Sunteți pe pagina 1din 11

ORGANIZAREA I DESFURAREA CONTROLULUI FISCAL N ROMNIA

Misiunea principal a oricarei administraii fiscale este de a colecta suma corect a impozitelor i taxelor i a altor contribuii datorate de contribuabili bugetului public, cu minim de costuri atat pentru administraie, ct i pentru contribuabil. Administraia fiscal este cea care trebuie s asigure aplicarea i respectarea legislaiei financiar fiscale de ctre contribuabili. n acest context controlul poate fi definit i ca o funcie a administraiei fiscale. Controlul fiscal cuprinde ansamblul activitatilor care au ca scop verificarea realitatii, legalitatii i sinceritatii declaratiilor, verificarea corectitudinii i exactitatii indeplinirii, conform legii, a obligaiilor fiscale de ctre contribuabili, precum i activitatea de investigare i constatare a evaziunii fiscale. Subiecti ai controlului fiscal, denumiti contribuabili, sunt persoanele juridice si fizice, atat romane, cat si straine, precum si asociatiile fara personalitate juridica, carora le revin, potrivit legii, obligatii fiscale, deci, orice entitate care are calitate de contribuabil, adica de subiect al impunerii este si subiect al controlului fiscal. Telul oricarei administratii fiscale moderne este aceea de realizare a unui grad cat mai mare de conformare fiscala voluntara a contribuabililor. Activitatea de control fiscal, alaturi de informarea si educarea contribuabililor, reprezinta unul din principalele instrumente pentru imbunatatirea conformarii fiscale voluntare. In trecut, controlul fiscal era axat, in principal, pe atragerea de sume suplimentare la bugetul de stat, fiind perceput de catre contribuabili ca un mijloc coercitiv al statului asupra lor. In ultimii ani, toate administratiile fiscale din tarile dezvoltate economic au trecut de la latura cantitativa a controlului fiscal la latura calitativa. Acum, administratia fiscala trateaza contribuabilii ca ,,parteneri de afaceri, ei sunt priviti ca si ,,clienti ai administratiei. In acest sens, un rol important in relatia cu contribuabilii o are acordarea asistentei financiar-fiscale de catre Ministerul Finantelor Publice si unitatile fiscale teritoriale. De asemenea, un rol esential in administratia fiscala o are principiul declarativ contribuabilii folosind in acest sens declaratiile fiscale, controlului fiscal revenindu-i sarcina verificarii sinceritatii declaratiilor, precum si corectitudinea si indeplinirea la termenele legale a obligatiilor fiscale de catre contribuabili. Obligatiile fiscale cuprind : obligatia de a declara bunurile si veniturile impozabile sau, dupa caz, impozitele datorate, taxele, contributiile la fondurile speciale; obligatia de a calcula si de a inregistra in evidentele contabile si de plata, la termenele legale, a impozitelor, taxelor si contributiilor la fondurile speciale; obligatia de a calcula, de a retine si de a inregistra in evidentele contabile si de a plati, la termenele legale, impozitele care se realizeaza prin stopaj la sursa; orice alte obligatii legale care revin contribuabililor persoane fizice sau juridice, in aplicarea legilor fiscale. Controlul fiscal se exercita de organele de control fiscal din Ministerul Finantelor Publice si ale unitatilor sale teritoriale, denumite organe de control fiscal (pentru veniturile bugetului statului), precum si de catre serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale (pentru resursele publice locale). In cadrul organelor de control financiar abilitate de lege se includ si organele de control financiar ale Curtii de Conturi a Romaniei. Pentru a sublinia importanta controlului fiscal, legea prevede ca angajatii organelor de control fiscal, indeplinesc o functie catre implica exercitiul autoritatii de stat. In exercitarea atributiilor sale de serviciu, organele de control fiscal colaboreaza cu autoritatile publice centrale si locale, cu directiile de specialitate din cadrul

Ministerului Finantelor Publice, precum si cu institutiile fiscale similare din alte state, in conditiile legii, pentru realizarea obiectivelor sale. Caracteristicile formelor de control fiscal, (clasificat in functie de anumite criterii) sunt : in functie de scopul pentru care se efectueaza : informativ, care are caracter educativ-profesional sau pentru informarea agentilor economici nou inregistrati asupra drepturilor si obligatiilor fiscale ce le revin; de rutina, cu scopul mentinerii legaturii cu contribuabilii, urmaririi modului de respectare de catre contribuabili a obligatiilor fiscale sau pentru inregistrarea acestora ca platitori de impozite si taxe (de exemplu : constitirea si plata impozitului pe venit, constituirea si plata accizelor, taxelor pentru desfasurarea activitatilor de jocuri de noroc, etc); din punct de vedere al sferei de cuprindere : general, caracterizat prin faptul ca, controlul cuprinde toate impozitele si taxele si contributiile datorate de contribuabili, verificandu-se modul de aplicare de catre contribuabil a legilor si reglementarilor financiar-fiscale, respectiv plata obligatiilor fiscale la termenele legale; partial/limitat, controlul fiscal efectuandu-se cu referire numai la anumite impozite si taxe; din punct de vedere al operatiunilor supuse controlului fiscal: complet (de fond), controlandu-se toate operatiunile, documentele si evidentele care au stat la baza constituirii si stabilirii unui impozit, precum si plata acestuia la bugetul statului. Acest tip de control fiscal incepe printr-un test de credibilitate, ce include verificarea integritatii sistemului si evidentelor contabile. Controlul de fond se realizeaza prin efectuarea verificarilor asupra : conturilor, documentelor referitoare la achizitii si vanzari (prin sondaj) si a conformitatii documentelor justificative inregistrate in evidenta contabila, precum si a sinceritatii si corectitudinii datelor din toate declaratiile fiscale depuse de contribuabil la organul fiscal competent; selectiv (prin sondaj), cand se controleaza numai anumite operatiuni, documente sau perioade cu privire la constituirea si stabilirea unui impozit. In cazul cand controlul selectiv releva nereguli de fond, cercetarea fiscala continua, programandu-se si efectuandu-se un control complet. Acest tip de control are ca scop diminuarea evaziunii fiscale, in cel mai scurt timp posibil, prin axarea controlului fiscal pe anumite activitati economico-financiare ale contribuabililor, care prezinta un risc ridicat (de exemplu : in domeniul productiei si comercializarii alcoolului, produselor petroliere, etc - verificandu-se in special comercializarea acestora cu documente fiscale speciale, constituirea si plata accizelor aferente sau cu privire la munca la negru utilizata tot mai des de angajatori). documentar, examinandu-se forma si continutul, a realitatii si legalitatii operatiunilor economico-financiare efectuate de contribuabil. Drepturile si obligatiile contribuabililor si ale aparatulului fiscal Pornind de la drepturile fundamentale si generale garantate de Constitutie, contribuabilii au urmatoarele drepturi in raporturile cu autoritatile fiscale : Functionarii din cadrul unitatilor fiscale informeaza si acorda sprijinul necesar, pentru intelegerea si indeplinirea obligatiilor fiscale. In acest sens exista create la nivelul Ministerul Finantelor Publice si al unitatilor fiscale teritoriale servicii/birouri de acordare de asistenta persoane fizice si juridice in domeniul financiar si fiscal. Pentru aceasta este necesar ca toti contribuabilii sa prezinte cat mai clar si mai complet toate faptele si documentele necesare. In afara informatiilor de baza in materie de impozite si taxe, se pun la dispozitie in mod gratuit formularele privind impozitele si taxele, precum si instructiunile de completare a acestora. Functionarii din cadrul unitatilor fiscale sunt obligati sa pastreze secretul asupra informatiilor furnizate de contribuabili, acestea fiind utilizate numai in scopurile prevazute de lege. Aceste informatii por fi transmise altor persoane fizice si juridice doar cu respectarea prevederilor legale,

dar numai dupa consimtamantul scris al contribuabilului. De asemenea, organele fiscale transmit informatii referitoare la un contribuabil in conditiile legii : - altor autoritati cu atributii fiscale in scopul realizarii unor obligatii ce decurg din aplicarea unor legi fiscale; - unei autoritati din domeniul muncii si protectiei sociale, care face plati de asigurari sociale sau alte plati similare; - autoritatilor fiscale ale altei tari, in baza unei conventii de evitare a dublei impuneri; - autoritatilor judiciare competente. Contribuabili sunt indreptatiti sa li se asigure un tratament impartial, prin stabilirea si incasarea sumei exacte a impozitelor si taxelor datorate. Functionarii unitatilor fiscale trebuie sa trateze in mod egal toti contribuabilii si sa nu favorizeze pe nimeni, sub nici o forma. Contribuabilii au dreptul la respect si consideratie din partea functionarilor tuturor unitatilor fiscale. Functionarii acestor unitati trebuie sa manifeste solicitudine, respect si promptitudine in relatiile de serviciu cu contribuabilii. Functionarii unitatilor fiscale pot efectua modificari in formularele de declaratii fiscale prezentate de contribuabili, in conditiile prevazute de lege. In acest caz, contribuabilii au dreptul de a fi instiintati in legatura cu rectificarile respective. In asemenea situatii, functionarii unitatilor fiscale trebuie sa indice posibilitatile de contestare (caile de atac administrative si jurisdictionale). Contribuabilii au dreptul de a solicita organelor fiscale, in anumite situatii prevazute de lege, amanarea sau esalonarea platii impozitelor si taxelor, precum si reducerea, scutirea, amanarea sau esalonarea platii majorarilor de intarziere stabilite pentru neplata in termen a obligatiilor fiscale, in conditiile legii. Sumele platite in plus fata de obligatiile legale se compenseaza cu alte obligatii bugetare neplatite, sau se restituie in conditiile legii. Contribuabilii pot invoca prescriptia, atunci cand actiunea organelor fiscale privind stabilirea si incasarea impozitelor si taxelor a depasit termenul prevazut de lege. Pe intreaga perioada a unui control efectuat de autoritatile fiscale, contribuabilii au dreptul de a beneficia de asistenta de specialitate (contabili autorizati, experti contabili, auditori financiari, juristi). De asemenea, ei pot imputernici o persoana, in calitate de consilier sau consultant, in vederea reprezentarii in relatiile cu organul fiscal competent. Contribuabili au dreptul sa cunoasca identitatea si functia salariatului caruia se adreseaza in cadrul unei unitati fiscale, sau care li se adreseaza in timpul exercitarii atributiilor sale de serviciu. In acest sens, organul de control fiscal trebuie sa prezinte legitimatia de serviciu, ordinul de deplasare. In relatiile cu autoritatile fiscale, contribuabililor le revin urmatoarele obligatii: Orice persoana trebuie sa se abtina de la savarsirea faptelor pe care legea le interzice. Pentru aceasta toti cetatenii tarii sunt obligati sa cunoasca prevederle legale. Necunoasterea legii nu scuteste pe nimeni de obligatia respectarii acesteia si nu poate fi invocata de contribuabil inapararea lui. Orice persoana fizica sau juridica care realizeaza venituri din diferite surse, sau care detine anumite bunuri mobile si imobile, este obligata sa declare si sa achite impozitele si taxele datorate, potrivit dispozitiilor legale in vigoare. Astfel, fiecare contribuabil este obligat sa declare cu sinceritate si corectitudine impozitele datorate, veniturile realizate, bunurile mobile si imobile aflate in proprietate sau obtinute cu orice titlu legal, precum si alte valori, pentru care trebuie sa platesca impozite si taxe. Toate persoanele juridice sunt obligate sa completeze si sa depuna la unitatile fiscale corespunzatoare declaratiile de inregistrare fiscala prevazute de lege, in vederea atribuirii codului fiscal si a eliberarii certificatului de inregistrare fiscala. Contribuabilii sunt obigati sa depuna in termenele stabilite prin lege, toate documentele prevazute (deconturi, declaratii de impunere, bilanturi contabile etc.), la unitatea fiscala in raza careia isi au domiciliul sau sediu, dupa caz, sau unde sunt luati in evidenta fiscala. Contribuabilii sunt obligati sa pastreze evidentele contabile, registrele de contabilitate, precum si documentele justificative, care stau la baza inregistrarilor in contabilitate timp de 10 ani,

cu incepere de la data incheierii exercitiului in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii, care se pastreaza timp de 50 de ani. Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat. Inregistrarile in evidentele contabile angajeaza raspunderea celui care le efectueaza. In cazul in care contribuabilii trebuie sa calculeze sumele datorate reprezentand obligatiile fiscale, ei au obligatia sa faca aceste calcule cu buna credinta si corectitudine. Contribuabilii au obligatia de a plati in termenul stabilit prin lege, din proprie initiativa sau la solicitarea unitatii fiscale, impozitele si taxele datorate, inclusiv sumele din impozitele si taxele retinute conform prevederilor legale de la salariati. In cazul in care nu achita in termen impozitele si taxele, datoreaza dobanzi, pentru fiecare zi de intarziere, pana in ziua platii, inclusiv, precum si amenzi si penalitati. Contribuabilii au obligatia de a permite efectuarea controlului fiscal privind legalitatea si corectitudinea calculului sumelor datorate ca taxe si impozite si sa coopereze la desfasurarea in conditii optime a acestuia. De asemenea, sunt obligati sa puna la dispozitia celor in drept toate documentele contabile, evidentele si oricare alte elemente solicitate in scopul cunoasterii exacte a obiectelor si surselor impozabile. Aparatul fiscal, la randul sau, dispune de un ansamblu de drepturi privind evaluarea, stabilirea si incasarea creantelor fiscale, la care se adauga dreptul de a aplica sanctiuni cu caracter pecuniar pentru abaterile constatate de la normele de drept aprobate. Datorita tendintei de sustragere partiala sau totala de la plata impozitului, manifestate de contribuabili, administratia fiscala are dreptul de a cunoaste informatiile continute in documentele detinute de contribuabili sau de terte persoane care au legatura cu acestia. Dreptul la obtinerea de informatii nu trebuie confundat cu verificarea contabilitatii. Acesta se limiteaza numai la obtinerea unor documente sau copii ale acestora, inainte de a face o confruntare cu elemente declarate sau nu de diversi contribuabili. Dreptul de control ce revine inspectorilor fiscali nu se limiteaza numai la verificarea informatiilor cuprinse in documentele de natura contabila si asimilate acestora, ci include in sfera sa si verificari in vama, verificari asupra operatiunilor economice desfasurate de contribuabili fara existenta unor documente legale si verificari la domiciliul contribuabililor. In anumite situatii inspectorii fiscali au dreptul de a aprecia si evalua materia impozabila, ceea ce presupune interpretarea operatiunilor cu caracter economic si verificarea actelor care reflecta aceste operatiuni, pentru a stabili natura reala a acestora si impozitul care trebuie aplicat. Atunci cand, ca urmare a evaluarii si controlului materiei impozabile, se constata eludarea legislatiei fiscale de catre contribuabili prin declaratii fiscale eronate/incomplete, care contin omisiuni facute cu sau fara intentie, inspectorii fiscali au dreptul de a corecta obligatia fiscala a acestora si s aplica sanctiunile legale. Astfel, in situatia intocmirii sau depunerii cu intarziere a declaratiilor fiscale, a sustragerii partiale sau totale de la plata impozitelor, a platii cu intarziere a obligatiilor fiscale, inspectorii fiscali au dreptul si obligatia de a aplica sanctiuni cu caracter pecuniar contribuabililor vinovati, sub forma de dobanzi, penalitati, amenzi, confiscari, in functie de fapta savarsita de contribuabili si de prevederile legale specifice. Indiferent de modul in care este organizata incasarea impozitelor, serviciile specializate ale administratiei fiscale au dreptul de a pretinde si incasa obligatiile fiscale de baza, precum si cele suplimentare rezultate in urma controlului, in cadrul termenelor prevazute de lege pentru fiecare impozit in parte. Cu unele exceptii, autoritatile au drept de prioritate in incasarea creantelor fiscale, in raport cu alti creditori. Dreptul de a incasa obligatia fiscala de baza sau suplimemtara se exercita nu numai in raport cu exigibilitatea fiscala si in cadrul unui anumit interval de timp stabilit prin lege, dupa care nu se mai poate solicita contribuabililor plata obligatiilor fiscale datorita intrarii in prescriptie. Etapele premergatoare controlului fiscal

Programarea si desfasurarea controlului fiscal presupune parcurgerea unor etape pregatitoare si respectarea unor principii si obligatii de care trebuie sa tina seama organele de control fiscal care au atributii de control. Pregatirea verificarii Inainte de inceperea unui control fiscal, inspectorii trebuie sa se asigure ca toate lucrarile pregatitoare au fost indeplinite si ca sunt in posesia tuturor informatiilor, documentelor, formalitatilor etc. de care ar putea avea nevoie pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de control. Inspectorii trebuie sa examineze amanuntit dosarul fiscal al contribuabilului si celelalte documente depuse de acesta la organul fiscal, precum si informatii din alte surse obtinute in etapa de pregatire a actiunii de control, astfel incat sa fie siguri ca detin toate informatiile esentiale si utile privind : numele complet si exact, precum si datele privind statutul sau juridic si de autorizare; adresa/sediul/resedinta contribuabilului; natura tuturor activitatilor desfasurate de contribuabil, in vederea identificarii situatiilor supuse unui regim special in materie de impozite si taxe; date privind sistemul contabil utilizat de contribuabil; declaratiile de impozite si taxe, respectiv deconturile lunare, trimestriale si anuale, depuse de agentul economic in perioada de timp de la ultimul control; date referitoare la plata impozitelor si taxelor, precum si cele privind compensarile sau rambursarile efectuate de la buget in contul contribuabilului respectiv; informatiile culese cu ocazia controalelor precedente, inclusiv controalele informative sau cele referitoare la cererile de compensare sau rambursare de impozite si taxe; rezultatele complete ale tuturor controalelor precedente, inclusiv datele referitoare la plata majorarilor, penalitatilor de intarziere, penalitatilor, amenzilor etc., precum si modul de respectare a dispozitiilor date de organele fiscale prin actele de control anterioare; deciziile Ministerului Finantelor Publice sau ale instantei de judecata privind problemele fiscale ale contribuabilului in cauza; deciziile cu caracter general, sau particular emise de Ministerului Finantelor Publice sau de instantele de judecata, privind alti agenti economici, care se pot aplica in diferite situatii referitoare la agentul economic controlat; eventuala corespondenta intre contribuabil si organele fiscale; informatiile obtinute in vama privind importurile si exporturile realizate de agentul economic, dupa caz; orice informatie de ordin general sau particular, cum ar fi cifra de afaceri, valoarea adaugata, cheltuielile generale, precum si comparatiile cu alti agenti economici de aceeasi marime, date privind erorile si infractiunile intalnite cel mai frecvent etc. Inspectorul, in masura posibilitatilor, trebuie sa incerce sa obtina informatii si din controalele efectuate la alti contribuabili, cu care contribuabilul in cauza are legaturi de afaceri sau asupra carora detine controlul, eventual prin consultarea colegilor care s-au ocupat de aceste actiuni. Informatiile culese in timpul acestei faze pregatitoare trebuie sa permita inspectorilor sa identifice principalele obiective asupra carora se va orienta verificarea, precum si sa estimeze timpul care va fi necesar pentru realizarea controlului fiscal. Pentru efectuarea unui control fiscal, organul de control fiscal va instiinta contribuabilul prin completarea si comunicarea acestuia din urma a unui aviz de verificare cu cel putin 15 zile inainte de declansarea efectiva a controlului fiscal. Contribuabilulul avizat asupra declansarii controlului fiscal, poate uza motivat de amanarea controlului fiscal cu cel mul 30 de zile (in termen de 5 zile de la primirea si semnarea avizului de verificare, poate solicita in scris organului de control fiscal care a dispus verificarea, amanarea controlului fiscal, prezentand si motivatia). Avizul de verificare cuprinde : - denumirea unitatii fiscale care a dispus controlul fiscal; - date de identificare (sediu/domiciliu, cod fiscal/ cod unic de inregistrare, CNP/NIF) a

contribuabilului; - baza legala a transmiterii avizului de verificare si a desfasurarii controlului fiscal; - data la care este programat sa se desfasoare controlul fiscal; - impozitele, taxele, contributiile si alte venituri bugetare care vor fi cuprinse in verificare; - perioada fiscala supusa controlului fiscal, respectandu-se perioada de prescriptie a dreptului organelor de control fiscal de efectuare a controlului fiscal cu privire la impozitele si taxele datorate bugetului de stat; - semnatura conducatorului organului de control fiscal. Pe intreaga durata a controlului fiscal, contribuabilii au dreptul sa beneficieze de asistenta tehnica de specialitate acordata de juristi, experti contabili, contabili autorizati, auditori financiari si ori de cate ori sunt solicitati de organele de control fiscal, acestia trebuie sa furnizeze informatii, explicatii, justificari in legatura cu obiectul/obiectivele controlului fiscal la care sunt supusi. De asemenea, contribuabilul poate solicita in scris, din proprie initiativa, sa fie controlat de organul de control fiscal, motivand cererea. Cererea este solutionata de conducerea organului de control fiscal, avand in vedere motivatia contribuabilului, de gradul de risc fiscal prezentat de acesta din urma, de incadrarea in criteriile de selectare a contribuabililor pentru control fiscal, precum si in functie de alte date si informatii detinute de organul de control fiscal. Modul de solutionare a cererii adresate de contribuabil, va fi comunicat in scris acestuia de organul de control fiscal in termenul legal stabilit in legislatia privind controlul fiscal. Desfasurarea controlului Prezentarea la contribuabil se face numai in baza unei imputerniciri scrise (ordin de deplasare) semnata de conducatorul organului fiscal si care trebuie sa contina obligatoriu : denumirea unitatii fiscale care a dispus efectuarea controlului; datele de identificare ale inspectorului/inspectorilor fiscali care urmeaza sa efectueze controlul fiscal (nume si prenume, nr. legitimatie de serveciu); datele de identificare ale contribuabilului ce urmeaza a fi controlat (denumire/nume si prenume, cod fiscal/C.U.I./C.N.P./N.I.F., sediu/domiciliu/resedinta); data inceperii controlului fiscal; semnatura conducatorului organului de control si stampila institutiei. Inspectorul (conducatorul de echipei de control) va solicita o intrevedere cu contribuabilul sau reprezentantul legal al acestuia. Dupa prezentarea scopului vizitei si obiectivele si perioada supusa controlului, inspectorul obtine cat mai multe informatii referitoare la activitatea desfasurata de contribuabilulul ce urmeaza a fi supus controlului fiscal. Inspectorul va solicita contribuabilului punerea la dispozitia a unui spatiu adecvat controlului, punerea la dispozitie a tuturor documentelor si evidentelor contabile necesare desfasurarii controlului fiscal, precum si desemnarea unui reprezentant care sa-i poata furniza toate informatiile necesare. Efectuarea controlului propriu-zis In desfasurarea efectiva a controlului, inspectorul (echipa de control) va avea in vedere urmatoarele : daca au fost respectate de contribuabil toate reglementarile financiar-fiscale legate de activitatea desfasurata de acesta; daca toate operatiunile economico-financiare ale contribuabilului au fost consemnate in documente financiar-contabile si in documente cu regim special si daca au fost corect, cronologic si in totalitate inregistrate in contabilitate; daca balantele de verificare si declaratiile fiscale au fost intocmite corect, complet si reflecta o imagine fidela a patrimoniului contribuabilului si obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat; Inspectorul fiscal, utilizand procedura analitica, procedeaza la verificarea documentelor justificative, inregistrarilor contabile, precum si a declaratiilor fiscale intocmite pe baza acestora, prin :

indeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru documentele justificative; stabilirea gradului in care documentele justificative reflecta realitatea/legalitatea si totalitatea operatiunilor efectuate de contribuabil; comparatii, calcule aritmetice, cotele de impozitare, baza de impozitare pentru fiecare impozit in parte; analiza si interpretarea economica a datelor/informatiilor economico-financiare prin : stabilirea corelatiilor; stabilirea de relatii; evaluarea cresterilor sau a scaderilor elementelor patrimoniale; stabilirea unor motivatii pentru existenta sau lipsa corelatiilor si relatiilor. Se compara datele inregistrate in contabilitate cu calculele si previziunile proprii sau inspectorul fiscal poate folosi date standard (normative de consum, retete de fabricatie, consumuri tehnologice, perisabilitati aprobate, productia finita programata a se obtine in functie de consumul de materii prime, etc). Se efectueaza verificarea corectitudinii si realitatii operatiunilor inscrise in contabilitate si in declaratiile fiscale, precum si a corelatiilor intre evidentele contabile si declaratiilor fiscale intocmite si depuse la organul fiscal competent. In cazul descoperirii unor nereguli cu privire la activitatea, documentele, evidentele contabile si declaratiile fiscale, inspectorul va aduce la cumostinta contribuabilului, solicitand totodata, clarificari, justificari si punctul de vedere al acestuia. Finalizarea controlului Toate datele si informatiile culese de inspectorul cu atributii de control fiscal se consemneaza in mod obligatoriu, in : procese verbale de control; note de constatare; note de constatare unilaterale; note explicative procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor. Rezultatele controlului fiscal sunt sintetizate in note de prezentare si inaintate pentru aprobare conducerii organului de control fiscal (avizat de seful de serviciu). Procesul verbal este un document bilateral, intocmit in 2(doua) exemplare, dintre care un exemplar se lasa contribuabilului verificat. Un exemplar din procesul verbal, dupa verificare si aprobare, insotit de aviz/dispozitie de urmarire se transmite unitatilor fiscale terotoriale cu atributii in domeniul colectarii creantelor fiscale, pentru aplicarea procedurilor de executare silita sau a altor metode de stingere a obligatiilor fiscale restante, respectiv a diferentelor de impozite si taxe constatate in urma controlului fiscal efectuat. Procesul verbal de control este structurat in 4 capitole, astfel :

Capitolul I cuprinde date referitoare la :


unitatea fiscala care a dispus/efectuat controlul fiscal; datele inspectorului fiscal (legitimatie, ordinul de serviciu, numarul imputernicire in baza caruia s-a efectuat controlul fiscal); obiectivele controlului fiscal; perioada supusa controlului fiscal; durata desfasurarii controlului fiscal; tipul de verificare efectuata.

Capitolul II cuprinde date generale despre contribuabil, si anume:

date de identificare a contribuabilului (denumire, sediu/resedinta, cod fiscal/C.U.I./CNP); date de identificare a filialelor/sucursalelor, dupa caz; forma de proprietate, tipul activitatii desfasurate (conform CAEN), cifra de afaceri, capitalul subscris si varsat; persoana care asigura conducerea activitatii contribuabilului, respectiv persoana care raspunde de conducerea evidentei contabile; bancile la care are deschise conturile bancare; date privind clientii si furnizorii principali stabili cu care contribuabilul are relatii de afaceri alte informatii cu caracter general despre contribuabil.

Capitolul III reprezinta partea principala a procesului-verbal si cuprinde constatarile efectuate de inspectorul fiscal si este structurat pe impozitele si taxele care au facut obiectul verificarii. Pentru fiecare impozit si taxa se evidentiaza urmatoarele elemente : baza legala pentru stabilirea, calcularea si varsarea impozitului/taxei; constatarile inspectorului cu privire la modul de stabilire, calculare si varsare a obligatiei fiscale; dispozitiile legale incalcate (numar/data act normativ, articol, aliniat); consecintele fiscale ale constatarilor; diferente de impozite si taxe stabilite (dispozitiile legale incalcate, erori de calcul etc). Calculul detaliat va fi prezentat intr-o anexa a procesului verbal de control . majorarile de intarziere stabilite, calculul detaliat al acestora (in anexa la procesul verbal de control); contraventii constatate si sanctiunile aplicate (prevederile legale incalcate, numar/data procesului verbal de constatare a contraventiilor incheiat); termene de plata stabilite pentru achitarea fiecarui debit constatat; nume, prenume si functie a persoanelor raspunzatoare, justificarile si explicatiile scrise ale acestora; masuri dispuse sau recomandari facute contribuabilului pentru remedierea deficientelor si intrarea in legalitate; platile efectuate de contribuabil, in timpul controlului, daca este cazul. Capitolul IV al procesului verbal de control cuprinde :
situatia sintetica a constatarilor efectuate (diferente de impozite si taxe, majorari de intarziere, amenzi si penalitati aplicate, compensari efectuate etc); alte date si informatii care ar putea fi relevante : mentiunea ca toate documentele puse la dispozitia organului de control fiscal au fost restituite; cai de atac administrative si jurisdictionale. Anexele procesului verbal de control Procesul verbal de control cuprinde o serie de anexe, si anume : o anexa generala in care sunt sintetizate, pentru fiecare impozit in parte : diferentele de impozit de stabilit; majorarile de intarzieresi penalizarile de intarziere calculate; amenzile si penalitatile aplicate; anexe pentru fiecare impozit, cu calculul detaliat al tuturor obligatiilor financiare si fiscale stabilite, inclusiv majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere corespunzatoare, respectiv penalitatile datorate, dupa caz; copiile de pe procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, daca este cazul;

notele de constatare intomite, daca este cazul; documente, acte sau copii de pe acestea, precum si note expicative sau informative; actul/actele intocmite de organul de control fiscal, care reprezinta dovada retinerii documentelor sau a elementelor materiale, daca este cazul; acordul scris pentru accesul organului de control fiscal in afara programului normal de lucru al contribuabilului, daca este cazul. Procesul verbal va fi inregistrat in registrul unic de control al contribuabilului, dupa semnarea acestuia de ambele parti. Procesul verbal de control reprezinta titlu de creanta pentru diferentele constatate intre obligatiile de plata determinate de catre contribuabil si cele legal datorate, inclusiv majorarile de intarziere, penalitatile de intarziere, respectiv penalitatile stabilite, dupa caz, de organul de control fiscal. In cazul in care contribuabilul sau reprezentantul sau legal refuza semnarea procesului verbal de control, rezultatele controlului fiscal se comunica acestuia din urma, printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Data primirii de catre contribuabil/reprezentant fiscal a scrisorii constituie data comunicarii. Diferentele de impozite si taxe, majorarile de intarziere si penalitatile stabilite cu ocazia controlului fiscal se platesc in termen de 15 zile de la comunicarea rezultatelor controlului, conform termenelor stabilite in actele normative care reglementeaza plata/executarea creantelor bugetare. Procesul-verbal de constatare a contraventiilor se incheie pentru acele fapte a caror constatare si sanctionare sunt de competenta organelor de control fiscal, in conformitate culegislatia in vigoare in domeniul constatarii si sanctionarii contraventiilor. Procesul-verbal de constatare a faptelor care pot constitui infractiuni In cazul in care din control a rezultat savarsirea unor fapte prevazute de legea penala, constatarile se consemneaza separat in procesul verbal de constatare a faptelor care pot constitui infractiuni. Procesul verbal de constatare a faptelor care pot constitui infractiuni va cuprinde constatarile bazate pe acte si documente, dispozitia legal incalcata, paguba produsa, numele persoanelor fizice in cauza (dac sunt cunoscute), functia sau calitatea si ultimul domiciliu cunoscut, imprejurarile si cauzele care au contribuit sau au favorizat producerea infractiunii si consecintele acesteia. De asemenea, pentru fiecare abatere constatata, se vor inscrie masurile luate operativ in timpul controlului. Organul fiscal isi va exprima numai punctul de vedere privind incadrarea faptelor apreciate ca infractiuni, aceasta incadrare intrand in competenta organelor de urmarire penala. Procesele verbale se semneaza de organele de control, conducerea agentilor economici, persoanele raspunzatoare, precum si de eventualii martori in prezenta carora s-a facut constatarea. Nota de constatare Constatarile cu privire la natura activitatilor producatoare de venituri impozabile sau pentru identificarea bunurilor sau surselor impozabile se consemneaza in nota de constatare. Nota de constatare se intocmeste si cazul in care, in timpul controlului fiscal, se fac constatari a caror reconstituire sau dovedire ulterioara nu este intotdeauna posibila sau ori de cate ori organele de control fiscal considera necesar. In cazul in care exista divergente intre organul de control fiscal si contribuabil, referitoare la constatrile efectuate, stabilirea realitatii faptelor va fi realizata in prezenta unor martori. In nota de constatare se inscriu situatiile de fapt constatate, precum si masurile operative pentru remedierea deficientelor constatate. Nota de constatare se semneaza de organul de control fiscal, de contribuabil sau de un reprezentant al acestuia ori, dupa caz, de martori. Notele explicative Notele explicative se iau in toate cazurile de la persoanele facute raspunzatoare de abaterile constatate si consemnate in procesul verbal si care pot atrage raspunderi in sarcina acestora. Ele se pot lua in orice etapa a controlului, insa numai dupa ce s-a epuizat controlul asupra obiectivului la care s-a constatat abaterea care necesita explicatii.

Organul de control va analiza raspunsurile primite si in functie de concluzii, va inscrie constatarea in procesul-verbal. Daca cei in cauza refuza sa dea nota explicativa sau sa raspunda la unele intrebari, organul de control fiscal va formula intrebarile in scris, stabilind termenul in cadrul caruia trebuie primit raspunsul. In cazul in care nu se primeste raspuns, se va consemna refuzul in procesul verbal, la care se va anexa copia adresei si se vor aplica sanctiunile prevazute de lege. Notele informative se iau de la alte persoane decat cele raspunzatoare pentru abaterile savarsite, care cunosc cum s-au comis faptele, cauzele si imprejurarile care au condus la nerespectarea prevederilor actelor normative si care pot contribui la stabilirea raspunderii si la evaluarea pagubelor. Actele de control incheiate de organele de control fiscal impreuna cu avizele de urmarireincasare se transmit organelor fiscale teritoriale pentru urmarirea si incasarea lor. Daca procesele verbale de constatare a contraventiilor nu au fost contestate in termenul legal, se transmit pentru incasare unitatilor fiscale teritoriale ale Directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Daca actele de control fiscal sunt contestate in termen legal se aplica procedura de solutionare conform prevederilor legale.

BIBLIOGRAFIE

Legea nr. 571/22.12.2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 927/.2003 www.mfinante.ro Ionel Bostan - Controlul fiscal Editura Polirom, Iasi 2003 Gh. Bistriceanu, E. Negrea, L. Patrascoiu Finante si credit Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1977 Vacarel &colectivul Finante publice. EDP, Bucuresti, 2000