CONTRACT DE INCHIRIERE

INTRE : Dl………………………….. cnp……………………,domiciliat in loc…………………..,str…………………..nr……,jud………………… legitimat cu C.i seria……,nr…… in calitate de locator si Societatea Comerciala __________________, cu sediul social in __________________, str_______________, nr ______, bl____, sc_____, ap ____, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr._______________, cod fiscal R____________, avand contul bancar nr______________deschis la _____________reprezentata prin____________________, actionand in calitate de _______________ identificat cu B.I. seria ______nr____________ eliberat de politia _______________, domiciliat in_______________ str. ___________________ nr_____ bl.___, sc._____, ap._______. desemnata mai departe “LOCATARUL” au convenit incheierea prezentului contract in urmatoarele conditii. ARTICOLUL 1. OBIECTUL CONTRACTULUI Locatorul inchiriaza, iar Locatarul ia in chirie un spatiu comercial situat la __________ in cadrul ......................., format din spatiu de vanzare in suprafata de __________ m2 si spatiu anexa in suprafata de _________ mp, denumit in continuare “spatiul inchiriat”, identificat conform schitei atasate ce se constituie Anexa 1 la prezentul contract. Destinatia spatiului inchiriat este __________________________. desfasurarea unei activitati de comert cu amanuntul

ARTICOLUL 2. DURATA DE INCHIRIERE Contractul de inchiriere este consimtit si acceptat pe o durata de __________ luni, incepand din __________. Contractul de inchiriere poate fi reinnoit prin act aditional semnat de ambele parti. Intentia de reinnoire a contractului de inchiriere se va notifica in scris cu cel putin 60 zile inainte de expirarea duratei de inchiriere. ARTICOLUL 3. OBLIGATIILE PARTILOR 3.1. Obligatiile LOCATARULUI Sa foloseasca in liniste spatiul inchiriat, potrivit destinatiei prevazute in contract. Locatarul va avea obligatia de a comunica Locatorului lista exacta si datele personale ale persoanelor ce vor lucra in spatiul inchiriat si va trebui sa comunice imediat Locatorului orice modificare intervenita in aceasta lista. Sa preia spatiul inchiriat pana cel tarziu la data de_____________ pentru efectuarea amenajarilor necesare in baza unui proces verbal de predare-primire. Procesul verbal de predare–primire se constituie ca Anexa 2 la prezentul contract. Sa informeze imediat pe Locator asupra oricaror accidente si stricaciuni care s-au produs in spatiul inchiriat. Locatarul are dreptul sa monteze firme, embleme sau alte mijloace de publicitate proprii pe fatada spatiului inchiriat, cu conditia obtinerii in prealabil a acordului scris din partea Locatorului. Locatarul este de acord sa permita accesul Locatorului in spatiul inchiriat pentru efectuarea unor lucrari de constructii sau de reparatii strict necesare bunei functionari a ........................... Pe perioada lucrarilor de reparatii nu se percepe chirie. Sa mentina curatenia si intretinerea si sa efectueze reparatiile curente necesare in spatiul inchiriat. 1

. datorita lucrarilor de modernizare sau reparatii. LITIGII 2 . Pe durata contractului de inchiriere. Procesul verbal de predare – primire se constituie ca Anexa 2 a prezentului contract. iar actiunile impotriva autorului daunelor vor cadea in sarcina sa. Se obliga sa furnizeze utilitatile si serviciile aferente spatiului inchiriat (energie electrica. ARTICOLUL 8. Cheltuielile locative se calculeaza proportional cu suprafata inchiriata.. pot aparea disfunctionalitati in furnizarea de utilitati.. Sa respecte normele in vigoare privind prevenirea si stingerea incendiilor.... ce urmeaza a fi platite de Locatar.2. Sa permita Locatarului instalarea unui post telefonic la cererea scrisa si pe cheltuiala acestuia. totala sau partiala. PLATI 6. 3. Locatarul intelege aceste disfunctionalitati iar pe perioada nefunctionarii utilitatilor nu se percepe chirie... Spatiul inchiriat va fi predat de catre Locator conectat la utilitati (electricitate. ARTICOLUL 4. gunoi... RASPUNDEREA CONTRACTUALA Locatarul nu se va adresa Locatorului si nici nu va reclama orice tulburare de folosinta provenind de la un tert.. INCETAREA CONTRACTULUI Contractul de inchiriere inceteaza in urmatoarele cazuri : La expirarea termenului contractual.1.. Locatarul se obliga sa plateasca chiria lunara. Alte cheltuieli “Cheltuieli locative” inseamna toate cheltuielile pentru utilitati..... Locatorul isi ia obligatia sa mentina in stare buna de functionare ...2.... ARTICOLUL 9. precum si consumul de energie electrica furnizata prin instalatia electrica interioara individuala a spatiului inchiriat.. Chiria Prezentul contract este consimtit si acceptat in schimbul platii unei chirii lunare de __________ 6... Obligatiile LOCATORULUI Locatorul se obliga sa puna la dispozitia Locatarului spatiul inchiriat..din care face parte spatiul inchiriat.. climatizare) si in stare finisata (tavan suspendat. si vor fi platite lunar in conformitate cu facturile furnizorilor. inclusiv prin instruirea corespunzatoare a personalului care isi desfasoara activitatea in spatiul inchiriat. placari cu gips-carton) cu exceptia finisajelor ce cad in sarcina Locatarului. conform normelor in vigoare in Romania pentru spatii comerciale. Locatarul se obliga sa predea spatiul inchiriat la terminarea sau rezilierea contractului de inchiriere in buna stare de functionare. climatizare).. CEDARE SI SUBINCHIRIERE Locatarul nu isi va putea ceda drepturile rezultand din prezentul contract si nici sa procedeze la o subinchiriere.. Locatorul nu este responsabil de bunul mers al activitatii comerciale desfasurate de catre Locatar si nu poate fi tras la raspundere pentru rezultatele obtinute de catre Locatar in spatiul inchiriat. fara consimtamantul expres si in scris al Locatorului. tinandu-se cont de uzura normala. pentru efectuarea amenajarilor.. daca partile nu convin prelungirea acestuia prin act aditional.. conform unui proces verbal de predare-primire semnat de ambele parti cel tirziu la data de __________.. iluminat incasetat in tavanul suspendat. Prin reziliere : Prin acordul scris al ambelor parti ...Sa nu afecteze structura de rezistenta a . ARTICOLUL 5. nici sa le foloseasca in cadrul unui contract de asociere in participatiune. cheltuielile locative........ ARTICOLUL 6..

. cate unul pentru fiecare parte. în doua exemplare. ARTICOLUL 10. Prezentul contract a fost întocmit si semnat in municipiul _____. la data de __________. Partile convin ca prezentul contract sa fie titlu executoriu in conditiile prevazute de legea romana. DREPTUL GUVERNANT Acest Contract de inchiriere este guvernat si va fi interpretat in conformitate cu dreptul roman. fiecare cu __________ pagini. judetul ________. partea interesata va putea sesiza numai instanta din orasul in care se afla sediul Locatorului. Pentru LOCATOR : Pentru LOCATAR 3 .In caz de diferend intre parti si in lipsa unei reglementari amiabile in termen de 30 (treizeci) de zile de la data notificarii adresate de partea reclamanta.

. cate unul pentru fiecare parte. geamuri.. Starea exterioara a cladirii (pereti......... tavane....... in doua exemplare........C._________________________________________ PROCES VERBAL De predare-primire a spatiului situat in cadrul .... la _________ incheiat intre ..Anexa 2 La contractul de inchiriere dintre .... Starea interioara a cladirii (pereti............ si S............ in calitate de Locator si _______________________________________________________________________________ in calitate de Locatar la predarea (primirea) spatiului......Starea instalatiilor de climatizare ____________________________________________________________________________ Alte constatari _______________________________________________________________________________ Incheiat astazi __________________ . usi) _______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 3.......... acoperis) _______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________.... Starea instalatiilor electrice _______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 4.... LOCATOR LOCATAR 4 ....