Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Notă introductivă pentru modelul de test de evaluarea iniŃială pentru Religie Ortodoxă clasa a VIII-a Evaluarea iniŃială pentru disciplina Religie Ortodoxă are drept scop verificarea cunoştinŃelor şi a potenŃialului de învăŃare al elevului precum şi atingerea unor competenŃe prevăzute în curriculum la clasa a VII-a; pe acestea se vor baza competenŃele ce urmează a fi formate prin curriculum de clasa a VIII-a. Testul de evaluare iniŃială va fi punctul de plecare in elaborarea parcursului individual al fiecărui elev. Prin intermediul evaluării iniŃiale se identifică nivelul achiziŃiilor elevilor în termeni de cunoştinŃe, competenŃe şi abilităŃi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa de învăŃământ respectivă. InformaŃile obŃinute în urma realizării unei evaluări iniŃiale sprijină planificarea activităŃilor viitoare ale profesorului din perspectiva adecvării acestora la posibilităŃile elevilor sau a iniŃierii, dacă este cazul, a unor programe de recuperare. Obiectul evaluării iniŃiale propuse îl constituie acele competenŃe formate anterior. Modelul testului de evaluare iniŃială propus este structurat în două părŃi şi are o durată de 45 de minute. Partea I cuprinde itemi obiectivi şi semiobiectivi, 40 de puncte. Partea a II-a cuprinde itemi subiectivi pentru care se acordă 50 de puncte. Matricea de specificaŃii este cea care corelează competenŃele selectate pentru a fi verificate din curriculum de clasa a VII-a şi conŃinuturile selectate. Pentru modelul de test propus au fost selectate următoarele competenŃe specifice: C1.1. Argumentarea faptului că Dumnezeu este Creator şi Proniator al lumii C1.2. Recunoaşterea iubirii lui Dumnezeu pentru oameni în minunile şi învăŃăturile Sale C2.1. Utilizarea corectă a termenilor religioşi învăŃaŃi în contexte lingvistice noi C2.2. Elaborarea de scurte texte C3.2. Explicarea rolului şi a importanŃei participării conştiente şi active a credincioşilor la rugăciunile Bisericii C4.1. Explicarea modului de aplicare în viaŃa personală a învăŃăturilor cuprinse în Fericiri C4.2. Argumentarea importanŃei participării active la viaŃa comunităŃii C5.2. Participarea activă la acțiuni civice alături de persoane care au alte credințe sau convingeri religioase CompetenŃe Ilustrarea Identificarea c1.2; ConŃinuturi ConŃinuturi / 44,5% Crearea lumii 20%; 9p 20%, 9p 18 Compararea/ Clasificarea c3.2 Exemplifica rea, Descrierea 2.1; 2.2 Analizarea 1.1; 3.2; 4.1; 4.2 Evaluarea/ Aprecierea/ Interpretare a 5.2 Total

Test de evaluare iniŃială – Disciplina: Religie Ortodoxă Clasa: a VIII - a Pagina 1 din 6

a Pagina 2 din 6 . 2. Legea cea nouă .2%. Test de evaluare iniŃială – Disciplina: Religie Ortodoxă Clasa: a VIII .3%.2%. Lumina lumii – 24. 2p 22.5%. 3p 33.2%.3%. 7p 22. Cercetării. 7p 33. 3p slăbănogului din Capernaum Hristos . 5p 24.5%.5% Rugăciunea în viaŃa creştinului Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos 33.2%. CăinŃă şi iertare – Pilda 3p fiului risipitor ConŃinuturi / 55.5%.5%.2%. 3p 7 13 19 6 5 ajutorarea celor aflaŃi în 35p 20p 6p 90/90 OBS. 3p 33. Vindecarea orbului din 3p naştere 24. 2p 22. Punctajele sunt defalcate pe competenŃe şi conŃinuturi.5%.3%. 4p 24. 1.Fericirile Faptele bune – roade ale virtuŃilor Iubirea suferinŃă Punctaj/ Calificativ 23p 6p prin fapte: 5p 22.3%. 4p 24. 2p 33. 5p 33.Ministerul EducaŃiei.3%. 4p 33. 3p 22.3%. 4p 8 7 7 22.5%.2%. Procentele sunt raportate la întregul test şi reprezintă % întregului exerciŃiu (nu s-a defalcat pe competenŃe).2%. Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare Puterea credinŃei şi a prieteniei – Vindecarea 24.

a Pagina 3 din 6 . OrdonaŃi zilele creaŃiei scriind în dreptul fiecărui cerc numărul zilei creaŃiei: (40 de puncte) 18 puncte Test de evaluare iniŃială – Disciplina: Religie Ortodoxă Clasa: a VIII . • Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. Cercetării. Din oficiu se acordă 10 puncte. Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare TEST DE EVALUARE INIłIALĂ Anul şcolar 2011 . PARTEA I A.Ministerul EducaŃiei.2012 Disciplina Religie Ortodoxă Clasa a VIII-a Numele şi prenumele elevului: Data susŃinerii testului: MODEL • Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinŃelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte.

PrecizaŃi care dintre virtuŃile amintite le poate pune în practică un tânăr. Scrie o scrisoare unui prieten prin care să-i explici de ce Sfânta Liturghie este cea mai importantă slujbă a Bisericii. AmintiŃi cele 9 virtuŃi care reies din Fericiri.aşezarea în pagină sub formă de scrisoare. . 1. . 3. . În elaborarea ei aveŃi in vedere următoarele aspecte: . când se săvârşeşte.Ministerul EducaŃiei. cine o săvârşeşte). Dumnezeu ne îndeamnă să săvârşim doar fapte bune. 30 puncte Test de evaluare iniŃială – Disciplina: Religie Ortodoxă Clasa: a VIII . UtilizaŃi în mod corect termenii religioşi. Cercetării.două caracteristici ale Sfintei Liturghii (de ex. MenŃionaŃi cum se pot aplica în practică (minim două modalităŃi).folosirea termenilor religioşi. 20 puncte B. În acest sens Mântuitorul Iisus Hristos ne-a dat Fericirile ca un ghid al virtuŃilor în Predica de pe Munte. 4.a Pagina 4 din 6 . 5. a tonului persuasiv.două argumente pentru importanŃa Sfintei Liturghii.definirea pe scurt a Sfintei Liturghii. Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare B. RedaŃi trei dintre cele 9 Fericiri. 2. CompletaŃi schema de mai jos cu informaŃiile corecte: MINUNEA MINUNEA PILDA 22 puncte PARTEA a II-a (50 de puncte) A. .

Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare TEST DE EVALUARE INIłIALĂ Anul şcolar 2011-2012 Disciplina Religie Ortodoxă Clasa a VIII-a BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE MODEL • Se punctează oricare alte formulări/ modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor. PARTEA I (40 de puncte) 1 3 6 2 5 A. pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia. altele decât cele precizate explicit prin barem.=18p.). • Nu se acordă punctaje intermediare. pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia. Pentru recunoaşterea minunii vindecării orbului din naştere se acordă 2 puncte. 1. 0 puncte. Nu se acordă fracŃiuni de punct. Pentru recunoaşterea pildei fiului risipitor se acordă 3 puncte. 0 puncte. pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia.Ministerul EducaŃiei. 0 puncte. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului total acordat pentru test la 10. 18 puncte 4 Pentru fiecare zi scrisă corect se acordă câte 3 puncte (6x3p. Pentru recunoaşterea minunii vindecării slăbănogului din Capernaum se acordă 2 puncte. pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia. 3. 2. B. 22 puncte Identificarea minunilor şi a pildei pe baza textului primit…………………………………7 puncte. Test de evaluare iniŃială – Disciplina: Religie Ortodoxă Clasa: a VIII . Cercetării. • Se acordă 10 puncte din oficiu.a Pagina 5 din 6 . 0 puncte.

importanŃa prieteniei sau alta decât cea menŃionată în barem se acordă 5 puncte.utilizarea în mod corect a termenilor religioşi – 3 puncte Test de evaluare iniŃială – Disciplina: Religie Ortodoxă Clasa: a VIII . Mântuitorul în Predica de pe Munte ne-a dat ca un ghid al virtuŃilor Fericirile…. cine o săvârşeşte sau alta decât cea menŃionată) – câte 3 puncte (2x3p. reîntoarcerea către Dumnezeu. 2.a Pagina 6 din 6 .. pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia.) .pentru două argumente – câte 4 puncte (2x4p. orbirea poate fi trupească şi sufletească.) . ton persuasiv – 2 puncte .) .=6p. Când se săvârşeşte. pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia.folosirea termenilor religioşi.15 puncte. pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia.pentru redarea a cel puŃin trei Fericiri – câte 3 puncte (3x1p. rugăciunea pentru ei. 0 puncte. Pentru minunea vindecării slăbănogului din Capernaum: puterea mare a credinŃei în Dumnezeu. 0 puncte.. 0 puncte. Pilda fiului risipitor: puterea iertării şi a căinŃei.=8p. PARTEA a II-a (50 de puncte) A.=9p. ajutorarea semenilor.=6p. Cercetării. Liturghii (de ex.=9p. 3.) . ImportanŃa Sfintei Liturghii…………………………………………………………………20 puncte . 1.modalităŃi de punere în practică (minim două modalităŃi) – câte 3 puncte (2x3p.30 puncte .pentru două caracteristici ale Sf.aşezarea în pagină (sub formă de scrisoare) – 2 puncte B.amintirea celor 9 virtuŃi ce reies din Fericiri – câte 1 punct (9x1p.) .. Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare MenŃionarea unei învăŃături morale corespunzătoare………………………………….corelarea fiecărei virtuŃi cu viaŃa reală a unui tânăr – câte 1 punct (9x1p. cei ce se apropie de Hristos se vindecă şi sufleteşte şi primesc mântuirea sau alta decât cea menŃionată în barem se acordă 5 puncte.pentru definirea pe scurt a Sfintei Liturghii – 2 puncte . Minunea vindecării orbului din naştere: Iisus Hristos este Lumina lumii. lepădarea de păcate sau alta decât cea menŃionată în barem se acordă 5 puncte.) .=3p.Ministerul EducaŃiei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful