HOTĂRÂRE Nr.

1996 din 16 noiembrie 2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare Text în vigoare începând cu data de 11 decembrie 2006 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 11 decembrie 2006: - Hotărârea Guvernului nr. 1691/2006. În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 34 lit. c) şi o) şi al art. 40 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. CAP. 1 Acordarea asistenţei medicale, a medicamentelor şi a protezelor, în mod gratuit ART. 1 (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, denumiţi în continuare funcţionari publici, în activitate sau pensionari, precum şi soţul ori soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora beneficiază în mod gratuit de servicii de asistenţă medicală, medicamente şi proteze, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii. (2) Prin asistenţă medicală, în sensul prezentei hotărâri, se înţelege aplicarea tuturor măsurilor profilactice, curative şi recuperatorii pentru asigurarea stării de sănătate. (3) Aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) se face în condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. ART. 2 Sunt consideraţi copii aflaţi în întreţinerea funcţionarilor publici: a) copiii în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, şi care nu realizează venituri din muncă;

b) copiii încadraţi în grade de invaliditate, pe toată durata invalidităţii, dacă nu au venituri proprii şi se află în îngrijirea familiei. ART. 3 (1) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistenţei medicale, a medicamentelor şi a protezelor se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform prevederilor în vigoare ale Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. (2) Cuantumul contribuţiei personale reprezentând contravaloarea medicamentelor, serviciilor medicale şi protezelor prevăzute în normele de aplicare a contractului-cadru, respectiv coplata acestora, se suportă din fondurile bugetare aprobate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. ART. 4 Asistenţa medicală profilactică şi curativă în situaţii speciale şi în misiuni, asistenţa medicală curativă la locul de muncă, asistenţa medicală în boli profesionale sau în accidente de muncă, alte servicii medicale care nu sunt prevăzute în contractul-cadru se asigură gratuit prin structurile medicale specializate din cadrul reţelei sanitare a Ministerului Justiţiei, a Ministerului Sănătăţii, precum şi a celei din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. ART. 5 (1) Funcţionarul public are dreptul, pe baza recomandărilor medicale de specialitate, la bilete de tratament şi recuperare medicală, care se acordă gratuit numai în cazul internării în una dintre unităţile de recuperarereabilitare aflate în relaţie contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. (2) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistenţei medicale de recuperare gratuită se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate administrat prin Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, conform prevederilor contractului-cadru. Cuantumul contribuţiei personale din contravaloarea acestor servicii se suportă din fondurile bugetare aflate la dispoziţia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu această destinaţie. ART. 6 (1) În cazul pierderii temporare sau definitive a capacităţii de muncă, expertizarea medicală va fi efectuată de către comisiile de specialitate din reţeaua sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. (2) După împlinirea a 90 de zile de absenţe de la program într-un interval de 365 de zile, din motive medicale, funcţionarul public în cauză va fi

expertizat medical în vederea stabilirii stării de sănătate şi a capacităţii de muncă. (3) Comisiile de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă, în funcţie de caracterul şi evoluţia bolii, pot propune prelungirea concediului medical până la totalizarea a 180 de zile de incapacitate temporară de muncă sau pensionarea medicală a celor expertizaţi, în funcţie de gradul de pierdere a capacităţii de muncă, cu încadrarea acestora în grade de invaliditate, dacă diminuarea capacităţii de muncă este într-un procent de cel puţin 50% . (4) Pentru toate cazurile expertizate medical, comisiile de specialitate vor emite certificate-decizie medicală de propunere a prelungirii concediilor medicale peste 90 de zile sau de pensionare medicală, care vor fi înaintate spre avizare Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. (5) În situaţia în care evoluţia şi caracterul bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de recuperare, comisiile de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă pot face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile, în continuarea celor 180 de zile. (5^1) În cazul unor boli speciale, durata concediilor medicale de recuperare este mai mare şi se diferenţiază astfel: a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară şi unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu acordul Ministerului Sănătăţii Publice; b) un an, cu drept de prelungire, la propunerea comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă, până la un an şi jumătate în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză meningeală, peritoneală şi urogenitală, inclusiv a glandelor suprarenale, precum şi pentru SIDA şi neoplazii de orice tip, în funcţie de stadiul bolii; c) un an şi jumătate, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară operată şi osteoarticulară; d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară, la propunerea comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. (6) Acordarea concediilor medicale de recuperare şi plata în continuare a drepturilor băneşti, conform reglementărilor în vigoare privind salarizarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pentru cazurile prevăzute la alin. (5) şi (5^1), se fac numai cu aprobarea ministrului justiţiei. ART. 7

Funcţionarii publici beneficiază de concedii medicale în condiţiile legii. ART. 8 (1) Situaţia funcţionarului public pus la dispoziţie din cauza îmbolnăvirii de tuberculoză se soluţionează la expirarea termenului de internare şi a concediilor medicale acordate în vederea tratării bolii, fără a depăşi termenul maxim prevăzut de reglementările în vigoare pentru această categorie de bolnavi. (2) Supravegherea tratamentului şi a procesului de stabilizare a cazului de tuberculoză se va efectua prin unităţile de profil din cadrul reţelei sanitare a Ministerului Sănătăţii, precum şi prin unităţile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. (3) Pe perioada cât este internat sau se află în concedii medicale pentru tuberculoză, funcţionarul public beneficiază în continuare de drepturile băneşti, conform reglementărilor legale privind salarizarea acestei categorii de personal. ART. 9 (1) În vederea corectării deficienţelor organice sau funcţionale apărute în timpul exercitării profesiei, funcţionarul public are dreptul, pe baza recomandărilor medicale de specialitate, la proteze gratuite decontate conform prevederilor contractului-cadru cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. (2) În cazul în care deficienţele organice sau funcţionale au apărut ca urmare a unui accident de muncă ori a unei boli profesionale, contravaloarea protezelor necesare pentru corectarea acestor deficienţe se suportă integral din bugetul unităţii. ART. 10 Funcţionarul public care suferă de afecţiuni contractate în timpul exercitării profesiei are dreptul la tratament medical în străinătate dacă afecţiunile nu pot fi tratate în ţară, pe baza documentaţiei întocmite conform reglementărilor legale în vigoare de Sectorul Medical al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a avizului Ministerului Sănătăţii. ART. 11 Funcţionarul public care execută misiuni temporare ori urmează diferite forme de pregătire în afara graniţelor ţării are dreptul la asistenţă medicală şi la medicamente potrivit dispoziţiilor legale, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie prin bugetul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. ART. 12 Examenul medical la angajare se efectuează la cererea angajatorului, prin serviciile teritoriale de medicina muncii. Acestea completează fişa de aptitudine cu concluzia examenului medical la angajare apt/inapt.

17 Scopul asistenţei psihologice ce se acordă potrivit prezentei hotărâri îl constituie adaptarea eficientă la mediul de muncă psihosocial specific. în condiţiile prezentei hotărâri. 13 (1) Controlul medical periodic anual. CAP. 14 (1) Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare în activitate beneficiază de asistenţă psihologică în mod gratuit. concepute în mod unitar. ART. 18 Metodele. (2) În situaţia reevaluărilor psihologice. altul decât cel prevăzut în contractul-cadru. c) protecţie psihologică. d) intervenţie psihoterapeutică. 2 Asistenţa psihologică ART. 15 (1) Asistenţa psihologică a funcţionarilor publici constă într-un ansamblu de programe şi măsuri. pentru personalul din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. ART. se efectuează de către medicul unităţii. ART. (1) este suportată de la bugetul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. procedeele şi instrumentele necesare realizării asistenţei psihologice a funcţionarilor publici sunt stabilite prin decizie a directorului .Contravaloarea examenului medical pentru angajare este suportată de către candidat. b) interviu anamnestic. (2) Prin asistenţă psihologică se înţelege consiliere şi evaluare psihologică. menite să asigure capacitatea optimă a individului din punct de vedere al parametrilor psihici. 16 Asistenţa psihologică se realizează prin următoarele modalităţi de acţiune: a) psihodiagnoză. ART. asistenţa psihologică va fi efectuată de un alt psiholog decât cel care a efectuat evaluarea iniţială. ART. (2) Contravaloarea examenelor de specialitate solicitate cu prilejul controlului medical periodic prevăzut la alin. creşterea eficienţei personale şi menţinerea sănătăţii psihice a funcţionarului public.

ART. (2) În cadrul activităţilor de pregătire profesională a personalului vor fi prevăzute teme specifice pentru ca fiecare persoană să poată identifica semnele premergătoare instalării unor stări de disfuncţionalitate psihică şi să solicite luarea unor măsuri în consecinţă. ART. CAP. prin desfăşurarea tuturor activităţilor specifice de evaluare. se face de către psihologii din sistemul administraţiei penitenciare. 3 Dispoziţii finale ART. pentru grupele de risc şi/sau la decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. precum şi pentru precizarea situaţiei medicopsihologice. 20 (1) Asistenţa psihologică se poate acorda şi la cererea funcţionarilor publici. potrivit legii. 21 Acordarea asistenţei psihologice gratuite.general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 22 Prevederile prezentei hotărâri se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei care au atribuţii de coordonare şi control ale activităţii din sistemul administraţiei penitenciare sau alte atribuţii în legătură cu activitatea administraţiei penitenciare. b) în îndeplinirea unor criterii prevăzute pentru ocuparea unor posturi. ART. (2) Evaluarea psihologică a funcţionarilor publici se efectuează şi în următoarele situaţii: a) pentru cazuri de reconversie profesională ori de schimbare a locului de muncă datorate apariţiei unor disfuncţii psihice ori a unor acte de comportament neadaptat. conform normelor stabilite prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. la propunerea compartimentului de specialitate. profilactice şi terapeutice necesare reechilibrării psihicului funcţionarului public şi/sau optimizării performanţei sale în muncă. 19 (1) Evaluarea psihologică a funcţionarilor publici se efectuează periodic. .

durata concediilor medicale de recuperare este mai mare şi se diferenţiază astfel: a) un an.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. 1691 din 29 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. la propunerea comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. 1. 3 (1) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistenţei medicale. . pentru tuberculoză meningeală. până la un an şi jumătate în intervalul ultimilor 2 ani. 1. După alineatul (5) al articolului 6 se introduce un nou alineat. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. pentru tuberculoză pulmonară şi unele boli cardiovasculare. precum şi pentru SIDA şi neoplazii de orice tip. 987 din 11 decembrie 2006 În temeiul art. în funcţie de stadiul bolii. alineatul (5^1). Partea I.HOTĂRÂRE Nr. 108 din Constituţia României. conform prevederilor în vigoare ale Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate." 2. inclusiv a glandelor suprarenale. se modifică şi se completează după cum urmează: 1. stabilite de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. republicată.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins: "ART. în intervalul ultimilor 2 ani. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. nr. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. cu următorul cuprins: "(5^1) În cazul unor boli speciale. ARTICOL UNIC Hotărârea Guvernului nr.134 din 1 decembrie 2004. 1. a medicamentelor şi a protezelor se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. publicată în Monitorul Oficial al României. cu drept de prelungire. cu acordul Ministerului Sănătăţii Publice. peritoneală şi urogenitală. b) un an.

Alineatul (6) al articolului 6 va avea următorul cuprins: "(6) Acordarea concediilor medicale de recuperare şi plata în continuare a drepturilor băneşti. (5) şi (5^1). solidarităţii sociale şi familiei. pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară. cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an. Gheorghe Eugen Nicolăescu Ministrul finanţelor publice. conform reglementărilor în vigoare privind salarizarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare." PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: p. în intervalul ultimilor 2 ani. secretar de stat Ministrul muncii. Ministrul justiţiei. Gheorghe Barbu Ministrul sănătăţii publice. se fac numai cu aprobarea ministrului justiţiei. pentru cazurile prevăzute la alin." 3. Ion Codescu. Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu . la propunerea comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă.c) un an şi jumătate. pentru tuberculoză pulmonară operată şi osteoarticulară. în intervalul ultimilor 2 ani. d) 6 luni.

c) şi d) din Legea nr. 26 alin. 86 alin. cu modificările şi completările ulterioare. 85 alin. ale art. cu modificările şi completările ulterioare. ale art. concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 69 alin.ORDIN Nr. 3 şi art. (1) lit. 5 alin.030 din 21 septembrie 2009 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. ale art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. c) şi art. 11. 2 din Legea nr. (2) din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. 27 alin. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. ale art. 360/2002 privind Statutul poliţistului. cu modificările şi completările ulterioare. (1) şi art. (1) lit. (2). republicată.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. cu modificările şi . 38 alin. 1 lit. cu modificările şi completările ulterioare. republicată. b) şi c) şi art. cu modificările şi completările ulterioare. (2) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război. M. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. organizarea. ale art.81/191/11030 din 30 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. 1. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.81 din 30 iulie 2009 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. republicată. (1) lit. art. medicamentelor. 30 din Legea nr. art. luând în considerare dispoziţiile art. 191 din 19 august 2009 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII Nr. 53 alin. M. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 670 din 7 octombrie 2009 Pentru aplicarea prevederilor art. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. 30 din Legea nr. 30 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari. b). cu modificările şi completările ulterioare. ale art. 85 alin. 2 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. cu modificările şi completările ulterioare. 4^1 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. b) din Legea nr. ale art. 42 lit. ale art. 45 alin. şi ale art. ale art.

viceprim-ministrul. cu modificările ulterioare.98/94/4. (3) din Legea nr. (1) din Legea nr. în temeiul prevederilor art. ordine publică. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale. ART. M. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. Dan Nica . deoarece avea ca obiect reglementări din sistemul de apărare a ţării şi siguranţă naţională. şi ale art.391/2001*). şi directorul Serviciului Român de Informaţii emit prezentul ordin. prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ministrul administraţiei şi internelor. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii. aprobată cu modificări prin Legea nr. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. cu modificările şi completările ulterioare.391/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României. 2 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul privind constituirea. 33 alin. organizarea. -----------*) Ordinul nr.completările ulterioare. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. Ministrul apărării naţionale. 15/2008. ART. siguranţă naţională şi autoritate judecătorească. aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale. Partea I. cu modificările ulterioare. ministrul administraţiei şi internelor. şi ale Hotărârii Guvernului nr. al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. Partea I. ale art. Mihai Stănişoară Viceprim-ministru. 1 Se aprobă Regulamentul privind constituirea. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. cu modificările ulterioare. M. 7 alin.98/94/4. ministrul apărării naţionale. 23 alin. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. ART. organizarea.

5 din Hotărârea Guvernului nr. George-Cristian Maior ANEXA 1 REGULAMENT privind constituirea. (3) Atribuţiile comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă şi ale Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei . cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. cu modificările şi completările ulterioare. e) elevi şi studenţi din structurile de învăţământ aparţinând instituţiilor prevăzute la alin. în sensul prezentului regulament. precum şi urmaşii acestora. ordinii publice şi securităţii naţionale funcţionează următoarele comisii: a) comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. precum şi urmaşii acestora. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. b) comisiile centrale de expertiză medico-militară. precum şi urmaşii acestora. 1. (2) Prin categorii de personal. 1 (1) În vederea respectării prevederilor legale referitoare la expertizarea medico-militară a unor categorii de personal din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. şi ale art. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. organizarea. prevăzute de dispoziţiile art. se înţelege după cum urmează: a) cadre militare în activitate şi în rezervă. b) poliţişti în activitate. (1).Directorul Serviciului Român de Informaţii. denumite în continuare comisii de expertiză medico-militară. c) funcţionari publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 6 din Hotărârea Guvernului nr. d) soldaţi şi gradaţi voluntari. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART.

cu modificările şi completările ulterioare. (3) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării comisiilor de expertiză medico-militară. b) 4 membri: medici primari sau specialişti din secţiile/compartimentele spitalului. CAPITOLUL II Comisiile de expertiză medico-militară ART. (2) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari.medicale şi psihologice. avizate de preşedinţii comisiilor centrale de expertiză medico-militare. ART. în baza propunerilor comandanţilor/directorilor generali ai spitalelor. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 3 (1) Comisiile de expertiză medico-militară au următoarea componenţă: a) preşedinte: medic specialist/primar în specialitatea expertiză medicală a capacităţii de muncă. (4) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se consemnează în ordinul/dispoziţia de zi pe unitate al/a spitalului. a serviciului poliţienesc. a directorului Direcţiei medicale a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a şefului Direcţiei medicale a Serviciului Român de Informaţii. inclusiv pentru preşedinte şi secretar. c) secretar . 4 (1) Comisia de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar . ART. la începutul fiecărui an calendaristic. de comisiile prevăzute la alin. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. sunt îndeplinite. 2 În exercitarea atribuţiilor. (2) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se stabileşte prin dispoziţie a şefului Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale. înlocuitorul preşedintelui Comisiei de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne. după caz. (1). prin dispoziţia prevăzută la alin.subofiţer sanitar sau salariat civil/funcţionar public din spitalul respectiv care nu are drept de vot în cadrul comisiei. membrii comisiilor de expertiză medicomilitară răspund de respectarea dispoziţiilor legale privind expertiza medicomilitară.

aprobate în condiţiile prevăzute de art. 179/2004. a serviciului poliţienesc. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. . poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au decedat în timpul activităţii. după caz. după caz. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. emite decizii medicale pentru consemnarea/stabilirea legăturii de cauzalitate dintre deces şi îndeplinirea serviciului militar. 164/2001 privind pensiile militare de stat. consemnează în decizia medicală legătura de cauzalitate dintre accident şi îndeplinirea serviciului militar. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. j) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar pentru soldaţii şi gradaţii voluntari. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 38 lit. republicată. i) expertizează beneficiarii pensiei de urmaş. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. (1) din Legea nr. în conformitate cu criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I. cu modificările şi completările ulterioare. 38 lit. supuşi revizuirii medicale. d) şi la art. e) emite decizii medicale de încadrare sau neîncadrare în grad de invaliditate pentru cadrele militare. prevăzuţi la art. şi de art. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. a serviciului poliţienesc. c) stabileşte legătura de cauzalitate dintre boală şi îndeplinirea serviciului militar. (1) din Legea nr. precum şi la art. f) în cazul cadrelor militare. 29 din Legea nr. 40 alin. cu modificările şi completările ulterioare. II şi III de invaliditate. d) stabileşte încadrarea în grad de invaliditate pentru cadrele militare. e) şi la art. 164/2001. republicată. g) stabileşte termenele de revizuire medicală pentru pensionarii de invaliditate şi pentru cei clasaţi "apt limitat". după caz. clasându-i în conformitate cu baremele medicale în vigoare. h) efectuează revizuirea medicală periodică. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. clasând persoanele respective în conformitate cu baremele medicale în vigoare.public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. a serviciului poliţienesc. b) pe baza concluziei procesului-verbal de cercetare întocmit de organele abilitate conform legii. 29 din Legea nr. 40 alin.

b) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. concluziile medicale ale comisiilor de recrutareîncorporare judeţene. (2) În îndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. p) stabileşte legătura de cauzalitate dintre rănire sau accidentare în timpul ori din cauza războiului. republicată. pentru persoanele care au participat la Primul sau al Doilea Război Mondial în armata română şi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. respectiv a municipiului Bucureşti. în situaţia . q) efectuează. cu modificările şi completările ulterioare. comisia de expertiză medico-militară are următoarele competenţe: a) poate stabili prelungirea concediului medical până la termenul de 180 de zile. ori pentru persoanele care au fost concentrate. expertiza medicală a personalului instituţiilor din cadrul sistemului de apărare. după caz. privind recrutarea. o) stabileşte legătura de cauzalitate dintre accident/boală şi satisfacerea obligaţiilor militare ca militar în termen sau militar cu termen redus. n) expertizează cadrele militare. în funcţie de caracterul şi de evoluţia bolii. mobilizate sau în prizonierat. 1 şi 2 din Legea nr. n). securitate naţională şi a membrilor de familie ai acestuia. l) avizează rezultatul evaluării aptitudinilor fizice şi psihice pentru personalul militar invalid. după caz. la plecarea/înapoierea în/din misiuni externe. aprobată cu modificări prin Legea nr. încorporarea sau selecţia tinerilor în structurile de învăţământ din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare după împlinirea a 90 de zile de absenţe de la program din motive medicale. (1) lit. cu modificările şi completările ulterioare. potrivit reglementărilor proprii fiecărei instituţii. pe durata legal stabilită. 111/2007. 44/1994 privind veteranii de război. încadrării sau reîncadrării în funcţii militare.k) revocă. în vederea clarificării situaţiei medico-militare. în vederea menţinerii. ordine publică. în continuarea celor 180 de zile. m) pe timpul stării de asediu. al mobilizării şi al stării de război precizează diagnosticul medical în cazurile insuficient documentate sau la sesizarea unor neconcordanţe între starea de sănătate a tânărului la recrutareîncorporare şi documentaţia prezentată.

după cum urmează: a) decizii medicale. pe care le primeşte cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. prin semnarea. în situaţia în care foaia de observaţie este completă. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. parafarea şi datarea acesteia. precum şi propunerea şefului secţiei de specialitate pentru efectuarea expertizei. b) analizează istoricul afecţiunii. şi trimite foaia de observaţie la secţia de specialitate. prin grija secretarului acesteia. 5 Preşedintele comisiei de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) analizează foile de observaţie care urmează să fie discutate în şedinţa comisiei. în prezenţa tuturor membrilor săi. 4 alin. avizează negativ prezentarea în şedinţa comisiei. avizează prezentarea cazului în şedinţa comisiei. concediilor medicale şi scutirilor cadrelor militare în activitate. . 4^1 din Hotărârea Guvernului nr. iar hotărârile privind expertiza medico-militară se iau cu acordul majorităţii membrilor. sens în care întocmeşte un referat. ART. semnat. ART. medicamentelor. b) şi c). cu modificările şi completările ulterioare. în care sunt prezentate motivele avizului negativ. d) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea comisiei de expertiză medico-militară. c) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare în cazul unor boli speciale. anexat la foaia de observaţie.în care caracterul şi evoluţia bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de recuperare. în vederea completării acesteia. (2) Hotărârea privind expertiza medico-militară se materializează prin emiterea documentelor specifice de către comisia de expertiză medicomilitară. prevăzute la art. b) rapoarte cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în situaţiile prevăzute la art. 6 (1) Comisia de expertiză medico-militară îşi desfăşoară activitatea de regulă de două ori pe săptămână. c) în situaţia în care investigaţiile medicale sunt insuficiente pentru susţinerea diagnosticului prezentat sau pacientul prezintă şi alte afecţiuni pentru care nu s-au făcut investigaţii medicale ori există alte situaţii procedurale care nu au fost respectate. parafat şi datat. solicitarea pentru investigaţii medicale clinice şi/sau paraclinice suplimentare. examenul clinic şi investigaţiile paraclinice. (2) lit.

. Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii. după caz. pentru Ministerul Apărării Naţionale. a). şi al Direcţiei juridice pentru Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor.un specialist psiholog .se stabileşte din cadrul direcţiilor medicale ale instituţiilor menţionate la alin.c) certificate medicale pentru situaţiile prevăzute la art. CAPITOLUL III Comisiile centrale de expertiză medico-militară ART. . b) membri: . cadru militar/funcţionar public cu statut special. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă la şedinţa comisiei de expertiză medico-militară.pentru Comisia centrală de expertiză medicomilitară a Ministerului Administraţiei şi Internelor. în termen de 30 de zile de la comunicare. Refuzul sau imposibilitatea persoanei expertizate de a semna decizia medicală se consemnează în procesul-verbal de şedinţă de către secretarul acesteia. (5) Împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medicomilitară de pe lângă spitalele militare se poate face contestaţie la comisiile centrale de expertiză medico-militară.un reprezentant al Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică. c) secretar .un reprezentant al Direcţiei management resurse umane sau similare. 7 (1) Comisiile centrale de expertiză medico-militară se constituie la nivelul Ministerului Apărării Naţionale. (1) şi nu are drept de vot în cadrul comisiei. (4) Persoana expertizată semnează de luare la cunoştinţă pe fiecare exemplar al deciziei medicale. . . (2) lit.minimum 3 medici specialişti/primari de specialitate. decizia medicală se comunică în scris acesteia. (2) Componenţa Comisiei centrale de expertiză medico-militară este următoarea: a) preşedinte: medic specialist sau primar în specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă. (3) Activitatea comisiei de expertiză medico-militară se materializează într-o hotărâre consemnată în procesul-verbal de şedinţă. document care se înregistrează la compartimentul documente clasificate al unităţii în care funcţionează comisia respectivă. 4 alin.

c) în cazul neavizării deciziilor medicale ale comisiilor de expertiză medico-medicală. la propunerea şefilor direcţiilor medicale. inclusiv pentru preşedinte şi secretar. după caz. internarea în vederea precizării diagnosticului clinic şi funcţional se va putea face şi în clinici din reţeaua Ministerului Sănătăţii. înlocuitorul preşedintelui Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne/şef serviciu asistenţă medicală sau directorul adjunct al unităţii unde funcţionează comisia. în termenul legal. prin ordinul prevăzut la alin. ordine publică şi securitate naţională decât cel care a emis decizia medicală contestată. (2) Pentru soluţionarea contestaţiilor la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa la prezentul regulament. Familiei şi Protecţiei Sociale. Ministerul Sănătăţii şi cu alte structuri militare sau civile. e) colaborează pe probleme de expertiză medico-militară cu Ministerul Muncii. 8 (1) Comisia centrală de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează activitatea comisiilor de expertiză medicomilitară. 9 Preşedintele Comisiei centrale de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: . Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. d) soluţionează. b) avizează deciziile medicale ale comisiilor de expertiză medicomedicală. al ministrului administraţiei şi internelor. (3) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. ART. respectiv al directorului Serviciului Român de Informaţii. Comisia centrală de expertiză medicomilitară poate dispune internarea celui în cauză într-o altă clinică de specialitate a spitalului militar sau la un alt spital din sistemul de apărare. contestaţiile făcute împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară. (4) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării Comisiei centrale de expertiză medico-militară.(3) Componenţa nominală a Comisiei centrale de expertiză medicomilitară pentru fiecare instituţie se stabileşte separat. ART. În anumite situaţii. prin ordin al ministrului apărării naţionale. expertizează personalul şi emite o nouă decizie medicală.

ale persoanelor care urmează a fi expertizate medicomilitar. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. c) analizează deciziile medicale. d) analizează contestaţiile formulate la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militare şi ia măsurile necesare în vederea expertizării medicale a persoanelor în cauză de către Comisia centrală de expertiză medico-militară. f) pe baza hotărârii Comisiei centrale de expertiză medico-militară emite decizia medicală şi o prezintă membrilor acesteia pentru avizare. (1) lit. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă. poate formula propuneri de neavizare a acestora. În scopul soluţionării contestaţiilor. funcţional şi a încadrării necorespunzătoare în grade de invaliditate. propunând totodată concediul medical de recuperare în anumite situaţii pentru persoanele supuse expertizei medicale. crearea şi ocuparea funcţiei prevăzute la art. (2). prin grija secretarului comisiei. h) comunică persoanei expertizate medico-militar hotărârea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. i) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. 3 alin. g) emite certificatul medical sau raportul cu privire la situaţia medicomilitară. iar în situaţia nerespectării condiţiilor procedurale sau a susţinerii insuficiente a diagnosticului clinic.a) conduce nemijlocit şedinţele Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. primeşte. decizia medicală se comunică în scris acesteia. b) verifică dosarul medical al cazului supus expertizei medico-militare. CAPITOLUL IV Dispoziţii tranzitorii şi finale ART. a) se realizează în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. foile de observaţie sau copiile acestora ori alte documente medicale. e) convoacă persoana în cauză la Comisia centrală de expertiză medicomilitară pentru expertizarea medico-militară. emise de comisiile de expertiză medico-militară. cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. 10 (1) Pentru Serviciul Român de Informaţii. . după caz. 4 alin.

ordinii publice şi securităţii naţionale 1. d) în situaţia în care persoana expertizată este încadrată prima dată într-un grad de invaliditate şi face obiectul acordării unei pensii militare de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. Ştefan Odoblejea" Craiova 5. Constantin Papilian" Cluj-Napoca 8. sau unei pensii de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. Iacob Czihac" Iaşi . (2). 164/2001. Spitalul Militar de Urgenţă "Regina Maria" Braşov 6. cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA 1 la regulament LISTA cu spitalele din sistemul apărării. Ion Jianu" Piteşti 4. b) un exemplar se transmite unităţii din care face parte persoana expertizată în situaţia celor care se află în raporturi de serviciu cu una dintre instituţiile din sistemul de apărare. Agrippa Ionescu". persoanei expertizate sau se comunică acesteia prin poştă. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. republicată. după caz. c) un exemplar rămâne anexat la procesul-verbal de şedinţă al comisiei de expertiză medico-militară sau al Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. Carol Davila" Bucureşti 2. după caz. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. 11 Deciziile medicale. organelor de pensii sau centrelor militare. care sunt comunicate. (1). sub semnătură. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. după cum urmează: a) un exemplar se înmânează personal. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. 179/2004. Alexandru Popescu" Focşani 7. un exemplar este destinat întocmirii dosarului de pensionare. Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central "Dr.(2) Pe perioada prevăzută la alin. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. ordine publică şi securitate naţională. Alexandru Gafencu" Constanţa 3. Victor Popescu" Timişoara 9. se redactează în 3 sau 4 exemplare. 4 alin. cu modificările şi completările ulterioare. emise potrivit prevederilor prezentului regulament. funcţia de preşedinte al comisiei de expertiză medico-militară se îndeplineşte de către comandantul Spitalului de Urgenţă "Dr. Alexandru Augustin" Sibiu 10. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. ART. după caz.

80/1995 privind statutul cadrelor militare. republicată. (1) lit. (1) lit. Aristide Serfioti" Galaţi 12. 4^1 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.11. 53 alin. ale art. b) şi c) şi art. cu modificările şi completările ulterioare. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. 1 lit. M. c) şi art. 38 alin. 85 alin. republicată. 191 din 19 august 2009 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII Nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. cu modificările şi completările ulterioare. 2 din Legea nr.030 din 21 septembrie 2009 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 30 din Legea nr. art. ale art. 164/2001 privind pensiile militare de stat. Spitalul de Urgenţă "Dr. 3 şi art. luând în considerare dispoziţiile art. b) din Legea nr. 30 din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. 44/1994 privind veteranii de război. (2). precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. şi ale art. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari. (1) şi art. ale art. Spitalul de Urgenţă "Prof. 86 alin. 670 din 7 octombrie 2009 Pentru aplicarea prevederilor art. 2 din Legea nr. M. ale art. ale art. Dimitrie Gerota" Bucureşti --------------- ORDIN Nr. Dr. Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea 13. cu modificările şi completările ulterioare. 360/2002 privind Statutul poliţistului. 69 alin. (2) din Legea nr. (2) din Legea nr. Agrippa Ionescu" Bucureşti 14. art.81 din 30 iulie 2009 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. ale art. 30 din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. 11. 5 alin. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. cu modificările şi completările ulterioare. b). organizarea. republicată. 270/1999 privind stabilirea . 42 lit.81/191/11030 din 30 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea. 45 alin. c) şi d) din Legea nr. 27 alin. (1) lit. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr. 85 alin. 26 alin. ale art.

. ale art. cu modificările şi completările ulterioare. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii. aprobată cu modificări prin Legea nr. ministrul apărării naţionale. cu modificările ulterioare. ale art. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23 alin. concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate. ministrul administraţiei şi internelor. 1 Se aprobă Regulamentul privind constituirea. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. deoarece avea ca obiect reglementări din sistemul de apărare a ţării şi siguranţă naţională. şi ale Hotărârii Guvernului nr. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 5 din Hotărârea Guvernului nr. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice.condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. medicamentelor. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. 33 alin. prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. (1) din Legea nr. ale art. cu modificările şi completările ulterioare. ordine publică. (3) din Legea nr. aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale. M.98/94/4. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale. 15/2008.98/94/4. 6 din Hotărârea Guvernului nr. siguranţă naţională şi autoritate judecătorească. organizarea. cu modificările şi completările ulterioare. 2 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul privind constituirea. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. şi directorul Serviciului Român de Informaţii emit prezentul ordin. viceprim-ministrul. M.391/2001*). cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările ulterioare. Partea I. 1. organizarea. 7 alin. al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. în temeiul prevederilor art. -----------*) Ordinul nr.391/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României. şi ale art. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. cu modificările ulterioare. ART.

ART. precum şi urmaşii acestora. (2) Prin categorii de personal. precum şi urmaşii acestora. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. ordinii publice şi securităţii naţionale funcţionează următoarele comisii: a) comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. organizarea. George-Cristian Maior ANEXA 1 REGULAMENT privind constituirea. c) funcţionari publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. b) poliţişti în activitate. d) soldaţi şi gradaţi voluntari. 1 (1) În vederea respectării prevederilor legale referitoare la expertizarea medico-militară a unor categorii de personal din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. Partea I. b) comisiile centrale de expertiză medico-militară. Dan Nica Directorul Serviciului Român de Informaţii. în sensul prezentului regulament. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Mihai Stănişoară Viceprim-ministru. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. precum şi urmaşii acestora. . se înţelege după cum urmează: a) cadre militare în activitate şi în rezervă. Ministrul apărării naţionale. denumite în continuare comisii de expertiză medico-militară. ministrul administraţiei şi internelor. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART.

subofiţer sanitar sau salariat civil/funcţionar public din spitalul respectiv care nu are drept de vot în cadrul comisiei. (1). a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. c) secretar . inclusiv pentru preşedinte şi secretar.e) elevi şi studenţi din structurile de învăţământ aparţinând instituţiilor prevăzute la alin. (2) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se stabileşte prin dispoziţie a şefului Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale. (3) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării comisiilor de expertiză medico-militară. în baza propunerilor comandanţilor/directorilor generali ai spitalelor. 6 din Hotărârea Guvernului nr. înlocuitorul . 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. şi ale art. sunt îndeplinite. cu modificările şi completările ulterioare. 5 din Hotărârea Guvernului nr. a directorului Direcţiei medicale a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a şefului Direcţiei medicale a Serviciului Român de Informaţii. (1). a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. avizate de preşedinţii comisiilor centrale de expertiză medico-militare. prevăzute de dispoziţiile art. de comisiile prevăzute la alin.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. membrii comisiilor de expertiză medicomilitară răspund de respectarea dispoziţiilor legale privind expertiza medicomilitară. b) 4 membri: medici primari sau specialişti din secţiile/compartimentele spitalului. ART. prin dispoziţia prevăzută la alin. după caz. cu modificările şi completările ulterioare. 2 În exercitarea atribuţiilor. (3) Atribuţiile comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă şi ale Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. (2) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. 3 (1) Comisiile de expertiză medico-militară au următoarea componenţă: a) preşedinte: medic specialist/primar în specialitatea expertiză medicală a capacităţii de muncă. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. 1. CAPITOLUL II Comisiile de expertiză medico-militară ART.

clasând persoanele respective în conformitate cu baremele medicale în vigoare. d) stabileşte încadrarea în grad de invaliditate pentru cadrele militare. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. după caz. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. g) stabileşte termenele de revizuire medicală pentru pensionarii de invaliditate şi pentru cei clasaţi "apt limitat". 4 (1) Comisia de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar. c) stabileşte legătura de cauzalitate dintre boală şi îndeplinirea serviciului militar. emite decizii medicale pentru consemnarea/stabilirea legăturii de cauzalitate dintre deces şi îndeplinirea serviciului militar. II şi III de invaliditate. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. (4) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se consemnează în ordinul/dispoziţia de zi pe unitate al/a spitalului. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. şi de art. a serviciului poliţienesc. a serviciului poliţienesc. f) în cazul cadrelor militare. a serviciului poliţienesc. consemnează în decizia medicală legătura de cauzalitate dintre accident şi îndeplinirea serviciului militar. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. după caz. a serviciului poliţienesc. 29 din Legea nr. e) emite decizii medicale de încadrare sau neîncadrare în grad de invaliditate pentru cadrele militare. după caz. b) pe baza concluziei procesului-verbal de cercetare întocmit de organele abilitate conform legii. 29 din Legea nr. aprobate în condiţiile prevăzute de art. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 164/2001 privind pensiile militare de stat. republicată. la începutul fiecărui an calendaristic. în conformitate cu criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I. .preşedintelui Comisiei de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne. h) efectuează revizuirea medicală periodică. ART. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au decedat în timpul activităţii.

p) stabileşte legătura de cauzalitate dintre rănire sau accidentare în timpul ori din cauza războiului. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare după împlinirea a 90 de zile de absenţe de la program din motive medicale. 164/2001. în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1 şi 2 din Legea nr. k) revocă. încadrării sau reîncadrării în funcţii militare. în vederea menţinerii. (1) din Legea nr. clasându-i în conformitate cu baremele medicale în vigoare. m) pe timpul stării de asediu. j) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar pentru soldaţii şi gradaţii voluntari. l) avizează rezultatul evaluării aptitudinilor fizice şi psihice pentru personalul militar invalid. pe durata legal stabilită. cu modificările şi completările ulterioare. 179/2004. mobilizate sau în prizonierat. după caz. cu modificările şi completările ulterioare. republicată. aprobată cu modificări prin Legea nr. 40 alin. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. o) stabileşte legătura de cauzalitate dintre accident/boală şi satisfacerea obligaţiilor militare ca militar în termen sau militar cu termen redus. securitate naţională şi a . republicată. ordine publică. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. în vederea clarificării situaţiei medico-militare. pentru persoanele care au participat la Primul sau al Doilea Război Mondial în armata română şi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. q) efectuează. al mobilizării şi al stării de război precizează diagnosticul medical în cazurile insuficient documentate sau la sesizarea unor neconcordanţe între starea de sănătate a tânărului la recrutareîncorporare şi documentaţia prezentată. precum şi la art. 38 lit. privind recrutarea. 44/1994 privind veteranii de război. respectiv a municipiului Bucureşti. concluziile medicale ale comisiilor de recrutareîncorporare judeţene. supuşi revizuirii medicale.i) expertizează beneficiarii pensiei de urmaş. cu modificările şi completările ulterioare. după caz. n) expertizează cadrele militare. ori pentru persoanele care au fost concentrate. 40 alin. d) şi la art. cu modificările şi completările ulterioare. 111/2007. (1) din Legea nr. prevăzuţi la art. e) şi la art. încorporarea sau selecţia tinerilor în structurile de învăţământ din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. 38 lit. expertiza medicală a personalului instituţiilor din cadrul sistemului de apărare.

6 (1) Comisia de expertiză medico-militară îşi desfăşoară activitatea de regulă de două ori pe săptămână. prevăzute la art. prin semnarea. parafarea şi datarea acesteia. potrivit reglementărilor proprii fiecărei instituţii. 4^1 din Hotărârea Guvernului nr. comisia de expertiză medico-militară are următoarele competenţe: a) poate stabili prelungirea concediului medical până la termenul de 180 de zile. la plecarea/înapoierea în/din misiuni externe. în continuarea celor 180 de zile. în situaţia în care foaia de observaţie este completă. sens în care întocmeşte un referat. d) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea comisiei de expertiză medico-militară. b) analizează istoricul afecţiunii. c) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare în cazul unor boli speciale. în funcţie de caracterul şi de evoluţia bolii. şi trimite foaia de observaţie la secţia de specialitate. precum şi propunerea şefului secţiei de specialitate pentru efectuarea expertizei. ART. solicitarea pentru investigaţii medicale clinice şi/sau paraclinice suplimentare. concediilor medicale şi scutirilor cadrelor militare în activitate. medicamentelor. cu modificările şi completările ulterioare. examenul clinic şi investigaţiile paraclinice. b) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile. 5 Preşedintele comisiei de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) analizează foile de observaţie care urmează să fie discutate în şedinţa comisiei. avizează prezentarea cazului în şedinţa comisiei. parafat şi datat. c) în situaţia în care investigaţiile medicale sunt insuficiente pentru susţinerea diagnosticului prezentat sau pacientul prezintă şi alte afecţiuni pentru care nu s-au făcut investigaţii medicale ori există alte situaţii procedurale care nu au fost respectate. semnat. n). în prezenţa tuturor membrilor săi. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. prin grija secretarului acesteia. (1) lit. în care sunt prezentate motivele avizului negativ. iar . în situaţia în care caracterul şi evoluţia bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de recuperare. în vederea completării acesteia.membrilor de familie ai acestuia. (2) În îndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. anexat la foaia de observaţie. ART. avizează negativ prezentarea în şedinţa comisiei. pe care le primeşte cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei.

b) şi c). (2) lit. (2) Hotărârea privind expertiza medico-militară se materializează prin emiterea documentelor specifice de către comisia de expertiză medicomilitară. . . în termen de 30 de zile de la comunicare. b) rapoarte cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în situaţiile prevăzute la art. decizia medicală se comunică în scris acesteia. a). (3) Activitatea comisiei de expertiză medico-militară se materializează într-o hotărâre consemnată în procesul-verbal de şedinţă. (5) Împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medicomilitară de pe lângă spitalele militare se poate face contestaţie la comisiile centrale de expertiză medico-militară. (2) lit. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă la şedinţa comisiei de expertiză medico-militară. 4 alin. 4 alin. document care se înregistrează la compartimentul documente clasificate al unităţii în care funcţionează comisia respectivă. c) certificate medicale pentru situaţiile prevăzute la art.hotărârile privind expertiza medico-militară se iau cu acordul majorităţii membrilor. Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii. cadru militar/funcţionar public cu statut special. după cum urmează: a) decizii medicale.pentru Comisia centrală de expertiză medicomilitară a Ministerului Administraţiei şi Internelor. CAPITOLUL III Comisiile centrale de expertiză medico-militară ART. Refuzul sau imposibilitatea persoanei expertizate de a semna decizia medicală se consemnează în procesul-verbal de şedinţă de către secretarul acesteia.minimum 3 medici specialişti/primari de specialitate. b) membri: . (4) Persoana expertizată semnează de luare la cunoştinţă pe fiecare exemplar al deciziei medicale.un specialist psiholog . 7 (1) Comisiile centrale de expertiză medico-militară se constituie la nivelul Ministerului Apărării Naţionale. (2) Componenţa Comisiei centrale de expertiză medico-militară este următoarea: a) preşedinte: medic specialist sau primar în specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă.

după caz.. ART. (2) Pentru soluţionarea contestaţiilor la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa la prezentul regulament. b) avizează deciziile medicale ale comisiilor de expertiză medicomedicală. e) colaborează pe probleme de expertiză medico-militară cu Ministerul Muncii. (3) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari.se stabileşte din cadrul direcţiilor medicale ale instituţiilor menţionate la alin. inclusiv pentru preşedinte şi secretar. şi al Direcţiei juridice pentru Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. contestaţiile făcute împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară.un reprezentant al Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică. după caz. pentru Ministerul Apărării Naţionale. (3) Componenţa nominală a Comisiei centrale de expertiză medicomilitară pentru fiecare instituţie se stabileşte separat. înlocuitorul preşedintelui Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne/şef serviciu asistenţă medicală sau directorul adjunct al unităţii unde funcţionează comisia. d) soluţionează. prin ordinul prevăzut la alin. (4) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării Comisiei centrale de expertiză medico-militară. Ministerul Sănătăţii şi cu alte structuri militare sau civile. ordine publică şi securitate naţională decât cel care a emis decizia medicală . . (1) şi nu are drept de vot în cadrul comisiei.un reprezentant al Direcţiei management resurse umane sau similare. c) secretar . la propunerea şefilor direcţiilor medicale. Familiei şi Protecţiei Sociale. al ministrului administraţiei şi internelor. c) în cazul neavizării deciziilor medicale ale comisiilor de expertiză medico-medicală. expertizează personalul şi emite o nouă decizie medicală. în termenul legal. Comisia centrală de expertiză medicomilitară poate dispune internarea celui în cauză într-o altă clinică de specialitate a spitalului militar sau la un alt spital din sistemul de apărare. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. prin ordin al ministrului apărării naţionale. 8 (1) Comisia centrală de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează activitatea comisiilor de expertiză medicomilitară. respectiv al directorului Serviciului Român de Informaţii.

ale persoanelor care urmează a fi expertizate medicomilitar. CAPITOLUL IV Dispoziţii tranzitorii şi finale . În scopul soluţionării contestaţiilor. 4 alin. h) comunică persoanei expertizate medico-militar hotărârea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. ART. În anumite situaţii.contestată. foile de observaţie sau copiile acestora ori alte documente medicale. (2). poate formula propuneri de neavizare a acestora. decizia medicală se comunică în scris acesteia. după caz. funcţional şi a încadrării necorespunzătoare în grade de invaliditate. g) emite certificatul medical sau raportul cu privire la situaţia medicomilitară. emise de comisiile de expertiză medico-militară. d) analizează contestaţiile formulate la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militare şi ia măsurile necesare în vederea expertizării medicale a persoanelor în cauză de către Comisia centrală de expertiză medico-militară. prin grija secretarului comisiei. c) analizează deciziile medicale. cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. propunând totodată concediul medical de recuperare în anumite situaţii pentru persoanele supuse expertizei medicale. primeşte. e) convoacă persoana în cauză la Comisia centrală de expertiză medicomilitară pentru expertizarea medico-militară. iar în situaţia nerespectării condiţiilor procedurale sau a susţinerii insuficiente a diagnosticului clinic. f) pe baza hotărârii Comisiei centrale de expertiză medico-militară emite decizia medicală şi o prezintă membrilor acesteia pentru avizare. i) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. internarea în vederea precizării diagnosticului clinic şi funcţional se va putea face şi în clinici din reţeaua Ministerului Sănătăţii. 9 Preşedintele Comisiei centrale de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) conduce nemijlocit şedinţele Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. b) verifică dosarul medical al cazului supus expertizei medico-militare.

ART. 164/2001. c) un exemplar rămâne anexat la procesul-verbal de şedinţă al comisiei de expertiză medico-militară sau al Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. (2) Pe perioada prevăzută la alin. cu modificările şi completările ulterioare. Spitalul Militar de Urgenţă "Regina Maria" Braşov 6. d) în situaţia în care persoana expertizată este încadrată prima dată într-un grad de invaliditate şi face obiectul acordării unei pensii militare de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. 4 alin. ordine publică şi securitate naţională. Ştefan Odoblejea" Craiova 5. după caz. a) se realizează în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. 11 Deciziile medicale. (2). Ion Jianu" Piteşti 4. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. un exemplar este destinat întocmirii dosarului de pensionare. (1) lit. Agrippa Ionescu". b) un exemplar se transmite unităţii din care face parte persoana expertizată în situaţia celor care se află în raporturi de serviciu cu una dintre instituţiile din sistemul de apărare. Carol Davila" Bucureşti 2. republicată. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. ANEXA 1 la regulament LISTA cu spitalele din sistemul apărării. 10 (1) Pentru Serviciul Român de Informaţii. 179/2004. emise potrivit prevederilor prezentului regulament. ART. Alexandru Popescu" Focşani . după caz. care sunt comunicate. (1). se redactează în 3 sau 4 exemplare. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central "Dr. ordinii publice şi securităţii naţionale 1. sau unei pensii de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. cu modificările şi completările ulterioare. crearea şi ocuparea funcţiei prevăzute la art. persoanei expertizate sau se comunică acesteia prin poştă. sub semnătură. funcţia de preşedinte al comisiei de expertiză medico-militară se îndeplineşte de către comandantul Spitalului de Urgenţă "Dr. după cum urmează: a) un exemplar se înmânează personal. Alexandru Gafencu" Constanţa 3. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. 3 alin. organelor de pensii sau centrelor militare. după caz.

3 şi art. organizarea. (2) din Legea nr. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr. b).7. 44/1994 . (2). art. 26 alin. cu modificările şi completările ulterioare. 164/2001 privind pensiile militare de stat. 11. 360/2002 privind Statutul poliţistului. republicată. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. cu modificările şi completările ulterioare. Constantin Papilian" Cluj-Napoca 8. Iacob Czihac" Iaşi 11. 191 din 19 august 2009 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII Nr. 2 din Legea nr. şi ale art. (1) şi art. art. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. cu modificările şi completările ulterioare. ale art. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 42 lit. 53 alin. M. ale art. 5 alin. 2 din Legea nr. 1 lit. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. c) şi art. 30 din Legea nr. 670 din 7 octombrie 2009 Pentru aplicarea prevederilor art. Spitalul de Urgenţă "Prof. ale art. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul de Urgenţă "Dr. 86 alin. republicată. (1) lit. 85 alin. ale art. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. (2) din Legea nr. b) din Legea nr. 85 alin. b) şi c) şi art. Dimitrie Gerota" Bucureşti --------------ORDIN Nr. Alexandru Augustin" Sibiu 10. (1) lit. 45 alin. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 69 alin. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. luând în considerare dispoziţiile art. Agrippa Ionescu" Bucureşti 14. Aristide Serfioti" Galaţi 12. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 38 alin. 27 alin. Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea 13. Dr. cu modificările şi completările ulterioare. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari. 30 din Legea nr. 30 din Legea nr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr.030 din 21 septembrie 2009 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. M.81/191/11030 din 30 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Victor Popescu" Timişoara 9. ale art. cu modificările şi completările ulterioare. ale art.81 din 30 iulie 2009 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr.

346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale. 1 Se aprobă Regulamentul privind constituirea. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. şi directorul Serviciului Român de Informaţii emit prezentul ordin. prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.98/94/4. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. republicată. cu modificările şi completările ulterioare. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2008. ministrul administraţiei şi internelor. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. organizarea.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. şi ale Hotărârii Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. M. viceprim-ministrul. cu modificările ulterioare. aprobată cu modificări prin Legea nr. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii. cu modificările şi completările ulterioare. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. şi ale art.391/2001*). 23 alin. ale art. 4^1 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. ART. ordine publică.privind veteranii de război. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare. ------------ . concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate. ale art. în temeiul prevederilor art. ale art. cu modificările şi completările ulterioare. organizarea. 5 din Hotărârea Guvernului nr. siguranţă naţională şi autoritate judecătorească. (3) din Legea nr. ale art. cu modificările ulterioare. ministrul apărării naţionale. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. 33 alin. (1) din Legea nr. ART. cu modificările ulterioare. medicamentelor. 7 alin. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1. cu modificările şi completările ulterioare. aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale. 2 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul privind constituirea.

*) Ordinul nr. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. Partea I.98/94/4. b) poliţişti în activitate. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. .391/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. precum şi urmaşii acestora. organizarea. Partea I. deoarece avea ca obiect reglementări din sistemul de apărare a ţării şi siguranţă naţională. ministrul administraţiei şi internelor. M. Dan Nica Directorul Serviciului Român de Informaţii. se înţelege după cum urmează: a) cadre militare în activitate şi în rezervă. ordinii publice şi securităţii naţionale funcţionează următoarele comisii: a) comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. Ministrul apărării naţionale. (2) Prin categorii de personal. în sensul prezentului regulament. George-Cristian Maior ANEXA 1 REGULAMENT privind constituirea. b) comisiile centrale de expertiză medico-militară. denumite în continuare comisii de expertiză medico-militară. 1 (1) În vederea respectării prevederilor legale referitoare la expertizarea medico-militară a unor categorii de personal din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. Mihai Stănişoară Viceprim-ministru. precum şi urmaşii acestora. ART.

de comisiile prevăzute la alin. ART. c) secretar . 2 În exercitarea atribuţiilor. membrii comisiilor de expertiză medicomilitară răspund de respectarea dispoziţiilor legale privind expertiza medicomilitară. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. (1). (2) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se stabileşte prin dispoziţie a şefului Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale. b) 4 membri: medici primari sau specialişti din secţiile/compartimentele spitalului. e) elevi şi studenţi din structurile de învăţământ aparţinând instituţiilor prevăzute la alin. precum şi urmaşii acestora. 5 din Hotărârea Guvernului nr. d) soldaţi şi gradaţi voluntari. cu modificările şi completările ulterioare.subofiţer sanitar sau salariat civil/funcţionar public din spitalul respectiv care nu are drept de vot în cadrul comisiei. CAPITOLUL II Comisiile de expertiză medico-militară ART. (3) Atribuţiile comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă şi ale Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. 3 (1) Comisiile de expertiză medico-militară au următoarea componenţă: a) preşedinte: medic specialist/primar în specialitatea expertiză medicală a capacităţii de muncă. prevăzute de dispoziţiile art. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. şi ale art. . după caz. sunt îndeplinite. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. a directorului Direcţiei medicale a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a şefului Direcţiei medicale a Serviciului Român de Informaţii.c) funcţionari publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. cu modificările şi completările ulterioare. 1. (1). avizate de preşedinţii comisiilor centrale de expertiză medico-militare. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. 6 din Hotărârea Guvernului nr. în baza propunerilor comandanţilor/directorilor generali ai spitalelor.

poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. e) emite decizii medicale de încadrare sau neîncadrare în grad de invaliditate pentru cadrele militare. inclusiv pentru preşedinte şi secretar. şi de art. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. cu modificările şi completările ulterioare. emite decizii medicale pentru consemnarea/stabilirea legăturii de cauzalitate dintre deces şi îndeplinirea serviciului militar. în conformitate cu criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. după caz. după caz. cu modificările şi completările ulterioare.(3) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării comisiilor de expertiză medico-militară. înlocuitorul preşedintelui Comisiei de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au decedat în timpul activităţii. a serviciului poliţienesc. (4) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se consemnează în ordinul/dispoziţia de zi pe unitate al/a spitalului. 4 (1) Comisia de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. la începutul fiecărui an calendaristic. d) stabileşte încadrarea în grad de invaliditate pentru cadrele militare. prin dispoziţia prevăzută la alin. 164/2001 privind pensiile militare de stat. 29 din Legea nr. c) stabileşte legătura de cauzalitate dintre boală şi îndeplinirea serviciului militar. a serviciului poliţienesc. clasând persoanele respective în conformitate cu baremele medicale în vigoare. a serviciului . consemnează în decizia medicală legătura de cauzalitate dintre accident şi îndeplinirea serviciului militar. 29 din Legea nr. aprobate în condiţiile prevăzute de art. ART. f) în cazul cadrelor militare. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. a serviciului poliţienesc. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. II şi III de invaliditate. republicată. (2) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. b) pe baza concluziei procesului-verbal de cercetare întocmit de organele abilitate conform legii.

i) expertizează beneficiarii pensiei de urmaş. p) stabileşte legătura de cauzalitate dintre rănire sau accidentare în timpul ori din cauza războiului. 1 şi 2 din Legea nr. 164/2001. d) şi la art. h) efectuează revizuirea medicală periodică. 38 lit. al mobilizării şi al stării de război precizează diagnosticul medical în cazurile insuficient documentate sau la sesizarea unor neconcordanţe între starea de sănătate a tânărului la recrutareîncorporare şi documentaţia prezentată. m) pe timpul stării de asediu.poliţienesc. 40 alin. k) revocă. încorporarea sau selecţia tinerilor în structurile de învăţământ din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. aprobată cu modificări prin Legea nr. după caz. clasându-i în conformitate cu baremele medicale în vigoare. cu modificările şi completările ulterioare. în vederea menţinerii. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. în vederea clarificării situaţiei medico-militare. pe durata legal stabilită. în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. l) avizează rezultatul evaluării aptitudinilor fizice şi psihice pentru personalul militar invalid. republicată. 111/2007. după caz. 179/2004. (1) din Legea nr. e) şi la art. g) stabileşte termenele de revizuire medicală pentru pensionarii de invaliditate şi pentru cei clasaţi "apt limitat". o) stabileşte legătura de cauzalitate dintre accident/boală şi satisfacerea obligaţiilor militare ca militar în termen sau militar cu termen redus. mobilizate sau în prizonierat. precum şi la art. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. concluziile medicale ale comisiilor de recrutareîncorporare judeţene. j) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar pentru soldaţii şi gradaţii voluntari. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare după împlinirea a 90 de zile de absenţe de la program din motive medicale. respectiv a municipiului Bucureşti. cu modificările şi completările ulterioare. încadrării sau reîncadrării în funcţii militare. (1) din Legea nr. ori pentru persoanele care au fost concentrate. 40 alin. cu modificările şi completările ulterioare. prevăzuţi la art. n) expertizează cadrele militare. pentru persoanele care au participat la Primul sau al Doilea Război Mondial în armata română şi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. . 38 lit. 44/1994 privind veteranii de război. supuşi revizuirii medicale. privind recrutarea.

5 Preşedintele comisiei de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) analizează foile de observaţie care urmează să fie discutate în şedinţa comisiei. în continuarea celor 180 de zile. cu modificările şi completările ulterioare. (2) În îndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin.precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. cu modificările şi completările ulterioare. q) efectuează. potrivit reglementărilor proprii fiecărei instituţii. şi trimite foaia de observaţie la secţia de specialitate. securitate naţională şi a membrilor de familie ai acestuia. pe care le primeşte cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. solicitarea pentru investigaţii medicale clinice şi/sau paraclinice suplimentare. în situaţia în care caracterul şi evoluţia bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de recuperare. avizează prezentarea cazului în şedinţa comisiei. prin semnarea. republicată. medicamentelor. b) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile. în situaţia în care foaia de observaţie este completă. după caz. c) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare în cazul unor boli speciale. ordine publică. parafat şi datat. 4^1 din Hotărârea Guvernului nr. anexat la foaia de observaţie. c) în situaţia în care investigaţiile medicale sunt insuficiente pentru susţinerea diagnosticului prezentat sau pacientul prezintă şi alte afecţiuni pentru care nu s-au făcut investigaţii medicale ori există alte situaţii procedurale care nu au fost respectate. prin grija secretarului acesteia. examenul clinic şi investigaţiile paraclinice. sens în care întocmeşte un referat. . comisia de expertiză medico-militară are următoarele competenţe: a) poate stabili prelungirea concediului medical până la termenul de 180 de zile. parafarea şi datarea acesteia. expertiza medicală a personalului instituţiilor din cadrul sistemului de apărare. în vederea completării acesteia. semnat. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. în funcţie de caracterul şi de evoluţia bolii. ART. n). prevăzute la art. avizează negativ prezentarea în şedinţa comisiei. în care sunt prezentate motivele avizului negativ. b) analizează istoricul afecţiunii. (1) lit. la plecarea/înapoierea în/din misiuni externe. concediilor medicale şi scutirilor cadrelor militare în activitate. precum şi propunerea şefului secţiei de specialitate pentru efectuarea expertizei.

d) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea comisiei de expertiză medico-militară. în prezenţa tuturor membrilor săi. (2) lit. c) certificate medicale pentru situaţiile prevăzute la art. (4) Persoana expertizată semnează de luare la cunoştinţă pe fiecare exemplar al deciziei medicale. 6 (1) Comisia de expertiză medico-militară îşi desfăşoară activitatea de regulă de două ori pe săptămână. ART. în termen de 30 de zile de la comunicare. 4 alin. (2) lit. b) rapoarte cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în situaţiile prevăzute la art. după cum urmează: a) decizii medicale. document care se înregistrează la compartimentul documente clasificate al unităţii în care funcţionează comisia respectivă. (5) Împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medicomilitară de pe lângă spitalele militare se poate face contestaţie la comisiile centrale de expertiză medico-militară. CAPITOLUL III Comisiile centrale de expertiză medico-militară ART. decizia medicală se comunică în scris acesteia. (2) Componenţa Comisiei centrale de expertiză medico-militară este următoarea: . (3) Activitatea comisiei de expertiză medico-militară se materializează într-o hotărâre consemnată în procesul-verbal de şedinţă. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă la şedinţa comisiei de expertiză medico-militară. iar hotărârile privind expertiza medico-militară se iau cu acordul majorităţii membrilor. a). (2) Hotărârea privind expertiza medico-militară se materializează prin emiterea documentelor specifice de către comisia de expertiză medicomilitară. b) şi c). 4 alin. Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii. 7 (1) Comisiile centrale de expertiză medico-militară se constituie la nivelul Ministerului Apărării Naţionale. Refuzul sau imposibilitatea persoanei expertizate de a semna decizia medicală se consemnează în procesul-verbal de şedinţă de către secretarul acesteia.

un reprezentant al Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică. (1) şi nu are drept de vot în cadrul comisiei. (3) Componenţa nominală a Comisiei centrale de expertiză medicomilitară pentru fiecare instituţie se stabileşte separat. după caz. la propunerea şefilor direcţiilor medicale. . c) în cazul neavizării deciziilor medicale ale comisiilor de expertiză medico-medicală. . (4) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării Comisiei centrale de expertiză medico-militară.un reprezentant al Direcţiei management resurse umane sau similare. . în termenul legal. înlocuitorul preşedintelui Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne/şef serviciu asistenţă medicală sau directorul adjunct al unităţii unde funcţionează comisia. al ministrului administraţiei şi internelor.a) preşedinte: medic specialist sau primar în specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă. expertizează personalul şi emite o nouă decizie medicală. contestaţiile făcute împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară. inclusiv pentru preşedinte şi secretar. cadru militar/funcţionar public cu statut special. după caz. d) soluţionează. respectiv al directorului Serviciului Român de Informaţii. pentru Ministerul Apărării Naţionale. şi al Direcţiei juridice pentru Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor.minimum 3 medici specialişti/primari de specialitate. . b) membri: . (3) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. b) avizează deciziile medicale ale comisiilor de expertiză medicomedicală. prin ordin al ministrului apărării naţionale. 8 (1) Comisia centrală de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează activitatea comisiilor de expertiză medicomilitară. c) secretar .se stabileşte din cadrul direcţiilor medicale ale instituţiilor menţionate la alin.pentru Comisia centrală de expertiză medicomilitară a Ministerului Administraţiei şi Internelor.un specialist psiholog . ART. prin ordinul prevăzut la alin. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor.

c) analizează deciziile medicale. . ordine publică şi securitate naţională decât cel care a emis decizia medicală contestată. funcţional şi a încadrării necorespunzătoare în grade de invaliditate. f) pe baza hotărârii Comisiei centrale de expertiză medico-militară emite decizia medicală şi o prezintă membrilor acesteia pentru avizare. În anumite situaţii. d) analizează contestaţiile formulate la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militare şi ia măsurile necesare în vederea expertizării medicale a persoanelor în cauză de către Comisia centrală de expertiză medico-militară. e) convoacă persoana în cauză la Comisia centrală de expertiză medicomilitară pentru expertizarea medico-militară. 4 alin. În scopul soluţionării contestaţiilor. Familiei şi Protecţiei Sociale. Comisia centrală de expertiză medicomilitară poate dispune internarea celui în cauză într-o altă clinică de specialitate a spitalului militar sau la un alt spital din sistemul de apărare. ale persoanelor care urmează a fi expertizate medicomilitar. Ministerul Sănătăţii şi cu alte structuri militare sau civile. iar în situaţia nerespectării condiţiilor procedurale sau a susţinerii insuficiente a diagnosticului clinic. foile de observaţie sau copiile acestora ori alte documente medicale. emise de comisiile de expertiză medico-militară. internarea în vederea precizării diagnosticului clinic şi funcţional se va putea face şi în clinici din reţeaua Ministerului Sănătăţii. g) emite certificatul medical sau raportul cu privire la situaţia medicomilitară. propunând totodată concediul medical de recuperare în anumite situaţii pentru persoanele supuse expertizei medicale. poate formula propuneri de neavizare a acestora. primeşte. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. 9 Preşedintele Comisiei centrale de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) conduce nemijlocit şedinţele Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. (2). după caz. b) verifică dosarul medical al cazului supus expertizei medico-militare.e) colaborează pe probleme de expertiză medico-militară cu Ministerul Muncii. ART. cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. prin grija secretarului comisiei. (2) Pentru soluţionarea contestaţiilor la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa la prezentul regulament.

164/2001. sau unei pensii de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. un exemplar este destinat întocmirii dosarului de pensionare. a) se realizează în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. cu modificările şi completările ulterioare. CAPITOLUL IV Dispoziţii tranzitorii şi finale ART. cu modificările şi completările ulterioare. 179/2004. se redactează în 3 sau 4 exemplare. emise potrivit prevederilor prezentului regulament. după caz. după caz. crearea şi ocuparea funcţiei prevăzute la art.h) comunică persoanei expertizate medico-militar hotărârea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. ANEXA 1 la regulament . ordine publică şi securitate naţională. (2). (1). 4 alin. ART. (2) Pe perioada prevăzută la alin. după caz. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. c) un exemplar rămâne anexat la procesul-verbal de şedinţă al comisiei de expertiză medico-militară sau al Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. b) un exemplar se transmite unităţii din care face parte persoana expertizată în situaţia celor care se află în raporturi de serviciu cu una dintre instituţiile din sistemul de apărare. i) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. 11 Deciziile medicale. 10 (1) Pentru Serviciul Român de Informaţii. persoanei expertizate sau se comunică acesteia prin poştă. Agrippa Ionescu". (1) lit. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă. d) în situaţia în care persoana expertizată este încadrată prima dată într-un grad de invaliditate şi face obiectul acordării unei pensii militare de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. decizia medicală se comunică în scris acesteia. sub semnătură. organelor de pensii sau centrelor militare. funcţia de preşedinte al comisiei de expertiză medico-militară se îndeplineşte de către comandantul Spitalului de Urgenţă "Dr. după cum urmează: a) un exemplar se înmânează personal. care sunt comunicate. 3 alin. republicată.

Spitalul de Urgenţă "Prof. Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central "Dr. Alexandru Gafencu" Constanţa 3. Alexandru Augustin" Sibiu 10. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr.LISTA cu spitalele din sistemul apărării. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul de Urgenţă "Dr. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Constantin Papilian" Cluj-Napoca 8. Ştefan Odoblejea" Craiova 5. Iacob Czihac" Iaşi 11. Dimitrie Gerota" Bucureşti . Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Alexandru Popescu" Focşani 7. Dr. Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea 13. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Aristide Serfioti" Galaţi 12. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Carol Davila" Bucureşti 2. Ion Jianu" Piteşti 4. ordinii publice şi securităţii naţionale 1. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Agrippa Ionescu" Bucureşti 14. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Regina Maria" Braşov 6. Victor Popescu" Timişoara 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful