HOTĂRÂRE Nr.

1996 din 16 noiembrie 2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare Text în vigoare începând cu data de 11 decembrie 2006 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 11 decembrie 2006: - Hotărârea Guvernului nr. 1691/2006. În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 34 lit. c) şi o) şi al art. 40 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. CAP. 1 Acordarea asistenţei medicale, a medicamentelor şi a protezelor, în mod gratuit ART. 1 (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, denumiţi în continuare funcţionari publici, în activitate sau pensionari, precum şi soţul ori soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora beneficiază în mod gratuit de servicii de asistenţă medicală, medicamente şi proteze, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii. (2) Prin asistenţă medicală, în sensul prezentei hotărâri, se înţelege aplicarea tuturor măsurilor profilactice, curative şi recuperatorii pentru asigurarea stării de sănătate. (3) Aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) se face în condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. ART. 2 Sunt consideraţi copii aflaţi în întreţinerea funcţionarilor publici: a) copiii în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, şi care nu realizează venituri din muncă;

b) copiii încadraţi în grade de invaliditate, pe toată durata invalidităţii, dacă nu au venituri proprii şi se află în îngrijirea familiei. ART. 3 (1) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistenţei medicale, a medicamentelor şi a protezelor se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform prevederilor în vigoare ale Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. (2) Cuantumul contribuţiei personale reprezentând contravaloarea medicamentelor, serviciilor medicale şi protezelor prevăzute în normele de aplicare a contractului-cadru, respectiv coplata acestora, se suportă din fondurile bugetare aprobate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. ART. 4 Asistenţa medicală profilactică şi curativă în situaţii speciale şi în misiuni, asistenţa medicală curativă la locul de muncă, asistenţa medicală în boli profesionale sau în accidente de muncă, alte servicii medicale care nu sunt prevăzute în contractul-cadru se asigură gratuit prin structurile medicale specializate din cadrul reţelei sanitare a Ministerului Justiţiei, a Ministerului Sănătăţii, precum şi a celei din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. ART. 5 (1) Funcţionarul public are dreptul, pe baza recomandărilor medicale de specialitate, la bilete de tratament şi recuperare medicală, care se acordă gratuit numai în cazul internării în una dintre unităţile de recuperarereabilitare aflate în relaţie contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. (2) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistenţei medicale de recuperare gratuită se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate administrat prin Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, conform prevederilor contractului-cadru. Cuantumul contribuţiei personale din contravaloarea acestor servicii se suportă din fondurile bugetare aflate la dispoziţia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu această destinaţie. ART. 6 (1) În cazul pierderii temporare sau definitive a capacităţii de muncă, expertizarea medicală va fi efectuată de către comisiile de specialitate din reţeaua sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. (2) După împlinirea a 90 de zile de absenţe de la program într-un interval de 365 de zile, din motive medicale, funcţionarul public în cauză va fi

expertizat medical în vederea stabilirii stării de sănătate şi a capacităţii de muncă. (3) Comisiile de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă, în funcţie de caracterul şi evoluţia bolii, pot propune prelungirea concediului medical până la totalizarea a 180 de zile de incapacitate temporară de muncă sau pensionarea medicală a celor expertizaţi, în funcţie de gradul de pierdere a capacităţii de muncă, cu încadrarea acestora în grade de invaliditate, dacă diminuarea capacităţii de muncă este într-un procent de cel puţin 50% . (4) Pentru toate cazurile expertizate medical, comisiile de specialitate vor emite certificate-decizie medicală de propunere a prelungirii concediilor medicale peste 90 de zile sau de pensionare medicală, care vor fi înaintate spre avizare Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. (5) În situaţia în care evoluţia şi caracterul bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de recuperare, comisiile de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă pot face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile, în continuarea celor 180 de zile. (5^1) În cazul unor boli speciale, durata concediilor medicale de recuperare este mai mare şi se diferenţiază astfel: a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară şi unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu acordul Ministerului Sănătăţii Publice; b) un an, cu drept de prelungire, la propunerea comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă, până la un an şi jumătate în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză meningeală, peritoneală şi urogenitală, inclusiv a glandelor suprarenale, precum şi pentru SIDA şi neoplazii de orice tip, în funcţie de stadiul bolii; c) un an şi jumătate, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară operată şi osteoarticulară; d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară, la propunerea comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. (6) Acordarea concediilor medicale de recuperare şi plata în continuare a drepturilor băneşti, conform reglementărilor în vigoare privind salarizarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pentru cazurile prevăzute la alin. (5) şi (5^1), se fac numai cu aprobarea ministrului justiţiei. ART. 7

Funcţionarii publici beneficiază de concedii medicale în condiţiile legii. ART. 8 (1) Situaţia funcţionarului public pus la dispoziţie din cauza îmbolnăvirii de tuberculoză se soluţionează la expirarea termenului de internare şi a concediilor medicale acordate în vederea tratării bolii, fără a depăşi termenul maxim prevăzut de reglementările în vigoare pentru această categorie de bolnavi. (2) Supravegherea tratamentului şi a procesului de stabilizare a cazului de tuberculoză se va efectua prin unităţile de profil din cadrul reţelei sanitare a Ministerului Sănătăţii, precum şi prin unităţile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. (3) Pe perioada cât este internat sau se află în concedii medicale pentru tuberculoză, funcţionarul public beneficiază în continuare de drepturile băneşti, conform reglementărilor legale privind salarizarea acestei categorii de personal. ART. 9 (1) În vederea corectării deficienţelor organice sau funcţionale apărute în timpul exercitării profesiei, funcţionarul public are dreptul, pe baza recomandărilor medicale de specialitate, la proteze gratuite decontate conform prevederilor contractului-cadru cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. (2) În cazul în care deficienţele organice sau funcţionale au apărut ca urmare a unui accident de muncă ori a unei boli profesionale, contravaloarea protezelor necesare pentru corectarea acestor deficienţe se suportă integral din bugetul unităţii. ART. 10 Funcţionarul public care suferă de afecţiuni contractate în timpul exercitării profesiei are dreptul la tratament medical în străinătate dacă afecţiunile nu pot fi tratate în ţară, pe baza documentaţiei întocmite conform reglementărilor legale în vigoare de Sectorul Medical al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a avizului Ministerului Sănătăţii. ART. 11 Funcţionarul public care execută misiuni temporare ori urmează diferite forme de pregătire în afara graniţelor ţării are dreptul la asistenţă medicală şi la medicamente potrivit dispoziţiilor legale, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie prin bugetul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. ART. 12 Examenul medical la angajare se efectuează la cererea angajatorului, prin serviciile teritoriale de medicina muncii. Acestea completează fişa de aptitudine cu concluzia examenului medical la angajare apt/inapt.

pentru personalul din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. ART.Contravaloarea examenului medical pentru angajare este suportată de către candidat. 16 Asistenţa psihologică se realizează prin următoarele modalităţi de acţiune: a) psihodiagnoză. altul decât cel prevăzut în contractul-cadru. concepute în mod unitar. c) protecţie psihologică. 17 Scopul asistenţei psihologice ce se acordă potrivit prezentei hotărâri îl constituie adaptarea eficientă la mediul de muncă psihosocial specific. 13 (1) Controlul medical periodic anual. creşterea eficienţei personale şi menţinerea sănătăţii psihice a funcţionarului public. 2 Asistenţa psihologică ART. ART. 14 (1) Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare în activitate beneficiază de asistenţă psihologică în mod gratuit. ART. b) interviu anamnestic. (2) Prin asistenţă psihologică se înţelege consiliere şi evaluare psihologică. ART. asistenţa psihologică va fi efectuată de un alt psiholog decât cel care a efectuat evaluarea iniţială. în condiţiile prezentei hotărâri. ART. (2) Contravaloarea examenelor de specialitate solicitate cu prilejul controlului medical periodic prevăzut la alin. se efectuează de către medicul unităţii. 15 (1) Asistenţa psihologică a funcţionarilor publici constă într-un ansamblu de programe şi măsuri. 18 Metodele. d) intervenţie psihoterapeutică. (1) este suportată de la bugetul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. (2) În situaţia reevaluărilor psihologice. CAP. menite să asigure capacitatea optimă a individului din punct de vedere al parametrilor psihici. procedeele şi instrumentele necesare realizării asistenţei psihologice a funcţionarilor publici sunt stabilite prin decizie a directorului .

ART. CAP. b) în îndeplinirea unor criterii prevăzute pentru ocuparea unor posturi. (2) În cadrul activităţilor de pregătire profesională a personalului vor fi prevăzute teme specifice pentru ca fiecare persoană să poată identifica semnele premergătoare instalării unor stări de disfuncţionalitate psihică şi să solicite luarea unor măsuri în consecinţă.general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 3 Dispoziţii finale ART. ART. (2) Evaluarea psihologică a funcţionarilor publici se efectuează şi în următoarele situaţii: a) pentru cazuri de reconversie profesională ori de schimbare a locului de muncă datorate apariţiei unor disfuncţii psihice ori a unor acte de comportament neadaptat. conform normelor stabilite prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 21 Acordarea asistenţei psihologice gratuite. 20 (1) Asistenţa psihologică se poate acorda şi la cererea funcţionarilor publici. potrivit legii. prin desfăşurarea tuturor activităţilor specifice de evaluare. ART. precum şi pentru precizarea situaţiei medicopsihologice. profilactice şi terapeutice necesare reechilibrării psihicului funcţionarului public şi/sau optimizării performanţei sale în muncă. pentru grupele de risc şi/sau la decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. . 19 (1) Evaluarea psihologică a funcţionarilor publici se efectuează periodic. la propunerea compartimentului de specialitate. 22 Prevederile prezentei hotărâri se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei care au atribuţii de coordonare şi control ale activităţii din sistemul administraţiei penitenciare sau alte atribuţii în legătură cu activitatea administraţiei penitenciare. se face de către psihologii din sistemul administraţiei penitenciare.

pentru tuberculoză pulmonară şi unele boli cardiovasculare. ARTICOL UNIC Hotărârea Guvernului nr." 2. se modifică şi se completează după cum urmează: 1. 1691 din 29 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 108 din Constituţia României. b) un an.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. durata concediilor medicale de recuperare este mai mare şi se diferenţiază astfel: a) un an. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.134 din 1 decembrie 2004. precum şi pentru SIDA şi neoplazii de orice tip.HOTĂRÂRE Nr. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 1. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins: "ART. cu următorul cuprins: "(5^1) În cazul unor boli speciale. conform prevederilor în vigoare ale Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. pentru tuberculoză meningeală. alineatul (5^1). a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. . Partea I. 3 (1) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistenţei medicale. cu drept de prelungire. publicată în Monitorul Oficial al României. la propunerea comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. inclusiv a glandelor suprarenale. 1. cu acordul Ministerului Sănătăţii Publice. După alineatul (5) al articolului 6 se introduce un nou alineat. a medicamentelor şi a protezelor se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. până la un an şi jumătate în intervalul ultimilor 2 ani. peritoneală şi urogenitală. în funcţie de stadiul bolii. republicată. stabilite de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. nr. în intervalul ultimilor 2 ani. 1. 987 din 11 decembrie 2006 În temeiul art.

solidarităţii sociale şi familiei. pentru cazurile prevăzute la alin. la propunerea comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă.c) un an şi jumătate. se fac numai cu aprobarea ministrului justiţiei. în intervalul ultimilor 2 ani. cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an. în intervalul ultimilor 2 ani. (5) şi (5^1). pentru tuberculoză pulmonară operată şi osteoarticulară. d) 6 luni." 3. Ministrul justiţiei. conform reglementărilor în vigoare privind salarizarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. Alineatul (6) al articolului 6 va avea următorul cuprins: "(6) Acordarea concediilor medicale de recuperare şi plata în continuare a drepturilor băneşti. Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu . Gheorghe Barbu Ministrul sănătăţii publice. Ion Codescu. pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară." PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: p. secretar de stat Ministrul muncii. Gheorghe Eugen Nicolăescu Ministrul finanţelor publice.

30 din Legea nr. c) şi art. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 5 din Hotărârea Guvernului nr. ale art. ale art. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. ale art. (1) lit.81 din 30 iulie 2009 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. 3 şi art.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr. ale art. art. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. M. republicată. organizarea. cu modificările şi completările ulterioare. 5 alin. 191 din 19 august 2009 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII Nr. ale art. cu modificările şi . 6 din Hotărârea Guvernului nr. ale art. 164/2001 privind pensiile militare de stat. ale art. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari. 30 din Legea nr. (1) şi art. c) şi d) din Legea nr. 86 alin. 2 din Legea nr.030 din 21 septembrie 2009 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR.ORDIN Nr. luând în considerare dispoziţiile art. (2) din Legea nr. 30 din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. 4^1 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. b). art. 85 alin. cu modificările şi completările ulterioare. 45 alin. ale art. cu modificările şi completările ulterioare. 670 din 7 octombrie 2009 Pentru aplicarea prevederilor art. 360/2002 privind Statutul poliţistului. 1. 69 alin. 44/1994 privind veteranii de război. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. ale art. (2). 53 alin. şi ale art. 27 alin. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. 1 lit. 11. (1) lit. medicamentelor. M. 85 alin.81/191/11030 din 30 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea. 38 alin. (2) din Legea nr. republicată. (1) lit. republicată. 2 din Legea nr. b) din Legea nr. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. 26 alin. b) şi c) şi art. concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. cu modificările şi completările ulterioare. 42 lit.

funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. cu modificările ulterioare. Partea I. ART. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare. Mihai Stănişoară Viceprim-ministru. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale. ministrul administraţiei şi internelor. ministrul administraţiei şi internelor. siguranţă naţională şi autoritate judecătorească. în temeiul prevederilor art. cu modificările ulterioare. aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale. organizarea. aprobată cu modificări prin Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii. (3) din Legea nr. 15/2008. 1 Se aprobă Regulamentul privind constituirea. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României.completările ulterioare. 33 alin. 2 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul privind constituirea. ministrul apărării naţionale. cu modificările ulterioare. viceprim-ministrul.391/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României. Ministrul apărării naţionale. deoarece avea ca obiect reglementări din sistemul de apărare a ţării şi siguranţă naţională. ordine publică. M. M. -----------*) Ordinul nr. ale art. 7 alin.391/2001*). şi directorul Serviciului Român de Informaţii emit prezentul ordin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. şi ale Hotărârii Guvernului nr. şi ale art. organizarea. 23 alin. cu modificările şi completările ulterioare. Partea I. (1) din Legea nr. al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. ART. ART.98/94/4. Dan Nica .98/94/4.

5 din Hotărârea Guvernului nr. denumite în continuare comisii de expertiză medico-militară. 1 (1) În vederea respectării prevederilor legale referitoare la expertizarea medico-militară a unor categorii de personal din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. 1. 6 din Hotărârea Guvernului nr. (1). (3) Atribuţiile comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă şi ale Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. cu modificările şi completările ulterioare. George-Cristian Maior ANEXA 1 REGULAMENT privind constituirea. precum şi urmaşii acestora. b) poliţişti în activitate. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. e) elevi şi studenţi din structurile de învăţământ aparţinând instituţiilor prevăzute la alin. b) comisiile centrale de expertiză medico-militară.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei . cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. ordinii publice şi securităţii naţionale funcţionează următoarele comisii: a) comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. în sensul prezentului regulament. precum şi urmaşii acestora. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. precum şi urmaşii acestora. organizarea. d) soldaţi şi gradaţi voluntari. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. se înţelege după cum urmează: a) cadre militare în activitate şi în rezervă. (2) Prin categorii de personal. c) funcţionari publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. prevăzute de dispoziţiile art. şi ale art.Directorul Serviciului Român de Informaţii.

(4) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se consemnează în ordinul/dispoziţia de zi pe unitate al/a spitalului. cu modificările şi completările ulterioare. de comisiile prevăzute la alin. inclusiv pentru preşedinte şi secretar. (1). sunt îndeplinite.medicale şi psihologice. la începutul fiecărui an calendaristic. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar . (2) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. după caz. 2 În exercitarea atribuţiilor. avizate de preşedinţii comisiilor centrale de expertiză medico-militare. 3 (1) Comisiile de expertiză medico-militară au următoarea componenţă: a) preşedinte: medic specialist/primar în specialitatea expertiză medicală a capacităţii de muncă. a serviciului poliţienesc. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. c) secretar . înlocuitorul preşedintelui Comisiei de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne. b) 4 membri: medici primari sau specialişti din secţiile/compartimentele spitalului. ART. prin dispoziţia prevăzută la alin. membrii comisiilor de expertiză medicomilitară răspund de respectarea dispoziţiilor legale privind expertiza medicomilitară. 4 (1) Comisia de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar. ART. a directorului Direcţiei medicale a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a şefului Direcţiei medicale a Serviciului Român de Informaţii. CAPITOLUL II Comisiile de expertiză medico-militară ART. în baza propunerilor comandanţilor/directorilor generali ai spitalelor.subofiţer sanitar sau salariat civil/funcţionar public din spitalul respectiv care nu are drept de vot în cadrul comisiei. (3) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării comisiilor de expertiză medico-militară. (2) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se stabileşte prin dispoziţie a şefului Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale.

poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. cu modificările şi completările ulterioare. 29 din Legea nr. republicată. a serviciului poliţienesc. consemnează în decizia medicală legătura de cauzalitate dintre accident şi îndeplinirea serviciului militar. e) emite decizii medicale de încadrare sau neîncadrare în grad de invaliditate pentru cadrele militare. d) stabileşte încadrarea în grad de invaliditate pentru cadrele militare. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au decedat în timpul activităţii. cu modificările şi completările ulterioare. II şi III de invaliditate. după caz. după caz. (1) din Legea nr. j) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar pentru soldaţii şi gradaţii voluntari. g) stabileşte termenele de revizuire medicală pentru pensionarii de invaliditate şi pentru cei clasaţi "apt limitat". c) stabileşte legătura de cauzalitate dintre boală şi îndeplinirea serviciului militar. 38 lit. i) expertizează beneficiarii pensiei de urmaş. clasând persoanele respective în conformitate cu baremele medicale în vigoare. e) şi la art. prevăzuţi la art. b) pe baza concluziei procesului-verbal de cercetare întocmit de organele abilitate conform legii. şi de art. h) efectuează revizuirea medicală periodică. emite decizii medicale pentru consemnarea/stabilirea legăturii de cauzalitate dintre deces şi îndeplinirea serviciului militar. f) în cazul cadrelor militare. 40 alin. aprobate în condiţiile prevăzute de art. republicată. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. supuşi revizuirii medicale. 29 din Legea nr. precum şi la art. cu modificările şi completările ulterioare. . a serviciului poliţienesc. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. d) şi la art. în conformitate cu criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I. 40 alin.public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 164/2001 privind pensiile militare de stat. 38 lit. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. cu modificările şi completările ulterioare. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. 164/2001. a serviciului poliţienesc. după caz. clasându-i în conformitate cu baremele medicale în vigoare. 179/2004. (1) din Legea nr.

în vederea menţinerii. respectiv a municipiului Bucureşti. încorporarea sau selecţia tinerilor în structurile de învăţământ din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. republicată. încadrării sau reîncadrării în funcţii militare. 1 şi 2 din Legea nr. în vederea clarificării situaţiei medico-militare. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. 44/1994 privind veteranii de război. după caz. l) avizează rezultatul evaluării aptitudinilor fizice şi psihice pentru personalul militar invalid. aprobată cu modificări prin Legea nr. la plecarea/înapoierea în/din misiuni externe. o) stabileşte legătura de cauzalitate dintre accident/boală şi satisfacerea obligaţiilor militare ca militar în termen sau militar cu termen redus. cu modificările şi completările ulterioare. în funcţie de caracterul şi de evoluţia bolii. concluziile medicale ale comisiilor de recrutareîncorporare judeţene. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare după împlinirea a 90 de zile de absenţe de la program din motive medicale. ordine publică. b) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile. m) pe timpul stării de asediu. n). q) efectuează. n) expertizează cadrele militare. cu modificările şi completările ulterioare. în situaţia .k) revocă. în continuarea celor 180 de zile. (1) lit. privind recrutarea. expertiza medicală a personalului instituţiilor din cadrul sistemului de apărare. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. 111/2007. potrivit reglementărilor proprii fiecărei instituţii. pe durata legal stabilită. în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. ori pentru persoanele care au fost concentrate. pentru persoanele care au participat la Primul sau al Doilea Război Mondial în armata română şi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. comisia de expertiză medico-militară are următoarele competenţe: a) poate stabili prelungirea concediului medical până la termenul de 180 de zile. p) stabileşte legătura de cauzalitate dintre rănire sau accidentare în timpul ori din cauza războiului. (2) În îndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. după caz. mobilizate sau în prizonierat. al mobilizării şi al stării de război precizează diagnosticul medical în cazurile insuficient documentate sau la sesizarea unor neconcordanţe între starea de sănătate a tânărului la recrutareîncorporare şi documentaţia prezentată. securitate naţională şi a membrilor de familie ai acestuia.

b) analizează istoricul afecţiunii. parafat şi datat. avizează negativ prezentarea în şedinţa comisiei. (2) lit. (2) Hotărârea privind expertiza medico-militară se materializează prin emiterea documentelor specifice de către comisia de expertiză medicomilitară. sens în care întocmeşte un referat. ART. c) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare în cazul unor boli speciale. ART. c) în situaţia în care investigaţiile medicale sunt insuficiente pentru susţinerea diagnosticului prezentat sau pacientul prezintă şi alte afecţiuni pentru care nu s-au făcut investigaţii medicale ori există alte situaţii procedurale care nu au fost respectate. anexat la foaia de observaţie. în situaţia în care foaia de observaţie este completă. b) şi c). concediilor medicale şi scutirilor cadrelor militare în activitate. după cum urmează: a) decizii medicale. solicitarea pentru investigaţii medicale clinice şi/sau paraclinice suplimentare. prin semnarea. în vederea completării acesteia. examenul clinic şi investigaţiile paraclinice. pe care le primeşte cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. medicamentelor. avizează prezentarea cazului în şedinţa comisiei. 4^1 din Hotărârea Guvernului nr. semnat. 5 Preşedintele comisiei de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) analizează foile de observaţie care urmează să fie discutate în şedinţa comisiei. b) rapoarte cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în situaţiile prevăzute la art. prin grija secretarului acesteia. prevăzute la art.în care caracterul şi evoluţia bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de recuperare. . parafarea şi datarea acesteia. 6 (1) Comisia de expertiză medico-militară îşi desfăşoară activitatea de regulă de două ori pe săptămână. 4 alin. în prezenţa tuturor membrilor săi. în care sunt prezentate motivele avizului negativ. d) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea comisiei de expertiză medico-militară. şi trimite foaia de observaţie la secţia de specialitate. cu modificările şi completările ulterioare. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. iar hotărârile privind expertiza medico-militară se iau cu acordul majorităţii membrilor. precum şi propunerea şefului secţiei de specialitate pentru efectuarea expertizei.

CAPITOLUL III Comisiile centrale de expertiză medico-militară ART. după caz. .un specialist psiholog . b) membri: . (1) şi nu are drept de vot în cadrul comisiei. decizia medicală se comunică în scris acesteia. Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.c) certificate medicale pentru situaţiile prevăzute la art. . 4 alin. (3) Activitatea comisiei de expertiză medico-militară se materializează într-o hotărâre consemnată în procesul-verbal de şedinţă.minimum 3 medici specialişti/primari de specialitate. pentru Ministerul Apărării Naţionale. document care se înregistrează la compartimentul documente clasificate al unităţii în care funcţionează comisia respectivă. . . Refuzul sau imposibilitatea persoanei expertizate de a semna decizia medicală se consemnează în procesul-verbal de şedinţă de către secretarul acesteia.se stabileşte din cadrul direcţiilor medicale ale instituţiilor menţionate la alin. şi al Direcţiei juridice pentru Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. (5) Împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medicomilitară de pe lângă spitalele militare se poate face contestaţie la comisiile centrale de expertiză medico-militară. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă la şedinţa comisiei de expertiză medico-militară. (2) lit.un reprezentant al Direcţiei management resurse umane sau similare. (2) Componenţa Comisiei centrale de expertiză medico-militară este următoarea: a) preşedinte: medic specialist sau primar în specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă. cadru militar/funcţionar public cu statut special. a). 7 (1) Comisiile centrale de expertiză medico-militară se constituie la nivelul Ministerului Apărării Naţionale. (4) Persoana expertizată semnează de luare la cunoştinţă pe fiecare exemplar al deciziei medicale. în termen de 30 de zile de la comunicare. c) secretar .pentru Comisia centrală de expertiză medicomilitară a Ministerului Administraţiei şi Internelor.un reprezentant al Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică.

Familiei şi Protecţiei Sociale. ART. Comisia centrală de expertiză medicomilitară poate dispune internarea celui în cauză într-o altă clinică de specialitate a spitalului militar sau la un alt spital din sistemul de apărare. prin ordinul prevăzut la alin. inclusiv pentru preşedinte şi secretar. (3) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. (4) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării Comisiei centrale de expertiză medico-militară. ordine publică şi securitate naţională decât cel care a emis decizia medicală contestată.(3) Componenţa nominală a Comisiei centrale de expertiză medicomilitară pentru fiecare instituţie se stabileşte separat. după caz. internarea în vederea precizării diagnosticului clinic şi funcţional se va putea face şi în clinici din reţeaua Ministerului Sănătăţii. înlocuitorul preşedintelui Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne/şef serviciu asistenţă medicală sau directorul adjunct al unităţii unde funcţionează comisia. Ministerul Sănătăţii şi cu alte structuri militare sau civile. expertizează personalul şi emite o nouă decizie medicală. respectiv al directorului Serviciului Român de Informaţii. e) colaborează pe probleme de expertiză medico-militară cu Ministerul Muncii. 9 Preşedintele Comisiei centrale de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: . În anumite situaţii. c) în cazul neavizării deciziilor medicale ale comisiilor de expertiză medico-medicală. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. b) avizează deciziile medicale ale comisiilor de expertiză medicomedicală. la propunerea şefilor direcţiilor medicale. contestaţiile făcute împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară. în termenul legal. 8 (1) Comisia centrală de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează activitatea comisiilor de expertiză medicomilitară. d) soluţionează. (2) Pentru soluţionarea contestaţiilor la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa la prezentul regulament. prin ordin al ministrului apărării naţionale. al ministrului administraţiei şi internelor. ART.

c) analizează deciziile medicale. foile de observaţie sau copiile acestora ori alte documente medicale. i) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. 4 alin. ale persoanelor care urmează a fi expertizate medicomilitar. după caz. iar în situaţia nerespectării condiţiilor procedurale sau a susţinerii insuficiente a diagnosticului clinic. 3 alin. (1) lit. propunând totodată concediul medical de recuperare în anumite situaţii pentru persoanele supuse expertizei medicale. crearea şi ocuparea funcţiei prevăzute la art. h) comunică persoanei expertizate medico-militar hotărârea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. 10 (1) Pentru Serviciul Român de Informaţii. prin grija secretarului comisiei. cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. e) convoacă persoana în cauză la Comisia centrală de expertiză medicomilitară pentru expertizarea medico-militară.a) conduce nemijlocit şedinţele Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. . CAPITOLUL IV Dispoziţii tranzitorii şi finale ART. a) se realizează în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. În scopul soluţionării contestaţiilor. g) emite certificatul medical sau raportul cu privire la situaţia medicomilitară. funcţional şi a încadrării necorespunzătoare în grade de invaliditate. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă. emise de comisiile de expertiză medico-militară. primeşte. b) verifică dosarul medical al cazului supus expertizei medico-militare. f) pe baza hotărârii Comisiei centrale de expertiză medico-militară emite decizia medicală şi o prezintă membrilor acesteia pentru avizare. decizia medicală se comunică în scris acesteia. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. poate formula propuneri de neavizare a acestora. (2). d) analizează contestaţiile formulate la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militare şi ia măsurile necesare în vederea expertizării medicale a persoanelor în cauză de către Comisia centrală de expertiză medico-militară.

persoanei expertizate sau se comunică acesteia prin poştă. ANEXA 1 la regulament LISTA cu spitalele din sistemul apărării. Alexandru Gafencu" Constanţa 3. cu modificările şi completările ulterioare. Carol Davila" Bucureşti 2. după caz. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. ART. republicată. Constantin Papilian" Cluj-Napoca 8. 4 alin. după caz. după cum urmează: a) un exemplar se înmânează personal. se redactează în 3 sau 4 exemplare. 11 Deciziile medicale. emise potrivit prevederilor prezentului regulament. un exemplar este destinat întocmirii dosarului de pensionare. Agrippa Ionescu". sau unei pensii de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. (2). b) un exemplar se transmite unităţii din care face parte persoana expertizată în situaţia celor care se află în raporturi de serviciu cu una dintre instituţiile din sistemul de apărare. 164/2001. sub semnătură. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. 179/2004. Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central "Dr. care sunt comunicate. ordinii publice şi securităţii naţionale 1.(2) Pe perioada prevăzută la alin. cu modificările şi completările ulterioare. Victor Popescu" Timişoara 9. c) un exemplar rămâne anexat la procesul-verbal de şedinţă al comisiei de expertiză medico-militară sau al Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Alexandru Augustin" Sibiu 10. Iacob Czihac" Iaşi . Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. (1). după caz. d) în situaţia în care persoana expertizată este încadrată prima dată într-un grad de invaliditate şi face obiectul acordării unei pensii militare de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. Spitalul Militar de Urgenţă "Regina Maria" Braşov 6. ordine publică şi securitate naţională. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Ştefan Odoblejea" Craiova 5. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. organelor de pensii sau centrelor militare. funcţia de preşedinte al comisiei de expertiză medico-militară se îndeplineşte de către comandantul Spitalului de Urgenţă "Dr. Ion Jianu" Piteşti 4. Alexandru Popescu" Focşani 7.

30 din Legea nr. 2 din Legea nr. b).11. 86 alin. Spitalul de Urgenţă "Dr. cu modificările şi completările ulterioare. 85 alin. c) şi d) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război. ale art. 4^1 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat. cu modificările şi completările ulterioare. 270/1999 privind stabilirea .81/191/11030 din 30 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea. (1) lit. 1 lit. M. b) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. republicată. (2) din Legea nr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. art.81 din 30 iulie 2009 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 2 din Legea nr. Dr. 191 din 19 august 2009 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII Nr. c) şi art. luând în considerare dispoziţiile art. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. 26 alin. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.030 din 21 septembrie 2009 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. M. cu modificările şi completările ulterioare. 45 alin. 3 şi art. 30 din Legea nr. Spitalul de Urgenţă "Prof. 69 alin. 30 din Legea nr. art. ale art. (1) şi art. republicată. republicată. ale art. (2). (1) lit. cu modificările şi completările ulterioare. 53 alin. 85 alin. 5 alin. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr. Dimitrie Gerota" Bucureşti --------------- ORDIN Nr. ale art. 42 lit. 360/2002 privind Statutul poliţistului. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 670 din 7 octombrie 2009 Pentru aplicarea prevederilor art. (1) lit. Aristide Serfioti" Galaţi 12. 11. ale art. cu modificările şi completările ulterioare. Agrippa Ionescu" Bucureşti 14. b) şi c) şi art. 27 alin. cu modificările şi completările ulterioare. (2) din Legea nr. Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea 13. 38 alin. organizarea. ale art. ale art. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. şi ale art.

aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale. 33 alin. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. aprobată cu modificări prin Legea nr. ale art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. cu modificările ulterioare. siguranţă naţională şi autoritate judecătorească. cu modificările ulterioare.391/2001*).98/94/4. organizarea. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. ordine publică. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. Partea I. şi ale Hotărârii Guvernului nr. (1) din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. 6 din Hotărârea Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare.391/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României. cu modificările şi completările ulterioare. al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. cu modificările şi completările ulterioare. M. 2 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul privind constituirea. ale art. ale art. ministrul apărării naţionale. 23 alin. organizarea. şi directorul Serviciului Român de Informaţii emit prezentul ordin. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. .condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. viceprim-ministrul. medicamentelor. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. 1 Se aprobă Regulamentul privind constituirea. ART. şi ale art.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 15/2008. (3) din Legea nr. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare.98/94/4. deoarece avea ca obiect reglementări din sistemul de apărare a ţării şi siguranţă naţională. ministrul administraţiei şi internelor. 1. M. în temeiul prevederilor art. -----------*) Ordinul nr. ART. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii. 7 alin. cu modificările ulterioare.

(2) Prin categorii de personal. George-Cristian Maior ANEXA 1 REGULAMENT privind constituirea. organizarea. ministrul administraţiei şi internelor. denumite în continuare comisii de expertiză medico-militară. d) soldaţi şi gradaţi voluntari. Mihai Stănişoară Viceprim-ministru. precum şi urmaşii acestora. Ministrul apărării naţionale. . Dan Nica Directorul Serviciului Român de Informaţii.ART. 1 (1) În vederea respectării prevederilor legale referitoare la expertizarea medico-militară a unor categorii de personal din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. ordinii publice şi securităţii naţionale funcţionează următoarele comisii: a) comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. precum şi urmaşii acestora. se înţelege după cum urmează: a) cadre militare în activitate şi în rezervă. c) funcţionari publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. Partea I. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. b) comisiile centrale de expertiză medico-militară. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. b) poliţişti în activitate. în sensul prezentului regulament. precum şi urmaşii acestora.

avizate de preşedinţii comisiilor centrale de expertiză medico-militare. 5 din Hotărârea Guvernului nr. CAPITOLUL II Comisiile de expertiză medico-militară ART. (1). de comisiile prevăzute la alin. 1. prin dispoziţia prevăzută la alin. ART. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. sunt îndeplinite. 6 din Hotărârea Guvernului nr. prevăzute de dispoziţiile art. (3) Atribuţiile comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă şi ale Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. (1). c) secretar . a directorului Direcţiei medicale a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a şefului Direcţiei medicale a Serviciului Român de Informaţii. b) 4 membri: medici primari sau specialişti din secţiile/compartimentele spitalului. membrii comisiilor de expertiză medicomilitară răspund de respectarea dispoziţiilor legale privind expertiza medicomilitară. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. în baza propunerilor comandanţilor/directorilor generali ai spitalelor.subofiţer sanitar sau salariat civil/funcţionar public din spitalul respectiv care nu are drept de vot în cadrul comisiei. şi ale art. după caz. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. cu modificările şi completările ulterioare. înlocuitorul . cu modificările şi completările ulterioare. (3) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării comisiilor de expertiză medico-militară. 3 (1) Comisiile de expertiză medico-militară au următoarea componenţă: a) preşedinte: medic specialist/primar în specialitatea expertiză medicală a capacităţii de muncă. 2 În exercitarea atribuţiilor.e) elevi şi studenţi din structurile de învăţământ aparţinând instituţiilor prevăzute la alin. (2) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se stabileşte prin dispoziţie a şefului Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. (2) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. inclusiv pentru preşedinte şi secretar.

a serviciului poliţienesc. g) stabileşte termenele de revizuire medicală pentru pensionarii de invaliditate şi pentru cei clasaţi "apt limitat". II şi III de invaliditate. la începutul fiecărui an calendaristic. 4 (1) Comisia de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au decedat în timpul activităţii. c) stabileşte legătura de cauzalitate dintre boală şi îndeplinirea serviciului militar. d) stabileşte încadrarea în grad de invaliditate pentru cadrele militare. republicată. cu modificările şi completările ulterioare. emite decizii medicale pentru consemnarea/stabilirea legăturii de cauzalitate dintre deces şi îndeplinirea serviciului militar. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. (4) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se consemnează în ordinul/dispoziţia de zi pe unitate al/a spitalului. 29 din Legea nr. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. h) efectuează revizuirea medicală periodică. şi de art. consemnează în decizia medicală legătura de cauzalitate dintre accident şi îndeplinirea serviciului militar. a serviciului poliţienesc. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. 164/2001 privind pensiile militare de stat. . a serviciului poliţienesc. clasând persoanele respective în conformitate cu baremele medicale în vigoare. a serviciului poliţienesc. b) pe baza concluziei procesului-verbal de cercetare întocmit de organele abilitate conform legii. e) emite decizii medicale de încadrare sau neîncadrare în grad de invaliditate pentru cadrele militare. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.preşedintelui Comisiei de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne. după caz. aprobate în condiţiile prevăzute de art. ART. în conformitate cu criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I. cu modificările şi completările ulterioare. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. f) în cazul cadrelor militare. 29 din Legea nr. după caz. după caz.

ordine publică. 38 lit. 111/2007. m) pe timpul stării de asediu. în vederea menţinerii. e) şi la art. republicată. respectiv a municipiului Bucureşti. ori pentru persoanele care au fost concentrate. concluziile medicale ale comisiilor de recrutareîncorporare judeţene. pentru persoanele care au participat la Primul sau al Doilea Război Mondial în armata română şi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. clasându-i în conformitate cu baremele medicale în vigoare. 40 alin. d) şi la art. republicată. cu modificările şi completările ulterioare. în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. (1) din Legea nr. în vederea clarificării situaţiei medico-militare. supuşi revizuirii medicale. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. al mobilizării şi al stării de război precizează diagnosticul medical în cazurile insuficient documentate sau la sesizarea unor neconcordanţe între starea de sănătate a tânărului la recrutareîncorporare şi documentaţia prezentată. q) efectuează. n) expertizează cadrele militare. după caz. pe durata legal stabilită. 38 lit. o) stabileşte legătura de cauzalitate dintre accident/boală şi satisfacerea obligaţiilor militare ca militar în termen sau militar cu termen redus. încorporarea sau selecţia tinerilor în structurile de învăţământ din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. j) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar pentru soldaţii şi gradaţii voluntari. 164/2001. (1) din Legea nr. precum şi la art. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. cu modificările şi completările ulterioare. 44/1994 privind veteranii de război. 1 şi 2 din Legea nr. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare după împlinirea a 90 de zile de absenţe de la program din motive medicale. securitate naţională şi a . k) revocă. încadrării sau reîncadrării în funcţii militare. după caz. aprobată cu modificări prin Legea nr. expertiza medicală a personalului instituţiilor din cadrul sistemului de apărare. p) stabileşte legătura de cauzalitate dintre rănire sau accidentare în timpul ori din cauza războiului.i) expertizează beneficiarii pensiei de urmaş. privind recrutarea. prevăzuţi la art. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. 179/2004. 40 alin. l) avizează rezultatul evaluării aptitudinilor fizice şi psihice pentru personalul militar invalid. mobilizate sau în prizonierat.

şi trimite foaia de observaţie la secţia de specialitate. solicitarea pentru investigaţii medicale clinice şi/sau paraclinice suplimentare. n). sens în care întocmeşte un referat. avizează negativ prezentarea în şedinţa comisiei. concediilor medicale şi scutirilor cadrelor militare în activitate. b) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile. semnat. comisia de expertiză medico-militară are următoarele competenţe: a) poate stabili prelungirea concediului medical până la termenul de 180 de zile. la plecarea/înapoierea în/din misiuni externe. prevăzute la art. medicamentelor. 5 Preşedintele comisiei de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) analizează foile de observaţie care urmează să fie discutate în şedinţa comisiei. în situaţia în care foaia de observaţie este completă. (2) În îndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. c) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare în cazul unor boli speciale. în funcţie de caracterul şi de evoluţia bolii. în vederea completării acesteia. anexat la foaia de observaţie. în continuarea celor 180 de zile. precum şi propunerea şefului secţiei de specialitate pentru efectuarea expertizei. potrivit reglementărilor proprii fiecărei instituţii. parafarea şi datarea acesteia. ART. examenul clinic şi investigaţiile paraclinice. iar . b) analizează istoricul afecţiunii. (1) lit. 4^1 din Hotărârea Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. ART. c) în situaţia în care investigaţiile medicale sunt insuficiente pentru susţinerea diagnosticului prezentat sau pacientul prezintă şi alte afecţiuni pentru care nu s-au făcut investigaţii medicale ori există alte situaţii procedurale care nu au fost respectate. în care sunt prezentate motivele avizului negativ. pe care le primeşte cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. prin grija secretarului acesteia. avizează prezentarea cazului în şedinţa comisiei.membrilor de familie ai acestuia. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. d) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea comisiei de expertiză medico-militară. 6 (1) Comisia de expertiză medico-militară îşi desfăşoară activitatea de regulă de două ori pe săptămână. în prezenţa tuturor membrilor săi. în situaţia în care caracterul şi evoluţia bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de recuperare. prin semnarea. parafat şi datat.

document care se înregistrează la compartimentul documente clasificate al unităţii în care funcţionează comisia respectivă.un specialist psiholog . (2) lit. (2) Componenţa Comisiei centrale de expertiză medico-militară este următoarea: a) preşedinte: medic specialist sau primar în specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă.hotărârile privind expertiza medico-militară se iau cu acordul majorităţii membrilor. Refuzul sau imposibilitatea persoanei expertizate de a semna decizia medicală se consemnează în procesul-verbal de şedinţă de către secretarul acesteia. . 7 (1) Comisiile centrale de expertiză medico-militară se constituie la nivelul Ministerului Apărării Naţionale. 4 alin. b) şi c). cadru militar/funcţionar public cu statut special. (3) Activitatea comisiei de expertiză medico-militară se materializează într-o hotărâre consemnată în procesul-verbal de şedinţă. (2) Hotărârea privind expertiza medico-militară se materializează prin emiterea documentelor specifice de către comisia de expertiză medicomilitară. a). în termen de 30 de zile de la comunicare. c) certificate medicale pentru situaţiile prevăzute la art. (5) Împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medicomilitară de pe lângă spitalele militare se poate face contestaţie la comisiile centrale de expertiză medico-militară. b) rapoarte cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în situaţiile prevăzute la art. . decizia medicală se comunică în scris acesteia. Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii. (4) Persoana expertizată semnează de luare la cunoştinţă pe fiecare exemplar al deciziei medicale. (2) lit. b) membri: . În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă la şedinţa comisiei de expertiză medico-militară.minimum 3 medici specialişti/primari de specialitate. 4 alin. CAPITOLUL III Comisiile centrale de expertiză medico-militară ART.pentru Comisia centrală de expertiză medicomilitară a Ministerului Administraţiei şi Internelor. după cum urmează: a) decizii medicale.

(3) Componenţa nominală a Comisiei centrale de expertiză medicomilitară pentru fiecare instituţie se stabileşte separat.. Ministerul Sănătăţii şi cu alte structuri militare sau civile. inclusiv pentru preşedinte şi secretar. şi al Direcţiei juridice pentru Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor.un reprezentant al Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică. e) colaborează pe probleme de expertiză medico-militară cu Ministerul Muncii. după caz. c) secretar . prin ordin al ministrului apărării naţionale. expertizează personalul şi emite o nouă decizie medicală. la propunerea şefilor direcţiilor medicale. c) în cazul neavizării deciziilor medicale ale comisiilor de expertiză medico-medicală. Familiei şi Protecţiei Sociale. pentru Ministerul Apărării Naţionale. ART. ordine publică şi securitate naţională decât cel care a emis decizia medicală . b) avizează deciziile medicale ale comisiilor de expertiză medicomedicală. (1) şi nu are drept de vot în cadrul comisiei.se stabileşte din cadrul direcţiilor medicale ale instituţiilor menţionate la alin. în termenul legal. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. respectiv al directorului Serviciului Român de Informaţii. (3) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. (2) Pentru soluţionarea contestaţiilor la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa la prezentul regulament.un reprezentant al Direcţiei management resurse umane sau similare. prin ordinul prevăzut la alin. Comisia centrală de expertiză medicomilitară poate dispune internarea celui în cauză într-o altă clinică de specialitate a spitalului militar sau la un alt spital din sistemul de apărare. al ministrului administraţiei şi internelor. . d) soluţionează. înlocuitorul preşedintelui Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne/şef serviciu asistenţă medicală sau directorul adjunct al unităţii unde funcţionează comisia. (4) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării Comisiei centrale de expertiză medico-militară. contestaţiile făcute împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară. după caz. 8 (1) Comisia centrală de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează activitatea comisiilor de expertiză medicomilitară.

internarea în vederea precizării diagnosticului clinic şi funcţional se va putea face şi în clinici din reţeaua Ministerului Sănătăţii. h) comunică persoanei expertizate medico-militar hotărârea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. 4 alin. ale persoanelor care urmează a fi expertizate medicomilitar. g) emite certificatul medical sau raportul cu privire la situaţia medicomilitară. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. c) analizează deciziile medicale. e) convoacă persoana în cauză la Comisia centrală de expertiză medicomilitară pentru expertizarea medico-militară. emise de comisiile de expertiză medico-militară. cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. d) analizează contestaţiile formulate la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militare şi ia măsurile necesare în vederea expertizării medicale a persoanelor în cauză de către Comisia centrală de expertiză medico-militară. i) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea Comisiei centrale de expertiză medico-militară.contestată. prin grija secretarului comisiei. propunând totodată concediul medical de recuperare în anumite situaţii pentru persoanele supuse expertizei medicale. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă. poate formula propuneri de neavizare a acestora. 9 Preşedintele Comisiei centrale de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) conduce nemijlocit şedinţele Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. funcţional şi a încadrării necorespunzătoare în grade de invaliditate. CAPITOLUL IV Dispoziţii tranzitorii şi finale . foile de observaţie sau copiile acestora ori alte documente medicale. În anumite situaţii. primeşte. (2). f) pe baza hotărârii Comisiei centrale de expertiză medico-militară emite decizia medicală şi o prezintă membrilor acesteia pentru avizare. iar în situaţia nerespectării condiţiilor procedurale sau a susţinerii insuficiente a diagnosticului clinic. decizia medicală se comunică în scris acesteia. b) verifică dosarul medical al cazului supus expertizei medico-militare. În scopul soluţionării contestaţiilor. după caz. ART.

ART. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr.ART. sub semnătură. persoanei expertizate sau se comunică acesteia prin poştă. Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central "Dr. (2). Ştefan Odoblejea" Craiova 5. Spitalul Militar de Urgenţă "Regina Maria" Braşov 6. 3 alin. care sunt comunicate. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA 1 la regulament LISTA cu spitalele din sistemul apărării. emise potrivit prevederilor prezentului regulament. republicată. d) în situaţia în care persoana expertizată este încadrată prima dată într-un grad de invaliditate şi face obiectul acordării unei pensii militare de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. 4 alin. Alexandru Gafencu" Constanţa 3. după cum urmează: a) un exemplar se înmânează personal. (1) lit. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. după caz. a) se realizează în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. după caz. se redactează în 3 sau 4 exemplare. 179/2004. b) un exemplar se transmite unităţii din care face parte persoana expertizată în situaţia celor care se află în raporturi de serviciu cu una dintre instituţiile din sistemul de apărare. 10 (1) Pentru Serviciul Român de Informaţii. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Carol Davila" Bucureşti 2. 164/2001. Agrippa Ionescu". crearea şi ocuparea funcţiei prevăzute la art. un exemplar este destinat întocmirii dosarului de pensionare. după caz. (1). Ion Jianu" Piteşti 4. Alexandru Popescu" Focşani . ordinii publice şi securităţii naţionale 1. organelor de pensii sau centrelor militare. c) un exemplar rămâne anexat la procesul-verbal de şedinţă al comisiei de expertiză medico-militară sau al Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. funcţia de preşedinte al comisiei de expertiză medico-militară se îndeplineşte de către comandantul Spitalului de Urgenţă "Dr. sau unei pensii de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. 11 Deciziile medicale. (2) Pe perioada prevăzută la alin. ordine publică şi securitate naţională. cu modificările şi completările ulterioare.

cu modificările şi completările ulterioare. 27 alin.81 din 30 iulie 2009 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. 42 lit. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Constantin Papilian" Cluj-Napoca 8. 86 alin. M. 69 alin. 191 din 19 august 2009 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII Nr. şi ale art. 164/2001 privind pensiile militare de stat. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. 670 din 7 octombrie 2009 Pentru aplicarea prevederilor art. 11. Dr. Aristide Serfioti" Galaţi 12. Spitalul de Urgenţă "Dr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. cu modificările şi completările ulterioare. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. c) şi art. ale art. 5 alin. luând în considerare dispoziţiile art. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr. organizarea. ale art. (1) lit. Victor Popescu" Timişoara 9. c) şi d) din Legea nr. ale art. art. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. ale art. Spitalul de Urgenţă "Prof. 30 din Legea nr. (2) din Legea nr. Iacob Czihac" Iaşi 11. ale art. republicată. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. cu modificările şi completările ulterioare. (1) lit. 30 din Legea nr. 1 lit. 2 din Legea nr. 26 alin. (1) şi art. cu modificările şi completările ulterioare. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. 85 alin. 30 din Legea nr. art. b) din Legea nr. M. (1) lit. 2 din Legea nr. (2). (2) din Legea nr.030 din 21 septembrie 2009 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 45 alin. b) şi c) şi art.81/191/11030 din 30 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea 13.7. Alexandru Augustin" Sibiu 10. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari. 53 alin. 38 alin. Dimitrie Gerota" Bucureşti --------------ORDIN Nr. republicată. Agrippa Ionescu" Bucureşti 14. b). ale art. 360/2002 privind Statutul poliţistului. 3 şi art. 85 alin. cu modificările şi completările ulterioare. 44/1994 .

346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. siguranţă naţională şi autoritate judecătorească. republicată. cu modificările ulterioare. al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr.privind veteranii de război. 33 alin. cu modificările şi completările ulterioare. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. ordine publică. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare. cu modificările ulterioare. M. concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. ART. cu modificările şi completările ulterioare. şi ale art. aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale. ministrul apărării naţionale. 15/2008. ------------ . ale art. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. 1. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 23 alin. organizarea. 4^1 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. ale art.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. 7 alin. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. medicamentelor. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. ale art. ale art. ART. (3) din Legea nr. ministrul administraţiei şi internelor. prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. în temeiul prevederilor art.391/2001*). (1) din Legea nr. organizarea. şi directorul Serviciului Român de Informaţii emit prezentul ordin. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. 2 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul privind constituirea. cu modificările şi completările ulterioare. viceprim-ministrul. şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1 Se aprobă Regulamentul privind constituirea.98/94/4. aprobată cu modificări prin Legea nr. cu modificările ulterioare.

Mihai Stănişoară Viceprim-ministru. George-Cristian Maior ANEXA 1 REGULAMENT privind constituirea. se înţelege după cum urmează: a) cadre militare în activitate şi în rezervă. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. Dan Nica Directorul Serviciului Român de Informaţii.*) Ordinul nr. 1 (1) În vederea respectării prevederilor legale referitoare la expertizarea medico-militară a unor categorii de personal din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. M. b) poliţişti în activitate. organizarea. . ART. denumite în continuare comisii de expertiză medico-militară. Partea I. în sensul prezentului regulament. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. precum şi urmaşii acestora.98/94/4. deoarece avea ca obiect reglementări din sistemul de apărare a ţării şi siguranţă naţională. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. Ministrul apărării naţionale. ordinii publice şi securităţii naţionale funcţionează următoarele comisii: a) comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. ministrul administraţiei şi internelor. (2) Prin categorii de personal. b) comisiile centrale de expertiză medico-militară. precum şi urmaşii acestora. Partea I.391/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României.

avizate de preşedinţii comisiilor centrale de expertiză medico-militare. (2) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se stabileşte prin dispoziţie a şefului Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale. şi ale art. în baza propunerilor comandanţilor/directorilor generali ai spitalelor. b) 4 membri: medici primari sau specialişti din secţiile/compartimentele spitalului. cu modificările şi completările ulterioare.c) funcţionari publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. (1). c) secretar . după caz. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. . a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. precum şi urmaşii acestora. prevăzute de dispoziţiile art. 1. cu modificările şi completările ulterioare. de comisiile prevăzute la alin.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. a directorului Direcţiei medicale a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a şefului Direcţiei medicale a Serviciului Român de Informaţii. ART. 2 În exercitarea atribuţiilor. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. (3) Atribuţiile comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă şi ale Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. (1). 6 din Hotărârea Guvernului nr.subofiţer sanitar sau salariat civil/funcţionar public din spitalul respectiv care nu are drept de vot în cadrul comisiei. membrii comisiilor de expertiză medicomilitară răspund de respectarea dispoziţiilor legale privind expertiza medicomilitară. e) elevi şi studenţi din structurile de învăţământ aparţinând instituţiilor prevăzute la alin. d) soldaţi şi gradaţi voluntari. sunt îndeplinite. 3 (1) Comisiile de expertiză medico-militară au următoarea componenţă: a) preşedinte: medic specialist/primar în specialitatea expertiză medicală a capacităţii de muncă. CAPITOLUL II Comisiile de expertiză medico-militară ART.

la începutul fiecărui an calendaristic. cu modificările şi completările ulterioare. ART. 29 din Legea nr. 4 (1) Comisia de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar. a serviciului . emite decizii medicale pentru consemnarea/stabilirea legăturii de cauzalitate dintre deces şi îndeplinirea serviciului militar. după caz. c) stabileşte legătura de cauzalitate dintre boală şi îndeplinirea serviciului militar. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. a serviciului poliţienesc. prin dispoziţia prevăzută la alin. aprobate în condiţiile prevăzute de art. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. înlocuitorul preşedintelui Comisiei de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne. republicată. clasând persoanele respective în conformitate cu baremele medicale în vigoare. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. d) stabileşte încadrarea în grad de invaliditate pentru cadrele militare. 164/2001 privind pensiile militare de stat. e) emite decizii medicale de încadrare sau neîncadrare în grad de invaliditate pentru cadrele militare. f) în cazul cadrelor militare. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. şi de art. în conformitate cu criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au decedat în timpul activităţii. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. II şi III de invaliditate. inclusiv pentru preşedinte şi secretar. a serviciului poliţienesc. (2) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. b) pe baza concluziei procesului-verbal de cercetare întocmit de organele abilitate conform legii. (4) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se consemnează în ordinul/dispoziţia de zi pe unitate al/a spitalului. consemnează în decizia medicală legătura de cauzalitate dintre accident şi îndeplinirea serviciului militar. a serviciului poliţienesc. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.(3) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării comisiilor de expertiză medico-militară. după caz. cu modificările şi completările ulterioare. 29 din Legea nr.

m) pe timpul stării de asediu. după caz. mobilizate sau în prizonierat. d) şi la art. respectiv a municipiului Bucureşti. n) expertizează cadrele militare. încorporarea sau selecţia tinerilor în structurile de învăţământ din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. 38 lit.poliţienesc. pe durata legal stabilită. h) efectuează revizuirea medicală periodică. ori pentru persoanele care au fost concentrate. k) revocă. 38 lit. cu modificările şi completările ulterioare. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. aprobată cu modificări prin Legea nr. p) stabileşte legătura de cauzalitate dintre rănire sau accidentare în timpul ori din cauza războiului. clasându-i în conformitate cu baremele medicale în vigoare. precum şi la art. o) stabileşte legătura de cauzalitate dintre accident/boală şi satisfacerea obligaţiilor militare ca militar în termen sau militar cu termen redus. în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. prevăzuţi la art. concluziile medicale ale comisiilor de recrutareîncorporare judeţene. în vederea clarificării situaţiei medico-militare. al mobilizării şi al stării de război precizează diagnosticul medical în cazurile insuficient documentate sau la sesizarea unor neconcordanţe între starea de sănătate a tânărului la recrutareîncorporare şi documentaţia prezentată. după caz. e) şi la art. încadrării sau reîncadrării în funcţii militare. 44/1994 privind veteranii de război. 164/2001. republicată. (1) din Legea nr. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare după împlinirea a 90 de zile de absenţe de la program din motive medicale. în vederea menţinerii. (1) din Legea nr. 111/2007. 40 alin. l) avizează rezultatul evaluării aptitudinilor fizice şi psihice pentru personalul militar invalid. supuşi revizuirii medicale. cu modificările şi completările ulterioare. j) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar pentru soldaţii şi gradaţii voluntari. cu modificările şi completările ulterioare. 1 şi 2 din Legea nr. 40 alin. . i) expertizează beneficiarii pensiei de urmaş. 179/2004. privind recrutarea. g) stabileşte termenele de revizuire medicală pentru pensionarii de invaliditate şi pentru cei clasaţi "apt limitat". pentru persoanele care au participat la Primul sau al Doilea Război Mondial în armata română şi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art.

în care sunt prezentate motivele avizului negativ. concediilor medicale şi scutirilor cadrelor militare în activitate. (1) lit. . solicitarea pentru investigaţii medicale clinice şi/sau paraclinice suplimentare. parafarea şi datarea acesteia. ordine publică. pe care le primeşte cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. sens în care întocmeşte un referat. cu modificările şi completările ulterioare. prevăzute la art. republicată.precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. parafat şi datat. ART. b) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile. (2) În îndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. 5 Preşedintele comisiei de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) analizează foile de observaţie care urmează să fie discutate în şedinţa comisiei. examenul clinic şi investigaţiile paraclinice. 4^1 din Hotărârea Guvernului nr. în situaţia în care foaia de observaţie este completă. în vederea completării acesteia. şi trimite foaia de observaţie la secţia de specialitate. b) analizează istoricul afecţiunii. în continuarea celor 180 de zile. q) efectuează. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. potrivit reglementărilor proprii fiecărei instituţii. c) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare în cazul unor boli speciale. avizează prezentarea cazului în şedinţa comisiei. expertiza medicală a personalului instituţiilor din cadrul sistemului de apărare. prin semnarea. cu modificările şi completările ulterioare. precum şi propunerea şefului secţiei de specialitate pentru efectuarea expertizei. semnat. după caz. comisia de expertiză medico-militară are următoarele competenţe: a) poate stabili prelungirea concediului medical până la termenul de 180 de zile. la plecarea/înapoierea în/din misiuni externe. avizează negativ prezentarea în şedinţa comisiei. anexat la foaia de observaţie. în situaţia în care caracterul şi evoluţia bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de recuperare. securitate naţională şi a membrilor de familie ai acestuia. medicamentelor. c) în situaţia în care investigaţiile medicale sunt insuficiente pentru susţinerea diagnosticului prezentat sau pacientul prezintă şi alte afecţiuni pentru care nu s-au făcut investigaţii medicale ori există alte situaţii procedurale care nu au fost respectate. în funcţie de caracterul şi de evoluţia bolii. n). prin grija secretarului acesteia.

b) şi c). c) certificate medicale pentru situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. (5) Împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medicomilitară de pe lângă spitalele militare se poate face contestaţie la comisiile centrale de expertiză medico-militară. (2) lit. document care se înregistrează la compartimentul documente clasificate al unităţii în care funcţionează comisia respectivă. decizia medicală se comunică în scris acesteia. în prezenţa tuturor membrilor săi. Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii. după cum urmează: a) decizii medicale. 6 (1) Comisia de expertiză medico-militară îşi desfăşoară activitatea de regulă de două ori pe săptămână. Refuzul sau imposibilitatea persoanei expertizate de a semna decizia medicală se consemnează în procesul-verbal de şedinţă de către secretarul acesteia. (2) Hotărârea privind expertiza medico-militară se materializează prin emiterea documentelor specifice de către comisia de expertiză medicomilitară. în termen de 30 de zile de la comunicare. iar hotărârile privind expertiza medico-militară se iau cu acordul majorităţii membrilor. CAPITOLUL III Comisiile centrale de expertiză medico-militară ART. 4 alin. b) rapoarte cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în situaţiile prevăzute la art. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă la şedinţa comisiei de expertiză medico-militară. a).d) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea comisiei de expertiză medico-militară. (2) Componenţa Comisiei centrale de expertiză medico-militară este următoarea: . ART. 7 (1) Comisiile centrale de expertiză medico-militară se constituie la nivelul Ministerului Apărării Naţionale. (3) Activitatea comisiei de expertiză medico-militară se materializează într-o hotărâre consemnată în procesul-verbal de şedinţă. (4) Persoana expertizată semnează de luare la cunoştinţă pe fiecare exemplar al deciziei medicale.

(3) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. 8 (1) Comisia centrală de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează activitatea comisiilor de expertiză medicomilitară. d) soluţionează. . b) membri: . cadru militar/funcţionar public cu statut special. b) avizează deciziile medicale ale comisiilor de expertiză medicomedicală. contestaţiile făcute împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară. şi al Direcţiei juridice pentru Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. după caz. prin ordin al ministrului apărării naţionale. înlocuitorul preşedintelui Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne/şef serviciu asistenţă medicală sau directorul adjunct al unităţii unde funcţionează comisia. . c) secretar .un reprezentant al Direcţiei management resurse umane sau similare.un specialist psiholog . la propunerea şefilor direcţiilor medicale. expertizează personalul şi emite o nouă decizie medicală. în termenul legal. (3) Componenţa nominală a Comisiei centrale de expertiză medicomilitară pentru fiecare instituţie se stabileşte separat. .un reprezentant al Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică. (1) şi nu are drept de vot în cadrul comisiei. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. prin ordinul prevăzut la alin. c) în cazul neavizării deciziilor medicale ale comisiilor de expertiză medico-medicală. pentru Ministerul Apărării Naţionale.a) preşedinte: medic specialist sau primar în specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă. (4) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării Comisiei centrale de expertiză medico-militară.se stabileşte din cadrul direcţiilor medicale ale instituţiilor menţionate la alin. respectiv al directorului Serviciului Român de Informaţii. . al ministrului administraţiei şi internelor. ART.pentru Comisia centrală de expertiză medicomilitară a Ministerului Administraţiei şi Internelor. inclusiv pentru preşedinte şi secretar. după caz.minimum 3 medici specialişti/primari de specialitate.

e) convoacă persoana în cauză la Comisia centrală de expertiză medicomilitară pentru expertizarea medico-militară. poate formula propuneri de neavizare a acestora. ale persoanelor care urmează a fi expertizate medicomilitar. foile de observaţie sau copiile acestora ori alte documente medicale. funcţional şi a încadrării necorespunzătoare în grade de invaliditate. după caz. 4 alin.e) colaborează pe probleme de expertiză medico-militară cu Ministerul Muncii. ART. b) verifică dosarul medical al cazului supus expertizei medico-militare. (2). rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. emise de comisiile de expertiză medico-militară. d) analizează contestaţiile formulate la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militare şi ia măsurile necesare în vederea expertizării medicale a persoanelor în cauză de către Comisia centrală de expertiză medico-militară. În anumite situaţii. ordine publică şi securitate naţională decât cel care a emis decizia medicală contestată. . primeşte. g) emite certificatul medical sau raportul cu privire la situaţia medicomilitară. Ministerul Sănătăţii şi cu alte structuri militare sau civile. iar în situaţia nerespectării condiţiilor procedurale sau a susţinerii insuficiente a diagnosticului clinic. În scopul soluţionării contestaţiilor. Familiei şi Protecţiei Sociale. internarea în vederea precizării diagnosticului clinic şi funcţional se va putea face şi în clinici din reţeaua Ministerului Sănătăţii. prin grija secretarului comisiei. c) analizează deciziile medicale. 9 Preşedintele Comisiei centrale de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) conduce nemijlocit şedinţele Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. (2) Pentru soluţionarea contestaţiilor la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa la prezentul regulament. propunând totodată concediul medical de recuperare în anumite situaţii pentru persoanele supuse expertizei medicale. f) pe baza hotărârii Comisiei centrale de expertiză medico-militară emite decizia medicală şi o prezintă membrilor acesteia pentru avizare. Comisia centrală de expertiză medicomilitară poate dispune internarea celui în cauză într-o altă clinică de specialitate a spitalului militar sau la un alt spital din sistemul de apărare.

179/2004. un exemplar este destinat întocmirii dosarului de pensionare. Agrippa Ionescu". c) un exemplar rămâne anexat la procesul-verbal de şedinţă al comisiei de expertiză medico-militară sau al Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. decizia medicală se comunică în scris acesteia. organelor de pensii sau centrelor militare. sau unei pensii de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. se redactează în 3 sau 4 exemplare. (2). 10 (1) Pentru Serviciul Român de Informaţii. sub semnătură. persoanei expertizate sau se comunică acesteia prin poştă. după caz. republicată. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă. ANEXA 1 la regulament . rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. b) un exemplar se transmite unităţii din care face parte persoana expertizată în situaţia celor care se află în raporturi de serviciu cu una dintre instituţiile din sistemul de apărare. (2) Pe perioada prevăzută la alin. crearea şi ocuparea funcţiei prevăzute la art. 164/2001. (1). 11 Deciziile medicale. cu modificările şi completările ulterioare. a) se realizează în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. ordine publică şi securitate naţională. 4 alin. funcţia de preşedinte al comisiei de expertiză medico-militară se îndeplineşte de către comandantul Spitalului de Urgenţă "Dr. după cum urmează: a) un exemplar se înmânează personal.h) comunică persoanei expertizate medico-militar hotărârea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. după caz. după caz. d) în situaţia în care persoana expertizată este încadrată prima dată într-un grad de invaliditate şi face obiectul acordării unei pensii militare de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. (1) lit. i) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. CAPITOLUL IV Dispoziţii tranzitorii şi finale ART. emise potrivit prevederilor prezentului regulament. 3 alin. cu modificările şi completările ulterioare. ART. care sunt comunicate.

Ion Jianu" Piteşti 4. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul de Urgenţă "Prof. Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea 13. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Alexandru Augustin" Sibiu 10. Ştefan Odoblejea" Craiova 5. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Agrippa Ionescu" Bucureşti 14. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Iacob Czihac" Iaşi 11. Constantin Papilian" Cluj-Napoca 8. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Dr. Dimitrie Gerota" Bucureşti . Aristide Serfioti" Galaţi 12. Alexandru Popescu" Focşani 7. Alexandru Gafencu" Constanţa 3. Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central "Dr. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul de Urgenţă "Dr. Victor Popescu" Timişoara 9. ordinii publice şi securităţii naţionale 1. Carol Davila" Bucureşti 2. Spitalul Militar de Urgenţă "Regina Maria" Braşov 6.LISTA cu spitalele din sistemul apărării.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful