~ 017

-

PERSOANELE
GELU RUSCANU ~ERBAN SARU-SlNE~TI FR.PRAIDA· PENCIULESCU D. M. VASILIU PETRE . BORUGA SACHE DUMITRESCU DA~CU'WTICA UN LucRA TOR RESPONSABILUL (KlRAC) PRf.[vfUL PROCUROR 'MED1CUL .AGENTUL SECRET GARDIANUL PRIMUL GARDIAN MO~ DUMlTRACHE MIHAl

·ACTUL·I
TABLOUL I
~Redectis zimwui «Dreptue« Socials», biroul diJ'ecl~ruiui. E coltul "pre Pstcul OteteJe.J.eanu sl unei vechi cJildia; ill. etsju! fnlfil ... Feresu» multe, ziduii grosse; simplu viU71ite,o accenillatlf ssimctrie: Un birou mare demodst, . ell douif Iotolii de piele fll /EI/if, multe dossrc, cmt1; ziere, tcleion. Ca,l1apellUB coresptmzstoare cetar dOlla Iotolii e Ia peret«: Douii-trei biblioted. PCl'eJii suat acopeJi{i cu placate COlO1'1lLcli'ftnfllZe§ti, rcprczcntsnd afj~e de Iansere ale cotidianclor socinliste, Imuccze. hlU't: f"e1'l~sb.'e spl'e fund 0 jJlI110pIie de SC'li111a: in lIla;,,'!i, Ilorete, inifnu§i. Dessaprs ei 0 fotografie ce 1fl1 portra, ceptt] unui blflbat CR de 40 de ani, 'Irumos, ell 0 mustafafi'-a111uze~sci miffiisoasa §-i moele. . Un ali;; in l'Omiinq!e anllnfa peatru lkf:d petreceri §"1 mati sedJim la Gdidina Borde;' Afi,~e ell «Dreptete« SociaN;», ciiteva plscsrde cu Iozinci: Proletsri din toste {iidk:, unip~ va!». SEJ.ll: Fapte, au vorbe .. Teancuri de zisre, c{Jfrx:pl derevise ilustrate .ssu sstirice. Q cmiam'em dubJif. . . Dalla uii indrespt»; uas din vestibul, alta clafa seb't:tadaL !l1~lf 0 1L."a in stanga.

TOMA MARIA SINE~TI
IRENA ROMESCU ROXANE . ELENA BORUGA NORA o SERVrrOARE

NOTA. Lucrarea care Ul'J11eazlf au vre« slf fie decal aces! luctu .~:. contredictoriu, 0' «w:ama a absolutului» . §'i deci se fnft:Jegc cif toate':·;·;:
referintcle persoasjele istorice au oorespund dstelot §i psrtidele socialist, liberal citato, suat sci pel'S011aje §i 'psrtidc: de ficp'linc1 Sunt sens sub,~tiliifiall'eiJJe datele csdrului, menite slf tixeze
sperent

SCENA I
SACHE,DA~CU,

BpO; TOMA

principsle

§tiute. Astle}' §i oonservetors fnsa in /;lJl111.ne;~

momentul Mill:'

1914:

La inceput, Ssche, sfngul'fnsceni1, l'ascoleite in toete pal1fie . eallland menusaise ..: lnce-1l'(:if dwapwi ,,,i Serllu'e fnohise.il1gtwunche cautiind fostn seltmikbirouIui ... B paginatoliU :«Dl'eptatiiSociaie); in IIm'Sta ca de psttuzeci, pstruzcci {'I oinci de411i, da.rpifl'iindwult msi Maio ...E 1mbtiicat intl'-o.biuzifaIbastra, iamie veche, de luau, Poru:ta 7

mustafil mare IS'; ocheleri iegaji cu. un snur. jn m!ul1i siam'll neagn'i de miisurst coloanele. Dsscu, b:llbm voinic negricios, toerte dsrz dind e nevoie, este m<1fi11isllltl';ef. 111ldi ~'iel [oarto ing_l'i,jOl"f!t, cs ,<'~'Ssche, tocmsi csnd aces/a este 111 genlJf1cbi.
),

:

DA,,?C1J:Ei, ai gasit ceva? SACHE (al'iltif cu dispret clitev« toide b:1rlie): Un artic ol al profesorului ala gros, pus pc masa ca s~ i-I dea inapoi, §i doua desene., DA~CU: Tovarase, dac~ toataredactia'Iipseste de palm zile, cum sa,' mai scoatem atunci gazeta? SACHE: Durninica a rnai mel'S; di era 1n parte fa~uta de' sfunbala .., - Jeri, luni, am pus tot. ce amgasie iti tipografie; rama§ile, reclamc, clisee. AzT, marti,ai va-zut di m-amdescurcat jar. Nvam avut decat articolul direcrorului dar 'inainte ... Pentru maine lllsa n-am deca( - atilt (i-1m/ifsioam depagf;1<lfie,U11 ci1pifi mic). DA.}CU: ,',)i Jovara§ul directorunde Ii? SACHE: Trebuie savie asta seara ...'A fast la Iasi sa pledeze In procesul ceferistilor de la Pascani, Vinecu trenul de noua §ijunwtate. DA.';CU (iritat): Our uilalti? SACHE: Ell §till uncle sunt? Cum dan caldurile se ruspandesc tali in toate partile ... M~1i ales acum e5nd au permise de tren ... Nu rnai dau cu zilele pc la redactie .., Sc lasa unulinnadejdea celuilalt., DA~C:U (amifriil): ,',)i u§tia sunt socialisti? ... sunt lovad\§i, ai? Asta-i gazcta socialista? Asculte.nece Sache,dlnd vM intelectualii (a apiis<1t co disprei) i'i§tia din rniscare, mi-e\siIft ....sila, In,teIegi.,,? SACHE (gospodsr cumsecsde); Dad nu sunt pliHili cu-lunile.ice vrei sa fad'?". .Se invaHesc§i ei cum pOL. Dumneataesti masinist.; Daca sambatanu primesti salariul, nu mai lucrezi. .. En sunt paginator, daba sfunhiitii nu-mi.primesc cei treizeci de lei ai mei, DA,5CU: Darpe mine nu rna pliHIi§te gazeta, nici pe dumneata ... ne plate§te patronul tipografiei, care l11cl nu e macar socialist. SACHE: Dare! ia tot de Iagazeta, nu-? Ei, atunci nu :mairamfulc pentru redactori. CU vezl.gazetade abia.o duce.de azi pe maine. E multumire algi cand se scoate 'tiparul §i,b1il'tia... .: , ..'_ '. TOMA (un ilifc/h'a§ cs dc17-18 ani, intt"f"ipuftil'sPeJi[it):I~lI:e tipulala cu musrdti Iacarciuma de peste drum ... PLnde§te mereu .. .-(Tc)ji bpi
seprivesc nelim~/jp§i
.

DA§CU (privindcu ()[J1'(:C;J]'C f'crca!;I): Care e.. ,'? ca-vad ~i aItiiiu fercastl"a... _, ' TOMA: Ala care e cu palariaincap, cu burlane la maini... (stif.n.lie) In stauga acolo, unul negru, eli 111UStatu tunsa (Se inN/I'c de ill [ereastdi, Toms iese, Ssch« msi clIutii merea). 6A'<;;CU::Ai mai gasit ceva? SA CHE: j-'ot mai credeam ca are directorul ceva pus deoparte ... TOMA (se iutosrce osrecumsperist): Tovarase Dascu, .e jos responsabilul Internationalpi a doria ... DA~CU (a inCi"emc11it):Cinc? ... Unde e? SACHI:':(cautl1-5]Jlijif1j.'Ce nefacem ca nu-i nirneni clio redactie sa-1 primeascii? T011A (l!gital):E pc coridorul de 1<1tipografie ... Nu se urea niciodata sus, pan'\Lnu se incuie toateusile cu cheia §i nu so pun chelle pe masa, En trebuie sa paZ-esc la inuare ... DA~CU: Co Iacem? SACHE (prietenos): Nu te speria. Asa e regula (sc [riimlil1tif,s'i el totusi). Primcste-l dumneata ca e§ti secrctarul sindicatului ~i nu admire martori, DA~CU: Bine, il primesceu, Tovarase, Inch ide usile ~i cheama-l sus ... TOMA iachide CIl" chelle cele dowl Il;S'; dupif cc S8cbe a i11(1"111 /a secremnst, spoi lese {if el.

SCENA II,
DA$CU, TOM4, RESPONSABILUL, spoi AGENTUL RESPONSABIL1)L (e un biirbat ca de seizeoi de tim; 11desal; cucspul

plUral; 'ochii 8pl"Opiaji, msxilsre putemice ~inssulIucovoist; Arc -t()tu)~i 0 /iJ)c,{e a lin; ilor l1c85teptatif ';~i e va nelinistlt pI tulbure 111 c

nuIucrez ...

privire« tlde.5 pc birou):

prell

fixi1. t:;'o11trO/eWZEt

cheilo ,

pe care Toms Ic :ll'fI{/i

..

se due /,~iitl"eas{l'i1).

Undeeste tovarasul directorj.; ._ DA,5CU: Este plecat laIa§i... Pledeaza in 'procesul grevistilor de Ja Pascani ... Trebuie savina chiar acum en trenul de asIa seara, RESP'ONSABILUL: Unde erovarasul administrator? DA~CU: Tovarasul Praid'a este 1a depozi tul de Mirtie .. , Vine numaidecat, RESPONSABIIJJL (extrem de nerves; extrem de oemulpunit): Unde Gate tovaru§ul secretarde redactie?«: -

_

.\.

DA~CU: Domnul Penciulescu, secretarul de zi nu poate fi gasit.; , Tovarasul LOlaI', secretar de noapte, este plecat din Bucuresti, RESPONSABILUL (dar, nefncreztltd;j:!$i d-ta cineesti? , DA,<;lCU: Sunt masinistul §ef ~isecretaful' Sindicatnlui lucratorilor tipografi. RESPONSABILUL (se plimM doi pa,~i prin ca.mera): Tovar:~e,este de neinchipuit ceea ce se intfunpHL.. Intreaga redactie asingurului cotidian socialist e' .absenta in momentul culminant al istoriei ~ ,socialiste, .. (faJa i se fi'iinge dezolata) Cum, e ~11'putinta at1l.talipsa de Intelegere? Cum vreti ca muncitorii sa mai aiba incredere In intelectualii dirt rniscare? DA~CU (deZ.:1111agit):Tovarase, aveji dreptate, §i eu run aceeasi parere despre intelectualii din rniscare .., . RESPONSABILUL: Tocmai asta seara, .. (fi:amfwtfiildll-se lngdjoral)
, ,

Tocmai astil seara. ..
DA.5CU (iJelini#it): Dar ce se intfunpIa aSCa seara tovarase? RESPONSABILUL (CIl tervosre, indurerat): Cui comunic eu asta noapte ordinele Internationalei? DA~CU (tulburat, plin de inimii): Tovarase, v-am spus cit sunt secretarul Sindicatului Iucratorilor tipografi..; RESPONSABILUL (ell osrecarc fndoiaJiJ, nerves): Pot avea incredere in dumneata? DA$CU (speiist de 'Incrcderes care 0 solicitii): Cum credeti, tovari1§e:, , RESPGNSABILUL (concentau; ·lUpfli11d mult C/J c1 fJlsll~i, ;1priveste 111JJg solemn): Tovarase, §i la noapte izbucneste razboiul imperialist... ' , DA~CU (incremeait, lUI §tie ce sa cresdd): La noapte, tovarase? RESPONSA:S:ILUL (copJe,~it,concentrecia §o~1ptii)iLa noapte ..', DA$CU (au sf: poste 1C~giisi,ctll,1f11sa se cOl1villg;i, paJ:cii): Dar .., nu §ljU... N~amauzit nimic ... Nu s-a vorbit nimic ... Ziarele n-an scris , nici un rand: .. In sfar~it. .. RESPONSABILUL (cllaccetJ§i cmofie1itu,l'gicii);Tovari'i~e, asta seara _. e seara cea mare ... La ora asta saizecide divizii germane s-au.pus in miscare in, secret §i_ VOl' trece Ia miezul noptii frontiera franceza.i. La noapte, 18 Mai 1914.,. in 'zotli zilei, la ora 4 si treizeci se vaproclama Revolutia socialista mOlldiaUL, ' DA$CU (nu msi poste respire): Se proclama revoluiia socialista mondiala? ... ..

pc

.

'

RESPONSABILUL (granitic): La ora 4 ~i 30dimineata., drept raspuns provocarii capitaliste ... (spoi deslins, melancolic qi muijlJ.mit) Cine ar fi crezut asta acufn cateva saptamftni. ..? Germania, Franta,' Austro-Ungaria, Anglia, Rusia in plina revolutie pro letara? DA.';CU (agita(, instsbil): $eful de atelier pretindea ca nici intr-o mie de ani nu va mai fi revolutia socialista.,. Da noi 'l..', noi ce facem? RESPONSABIL UL (solemn qi uimit): Mai mtrebi? De ce sunt eu aid? Maine la 4 §i 30 proletariatul romanesc, 'in acelasi timp cu muncitorimea din lumea inlreaga, va declansa revolutia ... Te rog sa comunici directiei ziarului socialist urmatoarele dispozitii, Vreisa iei un toc?(dicteazaY~~Descbide~i, dupa ora 12, plicul galben din caseta de fier, cu numarul 14,367 §i va conformari irnediat dispozitiunilor de acolo .., La 8 dirnineata deschideti unalt plic gal ben numer otat 7.634. Cupriude 0 procl amatie c atre rnuncirorime pc care 0 afisatisio tipariti ~iill gazeta». Oameni de ~pc aveti intre muncitorii d-voastra? ... DA.';CU (a.~cllitfilld tumaltuldin el): Suntem aici noi, doi dintre masinisti ~i mal. sunt trei linotipisti ... RESPONSABILUL: Aveti instructiuni speciale secrete, comunicate individual, raportate laobiective precise: Posta, Uzina de Gaz §i .Electricitate, Arsenalul, principalelerninistere ... DA,<;lCU: Se va face intocmai.. (tot msi illtreaba naucil) Asta seara? (se ini§cii ncrvos) Cine ar fi crezut? '" (fomie tulburat). RESPONSABILUL: Da ... de maine incepe sa se rnvarteasca iar scranciobul.ruginit al lumii.', Milioane de oameni se vor ridica deasupra norilor §i vor fi striviti apoi de pamant ... DA~CU (ad§Jlc tulburst): Va fi atat de greu, tovarase? RESPONSABILUL: Hei, tinere ... Ia roata lumii ,VOl' IlJ.vflrti multi nebunipsna se vaopri masinaria ei cum trebuie .., VOl' sun a cal, cerul tobele poftelor, .. se vorincaleoa mereu trasnetele turbarii ... DA~CU (speriat): Crede]i di nu va reusi Revolujia ... RESPONSABILUL: Nici 0 gdja, .. Revolutia.va merge ca IS11S pe ape .., DA~CU (nedumc,tit):Ca Isus pe ape? Tovarase, credeti in miouni? RESPONSABILUL (incurcst): Putin, numult .... Nicichiar unci Revolutii nu-i strica 0 leaca de minune ... DA$CU:_ Credeti ca am am timp sa-mi mai.tmbratisez nevasta §i copilul? RBSPONSABIl;.UL (if1duio,~at): Copilul? (pt1f:l'lU1S de g,wdulaccsia, obsedet; emojiol1Br) Ceca ce.mi'i tulbura.pe mine este rolul jucat

Sa

de

11

......

~---

data de 18 ill viata mea ..Sunt nascut Ia 18 iulie, Ill-run insurat la 18 ianuarie, rievasta-tneu'era siea nascuta la 18 marrie ... .DA-5CU(ea in fa/a ailei poitispre alt tiiriilll): Revolutiaproletanl... RESPONSABIUfL;Nuuitati.:, ordine clare; energie in executie ... Secret pentru surpriza. ,. (scoate an plie albastl'U;,>1i-1d/l Iui-Dsscu) , .A veti aici fond mile. necesare pentru tiparireaproclrunatiei... La revedere", §i fiti cu grija;,.Maine; 18 Mai1914, e ziua cea mare ... DA$CU: La revedere tovadi§e ... avert ll1creder¥ in noi ..: (Respoassbilul iese).· " , DA,sCU

intrigajiSa.cbc clllo/ie_-nupaste SACI,lE (grib/f).: A TOMA (disliOfind
(jUstiflcfiJldu-se)

(sc duce ls 1l,'IaSecretftriafului,desciJfde Cll cheis. Apsr fi Tonie. Mereu tulburat): Tovara§e ... (dar de

vod»)

_

.,

li.isatplicul? bucuros): Uf.; In-am speriat cand l-am vazut.; Agenrulera jos ~i pandea. pe nimeni din

SACHE (cusioere in -111i'iilli): lata tot ce avem .., Nici pomeneala.nici 'de tovarasul Lotar, nici de tovarasul Vasiliu, .' _. AGENrnJL: Nu va suparati, am inu.llnit pe scad! un cl?l~ ... Nu.era~ domnul Kiriac, fostul proprietar al Uzinelor Yl1lt~. (~f!.capta. iJltcl"Csat l'iiSPWlsul. Nimeni nu {'Liece,sii l'iisplllld[~ ,schlmba~ll.(le~, priviri ca,l'CCOl1iJl1nascntimentultutaror cil au in ~"afiun pOh/lSt.) AGENTUL (Iosrt« Yncurcst): Ic-am cunoscut mal demult, avearn .ceasornicaria lfinga magazinele lui. . PRAIDA (11llllJV;Upe [ulger!ftOl): Asculta domnule, spune hmped~ ce vrei sa am despre acest dotnn?«. " 'AGENTUL (mereu incurcet): Nimic, lutl'ebaIU §i eu a~a.... . PRAIDA (surf/de, .spoi bland de toll cum I-sr Intrebu ce flgin __

DA~CU (inauuau): A fost foarte suparat cil n-agasit redactie, . .'.

nlJJ1eaz:V: Ce nume ai d-ta la Sigul'anp.? '.. .... AGENIUL (0 cJiP,izifpici{): Eu.ide Ia SigU1'3n\a? ("pOi l11/eJege en c de piisos siflifglfduiilJ;'c.a) Vad di. sunteji illfonm~\L': ,. '., ' PRAIDA: Noi te stiam de mnlt, spune-ne ce vrei sa arb despre d-I
v

_

AGENTUL (intra, pard! pe [uti:;, voibejl'e pUjiJ] cam iacurcat): Nu va suparati... nu era nirneni afara ca sa mil. anuntesi run intrat asa., (toti lif.l11an Jncremelliji se uilifllnii/iJ a1tii; .. Ageatul Zfi im4itteq/e mereu pifJtiJ_i~1, facliiIdu-se cii nu se u1,1J1.1: ei.) TOMA (a trecut in spatele sgentului §1i:Il.'fitif sperist; ill ;S'O.vjtif,dsr
net);

Siguranta ...

SACHE: Nu face nimic ... dar ce vrei durnneata? AGENTUL (incurcat); A§ vrea sa vorbesc cu domnul director ... SACHE (neHlIJ;~tit): Domnul Director nu eaici ... Vino 111aitarziu, AGEN'Ii.JL (vrea sifiEfSi dar :ge i'izgandefte): Nu pot sa~i ~teptaid pe a dOmll~l director? . PRAIDA (care intlase, piicepe situa/ia): Dar 'cine e§ti dumneata §i ce treaba ai cu domnul director? (Pl'fli~Ete on blftbat voinic, tiumos, ca de35-40 de sni, cu 0- ba.rM pi/ratif blondif, fiJ.giijitif.Fil'e de on calm episcopal, cugcstuii Iostto legate, are 0 autoIitate's'igllrif, flf.df sii.ridic« nkiodati,to11al: Fumeaz;!i sau ce} ptqin pne 'uecoateait in

. e~I/uJ gl11iio pipif dreaptiffraIJ11~eascif.)AGENTUL (modeSt; i118ngfiit1dtJ~jipM'ci Ina/nile);' Suntun mic ceasornicar depe strada Sfinjilor ... L-am-rugat pe d-l_Ruscanu

Kil'iac?... . .. AGENTUL (Iosrte Iiresc): Nimic, am vrut n~lmai s~-ml verific .Y -a Cazul lui ne e perfect cunoscut Ia Siguranta ... E un om parel'e. c • ~.. i razboai foarte cumsecade ... dar are 0 tlcneala... Vede Duma! IaZ oaie li1 revolutii! ... Aid vine de vreo ~apte ani, dar inaillte~e «D~pt<~te~ Sociala», timp de vreo 10-11 ani se ducea la 18 'ale fled'iretlulll,la ;,Tor(a». Lasa ~i acolo cilte un plic ... La Sigunll1t~ ~vea un c~zlder '1 . rum rad toll mspectoru ..e pana acum vreo doi aUl, a Zl.. , A C 01 . I '. nebunia lui. (sigl11) Nu va fi 'niciodata nici razboi, mel reV?hltle, din .cauza armamenrului teribil de azi. Asa spune domnul director general §i loti inspectorii sunt de acee,,?~ p.5.rer~ Sp~ne~ do~Ul .... . ,t ~Georgescu ieri de pilda: «Dati-mi trei mitraliere de astea ll1Spec 0.· ., .. '... .. .I . uoide trag 600 de focud pe minut §l nu-nu mal ~ .teama ruci (e? adunare de.zece mii de oameni de pe strada.; Ei,7.Jcea d~ea!Ul: altceva erapevremea revolutiei aceleia franceze, .. Atunci pan~~ rncarcaun soldato pu~di cu cremene si indesa .Cll :ergeaua, 11 spargea lelita capul cu sticla de lapte» .. , De ala ca~~ a~d de revolutiisi razboaie.. azi rad -tali de. se prapadesc, TOil 11_§tlU p~ Kiriac: ", .", ~ b ' . PRAIDA: Ei, atunci rad ca niste prosti ... 0 s(i ve~etl §l ra~ ,.. ~le o revolutii ~a vasatllrari,daca nu peste zece am, peste c~nc1z~cl: atunci dod societatea de azi va fi coaptapenrru razboi. §I revolu!ie.,'. Poti sa pled dad! e vorba numai de a~ta, ,

sa-m! pledeze iutr-unproces §imi~a spus sa-lcaurla redactie ... PRAIDA (care fi~"1 con[jr;'~t Impresia cde vorb« de ua agent al SigllDl.Il/Cl; Ioarte blajl11): Foartebine.,",IUlillcia§tcapta_l (ciftie Sadlc) Ei cefacem, l~aligl\t~itpeLotar? '",.
12

?

13
.-----~--~-.,_. _.____;_ .. -.-

i

.___--~---

AGENTUL (llOtm:lit): Nu va suparaji, dareu domnul director. Am devorbit cu d. PRAIDA (Pfiv~tc lJ?c{]l'cat):Dar au e aiel. Vino

tot am sacl a§tept pe .

AGENTUL(-?,ovaie, l1cJiJ)J~<;tit):Unde? Vreau sa raman aici, PRAlDA' (energic) .Vino cu mine (il Impinge).
TOMA (speruu, dar bu nemultumit). Sa §tii ca tOY3r8.§ul Praida il irppu§dl. Ai vazut cum l-a l11§l'acat? . SACHE: Ei, §i dumneata, tovarase ... Nu se ucid oameniica.pnj] de gaina ... Am auzit §i eu di inginerul acesta e lute de revolve!'. .. - Multe se spun ca a mai facut prin strainarate, pe acolo, Dar ce allume §i cinee, nu §tie~nillleni. _ 'PRAlDA (se intosrae): L~am inchisIa expeditie lJana vil1edireetorul ... . Prea vrea sa~§i ike nasulin toate.· v . TOMA (silos, dar pasionat): E adevarat, tovarase inginer, ca aveti . mti§~hide opel? (sr V1'ea pllTcifsa pipifie) PRAIDA (sudidc pdeteno:,j: nevoie ... Chiarde otel n-or fi ei, dar-nu rna lasa la

ell mine.

TOMA: Floroiu pretinde ea ali sarit, in Austria, de peun pod, pe acoperisul unui tren ill plin mel'S ... Se poate asta? PRAIDA (sul'fiziind mercn eu simpstie): De, se earn poate, cand csti lncoltit de politie De aceea tovarase trebuie sa faci gimnastica multa, .. sa fii.tare (II bnte pe obraz pe Toms, csre /eseapoi
felicil~)

SCi::NA III
ACElA,J1, PRAIDA, PENCTULE~CU
PENCIULESCU(bifrbat
1'01118011 tl':Jit in mizcrie, ~ie 50-55 de sni, hi/if neEigiil de senator l1ebf.u:bieJit cle cftteva

,. stlifoase): redactori?

Ced domnule,

iar au _rlisparut derbedeii
'.

die, spriinccnele a~~iade

DA.'?CU (rl{suiIlfud. in s/;_u~~it): Bine ea ati venit, domnule Penciuleseu ... . . \'. .. De trei zile v~ cauram ... Nu poate aparea gazeta ... Nil e nici un redaetoraieL .
'

SACHE: Nu.enici un redactor ~i... ~i .. ne cam cautade la Sigurant;.'t . PENCIULESCU (speriu, gqta sii pJece):DelaSiguraniA? Ce male §i asta? (~Pl'C U;WI) Am.plecat., . .' 14

TOrvIA (copilsrestc, plitim;'J§): L-a inchis rovarasul Praida lao expeditie. '. Ne-arn speriat. .. ca tocmai ve nis e §i Respons abilul de lao Internationala doua., '.., PENCIULESCU (bacuios, din prsg): A venit nebunulde Kiriacz.i. . Unde e plicul? Repede.,; . PRAlDA (iJ am/li negJijeat): E pe masa.... '. v. PENCIULESCU (desiuce pJieuJ tebril): 2.800 lei. .. A vem .asigurata . chenzina salariilor, Eu imi retin'300 lei. E unul din farmecele viejii Sa' ai de a facecu nebunii, E adevarat ca dintre toti nebunii pe care i-am vazut in viata mea, nici unul nu mi s-a parut mai.iremediabil dedit asta.De dl.ti ani vine el asa convins sa anunte noaprea revolutiei? . . SACHE.: Desapteani, *acul... Si-c sa mai vina mca vreo §apte, de ... "aiei incolo,~ dac-o mai triii. m ajunde 18 ale lunii, e ceasormc. PENCIULESCU:Dar ce spuneati de agent? .. Ca.de bucuria banilor §i 'uitasem ce e ell Siguranta? DA$CU: E un agent care asteapta pe tovarasul director ... L-a 'inchis tovarasulPraida.la expedijie., '. PENCIULESCU (sfl! ciitva limp pe giindll1i, spoi 1;;1 bate Irunte« eu . viirlul degetelor )~ispUlJe lui Pmide): Acum inteleg ... E o nota in oficiosul guvernului de azi.; (se CEll/tli in buzuasie). PRAroA: Cenota? . PENCIULESCU (fJeJil1iftit): E grava ... Drept siHi spun nu-mi prea . place Srl fill amestecat in chcs.til1.~ide ~"e1ul acesta ... ~.s:ult~. ~~ gazeta dintre cele care traiesc din fonduri suspecte (sUJ'azW_Jdj asta-i titlul nostru in paginile oficiosului, W' atribuie III mod n~lcol ~I1 merit, din faptul ca conducerea - cacofonia e a lor - partidului a chemat rntr-alt post: de mare importanja pe distinsul ?ostru prieten, domnul Nicolae Hariton, fost ministru al 'justitiei. Ingamfata fi'tr.a motiv nurnita foaiecare traieste din fonduri suspecte, a dezlantuit o noua earnpanie impotrivaactualului titular al Justit~ei jnsjllua~d cava veni cu docurnente rnisterioase careexista numai in fantezia . acestor domni, Ceca ce acesti pescuitori mapa tulbure·tr~bui~ s~ stieneaparat, eca guvemulestehotarat sa i~'tervina euergl:: ca.sa .' taie pe viitor cheful unor indivizi certatlcu morala s~. aglr: imprudent opinia publica. S~ VOl' Ina rnasuri drast~ce. cape Vl1to.~~s~ piara pofta §i altora de a mal recurge la as~menea pIOced~e» (Celtl'C Pl'aida)Ai inteIes? Masuri drastice? Cu a§ha nu e de glumit, . PRAlDA: Nu ... IlU ... Penciule ... exagerezL Notanu vine .de sus ... e scrisa de vreun reporteras ...

'"

.

15
-,

,PENciuLESCU (ce:rceteazii illellt)~'B10G ]2, la u~til1lele'{nformatii?' Astea stint scrise totdeauna de ,mcrnbrii guvernului sau dealtii' de la conducerea partidului. Au capatar febra sus Iacap, la conduccrc.
(se aud pe li:JreEJstrii lfsur7' dill «VlfduVH, Ve,fjela») m ,
iCl'e{IS{rtt; SI;l1iJ

SACHE:E ora 9, a lncepur spectacolul la pru'c (Inobide • telelonul.)

,'

PRAIDA: Daca e Lotar, ehea;u{bl irnediat la redactie. PENCIULESCU (dlljJll ce aSCJJltlf, neagiJ CIl cspui, spoi vOl'bC§te /a feldo}1): Da.,. da, .. «Drepratea SOci,lHb'(koIJic)$igur,,: continua .., ~i maine, In Iiecare zi, Da.vdomnule, eOlltin~!a III chestia ell Sinesti ... Bine ... 900 de foiL. oS-a factu, .. (lui Dsscu) Craiova lntreaba dacamai continua eu Sinesti §i cere 900 de foi, in loe de cinci sure. ," , SACHE: Azi dimineataa telefonat §i Constanta ... Asears ,Galatii§i Braila. Toti cer foi mereu ... Tovat8.?e Praida ... trebuie ridicat tirajul, ' PRAIDA: Nu-i decat a ameteala de cateva zile ... DA~CU: Piln1l.sa ridicam tirajul nici OU putem aparea ...,Nu e aci nici unredactor ... Vile ce fac intelecrualii din miscare, PRAIDA: ... Vom aparea, tovarase Dascu, vornaparea ... De ee te agiti atata? .. Nu §tii ctt asa se llltfimpta co toate gazetele bucuresrene, cum vine luna mai? •

DA~CtJ: De ce uu.scrieti dumneavo?,stdl ,un .articok.domnule Penciulescu? ___ PENClULESCU (ir.J(jjgnat/ Ell sa scriu? Niciodata. .. Am principiile . mele baiete. Scrisul perverteste inteligenta. Cautati-va pe Lotar, SACHE: Nu l-am vazut de alataieri, ba nu, de sambata Ia pranz,... Va canta tovarase administrator ca sa ia un acont eli ~i,Costache era plecat in provincie dupa mcaslni .. L-am ~11plUmutat eu de cinci~ei
§l de amnci l~U l-am mai vazut. .. .... __ . l)ENCIULESCU (ridieli teldollul ca.re sima): "Ei Lotar, ru e~tl... V mo repede In redaqie,ca ~i-apierdut Dascu, lntelectualul (repl1d'i) A, tu e§ti F5nidi? ... Ei da ... Eu;Penciu ... spune (inC~l1seCl~e!1l ca,.de obicei, indignst) Fugi de aiel, nu va mai luatidupa to\l prostu ... , Reproduceti ffuJl g1"~ja articolele ,mai depatie,:" Cur.rt 0 saAiJ~c:te~e campania? ... Grego1'lllciee un "dobltoc(s8rcf1Stic edu voc) Pana mtr-o sapu'imanaaverrt §i capul luiSinesti ... retezat.Tl punem In ba1c?nul redactiei aiaiuri de alui Hariton .., Pai sigur.; A§u Hiceau turcu ell .invinsii Lor... Cum? Cand. vine directorul? Trebu,ie s~i s~seasdi, vine en acceleratul de Iasi ... Cine? ..'Cine? A, Nacianu ... It spun ... (c5fJ:e Pl'aidaLPobitocul de Gre.goriade a vrut sa rmpiedice oficiosul conservator sa mat reproducs articolele noastre despre Sinesti.. Pretinde cil documentul pc care illol anuntam de opt zile

..':

PENCIULESCU: Dascu e un dobitoc rae care crede ca gazetele sunt scrise de redactori ... Dascule, ziarelese scriusingure, daca ai un secretar de redactie ca mine ~i' un bunpaginator cum e de pilda " bestiacapiralista de Sache, , PRAIDA: Dad ar fi venit ziarele franjuzestl am fi pututsa mai reproducem articolele lui GalmettaImpotriva lui Lecaillaux, Anunja vineri alte scrisori aledoamnei Lecaillaux ..." ' PENCIULESCU: A; nu, as.ta nu, .. Cee a ce face Galmetta e inadmisibil. Nuse publica scrisorilede drazoste primite de o ferneie. sau adresate ei sub nici un moth, ... puteti fivoi acum de partea unui.reactionar ca acest Galmenav.. " ~RAIDA: De ce nu? .. .Ceea ce ne intereseaza-este 'calnr~gistdim ,'luaica purreziciune. a claselor burgheze, .. Nvo sil ne jmpiedicam '_ Ileum deasemeneaprejudecap. .. Dar de dlnd ai deveti.it apilratorul fen:ieilor1ndragostite?' . '. .

es!e un". bluff ... DAf?CU:BluJf? ...' . PENCIULESCU: Cacialma, puiule, cacialma pe turceste (cafre Prsida) Auzi dl urmarim doar sa ne ridicam tirajul.. Asculta, vine aid maine Nacianu fostul .ministru, sa vorbeasca III chestia asta cu direetoruL.. . . PRAIDA: Vine Nacianu intr-o redactie socialisia ? PENCIULESCU: De cand run devenit prezentabili Ce vrei? ... PENCIULESCU (J.·jdicif ,(elefbnuI): Ala ... 'cia (cafre eel/alii) Lotar ... . (apoOl::lai, dornnule, vinoimediat la redactie ... (tresere) Ce? Lasa 'glumele §ialem'ga rncoace ... (Isce 1111!!pst iritei; epoi, f5cfiJJd S';I1W ca Later e 1,1eb1l11) Zice ca e la Paris .•. (cafre Lotsr) Domnule, inca odara, lntelege, te asteptam la redactie (f';we un ge~tdeexaspe~"EU.-e~ epoi cstrecei.din redaclie) Caldurile aste~ ... (IUl' Lotsr) :t'-:u ma1 umbla.cuprostii. .. pune 0 cornpresa cu apa rece la cap~!. mtr-un sfcrt de ora sa fii :aici (au-msi iNe cesa-/adi, Sf; tntosrce spre redsctie) 0 Vue una §i bun a ca e la Paris .., .". -. ._. , PRAlDA~ (tJece.~. Adevarat? Yt

em;

I

PENClULESCU: ... Dece sa 11U le a1'ar sarikut~le'! ... Numai bine . mi-auaduslnviata· .. Nici un 1'.111; , "" .." PRAlDA: Oricurn, daca ar fi Lotar aici, ne-amdescurca mal usor: 16

,/~e!~)a
. ·'.i

'U;. III fie-a

.. da:".'liciPra~da.~~hl,ar :
,~'!m-H.l ...,...

n~11!!.ten
,

t-t- f.'IIL •..
~"

hOlr-Cd

('j,ll.fW.;'

,__tL 1 rt~;;;T ~_ _1 .A

i

.L~Par.t~? mel eln a .17

VASJLIU: Sr:ai' sa vezi. Pe Ia ,I J ," ~ §l JU11latatene~run mto!''S 1" ea ll-aileam l1ndedonni. a~te ts ' . " " , '. a cazmou asezat Ia 0 miSE! de b<lc~a . p <~u'dtrenul,de 5 dU11lneat,l.; Lotar s-, PENCHlLESC'U p'" ' ,,' §I a pier ut tbtl banii ... ." : ,m atune.!'! VASI~ro: Am tnmstat vreo doua ceasu-] , ",.. .~, lU<uam cei cinci lei M" 1' " 1~§1 pe urma m-<1ll1trebat dac, , ~, . 1 j-a, uat §! a mcep ut sa J' - a ,~ " ~ A ' , ",~'" ' ,0 ce 'C , " ' ,,can, d Ia 0 masa cand Ia alt.a.,_ §<l a CdStigat Vl'~O 53() d l'1U I,JlC.IOa,l, '. diminears N' _ ~ !, e run d. 1a g1:U'a run "" " ':' - e " et paua la ius luat Hicut soeoteala pe h"II'''e ,. 'J 'I.' Gate 0 cafea ClIla1,'1fe; .el §i-, ; <' .. §HI p ecat a Paris :Nt' .' j ,. (lUJ Site, he) Uile si datoria IUl' d 5 ',I ' ' .' I-a ,(ar §l nne ) G Ie PENCl ,,' e ez.. '" " ULESCU: 'Si cum a P'lee; t? '" ';" ~ , VA SILIU' A .' " ' ar, a§ll rara pa§aport, li1riiviza? , ,', "ea el un pa§aporl, vechi, eri v ' 'nCV()le de mel,O viza, . .. P nmal. .. A spus ea n-a,l' '
v ,
A • A, V '

,.'

0'

,

,

'v,

'

'

,

PENcrULESCU: Baga] male' 1 d' ,..'" ' , VASILIU' ,:, o ~ na, aca uu bagaj lutelectua17 , Ce baga)! Parca el avea ba a '7 C",,', _. ,',. adus tot ba . ' 1 ~ " ' g!J and s a rnutat la nll11e §l-a . ,gaJU rn jurna], Mil-a lasar 1'1' S,~, '' la VIeOa; doua 0 'C 3 ',',' ~ . lie, pllneaca ot stu trenul , re, u 0 de lei.isi cun Y.~ , ,', ' piele, apoi l~i ia doua Costume de l~)l'~la, ? geamantan_ bun, de ' .• U mull de 200 de lei CU fatui' A'. ~mle§ll ~atIe, g~e,re, Nll da mal 1 . P' , ' Junge a Pans ell lllUllmw 180 1 ei, rima lul11\asigura"~ ,~" ',n, ue " ,t.a"pe unna zrce eil se d '~ ,,' ne clevie corespondent Ia P, .: " '" , e~c~rca el, Vrea sa £IllS ... Spune sa-ltmmte' I' carte sa so1nscric acolo ~ A ',' m nue, niat 0 , ,ill SOChltW "j v', presa, ~ corespc 'jellV Or ,strann, de, esoonc
t-

hU' _

t,

animsloior de l'E1sii.Plivc,i·te totdeauas drept ill oebi pa eel cu.esre vorbesta # estu-i di{ 0 tlai'OJitt:ltcl1cobi'pil1i[ii. Destul de eieglwt 2mbdicat, de$i Bitiipreocupifd fl.Jl1une) , PENCIULESCU: E lata ran, .. campania rrnpotriva lui Sinesti a alarmat guvernul. Ai vazu; oficiosul de azi? .. A)luIita masuri drastice ... SACHE (cam speiiet (ola"i): Va ill?teapta un agent dela Siguranta. GELU' OiedilmcJit): Ce agent? Unde et.. ' DA~CU :L-a inchis tovarasul Praida la expeditie. GELU (mereu nedument, dsr fadf tieiagrijorat tOIU#): Sa' vie incoace (lJa§cll se dace sa4adllca pe agent) PENCIULESCU (enervst}: V-amspus eu ... Sinestinu Co 'un ministru de Justitieca Hariton, sa se lase dertrisde ogazeta. .. Asrn-i 111fuJi1 tare ..: 0 sa-neinsceneze procese peste procese ... toata ziuao sa fim cuprocuroml pc capul nostru .." Nu-mi place S{lfiu cercetat la Siguranja, .. Eu amIost totdeauna de parereea 0 gazeta socialista nu trebuie si:ise llleIU'ee ell ministrii de Interne sau de Justitie ... A ... Minisirul Instructiei, rninistrul Domeniilor, al Lucl'al'ilor publice, dit vrei... nu e nici un pericol., Dar ministrul Justitiei? Hm ... Hm..,
[I

sa

(ill/rii

Dascu

ell agel1(uJ)

v

'

PENCIULESCU D"". 'J:. " ""Ca1U(ti:tta trebuie sa facem azeta e " ~. , ' Ce-a tekfonat cl nu e prea rau A' J:-', .. ~ .. p ntru maine .._. VASILIU /, b' , ., a, scu ta,§tllsa scrii? .. '.- , ~ ine ua de fel'lcll'ef Si ur a1' reVlsta rnodernista ,g ;, n ost coleg cu Lotar .la o. PENCIULESCU At', v, ' ' , .','. ' unci 0 sa te am ~i pe d-ta pe con tii ,>' T' _ gazeta-, UltetelcQ'rama asta tel C ,I'd ,',' .~ nl,l, e tal: ~ ,P , eronara , e Ia Pans 0 asezo '... d am pe toara ,pagina a patnl. Des' ' '". z nezi sro a§teptru'ea feraei], ' erie pe larg scena de Ia redactie,
v '

t: '

,,'

.VASILlU: Intr-un sfert de ora sum gata... , ", PENCIULESCU- Da f ' , ,', " , , . ,c- aCI ~l corecturi Ia noapte "I Y ~ _... Cllle_;a ... ~l nu nita ... titln e rrei <:1 . ' ' p<lIa gase§tJ pe Ore».. " p. 0 oane ... «L-a:<I§teptatin balltrei , VASlLlU: Fadi aid () grijii: '
GELU(JiJ(df
,
Cll. 0 midi , , stam eu nuniliml de
,'

.. ,
? .', . uua .. :. (CellJ e un b ~h

' B' ~,' ' , ,~ , seam; toval'a~; cum

de 0 /i'l1Jlll1Seje maicarillld'lCtJII'p17V11'e, Cll.la.rcfill(/
• " ,1..',

,,'

'l11"lll~
£~,

'P-'

vahz.'r<I<'l'~111'''''~'n. <I ,ut'lila/

20

1<.c;e ,IC

"t

e

,'lil, a ~ . e27-2bdeEJIU, 11111<''1 Cll lJ.JJ, WI de '111.1" ," ~ ..J, " ' "',' Cilu.7C01/e 111 _ '-Ie el1""'YTle A.. ' , -"" - . nJ"e llCl'voZ1taiea ,Ia s'~bvl.'ill' , '1 <'I

t

d

'~"

GELU (iJJceplind sa slldidif, de cum 11 vede): A, domnul ,$lefanescu .., Scuza-rna, te rag sa treci la mine- si:iaranjarn chestia aceea (1i lll'[lta u§a dill stanga §i agenlUJ !l1lJ'ii scolo) Tovarasi; dornnul Stefanescu are insarcinarea sa rna fileze.idar clime in fond Ull om destul de cumsecade, am cazut amandoi la mvoiala. Decal S{lse tie degeaba trei .zile dupa mine mprovincie, dumnealui l§i ia un mic concediu §i se dud: pe ~oseaua Colen tina, uncle are unfel de viisoara, I§i vede ornul de lucru, iar cand mll.mtorc, iidictez eu raportul despre deplasarile mele ~i despre iotl'evedel'ile pc care le-arn avut (cei de [aPi se privesc uimiti) Tovarase V asiliu., ' ' PENCIULESCU (ill zig-zag): Mai dai ~i azi vreo caseta? GELU: Nu pricep cum poti intl'eba <lsta? PENCIULESCU (mestecfilldp;)t'(;a gumii): Sa~~ spun sincer~.. Mai fae , eu pc ponvinsuI §igrozavlll, di a~ama ia temperamentuL darsllnt sigut ea ac'ctlsUlcani.panie JlU va fi decat 0 fUl'tuna iutr-un lighe{Ul ell apa ... Ca toate eampiutiile pOliticedill tara ronifuleasea (mcsteea llU' ill gol) Aici, nimienu face irnpresie", nimic nu e luatinserios, CazulHtuiton e cu totul altceva ... Adolo au fost lllcdtturi de culise (mesteca fnil'-ail semi I'll' 'schimb l'iscam enorm:suspendarea gazetei ~i implicarea noastra, a tuturor, III vreU'll pl'oees de falsifieare de rnonede, san in cine §tic ,ce ft'aud~v~tmala. ClI 21

1
liberalii in genese darmai alescu Sinesti, nu e de glurnit. .. (cu buzele strsnse) ,'$Ltoale acestea pentru ce'? Pentru 0 campanie sortita sa ~amaie 0 lovitura in apa.; GELD (piimins de ceea, ce spune, ou. vorbek: incet ll§czEte): ~tiu dt suntem aid in d\spihul Balcanilor, pe la periferia Bizantului, unde tot ceea cese intamplaeste obiect de glmn,a .., daca se Intamplii vecinului. Dar ceea .ce a, savflr§it Sinesti, e ceva atat de neleginit, indit se va cutremura chiar aceasta societate In care escrocii sunt acostati cu familiaritate .§i tandrete, PENCIULESCU (se il1cruntil, eaci nu 'pricepe): Ei, ce putea sa sava.r~easdi?Nuai putea sane spui §i noua? GELD (incurcst): Deocamdatanu., PENCIULESCU (nedumerit # soeptic): Nuprea vadce ar putea fi chiar a1:&.t degrav.,. ' GELU~ Pot s~-li spun acum doar atat, (;a pentru fapta lui, in Fran]a, Sinesti ar fi fost dus la ghilotina., , in Anglia ar fi fost spanzurat, PENCIULESCU (.vfintlllfwd mfina): In Franta ... in Anglia, GELU: Ei bine, §i aici Ia noi va tresari orice cOll§tiinPL Vomcresta opiniapublica, rasturnand ca fierul plugului, PENCIULESCU (cuun zdmbot acru): Constiintele de aici? Sa on mai vorbim de ele .. Sunt goale §i nodoroase ca trunchiurile de salcii pe balta, Totul e aid mascarada ~i impostura., GELU (cue Iuase 0 /Joreltl din pimoplie :;i se juc« ell es, amtii 0 mssci de scdma):Mas,earadl1? lata singu.ra rnasca pe care ampus-o In viata mea, Am putut gresi, dar masca.n-am purtat niciodata, , PENCIULESCO: ~i pc urrna Hi repet.; Sinesti I1U e Hariton. .. Are 0 , reputatie de mfina de fierbine stabilita, din guvernarea trecuta, cand a fost secretar general IaInterne, GELD: Nu uita ca nici eu nu sunt singur ... Am in jurul. men, aUlp.a VASILlU (s-aa~cza~ la.·bixO:JjI~:~~": 01 cees ce dicteElza' el) «Cu 0 , a /WJ" VaS1 II 1>,11e ap l' ~,. Scrie, te rog ..' ,v. ,~ "fa tul di nu are simlul rea ltatl1 ingfunfare explic,ah~la otUnaI,~~l~ !}~a folosim, nu-i asa? propriul (infl'-o p8tfJ.l1tezii ciitre Fencll. eSClI 1 ' 'se preface ca nu crede In . ,'1 (, 'a) oficiosul guvernu Ul '. " . . ... \01' s11 .. ' tle~ " . .' talO[ pentru lU1,OlSttul JustW.'e1, existenta unui document comprOlUl ~', .,' olitienc>'ti. Ca sa facem , '. v in1'fuJ.du-r!e eu maSun p ;'< . §l ~e 8flde'1~~ amen. I cizJim di estc vorba de un astfel d: . placere OhClosulUl, p,r~ lui inistrul Justitiei va trece probabl1 . ,~ t , ~ "at In apanl'la lUlnIms· t' f .' . j)ur},S1' si mplu firest e 111 documen mcae . 'I ' J . . tena , 'l~ banca . US l}lel "'. , de pc banca.mll11s a p.e 'de' .,' ',Asteptfun deci inca 0, . , " t~' eintarzlat 1lllS1a, ", cazul cand nu-si pre~n an,:: d b'l pagina int.aia, coloanele , '') 0 dai bloceaseta u a, "'"' d zi». Ai scns: ,., v . '' . c' sa vada acum cat sUlltem e 6-7 , In, cap (ctltre PenclUlesCU) . a . hotata\i.'
v ~~

'.

oameni ...
PENCIULESCU

(mestecii ingo! ironic, priveste de jos Ia sue): «ToVfU'U§ii» dumitale?

GELD (fl1diUjiz-J;. Da,«tovar~ih, rnei. Sunt putini, dar suntcei mai . buni., Suiu cei de-In lnceput.' , PENCIULESCU (cu un rsnjet cinic): tote1eg, loteleg." «tovarasii» dumitale., (mestee<i1n gol) «Tovarasi» in sfar~it. . GELD: Ei bine.iasvreasa §tii un lucru .. Abia de candamdevenit eu inswni«tovara§» sin,lty~ imi potspune privindu-rna 1llqglindll: «Domnule Gelu Ruscanu» .. , (striga spre secsctsriec) ~ovari1§e ~ Vasiliu{iar dad acests spare) ia to rag un toe §i serie ..: 22

l

..

TABLOUL If

TABLOUL "' . S·CENA I
GELU, PRAWA, ELENA BORUGA _ ELENA BORUGA (Iemeie t[madi, i.iumoasli, voinics): V -am spus de randul trecut ca, este ultima data., Nu mai pot lungi comedia asta fadi noima. S-a s1'5r#, s-a sfarsit (eel de k1/ii 0 privesc uimifi .. constemsti) Ce vreti? sa-mi distrug viaja, si-a Inca ~i-a copilului? Nici o'fe~eie nilpQ§te sa astepte unbarbat cincisprezece ani.i. (pl'llida 0 PJivB.,,>vecu miJif di,~Pl'6llJitol'lJ.r:) Am treizeci de,,~ni.:;~e' §apte ani sunt singura, iar peste opt ani cand Petre vaiesi dm. teinnitii voi avea treizeci si.op; de ani ... Viata mea va fi distrusa, .. Cuce am gresit §i eu sa fiu atat de greu condamnata? Va reg sa-mi raspundeti d-voastra care sunteti atilt de severi cu mille .., (top tac apifsiitOl; ea lI§'leaptii unrsspuns csreintsrzie.) PRAlDA: Doamna, nu vi secere atatde mult ... Vi se cere numai sa mai intrejineti catva timp iluziileunui om mmormznrat de viti, ..

ddidfrecepfOJ"ui §f cu o voce gI'lIvlf #. Ascultif lnde/tiJ1g ce i Sf: spune, [bane ,mimici'f, epoi spuue JifJi{;tit ~iplin _ Nu _ isr pegiitldilli'ca ofi CIl111 er continua sa asculte in el insu§i Perdesus se JaSfi Iucet.

sune faro riispwJdii. Apoi adknclf - Ministrul Justitiei. stoat. dar liiI'a nici ua Iel de incbide tetetonu) ,r;j rdmfillc

o fuclipCl'e cutotul intunecatii. !>111Cfti, biirbalc1plig bil1~legal, ce . petruzeci if etWEIde eni, stit ganditorilltr-llll Iotoliu, l1ingit care e 0 nUIsu!if cu 0 flanpa cu tib.'lj'w; vel,de Inmnecsu, care 1lfl jttsa declit IU) con de luminli, puremio dar lflgusL Pe ll1Mlipfi·Ull teleton, 0 cutie cu .. jigild,"IUJdossr. Nil se poste Spll11C ce om dinlloapkxe; Omul filIr1caza si gfindeftc aprosp« l1em4~eat,'dtind 0 itupresie de conceiursze dudi ca ocsrspsce. Al'e 0 privire puic111ica:;imainile mali agitate. in conul de; iurninac'll retiex» VCl'ZlIi, 11'iisiit/u"jje ielei all 0 duritste de gl":lvWii. 111 . cebinetu) lui doer blinuil, O1J1ufC Cfl intr-a ceJuJli SHlgUl,tficli, fumilJafif, .. pc 0 mate lnfunecoasii, plecatpcsteun hall in care escula, tifclIt ... Dupif -CiitvlI timp, soneri» leleloIJIfJl1i, A bstrss, il'lasti un timp sa ..
de

sa

Un om care va iubeste dezna(llijduit.

.

ELENA BORUGA: ~i eu l-am iubft.", Mil uitarn la el ca la un lueeaflti:. , PRAIDA:Visecere numai sa rnergeti inca 0 data la temnipt Iii sa-j ascundeji ea sunteti intr-o nona casnicie.; .. ..' .... ELENA BOR UGA -rbrusc potob'ta,dtl1· Incrunuus): Nu pot, .. Mircea are §i elmandria lui. .. Nupot sa-fumilesc .., Dupaee aresi grija copilului. . . .

PRAIDA (izhit

Doamna, va repetcapartidulva avea grija copilului ... Vomindoi dad. este ncvoie ajutorul :OOSU·U. ·Omul acela, care NI sacrificat §i mucezeste intr-o celula.pentrucei multicnu menta sa fie atat de crfinC:enlovit.; . ELENA BORUGA: ,.. De altfel totul e de prisos ... Piirin:lii mtl obliga §i va. trebui sa. divortez,ca .sa seterrnine roata povestea.; Acasa 25

de

preciziacu

cere

13[1

l/j'j 11l1J11e§'te lUI, bifrba.'t): anum

24

mi-au mID dat termen pfula 1n toamna ... Tata spune ci1asa a trebuit sa patesc dad! n-am ascultat de sfaturile lui §i m-am maritat din dragoste cu un student sarac *i sociallst., PRAIDA: Nici nu lititfdl.t va iubeste Boruga, Daca ar afla adevarul ' s-at' desprinde camea de pe el... ELENA BORUGA: :?i eu l-am iubit .., Din cauza lui mi-am parasit ',~coala §i m-am mutat cuel intr-o dimaru~. Toata tineretea mea a; fost pentru 01 §i pentru copilui nostru, Are dreptate §i mama cand, spune eli dad se gandea la nevasta §i copil, i s-arfi oprit singura mana §i nu-l lovea pe procurer ... Erau destul cei cinci ani pentru greva ... Asa, i-an.rnai dat todl zeoo... "_' PRAIDA: Din pricina bestialitatii directorului ocnei.viata detinutilor devenise un iad ... S~au inchis toji.in salina §i au declarat canu ies pilna cand nu vine procurorul, Acesta.avenit §i a cerut sa ise prezinte 0 dclegatie care sa arate motivele grevei, Cum s-au in:fat~at cei trei au fost Iuatila bataie, torturati, La ce so mai putea gandi Boruga in clipa dlnd era palmuit.de procurer? .. Lsapalmuit ' ~i el, Omul i-a .inscenat apoi 0 pretinsarevolta in inchisoare l-a : declarat capul rebeliunii §i l-a acuzat de lncercare de asasinat.' . ELENA BORUGA: Nu era mai bine sa rabde 0 palma? acum era libel' 15.ngacopihillui .... PRAlDA: Sunt uneori pe lume barbati care 11U rabda sa fie pahnuiti fara sa plateasca pe loc, chiar dacii i-ar costa viata, Un astfel de barbat ai dumneata ~iun asemenea barbat nu separaseste, , ELENA BORUGA: Nu se mai poate ... V-am spus inca derandul trecut ca e ultima data cand mai rnerg la terrnnita ca nevasta lui, PRAIDA:. Atunci avem 0 alili rugaminte Li1sali copilul sa mearga cu 11.01 maine ... Trebuie sii-§i vada copilul Dati-ne voie sr~spunem cli nu ati putut venifiindca sunteti bolnava .., .Vom sfarui copilul cum sa vorbeasca. ' ELENA BORUGA (se gtindc§te 0 clipa): ~i asta-i.foarte greu, 'Copilut sufera foarte mult de cate ori se intoarce de acolo, dar, ca sanu ziceti ca sunt rea, 11 las sa mearga, .. Stiu ca d-voastra nu illtelegeti, .. Ca partidul.ma judeca rau ... , :PRAIDA (en cevapoatiiicel III cslmul sail): Partidul uu va judeca , doamna, fiindca nusunteti a partidului, iar partidul nujudeca dedit pe cei care liapartin (ClI a IUli,<;tc a.m::lr.rj Dar daca vreji sa. ~titi ce credem noi, omeneste vorbind, amnci aflati ca sunteti demna de lumea din care faccti parte §i nu meritati iubirea dinmormant a lui Petre Boruga, (Ea misti« ce;sa mar spunli ~iieSe stii.njenitii)' .

PRAIDA: Mll. galldese cu groaz.'llaprivirea naucita, la fata pustiita. a 'lui Petre Boruga, maine, cand ch.1pa. trei .luni dea~teptare, ne va vedea venind fara nevasta-sa. Ar fi murit de mult, dad! gfindul ne.vestei nu I-ar fi SUS\inut cum sus tine morfina pe unii bolnavi ... GELU(tlllbll1'at): Pot sa merg §i. eumaine eu dumneata, .tovadl§.e Praida? Nu l-am vazut mea nicioclatl:ipe Petre Boruga desi am sons atatea articole despre el. ' .. , PRAIDA: .Cred cll. da, Voi schimba aprobarea, la terul.Ju~tlve:. Mi-a dat-e secretarul general; foarte greu §l fara stirea lui Sinesti,
v

r...:in~S

bineinteles- Maduc maine dimineata sa mi-o s~himbe., '. ' TOMA (midi ~i aI1.17.np1): Donmul cu care ati vorbit In telefon, ap'1~-a spus sa spuri,e afadL 'GELD (tresare,:sm pe ganduri): E l')'acian ... PRAIDA (aimlt); Fostul ministru conservator? GELU: Nu stiu ce vrea sa-mi spuie. PRAIDA: Atunci, te las ... GELU: Nu, te tog wmfri.

SCENA II
GELU, PRAJDA, NACIANfJ NACIANU dupace ariflos, billNi tU11sa scurt, ascuJit. spre ciJ1(:_izecideani; a dst ma11a cu Gelu, se al.~eaza in fotolw, t1Jtepffind

rna

ostent'lltiv pIece Praida. GELU: Esteo chestiune personals? NACIANU ([ace un ges.t echivoc): Personala nu, dar... . GELU: AtunCi dati-Jl1i voie sa.vi1 prez.iat pe dornnul Pr aida, admi:tJ.istratorul ziarului, care poate loa parte la.discutie. NAClANU (cu 0 distiacti« masw'ata §i condescendenii1j: Daea .a§a sunt obiceiurile pe aici., (da miirJa 011 Praida, lididi. din umen, se aita llWg Is.penoplia de scrims). lata ln~a un :UC~U ~ar~ ~u m-a§teptam sa~l Intalnesc intr-o redactie soclahs;aj u~d,e, m laranteza fie zis, viu l:tltaia oari1111viata mea. Cum setmpaea ideea ~edieva1ii a~lue1ulili cu principii le d-voastra prqgresiste? De altfeI oalta surpriza e"dl'ept sa-li spun, chiar portretul l:atil.lui ,d,un1itale, , Intalnit aid. Nu'mEl a§teptamla acest spirit de farnilie, . '... . GELU: Ne cunoaste li gre§it ... Socialismul IlU e POti"I.VlllC sertlimenteiorfamiliale ... Iar 'in ceea ce priyc§tepa'nopha de

sa

ye

27,

26

I
serima,~u e dedit continuarea, unuiexercitiu fizic, cu care m-1\C . deprins de.mic matusa-mea. .' NACIAND($Ul<izmuf): Nua fost decat dorinta tatalui dumitale ... Cfmd, ani. venit odata, prinanii aceia, Itl vizita, l-am gasit tnv~la~du-te fandezicu 0 sabie de papu~i. Aveai nurnai vreo patru ani (a dlma!i' pe giindwi). A .fost in vrernea lui cea maibuna spada din Bucuresti, .:(m'lltJ 0 tifietUI'ii pe antebrat). E de la el-Era foarte- orgolios §i', foarte irascibil.Tn partid erasi.foarte temut §i foarte «lucrab>'(se' uitiilUJlgIa'PQl'fJ.'et~'i c:ompmtr).Aeum imi dauseamacand te vad: . barbat, cat de mult ii semeni, . GELU (melsnoolic): Aveamnumai §ase ani cand a mnrit In acel' accident de vfini.'i,toare... ' . NACI'ANU (revenind gmv ia obiectul vizitei): S~a discutat ieri m- . tr-una din sectiile de la Camera campania pe care 0 duceti impotriva lui Sine§ti... Marturisesc ca in toate cercurile, chiar cele .' guvernameutale, impresia 'este profunda ... Tonul d-voastra este atfit . de grav ~i de categoric, 'incat toata lumea este mai curand : stupefiata ... De opt zile publicatijn fiecare numar care un . avertisment amenintand 'cu publicarea unui document, d~' fiira sa dati cea mai midi indicatiedespre acel document. Pare' s& fie ceva , de 0 importanta exceptionala dar, iarta-ma, pentru moment nu e nimic ... Firestetoara lumea e de acord ca aeeasta lunga introducere este ceca ce se numeste o extraordinara punere in scena, .. GELV: Nu, aceste avertismente nusunt o.punere In scena.xlomnule Nacianu, sunt absolut sincere pentru ca dorinta noastra reala este _easanu ne servim de.acest document.; . NACIANU (sUltizaJ1d cu.piivirea): Dacaeste asa, rna Intreb dadiati . mai puteasa l'cnuntati lapublicarea documentului, chiar daca ati dori d-voastra ... Cu .sistemul-eurmarea senzationala pe maine» opinia publicaeste foarte atatata ... Mulralume se indoicste de existenta vreunui document real ..·. ' "GELU: Se va vedea.; . .,' ,NACIAND: DornnuleRuscanu, baga de semnii". este. ~rQibtl de un - document care va aduce pc Sinesti.de -pe banca ministeriala, pe . banca acuzatilor ... Nu? .' . GELU:Intocmai ... NAClANu: Te :intreb inca 0 data ... 'Nu eaici (mifide,i/foit) 0 figura ,stilistid't? . GELU;Nu ...

,sa.

NACIANU lea orice poJiticia.rl Oliclltai s-tt <!xcrcitatdill till'aBJe sa nil tie SpOJltll.11, ell sa nlllJ'caca drept 11M!'): Atunci pot s~-ti spun ~)recis scopul vizitei mele ... Parerea opotiliei,§i indeosebt a §efuhl1, este crt ar ,putea fi cazulsa piece nu numai Sinesti, ci tot gu~·ernu~... Pentruasta este necesara ll1S~\.' 0 campanie IHtr-ull ziar, ct 0 lIU mterpelare serioasa 1£ Camera. Au c3Z11t toti de aC,ordea sa f~e ~u. aceasta interpetal'e ... (1I§teaptii ell: sentimontul oblicel rolului ssn .

Geiu j"fJrnfiJ1e Ieee, se Hita Ie Preidn.) Pentru asta este nevoie sa-uri pui la d:i~pozitie tot marerialul pe care 11 ai. .Altceva esre un a1'ti001 degazeta §i al tceva 0 interpeiare.. Guvernul nu poate $chlniba dot rtJ.jni~tri ai Justitiei :~arausa ~iee: insusi- schimbat.". Pentru asta inca 0 data.,. trebuie sa-mi pUt
materialultotla dispozllie .., . GELU (se lIila JiIJi1fit ill Prsids): ~hl... (recontumsnd) Naciann., NAClANU: Nuinteleg, -nu tine\i ca .' Nu, domnule

sa

'

" aveti succes In campania

d-voastra? \ PRAIDA: Daca lmi permiteli sa in tel' vin eu Ull cuvfmt cred ea tovara:sul Ruseanll spunandnu. vrea sa 'lnteleagtl faptul ca cl nu convine sa se faca, din aceasta imprejurare 0 afacere inten'la a regimului, sa slujeasdidrept instrtllnent al unui pi~tid~npo~tr~va celuilalt. Prefera sa se lipsea<;ca de acest amestec §l sa fie stapan, ca socialist, pe propriile salemi§cari. GELU (fisuJ'fldeca unll.ire/J;~it1a exemeuul depsiilOlogie) , .' , NACIANU(obseqIJios): Este singurul motiv? (ell 0 prsvtre de
fndQitiIii) Suntqisiguri cii acel document existi'i:

GELU: Da; exisHL..' N ACIANU (cflIfnifsl11'a §igJ'ElVitate): A tunci sa nu mai lun~im discutia ... sa"eoll'sided'tm'demersul meu e§uat, .. (se seoairl, sc seoahi ~~i ceilaiJj}~i sa-mi dati voie sa consider aceasta vizita ca neavenita ...Nad-di nu e chip sa ne intelegem. GELD: Suntem doua llllludiferite: Nu e conceput 0 mteiegereintre Hoi §i aceasta Europacapitalista. At' fi sa dsvenim complicii ei. Acurn nu se poatedeosebi 'iIltl'e'bUlli§i rai. Mai totlli sa piara

de

aceastilEnropa. .' . . ". NACIANU (cu 0 i.udulgenlii a~IJ'flfi{/, Nu §liu daca acea,staEuropa din mai1914 este alat de rea ... Nu~tiu daca aoeastti,societateestC'1ntr-adevat buna. .. Peate di mao tl1'§el ... Tare mi-e teama jnsa; e'~ daca printr-o l?tfurtplare nenoroeitii aceasta Europadin mai 1914 s-at

2g

29

prabll~:i... lumea de maine ar regreta-o ca pc un paradis pierdut.j, Ar avea zisi noapte nostalgia ei. GELU (lucid CIl dungile 1l11IJi totospectni -anslitic): Nu ar fi c neputinpt.. Sunt chiar de acord eu d-ta in ceea ce privesre lume" capitaJista de azi ... Europa din 1914 va fi pentru ea.intr-acievar ur paradis pierdut, Dar numai ea va regreta ... Cil.ud transatlanticu dupa ce a tra versat .oceanul intra in port, eei din. saloanele de lu~ Care au dansat §i au petrecut, regreta eli voiajula durat prea putin.. Ani de zile au nostalgia nopjilor de pe punte .... Ie poveSles~ copiilor §i nepoplor ... Dar miile .de oameni de Ia dlldiiri ~i eli: echip~ sunt fexici,i ell..s-a sffiqiL,. Pentru ei traversarea oceanul " e aZI un.blestem, In orice cazna.vor regreta aceastaEUlPpa _ caci .nu.a fost paradisullor - milioanele de muncitod exp1oatati,poeti' care mor ill ospieii, savanjii adevarat] tadi Iaboratoare §i arti~f ' care uu s-au comercializat. . NACIANU (ridica dinumen, sa/Illii rece. Lse dfspunde la fei Iese.)

SCENA III
GELu, PRAlDA
GELU: Tovarase Praida, rmuili te rog putin ... PRAIDA: La dispozitia d-tale .., GELU (scoatePol1cfeuille~uJ, dill eJ a SCJiSOll.1'C): lata «documentul», PRAIDA (cu Iinistea illi de to/deanna, il prive*te lung; spoi flitii aici un. gesl, flflif sii ia deoi documental de pe masi1, 11ltl'eabJ1lncet.):, ' Despre ce e verba? GELU; Este 0 scrisoare care dovedeste cit Sine§ti a distrus un testament si a asasinat apoi peMtl'fuia,care sC'1ncapapma sa mai' trlliascli ... Vrei s-ocitesti? , PRAIDA: Nu' e nevoie ... Dadivrei, pori sa-mi spui .despre c.e e vorba .. .'Dar inca 0 data, nu este nevoie nici de asta ... 'Cred ca publicarea . ·acestei scrisori llueunJucru care ,sa PIllla problerne., ' GELU:,Evident eli voi lua hotarm-ea, dupfLp~opria mea judecata. Ca prieten a~ vroi totusi sfatul d-tale.i. Sau nu sfatulp.ropriu-zis .., E poate altceva.; Simt nevoia ca Ullom ca d-ta sil cunoasca aceasta imprejurareintima amea ..
A • ,

PRAIDA
3()

(iatim qi totIf~i cu 0 U}'Ol11if ,rezervlf, ea de statuie): Cine' SG:\llneaza scrisoarea? .. . ....

GELU (dllpa 0 lUl1gifpalJza, desi tulburet, fJ1U'-UJl act de vointii): Doamna Maria. (c; i111peJ'Ccplibilif viiu») Sinesti.; §o PRAIDA (pe a earlli ii'gmif )5idin acifruialitudine nu se poate citi l1ici o impresie, cu sceeasi voce eg~71ii): Ii este ad~'esata? Cui , GELU (concentmt. ell toste liniile lui.inteiiosre VOlt innodete): M1C ... (a clizul 0 caJiatidlfin hiiu. Eunl'astimp de tifeere dellsi'f) . PR'-\.IDA (ega! cs 0 spadif): 0 scrisoarede dragoste? GELU {sejoaca slilnjenit ell 1111 presse pspier): Da., PRAIDA (consimto ell delicatefe 1,1 aeeastif nevoie de confidenfi{): Spune... '. . . GELU (cu tmmumlusorelunei plss« depliialljel1): Acum vreo sapte, opt ani, doamna .sine~ti, casatoritA abia de doi ani; a adapostitin casa ei 0 casa mare «boiereasca» in care sm §i acum, pe 0 batrflni'i prietel;a a bunicii, de altminteri §i a mamei e~ apoi, 0. d?~na oarecare Manitti, careimbolnjivindu-se, n-a mat putut §l mel n-a mai vrut Sa traiasca 13.0 mosie unde-si petrecuse toatii viata, pentru di se simrea ~i singura, §iavea nevoie de oarecare supravegh~re medicala., 0 iubea Ioarte mult pe Maria Sinesti >;1 primit fericita a invitatia ei de a veni la Bucuresti ... Locuia in doua camere de la parter en Iereastra spre gl"adina ... Familia Sinesti locuia la etaj, jos fiind 'numai biroul, 'biroul secretarilor §i sufragcria ... in afarii de vestibul, hallul, coridoa;e. Recunoscatoare, .aceastjl doamna Manitti, a facut un testament, prin care, dupa ee arata ea l§i lasa toata averea facutii lichida in aur, caci sperase la inceput sa piece din tara, §i era aproape un milion de: lei In napoleoni de ~llr pentru ca sa se faca un nou pavilion cu lreizeci, de .pa~uri ~a spltalu~ din Tumul-Magurele, fiindea nu avea mosteniton, lasa m acelasi timp.si toate bijuteriile ei doamnei Maria Sinesti, careia i-~ ,~icitit testamentul. Teate acestea erau intr-o caseta de otel.; adica aur; bijuterii ~i testamentul.; iar caseta era inchisa ~i ea mtl'-~ scrin de stejar, Cu vreo cateva saptamaniinaintede moarte, banuind en are un cancer la rinichi, l/}i.scosese pasaportul sa piece din \-."Ua. A murit d~torita' unui atac de angina pectorala, singur Sinesti mod de fata, did sora de caritate plecase in noaptea aceea ili oras, E mai probabil ea a fostInabu§ita cu perna ... Cate\:a clipe d~lpa ast~, Sinesti a cerut sotiei lui cheiade la caseta.; 1-0 incredintase ~l, bolnava .... §i cum aceasta a refuzat, vrand sa prcdea chela autoritatilor, a devenit bestial, a brutalizat-o, dealtfel de pri~o~s. Atunci.jn graba, a luat caseta eu totul si-a adus alta de a lui 111 locul ei, punand inauntriI, aUe biju terii, putme, unele aq:iuni, §i 31

ca~eva zeci de .mii de lei Testamentul J-~ rupt, Din toate acesteae s-a ales cu aproapeun milionde lei aU[". . PRAIDA (pe IiJ1ialui!}ec(illtit): Povesteste ea asiatot in scrisoare? < GELU: Du. , ' '" ' PRAD)A, (lini.,:tit):De ce n-ai denuntat cazul din primul ceas? .' ,\ GELU (CIl ~iI1gest~vaziT1:Nu era atunci decatun simplu faptdivers ..: ,0 chestiune mai rnult personala ... Atunci m-am gandir mai .muh CUl~ sa salvez aceasta femeie. Vrearn S~O despart s-o iau de

I

sope... PRAIbA (l;'eJi:;ulilli~'it): De ce n-ai.facut-o ... ? GELU ell pdVl~r:ll intoaJ."salniiunlru): N~af})utea si-ti spu:'

,~i

,TABLOUL IV
UIl gang sub 0 tenmipi... Ziduii vechi gmase, umede, scorojite, ell tencuials ciizulii deumczcels, cimeat plesnit pc jos. Grstii grosse despait pc deflllllJi de vizitetori. 0 badi de Iemn, de opm:te ,>~ide.'lim" impiedidf sa se 'apmpie Is msi mult de lJlJ metru cei care [§f voibesc. "

aCluu(.nu.~). Ceea ceeste esential este c;aSillc§ti este acurr _" .ministrul Justijiei, De asemeni en sunt, dupacumstii, altul, ' PRAlDA:Pot sa-ntreb dadi te-a iubit? '" , GELU: Cred ~amai cursnd i-a urit pe el.:.Niein-~ Hut sa mal, primeasca bi]!iteriile care i se cuvcneau., ," --; PRAIDA: De ce nul-a parasit? .. GeLU: Banuiesc di din cauza copiilor ... nici n-a mai e~~stat' pentru ea (cik:§te din scrisoare) «Gand te-~un I:ntfllnit. .. dupa aces ,: den:on ..: run lntaluit unstalp de ]um~nlL..O fata de arhanghel.. EI, era, III vlata mea 0 noapte grea, tu erai nnrasarlt.nou de scare ...' Intelegi de ce te-am iubit? fnlelegi de ce m-am daruitinb·eaga, fi'l.fE't sa mal privesc iilapoi? Daca 1(i scriu aeum "totul,e ca sa simt di n-a mai rarnas nimic In.mine din acest trecut, sa stiu ca toata-Jiinta mea i~~i~:ep.e 0 viata noua.. cum !§i lncepe viaja iadi,§i 0 fantail a . sfinjita din nou ... » ',_

=r=

SCENAI
GELU, PRAIDA, M!HA1, GARDIANfJL GARDIANU;L: Sa nu va speriati., 0 sa vie ell lanturi In picioare.; Nu e penrru 'multi! vreme ... E acum procuror general eel pe care l-a Iovit el, .acurn sapte ani. A telefonat 1<1nehisoare caareinformatii i ca se pregateste evadarea lui Boruga ... Directorul n-a crezut, dar de! Nu poate sa-~l ia raspunderea ..."Vre() cfttrLvavrerne. 'inca vreo cateva luni macar il mai tine in celula, izolat., GELU: Cum e celuJa?-' GARDIANUL (faJ."rm,bia/in;;i statos): la celula e mai greu, fireste. .. E camumed §i cqm stramt, .. dar patulare loc ... ' I'RAIDA: Are pat.. GARDIANUL: Are,e cam ingust dar. are ..Nsare astemut, .. doarme pe scanduri §i :Para perna. Acurn varu mai merge, dar iama e gr~u de tot. Patura are ... E cam veche ea, dar poate ca (J ,sh i-o schimbe directorul, .. ,~titi directorului ii ~mila ~ilui, lnsa.nu poate fac~ llimic.1i e frica §l lui... Acum ell procurorul asta general ... PRAIDA:ClIm'ilscoate acolo?.,·· , ,. GARDlANUL: Pai din celula nu-l scoate decfit 0 ora pe zi, ca asa e regulamentul, .. Mancarea 1"0 da pe ferestruica.; PRAlDA (cu mli1es): .$ipenJ;m alte nevoi .. GARDIANUL: Are un llfuda:uln celula acolo. tlschitboa 0 data pe saptilln,ftna (stiil1jenft ~i Deh! ocna e ocna, ce sa-I faci ... Parca . el) viata noastra e rillllt, mai buna..'? Nici ziua, nici- noaptea lIU aV~1ll

Dar

ne..

de

.33
l_

rvITHAI ([raged Iii inll§cif QuzeJe sii nu plJj1giO

"odihna, se poarta eu .noi mai rau decatcuvitele, Vaide ptlinea p " e~re o'tn_:meihn ai:i, sa ~-o ai~anici dusmanii nQ~tri. .Domnu~~l vad eu ca d-voastra aveti multa trecere, de ce nu raceji ceva saJ scoateti .de aici? Celula l-a ck sUtbit... Sa."! duca mapoi la nena Mi-e reama di n-o mai duce paua la Craciun. Omul e om, nu e fier:

SGENA II
PETRE, GELU, PRAlD.4,GARDlAiVUL, PRIMUL GARDIAN

PRAIDA: De unde §tii d-ta di noi avem trecere? GARDIANUL: Ei, ce-ati obtinut d-voastra e mare.lucru ... Vizita de trei persoane, cihli de citit, .. toe §{hilrHe.,. mare lueru... ' PRAIDA: Dar acumde ce int.:~ieatfi.t?' GARDIANUL: S-a dus primul gardiansa-I aduca.i. aveti rabdare.. ' dureaza putin ... Pfulif deschi<k treilacate de la u~a.:. ". " GELU (care tot timpu1 asculta 'zgliduit de. fiecare v-orbif a g81riianul ' MCllt, , ' . . abiitut);· Trei lacate? . \ GARD.TANUL: Trei laeale §i 0 barade fier ... Ce vreti? regim celular .. Pe urrna, adineaori directorul a datordin sa-l aduca Ia vorbitor lanturi ... ~titi rni prea se admit la vi:iiti'i trei persoane odata .. ' .Directorul are ~i el mare raspundere ... Cum va spun ... ! Ocna . ocna ...Bine ar fi &a faceti ceva'sa-1 scoateti de aiei... Celputin sac: duca mapoi Ia Ocnele Mari.; Celula e un fel de mormnnt muced. MIlIA! (a izbucnit 111 plfins) , ' PRAIDA (J1 bate usor pc obrsz): Mihai, asa.ne-a fost verba? Ne-al ' promis ca n-ai sa plangi., Vrei sa te vada taticul' cuobrajii plan§i? Acum esti mare, ai irnplinit unsprezeceani., TatiU tau nu e la oen , fiindca a Hicllt cuiva vreun dill ... Trebuie sa fii mandru ca e u luptator ..·. E cel mai bun dintre 110i toti... Nu aluptat pentru e, lusu§i. El uvea tot ce-itrebuia ca s~ 'fie fericit, Dar s-a' sacrifica pentru ca altii fie fericiti, MIHAl (iii mU§cifbuz,e}e, face s[oi1"lf.t.i sa llupJfinga) PRAIDA:'Ai inteIes? nu trebuie s~ plangi, . ., " :MlHAl: Dar nu' se poate sa-i dea drumul macar treizilede Craciun ,', acasa? E asa de greu la Craciun tara tatteu·... ..'_ PRAIDA: Speram ca 0 sa-l scoatem de aici curand.Dar acumnuuics ... ce ant vorbit. ..' Taticu nu trebuie sa §tie ca marna s-a maritat 'clin) nou.Ai sa-i spui di. ar fivrut sa vie, dar ell e bolnava, pat.i. Cli a plans mult cii n-a putut ~avie ... ai' 1nt.e!es? ,MlHAI (ckJ§ia i~i fine p!&lJsuJ):Da..~, bolnava ... e
,
A.

sa

Intn1, de psrtea ce1l1aJta,Petre insop·t de primul gardiEJ11,careduce In al'arif de chei ~i 'pschctul, format cutie de.zahi11; sdus de cei (rei ~i care e desfacut; cacJ s Iost perchezi{ionalia direcfie. Petr,c BOlug:a, e de 0 peloere cadaverica, rss ta cap §ipeste tot EJ1"C.t;1ciesul teiibil: soel« CEJ1"C stigmatizeaZii pe ocn.{l§i. E pa/oi Jncovoist. . . ~ PETRE (vorbindgteU ell o voce obositd, pa/ida, iJ)actaala): Dl:U' Elena, de ce nua.venit Elena .. -? Mihai, dece n-a venit marna-ta? MIHAl (cugreutate): E bolnava., ' ',' PETRE (agitat, speiist §i totu§i l1epiimfintesc): E bolnava? (e ill el o cJipii aqim! amintuii) Dragostea mea dragoste, .e bolnava.. PRArDA:Nu e nimic grav.~. 0 crlza de ficat.; vatrebui sa stea ill pat vreo sapt.funfuiiL..· " " PETRE (aM/ul mereu, ll}sif ia1'depiirtat, did toste resoiturile sant demull siw:limale in el):~i i-am spus sa.fie en grija ... Cat e de mare §i de voinica.e foarte slaba de ficat.i. ~i nu seingrijeste deloc ... (c!ltre copil) Ali adus doctorul...? PRAIDA: A fost un tovara~ doctor §i a viizul-o .." A spns ca nu-i nimic grav ..~(ea 'sa schimbe yorba) :;;tii'cii Mihai a tennina~ ¥coala'!.A luat premiul al treilea ... Are medalie de.bronz.; Arata-l medalia, MihaL.. (M.ihai i~ariT.taautomat medslis pc piept) A avut medie mare ... Cataiavut Mihaif MIHAl (ahia f;~ifin.eplfiNslll): Am avut media 9,06.,. . .: PRAIDA: Uit", 9,06,,; Ar fi trebuit saia premiul intai, dar an fost inaintea lui doicu protecjie ... M1HAI (mu§candu-~i buzele): Tata.vrel tu medalia? (0 scoete ~i v!ea
'. .'

sa i-o dea)

i

'

"

.,"

:m

PRIMUL GARbIAN: Baiete.muse poate, nu a .fostvlizuta la directie. .. Nu sepoate ... , _ ' PETRE (II jJ1ive§te.1ung, iJlduio~at;· coborsnd parca din altti Iume, lung): Baiatul tatii, baiat ... ' (at vl-eap8J:cii sii-Imfingaie dEJ1' eprea deparfe,iaiwii.lla greu futinsii csrede an/de zik: au a evut voiesa ' rnfingii.i.e pEJ1"Cif ilIdnlZ11e~te)pastrcaz-o tu.; Illl ' .'._ " PRAIDA: .Cerem noi voie ladirecjie §i 1i-o trimitcm. Am venit tOY at'a~e§i ea sa te intr~blim ... ce facem acum cu baiarul ... ? ;'

34

/

-'-

--- ----,---, ----------- -----,_ ..

-

~

MIHAl: Mama zice ea sa ilur~la nenea Pavel, la croitorie, PRAIDA: Tovarase.ino] ne-amgandit, dt clad ne dai aprobarea, ar ,~ binesa-linscriem pe Mihai laliceu.i. ", PETRR(qil1ceaJa smituirii): 'biu: de uncle bahl pentru ,carti, did bia( femeie trebuie 8-0 duca foarte greu?.. ,': PRAlDA: Nsaveanici 0 teama ... VomIngrijinoi ... PETRE: Carenoi? ' , PRAIDA (fncllrcaL; cad llOiftlSeamJti1 de fapt (1): Noi ... partidul ..; PETRE (de.(a{a )'>1a.tdffnfJ'_aJl timp):_Va muljurnesctovarasi p (ca.ut. in pecbetu! pe caro-l Intind« primuJ ga.fdiml) Cat1i... toe §i biirtie::, (cu 0 Iericire sleitif) I-im dat voie (caula) Uite asta parca-i §ocolala' zahar, salam (cJatina din cap) mi-au rupt tali dintii ... tutun? uite di, tutunmi-a trimis ... biata femeie. A uitat ca eunu fumez, ' ' ERAIDA '(111cllrc:lI): Sigur, §tie ca nu .fumezi ... darmai tratezi §i d~t: pe gardieni cu cite 0 {igariL.. 111a1 faci cate un schimb ..: ' PETRE (eau/if fi au gif.<;ejte): Dar 'lute... uite.mi-a trimis carli §I n' mi-a trimis ochelari.i. f-am spus mereu cami-a slabit vederea dtot. .. Imi promisese d't mi-aduce ochelari ... (Privesto constem;:_ emJiie. Cei doi sunt ffi ei cOl1stel.'11ape aceasta pltlimplai"e.) d . ,,' PRAIDA (iocurcet): Poate ca nu i-aispus ce ochelari sa-tUa? Tovarase, ochelarii seiau pe incercate. .. Viti eu poimaine aici di " nou, cu mai multe perechi de ochelari.vsa-ti alegi.; Chiar dad. n ' ina lasa SEtviu s11te vad, uite, ilrog pe dumnealui sa li-i aducii' pare un om'foarte CU1l1sI';-Cade... ' PETRE (Ii }Jliv(:fte lung pe grirdiau): E foartecumsecade ... E milos '§' trei copii: .. dar cand zbiara directorulprin curtea inchisorii 'devine §iel fiatu ..: Loveste Cll ce areIa indemana<., ,Spirimack raspundere Ii innebuneste pe toti ... (ca 0 negurif cdJ'eflJ{!ir-;!i(i":ilief, sprospe jos) Ascul ta:M:ihai, sa aduceti docterul ~isa spui llialnaAi~' s,a IJU mai beaapa n6fitu·w... eli avempe aoolo oapa tare proasta ... ' PRAIDA (ial' cs sl1 scf1imbe yorba): Dumnealui, e tovara~ui-Gelu Ruscanu. -. ' PETRE: Nul-am vazut nido'd;tlL. - "PRA_IDA: E in.miscare numaide cinci 'ani. .. EOlude nadejde.:.A-viut , sa te cunoasca.i.E directoru1~<Diep)iilii Socials», " PETRE (eu 0privil"eJiniftitii peste tlmp): Mul{umesc ... PRAIDA;'Spune-rni,ee necazuri aipeaici ...? Ce-ji mai trebuie? PETRE (dhnMc pe gfindw1;trasatUlilc fe{eii-Oll deveilit iiclipa de

are

, fUCf,

apoisffiryil,

co vocea inchisafl1ttparsi11ij

eJ hisuqi..'.) NU:~lnj

trebuie IriInie... 36

t>RAIDA: Tovarase Boruga, nu.sepoate fii at1'ilde abatut ... ~tiid"l Iacern totce e.orneneste cu putintastl te scoatem de aiciP§,na atun~i spune-ne ce-ti lipseste ... PETRE (f1Jgfwdlll'flt, istovit; cs de pe targtJ smiatirii): Candm-au adus aici "in celula imilipseau toate ... limebuneam ziua, iar noaptea nu puteam dormi, 1n celula goala §i umeda ca un mormant de ciment. ' Scandurile erau prea tari, fara perinaimi in\epenea gatul, racnetele, urletele, loviturile de ciocane in usi, noaptea, ma faceau sa sar speriat, .• Mi-era scfuba de §oareci, de plosnite, de lingura de lemn tocita.i. ..Mi-era sil1l:de zdrentele astea murdare care nici macar nu .. ~ . . till de frig iarna ... Saream Ia u§a cand irni yara mancarea pe ferestruicanumai ca sa vad 0 fata de om, fie §i de gardian ... (a dcveni! iar11eplimfil1tes~}Dar de.cand au inceput sa-miputrezeasca oasele deviu, de cand mi s-au chircit pUi.rnanii,nu mai doresc nimic ... NU-lui rnai lipseste nirnic. Va muljumesc tovarasi ... dar e _ de prisos orice ... I'RIMUL GARDIAN: S-a terrninat, .. Au trecut cele zece minute ... Haide Boruga ... PR,:\IDA: La revedere tovarase ... Ai incredere In noi.; Nu te uitam ... GELU:La tevedere, tovarase..; ' PETRE (dus de primal gmdia.Jl): Multumesc ... 1a revedere ... (lotl1§i dt~slijcllt de lame) Mihai, ai grija demama-ta ... Vezi err. esti mare acurn ... l\UHAl (s(.l1ga dupa el): Jata; tata., (DlIjJi1.ie,s:i.realuiBotugn e 0 i1l11ga, :.~i .!f1va. tiicel"e, MiiJaiplfinge Incet.) GARDIANUL (cu om.-e,ca.t"ecomplicitate): Cereti sil-l duca inapoi Ia sare la Ocuele Mari..; Acolo s-ar mai putea intrema ... GELU (dilpii 0 lWllii tscere): Tovarase Praida, ai avut totdeauna dreptate spunand ca.oamenii sunt rai din ignoranta.i, Ca n-au imaginatie.; Nu §tiam-cilt mi se potrivea mie 'insumi acest lucru ... E ora pranzului tovarase.,, Oarnenii sunt inca la masa pretutindeni., Pot sa manance lini§tili.," pot sa rada §i sa se felicite pentru l11aint5ri, pot sa-~i mangaie duios copiii §i femeile, pentru ca.nu vadsuferintadin lume... raza orizontului lor e cat ajung cu mana ... Oarnenii pot fi fet'idti fiindca n-8U imaginatie .. (11injflld smsr) E ora.pranzului, tovarase. PRAIDA (suttidepentru el, eifel ,~tiede.ce I-ssdus sici, spoi Incet): A§ mai adauga un Iucru, tovariise.Gelu.i.Mulri nici nu vor Sa vada., " Inchidochii anume din prud6nta ea sa Ilu-fie-obligati sa vada... Nu vor sa'fi'e propu§i ea rhartorL. la ceea ce se IntampHi ... nu Ie' 37

sa

I
.I
I

l
con vine nici sa afle •.. Dealtfel se vandpe pi~til_tot felul de ali ' bune pentru Jubrifiat constiintele. ' . .; GE~U (gan.dlndu-8~ tnereu 1a 'clt Suntem complici din lip~a 'e nnagmape, Ah! viata nu merita ... sa fie traita cu astfel de pre]. '

TABLOUL V
f-

,/'

Ca in tabJoul II J'ncapereaeste scutundsts In intunclic. in biroul baauit, din care au sevede nimic, eacelEljifotoliu Iuminet restrtins de o ]llmpi1caebsjur putemic $i lngust, pe masu/if tot un teleton, duia cu {igifJi if 0 sCfumieJii,ln COllUJ de luminif cu reflexii verzui $erban Sara Sinesti fume/JZii §i aCUIn g1indi(OJ;i1ervo~ §~ preocupat. Are aceJa;:i profll dur, de gr8vdrlI, dc§i pare Ioerto obosit, diind cbisr a)s'a 0 impresie de for/if cooceatraci. Pare sa fie muk dupa miezul noptii, caei restul celor vii se simte pdihu#l 111 soma. Dlipif ua timpintra a seivitoerc lfiliiidi. SlNE.';)T1 (nerves dar mal l'Cp'nU{ decal ar Ii piimt dllpii oboseela lui): Ce face? SERVITOAREA (parca §i oa obosite de OI'a tflrzie, de acessu; imprejursre): De aseara citeste sau se preumbla prin camera .., . SINE.';)TI: A mancat? _ SERVITOAREA: Nu s-a atinsnici de rnasa de seara, dar rni-a spus:sa-i las tava pe masa rotunda. A cerut cointreau, SlNE~TI: I-ai spus di vreau sa-ivorbesc? SERVITOAREA: Va Ioaga sa nu veniti.; SINE.';)TI: Cafe ceasul? . SERVITOAREA: E trei ~ijurnatate ... ' SlNE.';)T1: Multumesc ... Poti sa, pled ..

\

A /1'11TI8S singur, i§i sttange ca obsedat, eq malla m-e8plif, pumnul stlillg, 1111:1'-0 aa/iune apJ'ig unpi1dtl1 ~'illltJ"eJ"Upt11111 gfiJld. Parcaer nsculta in g,lleJiije sapaie in el i:tlsilfji. Aprindc 0 alll1jigm·if nous. Perdeaua se las-ifiucet ..

39
i

I....-___

._.

·

.

ACTUL II
TABLOUL
Un budosr; s{JatiwidJobat,

VI

-lipsit de stir.ln statlga o. csnspes mste defat co. ,>~i ?'uJJ1a.rfl lac:ulii din totolii imease, aeaperifacla o matac"ebl'Odaia cu tksi gJiq pede, tIlt foio/iu 111 faJa ei. Oglillda mare de asemeai tdlobatii deasupl"1nneimitsilfe lungi inglIs!'e, cu obiecte de loa/et/i, cutii de pOlje1in, cupe de crista! ... Mssiimare jrusif, rptil11dii III mijloc ... Uyii in dreepts spre dormitoi; u,~<1 tuad; Ierestre in drespta. in Teblouri uumerosse, ciiLlimulle, ne::1,~leptatde multe, tioii de osemeni. Pe nwsii ua d~jJI11 sbis filceput, uti serviciu cetce, tuml de lidiior. Mmie iatr-ua deshabi116, pnntof] de cssi, fii!'it ciorapi, citeste 0 guzei:li, pe jos 1I11 teencdeeiere ... Intf:1 Roxsne prin sutprindere ()[1reCII111,. !l1/tria a.bia fife limp sri <L~Cl111(lii . gaze{(~Je...-:
11U CB

in

de

SCENA I
MA1UA, ROXANA

IvlARIA (fl1ccrt1iild sa z[llllbetJsdi N·a:in nimic, sunt pu\in,oboJitii (E o /rilmllsefe 'udbure, si. tocmsiprin ast« i'ulburiiloarc, pe baza de '
fi .flm:vazi(c'1te. NeliiJJ§titoaie de ;;,semel11;,J1lI numa! dIn pricitm resctiilor 131 btl/sec §i esoesive; der §/pdj) sensurile tulguuuu« ale ucestorresctii. $,i ast« e 1111 ebb] pcntru cei dill jut III ei. C'lil1dpd;;e,>~t'!; sdeseori Iix, ere gil lre,aniiii ebi« pctceptibil.sl. buzelor, csre-i dit 0 tonsiune puteticif obrsjilor. Hipcremotiii<1 dtr iniagi11alie dezordonatl{ are sp'mmelc ii bucuriile d;opotd vii de copiii1ri)[tse. -Vlizlitii In a:eilCEl!" ptwe 0 trumusete

ROXANA (esteem di: 1ll0'1Jdelli1, ex/rein de. afer,atfijudwd'lIn 1'01, ;1 stlirllit'iil modevident sa hure): Ceoe ell tine? Esti bolnava? Toata lumen e Ioarte ingrijorata. '. l1osiajgic,'pj:ofilSllav

41

E bolnavbietul om de ingrijorare.v. Ai speriar.toata casa ... A vrut mistuitildesecl'ete grelo, prada tutuiorobsesiilor; ell doria, sa vie la tine §i n-ai vrut sa deschizi u§a. Nimeni nu '1'nteIege nef'inpae,1te, deviate. in inti111jtate,o,~enzllalitate de copil ~i . nimic: .. salbif'icilJlle-~ Jiindea are un oosp propoqionst §i molstec de feli11 . MARIA (ell OJ1fi-eamal ncrvos): Bine, atunci spune-i barbarului .meu E flirli miisurif fuslf in lot ce face. Ae1l111 e in ea 0 terosre de vietatc sa vie ... dar tu, du-te, Iasa-ma ... du-te, te rog ... ineoifitli if istoviree cstoiv« nopji de iasomnie. . ROXANA (aJ:lftiind mssa): N~ai mancat nimic nici aseara., ." MARIA (rfiziind in sl1a): Nsam absolut ni.mic draga... Ma odihne pupn.; " RdXANA (trece in dormitor; revine): E adevarat di n-ai. dormit toat noaptea? ROXANA: Eidraga, numai
0

.

'

clipa sa-mi ian cointreau-ul,

J\1ARIA: Ia tot-ce vrei, Roxana; dar pleaca .imediat,

MARIA (tece ell indipiifiillare)
ROXANA: Asculta; ce ecu vreisa vezi pe nimeni? tine? ... 1.'oti sunt ingrijorati.'. .' De ce d. .

MAI?A (iilti1rfitatif, darstffpil.ml1Clu-se): Roxana, te cog dU'~te,lasi'i- " singura: ... Nupot vorbi ... Nu pot sa ascult pe nimeni ... Te 1'0 du- te, E §i; o.z~ im~o~ibi~a azi, Vite, cerul asta ca p,lumbul " ' apasa ... E mal bine ,sa fiu smgu,ra... .' '" ROXANA: Dupa ce ai citit toate cartile din lume, ai Inceput acum c: gazetele? «Dreptatea Sociala»? Ce potigasi intr-o gazeta ca asta? (a.sc~lde gaze/a, oupiivirea sperioess, eople§itii): Nimiq nnrue altceva decat moarrea.;. .

ROXANA: Of, sucita e~ttdraga '(se uitlf /a ~1 ca intensa ourioduue) Stau §i ma intreb cenaiba gasesc 1a tine barbati.i 3§tiade §i pierd capul dincauzata? Ca mai sunt sialtele frumoase, MARIA flaet< cu fuglfpiifonare) . ROXANA: Pacat ca numergi la proba ... :Acum imediat dupa masa..e lume putina§i se ocilpa Clarisse de noimai mult,., . MARIA (illtiU'iitata):Pacat ea n-ai 0 geamana Roxana. Ar -fi fost
c

mai 'in siguranta originalul,
ROXANA' (0 SMull): Numai

,sota

fi a§a nervoasa ... Uite

iti trimit

pe

barbatul tau ... (iese)..:· MARIA (ia repcde gazeteie, Je escunde msi bine ...)
SERVlTOAREA

~A~u:

Ruscanu .. '

(in taiJ11i; gdbitlf):

'.

A telefonat malli§a d-lui Gelu

,

ROXANA (fJ1rlf se gan.c/Pasca 111m depsrte): Eu n-am citit de doi ]' o gazeta ... Hal, imbraca-te sa mergem In ora~." Vino eu mine s pro~ez 0 rochi~.. S~mbrltli ~.uP~ rna.. e 0 mare bataie de flori 1· <;a ea,,: !r~~fon_nam ~a§llla 1~ lebadi1. 0 Imbdkam 111 crini §' -5os .trandafiri albi, Imi fac §1 0 rochie alba ... Ce zici? Vrei samergi §

sa

MARIA (ell un soi de Jicildl'e if? deznlfdejde):Ei, i-a vorbit? . SERVITOARE.t).: Nu l-aputut prinde la telefon, Se fereste de dansa ... L-a: d,lutat §i acasa, Detrei zile il cauta rnereu. [I.{ARlA (.1bifiuilf): Bine, Dora. (servitoere« iese.)

tu eu noi.i.?

,

, 8.CENA II
MARIA, SlNE~TI MARlA (mereu obosiu, J1eivoasa): Pentru 'ce mi-ai trimis~o pe gaita aceea imposibiliaLci pe cap". ," , SlNE'~TI (oflu1it): pe;ltru d1. ai speriat toata casa. Te-ai inch is aid 1a tine de alaltaieri de dimineata ~i nu vrei savezi pe nimeni.Cand mi-a spus Dora ea aiplans toati1 noaptea.ce era sa fac? J\.1ARIA (gfinde§te ua limp, e ispi{it!i deccle sbis fulreviizute): Ai -fost SJNE~TI . (mocnit): De ee te surprinde asta? Crezi c:ae linistitor .lucru sa ai pe cineva in casa care-ti ascunde tetul? .. Care nu incredere in nimeni?·:.:.' , .MARIA: De ce esti suparat, .~erbane? .
"

ma§ma trarisformata In lcbiida RO~~.' (sea§caz! pe ,SCml11,'i§J toa111t!'unptlhlul1/ d~.licheUt):Ai sJ . ajungr de poveste cu nervii a§tia ai taL. Toata.Iumea te credi , nevropata ... (gus;tlide pe l11c'lSii Iursecuii) Bine e'draga sa fie cineva egoist:a ca iine ...·TOli nu mai stiu ce sa faca, numai sa-ti intre In
c , '

:MAR~ (obosill~ deZlll'tieuiata, siuprinss): Eu? Mi'i vezi pe mine inrr-

1

voie. Vai de bi'irbatq-lau(sul'ilc/e cu t;.1fc)Su)1t ani de cftnd nli'~imao permiti sa inire incamera tao Darasa-i trebuie daca s-a insurat cu a biblioteca §i eu un pian. .'.;'"

atatde 1ngtiJo1'at?Inrr-adevar?

"

efind.vede elf Rox<was-aa.\~ezalJ.:RoXai~a, te r~g; , te implor, pleadi;lasa-tna singuri'i.:.· : '.: " ' ROXANA (se ddict~ ~~i fine se explicii): Draga, bal'b<~tul,tliumi-a in t~lefonat sil viu sa;vM ce e.cu tine. Ce:vtedOb1igarU'de v.eri~oara.
42
1..,

MA~,(e;rasPeJ'8lii,

are
43

,

SINE~.TI ~.ftniefl1iibu~jlif): Pentru ,ca-,.aJn §il'l§H destule gtiji ca ~". mai am, §1 gnja altora care se mai §i¥cund pe deasupra, ca sa' te ,puie J'n situatii lara iesire, Cftnd e cineva bolnav are datoria de :'H tine Sea1'l13 §i desensibilitatea celorlalti ... _ " . MARIA (mereu pe gfindl11i, insi$liind in ceca ce latrcvedc): Daca ll§ muri, Serbaner.; . S~~TI: Obsesii de neyropatiL;" .: MARIA (<11zand cu un zmnbei:inteas): Daca totusi a§ muri, Serbane? SINE'<;TI: Ai traitnumai dupa norii mintii tale ... Ti-ai dus pfinaia capat toate capriclile, toate ...·Impline§ti 27 de, ani ..~Nu mai. e§ti.'l, fata de §coaia, care' vrea sa traiasdt toate 'fumurile dirtilor... mai poti fi rnereuo «nein\eleasa» ..., E timpul Srt te desrneticesti, '

=:

gfindwio'; Selidicii dupif W1 limp, call/find pm:cli,f.ifJ.ii sa §,tie ce): Serbane ... (i,i nustie ce SaJ1laib7Juiej. ," . SINE~TI ({'ace ''cu UJl Ie1 de 11ita.t'B1J.maJ"if# ,collcentratif cao drojdie):
>

A fost 0 vreme ..: lvlARlA: A fost 0 vreme'L. , SINE~TI (cu taste eli ocolise 'chisr sa-l ptiveasdi.. hOliirlit sa rcziste;« dintr-odsts scut pteocupst de interiorul Jfil1ecd~11 budusrului

Nt,;

MA~ {dcseol"rY,ai:if, cu. oc!iii~iiliici!ifAA§a g§nd:§ti, tu -despre ~l~ Asta e totceea ce ar.sa-mr SpUI cand ell te intreb ... ceea ce .: ~ intreb? (slltfide abiftuta)Capricii... Nervi.'. SINE$TI (fie~'biiiJ(:f; darstj[p§njnd/J.~se);· Cevreisa gandesc ..~? D,t , .multa vreme am renuntat sa mai gfindesc in legatura ell tine ... Tkt~: ascuns viata de mine, de noi toti ... Nu te-ai simjir niciodai inda~orata S.ii t~ e~p1ici.._.r-:u t~ crezi obli~at~ d. i ~ocote~ta~'1 a motivele tale mtnne mrnanui ... .Tu crezi «a te pot] .irichide camera ta zi ~i noapte, cli poti refuza masa §iP9ti plange pfuIa f • zori, eand ai doi copii? .. Gind ai un sot? .. Cfmd e 0 lume inJu.r ' tau, autt de legata de tine? .. Nu-tidai seama ce greu 0 jiglle§ti?, .. MARlA (cu 0 ilitfirziere lieJ"Voasifj: Poate ea intr-adevir am fost. bolnava.; ,." .

acests csre hI obsedat, tocmsidin pricin« inl:eroil.:tiei, anidc?i1e. Simte pl'ezenladospitr:l II Iemeii, }11 'dezordi-flea inchis:1_. 'de douit zile.) De ee nu lasi Iemeiasa sttfinga prin casa? (i-aralif toropit, ciompii, .W1111e jos, Mll/1pe .scsua) Uiteciorapii unde au ajuns p (ocolest« cu privuxa, rocbie mift1isossif, pl1p-nifjimo1ateelf,de pe Iotolia, csre-I amefe.,<;le ell IW' vm)AUncerc~lt sa: te imbraci? (iii aJ.lIiJ~Ji pliviielldJ_fJ wag in dormitocsi simte 1n(:1, lavederea ecestni culcas cf;lld 8J v;/uptiip(arsw'EJ lInui galldjUite, nici patul
nu e facut. "., MARIA (l~a umuait Ilieutif ;Ip§ndind mustireedoriatei in cl): Am

,sa

sa

SINE~TI(nU-l'lfspl111de /mcclia(. se. vede: qr Ji e g-l-ea sd.plece,

Iac singura ardine,..,

Yi'

Trebllie sa rna due, e azi §edinta grea la Camera.» .. fvlARIA (ca ~'iciind 11U [if fj iwzif seajucs: cu socia de Iicbior) SINEf;>TI (ptivind oeolit): Mai bei §i acum? MARIA (ell pIiViJ'C<lliitildta):Foarte rar ... SINE$TI: Ai lx'lutaproapejumatate sticla ... (f,'ii abate illl'ptivkea)' Ceo
te framllnw.aUl.ta? ... MARIA (ell 0 cilutiituzii £,'rca):'Arn vrut sa adorm. .. am vrut sa rna

lapfif):

SINE~TI (cu 0 msaie seacl1): Cuatat mai mutt, un bolnav nu poati aveagrosolania sa ignore cu dispre] pc cei care ii pfuidesc noapl:ea alarmati .sornnul §i respirajia .... Ai traitprea rnnltpentru tine ... Te complaci preamultin toanele as tea egoiste. . -. ,MARlA (treJ11111'8.l1dde illdigl1<11"O): Cumpoti sa-~i-spui asta cand-§t~ c§.t imi iubesccopiii, carrel §tii ce run sacrificat pentru ei,cfuid ~tft; di ei stint toata viata mea?.. . ' SINE$TI '(ell sspiime): Chiar copiii Ii i-aiiubit eu egoismsiorbire ..' • , I-ai acaparatcu un soi.de dragos tedesuchiata.; lUIIrlna §i fill:' sa vezi rnaideparte ... Astfelcum ai plltea sa pui mtrebareape .ear-'.' ai ,Pus-o adineaori? Creiica 0 malna poate sa rnoara cftnd vr€ ea?... . -,.',.' '.,
J"

ametesc ... SJNE!)T1 (scinro,s'c!jle biuse, ate unspesm convulsiv): Sa te amete§ti? (0 viziun« voluptete fijoacif in pdYlle §i Iovit se fifmgej MARIA (11 simte in lupta lUi):Vl'Ci sa beisi tu unpahar de cointreau?

4e

(to8.JuifJncet

cu illteilJiecl11]J"m'

distils 0 mfingfiie~J'e)

,

SINE'<;;TI (motile, dospeste Tn e1 doritus): .Nu ... (pdvc~'te crsncea MARIA (nu-l [jsc1l1tif!ji tOa!1)if):Ba,'da. . SINE~Ti (bmsc, sflident,dfstomllii pllum1l1 (twa:) vrei? f\1A1UA (f?itl1 pad pre» SUlpJins8; Jid/ar 0 privirc EUlgclieifspie (1):

ispitit)

Fara

sa

pe

Ce

l\IlARIA (0 c//pii dC1"l1fatii, lu;tiece sii.crelida:, Ai' Yn:~asli §'tietotl;l~· J cOL de tltlIJajai este el, ill aceas(lfbldjgnllit:. RiiJn!ine fndelling p' 44·

De ce nu vrei si:ibei?.. , SINE$TI (fierbilnO'tot): Ce urniare§ti,!, ce maivreii.. .. (insmele , smintiril se-llcheaga~l1el si-! rsscolesc) Erai 11lG,~ o f~ta' in uniforma :de' pension cu 0 coad{t pc spat",tnnoda.ta cupanglica,

45

atunci cand.mi-ai ie§itlncale; §i~ai inca 0 iata de-pension din: ' mi-ai devenit nevasta, cflnd mi-aidat copii, dar atunci am Intel: ce iad poate fi in sufletul unei fete' &- pension ... Nu mai vreau, privirea astaa ta.blestemata. ' , MARlA (iIprive;fffe 'mine ...
U§Ol):

<"

i

Nu vrei

sa iei

un pahar de cointreaud

'SINE$TI'(disperat,

simte cum. crej<;te-ll el iUl'C;ff111 petimci, SI': zba , 'fncJe;fftatj:'Nu ... (face doi P8§i spre ogjincia a.rs de a.mintire,apoi: e

iutoasce 811Ul( spre cs) Ce-ai facut din viaja mea? MARIA (CIl' o pdvire dezo{atlf): Cine a fost de vina? Cum ai putut devii dintr-odata alt om dedit celcu care fuses em mihitaUi7 Air decatcelpe care ilstiam? ,": S.INE~n (zbuciumai): Tu ai facurdm casnicia asta o lup0 intoanilt : crancena., Am indnrat anidezile ingeri:uncherea miWdriei' mele ,~ biifbat...T~aiu iubit cu o vointiismintitif~i iubirea mea a fost ' cu care m-ai lovit, A trebuit sa invat cil nimic nu intrece in cruz' _ hotararea unei femei, care se _§~ie aprig dorita, .de a se refum ... d ' dinjii ,stran§i de siUL Asculta, cum sa uit di ani de zile, ea'sa fii' mea, eram nevoit sa teamefese maiinta! eu alcool? (ou 0 fil11j ,suiocatii) eil lffibrali§area mea, ca pe-o doctorie, nu 0 putee, suporta decat narcotizatav., ,--,

4

MARlA (lntunecatii eu totul; plutind): Nsam fost eude " disperata. Totu] ,sta rasturnat in mintea mea. .

vina., E

SINE~TI (In.tr-o legiIaaie aman'f).' Ceca ce 11U §tiu cei iubiti lnSa s:st, ce atroce voluptate poate fi sa Iii lil brate, abandonat ca morti: , insii§i, trupul unei femei iubite., (ell ill) Jiinjet, lndurel<lt} $i otrav asta am iucercar-o ... Era sieatot un fel de alcool., MARIA (i§ifi'iinge mfiinij~ albo, spoi ell 0 dezoku» care tl'eced:~ cJipal Nimic nuse intfunpla in lurnea asta cumvrem noi., Nimi ', , IrU are culorile Pf! care credem 110i cit le are (se gfinde~'te .fa Gelu) SINE~TI (adlme tulburaf de umbr« de l'egreteaJ.'e it trectu: peste fa/a. ei): La ce te gfutdc§ti?.. ' ,

. "MARlA
, l)C

(chinuitii de tumultu! smiatidi: a.lind~jelJlo1i Nu e frumusete lume ... NO. e niciun sprijin ... Sim~i-di ai dimas deasupra unr '. " gol., Ntf e nicl un sprijin ..: '" ." ", "" _"

SINE$TI (a. Iust un leI de hoilir.§re, -mcreucu ochiI fi/lntip asuPltl ei: lndreaptlipaharui # 4i toama cointresu. Meris if u.imiire§te ci hip1lotizata): NU,e nimic ireparabil, .Maria,"; ' MARlA (zguduitti, cop/efil;'1, c.a dil1vis):Cre'l.i? SINE$TI (ell lJJ110n putemici); Ai incredere in mine ....
1-

46 '
':-,'

MARlA (cllllnieldcdcznadejde): ~erhalle pot avea incredere-in.tine? Ah, dad a~ putea aveaincredere In cineva pc lume? v. SINE$.TI (sprins pupn, dar concentrst; 0 indeamnii siibe;a dsndu-i pehsrul): Maria. MARlA (j-'Cfll~iibJ1)sC bes): Nu ... nu ... nu asta ... sii SINE~TI (contmsis, Mpacft): Maria, bea ... MARIA (ell vocea inliierinmfii, eu ialmatopitif): D~cii tot ceea ce este ar putea sa au mai fie ... Sa beisisatedestepti alta, intr-alta lume, lara legatura, ca dupa sornnul cloroformului.; SINE~TI: De ce te mistui atilt... ?'" . " MAR1A(rcllcn.iJul, c'opiJiiroasii):~erbane, pot avea incredere in tine ...? Mai insemneu pentru tine cev~?". SINE5TI (se desiece 1'11 el vcdcre« iatclioatll a unui psrsdis piecdut): Am cazut candva.prost.; Mvam.incurcat inpropria mea nebunie ... Ah! fata depension cuparul pieptanat pespate, lafereastra lUICi case mari.icu lachei multi, care .iesea eu bunica ci intr-un landou deschis, la plimbare, Pe fata.asta am dorit-o dement pfuta a fost sotia mea, dar niciodata n-arn 'avut-o cu adevarat. Cum nu poti sa bei cu adevarat 'cand 'ti-c sete in vis. .Totdeauna se intampIaceva care-ti ia cupa de la gura, " , MARlA (dOl1JJddeZl1ad~du]tii): Serbane. .. sa li1sam totul aici ~isa plecam.i. _ _ SlNE~TI (nedumeLit): Unde sa. plecam? .. De ce sa plecsm'i.; MARlA (ell ochii miid{i, cusete); Oriunde maine nu e maine eel de aici.; M-au ilavalit toate ramele uraciunii, SINE,'?TI' (.llldUl·erat): Femeie, dezmeticeste-te 0 data ... Iesi din ceata asta fierbintecare-ti intunecajudecata ... Unde vrei sa plecam? MARIA: Trebuie saplecam ... <{riunde vrei.. , SINE$Tl: Oricurn, nu putern.pleca maine ... Sunt membru al guvernului, am obligatii.; _ .. l\1ARIA: Nu ma .ihte1egi.., Nu pop sa rna intelegi. .. Nil mai vreau 'sa aj nici un fel de obligatii ... Nonia mal intereseaza ga fii, cum.spui tu , at~Hdemandru, membru alguvemului.; ,. SlN:E~T.I: Maria, ce wei sa spuiz.; Jar nil mai I}."aie§ti pamant,., pe MARIA: ~i e atilt de bine sa traie~ti «pe pffiniint»? ... Tii atat de x:mlt safii, saram2.i ministru?", SINE,'?TI (a clizut pe gfindl11i" b!i11l.iitor, 1111stiecam si'Ul1telpi"eteze dOliJ1pi ei):Nu pot sir renun] la minister ... E absurdceea ce imi ceri .... '

-

"

47

MARIA: De este..absurd? Am oroare depo litica asta cai dezlantuie toate P oftele (gfilldindu-sc la Gelli);, care calca ' pieioaretotul.rducela toatetradarile., Nu mai recunosti oame,.; ,Ah! ce poate face politica asta dintr-un suflet curat. Puna 1a.,;,josni~i~'se poate cOho? u~ ~m di~ p~tima politica., para mila, f~~ o prrvire omeneasca fara ammtrre.r; Am oroare deaceas , politidi. ... Nu.mai vreau nici un rel de poliiica ... Nu maivreau.. ' SINE$TI (vall/os,' ell giit delup): A§a Jude9,a femeile ...: Fireste, are» . -politica mizeriilesi greutatileei.; dar DUma sperii deele ... Mi-a; ~ dat satisfactii destul de mari., Nue puiitilucru sa yeZ:itiiaraju, , prin propriile talemijloace, s5_te f<Lel,' ascultat de oamenii defl'. ai till'H, sa fie cuvanrul tau hotarfitoJ.' ill orandnireastarului.; Madill nu e 0 verba goala, •. Uite, .cu mana aAta, pot semna un act c"c I-ftSU,ce§te de~t~lu1 o"a:luel;l~o~"'fo~cre~ sitliall,·,i~car.e sa,f~ca f~ricr sute de- familii, pot numr functionari, pot darui sume man. PIt propane scoaterea din fundul ocnei a unor oameni uitati de semefuri lorsi.deDumnezeu.acolo si.pot deschide actiunicare sh trilnita,ittl fundul ocnei altii, nimicind astfel famiiii intregi, distruga a fericireasotiilor, §i It copiilor... " MARlA (caun clJea.g in il1imli,"/;tJ.igl1wllcbimift'f):TaCi ... .Taci ... vreau asta ... Nu vreau sa.senmezi nimic, SINE~TI (sudizfiJ1d 111jeJegiftaJ'ca unui bolnsv): Tot adolescenta dima~; M~r~u imagin~lia tao ~olniivieioasa. D: la cuv~nt la fa~ta~ . e Ia rine mCI 0 deosebire, mci o trecere. Cuvfmtul la tine e slngo~~t realitatii. Ai ~i vazut familiile, cu adevarat distruse ... sotil~, .nefericite, copiii dezonorati., .' , : MARlA (iiI/i'-Ul1 soi ,de'pafVxism): Nu vreau: sa .mai, semnezi nimic Oamenii nu trebuic saaiblf astfel de puteri devia!a.§i~le m081't6 ..

~ce

"INE~TI: Ai riimastoqcol'irjta deatunci ... lti'tuaiaduciamiute: cum \ineai sa pleci? ... Lungi'tll pe di van, zi §i noapte v isainumai giir~ mari :;ii vapoare(do1111dsiI1Cd $a fie a}a) Te regasesc ... nu 1n31 speram sa terevad ca arunci. .. (ii mllllgftJel.<l,cam §i timid bm/ek) rvlARIA (fiin1;"udecafl1, ell spaiml1): Asculta, ,~erbane, nici nn §tii, tu ' cat de rnultpot fi. ca atunci, Dar trebuie sap1ecam... " " SINE~Tl (mllste;~te in elmercu doriata): Yom plica ... Facem 0 eroazieratlpre Caput Nord. Peste doua-trei saptiim§.nisnntelllpe un transatlantic. Vom 1M un apartament de lux (fili1efit de lifgi1(iuiallf), vom incepe viata de [a im:epuL.E~tisjngura femeie din via~,.me~. Ars de 0 sete sl~intinta li-atn cautat sosii in toate casele vitiului, Am cercetatcrispat albumele.lor cu fotografii. .. Am Incercat in nestire. Ng te-am putut. regasi lnnici 0 alta femeie ... (a pJiJJ!'-o putemic in brete): , rVIARlA (se stllulbYe ell '0 ineJpl1{fware .. " '
capilw."oasl1): Nu, nu rt§,i •.. nu

rn-ai 'inleJes. Nu vreau peste dona ssptamani, nu vreau nici amanare ... V reau maine ... Nu mai vreau sa faci pol itica ... .pentru
,'IlNE9TI:

ca

0

(s.~iiimge dispemtli). ' -~' SINE~TI (O-wfillgfue pe obrsji, pe'brafe; eese fasli mlillgfiitlll1): ramas eu 0 minte de copil ... Ai fel de fel de spaime, Teinnebunef

cuvintele ... Din toate fleacurileiti pierzi judecara.· .• "MARIA (sprospe agApia(1u-sede bJ'alekltzj cia plivirea speliotlSlf): , . mai vreau sa semnezi nimic .... Nu mai vreau sil. fiiministru, .. V1.e s~Ple~~~ ... Niei 1~ cap,atnll,u~, 'i,' nu,"",'0:U ,fi de~tu~ dedep~j:te,':': rautatea orneneasca. (ghemluta CII 0 psssre spen8tti) Ah ... ~l cer' asra cu plumbul lui. .. Auzi CUll1 tipape"strad~faceia eu jUl'n<\:iel~ (uitfmd) Aici felneia &-astr&l1s' macar',masa ... (tresare slIbarsu', unui ganCI/Sa fun lIndev~l' 1;1tren ..,.cfllld :a,~descbide ochii sa ya m:unti ~i ape pe geam ... Sa vad clirn fuge totullu u11niL.

"" t

nu mai vreau sa fii atacat. .. Ah! ... cecopil e~tL. Ai citij ziarele? ... Am vazut eu d't Do~~ iti cara aici teancuri-degazete ... (0 miingfiie rccuaoscdtor) Copiii nu au voie Srl citeasca gazete. De ce citesti gazete? ... MARlA (ell respira.fia tcljll(i{,~j parciUnadecvat exaspemlli): Te ataca, te ataca in fiecare zi ... Nu mai vreau.i, ,' , SINE9TI (surszsnd): Asta e? (what) De aceeauu mai dormi noptile?;,. E~ti 0 fetitrl caraghioasa ... Iei atacurile din ziare in series. Te mirhrizeazll.l1-1ria lor verbuUi; MARl A:' in fiecare zi ..; Nupot 'induraatacpriledin gazete. ,""lNE~Tl (bi1d,-;it~§lr;, b>1llv):Asculta; Maria, stiu vorba~~e l<,tt~~: Cui caini m-au Iatrat, rOli au turbat, Nil 111a speneatacul'lle ... ~tlU sa primesc lovituri, darrnai al,es §tiu sa dan ... !?icellovit de .mine nu se mal rididi ... (0 itl putemic ill bm/e) . rVIARIA (se despijl1dc JHl;dezfJl'ticul:'Jttl): Nu, nu-mipasa.i. Nu mai vreau eu.sa facipolitidL. Dad mai faei politica, nu ..ti mai dau vo ie sa-rniatingi niei!n&~ar mana. Alege,oril11inistru ori lmpreuna... P6 'vremuri nici nu a§teptai sa ~xpr:im 0 Gorintll, 0 ghiceai §i mi-o l-ndep1ineai...' ,, ".: SINE.511 (toropit de.dogosre« smintirii): Peatunciera~ o.fetlta de optsprezece ani, nkr nu iC§cai inca In lume ... ~rau C:ln.~lsprezece ani diferentlidev,~rsdi: ,lnIre DOl (ise cr1,~pe[jzil umel'fi) C§ne] te

ell?

v

49

~Lneamin brate ~i te varlzole~i Indftrjitli, suia flacara unei bitJ tari in mine ...'Nu puteam rezisra nici unui caprioiu al 111'1... . ,";. MARIA (l"lis.fiilii.l1dl1~se) un apm<1t4.etr_a:a.I):Vl'e~u canici azis~,n' '" poji ,spune nu, cand l:tl. eel"ceva, Crezi ca nu.mai pot avea 18 am?~, .. E pierdurtorce afost. ..? ' . SINE~Tl (a Iuet-o 1.11 brsqe Incom}: Tu niciodata n-ai sa fii alta~ Maria ... Ca'~iI?intea, ti-e,su.ngcle vesnicfierbinte '(f~i 1.nU§~b~~{ Cred eli tot min tea iti illfierbanta §.i sangele ... Ah, pnn tan" . sfingelui tau vreau sit t!iurtg Ia mintea asta, care, lIW exaspereaza . ,fiindca irni scapalnereu ... (lvI_ada liide eucx:hii SlrJ1ucitDli! Int~ a~ci !n, in~eriOrnlaS~.a:dosfitdefaP.tU. rat.a§l~ amet~sc: ,~ .ereu a:j': .. .snnur ill tine 0 femeie noua ... mereu te-am descoperit alta.; '.: MARIA (f,~i capul, 11 pri';e~te 11iz!Wcf mcreu): Numacunosti? .,. ' Nu-i asa? .. nu -!1Jaeuno§ti Il1di... (se destacc po/in din fi~b1"ilP~1l1'el lui) A nu ... nu.~. Trebuie sa-rni ptom~ti. .. ci'i.nll vei mai )" ministru.. ...

'j A .

:

MAlliA (fnc:rem~11.ita): Ce vrei sa Spill? .. (f;,~ifiiinge mfi.inile) ". . tau? .. E de pnsos sa mgaduie§ti. .. Ai sa. te CQn vingi numaidecat, .. MARIA (0 mereu nal)citii, nil ~:tie c;e sa spuJ1if):~tiai'? .. SrNE~Tl (fifrii prea multo ocoluri precizeazd}: V-atiintf:Hnitmtaia data la ZUrich la Dolder Grand-Hotel. Ti-a.iesit 'inainte in gara. . MARIA (llu;ebunJtif eif a [vs{vifzut!i, flf.d:fsii.. §'(ie eil e Vaz.Ulil,calx/ nu

SrNE~TI (co o graM de ofel):Raspunde,runantu]

biinuia ca e privits, l·cac{io.l1eazjj ell jJiingiirztii plId~al"~. sentimen/alii; voc;:eaf1 e in,ghejata): Ce vrei sa spui? ca de trei am
stiai?

pictue

SINE~TI (edincen): 1)(1•. " '. .; .. ' . ~ MARIA (nu se poste regiisi, i-espirll greu, spoi co. 0 .nenul..lglmla ' uimire):.<;)iai tacut? .. De ce ai tku't?... .. ~" .. ' SINE~TI (.,~j-,'l' uprins pieptuf, direct pc vestii co 8111andou8 mi'l11111e: c geslfamilial" oistodlor dal" ell priviie« ap:lsula in pedes): A. .. asta-i
socoteala mea ...

'SIN~~1J (m:s d~mlfr_u1 ..dorintei): ~i dad Itip,l'omit? .. Dad l[i pr.omt,~ ca nu VOl mat fi ministru? '~ MAR~.A. Ceu 0 _e~ediJlftr~OpiJ~reascifll~iVflidui~!a!l[):~M~~i f~ae~ fericita (gr,'lbll) Promite-mi acum asta ... (se lasa maJ)gaza/,'l P?,
bmje,

MARIA '(fngrozitii);' De ee ai tacut?..

crezfmd

cii a

ob/iliut

SINE.<;)1J(cu.ocbii tulbun): prcmir... MARIA (p:uoc:'i 'lFezl'M dilltr-ua vis, tJelii"iind spcospe): E'adevarat? N e parere? Ah!,..., . SIf\!E~Tr (a jjiinspo·eii tudeia bm,{c, e iflu~cat~o di'-!lat;e rece ;;i :"ilJ1,' , cu o capnnde spoi siilbatie cu fUnfind611if mfiiniie de gat, :1jJ1'Oapc s~o
t,

r~i

ceca ce vi'C'U)

", ,. . .'. SINE-5TI: M-a ispitit un gust amar sa fac pupna filosofie ..: Vream ~a vad pfini'i unde merge perversitatea unei fete. de 18 at\~ care. abia renuntase Ia parulpieptanat pe spate ... Ahl ce teatru §tlU s~.J~ace fetitele astea ... '! Dar se poate trai §ilfinga 0 pantera, daca ~tl1 §1nu
v

uiti niciodata ci1 e () pantera.; ... . ~ ..' . MARIA (£l1iii mereu de gw:u/lll di era calm observati1 f:ful Sll§'tl7_ e~ ~ vietstedelebomtor; destinatli espedeotelo«): Nu ... nu ....Daca at Ii ~tiut at £i izhucnit;. ai f1. strigaJ.... .., .. .. SINE~TI (il.lcle§tat);· D.aca strigam, riscam sa te pierd:c:u totl:1 §l M

sllgrUIi1.e)

.

'.

(dezmeticitil,simte cif s-a scbimbat ceva, se smuige; Iii acopeli1 cu orOilre umiitu] iil.siingeUtli ~'i.gfitul, Intrea'bii buimifcitii)." Dar'? .. ee? ... . SINE~TI (f1JCie~ult, batjocotitOl): Am vrutsa te, smut, §i rn-am trezit , cudintiiin carneata., ',O! ' MARIA (flpdvl?1ite [i:linta, niil1citifj: Dgp:... , ~INE.5TI (surtii:find cJfmceJi);-Cine Ii-a cerut Sa joci comedia asta? (Cli' oaprigii hl1ltalittlte) ~i cumte pliite~te?"". . . .tvIARIA fa Ji/mas ea 0 iedeJif fiilii splijili .. .jiCe'vreisa spui? '., SINE~TI (silnic, d.1lz):Repede ..: pentrueine joci comedia asta, ~i' cum te pUite§le?.. ' ... ' MARIA MARIA (bllJrmicilii): [hu' ... SINE-;;TI (i'llp1i'~:ireade fh~l):Amantul tan7 ... 50

puteam indura gftndul ~sta ... S~.pe urma.1.11~ desco~e:!t Mea voluptate mai amara ~dit toate ... Ace~ norma. c~re fara: 10-0,te duce, neajunsa niciodata. Am descoperit ce hama bucuric, ca 0 drojdie, poate sa-li dea corpul unci femei care ti se refuza ... ,Care e , a fa nurnai dupji ce se narcotizeaza.; .' . ..' ... MARIA (neputfind totUl.~i Sir creadt'1).' Nn, nu-i adevarnL... D~ca stiutai fi oat drumul fiarei din tine ... N;ai ~tiut (earesp.UZJjla Mata, Vi116 lfiJ1gif el cere ioptit) Dii-mi () dovada.. " .' .. ,. SINE~TI (~cum pfUt;il l'iiCmil psiaIuiie, des"Cdrcat de 11iipasta dOl:l~fc.'l~ Iinistit cs-si cfi.nd nrvotbide sltul, f..'>'1 aprinde ojigate): E'de pnsos sa ~aifac'cl1i acurn anchete asupra trecutului ... ·Am sa-V'splmdoa:l' o ~icamtfu.nplru:e cure te va potoli; .. Cand stam pe Rue de Rivoli la Paris, IntH) nouptecil.lld tna credeai picent 1a Londra: m-all~, tntors , nea.~teptate acasa. Exati irmfi'ndoiill cainel"a ta ... Dlsperata p~ , 5l

:~l ~

l-ai vt1tat in camera (l~' aie ~i tremnrand m-aiajutat sa ma schi b b pentru club ... Mi-amdatseama ca in camera, de baie ami'. I 'tremura §iel (cu ochii st.df/ucitQri) Sau poate c~ eraaltfel?.: . doream totusi sa imping Iucrurile prea departe. 1mbracand~-l' i; rn-amprefacut ca vreau saintru in camera debaie ... Ai sarit. 'a' arsa ... Ji-ai' pierdut capul ~i atunci, ca §i acum ... , ai recuts; Ill. farmecele tale ca sarna retii, Ce teatrujucaidar mal ales cete~~ juc~ eu;care niai~i rfideampe deasupraNca-mai fast nC'v'~e atunci de nici un fel de narcotic, .. ,Biqemteles can-am avut 'nici :', ' motiv sa fiudiscret, cftnd il §tiam pe amicul Gelu Ruscanu aU'ltu' N"-am Impins rautatea preadeparte ... Am [recut mai tattiu . minute Ja mine ca sa-i-dau timp saiasa §i sa dispara Cl';l~":::: putea ... Ei! ... acum crezi ca am ~tiut? .' , .. . .MARlA {!a~a rei/zliwi cJatllllwdu-se)'B§ti'·hidos ... .mereu te desc6q' tot mal hidos...· ,.. "

d9 '

SINE~TI: Are §i situatia de sot in§elat tristele darrealele ei satisfac~:. d~di §?i ..S~-t~ Sti:iPa.ne~tinerv. ii. ~i $.a.-. tra.Ilsform. i pieat~~',iU: ti picatura furia 1Il voluptate, cum se schimba otrava III doctorie.; JvIARIA (calltif tnereu §i uu gtlsqile uici W1.spiijin gfillduJu.i): A§a cui te §tiu, nu pricep cum de n-ai mcercar sa ucizi,

'~I

cunosti.; !:,!u §tii ce purernic este sentimentul superioriHt\~ cfin:l h~c~lri. pe' car: cei interes~ti vcred c~ nu le §tii: .. Fireste ~ , .aceasta satisfactiese plateste. .. V~Zl ca moralistul n-a uitat seara.ds atunci.; Dovada, campania de azi.. Are mernorie butm... -MA~I?- (~{/mares n'an~~lt~trJd6huia); Duea ii JacUl tot ceca' of . SpUl §la~,a,cum spur ... §l acuminteleg ell ai fost 1U stare sa fad ,a§a nu ai .fost d~c'ar ceea ce te-am ~tiUtl ceea cete-amdescopern ingroziHi intr-o buna zi: un monstru ... Asta esti, unmonstru. .. TI e§ti de vinapentru toate ratacirile mele ... cii ma zbat l!ra gases, liman ... ca tot ceeaceincerc Ina duce la ru~ine§ila durere ... Totul efiindca am mthlnit in calea n:tea utimonsttu...· .. '. SXNE~T~/ CJ'e~CfiJlc( am<u); Vorbesti ell aproximatie'~i te depli~~s, • propriiletale vorbe ...:!\'fon'stru? Ce esteatunci cfemeie care luplv al.&turideatnant Unpo~r.ivapropriil6r eicopii ? Care I1U line socotealaca, din nebnnia ,sa;.pi sunt cei mai.rau loviti: caasupra 101'se rasfrange t~[111?., Ulta-tc la mine cu.ochii care-ti stralucea . adineaoricimd rna Imbinaic.u propriul tau trup, unn:klnd ceeace

SIN~$'T.! (ine(e~lini~til§i sigui; disculfilldpanii un C[IZ sltiii11.j: ca rna cunosti prost? .. De ce sa ucid? .. Sa lipsesc tam de un viit moralist? Sa pierd un subiect ~i cu tine, doua, de fi1osofie?N~, n

vei: .

rna

::i~

J

urmareai, ~i spune-rni dad. nu am dreptul ;;U tc consider o nevropataj.o sclava dementa.a.simturilor §i 0 zvapaiata a poftelor? MARIA (u'emUlWld de indignsre, cad vorbele Iaieustins l1JlPUIlCf ncvrslgic): Sa nu vorbestide copii ... srt nu pomenesti in clipa asta decopii ... Nu ai .dreptuljn clipa asia sa lovesti.inmine prin ei. .. Daca am' incercar nebunia sa te conving .•. ahl, mi-e sila mieinsami de aceasta railicire ..., a fost numai cugandul la copii. Pe ei ani vrut sa-i tin deasupra cu orice pre], chiar cu pretuldezgustator de adineauri ... Pentru ei ~inumaipentru ei, m-am zbatut nopti intregi, 'cao fiara innebunita in.cusca. . ' . , STNE~Tr (<Icui11 izbi;:jn plia, nu nun' ~tie c;e sit C1r::adlL. S6 chltinl1): Sa-i salvezi.i.? a§a credeai tu ca-i po~ salva'r: .. Deb ce sa~i salvezi.i.? (csutimedumetit. .. .j .'. 1\t{ARIA:Pentru ca daca atacurile 1:6 VOl' narui pc tine ... pc bietii de ei ii VOl' sfarama.; SINE~TI (ceJ"cetfll1d1I1,11$f11 gfia4 1ntl'e.1blf): Gazetele? lasa-le sa tna atace cat vor. , . MARIA (Jiilge.r-ata de /111 spssm, la g/indull1JJei pliibu,i/d): Nu .•. nu, niciodata, at' fi 0 nenorocire ... Tu nustii totul ... {cede ill 10101il1) SINE~TI (nemsistiiud ce sliCl'eadlf,cJatJllat inpresaptmerile Iui, gfiIldindll~se§i eJ III copii.ise ,plimbi'i conceatratcstiv« pa,~jprin casa. Ville apoi ls es, j'1 pune JnJilla pc -Iiunte, 0 privest» i111Jgin .ocbibCe se petrece lil, capuiacesta? ... Ce fantasmeii tulbura mintea? .. Cum poti sa fii in a§a hal desperioasa? .. E§Li bolnava de nervi ... (brusc, violaill) Uita-te la mine ... Uita-teIa umerii mei.; Esri 0 neroada daca-tiinchipuica e ill stare sa ma doboare cineva ... Vai de prostanacul acela care j'~i Inchipuie capoate lupta eu mine ... e' un om pierdut. .. (iese; cu un.mssiv dispre]: ..)

Sa

.:

.' ','

52

'53

TABLoULVl1
in ace1a~i csdru fix CII n:dacjia, jos la subsol, un, birou mic d_c' corecturs, separat prinpereti de scknduri fi ,sticH/, de una, dip' inci1pedle tipograflei. .. 0 masil m8.fmare de Iemn, acoperiti1 cu hfirtie" aIM detiper.: spaltul1'-corectUrii teanc..'. 0 Jampil atfimatlf 'din tavan;:: cu ebsjur de 'postsv verde, o csnapee de In'u,puna vecbe, trei-p?trq scsune Unceas de perote ... 0 soM de wei... h§Jtie de tiplii aruncati pe jos a eeajcif de cafca turceasci1 lI11psbsr ell ap!f ... o Iatiurie cu, ...
mucuri pc ea.
• . I.,

VASILIU: Trebuie sa vie sa .ue dea scrisoarea aceea sau.ce naiba e ... ~i ce face sus acolo singura? . ' . SACHE: Motaie intr-un fotoliu... Sa ~tii dl dad. TIU vineIntr-o jumatate de oranu-si rnai poate tine Dascu oamenii:' . MO~ DUMITRACHE: Dati revizia? ca ne cere JOs pagrna, Ia stereotipie ... Nu maiare timp sa toarne pagina ... V ASILIU: Dite-o, g~ta.
~'

'SCENA

II

VASILIU,-SACHE, DA$CU,.MO$ Df!MITRACHE
DA~ClJ (intJ~f1(J, fa eJ1"eVLs(11): ai domnilor, dati odata §i. pagiaa .. \ H aceia inilii'! O'sa-mi plece oamenii, . , . VASIUU Inca un sfert de or~ ... ~teptru.n pe director. (Face cu ocbiul ee/oriaili, ati1¢/Jd cii Vie,,! neciijeasci1 pc biitJ1in, VOl·be~·te liiz!illd) Mo,~Durnitrache, §tii ce a spus patronul? Ca de In 1 iulie sa numai vii, .. ea aduce alt rotar tanar in locul dumitale.; . DUIvllTRACHE (sperist): Ciind a spus asta ... ? Nu se poate ... Moare

sa

SCENA_ I
VASILlU, SACHE,APOJDA$CU
SACIiE (fiifiniint.311du~se): Domnule, ce facem ica uite e ora trei §i., . jumatate §i nu putem incheiagazeta". .. Pierdem vanzarea de', maine ... V ASILIU: Directorul a telefonat din nou adineaori din orn§ sa nu. incheiem pagina lara el ... Trebuie sa dea caseta eu Sines ti. SACHE: N-are a face ... Mai amanam o- ?.i... Azi l1U se mai poate ... Tinem oamenii de dona ceasuri, au obosit si ei ... .l-asteapta acasa .,. nevestele §i copiii ... V ASILIU: Nene Sache, nu se poate ... Uite ce scrie in Dreptatea 'noastra de ieri cu.Iitere de-o palmi'i.:«OficiosulGuvemului si-a . pierdut cu tom} capul.; fn loc sa ,anunte pur ~i simplu demisia domnului (inca) Sa\'u Sinesti ne sfideaza pe noi sa publicam -documentulemisterios» menit satreaca pc rninistrul «Justljiei» de pe banea ministeriala, pe' banca acuzatilor ... Foarte bine. 0 'lorn: face chiar in numarul de maine». SACIIE (aflwJ§Jld spaliil1i): AziL' Unde.'sa fie, domnule, de n-a venit Inca pana acum? "il asteapta susmarusa lui de' aseara §i acum. e ' dona noaptea, . 54
,

fata acasa ... SACHE (il pJivc7te Itmg): Bietul Mo§ Dumitrache, ce zetar strasnic a fost., Numai e1putea sa descifreze scrisul lui Milk, . v ASILfu: A fost §i In Adevarul? SACHE: A fost la Adevarul" strasnic lucrator ... acurn nici nu mai vede ea lumea §i abia mai ande ... , ' VASILIU: E batron rau? CHi ani ~'7... . SAGlE: Ptii e destul de batTan ... Cred ca are cincizeci de ap.i... Vreo zece mai mult decflt mine, .. L-an Om~)I·at Iiterele astea de ~lumb ... VASIUU: Dar bine, ce rae Iucratorii tipografi cfind lrilbatriillesc .. ,? DA$CU: In mesena noastra fin preaimbatranesc oamenii, .. Unul de 45 de ani e 0 raritate ... ii omoara pe toti plurnbul §i cerneala asta .... Pe strada noasua sunt zece case douazeci de.ofticosi ... Mai toti

'm

tipografi.. ',' VASILI1J: Ar trebui

sa fieasigurati

\.
toti lucratorii sase poata odi~illi la
'v . •
'.;_

batrfi.nele... '. DA~C'tJ: Ce sa asiguri?

, -, . v Nu ~i-lim spus? lucrator

batrftn

azr e

0
v

raritate, ..' ..' , .' V ASILlU: Darnenea Sache ...? (sUiilde cu f11/eies) Mi. se pare nne ca nenea Sache e un, burghez. .

imam

55
,

~

I

DA1?CU: Asta-i camadevarat.. ~titi cezgftrcit este? De calc ol:i ai hut· .: tramvaiul, nene.Sache, de la infiintarea lui? Niciodata ... Stll. tocmit1 pe lfuJ.ga Iacul Fundeni.; §i cfind noi plecam de .la lucru di£ninea~' 'obositi prapMiti,el 0 porneste pe jos.Jiai, hai, un ceassi ceva fa]'.' ~ . pa~rlac~<;~....~ teri'bil de z~arcitf A~'~bani i~ C.asa dedepuncrL..;, . SACHE (Ju110,,), Nu e adevarat.rnu sunt Zgru."clt. .. dar nu vreau - ajun g la batrariete ea mosDumitrache, nu vreau sa.mi sell:'

SCl;NA III
-,A CEIA$1, GELU, spoi IRENA GELU (intJii Iosrte iugiiJ1dw'[lt, dupace a il1tJ-all'amanc un limp pe giilldw11npicio,1l'C; Top s-aluidie:flljiJl privesc, dsrnimeni 11ll inticflbiinlmic, jJ[JI'C slfinjrmif .. I Egata gazeta ...? . VASUJU: E §i turnata, afara de paginaintaia ... fiELU (scoaledinblizlwardoaa fiJe): Dasiastea la cules (dty: a dimas cu fJIeJe in infinii, did a intau Irean) IRENA (temeie cs de ciIieiiccjde ani, imbriiciltif sobruca 0 guvemantif, dsr «cucosnii», merg» spi:ijillitii tntr-un h''1slon;'scum §cfliojJalfindparciiinlJi mult de emcqio §i enervsre; S-E/ oprit §/-I prive,,·te liing).'Te ascunzi de mine ...? Te ascunzi de marusa ta? GELU: Mama., ~ste foarte greu sa ne :intelegcl1L ~i as fi vrut sincer sa te cru]. .. IRENA: Nu, laSa-llla sa raman azi dear l11afu§a dumitale. ... Cand am vazutca te ascunzi de mine la telefon §i acasa, am venit aici ... Te astept de aseara sus 'in redactie iii te-as fi asteptat trei zile ~i trei

si

pri!tp'ade~sc~ Ia boa~a c~piii ..~~1 ban pe zi.... economisit la tramv~ face tre; lei pc luna Dsta §tIl sa socotesti? Trei lei pe 'luna, fa~ treizeci de lei pc an 1n zece ani ... - ,.' _ .... . .: VASlLIl! (l'azYid, ,uimjO:.Ai merspe j os zece ani? ' .', SACHE (convins): Ain rners pc jos zece ani, dar fiu-meu are azi :.: iunie 1914, lit Casa de depuneri, tr6'i sute de lei ... ~i-ain :;·k continui ... tn 1924 va av~a §ase StLle de Iei...·· ,..; ,: VASILlU (veselmereu}: Dad mai mergijnca zece ani.p~'j(lS bineinteles. . SACHE (fP:lll';111anios eli 1JUcilJ/eies): Da,am facut toatesocotelile In 1934 daca §i e'l va continua va avea 900 lei, in 1944 ... 1200 lei.. iar cand va avea cincizeci de ani varsta lui mos3! Dumitrache.rni .. V'.' ., . veru sa munceasca toata noaptea pentru doi lei, bolnav ... Va ave': 'in buzunar. fn ~954 ... 1500 de Iei., ~i multe va putea sa fad. I 1954 en o mie cinci sute de lei ... ,. _ . . DA~CU: Proasta socoteala.i.Daca '4i rupi luana inainte de 1954'1 Nu-,' mai bine sa vii in Sindicar.. sa obtinem asigurare de boaia §i de . batrfuleteprin organizatie ...?Pentru toata lumea? Iti asiguri copiii nu punand zece bani pe zi economisiti de [a tramvai ...' ci IllPltln, pentru viitorul lor alaturi de- noi.; Luptand pentni minimum d . sala~'iu,pelltru fix~rea orelor de rnunca ... Nu zece ore pc zi ca acum, fih'adrept~a concediu, rara salarii platite ... Sa luptam penti interzice~ea lucrului pentru copii mill 'ales ncaptea .. ; Peritnr asigurareade boala, §i de batdlnete ... Pentru toate astea ... Ca du'cel" , o viatu decainl.; Snntem mai jos ded\tsclilVii dill antiChilc1te .. , ,VASILIU (col·e.Ctiil1dlJifu'(iu):'fo\'arru;e-pa~cuasta-iprea de la s~c!ia' _ de propaganda., -, DA:?CU:'Asigurarea trebuie~a fieasigurare a:devatata .., N~ ~~ebtiie> S~l vie de la pusculita ~epi1mfint, ci din ins1i§i muncata.i. Sa~ti spui drept...lvfi·e.n~ine de camaraziiastiaai mei,.. Nici culegatoriide o gazeta socialista nu .sunt toji in Sindicat, .Nu avern decat ceea eli meritam, ' ' .'
.'~ + '. .

nopti ...
GELU: E de prisos..." . IRENA: Dacaai banui ce am sa-ti spun, ai inte1ege eii nu e de prisos ... Ai sa-mi f1irecpnosditor.:: Haidesus, sft vorbirn ... GELU: Am fost asteptat aici.. Oamenii' acestia au treaba cu mine ... IRENA: Vreauarunci sa rfUllanem singuri pentru cateva minute ... GELU (§'ovalc, privind IlIli/Jpe'oei dill birou, cure ies) ,

SCENAIV
..' .

GELU,IRBNA
.\

'"
56

[RENA (incet; ,l1.o(iiIiit): Ce ai de g:fmd? GELU (la Iel): Sii duc.:panalaeaphr ceca ce.arn lIlceput,., IRENA: Ai putea s!t-~i spui §i mie ce tj~a f~cut lie personalomul acesta, de te llldarje~ti atata .impotriva lui? (nll posterespira) Dar pentru numele lui Dumnezeu, deschidcti ferestrele, nu vcdeti di. vft, sufocati,e.? ~um puteti td'din duhoarea asta? GELU: Nu suntferestre doamna.i.aic] suntem Ia subsol.i.
I • . " .. .

57

. IRENA: Dar pine, aid nu se aerisegteniciodata...? pestilential.; . ~.-

E un mires '. ;

GELU (expliciindu-i cu 0 ironie mniuif): Clei de lipit, cerneala.ihartie putreda, plumb, 'benzina, sudoare statuHi, de oameni care nu prea au timpsa se spele, dar greul vine dinspre capatul din stanga, de la ni§t<':;inici dependinje eu alt miros simai.neplacut, extrem de, . neplacut; Par fii tara grljii, un. sfert de ora se poate respira, greu dar f;'11'a pericol.i.Nlcieu nu staudeobicei aid mar mult de un sfert de ora.; lRENA:$ide ce .este tipografia asta j.n subsol.i.? De ce nu 0 pune.h ;' ? . aer ..,., ". . GELU: Q,tipografieeste rentabila, doamna, numai daca este situatifin:' " centru.jn plin centruunde sunt §i ziarele etc .., Iar.patronul acestei . tipografii vrea sa c~tige c§~mai mult, 'ca tati patronii tipcgrafi., " IRpNA: Atunci ~i d-voasrrasocialistii exploatatipe muncitori? " .' GELD: .Tipografia nu este a noastra, a socialistilor ... Tiparirn doas ziarul nostru aici.i.-Si platim scump. cuiva care nu vrea sa auda' de socialism., , , IRENA (se a,~eazA):Nicinu m-ai poftit sa stau jos., $i de ce fad toate astea'1 . GELU (ii oied Ioc): Pentru ca sa.fie putina dreptate pe.lumea asta ... IRENA: Te-aigasit tocmai tu care sa indrepti lurnea ... ? E§ti tu mai cu .mot decat taV ceilalti.i.? Cfit sunt de fericita ea Paul e un artist; Cadeclara dl vrea sa ramflie sirigur cu pictura lui.; Ci:'ivrea 's~ ri:'imfiiedeasupra., . '. (0 priveste cu .0 bJ1.1tala reoizie): Se simte deasupra? .. Est'~ p atat de mandru de .izolarealui? Darin Iumea asta, asa cum ~ alcatuita ea, nu te pop izola decat en Ingaduinta celor rru ... (time', ash! din care 1ti tragi hrana este atat de abj ecta, ind.t nute accepta §i nu te tolereaza dedit cu pretul eompHcitatii." A teizola este' mtotdeauna a fi sperjur prin tacere ... Astepti, ochii"tntr-awi' parte, sa ti se trimitii:,in pIic inchis, la domiciliu, cola cuvemta.' Ce putin ne intelegem matu§~L.. Cum e eu putmta ca ideea unei' nedreptati nu gaseasca un pic deiridemnla bine nici macar l11tr~ud suBet de femeie ... '1 Cat de.jos trebuic, stea neamul acest romafiesc ... '. . IRENA (fritatA):FJeaeuri .... fraze de prin cartile en dire ti-ai umplu capuf.; '"

s-au scris pentru prosti ~i nebuni'iDe ce rnteJepciunea celorlalti practidi,§i cinica, esingura atotstiutoare? Da., eu am crezut.si cred inciirp, mal mult decat in practica d-voastra. . IRENA: Atunci 'se vede caIn carlile d-taie ai 10vatat sa nu mal respecti nici perii albi (Oeh: w'ea sa protesteze) Usa ca de Ia tine nici Ia asia nu.mai tin macar .., Nu. .. Din dirlile acelea ai ll1Vatat sa batjocoresti §i sa calomniezi lumea? GELD: Eu calomniez? A§ vrea sa §tiu pe cine calomniez? ' IRENA (indurel'c1tA): aratunci cum poji sa serii ceca ce scriidespre D Sinesti .. ,'!" .. GELU (incremenit): Dar Sinl'!§ti este unasasin mruu,L. Un asasin, intelegi d-ta asta? IRENA (lara sa cl'ea.cM):Un asasin? Hm.; asta nu 0 crezi nici tu. GELU (uimit): DQr.arunci de ce:s~coti dumneata dl fac ceea.ce fac? IRENA: Ma intreb §i eu. Din dorinta de a provoca scandal (il1loru:sii in ea fns~i) Face asta copilul caruia i-am tinut Ioc.de mama.; Ma pune pc drumuri.cu spaima zile §l nopti., ' GELU (dezoku): Asculta mittu§a, agitatia asta nuare niciun sens ... Daca Sinesti e vinovat, nu are rost sa-i lei apararea, Daca nu e vinovat, e de prisos, IRENA: Ti se pare ca e.putin sa-l tfu-a§tia§a in discujia lumii? Odata Ia teatru 0 cucoana careia .i se furase peseta, langa mine, m-a acuzat ca i-am luat-o eu.; rmi veneasa lnnebunescde rusine, acolo, de~i nu eram vinovata, Cll si-a gasit-o apoi pe sub banci, .. $antajezi bizuindu-te pc spaima de scandal a oamenilor, GELU (uimit): M-aicresc~tde true, rni-ai t'inut loc de mama ~i poti sa crezi astadespre mine? IRENA:·Nu rnai §till nici en ce sacred' (Ioart« ,5tfinjeJlitlf)Tu §tii de ce te-am cauta; toatIl ziua? De ce te-am asteptat pfuW:la dona noaptea pe scaunsus in redactie ... ? 'Ca sa te impiedic :811. faci o prostie, .. GELU (plive~'(einl1'ebtltCJ1): Nu inteteg unde vrei sa ajungi.., IRENA: Ca saaflisi tu cineeste Sinesti.; (incep« siiplfil1ga) GELU (Ivalle incurcst): Mama.; IRENA: Uite ... (dll.J"niJpoate, piiiJlge cu sc§nceteputernice, smiatindu-si filtiJnpl8.1'ea, stmljenitii eii esiJitA sivor/iem;:ca) Ah, stiam dl n-am sa pot ... Te-cun crescut altfel ... N-a§ fi.vrut sa.stii tot ce s-a tnttlmplaL Nu rn-am gftndit niciodata dl. va trebui sa vorbim despre arn~IUitelI!tilmplari noi doi ... Ti~run scris 0 scrisoare ... mi

GELu

ell

mare

sa

Sa

GELU (izbucnind indignat):'Curn fleacuri., .''1 Cum fraze? De unde asta ca un gfuId s,ctis frumos §i curat e de dispretilit'1Fraie,?'Dar dir(ili, 58

59

.

>---

~_.__...~--:---:-.

_.~. -rrr-: _. ---:-;:---:"":":_.~ __..__;....",.._ ......,... . ,_

_, .~

..., .. ,. •

..~. ·N~",~·_

.'

.

s-a p}irutmai usor.; (scoste din po;~eti a saisoare, i-otntinde c' 'sliaJa) GELlJ (dteife nedl/merit fa .111ceput, scrisoaree) . IRENA (1ntimp ce el cite)~te, jJ1finge sec ii convulsiv) , es GELU (<'I terminst decitit, e cop1e§it;"liimJine iegfil1dw1; 'se p81'e 4:nici vOl'biinil mai poste fi samai coruinue csmpsnia): De' ceq, mi-ai spus asta niciodatapana'acum? . . IRENA (l1emfi1l.gfiiata):'Ce seas fir fi avut..,f Afara.de mine §(d.' Sine'§ti nu a stiur nimeni.niciodata.', Nici Paul nu §tic.:. inapoiat eu llanii lui Sinesti, dupa vreo doi ani...' G~LU (simp1u, scazut):La dit seridica-suma delapidata?,: IRENA' (gala sa izbllcl1easqa isr): Cum poti vorbi astfel de tatal t:a:u.. 1 . GELU: In definitiv a fost.o delapidare, nu? . IRENA (pl!iage)' .' .GELD (pustiitsufJelei!c):' Tata ... avea.mainile atilt de albesi frilrite:. atat de palida., ' IRENA, (fildw:el'ata de suterints 1~1): Uite,.de aceea n-am putut ss vorbesc niciodata en tinedespre ... GELU: Cum a putut sa puie-mana pe bani straini ...? IRENA (cu 0 veche tJiJ'ladfcil1JJe): Jocul de -carlL. erabolnav ... N0P~l j~tregiranilil~ea la club ... Dill :auzaa:ta; e~; fiul1~istrului,n~,. '. ajuns dedit simplu deputat, .. Cateodata copm se nuneresc tocrnai _ . pc dos, .. E1 avea 0 firesi chiar o.infajisare de femeie ... iar eu

I-l

societat~a la.care ~ra el av~cat... Al~l avut noroc di Sinesti -care'1i era secretar ~§icaree foarte strangator, a avut bani la indemfma ... Altfe!'" arfi Iost dezonorat bietul tatal (ih! §i-l nenorocea .§ipe el. .. ( ;ELU (ab/ftut): Cum aputut tara sa iabanii stra±ni. .. ? Cum a putut sii-i ceara unni secretar allui sa faca un asemenea gest? . W ENA: Nu vamai socotiti judecatori ... Nu mai cere socoteala nimanui, cad fiecare are motivele .lui .nestiute. Numai Dumnezeu poate judeca, fiindcanumai el cunoaste urzeala principiilor §i §tie cum a fostcu de-~:fIlanuntul, totdeauna ... Noi oamenii dibuim ... nu §tim nimic. ..

SGENAV
rlFLU, lRENA,DA$~ MO$DUMITRACHE,SACHE, VASII)U Se produce tumosre 111 atelier
(1I'.Ll] (aJe81gif

# el,

...

revinespoi destul de tulburst): Faceti loc

n-am fost ,b.arbat., A§ fi. dus nUl?C.Ie. no stru departe~.. .. ,N-avea pic de .vointa, desi in parlament trecea drept un stdiluet . ,bratoL.; en avocat era foarte .reputat, dar picoa rar.Era un 0, ..... superior ... lrttclegi? ... dar., ." . GELD: Iriteleg ... (se scoaJa, se pli1J1bifdoiJk1ji) ~tii ce-a mai ramas i( . mine.mamsa? Ati'lt.cftt rarnane dintr-un.mar pe care I-a batu grindina .._.in lumea asta care ma dezgusta, amintirea lui era totu§ .' unpunct de sprijin, Dince-mispuneai, dinfotografii, aveam alt~ imaginc'd~spre el ... Acumstiu de cepurta mustata ~ a prinjului.d, ,Sagan,. Nu trebuie sacrezi in fotografii. (d/Jpa ua timpjSinc§ti,.§i< primit toti banii? ." " IRENA: Toti ... cam greu, dar i-a primit, De la Irate-men l'thmls,esc; ciki_ asteaau fost in preajma morjii lui, nurnai nistecase pe Serban-Voda, pecare le-am ,,'·fu:1dut. D'atSinestia fostsi destul d; rahdatoI·.· M-aa§teptat .... Ceam luar de pe reco!ta ... chiriade 1" casele din BraiJa;., Chestiunea era destul de gl'a~:a.. ciki surna era. . data depozit citsa~e depuna la Licitatie pentru societate ....
, . ..,.. , 5 ~ .

nC.f.el'i'fil1i ca

sunf.,

(ciiu'c Irena) Un accident. .. mi se pare ca un lucrator si-azdrobir piciorul.; (ci'ilreDssco ,~i Iucriuorul caie-I sduc pe dinit) Incet, nu-i atingeti piciorul. .. (rdnitul, MOj' Dumitrecbe, este Ej'ezat pe

r

csnapeau« de illlij'amanct'1gl'if)

_

in

II~ INA (siidtoare ii_iinpi-esionatli): lucet ... .incet.; (ci!11-e1u(;'riiiOli) ar D Gum s-a intaniplat? I )i\,$CD (dcSCW<Y;llL): lea scapat forma de plumb pC"picior ... IRENA (care s-a uitatsi a vkut ce e, eu durere): l-a ruptpiciorul.i, pcntru numele lUI Dumnezeu, de ce .e pus un om atat de bllfran sa ridice greuttl{i....? Un batrantrebuie sa stea acasa,'. . I )!\-5CU (mmlt):Ad1sa? Acasa areo norabolnava deoftica ... Nu mai are nici aia mult de trmt... Mai 'are doi .nepoti la §coala primara, uracati Ili ei... El, a§a de batrfitl, litine pe toti... . . I J{ I:INA (sodi de, ceritate): N-aveti niste airpe curate ... <,iona §ipci rnicL Trebuiedus la spital undeva.. , liN LUCRA.TOR: Vai de ei.i.din ce or sa. traiasca de-acum? IRENA:Nu va·s·uparatid~voastdl; .. dar uiteacum se vede dlt de bine c sa puie omul lU1ban deoparte, E bine, cat esti .lnputere, sa faei pUlina economiepentru zile grele ... Srl'nufiinevoit: sa muncesti la . ,
vftrsra asta...

r

60
.,
"',J",.

61

.

f)A~CU (cuo u§oalif amfidiciuae): Economie? DI"!unde economie.q Ce bruma ofi avut §i el, ~ chelt~it cu boala feciorului§i' ,~lllnormanfuile ... C11i-a murit nu de mult §i un nepot. , ,'GELU (essspcrat): Matu§e ... nu mai vorbi, .. nu maiintreba uW''-'-'''li!'_ Nu §tii cat de greu lovesti, .. Ce ~~oriOlnii vreisa faca Q<1mcll\lJ. acestia? Salariul Ie e socotit.atat qats~ nu llloar& de ,"V"~'~o.t"-q. Muncesc eel putin 10 ore pe zi, .. .adeseori l~, in duhoarea asta aici., N~a'u s&biitoare cu adevarat d~efit doua zile la P~te §i . Ia Craciun, '. N-au in toata viata lor o sap,taruana, de ' Odihna nu ocunosc decat lungi[i,l:ntre palm scanduri., Daeil bolnavi ~ilipsesc nu .sunt platiti., Deci nu au voie sa fie Umbla cu ram pe ei, eu bube in cap ... N-au timpsa se spele, voie sagiindeas.di la nimicaltceva deefit la lucrul ace indobitocitor, §ica niste animale, labrana celor de acasa... cate cinci-sase lntr-o odaieigrasioasa, piirint:i §ibaiel'i, fete mari un 10<::.-5i sunt inca bucurosisa poata rnunci fl§a... Batrsnul ' era l'inut, vezi d-ta, de mila, numai munceacalucrator, a. dreptul de .a-si sfarfumi piciorul aid in atelier, era Ui1« robotea §iel toata noaptea pe aici, .. (intle limp s-a ados 0 ciiJpii doua saindureio, Icea« face WI bsndsf.) " IRENA (potiivind §ipclle fu/blJJ'1Jtl1): sam §liUL cat e de greu lucrul N tipografii.:. , GELU (uimu, ell un l'liIlj_et greu): N~ai §tiut cat e de grea mnnca tipografii.i.? Ei, Praidaare dreptate .., Gameoii sunt, cei mai mul . rai numai fiindca n-au imaginatie ... 1i cutrernura doar cazul.la sunt de fala... Nu vad decat ceea ce pipaie cu ochii l~r de mete, .. , grea munca in tipografii? Dar' crezi ca munca prahrioasa, ' fabricile d~ dar/kit Ulna e IUai u'~0<l1-·if? -5tji dumneata in ce OUitJ.O;:Lr~j.1 se lucreaza. in tl1badirii? Te~ai intrebat vreodata cum rnecaniciisi fochistii tr~nudTe pe ar~ita §i pe vifor? 1n vreunei mine ai coborat vreodata sa vezi oamenii In . goale mapa Iovind zece ore p~ ~i din greu cu tarnaeoapele .. . '" Pretutindeni aceeasi' truda 'de .robi, oSiinclili la htuneasilnidi.' viata, pa:pJ1se rupeceva in ei cad in genunchi ca vitele.; ' . batranul acesta, .. Sunt !traniti .numai clk sa 'uti moara ... ca intrerupa Iucrul ... Vezidumneata .p~ Mo~ DW'nit~aehe asta? ..: treizeci de ani nus~a odihnit nidodata trei zile laditid. Treizcc! ~ania citit -litera, literac&t un pi;rice,neagra, ruu"rdar.a,nu nwuai hartie, ci de"a dreptu! pe plumbl pitna ~i-a pierdu~ Yederea ... duhoarea asta de aiei... . ,

§i,

sa

IRENA: N-!Un stiut ... n-am banuit ... (llteI11nnatpallsamentul/Am sa mil ocup eud.e acest biitr&n ~i de familia: lui", Sunt Iao societate de binefacere., ' '. , I)A.5CU: Doamna.i., nu va suparati, n-avem nevoie de nici 0 societate de binefacere ... 0 sa punem noi mfina de 1a'mana §'i 0 sa-l ajutam din ce putem §i noi, cum am mai facut §i cu altii .., IHENA: Dar bine oameni buni dece sa nu primitiajutorul unei societati, dat crestineste din toata inima ... ? Acesta este rostul aces tor societatide binefaeere...· . (,ELU (9tiinjenit, dezoiat): Matu~e, iar nu injelegi.c.Nc Ie face placere muncitorilor sa Ie vorbesti despre aceste scicletati de billerocere ... Ei Ie privescvnute 'supara, ell oarecare dusrnanie .. , Nu vor binefacere ..: Nu le plae duiosii ~ifilanrropii, .. Ce-ai zice duml,leata daea ti s-ar lua .casa ili apoi, de mila,sa fii lasata sa locuiesti Ia mansarda sau to subsol.i.? Ei cred di pentru munca lor au dreptul, . dreptul, inteIe,gi? la 0 vlata omeneasca §i chiar .la' putina fericire ... Nu mai vor sa fie exploatati ... Nu vor mila nimanui .., II{BNA (J-espiriil1d greu; deveaind nervoass): Dar pentru Dumnezeu, deschideti rnacar u~le, roate, nu se poate trai aici ...' (se a:.~eaza/ (,ELU: De toate acestea, deexploatareanemiloasa, ei cred ca vor fi rnantuiti numai-daca vorfi organizati ... Ei nu asteapta indreptare decftt prinlupta, prin Sindicatul lor. Muncitorii apuseni, mai inaintati decatai n()~tl'i, au dobftndit mariimbunatatiri.vore mai putine §i conditi i de lucru igienice numai pentru di sunt organizati ... in douazeci de ani de organizatie au dobandit mai mult decat III doua mii de ani de milostenie ... I IN LUCRA.TOR: .. : Hai pa~a la 0 trasura, sa-l due la spital (Rifnitule scos sptijinit de doi in§i) .... . (,ELU (dupif o seW'fli §ievidentli llIptifJntedofl1if): Sache, Hi tot posibilul §i mai a~teapta scrisoarea pe care ti-o voi da (ell fnle/es) Sinestinu va ramfine ministru ... IRENA (depdwam/ Sinesti nu va ramane rninistru? Corn, te 'bate gandul sacontinui? Dupa cele ce ti-am aratat? De ce ~tata1nversunare impotrivalui? Ce va castiga rnuncitorimea daca Sinesti nu va mai rarnane ministru? Gelule, de ce tOata nebunia asfa?· . (J BLU (cu o convingere d~necHl1tit): 'Luptand ca Sinesti sa nu mai dtmft.ie ministl'u, muncitorimea,lupta pentru ideea"de justitie absoluta ... Numai id~a de justitie absohita poate sustine§i inchega' COll§tiinteleJ~tr-o lupta.atat de gtea/ea a iloaStrll.., .. -

.

~~62

L

'
u

,

I'.

t

$

"JIll...:

IRENA '(eX.1spel-atil): Asculta, ai putea sa-mi spui §i rnic ce anum (,ELU: M-am gfmdit ... Nu stiu cl,aca am sa 111drept lumea, dar daca . facut Sinesti? Aiputea sa-lDispui§i mie ce docllmentcsl~ acela? n-as abate omenirea 'din calea raului, .decat atat dit abate un bob de GELU:Ma!ne dimineata 11vei vedca, Este verba de 0 scrisoarp a nlsip albia unui fluviu, §i totusi datoria me~e Ij1TI~de...' prec~sa.,~ , doamnei Maria Sinc§\j... .' '. , .... M-trm gandit.. nici nu §tii cfu rna gandesc §1 cat rna doare. Matu§a IRENA: 0 scrisoare a MarieiSinesti? Ce scrisoarepoate fi asta§ic~ i l-am iubitpe tatachiar asa farasa-l cunosc, ~i am rcgretat a ajuns ll~mana ta? totdeauna ca Hind atM de sportiv.a trebuit sa piaraintr-un accident €?EJ;.,U: 0 scrisoarel.'c caremi-a trimis-o mie ... de vanatoare ... dar scrisoarea trebuie sa apara maine. IRENA (infp:ozitii): Ca s-o publici? IRENA (fnvinsii, JidJcif sprc el 0 [,livi1-e fntlJ11eCalii): AMICi daca~u s~ inCW p poate, mai run 0 singurs 0'gaminte" ~Hice~ sa mi~o i?d~~hJ1e_§t~ G.ELD ". .. "Ca.,t): ..Nu'.cas-o. . ~,b ... Est.e 0 s.c.risoare pei.so'~a.la.. '.1:.' i: .. l.Ec . msi tncarcet), 0 scnsoare infima, _-:: pentru tot ceea ce amfacut pentru tme (~u fafa.alba, Pl~r:lti) ~asa 'inca 0 singura zi, Poate til te razgaude§t1 totusi, poate Sinesti are IRENA (bolnavif): :;;rduinneata publici' o asernene a scrisoare? .'., un gaud. Peate ca scl'ntfu:npla 0 minune, Lasa o zi norocuTui., Ruscanuface asra? Sa' ~tii di dacit nu se gaseste nici un bfu'pat s1(,e.. I ,ELl) (ptins sub zodie 1111lbJ't{loT a contl1lZiCeliI01; pe gfindll1i): Da, §i palmuiasca In strada ... 0 voi fZLCe eu, In' cazul cand f_aptuie§'t.i II{ ENA: Mul-tumesc(iese [kif sa mai ar/auge iiici un cavan!) asemenea ticalosie., -' GELU, (plimefte dtep] fn obJ"8.zinsults, ,Mv;iie $1pc w:mli ho!lft§ : Matu§a, facem patte azi din doua lumi deosebite §i orice )amurl e intre noi este de prisos ... Se va intampla .." ceea ce va fi sa il intample ... Vei face cevei crede decuviinta ... iar euvoi raspun faptei dumitale cum voi putea, . .. IRENA (jiglJilrl,ctispatli merg» sprc iqil:e): Noapte bUrta .. '- (dELl' pral{se intoerce brusc; cs ?i cum ceVtl S"aJ.·jJtUmlin ell, Nu, e.cu putinta sa plec .... Trebuie sa-ri explic, trebuie totusi : . -pr,icepi.., E vorba de tatal tau, evorba de numele ... A§ fi ••

,e

i'

dispeia"I·-

~f~

~ri~inal.a, 0 denaturata, d.~ca a~ jn~erca totu1.-. AS.~. nu 'ulta G..el~~\.·.. • iarta-rni modul nesocotrt 1n care iI-am vorbit adineaori, I. . 'pierdusern capul... Dar Intel~ge c& numai poti ataca pe Sinest acumcand ~tiiceca ce §tii.,. GELU: .De.ce.nu?· .' ':i IRENA- (ex;(spNata. oarecum): Nu mtelegi cit ernul acesta are sa Ja~a §i elscandal? are sa dezgroape cele ceji-am povestit? Are'l. buzunar serisoarea tatalui tau prin care Ii cere sa ia bani dii , depozit. Are' si'iv~ture totul hlgazela ..;.Numele parint1lor ilo§trc numele.tau vor fi nume de scandal.i. GELUf ~u):- Aqic~ sa ac?perim fadid~egi~e treculB~cu una n~u~ ...:,. (fi'iJ.[Jl i11CI dupl!- UJl timp) Lasa m.ltu§a;.acolo mgroapa Sa--~ll. prim~asca t\ltap:de~p~a §i S1\, indure memoria!~ {:ac1ie nevoie c<t· .un pIC de adevar sa.'lastideas~prc1'" (swfizlind indurcret) Nulr nimicdaea suferaputinfotografia 1ui. . . IRENA (coplejitli de Sptllllla): T'trcf.u gandiibine Iarusinea .de care n acoperi, de' care teacoperi? N~ai salIlltl'ep~ tuIumea. , 64

\

TABLOUL VIII
Biz-oui lui GeluIaredeope,
Ora 9

flid! un sielt

. ,.

S,CENAI
GELU; PRAIDA, PENCIULESCU, VASIL/V; SA .spoi PRIMUL PROCUROR

cue

-PENCI~~ESCU (cu 11.'11~ teenc de.mtlJJlJSaiS~ i~, all/V.: Atu~c.i riitn~ m stabilit asa. Ne-amintcles ... Pentru pounamc, dai dumneata &J~ Gelu) editorialu] si cursivul din pag, 1, punem in 5-'6, artico] profesorului ala (ciflrc Vssiliu), dumneata dai foiletonul §i cursii ,de pagina a dona ... Reporrajul din Galati merge in pagina 1 continuare intr-a treia ... SACHE: Dar ptuia arunci imi trebuie pagina Inti'ti de maine, Uite seam §i nu am pana acum caseta.aceea bloc, cu chestia Sinesti.. .: ' GELD (vinovst): lntr-o ora, ai jos cas eta, , . .' SACHE (terosres redacpci): A~a ziceti domnule director §i pe urr iar vine 0 \'izil-.t hi redactie ... ~i. iar 0 vizita.; §i IDcii zece, palla_} ; face miezul noptii ... Ca aid vine 1umea ca 1a spitaL. PENCIULESCD (prepadilldu-}'i parlal): Piii spital e aici Sac' procopsitule, spital pentru sufletele ranire., . SACI'[E (miftfindllJ.1 capift de sloa:df neagJif): Nu §tiu, dar imi trebui
oo~~· .

limp) .' ..'..., PENCIULESCU (exssperst): Asta-i.acum .., . V ASILIU (f1Jcoifil): Ce facem? ' ... ,

TOMA (8.11UI1fand lui Gaiu):. Domnul Prim procurer Vladi .., vIa. . ·vHidicescu.., (toji se pnvesc !1JJ1."ap, destrJI de ne1ini§'/4i... .trece '..
, " . .

PRAIDA (Jini§tl~, dsi dl/p:'1 0 .u:esi'fl'ire agerli); Tovarase, ai Intel bine, chiar Primul procurorv.; TOMA (nedumcrit): Da ... da ii§a'a S1'U8 .. , . GELD (se irifmfiJlti'f l1edumeIit):Dar... .

I'I{AIDA (repedc): Numai cftteva cIi1'e(s~oate Iebrilo pfirtie diutr-ua sertsr 0 puna fn'aia.ra fe1"l~siJ'Ci dedesubt Intr-un lac pl'Cgiftit) 1'1 \NCIULESCU(spedat; dezanioolet): Vsam spus ell, vine In chestia Sllle§ti(amintil1d) «Mana forte» a guvernului (se ridicd) Am plecat, .. Redactor Ia 0 gazeta socialista nu e un post indicat pentru cine sufera de inima; aicivizitele astea rna omoara (lui Gelu) Pot ,~a prin apartamenrul dumitElle?' (dar speriet se intosrce ,9i calltli tree ,.,.i el intr-uaserter-pripit, casi'f-§i ianl~te hfirtii pe care elk credo peiiculoase) . . ( I EL U (bifiatului): Spune-i sa pofteasca (cal.te ceilelii, mereu lledl1meJit)Daca ar fi fost ceva, ar fi venit «In numele legii» etc ... lntn'f Primal procuroi; biflbat ilialt, ca de treizeci :;i- cinci de' Ellii, elegant, cu monoclu .. , Chiet dup;1 intraree lui, stfmjeilirea n:mtinUlL. isr Penciulescu nici n-eputu: ieji . l'IWv1UL PROCUROR (dupa un miaut de incertitlldine,di'f wEwa ell Celli): Vladicesou, creel ca ne-am cunoscut.; '. (il:LU: Da, domnule Prim procurer .. , nc-amcunoscut, .. fara voia noastra ca sa zic asa ... I'IUMUL PROCUROR: Ei, ce sa-i Iaci, datoria ... A§ dorisa va vorbesc ...· ( il~LU (i'i aditli un 10101iu): Da ... luati loc ... I'R IMUL PROCDROR' (se Ui(ll i1Jlfli 1<1toata lumen scecs, CMt: I'd Fe~le tulbuiesi pe llJwii incepe): Dvvoasrra duceti de vreo saplamilna 0 campanie foarte violenta 'irnpotriva Regiei Monopolurilor Statului ~ilndeosebi impotriva unui §efde serviciu Constantinescu, pc care-I acuzati de fraud~ ... ? " ( ,I ~LU Mti'eJ l1CdlJ111eJit; cOl1firnii1): Da ... )T1 (so privesc blliwiic~(i, 'nestiind ce sa Cl"l':ada) . PRI1\1UL PROCUROR: ~i cereti sii se faca imediat 0 ancheta c scvera ...? I iI: L U (lot mai nedumerit nu gjjsefte eapatul Iiiului): Da ... I']{IMUL PROCUROR (cu 111ullsccent): Dvvoastra ~titi cine.este ucest V asile Constantinescu's.; ('I':LU: Darl? ... If!{IMUL PROCUROR: Este marele poet, Ion Zaprea... . ( II,:LU (uimit): Vasile Constantinescu de Ia Regie estepoetul Ion Zaprea ...? '...... , I'RIMUL PROCUROR (ell un !!t;sl care spune; 11"<lP Ii crczut? josca pc slJ1pJiztlloJ):Da, Ion Zaprea ...

n

66

67

--... ---~-

..-- ...

~.-... ~~-.

. ... -

.......

---:-------:-----~.-.-:-

... -.~'.

..,~ .. -_.

- -_._ .._.--:---


omenesti ..: Noi' urmarim legea pura ~i id'eea de rlreptate lrua§.I. .. i.cgea astaes te in noi, .. Dreptatea asta nu are pri vilegiaji.. . Bine, oil el:~onzapre~ ... dar:de .~nde pana'WIde, rot. 1'1(IMUL 'PROc::UROR:Poate ea totar trebuisa aiba, .. Valuajio grea PRIMULPROCUROR (indulgent): 'E11 ~tru ca d::-'voastra; oa:me."J luspundere trimitfind un poet Iatcmnita.; coriddului, va cam mftneati intre d-voastra, .. da{dati-~evoie no.' I j I',I.U: Nu depinde derioi.: Dreptatea este deasupra noastra ~i e una '. cititorilor, sa ~tim,careestep6et%i care nu, Cine ascris p()e~i pcntru toata Iumea §i toate timpurile, De altfel dati~mi voie sa va «Inimi ifutgil.plliniiilt» sau «Fernei de alabastru»:e un marc poet. ' utrag luarea aminte asupra faptului cit termenul «dreptatea» nici nu .PENCIULESCU: .c;i, de undepana unde Ion Zaprea Ia Regie? ..: arc plural. Nu se poate spune dreptati. .. Curios este ca nedreptarea ;11'C plural: nedreptatile pe care le sufera muncitorimea de pilda.; PRfMUL PROCUROR: Bstesef de serviciu la economat.; L-a'nu,',' 'I'oata puterea noastradc a spune ceca ce spunem vine din acolo Maiorescu rill se pare ... ln oricecaz, conservatorii, Merg cred §.i peIa.Junimea. -. '. ('(lI1§tiillta acesteidreptati absolute ...Un singur cazde exceptiear' nnula-o, precumdaca 0 singura data.doisi ell unuar face patru, PENCIULESCU: Mil. rog, asa in paranteza, fraude a facut? ... . loata matematica ar Iil1ma... PRIMUL'PROCUROR (cu voces SCiizllcl):.A cam facllt... Vi se po I'I( IMUL PROCUROR(sc sco:Jif dezmnifgit, cu gestll1'i Isrgi): Atunci grav? . (,'/!;:'teaptiiim::ii) Atunci, imi pare tab ea TIU am gasit la d-voastra PENCIULESCU: Dimpotriva. Mai ales cii.in cazul acesta 's-ar pUle .. , .,~ Itltelegerea la care ma asteptam. Credeam .ea sunte]i mai umani s~u.n.e.· oor.es.,.pun~t~r, ea. e «e::un dll~tit. ...», D.C'aItfe! cum.. vrei sar (.\'-<1 Intrerupt # dli bUl1/f zius Oc11"CCurn 1.1toati! Iumea) Buna seara.. cand se amesteca cifrele cu rimele ... ! . j. I II'I.U (fl opreste ill prag): N-am spus niciodata cll. suntem umani, PRIMUL PROCUROR: Situatiaeste asta ... Directorul Regiei Iircptatea este inumana (ddlcli dill limed) Buna seam. (Primal rugat sa via la el~i rni-a ararat dcsarul,.; Daca yeti continua, s tuocuror a sscultu; sc JnC/i11ii~iiese ...) ~.creti sa.vs: fa~a anchetl'i; elvafi nevoit sa ce.ar. aane.'h.etu.~)fjcial.~'§~ . flre§te sa mainteze apoi dosarul parcherului., .. Iar ell cand sesiz~toficial, va ~tr.ebu.i~a dan curs afacerii.'. Hiri.\·tre~ ani,' {/;. seapa ... (urmeazi; 0 Iiuiste apifs/itoal"e) Soarta lui e In mali SGENA d-voastru...l, GELU, PRAIDA, PENCIULESCU, VASILJU, SACHE GELD (cu linii interioere drepte): Dati-uti voiesa va intreb 'inca '()da~ . E vinovat? I'I'NC[uLESCU:'Saint-Just, maica ... Nu-mi inchipuiam sabia PRllvIULPROCUROR: dar va fisocotit mainc.ull mare Po~~. (11'cptiitii atai de 'recc §j' de taioasa. Zapezile ei alpine m-au . Este Ion Zaprea, Adaug ca.nu-l cunoscpersonalsi no l-am va\u rughetat., Ce mai mcolo §i lncolo, m-aiaiurit, . . niciodata. .Cu toate d. trece .drept modernist, eo 11apreciez Ilt~i\ IDA (dezeses; ganditor): 1mi dai voie, tovarase Ruscantr, sa-li -mult. . . i-xprim un sentiment almeu ... ?Cred cae~ti prea sever, aproape GELU (Ii/J.ljlit, de nellldupleeat): In fata Iegii nu 8ta IonZaprea,'k nr drept cu poctul 'Ion Zaprea. Nu lpcl'ita morala burghezasa-i . Vasile Constantinescu. . ~lIt:rifici un poet: .. PRIMUL PROCUROR (uimit): D-voast~a vorbitiin numele leg',j 11I':I,1l (inctcmenit): Dumneata spui asta, tovarase? Mie Imi vorbiti asa? lata situatie paradoxala.; .. IIH i\ IDA: Nu rna impac In totul en feluldumi tale de a concepe GELU:· Nu e deloc paradoxala ... Nu e Yorba de Iegead-voastra, pe~t rlrcptatea. Vorbestidespre aceasta dreptate intr-unmod Ioarte care nu avern prea malta stima,eum nu evorba'de:spre,dreptat~ ncusteptat, nu §tiu'cum sa-ti SpUIl.. : in sfar§it. .. 0 nedreptate lnhurnana.i.? Dreptatea d-tale este.cel putinprea abstracta.; . . d-y?astr~, pe. citreo. cu.n~a~t~m ..~ Este ·VO.~'baeu~ot~..de:~lftee'1~. mal de deasupra. Simaria V1 separe paradoxala fiindca.nu jl( (I t i.l ,U (£LIeliD gest mosle de ncdamodre, ~j(ljciind l{~'Or smbelemsiui): cu.noa§.te!i~i decinu.ne inteleget] .. , Legile pecare le §titLL' ( 'urn at' putea sa fie alrfel? .. dreptatea aceea sunt dupa chipul ~i' asemanaread-voastra ... III( i\ t D A (mlp1ins):O dreptate absoluta? PENCI~LE,S~U

.' .;·~:(tP'"

(dll?/f

ce s-sprivit ilJJlg ell c.e.jJ'1/li§i-;l

rec/fp/f(l

In~

v01'

u

Da...~

fOl/t

°

sul

68

69

~ GELU (ella privire liniudf): CuJU ar putea sa fie tlreptatea, daca' n;' absoluta? (so incbidecu UJl sol de fl1dfizjke III el fI1SU§i, 1)1l_ ascultl1 nimic. pa.rcli sr trece pe aft (lirUm) PRAlDA: Dita pari obsedat de ideea de lege, de ideea de dreptate,,' pur! ... 0 dreptate.absolutpura, ca ogeometrie .. /! . PENCIULESCU: Praida, tot nu intelegi ceca. ce V-am spus de ar~: ori? Sunt oameni care au nevoie de absolut, cum ai <:lumne~ nevoiede aer, ori en de svar], PRAfDA: Vorbe ... Crezi dt acell,sta necesttaree cu adevarat rea' .Corespunde vreunui sentiment?' PENCIULESCU: Sunt convins dj. exista sentimente pe care nu ''inceardt toata lumea ... ~i senzatii ... Eu sau dumneata.xlaca gasi: ' musca in varzacu carne 0 scoatem;o aruncam §i mancam departe. Dar am vazu] oameni.careatunci cfuld descopcl'amUi!: moarta 'in sosul acela gras ... devin cadaverici 1a falu§i 'llll se:'" ating de varza en carne 0 jumatate de an. PRAIDA: Hrn ... cazuri rare ... nevoi artificialcreate. .. PENCIULESCU~ Toata civilizajia este artificial creata, dar cred cii mai putem tara ea ... ~i pe unna s-a-ti spnnun lucru ... Poate ca 1-istoria omenirii tocrnai asemenea cazuri rare conteaza.i, cs , supravietuiesc ... 'Caci in genere dispar de timpuriu ucise- , climatul vitreg, FIorile rezista mai putin decal buruienile care . ~ . , adapteaza., ' , -. PRAIDA: Suferinte imaginare.. . PENOULESCU: Spune-mi din cecauze suferi §Hi voi spune cj esti. E cazul prietenului nostru Saint-Just care nu e obsedat de. de idei.; Cevrei'i.daca a descoperit intr-o noapte ell ,h,ma,<Jo' Ielelor», ' ,

neasteptate 'uncontinentnou ell alte fluvii, §i alti munti nebanuiti, en populatii necnnoscute. (neted, dar) D-ta asezi partidul deasupra dreptatii., .. () riim8S iucremenit) PRAIDA:' Altfelde undeo sa stiu ce edrepratea ... ? ( i ELU (cs UJJ ecou, 11111'-0 complicatli [lJhitectlIn'i nlterionrs): Asezi .. partidul deasupra dreptatii? I'RAIDA:lti repd:Altfel de unde 0 sa §tiu cee dreptatea? , (iELU: en alte cuvinte, pentru d-ta, dreptatea e in functie de interesele

lnuneitO"ril()r?.~:
I'RAIDA: Dacanu abstractie ...?

·t

'

e asa, atunci co poare fi dreptatea? '. .

0

simpla ..

sl.

GELU (csre a stat me-reape g§11dwiClilltiiJld): Marturisesc totv~i ell. vad ce ar fj 0 altfel de dreptate care s-arda d).lpij. oate vanturile t o girueta.; Caremai e atunci criteriul? ... PRAfDA:- Criteriul cste totdeauna 0 cauza ... Este drept numai, §i ! ceea ce slujeste cauza pentru care Iupram ... cauza muncitoreasca ' Numai cauza e mare .•. GELU (fatfii nu ~lie .oe sli creadt: Pan:'li s-iu ii rlislal'11at J11 dimensiunea unui 011Z011t. §e scoalii # iacecJliva pa~i lJ.(Jle Mfiillile pa.rca ap fiiU,.ee sdmsi filCif, se mfl1.1gilie se ii'lf.mfiil,l'r:! 'u: .• pe alta.' Sqidici1,ill 0 'Doretii din penopliec o.Indosie glindit: [oveste Gil es, concentist. Pe 111'Jlla' vine far lsIoculIui, .psli tnmdrmurit, extenust): Tovarase Praida. .Amdescoperit

(iELU: Nu... nu .., tovarase - ... Eu Iupt pentru cauia ntu-~citoreasdi si li sunt devotat atfit dernult ... numai ~innmai fiindca socot cil dreptatea este .cu- ea. Mi-as da viata pentru muncitorime, numai §i numai fiindca ea este sub steagul drepmtii§i nu dimpotriva ... Am socotit totdeauna ca dreptatea e absoluta, DacaIupt pentru 0 cauza, aceastaeste dreptatea insa~i. " I'RAIDA: Periculos mod de a vedea: ..' §i tie altfel fals ... cu totul fals.; plin de riscuri ... Da-mi voie tovarase sa-ti spun un lucru. lnainte de a studiaingineria, am vrut sa srudiez, in Gerrnania, matematicile pure. Dar am cazur peste noile teorii matematice, ale antinorniilor ~i m-arn Illgrozit. 'Logica asta pura sfftr§e§te iremediabil In rnarasmul incertitudinilor. Dreptatea asta formals, .abstracta, are sa te lase odata suspendat in gol. .. tocmai cand Ii vei cauta mai disperat continntul, .. ~i atunci n-a§ vrea sa fiu In Iocul d-tale ... Ideile? Hm ... hrn ... E ceva-mai sigur rnaterialismulistoric.'. (;ELU (cu OtJ1i.leJ.'e interioeiii): Sunt surprins di nu rna intelegi, PRAID A .(J§i selltf11ii pip)): Periculos mod de a vedealucrurile ... I'ENCIULEStU:Dar nu-intelegi, Franzisek, ca Gelu nu «vede lucruri», cavetle numai idei? (iELU: La urma urmelor e adevarat., Eu vad ideiIe ... PENCIULESCU(Jl plivc§le lung): Ideile ..,? 'Ideile ... HmlSaint-Just rnaica. .. uite ... 'cata vreme le vezi.. totul ein ordine ... Cand au disparut. .. dup'a ce le-al vazut, abia atunci e grav ...Il1cepe'drruna, .. Aici are drepl{IteFl'ahzisek.' /. I'RAIDA (exsminsndu-sipipa, l'ifspll/Jde lui Ddl1/, Nu te supara, tovara§e.E pentru intaia data cane! pares s-aintors pe dos 'in mine ceva, ca o umbrela d\.sudta de vfint... Caut ~i nu gasesc cc ar putea fi 0 'elreptate «inhumana?»
,

.

70

71

_.______ _._..... ~_.. ~ .. ._._. -'-.--------._.-,-- _. __ .. _~ .... _ ._ _......4:::::::_.:~--------,..----------~'

.\

..

!

v

,

PENCIULESCU: Dar tocmai asta e ... Cine a v~zut ideile devi neom, ce vrei? .. Trece flac5.ul prin padure, aude Q muz i'C nepamanteasca §i vede ill luminis, In lumina lunii, ielele goale" despletite, jucand hora. RamfuleInmannllt~t,i:l:il:onitpamfintulu( 0 , oehii la ele., Eledisparsi el ramiil1e neom, Ori en Iata strilmbiij-,' eu piciorul paralizat, ori eu minteaaiurea, Sau, mairiu!,\ c nostalgia absolutului, Nu mai poatecobori pe pamihlt. A§as. ielele ... pedepsesc ... Nu Ie pll,\Cl;i. fie vazute goalede muritort -. sa mal fost od!'lta un gree, unul Platon, care pretindea ea a vazut i ' pure §i de lag.recl~ acesta au venit toate nenorocirile din I'll ,,: fostsi un frantuz, Robespierre. GELU (cu oardel'eillteliomil): Atunoi e foartesimplu ..• Ideile n~a,' dispara niciodata. '.\ ' " PE~CIULESCU: Aminl ..: V ASILIU (care fierbeli tot timpul}:,Do'tuuule director, dati-mi voil? tog sa va spunsieu un cuvant., Un poet nu trebuie sa mearg J inchisoare.'. ' GELD: Dar §i d-ta imi dai .voie s~ spun di un poet nu trebuie ,sa fur,,' VASILIU: ~jFranyois Villoo?., . . GE~U:~lU d-ta dupa patru .sute de ani cum a fost? 0 lege " Iiterara.; ~ ." . . '. PENCIULESCU (J1 calilif pe Vesiliu ia buzuiuu., giisC#e VC1'SUIi', Msam lamnrit (cu aiU011 dlliiGdu) Nu-i mai putin adevarat: situatia e paradoxala ... Primul procurer solicita §i nu obtine de' 1 'un particular ca LID vinovat sa fie, iertat.(iidicif dia umeri.incurcei emuzut) Asta-i societatea .romaneasca ... N-~e ordine soCial:' n-are lIlceput §i -sfar§it.. 0 fraza din prefata se rope §'i se lea tocmai la pagina cincizeci, pc verso, jos, iar pasajul din prul1i rfmduri se continuajrunchiat, In partea dona ... Eo illci'ilciturll..; nu se poate descurca nimeni ... .Tcji sunt rand. poo.riIDd-victime calai.; Tojisunt legati intte ei, toti sunt daea .Q.U ftali"veri; ort stat pe aceeasistrada, sau au mvatat la aceeasi sceala. .. ,sau §i 1 obicinnit., au rae-ut afaceri impreuna... Partidele politice romane , nuau aderenti, ci aderente. G~Ly (cu dezgusl): Nu prea esti departe de adevar, .. P~CIULESCU: Aderente, numai aderente ... Organismele gresi' .' bolnaveau astfel de aderente, pe care dad!' nu izbutesc si:j.lew' mor en totul. De aceea sunt necesarerevolutiile .. _-ele (teie. ' msna) transeaza ...

VASIUU(llifil1du-~i iaime J11 dirui): Dar nu va e teama ca s-ar putea ea re volutia sa va transeze §ipe d-vo astra ... ? (spel'iat de 11Idiiizneaia a§a din greseala., - . lui) .. 1'1 :NCIULESCU:, Ba ... bine d'i nu.._'Am zis necesara, nu'de dorit.; E singura solutie ... ca sa se indrepte rauL.. Dar ce nevoie am eu. (apasiiJsa.se mdreptelucrurile? Unde asmai gasi eu al\i prosti de pe urmacarora traiesc? $i in definitiv a§ vrea sastiu cine dintre noi, cei care avemazi cuvant, arevreun interes sa se.Indrepte lucrurile?Ce ne-am face toti in cazul acesta? Asculta-ma pe mine. Nimeni nu .are interes sase indr--;ptc lucrurile rin Tara Romaneasca ... (se apJeadt§i ii spunc Is ureche da.l·destal de tare)

sa

tn afarll de -tadi, lnsil.§i...

'

IIAIATUL DE ,REDAC'flE(dii 0 carte de Yizi~iilui GeJu}:Doamoa ~ aceasta vrea sa va vorbeasca ... ',: i iELU (ia carteade 'vizita ~i tressre): Undee? .. IlAIATUL: A§teapta pe culoarul de jos. . PENCllJLESCU (swpJins}:Iar vizite ... Cine mill e? .. {,ELU (prins.cu total, tulburst; _illcm'Cat): Doamna Maria Sinesti. I'RAIDA (tressre §i el, 10Ji se gfindesc la acela§i lucru): Doamna
S~§W . ,

I'ENCIULESCU:- De cand ell doamna Lecaillaux §i Galmetta, nu-mi prea plac nevestele astea deministri care yin In'vizita la du~ctorii de gazeta ... (caunsecret grsv) Aceea l-a asteptat trei 9re -(mesteeii ill gal, apoi ,<;i msi explicil)A tras ~ase focuri.; I'RAIDA: Drept sa-ti spun nicimie TIU prea-mi place vizita asta.'. Poate ca ar f1111ai bine sa 0-0 primesti ... {iELU (proiund JngfindU£tit; faplfind ell el insusi, iese.mnUl1du-se): Toma, pofteste pe doamna Inauntru, cand voi 'snnaeu ... ' I'I~IDA (ala.r.mat, oprest« pe Toms): Stai.; stai d'iteva clipe (penlJu intfii{t datii,proiundnelini§til) N-arenici un sens sa primes ti pe aceasta doamnlL. ( IELU: Nu se 'poate sa 0-0 primesc. ' , ' I'RAIDA (J1t,U'\lOS, nestiind ce sfi mai lad): Imi' dai voie Sa raman §i
, eu , ... -, iELU, (incuviinteazii obosii/ c!in cap)
')

..
73

I II :1.U: Fericirea himanui, individual, nu intereseaza .aici ...

SCENA III
GBEll, MARIA; PR,4IDA MARIA (dupa ce a i1l1rat, 11 fi'xeaza cu ochii arziftori; Clll1JL kem#if, J~~rvos sl ImzeJor,:.devinc;'i.,:m<li siiilijeniti1 §il~ll~p[jJjdif csnd '. 0<1 Gelu nu opruneste SJ11gw): A~ vrea sa-ti vorbesc numa dumitale., " . . I. GELU (cu
0

t:+
J

1\·1i\ I\T A (izbllenil1d ell 0 Iurie df! siilbi1ti_ciul1e, fnco/li(i[' exa~peralii): I)ur crezi di run sa pot rabda multavrerne sa-mi.vorbesti ca unci roridamnate? Socotiti eu n-am ;;i eu un cuvitntde spus In toata imprejurareaasta? ... Bi bine, .n-am murit.inca ... Nu pot fi atat de ri'lu lovita, lara sa lovescsi eu ..·. 111·.I,U (calm ca un ;U1e:siezint)~· A~a'emai limpede.rdoarnns.; Loviti.; Scoate~ti revolverul §i trageti, . .

Iiniste de cas-a despitsl):

Doamna, nu aveti ce

sa~~'

M i\ RIA

(ell ostr411lbifillra

de disPl-el,

~;~neti ~u.ma~mi.e..... u am mCi.'UTI se9retfa1a. de camarazii me~§' N , fata de mmem.; ~'MAR1;A (Infrigyrillif): E 0 chestiune carenu privestepe camaraai

"1

1/1adapost fiindca e altclneva
! II-:I ,U (CII eceessi lini§te

a dus mfina de tap..., '.

. .:
la p(J§ictii),<

.

Te crezi

~n~~~~e ... e ceva cu totul personal.i.

priveste

viaja dUInit~lill.

de mom:te): ,Chiar dad In alta imprejurare csre cert ca voi putea fi gasit singur ... in' stradli,dcp,i!&L. este prcferabil pentru d-voastra si'i'tr'ageti acum., Nu va va impiedica

GELU (iaghe/at): Va repel, doamna, caeu nu mai am 0 viata' intilua': . :MARIA (lllzlilld): Ce wei sa.spui cuasta?,..·· ...•:, GELU (flfdi aici un geSl,CU privirea abSCJlfilj: Ca m-am daruit cu 'to', " .unci came ... unci cauze care depa;;e>;teorice preocuparidomescce] ..• MARIA (incbide 0 clipif ochii de durere, spoi cifutlind pard sil,s dezmeticcascli): Uita-te Ill. mine, fa un pas, dumana la Irunte, fa .. gest, ca sa mai cred di esti un om ;;i nu o cauza, .' GELD' (face ua limp, lncifpi'flfil1at): Doamna, spuneji-mi ce aveti

nimeni.; [\"1i\ R I A (il1miilmll1itif): A~ putea sa trag... (in limp ce Preida plinde:J. ill Iiuuri cu 0 incordsre de Vfinift01; dupa. a eJipa de §<ovaire es
scoate brusc revolverul

1

!,

SpU3...

.'

:\

:MAR.~ ry~ve§i~~ :j'{~da,:wlpoat: sprc
Chi ': S:.~~l1a

GElD {leI)N . .. •'. ~. ur .1l-IUl'spunell .'..·. .. ' . MARIA (Jl1toarsif as'lipm ei fns:'f§'J, ca. 0 crispen: de mila $i d~zgl1,.· Din ce petice s~nt peticita, ca sft sper in mod stupid, a§a cum .•" ' sperat, di se va putea vorbi cu un om co/e dedoua saptiim&ni n . .mai are numele cu care I-a mangftiat mama lui ~i... ~i Iemeia cari.. (se. fltil1ge ...j' GELU (egal cs d01111lilliipara1eJe): A§a cum sunt impreiurarile, ar:' poatemai indicatsavorbiticusopij d-voastra, . :MARIA (ell. oroaie): Sojul meu? Cu el 'i'ntr"adevai: nu se poate Y.OI'i (cu 0 bmsci11unlim'i de Iladejdc) Ascultn (J!1OC8s;l~i spllf1if llllmele ... ,s·,ov.ue ....) Nu se poate s~ite fi schimbat intr-atam ... Trebuie sa ajunga un cuvan; piina la inima aceea de: aid da~a.E vQrbaaicil de fed circa inea., ', .' '.'

eiet eXal,peraM); Nu pot sa-ll spun «Gelule»

voibi, :;'Elutif totl?-i: Tot~eeilj' tata de altcineva, . . .
.V01~1 l1UW. as

e'.ra111._.tc~n. pe,g:mdU! .•.C<:. V,l

e'Uj.l . .'.

sunteti prea puternici, prea rm, prea crsnceni amandoi.;. Trebuie sa l'iu sl11ramata intre vointele voastre ... Nu sepoate lupta cu voi ... 0 III ima e prea PUt:G.l lucru intre doua blocuri de rautate ... (I idll ;i Pmid« schimbii priviii obosite, cu in/eles, re volverul, ell I!dsde a/be, a riillws zvlirlit departe pc. masif, Murins-e Hse: q\'ultlitif inIotoliu, cs 0 pas-ifre zifnitif, cu OCllllfJl gol.) C jJ"t ,(J (se spropietulburat, 11edllmeJiI tOlll§l;. 0 n,figijJe ell priviies ;dH .\llllne ell 0 Jles-flirfi{:'tdllio~ie): Ai vrut sa rna ucizi Maria? . M i\ l~1A (I?ira sif-/ priveasci): Nu In-am gandit te ucid niciodata. .. III ': ,[ J: Dar revol verul? .. (i-l arati! ell un SlIlIIS inlreba/or. Prsida iese I

si-I tj'fmte)~te pc masif cs pe~o uneallif ncuebulncioesd) Ah,. nu se poate lupta cu voi (gfil1diiu)u-se {impede Ia Sil1e~tI~ ciicip« Pmida ptu» ci111icil1U l-s msi observst)

sa

Ilel

Jbservat)

M i\ lo.L\: Nu-l purtarn Ia mine ca

sa te omor ...

I j I', I ,IJ: M~ai ameninjat totusi., MARIA (clllafail1Iil1sii; P4!jdli).: c1ipaac~ea poate te-as fi §i ucis ... Nil mi-am inchipuit niciodata caai puteasa-mi ceri s::Hi vorbesc '

rn

n:Il

rll

martori.i.

.

.

'(

.
sc IIMi /,1 ie~olveY

UlH JJ

(se gfindc§te ca ea

s-er

jj putut sinualde,

Ilnnditor):

Ai vrut sli te sinucizi? ... (i'l zvsrle Il1tNI11 serlaral

.

biroului)

74

15

'---.' ---_j -."'--.-'---'-.-,
MAR~I~.(a~r6;~sC~lci~ cs
0

fe(jpi;cu

.' '. l~at <llnando.1 :-OP1l1... I-a dus la lD~tu§a-mea, carerna ura§ie. , rau ea 0 strama,· '. ..

O,el6l11e.11~i1 llrere).>, d

"I '

GE~~: ~~.nu ~a putea pastra in nici' u~ caz 6~piii... Jnstipa't~'"" m,tpOla... " MARIA (ind~nldl1-se).·Sun~ ~i~opiii lui., ,GELU (ca~uljecou interior; intfitziai).< Ai vrut sa te sinuciziv.; MARIA: Nu §ti~... ~u mai cred nici asta., Nu pricepnimic.; GELU,·De ce ill veDIt'!,' ..

..<' - ". -,

'
r

sc IJltfunple orice acum, dar ceca ce a-fast nu poate sa fie cumva ~I nulat ca-c socoteala gresi tao [ IP,LU: Ce ar putea simai rnsemneacumrreccrnl" .. M i\ RIA: Ce vrei? Voi credetiin' ideile voastre, prietenele mele, unele, sc due la biserica, An copii sunt ai lor, carenupot fi luati.. Mie nimic nu 'mi-a izbutit en, a~~arat. Viata mea a fast toata zudamica.. Pe nimic nu m-am pututsprijinisigurMumi-a ramas dccat amintirea iubirii .•. '. .', ""

care

-

( II ':LU (lot mei

MA~IA (mi'efJexe:s~eite):

NU §iiu,:.i\~pl;cat de"ac'asar~a;,\I ,_g~desc: .. Am privitgandul mortii atatdefixca nu maiva'if ~$ . .:a pension o fata dintr-a opta pretindeaca suntun mediu -bifll' mtr-o seara.m-a bip_~otizat.:l:i.J', dormitor, M-;.t pus sa privesc ~. ~a~ture (~e'illetal.luclOS. M1 s-a spus c;1 peurma am adormit, ridicat dl~ pat, §l am, umblat prin dorrnitor Ill.porunca ei. De"lo s~Ptfunlip_1 a gandesc numai la moarte. Am privir-o preariltill ' m §l tot ce e r:a1 a dispiitut pentru mille.-De'azidiluiheata merg~a, somnambula pe strada, .\

lng[wdurat, "chinuit de nedumetui {li lnlrebifri, tece duce Ia i'ercaslli1,. ie 0 csrte din tsit, ce .an .alibi al indoi elii; pe uiuui ville dinnou: fa ea $i~i spline en ostrsnie i nduige.l1Jii"cuua zmnbet melsncolic}; ~i totusi, Maria, tu m-ai
tndelungrse

l.

d'r .. GE. L.U.:,C, e,.d c,'a tot.U.§i.U,.' singura ai putea sa t ellsupranoastra,inumana.

nl""' .'. ina ,}' tel egl..-'E"0 __ . t':e ' ....

MARr-:. (adanc_ de6'Cllrajatif,i!HOYilif): Eu nu intcleg prea mult.: . daca tu C~Zl cii.e ?e~oie sa fin zdrobita, nu §(Wai... love§te,l~€i . pumnalul Intr-o imrna, care §i asanu era dedit a ta, -' GELU/nervos t..i<-ll'l·to"'\· A'· . 't ',' -. {j, _' ~_j, • :/. ,1 vern anurne cas~~mlspU:l asta? ,' : MARIA, Nu.'. ~tHUll~aacum totul e de prisos §i ca nimic nu te ab , ,_~e la nebunia t~, Darcred ca pasii m-an purtat aproape'sin.~ menace .... Nu ,~hu~dece.,. 'poutefiiIlddi,t6tu§i a§fi vrut sa" ceva. -,.' GELD (opn've§te neJini§tit)

',:'

,.

'.

','

' :.

MARIA: _'P.rezeilt~le pierdut.; §tiu asta. Dar spune-mi dad! ('Jpa cu vantaJ, fie f1"iipge deznadifjduit) atunci m-ai iubit... Un sin~r' ceas macar, _' ." I:> M_A~~lA,:~ellll_rll~are m~~ pfu~asit rn-a aruncatin valtoatpH tut~F ~nd~lehl~r:P?ll face once din prezent.idare dreptulmeu sa s.. daca m-ai iubit.. ' .. § ,GELU: De C0 vrei sa §~liastaacum? _. ", MAJNA: 13, 0 nevoie de yla!a"~i' de :moartc l)entru mine --sa stiu l·l~~I.C'· f t 1~. .' .' .' ~, " . .reell u II~SU§l a existat ...dad'! amfost eu \Idevarat illhitfi. Poute 76 GELU: De ce te indoiesti? _'_. ,',

inIJclat... , .. MARlA (scJ1'linge liicutii);' Nu, nu-i adevarat De altfel ce sens mat are sa mai vorbim despre asta .. :? Nu orice orice ... dar nu vreau sa' mal vorbim despre astaacum ... A fosto vreme candun cuvant de til tau ar fi refacut lumea din nou. .. 0 explicatie atunci ... t iI~UJ(cu 0 duritete dedismant): Nu ti~fl1ncerutnici acumnici 0 ' cxplicatie. Am spus numai <qi totusi» ... Exprimamdoar 0 nedumerire, Ml\lliA (dupii 0 JUllgli llice-re, zdrobilii e voinpslui, i:nt1.'-Ufl de ton ultima l"Clll1n/m'es tntr-o c1gonieiucidli): Nuestece ai spus ill" dar c nu e rnai putin adevarat di uneori nu rna mal in1Cleg nici eu. Alaltaieri ... Sinesti (soIatrenipe cu 6'il/f..) Sunt clipein viata mea . pc care cand mi le amintesc '01a mgheatu un fiordincappana in picioare (cu' orosro cresci1IJdaj rlHlkirile asteadin Vit1IU mea ... catil josnicie inutila ... Mi-e si~a de, mine ... Gandesc uneorica sunt in m ine doua fiinte: ,-una josnica, marginita §i.la~a,"care aprimit sa i se dea de barbat un om pe care-nu-l iubea, .care 'a putut.sa creada ell. Gaian,,_.(se intrcrupe cu silii,apai, edacsadu-s! sminte, mai tlproape, brusc; povcs'te;;te-sciizu! de p;iidl ar avea gUl'<1 cocJitiij Adineaorj.cu niintile duse, lovindu-ma de toti peretii disperarii, am merspilria acoloeaam' fa.cut incercarea meschina, dezgustatoareca sa-l seduc pc Sinesti., .Ohl mi-e sci'irbil.de tot. .. de tot. .. (dupaun timp)Si torusi e In minco fii,n\a care-sufera.icare plange.. care sfingerea'l1i pentru toate josniciile celeilalte (6'urfide trist, apof explic'ii[fre:.sci~tH ,cD.Vaduleniiau, 'Ill afadi de Marta, indl 0 rata Rida, idioat1i~i ganga va, pc care b tin mal ~uultascUQsa, de durere §i (1<': ru§ine ... par care din candin. dind tot sC<lpa:.1n salonul plind'e hime,:,: Dad al "edea atunci(\t'i.t de p enib ita Ie e

77

-i

l

' -. h' ~ b .. ~ b 1 su t ermta .., cum g reese 111 oc II tuturor 0 mtre are a care e din clasa §aptea de [iceu, smulsa de pe ballci'l~ scolii. .. fest fel de Iel de jocuri §'i de Iarse .. , (p1'iViJ'e11et fnto~['sa :n l['e~{lt, umiliti §i dezolaji nu potraspundevce Wi nesiiir:lil.dezglJs/ '/(I/Iaiizeazii totul) Mi-ai facut semn: No-am despartit apot de ton. .. , p!itete de 1<IU) i bine, este in mine 0 Rida care, de dl.te ori mil;' E scapat, ill-a abatut din calea OOl'OCulUL.. rn-a facut sa-mi ml-l~ ~krgemn alaturi prin crang §i era un verde sfios si f~'aged, ~~rel~ buzele de sila, §i de durere ..-, . lI('astamparat, rna nccajeai, .. Mi-ai umplut buzunarele ct~ma~l§'o~'l . dt' ulm (zfIJvbilld). Aee§tia sunt mati§orii de atunci. Llite-i . GELU. (nefilli§tit, a dimas pe giinduri, rididl privirea nervos). Nu v~ iucrurile astea crezi ca le-ai uitat, pentru dt te preocupa altceva lamurit ce vrei tuacum,. MARIA: A§ dori, fireste, sa nu publici scrisoarea, . dar, incbise In fundul sufletului.iele l§i pastreaza frumusetea, eUll_1 GELU (egaJi::uelinsu~i):Scrisoarea nu mai.are nici 0 important!!.'. pi'"tslreaza pmnant~ll stralucirea sculelo~ de aur. :(1i cad br~fe/cmo~! ea insa§i... Crima luiSinesti e in constiinta mea, ca un astru neg;l l'c urma ai devenit tricut, serios ... comic de serios ... Am inceput sa . 'ratacit pe cer tn plina zi, ... Alte legipot scoate de aeolo deci Ie nccajesc eu .., Mi-ar prins deodata mainil~ §i eu 0 v~ce c~e pardi venea de dincelode tine ... deunde lucrurile sunt fara ~au~a, .. propriancastra vo4_1tii" , _MARIA (l'esemnat!i): Da.; stiu §ica totul e de prisos.'. Tot ceea ; «Maria, U1clipa asta te .iubesc atit de mult.« d ma doa~e ~ublrea , ti-am spu~ n-avea nici un rost, nici en nu-mi dauseama de ce '. :I~.la 'ingram.aelitaio sutiet~hneu; care riu~epoate ext~nonza a§a venit Poate' cit a§ fi vrut sa stiu, nu ce ai de' gaud sa faci, dar '; rum irumpe seva copacil.or In desfacer~a ~~lg~fl.io.r» ... Te simti acum, cum ti-e fruntea In ceasul cand iei 0 asemeri' !lcd'ljeam inc~, spuneamca nu te cred ..,;M-aJ~nvlt,.llDl~ht: mereu, hotarare ...Mi-era teama sanu fie ura.; '~i dacamai caut pusti] 1 In-ill opritlfu1ga trunchiul negru at umn ulm I?l m-at aprORlatm~t din mine de acum, poate ca a§ gasi 'dorinta ca §i tu sa §tli ceea ' .lc tine ... «Maria, iuhirea -mea .este sub alta constelatie decat simt eu acum, cand am renuntat Ia tot... Cand eram mica ~i erai cdeialte'iubiri ... » (/asii capul 111 los) Vorbele tale sunau in mi?~:a intr-o vioara.; (reis) «A§ vrea sa fac pentru tine un sacrificiu bolnava, tremuram, de frica doctorului §i imi facea binesa till .m" mamei sau a tatei, «cmarginit.. un sac~ifi.ciu absolut, prin care viata mea sa fie alta, GELU (iritat; biinuitor): Ce vrei? Nu te mai bizui pe mine ... SC, s.m sa nu mai fie .., Ca sa gande§li dlndvaaltfel, ceea ~e ac~mn~ astazi fiecare subaltastea.; decat atunci ,dllid s-aintamplat ce sunt dedit vorbe, rusinate ca IlU sunt decat vorbe.. sa-V spur odata ce tu vrei sa rihnaie' neschimbat .., Am v.azut dupa aceea §i a" .,([':5t de mult m-ai iubit». (Afada s-e sculat, lace 11.l1 pas, vreasii inteles al te lucruri decat le vedem impreuna. .. Am vazut un j 0 '" /,Ieee, seu numei iiil1dc!i e Iosrte w]bul'llt!i) A:§ami..,~ispus, . jucat numai pentrumine 111SUnll §i de atunci am.alti ochi, minte' , H '.I ,U (ell spsims, cs IX! 0 plutii luam de §IIVOi);'Mana, ce vrei de la mi-e alta, .. mine ... ? . ..' MARIA:, Am sa-ti arat 9li nu vreau nimic, Ve~i cutiaaceasta.> (I M (\ I~(i-\ (lilliJtit!i, obositii): Nimic.v. sacrifte1ll1ace~~,\1-~m sp~s ca miri1) Nu mai recunosti maD§orii .deulm'i , t1U u-Lcer ... (giiJlde§te sdsnc, lini§tit; toatii'ilJJ1/a et se p~tM'de GELU (cJatinif dill cap neprecis): Spune, '... illli;1s!i)Poate, totu§i,a~ vrea sa §tiu ce crezi azi, ca 0 martune de MARIA: Vreau sa-i iei 'limpoi (ise ilinegureaz!ipn'vll'eiJ) ~lecaseraw loc despre clipa de atunci.; . ", amandoi, intr-oduminica in care eram Iibera, 'pe Janga paduread (IFLU (are 0 riislIci1"e 111l fus11§i, convulsivii): Maria. . e la Fontainebleau unde am ramas §i Ia pranz, .. Fusese 0 primavar MARIA (cu sccessi vQce graVEl, obosits, il1aCtl1aJ.lndl1J·el'a~E,i):· tare tarzie,lnverzirea dumbravilor .intarziase foarte mult §ipe urm I\ltadal1l.' Gelule,eram modaia ta de student ... Erai ea deobicei , parca'intrasem deca-dreptul In yara. Era de osaptrunfina vl'~me ncastam{)iirat, vorbeat cu fervoare, ca dintl'-lln pre~plin sufl~tesc,~ foarte c.1Hduroasi §i toti ~opac,ii plesneau de seva, grabiti 5,a, Erai pe covor .§i tejucai Cll blldeIe pantofiior me~", AV~aJp~rca lmnugureasea §i sa lnverzeasdL Ai fost tot (impu) nea.stfunpfu.at, a, m:hii ill'lacr:imi: «Ce· nefireasca este pl'ezenta J,mel fcmel ca tmc, glumit cu localnicii, ai vasiit. :pe orma a venit U~l h'fupde student~ Maria in aceasta odaie sara~a ~i plinllde dirti ... Olnd ma gandesc carc au crC;>,;ui ~i,eo sunt sLud~llta di Yoi, nO-11l1lua:t tll ei, §i e' ]a fen~eile~lin viata colegilor mei ... Te privesc ~i ~tiu ea t~ieretea , _l11U§Crull d~lbuc,uda asta ea dinh--Uh mar, eu can~Jna m~l'itase mea sfuaca nu s-a irosit zadarnica ~i fadi fr1.ll'llUsetc; .. Arft fost 0

J

-

~:l

in

v

v

ca

78

79

moarte nestiuta.i.» Spuneai in lacrimL «N-ai sa regreti nicioda. cat de mult daruiesti?» tlni strangeai fierbinte mainile ... ,<11.:.." ,'spune-mi di orice s-ar .intarnpla; orice s-at intampla intele niciodata n-ai sa regretica te-aidaruit arat rnult, cam-ai iu5 g, Wl,1J111111'8,"pentl1.1 . abit. .. ~>'(.<;'-£1 9,lfJlit fiJ,ddlll1 eaj)1.5'i1..~i<<11iciQda{li?>1 GELU(JacapitluJputeJiJarJui):Ce vrei? .' '. . MARlA (i1priveste sigU1;plltemic §i jj ,<;lJ1l.11epoi lini,">titt1): Vrean . s §tiLciiazi de dimineata simtind revolvemlpe care-l plimbarn, ree lipit de piept. .. n-amregretat, .. ~l acurn.fiindea.am putut sa tevi in ceasulacesta, §i mat putin (pleacit brusc): ,-.

de

l

TABLOUL VI

SGENA IV
Gl!LU, dl/p~
WJ limp

PRAID1, spoi VASIL'IU

GELU (s-11 trlintjt in fotoliu 10$1e nerros, ingiindurat, aM/ut.' A§ gase~te Pceida.. E1 pare ci{nici 11-[1 observst iatrsres scestui: incepeapoi sit se plimbe agitat pria incapere. Prsidatl obse ' '. [oaffe oonoentrst.) , PRAIDA: Ti-a cerut sa nu publici scrisoarea? GBLU (chiuuit): Nu .., PRAIDA: Prin urmare scrisoarea apare ... Dar in definitiv ce-a Vl'lJ. atunci? ..: GELU: Nimic.; Saudaca vrei tam acelasi lucru: 0 marturisire ... PRAIDA (zfimbind): Arata tot? GELU (,:1Mtl1t): Atftta tot (ell 0, dl1io#e §ovifitoal'e) Ar fi vrut S{l § . daca a fost iubita ell adevarat macar ill zilele acelea trecute ... vrea nimic de la prezent, Renunta fa tot ... Darca sa sufere , pujin, ar vrea sa~§tie maoar atata lucru: daca a fost iubita ' adevarat.; PRAIDA: «Cuadevarat»? Daca at fi Penciu aid, arspune c._l.J. e §i <' insetata dllpa absolut ... A. vazut §i ea «Jocul Ielelor»., . V ASIUU (intra agitat): Tovarasedirector, s-a' int11mplato tn~' nenorocire ... (~pcJiat),~Iu tipografie? ' " , VASILIU: Nu.., Sus lamansarda,pianistid Lipovici s-a sini.lcisa:M; noapte eu toata familia ..•'Aeum i-a descoperito vecina.'

E ciUl'e orele 9114 se:ir.;~:< -., , Un soi de tcmsa Ieprossii, pe care dii U§tI U1111i ~uJoarll:gust §1, Ierestreie uaei CI:I111.en:,i/deeIltiari ca unpod, de Isultimul-ctej l aJ ~lI1eJ eli/did veehi,dlf.dipiinate, dintrc. cele care mc,onjuJ'au p! vremuri PI1J.'Cu! Otetclesesnu, pe. atunoi consacret speetaeoJeJor estivalc de opel·eta., InlJ:ildlesant iireffte IX sl1"iizile ll1Conjuriitoa.te, spre pl:l1C dsnd JIU111al curtilo .iataiou». De pe aCe3sta tertlsif.Judi111eIltfldl nu se vedc deeiH dc/mrie, 0 singuraaltli cJiidire, ces l11I1J.'lnaJf4 ell tirme .lwnilJc:ase, ol':,ml tiind jos, sub orizont, tritd,!t numsi de imeasa revel~'lJIe seJ'aJ~ c:J .. jocwik ei cs 0 respirsp» a ectli/ii, Feicsf1'(~le josse, IU111mate, odifll1l1 .ale care Z11Ccei §ase m011i' SU11! Jal'g deschls« spl'e te.l<'1sii..,Ba1~sll'lle~[j i'IIC(JJJjUl';ltoare e dtnd de zid leptv.s, csad de tier stt:ii.mb, Se glucesc ui intetioiul cJEfdidi vechi, Is etsjulultu» mal ales, seirilngust», de>rela{~, ('ul(xllr:m,iurftn-e §i piost laminate cs 'ill cssele vecbi de rtJPO~rde pan portari.: Cerul apare· i11m! i11 SCf'.I1:a pIma de !val §i pc el, pantre stele lIlicipalide, se proiectcazE7fulgumnl'1'ecJ8Jml opcJ'Ctei «Fitdmw Vese/it». La VIENA, .PARIS, LONDRA, BERLIN, ROMA . , in- toata EUROPA se joaca VADUVA VESELA. . 0 rille de spectacole 'in trei ani !:illlJGle negrc de dsnsstoii ,~i snsstosre de eEibare~ d trnnsparcnt p~!te, text. ill ~itrmJ lllas~l~i(J.l'di~ op_el'e~a; C:~'e ~e. jos Jill pare, In timpul primelor replici ,'UprOlecpa si.muzics sunt mal

=rr-r: =:

atcauete. GELU; VASILIV,

pRlMUL PROCUROR, MEDICUL,
UNGARDIAN

aEur

(,ELU ([0[u:16 IZ;lbll1"8t,coplesird«

nenorociie, se plimbli pe le.rasli ~j csad apate VaslJillilint(eabitlJCl'Vos): EL?,_ ~ , " ~ YASILIU(abEitlJt, agit-at):Am vorbit en vecma: E O.sllluclde~·e 1~ masa, Au aprinsdoua ligheane ell mangal.. Au rnunt prob~bll azr de dilnineata. Locuiau toti in camera asta mare, de mansards. 81

80

GELU (anila ierestrele joase lri1:g deschise,

Iumhiete):

Se vad:

fereastra ~apte cadavre pe jos. , vAS,' ILIl!: Au s~sit Ch,l' ac~m l11ediC~I,~,'i prim_UI-Pl,'OCltrOl'. VeC,ina!' , ar la ultimul etaj a descoperit nenorocirea. , " 'I\1EQICUL (vine pmtfmd pe bll1j:C: a fedJa cs de cinci, jas~ ani; ea'.'!. )~unde s-o BJczepe ten./sn, dllpii eJ vecins si Primul-procuror; Illtn de gaidian): Fetita nu e inca moarta .., S~a.rputea sa scape. , PRIMUL PROCUROR (dii ordin gardisnului): Nu intra nimeni In c~ asta. Faceti cordon jos in strada' (cafre rei dol) Dumneavoastra?" GELD (sdizllt): Noi suntemIocatari in aceeasicladire. PRIMUL PROCUROR(111'CcWlOa$le pe Gelu): A, dumneavoastrs ., . (se.s'(llll~iiusor) GELD (obosit):Au lasat vreo scrisoare? PRIMUL PROCUROR (explicfJ.l1d):Din pricina mizeriei. De luni' zile nu rnai ave<.~u manea. De treizile n-aveau nici.paine. Bu!(- a ce era bolnava de cancer. GELV:Mise pare ca el era profesor de pian., '" PRIMUL PROCUROR: A dat lecjii, iar ill ultima vreme canta la', cinematograf, Era ~ituberculos In ultimul grad, , MEDICDL (se apropic de.grup}: Fetita va scapa (au se poate reg/lSi, Trei generatii Impreuna moarte: Bunicul, tatal §i mama, trei co i In afara.de feti{U.Cel mai mire uvea treisprezece ani ... Cea dintai] murit bunica, (Scaecentueaz;.i inteJ1S,cfi!eva clipe, muzica j1 miscsrcs reclsm , ell situete de densstori de cebsret) PRIMUL PROCUROR (diad pirJ.~:lfillmuzicii e sdizut amsr): Fericit aceasta Europa, .din 1914, carepoate petrece cfmd sunt ell putint' asemenea drame,

'1

c II',I.U
:-;<:

(ell 0 uistcte fifri1111a.t-gini, !p:ea de

compiit:imil'e):-Lasati-i sa se

imbete, devorati de proprialor frcnezie ... Lrtsati-i,sapetreaca...s[t ameteasca. Nu vedeti ca.deasupra lor s-a ~i ridicat Steaua mortii?

\,1 nUVA VESELA ... pc ecru/ inalt de mai,slJb Ilosrea aIM a .
hll"

Rcclsm« ciuntits, difoi711atif, fu/gel"ii
'ilh'fmlili cere p;:lve;;te Istidic.

mCl'CI1:

...

EUROPA

MED, ' I CUL, 0ClJ. 0 ~Sik1,11CSffi1~itii,dill, loaM fiWJil,',',lw): Nil,.Iumea asta,,
. "

e cea mat buna cu putmla. .-' Din, JOCliI luminilor Intre litere 11Jpte,'lleq'fefe, pe ecrsnul eeru/a." esemeni unui iulguran: «Malle, tecbel, phiLl~S».surdmes intres dam' aceste cuvinte: EUROPA VADUVA VESELA Pereadin neant, sus !npa.t:leastmlga a cerului a tl.pal'ut 0 lJlitl!j; v ejizaotemii de, /~mil1a-, un /ucea/lfJ: aJ'Ziwd putenuc, ces m ,; apioplatii t"lzii de pamiint; ca sic/de falidice dinlegendel. popolUe/or.'

lil',,'

in

82

(cu profiluJ de vuluu: sceziu): Nu va mai firazboi. Niciacum ~i n iciodata. Nu va fi riici revolutie, I'I'NCIULESCU (cu£1/a lujnegrici~ tasa de senator roman, tot III/Ii testral ~j uluit): Vino-incoace: Intoarce-te .... 1a dreapta ... la sumga (iliatoercc ca pc 0 pi1pn.~a)Asculta, glasurile true .secrete
IIW\C

ACTUL III
TABLOUL VII
Biroul IuiGelu la redacfie .., La ridicereacoitineiPcnci citC§te, scopind mereu ocbelsrii de oboseali, 'msauscrisc, scum, lui Vasi1ju,~i osrbe din ceafca de §vmf. s '

uu-ti rnai spun nimic ... ?Negrii
111

pun urechea

la piirnant§i aude nici

aud 1).11 cal
0

galop la §apte kilometri

... Urechea

viitoare ... ? 1\IHIAC (de necJi;ltil): Amcitit un articol In «Dreptatea II cmonstreaza canu vamai fi niciodata razboi ..:
'I :.NcrULESCU

ta nu.rnai '

furtuna

,

SOCil,lIID> care

(1Jerband): L1.. noi ingazetiiJ Kiriac, fiindca trebuie ~fi-li spun totusi penume, optsprezece ani ai ascultat giasurilerale

SCENAI
PENClULESCU, VASILIU, KIR1AC PENCIULESCU (citeste): «Crima doamnei Lecaillaux, in ziarului «I.e Siecle» e semnificativa. Simplul fapt eli t'~v .. ~*, unor scrisori de dragoste poate sa provoace asemenea statui asemenea furtuni, l~i dli masura frivolitatii §i sensi acestei burghezii, coapte pentru lichidare» (zvfIJJe Iosi» cu 'Eah! Fleacuri.; ' VASIUU: Acesta-i adeva11lL.De altfel scriitorii burghezi de dramele din amor, Tragedii din amor din astea supeJrn(;lal'11 numai ceicare traiescparazitar. PENCIl.JLESCU: Marc lucru n-ai rezolvat., La asta, ei ticar ,raspundeca nici dramelesi furtunile iscate din nevoile S[()lln<lo.u , TIll trebuieexagerat~ .., 'cs niciele nu sunt de un nivel mai Ai sa afli intr-oziin ee consta esenta dramei. Fugi de-aid

~i acum te iei dupi! «Dreptatea Socials»? . (palrWls): Era unarticolfoarte bine Iamurit §i vreau sa-l runosc pe redactorulcare i~a scris. Era semnat G~. Vasiliu. .. l'I:.NCIULESCU (izbucncgfe sC8.I1c(aJizat): Vasiliu, .. ? dar asta nici n-a nvut timp sa devie un' gazetar ... (stdgif) Vasiliu ... Vasilin (scest«
!\IIUAC

vine de Ill.secreauiat)

Ai seris d-ta un articol prin cruy demonstrezi

dl nu vox mid fi razboaie? Cand a aparut? Fara§tin~.a mea'? V/\SILIU (intimidst): Acum trei ziie, nu ati venit Jn ajun .la redactie ... Am comentat arricolul unui savant francez, care demonstreaza ca
r:1/',boiul e 0 forma~lep~itli ]'!'NCIULESCU (au pricepe): 0 formi;! depa§iUi?
e ,

!"

VASILlU: El aliata d. sensibilitatea prea dezvoltata iI face impropriu pentnr razboi ...

a omului

civ~.1izat

plictisi: tnsnuscrisul Imre ccle ucccptsto. Vasiljl1 iese.)
PENCHJLESCU
revolujie suntem

(fnmifmiurit, lui Kirinc, csre if1tdf): Ce, e

la noapte? .. , (i-aralacaJeJidaml pe perete) Kiriac, decat ill 28'1'11ai 1914 ...

Paua 1a

18 iunie mai e apl'ottlte.1

luna., Ce te-a gasit? KIRIAC (caTJ:1ElXila,reie accentuate, p:av ~i convias); . vamai fi niciodata razboi ~ideci nici revolutie ... PENCIULESCU (en oteal1<ilaemetic): Kiriac.cevrei 84

1\ I R I A C (apl'obli§.i va aproba, mereu con vias, fiec111'C srgumcnt) VASlLIU: Nervii ornuluide azinu stint nervii bestiei antice ori rnedievale.rnu mai e nicichiar omul deacumTOf de ani. Am pmgresat ill cincizeci de ani mai mult decflt in veac:tirilutregL Un . occidental cultivatnu vaputeaucide ~ion va putea suportaororile ~i atrocitatile unui razboi.., Se opune p siholo giamoderna (Penciulescuse strambii) Maiales cu ravagiilearmamentului modern .., to; I H I A C (t1prdblttoemsi COl1'VillS) 1'1 NCIULESCU(Cll 0 lalsifadnHi1:1Iie):Mai. .. llwi ..· VASIUU (devots: ideii): Tali economistii de altfel sunt de acord ca
nici
0

S~a·sffi.r§it. .

economic

nap(mala

nu va putea suporta

un nou razboi ... Un

sa simi?

dreadnought englez de 26.000 de tone, care poate' fi .scufundat de 0 iorpila, costa.aproape un sfert din bugetul unei tarl·mi_c'i.,. Frunceziiau tunuri de camp en tragererapida care bat la, cinci 85

...,_._~.~_~""""""",_.,_","":"~.~._...._._~.~ .......~~.~._._ . .: ~.. .

..~.

~_~_·_~~r~ ...~. .__._~. .

Vi\ SILlU: DOrhTIule Penci ulescu, va rog. .. (Gelu nu mai CEllltii in kilometri sijumatate, iai'o mitialieragermana trage 600 de fOCUli' sertur siasculta.) pe minut. .. Un stat nici nu poate fabrica §i nici nu poate pUili affit' , i'!'NCIULESCU (fielbfmd): Ce rna rogi? Cum poti \1-t!rs1i scrii ca tara munitii ... Savantul englezafirmadealtfel ca chiardaca ar izbucl romaneasca estecondusa de escroci, de sarlatani §i de hoti? Cum'? un razboi, l-ar opri baricherii, epuizatidupa trei saplamarti' .. O-ta crezi sincer cUake Ionescu, Marghilornanvorfratii Bratieni Economistii suntin aceastaprivinta de acord...' sunt niste escroci? Ei, nu zau ... Te pornenesti eli ti-ar fi frica sa PENCIULESCU, (Iurios): Ei bine, economistii. taj sunt nistedo bitoo , calatoresti cu Take Ionescu in compartiment'sVrei sa-Ii spun celebrul savant eun bou, i~r iu esti un idiot." Sa nu mai cinstit'L: Daca ar fi 'sa dill'iloriti impreuna, maicurand m-as articole fara sa mi Ie arati .., (se Intosrce indureJ,[lt Spl'C Kidsc) b astepta ea d-ta sa-i bagi lui mana in buzunar ... sa-i subtilizezi tu Kiriac, pentru ca nu pot sa-ti spun acurn decat pe nume, ·m-'m, portmoneul ... cand ar privi visator pe fereastra.i. Dornnule, dezarnagit, .. M-ai dezamagit, Kiriac, Nu esti unfilosof... M-' , oamenii politici nu sunt escroci.i.Escrocii suntem 110i .care suntem facut chiar sa lnlekg deosebirea dintre un nebun §i uri fHosoL. siliti rraim de azi pe maine. Escroc esti d-ta, care Iei leafa pentru Filosoful este un nebun consecvent ... (solemn) Nu mat ave, ' () rneserie pecare nuo cunosti.; Escroc sunt eu care in fiecare an . nevoie de serviciile d-tale (Ii iatosree spate1e) iau banide la minister ca sa scriu 0 carte pe care toata lumea stie KIRIAC (iesejigl~jtrBunii ziua, .. ' ' ca n-am Sr-O scriu niciodata (se intosrce ci(lre Ge111 Preide) Auzi §i VASILIU (eu ochiiisi Iscrsmi) DomnulePenciulescu este usor sa fa ci ne vorbeste ... §i cum vorbeste de spre oamenii pol'itici toata lumea tfu:npita.,. Dar mal e nevoie sa §i argumentezi, - 'I' rornani. .. ? (ciltJ'e Vnsiliu) .Ai cunoscut d-ta V reun om 'poli tic PENCl1JLESCU: _ Nil pIlmgc bttiete di mi se rope ici~ '§i ina siles . roman ... ? Afl& ea adevaratii oameni politici Ia noisunr niste sa-ti spun, acurn intr-un ton duios, ca e§ti idiot ... Cum 0 'sa delicati §f niste visarori ... Cu gfindur.i1e 'in sfere suave iscalesc argumentezca (apasa)va fi razboi.i.? i aproband 0 data" la cinci §ase ani, 0 data nu mai mull, UIl contract V ASILIU (Indurerst): A§a cum ei argumenteaza ca nu va 6, d-;a; de furniniri pentru stat, Gita sa bage de seams ca s-a strecurat acolo trebuie sa le raspunzi aratand cu argumente ea va fi. Dupa ~'egulill'! un cuvant mai mult sau mai putin, Am eUUOSCltt unul, care 1a un Iogicii.. Nu cu invective. contract de: bCC~UlCi pentru armata, visator, n-a observat intr-o fraza ,PENCIUI..ESCU: Mhlbiiieta§ draga, rna, cazi din prostie in prostie, .. ' acolo, termenul «1£1 vtirtej»: Asta i-a adus, tot fadi sa so. trezeasca _Daca.ei sunt atilt de imbecili ea sa pretindacs den~6nst.reaza ca n nici cand a primit-e, 0 vie de patruzeci de pogoane ... Fara sa calce - va fi razboi, eu nn pot fi tot atilt de idiot, ca sa aduc §i e' legea ... Poti azi sa calatoresti' cu el linistit in tren ... Yti va plati argumente, fie §i contra.:, Aid este prostia, sa aduci arguments amabil §i.masa, in vagonul restaurant. .. Ede ocinste rara, de o pricepi? A§l1-, baieta§, sa nu te 'mai prind cu Iogicaprin toats distinctie totaU'i,'l.nraporturile lui eu lumea.; Nici nil 111'e nevoie azi buzunarele. (sosrbe) Strici chiar gustul §vartului (Intra GelJ' sa fie altfe]..; Acum cinstea Ii. renteaza ea 111sa§i. tinere inloyifrifjit de Pruida, veaiad de Mma§i/ll de JOS,ill cepul goL) -- _ nesabuit, ca poli ticianul roman danseaza cu .legea elegant, tara GELD: Stai 8ii-0 arat ca am procesul-verbal aici (cm1/a in setts« -r blf1" calce pe picioare ...' limp caIre Penciulescu) la ce a telefonat secretarul I RAInA (sursde.smuzst): ~ica in genere, chiar Ia cinci aniodata, Sinesti? ..' obosit de einste, el n:u danseaza decat pecontul Statului, PENCIULESCU: Trece pe In Interne IntIii§i pe urma vine aid (elitJ.' , I'O!v1A: Dornnul pe care-J·a§leptati... , (;ELU: El e... Praida, d-ta ramfii (ce.iftilJi seduc) Va~i!iu~ ... sa §vtii ~a tTe1)\~ie sa~rni .dai toate al'ticoJ,de sa~Ie va.1 _A§a mal mtm ..; Ia arata-~u, ce-ai acolo ... Aaa ... s-a terrmnat (i-« ilIa' srticolul dill l11iinlf). Asta-i 5-6 de maine .. .'? Nu-Ii mai dau dlumu a§a u§or:;, (citc§te ,'ii e illdigimt) Ei nu ... asta~i. .. imna (c.:iitre OeJu) Baiatuj asta scrie cn §ira spinarii, nu cu caput 1~ibate jQc de citi,torL

Pl

Sa

Ana,

sa ()

ora

ca vml' '

~.

...

y~

;

86
___ ~ .__ ._~_-...01 _, ..

87

j ;.

SGENA II
GELfJ, PRAIDA, fntrif SINE,$Tl
.
"

,.

,

SINE,';)TI (ell 0 abilitatc voita, lire insdins msinile ocupete, ell pii1a.r1 " ji bsstonul; ell sil pmiij'kes:C eli uu poate diJ 111ana,' in reaJj~
fil,11~ea Ii e t~amif ;".-m,·PIlf:etI sa l'~J1flic -: l~a:na in;iJl.sif);· Sf. desigur surpnns -ca §efu1 meu de cabinet a msistat atat de araland di vreausa te vad "sta seara' - (s-aa,_"ezat JOB, Se'Netl7,~' eel doi csre 11pJiiniserii insdins 'Iii piciosre) Mi s-a spus Ia dub" , dupa amiaza, ci'i: sunt atacat de 0 foaie oarecare, Ia lnceput n~~ d~t nicio importan~numeluigazett;:L.tntelegi'? un ministru llT;! sa, stea sa citeasca reate gazetele care 'il rnjura.; unde am <UungJ> .. $i personal dinprincipiu 1111 citesc foile care rna ataca. Ap-, C habar nu a veam de acest atac din (efllutitit/ul gazelei). , GELU ... conceatau): «Dreptatea Socials». ( SINE$TI (p-h:~C}s):tl1tPcmai... (rellliilJ(I)·zic,nu aveam habar, cft rni -au cazut ochii sub titlu ... A... dar aici e director bunul mei prieten Gelu Ruscanu ..~probabil di nici nu ~tie ornul dC-SPreC;' Yorba. Sevede di vreun . redactorzelos, ill criza de suhiecte, ac pc caldurileacestea, .avrut sa mai animeze foaia §i... (rupRndfh C11 descopere pc Praidi1) domnul e desigur vreun prieren d~' (iii , -durllitaIe? .,

~ca,

Inf

did sa still. catevaminute de vorba cu vechiul.meu prieten domnul Gelu Ruscanu, ( II':LU (ell un t~11ITUd pracis): Domnule Sinesti, ,d- voastra §tili: d't la oraaccasta (se -uitli ln cess) scrisoarea e gata sa intre. In pagina? :;;~ dactt §liti aceasta de' ce atata vorbarietara folos? .. ~; NE$TI (Cfllldicf): Scrisoarea? ce scrlsoare? ... I I il,;LU (slupefJat): Credeamca sunteti ill curent? .. Credearn ... ~,INE~TI (sutprins): Ce tot spuid-ta? ... cum; cine sil nili puna 10 curent:?Am-citit sieu ca oricine amenintarea din ziar., ' ( IELU: Din iiar?;:: " 'lINE~TE Altrninteri de under.; ' "' , , ( !I ';LU: Domnule Sinesti, de ce tineti atat dernult sa rfunfuieti ill acest minister? .. Ar 11mai bine ~ipentrnd- v6astta :;;i pentru noi. 'm'lE~Tl (faios):N'-anl nevoie de sfaturiled-tale. Cescrisoare e asta? (il~LU (e hi prnd« unui cbin vizibil. Sinesti observs ~i cap/ft:'1mal maitii siglll1mla) (;lNE~Tl: Ai pus cumva vreun detectiv demi-a urnblat prin sertare? ... (iELU (cu I'oce siaM): 0 scrisoare.; (~{lil1jCl1it totu§i) 0 scrisoare a doamnei Sinesti.; , SINE$TI (111irat);·Q scrisoare a nevesti-mii, Dar nu yad lcgarura cu po iitica ... cu Ministerul Justijiei. Ori e §i ea 0 infama de burgheza? (dfntr-o dc1tii dur) Iartli-:mrl; dar trebuie sa-ti spun, at fi 0 ricalosie. , (j ELU (se stiipfin6J(C1 gam): Dumneavoastra nu aveti dreptul sa iotrebnintati acestcuvant., , ,,,!lNE$TI (cs oiflmii de stilet): Nne diu spus .., chiar iI7 clipa dlnd anull~i 'eli vei publica scrisoarea unei fernei. In fine,' pentru cli e vorba de oscrisoare, da-mi-o 8-0 vad §i eu, .. Ce scrisoare? Dupa cate §tiu nevasta-mea ~-a facut niciodata politics, nici ocufta chiar ... Atuncij.; -' " (,ELU (ine~'Cat};·Da ...' SINE~'n (ca' wl~Jc§-[e):Bi da .., ce.fel de scrisoare? .." _ (j ELlJ (obosit.euervst): 0 scrisoare.; 'in smr§iL. oscrisoare de dragoste., .,". . ' SlNE~TIo(Be ddicit; lace (l1;ipas; cuo detelll:l di11'if,se fifj1Jge, se 1"ltSlletfJte fll e1111BU§i ji fllll"e/lbii spoi cu voce sci/zulli): Catre cinc este adresatU?... , (iELU (me.reu incurcst): Domnule .Sinesti, ,de cate neplaccri. am sClltiti--amfutd6j, daca ali renunta Ia Ministerul Justitiei.
fj

,

".

,

GELU (ca/~n):~a... (reia Ji e/ j~et>.a) ~red cit v-aliin§el~t. .p.ot ~li.~ spun.chiar ca.toate aceste articole, ~l cele pc care le-aticitit ~l cel pe Cf~ djI1princ~piu nu l~~a~i eitit,;SUll! ~scrise chiar de mine.. :; SINE,?U, (cu un SOl de cOl,r:lJa.htate cwdalaf Nu se .poate ,Atunci fo , eu run dreptate ..' .Intc-adevac nu ,~tji es pre ce e verba . d GELD (b111$C~ gL"fH-,): Socotearn ... di ati ;eflcctat udanc §i di tacrn" pentru ca evitati ultpas ireparabil §ipentl'u noi §ipenr 'd~voastra ... ,ati venit aici.i. Cel putin inmoduf'acesta am interpre noi telefonul care neanunta vizita d-voastra ... SINE'<;TI:'Noi? .. care Hoi?.. " " GELU (puPiJ'lneurcat): Noi ... sa zicem eu §i prietenii mei ... Sa zice', en §idomnulPraida (il fll"/1ti'ij. ' SINE$TI: Sunt foarte incflntat sa cunosc pe domnul Praida, insa en ''r! , inteleg sa alp de. a face ell. nici unul din prietenii d-tale, Nu intereseaza nici macar directorul '«I)"p<&\ii Sociale». Eo vei'

I

sa

run

rl

88,

I

89

. SINE~n (fudmjit);tnaiilte de minister §i de toate, maintereseza ce scrisoare easta? Gitre cine e adresata? '

act

..

ae GE~. U... ~O.V~i~01:J: eti VCdeU.'1U ilJ .' cand 0 Vt:.-ti. citi. ... Nu 'J" / Y , mtereseaza aCUili.. . '; . 5lNE-5TI (fJ privesta sifJbatic); Ba da (se sti1piine~[e ClJ ua gest sec;' il ravine) Dar nu eadeviirat~ ... Maria? .. (spoi paJdf neputsno trea(-:/1 peste un obstscol; resemasndu-se, slJ.r:bziil1d) E 0 nascocir , o plasmuire ... asculta, dragul meu: .. om obisnuisern sa te cred: , tanar cam uaiv, daca vrei, §i iarta~in~t ca ti-o SpUll dar de b credinta. Ei bine, eprobabil c-ai fost indus in eroare .
?E~U -: ...
. S~TI indus m eroare...

Idintit Cl'l.spat in Iotoliu): Am ili?live sa cred eil nu runt.· .

(!lid! si1 spcse): L-ai privit drept

in cchi pe eel care ti-a.adus

"

'. . .

Ai lnv.fir,.tit in~~la peticul a.c~la de h~tie ... '1 Te-.ai ill.dOi't.OCliP~ autenticitatea lui? ... 0 cunosti pe Mana, tot atatde bine ca §~~ Hi bine, atunci cum ai putut crede una ca asta'?... GELU (nesigw): Dornnule Sinesti.; . SINE-',)TI: Ce caraghioslacuri (ifiz!md in8iJllIal1tf~i pc urma, cue' ar fi putut sa niii insele? Dar In sfarsit., da-mi scrisoarea ..... _ cercetam impreuna, Sa-ti dovedesc daca e nevoie ee infamie j " incertal. GELU .(CIJ osrecsre .11Otiftlu'c): Dad mai aveti un pc tic ui tat i. cOll§tiinla veti ll\elege ca. nu puteti rillufu.lc ministru at Justijie , (crispst) al Jllstitici...' . SINE,?TI (dur, totusi svsad serul dJ 11U credo): Deocarndata, da-mi vad seriso1u'C<L (diujind) Vreau §i eu Sa aflu cu cinem-ajns '1 (sfa pc giuJduIi, .'ealllif, spoi pa.reif uiaiit) Daca.n-oi fi cumva c'" dumneata, Mai §tii draciel. .. (umazstpsrcs) Te pornenesti c.l. faceai curte cu picieru] pe sub masa? ~i de aceca gas! mancarurile delicioase (dill c:e ce tonul de bonom se 11'8.Jl5101 ill zef7emea agerii) Maria 'te invita cam descand erai Restaurantele sunt asa de proaste §i .murdare bierul baiat., , Po . ca de aceea ~mi '~aseai disell1'8vuti~e fru~lloase adtuirabi.Ie .., c~; 1 cornentam seara la coltul prunmullll ... pe cand Maria netuen ceaiul? ... (Ge/l1 devine din' ceia ce 111m pslid) ~i pe urma se, cfuJd'ie§eam 1111preuna furnand, lli aduci arninte ce tigan minu at aveani? .. e111a club,d-ta acasa, ,.Sa-{iprepad exarnenele. .. t pom.~ne§ti.Ca ~dupi'i.~e .. clesp~rleam'o h.la.i h:tilevard.··la dl'e&:t la nUlle acasa? .. ,51 en teCl'cdeamcu ochupe carte! E drept . servitorii, oamelli de illcredere,nu mi-au spus Il.imic ... Dar mai ~,tIi'

poate ca d-ta, luptatorul pentru adevar, pentru dreptateaabsolura, inflacaratul reformator ... campionul luptei impotriva coruptiei ... ' «fie ea de sus, fie de.jos» cum scrie «Dreptatea Sociala», ai debutat prin acornpe peLina ~i Vasile? ... poate ca atunci cand eu intram peu§a, d-ta escaladai.,.. cum puteai fereastra? (riide gros) Fleacuri ... fleacuri.; (cu 0 ~~'eJPuitoare Ironic) D-ta 11l!i iubesti, domnule. Da, da mai mult decat ai crede poate ... cu roata graba inexplicabila de a publica scrisoarea asta (dus pe gfil1dllJi) Mi-aduc aminte §i' n-am uit niciodata, cand cram boln,a\' de pneumonic cn 40. de gradetemperatura, eat devo tament mi-ai ..ararat ... Jnfi:igurru'eacu care alergai dupa doctor ... Ceasurile pe care le vegheai ell Maria la capatiliul-meu ... De d'tte ori.nu te apnea dirnineata la mine acasa...' . (,l~LU(e cu desavfi:njO'eflblftul; 11U scoste 0 vorba, ill limp ce SiJle~tj 11 pdvqle apilsiftorilDl1ie. Dupa ua timp): V-am spus.ca yeti vedea maine cui Ii e adresatascrisoarea §i cum inlclege eel carea primit-e ~ia publicat-o sa traga cousecintele acesruiacr, .'OINE.~TI (fJ fine ell 0 privire de aIel),' Sunt convins di 0 vei opri dumneata, chiar daca va fi cumva pusa in masina, ( H:LU (obosit):Nu cred ca se va intampla acest lucru ... :IINE~TI {rif111anemalt limp pc gfindll1i, j~i framfliJlii pU1J1l1ii Stdil1,<>i, I}i ml1~cii buzele, spoi cu gC'stul de [/ (ecce mal dcparte): Dar sa admitern di va apiirea aceastascrisoare. .. te vreti sa dovedij] cu

Sa

m

st\ldl" ,

l:e

ye

oli'

{i n.U (face 0 si011a.re gres; ~i spoi GIl deS/lila eneigie): Scrisoarea accasta aduce dovada ,::a ali jefuitsi ali asasinar pe ... batrana Manitti. SINE:';Tl «I 111mtl8 I11Cn':117(;])i(. apoi, dllpa 0 fungi; pm)zii, llCSpUS de calm): Eu am jefuit, am asasinat? Afirma aceasta nevasta-mea in scrisoarea ei? (fine umeiii Jidicll/i tutr-o 11111gif intrebnre) t /I :.1 (hotlirai);,Oa, dand§i amanuntele 'imprejurarii.; ,U ,'lII\II~~TI (pdl;e~te ncdumerit, epoiIosrte neliaistit): 111ca~1I1acesta dcsigur ca aceasta scrisoare dovedeste ceva ... '. .' III:.I.,U (<;eazul, subliniind Cli mmlf1 sensul): }\, prin urmare ... ,o.;INE$TI (COl1til1l1iil1cill-§iideea): Dovedeste fill'a putinta de tragada ca ncvasta-rnea este .o rniromana ... (complettind, msi sever) 0 mitomana erotica, .. (JI ,:LU (cutotul snrprins n'fmiine [j1~flJlalJci{): Cuin,o mitomana
erotici\?

cu? ...

90

91

SJNB~Tl (vail obiectiv): Foarte simplu. .. Ofemei.: care, casa dl i

'interesanta §i sii-§i a~te amantii, brodeazacelemai abnic~ld;:lbnlft . nazMtiL Cazuri foarte des studiare de medicina §i de psiholofi patologica.. ",

siiIite, fJ:i1ntc5te cu pl11t1l1uJin masif): Ce vre{ spuntti?... 1\ . SINE§TI (privind ceasut): Caindelirul 'lor erotic unele fe ae detracate nascocese eu frenezietotceea ce poate face,pIii'Ce., amantuluiIor, tot ceca ce.Iearatape ele ca pe lli~:~e' if, f exceptionale.vca pe niste-victime. Maiales leturghi] ne jmpotrivabarbalului,casa-~ijustifice adulterul. in geneream ' este prost, ~icrede orice ..~crede nu numai ca este singurul car: impihta§e§te din farrnecele doamnei, dar ca, este §i 'eel dint1ii) ~

GELU (soos din

desigur .cel din urrna. A§a e orice amant, credul ... Dar "d' e amantul esteingenere credul, Justitia emult mai putin credti).~.,

adevar.rlespre untert?». ., GELU (cu Jl1ivkeavagif, dsr l1cclinlit):Depinde deimprejursri ... Dagi
aduce, verosimilitate., " ,.

, Ea pretinde probe ... ~i mai ales pretinde probe tocmai unei fe ' e fi'iri.'i scrupule §i' fiha demnitate, care-gitradeaza sotul §l~ necinsteste caminul: GELD (uluit de ace;lsta int01:satllJii, nu gt'1.s~le alt srgument): Eu s, absolut convins cil.nu acesta este cazul aici §i cl aceasta scriso conjine purul adevar. SINE~TI (s-;/ tidiest mash, fIpdve{!fe, sspru, apiisat): Crezi c" adevarat caeu am ucis §i am jefuit? ... GELD (scsau): Da... ' , SINE~T1 (se sfi1pflne,>~teu O1! gesl convulsiv, rifsuc~'le api1sl11 e spoi dupeuatimp l'espira.adpulemic): Te priv~§te... sa ad,IUitem daca vrei pentruusurinta discutiei §i aceasta (apasif) absun afirmatie. Dar sunt avocat, Discutam strict juridic.; Ce vaJoa~ ~robantii.poate sa .ai,baace~sta: SC,:~isoarete vrei s-opubI1d~, In care autorul ei race afirmatii, caye 'il .'pl"lvesc ca valoare i!fc'

oeale

=

J

SINE~TI (eu ovoits obiectivitste): De acord.i.Dar atunci s~ , judecate Inlprejul'fu-ile... Se vor judeca de~i Itnpreju:rfu'ile. De alti'6t daca scrisoarea exista totusi, e probabil cii III fata instan]i , dezmericita;o .va retracta femeia Insa§i. . GELU: Ramane gravitatea conditiilor obiective, a prezumjiilor. _ SINE~n (oantimmnd 'ostel1tapa j01idicif): Pentru aceasta niCiliu
nevoie de scrisoare ... Atunci? '

. HI',r,U: Pentru cajustitia sa se puna inmi§care,' are nevoiede un inccput de dovada, , . ,111NE0Tl (cu 0 stJ,fiiJlbifturli de di,spTef, ell: umerii drepp, privitidu-I. i.q·oditOl):lnteleg, e nevoie de scandal. _ ' III',I.U (chiauu, ftir:~'i iritst de lJ.rgnmentarea lili Sinesti): Repet "neil 0 data ~i voirepeta la nesffu'§if convingerea mea profunda, cil nici nu e ,,;orba de: cnascocire, canu e yorba maialesde 0 mitomana, ,~INE$TI (lini§·tit, cs de pialdi):Nu ma intereseaza convingerea d-tale pcrsonala §i sunt sigur ca nu mtereseaza. pe nimeni... Dar din punctul d-tale de vedere, daca estijntr-adevarconvins di aceasta lcmeie rnerita sa fie crezuta, ~ia§a e. de vreme ce afirmatia ei ti se pure de ,lledis'cut.aL. atunci ceea ce faci este nu numai inutil, dar §i abominabil.i. Nuveiputea s~ atingi pc nimeni, caci nu e aid nici 0 pro bu... decat pe ea 111sa§i(se C;:Ol1supa, 0 cliplf, cu ei lJlsu5ij. Spune-rni un lucru ... -Crezi ca ea e vinovata? Nu fata de mine, did .uci nuIncapeindoiala ... Dar asta rna privestenumai pc mine. Pata de dumneata, [ala de justitie? . I 'I:.J.U (precis): Nu ... ,'JINE;;n (ill COllUJ1UaJ'e): Care ar putea in definitiv sa-i fie vina? 'II:,I.U (mereu preois): Nue vinovata, ,"1 E$TI ' (pilWli1ulu~J Jung cu pdJijJ'ea)~ Atunci incepi cu un asasinat N (;l j"lJcle~'tat pumnul) Nu lid lovi dedH, lot in aceasta nenorocita, did vei da prada opinieipublice, on nurnai purtarea eide sotie nedemna, §i de mama denaturata care nu-si va mai putea pastra cop iii, dar veietala §i tareleei intime de femeie bolnava.i.Vorbiti in numeledreptatii.la aceastaefrreptate Sociala», dar inepe1i, daca accastae inceputul.rprintr-o bestiala, criminala 'nedreptate, caci usasinari-in mod deliberat 0 femeie, care din punctul d-voastra de vedere on are aid 0 vina, distrugandu-i casnicia ~i terfelind-o, , nimicind-o in stima semenilor ei. , III'LU (deneclintit): Dreptatea indi viduala nu poate trece 'inaintea Dreptatii tuturor, E 0. nenorocire, omare nenorocire, di. aceasta "lata Iemeietrebuie fiesacrificata, date n~ poate sa fie altfel, Am vazut sacrificiisi mai grele, , . ~JNE~TI: e rntreb precis ... Ea consimte Iii acest sacrificiu? T ( Ir :LU (dupa o 1utlgt'1§ovliit'e conceatrsu): Mai curand, nu, ,~INE$n (stifJv:iIJ(lmult)~Teintreb din nou ... E vinovarli? (IELU (ell un caIni impersonal): Nu.

Splyin,

sa

92

93

..,..... ,-~---..........

..

SlNE~TI: Asadarsacrifici, lilli§titc"; 0 ma,~ina, 0 femeiesi copii '. pentru 0 cauza care e aoricui, dar nu e a ei ... (scurt) Nici 0.' nu- ti dii acest "dropt. ..: GELU (cu pn'virea {;ibselltii): Nu se poate altfel, . . SINE~Tl (CIl privirea dura, lnclestat): Mentalitate bestiala, .. Imi .rau ca,lrebuie sa~!i amintesc fuca 0 data lucruri pe carecredemjs Ie §lii... Viid eli n-ai priceput nimic din tot caract.erulcivili~at occidentale. Baza.iesenta acestei civilizatii un e §tiinla,dlci §t!.• poate fi asimilata §i de alte continente .., Este mostenirea t"Oma~ dreptul ui., , Este suprematia absoluta a legii jurieljce.' Pel nmnd~s: fia:jus~it~a.. (Pat~a~J.{~' Ii fu..,'if$i vocea justiJieJ.. mjie~ . s-a ridica: 111 picioare) Sa piara lumea elm sa se faca, drep~~ legala celui care 0 are chiar daca e singur §i neinsernnat. Acea puterea §i gloria civilizariei europene ... Deac~e,i t-AentaliC t occidentala cucer,e§te celelalte continente §i ~u dimpotrivs... i' GELU (11111"-0 Iicrberc 81J1[IJ"a, ell ironic gres): Bine ai nir vorbindu-ne IlOna socialistilor .de dreptatea §i amenia socie moderne ... Ah, legile de asuprire sisecaruire ale exploatatorill Cand vezi ce ricalosii tolereaza aceasta societate capitalists ~i . l~i trage Iuxul ~i de sfraul tocmai din nedrcptate, asel>e ciupercilor care \§i trag culorile frumoase tocrnai din putrega, ~ savuros s~ vorbesti de spiritul de dreptate al societatii OCCident1 SINE.';ITI (§'LJe ce spune): Nu tagaduiesc cli e adevarat ceca ce Sl!) Desigur ca legile sunt 111 mare parte nedrepte ... Dar SU1Jl legi .. pot .. a~e altele .~ai bune fara indoiala ..., Justitia ~~sa§i poate gre~ . f aplicare ... Dar ceea ce nu poate admite constnnta apuseana's nedreptarea legala. .. executata lucid, deliberat, indiferent sco ~i, pentru Ci~ vorbeste de absolut, e aici sin:gurulabsolut post cel juridic pentru cil vine din voinla, acel principia de foc: «P : mundus, fiat justitia», .., ' GELtJ (ell 1Il1dispR'Jde metel pur): Legiic juridice sunt facute oameni, deci nu sunt legiadevarate. Noi le dispretuim, Le~' adevarate sunt ill cons tiinla: .. (sercustic) Dar contin ua@; continuati.'. -, .. , '.' .. -, SlNE~TI: Nu exista dreptate pentru cei lmilli, aeolo uncle nu ex' pentnl unul singur. Pentru un asemenea .caz, cazul Dreyfus,. Fr' a fost ffb'lrnantata aproape un deccniu~i a ajtlns palla 111pral dizboiului civil, De ahfe] aceasta l'ranta regreta §i ael\IU oro i' morale ale· RevoJutiei. .. !legaJ irati Ie. trihunal ului revo 1utio Teroarea.

"'

I 11:1,\J (linistit): Au fast torusi necesare. ';INE1TI: Greu de dovedit. Poi sa-ti spun alfceva ... Dad •.azi un COIl) de savanti, in cautarea unui leac, ar inocula deliberat cancerul, unui i udivid, larEL stirea ~i film vointa lui, multimea, in apus, ar da foc i nstitutului [or. ~i dumneata vrei sa sacrifici reputajia unci marne, ~i poate viata ei §J 11 copiilor ei chiar, 'pentru a experienta sociala? presupunand ca esti de bUM credinja. ' I II', I U (J/ pii vestculuit; ;5'(-:' iiiimimfi[ eaervst; pEU:vli 1lU l.~tjece sa mai

lilcii, epoi Impinge. Iurios scrumiera

de

brons:

care se 1"O.~'fogole,<;te

l~__

I'

pc jos}: Este atat de nemaipornenit ce se Jutan:ipJa in clipa asta, incftt ar trebui ca evenimentul Sa fie intovaras it de «semne rosmice», a~a cum a fost. la nasterearnarilor personaje legendare. (ell tot corpul ci1'spatj Uncriminalpledeazii siafirma rsublimul lcgii, Ar trebui ca in aceastaclipasa se ftilnga instantaneu toate Iiniile drepte diri abecedare, ar fi de asteprar ca oarnenii Sa inceapa IOiideodata sa pronuntecuvintele de-a-ndarateleade la coada spre mceput (violent eli ochii de foe) Dar batdina Manitti, 111 clipaIn rure era sufocara cu perina, ce vina avea? Pe ea n-o apara legea al drci elogiu sublim 11 faci? ..·Ei bine, raspundeu. 0 va razbuna, dcsi prea tilzlu, constiinja dreptatii absolute. ~,INb}TI (se rifslJcc§te iatr-un.ssltIntors de tigiu gala sil Sflra, respirlf gn~11apoi, aproepe livid, sbipiil1il1dll-se): Cand eu, ministrul Justitiei am venit aiel, mi-am datseama cat rise §i cat de imposibila este orice reactie pe lac, 3§a cum ai merita din partea mea. 111-a01spus ca trebuie sa fiu calrn orice S-fll' intftmpla. Mi-arn xpus ca trebuie s~t viu pentru caonenorocirc ameninta pe fiul singuruluiom superior p~ care l-am futulnit in viata mea ~i< dOM In unume sens, ameninta §i familia mea. Dar cum'rPentru ea dumneata crezi asta, dumneata, in .definitiv un oarecare, rna"; . ~ socoji condamnat. ,. si rna executi pe temeiulmarturiilor unci mitomane-erotice? Nu gasesti ell treci dincolo de lirnitele discutiei convenite? Cad amconvenit faptul in discutie, numai ell nadejdea ca voi lmpiediea o nenorocire iscata dill dementa, Dad! 11"al" fi fost urnintirea fierbinte a lui Grigore Ruscanusi dorinta unei Hhuuriri..., ! il ':LU (i1 iJJtrenlpe 'surfizimd lio11ic): lavod anulltirea tatalui meu ca lnlTOdueere 1a ~antajulpe cmc-l preg;{lte§ti'i (cllun gest moa1c) Nu se va prinde. ~tiu di ai in portvizit scrisoarea irnJ)rudenta a tatiilui meu ... Ai pasttaH:l '~i... . ,~JNE~Tl ((hte~ 111allait! portvizi!): Da, 0 aln la rnine,o porttotdeauna lu inine. Ui.te~d (3 seas-o, Vl-ea s'ii i-if'Elta/c, GeluIace w] gestde

,

95
___:_

-t=!:'~_/~94~........__

retuz §i stunci 0 citeste el fnsu§i)"DHlgaSine;§li, te neaparat adncarorului-douazeci de mii de lei din npnn,<m'.I, .<~S(Jcil'.:UttiLforesttere» Nsavea.riici ogrija, maine UUlllllealla, ...
Ia ora opt, pun toata.suma GELU (ingzvzit, pune !lid!

I'mlte di daca 1111a§'fi'cnnoseut

atat deaproape

pe tatllI dumitale,

Illi s-ar fi parut totW:.B<iHi:'cre,zut.Dar acumrecunoscaceeasi

sete

.sa v:n:w mana la gfit):

In

Joc».:E

pe hartie cu antetul "'~".V'~l,£" Cum a putut sa

. in asemenea

termeni? (nu. plicepe) 0 scrisoare de, . clipelllgilc1at) Ce chilipir In mana unui scrupule.,.lute1egde ce ill pastrat-o cuatata.grija, de ce o ai
h'i.mil/icfileVa .«Intelegi»,

ladumneata, SINE-51l (1:11 sdlZ11f8-brutaiitate):

,fiindea judeci

,

'.

lumeadupa mentalitatea dumitale §i a.complicilordumitale. GELU (surpiias £;U totul): Ce vreti sa spuneti? SlNE,<;lTI:Un lucrufoartesimplo ... Darmai lIltili 0 larnurire.» ':ti:ul-ai intrebat tocrnai pc acel ricalos carea.primir scrisoarea, a pastrat-o ani de. zile §i abia acum li-a adus-o cas-o (a~feaPt/r, sspru) Decuriozitate, pe ell-ai Iotrebat oare de' pastrat-o? . politica, • '. -. dELU (iarosindu-se; SUfOC~1f, ell. un act de illcie§latif voiats, III '.1 J (nedumetit, osrecum l1c1iniftit, aproapc sacadat): Mi se pare ,I ridkif privires cu i1ofiiI:tu:c, calm): Eu am primit scrisoarea ucspus deneflresc i>a te aud ,pe durnneata vorbind .a§l:l cum uaIuag dfstli:np, cu privil"catJbsentif, ell. 0 neomcl1easdi vorbesti. voi trage toate consecintele, NINE,<;.TI (eu coplcc,S'itOEU'e omenie): Stiu, Ai socotit dt am pastrar SINE,<;lTI (aseultii lncremei1it; J"CspinJgreu, cs §iefir!d fJJ: eprecis , scrisoarea eli aceleasiintentii. ca dumneata. Pe dumneata te-a uimit iJl11.diinc, c l11111ii p Iosete simplu ca 0 Iinie pc tablif).: Stiam .., «hinr cii el a putut sa scrie 0 scrisoare atat de «imprudenta». Ell am GELU (pa:reif illJ1ecfit1(1;fidl sjJlijill): ~tiai? )1,:hit asta firesc ~i sunt mandru ea un astfel de om mi-a scris 0 SlNE~TI (masiv): ~t"ia:m ... Am stiut total deatunci. nxcmenea scrisoare, tocmaifiindca ea eonstituie 0 dovada de' . (Ui111cazaun lung Iiistimp stiiIJjel1itol' a.csre tiecere c'Wtii.TJlJCllh11:. t incredere absoluta. (cucerit ill amiutire) Totul era la el absolut... Hi e1ins.'u{ii, llpol$ine§li vine siidift01; suatsaua amiin,doilaJii-1J cc vrei cu aceasta scrisoare(o eruacs pe m;lsif). Pot sa te intreb 'ell acum, de-a dreptul, en ce ganduri ill" 111 ',I.U (n'imflne incremenit): Totusi mi se pal-""~ ciudat, . de grijuliu aceasta scrisoare, ani de zile? HINI:.~TI: Am pastratdouazeci de ani aceasta scrisoare pentru cl1 ea GELU (limpede cs platina): Cugandul cit trebuie publicata ('ilnstituia 0 mar-tude, 0 clipa sftl~jetoare dindrama 'ullimelor lui .'dreptuJ) Din clipa in care 0 prUnisem. ea facuse din mine, rcasuri, Iriainte de sinucidere. .'. . un complice, (cu un tior Scl'lZut) P@a la, ~lelluntare nu mai • (I 1,1'u (sbie poate vorbi, isc dis/oama lbatli vederefl despre Iume ca decatcompliceleasasinului, Nu mai puteamdistruge _f) 1111 decor ill101'Sde testru) Sinucidere? Cum, t:nainte de sinucidere? carenu-mi mai apartinea mie, cijl!sti~iei.tn constiinta mea NINI':'<;:rI -(d1ml1Jie.pclplex, cu privirea fiidsplijin): Dar parta ... prima c)ipa. ceva se desptinsese de rnine.si riu mai Adineaori ai vorbit de 0 scrisoare de sinucigas? schimbat de mine. Dumneata n-ai cum sa mil tnte1egi.. . , III.].U (SUfOC£1t apn)ape, s-sridicst): Ce vrei sa spill? Cum, tata n-a SINE,<;lTI.(stii un lUllg ,rifs'timp cu.privirea illpif111fiai. $e plu21bi'f •. murit lutr-un accident de 'vanatoare? .prin camedf,apoi S'~:himbatell fatui, de lierec/Jj1osclit, fl1ri'i. NJ N 1~,5TI (nedumerit, intr-orcvciut» ourecum)» Am fos t 'de al tfel .diu dfirz~.aia. de pfinif .scum, Pll1,r;:/i R/xJ,sit, pa.rcif dC.'icurajat; loarte mirat ca §tii...Erai numaiun copil de cinci ani §11uased Ie] 'de trist';/e netl§/eptaJ:if); Te jntel~g.,. din nefedcir~te l11i'1surJa au se raspfilldea.~ca adevaruldespre intfunphue ... Cbiar s

('u neputinta de astfunpara:t, aceeasi neburueaabSbhItullli. E ee~a ('(~rn-a htgrozit, dar §i ceca ceam iubit mal mult laacest om. Prill uxta am f()stlledespar~itdeell)ttna lllceasnl"n'iortii (s-a ElJezatial; inlfirzie fngliIid, spoi c011tinuif eli voce mosle). A fost nu.numai III ucstrul in profesia pe care mi-am ales-o.xlaram avut l?rID el §i uorocul de a trai l§nga un om neasernanat.i, Un om Hi:nga care viata (. trumoasasi adanca (pIivec,S·tr:IoclIJ' ell csie se Jandt) Em de 0 IllspaimanliHoare inteligenta. 0 inteligenta sterila pretindeau du~manii lui..; Dar eu §tiu de ce eraasa ... Vedea parca prin lucruri ... Din cauza. asta era incapabil de acjiune, Dorea, total eu ,de si patiina,~iar dind judeca mai de aproape, orice Ii aparea Illtull;lt si ridicol, .. Prea marea Iuiinteligenta il paraliza, Avea un lc J de b~ierie a. mintii §i un fel de sila de cei din j urul 10i, care I-a I(tcut sa renunte la rdlul care i se cuvene~ in avocatura ~i 'in

care

,
.'f.#i.',
"0'·

96

97

I'

'procurorul a, COl} venit Ia versiunea unui accidenteu () pusca III ptul ca dUlI).ne<l~{l:lci·esciWd lWUlJ) dumneata (esssperat) e~ti cerceta In,birou, .. Numai mat~wdtp.niialeiceu, medicul ministrul Justitiei (iiiad but/eie moi) Al Justitiei, Inses]. procurorul am §tiul intamplarea ... Tat111d~taie sea si NINI':.~TI (cu un cslmtntins): Sa rie iute1egem ... Nu poji suporta ideea I'l' ell sunt ministrul Justitiei. (sursde) Cine e de vina ca iei revolverul pe care i l-a trimis iubita lui anume. 1III11ul'ile dumitale drept realitate? A, daca printr-o inexplicabila GELU (piedt ell totu/, nbi« poete imreba, dupii 11.11 timp): Cine era rrnare eu U§ fi gasit vinovat legal, atunci desigur ca.ar fi eazul unui femeie? ;'1'1'<: patrat. Dar, nurnai fiindca duranearasingur m-ai condamnat, SINE.';lTI (cs 0 p8.l'lWtezil dezoJata): Oactrita. Nora Ionescu ... J ~i\ iei In serios aceasta condamnare, e absurd, e ridicol.; Pentru acum la 0 grii.dinil credo ' Il~trcl de fun~urj vrei sa sacrifici o.ferneie? GELU (iucremenit): Tata s~a sinucis p~ntru actrita aceea (III,U J (din to;UeJ'/idiicil1ile Iiinlei lui}:Nu va fi niciodata dreptate ,rara talent? (se .frfinge; csde isr in Iotoliu). f('ala In lume paua cand ideea de dreptate nu va ramane SINE~TI (ell 0 VOCemosle, iLWCllltllif): Asta s-aintamplat cam i IItall gibila, absoluta, douazeci d~ am ... Pc vremea aceea ea avea vreo douazeci §i "INL~TI (fl pdve~'telwlg nedumetit, rMicii dill limed): 'Pot sa iau ani §i era frumoasf ... Nu se preaobs~rva nici ca e vulgara, I:nisoarea? (in pl'<7gifi educe suuute, se oprestc) A" toemai di . n-arc talent. A avut epoca ei, Toata saptamfuJa mcercase rrum sa uit (1J1(:el) acurn vreo doua zile secretarul general mi-a "fara sa izbuteasca.H lipsea ca morfina unui bolnav ... f'l'(~ttn{le:r~ ,'.lIpUS spl'e aprobare cererea catorva mernbri ai partidului d-voastra supllrata di 0 facuse. sii-~i comande niste toalete §i nu avea dc a Ii se ingadui sa viziteze pc detinutul PetreBoruga ~i s5.:-i duca bani scoata., Biletul mi l-ascris duminica in zorn zilei, vrco cateva eill:ti... Am telefonat eu insumi Ia temnita, cerand pe la zece dimineata pierduse ~i acesti douazeci de mii de Itimurlri, §i am aprobat aceasta cerere ... Ieri, deoarece detinutul se vrut 8-0 vada neaparat-si eanu l-a primit, I-a scris Clup_a '""',qf'~_ pare ca e bolnav, run telegrafiat sa.fie imediarrransportat In spitalul scrisoare dt se sinucide daca nu-l primeste cnteva clipe, A W~le.tJI_[ mchisorii Vadire~ti. .. Nu va rnai purta uniforrna, va putea fi vizit.:=tt 'pfuJa seara raspunsul ei.Pela opt ea i-a trimis un biletel ba~joc()ml(\_[ de oricine ~i va putea fi alimentat din oras ... Voi 'cere dosarnl luisi, ~i rcvolverul.tspunand cii i-I face cadou de despartire (cu untia(3l va f1 cazul il voi propune pentru gratiere ... (foEate rigid) Buna 'smsr) Atunci am inleles pentru toara viata d1. de In 0 femeie te '.cara (sc l11dre;tpfjf spre Il;,·if meet). ' .asteptala orice, Am stat eu el pana pe la unu noaptea, III( A I DA (csre a lIJmlidl ell 0 mereIncoidsre loatil disciuis ifJtclvinc sa-i jan revolverul. Nu vorbea nimic, sedea lungit pe di brusc): Dati-mi voie sa spun.si eu un cuvant., Nu ~tiu ce hotarare Dimineata am fest chernat In graba, erainca III agonie. Vii lua tovarasul Ruscanu, ill orice caz sunr convins err 0 va Ina pe GELU (11l1-§i min JXXJ{t: reveni, total e l'iisiu111at in el):A~adar ' t'ea mai buna.; Dar ati vorbit despre dreptate, despre puterea legii sinucis.A stat Iucidjn fata mortii ... a ales intr-un act de cons ~iati citat un dictou roman. Pot sa va spllJl1nsiica deasupra.Jegii.si SlNE.';lTI (cu 0 sdmiauic Jndllrel'l1ta): Era prea plHima~, dar dl'cptiilii chi~Ir,§i rornanii puneau politicul. .. Cad tot ei spuneau: asta, setea asta de «tot» deviase la el Intr-o legatllra stupida ,"'a!tIs rei pub licaevsuprema lexrsau tradusvcum va placejocul de dirlL Nopti Intregi vrea sa biruie.cu logica lui ', d-voastra ... Mantuirea cauzei obstesti.este suprema lege (nee) Asta 'absurditatea hazardului. -Ap s~a ruinat, Cum vezi, te inteleg estc LOt ceea ce aveau de spus ... te privesc coplesit de aceasta imprejurare dureroasa c!.ip. , NINE.,?TI (}1plil1e{Jte ,/lllJg}.'Atllllci buna seara, .. dumitale ... I'I(AIDA: Buna seara ... (SlilC{Jii iese). 'GELD (se.retace cs sdunet diJl.slllJ1imiftlll'i): Durerea mea soarta crancena a tatalui meu nu are nici 0 legatw:il. cu mca;.":',>i nimic nu se schimba dinceeace eredeam.(seJidica, . palidjDu.nu'ieata ai putea suporta i&-ea unui cere pat1·at? . gandul di' doi§i ell trei fac ~ase? Ei bine, U§Uuu pot eu
,0

s-o '

sa Ie

98

,

99

Irumoasa

caiJ1ii1fi,Jlttc -

0

privestc

lung

# apoi

se decide s-o

SCENAIlI
GELU; PRAIDA

'."'~ii

,I

,r,

PRAIDA (tulburat): Nu mai §tiu ce s-a 'int§.mplat atunci, dar aCJ Sin~ti este sigur una dintre cele mai infemale canalii din cate intalnit. GELU (absent, istovit; a'lidicaf1eccp,toru1): 'Noua pe doispreze Da ... Dumneataesti mama? Vreau sa-mi lihnure§tiun Iucru ... B!;' adevara; cii tara (il tt.emlldi vocea, ii vine greu) ... s-'-a sinucl (nervos). Da.i. atilt am vrut sa stiu (se fr1iilge) at vrut sa ric'" Inteleg... Nu ... .Altceva ... De ce m-ailasat sa-mifacdespree imagine alat 'de falsa? Cum ai putut .sa-mi ascunzi atata: vre faptul acesta, care da acum alte rad~ini gfindirii mele §i carei rastoarna tot cerulvietii ... ?·· , ', PR4IDA (mereu" ell gtiJullzi Is Sin!¥u, sW'Oziind): Crancen juditql'.' ' GELD' (a rii111/:lS multtimp nemiscst.cspoi; ca bslucinst; se duce pOI·tretill mti11ui lui): Tovarase Praickt, pfioa asta seara, taUil m~ pe eare abia l-am cunoscut., era 0 abstractie ... Nu l-am vszut bi decat in fotografii, caci eram prea mic §i el lipsea mult de acasa ... PRAIDA (obsedst mereu): Crezica doamna Sine~ti ar fi putut nasc totul? ' GELD (ne: ce platina): E peste putinta(cadeia:rpe Clnduri). P,RAIDA: Nu am date suficiente ca sa judec, darfireste doi amanti av-aniajuf,'§idezaVailtajuI"pnvii-ii direcre. Vud cenu pot vec1e altii, .Oricum, indiferellu;lara a l1ifaptuit saunu acea crima, el -infernala canalie, ' GELD' (obseds: -depoaiet; f1prive~te 1UJ1g,. pe 111tedfide' yiapi" tfirtit de motute): Asculta, 11m vezipe mine cumllstala galica.; palar ilialta ~i .monoclu ell §nur'?,(fJlfjora~, fnti-'1111 soi de dislui'na detnicatif) Asa era atunci ... Acum elcreste IU minedinauntru ... ,'?t~ cum a asteptat §i toate gesturile lui din seara in 'care:s-asinuc' fiindca erau nerabdarea.s]. gesturile. mele, 'Tot ce s-a rntftinplat .. noaptea aceea cand a -ramas singur, Intoc1Uaicums~a luifirnpl, numai ell pot sa stiu (sc spropie tot mai muk de p(}rtret,IJl~~'1k propriile anuJ1tkiJ. PRAIDA: Draceasca abilitate. GELU (vine de Is portrct, se a~eazif 1a birou; scostc scrisosue« dl: pOltefcuille - UJl $(11Smare, upleca: .spca dl'~apla, pe 0 l1§.rtie tuM;
"

l'I{AIDA (nedUJnerit): Cevrei sa fad? (IELU: Nu pot da acest text 'intr-o mana straina.; 11 transcriu pentru tipar..., _ ' PRAIDA (hotildit).~Nu gasesti ea nu maipoji face acest lucru? ( II :LU (aimit): Sa nu mai ~pard.scrisoarea? ' )IRAIDA: ... Nu ~ti'u, vom vedea ... Oricum hotararea nu 0 mai 'poate .. j ua dedit Comitettil. ' (II:LU (slmplu, mosle, uimit): De ce sa nu apara serisoarea? ,'?i ce amestec poate avea aici Comitetul? PRALOA (cu pdV}l'!'; sJiud):Fiindca deocamdata Sinesti ne-a pusintr-o sitnatie noua, care ne dep~e§te pe noidoi. .. ' (IELU: Nu rllteleg ce vrei sa spui. ,',' '" ' PRAIDA (cu gfindul pe 0 1aniii de Iier); A pus in discutie eliherarea lui Petre Boruga §i aid nu mai pute~ hotliri noi doi.; Ma due sa iau parerea membrilordin Comitet. Te regasesc 'intr-o ora. ( j ELU (niiucit): Da (se dace iar Is portre£) ,
,

transcrie)

"

,j

LOO'

, TABLOUL'XI
GELU,NORA,
,0

indpere

cM.

0

celuli1 de:_' sctinduri, cab<ria l:,orei!a~al

Oteteleseuur. Un Iighean, doua scaune de c!ircllJJna, 0 Il13SIl/l! $ll, ogJinda pentru pima. Rochii atfi171ateiatr-un CUf61; ptosoape lumina s11rac11. ' , ''' '_

IW1C
I ,',

dc aumci en fleacurile de azi? ... Prin '94 un barbat nu trimitea flori d" ziuauneifemci (:,;'1 azi.; Ii trirnitea 0 bijurerie, sau oti'i1sura cu doi focosi, cadou, .. Aia stiau sli iubeasca, III ',I,U (ell t/ilc m11tI1):~i dnmneata faccat uneori cadouri frumoase.: N( lI(A (ell vernV: E1, daca ai sti ce frumos ceas de aur, cu breloc, i am l'i1cut cadou Mata de ziualui, lui Titi.; Hei, alte vremuri.; Mi-aduc arninte de Ruscanu, rudaasta adumitale de care vorbim ... I-'ourte distins ... asa 'inalt, umbla rrumai III haina neagra vesta cu uichet alb, purta 0 barbtita blondasibaston en maner de aUI, cand vcnea sil rna ia deIa teatru crapau ,tai'f'eJe de invidie. Ba intr-ozi um avut un scandal ~i cu nevasta-sa care l-a intnlnit odata cu mine pc strada, .' . 111/,1\J (uimit): Daca nu maill§el prin anii aceia nevas ta-sa nit mai ,

em

",

/

NORA ~ scsunul de l~ ~iiS/J~n ~le tOMelif, i1nbriicatliin.:.ostu', ; servitosre de ope.reli): Ce sa-tispun, a fost up. chef sa nu-li uiti.; Braaproape de inehiderea stagiunii "ii dupa specracol 11e'-" dus int.\li In Covaci ... cli cram mai multi. Era §i Aurica Vulpoii noi, di jucam amandoua in Aventuriera. Pe urma no-am dus Heras trau (rade §m_ecJ~erii) A vea Fro.nescu niste paviJioans camere separate, chiar ill malul lacului, De-acolo se pleca m ' catre zece, unsprezece dimineata, . GELD (piiadilid spie culisc): Dar asculta, te rog, sa nu pierzi intrare , NORA (cu 0 mutra de dezgust): Nu, canici In actul asta n-am dee replica 10 final, cand aduc 0 scrisoare, De altminteri mai cu.,vine s',li-l dan dracu_l~i de tcattu: Ce, ~stca ,sunt f?lnri c~c,min,~j, care am jucat la _NaVonal numar roluride coeheta? S-[\Juugs, _serv'itoare §i sa ma uit la nespalatele astea care vin cu toalete c'}.' sperie lumea, ~i n-au talent ... Lasa, cadaca izbuteste Titi Sa,' concesia bufetului la Modem, sa ma picuri cu ceara daca ma , 'priilZi pe scena, ca la bufe,t se ci'i§liga mai bine decatin tunle.u:'b ce-ai zice dad am cornanda inca dona cognacuri? " GELU (dupa 1111 timp cu un ,wi-lis): Daca vrei §~~mdi doua cafele. ,- " 'NORA·' : 'To· ....., al., .,., ' ,,' _ . 19arl GE~O (scccnturind suittsul): Nu fumez, dar spune sa vie ,~iun pa-de tiga.ri,:. ' ..~ NORA (lese 0 secunds, spoisc intosrce): -,?i cum tti spuner frurnoase timpuri, U?mu douazeci de ani. Ei, ce se compara barl 102
\

lriiia... (CII WI sud;,,' crispst) ~i nucred cael"il blond ... NI)I~A: Bata-te sa tebata, cabinezici., Acuma §tiu. 11confundasem ("II Dodo. Arghiropol.; .'}i ilia era bine ... Erau prieteni, dealtfe] (;~i 1i;1CJle palma de obcez; cii1J'ildc) ,5i gelosi, domnule, gelosi ... Dar "]I nu-l iubeam pe nici unul dintre ei, iI iubeam pe Titi.; I j I 'I.U (depdJJ18t, pm:ci1 ar plutI dus de {illVOl),' Asadar l-ai coafundat, (ii p1iJf1iegfmiiw.He) Eu §l'iam eil. el te-a 'iubit foarte mult. NllRA (Iiresc, sigorlf de eli): M-o fi iubit draga, de ce sa .nu rna iubeasca ... ? Pardi numai elm-a iqbit?' .. ' III ':[.U (contemplsnd-o ell 0 curiozitste fl111CU-a, In clipe csnd ca, in piciosrc, pune 0 rochi» ill COle1; spunc ca Yntr-un apliJ1e Iudurernt): ( 'c mormant au cautat loti In §oldurile aces tea falcase.i.? Nt )f{A (11-.<1 in/cJcs'pI'ita bino ffi msi .al~sii convine): Pe vremea aceea il lcrneie era 0 femeic ... ( j I,:I.U (Cli WI ecou, pentiu el): «Pemeie» (privindu-i ioteos b1"EJ{C/e; )(Imlc) Or mai Ii In bratele asrea esentele tari ~i amare care-i .uneteau pc ei. .. ? N( )RA (simte §ijoaciiocoJil comedis tuicestraJii, li'icftlldu"ii de-Jacm I'll rocbis ill caier): Intr"o zi, Ruscanu.asta rni-a spus ~a am opiele !Ilatasoasa ca un. sfut de mU!U~tt&narli:,. -(zlimbe§ie :;ire.E1fa vulgm'if # pc ilium/if) Auzi?caun san.de mama tfuliidi... (II ':I.U (i:etmel11):.'?i crezi di nu-l confuzi iar ... ? NORA: Ei, asta-i ... Ce crezi acum despre~ioe ..,.? Gorita Ruscanu, lrare, a.VOC~1tul? Nu? A fost §idcputat erect. ' (II ':I,U (deZfl.1ticuht, ell privires ohositi{): Zadiirnicle a zadarniciilor ... (bee to'fjJfilJfJ/llJj,5iTiti cine era'!" . 103

• ,

NORA _rca msndrie conjugslii): Act~alul1neu.barbat... D: ). 'termlllase conservatorul.i. Era stagiar la National.; Ar fi fa mare cariera de prim amorez. Dar n-a avut nici el nome ... , certat cu directorul, tot 0 chestie de femei, §i l-a dat afara, Au am plecat ~i eu deja National Am facut 0 trupasi am.incepui jucarn in turnee ... Dar am pierdut tot, dt Titi s-a indiprttana joace roluri care nu.i se potriveau (face gestlIJ cu pelmele ca ,', illigen:) Am tocatcasa, bijuterlile, via ... Dar acum sper di , luam bufetul de la Modern ne refacern, ca mil-a promis.Alecu, , GELU (ell 0 brusca Iurie.interioerii, cu 0 giimass): Asculta,>~ fericitlf?, ",' , NORA: Sigur ca da ... (legifna.t,Cfintatj E el earn crai, .. ca la pattU, " §i cevade ani setine bine ... Eb ... mai ealca el' §ipe de )tit: -(.1ratiistrangfin.d pU111nuJ) a-l tin (eiiJpiGioEl1:eca 0 combatantt D GELU (descompus, cu giilldirea ill zig-il181 bee din Daudin pafl' ' aduse,_repne §.i sticls): Cat a putut sa doreasca ... §i cat a pututsf de nefericit (if i1.1ill1gfiie grumazuf alb pe gfuidul1) NORA: Cine? . GELU (nostalgic ea. unui I'efivll): Un om pe care nul-am cunoscuti , eu ... ~i pe care nu l-a cunoscut bine decat un asasin (0111iJngtite, ca se lasif mfiJlgfiiatii) Aseu1ta,e~ti atat de fericita?(e un. tulbareip 'pli vires lui) , NORA: Daca-ji spun di. iubesc? -, GELU (lin freEl111l1t 1110C11it, !}gfwdfiil,gil"Elt liiscoJe~te drojdii di11I'J;·· u

TABLOUL XII - SGENA I
GELD, PRAlDA,

'ct

apoi SAC'HE, VASILIU

La rodaclie ciflt'emiezuJ.l1op/ii. inlrif Gelu ;:i Praida, care intosrce
I ',)/

nutatorul.

L'

in/lel'Mutif
SPUllO

sfiJJgeJc ell o otmvs. Se

apropie

msi malt

apdg)!

Vrei' sa vii maine seara s{tiei masasi

de ea' . sa don,', ...
'

mine? NORA (ii joaci.cx.;:bii): Sa donn la tine? ...

O:gLU (au

Iurie):

Toata noaptea.; Te vreaugoala din capp~

picioare ..: " ' .. NORA (cJtltinii dil1 cap): Scarbosi maiosunteti voi barbatii.; Pent .., , ti-am sPl,ls ca-l iubese.pe Titi?, .. (c ,totu~ifOi'trte f;'-1Jititii) .. ; GELD (cu 0 tUlumitii,duritate amarifde suP9(1).:Vii? NORACconc.esivlf): Trebul;: sa-inianun!,o prietena sa ea, ca asa am eu 0 vorba:(cl1n.d 01 c111]Jl'ag). Am sa vad, .. 1 re pesusla gazeta, .
-. ->;
I"

j:, '

yi: did?L~l

PHAIDA: Dac~ u11 mi-arfi spus CoJaru ea ai.intrat Ia Capsa, n-as fi crezut, $tiu di nu rnergeai acolo niciodata. Vroiam sa te caut .Ia gradina. ( ;1:LU (rifsucit in el): Avea un loc al lui favorit, pc canapeain colt, unde-si lua.totdeauna §varlul ,cn rom si paharul, de cognac seara, inainte de a seduce s-o ia de In teatru, MJ-a povestit multe un chelner batl'fm care l-a servit ani de zile, f'l( AIDA (iJ apasii pe um!/" (:,1 sii stee ia Iotoliu, eifci Gelu Jifmiiscse dczonenta; III pidoere): Tovarase Ruscanu, afara de dumneara tot comitetul e de 'parere d't trebuie sa obtinem eliberarea lui Boruga, rcnunpmd sa publicam scrisoarea, t if ':LU (cu un sol de il1cliielyn/if din oboseall1):.De ceafara de mine? Sunt ~ieu de aceeasi parere .., Pl{AlDA (if plive~"te incurcst): Atunci? II!:LU (lidieii dia.umeri): Atunci.; (ell msns mosle scoste portvizitul, scoste din el sctisosree, spriade /JJJ chibrit de pemasii, 0 ill/fudf §i Ii dli foc) Ia seama tovarase Praida (ct: lin leI e solemn/tate) In. clipa.asta suntem (irevocebil) definitiv complicii 101 Sinesti, Eu, dumneata.icei care-au luar cUl1o§tiul{lde aceasta scrisoare, Prin. urmare sa fun bine lntelc§i: Am devenit complicii lui Sinesti (:iratii
Ill]

c,1pdebl'Onzallui

Voltaire, ilpJive~'te cuonervosss

fixitaie)

Uite, cum surade batrana Manitti, parca e un [ap ironic (sl/nii tcteionul) Da ... da .., Eu ... Da, n-wtu§a, acest dornn a fost peaici.: . A emu a plecar, .. ,'?tiai §i d-ta ca vine aici? Nu Nu cred, nu.apare ... Nu.,; Nu stiu.; NU,llU inceteaza campania Matu§ace stint de 105

104

,

'.

<

,

'.

.,

l'
f II ':I.U: E deosebirea

v~ada~a d-tale W plac-lucl'UTile clare ... V orbele litnpezb; §.'lU... Uiteam descoperit §i eo 'aCUin call1_via\lt n:u exisHi.:l ~~u.re~e, cum 0 Sii~~n'd~.L~{)i Jini~eziy eatc~ori~i? (CI1CrVi1f ' scnsoarea nu.se In.<ll publica ... Iarta-ma (include teiefolluJ) El . llltel~g di nu e nid'iieri 'inceputsi sj~1r~itclar ... Lucrurile se nl-sc mol' unele in miezul celorlalte; ' .... . .. PRAIDA {if priveste lung, 4'i./ scuiur/1 PljJil).f Tovarase Ruscan-u, supi1ra ca partidul ti-a lmpus eliberarea lui Petre Boruga? Crezi ~,pus.~n Ol~l.~easupracauzei oomune?At~lrici, da-m.i vOiel spun ca nu at mteles despre ce e vorba ... EI bine, sla 111 illte~ c.auzeinoastre (J_:opctif) In interesul cauzei noasrre, ca Boruga

\

s~,

,hb~r<.:. t.~re.bni~ s~. v_,~.da"tQli:.-'0;'. iiieh.U,'cii ~lin, p<l_r,tid. ca sunte]" numm solidari ... . Cl ~1 tan ... Sa fie un avertisment, , " GELU (z[l111bil1(Nslov:it): Tovarase Praida, d-ta gresesti ... E in-r- devar ceva prahu§itm mlne, dar nu e dill pricina acestei hotart' ~t&t eta ~ai pot :1 mai fiu eu ferlcir acum, sunr fericit ca B01'dt . liber ... Ai spus, cand l-am vazu; In temnija, 0 fraza care atunci: zguduit §i n-o pot uita. Ii vorbeai copilului, «EI avea tot: i ~e~~i,a ca 's~lfie fericit, dar s-a jertfit pentru ca ~i al~ii s~;, fericiti ... », Ei bine, nhnic din ceea ce e 111 orizontul omenes~poate sta'l11 cump{ma ell asemenea 0111. Dreptatea insa~j cere:' scoatem de acolo ,(.aTe bllzeJe lISCJ1fe, /J'"CsfuJ'lie ciispete) Crel" apasarea asta inexplicabila s~a produs cevamai devreJ1le~ i iimpul convorbini ell Sinesti, dar simtit efecsul abia a~>" CU1l1S1~nlnude ot:t1.1vurlcu-1ntfutiere (.6:iiJlt i~d§J) Dad'! a fi inttdevar asa, did s-arputea sa fiesi altfel, '

i-am

PRAIDA: Te-au zdl"Ullcinm alat de r~tLl revelajiile lui Sinesii des. , nenorocirea l:utfJmplata tat&lui d-tale? ... E nosibil sa daiat iniPortan!<"i: acestui hlptintfunpJafacum 20 de .:ni? . . GELU: Nu descoperirea faptulu] !nsu§i, eli tatiU meu s-a sinu

de, la tdi~rclac(m§tiiritii··· Adica, totul... drama ... ( 'iH~lluciditate atata existenjasi deci atfua drama. Viaja lui a, Iost a dr:tma. De unde §tiu asta? Fiinddi 0 traiesc eu din nou acum, I Vine de uilituti, de 111 secretsrul de redsctie, Sache, urmat.de vusiliu, Gm'C e vi1ditnemulpsmit. ..) ~I\( 'HE (insistent, gI'ifhiO: Domnule Director, nu vii suparati, doar .!(lUa cuvinte, stiu di sunteti ocupat... f II'I.U (if inclJviilljeazii absent):D~... ~A( HE (ncmultumit): Uite, s-a dat un articolsi e la cules, imotriva intenderrtului de la Cimitirul nou.; .,. VASILlU (revoltst): DOl11TIule diretor, Rapoi t~a este un pezevenghi, o Iwstie,:. Adnp~ florile depuse pe morminte §i le vinde; fura untdelemnul din candele §i lumanarilc de pc morminte ... ( II ':1.0 (asCllilii ell 0 bll11ifvuinJii ahsenti1): Da ... ·d.i;)... . ~,A(HE (ints! ciitni VasiliiJ_): Domnule director, Rilpoj,mi-e cumnat, Are clod copii toji In §coaHi... Vai de capul lui ... Daca apare .irticolul 'il d~ afar a... Are copii 'in §coalli ... Nu se poate sa apara ... I II·:I.U (mercu absent, obosit, Jididi evazi If dill I11I10ri): Asta eel pujin ii fi,lJ:rt pe morti ... ~;A< IfE: Domnule director, nu se face gaura in cer daca nu-l dap la g<-tzela pe bietul Rspoi., . (iI':LU: Da&i:"1 ideile lui Platen sunt mtr-adevar ill cer, atnnci gaura s-a ~i facut, Sache (concesiv) Hai, pc unde a trecut guzganul, poate trcce acum ~i -t:orlceJuL..Devii iii dumneata complice beneficiar cu noi.. (cu aJuzieitoniCt7) CapaUlln aderente, Vi\SIUU (uimit): Opresc reportajul, tovarasedirector? (rcvo/tal) Atunci ce. Iacem cu poetul Ion Zaprea? ' C II,:LU: P oarte bine, sa profits ~i elde bresa facut1i In sfera pud\. a coustiintei noastre ~i sa inrre ell totii ... la gramada (VasiHll $i Seche ies I1CdIPll61#i): I'RAIDA (il ptivc§tepe Gefu lung, Iiniai; er vrea sii~l i:titrebc CCl;LJ, pe li11n.''i rcnulltJ-§i prefenl sa IJ:eaciila i'apte).: Tovarase Ruscanu, va fi cred necesar sa gasim 0 formula de transformare a campaniei, care ur puteaeontinua de altfel, dar ocolind problema acelei scrisori ... Pentru rnames-ar putea relua.caseta de azi, putin atenuata.: C Il~LU (apiobi1 ell un soi de inclil-e.lt:l1Ja de bolnsv, apwape,lllg[umt): Da nu e tau ... cia .... putin 'atenuat&1. I'RAIDA: Vrei s-o~c:rHacum, di §l <lila c. tfu"~iu... . (iI:LU (ca ill1 ecoll}:Da .... da... etfu:ziu (fll iimp ce Praida i,~j[lp1illde /lIje1U~a fi se dace fa l'el"caSli'ii,_eI Jncc:-n:cl( '$(;"1ie Di1pj't ce a ...

fii:~d~a ~-a Pll~lIt Sa pll11a l~ i?C banii pe care i-a pierdu't la dirid. -. Acesta-i un fapt trecut ~j laptele trecute .sunt trecute ... descoperit lns,\i: dintr-o dam altceva (CII ochii f11tm; C/J giltlJl1~O/1t. , CD:sunt fiul tatalui meu, ~i asIa nu e un fapt trecut, .. Nt! e

1

tIet.

p~~~;;. (C~ t~~'l ~,ecl",ll~'~).·.:re-a rulburat, "',"me. descoperirea talal durmk'l,,, s-a SlllllClS, L~ n-a los! un slmplll ilccident. a.;;aGli credeaj? Iar!lt-ma, dar nu ,;rilc! nici,o deosebir-e.
lOG'

sa

107

.,.: ..

;;i a amn.cif ls , in.cec11'Cli 0 alta lot !mil SUCC,e8, pc urmii; dupi! ce cauoi un .. l-eOUllfii) Nu merge. ' PRAIDA: Ce? GELU (topitj:Nu pot sa rnai.scriu. PRAIDA: Ce vrei saspui? .. E§ti atatde'obosit? GaU (iji fiiitnfmti1 m{ina ~i privesto.ce pe un obiect SfliJin): teama ea In viata meanu voi maiputea'sa pun mana pe toe..., ' PRAIDA (dup'lilintimp; palin. nedumerit se a§t:azii la masltF~: ~i1-mi~dieiezimie, ca uite e tfu:ziu §i trebuie sa setoru:nepagin<l1 ' GELD (ziir.rJbe§te)/ TO'vara§cPraida ... nuevorbade asta .. . Res" : milinii e mine in' creier.; 'Acolo s-a nlpt ceva ... Eu nu.sun " gazetar propriu-zis. .. eunu pot sa scriudecatceea ee gftndese;" valorez eu condeiul atat catvaloreaza cenvingerile rode.i; ;
0 mototoleite

a~"Itel1111( hfatie douii rsnduri; pe

Aceleasi fapte ... Atunci? ..

De ce aeeasla mexpllcabila §i ad~lca

/

°

dislocarepsihologicii .. ;? ' { I'~LU:~t]U §i eu, tovarfuJe ·Praida? .. Uite. cinci litere scrise u~a.langa alta uneorinu spun nimic,a1teoi'i scriu un cuvant, Acelea~l litere .., (ia ~eleI011ll1 Cc11'C sllnli) Da eu ... tmserviciu? '[mi pare raudar nu mai sunt: directorul «Dreptatii Sociale». Nu, TIll ... e adevarat. Incepand de cand? .. ~tiu §i eu? ... Incepand chiar de, acum ... de asta
I'HAIDA

Ia

seara.. (illebide tcletoaul). ' . '. ' (iIJglfndw<Jl): ChestiUllea e 'mai grava dedH o,b1illllisem ... (dl/pa un limp) Demisia d-tale, tovadl~e, este 0 complica1i~, care irebuie adusa la cunostinta Comitetului. .. E 0 raspundcre pc care nu pot sa mi"o iau singur. S-a putea reveni eventual i\sup'~a hotarllrii Sinesti§i 'ded ai reveni §i,~ta asupra demisiei ... (print:
, •~ ,. : .' I

PRAi"DA:.'Au fost zile cand ai scris sihgur gazeta intreaga ... ' .~: GELD: Da... Mergea.manasingura.. (se uitif ce-I« 1111 oblect stLiiJ
,

PRAIDA: Are

-c ,

mai mer$e. S-a rupt re~9rtul. §i asta, ' GELD: Mi-e teama cit trebuie gasit alt director la I<Drepld, ' Socialax ... (iJi pdveJle mruni/c cu iateres medical) Incepand c] . de asta seam (s~ii lidicat de la maSlf), ' PRAIDA: Nu, vorbesti series? GELD (mii~ji1a( In adsac surszsad): Crezi di n-am §tiut p' ' adineaori, di raral.meu s-a sinucis? ,... ~tiam de accidentul. vflnatoare, u~a cum s-a anuntat chiar ~i j'n gazetele timpu Aflasemacum cateva seri de Ia lllatu~alllea ~i4C~pre In.tihnpla.' cu jocul de C1ttti,dar abia acum vlld t'oata jucaria destinu montata §i in functiune.; " .' '. PAAIDA (Ioutc calm Jncif): TovaraseRnscanu da-mivoie sa 1111 1 ,. pricep aceasta ciudata dislocarepsihologicit.; Cea' interve ' anume de te-a schimbat in modnlaceatsv.; Ce at aflat nou en sal..' schimbihotararea? .. Ai stiur de Ia inceput ca publicarea aces ,scrisorivn' provoca scandal ... ~iai decistotusi $-0 publici. Ai §t~ .. cil veidistruge viata Mariei Sine§ti.§i ti"ai ment:i.nuthotar,§;·e' , Mi-ai arillat di mi1lu§u d-tale ti-a explicat greseala taralui .d-tale.: asemeni sp:rijinullui Sin.c§ti,§i ai ramas ned in-tit... Arb impresia alre fapte nu ai anat dela Sil1e~ti, caciamfost de rata, nu1Mii pru.'lltchiar iueea dintfu cIipi:\ crt reactiLinea d-tale e tocmaid[ pricinll. cil plJ.rtidul te-a obligat sa l'cnunti la fn)biicarea scriwr. .
,Pl'o'pJifliui mal1lljNu

sa treaca

,. ,.'. ( iI:.LU (oprindu-i mfiJJ,a): Dar n-am deI'nisionat,ca sa pot rev~nl. ...Nu mai sunt director pur §i simplu ... Nici n-ammacar .cum sa revin ... Nu numai atfit, dar daca acum s-ar pune din non bo~fu·area la vat: as vola mereu «pea tru». Mil tngrozesc ea Petre Boruga ar mal putea sta In ocna ... Nu se poate lua alta hotarare ... Acum, acum, ma , 'lngrozese sinter ea Ion Zaprea ar putea fi ares tat. . PENCIULESCU (illtl'tiJlc/; an.1l11Ji1lulburilt): Transporta cadavrele celor ~ase. ,. Edil~ nou scara blocata ... (se duce lEI ~e~-el1stra ~i limp ifi scaatepiiliida. Viae-de dincolo V;J,5iJJll, cs sa V11(/;1.11M) bine: PnJida s-a dus lsi ella fe.teastrii, mmiiJ:iJ.1d ce se Jl1tfirnplii Os.) J VASruu: .Sunt in tepeniti tOli §i nu mai pot fi a~ez,ati pe targi.. .'.. [iELU (Plivt:§te lUJ1gbibJiofeca"pru-CUl'ge ell pdvi1~a l<71twiJe):AICI clonniteaza tot adevfu:ui... tot binele pe care vrern s-1 turnam in arterele vietii ... Ieri am cumparat pentru baiatulIui.Petre tot c~ti... Furnuri ... matuse ... (ia 0 carte 4il1pacbetul de pc mas-a, cllc§lc capella) «Cuore» -1.nima de copil. .. ·Dragulmeu Enricosi eu casi tine ... am daruit un tren lui Precosi,.;Toata drama este ca morala pe care 0 proclrunfun nn e pe masuran.oasu:a ..," Specht Inca~ in eal ca un brat de craci Intr;UnSay.:",Acum §l"ltl co ne-ar trebui ...' Sa nascocirn onoua morals mai omeneascs- .. Sa urcam 1U1 nou Moise ... p~alt Sinai ..; Sa ne aducaalte:t."ibJc de Iegi, .. Mai largi ..; rnai intelegiHoare ... mai aproape d'civiata noa~tra.:. Ceva en codiciluri'§iexcepiii ..'. Legile fiidi exceptji sunt illgrozltoare ... Nu ne trebtiJe ... Ne suIoea .... Sa, diutlhu un nou Moise mai psiholog ..,
v

mfina pe te1eJ'Oll)

-r:

ca daGa nu, Europa noastra (J<,lfalimerii. . 109

108

PENCIULESCU (sbsorbit 111 fe~'ellstdf): De ce i-o mai fi purt~" degeaba peIa rnorga? (mai aleIlt) Alape eare-l coboara acu ' baieta~ul? ' VASlLIU: Nu, e 0 fetiia acoperita ell pfudL. (z&mbind dezolst) pare cli baiet~ul avea mare talent la pian ... Unii vorbeau ca copilm:illune~, ' ' PENCIULESCU: Era sa fie §i n-a rnai fost. Uite-l acum §~'pe el targa.. ' GELU (seB§elIzif ell lala m~tli lui VoltJure if discatil cu es): Dar d' s~ar 1ntfunpla ... §i acum mise pare ca nimic nu e imposibil, sa', IJlta.hlesc ... lacapatul pamautului s~u dincolo, ell mine fusurui; 111aiexact cucel care a plecat o data ell mine §i pe care-l ered <, pierdut pedrum ... Ei, dacas-ar intf1mpht sa rna ltllalnesc eu a uitat alter ego pornit spre toaterafuielile, rna intreb ce i-a~ P , spune, .. Sau i-a§ explica prea ~uite ... Da, in arorputernicia Dumriezeu nu am crezut. .. cutezanta mea a fost fara margi '. Memoria parintilor nu rni-am cinstit-o. Am dori t femeia aproape §{ am minjit;', am mintit mull. .. am silit ~i pe altii la mind cuvantul dat mi l-am calcar ... run mahnir adanc pc 'cei care 1 iubit.cpurtarea mea a starnit mania celor din jurul meu ... Iertar ~ run ~tiu ce este,... am lovit crancen.; ntra illdru:are. Dar cine' poate pretinde umil iuia de a cere iertare, tu §tii cat de Iimpe fost constiinja mea. Totul era alfit,de limpede, de cris tal, in tree PRAIDA (8 pJecat de 1alereastz;lfada/a cu ceiL71!i): Ce importanta, trecutul dctale?' -,

de

I'RAIDA (Ioertegmv, dar Ioarte Iinistit): Tovarase Ruseanu,ia xeama ... 'dezrneticeste-te Ol! te lasa dus de !,?uvoiul'intrebru-iior ~i dispunsurilor nidi sens E aid 0 l11entalitate indivldualista.» Delirul acesta ideologic este foarte periculos. .. Nu ptu:asi terenul solid alcamaraderiei Nu te aventura pe apele tulburi ale inlrebfu'iIor fara raspuns Ai vanitatea de a pricepe §i de a hol-afl... E grav tovarase .., Nu e scapare decat ill gandirea laolalta ..: ~~ pierzidaca te departezi de organizatii ... in mocirlaasta a tndoielii, cu cat te zbati mai mull, cu atftt te duci mai afund .., Simte umarul ((;vara§e §i vei 900ea cum se limpezesc toate, Adevarul sidreptatea sunt acolo uncle sunt in bloc cei asemeni d-tale ... I ;I:UJ (mustesc in el toste cele tnenite tiibllfilidi): Dar pot sa nu mai pun 'iutrebaii tovarase Praida? Ca e in mine. acum 0 foi~lu: de mdoieli ..: Iar iutrebilrile ¢§nesc dintoate pihlile, en focurile de .umatntr-un sat, ill care se dau prin surprindere lupte den,oapte ... S-a dat alarma ~i din toate par\ile pinie intrebari, 1'1(AIDA (peiitru fntaja datil tulburst, se lididf III piciosre, §ovifje, lJEm:Ji nu mai stie ce e deIsout, 'pc U111Ja l'idica din umeri ell scntirnentul ' cif o?i-a lifcut datoris): Tovara§e, prietene , dezmeticeste-te ... Altfel esti pierdut... (trece spte fcreas/rJ ~j se wlil sprc cer 0 bllcatil de vreme.) , ' I'I,NCIULESCU (care a privit Iilcut §t mirat lot timpul): Nu mal e nimic de facut ell e1. S~a destramat hora ieleiorjJl1is'terios) E omul care a vazut idei, I il':LU: Jocul Ielelor? ... Un joe ... un joe ... §i ell sU11tvictima acestui joe ... Victima acestui negot cu idei (a privit clUple, ezvtule UJ1a,

v

'it:·,
I'

GELD: Pentru ca mecanismul actiunii e la mine 'in cOl1§tiinta.-" ' acolo Ii venea a:utoritatea., PRAIDA (nemu1plinit):Vanit:atei:ndividuaUi ... Autoritatea noastl't luptatori nu vine din cOl1§tijnta noastra ... Vine din maretia cau; e Cauza singura ne arat.:>t are fapte sunt bune §i care sunt rele. c . GELD: Pare-se ca intr-adevar Inainle vedeam fapte bl~ne §i ved~ fapte rele ... Azi Ie-as puteadeslusi numai dad mi s-ar vopsi iu, cele bnne §i III negru cere rele, Ceasul mintii mele s-adetrat merge-aIlJipoda. ~ipe unna(plivitldll-1 in ocbi) oricine poate.pi mana pe sabia dreptrltii? ..: Oricineare dreptul sa.faca satriu adevarul §i dreptatea? .. Oricine? PRAlJ)A: Oricirie vrea sincer binelc omenirii.; .' GELU:Uite, ast.'l 1l1ise par~a !impede par;a acum 0 jlUllalate de Aeum (sul'ade eu 0 il'onir:: moaie) Ti-am spus ... s-au sehh .• litcl'ele int1'e .ele. Stu' votbele In toalc. partile. 110··

faatii il1111lini(. pe masif) . 1'1,AIDA (fntJistat): IJ1telegi acum de ce nu iticredere muncitorii 'in intelectuali? Pentruca de dona mii de ani intelectualiisunt incapabi'li sa se descurce din itele ideilor Nu as vrea sri rna 'In~elegeti grc§it. .. -5i noi pretuirn ideile Dar Ie c:Jno~§te~ Itltelesul ... Ideile sunt asa ca Steaua polara, .. sa mearga 081nen~1 spre de cand au un cftrmaci bun ... Dar nimeni nu s-a g'andlt vreodata sa: aneoreze Jri Steaua Polara.; V i\ SILlU (care totlJ<:ltl·ccuse hI secteterist, in/Til §i ammlif , impresionst): DoamnaMaria Sinesti' (w'Ciiscara., Top se pl1VCSC". Praida §fPC/lcill/esCll se scoalii sii pIece.) _. 1']<AfDA (11pIivc,~tc nCl'vos): Eora uTIspr-etcee .~ijumatflte ... PI ~NC!1JLESCU: S-adestdi:m:at de mult hora ielelor (Mtiiifn u§if, toti ,,>ulll ncdumclip "'iJltdtfildi Sil:lfteplcriisplillsilllYlm.ill; eeilalp ies).

au

.

'

111

M ,\ 1{If\
GJ;Lu, 1'v1ARJ.4 MA~IA (ell l1I1so} de elan iniibuqi;): Ah, nu m-am indoit ~i~iod~( tme (Ii ia 111/ii11i1e/, .' ;< GELU (aimilde
eOl1tmdk:litl (ziim/Je.ls'tencl1illl/limitj; (indiIel'entifla

SCENA

"

.

ei apare11tif):'Nu te-aiindoit
",' ',',

~icf '

MARlA:

logicii): Nustiu.ipoare di m-am indoi,'d dlnd rna gandeam mai mult.; cand scotoceam in mine atu':" gaseam, &:010, mai in adanc, ~i J:mj ziceam dl IU rui poti pu, . acea SCflsoa.t'e. . " ,

(Iicrbintc): Ei bine, cia... lncapatanarea fa, refuzul acela orice.explicatie .. , Daca l:llcercam sa- ti I, ,dl(:SC, Ll11i zfunbeai reoe ~i calm, ca unui bolnav incurabil ... A* fi I,,"'emf orice (cresciuid) sate manii, sa strigi, sa-mi arunci ill fata IIIV111tcgrele, sa ma lovesti., Hotfu'urea asta a ta rece m-a facut sa-mi pinel <.;apuL.. Ai venita doua zi degajat §i familiar, ca un vecin IIHwhil in vizita., ~iiar~i nici oexplicatie ... Eram disperata ... \klffi lU;!1 mainile ... am pUln~... te-am implorat (1n(1'-0 Intoercere) To i\"sprindeai din bratele mele neinduplecat: «Stii tot atat de bineca 'Ii mine»§i eu Ill! §tiam nimie ... (cu tm Iior) Nici azi nu stiu nimic ... C11'1.11 (zlimbilid :m18l):.:in ziua aceea sosisem de la Paris innebunit de
1ll)I,hetat. de a asculta dq,:u·t:area dintre

noi,

GELU (obosit, dIJpifop~uzii): Dar cum d~ ai vel~itla om astaaici~ , MARIA: MiHu§a ta i-a telefonat lui Sinesti.; M-am ridicat pardi sa vreau, toata, cum se ri4id1 iar eel cazui iII nestire •.. si carui;' ) dan ~efttev~ pjdituride apiL.. Nu aveam dedit Ull sinb'1.~r find.,; g te voo... sa te vad numaidecar. GELU: .';libfu'batul tau ...

MARIA

(eEl ~idiad nil srpticepe, ca §i bAlld'l lIllat cu totul): Bar" at rneu? Nici oIege omeneasca nn rna poate sill sa stau alaturi d ,(c~ uu nou va] de Iericire) Ah,§tiam canu ai sa pul i scnsoarea., ,

GELU (0 pIiveJte. "'b1il1l1ilor).'Pari sincera ... (ell 0 blillUi.1jli 8l11tu""; ..a~ venit alaltaier] aid sa-mi spui Cl:l pot publica scrisoarea ...? ; §l.atunei sincera? . MARIi\: Dacs tu erai in state $-0 publici fara ca sa tresara IBm tin~ ~a sa te impiedice:.: restul motivelor rni-era .indiferent-: .suferir ~i mnlt sa ~tiu ca altceva.; mila, considerapj social .' pot opn ....acolo unde iubireanu te-a putur opri., " ,. GELU (1i1l4"ti~obosit, dezoaenuu): ~iacu!l1'! . ',; , MARIA (CEl 0 apifadfinci'i iuminatif SciZlJI): Acum sunt (ericiC" . te-am regasit...

GELU (bmsc,rio/ellt, Ji ia mfm<1):.';>i torusi tu m-ai lIl§elat .. ? MARIA (SiI'1g.wd): NU,l~U-i adevarat, au-re-am In~el~~t... '" GELU{ila{Jqit osrccum): CUiU;l1U m-ai in,~elat? . ... MARIA: Nll. mai ~tiu ce sens are acest ellva'nt «inselat» ... Dadl t:u';', spu~~ l.Oa te-ai~ 111~elal... D~ tot Ceea ce s-a infl'implat, tu' si ' portl uitreaga VIM, .., ' .'

GELU (cu'capulin piept): Daea nu a~ fi atilt de ~l~osit, ~.~rade, M': .
112 \ . ':,

MA IHA (zguduitif): Acum Irni spui acest Iucru ... N-ai avut un suras IlI"nlru mine nici.rnacar in clipa incare m-ai vazut, III II .11 (ell 0 IdingeJ"C 1.11 trecut): Niciodata nu te-am iubit mai mull' ea III timpul acelor zile cand am fost departe de tine., La inccput mi. .... pttrea firesc sa Hi nevasra lui Sinesti, die! trecurul ~i chiar viitorul nu ma interesa, eilt ma preocupa prezentul, Cu vremea ruccpuse lns~i sa ma obsedeze fiinta ta peste loc §i timp, Sufeream dill pricina ca fusese 0 vreme cand nu te cunoscusem, fiinddt nici III trecut 11U te mai puteaigandi de 1a 0 vreme ffuii mille' ... Veneam ti,' In Paris hotarl'U sa te iau maroi; nurnai a mea, pentru eternitate. M t\I{ I A (Iliailif se lidielf in piciosre}: Ai vrut tu asta? (priveste I/:iucilif, nu ~lje ce 111m cread:l, ~i iiwIge 1lJf}jl1ilc). Ai venit tu II \II nci, cu aces t gfind? III J ,I J: 1111i scrisesesrscrjsoare dupa scrisoare In care te aratai Ill:lI1ungiiiata de singuraratea ta, de ab~el1ta, nit~ inclinare pentru uirnic din jurul tan, sortira unei pieiri mccte, .. Asta era imaginea dl1rc care alergam nauc, en 0 jumatatecatre cealalta jumatate [furl (k care nu mai e decat moartea. Lasasemtotul ca Sa, viu ... sa te smulg de acolo de undeimi cereai sa te voo en intr-o agonie, .. M 1\ I{ IA (ca.re au sC1TJIjliposte J"Cgi15i): Dar atunci ... dar.atunci .., ce s-a IfItftmplat, de.n-a mai fost nirnic din ceca ce trebuia sa fie? , 111',I,l) (IJenll,vClJl; cu 0, ncdumeJil"Ciilde.piiJttltli, 0 privestc Iuug; epoi 1'[/ () IIfoa.ril aiectarc lJa.tali vii...); Ne-am intel~s .la telefon ca sa ne vcdern la unchiul tau, uncle spuneai. ca trebuie sa 'te duei neaparat. Cand am trecut din salon In biblioteca unde.credeam ca J1U e nimeni, .. erai totusi tu, la fereastrain picioare, ·iarl!iinga tine, upl'Opiat, aeel Gaian,. caro-ti Sfl.!."uta mmuile §i lu,dldeai ..·.

sa

'.

113

..

l\.1ARIA(grabit):Ei,

~XlJspenJta)Ah, daca ai Jur, nu te ill~elasem...

da, astir a fost totu1 (w 0 8J.'Ziil(jarepll1"el"ed. : fi vrur sa.mil asculti, cine §tie... caci
"

GELD: Nu rna in§elasI."4i? (sw:!izfmd) Vrei sa spui cii Indi nu fus~s amant", lui...? ' . ", ,MARIA

(stMjellita, llldunmlla):Nu se Intftmplase Inca nimic., ,~, GEL.D .rC:1a.tillli din cap en ua so] de desoiere): Nuse intftmp a'

nmucr

:"

MARIA: A

fost apoi 0 raibunare

me~. atunci cand amvazut nu sunt crezuta pe cuvant., -;' um~lsem ill toate modnrile ... Nu-mi acordai nici maca» drept1 a sn dece rna 111vinuie§ti, dreptul de a rna apara. lata. Azi ,:,

ea

srupida ... A sangerat toaUi 1 .a ,

4

trei §i cu patrusa nu {aea sapte ca nu concepeam eli ar putca veni 0 zi in care sa nu te mai iubesc, dar nu concepeam. maca! ca. s-arputea sa nu fli iubita de toti hiirb<ltii din lume ... Eu IIlI cramdecat un privilegiat al norocului ... singurul iubit de tine. lal.a lui Dumnezeu.Insusi, te vedeam tot cu atributele unei fiinte iuhite, (ell ochii lnloi"ji spre ilitii fume) 0 iubire care nu este eterna, 1IL1 cste nimic ... Eu insa am vazut eli pot fi zile, siipllimfini., pot fi uni, in care tu sa 11U fii iubita, MARIA (Jndfiljitif): Ce vrei sa ma conving? .. Ce vreisa te
at

lumea cealalta ..'. Nu pot gandi

nici macar mtr-un

mod ipotetic.

Nu numai

tn

dupa trei' ani, §tiu de ce ascu.lti,,: niJ.llicireparabil Ulll11 chin cduscen), GELD

rna invinuial..

vonvingi'L. eli iubirea noastra roate incercarile ea dureaza"

.. Peste

llU exista? .. Dar nu Sll1fti di. peste spatiu §i timp, ea este §i

Ah, daca .ai fi vrut sa' nu se inf1ll11plase (s-a ridicat iJ1

'

;1
?

'(en tlisle/e)." Dar ce 1UlIi vreai sa se intample? (de nein plecst. '.'~ intamplase totul. Cli ai fost apoi metresaIui, nu 1: avea mel 0 Impori'1l11t1'i.

S?

..

MARIA. ~(isto viii! ca dupli , ?
amras.... GELD:

0

catastroflf):

"

Cli mi-a sanna; mainile .,

.... ,

Rasu11iill alaturi de un bi1ibal stl'iHn nu exista pe lume iar ~~l~ci 111coa~eexista, .. L-ai creat m acest ras, strain de ~ne;
biblioteca lui

pot sa msemne cateva clrpe de ditacireL. 0 nellltelegere trccatoare ... Cand viaja intreaga este inaintea lloastra?:" ( II ':I ,U (tulburs; de ace.<Jsfli diit.wi-eeXluEltif ;1 e1; 0 p1ivqte lotl1~~i OJ1 cu dimbei uciaduplecst): A fost un vas scump dintr-un cristal {,fil.rn pata», fara pereche ~i vasul acestq,.sm inainrea noastra ill cioburi, ,,;\liu ca adeseori §i cioburile pot fi reunite la un loc, dar numai e
vusul dintai. ..

ileum ... Au trecut trei imide lllcerciiri §j ocoluri §i totusi noi suntem szi fata-n fala cad lntre -noi esee tot iubirea de atunci. Zic '.<!loi»~i «noi» acesta este adevarat cum nueste altulpe lume ... Ce

Marza, ..

..~ .

lv1ARTA (~u un fbi de l"ecapitlllal'e in,fionltif l'el1"Ospeclivi1j: Pentru a trebuit sa sufar atilt? Pentru asta, acele ralliciri?Pentru asta 'sta~ ~i de zile si~gura uitats inrre munti ...? trni sunt pumnil ~" sleiji, dar ar ~'ebUI sa stal'atn totul. Daca anii §i faptele au putui] . se~~eze ea l~§te ~iduripeste 0 asemenealnt1impIru:e atunci tOlll orb~re, .tn~~ orbire (.u:sif ll) smuuire), .. Ahi dacll mi-ai fi spi~
daca nn-ai

Mi\RIA: Suntern oameni. .. putem gresi ... Ne iubim, dar suntern oameni. ell ':I.U: DOl hl§i care se iubesc cu adevarat nu rnai sunt oameni.;
MA RIA: Ba da ... ba da .., sunt bietii oameni care-si cants un pic de lcricire ... atl'it e&t e cu putjnl~t aici pe p'~.nhqnt. .. Cu zile bune ~i cu '

fi cerut explicalii...,

,

GELU~ Da~ ... vo~af exp1katil'? .. Voiai .§i tocmeli probabil? .. Voiai fixam zilele din sapl'runfuJa, cand era permis delirul? ... C§nd era.

eUlnpana

eternitatea: totul Sau nimic,

.

'

J

"

,MARlA:

,,[ I
,

i I

,I'

Ei.b!ne, nu rjotgfindi ca torul e pentrutotdemina'p.ictd (i'ane!;l11uta de un viJIde dezni!dejde}Va fi i.u· CUlll a fost...· " ::, GELD: Cum ax putea sa mai fie jar.:.? CUlu a§ putea crede ~cllm cit ' ~ot trai fara tIDe cfuJd am vazut ca totl!~i se poate tt'i:1i 'fadi tine tu~p ~e trei ani? Tu; impiudenta, il:HH 1nvatatsa exist fi:iril tine.

o .mblre

aclevaratamseanmiLsa

nu

poli

gfuldi coutmriu

~

, te 1U}X~a:mnu-mi ptltcfun 'i'(l.chipui vlala mea 114

eL.Can :tarii tine Diei nmca:r p

vile rete, Inil.l~aii de speranta .ca de ovijelie, sau prabu§i~i de ca de un criya.! ... Fii om pentru numele lui Dumnezeu, di nu suntem decat ollipeni, chiar diad iubim ... (II~LU: Ceea ce oarneniinumesc iubirenn ma !lJ.p1tume§te ... Cum? .. o contabilitate de zile cand iube§ti,;~i zile cand nu iubesti, ca pc urma sa inchei bilanpil ~i sa vezi daca 1:ri total ai iubit sau nu?.., Mi\RrA: E( bine, am gresit, .amgresit.,, iarta-ma ... Nu poti sa,uiti 0 c1ipl'i de riitficire?~" ' (;ELD: Mada,'sunt l1e'mfiilgaiat eUlllsumi, dar aid nu poate fi gre§caliL, Aid nu se poate ~<repara» nit~G ... FapM 1nsu~i cli.nu in\elegi cl'i 'iubire.. uu p0l'li:e admite gre~ealalmi explidi iii ceea ce r.e-a adus unde ,untem ... Iieam spus oa iubi.rea e un tot:sau lui e !limie. ,. 0 g1'e~ealanu are sens aieL Daca .1:11lr-o pagi~a il1,treaga
dcznadejde

'ItS

de calcul, un inginer' a zis osingura data trei §i ell patrufac op .: calcul ulesrenul §i podul se prabuseste. ..-· .' -. ..' t~ ~RIA: Ah, mintea asta drEhieascifm'i-a fost necontenit duslha.n· · :e'-1i p~sa dece afost; dacaeu teiubesc acuri1?'Dadi l~i Ill:r .tubese7 ... (ing-eiJ.u;'f,<;i netericitif) 1ti JUT c1l.tvrei.; . GELU (£Iecepliilld gliIma/·.C1l.Lvreau? .. :;litaMul trecut mi-ai . mai putin?.. .' . .... .

!&.

.,

MA.'~.IA.:. Nu §tiu ce a f os L,. d.ar .1!i jill' acum ... ~i judi toata ' mea., " GELU::;lice mit poate face pc mine sa cred d'i ju;amintele ai · tii'! ... ' . - ".

":i

fij
~v

,

'M'-:~IA: (jigl1itl1j,; De cea~ s'punec-oacum?' ... Cc fel de illlere:a.lj '1" - m clipa aceasta? ..Te indoiesti de sinceritatea mea'i.; .--. ' GELU; Atuncin-ai' fost 'sincera? ... Niciodata nu m-am indoi) . sinceritatell: ra., Cum c$ti acumsincera, a§a' ai fost §i' atunci.; •. .. constatarea asia anuleaza totul mine ... Ce inseamna sincerirl unei fernei? Sinceritatea ta, Mado? '.j MARfA (if imploriipaiidii):taci ... tad . GELU: Sa revcni~~? .. (slllfide ,>~iliclieli &:zo1<11din umeri) Intr-o z~ s~ s~ ml.fu:~plc i[:r .ceca e s-a maiintamplat, .. E UIl lucru intpotri canna met ell, mCI tu nu putem face nimic ... ~j ce nc-ar impie.d£ s-oIuam de In inceput? ... Co ne-ar Impiedica sa jucam com#. asta de zeci de ori.; toata viata? .. Am ajunge ozi cand ne-~)

In

".

dandu-ne seama cat de strftns iega!i suntern unul de ait~l CkXU'f:;' ·simturi, §i tocmai prin ura floastra insa§i, f{II{~'si1maistim cir · vinovat ~icine nu ... In Abisinia imi pare, debitorul este.legat {;.. lani, ~e piciorul c~e(~it~ru~~li i §i l:o~pte-~i asa se lara$c unu~ z altul in tot locul pana.la plata datoriei ... Cam a~a cevaeste Cee[t' oamenii de care vorbeai adiueoriintcleg prin .iubire. Asta-i ,cee~ 1mloferi?... '. c· 1 MARlA
',1:..'1

ncsimtire. Dar candin 201'ii zilei, dupanoaptea aceea plina de rusme, in carefusesem.pana Ia caparulIumii, amdesohis larg lcrestrele §i racoarea diminejii rni-a navalit in odaie .... mi-am umezit buzele .. : mi-am inviorat tfnrrplele ... Am··resjJi·rat adanc sufletul tfuiill' it! zorilorsi am Inteles atunci t.\i totul e trecator In iubire .... ca ma cheama Q Viatl'1 noua ... alta Viata ... un ideal care nu tc tnseala ca -0 simplaperechedebuze ... ~i 1:11 dimincata aceea It-am venit sa~lice~esc iubirea ... caei ma simteam un pisc rece de piatra; .. Aziunde U§ mal .puteagasi.sprijin §i refugiu dacaiubirea ta rni-ar da 0 n{ju51ovitunl? ... Evident, fata voia 1..'1 A7j llU sunt ... dccat 0 biata epava .., toateresorturile sunt ruptein mine... . . MA RIA: Trebuie sa iei viata a~a cume ... Dacaprivesti in jos nu thai pOli trece peste.prapastie ... Ce ein jurul nostru ne depJL§c§te in {nate modurile ... III ':I ,U: Rani e In noi ... torul in lume este corupribil.e: Nin~ic DU e intreg ,~ifrumos .....§i nici nu poate deveni. .. Toate se indeplinesc uumai pana la 0 pama de pamiint. Totul e altfcl de cum era a~tept..'1l... Cel mai frumos mfu' are vierrnele in el.; Mai rnerira viaja asta sa fie tl'i'lita, daca totul ti se cHiat:1it de dLrpit §i de Indoielnic? 1\1!\RIA: Totusi trebuie. sa tTlliC§fi .. (il':LU: De ee? MARL\.: Fiindca te-ai nascut! ( il ,:I,U (5lI:dizlil1d [t11l/1.1):.E un argument? M!\ RIA (,,<>tiece spnae): Terlbil argumen t. G.findurile acestea le-arn v 1mturat toate, (IJ-:LU: Trebuie sa PNl sa te ridici de la masa vietii ... (copic,s'il) A§a
emo a fiicl:lt tata.; .

(CX:l1S[Xl'ilfif);'

Iarsocotcli?

Iar probabilitati? .. Ah, Intre irJ

§i il~lTh1.'lllea simt mereu, mereu, Iamasecea tni'n!ii tale.; . Gf::.LU: ,51 pc urma azi C 'altceva .... Mi-a murit credinta in insumi ... Cand.m-ai 1i:J.§elat randultrecut a fost oj6vitudi. lll'ptlll M~a' clatinat pfmEi.la ·pfuuant, .dar am suportat-o.' A veam'l'ada.'·

'1 ]:1'
.

, j'.,

_.

a~ai1ei... Eram altul., 1!l dup'{l-mujaza ~i pc 'Ufll1fltoala i;: §l lllciUoata noaptea UPO!, era' III lni6e ge1'llluOllifoe mistiJi ,,\Jergampe slrazi,. cllgroaza aidad!. 'stau q clipa in [oe:, gan(k~sc,a~pilfea llmebt'i.!li .... Aiil vc.ml aeasatflrziu·dc·tot. .. '1111inlHm

aCeea

~_;"'_

--~~--"-J-'I:"1,~I...:I'::!oo ...... __

;...... __

1_1_6_1u __ ,_lt_'f~"J_.u_n_te,n matrt; pfin' am c~"" i

'0; de

amercal

MARlA: El a mai tncci'eat totusi.. II FLU: Dar nurn iubire.runde probabil di avfind aceeasi minte ~i aceiasi nervi ca: mine, vazuse 'aceeasi uraciune, Ci acolo unde iluzia mai putea fi mediocru i'Ilgflduitil.. La 'jocul de ciir~i §i 111 posesiunea fizica a femeii, .5i 10_tacolo a ajuns ..r Ceca ce vrea el, ceca ce vreau eu, :lnteleg acurn, TIlle cu putjn~h·... ' Totul c ca un culcul matematic, ft'u'a prisos ... Nici 0 martingala lJU poate ajuta in. jocul.meschin vie1ii'''' A picrdut.;. A pliitit ... As'Hi seara am aflat asta, de hi Sine~ti. (5e jl1ill11eci1fllCd, fllcct pfil1i1 ciiIut sceiUl e en lolld ill intmieiic.Apol se iuwineazifU11 ;nngur calf diJ1 bbvul llJt:uui in 1894... 0 Cf1Jlflpe[1 pe' care e1 c culeM, ci -ctajeJif sc'ul'tli, ,~Clwdif, plft1"fltif Cil 0 miis-ariicl} cliteva cillti ~i oCllfic Cll /JgliL1Jo.s; iill' dei1supra o16tognlfic; sCI:viciiil de calea, lin re va/Vel', U11

de

. 117

Iotoliu cllatll1i. Grigoi:e RUSCtmU '6 fmbdicaz intr-o hruna de eil flgura este uceee :uiitata de portretul din redacJie. Eadfi!lc{ ganduri, l1elTOS.in tottimpul csnd diaJogul dill/l'C cei doi coati

Dl intunaic, Ciligol'e Ruscanu

V[I

t.dii'dill

110/1

iJ1, minten Iui ,

illliiJ1cle sale cJipe; Sunt sprospc eceeasi fiin/ii ca f1iisatwi i ge~iud! c:l_deo~e~li'dJ ~l?oadia vti~'st~i # a J11lJstiiJii,~1Oa,} matlisotlsa. Dupe csrv» limp se scoals de pe,l1cea Ca.I18pel1 Joas" t0El111li csiee dill Calla Illuubsi, se [!jeaza in totoliti ~i fuccm'c/ citea~r;i'f o bucB/a de v5cme, dar ~e vede eli mai mult a)~telft
pfindmd ell

ureche«

adtI.lJCuJll0p!11.

.E

nerves, sre

Sllambatli"

Jar pc gtmdl111". ' viziuaea este paraJe.U in suuctura eicu dislogu] deaici pm' ' iJ1dicapa llltedoDl'ii). , MARIA (stunci C;fllld Gdg'01'c Ruscanu e incii jxi, canspes): Ah,
cu oarecare dUI(Wc 1'010g111,l1a Rm1'lmlC ...

sarcas,m Ii de lfl!st ..Nli paille, ,~'il it,e~Sci1§i~V!ide, c;u'tea,. Pli c

"

o crima a lui Sinesti cit. ti-a vorbit de tatal diu ... Dar tu riu'lnt,dl nu trebuie sa te mai gandesti ia asta? .. A avut probabil 0 0 . de slabiciune atunci cand a privit revol verul §i asta I-a co via1u... GELD (ell un liar prelung}: Slabiciune? ... (!1ide ssrcestic) Abia: asta a dovedit cat era 'illCa de puternic.; Nuse sinucid decf care sunt 111dl Ioarte puternici.; Sinuciderea este 0 demonstra . ML\RIA: Ah, nu, sinuciderea este 0. lasitare ... Trebuie sa ai cur4ji' duci totul p~na lacapat.; , GELU: Nu-i adevarat... Se sinucid tocmai cei curajosi, care, limpede §i nu VOl' sa mearga p1ina la descompunerea tota] inevitabila, Cei bolnavi incurabil se sinucid in prima faza, ' sunt incatari, saunuse maisinucid deloc.; Toata lumea sB Mai bine rnoartea decftt sa-mi pierd 0 nUlna sau un picior., cfind ana ca intr-un accident un cunoscut ,a Iost grav lUU ,i aiaoga: Mai bine pentru el ca a murit decat sa fi scapat cine ~ cum ... ~i torusi cazurile de sinucidere Ia.inflrmi sunt cu totul r, , GELU~ Daca Hi place unexernplu mai putii tragic, adu-ti 4inin~,e _,,' toate actritele cful~ sunt ti~e~·e.inca §i In plin.a stralUcire,~rite,~' .groaza pe cele batrane, ~1 ~ldlcole care se cramponeaza sa J~i , mereu §i fagliduiesc' cii devol' §ti sa se retraga 1a limp, ~i ill <l~ diuu S(,< pot retrage niciodata... ' MARIA: Ce suilt bietele de eic de vina?
118 MARJA(mel'eu forta.: ,

freneticJi,

f~jtJcopeiii

ocbii

ell. oroste):

Tad ...taci..

I

.U: Cand am terminat Iiceuj. un grup de carnarazi, vazfincl la cese nrcteaza inaintasiinostri, contempland spectacolul ill care 'ei l§i t I'tideaza zi de zi idealuri le tineretii,. ne sufocam de dezgus i., \ lrrnaream cum, ell Iiecare amurg, ucideau in ei dUe ceva dinceca \'l~ ar fi vrut sa fie in viala. Ne umpluse de sifa spectacolul .lcgradarii lor an cu an mai ales cand neinchipuiam cat de frumosi ,,;i ,-,at de mandri trebuie sa fi fost la pomire ..._btr-o zi ne-am spus Crt nOI niciodata nu vom semana cue.i.z ca noi DU' ne vom .lcscompune de vii ... Ne-am jurat ca Yom avea tada sa ne sinucidem la eel dinrai senmal capitularii viitoare ... (cu 11dmiJ'E/{ie) 1)oar tata a gasitin eI puterea ca intr-o dimineata s~ duca rcvolverul la piept. .. ~Ii\ I~1A: A fost 0 nebunie .., totul se putea aranj a... cum s-a §i aranjat... J iatoria a §i fost p~atita .., ' III ;1.11(cu un l1emiisurat orgoliu): Era prea inteligent ca sa nu-si dea ,;cilma cli 0 asemenea datorie se poate plati, de altfel a lasat §i din ,,' sa fie pUitita .., ultima. lui avere, ~ tia deci e~. «torul s-ar putea ;Il'allja» .. , Dar tocmai pentru di era atilt de inteligent, a mte1es ~i ell '" jalnic pre] ... §i mai ales a avut viziunea viitorului care-I ;I,~lcpta Sa fie salvat de la inchisoare de Sinesti? .. Sa fie pus sub ... Illteta de familie? .. Sa accepte compromisuri ell femeia pe care 0 ruhea? ... (G:dgOl'e Ruscsau. in timpul ultimelorIrsza, a esoukst in illiw[lliOPPi, psndind, sre 0 fJOuii str8mbifl'uril dezgns: it dispre], /('11U11jii detinitiv, n~spirif $1'cl).,a1'01 lipeste ]J8J.'cii visstor jf .lIIesteziai revolverul de pieptul des/ileal. 6 convulsie ujo{lJ'ii. A I!<'IS ,~i-a p:dibU§it iatre csnspes If Iotoliu.) s ~L\RIA; Era ceva mai simplu; sarenunte la jocul de clifti ... Ar fi putut ~(I-~i refaca viata ... (s-e fliclltluminii, dar Grigore RUSCEtnlJ Fa r;'imane pfi!la 18 sl§.('1it a~a,pIiibll~jt:) II J ':1,U (s« sud aplfillze, e! seduce sp~'eIel'eastl'if): S-a terminal xpcctacolulIa P.are, se poate deschide acum fereastra (descbide tcrcsstr« dinspre pl11'C;pnvCjle, cerul, respirii lipe lllmii Cll pdvll'ea lixa{;~,cu a intMsii emOpC"l15'I!pra cerului) MI\ RIA (viue lfinga et Ii urmiiJ:qtc privirea intenss): Ceprivesti atilt de tulburat? ' . {II ':I"U:Vino 'sa vezi ... Luceafiintl ... MAR IA (ell lei/mil): N u .. , n~i-e t'ric1't.. , E prea mare ~i pIea ntnCnultator ... Pebulevard, lumea71 privea inca diIiainte de apusul ~oardui, comentfiudsperiaul.,. Vestei;le nen.orociri,

! j I '.I

de

,1
I

119

GELD (c« 0 melodie '/iiulltlica): «DOlll~lll c~e a trecut adine' iritrebftudprin vecini.rchiar pe dumneavostra va cuuta ... S-a ~i e la poarta» .... MARIA (neliniftitli); Ce vrei sa spui? GE.fc,U (Pl'eOCllpat): Nimic, refrenul unui cantec veehi ... mosie) A vea un cheag de moarte in inima,

h

sine ... ce sa-ii fac ...? Cel maifrumosmar poarta ill miezul Iui viermele care 1:1 varoade §i-l va inchirci.c MARlA (care totu# fJU prea sscultnse ate un gest de nerilbdtl.re): Da, doamna ... ' . (iELU (vim: viftrc Nom).' Voi trece eu pe la Pare maine seara, doamna (.1pmape ca 0 conduce spre lljli). 'v NORI'\ (cu alara din 110ll): OJL .. da, da ... 13011s011', doamna ... foarte lilcalltata de C1IDQ§tinla..· , ;~1ARlA (de tosrta depsrtc): Buna seara, doamna ... NORA (call"C delli, ioclJ1·ca{"V:At1UICi ... buna seara, .. GELU (0 conducecu 0 veselie in'tlliil): Buna seara ... §i dacailltftlniti in cale,in noaptea aata, Vl'eUOpopa, e de prisos sa faceti. nod la batiata ... (lI1J ~·il111as,ifJ1· siaguri, els-e il§czat ablitul 111 fot~Jiu)

Dar

SCENA III
GELU, lv.fARJA, NORA

Batifl f11 u§;!{ e csre cei doi nu le ~~l1(L!nIdi Nom; i08.I.te f,u', p cu piiJaiie excesivs, cu 0 rochie pre« CO/eU"fllade femeie'tfinara cit face grotesdL. E un moment .stfjJ~iellitoJ'.Gehr' se sCllzii Cll;d . r/ispunde ell 0 privire ifl/eJegiitotlre 1i se Intosrce cu spa privind pe f'ercaslra; in timpul <1GeS41 ville cltre Nom care ef'6 el il1ClJ1Vata §iea ea au hi gl1s!! singur.

M_9.1~a

SCENAIV
'GELU; MARIA
~1AlUA (reveaind obsedeci): Cum iti explici ca tatal tau nu s-a putut dezbara de patima jocului decarti, desisocoti til era destul de tare ... GELU: Chiar atat de tare nu 'era desigur ... Jocul de carti'e 0 forma f~al'te perfida a descompunerii ..; Toji cei care pierd, mereus.e judi dt nu Val' rnai juca, dar IlU sunt decat Ioarte rare cazurile de retistenta, ~i numai la cei care-sidescopera alta pasiune ... Desigur di tata s-a gaud;t la .!lsta, dar ,~i-a (1..'1t selima CC.putin siguraeste aceas~a perspecti va.; Ca ia calea aceasta plina de rise uri , :i:i trebuia 0 certitudine, altfel pierdea orice §ansa de a se putea sinucide, mai tarziu ... MARlA: ~i ce nevoie aveade certitudine?...' . GELU: Hll'a certitudine nu exista.adevar ~i nu exista frumusete pe lume ... Fericirea care nu dureaza, nu e fericire, eun mizerabil stupefiant, .. Era 111 gazeta alaltaieri cazul unui nenoroeit care a [alsifieato semnatura, numai ca sa tdHasciio sap Hi.inilna, ell 0 femeie deIux.rintr-un hotel de la Sinaia ... stiind bine capeste catevazile trebuia sa: i se puna catuselede maini. Multiil aprobau: eel pi:itin §tia 'catraie~te bine'§i frumoso saptamful~L.. Dar eu .nu m-~ fi simtit Mae aiel un ceasrnacar, din aeea saptrunana. Orice placere mi-ar fifost; nu otravita, ci nula, 0 fericire, peyU'~fitiO pOli garidHlurabil,nli e fericire ,~iJnea 0 data fara certitudine 1111

NORA, (infimidatif,

cu uazsmbet

tidicol,

oar eel/ill

. sa-1i fac osurpriza chiar ... chiar asta seara:

ia §oaplif): Am'
;

GELU (smar): Da ... da (0 jJl'ezilltif aumsi pe ea, eseiIivmldll-s:

proaunp: llmpede numele Mariei) Doamna ... (mormdie, a
Doamna NOI:a Ionescu, cunoscuta actrita, joaca j os Iaparc.i. . .: NORA (vle(J s<l pl«'[f femeie de Iume, dif imina ell ,llUn:l .~i silef;" 11 Gelll.$/i repcte numele M8.I.iei): Doamna.,.?' . l\1ARIA (ell muJti[ l'ezervii,i:ll cPal1iabilittJle de ocszie, 1# damn€. dela/if): Maria Boiu". . ",' . GELU (tressre efind sudo numele ei (Ie !ata)t Maria Boil! (uitase pe . aste) " .,

'sa

MARlA (fiidi sa de«

i111P0J"tiW.lif 110ii veaite, )I;illd 0511 £tmabi/if, fie liid/luci 0 dodnpf de £11eg<1ponvC1'Sfljie):Cl'ed di am avut prile)

:1' ,t,

sa ;,'a vad jueand, doamna, dar nu mi-aduc aminte unde, fiindC]' 1 Pare n-am fost niciodata, Mi se pare ca . NOM (po111G_,He expllca.!il): Sa vedeti Eu... , pe '
GELU (ill stiin.ga, in f~/lf, mfingllie pe GligOJ'e, cu 0 nes£.'1I;<;ita t:J.iste~· A venit, ou douazeci de ani .~ilin minut intarziel'e~ .. (rcpede § '~ea§tepta~ (s~'{Jas~jc)dac~ rna.i pot~. p~ive~tew:est spectacol ..:.,'J. : c0l1lemp14. pe Nora vOJv111d volubiJ il pe Msds, [Jsclllttil1d Sih~ 'dar binevoitosre) Nutrebuia 'sa te .grabesti, tiki solutia venea de]

..

120

121'

poate fi in lumenici , ~i nu e...,

adevar, nici' frumusete ... (cu lID sudis stJ·~', ",

MARIA (l'e'voltafa, cu

0 Ireaezie cure vine din loata'liiD/a ei. iemeie): Nu vorbi de fericire ... Tu TIU poti Sa fii fericit intre car' astea care te-au intoxicat. .. Nu mai merge a§a... (iacepe sli inchi, la intiimplare, emtile I<;i dosEll'eIe de pe masiI, impiagiilldu-J,

/;!llnd.)

~

GELU: M-au intoxicat? Mi-au aratat poate numai perspective pe c nu Ie mai pot anula. ' MARIA(cu 0 grape bifie/easeli): Destul cu atata logica ~i paralogi patologica §i cantologica ... GELU (opriv~te{§mbjl1d smuzst desav.antliicul ei): Cantologica? MARlA (inci11zitif).: ~i maistiu ~ialtele ... dar [ile spun n:liine ... AClJ! s-a terrninat en vorbele '(if siitllla, cl se /asif obosit, ea Ii iii'

placard a .de pe perete:

«Fspte, au

voibe», Ij

stlmtif

,s'i citeste ~

in/eles) Fapte, nu vorbe '(Gelu protesteazif) -5tiu ce vrei Vrel certitudini? (11 siin1t1i apiistl.t) Uite, 0 certitudine.; GELU: Maria.; -

sa

sp " ~", .:.

MARlA: Nu,tll aiexplicat destul.; Acum .eu vorbesc ... (if siizu-' Matif pl.'1.ctuda) .Asa cum §tiu .eu, «Fapter nu vorbe» Maine se~ , plecam.i. Am srI las partea de avere cuvenita copiilor ~i plec<lm. Sa fimmaine seara in tren §i 10lUJ sa. ra.rh1lni:i repede In ~nna .. ;~, . firn noi doi, douazeei §i palm de ceasuri irnpreuna, cumn-am f(~s
j"

niciodatrt.;. ,Mi s-a ~i;irllt ~o~eaUJJ~ u.n-:'is i~eal.i.... abil.; Vreau rnergem nitr-o tara strawa, a carer Iimba mCI macar Sa vorbirn.; sa. fun necunoscuti not .doi, -toatil ziua, intre oameni'l care abia putem schimba cftteva vorbe, :£n VreUD orasel din Olan' san dill Suedia ... Stai, ca ai vezi la cate m-am m~ ~andit Injc" Pentruca sa vezi cat am dorit clipa aceasta ... (Un val cal 1 U1J1(~Ze{>ie ochii) Ah, sa.fie sal"uturile care n-au fost, reate ... GELU: Cu ee prep Cu pretul co care se platesc toate stupefianrel .. toate betiile ... Asculta, Maria... MARIA: Nu rnai ascult nimic ... pentru Si tu uu intelegi nimic de

IiI

1

MARIA (11imr::1'llpe,cerutndu-I ddfglfstos): ;;tii? Ce stii tu? Eu ~tiu mai multe decat tine. Iubirea noastra se va hrani din greseli §i din dureri.iasacurn focul se hraneste din totceea ce ii sIll. in effie... Dar iubirea noastra nu va fi pacat, cum focul insusi IIU este lemnul putted pc care-Lmistuie ... Yom trai departe cativa ani, pft;ila cand vom deveni asemeni, Nu trebuie sa te mai gande§ti la tatal tau ... Cand ne Yom intoarce vei deveni puternic §i aseultat... (IELU: Cine sa ma asculte §i de ce sa ma asculte? Ce sa le spun? MARIA (rJzfind lscom): Taci ... Sunt goluri care trebuieimplinite in iubirea noastra ... Suntrestante de voluptate la care nu renunt, .. (1/ cuptinde C/J bl1:Jjele) Tot ce-a fost ispita doar 1n mchipuire, §i speranta, trebuie sa devie... '. . (;ELU (pl'ofund tu1bl11'1Jt, imtind ciFpasiunem ei if copleseste, eli i}i s pierde 1.dJexe1e',de apifl'are roiiif, co' 1111 soi de disperece.) Maria, trebuie sa rna intelegi. ' rvlARlA: Nu e nimic de inteles ... Ai sa afli ca fericirea I1U e 0 yorba goala ... (iELU (Viizllt numai din partes ceastiilllft;i, ctutimp a vorbit es §i neobservet de es 17scos rcvolverul; e eel incrustet cu sidei pe care i l-s llciEiseu douif zik: insinte tot es, §i 1-a Iipit inlfii cu fatui de piept ell sii-1 simtii pa.rcii l'ifcoru-ea) Du-te Maria, aseaza-te din nou la masa vietii ... Eu sunt prius in guraunui cleste de otel care rna smulge ... Nu doresc sa mai revin §i nici nu pot reveni ... E eea din urma ... cea mai mare rugaminte nu' face sa-mi §ovE'tiemana ... Daca rna iubesti intr~adevar,du-te (nrc. a nlsucilIi'ri'i convulsivs,

wa •

apoi

apasif

lJOfiil'lit; incet 'pe

tJ"ilgiilor.
III

Se pdibu§'ejte

ell

aceJea#

gesturi, cs §i tatiil lui, care a exister sici numai pentJ'U. el, ls

sa

i

piciosrele Iotoliului. Din spate pal' douif ori)

Ie/, ca ,~i diad unul a murit de

SCENA V
I'ENCIULESCU (cerceteszi; erme, Sl111ide): evolverul, pe care i l-ai R adus dumneata ... l\1ARIA (iliiucitif, piercJUlii): Nu Inre1eg nimic ... De ee s-a omorat? PENCIULESCU: Nici 0 sinucidere nuare inteles §i nu poate fi justificata.» Cu toate aeestea ex!sta sinucideri. PRAIDA (fl prive§te lLwg, indlll-el<1~ 0 dmgoste fiii.(easca): A avut ell trufia'sa judeee ,totuL. S-a departat d3 cei asemeni lui care erau 123

\.

n~l~cir~le .ta~~ reci.,'~ Te sperie cu anti~ipali~ ~ompr01ni.sur:ile· pacatele vietii? .. Dar daca n-ar fi a§a" vtata OlCI n-armeritasaf traWL Uraciunea nu e decat-umbra frurnuseti] ... Numai moart ~ste perfecta, Tot ce e. viu creste din panill.ntul negrual pacatului "Vrei s'asu:angi totul in camasa de for!il a idei16r tale?.. ' . , GElU fca 0 fladiJ-a lasucita: ..): Maria, dind §tiudiJ;lainte ... 0122

• singurul lui sprijin ... Era prea inteligent ca siLaccepte Iumeai .asacum este, dar nu destulde inteligent pentru ceea ce ' Pentruceeace nazuia .el sa tntelepga, nici 6 minte omeneasca.ng .fostsuficienta pana azi... L-apierq.ut orgoliul lui nemasurat ...
(I

"

"-

"

~,'

~,
_I I'

,

~:I