HOTĂRÂRE Nr.

1996 din 16 noiembrie 2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare Text în vigoare începând cu data de 11 decembrie 2006 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 11 decembrie 2006: - Hotărârea Guvernului nr. 1691/2006. În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 34 lit. c) şi o) şi al art. 40 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. CAP. 1 Acordarea asistenţei medicale, a medicamentelor şi a protezelor, în mod gratuit ART. 1 (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, denumiţi în continuare funcţionari publici, în activitate sau pensionari, precum şi soţul ori soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora beneficiază în mod gratuit de servicii de asistenţă medicală, medicamente şi proteze, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii. (2) Prin asistenţă medicală, în sensul prezentei hotărâri, se înţelege aplicarea tuturor măsurilor profilactice, curative şi recuperatorii pentru asigurarea stării de sănătate. (3) Aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) se face în condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. ART. 2 Sunt consideraţi copii aflaţi în întreţinerea funcţionarilor publici: a) copiii în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, şi care nu realizează venituri din muncă;

b) copiii încadraţi în grade de invaliditate, pe toată durata invalidităţii, dacă nu au venituri proprii şi se află în îngrijirea familiei. ART. 3 (1) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistenţei medicale, a medicamentelor şi a protezelor se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform prevederilor în vigoare ale Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. (2) Cuantumul contribuţiei personale reprezentând contravaloarea medicamentelor, serviciilor medicale şi protezelor prevăzute în normele de aplicare a contractului-cadru, respectiv coplata acestora, se suportă din fondurile bugetare aprobate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. ART. 4 Asistenţa medicală profilactică şi curativă în situaţii speciale şi în misiuni, asistenţa medicală curativă la locul de muncă, asistenţa medicală în boli profesionale sau în accidente de muncă, alte servicii medicale care nu sunt prevăzute în contractul-cadru se asigură gratuit prin structurile medicale specializate din cadrul reţelei sanitare a Ministerului Justiţiei, a Ministerului Sănătăţii, precum şi a celei din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. ART. 5 (1) Funcţionarul public are dreptul, pe baza recomandărilor medicale de specialitate, la bilete de tratament şi recuperare medicală, care se acordă gratuit numai în cazul internării în una dintre unităţile de recuperarereabilitare aflate în relaţie contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. (2) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistenţei medicale de recuperare gratuită se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate administrat prin Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, conform prevederilor contractului-cadru. Cuantumul contribuţiei personale din contravaloarea acestor servicii se suportă din fondurile bugetare aflate la dispoziţia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu această destinaţie. ART. 6 (1) În cazul pierderii temporare sau definitive a capacităţii de muncă, expertizarea medicală va fi efectuată de către comisiile de specialitate din reţeaua sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. (2) După împlinirea a 90 de zile de absenţe de la program într-un interval de 365 de zile, din motive medicale, funcţionarul public în cauză va fi

expertizat medical în vederea stabilirii stării de sănătate şi a capacităţii de muncă. (3) Comisiile de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă, în funcţie de caracterul şi evoluţia bolii, pot propune prelungirea concediului medical până la totalizarea a 180 de zile de incapacitate temporară de muncă sau pensionarea medicală a celor expertizaţi, în funcţie de gradul de pierdere a capacităţii de muncă, cu încadrarea acestora în grade de invaliditate, dacă diminuarea capacităţii de muncă este într-un procent de cel puţin 50% . (4) Pentru toate cazurile expertizate medical, comisiile de specialitate vor emite certificate-decizie medicală de propunere a prelungirii concediilor medicale peste 90 de zile sau de pensionare medicală, care vor fi înaintate spre avizare Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. (5) În situaţia în care evoluţia şi caracterul bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de recuperare, comisiile de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă pot face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile, în continuarea celor 180 de zile. (5^1) În cazul unor boli speciale, durata concediilor medicale de recuperare este mai mare şi se diferenţiază astfel: a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară şi unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu acordul Ministerului Sănătăţii Publice; b) un an, cu drept de prelungire, la propunerea comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă, până la un an şi jumătate în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză meningeală, peritoneală şi urogenitală, inclusiv a glandelor suprarenale, precum şi pentru SIDA şi neoplazii de orice tip, în funcţie de stadiul bolii; c) un an şi jumătate, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară operată şi osteoarticulară; d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară, la propunerea comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. (6) Acordarea concediilor medicale de recuperare şi plata în continuare a drepturilor băneşti, conform reglementărilor în vigoare privind salarizarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pentru cazurile prevăzute la alin. (5) şi (5^1), se fac numai cu aprobarea ministrului justiţiei. ART. 7

Funcţionarii publici beneficiază de concedii medicale în condiţiile legii. ART. 8 (1) Situaţia funcţionarului public pus la dispoziţie din cauza îmbolnăvirii de tuberculoză se soluţionează la expirarea termenului de internare şi a concediilor medicale acordate în vederea tratării bolii, fără a depăşi termenul maxim prevăzut de reglementările în vigoare pentru această categorie de bolnavi. (2) Supravegherea tratamentului şi a procesului de stabilizare a cazului de tuberculoză se va efectua prin unităţile de profil din cadrul reţelei sanitare a Ministerului Sănătăţii, precum şi prin unităţile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. (3) Pe perioada cât este internat sau se află în concedii medicale pentru tuberculoză, funcţionarul public beneficiază în continuare de drepturile băneşti, conform reglementărilor legale privind salarizarea acestei categorii de personal. ART. 9 (1) În vederea corectării deficienţelor organice sau funcţionale apărute în timpul exercitării profesiei, funcţionarul public are dreptul, pe baza recomandărilor medicale de specialitate, la proteze gratuite decontate conform prevederilor contractului-cadru cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. (2) În cazul în care deficienţele organice sau funcţionale au apărut ca urmare a unui accident de muncă ori a unei boli profesionale, contravaloarea protezelor necesare pentru corectarea acestor deficienţe se suportă integral din bugetul unităţii. ART. 10 Funcţionarul public care suferă de afecţiuni contractate în timpul exercitării profesiei are dreptul la tratament medical în străinătate dacă afecţiunile nu pot fi tratate în ţară, pe baza documentaţiei întocmite conform reglementărilor legale în vigoare de Sectorul Medical al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a avizului Ministerului Sănătăţii. ART. 11 Funcţionarul public care execută misiuni temporare ori urmează diferite forme de pregătire în afara graniţelor ţării are dreptul la asistenţă medicală şi la medicamente potrivit dispoziţiilor legale, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie prin bugetul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. ART. 12 Examenul medical la angajare se efectuează la cererea angajatorului, prin serviciile teritoriale de medicina muncii. Acestea completează fişa de aptitudine cu concluzia examenului medical la angajare apt/inapt.

creşterea eficienţei personale şi menţinerea sănătăţii psihice a funcţionarului public. asistenţa psihologică va fi efectuată de un alt psiholog decât cel care a efectuat evaluarea iniţială. ART. 13 (1) Controlul medical periodic anual. menite să asigure capacitatea optimă a individului din punct de vedere al parametrilor psihici. 2 Asistenţa psihologică ART. ART. 15 (1) Asistenţa psihologică a funcţionarilor publici constă într-un ansamblu de programe şi măsuri. c) protecţie psihologică. (2) Contravaloarea examenelor de specialitate solicitate cu prilejul controlului medical periodic prevăzut la alin. (2) Prin asistenţă psihologică se înţelege consiliere şi evaluare psihologică. CAP. (1) este suportată de la bugetul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. ART. (2) În situaţia reevaluărilor psihologice. 18 Metodele. concepute în mod unitar. 14 (1) Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare în activitate beneficiază de asistenţă psihologică în mod gratuit. procedeele şi instrumentele necesare realizării asistenţei psihologice a funcţionarilor publici sunt stabilite prin decizie a directorului . se efectuează de către medicul unităţii. 17 Scopul asistenţei psihologice ce se acordă potrivit prezentei hotărâri îl constituie adaptarea eficientă la mediul de muncă psihosocial specific. altul decât cel prevăzut în contractul-cadru. în condiţiile prezentei hotărâri. b) interviu anamnestic. ART. ART. pentru personalul din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. d) intervenţie psihoterapeutică.Contravaloarea examenului medical pentru angajare este suportată de către candidat. 16 Asistenţa psihologică se realizează prin următoarele modalităţi de acţiune: a) psihodiagnoză.

CAP. b) în îndeplinirea unor criterii prevăzute pentru ocuparea unor posturi. 22 Prevederile prezentei hotărâri se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei care au atribuţii de coordonare şi control ale activităţii din sistemul administraţiei penitenciare sau alte atribuţii în legătură cu activitatea administraţiei penitenciare. (2) În cadrul activităţilor de pregătire profesională a personalului vor fi prevăzute teme specifice pentru ca fiecare persoană să poată identifica semnele premergătoare instalării unor stări de disfuncţionalitate psihică şi să solicite luarea unor măsuri în consecinţă. 3 Dispoziţii finale ART. ART. 21 Acordarea asistenţei psihologice gratuite.general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. conform normelor stabilite prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 20 (1) Asistenţa psihologică se poate acorda şi la cererea funcţionarilor publici. . potrivit legii. 19 (1) Evaluarea psihologică a funcţionarilor publici se efectuează periodic. ART. la propunerea compartimentului de specialitate. ART. profilactice şi terapeutice necesare reechilibrării psihicului funcţionarului public şi/sau optimizării performanţei sale în muncă. (2) Evaluarea psihologică a funcţionarilor publici se efectuează şi în următoarele situaţii: a) pentru cazuri de reconversie profesională ori de schimbare a locului de muncă datorate apariţiei unor disfuncţii psihice ori a unor acte de comportament neadaptat. pentru grupele de risc şi/sau la decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. se face de către psihologii din sistemul administraţiei penitenciare. prin desfăşurarea tuturor activităţilor specifice de evaluare. precum şi pentru precizarea situaţiei medicopsihologice.

b) un an.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. După alineatul (5) al articolului 6 se introduce un nou alineat. alineatul (5^1). precum şi pentru SIDA şi neoplazii de orice tip. conform prevederilor în vigoare ale Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. 3 (1) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistenţei medicale. la propunerea comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. în funcţie de stadiul bolii. durata concediilor medicale de recuperare este mai mare şi se diferenţiază astfel: a) un an.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. Partea I. în intervalul ultimilor 2 ani.HOTĂRÂRE Nr. pentru tuberculoză meningeală. cu următorul cuprins: "(5^1) În cazul unor boli speciale. republicată. 108 din Constituţia României. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1. cu acordul Ministerului Sănătăţii Publice. 1691 din 29 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. pentru tuberculoză pulmonară şi unele boli cardiovasculare. cu drept de prelungire. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins: "ART. nr. publicată în Monitorul Oficial al României.134 din 1 decembrie 2004. stabilite de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. peritoneală şi urogenitală." 2. a medicamentelor şi a protezelor se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. se modifică şi se completează după cum urmează: 1. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 1. . 987 din 11 decembrie 2006 În temeiul art. până la un an şi jumătate în intervalul ultimilor 2 ani. inclusiv a glandelor suprarenale. 1. ARTICOL UNIC Hotărârea Guvernului nr.

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu . solidarităţii sociale şi familiei. pentru cazurile prevăzute la alin. Ion Codescu. la propunerea comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. în intervalul ultimilor 2 ani. Gheorghe Eugen Nicolăescu Ministrul finanţelor publice. pentru tuberculoză pulmonară operată şi osteoarticulară. Ministrul justiţiei. d) 6 luni. (5) şi (5^1)." PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: p." 3. Alineatul (6) al articolului 6 va avea următorul cuprins: "(6) Acordarea concediilor medicale de recuperare şi plata în continuare a drepturilor băneşti. secretar de stat Ministrul muncii. pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară. în intervalul ultimilor 2 ani. Gheorghe Barbu Ministrul sănătăţii publice.c) un an şi jumătate. conform reglementărilor în vigoare privind salarizarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. se fac numai cu aprobarea ministrului justiţiei. cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an.

ale art. republicată. 30 din Legea nr. c) şi d) din Legea nr. 5 alin. medicamentelor. concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate. (1) lit. M. b). cu modificările şi completările ulterioare. 360/2002 privind Statutul poliţistului. 30 din Legea nr. luând în considerare dispoziţiile art. ale art. cu modificările şi completările ulterioare.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. (1) lit. 86 alin. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 85 alin. 2 din Legea nr.030 din 21 septembrie 2009 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. art. art. cu modificările şi completările ulterioare. 69 alin. ale art. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari.81 din 30 iulie 2009 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 191 din 19 august 2009 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII Nr. ale art. 1 lit. cu modificările şi .81/191/11030 din 30 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea. ale art. 4^1 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. republicată. cu modificările şi completările ulterioare. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. cu modificările şi completările ulterioare. 3 şi art. cu modificările şi completările ulterioare. (1) şi art. (2). 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. (2) din Legea nr. 45 alin. 27 alin. ale art. ale art. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr. cu modificările şi completările ulterioare. 1. organizarea. 85 alin. 2 din Legea nr.ORDIN Nr. 38 alin. republicată. 53 alin. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. 164/2001 privind pensiile militare de stat. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. ale art. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. b) din Legea nr. 5 din Hotărârea Guvernului nr. b) şi c) şi art. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. 30 din Legea nr. 42 lit. cu modificările şi completările ulterioare. 26 alin. 11. c) şi art. 44/1994 privind veteranii de război. (1) lit. 670 din 7 octombrie 2009 Pentru aplicarea prevederilor art. şi ale art. M. ale art.

ministrul administraţiei şi internelor. viceprim-ministrul. în temeiul prevederilor art. 33 alin. al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. organizarea. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale.391/2001*). 1 Se aprobă Regulamentul privind constituirea. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. (1) din Legea nr. ale art. Partea I. deoarece avea ca obiect reglementări din sistemul de apărare a ţării şi siguranţă naţională. organizarea. aprobată cu modificări prin Legea nr. siguranţă naţională şi autoritate judecătorească. cu modificările ulterioare. ministrul apărării naţionale. ART. şi directorul Serviciului Român de Informaţii emit prezentul ordin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare. 2 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul privind constituirea. (3) din Legea nr. 7 alin. aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale.98/94/4. ordine publică. şi ale art. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor.completările ulterioare. Mihai Stănişoară Viceprim-ministru. Dan Nica . M. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. 15/2008.98/94/4.391/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările ulterioare. M. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Ministrul apărării naţionale. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii. ART. 23 alin. şi ale Hotărârii Guvernului nr. ministrul administraţiei şi internelor. cu modificările ulterioare. prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Partea I. ART. -----------*) Ordinul nr.

996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei . 1. ordinii publice şi securităţii naţionale funcţionează următoarele comisii: a) comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. (1). b) poliţişti în activitate. 5 din Hotărârea Guvernului nr. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. George-Cristian Maior ANEXA 1 REGULAMENT privind constituirea. (2) Prin categorii de personal. (3) Atribuţiile comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă şi ale Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. 6 din Hotărârea Guvernului nr. organizarea. 1 (1) În vederea respectării prevederilor legale referitoare la expertizarea medico-militară a unor categorii de personal din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. b) comisiile centrale de expertiză medico-militară. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. se înţelege după cum urmează: a) cadre militare în activitate şi în rezervă. prevăzute de dispoziţiile art. e) elevi şi studenţi din structurile de învăţământ aparţinând instituţiilor prevăzute la alin.Directorul Serviciului Român de Informaţii. şi ale art. denumite în continuare comisii de expertiză medico-militară. cu modificările şi completările ulterioare. precum şi urmaşii acestora. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. precum şi urmaşii acestora. precum şi urmaşii acestora. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. c) funcţionari publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. d) soldaţi şi gradaţi voluntari. în sensul prezentului regulament.

de comisiile prevăzute la alin. înlocuitorul preşedintelui Comisiei de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne. după caz. (4) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se consemnează în ordinul/dispoziţia de zi pe unitate al/a spitalului. a directorului Direcţiei medicale a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a şefului Direcţiei medicale a Serviciului Român de Informaţii. sunt îndeplinite. (3) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării comisiilor de expertiză medico-militară. ART. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. ART.subofiţer sanitar sau salariat civil/funcţionar public din spitalul respectiv care nu are drept de vot în cadrul comisiei. c) secretar . avizate de preşedinţii comisiilor centrale de expertiză medico-militare. 4 (1) Comisia de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar. 3 (1) Comisiile de expertiză medico-militară au următoarea componenţă: a) preşedinte: medic specialist/primar în specialitatea expertiză medicală a capacităţii de muncă.medicale şi psihologice. CAPITOLUL II Comisiile de expertiză medico-militară ART. la începutul fiecărui an calendaristic. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. cu modificările şi completările ulterioare. inclusiv pentru preşedinte şi secretar. în baza propunerilor comandanţilor/directorilor generali ai spitalelor. (1). b) 4 membri: medici primari sau specialişti din secţiile/compartimentele spitalului. (2) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. membrii comisiilor de expertiză medicomilitară răspund de respectarea dispoziţiilor legale privind expertiza medicomilitară. prin dispoziţia prevăzută la alin. (2) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se stabileşte prin dispoziţie a şefului Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale. a serviciului poliţienesc. 2 În exercitarea atribuţiilor. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar .

e) emite decizii medicale de încadrare sau neîncadrare în grad de invaliditate pentru cadrele militare. a serviciului poliţienesc. 40 alin. 38 lit. a serviciului poliţienesc. după caz. h) efectuează revizuirea medicală periodică. . respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor.public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 29 din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. în conformitate cu criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I. republicată. c) stabileşte legătura de cauzalitate dintre boală şi îndeplinirea serviciului militar. 164/2001. b) pe baza concluziei procesului-verbal de cercetare întocmit de organele abilitate conform legii. republicată. prevăzuţi la art. 179/2004. clasându-i în conformitate cu baremele medicale în vigoare. precum şi la art. j) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar pentru soldaţii şi gradaţii voluntari. după caz. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. (1) din Legea nr. II şi III de invaliditate. a serviciului poliţienesc. 164/2001 privind pensiile militare de stat. 29 din Legea nr. g) stabileşte termenele de revizuire medicală pentru pensionarii de invaliditate şi pentru cei clasaţi "apt limitat". şi de art. e) şi la art. consemnează în decizia medicală legătura de cauzalitate dintre accident şi îndeplinirea serviciului militar. 40 alin. d) stabileşte încadrarea în grad de invaliditate pentru cadrele militare. i) expertizează beneficiarii pensiei de urmaş. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au decedat în timpul activităţii. emite decizii medicale pentru consemnarea/stabilirea legăturii de cauzalitate dintre deces şi îndeplinirea serviciului militar. cu modificările şi completările ulterioare. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. supuşi revizuirii medicale. cu modificările şi completările ulterioare. f) în cazul cadrelor militare. după caz. 38 lit. aprobate în condiţiile prevăzute de art. clasând persoanele respective în conformitate cu baremele medicale în vigoare. (1) din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. d) şi la art.

în situaţia . pe durata legal stabilită. n) expertizează cadrele militare. al mobilizării şi al stării de război precizează diagnosticul medical în cazurile insuficient documentate sau la sesizarea unor neconcordanţe între starea de sănătate a tânărului la recrutareîncorporare şi documentaţia prezentată. potrivit reglementărilor proprii fiecărei instituţii. 1 şi 2 din Legea nr. aprobată cu modificări prin Legea nr. mobilizate sau în prizonierat. n). respectiv a municipiului Bucureşti. q) efectuează. ordine publică. o) stabileşte legătura de cauzalitate dintre accident/boală şi satisfacerea obligaţiilor militare ca militar în termen sau militar cu termen redus. pentru persoanele care au participat la Primul sau al Doilea Război Mondial în armata română şi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. 111/2007. l) avizează rezultatul evaluării aptitudinilor fizice şi psihice pentru personalul militar invalid. expertiza medicală a personalului instituţiilor din cadrul sistemului de apărare. republicată. după caz. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare după împlinirea a 90 de zile de absenţe de la program din motive medicale. privind recrutarea. (2) În îndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. în funcţie de caracterul şi de evoluţia bolii. ori pentru persoanele care au fost concentrate. p) stabileşte legătura de cauzalitate dintre rănire sau accidentare în timpul ori din cauza războiului. după caz. (1) lit. m) pe timpul stării de asediu.k) revocă. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. cu modificările şi completările ulterioare. b) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile. securitate naţională şi a membrilor de familie ai acestuia. încorporarea sau selecţia tinerilor în structurile de învăţământ din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. comisia de expertiză medico-militară are următoarele competenţe: a) poate stabili prelungirea concediului medical până la termenul de 180 de zile. 44/1994 privind veteranii de război. încadrării sau reîncadrării în funcţii militare. cu modificările şi completările ulterioare. concluziile medicale ale comisiilor de recrutareîncorporare judeţene. în continuarea celor 180 de zile. în vederea menţinerii. în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. la plecarea/înapoierea în/din misiuni externe. în vederea clarificării situaţiei medico-militare.

(2) lit. avizează negativ prezentarea în şedinţa comisiei. în prezenţa tuturor membrilor săi. 5 Preşedintele comisiei de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) analizează foile de observaţie care urmează să fie discutate în şedinţa comisiei. b) analizează istoricul afecţiunii. concediilor medicale şi scutirilor cadrelor militare în activitate. b) rapoarte cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în situaţiile prevăzute la art. medicamentelor. ART. ART. prin grija secretarului acesteia. 6 (1) Comisia de expertiză medico-militară îşi desfăşoară activitatea de regulă de două ori pe săptămână. prin semnarea. d) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea comisiei de expertiză medico-militară. în situaţia în care foaia de observaţie este completă. 4 alin. după cum urmează: a) decizii medicale. c) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare în cazul unor boli speciale. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. examenul clinic şi investigaţiile paraclinice. precum şi propunerea şefului secţiei de specialitate pentru efectuarea expertizei. avizează prezentarea cazului în şedinţa comisiei. b) şi c). .în care caracterul şi evoluţia bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de recuperare. şi trimite foaia de observaţie la secţia de specialitate. anexat la foaia de observaţie. sens în care întocmeşte un referat. semnat. iar hotărârile privind expertiza medico-militară se iau cu acordul majorităţii membrilor. c) în situaţia în care investigaţiile medicale sunt insuficiente pentru susţinerea diagnosticului prezentat sau pacientul prezintă şi alte afecţiuni pentru care nu s-au făcut investigaţii medicale ori există alte situaţii procedurale care nu au fost respectate. 4^1 din Hotărârea Guvernului nr. solicitarea pentru investigaţii medicale clinice şi/sau paraclinice suplimentare. (2) Hotărârea privind expertiza medico-militară se materializează prin emiterea documentelor specifice de către comisia de expertiză medicomilitară. în vederea completării acesteia. cu modificările şi completările ulterioare. pe care le primeşte cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. parafarea şi datarea acesteia. parafat şi datat. în care sunt prezentate motivele avizului negativ. prevăzute la art.

document care se înregistrează la compartimentul documente clasificate al unităţii în care funcţionează comisia respectivă.pentru Comisia centrală de expertiză medicomilitară a Ministerului Administraţiei şi Internelor.se stabileşte din cadrul direcţiilor medicale ale instituţiilor menţionate la alin. Refuzul sau imposibilitatea persoanei expertizate de a semna decizia medicală se consemnează în procesul-verbal de şedinţă de către secretarul acesteia. (4) Persoana expertizată semnează de luare la cunoştinţă pe fiecare exemplar al deciziei medicale. b) membri: . şi al Direcţiei juridice pentru Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. .un reprezentant al Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică. (1) şi nu are drept de vot în cadrul comisiei. a). (2) Componenţa Comisiei centrale de expertiză medico-militară este următoarea: a) preşedinte: medic specialist sau primar în specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă. CAPITOLUL III Comisiile centrale de expertiză medico-militară ART. (2) lit. cadru militar/funcţionar public cu statut special.c) certificate medicale pentru situaţiile prevăzute la art. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă la şedinţa comisiei de expertiză medico-militară. . Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.minimum 3 medici specialişti/primari de specialitate. (5) Împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medicomilitară de pe lângă spitalele militare se poate face contestaţie la comisiile centrale de expertiză medico-militară. . în termen de 30 de zile de la comunicare. 4 alin. c) secretar . (3) Activitatea comisiei de expertiză medico-militară se materializează într-o hotărâre consemnată în procesul-verbal de şedinţă. după caz. . decizia medicală se comunică în scris acesteia.un specialist psiholog .un reprezentant al Direcţiei management resurse umane sau similare. pentru Ministerul Apărării Naţionale. 7 (1) Comisiile centrale de expertiză medico-militară se constituie la nivelul Ministerului Apărării Naţionale.

la propunerea şefilor direcţiilor medicale. Comisia centrală de expertiză medicomilitară poate dispune internarea celui în cauză într-o altă clinică de specialitate a spitalului militar sau la un alt spital din sistemul de apărare. contestaţiile făcute împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară. b) avizează deciziile medicale ale comisiilor de expertiză medicomedicală. respectiv al directorului Serviciului Român de Informaţii. ART. inclusiv pentru preşedinte şi secretar. e) colaborează pe probleme de expertiză medico-militară cu Ministerul Muncii. (3) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. d) soluţionează. Ministerul Sănătăţii şi cu alte structuri militare sau civile.(3) Componenţa nominală a Comisiei centrale de expertiză medicomilitară pentru fiecare instituţie se stabileşte separat. prin ordin al ministrului apărării naţionale. al ministrului administraţiei şi internelor. după caz. (4) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării Comisiei centrale de expertiză medico-militară. Familiei şi Protecţiei Sociale. ordine publică şi securitate naţională decât cel care a emis decizia medicală contestată. înlocuitorul preşedintelui Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne/şef serviciu asistenţă medicală sau directorul adjunct al unităţii unde funcţionează comisia. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. 9 Preşedintele Comisiei centrale de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: . (2) Pentru soluţionarea contestaţiilor la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa la prezentul regulament. prin ordinul prevăzut la alin. în termenul legal. 8 (1) Comisia centrală de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează activitatea comisiilor de expertiză medicomilitară. În anumite situaţii. ART. c) în cazul neavizării deciziilor medicale ale comisiilor de expertiză medico-medicală. internarea în vederea precizării diagnosticului clinic şi funcţional se va putea face şi în clinici din reţeaua Ministerului Sănătăţii. expertizează personalul şi emite o nouă decizie medicală.

prin grija secretarului comisiei. În scopul soluţionării contestaţiilor. c) analizează deciziile medicale. iar în situaţia nerespectării condiţiilor procedurale sau a susţinerii insuficiente a diagnosticului clinic. foile de observaţie sau copiile acestora ori alte documente medicale. 4 alin. crearea şi ocuparea funcţiei prevăzute la art. ale persoanelor care urmează a fi expertizate medicomilitar. b) verifică dosarul medical al cazului supus expertizei medico-militare. după caz.a) conduce nemijlocit şedinţele Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. emise de comisiile de expertiză medico-militară. poate formula propuneri de neavizare a acestora. g) emite certificatul medical sau raportul cu privire la situaţia medicomilitară. i) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. decizia medicală se comunică în scris acesteia. funcţional şi a încadrării necorespunzătoare în grade de invaliditate. CAPITOLUL IV Dispoziţii tranzitorii şi finale ART. (2). d) analizează contestaţiile formulate la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militare şi ia măsurile necesare în vederea expertizării medicale a persoanelor în cauză de către Comisia centrală de expertiză medico-militară. f) pe baza hotărârii Comisiei centrale de expertiză medico-militară emite decizia medicală şi o prezintă membrilor acesteia pentru avizare. a) se realizează în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. e) convoacă persoana în cauză la Comisia centrală de expertiză medicomilitară pentru expertizarea medico-militară. h) comunică persoanei expertizate medico-militar hotărârea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. . (1) lit. primeşte. 10 (1) Pentru Serviciul Român de Informaţii. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă. 3 alin. propunând totodată concediul medical de recuperare în anumite situaţii pentru persoanele supuse expertizei medicale.

(2) Pe perioada prevăzută la alin. care sunt comunicate. c) un exemplar rămâne anexat la procesul-verbal de şedinţă al comisiei de expertiză medico-militară sau al Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. se redactează în 3 sau 4 exemplare. Agrippa Ionescu". Alexandru Augustin" Sibiu 10. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. ART. Ştefan Odoblejea" Craiova 5. Constantin Papilian" Cluj-Napoca 8. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. sau unei pensii de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. 4 alin. cu modificările şi completările ulterioare. (2). Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. funcţia de preşedinte al comisiei de expertiză medico-militară se îndeplineşte de către comandantul Spitalului de Urgenţă "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Regina Maria" Braşov 6. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Alexandru Popescu" Focşani 7. d) în situaţia în care persoana expertizată este încadrată prima dată într-un grad de invaliditate şi face obiectul acordării unei pensii militare de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. un exemplar este destinat întocmirii dosarului de pensionare. b) un exemplar se transmite unităţii din care face parte persoana expertizată în situaţia celor care se află în raporturi de serviciu cu una dintre instituţiile din sistemul de apărare. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. după caz. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Alexandru Gafencu" Constanţa 3. republicată. ANEXA 1 la regulament LISTA cu spitalele din sistemul apărării. după cum urmează: a) un exemplar se înmânează personal. cu modificările şi completările ulterioare. ordine publică şi securitate naţională. persoanei expertizate sau se comunică acesteia prin poştă. organelor de pensii sau centrelor militare. Ion Jianu" Piteşti 4. sub semnătură. emise potrivit prevederilor prezentului regulament. ordinii publice şi securităţii naţionale 1. 11 Deciziile medicale. Carol Davila" Bucureşti 2. Iacob Czihac" Iaşi . după caz. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Victor Popescu" Timişoara 9. 179/2004. (1). după caz. 164/2001.

cu modificările şi completările ulterioare. 2 din Legea nr. c) şi d) din Legea nr. Agrippa Ionescu" Bucureşti 14. Dr. 85 alin. 11. Dimitrie Gerota" Bucureşti --------------- ORDIN Nr. (2) din Legea nr. ale art. (2) din Legea nr. ale art. art. 42 lit. ale art. cu modificările şi completările ulterioare. b). 38 alin. 5 alin.81 din 30 iulie 2009 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr.030 din 21 septembrie 2009 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 360/2002 privind Statutul poliţistului. (1) lit.81/191/11030 din 30 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. 45 alin. 27 alin. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. Spitalul de Urgenţă "Dr. 191 din 19 august 2009 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII Nr. cu modificările şi completările ulterioare. 164/2001 privind pensiile militare de stat. cu modificările şi completările ulterioare. ale art. b) din Legea nr. ale art. şi ale art. 53 alin. (2). M. organizarea. 85 alin. luând în considerare dispoziţiile art. Aristide Serfioti" Galaţi 12. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari. 26 alin. 30 din Legea nr. (1) lit. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 270/1999 privind stabilirea . 30 din Legea nr. (1) şi art. 69 alin. 30 din Legea nr. Spitalul de Urgenţă "Prof. M. 670 din 7 octombrie 2009 Pentru aplicarea prevederilor art. 44/1994 privind veteranii de război. Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea 13. 3 şi art. republicată. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. 86 alin. 2 din Legea nr. republicată. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. ale art. 1 lit. art. 4^1 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. (1) lit. republicată. c) şi art. b) şi c) şi art. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr. ale art.11.

Partea I. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. şi directorul Serviciului Român de Informaţii emit prezentul ordin. cu modificările ulterioare. ministrul apărării naţionale. cu modificările şi completările ulterioare. în temeiul prevederilor art. 1. organizarea. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale. organizarea. şi ale Hotărârii Guvernului nr. aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale. şi ale art. 33 alin. 1 Se aprobă Regulamentul privind constituirea. 6 din Hotărârea Guvernului nr.98/94/4. cu modificările şi completările ulterioare. ale art.391/2001*). medicamentelor. cu modificările şi completările ulterioare. 23 alin. 2 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul privind constituirea. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii. 15/2008. (3) din Legea nr. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti.391/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României. cu modificările ulterioare. deoarece avea ca obiect reglementări din sistemul de apărare a ţării şi siguranţă naţională. 7 alin. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. cu modificările şi completările ulterioare. concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate.condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. ART. ART. prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. viceprim-ministrul. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare. al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. ordine publică. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. . ministrul administraţiei şi internelor. 5 din Hotărârea Guvernului nr. M. ale art. -----------*) Ordinul nr.98/94/4. aprobată cu modificări prin Legea nr. siguranţă naţională şi autoritate judecătorească. M. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. cu modificările ulterioare. (1) din Legea nr. ale art.

în sensul prezentului regulament. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. d) soldaţi şi gradaţi voluntari.ART. ministrul administraţiei şi internelor. se înţelege după cum urmează: a) cadre militare în activitate şi în rezervă. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Dan Nica Directorul Serviciului Român de Informaţii. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. denumite în continuare comisii de expertiză medico-militară. (2) Prin categorii de personal. Mihai Stănişoară Viceprim-ministru. George-Cristian Maior ANEXA 1 REGULAMENT privind constituirea. Partea I. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. ordinii publice şi securităţii naţionale funcţionează următoarele comisii: a) comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. . precum şi urmaşii acestora. 1 (1) În vederea respectării prevederilor legale referitoare la expertizarea medico-militară a unor categorii de personal din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. c) funcţionari publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. b) poliţişti în activitate. precum şi urmaşii acestora. b) comisiile centrale de expertiză medico-militară. precum şi urmaşii acestora. Ministrul apărării naţionale. organizarea.

(1). înlocuitorul . b) 4 membri: medici primari sau specialişti din secţiile/compartimentele spitalului. după caz. de comisiile prevăzute la alin. sunt îndeplinite. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 3 (1) Comisiile de expertiză medico-militară au următoarea componenţă: a) preşedinte: medic specialist/primar în specialitatea expertiză medicală a capacităţii de muncă. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. (2) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se stabileşte prin dispoziţie a şefului Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale. 5 din Hotărârea Guvernului nr. (3) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării comisiilor de expertiză medico-militară. în baza propunerilor comandanţilor/directorilor generali ai spitalelor. a directorului Direcţiei medicale a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a şefului Direcţiei medicale a Serviciului Român de Informaţii. cu modificările şi completările ulterioare. (1). Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. prin dispoziţia prevăzută la alin. (2) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. cu modificările şi completările ulterioare. inclusiv pentru preşedinte şi secretar.subofiţer sanitar sau salariat civil/funcţionar public din spitalul respectiv care nu are drept de vot în cadrul comisiei. (3) Atribuţiile comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă şi ale Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. c) secretar . membrii comisiilor de expertiză medicomilitară răspund de respectarea dispoziţiilor legale privind expertiza medicomilitară. şi ale art. 1. avizate de preşedinţii comisiilor centrale de expertiză medico-militare. ART.e) elevi şi studenţi din structurile de învăţământ aparţinând instituţiilor prevăzute la alin. CAPITOLUL II Comisiile de expertiză medico-militară ART. 2 În exercitarea atribuţiilor. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. prevăzute de dispoziţiile art. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

preşedintelui Comisiei de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne. clasând persoanele respective în conformitate cu baremele medicale în vigoare. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. a serviciului poliţienesc. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 29 din Legea nr. după caz. şi de art. (4) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se consemnează în ordinul/dispoziţia de zi pe unitate al/a spitalului. după caz. f) în cazul cadrelor militare. ART. a serviciului poliţienesc. c) stabileşte legătura de cauzalitate dintre boală şi îndeplinirea serviciului militar. în conformitate cu criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I. a serviciului poliţienesc. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au decedat în timpul activităţii. consemnează în decizia medicală legătura de cauzalitate dintre accident şi îndeplinirea serviciului militar. emite decizii medicale pentru consemnarea/stabilirea legăturii de cauzalitate dintre deces şi îndeplinirea serviciului militar. la începutul fiecărui an calendaristic. cu modificările şi completările ulterioare. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. aprobate în condiţiile prevăzute de art. II şi III de invaliditate. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. b) pe baza concluziei procesului-verbal de cercetare întocmit de organele abilitate conform legii. g) stabileşte termenele de revizuire medicală pentru pensionarii de invaliditate şi pentru cei clasaţi "apt limitat". . d) stabileşte încadrarea în grad de invaliditate pentru cadrele militare. după caz. republicată. 29 din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 4 (1) Comisia de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar. e) emite decizii medicale de încadrare sau neîncadrare în grad de invaliditate pentru cadrele militare. 164/2001 privind pensiile militare de stat. a serviciului poliţienesc. h) efectuează revizuirea medicală periodică.

poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare după împlinirea a 90 de zile de absenţe de la program din motive medicale. 38 lit. l) avizează rezultatul evaluării aptitudinilor fizice şi psihice pentru personalul militar invalid. q) efectuează. privind recrutarea. expertiza medicală a personalului instituţiilor din cadrul sistemului de apărare. 164/2001. pe durata legal stabilită. j) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar pentru soldaţii şi gradaţii voluntari. k) revocă. d) şi la art. securitate naţională şi a . încorporarea sau selecţia tinerilor în structurile de învăţământ din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. după caz. (1) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război. cu modificările şi completările ulterioare. supuşi revizuirii medicale. n) expertizează cadrele militare. pentru persoanele care au participat la Primul sau al Doilea Război Mondial în armata română şi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 şi 2 din Legea nr. (1) din Legea nr. mobilizate sau în prizonierat. 179/2004. republicată. în vederea menţinerii. încadrării sau reîncadrării în funcţii militare. 111/2007. 40 alin. după caz. al mobilizării şi al stării de război precizează diagnosticul medical în cazurile insuficient documentate sau la sesizarea unor neconcordanţe între starea de sănătate a tânărului la recrutareîncorporare şi documentaţia prezentată. e) şi la art. în vederea clarificării situaţiei medico-militare. concluziile medicale ale comisiilor de recrutareîncorporare judeţene. m) pe timpul stării de asediu.i) expertizează beneficiarii pensiei de urmaş. precum şi la art. p) stabileşte legătura de cauzalitate dintre rănire sau accidentare în timpul ori din cauza războiului. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. cu modificările şi completările ulterioare. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. clasându-i în conformitate cu baremele medicale în vigoare. o) stabileşte legătura de cauzalitate dintre accident/boală şi satisfacerea obligaţiilor militare ca militar în termen sau militar cu termen redus. ordine publică. în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38 lit. ori pentru persoanele care au fost concentrate. aprobată cu modificări prin Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. respectiv a municipiului Bucureşti. cu modificările şi completările ulterioare. 40 alin. republicată. prevăzuţi la art.

c) în situaţia în care investigaţiile medicale sunt insuficiente pentru susţinerea diagnosticului prezentat sau pacientul prezintă şi alte afecţiuni pentru care nu s-au făcut investigaţii medicale ori există alte situaţii procedurale care nu au fost respectate. medicamentelor. anexat la foaia de observaţie. (1) lit. examenul clinic şi investigaţiile paraclinice. sens în care întocmeşte un referat. la plecarea/înapoierea în/din misiuni externe. în funcţie de caracterul şi de evoluţia bolii. potrivit reglementărilor proprii fiecărei instituţii. prevăzute la art. în care sunt prezentate motivele avizului negativ. în situaţia în care foaia de observaţie este completă. c) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare în cazul unor boli speciale. 6 (1) Comisia de expertiză medico-militară îşi desfăşoară activitatea de regulă de două ori pe săptămână. (2) În îndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. pe care le primeşte cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. avizează negativ prezentarea în şedinţa comisiei. prin semnarea. în situaţia în care caracterul şi evoluţia bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de recuperare. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. în prezenţa tuturor membrilor săi. solicitarea pentru investigaţii medicale clinice şi/sau paraclinice suplimentare. concediilor medicale şi scutirilor cadrelor militare în activitate.membrilor de familie ai acestuia. cu modificările şi completările ulterioare. 5 Preşedintele comisiei de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) analizează foile de observaţie care urmează să fie discutate în şedinţa comisiei. comisia de expertiză medico-militară are următoarele competenţe: a) poate stabili prelungirea concediului medical până la termenul de 180 de zile. ART. parafarea şi datarea acesteia. în continuarea celor 180 de zile. b) analizează istoricul afecţiunii. parafat şi datat. precum şi propunerea şefului secţiei de specialitate pentru efectuarea expertizei. prin grija secretarului acesteia. semnat. avizează prezentarea cazului în şedinţa comisiei. n). în vederea completării acesteia. d) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea comisiei de expertiză medico-militară. iar . şi trimite foaia de observaţie la secţia de specialitate. b) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile. 4^1 din Hotărârea Guvernului nr. ART.

b) şi c). (4) Persoana expertizată semnează de luare la cunoştinţă pe fiecare exemplar al deciziei medicale. 7 (1) Comisiile centrale de expertiză medico-militară se constituie la nivelul Ministerului Apărării Naţionale. (5) Împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medicomilitară de pe lângă spitalele militare se poate face contestaţie la comisiile centrale de expertiză medico-militară. în termen de 30 de zile de la comunicare. (2) lit.pentru Comisia centrală de expertiză medicomilitară a Ministerului Administraţiei şi Internelor. c) certificate medicale pentru situaţiile prevăzute la art.un specialist psiholog . 4 alin. a). document care se înregistrează la compartimentul documente clasificate al unităţii în care funcţionează comisia respectivă. (2) lit. Refuzul sau imposibilitatea persoanei expertizate de a semna decizia medicală se consemnează în procesul-verbal de şedinţă de către secretarul acesteia. decizia medicală se comunică în scris acesteia. CAPITOLUL III Comisiile centrale de expertiză medico-militară ART. b) rapoarte cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în situaţiile prevăzute la art. cadru militar/funcţionar public cu statut special.minimum 3 medici specialişti/primari de specialitate. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă la şedinţa comisiei de expertiză medico-militară. b) membri: .hotărârile privind expertiza medico-militară se iau cu acordul majorităţii membrilor. (2) Hotărârea privind expertiza medico-militară se materializează prin emiterea documentelor specifice de către comisia de expertiză medicomilitară. după cum urmează: a) decizii medicale. . (3) Activitatea comisiei de expertiză medico-militară se materializează într-o hotărâre consemnată în procesul-verbal de şedinţă. Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii. 4 alin. (2) Componenţa Comisiei centrale de expertiză medico-militară este următoarea: a) preşedinte: medic specialist sau primar în specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă. .

în termenul legal. ART. (4) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării Comisiei centrale de expertiză medico-militară. inclusiv pentru preşedinte şi secretar. Comisia centrală de expertiză medicomilitară poate dispune internarea celui în cauză într-o altă clinică de specialitate a spitalului militar sau la un alt spital din sistemul de apărare. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. contestaţiile făcute împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară.se stabileşte din cadrul direcţiilor medicale ale instituţiilor menţionate la alin. b) avizează deciziile medicale ale comisiilor de expertiză medicomedicală. respectiv al directorului Serviciului Român de Informaţii. expertizează personalul şi emite o nouă decizie medicală. c) în cazul neavizării deciziilor medicale ale comisiilor de expertiză medico-medicală. ordine publică şi securitate naţională decât cel care a emis decizia medicală . după caz.un reprezentant al Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică. înlocuitorul preşedintelui Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne/şef serviciu asistenţă medicală sau directorul adjunct al unităţii unde funcţionează comisia. prin ordin al ministrului apărării naţionale. prin ordinul prevăzut la alin. (2) Pentru soluţionarea contestaţiilor la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa la prezentul regulament. (3) Componenţa nominală a Comisiei centrale de expertiză medicomilitară pentru fiecare instituţie se stabileşte separat. al ministrului administraţiei şi internelor. 8 (1) Comisia centrală de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează activitatea comisiilor de expertiză medicomilitară. pentru Ministerul Apărării Naţionale. e) colaborează pe probleme de expertiză medico-militară cu Ministerul Muncii. Ministerul Sănătăţii şi cu alte structuri militare sau civile. (3) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. şi al Direcţiei juridice pentru Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor.un reprezentant al Direcţiei management resurse umane sau similare.. Familiei şi Protecţiei Sociale. după caz. c) secretar . . (1) şi nu are drept de vot în cadrul comisiei. la propunerea şefilor direcţiilor medicale. d) soluţionează.

iar în situaţia nerespectării condiţiilor procedurale sau a susţinerii insuficiente a diagnosticului clinic. propunând totodată concediul medical de recuperare în anumite situaţii pentru persoanele supuse expertizei medicale. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. f) pe baza hotărârii Comisiei centrale de expertiză medico-militară emite decizia medicală şi o prezintă membrilor acesteia pentru avizare. prin grija secretarului comisiei. (2). b) verifică dosarul medical al cazului supus expertizei medico-militare. În anumite situaţii.contestată. i) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. emise de comisiile de expertiză medico-militară. foile de observaţie sau copiile acestora ori alte documente medicale. funcţional şi a încadrării necorespunzătoare în grade de invaliditate. ale persoanelor care urmează a fi expertizate medicomilitar. cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. primeşte. CAPITOLUL IV Dispoziţii tranzitorii şi finale . 9 Preşedintele Comisiei centrale de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) conduce nemijlocit şedinţele Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. d) analizează contestaţiile formulate la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militare şi ia măsurile necesare în vederea expertizării medicale a persoanelor în cauză de către Comisia centrală de expertiză medico-militară. În scopul soluţionării contestaţiilor. 4 alin. h) comunică persoanei expertizate medico-militar hotărârea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. poate formula propuneri de neavizare a acestora. g) emite certificatul medical sau raportul cu privire la situaţia medicomilitară. ART. după caz. internarea în vederea precizării diagnosticului clinic şi funcţional se va putea face şi în clinici din reţeaua Ministerului Sănătăţii. decizia medicală se comunică în scris acesteia. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă. e) convoacă persoana în cauză la Comisia centrală de expertiză medicomilitară pentru expertizarea medico-militară. c) analizează deciziile medicale.

cu modificările şi completările ulterioare. Alexandru Gafencu" Constanţa 3. ART. 11 Deciziile medicale. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. 10 (1) Pentru Serviciul Român de Informaţii. după caz. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. persoanei expertizate sau se comunică acesteia prin poştă. republicată. ordine publică şi securitate naţională. 3 alin. după caz. care sunt comunicate. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. ordinii publice şi securităţii naţionale 1. Ion Jianu" Piteşti 4. 179/2004. (2) Pe perioada prevăzută la alin. emise potrivit prevederilor prezentului regulament. a) se realizează în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. 4 alin. funcţia de preşedinte al comisiei de expertiză medico-militară se îndeplineşte de către comandantul Spitalului de Urgenţă "Dr. (2). c) un exemplar rămâne anexat la procesul-verbal de şedinţă al comisiei de expertiză medico-militară sau al Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. (1). organelor de pensii sau centrelor militare. crearea şi ocuparea funcţiei prevăzute la art. un exemplar este destinat întocmirii dosarului de pensionare. (1) lit. Carol Davila" Bucureşti 2. sub semnătură. b) un exemplar se transmite unităţii din care face parte persoana expertizată în situaţia celor care se află în raporturi de serviciu cu una dintre instituţiile din sistemul de apărare. 164/2001. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. ANEXA 1 la regulament LISTA cu spitalele din sistemul apărării. cu modificările şi completările ulterioare. după caz. Ştefan Odoblejea" Craiova 5. Spitalul Militar de Urgenţă "Regina Maria" Braşov 6.ART. Agrippa Ionescu". sau unei pensii de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. d) în situaţia în care persoana expertizată este încadrată prima dată într-un grad de invaliditate şi face obiectul acordării unei pensii militare de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. după cum urmează: a) un exemplar se înmânează personal. se redactează în 3 sau 4 exemplare. Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central "Dr. Alexandru Popescu" Focşani .

(2). M. 53 alin. 69 alin. 30 din Legea nr. 85 alin. ale art. 30 din Legea nr. Spitalul de Urgenţă "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr.030 din 21 septembrie 2009 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. (1) lit. 85 alin. republicată. organizarea. art. 1 lit. cu modificările şi completările ulterioare. Constantin Papilian" Cluj-Napoca 8. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari. Spitalul de Urgenţă "Prof. 86 alin. 191 din 19 august 2009 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII Nr. Dimitrie Gerota" Bucureşti --------------ORDIN Nr. M. 42 lit. cu modificările şi completările ulterioare. 360/2002 privind Statutul poliţistului. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. 11. republicată. luând în considerare dispoziţiile art. Alexandru Augustin" Sibiu 10. ale art. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.81 din 30 iulie 2009 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. c) şi art. şi ale art. (1) lit. Victor Popescu" Timişoara 9. Iacob Czihac" Iaşi 11. Agrippa Ionescu" Bucureşti 14. Dr. Aristide Serfioti" Galaţi 12. art. b).81/191/11030 din 30 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea. c) şi d) din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. 5 alin. 44/1994 . 80/1995 privind statutul cadrelor militare. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. b) din Legea nr. 38 alin. ale art. cu modificările şi completările ulterioare. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. ale art. (1) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 27 alin. ale art. (2) din Legea nr. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr.7. (1) lit. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. 26 alin. ale art. 164/2001 privind pensiile militare de stat. 30 din Legea nr. 3 şi art. 2 din Legea nr. 2 din Legea nr. 670 din 7 octombrie 2009 Pentru aplicarea prevederilor art. b) şi c) şi art. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. cu modificările şi completările ulterioare. Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea 13.

cu modificările şi completările ulterioare. şi ale Hotărârii Guvernului nr. ale art. 15/2008. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. ale art. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale. cu modificările şi completările ulterioare. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. M. aprobată cu modificări prin Legea nr. aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale. ART. 6 din Hotărârea Guvernului nr. organizarea. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. 33 alin. (1) din Legea nr. siguranţă naţională şi autoritate judecătorească. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. (3) din Legea nr. în temeiul prevederilor art. al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. ministrul administraţiei şi internelor.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare. 4^1 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. cu modificările ulterioare. ------------ . ministrul apărării naţionale. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare.privind veteranii de război. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. ale art. republicată. ale art. cu modificările şi completările ulterioare. 23 alin. medicamentelor. ordine publică.391/2001*). 7 alin.98/94/4. ART. şi ale art. viceprim-ministrul. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1. concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate. 2 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul privind constituirea. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. organizarea. 1 Se aprobă Regulamentul privind constituirea. prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările ulterioare. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. cu modificările ulterioare. şi directorul Serviciului Român de Informaţii emit prezentul ordin.

1 (1) În vederea respectării prevederilor legale referitoare la expertizarea medico-militară a unor categorii de personal din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. organizarea. (2) Prin categorii de personal. ministrul administraţiei şi internelor. ART.98/94/4. ordinii publice şi securităţii naţionale funcţionează următoarele comisii: a) comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. deoarece avea ca obiect reglementări din sistemul de apărare a ţării şi siguranţă naţională. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. Dan Nica Directorul Serviciului Român de Informaţii. Ministrul apărării naţionale. precum şi urmaşii acestora. precum şi urmaşii acestora. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. George-Cristian Maior ANEXA 1 REGULAMENT privind constituirea. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu.391/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. denumite în continuare comisii de expertiză medico-militară. se înţelege după cum urmează: a) cadre militare în activitate şi în rezervă. Mihai Stănişoară Viceprim-ministru.*) Ordinul nr. Partea I. b) poliţişti în activitate. în sensul prezentului regulament. b) comisiile centrale de expertiză medico-militară. M. .

e) elevi şi studenţi din structurile de învăţământ aparţinând instituţiilor prevăzute la alin. cu modificările şi completările ulterioare. c) secretar .996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. ART.subofiţer sanitar sau salariat civil/funcţionar public din spitalul respectiv care nu are drept de vot în cadrul comisiei. 1. de comisiile prevăzute la alin. 3 (1) Comisiile de expertiză medico-militară au următoarea componenţă: a) preşedinte: medic specialist/primar în specialitatea expertiză medicală a capacităţii de muncă. (1). (2) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se stabileşte prin dispoziţie a şefului Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale. . a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. după caz. avizate de preşedinţii comisiilor centrale de expertiză medico-militare. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. în baza propunerilor comandanţilor/directorilor generali ai spitalelor. precum şi urmaşii acestora. cu modificările şi completările ulterioare. d) soldaţi şi gradaţi voluntari. (1). sunt îndeplinite. b) 4 membri: medici primari sau specialişti din secţiile/compartimentele spitalului. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice.c) funcţionari publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. (3) Atribuţiile comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă şi ale Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. CAPITOLUL II Comisiile de expertiză medico-militară ART. membrii comisiilor de expertiză medicomilitară răspund de respectarea dispoziţiilor legale privind expertiza medicomilitară. 6 din Hotărârea Guvernului nr. şi ale art. 2 În exercitarea atribuţiilor. a directorului Direcţiei medicale a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a şefului Direcţiei medicale a Serviciului Român de Informaţii. prevăzute de dispoziţiile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr.

clasând persoanele respective în conformitate cu baremele medicale în vigoare. în conformitate cu criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I. 29 din Legea nr. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au decedat în timpul activităţii. c) stabileşte legătura de cauzalitate dintre boală şi îndeplinirea serviciului militar. după caz. şi de art. (2) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. după caz. (4) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se consemnează în ordinul/dispoziţia de zi pe unitate al/a spitalului. inclusiv pentru preşedinte şi secretar. emite decizii medicale pentru consemnarea/stabilirea legăturii de cauzalitate dintre deces şi îndeplinirea serviciului militar. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. a serviciului . 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. la începutul fiecărui an calendaristic. ART. consemnează în decizia medicală legătura de cauzalitate dintre accident şi îndeplinirea serviciului militar. e) emite decizii medicale de încadrare sau neîncadrare în grad de invaliditate pentru cadrele militare. 29 din Legea nr. II şi III de invaliditate. cu modificările şi completările ulterioare. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. republicată. a serviciului poliţienesc. a serviciului poliţienesc.(3) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării comisiilor de expertiză medico-militară. 4 (1) Comisia de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar. înlocuitorul preşedintelui Comisiei de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne. f) în cazul cadrelor militare. b) pe baza concluziei procesului-verbal de cercetare întocmit de organele abilitate conform legii. d) stabileşte încadrarea în grad de invaliditate pentru cadrele militare. prin dispoziţia prevăzută la alin. cu modificările şi completările ulterioare. 164/2001 privind pensiile militare de stat. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. aprobate în condiţiile prevăzute de art. a serviciului poliţienesc.

g) stabileşte termenele de revizuire medicală pentru pensionarii de invaliditate şi pentru cei clasaţi "apt limitat". cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. 179/2004. mobilizate sau în prizonierat. după caz. după caz. pentru persoanele care au participat la Primul sau al Doilea Război Mondial în armata română şi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. j) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar pentru soldaţii şi gradaţii voluntari. în vederea menţinerii. (1) din Legea nr. încorporarea sau selecţia tinerilor în structurile de învăţământ din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. supuşi revizuirii medicale.poliţienesc. h) efectuează revizuirea medicală periodică. l) avizează rezultatul evaluării aptitudinilor fizice şi psihice pentru personalul militar invalid. 164/2001. 40 alin. d) şi la art. n) expertizează cadrele militare. privind recrutarea. republicată. (1) din Legea nr. pe durata legal stabilită. 38 lit. ori pentru persoanele care au fost concentrate. aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007. 40 alin. al mobilizării şi al stării de război precizează diagnosticul medical în cazurile insuficient documentate sau la sesizarea unor neconcordanţe între starea de sănătate a tânărului la recrutareîncorporare şi documentaţia prezentată. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. p) stabileşte legătura de cauzalitate dintre rănire sau accidentare în timpul ori din cauza războiului. 38 lit. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. respectiv a municipiului Bucureşti. m) pe timpul stării de asediu. o) stabileşte legătura de cauzalitate dintre accident/boală şi satisfacerea obligaţiilor militare ca militar în termen sau militar cu termen redus. . i) expertizează beneficiarii pensiei de urmaş. prevăzuţi la art. k) revocă. încadrării sau reîncadrării în funcţii militare. 44/1994 privind veteranii de război. în vederea clarificării situaţiei medico-militare. e) şi la art. clasându-i în conformitate cu baremele medicale în vigoare. cu modificările şi completările ulterioare. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare după împlinirea a 90 de zile de absenţe de la program din motive medicale. precum şi la art. 1 şi 2 din Legea nr. concluziile medicale ale comisiilor de recrutareîncorporare judeţene. în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

c) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare în cazul unor boli speciale. n). sens în care întocmeşte un referat. în vederea completării acesteia. (2) În îndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. cu modificările şi completările ulterioare.precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. avizează prezentarea cazului în şedinţa comisiei. . republicată. în funcţie de caracterul şi de evoluţia bolii. b) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile. pe care le primeşte cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. prevăzute la art. cu modificările şi completările ulterioare. anexat la foaia de observaţie. precum şi propunerea şefului secţiei de specialitate pentru efectuarea expertizei. ART. potrivit reglementărilor proprii fiecărei instituţii. expertiza medicală a personalului instituţiilor din cadrul sistemului de apărare. prin semnarea. solicitarea pentru investigaţii medicale clinice şi/sau paraclinice suplimentare. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. după caz. comisia de expertiză medico-militară are următoarele competenţe: a) poate stabili prelungirea concediului medical până la termenul de 180 de zile. semnat. medicamentelor. la plecarea/înapoierea în/din misiuni externe. în situaţia în care foaia de observaţie este completă. în situaţia în care caracterul şi evoluţia bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de recuperare. în care sunt prezentate motivele avizului negativ. q) efectuează. (1) lit. securitate naţională şi a membrilor de familie ai acestuia. avizează negativ prezentarea în şedinţa comisiei. examenul clinic şi investigaţiile paraclinice. concediilor medicale şi scutirilor cadrelor militare în activitate. 4^1 din Hotărârea Guvernului nr. parafat şi datat. parafarea şi datarea acesteia. prin grija secretarului acesteia. c) în situaţia în care investigaţiile medicale sunt insuficiente pentru susţinerea diagnosticului prezentat sau pacientul prezintă şi alte afecţiuni pentru care nu s-au făcut investigaţii medicale ori există alte situaţii procedurale care nu au fost respectate. b) analizează istoricul afecţiunii. 5 Preşedintele comisiei de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) analizează foile de observaţie care urmează să fie discutate în şedinţa comisiei. în continuarea celor 180 de zile. ordine publică. şi trimite foaia de observaţie la secţia de specialitate.

În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă la şedinţa comisiei de expertiză medico-militară. document care se înregistrează la compartimentul documente clasificate al unităţii în care funcţionează comisia respectivă. (2) Hotărârea privind expertiza medico-militară se materializează prin emiterea documentelor specifice de către comisia de expertiză medicomilitară. Refuzul sau imposibilitatea persoanei expertizate de a semna decizia medicală se consemnează în procesul-verbal de şedinţă de către secretarul acesteia.d) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea comisiei de expertiză medico-militară. (2) lit. 4 alin. în prezenţa tuturor membrilor săi. în termen de 30 de zile de la comunicare. iar hotărârile privind expertiza medico-militară se iau cu acordul majorităţii membrilor. b) rapoarte cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în situaţiile prevăzute la art. b) şi c). a). (5) Împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medicomilitară de pe lângă spitalele militare se poate face contestaţie la comisiile centrale de expertiză medico-militară. CAPITOLUL III Comisiile centrale de expertiză medico-militară ART. (2) lit. ART. Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii. după cum urmează: a) decizii medicale. 4 alin. c) certificate medicale pentru situaţiile prevăzute la art. 6 (1) Comisia de expertiză medico-militară îşi desfăşoară activitatea de regulă de două ori pe săptămână. (4) Persoana expertizată semnează de luare la cunoştinţă pe fiecare exemplar al deciziei medicale. 7 (1) Comisiile centrale de expertiză medico-militară se constituie la nivelul Ministerului Apărării Naţionale. (2) Componenţa Comisiei centrale de expertiză medico-militară este următoarea: . decizia medicală se comunică în scris acesteia. (3) Activitatea comisiei de expertiză medico-militară se materializează într-o hotărâre consemnată în procesul-verbal de şedinţă.

respectiv al directorului Serviciului Român de Informaţii. prin ordinul prevăzut la alin. la propunerea şefilor direcţiilor medicale.minimum 3 medici specialişti/primari de specialitate. (3) Componenţa nominală a Comisiei centrale de expertiză medicomilitară pentru fiecare instituţie se stabileşte separat. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. (4) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării Comisiei centrale de expertiză medico-militară. contestaţiile făcute împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară. d) soluţionează. .un reprezentant al Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică. c) în cazul neavizării deciziilor medicale ale comisiilor de expertiză medico-medicală. pentru Ministerul Apărării Naţionale. după caz. ART.pentru Comisia centrală de expertiză medicomilitară a Ministerului Administraţiei şi Internelor. c) secretar . b) membri: . după caz. inclusiv pentru preşedinte şi secretar.se stabileşte din cadrul direcţiilor medicale ale instituţiilor menţionate la alin. şi al Direcţiei juridice pentru Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. . expertizează personalul şi emite o nouă decizie medicală. .a) preşedinte: medic specialist sau primar în specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă. în termenul legal. b) avizează deciziile medicale ale comisiilor de expertiză medicomedicală. al ministrului administraţiei şi internelor.un specialist psiholog . . cadru militar/funcţionar public cu statut special.un reprezentant al Direcţiei management resurse umane sau similare. prin ordin al ministrului apărării naţionale. înlocuitorul preşedintelui Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne/şef serviciu asistenţă medicală sau directorul adjunct al unităţii unde funcţionează comisia. 8 (1) Comisia centrală de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează activitatea comisiilor de expertiză medicomilitară. (3) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. (1) şi nu are drept de vot în cadrul comisiei.

propunând totodată concediul medical de recuperare în anumite situaţii pentru persoanele supuse expertizei medicale. În anumite situaţii. e) convoacă persoana în cauză la Comisia centrală de expertiză medicomilitară pentru expertizarea medico-militară. (2). după caz. emise de comisiile de expertiză medico-militară. 4 alin. prin grija secretarului comisiei. f) pe baza hotărârii Comisiei centrale de expertiză medico-militară emite decizia medicală şi o prezintă membrilor acesteia pentru avizare. Ministerul Sănătăţii şi cu alte structuri militare sau civile. primeşte. foile de observaţie sau copiile acestora ori alte documente medicale. ART. g) emite certificatul medical sau raportul cu privire la situaţia medicomilitară.e) colaborează pe probleme de expertiză medico-militară cu Ministerul Muncii. poate formula propuneri de neavizare a acestora. internarea în vederea precizării diagnosticului clinic şi funcţional se va putea face şi în clinici din reţeaua Ministerului Sănătăţii. . ordine publică şi securitate naţională decât cel care a emis decizia medicală contestată. (2) Pentru soluţionarea contestaţiilor la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa la prezentul regulament. cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. 9 Preşedintele Comisiei centrale de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) conduce nemijlocit şedinţele Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. c) analizează deciziile medicale. iar în situaţia nerespectării condiţiilor procedurale sau a susţinerii insuficiente a diagnosticului clinic. b) verifică dosarul medical al cazului supus expertizei medico-militare. În scopul soluţionării contestaţiilor. Familiei şi Protecţiei Sociale. d) analizează contestaţiile formulate la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militare şi ia măsurile necesare în vederea expertizării medicale a persoanelor în cauză de către Comisia centrală de expertiză medico-militară. Comisia centrală de expertiză medicomilitară poate dispune internarea celui în cauză într-o altă clinică de specialitate a spitalului militar sau la un alt spital din sistemul de apărare. ale persoanelor care urmează a fi expertizate medicomilitar. funcţional şi a încadrării necorespunzătoare în grade de invaliditate.

(1). cu modificările şi completările ulterioare. CAPITOLUL IV Dispoziţii tranzitorii şi finale ART.h) comunică persoanei expertizate medico-militar hotărârea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. ordine publică şi securitate naţională. i) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. Agrippa Ionescu". persoanei expertizate sau se comunică acesteia prin poştă. 11 Deciziile medicale. 3 alin. 10 (1) Pentru Serviciul Român de Informaţii. (2) Pe perioada prevăzută la alin. ANEXA 1 la regulament . rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. emise potrivit prevederilor prezentului regulament. a) se realizează în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. decizia medicală se comunică în scris acesteia. funcţia de preşedinte al comisiei de expertiză medico-militară se îndeplineşte de către comandantul Spitalului de Urgenţă "Dr. crearea şi ocuparea funcţiei prevăzute la art. republicată. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă. după caz. sau unei pensii de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. cu modificările şi completările ulterioare. organelor de pensii sau centrelor militare. sub semnătură. 164/2001. care sunt comunicate. b) un exemplar se transmite unităţii din care face parte persoana expertizată în situaţia celor care se află în raporturi de serviciu cu una dintre instituţiile din sistemul de apărare. 4 alin. (2). c) un exemplar rămâne anexat la procesul-verbal de şedinţă al comisiei de expertiză medico-militară sau al Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. d) în situaţia în care persoana expertizată este încadrată prima dată într-un grad de invaliditate şi face obiectul acordării unei pensii militare de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. (1) lit. un exemplar este destinat întocmirii dosarului de pensionare. 179/2004. după caz. se redactează în 3 sau 4 exemplare. după caz. după cum urmează: a) un exemplar se înmânează personal. ART.

Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central "Dr. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Ştefan Odoblejea" Craiova 5. Constantin Papilian" Cluj-Napoca 8. Spitalul de Urgenţă "Dr. Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea 13. Agrippa Ionescu" Bucureşti 14. Aristide Serfioti" Galaţi 12. Ion Jianu" Piteşti 4. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Victor Popescu" Timişoara 9. Spitalul Militar de Urgenţă "Regina Maria" Braşov 6. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Dimitrie Gerota" Bucureşti . Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul de Urgenţă "Prof. Alexandru Augustin" Sibiu 10. Iacob Czihac" Iaşi 11. Carol Davila" Bucureşti 2.LISTA cu spitalele din sistemul apărării. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Alexandru Gafencu" Constanţa 3. ordinii publice şi securităţii naţionale 1. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Alexandru Popescu" Focşani 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful