Sunteți pe pagina 1din 6
“2 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 628/2.1X.2011 ORDONANTE $I HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI GUVERNUL ROMANIEI ORDONANTA privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor In temelul at. 108 din Consttuia Romaniel, republcat sl ar. 1 pct. .12 din Legea nr. 13172011 privind abitiarea Guvernului de a emite orcionante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta. CAPITOLULI Dispozitii generale ‘Art. 1. — Prezenta ordonanta reglementeaz’ activitatea de evaluare, precum si modalitatea de organizare si funcfionare a profesiei de evaluator autorizat ‘Ad. 2. — (1) Aclivitatea de eveluare poate fi desfagurata de orice persoand care are calilatea de evaluator autorizat. (2) Prin evatuare, in sensul prezentei ordonante, se tnlelege activitatea de estimare a valoril, materializat8 intr-un Inscris, denumit raport de evaluare, realizaté in conformitate cu slandardele specifice acestei activitati gi cu deontologia profesionala de un evaluator autorizat. (@) Evaluatorul autorizat este persoana caro a dobandit aceasté calitate dupa parcurgerea etapelor reglementate de prezenta ordonant’. (4) Rapoartele de evaluare se elaboreaza la solicitarea oricérei persoane fizice sau juridice, de drept public or privat. ‘Att. 3.— (1) Se infinjeaza Uniunea Nationalé a Evatuatorilor Autorizati din. Romania, denumits tn continuare Uniunea, persona juridica autonoma, potrivt egi, care functioneaza ca organizalie profesional’ de utlitate publics fr scop palrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizaii in condifile Stabilte de prezenta ordonanys. (2) Uniunea este autoritatea competent’ care organizeaz’, coordoneaza si autorizeaza destasurerea activtati de evaluator autorizat In Romania. Uniunea reprezinta interesele profesiel de evaluator autorizat Ia nivel national si international. (8) Evaluatorii autorizati, membri ai Uniunii, in exercitarea independentd a profesiei, desfégoerd, in principal, urmétoarele activity ‘a) evaluari de bunuri imo! ») evalua de intreprinder ©) evalua de bunuri mobi 4) evaluarl de actlun ¢/ alte instrumente financiare; 2) evaluari de fond de comer $i alto active necorporale; f) verficari de rapoarte de evaluare. (4) Evaluatorii autorizali, In exercitarea independenta a profesiei, trebuie sa fie percepult a fliberi de orice constrangere care ar putea aduce atingere orincipilor de obiectivitate gi Integritate profesionala. CAPITOLUL II Organizarea gi functionarea Uniunit Ax. 4. — (1) Uniunea aro sediul central in_ municipiul Bucuresti si isi poate constitu’ fliale, cu personaltatejuridicd, in regedintele de judet, In conditile prevazute tn regulamentul propriu de organizare si functionare. (2) Organizarea si functionarea Uniunii se stabilesc prin regulamentul de organizare gi functionare al acesteia, aprobat prin hotarare a Guvernului (@) Activtatea Uniuni se finanteaza din urmatoarele surse: 2) laxe de inscriere si de examinare; b) cotizafil anuale ale membrilor; ) fonduri ezuitate din manifestéri stinice, tafe pentru ‘servic de formare si pregatire profesionalé continua presiate in ‘conformitate cu prevederile legale; 9) dreptur editoriale spectice; €) donati, sponsorizin si alte venturi, potrivt dispoziilor tegale fa vigoare. ‘Att. §.— (1) Uniunea are urmatoarele atibut 2) atribuie caltatea de evaluator autorzat gi emite autorizai pentru exercitarea acestel profesii im concifile stabilte de Fegulamentul de organtzare ¢unctionare; b) organizeazé examenele pentru dobandirea caltsii de evaluator autorizat ©) adopta standardele de evaluare obligatori_ pentru dosfagurorea acivtati de ovaluare; 'd) monitorizeaza aplicarea In desfésurarea activitatii do evaluare a evaluatorlor autorizali a standardelor de evalvare adoptate de acoasta, 2) adopt ragulle si principile deontologice care guvemesz’ activitatea evaluatorior autorzaf, In conformitate cu Fesponsebiltaile gi demnitatea profesiei f) monitorizeazs respectarea regullor si_principilor

S-ar putea să vă placă și