Sunteți pe pagina 1din 5

ŞCOALA ALEXANDRU D. GHICA OLTENIŢA

PROCEDURA

PRIVIND

STABILIREA CDŞ

COD: PS 7.3-02

EX:

Procedura privind stabilirea CDŞ corespunde clauzei 7.3 – Proiectarea şi dezvoltarea programelor educaţionale - din SR EN ISO 9001:2008, ales ca model de referinţǎ pentru implementarea sistemului de management al calitǎţii în Şcoala Alexandru D. Ghica Olteniţa.

©R.B.

ŞCOALA

PS STABILIREA CDŞ

 

COD

 

EDIŢIA I

 

ALEXANDRU D.

PS 7.3-02

 

REVIZIA 0

 

GHICA

 

PAG. 1/4

 

ELABORAT

VERIFICAT

AVIZAT

APROBAT

DATA

NIVELUL DE

CEAC

INTRĂRII ÎN

VIZIBILITATE

VIGOARE

Benea Remus

   

Benea Remus

01.09.2010

0

1

P

X

1. Scopul procedurii: stabilirea CDŞ, în funcţie de solicitările elevilor, resursele şi politica şcolii.

2. Domeniul de aplicare: Procedura se aplică elevilor din clasele I-VIII şi personalului didactic al Şcolii Alexandru D. Ghica Olteniţa.

3. Definiţii şi abrevieri:

3.1 Definiţii:

CDŞ stabileşte curriculum-ul nucleu aprofundat, curriculum-ul extins şi disciplinele opţionale realizate în fiecare an şcolar, conform numărului total de ore alocat în acest scop prin planul-cadru de învăţământ (scheme orare).

3.2 Abrevieri:

CDŞ - Curiculumul la decizia şcolii;

OMEN – Ordinul ministrului educaţiei naţionale;

OMEC – Ordinul ministrului educaţiei şi cecetării;

4.

Documente de referinţă:

OMEN 3449/1999 de aprobare a Metodologiei privind regimul disciplinelor opţionale;

Notificarea MEN nr. 11667/27.07.1999 cu privire la statutul CDŞ în învăţământul primar şi secundar;

OMEC 3638/2001 cu privire la apicarea planurilor de învăţământ pentru clasele I-VIII;

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţămant preuniversitar.

5.

Descrierea procedurii:

Oferta CDŞ se elaborează de Comisia pentru Curriculum, se avizează de CP şi se aprobă de CA.

Comisia pentru curriculum stabileşte proiectul CDŞ, în funcţie de solicitări, resurse şi politica şcolii.

În Şcoala Alexandru D. Ghica Olteniţa, curriculumul la decizia şcolii are se raportează la viziunea şi misiunea şcolii, urmărind, prin disciplinele opţionale oferite:

extinderea programelor şcolare pentru asigurarea progresului şcolar şi succesul la evaluarea naţională;

educaţia pentru cetăţenie democratică;

educaţia pentru sănătate;

formarea competenţelor digitale.

După aprobarea disciplinelor din CDŞ, în baza opţiunii scrise a elevilor şi având în vedere resursele existente, aceste discipline opţionale devin obligatorii pentru elevi şi profesori în anul şcolar respectiv.

Notele obţinute la disciplinele opţionale se consemnează în catalog şi fac parte din situaţia şcolară semestrială şi anuală a elevului.

Structura programei pentru disciplina opţională:

Argument;

Competenţe generale;

Competenţe specifice;

Activităţi de învăţare;

Conţinuturi;

Valori şi atitudini;

Metodologia didactică;

Modalităţi de evaluare;

Bibliografie.

Calendarul stabilirii Curriculum-ului la decizia şcolii:

Ianuarie:

Identificarea resurselor materiale (spaţii, mijloace de învăţmânt etc.) şi umane necesare pentru

dezvoltarea CDŞ;

Consultarea listei de discipline opţionale oferite de ministerul educaţiei; ©R.B.

ALEXANDRU D. PS STABILIREA CDŞ PS 7.3-02 REVIZIA 0 GHICA PAG. 2/4
ALEXANDRU D.
PS
STABILIREA CDŞ
PS 7.3-02
REVIZIA 0
GHICA
PAG. 2/4

Lansarea apelului pentru depunerea de propuneri de opţionale de către elevi, părinţi şi cadre didactice;

Colectarea propunerilor cadrelor didactice la nivelul comisiilor metodice;

Colectarea propunerilor elevilor şi părinţilor de către directorul şcolii;

Centralizarea şi analiza propunerilor la nivelul Comisiei de curriculum;

Elaborarea proiectului CDŞ pentru anul şcolar următor de către Comisia de curriculum;

Avizarea proiectului CDŞ de către CP;

Aprobarea proiectului CDŞ de către CA.

Februarie:

Afişarea şi prezentarea activă a ofertei şcolii privind CDŞ pentru elevi şi părinţi;

Martie:

Elaborarea şi distribuirea pliantelor de prezentare a ofertei curriculare a şcolii, inclusiv a CDŞ;

Aprilie:

Înscrierea elevilor prin completarea fişei de opţiuni;

Centralizarea datelor şi constituirea formaţiunilor de elevi;

Elaborarea schemelor orare;

Elaborarea programelor pentru disciplinele opţionale alese de elevi;

Mai:

Transmiterea programelor disciplinelor opţionale la ISJ;

Avizarea/reavizarea programelor disciplinelor opţionale ce catre inspectorii de specialitate

Redactarea planificării anuale/semestriale, pe baza programei avizate de ISJ;

Înscrierea disciplinei opţionale în catalog:

Tipul CDŞ

Caracteristicile programei

Regimul orar

Notarea în catalog

Aprofundare

Programa pentru trunchiul comun se aplică, în cazuri de recuperare, în numărul maxim al plajei orare, prevăzută în planul cadru.

Ore din plaja orară

Rubrica disciplinei sursă

Extindere

Competenţe generale notate cu * Conţinuturi notate cu *

Ore din plaja orară

Rubrica disciplinei sursă

Opţional la nivelul disciplinei

Noi competenţe generale Noi conţinuturi

Ore de opţional

Rubrică nouă în catalog

Opţional la nivelul ariei curriculare

Noi competenţe complexe Noi conţinuturi complexe

Ore de opţional

Rubrică nouă în catalog

Opţional cross-curricular

Noi competenţe complexe Noi conţinuturi complexe

Ore de opţional

Rubrică nouă în catalog

6.

Responsabilităţi:

 

Directorul şcolii;

Profesorii şi învăţătorii;

Responsabilii comisiilor metodice;

 

Părinţii şi elevii.

 

7.

Înregistrări:

 

7.1

Înregistrarea 1 - Lista de difuzare, cod: PS 7.3-02-I1;

 
   

Nr.

Nr.

Difuzat

 

Primit

Nr.

Ediţia

/data

ex.

Numele şi prenumele

Numele şi prenumele

crt.

reviziei

difuzat

Funcţia

Functia

Data

Semnătura

Data

Semnătura

       

Benea Remus

Benea Remus

I

0 0

1

Director

 

Director

01.09.2010

 

01.09.2010

 
       

Benea Remus

Feclist Felicia

I

1 0

2

Director

Responsabil comisie metodică

01.09.2010

 

01.09.2010

 
       

Benea Remus

Constantinescu Antoanela

I

2 0

3

Director

Responsabil comisie metodică

01.09.2010

 

01.09.2010

 
       

Benea Remus

Ciupea Gheorghe

I

3 0

3

Director

Responsabil comisie metodică

01.09.2010

 

01.09.2010

 

ŞCOALA

ŞCOALA COD EDIŢIA I

COD

EDIŢIA I

ŞCOALA PS STABILIREA CDŞ COD EDIŢIA I ALEXANDRU D. PS 7.3-02 REVIZIA 0 GHICA PAG.
ŞCOALA
PS
STABILIREA CDŞ
COD
EDIŢIA I
ALEXANDRU D.
PS 7.3-02
REVIZIA 0
GHICA
PAG. 3/4

7.2 Inregistrarea 2 - Fişa de opţiuni a elevului, cod: 7.3-02-I2

7.3 Inregistrarea 3 - Fişa de evaluare a disciplinei opţionale, cod: 7.3-02-I3

8. Anexe:

8.1 Formularul 1 – Fişa de evaluare a programei disciplinei opţionale, cod: PS 7.3-02-F1

 

FIŞA DE EVALUARE A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ PENTRU DISCIPLINA OPŢIONALĂ

Denumirea opţionalului:

 

Tipul: la nivelul disciplinei/ariei curriculare/ariilor curriculare Clasa:

Durata:

Număr de ore:

 

Autorul:

Instituţia de învăţământ:

 

Avizul Comisiei pentru curriculum:

 

CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE

 

DENUMIREA CRITERIULUI/INDICATORULUI

DA

NU

DA, CU RECOMANDARE

     

1. Respectarea structurii standard

     

a)

Argument

     

b)

Competenţe specifice

     

c)

Conţinuturi

     

d)

Valori şi atitudini

     

e)

Sugestii metodologice

     

f)

Modalităţi de evaluare

     

2. Existenţa bibliografiei

     

3. Elemente de calitate

     

a) Respectarea particularităţilor de vârstă a elevilor

     

b) Concordanţa ethosul şcolii-interesele elevilor-nevoile

     

comunităţii

     

c)

Conţinutul argumentului

     

d)

Oportunitatea opţionalului

     

e)

Realismul în raport cu resursele disponibile

     

f) Corelarea competenţelor cu conţinuturile

     

g) Corelarea competenţelor cu activităţile de învăţare propuse

     

h) Adecvarea modalităţilor de evaluare la demersul didactic

     

propus

     

©R.B.

ŞCOALA PS STABILIREA CDŞ COD EDIŢIA I ALEXANDRU D. PS 7.3-02 REVIZIA 0 GHICA PAG.
ŞCOALA
PS
STABILIREA CDŞ
COD
EDIŢIA I
ALEXANDRU D.
PS 7.3-02
REVIZIA 0
GHICA
PAG. 4/4

8.2 Formularul 2 – Fişa de opţiune a elevului, cod: PS 7.3-02-F2

FIŞA DE OPŢIUNI CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII Subsemnatul, anul şcolar , elev în clasa ,
FIŞA DE OPŢIUNI
CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII
Subsemnatul,
anul şcolar
,
elev în clasa
,
optez în
,
pentru următoarea disciplină opţională cuprinsă în oferta şcolii:
Nr. crt
Denumirea
Durata
Profesor/Învăţător
Declar că opţiunea îmi aparţine şi că am fost informat că aceasta are caracter obligatoriu pe parcursul
anului şcolar, fără a mai putea reveni în niciun fel asupra acesteia.
Data:………………
Semnătura:………………………………

8.3 Formularul 3 – Indicatorul de stare al planificării disciplinei opţionale, cod: PS 7.3-02-F3

ŞCOALA / LICEUL ……………………………… NIVELUL PROF./INV. DENUMIREA TIPUL CLASA ANUL ŞCOLAR
ŞCOALA / LICEUL
………………………………
NIVELUL
PROF./INV.
DENUMIREA
TIPUL
CLASA
ANUL ŞCOLAR
DISCIPLINEI
CDŞ
/NR. ORE/
/SEMESTRUL
OPŢIONALE
SĂPTĂMÂNĂ

©R.B.