HOTĂRÂRE Nr.

1996 din 16 noiembrie 2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare Text în vigoare începând cu data de 11 decembrie 2006 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 11 decembrie 2006: - Hotărârea Guvernului nr. 1691/2006. În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 34 lit. c) şi o) şi al art. 40 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. CAP. 1 Acordarea asistenţei medicale, a medicamentelor şi a protezelor, în mod gratuit ART. 1 (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, denumiţi în continuare funcţionari publici, în activitate sau pensionari, precum şi soţul ori soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora beneficiază în mod gratuit de servicii de asistenţă medicală, medicamente şi proteze, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii. (2) Prin asistenţă medicală, în sensul prezentei hotărâri, se înţelege aplicarea tuturor măsurilor profilactice, curative şi recuperatorii pentru asigurarea stării de sănătate. (3) Aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) se face în condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. ART. 2 Sunt consideraţi copii aflaţi în întreţinerea funcţionarilor publici: a) copiii în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, şi care nu realizează venituri din muncă;

b) copiii încadraţi în grade de invaliditate, pe toată durata invalidităţii, dacă nu au venituri proprii şi se află în îngrijirea familiei. ART. 3 (1) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistenţei medicale, a medicamentelor şi a protezelor se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform prevederilor în vigoare ale Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. (2) Cuantumul contribuţiei personale reprezentând contravaloarea medicamentelor, serviciilor medicale şi protezelor prevăzute în normele de aplicare a contractului-cadru, respectiv coplata acestora, se suportă din fondurile bugetare aprobate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. ART. 4 Asistenţa medicală profilactică şi curativă în situaţii speciale şi în misiuni, asistenţa medicală curativă la locul de muncă, asistenţa medicală în boli profesionale sau în accidente de muncă, alte servicii medicale care nu sunt prevăzute în contractul-cadru se asigură gratuit prin structurile medicale specializate din cadrul reţelei sanitare a Ministerului Justiţiei, a Ministerului Sănătăţii, precum şi a celei din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. ART. 5 (1) Funcţionarul public are dreptul, pe baza recomandărilor medicale de specialitate, la bilete de tratament şi recuperare medicală, care se acordă gratuit numai în cazul internării în una dintre unităţile de recuperarereabilitare aflate în relaţie contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. (2) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistenţei medicale de recuperare gratuită se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate administrat prin Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, conform prevederilor contractului-cadru. Cuantumul contribuţiei personale din contravaloarea acestor servicii se suportă din fondurile bugetare aflate la dispoziţia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu această destinaţie. ART. 6 (1) În cazul pierderii temporare sau definitive a capacităţii de muncă, expertizarea medicală va fi efectuată de către comisiile de specialitate din reţeaua sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. (2) După împlinirea a 90 de zile de absenţe de la program într-un interval de 365 de zile, din motive medicale, funcţionarul public în cauză va fi

expertizat medical în vederea stabilirii stării de sănătate şi a capacităţii de muncă. (3) Comisiile de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă, în funcţie de caracterul şi evoluţia bolii, pot propune prelungirea concediului medical până la totalizarea a 180 de zile de incapacitate temporară de muncă sau pensionarea medicală a celor expertizaţi, în funcţie de gradul de pierdere a capacităţii de muncă, cu încadrarea acestora în grade de invaliditate, dacă diminuarea capacităţii de muncă este într-un procent de cel puţin 50% . (4) Pentru toate cazurile expertizate medical, comisiile de specialitate vor emite certificate-decizie medicală de propunere a prelungirii concediilor medicale peste 90 de zile sau de pensionare medicală, care vor fi înaintate spre avizare Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. (5) În situaţia în care evoluţia şi caracterul bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de recuperare, comisiile de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă pot face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile, în continuarea celor 180 de zile. (5^1) În cazul unor boli speciale, durata concediilor medicale de recuperare este mai mare şi se diferenţiază astfel: a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară şi unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu acordul Ministerului Sănătăţii Publice; b) un an, cu drept de prelungire, la propunerea comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă, până la un an şi jumătate în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză meningeală, peritoneală şi urogenitală, inclusiv a glandelor suprarenale, precum şi pentru SIDA şi neoplazii de orice tip, în funcţie de stadiul bolii; c) un an şi jumătate, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară operată şi osteoarticulară; d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară, la propunerea comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. (6) Acordarea concediilor medicale de recuperare şi plata în continuare a drepturilor băneşti, conform reglementărilor în vigoare privind salarizarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pentru cazurile prevăzute la alin. (5) şi (5^1), se fac numai cu aprobarea ministrului justiţiei. ART. 7

Funcţionarii publici beneficiază de concedii medicale în condiţiile legii. ART. 8 (1) Situaţia funcţionarului public pus la dispoziţie din cauza îmbolnăvirii de tuberculoză se soluţionează la expirarea termenului de internare şi a concediilor medicale acordate în vederea tratării bolii, fără a depăşi termenul maxim prevăzut de reglementările în vigoare pentru această categorie de bolnavi. (2) Supravegherea tratamentului şi a procesului de stabilizare a cazului de tuberculoză se va efectua prin unităţile de profil din cadrul reţelei sanitare a Ministerului Sănătăţii, precum şi prin unităţile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. (3) Pe perioada cât este internat sau se află în concedii medicale pentru tuberculoză, funcţionarul public beneficiază în continuare de drepturile băneşti, conform reglementărilor legale privind salarizarea acestei categorii de personal. ART. 9 (1) În vederea corectării deficienţelor organice sau funcţionale apărute în timpul exercitării profesiei, funcţionarul public are dreptul, pe baza recomandărilor medicale de specialitate, la proteze gratuite decontate conform prevederilor contractului-cadru cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. (2) În cazul în care deficienţele organice sau funcţionale au apărut ca urmare a unui accident de muncă ori a unei boli profesionale, contravaloarea protezelor necesare pentru corectarea acestor deficienţe se suportă integral din bugetul unităţii. ART. 10 Funcţionarul public care suferă de afecţiuni contractate în timpul exercitării profesiei are dreptul la tratament medical în străinătate dacă afecţiunile nu pot fi tratate în ţară, pe baza documentaţiei întocmite conform reglementărilor legale în vigoare de Sectorul Medical al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a avizului Ministerului Sănătăţii. ART. 11 Funcţionarul public care execută misiuni temporare ori urmează diferite forme de pregătire în afara graniţelor ţării are dreptul la asistenţă medicală şi la medicamente potrivit dispoziţiilor legale, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie prin bugetul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. ART. 12 Examenul medical la angajare se efectuează la cererea angajatorului, prin serviciile teritoriale de medicina muncii. Acestea completează fişa de aptitudine cu concluzia examenului medical la angajare apt/inapt.

b) interviu anamnestic. asistenţa psihologică va fi efectuată de un alt psiholog decât cel care a efectuat evaluarea iniţială. 18 Metodele. 13 (1) Controlul medical periodic anual. 2 Asistenţa psihologică ART. CAP. ART. menite să asigure capacitatea optimă a individului din punct de vedere al parametrilor psihici. c) protecţie psihologică. 17 Scopul asistenţei psihologice ce se acordă potrivit prezentei hotărâri îl constituie adaptarea eficientă la mediul de muncă psihosocial specific. 16 Asistenţa psihologică se realizează prin următoarele modalităţi de acţiune: a) psihodiagnoză. (2) În situaţia reevaluărilor psihologice. (2) Contravaloarea examenelor de specialitate solicitate cu prilejul controlului medical periodic prevăzut la alin. ART. procedeele şi instrumentele necesare realizării asistenţei psihologice a funcţionarilor publici sunt stabilite prin decizie a directorului . ART. concepute în mod unitar. ART. (2) Prin asistenţă psihologică se înţelege consiliere şi evaluare psihologică. d) intervenţie psihoterapeutică. se efectuează de către medicul unităţii. ART. (1) este suportată de la bugetul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 15 (1) Asistenţa psihologică a funcţionarilor publici constă într-un ansamblu de programe şi măsuri. creşterea eficienţei personale şi menţinerea sănătăţii psihice a funcţionarului public.Contravaloarea examenului medical pentru angajare este suportată de către candidat. altul decât cel prevăzut în contractul-cadru. pentru personalul din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. în condiţiile prezentei hotărâri. 14 (1) Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare în activitate beneficiază de asistenţă psihologică în mod gratuit.

precum şi pentru precizarea situaţiei medicopsihologice. profilactice şi terapeutice necesare reechilibrării psihicului funcţionarului public şi/sau optimizării performanţei sale în muncă. la propunerea compartimentului de specialitate. 3 Dispoziţii finale ART. potrivit legii. ART. 20 (1) Asistenţa psihologică se poate acorda şi la cererea funcţionarilor publici. . prin desfăşurarea tuturor activităţilor specifice de evaluare. conform normelor stabilite prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. pentru grupele de risc şi/sau la decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. b) în îndeplinirea unor criterii prevăzute pentru ocuparea unor posturi. (2) Evaluarea psihologică a funcţionarilor publici se efectuează şi în următoarele situaţii: a) pentru cazuri de reconversie profesională ori de schimbare a locului de muncă datorate apariţiei unor disfuncţii psihice ori a unor acte de comportament neadaptat. ART. 21 Acordarea asistenţei psihologice gratuite. se face de către psihologii din sistemul administraţiei penitenciare. 22 Prevederile prezentei hotărâri se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei care au atribuţii de coordonare şi control ale activităţii din sistemul administraţiei penitenciare sau alte atribuţii în legătură cu activitatea administraţiei penitenciare.general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. CAP. 19 (1) Evaluarea psihologică a funcţionarilor publici se efectuează periodic. (2) În cadrul activităţilor de pregătire profesională a personalului vor fi prevăzute teme specifice pentru ca fiecare persoană să poată identifica semnele premergătoare instalării unor stări de disfuncţionalitate psihică şi să solicite luarea unor măsuri în consecinţă. ART.

Partea I. 1. alineatul (5^1). peritoneală şi urogenitală. pentru tuberculoză pulmonară şi unele boli cardiovasculare. După alineatul (5) al articolului 6 se introduce un nou alineat. b) un an. conform prevederilor în vigoare ale Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.HOTĂRÂRE Nr. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. în intervalul ultimilor 2 ani. precum şi pentru SIDA şi neoplazii de orice tip. în funcţie de stadiul bolii. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins: "ART. stabilite de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. 3 (1) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistenţei medicale. 1. durata concediilor medicale de recuperare este mai mare şi se diferenţiază astfel: a) un an. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. până la un an şi jumătate în intervalul ultimilor 2 ani. inclusiv a glandelor suprarenale. a medicamentelor şi a protezelor se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. se modifică şi se completează după cum urmează: 1." 2. la propunerea comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. cu drept de prelungire. 108 din Constituţia României. pentru tuberculoză meningeală.134 din 1 decembrie 2004. 1. cu următorul cuprins: "(5^1) În cazul unor boli speciale.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. republicată. 987 din 11 decembrie 2006 În temeiul art. publicată în Monitorul Oficial al României. 1691 din 29 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. cu acordul Ministerului Sănătăţii Publice. . nr. ARTICOL UNIC Hotărârea Guvernului nr.

în intervalul ultimilor 2 ani. secretar de stat Ministrul muncii.c) un an şi jumătate. Ministrul justiţiei. Gheorghe Eugen Nicolăescu Ministrul finanţelor publice. Alineatul (6) al articolului 6 va avea următorul cuprins: "(6) Acordarea concediilor medicale de recuperare şi plata în continuare a drepturilor băneşti. Ion Codescu. în intervalul ultimilor 2 ani. se fac numai cu aprobarea ministrului justiţiei. cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an." PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: p. d) 6 luni. solidarităţii sociale şi familiei. pentru tuberculoză pulmonară operată şi osteoarticulară. pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară." 3. pentru cazurile prevăzute la alin. Gheorghe Barbu Ministrul sănătăţii publice. conform reglementărilor în vigoare privind salarizarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu . (5) şi (5^1). la propunerea comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă.

cu modificările şi completările ulterioare. şi ale art. (1) lit.030 din 21 septembrie 2009 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. c) şi d) din Legea nr. art. cu modificările şi completările ulterioare. 191 din 19 august 2009 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII Nr. cu modificările şi completările ulterioare. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr. b) şi c) şi art. medicamentelor. ale art. 2 din Legea nr. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. c) şi art. ale art. concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 26 alin. republicată. 53 alin. 30 din Legea nr. 4^1 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. ale art. 670 din 7 octombrie 2009 Pentru aplicarea prevederilor art.ORDIN Nr. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. republicată. cu modificările şi completările ulterioare. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari. 164/2001 privind pensiile militare de stat. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1 lit. organizarea. ale art. 27 alin. 44/1994 privind veteranii de război. art. 42 lit. luând în considerare dispoziţiile art. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. (2) din Legea nr. M. 85 alin.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. (1) lit. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi .81/191/11030 din 30 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea. 5 alin. b) din Legea nr. ale art. cu modificările şi completările ulterioare. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 38 alin. ale art. 45 alin. ale art. ale art. 1. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. ale art. 3 şi art. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. cu modificările şi completările ulterioare. 85 alin. M. b). 360/2002 privind Statutul poliţistului. cu modificările şi completările ulterioare. republicată. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război.81 din 30 iulie 2009 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. 11. (1) lit. 30 din Legea nr. (2). 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. (1) şi art. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 30 din Legea nr. 69 alin. (2) din Legea nr. 86 alin.

3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. ART. aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale. organizarea.391/2001*). siguranţă naţională şi autoritate judecătorească. Dan Nica . funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. 15/2008. Ministrul apărării naţionale. cu modificările ulterioare. organizarea.98/94/4. 1 Se aprobă Regulamentul privind constituirea. (3) din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor.98/94/4. ministrul administraţiei şi internelor. aprobată cu modificări prin Legea nr. în temeiul prevederilor art. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii. deoarece avea ca obiect reglementări din sistemul de apărare a ţării şi siguranţă naţională. prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. viceprim-ministrul. ale art. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. 33 alin. ordine publică. ministrul administraţiei şi internelor. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare. ART. şi directorul Serviciului Român de Informaţii emit prezentul ordin.completările ulterioare. ART. al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 2 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul privind constituirea. Partea I. -----------*) Ordinul nr. 23 alin. şi ale Hotărârii Guvernului nr.391/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României. şi ale art. M. 7 alin. ministrul apărării naţionale. cu modificările ulterioare. (1) din Legea nr. Partea I. cu modificările ulterioare. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale. Mihai Stănişoară Viceprim-ministru. M.

b) poliţişti în activitate. (1).996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei . cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. George-Cristian Maior ANEXA 1 REGULAMENT privind constituirea. 1. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. precum şi urmaşii acestora. cu modificările şi completările ulterioare. organizarea. 1 (1) În vederea respectării prevederilor legale referitoare la expertizarea medico-militară a unor categorii de personal din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. (3) Atribuţiile comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă şi ale Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. denumite în continuare comisii de expertiză medico-militară. şi ale art. ordinii publice şi securităţii naţionale funcţionează următoarele comisii: a) comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.Directorul Serviciului Român de Informaţii. b) comisiile centrale de expertiză medico-militară. prevăzute de dispoziţiile art. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. 5 din Hotărârea Guvernului nr. e) elevi şi studenţi din structurile de învăţământ aparţinând instituţiilor prevăzute la alin. precum şi urmaşii acestora. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. în sensul prezentului regulament. (2) Prin categorii de personal. precum şi urmaşii acestora. c) funcţionari publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. d) soldaţi şi gradaţi voluntari. 6 din Hotărârea Guvernului nr. se înţelege după cum urmează: a) cadre militare în activitate şi în rezervă.

prin dispoziţia prevăzută la alin. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. (2) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se stabileşte prin dispoziţie a şefului Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale. 4 (1) Comisia de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar.medicale şi psihologice. membrii comisiilor de expertiză medicomilitară răspund de respectarea dispoziţiilor legale privind expertiza medicomilitară. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar . a serviciului poliţienesc. (2) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. CAPITOLUL II Comisiile de expertiză medico-militară ART. a directorului Direcţiei medicale a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a şefului Direcţiei medicale a Serviciului Român de Informaţii. (1). inclusiv pentru preşedinte şi secretar. avizate de preşedinţii comisiilor centrale de expertiză medico-militare. c) secretar . cu modificările şi completările ulterioare. după caz. (4) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se consemnează în ordinul/dispoziţia de zi pe unitate al/a spitalului. la începutul fiecărui an calendaristic. ART. ART.subofiţer sanitar sau salariat civil/funcţionar public din spitalul respectiv care nu are drept de vot în cadrul comisiei. sunt îndeplinite. b) 4 membri: medici primari sau specialişti din secţiile/compartimentele spitalului. 2 În exercitarea atribuţiilor. de comisiile prevăzute la alin. înlocuitorul preşedintelui Comisiei de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne. (3) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării comisiilor de expertiză medico-militară. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. 3 (1) Comisiile de expertiză medico-militară au următoarea componenţă: a) preşedinte: medic specialist/primar în specialitatea expertiză medicală a capacităţii de muncă. în baza propunerilor comandanţilor/directorilor generali ai spitalelor.

public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. clasându-i în conformitate cu baremele medicale în vigoare. în conformitate cu criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I. j) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar pentru soldaţii şi gradaţii voluntari. g) stabileşte termenele de revizuire medicală pentru pensionarii de invaliditate şi pentru cei clasaţi "apt limitat". respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 29 din Legea nr. (1) din Legea nr. d) stabileşte încadrarea în grad de invaliditate pentru cadrele militare. prevăzuţi la art. a serviciului poliţienesc. h) efectuează revizuirea medicală periodică. . respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. f) în cazul cadrelor militare. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au decedat în timpul activităţii. 40 alin. a serviciului poliţienesc. cu modificările şi completările ulterioare. după caz. II şi III de invaliditate. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. cu modificările şi completările ulterioare. e) emite decizii medicale de încadrare sau neîncadrare în grad de invaliditate pentru cadrele militare. e) şi la art. 29 din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. b) pe baza concluziei procesului-verbal de cercetare întocmit de organele abilitate conform legii. i) expertizează beneficiarii pensiei de urmaş. 38 lit. d) şi la art. 164/2001 privind pensiile militare de stat. supuşi revizuirii medicale. şi de art. republicată. aprobate în condiţiile prevăzute de art. 38 lit. republicată. clasând persoanele respective în conformitate cu baremele medicale în vigoare. 40 alin. după caz. cu modificările şi completările ulterioare. consemnează în decizia medicală legătura de cauzalitate dintre accident şi îndeplinirea serviciului militar. a serviciului poliţienesc. precum şi la art. 164/2001. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. cu modificările şi completările ulterioare. 179/2004. c) stabileşte legătura de cauzalitate dintre boală şi îndeplinirea serviciului militar. emite decizii medicale pentru consemnarea/stabilirea legăturii de cauzalitate dintre deces şi îndeplinirea serviciului militar. (1) din Legea nr. după caz.

la plecarea/înapoierea în/din misiuni externe. q) efectuează. ori pentru persoanele care au fost concentrate. respectiv a municipiului Bucureşti. în vederea clarificării situaţiei medico-militare. p) stabileşte legătura de cauzalitate dintre rănire sau accidentare în timpul ori din cauza războiului. al mobilizării şi al stării de război precizează diagnosticul medical în cazurile insuficient documentate sau la sesizarea unor neconcordanţe între starea de sănătate a tânărului la recrutareîncorporare şi documentaţia prezentată. n) expertizează cadrele militare. republicată. în vederea menţinerii. n). (2) În îndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. m) pe timpul stării de asediu. 1 şi 2 din Legea nr. mobilizate sau în prizonierat. cu modificările şi completările ulterioare. 44/1994 privind veteranii de război. după caz. privind recrutarea. în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. securitate naţională şi a membrilor de familie ai acestuia. ordine publică. l) avizează rezultatul evaluării aptitudinilor fizice şi psihice pentru personalul militar invalid. o) stabileşte legătura de cauzalitate dintre accident/boală şi satisfacerea obligaţiilor militare ca militar în termen sau militar cu termen redus. potrivit reglementărilor proprii fiecărei instituţii. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. în situaţia . poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare după împlinirea a 90 de zile de absenţe de la program din motive medicale. încorporarea sau selecţia tinerilor în structurile de învăţământ din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. (1) lit. concluziile medicale ale comisiilor de recrutareîncorporare judeţene. 111/2007. după caz. comisia de expertiză medico-militară are următoarele competenţe: a) poate stabili prelungirea concediului medical până la termenul de 180 de zile. încadrării sau reîncadrării în funcţii militare. pentru persoanele care au participat la Primul sau al Doilea Război Mondial în armata română şi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. pe durata legal stabilită. în continuarea celor 180 de zile. cu modificările şi completările ulterioare. expertiza medicală a personalului instituţiilor din cadrul sistemului de apărare. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. b) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile.k) revocă. în funcţie de caracterul şi de evoluţia bolii. aprobată cu modificări prin Legea nr.

cu modificările şi completările ulterioare. b) rapoarte cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în situaţiile prevăzute la art. după cum urmează: a) decizii medicale. parafarea şi datarea acesteia. parafat şi datat. sens în care întocmeşte un referat. examenul clinic şi investigaţiile paraclinice. . iar hotărârile privind expertiza medico-militară se iau cu acordul majorităţii membrilor. 6 (1) Comisia de expertiză medico-militară îşi desfăşoară activitatea de regulă de două ori pe săptămână. ART. semnat.în care caracterul şi evoluţia bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de recuperare. pe care le primeşte cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. solicitarea pentru investigaţii medicale clinice şi/sau paraclinice suplimentare. şi trimite foaia de observaţie la secţia de specialitate. avizează negativ prezentarea în şedinţa comisiei. c) în situaţia în care investigaţiile medicale sunt insuficiente pentru susţinerea diagnosticului prezentat sau pacientul prezintă şi alte afecţiuni pentru care nu s-au făcut investigaţii medicale ori există alte situaţii procedurale care nu au fost respectate. în vederea completării acesteia. b) analizează istoricul afecţiunii. (2) lit. concediilor medicale şi scutirilor cadrelor militare în activitate. (2) Hotărârea privind expertiza medico-militară se materializează prin emiterea documentelor specifice de către comisia de expertiză medicomilitară. 4^1 din Hotărârea Guvernului nr. în prezenţa tuturor membrilor săi. c) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare în cazul unor boli speciale. medicamentelor. d) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea comisiei de expertiză medico-militară. prin grija secretarului acesteia. prevăzute la art. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. în care sunt prezentate motivele avizului negativ. 4 alin. precum şi propunerea şefului secţiei de specialitate pentru efectuarea expertizei. avizează prezentarea cazului în şedinţa comisiei. ART. prin semnarea. b) şi c). 5 Preşedintele comisiei de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) analizează foile de observaţie care urmează să fie discutate în şedinţa comisiei. anexat la foaia de observaţie. în situaţia în care foaia de observaţie este completă.

c) certificate medicale pentru situaţiile prevăzute la art. 7 (1) Comisiile centrale de expertiză medico-militară se constituie la nivelul Ministerului Apărării Naţionale. (2) Componenţa Comisiei centrale de expertiză medico-militară este următoarea: a) preşedinte: medic specialist sau primar în specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă. .minimum 3 medici specialişti/primari de specialitate. . Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii. 4 alin. Refuzul sau imposibilitatea persoanei expertizate de a semna decizia medicală se consemnează în procesul-verbal de şedinţă de către secretarul acesteia. (1) şi nu are drept de vot în cadrul comisiei. cadru militar/funcţionar public cu statut special. (4) Persoana expertizată semnează de luare la cunoştinţă pe fiecare exemplar al deciziei medicale. .un reprezentant al Direcţiei management resurse umane sau similare. . document care se înregistrează la compartimentul documente clasificate al unităţii în care funcţionează comisia respectivă. c) secretar . (3) Activitatea comisiei de expertiză medico-militară se materializează într-o hotărâre consemnată în procesul-verbal de şedinţă.un specialist psiholog .un reprezentant al Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică. şi al Direcţiei juridice pentru Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. decizia medicală se comunică în scris acesteia. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă la şedinţa comisiei de expertiză medico-militară. în termen de 30 de zile de la comunicare. b) membri: .se stabileşte din cadrul direcţiilor medicale ale instituţiilor menţionate la alin. pentru Ministerul Apărării Naţionale. (5) Împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medicomilitară de pe lângă spitalele militare se poate face contestaţie la comisiile centrale de expertiză medico-militară. (2) lit. a).pentru Comisia centrală de expertiză medicomilitară a Ministerului Administraţiei şi Internelor. după caz. CAPITOLUL III Comisiile centrale de expertiză medico-militară ART.

ordine publică şi securitate naţională decât cel care a emis decizia medicală contestată. (2) Pentru soluţionarea contestaţiilor la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa la prezentul regulament. contestaţiile făcute împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară. b) avizează deciziile medicale ale comisiilor de expertiză medicomedicală. e) colaborează pe probleme de expertiză medico-militară cu Ministerul Muncii. la propunerea şefilor direcţiilor medicale. 8 (1) Comisia centrală de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează activitatea comisiilor de expertiză medicomilitară. prin ordin al ministrului apărării naţionale. c) în cazul neavizării deciziilor medicale ale comisiilor de expertiză medico-medicală.(3) Componenţa nominală a Comisiei centrale de expertiză medicomilitară pentru fiecare instituţie se stabileşte separat. în termenul legal. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. înlocuitorul preşedintelui Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne/şef serviciu asistenţă medicală sau directorul adjunct al unităţii unde funcţionează comisia. expertizează personalul şi emite o nouă decizie medicală. Familiei şi Protecţiei Sociale. după caz. (3) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. Comisia centrală de expertiză medicomilitară poate dispune internarea celui în cauză într-o altă clinică de specialitate a spitalului militar sau la un alt spital din sistemul de apărare. prin ordinul prevăzut la alin. ART. 9 Preşedintele Comisiei centrale de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: . În anumite situaţii. respectiv al directorului Serviciului Român de Informaţii. (4) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării Comisiei centrale de expertiză medico-militară. internarea în vederea precizării diagnosticului clinic şi funcţional se va putea face şi în clinici din reţeaua Ministerului Sănătăţii. d) soluţionează. inclusiv pentru preşedinte şi secretar. ART. Ministerul Sănătăţii şi cu alte structuri militare sau civile. al ministrului administraţiei şi internelor.

foile de observaţie sau copiile acestora ori alte documente medicale. propunând totodată concediul medical de recuperare în anumite situaţii pentru persoanele supuse expertizei medicale. (1) lit. funcţional şi a încadrării necorespunzătoare în grade de invaliditate. primeşte. crearea şi ocuparea funcţiei prevăzute la art. . e) convoacă persoana în cauză la Comisia centrală de expertiză medicomilitară pentru expertizarea medico-militară. poate formula propuneri de neavizare a acestora. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă. i) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. d) analizează contestaţiile formulate la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militare şi ia măsurile necesare în vederea expertizării medicale a persoanelor în cauză de către Comisia centrală de expertiză medico-militară.a) conduce nemijlocit şedinţele Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. după caz. emise de comisiile de expertiză medico-militară. (2). b) verifică dosarul medical al cazului supus expertizei medico-militare. 4 alin. cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. prin grija secretarului comisiei. decizia medicală se comunică în scris acesteia. În scopul soluţionării contestaţiilor. 3 alin. c) analizează deciziile medicale. h) comunică persoanei expertizate medico-militar hotărârea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. a) se realizează în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. CAPITOLUL IV Dispoziţii tranzitorii şi finale ART. ale persoanelor care urmează a fi expertizate medicomilitar. g) emite certificatul medical sau raportul cu privire la situaţia medicomilitară. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. f) pe baza hotărârii Comisiei centrale de expertiză medico-militară emite decizia medicală şi o prezintă membrilor acesteia pentru avizare. iar în situaţia nerespectării condiţiilor procedurale sau a susţinerii insuficiente a diagnosticului clinic. 10 (1) Pentru Serviciul Român de Informaţii.

Spitalul Militar de Urgenţă "Regina Maria" Braşov 6. (1). sau unei pensii de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Constantin Papilian" Cluj-Napoca 8. organelor de pensii sau centrelor militare. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. după caz. funcţia de preşedinte al comisiei de expertiză medico-militară se îndeplineşte de către comandantul Spitalului de Urgenţă "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. ANEXA 1 la regulament LISTA cu spitalele din sistemul apărării. Victor Popescu" Timişoara 9. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. persoanei expertizate sau se comunică acesteia prin poştă. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. 4 alin. Ion Jianu" Piteşti 4. ART. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. Agrippa Ionescu". Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. cu modificările şi completările ulterioare. se redactează în 3 sau 4 exemplare. d) în situaţia în care persoana expertizată este încadrată prima dată într-un grad de invaliditate şi face obiectul acordării unei pensii militare de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. b) un exemplar se transmite unităţii din care face parte persoana expertizată în situaţia celor care se află în raporturi de serviciu cu una dintre instituţiile din sistemul de apărare. emise potrivit prevederilor prezentului regulament. Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central "Dr. cu modificările şi completările ulterioare. 164/2001. după caz. Ştefan Odoblejea" Craiova 5. Iacob Czihac" Iaşi . un exemplar este destinat întocmirii dosarului de pensionare. după caz. Alexandru Augustin" Sibiu 10. (2). Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. 179/2004. sub semnătură. ordine publică şi securitate naţională. Alexandru Popescu" Focşani 7. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. care sunt comunicate. Carol Davila" Bucureşti 2. 11 Deciziile medicale. Alexandru Gafencu" Constanţa 3. c) un exemplar rămâne anexat la procesul-verbal de şedinţă al comisiei de expertiză medico-militară sau al Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. republicată. după cum urmează: a) un exemplar se înmânează personal. ordinii publice şi securităţii naţionale 1.(2) Pe perioada prevăzută la alin.

270/1999 privind stabilirea . 44/1994 privind veteranii de război. 30 din Legea nr. b). M. 30 din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. ale art. Spitalul de Urgenţă "Dr. Aristide Serfioti" Galaţi 12. republicată. (1) lit. c) şi art. cu modificările şi completările ulterioare. 3 şi art. 2 din Legea nr. 2 din Legea nr. ale art. Dimitrie Gerota" Bucureşti --------------- ORDIN Nr. 1 lit. ale art. republicată. M. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. (2) din Legea nr. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. 26 alin. 86 alin. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. c) şi d) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 191 din 19 august 2009 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII Nr. art. (1) şi art. (1) lit. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr. luând în considerare dispoziţiile art. şi ale art. ale art. (2). ale art. ale art. republicată. cu modificările şi completările ulterioare. 164/2001 privind pensiile militare de stat. 5 alin. Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea 13. cu modificările şi completările ulterioare. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Spitalul de Urgenţă "Prof. (2) din Legea nr. 38 alin. 670 din 7 octombrie 2009 Pentru aplicarea prevederilor art. b) şi c) şi art. ale art. Agrippa Ionescu" Bucureşti 14.81 din 30 iulie 2009 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. 4^1 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr.030 din 21 septembrie 2009 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr.11. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. 45 alin. 69 alin. b) din Legea nr. 27 alin. 85 alin.81/191/11030 din 30 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea. (1) lit. art. Dr. 85 alin. 42 lit. 53 alin. 360/2002 privind Statutul poliţistului. 11. 30 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari. organizarea.

al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. cu modificările ulterioare. ART. cu modificările şi completările ulterioare. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii.condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. siguranţă naţională şi autoritate judecătorească. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. cu modificările ulterioare. organizarea. viceprim-ministrul. 23 alin.98/94/4. cu modificările şi completările ulterioare. deoarece avea ca obiect reglementări din sistemul de apărare a ţării şi siguranţă naţională. cu modificările şi completările ulterioare. 1 Se aprobă Regulamentul privind constituirea. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. Partea I. . a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale. -----------*) Ordinul nr. (3) din Legea nr. ale art. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare. concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate. 5 din Hotărârea Guvernului nr. şi directorul Serviciului Român de Informaţii emit prezentul ordin. 33 alin. aprobată cu modificări prin Legea nr. ministrul apărării naţionale. şi ale art. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. M. 2 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul privind constituirea. 15/2008. cu modificările şi completările ulterioare. ordine publică.391/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României. 1. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. ministrul administraţiei şi internelor.391/2001*). 7 alin. M. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. ale art. în temeiul prevederilor art. aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale. şi ale Hotărârii Guvernului nr. prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. cu modificările ulterioare. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. medicamentelor.98/94/4. ART. 6 din Hotărârea Guvernului nr. organizarea. (1) din Legea nr. ale art.

(2) Prin categorii de personal. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. Ministrul apărării naţionale. b) comisiile centrale de expertiză medico-militară. . în sensul prezentului regulament. b) poliţişti în activitate. ordinii publice şi securităţii naţionale funcţionează următoarele comisii: a) comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. George-Cristian Maior ANEXA 1 REGULAMENT privind constituirea. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. c) funcţionari publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. d) soldaţi şi gradaţi voluntari. precum şi urmaşii acestora.ART. 1 (1) În vederea respectării prevederilor legale referitoare la expertizarea medico-militară a unor categorii de personal din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. Dan Nica Directorul Serviciului Român de Informaţii. Partea I. ministrul administraţiei şi internelor. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. denumite în continuare comisii de expertiză medico-militară. organizarea. precum şi urmaşii acestora. Mihai Stănişoară Viceprim-ministru. precum şi urmaşii acestora. se înţelege după cum urmează: a) cadre militare în activitate şi în rezervă.

în baza propunerilor comandanţilor/directorilor generali ai spitalelor. 2 În exercitarea atribuţiilor. şi ale art. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. avizate de preşedinţii comisiilor centrale de expertiză medico-militare.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. 3 (1) Comisiile de expertiză medico-militară au următoarea componenţă: a) preşedinte: medic specialist/primar în specialitatea expertiză medicală a capacităţii de muncă. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. înlocuitorul . (2) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se stabileşte prin dispoziţie a şefului Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale. c) secretar . cu modificările şi completările ulterioare. a directorului Direcţiei medicale a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a şefului Direcţiei medicale a Serviciului Român de Informaţii. (3) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării comisiilor de expertiză medico-militară. prin dispoziţia prevăzută la alin. ART. (3) Atribuţiile comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă şi ale Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. după caz. 5 din Hotărârea Guvernului nr. (2) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. prevăzute de dispoziţiile art. de comisiile prevăzute la alin. 1. sunt îndeplinite. cu modificările şi completările ulterioare. (1). (1). inclusiv pentru preşedinte şi secretar.e) elevi şi studenţi din structurile de învăţământ aparţinând instituţiilor prevăzute la alin. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.subofiţer sanitar sau salariat civil/funcţionar public din spitalul respectiv care nu are drept de vot în cadrul comisiei. CAPITOLUL II Comisiile de expertiză medico-militară ART. 6 din Hotărârea Guvernului nr. membrii comisiilor de expertiză medicomilitară răspund de respectarea dispoziţiilor legale privind expertiza medicomilitară. b) 4 membri: medici primari sau specialişti din secţiile/compartimentele spitalului.

preşedintelui Comisiei de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne. cu modificările şi completările ulterioare. consemnează în decizia medicală legătura de cauzalitate dintre accident şi îndeplinirea serviciului militar. a serviciului poliţienesc. aprobate în condiţiile prevăzute de art. republicată. f) în cazul cadrelor militare. şi de art. a serviciului poliţienesc. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. a serviciului poliţienesc. b) pe baza concluziei procesului-verbal de cercetare întocmit de organele abilitate conform legii. 29 din Legea nr. e) emite decizii medicale de încadrare sau neîncadrare în grad de invaliditate pentru cadrele militare. clasând persoanele respective în conformitate cu baremele medicale în vigoare. II şi III de invaliditate. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au decedat în timpul activităţii. d) stabileşte încadrarea în grad de invaliditate pentru cadrele militare. (4) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se consemnează în ordinul/dispoziţia de zi pe unitate al/a spitalului. după caz. c) stabileşte legătura de cauzalitate dintre boală şi îndeplinirea serviciului militar. g) stabileşte termenele de revizuire medicală pentru pensionarii de invaliditate şi pentru cei clasaţi "apt limitat". 29 din Legea nr. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. în conformitate cu criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I. h) efectuează revizuirea medicală periodică. 164/2001 privind pensiile militare de stat. emite decizii medicale pentru consemnarea/stabilirea legăturii de cauzalitate dintre deces şi îndeplinirea serviciului militar. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. ART. după caz. . respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 4 (1) Comisia de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar. a serviciului poliţienesc. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. la începutul fiecărui an calendaristic. cu modificările şi completările ulterioare. după caz.

clasându-i în conformitate cu baremele medicale în vigoare. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. (1) din Legea nr. aprobată cu modificări prin Legea nr. n) expertizează cadrele militare. 164/2001. securitate naţională şi a . prevăzuţi la art. în vederea clarificării situaţiei medico-militare. pentru persoanele care au participat la Primul sau al Doilea Război Mondial în armata română şi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. după caz. încadrării sau reîncadrării în funcţii militare. cu modificările şi completările ulterioare. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. încorporarea sau selecţia tinerilor în structurile de învăţământ din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. 40 alin. după caz. ordine publică. privind recrutarea. o) stabileşte legătura de cauzalitate dintre accident/boală şi satisfacerea obligaţiilor militare ca militar în termen sau militar cu termen redus. cu modificările şi completările ulterioare. 44/1994 privind veteranii de război. mobilizate sau în prizonierat. e) şi la art. j) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar pentru soldaţii şi gradaţii voluntari. cu modificările şi completările ulterioare. respectiv a municipiului Bucureşti. 38 lit. q) efectuează. în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. republicată. (1) din Legea nr. k) revocă. precum şi la art. concluziile medicale ale comisiilor de recrutareîncorporare judeţene. 40 alin. 111/2007. expertiza medicală a personalului instituţiilor din cadrul sistemului de apărare. pe durata legal stabilită. al mobilizării şi al stării de război precizează diagnosticul medical în cazurile insuficient documentate sau la sesizarea unor neconcordanţe între starea de sănătate a tânărului la recrutareîncorporare şi documentaţia prezentată. m) pe timpul stării de asediu. p) stabileşte legătura de cauzalitate dintre rănire sau accidentare în timpul ori din cauza războiului. d) şi la art. supuşi revizuirii medicale. ori pentru persoanele care au fost concentrate.i) expertizează beneficiarii pensiei de urmaş. 179/2004. cu modificările şi completările ulterioare. republicată. în vederea menţinerii. l) avizează rezultatul evaluării aptitudinilor fizice şi psihice pentru personalul militar invalid. 38 lit. 1 şi 2 din Legea nr. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare după împlinirea a 90 de zile de absenţe de la program din motive medicale.

ART. parafarea şi datarea acesteia. anexat la foaia de observaţie. în vederea completării acesteia. şi trimite foaia de observaţie la secţia de specialitate. c) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare în cazul unor boli speciale. potrivit reglementărilor proprii fiecărei instituţii. pe care le primeşte cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. în situaţia în care foaia de observaţie este completă. precum şi propunerea şefului secţiei de specialitate pentru efectuarea expertizei. în care sunt prezentate motivele avizului negativ. în funcţie de caracterul şi de evoluţia bolii. în situaţia în care caracterul şi evoluţia bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de recuperare. 5 Preşedintele comisiei de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) analizează foile de observaţie care urmează să fie discutate în şedinţa comisiei. d) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea comisiei de expertiză medico-militară. prin semnarea. comisia de expertiză medico-militară are următoarele competenţe: a) poate stabili prelungirea concediului medical până la termenul de 180 de zile. în prezenţa tuturor membrilor săi. avizează negativ prezentarea în şedinţa comisiei. (1) lit. medicamentelor. examenul clinic şi investigaţiile paraclinice. iar . avizează prezentarea cazului în şedinţa comisiei. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. 4^1 din Hotărârea Guvernului nr. prin grija secretarului acesteia. cu modificările şi completările ulterioare. sens în care întocmeşte un referat. c) în situaţia în care investigaţiile medicale sunt insuficiente pentru susţinerea diagnosticului prezentat sau pacientul prezintă şi alte afecţiuni pentru care nu s-au făcut investigaţii medicale ori există alte situaţii procedurale care nu au fost respectate. ART. n). prevăzute la art. semnat. (2) În îndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. solicitarea pentru investigaţii medicale clinice şi/sau paraclinice suplimentare. în continuarea celor 180 de zile. parafat şi datat. concediilor medicale şi scutirilor cadrelor militare în activitate. la plecarea/înapoierea în/din misiuni externe. b) analizează istoricul afecţiunii.membrilor de familie ai acestuia. b) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile. 6 (1) Comisia de expertiză medico-militară îşi desfăşoară activitatea de regulă de două ori pe săptămână.

un specialist psiholog . (2) Hotărârea privind expertiza medico-militară se materializează prin emiterea documentelor specifice de către comisia de expertiză medicomilitară.hotărârile privind expertiza medico-militară se iau cu acordul majorităţii membrilor. document care se înregistrează la compartimentul documente clasificate al unităţii în care funcţionează comisia respectivă.pentru Comisia centrală de expertiză medicomilitară a Ministerului Administraţiei şi Internelor. b) rapoarte cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în situaţiile prevăzute la art. . decizia medicală se comunică în scris acesteia. b) membri: . 7 (1) Comisiile centrale de expertiză medico-militară se constituie la nivelul Ministerului Apărării Naţionale. în termen de 30 de zile de la comunicare. Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii. 4 alin. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă la şedinţa comisiei de expertiză medico-militară. (4) Persoana expertizată semnează de luare la cunoştinţă pe fiecare exemplar al deciziei medicale. . (3) Activitatea comisiei de expertiză medico-militară se materializează într-o hotărâre consemnată în procesul-verbal de şedinţă. (5) Împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medicomilitară de pe lângă spitalele militare se poate face contestaţie la comisiile centrale de expertiză medico-militară. c) certificate medicale pentru situaţiile prevăzute la art. (2) lit. 4 alin.minimum 3 medici specialişti/primari de specialitate. CAPITOLUL III Comisiile centrale de expertiză medico-militară ART. (2) Componenţa Comisiei centrale de expertiză medico-militară este următoarea: a) preşedinte: medic specialist sau primar în specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă. cadru militar/funcţionar public cu statut special. după cum urmează: a) decizii medicale. a). Refuzul sau imposibilitatea persoanei expertizate de a semna decizia medicală se consemnează în procesul-verbal de şedinţă de către secretarul acesteia. b) şi c). (2) lit.

un reprezentant al Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică. ordine publică şi securitate naţională decât cel care a emis decizia medicală . prin ordinul prevăzut la alin. în termenul legal. al ministrului administraţiei şi internelor. e) colaborează pe probleme de expertiză medico-militară cu Ministerul Muncii. după caz. 8 (1) Comisia centrală de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează activitatea comisiilor de expertiză medicomilitară. (3) Componenţa nominală a Comisiei centrale de expertiză medicomilitară pentru fiecare instituţie se stabileşte separat. c) secretar . Familiei şi Protecţiei Sociale.se stabileşte din cadrul direcţiilor medicale ale instituţiilor menţionate la alin. c) în cazul neavizării deciziilor medicale ale comisiilor de expertiză medico-medicală. înlocuitorul preşedintelui Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne/şef serviciu asistenţă medicală sau directorul adjunct al unităţii unde funcţionează comisia. . (2) Pentru soluţionarea contestaţiilor la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa la prezentul regulament. Ministerul Sănătăţii şi cu alte structuri militare sau civile. după caz. la propunerea şefilor direcţiilor medicale. (3) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. (1) şi nu are drept de vot în cadrul comisiei. (4) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării Comisiei centrale de expertiză medico-militară. d) soluţionează.un reprezentant al Direcţiei management resurse umane sau similare. contestaţiile făcute împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară. ART. pentru Ministerul Apărării Naţionale. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. şi al Direcţiei juridice pentru Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. respectiv al directorului Serviciului Român de Informaţii.. prin ordin al ministrului apărării naţionale. inclusiv pentru preşedinte şi secretar. b) avizează deciziile medicale ale comisiilor de expertiză medicomedicală. Comisia centrală de expertiză medicomilitară poate dispune internarea celui în cauză într-o altă clinică de specialitate a spitalului militar sau la un alt spital din sistemul de apărare. expertizează personalul şi emite o nouă decizie medicală.

funcţional şi a încadrării necorespunzătoare în grade de invaliditate. g) emite certificatul medical sau raportul cu privire la situaţia medicomilitară. i) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. f) pe baza hotărârii Comisiei centrale de expertiză medico-militară emite decizia medicală şi o prezintă membrilor acesteia pentru avizare. decizia medicală se comunică în scris acesteia. iar în situaţia nerespectării condiţiilor procedurale sau a susţinerii insuficiente a diagnosticului clinic. ART. b) verifică dosarul medical al cazului supus expertizei medico-militare. h) comunică persoanei expertizate medico-militar hotărârea Comisiei centrale de expertiză medico-militară.contestată. 4 alin. c) analizează deciziile medicale. ale persoanelor care urmează a fi expertizate medicomilitar. CAPITOLUL IV Dispoziţii tranzitorii şi finale . după caz. În scopul soluţionării contestaţiilor. (2). 9 Preşedintele Comisiei centrale de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) conduce nemijlocit şedinţele Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. prin grija secretarului comisiei. poate formula propuneri de neavizare a acestora. foile de observaţie sau copiile acestora ori alte documente medicale. d) analizează contestaţiile formulate la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militare şi ia măsurile necesare în vederea expertizării medicale a persoanelor în cauză de către Comisia centrală de expertiză medico-militară. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă. emise de comisiile de expertiză medico-militară. cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. primeşte. În anumite situaţii. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. propunând totodată concediul medical de recuperare în anumite situaţii pentru persoanele supuse expertizei medicale. internarea în vederea precizării diagnosticului clinic şi funcţional se va putea face şi în clinici din reţeaua Ministerului Sănătăţii. e) convoacă persoana în cauză la Comisia centrală de expertiză medicomilitară pentru expertizarea medico-militară.

funcţia de preşedinte al comisiei de expertiză medico-militară se îndeplineşte de către comandantul Spitalului de Urgenţă "Dr. 11 Deciziile medicale. 4 alin. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. ordine publică şi securitate naţională. se redactează în 3 sau 4 exemplare. sau unei pensii de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. ordinii publice şi securităţii naţionale 1. 179/2004. Carol Davila" Bucureşti 2. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. b) un exemplar se transmite unităţii din care face parte persoana expertizată în situaţia celor care se află în raporturi de serviciu cu una dintre instituţiile din sistemul de apărare. după caz. după caz. sub semnătură. cu modificările şi completările ulterioare. (1) lit. Spitalul Militar de Urgenţă "Regina Maria" Braşov 6. organelor de pensii sau centrelor militare. cu modificările şi completările ulterioare. Ştefan Odoblejea" Craiova 5. 10 (1) Pentru Serviciul Român de Informaţii. (1). Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr.ART. după caz. după cum urmează: a) un exemplar se înmânează personal. 3 alin. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. a) se realizează în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. emise potrivit prevederilor prezentului regulament. Alexandru Gafencu" Constanţa 3. ART. Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central "Dr. d) în situaţia în care persoana expertizată este încadrată prima dată într-un grad de invaliditate şi face obiectul acordării unei pensii militare de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. 164/2001. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. republicată. Alexandru Popescu" Focşani . Ion Jianu" Piteşti 4. care sunt comunicate. crearea şi ocuparea funcţiei prevăzute la art. (2). ANEXA 1 la regulament LISTA cu spitalele din sistemul apărării. c) un exemplar rămâne anexat la procesul-verbal de şedinţă al comisiei de expertiză medico-militară sau al Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. (2) Pe perioada prevăzută la alin. persoanei expertizate sau se comunică acesteia prin poştă. un exemplar este destinat întocmirii dosarului de pensionare. Agrippa Ionescu".

funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr. cu modificările şi completările ulterioare. Constantin Papilian" Cluj-Napoca 8. 191 din 19 august 2009 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII Nr. şi ale art. Agrippa Ionescu" Bucureşti 14. ale art. 26 alin. 85 alin. 27 alin. M. 38 alin.81/191/11030 din 30 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea. 3 şi art. 360/2002 privind Statutul poliţistului. cu modificările şi completările ulterioare. 45 alin. (1) lit. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Aristide Serfioti" Galaţi 12. c) şi art.81 din 30 iulie 2009 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat. cu modificările şi completările ulterioare. (2). Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. b) din Legea nr. c) şi d) din Legea nr. ale art. cu modificările şi completările ulterioare. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea 13. 42 lit. Iacob Czihac" Iaşi 11. 2 din Legea nr. 670 din 7 octombrie 2009 Pentru aplicarea prevederilor art. 1 lit. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. ale art. 30 din Legea nr. Victor Popescu" Timişoara 9. art. 85 alin. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Dimitrie Gerota" Bucureşti --------------ORDIN Nr. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. b). Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Dr. (2) din Legea nr. 5 alin. cu modificările şi completările ulterioare. (1) lit. 44/1994 . 69 alin. 53 alin. M. organizarea. luând în considerare dispoziţiile art. art. b) şi c) şi art. ale art. Spitalul de Urgenţă "Prof. (1) lit. 30 din Legea nr. republicată. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. (1) şi art.7. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari. (2) din Legea nr. ale art. Alexandru Augustin" Sibiu 10. Spitalul de Urgenţă "Dr. 86 alin.030 din 21 septembrie 2009 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. republicată. 11. 30 din Legea nr. ale art.

şi directorul Serviciului Român de Informaţii emit prezentul ordin. ordine publică.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. 15/2008. 1 Se aprobă Regulamentul privind constituirea. 2 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul privind constituirea. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. viceprim-ministrul. republicată. ------------ . (3) din Legea nr. 1. 7 alin. aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale. (1) din Legea nr. cu modificările ulterioare. medicamentelor. 5 din Hotărârea Guvernului nr. şi ale art.98/94/4. ART. 4^1 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. cu modificările şi completările ulterioare. organizarea. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare. cu modificările ulterioare. concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate. siguranţă naţională şi autoritate judecătorească.391/2001*). cu modificările şi completările ulterioare. ale art. ministrul apărării naţionale. în temeiul prevederilor art. prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. M. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. cu modificările şi completările ulterioare. ale art. ale art. cu modificările şi completările ulterioare.privind veteranii de război. organizarea. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. cu modificările ulterioare. ministrul administraţiei şi internelor. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale. ale art. ART. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23 alin. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 33 alin. şi ale Hotărârii Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. aprobată cu modificări prin Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii.

Partea I. M. b) comisiile centrale de expertiză medico-militară. precum şi urmaşii acestora. Dan Nica Directorul Serviciului Român de Informaţii. ART. George-Cristian Maior ANEXA 1 REGULAMENT privind constituirea. ministrul administraţiei şi internelor. denumite în continuare comisii de expertiză medico-militară. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. se înţelege după cum urmează: a) cadre militare în activitate şi în rezervă.391/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României. ordinii publice şi securităţii naţionale funcţionează următoarele comisii: a) comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. 1 (1) În vederea respectării prevederilor legale referitoare la expertizarea medico-militară a unor categorii de personal din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. b) poliţişti în activitate.98/94/4. în sensul prezentului regulament. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu.*) Ordinul nr. deoarece avea ca obiect reglementări din sistemul de apărare a ţării şi siguranţă naţională. Ministrul apărării naţionale. precum şi urmaşii acestora. . (2) Prin categorii de personal. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I. Mihai Stănişoară Viceprim-ministru. organizarea.

996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. c) secretar . în baza propunerilor comandanţilor/directorilor generali ai spitalelor. cu modificările şi completările ulterioare.c) funcţionari publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 3 (1) Comisiile de expertiză medico-militară au următoarea componenţă: a) preşedinte: medic specialist/primar în specialitatea expertiză medicală a capacităţii de muncă. după caz. 2 În exercitarea atribuţiilor. precum şi urmaşii acestora. a directorului Direcţiei medicale a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a şefului Direcţiei medicale a Serviciului Român de Informaţii. d) soldaţi şi gradaţi voluntari. (1). a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. ART. b) 4 membri: medici primari sau specialişti din secţiile/compartimentele spitalului. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 6 din Hotărârea Guvernului nr. (1). e) elevi şi studenţi din structurile de învăţământ aparţinând instituţiilor prevăzute la alin. avizate de preşedinţii comisiilor centrale de expertiză medico-militare. sunt îndeplinite.subofiţer sanitar sau salariat civil/funcţionar public din spitalul respectiv care nu are drept de vot în cadrul comisiei. membrii comisiilor de expertiză medicomilitară răspund de respectarea dispoziţiilor legale privind expertiza medicomilitară. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. şi ale art. CAPITOLUL II Comisiile de expertiză medico-militară ART. de comisiile prevăzute la alin. . (3) Atribuţiile comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă şi ale Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. prevăzute de dispoziţiile art. 1. cu modificările şi completările ulterioare. (2) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se stabileşte prin dispoziţie a şefului Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale.

în conformitate cu criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I. după caz. consemnează în decizia medicală legătura de cauzalitate dintre accident şi îndeplinirea serviciului militar. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. înlocuitorul preşedintelui Comisiei de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne. 4 (1) Comisia de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar. (4) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se consemnează în ordinul/dispoziţia de zi pe unitate al/a spitalului. 164/2001 privind pensiile militare de stat. după caz. ART. republicată. c) stabileşte legătura de cauzalitate dintre boală şi îndeplinirea serviciului militar. emite decizii medicale pentru consemnarea/stabilirea legăturii de cauzalitate dintre deces şi îndeplinirea serviciului militar. inclusiv pentru preşedinte şi secretar. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. 29 din Legea nr. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. aprobate în condiţiile prevăzute de art. d) stabileşte încadrarea în grad de invaliditate pentru cadrele militare. a serviciului poliţienesc. a serviciului poliţienesc.(3) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării comisiilor de expertiză medico-militară. (2) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. la începutul fiecărui an calendaristic. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au decedat în timpul activităţii. clasând persoanele respective în conformitate cu baremele medicale în vigoare. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. f) în cazul cadrelor militare. e) emite decizii medicale de încadrare sau neîncadrare în grad de invaliditate pentru cadrele militare. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. şi de art. a serviciului . respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. prin dispoziţia prevăzută la alin. b) pe baza concluziei procesului-verbal de cercetare întocmit de organele abilitate conform legii. a serviciului poliţienesc. II şi III de invaliditate. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. 29 din Legea nr. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

179/2004. pentru persoanele care au participat la Primul sau al Doilea Război Mondial în armata română şi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164/2001. după caz. prevăzuţi la art. supuşi revizuirii medicale. l) avizează rezultatul evaluării aptitudinilor fizice şi psihice pentru personalul militar invalid. 40 alin. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. mobilizate sau în prizonierat. 1 şi 2 din Legea nr. 111/2007. g) stabileşte termenele de revizuire medicală pentru pensionarii de invaliditate şi pentru cei clasaţi "apt limitat". 44/1994 privind veteranii de război. o) stabileşte legătura de cauzalitate dintre accident/boală şi satisfacerea obligaţiilor militare ca militar în termen sau militar cu termen redus. m) pe timpul stării de asediu. cu modificările şi completările ulterioare. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare după împlinirea a 90 de zile de absenţe de la program din motive medicale. respectiv a municipiului Bucureşti. după caz. 38 lit. în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. pe durata legal stabilită. clasându-i în conformitate cu baremele medicale în vigoare. în vederea menţinerii. k) revocă. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. j) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar pentru soldaţii şi gradaţii voluntari. 38 lit. încadrării sau reîncadrării în funcţii militare. h) efectuează revizuirea medicală periodică. i) expertizează beneficiarii pensiei de urmaş. d) şi la art. e) şi la art. ori pentru persoanele care au fost concentrate. . 40 alin.poliţienesc. al mobilizării şi al stării de război precizează diagnosticul medical în cazurile insuficient documentate sau la sesizarea unor neconcordanţe între starea de sănătate a tânărului la recrutareîncorporare şi documentaţia prezentată. concluziile medicale ale comisiilor de recrutareîncorporare judeţene. precum şi la art. privind recrutarea. aprobată cu modificări prin Legea nr. (1) din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. în vederea clarificării situaţiei medico-militare. p) stabileşte legătura de cauzalitate dintre rănire sau accidentare în timpul ori din cauza războiului. cu modificările şi completările ulterioare. (1) din Legea nr. n) expertizează cadrele militare. republicată. încorporarea sau selecţia tinerilor în structurile de învăţământ din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării.

parafat şi datat. semnat. ordine publică. în situaţia în care caracterul şi evoluţia bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de recuperare. 5 Preşedintele comisiei de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) analizează foile de observaţie care urmează să fie discutate în şedinţa comisiei. pe care le primeşte cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. prin semnarea. în care sunt prezentate motivele avizului negativ. şi trimite foaia de observaţie la secţia de specialitate. după caz. prevăzute la art. anexat la foaia de observaţie. medicamentelor. solicitarea pentru investigaţii medicale clinice şi/sau paraclinice suplimentare. avizează prezentarea cazului în şedinţa comisiei. cu modificările şi completările ulterioare.precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. securitate naţională şi a membrilor de familie ai acestuia. republicată. (1) lit. expertiza medicală a personalului instituţiilor din cadrul sistemului de apărare. concediilor medicale şi scutirilor cadrelor militare în activitate. 4^1 din Hotărârea Guvernului nr. comisia de expertiză medico-militară are următoarele competenţe: a) poate stabili prelungirea concediului medical până la termenul de 180 de zile. în continuarea celor 180 de zile. în vederea completării acesteia. b) analizează istoricul afecţiunii. examenul clinic şi investigaţiile paraclinice. b) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile. sens în care întocmeşte un referat. în situaţia în care foaia de observaţie este completă. (2) În îndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. parafarea şi datarea acesteia. . c) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare în cazul unor boli speciale. la plecarea/înapoierea în/din misiuni externe. n). q) efectuează. ART. prin grija secretarului acesteia. c) în situaţia în care investigaţiile medicale sunt insuficiente pentru susţinerea diagnosticului prezentat sau pacientul prezintă şi alte afecţiuni pentru care nu s-au făcut investigaţii medicale ori există alte situaţii procedurale care nu au fost respectate. potrivit reglementărilor proprii fiecărei instituţii. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. precum şi propunerea şefului secţiei de specialitate pentru efectuarea expertizei. avizează negativ prezentarea în şedinţa comisiei. cu modificările şi completările ulterioare. în funcţie de caracterul şi de evoluţia bolii.

după cum urmează: a) decizii medicale. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă la şedinţa comisiei de expertiză medico-militară. b) şi c). 4 alin. (5) Împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medicomilitară de pe lângă spitalele militare se poate face contestaţie la comisiile centrale de expertiză medico-militară. ART. 4 alin. 7 (1) Comisiile centrale de expertiză medico-militară se constituie la nivelul Ministerului Apărării Naţionale. (2) lit. (4) Persoana expertizată semnează de luare la cunoştinţă pe fiecare exemplar al deciziei medicale. în prezenţa tuturor membrilor săi. 6 (1) Comisia de expertiză medico-militară îşi desfăşoară activitatea de regulă de două ori pe săptămână. decizia medicală se comunică în scris acesteia. (2) lit.d) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea comisiei de expertiză medico-militară. iar hotărârile privind expertiza medico-militară se iau cu acordul majorităţii membrilor. în termen de 30 de zile de la comunicare. document care se înregistrează la compartimentul documente clasificate al unităţii în care funcţionează comisia respectivă. (3) Activitatea comisiei de expertiză medico-militară se materializează într-o hotărâre consemnată în procesul-verbal de şedinţă. CAPITOLUL III Comisiile centrale de expertiză medico-militară ART. b) rapoarte cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în situaţiile prevăzute la art. Refuzul sau imposibilitatea persoanei expertizate de a semna decizia medicală se consemnează în procesul-verbal de şedinţă de către secretarul acesteia. c) certificate medicale pentru situaţiile prevăzute la art. Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii. (2) Componenţa Comisiei centrale de expertiză medico-militară este următoarea: . a). (2) Hotărârea privind expertiza medico-militară se materializează prin emiterea documentelor specifice de către comisia de expertiză medicomilitară.

(3) Componenţa nominală a Comisiei centrale de expertiză medicomilitară pentru fiecare instituţie se stabileşte separat. d) soluţionează. înlocuitorul preşedintelui Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne/şef serviciu asistenţă medicală sau directorul adjunct al unităţii unde funcţionează comisia. .un reprezentant al Direcţiei management resurse umane sau similare.a) preşedinte: medic specialist sau primar în specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă.minimum 3 medici specialişti/primari de specialitate. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. (1) şi nu are drept de vot în cadrul comisiei. pentru Ministerul Apărării Naţionale. (3) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. ART. în termenul legal. expertizează personalul şi emite o nouă decizie medicală. al ministrului administraţiei şi internelor. după caz. b) membri: .pentru Comisia centrală de expertiză medicomilitară a Ministerului Administraţiei şi Internelor.un reprezentant al Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică. la propunerea şefilor direcţiilor medicale. c) secretar . prin ordin al ministrului apărării naţionale.un specialist psiholog . . inclusiv pentru preşedinte şi secretar. şi al Direcţiei juridice pentru Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. (4) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării Comisiei centrale de expertiză medico-militară. contestaţiile făcute împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară. prin ordinul prevăzut la alin. 8 (1) Comisia centrală de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează activitatea comisiilor de expertiză medicomilitară. cadru militar/funcţionar public cu statut special.se stabileşte din cadrul direcţiilor medicale ale instituţiilor menţionate la alin. c) în cazul neavizării deciziilor medicale ale comisiilor de expertiză medico-medicală. . . b) avizează deciziile medicale ale comisiilor de expertiză medicomedicală. după caz. respectiv al directorului Serviciului Român de Informaţii.

Familiei şi Protecţiei Sociale. Comisia centrală de expertiză medicomilitară poate dispune internarea celui în cauză într-o altă clinică de specialitate a spitalului militar sau la un alt spital din sistemul de apărare. c) analizează deciziile medicale. cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. ale persoanelor care urmează a fi expertizate medicomilitar. (2). Ministerul Sănătăţii şi cu alte structuri militare sau civile. (2) Pentru soluţionarea contestaţiilor la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa la prezentul regulament. b) verifică dosarul medical al cazului supus expertizei medico-militare. . ordine publică şi securitate naţională decât cel care a emis decizia medicală contestată. internarea în vederea precizării diagnosticului clinic şi funcţional se va putea face şi în clinici din reţeaua Ministerului Sănătăţii. f) pe baza hotărârii Comisiei centrale de expertiză medico-militară emite decizia medicală şi o prezintă membrilor acesteia pentru avizare. ART. prin grija secretarului comisiei.e) colaborează pe probleme de expertiză medico-militară cu Ministerul Muncii. 4 alin. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. emise de comisiile de expertiză medico-militară. după caz. d) analizează contestaţiile formulate la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militare şi ia măsurile necesare în vederea expertizării medicale a persoanelor în cauză de către Comisia centrală de expertiză medico-militară. g) emite certificatul medical sau raportul cu privire la situaţia medicomilitară. propunând totodată concediul medical de recuperare în anumite situaţii pentru persoanele supuse expertizei medicale. primeşte. iar în situaţia nerespectării condiţiilor procedurale sau a susţinerii insuficiente a diagnosticului clinic. poate formula propuneri de neavizare a acestora. funcţional şi a încadrării necorespunzătoare în grade de invaliditate. 9 Preşedintele Comisiei centrale de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) conduce nemijlocit şedinţele Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. În anumite situaţii. foile de observaţie sau copiile acestora ori alte documente medicale. În scopul soluţionării contestaţiilor. e) convoacă persoana în cauză la Comisia centrală de expertiză medicomilitară pentru expertizarea medico-militară.

h) comunică persoanei expertizate medico-militar hotărârea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. i) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. după caz. cu modificările şi completările ulterioare. funcţia de preşedinte al comisiei de expertiză medico-militară se îndeplineşte de către comandantul Spitalului de Urgenţă "Dr. care sunt comunicate. (2) Pe perioada prevăzută la alin. 4 alin. b) un exemplar se transmite unităţii din care face parte persoana expertizată în situaţia celor care se află în raporturi de serviciu cu una dintre instituţiile din sistemul de apărare. a) se realizează în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. 179/2004. (1). republicată. ordine publică şi securitate naţională. după caz. sau unei pensii de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. ANEXA 1 la regulament . un exemplar este destinat întocmirii dosarului de pensionare. Agrippa Ionescu". după caz. 3 alin. decizia medicală se comunică în scris acesteia. CAPITOLUL IV Dispoziţii tranzitorii şi finale ART. se redactează în 3 sau 4 exemplare. crearea şi ocuparea funcţiei prevăzute la art. după cum urmează: a) un exemplar se înmânează personal. 164/2001. (1) lit. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. (2). 10 (1) Pentru Serviciul Român de Informaţii. sub semnătură. 11 Deciziile medicale. ART. d) în situaţia în care persoana expertizată este încadrată prima dată într-un grad de invaliditate şi face obiectul acordării unei pensii militare de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. cu modificările şi completările ulterioare. persoanei expertizate sau se comunică acesteia prin poştă. organelor de pensii sau centrelor militare. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă. emise potrivit prevederilor prezentului regulament. c) un exemplar rămâne anexat la procesul-verbal de şedinţă al comisiei de expertiză medico-militară sau al Comisiei centrale de expertiză medicomilitară.

Iacob Czihac" Iaşi 11. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central "Dr. Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Ştefan Odoblejea" Craiova 5. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Alexandru Augustin" Sibiu 10. Spitalul de Urgenţă "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Regina Maria" Braşov 6. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Alexandru Popescu" Focşani 7. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. ordinii publice şi securităţii naţionale 1. Carol Davila" Bucureşti 2. Spitalul de Urgenţă "Prof. Aristide Serfioti" Galaţi 12. Alexandru Gafencu" Constanţa 3.LISTA cu spitalele din sistemul apărării. Dimitrie Gerota" Bucureşti . Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea 13. Ion Jianu" Piteşti 4. Victor Popescu" Timişoara 9. Constantin Papilian" Cluj-Napoca 8. Agrippa Ionescu" Bucureşti 14.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful