Sunteți pe pagina 1din 26

Regulament privind continutul si modul de ntocmire a documentatiilor cadastrale n vederea nscrierii n cartea funciara

Capitolul Dispozitii Art. 1 n conformitate nr. cu prevederile republicata, care se art. 19 si art.59 din Legea are

1 generale cadastrului scop si a

publicitatii procedurilor

imobiliare si

7/1996,

prezentul vor

regulament realiza

drept de

stabilirea a

modalitatilor

prin

operatiunile

ntocmire

documentatiilor cadastrale necesare nscrierii n cartea funciara a actelor si faptelor juridice. Art. baza a) b) c) d) 2 (1) Documentatiile n cartea care care care necesita o cadastrale, funciara necesita necesita necesita documentatie nscrisa pentru n a denumite actelor n si continuare faptelor pentru documentatii, juridice prima pentru pentru unei constructii constructii de noi stau la la:

nscrierii imobile imobile imobile imobile care ei,

referitoare

documentatie

nscriere; dezlipire; alipire; sau

documentatie documentatie nscrierea

extinderea e) f) g) imobile imobile

pe care care care

parcela

cartea

funciara modificarea modificarea

definitive; proprietate; imobilului;

necesita necesita necesita

documentatie documentatie

pentru pentru

limitei

suprafetei

imobile

documentatie de

pentru

descrierea

dezmembramintelor proprietate;

dreptului h) imobile care necesita documentatie

pentru sau

reconstituirea

cartii

funciare

pierdute, sustrase;

distruse

(2) Prin documentatii se realizeaza identificarea, masurarea si descrierea imobilelor, la data ntocmirii Capitolul Dispozitii Art. 3 (1) cu Documentatiile partea tehnica privire contin doua necesara n Partea Partea a I II-a pentru parti la distincte ntocmirea care formeaza ct si un lor si se asigura nregistrarea actelor si faptelor juridice referitoare la acestea. 2 documentatiilor dosar juridice unic, ce necesare funciara: receptie n cartea cadastru; funciara.

include nscrierii a) b)

att

receptiei

cadastrale,

actele

cartea pentru nscrierea

(2) Dupa receptia cadastrala si nscrierea documentatiilor n cartea funciara beneficiarului i se va elibera ncheierea de carte funciara, extrasul de carte funciara pentru informare si planul de amplasament si delimitare.

(3) Realizarea documentatiilor necesare nscrierii n cartea funciara a actelor si/sau faptelor juridice referitoare la imobilele prevazute la art. 2 alin.(1) literele a), d), e), f), g) si h) din prezentul regulament presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

stabilirea presupune

amplasamentului documentarea

imobilului;a) tehnica,

realizarea executia

lucrarii lucrarilor

de de

catre

persoana si

autorizata,

care

teren

birou,

elaborarea

documentatiilor; b) depunerea documentatiilor, cuprinznd transmiterea acestora la oficiul de cadastru

si publicitate imobiliara (denumit n continuare oficiu teritorial) sau la biroul de cadastru si publicitate registrul c) receptia documentatiilor, imobiliara (denumit n continuare birou teritorial) de nregistrarea n registrul cadastral, si efectuarea nregistrarii n

general cuprinznd

intrare; receptia

cadastrala, d) nscriere n si

transmiterea cartea funciara, care se

documentatiei va face conform

asistentului-registrator; reglementarilor n vigoare.

(4) ntocmirea

nscrierea documentatiilor n

cartea funciara a

actelor si faptelor juridice

prevazute la art. 2 alin. (1) literele b) si c) presupune parcurgerea etapelor prevazute la 2 alineatul finalizeaza (3), cu cu precizarea ca receptia documentatiilor autorizate prevazute sau la alin.(3) lit. c) se ca

transmiterea

acestora

persoanei

beneficiarului

urmnd

nscrierea n cartea funciara a dezlipirii sau alipirii sa se efectueze dupa ntocmirea actului autentic. Art. 4 (1) Stabilirea amplasamentului si imobilului se realizeaza naintea executiei n: nscriere

lucrarilor

consta

a) pentru imobilele care fac obiectul unor acte si fapte juridice aflate la prima : proprietarul pe mpreuna limite cu persoana sau autorizata n va proceda la identificarea

amplasamentului Punctele ce

imobilului

naturale

artificiale,

vederea

efectuarii

masuratorilor.

definesc limitele imobilului vor fi materializate, nainte de efectuarea masuratorilor, de catre persoana autorizata n prezenta proprietarului, cu picheti de metal, tarusi de lemn sau cu borne b) de beton (la solicitarea care fac proprietarului, obiectul unei contra acte cost) si sau fapte prin marcare cu vopsea; primei

pentru ce

imobilele necesita pe baza

unor

juridice

ulterioare cu

nscrieri autorizata, funciara

ntocmirea documentelor anexa

documentatii:

proprietarul

mpreuna

persoana de carte

existente la partea si

(documentatie I a cartii

cadastrala, funciare) punctele

extras si

pentru

informare, conform

verifica ce

valideaza limitele

amplasamentul imobilului, (3) n cazul

datelor la

tehnice

rematerializeaza solicitarea

definesc

proprietarului. care nu se nu poate va realiza realiza

imobilelor

aflate si

la

prima

nregistrare acestuia,

pentru persoana

identificarea documentatia. (4) de Art. a) 5

amplasamentului

limitelor

autorizata,

Proprietarul

va

suporta

costurile

aferente a

materialului

si

manoperei

operatiunilor imobilului.

materializare situatiei (1) existente,

limitelor tehnica si consta

Documentarea conform datelor

n: de

analizarea

documentelor

detinute

proprietar; b) solicitarea de informatii aflate n baza de date a oficiului teritorial/biroului teritorial

conform anexei nr. 1 (inventar de coordonate, plan de ncadrare n zona, plan parcelar, etc.); c) (2) a) masuratori de stabilirea Executia pentru realizarea Stereografic termenului lucrarilor retelelor 1970, de sprijin detaliilor de realizare consta (ndesire si a n ridicare) cadastrale n lucrarilor. : sistem pe

national

referinta

ridicarea

planimetrice

aflate

limita si n interiorul imobilului, culegerea atributelor, verificari si validari ale datelor existente; b) (3) a) redactarea calcule si Elaborarea documentatiei grafice, a compensari, verificari documentatiilor documentatiei textuale si si validari consta transferul datelor de date. n: pe

suport b) Art. 6 ntocmirea (1) dosarului lucrarii la n oficiile format analogic si teritoriale

magnetic; digital. se face

Transmiterea

documentatiei

teritoriale/birourile

de catre persoana autorizata n numele proprietarului, n cazurile prevazute la art. 2 literele a), d), e), f), g) si h), conform cererii de nscriere prevazuta n anexa nr. 2.

(2) n cazurile prevazute la art. 2 literele b) si c) din prezentul regulament, se va transmite oficiilor teritoriale/birourilor teritoriale cererea de nscriere, de catre biroul notarului public, n numele proprietarului si a persoanelor interesate, pe baza documentatiei receptionate potrivit cererii ntocmite conform anexei nr. 3.

(3) Depunerea documentatiei se va face direct la sediul biroului teritorial, prin posta sau prin alte mijloace electronice (Internet).

(4) nregistrarea cererii se realizeaza la compartimentul relatii cu publicul din cadrul biroului teritorial a) si 3 b) perceperea tarifelor de receptie si nscriere de n cartea cadastru funciara si a documentatiei si preluarea documentatiei, si verificarea n existentei Registrul consta documentelor General mentionate de n n: cerere Intrare;

nregistrarea

transmiterea

documentatiei

compartimentului

publicitate

imobiliara.

(5) Tariful de receptie si sau de nscriere n cartea funciara se percepe la preluarea cererii de nscriere.

(6) Daca la verificarea pieselor din dosar se constata lipsa unora dintre acestea sau unele neconcordante, cererea nu va fi nregistrata n Registrul General de Intrare si va fi returnata solicitantului, Art. 7 n (1) Preluarea si n nregistrarea cadastral, caruia realizeaza de vederea documentatiilor ntocmit i inspectorul conform n indexul nr. cadastral 4, se al completarii. imobilelor, de

denumit

continuare

index

anexei s-a

realizeaza

inspectorul (2) Receptia

responsabil cadastrala se

repartizat caruia i s-a

lucrarea. repartizat

responsabil

lucrarea a) verificarea corectitudinii

si solutiei si metodei

consta adoptate, localizarea si

n: corecta

pozitionare a amplasamentului si limitelor, modul de calcul al coordonatelor si suprafetelor, corespondenta b) c) daca daca ntre este este atributele corecta, incorecta, se se care descriptive aloca numar si cadastral de elementele n indexul grafice. cadastral; cu toate

documentatia documentatia

ntocmeste lipsesc sau

referatul care

completare

datele,

documentele

sau

informatiile

necesita

refacere/modificare,

mpreuna cu motivatiile corespunzatoare, conform anexei nr. 5. Nu pot fi folosite ca motivatii documente, date si informatii care nu au fost furnizate la cererea persoanei autorizate, de oficiul sau biroul teritorial. Referatul de completare se nainteaza compartimentului de relatii cu publicul din biroul teritorial n vederea transmiterii persoanei autorizate pentru rezolvare n termenul d) specificat de expres n se referat, va cu o adresa de naintare data pentru conform un anexei nr. 6. spre

referatul

completare sau

emite

singura n de catre

dosar

depus

receptie (3) Documentatia

nscriere se transmite

cartea inspectorul caruia i s-a

funciara. repartizat

receptionata

lucrarea, asistentului-registrator, iar n cazul dezlipirilor sau alipirilor persoanei autorizate sau beneficiarului. (4) Daca documentatia nu a fost receptionata datorita nerespectarii prevederilor sau depasirii termenului stabilit prin referatul de completare, inspectorul completeaza nota de respingere

din referatul de completare si o transmite mpreuna cu documentatia, n Capitolul Dispozitii cu privire la numerotarea vederea ntocmirii ncheierii de

asistentului-registrator respingere. 3 cadastrala

Art. 8 - (1) Numerotarea cadastrala se realizeaza pentru fiecare unitate administrativteritoriala, care se identifica prin codul publicat prin SIRSUP de numarul extras din "Registrul Nationala care asigura cadastral permanent pentru legatura al al unitatilor Statistica. ntre planul este

administrativ-teritoriale" (2) Imobilul se indexul

Comisia cadastral,

individualizeaza cadastral si

cadastral,

cartea

funciara.

Numarul

imobilului

identificatorul unic de legatura ntre baza de date grafica si baza de date textuala n sistemul informatic Art. 9 (1) integrat Imobilele se cu de cadastru pe la unitati 1 si publicitate administrativ-teritoriale la n folosind n cifre imobiliara. ordinea arabe.

numeroteaza numere de

nregistrarii

solicitarilor

(2) Atunci cnd imobilul nu a mai fost nscris n cartea funciara i se va acorda un numar cadastral aferenta. (3) n situatia n care imobilele care fac obiectul unei documentatii noi au fost nscrise n cartea (numere funciara cu numere provenite cadastrale din ntregi, fractionare, din fractionare de multiple numere sau ntregi atipice etc.) ntreg, n continuarea ultimului numar atribuit pe unitatea administrativ-teritoriala

topografice

cartea

funciara,

comasari

4 acestea vor fi numerotate cu numere cadastrale noi, n continuarea ultimului numar cadastral ntreg (4) Parcelele atribuit componente ale pe imobilelor teritoriul care au diferite administrativ categorii de folosinta aferent. vor fi

determinate prin metode expeditive asigurndu-se nchiderea pe suprafata imobilului si vor fi reprezentate (5) n pe planul fiecarui de amplasament constructiile si se delimitare identifica prin linii ntrerupte cod atasat si coduri. numarului

cadrul

imobil,

printr-un

cadastral, alcatuit din litera C urmata de un numar de la 1 la n (ex.: C1, C2, C3,..). Tipul si componenta amplasament (6) n cazul constructiilor-condominiu, constructiei, pe destinatii si tronsoane, si proprietatile individuale se numeroteaza vor fi evidentiate n planul de

delimitare. astfel: la

numarul cadastral al imobilului (teren) si codul constructiei, se va adauga codul proprietatii individuale constructia (ex.: 178-C1-U25 C1 pentru si imobilul format din teren cu numar cadastral 178, 25).

unitatea

individuala

7) Tipurile de unitati individuale vor fi evidentiate n cartea funciara colectiva, conform anexei nr. Capitolul Continutul asupra Art. imobil Partea a) declaratia pe 10 documentatiilor unui (1) imobil pentru n I proprie raspundere conform memoriu plan plan de de justificativ, ncadrare si n zona a ntocmit sc. cu necesare ntabularii nenscris ntabularea cartea privire la n dreptului de dreptului de cartea proprietate va 6. 4 proprietate funciara asupra unui

Documentatia

nenscris

funciara pentru nstrainarea anexei conform 1:2000 sc. 1:200 si

cuprinde: receptie:

identificarea

imobilului nr.8;

masurat, b) c) d)

anexei 1:25000, 1:5000, dupa dupa

nr.9; caz; caz -

amplasament

delimitare

imobilului anexei

conform e) releveele sc. 1:50 1:500, dupa

nr.10; constructiile care fac obiectul unor

caz,

pentru

sarcini, constructiile care au mai multi proprietari sau la solicitarea proprietarului conform anexei f) tabel de miscare parcelara cu indicarea situatiei actuale din titlul de proprietate nr.11; si a

situatiei viitoare, cu atribuirea numarului cadastral pentru fiecare imobil anexei g) masuratori efectuate n reteaua de ndesire si ridicare

din titlu

- conform nr.12;

prin

metode

clasice, nr.14;

prezentate h) i)

conform anexei

nr. 13si

prin tehnologie calculul

GPS, prezentate

conform anexei

suprafetelor; ale punctelor noi;

descrierile

topografice

Partea a) b) c) d) (2) n

a cerere

II-a de platii de

pentru nscriere pentru

nscrierea receptie n certificatul

cartea anexei n

funciara nr. cartea

: 2;

conform si original nscriere sau

dovada actul

tarifelor

funciara; legalizata; fiscal.

proprietate

copie

cazul

apartamentelor

situate

cladiri

pentru

care

exista

deschisa

carte

funciara

colectiva, partea I a documentatiei va cuprinde elementele enumerate la punctele a), b), c) si e) de la alin. (1).

(3) Daca nu exista deschisa carte funciara colectiva, documentatia se va completa cu o foaie colectiva ce va contine datele din cartea de imobil a asociatiei de locatari cu privire la lista apartamentelor, comune, 5 (4) Documentatia care care va sa fi ntocmita pe suport analogic si pe din suport digital, n formate si n suprafata terenului blocului, aferent suprafata blocului utila a apartamentelor, modelului descrierea n partilor nr.7.

suprafata

conform

prevazut

anexa

standardizate formate Capitolul Continutul Art. 11 a

permita sa

tipizarea permita

conform accesul

modelelor si

anexele

prezentate de

transferul

date. 5

documentatiilor (1) unei Din punct de de

necesare vedere teren

nscrierii tehnic, de

dezmembrarii este n

unui operatia

imobil tehnica de

dezmembrarea cunoscuta

mpartire

suprafete

marime

mai

multe

suprafete

egale/inegale. (2) Toate imobilele rezultate n urma dezmembrarii trebuie sa aiba acces la un drum sau sa aiba Art. a) b) c) 12 cerere de extras declaratie pe propria ndeplinita (1) receptie a de raspundere conform memoriu planul de justificativ, si delimitare conform si ntocmit a imobilului anexei pentru nr.10, si sc. nr.15, fiecare n ridicare, conditia Documentatia documentatiei carte cu privire de servitute, pentru pentru daca va conform pentru si identificarea este cuprinde anexei nr. cazul. : 3;

dezmembrare dezmembrare, funciara la nstrainarea anexei conform 1:200 in imobil

informare; imobilului nr.8; anexei nr.9; propunerea exemplare; rezulta din

masurat, d) e) de f)

amplasament -

1:5000 doua care doua

cu

dezmembrare planurile de efectuate

amplasament conform n prin

delimitare anexei de

dezmembrare g) masuratori din

exemplare; imobil sau ce prin nr.14; suprafetelor;

reteaua metode

ndesire

pentru

fiecare nr.13,

rezulta

dezmembrare, GPS,

clasice,

prezentate

conform

anexei

tehnologie h) i)

prezentate calculul

conform

anexei

descrierile

topografice

ale

punctelor

noi.

(2) Operatiunea de dezmembrare a unui imobil este considerata finalizata n momentul n care inspectorul valideaza operatiunea n baza de date grafica si textuala pe baza ncheierii de (3) Documentatia va fi ntocmita pe carte suport analogic si pe suport digital, n funciara. formate si n

standardizate formate Capitolul Continutul cu Art. 13 -

care sa care

permita sa

tipizarea permita

conform modelelor din accesul si

anexele

prezentate de

transferul

date. 6

documentatiilor

necesare

nscrierii limite

comasarii

doua

sau

mai

multe

imobile comune

(1)

Documentatia

pentru va

comasarea

doua

sau

mai

multe

imobile

cu

limite :

comune a) b) c) cerere de extras declaratie pe propria receptie a de

cuprinde pentru comasare, conform pentru si identificarea anexei nr.

documentatiei carte cu

3;

funciara privire la nstrainarea anexei ntocmit a imobilului sc. conform 1:200

informare; imobilului nr.8; anexei nr.9; propunerea nr.15; conform

raspundere conform

masurat, d) e) de f) plan de planul memoriu de

justificativ, si delimitare si delimitare

amplasament comasare amplasament nr.10,

1:5000 anexei

cu

conform pentru n imobilul rezultat doua

din

comasare

anexei 6 g) masuratori din

exemplare;

efectuate unificare,

reteaua metode

de

ndesire

si

ridicare, conform

pentru anexei

fiecare nr.

imobil 13sau

ce prin

rezulta

prin

clasice,

prezentate

tehnologie h) i) (2)

GPS,

prezentate calculul

conform

anexei

nr.14. suprafetelor;

descrierile Operatiunea de unificare a

topografice imobilelor este

ale considerata finalizata

punctelor n momentul n

noi. care

inspectorul valideaza operatiunea n baza de date grafica si textuala pe baza ncheierii de carte (3) Documentatia va fi ntocmita, pe suport analogic si pe suport digital, n funciara. formate si n

standardizate formate Capitolul Continutul de Art.

care sa care

permita sa

tipizarea permita

conform modelelor din accesul si

anexele

prezentate de

transferul

date. 7

documentatiilor pe un

necesare imobil

nscrierii nscris n

unei

constructii

noi

sau

unei

extinderi definitive extinderi

constructii 14 (1)

cartea unei

funciara noi

constructii sau a unei

Documentatia

pentru

nscrierea

constructii

de constructii pe un imobil nscris n cartea funciara constructii definitive va cuprinde : Partea I pentru receptie :

a) b) copie

memoriu dupa o de pe planul

justificativ, de amplasament definitiva si de delimitare

ntocmit si noua a delimitarea sau imobilului initial, pe

conform imobilului se sc. care

anexei existent o 1:5000, pe care

nr.9; se

edifica c) plan

constructie amplasament baza planului efectuate n

extinde 1:200 s-a

constructie; dupa extins caz, noua nr.10;

ntocmit

amplasament

transpus

constructie d) masuratori

conform reteaua de ndesire si

anexei ridicare, prin metode

clasice,

prezentate conform anexei nr.13, sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr.14; e) f) g) Partea a) b) c) descrierile extrasul a cerere dovada certificat platii de II-a de tarifelor a de calculul topografice carte pentru nscriere pentru ale funciara nscriere receptie n conform si nscriere eliberat punctelor pentru cartea anexei n de cartea primaria suprafetelor; noi; informare; funciara nr. : 2; funciara; localitatii

atestare

edificarii/extinderii

constructiei,

unde este situat imobilul, dupa caz, n conditiile art. 55 alin.(1) din Legea cadastrului si publicitatii (2) imobiliare va fi nr. 7/1996, pe republicata suport analogic si pe conform suport anexei digital, n nr.16. formate si n

Documentatia

ntocmita

standardizate formate Capitolul Continutul Art. 15 -

care sa care

permita sa

tipizarea permita

conform modelelor din accesul si

anexele

prezentate de

transferul

date. 8

documentatiilor (1)

necesare pentru

nscrierii nscrierea

modificarii modificarii

limitei limitei de

de

proprietate va

Documentatia

proprietate

cuprinde: Partea a) b) copii memoriu dupa planurile I justificativ, de amplasament ntocmit si delimitare pentru conform ale imobilelor anexei care sunt receptie: nr.9; supuse limitelor; de amplasament se modifica, si sc. delimitare 1:200 ale imobilelor, dupa ntocmite caz pentru conform fiecare anexei imobil nr.120;

modificarii c) a 7 d) masuratori efectuate n reteaua de ndesire si ridicare, prin metode planuri carui

limita

1:5000,

clasice,

prezentate conform anexei nr. 13sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr.14; e) f) g) Partea a) descrierile extrasele a cerere II de de a calculul topografice carte pentru ale funciara nscriere conform n punctelor pentru cartea anexei suprafetelor; noi; informare; funciara nr. : 2;

nscriere

b) c) ntre

dovada hotarre

platii

tarifelor

pentru si

receptie irevocabila sau

si sau

nscriere declaratie

cartea autentica dupa de

funciara; vointa caz;

judecatoreasca, n

definitiva original

parti,

copie

legalizata,

(2) Documentatia va fi ntocmita pentru fiecare imobil a carui limita se modifica, pe suport analogic si pe suport digital, n formate standardizate care sa permita tipizarea conform modelelor din anexele prezentate si n formate care sa permita accesul si transferul de date. Capitolul Continutul Art. 16 documentatiilor (1) necesare pentru nscrierii nscrierea modificarii modificarii suprafetei suprafetei 9 imobilului va

Documentatia

imobilului

cuprinde: Partea a) b) copie memoriu dupa planul I justificativ, de amplasament ntocmit si delimitare pentru conform a imobilului anexei care este receptie: nr.9; supus

modificarii c) planul de sc. amplasament 1:200 efectuate n si delimitare 1:5000, reteaua de ntocmit dupa pentru caz si imobilul a carui

suprafetei; suprafata se

modifica, d)

conform prin

anexei metode

nr.10; clasice,

masuratori

ndesire

ridicare,

prezentate conform anexei nr. 13sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr.14; e) f) g) Partea a) b c) n descrierile extrasul a cerere dovada hotarre original platii IIde tarifelor de a nscriere pentru si calculul topografice carte pentru receptie irevocabila ale funciara nscriere conform si sau nscriere declaratie de n punctelor pentru cartea anexei n cartea de nr. suprafetelor; noi; informare; funciara: 2; funciara; vointa,

judecatoreasca

definitiva dupa

autentica cu

sau copie legalizata, n va fi

caz si

procesul-verbal conform analogic si

vecinatate anexei suport

semnaturile nr.17; n formate si n

vecinilor (2) Documentatia

original ntocmita pe

suport

pe

digital,

standardizate formate Capitolul Continutul proprietate Art. 17

care sa care

permita sa

tipizarea permita

conform modelelor din accesul si

anexele

prezentate de

transferul

date. 10

documentatiilor

pentru

descrierea

dezmembramintelor

dreptului

de

Documentatia

pentru

descrierea

dezmembramintelor

dreptului

de

proprietate: uz, uzufruct, servitute si abitatie, daca acestea au ca obiect o parte dintr-un imobil, Partea a) memoriu I justificativ, ntocmit va pentru conform anexei cuprinde: receptie: nr.9;

b) 8 c)

copie

dupa

planul

de

amplasament

si

delimitarea

imobilului

existent;

plan

de pe

amplasament baza efectuate

si

delimitare de reteaua

imobilului

sc.

1:200

1:5000,

dupa

caz, nr.10;

ntocmit d)

planului n

amplasament de ndesire

initial, si

conform prin

anexei metode

masuratori

ridicare,

clasice,

prezentate conform anexei nr.13, sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr.14; e) f) g) Partea a) b) c) descrierile extrasul a cerere dovada actul platii sau II-a de tarifelor hotarrea de calculul topografice carte pentru nscriere pentru receptie ale funciara nscriere conform si definitiva nscriere si de analogic si pe suport digital, n punctelor pentru cartea anexei n cartea de nr. suprafetelor; noi; informare; funciara: 2; funciara; a

autentic

judecatoreasca dreptului

irevocabila

constituire

dezmembramintelor (2) Documentatia va fi ntocmita

proprietate. n formate si n

pe

suport

standardizate formate Capitolul Continutul sustrase, Art. 18 -

care sa care

permita sa

tipizarea permita

conform modelelor din accesul si

anexele

prezentate de

transferul

date. 11

documentatiilor prin

pentru

reconstituirea pe baza

cartii

funciare de

pierdute, documentatie pierdute, va

distruse

sau

renscriere pentru pe au baza

cadastrala distruse sau

Documentatia renscriere care

reconstituirea de fost

cartii

funciare cadastrala n

sustrase, elemente Capitolul Dispozitii

prin

documentatie stabilite

cuprinde capitolul

aceleasi 4. 12

tranzitorii

si

finale

Art. 19 - (1) Completarea datelor existente cu date si informatii aflate n baza de date a oficiului sau biroului teritorial de se face la cererea persoanei si autorizate, conform tarifelor n

pentru vigoare.

activitatile

desfasurate

catre Agentia

Nationala

institutiile sale

subordonate,

(2) n cazul n care imobilul care face obiectul ntocmirii documentatiei este limitrof cu unul sau mai multe imobile deja nscrise n cartea funciara, persoana autorizata va solicita

obligatoriu, iar biroul teritorial va pune la dispozitie toate punctele din reteaua de ridicare precum si punctele determinate pe limita comuna a acestora. n acest caz, persoana

autorizata are obligatia sa utilizeze si sa verifice punctele din retea si de pe limita comuna si sa confirme corectitudinea acestora. Daca se constata neconcordante, erori sau greseli ori se impun unele concluzii cu privire la utilizarea acestor date, ele vor fi explicitate si

argumentate n memoriu justificativ. Daca punctele din reteaua de ridicare si de pe limita comuna sunt determinate n sistem local, ele vor fi calculate n sistemul national de

coordonate Art. 20 (1) ntocmirea

Stereografic documentatiilor se efectueaza n sistemul national

1970. de 1970.

coordonate

Stereografic

(2) n situatii extreme, prezentate si argumentate n scris de persoana autorizata, lucrarile se pot ncadra n sistemul aproximative, ale punctelor determinate de detaliu national de coordonate grafic (minim prin 3 identificarea puncte Stereografic 1970 pe si extragerea ntre plan baza de coordonate planimetrice baza de

coordonatelor si teren) pe

comune

planuri/harti/ortofotoplanuri

existente.

(3) n acest caz, cele trei puncte vor fi reprezentate prin borne sau detalii topografice de mici dimensiuni topografice 9 Art.21 (1) Raspunderea si pentru privind cunoasterea acestora documentatiei revine se identifica limitelor imobilului, indicarea proprietarului. acesteia autorizate. suprafata, se astfel: (stlpi, capace canal, colturi de bazin, stnci, etc.) si vor avea descrierile

corespunzatoare.

materializarea (2) cu Art.22 Raspunderea realitatea Daca

conservarea corectitudinea din ntocmirii teren cadastrala

revine si

corespondenta

persoanei diferente de

la

receptia

procedeaza

(1) n cazul n care suprafata din masuratori este mai mare dect suprafata din documentatia cadastrala precedenta, sau n situatia n care aceasta nu exista, dect suprafata din act : a) i Daca Pentru diferenta din diferenta din este de pna la imobile 2 se si 5 n % %, documentatia nscrie documentatia funciara mprejmuite cadastrala n cadastrala doar se receptioneaza : si

suprafata ii Daca

masuratori este ntre se 2

cartea se

funciara; si de 17; respinge, si

receptioneaza este nsotita nr. se

suprafata

masuratori de diferenta

nscrie

cartea ntocmit

daca anexei

proces-verbal iii Daca

vecinatate, este urmnd mai sa mare se

conform documentatia hotarre

de faca

5%, prin

cadastrala

rectificarea irevocabila; b) i se Daca nscrie

suprafetei

judecatoreasca

definitiva

Pentru diferenta n

imobile este de pna

care la 2 %,

nu documentatia

sunt cadastrala

mprejmuite se receptioneaza precedenta

: si sau

cartea

funciara din

suprafata

din actul

documentatia

cadastrala de

suprafata ii. si se Daca diferenta n

proprietate; se receptioneaza si irevocabile;

este

mai funciara

mare

de

2%, pe

documentatia unei

cadastrala

nscrie

cartea

numai

baza

sentinte

definitive

(2) n cazul n care suprafata din masuratori este mai mica dect suprafata din documentatia cadastrala precedenta sau, n cazul n care aceasta nu exista, dect suprafata din actul de proprietate :

a)

Daca

diferenta din

este

de

pna

la

2 se

documentatia nscrie

cadastrala n

se

receptioneaza

si

suprafata b) Daca din a

masuratori este se peste nscrie

cartea se

funciara; si

diferenta masuratori proprietarului cadastrala

2% n

documentatia cartea funciara

cadastrala numai n din

receptioneaza unei n caz pe

suprafata autentice

baza act;

declaratii contrar, cale

privind se

acordul

diminuarii cu

suprafetei

documentatia judecatoreasca.

respinge,

solutionarea

situatiei

(3) Prin imobile mprejmuite, n sensul prezentului regulament, se nteleg imobilele ale caror limite sunt materializate prin elemente stabile n timp clar identificabile de catre proprietarii vecini. Art. 23 Daca o la receptia documentatiei receptionata cadastrale sau se identifica de suprapuneri teren libere ale ntre astfel: autorizate anexei care nr. au 6; de

imobilelor proprietati a) Se

peste

documentatie vecine,

anterior se

suprafete

procedeaza cauza si persoanele conform

informeaza

proprietarii prin

imobilelor adresa cu

executat b)

documentatiile, imobilelor prin

ntocmita

Proprietarii

mpreuna

persoanele documentatiilor autentica

autorizate

identifica pe

modalitatile cale

solutionare prin c) Orice

tehnica

modificarea

cadastrale, a

amiabila,

declaratie nentelegeri, de catre care nu se pot

proprietarilor; ntre proprietari, se vor

rezolva

pe n

cale acest

amiabila caz,

solutiona se Art. 24 -

instantele

judecatoresti.

documentatia

cadastrala respinge.

(1)

cazul

constructiilor

care

au

mai

multi

proprietari,

releveele

la

partile

comune din documentatia aferenta fiecarui proprietar vor fi receptionate daca fac parte si sunt incluse n documentatia pentru ntreg imobilul sau daca sunt confirmate prin acordul asociatiei 10 (2) n cazul dezlipirilor-alipirilor, numarul cadastral alocat documentatiei are valabilitate de un an de la data acordarii acestuia. Dupa expirarea termenului, inspectorul va anula numerele cadastrale numerelor Art. 25 Elementele din fi liniare, continutul adaptate atlasele nr. in 1-17 acordate, iar la sfrsitul fiecarei luni, inginerul sef va verifica valabilitatea alocate. caroiaj, la semnele conventionale si de locatari ori prin declaratiile autentice ale celorlalti proprietari.

cadastrale punctuale grafic al si de

atributele modele

textuale care pot si -

anexelor modelelor semne parte

prezentul n

regulament, normele, n prezentul nceteaza

reprezinta

corespunzator de constituie a de

prevazute

instructiunile, vigoare. regulament. aplicabilitatea nr. 946/2000 tehnice

standardele Art. Art. 26 27

conventionale integranta regulament Geodezie din si si

Anexele La intrarea

vigoare National

prezentului Cadastru,

Ordinul pentru

Presedintelui aprobarea

Oficiului

Cartografie

Instructiunilor

privind

ntocmirea

documentatiei

cadastrale

necesare la nscrierea cu caracter nedefinitiv n cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la terenuri si constructii, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 90 din 22

februarie 2001, modificat prin Ordinul Presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 93/2004, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 476 din 27 mai 2004 precum si capitolul 10 aprobate nr. prin Ordinul publicat si 13 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, Presedintelui n Monitorul Oficiului Oficial, National Partea de I Cadastru, nr. 744 Geodezie din 21 si Cartografie 2001. 1

534/2001,

noiembrie

Anexa Catre, Oficiul Biroul de Cadastru Cadastru (numele juridice (sediul si si si Publicitate Publicitate persoanei

Imobiliara Imobiliara fizice ....................... autorizate sau denumirea cu

Subsemnatul persoanei domiciliul

prenumele

autorizate) social) n

...................

...............................................................................................

.......... posesor al BI/CI seria .. nr. ... /CNP (Cod

Fiscal)........................................... n pentru identificat vederea imobilul prin ntocmirii situat (tarla, pe parcela, documentatiei teritoriul nr. cadastrale al ..............................................,

administrativ

localitatii., sau adresa imobilului) va

cadastral/topografic

.. solicitam imobilului eliberarea urmatoarelor mai date si sus documente

...., referitoare la

amplasamentul :

mentionat

Documentatia ncheiata S-a pentru Data Semnatura Anexa OFICIUL BIROUL Nr. DE DE de CADASTRU CADASTRU nregistrare SI SI PUBLICITATE PUBLICITATE achitat cu tariful cadastrala sus mentionata face obiectul contractului/conventiei

beneficiarul de

.... lei codul prenume stampila (denumire) prin chitanta nr. nr. .../ .. ...................... ............................................... 2 IMOBILIARA. IMOBILIARA.... 20

.. cu Nume, si

serviciul ...................

.././.../

CERERE Subsemnatul(a)

DE

RECEPTIE

SI

NSCRIERE domiciliat

...................................

(a) n localitatea ....... str. ......... nr. .., legitimat (a) cu CI/BI seria nr. .............., CNP , tel./fax ................................... e-mail: ......... prin

mandatarul va I. -

..................................................................................., rog OBIECTUL prima nscriere sa dispuneti RECEPTIEI (atribuire numar : : cadastral);

- nscrierea unei constructii noi sau extinderea ei, pe o parcela nscrisa n cartea funciara; II. descrierea reconstituirea modificarea modificarea dezmembramintelor cartii OBIECTUL funciare limitei de suprafetei dreptului pierdute, distruse de sau proprietate; imobilului; proprietate; sustrase. : *

NSCRIERII ntabularea

nscrierea provizorie **

.. notarea ***

.. radierea ****

IMOBILUL municipiului numarul situat este identificat prin Cartea Funciara nr. a comunei/orasului/ si

... al imobilului

cadastral n str.

......, nr. ..., bl. .,

..., ..., care comuna/ oras/ municipiu anexat

scara., ap. ACTUL JURIDIC

n original sau n copie legalizata:

justifica

cererea,

. Solicit prin la teritorial fax S-a cu DATA / achitat tariful de:

... comunicarea raspunsului posta sediul biroului

.....

lei nr.

prin

chitanta

nr.

../..

codul ..

20

SEMNATURA

* **

Drept Act

de sub

proprietate, conditie

uz,

uzufruct,

abitatie,

servitute,

concesiune, care nu

ipoteca, a

privilegiu

etc.

suspensiva,

hotarre

judecatoreasca

ramas

irevocabila.

*** Incapacitate, act sub conditie rezolutorie sau cu termen, locatiunea, preemtiunea, promisiunea de nstrainare, sechestrul

judiciar si asigurator, schimbarea rangului ipotecii, actiuni n justitie asupra imobilului n cauza, orice alte fapte personale **** Anexa OFICIUL BIROUL Nr. CERERE PENTRU Subsemnatul denumirea cu posesor domiciliul al BI/ (numele persoanei (sediul CI seria DEZMEMBRARE si prenumele persoanei DE DE de CADASTRU CADASTRU nregistrare DE fizice SI SI PUBLICITATE PUBLICITATE Drepturi reale, ipoteca, sau drepturi etc. privilegiu. 3 IMOBILIARA... IMOBILIARA... 20 RECEPTIE COMASARE autorizate sau

.././.../

juridice social) ..

autorizate) n nr.

..........................

..................................................................... .. CNP (Cod Fiscal)

............................. Pentru identificate numarul ntocmita ntocmire vederea S-a nr. achitat de prin dezmembrarea/comasarea (adresa carte funciara), prevederilor va imobilului/imobilelor fiecarui naintam imobilul, alaturat privind numarul documentatia si cartea identificat/ cadastral, aferenta, modul funciara, de n

conform a

Regulamentului n obtinerii

continutul n

documentatiilor receptiei tariful de

cadastrale si

vederea

nscrierii noilor

numere lei nr. prin

cadastrale. chitanta

.. serviciul cu codul

.../

pentru

...

Data:________________ Numele/denumirea, semnatura persoanei Anexa Judetul Unitatea Cod Indexul Numar cadastral Administrativ SIRSUP cadastral si stampila autorizate 4 Teritoriala .

.. al imobilelor

Numar de Carte Funciara Adresa imobilului/denumirea locului Observatii 1 Anexa OFICIUL BIROUL Dosar Referat La <Domnului Adresa.. Analiznd imobilului cererea situat n dumneavoastra unitatea pentru receptia teritoriala documentatiei <UAT> , cadastrale/tehnice de a cererea <nr. / DE DE CADASTRU CADASTRU SI SI nr. nr. cerere>/<data PUBLICITATE PUBLICITATE 5 IMOBILIARA. IMOBILIARA.... .. cererii>

Doamnei>....

administrativ

<categoria

folosinta>,

<adresa> si nscrierea n cartea funciara este necesar ca, n maxim 30 de zile de la data comunicarii, I IA prezentati IB Nota de Nota urmatoarele respingere a receptionarii de sa : Cadastru completare documente.. documentatiei cadastrale

se completeaza n cazul neprezentarii documentelor., sau a depasirii termenului limita stabilit prin Inspector, II IIA prezentati IIB Nota de Nota urmatoarele respingere a cererii adresate Publicitate de imobiliara completare documente.. biroului teritorial referatul de completare

se completeaza daca exista piedici n ceea ce priveste efectuarea nscrierii n cartea funciara Asistent-registrator, Anexa OFICIUL BIROUL Cu sediul DE DE n CADASTRU CADASTRU ..... SI SI str. nr. PUBLICITATE PUBLICITATE nr. 6 IMOBILIARA.. IMOBILIARA. .. tel/fax..

DOSAR Catre,

NR.

/..

Dl/D-na/S.C. Domiciliul/Sediul. Avnd ca biroului dosarului ca la data pentru deora.camera unele lamuriri suplimentare nr. .., necesare n pna vedere la actele cererea data d-voastra de nregistrata sub numarul sa anexa, de mai sus la va rugam :

.., n referatul

depuneti necesare

registratura completarii d-voastra.* sa va

descrise

prezentati dosarului n cazul n

solutionarii d-voastra.*

care

pna

la

termenul

stabilit

nu

veti

raspunde

celor

solicitate,

cererea

dumneavoastra urmeaza a fi respinsa conform art. 49 coroborat cu art. 50 alin. 1 din Legea cadastrului Data INSPECTOR / si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 republicata. .............................. REGISTRATOR

* formularul se va transmite n maxim 30 de zile de la data depunerii cererii fixndu-se un nou Anexa Carte Partea Adresa: Nr. Suprafata SUPRAFETE Nr. tronson Scara Ap. Cod individuala (U) Nr. individuala Supr. locuibila Supr. utila CF Unitate Nivel Nr. Cadastral : : Funciara I Colectiva A Nr. ...... UAT Foaia termen pentru solutionarea dosarului. 7 .. de avere

. .. (mp)

Cota parte parti comune* Cota parte teren Observatii TOTAL Descriere (intrare, acoperis, ntocmit, Receptionat, NOTA : casa scarii, subsol tehnic, spalatorie, construit uscatorie, si ghena gunoi, pod,

terenul

neconstruit)

* n cazul n care cotele parti nu sunt nscrise n actele de proprietate, ele vor fi calculate pentru fiecare apartament Calculul 1) Ci 2) Ci S teren t comun = Ki Pentru = = Ki x S S x S cotei indivize Pentru spatiu comun; Ki =Si de =Si locuibila la dupa (conf. Legii cum locuintei spatiile locuibila apartament/S sub apartament/S sol + nr. urmeaza: 114/1996) :

comune: locuibila totala

terenul t; Ki

constructie: locuibila S totala trotuar

construita

- Suprafata locuibila este suprafata desfasurata a ncaperilor de locuit. Ea cuprinde suprafata dormitoarelor si Suprafata utila a este suprafata camerei desfasurata, mai putin de suprafata aferenta zi. peretilor.

- n scopul deschiderii Cartii Funciare Colective, datele vor fi preluate din Cartea de Imobil a blocului. Anexa OFICIUL BIROUL Dosar DECLARATIE Subsemnatul domiciliat str. cu prin (a) n (a) localitatea ................................... ........... nr. CNP n ........, legitimat (a) DE DE CADASTRU CADASTRU nr. SI SI PUBLICITATE PUBLICITATE ... IMOBILIARA IMOBILIARA / 8 . .. 20..

............. CI/BI seria pe nr. ..............., raspundere,

, de proprietar al imobilului sub

prezenta

declar

propria

calitate

...,

sanctiunile prevazute de art. 292 Cod Penal, ca nu am nstrainat bunul imobilul (sau o parte a acestuia) bunului si mi asum ntreaga pe n raspundere care vederea la .. / . /20.. pentru le-am identificarea indicat si individualizarea autorizate cadastrale, masuratoare. SEMNATURA,

limitelor

imobil

masurat,

persoanei

... participnd DATA 1 Anexa MEMORIU (Model

executarii

documentatiei

9 JUSTIFICATIV cadru)

1. Denumirea lucrarii : Titlul sub care se elaboreaza lucrarea si numarul lucrarii din registrul de 2. 3. Beneficiarul Executantul evidenta lucrarii lucrarii : : Numele Numele si al prenumele si sau persoanei denumirea, sau adresa nr. autorizate; sau sediul;

prenumele

denumire,

autorizatie;

4. Obiectul lucrarii : Scurta prezentare cu date de localizare si identificare a imobilului care face obiectul lucrarii;

5. Scopul lucrarii : Scurta prezentare a scopului n care se executa lucrarea si a tipului de documentatie tehnica cadastrala necesar a fi ntocmita, pentru :

6. Amplasamentul imobilului : Prezentarea si descrierea locului unde este amplasat

imobilul; 7. Situatia juridica a imobilului de efectuate : Actele de proprietate si/sau datele de carte funciara informare; si cadastrale : masuratori; coordonate; si punctelor noi folosite; vechi;

conform 8. Operatiuni

extrasului topo -

carte :

funciara lucrarilor

pentru topografice lucrarii

cadastrale n

Prezentarea cadrul

efectuate puncte metode

si sistemul de starea

aparatura

folosite de

la

sprijin

vechi

- descrierea punctelor noi determinate n cadrul lucrarii (puncte de ndesire ale retelei de sprijin 2 9. Propunerea de nscriere n cartea funciara: alte modul de sau calcul de al ale coordonatelor retelei punctelor a si ce de definesc conturul ridicare); imobilului; componente; a parcelelor; suprafetelor; specificul lucrarii.

metodele descrierea

determinare/reprezentare a mprejmuirilor de tehnice necesare,

suprafetelor liniilor de

parcelelor delimitare al

sumara modul

calculul n functie

descrieri

de

C.F. A. Nr. crt. Nr. cadastral B. Nr. crt. Proprietar proprietate Observatii Data Semnatura, Data A. Nr. parcel (mp) Valoare (lei) 1 2 B. Cod constr. (mp) Valoare (lei) C C INVENTAR Nr. Data Sistem Pct. 1 2 Cod Cod

nr._________

UAT

___________________ Imobilul

Descriere

Suprafata

Observatii Proprietatea

Cota

parte

de

ntocmirii

Nume/Denumire

receptiei Date referitoare la

Inspector, teren

grup

destinaie

Categorie

de

folosin

Suprafaa

din

msurtori

de

impozitare Meniuni

Date

referitoare

la

construcii

grup

destinaie

Suprafaa

construit

la

sol

de

impozitare Meniuni 1 2

DE Certificat

COORDONATE de

Executant, Autorizare

de E (m) 554110,903 554079,411

proiecie: N

(m) 344830,460 344801,241

3 4

554061,942

344819,322

Recepionat, 554087,840

Nume,

Prenume

Data 344848,811

Suprafaa Plan Scara Nr. Cartea RELEV Scara Nr. Car Cod N n Denum n Suprafaa [m 1 2 3 Suprafa 4 5 6 7 8 9 Suprafa 10 11 12 Suprafa E (N R (N um e, p um e , WC D C adastral tea unitate a de

total amplasament

msurat i 1:

= delimitare

1117,34 a

mp imobilului 500

cadastral

Suprafaa Funciara EU 1 l teren Fun in ului Suprafaa ciara dividual

msurat nr.

Adresa

imobilului UAT APARTAMENT

: m sura t n CF in Adresa im r. obilu

100 lui UAT dividual r.

colectiv (U)

per

e ire

er

e util

p orm g itor ocativ Vestibu Buc Cm S Ba Deba U Ba Ba Ba T xe p ren um e, til lcon lcon lcon otal cutant, sem t, fun cie , sem n tu r n tu r erviciu ie ra = 1 2 3 = 64.3 3 3 3 75.00 Da , Da , ta sm p tam pil t l rie ar 2 4 0 0 .2 = 40.85 6 8.5 itor er 2 m 1 ie

] 10.55 18.00 12.30 p ,70 0 1.25 0 ,30 ,50 mp .80 .70 .20 mp ta ) ta il) 12

Sufra Dorm L

ecepiona renum e,

Anexa

TABEL a SITUATIA Nr.T.P. mp Categoria de Proprietari Cad. Supraf. mp Categoria Total ntocmit Receptionat Anexa Fisa Fisierele pe de suport imobilului

DE situat ACTUALA Nr.tarla

MISCARE n SITUATIA Nr.Parc. UAT

PARCELARA .. PROPUSA Supraf.

folosinta Nr.

de

folosinta

Proprietari

13 masuratori magnetic continnd prin masuratorile metode efectuate n clasice reteaua de

ndesire si ridicare, n cazul masuratorilor clasice, vor avea specificate, n antet, firma care a efectuat masuratorile, tipul si performantele tehnice ale aparaturii utilizate; masuratorile vor fi prezentate Punct (max. Punct (max. Distante orizontale Unghiuri zenitale Cod (daca cazul) INVENTAR Judetul Denumirea Cod Cod Cod . unitatii SIRSUP DE . . COORDONATE . . . . X X . . . . . . . . . Y Y . . . . fisier . . . . . . . ASCII . . . st st este 8 n formatul de 8 de mai jos: statie caract.) vizat caract.) Directii

administrativ-teritoriale . punct punct . .

Cod Cod Cod Cod Cod Anexa Fisa n fisiere, pe cazul de determinarilor schema

punct punct punct punct punct

X X X X X

Y Y Y Y Y

st st st st st 14

masuratori GPS n cazul retelelor planificarea cu magnetic, bazelor de n

prin de ndesire si

tehnologie ridicare, de se vor

GPS prezenta: masuratori; punctelor;

continnd schema suport

sesiunilor dispunerea

format

RINEX,

continnd punctelor

masuratorile n sistem

efectuate, geocentric, MASURATORI PCT

prelucrarea coeficientii N XW

masurate, transformare PUNCTE

coordonatele si COMUNE

rezultatele

transcalculului. : HN

ELIPSOIZI YS

YW

ZW

XS

........................................................................................................................................... MASURATORI PCT XW N YW PUNCTE ZW DH NOI : REFERINTA

................................................................................................................... COORDONATE PCT BW ELIPSOIDICE BW CURBILINII HW PUNCTE BK VECHI LK : HK

................................................................................................................................. COORDONATE POL PCT ELIPSOIDICE BW LW CURBILINII HW PUNCTE BK NOI LK : HK

............................................................................................................................................. COORDONATE PCT BW ELIPSOIDICE LW CURBILINII HW MEDII BK PUNCTE LK NOI : HK

................................................................................................................................. COORDONATE PCT CARTESIENE XK PUNCTE YK NOI ZK KRASOVSKI : HK

................................................................................................................................ TRANSFORMARE MATRICE HELMERT (XYZ)k (XYZ)w (CONTROL PRECIZII TRANSFORMARI) :

COEFICIENTI

............................................................................................................................. GEOCENTRICE : XW YW ZW

CORDONATE PCT XK YK

ZK

................................................................................................................................. PRECIZII XG YG ZG : MT

................................................................. CALCULUL PCT BK COORDONATELOR LK XS STEREO YS HN 70 MX KRASOVSKI MY : MT

. Plan cu Scara Nr. Cartea Tabel Situaia (nainte Situaia (dup Nr. cad. (mp) Categoria de folosin Descrierea cad. Suprafaa (mp) Categoria de folosin Descrierea Total ntoc imobilului imobilului Nr. Suprafaa de de micare cadastral Suprafaa Funciara parcelar pentru de amplasament propunerea 1: msurat nr. dezmembrarea/comasarea Adresa i de delimitare a imobilului

dezmembrare/comasare 500 imobilului UAT imobilului actual dezmembrare/comasare) viitoare dezmembrare/comasare)

Cap 2 Sistemele informaionale specifice domenilor de activitate Capitolul II conine definiia i scopul principal al sistemelor informaionale specifice domenilor de activitate ca fiind subsisteme de eviden i inventariere sistematic a bunurilor imobile specifice domeniului de activitate, sub aspect tehnic i economic i pot s furnizeze informaii necesare ministerelor, departamentelor, regiilor autonome i altor ageni economici. Pe de alt parte cuprinde definiia sistemului informaional specific domeniului imobiliar-edilitar, ca un subsistem al cadastrului general, prin care se realizeaz evidena i inventarierea sistematic, din punct de vedere cantitativ, calitativ i juridic, a tuturor bunurilor imobile aflate pe teritoriulfiecrei localiti. Scopul lucrrilor sistemului informaional specific domeniului imobiliaredilitar l constituie, pe lng eviden i inventariere, crearea unei baze juste pentru stabilirea taxelor i impozitelor, dezvoltarea unei piee a terenurilor i construciilor. Organizarea sistemului informaional specific domeniului imobiliar-edilitar pleac de la principiul de organizare i funcionare a cadastrului general - ca baz unic de date pentru parcel, construcie, proprietar - de la care se dezvolt celelte sisteme informaionale specifice domenilor de activitate: agricol, imobiliar-edilitar, ape i pduri, terenuri cu destinaie special, ci de transport, industrial, minier, destinat aparrii rii i meninerii ordinii publice. Informatizarea sistemului informaional specific domeniului imobiliar-edilitar este conceput c o component integrat n sistemul informaional cadastral, avnd posibilitatea comunicrii cu toate sistemele informatice conexe i urmrind trei direcii de interes: definirea datelor intrri structurate pe nivele tehnice (culegerea, prelucrarea, actualizarea, completarea datelor grafice i textuale de geodezie, topografie, fotogrametrie, cadastru imobiliar-edilitar, digitizarea i definirea acestora ca date n formate externe), juridice (documente legale) i economice (documente fiscale). Prelucrarea, ncrcarea, validarea, actualizarea i gestionarea datelor se face prin intrri n baza

de date cadastrale structurat pe nivelul datelor textuale (registre cadastrale, evaluri ale terenurilor), datelor cartografice (plan cadastral digital). Obinerea datelor documente tiprite: documente cartografice (planuri i hri cadastrale, planuri de sistematizare), date noncartografice (tabele, grafice, documente). Lucrrile privind sistemul informaional specific domeniului imobiliaredilitar se realizeaz n conformitate cu exigenele tehnice cuprinse n metodologiile privind executarea lucrrilor de introducere a sistemului informaional specific domeniului imobiliar n localiti i a sistemului informaional specific domeniului reelelor edilitare n localiti. Etapele principale sunt : identificarea, msurarea, verificarea terenurilor care aparin domeniului public i privat. Coordoneaza actualizeaz i intocmete planul topografic de baz scar 1:500, 1:2000, 1:10000, 1:15000, 1:25000, 1:50000, necesar activitii municipalitii.i asigur actualizarea planurilor topografice de baz scar 1:500, 1:2000, opernd pe planurile, reactualizate toate modificarile referitoare la parcelele cadastrale. Cel mai important este Structurarea Sistemului Informaional specific Domeniului ImobiliarEdilitar i legtura acestuia cu GIS: Sistemul Informaional specific Domeniului ImobiliarEdilitar ca instrument de asistare a deciziei n cadrul administraiei publice locale i de participare la exercitarea acesteia.Interogarea informaiilor cuprinse n bazele de date ale Sistemului informaional al domeniului imobiliar edilitar poate genera, prin utilizarea i analizarea datelor spaiale, diverse tipuri de hri care pun n eviden zone cu factori de risc, de asemenea, interogarea informaiilor include protecia a mediului,care ocup n prezent un loc important n problematica consiliilor locale n general.