HOTĂRÂRE Nr.

1996 din 16 noiembrie 2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare Text în vigoare începând cu data de 11 decembrie 2006 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 11 decembrie 2006: - Hotărârea Guvernului nr. 1691/2006. În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 34 lit. c) şi o) şi al art. 40 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. CAP. 1 Acordarea asistenţei medicale, a medicamentelor şi a protezelor, în mod gratuit ART. 1 (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, denumiţi în continuare funcţionari publici, în activitate sau pensionari, precum şi soţul ori soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora beneficiază în mod gratuit de servicii de asistenţă medicală, medicamente şi proteze, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii. (2) Prin asistenţă medicală, în sensul prezentei hotărâri, se înţelege aplicarea tuturor măsurilor profilactice, curative şi recuperatorii pentru asigurarea stării de sănătate. (3) Aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) se face în condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. ART. 2 Sunt consideraţi copii aflaţi în întreţinerea funcţionarilor publici: a) copiii în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, şi care nu realizează venituri din muncă;

b) copiii încadraţi în grade de invaliditate, pe toată durata invalidităţii, dacă nu au venituri proprii şi se află în îngrijirea familiei. ART. 3 (1) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistenţei medicale, a medicamentelor şi a protezelor se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform prevederilor în vigoare ale Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. (2) Cuantumul contribuţiei personale reprezentând contravaloarea medicamentelor, serviciilor medicale şi protezelor prevăzute în normele de aplicare a contractului-cadru, respectiv coplata acestora, se suportă din fondurile bugetare aprobate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. ART. 4 Asistenţa medicală profilactică şi curativă în situaţii speciale şi în misiuni, asistenţa medicală curativă la locul de muncă, asistenţa medicală în boli profesionale sau în accidente de muncă, alte servicii medicale care nu sunt prevăzute în contractul-cadru se asigură gratuit prin structurile medicale specializate din cadrul reţelei sanitare a Ministerului Justiţiei, a Ministerului Sănătăţii, precum şi a celei din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. ART. 5 (1) Funcţionarul public are dreptul, pe baza recomandărilor medicale de specialitate, la bilete de tratament şi recuperare medicală, care se acordă gratuit numai în cazul internării în una dintre unităţile de recuperarereabilitare aflate în relaţie contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. (2) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistenţei medicale de recuperare gratuită se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate administrat prin Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, conform prevederilor contractului-cadru. Cuantumul contribuţiei personale din contravaloarea acestor servicii se suportă din fondurile bugetare aflate la dispoziţia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu această destinaţie. ART. 6 (1) În cazul pierderii temporare sau definitive a capacităţii de muncă, expertizarea medicală va fi efectuată de către comisiile de specialitate din reţeaua sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. (2) După împlinirea a 90 de zile de absenţe de la program într-un interval de 365 de zile, din motive medicale, funcţionarul public în cauză va fi

expertizat medical în vederea stabilirii stării de sănătate şi a capacităţii de muncă. (3) Comisiile de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă, în funcţie de caracterul şi evoluţia bolii, pot propune prelungirea concediului medical până la totalizarea a 180 de zile de incapacitate temporară de muncă sau pensionarea medicală a celor expertizaţi, în funcţie de gradul de pierdere a capacităţii de muncă, cu încadrarea acestora în grade de invaliditate, dacă diminuarea capacităţii de muncă este într-un procent de cel puţin 50% . (4) Pentru toate cazurile expertizate medical, comisiile de specialitate vor emite certificate-decizie medicală de propunere a prelungirii concediilor medicale peste 90 de zile sau de pensionare medicală, care vor fi înaintate spre avizare Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. (5) În situaţia în care evoluţia şi caracterul bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de recuperare, comisiile de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă pot face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile, în continuarea celor 180 de zile. (5^1) În cazul unor boli speciale, durata concediilor medicale de recuperare este mai mare şi se diferenţiază astfel: a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară şi unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu acordul Ministerului Sănătăţii Publice; b) un an, cu drept de prelungire, la propunerea comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă, până la un an şi jumătate în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză meningeală, peritoneală şi urogenitală, inclusiv a glandelor suprarenale, precum şi pentru SIDA şi neoplazii de orice tip, în funcţie de stadiul bolii; c) un an şi jumătate, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară operată şi osteoarticulară; d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară, la propunerea comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. (6) Acordarea concediilor medicale de recuperare şi plata în continuare a drepturilor băneşti, conform reglementărilor în vigoare privind salarizarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pentru cazurile prevăzute la alin. (5) şi (5^1), se fac numai cu aprobarea ministrului justiţiei. ART. 7

Funcţionarii publici beneficiază de concedii medicale în condiţiile legii. ART. 8 (1) Situaţia funcţionarului public pus la dispoziţie din cauza îmbolnăvirii de tuberculoză se soluţionează la expirarea termenului de internare şi a concediilor medicale acordate în vederea tratării bolii, fără a depăşi termenul maxim prevăzut de reglementările în vigoare pentru această categorie de bolnavi. (2) Supravegherea tratamentului şi a procesului de stabilizare a cazului de tuberculoză se va efectua prin unităţile de profil din cadrul reţelei sanitare a Ministerului Sănătăţii, precum şi prin unităţile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. (3) Pe perioada cât este internat sau se află în concedii medicale pentru tuberculoză, funcţionarul public beneficiază în continuare de drepturile băneşti, conform reglementărilor legale privind salarizarea acestei categorii de personal. ART. 9 (1) În vederea corectării deficienţelor organice sau funcţionale apărute în timpul exercitării profesiei, funcţionarul public are dreptul, pe baza recomandărilor medicale de specialitate, la proteze gratuite decontate conform prevederilor contractului-cadru cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. (2) În cazul în care deficienţele organice sau funcţionale au apărut ca urmare a unui accident de muncă ori a unei boli profesionale, contravaloarea protezelor necesare pentru corectarea acestor deficienţe se suportă integral din bugetul unităţii. ART. 10 Funcţionarul public care suferă de afecţiuni contractate în timpul exercitării profesiei are dreptul la tratament medical în străinătate dacă afecţiunile nu pot fi tratate în ţară, pe baza documentaţiei întocmite conform reglementărilor legale în vigoare de Sectorul Medical al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a avizului Ministerului Sănătăţii. ART. 11 Funcţionarul public care execută misiuni temporare ori urmează diferite forme de pregătire în afara graniţelor ţării are dreptul la asistenţă medicală şi la medicamente potrivit dispoziţiilor legale, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie prin bugetul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. ART. 12 Examenul medical la angajare se efectuează la cererea angajatorului, prin serviciile teritoriale de medicina muncii. Acestea completează fişa de aptitudine cu concluzia examenului medical la angajare apt/inapt.

concepute în mod unitar. 15 (1) Asistenţa psihologică a funcţionarilor publici constă într-un ansamblu de programe şi măsuri. ART. CAP. pentru personalul din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. creşterea eficienţei personale şi menţinerea sănătăţii psihice a funcţionarului public. b) interviu anamnestic. (1) este suportată de la bugetul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. (2) În situaţia reevaluărilor psihologice. ART. ART. altul decât cel prevăzut în contractul-cadru. 17 Scopul asistenţei psihologice ce se acordă potrivit prezentei hotărâri îl constituie adaptarea eficientă la mediul de muncă psihosocial specific. 2 Asistenţa psihologică ART. în condiţiile prezentei hotărâri.Contravaloarea examenului medical pentru angajare este suportată de către candidat. d) intervenţie psihoterapeutică. c) protecţie psihologică. ART. se efectuează de către medicul unităţii. asistenţa psihologică va fi efectuată de un alt psiholog decât cel care a efectuat evaluarea iniţială. 14 (1) Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare în activitate beneficiază de asistenţă psihologică în mod gratuit. ART. 16 Asistenţa psihologică se realizează prin următoarele modalităţi de acţiune: a) psihodiagnoză. 13 (1) Controlul medical periodic anual. procedeele şi instrumentele necesare realizării asistenţei psihologice a funcţionarilor publici sunt stabilite prin decizie a directorului . 18 Metodele. (2) Contravaloarea examenelor de specialitate solicitate cu prilejul controlului medical periodic prevăzut la alin. menite să asigure capacitatea optimă a individului din punct de vedere al parametrilor psihici. (2) Prin asistenţă psihologică se înţelege consiliere şi evaluare psihologică.

se face de către psihologii din sistemul administraţiei penitenciare. ART. conform normelor stabilite prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. potrivit legii. precum şi pentru precizarea situaţiei medicopsihologice. ART. ART. 3 Dispoziţii finale ART. (2) Evaluarea psihologică a funcţionarilor publici se efectuează şi în următoarele situaţii: a) pentru cazuri de reconversie profesională ori de schimbare a locului de muncă datorate apariţiei unor disfuncţii psihice ori a unor acte de comportament neadaptat. la propunerea compartimentului de specialitate. (2) În cadrul activităţilor de pregătire profesională a personalului vor fi prevăzute teme specifice pentru ca fiecare persoană să poată identifica semnele premergătoare instalării unor stări de disfuncţionalitate psihică şi să solicite luarea unor măsuri în consecinţă. profilactice şi terapeutice necesare reechilibrării psihicului funcţionarului public şi/sau optimizării performanţei sale în muncă. CAP.general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. prin desfăşurarea tuturor activităţilor specifice de evaluare. b) în îndeplinirea unor criterii prevăzute pentru ocuparea unor posturi. pentru grupele de risc şi/sau la decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 19 (1) Evaluarea psihologică a funcţionarilor publici se efectuează periodic. 21 Acordarea asistenţei psihologice gratuite. 22 Prevederile prezentei hotărâri se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei care au atribuţii de coordonare şi control ale activităţii din sistemul administraţiei penitenciare sau alte atribuţii în legătură cu activitatea administraţiei penitenciare. 20 (1) Asistenţa psihologică se poate acorda şi la cererea funcţionarilor publici. .

1691 din 29 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. la propunerea comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. republicată. în intervalul ultimilor 2 ani. pentru tuberculoză pulmonară şi unele boli cardiovasculare. 108 din Constituţia României. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. a medicamentelor şi a protezelor se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 987 din 11 decembrie 2006 În temeiul art. ARTICOL UNIC Hotărârea Guvernului nr. cu drept de prelungire. pentru tuberculoză meningeală. se modifică şi se completează după cum urmează: 1. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. în funcţie de stadiul bolii. .996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.134 din 1 decembrie 2004. 1. b) un an." 2. alineatul (5^1). 1. stabilite de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. conform prevederilor în vigoare ale Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. cu următorul cuprins: "(5^1) În cazul unor boli speciale. nr. 3 (1) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistenţei medicale. 1. cu acordul Ministerului Sănătăţii Publice. După alineatul (5) al articolului 6 se introduce un nou alineat.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. durata concediilor medicale de recuperare este mai mare şi se diferenţiază astfel: a) un an. inclusiv a glandelor suprarenale. precum şi pentru SIDA şi neoplazii de orice tip. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins: "ART. Partea I.HOTĂRÂRE Nr. peritoneală şi urogenitală. până la un an şi jumătate în intervalul ultimilor 2 ani. publicată în Monitorul Oficial al României.

d) 6 luni. cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an. conform reglementărilor în vigoare privind salarizarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. (5) şi (5^1). Ministrul justiţiei." PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: p.c) un an şi jumătate. Gheorghe Eugen Nicolăescu Ministrul finanţelor publice. secretar de stat Ministrul muncii. se fac numai cu aprobarea ministrului justiţiei. Ion Codescu. Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu . pentru tuberculoză pulmonară operată şi osteoarticulară. solidarităţii sociale şi familiei. la propunerea comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară. pentru cazurile prevăzute la alin. în intervalul ultimilor 2 ani. Gheorghe Barbu Ministrul sănătăţii publice. Alineatul (6) al articolului 6 va avea următorul cuprins: "(6) Acordarea concediilor medicale de recuperare şi plata în continuare a drepturilor băneşti. în intervalul ultimilor 2 ani." 3.

1. cu modificările şi . M. c) şi d) din Legea nr. (1) lit. 670 din 7 octombrie 2009 Pentru aplicarea prevederilor art. ale art. 53 alin. 164/2001 privind pensiile militare de stat. (1) lit. 3 şi art. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. b) şi c) şi art. c) şi art. 85 alin. cu modificările şi completările ulterioare. organizarea. ale art. 30 din Legea nr. republicată. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr.ORDIN Nr. 45 alin. 11. 191 din 19 august 2009 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII Nr. M. (2) din Legea nr. (2) din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. 5 din Hotărârea Guvernului nr. b). cu modificările şi completările ulterioare.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice.030 din 21 septembrie 2009 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR.81/191/11030 din 30 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea. (2). art. art. cu modificările şi completările ulterioare. 44/1994 privind veteranii de război. cu modificările şi completările ulterioare. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1 lit. 4^1 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. ale art. concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 2 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului. cu modificările şi completările ulterioare. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. (1) şi art. ale art. şi ale art. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. cu modificările şi completările ulterioare. republicată. 69 alin.81 din 30 iulie 2009 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. 42 lit. (1) lit. ale art. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. luând în considerare dispoziţiile art. 86 alin. 30 din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. 30 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari. ale art. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. 26 alin. 2 din Legea nr. 85 alin. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. 38 alin. ale art. b) din Legea nr. 5 alin. ale art. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. republicată. medicamentelor. 27 alin. ale art.

ministrul apărării naţionale. aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale. 2 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul privind constituirea. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. în temeiul prevederilor art. 7 alin. organizarea. Partea I. M. 15/2008. ordine publică. ART. şi ale Hotărârii Guvernului nr. Partea I. deoarece avea ca obiect reglementări din sistemul de apărare a ţării şi siguranţă naţională. Dan Nica . 1 Se aprobă Regulamentul privind constituirea. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale.98/94/4.98/94/4. prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 33 alin. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii. ART.completările ulterioare. ART. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României.391/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României. cu modificările ulterioare. aprobată cu modificări prin Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. M. cu modificările ulterioare. şi directorul Serviciului Român de Informaţii emit prezentul ordin. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. ministrul administraţiei şi internelor. viceprim-ministrul. siguranţă naţională şi autoritate judecătorească. Ministrul apărării naţionale. ale art. (3) din Legea nr. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. organizarea. cu modificările ulterioare. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. şi ale art. Mihai Stănişoară Viceprim-ministru. 23 alin. (1) din Legea nr.391/2001*). -----------*) Ordinul nr. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare. ministrul administraţiei şi internelor.

denumite în continuare comisii de expertiză medico-militară. b) comisiile centrale de expertiză medico-militară. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice.Directorul Serviciului Român de Informaţii. cu modificările şi completările ulterioare. organizarea. 5 din Hotărârea Guvernului nr. în sensul prezentului regulament. (1). precum şi urmaşii acestora. (2) Prin categorii de personal. b) poliţişti în activitate. ordinii publice şi securităţii naţionale funcţionează următoarele comisii: a) comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. 1. precum şi urmaşii acestora. 1 (1) În vederea respectării prevederilor legale referitoare la expertizarea medico-militară a unor categorii de personal din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. şi ale art. precum şi urmaşii acestora. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. c) funcţionari publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. George-Cristian Maior ANEXA 1 REGULAMENT privind constituirea. (3) Atribuţiile comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă şi ale Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. 6 din Hotărârea Guvernului nr. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. se înţelege după cum urmează: a) cadre militare în activitate şi în rezervă.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei . d) soldaţi şi gradaţi voluntari. e) elevi şi studenţi din structurile de învăţământ aparţinând instituţiilor prevăzute la alin. prevăzute de dispoziţiile art.

prin dispoziţia prevăzută la alin. membrii comisiilor de expertiză medicomilitară răspund de respectarea dispoziţiilor legale privind expertiza medicomilitară. a directorului Direcţiei medicale a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a şefului Direcţiei medicale a Serviciului Român de Informaţii.medicale şi psihologice. după caz. 4 (1) Comisia de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar. înlocuitorul preşedintelui Comisiei de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. c) secretar . b) 4 membri: medici primari sau specialişti din secţiile/compartimentele spitalului. la începutul fiecărui an calendaristic. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar . ART. în baza propunerilor comandanţilor/directorilor generali ai spitalelor.subofiţer sanitar sau salariat civil/funcţionar public din spitalul respectiv care nu are drept de vot în cadrul comisiei. ART. (2) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se stabileşte prin dispoziţie a şefului Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale. CAPITOLUL II Comisiile de expertiză medico-militară ART. de comisiile prevăzute la alin. (2) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. avizate de preşedinţii comisiilor centrale de expertiză medico-militare. a serviciului poliţienesc. (1). inclusiv pentru preşedinte şi secretar. cu modificările şi completările ulterioare. 3 (1) Comisiile de expertiză medico-militară au următoarea componenţă: a) preşedinte: medic specialist/primar în specialitatea expertiză medicală a capacităţii de muncă. sunt îndeplinite. (4) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se consemnează în ordinul/dispoziţia de zi pe unitate al/a spitalului. 2 În exercitarea atribuţiilor. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. (3) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării comisiilor de expertiză medico-militară.

179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. b) pe baza concluziei procesului-verbal de cercetare întocmit de organele abilitate conform legii. h) efectuează revizuirea medicală periodică. consemnează în decizia medicală legătura de cauzalitate dintre accident şi îndeplinirea serviciului militar. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. g) stabileşte termenele de revizuire medicală pentru pensionarii de invaliditate şi pentru cei clasaţi "apt limitat". 164/2001 privind pensiile militare de stat. j) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar pentru soldaţii şi gradaţii voluntari. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. d) şi la art. a serviciului poliţienesc. şi de art. republicată. a serviciului poliţienesc. d) stabileşte încadrarea în grad de invaliditate pentru cadrele militare.public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 164/2001. după caz. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. 40 alin. supuşi revizuirii medicale. 29 din Legea nr. i) expertizează beneficiarii pensiei de urmaş. (1) din Legea nr. după caz. aprobate în condiţiile prevăzute de art. 179/2004. e) şi la art. . clasând persoanele respective în conformitate cu baremele medicale în vigoare. 29 din Legea nr. II şi III de invaliditate. republicată. 38 lit. în conformitate cu criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I. precum şi la art. prevăzuţi la art. cu modificările şi completările ulterioare. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. e) emite decizii medicale de încadrare sau neîncadrare în grad de invaliditate pentru cadrele militare. emite decizii medicale pentru consemnarea/stabilirea legăturii de cauzalitate dintre deces şi îndeplinirea serviciului militar. a serviciului poliţienesc. clasându-i în conformitate cu baremele medicale în vigoare. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au decedat în timpul activităţii. f) în cazul cadrelor militare. cu modificările şi completările ulterioare. 38 lit. după caz. c) stabileşte legătura de cauzalitate dintre boală şi îndeplinirea serviciului militar. 40 alin. (1) din Legea nr. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

comisia de expertiză medico-militară are următoarele competenţe: a) poate stabili prelungirea concediului medical până la termenul de 180 de zile. 1 şi 2 din Legea nr. (2) În îndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. expertiza medicală a personalului instituţiilor din cadrul sistemului de apărare. 44/1994 privind veteranii de război. al mobilizării şi al stării de război precizează diagnosticul medical în cazurile insuficient documentate sau la sesizarea unor neconcordanţe între starea de sănătate a tânărului la recrutareîncorporare şi documentaţia prezentată. ori pentru persoanele care au fost concentrate. pe durata legal stabilită. ordine publică. cu modificările şi completările ulterioare. în vederea menţinerii. în funcţie de caracterul şi de evoluţia bolii. p) stabileşte legătura de cauzalitate dintre rănire sau accidentare în timpul ori din cauza războiului. (1) lit. potrivit reglementărilor proprii fiecărei instituţii. la plecarea/înapoierea în/din misiuni externe. cu modificările şi completările ulterioare. aprobată cu modificări prin Legea nr.k) revocă. b) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile. n) expertizează cadrele militare. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. m) pe timpul stării de asediu. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare după împlinirea a 90 de zile de absenţe de la program din motive medicale. securitate naţională şi a membrilor de familie ai acestuia. mobilizate sau în prizonierat. concluziile medicale ale comisiilor de recrutareîncorporare judeţene. în continuarea celor 180 de zile. respectiv a municipiului Bucureşti. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. după caz. 111/2007. încorporarea sau selecţia tinerilor în structurile de învăţământ din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. n). privind recrutarea. pentru persoanele care au participat la Primul sau al Doilea Război Mondial în armata română şi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. în vederea clarificării situaţiei medico-militare. după caz. o) stabileşte legătura de cauzalitate dintre accident/boală şi satisfacerea obligaţiilor militare ca militar în termen sau militar cu termen redus. q) efectuează. în situaţia . în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. l) avizează rezultatul evaluării aptitudinilor fizice şi psihice pentru personalul militar invalid. republicată. încadrării sau reîncadrării în funcţii militare.

parafat şi datat. pe care le primeşte cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. 6 (1) Comisia de expertiză medico-militară îşi desfăşoară activitatea de regulă de două ori pe săptămână. prevăzute la art. concediilor medicale şi scutirilor cadrelor militare în activitate. b) rapoarte cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în situaţiile prevăzute la art. c) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare în cazul unor boli speciale. prin semnarea. parafarea şi datarea acesteia. 4^1 din Hotărârea Guvernului nr. 4 alin. ART. b) analizează istoricul afecţiunii. şi trimite foaia de observaţie la secţia de specialitate. după cum urmează: a) decizii medicale.în care caracterul şi evoluţia bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de recuperare. precum şi propunerea şefului secţiei de specialitate pentru efectuarea expertizei. medicamentelor. solicitarea pentru investigaţii medicale clinice şi/sau paraclinice suplimentare. avizează negativ prezentarea în şedinţa comisiei. d) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea comisiei de expertiză medico-militară. c) în situaţia în care investigaţiile medicale sunt insuficiente pentru susţinerea diagnosticului prezentat sau pacientul prezintă şi alte afecţiuni pentru care nu s-au făcut investigaţii medicale ori există alte situaţii procedurale care nu au fost respectate. în vederea completării acesteia. în prezenţa tuturor membrilor săi. semnat. prin grija secretarului acesteia. b) şi c). cu modificările şi completările ulterioare. sens în care întocmeşte un referat. (2) Hotărârea privind expertiza medico-militară se materializează prin emiterea documentelor specifice de către comisia de expertiză medicomilitară. examenul clinic şi investigaţiile paraclinice. anexat la foaia de observaţie. (2) lit. . iar hotărârile privind expertiza medico-militară se iau cu acordul majorităţii membrilor. avizează prezentarea cazului în şedinţa comisiei. în situaţia în care foaia de observaţie este completă. ART. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. 5 Preşedintele comisiei de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) analizează foile de observaţie care urmează să fie discutate în şedinţa comisiei. în care sunt prezentate motivele avizului negativ.

7 (1) Comisiile centrale de expertiză medico-militară se constituie la nivelul Ministerului Apărării Naţionale.pentru Comisia centrală de expertiză medicomilitară a Ministerului Administraţiei şi Internelor.un reprezentant al Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică. după caz.se stabileşte din cadrul direcţiilor medicale ale instituţiilor menţionate la alin. Refuzul sau imposibilitatea persoanei expertizate de a semna decizia medicală se consemnează în procesul-verbal de şedinţă de către secretarul acesteia. . a). CAPITOLUL III Comisiile centrale de expertiză medico-militară ART. c) secretar .minimum 3 medici specialişti/primari de specialitate. (4) Persoana expertizată semnează de luare la cunoştinţă pe fiecare exemplar al deciziei medicale.un specialist psiholog . . Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.un reprezentant al Direcţiei management resurse umane sau similare. şi al Direcţiei juridice pentru Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. . (3) Activitatea comisiei de expertiză medico-militară se materializează într-o hotărâre consemnată în procesul-verbal de şedinţă. (2) lit. document care se înregistrează la compartimentul documente clasificate al unităţii în care funcţionează comisia respectivă. cadru militar/funcţionar public cu statut special. decizia medicală se comunică în scris acesteia. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă la şedinţa comisiei de expertiză medico-militară. pentru Ministerul Apărării Naţionale. (1) şi nu are drept de vot în cadrul comisiei.c) certificate medicale pentru situaţiile prevăzute la art. b) membri: . (5) Împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medicomilitară de pe lângă spitalele militare se poate face contestaţie la comisiile centrale de expertiză medico-militară. în termen de 30 de zile de la comunicare. (2) Componenţa Comisiei centrale de expertiză medico-militară este următoarea: a) preşedinte: medic specialist sau primar în specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă. . 4 alin.

b) avizează deciziile medicale ale comisiilor de expertiză medicomedicală. Ministerul Sănătăţii şi cu alte structuri militare sau civile. Familiei şi Protecţiei Sociale. inclusiv pentru preşedinte şi secretar. ART. În anumite situaţii. d) soluţionează. ART. (3) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. e) colaborează pe probleme de expertiză medico-militară cu Ministerul Muncii. după caz. respectiv al directorului Serviciului Român de Informaţii. 8 (1) Comisia centrală de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează activitatea comisiilor de expertiză medicomilitară. Comisia centrală de expertiză medicomilitară poate dispune internarea celui în cauză într-o altă clinică de specialitate a spitalului militar sau la un alt spital din sistemul de apărare. ordine publică şi securitate naţională decât cel care a emis decizia medicală contestată. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. la propunerea şefilor direcţiilor medicale. înlocuitorul preşedintelui Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne/şef serviciu asistenţă medicală sau directorul adjunct al unităţii unde funcţionează comisia. în termenul legal. (2) Pentru soluţionarea contestaţiilor la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa la prezentul regulament. al ministrului administraţiei şi internelor. internarea în vederea precizării diagnosticului clinic şi funcţional se va putea face şi în clinici din reţeaua Ministerului Sănătăţii. c) în cazul neavizării deciziilor medicale ale comisiilor de expertiză medico-medicală. prin ordinul prevăzut la alin. contestaţiile făcute împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară. expertizează personalul şi emite o nouă decizie medicală. 9 Preşedintele Comisiei centrale de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: . (4) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării Comisiei centrale de expertiză medico-militară.(3) Componenţa nominală a Comisiei centrale de expertiză medicomilitară pentru fiecare instituţie se stabileşte separat. prin ordin al ministrului apărării naţionale.

4 alin. i) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. ale persoanelor care urmează a fi expertizate medicomilitar. CAPITOLUL IV Dispoziţii tranzitorii şi finale ART. cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. propunând totodată concediul medical de recuperare în anumite situaţii pentru persoanele supuse expertizei medicale. a) se realizează în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. 10 (1) Pentru Serviciul Român de Informaţii. c) analizează deciziile medicale. (2). prin grija secretarului comisiei.a) conduce nemijlocit şedinţele Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. f) pe baza hotărârii Comisiei centrale de expertiză medico-militară emite decizia medicală şi o prezintă membrilor acesteia pentru avizare. foile de observaţie sau copiile acestora ori alte documente medicale. primeşte. poate formula propuneri de neavizare a acestora. g) emite certificatul medical sau raportul cu privire la situaţia medicomilitară. crearea şi ocuparea funcţiei prevăzute la art. (1) lit. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. În scopul soluţionării contestaţiilor. decizia medicală se comunică în scris acesteia. după caz. . e) convoacă persoana în cauză la Comisia centrală de expertiză medicomilitară pentru expertizarea medico-militară. funcţional şi a încadrării necorespunzătoare în grade de invaliditate. iar în situaţia nerespectării condiţiilor procedurale sau a susţinerii insuficiente a diagnosticului clinic. emise de comisiile de expertiză medico-militară. d) analizează contestaţiile formulate la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militare şi ia măsurile necesare în vederea expertizării medicale a persoanelor în cauză de către Comisia centrală de expertiză medico-militară. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă. 3 alin. h) comunică persoanei expertizate medico-militar hotărârea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. b) verifică dosarul medical al cazului supus expertizei medico-militare.

Spitalul Militar de Urgenţă "Regina Maria" Braşov 6. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Ion Jianu" Piteşti 4. 179/2004. care sunt comunicate. Constantin Papilian" Cluj-Napoca 8. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. cu modificările şi completările ulterioare. (1). 164/2001. cu modificările şi completările ulterioare. Alexandru Popescu" Focşani 7. sub semnătură. funcţia de preşedinte al comisiei de expertiză medico-militară se îndeplineşte de către comandantul Spitalului de Urgenţă "Dr. Victor Popescu" Timişoara 9. 4 alin. după caz. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. ordine publică şi securitate naţională. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. d) în situaţia în care persoana expertizată este încadrată prima dată într-un grad de invaliditate şi face obiectul acordării unei pensii militare de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. b) un exemplar se transmite unităţii din care face parte persoana expertizată în situaţia celor care se află în raporturi de serviciu cu una dintre instituţiile din sistemul de apărare. emise potrivit prevederilor prezentului regulament. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. după cum urmează: a) un exemplar se înmânează personal. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. după caz. ANEXA 1 la regulament LISTA cu spitalele din sistemul apărării. Ştefan Odoblejea" Craiova 5. organelor de pensii sau centrelor militare. Alexandru Gafencu" Constanţa 3. ART. Agrippa Ionescu". 11 Deciziile medicale. republicată.(2) Pe perioada prevăzută la alin. ordinii publice şi securităţii naţionale 1. Carol Davila" Bucureşti 2. (2). după caz. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. un exemplar este destinat întocmirii dosarului de pensionare. Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. sau unei pensii de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. Iacob Czihac" Iaşi . Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. persoanei expertizate sau se comunică acesteia prin poştă. Alexandru Augustin" Sibiu 10. c) un exemplar rămâne anexat la procesul-verbal de şedinţă al comisiei de expertiză medico-militară sau al Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. se redactează în 3 sau 4 exemplare.

ale art. republicată. 45 alin. ale art.81/191/11030 din 30 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea. republicată. 270/1999 privind stabilirea . republicată. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. 360/2002 privind Statutul poliţistului. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. ale art.11. 191 din 19 august 2009 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII Nr. 5 alin. şi ale art. cu modificările şi completările ulterioare. luând în considerare dispoziţiile art. 27 alin. Dr. (2) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război.81 din 30 iulie 2009 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. 30 din Legea nr. b) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. Agrippa Ionescu" Bucureşti 14. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr. Aristide Serfioti" Galaţi 12. (1) lit. 42 lit. (2). 670 din 7 octombrie 2009 Pentru aplicarea prevederilor art. 11. 3 şi art. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. c) şi art. cu modificările şi completările ulterioare. c) şi d) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari. Dimitrie Gerota" Bucureşti --------------- ORDIN Nr. M. ale art. Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea 13. 85 alin. 30 din Legea nr. ale art. cu modificările şi completările ulterioare. 1 lit.030 din 21 septembrie 2009 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 69 alin. 2 din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. (1) lit. art. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. organizarea. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. 30 din Legea nr. (1) lit. b) şi c) şi art. ale art. 2 din Legea nr. b). 4^1 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. art. M. 26 alin. Spitalul de Urgenţă "Prof. cu modificările şi completările ulterioare. (1) şi art. 86 alin. (2) din Legea nr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. 85 alin. Spitalul de Urgenţă "Dr. 38 alin. 164/2001 privind pensiile militare de stat. 53 alin. ale art.

1 Se aprobă Regulamentul privind constituirea. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii. 7 alin. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare. ART. ale art. organizarea. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. 33 alin. -----------*) Ordinul nr. 2 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul privind constituirea. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. organizarea. 6 din Hotărârea Guvernului nr. prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. cu modificările ulterioare. şi ale Hotărârii Guvernului nr. al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr.391/2001*). a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. în temeiul prevederilor art. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale. ministrul apărării naţionale. 5 din Hotărârea Guvernului nr. şi ale art. cu modificările ulterioare. ART.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. cu modificările şi completările ulterioare.condiţiilor de acordare a asistenţei medicale.98/94/4. viceprim-ministrul. siguranţă naţională şi autoritate judecătorească. medicamentelor. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale. 23 alin. şi directorul Serviciului Român de Informaţii emit prezentul ordin. ordine publică. aprobată cu modificări prin Legea nr. ministrul administraţiei şi internelor. concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate. ale art. . 1. deoarece avea ca obiect reglementări din sistemul de apărare a ţării şi siguranţă naţională. cu modificările ulterioare. M. ale art. (3) din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. 15/2008. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. cu modificările şi completările ulterioare.98/94/4. Partea I. M. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice.391/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României.

d) soldaţi şi gradaţi voluntari. precum şi urmaşii acestora. Ministrul apărării naţionale. b) poliţişti în activitate. (2) Prin categorii de personal. c) funcţionari publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.ART. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. b) comisiile centrale de expertiză medico-militară. 1 (1) În vederea respectării prevederilor legale referitoare la expertizarea medico-militară a unor categorii de personal din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. organizarea. denumite în continuare comisii de expertiză medico-militară. precum şi urmaşii acestora. ordinii publice şi securităţii naţionale funcţionează următoarele comisii: a) comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. . cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. Mihai Stănişoară Viceprim-ministru. în sensul prezentului regulament. George-Cristian Maior ANEXA 1 REGULAMENT privind constituirea. se înţelege după cum urmează: a) cadre militare în activitate şi în rezervă. Partea I. precum şi urmaşii acestora. ministrul administraţiei şi internelor. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Dan Nica Directorul Serviciului Român de Informaţii.

c) secretar . a directorului Direcţiei medicale a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a şefului Direcţiei medicale a Serviciului Român de Informaţii. membrii comisiilor de expertiză medicomilitară răspund de respectarea dispoziţiilor legale privind expertiza medicomilitară. cu modificările şi completările ulterioare. (2) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se stabileşte prin dispoziţie a şefului Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale. sunt îndeplinite. 1. (2) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. b) 4 membri: medici primari sau specialişti din secţiile/compartimentele spitalului.subofiţer sanitar sau salariat civil/funcţionar public din spitalul respectiv care nu are drept de vot în cadrul comisiei. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. (3) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării comisiilor de expertiză medico-militară. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. 2 În exercitarea atribuţiilor. după caz. prevăzute de dispoziţiile art. (1). CAPITOLUL II Comisiile de expertiză medico-militară ART.e) elevi şi studenţi din structurile de învăţământ aparţinând instituţiilor prevăzute la alin. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. (3) Atribuţiile comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă şi ale Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. înlocuitorul . prin dispoziţia prevăzută la alin. inclusiv pentru preşedinte şi secretar. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. avizate de preşedinţii comisiilor centrale de expertiză medico-militare. cu modificările şi completările ulterioare. de comisiile prevăzute la alin. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 6 din Hotărârea Guvernului nr. (1). 3 (1) Comisiile de expertiză medico-militară au următoarea componenţă: a) preşedinte: medic specialist/primar în specialitatea expertiză medicală a capacităţii de muncă. şi ale art. ART. în baza propunerilor comandanţilor/directorilor generali ai spitalelor.

clasând persoanele respective în conformitate cu baremele medicale în vigoare. f) în cazul cadrelor militare. a serviciului poliţienesc. după caz. II şi III de invaliditate. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. a serviciului poliţienesc.preşedintelui Comisiei de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne. şi de art. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. ART. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au decedat în timpul activităţii. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. republicată. 29 din Legea nr. emite decizii medicale pentru consemnarea/stabilirea legăturii de cauzalitate dintre deces şi îndeplinirea serviciului militar. a serviciului poliţienesc. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. 4 (1) Comisia de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. b) pe baza concluziei procesului-verbal de cercetare întocmit de organele abilitate conform legii. e) emite decizii medicale de încadrare sau neîncadrare în grad de invaliditate pentru cadrele militare. . cu modificările şi completările ulterioare. 29 din Legea nr. la începutul fiecărui an calendaristic. d) stabileşte încadrarea în grad de invaliditate pentru cadrele militare. consemnează în decizia medicală legătura de cauzalitate dintre accident şi îndeplinirea serviciului militar. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. c) stabileşte legătura de cauzalitate dintre boală şi îndeplinirea serviciului militar. h) efectuează revizuirea medicală periodică. în conformitate cu criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I. după caz. aprobate în condiţiile prevăzute de art. g) stabileşte termenele de revizuire medicală pentru pensionarii de invaliditate şi pentru cei clasaţi "apt limitat". respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 164/2001 privind pensiile militare de stat. cu modificările şi completările ulterioare. după caz. a serviciului poliţienesc. (4) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se consemnează în ordinul/dispoziţia de zi pe unitate al/a spitalului.

k) revocă. cu modificările şi completările ulterioare. pentru persoanele care au participat la Primul sau al Doilea Război Mondial în armata română şi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. (1) din Legea nr. m) pe timpul stării de asediu. cu modificările şi completările ulterioare. securitate naţională şi a . pe durata legal stabilită. în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. l) avizează rezultatul evaluării aptitudinilor fizice şi psihice pentru personalul militar invalid. încorporarea sau selecţia tinerilor în structurile de învăţământ din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. aprobată cu modificări prin Legea nr. al mobilizării şi al stării de război precizează diagnosticul medical în cazurile insuficient documentate sau la sesizarea unor neconcordanţe între starea de sănătate a tânărului la recrutareîncorporare şi documentaţia prezentată. încadrării sau reîncadrării în funcţii militare. p) stabileşte legătura de cauzalitate dintre rănire sau accidentare în timpul ori din cauza războiului. după caz. în vederea clarificării situaţiei medico-militare. ori pentru persoanele care au fost concentrate. e) şi la art. (1) din Legea nr. n) expertizează cadrele militare. supuşi revizuirii medicale. 40 alin. prevăzuţi la art. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare după împlinirea a 90 de zile de absenţe de la program din motive medicale. expertiza medicală a personalului instituţiilor din cadrul sistemului de apărare. o) stabileşte legătura de cauzalitate dintre accident/boală şi satisfacerea obligaţiilor militare ca militar în termen sau militar cu termen redus. clasându-i în conformitate cu baremele medicale în vigoare. respectiv a municipiului Bucureşti. 179/2004. 38 lit. cu modificările şi completările ulterioare. concluziile medicale ale comisiilor de recrutareîncorporare judeţene. 38 lit. precum şi la art. republicată. după caz. în vederea menţinerii. 40 alin. d) şi la art. 111/2007. 44/1994 privind veteranii de război. mobilizate sau în prizonierat. ordine publică. 164/2001. cu modificările şi completările ulterioare. q) efectuează. republicată.i) expertizează beneficiarii pensiei de urmaş. j) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar pentru soldaţii şi gradaţii voluntari. privind recrutarea. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. 1 şi 2 din Legea nr.

parafat şi datat. precum şi propunerea şefului secţiei de specialitate pentru efectuarea expertizei. potrivit reglementărilor proprii fiecărei instituţii. (1) lit. anexat la foaia de observaţie. n). concediilor medicale şi scutirilor cadrelor militare în activitate. c) în situaţia în care investigaţiile medicale sunt insuficiente pentru susţinerea diagnosticului prezentat sau pacientul prezintă şi alte afecţiuni pentru care nu s-au făcut investigaţii medicale ori există alte situaţii procedurale care nu au fost respectate. medicamentelor. (2) În îndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. în situaţia în care foaia de observaţie este completă. avizează negativ prezentarea în şedinţa comisiei. ART. comisia de expertiză medico-militară are următoarele competenţe: a) poate stabili prelungirea concediului medical până la termenul de 180 de zile. c) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare în cazul unor boli speciale. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. în prezenţa tuturor membrilor săi. parafarea şi datarea acesteia. 6 (1) Comisia de expertiză medico-militară îşi desfăşoară activitatea de regulă de două ori pe săptămână. examenul clinic şi investigaţiile paraclinice. în funcţie de caracterul şi de evoluţia bolii. prevăzute la art. în vederea completării acesteia. 5 Preşedintele comisiei de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) analizează foile de observaţie care urmează să fie discutate în şedinţa comisiei. şi trimite foaia de observaţie la secţia de specialitate. cu modificările şi completările ulterioare. 4^1 din Hotărârea Guvernului nr. b) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile. semnat. d) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea comisiei de expertiză medico-militară. iar . la plecarea/înapoierea în/din misiuni externe. prin semnarea. ART. b) analizează istoricul afecţiunii. în continuarea celor 180 de zile. avizează prezentarea cazului în şedinţa comisiei. în situaţia în care caracterul şi evoluţia bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de recuperare. în care sunt prezentate motivele avizului negativ. sens în care întocmeşte un referat.membrilor de familie ai acestuia. prin grija secretarului acesteia. solicitarea pentru investigaţii medicale clinice şi/sau paraclinice suplimentare. pe care le primeşte cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei.

(2) lit. (2) lit. 4 alin. decizia medicală se comunică în scris acesteia. (2) Hotărârea privind expertiza medico-militară se materializează prin emiterea documentelor specifice de către comisia de expertiză medicomilitară. (4) Persoana expertizată semnează de luare la cunoştinţă pe fiecare exemplar al deciziei medicale. CAPITOLUL III Comisiile centrale de expertiză medico-militară ART. (2) Componenţa Comisiei centrale de expertiză medico-militară este următoarea: a) preşedinte: medic specialist sau primar în specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă. după cum urmează: a) decizii medicale. (3) Activitatea comisiei de expertiză medico-militară se materializează într-o hotărâre consemnată în procesul-verbal de şedinţă. c) certificate medicale pentru situaţiile prevăzute la art. a). document care se înregistrează la compartimentul documente clasificate al unităţii în care funcţionează comisia respectivă. Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă la şedinţa comisiei de expertiză medico-militară. b) membri: . (5) Împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medicomilitară de pe lângă spitalele militare se poate face contestaţie la comisiile centrale de expertiză medico-militară.pentru Comisia centrală de expertiză medicomilitară a Ministerului Administraţiei şi Internelor.minimum 3 medici specialişti/primari de specialitate. cadru militar/funcţionar public cu statut special. b) rapoarte cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în situaţiile prevăzute la art. 4 alin. în termen de 30 de zile de la comunicare. 7 (1) Comisiile centrale de expertiză medico-militară se constituie la nivelul Ministerului Apărării Naţionale. . .un specialist psiholog . Refuzul sau imposibilitatea persoanei expertizate de a semna decizia medicală se consemnează în procesul-verbal de şedinţă de către secretarul acesteia. b) şi c).hotărârile privind expertiza medico-militară se iau cu acordul majorităţii membrilor.

(3) Componenţa nominală a Comisiei centrale de expertiză medicomilitară pentru fiecare instituţie se stabileşte separat. inclusiv pentru preşedinte şi secretar. d) soluţionează. (4) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării Comisiei centrale de expertiză medico-militară. c) secretar . . pentru Ministerul Apărării Naţionale. la propunerea şefilor direcţiilor medicale. (2) Pentru soluţionarea contestaţiilor la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa la prezentul regulament.un reprezentant al Direcţiei management resurse umane sau similare. e) colaborează pe probleme de expertiză medico-militară cu Ministerul Muncii. după caz. prin ordinul prevăzut la alin. ART. (3) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. şi al Direcţiei juridice pentru Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor.un reprezentant al Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică. respectiv al directorului Serviciului Român de Informaţii. prin ordin al ministrului apărării naţionale. contestaţiile făcute împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară. al ministrului administraţiei şi internelor. Comisia centrală de expertiză medicomilitară poate dispune internarea celui în cauză într-o altă clinică de specialitate a spitalului militar sau la un alt spital din sistemul de apărare. (1) şi nu are drept de vot în cadrul comisiei.. în termenul legal. 8 (1) Comisia centrală de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează activitatea comisiilor de expertiză medicomilitară. b) avizează deciziile medicale ale comisiilor de expertiză medicomedicală. expertizează personalul şi emite o nouă decizie medicală. după caz. Ministerul Sănătăţii şi cu alte structuri militare sau civile.se stabileşte din cadrul direcţiilor medicale ale instituţiilor menţionate la alin. ordine publică şi securitate naţională decât cel care a emis decizia medicală . c) în cazul neavizării deciziilor medicale ale comisiilor de expertiză medico-medicală. Familiei şi Protecţiei Sociale. înlocuitorul preşedintelui Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne/şef serviciu asistenţă medicală sau directorul adjunct al unităţii unde funcţionează comisia.

propunând totodată concediul medical de recuperare în anumite situaţii pentru persoanele supuse expertizei medicale. ale persoanelor care urmează a fi expertizate medicomilitar. internarea în vederea precizării diagnosticului clinic şi funcţional se va putea face şi în clinici din reţeaua Ministerului Sănătăţii. decizia medicală se comunică în scris acesteia. 9 Preşedintele Comisiei centrale de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) conduce nemijlocit şedinţele Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. (2). iar în situaţia nerespectării condiţiilor procedurale sau a susţinerii insuficiente a diagnosticului clinic. g) emite certificatul medical sau raportul cu privire la situaţia medicomilitară. c) analizează deciziile medicale. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă. foile de observaţie sau copiile acestora ori alte documente medicale. CAPITOLUL IV Dispoziţii tranzitorii şi finale . i) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. primeşte. f) pe baza hotărârii Comisiei centrale de expertiză medico-militară emite decizia medicală şi o prezintă membrilor acesteia pentru avizare. funcţional şi a încadrării necorespunzătoare în grade de invaliditate. În scopul soluţionării contestaţiilor. b) verifică dosarul medical al cazului supus expertizei medico-militare. prin grija secretarului comisiei. poate formula propuneri de neavizare a acestora. d) analizează contestaţiile formulate la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militare şi ia măsurile necesare în vederea expertizării medicale a persoanelor în cauză de către Comisia centrală de expertiză medico-militară. h) comunică persoanei expertizate medico-militar hotărârea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. În anumite situaţii.contestată. după caz. ART. 4 alin. cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. e) convoacă persoana în cauză la Comisia centrală de expertiză medicomilitară pentru expertizarea medico-militară. emise de comisiile de expertiză medico-militară.

ordine publică şi securitate naţională. (2) Pe perioada prevăzută la alin. Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central "Dr. Alexandru Gafencu" Constanţa 3. (2). persoanei expertizate sau se comunică acesteia prin poştă. sau unei pensii de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. ANEXA 1 la regulament LISTA cu spitalele din sistemul apărării. Carol Davila" Bucureşti 2. a) se realizează în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Ştefan Odoblejea" Craiova 5. Alexandru Popescu" Focşani . un exemplar este destinat întocmirii dosarului de pensionare. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. se redactează în 3 sau 4 exemplare. d) în situaţia în care persoana expertizată este încadrată prima dată într-un grad de invaliditate şi face obiectul acordării unei pensii militare de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. ART. sub semnătură. b) un exemplar se transmite unităţii din care face parte persoana expertizată în situaţia celor care se află în raporturi de serviciu cu una dintre instituţiile din sistemul de apărare. crearea şi ocuparea funcţiei prevăzute la art. 3 alin. c) un exemplar rămâne anexat la procesul-verbal de şedinţă al comisiei de expertiză medico-militară sau al Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. după caz. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. care sunt comunicate.ART. 10 (1) Pentru Serviciul Român de Informaţii. Agrippa Ionescu". ordinii publice şi securităţii naţionale 1. după cum urmează: a) un exemplar se înmânează personal. Ion Jianu" Piteşti 4. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. 179/2004. republicată. organelor de pensii sau centrelor militare. funcţia de preşedinte al comisiei de expertiză medico-militară se îndeplineşte de către comandantul Spitalului de Urgenţă "Dr. după caz. (1) lit. 164/2001. 4 alin. emise potrivit prevederilor prezentului regulament. (1). rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. Spitalul Militar de Urgenţă "Regina Maria" Braşov 6. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. după caz. 11 Deciziile medicale.

cu modificările şi completările ulterioare. Spitalul de Urgenţă "Prof. 11. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. art. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. (1) şi art. 27 alin. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr. (1) lit. c) şi art. 3 şi art. 164/2001 privind pensiile militare de stat. 30 din Legea nr. b) din Legea nr.81/191/11030 din 30 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea. 1 lit. b) şi c) şi art. 360/2002 privind Statutul poliţistului. 30 din Legea nr. 86 alin. 53 alin. 44/1994 . 69 alin.7. Agrippa Ionescu" Bucureşti 14. republicată. Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea 13. (2). cu modificările şi completările ulterioare. ale art. (2) din Legea nr. 2 din Legea nr. M. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. M. art. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. 5 alin. (1) lit. 670 din 7 octombrie 2009 Pentru aplicarea prevederilor art. 26 alin. şi ale art. republicată. Dr. organizarea. Victor Popescu" Timişoara 9. 42 lit. Alexandru Augustin" Sibiu 10. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 2 din Legea nr. (1) lit. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. ale art. cu modificările şi completările ulterioare. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Iacob Czihac" Iaşi 11. Dimitrie Gerota" Bucureşti --------------ORDIN Nr. 45 alin. 38 alin. cu modificările şi completările ulterioare. ale art. ale art. c) şi d) din Legea nr. 85 alin. ale art. b). 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari. (2) din Legea nr. ale art. 85 alin.030 din 21 septembrie 2009 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. luând în considerare dispoziţiile art. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. Constantin Papilian" Cluj-Napoca 8. 30 din Legea nr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Aristide Serfioti" Galaţi 12. cu modificările şi completările ulterioare. Spitalul de Urgenţă "Dr. 191 din 19 august 2009 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII Nr.81 din 30 iulie 2009 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr.

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. (3) din Legea nr. ART. ministrul apărării naţionale. cu modificările ulterioare. 23 alin. 1. viceprim-ministrul. ale art. cu modificările ulterioare. organizarea. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. cu modificările şi completările ulterioare. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. ale art. ART. cu modificările şi completările ulterioare. siguranţă naţională şi autoritate judecătorească. 4^1 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. aprobată cu modificări prin Legea nr. al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. ministrul administraţiei şi internelor. în temeiul prevederilor art. 33 alin. ale art.98/94/4. ------------ . 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale. organizarea. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. (1) din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. cu modificările ulterioare. 1 Se aprobă Regulamentul privind constituirea. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale.privind veteranii de război. republicată. şi ale art. medicamentelor. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul privind constituirea. ale art. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare. M. şi directorul Serviciului Român de Informaţii emit prezentul ordin. cu modificările şi completările ulterioare. concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate.391/2001*). 7 alin. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 15/2008. şi ale Hotărârii Guvernului nr.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. 6 din Hotărârea Guvernului nr. ordine publică.

M. precum şi urmaşii acestora. . se înţelege după cum urmează: a) cadre militare în activitate şi în rezervă.98/94/4. Ministrul apărării naţionale. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. b) comisiile centrale de expertiză medico-militară. George-Cristian Maior ANEXA 1 REGULAMENT privind constituirea. Partea I. ART. Mihai Stănişoară Viceprim-ministru. 1 (1) În vederea respectării prevederilor legale referitoare la expertizarea medico-militară a unor categorii de personal din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. în sensul prezentului regulament. (2) Prin categorii de personal. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. organizarea.*) Ordinul nr. deoarece avea ca obiect reglementări din sistemul de apărare a ţării şi siguranţă naţională.391/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. ordinii publice şi securităţii naţionale funcţionează următoarele comisii: a) comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. precum şi urmaşii acestora. Partea I. Dan Nica Directorul Serviciului Român de Informaţii. b) poliţişti în activitate. ministrul administraţiei şi internelor. denumite în continuare comisii de expertiză medico-militară.

a directorului Direcţiei medicale a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a şefului Direcţiei medicale a Serviciului Român de Informaţii. e) elevi şi studenţi din structurile de învăţământ aparţinând instituţiilor prevăzute la alin. 5 din Hotărârea Guvernului nr. b) 4 membri: medici primari sau specialişti din secţiile/compartimentele spitalului. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice. avizate de preşedinţii comisiilor centrale de expertiză medico-militare. 1. cu modificările şi completările ulterioare. după caz.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice.c) funcţionari publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. şi ale art. cu modificările şi completările ulterioare. 3 (1) Comisiile de expertiză medico-militară au următoarea componenţă: a) preşedinte: medic specialist/primar în specialitatea expertiză medicală a capacităţii de muncă. (3) Atribuţiile comisiilor de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă şi ale Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu. (2) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se stabileşte prin dispoziţie a şefului Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale. c) secretar . în baza propunerilor comandanţilor/directorilor generali ai spitalelor. sunt îndeplinite. a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. d) soldaţi şi gradaţi voluntari. de comisiile prevăzute la alin. a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti. (1). 2 În exercitarea atribuţiilor. precum şi urmaşii acestora.subofiţer sanitar sau salariat civil/funcţionar public din spitalul respectiv care nu are drept de vot în cadrul comisiei. membrii comisiilor de expertiză medicomilitară răspund de respectarea dispoziţiilor legale privind expertiza medicomilitară. ART. 6 din Hotărârea Guvernului nr. . CAPITOLUL II Comisiile de expertiză medico-militară ART. (1). prevăzute de dispoziţiile art.

înlocuitorul preşedintelui Comisiei de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au decedat în timpul activităţii. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. (4) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se consemnează în ordinul/dispoziţia de zi pe unitate al/a spitalului. b) pe baza concluziei procesului-verbal de cercetare întocmit de organele abilitate conform legii. a serviciului poliţienesc. 29 din Legea nr. c) stabileşte legătura de cauzalitate dintre boală şi îndeplinirea serviciului militar. cu modificările şi completările ulterioare. după caz. II şi III de invaliditate. f) în cazul cadrelor militare. consemnează în decizia medicală legătura de cauzalitate dintre accident şi îndeplinirea serviciului militar. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. la începutul fiecărui an calendaristic.(3) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării comisiilor de expertiză medico-militară. a serviciului poliţienesc. 164/2001 privind pensiile militare de stat. republicată. (2) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. d) stabileşte încadrarea în grad de invaliditate pentru cadrele militare. cu modificările şi completările ulterioare. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. prin dispoziţia prevăzută la alin. e) emite decizii medicale de încadrare sau neîncadrare în grad de invaliditate pentru cadrele militare. după caz. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. inclusiv pentru preşedinte şi secretar. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. şi de art. aprobate în condiţiile prevăzute de art. clasând persoanele respective în conformitate cu baremele medicale în vigoare. emite decizii medicale pentru consemnarea/stabilirea legăturii de cauzalitate dintre deces şi îndeplinirea serviciului militar. în conformitate cu criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I. ART. a serviciului poliţienesc. 29 din Legea nr. a serviciului . 4 (1) Comisia de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar.

republicată. h) efectuează revizuirea medicală periodică. mobilizate sau în prizonierat. 111/2007. în vederea menţinerii. cu modificările şi completările ulterioare. precum şi la art. g) stabileşte termenele de revizuire medicală pentru pensionarii de invaliditate şi pentru cei clasaţi "apt limitat". pentru persoanele care au participat la Primul sau al Doilea Război Mondial în armata română şi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164/2001. aprobată cu modificări prin Legea nr. după caz. supuşi revizuirii medicale. e) şi la art. 40 alin. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare după împlinirea a 90 de zile de absenţe de la program din motive medicale. 179/2004. 38 lit. o) stabileşte legătura de cauzalitate dintre accident/boală şi satisfacerea obligaţiilor militare ca militar în termen sau militar cu termen redus. privind recrutarea. după caz. 1 şi 2 din Legea nr. . prevăzuţi la art. încadrării sau reîncadrării în funcţii militare. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. (1) din Legea nr. clasându-i în conformitate cu baremele medicale în vigoare. încorporarea sau selecţia tinerilor în structurile de învăţământ din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării. i) expertizează beneficiarii pensiei de urmaş. 44/1994 privind veteranii de război. k) revocă. cu modificările şi completările ulterioare. (1) din Legea nr. respectiv a municipiului Bucureşti. j) stabileşte aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar pentru soldaţii şi gradaţii voluntari. concluziile medicale ale comisiilor de recrutareîncorporare judeţene. al mobilizării şi al stării de război precizează diagnosticul medical în cazurile insuficient documentate sau la sesizarea unor neconcordanţe între starea de sănătate a tânărului la recrutareîncorporare şi documentaţia prezentată. m) pe timpul stării de asediu. d) şi la art. 40 alin. 38 lit. l) avizează rezultatul evaluării aptitudinilor fizice şi psihice pentru personalul militar invalid. p) stabileşte legătura de cauzalitate dintre rănire sau accidentare în timpul ori din cauza războiului. în vederea clarificării situaţiei medico-militare. respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. pe durata legal stabilită. în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.poliţienesc. ori pentru persoanele care au fost concentrate. cu modificările şi completările ulterioare. n) expertizează cadrele militare.

prevăzute la art. (2) În îndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. 5 Preşedintele comisiei de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) analizează foile de observaţie care urmează să fie discutate în şedinţa comisiei. precum şi propunerea şefului secţiei de specialitate pentru efectuarea expertizei. pe care le primeşte cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. şi trimite foaia de observaţie la secţia de specialitate. c) în situaţia în care investigaţiile medicale sunt insuficiente pentru susţinerea diagnosticului prezentat sau pacientul prezintă şi alte afecţiuni pentru care nu s-au făcut investigaţii medicale ori există alte situaţii procedurale care nu au fost respectate. medicamentelor. republicată. semnat. în continuarea celor 180 de zile. b) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile. în situaţia în care caracterul şi evoluţia bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de recuperare. 4^1 din Hotărârea Guvernului nr. potrivit reglementărilor proprii fiecărei instituţii. . solicitarea pentru investigaţii medicale clinice şi/sau paraclinice suplimentare. parafat şi datat. cu modificările şi completările ulterioare. la plecarea/înapoierea în/din misiuni externe. expertiza medicală a personalului instituţiilor din cadrul sistemului de apărare. b) analizează istoricul afecţiunii. prin semnarea.precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. avizează prezentarea cazului în şedinţa comisiei. (1) lit. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale. comisia de expertiză medico-militară are următoarele competenţe: a) poate stabili prelungirea concediului medical până la termenul de 180 de zile. după caz. cu modificările şi completările ulterioare. securitate naţională şi a membrilor de familie ai acestuia. în situaţia în care foaia de observaţie este completă. parafarea şi datarea acesteia. concediilor medicale şi scutirilor cadrelor militare în activitate. în care sunt prezentate motivele avizului negativ. prin grija secretarului acesteia. ART. c) poate face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare în cazul unor boli speciale. n). în vederea completării acesteia. anexat la foaia de observaţie. avizează negativ prezentarea în şedinţa comisiei. q) efectuează. în funcţie de caracterul şi de evoluţia bolii. sens în care întocmeşte un referat. ordine publică. examenul clinic şi investigaţiile paraclinice.

c) certificate medicale pentru situaţiile prevăzute la art. în termen de 30 de zile de la comunicare. a).d) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea comisiei de expertiză medico-militară. după cum urmează: a) decizii medicale. b) şi c). decizia medicală se comunică în scris acesteia. (5) Împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medicomilitară de pe lângă spitalele militare se poate face contestaţie la comisiile centrale de expertiză medico-militară. document care se înregistrează la compartimentul documente clasificate al unităţii în care funcţionează comisia respectivă. ART. iar hotărârile privind expertiza medico-militară se iau cu acordul majorităţii membrilor. 4 alin. în prezenţa tuturor membrilor săi. 7 (1) Comisiile centrale de expertiză medico-militară se constituie la nivelul Ministerului Apărării Naţionale. (2) Componenţa Comisiei centrale de expertiză medico-militară este următoarea: . CAPITOLUL III Comisiile centrale de expertiză medico-militară ART. (3) Activitatea comisiei de expertiză medico-militară se materializează într-o hotărâre consemnată în procesul-verbal de şedinţă. Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii. (2) Hotărârea privind expertiza medico-militară se materializează prin emiterea documentelor specifice de către comisia de expertiză medicomilitară. 6 (1) Comisia de expertiză medico-militară îşi desfăşoară activitatea de regulă de două ori pe săptămână. (4) Persoana expertizată semnează de luare la cunoştinţă pe fiecare exemplar al deciziei medicale. Refuzul sau imposibilitatea persoanei expertizate de a semna decizia medicală se consemnează în procesul-verbal de şedinţă de către secretarul acesteia. b) rapoarte cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă la şedinţa comisiei de expertiză medico-militară. (2) lit.

d) soluţionează. după caz.pentru Comisia centrală de expertiză medicomilitară a Ministerului Administraţiei şi Internelor. contestaţiile făcute împotriva deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară. pentru Ministerul Apărării Naţionale. c) în cazul neavizării deciziilor medicale ale comisiilor de expertiză medico-medicală. (1) şi nu are drept de vot în cadrul comisiei. b) membri: . (4) Pentru asigurarea operativităţii funcţionării Comisiei centrale de expertiză medico-militară. al ministrului administraţiei şi internelor. prin ordinul prevăzut la alin. 8 (1) Comisia centrală de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează activitatea comisiilor de expertiză medicomilitară. expertizează personalul şi emite o nouă decizie medicală. după caz. cadru militar/funcţionar public cu statut special. ART. . inclusiv pentru preşedinte şi secretar. (3) se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru membrii titulari. respectiv al directorului Serviciului Român de Informaţii. în termenul legal. înlocuitorul preşedintelui Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă poate fi medic specialist/primar în specialitatea boli interne/şef serviciu asistenţă medicală sau directorul adjunct al unităţii unde funcţionează comisia. b) avizează deciziile medicale ale comisiilor de expertiză medicomedicală. la propunerea şefilor direcţiilor medicale.un specialist psiholog .un reprezentant al Direcţiei management resurse umane sau similare. . Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. şi al Direcţiei juridice pentru Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor.un reprezentant al Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică. prin ordin al ministrului apărării naţionale.se stabileşte din cadrul direcţiilor medicale ale instituţiilor menţionate la alin. . . (3) Componenţa nominală a Comisiei centrale de expertiză medicomilitară pentru fiecare instituţie se stabileşte separat.minimum 3 medici specialişti/primari de specialitate. c) secretar .a) preşedinte: medic specialist sau primar în specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă.

prin grija secretarului comisiei. Ministerul Sănătăţii şi cu alte structuri militare sau civile. funcţional şi a încadrării necorespunzătoare în grade de invaliditate. e) convoacă persoana în cauză la Comisia centrală de expertiză medicomilitară pentru expertizarea medico-militară. În scopul soluţionării contestaţiilor. În anumite situaţii. după caz. emise de comisiile de expertiză medico-militară. b) verifică dosarul medical al cazului supus expertizei medico-militare. (2). (2) Pentru soluţionarea contestaţiilor la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa la prezentul regulament. Familiei şi Protecţiei Sociale. f) pe baza hotărârii Comisiei centrale de expertiză medico-militară emite decizia medicală şi o prezintă membrilor acesteia pentru avizare. Comisia centrală de expertiză medicomilitară poate dispune internarea celui în cauză într-o altă clinică de specialitate a spitalului militar sau la un alt spital din sistemul de apărare.e) colaborează pe probleme de expertiză medico-militară cu Ministerul Muncii. internarea în vederea precizării diagnosticului clinic şi funcţional se va putea face şi în clinici din reţeaua Ministerului Sănătăţii. 4 alin. propunând totodată concediul medical de recuperare în anumite situaţii pentru persoanele supuse expertizei medicale. cu minimum 24 de ore înainte de şedinţa comisiei. poate formula propuneri de neavizare a acestora. d) analizează contestaţiile formulate la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militare şi ia măsurile necesare în vederea expertizării medicale a persoanelor în cauză de către Comisia centrală de expertiză medico-militară. iar în situaţia nerespectării condiţiilor procedurale sau a susţinerii insuficiente a diagnosticului clinic. foile de observaţie sau copiile acestora ori alte documente medicale. ordine publică şi securitate naţională decât cel care a emis decizia medicală contestată. . ART. ale persoanelor care urmează a fi expertizate medicomilitar. primeşte. 9 Preşedintele Comisiei centrale de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii: a) conduce nemijlocit şedinţele Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. g) emite certificatul medical sau raportul cu privire la situaţia medicomilitară. c) analizează deciziile medicale. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art.

i) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. după cum urmează: a) un exemplar se înmânează personal.h) comunică persoanei expertizate medico-militar hotărârea Comisiei centrale de expertiză medico-militară. se redactează în 3 sau 4 exemplare. după caz. 3 alin. 10 (1) Pentru Serviciul Român de Informaţii. organelor de pensii sau centrelor militare. care sunt comunicate. (2). d) în situaţia în care persoana expertizată este încadrată prima dată într-un grad de invaliditate şi face obiectul acordării unei pensii militare de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. sau unei pensii de stat potrivit dispoziţiilor Legii nr. ordine publică şi securitate naţională. (1). cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. funcţia de preşedinte al comisiei de expertiză medico-militară se îndeplineşte de către comandantul Spitalului de Urgenţă "Dr. 179/2004. persoanei expertizate sau se comunică acesteia prin poştă. CAPITOLUL IV Dispoziţii tranzitorii şi finale ART. c) un exemplar rămâne anexat la procesul-verbal de şedinţă al comisiei de expertiză medico-militară sau al Comisiei centrale de expertiză medicomilitară. 11 Deciziile medicale. după caz. decizia medicală se comunică în scris acesteia. după caz. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă. a) se realizează în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. emise potrivit prevederilor prezentului regulament. (2) Pe perioada prevăzută la alin. Agrippa Ionescu". b) un exemplar se transmite unităţii din care face parte persoana expertizată în situaţia celor care se află în raporturi de serviciu cu una dintre instituţiile din sistemul de apărare. rapoartele şi certificatele medicale cu privire la situaţia medico-militară a persoanelor în cauză în cazurile prevăzute la art. crearea şi ocuparea funcţiei prevăzute la art. 164/2001. un exemplar este destinat întocmirii dosarului de pensionare. sub semnătură. ART. ANEXA 1 la regulament . 4 alin. republicată. (1) lit.

Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr.LISTA cu spitalele din sistemul apărării. Agrippa Ionescu" Bucureşti 14. Ion Jianu" Piteşti 4. Alexandru Augustin" Sibiu 10. ordinii publice şi securităţii naţionale 1. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Regina Maria" Braşov 6. Dimitrie Gerota" Bucureşti . Victor Popescu" Timişoara 9. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Alexandru Gafencu" Constanţa 3. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Aristide Serfioti" Galaţi 12. Dr. Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea 13. Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central "Dr. Spitalul de Urgenţă "Dr. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Alexandru Popescu" Focşani 7. Iacob Czihac" Iaşi 11. Spitalul de Urgenţă "Prof. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Ştefan Odoblejea" Craiova 5. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Constantin Papilian" Cluj-Napoca 8. Carol Davila" Bucureşti 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful