Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Notă introductivă pentru modelul de test de evaluarea iniŃială pentru Religie Ortodoxă clasa a VIII-a Evaluarea iniŃială pentru disciplina Religie Ortodoxă are drept scop verificarea cunoştinŃelor şi a potenŃialului de învăŃare al elevului precum şi atingerea unor competenŃe prevăzute în curriculum la clasa a VII-a; pe acestea se vor baza competenŃele ce urmează a fi formate prin curriculum de clasa a VIII-a. Testul de evaluare iniŃială va fi punctul de plecare in elaborarea parcursului individual al fiecărui elev. Prin intermediul evaluării iniŃiale se identifică nivelul achiziŃiilor elevilor în termeni de cunoştinŃe, competenŃe şi abilităŃi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa de învăŃământ respectivă. InformaŃile obŃinute în urma realizării unei evaluări iniŃiale sprijină planificarea activităŃilor viitoare ale profesorului din perspectiva adecvării acestora la posibilităŃile elevilor sau a iniŃierii, dacă este cazul, a unor programe de recuperare. Obiectul evaluării iniŃiale propuse îl constituie acele competenŃe formate anterior. Modelul testului de evaluare iniŃială propus este structurat în două părŃi şi are o durată de 45 de minute. Partea I cuprinde itemi obiectivi şi semiobiectivi, 40 de puncte. Partea a II-a cuprinde itemi subiectivi pentru care se acordă 50 de puncte. Matricea de specificaŃii este cea care corelează competenŃele selectate pentru a fi verificate din curriculum de clasa a VII-a şi conŃinuturile selectate. Pentru modelul de test propus au fost selectate următoarele competenŃe specifice: C1.1. Argumentarea faptului că Dumnezeu este Creator şi Proniator al lumii C1.2. Recunoaşterea iubirii lui Dumnezeu pentru oameni în minunile şi învăŃăturile Sale C2.1. Utilizarea corectă a termenilor religioşi învăŃaŃi în contexte lingvistice noi C2.2. Elaborarea de scurte texte C3.2. Explicarea rolului şi a importanŃei participării conştiente şi active a credincioşilor la rugăciunile Bisericii C4.1. Explicarea modului de aplicare în viaŃa personală a învăŃăturilor cuprinse în Fericiri C4.2. Argumentarea importanŃei participării active la viaŃa comunităŃii C5.2. Participarea activă la acțiuni civice alături de persoane care au alte credințe sau convingeri religioase CompetenŃe Ilustrarea Identificarea c1.2; ConŃinuturi ConŃinuturi / 44,5% Crearea lumii 20%; 9p 20%, 9p 18 Compararea/ Clasificarea c3.2 Exemplifica rea, Descrierea 2.1; 2.2 Analizarea 1.1; 3.2; 4.1; 4.2 Evaluarea/ Aprecierea/ Interpretare a 5.2 Total

Test de evaluare iniŃială – Disciplina: Religie Ortodoxă Clasa: a VIII - a Pagina 1 din 6

5%.2%. 5p 24.3%. 3p 33.3%.a Pagina 2 din 6 .5%. 2p 22.2%. Punctajele sunt defalcate pe competenŃe şi conŃinuturi. 4p 33. 1. 3p 22. Test de evaluare iniŃială – Disciplina: Religie Ortodoxă Clasa: a VIII . 4p 24.2%. 3p 33.3%.3%. 4p 8 7 7 22. Vindecarea orbului din 3p naştere 24. Lumina lumii – 24.Fericirile Faptele bune – roade ale virtuŃilor Iubirea suferinŃă Punctaj/ Calificativ 23p 6p prin fapte: 5p 22.3%.2%. Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare Puterea credinŃei şi a prieteniei – Vindecarea 24.2%. 3p slăbănogului din Capernaum Hristos . Cercetării. 2p 33.5%. Legea cea nouă .Ministerul EducaŃiei. 2.5% Rugăciunea în viaŃa creştinului Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos 33. Procentele sunt raportate la întregul test şi reprezintă % întregului exerciŃiu (nu s-a defalcat pe competenŃe).2%. 4p 24.3%.2%.5%. CăinŃă şi iertare – Pilda 3p fiului risipitor ConŃinuturi / 55.5%.5%. 7p 22. 7p 33. 2p 22. 5p 33. 3p 7 13 19 6 5 ajutorarea celor aflaŃi în 35p 20p 6p 90/90 OBS.

2012 Disciplina Religie Ortodoxă Clasa a VIII-a Numele şi prenumele elevului: Data susŃinerii testului: MODEL • Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinŃelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte. OrdonaŃi zilele creaŃiei scriind în dreptul fiecărui cerc numărul zilei creaŃiei: (40 de puncte) 18 puncte Test de evaluare iniŃială – Disciplina: Religie Ortodoxă Clasa: a VIII . Cercetării.a Pagina 3 din 6 . PARTEA I A. Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare TEST DE EVALUARE INIłIALĂ Anul şcolar 2011 . • Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.Ministerul EducaŃiei. Din oficiu se acordă 10 puncte.

AmintiŃi cele 9 virtuŃi care reies din Fericiri. . 5. 3. 1. RedaŃi trei dintre cele 9 Fericiri.definirea pe scurt a Sfintei Liturghii. . 30 puncte Test de evaluare iniŃială – Disciplina: Religie Ortodoxă Clasa: a VIII . 20 puncte B.folosirea termenilor religioşi. În acest sens Mântuitorul Iisus Hristos ne-a dat Fericirile ca un ghid al virtuŃilor în Predica de pe Munte. MenŃionaŃi cum se pot aplica în practică (minim două modalităŃi). PrecizaŃi care dintre virtuŃile amintite le poate pune în practică un tânăr. când se săvârşeşte.două caracteristici ale Sfintei Liturghii (de ex. În elaborarea ei aveŃi in vedere următoarele aspecte: . CompletaŃi schema de mai jos cu informaŃiile corecte: MINUNEA MINUNEA PILDA 22 puncte PARTEA a II-a (50 de puncte) A.a Pagina 4 din 6 .Ministerul EducaŃiei. Scrie o scrisoare unui prieten prin care să-i explici de ce Sfânta Liturghie este cea mai importantă slujbă a Bisericii. a tonului persuasiv. UtilizaŃi în mod corect termenii religioşi. Dumnezeu ne îndeamnă să săvârşim doar fapte bune.aşezarea în pagină sub formă de scrisoare. . 2. . 4.două argumente pentru importanŃa Sfintei Liturghii. Cercetării. cine o săvârşeşte). Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare B.

pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia. 0 puncte.=18p. Pentru recunoaşterea pildei fiului risipitor se acordă 3 puncte. pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia. 22 puncte Identificarea minunilor şi a pildei pe baza textului primit…………………………………7 puncte. Test de evaluare iniŃială – Disciplina: Religie Ortodoxă Clasa: a VIII . 1. Pentru recunoaşterea minunii vindecării slăbănogului din Capernaum se acordă 2 puncte. • Se acordă 10 puncte din oficiu. PARTEA I (40 de puncte) 1 3 6 2 5 A. Pentru recunoaşterea minunii vindecării orbului din naştere se acordă 2 puncte. 0 puncte. 2.Ministerul EducaŃiei. 0 puncte. Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare TEST DE EVALUARE INIłIALĂ Anul şcolar 2011-2012 Disciplina Religie Ortodoxă Clasa a VIII-a BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE MODEL • Se punctează oricare alte formulări/ modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor. Nu se acordă fracŃiuni de punct.a Pagina 5 din 6 . • Nu se acordă punctaje intermediare. B.). pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului total acordat pentru test la 10. pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia. 0 puncte. altele decât cele precizate explicit prin barem. 3. Cercetării. 18 puncte 4 Pentru fiecare zi scrisă corect se acordă câte 3 puncte (6x3p.

=3p. cei ce se apropie de Hristos se vindecă şi sufleteşte şi primesc mântuirea sau alta decât cea menŃionată în barem se acordă 5 puncte.a Pagina 6 din 6 .pentru două argumente – câte 4 puncte (2x4p. Cercetării. 3. 1.folosirea termenilor religioşi. 0 puncte. Când se săvârşeşte.) .) .. 0 puncte.pentru redarea a cel puŃin trei Fericiri – câte 3 puncte (3x1p. 2. 0 puncte. Liturghii (de ex. ImportanŃa Sfintei Liturghii…………………………………………………………………20 puncte .=6p..pentru definirea pe scurt a Sfintei Liturghii – 2 puncte .) . importanŃa prieteniei sau alta decât cea menŃionată în barem se acordă 5 puncte. Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare MenŃionarea unei învăŃături morale corespunzătoare………………………………….pentru două caracteristici ale Sf. ajutorarea semenilor.) . pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia. ton persuasiv – 2 puncte . cine o săvârşeşte sau alta decât cea menŃionată) – câte 3 puncte (2x3p.modalităŃi de punere în practică (minim două modalităŃi) – câte 3 puncte (2x3p. Pilda fiului risipitor: puterea iertării şi a căinŃei. pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia. orbirea poate fi trupească şi sufletească. Mântuitorul în Predica de pe Munte ne-a dat ca un ghid al virtuŃilor Fericirile….utilizarea în mod corect a termenilor religioşi – 3 puncte Test de evaluare iniŃială – Disciplina: Religie Ortodoxă Clasa: a VIII . Minunea vindecării orbului din naştere: Iisus Hristos este Lumina lumii.=9p.aşezarea în pagină (sub formă de scrisoare) – 2 puncte B.Ministerul EducaŃiei.) . rugăciunea pentru ei.=8p.corelarea fiecărei virtuŃi cu viaŃa reală a unui tânăr – câte 1 punct (9x1p.30 puncte .) .=9p. PARTEA a II-a (50 de puncte) A.=6p. Pentru minunea vindecării slăbănogului din Capernaum: puterea mare a credinŃei în Dumnezeu..amintirea celor 9 virtuŃi ce reies din Fericiri – câte 1 punct (9x1p. reîntoarcerea către Dumnezeu. lepădarea de păcate sau alta decât cea menŃionată în barem se acordă 5 puncte.15 puncte. pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful