Sunteți pe pagina 1din 64

Anul 179 (XXIII) Nr.

250 bis

PARTEA I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

Vineri, 8 aprilie 2011

SUMAR

Pagina Anexa la Decizia preedintelui Ageniei pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii nr. 70/2011 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitilor antreprenoriale n rndul tinerilor i facilitarea accesului acestora la finanare START ....

364

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERULUI I MEDIULUI DE AFACERI
AGENIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR I PROGRAMELOR PENTRU NTREPRINDERI MICI I MIJLOCII

DECIZIE privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitilor antreprenoriale n rndul tinerilor i facilitarea accesului acestora la finanare START*)
Avnd n vedere prevederile anexei nr. 3/35/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i ale art. 3 lit. a) din Hotrrea Guvernului nr. 65/2009 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Ageniei pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare, n temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 65/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale art. 15 alin. (5) i art. 16 pct. B lit. a) din cap. I al prii a III-a din Ordinul ministrului ntreprinderilor mici i mijlocii, comerului i mediului de afaceri nr. 658/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare al Ageniei pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii, cu modificrile ulterioare, preedintele Ageniei pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii emite prezenta decizie. Art. 1. Se aprob Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitilor antreprenoriale n rndul tinerilor i facilitarea accesului acestora la finanare START, prevzut n anexa care face parte integrant din prezenta decizie. Art. 2. Prezenta decizie se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, i intr n vigoare n termen de 5 zile lucrtoare de la data publicrii. Preedintele Ageniei pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii, Cristian Haiduc Bucureti, 30 martie 2011. Nr. 70.

*) Decizia nr. 70/2011 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 250 din 8 aprilie 2011 i este reprodus i n acest numr bis.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

ANEX

Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilit ilor antreprenoriale n rndul tinerilor i facilitarea accesului acestora la finan are - START- PS-04.04 1. Obiectivul Programului Programul pentru dezvoltarea abilit ilor antreprenoriale n rndul tinerilor i facilitarea accesului acestora la finan are START, denumit n continuare Program, este un program de ncurajare i de stimulare a nfiin rii i dezvolt rii ntreprinderilor mici i mijlocii, implementat de c tre Agen ia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii, denumit n continuare Agen ia, n conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea nfiin rii i dezvolt rii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modific rile i complet rile ulterioare, precum i cu prevederile Hot rrii Guvernului nr. 65/2009 privind nfiin area, organizarea i func ionarea Agen iei pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii, cu modific rile i complet rile ulterioare. Obiectivul programului l constituie stimularea nfiin rii de noi ntreprinderi, mici i mijlocii, mbun t irea performan elor economice ale celor existente, cre terea poten ialului de accesare a surselor de finan are i dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale ntreprinz torilor n scopul implic rii acestora n structuri economice private. Prezenta procedur instituie o schem transparent de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis n cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prev zute de Regulamentul CE nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 871 i 882 din Tratatul privind ajutoarele de minimis, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L379/28.12. 2006. Prezenta schem nu intr sub inciden a obliga iei de notificare c tre Comisia European , n conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 873 i 884 din Tratatul privind ajutoarele de minimis. Schema se aplic pe ntreg teritoriul Romaniei, n toate cele 8 regiuni de dezvoltare. 2. Bugetul Programului 2.1 Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2011, aprobat prin anexa nr. 3/35/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, este de 10.000.000 lei gestiona i de Agen ie pentru organizarea i desf urarea de workshopuri de preg tire antreprenorial UNCTAD / EMPRETEC i acordarea de Aloca ii Financiare Nerambursabile (AFN). Prin implementarea programului n anul 2011 se estimeaz acordarea de ajutor de minimis unui num r de minim 92 de beneficiari.

1 2

Actualul art. 107 din Tratatul privind Func ionarea Uniunii Europene Actualul art. 108 din Tratatul privind Func ionarea Uniunii Europene 3 Actualul art. 107 din Tratatul privind Func ionarea Uniunii Europene 4 Actualul art. 108 din Tratatul privind Func ionarea Uniunii Europene

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

2.2 Programul se va derula n dou etape, respectiv: a) Etapa I - 800.000 lei pentru organizarea workshopurilor de preg tire antreprenorial UNCTAD / EMPRETEC pentru sprijinirea dezvolt rii IMM, - repartiza i n mod egal celor 8 Oficii aflate n subordinea Agen iei; b) Etapa a II-a - 9.200.000 lei pentru finan area implement rii celor mai bune planuri de afaceri prin Aloca ie Financiar Nerambursabil n limita bugetului alocat. 2.3 n cadrul etapei I a Programului, din bugetul alocat desf ur rii activit ilor specifice se pot suporta urm toarele: editare de materiale de promovare i prezentare, editare/multiplicare de materiale de curs, materiale suport, nchiriere de spa ii pentru desf urarea workshop-urilor, transmitere de invita ii i alte cheltuieli necesare organiz rii i desf ur rii workshop-urilor (cazare i mas ). 3. Beneficiarii Programului Pentru etapa I 3.1. Pot beneficia de prevederile Programului persoanele fizice care ndeplinesc cumulativ, la data complet rii formularului online de nscriere n program (anexa 1), urm toarele criterii de eligibilitate: a) s fie cet eni romni; b) s nu mai fi beneficiat de finan are n cadrul acestui Program, nici ca persoan fizic i nici ca asociat, ac ionar, administrator ntr-o societate comercial care a beneficiat de ajutor financiar nerambursabil n cadrul acestui program n anii anteriori. c) s aib studii medii sau superioare definitivate cu diplom de Bacalaureat/Licen , adeverin care s ateste finalizarea studiilor, sau de certificat de echivalare a studiilor eliberat de Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului Ministerul nv mntului n cazul diplomelor ob inute n str in tate. Pentru etapa a II-a 3.2. Pot beneficia de prevederile Programului societ ile comerciale (microntreprinderi, ntreprinderi mici i mijlocii) care ndeplinesc cumulativ, la data complet rii formularului online de preselec ie la etapa a doua a programului (anexa 2), urm toarele criterii de eligibilitate: a) sunt organizate n baza Legii nr. 31/1990 privind societ ile comerciale cu modific rile i complet rile ulterioare sau n baza Ordonan ei de Urgen nr. 6/2011; b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 i ale art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiin rii i dezvolt rii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modific rile i complet rile ulterioare, care transpune n legisla ia na ional Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicat n Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au pn la 249 de angaja i i realizeaz o cifr de afaceri anual net de pn la 50 milioane euro sau de in active totale de pn la 43 milioane euro, echivalent n lei); c) au capital social integral privat i sunt persoane juridice romne; d) nu au beneficiat de aloca ie financiar nerambursabil n cadrul Programului i nu au asocia i, ac ionari sau administratori care de in sau au de inut calitatea de asocia i/ac ionari/administratori ai altor societ i comerciale care au beneficiat de aloca ie financiar nerambursabil n cadrul Programului START n anii anteriori; e) administratorul societ ii are cel pu in studii medii definitivate; f) au cel mult 2 ani de la nregistrare la Registrul Comer ului la data complet rii online a formularului de preselec ie la etapa a II-a i au ca obiect de activitate cel pu in un cod CAEN eligibil n cadrul Programului pe care acceseaz ; g) nu au datorii la bugetul general consolidat i la bugetele locale, att pentru sediul social, ct i pentru toate punctele de lucru; 2

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

nu se afl n stare de dizolvare, reorganizare judiciar , lichidare, insolven , faliment sau suspendare temporar a activit ii; i) nu sunt n dificultate, n conformitate cu prevederile "Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea firmelor n dificultate", publicate n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004; j) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, n cazul n care au f cut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executat i crean a integral recuperat .
h)

3.3 (1) Nu beneficiaz de prevederile Programului: intermedieri financiare i asigur ri: - 641 - Intermediere monetar - 642 - Activit i ale holdingurilor - 643 - Fonduri mutuale i alte entit i financiare similare - 649 - Alte activit i de intermedieri financiare, exclusiv activit i de asigur ri i fonduri de pensii - 651 - Activit i de asigur ri - 652 - Activit i de reasigurare - 653 - Activit i ale fondurilor de pensii (cu excep ia celor din sistemul public de asigur ri sociale) - 661 - Activit i auxiliare intermedierilor financiare, cu excep ia activit ilor de asigur ri i fonduri de pensii - 662 - Activit i auxiliare de asigur ri i fonduri de pensii - 663 - Activit i de administrare a fondurilor tranzac ii imobiliare: - 681 - Cump rarea i vnzarea de bunuri imobiliare proprii - 682 - nchirierea i subnchirierea bunurilor imobiliare proprii sau nchiriate - 683 - Activit i imobiliare pe baz de comision sau contract 6910 - Activit i juridice 920 - Activit i de jocuri de noroc i pariuri produc ie sau comercializare de armament, muni ii, explozibili, tutun, alcool, substan e aflate sub control na ional, plante, substan e i preparate stupefiante i psihotrope: - 110 - Fabricarea b uturilor (cu excep ia clasei 1107 Produc ia de b uturi r coritoare nealcoolice; produc ia de ape minerale i alte ape mbuteliate) - 1200 - Fabricarea produselor din tutun - 2540 - Fabricarea armamentului i muni iei - 2051 - Fabricarea explozivilor - 4635 - Comer cu ridicata al produselor din tutun - 4725 - Comer cu am nuntul al b uturilor, n magazine specializate - 4726 - Comer cu am nuntul al produselor din tutun, n magazine specializate precum i activit ile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat, respectiv: a) activit i de pescuit i acvacultur , acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000: - 031 - Pescuitul - 032 - Acvacultura b) activit i legate de produc ia primar a produselor agricole a a cum sunt enumerate n anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunit ii Europene: - 011 - Cultivarea plantelor nepermanente - 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente - 013 - Cultivarea plantelor pentru nmul ire 3

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

014 - Cre terea animalelor 015 - Activit i n ferme mixte (cultura vegetal combinat cu cre terea animalelor) 016 - Activit i auxiliare agriculturii i activit i dup recoltare 017 - Vn toare, capturarea cu capcane a vnatului i activit i de servicii anexe vn torii 1051 Fabricarea produselor lactate i a brnzeturilor; 1011 Prelucrarea i conservarea c rnii, dar numai prelucrarea organelor i m runtaielor de animale precum i produc ia de ln tras , produc ia de piei brute i piei prelucrate provenite de la abatoare, inclusiv ob inerea lnii de oaie; 1083 Prelucrarea ceaiului i a cafelei; 1084 Fabricarea condimentelor i ingredientelor; 1061 Fabricarea produselor de mor rit; 1062 Fabricarea amidonului i a produselor din amidon; 1041 Fabricarea uleiurilor i gr similor; 1042 Fabricarea margarinei i a altor produse comestibile similare; 1020 Prelucrarea i conservarea pe telui, crustaceelor i molu telor; 1081 Fabricarea zah rului; 1031 Prelucrarea i conservarea cartofilor; 1032 Fabricarea sucurilor de fructe i legume; 1039 Prelucrarea i conservarea fructelor i legumelor n.c.a.; 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferm ; 1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie;

De asemenea, urm toarele coduri nu sunt eligibile: - 1310 Preg tirea fibrelor i filarea fibrelor textile; - 1106 Fabricarea mal ului; - 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontan , din care se exclude pluta natural ; - 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plut , paie i din alte materiale vegetale mpletite din care se exclude activitatea de fabricare a articolelor din plut ; - 1610 T ierea i rindeluirea lemnului; c) activit i de procesare i marketing ale produselor agricole listate n anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunit ii Europene, n urm toarele cazuri: a. cnd cuantumul ajutorului este stabilit pe baza pre ului sau a cantit ii produselor de acest tip cump rate de la produc torii primari sau puse pe pia de operatorii economici respectivi; b. cnd ajutorul este condi ionat de a fi par ial sau integral cedat produc torilor primari (fermieri); d) activit i legate de export c tre state ter e sau state membre, i anume, ajutoarele legate direct de cantit ile exportate, de crearea i func ionarea unei re ele de distribu ie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export; e) ajutoarele destinate utiliz rii produselor na ionale n detrimentul celor importate; f) ajutoarele destinate agen ilor economici care activeaz n sectorul carbonifer, a a cum este definit n Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria c rbunelui (CAEN Rev.2) - 051 - Extrac ia c rbunelui superior - 052 - Extrac ia c rbunelui inferior - 061 - Extrac ia petrolului brut 4

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

- 062 - Extrac ia gazelor naturale - 0721 - Extrac ia minereurilor de uraniu i toriu - 0892 Extrac ia turbei - 091 - Activit i de servicii anexe extrac iei petrolului brut i gazelor naturale - 099 Activit i de servicii anexe pentru extrac ia mineralelor g) ajutoarele pentru achizi ionarea vehiculelor de transport rutier de marf acordate agen ilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marf contra cost. (2) Nu pot beneficia de Aloca ii Financiare Nerambursabile n cadrul Programului operatorii economici care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali preceden i i anul fiscal n curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice na ionale, fie din surse comunitare) n valoare total de 200.000 euro, echivalentul n lei. Operatorii economici care vor dep i acest prag prin nsumarea Aloca iei Financiare Nerambursabile acordate prin Program cu alte ajutoare de minimis primite n ultimii 3 ani fiscali pot beneficia de finan are numai pn la atingerea plafonului de 200.000 euro, echivalentul n lei. 4. Tipurile de ajutor financiar 4.1 Agen ia administreaz , gestioneaz i deruleaz direct sau prin intermediul organiza iilor ori institu iilor de drept privat programele de ncurajare i stimulare a nfiin rii i dezvolt rii ntreprinderilor mici i mijlocii, finan ate de la bugetul de stat la nivel na ional i la nivel local, prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie, denumite n continuare OTIMMC i asigur managementul financiar i/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea nfiin rii i dezvolt rii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modific rile i complet rile ulterioare, care transpune n legisla ia na ional Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicat n Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003. ntre Agen ie i organiza iile ori institu iile de drept privat (institu ii de credit) se ncheie o conven ie de colaborare n baza c reia se va trece la derularea programelor. Institu ia de credit selec ionat are calitatea de agen ie de implementare a ajutoarelor acordate pentru a c ror derulare ncheie conven ii de colaborare cu Agen ia. 4.2 Prin Program se finan eaz n etapa I - workshop-uri de preg tire antreprenorial UNCTAD / EMPRETEC pentru sprijinirea dezvolt rii IMM-urilor n domenii de interes pentru dezvoltarea capacit ilor antreprenoriale, n scopul dobndirii cuno tin elor teoretice i cu aplicabilitate practic , necesare nceperii i dezvolt rii unei afaceri, conform procedurii UNCTAD / EMPRETEC. n vederea implement rii primei etape a Programului, serviciile de instruire specifice Programului vor fi efectuate de traineri na ionali certifica i i n curs de certificare UNCTAD / EMPRETEC. 4.3. Agen ia/Oficiile Teritoriale pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie denumite n continuare OTIMMC, ncheie parteneriate cu institu ii publice i/sau private, contracteaz serviciile specifice organiz rii activit ilor din cadrul etapei I i public pe site-ul www.aippimm.ro loca iile i perioada de desf urare a workshop-urilor. 4.4. Prin Program se finan eaz n etapa a II-a implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri n urm toarele condi ii: a) Schema de finan are cu credit bancar: 5

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

- Aloca ie Financiar Nerambursabil maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar; - Credit bancar minim 30%5 din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 50.000 lei/beneficiar - acordat de c tre institu ia de credit partener . Institu ia de credit partener poate acorda finan are i pentru cheltuielile neeligibile aferente proiectului dar n afara programului. b) Schema de finan are f r credit bancar : - Aloca ie Financiar Nerambursabil maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 Lei/beneficiar - Contribu ie proprie minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului. 4.5. Conform protocolului de colaborare ncheiat de Fondul Na ional de Garantare a Creditelor pentru ntreprinderile Mici i Mijlocii S.A.-IFN (FNGCIMM) cu institu ia de credit partener , creditul bancar acordat n cadrul acestui Program va fi garantat n propor ie de 80%. 4.6. Obiectul finan rii trebuie s se ncadreze n una sau mai multe din categoriile eligibile: a) Echipamente tehnologice (ma ini, utilaje i instala ii de lucru - inclusiv software-ul aferent; b) Aparate i instala ii de m sur , control i reglare; c) Mijloace de transport necesare desf ur rii activit ii/activit ilor pe care s-a accesat programul; d) Licen e, brevete, m rci, francize, etichetare ecologic , software; e) Achizi ionarea de echipamente IT (unitate central , server, monitor, imprimant /copiator/multifunc ional , inclusiv sisteme portabile, licen e necesare desf ur rii activit ii, sisteme audio-video, etc.); f) Achizi ionarea de spa ii de lucru, spa ii de produc ie i spa ii pentru prest ri servicii i comer (cl diri, hale de produc ie, spa ii amenajate pentru activit i de prest ri servicii i comer , inclusiv din elemente prefabricate)6. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie s aib destina ie locativ . g) Achizi ionarea de bunuri prev zute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatur birotic i 3.3 sisteme de protec ie a valorilor umane i materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de func ionare a mijloacelor fixe, cu complet rile i modific rile ulterioare; h) Realizarea unui site pentru prezentarea activit ii solicitantului i a produselor sau serviciilor promovate. Se consider cheltuial eligibil i taxa de achizi ionare a domeniului Internet, precum i achizi ionarea softului pentru comer ul on-line; i) Achizi ionarea de instala ii/echipamente specifice n scopul ob inerii unei economii de energie, precum i sisteme care utilizeaz surse regenerabile de energie7 pentru eficientizarea activit ilor pentru care a solicitat finan are; j) Promovarea on-line a activit ilor societ ii comerciale, elaborarea i produc ia de materiale tip rite de promovare a activit ilor desf urate de societate, pe suport hrtie i pe suport electronic (nu mai mult de 15% din valoarea cheltuielilor eligibile); k) Consultan pentru ntocmirea documenta iei n vederea ob inerii finan rii n cadrul prezentului program (nu mai mult de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile)8
5 Procentul de minim 30% credit nu este obligatoriu pentru proiecte cu valoare eligibil mai mare de 150 000 lei, schema de finan are fiind AFN maxim 100 000 Lei; Credit minim 50 000 Lei; Contribu ie proprie pn la acoperirea valorii eligibile a proiectului 6 Valoarea activului achizi ionat n cazul programului se va face pe baza unei evalu ri al unui expert evaluator ANEVAR, exclusiv pentru spa iile din elemente prefabricate 7 Surs regenerabil de energie, conform defini iei din Hot rrea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea produc iei de energie electric din surse regenerabile de energie, cu modific rile i complet rile ulterioare

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

4.7 n planul de afaceri trebuie justificat fiecare cheltuial n vederea demonstr rii necesit ii acesteia n desf urarea activit ilor pe care se acceseaz finan area. Nu se finan eaz elementele de cost care nu au leg tur cu activit ile pe care se acceseaz i cu procesul de produc ie/comer / serviciul prestat. 4.8. Activele achizi ionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie s fie noi i nu se aplic pentru acestea amortizarea accelerat prev zut n Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare. 4.9. Activele achizi ionate pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar, valoarea f r TVA de achizi ie a mijloacelor fixe trebuie s fie mai mare sau egal cu 1.800 lei, conform Hot rrii Guvernului nr. 105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe. 4.10. Att AFN ct i creditul bancar n cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru rambursarea mprumuturilor existente. 4.11. De finan area nerambursabil ob inut n cadrul Programului se poate beneficia o singur dat . 4.12. Beneficiarii sunt obliga i s asigure bunurile achizi ionate prin Program n favoarea OTIMMC (sau OTIMMC i institu ia de credit partener n cazul n care este accesat schema de finan are cu credit bancar), mpotriva tuturor riscurilor, pe o perioad de 3 ani, i s cesioneze toate drepturile pe care le vor dobndi n temeiul asigur rii c tre administratorul programului; 4.13. Aplicarea prevederilor referitoare la achizi ionarea n condi ii de pia Solicitan ii care au semnat contractul de finan are au obligativitatea de a achizi iona bunurile i serviciile eligibile n condi ii de pia , respectiv s ntocmeasc un dosar de achizi ie care s cuprind : cereri de ofert (minim trei), ofertele primite (acestea trebuie s cuprind i datele de identificare ale ofertantului), un proces verbal semnat de reprezentantul legal al ntreprinderii prin care s fie justificat alegerea ofertei c tig toare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii. Acest dosar va fi prezentat dup ncheierea contractului, la momentul depunerii decontului. 5. Procedura de nscriere n Program 5.1. nscrierea n program i solicitarea acordului de principiu pentru finan are se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro, conform procedurii de nscriere on-line i nregistrarea n Registrul Unic Electronic, aprobat prin decizia Pre edintelui Agen iei. 5.2. Agen ia demareaz implementarea Programului n termen de 5 zile de la data public rii n Monitorul Oficial a Procedurii de Implementare a Programului. 5.3. Data nscrierii n etapa I a Programului va fi afi at pe site-ul Agen iei cu 5 zile nainte ca aplica ia online s devin opera ional . Pentru participarea la etapa I, fiecare solicitant trebuie s completeze on-line Formularul de nscriere prev zut n Anexa nr. 1 la prezenta procedur , reg sit pe site-ul Agen iei www.aippimm.ro, aplica ia de nscriere fiind opera ional timp de 5 zile. n situa ia n care, n termenul prev zut mai sus, se nscriu mai pu in de 30 de solicitan i pe fiecare loca ie, perioada de nscriere va fi prelungit pn la epuizarea locurilor disponibile. n cadrul aceluia i workshop nu pot participa rude de gradul I, rude de gradul II i so /so ie. 5.4. n termen de 24 ore de la expirarea termenului de nscriere, Agen ia va publica pe site-ul www.aippimm.ro lista cu aplican ii admi i pentru sus inerea interviurilor organizate de cele 5 centre EMPRETEC respectiv:
nainte de semnarea Contractului de finan are / Contractului de credit bancar i AFN, n aceste condi ii aceast cheltuial putnd fi decontat numai din AFN maxim 70% din valoarea cheltuielii eligibile i aport propriu minim 30%. Din credit nu se deconteaz o cheltuial efectuat nainte de aprobarea acestuia.

8 Aceast activitate poate fi efectuat

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

Centrul Na ional EMPRETEC Romnia A.I.P.P.I.M.M.: OTIMMC Ploie ti i OTIMMC Bra ov Centrul Regional EMPRETEC Transilvania: OTIMMC Cluj i OTIMMC Trgu Mure Centrul Regional EMPRETEC Sud Est: OTIMMC Constan a Centrul Regional EMPRETEC Oltenia Banat: OTIMMC Craiova i OTIMMC Timi oara Centrul Regional EMPRETEC Moldova: OTIMMC Ia i lund n considerare principiul primul venit - primul servit. Workshopurile se vor desf ura n 8 loca ii care vor fi afi ate pe site-ul www.aippimm.ro, iar costurile particip rii sunt de 1.000 lei / participant. 5.5. Selectarea candida ilor pentru etapa I se va face n urma interviului realizat de c tre traineri, conform Procedurii UNCTAD / EMPRETEC. Interviurile vor avea loc la sediile OTIMMC, iar taxa particip rii la etapa I va fi achitat de c tre beneficiarii selecta i n termen de 3 zile de la selec ie, dar nu mai trziu de prima zi a workshop-ului. Workshop-urile se vor desf ura pe parcursul a 9 zile calendaristice. Prezen a este obligatorie pentru efectuarea interviurilor conform metodologiei specifice EMPRETEC n vederea select rii participan ilor la etapa I pe baza profilului antreprenorial al solicitan ilor. 5.6. Aplican ii care nu se prezint la interviu vor fi respin i de pe lista beneficiarilor i vor fi nlocui i cu aplican ii din lista de a teptare. De asemenea, aplican ii admi i la interviu care nu se prezint din prima zi la workshop-uri, vor fi respin i. Absolven ii9 workshopurilor de preg tire antreprenorial UNCTAD / EMPRETEC care vor fi asocia i, ac ionari, administratori ai unei societ i comerciale i care aplic la etapa II-a, vor beneficia de 5 puncte la evaluarea planului de afaceri. 5.7. nscrierea n program pentru etapa a II a se face conform procedurii de nscriere on-line i nregistrare n Registrul Unic Electronic, aprobat prin decizia Pre edintelui Agen iei. 5.8. Solicitan ii vor completa on-line formularul de preselec ie n termen de 5 zile de la data comunicat de Agen ie pe site-ul www.aippimm.ro (anexa nr. 2 la prezenta Procedur ). 5.9. n termen de 24 de ore de la data expir rii perioadei de nscriere n etapa a II a, Agen ia va publica pe site-ul www.aippimm.ro, n ordinea nscrierii, lista cu to i solicitan ii nscri i. 5.10. Solicitan ii din lista afi at pe site-ul www.aippimm.ro vor transmite n termen de 10 zile lucr toare de la data public rii listei conform. pct.5.9, la OTIMMC de care apar ine jude ul n care este nregistrat firma solicitant / n care are domiciliul stabil solicitantul, Cererea-tip de acord de principiu pentru finan are (anexa nr. 3 la prezenta procedur ) nso it de urm toarele documente justificative: a) plan de afaceri; b) copia certificatului de absolvire Empretec al/a asociatului unic/asociatului/ac ionarului/administratorului societ ii, dac este cazul; c) copie a buletinului/c r ii de identitate al/a reprezentantului legal al societ ii; d) copie a diplomei care atest studiile medii sau, dup caz, superioare ale administratorului sau certificat de echivalare a studiilor eliberat de Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului, n cazul diplomelor ob inute n str in tate; e) declara ie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii (anexa nr. 5 i anexa nr. 6 la prezenta Procedur ); f) certificate de atestare fiscal , n original sau copie legalizat , emise conform prevederilor legale privind ndeplinirea obliga iilor exigibile de plat a impozitelor, taxelor i datoriilor la bugetul general consolidat, att pentru sediul social/profesional, sucursale, filiale, ct i pentru toate punctele de lucru care au C.U.I. conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finan ele
9 Absolven ii primei etape - workshopuri de preg tire antreprenorial UNCTAD / EMPRETEC vor primi CERTIFICAT

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

11

publice locale, cu complet rile i modific rile ulterioare, n termen de valabilitate la data depunerii cererii; g) certificate de atestare fiscal , n original sau copie legalizat , emise conform prevederilor legale privind ndeplinirea obliga iilor exigibile de plat a impozitelor, taxelor i datoriilor la bugetele locale, att pentru sediul social/profesional, sucursale, filiale, ct i pentru toate punctele de lucru sau adeverin , n original sau copie legalizat n care s se men ioneze c firma nu este nregistrat ca fiind pl titoare n cadrul administra iei locale respective, n termen de valabilitate la data depunerii cererii;10 h) Situa iile financiare ale solicitantului, nregistrate la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice pe a c ror raz i au sediul operatorii economici (Art. III din OUG nr.90/2010 pentru modificarea i completarea Legii nr.31 / 1990 privind societ ile comerciale (bilan contabil, contul de profit i pierdere, date informative, anexe, balan a de verificare) la 31 decembrie 2010, n copie certificat (pentru societ ile nfiin ate pn n 2011), sau ultima balan de verificare pentru societ ile nfiin ate n 2011(dac este cazul); i) certificat constatator, n original, emis de Oficiul Registrului Comer ului de pe lng tribunalul unde i are sediul societatea, n care s se men ioneze ac ionarii, reprezentan ii legali ai societ ii, punctele de lucru, precum i domeniile de activitate principale i secundare autorizate ale societ ii; 5.11. (1) ntreaga documenta ie va fi depus n 3 (trei) exemplare, un original i dou fotocopii certificate (pe fiecare exemplar specificndu-se dac este original sau copie) conform scrisorii de n tiin are pe care aplica ia o va transmite electronic fiec rui aplicant, n dou plicuri sigilate respectiv: a) un plic sigilat n care se vor reg si cele 3 exemplare ale Cererii-tip de acord de principiu pentru finan are (anexa nr. 3 la prezenta procedur ) nso it de documentele justificative conform punctului 5.10 lit. b.) h.) din prezenta procedur , plic care s poarte men iunea Documenta ie administrativ num r RUE; b) un plic sigilat n care vor fi introduse cele 3 exemplare ale planului de afaceri i care va avea men iunea "planuri de afaceri num r RUE". Planul de afaceri n original, numerotat, semnat i tampilat va fi scanat i ata at i pe suport electronic (CD) n format PDF sau JPG; Pe ambele plicuri sigilate vor trebui trecute urm toarele coordonate: I. Destinatar: - OTIMMC - adresa (anexa nr. 4 la prezenta procedur ); - UPSEC: Programul pentru dezvoltarea abilit ilor antreprenoriale n rndul tinerilor i facilitarea accesului acestora la finan are START II. Expeditor: - nr. de nregistrare din Registrul Unic Electronic al Programului; - denumirea complet a operatorului economic solicitant/nume i prenume solicitant - nr. de nregistrare la ORC - dac este cazul; - CUI/codul de nregistrare fiscal ;/ CNP solicitant - suma AFN solicitat ; - adresa beneficiarului, inclusiv jude ul. (2) Prin copie certificat , n cadrul acestui Program, se n elege fotocopie cu tampila operatorului economic i semn tura reprezentantului legal /mputernicitului cu men iunea conform cu originalul. (3) Cele dou plicuri vor fi depuse la sediile OTIMMC de care apar ine jude ul n care este nregistrat firma solicitant (anexa 4 la prezenta Procedur ) i va fi nregistrat depunerea n Registrul Unic Electronic al Programului.
10 n cazul n care firma nu este nregistrat ca fiind pl titoare n cadrul administra iei respective, se solicit o adeverin

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

6. Procedura de evaluare a documentelor justificative / planurilor de afaceri i acordarea aloca iei financiare nerambursabile i a creditului I. Etapa I de evaluare (1) n cadrul Agen iei se constituie Unitatea de Coordonare, Selec ie, Evaluare i Contractare a Programului, denumit UCSEC, al c rei num r de persoane, atribu ii i responsabilit i vor fi stabilite prin decizia Pre edintelui Agen iei. n cadrul UCSEC este inclus grupul de evaluare planuri de afaceri. (2) n cadrul OTIMMC se constituie Unitatea de Programare, Selec ie, Evaluare i Contractare, denumit n continuare UPSEC, al c rei num r de persoane, atribu ii i responsabilit i vor fi stabilite prin decizia ordonatorului ter iar de credite al OTIMMC. 6.1. Prima etap de evaluare este realizat de c tre UPSEC - OTIMMC i reprezint evaluarea din punct de vedere administrativ i al eligibilit ii a cererii-tip de acord de principiu pentru finan are i a documentelor justificative prev zute la pct. 5.10. lit. b.) h.), depuse de c tre solicitan i. (1) UPSEC din cadrul OTIMMC va verifica existen a tuturor documentelor i va evalua din punct de vedere administrativ i al eligibilit ii documenta ia depus de c tre solicitant, n termen de 5 zile lucr toare de la data expir rii termenului precizat la pct. 5.10. (2) Analiza din cadrul UPSEC-OTIMMC are ca finalitate stabilirea uneia din urm toarele decizii: a) acceptarea din punct de vedere administrativ i al eligibilit ii proiectului. UPSEC OTIMMC va transmite n maxim 3 zile lucr toare din momentul expir rii termenului men ionat la pct. 6.1. alin. (1), c tre UCSEC din cadrul Agen iei o copie a documenta iei depuse de c tre solicitan ii admi i din punct de vedere administrativ i al eligibilit ii, mpreun cu plicul sigilat care con ine cele 3 exemplare ale planului de afaceri. UPSEC va transmite solicitan ilor admi i din punct de vedere administrativ i al eligibilit ii o scrisoare de aprobare a proiectului din punct de vedere administrativ i a eligibilit ii. b) respingerea proiectului, solicitantului fiindu-i transmis Scrisoarea de respingere din punct de vedere administrativ i al eligibilit ii de c tre UPSEC din cadrul OTIMMC; c) solicitarea de clarific ri, aplicantului fiindu-i transmis Scrisoare de solicitare clarific ri. Complet rile solicitate se depun la OTIMMC n 48 de ore de la n tiin are. II. Etapa a II a de evaluare 6.2. Evaluarea planurilor de afaceri admise din punct de vedere administrativ i al eligibilit ii este realizat de c tre UCSEC/ Grup de evaluare din cadrul Agen iei. 6.3. Urmare a evalu rii, UCSEC adopt decizii referitoare la ndeplinirea criteriilor necesare pentru ob inerea finan rii n cadrul programului derulat cu institu iile partenere (institu ia de credit partener + FNGCIMM S.A. - IFN). 6.4. UCSEC din cadrul Agen iei va realiza evaluarea i selec ia n termen de 45 zile lucr toare de la data primirii de la OTIMMC a copiei documenta iei i a planurilor de afaceri depuse de c tre solicitan ii admi i din punct de vedere administrativ i al eligibilit ii, pe baza procedurii opera ionale de selectare, evaluare i contractare a programului, aprobat prin decizia Pre edintelui Agen iei. n cadrul etapei a II-a a Programului se finan eaz implementarea celor mai bune planuri de afaceri, care au ob inut cel pu in 70 de puncte conform Grilei de evaluare, anex la modelul planului de afaceri. Modelul planului de afaceri va fi afi at pe site-ul www.aippimm.ro, dup selectarea institu iei de credit partenere n program i semnarea unei conven ii de colaborare cu aceasta. Finan area planurilor de Afaceri se va face n ordinea 10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

13

punctajului ob inut n urma evalu rii i n limita bugetului alocat11. La punctaje egale va prevala num rul de nregistrare on-line, conform principiului primul venit - primul servit. 6.5. Analiza din cadrul UCSEC din cadrul Agen iei, are ca finalitate stabilirea uneia din urm toarele decizii: a) pentru beneficiarii care solicit credit bancar, acceptarea de principiu a proiectului i includerea n program aplicantul care solicit credit bancar va fi nscris pe lista cu solicitan ii pn la acoperirea fondului alocat programului i n continuare pe lista de a teptare, urmnd a fi verifica i de c tre administratorii de credite din unit ile teritoriale ale b ncii selectate. UCSEC va afi a pe site-ul www.aippimm.ro lista cu beneficiarii admi i n urma evalu rii planurilor de afaceri, iar UPSEC din cadrul OTIMMC va transmite acestora o notificare privind acceptarea de principiu la finan are. Un exemplar al planului de afaceri nso it de raportul de evaluare ntocmit de UCSEC, va fi predat institu iei de credit partenere printr-un proces verbal de predare primire; b) pentru beneficiarii care nu solicit credit bancar, acceptarea de principiu a proiectului i includerea n program - aplicantul va fi nscris pe lista cu solicitan ii pn la acoperirea fondului alocat programului i n continuare pe lista de a teptare. UCSEC va afi a pe site-ul www.aippimm.ro lista cu beneficiarii admi i n urma evalu rii planurilor de afaceri, iar UPSEC din cadrul OTIMMC va transmite acestora o notificare privind acceptarea de principiu la finan are; c) respingerea proiectului, solicitantului fiindu-i transmis Scrisoarea de respingere de c tre UPSEC; d) solicitarea de clarific ri, aplicantului fiindu-i transmis de c tre UCSEC Scrisoare de solicitare clarific ri. Complet rile solicitate se depun n 48 de ore de la n tiin are la sediul OTIMMC. UPSEC din cadrul OTIMMC le transmite scanate la Agen ie i, dac este cazul, transmite i originalele. 6.6. Dac n urma analizei de c tre UPSEC a documentelor care nso esc planul de afaceri sau analizei de c tre UCSEC a planului de afaceri se constat c informa iile declarate de solicitant n formularul de preselec ie on-line nu sunt corecte/reale, solicitantul va primi Scrisoare de respingere acestuia de la finan are. 6.7. n conformitate cu dispozi iile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, n situa ia n care solicitantul se consider v t mat ntr-un drept al s u sau ntr-un interes legitim prin primirea scrisorii de respingere de la UPSEC, acesta are dreptul de a urma procedura prev zut n aceste situa ii. 6.8. Solicitantul se poate adresa OTIMMC, formulnd o contesta ie, n termen de 10 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere pentru nendeplinirea condi iilor din punct de vedere administrativ i al eligibilit ii. 6.9. Solicitantul se poate adresa Agen iei, formulnd o contesta ie, n termen de 10 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere n urma evalu rii planului de afaceri. 6.10. Contesta ia se formuleaz n scris i va cuprinde: datele de identificare ale solicitantului; obiectul contesta iei; motivele de fapt i de drept pe care se ntemeiaz contesta ia; dovezile pe care se ntemeiaz ; semn tura reprezentantului legal i tampila. 6.11. Pentru solu ionarea contesta iilor, se va constitui o Comisie de contesta ie din cadrul OTIMMC/Agen iei, format din membrii care nu au participat la evaluarea documenta iei sau a planului de afaceri.
11 Punctajul minim pentru finan area planurilor de afaceri n cadrul programului este de 70 puncte iar punctajul maxim ce se poate ob ine este de 100 de puncte, conform procedurii opera ionale de evaluare, selec ie i contractare a programului

11

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

6.12. Termenul de solu ionare este de 10 zile lucr toare de la data primirii contesta iei. Comunicarea solu ion rii contesta iei se va face prin fax sau prin email. III. Etapa a III-a de evaluare (doar pentru beneficiarii care solicit credit) 6.13. (1) Etapa a treia de evaluare a dosarelor cu component de creditare, declarate eligibile de c tre UCSEC- din cadrul Agen iei, este realizat de institu ia de credit partener prin comitetele de credit ale unit ilor sale teritoriale n func ie de criteriile specifice prev zute n normele de creditare ale acesteia i n normele de garantare ale FNGCIMM. S.A.-IFN. (2) Institu ia de credit partener va face propria ei analiz , n conformitate cu normele proprii de creditare pentru acordarea creditului bancar din sursele acesteia i va informa Beneficiarul i Agen ia asupra deciziei sale de a acorda/respinge creditul. (3)Institu ia de credit partener poate solicita completarea dosarului de credit cu documentele prev zute n normele sale interne de creditare. n cazul n care clientul prezint documenta ie necorespunz toare sau incomplet , institu ia de credit partener va solicita remedierea acesteia (acordnd asisten i consultan gratuit ), iar dac acest fapt nu se va realiza n termenul solicitat de institu ia de credit sau nu exist posibilitatea de remediere, va comunica, n scris, att clientului ct i Agen iei c cererea de credit i AFN a fost respins . IV. Semnarea contractului de finan are/contractului de credit i AFN cheltuielilor i efectuarea

A. Beneficiari care solicit credit 6.14. (1) n termen de 5 zile lucr toare de la data primirii hot rrii de aprobare a creditului, beneficiarul va semna cu institu ia de credit partener Contractul de creditare i AFN. O copie a acestuia va fi transmis la OTIMMC de c tre beneficiar. (2) n termen de 60 de zile lucr toare de la semnarea contractului, beneficiarul este obligat s efectueze cheltuielile. OTIMMC UMCR va efectua vizite de certificare a cheltuielilor. n situa ia neefectu rii cheltuielilor, beneficiarul este respins de la finan are. (3) Termenul de 60 de zile se poate prelungi doar cu acordul Agen iei la propunerea OTIMMC pentru situa ii excep ionale (de exemplu ntrzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN). Prelungirea se acord pe baza unei cereri depuse de c tre solicitant la sediul OTIMMC cu cel pu in 10 zile nainte de expirarea termenului limit de depunere a decontului. 6.15. Beneficiarii eligibili de la pct. 6.5. lit.a vor deschide conturi curente la institu ia de credit partener pentru derularea opera iunilor de ncas ri i pl i, inclusiv utilizarea sumelor aferente AFN, credit bancar sau aport propriu, dup caz. 6.16. Finan area planurilor de afaceri se va face conform Conven iei de colaborare ncheiat de Agen ie cu institu ia de credit partener . AFN se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis la institu ia de credit prin unit ile teritoriale ale acesteia, dup primirea de c tre institu ia de credit din partea Agen iei a acordului de utilizare a AFN. 6.17. Aportul propriu n numerar al beneficiarului (unde este cazul), va fi v rsat n contul curent deschis la institu ia de credit partener , urmnd ca pentru fiecare cheltuial eligibil efectuat s se utilizeze n mod propor ional, componentele de finan are (credit bancar, AFN i, dup caz, aport propriu)

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

15

B. Beneficiari care nu solicit credit 6.18 (1) n termen de 5 zile lucr toare de la data primirii Notific rii privind acordul de principiu pentru finan are beneficiarii de la pct. 6.5. lit.b. vor semna la sediul OTIMMC Contractul de finan are (anexa nr.9 la procedur ). Termenul maxim de semnare a Contractului de finan are este 30.12.2011. (2) n termen de 60 de zile lucr toare de la semnarea contractului, beneficiarul este obligat s efectueze cheltuielile. OTIMMC UMCR va efectua vizite de certificare a cheltuielilor. n situa ia neefectu rii cheltuielilor, beneficiarul este respins de la finantare. 6.19. (1) Termenul de 60 de zile se poate prelungi doar cu acordul Agen iei la propunerea OTIMMC pentru situa ii excep ionale (de exemplu ntrzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN). Prelungirea se acord pe baza unei cereri depuse de c tre solicitant la sediul OTIMMC cu cel pu in 10 zile nainte de expirarea termenului limit de depunere a decontului. (2) Beneficiarii eligibili vor deschide conturi curente la institu ia de credit partener pentru derularea opera iunilor de ncas ri i pl i, inclusiv utilizarea sumelor aferente AFN, aport propriu. (3) Finan area planurilor de afaceri se va face conform Conven iei de colaborare ncheiat de Agen ie cu institu ia de credit partener . AFN se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis la institu ia de credit prin unit ile teritoriale ale acesteia, dup primirea de c tre institu ia de credit din partea Agen iei a acordului de utilizare a AFN. (4) Aportul propriu n numerar al beneficiarului va fi v rsat n contul curent deschis la institu ia de credit partener , urmnd ca pentru fiecare cheltuial eligibil efectuat s se utilizeze n mod propor ional, cele 2 componente de finan are (AFN maxim 70% si aport propriu minim 30%). IV Acordarea AFN /AFN si credit bancar 6.20 . (1) Acordarea AFN se face pe baza unei cereri-tip de eliberare a AFN (anexa nr. 11 la prezenta procedur ), pe care beneficiarul trebuie s o depun spre aprobare la OTIMMC, nso it de urm toarele documente ndosariate: a) formularul de decont prev zut n anexa nr. 12 la prezenta procedur ; b) documentele justificative care nso esc formularul de decont, n original i 2 fotocopii certificate, n ordinea activit ilor completate n formularul de decont; conformitatea cu originalul a documentelor justificative se va face de c tre UPSEC, prin semn tura i tampila reprezentantului UPSEC; c) declara ie pe propria r spundere a beneficiarului c activul/activele achizi ionat/ achizi ionate este/sunt nou/noi/ i c nu aplic , pentru acesta/acestea, amortizarea accelerat prev zut n Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare; d) copie certificat de pe fi a de amortizare a activului achizi ionat, cu codul de clasificare al acestuia; e) angajamentul beneficiarului de a raporta efectele particip rii n Program pe o perioad de 3 ani, ncepnd cu anul 2011, c tre Unitatea Monitorizare, Control i Raportare din cadrul OTIMMC, conform anexei nr. 8 la prezenta procedur ; g) contract de asigurare pentru bunurile achizi ionate prin program; h) dovada propriet ii/dreptului de folosin asupra terenului sau alte forme asimilate, pentru o perioad de cel pu in 5 ani; (pentru spa ii din elemente prefabricate); i) certificat de urbanism pentru spa ii din elemente prefabricate;

13

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

j) declara ie pe propria r spundere a beneficiarului c n termen de maxim 6 luni de la achizi ionarea elementelor prefabricate va prezenta la OTIMMC dovada intabul rii, autoriza ia de construc ie i extrasul de carte funciar ; k) raport de evaluare a activului de la pct. 4.6. lit f. (exceptnd spa iile din elemente prefabricate) l) dosarul de achizi ie conform pct. 4.13. m) pentru francize - contractul cu francizorul, tradus n limba romn i legalizat(dac este cazul),
factura fiscal , tradus n limba romn i legalizat (dac este cazul), copia manualului opera ional/de opera iuni; n) pentru licen e - contractul cu furnizorul, tradus n limba romn i legalizat(dac este cazul), factura fiscal , tradus n limba romn i legalizat (dac este cazul), copia manualului de utilizare a licen ei; o) pentru etichetare ecologic - documente care s ateste certificarea etichet rii ecologice de c tre un organism abilitat;

p) pentru consultan pentru ntocmirea documenta iei n vederea ob inerii finan rii n cadrul programului - contractul de prest ri servicii cu furnizorul de servicii de consultan 12; copie dup certificatul de nregistrare al furnizorului de consultan , cu men iunea codului CAEN clasa 70, factur fiscal , n original i copie certificat , copie certificata dupa instrumentul de plat (ordin de plat / chitan / cotor fil CEC/ foaie de v rs mnt, bilet la ordin), copie certificat dup extrasul de cont, proces-verbal privind execu ia contractului de consultan . (2) ntreaga documenta ie va fi depus n 3 exemplare: 1 original i 2 fotocopii certificate. 6.21. Toate cele 3 exemplare ale dosarelor con innd acela i num r de documente vor fi puse ntr-un plic sigilat i depuse la sediile OTIMMC (anexa nr. 4 la prezenta procedur ). I. Destinatar: - OTIMMC - adresa (anexa nr. 4 la prezenta procedur ); - UPSEC: Programul pentru dezvoltarea abilit ilor antreprenoriale n rndul tinerilor i facilitarea accesului acestora la finan are START II. Expeditor: - nr. de nregistrare din Registrul Unic Electronic al Programului; - denumirea complet a operatorului economic solicitant; - nr. de nregistrare la ORC; - CUI/codul de nregistrare fiscal ; - suma AFN solicitat ; - adresa beneficiarului, inclusiv jude ul. 6.22. Nu se admit compens ri ntre valorile unitare ale activelor cuprinse n notificare. 6.23. Beneficiarii AFN pot schimba, la achizi ionare, activele pentru care au primit acordul de principiu numai cu aprobarea Agen iei n urma unei solicit ri justificate. 6.24. Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise naintea ncheierii Contractului de credit bancar i AFN cu institu ia de credit partener care a ncheiat conven ie de colaborare pentru implementarea prezentului Program cu Agen ia, nu sunt eligibile, cu excep ia celor de la pct. 4.6 lit. k. 6.25 Dup efectuarea cheltuielilor aprobate, beneficiarul va prezenta la banc formularul de decont (anexa 12) aprobat de UPSEC i UMCR din cadrul OTIMMC i facturile fiscale originale certificate cu bun de plat de c tre UMCR din cadrul OTIMMC. Certificarea facturilor fiscale const n men iunea bun de plat , semn tur i tampil din partea UMCR din cadrul OTIMMC.
12 n contract se va preciza perioada de desf urare a activit ii i obiectul serviciilor de consultan furnizate.

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

17

6.26 Din contul deschis de beneficiar va fi virat de c tre banc , n contul furnizorului sau al beneficiarului (n cazul n care furnizorul nu accept plata la termen i beneficiarul achit bunurile din surse proprii), suma necesar pl ii bunurilor achizi ionate, dup primirea de c tre institu ia de credit din partea Agen iei a acordului de utilizare a AFN. 6.27 n cadrul derul rii programului, solicitan ii care renun total sau par ial la finan are au obliga ia complet rii cererii tip de renun are total / par ial (Anexa nr. 10) 6.28 Sumele neutilizate la finele fiec rui an, angajate de Agen ie cu institu ia de credit partener i eviden iate n conturile acesteia, se reporteaz n anul urm tor i se utilizeaz pentru acoperirea obliga iilor care decurg din contractele de credit ncheiate ntre institu ia de credit partener i beneficiarii ajutoarelor financiare nerambursabile, n limitele sumelor prev zute n contractele ncheiate ntre Agen ie i institu ia de credit partener , conform art. 26^2 alin. (4) din Legea nr. 346/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare. 7. Monitorizare i control 7.1. Monitorizarea i controlul beneficiarilor Programului se va face de c tre Unitatea de Monitorizare, Control i Raportare, denumit n continuare UMCR din cadrul OTIMMC pe baza procedurii de monitorizare i control a programului aprobat de Pre edintele Agen iei. n cazul schemei de finan are cu credit bancar, la procesul de monitorizare, naintea eliber rii AFN i a creditului bancar poate participa i un reprezentant al institu iei de credit. 7.2. n cadrul OTIMMC se constituie Unitatea de Monitorizare Control i Raportare al c rei num r de persoane, atribu ii i responsabilit i vor fi stabilite prin decizia ordonatorului ter iar de credite al fiec rui OTIMMC. Reprezentan ii Agen iei i cei ai OTIMMC - UMCR au dreptul s verifice att la sediul operatorilor economici, ct i al furnizorilor veridicitatea i conformitatea declara iilor, activit ilor i cheltuielilor f cute n cadrul Programului, facturile, poli a de asigurare a bunurilor achizi ionate, precum i dosarul de achizi ie prev zut la pct.4.13. Beneficiarul AFN trebuie s accepte i s faciliteze controlul reprezentantului Agen iei/ institu iei de credit/ OTIMMC, asupra utiliz rii AFN acordate prin Program. 7.3. Institu ia de Credit va ntocmi documentele necesare aprob rii de c tre Agen ie pentru eliberarea AFN numai dup aprobarea de c tre OTIMMC a cererii-tip de eliberare a AFN i pe baza documentelor justificative certificate de OTIMMC. 7.4. Verificarea la fa a locului vizeaz stadiul de realizare a investi iei, realitatea, legalitatea i regularitatea opera iunilor economico-financiare. Pe durata efectu rii controlului la adresa unde ntreprinderea a realizat investi ia i la sediul social, echipa de control trebuie s aib acces la documentele contabile, n original, care fac obiectul finan rii. n cazul n care, n urma controalelor efectuate de reprezentan ii Agen iei i OTIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constat c beneficiarii au f cut declara ii incomplete i/sau neconforme cu realitatea pentru a ob ine AFN sau au schimbat destina ia acesteia, sau se constat c nu au fost ndeplinite condi iile prev zute n acord, UMCR va propune ordonatorului ter iar de credite recuperarea total sau par ial a ajutorului de minimis acordat. (1) Sumele care rezult din recuperarea facilit ilor acordate prin PROGRAM, au regimul juridic de crean e fiscale. Pentru recuperarea acestora se aplic , n mod corespunz tor, dispozi iile Ordonan ei Guvernului nr. 92/2003, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare privind Codul de Procedur Fiscal . Calculul sumelor datorate, se efectueaz n termen de 30 de zile de la data constat rii acestora de c tre Agen ie/OTIMMC. (2). nscrisurile ntocmite de Agen ie, prin care se individualizeaz sumele de recuperat exprimate n moneda na ional , constituie titluri de crean i cuprind elementele actului administrativ fiscal prev zute de Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de Procedur Fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare. Crean ele individualizate n aceste titluri au regimul crean elor fiscale. 15

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

(3) n termen de 15 zile de la data ntocmirii, titlul de crean se comunic debitorului, care are obliga ia de a efectua plata sumelor datorate n termen de 30 de zile de la data comunic rii titlului de crean , n contul indicat n cuprinsul acestuia. (4) Titlurile de crean mpreun cu dovada comunic rii acestora se transmit organelor fiscale competente subordonate A.N.A.F., n vederea nscrierii debitului n eviden e dup expirarea termenului de contestare pentru titlurile de crean necontestate sau dup r mnerea definitiv a acestora n sistemul c ilor administrative de atac sau dup pronun area unei hot rri judec tore ti definitive i irevocabile. (5) Titlurile de crean se pot contesta la organul emitent, n condi iile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ. (6) Titlul de crean constituie titlu executoriu la mplinirea termenului de 30 de zile de la data scaden ei. 7.5. Pentru neplata la scaden a sumei nscrise n titlul executoriu, beneficiarii prev zu i la Art.3.1.2 datoreaz obliga ii fiscale accesorii conform prevederilor Ordonan ei Guvernului nr. 92/2003, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, ncepnd cu ziua urm toare a datei scadente i pn la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

7.6. Cuantumul obliga iilor fiscale accesorii se calculeaz de c tre Agen ie, de la data scaden ei i pn la data comunic rii c tre organele fiscale ale A.N.A.F., potrivit art. 8.4. (5) iar organele fiscale ale A.N.A.F. vor calcula obliga ii fiscale accesorii de la data primirii titlurilor executorii i pn la data stingerii sumelor prev zute de acestea. 7.7 Stingerea crean elor principale i accesorii individualizate n titlurile de crean prev zute la art. 8.4 alin(3) i art. 8.5 se efectueaz potrivit Ordonan ei Guvernului nr. 92/2003, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, de c tre organele fiscale competente subordonate A.N.A.F. 7.8. n cazul debitorilor pentru care se deschide procedura insolven ei, nscrierea la masa credal pentru crean ele prev zute la art.8.4.(3) i art. 8.5 i netransmise A.N.A.F. n condi iile art. 8.4 alin. (4) se efectueaz de c tre Agen ie. 7.9. Prin excep ie de la dispozi iile art.8.4 alin (2)), n cazul debitorilor pentru care se deschide procedura insolven ei, nscrierea la masa credal pentru crean ele prev zute la art.8.4 alin.(3) i art.8.5, transmise A.N.A.F. n condi iile art. 8.4.(4) se efectueaz de c tre Agen ia Na ional de Administrare Fiscal prin organele sale subordonate. 7.10. Sumele ncasate potrivit art.8.8 constituie venituri ale bugetului de stat i se ncaseaz ntr-un cont de venituri bugetare distinct. 7.11.Beneficiarii aloca iilor financiare nerambursabile au obliga ia de a raporta efectele particip rii la Program c tre UMCR din cadrul OTIMMC, pentru o perioad de 3 ani, ncepnd cu anul urm tor acord rii aloca iei financiare nerambursabile, prin completarea i transmiterea prin po t sau fax, cu confirmare de primire, a formularului prev zut n anexa nr. 7 la prezenta Procedur , n conformitate cu angajamentul de raportare (anexa nr. 8). Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnic este 1-30 aprilie a anului urm tor expir rii exerci iului financiar de referin . 16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

19

n cazul nendeplinirii acestei prevederi, operatorul economic nu va mai putea beneficia de niciunul dintre programele de finan are din bugetul Agen iei pentru o perioad de 3 ani. 7.12. Verificarea pe teren se realizeaz de c tre UMCR cel pu in o dat pe an, timp de 3 ani ncepnd cu anul urm tor acord rii AFN. 7.13. Pentru beneficiarii de la pct. 6.5.lit.a), certificarea cheltuielilor, monitorizarea i controlul pot fi efectuate de c tre echipe mixte formate dintr-un reprezentant al UMCR OTIMMC/ Agen ie i un reprezentant al Institu iei de credit partenere. 8. Prevederi referitoare la raportarea i monitorizarea ajutoarelor de minimis 8.1. Beneficiarul finan rii nerambursabile va da o declara ie, n cerere-tip de acord de principiu pentru finan are prev zut la anexa nr. 3 la prezenta procedur , privind ajutoarele de stat i ajutoarele de minimis, n conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87 i 88 ale Tratatului CE, publicat n L379/28.12.2006, de care a beneficiat pe parcursul preceden ilor 2 ani fiscali i al anului n curs. 8.2. Schema de ajutor de minimis va fi publicat integral pe site-ul Agen iei, la adresa www.aippimm.ro. 8.3. Raportarea i monitorizarea ajutoarelor acordate n baza prezentei scheme se face n conformitate cu legisla ia comunitar i cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus n aplicare prin Ordinul Pre edintelui Consiliului Concuren ei nr. 175, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007. 8.4. Furnizorul de ajutor de stat, respectiv Agen ia, p streaz eviden a detaliat a ajutoarelor acordate n baza prezentei scheme pe o durat de 10 ani de la data la care ultima alocare specific a fost acordat n baza prezentei scheme. Aceast eviden trebuie s con in toate informa iile necesare pentru a demonstra respectarea condi iilor impuse de legisla ia comunitar n domeniul ajutorului de stat. 8.4.1. Agen ia are obliga ia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate n derulare, i de a dispune m surile care se impun n cazul nc lc rii condi iilor impuse prin prezenta schem sau prin legisla ia na ional sau european aplicabil la momentul respectiv. 8.4.2. Agen ia are obliga ia de a transmite Consiliului Concuren ei, n formatul i n termenul prev zut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat13, toate datele i informa iile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel na ional. 8.4.3. n cazul n care exist ndoieli serioase cu privire la datele transmise de c tre Agen ie, Consiliul Concuren ei poate s solicite date i informa ii suplimentare i, dup caz, s fac verific ri la fa a locului. 8.5.Agen ia va transmite spre informare Consiliului Concuren ei prezenta schem n termen de 15 zile de la data adopt rii acesteia, conform art.6 al O.U.G nr. 117/2006 privind procedurile na ionale n domeniul ajutorului de stat, cu modific rile i complet rile ulterioare, aprobat prin Legea nr. 137/2007. 8.6. Pe baza unei cereri scrise, Agen ia va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concuren ei, n 20 de zile lucr toare sau n termenul fixat n cerere, toate informa iile pe care Comisia European le consider necesare pentru evaluarea respect rii condi iilor acestei scheme de ajutor de minimis. Agen ia prin OTIMMC, va informa n scris prin intermediul notific rii de acord de principiu pentru finan are, operatorii economici beneficiari cu privire la pragul maxim al ajutorului i la
13 Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus n aplicare prin Ordinul Pre edintelui Consiliului Concuren ei nr. 175, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007

17

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

caracterul de minimis al acestuia, n conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr.1998/2006 privind aplicarea art. 8714 i 8815 Tratatului CE privind ajutoarele de minimis, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.379/2006. 8.7. Agen ia prin OTIMMC, va acorda un ajutor de minimis dup ce va verifica pe baza declara iei pe propria r spundere a operatorului economic, c este respectat regula cumulului, precum i faptul c suma total a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal n curs, fie din surse ale statului sau ale autorit ilor locale, fie din surse comunitare, nu dep e te pragul de 200.000 euro, echivalentul n lei. 8.8. (1) Agen ia va realiza i men ine o eviden a ajutoarelor acordate n baza Programului, pe baza rapoartelor transmise de OTIMMC, astfel nct s fie posibil identificarea valorii, momentului acord rii, modalit ii de acordare, provenien ei finan rii, duratei i metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Aceast eviden va fi p strat la Agen ie timp de 10 ani de la data ultimei aloc ri n cadrul Programului. (2) Pentru realizarea acestei eviden e, OTIMMC vor transmite c tre Agen ie toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prev zute. 8.9. Operatorii economici beneficiari de ajutor n cadrul Programului, vor ine o eviden specific a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis i a altor ajutoare de stat. Ace tia sunt obliga i s arhiveze eviden a specific i s o p streze o perioad de 10 ani. 8.10. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concuren ei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus n aplicare prin Ordinul Pre edintelui Consiliului Concuren ei nr.175, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, revine Agen iei, care va transmite Consiliului Concuren ei informa iile necesare n vederea ntocmirii inventarului ajutoarelor de stat, raportului anual privind ajutoarele de stat acordate n Romnia i a registrului ajutoarelor de minimis. 9. Confiden ialitate 9..1. Documentele justificative depuse de c tre solicitan i n cadrul Programului sunt confiden iale, membrii OTIMMC i UCSEC avnd obliga ia de a nu dezv lui informa ii men ionate n acestea c tre ter e persoane, cu excep ia cazului n care informa iile sunt furnizate organelor abilitate ale statului n exercitarea atribu iilor ce le revin. 9.2. Agen ia i OTIMMC sunt autorizate s publice, n orice form i mediu, incluznd internetul, informa iile referitoare la numele beneficiarului, suma i/sau scopul AFN acordate, a ezarea geografic a proiectului (localitatea i jude ul).
14 15

Actualul art. 107 din Tratatul privind Func ionarea Uniunii Europene Actualul art. 108 din Tratatul privind Func ionarea Uniunii Europene

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

21

Anexa nr. 1 la procedur - PS-04.04.01 Formular de nscriere la etapa I a Programului pentru dezvoltarea abilit ilor antreprenoriale n rndul tinerilor i facilitarea accesului acestora la finan are -STARTCURS DE PREG TIRE ANTREPRENORIAL UNCTAD EMPRETEC ROMNIA PENTRU SPRIJINIREA DEZVOLT RII IMM1

Date de identificare1: Denumirea solicitantului Adresa solicitantului* Jude ul* Nr. telefon* Adresa de e-mail*

Capitolul I 2 1. Subsemnatul(a), solicit nscrierea la cursurile de dezvoltare antreprenorial 3 n urm toarea loca ie: Bra ov Constan a Cluj Napoca Bra ov Craiova Ia i Tg. Mure Ploie ti 2. Solicit: Cazare Mas 3. ndeplinesc condi iile de eligibilitate prev zute n Procedura de Implementare a prezentului program. Da Nu

1 2

Selec ia participan ilor la etapa I se face pe baza interviurilor conform metodologiei specifice EMPRETEC Toate cmpurile de la Capitolul I sunt obligatoriu de completat corect si integral 3 Participan ii la prima etap vor achita suma de 1000 Lei conform Art 5.4 din Procedura de Implementare a Programului Start 19

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

Capitolul II 4 1. 2. 3. Nume: Sex: Masculin Feminin Adresa de la serviciu: Adresa de acas :

E-mail: Telefon: 4. 5. 6. 7. Vrsta: Stare civil : Ave i copii ? Nec s torit Da Nu Da Nu Da Da Da Da Nu Nu Nu Nu C s torit Divor at V duv/ Telefon:

Nivelul educa iei (marca i r spunsul (urile) corect(e)): A i absolvit coala gimnazial ? A i absolvit liceul? A i ob inut diploma de bacalaureat? A i absolvit coal tehnic / postliceal / colegiu? A i ob inut diplom ? Denumire unitate de nv Nume (nr.) coala: __________________________________________________

Nume liceu: _______________________________________________________ Ca i ani? __________________________________________________________ Ce specializare a i avut? ______________________________________________ mnt: _______________________________________ Da Nu Studii superioare (de orice fel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ca i ani? ___________ A i ob inut o diplom universitar ? Denumire unitate de nv 8. A i fost vreodat ucenic? Ce specializare a i avut? ______________________________________________ mnt: _______________________________________ Da Nu

n ce meserie? __________________________________________________________ Organiza ie/Persoana: ____________________________________________________ 9.


4

Au avut mama sau tat l dvs. propria lor afacere?

Da

Nu

Toate cmpurile de la Capitolul II sunt obligatoriu de completat corect i integral 20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

23

Daca da, a i lucrat n cadrul acelei afaceri? 10. A avut una din rudele dvs., n afara de p rin i, afacerea sa proprie? Da 11. Nu Dac da, i-a i ajutat vreodat n afacerea respectiv ? Gndi i-v la trei dintre prietenii dvs. cei mai apropia i. Completa i numele si ocupa ia lor: Numele Prietenului #1 Numele Prietenului #2 Numele Prietenului #3 12. 13. 14. 15.

Da

Nu

Da

Nu

Are acest prieten( ) afacerea Da sa proprie Are acest prieten( ) afacerea Da sa proprie Are acest prieten ( ) afacerea Da sa proprie Da

Nu Nu Nu Nu

Au p rin ii vreunuia din prietenii dvs. afacerea lor proprie? C i din oamenii pe care i cunoa te i personal au propria afacere? A i fost primul copil la p rin i? A i c l torit n str in tate ? Da Da

Nu Nu

Daca da, men iona i rile n care a i c l torit cel mai des i de cte ori a i c l torit n fiecare. ara Num rul de vizite

De cte ori pe an c l tori i n interiorul rii, n afara regiunii unde v-a i n scut sau n afara regiunii n care locui i?

21

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

16. V rug m completa i n tabelul urm tor datele referitoare la experien a dvs. profesional ncepnd cu actualul/ ultimul loc de munc : Angajator Adresa Telefon Func ie Perioada

17.

A i ncercat vreodat s ncepe i o afacere proprie?

Da

Nu

Ce tip de afacere? ________________________________________________________ Ce s-a ntmplat cu aceast afacere? _________________________________________ 18. Ave i n prezent o afacere proprie? Da Nu

Ce tip de afacere? ________________________________________________________ 19. Dac inten iona i s ncepe i o afacere sau s o extinde i pe cea existent , ce tip de afacere a i ncepe/ extinde? (V rug m s da i detalii) ____________________________________ _______________________________________________________________________ 20. Dac nu inten iona i s ncepe i o afacere chiar acum, cum inten iona i s folosi i experien a acumulat la acest seminar de instruire? ______________________________________ _______________________________________________________________________ 21. De ct capital crede i c ave i nevoie s ncepe i sau s extinde i o afacere?

22.

Estima i suma de bani din fiecare din sursele men ionate mai jos pe care o pute i folosi n nceperea/ extinderea afacerii dvs.: Bani personali mprumuturi sau bani oferi i de familie mprumuturi sau bani oferi i de prieteni Alte surse: Specifica i: Da Nu

23.

Ave i cas , apartamentul sau terenul dvs. personal?

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

25

24.

Care dintre lucrurile men ionate mai jos considera i c reprezint ingredientul cel mai important n succesul unei afaceri? (Marca i o singur op iune.) Banii Educa ia Prietenii Motiva ia De acord Altele

25.

Sunte i de acord sau nu cu afirma ia urm toare?

Nu sunt de acord

Este mai important pentru un loc de munca s ofere oportunit i dect siguran . 26. Folosi i-v imagina ia i ncerca i s v gndi i la ct mai multe utiliz ri ale rumegu ului sau ale produselor care se pot face din rumegu . 1. 2. 3. 27. Sunte i de acord sau nu cu afirma ia urm toare? 4. 5. 6. De acord Nu sunt de acord

Sunt oportunit i suficiente pentru ca oameni ca mine s nceap o afacere n ara asta. 28. Imagina i-v c fratele sau sora dvs. v ofer un cadou de 30.000$ pentru a-i cheltui cum dori i dvs. Ce a i face cu ei? Prima utilizare: ___________________________________________________________ A doua utilizare: __________________________________________________________ A treia utilizare: __________________________________________________________ 29. 30. Dac a i putea avea locul de munc Da Nu i salariul efului dvs. pentru urm torii 5 ani, a i accepta?

Cum aprecia i dorin a dvs. de a ncepe o afacere proprie sau de a extinde afacerea dvs. deja existent ? (Marca i doar un singur r spuns) Nu tiu Medie Destul de puternic Foarte puternic

31.

n aceast etap , care sunt ansele de succes ale afacerii dvs.? (Marca i doar un singur r spuns.) 10% 60% 20% 70% 30% 80% 40% 90% 50% 100%

V rug m explica i r spunsul. ______________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 32. Sunte i dispus s investi i nou zile nentrerupt din timpul dumneavoastr pentru a participa la un atelier intensiv de lucru? Da Nu
23

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

33. 34.

Cum a i auzit de acest program? ____________________________________________ _______________________________________________________________________ La ce alte cursuri sau seminarii de dezvoltare antreprenorial sau a afacerilor a i mai participat? V rug m s oferi i detalii.

Cursul

Perioada

35. Descrie i afacerea dumneavoastr sau ideea de afaceri: ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Semn tura aplicantului:

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

27

Anexa 2 la procedur -PS-04.04.02Formular de preselec ie la etapa II a Programului pentru dezvoltarea abilit ilor antreprenoriale n rndul tinerilor i facilitarea accesului acestora la finan are -START Denumirea Societ ii Comerciale1*: Codul unic de nregistrare* Nr. de nregistrare la ONRC* Codul CAEN rev. 2 aferent obiectului principal de activitate (Ordin 337/2007) * Cod/coduri CAEN aferent/e activit ilor pentru care se solicit AFN* Categoria ntreprinderii conform Legii nr.346/2004 (microntreprindere, ntreprindere mic sau ntreprindere mijlocie)2 * Numele reprezentatului legal Func ia reprezentatului legal* Adresa societ ii* Jude ul* Codul po tal* Nr. telefon* Nr. fax Adresa de e-mail* Certificat de nmatriculare* ncarc * Denumirea planului de afaceri Obiectivele proiectului * Rezultate a teptate dup implementarea proiectului * Justificarea necesit ii finan rii nerambursabile * Valoarea total a proiectului (cheltuieli eligibile i neeligibile ) lei * Valoarea total eligibil a proiectului (lei) * Valoarea AFN(lei)* Planul de afaceri va fi finan at prin3:
1

Browse

Formularul de preselec ie corect i integral completat va putea fi transmis i nregistrat o singur dat n cadrul aplica iei - Microntreprindere, din cadrul categoriei de IMM, este ntreprinderea care are pn la 9 salaria i i realizeaz o cifr de afaceri anual net sau de ine active totale de pn la 2 milioane euro, echivalent n lei. Calculul cifrei de afaceri i al num rului de salaria i se va realiza conform art. 5 si art. 6 din Legea nr.346/2004 privind stimularea nfiin rii i dezvolt rii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modific rile i complet rile ulterioare, pentru fiecare tip de ntreprindere: ntreprindere autonom , partener sau legat , potrivit legii. - ntreprindere mic , din cadrul categoriei de IMM, este ntreprinderea care are ntre 10 i 49 de salaria i i realizeaz o cifr de afaceri anual net sau de ine active totale de pn la 10 milioane euro, echivalent n lei. - ntreprindere mijlocie, din cadrul categoriei de IMM, este ntreprinderea care are ntre 50 i 249 de salaria i i realizeaz o cifr de afaceri anual net de pn la 50 milioane euro, echivalent n lei, sau de ine active totale care nu dep esc echivalentul n lei a 43 milioane euro. Toate cmpurile sunt obligatorii 3 Procentul de minim 30% credit nu este obligatoriu pentru proiecte cu valoare eligibil mai mare de 150 000 lei, schema de finan are fiind AFN maxim 100 000 Lei; Credit minim 50 000 Lei; Contribu ie proprie pn la acoperirea valorii eligibile a proiectului. n cazul n care nu solicita i credit se completeaz la Credit bancar - 0, n cazul n care nu ave i contribu ie proprie se completeaz la Contribu ie proprie- 0
2

25

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

1 Aloca ia Financiar Nerambursabil lei 2 Credit bancar lei 3 Contribu ie proprie lei Certificat de absolvire a cursului de preg tire antreprenorial UNCTAD EMPRETEC Romnia al ac ionarului/administratorului/asociatului societ ii aplicante* 3 Da B 4 Nu * Subsemnatul Nume :................................. Prenume*..................., n calitate de asociat/administrator/ac ionar al SC ____________, declar pe proprie r spundere c societatea aplicant nu a beneficiat de aloca ie financiar nerambursabil n cadrul Programului pentru dezvoltarea abilit ilor antreprenoriale n rndul tinerilor i facilitarea accesului acestora la finan are - START - n perioada 01.01.2004 01.06.2011, i c nu am fost / nu sunt asociat/ac ionar/administrator la societ i comerciale care au beneficiat de aloca ie financiar nerambursabil n cadrul Programului pentru dezvoltarea abilit ilor antreprenoriale n rndul tinerilor i facilitarea accesului acestora la finan are - START - n perioada 01.01.2004 01.06.2011.

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

29

Anexa nr. 3 la procedur -PS-04.04.03CERERE-TIP DE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINAN ARE (Se completeaz toate rubricile n limba romn , prin tehnoredactare.) Subsemnatul/a/Subscrisa: Denumirea societ ii comerciale/societ ii cooperative ......................................................................................... Adresa..................................................................................................................................................................... Telefon......................................, Fax.................................., E-mail.......................................... Data nregistr rii societ ii comerciale...................................................................................... Num rul de nmatriculare la Oficiul Registrului Comer ului.................................................... Codul fiscal........................................................................ Codul unic de nregistrare................................................. Cont................................................................, deschis la banca..................................., solicit acordarea AFN ............. lei (n cifre i litere) ............, reprezentnd .............% (maximum 70%) din valoarea total a proiectului....................... lei (n cifre i litere) din care credit ......... lei (n cifre i litere) i / sau aport propriu........ lei (n cifre i litere) Forma juridic SRL, SA.. .... Capitalul social: - persoane fizice - persoane juridice: ............. lei ............. % . % de inut de

Cod CAEN aferent activit ii principale ................................... Cod CAEN aferent proiectului .................................................. Loca ia implement rii proiectului(adres , telefon, fax): ..................................................... Persoana de contact: .........................., telefon .......................... Anexez la prezenta urm toarele documente1 : a) Plan de afaceri b) Certificat Constatator n original emis de Oficiul Registrului Comer ului de pe lng tribunalul unde i are sediul societatea, n care s se men ioneze ac ionarii, reprezentan ii legali ai societ ii, precum i domeniile de activitate principale i secundare autorizate ale societ ii; c) copie a buletinului/c r ii de identitate al/a reprezentantului legal al societ ii; d) copie a diplomei care atest studiile medii sau, dup caz, superioare ale administratorului sau certificat de echivalare a studiilor autentificat de Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului, n cazul diplomelor ob inute n str in tate; e) declara ie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii (anexele 5 i 6 la prezenta procedur ); f) certificate de atestare fiscal , n termen de valabilitate, n original sau copie legalizat ,

Se va nota cu "X" n dreptul fiec rui document numai dac acesta este cuprins n dosar. Solicitantul nu este obligat s suporte nicio tax din partea nici unei persoane sau institu ii care l ajut n completarea acestei cereri. Reprezentan ii OTIMMC i ai Agen iei pot discuta cu solicitan ii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis s completeze cererea n locul acestora. OTIMMC nu i asum r spunderea pentru lipsa documentelor din cadrul dosarului, chiar dac acestea au fost semnate ca fiind incluse n cuprinsul acestuia.

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

emise conform prevederilor legale privind ndeplinirea obliga iilor exigibile de plat a impozitelor, taxelor i datoriilor la bugetul general consolidat, att pentru sediul social/profesional, sucursale, filiale, ct i pentru toate punctele de lucru care au C.U.I. conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu complet rile i modific rile ulterioare, n termen de valabilitate la data depunerii cererii; g) certificate de atestare fiscal , n termen de valabilitate, n original sau copie legalizat , emise conform prevederilor legale privind ndeplinirea obliga iilor exigibile de plat a impozitelor, taxelor i datoriilor la bugetele locale, att pentru sediul social/profesional, sucursale, filiale, ct i pentru toate punctele de lucru sau adeverin , n original sau copie legalizat n care s se men ioneze c firma nu este nregistrat ca fiind pl titoare n cadrul administra iei locale respective, n termen de valabilitate la data depunerii cererii; h.) Situa iile financiare ale solicitantului, nregistrate la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice pe a c ror raz i au sediul operatorii economici (Art.III din OUG nr.90/2010 pentru modificarea i completarea Legii nr.31 / 1990 privind societ ile comerciale (bilan contabil, contul de profit i pierdere, date informative, anexe, balan a de verificare) la 31 decembrie 2010, n copie certificat . h) copia certificatului de absolvire Empretec al/a asociatului unic / asociatului / ac ionarului /administratorului societ ii, dac este cazul;

Reprezentantul legal/mputernicitul operatorului economic Numele.................................................... Func ia..................................................... Semn tura................................................

Data semn rii........................................... tampila

NOT ! Solicitantul nu este obligat s suporte nicio tax din partea niciunei persoane sau institu ii care l ajut n completarea acestei cereri. Reprezentan ii OTIMMC pot discuta cu solicitan ii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis s completeze cererea n locul acestora. n cadrul Programului vor fi acceptate numai cererile-tip de acord de principiu pentru finan are care sunt completate n mod corect, orice modificare a con inutului acesteia fa de varianta transmis i publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, atr gnd dup sine respingerea de la finan are.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

31

Declara ie pe propria r spundere Subsemnatul(a) ......................................., identificat( ) cu B.I./C.I. seria ........ nr. ............................, eliberat( ) de .................................. la data de ......................, cu domiciliul n localitatea......................., str. .............................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/jude ul ................, n calitate de reprezentant legal al solicitantului .............................................., declar pe propria r spundere c toate informa iile furnizate i consemnate n prezenta cerere sunt corecte i complete, iar societatea nu se afl n dificultate, n conformitate cu prevederile Instruc iunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea firmelor n dificultate, publicate n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244/2004. De asemenea, declar pe propria r spundere c n ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul n curs: nu am beneficiat de ajutoare de stat i de ajutoare de minimis; am beneficiat de ajutoare de stat i de ajutoare de minimis: Anul acord rii Forma ajutorului Institu ia Programul prin care a Cuantumul Nr. ajutorului finan atoare beneficiat de finan are ajutorului crt. acordat

TOTAL n conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr.1.998/2006 privind aplicarea art. 87 i 88 ale Tratatului CE privind ajutorul de minimis, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.379/2006. Declar pe propria r spundere c activit ile pentru care solicit finan area prin prezentul program nu fac obiectul altui program de finan are de minimis n anul bugetar n curs i c voi raporta anual, pe o perioad de 3 ani, c tre UMCR din cadrul OTIMMC efectele particip rii la Program, conform prevederilor din procedura de implementare. Declar pe propria r spundere c ntreprinderea nu se afl n procedur de executare silit , reorganizare judiciar , faliment, nchidere opera ional , dizolvare, lichidare sau administrare special . Declar pe propria r spundere c ntreprinderea nu are activit ile suspendate sau alte situa ii similare reglementate de lege. Declar pe propria r spundere c mpotriva ntreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau n cazul n care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate. Declar pe propria r spundere c ntreprinderea nu a beneficiat i nu va beneficia de ajutoare de stat pe alte scheme de minimis de la al i furnizorii de ajutor de stat pe acelea i costuri eligibile pentru care a solicitat ajutor de stat n temeiul prezentei scheme. Declar pe propria r spundere c ntreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale. Declar pe propria r spundere c toate informa iile furnizate i consemnate n prezenta cerere sunt corecte i complete i n eleg c orice omisiune sau incorectitudine n prezentarea informa iilor n scopul de a ob ine avantaje pecuniare este pedepsit conform legii.

Semn tura autorizat i tampila solicitantului Numele .......................................... Semn tura ....................................... Data semn rii ...................................

tampila

Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceea i persoan autorizat s reprezinte legal societatea.

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

ANEXA Nr. 4 la Procedur -PS-04.04.04-

Lista Oficiilor Teritoriale pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie(OTIMMC)


Nr. crt. 1. OTIMMC (Jude e arondate) BRA OV Bra ov Covasna Sibiu CLUJ-NAPOCA Bihor Bistri a N s ud Cluj Maramure Satu Mare S laj CONSTAN A Br ila Buz u Constan a Gala i Tulcea Vrancea CRAIOVA Dolj Gorj Mehedin i Olt Vlcea IA I Bac u Boto ani Ia i Neam Suceava Vaslui PLOIE TI Arge C l ra i Dmbovi a Giurgiu Ialomi a Ilfov Prahova Teleorman Bucure ti TRGU MURE Alba ADRESA TELEFON/ FAX

Str. Turnului nr.5, sc. B, et.4, Bra ov, C.P.500209

0268-548.018 tel. 0268-548.017 fax www.aippimm.ro oficiubrasov@aippimm.ro 0264-487.224 tel. 0264-487.244 fax www.aippimm.ro oficiucluj@aippimm.ro

2.

Str. Horea nr. 13, et.1,ClujNapoca, C.P.400174

3.

Bd. Tomis nr. 79-81, et.1, Constan a, C.P.900669

0241-661.253 tel. 0241-661.254 fax www.aippimm.ro oficiuconstanta@aippimm.ro 0251-510.785 tel./fax www.aippimm.ro oficiucraiova@aippimm.ro

4.

Str. tefan cel Mare nr.12, et. 3, Craiova, C.P. 200130

5.

Str. Elena Doamna nr.61A, et.2, Ia i, C.P.700398

0232-261.101 tel./fax 0232-240.213 tel. www.aippimm.ro oficiuiasi@aippimm.ro

6.

Bdul. Independen ei nr.23BIS, Ploie ti, Prahova

0244-522.085 tel. 0244-544.054 fax www.aippimm.ro oficiuploiesti@aippimm.ro

7.

Pia a Victoriei nr.5, et.2, Trgu Mure , C.P.540029

0265-311.660 tel. 0265-260.818 fax

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

33

Harghita Mure 8. TIMI OARA Arad Cara -Severin Hunedoara Timi Bd. Eroilor de la Tisa nr.22,Timi oara, C.P.300575

www.aippimm.ro oficiutargumures@aippimm.ro 0256-292.739 tel. 0256-292.767 fax www.aippimm.ro oficiutimisoara@aippimm.ro

34

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

Anexa nr. 5 la procedur -PS-04.04.05DECLARA IE privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii I. Datele de identificare ale ntreprinderii Denumirea ntreprinderii ________________________________________________________ Adresa sediului social_______________________________________________________________ Cod unic de nregistrare______________________________________________________________ Numele i func ia ____________________________________________________________________
(Pre edintele Consiliului de Administra ie, Director general sau echivalent)

II. Tipul ntreprinderii Indica i, dup caz, tipul ntreprinderii: ntreprindere autonom n acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situa ia economico-financiar a ntreprinderii solicitante. Se va completa doar declara ia, f r anexa nr. 6 la procedur . ntreprindere partener Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 la procedur , precum i a fi elor adi ionale care se vor ata a la declara ie. ntreprindere legat Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 la procedur , precum i a fi elor adi ionale care se vor ata a la declara ie. III. Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii1 Exerci iul financiar de referin 2 Num rul mediu anual Cifra de afaceri anual net de salaria i (mii lei/mii ) Active totale (mii lei/mii )

Important: Preciza i dac , fa de Nu exerci iul financiar anterior, datele Da (n acest caz se va completa i se va financiare au nregistrat modific ri care ata a o declara ie referitoare la exerci iul determin ncadrarea ntreprinderii ntr-o financiar anterior) alt categorie (respectiv microntreprindere, ntreprindere mic , mijlocie sau mare). Declar pe propria r spundere c datele din aceast declara ie i din anexe sunt conforme cu realitatea. Reprezentantul legal /mputernicitul operatorului economic3 Numele........................................................... Func ia:.......... Semn tura ...................................................... Data semn rii:........
1

tampila

Datele sunt calculate n conformitate cu art. 6 din Ordonan a Guvernului nr.27/2006 pentru modificarea i completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea i dezvoltarea ntreprinderilor mici i mijlocii. 2 Datele cu privire la num rul mediu anual de salaria i, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate n ultimul exerci iu financiar raportate n situa iile financiare anuale aprobate de ac ionari sau asocia i, respectiv pentru anul 2010. 3 Cererile i toate celelalte documente vor fi semnate de aceea i persoan (reprezentant legal sau mputernicit)

31

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

35

Anexa nr. 6 la procedur -PS-04.04.06CALCULUL pentru ntreprinderile partenere sau legate Sec iunile care trebuie incluse, dup caz: - sec iunea A, dac ntreprinderea solicitant are cel pu in o ntreprindere partener (precum i orice fi e adi ionale); - sec iunea B dac ntreprinderea solicitant este legat cu cel pu in o ntreprindere (precum i orice fi e adi ionale). Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate Perioada de referin - anul 2010 Num rul mediu Cifra de afaceri Total active anual de salaria i anual net (mii lei/ mii ) ( mii lei/ mii ) 1 1. Datele ntreprinderii solicitante sau din situa iile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din sec iunea B2 ) 2. Datele cumulate1 n mod propor ional ale tuturor ntreprinderilor partenere, dac este cazul (se vor introduce datele din sec iunea A) 3. Datele cumulate ale tuturor ntreprinderilor legate1 (dac exist ) - dac nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din sec iunea B) TOTAL Datele incluse n sec iunea "Total" din tabel trebuie introduse n tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii" din Anexa nr. 5 la procedur .

Datele cu privire la num rul mediu anual de salaria i, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate n ultimul exerci iu financiar raportate n situa iile financiare anuale aprobate de ac ionari sau asocia i. n cazul ntreprinderilor nou nfiin ate datele cu privire la num rul mediu anual de salaria i, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin i se declar pe propria r spundere. 2 Datele ntreprinderii, inclusiv num rul mediu anual de salaria i, sunt determinate pe baza situa iilor financiare anuale i a datelor ntreprinderii sau, atunci cnd este cazul, pe baza situa iilor financiare anuale consolidate ale ntreprinderii ori a situa iilor financiare anuale consolidate n care ntreprinderea este inclus .

32

36

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

Sec iunea A NTREPRINDERI PARTENERE Pentru fiecare ntreprindere pentru care a fost completat "fi a de parteneriat" (cte o fi pentru fiecare ntreprindere partener a ntreprinderii solicitante i pentru orice ntreprindere partener a oric rei ntreprinderi legate, ale c rei date nu au fost nc incluse n situa iile financiare anuale consolidate ale acelei ntreprinderi legate), datele din aceast fi de parteneriat trebuie s fie introduse n tabelul de mai jos. 1. Date de identificare i date financiare preliminare Tabelul A.1 ntreprinderea partener Date de identificare Numele sau Adresa Cod unic de Numele i denumirea sediului nregistrare prenumele ntreprinderii social Pre edintelui Consiliului de administra ie, Director General sau echivalent 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Total

Num rul mediu anual de salaria i

Cifra de afaceri anual net (mii lei/mii )

Active totale ( mii lei/mii )

NOT : Aceste date sunt rezultatul unui calcul propor ional efectuat pe baza "fi ei de parteneriat", pentru fiecare ntreprindere cu care ntreprinderea solicitant este direct sau indirect partener . Datele introduse n sec iunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate (referitor la ntreprinderile partenere). Aceste date rezult din situa iile financiare anuale consolidate i din alte date ale ntreprinderii partenere, dac exist , la care se adaug n propor ie de 100% datele ntreprinderilor care sunt legate cu aceast ntreprindere partener , n cazul n care acestea nu au fost deja incluse n situa iile financiare anuale consolidate ale ntreprinderii partenere. Dac este necesar, ad uga i "fi e privind leg tura dintre ntreprinderi" pentru ntreprinderile care nu au fost deja incluse n situa iile financiare anuale consolidate.

33

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

37

FI A DE PARTENERIAT 1. Date de identificare a ntreprinderii Denumirea ntreprinderii _____________________________________________________________ Adresa sediului social ___________________________________________________________________ Codul unic de nregistrare ___________________________________________________________ Numele, prenumele i func ia_______________________________________________________
Pre edintelui Consiliului de administra ie, Directorului general sau echivalent

2. Date referitoare la ntreprinderea legat Perioada de referin - anul 2010 Num rul mediu anual de salaria i1 Total

Cifra de afaceri anual net (mii lei/mii )

Active totale2 (mii lei/ mii )

NOT : Aceste date rezult din conturile sau alte date ale ntreprinderii partenere, consolidate, dac exist . La acestea se adaug ntr-un procent de 100% datele ntreprinderilor care sunt legate de aceast ntreprindere partener , dac datele din conturile consolidate ale ntreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare n conturile ntreprinderii partenere. Dac este necesar, se va ad uga fi a ntreprinderii legate pentru ntreprinderile care nu au fost nc incluse prin consolidare. 3. Calculul propor ional a) Indica i exact propor ia de inut 3 de ntreprinderea solicitant (sau de ntreprinderea legat prin intermediul c reia se stabile te leg tura de parteneriat), n ntreprinderea partener la care se refer aceast fi : _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ Indica i, de asemenea, propor ia de inut de ntreprinderea partener , la care se refer aceast fi , din capitalul social al ntreprinderii solicitante (sau n ntreprinderea legat ) ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ b) Introduce i n tabelul de mai jos rezultatul calculului propor ional ob inut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse n tabelul de la pct. 2. Procent Tabelul de parteneriat A.2 Num rul mediu Cifra de afaceri anual de salaria i anual net (mii lei/mii ) Active totale3 (mii lei/ mii )

Valoare rezultat n urma aplic rii celui mai mare procent la datele introduse n tabelul de la pct. 1. Aceste date se vor introduce n Tabelul A.1.

n cazul n care n situa iile financiare anuale consolidate nu exist date privind num rul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate. 2 Active totale reprezint active imobilizate + active circulante + cheltuieli in avans 3 Procent din capitalul social sau din drepturile de vot de inute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulat propor ia de inut de fiecare ntreprindere legat n aceea i ntreprindere partener

34

38

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

Sec iunea B NTREPRINDERI LEGATE 1. Determinarea situa iei aplicabile ntreprinderii care solicit ncadrarea n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii: Cazul 1: ntreprinderea solicitant ine situa ii financiare anuale consolidate sau este inclus n situa iile financiare anuale consolidate ale unei alte ntreprinderi (tabelul B1). Cazul 2: ntreprinderea solicitant sau una ori mai multe ntreprinderi legate nu ntocme te/ntocmesc ori nu este/nu sunt inclus /incluse n situa iile financiare anuale consolidate (tabelul B2). NOT : Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea solicitant deriv din situa iile financiare anuale i din alte date ale acestora, consolidate dac este cazul. La acestea se adaug n mod propor ional datele oric rei eventuale ntreprinderi partenere a acelei ntreprinderi legate, situat imediat n aval sau n amonte, dac nu a fost deja inclus prin consolidare4. 2. Metode de calcul pentru fiecare caz Cazul 1: Situa iile financiare anuale consolidate reprezint baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos. Tabelul B1 Num rul mediu anual de salaria i5 Total Datele introduse n sec iunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate. Identificarea ntreprinderilor incluse prin consolidare ntreprinderea legat Adresa sediului social Cod unic de Numele i prenumele (denumire/date de nregistrare pre edintelui identificare) consiliului de administra ie, director general sau echivalent A. B. C. D. E. Cifra de afaceri anual net (mii lei/ mii ) Active totale (mii lei/ mii )

Defini ia ntreprinderii legate din Ordonan a de Guvern nr.27/2006 pentru modificarea i completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea i dezvoltarea ntreprinderilor mici i mijlocii. 5 n cazul n care n situa iile financiare anuale consolidate nu exist date privind num rul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate.

35

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

39

NOT : ntreprinderile partenere ale unei ntreprinderi legate, care nu au fost nc incluse n situa iile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale ntreprinderii solicitante. Datele aferente acestora i o "fi de parteneriat" trebuie ad ugate la sec iunea A. Cazul 2: Pentru fiecare ntreprindere legat (inclusiv prin intermediul altor ntreprinderi legate), se va completa o "fi privind leg tura dintre ntreprinderi" i se vor ad uga datele din situa iile financiare anuale ale tuturor ntreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos. Tabelul B2 ntreprinderea num rul: 1. *) 2. *) 3. *) 4. *) 5. *) Num rul mediu anual de salaria i Cifra de afaceri anual net (mii lei/ mii ) Active totale (mii lei/ mii )

Total *) Ata a i cte o "fi privind leg tura dintre ntreprinderi" pentru fiecare ntreprindere. NOT Datele rezultate n sec iunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate (privind ntreprinderile legate) Reprezentantul legal /mputernicitul operatorului economic6

Numele........................................................... Func ia:.......... Semn tura ...................................................... Data semn rii:........

tampila

Cererile i toate celelalte documente vor fi semnate de aceea i persoan (reprezentant legal sau mputernicit)

36

40

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

FI A privind leg tura dintre ntreprinderi nr. .............. din tabelul B2, sec iunea B (numai pentru ntreprinderile legate care nu sunt incluse n situa iile financiare anuale consolidate) 1. Date de identificare a ntreprinderii Denumirea ntreprinderii ________________________________________________________________________________ Adresa sediului social ________________________________________________________________________________ Codul unic de nregistrare ________________________________________________________________________________ Numele, prenumele i func ia ________________________________________________________________________________
Pre edintelui consiliului de administra ie, Directorului general sau echivalent

2.Date referitoare la ntreprindere Perioada de referin Num rul mediu anual de salaria i7 Total Datele trebuie introduse n tabelul B2 din sec iunea B. NOT : Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea solicitant sunt extrase din situa iile financiare anuale i din alte date aferente acestora, consolidate dac este cazul. La acestea se adaug n mod propor ional datele oric rei eventuale ntreprinderi partenere ale ntreprinderii legate, situat imediat n aval sau n amonte de aceasta, dac nu au fost deja incluse n situa iile financiare anuale consolidate. Acest tip de ntreprinderi partenere sunt considerate ca fiind ntreprinderi direct partenere cu ntreprinderea solicitant . Datele aferente acestora i "fi a de parteneriat" trebuie introduse n sec iunea A. Reprezentantul legal /mputernicitul operatorului economic8 Numele........................................................... Func ia:.......... Semn tura ...................................................... Data semn rii:........ tampila Cifra de afaceri anual net (mii lei/ mii ) Active totale (mii lei/ mii )

n cazul n care n situa iile financiare anuale consolidate nu exist date privind num rul mediu anual de salaria i, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate 8 Cererile i toate celelalte documente vor fi semnate de aceea i persoan (reprezentant legal sau mputernicit)

37

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

41

Anexa nr. 7 procedur -PS-04.04.07Formular de raportare tehnic pentru Programul pentru dezvoltarea abilit ilor antreprenoriale n rndul tinerilor i facilitarea accesului acestora la finan are1 -START(Se completeaz toate rubricile n limba romn , prin tehnoredactare.) Perioada pentru raportare: anul.......................... Datele de identificare ale societ ii: Denumirea societ ii comerciale ............................................................................................................................................. Adresa............................................................................................................................................................... Telefon......................................., fax...............................................,e-mail................................................ Data nregistr rii societ ii comerciale......................................................................................................... Num rul de nmatriculare la oficiul registrului comer ului............................................................................. Codul unic de nregistrare........................................................................................................................... Am ob inut aloca ie financiar nerambursabil n valoare de...................., n baza Contractului de finan are nr. ...../zz / ll / aa. Date de raportare tehnic : - cifra de afaceri......................... lei; - profitul brut............................... lei; - ponderea valorii investi iei finan ate din profit n totalul cifrei de afaceri............................. %; - num rul mediu scriptic anual de personal............................... Subsemnatul/Subsemnata,............................................................................., identificat/identificat cu actul de identitate seria...................... nr. .................................., eliberat de...................................... la data de.................................., cu domiciliul n localitatea......................................, str. ........................................ nr. ...., bl. ...., sc. ....., ap. ........., sectorul/jude ul............................, n calitate de reprezentant legal al societ ii................................................, declar pe propria r spundere c toate informa iile furnizate i consemnate n prezentul formular sunt corecte i complete.

Reprezentantul legal/mputernicitul operatorului economic Numele................................................ Semn tura............................................ Func ia................................................ Data semn rii..................................... tampila

Transmiterea formularului este obligatorie pentru to i beneficiarii de aloca ii financiare nerambursabile n cadrul Programului, pentru o perioad de 3 ani, ncepnd cu anul urm tor acord rii aloca iei financiare de c tre OTIMMC.

38

42

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

Anexa nr. 8 la procedur -PS-04.04.08-

ANGAJAMENT

Subsemnatul(a) ........................... domiciliat( ) n ............................, identificat( ) cu B.I./C.I. seria .............. nr. ...................... eliberat de ............................. la data de .........................., reprezentant legal/mputernicit al S.C. ...................... cu sediul n .........................., m oblig prin prezentul angajament s raportez efectele particip rii la Programul pentru dezvoltarea abilit ilor antreprenoriale n rndul tinerilor i facilitarea accesului acestora la finan are -START- c tre Unitatea Monitorizare, Control i Raportare din cadrul OTIMMC.......................... pe o perioada de 3 (trei) ani, ncepnd cu anul urm tor acord rii aloca iei nerambursabile, prin completarea i transmiterea prin po t sau prin fax a Formularului de raportare tehnic pentru Programul pentru dezvoltarea abilit ilor antreprenoriale n rndul tinerilor i facilitarea accesului acestora la finan are (anexa 7). Semn tura.............................................................. (numele i func ia semnatarului autorizat s reprezinte ntreprinderea) Data ntocmirii.......................... Semn tura.................................. tampila

39

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

43

Anexa nr. 9 la procedur -PS-04.04.09CONTRACT DE FINAN ARE Nr. ............... din .............. n conformitate cu prevederile Deciziei Pre edintelui Agen iei pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii nr. /2011 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilit ilor antreprenoriale n rndul tinerilor i facilitarea accesului acestora la finan are - START, care se finan eaz din bugetul Agen iei pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii, se ncheie prezentul contract de finan are ntre: Oficiul Teritorial pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie ............................., cu sediul n ........................., str. .................. nr. ........., sectorul ........., telefon ............., fax ..........., reprezentat prin ordonator ter iar de credite.......................... i Coordonator Unitate Programare , Selec ie, Evaluare i Contractare............................., n calitate de administrator de Program; i .........................................., cu sediul n ................................, telefon ............, fax .................., nregistrat sub nr. ........ la oficiul registrului comer ului, cod fiscal nr. .............., cont curent nr. ..............., reprezentat legal prin ....................., avnd func ia de ......................, n calitate de/ i denumit n continuare beneficiar. I. Obiectul contractului ART. 1 Obiectul contractului l reprezint ajutorul financiar nerambursabil acordat de la bugetul de stat prin Programul pentru dezvoltarea abilit ilor antreprenoriale n rndul tinerilor i facilitarea accesului acestora la finan are - START, denumit n continuare Program, administrat de c tre Agen ia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii prin Oficiul Teritorial pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie (OTIMMC).................................. ART. 2 Beneficiarul va primi ajutorul financiar nerambursabil n valoare de ................lei, reprezentand .... % din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate in urma evaluarii planului de afaceri, n termenii i n condi iile stipulate n prezentul contract i n procedura de implementare a Programului. II. Durata contractului ART. 3 Durata de executare a contractului este de 3 ani de la data semn rii contractului de ambele p r i. ART. 4 Termenul-limit de depunere a facturilor pentru bun de plata, este ................................................. III. Finan are ART. 5 Prin Program beneficiarul eligibil prime te o aloca ie financiar nerambursabil (AFN) de maximum 70% din valoarea cheltuielilor eligibile (exclusiv TVA), pentru activit ile pentru care a primit notificare privind acordul de principiu pentru finan are (anex la prezentul contract) nr.din data de , n valoare total de ............................. lei, reprezentand .... % din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate n urma evalu rii planului de afaceri (f r s dep easc suma de 100.000 lei). 40

44

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

IV. Modalit ile de plat ART. 6 6.1. Beneficiarii programului vor deschide conturi curente la banca selectat pentru derularea opera iunilor de ncas ri i pl i inclusiv utilizarea sumelor aferente AFN, contribu ie proprie, Credit bancar (unde este cazul). 6.2. Contribu ia proprie n numerar a beneficiarului va fi v rsat n contul curent deschis la banca selectat , urmnd ca pentru fiecare cheltuial eligibil efectuat s se utilizeze n mod propor ional cele dou componente de finan are (AFN maxim 70%, aport propriu minim 30% din valoarea proiectului f r TVA). 6.3. Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise naintea ncheierii prezentului contract, nu sunt eligibile, cu excep ia cheltuielilor de consultan . 6.4. Cheltuielile eligibile pentru care s-a primit notificare efectuate de beneficiar se vor pl ti din contul de tranzit n contul beneficiarului pe baza Contractului de finan are i a cererii tip de eliberare a AFN (anexa nr. 12 la procedur )- aprobat de OTIMMC................., nso it de documentele justificative de la art.6.20 din procedura programului i a contractului de garan ie mobiliar (anexa nr. 13 la procedur ) ART. 7 7.1. Beneficiarul va prezenta la banc Contractul de finan are i cererea-tip de eliberare a AFNaprobat de OTIMMC................., nso it de documentele justificative certificate de OTIMMC.................. 7.2. Din contul deschis de beneficiar va fi virat de c tre banc , n contul furnizorului sau al beneficiarului (n cazul n care furnizorul nu accept plata la termen i beneficiarul achit bunurile din surse proprii), suma necesar pl ii bunurilor achizi ionate. 7.3.Plata va fi f cut propor ional conform procedurii de implementare. V. Drepturi i obliga ii ART. 8 Administratorul: - va asigura finan area proiectului n condi iile contractului i n limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse n bugetul anual al acestuia; - va urm ri ndeplinirea etapelor prev zute n contract; - va monitoriza ndeplinirea etapelor prev zute n contract i n procedura de implementare a Programului pe o perioad de 3 ani. ART. 9 Beneficiarul: - are dreptul de a schimba la achizi ionare activele pentru care au primit acordul de principiu numai cu aprobarea AIPPIMM n urma unei solicit ri justificate; - va pune la dispozi ia OTIMMC .................... i AIPPIMM toate documentele prev zute de procedur . Administratorul poate cere oricnd informa ii i documente suplimentare ce trebuie furnizate n cel mult 10 zile de la solicitarea acestora; - este obligat s respecte toate condi iile prev zute n procedur ; - este obligat s achizi ioneze bunurile i serviciile eligibile n condi ii de pia , respectiv s ntocmeasc un dosar de achizi ie care s cuprind : cereri de ofert (minimum trei), ofertele primite (acestea trebuie s cuprind i datele de identificare ale ofertantului), un proces verbal semnat de reprezentantul legal al ntreprinderii prin care s fie justificat alegerea ofertei c tig toare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii; - trebuie s coreleze cheltuielile efectuate cu activit ile autorizate pentru care se solicit finan are, n conformitate cu codurile CAEN eligibile n cadrul Programului; - este obligat s achizi ioneze numai active noi, i pentru care nu se aplic amortizarea accelerat ; 41

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

45

- este obligat s asigure bunurile achizi ionate prin Program n favoarea OTIMMC (sau OTIMMC i Institu ia de Credit n cazul n care este accesat schema de finan are cu credit bancar), mpotriva tuturor riscurilor, pe o perioad de 3 ani, i s cesioneze toate drepturile pe care le vor dobndi n temeiul asigur rii c tre administratorul programului; - este obligat s deschid cont curent la institu ia de credit partener pentru derularea opera iunilor de ncas ri i pl i, inclusiv utilizarea sumelor aferente AFN, Credit bancar sau aport propriu (dup caz); - este obligat s respecte toate condi iile prev zute n procedur . VI. Garan ii ART. 10 n vederea garant rii aloca iei financiare nerambursabile pe o perioad de 3 ani, beneficiarul se oblig : - s nu nstr ineze bunurile achizi ionate n cadrul Programului timp de 3 ani; - s depun diligen a unui bun proprietar pentru conservarea n bune condi ii fizice i juridice a bunurilor achizi ionate n cadrul Programului; - s permit administratorului s inspecteze bunurile ce fac obiectul prezentului contract; - s asigure n favoarea administratorului bunurile achizi ionate prin program mpotriva tuturor riscurilor, pe o perioad de 3 ani, i s cesioneze toate drepturile pe care le va dobndi n temeiul asigur rii c tre administrator; - s nu se opun la vnzarea de c tre administrator a bunurilor afectate garan iei pentru a- i recupera aloca ia financiar nerambursabil , n cazul nerespect rii condi iilor prezentului contract de c tre beneficiar. - s ncheie un Contract de garan ie real mobiliar cu administratorul Programului, conform Anexa nr.1 la prezentul contract. Datele acestui contract de garan ie real mobiliar se vor reg si n Avizul de garan ie real care va fi nscris la Arhiva Electronic de Garan ii Reale Mobiliare conform art.29 alin.1 al Legii nr.99/1999. VII. R spunderea contractual ART. 11 Administratorul nu r spunde, n nicio situa ie i pentru niciun motiv, pentru pagubele sau prejudiciile suferite de bunurile achizi ionate n cadrul programului pe tot parcursul derul rii contractului i nici nu poate accepta vreo preten ie de compensare sau cerere de plat legate de aceste situa ii. ART. 12 n cazul n care prin bugetul de stat nu se acoper sumele necesare finan rii proiectului, administratorul este exonerat de orice r spundere. ART. 13 Administratorul este exonerat de orice r spundere asociat oric rei preten ii sau ac iuni cauzate de nc lcarea regulilor, reglement rilor sau legisla iei de c tre beneficiar, angaja ii acestuia sau de persoanele care r spund de ace ti angaja i, precum i ca urmare a nc lc rii drepturilor apar innd ter elor p r i. ART. 14 Beneficiarul i asum responsabilitatea n fa a ter elor p r i, inclusiv r spunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta n limita derul rii contractului. Contractul angajeaz r spunderea solidar a beneficiarului i a succesorilor s i, pe de o parte, iar pe de alt parte, a administratorului i a succesorilor acestuia. ART. 15 15.1. Reprezentan ii Agen iei pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii, ai OTIMMC................. i ai b ncii partenere au dreptul s verifice att la sediul operatorilor economici, ct i la cel al furnizorilor veridicitatea i conformitatea declara iilor, 42

46

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

activit ilor i cheltuielilor f cute n cadrul Programului, conform procedurii de monitorizare i control a programului. 15.2. Beneficiarul aloca iei trebuie s accepte i s faciliteze controlul reprezentan ilor Agen iei pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii ai OTIMMC................. i ai b ncii partenere asupra utiliz rii aloca iei financiare nerambursabile acordate prin acest program. ART. 16 Verificarea la fa a locului vizeaz stadiul de realizare a investi iei, realitatea, legalitatea i regularitatea opera iunilor economico- financiare. Pe durata efectu rii controlului la adresa unde ntreprinderea a realizat investi ia i la sediul social, echipa de control trebuie s aib acces la documentele contabile, in original, ale ntreprinderii. ART. 17 17.1. n cazul n care, n urma controalelor efectuate de reprezentan ii Agen iei i OTIMMC................. sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constat c beneficiarii au f cut declara ii incomplete i/sau neconforme cu realitatea pentru a ob ine AFN sau au schimbat destina ia acesteia, sau se constat c nu au fost ndeplinite condi iile prev zute n acord, UPSEC va propune ordonatorului ter iar de credite recuperarea total sau par ial a ajutorului de minimis acordat. 17.2. Recuperarea ajutorului de stat se realizeaz conform prevederilor Ordonan ei de Urgen a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile na ionale n domeniul ajutorului de stat modificat i completat prin Legea nr. 137/2007. VIII. Conflict de interese ART. 18 Beneficiarul se angajeaz s ia toate m surile necesare pentru a evita conflictele de interese i va informa imediat administratorul despre orice situa ie care cauzeaz sau ar putea cauza un asemenea conflict. De asemenea, nu se admit furnizori care au n structura ac ionariatului administratorii/ac ionarii/asocia ii/asocia ii unici ai solicitan ilor sau rude i afini pn la gradul II. IX. Clauza de confiden ialitate ART. 19 n n elesul prezentului contract, informa ii confiden iale sau secrete includ datele referitoare la informa iile prev zute n planul de afaceri i n situa iile financiare ale beneficiarului, a a cum sunt ele prezentate n documentele contabile depuse. ART. 20 P r ile se oblig s nu dezv luie, pe durata contractului i nici s utilizeze vreo informa ie confiden ial sau secret , ob inut pe parcursul contractului, n leg tur cu cealalt parte. ART. 21 P r ile convin c termenele i clauzele prezentului contract sunt confiden iale, fiecare dintre p r i obligndu-se s nu transmit ter ilor documente, date sau informa ii rezultate din derularea acestuia, cu excep ia cazului n care informa iile sunt furnizate organelor abilitate ale statului n exercitarea atribu iilor ce le revin. ART. 22 P r ile vor lua m surile care se impun pentru respectarea de c tre personalul propriu a prevederilor art. 20 i 21. X. Modificarea contractului ART. 23 Orice modificare a prezentului contract se face prin act adi ional, parte integrant din contract.

43

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

47

ART. 24 Valoarea total a contractului poate fi modificat de c tre administrator, dar numai n sensul diminu rii, n cazul constat rii nerespect rii de c tre beneficiar a clauzelor contractului sau n cazul solicit rii exprese a beneficiarului. XI. ncetarea contractului ART. 25 Contractul nceteaz de drept la termenul prev zut n art. 3 al cap. II. ART. 26 Contractul poate nceta prin reziliere, respectiv denun are unilateral la ini iativa administratorului, f r acordarea niciunui preaviz, f r a pl ti niciun fel de compensa ie i f r nici-o alt formalitate, atunci cnd beneficiarul: a) nu i ndepline te oricare dintre obliga iile asumate prin contract; b) este declarat insolvabil, intr n reorganizare judiciar sau n stare de insolvabilitate; c) a f cut declara ii false sau incomplete pentru a ob ine finan area prev zut n contract sau furnizeaz rapoarte ce nu reprezint realitatea; d) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corup ie n leg tur cu proiectul, stabilite printr-o hot rre judec toreasc definitiv ; e) nu transmite/depune la OTIMMC................. pn la data de formularul de decont prev zut n anexa nr. 12 la procedur ; f) nu transmite/depune la OTIMMC................. pn la data de . Cererea-tip de renun are total la finan are, prev zut n anexa nr. 10 la procedur ; ART. 27 Rezilierea contractului conduce la excluderea beneficiarului de la posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat n cadrul Programului, pe o perioad de 24 de luni de la data constat rii nendeplinirii condi iilor care au condus la ncetarea contractului, i la restituirea n ntregime a sumelor de care a beneficiat, cu dobnzile i penalit ile aferente, datorate de la data pl ii pn la data recuper rii sau a ramburs rii. XII. Rezolvarea i solu ionarea litigiilor ART. 28 Prezentul contract se supune legisla iei romne ti. ART.29 Eventualele litigii ivite n leg tur cu prezentul contract vor fi solu ionate pe cale amiabil . n cazul n care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre solu ionare instan ei judec tore ti competente. XIII. For a major ART. 30 For a major exonereaz p r ile de r spundere n cazul imposibilit ii derul rii contractului, al execut rii necorespunz toare sau cu ntrziere a obliga iilor asumate prin acesta. ART. 31 Prin for major se n elege un eveniment independent de voin a p r ilor, total imprevizibil ori total insurmontabil, rezultat al unei forte exterioare, ap rut dup ncheierea contractului, care mpiedic p r ile s i execute obliga iile asumate. ART. 32 Cazurile de for major vor fi certificate de c tre Camera de Comer i Industrie a Romniei n condi iile legii. ART. 33 Partea care invoc for a major este obligat s notifice celeilalte p r i, n termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandat , existen a i data de ncepere a evenimentului sau mprejur rile 44

48

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

considerate ca for major , fiind obligat s ia toate m surile posibile pentru limitarea consecin elor produse de un asemenea caz. XIV. Dispozi ii finale ART. 34 Prezentul contract reprezint voin a p r ilor i nl tur orice alt n elegere verbal dintre acestea, anterioar sau ulterioar lui. ART. 35 Prezentul contract se completeaz cu prevederile procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilit ilor antreprenoriale n rndul tinerilor i facilitarea accesului acestora la finan are - START, aprobat prin Deciziei Pre edintelui Agen iei nr. ................. Prezentul contractul a fost ncheiat n 3 exemplare originale, un exemplar pentru administratorul de Program, un exemplar pentru banca partener i un exemplar pentru beneficiar, avnd aceea i valoare fiecare, semnate de reprezentan ii legali ai celor dou p r i contractante. Prezentul contract s-a ncheiat azi, ............... la sediul OTIMMC... Oficiul Teritorial pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie, ................................................................... Ordonator ter iar de credite, ................................. (numele i prenumele n clar, semn tura i tampila) Control financiar preventiv propriu, .................................................. (numele i prenumele n clar, semn tura i tampila) Compartiment economic, juridic resurse umane i administrativ, ................................................. (numele i prenumele n clar, semn tura i tampila) Coordonator UPSEC ........................................... (numele i prenumele n clar, semn tura i tampila) Beneficiar, ............................................................................ Reprezentant legal/func ia, ............................................. (numele i prenumele n clar, semn tura i tampila)

45

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

49

Anexa la contractul de finan are Num rul Notific rii.. Data..

NOTIFICARE PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU FINAN ARE DESTINATAR: Denumirea agentului economic. Data nregistr rii . Nr. de ordine n Registrul Comer ului . Codul unic de nregistrare Sediul/Adresa Tel/Fax... V notific m prin prezenta acordul de principiu pentru finan area urm toarelor activit i i cheltuieli aferente acestora:

Denumirea activit ii1

Valoarea finan rii aprobate de principiu -lei-

Echipamente tehnologice (ma ini, utilaje i instala ii de lucru inclusiv software-ul aferent; 1-..................................................................... 2-...................................................................... 3-....................................................................... Aparate i instala ii de m sur , control i reglare; 1-..................................................................... 2-...................................................................... 3-....................................................................... Mijloace de transport necesare desf ur rii activit ii/activit ilor pe care s-a accesat programul; 1-..................................................................... 2-...................................................................... 3-....................................................................... Licen e, brevete, m rci, francize, etichetare ecologic , software; 1-..................................................................... 2-...................................................................... 3-.......................................................................
1

Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnic

i num rul de buc i

46

50

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

Achizi ionarea de echipamente IT (unitate central , server, monitor, imprimant /copiator/multifunc ional , inclusiv sisteme portabile, licen e necesare desf ur rii activit ii, sisteme audio-video, etc.); 1-..................................................................... 2-...................................................................... 3-....................................................................... Achizi ionarea de spa ii de lucru, spa ii de produc ie i spa ii pentru prest ri servicii i comer (cl diri, hale de produc ie, spa ii amenajate pentru activit i de prest ri servicii i comer , inclusiv din elemente prefabricate)2. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie s aib destina ie locativ . 1-..................................................................... 2-...................................................................... 3-....................................................................... Achizi ionarea de bunuri prev zute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatur birotic i 3.3 sisteme de protec ie a valorilor umane i materiale, conform H.G. nr. 2139 2004 cu completarile i modific rile ulterioare; 1-..................................................................... 2-...................................................................... 3-....................................................................... Realizarea unui site pentru prezentarea activit ii solicitantului i a produselor sau serviciilor promovate. Se consider cheltuial eligibil i taxa de achizi ionare a domeniului Internet, precum i achizi ionarea softului pentru comer ul on-line; 1-..................................................................... 2-...................................................................... 3-....................................................................... Achizi ionarea de instala ii/echipamente specifice n scopul ob inerii unei economii de energie, precum i sisteme care utilizeaz surse regenerabile de energie3 pentru eficientizarea activit ilor pentru care a solicitat finan are; 1-..................................................................... 2-...................................................................... 3-....................................................................... Promovarea on-line a activit ilor societ ii comerciale, elaborarea i produc ia de materiale tip rite de promovare a activit ilor desf urate de societate, pe suport hrtie i pe suport electronic (nu mai mult de 15% din valoarea cheltuielilor eligibile); 1-..................................................................... 2-...................................................................... 3-.......................................................................

Valoarea activului achizi ionat n cazul programului se va face pe baza unei evalu ri al unui expert evaluator ANEVAR, exclusiv pentru spa iile din elemente prefabricate 3 Surs regenerabil de energie, conform defini iei din Hot rrea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea produc iei de energie electric din surse regenerabile de energie, cu modific rile i complet rile ulterioare

47

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

51

Consultan pentru ntocmirea documenta iei n vederea ob inerii finan rii n cadrul prezentului program (nu mai mult de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile)4 1-..................................................................... 2-...................................................................... 3-....................................................................... T O T A L5 Prezenta procedur instituie o schem transparent de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis n cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prev zute de Regulamentul CE nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 876 i 887 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L379/28.12. 2006. Pragul maxim al ajutorului de minimis acordat unui operator economic, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali preceden i i anul fiscal n curs), fie din surse publice na ionale, fie din surse comunitare, este n valoare total de 200.000 Euro, echivalentul n lei. Valoarea total a AFN aprobate de principiu este de .................................lei reprezentnd ..............% din total valoare cheltuili eligibile. Coordonator UPSEC .. Semn tura.

Aceast activitate poate fi efectuat nainte de semnarea Contractului de finan are / Contractului de credit bancar i AFN, n aceste condi ii aceast cheltuial putnd fi decontat numai din AFN maxim 70% din valoarea cheltuielii eligibile i aport propriu minim 30%. Din credit nu se deconteaz o cheltuial efectuat nainte de aprobarea acestuia. 5 Valoarea total a AFN pentru fiecare beneficiar nu poate dep i 100.000 lei 6 Actualul art. 107 din Tratatul privind Func ionarea Uniunii Europene 7 Actualul art. 108 din Tratatul privind Func ionarea Uniunii Europene

48

52

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

ANEXA nr. 10 la procedur -PS-04.04.10CERERE-TIP DE RENUN ARE TOTAL SAU PAR IAL A FINAN CARE EXIST ACORD DE PRINCIPIU RII PENTRU

( Se completeaz n cazul modific rii uneia dintre condi iile n care s-a ob inut acordul de principiu asupra finan rii)

Subscrisa..avnd datele de identificare men ionate la sec iunea A, reprezentat legal prin dl/dna ........................, avnd calitatea de .... renun la finan area pentru categoriile de cheltuieli prezentate n sec iunea B. SEC IUNEA A Prezentarea operatorului economic:

Denumirea operatorului economic ............. Adresa......... Telefon.FaxE-mail..Cod po tal........ Data nregistr rii ......... Nr. de ordine n Registrul Comer ului ........... Codul unic de nregistrare............ Nr. cerere tip de acord de principiu pentru finan are....... Nr. Notificare .. Valoarea total pentru care se solicit renun area la finan are .......

Reprezentantul legal /mputernicitul operatorului economic1 Numele........................................................... Func ia:.......... Semn tura ...................................................... Data semn rii:........

tampila

Not : aceast cerere se completeaz numai n cazul n care se renun n totalitate la cel pu in una din activit i.

Cererile i toate celelalte documente vor fi semnate de aceea i persoan (reprezentant legal sau mputernicit)

49

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

53

SEC IUNEA B Cheltuieli pentru care se solicit renun area la finan are n cadrul Programului Valoarea finan rii pentru 2 Denumirea activit ii care se solicit renun area (lei) Echipamente tehnologice (ma ini, utilaje i instala ii de lucru - inclusiv software-ul aferent; 1-..................................................................... 2-...................................................................... 3-....................................................................... Aparate i instala ii de m sur , control i reglare; 1-..................................................................... 2-...................................................................... 3-....................................................................... Mijloace de transport necesare desf ur rii activit ii/activit ilor pe care s-a accesat programul; 1-..................................................................... 2-...................................................................... 3-....................................................................... Licen e, brevete, m rci, francize, etichetare ecologic , software; 1-..................................................................... 2-...................................................................... 3-....................................................................... Achizi ionarea de echipamente IT (unitate central , server, monitor, imprimant /copiator/multifunc ional , inclusiv sisteme portabile, licen e necesare desf ur rii activit ii, sisteme audio-video, etc.); 1-..................................................................... 2-...................................................................... 3-....................................................................... Achizi ionarea de spa ii de lucru, spa ii de produc ie i spa ii pentru prest ri servicii i comer (cl diri, hale de produc ie, spa ii amenajate pentru activit i de prest ri servicii i comer , inclusiv din elemente prefabricate)3. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie s aib destina ie locativ . 1-..................................................................... 2-...................................................................... 3-.......................................................................

Achizi ionarea de bunuri prev zute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatur birotic i 3.3 sisteme de protec ie a valorilor umane i materiale, conform H.G. nr. 2139 2004 cu completarile i modific rile ulterioare;

1-..................................................................... 2-...................................................................... 3-.......................................................................


Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnic i num rul de buc i Valoarea activului achizi ionat n cazul programului se va face pe baza unei evalu ri al unui expert evaluator ANEVAR, exclusiv pentru spa iile din elemente prefabricate
3 2

50

54

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

Realizarea unui site pentru prezentarea activit ii solicitantului i a produselor sau serviciilor promovate. Se consider cheltuial eligibil i taxa de achizi ionare a domeniului Internet, precum i achizi ionarea softului pentru comer ul on-line; 1-..................................................................... 2-...................................................................... 3-....................................................................... Achizi ionarea de instala ii/echipamente specifice n scopul ob inerii unei economii de energie, precum i sisteme care utilizeaz surse regenerabile de energie4 pentru eficientizarea activit ilor pentru care a solicitat finan are; 1-..................................................................... 2-...................................................................... 3-.......................................................................
Promovarea on-line a activit ilor societ ii comerciale, elaborarea i produc ia de materiale tip rite de promovare a activit ilor desf urate de societate, pe suport hrtie i pe suport electronic (nu mai mult de 15% din valoarea cheltuielilor eligibile);

1-..................................................................... 2-...................................................................... 3-....................................................................... Consultan pentru ntocmirea documenta iei n vederea ob inerii finan rii n cadrul prezentului program (nu mai mult de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile)5 1-..................................................................... 2-...................................................................... 3-....................................................................... TOTAL

Surs regenerabil de energie, conform defini iei din Hot rrea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea produc iei de energie electric din surse regenerabile de energie, cu modific rile i complet rile ulterioare 5 Aceast activitate poate fi efectuat nainte de semnarea Contractului de finan are / Contractului de credit bancar i AFN, n aceste condi ii aceast cheltuial putnd fi decontat numai din AFN maxim 70% din valoarea cheltuielii eligibile i aport propriu minim 30%. Din credit nu se deconteaz o cheltuial efectuat nainte de aprobarea acestuia.

51

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

55

SEC IUNEA C Declara ie pe propria r spundere

Subsemnatul (a), identificat ( ) cu B.I./C.I. serianr.eliberat la data de.., cu domiciliul n localitateastr........nr.bl.scap. sectorul/jude ul., n calitate de reprezentant legal al operatorului economic., declar pe propria r spundere c renun ( total sau par ial) la finan are n valoare de ............lei, pentru care am primit acordul de principiu al OTIMMC................ notificare nr...

Reprezentantul legal /mputernicitul operatorului economic6 Numele........................................................... Func ia:.......... Semn tura ...................................................... Data semn rii:........ tampila

Cererile i toate celelalte documente vor fi semnate de aceea i persoan (reprezentant legal sau mputernicit)

52

56

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

ANEXA nr. 11 la procedur -PS-04.04.11CERERE-TIP DE ELIBERARE A ALOCA IEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ( Se completeaz toate rubricile din formularul-tip n limba romn , prin tehnoredactare) Subscrisa......................avnd datele de identificare men ionate mai jos, reprezentat legal prin dl/dna ......, identificat( ) cu B.I./C.I. serianreliberat la data de...................................., cu domiciliul n localitatea strnr.bl.sc....apsectorul/jude ul ., cod po tal solicit eliberarea aloca iei financiare nerambursabile n condi iile prevederilor programului aprobat prin Decizia pre edintelui Agen iei nr..... Datele de identificare ale operatorului economic: Denumirea operatorului economic ....................... Data nregistr rii .................... Nr. de ordine la Oficiul Registrul Comer ului .............. Codul unic de nregistrare .................. Sediul/Adresa............ Telefon.Fax..E-mail................. Cont bancar.......................deschis la Banca................................................................... Nr. Cererii tip de Acord de principiu pentru finan are ........................ Nr. Notific rii privind Acordul de principiu pentru finan are ..................... Anexez la prezenta: a) formularul de decont prev zut n anexa nr. 12 la prezenta procedur ; b) documentele justificative, n original i 2 fotocopii certificate, n ordinea activit ilor completate n formularul de decont; c) dosarul de achizi ie prev zut la art.4.13, din procedur d) declara ie pe propria r spundere a beneficiarului c activul/activele achizi ionat/achizi ionate este/sunt nou/noi i c nu aplic , pentru acesta/acestea, amortizarea accelerat prev zut n Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare; e) declara ie pe propria r spundere a beneficiarului c n termen de maxim 6 luni de la achizi ionarea elementelor prefabricate va prezenta la OTIMMC dovada intabul rii, autoriza ia de construc ie i extrasul de carte funciar ; f) copie certificat de pe fi a de amortizare a activului achizi ionat, cu codul de clasificare al acestuia; g) angajamentul beneficiarului de a raporta efectele particip rii n Program pe o perioad de 3 ani, ncepnd cu anul 2011, c tre UMCR din cadrul OTIMMC, conform anexei nr. 8 la prezenta procedur ; h) contract de asigurare, prev zut la art.4.12 din procedur ; i) dovada propriet ii/dreptului de folosin asupra terenului sau alte forme asimilate, pentru o perioad de cel pu in 5 ani; j) certificat de urbanism pentru spa ii din elemente prefabricate Reprezentantul legal / mputernicitul operatorului economic3 Numele........................................................... Func ia:.......... Semn tura ...................................................... Data semn rii:........
3

tampila

Cererile i toate celelalte documente vor fi semnate de aceea i persoan (reprezentant legal sau mputernicit)

53

ANEXA nr. 12 la Procedur -PS-04.04.12FORMULARUL DE DECONT1 -

Denumirea operatorului economic ............................


Factura Codul de clasificare3 Nr. Factur Data facturii Valoare factur cu TVA Valoare factur f r TVA Valoare AFN aprobat UPSEC6 Valoare AFN solicitat Valoare AFN aprobat UMCR6

Nr. Crt

Denumirea activit ii2

3 TOTAL

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

Reprezentantul legal/mputernicitul operatorului economic5 Numele: ............................... Func ia: .............................. Semn tura ............................. Data semn rii: ........................

tampila .................

La prezentul decont se vor anexa documentele justificative n original i n copie certificat ,. Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnic i num rul de buc i 3 Unde este cazul 5 Cererile i toate celelalte documente vor fi semnate de aceea i persoan (reprezentant legal sau mputernicit)

54
57

58

Viza UPSEC6 Coordonator Verificator Verificator

Nume i prenume Semn tura Data Aprobat (lei) Viza UMCR6 Coordonator Verificator Verificator

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

Nume i prenume Semn tura Data Bun de plat (lei)

Se va completa de OTIMMC

55

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

59

Anexa nr. 13 la procedur -PS-04.04.13CONTRACT DE GARAN IE REAL MOBILIAR Nr. .. / ......... I. P R ILE CONTRACTANTE Oficiul Teritorial pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie ................., cu sediul n ..................., str. ........., nr. ..., telefon/fax: ................................, cont nr. .............................., deschis la Trezoreria Municipiului ................, reprezentat prin Sef Oficiu domnul/doamna ........................, n calitate de creditor garantat (administrator de program), i S.C. .. S.R.L., cu sediul n str. , nr. , bl.., sc. ., ap. , localitatea ., Jud. ., telefon: .., fax. -, nregistrat sub nr. la Oficiul Registrului Comer ului de pe lng Tribunalul , cod fiscal nr. ., cont curent nr. ., deschis la Trezoreria , reprezentat legal prin ., avnd func ia de , n calitate de debitor (beneficiar) au convenit s ncheie prezentul contract de garan ie real mobiliar , n baza contractului de finan are nr. din ., prin care creditorul a acordat debitorului o alocatie financiara nerambursabila, asigurnd astfel ndeplinirea obliga iilor debitorului ce rezult din contractul de finan are. II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Debitorul garant, se oblig s constituie n mod irevocabil i necondi ionat o garan ie real

mobiliar asupra aloca iei financiare nerambursabile, plus dobnzile i comisioanele aferente, inclusiv cheltuielile de orice fel legate de recuperarea tuturor sumelor, acordat n baza contractului de finan are nr. ...... din ........................

56

60

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

2.2. Contractul de garan ie real este titlu executoriu. 2.3. Garan ia real mobiliar va avea rang prioritar fa ulterior asupra bunurilor afectate garan iei. 2.4. Garan ia se constituie f r deposedare asupra bunurilor prev zute n formularul de decont (anexa nr. 12 la Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilit ilor antreprenoriale n rndul tinerilor i facilitarea accesului acestora la finan are START, aprobat prin Decizia Pre edintelui Agen iei pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii nr. ........../............. i publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. ...... din ....................). 2.5. Bunurile asupra c rora se constituie garan ia real mobiliar r mn n posesia debitorului, dar stau la dispozi ia a creditorului garantat o perioad de 3 ani. 2.6 Datele prezentului Contract de garan ie real mobiliar se vor reg si n Avizul de garan ie real care va fi nscris la Arhiva Electronic de Garan ii Reale Mobiliare conform art.29 alin.1 al Legii nr.99/1999, cu modific rile i complet rile ulterioare. III. DURATA CONTRACTULUI 3.1. Durata contractului de garan ie real mobiliar este de 3 ani de la data semn rii contractului de de orice alt garan ie sau drept al ter ilor creat

ambele p r i. IV. VALOAREA OBLIGA IEI GARANTATE 4.1. Prin Program beneficiarul eligibil prime te o aloca ie financiar nerambursabile (AFN) de

maximum 70% din valoarea cheltuielilor eligibile (exclusiv TVA), pentru activit ile pentru care a primit notificare privind acordul de principiu pentru finan are (anex nr. ..... la procedur ) nr.din data de (f r s dep easc suma de 100.000 lei), n valoare total de ............................. lei, reprezentand .... % din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate n urma evaluarii planului de afaceri. V. DREPTURILE I OBLIGA IILE P R ILOR 5.1.Creditorul (administrator de program): poate cere oricnd debitorului, informa ii suplimentare care trebuie furnizate n cel mult 10 zile de la solicitarea acestora;

57

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

61

poate folosi mijloacele proprii pentru luarea n posesie a bunurilor afectate garan iei, n poate executa acest contract de garan ie prin vnzarea silita a bunurilor afectate

caz de neexecutare ; garan iei, pentru a- i recupera aloca ia financiar nerambursabil ,conform legislatiei romne sau de a executa orice drept decurgnd din prezentul contract; are dreptul de a inspecta bunurile ce fac obiectul prezentului contract n timpul are obliga ia de a restitui propietarului bunul aflat n posesia sa, n momentul programului de lucru al debitorului, astfel nct s nu afecteze activitatea acestuia; ndeplinirii obliga iei garantate. 5.2. Debitorul (beneficiarul): are dreptul de a cere creditorului garantat aflat n posesia bunurilor afectat garan iei,s -i nu poate nstr ina bunurile achizi ionate n cadrul Programului timp de 3 ani; are obliga ia de a depune diligen a unui bun proprietar pentru conservarea bunurilor trebuie s asigure n favoarea creditorului garantat bunurile prev zute n formularul de restituie bunurile dup ndeplnirea obliga iei garantate;

achizi ionate n cadrul Programului; decont (anexa nr.12 la Procedura Programului) mpotriva tuturor riscurilor, pe o perioad de 3 ani, i s cesioneze toate drepturile pe care le va dobndi n temeiul asigur rii c tre creditorului garantat; are obliga ia de a nu se opune la vnzarea, de c tre creditorul garantat, bunurilor nerambursabil , n cazul nerespect rii afectate garan iei pentru a- i recupera aloca ia financiar -

condi iilor prezentului contract de c tre debitor, deoarece legea permite aceasta; are obliga ia, n ceea ce prive te achizi ia de bunuri n vederea implemetarii un dosar de achizi ie care s cuprind : cereri de ofert (minimum trei), i datele de identificare ale ofertantului), un proces verbal programului, s ntocmeasc

ofertele primite (acestea trebuie s cuprind

semnat de reprezentantul legal al ntreprinderii prin care s fie justificat alegerea ofertei c tig toare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii. are obliga ia de a respecta toate condi iile prev zute n procedura de implementare a n Monitorul programului aprobat prin Decizi Pre edintelui AIPPIMM nr. ......./............. i publicat Oficial, Partea I nr. ........ din ...............; 5.3. n cazul nc lc rii obliga iilor prev zute n contractul de finan are nr. ...... din ................... de c tre debitor, creditorul va avea dreptul, f r a notifica debitorului, i f r nici o cerere suplimentar , n momentul i n forma pe care le consider potrivite, s execute toate drepturile sale din prezentul

58

62

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

contract precum i alte drepturi care revin unui beneficiar al unei garan ii reale mobiliare conform legisla iei romne. 5.4. Creditorul i poate exercita drepturile din prezentul contract independent de drepturile sale rezultnd din alt garan ie, asigurnd ndeplinirea obliga iilor debitorului conform contractului de finan are. 5.5. Neexercitarea de c tre creditor a oric rui drept sau ac iune decurgnd din prezentul contract i nici o ntarziere din partea sa n exercitarea acestora nu va fi interpretat ca o renun are la drepturi, iar executarea individual sau par ial a oricarui drept sau ac iune nu va mpiedica orice alt exercitare a acestora sau exercitarea altui drept sau altei ac iuni. Orice renun are sau acord al creditorului decurgnd din prezentul contract trebuie facut n scris. Drepturile i obliga iile prev zute n prezentul contract sunt cumulative i nu exclud alte drepturi sau ac iuni prev zute de lege i de contractul de finan are. 5.6. Drepturile i obliga iile par ilor prev zute n prezentul contract se completeaz cu cele prev zute de Legea nr. 99/1999, cu toate modific rile i complet rile ulterioare, precum si cu celelalte legi aplicabile n materie. 5.7. Debitorul nu va fi desc rcat de obliga iile asumate prin prezentul contract pn n momentul n care nu sunt ndeplinite integral toate obliga iile acestuia n leg tur cu suma garantat , iar prezentul contract va ramne n vigoare i va produce efecte depline pn cnd obliga iile mentionate vor fi ndeplinite. VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI 6.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adi ional ncheiat ntre p r ile contractante. 6.2. Toate notificarile, cererile i comunic rile efectuate n legatur cu prezentul contract vor fi transmise n scris, personal sau prin po t /curier recomandate, cu confirmare de primire, la adresele mentionate la punctul I din prezentul contract sau la orice alt adresa notificat ulterior, n scris, de c tre una din p r ile contractante.

59

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

63

VII. NCETAREA CONTRACTULUI 7.1. Contractul de garan ie real mobiliar nceteaz odat cu ndeplinirea obliga iei asumate, respectiv la expirarea termenului prev zut la pct. 3.1. VIII. REZOLVAREA I SOLU IONAREA LITIGIILOR 8.1. Prezentul contract se supune legisla iei romne ti. 8.2. Eventualele litigii ivite n leg tur cu prezentul contract vor fi solu ionate pe cale amiabil . n cazul n care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre solu ionare instan ei judec tore ti competente. IX. DISPOZI II FINALE 9.1. Prezentul contract reprezint voin a p r ilor i nl tur orice alt n elegere verbal dintre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui. 9.2. Daca una din dispozi iile prezentului contract sau oricare parte a acestuia va deveni invalid sau inaplicabil , celelalte dispozi ii vor r mne valabile i aplicabile n limita permis de lege. 9.3. Prezentul contract va fi supus publicit ii conform Legii nr. 99/1999, cu toate modific rile i complet rile ulterioare, n termen de 3 (trei) zile lucr toare de la semnarea prezentului contract. 9.4. Prezentul contract se completeaz cu prevederile Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilit ilor antreprenoriale n rndul tinerilor i facilitarea accesului acestora la finan are START, aprobat prin Decizia Pre edintelui Agen iei nr. ./.. . 9.5. Contractul a fost ncheiat n 2 exemplare originale, un exemplar pentru creditorul garantat i un exemplar pentru debitor, fiecare avnd aceea i valoare, semnate de reprezentan ii legali ai celor dou p r i contractuale.

60

64

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 250 bis/8.IV.2011

Oficiul Teritorial pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie, ................................................................... Ordonator ter iar de credite, ................................. (numele i prenumele n clar, semn tura i tampila) Control financiar preventiv propriu, .................................................. (numele i prenumele n clar, semn tura i tampila) Compartiment economic, juridic resurse umane i administrativ, ................................................. (numele i prenumele n clar, semn tura i tampila) Coordonator UPSEC ........................................... (numele i prenumele n clar, semn tura i tampila)

Beneficiar, ............................................................................ Reprezentant legal/func ia, ............................................. (numele i prenumele n clar, semn tura i tampila)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72 Tiparul: Monitorul Oficial R.A. 61 Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 250 bis/8.IV.2011 conine 64 de pagini. Preul: 25,60 lei

&JUYDGY|588370]
ISSN 14534495

Acest numr al Monitorului Oficial al Romniei a fost tiprit n afara abonamentului.