paraclinice. iar hotărârile privind expertiza medico-militară se iau cu acordul majorităţii membrilor. pe care le primeşte cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. 5 Preşedintele comisiei de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) analizează foile de observaţie care urmează să fie discutate în şedinţa comisiei. medicamentelor. cu modificările şi completările ulterioare. în situaţia în care foaia de observaţie este completă. în prezenţa tuturor membrilor săi. avizează prezentarea cazului în şedinţa comisiei. ART. (2) lit. solicitarea pentru investigaţii medicale clinice şi/sau paraclinice suplimentare. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. 6 (1) Comisia de expertiză medico-militară îşi desfăşoară activitatea de regulă de două ori pe săptămână.

şi al Direcţiei juridice pentru Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. 4 alin. (5) Împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medicomilitară de pe lângă spitalele militare se poate face contestaţie la comisiile centrale de expertiză medico-militară. (2) lit. (2) Componenţa Comisiei centrale de expertiză medico-militară este următoarea: a) preşedinte: medic specialist sau primar în specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă. 7 (1) Comisiile centrale de expertiză medico-militară se constituie la nivelul Ministerului Apărării Naţionale.c) certificate medicale pentru situaţiile prevăzute la art. Refuzul sau imposibilitatea persoanei expertizate de a semna decizia medicală se consemnează în procesul-verbal de şedinţă de către secretarul acesteia.un reprezentant al Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică. . (4) Persoana expertizată semnează de luare la cunoştinţă pe fiecare exemplar al deciziei medicale.un specialist psiholog . pentru Ministerul Apărării Naţionale. cadru militar/funcţionar public cu statut special. b) membri: . Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.se stabileşte din cadrul direcţiilor medicale ale instituţiilor menţionate la alin. după caz. . .pentru Comisia centrală de expertiză medicomilitară a Ministerului Administraţiei şi Internelor. în termen de 30 de zile de la comunicare. . document care se înregistrează la compartimentul documente clasificate al unităţii în care funcţionează comisia respectivă. (1) şi nu are drept de vot în cadrul comisiei. c) secretar . decizia medicală se comunică în scris acesteia. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă la şedinţa comisiei de expertiză medico-militară. (3) Activitatea comisiei de expertiză medico-militară se materializează într-o hotărâre consemnată în procesul-verbal de şedinţă.un reprezentant al Direcţiei management resurse umane sau similare. CAPITOLUL III Comisiile centrale de expertiză medico-militară ART. a).minimum 3 medici specialişti/primari de specialitate.

expertizează personalul şi emite o nouă decizie medicală. d) soluţionează. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. 8 (1) Comisia centrală de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează activitatea comisiilor de expertiză medicomilitară. Familiei şi Protecţiei Sociale. b) avizează deciziile medicale ale comisiilor de expertiză medicomedicală.(3) Componenţa nominală a Comisiei centrale de expertiză medicomilitară pentru fiecare instituţie se stabileşte separat. înlocuitorul preşedintelui Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne/şef serviciu asistenţă medicală sau directorul adjunct al unităţii unde funcţionează comisia. c) în cazul neavizării deciziilor medicale ale comisiilor de expertiză medico-medicală. e) colaborează pe probleme de expertiză medico-militară cu Ministerul Muncii. contestaţiile făcute împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară. ART. ordine publică şi securitate naţională decât cel care a emis decizia medicală contestată. Comisia centrală de expertiză medicomilitară poate dispune internarea celui în cauză într-o altă clinică de specialitate a spitalului militar sau la un alt spital din sistemul de apărare. respectiv al directorului Serviciului Român de Informaţii. inclusiv pentru preşedinte şi secretar. Ministerul Sănătăţii şi cu alte structuri militare sau civile. 9 Preşedintele Comisiei centrale de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: . ART. prin ordin al ministrului apărării naţionale. În anumite situaţii. internarea în vederea precizării diagnosticului clinic şi funcţional se va putea face şi în clinici din reţeaua Ministerului Sănătăţii. la propunerea şefilor direcţiilor medicale. (4) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării Comisiei centrale de expertiză medico-militară. (3) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. al ministrului administraţiei şi internelor. după caz. prin ordinul prevăzut la alin. în termenul legal. (2) Pentru soluţionarea contestaţiilor la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa la prezentul regulament.

poate formula propuneri de neavizare a acestora. CAPITOLUL IV Dispoziţii tranzitorii şi finale ART. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. 3 alin. funcţional şi a încadrării necorespunzătoare în grade de invaliditate. prin grija secretarului comisiei. decizia medicală se comunică în scris acesteia. (1) lit. 10 (1) Pentru Serviciul Român de Informaţii. a) se realizează în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. crearea şi ocuparea funcţiei prevăzute la art. propunând totodată concediul medical de recuperare în anumite situaţii pentru persoanele supuse expertizei medicale. ale persoanelor care urmează a fi expertizate medicomilitar. foile de observaţie sau copiile acestora ori alte documente medicale. c) analizează deciziile medicale. 4 alin. iar în situaţia nerespectării condiţiilor procedurale sau a susţinerii insuficiente a diagnosticului clinic. primeşte. .a) conduce nemijlocit şedinţele Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. i) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. g) emite certificatul medical sau raportul cu privire la situaţia medicomilitară. cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă. f) pe baza hotărârii Comisiei centrale de expertiză medico-militară emite decizia medicală şi o prezintă membrilor acesteia pentru avizare. b) verifică dosarul medical al cazului supus expertizei medico-militare. d) analizează contestaţiile formulate la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militare şi ia măsurile necesare în vederea expertizării medicale a persoanelor în cauză de către Comisia centrală de expertiză medico-militară. h) comunică persoanei expertizate medico-militar hotărârea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. În scopul soluţionării contestaţiilor. e) convoacă persoana în cauză la Comisia centrală de expertiză medicomilitară pentru expertizarea medico-militară. după caz. emise de comisiile de expertiză medico-militară. (2).

c) un exemplar rămâne anexat la procesul-verbal de şedinţă al comisiei de expertiză medico-militară sau al Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. ART. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. ANEXA 1 la regulament LISTA cu spitalele din sistemul apărării. sau unei pensii de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. după cum urmează: a) un exemplar se înmânează personal. se redactează în 3 sau 4 exemplare. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. Constantin Papilian" Cluj-Napoca 8. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. care sunt comunicate. sub semnătură. Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central "Dr. 179/2004. Agrippa Ionescu". 11 Deciziile medicale. persoanei expertizate sau se comunică acesteia prin poştă. după caz. Spitalul Militar de Urgenţă "Regina Maria" Braşov 6. funcţia de preşedinte al comisiei de expertiză medico-militară se îndeplineşte de către comandantul Spitalului de Urgenţă "Dr. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Ion Jianu" Piteşti 4. Ştefan Odoblejea" Craiova 5.(2) Pe perioada prevăzută la alin. Victor Popescu" Timişoara 9. organelor de pensii sau centrelor militare. emise potrivit prevederilor prezentului regulament. (2). 164/2001. b) un exemplar se transmite unităţii din care face parte persoana expertizată în situaţia celor care se află în raporturi de serviciu cu una dintre instituţiile din sistemul de apărare. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. d) în situaţia în care persoana expertizată este încadrată prima dată într-un grad de invaliditate şi face obiectul acordării unei pensii militare de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. Iacob Czihac" Iaşi . Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. cu modificările şi completările ulterioare. Alexandru Augustin" Sibiu 10. cu modificările şi completările ulterioare. după caz. republicată. ordine publică şi securitate naţională. ordinii publice şi securităţii naţionale 1. Carol Davila" Bucureşti 2. Alexandru Gafencu" Constanţa 3. (1). un exemplar este destinat întocmirii dosarului de pensionare. după caz. Alexandru Popescu" Focşani 7. 4 alin.

27 alin. 4^1 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. (2). art. 69 alin. ale art. 2 din Legea nr. b) din Legea nr. 38 alin. b) şi c) şi art. cu modificările şi completările ulterioare.81/191/11030 din 30 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea. 30 din Legea nr. ale art. b). 85 alin. 1 lit. organizarea. 30 din Legea nr. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr. Dr. Agrippa Ionescu" Bucureşti 14. M. 164/2001 privind pensiile militare de stat. 30 din Legea nr. (1) lit. republicată. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. (1) şi art. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari.030 din 21 septembrie 2009 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 3 şi art. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. 53 alin. 270/1999 privind stabilirea .11. cu modificările şi completările ulterioare. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.81 din 30 iulie 2009 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. cu modificările şi completările ulterioare. art. ale art. Spitalul de Urgenţă "Prof. ale art. cu modificările şi completările ulterioare. (2) din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. ale art. 86 alin. 44/1994 privind veteranii de război. Spitalul de Urgenţă "Dr. Aristide Serfioti" Galaţi 12. (1) lit. Dimitrie Gerota" Bucureşti --------------- ORDIN Nr. (1) lit. 191 din 19 august 2009 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII Nr. 670 din 7 octombrie 2009 Pentru aplicarea prevederilor art. şi ale art. republicată. republicată. ale art. 45 alin. c) şi art. 360/2002 privind Statutul poliţistului. M. cu modificările şi completările ulterioare. 26 alin. 85 alin. 11. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. 42 lit. (2) din Legea nr. 5 alin. 2 din Legea nr. luând în considerare dispoziţiile art. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea 13. c) şi d) din Legea nr. ale art.

30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare. 5 din Hotărârea Guvernului nr. cu modificările ulterioare. -----------*) Ordinul nr. ART. al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 1. 23 alin. prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.98/94/4.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. organizarea. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii. cu modificările şi completările ulterioare. (1) din Legea nr. medicamentelor. 1 Se aprobă Regulamentul privind constituirea. aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale. Partea I.condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. aprobată cu modificări prin Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale. cu modificările ulterioare. ordine publică. deoarece avea ca obiect reglementări din sistemul de apărare a ţării şi siguranţă naţională. concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate. 33 alin. ministrul apărării naţionale. (3) din Legea nr. 2 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul privind constituirea. M. ale art. viceprim-ministrul. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. cu modificările şi completările ulterioare.391/2001*). ART. cu modificările ulterioare. ale art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. şi ale Hotărârii Guvernului nr. M. şi ale art. .98/94/4. cu modificările şi completările ulterioare. siguranţă naţională şi autoritate judecătorească.391/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României. şi directorul Serviciului Român de Informaţii emit prezentul ordin. ministrul administraţiei şi internelor. organizarea. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. cu modificările şi completările ulterioare. 7 alin. în temeiul prevederilor art. ale art. 15/2008.

(2) Prin categorii de personal. c) funcţionari publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. ministrul administraţiei şi internelor. ordinii publice şi securităţii naţionale funcţionează următoarele comisii: a) comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. Ministrul apărării naţionale. George-Cristian Maior ANEXA 1 REGULAMENT privind constituirea. b) poliţişti în activitate. Partea I. se înţelege după cum urmează: a) cadre militare în activitate şi în rezervă. precum şi urmaşii acestora. denumite în continuare comisii de expertiză medico-militară. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. precum şi urmaşii acestora. Mihai Stănişoară Viceprim-ministru. d) soldaţi şi gradaţi voluntari. b) comisiile centrale de expertiză medico-militară. precum şi urmaşii acestora. Dan Nica Directorul Serviciului Român de Informaţii. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. organizarea. 1 (1) În vederea respectării prevederilor legale referitoare la expertizarea medico-militară a unor categorii de personal din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. în sensul prezentului regulament.ART. .

şi ale art. b) 4 membri: medici primari sau specialişti din secţiile/compartimentele spitalului. de comisiile prevăzute la alin.subofiţer sanitar sau salariat civil/funcţionar public din spitalul respectiv care nu are drept de vot în cadrul comisiei. (1). avizate de preşedinţii comisiilor centrale de expertiză medico-militare. a directorului Direcţiei medicale a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a şefului Direcţiei medicale a Serviciului Român de Informaţii. CAPITOLUL II Comisiile de expertiză medico-militară ART. c) secretar . (3) Atribuţiile comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă şi ale Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. 1. cu modificările şi completările ulterioare. sunt îndeplinite. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. prin dispoziţia prevăzută la alin. după caz.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. (2) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se stabileşte prin dispoziţie a şefului Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale. 6 din Hotărârea Guvernului nr. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. (1). 3 (1) Comisiile de expertiză medico-militară au următoarea componenţă: a) preşedinte: medic specialist/primar în specialitatea expertiză medicală a capacităţii de muncă. (2) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari.e) elevi şi studenţi din structurile de învăţământ aparţinând instituţiilor prevăzute la alin. membrii comisiilor de expertiză medicomilitară răspund de respectarea dispoziţiilor legale privind expertiza medicomilitară. ART. 2 În exercitarea atribuţiilor. în baza propunerilor comandanţilor/directorilor generali ai spitalelor. înlocuitorul . 5 din Hotărârea Guvernului nr. prevăzute de dispoziţiile art. cu modificările şi completările ulterioare. inclusiv pentru preşedinte şi secretar. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. (3) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării comisiilor de expertiză medico-militară.

29 din Legea nr. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. g) stabileşte termenele de revizuire medicală pentru pensionarii de invaliditate şi pentru cei clasaţi "apt limitat". respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. cu modificările şi completările ulterioare. după caz. b) pe baza concluziei procesului-verbal de cercetare întocmit de organele abilitate conform legii. a serviciului poliţienesc. 4 (1) Comisia de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar. . după caz. emite decizii medicale pentru consemnarea/stabilirea legăturii de cauzalitate dintre deces şi îndeplinirea serviciului militar. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. în conformitate cu criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I. ART. d) stabileşte încadrarea în grad de invaliditate pentru cadrele militare. II şi III de invaliditate. h) efectuează revizuirea medicală periodică. aprobate în condiţiile prevăzute de art. cu modificările şi completările ulterioare. 29 din Legea nr. a serviciului poliţienesc. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. clasând persoanele respective în conformitate cu baremele medicale în vigoare. a serviciului poliţienesc. 164/2001 privind pensiile militare de stat. consemnează în decizia medicală legătura de cauzalitate dintre accident şi îndeplinirea serviciului militar. a serviciului poliţienesc. (4) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se consemnează în ordinul/dispoziţia de zi pe unitate al/a spitalului. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. şi de art. republicată. f) în cazul cadrelor militare. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. c) stabileşte legătura de cauzalitate dintre boală şi îndeplinirea serviciului militar. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au decedat în timpul activităţii. la începutul fiecărui an calendaristic.preşedintelui Comisiei de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne. e) emite decizii medicale de încadrare sau neîncadrare în grad de invaliditate pentru cadrele militare. după caz.

respectiv a municipiului Bucureşti. o) stabileşte legătura de cauzalitate dintre accident/boală şi satisfacerea obligaţiilor militare ca militar în termen sau militar cu termen redus. privind recrutarea. al mobilizării şi al stării de război precizează diagnosticul medical în cazurile insuficient documentate sau la sesizarea unor neconcordanţe între starea de sănătate a tânărului la recrutareîncorporare şi documentaţia prezentată. pentru persoanele care au participat la Primul sau al Doilea Război Mondial în armata română şi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. 38 lit. expertiza medicală a personalului instituţiilor din cadrul sistemului de apărare. în vederea menţinerii. aprobată cu modificări prin Legea nr. e) şi la art. j) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar pentru soldaţii şi gradaţii voluntari. precum şi la art. 1 şi 2 din Legea nr. după caz.i) expertizează beneficiarii pensiei de urmaş. 44/1994 privind veteranii de război. încorporarea sau selecţia tinerilor în structurile de învăţământ din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. cu modificările şi completările ulterioare. republicată. cu modificările şi completările ulterioare. (1) din Legea nr. supuşi revizuirii medicale. q) efectuează. n) expertizează cadrele militare. 40 alin. pe durata legal stabilită. m) pe timpul stării de asediu. l) avizează rezultatul evaluării aptitudinilor fizice şi psihice pentru personalul militar invalid. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/2004. (1) din Legea nr. 164/2001. cu modificările şi completările ulterioare. mobilizate sau în prizonierat. clasându-i în conformitate cu baremele medicale în vigoare. securitate naţională şi a . concluziile medicale ale comisiilor de recrutareîncorporare judeţene. în vederea clarificării situaţiei medico-militare. d) şi la art. 40 alin. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare după împlinirea a 90 de zile de absenţe de la program din motive medicale. prevăzuţi la art. după caz. ordine publică. 38 lit. cu modificările şi completările ulterioare. republicată. încadrării sau reîncadrării în funcţii militare. 111/2007. k) revocă. p) stabileşte legătura de cauzalitate dintre rănire sau accidentare în timpul ori din cauza războiului. ori pentru persoanele care au fost concentrate.

6 (1) Comisia de expertiză medico-militară îşi desfăşoară activitatea de regulă de două ori pe săptămână. în vederea completării acesteia. (1) lit. b) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile. avizează prezentarea cazului în şedinţa comisiei. c) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare în cazul unor boli speciale. medicamentelor. c) în situaţia în care investigaţiile medicale sunt insuficiente pentru susţinerea diagnosticului prezentat sau pacientul prezintă şi alte afecţiuni pentru care nu s-au făcut investigaţii medicale ori există alte situaţii procedurale care nu au fost respectate. în care sunt prezentate motivele avizului negativ. la plecarea/înapoierea în/din misiuni externe. sens în care întocmeşte un referat. potrivit reglementărilor proprii fiecărei instituţii. 4^1 din Hotărârea Guvernului nr. în situaţia în care foaia de observaţie este completă. n). semnat. avizează negativ prezentarea în şedinţa comisiei. în situaţia în care caracterul şi evoluţia bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de recuperare. solicitarea pentru investigaţii medicale clinice şi/sau paraclinice suplimentare. (2) În îndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. în funcţie de caracterul şi de evoluţia bolii. concediilor medicale şi scutirilor cadrelor militare în activitate. b) analizează istoricul afecţiunii. ART. prin grija secretarului acesteia. în continuarea celor 180 de zile. d) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea comisiei de expertiză medico-militară. iar . prin semnarea. precum şi propunerea şefului secţiei de specialitate pentru efectuarea expertizei.membrilor de familie ai acestuia. şi trimite foaia de observaţie la secţia de specialitate. prevăzute la art. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. pe care le primeşte cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. examenul clinic şi investigaţiile paraclinice. ART. parafat şi datat. în prezenţa tuturor membrilor săi. comisia de expertiză medico-militară are următoarele competenţe: a) poate stabili prelungirea concediului medical până la termenul de 180 de zile. parafarea şi datarea acesteia. 5 Preşedintele comisiei de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) analizează foile de observaţie care urmează să fie discutate în şedinţa comisiei. cu modificările şi completările ulterioare. anexat la foaia de observaţie.

(3) Activitatea comisiei de expertiză medico-militară se materializează într-o hotărâre consemnată în procesul-verbal de şedinţă. după cum urmează: a) decizii medicale.minimum 3 medici specialişti/primari de specialitate. (2) Componenţa Comisiei centrale de expertiză medico-militară este următoarea: a) preşedinte: medic specialist sau primar în specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă. cadru militar/funcţionar public cu statut special. Refuzul sau imposibilitatea persoanei expertizate de a semna decizia medicală se consemnează în procesul-verbal de şedinţă de către secretarul acesteia. (5) Împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medicomilitară de pe lângă spitalele militare se poate face contestaţie la comisiile centrale de expertiză medico-militară. 7 (1) Comisiile centrale de expertiză medico-militară se constituie la nivelul Ministerului Apărării Naţionale. b) membri: . 4 alin. (2) lit. (2) lit. (4) Persoana expertizată semnează de luare la cunoştinţă pe fiecare exemplar al deciziei medicale. . În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă la şedinţa comisiei de expertiză medico-militară. document care se înregistrează la compartimentul documente clasificate al unităţii în care funcţionează comisia respectivă. c) certificate medicale pentru situaţiile prevăzute la art. 4 alin. a). decizia medicală se comunică în scris acesteia. b) rapoarte cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în situaţiile prevăzute la art.un specialist psiholog . . b) şi c).pentru Comisia centrală de expertiză medicomilitară a Ministerului Administraţiei şi Internelor.hotărârile privind expertiza medico-militară se iau cu acordul majorităţii membrilor. CAPITOLUL III Comisiile centrale de expertiză medico-militară ART. (2) Hotărârea privind expertiza medico-militară se materializează prin emiterea documentelor specifice de către comisia de expertiză medicomilitară. Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii. în termen de 30 de zile de la comunicare.

. ordine publică şi securitate naţională decât cel care a emis decizia medicală . (3) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. şi al Direcţiei juridice pentru Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. (1) şi nu are drept de vot în cadrul comisiei. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. contestaţiile făcute împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară. expertizează personalul şi emite o nouă decizie medicală. înlocuitorul preşedintelui Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne/şef serviciu asistenţă medicală sau directorul adjunct al unităţii unde funcţionează comisia. la propunerea şefilor direcţiilor medicale. ART. Familiei şi Protecţiei Sociale. 8 (1) Comisia centrală de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează activitatea comisiilor de expertiză medicomilitară. (2) Pentru soluţionarea contestaţiilor la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa la prezentul regulament. d) soluţionează. în termenul legal. inclusiv pentru preşedinte şi secretar. (4) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării Comisiei centrale de expertiză medico-militară. e) colaborează pe probleme de expertiză medico-militară cu Ministerul Muncii. . (3) Componenţa nominală a Comisiei centrale de expertiză medicomilitară pentru fiecare instituţie se stabileşte separat. c) în cazul neavizării deciziilor medicale ale comisiilor de expertiză medico-medicală.un reprezentant al Direcţiei management resurse umane sau similare. după caz. Ministerul Sănătăţii şi cu alte structuri militare sau civile. prin ordin al ministrului apărării naţionale. Comisia centrală de expertiză medicomilitară poate dispune internarea celui în cauză într-o altă clinică de specialitate a spitalului militar sau la un alt spital din sistemul de apărare.un reprezentant al Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică. după caz. c) secretar . respectiv al directorului Serviciului Român de Informaţii.se stabileşte din cadrul direcţiilor medicale ale instituţiilor menţionate la alin. pentru Ministerul Apărării Naţionale. al ministrului administraţiei şi internelor. b) avizează deciziile medicale ale comisiilor de expertiză medicomedicală. prin ordinul prevăzut la alin.

internarea în vederea precizării diagnosticului clinic şi funcţional se va putea face şi în clinici din reţeaua Ministerului Sănătăţii. cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. primeşte. 4 alin.contestată. ART. h) comunică persoanei expertizate medico-militar hotărârea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. În scopul soluţionării contestaţiilor. emise de comisiile de expertiză medico-militară. după caz. d) analizează contestaţiile formulate la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militare şi ia măsurile necesare în vederea expertizării medicale a persoanelor în cauză de către Comisia centrală de expertiză medico-militară. prin grija secretarului comisiei. foile de observaţie sau copiile acestora ori alte documente medicale. (2). decizia medicală se comunică în scris acesteia. poate formula propuneri de neavizare a acestora. ale persoanelor care urmează a fi expertizate medicomilitar. g) emite certificatul medical sau raportul cu privire la situaţia medicomilitară. f) pe baza hotărârii Comisiei centrale de expertiză medico-militară emite decizia medicală şi o prezintă membrilor acesteia pentru avizare. propunând totodată concediul medical de recuperare în anumite situaţii pentru persoanele supuse expertizei medicale. b) verifică dosarul medical al cazului supus expertizei medico-militare. funcţional şi a încadrării necorespunzătoare în grade de invaliditate. iar în situaţia nerespectării condiţiilor procedurale sau a susţinerii insuficiente a diagnosticului clinic. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă. c) analizează deciziile medicale. În anumite situaţii. e) convoacă persoana în cauză la Comisia centrală de expertiză medicomilitară pentru expertizarea medico-militară. i) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. CAPITOLUL IV Dispoziţii tranzitorii şi finale . 9 Preşedintele Comisiei centrale de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) conduce nemijlocit şedinţele Comisiei centrale de expertiză medicomilitară.

sau unei pensii de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. după caz. 3 alin. funcţia de preşedinte al comisiei de expertiză medico-militară se îndeplineşte de către comandantul Spitalului de Urgenţă "Dr. 10 (1) Pentru Serviciul Român de Informaţii. (2) Pe perioada prevăzută la alin. Carol Davila" Bucureşti 2. crearea şi ocuparea funcţiei prevăzute la art. Agrippa Ionescu". c) un exemplar rămâne anexat la procesul-verbal de şedinţă al comisiei de expertiză medico-militară sau al Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Ştefan Odoblejea" Craiova 5. (2). 11 Deciziile medicale. emise potrivit prevederilor prezentului regulament. după caz. sub semnătură. ANEXA 1 la regulament LISTA cu spitalele din sistemul apărării. 179/2004. Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central "Dr. cu modificările şi completările ulterioare. ordine publică şi securitate naţională. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. 164/2001. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. d) în situaţia în care persoana expertizată este încadrată prima dată într-un grad de invaliditate şi face obiectul acordării unei pensii militare de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. care sunt comunicate. după caz. după cum urmează: a) un exemplar se înmânează personal. b) un exemplar se transmite unităţii din care face parte persoana expertizată în situaţia celor care se află în raporturi de serviciu cu una dintre instituţiile din sistemul de apărare. (1). Ion Jianu" Piteşti 4. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. ART. republicată. un exemplar este destinat întocmirii dosarului de pensionare.ART. a) se realizează în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. 4 alin. organelor de pensii sau centrelor militare. se redactează în 3 sau 4 exemplare. Spitalul Militar de Urgenţă "Regina Maria" Braşov 6. ordinii publice şi securităţii naţionale 1. persoanei expertizate sau se comunică acesteia prin poştă. Alexandru Popescu" Focşani . cu modificările şi completările ulterioare. (1) lit. Alexandru Gafencu" Constanţa 3.

(1) lit. (2). cu modificările şi completările ulterioare. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr. Dr. cu modificările şi completările ulterioare.81/191/11030 din 30 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea. (1) lit. (1) şi art. ale art. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. b). Alexandru Augustin" Sibiu 10. organizarea. (2) din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. Aristide Serfioti" Galaţi 12. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 2 din Legea nr. Spitalul de Urgenţă "Prof. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. republicată. 670 din 7 octombrie 2009 Pentru aplicarea prevederilor art. 42 lit. (1) lit. 38 alin. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. 69 alin. c) şi art. Spitalul de Urgenţă "Dr. ale art.030 din 21 septembrie 2009 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. Victor Popescu" Timişoara 9. b) şi c) şi art. art. ale art. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. c) şi d) din Legea nr. 30 din Legea nr. 30 din Legea nr. Constantin Papilian" Cluj-Napoca 8. ale art. 30 din Legea nr. Iacob Czihac" Iaşi 11. Dimitrie Gerota" Bucureşti --------------ORDIN Nr. 45 alin. şi ale art. art. M. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. 5 alin.81 din 30 iulie 2009 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari. ale art. ale art. republicată.7. 53 alin. luând în considerare dispoziţiile art. b) din Legea nr. Agrippa Ionescu" Bucureşti 14. 1 lit. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. 164/2001 privind pensiile militare de stat. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. 2 din Legea nr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. 3 şi art. 191 din 19 august 2009 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII Nr. 44/1994 . 27 alin. 11. M. 86 alin. 26 alin. cu modificările şi completările ulterioare. 360/2002 privind Statutul poliţistului. 85 alin. Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea 13. 85 alin. cu modificările şi completările ulterioare.

996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. cu modificările şi completările ulterioare. organizarea. organizarea. ministrul administraţiei şi internelor. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară.98/94/4. ------------ .391/2001*). 33 alin. 6 din Hotărârea Guvernului nr. ART. cu modificările ulterioare. ale art. 23 alin. cu modificările ulterioare. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 15/2008. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii. aprobată cu modificări prin Legea nr. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare. aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale. ministrul apărării naţionale. siguranţă naţională şi autoritate judecătorească. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate. M.privind veteranii de război. republicată. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. ordine publică. (1) din Legea nr. viceprim-ministrul. cu modificările şi completările ulterioare. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. 2 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul privind constituirea. 1 Se aprobă Regulamentul privind constituirea. ale art. şi ale Hotărârii Guvernului nr. ale art. ale art. 4^1 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. (3) din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. în temeiul prevederilor art. şi ale art. 1. ART. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. cu modificările ulterioare. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. şi directorul Serviciului Român de Informaţii emit prezentul ordin. prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. medicamentelor. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. 7 alin.

în sensul prezentului regulament. Mihai Stănişoară Viceprim-ministru.*) Ordinul nr. . 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. b) poliţişti în activitate. ART. b) comisiile centrale de expertiză medico-militară.391/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României. ordinii publice şi securităţii naţionale funcţionează următoarele comisii: a) comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. precum şi urmaşii acestora. se înţelege după cum urmează: a) cadre militare în activitate şi în rezervă. George-Cristian Maior ANEXA 1 REGULAMENT privind constituirea. denumite în continuare comisii de expertiză medico-militară. 1 (1) În vederea respectării prevederilor legale referitoare la expertizarea medico-militară a unor categorii de personal din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. organizarea. Dan Nica Directorul Serviciului Român de Informaţii. Partea I.98/94/4. ministrul administraţiei şi internelor. Partea I. deoarece avea ca obiect reglementări din sistemul de apărare a ţării şi siguranţă naţională. Ministrul apărării naţionale. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. M. precum şi urmaşii acestora. (2) Prin categorii de personal.

şi ale art. cu modificările şi completările ulterioare. precum şi urmaşii acestora.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. c) secretar . a directorului Direcţiei medicale a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a şefului Direcţiei medicale a Serviciului Român de Informaţii. avizate de preşedinţii comisiilor centrale de expertiză medico-militare. b) 4 membri: medici primari sau specialişti din secţiile/compartimentele spitalului. 6 din Hotărârea Guvernului nr. (2) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se stabileşte prin dispoziţie a şefului Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale.c) funcţionari publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. (1). cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. după caz. cu modificările şi completările ulterioare. ART. prevăzute de dispoziţiile art. (3) Atribuţiile comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă şi ale Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. e) elevi şi studenţi din structurile de învăţământ aparţinând instituţiilor prevăzute la alin. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. de comisiile prevăzute la alin. sunt îndeplinite. CAPITOLUL II Comisiile de expertiză medico-militară ART. 1.subofiţer sanitar sau salariat civil/funcţionar public din spitalul respectiv care nu are drept de vot în cadrul comisiei. d) soldaţi şi gradaţi voluntari. . în baza propunerilor comandanţilor/directorilor generali ai spitalelor. 2 În exercitarea atribuţiilor. 3 (1) Comisiile de expertiză medico-militară au următoarea componenţă: a) preşedinte: medic specialist/primar în specialitatea expertiză medicală a capacităţii de muncă. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. (1). membrii comisiilor de expertiză medicomilitară răspund de respectarea dispoziţiilor legale privind expertiza medicomilitară. 5 din Hotărârea Guvernului nr.

ART. e) emite decizii medicale de încadrare sau neîncadrare în grad de invaliditate pentru cadrele militare.(3) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării comisiilor de expertiză medico-militară. b) pe baza concluziei procesului-verbal de cercetare întocmit de organele abilitate conform legii. II şi III de invaliditate. (4) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se consemnează în ordinul/dispoziţia de zi pe unitate al/a spitalului. f) în cazul cadrelor militare. a serviciului poliţienesc. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. şi de art. după caz. d) stabileşte încadrarea în grad de invaliditate pentru cadrele militare. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. consemnează în decizia medicală legătura de cauzalitate dintre accident şi îndeplinirea serviciului militar. a serviciului poliţienesc. prin dispoziţia prevăzută la alin. înlocuitorul preşedintelui Comisiei de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne. 4 (1) Comisia de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar. a serviciului poliţienesc. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. (2) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. 29 din Legea nr. în conformitate cu criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 29 din Legea nr. aprobate în condiţiile prevăzute de art. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. c) stabileşte legătura de cauzalitate dintre boală şi îndeplinirea serviciului militar. emite decizii medicale pentru consemnarea/stabilirea legăturii de cauzalitate dintre deces şi îndeplinirea serviciului militar. republicată. cu modificările şi completările ulterioare. la începutul fiecărui an calendaristic. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. 164/2001 privind pensiile militare de stat. după caz. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. clasând persoanele respective în conformitate cu baremele medicale în vigoare. inclusiv pentru preşedinte şi secretar. a serviciului . cu modificările şi completările ulterioare. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au decedat în timpul activităţii.

111/2007. 40 alin. p) stabileşte legătura de cauzalitate dintre rănire sau accidentare în timpul ori din cauza războiului. al mobilizării şi al stării de război precizează diagnosticul medical în cazurile insuficient documentate sau la sesizarea unor neconcordanţe între starea de sănătate a tânărului la recrutareîncorporare şi documentaţia prezentată. n) expertizează cadrele militare.poliţienesc. încorporarea sau selecţia tinerilor în structurile de învăţământ din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. respectiv a municipiului Bucureşti. mobilizate sau în prizonierat. cu modificările şi completările ulterioare. după caz. clasându-i în conformitate cu baremele medicale în vigoare. pe durata legal stabilită. l) avizează rezultatul evaluării aptitudinilor fizice şi psihice pentru personalul militar invalid. republicată. încadrării sau reîncadrării în funcţii militare. 179/2004. 44/1994 privind veteranii de război. h) efectuează revizuirea medicală periodică. j) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar pentru soldaţii şi gradaţii voluntari. ori pentru persoanele care au fost concentrate. în vederea clarificării situaţiei medico-militare. o) stabileşte legătura de cauzalitate dintre accident/boală şi satisfacerea obligaţiilor militare ca militar în termen sau militar cu termen redus. privind recrutarea. aprobată cu modificări prin Legea nr. k) revocă. cu modificările şi completările ulterioare. m) pe timpul stării de asediu. 164/2001. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. în vederea menţinerii. e) şi la art. pentru persoanele care au participat la Primul sau al Doilea Război Mondial în armata română şi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. (1) din Legea nr. 38 lit. i) expertizează beneficiarii pensiei de urmaş. după caz. supuşi revizuirii medicale. d) şi la art. 40 alin. 1 şi 2 din Legea nr. g) stabileşte termenele de revizuire medicală pentru pensionarii de invaliditate şi pentru cei clasaţi "apt limitat". prevăzuţi la art. cu modificările şi completările ulterioare. (1) din Legea nr. . precum şi la art. concluziile medicale ale comisiilor de recrutareîncorporare judeţene. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare după împlinirea a 90 de zile de absenţe de la program din motive medicale. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38 lit.

prin grija secretarului acesteia. cu modificările şi completările ulterioare. prevăzute la art. . cu modificările şi completările ulterioare. în vederea completării acesteia. 5 Preşedintele comisiei de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) analizează foile de observaţie care urmează să fie discutate în şedinţa comisiei. parafat şi datat. în care sunt prezentate motivele avizului negativ. examenul clinic şi investigaţiile paraclinice. c) în situaţia în care investigaţiile medicale sunt insuficiente pentru susţinerea diagnosticului prezentat sau pacientul prezintă şi alte afecţiuni pentru care nu s-au făcut investigaţii medicale ori există alte situaţii procedurale care nu au fost respectate. c) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare în cazul unor boli speciale. comisia de expertiză medico-militară are următoarele competenţe: a) poate stabili prelungirea concediului medical până la termenul de 180 de zile. expertiza medicală a personalului instituţiilor din cadrul sistemului de apărare. n). ordine publică. sens în care întocmeşte un referat. parafarea şi datarea acesteia. (1) lit. după caz. medicamentelor. 4^1 din Hotărârea Guvernului nr. prin semnarea. şi trimite foaia de observaţie la secţia de specialitate. pe care le primeşte cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. în situaţia în care foaia de observaţie este completă. (2) În îndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. potrivit reglementărilor proprii fiecărei instituţii. b) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile. în situaţia în care caracterul şi evoluţia bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de recuperare. la plecarea/înapoierea în/din misiuni externe. avizează negativ prezentarea în şedinţa comisiei. republicată. semnat. b) analizează istoricul afecţiunii. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. avizează prezentarea cazului în şedinţa comisiei. în continuarea celor 180 de zile. solicitarea pentru investigaţii medicale clinice şi/sau paraclinice suplimentare. concediilor medicale şi scutirilor cadrelor militare în activitate.precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. în funcţie de caracterul şi de evoluţia bolii. securitate naţională şi a membrilor de familie ai acestuia. ART. anexat la foaia de observaţie. q) efectuează. precum şi propunerea şefului secţiei de specialitate pentru efectuarea expertizei.

În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă la şedinţa comisiei de expertiză medico-militară. 4 alin. Refuzul sau imposibilitatea persoanei expertizate de a semna decizia medicală se consemnează în procesul-verbal de şedinţă de către secretarul acesteia. în termen de 30 de zile de la comunicare. b) şi c). 6 (1) Comisia de expertiză medico-militară îşi desfăşoară activitatea de regulă de două ori pe săptămână. (2) Componenţa Comisiei centrale de expertiză medico-militară este următoarea: . în prezenţa tuturor membrilor săi. b) rapoarte cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în situaţiile prevăzute la art. (2) lit. (2) Hotărârea privind expertiza medico-militară se materializează prin emiterea documentelor specifice de către comisia de expertiză medicomilitară. decizia medicală se comunică în scris acesteia. CAPITOLUL III Comisiile centrale de expertiză medico-militară ART. c) certificate medicale pentru situaţiile prevăzute la art. (2) lit.d) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea comisiei de expertiză medico-militară. Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii. (5) Împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medicomilitară de pe lângă spitalele militare se poate face contestaţie la comisiile centrale de expertiză medico-militară. (3) Activitatea comisiei de expertiză medico-militară se materializează într-o hotărâre consemnată în procesul-verbal de şedinţă. a). 4 alin. după cum urmează: a) decizii medicale. 7 (1) Comisiile centrale de expertiză medico-militară se constituie la nivelul Ministerului Apărării Naţionale. document care se înregistrează la compartimentul documente clasificate al unităţii în care funcţionează comisia respectivă. (4) Persoana expertizată semnează de luare la cunoştinţă pe fiecare exemplar al deciziei medicale. ART. iar hotărârile privind expertiza medico-militară se iau cu acordul majorităţii membrilor.

(3) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. inclusiv pentru preşedinte şi secretar.se stabileşte din cadrul direcţiilor medicale ale instituţiilor menţionate la alin.un specialist psiholog . după caz. expertizează personalul şi emite o nouă decizie medicală. în termenul legal. . (4) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării Comisiei centrale de expertiză medico-militară. b) avizează deciziile medicale ale comisiilor de expertiză medicomedicală. ART. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. al ministrului administraţiei şi internelor. contestaţiile făcute împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară. d) soluţionează. .un reprezentant al Direcţiei management resurse umane sau similare. . c) în cazul neavizării deciziilor medicale ale comisiilor de expertiză medico-medicală. după caz.pentru Comisia centrală de expertiză medicomilitară a Ministerului Administraţiei şi Internelor. pentru Ministerul Apărării Naţionale. la propunerea şefilor direcţiilor medicale. prin ordinul prevăzut la alin. înlocuitorul preşedintelui Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne/şef serviciu asistenţă medicală sau directorul adjunct al unităţii unde funcţionează comisia. (3) Componenţa nominală a Comisiei centrale de expertiză medicomilitară pentru fiecare instituţie se stabileşte separat. b) membri: . respectiv al directorului Serviciului Român de Informaţii.a) preşedinte: medic specialist sau primar în specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă. prin ordin al ministrului apărării naţionale. şi al Direcţiei juridice pentru Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor.un reprezentant al Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică. 8 (1) Comisia centrală de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează activitatea comisiilor de expertiză medicomilitară. . cadru militar/funcţionar public cu statut special. (1) şi nu are drept de vot în cadrul comisiei. c) secretar .minimum 3 medici specialişti/primari de specialitate.

cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. 4 alin. ordine publică şi securitate naţională decât cel care a emis decizia medicală contestată. iar în situaţia nerespectării condiţiilor procedurale sau a susţinerii insuficiente a diagnosticului clinic. . foile de observaţie sau copiile acestora ori alte documente medicale. funcţional şi a încadrării necorespunzătoare în grade de invaliditate. f) pe baza hotărârii Comisiei centrale de expertiză medico-militară emite decizia medicală şi o prezintă membrilor acesteia pentru avizare. emise de comisiile de expertiză medico-militară. propunând totodată concediul medical de recuperare în anumite situaţii pentru persoanele supuse expertizei medicale. g) emite certificatul medical sau raportul cu privire la situaţia medicomilitară. după caz. prin grija secretarului comisiei. (2). ale persoanelor care urmează a fi expertizate medicomilitar. internarea în vederea precizării diagnosticului clinic şi funcţional se va putea face şi în clinici din reţeaua Ministerului Sănătăţii. În scopul soluţionării contestaţiilor. e) convoacă persoana în cauză la Comisia centrală de expertiză medicomilitară pentru expertizarea medico-militară. (2) Pentru soluţionarea contestaţiilor la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa la prezentul regulament. d) analizează contestaţiile formulate la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militare şi ia măsurile necesare în vederea expertizării medicale a persoanelor în cauză de către Comisia centrală de expertiză medico-militară. Ministerul Sănătăţii şi cu alte structuri militare sau civile.e) colaborează pe probleme de expertiză medico-militară cu Ministerul Muncii. 9 Preşedintele Comisiei centrale de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) conduce nemijlocit şedinţele Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. c) analizează deciziile medicale. primeşte. ART. Comisia centrală de expertiză medicomilitară poate dispune internarea celui în cauză într-o altă clinică de specialitate a spitalului militar sau la un alt spital din sistemul de apărare. poate formula propuneri de neavizare a acestora. În anumite situaţii. b) verifică dosarul medical al cazului supus expertizei medico-militare. Familiei şi Protecţiei Sociale.

sau unei pensii de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. emise potrivit prevederilor prezentului regulament. crearea şi ocuparea funcţiei prevăzute la art. după caz. Agrippa Ionescu". 164/2001. i) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. (1). (2) Pe perioada prevăzută la alin. 10 (1) Pentru Serviciul Român de Informaţii. 11 Deciziile medicale. b) un exemplar se transmite unităţii din care face parte persoana expertizată în situaţia celor care se află în raporturi de serviciu cu una dintre instituţiile din sistemul de apărare. d) în situaţia în care persoana expertizată este încadrată prima dată într-un grad de invaliditate şi face obiectul acordării unei pensii militare de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. (1) lit. 3 alin. republicată. funcţia de preşedinte al comisiei de expertiză medico-militară se îndeplineşte de către comandantul Spitalului de Urgenţă "Dr. se redactează în 3 sau 4 exemplare. după caz. după cum urmează: a) un exemplar se înmânează personal. c) un exemplar rămâne anexat la procesul-verbal de şedinţă al comisiei de expertiză medico-militară sau al Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. sub semnătură. care sunt comunicate. după caz. ordine publică şi securitate naţională. cu modificările şi completările ulterioare. 179/2004. a) se realizează în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. persoanei expertizate sau se comunică acesteia prin poştă. organelor de pensii sau centrelor militare. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. cu modificările şi completările ulterioare. ART. ANEXA 1 la regulament . În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă. decizia medicală se comunică în scris acesteia. un exemplar este destinat întocmirii dosarului de pensionare. CAPITOLUL IV Dispoziţii tranzitorii şi finale ART. 4 alin. (2).h) comunică persoanei expertizate medico-militar hotărârea Comisiei centrale de expertiză medico-militară.

Alexandru Gafencu" Constanţa 3. Alexandru Augustin" Sibiu 10. Constantin Papilian" Cluj-Napoca 8. Iacob Czihac" Iaşi 11. Victor Popescu" Timişoara 9. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Ion Jianu" Piteşti 4. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Dimitrie Gerota" Bucureşti . Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Regina Maria" Braşov 6.LISTA cu spitalele din sistemul apărării. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Dr. Spitalul de Urgenţă "Prof. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Aristide Serfioti" Galaţi 12. Spitalul de Urgenţă "Dr. Alexandru Popescu" Focşani 7. Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" Bucureşti 2. Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea 13. Ştefan Odoblejea" Craiova 5. Agrippa Ionescu" Bucureşti 14. ordinii publice şi securităţii naţionale 1. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->