P. 1
Evaluare Initiala VIII RELIGIE

Evaluare Initiala VIII RELIGIE

|Views: 1,095|Likes:
Published by consilieregoethe

More info:

Published by: consilieregoethe on Sep 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2011

pdf

text

original

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Notă introductivă pentru modelul de test de evaluarea iniŃială pentru Religie Ortodoxă clasa a VIII-a Evaluarea iniŃială pentru disciplina Religie Ortodoxă are drept scop verificarea cunoştinŃelor şi a potenŃialului de învăŃare al elevului precum şi atingerea unor competenŃe prevăzute în curriculum la clasa a VII-a; pe acestea se vor baza competenŃele ce urmează a fi formate prin curriculum de clasa a VIII-a. Testul de evaluare iniŃială va fi punctul de plecare in elaborarea parcursului individual al fiecărui elev. Prin intermediul evaluării iniŃiale se identifică nivelul achiziŃiilor elevilor în termeni de cunoştinŃe, competenŃe şi abilităŃi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa de învăŃământ respectivă. InformaŃile obŃinute în urma realizării unei evaluări iniŃiale sprijină planificarea activităŃilor viitoare ale profesorului din perspectiva adecvării acestora la posibilităŃile elevilor sau a iniŃierii, dacă este cazul, a unor programe de recuperare. Obiectul evaluării iniŃiale propuse îl constituie acele competenŃe formate anterior. Modelul testului de evaluare iniŃială propus este structurat în două părŃi şi are o durată de 45 de minute. Partea I cuprinde itemi obiectivi şi semiobiectivi, 40 de puncte. Partea a II-a cuprinde itemi subiectivi pentru care se acordă 50 de puncte. Matricea de specificaŃii este cea care corelează competenŃele selectate pentru a fi verificate din curriculum de clasa a VII-a şi conŃinuturile selectate. Pentru modelul de test propus au fost selectate următoarele competenŃe specifice: C1.1. Argumentarea faptului că Dumnezeu este Creator şi Proniator al lumii C1.2. Recunoaşterea iubirii lui Dumnezeu pentru oameni în minunile şi învăŃăturile Sale C2.1. Utilizarea corectă a termenilor religioşi învăŃaŃi în contexte lingvistice noi C2.2. Elaborarea de scurte texte C3.2. Explicarea rolului şi a importanŃei participării conştiente şi active a credincioşilor la rugăciunile Bisericii C4.1. Explicarea modului de aplicare în viaŃa personală a învăŃăturilor cuprinse în Fericiri C4.2. Argumentarea importanŃei participării active la viaŃa comunităŃii C5.2. Participarea activă la acțiuni civice alături de persoane care au alte credințe sau convingeri religioase CompetenŃe Ilustrarea Identificarea c1.2; ConŃinuturi ConŃinuturi / 44,5% Crearea lumii 20%; 9p 20%, 9p 18 Compararea/ Clasificarea c3.2 Exemplifica rea, Descrierea 2.1; 2.2 Analizarea 1.1; 3.2; 4.1; 4.2 Evaluarea/ Aprecierea/ Interpretare a 5.2 Total

Test de evaluare iniŃială – Disciplina: Religie Ortodoxă Clasa: a VIII - a Pagina 1 din 6

CăinŃă şi iertare – Pilda 3p fiului risipitor ConŃinuturi / 55. 3p 22. 3p slăbănogului din Capernaum Hristos .5%.2%.3%. 2. Legea cea nouă . Test de evaluare iniŃială – Disciplina: Religie Ortodoxă Clasa: a VIII . Lumina lumii – 24. 3p 33.3%. 4p 24.3%.2%.5%.3%. 7p 22.5%. Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare Puterea credinŃei şi a prieteniei – Vindecarea 24. 4p 8 7 7 22.5%. 2p 22. 5p 24.2%. Procentele sunt raportate la întregul test şi reprezintă % întregului exerciŃiu (nu s-a defalcat pe competenŃe). 2p 22.5% Rugăciunea în viaŃa creştinului Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos 33.2%. 7p 33.3%. 2p 33.5%. 3p 7 13 19 6 5 ajutorarea celor aflaŃi în 35p 20p 6p 90/90 OBS.2%. Vindecarea orbului din 3p naştere 24. 4p 24. Cercetării.a Pagina 2 din 6 .2%.Fericirile Faptele bune – roade ale virtuŃilor Iubirea suferinŃă Punctaj/ Calificativ 23p 6p prin fapte: 5p 22. 5p 33. Punctajele sunt defalcate pe competenŃe şi conŃinuturi.3%.5%.Ministerul EducaŃiei.2%. 3p 33. 1. 4p 33.

Din oficiu se acordă 10 puncte. Cercetării.2012 Disciplina Religie Ortodoxă Clasa a VIII-a Numele şi prenumele elevului: Data susŃinerii testului: MODEL • Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinŃelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte. PARTEA I A.a Pagina 3 din 6 .Ministerul EducaŃiei. • Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare TEST DE EVALUARE INIłIALĂ Anul şcolar 2011 . OrdonaŃi zilele creaŃiei scriind în dreptul fiecărui cerc numărul zilei creaŃiei: (40 de puncte) 18 puncte Test de evaluare iniŃială – Disciplina: Religie Ortodoxă Clasa: a VIII .

MenŃionaŃi cum se pot aplica în practică (minim două modalităŃi). 5. PrecizaŃi care dintre virtuŃile amintite le poate pune în practică un tânăr. RedaŃi trei dintre cele 9 Fericiri. 1.folosirea termenilor religioşi. 30 puncte Test de evaluare iniŃială – Disciplina: Religie Ortodoxă Clasa: a VIII . Scrie o scrisoare unui prieten prin care să-i explici de ce Sfânta Liturghie este cea mai importantă slujbă a Bisericii. 20 puncte B.două caracteristici ale Sfintei Liturghii (de ex.definirea pe scurt a Sfintei Liturghii. 2. . Cercetării.a Pagina 4 din 6 . În elaborarea ei aveŃi in vedere următoarele aspecte: . În acest sens Mântuitorul Iisus Hristos ne-a dat Fericirile ca un ghid al virtuŃilor în Predica de pe Munte. a tonului persuasiv. CompletaŃi schema de mai jos cu informaŃiile corecte: MINUNEA MINUNEA PILDA 22 puncte PARTEA a II-a (50 de puncte) A. UtilizaŃi în mod corect termenii religioşi.două argumente pentru importanŃa Sfintei Liturghii. Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare B.aşezarea în pagină sub formă de scrisoare. 4. AmintiŃi cele 9 virtuŃi care reies din Fericiri. cine o săvârşeşte). . . Dumnezeu ne îndeamnă să săvârşim doar fapte bune. 3. .Ministerul EducaŃiei. când se săvârşeşte.

Nu se acordă fracŃiuni de punct. • Se acordă 10 puncte din oficiu. Pentru recunoaşterea pildei fiului risipitor se acordă 3 puncte. pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia. pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia. Test de evaluare iniŃială – Disciplina: Religie Ortodoxă Clasa: a VIII . 2. 22 puncte Identificarea minunilor şi a pildei pe baza textului primit…………………………………7 puncte. 0 puncte. B. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului total acordat pentru test la 10.). altele decât cele precizate explicit prin barem. 18 puncte 4 Pentru fiecare zi scrisă corect se acordă câte 3 puncte (6x3p. 0 puncte. pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia. pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia. Cercetării. Pentru recunoaşterea minunii vindecării slăbănogului din Capernaum se acordă 2 puncte. Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare TEST DE EVALUARE INIłIALĂ Anul şcolar 2011-2012 Disciplina Religie Ortodoxă Clasa a VIII-a BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE MODEL • Se punctează oricare alte formulări/ modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor. Pentru recunoaşterea minunii vindecării orbului din naştere se acordă 2 puncte.=18p. 0 puncte. PARTEA I (40 de puncte) 1 3 6 2 5 A. 3. 1. • Nu se acordă punctaje intermediare. 0 puncte.a Pagina 5 din 6 .Ministerul EducaŃiei.

) .=9p. pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia. rugăciunea pentru ei.. ajutorarea semenilor.folosirea termenilor religioşi.modalităŃi de punere în practică (minim două modalităŃi) – câte 3 puncte (2x3p. ImportanŃa Sfintei Liturghii…………………………………………………………………20 puncte . 0 puncte. reîntoarcerea către Dumnezeu.30 puncte .=6p.) .amintirea celor 9 virtuŃi ce reies din Fericiri – câte 1 punct (9x1p.=3p.pentru definirea pe scurt a Sfintei Liturghii – 2 puncte . Mântuitorul în Predica de pe Munte ne-a dat ca un ghid al virtuŃilor Fericirile…. importanŃa prieteniei sau alta decât cea menŃionată în barem se acordă 5 puncte.. Minunea vindecării orbului din naştere: Iisus Hristos este Lumina lumii. 0 puncte. cine o săvârşeşte sau alta decât cea menŃionată) – câte 3 puncte (2x3p.=9p.corelarea fiecărei virtuŃi cu viaŃa reală a unui tânăr – câte 1 punct (9x1p. Cercetării.a Pagina 6 din 6 . Când se săvârşeşte. lepădarea de păcate sau alta decât cea menŃionată în barem se acordă 5 puncte.15 puncte.=6p..aşezarea în pagină (sub formă de scrisoare) – 2 puncte B. ton persuasiv – 2 puncte . 2.pentru două caracteristici ale Sf. PARTEA a II-a (50 de puncte) A. 1. orbirea poate fi trupească şi sufletească. 3.Ministerul EducaŃiei. Liturghii (de ex. 0 puncte.pentru redarea a cel puŃin trei Fericiri – câte 3 puncte (3x1p. Pentru minunea vindecării slăbănogului din Capernaum: puterea mare a credinŃei în Dumnezeu. pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia.) . Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare MenŃionarea unei învăŃături morale corespunzătoare………………………………….) .) . Pilda fiului risipitor: puterea iertării şi a căinŃei. pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia.=8p.pentru două argumente – câte 4 puncte (2x4p.utilizarea în mod corect a termenilor religioşi – 3 puncte Test de evaluare iniŃială – Disciplina: Religie Ortodoxă Clasa: a VIII . cei ce se apropie de Hristos se vindecă şi sufleteşte şi primesc mântuirea sau alta decât cea menŃionată în barem se acordă 5 puncte.) .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->