Oameo') mad nu prea mai deschid manuale, de~i. mne, ca i ar av@,a nevoiel Orire manual.

daca e scris
I

III
'j

pedallst, ne invata 'iigur (eva ce nu ~tiam, hiar c
r~sfoindu-, avern senzatla

III

aceea stranle

ca

~inoi sa-I scriern... Teate carlile motlvaponale. It· ova It sa fii un om mai bun, r mai capabil,
0 0

nevasta rna" buna,

, 11III :

femeie mai sigu ape sa sa

flul
I

mm performant.l. Cf@eaza sentirnentel de deja
11 onnu ...), d~i precis rre dau (:!iteva ide' ge-

l. le-a aplica f~ra sa mai edrnitern

ca le-arn

f ~ allf. n cOnirditiile in care manualul e de
I· vor av@C)pretanjia ca stieu dina'nte toete

• • • •••• •• • •

1

trucurile.

ca

le-eu aplicat de s-au Si plictisit de eie, d~1

u (Ill'll simt stills ie,
T I

ca ai ce invata,

ca se pri-

adecvarea loapropria persona Ii ate n- re nkio legalura cu teeriile generaliste. Dar oare de ce nu se vede ~iin~a stilului in jurul nostru? Oare de ce excep~iile ne conving tot mal mult de faptul cd (ei@ mai rnulte dint e noi gre-

I 10

a tine ~.ca-ti transmite, gratis, in·
re altii platesc bani grei. Who (the au spus ~i vor rnai spune mul e fete

II 1

... ) is Dana Budedou?
una dlntre I'
It

sirn (and ne a egem Tinutele?
motiv - refuzam saa.dmitem

Pna~e ca exact din

acest
I 0

cele mai interesante

ca nu ne p icepem toti !a

am cunoscut - e oarte important
nvesri, dar nici atunci

toa 'e ~idI cea mai buna solutie e sa apelam la un spe-

sa

nu

rezi

ctallst sau sa tragem

(U

oclhiul in directia bun~, nu la

I
li

,1"0 Indeajuns.

S-a casatorit toarte de-

ororile langa care exist am.

Irm

($I

singurat), rna ea ei dragoste. E

~i de ce ar i [Dana B deanu un specialist, 0 po ewara de stil? Aceasta e prima inirebare pe Care si-o pun toate cele deranja~e de criticHe ei acide ~i, din pacate, edevarate. De ceosuntem doar c.3~·vac i (are ne incredem aproape a b ste in simtul ei stiljstk ~j rn viziunea ei
I
I

I tile gemene adorabile, p:e care Ie

bnrlSh standard. Why bfitish? Pentru

ca

111 I ani la tondra. in orasul ce mal bine

il • de stili de bun-gust. In orasul in care 1111moda e la prima
11

mana,

unde cei care

despre imaginea persoanelor pubIice?

a inile de aur ale istoriei modei au
I

pai. sa
dintr-o

le iau t ordine - sosoa izarea

In

stll nu vine

, 'tl

.if!

ocuit ~i Dana, da r nu pentru eel

facul a e anume. ci din instinct si din perrna-

n u ca acolo

i~i acea farultatea.

nenta conectare a lurnea model. Dnea Dana n-ar
transmi e atata personalitate si s.iguranta in absoju
orice moment al zllai, probabil

(s iu. \Ill doare ... ) Royal Holloway on (f cultatea de marketinq-rr-ana-

ca n-am fi

rem area

~O

tmuat cu un master in afaceri
ondon Schoo of

europene
pre-

$i nid nu i-arn i II at Tn seerna (omentariile

(din revista

Economrcs. in

Ciao! seu de ta rubrica ..~.c-Soc". din emisiunea "Duminka 10 familie"). Oar. daca n-o cunosn personal si 0
studiezi doar dupa oeea ce scrie. descoperi,

ty College London. I~i doctora ul in da
n ,.. ~tlU ((I v-arn ~ntr1stat ru aceste
I ~n

daca

ai un

• dar n-am terrnina .

..' .....' .

Dacal din aceasta sCilIrta descriere a~ inleles ciUe ceva despre priceoerea ei fa stil de rnoda sau de

viala. afi fac@
I lit-

bine s.!iincepeti de Tndata ~-i (itili cartea. N-am apucat pana. ileum sa-I spun ceva

ca~, in r-un cartier, inlr-un
h., valoare, de ce n-ar vorbi

Si ered c~.
I

II I I I, leunm in noi tnslne, De ce n-ar III
I

lntr-o carte, un gand ramane gravat ca-n suflet - ii

multumes< pentru tot ce-am inv~ a de la ea ~ipen ru
tot ce urrneaza ~ cJ~ti,gde pe urma ei ... Pen ru odata ce inveli cum gr'~- fundamen

onalita~ea, indrazneala de a

ca, da

ar Ielul nostru de a ti? ... Cam
Invtt1 l de ta Dana ~ide aceea ea, in hainele rnele, in zamM . LA RAouLESOJ

sta treaba
Pana

cu stilu • nu mai putem
ne

I. pentru ca incepem sa
la a(east~

dam sindear eei

guri searna ca gre~im.

etapa,

din jur i~iau seerna In ce eroare d
fuze transmitem d'espre noi.

raim Sol mesaje conce

~liti ce oed ca vrea

Dana

s.a

ne spuna ln

aceasta

carte? Ca s ilul se invata ca 0 limba straina - nu to i '110m avea accentul perfect. dar

macer

vorn intelege $i

rnai bine contextele, vom comunira mail relaxaf

vom putea privi rnai departe de noi lnsine, ~i mai cred

ca

Dana e prima persoana care are dreplul

Sa interzica

inv31area proverbulul "ruJ

ina II ace pe om 'I ...

Ali f surprin~i 53 vedeJi dUe pot face hainele potrivit1e
pe tru noi, pentru ~lIJIftet. pentru Gllriera .. _Ali' . ~o(a!i sa afl,,af dlt de simplu e sa inva1Am

sa avem

stil ~isa-l prac-

ticam firesr, nu chinuit de -mprejurc!iri ;1i rigmisodaJe.
Dana nu ne invita sa· devenirn ceea ce nu suntern, d •

• ••• ••• •

-.

grafka. micile sculpturi, picturl $i cesene ie$,ite din

ucure~tilor nicj nu se mai z.aresc, la nsi, vedetele sunt eel rna; prost

m2dnile m mei mele ~f stilul ccsrnopolit ,al celui m ~ ru-

mos ores din lume,

tondra, stilistice ~icolons-

tru un public $i a~a needucat r ; nu maiexista respect fala de

Ambitia construirli cornblnatlllor ice pertecte a lnceput cdata
(U

preg2Uirea

pentru

Arte

Plastice.la recomandarea profesoarei mele de desen din

ace a fat~ de sodetate ?i m m desccraiat din cauza vBrstei. d
I nici

scoala primar3, doamna Marginean. sotia celebrului pictor Viorel Marginean. La inceput am regr,etat enorrn

fund $i rn-am glindit
ho

ca nu vreau sa

,a

" trnnsfsra" stilistica ~i\lesti ..

nu am urmat Arte,le PI stice. c d:tod "r alisrYlUJlui" ta,Jui rneu ~i urrnand 5 udiH la tondra, p rioad~ ce Tn final s·a dovedlt a f nu numai tea mal frumoasa. dar Si
definitorie in formarea a ceea ce sunt astazi. Alaturi de jean~i rupli $i par viu colorat tree fuste carnbrate ?i tocuri itnalte. pe lang~ cele mal trasnite trt-

rat sa s(riu.
Ulrt, oar cuprinzator manual.

nd ~l ca e sunt convinsa ca vli va

ndu-va la mai toate Intreb~hile. Am
~ ln elesul

tuturor, un manual pentru
S@

court imprimate se perinda costume impecabile, in para1~1cu teni$i uza i, aproape fUPli. merg p ntofii cei mat fini $ mal lustruiti, totul intr~o arneste(atuta perfecta de nationalitati, rase, inaltimi. volume care nu te deranjeaz8 deice. Aceasta este Londra. joeul in care lncepe
..... .J.I .. ,rn.

• are doar sobstanJa. S ilul
$1 cu mult

(on-

informatie

ia.

va

invU stI construim
DANA BUDEANU

tot, ,n care se lanseazB trenduri, in care stilu ile perso-

naie conteaza (e~ mai mult. in care personalitatea vestrmentara este, poets, mal putemira d cat oriunde.

..
tlj

locul in care eu m-arn format ca stilet. in c,omparatie, in Rom~nia femeile nu m~J reusssc s~-,i formezs un stll, \fr@munte eroitori!or de lux ilIU apus

..

Ne intreblm mereu de unde ~tiu uncle femei fie imbrace alit de bine, Cum reusese? De unde ce sa:-~icumperc? $i, dupl aceea de unde stiu cum combine piesele vestime.n.tM'ie? Raspuosurile sunt tntotde,iluna mult mai plexe decat sjmplele noastre nednmeriri. ~tiu tnJ ca urmeezs anumlbe reguU (pe care acum le fti ,itu) atunci and merg ta cumpAraturL ~tiu tru crt au atitudinea potr~vitl hainelor pe care pea Ut ~tiu pentru c:l nu It: este frica sa. com piese vestimentare are 3ipa..rent nu au ni cio g~tur,~. Nu este nlmic complicatt necesitA putin timp ~i putma. implicare, lnainte s,a ias~ casA eele at bine irnbracare femej, eel de care m.ajoritatea crede cl s-au nlscut eu 'in,eeareJ poate mat multe -pnute decat noi Te-ai gandit vr odata la ana? Sunt' catleva reguli de baa. Daea vei Iftl·"'P,". incet-ineet sa. Ie respecti, ip vei imbuna:tA-p cu ran¢,l imaginea. Tond an: un incepult" ca ,i censtruetia .I"....... ~_._ ~.. ... stil. lncepe prio aa~ cempleta elementele esen unei garderobe de zi .!it unela de seara. Tinutel.e dezi sau cede;we: timpului liber aunt Iaxate, ccmode, fo'irlt deeolteuri proeminente haine malate excestv, Machiaful este indicat cind virsta u ne mai permite Iipsa mndului de dar alege in umpul zi]ei unul foarte natural umbre ;;i sdipici.

llsta celor

10

pentru zi

....

'"' -

....' ....

JIEAN$1 E piesa mdispensabila
oil

oricarel garderobe. Pot trans

III .• In rc ~iincltpatoar;e.
II

Femei.a

fomla radical 0 tinuta .. se pot armoniza

cu 0 b1l1zl\

,II· u g
II

.ntA

$pafioasa, in care

pima. de paiete dupa-amiaza, ipluugresc picioarele,

lin

il\i modifica
~j

~i ascund defectele,

vei ar<1tabine. Au

mvrns. rirnpul,

tj pori

asorta la orlce

II

$aU awnd I 0 a.genda sticla CUI ap.:1, I mare ~i tot ceea ce 0 de• rdigan sau un

T·SHIRT

Tricourile polo sau cdc uni simple, deccltate to V, m eulori .:aIde
5~U

tari, dill bumbac fin sau din casmir, cu bijuterl', II I

It

(I'll.

nicio gard eroba , 0 'pe-

ne salveazA tmutele de zl. Accesorizate

I 1,1 II ~II

cu jeansi, fuste sau panealonl Iliegri largi, cu colantl sau :;~rttlri,tricourile sun potrivite mereu,

I

pot f asortap la once, de la I', I coJan~j ~ortUlrir Ia l;iilute • h m te relaxare, Numele IDsu;;i
u
j

HI
I

0

tip de inca]tAmint~, picioml

II

,!Ill I d

en

fin ~i el gam.

lft'ririe
II

la alegerea 1UJl£i geci de

h'~ u tc OK. OpteazA ori pentru

dt It1 I'm (cumpMatA

pe mlisl1r3i)

on

Il.lmt~. nu mulr peste liaie talieiROCHITE U~OARE

R.ochrte e de zj SUITt facute din materisle usoare: jers " bumbac, marase f:..rAJudu. C;roil!lltrebuie sa fie UllUl
foartc feminm, tar imprimcurile.
CO

I

I, I II I
~.I

l

(101.

Cizmelel?urtalli:e ziua, vara

cu Bori milrunte sau

I I ,.

lraznea

a" de

Eapt,

ttalllllll!lt[ilt[il

modele abstracte, cacele ale anilor '70. FemeiEe al·g

.. ... ... ..

in Iocul unci rochii feminine, adaptandu-se astfel unei sod ta~ in care a disp~rut tot ceea ,ce edata insemna nfrumo5 ~ feminin" , ·U$I.ninp,pantalonul

rock [a cele fQarte fgm.inine. Tinutele le v i intilnt paginile urmatoare uncle marvoi r ferl in la vestimenttatia peatru xi
CAlIDlGAN

Cu nastud au ,deli:Qltat tn V, Lab za 3rtulu"s u gut r Lmplu, ai n voj d un cardisan, Unul de:
at fi c J mai ind'cat

d r esee OK ~i unul din

moale, Esee es n~all atilt echlzltionarca unui gan de ealitatte, cat ~i a unui sal foarte frumos,
tru a le folos,i in zjlele racoroase,
GLOSS

Buzele deshidratate sunt total inesterice.
ingrij"t ~i mltuil: lejer
CUi

Pe un
I

un fond de ten foarte
C'U

sau

CU 0
j

crema hideatanta

pu~a

cnloare in
0

-pozi?c un gloss de buze comp~etea:z;a.

pla:,cutA fi pusa la punct chiar ~i in mijlocul zile]. ee obesi sa te machiezi excesiv in timpul zilell Eo de ct sl adQP~ un lool¢:relaxat.

• ••

••
,urn ne iffibr acam ziea

••
• •• •
• •

•NUl ee gandi

JEANSI ,
3CUlDl

nj
impuse" de standar-

ansr

la tinute

• dul Iocului de mun ~o[ special in carte.

pen ru aceasta avem un capivestirnentare p care le

••

e re erim la combinatiile nu in weekend o activitan pe care
0

putem alege z' ua atunci cand rnergem Ia birou, sau
SAUPUIf

si simp u atunci dnd avern
1111a1

de rutina, important. Gre~eala faci de ebic i consta in al gerea modelului Ia maximum trei-cinci perechi de

[eansii sunr elernentul eel

ira culorii.
Limircaza-te [e nsl: dr
[Inti

largi sau evaza~i, indigo (anil 110). unii

'. str~irnti p picior; t-shirt CIJ 0 mru.:urti rnai imp) I, alb, negru be], ghete foarte fualtte din
II

mnlati pc picior de su pinA [os gri sau n

grn

tn user mai gros; ua coli r masiv sau mai
"1,1

~i mili

pti

I nturi foarte lungi . neagra (de mo
0

pandantive mario geac

13 dungA, de un a1bastI'u.~inchis.

sau foarte stramta)· par vo-

Daca iiai pe acestia, aumci i!;i po i cumpara Iii unii albi pe u-u vara sau pentru pnntel,e rock.

II II
,,

I(
U

sau
n 'gru.

I)

tunsoare cu breton gros; gealiltam,a.·

tintc' ochi eimelad $i u foaeee fin eontur cu

Nu-ti cumpara nidooatA: jean~j CUI aplicatii d pierre
pene,
<;1.1

I I tun

pete deculoare,

ins.crippi et . ca lungi1tU'1 Y

[eansii largi sau evaza i trebuie ajusta~

me in tirnp ce re afU pc tocuri Inalte, pentrua putea

fl purta~ cu P a forme sau pantofi,

eara,

Pleiorul va arata automat rna; IUDl.g ~i mai subtire,

jeansii foarte strimti i[ asortezi pentru tinurele de
zi atat eLI balerirn, d.t ~i cu ghete Iearre foarte malt .

Ace tia sunt
atitudinii

spec' ici tinutelnr

rock sau

punk, sunt destinaei pk.ioarelor foarte tool.

subtiri ~i m genera

i largE sau evazati indigo (pentru c-A este 0 cunrc foarre frumO'a a); top colo at imprimat cu j 1 t I aari sau ]0 cuiori vii cu maned evazare si II I p-na in taller sandale cu pIa' orma si toe foarte ).Ihi oehelari marl de soar ~pfic supradimensionet anta cu an~ h.iing" pAr aranjat eu velum ~j e miiloc~ cercei mari, rotunz.·; glo s pe: buze
I

«

braji pudrati eu bronz. Zl

• ••••••• • •••••

• •••••• ••••• •••STY ISH

•• •• •• • •

Jean:;;idrepti, la dunga; top baby-doll din matase sal! bumbac sau un top fllr:t bretele, negru, ori un top
deosebit: sandale sau pantof Inal~, intr-o culoare
0

deosebita: geant~ Hermes sau Chand; ochelari negri rnari: breton gros, drept sau pieptanat pe parte; ten

perfect, ochi conturati, rimcl ~i gloss.

• •• • •• ••• • • ••

- S HI Lumea t-shimslui, atat de banal! ~~totusi atat de
I

greu de ales, este divern.

Necesarul nu este insa ll10uJatac de mare. iti cumper' care doua tricouri simple bei, negre albe ~i gn (cu
un numar rnai mare, intotdeauna) ~i doua-trei trico-

Ib; fust:Ji clos cu talie accentuata, din mateI L cu f[f sau imprimat· pantofi de lac rosii u y r e-inchis: plic aupradimenslonat, ocheI

II •r

(ochi de piska)~ br~~Jlri maslve e; coafura perfecta,
ell breton

m forme
pe 0 parte;

I

Ii'

uri polo in culori vii (rosu galben-pai, albastru), A~ vrea s~ clarific mctivul pentru care tricourile IlU trebuie s~ fi tramt.
Aspectul
sunt
SCOii

im l si codita cu tus, la oehi,

unui tricor

stramt este unul meschin

I
I

'polo

albastru,

Cl!J

gulerul ridicat: jeans] Foar .e

care nw. avantajeazA niciun fel de si~ueta: sanii mad

vulgarm evidenft3_; sanu mic' sunt nedrept dezavantsjatl; orkat de Ot_'d, at B lmperfee Iunea

'~i, negri; curea (:1.1 t:Jnte; ghete foarte mafte de .n ~r', u toe grcs coafura cu breton pc 0 parte
Jufulita (coatrolat nu cum te tr'eze;;ti dlin !pat)·

n prost

unei talii aceasta se va ved a- Ibra~el nelue ate vor puse in valoare iar
0

mined. usor departata

de piele foar e stnimtll' cere j acgintii cu moInk, oehi putemic machiati gene false" PUNK amna ingrozitor inseamlila cool.

Ie va arata rnai subtiri,

o masura

mai mare la un t-shirt nu esre un c:apat

de ~ra" esee doar cap awl mkilor imperfec~uni.

Tinute

In r-s h i e t

SPORT Teshirt simplu ri (culoare neutra, care se p()trive~te cu orke); pantaloni Adidas drepti, din nylon pe alb..
negro sau rosu (NIC]ODATA
CUI

cele trei dungi exterioare;

balerini

negri san panto.fi de sport cu taJp~ foarte s Ib~ire

••

••••

.... ..... ..

eu fERNE.

DE AER)- geant~ masivl

de zi; ochelari marl de

Oil]""!•

lila

110

hiilor in garderoba

unei femei esee

ee foane trist cum acest obiec v snrnenII "rut aproape cu desa.v~ire
hine purtate
I

din dulapul Ieeleganta aparte

ziua confera

00

doamne si Ii s:chimb~ pur ~i!simplu imaginea,
e slrnplu sA te imbraci ell ochie, Nu ere0

'cit sa
lilt
I I

asortezi
€:!;ti

cu p'3ntofu[ sau sandaua

~i, gam

femeie.

I k ce sa te complici? j~i faci un necesar de, sa ziI

I,

inci rochii pc sezon ~ile (:omb~:n'in dud feluri
C;jD

i care (p:i ob~ii astfel douazeci si

i de tinute

III it . Asta in earnna ca ai preg:.titl vestimenrada

I n tru

0

l,uOA intreag:i.

• •••••••

...., ...

••

Tinut1e
ltOCH1A

In

r o c h i i de

zi

• • • • •

N8\CRA S[t;.oU'LA

i ~o ree scurte negre~ on plic, oehelari retro, , iI II I"e in a It ~i cu impdmeu g!t'afic, parul prins
II
I II ,,1
j

Cu p.mloiS foarte ll'laltif tot negri, ochelari de scare, coa-

de cal si bretonul

Iasat llberr cu balerini sau pana (cu un diaargintii, p~:rul
0

IUrA ell bremn gros,geaIlUJ claska; CUmantO'lJ scurtsi larg pana in rtaIi.e, m.Mlu~i hangi), un plic,ciorapi ma\i.~
pantoEi iflal~. cu
0 haina

I

It

i in form.a de
urlnimum

fruilZa.

l

I,

patru centimeeri)

cu imprimeu de leopard, pan-

"

~i aranjat cu breeonul pc

parte, un plic

r08 inal1i,. dres mat, geant:iJ plic, par strans, gloss rosu,
ROCHIA DE GULOAT'lE.AP]E_1J1

~ 1 I I ochelari

de soare mari; cu ghete negre I III tC,curea rock l.ata,cuaplicaltii metalice,

.111 I.•l~
sau mov un puc
11 I.

$i conturati

in nuante fumu'rii, ge:aca de:

Cu pantofi de culoare verde-inchis si coafura
C;lI

rnta, parul adus 1::01: pe 0 parte.
IUNGA-A 1170

ro~'U,un lant ~lIJng pandantiv mare, ocheari de scare cu n1uit vo!um;
CU 0

curea lata, gri-inehis 'in

talie, plic mare negru. bra.~ rnasive in nuanee neuee (negro, bej grcj)" C'LI metalapllcst, parul CU breton intr-o parte ~ prins in coada de cal (nu cu unelastic volumines, dell unu1 aproape insesizabil) $1 panto6
be]; cu balerinj negti, gea:nta mare de zi, ochelari de

u I. I . total plate (~]apisimpH
I ),

cu talpa ifoarte

c 'rr;d

man

rotunzi

si aurii, parul desfa:oot,

I I I u volum ti carare pe mijloc, pic albasrru sau
1111 I I II

hippy, ocnelari rnaricu rame II; u cizme fAr:!. toe, de meter saucelebrele
t

h .3t-ari MU]rlE':

scare. parol Lasat hber, aranjat ell 0 carare pe mijloc.
ROCI-llA CU FLQRI Ml [

,

"( Linblanade

oaie), curea cu rpnte Iasata pe sol-

11111 ,,'.mtll rock mare, de zi, p:rrul des:~t:ut, eehelari \I .\tor; CiJ Ife:n,i~iConverse" geanta mare elmtinter
I ,I

eu cizme negre pana: la genuncru,cu tocgros (din piele
mtoarsA ar fi ideale) geant! mare cu ~int'el o(.helarl tip aviator, parul lasar natural; cu balerini negri. bra~

,I. sata pc solduri

ochelari marl, parul prins

It II

un coc ]cjc-r, la baxa eefei,

~rui din piele-rock,

geanta ~i eehelarll

de .mai sus,

0

p~.mc simpl.a neag,a· cu ghete foarte inalte din piele,

un phc mere resu, multe b[a~ari rock, ochelari man
negri, parul araojat co volum ~ibreton (dacA este frig,. adl.1ugati doer un dres mat si
0

geaca de motor),

fJ
,. III ••

·.·111·.·· · · ·

• •• .. • • •

• •

.
'

• • • • •Tinutele ••

de seara trebuie diferen:~aoo total decele • • d~i. Esteobligaeoriu s~ ai d01..!Ia. garderobe separate, • I[(na de seara $'i una de zi. Aceasta organlaare este ..foame importanta in construirea unui sill propriu ::;! In • • diminuarea frecv€nte(org:re~e]i stil~stice'. Tinutele de
se,Blr~stint miJ]t dlferite de cele de z~ impunand IUn

II

slnn achizitionarea
'l

unei nei haine de
j

I In,
I

r a unui {liaI de b1anA serica

0

naina din

aie din lungimea
• II

manroului

II

,des, cu ajutorul unuicroiror

pricepur)

.1 ~ sroximaeiv patruzeci-cinciaeei
Il.lft."
I

de cen-

grad mai "nalt de eleganr,a "iii de accesortzare, De ase-

sa-ti con.feC'lionez[ asa-numlnil
!pC' care

,srug'"
lrur-o

menea, machialul OBUGATOR]U!

esee unu

diferit. mai puternic ~i

II n:ll,

sa-l arunei seara pe urneri.

Inns din haina se poare transforma

I. I I ma, buna de purtat ~i zhra.
U1Tl.F. BLACK DRESS (Rochia ,neagra ohligatorle)

Nu este

0

~egendlA, este -:"ntl"-adev:ir rochia care te

PQ,ate Sill va din multele siruatii 'in care nu ~tij CIU ce sate lmbraci sau nu ai ceva neu. Accesorizata diferl • rccbia neagra de seara reprczinta, cu siguran~:', una dintre cele zece achiz~~i ob]igatorilale unei garderobe.
PANTO~l ROS 1 FOARTI LNALl1

I

ulcMtc.a aceasta pcare fi asortaia la criee

I 11~lI.

I I'

S ernn

de nepricepere sau, mai bine spus,
stilistica Jl reprezirna

Panrofli sunt, dupa pillrerea mea, eel mai lmportant! intr-D Pn.m:6. Dacae.,ti
~j

de inrorma~ie
j

doar Intr-o pereche de je"an;[
0

un t-shlrt, darai
IlU

in picjoare

pereche depantofi Pantofii dlau
I.1:U

deosebi~ farmec

vei crete neobservata, ohligatoriu.

salU disrrug.

Perecbea de panrofi rosii este
Mareaten~~e 'ins:i::

un accesortu

once pereche de panrof rosii este OK. Paneoful ere-

buie sa .fi·e foarre tna I'1::, f;lr~ platform~r. cu toe sub-tire ~ibot SCUff, Intre rotund ~i ascutie, niciodata doar ascutit,

gcn~ilor de :ti., seara, Este (I mare gre~eaJa. I I 1 II.) prost aleasa va dis,rtru,ge inuta, Geanta II I I II S ·af·a. trebuie sl fie. in primul rand, mica. La t II I ~iI [ungi, trebuie 5a fie sub formtl. de plic sau III II. terial intlri farlt absolut wei 0 bretea, C;\Jj0 tUI II curie. u poti ave-a 0 siagura geanta de ~ 1 I i trebuie eel pu~in day-a: un plic negru ~I 0 ~ , ! I laurie sau argintie, sub form::. de toe de @

• II IMl rnai mare.

t

••••••

• •• • • • • •

orAMA

U rURTA NIeIO_ATA
de prost-gust.

lMITA11l iN LO

DE

DIAMANTE (z"rconiUlsau alte "mita("). Este un semn £Site mult mat fin s'I.I\iU te accescrizeai este
li"

CU'nimic
0

(chiar

comandat

uneori) dec! s~ alegi

asrfel de

elternaeiva.

Once emeie i~idoresee s~ poaree diaman e dar Hpsa lor nu jlJlstific.a nidun alt compromis
RO 'ill LUNG)

stilisti .

Esrc bine Sa. ai minimum doua- una uni (neagrlk
auric, argintie

mov-imperial sau rosie) ~i una imprimal mu te rochii cu acelasi

mata ,i bmein~e1es cu un design difen~.
Evittli sa achizitionezi

model, pentru ca doar modele] ac la
CIORA.f'I

JP

sta bme .

Oblmgatoriu trebuie sa i MUL TE PERECHI D CIORAPt Niciodat~ sA nu poe" ciorapi orica,t de puljin. te un semn de lip total.. de mgrijire ~i de degantA.
CUI

Hrul atin

ee valabil ~i pentru dorapu pIasA (care trebuie sa
albA ochiuri de piasa mid) la care orice imper£. ctiune r
j

cat de mica, se ved!e imediat.

2

.........
'

IORAFIIAGATAT~ ORlCATDE PU11N TREBUIE ARUN ·11.

• • • • •[~irile
• •b

seara nu sun

motivate

neapAr,at doar d
• In

• ra runi sau imprima
III tl 0

e abstract sau cu

~riastuoase, de receptii SBUi de seri de ~al~. Ace f • • • 'ea pot fi ~i0 cma. cu prietenii 0 aniversaec, 0 fansMe, • ~ ie:$i e la teatru sau I op ra sau pur ~i simp]u 0

Iarg, mult rimel

'gl05s de buze •

II~I

carare pC: mijlo(;'

dill I

arte larg], cu talie maba ne-grl I 0

• pllmbare

pc [os in ora (se i'nt-ampla rar lntr-adevar talbfoul uplurilor
0

Ih, impecabi]l§.
I I'

din pacate,

frumos imagine

i'mbrAcate de demulr").

un plic de seartl negru cu alice, ochii fard ~ in uante die fum ~i
coc Iejer, la baza cefei,

iesite [a pUmbare, a devenit

U1IT-Un

ROCHfA

NIEAGRA

DE

SEARA

A

ARUNCATA

PE

UMAR,

Cu ares negru, mat au de plasa deasa, pantofi foane illlalp. Ia culoare un plic, manUlt?i fungi perle fa baz garului {Oi parul prius intr-un coc pozi~onat c; t mal JO aproape de ceafa.
Cu dres de p]as~ deasa ~i pantQ,fi rosii, un plic, parul coafa cu breton g,ros intr-o parte i un mantoi irn-

. topuri din m.atase·

lllng~. carte elegante: II hi' rctro din paiere ~imArg,e:]e.

SANDA
I II
i

E AURll

primat tip leopaed ... fa rte sexy; Cu dres datntdat sandals lnah:e negre
UEI,

rock, geaca de voluminos

piele fo'arte stramtA,

p ic mare, pan.

dar cu breton gros drept

ochi contu.rap hunuriu.

PANTOf.

RO~U

u jean~r ~1topuri bab -doll din mfltase, cardigan din ca~J un pllc mam lanturi eurli hmgi cu pandand ti e man, sau cercei voluminosi ~i pawl aranjat eu

mu t velum (ptuul este foarte important, mereu referire Ia aspectu] acesruia) if;
~

lu n8m de seara, al de blana po,e ta metalica I I r ' cei voluminosi cu aplkatbi de cristale sau, in I I £>ncite elmdiamant ,i pan~1 perfect coafat I tu~I mari, foarte lejer . Ii.hij aurii ~i ar-g,intii, sal de blana sau geacA de It po t strans Intr-o perfectl coada de cal un plic rll mare ~i ochii bine acceatueti [atuaci cand 1 . parul,o hll rebuie eviders 'a " prin machiaj); I I' ~i.t-shirt sau topuri din mstase, multe acce, . mctalice brai\7-oiiri, cercei, geaca de piele SII.U tr de blana, un pli Intr 0. culoare vic ~i parol li~ eu breton grOSI intr-o pam-teo
J ui
I

"

"

47

..

DIAMA

Te

RO(HII

LU

61

Cu jeansi ~i t-sbirt simplu poti purta un pandantlv
foarte foacte scump, cercei sau bd~ri mulee barure
'II

uperbe sandale foarte lnalte (penrru a i trebuie ca rochia sa fie flcul1l dintr-un nume consistenf.j. Mati bine nu risca),
0 U 0",

in diamante.

cu geaca de piele sau lin sal de blana,
I

tocuri llliaJte ~1un plic de: sears:

I~ )1 ali,:).::;i II

geanta metalica mica, de sear";

sandale fine un machiaj perfect (nu tic machia tn e ces cand por i d'a
manre, este pacat ea acestea sa nu
S

eli roehil

de seara lung], superbe

f..r
•. 'YC

IiI
u

(doar atunci cand O1j peste il,70 m), f<me t:ati.tli centiMetri p ios cer el ~i
aurii ,cu aplic-a(:ij de cristale
0

mai vad~ ..,);:

geanta

.u rochii simpl din jers' sau matase, pantofi deose-

J . scara ) p
I

eoafat eu 0 cMare P mijloc
710,foarte de seara;

bi P ~i p'arul aranjat in valurl retro,
III
In

1um. Acesta este un look alanilor otrivit II'Ochiilo( lWilgi. imprimate ~i lungidin
In

matase, ufqd,ragde perle roar;e,

(pana 31p.roape d nieelul !iiolduri~or).par

I

I

I" retro, glo

ro

UI

i un polk de seara dm':l catifea,

GLOSS
l~i;

RO~U

m hi i lun,g~'
J(

hii retro.

It'
I

invit s~-fi

C3UP

in piratia in urrna oro] capitol, ponwrllo.

1m gem la c:a.pito,lu~ dcdlea

11

accm tmp[euna bagajul cu haine potrivi e ~'isa

Iub sc ac -asta part a Ilr ii mel

III

r n. cuvh

t

lc car

' Lini~-

vorbi despre .iinspiratie, imaginap _ Iilf vi . F

a est fIlj ou-ml po im gine exisecn . enside c mal ferlciti oameni din lume sunt artistii ~i ~n sp clal, actorii, Su:ru cei care pot evada cu u~urln.~a din cotidian, i~i pot crea aces lume ideaJA prin inter medlul unui persona] sau chiar <IIunui sirnplu vis. , e par' nedrept Cit noi, c -ilalti, cei care tl'Ahn in con crerul aeat de rece, sA nu avern parte d un asrfel d enrim nt de lib: rtate. Jns."ira~a este m noi, visarea este in noi, im.a.gin tja,. este a noastra ~i totusi nu ne folosim de niciuna. Prcferam sa ne ascundern rnai degraba in realitat
m schina. Asaza-te, Ai slncera cu tine ~i recunoaste c~ atun cand i~ cump bucurie trebui i 0 haina ultimul lucru la care te ganpriv see eel mai personal Cit desti este eel care

pate Insernna sl imit.apc atu d c~nd I r • stil. Admiri pe: eineva ~i Itj dore;;.ti de • c..ti a persoana respectiva sa at aceea~i r . soriu 'au coatur", Este firesc. Un stU au . insplrat db eel

51- i provoace felul in care arA~? It;i rtl.spund eu. TOT ALA.. Ce importan~ are p:.rerea colegelQr de birou a vecinelor a vanzAtoare]or din
pja~a si, in general a oricarel aJ e femei] Niciun".

Atund cind visezi sau atunci c30nd1?ima inezi (lim ' vrea s~.arati, apar si ele in gandul t 'U" Anmci cand eeadmiri in ogUndl s r fI eta cumva imaginea lor? Atund cand te sirnti rumoas est
cumva datodt:i: Jor? NU.

Iii 0. signeri se inspira, de ex mplu, din stilu

Alege eu mule euraj tot ceea ce-n plat: . Inspiro\\-t· din Hlmul preferat, dintexrul melodlct prefer t din euleaeea care te f3 _ S t slm¢ n lax '~ di a lucruril

....

'

..

i-au zarlt pe str qA ~i I j I t dmlr t: sau din 0 bi ceiul vestimenrar al anuj I r ctnii din culoril unui sezon sat! dintr-un tiilll unin persona] d venit foart popular I lin r-un oblcei mode rn ~i r. lPandi. 1
I1I)

uncni pe

<lireprobabil

• • • •••••• ••

53

momentul respectiv. Gande'te~te la £enomenul str3fD GRAFfm care a fosr preluat in cole~' de marii de-signeri, indusiv de creatorii de acceserii, Nu ee Inspire de uncle se inspi p0ti face. Incearca sa.idenrifici ceca descoperi ~is.a.-~asum; alegerile, U' ce te atrag,e eelmai multo Stilul p 0 U este eare-l "lei purea aborda na tal ~ieel eare- . mai mare incredere in proprtalntl "are. SallOl petsonalesre modul nostru de a ne eX!t:Jllllw pasiunile. inclina~ile, trfiIirilc, Libert.a~e. Nu toate aeeste rima-Ie prin febA in care arA fellumea te va percepe exact a~a cum e ti ~ gu.ran~, te va aprecia StiJu:~ este un cuvau scurt simplu dar care poate ex ~ . a atit de mIL Pac parte d!intt-o generalie a carei pasiune pentru lechita aproape eli nu ~st . Peate ca schimbaeile ultimilor OJ). zece ni ne-au: prins 18 '0 varsl'.l importan . e-au furat de: I" . ga cjrti. penO'U mspira\ia p care 0 gasim in oele -p~e:,romane este uma. C acte'rele din vremea- in.terbe:licA ace10t vrernud, tabieturile dO~QaIe]().E or t pie ute pentru Eete.e care au astl.rl dOlJaz.eci sau eiz CI ae am-\{eche bunl C; ~em.~i educa~e stilist.ic rnrm . exi$t 'dec.it In cAtple pe eare nu am a¥1!Jt rimp sa le dtirri.

T rebuieins~s(i ne adaptfun ~i, prin atat de ." ..... dele mijloaee mnderne, ~ ineercml s~ ne inspiratia. M-am gandit ,c_li! am putea s~ 0 facem eu I10ruJ :6lmelor.. Exist3c 0 carte superba, cu cele ciaci sute

11',11" femme (Dlulwczeu

a creal femdtl; ~

U.~rdotta lnventat 'xy de v,acantltj
1

Saine Tropez si ati-

Blme din toate timpuriJe pe care ar treow sa·.Ie vedem,

TiffauJ"s (Mic dejmr .la T;ff,fm)~ - Audrey
ochelari

I. II1I UI1 devine oomeia ell sril perfect
!II 11 grl, manu~i ~i rochie camb_rat~i

Am sa te ajut: cu zece pelieule fa subject. Zece
fiirne care au inHuentat crearoricelebri care all "-"""'_'"

In Illur
n
,

(Frlrmoa~a Zl/e./J - Catherine

Deneuve

rrenduri, care au nj.scu .,style ·,c()ns""~iin care es lmpeslbll s~ n.u. gase~tio sursa de inspiratie.

pantofil Roger Vivier· II i a TI#ef (emu "r:illz; WI /roO - Grace KeHy I' perfect colierui cu diam,aJ;'I;t:e; ~I ,. (POllttstrf! de. Jrag()sl.e.) - All Ma.c.Graw Ianl,n

moda fularului foarte lung asortat [a eaduIa
,.,.

~puloverelo in dungi moda ce este ~i astazi t n :!'.t In toateco)e,g'Ue;
pentru de-

" II'W - Diana Ross poarta niste rochii increlil,11 . FiJmul a fQs.t sursa de inspiratie
IIIIy,ht [

Marc Jacobs si colectia sa roamna-i (tl1aTch: Gmsby) - Mia

nU7;
('H~If(Galsb),

I ItMrcerea

1,11,,/1,,10" -

la stilul perfect al anilor 120; Uma T1.1Um1,an rslanseaza

I" ior, trei sfertlllri; till,. till Gigolo (Uugigolc americntJ)
I

fltBLJI puramerican.

Lauren Hu Este fihnulcare a lansa ....._ ..
=

~-...-

II'

ternlc CaS<Ii Anna.ni 'pe scena hollywcodiana:

Ilf1ftfa: -

MJchene l?feifEer $i roehiile ei stralucieoare ~U inspirer campania Cucci din prim.avara aauhri
(l06.

Prima forma. prin care am impartasit dOn preg

I

(Un niciun

plUnc de vedere.

S~totusi,

din

re

tirea mea publicului

[arg au

f05.

verdictele

pozitiv

I

howbiz. deRdtar ele exista si reprezinta.
nostru ghinion. exempllele 131 care ne rapunet de vedere stllisdc. I II
J .1 ul

dar mat les negative.cu privire Ia vesnmentatla per soanelor publice. In UIDla ell aproape sase am, am avut .i:nj~atiy de a realiza aceasta fubdca pentru prima, dat.\ 1ntr-o publica tie din Romania, sperand intr-o evoluti vestirnentara pozidva nu a'tat a persoanelor publice cat a ra, Dupa mal bine de patru ani, am observat prime! raspuruaul pozidve concrete. Moo bine mai tfuziu decat nicicdata, ~i o spun cu regret~ Reactia "ntirzia~ i destul de: sl,ab:t a vedetelor nu este un rezu tat pozitiv P ntru ca acest femei datorita calitAPi de persoane

rn u:

TA DE VEPETELE AUTOHTONE

l~ ,MPl.UL LOR VEST ENTAR. S31)1: TIN , nOAH. DE VE$ CELE. CINeI E.XEMPLE

ZII I _ 1ATAT. P liS acesr capit 1 sub semnul unei uria~e bai NU. Voi Iolosi
I Q

'nota pozitii

,pentru a

uraja : :'t-ti conuuie~ti
tJ

prop tul stil perfect ~i

Ilil'll

P rson itate vesdmen ara.

publice

cOrllstituie

- VOl,

nu vor - un cxernplu pentru tine draga cititoare . .:le $i alegerile lor vestimentare sunt cele care conteaza pentru perceptia g neralA a eeea ce este frumos sau l1U 51 purtam. Vedetele, prin greselile lor permanence ,educa n -gati v gusty] n OStrU. At:unci catnd ciutAm surse de jnsp'r.atie este norI

DA II prins lejer in coada de cal cu elasnc in (u panJlui, foarte sub~re
II
w

breton gros. drept ungbii scurte rosii, balermi
CUi

intr-o parte

coc ej r Ia haza gatului orice \i,nutl

r re pe mijloc si volum
'gr
r

culoarea prunei
[an uri lungi

mal sa ne tn.dreptAm privlrea ~i spre persoam,e e publice sau starurile p~ care: le simpatizam. Esre perfect logic sa fie Iuat de bun" exemplul vedetel a c:1irei
emislune sau can tee " ne plac, Am fast ::>i sunt nevol,t:\., U mala il"etic.eJ)'~a scdu sa

aI." zi

~i su.lb~iri suprapuse cizme vara; sanda e II hii ziua dres mat Hermes Bjrkin na blana cu [aansi
Ol::heJa:d mari, ergern mal departe

rock

... ..

despre vedete care, 0 spun fara niciun resentiment, nUl au ce clu'ta in aceasta eategorie a persoanelor

sa

£acero cuno!;ttiJll~ cu un

.11 fel de.garderoba.,.
• • • • • •

•••••••• ..

• •• • •
• II

NU endelarea permanenta a • l ocuri cu terrn1napi ~poase in. sus sau in jos
!Ii

platinat at'S

I

hiler care mcadteau £a~ " coc din boele '" I I I II, in vllrfu[ capillui • par vopsit blond. alb la
I III'"
I

pAr ro~u sau ciclamen • pM negm-albastru

exploda • par nespalat • breton sub~re I' I I r l:runt:e • oont:ur de buze mai inchis la culoare H I.lZB propnu-zisa " rej Iil1I.3TO sau sidefae .. mrd
1"IUll

I t.

In

cu!ori desehise pe pleoape " fard albastru [a

II ,.Ihm;;tri; idem pentru ochii verzi • sprancene

'I

u tatuate (ru exceptia cazului in. care auars) •
I

de t n rnai inchis deca:t restul pie)ii " auecbronII lenUtportocalie • IJnghli Jungi mov, cu desene,

II

aplicatii. Ilori, falseetc ..• manichiura French dlill • alba ~ilac) • pedichlura CIl.I unghiilungi· siluete II uliene cu haine mulate .. tocuri pe plai~ • machia]
IIII1 II

pilla ·iean~i rupt.L • jeansi in once ocazie • surien
I II k ni la vedere • top de pIasa. • paiere zinC!: 'cizme ·

ra midi • boeine ell fusta midi saulunga • bLana. II Ilastic. vinilin - gi!lllt false +Iogouri uriafe .fuwill! p strada- cu bigudiud sau in halat pana la II n eul din colt. in mini. CU pidoaregroa.se - genfi in
1~I1I

.,' mol de inirnioa..ra. trlfui eOC.
I n eeeace
~ I

('U,J

gllse=1ti enumerat

aid se efla in

HI capitoleler, intr-o anaiiUiam.anun II iotite de exemple si indrumAri.

ita

~j

••• •• •••

.•.
'

Primulluc.ru pe care-t fae in mcmentul irn Ci!u:rf!'
un job
]lOU

este

sa fac

CE
j (~J

SE

ARUNCA

CUi[i).~tin~~

eli!dulapul respe

tivei doamne ,1 sa-l '1cura.~II. n pro.funzime:. Nu i putea nicioda~ evolua Rh::a 0 int.ervenpe decisivJl
propriu[ du[ap.

ralie in alta si formA pirarnidala a cracului,

Pot sa spun ca am un dressing foarte bine pus I
punct, dear acesta este jobul meu; periodic

de va.rs,ta a doua spre II I. i eel Cu. aplka'\:i~ de pletre~ paiete, in5cri.p~ii $i II~ I ~II i vlzibile si cei cu talie foarte joasa ~j vedere

· dOJ)caz:' catre feme-il

I

I. 1 Inl • toate, dar absolut roate hainele care ~-au
'I

adun lucrurile despreeare m-arn convins in tirop c nu le vo~ mai purta, dar pe care Ie mai pastrez, pen eru valoarea sentimentaJia.. Le adun erdenar ink-un foe special. de depozttare san intr-o debars ~i fae I "noilor venite .
Dacl dulapul sau dressing-ul talll nu respir.lij nu

II
lu

I,
I I'

I

rni i '. toate lucrurile pe care Ie-ai purtat in ni carer i~ garantezr NU SE MAl tNTOR.C • mscarnna sacouri, pantaloni, bluze, rochii

I. n.ueriale siot tice, poliester etc '. toate dreIII I 15 si 20 den! !'! • pantofU $i eizmele "ciodu" ! v 1'.1 ascutit si lung ~i tocurr cui, botinele CUi var-

reu~i nieiodata sl-I;[ constreiesti un stiJ sa stii cu e re vei "imbr~ca a doua zi san seara ~i,paJl,a la unna, ajungi. sA ~tii exaclI: 06 ai in propria gardlcroba. F~ra aeese prim pas, al dollea nu.exist.a. A~a:dar. ineru in g:al"dero'ba noii cliente ~i anmc absolue to ceea ce nu con.skller ,ca are ee cauta in acea garderoba dar absolut tot. De obicei, asta iaseamna cam 90''10. Dramatic, dar benefic. !;iia,cum vine lnerebarea. de unde ~tiu ee e bun ,i ce sa aruncj'

tI I
II

I' Irat ~i tocuri asemenea
I

balerinii
S8U

ell

varf •

I,

panto ii aJbi :fi cizrnele albe cu taJpi negre,
de plastic din metal

I Ir, ntofii eu tocuri

• I" de piele turcesti, pan~ la [urnatatca soldu111111cu urneri pu~j si maned intoarse, paltoanele I I w:n dopot (ace Lea care devenisera uniforma IItl 111 'limp), paltoanele lungi panA in pA.mant: f Ij gentile ~i eurelele din viniHn, cele vechi,
In ,'elm cine stie ce magazine I. n C1.lre la vedere siaccesorij
iI

dubioase, metalice

cdc: cu

de proasra

I Ldtc. eele eu bretele

Lungi, cele albe de lac "

dld'l,iii" CU perne uriase de aer, cei 1111Jsivi, r;;:u multe

si logou.ri aplieaee '. lENJERIA INTIM VI ( IE SI FOARTE PUR. I\. A· treningurile din I cdc ciclamen sau in culori tari cu dlferite in-

II lnrl

...........

kl

I ~ti • roc iile ~i tepurile din material deciorap

(adica. sineetic) extramulate,

!blu:zi~ele eli,:! edere v

I

buric, fustele ",lambada" • elasticele de prins parul
tip prosop. cele masive din catifea sau cele multi

colore • puloverele colorate din lana sau amestec, cele pres mu~.ate ~i cele ".fa.curtein casa" • taioarel
si costumele cumparate aiurea, din mareriale d
, UI

proasta cahtare [amesrecuri), cu crciuri g[e~ite.. [achecele ~i camastle din jeans vechi • totceea oe nu
81 mai purtat de ani de zile '" tot ce i1URt~ :St~

ti nu
sumc\

iI se ml.polttlJlrcsc: precum cama,ile :fi se asa, pe eulori (de la inchis la deschis). NU LE

ti-a stat niciodata bine • toare hainele ~i aceesoriil

II'CA pe cele CU m,ineea lungl\ eu eele cu re model,

ma-

pe care ~ep.astrezi doar penrru mare pe de, candva.

ca. at pIattI'

0

sau fara, maneca.. Cr~eaz~ un teanc penl.1rgu~~baby-doll sau eelede seara se apz,a u odelul roehiilor.
'NI 1lF. IARrJi (pa(toan';it ged)

WO~f1! i Tamas door cu 10% din toata garderebai A Perfect. Asta Inseam_noll ell, intr-adeVM ai fac'ut lac pentru ceeace iti vei cumpara de acum i'ncoio. Ghldul
H am deja in paginile aceseei car~i. Odatacornpletata noua ga.rderobA~ urmeaza aran1111

,~r
II' 1\1
,I

11'.1 sc scot din dulap sau dressing doar iaena

ja;rea hainelor pe cstegorii:
ROCHU

arte important s~ depozit:zi hainele pentru srul sezon, nu s~hdnghesui pe- ale pe care Ie
prezent),

In

I,

aza pc ll.mera~e speciale (mai ate cu umeri),1n

Secimpart in doua categorii: de zj ;oi de sear~; se pun

III' ~iede lunginu:.
N I.AlONI

fiecare pe un ume['a~ separat, se a~a2.a in ordinea lungimii. I'
U::'AN!,}D

""

......
'

Se aranjea:za lmpaturi~i III jurnatate; se grupeaza. pe culori ~i se pun teanc (in cazul unui dressing, pe umerase sp clale),

nlonii la dungA, Jargi de seara sau de zi trebuie lIt I pc umerase specialc diepantaloni, peutru a nu se d f j rna sau sifona Jrernedlabil. Nu pO~l purta un I' n aloft cu dunga stricata si croiul defurmat; ii a~ezi II [nnctie de [ungime, peculori.
II

.'

.

••

f'ANTOFl

Varianta 1, pc culere ii a ezi in funcpe de culoar ! nu ii amesteci din acest pun t de vedere cu eizm ghetele sau teni~ii Varianta 2j in functie de ocazl .~ impaqi in panto6 de;ti ~i de seara, e s~t:lIiiescinSB aranjezi Wl.raft sau un mic spatiu p care s~ a{iezi e emplaeele referate pe CMe probabil le porp . mal mult.. Varianta 3 (idealA) in fu cljie de design

BI)UTERIl

Coli rele, [aliturile si ce ceil lungi trebuie ,aIiniap p un "miniumt;ra~'" ameaajat Diamantete, de: prat; Bdltarile masive stall foarre blne mer-un bol mare d argin
SaJU

pe rnasa de !loa]ct_., pcn

tru a le putea vedea foalite bine:

dar

In

cuba de bijuterii, peruru a fi ferit

alama.

Si D'U

se t:er:minA torul aid. Daca tti ang [ezi un
c3

stilisr (pcnttu
daca memorezi

de 'una singurAi chiar nu poti, dec

acest mic manual), acesta

ifi va commereu aetu-

blna [DEAL toata garderoba ~i~~ va sehita fotograEi ~i expune noul tau stil, 'Intr-adevar

aceasta expunere trebui

alizata cu mat

hrcrurile noi care apar 'in garderoba

,i

uebuie sehimbata cu Hecare nay sezon, Est£; 0 mun

.....'. ..
'

p nnafieniI:A~dar care merita crede-m . Daca '.I'eu~itsatreei~i de obstaco ul numit dulap, te Invit ta 0 incursiune ~n lumea fasclnanta a eccesoriilor. Te in it sa 1l'U mai gre~~ti in a~egerea or ~i
CUI

i~ voi explsca

~ux de amanunre

cum pop. ace asta .

Intr-o \inutta. n imic nu esre rnai importarst

Coil

ac-

cesoriile, Pori investi mal putin in haine dar mai muit; in accesorii. Bijueeriile pantofii ~,i genJile de6. nesc orice combinatie. nac~ ai gre.~itin alegerea lor nu mal conteaza ce roehie sau hain.a. ai ales sa porp in momentul respecnv. Prtma llsta pe care mi-o fac pentru un nou sezon este cea a accesoridor cu care sa-ml cemplerez gar deroba ~l dupa aceea cea a hainelor propdu-zise, care
intotdcauna ste mutt rnai scurea. Majo.ritatea Fe-

meilor nu

i dau

eama de infhrenta accesoriilor

lntr-n finutA Be ea po,zitiva sau negativl.

foarte rnulte despre noi despre cum ne sim~mf in gene al, ~i despre ceea ce rem sa fun sau sa patem a tfi. inde~-te cat de multi~ schimhi tn&ti~area 0 pereche de cercei superbi sau 0 perech de pantofi Inalti, Radical. Accesoriile pe care [c aleg,em n trade~ pornirile stiJ.istice,.Gustul it"! alegerea acce50000r ne hotAr.l~1:e imaginea pe care 0 transenitem,
Accesoriile spur

Nu mi se pare nimic mal frumos dieca alegerea unel blijuteru speciale care sA stameascli. admiratia
celor din jur. Un cofier sofisticat sau
0

pereche de cer-

cei mati ~i lucra~ in detallu ee scot din anonimarul

...... ..
'

ferelor dear dragu;e . Nu . zita sa. te U[CL pe toCUR ~rsa porti gen~ deosebite cercej rnasivi sau ochelari supradimensionaf" NUl vei gresi cu ntrnic.. u alege sa.fij dear 0 femeie ca oricare alta cu un stil acceptat de soeietate i cam atilt.

5 E LE CARE NU MOR NIC.OD.AlA
asei Herm I) m uritoer , ra.mane.,piesa ncnta a sezomdui' . Nicio alta geanlta nu a. egatu va egala vreodata eleganta acestei piese,

1l.L

asemenea povest si nici I avea, pentru ca vrernuril in car ace orille steau dinpov ~ti au ecut demult, Daca iti
geanra nu: are
0
I

ea

iti cinci genti difer'te pe an mai bine ren nta la rnpara-ti un Birlcin.

nd spun clasic m:i refer la calapndul p 1£ ct, cu.

erma despre pantoful neg;ru o.dbil, cu arnd uti $l toe d zece cel)timl!tri sao despte c I cu toc , p,atr4'os si virf asemenea. Orica; d multti-ai dori un pantot maro, alb rosu, cumpara-ti-I doar dupa I
I)
l

• I ralt

caee define te un picior, Nu voeb se sub

ui perechea de pantofi claslca in dulap,

I IAMAJ'ITEll
II

siguranta,

eel mai de pre accesoriu

per' ct in

unre siruatie. Nirnic nu-p Iuminca:zA aparitia rnai

mult d,ecit un diamao v ri.tabiI. Alege piese ale u nor casece 1ebre, c:are iti pot garan tao durabi' itatea u ei bijuterii. Mare atentie si la produsele de serie I" marilor case: nu-ticumpara un inel sau un pandantiv pe care tl vel ntal, " co siguran a Ia mai tot

... ....'. .

79

pasul, Diarnan te reprezinta,
PERLEU

le u t investitii

foarte person

I

Ideale sune cede vechi, care au cutia de bijutcril, Ocaziile
iii

0

istorie (pcate gase ti
&

I

senu ~i 0 carte despre p 1Arii. r nu au va:rr:st~r au doar lelegan~a !iij rafinament. f Iii sa. arunci 0 privice in dulapul bunko ~i sa. I umuti palarii vechi (pc care foarte U~O, le po~i
~j

unele Ia bunici). T rebuie sa. ai un sirag de perl

r conditiona)

S3U

sa.~~i. umperi c

pi esc de0

care Ie poti purta sun

'. [lana. atunci Insa trebuie sa ai ma.car
i
•I

oca

mule

$i importanre.

P dele

or fi mereu la moda
0

nu ei gresi purtandu-le ziua, fa o'flluta
CUREAUA LATA

seara eu

rochie rerro sau

eleganta,

d roba. Ocaziile de a 0 purta exista crede-raa, dt nimeni din jlurul tlu nu o face. Es e dear II 'Inn de jg;rwran'tJI,.

Din secolul a1 XV1U-lea tn c:an.d prin superbii
'30 da.ns:ind rock and roll in anii 50i. cu siluetele fili orrn ale anilor mereu obsesia tuturor doamnelo:r. cu
'0

am

I

c.;om:urind

'90. tali

a fost ej
sau

Un accesoriu im-

portant este cureaua clasica fie ea neagd. sau cataram
0

i nu este mai £eminin i nu incadre,aza sau ajUitl I in 0, fizionomie decat 0 pereche de chelari ri, cla ici. Designul pc care ti- recorn nd este eel ni or '60. orma aceasta indulcesee fa~a prin roIOlimilc deaignului . marimea ramelor,
I

i"mhr~cata in piele (nu metalica
IU

djo plastic:) care i'tj va 6' mereu

iJa. Ziua sal! seara,

rochie sau un mantou, 0 tCamaa sau un cardigan eureaua bine aJeasa ip va schimba in bine
silueta,

peste

SAL

LCu\sIC

Esr:~ de plieferat sa ai uaul negro. care: se potrivesee J

........
'

mice. Chiar daca alegi jean~i ~aluI se va potrivi. Ca ~l in eazul panrofilor clasici, teoria se r~ peta, 1U 1 cumpara saluri irnprimate: brodate si in culori .. paaa nu ai si piesa de baza,

••

••

ntru as I, rnulte si marl.gr~eli in alegerea lor. In primul rand
f! Centild Un mare subieet,

Si <Ism p

II,runpe nkiodatA nu se face diferenta intre geanta de

i ea de se-an. ute crucial din puncI de vedere stills!.:

~-ti alegi geanta pobivi~. film atitudinea relaxata,
upata, aglomerara, din timpul zilei ~~cea relaxata,
U

II
II

a., eleganta,

din t:impu~serii, este

0

mare diferen-

, tar atitudinea. vestimentara

trebuie sA fie alta.

hiar daca I-ai ales eoreee hatnele proasta inpir tie 1a alegerea gentii distruge tot efortul, a sA simplificam ratienamentul: seare ~ geanta
tr"licaj zitJa - geanta mare.

Acestea fiind spus·c, sa mrepem I -plin acest .mare

prin a

lamurl pe
dint!

sllbiect. Pentru majontatea

..... " " .

'1101

ziue

0

reprezinta

orefe de Ia birou ~j~ in general,

.. u 'ntuJ illl care poti indraznl, po~ purta exemplare

Je:garura cu ~obl!.dpeQ'U"e 1Jave1i. Geant3J in acest caz, trebuie sa fie una mare, indlp3itnare. 0 astfel de geanta ne da run aspect relaxat, de zi. 0 ferneie are nevoie de foarte multe lucrur intt-o geantA :?i roate: ~tim asea, Ziua Ir'U~:~ifoloslm - sau
activitA\ile ceau
J

I II' I'bite, d~n
IlUI

materiale

orl__ginale:. in eoaeeculeeile.

mid. 1);1'-3. te aID Ia, un cocktail san Ia 0 gala. alege , . pile sau cI"tdr (gen~Je mid, din Im.t.1rlWl'a, • lice S31U din .m.ate-.riaJ:). Acestea pot aVe3apUcatii
uita. geanta trebuie sA fie de dimensiuai pi tre, pene, cristale sau omamenee mctaJi.ce pre·· c. Te po~i [uca co: mareriale incepand. de !a satin

nu - de toate aceste lucruri ~i deci spapu~ din gean este vital. Vol impAr~ iosa femci.le in douacatego.ri.i, anume: cele care-si doresc
0

i
I

imagine foarte serieas ,
0

impus:. de job sau rur, care au nevoie de

geantA cia·

sica de pIOpO.r;p.i medii, peate un Hermes Birkin, tn cd mai redct caz; ~i cele boerne sau domice die sdlimbare,
Ia mod! sat!! macarasplrante la 0 lmagin ,eon.eetam la eee ceea ce msearnn.a: noutate in domeniu,
mereu carora le recornand gcnti supradimensionate in culori vii, din piele de foarte buna calitate. Ma bucur dt am ajuns Ia un punct in care s~ pot vorbi putin despre geanta pe care marerialul din care este ~cut.\ este cea

uleri 'flU, catlfea tn nuante incMse sau piele de "ndU sausarpe, ;cniQle mici cu Jan~ foarte lung pot fi asortare atat ( pereche de jeatil~[1 cat ~i 131. roehie lunga. 0

chiar;,is

ant~ctJol mare, neagrl sa.u maro-incbis, pentru , : 0 geanta. medie,elegantar alba sac intt-Q culoare 'j ; un dutch dinlac aegru pcntru seara,
't

t.1 NP ~MUSTHAVE

0 alegi.

Calitatea materialului

Innes

Birkin, in once culoare i~ place, Chane! da-

mai iIDportanta. Eseecel mai unit lueru ca geanta sa. 5e

cunfe-c~onati din vinilin, accesoriile metaliee sa Se vizibile~j nu decea mai buna calitate. De aceea, gen
frumoase sunt in general seurnpe ;ri sunt create de designeri ai unor case celebre, Casefe de mcdacelebre
lUI

k, cu lant incr-o culoare deosebitl; Louis 'VuH:tolll 'r'"edy Bag~ eulorile trad,[~ona~e [nu multicolo.ra); m cnciaga Twiggy, alb~, dmch aariu, argintiu Sau m,U Zaglia:nJ.

gre~ea.sc.a..ttl alegetea matedale10r pentru linjjje de accesodi, $1, da, Ib.randul,este 0 g:aran~e:. au cum
:s1I

Dar sa revenim .. Seaea trebuie sa fie momentul

...... .'. '.

cue I~ pop eeala cu adevarae gen~iJe preferate

in boo

Un alt subiect sensibi] e eel legat de pantofi, sunt regu1ile? De ce gresim mereu? Gte perechi panto trebuie

sa avem?

CRnd ~i cum Ii purtdm?

't:ulori? Din ce materiale?

A itea Intrebari penttu un accesoriel ~. am pu
doar dteva, ReguJUe StUU; mult mai rnulte, dar li:a.s· punsul Ia acestea este s.uficien pentru gerea corecta a pantofilor.
0

baza in ale-

Ifl'tr-o cane viitoare, am

sa. mil refer pe ~acg,a acest aceesoriu atat de special. l Dupa diamante pan orol este acceseriul eel mai de pre~ pentru ~inuta I.me!femei. Eleganta unu] pan tof poate schimba radical ~i un r-shirt banal sio pI!! reche de iean~i. SEC atat de impor ant sli ai pa.ntoB frurno~i! Chiarsi pen tru cele cu resurse financiaee
reduse este valabila .aceea
j

h. p rechi de eaee avem »neapMata nevoie . kl ste un comportament normal, (3 ~i eel
, lut r.i1-1 osu ATOBll

III

reguJ~_ Renunta

fa mal

muh::eachizilii vestimentare ~icu:mpara-~ 0 perech de pan oli superb], Nimic nu te va face sa te simti mal bine rnai frumoas~, rnai atragaroaee decat 0 p reche senzationala de pantof].

" I' [ 'cine de balerini
,I
'I It
If";
0

ncgri SlMF

,cu talpa .L""C;O'''L·':_...':S~;;...--''
CIi,I (fIC inalt

pereche d pantofi clasici negri,
0

vrl'nfasc.u~t ~i ~u.ng)J00 peredil.e de s . dal

• r intii cu bar teo
~I nlunch],
II

aurii p reche de (;'zme pan a lao
sau maro, cu toe foarte

di _ piele neagra

Regula de baza este sA-:~ comperi paarof de ,e.alitate, f~£i sa. ~ cont de bani. T ecul ~i finisa[ele l!JJlui panrof $U_mt tot ceea ce conteaza in aspectul general
Nu -Gumparn ruciodata pantofi cu toe din meta plastic. Sunt fOMte ura~ si par foarte ieftinjo
$3JU

I i u~or mal gros.

Ij NTO I "MUST HAVE" OSLlCATORll
I· 0 I

din

rosli de lac, tnalti

Brian

tw'Ood- pantofi

ell

auta~'

primeu Jeopard, inal\i1 Christian lou:boutin;

sa-n-

pe cei eu tocuri In"lbrnc-ate in piele ~i nu C\lIImpilraniciodata pantofi albl cu talpa neagra.Perechl de panto£i,

........
'

oricit de mul e, colorate ajunge niciodata.

~j

frumoase ar 6, nu ne vor im Mereu

Ill. lbe Mano!o Blahnick; sendale romane rara toe. I h neb balerini Chan~d- cizme ne:g~e sau bej ciasice, I _roy Chao' 0 pereche de Uggs bej; apreschiur' :hand sau Celine .

in Becare sezon descope

Diamal)tele

lund c..and ai resursele financiare necesare,
l'

dia-

uele reprezinta

~n g -neral
t:IU

..doar 0 alta cum-

p r tura. . NU. Diamantel
[ruie s;\ le

sunt accesorii p care, Illata ajunsa ta un nive] Iinanclae ddlcat, asta e, treai, pc
talfC!

i rnantele sunil: accesorii intime

daca nu

I l doresti

cu adevarat

e te mal bine sa nu ~i le

umperi, Diaman

de nu:se pot purta fAr~dragoste.

_ijurerii[e cu diamante trebuie sa-p repreztn re persona1itate8i ~.i sA-~i deflneasea stilul, inaintea aeh~zitionArii unej bi~ terii cu diamante, ... te sfatuiesc sa ee informezi si sa stii ornun, de I;i se potriveste

cat mat multe
0

de-

pr; p:esa respecdva, incearc:a sa vezi elf! aveti in
jL

!'Ii cum

vei purta.

......'..

Cumpararea diamanrelor ne,cesi~" tr-ad!evaro edu eatie ~i 0 c:unoaftere a oeea ce reprerint(\ll de. Nu trebuie s ai diamante pentru a avea bijut • ril frurnoase. Poti gre~.i chiar ~j atunei ,and ti- j achi:zi~ion.at un dliamant foarte scumf'- Te poate avantaja mai mutt 0 bijuterie barsala Ara 0 vale uria~a. Atunci eand probezi un inel cu diamante, alege-I to IErunc.~ie marimea m!Unii $.L a degerelor. 0 p rde soana robusta sau cu 0 silueea rubensiana nu v, putea purta niciodata un in J foar e fin si sub~ir . Bljuteria va fi astfel dezavantajata :e:m minimalizat.3, oricat de scumpa ar fl. lnclele mari, CLl montu i d •
osebite, s po rivesc ins a. ate silue' lor filiform ,

cit

celor pline. Colierele masive trebuie pUI:ta ' doar pc decolteuri foarte adanci penrru a nu agio'" meta ~i disproportiona zona g,atu[ui ~i a pieptului. u asorta niciodatl topuri sau ro hii nedecoltaee cu piese masive. In felul aces-tal coljeru] i~ipierde din valoare $i rrumusete.
~j

Diamantele griji ,de

tr buie

purtare

aproape
0

de piel ,

foarte intim. Elcgali\~ lor esre sporir:a. de
un decoleeu imp cabil sau de care descopera delicat urechea.

mana

in-

0

coafur3:

Nu te stradui sa. fad ccmbinatiil Nu pur a in acelasi timp urrcclier superb ucrat ~i 0 pere,c;he die cereei masivi sau rnai mulre tnele masive. Piesele trebuie puse in eviden :a pUftandu-Ie sing1lllTe sau
asortate
• e· • .. .. • •

cu alte biijuteru rnul mai fine.

in. capitoly;[

Bijuteriile

•• •• •• • ••

••

••

T r buie s~ ai bijut rii. Multe . .$i arrt de care sa. no ou iC9i din casa, 8ijtlterii1e tale trebuie sa. spun
'V<J.

s~ aib un mesa], SA I1U pled niciodat;t die acasa
0

:lr:l macar
11Ut' [i1

pereche de cered ILa care til foarte muh, pentrIJ tine te
jn-

area unei bijute ii importante

ca fara. s~ $tii de energie pozitiv:ol..

Cumpara-ri bijuterii, - u neaparar foarte scumpc
ar oarte frumoase

i, ce] mai importanc I

fOARTE

NA CAUT ATE. Chiar daca nu sunt din aut, meta-

lui trebuie sa fie bine finis at ~i sa nu-si scbimbe cu[uar a in timp. Daca. i i vei ecmpleta li ta bijut riiJor necesare reseal vor R dear shnple ad:tugiri in cutia mofnsn piese pc care: fi le v i dori cu u accesorii

doare ~i pe care, binemtteles. trebuie s ti Ie cumperi,

•• ••••••

id.odata. nu vei avea sufieiente bijut:crii, ~i nu este
nici
0

It:'

asernenea, trebuie men!;i.nuta ordlnea in. elUrie

trag.edie in asea, Problema

major:t este ceoiP

IV II'

comando cutie mare, chiar dad nu ai cu. ce sa

cumper.i cc at nevoie :;;i ce nu, cum le combinl, de

I ~ mpli,

uncle: toeinspiri. B1juteriile sunt uwor de cumparat anraci candai
resurse financiarcJ dar hai s,a trecem in revista dteva [cguli de baz:li in completarea ~i inele: cutieieu br2i~riJ Janwri

Este mal grav sa inghesui totul intr-un Ioc ne:i:nl\l'Jtor.
h.<"t

Trebuie sa. ai grii~ Coilbijuteriile sll. respire nu se deformeze. Ideal este ca fiecaresaeiba

I. [.J 1 ei:
c rcei mad (cu un diametru de minimum sase

culoa:rea meta~uluitrebuie

s<1se porriveasca

cu

centiimetri) rorurrzi, aurii;

ceaa pielli: esti b.ronzata., ai ten rnaslmiu sau lII~or

galben? Atu.nci poarta bijuterii. din metale aurii,
Dacaai i'nSA. eenul foartealb,il;i recomand bijuterii din m.l'!t.a:Ie argintii; alegf! bfjut£rii in set, dar poarta-Ie doar separace:

o brat.ariai groasa., aurie, tare, intr£dc-sdtisa;
un inel mace, eu
0

piatrl!i supeadimensioneta

sau

un d!es~gnrepreze ntati V;

c rcei masivi, cu mub:e eristale, foartc lungi, pentru seara:
lanturi subtir], foa.n::elungi, pe care sa. aga~ pan~ dantive marl'

cerceii asortati eu alte bra.~ri ~i co ierul cu aJ~icercei si inele; (:urnpfu':i.-\i piese vechi, dar numai dupa ee le-al studiat amanuntit. Fii foarte atentllia sistemu] de inchsdere

~i la de,ti~orii minusculi C8..I'C prind
aurii de diferite gro-

un sirag lung de perle veritabile; un colier cu motive etnice;
mal mulee bratMi foarte sUlb9ri, auril ~i a.rginw· o brosa veche:

pieueIe;
curnpAr.ti cu ineredere b.ra~ simi ~icu direrite apUcatii;
DlI

br!t;~fi foarte grease 9i mari, din lP'~asti(:,coloraee.
UIJlJTERD "MUST HAVe

cumpara

imitat:iii. de perle;

nu cump~ra~mLIta~i diamante. Alege cdsealele, de

Hecare dintre nni are 0 curie de bijlUt£rjj sau chiar rnai multe. Important oeste daca avem in e~e cele zece piese esentiale,

p. ndantive Kenneth Jay lane- coliere Erickson Beamon; cercei man Tom Bins; len uri lungi Zoe Morgem; bra.~j Lanvin: m.a:rgele Chanel: inele Erickson Beamon: coli ere din. material $i perle, Lanvin.

.... .. ....

•••••••

97

Brosele vechi sunt extrem de valcrease.
II 'chi Iu

Modelele

sunt superb hicrare ~i salveaza once tinuta.. 0
0

hie snnpl~, pe care nu

mai purtei de ani de ziEe

fi stransa usor in talie cu 0 hro9-A mare: tmpo· dubLto'l eu pietre, Ap1ic.a-~; doua brose vechi pe un I shir simplu sau pe un car:digan ~ipo~ merge lini~titl
poatc
II 0

ia:rl'sare de carte sau la pe rochii

0 intatnire

seara, Daca ai
0

Iunde aplicate
I lie •

S<lU

bluze, prinde

bro~

predoasa, pe nodul fundei ~i ai schimbat
0

cu

d 's~,var~,ifepiesa vestimentara,
Poarta bro~a. in geanUi, pentru colinu ~tii niclode
0

,dat<1 cand ai nevoie peste zi. Atunei

improspatere

a tinutei de coada

candai

parol seranslntr·o

de cal sau intr·un coc lejer, treciacel brosei prin lircle de pAr, ca priner-un material, ~i obtii irnediat
un alt look.

Ceotrele vechi de bijutem ~~ dulapunle buaicilor
sunt cele mai bune surse de brose deosebite, amra patina timpului dear le sPQr~l1e valoarea ~ifrumusetea,
BROSE OBLIGATORD:

brosa cu perle apHcal:e:; brosa tip ac, simp):'; brcsa simpla mare aurie.
BRO$)~ ~MUST HAVE'"

brosa Chane! trandafir;

brosa Van Clef !:fifoi- brosa

aerie Kenneth Jay Lane, brosa Iluture.

• • •• •• •

Cur aaa
rtc, din

orica

de lata

sub~'re

imptimata

cu

lac san catifea nu va face a[tceva ded,ts;)~'\:i Ill( deleze si ueta. 0 sa raz.i dar femeile cu form unt cele mal avantajate d acesr accesoriu. 0 silu ta arte subtire, o,ricat de tare si-ar incorseta talia, AU r avea ce sa arate. urelele pentru tare 1 po~ fo1osiricind ziua, ara, peste 0 ro hie larg sau una cambraea, P sre 0
h~lina din sto ,peste

un card-ga Iun_g sau pe te 0

'. m~::; , Nu lasa hainel sa te pear . Da-le tu fonna! Nu Iasa 0 mchie sa-ti 'e pu~n larga in talie ~i

a·~ de.z;avant.1.je:zeastfel

silueta, cu pantaloni

Ado! cure de subtiri din lac, purtate 'ofubinatie este extrem de eleganta.

ungA drepn sau toarte largi, din s of . Aeeasta

• • • • • • 'e •

• • • ••

Sunt foarte oolcurelelc rock ClI, tint si cele m sate pe selduri. Le pe i purta far.a: ,gdi~ oata ziua. i i accentueazs form. J eminine, iar peste iean~j l~ Yi r da un aer nonsalane,
f

Maoorialele din care suntconfec~onatc cueelele sum la fel de importance ca ~i c> Ie p' ntru genti si panto .

o curea

din vinilin se de rmeaza r pede !?i i$i pierd
t,

imediat din aspe, deloc recemaad

Cele din materiale siaretice nu sy_nt

teo AJlege mate.ria:le moi piel Intea

[cui
Nu

sau uzara chanic, Nu iti cumpa a semri d cu logouri imprima e. sau ata,ate

pan 06., geanta si curea la culoare, Nu, este deloc fin.

tti cum pAra curele

viz:jbi'~sunt de un real prost·gust.

A

ARII
1111'-

Ado! pallriile. AlAruri de pantcfi, stint eel rnai
portante pen~

minco Ador basca purt3!~ Lilia ~i cele
0

mal ciudate po:. arii cu aplicatii de pene i crisrale seara, l'AI!ariae eel mai 001 accesoriu, Dac~ ai uscbira,
C REll OBUGATORJI
0

palarie de-

eurea neagra lata, pentru talie subtire, curea foarte subtire din Lac, pentru pantalonl; curer
C'l.I

aplicatii Ia

alegere, pcntru ~oldU!ri.
CUJl.,HE ~MUST HAVE'"
CL

.piesa", PQ~ R imb.rAcatA oricat de banal in rc t, N'u m i conteaza, r,a.1Ana te scoate dmtr-un impas vestimentar si te transpune direct 10 trend setter", Este incredibil in cate feluri po ' purtare IP ' iile. Orice femeie are tipul ei de pala 'e. e la cele loarte obre, e 'ega.nte, pentru un look perfect studia pan:ll la cele mai colorate ~1caudate. pentru un 1001 foatl'€
I
1

(o(J~

plin de 'indrlz.nea[A ~i5til.
U~OIi' de

r aua eorset iDeagra Mcqueen; cureaua cu doua fe,e

Hermes pentru panraloni ~i jean~i; corea cutinte rock hrome Hearts; curea foarte subtire [itt r MiuMiu.
t •••••

paJa.:rie_ Din stofa lana. crosetata, cu palete arm', cu inre, larga ell aplicatii de cristale peat U asoreata Ia
purea

Basca este. poa e, cea mal

••• • • • ••

•• •• •• •• • •••

103

o .ice, Basca te selveaza in acea saptAmana. niea" dlnaintea vopsirilparuloi, atunci cand nu at avut timp pentru coafura perfecta, dod toresti (abia ~teplf sa aiungi la capitolul
potrivi ej
.U

SC3raetc .

po . purta 0 paiarie deosebita zjua, la dar 0 basca da. Piesele speeiale pastreaza-le ... "."f'..... " evenimenee deosebite si seri speciale,
PALARJI OOUGh TORJ[

basca gri, neagrn san mare, simpla, din material maLIU

mo,iidej

0

toea neagra,

ell

pana. sau plasa;

0

pa.la.rie
ara.

boruri largi din paie sau panUil alba pentru
pAlAR]] "MU:i.T HAVE'"

basca ell inte sau erisrale William Sharp;

Mid: jagger, Philip Treacy; agrafa eu pene yoluminoase aplicat Ziggy London; beneita cu aranjame t Rotal ~j pene, Ph.ilip Treacy.

plac matte mult ~u:du(i[emprimate cu motive i -mice: adibe~ti, indiene, rusesti ~gane~ti. Salvi , nate deveni unl)co ier" aronc' cand es 0 piesa". eelasi sal poate Ei asortae z.iua cu jinute baaale ;;i 0 pereche de rocuri si iaU:-te ~k i'ntr-o dipil:ai.
SALURJ OBUGATORU

tmi

~ foerte lung negru, simplu; ~ cu moti e etnie sau ori; pi groa de lana gri AU be],
SALURI 51 E,$ARff. ~MU HAVE"'
10

~ALUR

~I

FU

ARE

Nu trebuie sa ai multe, dar erebuie sa.ai, SaluJ este un accesoriu foarte ..121 Indernan . Ziua i] poti infa:;:urailiuml gatului, eu ican~i, -shirt, geacA de pi e
~1i teni i, ia seara it
I'0l~

e,arfa Mc:Que.en eu eapete de mort,

orice

1J-

arunca

.ni~tit.a (dacit este

•••• • • •
'

.......'.

foarte mare, dar nu cat sa-ti aeop Fe umerii) peste 0 rochie u~oarA sau un top de n}jta,se.

loare: ~I traditional cu motive a:rlbe~ti~ foarte :!}a1 lung ;;i subtire, neg£1l cu fir meralic: ~a1 din It\nl groB cu franjuri ~i inscrippi asiatice; sal cu aplicatji metalic:e .. tinte argintii foa.rte rock, sal din 13.01,

route

mare rO~IIJ •

OCHELARJI

Ai acum hainele putem vQrbi despre

si accesoriile

es ntiale si deci m cele rnai

o

pereche de cchelari mati, negri, es e un ace xemple in

urn fie imbracam

soriu foarce sic. Mj-am p:mpus s:t nu dau aceasra Kennedy.

r ecvente ocazii. Am
lei probleme pentru
IilU

dedic cap' olul urmator aces-

carte. dar

Q

ac acum. Candiil;i-v~ la Jackie ei, mereu cu

a-p 'SaJv3 limp

pretios ~i cnergie

Ciit de rafinate erau a'Pcui~e

pozitiva, Nimk

este mai frustta:nt (~i ~tiu pc pro·

superbii ochelari tlegri retro, NI.l te sii s~ ee ascunzJi in sparele unor ast el d fame. Vei fj doar
$1

pria-mi piele) de cit sa nu ~tii at ce

sa te

imbraci )81 un

4i It.
de. uloar a pielii, iar

ocktail, o gala, pr miera unei piese de teatru c3'lid pled cu av'onul carnd mergi fa un interviu la 0 prima
ll'ltalnire: la Icump~rL\ruri etc. M2I . ol referi 121 Heeare dinere cdc mai omune" sjtuati', p ntru a-ti lirnpezi mult gindililriJe ~i pentru a-ti risipi ternerile.

Bijur rille e aleg in func\i metrica va fi avantajata fel de fizionomie.

ochelarii, 10 functie de forma fe-rei. 0 fa , ' perfect side odce model, De aceea, nu de
(I

ri <a Poarte pu~ne dintre noi ne bucuram

ast-

incearc:1 sa te incadr ..zii in trei man Iinii. clasio :

@ ochelarii mari negri care

SI!

pot puna toata ziua,
topuri baby-doll,

cu rochii re ,0, jeansi paatalen],

raioare ~i. tot ceea ce in earnna ..clasic look" @ ce~ebrij RayBan Aviator, Ioarte rock ell: geaca de

piele :stram a, jean. i mulali, topur.i largi, bijuterii
metalicej

@ ochelarii mari cu rama me:taHc3,ip
rcchii I,ung:i irnprirna e foehn cizme ~i cercei marl, retenzi.
OCHE.LAm "MUST IlAVE"

anii 70 cu

seurre ell flori

ochelari marl negri Berragamo sau Chane]; oehelari tip aviator Ray Ban. cu lentilll ogJinda; oehelari supra-

dlmensionati

CILI

ramA

m eark~. Tom Ford.

••••• •••

Aeest capitol s-a care mi se pune zi pentru .. , ? silueta,
0

Ifl.1SCU

ca raspun

la int.rebara

Ce ace alegi s~ porti sub haine erebui
l'~

sa. fie de
intimA.

rue:

"Dar

u cu ce m . Imbrae
0 anumlta
gC!I1

mai buna calita e.

u negllija Ienjeria I lor

Alege-e in functie de caliratea materi gnu lui. Axeaza-te 1 'S ura hameler. iciodata . ub [eansilll
sA

i a. de-

Prccare dinere noi avem in primul rind,

in sp cial pe lenieria cu elastice
Este extrem de urat ca lenJe:ria in-

anumita lungime de pAr, un oarecare
~j

f Jarte sub~iti ~i moi, care au se pot disnnge prin lima sa se poata sesiza, 6 ~i ca model.
nu port;i bikini pli i nici rna a p Elasticul nu trebuie sa existe pc sub

de a se Imbeaca

deci nu poare exl ta un raspuns 1
De asemenea, ocazla, ora, locul

aceasta intrebere.

genul de ev tniment schimba de tot atatea ori {elul in ar trebuie 31 te imbraci. Pentru acela i evenirnent pot sf~tui doua persoane sa se Imbrace complet d"ferit pentru ea in opinia mea NIM1C ~U'STE MAl IMPORT DECAT A UDINEA. Atitudinea este cea pe care se onstrui te stilul unei persoane. Nimic nu poate ',' purtae, oneat de scump ar E daca nu ai .njtudinea potrivi . i srfel, Ia acelasi eveniment doua persoane doua atirudlni dli erire
Inseamna doua vestimentatii total diferite. i free-

nlcio ~esatur~.

Am ales zece dintre ceJe rnai importante

vente siruatii pentru care am fost co soltata din punct

de vedere stilistic.

rebuie s:' 211 0 minigarderob3J dedicata Ienjeriei. u te terne de culoril puteenice, d ~es turi1:e combinate sau d Iinille retro. Iacearca COl'S1 tele, portiilftierul si costumele intregi fine. Ceea ee por~ sub I ain' i!;i da incredere si face sA te simti superba, hiar dad nimic diin ceca ce es - d desubt au se 'cdc. Starea de bine porn sre din interior in acest caz, la propnu. intr-adevar trebuic sA al ca~va _etud de lenjerie In culorile neutre, negro ~i bej, dar nu uita de adorile sexy: rosul, movuJ~incis: $i nici de combinatiile d materiale: catifea si daarela, tul i burnbac S31!1 satin j veal.

.

.,

.

LA PRIMA

iNTALNIR£

!.nee-arc:..sa. nu Eii vulgalA. Nu etala un deceleeu excesiv de adine. Nu alege ceva foarte scurr.

Fii mlseedoasa. Nu .sfi ce-i place ~i trebuie sa aEli
la prima In ta.1 nire,
Alege Ienjeria preferata, pentru.a: te simti bine din

interior" ~i aavea Incredere m propriile for~e. Opteaza mmt:dcauna pefii:ru 0 lIIoC:hie foarte (emfnina, decohata in V pana. deasupragenunchjulut. D211::1I este sea'I'rl!I. ti recomand i 0 pereche de sandale superbe san panto.EH aceta "rderap. Daca intilnirea e ziua, baterinil Bunt OK. Sa al p~If'u..1 npecabil ;i manichiura/pedichiura, h
asemenea, buze
.SUI"I..t

Aspectul miinilor

eseeesentlal.

Nu re machia in exces, Rimel, bh..llsh si Iueiu de

su£idente.
0

NII.Ii¢i pune bijuterii inexces: superbi

pereehe de eereet

pe 0 mana auntsuficiente. Alege 0 p(r~etaJ [n func!;ie de ora Ia care are loc Intalnirea. ~tii deja 0 geantllp1ic peneru sears (ij una
bra:~ medie sau mare pentn:l zi,

~mmai mult.e

....•••. •• ".

••

CE POARTA
Nu Incerca sa. ascunzi ~i Jungi;

G AVIDA
burtica

sub halne lar-,j

Nu puna selopeeele acelea speciale de gravida, soot nobile ~ nu fac altceva deci. sa-ti dubleze siluera:

Nu purta papua din aeeia albit medicinali (pe ear crezi sau ~-a spus cinev ea trebuie sa-i porti), Po
alege ba~eriniti_ E ti dOM :iinsa.rcinatA. Fii fnunoasal connnuaee femeie! Ai gdja de ti e! intotdeauna Sexy. E~tm in

lA NUNTA
vei imbr~ca
0'

Arege ~i pcarta b "jurterii deosebiee: cercei, colleru, pandantive mari pe lanifuri :suhp_ri '\ii ~ungl. mult bratari, Asa vei leu i sa distragj atentia d ra noil tate forme'
Poarta vara ropuri din bumbae

rochie,

1:n functie
I;1U

de

}oca~e, aceasta poate 6 ~ung~ sau scurta,

TE [lOTI

iMB

A 1N ALB. Idee ca

este OK

fin.

cambraee

b urta, nUl 1aTglI-III .••
Alege rochite indicate
SUl'Ilt

alb este una. p[leconcepu ,i nieio legatura cu faprul ,ea
aceasta
0.

CU UN S[NGUR PUU SUR

sANI

uloare. As a air

se imhrac:a: m ;ro~u {pc n tru

(este suficientl !!), care sa se stringa. din ero i. Cele mai rcchiile scu te, dac;ti silue a " , permite

alta culoare decat albul),

inca. ~I TREBUIE sA , PEruvtIT AI
Cumpara-ti jean~i speciali p ntru - i indrcinate. AJe:ge un model cambra cu lime d eapta. In niciun (_3JZ nu opta pentru un croi largo Aranjeaza-~ mer u parul, :Est€'foarte imp rtant sa te simp bine in aeeasra perloada,


•• I •••

!iii •

Daca petrecerea

are lee Sea a. atunci rochia va B

AVIO

hmgA cu accesorii pretioase iar geanta, foarte mica, aurie sau at'gifltie, Parol tt' buie prins in coafuri Iejer dejoc impopotonate, si, in acest caz cerceii trebuie sa fieaasivi;;i Iangi. Nu uita s3..ai un machia] p.er£ect mae, eu echi fumurii, mult rirnel si buzs 'U~or accentua re (nk.Iodat~ in nuante sidefii sa u mare). Pentru 0 petrecer de vare.in aer lib r rochia pate fi . e scutta, fie lunga, dar mult m~i putin sofisticata in culori calde de vara cu imp imeun duki. P:nul lasa lung, aranjat natura sau in bucle useare, Geanta este msa tot de mid dimen ~uni. pentru c:3 este yorba de
o petrecere P nrru
0

In

primul rind gao<de~te-tc ca. tm avon e ee un
f)

autobu2' sal rr

dar care "merge prin a r", ,u i'~'e-

leg Iemeile care m rg Cl svionul eleganre eproepe 13 patru ace. NUl te sfatuie:sc sn porri trening, dar nid rochie de seara.
Opteaza
cArat
0

pentru j ansi

opuri de bumbac ~j cardi-

gan de casrnir pentru rochii usear _ ~i balermi, Ai de

gea:rnta volurninoasa

de

ele mat multe on. Iu-

lande~re practic,

In caz.ul in care

ai prepriul tau a..,ion mchiriat

nu este

0

zi obi~nuitA de birou, Alege un

crurile s schimba, Altfelsuntc~ice

blush in nuante d piersk:., gloss pentru buze ~irirnel hi- T nul trebuie sa fi impecabi], .atlllnci fii extravagant din 'Oat poncte e

Daca ~ti anuntata ca. petrecerea ar 10 inrr-un club
de noapte

pu~in vreo sutlti de eameni, care stati citeva or pc nl t: scaune flU {oarte confortablle icare va.deplasa i din orasul X in ora~uj Y asa urn 0 f C! 9' si cu alee mijloace de tran ~ port, fara sa vtl pU!!\Cti smoching,

de vederel Rochia sa. Be ~H:U:l'ta,din paiete SilIU; auric machiajul mai puternic (JUlina difuz.1 rur-l vaarata exagerat), crem ell glitter pc corp p:iruJ ccafat cu extravclum tocuri foa,rte nalte si parfum puremic,

LA
Poarte censervator: late

I

TERVIU
. a fuste scur e bluze mumachiaje

decol euri ample

vulgar

~i coafuri

tapate.

,.u este obligatodu sa pcrti cos tum. o cAmaJ~~foarte simpla, alba. ~,i 0 pereche de pantalonl negri Ia dung.~ sunto foarte buna alegere.
Recornandarea mea ar
I

ins~

0

fuspix

eu ta ie

ina~t~ Jileagra, camasa irnpecabil
chea de pantoN negri perfecti

eambr ,t!, pere-

din gaTdet'obJ1 parul

••••••••

.....
q
'

,

• •

• •• • •

strans mtr-

H}

coc

1-····--,·... baza

•• • • •
'

.

sapradimen ionat. BI retusuri cceptaee, Daca inrervhsl s pe tnI 0 revista de moda, anmci poti op a pe arru 0 ~inuta Wane *ic! jean,i, top d os bit bra ~ri aurii lanturi fine lungi cu panda rrive parul aranjat cu volam !iii ochelari de oare. Ceanta trebuie fie mare de zi, $i imelul d "nab, mdcnta. Poti p urta platform sau ghete rock carte inaltc, Atunci ,and opt 2::; p ntru un job inu-o banca, nu vel ,gre:;;:i d<JIc~ afegi 1..1 coetum, dar unul ~mpecabll croit i dintr-un ma~eri~l de foarte buna calitate. Inrerviul pentru un jobeste foarte important :?i trebuie r:r.atat ca atare .
0

cefei f un plic ul ~i rimelui sune singurele

.

Tc rog, nu- . mai cumpara Mereu aceeasi haina
ncagra s .u maro car
A mearg,Ala ori e". Haina e te

piesa pe c re

0

vei purta roara iama ~i deci TR_E!BUIE

HE UNA DEOSEBlTA NU NEAGRA. Alege una
c hlan.a plic.ata pc guler sau intr-o culoare speciala, imprima :t sau . cosez , C~ m design original. 0 h.aini
care sa intoarc.~ privirile,

la tearru pent.ru.;1 am constatar cu deose jtj tristet ca 99.9·/0 din vai merg ~ la teatru in. cele mai uri e haine. u exagerez I;IIJ nirnic cand spun cele mai urate . Nu am vazut nkaieri in aceasra lume mai multa ljps d respec ~i consideratie fati de un act cultural si a de nist arti ti impecaili care rnuncesc poate i un 310 penni 0 repoezentatie de dou.a ore in. fara voestra, Bste oribil sa tntampini maestri prccum. Radu Beligan, Marin oraru au Gheorghe Dini a n tenisi jean~l rnurdari pulovere pe ga gcci u.m:8ate caciuli pc cap etc Pentru un pectacol tinuta care se oer ste una roarlt'e leganta rafina _ in rochie pana 131 genunchi, pantofi superbi :par ifi"'l.;pec.abiJ machia] ingrijitj totul perfect pus ~.a punet,
p

Urasc [eansii grosi bagati 11'1 clzrnel lngroa A picioruJ si nu avanteieeza nido combinatie vestimentar!. Singura sftuatie In care jcan~ii pot s...prapusi de cizrne malte este aoeea in care materialul sr unul usor lasnc ~i jcan~u sunt ca ni t c lanti mai gro i

stram~ panj_ ios.
Opteaza p ntru rochii din stofA in culori vii ~. urele subtiri de lac In tali, Iorapi map ~i ghete panA la glezna, Cl1 toe foaree malt i plarforma. Casmirul tr buie sa fie pri tenul vostru c mal
bu
I

(.1.3

tricouri sjmple din bumbac

rochli sub\iri sl

.........

u g esestl daca aleg~ un pantalon larg, CU tal' maltA un top dm m:.tase ~i 0 haina curta. de srota tocuri inabe gross .rO~IlI, g -ant~ de seara,

de suri epace gher.c din piele foarte Analte geci d pi le g<e l masive en ~int ssluri mar" imprimare, jeansi stt~unppe picior, Daca mergi Ia munte aU]3 schi nu alege salopete URIA~E din fi~~i geci asemenea, EXlst:kpantaloni de schi sub forma de cojan~ foarte grosi, geci superbe, cambraee pe talie cu blam aplica la gJuga i aprcschiuri superbe, Nu exagerati purtand costume sernI

nate cu [ogouri viz.iibile peste rotl

.... . ..
."

VACANTA
Uit~ de tocuri zlea slapi Ani.

DE VARA

alege

sandale cu alpa pla

,

~o(tQI uso Iarg de jeans t-sbirturi e din bumbac Ioarte subtlre, topurile foarte largi din pall1Za.,rochj~ le foarte scurte imprimare cu Hori de camp sau eel lungi, pina in pAmant cu Imprirneur] vii, sunt seficiente pentru Q vara perfecta. Nu uita de accesoriil Ca mal muJre bra~i metalice cercei superbi, pandannve . le rnasive genti mari, Totce iJ;i mai trebuie sunt cateva costume de baie (obliga oriu i unel intreg) o palarie cu boruri Ia gi i parul despletit ondulat cu volurn si caran

pc rnii~()c.

CUM
Penrru pentru
0

TE 'MBRAC.

SEARA

0 gala.:

nienic nu este pr a mult sau greu de rochta bJJilga ~i spa e
0

purtat atunci caod vine yorba despr la cele mal ueoar
[0

seaca de gala. De la incorsetMi dificile pana hii din [ers" cu tren
0

decoltar, serite festive mentA one este un bel die caritate
ACEEA

sacriBdu. Fi ,ea

de ernar

d pr mil sau
jar

petrecere foarte pretentioasa

rochsa trebUlie sA fie
bijllltcri0-

machiajlIl ~i coafura p rfecte,

ile, adevarare piese de ['ezlsten~. Da, este
0

assf I de seaca

eompetide p ntru parricipante. T e gande~ti, ~j
t03til

este normal, la cum se va imbrac.a lumea, Pierdere de timp. Canaliaeaza-ri energia pentru propria

••••••••


persoana. Atitudineaste decisiv .m astfel de ocazii, Daca nu ~tij sA I'0r~ un d ign foaete special 0 FA . Chlar d!aC:A rochia esre d vis vei a ~ta rau oara seara. 0 apanrie care nu de,gaj:t delo naturaJe~ceesoe [a fel de urata ca 0 apari ie total neinspirata sau o tinuta aleasa complet gI'e~it. Pentru 0 cinA sau p tt cere: chiar daca este dear 0 cin eu 'Priereni propia ,nu re duce imbr cat asa cum ai fo peste zi, SA ai m reu in' a$ina. 0 !per che de pamofi inal~ superbi bri:ari ~i nll;ite cercei <it osebiti. A~a iti potli cornpleta di de cat lookul penmJ o dna. Nu sunt deloc de a cord cu abordarea unei tinute de zj seara. Alege [eansi un top l;!Iirgu~ din rna. eas pantofi superbi, bra~ri masive ~i ]an~uri sub~ri i llUngi. Geanta ~i macliiajul erebule sa. lie de seara. u minimaLiza 'P tre ere organizata ]ntr-un res aurant. Nu este delo placue sa a pari intr-o ~nuta die :ti, neingtijit , pentru care- nu ai depus niciun fel de efort. In general,ca fcrneie I:reibule 51:'! cauti cat mai multe ocazii penrru care :Sa fij nevoita sa te im.braci frumossi sl ar~fi bine. Aceasta este una din acel ocazil. Comb ina rochii de earl seuree au pollia 1a
I

....'. ...

.......

til- 411

Martunsesc

ca. acesta esee uhimu:l capitol pe ean cunoscatoaeelor

gas~1!:nielun magazin i
intra pur ~i simplu,

die ha.ine vintage unde sa po~ i deci

J-am scris ~i este dedieat eueercr trend. "must have, Recunosc
d

impacimitelor de tot ceea ce inseamna rnoda, sal.
vintager shoppjng. nu voi Impal[ta~i ell voi toaea in

in Romania
pies "'LO ta,ge I

nu exisu. astfel de magazine
ici pe departs. , Vintage
ll

nu inseam-

Ila rochia de acum doi
ramas in dulap,

ani de la Mango~ carev-a

forma~a pe care am acumular-o in ani dar promit c
am fa,cllt 0 s,e;1e(:tiecare sa va avaneajeze, Nu stiu dac:i ai observat tot rnei rnuhe la
0

draga cuaoscatoar
$3U

dar

ved te au Ineepur sa foleseasca ace

CUM

CU

PERI
rand vedBd

0

PIESA

VIN

AGE
de li-esa.-

c:uvant in context

fa
j

ni _ 0 Leg.\tura i P care
Q

referitor

piesa vestimenrara

poarta ~i care nu r un Dar dill

In primu

flecare centimetre

are cum s~ fie "vin rage nici mtr·o mie de ani din moment ce aceeasi persoana inca mal consid
ilWllI.?

tura ~~cusatura, fennoM'e, nasturi, eapse : i tonstati ~ . toate sunt lntt-o stare excelenta (aide1, rnai cautt). Nu oriee potrivi
CI.1

must" setul gea ta a1bA ~i cizrne asernenea, bine s rnai folosim ~i cuvinte din aeestea oricum

p. sa vestimentara

vintage

se poate

~i au

ceea ce porti slpoa e fi c -ptat1 pentru

,i defiland cu pami nespalat sau necoafat,

ongin.aJitatea putea sa nu nu are ro
t 0

croielii

i eaJirt.allea impecabH.a. 5-a1'
~i d. ci
0

A"adar

vintage InseamnA

0

piess vestanentara
de un

c;Qnsideri suficient de modeml

SUFICIENT DE VECH-E Sf DE RE.PREZENTATIV
(poate fi ijti din ao~i 'SO) pentiru a 6 seleetionata magazin specializat in haine megazine vintage (hainelevmrage

s.a.-p blochezi banii, piese eare au de vin-

Incear;c.1 sa gasc~ti ~i sacumperi

mica poveste, Odata ajunsl 'i'ntr-un magarin fie-care piesa in parte

nu se vind oriunde). AstfeJ de haine ajung in acese

tage vei constata cl persooaJuJ are infonna~ii despre

. poate ee atrage poves "a.
0

prin tidt.a .. (a'tunci cand au apart] u u or vedere sau ~u ost costume in fi]me celebre) sa pur i simp-Itt sun ad us direct die proprietari, tin
SELECTIO ATE (nu orice rochie din anii '70 sau

Nu decide doar dupa

tieheta Cl anel Gucci sau '" totd auna starea p<f() ..
UIlU'

Dior, Brandul nu garanteaz! priu-zisa a piesei. 0 roehie a auzi mal pu~in pcaee face Vezi liniile carer ani intcrtdeauna
0

designer de care ai sllueta. PQate anilor '70. cu cele ale

irnpresie extraordinara,

geanea Chane! sunt acceptaee], rompl"3te clienrela est€: foar

i revandUlt£
'1':DUUlI:

catre clien LIn magaz.inele celebre de piese
intra f~c~ pr<og an' are preail bHa..

iti avantajeaz.a
piese vintage

ai nevoie de talia ani1O-f '50 sau de hippy-ul amesreca cole cpi[or prezenre.
'Est€: original.

. •••'• • •

.

strict seleetionata

fl nu

..' ... ..'. .
• til •
I••

131

CATE

••MUST
POTI,

HAVEc,

:R;Eno: mAnUljl Iungi, rochii cambraee

ochelaei mari,
IO:;;U,

AVEA
A

breton gr'os, eocuri inalte, capa, gloss

paiete

Liseele de "must have+ar trebui sa con~1 maxi mum zece pies€: in fie:c:.aresezon, mS:i marketingul Ie inmult:e~tec-u zece ~i i.atlt, ajt1ng~m la vreo sutA de: ft·, "must ''.'ave g . Lista lor 0 vei face singurlil1. trebuie sa lise potriveasca ~i s:'-!I=i m,lbrace persenalitatea, 1 Vet fi atenta la principalele ten.dinte ale sezonului $i nu~t;i vei cumpAra mai mult de 0 piesa din maximum tre~ tendinre;
NU Tl POTI iNCADRA asra 0 GRESEALA! reprezinta.;

seara, iiga!re:ta.,.fire misterioasa. ANn '50: tale aceentuata, mstc vohnninoase, Dentite, balerini, buline, paataloni trei sferturi pe picioI, ma~nu~' scurte seara, posete ell toarte scurte, fire juca~~. ANn j70: volum, decedenta, rochii lungi, accesorii mari aurii, irnprimeuri floral,s; par d!espJetit. bronz,
fim Uber.tina.
ROCK;

jean1jiistramlji, geaca scurta 9'1 stramtb de piele,
\10-

IN TOA TE n.NDlNTELE.

eurea eu tinte, ghee lnalte cu platform~J pM br:a.VAI:i in piele, vesre, medalioane. d

[uminos!iii carare pe mJjloc, gcantA masiva ne;agr:!l,

Nu eot ceea ce se Ianseaza

ip

sUI. bine sau ee

fire rebels.

A1~geeel putintrei perechi noi de panton pe sezon; Doua gen~ minimum: una de zi si una de seam; O nama reprezentativa.; Doua rochii pentru zi.~iGolIA pentru searAj;

Incepe prin a descoperi cine esti !ii numai in funcp:e de asta ie vei identifica cu un anume sill. Men.ti~

nandu~~ imagine-a, vei deveni unex mplu,

Jean~i noi;

o pruarie; o runsoareCUM

DESIGNERI

noua..

ClAS[C! Salvatore Perragamo,

NUchae! Kors, Chanel,

iTI

ALEGI

STILUL

simpler eulori neutre, machiaj PtJ~n vitibi.!, perle tocuri po trivite , gen~j medii paJ~:rii,
CLASTC~ Iinii

Ralph laurent. REran: Dior, lamrin YSL, Moschlno, Oscar de la Ren~. l'um 150: Man.oush Miu Miu, Luella. ANn 70: Missoni, Matthew W.dlian)5on~ T~Bags,Gued. ROCK: Baienc1aga, Burbe.rry frorsum, Rick Owens
Anna S'U~.

fire ltimid~,

••••••••••••••

132

ACCESOIUIll.

ziua de astazi, este clar

"I;~

trebuie SA-L AI. Camb[at ebuie sa _xiste

Accesorijle sunt, cu sigur:an~, cele mai importance in gard!eroba unei femei bine Imbraeate. cesoriilor se fac cele mai mulee g~eli.

cu pantaloo' sau fustA, dill stof sau in tmprimat sau
unic:u aplicatii sau sanplu, cosrumul in dulapul fi icarela dintre noi. Pen ru tum este una strict rnasculina, eel ales de buie sA aib d loc
CU

In alegerea

ac-

n runctie d

ideea de CQS0 femeie

puterea Einanciar~ tr buie sa ~tii ce s~ cumperi, Gandqte-te foam bine cum ~evei asorta de ce anume
ai stricti nevoie

tee-

un cu towl al aoi.· imprumurtarea"

u sunt de acord tntt~o

o simp~li. me-rue
potnveasca

. unde matii trebuie sA ompleeeai, poatc fi purtatA In minimum

liniei masculine

einei

mael ra

raja. Costurnele se pot purta in li:oal:c oea-

fefu:ri di£erire, cu acces.oriile: pot1ivite. Atunci candl alegi
culoar a unei perechi de panto aceasta trebuie sa. se
ad

ell eel putin trei ?nutt! din garderoba,

ziile rANA SEARA, DAR NU SEARA. Nu es e eleant, feminin sau 6n sa te braci eara in cestom. Cu s.iguran:ta. trebuie sa alcgl 0 rochle po - ivi OC~U':l.
DECOLTEUl

resursele financiare flu-Iii permit, limiteaza-te neutre: be], negru grL Ace.steauat

Ia culorl

",or de Moret 1a

carte mufte alte cembina
8 EtE'JONUL

.. co oristice,

RochUle i topurifle deoo1tate
feminine
awe'

intr-adevar extrem de cand nu se depa~e lie limita carr vuJsun

garita.te. Pemetlor inalte le reeomand
0

deeolteuri

mai

Arunc] clnd te horarasti sa aJegi nu face gre,e~la

c.oa,fura cu breton

sa

op~ezj penc u unul suibp.re, tltiat

rnici, iar celor mignone, deeolteuri mai adanci. T n buie eat lin echilibru ~i IiJ" bule respectate propc AU!tJllci

me.

din pu~iJ.l pM Este eel mai urat lucru, Bretonul tre-

cand

nu porti un caldigan sac un pulover (unde este frumos sa. nu

buie sa alba personalitare sa fie gros opac sa incadreze perfect fata ~i sA scoata ,evidentl oehii, u Sa fluture, {lUv'~ pe Erunlte. Bretonul es e oalegere c1.!1rajoasl pentru mult:e femeil dar, erede-ma, esee u a foarte sf aea, Coafa drept, pe front seu pe o parte scll!imb.a ell totuJ 0 aparitie,
A

deeolreul

poate fi ~i inexistent),

acopen osuI clavicular. decolteul nu tr bui

In

V sau oval larg sau lOgust

sa urce foarte mult. Decolreul a

c.'inJi eIegan~ esl'ied neeone sea este eel pozi ionat pt:: un spate perfect (niciodaea pe unul c re-si spune vanta saua caeui musculatura nu ma:i este rea d. a!h:.a.dat!).
El CANTA

COSTU

UL

'IncA de Ia ince:piIJtul secolulei tr'eoutt cosmmul a devenit
0

pn.uta impo,rtant3

it

garderobd unei femei.

:In

niti in ca'rc a II.'mduri este impesibiia. leganta nu ~ine doar de feLuLIn care te imbraci ~ne de

o de

•••• •• ••

••••••••

rJ7

absolut tot ceea ce inseamna a titudine , abordare alegeri. Eleganta este combina~ eehilibratA intre distinctie, naturale~ simplitate. In afara acestei combinapj nu exisu eleganta, exista doar parvenitism stilistic, ELregaD\8nu are nicio Jegatura cu puterea 6nanciara a lfieareia d doar eu respectul de sine, respectui penn haine, pentru alegerea ,i plstrarea lor.

,i

FEMINfT AnA

Of, cat de departe sunreml Nimic din a1ura femeii de altadara parca nu a mai ramasl Feminitatea? Cum sa reziste reain Hecare dintre noi? Cum sa 0 aducem inapoi? Un inceput ar fi sa aJegem rochite in loc de pantaloni p6rullung in loc de pMti[ scurt nlmele reero in lecul serialelor sizopoase ~i deli catete in gesturL
GEANTA

Este un aceeseriu fame important pentru 0 femeie, dar foarte prost ales de cele mai multe ori, Pop purta cu inc.redere un oostum de dimineata pilla. seara, dar nu poti £ace asta ,icu 0 ge.anta. Mergi undeva seara, SCHlMBI GEANTA! Gentile de ri pot 6 mari, simple, in ~eturi drepee, dar cele de seara trebuie sa fie mai mici, din mat:eriale speciale saw cu aplicatii strllucitoare. In alegerea unei gen~ de zi £oarte Importante sont tAietura simplA i pielea de calitate (viniJjnul se vede). Calitatea proasta. a materiaJu ui i,i va spune cuvantul mai curand decit ee aftep\i.

Evit;'l,. de asernenea,

sa

ingh~sui in ,geanta foarte

l.El'I)lE.ruA

multe obiecte, maim.uJr sau rnai pulifll necesare,

f

s~ ee a~tepti ca aceeseriul S~ arate in continuare blne, 0 geanta deformata este aproape im[posibil ,d·e repMat~. NUl arona [pudra, portofelul (:he~le ~i echelam intr-o dezordlne de ncdescrisIn Interiorul ge:n~L GJ1se~te care un loc pentnJ 6ccare.
j

:i'ntotdeauna din cele mai bune materiale! Lenjeria trebuie sa fie tina. fi pe mas-uta, Sudenul ~i slipu[ mal mid se vad prin or-ice haina. Of[cal: de groas:t. Bsre
cea ma~ dizgra'~toaSIJ: imagine. BurucHe noastre un exemplu, 'intotdeeuna sunt

lcnjeria pc: care

0

alegeau

HAlNA

Nu purlAm haina doar ell sa.ne ~nt de eald. StC;lfa ~i catifeaua sunt_ poate, cele c.~nd alegera
0

mam ct:iut.ne materiale

atunci

fm sunt materiaJ.e usoa..e, pentru zile ca1duroase. ~l este imr portant sa ~tii c·3,'lin vremurile bune" doamnele nu Le~a~a:u: in mijlocul verii fara 0 bainll u~o.ara. A~;a nici era e-~egant. P'oli alege haine cambrate sau largi, dar ,nJc'odata colorate excesiv sauimprimate vulgar.
fNDMDUAUT AT.EA

hainA.. Matasea sau bumbacul

IndlyjduaHtatea lnseamna eleganf;3._ Haine:le Sf: aleg in func~je de personalitaee. Nu poti purta in acelasi Eel hainel.e altela, Sunteti ident:it.A:p diferite ~i deci
ave? atitudini vestimenrare dlfl£fi1:e. Construieste-ti
G~

un snl ~inindoont
:rTIlJI

de propdile alegeri, Caut:l stl.-P
~i nu uita in.divmdualjtatea

intelcgi personaliratea "bendilltelo.r, dar trebuie
ce

are legawl'! cu exeentrieieatea.

Nu. e~ti sclava

sa te

sUI[pui liniilor care

ti se

pOltrlves(:. AJege din recomandlrile i~i sta bine.

unui sezonceea

••••••••

••••••••

141

era scumpa ~ide buna ealitate. Eleganea st~ 1n to $i In special jnIucrurjle care nu se 'lad. Nu !pop pune nu tocmai Ia acelasi nivel. Lenjerta bine aleas5: completeaza femeia b~ne imbracara,
10 0

roehie superb!

peste

lenjerie

OCAzrru Sine imbracate sau p est Lnspirate-. Gr~e.ljiti des ~i nu ~tii dece, Majoritate:a femeilor nu aleca s-ufidenta
atcn;ie ccaziei pentru care urmeaza te pop imbra.ca la
0

Sa se imbrace_

Nu

dna. in rochia de cocktail sau la

birou in roehia eucare rnergi la 0 nuntA sae la 0 nunta,
MANu~I[_E

in coseemul de: Dr sau alua in roehie cu paiere. Diferennerea esee capir:al~ Iar gafele vestimcntar:e nu se
uita ll§or in special de eel care fe face. femeil de azi. Este una dintre pdncipalele

MAnu~iIIe~i palanHe aproape ca nu mai existS. in Yestimenta~a

cauze ale dispari¢jei feme~ie1eganre., tannate. 0 pereche de manusi schunba cu otul ~icu totul 0 hainl S,<iU0 rochie. Es te un accesonu foarre sic, lungi~palliA, ra umat-, pana d asupra cotului san doar pana[a Incheietuea mainH, SUtu: eeate pOb'ivite pentru a fi
purtate atat ziua, d~t ~iseara, M~IflI1l~ileungi con(er3. l bI'3JWiui suplere ~i h_mgime.M:linu;oile

rALARJILE
Sun· aoc:eso·l.d meu preferat, Nimic nu, poate egaIa
0

am cati~casa1!.1

bumbac se mufeala rnai bine dedit eele din plele, dar

po'ti g~5i 0 pereehe dintr-o piele carte final care sl-ti vtn:t In leI de blne ..
NECR,Ul

PO:Ulriae5te cea care de-&e~te 0 t;inuta este acces OIill.11 care i~ exprima eel rnai bine persona Ii· eatea ..Nu po; exprima prin haine oeea ce pot;i expcima prin aiegere,a unei pMArii. Palma este ehintesenta feJl'linirlflL Doar IP:aJaria te poate at1ita vesel.: • trista, supenm, interesantA. avangardjs~ sau urata: (atunci cind nu ~rii Sdwp alegi pala.ria potrivitA}. Ivli se pa~c 0 Marte pr-oast.\ optiurreaeeea de a. nu purta pAlarii..Ele deschid pentru

prume frumoas3.

fie·care diJ:1tre noi 0 noua [ume, pUna de elcganifA ~i raeel mai purtar esee cu si:guran~A! negrul. Este '~l eel mat elegant dlnere roaee culorile, see potriveste in aproape toaee combina~iile ~i .arllantajeaz.til once silueta. fot purta ncgnl oricand, care a~ putea scrie
0'

fimunent. Iaena, poti purta pruarii din sto& subtire ~i came"", in cwori vii:;:i modele indrftZnete- Nu n..gi de ca.ciulile de blanill specta(ulQase,d dear de acetea de sene, am.t de peezente in peisajuiautohton. Nu exa_gera

]a orice Ora. iinorice porni de Iii esentiela

msa

purtind palani foarte man, en borun largi oricu m

ocazle, (a mice varna. Bste al doilea cuvant dcspre
carte,

~i oriunde, Alege petrecerile de Var3 in aer fiber sau

Si ~

nentile fastuoase (rna. refer strict la cununii, nru la peee ..
ce:riJede seara, unde nuau ee da~ borunle largi).

.. ......' ..

rochie neagra.

RO~UL

VACANTE-LE
0

R.~ul este culoarea reminita.p.t absolute. Chiar dad fit niciodata porriveste,

Relaxarea vesdmentara admda~i;este

este obUgatorle in vaeanta.

alegi ea ru], oja,. palarle, geanra, roehie, paI1ltofiiJ haina pa:r. ea poaee fi purtata in mal to-ate
sitL!latille. T rebuie doar s-!li-p gase~ti rosul care nuanta care tecaracterizeaza. inveseli
0

NUl sari imediat cum vine weekendu[ in trening t;li

p se

lntotdea'113

extrem de lnes,cede. 'U:rmeaza exemplul brilislt! Sunt experti in scilul elegant ~i foa te retaxat al va.cante:lo.r.

una, rosulva feminiretea ..
Sl:ZOANIE-

tin'llt3 ~i

ifi

ey[den~ia

Sezoanele modei

$1.H)t

doar dOtl~. Designerii. creeaze

pe:rntrusezonul de primavara-vara ~j pe:ntru sezonul de roamna-Iama, eel mal bine este sa-ti cumperi hajnele priim-vara si eoarnna. Plesele imp o re-anee ale colectiilor ies mtotdeaUD8i primele.
iOCURIl'E

Toeul define~tce intreaga aparitie, Tocutile lung:es(: aparcnt picioerele, subl;ia:za silueea !;it
1::>£

ajuta sa
PCI\&

mergi drept, Nu erebuie sa. ai 0 sillLlet~perfecta.

tru aavea un mers elegant.
UMBRELA

Vremul'l1e umbreletor umbrela reprezinta

ClI

accesoriu s..au dus, Acum necesar tn

doar unaceesorlu

zilele ploioase, Chiar si a~:a.nu alege umbrele urate. Caura sa ai 0 umbrela frumoasa, eu maner iatora, neagra .

• • • • •• • •

in toata exislenfa mea de designer. am intalni muhe ttPUF1 femei ... Am cunosrut $i am luerat cu (s.i pende
t

u) multe dintre cele mai en mgue div2 ale rnornentu-

lui. da ~Lpentru (~i rnai motte) ternel ca-e au a es sa

ana .•in umbra". Teate aces ea rna Tndrept.a~@-sc.
d eLJ. sa spun cu tarie di ..sfilul" se poate in"'~ a, S udia i chlar se poate Nprinde" de noi, dar ou prin cursuri

" ~ra fr€(Venta". R~ojtul revstei Vogue sau shoppi g- I acut dupa .redama" (e ajlltA

sa nu gre$e~ti fta-

gr nt, dar nu te pot ilwata cum sa po Ti ceea ce
c m~ ri. Din acest punct de vedere, daca maine 3$ r m ne fara inspiratie, as putes, cu s.igmanla.

sa

im-

t vlZel eu socces bezandu-rna doa pe fie ul stilis if: al

Prefafa
Cuv~nt loainte
nc puttJl Inspi a ia _

. .....•..........•.....
........•.....•...•.. , ..•

- - .. - . - - .7
, .. - ..... , ........•.. - ,13 ,16 50

nei Budeanu, 1n decursut celor opt ani de cand 0
$C.

nu-mi arniruesc

sa 0 fi vazut
0

v(eodata p rtalliid

'<::!LiIl.'''''''CIu

"urat" sau ne

ivit ... Nici t-shirt-urile de la

lei ochiile me e de seara ~i, 5.igurant~, ici cele (1..1 mai ..mus have" piese ale fierarlUi sezon. Are aceasta

.................••...•..••.........

Da Si Nu ....•..................•

, •••..
- .........••••

, ..•
, •••••.•

, .. 58
e

.•~tiunta.. de a purta haine !it mai mu t decat ,;J,'at de a-i
invata $i p@,alliilalrefecum
s~ 9a~e~i

sa 0 faGl... Saturile ~j par,@rrle

Du'apul 'tiu
Accesoriile
Halne potri

ei merita, escultate o b@:;te,cad. crece i-rne, nu-l deloc
Ll?Of Q

••...................
ite

, ...•

, .••.....

J

emete ca "Bud", care ar i putut tll"ai

,
._ _

, ..•....

10-8
128 134

~i purta frumos hairnele o ricareil eood. ..

Pont uri •..•................... AI abetul stilului .,