P. 1
Hg 1996 2004 Cu Modificari Decontare Medicamente

Hg 1996 2004 Cu Modificari Decontare Medicamente

|Views: 387|Likes:
Published by sivbarceamare

More info:

Published by: sivbarceamare on Sep 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2014

pdf

text

original

HOTĂRÂRE Nr.

1996 din 16 noiembrie 2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare Text în vigoare începând cu data de 11 decembrie 2006 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 11 decembrie 2006: - Hotărârea Guvernului nr. 1691/2006. În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 34 lit. c) şi o) şi al art. 40 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. CAP. 1 Acordarea asistenţei medicale, a medicamentelor şi a protezelor, în mod gratuit ART. 1 (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, denumiţi în continuare funcţionari publici, în activitate sau pensionari, precum şi soţul ori soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora beneficiază în mod gratuit de servicii de asistenţă medicală, medicamente şi proteze, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii. (2) Prin asistenţă medicală, în sensul prezentei hotărâri, se înţelege aplicarea tuturor măsurilor profilactice, curative şi recuperatorii pentru asigurarea stării de sănătate. (3) Aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) se face în condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. ART. 2 Sunt consideraţi copii aflaţi în întreţinerea funcţionarilor publici: a) copiii în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, şi care nu realizează venituri din muncă;

b) copiii încadraţi în grade de invaliditate, pe toată durata invalidităţii, dacă nu au venituri proprii şi se află în îngrijirea familiei. ART. 3 (1) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistenţei medicale, a medicamentelor şi a protezelor se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform prevederilor în vigoare ale Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. (2) Cuantumul contribuţiei personale reprezentând contravaloarea medicamentelor, serviciilor medicale şi protezelor prevăzute în normele de aplicare a contractului-cadru, respectiv coplata acestora, se suportă din fondurile bugetare aprobate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. ART. 4 Asistenţa medicală profilactică şi curativă în situaţii speciale şi în misiuni, asistenţa medicală curativă la locul de muncă, asistenţa medicală în boli profesionale sau în accidente de muncă, alte servicii medicale care nu sunt prevăzute în contractul-cadru se asigură gratuit prin structurile medicale specializate din cadrul reţelei sanitare a Ministerului Justiţiei, a Ministerului Sănătăţii, precum şi a celei din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. ART. 5 (1) Funcţionarul public are dreptul, pe baza recomandărilor medicale de specialitate, la bilete de tratament şi recuperare medicală, care se acordă gratuit numai în cazul internării în una dintre unităţile de recuperarereabilitare aflate în relaţie contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. (2) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistenţei medicale de recuperare gratuită se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate administrat prin Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, conform prevederilor contractului-cadru. Cuantumul contribuţiei personale din contravaloarea acestor servicii se suportă din fondurile bugetare aflate la dispoziţia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu această destinaţie. ART. 6 (1) În cazul pierderii temporare sau definitive a capacităţii de muncă, expertizarea medicală va fi efectuată de către comisiile de specialitate din reţeaua sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. (2) După împlinirea a 90 de zile de absenţe de la program într-un interval de 365 de zile, din motive medicale, funcţionarul public în cauză va fi

expertizat medical în vederea stabilirii stării de sănătate şi a capacităţii de muncă. (3) Comisiile de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă, în funcţie de caracterul şi evoluţia bolii, pot propune prelungirea concediului medical până la totalizarea a 180 de zile de incapacitate temporară de muncă sau pensionarea medicală a celor expertizaţi, în funcţie de gradul de pierdere a capacităţii de muncă, cu încadrarea acestora în grade de invaliditate, dacă diminuarea capacităţii de muncă este într-un procent de cel puţin 50% . (4) Pentru toate cazurile expertizate medical, comisiile de specialitate vor emite certificate-decizie medicală de propunere a prelungirii concediilor medicale peste 90 de zile sau de pensionare medicală, care vor fi înaintate spre avizare Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. (5) În situaţia în care evoluţia şi caracterul bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de recuperare, comisiile de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă pot face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile, în continuarea celor 180 de zile. (5^1) În cazul unor boli speciale, durata concediilor medicale de recuperare este mai mare şi se diferenţiază astfel: a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară şi unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu acordul Ministerului Sănătăţii Publice; b) un an, cu drept de prelungire, la propunerea comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă, până la un an şi jumătate în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză meningeală, peritoneală şi urogenitală, inclusiv a glandelor suprarenale, precum şi pentru SIDA şi neoplazii de orice tip, în funcţie de stadiul bolii; c) un an şi jumătate, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară operată şi osteoarticulară; d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară, la propunerea comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. (6) Acordarea concediilor medicale de recuperare şi plata în continuare a drepturilor băneşti, conform reglementărilor în vigoare privind salarizarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pentru cazurile prevăzute la alin. (5) şi (5^1), se fac numai cu aprobarea ministrului justiţiei. ART. 7

Funcţionarii publici beneficiază de concedii medicale în condiţiile legii. ART. 8 (1) Situaţia funcţionarului public pus la dispoziţie din cauza îmbolnăvirii de tuberculoză se soluţionează la expirarea termenului de internare şi a concediilor medicale acordate în vederea tratării bolii, fără a depăşi termenul maxim prevăzut de reglementările în vigoare pentru această categorie de bolnavi. (2) Supravegherea tratamentului şi a procesului de stabilizare a cazului de tuberculoză se va efectua prin unităţile de profil din cadrul reţelei sanitare a Ministerului Sănătăţii, precum şi prin unităţile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. (3) Pe perioada cât este internat sau se află în concedii medicale pentru tuberculoză, funcţionarul public beneficiază în continuare de drepturile băneşti, conform reglementărilor legale privind salarizarea acestei categorii de personal. ART. 9 (1) În vederea corectării deficienţelor organice sau funcţionale apărute în timpul exercitării profesiei, funcţionarul public are dreptul, pe baza recomandărilor medicale de specialitate, la proteze gratuite decontate conform prevederilor contractului-cadru cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. (2) În cazul în care deficienţele organice sau funcţionale au apărut ca urmare a unui accident de muncă ori a unei boli profesionale, contravaloarea protezelor necesare pentru corectarea acestor deficienţe se suportă integral din bugetul unităţii. ART. 10 Funcţionarul public care suferă de afecţiuni contractate în timpul exercitării profesiei are dreptul la tratament medical în străinătate dacă afecţiunile nu pot fi tratate în ţară, pe baza documentaţiei întocmite conform reglementărilor legale în vigoare de Sectorul Medical al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a avizului Ministerului Sănătăţii. ART. 11 Funcţionarul public care execută misiuni temporare ori urmează diferite forme de pregătire în afara graniţelor ţării are dreptul la asistenţă medicală şi la medicamente potrivit dispoziţiilor legale, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie prin bugetul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. ART. 12 Examenul medical la angajare se efectuează la cererea angajatorului, prin serviciile teritoriale de medicina muncii. Acestea completează fişa de aptitudine cu concluzia examenului medical la angajare apt/inapt.

(2) Contravaloarea examenelor de specialitate solicitate cu prilejul controlului medical periodic prevăzut la alin. ART. altul decât cel prevăzut în contractul-cadru. în condiţiile prezentei hotărâri. ART. 17 Scopul asistenţei psihologice ce se acordă potrivit prezentei hotărâri îl constituie adaptarea eficientă la mediul de muncă psihosocial specific. 14 (1) Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare în activitate beneficiază de asistenţă psihologică în mod gratuit. concepute în mod unitar. CAP. (2) Prin asistenţă psihologică se înţelege consiliere şi evaluare psihologică. c) protecţie psihologică. ART. menite să asigure capacitatea optimă a individului din punct de vedere al parametrilor psihici. 13 (1) Controlul medical periodic anual. ART. (1) este suportată de la bugetul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. ART.Contravaloarea examenului medical pentru angajare este suportată de către candidat. b) interviu anamnestic. 15 (1) Asistenţa psihologică a funcţionarilor publici constă într-un ansamblu de programe şi măsuri. procedeele şi instrumentele necesare realizării asistenţei psihologice a funcţionarilor publici sunt stabilite prin decizie a directorului . creşterea eficienţei personale şi menţinerea sănătăţii psihice a funcţionarului public. asistenţa psihologică va fi efectuată de un alt psiholog decât cel care a efectuat evaluarea iniţială. pentru personalul din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. d) intervenţie psihoterapeutică. 18 Metodele. 2 Asistenţa psihologică ART. (2) În situaţia reevaluărilor psihologice. 16 Asistenţa psihologică se realizează prin următoarele modalităţi de acţiune: a) psihodiagnoză. se efectuează de către medicul unităţii.

prin desfăşurarea tuturor activităţilor specifice de evaluare. ART. potrivit legii. . ART. profilactice şi terapeutice necesare reechilibrării psihicului funcţionarului public şi/sau optimizării performanţei sale în muncă.general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 20 (1) Asistenţa psihologică se poate acorda şi la cererea funcţionarilor publici. conform normelor stabilite prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. CAP. 22 Prevederile prezentei hotărâri se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei care au atribuţii de coordonare şi control ale activităţii din sistemul administraţiei penitenciare sau alte atribuţii în legătură cu activitatea administraţiei penitenciare. ART. 19 (1) Evaluarea psihologică a funcţionarilor publici se efectuează periodic. b) în îndeplinirea unor criterii prevăzute pentru ocuparea unor posturi. se face de către psihologii din sistemul administraţiei penitenciare. 3 Dispoziţii finale ART. 21 Acordarea asistenţei psihologice gratuite. (2) Evaluarea psihologică a funcţionarilor publici se efectuează şi în următoarele situaţii: a) pentru cazuri de reconversie profesională ori de schimbare a locului de muncă datorate apariţiei unor disfuncţii psihice ori a unor acte de comportament neadaptat. pentru grupele de risc şi/sau la decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. precum şi pentru precizarea situaţiei medicopsihologice. la propunerea compartimentului de specialitate. (2) În cadrul activităţilor de pregătire profesională a personalului vor fi prevăzute teme specifice pentru ca fiecare persoană să poată identifica semnele premergătoare instalării unor stări de disfuncţionalitate psihică şi să solicite luarea unor măsuri în consecinţă.

a medicamentelor şi a protezelor se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.HOTĂRÂRE Nr. . Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. pentru tuberculoză meningeală." 2. După alineatul (5) al articolului 6 se introduce un nou alineat. 108 din Constituţia României. cu drept de prelungire. stabilite de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. publicată în Monitorul Oficial al României. 1. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins: "ART. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. Partea I. cu următorul cuprins: "(5^1) În cazul unor boli speciale. peritoneală şi urogenitală. 1. b) un an. durata concediilor medicale de recuperare este mai mare şi se diferenţiază astfel: a) un an. în intervalul ultimilor 2 ani. până la un an şi jumătate în intervalul ultimilor 2 ani. se modifică şi se completează după cum urmează: 1. pentru tuberculoză pulmonară şi unele boli cardiovasculare.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice.134 din 1 decembrie 2004. 1.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. conform prevederilor în vigoare ale Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. 3 (1) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistenţei medicale. 987 din 11 decembrie 2006 În temeiul art. 1691 din 29 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. alineatul (5^1). precum şi pentru SIDA şi neoplazii de orice tip. la propunerea comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. nr. inclusiv a glandelor suprarenale. ARTICOL UNIC Hotărârea Guvernului nr. în funcţie de stadiul bolii. cu acordul Ministerului Sănătăţii Publice. republicată.

în intervalul ultimilor 2 ani. Alineatul (6) al articolului 6 va avea următorul cuprins: "(6) Acordarea concediilor medicale de recuperare şi plata în continuare a drepturilor băneşti. pentru cazurile prevăzute la alin. pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară. Gheorghe Eugen Nicolăescu Ministrul finanţelor publice. solidarităţii sociale şi familiei. cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an. Ion Codescu. (5) şi (5^1)." PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: p." 3. d) 6 luni. Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu . secretar de stat Ministrul muncii. Ministrul justiţiei. conform reglementărilor în vigoare privind salarizarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. la propunerea comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. pentru tuberculoză pulmonară operată şi osteoarticulară. Gheorghe Barbu Ministrul sănătăţii publice. se fac numai cu aprobarea ministrului justiţiei.c) un an şi jumătate. în intervalul ultimilor 2 ani.

precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. 45 alin. cu modificările şi completările ulterioare. şi ale art. art. republicată. (1) lit. 44/1994 privind veteranii de război. republicată. 3 şi art. 360/2002 privind Statutul poliţistului. c) şi art. ale art. 2 din Legea nr.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. 191 din 19 august 2009 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII Nr. cu modificările şi completările ulterioare. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari. organizarea. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr. medicamentelor. 27 alin. (1) şi art. 1 lit. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. cu modificările şi completările ulterioare. 6 din Hotărârea Guvernului nr.81/191/11030 din 30 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea. cu modificările şi completările ulterioare. b) din Legea nr. M. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. 670 din 7 octombrie 2009 Pentru aplicarea prevederilor art. concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate. 69 alin. 164/2001 privind pensiile militare de stat. cu modificările şi . ale art. luând în considerare dispoziţiile art. cu modificările şi completările ulterioare. 4^1 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr.030 din 21 septembrie 2009 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. art. ale art. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. (2) din Legea nr. (2). 1. 85 alin. (1) lit. ale art. b) şi c) şi art. cu modificările şi completările ulterioare. 86 alin. 5 alin. 5 din Hotărârea Guvernului nr.81 din 30 iulie 2009 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. 53 alin. 42 lit. republicată.ORDIN Nr. 26 alin. 2 din Legea nr. M. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. b). 30 din Legea nr. ale art. ale art. ale art. (1) lit. ale art. c) şi d) din Legea nr. 11. ale art. 38 alin. 30 din Legea nr. 30 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. cu modificările şi completările ulterioare. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. 85 alin. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. cu modificările şi completările ulterioare. (2) din Legea nr.

funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. M. al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. M. şi directorul Serviciului Român de Informaţii emit prezentul ordin. ministrul administraţiei şi internelor. cu modificările ulterioare. ART.98/94/4. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare. Ministrul apărării naţionale. Partea I.completările ulterioare. (3) din Legea nr. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2008. ministrul administraţiei şi internelor. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii. Partea I. 23 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Dan Nica . cu modificările şi completările ulterioare. aprobată cu modificări prin Legea nr. 33 alin. aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale.98/94/4. şi ale art. organizarea. în temeiul prevederilor art. 2 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul privind constituirea. deoarece avea ca obiect reglementări din sistemul de apărare a ţării şi siguranţă naţională. siguranţă naţională şi autoritate judecătorească. 7 alin. ale art. organizarea. şi ale Hotărârii Guvernului nr.391/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. 1 Se aprobă Regulamentul privind constituirea. ministrul apărării naţionale.391/2001*). ART. ART. -----------*) Ordinul nr. ordine publică. cu modificările ulterioare. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. cu modificările ulterioare. viceprim-ministrul. Mihai Stănişoară Viceprim-ministru.

se înţelege după cum urmează: a) cadre militare în activitate şi în rezervă. e) elevi şi studenţi din structurile de învăţământ aparţinând instituţiilor prevăzute la alin. precum şi urmaşii acestora. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. 6 din Hotărârea Guvernului nr. d) soldaţi şi gradaţi voluntari. b) poliţişti în activitate. în sensul prezentului regulament.Directorul Serviciului Român de Informaţii. ordinii publice şi securităţii naţionale funcţionează următoarele comisii: a) comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. b) comisiile centrale de expertiză medico-militară. (2) Prin categorii de personal. prevăzute de dispoziţiile art. denumite în continuare comisii de expertiză medico-militară. George-Cristian Maior ANEXA 1 REGULAMENT privind constituirea. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. cu modificările şi completările ulterioare. 1 (1) În vederea respectării prevederilor legale referitoare la expertizarea medico-militară a unor categorii de personal din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. organizarea. c) funcţionari publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1. precum şi urmaşii acestora. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. precum şi urmaşii acestora. (1). funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. şi ale art.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei . (3) Atribuţiile comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă şi ale Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă.

3 (1) Comisiile de expertiză medico-militară au următoarea componenţă: a) preşedinte: medic specialist/primar în specialitatea expertiză medicală a capacităţii de muncă. în baza propunerilor comandanţilor/directorilor generali ai spitalelor. ART. 4 (1) Comisia de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar . la începutul fiecărui an calendaristic. avizate de preşedinţii comisiilor centrale de expertiză medico-militare. a serviciului poliţienesc. prin dispoziţia prevăzută la alin. (2) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se stabileşte prin dispoziţie a şefului Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale. după caz. (4) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se consemnează în ordinul/dispoziţia de zi pe unitate al/a spitalului. ART. inclusiv pentru preşedinte şi secretar. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. de comisiile prevăzute la alin. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. înlocuitorul preşedintelui Comisiei de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne. (1). a directorului Direcţiei medicale a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a şefului Direcţiei medicale a Serviciului Român de Informaţii. CAPITOLUL II Comisiile de expertiză medico-militară ART. (2) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. 2 În exercitarea atribuţiilor. sunt îndeplinite. b) 4 membri: medici primari sau specialişti din secţiile/compartimentele spitalului. membrii comisiilor de expertiză medicomilitară răspund de respectarea dispoziţiilor legale privind expertiza medicomilitară.subofiţer sanitar sau salariat civil/funcţionar public din spitalul respectiv care nu are drept de vot în cadrul comisiei. cu modificările şi completările ulterioare.medicale şi psihologice. c) secretar . (3) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării comisiilor de expertiză medico-militară.

a serviciului poliţienesc. II şi III de invaliditate. clasând persoanele respective în conformitate cu baremele medicale în vigoare. (1) din Legea nr. e) şi la art. 179/2004. cu modificările şi completările ulterioare. după caz. republicată. 164/2001. 40 alin. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. a serviciului poliţienesc. 38 lit. şi de art. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. aprobate în condiţiile prevăzute de art. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 38 lit. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. precum şi la art. supuşi revizuirii medicale. g) stabileşte termenele de revizuire medicală pentru pensionarii de invaliditate şi pentru cei clasaţi "apt limitat".public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. clasându-i în conformitate cu baremele medicale în vigoare. a serviciului poliţienesc. după caz. d) şi la art. prevăzuţi la art. . f) în cazul cadrelor militare. 29 din Legea nr. d) stabileşte încadrarea în grad de invaliditate pentru cadrele militare. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au decedat în timpul activităţii. consemnează în decizia medicală legătura de cauzalitate dintre accident şi îndeplinirea serviciului militar. j) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar pentru soldaţii şi gradaţii voluntari. 40 alin. în conformitate cu criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I. după caz. 29 din Legea nr. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. republicată. (1) din Legea nr. b) pe baza concluziei procesului-verbal de cercetare întocmit de organele abilitate conform legii. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. c) stabileşte legătura de cauzalitate dintre boală şi îndeplinirea serviciului militar. h) efectuează revizuirea medicală periodică. cu modificările şi completările ulterioare. emite decizii medicale pentru consemnarea/stabilirea legăturii de cauzalitate dintre deces şi îndeplinirea serviciului militar. e) emite decizii medicale de încadrare sau neîncadrare în grad de invaliditate pentru cadrele militare. 164/2001 privind pensiile militare de stat. i) expertizează beneficiarii pensiei de urmaş.

111/2007. pe durata legal stabilită. mobilizate sau în prizonierat. cu modificările şi completările ulterioare. aprobată cu modificări prin Legea nr. p) stabileşte legătura de cauzalitate dintre rănire sau accidentare în timpul ori din cauza războiului. în funcţie de caracterul şi de evoluţia bolii. în situaţia . în vederea menţinerii. ordine publică. o) stabileşte legătura de cauzalitate dintre accident/boală şi satisfacerea obligaţiilor militare ca militar în termen sau militar cu termen redus. respectiv a municipiului Bucureşti. în continuarea celor 180 de zile. după caz. (2) În îndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. n) expertizează cadrele militare. în vederea clarificării situaţiei medico-militare. încadrării sau reîncadrării în funcţii militare. 44/1994 privind veteranii de război. ori pentru persoanele care au fost concentrate. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. securitate naţională şi a membrilor de familie ai acestuia. al mobilizării şi al stării de război precizează diagnosticul medical în cazurile insuficient documentate sau la sesizarea unor neconcordanţe între starea de sănătate a tânărului la recrutareîncorporare şi documentaţia prezentată. pentru persoanele care au participat la Primul sau al Doilea Război Mondial în armata română şi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. după caz. expertiza medicală a personalului instituţiilor din cadrul sistemului de apărare. la plecarea/înapoierea în/din misiuni externe. comisia de expertiză medico-militară are următoarele competenţe: a) poate stabili prelungirea concediului medical până la termenul de 180 de zile. q) efectuează. potrivit reglementărilor proprii fiecărei instituţii.k) revocă. încorporarea sau selecţia tinerilor în structurile de învăţământ din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. cu modificările şi completările ulterioare. l) avizează rezultatul evaluării aptitudinilor fizice şi psihice pentru personalul militar invalid. m) pe timpul stării de asediu. 1 şi 2 din Legea nr. în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. republicată. b) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile. privind recrutarea. concluziile medicale ale comisiilor de recrutareîncorporare judeţene. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare după împlinirea a 90 de zile de absenţe de la program din motive medicale. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. (1) lit. n).

. examenul clinic şi investigaţiile paraclinice. în prezenţa tuturor membrilor săi. în situaţia în care foaia de observaţie este completă. sens în care întocmeşte un referat. solicitarea pentru investigaţii medicale clinice şi/sau paraclinice suplimentare. pe care le primeşte cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. avizează negativ prezentarea în şedinţa comisiei. b) rapoarte cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în situaţiile prevăzute la art. prin semnarea. anexat la foaia de observaţie. c) în situaţia în care investigaţiile medicale sunt insuficiente pentru susţinerea diagnosticului prezentat sau pacientul prezintă şi alte afecţiuni pentru care nu s-au făcut investigaţii medicale ori există alte situaţii procedurale care nu au fost respectate. semnat. prevăzute la art. d) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea comisiei de expertiză medico-militară. 5 Preşedintele comisiei de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) analizează foile de observaţie care urmează să fie discutate în şedinţa comisiei. cu modificările şi completările ulterioare. b) analizează istoricul afecţiunii. 6 (1) Comisia de expertiză medico-militară îşi desfăşoară activitatea de regulă de două ori pe săptămână. iar hotărârile privind expertiza medico-militară se iau cu acordul majorităţii membrilor. c) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare în cazul unor boli speciale. concediilor medicale şi scutirilor cadrelor militare în activitate. (2) lit. 4^1 din Hotărârea Guvernului nr. ART. în care sunt prezentate motivele avizului negativ. după cum urmează: a) decizii medicale. avizează prezentarea cazului în şedinţa comisiei. şi trimite foaia de observaţie la secţia de specialitate. (2) Hotărârea privind expertiza medico-militară se materializează prin emiterea documentelor specifice de către comisia de expertiză medicomilitară. parafat şi datat. b) şi c). 4 alin. parafarea şi datarea acesteia. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. prin grija secretarului acesteia. ART.în care caracterul şi evoluţia bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de recuperare. în vederea completării acesteia. medicamentelor. precum şi propunerea şefului secţiei de specialitate pentru efectuarea expertizei.

document care se înregistrează la compartimentul documente clasificate al unităţii în care funcţionează comisia respectivă. . (1) şi nu are drept de vot în cadrul comisiei. pentru Ministerul Apărării Naţionale.c) certificate medicale pentru situaţiile prevăzute la art. a). şi al Direcţiei juridice pentru Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor.un specialist psiholog . Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii. CAPITOLUL III Comisiile centrale de expertiză medico-militară ART.pentru Comisia centrală de expertiză medicomilitară a Ministerului Administraţiei şi Internelor.un reprezentant al Direcţiei management resurse umane sau similare. 4 alin. (2) lit. după caz. cadru militar/funcţionar public cu statut special. (4) Persoana expertizată semnează de luare la cunoştinţă pe fiecare exemplar al deciziei medicale. (2) Componenţa Comisiei centrale de expertiză medico-militară este următoarea: a) preşedinte: medic specialist sau primar în specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă. 7 (1) Comisiile centrale de expertiză medico-militară se constituie la nivelul Ministerului Apărării Naţionale. .minimum 3 medici specialişti/primari de specialitate. . În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă la şedinţa comisiei de expertiză medico-militară. . decizia medicală se comunică în scris acesteia. (3) Activitatea comisiei de expertiză medico-militară se materializează într-o hotărâre consemnată în procesul-verbal de şedinţă. în termen de 30 de zile de la comunicare. b) membri: . Refuzul sau imposibilitatea persoanei expertizate de a semna decizia medicală se consemnează în procesul-verbal de şedinţă de către secretarul acesteia.un reprezentant al Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică. (5) Împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medicomilitară de pe lângă spitalele militare se poate face contestaţie la comisiile centrale de expertiză medico-militară. c) secretar .se stabileşte din cadrul direcţiilor medicale ale instituţiilor menţionate la alin.

În anumite situaţii. Familiei şi Protecţiei Sociale. Ministerul Sănătăţii şi cu alte structuri militare sau civile. la propunerea şefilor direcţiilor medicale. ART. respectiv al directorului Serviciului Român de Informaţii. Comisia centrală de expertiză medicomilitară poate dispune internarea celui în cauză într-o altă clinică de specialitate a spitalului militar sau la un alt spital din sistemul de apărare. prin ordinul prevăzut la alin. înlocuitorul preşedintelui Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne/şef serviciu asistenţă medicală sau directorul adjunct al unităţii unde funcţionează comisia. expertizează personalul şi emite o nouă decizie medicală. inclusiv pentru preşedinte şi secretar. internarea în vederea precizării diagnosticului clinic şi funcţional se va putea face şi în clinici din reţeaua Ministerului Sănătăţii. contestaţiile făcute împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară. 9 Preşedintele Comisiei centrale de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: . (2) Pentru soluţionarea contestaţiilor la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa la prezentul regulament. (3) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. al ministrului administraţiei şi internelor. ART. d) soluţionează. după caz. 8 (1) Comisia centrală de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează activitatea comisiilor de expertiză medicomilitară. c) în cazul neavizării deciziilor medicale ale comisiilor de expertiză medico-medicală. (4) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării Comisiei centrale de expertiză medico-militară. e) colaborează pe probleme de expertiză medico-militară cu Ministerul Muncii. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. b) avizează deciziile medicale ale comisiilor de expertiză medicomedicală.(3) Componenţa nominală a Comisiei centrale de expertiză medicomilitară pentru fiecare instituţie se stabileşte separat. în termenul legal. ordine publică şi securitate naţională decât cel care a emis decizia medicală contestată. prin ordin al ministrului apărării naţionale.

propunând totodată concediul medical de recuperare în anumite situaţii pentru persoanele supuse expertizei medicale. ale persoanelor care urmează a fi expertizate medicomilitar. prin grija secretarului comisiei. f) pe baza hotărârii Comisiei centrale de expertiză medico-militară emite decizia medicală şi o prezintă membrilor acesteia pentru avizare. i) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. crearea şi ocuparea funcţiei prevăzute la art. poate formula propuneri de neavizare a acestora. emise de comisiile de expertiză medico-militară. . c) analizează deciziile medicale. iar în situaţia nerespectării condiţiilor procedurale sau a susţinerii insuficiente a diagnosticului clinic. (1) lit. după caz. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. decizia medicală se comunică în scris acesteia. cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. b) verifică dosarul medical al cazului supus expertizei medico-militare. d) analizează contestaţiile formulate la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militare şi ia măsurile necesare în vederea expertizării medicale a persoanelor în cauză de către Comisia centrală de expertiză medico-militară. În scopul soluţionării contestaţiilor. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă. a) se realizează în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.a) conduce nemijlocit şedinţele Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. 10 (1) Pentru Serviciul Român de Informaţii. (2). g) emite certificatul medical sau raportul cu privire la situaţia medicomilitară. 3 alin. CAPITOLUL IV Dispoziţii tranzitorii şi finale ART. e) convoacă persoana în cauză la Comisia centrală de expertiză medicomilitară pentru expertizarea medico-militară. funcţional şi a încadrării necorespunzătoare în grade de invaliditate. foile de observaţie sau copiile acestora ori alte documente medicale. 4 alin. h) comunică persoanei expertizate medico-militar hotărârea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. primeşte.

se redactează în 3 sau 4 exemplare. 4 alin. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. care sunt comunicate. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Regina Maria" Braşov 6. Ştefan Odoblejea" Craiova 5. 179/2004. Victor Popescu" Timişoara 9. Iacob Czihac" Iaşi . Carol Davila" Bucureşti 2. sau unei pensii de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. sub semnătură. c) un exemplar rămâne anexat la procesul-verbal de şedinţă al comisiei de expertiză medico-militară sau al Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. Constantin Papilian" Cluj-Napoca 8. emise potrivit prevederilor prezentului regulament. un exemplar este destinat întocmirii dosarului de pensionare. (1). rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. ordinii publice şi securităţii naţionale 1.(2) Pe perioada prevăzută la alin. ANEXA 1 la regulament LISTA cu spitalele din sistemul apărării. republicată. Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central "Dr. persoanei expertizate sau se comunică acesteia prin poştă. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. cu modificările şi completările ulterioare. Alexandru Augustin" Sibiu 10. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. după cum urmează: a) un exemplar se înmânează personal. după caz. b) un exemplar se transmite unităţii din care face parte persoana expertizată în situaţia celor care se află în raporturi de serviciu cu una dintre instituţiile din sistemul de apărare. ordine publică şi securitate naţională. d) în situaţia în care persoana expertizată este încadrată prima dată într-un grad de invaliditate şi face obiectul acordării unei pensii militare de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. Agrippa Ionescu". Ion Jianu" Piteşti 4. ART. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Alexandru Gafencu" Constanţa 3. funcţia de preşedinte al comisiei de expertiză medico-militară se îndeplineşte de către comandantul Spitalului de Urgenţă "Dr. organelor de pensii sau centrelor militare. cu modificările şi completările ulterioare. 11 Deciziile medicale. 164/2001. Alexandru Popescu" Focşani 7. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. după caz. după caz. (2).

Dr. b) din Legea nr. b) şi c) şi art. Dimitrie Gerota" Bucureşti --------------- ORDIN Nr. 1 lit. cu modificările şi completările ulterioare. 26 alin. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. 4^1 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. ale art. Spitalul de Urgenţă "Dr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. ale art. 42 lit. M. cu modificările şi completările ulterioare. (1) lit. 27 alin. organizarea. (2) din Legea nr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea 13. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. 44/1994 privind veteranii de război. 164/2001 privind pensiile militare de stat. 5 alin. M. 670 din 7 octombrie 2009 Pentru aplicarea prevederilor art. c) şi art. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. republicată. (1) lit. b).81 din 30 iulie 2009 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. 86 alin. art. ale art. 30 din Legea nr. republicată. şi ale art. (1) lit. 270/1999 privind stabilirea . 53 alin. 11. (1) şi art. luând în considerare dispoziţiile art. 191 din 19 august 2009 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII Nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari. 85 alin. 30 din Legea nr. c) şi d) din Legea nr. (2) din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. republicată. Spitalul de Urgenţă "Prof. ale art. 360/2002 privind Statutul poliţistului. 85 alin. 45 alin. 38 alin. Aristide Serfioti" Galaţi 12. 2 din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare.030 din 21 septembrie 2009 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. ale art.11. 3 şi art. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. ale art. art. ale art. 30 din Legea nr. 2 din Legea nr. Agrippa Ionescu" Bucureşti 14.81/191/11030 din 30 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea. (2). cu modificările şi completările ulterioare. 69 alin. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr.

7 alin. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. deoarece avea ca obiect reglementări din sistemul de apărare a ţării şi siguranţă naţională. cu modificările şi completările ulterioare. ale art. M. ale art. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare. ministrul apărării naţionale.condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. cu modificările ulterioare. cu modificările ulterioare. în temeiul prevederilor art. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. şi directorul Serviciului Român de Informaţii emit prezentul ordin.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. 6 din Hotărârea Guvernului nr. concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate. ale art. şi ale Hotărârii Guvernului nr. ordine publică. 1. 23 alin. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii. ART. aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale. M. cu modificările ulterioare. al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. medicamentelor. 15/2008. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. cu modificările şi completările ulterioare. . (1) din Legea nr. Partea I. 33 alin.391/2001*). 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. -----------*) Ordinul nr. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. viceprim-ministrul.391/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României. 1 Se aprobă Regulamentul privind constituirea. siguranţă naţională şi autoritate judecătorească. 2 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul privind constituirea. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti.98/94/4. ART. cu modificările şi completările ulterioare. (3) din Legea nr. prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale. ministrul administraţiei şi internelor. 5 din Hotărârea Guvernului nr. organizarea.98/94/4. cu modificările şi completările ulterioare. aprobată cu modificări prin Legea nr. organizarea. şi ale art.

(2) Prin categorii de personal. precum şi urmaşii acestora. Ministrul apărării naţionale. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. Dan Nica Directorul Serviciului Român de Informaţii. ministrul administraţiei şi internelor. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. George-Cristian Maior ANEXA 1 REGULAMENT privind constituirea. precum şi urmaşii acestora.ART. d) soldaţi şi gradaţi voluntari. Partea I. Mihai Stănişoară Viceprim-ministru. organizarea. . cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. c) funcţionari publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. denumite în continuare comisii de expertiză medico-militară. se înţelege după cum urmează: a) cadre militare în activitate şi în rezervă. 1 (1) În vederea respectării prevederilor legale referitoare la expertizarea medico-militară a unor categorii de personal din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. ordinii publice şi securităţii naţionale funcţionează următoarele comisii: a) comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. b) comisiile centrale de expertiză medico-militară. precum şi urmaşii acestora. b) poliţişti în activitate. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. în sensul prezentului regulament.

(3) Atribuţiile comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă şi ale Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. în baza propunerilor comandanţilor/directorilor generali ai spitalelor. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor.subofiţer sanitar sau salariat civil/funcţionar public din spitalul respectiv care nu are drept de vot în cadrul comisiei. 6 din Hotărârea Guvernului nr. ART. înlocuitorul . inclusiv pentru preşedinte şi secretar. (1). (2) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se stabileşte prin dispoziţie a şefului Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale. b) 4 membri: medici primari sau specialişti din secţiile/compartimentele spitalului. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. c) secretar . de comisiile prevăzute la alin. (2) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. după caz. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. 3 (1) Comisiile de expertiză medico-militară au următoarea componenţă: a) preşedinte: medic specialist/primar în specialitatea expertiză medicală a capacităţii de muncă. avizate de preşedinţii comisiilor centrale de expertiză medico-militare. cu modificările şi completările ulterioare. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. prevăzute de dispoziţiile art. membrii comisiilor de expertiză medicomilitară răspund de respectarea dispoziţiilor legale privind expertiza medicomilitară. CAPITOLUL II Comisiile de expertiză medico-militară ART. şi ale art.e) elevi şi studenţi din structurile de învăţământ aparţinând instituţiilor prevăzute la alin. prin dispoziţia prevăzută la alin. 1. cu modificările şi completările ulterioare.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. a directorului Direcţiei medicale a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a şefului Direcţiei medicale a Serviciului Român de Informaţii. (1). 5 din Hotărârea Guvernului nr. (3) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării comisiilor de expertiză medico-militară. sunt îndeplinite. 2 În exercitarea atribuţiilor.

poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 29 din Legea nr. republicată. a serviciului poliţienesc. emite decizii medicale pentru consemnarea/stabilirea legăturii de cauzalitate dintre deces şi îndeplinirea serviciului militar. a serviciului poliţienesc. c) stabileşte legătura de cauzalitate dintre boală şi îndeplinirea serviciului militar. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. f) în cazul cadrelor militare. cu modificările şi completările ulterioare. 29 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat. ART. clasând persoanele respective în conformitate cu baremele medicale în vigoare. (4) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se consemnează în ordinul/dispoziţia de zi pe unitate al/a spitalului. a serviciului poliţienesc. d) stabileşte încadrarea în grad de invaliditate pentru cadrele militare. după caz. la începutul fiecărui an calendaristic. g) stabileşte termenele de revizuire medicală pentru pensionarii de invaliditate şi pentru cei clasaţi "apt limitat". a serviciului poliţienesc. b) pe baza concluziei procesului-verbal de cercetare întocmit de organele abilitate conform legii. h) efectuează revizuirea medicală periodică. şi de art. 4 (1) Comisia de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar. consemnează în decizia medicală legătura de cauzalitate dintre accident şi îndeplinirea serviciului militar. în conformitate cu criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor.preşedintelui Comisiei de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne. după caz. . cu modificările şi completările ulterioare. II şi III de invaliditate. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au decedat în timpul activităţii. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. după caz. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. aprobate în condiţiile prevăzute de art. e) emite decizii medicale de încadrare sau neîncadrare în grad de invaliditate pentru cadrele militare.

al mobilizării şi al stării de război precizează diagnosticul medical în cazurile insuficient documentate sau la sesizarea unor neconcordanţe între starea de sănătate a tânărului la recrutareîncorporare şi documentaţia prezentată. expertiza medicală a personalului instituţiilor din cadrul sistemului de apărare. q) efectuează. (1) din Legea nr. securitate naţională şi a . prevăzuţi la art. 38 lit. 40 alin. d) şi la art. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. 40 alin. încadrării sau reîncadrării în funcţii militare. republicată. supuşi revizuirii medicale. concluziile medicale ale comisiilor de recrutareîncorporare judeţene. 44/1994 privind veteranii de război. în vederea clarificării situaţiei medico-militare. p) stabileşte legătura de cauzalitate dintre rănire sau accidentare în timpul ori din cauza războiului. ori pentru persoanele care au fost concentrate. în vederea menţinerii. o) stabileşte legătura de cauzalitate dintre accident/boală şi satisfacerea obligaţiilor militare ca militar în termen sau militar cu termen redus. cu modificările şi completările ulterioare. m) pe timpul stării de asediu. pe durata legal stabilită. j) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar pentru soldaţii şi gradaţii voluntari. încorporarea sau selecţia tinerilor în structurile de învăţământ din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. precum şi la art. ordine publică. cu modificările şi completările ulterioare. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. mobilizate sau în prizonierat. în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. clasându-i în conformitate cu baremele medicale în vigoare. k) revocă. privind recrutarea.i) expertizează beneficiarii pensiei de urmaş. pentru persoanele care au participat la Primul sau al Doilea Război Mondial în armata română şi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 179/2004. 38 lit. 1 şi 2 din Legea nr. l) avizează rezultatul evaluării aptitudinilor fizice şi psihice pentru personalul militar invalid. e) şi la art. n) expertizează cadrele militare. după caz. republicată. după caz. cu modificările şi completările ulterioare. respectiv a municipiului Bucureşti. 164/2001. aprobată cu modificări prin Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare după împlinirea a 90 de zile de absenţe de la program din motive medicale. (1) din Legea nr. 111/2007.

la plecarea/înapoierea în/din misiuni externe. prin semnarea. concediilor medicale şi scutirilor cadrelor militare în activitate. avizează negativ prezentarea în şedinţa comisiei. prevăzute la art. în funcţie de caracterul şi de evoluţia bolii. examenul clinic şi investigaţiile paraclinice. solicitarea pentru investigaţii medicale clinice şi/sau paraclinice suplimentare. 4^1 din Hotărârea Guvernului nr. c) în situaţia în care investigaţiile medicale sunt insuficiente pentru susţinerea diagnosticului prezentat sau pacientul prezintă şi alte afecţiuni pentru care nu s-au făcut investigaţii medicale ori există alte situaţii procedurale care nu au fost respectate. medicamentelor. 5 Preşedintele comisiei de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) analizează foile de observaţie care urmează să fie discutate în şedinţa comisiei. b) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile. în situaţia în care caracterul şi evoluţia bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de recuperare. ART. d) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea comisiei de expertiză medico-militară. b) analizează istoricul afecţiunii. în prezenţa tuturor membrilor săi. (2) În îndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. n). în vederea completării acesteia. pe care le primeşte cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. anexat la foaia de observaţie. şi trimite foaia de observaţie la secţia de specialitate. cu modificările şi completările ulterioare. avizează prezentarea cazului în şedinţa comisiei. iar . prin grija secretarului acesteia. c) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare în cazul unor boli speciale. ART. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. în care sunt prezentate motivele avizului negativ. sens în care întocmeşte un referat. în continuarea celor 180 de zile. potrivit reglementărilor proprii fiecărei instituţii.membrilor de familie ai acestuia. precum şi propunerea şefului secţiei de specialitate pentru efectuarea expertizei. semnat. comisia de expertiză medico-militară are următoarele competenţe: a) poate stabili prelungirea concediului medical până la termenul de 180 de zile. parafarea şi datarea acesteia. (1) lit. 6 (1) Comisia de expertiză medico-militară îşi desfăşoară activitatea de regulă de două ori pe săptămână. parafat şi datat. în situaţia în care foaia de observaţie este completă.

(2) Hotărârea privind expertiza medico-militară se materializează prin emiterea documentelor specifice de către comisia de expertiză medicomilitară.pentru Comisia centrală de expertiză medicomilitară a Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Componenţa Comisiei centrale de expertiză medico-militară este următoarea: a) preşedinte: medic specialist sau primar în specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă. 7 (1) Comisiile centrale de expertiză medico-militară se constituie la nivelul Ministerului Apărării Naţionale. (2) lit. b) membri: . (2) lit.hotărârile privind expertiza medico-militară se iau cu acordul majorităţii membrilor. Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii. 4 alin. . cadru militar/funcţionar public cu statut special. (3) Activitatea comisiei de expertiză medico-militară se materializează într-o hotărâre consemnată în procesul-verbal de şedinţă. b) şi c). a). (5) Împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medicomilitară de pe lângă spitalele militare se poate face contestaţie la comisiile centrale de expertiză medico-militară. 4 alin. (4) Persoana expertizată semnează de luare la cunoştinţă pe fiecare exemplar al deciziei medicale. b) rapoarte cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în situaţiile prevăzute la art. după cum urmează: a) decizii medicale. document care se înregistrează la compartimentul documente clasificate al unităţii în care funcţionează comisia respectivă. decizia medicală se comunică în scris acesteia. CAPITOLUL III Comisiile centrale de expertiză medico-militară ART. în termen de 30 de zile de la comunicare.minimum 3 medici specialişti/primari de specialitate.un specialist psiholog . c) certificate medicale pentru situaţiile prevăzute la art. Refuzul sau imposibilitatea persoanei expertizate de a semna decizia medicală se consemnează în procesul-verbal de şedinţă de către secretarul acesteia. . În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă la şedinţa comisiei de expertiză medico-militară.

e) colaborează pe probleme de expertiză medico-militară cu Ministerul Muncii.un reprezentant al Direcţiei management resurse umane sau similare. respectiv al directorului Serviciului Român de Informaţii. (4) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării Comisiei centrale de expertiză medico-militară. (3) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. (3) Componenţa nominală a Comisiei centrale de expertiză medicomilitară pentru fiecare instituţie se stabileşte separat. d) soluţionează. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. expertizează personalul şi emite o nouă decizie medicală. după caz. şi al Direcţiei juridice pentru Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor.. (1) şi nu are drept de vot în cadrul comisiei. în termenul legal. c) în cazul neavizării deciziilor medicale ale comisiilor de expertiză medico-medicală. la propunerea şefilor direcţiilor medicale. înlocuitorul preşedintelui Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne/şef serviciu asistenţă medicală sau directorul adjunct al unităţii unde funcţionează comisia. b) avizează deciziile medicale ale comisiilor de expertiză medicomedicală. prin ordin al ministrului apărării naţionale. Familiei şi Protecţiei Sociale.se stabileşte din cadrul direcţiilor medicale ale instituţiilor menţionate la alin.un reprezentant al Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică. ART. c) secretar . Ministerul Sănătăţii şi cu alte structuri militare sau civile. contestaţiile făcute împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară. al ministrului administraţiei şi internelor. inclusiv pentru preşedinte şi secretar. după caz. ordine publică şi securitate naţională decât cel care a emis decizia medicală . 8 (1) Comisia centrală de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează activitatea comisiilor de expertiză medicomilitară. Comisia centrală de expertiză medicomilitară poate dispune internarea celui în cauză într-o altă clinică de specialitate a spitalului militar sau la un alt spital din sistemul de apărare. . prin ordinul prevăzut la alin. (2) Pentru soluţionarea contestaţiilor la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa la prezentul regulament. pentru Ministerul Apărării Naţionale.

prin grija secretarului comisiei. primeşte. În scopul soluţionării contestaţiilor. În anumite situaţii. propunând totodată concediul medical de recuperare în anumite situaţii pentru persoanele supuse expertizei medicale. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. iar în situaţia nerespectării condiţiilor procedurale sau a susţinerii insuficiente a diagnosticului clinic. 4 alin.contestată. d) analizează contestaţiile formulate la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militare şi ia măsurile necesare în vederea expertizării medicale a persoanelor în cauză de către Comisia centrală de expertiză medico-militară. emise de comisiile de expertiză medico-militară. ale persoanelor care urmează a fi expertizate medicomilitar. (2). În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă. g) emite certificatul medical sau raportul cu privire la situaţia medicomilitară. după caz. poate formula propuneri de neavizare a acestora. i) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. ART. b) verifică dosarul medical al cazului supus expertizei medico-militare. internarea în vederea precizării diagnosticului clinic şi funcţional se va putea face şi în clinici din reţeaua Ministerului Sănătăţii. funcţional şi a încadrării necorespunzătoare în grade de invaliditate. f) pe baza hotărârii Comisiei centrale de expertiză medico-militară emite decizia medicală şi o prezintă membrilor acesteia pentru avizare. c) analizează deciziile medicale. foile de observaţie sau copiile acestora ori alte documente medicale. e) convoacă persoana în cauză la Comisia centrală de expertiză medicomilitară pentru expertizarea medico-militară. 9 Preşedintele Comisiei centrale de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) conduce nemijlocit şedinţele Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. h) comunică persoanei expertizate medico-militar hotărârea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. decizia medicală se comunică în scris acesteia. CAPITOLUL IV Dispoziţii tranzitorii şi finale . cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei.

rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. a) se realizează în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. ordine publică şi securitate naţională. (1) lit. republicată. după caz. un exemplar este destinat întocmirii dosarului de pensionare. 10 (1) Pentru Serviciul Român de Informaţii. ANEXA 1 la regulament LISTA cu spitalele din sistemul apărării. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. cu modificările şi completările ulterioare. se redactează în 3 sau 4 exemplare. Ion Jianu" Piteşti 4. (2) Pe perioada prevăzută la alin. funcţia de preşedinte al comisiei de expertiză medico-militară se îndeplineşte de către comandantul Spitalului de Urgenţă "Dr. b) un exemplar se transmite unităţii din care face parte persoana expertizată în situaţia celor care se află în raporturi de serviciu cu una dintre instituţiile din sistemul de apărare. persoanei expertizate sau se comunică acesteia prin poştă. Alexandru Gafencu" Constanţa 3. (2).ART. după cum urmează: a) un exemplar se înmânează personal. Ştefan Odoblejea" Craiova 5. după caz. sau unei pensii de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. Carol Davila" Bucureşti 2. Spitalul Militar de Urgenţă "Regina Maria" Braşov 6. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. 4 alin. c) un exemplar rămâne anexat la procesul-verbal de şedinţă al comisiei de expertiză medico-militară sau al Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. ART. (1). organelor de pensii sau centrelor militare. Alexandru Popescu" Focşani . după caz. Agrippa Ionescu". 179/2004. cu modificările şi completările ulterioare. d) în situaţia în care persoana expertizată este încadrată prima dată într-un grad de invaliditate şi face obiectul acordării unei pensii militare de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. 11 Deciziile medicale. 164/2001. Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central "Dr. sub semnătură. ordinii publice şi securităţii naţionale 1. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. care sunt comunicate. 3 alin. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. emise potrivit prevederilor prezentului regulament. crearea şi ocuparea funcţiei prevăzute la art.

şi ale art. (1) şi art. 670 din 7 octombrie 2009 Pentru aplicarea prevederilor art. M. ale art. cu modificările şi completările ulterioare. 3 şi art. c) şi d) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. ale art. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. cu modificările şi completările ulterioare. 27 alin. ale art. 44/1994 . Spitalul de Urgenţă "Prof. Spitalul de Urgenţă "Dr. Dr. 191 din 19 august 2009 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII Nr. (2). 30 din Legea nr. (1) lit.81 din 30 iulie 2009 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. ale art. (1) lit. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. cu modificările şi completările ulterioare. Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea 13. 2 din Legea nr. republicată. Victor Popescu" Timişoara 9. Iacob Czihac" Iaşi 11. 1 lit. b). 69 alin. 85 alin. M. Alexandru Augustin" Sibiu 10. luând în considerare dispoziţiile art.7. 2 din Legea nr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr.81/191/11030 din 30 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea. 11. 360/2002 privind Statutul poliţistului. 42 lit. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. 45 alin. Constantin Papilian" Cluj-Napoca 8. art. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. organizarea. art. (1) lit. ale art. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. 5 alin. 164/2001 privind pensiile militare de stat. c) şi art. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 85 alin. cu modificările şi completările ulterioare. Aristide Serfioti" Galaţi 12. b) şi c) şi art. ale art. cu modificările şi completările ulterioare. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari. 26 alin. republicată. 53 alin. 38 alin. (2) din Legea nr. b) din Legea nr. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. Dimitrie Gerota" Bucureşti --------------ORDIN Nr. 30 din Legea nr.030 din 21 septembrie 2009 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. Agrippa Ionescu" Bucureşti 14. 86 alin. 30 din Legea nr.

ordine publică. 15/2008. cu modificările ulterioare. (3) din Legea nr. ------------ . ministrul administraţiei şi internelor. (1) din Legea nr. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. cu modificările şi completările ulterioare. ART. cu modificările ulterioare. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare. prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale.391/2001*). cu modificările şi completările ulterioare. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale. ART. 1. 1 Se aprobă Regulamentul privind constituirea. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii. cu modificările şi completările ulterioare. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. şi directorul Serviciului Român de Informaţii emit prezentul ordin. cu modificările şi completările ulterioare. al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. ale art. ale art. ale art. ministrul apărării naţionale. medicamentelor. 6 din Hotărârea Guvernului nr. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. şi ale art. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. ale art. republicată. cu modificările şi completările ulterioare. 7 alin. M. 4^1 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. şi ale Hotărârii Guvernului nr. siguranţă naţională şi autoritate judecătorească. 33 alin. aprobată cu modificări prin Legea nr. organizarea. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale.privind veteranii de război.98/94/4. organizarea. concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 2 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul privind constituirea. cu modificările ulterioare. viceprim-ministrul. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. în temeiul prevederilor art. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 23 alin.

denumite în continuare comisii de expertiză medico-militară. precum şi urmaşii acestora. deoarece avea ca obiect reglementări din sistemul de apărare a ţării şi siguranţă naţională.*) Ordinul nr. Ministrul apărării naţionale. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. (2) Prin categorii de personal. ART. Dan Nica Directorul Serviciului Român de Informaţii. se înţelege după cum urmează: a) cadre militare în activitate şi în rezervă. în sensul prezentului regulament. b) poliţişti în activitate. George-Cristian Maior ANEXA 1 REGULAMENT privind constituirea. b) comisiile centrale de expertiză medico-militară. precum şi urmaşii acestora. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. Mihai Stănişoară Viceprim-ministru. M.98/94/4. .391/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I. Partea I. ordinii publice şi securităţii naţionale funcţionează următoarele comisii: a) comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. ministrul administraţiei şi internelor. organizarea. 1 (1) În vederea respectării prevederilor legale referitoare la expertizarea medico-militară a unor categorii de personal din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării.

(1). 6 din Hotărârea Guvernului nr. precum şi urmaşii acestora. în baza propunerilor comandanţilor/directorilor generali ai spitalelor. sunt îndeplinite. (3) Atribuţiile comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă şi ale Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. 3 (1) Comisiile de expertiză medico-militară au următoarea componenţă: a) preşedinte: medic specialist/primar în specialitatea expertiză medicală a capacităţii de muncă. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.c) funcţionari publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. de comisiile prevăzute la alin. e) elevi şi studenţi din structurile de învăţământ aparţinând instituţiilor prevăzute la alin. 2 În exercitarea atribuţiilor.subofiţer sanitar sau salariat civil/funcţionar public din spitalul respectiv care nu are drept de vot în cadrul comisiei. cu modificările şi completările ulterioare.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. ART. şi ale art. c) secretar . a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. d) soldaţi şi gradaţi voluntari. 5 din Hotărârea Guvernului nr. a directorului Direcţiei medicale a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a şefului Direcţiei medicale a Serviciului Român de Informaţii. 1. avizate de preşedinţii comisiilor centrale de expertiză medico-militare. CAPITOLUL II Comisiile de expertiză medico-militară ART. membrii comisiilor de expertiză medicomilitară răspund de respectarea dispoziţiilor legale privind expertiza medicomilitară. b) 4 membri: medici primari sau specialişti din secţiile/compartimentele spitalului. prevăzute de dispoziţiile art. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. cu modificările şi completările ulterioare. . după caz. (1). (2) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se stabileşte prin dispoziţie a şefului Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale.

d) stabileşte încadrarea în grad de invaliditate pentru cadrele militare. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.(3) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării comisiilor de expertiză medico-militară. 29 din Legea nr. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. după caz. republicată. a serviciului poliţienesc. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. e) emite decizii medicale de încadrare sau neîncadrare în grad de invaliditate pentru cadrele militare. a serviciului poliţienesc. f) în cazul cadrelor militare. b) pe baza concluziei procesului-verbal de cercetare întocmit de organele abilitate conform legii. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. (2) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. a serviciului poliţienesc. II şi III de invaliditate. inclusiv pentru preşedinte şi secretar. la începutul fiecărui an calendaristic. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 29 din Legea nr. după caz. înlocuitorul preşedintelui Comisiei de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. cu modificările şi completările ulterioare. prin dispoziţia prevăzută la alin. aprobate în condiţiile prevăzute de art. (4) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se consemnează în ordinul/dispoziţia de zi pe unitate al/a spitalului. 164/2001 privind pensiile militare de stat. c) stabileşte legătura de cauzalitate dintre boală şi îndeplinirea serviciului militar. şi de art. cu modificările şi completările ulterioare. emite decizii medicale pentru consemnarea/stabilirea legăturii de cauzalitate dintre deces şi îndeplinirea serviciului militar. consemnează în decizia medicală legătura de cauzalitate dintre accident şi îndeplinirea serviciului militar. a serviciului . respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. clasând persoanele respective în conformitate cu baremele medicale în vigoare. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au decedat în timpul activităţii. 4 (1) Comisia de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar. ART. în conformitate cu criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I.

p) stabileşte legătura de cauzalitate dintre rănire sau accidentare în timpul ori din cauza războiului. 38 lit. republicată. e) şi la art. j) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar pentru soldaţii şi gradaţii voluntari. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. 179/2004. 40 alin. încorporarea sau selecţia tinerilor în structurile de învăţământ din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. (1) din Legea nr. clasându-i în conformitate cu baremele medicale în vigoare. pe durata legal stabilită. după caz. cu modificările şi completările ulterioare. d) şi la art. 1 şi 2 din Legea nr. în vederea clarificării situaţiei medico-militare. 40 alin. 38 lit. prevăzuţi la art. concluziile medicale ale comisiilor de recrutareîncorporare judeţene. în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. încadrării sau reîncadrării în funcţii militare. mobilizate sau în prizonierat. 44/1994 privind veteranii de război. . g) stabileşte termenele de revizuire medicală pentru pensionarii de invaliditate şi pentru cei clasaţi "apt limitat". k) revocă.poliţienesc. o) stabileşte legătura de cauzalitate dintre accident/boală şi satisfacerea obligaţiilor militare ca militar în termen sau militar cu termen redus. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare după împlinirea a 90 de zile de absenţe de la program din motive medicale. 164/2001. precum şi la art. cu modificările şi completările ulterioare. n) expertizează cadrele militare. i) expertizează beneficiarii pensiei de urmaş. (1) din Legea nr. 111/2007. al mobilizării şi al stării de război precizează diagnosticul medical în cazurile insuficient documentate sau la sesizarea unor neconcordanţe între starea de sănătate a tânărului la recrutareîncorporare şi documentaţia prezentată. după caz. ori pentru persoanele care au fost concentrate. aprobată cu modificări prin Legea nr. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. l) avizează rezultatul evaluării aptitudinilor fizice şi psihice pentru personalul militar invalid. în vederea menţinerii. respectiv a municipiului Bucureşti. m) pe timpul stării de asediu. supuşi revizuirii medicale. cu modificările şi completările ulterioare. pentru persoanele care au participat la Primul sau al Doilea Război Mondial în armata română şi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. privind recrutarea. h) efectuează revizuirea medicală periodică.

270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. n). expertiza medicală a personalului instituţiilor din cadrul sistemului de apărare. cu modificările şi completările ulterioare. potrivit reglementărilor proprii fiecărei instituţii. c) în situaţia în care investigaţiile medicale sunt insuficiente pentru susţinerea diagnosticului prezentat sau pacientul prezintă şi alte afecţiuni pentru care nu s-au făcut investigaţii medicale ori există alte situaţii procedurale care nu au fost respectate. sens în care întocmeşte un referat. prevăzute la art.precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. în funcţie de caracterul şi de evoluţia bolii. b) analizează istoricul afecţiunii. semnat. la plecarea/înapoierea în/din misiuni externe. anexat la foaia de observaţie. c) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare în cazul unor boli speciale. concediilor medicale şi scutirilor cadrelor militare în activitate. 5 Preşedintele comisiei de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) analizează foile de observaţie care urmează să fie discutate în şedinţa comisiei. în situaţia în care foaia de observaţie este completă. . parafarea şi datarea acesteia. (1) lit. parafat şi datat. după caz. cu modificările şi completările ulterioare. în situaţia în care caracterul şi evoluţia bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de recuperare. examenul clinic şi investigaţiile paraclinice. comisia de expertiză medico-militară are următoarele competenţe: a) poate stabili prelungirea concediului medical până la termenul de 180 de zile. prin grija secretarului acesteia. precum şi propunerea şefului secţiei de specialitate pentru efectuarea expertizei. ART. avizează negativ prezentarea în şedinţa comisiei. în continuarea celor 180 de zile. prin semnarea. q) efectuează. republicată. b) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile. avizează prezentarea cazului în şedinţa comisiei. solicitarea pentru investigaţii medicale clinice şi/sau paraclinice suplimentare. ordine publică. medicamentelor. securitate naţională şi a membrilor de familie ai acestuia. pe care le primeşte cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. (2) În îndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. în vederea completării acesteia. 4^1 din Hotărârea Guvernului nr. şi trimite foaia de observaţie la secţia de specialitate. în care sunt prezentate motivele avizului negativ.

Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii. în termen de 30 de zile de la comunicare. c) certificate medicale pentru situaţiile prevăzute la art. (2) Componenţa Comisiei centrale de expertiză medico-militară este următoarea: . a). În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă la şedinţa comisiei de expertiză medico-militară. CAPITOLUL III Comisiile centrale de expertiză medico-militară ART. 4 alin. (2) lit. după cum urmează: a) decizii medicale. (2) lit. decizia medicală se comunică în scris acesteia. (2) Hotărârea privind expertiza medico-militară se materializează prin emiterea documentelor specifice de către comisia de expertiză medicomilitară. (5) Împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medicomilitară de pe lângă spitalele militare se poate face contestaţie la comisiile centrale de expertiză medico-militară. (4) Persoana expertizată semnează de luare la cunoştinţă pe fiecare exemplar al deciziei medicale.d) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea comisiei de expertiză medico-militară. b) rapoarte cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în situaţiile prevăzute la art. b) şi c). în prezenţa tuturor membrilor săi. 7 (1) Comisiile centrale de expertiză medico-militară se constituie la nivelul Ministerului Apărării Naţionale. ART. iar hotărârile privind expertiza medico-militară se iau cu acordul majorităţii membrilor. 4 alin. document care se înregistrează la compartimentul documente clasificate al unităţii în care funcţionează comisia respectivă. (3) Activitatea comisiei de expertiză medico-militară se materializează într-o hotărâre consemnată în procesul-verbal de şedinţă. 6 (1) Comisia de expertiză medico-militară îşi desfăşoară activitatea de regulă de două ori pe săptămână. Refuzul sau imposibilitatea persoanei expertizate de a semna decizia medicală se consemnează în procesul-verbal de şedinţă de către secretarul acesteia.

la propunerea şefilor direcţiilor medicale.minimum 3 medici specialişti/primari de specialitate. cadru militar/funcţionar public cu statut special. respectiv al directorului Serviciului Român de Informaţii.un specialist psiholog . contestaţiile făcute împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară. expertizează personalul şi emite o nouă decizie medicală. b) avizează deciziile medicale ale comisiilor de expertiză medicomedicală. (3) Componenţa nominală a Comisiei centrale de expertiză medicomilitară pentru fiecare instituţie se stabileşte separat. 8 (1) Comisia centrală de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează activitatea comisiilor de expertiză medicomilitară.un reprezentant al Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică.un reprezentant al Direcţiei management resurse umane sau similare. prin ordinul prevăzut la alin. prin ordin al ministrului apărării naţionale. .pentru Comisia centrală de expertiză medicomilitară a Ministerului Administraţiei şi Internelor. (4) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării Comisiei centrale de expertiză medico-militară. d) soluţionează. (1) şi nu are drept de vot în cadrul comisiei. c) în cazul neavizării deciziilor medicale ale comisiilor de expertiză medico-medicală. după caz. inclusiv pentru preşedinte şi secretar.a) preşedinte: medic specialist sau primar în specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă.se stabileşte din cadrul direcţiilor medicale ale instituţiilor menţionate la alin. (3) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. ART. în termenul legal. b) membri: . Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. după caz. . . al ministrului administraţiei şi internelor. pentru Ministerul Apărării Naţionale. . înlocuitorul preşedintelui Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne/şef serviciu asistenţă medicală sau directorul adjunct al unităţii unde funcţionează comisia. c) secretar . şi al Direcţiei juridice pentru Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor.

g) emite certificatul medical sau raportul cu privire la situaţia medicomilitară. (2) Pentru soluţionarea contestaţiilor la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa la prezentul regulament. b) verifică dosarul medical al cazului supus expertizei medico-militare. poate formula propuneri de neavizare a acestora. e) convoacă persoana în cauză la Comisia centrală de expertiză medicomilitară pentru expertizarea medico-militară. după caz. funcţional şi a încadrării necorespunzătoare în grade de invaliditate. 4 alin. iar în situaţia nerespectării condiţiilor procedurale sau a susţinerii insuficiente a diagnosticului clinic. . d) analizează contestaţiile formulate la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militare şi ia măsurile necesare în vederea expertizării medicale a persoanelor în cauză de către Comisia centrală de expertiză medico-militară. c) analizează deciziile medicale. emise de comisiile de expertiză medico-militară. primeşte. ordine publică şi securitate naţională decât cel care a emis decizia medicală contestată. propunând totodată concediul medical de recuperare în anumite situaţii pentru persoanele supuse expertizei medicale. În scopul soluţionării contestaţiilor. f) pe baza hotărârii Comisiei centrale de expertiză medico-militară emite decizia medicală şi o prezintă membrilor acesteia pentru avizare. ART. Ministerul Sănătăţii şi cu alte structuri militare sau civile. 9 Preşedintele Comisiei centrale de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) conduce nemijlocit şedinţele Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. foile de observaţie sau copiile acestora ori alte documente medicale. cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei.e) colaborează pe probleme de expertiză medico-militară cu Ministerul Muncii. Familiei şi Protecţiei Sociale. ale persoanelor care urmează a fi expertizate medicomilitar. prin grija secretarului comisiei. Comisia centrală de expertiză medicomilitară poate dispune internarea celui în cauză într-o altă clinică de specialitate a spitalului militar sau la un alt spital din sistemul de apărare. În anumite situaţii. (2). rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. internarea în vederea precizării diagnosticului clinic şi funcţional se va putea face şi în clinici din reţeaua Ministerului Sănătăţii.

crearea şi ocuparea funcţiei prevăzute la art.h) comunică persoanei expertizate medico-militar hotărârea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. CAPITOLUL IV Dispoziţii tranzitorii şi finale ART. (1) lit. 179/2004. d) în situaţia în care persoana expertizată este încadrată prima dată într-un grad de invaliditate şi face obiectul acordării unei pensii militare de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. persoanei expertizate sau se comunică acesteia prin poştă. se redactează în 3 sau 4 exemplare. decizia medicală se comunică în scris acesteia. (1). Agrippa Ionescu". (2) Pe perioada prevăzută la alin. după caz. 164/2001. un exemplar este destinat întocmirii dosarului de pensionare. b) un exemplar se transmite unităţii din care face parte persoana expertizată în situaţia celor care se află în raporturi de serviciu cu una dintre instituţiile din sistemul de apărare. emise potrivit prevederilor prezentului regulament. 11 Deciziile medicale. republicată. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. care sunt comunicate. (2). 10 (1) Pentru Serviciul Român de Informaţii. organelor de pensii sau centrelor militare. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă. după caz. a) se realizează în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. c) un exemplar rămâne anexat la procesul-verbal de şedinţă al comisiei de expertiză medico-militară sau al Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. după caz. după cum urmează: a) un exemplar se înmânează personal. ART. cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA 1 la regulament . ordine publică şi securitate naţională. sub semnătură. sau unei pensii de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. 3 alin. cu modificările şi completările ulterioare. i) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. funcţia de preşedinte al comisiei de expertiză medico-militară se îndeplineşte de către comandantul Spitalului de Urgenţă "Dr. 4 alin.

Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Aristide Serfioti" Galaţi 12. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Carol Davila" Bucureşti 2. Victor Popescu" Timişoara 9. Constantin Papilian" Cluj-Napoca 8. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Agrippa Ionescu" Bucureşti 14. Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Dimitrie Gerota" Bucureşti . Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Dr. Ştefan Odoblejea" Craiova 5. Iacob Czihac" Iaşi 11.LISTA cu spitalele din sistemul apărării. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea 13. Alexandru Popescu" Focşani 7. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Ion Jianu" Piteşti 4. Spitalul de Urgenţă "Prof. Alexandru Augustin" Sibiu 10. Spitalul Militar de Urgenţă "Regina Maria" Braşov 6. Alexandru Gafencu" Constanţa 3. Spitalul de Urgenţă "Dr. ordinii publice şi securităţii naţionale 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->