Sunteți pe pagina 1din 9

CONTRACT DE SUB-INCHIRIERE nr.

1) STAR COM TRADING SRL, cu sediul social in Bucuresti, Splaiul Unirii nr 8, Bl 4, sc 4, apt. 72, sect 4,, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/ J40/28425/1993, CUI RO 5082850, reprezentata de administrator Grecu Ion, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti,str.Viorele nr.4,bl.22,apt.114, sect.4, nascut la data nscut la data de 21.09.1947, legitimat cu CI seria RT nr.182243 eliberat de SP 14 la data de 31.07.2001, CNP 1470921400130, in calitate de LOCATOR, pe de o parte, si 2) GENERALI Pensii, cu sediul social in Bucuresti, str. _________ nr __, Bl __, sc __, apt. __, sect __, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. _________, CUI _______, reprezentata de _____________ in calitate de _________ legitimat cu __ seria __ nr.______ eliberat de ____ la data de ________, CNP ____________, in calitate de SUB LOCATOR, pe de alta parte au convenit semnarea prezentului contract de sub inchiriere. Avand in vedere ca

STAR COM TRADING SRL este beneficiarul contractului de inchiriere nr din data de .................. avand ca obiect inchirierea Terenului situat in Bucuresti, Art. din contractul de inchiriere SC STAR COM TRADING SRL poate subinchiria terenul ce face obiectul contractului

CAPITOLUL I
DEFINITII In tot cuprinsul prezentului contract, urmatorii termeni vor avea urmatoarele semnificatii, cu exceptia cazului cand contextul sau vointa partilor o exclude: Locator - STAR COM TRADING SRL, asa cum este identificat mai sus este beneficiarul contractului de inchiriere nr 01 din data de 28.06.2011 avand ca obiect inchirierea Terenului situat in Bucuresti, Sub Locator GENERALI PENSII, asa cum este identificat mai sus. Parti Prile la prezentul Contract sunt Locatorul si Sub Locatorul asa cum sunt definii mai sus, mpreuna prile si fiecare parte separat. Contract Prezenta convenie mpreuna cu toate Anexele semnate in mod valabil de ambele Parti. Chiria Suma de bani perceputa de ctre Locator de la Sub Locator, in termenii si condiiile stipulate in dispoziiile Capitolului IV din prezentul Contract.

Contract de Inchiriere STAR COM si GENERALI PENSII IFN

1/9

Spatiu 3 (trei) locuri de parcare Data intrrii in vigoare Data semnrii prezentului contract

CAPITOLUL II
OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1 Locatorul inchiriaza Sub Locatorului iar Sub Locatorul inchiriaza de la Locator spaiul,3 (trei) locuri de parcare asa cum este identificat mai sus, in schimbul unei chirii ctre acesta din urma prevzuta la art. 4.1. Destinaia Spaiului este de loc de parcare, Sub-locatorul este informat si, prin semnarea prezentului contract, isi manifesta acordul ca locatia celor 3 (trei) locuri de parcare sa nu fie fixa, acestea putandu-se situa oriunde pe Terenul identificat in preambulul prezentului contract. intrarea si iesirea din parcare se va face exclusiv in intervalul orar 07.00 21.00. 2.2 La data semnarii prezentului contract, Locatorul si Sub Locatorul constata transmiterea folosintei asupra Spatiului Inchiriat, Sub Locatorul renuntand in mod expres si irevocabil la orice pretentie, cerere sau plangere cu privire la structura acestuia, ca fiind necorespunzatoare scopului inchirierii. 2.3 Sub Locatorul confirma in mod expres c Locatorul va avea dreptul de a modifica, amenda, restructura sau extinde Parcarea dupa data ncheierii prezentului Contract fr aprobarea prealabil a Sub Locatorului; orice modificri substantiale vor fi comunicate Sub Locatorului n scris ntr-un interval de timp rezonabil.

CAPITOLUL III
DURATA CONTRACTULUI 3.1 Prezentul Contract de nchiriere intra in vigoare si devine obligatoriu pentru parti de la data semnrii. Contractul se incheie, pentru un termen initial de 6 (sase)luni pana la data de 01.02.2012., cu posibilitatea de prelungire prin acordul partilor. 3.2 In afara cazului de reziliere a contractului de ctre Sub Locator conform clauzei 8.1, pentru toate celelalte cazuri de reziliere din partea Sub Locatorului, perioada preavizului va fi echivalenta cu perioada rmasa din termenul inchirierii. In cazul rezilierii cu acordul ambelor parti conform art. 9.1. a) nu exista perioada de preaviz.

CAPITOLUL IV
CHIRIA SI MODALITI DE PLATA 4.1 Cuantumul chiriei pentru Spaiul inchiriat, datorat de catre Sub Locatar, este de .100 EURO/luna/loc de parcare, la care se adauga TVA. 4.2.Chiria va fi achitata lunar, intotdeauna in avans, cel trziu pana in ziua a-5-a a lunii pentru care se face plata, cu exceptia primelor doua luni care vor fi platite in avans. 4.3 Plata se va face in LEI la cursul de schimb EUR/RON afiat de BNR in ziua plaii in contul bancar al ....................................................... deschis la BCR sector 4. 4.4.Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,05% asupra sumei datorate pentru fiecare zi de intarziere ncepnd cu prima zi care urmeaz aceleia cand suma a devenit exigibila; majorarea poate depasi totalul chiriei restante.

Contract de Inchiriere STAR COM si GENERALI PENSII IFN

2/9

4.5 Depasirea de catre Sub Locator a termenului scadent pentru plata chiriei cu mai mult de 15 de zile confera Locatorului dreptul de a desfiinta unilateral contractul, in conditiile articolului 8.2. de mai jos.

CAPITOLUL V
DREPTURILE SI OBLIGAIILE CONTRACTUALE ALE PARTILOR 5.1 Drepturile Sub Locatorului Conform prezentului Contract Sub Locatorul are dreptul:

a) sa foloseasc spaiul inchiriat potrivit exclusive destinaiei prevzute in contract, respective


aceea de parcare, si sa il exploateze ca un bun locator, evitnd distrugerea, degradarea sau deteriorarea construciilor si accesoriilor acestora care pot determina o scadere a valorii spatiului inchiriat; b) n cazul n care Locatorul decide s extind Parcarea sau sa efectueze modificari referitoare la constructie si dac aceast extindere sau aceste modificari necesit relocarea Sub Locatorului, se convine n mod expres c Locatorul poate decide in mod unilateral s schimbe locaia spaiului inchiriat cu o locaie similar din interiorul Parcarii, avand acelasi numar de locuri de parcare. In acest caz, in termen de 2 saptamani anterior datei relocarii, Locatorul va trimite Sub Locatorului un aviz prealabil de relocare. 5.2 Obligatiile Sub Locatorului Conform prezentului Contract Sub Locatorul are obligatia:

a) sa efectueze plile prevzute in conditiile si la termenele prevzute in prezentul contract;


Sub Locatorul nu va avea dreptul sa deduca din sumele datorate Locatorului nici o alta suma pe care Locatorul o datoreaza Sub Locatorului b) sa foloseasc spaiul inchiriat potrivit exclusive destinaiei prevzute in contract, respective aceea de parcare, si sa il exploateze ca un bun locator, evitnd distrugerea, degradarea sau deteriorarea construciilor si accesoriilor acestora care pot determina o scadere a valorii spatiului inchiriat; c) sa nu aduca si sa nu depoziteze in spaiu sau in dependinele acestuia, substane periculoase sau interzise de ctre lege, inflamabile, substane toxice sau radioactiva, stupefiante sau substane cu efecte poluante care pot pune in pericol sntatea publica sau care pot afecta in orice mod mediul nconjurtor; Sub Locatorul nu are dreptul sa utilizeze spatiul inchiriat pentru a desfasura activitati periculoase sau generatoare de radiatii, incendii sau zgomot; autovehiculele parcate in perimetrul spatiului inchiriat sa nu fie curatate decat cu apa, folosirea detergentilor si/sau a a altor substante de curatare este permisa doar in baza obtinerii aprobarilor necesare asa cum sunt acestea prevazute de reglementarile legale in vigoare d) nu are dreptul sa schimbe destinatia acestuia (parcare) sau sa aduca modificari spatiului inchirat (edificare de constructii, amplasare de utilaje,etc) fara acordul prealabil si exprimat in scris al Locatorului e) sa execute, cu acordul Locatarului, la timp si in condiii optime, pe cheltuiala proprie, reparaiile locative curente(de simpla intretinere), precum si cele ocazionate de degradrile produse Spaiului prin culpa sa, ca urmare a nerespectarii obligatiilor ce ii revin conform preentului Contract sau ca urmare a actiunilor sau inactiunilor sale; f) In cazul in care nu isi respecta obligatiile referitoare la efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii curente, ce ii revin conform prezentului Contract si legii romane, Sub Locatorul se obliga sa permita Locatorului si/sau persoanelor imputernicite de acesta sa efectueze reparatiile si lucrarile necesare, pe cheltuiala sa, si sa ramburseze Locatorului, la simpla cerere a acestuia, cheltuielile suportate de catre Locator pentru efectuarea reparatiilor pe seama Sub Locatorului;

Contract de Inchiriere STAR COM si GENERALI PENSII IFN

3/9

g) sa nu aduc imbunatatiri sau modificri semnificative (sa nu aduca in perimetrul spatiului


inchiriat vreun echipament, articol sau instalatie care, datorita dimensiunilor, greutatii sau modului de utilizare este de natura sa afecteze spatiul inchiriat) dect in baza acordului scris al Locatorului si conform cerinelor Legislaiei in domeniu; mbuntirile sau modificrile semnificative efectuate de ctre Sub Locator in Spaiul inchiriat cu acordul scris dat in prealabil de ctre Locator devin, din momentul executrii lor, proprietatea Locatorului, fara nici un fel de plata la care sa fie ndreptit Sub Locatorul sa nu intreprinda nicio actiune care ar putea afecta integritatea sau buna functionare a conductelor, instalatiilor sau echipamentelor instalate in perimetrul Spatiul inchiriat; sa asigure curenia si igienizarea in interiorul Spaiului pe toata durata contractului de nchiriere, cu exceptia cazului in care acestea urmeaza a fi asigurate de Locator; sa nu instaleze, fara acordul Locatorului, vreun panou sau alt semn in perimetrul Spatiului Inchiriat, in alte conditii decat cele prevazute prin prezentul Contract sa predea Locatorului, la expirarea termenului inchirierii in oricare din cazurile preentate in articolul 9 de mai jos, Spaiul in starea in care a fost preluat, avnd in vedere uzura normala produsa; Sub Locatarul nu va avea dreptul la rambursarea cheltuielilor facute cu amenajarea spatiului inchiriat In cazul in care Sub Locatorul nu restituie Locatorului spatiul inchiriat la data incetarii Contractului, Sub Locatorul va plati Locatorului penalitati zilnice egale cu dublul chiriei de baza lunara, aplicabile pentru fiecare zi de intarziere in predarea Spatiului Inchiriat, iar Locatorul va avea dreptul sa utilizeze orice mijloace proprii pentru a evacua Sub Locatorul sau bunurile acestuia din spatiul inchiriat. In cazul in care Sub Locatorul nu elibereaza integral Spatiul inchiriat la data incetarii Contractului, chiria penalizatoare prevazuta de prezentul alineat se va calcula cu privire la intreaga suprafata a spatiului Inchiriat. In cazul in care Locatorul il evacueaza pe Sub-locator din spatiul inchiriat, Locatorul nu va fi raspunzator pentru niciun prejudiciu pe care Sub Locatorul l-ar putea suferi ca urmare a acestei evacuari, iar Sub Locatorul va fi obligat sa restituie Locatorului cheltuielile efectuate de catre acesta in vederea evacuarii Sub Locatorului. sa notifice Locatorului fara intarziere orice avarie aparuta, care afecteaza ori poate sa afecteze spatiul inchiriat si sa asigure colaborarea sa in vederea inlaturarii cauzelor si consecintelor avariei respective; sa notifice Locatorului, in termen de cel mult 24 ore de la momentul la care a luat cunostinta despre orice act sau fapt al oricarui tert care este de natura sa afecteze dreptul de proprietate al Locatorului asupra Spatiului Inchiriat, ori folosinta acestuia si sa predea Locatorului fara intarziere orice documente cu privire la asemenea pretentii sau actiuni ale tertilor, aflate in posesia Sub-locatorului. sa permita accesul Locatorului si/sau tertilor in spatiul inchiriat, in conformitate cu prevederile prezentului Contract sa respecte regulile impuse de catre Locator prin prezentul contract

h) i) j) k)

l)

m) n)

o)

p)

5.3 Drepturile Locatorului Conform prezentului Contract Locatorul are dreptul: a) sa extinda, sa modifice, sa inlocuiasca ori sa execute lucrari cu privire la Spatiul Inchiriat, in orice mod considerat de catre Locator necesar sau util, indiferent daca prin asemenea lucrari sunt afectate unele dintre elementele Spatiului Inchiriat, dar in asa fel incat folosinta utila a Spatiului Inchiriat sa nu fie afectata intr-o proportie mai mare de 10% din Spatiul Inchiriat si pentru o perioada de timp stabilita de comun acord cu Sub-locatorul; b) sa intre in perimetrul Spatiului Inchiriat in scopul inspectarii starii acestuia, precum si pentru a efectua lucrarile necesare ce revin Locatorului, fara a fi necesara notificarea prealabila a Sub-locatorului. De asemenea, in cazul in care interventia Locatorului sau a vreunui tert (spre

Contract de Inchiriere STAR COM si GENERALI PENSII IFN

4/9

exemplu pompieri, salvare, etc.) este necesara datorita unei stari de urgenta, Locatorul si/sau tertii care au acordul acestuia au dreptul sa intre in Spatiul Inchiriat, fara notificarea Sublocatorului si sa intreprinda orice actiune considerata necesara pentru inlaturarea sau diminuarea efectelor starii respective de urgenta; c) In cazul incetarii Contractului de inchiriere detinut de Locator pentru spatiul inchiriat, prezentul contract inceteaza de drept. 5.4 Obligatiile Locatorului Conform prezentului Contract Locatorul are obligatia:

a) Locatorul va asigura paza Parcarii in timpul zile - timp de 10 ore/zi. Partile convin in mod
expres ca in cazul in care in timpul noptii se produc incidente datorita carora se provoaca daune eventualelor autovehicule si/sau alte bunuri ale Sub-locatorului lasate de acesta in Spatiul Inchiriat, Locatorul nu va putea fi tinut responsabil pentru aceste daune.

b) Sa puna la dispoziia Sub Locatorului Spaiul inchiriat, in stare normala de folosina, la data
prevzuta in contract.

c) Sa asigure Sub Locatorului folosina linitita si netulburata a Spaiului pe toata durata


contractului;

d) Sa aduc la cunotina Sub Locatorului, in termen de 7 zile de la intervenire, orice modificare


legata de calitatea de locator al spaiului inchiriat;

e) Sa menin Spaiul in stare corespunzatoare destinaiei pentru care a fost inchiriat. In situaia
in care apare necesitatea de reparaie (exceptnd reparaiile locative- de simpla ntreinere), din cauza uzurii fizice, si nu datorate utilizrii sau ntreinerii necorespunzatoore de catre Sub Locator sau din cauze de forta majora, Locatorul se angajeaz sa efectueze cu promptitudine aceste lucrri de indata ce acestea ii vor fi semnalate si intr-un timp rezonabil, astfel incat folosirea utila a spatiului inchiriat de catre Sub Locator sa nu fie afectata intr-o proportie mai mare de 10%. CAPITOLUL VI SUBINCHIRIEREA SI CESIUNEA 6.1 Sub Locatorul nu va cesiona, transfera unui tert sau subinchiria Spatiile nchiriate in temeiul prezentului Contract. De asemenea, Sub-locatorul nu are dreptul sa constituie nicio garantie asupra drepturilor nascute din prezentul Contract. 6.2. Locatorul poate cesiona sau transfera in orice alt mod drepturile si obligatiile sale nascute din prezentul Contract, cu conditia ca drepturile Sub Locatorului sa continue a fi respectate, noul locator va duce la bun sfrit prezentul contract in aceleai condiii si termeni, fara a avea dreptul sa solicite si sa i se accepte semnarea altor clauze contractuale.. Prin prezentul Contract, Sub-locatorul este de acord cu un asemenea transfer, Locatorul urmand sa suporte cheltuielile pentru efectuarea acestuia CAPITOLUL VII RSPUNDEREA CONTRACTUALA 7.1 In cazul apariiei unei incalcari a unei obligaii contractuale stipulate in prezentul Contract de nchiriere si in cazul nereuitei ulterioare a Locatorului de a nltura sau a demara aciuni pentru nlturarea nclcrilor (incluznd si situaia in care Spaiul devine neutilizabil), Locotorul, ca singur

Contract de Inchiriere STAR COM si GENERALI PENSII IFN

5/9

mijloc de reparaie, va avea dreptul sa iniieze o aciune impotriva Sub Locatorului pentru daunele directe efective suferite ca rezultat al unei asemenea neindepliniri. 7.2 Sub Locatorul se obliga astfel sa ramburseze Locatorului toate cheltuielile suportate de acesta datorita neindeplinirii de catre Sub-locator a obligatiilor ce ii revin, sau ca urmare a repararii ori diminuarii daunelor produse datorita nerespectarii de catre Sub-locator a obligatiilor ce ii revin. 7.3 Sub Locatorul se obliga sa repare toate prejudiciile produse Locatorului si/sau tertilor ca urmare a nerespectarii obligatiilor ce ii revin potrivit prezentului Contract, sau ca urmare a actiunilor ori omisiunilor sale culpabile 7.4 Orice suma de bani datorata in baza prezentului contract, devine exigibila de la data scadentei, fara a mai fi necesara o punere in ntrziere, art. 1079 din Codul Civil nefiind astfel aplicabil. CAPITOLUL VIII NCETAREA CONTRACTULUI 8.1 Prezentul contract nceteaz in urmtoarele situaii: a) Prin acordul ambelor Parti, consemnat in scris prin act adiional; b) in cazul in care spatiul inchiriat este distrus complet sau devine impropriu utilizarii, indiferent de motiv. In acest caz, Contractul inceteaza de drept, fara interventia instantei, la data la care spatiul inchiriat a devenit impropriu utilizarii lui; In cazul in care dauna produsa Spatiului Inchiriat s-a produs datorita culpei exclusive a Sub-locatorului, acesta va fi obligat la plata in favoarea Locatorului a unor despagubiri intr-o suma egala cu valoarea Spatiului Inchiriat. c) Sub Locatorul are un comportament care face imposibila convieuirea sau mpiedica folosirea normala a spaiului nchiriat; d) La expirarea termenului pentru care a fost ncheiat contractul; e) in cazul incetarii contractului de inchiriere detinut de Locator pentru spatial inchiriat 8.2 Prezentul Contract este reziliat de drept, pe baza unei notificari simple trimise de catre Locator Sub-locatorului si fara a fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti sau arbitrale, in cazul in care se produce oricare dintre urmatoarele cazuri: a) Sub Locatorul nu plateste, in termen de 15 zile de la data stabilita pentru plata, vreuna dintre sumele datorate Locatorului in temeiul prezentului Contract (ex. chiria, alte plati); b) in cazul in care una dintre Partile contractante nu isi respecta obligatiile asumate prin prezentul contract. In cazul in care Locatorul considera ca aceasta neindeplinire poate fi remediate, poate acorda Sub Locatorului un termen de gratie de maxim 5 zile; In cazul in care obligatia contractuala pentru care s-a oferit timpul de gratie nu este indeplinita de catre Sub Locator, contractual se reziliaza de drept la expirarea termenului de garantie c) contractual inceteaza de drept la data deschiderii urmatoarelor proceduri la care Sub Locatorul poate fi supus: reorganizare judiciara, faliment sau insolventa, dizolvare sau lichidare voluntara In toate aceste cazuri, Locatorul are dreptul: a) sa rezilieze Contractul fara nicio alta formalitate si fara interventia instantei, transmitand Sub Locatorului o notificare scrisa cu cel putin 5 zile inainte de data la care urmeaza sa se produca rezilierea contractului b) sa reintre in pozitia spatiului inchiriat, evacuandu-l pe Sub Locator, in cazul in care acesta nu si-a indeplinit obligatia de a preda spatial inchiriat c) sa nu isi execute obligatiile correlative nascute din prezentul contract.

Contract de Inchiriere STAR COM si GENERALI PENSII IFN

6/9

8.3. In cazul in care Locatorul solicita incetarea Contractului inainte de expirarea termenului pentru ca fost incheiat sau/si prelungit, partile convin in mod express i irevocabil ca acesta sa plateasca Sub Locatorului despagubiri egale cu contravaloarea chiriei pentru 1 (unu) luni. CAPITOLUL IX LEGEA APLICABILA 9.1 Prezentul contract se ncheie si se interpreteaz in conformitate cu legislaia romana, fiind guvernat de ctre prevederile Legii nr. 114/1996 si ale Codului civil privind contractul de nchiriere. CAPITOLUL X SOLUIONAREA LITIGIILOR 10.1. Preentul contract este supus legii romane, orice litigii care pot aprea intre parti cu ocazia interpretrii sau executrii contractului se vor soluiona in mod amiabil de ctre acestea. 10.2 In cazul in care nu se va putea ajunge la o asemenea soluie, litigiul va fi naintat spre soluionare potrivit legii.instanelor judectoreti romane competente de la sediul Locatorului CAPITOLUL XI FORA MAJORA 11.1 In sensul prezentului Contract, forta majora reprezinta un eveniment impredicitibil, inevitabil, insurmontabil, care nu depinde de vointa Partilor si nu poate fi controlat de acestea , care apare dupa data incheierii prezentului Contract si care este de natura sa impiedice executarea obligatiilor prevazute de acestea. Fora majora exonereaz de rspundere partea care o invoca. Nici Locatorul si nici Sub Locatorul nu vor fi responsabili pentru neindeplinirea complete sau partial, ori cu intarziere a vreuneia dintre obligatiuile ce le revin in temeiul prezentului contract, in masura in care aceasta neindeplinire a fost provocata de aparitia unui caz de forta majora. 11.2 Pentru a produce efectul exonerotor, Fora majora va fi notificata celeilalte parti in maximum 5 zile de la intervenirea ei. 11.3 Prile au obligaia sa limiteze pe cat posibil efectele forei majore si sa elimine in msura posibilului, efectele acesteia. 11.4 Partea care invoca aparitia cazului de forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti incetarea acestuia, in termen de 5 zile de la data respectiva CAPITOLUL XII ALTE CLAUZE 12.1 Prile se obliga sa nu dezvluie, sa nu furnizeze sau sa nu utilizeze in mod necorespunzator informaiile de care au luat cunotina in timpul si pe parcursul derulrii prezentului contract, indiferent de suportul informaiilor. 12.2 De asemenea, prile au abligatia de a pstra confidenialitatea datelor/ informaiilor/ negocierilor din si in legtura cu acest contract, indiferent pe ce suport se prezint acestea 12.3 Obligaia de confidenialitate nu va subzista in cazul in care datele/ informaiile/ negocierile rezultate din si in legtura cu prezentul contract vor fi solicitate si comunicate unei autoriti publice si unor teri potrivit prevederilor legale, cu condiia notificrii in prealabil a celeilalte parti contractante asupra acestui fapt. 12.4 Partile convin in mod expres si irevocabil ca prezentul Contract nu va fi notat in cartea funciara in care este inregistrata suprafata de teren aferenta Spatiului Inchiriat. 12.5 Dispozitiile din prezentul Contract referitoare la Sub-locator se aplica si tuturor reprezentantilor, angajatilor, imputernicitilor sau persoanelor cu care Sub-locatorul are raporturi contractuale, precum

Contract de Inchiriere STAR COM si GENERALI PENSII IFN

7/9

si oricaror alte persoane care, cu acordul expres sau tacit al Sub-locatorului, au acces in Spatiul Inchiriat. Sub-locatorul va fi tinut raspunzator, conform prevederilor prezentului Contract, pentru toate actiunile sau omisiunile reprezentantilor, angajatilor, imputernicitilor sai, precum si ale tertilor care, cu acordul sau expres sau tacit, au acces in Spatiul Inchiriat. CAPITOLUL XIII NOTIFICRI 13.1 In nelesul prezentului Contract, orice notificare/comunicare adresata de ctre o Parte celeilalte va fi considerata valabil ndeplinita daca va fi transmisa acesteia din urma in limba romana astfel: (i) transmise personal, (ii) transmise prin fax, (iii) transmise prin scrisoare recomandata, sau (iv) prin curier, la adresele specificate in acest art. 8.2. sau la alta adresa indicata in prealabil in conformitate cu procedura de notificare stabilita in acest art. 8.2: Pentru Locator Splaiul Unirii nr.8 bl.B4 sc.4 ap.72 sector 4 Bucuresti e-mail parcajvictoria@gmail.com Pentru Sub Locator ................................... ................................... 13.2 Se va considera ca notificarile au fost primite de catre Partea careia ii sunt adresate: (i) in ziua trimiterii (prin inregistrare in registrul de corespondenta din registrul general si prin confirmare de primire prin semnatura in cazul oricarei alte Parti, in cazul in care notificarea a fost trimisa personal sau prin curier sau (ii) la data trimiterii prin fax, cu conditia ca o confirmare de primire sa fie emisa automat de catre faxul expeditorului in momentul trimterii, care sa fie trimsa destinatarului la cererea acestuia in cazul trimiterii prin fax sau (iii) la data la care este semnata confirmarea de primire pentru trimiterea prin scrisoare recomandata. Stingerea datoriilor Sub Locatorului ctre Locator este urmtoarea: mai intai se var stinge penalitile de ntrziere, iar apoi se vor stinge debitele reprezentnd Chiria. CAPITOLUL XIV DISPOZIII FINALE 14.1 Daca vreuna dintre clauzele contractului va deveni nula, ilegala sau inaplicabila, aceasta nu va determina nulitatea restului clauzelor contractului. Nu va fi afectata nici validitatea obligaiei de a executa celelalte clauze ale contractului. Prile se obliga sa nlocuiasc imediat o asemenea clauza cu una valabila si care sa poat produce efecte cu scopul de a pstra pe cat posibil intenia intiala a prtilor. 14.2 Prile pot modifica prezentul contract numai in scris si in mod expres. Nu vor exista modificri implicite ale acestui contract. Orice concesie oferita de vreuna dintre parti celeilalte sau lipsa punerii in aplicare a vreunui drept sau pretenii in termenul prevzut de Pri prin prezentul Contract nu va fi considerata o renunare la respectivul drept sau pretenie. Nici o modificare a prezentului Contract nu va fi valabila daca nu este executata in scris si semnata de catre sau pe seama fiecareia dintre Parti. Prezentul contract are 9 pagini, s-a ncheiat si semnat astzi 01.08.2011, in 2 (doua) exemplare originale, dintre care 1 (unu) exemplar a fost inmanate Locatorului si 1 (unu) exemplar Sub Locatorului.

Contract de Inchiriere STAR COM si GENERALI PENSII IFN

8/9

LOCATOR, .............................. SUB LOCATOR, .................................. prin administrator ..................................

Contract de Inchiriere STAR COM si GENERALI PENSII IFN

9/9