HOTĂRÂRE Nr.

1996 din 16 noiembrie 2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare Text în vigoare începând cu data de 11 decembrie 2006 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 11 decembrie 2006: - Hotărârea Guvernului nr. 1691/2006. În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 34 lit. c) şi o) şi al art. 40 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. CAP. 1 Acordarea asistenţei medicale, a medicamentelor şi a protezelor, în mod gratuit ART. 1 (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, denumiţi în continuare funcţionari publici, în activitate sau pensionari, precum şi soţul ori soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora beneficiază în mod gratuit de servicii de asistenţă medicală, medicamente şi proteze, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii. (2) Prin asistenţă medicală, în sensul prezentei hotărâri, se înţelege aplicarea tuturor măsurilor profilactice, curative şi recuperatorii pentru asigurarea stării de sănătate. (3) Aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) se face în condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. ART. 2 Sunt consideraţi copii aflaţi în întreţinerea funcţionarilor publici: a) copiii în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, şi care nu realizează venituri din muncă;

b) copiii încadraţi în grade de invaliditate, pe toată durata invalidităţii, dacă nu au venituri proprii şi se află în îngrijirea familiei. ART. 3 (1) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistenţei medicale, a medicamentelor şi a protezelor se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform prevederilor în vigoare ale Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. (2) Cuantumul contribuţiei personale reprezentând contravaloarea medicamentelor, serviciilor medicale şi protezelor prevăzute în normele de aplicare a contractului-cadru, respectiv coplata acestora, se suportă din fondurile bugetare aprobate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. ART. 4 Asistenţa medicală profilactică şi curativă în situaţii speciale şi în misiuni, asistenţa medicală curativă la locul de muncă, asistenţa medicală în boli profesionale sau în accidente de muncă, alte servicii medicale care nu sunt prevăzute în contractul-cadru se asigură gratuit prin structurile medicale specializate din cadrul reţelei sanitare a Ministerului Justiţiei, a Ministerului Sănătăţii, precum şi a celei din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. ART. 5 (1) Funcţionarul public are dreptul, pe baza recomandărilor medicale de specialitate, la bilete de tratament şi recuperare medicală, care se acordă gratuit numai în cazul internării în una dintre unităţile de recuperarereabilitare aflate în relaţie contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. (2) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistenţei medicale de recuperare gratuită se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate administrat prin Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, conform prevederilor contractului-cadru. Cuantumul contribuţiei personale din contravaloarea acestor servicii se suportă din fondurile bugetare aflate la dispoziţia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu această destinaţie. ART. 6 (1) În cazul pierderii temporare sau definitive a capacităţii de muncă, expertizarea medicală va fi efectuată de către comisiile de specialitate din reţeaua sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. (2) După împlinirea a 90 de zile de absenţe de la program într-un interval de 365 de zile, din motive medicale, funcţionarul public în cauză va fi

expertizat medical în vederea stabilirii stării de sănătate şi a capacităţii de muncă. (3) Comisiile de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă, în funcţie de caracterul şi evoluţia bolii, pot propune prelungirea concediului medical până la totalizarea a 180 de zile de incapacitate temporară de muncă sau pensionarea medicală a celor expertizaţi, în funcţie de gradul de pierdere a capacităţii de muncă, cu încadrarea acestora în grade de invaliditate, dacă diminuarea capacităţii de muncă este într-un procent de cel puţin 50% . (4) Pentru toate cazurile expertizate medical, comisiile de specialitate vor emite certificate-decizie medicală de propunere a prelungirii concediilor medicale peste 90 de zile sau de pensionare medicală, care vor fi înaintate spre avizare Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. (5) În situaţia în care evoluţia şi caracterul bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de recuperare, comisiile de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă pot face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile, în continuarea celor 180 de zile. (5^1) În cazul unor boli speciale, durata concediilor medicale de recuperare este mai mare şi se diferenţiază astfel: a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară şi unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu acordul Ministerului Sănătăţii Publice; b) un an, cu drept de prelungire, la propunerea comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă, până la un an şi jumătate în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză meningeală, peritoneală şi urogenitală, inclusiv a glandelor suprarenale, precum şi pentru SIDA şi neoplazii de orice tip, în funcţie de stadiul bolii; c) un an şi jumătate, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară operată şi osteoarticulară; d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară, la propunerea comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. (6) Acordarea concediilor medicale de recuperare şi plata în continuare a drepturilor băneşti, conform reglementărilor în vigoare privind salarizarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pentru cazurile prevăzute la alin. (5) şi (5^1), se fac numai cu aprobarea ministrului justiţiei. ART. 7

Funcţionarii publici beneficiază de concedii medicale în condiţiile legii. ART. 8 (1) Situaţia funcţionarului public pus la dispoziţie din cauza îmbolnăvirii de tuberculoză se soluţionează la expirarea termenului de internare şi a concediilor medicale acordate în vederea tratării bolii, fără a depăşi termenul maxim prevăzut de reglementările în vigoare pentru această categorie de bolnavi. (2) Supravegherea tratamentului şi a procesului de stabilizare a cazului de tuberculoză se va efectua prin unităţile de profil din cadrul reţelei sanitare a Ministerului Sănătăţii, precum şi prin unităţile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. (3) Pe perioada cât este internat sau se află în concedii medicale pentru tuberculoză, funcţionarul public beneficiază în continuare de drepturile băneşti, conform reglementărilor legale privind salarizarea acestei categorii de personal. ART. 9 (1) În vederea corectării deficienţelor organice sau funcţionale apărute în timpul exercitării profesiei, funcţionarul public are dreptul, pe baza recomandărilor medicale de specialitate, la proteze gratuite decontate conform prevederilor contractului-cadru cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. (2) În cazul în care deficienţele organice sau funcţionale au apărut ca urmare a unui accident de muncă ori a unei boli profesionale, contravaloarea protezelor necesare pentru corectarea acestor deficienţe se suportă integral din bugetul unităţii. ART. 10 Funcţionarul public care suferă de afecţiuni contractate în timpul exercitării profesiei are dreptul la tratament medical în străinătate dacă afecţiunile nu pot fi tratate în ţară, pe baza documentaţiei întocmite conform reglementărilor legale în vigoare de Sectorul Medical al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a avizului Ministerului Sănătăţii. ART. 11 Funcţionarul public care execută misiuni temporare ori urmează diferite forme de pregătire în afara graniţelor ţării are dreptul la asistenţă medicală şi la medicamente potrivit dispoziţiilor legale, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie prin bugetul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. ART. 12 Examenul medical la angajare se efectuează la cererea angajatorului, prin serviciile teritoriale de medicina muncii. Acestea completează fişa de aptitudine cu concluzia examenului medical la angajare apt/inapt.

ART. ART. (2) În situaţia reevaluărilor psihologice.Contravaloarea examenului medical pentru angajare este suportată de către candidat. b) interviu anamnestic. se efectuează de către medicul unităţii. (2) Contravaloarea examenelor de specialitate solicitate cu prilejul controlului medical periodic prevăzut la alin. altul decât cel prevăzut în contractul-cadru. ART. 17 Scopul asistenţei psihologice ce se acordă potrivit prezentei hotărâri îl constituie adaptarea eficientă la mediul de muncă psihosocial specific. (1) este suportată de la bugetul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 16 Asistenţa psihologică se realizează prin următoarele modalităţi de acţiune: a) psihodiagnoză. concepute în mod unitar. ART. 2 Asistenţa psihologică ART. asistenţa psihologică va fi efectuată de un alt psiholog decât cel care a efectuat evaluarea iniţială. 18 Metodele. (2) Prin asistenţă psihologică se înţelege consiliere şi evaluare psihologică. ART. d) intervenţie psihoterapeutică. CAP. 14 (1) Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare în activitate beneficiază de asistenţă psihologică în mod gratuit. c) protecţie psihologică. 15 (1) Asistenţa psihologică a funcţionarilor publici constă într-un ansamblu de programe şi măsuri. în condiţiile prezentei hotărâri. 13 (1) Controlul medical periodic anual. creşterea eficienţei personale şi menţinerea sănătăţii psihice a funcţionarului public. procedeele şi instrumentele necesare realizării asistenţei psihologice a funcţionarilor publici sunt stabilite prin decizie a directorului . pentru personalul din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. menite să asigure capacitatea optimă a individului din punct de vedere al parametrilor psihici.

ART. precum şi pentru precizarea situaţiei medicopsihologice. profilactice şi terapeutice necesare reechilibrării psihicului funcţionarului public şi/sau optimizării performanţei sale în muncă. conform normelor stabilite prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. ART. 21 Acordarea asistenţei psihologice gratuite. (2) Evaluarea psihologică a funcţionarilor publici se efectuează şi în următoarele situaţii: a) pentru cazuri de reconversie profesională ori de schimbare a locului de muncă datorate apariţiei unor disfuncţii psihice ori a unor acte de comportament neadaptat. CAP. pentru grupele de risc şi/sau la decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 20 (1) Asistenţa psihologică se poate acorda şi la cererea funcţionarilor publici. potrivit legii. se face de către psihologii din sistemul administraţiei penitenciare.general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 19 (1) Evaluarea psihologică a funcţionarilor publici se efectuează periodic. (2) În cadrul activităţilor de pregătire profesională a personalului vor fi prevăzute teme specifice pentru ca fiecare persoană să poată identifica semnele premergătoare instalării unor stări de disfuncţionalitate psihică şi să solicite luarea unor măsuri în consecinţă. prin desfăşurarea tuturor activităţilor specifice de evaluare. b) în îndeplinirea unor criterii prevăzute pentru ocuparea unor posturi. ART. la propunerea compartimentului de specialitate. . 22 Prevederile prezentei hotărâri se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei care au atribuţii de coordonare şi control ale activităţii din sistemul administraţiei penitenciare sau alte atribuţii în legătură cu activitatea administraţiei penitenciare. 3 Dispoziţii finale ART.

conform prevederilor în vigoare ale Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. în funcţie de stadiul bolii. 108 din Constituţia României. 3 (1) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistenţei medicale. b) un an. 1. republicată. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins: "ART. până la un an şi jumătate în intervalul ultimilor 2 ani.134 din 1 decembrie 2004.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. . 987 din 11 decembrie 2006 În temeiul art. Partea I. durata concediilor medicale de recuperare este mai mare şi se diferenţiază astfel: a) un an. 1691 din 29 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr." 2. nr. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. peritoneală şi urogenitală.HOTĂRÂRE Nr. cu următorul cuprins: "(5^1) În cazul unor boli speciale. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 1.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. publicată în Monitorul Oficial al României. la propunerea comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. cu acordul Ministerului Sănătăţii Publice. 1. După alineatul (5) al articolului 6 se introduce un nou alineat. a medicamentelor şi a protezelor se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. stabilite de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. pentru tuberculoză meningeală. precum şi pentru SIDA şi neoplazii de orice tip. alineatul (5^1). se modifică şi se completează după cum urmează: 1. inclusiv a glandelor suprarenale. ARTICOL UNIC Hotărârea Guvernului nr. în intervalul ultimilor 2 ani. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. cu drept de prelungire. pentru tuberculoză pulmonară şi unele boli cardiovasculare.

la propunerea comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă." 3. pentru cazurile prevăzute la alin. în intervalul ultimilor 2 ani. Ministrul justiţiei. pentru tuberculoză pulmonară operată şi osteoarticulară.c) un an şi jumătate. Gheorghe Barbu Ministrul sănătăţii publice. pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară. în intervalul ultimilor 2 ani. conform reglementărilor în vigoare privind salarizarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. (5) şi (5^1). secretar de stat Ministrul muncii. Gheorghe Eugen Nicolăescu Ministrul finanţelor publice. Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu . Alineatul (6) al articolului 6 va avea următorul cuprins: "(6) Acordarea concediilor medicale de recuperare şi plata în continuare a drepturilor băneşti. solidarităţii sociale şi familiei. se fac numai cu aprobarea ministrului justiţiei. d) 6 luni." PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: p. Ion Codescu. cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an.

360/2002 privind Statutul poliţistului. organizarea. 6 din Hotărârea Guvernului nr. art. ale art. cu modificările şi completările ulterioare. medicamentelor. ale art. 30 din Legea nr. (1) lit. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. 26 alin. 27 alin. 85 alin. 2 din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. 30 din Legea nr. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. cu modificările şi completările ulterioare. 4^1 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. republicată. 69 alin. concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate. ale art. ale art. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. c) şi art. 5 alin. cu modificările şi completările ulterioare. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti.ORDIN Nr. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. 191 din 19 august 2009 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII Nr. (2) din Legea nr. 42 lit.81/191/11030 din 30 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea. cu modificările şi . 30 din Legea nr. M.030 din 21 septembrie 2009 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 53 alin. republicată. 1. b) şi c) şi art. b). 38 alin. 1 lit. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 3 şi art. art. şi ale art. 670 din 7 octombrie 2009 Pentru aplicarea prevederilor art. 11. 85 alin. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. c) şi d) din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. 164/2001 privind pensiile militare de stat. ale art. (1) lit. (1) lit. republicată. cu modificările şi completările ulterioare. ale art. luând în considerare dispoziţiile art. 45 alin. ale art. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. 86 alin. 44/1994 privind veteranii de război. (2) din Legea nr. (2). funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr. M. b) din Legea nr.81 din 30 iulie 2009 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. ale art.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. ale art. (1) şi art. cu modificările şi completările ulterioare. 2 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

23 alin. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii. şi ale Hotărârii Guvernului nr. siguranţă naţională şi autoritate judecătorească. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. 7 alin. M. aprobată cu modificări prin Legea nr.391/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. ale art. -----------*) Ordinul nr. (3) din Legea nr. Mihai Stănişoară Viceprim-ministru. Dan Nica . 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare. şi ale art. prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. Ministrul apărării naţionale. în temeiul prevederilor art. şi directorul Serviciului Român de Informaţii emit prezentul ordin. 1 Se aprobă Regulamentul privind constituirea. al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. ordine publică. cu modificările ulterioare. aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale. ART. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. ART.98/94/4. viceprim-ministrul.98/94/4. 2 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul privind constituirea. (1) din Legea nr. ministrul administraţiei şi internelor. cu modificările ulterioare.completările ulterioare. 33 alin. ministrul apărării naţionale. Partea I. 15/2008. Partea I. ministrul administraţiei şi internelor. cu modificările şi completările ulterioare. deoarece avea ca obiect reglementări din sistemul de apărare a ţării şi siguranţă naţională. cu modificările ulterioare.391/2001*). funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. M. organizarea. organizarea.

George-Cristian Maior ANEXA 1 REGULAMENT privind constituirea. (3) Atribuţiile comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă şi ale Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. 1. e) elevi şi studenţi din structurile de învăţământ aparţinând instituţiilor prevăzute la alin. şi ale art. precum şi urmaşii acestora. b) comisiile centrale de expertiză medico-militară. b) poliţişti în activitate. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. (1).996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei . funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. în sensul prezentului regulament. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. 1 (1) În vederea respectării prevederilor legale referitoare la expertizarea medico-militară a unor categorii de personal din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. ordinii publice şi securităţii naţionale funcţionează următoarele comisii: a) comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. precum şi urmaşii acestora. d) soldaţi şi gradaţi voluntari. denumite în continuare comisii de expertiză medico-militară. organizarea. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. cu modificările şi completările ulterioare. prevăzute de dispoziţiile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. precum şi urmaşii acestora. c) funcţionari publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.Directorul Serviciului Român de Informaţii. (2) Prin categorii de personal. se înţelege după cum urmează: a) cadre militare în activitate şi în rezervă.

a serviciului poliţienesc. c) secretar . 2 În exercitarea atribuţiilor. înlocuitorul preşedintelui Comisiei de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne. la începutul fiecărui an calendaristic. a directorului Direcţiei medicale a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a şefului Direcţiei medicale a Serviciului Român de Informaţii. ART. (2) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se stabileşte prin dispoziţie a şefului Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale. (3) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării comisiilor de expertiză medico-militară. (2) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. ART. inclusiv pentru preşedinte şi secretar. sunt îndeplinite. CAPITOLUL II Comisiile de expertiză medico-militară ART. de comisiile prevăzute la alin. după caz. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar .subofiţer sanitar sau salariat civil/funcţionar public din spitalul respectiv care nu are drept de vot în cadrul comisiei. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. 3 (1) Comisiile de expertiză medico-militară au următoarea componenţă: a) preşedinte: medic specialist/primar în specialitatea expertiză medicală a capacităţii de muncă. 4 (1) Comisia de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar. în baza propunerilor comandanţilor/directorilor generali ai spitalelor. membrii comisiilor de expertiză medicomilitară răspund de respectarea dispoziţiilor legale privind expertiza medicomilitară. cu modificările şi completările ulterioare. prin dispoziţia prevăzută la alin.medicale şi psihologice. b) 4 membri: medici primari sau specialişti din secţiile/compartimentele spitalului. (1). avizate de preşedinţii comisiilor centrale de expertiză medico-militare. (4) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se consemnează în ordinul/dispoziţia de zi pe unitate al/a spitalului.

republicată. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. cu modificările şi completările ulterioare.public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. în conformitate cu criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I. aprobate în condiţiile prevăzute de art. d) şi la art. f) în cazul cadrelor militare. (1) din Legea nr. după caz. după caz. 29 din Legea nr. e) şi la art. II şi III de invaliditate. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. d) stabileşte încadrarea în grad de invaliditate pentru cadrele militare. a serviciului poliţienesc. a serviciului poliţienesc. clasând persoanele respective în conformitate cu baremele medicale în vigoare. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au decedat în timpul activităţii. clasându-i în conformitate cu baremele medicale în vigoare. supuşi revizuirii medicale. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. republicată. b) pe baza concluziei procesului-verbal de cercetare întocmit de organele abilitate conform legii. emite decizii medicale pentru consemnarea/stabilirea legăturii de cauzalitate dintre deces şi îndeplinirea serviciului militar. 29 din Legea nr. 164/2001. prevăzuţi la art. 40 alin. 179/2004. i) expertizează beneficiarii pensiei de urmaş. (1) din Legea nr. j) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar pentru soldaţii şi gradaţii voluntari. h) efectuează revizuirea medicală periodică. consemnează în decizia medicală legătura de cauzalitate dintre accident şi îndeplinirea serviciului militar. c) stabileşte legătura de cauzalitate dintre boală şi îndeplinirea serviciului militar. precum şi la art. e) emite decizii medicale de încadrare sau neîncadrare în grad de invaliditate pentru cadrele militare. 164/2001 privind pensiile militare de stat. 40 alin. după caz. şi de art. cu modificările şi completările ulterioare. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. 38 lit. cu modificările şi completările ulterioare. g) stabileşte termenele de revizuire medicală pentru pensionarii de invaliditate şi pentru cei clasaţi "apt limitat". cu modificările şi completările ulterioare. . poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 38 lit. a serviciului poliţienesc.

privind recrutarea. l) avizează rezultatul evaluării aptitudinilor fizice şi psihice pentru personalul militar invalid. în continuarea celor 180 de zile. încorporarea sau selecţia tinerilor în structurile de învăţământ din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. după caz. încadrării sau reîncadrării în funcţii militare. comisia de expertiză medico-militară are următoarele competenţe: a) poate stabili prelungirea concediului medical până la termenul de 180 de zile. după caz. în vederea clarificării situaţiei medico-militare. cu modificările şi completările ulterioare. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. b) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile. în situaţia . (1) lit. n) expertizează cadrele militare. 111/2007. în vederea menţinerii. pe durata legal stabilită. securitate naţională şi a membrilor de familie ai acestuia. ori pentru persoanele care au fost concentrate. republicată. p) stabileşte legătura de cauzalitate dintre rănire sau accidentare în timpul ori din cauza războiului. 1 şi 2 din Legea nr. în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. la plecarea/înapoierea în/din misiuni externe.k) revocă. mobilizate sau în prizonierat. în funcţie de caracterul şi de evoluţia bolii. pentru persoanele care au participat la Primul sau al Doilea Război Mondial în armata română şi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. potrivit reglementărilor proprii fiecărei instituţii. al mobilizării şi al stării de război precizează diagnosticul medical în cazurile insuficient documentate sau la sesizarea unor neconcordanţe între starea de sănătate a tânărului la recrutareîncorporare şi documentaţia prezentată. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. o) stabileşte legătura de cauzalitate dintre accident/boală şi satisfacerea obligaţiilor militare ca militar în termen sau militar cu termen redus. q) efectuează. (2) În îndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. respectiv a municipiului Bucureşti. 44/1994 privind veteranii de război. m) pe timpul stării de asediu. ordine publică. aprobată cu modificări prin Legea nr. n). expertiza medicală a personalului instituţiilor din cadrul sistemului de apărare. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare după împlinirea a 90 de zile de absenţe de la program din motive medicale. concluziile medicale ale comisiilor de recrutareîncorporare judeţene.

în care sunt prezentate motivele avizului negativ. 5 Preşedintele comisiei de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) analizează foile de observaţie care urmează să fie discutate în şedinţa comisiei. parafat şi datat. iar hotărârile privind expertiza medico-militară se iau cu acordul majorităţii membrilor.în care caracterul şi evoluţia bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de recuperare. concediilor medicale şi scutirilor cadrelor militare în activitate. prin grija secretarului acesteia. 4 alin. prin semnarea. precum şi propunerea şefului secţiei de specialitate pentru efectuarea expertizei. d) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea comisiei de expertiză medico-militară. în vederea completării acesteia. avizează negativ prezentarea în şedinţa comisiei. (2) lit. parafarea şi datarea acesteia. b) rapoarte cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în situaţiile prevăzute la art. examenul clinic şi investigaţiile paraclinice. solicitarea pentru investigaţii medicale clinice şi/sau paraclinice suplimentare. anexat la foaia de observaţie. b) şi c). în situaţia în care foaia de observaţie este completă. după cum urmează: a) decizii medicale. ART. avizează prezentarea cazului în şedinţa comisiei. (2) Hotărârea privind expertiza medico-militară se materializează prin emiterea documentelor specifice de către comisia de expertiză medicomilitară. sens în care întocmeşte un referat. pe care le primeşte cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. 4^1 din Hotărârea Guvernului nr. prevăzute la art. c) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare în cazul unor boli speciale. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. b) analizează istoricul afecţiunii. şi trimite foaia de observaţie la secţia de specialitate. c) în situaţia în care investigaţiile medicale sunt insuficiente pentru susţinerea diagnosticului prezentat sau pacientul prezintă şi alte afecţiuni pentru care nu s-au făcut investigaţii medicale ori există alte situaţii procedurale care nu au fost respectate. ART. medicamentelor. . cu modificările şi completările ulterioare. semnat. în prezenţa tuturor membrilor săi. 6 (1) Comisia de expertiză medico-militară îşi desfăşoară activitatea de regulă de două ori pe săptămână.

un reprezentant al Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică. b) membri: . (3) Activitatea comisiei de expertiză medico-militară se materializează într-o hotărâre consemnată în procesul-verbal de şedinţă. c) secretar . . . (4) Persoana expertizată semnează de luare la cunoştinţă pe fiecare exemplar al deciziei medicale.un specialist psiholog .pentru Comisia centrală de expertiză medicomilitară a Ministerului Administraţiei şi Internelor. cadru militar/funcţionar public cu statut special.se stabileşte din cadrul direcţiilor medicale ale instituţiilor menţionate la alin. CAPITOLUL III Comisiile centrale de expertiză medico-militară ART. . Refuzul sau imposibilitatea persoanei expertizate de a semna decizia medicală se consemnează în procesul-verbal de şedinţă de către secretarul acesteia. (2) lit. şi al Direcţiei juridice pentru Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. document care se înregistrează la compartimentul documente clasificate al unităţii în care funcţionează comisia respectivă.un reprezentant al Direcţiei management resurse umane sau similare. 7 (1) Comisiile centrale de expertiză medico-militară se constituie la nivelul Ministerului Apărării Naţionale. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă la şedinţa comisiei de expertiză medico-militară. în termen de 30 de zile de la comunicare. după caz. decizia medicală se comunică în scris acesteia. (5) Împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medicomilitară de pe lângă spitalele militare se poate face contestaţie la comisiile centrale de expertiză medico-militară. Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.c) certificate medicale pentru situaţiile prevăzute la art. (2) Componenţa Comisiei centrale de expertiză medico-militară este următoarea: a) preşedinte: medic specialist sau primar în specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă. 4 alin. pentru Ministerul Apărării Naţionale.minimum 3 medici specialişti/primari de specialitate. (1) şi nu are drept de vot în cadrul comisiei. a). .

(2) Pentru soluţionarea contestaţiilor la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa la prezentul regulament. b) avizează deciziile medicale ale comisiilor de expertiză medicomedicală. internarea în vederea precizării diagnosticului clinic şi funcţional se va putea face şi în clinici din reţeaua Ministerului Sănătăţii. Familiei şi Protecţiei Sociale. d) soluţionează. Comisia centrală de expertiză medicomilitară poate dispune internarea celui în cauză într-o altă clinică de specialitate a spitalului militar sau la un alt spital din sistemul de apărare. (3) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. 8 (1) Comisia centrală de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează activitatea comisiilor de expertiză medicomilitară. inclusiv pentru preşedinte şi secretar. ART. respectiv al directorului Serviciului Român de Informaţii. la propunerea şefilor direcţiilor medicale. al ministrului administraţiei şi internelor. expertizează personalul şi emite o nouă decizie medicală. prin ordin al ministrului apărării naţionale. e) colaborează pe probleme de expertiză medico-militară cu Ministerul Muncii. înlocuitorul preşedintelui Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne/şef serviciu asistenţă medicală sau directorul adjunct al unităţii unde funcţionează comisia. după caz. în termenul legal. ordine publică şi securitate naţională decât cel care a emis decizia medicală contestată. În anumite situaţii. prin ordinul prevăzut la alin. contestaţiile făcute împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. ART. 9 Preşedintele Comisiei centrale de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: .(3) Componenţa nominală a Comisiei centrale de expertiză medicomilitară pentru fiecare instituţie se stabileşte separat. c) în cazul neavizării deciziilor medicale ale comisiilor de expertiză medico-medicală. (4) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării Comisiei centrale de expertiză medico-militară. Ministerul Sănătăţii şi cu alte structuri militare sau civile.

poate formula propuneri de neavizare a acestora. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. crearea şi ocuparea funcţiei prevăzute la art. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă.a) conduce nemijlocit şedinţele Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. d) analizează contestaţiile formulate la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militare şi ia măsurile necesare în vederea expertizării medicale a persoanelor în cauză de către Comisia centrală de expertiză medico-militară. i) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. (2). prin grija secretarului comisiei. decizia medicală se comunică în scris acesteia. funcţional şi a încadrării necorespunzătoare în grade de invaliditate. g) emite certificatul medical sau raportul cu privire la situaţia medicomilitară. . emise de comisiile de expertiză medico-militară. CAPITOLUL IV Dispoziţii tranzitorii şi finale ART. propunând totodată concediul medical de recuperare în anumite situaţii pentru persoanele supuse expertizei medicale. 3 alin. cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. f) pe baza hotărârii Comisiei centrale de expertiză medico-militară emite decizia medicală şi o prezintă membrilor acesteia pentru avizare. c) analizează deciziile medicale. iar în situaţia nerespectării condiţiilor procedurale sau a susţinerii insuficiente a diagnosticului clinic. În scopul soluţionării contestaţiilor. ale persoanelor care urmează a fi expertizate medicomilitar. e) convoacă persoana în cauză la Comisia centrală de expertiză medicomilitară pentru expertizarea medico-militară. h) comunică persoanei expertizate medico-militar hotărârea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. primeşte. 4 alin. b) verifică dosarul medical al cazului supus expertizei medico-militare. a) se realizează în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. (1) lit. după caz. 10 (1) Pentru Serviciul Român de Informaţii. foile de observaţie sau copiile acestora ori alte documente medicale.

ordine publică şi securitate naţională. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. Alexandru Gafencu" Constanţa 3. ART. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Constantin Papilian" Cluj-Napoca 8. un exemplar este destinat întocmirii dosarului de pensionare. după caz. ANEXA 1 la regulament LISTA cu spitalele din sistemul apărării.(2) Pe perioada prevăzută la alin. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. (1). emise potrivit prevederilor prezentului regulament. după cum urmează: a) un exemplar se înmânează personal. după caz. ordinii publice şi securităţii naţionale 1. Victor Popescu" Timişoara 9. Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. cu modificările şi completările ulterioare. Spitalul Militar de Urgenţă "Regina Maria" Braşov 6. care sunt comunicate. d) în situaţia în care persoana expertizată este încadrată prima dată într-un grad de invaliditate şi face obiectul acordării unei pensii militare de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. Carol Davila" Bucureşti 2. organelor de pensii sau centrelor militare. Alexandru Augustin" Sibiu 10. sub semnătură. c) un exemplar rămâne anexat la procesul-verbal de şedinţă al comisiei de expertiză medico-militară sau al Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. se redactează în 3 sau 4 exemplare. Ion Jianu" Piteşti 4. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. 179/2004. Iacob Czihac" Iaşi . Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. persoanei expertizate sau se comunică acesteia prin poştă. după caz. Agrippa Ionescu". 164/2001. republicată. b) un exemplar se transmite unităţii din care face parte persoana expertizată în situaţia celor care se află în raporturi de serviciu cu una dintre instituţiile din sistemul de apărare. Alexandru Popescu" Focşani 7. funcţia de preşedinte al comisiei de expertiză medico-militară se îndeplineşte de către comandantul Spitalului de Urgenţă "Dr. 4 alin. Ştefan Odoblejea" Craiova 5. cu modificările şi completările ulterioare. sau unei pensii de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. 11 Deciziile medicale. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. (2).

b) şi c) şi art. (1) şi art. 5 alin. (1) lit. 2 din Legea nr. ale art.030 din 21 septembrie 2009 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 2 din Legea nr. c) şi art. cu modificările şi completările ulterioare. 4^1 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. Spitalul de Urgenţă "Prof. Agrippa Ionescu" Bucureşti 14. 53 alin.81/191/11030 din 30 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea. b) din Legea nr. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. 44/1994 privind veteranii de război. c) şi d) din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. 27 alin. 85 alin. art. M. 670 din 7 octombrie 2009 Pentru aplicarea prevederilor art. (2) din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. 42 lit. 38 alin. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr. ale art. republicată. Spitalul de Urgenţă "Dr. (1) lit. 1 lit. 30 din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. ale art. art. 30 din Legea nr. b). 11. ale art. republicată. (1) lit. Dimitrie Gerota" Bucureşti --------------- ORDIN Nr. organizarea. 360/2002 privind Statutul poliţistului. (2) din Legea nr. ale art. 30 din Legea nr. luând în considerare dispoziţiile art. 164/2001 privind pensiile militare de stat. cu modificările şi completările ulterioare. 3 şi art. şi ale art. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 270/1999 privind stabilirea . 85 alin. cu modificările şi completările ulterioare. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. M. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.81 din 30 iulie 2009 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. ale art. Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea 13.11. 86 alin. (2). Dr. cu modificările şi completările ulterioare. 191 din 19 august 2009 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII Nr. Aristide Serfioti" Galaţi 12. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. ale art. 26 alin. republicată. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari. 69 alin. 45 alin.

6 din Hotărârea Guvernului nr. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 23 alin. aprobată cu modificări prin Legea nr. organizarea. ministrul administraţiei şi internelor. ale art. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii. siguranţă naţională şi autoritate judecătorească. 33 alin. 15/2008. concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate. 1. ART. cu modificările şi completările ulterioare. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. ale art. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. cu modificările şi completările ulterioare. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. medicamentelor. cu modificările ulterioare. 1 Se aprobă Regulamentul privind constituirea.98/94/4. prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.391/2001*). ale art. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. şi directorul Serviciului Român de Informaţii emit prezentul ordin. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. în temeiul prevederilor art. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare. cu modificările şi completările ulterioare.98/94/4. cu modificările şi completările ulterioare. Partea I. M. . viceprim-ministrul. 2 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul privind constituirea. organizarea. cu modificările ulterioare. aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale. ordine publică. deoarece avea ca obiect reglementări din sistemul de apărare a ţării şi siguranţă naţională. şi ale art. (3) din Legea nr.391/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României. al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale. şi ale Hotărârii Guvernului nr. -----------*) Ordinul nr. M.condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. ministrul apărării naţionale. cu modificările ulterioare. 7 alin. (1) din Legea nr. ART.

b) comisiile centrale de expertiză medico-militară. precum şi urmaşii acestora. se înţelege după cum urmează: a) cadre militare în activitate şi în rezervă. ministrul administraţiei şi internelor. b) poliţişti în activitate. . cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. organizarea. c) funcţionari publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. (2) Prin categorii de personal. 1 (1) În vederea respectării prevederilor legale referitoare la expertizarea medico-militară a unor categorii de personal din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. în sensul prezentului regulament. Ministrul apărării naţionale. Mihai Stănişoară Viceprim-ministru. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. d) soldaţi şi gradaţi voluntari. Partea I. ordinii publice şi securităţii naţionale funcţionează următoarele comisii: a) comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. precum şi urmaşii acestora. George-Cristian Maior ANEXA 1 REGULAMENT privind constituirea. Dan Nica Directorul Serviciului Român de Informaţii. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART.ART. denumite în continuare comisii de expertiză medico-militară. precum şi urmaşii acestora. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu.

Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. 5 din Hotărârea Guvernului nr. (2) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. avizate de preşedinţii comisiilor centrale de expertiză medico-militare. membrii comisiilor de expertiză medicomilitară răspund de respectarea dispoziţiilor legale privind expertiza medicomilitară. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. a directorului Direcţiei medicale a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a şefului Direcţiei medicale a Serviciului Român de Informaţii. ART. cu modificările şi completările ulterioare. 1. CAPITOLUL II Comisiile de expertiză medico-militară ART. şi ale art. 3 (1) Comisiile de expertiză medico-militară au următoarea componenţă: a) preşedinte: medic specialist/primar în specialitatea expertiză medicală a capacităţii de muncă. prin dispoziţia prevăzută la alin. (2) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se stabileşte prin dispoziţie a şefului Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. înlocuitorul . prevăzute de dispoziţiile art. de comisiile prevăzute la alin.subofiţer sanitar sau salariat civil/funcţionar public din spitalul respectiv care nu are drept de vot în cadrul comisiei. (3) Atribuţiile comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă şi ale Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. sunt îndeplinite.e) elevi şi studenţi din structurile de învăţământ aparţinând instituţiilor prevăzute la alin. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. după caz. (1). b) 4 membri: medici primari sau specialişti din secţiile/compartimentele spitalului. în baza propunerilor comandanţilor/directorilor generali ai spitalelor. (1). c) secretar . inclusiv pentru preşedinte şi secretar. cu modificările şi completările ulterioare. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. (3) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării comisiilor de expertiză medico-militară. 2 În exercitarea atribuţiilor. 6 din Hotărârea Guvernului nr.

h) efectuează revizuirea medicală periodică. c) stabileşte legătura de cauzalitate dintre boală şi îndeplinirea serviciului militar. a serviciului poliţienesc. cu modificările şi completările ulterioare. a serviciului poliţienesc. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 164/2001 privind pensiile militare de stat. aprobate în condiţiile prevăzute de art. 29 din Legea nr. după caz. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. a serviciului poliţienesc. e) emite decizii medicale de încadrare sau neîncadrare în grad de invaliditate pentru cadrele militare. a serviciului poliţienesc. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. (4) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se consemnează în ordinul/dispoziţia de zi pe unitate al/a spitalului. f) în cazul cadrelor militare. după caz. republicată. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. b) pe baza concluziei procesului-verbal de cercetare întocmit de organele abilitate conform legii. în conformitate cu criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I. II şi III de invaliditate. clasând persoanele respective în conformitate cu baremele medicale în vigoare. cu modificările şi completările ulterioare. .preşedintelui Comisiei de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne. după caz. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 29 din Legea nr. consemnează în decizia medicală legătura de cauzalitate dintre accident şi îndeplinirea serviciului militar. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. d) stabileşte încadrarea în grad de invaliditate pentru cadrele militare. ART. emite decizii medicale pentru consemnarea/stabilirea legăturii de cauzalitate dintre deces şi îndeplinirea serviciului militar. la începutul fiecărui an calendaristic. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au decedat în timpul activităţii. 4 (1) Comisia de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar. şi de art. g) stabileşte termenele de revizuire medicală pentru pensionarii de invaliditate şi pentru cei clasaţi "apt limitat".

cu modificările şi completările ulterioare. ordine publică. supuşi revizuirii medicale. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. aprobată cu modificări prin Legea nr. l) avizează rezultatul evaluării aptitudinilor fizice şi psihice pentru personalul militar invalid. 38 lit. încorporarea sau selecţia tinerilor în structurile de învăţământ din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării.i) expertizează beneficiarii pensiei de urmaş. concluziile medicale ale comisiilor de recrutareîncorporare judeţene. în vederea clarificării situaţiei medico-militare. (1) din Legea nr. încadrării sau reîncadrării în funcţii militare. cu modificările şi completările ulterioare. precum şi la art. o) stabileşte legătura de cauzalitate dintre accident/boală şi satisfacerea obligaţiilor militare ca militar în termen sau militar cu termen redus. clasându-i în conformitate cu baremele medicale în vigoare. 179/2004. 111/2007. republicată. ori pentru persoanele care au fost concentrate. cu modificările şi completările ulterioare. d) şi la art. după caz. 44/1994 privind veteranii de război. k) revocă. respectiv a municipiului Bucureşti. 38 lit. 164/2001. m) pe timpul stării de asediu. mobilizate sau în prizonierat. al mobilizării şi al stării de război precizează diagnosticul medical în cazurile insuficient documentate sau la sesizarea unor neconcordanţe între starea de sănătate a tânărului la recrutareîncorporare şi documentaţia prezentată. 40 alin. în vederea menţinerii. republicată. după caz. 1 şi 2 din Legea nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. e) şi la art. prevăzuţi la art. privind recrutarea. n) expertizează cadrele militare. pentru persoanele care au participat la Primul sau al Doilea Război Mondial în armata română şi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. q) efectuează. în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare după împlinirea a 90 de zile de absenţe de la program din motive medicale. 40 alin. expertiza medicală a personalului instituţiilor din cadrul sistemului de apărare. p) stabileşte legătura de cauzalitate dintre rănire sau accidentare în timpul ori din cauza războiului. securitate naţională şi a . cu modificările şi completările ulterioare. j) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar pentru soldaţii şi gradaţii voluntari. (1) din Legea nr. pe durata legal stabilită.

(2) În îndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. b) analizează istoricul afecţiunii. în funcţie de caracterul şi de evoluţia bolii. d) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea comisiei de expertiză medico-militară. prevăzute la art. la plecarea/înapoierea în/din misiuni externe. ART.membrilor de familie ai acestuia. prin semnarea. 6 (1) Comisia de expertiză medico-militară îşi desfăşoară activitatea de regulă de două ori pe săptămână. prin grija secretarului acesteia. anexat la foaia de observaţie. sens în care întocmeşte un referat. solicitarea pentru investigaţii medicale clinice şi/sau paraclinice suplimentare. concediilor medicale şi scutirilor cadrelor militare în activitate. precum şi propunerea şefului secţiei de specialitate pentru efectuarea expertizei. c) în situaţia în care investigaţiile medicale sunt insuficiente pentru susţinerea diagnosticului prezentat sau pacientul prezintă şi alte afecţiuni pentru care nu s-au făcut investigaţii medicale ori există alte situaţii procedurale care nu au fost respectate. şi trimite foaia de observaţie la secţia de specialitate. parafat şi datat. 4^1 din Hotărârea Guvernului nr. examenul clinic şi investigaţiile paraclinice. în situaţia în care foaia de observaţie este completă. potrivit reglementărilor proprii fiecărei instituţii. în situaţia în care caracterul şi evoluţia bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de recuperare. ART. n). 5 Preşedintele comisiei de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) analizează foile de observaţie care urmează să fie discutate în şedinţa comisiei. avizează negativ prezentarea în şedinţa comisiei. comisia de expertiză medico-militară are următoarele competenţe: a) poate stabili prelungirea concediului medical până la termenul de 180 de zile. avizează prezentarea cazului în şedinţa comisiei. b) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile. în care sunt prezentate motivele avizului negativ. în continuarea celor 180 de zile. medicamentelor. c) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare în cazul unor boli speciale. iar . 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. pe care le primeşte cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. parafarea şi datarea acesteia. semnat. cu modificările şi completările ulterioare. în vederea completării acesteia. în prezenţa tuturor membrilor săi. (1) lit.

b) rapoarte cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în situaţiile prevăzute la art. . (2) Componenţa Comisiei centrale de expertiză medico-militară este următoarea: a) preşedinte: medic specialist sau primar în specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă. după cum urmează: a) decizii medicale. (4) Persoana expertizată semnează de luare la cunoştinţă pe fiecare exemplar al deciziei medicale. (3) Activitatea comisiei de expertiză medico-militară se materializează într-o hotărâre consemnată în procesul-verbal de şedinţă. document care se înregistrează la compartimentul documente clasificate al unităţii în care funcţionează comisia respectivă. c) certificate medicale pentru situaţiile prevăzute la art. în termen de 30 de zile de la comunicare. Refuzul sau imposibilitatea persoanei expertizate de a semna decizia medicală se consemnează în procesul-verbal de şedinţă de către secretarul acesteia. (2) Hotărârea privind expertiza medico-militară se materializează prin emiterea documentelor specifice de către comisia de expertiză medicomilitară. Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii. b) membri: . a).un specialist psiholog . 4 alin.minimum 3 medici specialişti/primari de specialitate. (2) lit.pentru Comisia centrală de expertiză medicomilitară a Ministerului Administraţiei şi Internelor. b) şi c). decizia medicală se comunică în scris acesteia.hotărârile privind expertiza medico-militară se iau cu acordul majorităţii membrilor. 7 (1) Comisiile centrale de expertiză medico-militară se constituie la nivelul Ministerului Apărării Naţionale. (5) Împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medicomilitară de pe lângă spitalele militare se poate face contestaţie la comisiile centrale de expertiză medico-militară. . (2) lit. cadru militar/funcţionar public cu statut special. 4 alin. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă la şedinţa comisiei de expertiză medico-militară. CAPITOLUL III Comisiile centrale de expertiză medico-militară ART.

pentru Ministerul Apărării Naţionale. înlocuitorul preşedintelui Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne/şef serviciu asistenţă medicală sau directorul adjunct al unităţii unde funcţionează comisia.se stabileşte din cadrul direcţiilor medicale ale instituţiilor menţionate la alin. Comisia centrală de expertiză medicomilitară poate dispune internarea celui în cauză într-o altă clinică de specialitate a spitalului militar sau la un alt spital din sistemul de apărare. e) colaborează pe probleme de expertiză medico-militară cu Ministerul Muncii. Familiei şi Protecţiei Sociale. Ministerul Sănătăţii şi cu alte structuri militare sau civile. ordine publică şi securitate naţională decât cel care a emis decizia medicală . b) avizează deciziile medicale ale comisiilor de expertiză medicomedicală. expertizează personalul şi emite o nouă decizie medicală. c) secretar . al ministrului administraţiei şi internelor.. (3) Componenţa nominală a Comisiei centrale de expertiză medicomilitară pentru fiecare instituţie se stabileşte separat. prin ordinul prevăzut la alin. (3) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. (4) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării Comisiei centrale de expertiză medico-militară. la propunerea şefilor direcţiilor medicale. . prin ordin al ministrului apărării naţionale.un reprezentant al Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică.un reprezentant al Direcţiei management resurse umane sau similare. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. după caz. contestaţiile făcute împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară. respectiv al directorului Serviciului Român de Informaţii. şi al Direcţiei juridice pentru Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. c) în cazul neavizării deciziilor medicale ale comisiilor de expertiză medico-medicală. în termenul legal. ART. 8 (1) Comisia centrală de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează activitatea comisiilor de expertiză medicomilitară. (2) Pentru soluţionarea contestaţiilor la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa la prezentul regulament. după caz. (1) şi nu are drept de vot în cadrul comisiei. d) soluţionează. inclusiv pentru preşedinte şi secretar.

În scopul soluţionării contestaţiilor. funcţional şi a încadrării necorespunzătoare în grade de invaliditate. primeşte. (2). ale persoanelor care urmează a fi expertizate medicomilitar. iar în situaţia nerespectării condiţiilor procedurale sau a susţinerii insuficiente a diagnosticului clinic. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă. după caz. 9 Preşedintele Comisiei centrale de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) conduce nemijlocit şedinţele Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. ART. emise de comisiile de expertiză medico-militară. decizia medicală se comunică în scris acesteia. cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. CAPITOLUL IV Dispoziţii tranzitorii şi finale . prin grija secretarului comisiei. c) analizează deciziile medicale. g) emite certificatul medical sau raportul cu privire la situaţia medicomilitară. d) analizează contestaţiile formulate la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militare şi ia măsurile necesare în vederea expertizării medicale a persoanelor în cauză de către Comisia centrală de expertiză medico-militară. h) comunică persoanei expertizate medico-militar hotărârea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. În anumite situaţii. e) convoacă persoana în cauză la Comisia centrală de expertiză medicomilitară pentru expertizarea medico-militară. f) pe baza hotărârii Comisiei centrale de expertiză medico-militară emite decizia medicală şi o prezintă membrilor acesteia pentru avizare. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. poate formula propuneri de neavizare a acestora. i) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea Comisiei centrale de expertiză medico-militară.contestată. propunând totodată concediul medical de recuperare în anumite situaţii pentru persoanele supuse expertizei medicale. b) verifică dosarul medical al cazului supus expertizei medico-militare. 4 alin. internarea în vederea precizării diagnosticului clinic şi funcţional se va putea face şi în clinici din reţeaua Ministerului Sănătăţii. foile de observaţie sau copiile acestora ori alte documente medicale.

a) se realizează în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. (2) Pe perioada prevăzută la alin. după caz. (1) lit. se redactează în 3 sau 4 exemplare. sub semnătură. organelor de pensii sau centrelor militare. sau unei pensii de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. (2). 164/2001. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. persoanei expertizate sau se comunică acesteia prin poştă. 10 (1) Pentru Serviciul Român de Informaţii. cu modificările şi completările ulterioare. Spitalul Militar de Urgenţă "Regina Maria" Braşov 6. 4 alin. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. după caz. după caz. Alexandru Gafencu" Constanţa 3. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. Alexandru Popescu" Focşani . Ştefan Odoblejea" Craiova 5. Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central "Dr. b) un exemplar se transmite unităţii din care face parte persoana expertizată în situaţia celor care se află în raporturi de serviciu cu una dintre instituţiile din sistemul de apărare. 11 Deciziile medicale. ART. emise potrivit prevederilor prezentului regulament. (1). ordine publică şi securitate naţională. care sunt comunicate. 179/2004. Ion Jianu" Piteşti 4. c) un exemplar rămâne anexat la procesul-verbal de şedinţă al comisiei de expertiză medico-militară sau al Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. republicată.ART. Carol Davila" Bucureşti 2. d) în situaţia în care persoana expertizată este încadrată prima dată într-un grad de invaliditate şi face obiectul acordării unei pensii militare de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. un exemplar este destinat întocmirii dosarului de pensionare. după cum urmează: a) un exemplar se înmânează personal. crearea şi ocuparea funcţiei prevăzute la art. ANEXA 1 la regulament LISTA cu spitalele din sistemul apărării. ordinii publice şi securităţii naţionale 1. funcţia de preşedinte al comisiei de expertiză medico-militară se îndeplineşte de către comandantul Spitalului de Urgenţă "Dr. cu modificările şi completările ulterioare. 3 alin. Agrippa Ionescu".

c) şi art. 42 lit. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 2 din Legea nr. b) şi c) şi art. 2 din Legea nr. (2) din Legea nr. 38 alin. Iacob Czihac" Iaşi 11. 3 şi art. 360/2002 privind Statutul poliţistului. cu modificările şi completările ulterioare. (2) din Legea nr. ale art. (1) lit. 53 alin. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. 69 alin. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. cu modificările şi completările ulterioare.81/191/11030 din 30 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea. art.7. b) din Legea nr.030 din 21 septembrie 2009 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 85 alin. 85 alin. organizarea. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. 30 din Legea nr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. 44/1994 . 5 alin. (1) şi art. Alexandru Augustin" Sibiu 10. M. 1 lit. şi ale art. Victor Popescu" Timişoara 9. Dimitrie Gerota" Bucureşti --------------ORDIN Nr. republicată. (1) lit. art. cu modificările şi completările ulterioare. (2). 30 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat. ale art. ale art. b). 26 alin. 670 din 7 octombrie 2009 Pentru aplicarea prevederilor art. 45 alin. cu modificările şi completările ulterioare. 27 alin. Spitalul de Urgenţă "Prof. (1) lit. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari. 11. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. 86 alin. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. ale art. Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea 13. Spitalul de Urgenţă "Dr. republicată. Dr. ale art. Aristide Serfioti" Galaţi 12. c) şi d) din Legea nr.81 din 30 iulie 2009 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. cu modificările şi completările ulterioare. ale art. luând în considerare dispoziţiile art. Agrippa Ionescu" Bucureşti 14. 191 din 19 august 2009 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII Nr. Constantin Papilian" Cluj-Napoca 8. M. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. 30 din Legea nr. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr.

cu modificările şi completările ulterioare. 1. concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. şi ale Hotărârii Guvernului nr. ale art. cu modificările şi completările ulterioare. 23 alin. 2 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul privind constituirea. (1) din Legea nr. organizarea. ministrul administraţiei şi internelor. ministrul apărării naţionale.391/2001*). 7 alin. 5 din Hotărârea Guvernului nr. şi ale art. cu modificările ulterioare. M. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii. cu modificările ulterioare. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti.98/94/4. şi directorul Serviciului Român de Informaţii emit prezentul ordin. 4^1 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale. siguranţă naţională şi autoritate judecătorească. ale art. ART. ------------ . 15/2008. 33 alin. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. cu modificările ulterioare. prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. cu modificările şi completările ulterioare. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. (3) din Legea nr.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. viceprim-ministrul. ale art.privind veteranii de război. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. medicamentelor. ale art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. republicată. organizarea. în temeiul prevederilor art. ordine publică. al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. aprobată cu modificări prin Legea nr. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare. ART. 1 Se aprobă Regulamentul privind constituirea.

Partea I. ministrul administraţiei şi internelor.391/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României. Ministrul apărării naţionale. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. Dan Nica Directorul Serviciului Român de Informaţii.*) Ordinul nr. b) poliţişti în activitate. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. Mihai Stănişoară Viceprim-ministru. (2) Prin categorii de personal. George-Cristian Maior ANEXA 1 REGULAMENT privind constituirea. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I. 1 (1) În vederea respectării prevederilor legale referitoare la expertizarea medico-militară a unor categorii de personal din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. se înţelege după cum urmează: a) cadre militare în activitate şi în rezervă. b) comisiile centrale de expertiză medico-militară. precum şi urmaşii acestora. în sensul prezentului regulament. . organizarea. ordinii publice şi securităţii naţionale funcţionează următoarele comisii: a) comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. denumite în continuare comisii de expertiză medico-militară. precum şi urmaşii acestora. ART. deoarece avea ca obiect reglementări din sistemul de apărare a ţării şi siguranţă naţională. M.98/94/4.

b) 4 membri: medici primari sau specialişti din secţiile/compartimentele spitalului. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. (3) Atribuţiile comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă şi ale Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. prevăzute de dispoziţiile art. CAPITOLUL II Comisiile de expertiză medico-militară ART. a directorului Direcţiei medicale a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a şefului Direcţiei medicale a Serviciului Român de Informaţii.c) funcţionari publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. d) soldaţi şi gradaţi voluntari. avizate de preşedinţii comisiilor centrale de expertiză medico-militare. e) elevi şi studenţi din structurile de învăţământ aparţinând instituţiilor prevăzute la alin.subofiţer sanitar sau salariat civil/funcţionar public din spitalul respectiv care nu are drept de vot în cadrul comisiei. (1). 1. 2 În exercitarea atribuţiilor. de comisiile prevăzute la alin. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. sunt îndeplinite. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. c) secretar . precum şi urmaşii acestora. 5 din Hotărârea Guvernului nr. după caz. membrii comisiilor de expertiză medicomilitară răspund de respectarea dispoziţiilor legale privind expertiza medicomilitară. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. şi ale art. în baza propunerilor comandanţilor/directorilor generali ai spitalelor. ART. cu modificările şi completările ulterioare. (1). cu modificările şi completările ulterioare. (2) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se stabileşte prin dispoziţie a şefului Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale. 3 (1) Comisiile de expertiză medico-militară au următoarea componenţă: a) preşedinte: medic specialist/primar în specialitatea expertiză medicală a capacităţii de muncă.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. . 6 din Hotărârea Guvernului nr.

164/2001 privind pensiile militare de stat. e) emite decizii medicale de încadrare sau neîncadrare în grad de invaliditate pentru cadrele militare. 29 din Legea nr. (4) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se consemnează în ordinul/dispoziţia de zi pe unitate al/a spitalului. şi de art. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. d) stabileşte încadrarea în grad de invaliditate pentru cadrele militare. a serviciului .(3) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării comisiilor de expertiză medico-militară. prin dispoziţia prevăzută la alin. aprobate în condiţiile prevăzute de art. 29 din Legea nr. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. inclusiv pentru preşedinte şi secretar. emite decizii medicale pentru consemnarea/stabilirea legăturii de cauzalitate dintre deces şi îndeplinirea serviciului militar. a serviciului poliţienesc. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au decedat în timpul activităţii. cu modificările şi completările ulterioare. după caz. republicată. (2) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. a serviciului poliţienesc. înlocuitorul preşedintelui Comisiei de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne. ART. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. în conformitate cu criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I. a serviciului poliţienesc. f) în cazul cadrelor militare. la începutul fiecărui an calendaristic. clasând persoanele respective în conformitate cu baremele medicale în vigoare. după caz. cu modificările şi completările ulterioare. b) pe baza concluziei procesului-verbal de cercetare întocmit de organele abilitate conform legii. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. 4 (1) Comisia de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar. II şi III de invaliditate. c) stabileşte legătura de cauzalitate dintre boală şi îndeplinirea serviciului militar. consemnează în decizia medicală legătura de cauzalitate dintre accident şi îndeplinirea serviciului militar. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

aprobată cu modificări prin Legea nr. i) expertizează beneficiarii pensiei de urmaş. 38 lit. privind recrutarea. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. . cu modificările şi completările ulterioare.poliţienesc. în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. precum şi la art. (1) din Legea nr. o) stabileşte legătura de cauzalitate dintre accident/boală şi satisfacerea obligaţiilor militare ca militar în termen sau militar cu termen redus. respectiv a municipiului Bucureşti. clasându-i în conformitate cu baremele medicale în vigoare. pe durata legal stabilită. d) şi la art. p) stabileşte legătura de cauzalitate dintre rănire sau accidentare în timpul ori din cauza războiului. al mobilizării şi al stării de război precizează diagnosticul medical în cazurile insuficient documentate sau la sesizarea unor neconcordanţe între starea de sănătate a tânărului la recrutareîncorporare şi documentaţia prezentată. pentru persoanele care au participat la Primul sau al Doilea Război Mondial în armata română şi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 179/2004. după caz. încorporarea sau selecţia tinerilor în structurile de învăţământ din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. h) efectuează revizuirea medicală periodică. 1 şi 2 din Legea nr. n) expertizează cadrele militare. 44/1994 privind veteranii de război. 40 alin. în vederea clarificării situaţiei medico-militare. prevăzuţi la art. supuşi revizuirii medicale. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare după împlinirea a 90 de zile de absenţe de la program din motive medicale. 40 alin. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. (1) din Legea nr. 111/2007. m) pe timpul stării de asediu. k) revocă. după caz. ori pentru persoanele care au fost concentrate. e) şi la art. 164/2001. concluziile medicale ale comisiilor de recrutareîncorporare judeţene. republicată. g) stabileşte termenele de revizuire medicală pentru pensionarii de invaliditate şi pentru cei clasaţi "apt limitat". j) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar pentru soldaţii şi gradaţii voluntari. mobilizate sau în prizonierat. în vederea menţinerii. 38 lit. cu modificările şi completările ulterioare. încadrării sau reîncadrării în funcţii militare. l) avizează rezultatul evaluării aptitudinilor fizice şi psihice pentru personalul militar invalid.

la plecarea/înapoierea în/din misiuni externe. anexat la foaia de observaţie. semnat. în funcţie de caracterul şi de evoluţia bolii. n). ordine publică. prin grija secretarului acesteia. medicamentelor.precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. cu modificările şi completările ulterioare. (2) În îndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. în situaţia în care foaia de observaţie este completă. concediilor medicale şi scutirilor cadrelor militare în activitate. b) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile. parafarea şi datarea acesteia. sens în care întocmeşte un referat. c) în situaţia în care investigaţiile medicale sunt insuficiente pentru susţinerea diagnosticului prezentat sau pacientul prezintă şi alte afecţiuni pentru care nu s-au făcut investigaţii medicale ori există alte situaţii procedurale care nu au fost respectate. comisia de expertiză medico-militară are următoarele competenţe: a) poate stabili prelungirea concediului medical până la termenul de 180 de zile. b) analizează istoricul afecţiunii. precum şi propunerea şefului secţiei de specialitate pentru efectuarea expertizei. 4^1 din Hotărârea Guvernului nr. expertiza medicală a personalului instituţiilor din cadrul sistemului de apărare. avizează prezentarea cazului în şedinţa comisiei. avizează negativ prezentarea în şedinţa comisiei. (1) lit. cu modificările şi completările ulterioare. examenul clinic şi investigaţiile paraclinice. în care sunt prezentate motivele avizului negativ. . 5 Preşedintele comisiei de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) analizează foile de observaţie care urmează să fie discutate în şedinţa comisiei. potrivit reglementărilor proprii fiecărei instituţii. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. prevăzute la art. după caz. solicitarea pentru investigaţii medicale clinice şi/sau paraclinice suplimentare. în situaţia în care caracterul şi evoluţia bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de recuperare. c) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare în cazul unor boli speciale. republicată. în continuarea celor 180 de zile. în vederea completării acesteia. q) efectuează. prin semnarea. parafat şi datat. şi trimite foaia de observaţie la secţia de specialitate. ART. pe care le primeşte cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. securitate naţională şi a membrilor de familie ai acestuia.

6 (1) Comisia de expertiză medico-militară îşi desfăşoară activitatea de regulă de două ori pe săptămână. b) rapoarte cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în situaţiile prevăzute la art. 7 (1) Comisiile centrale de expertiză medico-militară se constituie la nivelul Ministerului Apărării Naţionale. b) şi c). 4 alin. Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii. (4) Persoana expertizată semnează de luare la cunoştinţă pe fiecare exemplar al deciziei medicale. (2) Hotărârea privind expertiza medico-militară se materializează prin emiterea documentelor specifice de către comisia de expertiză medicomilitară. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă la şedinţa comisiei de expertiză medico-militară. iar hotărârile privind expertiza medico-militară se iau cu acordul majorităţii membrilor. a). în termen de 30 de zile de la comunicare. 4 alin. (5) Împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medicomilitară de pe lângă spitalele militare se poate face contestaţie la comisiile centrale de expertiză medico-militară.d) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea comisiei de expertiză medico-militară. (2) lit. (3) Activitatea comisiei de expertiză medico-militară se materializează într-o hotărâre consemnată în procesul-verbal de şedinţă. document care se înregistrează la compartimentul documente clasificate al unităţii în care funcţionează comisia respectivă. (2) Componenţa Comisiei centrale de expertiză medico-militară este următoarea: . după cum urmează: a) decizii medicale. Refuzul sau imposibilitatea persoanei expertizate de a semna decizia medicală se consemnează în procesul-verbal de şedinţă de către secretarul acesteia. c) certificate medicale pentru situaţiile prevăzute la art. decizia medicală se comunică în scris acesteia. (2) lit. CAPITOLUL III Comisiile centrale de expertiză medico-militară ART. ART. în prezenţa tuturor membrilor săi.

după caz. în termenul legal.se stabileşte din cadrul direcţiilor medicale ale instituţiilor menţionate la alin. d) soluţionează. b) avizează deciziile medicale ale comisiilor de expertiză medicomedicală.a) preşedinte: medic specialist sau primar în specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă. 8 (1) Comisia centrală de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează activitatea comisiilor de expertiză medicomilitară. şi al Direcţiei juridice pentru Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. (3) Componenţa nominală a Comisiei centrale de expertiză medicomilitară pentru fiecare instituţie se stabileşte separat. al ministrului administraţiei şi internelor.pentru Comisia centrală de expertiză medicomilitară a Ministerului Administraţiei şi Internelor.un specialist psiholog . înlocuitorul preşedintelui Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne/şef serviciu asistenţă medicală sau directorul adjunct al unităţii unde funcţionează comisia. (3) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. prin ordin al ministrului apărării naţionale. expertizează personalul şi emite o nouă decizie medicală. cadru militar/funcţionar public cu statut special. pentru Ministerul Apărării Naţionale. (1) şi nu are drept de vot în cadrul comisiei. .minimum 3 medici specialişti/primari de specialitate. c) în cazul neavizării deciziilor medicale ale comisiilor de expertiză medico-medicală. . . inclusiv pentru preşedinte şi secretar.un reprezentant al Direcţiei management resurse umane sau similare. . după caz.un reprezentant al Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică. la propunerea şefilor direcţiilor medicale. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. (4) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării Comisiei centrale de expertiză medico-militară. b) membri: . c) secretar . prin ordinul prevăzut la alin. ART. contestaţiile făcute împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară. respectiv al directorului Serviciului Român de Informaţii.

9 Preşedintele Comisiei centrale de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) conduce nemijlocit şedinţele Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. internarea în vederea precizării diagnosticului clinic şi funcţional se va putea face şi în clinici din reţeaua Ministerului Sănătăţii. emise de comisiile de expertiză medico-militară. În anumite situaţii. d) analizează contestaţiile formulate la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militare şi ia măsurile necesare în vederea expertizării medicale a persoanelor în cauză de către Comisia centrală de expertiză medico-militară. după caz. f) pe baza hotărârii Comisiei centrale de expertiză medico-militară emite decizia medicală şi o prezintă membrilor acesteia pentru avizare. În scopul soluţionării contestaţiilor. c) analizează deciziile medicale. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. primeşte. ordine publică şi securitate naţională decât cel care a emis decizia medicală contestată. propunând totodată concediul medical de recuperare în anumite situaţii pentru persoanele supuse expertizei medicale. . ale persoanelor care urmează a fi expertizate medicomilitar. 4 alin. Familiei şi Protecţiei Sociale.e) colaborează pe probleme de expertiză medico-militară cu Ministerul Muncii. g) emite certificatul medical sau raportul cu privire la situaţia medicomilitară. (2). Ministerul Sănătăţii şi cu alte structuri militare sau civile. cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. funcţional şi a încadrării necorespunzătoare în grade de invaliditate. foile de observaţie sau copiile acestora ori alte documente medicale. Comisia centrală de expertiză medicomilitară poate dispune internarea celui în cauză într-o altă clinică de specialitate a spitalului militar sau la un alt spital din sistemul de apărare. (2) Pentru soluţionarea contestaţiilor la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa la prezentul regulament. poate formula propuneri de neavizare a acestora. b) verifică dosarul medical al cazului supus expertizei medico-militare. iar în situaţia nerespectării condiţiilor procedurale sau a susţinerii insuficiente a diagnosticului clinic. prin grija secretarului comisiei. ART. e) convoacă persoana în cauză la Comisia centrală de expertiză medicomilitară pentru expertizarea medico-militară.

d) în situaţia în care persoana expertizată este încadrată prima dată într-un grad de invaliditate şi face obiectul acordării unei pensii militare de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. 179/2004. ART. funcţia de preşedinte al comisiei de expertiză medico-militară se îndeplineşte de către comandantul Spitalului de Urgenţă "Dr. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă. c) un exemplar rămâne anexat la procesul-verbal de şedinţă al comisiei de expertiză medico-militară sau al Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. republicată. organelor de pensii sau centrelor militare. Agrippa Ionescu". 4 alin. emise potrivit prevederilor prezentului regulament. care sunt comunicate.h) comunică persoanei expertizate medico-militar hotărârea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. după cum urmează: a) un exemplar se înmânează personal. crearea şi ocuparea funcţiei prevăzute la art. după caz. (2). a) se realizează în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. 164/2001. ordine publică şi securitate naţională. 10 (1) Pentru Serviciul Român de Informaţii. 11 Deciziile medicale. ANEXA 1 la regulament . decizia medicală se comunică în scris acesteia. (2) Pe perioada prevăzută la alin. sau unei pensii de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. CAPITOLUL IV Dispoziţii tranzitorii şi finale ART. (1). 3 alin. sub semnătură. i) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. după caz. b) un exemplar se transmite unităţii din care face parte persoana expertizată în situaţia celor care se află în raporturi de serviciu cu una dintre instituţiile din sistemul de apărare. se redactează în 3 sau 4 exemplare. după caz. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. persoanei expertizate sau se comunică acesteia prin poştă. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. un exemplar este destinat întocmirii dosarului de pensionare. (1) lit.

Carol Davila" Bucureşti 2. Spitalul de Urgenţă "Dr.LISTA cu spitalele din sistemul apărării. Spitalul Militar de Urgenţă "Regina Maria" Braşov 6. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Alexandru Popescu" Focşani 7. Alexandru Gafencu" Constanţa 3. Alexandru Augustin" Sibiu 10. Constantin Papilian" Cluj-Napoca 8. Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Iacob Czihac" Iaşi 11. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Ion Jianu" Piteşti 4. Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea 13. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central "Dr. Spitalul de Urgenţă "Prof. Agrippa Ionescu" Bucureşti 14. Aristide Serfioti" Galaţi 12. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Victor Popescu" Timişoara 9. ordinii publice şi securităţii naţionale 1. Ştefan Odoblejea" Craiova 5. Dimitrie Gerota" Bucureşti .